Nikon | COOLPIX B600 | Nikon COOLPIX B600 Návod k použití (kompletní pokyny)

Nikon COOLPIX B600 Návod k použití (kompletní pokyny)
DIGITÁLNÍ FOTOAPARÁT
Návod k použití
• Před použitím fotoaparátu si nejprve pečlivě přečtěte
tento návod.
• Abyste zajistili správné použití fotoaparátu, nezapomeňte
si přečíst část „Pro vaši bezpečnost“ (strana vi).
• Po přečtení si návod uložte na snadno přístupném místě
pro budoucí použití.
Rychlé vyhledání tématu
Na tuto stránku se můžete vrátit klepnutím nebo kliknutím na symbol
rohu libovolné stránky.
v pravém dolním
Hlavní témata
Úvod..................................................................................................................................................... iii
Obsah.................................................................................................................................................... x
Jednotlivé části fotoaparátu......................................................................................................... 1
Začínáme ...........................................................................................................................................10
Základní operace při fotografování a přehrávání ...............................................................16
Fotografické funkce.......................................................................................................................23
Funkce přehrávání .........................................................................................................................63
Videosekvence.................................................................................................................................75
Připojení fotoaparátu k televizoru, tiskárně nebo počítači .............................................86
Použití menu ....................................................................................................................................96
Když nastanou potíže................................................................................................................. 147
Technické informace .................................................................................................................. 160
Všeobecná témata
Pro vaši
bezpečnost
Kreativní režim
Samospoušť
Režim makro
Zoom
Sériové snímání
Řešení možných
problémů
Rejstřík
ii
Úvod
Nejdříve si přečtěte tyto informace
Symboly a konvence používané v této příručce
• Klepnutím nebo kliknutím na symbol
„Rychlé vyhledání tématu“ (Aii).
• Symboly
v pravém dolním rohu každé stránky zobrazíte
Symbol
Popis
Tento symbol označuje upozornění a informace, které je nutné si přečíst před
použitím fotoaparátu.
Tento symbol označuje poznámky a informace, které je nutné si přečíst před
použitím fotoaparátu.
Tento symbol označuje další stránky obsahující důležité související informace.
•
•
•
•
Karty SD, SDHC a SDXC jsou v tomto návodu označovány jako „paměťové karty“.
Chytré telefony a tablety jsou označovány jako „chytrá zařízení“.
Nastavení v době zakoupení se označuje jako „výchozí nastavení“.
Názvy položek menu, zobrazené na obrazovce fotoaparátu, a názvy tlačítek nebo hlášení,
zobrazené na obrazovce počítače, se zobrazují tučně.
• V tomto návodu jsou někdy snímky z ukázkových obrazovek vynechány, aby bylo
zobrazení indikátorů přehlednější.
iii
Úvod
Nejdříve si přečtěte tyto informace
Informace a upozornění
Celoživotní vzdělávání
Jako součást závazku společnosti Nikon celoživotnímu vzdělávání ve vztahu k podpoře
a informacím o nových produktech jsou k dispozici na následujících webových stránkách
pravidelně aktualizované informace:
• Pro uživatele v USA: https://www.nikonusa.com/
• Pro uživatele v Evropě: https://www.europe-nikon.com/support/
• Pro uživatele v Asii, Oceánii, na Středním východě a v Africe: http://www.nikon-asia.com/
Na těchto stránkách naleznete nejnovější informace o výrobku, rady a odpovědi na často kladené
otázky (FAQ) a další informace o digitální fotografii. Informace, které zde nenaleznete, vám poskytne
regionální zastoupení společnosti Nikon. Kontaktní informace naleznete na níže uvedené webové
adrese.
https://imaging.nikon.com/
Používejte výhradně elektronické příslušenství značky Nikon
Fotoaparáty Nikon COOLPIX jsou konstruovány podle nejvyšších standardů a obsahují složité
elektronické obvody. Pouze elektronické příslušenství Nikon (včetně nabíječek baterií, baterií,
síťových zdrojů a kabelů USB) certifikované společností Nikon k použití s tímto digitálním
fotoaparátem Nikon je konstruováno a schopno splňovat provozní a bezpečnostní požadavky pro
dané elektronické obvody.
POUŽÍVÁNÍ JINÉHO ELEKTRONICKÉHO PŘÍSLUŠENSTVÍ NEŽ ZNAČKY NIKON MŮŽE POŠKODIT
FOTOAPARÁT A ZNEPLATNIT ZÁRUKU SPOLEČNOSTI NIKON.
Použití dobíjecích lithium-iontových baterií prodávaných třetí stranou, které neobsahují
holografický štítek Nikon, může negativně ovlivnit provoz fotoaparátu nebo způsobit přehřátí,
vznícení, prasknutí či vytečení baterie.
Holografický štítek: slouží k
identifikaci pravosti výrobku Nikon.
Podrobnější informace ohledně příslušenství Nikon vám poskytne místní autorizovaný prodejce
výrobků Nikon.
Před pořízením důležitých snímků
Před fotografováním na důležitých událostech (jako např. svatba či dovolená) je vhodné pořízením
zkušební fotografie vyzkoušet, zda fotoaparát funguje správně. Společnost Nikon nebude
odpovědna za škody ani finanční ztráty způsobené poruchou přístroje.
iv
Úvod
Nejdříve si přečtěte tyto informace
O tomto návodu
• Žádná část návodů dodávaných s výrobkem nesmí být reprodukována, kopírována, šířena,
ukládána v zálohovacích systémech nebo v jakékoli formě překládána do jiné řeči bez
předchozího písemného svolení společnosti Nikon.
• Ilustrace a obsah obrazovek uvedené v tomto návodu se mohou od skutečného výrobku lišit.
• Společnost Nikon si vyhrazuje právo kdykoli bez předchozího upozornění změnit specifikaci
hardwaru a softwaru popsaného v tomto návodu.
• Společnost Nikon nenese odpovědnost za škody vzniklé používáním tohoto přístroje.
• Přestože bylo vynaloženo maximální úsilí na dosažení správnosti a úplnosti informací obsažených
v těchto návodech, uvítáme, pokud budete o jakékoli zjištěné nesrovnalosti nebo chybějících
údajích informovat regionální zastoupení společnosti Nikon (adresa je poskytována odděleně).
V souladu s autorskými právy
Na základě autorského práva nesmí být snímky nebo záznamy prací chráněných autorským právem
pořízené fotoaparátem použity bez svolení držitele autorského práva. Výjimkou je osobní použití,
ale i to může být omezeno v případě snímků nebo záznamů výstav či živých vystoupení.
Nakládání s paměťovými médii
Mějte na paměti, že smazáním snímků ani zformátováním paměťových médií, jako jsou paměťové
karty nebo vestavěná vnitřní paměť fotoaparátu, se originální obrazová data zcela nevymažou.
Smazané soubory z vyřazeného média lze někdy obnovit pomocí komerčního softwaru, což může
vést ke zneužití osobních obrazových dat. Za ochranu těchto dat odpovídá sám uživatel.
Než vyřadíte paměťové médium nebo je přenecháte jiné osobě, resetujte všechna nastavení
fotoaparátu pomocí funkce Resetovat vše v menu nastavení (A97). Po resetování smažte
veškerá data v zařízení pomocí komerčního softwaru pro mazání dat. Rovněž můžete médium
naformátovat použitím funkcí Formátovat paměť nebo Formátovat kartu v menu nastavení
(A97) a poté je zcela zaplnit snímky, které neobsahují žádné soukromé informace (například
snímky prázdné oblohy).
Dejte pozor, aby při fyzické likvidaci paměťových karet nedošlo k úrazu nebo poškození majetku.
Splňované standardy
Následujícím způsobem zobrazíte informace o standardech, které fotoaparát splňuje.
Stiskněte tlačítko d M vyberte z (nastavení) M Splňované standardy M tlačítko k
v
Úvod
Nejdříve si přečtěte tyto informace
Pro vaši bezpečnost
Abyste zamezili škodám na majetku nebo zranění sebe či jiných osob, přečtěte si před
použitím tohoto výrobku kompletně text „Pro vaši bezpečnost“.
Tyto bezpečnostní pokyny uchovávejte na místě, kde si je budou moci přečíst všichni
uživatelé výrobku.
NEBEZPEČÍ
Zanedbání upozornění označených tímto
symbolem znamená vysoké riziko úmrtí
nebo vážného zranění.
VAROVÁNÍ
Zanedbání upozornění označených tímto
symbolem může vést k úmrtí nebo vážnému
zranění.
UPOZORNĚNÍ
Zanedbání upozornění označených tímto
symbolem může vést ke zranění nebo
škodám na majetku.
VAROVÁNÍ
• Nepoužívejte výrobek za chůze nebo při řízení vozidla. Zanedbání tohoto
upozornění může vést k nehodě nebo jinému zranění.
• Výrobek nerozebírejte ani neupravujte. Nedotýkejte se vnitřních částí
výrobku, k jejichž odhalení došlo v důsledku pádu výrobku nebo jiné nehody.
Zanedbání těchto upozornění může vést k úrazu elektrickým proudem nebo jinému
zranění.
• Všimnete-li si jakékoli nestandardní situace, jako jsou například vznik kouře,
vysoká teplota nebo neobvyklý zápach výrobku, ihned odpojte baterii nebo
jiný zdroj energie. Pokračující používání výrobku může vést k požáru, popálení nebo
jinému zranění.
• Výrobek uchovávejte v suchu. S výrobkem nemanipulujte mokrýma rukama.
Se zástrčkou nemanipulujte mokrýma rukama. Zanedbání těchto upozornění
může vést k požáru nebo úrazu elektrickým proudem.
• Neponechávejte svou kůži v dlouhodobějším kontaktu s výrobkem, který je
zapnutý nebo zapojený do elektrické sítě. Zanedbání tohoto upozornění může vést
k nízkoteplotním popáleninám.
• Nepoužívejte výrobek v přítomnosti vznětlivého prachu nebo plynů, jako je
propan, benzín nebo aerosoly. Zanedbání tohoto upozornění může vést k výbuchu
nebo požáru.
• Nemiřte bleskem na řidiče motorových vozidel. Zanedbání tohoto upozornění
může vést k nehodám.
vi
Úvod
Pro vaši bezpečnost
• Výrobek uchovávejte mimo dosah dětí. Zanedbání tohoto upozornění může vést ke
zranění nebo k poruše výrobku. Rovněž mějte na paměti, že malé součásti představují
riziko udušení. Dojde-li k polknutí libovolné součásti výrobku dítětem, ihned vyhledejte
lékařskou pomoc.
• Neomotávejte si ani jiným způsobem neobtáčejte poutka či popruhy výrobku
okolo krku. Zanedbání tohoto upozornění může vést k nehodám.
• Nepoužívejte baterie, nabíječky, síťové zdroje ani kabely USB, které nejsou
určeny konkrétně pro tento výrobek. Při použití baterií, nabíječek, síťových
zdrojů a kabelů USB určených pro tento výrobek se vyvarujte následujícího:
- Poškozování, úpravy nebo násilné vytrhávání či ohýbání kabelů, jejich
umisťování pod těžké předměty nebo vystavování kabelů vysokým
teplotám či ohni.
- Používání cestovních transformátorů nebo adaptérů určených k převodu
jednoho napětí na jiné, resp. používání převodníků ze stejnosměrného na
střídavé napětí.
Zanedbání těchto upozornění může vést k požáru nebo úrazu elektrickým proudem.
• Nemanipulujte se zástrčkou při nabíjení výrobku nebo při použití síťového
zdroje za bouřky. Zanedbání tohoto upozornění může vést k úrazu elektrickým
proudem.
• Nemanipulujte holýma rukama s výrobkem na místech vystavených extrémně
vysokým nebo nízkým teplotám. Zanedbání tohoto upozornění může vést
k popáleninám nebo omrzlinám.
UPOZORNĚNÍ
• Neponechávejte objektiv namířený do slunce nebo jiného silného zdroje
světla. Světlo zaostřené objektivem by mohlo způsobit požár nebo poškození vnitřních
součástí výrobku. Při fotografování objektů v protisvětle udržujte slunce mimo záběr.
• Na místech, kde je jeho použití zakázáno, výrobek vypněte. Na místech se
zakázaným použitím bezdrátových zařízení vypněte všechny bezdrátové
funkce. Rádiové frekvence vyzařované výrobkem mohou narušovat činnost přístrojů na
palubě letadel, v nemocnicích a jiných lékařských zařízeních.
• Nebude-li výrobek delší dobu používán, vyjměte baterii a odpojte síťový zdroj.
Zanedbání tohoto upozornění může vést k požáru nebo poruše výrobku.
• Nedotýkejte se pohyblivých součástí objektivu ani jiných pohyblivých součástí.
Zanedbání tohoto upozornění může vést ke zranění.
• Neodpalujte záblesky v kontaktu (nebo blízko) s lidskou kůží nebo předměty.
Zanedbání tohoto upozornění může vést k popálení nebo požáru.
vii
Úvod
Pro vaši bezpečnost
• Neponechávejte delší dobu výrobek na místech vystavených extrémně
vysokým teplotám, například v uzavřeném automobilu nebo na přímém
slunečním světle. Zanedbání tohoto upozornění může vést k požáru nebo poruše
výrobku.
• Nepřepravujte fotoaparát s nasazeným stativem nebo podobným
příslušenstvím. Zanedbání tohoto upozornění může vést ke zranění nebo k poruše
výrobku.
NEBEZPEČÍ TÝKAJÍCÍ SE BATERIÍ
• S bateriemi nenakládejte nesprávným způsobem. Zanedbání následujících
upozornění může vést k vytečení, přehřátí či prasknutí baterií nebo k požáru:
- Používejte pouze dobíjecí baterie schválené pro použití v tomto výrobku.
- Nevystavujte baterie ohni nebo nadměrným teplotám.
- Baterie nerozebírejte.
- Nezkratujte kontakty baterií dotykem předmětů, jako jsou řetízky na krk, sponky do
vlasů nebo jiné kovové předměty.
- Nevystavujte baterie nebo výrobky, ve kterých jsou tyto baterie vloženy, silným
nárazům.
• Nabíjejte pouze indikovaným způsobem. Zanedbání tohoto upozornění může vést
k vytečení, přehřátí či prasknutí baterií nebo k požáru.
• Dojde-li ke kontaktu kapaliny z baterie s očima, vypláchněte oči velkým
množstvím čisté vody a ihned vyhledejte lékařskou pomoc. Opožděná reakce
může vést k poškození zraku.
VAROVÁNÍ TÝKAJÍCÍ SE BATERIÍ
• Baterie uchovávejte mimo dosah dětí. Dojde-li k polknutí baterie dítětem, ihned
vyhledejte lékařskou pomoc.
• Neponořujte baterie do vody a nevystavujte je dešti. Zanedbání tohoto
upozornění může vést k požáru nebo poruše výrobku. Dojde-li k zvlhnutí výrobku, ihned
jej otřete ručníkem nebo podobným předmětem.
• Zaznamenáte-li na bateriích nějaké změny, například změnu zbarvení nebo
deformaci, ihned je přestaňte používat. Pokud se dobíjecí baterie EN-EL12
nenabijí za určenou dobu, přestaňte je nabíjet. Zanedbání těchto upozornění
může vést k vytečení, přehřátí či prasknutí baterií nebo k požáru.
• Když již baterie nadále nepotřebujete, izolujte kontakty samolepicí páskou.
Dojde-li ke kontaktu kovových předmětů s kontakty baterie, může dojít k přehřátí či
prasknutí baterie nebo k požáru.
viii
Úvod
Pro vaši bezpečnost
• Dojde-li ke kontaktu kapaliny z baterie s lidskou kůží nebo oblečením, ihned
opláchněte postižené místo velkým množstvím čisté vody. Zanedbání tohoto
upozornění může vést k podráždění kůže.
ix
Úvod
Pro vaši bezpečnost
Obsah
Rychlé vyhledání tématu .............................................................................................................. ii
Hlavní témata ................................................................................................................................................................................. ii
Všeobecná témata ...................................................................................................................................................................... ii
Úvod.................................................................................................................................................... iii
Nejdříve si přečtěte tyto informace.............................................................................................................. iii
Symboly a konvence používané v této příručce..................................................................................................... iii
Informace a upozornění ........................................................................................................................................................ iv
Pro vaši bezpečnost ........................................................................................................................................... vi
Jednotlivé části fotoaparátu........................................................................................................ 1
Tělo fotoaparátu................................................................................................................................................... 2
Monitor .................................................................................................................................................................... 4
Přepínání informací zobrazených na obrazovce (tlačítko s) .................................................................. 4
Fotografování................................................................................................................................................................................ 5
Přehrávání........................................................................................................................................................................................ 8
Začínáme .......................................................................................................................................... 10
Připevnění popruhu a krytky objektivu .................................................................................................... 11
Vložení baterie a paměťové karty ............................................................................................................... 12
Vyjmutí baterie nebo paměťové karty......................................................................................................................... 12
Nabíjení baterie ................................................................................................................................................. 13
Nastavení fotoaparátu..................................................................................................................................... 14
Základní operace při fotografování a přehrávání .............................................................. 16
Pořizování snímků............................................................................................................................................. 17
Používání blesku........................................................................................................................................................................ 19
Záznam videosekvencí.......................................................................................................................................................... 19
Přehrávání snímků ............................................................................................................................................ 20
Mazání snímků ................................................................................................................................................... 21
Obrazovka pro výběr snímků ke smazání .................................................................................................................. 22
Fotografické funkce...................................................................................................................... 23
Výběr režimu fotografování .......................................................................................................................... 24
Režim A (Auto)................................................................................................................................................ 25
Použití kreativního posuvníku........................................................................................................................................... 25
x
Obsah
Motivový program (fotografování přizpůsobené snímacím podmínkám).................................. 27
Tipy a poznámky k motivovým programům ........................................................................................................... 28
Fotografování s funkcí Jednoduché panoráma..................................................................................................... 36
Přehrávání s funkcí Jednoduché panoráma............................................................................................................. 38
Kreativní režim (Použití efektů při fotografování)................................................................................. 39
Režim Inteligentní portrét (vylepšení obličejů při fotografování)................................................... 41
Použití samospouště detekující úsměv....................................................................................................................... 43
Použití funkce Koláž z autoportrétů .............................................................................................................................. 44
Nastavení zábleskového režimu, Samospoušť, Režim makro a korekce expozice.................... 46
Zábleskový režim .............................................................................................................................................. 47
Samospoušť ........................................................................................................................................................ 49
Režim makro (Pořizování makro snímků)................................................................................................. 50
Korekce expozice (Nastavení jasu).............................................................................................................. 51
Použití zoomu .................................................................................................................................................... 52
Zaostření .............................................................................................................................................................. 54
Tlačítko spouště ......................................................................................................................................................................... 54
Použití zaostření s vyhledáním hlavního objektu ................................................................................................. 55
Použití detekce obličeje........................................................................................................................................................ 56
Objekty nevhodné pro automatické zaostření....................................................................................................... 57
Blokování zaostření.................................................................................................................................................................. 58
Výchozí nastavení (režim blesku, Samospoušť a režim makro)........................................................ 59
Funkce, které při fotografování nelze použít současně ...................................................................... 61
Funkce přehrávání ........................................................................................................................ 63
Zvětšení výřezu snímku .................................................................................................................................. 64
Přehrávání náhledů snímků/kalendářní zobrazení............................................................................... 65
Režim zobrazení podle data.......................................................................................................................... 66
Zobrazování a mazání snímků v sekvenci................................................................................................ 67
Prohlížení snímků v sekvenci............................................................................................................................................. 67
Vymazání snímků v sekvenci.............................................................................................................................................. 68
Úpravy snímků (statické snímky)................................................................................................................. 69
Před úpravou snímků ............................................................................................................................................................. 69
Rychlé efekty: Změna barevného odstínu nebo atmosféry ........................................................................... 69
Rychlé vylepšení: Zvýšení kontrastu a sytosti.......................................................................................................... 70
D-Lighting: Zvýšení jasu a kontrastu............................................................................................................................. 70
Kor. ef. červených očí: Korekce efektu červených očí při fotografování s bleskem ......................... 71
Vylepšení vzhledu: Korekce obličejů............................................................................................................................. 71
Malý snímek: Zmenšení velikosti snímku................................................................................................................... 73
Oříznutí: Vytvoření oříznuté kopie snímku................................................................................................................ 74
xi
Obsah
Videosekvence................................................................................................................................ 75
Základní ovládání záznamu a přehrávání videosekvencí................................................................... 76
Pořizování statických snímků během záznamu videosekvencí ....................................................... 79
Režim Prez. krátkých videosekvencí (vytváření krátkých videosekvencí spojováním
klipů) ...................................................................................................................................................................... 80
Operace během přehrávání videosekvence ........................................................................................... 83
Úpravy videosekvencí ..................................................................................................................................... 84
Vyjmutí pouze požadované části videosekvence................................................................................................. 84
Uložení kompozice z videosekvence jako statického snímku ...................................................................... 85
Připojení fotoaparátu k televizoru, tiskárně nebo počítači ............................................ 86
Využití snímků .................................................................................................................................................... 87
Zobrazování snímků v televizoru ................................................................................................................ 88
Tisk snímků bez použití počítače ................................................................................................................ 89
Připojení fotoaparátu k tiskárně....................................................................................................................................... 89
Tisk jednotlivých snímků ...................................................................................................................................................... 90
Tisk více snímků ......................................................................................................................................................................... 91
Přenos snímků do počítače (ViewNX-i) ..................................................................................................... 93
Instalace programu ViewNX-i............................................................................................................................................ 93
Přenos snímků do počítače ................................................................................................................................................ 93
Použití menu ................................................................................................................................... 96
Akce prováděné v menu................................................................................................................................. 97
Obrazovka pro výběr snímků............................................................................................................................................. 99
Seznamy menu ................................................................................................................................................ 100
Menu fotografování.............................................................................................................................................................. 100
Menu videosekvence........................................................................................................................................................... 101
Menu přehrávání.................................................................................................................................................................... 101
Menu sítě..................................................................................................................................................................................... 102
Menu nastavení....................................................................................................................................................................... 103
Menu fotografování (společné pro všechny režimy fotografování)............................................. 104
Režim obrazu (velikost a kvalita obrazu).................................................................................................................. 104
Menu fotografování (pro režim A (Auto)) ........................................................................................... 106
Vyvážení bílé barvy (Úprava barevného odstínu) .............................................................................................. 106
Sériové snímání....................................................................................................................................................................... 108
Citlivost ISO................................................................................................................................................................................ 110
Rež. činnosti zaostř. polí..................................................................................................................................................... 111
Režim autofokusu .................................................................................................................................................................. 114
xii
Obsah
Menu Inteligentní portrét ............................................................................................................................ 115
Koláž z autoportrétů............................................................................................................................................................. 115
Kontrola mrknutí..................................................................................................................................................................... 116
Menu videosekvence..................................................................................................................................... 117
Možnosti videa ........................................................................................................................................................................ 117
Režim autofokusu .................................................................................................................................................................. 121
Redukce vibrací pro video................................................................................................................................................ 122
Redukce hluku větru ............................................................................................................................................................ 123
Snímací frekvence.................................................................................................................................................................. 123
Menu přehrávání............................................................................................................................................. 124
Označit pro přenos ............................................................................................................................................................... 124
Prezentace.................................................................................................................................................................................. 125
Ochrana........................................................................................................................................................................................ 126
Otočit snímek ........................................................................................................................................................................... 126
Kopie (kopírování mezi paměťovou kartou a interní pamětí).................................................................... 127
Zobrazení sekvence.............................................................................................................................................................. 128
Menu sítě............................................................................................................................................................ 129
Připojení k chytrému zařízení ......................................................................................................................................... 129
Připojení k dálkovému ovládání ................................................................................................................................... 129
Výčet menu sítě ...................................................................................................................................................................... 130
Obsluha klávesnice pro vstup textu........................................................................................................................... 132
Menu nastavení ............................................................................................................................................... 133
Časové pásmo a datum ..................................................................................................................................................... 133
Nastavení monitoru.............................................................................................................................................................. 135
Razítko data ............................................................................................................................................................................... 136
Samosp.:po pořízení sním. ............................................................................................................................................... 137
Redukce vibrací pro snímky............................................................................................................................................. 138
Pomoc. světlo AF.................................................................................................................................................................... 138
Digitální zoom.......................................................................................................................................................................... 139
Nastavení zvuku...................................................................................................................................................................... 139
Automat. vypnutí................................................................................................................................................................... 140
Formátovat kartu/Formátovat paměť....................................................................................................................... 141
Jazyk/Language ...................................................................................................................................................................... 141
Komentář ke snímku ............................................................................................................................................................ 142
Informace o autor. právu................................................................................................................................................... 143
Zobrazení dat o poloze ...................................................................................................................................................... 144
Nabíjení z počítače................................................................................................................................................................ 145
Resetovat vše............................................................................................................................................................................ 146
Splňované standardy........................................................................................................................................................... 146
Verze firmwaru......................................................................................................................................................................... 146
xiii
Obsah
Když nastanou potíže................................................................................................................ 147
Řešení možných problémů.......................................................................................................................... 148
Chybová hlášení .............................................................................................................................................. 157
Technické informace ................................................................................................................. 160
Upozornění........................................................................................................................................................ 161
Poznámky k funkcím bezdrátové komunikace .................................................................................... 162
Péče o výrobek................................................................................................................................................. 164
Fotoaparát.................................................................................................................................................................................. 164
Baterie ........................................................................................................................................................................................... 165
Síťový zdroj/nabíječka......................................................................................................................................................... 166
Paměťové karty........................................................................................................................................................................ 167
Čištění a uchovávání ...................................................................................................................................... 168
Čištění............................................................................................................................................................................................ 168
Úložiště......................................................................................................................................................................................... 168
Názvy souborů ................................................................................................................................................. 169
Příslušenství ...................................................................................................................................................... 170
ML-L7 Dálkové ovládání..................................................................................................................................................... 171
Specifikace......................................................................................................................................................... 175
Podporované paměťové karty....................................................................................................................................... 179
Rejstřík................................................................................................................................................................. 181
xiv
Obsah
Jednotlivé části fotoaparátu
Tělo fotoaparátu ............................................................................................................................... 2
Monitor................................................................................................................................................. 4
1
Jednotlivé části fotoaparátu
Tělo fotoaparátu
3 45 6
3
7
8
2
1
11
1
10 9
Ovladač zoomu .................................................. 52
f : Širokoúhlý ..............................................52
g : Teleobjektiv...........................................52
h : Přehrávání náhledů snímků........ 65
i : Zvětšení výřezu snímku.................64
5
Kontrolka samospouště.................................49
Pomocné světlo AF........................................138
6
Volič expozičních režimů ......................17, 24
7
Mikrofon (stereo)
2
Tlačítko spouště ......................................... 18, 54
8
Blesk ...................................................................19, 47
3
Očko pro upevnění popruhu.....................11
9
Boční ovladač zoomu .....................................52
4
Hlavní vypínač/kontrolka zapnutí
přístroje (kontrolka nabíjení)
......................................... 13, 14, 19, 31, 131, 145
10
Tlačítko q (zoom se skokovým
vrácením)................................................................53
11
Objektiv
2
Jednotlivé části fotoaparátu
Tělo fotoaparátu
1
2
3
4
5
6
7
8
12 11 10 9
16
15
13
14
1
Reproduktor
10
Tlačítko d (menu) .......................................97
2
Tlačítko b (e záznam videosekvence)
...................................................................................... 76
11
Tlačítko s (zobrazení)............................... 4
12
Monitor ...................................................................... 4
13
Krytka průchodky kabelu konektoru (pro
připojení volitelného síťového zdroje)
....................................................................................170
14
Zamykací páčka ..................................................12
15
Krytka prostoru pro baterii/
slotu pro paměťovou kartu .........................12
16
Stativový závit ...................................................177
3
Tlačítko c (přehrávání) ...............................20
4
Konektor micro-USB ................................ 13, 87
5
Mikrokonektor HDMI (typ D)......................87
6
Krytka konektoru ....................................... 13, 87
7
Multifunkční volič*............................................ 97
8
Tlačítko k (aktivace volby).........................97
9
Tlačítko l (mazání)..........................................21
* V tomto návodu jsou tlačítka nahoru, dolů, doleva a doprava na multifunkčním voliči označena
symboly H, I, J a K.
3
Jednotlivé části fotoaparátu
Tělo fotoaparátu
Monitor
Informace, které se zobrazují na obrazovce fotografování a přehrávání, se liší podle nastavení
fotoaparátu a způsobu jeho použití.
Přepínání informací zobrazených na obrazovce (tlačítko
s)
Pro přepínání mezi informacemi zobrazenými na
obrazovce při fotografování nebo přehrávání stiskněte
tlačítko s (zobrazení).
Fotografování
25m 0s
500
Zobrazení informací
25m 0s
500
Snímek videosekvence
Zobrazení rozsahu
videosekvence ve snímku.
Skrytí informací
Přehrávání
4/4
4/4
1/250
125
F 3.3
0.0
0004. JPG
15/11/2019 15:30
Zobrazení informací
0004.JPG
15/11/2019 15:30
Informace o rozložení jasů
(kromě videosekvencí)
Zobrazí histogram,
rozložení jasů a provozní
informace (A9).
4
Jednotlivé části fotoaparátu
Monitor
Skrytí informací
Fotografování
3
4 5
2
1
1440mm
10
24
23
200
22
8
6 AF
1/250
7
9
10
x2.0
11
12
13
+1.0
29m 0s
999
F 3.3
21 20 19
999
9999
18
14
15
16
17
1
Expoziční režim...................................................24
14
Redukce hluku větru.....................................123
2
Režim blesku ........................................................47
15
Hodnota korekce expozice..........25, 41, 51
3
Režim makro.........................................................50
16
4
Indikace zoomu.......................................... 50, 52
Zbývající doba záznamu videosekvence
.......................................................................................76
Ohnisková vzdálenost (ve formátu
35mm [135]).........................................................52
17
Indikace připravenosti k záblesku ...........47
5
18
6
Indikace zaostření............................................. 18
Počet zbývajících snímků
(statické snímky).................................................17
7
Zvětšení digitálním zoomem.....................52
19
Indikace interní paměti..................................17
Clonové číslo ........................................................54
8
Možnosti videa (videosekvence
s normální rychlostí)..................................... 117
20
21
Čas závěrky ............................................................54
9
Možnosti videa (HS videosekvence)... 118
22
Citlivost ISO.........................................................110
10
Režim obrazu .................................................... 104
23
Indikace stavu baterie.....................................17
11
Jednoduché panoráma.................................36
Symbol Redukce vibrací pro snímky
................................................................................... 138
24
12
Indikace připojení síťového zdroj/
nabíječky
Indikace připojení síťového zdroje
13
Symbol Redukce vibrací pro video ..... 122
5
Jednotlivé části fotoaparátu
Monitor
41
39
38
37
36 PRE
35
34
33
1440mm
10
x2.0
40
32
31
30
29
28
200
1/250
F 3.3
+1.0
29m 0s
999
27
26
25
25
Razítko data ....................................................... 136
33
Změkčující filtr .....................................................41
26
Symbol cílového místa cesty .................. 133
34
Active D-Lighting...............................................25
27
Indikace nenastaveného data................ 149
35
Líčení .........................................................................41
28
Indikace komunikace Wi-Fi ...................... 130
36
Vyvážení bílé barvy........................................106
29
Indikace komunikace Bluetooth........... 131
37
Barevný odstín.....................................................25
30
Připojeno dálkové ovládání Bluetooth
................................................................................... 173
38
Změkčení pleti.....................................................41
39
Speciální efekty ...................................................81
40
Sytost.........................................................................25
41
Pomocná mřížka..............................................135
31
Získávání dat o poloze ................................ 144
32
Režim V letadle ................................................ 130
6
Jednotlivé části fotoaparátu
Monitor
52
51
50
49
48
47
46
45
44
43
42
1440mm
10
10
x2.0
53
54
3
55
HDR
H
120
L
60
200
1/250
F 3.3
+1.0
29m 0s
999
56
52
Ohraničující rámeček (motivový program
Měsíc nebo Sledování ptáků nebo
zoom se skokovým vrácením)...........35, 53
53
Zaostřovací pole (manuálně, střed)
............................................................................58, 111
54
Zaostřovací pole (detekce obličeje,
detekce zvířete) ....................... 34, 41, 56, 111
Automatický portrét domácích zvířat
...................................................................................... 34
55
Zaostřovací pole (zaostření s vyhledáním
hlavního objektu)....................................55, 112
49
Samospoušť detekující úsměv.................. 43
56
50
Koláž z autoportrétů............................. 44, 115
Zaostřovací pole (sledování objektu)
......................................................................... 112, 113
51
Zachycení statického snímku
(během záznamu videosekvence) .........79
42
Režim sériového snímání .................. 34, 108
43
Symbol Kontrola mrknutí.......................... 116
44
Z ruky/stativ.................................................. 28, 29
45
Protisvětlo (HDR)................................................30
46
Vícenásobná expozice Zjasnit ................... 31
47
Indikace samospouště ...................................49
48
7
Jednotlivé části fotoaparátu
Monitor
Přehrávání
1 2 3 4 56 7 8
9
999/999
25
24
23
22
999/999 10
9999/9999
29m 0s 11
29m 0s
12
9999.JPG
15/11/2019 12:00
21
17 16
20
13
14
15
19 18
1
Symbol zobrazení podle data....................66
14
Možnosti videa.................................................117
2
Symbol ochrany snímků ............................ 126
15
Jednoduché panoráma .................................38
3
Zobrazení sekvence (když je zvolena
možnost Jednotlivé snímky).............. 128
16
Symbol pro malý snímek ..............................73
17
Symbol oříznutí...........................................64, 74
18
Průvodce přehráváním jednoduchého
panorámatu
Průvodce přehráváním sekvence
Průvodce přehráváním videa
19
Průvodce rychlými efekty
20
Čas záznamu
21
Datum záznamu
22
Indikace stavu baterie.....................................17
23
Indikace připojení síťového zdroje/
nabíječky
Indikace připojení síťového zdroje
24
Indikace zaznamenaných dat o poloze
....................................................................................144
25
Číslo a typ souboru........................................169
4
Symbol vylepšení vzhledu...........................71
5
Symbol rychlých efektů.................................69
6
Symbol D-Lighting...........................................70
7
Symbol rychlého vylepšení.........................70
8
Symbol kor. ef. červených očí ....................71
9
Indikace interní paměti .................................17
10
Číslo aktuálního snímku/
celkový počet snímků
11
Délka videosekvence nebo uplynulá
doba přehrávání
12
Indikace hlasitosti..............................................83
13
Režim obrazu .................................................... 104
8
Jednotlivé části fotoaparátu
Monitor
Zobrazení informací o rozložení jasů
Pomocí zobrazeného histogramu nebo zobrazení jednotlivých úrovní jasu je možné
zkontrolovat ztrátu detailů kontrastu ve světlých a tmavých místech. Tyto informace vám
pomohou při úpravě jasu snímku pomocí funkcí, jako je korekce expozice.
4/4
13
12
11
10
9
1/250
0004.JPG
15/11/2019 15:30
8
1
1
2
125
F 3.3
0.0
1
2
3
4
5
6
7
Číslo aktuálního snímku/
celkový počet snímků
2
Histogram1
3
Rozložení jasů2
4
Citlivost ISO........................................................ 110
5
Vyvážení bílé barvy ....................................... 106
6
Režim obrazu .................................................... 104
7
Čas záznamu ............................................. 14, 133
8
Datum záznamu......................................14, 133
9
Číslo a typ souboru........................................169
10
Hodnota korekce expozice..........................51
11
Expoziční režim ...................................................24
12
Čas závěrky ............................................................54
13
Clonové číslo ........................................................54
Histogram je graf zobrazující rozložení barevných odstínů ve snímku. Vodorovná osa odpovídá
jasu pixelů, přičemž tmavé odstíny se nacházejí vlevo a světlé vpravo. Svislá osa ukazuje počet
pixelů.
Rozložení jasů informuje o úrovni jasu.
9
Jednotlivé části fotoaparátu
Monitor
Začínáme
Připevnění popruhu a krytky objektivu..................................................................................11
Vložení baterie a paměťové karty.............................................................................................12
Nabíjení baterie...............................................................................................................................13
Nastavení fotoaparátu..................................................................................................................14
10
Začínáme
Připevnění popruhu a krytky objektivu
Upevněte krytku objektivu k popruhu a potom upevněte popruh k fotoaparátu.
Připevněte popruh na dvou místech.
B
Krytka objektivu
Když fotoaparát nepoužíváte, chraňte objektiv připevněním krytky objektivu.
11
Začínáme
Připevnění popruhu a krytky objektivu
Vložení baterie a paměťové karty
Aretace baterie
Slot pro paměťovou kartu
• Baterií se správně natočenými kladnými a zápornými kontakty odtlačte oranžovou aretaci
baterie (3) a baterii zcela zasuňte (4).
• Paměťovou kartu zasuňte do slotu tak hluboko, až zaklapne na místo (5).
• Dejte pozor, abyste nevložili baterii nebo paměťovou kartu vzhůru nohama nebo
obráceně, protože v takovém případě by mohlo dojít k poruše.
• Pokud je spínač ochrany proti zápisu na paměťové kartě v zamčené poloze, není možné
exponovat, mazat snímky ani formátovat paměťovou kartu.
• Data fotoaparátu, včetně snímků a videosekvencí, lze ukládat na paměťovou kartu nebo
do interní paměti. Pokud chcete použít interní paměť, vyndejte paměťovou kartu.
B
Formátování paměťové karty
Když do fotoaparátu poprvé vložíte paměťovou kartu, která byla dříve používána v jiném zařízení,
naformátujte ji pomocí tohoto fotoaparátu.
• Formátováním paměťové karty jsou trvale vymazány všechny snímky a ostatní data na
paměťové kartě. Před formátováním se ujistěte, že máte všechny snímky, které chcete
archivovat, zkopírované na jiném médiu.
• Vložte kartu do fotoaparátu, stiskněte tlačítko d a v menu nastavení zvolte možnost
Formátovat kartu (A97).
Vyjmutí baterie nebo paměťové karty
Vypněte fotoaparát a před otevřením krytky prostoru pro baterie/slotu pro paměťovou kartu
se ujistěte, že kontrolka zapnutí přístroje a obrazovka jsou také vypnuté.
• Pohybem aretací baterie baterii vysunete.
• Zatlačte mírně paměťovou kartu do fotoaparátu, abyste ji částečně vysunuli.
• Při manipulaci s fotoaparátem, baterií a paměťovou kartou bezprostředně po použití
fotoaparátu buďte opatrní, protože mohou být horké.
• Během komunikace s chytrým zařízením přes rozhraní Bluetooth v menu sítě (A97) M
Odesíl. ve vypnutém stavu se kontrolka zapnutí přístroje rozsvítí, i když je fotoaparát
vypnutý.
12
Začínáme
Vložení baterie a paměťové karty
Nabíjení baterie
Síťový zdroj/nabíječka*
Elektrická zásuvka
Kontrolka zapnutí přístroje (kontrolka nabíjení)
Kabel USB (součást balení)
* V závislosti na zemi nebo oblasti, ve které jste výrobek zakoupili, může být součástí také
zásuvkový adaptér. Tvar zásuvkového adaptéru se v jednotlivých zemích či oblastech liší.
• Nabíjení se zahájí po připojení fotoaparátu k elektrické zásuvce, když je v něm vložena
baterie (viz obrázek). Kontrolka zapnutí přístroje (kontrolka nabíjení) pomalu bliká, což
znamená, že se baterie dobíjí.
• Jakmile je baterie nabitá, kontrolka zapnutí přístroje (kontrolka nabíjení) zhasne. Odpojte
síťový zdroj/nabíječku od elektrické zásuvky a odpojte kabel USB.
Nabíjení plně vybité baterie trvá přibližně 2 hodiny.
• Pokud kontrolka zapnutí přístroje (kontrolka nabíjení) bliká rychle, nelze baterii nabít.
Možné příčiny jsou uvedeny níže.
- Okolní teplota není vhodná k nabíjení.
- Kabel USB nebo síťový zdroj/nabíječka nejsou správně připojeny.
- Baterie je poškozena.
B
Poznámky ke kabelu USB
• Nepoužívejte jiný kabel USB než typ UC-E21. Při použití jiného kabelu USB než typu UC-E21 by
mohlo dojít k přehřátí, požáru nebo úrazu elektřinou.
• Věnujte pozornost tvaru a orientaci konektorů a kabely nikdy nepřipojujte ani neodpojujte pod
úhlem.
13
Začínáme
Nabíjení baterie
B
Poznámky k nabíjení baterie
• Fotoaparát lze během nabíjení baterie používat, ale prodlužuje se tím doba nabíjení. Při použití
fotoaparátu kontrolka zapnutí přístroje (kontrolka nabíjení) zhasne.
• Nikdy nepoužívejte jinou značku nebo model síťového zdroje, než je síťový zdroj/nabíječka
EH-73P, a nepoužívejte běžně dostupné síťové zdroje USB ani nabíječky pro mobilní telefony. Při
nedodržení tohoto upozornění může dojít k přehřátí nebo poškození fotoaparátu.
Nastavení fotoaparátu
Po prvním zapnutí fotoaparátu se zobrazí obrazovky pro nastavení jazyka displeje a hodin
fotoaparátu.
1
Zapněte fotoaparát.
• Pomocí multifunkčního voliče vyberte a upravte nastavení.
Multifunkční volič
Nahoru
Doleva
Doprava
Dolů
Hlavní
vypínač
Tlačítko k
(potvrdit volbu)
• Zobrazí se obrazovka pro výběr jazyka. Pomocí
multifunkčního voliče HI vyberte požadovaný jazyk
a stisknutím tlačítka k výběr potvrďte. Zobrazené
jazyky se liší podle země nebo oblasti.
Jazyk/Language
Zrušit
2
Zvolte možnost Ano a stiskněte
tlačítko k.
Chcete zvolit časové pásmo a
nastavit datum a čas?
Ano
Ne
Zrušit
14
Začínáme
Nastavení fotoaparátu
3
Vyberte své domácí časové pásmo a
stiskněte tlačítko k.
London, Casablanca
• Pro nastavení letního času stiskněte tlačítko H. Po
aktivaci je čas nastaven o hodinu vpřed a zobrazí se
symbol W. Po deaktivaci stisknutím tlačítka I se čas
opět o jednu hodinu vrátí.
Zpět
4
5
Stisknutím HI zvolte formát data a stiskněte tlačítko k.
Zadejte aktuální datum a čas hodin
fotoaparátu a stiskněte tlačítko k.
• Stisknutím tlačítek JK vybírejte položky a stisknutím
tlačítka HI proveďte změny.
• Vyberte pole s minutami a stisknutím tlačítka k
potvrďte nastavení.
Datum a čas
D
M
R
01 01 2019
h
m
00 00
Úpravy
6
Když se zobrazí výzva, vyberte možnost Ano a stiskněte tlačítko k.
• Fotoaparát se po dokončení nastavování vrátí na obrazovku fotografování.
C
Nastavení jazyka
Jazyk lze kdykoli nastavit v nabídce Jazyk/Language v menu nastavení z (A97).
C
Postup změny časového pásma a data
K úpravě použijte Časové pásmo a datum v menu nastavení z.
Po aktivaci letního času se v menu Časové pásmo zobrazí čas o hodinu dříve a po deaktivaci se
opět o jednu hodinu vrátí.
15
Začínáme
Nastavení fotoaparátu
Základní operace při fotografování a
přehrávání
Pořizování snímků..........................................................................................................................17
Přehrávání snímků .........................................................................................................................20
Mazání snímků.................................................................................................................................21
16
Základní operace při fotografování a přehrávání
Pořizování snímků
Zde se jako příkladu používá režimu A (auto). Režim A (auto) umožňuje pořizovat běžné
snímky za různých snímacích podmínek.
1
Otočte volič expozičních režimů do
polohy A.
• Indikace stavu baterie
b: Napětí baterie je vysoké.
B: Napětí baterie je nízké.
• Počet zbývajících snímků
Symbol C se zobrazí, když není do fotoaparátu
vložena žádná paměťová karta a snímky se ukládají do
interní paměti.
• Pomocí tlačítka s (zobrazení) můžete přepínat
informace zobrazené na obrazovce.
25m 0s
500
Indikace stavu baterie
Počet zbývajících snímků
2
Držte fotoaparát ve stabilní poloze.
• Nedotýkejte se prsty ani jinými předměty objektivu, blesku, pomocného světla AF,
mikrofonu ani reproduktoru.
17
Základní operace při fotografování a přehrávání
Pořizování snímků
3
Vytvořte kompozici snímku.
• Posunutím ovladače zoomu nebo bočního ovladače zoomu změňte polohu objektivu se
zoomem.
• Pokud se v poloze teleobjektivu objekt při fotografování ztratí z dohledu, stisknutím
tlačítka q (zoom se skokovým vrácením) zorný úhel dočasně rozšíříte, což usnadní
umístění objektu do záběru.
Zmenšení snímku
Zvětšení snímku
Zvětšení
snímku
Zmenšení
snímku
Tlačítko q
4
Stiskněte tlačítko spouště do poloviny.
• „Namáčknutí“ tlačítka spouště do poloviny znamená,
že stisknete a podržíte tlačítko v poloze, ve které cítíte
mírný odpor.
• Když je objekt zaostřen, zaostřovací pole nebo indikace
zaostření se zobrazí zeleně.
• Při používání digitálního zoomu fotoaparát zaostří na
střed kompozice a zaostřovací pole se nezobrazí.
• Pokud zaostřovací pole nebo indikace zaostření bliká,
fotoaparát nemůže zaostřit. Změňte kompozici snímku
a namáčkněte tlačítko spouště znovu do poloviny.
1/250
F 3.3
Zaostřovací pole
5
Nezvedejte prst a tlačítko spouště zcela
domáčkněte.
18
Základní operace při fotografování a přehrávání
Pořizování snímků
B
Poznámky k ukládání snímků a videosekvencí
Bliká indikace udávající počet zbývajících snímků nebo indikace udávající zbývající dobu záznamu
nebo se během ukládání snímků nebo videosekvencí zobrazí pokyn Počkejte, až se ukončí
zaznamenávání.. Když bliká indikace, neotevírejte krytku prostoru pro baterii/krytku slotu
pro paměťovou kartu a nevyjímejte baterii ani paměťovou kartu. Mohlo by dojít ke ztrátě
dat nebo poškození fotoaparátu nebo paměťové karty.
C
Funkce Automat. vypnutí
• Pokud není přibližně do jedné minuty provedena žádná operace, obrazovka se vypne, fotoaparát
vstoupí do pohotovostního režimu a kontrolka zapnutí přístroje začne blikat. Fotoaparát se vypne
přibližně po třech minutách v pohotovostním režimu.
• Chcete-li opět zapnout obrazovku fotoaparátu, který je v pohotovostním režimu, proveďte
nějakou operaci, například stiskněte hlavní vypínač nebo tlačítko spouště.
C
Při používání stativu
• V následujících situacích doporučujeme stabilizovat fotoaparát pomocí stativu:
- Je-li na tmavých místech zasunutý blesk nebo při použití režimu fotografování, ve kterém blesk
není použit
- Když je nastavena dlouhá ohnisková vzdálenost
• Při stabilizaci fotoaparátu pomocí stativu nastavte položku Redukce vibrací pro snímky v
menu nastavení (A97) na hodnotu Vypnuto, aby tato funkce nezpůsobila případné chyby.
Používání blesku
V situacích, kdy je potřeba použít blesk, například ve tmě
nebo v protisvětle, ručně vysuňte blesk.
• Pokud je zobrazena obrazovka fotografování, lze
pomocí tlačítek H (m) multifunkčního voliče nastavit
režim blesku. Jestliže se má blesk spouštět pokaždé,
zvolte možnost m (doplňkový záblesk).
• Pokud blesk nepoužíváte, jemným zatlačením ho
sklopte.
Záznam videosekvencí
Záznam videosekvence můžete zahájit zobrazením
obrazovky fotografování a stisknutím tlačítka
b (e záznam videosekvence). Dalším stisknutím tlačítka
b (e) záznam ukončíte.
19
Základní operace při fotografování a přehrávání
Pořizování snímků
Přehrávání snímků
1
Stisknutím tlačítka c (přehrávání)
přejdete do režimu přehrávání.
• Pokud stisknete a podržíte tlačítko c na vypnutém
fotoaparátu, fotoaparát se zapne v režimu přehrávání.
2
Pomocí multifunkčního voliče zvolte
snímek, který chcete zobrazit.
• Stisknutím a podržením některého z tlačítek HIJK
lze mezi snímky rychle procházet.
• Pomocí tlačítka s (zobrazení) můžete přepínat
informace zobrazené na obrazovce.
• Chcete-li přehrát zaznamenanou videosekvenci,
stiskněte tlačítko k.
• Chcete-li se vrátit do expozičního režimu, stiskněte
tlačítko c nebo tlačítko spouště.
• Pokud je v režimu přehrávání jednotlivých snímků
zobrazen symbol e, můžete na snímek
stisknutím tlačítka k použít efekt.
Zobrazení předchozího snímku
Zobrazení dalšího snímku
4/4
0004. JPG
15/11/2019 15:30
• Posuňte ovladač zoomu do polohy
g (i) v režimu přehrávání jednotlivých
snímků pro zvětšení snímku.
x3.0
• V režimu přehrávání jednotlivých
snímků posuňte ovladač zoomu do
polohy f (h), chcete-li přejít do
režimu přehrávání náhledů snímků
a zobrazit na obrazovce více snímků.
1/20
20
Základní operace při fotografování a přehrávání
Přehrávání snímků
Mazání snímků
1
Chcete-li v režimu přehrávání vymazat
snímek právě zobrazený na obrazovce,
stiskněte tlačítko l (mazání).
2
Pomocí multifunkčního voliče
HI vyberte požadovaný způsob mazání
a stiskněte tlačítko k.
• Chcete-li nabídku opustit bez mazání snímků, stiskněte
tlačítko d.
3
Vymazat
Aktuální snímek
Vymaz. vyb. snímky
Všechny snímky
Vyberte Ano a stiskněte tlačítko k.
• Vymazané snímky nelze obnovit.
Vymazat 1 snímek?
Ano
Ne
B
Mazání sériově pořízených snímků (sekvence)
• Snímky pořízené sériovým snímáním nebo pomocí funkcí
Vícenásobná expozice Zjasnit, Kreativní režim a Koláž
z autoportrétů jsou uloženy jako sekvence a v režimu
přehrávání je zobrazen pouze jeden snímek v sekvenci (klíčový
snímek) (výchozí nastavení).
• Pokud stisknete tlačítko l při zobrazeném klíčovém snímku
sekvence, vymažou se všechny snímky v sekvenci.
• Chcete-li vymazat jednotlivé snímky v sekvenci, stisknutím
tlačítka k zobrazte jednotlivý snímek a pak stiskněte tlačítko l.
C
1/5
0004.JPG
15/11/2019 15:30
Vymazání snímku pořízeného v režimu fotografování
V režimu fotografování je možné vymazat naposledy uložený snímek stisknutím tlačítka l.
21
Základní operace při fotografování a přehrávání
Mazání snímků
Obrazovka pro výběr snímků ke smazání
1
Pomocí tlačítek JK multifunkčního
voliče vyberte snímek, který chcete
smazat.
• Posunutím ovladače zoomu (A2) do polohy g (i)
přejděte do režimu přehrávání jednotlivých snímků
nebo posunutím do polohy f (h) přejděte do
režimu přehrávání náhledů snímků.
2
Pomocí tlačítek HI zvolte možnost ON
nebo OFF.
Vymaz. vyb. snímky
Zpět
Vymaz. vyb. snímky
• Pokud je zvolena možnost ON, zobrazí se pod
vybraným snímkem symbol. Chcete-li vybrat další
snímky, zopakujte kroky 1 a 2.
Zpět
3
Stisknutím tlačítka k dokončete výběr snímků.
• Zobrazí se dialog pro potvrzení. Postupujte podle pokynů na obrazovce.
22
Základní operace při fotografování a přehrávání
Mazání snímků
Fotografické funkce
Výběr režimu fotografování........................................................................................................24
Režim A (Auto) .............................................................................................................................25
Motivový program (fotografování přizpůsobené snímacím podmínkám) ...............27
Kreativní režim (Použití efektů při fotografování) ..............................................................39
Režim Inteligentní portrét (vylepšení obličejů při fotografování) ................................41
Nastavení zábleskového režimu, Samospoušť, Režim makro a korekce
expozice.............................................................................................................................................46
Zábleskový režim............................................................................................................................47
Samospoušť......................................................................................................................................49
Režim makro (Pořizování makro snímků) ..............................................................................50
Korekce expozice (Nastavení jasu) ...........................................................................................51
Použití zoomu..................................................................................................................................52
Zaostření............................................................................................................................................54
Výchozí nastavení (režim blesku, Samospoušť a režim makro) .....................................59
Funkce, které při fotografování nelze použít současně....................................................61
23
Fotografické funkce
Výběr režimu fotografování
Otočením voliče expozičních režimů můžete zarovnat
požadovaný režim fotografování se značkou na těle
fotoaparátu.
• Režim A (Auto)
Umožňuje běžné fotografování za různých snímacích
podmínek.
• Režimy y, B, j, e, o a d (Motivové)
Na základě snímacích podmínek vyberte některý z motivových programů, čímž budete
moci fotografovat s nastaveními vhodnými pro dané podmínky.
- y: Stiskněte tlačítko d a zvolte motivový program.
- B (automatická volba motivových programů): Fotoaparát samočinně rozpozná
fotografovaný motiv při vytváření kompozice snímku a usnadní pořízení snímku
v souladu s podmínkami.
- j (noční krajina): Tento režim použijte k zachycení nočních krajin.
- e (noční portrét): Tento režim použijte pro večerní a noční portréty zahrnující scenérii
na pozadí.
- o (protisvětlo): Tento režim použijte k zachycení objektů v protisvětle.
- d (sport): Tento režim použijte k zachycení sportovních fotografií.
• Režim s (Kreativní)
Fotoaparát uloží současně čtyři snímky s efekty a jeden snímek bez efektů.
• Režim F (Inteligentní portrét)
Pomocí funkce Vylepšení vzhledu je možné během fotografování vylepšit obličeje; pro
pořízení snímků použijte funkci Samospoušť detekující úsměv nebo Koláž z autoportrétů.
• Režim M (Prez. krátkých videosekv.)
Fotoaparát vytvoří krátkou videosekvenci v délce do 30 sekund (e 1080/30p nebo
S 1080/25p) prostřednictvím záznamu a automatického spojení více
několikasekundových klipů.
C
Zobrazení nápovědy
Při změnách režimu fotografování nebo zobrazení obrazovky nastavení se budou zobrazovat
popisy funkcí.
Režimy fotografování můžete rychle měnit namáčknutím spouště. Popisy lze zobrazit nebo skrýt
pomocí možnosti Zobrazení nápovědy v části Nastavení monitoru v menu nastavení (A97).
24
Fotografické funkce
Výběr režimu fotografování
Režim A (Auto)
Umožňuje běžné fotografování za různých snímacích
podmínek.
• Zaostřovací pole pro automatické zaostřování se liší
podle toho, jak je nastavena položka Rež. činnosti
zaostř. polí (A111). Výchozí nastavení je Zaost. s
vyhled. hlav. obj. (A55).
Funkce dostupné v režimu A (Auto)
•
•
•
•
•
Kreativní posuvník (A25)
Režim blesku (A47)
Samospoušť (A49)
Režim makro (A50)
Menu fotografování (A104, 106)
Použití kreativního posuvníku
Při fotografování můžete nastavit jas (korekci expozice), sytost, odstín a funkci Active
D-Lighting.
1
Stiskněte multifunkční volič K (o).
2
Pomocí voliče JK vyberte položku.
• F Odstín: Upravte barevný odstín (načervenalý/
namodralý) celého snímku.
• G Sytost: Upravte sytost celého snímku.
• o Jas (Exp. +/-): Upravte jas celého snímku.
• J Active D-Lighting: Snižuje ztráty detailů ve
světlech a stínech. Sílu efektu vyberte z možností
w (Vysoká), x (Normální), y (Nízká).
25
Fotografické funkce
Režim A (Auto)
Jas (Exp. +/-)
+2.0
+0.3
-2.0
3
Pomocí voliče HI nastavte úroveň.
•
•
•
•
Posuvník
Na obrazovce lze zobrazit náhled výsledků.
Chcete-li nastavit jinou položku, vraťte se ke kroku 2.
Pomocí volby f Ukončit skryjete posuvník.
Pro zrušení všech nastavení vyberte volbu
g Resetovat a stiskněte tlačítko k. Vraťte se ke kroku
2 a znovu upravte nastavení.
Jas (Exp. +/-)
+2.0
+0.3
-2.0
Histogram
4
Po dokončení nastavení stiskněte tlačítko k.
• Nastavení se použijí a fotoaparát se vrátí na obrazovku fotografování.
C
Nastavení kreativního posuvníku
• Při použití funkce Active D-Lighting se za určitých snímacích podmínek může zvýraznit šum
(náhodně rozmístěné jasně zbarvené pixely, závoj, proužky), kolem jasných objektů se mohou
objevit tmavé stíny nebo kolem tmavých objektů světlé plochy.
• Při použití funkce Active D-Lighting může v závislosti na objektu docházet k vynechávání
stupňů.
• Tato funkce nemusí být dostupná pro použití v kombinaci s jinými funkcemi (A61).
• Následující nastavení zůstávají uložena v paměti fotoaparátu i po jeho vypnutí.
- Odstín
- Sytost
- Jas (Exp. +/-)
- Active D-Lighting
• Další informace naleznete v tématu „Použití histogramu“ (A51).
C
Active D-Lighting oproti D-Lighting
• Možnost Active D-Lighting při pořizování snímků omezuje ztrátu detailů ve světlech a při
ukládání snímků upravuje odstín.
• Možnost D-Lighting (A70) v menu přehrávání upravuje odstín uložených snímků.
26
Fotografické funkce
Režim A (Auto)
Motivový program (fotografování přizpůsobené
snímacím podmínkám)
Na základě snímacích podmínek vyberte některý z motivových programů, čímž budete moci
fotografovat s nastaveními vhodnými pro dané podmínky.
j Noční krajina1, 2 (A28),
e Noční portrét (A29),
o Protisvětlo2 (A30),
d Sport2 (A30)
B (automatická volba
motivových programů) (A28)
Fotoaparát samočinně rozpozná
fotografovaný motiv při
vytváření kompozice snímku
a usnadní pořízení snímku
v souladu s podmínkami.
Otočte volič expozičních
režimů do polohy j, e,
o nebo d a fotografujte.
y
Portrét
Krajina
Vícenásob. exp. Zjasnit
Párty/interiér
Pláž
Sníh
Stisknutím tlačítka d zobrazte menu motivových programů a pomocí multifunkčního voliče
vyberte některý z následujících motivů:
b Portrét (výchozí nastavení)
k Makro (A32)
c Krajina1, 2
u Jídlo (A33)
U Vícenásob. exp. Zjasnit3 (A31)
m Ohňostroj4, 5 (A33)
f Párty/interiér2 (A32)
V Jednoduché panoráma2 (A36)
Z Pláž2
O Portrét domác. zvířat (A34)
z Sníh2
L Měsíc2 (A35)
h Západ slunce2, 4
l Sledování ptáků2 (A35)
1, 2, 4
i Úsvit/soumrak
1
2
3
4
5
Fotoaparát zaostřuje na nekonečno.
Fotoaparát zaostří na oblast uprostřed kompozice.
Doporučuje se použití stativu, protože čas závěrky je dlouhý.
Doporučuje se použití stativu, protože čas závěrky je dlouhý. Pokud ke stabilizaci fotoaparátu
používáte stativ, vyberte u položky Redukce vibrací pro snímky (A138) možnost Vypnuto v
menu nastavení.
Zaostření je pevně nastaveno na nekonečno.
27
Fotografické funkce
Motivový program (fotografování přizpůsobené snímacím podmínkám)
Tipy a poznámky k motivovým programům
B Aut. volba motiv. prog.
• Fotoaparát samočinně rozpozná fotografovaný motiv při vytváření kompozice snímku
a usnadní pořízení snímku v souladu s podmínkami.
e
Portrét (pro fotografování portrétů jednoho nebo dvou lidí)
b
Portrét (pro fotografování portrétů většího počtu lidí nebo snímků, ve kterých velkou
část kompozice zabírá pozadí)
f
Krajina
h
Noční portrét* (pro fotografování portrétů jednoho nebo dvou lidí)
c
Noční portrét* (pro fotografování portrétů většího počtu lidí nebo snímků, ve kterých
velkou část kompozice zabírá pozadí)
g
Noční krajina*
i
Makro
j
Protisvětlo (pro fotografování jiných objektů než lidí)
d
Protisvětlo (pro fotografování portrétních snímků)
d
Další snímací podmínky
* Je pořízen jeden snímek s dlouhou expoziční dobou.
• Za určitých snímacích podmínek nemusí fotoaparát vybrat požadovaná nastavení. V tomto
případě zvolte jiný režim fotografování (A24).
• Když je v činnosti digitální zoom, symbol režimu fotografování se změní na d.
j Noční krajina
• Stiskněte tlačítko d a vyberte možnost Y Z ruky nebo Z Ze stativu v režimu Noční
krajina.
• Y Z ruky (výchozí nastavení):
- Je-li symbol j na obrazovce fotografování zobrazený zeleně, stiskněte tlačítko spouště až
na doraz. Pořídí se řada snímků, které budou spojeny a uloženy jako jeden snímek.
- Když je symbol j na obrazovce fotografování zobrazen bíle, pořiďte snímek úplným
stisknutím tlačítka spouště.
- Jakmile domáčknete tlačítko spouště, držte fotoaparát pevně, dokud se nezobrazí pořízený
snímek. Po pořízení snímku fotoaparát nevypínejte, dokud se znovu nezobrazí obrazovka
fotografování.
- Obrazový úhel (tj. viditelná plocha kompozice) zachycený na uloženém snímku může být
užší než úhel, který je vidět na obrazovce fotografování.
- Za určitých snímacích podmínek nemusí být sériové snímání možné.
• Z Ze stativu:
- Při domáčknutí tlačítka spouště se pořídí jeden snímek s dlouhým časem závěrky.
- Redukce vibrací je vypnutá, i když je volba Redukce vibrací pro snímky (A138) v menu nastavení
nastavena na Zapnuto.
28
Fotografické funkce
Motivový program (fotografování přizpůsobené snímacím podmínkám)
e Noční portrét
• Než začnete fotografovat, vysuňte blesk.
• Stiskněte tlačítko d a vyberte možnost Y Z ruky nebo Z Ze stativu v režimu Noční
portrét.
• Y Z ruky (výchozí nastavení):
- Je-li symbol e na obrazovce fotografování zobrazený zeleně, stiskněte tlačítko spouště až
na doraz. Pořídí se řada snímků, které budou spojeny a uloženy jako jeden snímek.
- Když je symbol e na obrazovce fotografování zobrazen bíle, pořiďte snímek úplným
stisknutím tlačítka spouště.
- Jakmile domáčknete tlačítko spouště, držte fotoaparát pevně, dokud se nezobrazí pořízený
snímek. Po pořízení snímku fotoaparát nevypínejte, dokud se znovu nezobrazí obrazovka
fotografování.
- Pokud se objekt při pořizování řady snímků pohybuje, mohou být snímky zdeformované,
překryté nebo rozmazané.
- Za určitých snímacích podmínek nemusí být sériové snímání možné.
• Z Ze stativu:
- Při domáčknutí tlačítka spouště se pořídí jeden snímek s dlouhým časem závěrky.
- Redukce vibrací je vypnutá, i když je volba Redukce vibrací pro snímky (A138) v menu
nastavení nastavena na Zapnuto.
29
Fotografické funkce
Motivový program (fotografování přizpůsobené snímacím podmínkám)
o Protisvětlo
• Stiskněte tlačítko d a výběrem možnosti Zapnuto nebo Vypnuto aktivujte či deaktivujte
funkci vysokého dynamického rozsahu (HDR) v režimu HDR podle snímacích podmínek.
• Vypnuto (výchozí nastavení): Použije se blesk, aby se zabránilo skrytí objektu ve stínu. Než
začnete fotografovat, vysuňte blesk.
- Úplným domáčknutím tlačítka spouště pořiďte snímek.
• Zapnuto: Použijte při fotografování snímků obsahujících velmi jasné a velmi tmavé plochy.
- Pokud je mezi jasnými a tmavými plochami velký rozdíl, barva symbolu HDR na obrazovce
fotografování se změní na zelenou.
- Po úplném domáčknutí tlačítka spouště zahájí fotoaparát sériové snímání a uloží následující
dva obrázky.
- Složený snímek bez použití HDR
- Složený snímek za použití HDR, ve kterém je minimalizována ztráta detailů ve světlech
nebo stínech
- Jakmile domáčknete tlačítko spouště, držte fotoaparát pevně, dokud se nezobrazí pořízený
snímek. Po pořízení snímku fotoaparát nevypínejte, dokud se znovu nezobrazí obrazovka
fotografování.
- Obrazový úhel (tj. viditelná plocha kompozice) zachycený na uloženém snímku může být
užší než úhel, který je vidět na obrazovce fotografování.
- Za určitých snímacích podmínek se mohou kolem jasných objektů objevit tmavé stíny
a kolem tmavých objektů světlé plochy.
- Pokud nelze vytvořit složený snímek HDR, fotoaparát uloží složený snímek bez HDR a snímek,
v němž jsou tmavé plochy korigovány funkcí D-Lighting (A70).
- Pokud je dostatek paměti pouze na jeden snímek, jediným uloženým snímkem bude ten,
který byl v době fotografování zpracován funkcí D-Lighting a na němž jsou opraveny tmavé
plochy.
B
Poznámky k funkci HDR
Je doporučeno použít stativ. Pokud ke stabilizaci fotoaparátu používáte stativ, vyberte u položky
Redukce vibrací pro snímky (A138) možnost Vypnuto v menu nastavení.
d Sport
• Přidržíte-li tlačítko spouště stisknuté až na doraz, bude probíhat nepřetržité fotografování.
• Fotoaparát je schopen zachytit až 7 snímků za sebou rychlostí přibližně 7,7 obr./s (když je
položka Režim obrazu nastavena na možnost P 4608×3456).
• Frekvence sériového snímání se může snížit v závislosti na aktuálním nastavení režimu obrazu,
použité paměťové kartě nebo snímacích podmínkách.
• Zaostření, expozice a barevný odstín budou pro další snímky pevně nastaveny na hodnoty
určené prvním snímkem.
30
Fotografické funkce
Motivový program (fotografování přizpůsobené snímacím podmínkám)
y M U Vícenásobná expoz. Zjasnit
• Fotoaparát automaticky zachycuje pohyblivé objekty v pravidelných intervalech, porovnává
snímky a kombinuje pouze jejich světlé oblasti, které potom uloží do jednoho snímku. Lze tak
zachytit světelné stopy například světlometů vozidel nebo hvězd.
• Na obrazovce, která se zobrazí po výběru programu U Vícenásobná expoz. Zjasnit, vyberte
možnost V Noční kraj. +svět. stopy, W Noč. kraj. +stopy hvězd nebo S Stopy hvězd.
Volba
Popis
V Noční kraj.
+svět. stopy
Slouží k zachycování stop světlometů vozidel na pozadí noční krajiny.
• Fotoaparát zaostří na oblast uprostřed kompozice.
• Snímky se pořizují s časem závěrky 4 sekundy. Po zachycení 50 snímků
fotoaparát snímání automaticky ukončí.
• Vždy po pořízení 10 snímků je automaticky uložen jeden složený snímek
se stopami překrývajícími se od začátku snímání.
W Noč. kraj.
+stopy hvězd
Slouží k zachycování stop hvězd s noční krajinou v záběru.
• Zaostření je pevně nastaveno na nekonečno.
• Snímky se pořizují s časem závěrky 20 sekund přibližně každých 5 sekund.
Po zachycení 300 snímků fotoaparát snímání automaticky ukončí.
• Vždy po pořízení 30 snímků je automaticky uložen jeden složený snímek
se stopami překrývajícími se od začátku snímání.
S Stopy hvězd
Slouží k zachycování stop hvězd.
• Zaostření je pevně nastaveno na nekonečno.
• Snímky se pořizují s časem závěrky 25 sekund přibližně každých 5 sekund.
Po zachycení 300 snímků fotoaparát snímání automaticky ukončí.
• Vždy po pořízení 30 snímků je automaticky uložen jeden složený snímek
se stopami překrývajícími se od začátku snímání.
• Během intervalu snímání může dojít k vypnutí obrazovky. Při vypnuté obrazovce se rozsvítí
kontrolka zapnutí přístroje.
• Pokud chcete ukončit fotografování dříve, než skončí automaticky, stiskněte při zapnuté
obrazovce tlačítko k.
• Jakmile pořídíte snímek požadovaných stop, ukončete fotografování. Pokud budete ve
fotografování pokračovat, můžete přijít o detaily v oblastech kompozice.
• Snímky automaticky uložené během snímání a snímek sloučený po dokončení snímání budou
seskupeny jako sekvence, přičemž první uložený snímek bude použit jako klíčový snímek
(A67).
31
Fotografické funkce
Motivový program (fotografování přizpůsobené snímacím podmínkám)
B
Poznámky k vícenásobné expozici Zjasnit
• Fotoaparát nemůže pořizovat snímky, pokud není vložena paměťová karta.
• Dokud neskončí fotografování, neotáčejte voličem expozičních režimů a nevyjímejte paměťovou
kartu.
• Aby nedošlo k neočekávanému vypnutí fotoaparátu, použijte dostatečně nabitou baterii.
• Korekci expozice není možné použít (A51).
• Při použití režimu W Noč. kraj. +stopy hvězd nebo S Stopy hvězd se pozice telezoomu
omezuje na obrazový úhel odpovídající přibližně úhlu u objektivu 500 mm (ve formátu 35mm
[135]).
• Redukce vibrací je zakázána bez ohledu na nastavení položky Redukce vibrací pro snímky
v menu nastavení (A138).
C
Zbývající čas
Čas zbývající do ukončení snímání můžete kontrolovat na
obrazovce.
10m 0s
Ukonč. záznamu
y M f Párty/interiér
• Chcete-li se vyhnout následkům chvění fotoaparátu, pevně jej držte. Pokud ke stabilizaci
fotoaparátu používáte stativ, vyberte u položky Redukce vibrací pro snímky (A138)
možnost Vypnuto v menu nastavení.
y M k Makro
• Zapne se režim makro (A50) a fotoaparát automaticky nastaví zoom do pozice, která
umožňuje zaostření na nejkratší možnou vzdálenost.
• Zaostřovací pole můžete posunout. Stiskněte tlačítko k, pomocí tlačítek HIJK
multifunkčního voliče přesuňte zaostřovací pole a toto nastavení použijte stisknutím tlačítka
k.
32
Fotografické funkce
Motivový program (fotografování přizpůsobené snímacím podmínkám)
y M u Jídlo
• Zapne se režim makro (A50) a fotoaparát automaticky nastaví zoom do pozice, která
umožňuje zaostření na nejkratší možnou vzdálenost.
• Pomocí multifunkčního voliče HI můžete nastavit barevný
odstín. Nastavení barevného odstínu je uloženo do paměti
fotoaparátu i po jeho vypnutí.
• Zaostřovací pole můžete posunout. Stiskněte tlačítko k,
pomocí multifunkčního voliče HIJK zaostřovací pole
posuňte a pro použití nastavení stiskněte tlačítko k.
25m 0s
500
y M m Ohňostroj
• Čas závěrky je pevně nastaven na 4 sekundy.
• Pozice telezoomu se omezuje na obrazový úhel odpovídající přibližně úhlu u objektivu 500 mm
(ve formátu 35mm [135]).
• Korekci expozice není možné použít (A51).
33
Fotografické funkce
Motivový program (fotografování přizpůsobené snímacím podmínkám)
y M O Portrét domác. zvířat
• Když fotoaparát namíříte na psa nebo kočku, dokáže detekovat tvář zvířete a zaostřit na ni. Ve
výchozím nastavení se závěrka samočinně spouští, když se detekuje tvář psa nebo kočky
(automatický portrét domácích zvířat).
• Na obrazovce zobrazené při výběru volby O Portrét domác. zvířat vyberte možnost
U Jednotlivé snímky nebo V Sériové snímání.
- U Jednotlivé snímky: Při každé detekci tváře psa nebo kočky fotoaparát pořídí jeden
snímek.
- V Sériové snímání: Při každé detekci tváře psa nebo kočky fotoaparát pořídí sériově tři
snímky.
B
Automatický portrét domácích zvířat
Když stisknete tlačítko J (n) multifunkčního voliče, můžete vybrat následující nastavení.
• Y Aut. portrét dom. zvířat: Fotoaparát automaticky spustí závěrku v okamžiku, kdy detekuje
tvář kočky nebo psa.
- Po pořízení pěti sérií se položka Automatický portrét domácích zvířat nastaví na k.
- Závěrku můžete také spustit stisknutím tlačítka spouště. Když je vybrána možnost V Sériové
snímání, snímky lze pořizovat sériově, dokud je tlačítko spouště drženo zcela stisknuté.
• k: Fotoaparát spustí závěrku při úplném stisknutí tlačítka spouště.
- Po zjištění obličeje psa, kočky nebo člověka na ně fotoaparát zaostří.
- Když je vybrána možnost V Sériové snímání, snímky se pořizují sériově, dokud je tlačítko
spouště drženo zcela stisknuté.
B
Zaostřovací pole
• Jestliže fotoaparát detekuje obličej, zobrazí se tento obličej ve
žlutém rámečku. Zaostří-li fotoaparát na obličej ve dvojitém
rámečku (zaostřovací pole), dvojitý rámeček změní barvu na
zelenou. Pokud nejsou detekovány žádné obličeje, fotoaparát
zaostří na objekt uprostřed kompozice.
• Za určitých snímacích podmínek nemusí být obličej psa,
kočky nebo člověka zjištěn a uvnitř rámečku se mohou
zobrazit jiné objekty.
34
Fotografické funkce
Motivový program (fotografování přizpůsobené snímacím podmínkám)
25m 0s
500
y M L Měsíc
• V poloze zoomu s nejkratší ohniskovou vzdáleností se zobrazí ohraničující rámeček, který
indikuje obrazový úhel ekvivalentní objektivu 1440 mm (ve formátu 35mm [135]). Když
vytvoříte kompozici umístěním měsíce do rámečku kompozice a stisknete tlačítko k, obrazový
úhel se změní na ekvivalent objektivu 1440 mm.
• Pomocí multifunkčního voliče HI můžete nastavit barevný odstín. Nastavení barevného
odstínu je uloženo do paměti fotoaparátu i po jeho vypnutí.
• Upravte jas pomocí korekce expozice (A51) podle snímacích podmínek, například přibývání
nebo ubývání měsíce, a požadavků na fotografování.
y M l Sledování ptáků
• Na obrazovce zobrazené při výběru volby l Sledování ptáků vyberte možnost
U Jednotlivé snímky nebo V Sériové snímání.
• U Jednotlivé snímky: Při každém stisknutí tlačítka spouště je zhotoven jeden snímek.
• V Sériové snímání: Přidržíte-li tlačítko spouště stisknuté až na doraz, bude probíhat
nepřetržité fotografování.
Fotoaparát je schopen zachytit až 7 snímků za sebou rychlostí přibližně 7,7 obr./s (když je
položka Režim obrazu nastavena na možnost P 4608×3456).
• V poloze zoomu s nejkratší ohniskovou vzdáleností se zobrazí ohraničující rámeček, který
indikuje obrazový úhel ekvivalentní objektivu 800 mm (ve formátu 35mm [135]). Když vytvoříte
kompozici umístěním ptáka do rámečku kompozice a stisknete tlačítko k, obrazový úhel se
změní na ekvivalent objektivu 800 mm.
35
Fotografické funkce
Motivový program (fotografování přizpůsobené snímacím podmínkám)
Fotografování s funkcí Jednoduché panoráma
Otočte volič expozičních režimů do polohy y M tlačítko d M V (jednoduché
panoráma) M tlačítko k
1
Jako rozsah fotografování vyberte volbu
W Normální nebo X Široký
a stiskněte tlačítko k.
Jednoduché panoráma
Normální
Široký
2
Zaberte první okraj panoramatického
snímku a zaostřete stisknutím tlačítka
spouště do poloviny.
• Poloha zoomu je pevně nastavena do širokoúhlé
polohy.
• Fotoaparát zaostří doprostřed kompozice.
3
25m 0s
500
Stiskněte tlačítko spouště na doraz a
potom tlačítko spouště uvolněte.
• Zobrazí se symboly KLJI označující směr pohybu
fotoaparátu.
4
Pohybujte fotoaparátem v jednom ze čtyř
směrů, dokud indikace vodítka
nedosáhne konce.
Vodítko
• Když fotoaparát detekuje, kterým směrem se pohybuje,
začne fotografování.
• Fotografování skončí, když fotoaparát vyfotografuje
určený rozsah fotografování.
• Až do ukončení fotografování se zablokuje ostření a
expozice.
36
Fotografické funkce
Motivový program (fotografování přizpůsobené snímacím podmínkám)
Příklad pohybu fotoaparátu
• S použitím vašeho těla jako osy otáčení posunujte
fotoaparát pomalu po oblouku ve směru označení
(KLJI).
• Fotografování skončí, pokud vodítko nedosáhne okraje
přibližně do 15 sekund (pokud je vybrána možnost W
Normální) nebo přibližně do 30 sekund (pokud je
vybrána možnost X Široký) od zahájení
fotografování.
B
Poznámky k fotografování s funkcí Jednoduché panoráma
• Rozsah obrazu zachyceného na uloženém snímku je užší než úhel, který je zobrazen na
obrazovce při fotografování.
• Pokud je fotoaparátem pohybováno příliš rychle, pokud dochází k přílišnému chvění fotoaparátu
nebo pokud je objekt příliš jednolitý (např. zdi nebo tma), může dojít k chybě.
• Pokud bude fotografování zastaveno předtím, než fotoaparát dosáhne poloviny rozsahu
panoramatu, panoramatický snímek nebude uložen.
C
Velikost obrazu pro jednoduché panoráma
Existují čtyři maximální velikosti obrazu (v pixelech), jak je popsáno níže. Pokud se zachytí více než
polovina rozsahu panorámatu, ale fotografování skončí před dosažením okraje rozsahu, velikost
obrazu bude menší, než se uvádí níže.
Když je nastavena možnost W Normální
4800
920
1536
Když je nastavena možnost X Široký
9600
920
1536
37
Fotografické funkce
Motivový program (fotografování přizpůsobené snímacím podmínkám)
Přehrávání s funkcí Jednoduché panoráma
Přejděte do režimu přehrávání (A20), zobrazte snímek
pořízený pomocí funkce Jednoduché panoráma v režimu
zobrazení jednotlivých snímků a poté stiskněte tlačítko
k pro posun snímku ve směru, který byl použit při jeho
vytvoření.
4/4
0004.JPG
15/11/2019 15:30
Na obrazovce jsou při přehrávání zobrazeny ovládací prvky
přehrávání. Pomocí multifunkčního voliče JK vyberte
ovládací prvek, poté stiskněte tlačítko k a proveďte
operace popsané níže.
Funkce
Symbol
Popis
Přejít zpět
A
Podržením tlačítka k můžete přehrávání převinout zpět.
Převinout vpřed
B
Podržením tlačítka k můžete přehrávání převinout vpřed.
Pozastavit přehrávání. Níže uvedené operace mohou být
prováděny při pozastavení.
Pozastavení
Konec
B
E
G
C
Podržením tlačítka k můžete převíjet zpět.
D
Podržením tlačítka k můžete posouvat.
F
Obnovit automatický posun.
Návrat do režimu přehrávání jednotlivých snímků.
Poznámky k snímkům pořízeným jako jednoduché panoráma
• Snímky nelze upravovat pomocí tohoto fotoaparátu.
• Fotoaparát nemusí umožňovat posouvání ani použití zoomu, pokud prohlížíte panoramatické
snímky pořízené jinou značkou nebo modelem digitálního fotoaparátu.
B
Poznámky k tisku panoramatických snímků
Nastavení tiskárny nemusí umožňovat vytištění celého snímku. Navíc, v závislosti na tiskárně,
nemusí být tisk umožněn.
38
Fotografické funkce
Motivový program (fotografování přizpůsobené snímacím podmínkám)
Kreativní režim (Použití efektů při fotografování)
Fotoaparát uloží čtyři snímky s efekty a jeden snímek bez
efektů současně.
• Fotoaparát zaostří doprostřed kompozice.
1
Stiskněte tlačítko k.
Rozmanité
• Zobrazí se obrazovka pro výběr skupiny efektů.
25m 0s
Vybrat efekt
2
Pomocí tlačítek HI multifunkčního
voliče vyberte požadovanou skupinu
efektů a stiskněte tlačítko k.
500
Rozmanité
• Vybírat můžete z možností Rozmanité, Selektivní
25m 0s
barva (červená), Selektivní barva (zelená),
Selektivní barva (modrá), Světlo (výchozí
nastavení), Hloubka, Paměť, Klasické a Černobílé.
Hotovo
500
• Když vyberete skupinu efektů, v horní části obrazovky
se zobrazí snímek bez efektů. Ve spodní části obrazovky jsou zobrazeny čtyři typy snímků
s efekty.
• Na videosekvenci lze použít pouze jeden typ efektu. Pomocí tlačítek JK vyberte
požadovaný efekt a poté stiskněte tlačítko k.
3
Snímání zahajte stisknutím tlačítka spouště nebo tlačítka
b (e záznam videosekvence).
• Pět uložených snímků je považováno za sekvenci. Jeden snímek s aplikovaným efektem
slouží jako klíčový snímek (A67).
B
Poznámky ke kreativnímu režimu
Když je jako skupina efektů vybrána možnost Rozmanité, v závislosti na efektu, který se má použít
na videosekvenci, nejsou dostupná některá nastavení Možnosti videa (A117).
39
Fotografické funkce
Kreativní režim (Použití efektů při fotografování)
Funkce dostupné v kreativním režimu
•
•
•
•
•
Režim blesku (A47)
Samospoušť (A49)
Režim makro (A50)
Korekce expozice (A51)
Menu fotografování (společné pro všechny režimy fotografování) (A104)
40
Fotografické funkce
Kreativní režim (Použití efektů při fotografování)
Režim Inteligentní portrét (vylepšení obličejů při
fotografování)
Můžete zachytit snímek s použitím funkce vylepšení
vzhledu pro vylepšení obličejů.
1
Stiskněte multifunkční volič K.
2
Použijte efekt.
Posuvník
• Použijte volič JK k výběru požadovaného efektu.
• Použijte volič HI k výběru hodnoty efektu.
• Můžete současně použít více efektů.
B Změkčení pleti, l Líčení, Q Změkčující filtr,
G Sytost, o Jas (Exp. +/-)
• Pomocí volby f Ukončit skryjete posuvník.
• Po nakonfigurování požadovaných efektů stiskněte
tlačítko k nebo vyberte f Ukončit.
Změkčení pleti
5
4
3
2
1
OFF
Efekty
3
Vytvořte kompozici snímku a poté stiskněte tlačítko spouště.
B
Poznámky k režimu Inteligentní portrét
• Hodnoty efektu u snímku na obrazovce fotografování a u uloženého snímku se mohou lišit.
• Je-li nastavena možnost Změkčující filtr, některé možnosti Možnosti videa (A117) nejsou k
dispozici.
C
Nastavení vylepšení vzhledu
Když vyberete možnost Jas (Exp. +/-), zobrazí se histogram.
Další informace naleznete v tématu „Použití histogramu“ (A51).
41
Fotografické funkce
Režim Inteligentní portrét (vylepšení obličejů při fotografování)
Funkce dostupné v režimu inteligentního portrétu
•
•
•
•
•
•
Vylepšení vzhledu (A41)
Samospoušť det. úsměv (A43)
Koláž z autoportrétů (A44)
Režim blesku (A47)
Samospoušť (A49)
Menu Inteligentní portrét (A115)
Použití funkcí Změkčení pleti a Líčení
Pokud jsou v následujících expozičních režimech zjištěny lidské tváře, fotoaparát zpracuje
snímek tak, aby byly změkčeny pleťové tóny, a poté snímek uloží (až tři tváře).
• Pokud je v režimu inteligentního portrétu nastavena možnost Změkčení pleti nebo
Líčení a detekují se lidské tváře, fotoaparát zpracuje snímek před uložením tak, že změkčí
odstíny pleti na tváři nebo upraví barvy ve tvářích (až ve třech).
• Efekty Změkčení pleti se použijí i při fotografování v režimu B (automatická volba
motivového programu), v motivovém programu e (noční portrét) nebo v motivovém
programu Portrét. Úroveň efektu nelze nastavit.
• Po fotografování můžete také použít efekty Změkčení pleti nebo Líčení ve funkci
Vylepšení vzhledu v menu přehrávání (A71).
B
Poznámky ke změkčení pleti a líčení
• Uložení snímků může trvat déle než obvykle.
• Při určitých snímacích podmínkách se nemusí dosáhnout požadovaných výsledků nebo mohou
být efekty použity na oblasti snímku, kde nejsou obličeje.
42
Fotografické funkce
Režim Inteligentní portrét (vylepšení obličejů při fotografování)
Použití samospouště detekující úsměv
Pokud stisknutím multifunkčního voliče J vyberete volbu
a Samospoušť det. úsměv a stisknete tlačítko k,
fotoaparát automaticky spustí spoušť vždy, když detekuje
smějící se obličej.
• Před výběrem samospouště detekující úsměv nastavte
funkci Vylepšení vzhledu (A41).
• V případě stisknutí tlačítka spouště pro zachycení
snímku se samospoušť detekující úsměv ukončí.
B
Samospoušť det. úsměv
Poznámky k samospoušti detekující úsměv
Za určitých snímacích podmínek fotoaparát nemusí být schopen detekovat tváře nebo úsměvy
(A56). Fotografovat lze také pomocí tlačítka spouště.
C
Bliká kontrolka samospouště
Při používání samospouště detekující úsměv kontrolka samospouště bliká při detekci obličeje a
bliká rychle ihned po spuštění závěrky.
43
Fotografické funkce
Režim Inteligentní portrét (vylepšení obličejů při fotografování)
Použití funkce Koláž z autoportrétů
Fotoaparát může zachytit sérii čtyř nebo devíti snímků v
určitých intervalech a uložit je jako jeden snímek (koláž).
1
Pomocí multifunkčního voliče J vyberte
volbu n Koláž z autoportrétů a
stiskněte tlačítko k.
• Zobrazí se dialog pro potvrzení.
• Stisknete-li tlačítko d a vyberete volbu Koláž z
autoportrétů před stisknutím volby J, můžete
nakonfigurovat nastavení pro volbu Počet snímků,
Interval a Zvuk závěrky (A115).
• Chcete-li při fotografování použít funkci Vylepšení
vzhledu, nastavte efekt před výběrem funkce Koláž z
autoportrétů (A41).
2
Vyfotografujte snímek.
• Při stisknutí tlačítka spouště se spustí odpočítávání
(přibližně pět sekund) a poté je spoušť automaticky
spuštěna.
• Fotoaparát automaticky spustí spoušť pro zbývající
snímky. Přibližně tři sekundy před zachycením snímku
se spustí odpočítávání.
• Počet snímků je na obrazovce indikován údajem U.
Během fotografování se zobrazuje žlutě a po
fotografování se změní na bílý.
3
Koláž z autoportrétů
2
Na obrazovce zobrazené po dokončení pořizování počtu snímků
nastaveného jako Počet snímků vyberte možnost Ano a stiskněte
tlačítko k.
• Obrázek koláže bude uložen.
• Každý ze zachycených snímků je uložen jako samostatný snímek odděleně od koláže.
Snímky budou seskupeny do sekvence a jako klíčový snímek bude použit snímek jejich
koláže (A67).
• Pokud vyberete možnost Ne, obrázek koláže nebude uložen.
44
Fotografické funkce
Režim Inteligentní portrét (vylepšení obličejů při fotografování)
B
Poznámky ke koláži z autoportrétů
• Expozice a barevný odstín budou pro další snímky pevně nastaveny na hodnoty stanovené podle
prvního snímku.
• Pokud provedete operace uvedené níže předtím, než fotoaparát zachytí určený počet snímků,
bude fotografování zrušeno a koláž se neuloží. Snímky, které byly zachyceny před zrušením
fotografování, jsou uloženy jako samostatné snímky.
- Stisknete tlačítko spouště
- Vysunete nebo sklopíte blesk
- Otočíte voličem expozičních režimů
- Stisknete hlavní vypínač
• Pokud byly snímky pořízeny s použitím funkce Razítko data (A136), datum a čas budou
vyznačeny pouze v pravém dolním rohu sdruženého snímku. Datum a čas nelze vyznačit na
každém snímku v rámci sdruženého snímku.
• Tato funkce nemusí být dostupná pro použití v kombinaci s jinými funkcemi (A61).
45
Fotografické funkce
Režim Inteligentní portrét (vylepšení obličejů při fotografování)
Nastavení zábleskového režimu, Samospoušť,
Režim makro a korekce expozice
Je-li zobrazena obrazovka fotografování, můžete stisknout multifunkční volič H (m) J (n)
I (p) K (o) pro nastavení níže popsaných funkcí.
1
2
4
3
1
Zábleskový režim
Jestliže je blesk vyklopen, lze nastavit zábleskový režim, který nejlépe vyhovuje snímacím
podmínkám.
Když je vybrána funkce m (doplňkový záblesk), blesk se použije pokaždé.
2
Samospoušť
Fotoaparát spustí závěrku po uplynutí nastaveného počtu sekund od stisknutí tlačítka
spouště.
3
Režim makro
Pro snímání makro snímků používejte režim makro.
4
• Kreativní posuvník
Pokud je nastaven režim fotografování A (auto), můžete nastavit jas (korekce
expozice), sytost, barevný odstín a funkci Active D-Lighting.
• Korekce expozice
Pokud se pro fotografování nastaví jiné režimy než A (auto), můžete upravit jas
(korekce expozice).
Funkce, které lze nastavit, se mění v závislosti na režimu fotografování.
46
Fotografické funkce
Nastavení zábleskového režimu, Samospoušť, Režim makro a korekce
expozice
Zábleskový režim
Jestliže je blesk vyklopen, lze nastavit zábleskový režim, který nejlépe vyhovuje snímacím
podmínkám.
1
Ručně vysuňte blesk.
• Pokud je blesk zasunutý, je činnost blesku deaktivována
a je zobrazen symbol S.
2
Stiskněte multifunkční volič H (X).
3
Vyberte požadovaný režim blesku (A48)
a stiskněte tlačítko k.
Auto
• Jestliže nastavení nebude potvrzeno stisknutím tlačítka
k, výběr se zruší.
B
Indikace připravenosti k záblesku
Pokud se blesk nabíjí, symbol Q bliká. Fotoaparát nemůže
pořizovat snímky. Jakmile je nabíjení dokončeno, symbol Q při
namáčknutí tlačítka spouště do poloviny přestane blikat.
25m 0s
500
Indikace připravenosti
k záblesku
47
Fotografické funkce
Zábleskový režim
Dostupné režimy blesku
U
Auto
Blesk se použije, je-li to zapotřebí, například při nedostatečném osvětlení.
• Indikace režimu blesku se zobrazuje na obrazovce fotografování pouze
bezprostředně po nastavení.
V
Autom. blesk s red. ef. čer. očí
Omezuje na portrétech efekt červených očí způsobený bleskem.
X
Doplňkový záblesk
Při každé expozici snímku se použije blesk. Tento režim použijte k vyjasnění stínů
(přisvícení) a osvětlení objektů v protisvětle.
Y
Synchr. blesku s dlouhými časy
Vhodné pro večerní a noční portréty s pozadím. Blesk se použije, je-li nutné osvětlit
hlavní objekt snímku, pozadí snímku je v noci nebo za nízké hladiny osvětlení
zachyceno pomocí dlouhých časů závěrky.
B
Poznámky k fotografování s bleskem
Když použijete blesk při pozici zoomu pro širokoúhlý záběr, může být okraj snímku v závislosti na
vzdálenosti fotografovaného objektu tmavý.
Tuto situaci lze zlepšit mírným posunutím zoomu směrem k pozici teleobjektivu.
C
Nastavení režimu blesku
• V některých režimech fotografování nemusí být toto nastavení k dispozici (A59).
• V případě režimu A (auto) zůstane použité nastavení uloženo v paměti fotoaparátu i po jeho
vypnutí.
C
Redukce efektu červených očí
V případě detekce efektu červených očí fotoaparát zasaženou oblast před uložením snímku
zpracuje a provede redukci efektu červených očí.
Poznámky k fotografování:
• K uložení snímků je potřeba více času než obvykle.
• Redukce efektu červených očí nemusí v některých situacích poskytovat očekávané výsledky.
• Ve výjimečných případech může být redukce efektu červených očí použita i na plochy snímku,
kde nebude žádoucí. V těchto případech zvolte jiný režim blesku a pořiďte snímek znovu.
48
Fotografické funkce
Zábleskový režim
Samospoušť
Fotoaparát spustí závěrku po uplynutí nastaveného počtu sekund od stisknutí tlačítka
spouště.
Pokud ke stabilizaci fotoaparátu používáte stativ, vyberte u položky Redukce vibrací pro
snímky (A138) možnost Vypnuto v menu nastavení.
1
Stiskněte multifunkční volič J (n).
2
Nastavte počet sekund do spuštění
závěrky a stiskněte tlačítko k.
Samospoušť
• n10s (10 sekund): Použijte při důležitých
příležitostech, jako jsou svatby.
• n3s (3 sekund): Používejte jako opatření proti chvění
fotoaparátu.
• Jestliže nastavení nebude potvrzeno stisknutím tlačítka
k, výběr se zruší.
3
Vytvořte kompozici snímku a pak stiskněte tlačítko spouště do
poloviny.
• Ověřte, zda je objekt zaostřený.
4
Domáčkněte tlačítko spouště na
doraz.
• Spustí se odpočítávání. Kontrolka
samospouště bliká a poté zůstane svítit
přibližně jednu sekundu před spuštěním
závěrky.
• Chcete-li zastavit odpočítávání, stiskněte
znovu tlačítko spouště.
C
9
1/250
F 3.3
Nastavení samospouště
• V některých režimech fotografování nemusí být toto nastavení k dispozici (A59).
• K určení, zda se má samospoušť po expozici zrušit, můžete použít položku Samosp.:po pořízení
sním. (A137) v menu nastavení.
49
Fotografické funkce
Samospoušť
Režim makro (Pořizování makro snímků)
Pro snímání makro snímků používejte režim makro.
1
Stiskněte multifunkční volič I (p).
2
Vyberte o a stiskněte tlačítko k.
Režim makro
• Jestliže nastavení nebude potvrzeno stisknutím tlačítka
k, výběr se zruší.
3
Pomocí ovladače zoomu nastavte poměr
zoomu tak, aby F a indikace zoomu byly
zobrazené zeleně.
• Pokud je poměr zoomu nastaven do polohy, ve které se symbol F a indikace zoomu
zobrazují zeleně, fotoaparát je schopen zaostřit na objekty v minimální vzdálenosti
přibližně 10 cm od objektivu. Jestliže je zoom v poloze širšího záběru, než když se
zobrazuje symbol G, může fotoaparát zaostřit na objekty vzdálené přibližně 1 cm od
objektivu.
C
Nastavení režimu makro
• V některých režimech fotografování nemusí být toto nastavení k dispozici (A59).
• V případě režimu A (auto) zůstane použité nastavení uloženo v paměti fotoaparátu i po jeho
vypnutí.
50
Fotografické funkce
Režim makro (Pořizování makro snímků)
Korekce expozice (Nastavení jasu)
Celkový jas snímku můžete upravit.
1
Stiskněte multifunkční volič K (o).
• Je-li jako režim fotografování nastaven režim
Inteligentní portrét, zobrazí se obrazovka vylepšení
vzhledu namísto obrazovky korekce expozice (A41).
• Je-li jako režim fotografování nastaven režim
A (Auto), zobrazí se kreativní posuvník namísto obrazovky korekce expozice (A25).
2
Vyberte hodnotu korekce a stiskněte
tlačítko k.
Korekce expozice
+2.0
• Pokud chcete snímek zjasnit, nastavte kladnou
hodnotu (+).
• Pokud chcete snímek ztmavit, nastavte zápornou
hodnotu (–).
• Hodnota korekce se použije i bez stisknutí tlačítka k.
+0.3
-2.0
Histogram
C
Nastavení korekce expozice
Korekci expozice nelze použít v následujících motivových programech:
• Vícenásobná expoz. Zjasnit
• Ohňostroj
C
Použití histogramu
Histogram je graf zobrazující rozložení barevných odstínů ve snímku. Je možné jej použít jako
pomůcku při použití korekce expozice a fotografování bez blesku.
• Vodorovná osa odpovídá jasu pixelů, přičemž tmavé odstíny se nacházejí vlevo a světlé vpravo.
Svislá osa ukazuje počet pixelů.
• Zvýšením hodnoty korekce expozice se rozložení odstínů posune doprava, snížením se rozložení
odstínů posune doleva.
51
Fotografické funkce
Korekce expozice (Nastavení jasu)
Použití zoomu
Při posunutí ovladače zoomu nebo bočního ovladače zoomu se mění poloha objektivu se
zoomem.
• Zvětšení: Posunout směrem k g
• Zmenšení: Posunout směrem k f
Když zapnete fotoaparát, zoom se nastaví do maximální širokoúhlé polohy.
Zmenšení snímku
Zvětšení snímku
Zvětšení
snímku
Zmenšení
snímku
• Při posunutí ovladače zoomu nebo
bočního ovladače zoomu se na obrazovce
fotografování zobrazí indikace zoomu,
Optický
Digitální
ohnisková vzdálenost (ve formátu 35mm
zoom
zoom
[135]) a zvětšení digitálním zoomem.
• Digitální zoom, který umožňuje další
zvětšení objektu přibližně 4× větší, než je maximální poměr optického zoomu, je možné
aktivovat posunutím a podržením ovladače zoomu nebo bočního ovladače zoomu
směrem ke značce g, když je fotoaparát nastaven na maximální optický zoom.
• Úplným posunutím ovladače zoomu jedním nebo druhým směrem se zoom nastaví
rychle (v případě posunutí bočního ovladače zoomu až na konec se zoom rychle
nenastaví).
• Při použití dálkového ovládání ML-L7 (dodává se samostatně) fotoaparát přibližuje, když
se na dálkovém ovládání stiskne tlačítko +, a oddaluje, když se stiskne tlačítko –.
C
Digitální zoom a dynamický jemný zoom (funkce Dynamic Fine Zoom)
Při aktivaci digitálního zoomu se indikace zoomu zobrazí modře a při dalším zvětšení zoomu se
zobrazí žlutě.
• Indikace zoomu je modrá: Kvalita obrazu není viditelně snížena díky dynamickému jemnému
zoomu.
• Indikace zoomu je žlutá: Mohou nastat případy, kdy se kvalita obrazu znatelně sníží ve srovnání se
situací, kdy je indikace zoomu modrá.
• Při nastavené menší velikosti obrazu zůstává indikace modrá v širším rozsahu.
• Při použití některých nastavení sériového snímání nebo jiných nastavení se indikace zoomu
nemusí zobrazit modře.
52
Fotografické funkce
Použití zoomu
Používání zoomu se skokovým vrácením
Pokud se v poloze teleobjektivu objekt při fotografování ztratí z dohledu, stisknutím tlačítka
q (zoom se skokovým vrácením) zorný úhel dočasně rozšíříte, což usnadní umístění objektu
do záběru.
360mm
25m 0s
500
Tlačítko q
Ohraničující rámeček
• Se stisknutým tlačítkem q umístěte objekt do ohraničujícího rámečku na obrazovce
fotografování. Chcete-li změnit viditelnou oblast, posuňte ovladač zoomu nebo boční
ovladač zoomu se stisknutým tlačítkem q.
• Pro návrat do původní pozice zoomu uvolněte tlačítko q.
• Zoom se skokovým vrácením nelze použít v následujících situacích:
- Při namáčknutí tlačítka spouště do poloviny
- Během záznamu videosekvence
53
Fotografické funkce
Použití zoomu
Zaostření
Tlačítko spouště
Stisknutí do
poloviny
„Namáčknutí“ tlačítka spouště do poloviny znamená, že stisknete
a podržíte tlačítko v poloze, ve které cítíte mírný odpor.
• Zaostření a expozice (čas závěrky a clonové číslo) jsou
nastaveny při namáčknutí tlačítka spouště. Zaostření a expozice
zůstanou zablokovány po dobu stisknutí tlačítka do poloviny.
• Zaostřovací pole se liší podle režimu fotografování.
Stisknutí na
doraz
Domáčknutí tlačítka spouště „na doraz“ představuje úplné
stisknutí tlačítka.
• Po úplném domáčknutí tlačítka spouště dojde ke spuštění
závěrky.
• Při stisku tlačítka spouště nepoužívejte nadměrnou sílu,
protože byste způsobili chvění fotoaparátu a rozmazání
snímku. Stiskněte tlačítko jemně.
54
Fotografické funkce
Zaostření
Použití zaostření s vyhledáním hlavního objektu
Když se položka Rež. činnosti zaostř. polí (A111) nastaví na Zaost. s vyhled. hlav. obj.
v režimu A (auto), fotoaparát při namáčknutí tlačítka spouště do poloviny zaostří
způsobem popsaným níže.
• Fotoaparát detekuje hlavní objekt a zaostří na něj. Když
je objekt zaostřen, zaostřovací pole se zobrazí zeleně.
Je-li detekován lidský obličej, fotoaparát na něj
automaticky nastaví prioritu zaostření.
1/250
F 3.3
Zaostřovací pole
• Není-li detekován žádný hlavní objekt, fotoaparát
automaticky vybere jedno nebo více z celkových devíti
zaostřovacích polí, která obsahují objekt nejblíže k
fotoaparátu. Když je objekt zaostřen, zaostřovací pole,
na která je zaostřeno, se zobrazí zeleně.
1/250
F 3.3
Zaostřovací pole
B
Poznámky k zaostření s vyhledáním hlavního objektu
• Objekt vybraný fotoaparátem jako hlavní objekt se může lišit podle podmínek fotografování.
• Fotoaparát nemusí detekovat hlavní objekt správně v následujících situacích:
- je-li objekt velmi tmavý nebo světlý;
- pokud hlavní objekt postrádá jasně definované barvy;
- když je záběr koncipován tak, že se hlavní objekt nachází u okraje obrazovky;
- když hlavní objekt obsahuje opakující se vzor.
• Tato funkce nemusí být dostupná pro použití v kombinaci s jinými funkcemi (A61).
55
Fotografické funkce
Zaostření
Použití detekce obličeje
V následujících nastaveních využívá fotoaparát detekci
obličejů k automatickému zaostření na lidské tváře.
• Režim B (aut. volba motiv. prog.) (A28)
• Režim e (noční portrét) nebo motivový program
Portrét (A27)
• Režim Inteligentní portrét (A41)
• Když se položka Rež. činnosti zaostř. polí (A111)
nastaví na Prior. ostř. na obličej v režimu A (auto)
(A25)
25m 0s
500
Pokud fotoaparát detekuje více než jeden obličej, zobrazí se dvojitý rámeček kolem obličeje,
na který fotoaparát zaostří, a kolem ostatních obličejů se zobrazí jednoduché rámečky.
Pokud při namáčknutí tlačítka spouště nejsou detekovány žádné obličeje:
• V režimu B (automatická volba motivových programů) se zaostřovací pole mění v
závislosti na snímacích podmínkách zjištěných fotoaparátem.
• V motivových programech e (noční portrét) a Portrét nebo v režimu inteligentního
portrétu fotoaparát zaostřuje do středu kompozice.
• V režimu A (Auto) si fotoaparát vybírá zaostřovací pole obsahující objekt nejblíže k
fotoaparátu.
B
Poznámky k funkci Detekce obličeje
• Schopnost fotoaparátu detekovat obličeje závisí na mnoha faktorech včetně toho, kterým
směrem je objekt otočen.
• Fotoaparát není schopen detekovat obličeje v následujících situacích:
- při částečném zakrytí obličeje slunečními brýlemi nebo jinou překážkou;
- v situacích, kdy tvář zabírá příliš velkou nebo příliš malou část záběru.
56
Fotografické funkce
Zaostření
Objekty nevhodné pro automatické zaostření
V následujících situacích nemusí fotoaparát zaostřovat podle očekávání. V ojedinělých
případech nemusí být objekt snímku zaostřen, přestože se zaostřovací pole nebo indikace
zaostření zobrazuje zeleně:
• Objekt je velmi tmavý
• Snímací podmínky zahrnují objekty s velmi různými úrovněmi jasu (např. slunce za
objektem, kvůli čemuž se daný objekt jeví jako velmi tmavý)
• Mezi objektem a okolím není žádný kontrast (např. postava v bílé košili před bílou zdí)
• Bodové zdroje světla, jako je světelná výzdoba a noční osvětlení nebo objekty, v nichž se
mění jas, například neónová světla
• Několik objektů je v různé vzdálenosti od fotoaparátu (např. objekt v kleci)
• Objekty s opakujícími se vzory (okenní žaluzie, budovy s více řadami oken podobných
tvarů apod.)
• Objekt se rychle pohybuje
V situacích uvedených výše zkuste několikrát stisknout tlačítko spouště do poloviny, abyste
znovu zaostřili, nebo zaostřete na jiný objekt umístěný ve stejné vzdálenosti od fotoaparátu
jako aktuální požadovaný objekt a použijte blokování zaostření (A58).
57
Fotografické funkce
Zaostření
Blokování zaostření
Fotografování s blokováním zaostření se doporučuje v případech, kdy fotoaparát neaktivuje
zaostřovací pole obsahující požadovaný objekt.
1
Nastavte volbu Rež. činnosti zaostř. polí na Střed v režimu
A (Auto) (A111).
2
Umístěte objekt do středu
kompozice a stiskněte tlačítko
spouště do poloviny.
• Fotoaparát zaostří na objekt a zaostřovací
pole je zobrazeno zeleně.
• Expozice je také zablokována.
3
1/250
F 3.3
1/250
F 3.3
Aniž byste zvedli svůj prst, změňte
kompozici snímku.
• Dbejte na to, abyste zachovali stejnou vzdálenost mezi
fotoaparátem a objektem.
4
Úplným domáčknutím tlačítka spouště
pořiďte snímek.
58
Fotografické funkce
Zaostření
Výchozí nastavení (režim blesku, Samospoušť a
režim makro)
Níže jsou uvedena výchozí nastavení pro jednotlivé expoziční režimy.
Zábleskový režim
(A47)
Samospoušť
(A49)
Režim makro
(A50)
A (auto)
U
k
k
B (aut. volba motiv. prog.)
U1
k
k2
j (noční krajina)
W3
k
k3
e (noční portrét)
V4
k
k3
o (protisvětlo)
X/W5
k
k3
d (sport)
W3
k3
k3
Motivové programy
b (portrét)
V
k
k3
c (krajina)
W3
k
k3
U (vícenásobná expozice
Zjasnit)
W3
n 3s
k3
f (párty/interiér)
V6
k
k3
Z (pláž)
U
k
k3
z (sníh)
U
k
k3
h (západ slunce)
W3
k
k3
i (úsvit/soumrak)
W3
k
k3
k (makro)
U
k
o3
u (jídlo)
W3
k
o3
m (ohňostroj)
W3
k3
k3
V (jednoduché panoráma)
W3
k3
k3
O (portrét domác. zvířat)
W3
7
Y
k
L (měsíc)
W3
n 3s
k3
l (sledování ptáků)
W3
k
k
s (kreativní režim)
U
k
k
F (inteligentní portrét)
U8
k9
k3
M (prez. krátkých
videosekvencí)
W3
k
k
59
Fotografické funkce
Výchozí nastavení (režim blesku, Samospoušť a režim makro)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Fotoaparát automaticky zvolí režim blesku vhodný pro vybrané snímací podmínky. Volbu
W (vypnuto) je možné vybrat ručně.
Nelze změnit. Fotoaparát přejde do režimu makro, je-li vybrána volba i.
Nelze změnit.
Nelze změnit. Když se nastaví na Z ruky, zábleskový režim je pevně nastaven na automatickou
aktivaci blesku s redukcí efektu červených očí. Je-li volba nastavena na Ze stativu, režim blesku
je pevně nastaven na automatickou aktivaci blesku včetně synchronizace s dlouhými časy
závěrky s redukcí efektu červených očí.
Pokud je položka HDR nastavena na možnost Vypnuto, je zábleskový režim pevně nastaven na
možnost X (doplňkový záblesk). Blesk se nepoužije, pokud je položka HDR nastavena na
možnost Zapnuto.
Lze přepnout na režim synchronizace blesku s dlouhými časy závěrky s redukcí efektu červených
očí.
Je možné použít Y Aut. portrét dom. zvířat (A34). Možnosti n10s a n3s nelze použít.
Když je volba Kontrola mrknutí nastavena na Zapnuto, blesk nelze použít.
Kromě možnosti n10s nebo n3s je možné použít a Samospoušť det. úsměv (A43) a
n Koláž z autoportrétů (A44).
60
Fotografické funkce
Výchozí nastavení (režim blesku, Samospoušť a režim makro)
Funkce, které při fotografování nelze použít
současně
Některé funkce nelze použít spolu s určitými nastaveními menu.
Omezená funkce
Nastavení
Popis
Sériové snímání
(A108)
Pokud je vybráno jiné nastavení než Jednotlivé
snímky, nelze použít blesk.
Kontrola mrknutí
(A116)
Když je volba Kontrola mrknutí nastavena na
Zapnuto, blesk nelze použít.
Samospoušť
Rež. činnosti zaostř.
polí (A111)
Je-li vybrána volba Sledování objektu, nelze
použít samospoušť.
Režim makro
Rež. činnosti zaostř.
polí (A111)
Je-li vybrána volba Sledování objektu, nelze
použít režim makro.
Režim obrazu
Sériové snímání
(A108)
Režim obrazu Volba je nastavena následujícím
způsobem, podle nastavení sériového snímání:
• Vyr. paměť před exp.: q (velikost obrazu:
1600 × 1200 pixelů)
• Sér. snímání R: 120 obr./s: O (velikost
obrazu: 640 × 480 pixelů)
• Sér. snímání R: 60 obr./s: M (velikost
obrazu: 1280 × 960 pixelů)
Vyvážení bílé
barvy
Odstín (použití
kreativního
posuvníku) (A25)
Je-li pomocí kreativního posuvníku upraven
barevný odstín, volbu Vyvážení bílé barvy v
režimu fotografování nelze nastavit. Chcete-li
nastavit volbu Vyvážení bílé barvy, výběrem
možnosti g na obrazovce nastavení kreativního
posuvníku resetujte jas, sytost, barevný odstín
a funkci Active D-Lighting.
Sériové snímání
Samospoušť (A49)
• Pokud se tlačítko spouště uvolní po začátku
odpočítávání samospouště, fotoaparát
neexponuje sériově, i když je vybrána možnost
Sériové snímání R nebo Sériové snímání P.
• Fotoaparát neexponuje sériově, i když je
vybrána možnost Vyr. paměť před exp..
Citlivost ISO
Sériové snímání
(A108)
Je-li vybrána volba Vyr. paměť před exp.,
Sér. snímání R: 120 obr./s nebo Sér. snímání R:
60 obr./s, volba Citlivost ISO je pevně nastavena
na Auto.
Zábleskový režim
61
Fotografické funkce
Funkce, které při fotografování nelze použít současně
Omezená funkce
Nastavení
Popis
Odstín (použití
kreativního
posuvníku) (A25)
Když se barevný odstín upraví pomocí kreativního
posuvníku v režimu Zaost. s vyhled. hlav. obj.,
fotoaparát nedetekuje hlavní objekt mimo
lidských tváří. Pokud chcete detekovat hlavní
objekt, výběrem možnosti g na obrazovce
nastavení kreativního posuvníku resetujte jas,
sytost, barevný odstín a funkci Active D-Lighting.
Vyvážení bílé barvy
(A106)
Pokud je vybráno jiné nastavení než Auto pro
volbu Vyvážení bílé barvy v režimu Zaost. s
vyhled. hlav. obj., fotoaparát nedetekuje hlavní
objekt mimo lidských tváří.
Kontrola mrknutí
Koláž z autoportrétů
(A44)
Je-li vybrána volba Koláž z autoportrétů, funkce
Kontrola mrknutí je deaktivována.
Razítko data
Sériové snímání
(A108)
Je-li vybrána volba Vyr. paměť před exp.,
Sér. snímání R: 120 obr./s nebo Sér. snímání R:
60 obr./s, nelze na snímky vložit datum a čas.
Digitální zoom
Rež. činnosti zaostř.
polí (A111)
Je-li vybrána volba Sledování objektu, nelze
použít digitální zoom.
Rež. činnosti
zaostř. polí
B
Poznámky k digitálnímu zoomu
• V závislosti na režimu fotografování nebo aktuálním nastavení nemusí být digitální zoom k
dispozici (A139).
• Při použití digitálního zoomu fotoaparát zaostřuje na střed snímku.
62
Fotografické funkce
Funkce, které při fotografování nelze použít současně
Funkce přehrávání
Zvětšení výřezu snímku................................................................................................................64
Přehrávání náhledů snímků/kalendářní zobrazení ............................................................65
Režim zobrazení podle data .......................................................................................................66
Zobrazování a mazání snímků v sekvenci .............................................................................67
Úpravy snímků (statické snímky) ..............................................................................................69
63
Funkce přehrávání
Zvětšení výřezu snímku
Posunutím ovladače zoomu do polohy g (i zvětšení výřezu snímku) v
režimu přehrávání jednotlivých snímků (A20) snímek zvětšete.
4/4
0004. JPG
15/11/2019 15:30
Režim přehrávání
jednotlivých snímků
g (i)
g
(i)
f
(h)
x3.0
Vodítko
zobrazené části
Snímek je zvětšen.
• Faktor zvětšení můžete změnit posunutím ovladače zoomu směrem k symbolu f (h)
nebo g (i).
• Chcete-li zobrazit jinou oblast snímku, stiskněte multifunkční volič HIJK.
• Je-li zobrazen zvětšený snímek, stiskněte tlačítko k pro návrat k režimu přehrávání
jednotlivých snímků.
C
Ořezávání snímků
Je-li zobrazen zvětšený snímek, můžete snímek stisknutím tlačítka d oříznout, aby obsahoval
pouze viditelnou část, a uložit jej jako samostatný soubor (A74).
64
Funkce přehrávání
Zvětšení výřezu snímku
Přehrávání náhledů snímků/kalendářní
zobrazení
Posunutím ovladače zoomu do polohy f (h přehrávání náhledů
snímků) v režimu přehrávání jednotlivých snímků (A20) zobrazíte
náhled snímků.
1/20
0001. JPG
15/11/2019 15:30
Režim přehrávání
jednotlivých snímků
f
(h)
g
(i)
1/20
Přehrávání náhledů
snímků
f
(h)
g
(i)
f (h)
Sun Mon
2 0 1 9 11
Tue Wed Thu
1
Fri
Sat
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Kalendářní zobrazení
• Počet zobrazených náhledů můžete změnit posunutím ovladače zoomu směrem
k symbolu f (h) nebo g (i).
• Při použití režimu přehrávání náhledů snímků můžete pomocí tlačítek HIJK
multifunkčního voliče vybrat snímek a stisknutím tlačítka k tento snímek zobrazit
v režimu přehrávání jednotlivých snímků.
• Při použití režimu kalendářního zobrazení můžete pomocí voliče HIJK vybrat datum
a poté stisknutím tlačítka k zobrazit snímky pořízené v tento den.
B
Poznámky o kalendářním zobrazení
Snímkům pořízeným s nenastaveným datem ve fotoaparátu je přiděleno datum 1. ledna 2019.
65
Funkce přehrávání
Přehrávání náhledů snímků/kalendářní zobrazení
Režim zobrazení podle data
Stisknutím tlačítka c přejděte do režimu přehrávání M tlačítko d M vyberte
N (režim přehrávání) M C Zobr. podle data M tlačítko k
Pomocí multifunkčního voliče HI vyberte datum a poté
stisknutím tlačítka k zobrazte snímky pořízené v tento
den.
• Funkce v menu přehrávání (A124) je možné používat
pro snímky pořízené v daný den (kromě funkce Kopie).
• Při zobrazení obrazovky výběru data pořízení snímku
jsou k dispozici následující operace.
- Tlačítko d: K dispozici jsou níže uvedené funkce.
• Prezentace
• Ochrana*
Zobr. podle data
20/11/2019
3
15/11/2019
1
05/11/2019
2
04/11/2019
10
* Stejné nastavení je možné použít u všech snímků pořízených ve vybraný den.
- Tlačítko l: Vymaže všechny snímky pořízené ve vybraný den.
B
Poznámky k režimu zobrazení podle data
• Je možné vybrat posledních 29 dat. Existují-li snímky pro více než 29 dat, všechny snímky uložené
dříve než v posledních 29 datech budou sloučeny pod položkou Ostatní.
• Je možné zobrazit posledních 9 000 snímků.
• Snímkům pořízeným s nenastaveným datem ve fotoaparátu je přiděleno datum 1. ledna 2019.
66
Funkce přehrávání
Režim zobrazení podle data
Zobrazování a mazání snímků v sekvenci
Prohlížení snímků v sekvenci
Snímky pořízené sériově, v režimu vícenásobné expozice Zjasnit, Kreativním režimu nebo
pomocí funkce Koláž z autoportrétů se ukládají jako sekvence.
Jeden snímek sekvence je použit jako hlavní (klíčový)
1/5
snímek, který reprezentuje sekvenci v režimu přehrávání
jednotlivých snímků nebo v režimu přehrávání náhledů
snímků.
Chcete-li zobrazit každý snímek v sekvenci samostatně,
stiskněte tlačítko k.
0004.JPG
15/11/2019 15:30
Po stisknutí tlačítka k jsou k dispozici níže uvedené
operace.
• Chcete-li zobrazit předchozí nebo následující snímek,
stiskněte multifunkční volič JK.
• Chcete-li zobrazit snímky, které nejsou zahrnuty v
sekvenci, stiskněte tlačítko H pro návrat do zobrazení
Zpět
klíčového snímku.
0004.JPG
15/11/2019 15:30
• Chcete-li zobrazit snímky v sekvenci jako náhledy nebo
chcete-li je přehrát jako prezentaci, nastavte v menu
přehrávání položku Možnosti zobraz. sekvence (A128) na možnost Jednotlivé
snímky.
B
1/5
Možnosti zobraz. sekvence
Snímky pořízené jinými fotoaparáty nelze zobrazit jako sekvenci.
C
Možnosti menu přehrávání dostupné při používání sekvence
• Jsou-li snímky v sekvenci zobrazeny v režimu přehrávání jednotlivých snímků, stiskněte tlačítko
d a vyberte funkce v menu přehrávání (A124).
• Pokud vyberete klíčový snímek na obrazovce pro výběr snímků v následujících možnostech
menu přehrávání, daná možnost se použije na všechny snímky v sekvenci.
- Označit pro přenos, Ochrana, Kopie
67
Funkce přehrávání
Zobrazování a mazání snímků v sekvenci
Vymazání snímků v sekvenci
Při stisknutí tlačítka l (mazání) pro snímky v sekvenci se odstraněné snímky liší podle toho,
jak jsou sekvence zobrazeny.
• Je-li zobrazen klíčový snímek:
- Aktuální snímek:
Všechny snímky v zobrazené sekvenci jsou odstraněny.
- Vymaz. vyb. snímky: Pokud je na obrazovce pro vymazání vybraných snímků
(A22) vybrán klíčový snímek, budou vymazány všechny
snímky v sekvenci.
- Všechny snímky:
Jsou vymazány všechny snímky na paměťové kartě nebo v
interní paměti.
• Jsou-li snímky v sekvenci zobrazeny v režimu zobrazení jednotlivých snímků:
- Aktuální snímek:
Bude vymazán aktuálně zobrazený snímek.
- Vymaz. vyb. snímky: Jsou vymazány snímky vybrané v sekvenci.
- Celá sekvence:
Všechny snímky v zobrazené sekvenci jsou odstraněny.
68
Funkce přehrávání
Zobrazování a mazání snímků v sekvenci
Úpravy snímků (statické snímky)
Před úpravou snímků
Snímky lze snadno upravovat ve fotoaparátu. Upravené kopie jsou ukládány jako samostatné
soubory.
Upravené kopie se ukládají se stejným datem a časem záznamu jako původní snímky.
C
Omezení úprav snímků
• Snímek lze upravit až 10 krát. Statický snímek vytvořený úpravou videosekvence lze upravit až
9krát.
• U snímků určité velikosti nebo při použití některých funkcí úprav nemusí být úpravy proveditelné.
Rychlé efekty: Změna barevného odstínu nebo atmosféry
Snímky je možné zpracovávat pomocí různých efektů.
Můžete vybrat Malba, Fotografická ilustrace, Změkčení portrétu, Portrét (barevný +
černobílý), Rybí oko, Filtr typu hvězda nebo Efekt miniatury.
1
2
Zobrazte snímek, u kterého chcete použít
efekt, v režimu přehrávání jednotlivých
snímků a stiskněte tlačítko k.
Pomocí tlačítek HIJK multifunkčního
voliče vyberte požadovaný efekt a
stiskněte tlačítko k.
• Posunutím ovladače zoomu (A2) ke značce g (i)
přejděte do režimu přehrávání jednotlivých snímků
nebo posunutím ke značce f (h) přejděte do
režimu přehrávání náhledů snímků.
• Chcete-li postup ukončit bez uložení upraveného
snímku, stiskněte tlačítko d.
3
Zvolte možnost Ano a stiskněte tlačítko k.
• Vytvoří se upravená kopie.
69
Funkce přehrávání
Úpravy snímků (statické snímky)
0004. JPG
15/11/2019 15:30
Rychlé efekty
Malba
Fotografická
ilustrace
Změkčení
portrétu
Portrét (barevný
+ černobílý)
Rybí oko
Filtr typu hvězda
Zrušit
Kontrl.
Rychlé vylepšení: Zvýšení kontrastu a sytosti
Stisknutím tlačítka c přejděte do režimu přehrávání M vyberte snímek M
tlačítko d M Rychlé vylepšení M tlačítko k
Pomocí tlačítek HI multifunkčního voliče
vyberte požadovanou úroveň efektu
a stiskněte tlačítko k.
Rychlé vylepšení
• Vpravo se zobrazí upravená verze.
• Chcete-li úpravy ukončit bez uložení kopie, stiskněte tlačítko
J.
Normální
Úroveň
D-Lighting: Zvýšení jasu a kontrastu
Stisknutím tlačítka c přejděte do režimu přehrávání M vyberte snímek M
tlačítko d M D-Lighting M tlačítko k
Pomocí multifunkčního voliče HI vyberte
volbu OK a stiskněte tlačítko k.
D-Lighting
• Vpravo se zobrazí upravená verze.
• Chcete-li provést ukončení bez uložení kopie, vyberte volbu
Zrušit a stiskněte tlačítko k.
OK
Zrušit
70
Funkce přehrávání
Úpravy snímků (statické snímky)
Kor. ef. červených očí: Korekce efektu červených očí při
fotografování s bleskem
Stisknutím tlačítka c přejděte do režimu přehrávání M vyberte snímek M
tlačítko d M Kor. ef. červených očí M tlačítko k
Zobrazte náhled výsledku a stiskněte tlačítko
k.
Korekce efektu červených očí
• Chcete-li provést ukončení bez uložení kopie, stiskněte
multifunkční volič J.
Zpět
B
Uložit
Poznámky o korekci efektu červených očí
• Pokud se nedetekují žádné červené oči, zobrazí se varování a obrazovka se vrátí na menu
přehrávání.
• Korekci efektu červených očí je možné použít u domácích zvířat (psů nebo koček), i když jejich oči
nejsou červené.
• Korekce efektu červených očí nemusí na některých snímcích poskytovat očekávané výsledky.
• Ve výjimečných případech může být korekce efektu červených očí použita na jiné části snímku,
přestože to není nutné.
Vylepšení vzhledu: Korekce obličejů
Stisknutím tlačítka c přejděte do režimu přehrávání M vyberte snímek M
tlačítko d M Vylepšení vzhledu M tlačítko k
1
Pomocí tlačítek HIJK multifunkčního
voliče vyberte tvář, kterou chcete
retušovat, a stiskněte tlačítko k.
Výběr objektu
• Je-li detekován pouze jeden obličej, pokračujte
krokem 2.
Zpět
71
Funkce přehrávání
Úpravy snímků (statické snímky)
2
Pomocí voliče JK vyberte efekt, pomocí
voliče HI vyberte úroveň efektu a
stiskněte tlačítko k.
Zmenšení tváře
• Můžete současně použít více efektů.
Upravte nebo zkontrolujte nastavení všech efektů a
poté stiskněte tlačítko k.
Zpět
F Zmenšení tváře, B Změkčení pleti, l Líčení,
m Redukce odlesků, E Skrytí kruhů pod očima,
A Zvětšení očí, G Vybělení očí, n Oční stíny, o Řasenka, H Vybělení zubů,
p Rtěnka, D Přidání růžové do tváří
• Stisknutím tlačítka d se vrátíte na obrazovku pro výběr osoby.
3
Zobrazte náhled výsledku a stiskněte
tlačítko k.
Náhled
• Chcete-li změnit nastavení, stiskněte tlačítko J pro
návrat ke kroku 2.
• Chcete-li postup ukončit bez uložení upraveného
snímku, stiskněte tlačítko d.
Uložit
4
Vyberte Ano a stiskněte tlačítko k.
• Vytvoří se upravená kopie.
Uložit?
Ano
Ne
B
Poznámky k vylepšení vzhledu
• Je možné upravovat vždy jen jednu tvář. Chcete-li použít vylepšení vzhledu na jiný obličej,
upravte znovu upravený snímek.
• Podle toho, jakým směrem jsou obličeje otočeny nebo jaký je jas obličejů, fotoaparát nemusí
obličeje detekovat přesně nebo výsledky použití funkce vylepšení vzhledu nemusí odpovídat
vašim očekáváním.
• Nejsou-li detekovány žádné obličeje, zobrazí se varování a obrazovka se přepne zpět na menu
přehrávání.
• Funkce vylepšení vzhledu je k dispozici pouze pro snímky pořízené při citlivosti ISO 1600 nebo
nižší a velikosti obrazu 640 × 480 nebo větší.
72
Funkce přehrávání
Úpravy snímků (statické snímky)
Malý snímek: Zmenšení velikosti snímku
Stisknutím tlačítka c přejděte do režimu přehrávání M vyberte snímek M
tlačítko d M Malý snímek M tlačítko k
1
Pomocí multifunkčního voliče
HI vyberte požadovanou velikost kopie
a stiskněte tlačítko k.
• Pro snímky pořízené při nastavení režimu obrazu
l 4608×2592 se zobrazí pouze 640×360 a pro
snímky pořízené při nastavení s 3456×3456 se
zobrazí pouze 480×480.
2
Malý snímek
640×480
320×240
160×120
Vyberte Ano a stiskněte tlačítko k.
• Vytvoří se upravená kopie (kompresní poměr je
přibližně 1:8).
Vytvořit soubor malého
snímku?
Ano
Ne
73
Funkce přehrávání
Úpravy snímků (statické snímky)
Oříznutí: Vytvoření oříznuté kopie snímku
1
2
Posunutím ovladače zoomu zvětšete snímek (A64).
Nastavte snímek tak, aby byla zobrazená
pouze část, kterou chcete zachovat, a
poté stiskněte tlačítko d (menu).
• Chcete-li upravit faktor zvětšení, posuňte ovladač
zoomu do polohy g (i) nebo f (h). Nastavte faktor
zvětšení, ve kterém je zobrazen symbol u.
• Pomocí multifunkčního voliče HIJK se posuňte na
část snímku, kterou chcete zobrazit.
3
Potvrďte oblast, kterou chcete zachovat, a
stiskněte tlačítko k.
x3.0
Ořez
• Chcete-li oblast nastavit znovu, stiskněte tlačítko J.
Uložit
4
Vyberte Ano a stiskněte tlačítko k.
• Vytvoří se upravená kopie.
Uložit tento snímek jak je
zobrazený?
Ano
Ne
B
Poznámky k ořezávání
Snímky jednoduchého panorámatu nelze upravovat.
C
Velikost obrazu
Poměr stran (vodorovná ke svislé) oříznuté kopie je stejný jako u původního snímku.
74
Funkce přehrávání
Úpravy snímků (statické snímky)
Videosekvence
Základní ovládání záznamu a přehrávání videosekvencí ................................................76
Pořizování statických snímků během záznamu videosekvencí.....................................79
Režim Prez. krátkých videosekvencí (vytváření krátkých videosekvencí spojováním
klipů) ...................................................................................................................................................80
Operace během přehrávání videosekvence.........................................................................83
Úpravy videosekvencí...................................................................................................................84
75
Videosekvence
Základní ovládání záznamu a přehrávání
videosekvencí
1
Zobrazte obrazovku fotografování.
• Zkontrolujte zbývající dobu záznamu videosekvence.
• Doporučujeme zobrazit snímek videosekvence
označující oblast, která bude zaznamenána do
videosekvence (A77).
Zbývající doba záznamu
videosekvence
25m 0s
500
Snímek videosekvence
2
Zasuňte blesk (A19).
• Záznam videosekvencí s vysunutým bleskem může způsobit ztlumení zvuku.
3
Stisknutím tlačítka b (e záznam
videosekvence) zahájíte záznam
videosekvence.
• Fotoaparát zaostří doprostřed kompozice.
• Stisknutím multifunkčního voliče K pozastavíte
záznam a dalším stisknutím voliče K záznam obnovíte
(kromě případů, kdy je vybrána volba HS
videosekvence v nastavení Možnosti videa). Záznam
se automaticky ukončí, zůstane-li pozastavený
přibližně pět minut.
• Během záznamu videosekvence můžete pořizovat
statické snímky stisknutím tlačítka spouště (A79).
12m30s
4
Dalším stisknutím tlačítka b (e) nahrávání ukončíte.
5
V režimu přehrávání jednotlivých snímků
vyberte videosekvenci a stisknutím
tlačítka k spusťte její přehrávání.
10s
• Obraz se symbolem videosekvence je videosekvence.
0010. MP4
15/11/2019 15:30
76
Videosekvence
Základní ovládání záznamu a přehrávání videosekvencí
Snímek videosekvence
• Stisknutím tlačítka s zobrazte snímek videosekvence (A4). Před zaznamenáním
videosekvence zkontrolujte v kompozici její rozsah.
• Oblast, která je zachycena ve videosekvenci, se liší v závislosti na nastaveních Možnosti
videa nebo Redukce vibrací pro video v menu videosekvence.
Maximální doba záznamu videosekvence
Jednotlivé soubory videosekvencí nemohou přesahovat délku 29 minut, přestože je na
paměťové kartě dostatek volného místa pro delší záznam. Maximální velikost souboru jedné
videosekvence je 4 GB.
Pokud soubor překročí 4 GB, nahrávání skončí, i když nahráváte po dobu kratší než 29 minut.
• Zbývající doba záznamu jedné videosekvence se zobrazuje na obrazovce fotografování.
• Aktuální zbývající doba záznamu se může lišit v závislosti na obsahu videosekvence,
pohybu objektu nebo typu paměťové karty.
• Pro záznam videosekvencí se doporučuje používat paměťové karty s třídou rychlosti SD 6
(třída rychlosti videa V6) nebo rychlejší (A179). Při použití karty s nižší třídou rychlosti
může dojít k neočekávanému zastavení natáčení videosekvence.
B
Teplota fotoaparátu
• Při záznamu videosekvencí trvajícím delší dobu nebo při používání fotoaparátu v horkém
prostředí může dojít k zahřátí fotoaparátu.
• Zahřeje-li se vnitřek fotoaparátu při záznamu videosekvencí na extrémní teplotu, fotoaparát
automaticky ukončí záznam. Zobrazí se doba zbývající do ukončení záznamu fotoaparátem
(B10s) a začne odpočítávání.
Po ukončení záznamu se fotoaparát vypne.
Nechte fotoaparát vypnutý, dokud vnitřek fotoaparátu nevychladne.
77
Videosekvence
Základní ovládání záznamu a přehrávání videosekvencí
Poznámky k záznamu videosekvencí
B
Poznámky k ukládání snímků a videosekvencí
• Bliká indikace udávající počet zbývajících snímků nebo indikace udávající zbývající dobu záznamu
nebo se během ukládání snímků nebo videosekvencí zobrazí pokyn Počkejte, až se ukončí
zaznamenávání.. Když bliká indikace, neotevírejte krytku prostoru pro baterii/krytku
slotu pro paměťovou kartu a nevyjímejte baterii ani paměťovou kartu. Mohlo by dojít ke
ztrátě dat nebo poškození fotoaparátu nebo paměťové karty.
• Chcete-li použít interní paměť fotoaparátu, ukládání videosekvencí může jistou dobu trvat.
B
Poznámky k zaznamenávaným videosekvencím
• Při použití digitálního zoomu může dojít k určitému zhoršení kvality obrazu.
• Mohou se zaznamenat zvuky použití ovladače zoomu, zoomu, pohybu pohonu objektivu
s automatickým zaostřováním, redukce vibrací videosekvence a pohybu clony při změně jasu.
• Při záznamu videosekvencí mohou být na obrazovce patrné následující jevy. Tyto úkazy jsou
uloženy s nahranými videosekvencemi.
- Ve snímcích pořízených při osvětlení zářivkami, rtuťovými výbojkami nebo sodíkovými
výbojkami se mohou v obrazu objevit pruhy.
- Objekty, které se pohybují rychle z jedné strany záběru na druhou, například jedoucí vlak nebo
auto, se mohou zobrazovat zešikmeny.
- Při pohybu fotoaparátem do strany může být zobrazen šikmo celý obraz videosekvence.
- Při pohybu fotoaparátem mohou světla nebo jiná jasná místa zanechávat stopy v obrazu.
• V závislosti na vzdálenosti objektu nebo použitém zoomu se mohou na objektech s opakovanými
vzory (tkaniny, mřížová okna atd.) během záznamu nebo přehrávání videosekvence objevit
barevné pruhy. K tomuto jevu dochází, když se vzájemně ruší vzor objektu a rozvržení obrazového
snímače; nejedná se o závadu.
B
Poznámky k redukci vibrací během záznamu videosekvence
• Je-li možnost Redukce vibrací pro video (A122) v menu videosekvence nastavena na
Zapnuto (hybridní), obrazový úhel (tj. oblast viditelná v rámečku) se při záznamu
videofrekvencí zúží.
• Pokud při záznamu používáte ke stabilizaci fotoaparátu stativ, nastavte položku Redukce vibrací
pro video na Vypnuto, abyste zabránili možným chybám způsobeným touto funkcí.
B
Poznámky k automatickému zaostřování pro záznam videosekvencí
Automatické zaostřování nemusí fungovat očekávaným způsobem (A57). Pokud k tomu dojde,
vyzkoušejte následující postup:
1. Před zahájením záznamu nastavte funkci Režim autofokusu v menu videosekvence na
Jednorázové zaostření (výchozí nastavení).
2. Sestavte kompozici z jiného objektu (umístěného ve stejné vzdálenosti od fotoaparátu jako
zamýšlený objekt) v centru rámečku, spusťte nahrávání stisknutím tlačítka b (e záznam
videosekvence) a poté upravte kompozici.
78
Videosekvence
Základní ovládání záznamu a přehrávání videosekvencí
Pořizování statických snímků během záznamu
videosekvencí
Pokud během záznamu videosekvence domáčknete
tlačítko spouště, jeden rámeček se uloží jako statický
snímek. Zatímco se statický snímek ukládá, záznam
videosekvence pokračuje.
• Pokud je na obrazovce zobrazen symbol y, lze pořídit
statický snímek. Jestliže je zobrazen symbol z, pořízení
statického snímku není možné.
• Velikost zachyceného statického snímku je stejná jako
velikost obrazu videosekvence (A117).
B
12m30s
Poznámky k pořizování statických snímků během záznamu videosekvence
• V následujících situacích nelze ukládat statické snímky během nahrávání videosekvencí:
- Je-li zbývající doba záznamu videosekvence kratší než pět sekund.
- Je-li funkce Možnosti videa (A117) nastavena na videosekvenci Z 1080/60i,
U 1080/50i, g 480/30p, W 480/25p nebo HS.
• Zvuk tlačítka spouště při pořizování statického snímku může být v nahrávané videosekvenci
slyšet.
• Pokud se fotoaparát při stisknutí tlačítka spouště pohne, snímek může být rozmazaný.
79
Videosekvence
Pořizování statických snímků během záznamu videosekvencí
Režim Prez. krátkých videosekvencí (vytváření
krátkých videosekvencí spojováním klipů)
Fotoaparát vytvoří krátkou videosekvenci v délce do
30 sekund (e 1080/30p nebo S 1080/25p)
prostřednictvím záznamu a automatického spojení více
několikasekundových klipů.
1
Stiskněte tlačítko d (menu) a
nakonfigurujte nastavení pro záznam
videosekvencí.
Počet snímků
Speciální efekty
Hudba na pozadí
• Počet snímků: Nastavte počet klipů, které fotoaparát
Ukončení záznamu
zaznamená, a dobu záznamu pro každý klip. Standardně
fotoaparát zaznamená 15 klipů po 2 sekundách pro
vytvoření 30sekundové videosekvence.
• Speciální efekty (A81): Použijte různé efekty pro
videosekvence při fotografování. Efekty lze pro jednotlivé klipy měnit.
• Hudba na pozadí: Vyberte hudbu na pozadí. Posunutím ovladače zoomu (A2) ke
značce g (i) zobrazíte náhled.
• Po dokončení nastavení stiskněte tlačítko d nebo tlačítko spouště pro opuštění menu.
2
Stisknutím tlačítka b (e záznam
videosekvence) zaznamenejte klip.
• Fotoaparát automaticky zastaví záznam klipu po
uplynutí času určeného v kroku 1.
• Záznam klipu je možné dočasně pozastavit.
Viz část „Pozastavení záznamu videosekvence„ (A82).
0
15
25m 0s
500
3
Zkontrolujte zaznamenaný klip nebo jej
vymažte.
• Chcete-li provést kontrolu, stiskněte tlačítko k.
• Chcete-li provést vymazání, stiskněte tlačítko l. Je
možné vymazat poslední zaznamenaný klip nebo
všechny klipy.
• Chcete-li pokračovat v záznamu klipů, zopakujte
operaci v kroku 2.
• Chcete-li změnit efekty, vraťte se ke kroku 1.
12
15
Náhled
24m36s
500
Počet zaznamenaných klipů
80
Videosekvence
Režim Prez. krátkých videosekvencí (vytváření krátkých videosekvencí
spojováním klipů)
4
Uložte prezentaci krátkých videosekvencí.
• Prezentace krátkých videosekvencí se uloží, když fotoaparát dokončí záznam stanoveného
počtu klipů.
• Chcete-li uložit prezentaci krátkých videosekvencí předtím, než fotoaparát dokončí
záznam stanoveného počtu klipů, stiskněte tlačítko d, když se zobrazí obrazovka
pozastavení fotografování, a poté vyberte volbu Ukonč. záznamu.
• Po uložení prezentace krátkých videosekvencí jsou klipy vymazány.
Speciální efekty
Typ
Popis
O Změkčující filtr
Změkčuje snímek mírným rozostřením celého snímku.
P Nostal. sépiový
efekt
Přidá do snímku sépiové zbarvení a snižuje kontrast pro simulaci
vlastností staré fotografie.
F Kontrastní monochr.
ef.
Vytvoří ostře kontrastní černobílou fotografii.
I Selektivní barva
Zachová pouze vybranou barvu a ostatní barvy převede na černobílé.
l Pop
Zvyšuje sytost barev celého snímku pro vytvoření jasného vzhledu.
o Cross proces
Díky specifické barvě poskytuje snímku tajemný vzhled.
m Efekt dětského
fotoap. 1
Poskytuje celému snímku nažloutlý odstín a ztmaví okraj snímku.
n Efekt dětského
fotoap. 2
Snižuje sytost barev celého snímku a ztmaví jeho okraje.
b Zrcadlo
Zrcadlením levé poloviny obrazu od středu vytvoří symetrický obraz.
k Vypnuto
(výchozí nastavení)
Na snímek nebude použit žádný efekt.
• Je-li vybrána volba Selektivní barva nebo Cross
proces, pomocí multifunkčního voliče HI vyberte
požadovanou barvu a stisknutím tlačítka k tuto barvu
použijte.
Selektivní barva
Uložit
81
Videosekvence
Režim Prez. krátkých videosekvencí (vytváření krátkých videosekvencí
spojováním klipů)
Obsluha během přehrávání klipu
Hlasitost upravíte posouváním ovladače zoomu (A2)
během přehrávání klipu videosekvence.
Na obrazovce jsou zobrazeny ovládací prvky přehrávání.
Níže popsané operace mohou být prováděny pomocí
multifunkčního voliče JK, kterým se zvolí ovládací prvek,
a stisknutím tlačítka k.
Funkce
Symbol
Ovládací prvky přehrávání
Popis
Přejít zpět
A
Podržením tlačítka k můžete videosekvenci převinout zpět.
Převinout
vpřed
B
Podržením tlačítka k můžete videosekvenci převinout vpřed.
Pozastavit přehrávání. Níže uvedené operace mohou být
prováděny při pozastavení.
Pozastavení
E
C
Posuňte videosekvenci o jedno políčko vzad. Podržením
tlačítka k aktivujte souvislé převíjení vzad.
D
Posuňte videosekvenci o jedno políčko vpřed. Podržením
tlačítka k aktivujte souvislé převíjení vpřed.
F
Obnovit přehrávání.
Ukončení
přehrávání
G
Vraťte se na obrazovku fotografování.
Ukončení
záznamu
p
Uložte prezentaci krátkých videosekvencí, která používá
zaznamenané klipy.
B
Poznámky k záznamu prezentace krátkých videosekvencí
• Fotoaparát nemůže zaznamenávat videosekvence, není-li vložena paměťová karta.
• Nevyměňujte paměťovou kartu, dokud není prezentace krátkých videosekvencí uložena.
C
Pozastavení záznamu videosekvence
• Pokud stisknete tlačítko spouště ve chvíli, kdy je zobrazena obrazovka pozastavení fotografování,
je možné zachytit statický snímek (l 4608×2592).
• Můžete pozastavit záznam videosekvence a přehrát snímky nebo přejít do jiných režimů
fotografování pro pořízení snímků. Záznam videosekvence se obnoví poté, co znovu přejdete do
režimu prezentace krátkých videosekvencí.
Funkce dostupné v režimu Prezentace krátkých videosekvencí
•
•
•
•
•
Samospoušť (A49)
Režim makro (A50)
Korekce expozice (A51)
Menu Prezentace krátkých videosekvencí (A80)
Menu Možnosti videa (A117)
82
Videosekvence
Režim Prez. krátkých videosekvencí (vytváření krátkých videosekvencí
spojováním klipů)
Operace během přehrávání videosekvence
Hlasitost upravíte posouváním ovladače zoomu (A2)
během přehrávání videosekvence.
Indikace hlasitosti
Na obrazovce jsou zobrazeny ovládací prvky přehrávání.
Níže popsané operace mohou být prováděny pomocí
multifunkčního voliče JK, kterým se zvolí ovládací prvek,
a stisknutím tlačítka k.
Při pozastavení
Funkce
Symbol
Popis
Přejít zpět
A
Podržením tlačítka k můžete videosekvenci převinout zpět.
Převinout
vpřed
B
Podržením tlačítka k můžete videosekvenci převinout vpřed.
Pozastavit přehrávání. Níže uvedené operace mohou být prováděny
při pozastavení.
Pozastavení
Konec
C
Posuňte videosekvenci o jedno políčko vzad. Podržením
tlačítka k aktivujte souvislé převíjení vzad.
D
Posuňte videosekvenci o jedno políčko vpřed. Podržením
tlačítka k aktivujte souvislé převíjení vpřed.
I
Rozbalte požadovanou část videosekvence a uložte ji jako
samostatný soubor.
H
Extrahuje jednotlivý snímek z videosekvence a uloží ho jako
statický snímek.
F
Obnovit přehrávání.
E
G
Návrat do režimu přehrávání jednotlivých snímků.
83
Videosekvence
Operace během přehrávání videosekvence
Úpravy videosekvencí
Při úpravách videosekvencí používejte dostatečně nabitou baterii, aby nedošlo k vypnutí
fotoaparátu. Ukazuje-li indikace stavu baterie údaj B, nejsou úpravy videosekvence
možné.
Vyjmutí pouze požadované části videosekvence
Požadovanou část záznamu videosekvence lze uložit jako samostatný soubor.
1
Spusťte přehrávání videosekvence a pozastavte ji v počátečním
bodě části, kterou chcete vyjmout (A83).
2
Pomocí tlačítek JK multifunkčního
voliče vyberte ovládací prvek
I a stiskněte tlačítko k.
3
Pomocí tlačítek HI vyberte položku
M (vybrat počáteční bod).
1m30s
Vybrat počáteční bod
• Pomocí tlačítka JK můžete počáteční bod přesunout.
• Pro zrušení úprav vyberte volbu O (zpět) a stiskněte
tlačítko k.
1m 0s
4
Pomocí tlačítka HI vyberte volbu
N (vybrat koncový bod).
Vybrat koncový bod
• Pomocí tlačítka JK můžete koncový bod přesunout.
• Chcete-li zobrazit náhled určené části, vyberte volbu
G a poté stiskněte tlačítko k. Opětovným stisknutím
tlačítka k zastavíte zobrazení náhledu.
30s
84
Videosekvence
Úpravy videosekvencí
5
Pomocí tlačítka HI vyberte volbu
m (uložit) a stiskněte tlačítko k.
Uložit
• Dle pokynů na obrazovce uložte videosekvenci.
30s
B
Poznámky k extrahování z videosekvencí
• Videosekvenci, která byla vytvořena úpravou, nelze znovu upravovat.
• Skutečná oříznutá část videosekvence se může mírně lišit od části zvolené pomocí počátečního a
koncového bodu.
• Videosekvence nelze oříznout tak, aby byly kratší než dvě sekundy.
Uložení kompozice z videosekvence jako statického
snímku
Z pořízené videosekvence lze extrahovat požadovaný záběr a uložit jej jako statický snímek.
1m30s
• Pozastavte přehrávání videosekvence na záběru, který
chcete získat (A83).
• Pomocí tlačítek JK multifunkčního voliče vyberte
ovládací prvek H a stiskněte tlačítko k.
• Jakmile se zobrazí dialog pro potvrzení, vyberte
možnost Ano a stisknutím tlačítka k snímek uložte.
• Kvalita obrazu u ukládaných statických snímků je
normální (kompresní poměr činí přibližně 1:8). Velikost
obrazu bude určena velikostí obrazu původní
videosekvence (A117).
B
Kopírovat toto políčko
jako statický snímek?
Ano
Ne
Omezení při extrahování statických snímků
Statické snímky nelze extrahovat z videosekvence nahrané s nastavením Z 1080/60i,
U 1080/50i, g 480/30p, W 480/25p nebo možností HS videosekvence.
85
Videosekvence
Úpravy videosekvencí
Připojení fotoaparátu k televizoru,
tiskárně nebo počítači
Využití snímků..................................................................................................................................87
Zobrazování snímků v televizoru..............................................................................................88
Tisk snímků bez použití počítače..............................................................................................89
Přenos snímků do počítače (ViewNX-i)...................................................................................93
86
Připojení fotoaparátu k televizoru, tiskárně nebo počítači
Využití snímků
Kromě použití aplikace SnapBridge k prohlížení zachycených fotografií můžete snímky
používat také řadou různých způsobů připojením fotoaparátu k níže uvedeným zařízením.
Zobrazování snímků v televizoru
Snímky a videosekvence zachycené pomocí fotoaparátu je možné
přehrávat na televizoru.
Způsob připojení: Běžně dostupný kabel HDMI připojte do vstupního
konektoru HDMI televizoru.
Tisk snímků bez použití počítače
Jestliže fotoaparát připojíte k tiskárně kompatibilní se standardem
PictBridge, můžete snímky vytisknout bez použití počítače.
Způsob připojení: Připojte fotoaparát přímo k portu USB tiskárny pomocí
kabelu USB.
Přenos snímků do počítače (ViewNX-i)
Snímky a videosekvence lze přenést do počítače, kde je můžete prohlížet a
upravovat.
Způsob připojení: Připojte fotoaparát k USB portu počítače pomocí USB
kabelu.
• Před připojením k počítači nainstalujte do počítače aplikaci ViewNX-i.
B
Poznámky k připojování kabelů k fotoaparátu
Konektor micro-USB
Mikrokonektor HDMI (typ D)
Otevřete krytku
konektoru.
Připojte kabel.
• Před připojováním či odpojováním kabelů fotoaparát vždy vypněte. Věnujte pozornost tvaru a
orientaci konektorů a kabely nikdy nepřipojujte ani neodpojujte pod úhlem.
• Ověřte, že je baterie fotoaparátu dostatečně nabitá. Při použití síťového zdroje EH-62F (volitelné
příslušenství) je možné fotoaparát napájet ze síťové zásuvky. Za žádných okolností nepoužívejte
jiný síťový zdroj než model EH-62F. Při nedodržení tohoto opatření může dojít k přehřátí nebo
zničení fotoaparátu.
• Informace o způsobu připojení a dalších činnostech naleznete kromě tohoto dokumentu také v
dokumentaci dodané se zařízením.
87
Připojení fotoaparátu k televizoru, tiskárně nebo počítači
Využití snímků
Zobrazování snímků v televizoru
1
Vypněte fotoaparát a připojte ho k televizoru běžně dostupným
kabelem HDMI.
• Věnujte pozornost tvaru a orientaci konektorů a kabely nikdy nepřipojujte ani neodpojujte
pod úhlem.
Mikrokonektor HDMI (typ D)
2
Ke konektoru HDMI
Nastavte vstup na televizoru na externí vstup.
• Podrobnosti naleznete v dokumentaci k televizoru.
3
Stisknutím a podržením tlačítka
c (přehrávání) zapněte fotoaparát.
• Snímky se zobrazují na televizoru.
• Obrazovka fotoaparátu se nezapne.
88
Připojení fotoaparátu k televizoru, tiskárně nebo počítači
Zobrazování snímků v televizoru
Tisk snímků bez použití počítače
Uživatelé tiskáren kompatibilních se standardem PictBridge mohou fotoaparát připojit
přímo k tiskárně a tisknout snímky bez použití počítače.
Připojení fotoaparátu k tiskárně
1
2
Zapněte tiskárnu.
Vypněte fotoaparát a připojte jej k tiskárně pomocí USB kabelu.
• Věnujte pozornost tvaru a orientaci konektorů a kabely nikdy nepřipojujte ani neodpojujte
pod úhlem.
3
Fotoaparát se zapne automaticky.
• Na monitoru fotoaparátu se zobrazí spouštěcí obrazovka PictBridge (1) a po ní
obrazovka Výběr pro tisk (2).
1
2
Výběr pro tisk
15/11/2019
B
No. 32
32
Pokud se uvítací obrazovka PictBridge nezobrazí
Pokud je nastavena možnost Auto pro položku Nabíjení z počítače (A145), nemusí být
na některých tiskárnách možné tisknout snímky pomocí přímého propojení s fotoaparátem.
Jestliže se po zapnutí fotoaparátu na monitoru nezobrazí uvítací obrazovka PictBridge,
fotoaparát vypněte a kabel USB odpojte. Nastavte položku Nabíjení z počítače na možnost
Vypnuto a znovu propojte fotoaparát s tiskárnou.
89
Připojení fotoaparátu k televizoru, tiskárně nebo počítači
Tisk snímků bez použití počítače
Tisk jednotlivých snímků
1
Pomocí multifunkčního voliče JK zvolte
požadovaný snímek a stiskněte tlačítko
k.
Výběr pro tisk
15/11/2019
No. 32
• Posunutím ovladače zoomu do polohy f (h)
přejděte na přehrávání náhledů nebo posunutím do
polohy g (i) přejděte na přehrávání jednotlivých
snímků.
2
Pomocí voliče HI vyberte volbu Výtisky
a stiskněte tlačítko k.
PictBridge
• Pomocí voliče HI vyberte požadovaný počet kopií
(do devíti) a stiskněte tlačítko k.
1 výtisků
Zahájit tisk
Výtisky
Velikost papíru
3
Vyberte Velikost papíru a stiskněte
tlačítko k.
• Vyberte požadovanou velikost papíru a stiskněte
tlačítko k.
• Chcete-li tisknout s použitím nastavení velikosti papíru
nakonfigurovaného na tiskárně, zvolte Výchozí.
• Dostupné volby velikosti papíru ve fotoaparátu se
mohou lišit podle typu tiskárny, který používáte.
4
Vyberte Zahájit tisk a stiskněte tlačítko
k.
PictBridge
4 výtisků
Zahájit tisk
Výtisky
Velikost papíru
PictBridge
• Spustí se tisk.
4 výtisků
Zahájit tisk
Výtisky
Velikost papíru
90
Připojení fotoaparátu k televizoru, tiskárně nebo počítači
Tisk snímků bez použití počítače
32
Tisk více snímků
1
2
Po zobrazení okna Výběr pro tisk
stiskněte tlačítko d (menu).
Pomocí multifunkčního voliče
HI vyberte volbu Velikost papíru a
stiskněte tlačítko k.
• Vyberte požadovanou velikost papíru a stiskněte
tlačítko k.
• Chcete-li tisknout s použitím nastavení velikosti papíru
nakonfigurovaného na tiskárně, zvolte Výchozí.
• Dostupné volby velikosti papíru ve fotoaparátu se
mohou lišit podle typu tiskárny, který používáte.
• Chcete-li menu tisku ukončit, stiskněte tlačítko d.
3
Vyberte možnost Výběr pro tisk nebo
Tisk. všech. sním. a stiskněte tlačítko k.
Výběr pro tisk
15/11/2019
No. 32
Menu tisku
Výběr pro tisk
Tisk. všech. sním.
Velikost papíru
Menu tisku
Výběr pro tisk
Tisk. všech. sním.
Velikost papíru
91
Připojení fotoaparátu k televizoru, tiskárně nebo počítači
Tisk snímků bez použití počítače
32
Výběr pro tisk
Vyberte snímky (maximálně 99) a nastavte
Výběr pro tisk
5
počet kopií jednotlivých snímků (maximálně 9).
• Pomocí multifunkčního voliče JK vyberte
snímky a pomocí voliče HI určete počet
1
1
kopií, jež mají být vytištěny.
• Snímky vybrané pro tisk jsou označeny
symbolem a a počtem kopií k tisku.
3
Chcete-li zrušit tisk výběru, nastavte počet
Zpět
kopií na 0.
• Posunutím ovladače zoomu ke značce
g (i) přejděte do režimu přehrávání jednotlivých snímků nebo posunutím ke
značce f (h) přejděte do režimu přehrávání náhledů snímků.
• Po dokončení nastavení stiskněte tlačítko k. Jakmile se zobrazí okno pro
potvrzení počtu kopií k tisku, vyberte položku Zahájit tisk a spusťte tisk
tlačítkem k.
Tisk. všech. sním.
Vytiskne se jedna kopie každého snímku uloženého v interní paměti nebo na
paměťové kartě.
• Jakmile se zobrazí okno pro potvrzení počtu kopií k tisku, vyberte položku
Zahájit tisk a spusťte tisk tlačítkem k.
92
Připojení fotoaparátu k televizoru, tiskárně nebo počítači
Tisk snímků bez použití počítače
Přenos snímků do počítače (ViewNX-i)
Instalace programu ViewNX-i
ViewNX-i je software společnosti Nikon, který umožňuje přenos snímků a videosekvencí do
počítače, kde je můžete zobrazovat a upravovat.
Chcete-li software ViewNX-i nainstalovat, stáhněte si nejnovější verzi instalačního programu
ViewNX-i z níže uvedených webových stránek a postupujte podle pokynů k instalaci na
obrazovce.
https://downloadcenter.nikonimglib.com
Požadavky na systém a další informace najdete na stránce Nikon pro svůj region.
Přenos snímků do počítače
Položky zobrazované na obrazovce počítače se mohou změnit, pokud aktualizujete verzi
operačního systému nebo softwaru.
1
Připravte si paměťovou kartu obsahující snímky.
Pro přenos snímků z paměťové karty do počítače je možné použít kteroukoli z metod
uvedených níže.
• Slot pro paměťovou kartu SD/čtečka paměťových karet: Vložte paměťovou kartu do slotu
pro paměťovou kartu ve svém počítači nebo čtečky paměťových karet (volně prodejné)
připojené k počítači.
• Přímé USB připojení: Vypněte fotoaparát a ověřte, že je v něm paměťová karta. Připojte
fotoaparát k počítači pomocí USB kabelu. Fotoaparát se automaticky zapne.
Chcete-li přenést snímky uložené v interní paměti fotoaparátu, před připojením
fotoaparátu k počítači vyjměte z fotoaparátu paměťovou kartu.
B
Poznámky k připojení fotoaparátu k počítači
Odpojte od počítače všechna ostatní zařízení napájená přes rozhraní USB. Připojení
fotoaparátu spolu s dalšími zařízeními napájenými z portu USB k jednomu počítači může
způsobit poruchu fotoaparátu nebo nadměrné zatížení zdroje počítače, což by mohlo vést k
poškození fotoaparátu nebo paměťové karty.
93
Připojení fotoaparátu k televizoru, tiskárně nebo počítači
Přenos snímků do počítače (ViewNX-i)
Jakmile se zobrazí výzva k výběru programu, zvolte aplikaci Nikon Transfer 2.
• V systému Windows 7
Pokud se zobrazí dialog na obrázku
vpravo, vyberte pomocí níže uvedených
kroků program Nikon Transfer 2.
1 V položce Import pictures and
videos (Importovat snímky a
videosekvence) klikněte na položku
Change program (Změnit
program). Zobrazí se dialog pro
výběr programů; vyberte položku
Nikon Transfer 2 a klikněte na možnost OK.
2 Dvakrát klikněte na symbol Nikon Transfer 2.
• V systému Windows 10 nebo Windows 8.1
Pokud se zobrazí dialog na obrázku vpravo, klikněte
na něj a poté na možnost Import File (Importování
souboru)/Nikon Transfer 2.
• Při použití systému OS X nebo macOS
Pokud se software Nikon Transfer 2 nespustí automaticky, spusťte aplikaci Image Capture
(Pořízení snímku) dodanou spolu s počítačem Mac, když je k němu fotoaparát připojen.
Poté vyberte software Nikon Transfer 2 jako výchozí aplikaci ke spuštění po připojení
fotoaparátu k počítači.
Jestliže paměťová karta obsahuje velký počet snímků, může spuštění aplikace
Nikon Transfer 2 chvíli trvat. Počkejte na spuštění aplikace Nikon Transfer 2.
B
Poznámky k připojení USB kabelu
Pokud je fotoaparát připojen k počítači prostřednictvím rozbočovače USB, není jeho fungování
garantováno.
C
Použití programu ViewNX-i
Další informace naleznete v nápovědě na internetu.
94
Připojení fotoaparátu k televizoru, tiskárně nebo počítači
Přenos snímků do počítače (ViewNX-i)
2
Po spuštění programu Nikon Transfer 2 klikněte na Start Transfer
(Přenos snímků).
Start Transfer
(Přenos snímků)
• Spustí se přenos snímků. Po dokončení přenosu snímků se spustí program ViewNX-i a
přenesené snímky se zobrazí.
3
Ukončete připojení.
• Používáte-li čtečku karet nebo slot pro karty, vyberte v operačním systému počítače
příslušnou možnost, abyste vysunuli vyjímatelný disk odpovídající paměťové kartě, a poté
kartu vyjměte ze čtečky karet nebo slotu pro karty.
• Je-li fotoaparát připojen k počítači, vypněte jej a odpojte kabel USB.
95
Připojení fotoaparátu k televizoru, tiskárně nebo počítači
Přenos snímků do počítače (ViewNX-i)
Použití menu
Akce prováděné v menu..............................................................................................................97
Seznamy menu............................................................................................................................. 100
Menu fotografování (společné pro všechny režimy fotografování) ......................... 104
Menu fotografování (pro režim A (Auto)) ....................................................................... 106
Menu Inteligentní portrét......................................................................................................... 115
Menu videosekvence ................................................................................................................. 117
Menu přehrávání ......................................................................................................................... 124
Menu sítě ........................................................................................................................................ 129
Menu nastavení............................................................................................................................ 133
96
Použití menu
Akce prováděné v menu
Stisknutím tlačítka d (menu) můžete zobrazit obrazovku menu a měnit nastavení
fotoaparátu.
• Zobrazené menu se liší podle stavu fotoaparátu (během fotografování nebo přehrávání).
• Položky menu jsou zařazeny do kategorií, které představují ikony na levé straně
obrazovky.
Při fotografování
Během přehrávání
Menu přehrávání
Menu fotografování
Režim obrazu
Označit pro přenos
Vyvážení bílé barvy
Rychlé vylepšení
Sériové snímání
D-Lighting
Citlivost ISO
Kor. ef. červených očí
Rež. činnosti zaostř. polí
Vylepšení vzhledu
Režim autofokusu
Prezentace
Kategorie menu
1
2
Kategorie menu
A Menu fotografování1
D Menu videosekvence
J Menu sítě
z Menu nastavení
•
•
•
•
•
•
•
•
N Menu režimu přehrávání
G Menu přehrávání2
J Menu sítě
z Menu nastavení
Ikony se liší podle režimu fotografování.
Ikony se liší podle režimu přehrávání.
1
Stisknutím tlačítka d
(menu) zobrazíte
obrazovku menu.
Režim obrazu
Vyvážení bílé barvy
Sériové snímání
Citlivost ISO
Rež. činnosti zaostř. polí
Režim autofokusu
2
Stisknutím tlačítka J na
multifunkčním voliči přejdete do
oblasti výběru kategorií menu.
Menu fotografování
Režim obrazu
Vyvážení bílé barvy
Sériové snímání
Citlivost ISO
Rež. činnosti zaostř. polí
Režim autofokusu
97
Použití menu
Akce prováděné v menu
3
Stisknutím tlačítek HI změníte
kategorie menu.
Nastavení
Časové pásmo a datum
Nastavení monitoru
Razítko data
Samosp.:po pořízení sním.
Red. vibrací pro snímky
Pomoc. světlo AF
4
Stisknutím tlačítka k danou
kategorii menu potvrdíte.
Časové pásmo a datum
Nastavení monitoru
• Zobrazí se položky menu odpovídající
vybrané kategorii menu.
Razítko data
Samosp.:po pořízení sním.
Red. vibrací pro snímky
Pomoc. světlo AF
5
Pomocí tlačítek HI vyberte
možnost menu a stisknutím
tlačítka k potvrďte výběr.
Časové pásmo a datum
Nastavení monitoru
Razítko data
• V závislosti na aktuálním režimu
fotografování nebo stavu fotoaparátu
nelze některé možnosti vybrat.
6
Samosp.:po pořízení sním.
Red. vibrací pro snímky
Pomoc. světlo AF
Pomocí tlačítek HI vyberte
nastavení a stisknutím tlačítka
k potvrďte výběr.
Razítko data
• Jakmile přestanete menu používat,
stiskněte tlačítko d.
• Při zobrazeném menu se můžete vrátit do
režimu fotografování stisknutím tlačítka
spouště nebo tlačítka b (e záznam
videosekvence).
C
Datum
Datum a čas
Vypnuto
Pro změnu nastavení Zábleskový režim, Samospoušť, režim Makro a Korekce
expozice
Pokud je zobrazena obrazovka fotografování, lze pomocí tlačítek HIJK multifunkčního voliče
změnit nastavení, jakými jsou například zábleskový režim nebo samospoušť (A46).
98
Použití menu
Akce prováděné v menu
Obrazovka pro výběr snímků
Jestliže se při ovládání menu fotoaparátu zobrazuje
obrazovka pro výběr snímků ukázaná vpravo, řiďte se při
výběru snímků níže uvedenými pokyny.
Ochrana
Zpět
1
K výběru požadovaného snímku použijte
tlačítka JK multifunkčního voliče.
• Posunutím ovladače zoomu (A2) do polohy g (i)
přejděte do režimu přehrávání jednotlivých snímků
nebo posunutím do polohy f (h) přejděte do
režimu přehrávání náhledů snímků.
• Pro volbu Otočit snímek je možné vybrat pouze
jeden snímek. Přejděte ke kroku 3.
2
Pomocí tlačítek HI zvolte možnost ON
nebo OFF.
Ochrana
Zpět
Ochrana
• Pokud je zvolena možnost ON, zobrazí se pod
vybraným snímkem symbol. Chcete-li vybrat další
snímky, zopakujte kroky 1 a 2.
Zpět
3
Stisknutím tlačítka k dokončete výběr snímků.
• Jakmile se zobrazí potvrzovací dialog, postupujte podle pokynů uvedených na obrazovce.
99
Použití menu
Akce prováděné v menu
Seznamy menu
Menu fotografování
Přejděte do režimu fotografování M tlačítko d
Všeobecná nastavení
Volba
Výchozí nastavení
P 4608×3456
Režim obrazu
A
104
Režim A (Auto)
Volba
Výchozí nastavení
A
Vyvážení bílé barvy
Auto
106
Sériové snímání
Jednotlivé snímky
108
Citlivost ISO
Auto
110
Rež. činnosti zaostř. polí
Zaost. s vyhled. hlav. obj.
111
Režim autofokusu
Předostření
114
Režim Inteligentní portrét
Volba
Výchozí nastavení
A
Koláž z autoportrétů
• Počet snímků: 4
• Interval: Střední
• Zvuk závěrky: Kouzlo
115
Kontrola mrknutí
Vypnuto
116
100
Použití menu
Seznamy menu
Menu videosekvence
Přejděte do režimu fotografování M tlačítko d M vyberte D (menu videosekvence)
M tlačítko k
Volba
Výchozí nastavení
A
Možnosti videa
e 1080/30p nebo S 1080/25p
117
Režim autofokusu
Jednorázové zaostření
121
Reduk. vibrací pro video
Zapnuto (hybridní)
122
Redukce hluku větru
Vypnuto
123
Snímací frekvence
–
123
Menu přehrávání
Stisknutím tlačítka c přejděte do režimu přehrávání M tlačítko d
Volba
1
2
A
Označit pro přenos1
124
Rychlé vylepšení2
70
D-Lighting2
70
Kor. ef. červených očí2
71
Vylepšení vzhledu2
71
Prezentace
125
Ochrana1
126
Otočit snímek1
126
Malý snímek2
73
Kopie1
127
Zobrazení sekvence
128
Vyberte snímek na obrazovce pro výběr snímků. Další informace viz „Obrazovka pro výběr
snímků“ (A99).
Upravené snímky jsou ukládány jako samostatné soubory. Některé snímky upraveny být nemusí.
101
Použití menu
Seznamy menu
Menu sítě
Stiskněte tlačítko d M vyberte J (menu sítě) M tlačítko k
Volba
A
Režim V letadle
130
Volba připojení
130
Připojit k chytrému zaříz.
130
Připojení k dálk. ovládání
130
Možnosti autom. odesíl.
130
Wi-Fi
130
Bluetooth
131
Obnovit výchozí nast.
131
102
Použití menu
Seznamy menu
Menu nastavení
Stiskněte tlačítko d M vyberte z (nastavení) M tlačítko k
Volba
A
Časové pásmo a datum
133
Nastavení monitoru
135
Razítko data
136
Samosp.:po pořízení sním.
137
Red. vibrací pro snímky
138
Pomoc. světlo AF
138
Digitální zoom
139
Nastavení zvuku
139
Automat. vypnutí
140
Formátovat kartu/Formátovat paměť
141
Jazyk/Language
141
Komentář ke snímku
142
Informace o autor. právu
143
Zobrazení dat o poloze
144
Nabíjení z počítače
145
Resetovat vše
146
Splňované standardy
146
Verze firmwaru
146
103
Použití menu
Seznamy menu
Menu fotografování (společné pro všechny
režimy fotografování)
Režim obrazu (velikost a kvalita obrazu)
Přejděte do režimu fotografování M tlačítko d M Režim obrazu M tlačítko k
Vyberte kombinaci velikosti obrazu a kompresního poměru, jež má být použita při ukládání
snímků.
Čím vyšší je nastavení režimu obrazu, tím větší lze tisknout snímek. Čím nižší je kompresní
poměr, tím vyšší je kvalita snímků, ale zároveň nižší počet obrázků, jež lze uložit.
Toto nastavení platí i pro další režimy fotografování.
Kompresní poměr
Poměr stran
(horizontální k vertikální)
Q 4608×3456P
Přibl. 1:4
4:3
P 4608×3456
(výchozí nastavení)
Přibl. 1:8
4:3
R 3264×2448
Přibl. 1:8
4:3
r 2272×1704
Přibl. 1:8
4:3
q 1600×1200
Přibl. 1:8
4:3
O 640×480
Přibl. 1:8
4:3
g 4608×2592
Přibl. 1:8
16:9
s 3456×3456
Přibl. 1:8
1:1
Volba*
* Číselné hodnoty udávají počet zachycených pixelů.
Příklad: P 4608×3456 = přibližně 16 megapixelů, 4608 × 3456 pixelů
B
Poznámky o tisknutí snímků s poměrem stran 1:1
Při tisku snímků s poměrem stran 1:1 změňte nastavení tiskárny na „Border“ (ohraničení). Některé
tiskárny nemusí být schopné tisknout snímky s poměrem stran 1:1.
B
Poznámky k režimu obrazu
• Režim obrazu nelze nastavit v následujících režimech fotografování:
- Motivový program Jednoduché panoráma
- Režim Prez. krátkých videosekvencí
• Tato funkce nemusí být dostupná pro použití v kombinaci s jinými funkcemi (A61).
104
Použití menu
Menu fotografování (společné pro všechny režimy fotografování)
C
Počet snímků, které lze uložit
• Přibližný počet snímků, které lze uložit, je možné při fotografování kontrolovat na obrazovce
(A17).
• Mějte na zřeteli, že kvůli kompresi JPEG může počet uložitelných snímků silně záviset na obsahu
snímků, což platí i při použití paměťových karet se shodnou kapacitou a totožného nastavení
režimu obrazu. Dále počet snímků, které lze uložit, může záviset na značce paměťové karty.
• Pokud je počet zbývajících snímků 10 000 či více, udává počet zbývajících snímků číslo „9999“.
105
Použití menu
Menu fotografování (společné pro všechny režimy fotografování)
Menu fotografování (pro režim A (Auto))
Vyvážení bílé barvy (Úprava barevného odstínu)
Otočte volič expozičních režimů do polohy A M tlačítko d M vyberte A (menu
fotografování) M Vyvážení bílé barvy M tlačítko k
Upravte vyvážení bílé podle zdroje světla nebo světelné charakteristiky okolí tak, aby
barevnost snímku odpovídala tomu, jak obraz vidíte svým zrakem.
Volba
Popis
a Auto
(výchozí nastavení)
Vyvážení bílé barvy se nastavuje automaticky.
b Manuální nastavení
Použijte, nedosáhnete-li požadovaného výsledku pomocí
nastavení Auto, Žárovkové světlo atd. (A107).
c Denní světlo
Použijte při přímém slunečním svitu.
d Žárovkové světlo
Použijte pro umělé žárovkové osvětlení.
e Zářivkové světlo
Použijte pro zářivkové osvětlení.
f Zataženo
Použijte při zatažené obloze.
g Blesk
Použijte při fotografování s bleskem.
B
Poznámky k vyvážení bílé barvy
• Je-li vyvážení bílé barvy nastaveno na jinou možnost než Auto nebo Blesk, zasuňte blesk
(A19).
• Tato funkce nemusí být dostupná pro použití v kombinaci s jinými funkcemi (A61).
106
Použití menu
Menu fotografování (pro režim A (Auto))
Použití manuálního nastavení
Postup uvedený níže slouží ke změření hodnoty vyvážení bílé v aktuálních světelných
podmínkách při fotografování.
1
Umístěte bílý nebo šedý referenční objekt do osvětlení, jež bude
použito při fotografování.
2
Pomocí tlačítek HI multifunkčního
voliče vyberte možnost Manuální
nastavení a stiskněte tlačítko k.
• Objektiv se vysune do pozice zoomu určené k měření.
Vyvážení bílé barvy
Auto
Manuální nastavení
Denní světlo
Žárovkové světlo
Zářivkové světlo
Zataženo
3
Vyberte nastavení Měření.
Manuální nastavení
• Chcete-li použít poslední změřenou hodnotu, vyberte
nastavení Zrušit a stiskněte tlačítko k.
Zrušit
Měření
4
Umístěte bílý nebo šedý referenční objekt
do rámečku v okně pro měření a stiskněte
tlačítko k pro změření hodnoty.
• Spustí se závěrka a provede se měření (není uložen
žádný snímek).
Manuální nastavení
Zrušit
Měření
Okno pro měření
B
Poznámky k manuálnímu nastavení
Hodnotu vyvážení bílé barvy pro osvětlení bleskem nelze při použití možnosti Manuální
nastavení změřit. Při fotografování s bleskem vyberte u položky Vyvážení bílé barvy nastavení
Auto nebo Blesk.
107
Použití menu
Menu fotografování (pro režim A (Auto))
Sériové snímání
Otočte volič expozičních režimů do polohy A M tlačítko d M vyberte A (menu
fotografování) M Sériové snímání M tlačítko k
Volba
U Jednotlivé snímky
(výchozí nastavení)
Popis
Při každém stisknutí tlačítka spouště je zhotoven jeden snímek.
Přidržíte-li tlačítko spouště stisknuté až na doraz, bude probíhat
nepřetržité fotografování.
k Sériové snímání R • Fotoaparát je schopen zachytit až 7 snímků za sebou rychlostí
přibližně 7,7 obr./s (když je režim obrazu nastaven na možnost
P 4608×3456).
Přidržíte-li tlačítko spouště stisknuté až na doraz, bude probíhat
nepřetržité fotografování.
• Fotoaparát je schopen zachytit až 14 snímků za sebou rychlostí
m Sériové snímání P
přibližně 2 obr./s (když je režim obrazu nastaven na možnost
P 4608×3456). Pokud budete dále držet tlačítko spouště stisknuté
nadoraz, sníží se snímací frekvence.
q Vyr. paměť před
exp.
Fotografování s vyrovnávací pamětí před expozicí započne
namáčknutím tlačítka spouště do poloviny. Po úplném domáčknutí
tlačítka spouště fotoaparát uloží aktuální snímek, ale také snímky, které
byly pořízeny bezprostředně před domáčknutím tlačítka (A109).
Vyrovnávací paměť před expozicí usnadňuje pořizování perfektních
momentek.
• Fotoaparát je schopen zachytit až 25 snímků za sebou rychlostí
přibližně 15 obr./s (včetně nejvýše 4 snímků uložených do
vyrovnávací paměti před expozicí).
• Položka Režim obrazu je pevně nastavena na hodnotu q (velikost
obrazu: 1600 × 1200 pixelů).
n Sér. snímání R:
120 obr./s
Při každém úplném domáčknutí tlačítka spouště dojde k sériovému
snímání s vysokou frekvencí.
• Fotoaparát je schopen zachytit až 50 snímků za sebou rychlostí
přibližně 120 obr./s.
• Položka Režim obrazu je pevně nastavena na hodnotu O (velikost
obrazu: 640 × 480 pixelů).
j Sér. snímání R:
60 obr./s
Při každém úplném domáčknutí tlačítka spouště dojde k sériovému
snímání s vysokou frekvencí.
• Fotoaparát je schopen zachytit až 25 snímků za sebou rychlostí
přibližně 60 obr./s.
• Položka Režim obrazu je pevně nastavena na hodnotu M (velikost
obrazu: 1280 × 960 pixelů).
108
Použití menu
Menu fotografování (pro režim A (Auto))
B
Poznámky k sériovému snímání
• Zaostření, expozice a vyvážení bílé barvy budou pevně nastaveny na hodnoty platné pro první
snímek v každé sérii.
• Uložení snímků po jejich pořízení může chvíli trvat.
• Se zvyšující se citlivostí ISO se na pořízených snímcích může objevit šum.
• Snímací frekvence se může zpomalit v závislosti na aktuálním nastavení režimu obrazu, typu
paměťové karty nebo na snímacích podmínkách.
• Při použití nastavení Vyr. paměť před exp., Sér. snímání R: 120 obr./s nebo Sér. snímání R:
60 obr./s ve snímcích, které byly pořízeny pod rychle blikajícím osvětlením (např. při osvětlení
zářivkami, rtuťovými výbojkami nebo sodíkovými výbojkami), se mohou objevit pruhy nebo
rozdíly v jasu či barevných odstínech.
• Tato funkce nemusí být dostupná pro použití v kombinaci s jinými funkcemi (A61).
C
Vyrovnávací paměť před expozicí
Při namáčknutí tlačítka spouště do poloviny nebo úplném domáčknutí jsou snímky ukládány dle
popisu uvedeného níže.
Stisknutí do poloviny
Úplné domáčknutí spouště
Snímky uložené před úplným Snímky uložené úplným
domáčknutím spouště domáčknutím spouště
• Symbol vyrovnávací paměti před expozicí (Q) na obrazovce fotografování při namáčknutí
tlačítka spouště do poloviny změní barvu na zelenou.
109
Použití menu
Menu fotografování (pro režim A (Auto))
Citlivost ISO
Otočte volič expozičních režimů do polohy A M tlačítko d M vyberte A (menu
fotografování) M Citlivost ISO M tlačítko k
Při vyšších citlivostech ISO lze fotografovat tmavší objekty. Dále platí, že i snímky objektů s
podobným jasem lze pořizovat při kratších časech závěrky a snížit rozmazání způsobené
chvěním fotoaparátu a pohybem objektu.
• Je-li nastavena vyšší citlivost ISO, mohou snímky obsahovat šum.
Volba
Popis
a Auto
(výchozí nastavení)
Citlivost se automaticky volí v rozsahu ISO 125 až 1600.
I Autom. ve zvol. rozsahu
Rozsah, ve kterém fotoaparát automaticky nastaví citlivost
ISO, lze zvolit z možností ISO 125–400 nebo ISO 125–800.
125, 200, 400, 800, 1600, 3200,
6400
Citlivost ISO je pevně nastavena na určenou hodnotu.
B
Poznámky k citlivosti ISO
Tato funkce nemusí být dostupná pro použití v kombinaci s jinými funkcemi (A61).
C
Zobrazení citlivosti ISO na obrazovce fotografování
• Je-li vybrána volba Auto, zobrazí se při zvýšení citlivosti ISO symbol E.
• Je-li vybrána volba Autom. ve zvol. rozsahu, zobrazí se maximální hodnota citlivosti ISO.
110
Použití menu
Menu fotografování (pro režim A (Auto))
Rež. činnosti zaostř. polí
Otočte volič expozičních režimů do polohy A M tlačítko d M vyberte A (menu
fotografování) M Rež. činnosti zaostř. polí M tlačítko k
Nastavte způsob, jakým má fotoaparát volit zaostřovací pole pro automatické zaostřování.
Volba
Popis
Pokud fotoaparát detekuje lidskou
tvář, zaostří na ni. Další informace
viz „Použití detekce obličeje“
(A56).
25m 0s
500
a Prior. ostř. na
obličej
Zaostřovací pole
Při rámování kompozice bez
lidských objektů nebo
detekovaných obličejů fotoaparát
při stisknutí tlačítka spouště do
poloviny automaticky vybere
jedno nebo více z celkových devíti
zaostřovacích polí, která obsahují
objekt nejblíže k fotoaparátu.
1/250
F 3.3
Zaostřovací pole
x Manuálně
Pomocí multifunkčního voliče
HIJK posuňte zaostřovací
pole tam, kam se podle vás má
zaostřit.
• Chcete-li použít multifunkční
volič na konfiguraci režimu
blesku nebo jiných nastavení,
stiskněte tlačítko k.
Opětovným stisknutím tlačítka
k se vrátíte k posunování
zaostřovacího pole.
Rozsah pohyblivého
zaostřovacího pole
Zaostřovací pole
111
Použití menu
Menu fotografování (pro režim A (Auto))
Volba
Popis
Fotoaparát zaostří na objekt
uprostřed kompozice.
y Střed
25m 0s
500
Zaostřovací pole
s Sledování objektu
M Zaost. s vyhled.
hlav. obj.
(výchozí nastavení)
Tuto funkci použijte pro
fotografování pohyblivých
objektů. Zaznamenejte objekt, na
který fotoaparát zaostřuje.
Zaostřovací pole se automaticky
pohybuje s objektem.
Další informace naleznete v
tématu „Použití sledování objektu“
(A113).
Start
Jakmile fotoaparát detekuje hlavní
objekt, zaostří na něj.
Viz část „Použití zaostření s
vyhledáním hlavního objektu„
(A55).
1/250
F 3.3
Zaostřovací pole
B
Poznámky k režimu činnosti zaostřovacích polí
• Po aktivaci digitálního zoomu fotoaparát zaostří na oblast ve středu záběru bez ohledu na
nastavení možnosti Rež. činnosti zaostř. polí.
• Tato funkce nemusí být dostupná pro použití v kombinaci s jinými funkcemi (A61).
112
Použití menu
Menu fotografování (pro režim A (Auto))
25m 0s
500
Použití sledování objektu
Otočte volič expozičních režimů do polohy A M tlačítko d M vyberte A (menu
fotografování) M Rež. činnosti zaostř. polí M tlačítko k M s Sledování objektu M
tlačítko k M tlačítko d
1
Zaregistrujte objekt.
• Na objekt, který chcete sledovat, zaměřte rámeček ve
středu kompozice a stiskněte tlačítko k.
• Jakmile bude objekt zaregistrován, zobrazí se okolo něj
žlutý rámeček (zaostřovací pole) a fotoaparát začne
tento objekt sledovat.
• Pokud objekt nelze zaregistrovat, rámeček se rozsvítí
červeně.
Změňte kompozici a pokuste se objekt zaregistrovat
znovu.
• Chcete-li registraci zrušit, stiskněte tlačítko k.
• Pokud již fotoaparát dál nedokáže objekt sledovat,
zaostřovací pole zmizí. Objekt zaregistrujte znovu.
2
Start
25m 0s
500
Ukončit
25m 0s
500
Úplným domáčknutím tlačítka spouště
pořiďte snímek.
• Stisknete-li tlačítko spouště v okamžiku, kdy není
zaostřovací pole zobrazeno, fotoaparát zaostřuje na
objekt ve středu rámečku.
1/250
B
F 3.3
Poznámky ke sledování objektu
• Pokud v okamžiku, kdy fotoaparát sleduje objekt, provádíte operace, jako je zvětšování, registrace
se zruší.
• Sledování objektu nemusí být za některých situací při fotografování možné.
113
Použití menu
Menu fotografování (pro režim A (Auto))
Režim autofokusu
Otočte volič expozičních režimů do polohy A M tlačítko d M vyberte A (menu
fotografování) M Režim autofokusu M tlačítko k
Nastavte zaostřování fotoaparátu při pořizování statických snímků.
Volba
Popis
A Jednorázové
zaostření
Fotoaparát zaostřuje, pouze je-li tlačítko spouště namáčknuto do
poloviny.
B Nepřetržitý AF
Fotoaparát neustále zaostřuje, a to i když tlačítko spouště není
namáčknuto do poloviny. Při zaostřování fotoaparátu je slyšet
zvuk pohonu objektivu.
a Předostření
(výchozí nastavení)
Jestliže dojde k pohybu objektu nebo výrazné změně kompozice
záběru, fotoaparát automaticky zaostří i bez namáčknutí tlačítka
spouště do poloviny.
C
Režim autofokusu pro záznam videosekvence
Režim autofokusu pro záznam videosekvencí je možné nastavit pomocí volby Režim autofokusu
(A121) v menu videosekvence.
114
Použití menu
Menu fotografování (pro režim A (Auto))
Menu Inteligentní portrét
• Informace na téma Režim obrazu naleznete v části „Režim obrazu (velikost a kvalita
obrazu)“ (A104).
Koláž z autoportrétů
Otočte volič expozičních režimů do polohy F M tlačítko d M vyberte F
(inteligentní portrét) M Koláž z autoportrétů M tlačítko k
Volba
Popis
Počet snímků
Nastavte počet snímků, které fotoaparát automaticky zachytí (počet
zachycených snímků pro sdružený snímek).
• 4 Je možné vybrat volbu (výchozí nastavení) nebo 9.
Interval
Nastavte interval mezi jednotlivými snímky.
• Krátký, Střední (výchozí nastavení) nebo Dlouhý mohou být
vybrány.
Zvuk závěrky
Nastavte, zda se má aktivovat zvuk závěrky při fotografování s funkcí
koláže z autoportrétů.
• Standardní, Zrcadlovka, Kouzlo (výchozí nastavení) nebo
Vypnuto mohou být vybrány.
• U tohoto nastavení není použito stejné nastavení, které je určeno pro
volbu Zvuk závěrky v položce Nastavení zvuku v menu nastavení.
115
Použití menu
Menu Inteligentní portrét
Kontrola mrknutí
Otočte volič expozičních režimů do polohy F M tlačítko d M vyberte F
(inteligentní portrét) M Kontrola mrknutí M tlačítko k
Volba
Popis
y Zapnuto
Fotoaparát automaticky spustí závěrku
dvakrát při každém snímku a uloží
snímek, na kterém má fotografovaný
objekt otevřené oči.
• Pokud fotoaparát uloží snímek, na
kterém mohla mít osoba zavřené oči,
po dobu několika sekund se zobrazí
dialogové okno znázorněné na
obrázku vpravo.
• Nelze použít blesk.
Vypnuto
(výchozí
nastavení)
Vypíná kontrolu mrknutí.
B
Osoba na právě pořízeném
snímku mrkla během expozice.
Poznámky ke kontrole mrknutí
Tato funkce nemusí být dostupná pro použití v kombinaci s jinými funkcemi (A61).
116
Použití menu
Menu Inteligentní portrét
Menu videosekvence
Možnosti videa
Přejděte do režimu fotografování M tlačítko d M vyberte D (menu videosekvence)
M Možnosti videa M tlačítko k
Vyberte požadovanou volbu videosekvence k záznamu. Vyberte volby videosekvence s
normální rychlostí, chcete-li zaznamenávat normální rychlostí, nebo volby videosekvence HS
(A118), chcete-li nahrávat zrychleně či zpomaleně. Možnosti videa, které lze zvolit, se liší
podle nastavení Snímací frekvence (A123).
• Pro záznam videosekvencí se doporučuje používat paměťové karty s třídou rychlosti SD
6 (třída rychlosti videa V6) nebo rychlejší (A179).
Volby videosekvencí s normální rychlostí
Volba
(Velikost obrazu/snímací
frekvence1, typ souboru)
1
2
Velikost obrazu
Poměr stran
(horizontální k vertikální)
e 1080/30p
S 1080/25p
(výchozí nastavení)
1920 × 1080
16:9
Z 1080/60i2
U 1080/50i2
1920 × 1080
16:9
f 720/30p
V 720/25p
1280 × 720
16:9
g 480/30p
W 480/25p
640 × 480
4:3
Prokládaný formát využívá hodnotu Počet polí za sekundu.
Nastavení není k dispozici v případě použití některých efektů v kreativním režimu (A39) nebo
při vylepšení vzhledu (A41).
117
Použití menu
Menu videosekvence
Možnosti HS videosekvence
Zaznamenané videosekvence se přehrávají zrychleně či zpomaleně.
Viz část „Záznam zpomalených a zrychlených videosekvencí (HS videosekvence)„ (A120).
Volba
f HS 480/4×1
V HS 1080/0,5×1
1
2
Popis
640 × 480
4:3
Zpomalené videosekvence (1/4 rychlost)
• Max. doba záznamu2: 10 sekund
(doba přehrávání: 40 sekund)
1920 × 1080
16:9
2× rychlost zrychlených videosekvencí
• Max. doba záznamu2: 2 minuty (doba
přehrávání: 1 minuta)
Nastavení není k dispozici v případě použití některých efektů v kreativním režimu (A39) nebo
při vylepšení vzhledu (A41).
Při záznamu videosekvencí je možné fotoaparát přepínat mezi záznamem videosekvence
s normální rychlostí a zpomaleným nebo zrychleným záznamem.
Maximální uvedená doba nahrávání se týká případu, kdy nahrávání pokračuje bez přepnutí na
normální rychlost.
B
•
•
•
•
Velikost obrazu
Poměr stran
(horizontální k vertikální)
Poznámky k funkci HS videosekvence
Zvuk se nenahrává.
Během nahrávání videosekvencí nelze ukládat statické snímky.
Nahrávání videosekvence nelze pozastavit.
Při zahájení záznamu videosekvence se zamkne pozice zoomu a zaostření.
118
Použití menu
Menu videosekvence
C
Přehrávání zpomalených a zrychlených videosekvencí
Při zaznamenávání normální rychlostí:
Doba
záznamu
10 s
Doba
přehrávání
10 s
Při záznamu s nastavením f HS 480/4×:
Videosekvence se zaznamenávají 4× rychleji, než je normální rychlost.
Přehrávají se zpomaleně 4× nižší rychlostí.
Doba
záznamu
10 s
Doba
přehrávání
40 s
Zpomalené přehrávání
Při záznamu s nastavením V HS 1080/0,5×:
Videosekvence se nahrávají 1/2 rychlostí.
Přehrávají se zrychleně 2× vyšší rychlostí.
Doba
záznamu
10 s
Doba
přehrávání
5s
Zrychlené přehrávání
119
Použití menu
Menu videosekvence
Záznam zpomalených a zrychlených videosekvencí (HS
videosekvence)
Přejděte do režimu fotografování M tlačítko d M vyberte D (menu videosekvence)
M Možnosti videa M tlačítko k
Videosekvence zaznamenané pomocí HS videosekvence je možné přehrávat zpomaleně
1/4 rychlostí nebo zrychleně dvojnásobnou rychlostí.
1
Pomocí multifunkčního voliče
HI vyberte volbu HS videosekvence
(A118) a stiskněte tlačítko k.
• Po použití této možnosti stiskněte tlačítko d pro
návrat na obrazovku fotografování.
Možnosti videa
1080/30p
1080/60i
720/30p
480/30p
HS 480/4×
HS 1080/0,5×
2
Stisknutím tlačítka b (e záznam
videosekvence) zahájíte záznam.
• Fotoaparát spustí záznam HS videosekvence.
• Fotoaparát se přepíná mezi záznamem videosekvence
normální rychlostí a záznamem HS videosekvence při
každém stisknutí tlačítka k.
• Symbol možností videa se při přepnutí mezi
záznamem HS videosekvence a záznamem
5s
videosekvence normální rychlostí mění.
• Při dosažení maximální doby záznamu pro HS
videosekvence (A118) se fotoaparát automaticky přepne na normální rychlost záznamu.
3
Stisknutím tlačítka b (e) záznam ukončíte.
120
Použití menu
Menu videosekvence
Režim autofokusu
Přejděte do režimu fotografování M tlačítko d M vyberte D (menu videosekvence)
M Režim autofokusu M tlačítko k
Slouží k nastavení způsobu zaostřování při natáčení videosekvencí.
Volba
Popis
A Jednorázové
zaostření (výchozí
nastavení)
Při spuštění záznamu videosekvence dojde k zablokování zaostřování.
Tuto možnost vyberte v případě, že se vzdálenost mezi fotoaparátem a
objektem v podstatě nezmění.
B Nepřetržitý
AF
Fotoaparát zaostřuje průběžně.
Tuto možnost vyberte, pokud se vzdálenost mezi fotoaparátem
a objektem během natáčení výrazně změní. V zaznamenané
videosekvenci může být slyšet zvuk ostření fotoaparátu. Aby zvuk ostření
fotoaparátu nerušil záznam, doporučuje se použít nastavení Jednorázové
zaostření.
C
Poznámky k režimu autofokusu
Pokud je v části Možnosti videa vybrána možnost HS videosekvence, je pevně nastavena hodnota
Jednorázové zaostření.
121
Použití menu
Menu videosekvence
Redukce vibrací pro video
Přejděte do režimu fotografování M tlačítko d M vyberte D (menu videosekvence)
M Reduk. vibrací pro video M tlačítko k
Vyberte nastavení redukce vibrací, které se bude používat při záznamu videosekvencí.
Pokud při nahrávání používáte ke stabilizaci fotoaparátu stativ, zvolte možnost Vypnuto.
Volba
V Zapnuto
(hybridní)
(výchozí nastavení)
Popis
Provede korekci chvění fotoaparátu pomocí optické redukce vibrací.
Provede také elektronickou redukci vibrací zpracováním obrazu.
Obrazový úhel (tj. viditelná plocha záběru) se zúží.
g Zapnuto
Provádí korekci chvění fotoaparátu pomocí optické redukce vibrací.
Vypnuto
Korekce se neprovádí.
B
Poznámky k redukci vibrací videosekvencí
• Pokud je v části Možnosti videa vybrána možnost HS videosekvence, je pevně nastavena
hodnota Vypnuto.
• V některých situacích nemusí být důsledky chvění fotoaparátu zcela odstraněny.
122
Použití menu
Menu videosekvence
Redukce hluku větru
Přejděte do režimu fotografování M tlačítko d M vyberte D (menu videosekvence)
M Redukce hluku větru M tlačítko k
Volba
Popis
Y Zapnuto
Při záznamu redukuje hluk větru vanoucího přes mikrofon. Při
přehrávání pak mohou být i jiné zvuky špatně slyšitelné.
Vypnuto
(výchozí nastavení)
Redukce hluku větru je vypnuta.
B
Poznámky k redukci hluku větru
Pokud je v části Možnosti videa vybrána možnost HS videosekvence, je pevně nastavena hodnota
Vypnuto.
Snímací frekvence
Přejděte do režimu fotografování M tlačítko d M vyberte D (menu videosekvence)
M Snímací frekvence M tlačítko k
Zvolte snímací frekvenci (počet políček za sekundu u prokládaného formátu) používanou při
záznamu videosekvencí. Je-li přepnuto nastavení snímací frekvence, změní se možnosti,
které je možné nastavit v položce Možnosti videa (A117).
Volba
Popis
30 obr./s (30p/60i)
Je vhodná pro přehrávání na televizoru se standardem NTSC.
25 obr./s (25p/50i)
Je vhodná pro přehrávání na televizoru se standardem PAL.
123
Použití menu
Menu videosekvence
Menu přehrávání
• Další informace o funkcích pro úpravy snímků naleznete v části „Úpravy snímků (statické
snímky)“ (A69).
Označit pro přenos
Stisknutím tlačítka c přejděte do režimu přehrávání M tlačítko d M
Označit pro přenos M tlačítko k
Na obrazovce přehrávání fotoaparátu vyberte statické snímky, které chcete automaticky
nahrát do chytrého zařízení.
Informace o připojení k chytrým zařízením nebo použití aplikace SnapBridge naleznete
v přiloženém dokumentu „SnapBridge Průvodce připojením“ a v online nápovědě k aplikaci
SnapBridge.
1
Na obrazovce pro výběr snímků (A99) vyberte statické snímky,
které chcete nahrát do chytrého zařízení.
2
Pro navázání připojení Bluetooth mezi fotoaparátem a chytrým
zařízením použijte aplikaci SnapBridge.
3
Karta A aplikace SnapBridge M Auto link (Automaticky propojit)
M Povolit Auto download (Automatické stažení)
• Vybrané statické snímky se nahrají do chytrého zařízení.
B
Poznámky k funkci Označit pro přenos
• Statické snímky se nahrávají s velikostí obrazu 2 megapixely.
• Videosekvence nahrávat nelze.
• Pokud chcete nahrávat statické snímky v původní velikosti nebo chcete odesílat videosekvence,
použijte funkci Download pictures (Stáhnout snímky) v aplikaci SnapBridge.
• Pokud vyberete možnost Resetovat vše (A146) v menu nastavení nebo Obnovit výchozí
nast. (A131) v menu sítě, nastavení funkce Označit pro přenos, která jste provedli, budou
zrušena.
C
Odesílat při fotografování
Když použijete položku Odesílat při fotografování (A130) v menu sítě, mohou se statické
snímky nahrávat automaticky do chytrého zařízení pokaždé, když je pořídíte fotoaparátem.
124
Použití menu
Menu přehrávání
Prezentace
Stisknutím tlačítka c přejděte do režimu přehrávání M tlačítko d M Prezentace M
tlačítko k
Obrázky se přehrávají postupně jeden po druhém v automatické „prezentaci“. Dojde-li
v rámci prezentace k přehrání souboru s videosekvencí, zobrazí se pouze první snímek
videosekvence.
1
Pomocí multifunkčního voliče
HI vyberte volbu Start a stiskněte
tlačítko k.
Prezentace
Start
• Je zahájeno přehrávání prezentace.
Interval expozic
• Pro změnu intervalu mezi snímky vyberte volbu
Smyčka
Interval expozic, stiskněte tlačítko k a určete
požadovanou délku intervalu před výběrem volby
Pozastavit
Start.
• Chcete-li, aby se prezentace automaticky opakovala, vyberte položku Smyčka a stiskněte
tlačítko k před výběrem položky Start.
• Maximální doba přehrávání je přibližně 30 minut, a to i v případě, že je aktivní funkce
Smyčka.
2
Ukončení nebo znovuspuštění
prezentace.
• Obrazovka vpravo se zobrazí po dokončení nebo
pozastavení prezentace. Chcete-li prezentaci ukončit,
vyberte volbu G a stiskněte tlačítko k. Chcete-li
obnovit přehrávání prezentace, vyberte volbu F a
poté stiskněte tlačítko k.
Obsluha během přehrávání
• Pomocí tlačítek HIJK multifunkčního voliče zobrazíte předchozí/následující snímek.
Stisknutím a podržením tlačítek lze snímky rychle posouvat dozadu nebo dopředu.
• Chcete-li prezentaci pozastavit nebo ukončit, stiskněte tlačítko k.
125
Použití menu
Menu přehrávání
Ochrana
Stisknutím tlačítka c přejděte do režimu přehrávání M tlačítko d M Ochrana M
tlačítko k
Fotoaparát ochraňuje vybrané snímky před nechtěným vymazáním.
Vyberte snímky, které chcete chránit, nebo zrušte ochranu na obrazovce pro výběr snímků
(A99).
Nezapomeňte, že zformátování paměťové karty nebo interní paměti fotoaparátu trvale
vymaže všechna data včetně chráněných souborů (A141).
Otočit snímek
Stisknutím tlačítka c přejděte do režimu přehrávání M tlačítko d M Otočit snímek
M tlačítko k
Určete orientaci, jež má být použita k zobrazení uložených snímků při přehrávání.
Statické snímky lze otočit o 90 stupňů směrem doprava nebo doleva.
Vyberte snímek na obrazovce pro výběr snímků (A99). Po zobrazení obrazovky Otočit
snímek stisknutím multifunkčního voliče JK otočte snímek o 90 stupňů.
Otočit snímek
Zpět
Otočit snímek
Otočit snímek
Otočit
Otočit
Zpět
Otočení snímku
o 90 stupňů doleva
Zpět
Stisknutím tlačítka k dokončete nastavení orientace zobrazení a uložte informace o
orientaci ke snímku.
126
Použití menu
Menu přehrávání
Otočit
Otočení snímku o
90 stupňů doprava
Kopie (kopírování mezi paměťovou kartou a interní pamětí)
Stisknutím tlačítka c přejděte do režimu přehrávání M tlačítko d M Kopie M
tlačítko k
Snímky je možné kopírovat mezi paměťovou kartou a interní pamětí.
• Je-li vložena paměťová karta neobsahující žádné snímky a fotoaparát je přepnut do
režimu přehrávání, zobrazí se V paměti nejsou žádné snímky.. V tomto případě
stisknutím tlačítka d vyberte volbu Kopie.
1
Pomocí multifunkčního voliče
HI vyberte cíl, do něhož chcete snímky
zkopírovat, a stiskněte tlačítko k.
Kopie
Z fotoap. na kartu
Z karty do fotoap.
2
Vyberte požadovanou volbu kopírování a
stiskněte tlačítko k.
• Vyberete-li volbu Vybrané snímky, použijte obrazovku
pro výběr snímků k výběru snímků (A99).
B
Z fotoap. na kartu
Vybrané snímky
Všechny snímky
Poznámky ke kopírování snímků
• Kopírovat lze pouze soubory ve formátech, které mohou být zaznamenávány tímto
fotoaparátem.
• U snímků pořízených jiným fotoaparátem nebo upravených v počítači není zaručena funkčnost.
C
Kopírování snímků v sekvenci
• Vyberete-li klíčový snímek určité sekvence v části Vybrané snímky, zkopírují se všechny snímky
v sekvenci.
• Když se snímky v sekvenci zobrazují v režimu přehrávání jednotlivých snímků, nelze vybrat
možnost Z fotoap. na kartu.
• Když se snímky v sekvenci zobrazují v režimu přehrávání jednotlivých snímků a v položce Z karty
do fotoap. vyberete možnost Aktuální sekvence, všechny snímky v sekvenci se zkopírují.
127
Použití menu
Menu přehrávání
Zobrazení sekvence
Stisknutím tlačítka c přejděte do režimu přehrávání M tlačítko d M Zobrazení
sekvence M tlačítko k
Vyberte metodu, jež má být použita k zobrazování snímků v sekvenci (A67).
Volba
Popis
Q Jednotlivé snímky
Zobrazuje jednotlivé snímky v sekvenci samostatně. Na obrazovce
přehrávání se zobrazuje symbol F.
V Pouze klíčový snímek
(výchozí nastavení)
Zobrazuje pouze klíčový snímek pro snímky v sekvenci.
Nastavení budou použita na všechny sekvence a budou uložena do paměti fotoaparátu, ve
které zůstanou i po vypnutí fotoaparátu.
128
Použití menu
Menu přehrávání
Menu sítě
Stiskněte tlačítko d M vyberte J (menu sítě) M tlačítko k
Nastavení konfigurujte, když navazujete bezdrátové spojení mezi fotoaparátem a chytrým
zařízením nebo fotoaparátem a dálkovým ovládáním ML-L7 (dodává se samostatně).
Připojení k chytrému zařízení
Když se připojíte k chytrému zařízení, můžete nahrávat snímky pořízené fotoaparátem do
chytrého zařízení, nebo pomocí chytrého zařízení dálkově ovládat fotoaparát.
Instalujte aplikaci SnapBridge do chytrého zařízení.
Nejprve nastavte položku Volba připojení (A130) v menu sítě na hodnotu Chytré
zařízení (výchozí nastavení).
• Způsoby připojení jsou následující.
- Připojení Bluetooth: Je možné automaticky nahrávat statické snímky (nahrávají se
s velikostí obrazu 2 megapixely). Při prvním navazování připojení Bluetooth spárujte
fotoaparát s chytrým zařízením pomocí položky Připojit k chytrému zaříz. (A130)
v menu sítě.
Po navázání připojení Bluetooth můžete také přejít na připojení Wi-Fi.
- Připojení Wi-Fi: Můžete stahovat statické snímky (2 megapixely nebo původní velikost)
a videosekvence do chytrého zařízení nebo provádět fotografování na dálku.
• Informace o připojeních nebo použití aplikace SnapBridge naleznete v přiloženém
dokumentu „SnapBridge Průvodce připojením“ a v online nápovědě k aplikaci
SnapBridge.
Připojení k dálkovému ovládání
Nejprve nastavte položku Volba připojení (A130) v menu sítě na hodnotu Dálkové
ovládání.
Fotoaparát a dálkové ovládání se spojí přes rozhraní Bluetooth. Při prvním připojování
k dálkovému ovládání spárujte fotoaparát s dálkovým ovládáním.
Další informace o dálkovém ovládání najdete v části „ML-L7 Dálkové ovládání“ (A171).
129
Použití menu
Menu sítě
Výčet menu sítě
Některé možnosti nelze nastavit, když je navázáno bezdrátové spojení. Chcete-li je nastavit,
přerušte bezdrátové spojení.
Volba
Popis
Režim V letadle
Výběrem možnosti Zapnuto vypnete všechna bezdrátová
spojení.
Volba připojení
Určete, zda se má k fotoaparátu připojit Chytré zařízení
(výchozí nastavení) nebo Dálkové ovládání.
Připojit k chytrému zaříz.
Při prvním připojování k chytrému zařízení přes rozhraní
Bluetooth proveďte párování.
Další informace naleznete v přiloženém dokumentu
„SnapBridge Průvodce připojením“ a v online nápovědě
k aplikaci SnapBridge.
Připojení k dálk. ovládání
Při prvním připojování k dálkovému ovládání ML-L7 (dodává se
samostatně) proveďte párování (A173).
Statické
snímky
Odesílat při
fotografování
Odeslání
(snímky)
Pokud je nastavena možnost Ano, statické snímky lze odesílat
automaticky do chytrého zařízení připojeného přes rozhraní
Bluetooth pokaždé, když se pořídí.
• Pro automatické odesílání se také musí nakonfigurovat
aplikace SnapBridge. Na kartě A v aplikaci SnapBridge M
Auto link (Automaticky propojit) M povolte možnost
Auto download (Automatické stažení).
• Statické snímky se nahrávají s velikostí obrazu 2 megapixely.
Pro nahrávání v původní velikosti použijte funkci Download
pictures (Stáhnout snímky) v aplikaci SnapBridge.
• Pokud použijete položku Označit pro přenos (A124)
v menu přehrávání, můžete vybrat statické snímky na
obrazovce přehrávání fotoaparátu pro automatické
nahrávání do chytrého zařízení.
Nastavuje podmínky automatického odesílání statických
snímků.
SSID*: Zadejte alfanumerický identifikátor SSID o délce 1 až
32 znaků.
Wi-Fi
Typ připojení
Wi-Fi
Autentizace/šifrování: Určete, zda se má šifrovat komunikace.
Pokud je zvolena možnost Otevřené, nejsou komunikace
šifrovány.
Heslo*: Zadejte alfanumerické heslo o délce 8 až 36 znaků.
• Pro ochranu soukromí se doporučuje pravidelně měnit heslo.
Kanál: Vyberte kanál, který se bude používat pro připojení
Wi-Fi. Pokud je při použití připojení Wi-Fi nízká kvalita
komunikace nebo extrémně pomalé nahrávání snímků, zkuste
změnit kanál.
Aktuální
nastavení
Potvrzuje aktuální Typ připojení Wi-Fi v seznamu.
130
Použití menu
Menu sítě
Volba
Popis
Připojení
Pro komunikaci Bluetooth vyberte možnost Povolit nebo
Zakázat.
Spárovaná
zařízení
Zobrazí chytrá zařízení, která byla spárována.
Můžete změnit chytré zařízení pro připojení nebo vymazat
připojená chytrá zařízení.
• Tento fotoaparát lze spárovat až s pěti chytrými zařízeními
(připojeno může být vždy jen jedno).
Odesíl. ve
vypnutém
stavu
Výběrem možnosti Zapnuto nebo Vypnuto určíte, zda bude
fotoaparát komunikovat s chytrým zařízením, když bude
vypnutý nebo v pohotovostním režimu (A19).
• Během komunikace přes rozhraní Odesíl. ve vypnutém
stavu svítí kontrolka zapnutí přístroje, i když je fotoaparát
vypnutý.
Bluetooth
Obnovit výchozí nast.
Obnoví všechna nastavení menu sítě na výchozí hodnoty.
* Další informace o metodě zadávání najdete v části „Obsluha klávesnice pro vstup textu“ (A132).
C
Indikace komunikace Bluetooth a indikace komunikace Wi-Fi na obrazovce
fotografování
• Indikace komunikace Bluetooth
- Když se fotoaparát připojí k chytrému zařízení přes rozhraní Bluetooth, zobrazí se symbol L.
- Když fotoaparát čeká na obnovení připojení k chytrému zařízení, symbol L bliká. Také bliká, když
se přeruší komunikace přes Bluetooth během nahrávání snímků (A155).
• Indikace komunikace Wi-Fi
- Když se fotoaparát připravuje na připojení k chytrému zařízení přes rozhraní Wi-Fi, symbol h
bliká.
- Když se fotoaparát připojí k chytrému zařízení přes rozhraní Wi-Fi, zobrazí se symbol h.
131
Použití menu
Menu sítě
Obsluha klávesnice pro vstup textu
• Pomocí multifunkčního voliče HIJK zvolte
alfanumerické znaky. Stisknutím tlačítka k zadejte
zvolený znak do textového pole a přesuňte kurzor na
další mezeru.
• Pro přemístění kurzoru do textového pole zvolte
N nebo O na klávesnici a stiskněte tlačítko k.
• Pro vymazání jednoho znaku stiskněte tlačítko l.
• Pro použití tohoto nastavení zvolte P na klávesnici a
stiskněte tlačítko k.
Textové pole
SSID
Zpět
Vymazat
Klávesnice
132
Použití menu
Menu sítě
Menu nastavení
Časové pásmo a datum
Stiskněte tlačítko d M vyberte z (nastavení) M Časové pásmo a datum M
tlačítko k
Nastavte hodiny fotoaparátu.
Volba
Datum a čas
Popis
• Vyberte pole: Stiskněte tlačítko JK
multifunkčního voliče.
• Upravte datum a čas: Stiskněte volič
HI.
• Použijte nastavení: Vyberte nastavení
pole minut a stiskněte tlačítko k.
Datum a čas
D
M
R
01 01 2019
h
m
00 00
Úpravy
Formát data
Vyberte Rok/měsíc/den, Měsíc/den/rok nebo Den/měsíc/rok.
Časové pásmo
Nastavte časové pásmo a funkci letního času.
• Je-li volba Cílové místo cesty (x) nastavena po nastavení domovského
časového pásma (w), dojde k automatickému výpočtu časového rozdílu
mezi domovským a cílovým časovým pásmem a k uložení data a času pro
vybraný region.
133
Použití menu
Menu nastavení
Nastavení časového pásma
1
Pomocí multifunkčního voliče
HI vyberte volbu Časové pásmo a
stiskněte tlačítko k.
Časové pásmo a datum
Datum a čas
Formát data
Časové pásmo
London, Casablanca
15/11/2019 15:30
2
Vyberte volbu w Domácí čas. pásmo
nebo x Cílové místo cesty a stiskněte
tlačítko k.
• Datum a čas zobrazovaný na obrazovce se mění podle
vybraného domácího časového pásma nebo cílového
místa cesty.
3
Stiskněte tlačítko K.
Časové pásmo
Domácí čas. pásmo
Cílové místo cesty
London, Casablanca
15/11/2019 15:30
Časové pásmo
Domácí čas. pásmo
Cílové místo cesty
London, Casablanca
15/11/2019 15:30
4
Použijte volič JK k výběru časového
pásma.
• Stisknutím tlačítka H zapnete funkci letního času.
Zobrazí se symbol W. Stisknutím tlačítka I funkci
letního času deaktivujete.
• Stisknutím tlačítka k použijte časové pásmo.
• Pokud se pro nastavení domovského či cílového
časového pásma nezobrazuje správný čas, nastavte
správný čas podle části Datum a čas.
134
Použití menu
Menu nastavení
New York, Toronto, Lima
10:30
Zpět
–05:00
Nastavení monitoru
Stiskněte tlačítko d M vyberte z (nastavení) M Nastavení monitoru M tlačítko k
Volba
Popis
Zobrazení
nápovědy
Při změnách režimu fotografování nebo zobrazení obrazovky nastavení se
budou zobrazovat popisy funkcí.
• Výchozí nastavení: Zapnuto
Kontrola snímku
Nastavte, zda se má či nemá zobrazit zachycený snímek ihned po pořízení.
• Výchozí nastavení: Zapnuto
Jas
Upravte jas.
• Výchozí nastavení: 3
Zobr./skrytí pom.
mřížky
Určete, zda se mají na obrazovce fotografování zobrazovat pomocná
zaměřovací pole.
• Výchozí nastavení: Vypnuto
135
Použití menu
Menu nastavení
Razítko data
Stiskněte tlačítko d M vyberte z (nastavení) M Razítko data M tlačítko k
Při fotografování je možné na snímky vložit razítko data a
času pořízení snímku.
15.11.2019
Volba
Popis
f Datum
Na snímky se vkládá razítko data.
S Datum a čas
Na snímky se vkládá razítko data a času.
Vypnuto
(výchozí nastavení)
Na snímky se nevkládá razítko data ani času.
B
Poznámky k razítku data
• Razítko data a času se stává trvalou součástí obrazových dat a nelze jej vymazat. Po zhotovení
snímků již není možné vložit razítko data a času.
• Razítko data a času se nevloží v těchto situacích:
- Když je nastaven motivový program Noční krajina (při nastavení Z ruky), Noční portrét (při
nastavení Z ruky), Protisvětlo (pokud je položka HDR nastavena na možnost Zapnuto),
Vícenásobná expoz. Zjasnit nebo Jednoduché panoráma;
- pokud je sériové snímání (A108) nastaveno na Vyr. paměť před exp., Sér. snímání R:
120 obr./s; Sér. snímání R: 60 obr./s;
- pokud natáčíte videosekvence;
- pokud ukládáte statické snímky během natáčení videosekvence;
- pokud vytváříte statické snímky úpravou videosekvencí.
• Vložené razítko data a času může být na menším obrázku obtížně čitelné.
136
Použití menu
Menu nastavení
Samosp.:po pořízení sním.
Stiskněte tlačítko d M vyberte z (nastavení) M Samosp.:po pořízení sním. M
tlačítko k
Určete, zda se má samospoušť po expozici zrušit (A49).
Volba
Popis
Ukončit režim samosp.
(výchozí nastavení)
Samospoušť se po fotografování zruší.
• Po fotografování v motivovém programu Vícenásob. exp.
Zjasnit nebo Měsíc se samospoušť nastaví na
n3s (3 sekundy). Pokud chcete samospoušť ukončit, změňte
její nastavení manuálně na k.
• Nastavení Aut. portrét dom. zvířat a Samospoušť det.
úsměv se nezruší.
Zůstat v režimu samosp.
Fotografování se samospouští bude po expozici pokračovat.
• Když se vypne fotoaparát, samospoušť se zruší.
• Zruší se funkce Koláž z autoportrétů.
137
Použití menu
Menu nastavení
Redukce vibrací pro snímky
Stiskněte tlačítko d M vyberte z (nastavení) M Red. vibrací pro snímky M
tlačítko k
Vyberte nastavení redukce vibrací, které bude použito při fotografování.
Pokud při fotografování používáte ke stabilizaci fotoaparátu stativ, zvolte možnost Vypnuto.
Volba
Popis
g Zapnuto
(výchozí nastavení)
Provádí korekci chvění fotoaparátu pomocí optické redukce vibrací.
Vypnuto
Korekce se neprovádí.
B
Poznámky k redukci vibrací snímků
• Jakmile fotoaparát zapnete nebo jej přepnete z režimu přehrávání do expozičního režimu, před
započetím snímání vyčkejte, až bude obrazovka fotografování připravena.
• Bezprostředně po pořízení se mohou snímky na obrazovce zobrazovat rozmazaně.
• Systém redukce vibrací nemusí být ve všech situacích schopen zcela potlačit účinky chvění
fotoaparátu.
Pomoc. světlo AF
Stiskněte tlačítko d M vyberte z (nastavení) M Pomoc. světlo AF M tlačítko k
Volba
Popis
a Auto
(výchozí nastavení)
Pomocné světlo AF se automaticky rozsvítí, pokud stisknete tlačítko
spouště při slabém osvětlení. Pomocné světlo má dosah přibližně 1,5 m při
nejkratší ohniskové vzdálenosti a přibližně 3,0 m při nejdelší ohniskové
vzdálenosti.
• V závislosti na poloze zaostřovacího pole nebo aktuálním režimu
fotografování nemusí pomocné světlo AF svítit.
Vypnuto
Pomocné světlo AF se nerozsvítí.
138
Použití menu
Menu nastavení
Digitální zoom
Stiskněte tlačítko d M vyberte z (nastavení) M Digitální zoom M tlačítko k
Volba
Popis
Zapnuto
(výchozí nastavení)
Digitální zoom je zapnutý.
Vypnuto
Digitální zoom je vypnutý.
B
Poznámky k digitálnímu zoomu
• Digitální zoom nelze použít v následujících režimech fotografování:
- Motivový program Noční krajina, Noční portrét, Protisvětlo (při nastavení položky HDR na
Zapnuto), Portrét, Vícenásob. exp. Zjasnit (při nastavení položky Noč. kraj. +stopy hvězd
nebo Stopy hvězd), Ohňostroj, Jednoduché panoráma nebo Portrét domác. zvířat
- Kreativní režim
- Režim Inteligentní portrét
• Digitální zoom nelze použít v jiných režimech fotografování při použití některých nastavení
(A62).
Nastavení zvuku
Stiskněte tlačítko d M vyberte z (nastavení) M Nastavení zvuku M tlačítko k
Volba
Popis
Zvuk tlačítek
Je-li vybrána volba Zapnuto (výchozí nastavení), fotoaparát vygeneruje
jedno pípnutí vždy při provedení úkonu obsluhy, dvě pípnutí při zaostření
na objekt a tři pípnutí při chybě. Ozve se také zvuk uvítací obrazovky.
• Při používání motivového programu Portrét domác. zvířat nebo
Sledování ptáků je zvuková signalizace vypnutá.
Zvuk závěrky
Je-li vybrána volba Zapnuto (výchozí nastavení), je při uvolnění závěrky
vygenerován zvuk závěrky.
• Zvuk závěrky při záznamu videosekvencí nebo použití motivového
programu Jednoduché panoráma, Portrét domác. zvířat nebo
Sledování ptáků nevychází.
139
Použití menu
Menu nastavení
Automat. vypnutí
Stiskněte tlačítko d M vyberte z (nastavení) M Automat. vypnutí M tlačítko k
Nastavte čas, který uplyne před přepnutím fotoaparátu do pohotovostního režimu (A19).
Můžete vybrat volbu 30 s, 1 min (výchozí nastavení), 5 min nebo 30 min.
C
Nastavení funkce automatického vypnutí
Doba, po jejímž uplynutí fotoaparát přejde do pohotovostního režimu, je v následujících situacích
neměnná:
• Když je zobrazeno menu: 3 minut (je-li automatické vypnutí nastaveno na hodnotu 30 s nebo
1 min)
• Při fotografování pomocí režimu Aut. portrét dom. zvířat: 5 minut (je-li automatické vypnutí
nastaveno na hodnotu 30 s nebo 1 min)
• Při fotografování pomocí režimu Samospoušť det. úsměv: 5 minut (je-li automatické vypnutí
nastaveno na hodnotu 30 s nebo 1 min)
• Když je připojen kabel HDMI: 30 minut
• Při připojeném síťovém zdroji: 30 minut
• Při čekání na připojení k chytrému zařízení: 30 minut
140
Použití menu
Menu nastavení
Formátovat kartu/Formátovat paměť
Stiskněte tlačítko d M vyberte z (nastavení) M Formátovat kartu/Formátovat
paměť M tlačítko k
Pomocí této volby můžete zformátovat paměťovou kartu nebo interní paměť.
Zformátováním paměťových karet nebo interní paměti dojde k trvalému vymazání
všech dat. Vymazaná data už nelze obnovit. Před formátováním vždy uložte důležité
snímky do počítače.
• Toto nastavení nemusí být dostupné, když je navázáno bezdrátové spojení.
Formátování paměťové karty
• Vložte paměťovou kartu do fotoaparátu.
• Zvolte možnost Formátovat kartu v menu nastavení a poté stiskněte tlačítko k.
Formátování interní paměti
• Vyjměte paměťovou kartu z fotoaparátu.
• Zvolte možnost Formátovat paměť v menu nastavení a poté stiskněte tlačítko k.
Pro spuštění formátování zvolte na zobrazené obrazovce možnost Formátovat a stiskněte
tlačítko k.
• Dokud nebude formátování dokončeno, nevypínejte fotoaparát ani neotvírejte krytku
prostoru pro baterii/krytku slotu pro paměťovou kartu.
Jazyk/Language
Stiskněte tlačítko d M vyberte z (nastavení) M Jazyk/Language M tlačítko k
Vyberte jazyk pro veškerá menu a zprávy fotoaparátu.
141
Použití menu
Menu nastavení
Komentář ke snímku
Stiskněte tlačítko d M vyberte z (nastavení) M Komentář ke snímku M tlačítko k
Připojte komentář, který byl dříve zaregistrován ke snímkům, jenž budou pořízeny.
• Připojený komentář můžete vložit do snímků, které budou odeslány do chytrého zařízení
pomocí aplikace SnapBridge. Aplikaci SnapBridge je nutné nastavit předem. Další
informace naleznete v online nápovědě k aplikaci SnapBridge.
• Připojený komentář lze rovněž zkontrolovat pomocí metadat ViewNX-i.
Volba
Připojit komentář
Zadat komentář
B
Popis
Ke snímkům bude přiřazen komentář
zaregistrovaný funkcí Zadat komentář.
• Vyberte možnost Připojit komentář,
stiskněte tlačítko K a zaškrtněte
políčko (w). Když stisknete tlačítko
k, nastavení bude aktivováno
a komentář bude přiřazen k později
zaznamenaným snímkům.
Komentář ke snímku
Připojit komentář
Zadat komentář
XXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXX
Poznámky ke komentářům ke snímkům
Komentáře ke snímkům nelze připojovat k videosekvencím.
C
Zobrazení komentářů ke snímkům
Komentáře ke snímkům se nezobrazují ani při přehrávání snímků ve fotoaparátu.
142
Použití menu
Menu nastavení
Nastav.
Potvrdit
Můžete zaregistrovat komentář s délkou až 36 alfanumerických znaků.
• Vyberte možnost Zadat komentář, stiskněte tlačítko K a zobrazí se
vstupní obrazovka. Další informace o metodě zadávání najdete v části
„Obsluha klávesnice pro vstup textu“ (A132).
Informace o autor. právu
Stiskněte tlačítko d M vyberte z (nastavení) M Informace o autor. právu M
tlačítko k
Připojte informace o autorském právu, které byly dříve zaregistrovány ke snímkům, které
budou pořízeny.
• Připojené informace o autorském právu můžete vložit do snímků, které budou odeslány
do chytrého zařízení pomocí aplikace SnapBridge. Aplikaci SnapBridge je nutné nastavit
předem. Další informace naleznete v online nápovědě k aplikaci SnapBridge.
• Připojené informace o autorském právu lze rovněž zkontrolovat pomocí metadat
ViewNX-i.
Volba
Připoj. info o
autor. právu
Popis
Ke snímkům budou přiřazeny
informace o autorském právu
zaregistrované funkcemi Autor a
Autorské právo.
• Vyberte možnost Připoj. info o
autor. právu, stiskněte tlačítko K
a zaškrtněte políčko (w). Když
stisknete tlačítko k, nastavení bude
aktivováno a informace o autorském
právu budou přiřazeny k později
zaznamenaným snímkům.
Informace o autor. právu
Připoj. info o autor. právu
Autor
XXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXX
Autorské právo
XXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXX
Nastav.
Potvrdit
Autor
Můžete zaregistrovat jméno autora s délkou až 36 alfanumerických znaků.
• Vyberte možnost Autor, stiskněte tlačítko K a zobrazí se vstupní
obrazovka. Další informace o metodě zadávání najdete v části „Obsluha
klávesnice pro vstup textu“ (A132).
Autorské právo
Můžete zaregistrovat jméno držitele autorských práv s délkou až
54 alfanumerických znaků.
• Vyberte možnost Autorské právo, stiskněte tlačítko K a zobrazí se
vstupní obrazovka. Další informace o metodě zadávání najdete v části
„Obsluha klávesnice pro vstup textu“ (A132).
B
Poznámky k informacím o autorském právu
• Informace o autorském právu nelze připojovat k videosekvencím.
• Abyste zabránili nelegálnímu používání jména autora a držitele autorských práv, před zapůjčením
nebo převedením vlastnictví fotoaparátu nezapomeňte nastavení Připoj. info o autor. právu
deaktivovat. Také se ujistěte, že byla pole jména autora a držitele autorských práv vymazána.
• Společnost Nikon nenese odpovědnost za žádné potíže či škody vzniklé v důsledku použití
funkce Informace o autor. právu.
C
Zobrazení informací o autorském právu
• Informace o autorském právu se nezobrazují ani při přehrávání snímků ve fotoaparátu.
• Jestliže vložíte možnost Autor i Autorské právo, vloží se do snímků v aplikaci SnapBridge pouze
jméno vlastníka autorských práv.
143
Použití menu
Menu nastavení
Zobrazení dat o poloze
Stiskněte tlačítko d M vyberte z (nastavení) M Zobrazení dat o poloze M
tlačítko k
Tato možnost se používá k zobrazení informací o poloze získaných z chytrého zařízení.
Získávání informací o poloze z chytrého zařízení
Informace o připojení k chytrým zařízením nebo použití aplikace SnapBridge naleznete
v přiloženém dokumentu „SnapBridge Průvodce připojením“ a v online nápovědě k aplikaci
SnapBridge.
1
Pro navázání připojení Bluetooth mezi fotoaparátem a chytrým
zařízením použijte aplikaci SnapBridge.
2
Na kartě A v aplikaci SnapBridge M Auto link (Automaticky
propojit) M povolte možnost Synchronize location data
(Synchronizovat data o poloze).
• Při získávání informací o poloze se na obrazovce fotografování na fotoaparátu zobrazí z.
• Když se zobrazí z, u pořízených snímků se zaznamenají informace o poloze.
• Chcete-li získávání informací o poloze ukončit, zakažte možnost Synchronize location
data (Synchronizovat data o poloze).
144
Použití menu
Menu nastavení
Nabíjení z počítače
Stiskněte tlačítko d M vyberte z (nastavení) M Nabíjení z počítače M tlačítko k
Volba
Popis
a Auto
(výchozí
nastavení)
Je-li fotoaparát připojen k zapnutému počítači (A93), baterie vložená do
fotoaparátu se automaticky nabíjí napájením poskytovaným počítačem.
• Kontrolka zapnutí přístroje (kontrolka nabíjení) pomalu bliká, což
znamená, že se baterie dobíjí. Až bude dobíjení hotovo, kontrolka
zapnutí přístroje (kontrolka nabíjení) přestane blikat a bude svítit
nepřerušovaně.
Vypnuto
Po připojení fotoaparátu k počítači se baterie vložená do fotoaparátu
nenabíjí.
B
Poznámky k nabíjení pomocí počítače
• Po připojení k počítači se fotoaparát zapne a započne nabíjení. Vypnutím fotoaparátu se nabíjení
ukončí.
• Nabití zcela vybité baterie trvá přibližně 5 hodin. Pokud současně probíhá přenos snímků,
doba nabíjení se prodlouží.
• Fotoaparát se automaticky vypne, pokud do 30 minut po dokončení nabíjení baterie nedojde ke
komunikaci s počítačem.
B
Když kontrolka zapnutí přístroje (kontrolka nabíjení) rychle bliká
Nabíjení nelze provést. Možné příčiny jsou uvedeny níže.
• Okolní teplota není vhodná k nabíjení. Baterii nabíjejte v místnosti s teplotou 5 °C až 35 °C.
• Kabel USB není správně zapojen nebo došlo k závadě baterie. Zkontrolujte správnost zapojení
kabelu USB nebo v případě potřeby vyměňte baterii.
• Počítač je v režimu spánku a nedodává elektrickou energii. Uveďte počítač do pracovního režimu.
• Baterii nelze nabíjet, protože počítač nedodává do fotoaparátu energii z důvodu nastavení
či specifikace počítače.
145
Použití menu
Menu nastavení
Resetovat vše
Stiskněte tlačítko d M vyberte z (nastavení) M Resetovat vše M tlačítko k
Při vybrání položky Resetovat dojde k obnovení výchozích nastavení fotoaparátu.
• Nastavení menu sítě budou rovněž obnovena na výchozí hodnoty.
• Určitá nastavení, například Časové pásmo a datum nebo Jazyk/Language, se
neresetují.
• Toto nastavení nemusí být dostupné, když je navázáno bezdrátové spojení.
C
Obnova číslování souborů
Chcete-li obnovit číslování souborů na hodnotu „0001“, před zvolením možnosti Resetovat vše
vymažte všechny snímky uložené na paměťové kartě nebo v interní paměti (A21).
Splňované standardy
Stiskněte tlačítko d M vyberte z (nastavení) M Splňované standardy M tlačítko k
Podívejte se na některá označení shody s předpisy a normami, které fotoaparát plní.
Verze firmwaru
Stiskněte tlačítko d M vyberte z (nastavení) M Verze firmwaru M tlačítko k
Zobrazit aktuální verzi firmwaru fotoaparátu.
• Toto nastavení nemusí být dostupné, když je navázáno bezdrátové spojení.
146
Použití menu
Menu nastavení
Když nastanou potíže
Řešení možných problémů ...................................................................................................... 148
Chybová hlášení........................................................................................................................... 157
147
Když nastanou potíže
Řešení možných problémů
Pokud fotoaparát nefunguje podle očekávání, dříve, než se obrátíte na dodavatele nebo
autorizovaný servis společnosti Nikon, vyzkoušejte následující postupy.
• Tento problém by mohlo vyřešit jedno vypnutí fotoaparátu.
• Pokud nemůžete najít relevantní položku, nahlédněte také do části „Chybová hlášení“
(A157) nebo na web společnosti Nikon pro vaši oblast.
Problémy s napájením, zobrazením a nastavením
Problém
A
Příčina/řešení
Fotoaparát je
zapnutý, ale
nereaguje.
• Vyčkejte na ukončení záznamu.
• Pokud problém přetrvává, vypněte fotoaparát.
Pokud se fotoaparát nevypne, vyjměte a znovu vložte baterii
nebo baterie. Používáte-li síťový zdroj, odpojte a znovu
připojte síťový zdroj.
Pamatujte si, že i přes ztrátu aktuálně zaznamenávaných dat
nebudou vyjmutím nebo odpojením zdroje energie
ovlivněna data, která již byla zaznamenána.
–
Fotoaparát nelze
zapnout.
Baterie je vybitá.
12, 13,
165
19
Fotoaparát se bez
varování vypne.
• Fotoaparát se automaticky vypne kvůli šetření energie
(funkce automatického vypnutí).
• Fotoaparát a baterie nemusí fungovat správně při nízkých
teplotách.
• Vnitřek fotoaparátu nebo baterie jsou horké. Nechte
fotoaparát vypnutý, dokud vnitřek fotoaparátu nevychladne,
a potom fotoaparát zkuste zapnout znovu.
Monitor nic
nezobrazuje.
• Fotoaparát je vypnutý.
• Baterie je vybitá.
• Fotoaparát se automaticky vypne kvůli šetření energie
(funkce automatického vypnutí).
• Fotoaparát je připojen k televizoru nebo počítači.
• Probíhá fotografování v motivovém programu
Vícenásobná expoz. Zjasnit.
14
17
19
Fotoaparát se
zahřál.
Fotoaparát se může při delším snímání videosekvencí nebo při
používání za vysokých okolních teplot zahřát na vysokou
teplotu. Nejde o závadu.
148
Když nastanou potíže
Řešení možných problémů
165
–
–
–
–
A
Problém
Příčina/řešení
13
Baterii vloženou do
fotoaparátu nelze
nabít.
• Zkontrolujte všechna připojení.
• Pokud je fotoaparát připojen k počítači, nemusí docházet
k nabíjení baterie kvůli některému z níže uvedených důvodů.
- Vypnuto V menu nastavení je u položky Nabíjení z
počítače vybrána možnost.
- Nabíjení baterie se ukončí při vypnutí fotoaparátu.
- Nabíjení baterie není možné, pokud ve fotoaparátu není
nastaven jazyk displeje, datum a čas, nebo pokud byly
datum a čas resetovány v důsledku vybití baterie hodin
fotoaparátu. K dobití baterie použijte síťový zdroj/
nabíječku.
- Nabíjení baterie se může ukončit, jestliže počítač přejde do
úsporného režimu.
- V závislosti na specifikaci, nastavení a stavu počítače
nemusí být nabíjení možné.
• Okolní oblast je příliš silně osvětlena.
- Přesuňte se na tmavší místo.
• Upravte jas obrazovky.
–
Monitor je špatně
čitelný.
145
–
14
–
–
135
• Pokud nejsou nastaveny hodiny fotoaparátu, na obrazovce
fotografování bliká symbol O a snímky a videosekvence
uložené před nastavením hodin mají časový údaj „00/00/
0000 00:00“ nebo „01/01/2019 00:00“. V menu nastavení
nastavte správný čas a datum pro Časové pásmo a datum.
• Hodiny fotoaparátu jsou méně přesné než běžné hodinky či
hodiny. Pravidelně porovnávejte čas na hodinách fotoaparátu s
přesnějšími hodinkami a podle potřeby je znovu nastavte.
4, 133
Na obrazovce se
nezobrazují žádné
informace.
Provozní informace a informace o snímku mohou být skryté.
Opakujte stisknutí tlačítka s, dokud se informace nezobrazí.
4
Razítko data
funkce není k
dispozici.
Časové pásmo a datum Funkce není nastavena v menu
nastavení.
133
Na snímky není
vkopírováno
datum ani v
případě aktivace
funkce Razítko
data.
• V některých režimech fotografování nebo při použití
některých nastavení v jiných funkcích nelze časový údaj
použít.
• Datum nelze vkopírovat do videosekvencí.
61, 136
Na obrazovce bliká
symbol O.
Datum a čas
záznamu nejsou
správné.
149
Když nastanou potíže
Řešení možných problémů
A
Problém
Příčina/řešení
Při zapnutí
fotoaparátu se
zobrazuje okno pro
nastavení časového
pásma a data.
Baterie hodin je vybitá. Byly obnoveny výchozí hodnoty všech
nastavení. Znovu proveďte nastavení fotoaparátu.
• Baterie vnitřních hodin slouží k napájení hodin fotoaparátu
a k zachování určitých nastavení. Doba nabíjení baterie
hodin je přibližně 10 hodin od vložení baterie do fotoaparátu
nebo připojení fotoaparátu k síťovému zdroji (prodává se
zvlášť); baterie hodin pracuje několik dní i po vyjmutí baterie
fotoaparátu.
–
Je-li pro Režim autofokusu nastavena hodnota Nepřetržitý
AF nebo je-li fotoaparát v některých režimech fotografování,
může vydávat slyšitelný zvuk zaostřování.
24, 114,
121
Nastavení
fotoaparátu bylo
vymazáno.
Fotoaparát vydává
zvuky.
Problémy při fotografování
Problém
Nelze přepnout do
režimu
fotografování.
Nelze pořídit
snímky ani
zaznamenat
videosekvence.
Fotoaparát není
schopen zaostřit.
A
Příčina/řešení
Odpojte kabel HDMI nebo kabel USB.
87
• Je-li fotoaparát v režimu přehrávání, stiskněte tlačítko c,
tlačítko spouště nebo tlačítko b (e).
• Pokud je zobrazeno menu, stiskněte tlačítko d.
• Pokud bliká symbol Q (indikace připravenosti k záblesku),
nabíjí se blesk. Počkejte, dokud nabíjení neskončí.
• Do fotoaparátu vložte paměťovou kartu s dostatkem
volného místa.
• Baterie je vybitá.
2, 20
• Objekt je příliš blízko. Zkuste fotografovat s režimem
automatické volby motivového programu, v motivovém
programu Makro nebo v režimu makro.
• Objekt lze obtížně zaostřit.
• U funkce Pomoc. světlo AF v menu nastavení vyberte
možnost Auto.
• Fotoaparát vypněte a poté znovu zapněte.
24, 28,
32, 46,
50
57
138
150
Když nastanou potíže
Řešení možných problémů
97
47
12
12, 13,
165
–
Problém
A
Příčina/řešení
• Použijte blesk.
• Zvyšte hodnotu citlivosti ISO.
• Při fotografování statických snímků aktivujte volbu Redukce
vibrací pro snímky. Při zaznamenávání videosekvencí
aktivujte volbu Redukce vibrací pro video.
• Stabilizujte fotoaparát stativem (ještě lepší výsledek získáte
souběžným použitím samospouště).
47
110
122,
138
Na snímcích
pořízených s
bleskem se
zobrazují jasné
body.
Světlo blesku se odráží od částic ve vzduchu. Zasuňte blesk.
19, 47
Při expozici snímku
nedojde k použití
blesku.
• Blesk není vysunut.
• V některých režimech fotografování nebo při použití určitých
nastavení v jiných funkcích se blesk nepoužívá.
19, 47
59, 61
• Digitální zoom V menu nastavení je funkce nastavena na
možnost Vypnuto.
• V některých režimech fotografování nebo při použití
některých nastavení v jiných funkcích nelze použít digitální
zoom.
139
Nelze použít
digitální zoom.
Režim obrazu
funkce není k
dispozici.
V některých režimech fotografování nebo při použití určitých
nastavení v jiných funkcích nelze vybrat možnost Režim
obrazu.
Při expozici snímku
není slyšet žádný
zvuk.
• Vypnuto V menu nastavení je u funkce Zvuk závěrky v
Nastavení zvuku vybrána možnost. Při použití některých
režimů fotografování není slyšet žádný zvuk, i když je vybrána
volba Zapnuto.
• Neblokujte reproduktor.
Pomocné světlo AF
se nerozsvítí.
Vypnuto je v menu nastavení vybráno pro možnost Pomoc.
světlo AF. V závislosti na poloze zaostřovacího pole nebo
aktuálním režimu fotografování nemusí pomocné světlo AF
svítit, ani když vyberete možnost Auto.
138
Snímky jsou
skvrnité.
Objektiv je znečištěný. Očistěte objektiv.
168
Barvy jsou
nepřirozené.
Vyvážení bílé barvy nebo barevný odstín není správně nastaven. 33, 106
Na snímku jsou
náhodně
rozmístěné jasně
zbarvené pixely
(„šum“).
Objekt je tmavý a čas závěrky je příliš dlouhý nebo citlivost ISO
příliš vysoká. Šum lze omezit takto:
• Použitím blesku.
• Zadáním nižší hodnoty citlivosti ISO.
Snímky jsou
rozmazané.
151
Když nastanou potíže
Řešení možných problémů
49
62, 139
61, 104
139
3
47
110
A
Problém
Příčina/řešení
Snímky jsou příliš
tmavé
(podexponované).
• Blesk je zasunutý nebo byl vybrán režim fotografování, který
neumožňuje použití blesku.
• Reflektor blesku je zakrytý.
• Objekt je mimo dosah blesku.
• Použijte korekci expozice.
• Zvyšte citlivost ISO.
• Objekt je v protisvětle. Vyberte motivový program Protisvětlo
nebo vysuňte blesk a nastavte zábleskový režim X (doplňkový
záblesk).
19, 47,
59
17
176
51
110
30, 47
Snímky jsou příliš
světlé
(přeexponované).
Použijte korekci expozice.
51
Korigují se jiné
oblasti než červené
oči.
Použijte jakýkoli expoziční režim kromě Noční portrét, změňte
nastavení blesku na jinou hodnotu než V (automatická
aktivace blesku s redukcí efektu červených očí) a zkuste snímek
pořídit znovu.
47, 59
Pleťové tóny
obličeje nejsou
změkčeny.
• Za určitých snímacích podmínek se může stát, že se odstíny
pleti na tváři nezměkčí.
• Pro snímky obsahující čtyři a více obličejů vyzkoušejte použití
efektu Změkčení pleti v rámci volby Vylepšení vzhledu
v menu přehrávání.
Ukládání snímků
trvá dlouhou dobu.
V následujících situacích může ukládání snímků trvat delší dobu:
• když je v činnosti funkce redukce šumu, například při
fotografování při nedostatku světla;
• pokud je režim blesku nastaven na hodnotu
V (automatická aktivace blesku s redukcí efektu červených
očí);
• pokud je pro motivový program zvoleno Noční krajina,
Noční portrét nebo Protisvětlo (pokud je položka HDR
nastavena na možnostZapnuto);
• pokud se při fotografování používá funkce změkčení pleti;
• při použití režimu sériového snímání.
152
Když nastanou potíže
Řešení možných problémů
42
71
–
48
28, 29
41, 42
108
Problémy při přehrávání
Problém
A
Příčina/řešení
Soubor nelze
přehrát.
• Tento fotoaparát nemusí být schopen přehrávat snímky
uložené digitálním fotoaparátem jiné značky či jiným
modelem fotoaparátu.
• Tento fotoaparát nemusí být schopen přehrávat
videosekvence uložené digitálním fotoaparátem jiné značky
nebo jiným modelem.
• Tento fotoaparát nemusí být schopen přehrávat data
upravená na počítači.
–
Nelze zvětšit
snímek.
• U těchto videosekvencí nelze použít zvětšení výřezu snímku.
• Při zvětšení výřezu snímku, který má malou velikost, se může
míra zvětšení na obrazovce lišit od skutečné míry zvětšení
snímku.
• Fotoaparát nemůže zvětšit snímky zaznamenané digitálním
fotoaparátem jiné značky nebo jiným modelem.
–
Snímek nelze
upravit.
• Některé snímky nelze upravovat. Je možné, že snímky, které
již byly upraveny, nebude možné nadále upravovat.
• Na paměťové kartě nebo v interní paměti není k dispozici
dostatek volného prostoru.
• Tento fotoaparát není schopen upravovat snímky pořízené
jinými fotoaparáty.
• Funkce určené k úpravě snímků nejsou k dispozici pro
videosekvence.
Snímek nelze
otočit.
Tento fotoaparát nedokáže otáčet snímky pořízené jinou
značkou fotoaparátu nebo jiným modelem digitálního
fotoaparátu.
153
Když nastanou potíže
Řešení možných problémů
38, 69
–
–
–
–
Problémy s externími zařízeními
Problém
A
Příčina/řešení
–
Nelze vybrat možnost
Připojit k chytrému
zaříz..1/Nelze párovat
s chytrým zařízením
pomocí možnosti
Připojit k chytrému
zaříz..1
• Při prvním navazování bezdrátového spojení
postupujte podle přiloženého dokumentu „SnapBridge
Průvodce připojením“.
• Použijte dostatečně nabitou baterii.
• Do fotoaparátu vložte paměťovou kartu s dostatkem
volného místa.
• Odpojte kabel HDMI nebo kabel USB.
• V části Menu sítě ve fotoaparátu proveďte následující
nastavení.
- Režim V letadle: Vypnuto
- Volba připojení: Chytré zařízení
- Bluetooth M Připojení: Povolit
• Povolte na chytrém zařízení funkci Bluetooth.
129
Spárovaná chytrá
zařízení se nepřipojí
automaticky přes
rozhraní Bluetooth.1
• V části Menu sítě ve fotoaparátu proveďte následující
nastavení.
- Režim V letadle: Vypnuto
- Volba připojení: Chytré zařízení
- Bluetooth M Připojení: Povolit
• Pokud je fotoaparát spárován s více chytrými
zařízeními, vyberte chytré zařízení, které chcete připojit,
v položce Menu sítě M Bluetooth M Spárovaná
zařízení ve fotoaparátu.
• Pokud je v aplikaci SnapBridge zaregistrováno více
fotoaparátů, přejděte k fotoaparátu, který chcete
připojit pomocí aplikace SnapBridge.
154
Když nastanou potíže
Řešení možných problémů
–
12
87
129
–
131
–
Problém
Příčina/řešení
Do chytrého zařízení,
které je připojeno
pomocí aplikace
SnapBridge, nelze nahrát
snímky.1
• Pomocí funkce automatického propojení lze nahrávat
automaticky pouze při připojení přes rozhraní
Bluetooth. Abyste mohli nahrávat automaticky,
proveďte následující nastavení.
- Menu sítě M Odesílat při fotografování M
Statické snímky ve fotoaparátu: Ano
- Karta A aplikace SnapBridge M Auto link
(Automaticky propojit) M Auto download
(Automatické stažení): Povolit
- Pokud je položka Menu sítě M Bluetooth M
Odesíl. ve vypnutém stavu ve fotoaparátu
nastavena na hodnotu Vypnuto, změňte toto
nastavení na Zapnuto nebo zapněte fotoaparát.
• Při nahrávání velkého počtu snímků během
komunikace přes Bluetooth se může přerušit spojení.
Pokud fotoaparát vypnete a pak opět zapnete, spojení
s chytrým zařízením se obnoví.
Nahrávání bude po obnovení připojení fotoaparátu
pokračovat v následujících situacích.
- Když je položka Menu sítě M Odesílat při
fotografování M Statické snímky ve fotoaparátu
nastavena na hodnotu Ano
- Když se snímky označí pro nahrávání v části Menu
přehrávání M Označit pro přenos ve fotoaparátu
• Když s fotoaparátem pracujete, nemusí být možné
nahrávat snímky nebo může dojít ke zrušení nahrávání.
A
130
–
131
–
–
Do chytrého zařízení
připojeného pomocí
aplikace SnapBridge nelze
stahovat statické snímky
v původní velikosti.1
Při nastavení Odesílat při fotografování a Označit pro
přenos ve fotoaparátu se statické snímky nahrávají
s velikostí obrazu 2 megapixely. Pro nahrávání v původní
velikosti použijte funkci Download pictures (Stáhnout
snímky) v aplikaci SnapBridge.
–
Z chytrého zařízení, které
je připojeno pomocí
aplikace SnapBridge,
nelze fotografovat na
dálku.1
• Pokud není v interní paměti ani na paměťové kartě
žádné volné místo, nelze provést fotografování na
dálku. Vymažte nepotřebné snímky nebo vložte
paměťovou kartu s dostatkem volného místa.
• Když s fotoaparátem pracujete, nemusí být možné
provést fotografování na dálku.
–
Při použití připojení Wi-Fi
pomocí aplikace
SnapBridge je nízká
kvalita komunikace nebo
extrémně pomalé
nahrávání snímků.
Pokuste se v části Menu sítě M Wi-Fi M Typ připojení
Wi-Fi M Kanál ve fotoaparátu změnit kanál.
130
155
Když nastanou potíže
Řešení možných problémů
Problém
• Použijte dostatečně nabitou baterii.
• V části Menu sítě ve fotoaparátu proveďte následující
nastavení.
- Režim V letadle: Vypnuto
- Volba připojení: Dálkové ovládání
- Bluetooth M Připojení: Povolit
–
129
173
Fotoaparát nereaguje,
když se používá dálkové
ovládání ML-L7.2
• Fotoaparát není připojen k dálkovému ovládání ML-L7
(dodává se samostatně). Navažte připojení stisknutím
tlačítka napájení na dálkovém ovládání. Pokud se na
obrazovce fotografování nezobrazí M, zopakujte
párování.
• Dálkové ovládání lze používat pouze pro operace
fotografování.
• S tímto fotoaparátem nelze používat tlačítka w1/w2
na dálkovém ovládání.
• K fotoaparátu je připojen počítač nebo tiskárna.
• Paměťová karta neobsahuje žádné snímky.
• Aby bylo možné přehrát snímky uložené v interní
paměti, je třeba vyjmout paměťovou kartu.
–
–
12
•
•
•
•
•
–
87
87, 93
–
–
V televizoru se
nezobrazují snímky.
Nikon Transfer 2 se
nespustí, je-li fotoaparát
připojen k počítači.
1
2
A
Příčina/řešení
Nelze vybrat možnost
Připojení k dálk.
ovládání.2/K párování
s dálkovým ovládáním
ML-L7 nelze použít
možnost Připojení k
dálk. ovládání.2
Fotoaparát je vypnutý.
Baterie je vybitá.
Kabel USB není správně připojen.
Počítač nerozpozná fotoaparát.
Počítač není nastaven tak, aby se aplikace Nikon Transfer 2
spouštěla automaticky. Další informace o používání aplikace
Nikon Transfer 2 naleznete v nápovědě, která je součástí
aplikace ViewNX-i.
171
171
Obrazovka PictBridge se
po připojení fotoaparátu
k tiskárně nezobrazí.
U některých tiskáren kompatibilních se standardem PictBridge se
úvodní obrazovka systému PictBridge nemusí zobrazit a tisk
snímků nemusí být možný, pokud je v menu nastavení vybrána
pro položku Nabíjení z počítače možnost Auto. Nastavte
položku Nabíjení z počítače na možnost Vypnuto a znovu
propojte fotoaparát s tiskárnou.
145
Snímky určené pro tisk
nejsou zobrazeny.
• Paměťová karta neobsahuje žádné snímky.
• Aby bylo možné vytisknout snímky uložené v interní
paměti, je třeba vyjmout paměťovou kartu.
–
12
Nelze vybrat velikost
papíru pomocí
fotoaparátu.
V následujících situacích nelze vybrat velikost papíru ve
fotoaparátu, ani když se tiskne s tiskárnou kompatibilní se
standardem PictBridge. Velikost papíru nastavte pomocí tiskárny.
–
• Tiskárna nepodporuje velikosti papíru specifikované
fotoaparátem.
• Tiskárna automaticky vybírá velikost papíru.
Viz přiložený dokument „SnapBridge Průvodce připojením“ a online nápověda k aplikaci
SnapBridge.
Informace naleznete v návodu k obsluze přiloženém k dálkovému ovládání ML-L7 (dodává se
samostatně).
156
Když nastanou potíže
Řešení možných problémů
Chybová hlášení
Zobrazí-li se chybová zpráva, věnujte pozornost níže uvedené tabulce.
• Pokud nemůžete najít relevantní položku, hledejte také v části „Řešení možných
problémů“ (A148).
Indikace
Zvýšená teplota baterie.
Fotoaparát se vypne.
A
Příčina/řešení
Fotoaparát se automaticky vypne. Před dalším použitím
vyčkejte, až fotoaparát a baterie vychladnou.
–
Paměťová karta chráněna
proti zápisu.
Spínač ochrany proti zápisu je v zamčené poloze.
Odemkněte ho.
167
Není možné použít tuto
kartu.
Došlo k chybě při přístupu k paměťové kartě.
• Použijte schválenou paměťovou kartu.
• Zkontrolujte, zda jsou čisté kontakty.
• Zkontrolujte, zda je paměťová karta vložena správně.
12, 179
Karta není zformátovaná.
Formátovat kartu?
Paměťová karta nebyla naformátována pro použití ve
fotoaparátu.
Při formátování jsou odstraněna všechna data uložená na
paměťové kartě. Potřebujete-li uchovat kopii libovolného
ze snímků, vyberte volbu Ne a před naformátováním
paměťové karty uložte požadované kopie do počítače
nebo na jiné médium. Zvolte Ano a stiskněte tlačítko
k pro zformátování paměťové karty.
167
Nedostatek paměti.
Vymažte snímky nebo vložte novou paměťovou kartu.
12, 21
Došlo k chybě při ukládání snímku.
Vložte novou paměťovou kartu nebo naformátujte
paměťovou kartu či interní paměť.
12, 141
Fotoaparát dosáhl maximálního možného čísla souboru.
Vložte novou paměťovou kartu nebo naformátujte
paměťovou kartu či interní paměť.
12, 141
Není k dispozici dostačující prostor pro uložení kopie.
Vymažte snímky z cílového umístění.
21
Zkontrolujte, zda je možné snímky upravovat.
69, 153
Fotoaparát se vypne, aby
se zabránilo přehřátí.
Tuto kartu nelze přečíst.
Snímek není možné uložit.
Snímek není možné
upravit.
157
Když nastanou potíže
Chybová hlášení
Indikace
A
Příčina/řešení
Videosekvenci nelze
zaznamenat.
Došlo k chybě uplynutí časové prodlevy při ukládání
videosekvence na paměťovou kartu.
Zvolte paměťovou kartu s vyšší rychlostí zápisu.
V paměti nejsou žádné
snímky.
V interní paměti nebo na paměťové kartě nejsou žádné
snímky.
• Aby bylo možné přehrát snímky uložené v interní
paměti, je třeba vyjmout paměťovou kartu.
• Pokud chcete snímky uložené v interní paměti
fotoaparátu zkopírovat do paměťové karty, stiskněte
tlačítko d a vyberte v menu přehrávání možnost
Kopie.
Soubor neobsahuje žádná
obrazová data.
Soubor nebyl vytvořen nebo upraven tímto fotoaparátem.
Soubor nelze zobrazit pomocí tohoto fotoaparátu.
Soubor si můžete prohlédnout v počítači nebo v zařízení,
ve kterém byl tento soubor vytvořen či upraven.
–
Snímek nelze vybrat.
Snímky pořízené jinými fotoaparáty nelze označit pro
přenos.
–
Všechny snímky jsou
skryté.
Pro prezentaci atd. nejsou k dispozici žádné snímky.
125
Tento snímek nelze
vymazat.
Snímek je chráněn.
Vypněte ochranu.
126
Vysuňte blesk.
Blesk není vysunut.
Před fotografováním v motivovém programu Noční
portrét nebo Protisvětlo (když je položka HDR
nastavena na Vypnuto) vysuňte blesk.
29, 47
Vypněte fotoaparát a
znovu jej zapněte.
Při činnosti objektivu došlo k chybě.
Nepoužívejte na objektiv nadměrnou sílu.
Pokud fotoaparát vypnete a pak opět zapnete, činnost
objektivu bude opět normální.
Pokud závada přetrvává i po vypnutí a zapnutí
fotoaparátu, obraťte se na prodejce nebo zástupce
autorizovaného servisu společnosti Nikon.
148
Chyba komunikace
Došlo k chybě při komunikaci s tiskárnou.
Vypněte fotoaparát a znovu připojte kabel USB.
89
Systémová chyba
V interních obvodech fotoaparátu došlo k chybě.
V takovém případě vypněte fotoaparát, vyjměte a znovu
vložte baterii a fotoaparát zapněte. Pokud závada
přetrvává, obraťte se na svého dodavatele nebo na
autorizovaný servis Nikon.
148
Chyba tiskárny:
zkontrolujte stav tiskárny.
Po vyřešení problému zvolte Obnovit a obnovte tisk
stisknutím tlačítka k.*
–
Chyba tisku: zkontrolujte
papír.
Vložte papír předepsané velikosti, vyberte položku
Obnovit a pak obnovte tisk stisknutím tlačítka k.*
–
158
Když nastanou potíže
Chybová hlášení
77, 179
12
127
A
Indikace
Příčina/řešení
Chyba tisku: zablokovaný
papír v tiskárně.
Vyjměte zaseknutý papír, zvolte Obnovit a obnovte tisk
stisknutím tlačítka k.*
–
Chyba tisku: doplňte
papír.
Vložte papír předepsané velikosti, vyberte položku
Obnovit a pak obnovte tisk stisknutím tlačítka k.*
–
Chyba tisku: zkontrolujte
inkoust.
Došlo k problému s inkoustem tiskárny.
Zkontrolujte inkoust, vyberte volbu Obnovit a obnovte
tisk stisknutím tlačítka k.*
–
Chyba tisku: vyměňte
inkoust.
Vyměňte tiskovou kazetu, zvolte Obnovit a obnovte tisk
stisknutím tlačítka k.*
–
Chyba tisku: porušený
soubor.
Došlo k problému se souborem snímku, který má být
vytištěn.
Vyberte položku Zrušit a zrušte tisk stisknutím tlačítka
k.
–
* Další instrukce a informace naleznete v dokumentaci k tiskárně.
159
Když nastanou potíže
Chybová hlášení
Technické informace
Upozornění .................................................................................................................................... 161
Poznámky k funkcím bezdrátové komunikace................................................................. 162
Péče o výrobek ............................................................................................................................. 164
Fotoaparát ............................................................................................................................ 164
Baterie..................................................................................................................................... 165
Síťový zdroj/nabíječka ...................................................................................................... 166
Paměťové karty ................................................................................................................... 167
Čištění a uchovávání .................................................................................................................. 168
Čištění..................................................................................................................................... 168
Úložiště................................................................................................................................... 168
Názvy souborů.............................................................................................................................. 169
Příslušenství................................................................................................................................... 170
ML-L7 Dálkové ovládání................................................................................................... 171
Specifikace ..................................................................................................................................... 175
Podporované paměťové karty....................................................................................... 179
Rejstřík ............................................................................................................................................. 181
160
Technické informace
Upozornění
Upozornění pro zákazníky v Evropě
VAROVÁNÍ: PŘI POUŽITÍ NESPRÁVNÉHO TYPU BATERIÍ HROZÍ NEBEZPEČÍ
VÝBUCHU.
Tento symbol značí, že elektrické a elektronické vybavení nepatří do
komunálního odpadu.
Následující informace jsou určeny pouze uživatelům v evropských zemích:
• Likvidace tohoto výrobku se provádí v rámci tříděného odpadu na
příslušném sběrném místě. Výrobek nedávejte do běžného komunálního
odpadu.
• Třídění odpadu a recyklace napomáhají ochraně přírodních zdrojů a předcházejí
negativním vlivům na lidské zdraví a životní prostředí, ve které by mohla vyústit
nesprávná likvidace odpadu.
• Další informace ohledně nakládání s odpadními produkty vám poskytne dodavatel nebo
místní úřad.
POUŽITÉ BATERIE LIKVIDUJTE PODLE POKYNŮ.
Tento symbol na baterii značí, že baterie nepatří do komunálního odpadu.
Následující informace jsou určeny pouze uživatelům v evropských zemích:
• Likvidace veškerých baterií, bez ohledu na to, zda jsou označeny tímto
symbolem či nikoli, se provádí v rámci tříděného odpadu na příslušném
sběrném místě. Nelikvidujte baterie společně s běžným komunálním
odpadem.
• Další informace ohledně nakládání s odpadními produkty vám poskytne dodavatel nebo
místní úřad.
161
Technické informace
Upozornění
Poznámky k funkcím bezdrátové komunikace
Omezení pro bezdrátová zařízení
Bezdrátový vysílač v tomto produktu splňuje předpisy pro bezdrátová zařízení v zemi
prodeje a není určen k použití v jiných zemích (produkty zakoupené v EU nebo sdružení
EFTA lze používat kdekoli v rámci EU nebo sdružení EFTA). Společnost Nikon nepřijímá
odpovědnost za používání v jiných zemích. Uživatelé, kteří si nejsou jistí původní zemí
prodeje, by se měli obrátit na místní servisní středisko Nikon nebo autorizovaný servis Nikon.
Toto omezení platí pouze pro bezdrátové funkce a nikoli pro jakékoli jiné používání
produktu.
Zabezpečení
Přestože je jednou z výhod tohoto produktu možnost volného připojování za účelem
bezdrátového přenosu dat do zařízení v jeho dosahu, bez použití zabezpečení může dojít
k následujícím situacím:
• Odcizení dat: Třetí strany se škodlivými záměry mohou zachytit bezdrátový přenos
a odcizit uživatelské identifikátory, hesla a další osobní údaje.
• Neoprávněný přístup: Neoprávnění uživatelé mohou získat přístup k síti a provádět
změny v datech a další škodlivé činnosti. Vezměte na vědomí, že vzhledem k vlastnostem
bezdrátových sítí je možné specializovaným útokem získat přístup i v případě, že je
zabezpečení použito. Společnost Nikon nezodpovídá za únik dat či informací, ke kterému
může dojít během přenosu dat.
• Nepřipojujte se k sítím, k jejichž používání nemáte oprávnění, ani když se zobrazí ve
vašem chytrém telefonu či tabletu. Pokud tak učiníte, může se jednat o neoprávněný
přístup. Připojujte se pouze k sítím, které máte oprávnění používat.
Správa osobních údajů a zřeknutí se odpovědnosti
• V případě provozní chyby, výboje statické elektřiny, nehody, poruchy, opravy nebo kvůli
jiné manipulaci může dojít ke změně nebo ztrátě uživatelských údajů registrovaných a
konfigurovaných v produktu, včetně nastavení pro připojení k bezdrátové síti LAN a
jiných osobních údajů. Vždy uchovávejte zvláštní kopie důležitých informací. Společnost
Nikon není odpovědná za žádné přímé ani nepřímé škody ani ztrátu zisků vyplývající ze
změny nebo ztráty obsahu, kterou nelze připsat společnosti Nikon.
• Před likvidací tohoto produktu nebo jeho předáním jinému majiteli použijte funkci
Resetovat vše v menu nastavení (A97) a vymažte veškeré uživatelské údaje
registrované a konfigurované v produktu, včetně nastavení pro připojení k bezdrátové síti
LAN a jiných osobních údajů.
• Společnost Nikon nenese odpovědnost za žádné škody vyplývající z neoprávněného
použití tohoto produktu třetími stranami v případě, že dojde k jeho ztrátě či odcizení.
162
Technické informace
Poznámky k funkcím bezdrátové komunikace
Opatření pro případ vývozu či převozu tohoto produktu za hranice
Tento produkt podléhá exportním předpisům Spojených států amerických (EAR). Svolení
vlády USA není třeba k vývozu do zemí kromě těch, které jsou uvedeny v následujícím
seznamu. Na tyto země je v okamžiku tvorby tohoto dokumentu uvaleno embargo nebo
zvláštní kontrola: Kuba, Írán, Severní Korea, Súdán a Sýrie (obsah seznamu se může změnit).
Upozornění pro zákazníky v Evropě
Prohlášení o shodě (Evropa)
Společnost Nikon Corporation tímto prohlašuje, že rádiové zařízení typu COOLPIX B600 je v
souladu se směrnicí 2014/53/EU.
Úplné znění prohlášení o shodě výrobku s požadavky EU je k dispozici na této internetové
adrese: https://imaging.nikon.com/support/pdf/DoC_N1811.pdf.
• Maximální výstupní výkon:
- Wi-Fi: 11,3 dBm (EIRP)
- Bluetooth: 3,1 dBm (EIRP)
- Nízkoenergetická technologie Bluetooth: 2,12 dBm (EIRP)
• Provozní frekvence:
- Wi-Fi: 2412–2462 MHz (1–11 kanálů)
- Bluetooth: 2402–2480 MHz
- Nízkoenergetická technologie Bluetooth: 2402–2480 MHz
163
Technické informace
Poznámky k funkcím bezdrátové komunikace
Péče o výrobek
Při používání a skladování přístroje dodržujte níže uvedené pokyny včetně pokynů
uvedených v části „Pro vaši bezpečnost“ (Avi–ix).
Fotoaparát
Nevystavujte fotoaparát silným nárazům
Je-li přístroj vystaven silným fyzickým nárazům nebo vibracím, může dojít k jeho poškození. Dále se
nedotýkejte ani netlačte silou na čočku.
Výrobek uchovávejte v suchu
Je-li přístroj vystaven vysokému stupni vlhkosti nebo ponořen do vody, dojde k jeho poškození.
Vyvarujte se náhlých změn teplot
Náhlé změny teplot, ke kterým může dojít při vstupu (opuštění) do vytápěné budovy za chladného
dne, mohou způsobit vznik kondenzační vlhkosti uvnitř přístroje. Abyste zamezili vzniku
kondenzace, umístěte přístroj předtím, než jej vystavíte změně teplot, do transportního pouzdra
nebo plastového sáčku.
Přístroj držte mimo dosah silných magnetických polí
Přístroj nepoužívejte ani neukládejte v blízkosti zařízení, která generují silná elektromagnetická
vlnění, resp. magnetická pole. Mohlo by dojít ke ztrátě dat nebo poruše fotoaparátu.
Nemiřte objektivem delší časový interval do silného zdroje světla
Při práci s fotoaparátem nebo jeho skladování se vyvarujte dlouhodobějšího míření objektivem do
slunce nebo jiného silného zdroje světla. Intenzivní světlo může způsobit narušení obrazového
snímače nebo bílý závoj na snímcích.
Před odpojením zdroje napájení nebo vyjmutím paměťové karty
přístroj vypněte
Je-li fotoaparát zapnutý nebo probíhá ukládání nebo mazání snímků, nevyjímejte baterii. Vynucené
přerušení napájení v takovýchto situacích může vést ke ztrátě dat i k poškození paměťové karty
nebo vnitřních obvodů.
164
Technické informace
Péče o výrobek
Poznámky k monitoru
• Monitory (včetně elektronického hledáčku) jsou konstruovány s extrémně vysokou přesností;
minimálně 99,99% pixelů je funkčních a ne více než 0,01% jich chybí nebo jsou nefunkční. I když
mohou tyto zobrazovače obsahovat pixely, které trvale svítí (bílé, červené, modré nebo zelené)
nebo trvale nesvítí (černé), neznamená tento jev závadu a na snímky zhotovené zařízením nemá
žádný vliv.
• Obraz na monitoru může být při ostrém okolním osvětlení obtížně pozorovatelný.
• Nevyvíjejte tlak na monitor, protože by mohlo dojít k poškození nebo poruše. Dojde-li k poškození
monitoru, dejte pozor, abyste se neporanili o střepy z krycího skla, a zamezte kontaktu pokožky, očí
a úst s tekutými krystaly z monitoru.
Baterie
Upozornění k používání
• Pozor, baterie může být po použití horká.
• Baterii nepoužívejte, je-li okolní teplota nižší než 0°C nebo vyšší než 40°C, protože by mohlo dojít
k poškození nebo poruše.
• Zaznamenáte-li jakékoli nesrovnalosti, například přílišné zahřívání nebo že z baterie vychází
neobvyklý zápach či kouř, okamžitě přestaňte baterii používat a obraťte se na prodejce nebo
autorizovaný servis Nikon.
• Po vyjmutí baterie z fotoaparátu nebo volitelné nabíječky umístěte baterii například do
plastového sáčku, aby byla izolována.
Nabíjení baterie
Před používáním fotoaparátu zkontrolujte stav baterie a v případě potřeby vyměňte nebo nabijte
baterii.
• Před použitím nabijte baterii při pokojové teplotě 5°C až 35°C.
• Vysoká teplota baterie může bránit správnému nebo úplnému nabití baterie a může snížit výkon
baterie. Pozor, baterie se může během používání zahřát – před zahájením nabíjení proto vyčkejte,
až vychladne.
Při nabíjení baterie v tomto fotoaparátu pomocí síťového zdroje/nabíječky nebo počítače se
baterie nenabíjí, pokud je teplota okolí nižší než 0°C nebo vyšší než 50°C.
• Nepokračujte v nabíjení plně nabité baterie, sníží se tím její výkonnost.
• Během nabíjení se může baterie zahřát. Nejde ovšem o závadu.
Náhradní baterie
Je-li to možné, mějte při fotografování důležitých událostí po ruce plně nabité náhradní baterie.
Používání baterie v chladném prostředí
Za chladných dní se kapacita baterií snižuje. Pokud je při nízké teplotě použita slabá baterie, fotoaparát se
nemusí zapnout. Náhradní baterie mějte uložené na teplém místě a v případě potřeby baterie vyměňte.
Jakmile se baterie zahřeje, může se částečně obnovit její původní kapacita.
165
Technické informace
Péče o výrobek
Kontakty baterie
Nečistoty na kontaktech baterie mohou bránit správné činnosti fotoaparátu. Dojde-li ke znečištění
kontaktů baterií, otřete je před použitím čistým, suchým kouskem látky.
Nabití vybité baterie
Opakované zapínání a vypínání fotoaparátu s vloženou vybitou baterií může snížit životnost baterie.
Před použitím vybitou baterii nabijte.
Skladování baterie
• Pokud baterii nepoužíváte, vždy ji vyjměte z fotoaparátu nebo volitelné nabíječky. Když je baterie
vložena ve fotoaparátu, dochází k minimálnímu odběru proudu, i když není fotoaparát používán.
To může způsobit nadměrné vybití baterie a úplnou ztrátu funkčnosti.
• Použité baterie doporučujeme nabít do šesti měsíců. Při skladování baterií po delší dobu je
alespoň jednou za šest měsíců nabijte a před opětovným uskladněním fotoaparát používejte do
doby, než se indikátor stavu baterie změní na B.
• Vložte baterii například do plastového sáčku, aby byla izolována, a uchovávejte ji na chladném
místě. Baterii je nutno skladovat v suchu při okolní teplotě 15°C až 25°C. Baterii neskladujte v horkém
nebo extrémně chladném prostředí.
Výdrž baterie
Výrazný pokles doby, po kterou plně nabitá baterie zůstane nabitá, pokud ji používáte při pokojové
teplotě, označuje, že je nutné baterii vyměnit. Zakupte si novou baterii.
Recyklace použitých baterií
Dobíjecí baterie recyklujte v souladu s místními předpisy, přičemž nejprve izolujte kontakty
samolepicí páskou.
Síťový zdroj/nabíječka
• Síťový zdroj/nabíječka EH-73P je určen k použití pouze s kompatibilními přístroji. Nepoužívejte s
žádnou jinou značkou ani modelem přístroje.
• Nepoužívejte jiný kabel USB než typ UC-E21. Při použití jiného kabelu USB než typu UC-E21 by
mohlo dojít k přehřátí, požáru nebo úrazu elektřinou.
• Nikdy nepoužívejte jinou značku nebo model síťového zdroje, než je síťový zdroj/nabíječka
EH-73P, a nepoužívejte běžně dostupné síťové zdroje USB ani nabíječky pro mobilní telefony. Při
nedodržení tohoto upozornění může dojít k přehřátí nebo poškození fotoaparátu.
• Zdroj EH-73P je kompatibilní s elektrickými zásuvkami střídavého proudu o napětí 100–240 V,
50/60 Hz. Pokud je to nutné, použijte při používání v jiných zemích zásuvkový adaptér (lze koupit
v obchodě). Další informace o síťových zdrojích vám sdělí vaše cestovní agentura.
166
Technické informace
Péče o výrobek
Paměťové karty
Upozornění k používání
• Používejte výhradně paměťové karty typu Secure Digital (A179).
• Dodržujte pokyny uvedené v dokumentaci k paměťové kartě.
• Pokud je spínač ochrany proti zápisu na paměťové kartě v poloze
uzamčení, není možné exponovat, mazat snímky ani formátovat
paměťovou kartu.
• Na paměťové karty nenalepujte štítky ani nálepky.
16GB
Spínač ochrany proti
zápisu
Formátování
• Paměťové karty neformátujte pomocí počítače.
• Když do fotoaparátu poprvé vložíte paměťovou kartu, která byla použita v jiném zařízení,
naformátujte ji pomocí tohoto fotoaparátu. Před použitím nové paměťové karty v tomto
fotoaparátu vám doporučujeme kartu v tomto fotoaparátu zformátovat.
• Pamatujte na to, že po naformátování paměťové karty budou všechny snímky a jiná
data na paměťové kartě trvale vymazány. Před formátováním se ujistěte, že máte všechny
snímky, které chcete archivovat, zkopírované na jiném médiu.
• Jestliže se po zapnutí fotoaparátu zobrazí zpráva Karta není zformátovaná. Formátovat
kartu?, musíte zformátovat paměťovou kartu. Nacházejí-li se na kartě data, která nechcete
smazat, zvolte Ne. Zkopírujte nezbytná data do počítače atd. Chcete-li zformátovat paměťovou
kartu, zvolte Ano. Zobrazí se potvrzovací dialogové okno. Chcete-li zahájit formátování, stiskněte
tlačítko k.
• Neprovádějte následující kroky během formátování paměťové karty, při zápisu či mazání dat z
paměťové karty nebo během přenosu dat do počítače. Nedodržení tohoto pokynu může vést ke
ztrátě dat nebo poškození fotoaparátu či paměťové karty.
- otevření krytky prostoru pro baterii/slotu pro paměťovou kartu za účelem odebrání/vložení
baterie nebo paměťové karty,
- Vypnutí fotoaparátu.
- Odpojení síťového zdroje.
167
Technické informace
Péče o výrobek
Čištění a uchovávání
Čištění
Nepoužívejte alkohol, rozpouštědla ani jiné těkavé chemikálie.
Objektiv
Nedotýkejte se prsty skleněných částí. Prach a nečistoty odstraňte
pomocí ofukovacího balónku (malý pryžový balónek s tryskou – ofukování
proudem vzduchu). Otisky prstů a usazené nečistoty, které nelze odstranit pomocí
ofukovacího balónku, otřete z objektivu měkkým hadříkem – při otírání postupujte
spirálovým pohybem od středu k okrajům. Není-li takové čištění účinné, mírně
navlhčete hadřík běžně dostupným roztokem na čištění objektivů, a objektiv
vyčistěte.
Monitor
Prach a nečistoty odstraňte pomocí ofukovacího balónku. K odstranění otisků
prstů a dalších usazených nečistot otřete monitor měkkým, suchým hadříkem.
Dbejte na to, abyste na monitor příliš netlačili.
Tělo
Prach, nečistoty a písek odstraňte pomocí ofukovacího balónku a poté tělo
opatrně otřete měkkým, suchým hadříkem. Po použití fotoaparátu na pláži nebo
v jiném prostředí s výskytem písku nebo prachu otřete písek, prach či sůl hadříkem
navlhčeným v čisté vodě a nechejte důkladně vyschnout. Upozorňujeme, že
jakékoli cizí objekty uvnitř fotoaparátu mohou vést k poškození, na které
se nevztahuje záruka.
Úložiště
Nebudete-li fotoaparát delší dobu používat, vyjměte z něj baterii. Chcete-li zabránit tvorbě
plísní či mikroorganismů, alespoň jednou za měsíc vyjměte fotoaparát z místa, kde je uložen.
Fotoaparát zapněte a dříve, než jej opět uložíte, proveďte několik expozic. Fotoaparát
neukládejte na žádném z následujících míst:
• špatně větraná místa nebo místa vystavená větší než 60% relativní vlhkosti,
• místa vystavená teplotám nad 50 °C nebo pod -10 °C,
• v blízkosti zařízení produkujících silná elektromagnetická pole, jako jsou televizory
nebo radiopřijímače.
Při skladování baterie dodržujte pokyny v části „Baterie“ (A165) kapitoly „Péče o výrobek“
(A164).
168
Technické informace
Čištění a uchovávání
Názvy souborů
Názvy se snímkům a videosekvencím přiřazují následujícím způsobem.
Název souboru: DSCN 0001 .JPG
(1)
(2)
(3)
(1) Identifikátor
Nezobrazuje se na obrazovce fotoaparátu.
• DSCN: Původní statické snímky, videosekvence, statické snímky
vytvořené funkcí úpravy videa
• SSCN: Malé kopie snímků
• RSCN: Oříznuté kopie
• FSCN: Snímky vytvořené jinou funkcí pro úpravy snímků než Výřez a
Malý snímek, videosekvence vytvořené funkcí pro úpravu videosekvencí
(2) Číslo souboru
Je přiřazováno ve vzestupném pořadí počínaje číslem „0001“ a konče
číslem „9999“.
(3) Přípona
Označuje typ souboru.
• .JPG: Statické snímky
• .MP4: Videosekvence
169
Technické informace
Názvy souborů
Příslušenství
Nabíječka baterií
MH-65 Nabíječka baterií
Nabití zcela vybité baterie zabere přibližně 2 h a 30 min.
EH-62F Síťový zdroj
(připojte podle obrázku)
Síťový zdroj
Před vložením síťového zdroje do prostoru pro baterii se přesvědčte, že je
kabel konektoru pro připojení síťového zdroje zcela zasunut do příslušného
slotu. Než zavřete krytku prostoru pro baterii/slotu pro paměťovou kartu,
zkontrolujte, zda je kabel konektoru pro připojení síťového zdroje zcela
zasunut do drážky v prostoru pro baterii. Pokud část kabelu z drážek vyčnívá,
může při zavírání krytky dojít k poškození krytky či kabelu.
Dálkové ovládání
ML-L7 Dálkové ovládání
Informace o jeho použití najdete v části „ML-L7 Dálkové ovládání“ (A171).
Poutko
AH-CP1 Poutko
V některých státech či oblastech může být problém s dostupností.
Aktuální informace naleznete na našich webových stránkách a v příručkách.
170
Technické informace
Příslušenství
ML-L7 Dálkové ovládání
S fotoaparátem můžete spárovat (A173) samostatně prodávané dálkové ovládání ML-L7,
kterým můžete fotoaparát ovládat. Při fotografování tímto fotoaparátem je možné provádět
operace popsané v části „Součásti a funkce dálkového ovládání (pro COOLPIX B600)“
(A171).
• Fotoaparát lze spárovat vždy jen s jedním dálkovým ovládáním. Když se fotoaparát
spáruje s jiným dálkovým ovládáním, bude povoleno pouze poslední spárované dálkové
ovládání.
• Informace naleznete v návodu k obsluze dodaném s dálkovým ovládáním ML-L7.
Součásti a funkce dálkového ovládání (pro COOLPIX B600)
1
5
2
6
3
7
8
4
Ovládací prvek
Funkce
1
Tlačítko –/tlačítko +
Při zobrazení obrazovky fotografování se záběr stisknutím
tlačítka – oddálí a stisknutím tlačítka + přiblíží.
2
Tlačítko pro záznam
videosekvence
Prvním stisknutím tohoto tlačítka se spustí nahrávání a
druhým se nahrávání zastaví.
3
Multifunkční volič
Funguje podobně jako multifunkční volič na fotoaparátu:
umožňuje konfiguraci nastavení na obrazovce
fotografování, jako je kreativní posuvník (A25),
zábleskový režim (A47), samospoušť (A49), režim
makro (A50) a korekce expozice (A51).
171
Technické informace
Příslušenství
Ovládací prvek
Funkce
4
Tlačítko napájení
Stisknutím tohoto tlačítka se zapne dálkové ovládání a
začne se vyhledávat fotoaparát, který již byl spárován.
Stisknutím a podržením tlačítka (alespoň 3 sekundy)
spustíte vyhledávání nového fotoaparátu pro párování.
Dalším stisknutím tlačítka dálkové ovládání vypnete.
5
Stavová kontrolka
Barvou a chováním udává stav dálkového ovládání nebo
stav relace fotografování. Další informace naleznete v
tématu „Stavová kontrolka na dálkovém ovládání (pro
COOLPIX B600)“ (A172).
6
Tlačítko spouště
Funguje podobně jako tlačítko spouště na fotoaparátu.
• Operace polovičního stisknutí a stisknutí a podržení
nejsou podporovány.
• Pokud používáte samospoušť, můžete stisknutím
tlačítka během odpočítávání zrušit fotografování.
7
Tlačítko k (aktivace volby)
Použije vybranou položku.
8
Tlačítka w1 (funkce 1) /
w2 (funkce 2)
S tímto fotoaparátem je nelze používat.
Stavová kontrolka na dálkovém ovládání (pro COOLPIX B600)
Barva
Stav
Popis
Zelená
Blikne přibližně každou sekundu
Dálkové ovládání vyhledává fotoaparát,
který již byl spárován.
Zelená
Bliká rychle (přibližně každých
0,5 sekundy)
Provádí se párování.
Zelená
Blikne přibližně každé 3 sekundy
Mezi dálkovým ovládáním a
fotoaparátem je navázáno spojení.
Oranžová
Blikne jednou
Začíná fotografování statického snímku.
Oranžová
Blikne dvakrát
Končí fotografování statického snímku
(Vícenásobná expoz. Zjasnit).
Červená
Blikne jednou
Začíná záznam videosekvence.
Červená
Blikne dvakrát
Končí záznam videosekvence.
172
Technické informace
Příslušenství
Párování fotoaparátu a dálkového ovládání
Než poprvé použijete dálkové ovládání, musíte je spárovat s fotoaparátem.
• Ujistěte se, že je baterie fotoaparátu dostatečně nabitá.
1
2
Stiskněte tlačítko d na fotoaparátu.
3
Vyberte možnost Volba připojení a
stiskněte tlačítko k.
Stiskněte tlačítko J multifunkčního voliče, pomocí tlačítek HI
vyberte možnost J (menu sítě) a stiskněte tlačítko k.
Režim V letadle
Volba připojení
Připojit k chytrému zaříz.
Připojení k dálk. ovládání
Možnosti autom. odesíl.
Wi-Fi
4
Vyberte možnost Dálkové ovládání a
stiskněte tlačítko k.
Volba připojení
Dálkové ovládání
Chytré zařízení
5
Vyberte možnost Připojení k dálk.
ovládání a stiskněte tlačítko k.
• Párování je povoleno a fotoaparát čeká na navázání
spojení.
• Pokud nemůžete vybrat možnost Připojení k dálk.
ovládání, proveďte následující nastavení v menu sítě.
- Režim V letadle: Vypnuto
- Bluetooth M Připojení M Povolit
173
Technické informace
Příslušenství
Režim V letadle
Volba připojení
Připojit k chytrému zaříz.
Připojení k dálk. ovládání
Možnosti autom. odesíl.
Wi-Fi
6
Stiskněte a podržte (alespoň 3 sekundy) tlačítko napájení na
dálkovém ovládání.
• Spustí se párování fotoaparátu a dálkového ovládání. Během tohoto procesu stavová
kontrolka na dálkovém ovládání blikne přibližně každých 0,5 sekundy.
• Po dokončení párování se naváže spojení mezi
fotoaparátem a dálkovým ovládáním. Když přejdete do
režimu fotografování, na obrazovce fotografování se
zobrazí M.
• Pokud se zobrazí zpráva o chybě párování, proveďte
tento postup znovu od kroku 5.
25m 0s
500
Přepnutí spojení na chytré zařízení
• Přepněte položku Volba připojení (A130) v menu sítě z hodnoty Dálkové ovládání
na Chytré zařízení.
• Spárovaná chytrá zařízení se připojují k fotoaparátu přes rozhraní Bluetooth, když se
spustí aplikace SnapBridge. Na obrazovce fotografování na fotoaparátu se zobrazí L.
• Informace o připojení k chytrým zařízením naleznete v přiloženém dokumentu
„SnapBridge Průvodce připojením“ a v online nápovědě k aplikaci SnapBridge.
174
Technické informace
Příslušenství
Specifikace
Digitální fotoaparát Nikon COOLPIX B600
Typ
Kompaktní digitální fotoaparát
Počet efektivních pixelů
16,0 milionů (Zpracování snímků může omezit počet
efektivních pixelů.)
Obrazový snímač
1/2,3 palců, CMOS; přibližný celkový počet pixelů 16,76 milionu
Objektiv
Objektiv NIKKOR s optickým zoomem 60×
Ohnisková vzdálenost
4.3–258 mm (obrazový úhel ekvivalentní objektivu
24–1440 mm ve formátu 35mm [135])
Clonové číslo
f/3.3–6.5
Konstrukce
16 prvků v 11 skupinách (4 prvky ED čoček a 1 prvek super
ED čoček)
Zvětšení digitálním zoomem
Až 4× (obrazový úhel ekvivalentní přibližně objektivu 5760 mm
ve formátu 35mm [135])
Redukce vibrací
Optická (statické snímky)
Kombinace optické a elektronické redukce vibrací
(videosekvence)
Autofokus (AF)
Automatické zaostřování s detekcí kontrastu
Zaostřovací rozsah
• [W]: Přibližně 50 cm–∞,
[T]: Přibližně 2,0 m–∞
• Režim makro:
[W]: Přibližně 1 cm–∞,
[T]: Přibližně 2,0 m–∞
(Všechny vzdálenosti jsou měřeny od středu předního povrchu
objektivu.)
Ohnisková vzdálenost
Priorita zaostření na obličej, manuální s 99 zaostřovacími poli,
střed, sledování objektu, zaostření s vyhledáním hlavního
objektu
Monitor
7,6 cm (3 palce), přibližně 921 tis. bodů, TFT LCD monitor s
širokým pozorovacím úhlem, antireflexní vrstvou a 5stupňovou
regulací jasu
Obrazové pole (režim
fotografování)
Přibližně 99% vodorovně a 99% svisle (porovnáno se skutečným
obrazem)
Obrazové pole (režim
přehrávání)
Přibližně 99% vodorovně a 99% svisle (porovnáno se skutečným
obrazem)
Ukládání dat
Paměťová média
Interní paměť (přibližně 83 MB), paměťová karta SD/SDHC/
SDXC
Systém souborů
Kompatibilní s DCF a Exif 2.3
Formáty souborů
Statické snímky: JPEG
Videosekvence: MP4 (obraz: H.264/MPEG-4 AVC, zvuk: AAC
stereo)
175
Technické informace
Specifikace
Velikost obrazu
Statické snímky
16 M (vysoká) 4608×3456P, 16 M 4608×3456,
8 M 3264×2448, 4 M 2272×1704, 2 M 1600×1200,
VGA 640×480, 16:9 12 M 4608×2592, 1:1 3456×3456
Videosekvence
1080/30p, 1080/25p, 1080/60i, 1080/50i, 720/30p, 720/25p,
480/30p, 480/25p, HS 480/4×, HS 1080/0,5×
Citlivost ISO
(standardní výstupní
citlivost)
Expozice
• ISO 125–1600
• ISO 3200, 6400 (k dispozici při použití režimu Auto)
Měření expozice
Maticové, se zdůrazněným středem (digitální zoom méně než
2×), bodové měření (digitální zoom 2× nebo více)
Řízení expozice
Programová automatická expozice a korekce expozice
(–2,0 – +2,0 EV v krocích 1/3 EV)
Závěrka
Rozsah časů
Clona
Rozsah
Samospoušť
Mechanická aelektronická CMOS závěrka
• 1/1600–1 s
• 1/4000 s (maximální rychlost během vysokorychlostního
sériového snímání)
• 25 s (Stopy hvězd v motivovém programu Vícenásobná
expoz. Zjasnit)
Elektromagnetická šestilamelová irisová clona
8 kroků po 1/3 EV (W)
10 s, 3 s
Blesk
Rozsah (přibl.)
(Citlivost ISO: Auto)
[W]: 0,5–6,8 m
[T]: 2,0–3,4 m
Řízení záblesku
TTL řízení záblesku s měřicími předzáblesky
Rozhraní
Konektor USB
Konektor micro-USB (nepoužívejte žádný jiný kabel USB než
dodaný kabel UC-E21 USB), Vysokorychlostní USB
• Podporuje přímý tisk (PictBridge)
Výstupní konektor HDMI
Mikrokonektor HDMI (typ D)
Wi-Fi (Bezdrátová síť LAN)
Normy
IEEE 802.11b/g (standardní protokol bezdrátové sítě LAN)
Provozní frekvence
2412–2462 MHz (1–11 kanálů)
Maximální výstupní výkon 11,3 dBm (EIRP)
Autentizace
Otevřený systém, WPA2-PSK
176
Technické informace
Specifikace
Bluetooth
Komunikační protokoly
Specifikace technologie Bluetooth verze 4.1
Provozní frekvence
Bluetooth: 2402–2480 MHz
Nízkoenergetická technologie Bluetooth: 2402–2480 MHz
Maximální výstupní výkon
Zdroje energie
Doba nabíjení
Bluetooth: 3,1 dBm (EIRP)
Nízkoenergetická technologie Bluetooth: 2,12 dBm (EIRP)
Jedna EN-EL12 Dobíjecí lithium-iontová baterie (součást balení)
EH-62F Síťový zdroj (dodává se samostatně)
Přibližně 2 h (když se používá EH-73P Síťový zdroj/nabíječka a
baterie je zcela vybitá)
Výdrž baterie1
Statické snímky
Záznam videosekvence
(skutečná výdrž baterie
při záznamu)2
Stativový závit
Přibližně 280 snímků, pokud je používán model EN-EL12
Přibližně 1 h 5 min (při použití modelu EN-EL12)
1/4 (ISO 1222)
Rozměry (Š × V × H)
Přibližně 121,6 × 81,5 × 99,2 mm (bez výstupků)
Hmotnost
Přibližně 500 g (včetně baterie a paměťové karty)
Provozní podmínky
Teplota
0°C – 40°C
Vlhkost
85% nebo nižší (bez kondenzace)
• Všechna měření jsou prováděna v souladu se standardy a směrnicemi sdružení Camera
and Imaging Products Association (CIPA).
1
2
Výdrž baterie neodráží použití služby SnapBridge a může se lišit v závislosti na podmínkách
použití, například na teplotě, intervalu mezi snímky a době zobrazení menu a snímků.
Jednotlivé soubory videosekvencí nemohou přesahovat délku 29 minut, přestože je na
paměťové kartě dostatek volného místa pro delší záznam. Maximální velikost souboru jedné
videosekvence je 4 GB. Pokud soubor překročí 4 GB, nahrávání skončí, i když nahráváte po dobu
kratší než 29 minut.
177
Technické informace
Specifikace
EN-EL12 Dobíjecí lithium-iontová baterie
Typ
Dobíjecí lithium-iontová baterie
Jmenovitá kapacita
Stejnosměrné napájení 3,7 V, 1050 mAh
Provozní teplota
0°C – 40°C
Rozměry (Š × V × H)
Přibližně 32 × 43,8 × 7,9 mm
Hmotnost
Přibližně 22,5 g
EH-73P Síťový zdroj/nabíječka
Jmenovitá vstupní hodnota
Střídavé napájení 100–240 V, 50/60 Hz, max. 0,14 A
Jmenovitá výstupní hodnota
Stejnosměrné napájení 5,0 V, 1,0 A
Provozní teplota
0°C – 40°C
Rozměry (Š × V × H)
Přibližně 55 × 22 × 54 mm (bez zásuvkového adaptéru)
Hmotnost
Přibližně 51 g (bez zásuvkového adaptéru)
Symboly na tomto výrobku představují následující:
D AC (střídavý proud), E DC (stejnosměrný proud), F Zařízení třídy II (Konstrukce výrobku má
dvojitou izolaci.)
• Společnost Nikon nepřebírá odpovědnost za jakékoli případné chyby, které může návod
obsahovat.
• Vzhled a technické specifikace výrobku se mohou změnit bez předchozího upozornění.
• Ukázkové snímky zobrazené ve fotoaparátu a snímky a ilustrace v návodu jsou pouze
informativní.
178
Technické informace
Specifikace
Podporované paměťové karty
Fotoaparát podporuje paměťové karty SD, SDHC a SDXC.
• Pro záznam videosekvencí se doporučuje používat paměťové karty s třídou rychlosti SD
6 (třída rychlosti videa V6) nebo rychlejší. Pokud bude použita paměťová karta s nižší
rychlostí, záznam videosekvence se může nečekaně zastavit.
• Pokud používáte čtečku paměťových karet, ujistěte se, že je kompatibilní s vaší
paměťovou kartou.
• Informace o funkcích, provozu a omezení použití vám poskytne výrobce.
Informace o ochranných známkách
• Windows je registrovaná ochranná známka nebo ochranná známka společnosti
Microsoft Corporation v USA a/nebo jiných zemích.
• Logotyp Bluetooth® a loga jsou registrované ochranné známky společnosti Bluetooth SIG,
Inc. a jakékoli jejich použití společností Nikon Corporation probíhá v rámci licence.
• Apple®, App Store®, loga Apple, Mac, OS X, macOS, iPhone®, iPad®, iPod touch® a iBooks
jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti Apple Inc. v USA
a jiných zemích.
• Android, Google Play a logo Google Play jsou ochranné známky společnosti Google LLC.
Robot Android vychází z díla vytvořeného a sdíleného společností Google a je použit v
souladu s podmínkami, které jsou popsány v licenci Creative Commons 3.0 Attribution
License.
• iOS je ochranná známka nebo registrovaná ochranná známka společnosti Cisco Systems,
Inc. v USA a/nebo jiných zemích a je používána na základě licence.
• Adobe, logo Adobe, Acrobat a Reader jsou ochranné známky nebo registrované
ochranné známky společnosti Adobe Systems Incorporated v USA a/nebo dalších
zemích.
• Loga SDXC, SDHC a SD jsou ochranné známky společnosti SD-3C, LLC.
• PictBridge je ochranná známka.
• HDMI, logo HDMI a High-Definition Multimedia Interface jsou ochranné známky nebo
registrované ochranné známky společnosti HDMI Licensing, LLC.
179
Technické informace
Specifikace
• Wi-Fi a logo Wi-Fi jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky
organizace Wi-Fi Alliance.
• Všechna ostatní obchodní jména produktů, uváděná v tomto návodu a další
dokumentaci dodávané s výrobkem Nikon, jsou ochranné známky nebo registrované
ochranné známky příslušných vlastníků.
Use of the Made for Apple badge means that an accessory has been designed to
connect specifically to the Apple products identified in the badge, and has been
certified by the developer to meet Apple performance standards. Apple is not
responsible for the operation of this device or its compliance with safety and regulatory
standards. Please note that the use of this accessory with an Apple product may affect
wireless performance.
AVC Patent Portfolio License
Tento produkt je licencován v rámci licence AVC Patent Portfolio License pro soukromé a
nekomerční použití zákazníkem pro (i) kódování videa dle standardu AVC (AVC video) a/
nebo (ii) dekódování videa AVC, které bylo zakódováno zákazníkem v rámci soukromé a
nekomerční činnosti nebo získáno od poskytovatele, který drží licenci na poskytování videa
AVC. Není udělena a nesmí být vyvozována žádná licence pro jakékoli jiné použití.
Další informace lze získat od organizace MPEG LA, L.L.C.
Viz stránky na adrese http://www.mpegla.com.
Licence FreeType (FreeType2)
Některé části tohoto softwaru jsou chráněny autorským právem © 2012 The FreeType Project
(https://www.freetype.org). Všechna práva vyhrazena.
Licence MIT (HarfBuzz)
Některé části tohoto softwaru jsou chráněny autorským právem © 2019 The HarfBuzz Project
(https://www.freedesktop.org/wiki/Software/HarfBuzz). Všechna práva vyhrazena.
180
Technické informace
Specifikace
Rejstřík
Symboly
A Režim Auto.......................................... 24, 25
B Režim automatické volby motivového
programu ............................................. 24, 27, 28
o Režim Protisvětlo ..................... 24, 27, 30
s Kreativní režim ................................ 24, 39
y Motivové programy............ 24, 27
n Režim prezentace krátkých
videosekvencí............................................ 24, 80
d Režim Sport.................................. 24, 27, 30
F Režim Inteligentní portrét.......... 24, 41
e Režim Noční portrét............... 24, 27, 29
j Režim Noční krajina................ 24, 27, 28
c Režim přehrávání...................................... 20
C Režim zobrazení podle data .............. 66
i Zvětšení výřezu snímku ................. 20, 64
f (Širokoúhlý) ................................................... 52
h Přehrávání náhledů snímků...... 20, 65
g (Teleobjektiv).................................................. 52
q Tlačítko zoomu se skokovým vrácením
................................................................................ 2, 53
k Tlačítko aktivace volby...................... 3, 97
c Tlačítko přehrávání ............................ 3, 20
l Tlačítko mazání........................................ 3, 21
Tlačítko b (e záznamu videosekvence)
................................................................................. 3, 19
s Tlačítko zobrazení ............................ 3, 4
d Tlačítko menu.................................... 3, 97
n Samospoušť......................................... 46, 49
m Režim blesku ......................................... 46, 47
p Režim makro ....................................... 46, 50
o Korekce expozice............. 25, 41, 46, 51
A
Active D-Lighting .............................................. 25
Aktuální nastavení ......................................... 130
Aplikace................................................................ 130
Aplikace SnapBridge .................................... 130
Aut. volba motiv. prog. ................ 24, 27, 28
Autofokus.................................................... 57, 121
Automat. vypnutí ....................... 19, 103, 140
Automatická aktivace blesku.................... 48
Automatická regulace v pevném rozsahu
.................................................................................... 110
Automatický portrét domácích zvířat
...................................................................................... 34
B
Barevný odstín .................................................... 25
Baterie ................................ vi, 12, 13, 165, 177
Blesk............................................................. 2, 19, 47
Blokování zaostření.......................................... 58
Bluetooth ................................................. 102, 131
Boční ovladač zoomu....................... 2, 18, 52
C
Citlivost ISO............................................. 100, 110
Clonové číslo........................................................ 54
Č
Čas závěrky............................................................ 54
Časové pásmo.......................................... 15, 133
Časové pásmo a datum ......... 14, 103, 133
Časový rozdíl..................................................... 134
D
Datum a čas............................................... 14, 133
Dálkové ovládání............................................. 171
Detekce obličeje................................................ 56
Digitální zoom.............................. 52, 103, 139
D-Lighting .................................................. 70, 101
Dobíjecí lithium-iontová baterie
................................................ vi, 12, 13, 165, 178
Doplňkový záblesk .......................................... 48
Dynamický jemný zoom............................... 52
F
Formát data ............................................... 15, 133
Formátování.............................................. 12, 141
Formátování interní paměti .................... 141
181
Technické informace
Rejstřík
Formátování karty....................... 12, 103, 141
Formátování paměti.......................... 103, 141
Formátování paměťových karet ... 12, 141
Fotografování .................................... 17, 24, 76
H
HDMI kabel................................................... 87, 88
HDR............................................................................ 30
Histogram ......................................................... 9, 51
Hlasitost................................................................... 83
Hlavní vypínač/kontrolka zapnutí
přístroje ............................................................. 2, 14
Hodiny........................................................... 14, 133
HS videosekvence............................... 118, 120
Hudba na pozadí.............................................. 80
I
Indikace interní paměti..................................... 8
Indikace připravenosti kzáblesku ........... 47
Indikace zaostření ................................................ 5
Informace o autorském právu.... 103, 143
Informace o rozložení jasů ....................... 4, 9
Interní paměť....................................................... 12
Interval ................................................................... 115
J
Jas ............................................................................ 135
Jazyk/Language ................................... 103, 141
Jednoduché panoráma V ................ 27, 36
Jednorázové zaostření ...................... 114, 121
Jednotlivé snímky .......................................... 108
Jídlo u............................................................. 27, 33
K
Kabel USB ..................................... 13, 87, 89, 93
Kalendářní zobrazení ...................................... 65
Koláž z autoportrétů................. 44, 100, 115
Komentář ke snímku ........................ 103, 142
Kompresní poměr.......................................... 104
Konektor micro-USB ......... 3, 13, 87, 89, 93
Kontrola mrknutí.................................. 100, 116
Kontrola snímku.............................................. 135
Kontrolka nabíjení........................................ 2, 13
Kontrolka samospouště .......................... 2, 49
Kopie........................................................... 101, 127
Korekce efektu červených očí ......... 71, 101
Korekce expozice .................... 25, 41, 46, 51
Krajina c ............................................................... 27
Kreativní posuvník ............................................ 25
Kreativní režim ........................................... 24, 39
Krytka konektoru.................................. 3, 13, 87
Krytka prostoru pro baterii/slotu pro
paměťovou kartu ......................................... 3, 13
L
Letní čas ....................................................... 15, 134
Líčení................................................................ 41, 42
M
Makro k ....................................................... 27, 32
Malý snímek............................................... 73, 101
Manuální nastavení....................................... 107
Menu fotografování................. 97, 104, 106
Menu Inteligentní portrét................. 97, 115
Menu nastavení....................................... 97, 133
Menu Prez. krátkých videosekvencí....... 80
Menu přehrávání................................... 97, 124
Menu sítě.................................................... 97, 129
Menu videa ................................................ 97, 117
Měsíc L.................................................................. 35
Mikrofon (stereo).................................................. 2
Mikrokonektor HDMI................................. 3, 87
Monitor...................................................... 3, 4, 168
Motivový program .................................. 24, 27
Možnosti videa ...................................... 101, 117
Multifunkční volič........................................ 3, 97
N
Nabíječka baterií ............................................. 170
Nabíjení z počítače............................. 103, 145
Namáčknutí do poloviny.............................. 54
Nastavení monitoru........................... 103, 135
Nastavení zvuku................................... 103, 139
Názvy souborů................................................. 169
Nepřetržitý AF ........................................ 114, 121
182
Technické informace
Rejstřík
O
Objektiv ........................................................... 2, 175
Obnovit vše............................................ 103, 146
Obnovit výchozí nastavení............ 102, 131
Očko pro upevnění popruhu........................ 2
Odesílat při fotografování.............. 102, 130
Ohnisková vzdálenost ......................... 52, 175
Ohňostroj m............................................... 27, 33
Ochrana..................................................... 101, 126
Oříznutí.......................................................... 64, 74
Otočit snímek ........................................ 101, 126
Ovladač zoomu .................................... 2, 18, 52
Označení shody s předpisy a normami
....................................................................... 103, 146
Označit pro přenos ............................ 101, 124
P
Paměťová karta............................ 12, 167, 179
Paměťová karta SD .................... 12, 167, 179
Párty/interiér f........................................ 27, 32
PictBridge...................................................... 87, 89
Pláž Z...................................................................... 27
Počet snímků ............................................ 80, 115
Počet zbývajících snímků.................. 17, 105
Počítač............................................................. 87, 93
Pomocné světlo AF...................... 2, 103, 138
Popruh na krk ....................................................... 11
Portrét b................................................................ 27
Portrét domácích zvířat O ................ 27, 34
Pořizování statických snímků během
záznamu videosekvencí................................ 79
Prezentace............................................... 101, 125
Priorita zaostření na obličej....................... 111
Provozní informace............................................. 4
Předostření......................................................... 114
Přehrávání............................................ 20, 67, 83
Přehrávání jednoduchého panorámatu
...................................................................................... 38
Přehrávání náhledů snímků............... 20, 65
Přehrávání videosekvencí .......... 20, 76, 83
Připojení kdálk. ovládání................. 102, 130
Připojit k chytrému zařízení .......... 102, 130
Přímý tisk ....................................................... 87, 89
Příslušenství ....................................................... 170
R
Razítko data ............................................ 103, 136
Redukce efektu červených očí................. 48
Redukce hluku větru ......................... 101, 123
Redukce vibrací snímku .................. 103, 138
Redukce vibrací videosekvence ... 101, 122
Reproduktor ............................................................ 3
Rež. činnosti zaostř. polí................... 100, 111
Režim Auto................................................... 24, 25
Režim autofokusu ......... 100, 101, 114, 121
Režim fotografování....................................... 24
Režim Inteligentní portrét .................. 24, 41
Režim makro ............................................... 46, 50
Režim Noční krajina ....................... 24, 27, 28
Režim Noční portrét ...................... 24, 27, 29
Režim obrazu........................................ 100, 104
Režim Prez. krátkých videosekvencí
............................................................................ 24, 80
Režim Protisvětlo............................. 24, 27, 30
Režim přehrávání .............................................. 20
Režim přehrávání jednotlivých snímků
...................................................................................... 20
Režim Sport......................................... 24, 27, 30
Režim V letadle ..................................... 102, 130
Režim zobrazení podle data...................... 66
Rozložení jasů......................................................... 9
Rychlé efekty............................................... 20, 69
Rychlé sériové snímání ............................... 108
Rychlé vylepšení ..................................... 70, 101
S
Samospoušť................................................ 46, 49
Samospoušť detekující úsměv.................. 43
Samospoušť: po uvolnění.............. 103, 137
Sekvence ........................................................ 21, 67
Sériové snímání................................... 100, 108
Síťový zdroj................................................ 87, 170
Síťový zdroj/nabíječka...... vi, 13, 166, 178
183
Technické informace
Rejstřík
Sledování objektu ................................ 112, 113
Sledování ptáků l.......................................... 35
Slot pro paměťovou kartu ........................... 12
Sníh z..................................................................... 27
Snímací frekvence............................... 101, 123
Speciální efekty.......................................... 80, 81
Stativový závit.............................................. 3, 177
Stav baterie ........................................................... 17
Synchronizace blesku s dlouhými časy
závěrky .................................................................... 48
Sytost ............................................................... 25, 41
Š
Širokoúhlý .............................................................. 52
T
Teleobjektiv .......................................................... 52
Televizor......................................................... 87, 88
Tisk............................................................ 87, 90, 91
Tiskárna........................................................... 87, 89
Tlačítko spouště ................................... 2, 18, 54
U
Ukončení záznamu .......................................... 81
Ú
Úpravy statických snímků ........................... 69
Úpravy videosekvencí ................................... 84
Úsvit/soumrak i.............................................. 27
W
Wi-Fi............................................................. 102, 130
Z
Zaostření................................................................. 54
Zaostření s vyhledáním hlavního objektu
........................................................................... 55, 112
Zaostřovací pole ................................................ 18
Zábleskový režim .................................... 46, 47
Západ slunce h................................................ 27
Záznam videosekvence ....................... 19, 76
Zbývající doba záznamu videosekvence
............................................................................. 76, 77
Změkčení pleti........................................... 41, 42
Změkčující filtr..................................................... 41
Zobr./skrytí pom. mřížky....................... 6, 135
Zobrazení dat o poloze .................. 103, 144
Zobrazení nápovědy.................................... 135
Zobrazení sekvence.................. 67, 101, 128
Zoom ........................................................................ 52
Zpomalené videosekvence .......... 118, 120
Zrychlené videosekvence.............. 118, 120
Zvětšení výřezu snímku ...................... 20, 64
Zvuk tlačítek ...................................................... 139
Zvuk závěrky............................................ 115, 139
V
Velikost papíru ........................................... 90, 91
Verze firmwaru..................................... 103, 146
ViewNX-i ................................................................. 93
Vícenásobná expozice Zjasnit U... 27, 31
Volba připojení ..................................... 102, 130
Volič expozičních režimů ............... 2, 17, 24
Vyjímání statických snímků................ 83, 85
Vylepšení vzhledu.......................... 41, 71, 101
Vymazat.......................................................... 21, 68
Vyrovnávací paměť před expozicí
....................................................................... 108, 109
Vyvážení bílé barvy............................ 100, 106
184
Technické informace
Rejstřík
Reprodukce této příručky, celé či její části, v jakékoli formě (kromě
stručných citací v recenzích nebo článcích) bez předchozího
písemného svolení společnosti NIKON CORPORATION je
zakázána.
CT9A01(1L)
2019
6MQ0191L-01
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising