Nikon | COOLPIX A900 | Nikon COOLPIX A900 Stručný návod k obsluze

Nikon COOLPIX A900 Stručný návod k obsluze
DIGITÁLNÍ FOTOAPARÁT
Stručný návod k obsluze
Úvod
Jednotlivé části fotoaparátu
Příprava na fotografování
Základní operace při fotografování a přehrávání
Spojení s chytrým zařízením (SnapBridge)
Další funkce
Technické poznámky
ii
1
2
9
14
20
24
Cz
• Před použitím fotoaparátu si nejprve pečlivě přečtěte
tento návod.
• Abyste zajistili správné použití fotoaparátu, nezapomeňte
si přečíst část „Pro vaši bezpečnost“ (strana vi).
• Po přečtení si návod uložte na snadno přístupném místě
pro budoucí použití.
Úvod
Nejprve si přečtěte toto
Děkujeme vám, že jste si vybrali digitální fotoaparát Nikon COOLPIX A900.
Stažení dokumentu „Návod k použití“
Další podrobnosti o používání tohoto fotoaparátu v různých jazycích poskytuje Návod k použití
(ve formátu PDF). Návod k použití si stáhněte z našeho centra stahování na níže uvedené adrese URL
a uložte si jej pro další potřebu do chytrého zařízení nebo do počítače.
• Návod k použití lze zobrazit v programu Adobe Acrobat Reader (ke stažení na webu Adobe) nebo
iBooks (aplikace pro iOS).
Stažení softwaru společnosti Nikon
Pro počítač
Tento software si můžete stáhnout z našeho centra stahování na adrese URL uvedené níže.
• ViewNX-i: Tento software umožňuje přenos snímků a videosekvencí do počítače, kde je lze
prohlížet a upravovat.
Pro chytré zařízení
• SnapBridge: Po navázání bezdrátového připojení vám tato aplikace umožní odesílat fotografie a
videosekvence do chytrého zařízení. Další informace o stažení této aplikace a navazování spojení
naleznete v části „Spojení s chytrým zařízením (SnapBridge)“ (A14).
Návštěva našeho centra stahování
http://downloadcenter.nikonimglib.com
Navštivte naše webové stránky a stáhněte si návody k produktům nebo
počítačovému softwaru či firmwaru společnosti Nikon.
COOLPIX A900 Model Name: N1511
ii
Úvod
Uživatelská podpora Nikon
Navštivte následující stránku, na které můžete zaregistrovat svůj fotoaparát a získat nejnovější
informace o produktech. Naleznete zde odpovědi na časté otázky a můžete nás kontaktovat kvůli
technické podpoře.
http://www.europe-nikon.com/support
Kontrola obsahu balení
Pokud by nějaké položky v balení chyběly, obraťte se na obchod, kde jste fotoaparát zakoupili.
COOLPIX A900
Digitální fotoaparát
Poutko
EN-EL12 Dobíjecí lithiumiontová baterie
EH-73P Síťový zdroj/nabíječka*
UC-E21 Kabel USB
Stručný návod k obsluze
(tento návod)
Záruční list (vytištěný na zadní straně obálky tohoto návodu)
* Jestliže byl fotoaparát zakoupen v zemi nebo regionu, kde je potřeba zásuvkový adaptér, součástí balení
je také zásuvkový adaptér. Tvar zásuvkového adaptéru se liší podle země či regionu zakoupení (A4).
POZNÁMKA: Paměťová karta není součástí dodávky fotoaparátu. Paměťové karty SD, SDHC a SDXC
jsou v tomto návodu označovány jako „paměťové karty“.
Úvod
iii
Informace a upozornění
Celoživotní vzdělávání
Jako součást závazku společnosti Nikon k „celoživotnímu vzdělávání“ ve vztahu k podpoře a informacím
o nových produktech jsou k dispozici na následujících webových stránkách pravidelně aktualizované
informace:
• Pro uživatele v USA: http://www.nikonusa.com/
• Pro uživatele v Evropě: http://www.europe-nikon.com/support/
• Pro uživatele v Asii, Oceánii, na Středním východě a v Africe: http://www.nikon-asia.com/
Navštivte tyto webové stránky pro zjištění nejnovějších informací o výrobku, rad a odpovědí na často
kladené otázky (FAQ) a dalších informací o digitální fotografii. Informace, které zde nenaleznete, vám
poskytne regionální zastoupení společnosti Nikon. Chcete-li získat kontaktní informace, navštivte níže
uvedenou webovou stránku:
http://imaging.nikon.com/
Používejte výhradně elektronické příslušenství značky Nikon
Fotoaparáty Nikon COOLPIX jsou konstruovány podle nejvyšších standardů a obsahují složité elektronické
obvody. Pouze elektronické příslušenství Nikon (včetně nabíječek baterií, baterií, síťových zdrojů a kabelů
USB) certifikované společností Nikon k použití s tímto digitálním fotoaparátem Nikon je konstruováno
a schopno splňovat provozní a bezpečnostní požadavky pro dané elektronické obvody.
POUŽÍVÁNÍ JINÉHO ELEKTRONICKÉHO PŘÍSLUŠENSTVÍ NEŽ ZNAČKY NIKON MŮŽE POŠKODIT FOTOAPARÁT
A ZNEPLATNIT ZÁRUKU SPOLEČNOSTI NIKON.
Používání jiných dobíjecích lithium-iontových baterií, které nejsou označeny holografickou pečetí značky
Nikon, může narušovat normální provoz fotoaparátu nebo způsobit jeho přehřátí, vznícení, popraskání či
vytékání baterií.
Holografická pečeť: Slouží k identifikaci
pravosti výrobku Nikon.
Podrobnější informace ohledně příslušenství Nikon vám poskytne místní autorizovaný prodejce výrobků Nikon.
Před fotografováním důležitých snímků
Před fotografováním důležitých událostí, jako je např. svatba, fotografování na cestách apod., zhotovte
zkušební snímky, abyste se ujistili o bezchybné činnosti přístroje. Společnost Nikon nenese žádnou
odpovědnost za škody a ztráty zisku, ke kterým může dojít v důsledku poruchy přístroje.
iv
Úvod
Informace o návodech
• Žádná část návodů dodávaných s výrobkem nesmí být reprodukována, kopírována, šířena, ukládána
v zálohovacích systémech nebo v jakékoli formě překládána do jiného jazyka bez předchozího písemného
svolení společnosti Nikon.
• Ilustrace a obsah zobrazovaný na obrazovce se mohou od skutečného produktu lišit.
• Společnost Nikon si vyhrazuje právo kdykoli bez předchozího upozornění změnit specifikaci hardwaru
a softwaru popsaného v tomto návodu.
• Společnost Nikon nenese odpovědnost za škody vzniklé používáním tohoto přístroje.
• Přestože bylo vynaloženo maximální úsilí na dosažení správnosti a úplnosti informací obsažených v těchto
návodech, uvítáme, pokud budete o jakékoli zjištěné nesrovnalosti nebo chybějících údajích informovat
regionální zastoupení společnosti Nikon (adresa je poskytována odděleně).
V souladu s autorskými právy
Na základě autorského práva nesmí být snímky nebo záznamy prací chráněných autorským právem pořízené
fotoaparátem použity bez svolení držitele autorského práva. Výjimkou je osobní použití, ale i to může být
omezeno v případě snímků nebo záznamů výstav či živých vystoupení.
Likvidace paměťových médií
Mějte na paměti, že smazáním snímků ani zformátováním paměťových médií, jako jsou paměťové karty
nebo vestavěná vnitřní paměť fotoaparátu, se originální obrazová data zcela nevymažou. Smazané soubory
z vyřazeného média lze někdy obnovit pomocí komerčního softwaru, což může vést ke zneužití osobních
obrazových dat. Za ochranu soukromí těchto dat odpovídá sám uživatel.
Než paměťové médium vyřadíte nebo než je přenecháte jiné osobě, nezapomeňte naformátovat nastavení
fotoaparátu pomocí funkce Obnovit vše (A22) v menu nastavení. Po naformátování nastavení
fotoaparátu vymažte veškerá data v zařízení pomocí běžně dostupného softwaru pro mazání dat. Rovněž
můžete médium naformátovat pomocí funkcí Formátovat paměť nebo Formátovat kartu v menu
nastavení (A22) a poté je zcela zaplnit snímky, které neobsahují žádné soukromé informace (například
snímky prázdné oblohy). Dejte pozor, aby při fyzické likvidaci paměťových karet nedošlo k úrazu nebo
poškození majetku.
Splňované standardy
Pomocí níže uvedeného postupu můžete zobrazit některé z označení standardů, které fotoaparát splňuje.
Stiskněte tlačítko d M symbol menu z M Splňované standardy M tlačítko k
Úvod
v
Pro vaši bezpečnost
Abyste zamezili škodám na majetku nebo zranění sebe či jiných osob, přečtěte si před použitím
tohoto výrobku kompletně text „Pro vaši bezpečnost“.
Tyto bezpečnostní pokyny uchovávejte na místě, kde si je budou moci přečíst všichni uživatelé
výrobku.
NEBEZPEČÍ
Zanedbání upozornění označených tímto
symbolem znamená vysoké riziko úmrtí nebo
vážného zranění.
VAROVÁNÍ
Zanedbání upozornění označených tímto
symbolem může vést k úmrtí nebo vážnému
zranění.
UPOZORNĚNÍ
Zanedbání upozornění označených tímto
symbolem může vést ke zranění nebo škodám
na majetku.
VAROVÁNÍ
• Nepoužívejte výrobek za chůze ani při řízení motorového vozidla. Zanedbání tohoto upozornění
může vést k nehodám nebo zranění.
• Výrobek nerozebírejte ani neupravujte. Nedotýkejte se vnitřních částí výrobku, k jejichž odhalení
došlo v důsledku pádu výrobku nebo jiné nehody. Zanedbání těchto upozornění může vést
k úrazu elektrickým proudem nebo jinému zranění.
• Všimnete-li si jakékoli nestandardní situace, jako jsou například vznik kouře, vysoká teplota nebo
neobvyklý zápach výrobku, ihned odpojte baterii nebo jiný zdroj energie. Pokračující používání
výrobku může vést k požáru, popálení nebo jinému zranění.
• Výrobek uchovávejte v suchu. S výrobkem nemanipulujte mokrýma rukama. Se zástrčkou
nemanipulujte mokrýma rukama. Zanedbání těchto upozornění může vést k požáru nebo úrazu
elektrickým proudem.
• Neponechávejte svou kůži v dlouhodobějším kontaktu s výrobkem, který je zapnutý nebo
zapojený do elektrické sítě. Zanedbání tohoto upozornění může vést k nízkoteplotním
popáleninám.
• Nepoužívejte výrobek v přítomnosti vznětlivého prachu nebo plynů, jako je propan, benzín nebo
aerosoly. Zanedbání tohoto upozornění může vést k výbuchu nebo požáru.
• Nemiřte bleskem na řidiče motorových vozidel. Zanedbání tohoto upozornění může vést
k nehodám.
vi
Úvod
• Výrobek uchovávejte mimo dosah dětí. Zanedbání tohoto upozornění může vést ke zranění
nebo k poruše výrobku. Rovněž mějte na paměti, že malé součásti představují riziko udušení.
Dojde-li k polknutí libovolné součásti výrobku dítětem, ihned vyhledejte lékařskou pomoc.
• Neomotávejte si ani jiným způsobem neobtáčejte popruh výrobku okolo krku. Zanedbání tohoto
upozornění může vést k nehodám.
• Nepoužívejte baterie, nabíječky, síťové zdroje ani kabely USB, které nejsou určeny konkrétně pro
tento výrobek. Při použití baterií, nabíječek, síťových zdrojů a kabelů USB určených pro tento
výrobek se vyvarujte následujícího:
- Poškozování, úpravy nebo násilné vytrhávání či ohýbání kabelů, jejich umísťování pod těžké
předměty nebo vystavování kabelů vysokým teplotám či ohni.
- Používání cestovních transformátorů nebo adaptérů určených k převodu jednoho napětí na
jiné, resp. používání převodníků ze stejnosměrného na střídavé napětí.
Zanedbání těchto upozornění může vést k požáru nebo úrazu elektrickým proudem.
• Nemanipulujte se zástrčkou při nabíjení výrobku nebo při použití síťového zdroje za bouřky.
Zanedbání tohoto upozornění může vést k úrazu elektrickým proudem.
• Nemanipulujte holýma rukama s výrobkem na místech vystavených extrémně vysokým nebo
nízkým teplotám. Zanedbání tohoto upozornění může vést k popáleninám nebo omrzlinám.
UPOZORNĚNÍ
• Neponechávejte objektiv namířený do slunce nebo jiného silného zdroje světla. Světlo zaostřené
objektivem by mohlo způsobit požár nebo poškození vnitřních součástí výrobku. Při
fotografování objektů v protisvětle udržujte slunce mimo záběr.
• Na místech, kde je jeho použití zakázáno, tento výrobek vypněte. Na se zakázaným použitím
bezdrátových zařízení, vypněte všechny bezdrátové funkce. Rádiové frekvence vyzařované
výrobkem mohou narušovat činnost přístrojů na palubě letadel, v nemocnicích a jiných
zdravotnických zařízeních.
• Nebude-li výrobek delší dobu používán, vyjměte baterii a odpojte síťový zdroj. Zanedbání tohoto
upozornění může vést k požáru nebo poruše výrobku.
• Nedotýkejte se pohyblivých součástí objektivu ani jiných pohyblivých součástí. Zanedbání
tohoto upozornění může vést ke zranění.
• Neodpalujte záblesky v kontaktu (nebo blízko) s lidskou kůží nebo předměty. Zanedbání tohoto
upozornění může vést k popálení nebo požáru.
Úvod
vii
• Neponechávejte delší dobu tento výrobek na místech vystavených extrémně vysokým teplotám,
například v uzavřeném automobilu nebo na přímém slunečním světle. Zanedbání tohoto
upozornění může vést k požáru nebo poruše výrobku.
NEBEZPEČÍ pro baterie
• S bateriemi nenakládejte nesprávným způsobem. Zanedbání následujících upozornění může
vést k vytečení, přehřátí či prasknutí baterií nebo k požáru:
- Používejte pouze dobíjecí baterie schválené pro použití v tomto výrobku.
- Nevystavujte baterie ohni nebo nadměrným teplotám.
- Baterie nerozebírejte.
- Nezkratujte kontakty baterií dotykem předmětů, jako jsou řetízky na krk, sponky do vlasů nebo
jiné kovové předměty.
- Nevystavujte baterie nebo výrobky, ve kterých jsou tyto baterie vloženy, silným nárazům.
• Nepokoušejte se nabíjet dobíjecí baterie EN-EL12 pomocí nabíječek/fotoaparátů, které nejsou
určeny konkrétně pro tento účel. Zanedbání tohoto upozornění může vést k vytečení, přehřátí či
prasknutí baterií nebo k požáru.
• Dojde-li ke kontaktu kapaliny z baterie s očima, vypláchněte oči velkým množstvím čisté vody
a ihned vyhledejte lékařskou pomoc. Opožděná reakce může vést k poškození zraku.
VAROVÁNÍ pro baterie
• Baterie uchovávejte mimo dosah dětí. Dojde-li k polknutí baterie dítětem, ihned vyhledejte
lékařskou pomoc.
• Neponořujte tento výrobek do vody ani jej nevystavujte dešti. Zanedbání tohoto upozornění
může vést k požáru nebo poruše výrobku. Dojde-li ke zvlhnutí výrobku, ihned jej otřete ručníkem
nebo podobným předmětem.
• Zaznamenáte-li na bateriích nějaké změny, například změnu zbarvení nebo deformaci, ihned je
přestaňte používat. Pokud se dobíjecí baterie EN-EL12 nenabijí za určenou dobu, přestaňte je
nabíjet. Zanedbání tohoto upozornění může vést k vytečení, přehřátí či prasknutí baterií nebo
k požáru.
• Před její likvidací odizolujte kontakty baterie lepicí páskou. Dojde-li ke kontaktu kovových
předmětů s kontakty baterie, může dojít k přehřátí či prasknutí baterie nebo k požáru. Baterie
recyklujte nebo likvidujte v souladu s místně platnými předpisy.
• Dojde-li ke kontaktu kapaliny z baterie s pokožkou nebo oděvem, zasažené místo ihned
opláchněte velkým množstvím čisté vody. Zanedbání tohoto upozornění může vést
k podráždění kůže.
viii
Úvod
Jednotlivé části fotoaparátu
Tělo fotoaparátu
1 23 4
5
8
9
10
11
12
13
14
15
7
6
16
1
Příkazový volič
8
Páčka K (vyklopení vestavěného blesku)
2
Hlavní vypínač / kontrolka zapnutí přístroje
9
Tlačítko q (zoom se skokovým vrácením)
3
Tlačítko spouště
10 Tlačítko b (e záznam videosekvence)
4
Volič expozičních režimů
11 Tlačítko c (přehrávání)
5
Blesk
6
Ovladač zoomu
f : Širokoúhlý objektiv
g : Teleobjektiv
h : Přehrávání náhledů snímků
i : Zvětšení výřezu snímku
7
Značka N-Mark (anténa NFC)
12
Otočný multifunkční volič
(multifunkční volič)
13 Tlačítko k (aktivace volby)
14 Tlačítko l (mazání)
15 Tlačítko d (menu)
16 Monitor
Jednotlivé části fotoaparátu
1
Příprava na fotografování
Připevnění poutka k fotoaparátu
• Poutko lze připojit k očku na jedné nebo na druhé straně (levé či pravé) těla fotoaparátu.
2
Příprava na fotografování
Vložení baterie a paměťové karty
Aretace baterie
Slot pro paměťovou kartu
• Baterií se správně natočenými kladnými a zápornými kontakty odtlačte oranžovou aretaci baterie
(3) a baterii zcela zasuňte (4).
• Paměťovou kartu zasuňte do slotu tak hluboko, až zaklapne na místo (5).
• Dbejte na to, abyste baterii i paměťovou kartu nevkládali spodní stranou vzhůru nebo převráceně,
mohlo by tak dojít k závadě.
B
Formátování paměťové karty
Paměťovou kartu, která byla předtím používána v jiném přístroji, při prvním vložení do tohoto
fotoaparátu vždy tímto fotoaparátem naformátujte.
• Formátováním paměťové karty se trvale odstraní veškeré snímky i jiná data uložená na
paměťové kartě. Ujistěte se, že jste si před formátováním paměťové karty zkopírovali všechny snímky,
které chcete zachovat.
• Vložte kartu do fotoaparátu, stiskněte tlačítko d a v menu nastavení zvolte možnost Formátovat
kartu (A22).
Vyjmutí baterie nebo paměťové karty
Vypněte fotoaparát a ujistěte se, zda kontrolka zapnutí přístroje ani obrazovka nesvítí, poté otevřete
krytku prostoru pro baterii / slotu pro paměťovou kartu.
• Posunutím aretace baterii vysuňte.
• Jemným zatlačením na paměťovou kartu směrem do fotoaparátu paměťovou kartu povysuňte.
• Při zacházení s fotoaparátem dbejte náležité opatrnosti, baterie i paměťová karta mohou být
bezprostředně po použití fotoaparátu horké.
Paměťové karty a vnitřní paměť
Data fotoaparátu, včetně snímků a videosekvencí, lze ukládat na paměťovou kartu nebo do vnitřní
(interní) paměti fotoaparátu. Chcete-li používat vnitřní paměť fotoaparátu, paměťovou kartu vyjměte.
Příprava na fotografování
3
Nabíjení baterie
Síťový zdroj/nabíječka
Elektrická zásuvka
Kontrolka nabíjení
Kabel USB (přiložený)
Pokud je k fotoaparátu přiložen zásuvkový adaptér*, pevně jej připojte k síťovému zdroji/nabíječce.
Jakmile jsou obě součásti spojeny, může pokus o násilné odstranění zásuvkového adaptéru vést
k poškození výrobku.
* Tvar zásuvkového adaptéru se liší v závislosti na zemi či regionu, kde byl fotoaparát zakoupen.
Tento krok lze vynechat, pokud jsou dodaný zásuvkový adaptér a síťový zdroji/nabíječce trvale
spojeny.
• Pokud je vložena baterie, nabíjení bude zahájeno po připojení fotoaparátu k elektrické zásuvce,
jak znázorňuje obrázek. Jestliže se baterie nabíjí, kontrolka nabíjení pomalu bliká zeleně.
• Jakmile je nabíjení dokončeno, kontrolka nabíjení zhasne. Vytáhněte síťový zdroji/nabíječku
z elektrické zásuvky a potom odpojte kabel USB.
Nabití zcela vybité baterie trvá přibližně 2 hodiny a 20 minut.
• Pokud kontrolka nabíjení rychle zeleně bliká, baterii nelze nabít. Možné příčiny jsou uvedeny níže.
- Okolní teplota je pro nabíjení nevhodná.
- Kabel USB nebo síťový zdroj/nabíječka nejsou správně připojeny.
- Baterie je poškozená.
4
Příprava na fotografování
B
Poznámky ke kabelu USB
• Nepoužívejte jiný kabel USB než typ UC-E21. Při použití jiného kabelu USB než typu UC-E21 by mohlo dojít
k přehřátí, požáru nebo úrazu elektřinou.
• Věnujte pozornost tvaru a orientaci konektorů a kabely nikdy nepřipojujte ani neodpojujte šikmo.
B
Poznámky k nabíjení baterie
• Během nabíjení baterie je možné s fotoaparátem pracovat, doba nabíjení se však prodlouží. Kontrolka
nabíjení během ovládání fotoaparátu zhasne.
• Nikdy nepoužívejte jinou značku nebo model síťového zdroje, než je síťový zdroj/nabíječka EH-73P.
Nepoužívejte běžně dostupné síťové zdroje USB ani nabíječky pro mobilní telefony. Zanedbáním tohoto
upozornění může dojít k přehřátí nebo poškození fotoaparátu.
Příprava na fotografování
5
Změna úhlu náklonu monitoru
Směr a úhel natočení monitoru je možné upravovat.
Pro běžné fotografování
Při pořizování autoportrétů
1/250
F3.7
25m 0s
880
Při fotografování v nízké poloze
Při fotografování ve vysoké poloze
B
Poznámky k monitoru
• Při manipulaci s monitorem nepoužívejte nadměrnou sílu a pohybujte monitorem v jeho nastavitelném
rozsahu pomalu, aby nedošlo k poškození spojů.
• Nedotýkejte se plochy na zadní straně monitoru. Zanedbání
tohoto upozornění může vést k poruše výrobku.
Dávejte obzvlášť pozor, abyste
se nedotýkali těchto ploch.
6
Příprava na fotografování
Nastavení fotoaparátu
1
Zapněte fotoaparát.
• Pomocí multifunkčního voliče vyberte a upravte nastavení.
Multifunkční volič
Nahoru
Doleva
Doprava
Hlavní
vypínač
Tlačítko k
(potvrzení výběru) Dolů
• Zobrazí se dialog pro volbu jazyka. Stisknutím tlačítek HI
na multifunkčním voliči vyberte jazyk a potvrďte stisknutím
tlačítka k.
• Jazyk lze kdykoli změnit pomocí možnosti Jazyk/
Language v menu nastavení.
• Hlavní vypínač lze použít za několik sekund po vložení
baterie. Než hlavní vypínač stisknete, několik sekund
vyčkejte.
2
Po zobrazení dialogového okna vpravo
postupujte podle níže uvedených pokynů a
stiskněte tlačítko d nebo k.
Български
Čeština
Dansk
Deutsch
English
Español
Zrušit
Pro odeslání snímků do chytrého zařízení
a sdílení on-line použijte SnapBridge.
• Pokud nenavážete bezdrátové připojení pomocí chytrého
zařízení: Stiskněte tlačítko d a pokračujte na krok 3.
• Pokud bezdrátové připojení pomocí chytrého zařízení
navážete: Stiskněte tlačítko k. Informace o postupu
nastavení naleznete v části „Spojení s chytrým zařízením
(SnapBridge)“ (A14).
3
Jazyk/Language
Pro přeskočení této obrazovky a pozdější
nastavení SnapBridge v Menu sítě
stiskněte tlačítko „MENU “.
Později
Nastav.
Po zobrazení výzvy k nastavení hodin fotoaparátu zvýrazněte pomocí
tlačítek HI možnost Ano a stiskněte tlačítko k.
Příprava na fotografování
7
4
Vyberte sve domaci časové pásmo a stiskněte
tlačítko k.
London, Casablanca
• Stisknutím tlačítka H nastavíte letní čas. Jestliže je
aktivován, posune se čas o hodinu dopředu a v horní části
mapy se zobrazí symbol W. Letní čas deaktivujete
stisknutím tlačítka I.
Zpět
5
6
Pomocí tlačítek HI zvolte formát data a stiskněte tlačítko k.
Zadejte aktuální datum a čas a stiskněte
tlačítko k.
• Stisknutím tlačítek JK vybírejte položky a stisknutím
tlačítek HI upravujte nastavení.
• Chcete-li nastavit hodiny, stiskněte tlačítko k.
Datum a čas
D
M
R
h
m
15
11
2016
15
10
Úpravy
7
Po zobrazení výzvy zvolte možnost Ano a stiskněte tlačítko k.
• Fotoaparát se po dokončení nastavení vrátí na obrazovku fotografování.
• Časové pásmo a datum lze kdykoli změnit pomocí menu nastavení (A22)
M Časové pásmo a datum.
8
Příprava na fotografování
Základní operace při fotografování
a přehrávání
Pořizování snímků
Jako příklad je zde použit režim A (Auto). Režim A (Auto) umožňuje běžné fotografování za řady
různých snímacích podmínek.
1
Otočte volič expozičních režimů do polohy A.
Počet zbývajících snímků
• Indikace stavu baterie
b: Stav nabití baterie je vysoký.
B: Stav nabití baterie je nízký.
• Počet zbývajících snímků
C se zobrazí, pokud není do fotoaparátu
vložena paměťová karta a snímky jsou
ukládány do vnitřní paměti.
1/250
F3.7
25m 0s
880
Indikace stavu baterie
2
Držte fotoaparát v klidu.
• K objektivu, blesku, pomocnému světlu AF, mikrofonu
a reproduktoru nepřibližujte prsty ani jiné předměty.
Základní operace při fotografování a přehrávání
9
• Při pořizování snímků v orientaci na výšku otočte fotoaparát
tak, aby byl blesk nad objektivem.
3
Vytvořte kompozici snímku.
• Posunem ovladače zoomu změňte polohu objektivu se zoomem.
• Pokud ztratíte objekt ze záběru, když je zoom v poloze teleobjektivu, stisknutím tlačítka q (zoom
se skokovým vrácením) můžete dočasně rozšířit viditelnou oblast, abyste mohli objekt snáze zabrat.
Zmenšit snímek
Zvětšit snímek
Tlačítko q
4
Namáčkněte tlačítko spouště do poloviny.
• „Namáčknutí“ tlačítka spouště do poloviny představuje
stisknutí a podržení tlačítka až do místa, ve kterém cítíte
mírný odpor.
• Jakmile je objekt zaostřen, zaostřovací pole a indikace
zaostření se zobrazí zeleně.
• Při pořizování autoportrétů (A6) se zaostřovací pole
nezobrazuje.
• Při použití digitálního zoomu fotoaparát zaostřuje na střed
záběru a zaostřovací pole se nezobrazí.
• Jestliže zaostřovací pole nebo indikace zaostření bliká,
fotoaparát není schopen zaostřit. Změňte kompozici snímku
a zkuste znovu namáčknout tlačítko spouště.
1/250
F3.7
Zaostřovací pole
5
10
Nezvedejte prst a tlačítko spouště zcela
domáčkněte.
Základní operace při fotografování a přehrávání
B
Poznámky k ukládání snímků nebo videosekvencí
Jestliže právě probíhá ukládání snímků nebo videosekvencí, indikace udávající počet zbývajících snímků
nebo indikace udávající zbývající dobu nahrávání bliká. Neotevírejte krytku prostoru pro baterii / slotu
pro paměťovou kartu a nevyjímejte baterii ani paměťovou kartu, dokud indikace bliká. Tím by mohlo
dojít ke ztrátě dat nebo poškození fotoaparátu či paměťové karty.
C
Funkce automatického vypnutí
• Pokud není přibližně do jedné minuty provedena žádná operace, obrazovka se vypne, fotoaparát vstoupí
do pohotovostního režimu a kontrolka zapnutí přístroje začne blikat. Přibližně po třech minutách
setrvávání v pohotovostním režimu se fotoaparát vypne.
• Chcete-li opět zapnout obrazovku fotoaparátu, který je v pohotovostním režimu, proveďte nějakou
operaci, například stiskněte hlavní vypínač nebo tlačítko spouště.
C
Kdy použít stativ
• Stativ doporučujeme použít ke stabilizaci fotoaparátu v následujících situacích:
- při fotografování se zábleskovým režimem nastaveným na možnost W (vypnuto),
- pokud je zoom v poloze teleobjektivu.
• Pokud při fotografování používáte ke stabilizaci fotoaparátu stativ, nastavte v menu nastavení položku
Redukce vibrací pro snímky na možnost Vypnuto (A22), čímž předejdete případným chybám, které
tato funkce může způsobit.
Práce s bleskem
V situacích, kdy je potřeba použít blesk
(například ve tmě nebo v protisvětle), vyklopte
blesk pomocí páčky K (páčka pro vyklopení
vestavěného blesku).
• Pokud blesk nepoužíváte, jemně na něj
zatlačte, až se se zaklapnutím zavře.
Záznam videosekvencí
Stisknutím tlačítka b (e záznam videosekvence) spustíte
nahrávání videosekvence. Dalším stisknutím tlačítka b (e)
nahrávání ukončíte.
Základní operace při fotografování a přehrávání
11
Přehrávání snímků
1
Stisknutím tlačítka c (přehrávání) aktivujte
režim přehrávání.
• Pokud stisknete a podržíte tlačítko c na vypnutém
fotoaparátu, fotoaparát se zapne v režimu přehrávání.
2
Snímek k zobrazení vyberte pomocí
multifunkčního voliče.
• Stisknutím a podržením některého z tlačítek HIJK
lze mezi snímky rychle procházet.
• Snímky lze také vybírat otáčením multifunkčního voliče.
• Chcete-li přehrát zaznamenanou videosekvenci, stiskněte
tlačítko k.
• Chcete-li se vrátit do expozičního režimu, stiskněte
tlačítko c nebo tlačítko spouště.
• Pokud je v režimu přehrávání jednotlivých snímků zobrazen
symbol e, můžete stisknout tlačítko k a použít na
snímek efekt.
Zobrazení předchozího snímku
Zobrazení dalšího snímku
4/4
0004. JPG
15/11/2016 15:30
• Posunutím ovladače zoomu směrem
k symbolu g (i) v režimu přehrávání
jednotlivých snímků snímek přiblížíte.
3.0
• Posunutím ovladače zoomu směrem
k symbolu f (h) přepnete do režimu
přehrávání náhledů a zobrazíte na
obrazovce více snímků.
12
Základní operace při fotografování a přehrávání
1 / 20
Mazání snímků
1
Chcete-li vymazat snímek právě zobrazený na
obrazovce, stiskněte tlačítko l (mazání).
2
Pomocí tlačítek HI multifunkčního
voliče vyberte požadovaný způsob mazání
a stiskněte tlačítko k.
• Chcete-li skončit bez mazání, stiskněte tlačítko d.
• Požadovaný způsob mazání můžete také vybrat otáčením
příkazového nebo multifunkčního voliče.
3
Vymazat
Aktuální snímek
Vymaz. vyb. snímky
Všechny snímky
Zvolte možnost Ano a stiskněte tlačítko k.
• Vymazané snímky nelze obnovit.
Vymazat 1 snímek?
Ano
Ne
B
Mazání snímků pořízených v režimu sériového snímání (sekvence)
• Snímky pořízené sériovým snímáním nebo pomocí funkcí
Vícenásobná expozice zjasnit, Koláž z autoportrétů a Kreativní
režim jsou uloženy jako sekvence a pouze jeden snímek
v sekvenci (klíčový snímek) je zobrazen v režimu přehrávání.
• Pokud stisknete tlačítko l při zobrazeném klíčovém snímku
sekvence, vymažou se všechny snímky v sekvenci.
• Chcete-li vymazat určité snímky v sekvenci, pomocí tlačítka k
zobrazte jednotlivé snímky a stiskněte tlačítko l.
C
1/5
0004. JPG
15/11/2016 15:30
Vymazání pořízeného snímku v expozičním režimu
V expozičním režimu je možné vymazat naposledy uložený snímek stisknutím tlačítka l.
Základní operace při fotografování a přehrávání
13
Spojení s chytrým zařízením (SnapBridge)
Instalace aplikace SnapBridge
Po instalaci aplikace SnapBridge a navázání bezdrátového spojení mezi
fotoaparátem s podporou technologie SnapBridge a chytrým zařízením budete
moci nahrávat snímky pořízené fotoaparátem do chytrého zařízení anebo používat
chytré zařízení k aktivování spouště fotoaparátu (A18).
• Postupy jsou popsány na aplikaci SnapBridge verze 2.0. Používejte nejnovější
verzi aplikace SnapBridge. Principy ovládání se mohou lišit v závislosti na firmwaru fotoaparátu,
verzi aplikace SnapBridge a operačním systému chytrého zařízení.
• Potřebné informace o používání chytrého zařízení si vyhledejte v dokumentaci dodané
se zařízením.
1
Nainstalujte aplikaci SnapBridge do chytrého zařízení.
• Aplikaci pro systém iOS si stáhněte z obchodu Apple App Store®, aplikaci pro systém Android™
z obchodu Google Play™. Aplikaci vyhledejte podle klíčového slova „snapbridge“ a poté ji
nainstalujte.
• Další informace o podporovaných verzích operačních systémů najdete na odpovídajících
webových stránkách pro stažení.
• „Aplikaci SnapBridge 360/170“ nelze s tímto fotoaparátem použít.
2
Na chytrém zařízení povolte funkce Bluetooth a Wi-Fi.
• Použijte aplikaci SnapBridge ke spojení s fotoaparátem. Připojit se prostřednictvím
obrazovky s nastavením Bluetooth na chytrém zařízení není možné.
C
Obrazovky aplikace SnapBridge
1 Zde můžete zobrazovat oznámení společnosti Nikon, nápovědu
aplikace SnapBridge a konfigurovat nastavení této aplikace.
2 Slouží primárně k nastavení spojení chytrých zařízení
a fotoaparátů.
3 Snímky odeslané z fotoaparátu je zde možné zobrazovat,
mazat nebo sdílet.
14
Spojení s chytrým zařízením (SnapBridge)
1
2
3
Spojení fotoaparátu a chytrého zařízení
• Baterie musí být dostatečně nabitá, aby se fotoaparát během tohoto procesu nevypnul.
• Do fotoaparátu vložte paměťovou kartu s dostatkem volného místa.
1
Fotoaparát: Vyberte možnost Menu sítě
(A22) M Připojit k chytrému zaříz.
a stiskněte tlačítko k.
• Dialog v kroku 2 se zobrazí pouze při prvním zapnutí
fotoaparátu. V takových případech tento krok není
zapotřebí.
2
Režim V letadle
Připojit k chytrému zaříz.
Možnosti autom. odesíl.
Wi-Fi
Bluetooth
Obnovit výchozí nast.
Fotoaparát: Po zobrazení dialogového okna
znázorněného vpravo stiskněte tlačítko k.
Pro odeslání snímků do chytrého zařízení
a sdílení on-line použijte SnapBridge.
Pro přeskočení této obrazovky a pozdější
nastavení SnapBridge v Menu sítě
stiskněte tlačítko „MENU “.
Později
• Zobrazí se dialogové okno s dotazem, zda chcete používat
funkci NFC. Pokud funkci NFC chcete používat, přiložte
anténu NFC chytrého zařízení ke značce Y (N-Mark) na
fotoaparátu. Jakmile se na chytrém zařízení zobrazí dotaz
Start pairing? (Zahájit párování?), klepněte na možnost
OK a pokračujte krokem 6. Pokud funkci NFC nechcete
používat, stiskněte tlačítko k.
Zařízení s povolenou funkcí NFC:
dotkněte se fotoaparátem chytrého
zařízení. Zařízení se zakázanou funkcí
NFC: stiskněte tlačítko „OK “.
Zrušit
3
Fotoaparát: Ujistěte se, že se zobrazilo
dialogové okno znázorněné vpravo.
Nastav.
Další
Aplikace
SnapBridge
Fotoaparát
• Připravte si chytré zařízení a pokračujte dalším krokem.
Na chytrém zařízení přejděte do
obchodu s aplikacemi a vyhledejte
SnapBridge. Aplikaci SnapBridge
nainstalujte a spusťte.
Zrušit
Spojení s chytrým zařízením (SnapBridge)
15
4
Chytré zařízení: Spusťte aplikaci SnapBridge
a klepněte na tlačítko Pair with camera
(Spárovat fotoaparát).
• Jakmile se zobrazí dialogové okno pro výběr fotoaparátu, klepněte na
fotoaparát, ke kterému se chcete připojit.
• Pokud jste při prvním spuštění aplikace SnapBridge nepřipojili
fotoaparát klepnutím na možnost Skip (Přeskočit) v pravém horním
rohu obrazovky, klepněte na možnost Pair with camera
(Spárovat fotoaparát) na kartě A a pokračujte krokem 5.
5
Chytré zařízení: Na obrazovce Pair with camera
(Spárovat fotoaparát) klepněte na název
fotoaparátu.
• Pokud se v systému iOS během připojování zobrazí dialogové okno
vysvětlující postup, potvrďte podrobnosti a klepněte na možnost
Understood (Rozumím) (pokud je nevidíte, posuňte se na
obrazovce dolů). Po otevření obrazovky pro výběr příslušenství znovu
klepněte na název fotoaparátu (může chvíli trvat, než se název fotoaparátu zobrazí).
6
Fotoaparát / chytré
zařízení: Ujistěte se, že je
na fotoaparátu i chytrém
zařízení zobrazeno stejné
číslo (šest číslic).
Autentiz. kód
123456
Zkontrolujte, jestli se na chytrém
zařízení zobrazuje stejný autentizační
kód, a stiskněte tlačítko OK.
• V případě systému iOS se
OK
Zrušit
v závislosti na verzi operačního
systému nemusí číslo na chytrém zařízení zobrazit. V takovém případě pokračujte krokem 7.
7
16
Fotoaparát / chytré zařízení: Stiskněte
tlačítko k na fotoaparátu a klepněte na
tlačítko PAIR (PÁROVAT) v aplikaci
SnapBridge.
Spojení s chytrým zařízením (SnapBridge)
8
Fotoaparát / chytré zařízení: Dokončete nastavení připojení.
Fotoaparát: Po zobrazení dialogového okna znázorněného
vpravo stiskněte tlačítko k.
Chytré zařízení: Po zobrazení dialogového okna s oznámením,
že párování bylo dokončeno, klepněte na tlačítko OK.
Váš fotoaparát a chytré zařízení jsou
propojeny! SnapBridge bude odesílat
vaše snímky do chytrého zařízení
v okamžiku jejich pořízení.
Další
9
Fotoaparát: Proces nastavení dokončete podle pokynů na obrazovce.
• Chcete-li na snímky zaznamenat data o poloze, vyberte po vyzvání možnost Ano a povolte funkci
záznamu dat o poloze. Povolte funkce záznamu dat o poloze v chytrém zařízení a na kartě A
v aplikaci SnapBridge M Auto link options (Možn. aut. propojení) Mpovolte možnost
Synchronize location data (Synchronizovat data o poloze).
• Po vyzvání můžete výběrem možnosti Ano synchronizovat hodiny fotoaparátu s časem
zobrazovaným na chytrém zařízení. Na kartě A v aplikaci SnapBridge M Auto link options
(Možn. aut. propojení) M povolte možnost Synchronize clocks (Synchronizovat hodiny).
Propojení fotoaparátu s chytrým zařízením je dokončeno.
Statické snímky pořízené fotoaparátem se automaticky odesílají do chytrého zařízení.
C
Další informace o používání aplikace SnapBridge
• O používání aplikace SnapBridge získáte informace v online nápovědě (po připojení použijte nabídku
aplikace SnapBridge M Help (Nápověda)).
https://nikonimglib.com/snbr/onlinehelp/en/index.html
• Podrobné informace o jejich používání naleznete v dokumentaci „Návod k použití“ (ve formát PDF)
dodávané s fotoaparátem. Můžete si jej stáhnout z centra stahování.
http://downloadcenter.nikonimglib.com
C
Pokud se spojení nezdařilo
• Jestliže fotoaparát během připojování zobrazí zprávu Nelze navázat připojení.
- Opakujte připojení stisknutím tlačítka k a opakováním postupu od kroku 2 (A15) v části „Spojení
fotoaparátu a chytrého zařízení“.
- Stisknutím tlačítka d můžete připojení zrušit.
• Problém může vyřešit opětovné spuštění aplikace. Aplikaci SnapBridge úplně ukončete a poté ji klepnutím
na její ikonu znovu spusťte. Jakmile se aplikace spustí, opakujte postup od kroku 1 (A15) v části „Spojení
fotoaparátu a chytrého zařízení“.
Spojení s chytrým zařízením (SnapBridge)
17
Zakázání nebo povolení bezdrátového připojení
Zakázání nebo povolení připojení můžete provést některým z následujících postupů.
• Ve fotoaparátu změňte nastavení položky Menu sítě M Režim V letadle. Můžete ji nastavit na
možnost Zapnuto, čímž vypnete veškeré komunikační funkce v lokalitách, kde je bezdrátová
komunikace zakázána.
• Ve fotoaparátu přepněte nastavení položky Menu sítě M Bluetooth M Připojení k síti.
• V aplikaci SnapBridge přepněte nastavení na kartě A M Auto link options (Možn. aut.
propojení) M Auto link (Automaticky propojit).
Zakázáním tohoto nastavení můžete snížit spotřebu baterie v chytrém zařízení.
Odesílání snímků a fotografování na dálku
Odeslání snímku
Existují tři způsoby odesílání snímků.
• Snímky uložené ve vnitřní paměti nelze odesílat.
Snímky se vždy po pořízení
automaticky odešlou do chytrého
zařízení.1, 2
Menu sítě ve fotoaparátu M Možnosti autom. odesíl. M
nastavte položku Statické snímky na možnost Ano.
Videa nelze odesílat automaticky.
Ve fotoaparátu vyberte snímky
a odešlete je do chytrého
zařízení.1, 2
Menu přehrávání ve fotoaparátu M k výběru snímků použijte
funkci Označit pro přenos.
K odeslání nelze vybírat videa.
Pomocí chytrého zařízení vyberte
ve fotoaparátu snímky a stáhněte je
do chytrého zařízení.
Karta A v aplikaci SnapBridge M klepněte na možnost
Download pictures (Stáhnout snímky).
Zobrazí se dialogové okno související s připojením Wi-Fi. Klepněte
na tlačítko OK3 a vyberte snímky.
1
2
Velikost odesílaných snímků je 2 megapixely.
Pokud je položka Menu sítě M Bluetooth M Odesílat ve vypn. stavu ve fotoaparátu nastavená na
možnost Zapnuto, snímky se do chytrého zařízení automaticky odešlou, i když je fotoaparát vypnutý.
3 V závislosti na verzi systému iOS může být po klepnutí na tlačítko OK nutné zvolit SSID fotoaparátu.
Viz část „Pokud se v systému iOS zobrazí dialogové okno související s připojením Wi-Fi“ (A19).
B
Poznámky k připojení Wi-Fi
• Pokud chytré zařízení přejde do režimu spánku nebo přepnete z aplikace SnapBridge do jiné, připojení WiFi se ukončí.
• Některé funkce aplikace SnapBridge nelze během aktivního připojení Wi-Fi
používat. Chcete-li připojení Wi-Fi ukončit, klepněte na kartu A M F M
Yes (Ano).
18
Spojení s chytrým zařízením (SnapBridge)
Fotografování na dálku
Klepnutím na kartu A v aplikaci SnapBridge M Remote photography (Fotografování na dálku)
můžete aktivovat spoušť fotoaparátu pomocí chytrého zařízení.
• Podle pokynů v aplikaci SnapBridge přepněte na připojení Wi-Fi. V systému iOS se může zobrazit
dialogové okno související s připojením Wi-Fi. V takových případech si přečtěte informace
v tématu „Pokud se v systému iOS zobrazí dialogové okno související s připojením Wi-Fi“ (A19).
• Fotografovat na dálku není možné, pokud ve fotoaparátu není vložena paměťová karta.
Pokud se v systému iOS zobrazí dialogové okno související
s připojením Wi-Fi
Aplikace SnapBridge obvykle spojuje fotoaparát a inteligentní zařízení přes Bluetooth. Pokud však
chcete použít funkci Download pictures (Stáhnout snímky) či fotografování na dálku, musíte
přepnout na připojení Wi-Fi. V závislosti na verzi systému iOS může být nutné přepnout připojení
ručně. V takových případech nastavte připojení podle následujících pokynů.
1
Poznačte si SSID fotoaparátu (výchozí název
fotoaparátu) a heslo zobrazené na obrazovce
chytrého zařízení a poté klepněte na možnost View
options (Možnosti zobrazení).
• SSID i heslo můžete ve fotoaparátu změnit pomocí možnosti Menu
sítě M Wi-Fi M Typ připojení Wi-Fi. V zájmu ochrany soukromí je
doporučeno heslo pravidelně měnit. Pokud chcete změnit heslo,
nejprve ukončete bezdrátové spojení (A18).
2
V seznamu připojení vyberte SSID, které jste si
poznačili v kroku 1.
• Pokud se připojujete poprvé, zadejte heslo, které jste si poznačili
v kroku 1. Dbejte na správné zadání malých a velkých písmen.
Po prvním připojení již nebude nutné zadávat heslo znovu.
• Připojení Wi-Fi je navázáno, jakmile se vedle SSID fotoaparátu zobrazí
symbol G, jak znázorňuje obrázek vpravo. Vraťte se do aplikace
SnapBridge a pokračujte z ní.
Spojení s chytrým zařízením (SnapBridge)
19
Další funkce
Výběr expozičního režimu
Natočením voliče expozičních režimů můžete vyrovnat
požadovaný expozičních režim se značkou na těle fotoaparátu.
• A Režim (Auto)
Tento režim můžete použít pro běžné fotografování v různých snímacích podmínkách.
• o Režim (kreativní)
Fotoaparát uloží při jednom stisknutí spouště čtyři snímky s efekty a jeden snímek bez efektů.
• y Programy (Motivové)
Stiskněte tlačítko d a zvolte motivový program.
- Aut. volba motiv. prog.: Fotoaparát rozpozná snímací podmínky při vytváření kompozice
snímku a umožní tak pořízení snímků v souladu s těmito podmínkami.
- Časosběrné snímání: Fotoaparát může v zadaném intervalu automaticky pořizovat statické
snímky, z nichž vytvoří přibližně 10 sekund dlouhou časosběrnou videosekvenci (e1080/30p
nebo S1080/25p).
- Vícenásob. exp. Zjasnit: Fotoaparát automaticky zachytí pohybující se objekty v pravidelných
intervalech, všechny pořízené snímky srovná a vytvoří kompozici z jasných oblastí, které uloží
jako jeden snímek. Dojde k zachycení světelných stop způsobených například světly jedoucích
aut nebo pohybem hvězd.
- Superčasosb. videos.: Umožňuje zaznamenání videosekvencí při pohybu fotoaparátem a
zachycení změn objektu v čase. Videosekvence jsou zaznamenány ve vyšší rychlosti
(e1080/30p nebo S1080/25p).
- Inteligentní portrét: S pomocí funkce vylepšení vzhledu můžete zlepšit vzhled lidských tváří
během pořizování snímků nebo tyto snímky vytvořit s využitím samospouště detekující úsměv
či koláže z autoportrétů.
Kromě výše uvedených režimů můžete používat nejrůznější motivové programy.
• M Režim (Prez. krátkých videos.)
Záznamem a automatickým spojením několika klipů dlouhých pár sekund (e1080/30p nebo
S1080/25p) fotoaparát vytvoří krátkou videosekvenci trvající až 30 sekund.
• A, B, C a D Režimy
Tyto režimy umožňují lépe ovládat čas závěrky a clonové číslo.
20
Další funkce
C
Zobrazení nápovědy
Při změně režimu snímání nebo po zobrazení obrazovky s nastavením se zobrazí popis funkcí.
Režimy snímání můžete rychle měnit namáčknutím spouště. Popis můžete zobrazit nebo skrýt pomocí
položky Zobrazení nápovědy v části Nastavení monitoru v menu nastavení.
Nastavení funkcí fotografování pomocí multifunkčního
voliče
Pokud je zobrazena obrazovka fotografování, lze pomocí tlačítek H (m) J (n) I (p) K (o)
multifunkčního voliče nastavit níže popsané funkce.
• m Zábleskový režim
Jestliže je blesk vyklopen, lze nastavit zábleskový režim, který nejlépe vyhovuje snímacím
podmínkám.
• n Samospoušť/Samospoušť pro autoport.
- Samospoušť: Závěrka se spouští automaticky po 10 nebo 2 sekundách.
- Samospoušť pro autoport.: Fotoaparát zaostří za 5 sekund a závěrka se spustí automaticky.
• p Režim makro
Režim makro použijte při pořizování záběrů zblízka.
• o Kreativní posuvník (o jas (korekce expozice), G sytost, F odstín a J Active
D-Lighting)
Celkový jas snímku lze upravit (korekce expozice).
V motivovém programu Inteligentní portrét můžete použít funkci vylepšení vzhledu
k vylepšení lidských tváří.
V režimu A, B, C a D můžete upravit celkový jas obrazu, živost, barevný odstín a Active
D-Lighting.
Funkce, které lze nastavit, se liší v závislosti na expozičním režimu.
Další funkce
21
Ovládání menu
Níže uvedená menu lze nastavovat stisknutím tlačítka d (menu).
•
•
•
•
•
•
A Menu fotografování1, 2
e Menu videosekvence1
N Menu režimu přehrávání (režim Zobr. podle data)3
c Menu přehrávání3
q Menu sítě
z Menu nastavení
1
2
3
Stiskněte tlačítko d při zobrazené obrazovce fotografování.
Symboly menu a dostupné možnosti nastavení se liší v závislosti na expozičním režimu.
Stiskněte tlačítko d při zobrazené obrazovce přehrávání.
1
Stiskněte tlačítko d (menu).
• Zobrazí se menu.
1/250
2
Stiskněte tlačítko J
multifunkčního voliče.
F3.7
25m 0s
880
Menu fotografování
Kvalita obrazu
Velikost obrazu
• Aktuální symbol menu je zobrazen žlutou
barvou.
Symboly menu
3
Zvolte symbol menu a stiskněte
tlačítko k.
Časové pásmo a datum
• Položky menu je nyní možné vybírat.
Razítko data
Nastavení
Nastavení monitoru
Red. vibrací pro snímky
Pomoc. světlo AF
Digitální zoom
22
Další funkce
4
Zvolte položku menu a stiskněte
tlačítko k.
• V závislosti na aktuálním expozičním
režimu nebo stavu fotoaparátu nelze
některé položky menu nastavit.
Časové pásmo a datum
Nastavení monitoru
Razítko data
Red. vibrací pro snímky
Pomoc. světlo AF
Digitální zoom
5
Zvolte nastavení a stiskněte
tlačítko k.
• Vámi vybrané nastavení je aktivováno.
• Chcete-li používání menu ukončit,
stiskněte tlačítko d.
• Při zobrazeném menu lze přepnout do
expozičního režimu stisknutím tlačítka
spouště nebo tlačítka b (e).
C
Razítko data
Datum
Datum a čas
Vypnuto
Ovládání příkazovým nebo multifunkčním voličem při zobrazeném menu
Když je zobrazeno menu nebo položky nastavení, můžete vybrat možnost menu také otáčením příkazového
nebo multifunkčního voliče.
Další funkce
23
Technické poznámky
Upozornění
Upozornění pro zákazníky v Evropě
VAROVÁNÍ
NEBEZPEČÍ VÝBUCHU, POKUD JSOU BATERIE VYMĚNĚNY ZA NESPRÁVNÝ TYP.
POUŽITÉ BATERIE ZLIKVIDUJTE DLE POKYNŮ.
Tento symbol značí, že elektrické a elektronické vybavení patří do tříděného odpadu.
Následující informace jsou určeny pouze uživatelům v evropských zemích:
• Likvidace tohoto výrobku se provádí v rámci tříděného odpadu na příslušném
sběrném místě. Výrobek nepatří do běžného komunálního odpadu.
• Třídění odpadu a recyklace napomáhají ochraně přírodních zdrojů a předcházejí
negativním vlivům na lidské zdraví a životní prostředí, ke kterým by mohla vést
nesprávná likvidace odpadu.
• Další informace ohledně nakládání s odpadními produkty vám poskytne dodavatel nebo místní
úřad.
Tento symbol na baterii značí, že baterie patří do tříděného odpadu.
Následující informace jsou určeny pouze uživatelům v evropských zemích:
• Likvidace veškerých baterií, bez ohledu na to, zda jsou označeny tímto symbolem
či nikoli, se provádí v rámci tříděného odpadu na příslušném sběrném místě.
Výrobek nepatří do běžného komunálního odpadu.
• Další informace ohledně nakládání s odpadními produkty vám poskytne dodavatel nebo místní
úřad.
24
Technické poznámky
Poznámky k funkcím pro bezdrátovou komunikaci
Omezení týkající se bezdrátových zařízení
Bezdrátový vysílač, který je součástí tohoto výrobku, odpovídá předpisům pro bezdrátový provoz
v zemi prodeje a není určen k použití v jiných zemích (výrobky zakoupené v EU nebo ESVO lze
používat kdekoli v EU a ESVO). Za použití v jiných zemích nepřebírá společnost Nikon zodpovědnost.
Uživatelé, kteří si nejsou jisti zemí původu produktu, by se měli poradit s místním servisním
střediskem společnosti Nikon nebo s autorizovaným servisním zástupcem společnosti Nikon.
Toto omezení se týká pouze bezdrátového provozu, a nikoli jiného používání produktu.
Zabezpečení
Přestože jednou z výhod tohoto produktu je, že umožňuje uživatelům připojit se k libovolné
bezdrátové výměně dat kdekoli v jeho dosahu, pokud nebude zapnuto zabezpečení, může dojít
k následujícímu:
• Odcizení dat: Třetí strany mohou záměrně zachytit bezdrátové přenosy za účelem odcizení ID
uživatelů, hesel a dalších osobních údajů.
• Neoprávněný přístup: Neoprávnění uživatelé mohou získat přístup k síti a pozměnit data nebo
způsobit škodlivé akce. Poznámka: Vzhledem k charakteru bezdrátových sítí mohou
specializované útoky poskytnout neoprávněný přístup i v případě aktivního zabezpečení. Za úniky
dat či informací, které mohou nastat při přenosu dat, nenese společnost Nikon zodpovědnost.
• Nepřistupujte k sítím, k jejichž používání nejste oprávněni, a to ani v případě, že se zobrazí na
vašem chytrém telefonu či tabletu. V opačném případě to může být považováno za neoprávněný
přístup. Přistupujte pouze k sítím, které smíte používat.
Správa osobních informací a odmítnutí záruk
• Informace o uživateli, zaregistrované a nastavené v zařízení, včetně nastavení připojení
bezdrátové sítě LAN a dalších osobních údajů, jsou citlivé vzhledem k možnosti změny či ztráty
způsobené nesprávnou obsluhou, statickou elektřinou, nehodou, poruchou, opravou nebo jinou
manipulací. K důležitým informacím si vždy pořizujte oddělené kopie. Společnost Nikon není
zodpovědná za jakékoli přímé či nepřímé škody ani za ušlý zisk vyplývající z úprav nebo ztráty
obsahu, které společnosti Nikon nelze připsat.
• Před likvidací tohoto výrobku nebo jeho převodem na jiného majitele použijte položku Obnovit
vše v menu nastavení (A22), čímž dojde ke smazání všech v zařízení zaregistrovaných
a nastavených informací o uživateli, včetně nastavení připojení k bezdrátové síti LAN a dalších
osobních údajů.
• Společnost Nikon nenese odpovědnost za žádné škody způsobené neoprávněným používáním
tohoto produktu třetími stranami v případě jeho odcizení nebo ztráty.
Technické poznámky
25
Pravidla pro export nebo převoz tohoto produktu do zahraničí
Na tento produkt se vztahují omezení pro správu exportu USA (EAR). Svolení vlády USA není
vyžadováno při exportu do zemí jiných než následujících, které jsou v době tvorby tohoto textu
předmětem embarga nebo zvláštních nařízení: Kuba, Irán, Severní Korea, Súdán a Sýrie (tento seznam
může být předmětem změn).
Upozornění pro zákazníky v Evropě
Prohlášení o shodě (Evropa)
Společnost Nikon Corporation tímto prohlašuje, že rádiové zařízení typu COOLPIX A900 je v souladu
se směrnicí 2014/53/EU.
Úplné znění prohlášení o shodě výrobku s požadavky EU je k dispozici na této internetové adrese:
http://imaging.nikon.com/support/pdf/DoC_A900.pdf.
• Maximální výstupní výkon:
- Wi-Fi: 11,3 dBm (EIRP)
- Bluetooth: 9,3 dBm (EIRP)
- Bluetooth Low Energy: 9,3 dBm (EIRP)
• Provozní frekvence:
- Wi-Fi: 2 412–2 462 MHz (kanály 1–11)
- Bluetooth: 2 402–2 480 MHz
- Bluetooth Low Energy: 2 402–2 480 MHz
- NFC: 13,56 MHz
26
Technické poznámky
Péče o produkt
Kromě upozornění uvedených v části „Pro vaši bezpečnost“ (Avi-viii) dodržujte při používání
a uchovávání tohoto zařízení níže uvedené pokyny.
Fotoaparát
Nevystavujte fotoaparát silným nárazům
Silné fyzické nárazy nebo vibrace mohou způsobit poruchu produktu. Dále se nedotýkejte ani netlačte na
objektiv či jeho kryt.
Udržujte produkt v suchu
Je-li přístroj vystaven vysokému stupni vlhkosti nebo ponořen do vody, dojde k jeho poškození.
Vyvarujte se náhlých změn teplot
Náhlé změny teplot, ke kterým může dojít při vstupu nebo odchodu z vytápěné budovy za chladného dne,
mohou způsobit vznik kondenzační vlhkosti uvnitř přístroje. Vzniku kondenzační vlhkosti lze zabránit tak,
že předtím, než přístroj vystavíte náhlé změně teploty, jej vložíte do brašny nebo plastového sáčku.
Přístroj uchovejte mimo dosah silných magnetických polí
Přístroj nepoužívejte ani neukládejte v blízkosti zařízení, která vytvářejí silné elektromagnetické záření nebo
magnetická pole. Mohlo by dojít ke ztrátě dat nebo k poruše fotoaparátu.
Nemiřte objektivem delší časový interval do silného zdroje světla
Při práci s fotoaparátem se vyvarujte dlouhodobějšího míření objektivem do slunce nebo jiného silného
zdroje světla. Intenzivní světlo může poškodit obrazový snímač a způsobit bílé skvrny na snímcích.
Před odebráním nebo odpojením síťového zdroje či paměťové karty
produkt vypněte
Je-li přístroj zapnutý nebo probíhá-li ukládání či mazání snímků, nevyjímejte baterii. Násilné přerušení
napájení za těchto okolností může vést ke ztrátě dat a poškození paměťové karty nebo interních obvodů
fotoaparátu.
Technické poznámky
27
Poznámky k monitoru
• Monitory (včetně elektronických hledáčků) jsou konstruovány s extrémně vysokou přesností; minimálně
99,99 % pixelů je funkčních, méně než 0,01 % jich chybí nebo jsou nefunkční. I když mohou tyto
zobrazovače obsahovat pixely, které trvale svítí (bílé, červené, modré nebo zelené) nebo trvale nesvítí
(černé), neznamená tento jev závadu a na snímky zhotovené zařízením nemá žádný vliv.
• Obraz na monitoru může být při ostrém okolním osvětlení obtížně pozorovatelný.
• Na monitor netlačte, mohlo by dojít k jeho poškození nebo závadě. Při poškození monitoru dejte pozor,
abyste se neporanili střepy, zabraňte také kontaktu pokožky, očí a úst s tekutými krystaly z monitoru.
Baterie
Pravidla používání
• Baterie může být po použití horká.
• Baterii nepoužívejte při teplotách okolí pod 0 °C nebo nad 40 °C, protože tak by mohlo dojít k jejímu
poškození nebo závadě.
• Pokud si všimnete jakýchkoli abnormalit, jako je nadměrné teplo, kouř nebo neobvyklý zápach vycházející
z baterie, okamžitě přerušte používání přístroje a obraťte se na dodavatele nebo autorizovaný servis
společnosti Nikon.
• Jakmile baterii vyjmete z fotoaparátu nebo z volitelné nabíječky baterií, vložte baterii do igelitového sáčku
atp., aby byla izolována.
Nabíjení baterie
Před používáním fotoaparátu zkontrolujte stav baterie a v případě potřeby baterii vyměňte nebo nabijte.
• Před použitím nabíjejte baterii v místnosti s okolní teplotou 5 °C až 35 °C.
• Vysoká teplota baterie může bránit správnému nebo úplnému dobití baterie a může snižovat výkon
baterie. Pozor, baterie může být po použití horká. Před zahájením nabíjení proto vyčkejte, až baterie
vychladne.
Pokud pomocí síťového zdroje/nabíječky nebo počítače nabíjíte baterii, která je vložena do tohoto
fotoaparátu, při teplotách baterie pod 0 °C nebo nad 50 °C k nabití baterie nedojde.
• Pokud je baterie zcela nabitá, v jejím nabíjení nepokračujte, protože tak dojde ke snížení výkonnosti
baterie.
• Při nabíjení se může teplota baterie zvýšit. Nejedná se však o závadu.
Noste s sebou náhradní baterie
Je-li to možné, mějte při fotografování důležitých událostí po ruce vždy plně nabitou náhradní baterii.
Používání baterie v chladném prostředí
Za chladných dní se kapacita baterií snižuje. Pokud je za nízké teploty použita nedobitá baterie, fotoaparát se
nemusí zapnout. Náhradní baterie mějte uložené na teplém místě a v případě potřeby baterii vyměňte. Jakmile se
baterie ohřeje, může se částečně obnovit její nabití.
28
Technické poznámky
Kontakty baterie
Nečistoty na kontaktech baterie mohou bránit správné funkci fotoaparátu. Dojde-li ke znečištění kontaktů
baterie, otřete je před použitím čistým suchým kouskem látky.
Nabíjení vybité baterie
Zapínání nebo vypínání fotoaparátu s vloženou vybitou baterií může snížit životnost baterie. Před použitím
vybitou baterii nabijte.
Skladování baterie
• Pokud se baterie nepoužívá, vždy ji z fotoaparátu nebo volitelné nabíječky baterií vyjměte. Z vložené
baterie je uvolňováno malé množství proudu i v případě, že se fotoaparát nepoužívá. Může tak dojít
k nadměrnému vybití baterie s následkem úplné ztráty její funkce.
• Dobijte baterii alespoň jednou za šest měsíců a před uložením ji zcela vybijte.
• Vložte baterii do igelitového sáčku atp., aby byla izolována, a uložte ji na chladné místo. Baterii byste měli
uchovávat na chladném místě s okolní teplotou 15 °C až 25 °C. Neskladujte baterii na velmi teplých ani velmi
chladných místech.
Výdrž baterie
Pokud významně klesne doba, po kterou si plně nabitá baterie udrží výkon při provozu za pokojové teploty,
znamená to, že je nutné baterii vyměnit. Zakupte si novou baterii.
Recyklace použitých baterií
Pokud již baterie nevydrží zůstat delší dobu v nabitém stavu, baterii vyměňte. Použité baterie jsou
hodnotným zdrojem surovin. Umožněte proto jejich recyklaci v souladu s předpisy platnými ve vašem
regionu.
Síťový zdroj/nabíječka
• Síťový zdroj/nabíječka EH-73P je určen pouze k používání s kompatibilními zařízeními. Nepoužívejte ho
s přístroji jiných značek či modelů.
• Nepoužívejte jiný kabel USB než typ UC-E21. Při použití jiného kabelu USB než typu UC-E21 by mohlo dojít
k přehřátí, požáru nebo úrazu elektřinou.
• Nikdy nepoužívejte jinou značku nebo model síťového zdroje, než je Síťový zdroj/nabíječka EH-73P.
Nepoužívejte běžně dostupné síťové zdroje USB ani nabíječky pro mobilní telefony. Při nedodržení tohoto
upozornění může dojít k přehřátí nebo poškození fotoaparátu.
• Zdroj EH-73P je kompatibilní se síťovými zásuvkami AC 100–240 V, 50/60 Hz. Při používání v jiných zemích
použijte dle potřeby zásuvkový adaptér (běžně dostupný). Další informace o zásuvkových adaptérech vám
sdělí vaše cestovní agentura.
• Symboly na tomto výrobku představují následující:
D AC (střídavý proud), E DC (stejnosměrný proud), F Zařízení třídy II (Konstrukce výrobku má dvojitou
izolaci.)
Technické poznámky
29
Čištění a uchovávání
Čištění
Nepoužívejte alkohol, rozpouštědla ani jiné těkavé chemikálie.
Objektiv
Nedotýkejte se prsty skleněných částí objektivu. Prach a nečistoty odstraňte pomocí
ofukovacího balónku (malý pryžový balónek s tryskou – ofukování proudem vzduchu).
Otisky prstů a usazené nečistoty, které nelze odstranit pomocí ofukovacího balónku, otřete
z objektivu měkkým hadříkem – při otírání postupujte spirálovým pohybem od středu
k okrajům. Není-li takové čištění účinné, navlhčete mírně hadřík běžně dostupným
roztokem na čištění objektivů.
Monitor
Prach a nečistoty odstraňte pomocí ofukovacího balónku. K odstranění otisků prstů
a dalších usazených nečistot otřete monitor měkkým, suchým hadříkem. Dbejte na to,
abyste na monitor příliš netlačili.
Tělo
Prach, nečistoty a písek odstraňte pomocí ofukovacího balónku a poté tělo opatrně otřete
měkkým, suchým hadříkem. Po použití fotoaparátu na pláži nebo v jiném prostředí
s výskytem písku nebo prachu otřete písek, prach či sůl hadříkem navlhčeným v čisté vodě
a nechejte důkladně vyschnout. Pozor, jakékoli cizí objekty uvnitř fotoaparátu
mohou vést k poškození, na které se nevztahuje záruka.
Uchovávání fotoaparátu
Nebudete-li fotoaparát delší dobu používat, vyjměte z něj baterii. Chcete-li zabránit tvorbě plísní či
mikroorganismů, alespoň jednou za měsíc vyjměte fotoaparát z místa, kde je uložen.
Fotoaparát zapněte a dříve, než jej opět uložíte, proveďte několik expozic. Fotoaparát neukládejte na
žádném z následujících míst:
• místa, která jsou špatně větraná nebo mají vlhkost vzduchu vyšší než 60 %,
• místa vystavená teplotám nad 50 °C nebo pod –10 °C,
• v blízkosti zařízení produkujících silná elektromagnetická pole, jako jsou televizory nebo
radiopřijímače.
Při uchovávání baterie dodržujte pokyny uvedené v sekci „Baterie“ (A28) v části „Péče o produkt“
(A27).
30
Technické poznámky
Řešení možných problémů
Pokud fotoaparát nefunguje správně, zkuste před kontaktováním dodavatele nebo autorizovaného
servisu společnosti Nikon nalézt řešení v seznamu běžných problémů uvedeném níže.
Další podrobnosti o používání tohoto fotoaparátu poskytuje Návod k použití (ve formátu PDF) (Aiv).
Problém
A
Příčina/řešení
Fotoaparát je
zapnutý, ale
nereaguje.
• Vyčkejte na ukončení záznamu.
• Pokud problém přetrvává, vypněte fotoaparát.
Pokud se fotoaparát nevypne, vyjměte a znovu vložte baterii nebo
baterie, pokud používáte síťový zdroj, odpojte jej a znovu připojte.
O aktuálně zaznamenávaná data sice přijdete, vyjmutí baterie nebo
odpojení síťového zdroje však nebude mít vliv na data již
zaznamenaná.
–
Fotoaparát nelze
zapnout.
• Baterie je vybitá.
• Hlavní vypínač bude aktivní několik sekund po vložení baterie. Před
stisknutím hlavního vypínače vyčkejte po dobu několika sekund.
3, 4, 28
–
• Fotoaparát se automaticky vypíná z důvodu úspory energie (funkce 11
automatického vypnutí).
Fotoaparát se bez
• Fotoaparát a baterie nemusí fungovat správně při nízkých teplotách. 28
upozornění vypne.
• Vnitřek fotoaparátu je horký. Nechejte vnitřek fotoaparátu
–
vychladnout a fotoaparát poté zkuste znovu zapnout.
Monitor nic
nezobrazuje.
Fotoaparát se
zahřívá.
• Fotoaparát je vypnutý.
• Baterie je vybitá.
• Fotoaparát se automaticky vypíná z důvodu úspory energie (funkce
automatického vypnutí).
• Kontrolka blesku při nabíjení blesku bliká.
Vyčkejte na dokončení nabíjení.
• Fotoaparát je připojen k televizoru nebo počítači.
• Probíhá záznam časosběrného snímání.
• Fotoaparát je spojen s inteligentním zařízením pomocí připojení
Wi-Fi a je obsluhován dálkovým ovládáním.
Fotoaparát se může zahřát, jestliže je delší dobu používán například
k záznamu videosekvencí, odesílání obrázků nebo pokud je používán
v horkém prostředí. Nejedná se o závadu.
Technické poznámky
7
9
11
–
–
–
–
–
31
Paměťové karty, které lze použít
Fotoaparát podporuje paměťové karty SD, SDHC a SDXC, včetně karet SDHC a SDXC, které
odpovídající standardu UHS-I.
• Chcete-li provádět záznam videosekvence, doporučují se karty s třídou rychlosti 6 a vyšší
(pokud je položka Možnosti videa nastavena na možnost d 2160/30p (4K UHD) nebo
c 2160/25p (4K UHD), doporučují se karty UHS s třídou rychlosti 3 nebo vyšší); Používání
pomalejších karet může způsobit přerušení záznamu.
• Pokud chcete zvolit karty pro používání ve čtečkách karet, zkontrolujte, zda jsou se zařízením
kompatibilní.
• Informace o funkcích, provozu a omezeních používání získáte od výrobce.
Informace o ochranných známkách
• Windows je registrovaná ochranná známka nebo ochranná známka společnosti Microsoft
Corporation ve Spojených státech a/nebo dalších zemích.
• Logotyp Bluetooth® a loga jsou registrované ochranné známky společnosti Bluetooth SIG, Inc.
a jakékoli jejich použití společností Nikon Corporation probíhá v rámci licence.
• Apple®, App Store®, loga Apple, Mac, OS X, macOS, iPhone®, iPad®, iPod touch® a iBooks jsou
ochranné známky společnosti Apple Inc. registrované v USA a dalších zemích.
• Android, Google Play a logo Google Play jsou ochranné známky společnosti Google LLC.
Robot Android vychází z díla vytvořeného a sdíleného společností Google a je použit v
souladu s podmínkami, které jsou popsány v licenci Creative Commons 3.0 Attribution
License.
• iOS je ochranná známka nebo registrovaná ochranná známka společnosti Cisco Systems, Inc.
ve Spojených státech a/nebo dalších zemích a je používána na základě licence.
• Adobe, logo Adobe a Reader jsou registrované ochranné známky nebo ochranné známky
společnosti Adobe Systems Incorporated ve Spojených státech a/nebo dalších zemích.
• Loga SDXC, SDHC a SD jsou ochrannou známkou společnosti SD-3C, LLC.
• PictBridge je ochranná známka.
32
Technické poznámky
• HDMI, logo HDMI a High-Definition Multimedia Interface jsou ochranné známky nebo
registrované ochranné známky společnosti HDMI Licensing, LLC.
• Wi-Fi a logo Wi-Fi jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti
Wi-Fi Alliance.
• N-Mark je registrovaná ochranná známka nebo ochranná známka společnosti NFC Forum,
Inc. ve Spojených státech a/nebo dalších zemích.
• Všechna ostatní obchodní jména produktů uváděná v tomto návodu a další dokumentaci
dodávané s výrobkem Nikon jsou registrované ochranné známky jejich příslušných vlastníků.
“Made for iPod,” “Made for iPhone,” and “Made for iPad” mean that an electronic
accessory has been designed to connect specifically to iPod, iPhone, or iPad,
respectively, and has been certified by the developer to meet Apple
performance standards. Apple is not responsible for the operation of this device
or its compliance with safety and regulatory standards. Please note that the use
of this accessory with iPod, iPhone, or iPad may affect wireless performance.
AVC Patent Portfolio License
Tento produkt je licencován v rámci licence AVC Patent Portfolio License pro soukromé a nekomerční
použití zákazníkem ke (i) kódování videa podle standardu AVC („AVC video“) a/nebo k (ii) dekódování
AVC videa, které bylo zakódováno zákazníkem v rámci soukromé a nekomerční činnosti a/nebo které
bylo získáno od poskytovatele licencovaného k poskytování AVC videa. Licence není udělena ani nesmí
být vyvozována pro žádné jiné použití. Další informace je možné získat od společnosti MPEG LA, L.L.C.
Viz webová stránka http://www.mpegla.com.
Licence FreeType (FreeType2)
Některé části tohoto softwaru jsou chráněny autorským právem © 2012 The FreeType Project
(http://www.freetype.org). Všechna práva vyhrazena.
Licence MIT (HarfBuzz)
Některé části tohoto softwaru jsou chráněny autorským právem © 2016 The HarfBuzz Project
(http://www.freedesktop.org/wiki/Software/HarfBuzz). Všechna práva vyhrazena.
Technické poznámky
33
Záruční podmínky – Evropský záruční list společnosti
Nikon
Vážený zákazníku, vážená zákaznice společnosti Nikon,
děkujeme vám za zakoupení výrobku společnosti Nikon. V případě, že výrobek Nikon
bude vyžadovat záruční opravu, kontaktujte prodejce, u kterého jste jej zakoupil(a), nebo
kontaktujte některou z poboček autorizované servisní sítě Nikon v prodejním regionu
společnosti Nikon Europe B.V. (např.: Evropa/Rusko/ostatní). Podrobnosti viz:
http://www.europe-nikon.com/support
Abyste se vyhnul(a) zbytečným nepříjemnostem, doporučujeme vám přečíst si před
kontaktováním prodejce nebo autorizovaného servisu pečlivě návody k obsluze.
Na výrobky společnosti Nikon se vztahuje záruka týkající se veškerých výrobních vad,
platná jeden rok od data zakoupení výrobku. Vykáže-li zakoupený výrobek v tomto
časovém intervalu závadu v důsledku použití vadného materiálu nebo chyby ve
výrobním procesu, bude naší autorizovanou servisní sítí v prodejním regionu společnosti
Nikon Europe B.V. při dodržení níže uvedených podmínek zdarma (bez účtování nákladů
na práci a materiál) opraven tak, aby splňoval původní specifikace. Společnost Nikon si
vyhrazuje právo provést dle vlastního uvážení opravu nebo výměnu výrobku.
1. Tato záruka je poskytována pouze při doložení vyplněného záručního listu a originálu
prodejního dokladu obsahujícího datum zakoupení výrobku, typ výrobku a jméno
prodejce spolu s výrobkem. Společnost Nikon si vyhrazuje právo odmítnout provedení
záruční opravy zdarma v případě, že nelze doložit výše uvedené dokumenty, nebo
v případě, že tyto dokumenty obsahují nekompletní informace, resp. jsou nečitelné.
2. Tato záruka se nevztahuje na:
• nutnou údržbu a opravy nebo výměny součástí prováděné v důsledku používání
a opotřebení výrobku,
• modifikace a aktualizace výrobku oproti jeho stavu při zakoupení popsaného
v návodu k obsluze, s výjimkou předchozího písemného souhlasu společnosti
Nikon,
• náklady na dopravu a veškerá rizika při dopravě související přímo nebo nepřímo se
záruční opravou výrobku,
34
Technické poznámky
• veškeré škody vzniklé v důsledků změn a dalších úprav výrobku prováděných bez
předchozího písemného souhlasu společnosti Nikon pro splnění místních nebo
národních technických norem platných v jiné zemi, než pro kterou byl výrobek
původně určen a/nebo zhotoven.
3. Záruční plnění nebude poskytnuto rovněž v případě:
• poškození výrobku chybným použitím včetně, ale nikoli výhradně, použití výrobku
k jinému než určenému účelu a v rozporu s údaji v návodu k obsluze týkajícími se
správného použití a údržby výrobku, a/nebo v případě instalace a použití výrobku
v rozporu s bezpečnostními standardy platnými v zemi použití výrobku,
• poškození výrobku v důsledku nehody včetně, ale nikoli výhradně, poškození
bleskem, vodou, ohněm a chybným nebo nedbalým použitím,
• úpravy, poškození, nečitelnosti nebo úplné absence modelového nebo výrobního
čísla výrobku,
• poškození v důsledku oprav a úprav prováděných neautorizovanými organizacemi
nebo osobami,
• poškození veškerých systémů, ve kterých je výrobek zabudován nebo se kterými je
používán.
4. Tato záruka neovlivňuje zákonná práva uživatele, přiznaná na základě platných
národních zákonů, ani práva uživatele ve vztahu k prodejci, nabytá na základě jejich
společné obchodní transakce týkající se zakoupení výrobku.
Upozornění: Přehled veškerých autorizovaných servisních poboček Nikon je k dispozici
online prostřednictvím tohoto odkazu
(http://www.europe-nikon.com/service/).
Technické poznámky
35
Reprodukce této příručky, celé či její části, v jakékoli formě
(kromě stručných citací v recenzích nebo článcích)
bez předchozího písemného svolení společnosti
NIKON CORPORATION je zakázána.
FX8J05(1L)
6MN6741L-05
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising