Nikon | COOLPIX P1000 | Nikon COOLPIX P1000 Stručný návod k obsluze

Nikon COOLPIX P1000 Stručný návod k obsluze
DIGITÁLNÍ FOTOAPARÁT
Stručný návod k obsluze
Úvod
Jednotlivé části fotoaparátu
Začínáme
Základní operace při fotografování a přehrávání
Jiné funkce
Technické poznámky
ii
1
2
8
15
19
Cz
• Před použitím fotoaparátu si nejprve pečlivě přečtěte
tento návod.
• Abyste zajistili správné použití fotoaparátu, nezapomeňte
si přečíst část „Pro vaši bezpečnost“ (strana vi).
• Přečtěte si část „Nemiřte objektivem na slunce“
(strana 23) v kapitole „Péče o produkt“.
• Po přečtení si návod uložte na snadno přístupném místě
pro budoucí použití.
Úvod
Nejprve si přečtěte toto
Děkujeme vám, že jste si zakoupili digitální fotoaparát Nikon COOLPIX P1000.
Stažení „Návod k použití“
Návod k použití (ve formátu PDF) nabízí podrobné informace o používání výrobku, a to
v různých jazycích. Návod k použití si můžete stáhnout z Centra pro stahování na následující
adrese URL a uložit jej do chytrého zařízení nebo počítače.
• Návod k použití lze zobrazit pomocí aplikace Adobe Acrobat Reader (kterou lze stáhnout
z webových stránek společnosti Adobe) nebo pomocí aplikace iBooks (aplikace
v systému iOS).
Stažení softwaru Nikon
Pro počítač
Software si stáhněte z našeho centra pro stahování na adrese URL níže.
• ViewNX-i: Tento software umožňuje přenos snímků a videosekvencí do počítače, kde je
lze prohlížet a upravovat.
• Capture NX-D: Tento software umožňuje upravovat snímky přenesené do počítače
a zpracovávat snímky ve formátu RAW.
Pro chytré zařízení
• SnapBridge: Po navázání bezdrátového připojení tato aplikace umožňuje odesílat snímky
a videosekvence do chytrého zařízení. Informace o stažení a navázání připojení naleznete
v přiloženém návodu „SnapBridge Průvodce připojením“.
Navštivte naše centrum pro stahování
http://downloadcenter.nikonimglib.com
Navštivte naše webové stránky, ze kterých si můžete stáhnout návody
k použití pro výrobky Nikon, počítačový software, případně firmware.
Uživatelská podpora Nikon
Na stránkách uvedených níže můžete svůj fotoaparát zaregistrovat a získávat tak nejnovější
informace o produktu. Naleznete zde odpovědi na často kladené otázky (FAQ) a také nás
můžete kontaktovat s žádostí o technickou pomoc.
http://www.europe-nikon.com/support
COOLPIX P1000 Model Name: N1622
ii
Úvod
Kontrola obsahu balení
Pokud některá z položek chybí, obraťte se prosím na prodejnu, kde jste fotoaparát zakoupili.
Digitální fotoaparát
COOLPIX P1000
Popruh
Krytka objektivu LC-77
Dobíjecí lithium-iontová
baterie EN-EL20a
Síťový zdroj/nabíječka
EH-73P*
Kabel USB UC-E21
Sluneční clona s bajonetem
HB-CP1
Záruční list (vytištěný na
zadní straně obálky tohoto
návodu)
Stručný návod k obsluze
(tato příručka)
SnapBridge Průvodce
připojením
* V závislosti na zemi nebo oblasti zakoupení může být přiložen zásuvkový adaptér. Tvar
zásuvkového adaptéru se liší podle země nebo oblasti zakoupení (A4).
POZNÁMKA: Paměťová karta není s fotoaparátem dodávána. Paměťové karty SD, SDHC
a SDXC jsou v tomto návodu označovány jako „paměťové karty“.
Úvod
iii
Informace a upozornění
Celoživotní vzdělávání
Jako součást závazku společnosti Nikon k „celoživotnímu vzdělávání“ ve vztahu k podpoře
a informacím o nových výrobcích jsou k dispozici na následujících webových stránkách pravidelně
aktualizované informace:
• Pro uživatele v USA: http://www.nikonusa.com/
• Pro uživatele v Evropě: http://www.europe-nikon.com/support/
• Pro uživatele v Asii, Oceánii, na Středním východě a v Africe: http://www.nikon-asia.com/
Na těchto webových stránkách naleznete nejnovější informace o výrobcích, rady a odpovědi na
často kladené otázky (FAQ) a další informace o digitální fotografii. Další informace můžete získat od
regionálního zastoupení společnosti Nikon. Kontaktní údaje naleznete na níže uvedené webové
stránce.
http://imaging.nikon.com/
Používejte výhradně elektronické příslušenství Nikon
Konstrukce fotoaparátů Nikon COOLPIX odpovídá těm nejvyšším standardům a fotoaparáty
obsahují komplexní elektronické obvody. Splnění provozních a bezpečnostních požadavků pro tyto
elektronické obvody je ověřeno pouze u elektronického příslušenství Nikon (včetně nabíječek
baterií, baterií, síťových zdrojů a kabelů USB) certifikovaného společností Nikon k použití s tímto
digitálním fotoaparátem Nikon.
POUŽÍVÁNÍ JINÉHO ELEKTRONICKÉHO PŘÍSLUŠENSTVÍ NEŽ ZNAČKY NIKON MŮŽE POŠKODIT
FOTOAPARÁT A ZNEPLATNIT ZÁRUKU SPOLEČNOSTI NIKON.
Použití jiných dobíjecích lithium-iontových baterií, které nejsou označeny holografickým štítkem
Nikon, může narušovat normální provoz fotoaparátu nebo způsobit jeho přehřátí, vznícení,
popraskání či vytékání baterií.
Holografický štítek: Slouží
k identifikaci pravosti výrobku Nikon.
Podrobnější informace ohledně příslušenství Nikon vám poskytne místní autorizovaný prodejce
výrobků Nikon.
Před fotografováním důležitých snímků
Před fotografováním důležitých událostí, jako je např. svatba, fotografování na cestách apod.,
zhotovte zkušební snímky, abyste se ujistili o bezchybné funkčnosti přístroje. Společnost Nikon
nenese žádnou odpovědnost za škody a ztráty zisku, ke kterým může dojít v důsledku poruchy
přístroje.
iv
Úvod
Informace o návodech
• Žádná část návodů dodávaných s výrobkem nesmí být jakýmkoli způsobem reprodukována,
kopírována, šířena, ukládána v zálohovacích systémech ani v jakékoli formě překládána do jiného
jazyka bez předchozího písemného svolení společnosti Nikon.
• Ilustrace a obsah obrazovek uvedené v tomto návodu se mohou od vlastního výrobku lišit.
• Společnost Nikon si vyhrazuje právo kdykoli bez předchozího upozornění změnit specifikaci
hardwaru a softwaru popsaného v tomto návodu.
• Společnost Nikon nenese odpovědnost za škody vzniklé používáním tohoto přístroje.
• Přestože bylo vynaloženo maximální úsilí na zajištění správnosti a úplnosti informací obsažených
v těchto návodech, uvítáme, pokud budete o jakékoli zjištěné nesrovnalosti nebo chybějících
údajích informovat regionální zastoupení společnosti Nikon (adresa je poskytována odděleně).
V souladu s autorskými právy
Na základě autorského práva nesmí být snímky nebo záznamy prací chráněných autorským právem
pořízené fotoaparátem použity bez svolení držitele autorského práva. Výjimkou je osobní použití,
ale i to může být omezeno v případě snímků nebo záznamů výstav či živých vystoupení.
Likvidace paměťových médií
Mějte na paměti, že smazáním snímků ani zformátováním paměťových médií, jako jsou paměťové
karty, se originální obrazová data zcela nevymažou. Smazané soubory z vyřazeného média lze
někdy obnovit pomocí komerčního softwaru, což může vést ke zneužití osobních obrazových dat.
Za ochranu soukromí těchto dat odpovídá sám uživatel.
Než vyřadíte paměťové médium nebo než je přenecháte jiné osobě, resetujte všechna nastavení
fotoaparátu pomocí funkce Obnovit vše v menu nastavení (A17) nebo funkce Obnovit výchozí
nast. v menu sítě (A17). Po resetování smažte veškerá data v přístroji pomocí komerčního
softwaru pro mazání dat nebo přístroj naformátujte pomocí funkce Formátovat kartu v menu
nastavení (A17) a poté jej zcela zaplňte snímky, které neobsahují žádné soukromé informace
(například snímky prázdné oblohy).
Dejte pozor, aby při fyzické likvidaci paměťových karet nedošlo k úrazu nebo poškození majetku.
Úvod
v
Pro vaši bezpečnost
Abyste zamezili škodám na majetku nebo zranění sebe či jiných osob, přečtěte si před
použitím tohoto výrobku kompletně text „Pro vaši bezpečnost“.
Tyto bezpečnostní pokyny uchovávejte na místě, kde si je budou moci přečíst všichni
uživatelé výrobku.
NEBEZPEČÍ
Zanedbání upozornění označených tímto
symbolem znamená vysoké riziko úmrtí
nebo vážného zranění.
VAROVÁNÍ
Zanedbání upozornění označených tímto
symbolem může vést k úmrtí nebo vážnému
zranění.
UPOZORNĚNÍ
Zanedbání upozornění označených tímto
symbolem může vést ke zranění nebo
škodám na majetku.
VAROVÁNÍ
• Nepoužívejte výrobek za chůze nebo při řízení vozidla. Zanedbání tohoto
upozornění může vést k nehodě nebo jinému zranění.
• Výrobek nerozebírejte ani neupravujte. Nedotýkejte se vnitřních částí výrobku,
k jejichž odhalení došlo v důsledku pádu výrobku nebo jiné nehody. Zanedbání
těchto upozornění může vést k úrazu elektrickým proudem nebo jinému zranění.
• Všimnete-li si jakékoli nestandardní situace, jako jsou například vznik kouře,
vysoká teplota nebo neobvyklý zápach výrobku, ihned odpojte baterii nebo
jiný zdroj energie. Pokračující používání výrobku může vést k požáru, popálení nebo
jinému zranění.
• Výrobek uchovávejte v suchu. S výrobkem nemanipulujte mokrýma rukama.
Se zástrčkou nemanipulujte mokrýma rukama. Zanedbání těchto upozornění
může vést k požáru nebo úrazu elektrickým proudem.
• Neponechávejte svou kůži v dlouhodobějším kontaktu s výrobkem, který je
zapnutý nebo zapojený do elektrické sítě. Zanedbání tohoto upozornění může vést
k nízkoteplotním popáleninám.
• Nepoužívejte výrobek v přítomnosti vznětlivého prachu nebo plynů, jako je
propan, benzín nebo aerosoly. Zanedbání tohoto upozornění může vést k výbuchu
nebo požáru.
• Nemiřte bleskem na řidiče motorových vozidel. Zanedbání tohoto upozornění
může vést k nehodám.
vi
Úvod
• Výrobek uchovávejte mimo dosah dětí. Zanedbání tohoto upozornění může vést ke
zranění nebo k poruše výrobku. Rovněž mějte na paměti, že malé součásti představují
riziko udušení. Dojde-li k polknutí libovolné součásti výrobku dítětem, ihned vyhledejte
lékařskou pomoc.
• Neomotávejte si ani jiným způsobem neobtáčejte poutka či popruhy výrobku
okolo krku. Zanedbání tohoto upozornění může vést k nehodám.
• Nepoužívejte baterie, nabíječky, síťové zdroje ani kabely USB, které nejsou
určeny konkrétně pro tento výrobek. Při použití baterií, nabíječek, síťových
zdrojů a kabelů USB určených pro tento výrobek se vyvarujte následujícího:
- Poškozování, úpravy nebo násilné vytrhávání či ohýbání kabelů, jejich
umisťování pod těžké předměty nebo vystavování kabelů vysokým
teplotám či ohni.
- Používání cestovních transformátorů nebo adaptérů určených k převodu
jednoho napětí na jiné, resp. používání převodníků ze stejnosměrného na
střídavé napětí.
Zanedbání těchto upozornění může vést k požáru nebo úrazu elektrickým proudem.
• Nemanipulujte se zástrčkou při nabíjení výrobku nebo při použití síťového zdroje
za bouřky. Zanedbání tohoto upozornění může vést k úrazu elektrickým proudem.
• Nemanipulujte holýma rukama s výrobkem na místech vystavených extrémně
vysokým nebo nízkým teplotám. Zanedbání tohoto upozornění může vést
k popáleninám nebo omrzlinám.
UPOZORNĚNÍ
• Neponechávejte objektiv namířený do slunce nebo jiného silného zdroje
světla. Světlo zaostřené objektivem by mohlo způsobit požár nebo poškození vnitřních
součástí výrobku. Při fotografování objektů v protisvětle udržujte slunce mimo záběr.
Sluneční světlo zaostřené uvnitř fotoaparátu v případě slunce v záběru by mohlo
způsobit požár.
• Na místech, kde je jeho použití zakázáno, výrobek vypněte. Na místech se
zakázaným použitím bezdrátových zařízení vypněte všechny bezdrátové
funkce. Rádiové frekvence vyzařované výrobkem mohou narušovat činnost přístrojů na
palubě letadel, v nemocnicích a jiných lékařských zařízeních.
• Nebude-li výrobek delší dobu používán, vyjměte baterii a odpojte síťový zdroj.
Zanedbání tohoto upozornění může vést k požáru nebo poruše výrobku.
Úvod
vii
• Nedotýkejte se pohyblivých součástí objektivu ani jiných pohyblivých součástí.
Zanedbání tohoto upozornění může vést ke zranění.
• Neodpalujte záblesky v kontaktu (nebo blízko) s lidskou kůží nebo předměty.
Zanedbání tohoto upozornění může vést k popálení nebo požáru.
• Nevyklápějte vestavěný blesk při použití blesku nasazeného do sáněk pro
upevnění příslušenství na fotoaparátu. V případě nedodržení tohoto pokynu může
dojít k požáru nebo poškození výrobku.
• Neponechávejte delší dobu výrobek na místech vystavených extrémně vysokým
teplotám, například v uzavřeném automobilu nebo na přímém slunečním světle.
Zanedbání tohoto upozornění může vést k požáru nebo poruše výrobku.
• Nepřepravujte fotoaparát s nasazeným stativem nebo podobným
příslušenstvím. Zanedbání tohoto upozornění může vést ke zranění nebo k poruše
výrobku.
NEBEZPEČÍ pro baterie
• S bateriemi nenakládejte nesprávným způsobem. Zanedbání následujících
upozornění může vést k vytečení, přehřátí či prasknutí baterií nebo k požáru:
- Používejte pouze dobíjecí baterie schválené pro použití v tomto výrobku.
- Nevystavujte baterie ohni nebo nadměrným teplotám.
- Baterie nerozebírejte.
- Nezkratujte kontakty baterií dotykem předmětů, jako jsou řetízky na krk, sponky do
vlasů nebo jiné kovové předměty.
- Nevystavujte baterie nebo výrobky, ve kterých jsou tyto baterie vloženy, silným
nárazům.
• Nabíjejte pouze indikovaným způsobem. Zanedbání tohoto upozornění může vést
k vytečení, přehřátí či prasknutí baterií nebo k požáru.
• Dojde-li ke kontaktu kapaliny z baterie s očima, vypláchněte oči velkým
množstvím čisté vody a ihned vyhledejte lékařskou pomoc. Opožděná reakce
může vést k poškození zraku.
viii
Úvod
VAROVÁNÍ pro baterie
• Baterie uchovávejte mimo dosah dětí. Dojde-li k polknutí baterie dítětem, ihned
vyhledejte lékařskou pomoc.
• Neponořujte baterie do vody a nevystavujte je dešti. Zanedbání tohoto
upozornění může vést k požáru nebo poruše výrobku. Dojde-li k zvlhnutí výrobku, ihned
jej otřete ručníkem nebo podobným předmětem.
• Zaznamenáte-li na bateriích nějaké změny, například změnu zbarvení nebo
deformaci, ihned je přestaňte používat. Pokud se nenabijí za určenou dobu,
přestaňte je nabíjet. Nebudete-li dbát těchto pokynů, může dojít k vytečení baterií,
přehřátí, prasknutí nebo požáru.
• Když již baterie nadále nepotřebujete, izolujte kontakty samolepicí páskou.
Dojde-li ke kontaktu kovových předmětů s kontakty baterie, může dojít k přehřátí či
prasknutí baterie nebo k požáru.
• Dojde-li ke kontaktu kapaliny z baterie s lidskou kůží nebo oblečením, ihned
opláchněte postižené místo velkým množstvím čisté vody. Zanedbání tohoto
upozornění může vést k podráždění kůže.
Úvod
ix
x
Úvod
Jednotlivé části fotoaparátu
Tělo fotoaparátu
1 23
7 6
4
5
8 9 10
11 12 13 141516 17
25 24 23 22 21 20 19 18
1
Příkazový volič
13 Elektronický hledáček
2
Hlavní vypínač / kontrolka zapnutí
přístroje (kontrolka nabíjení)
14 Oční snímač
3
Volič expozičních režimů
4
Vestavěný blesk
5
Ovladač zoomu
17 Volič zaostřovacího režimu
6
Tlačítko spouště
18 Tlačítko s (zobrazení)
7
Tlačítko w (funkce)
19 Tlačítko k (aktivace volby)
8
Příkazový kroužek
20 Tlačítko l (mazání)
9
Tlačítko p (zoom se skokovým
vrácením)
21 Tlačítko d (menu)
15 Tlačítko x (monitor)
16 Tlačítko o (AE-L/AF-L)
Otočný multifunkční volič
10 Boční ovladač zoomu
22 (multifunkční volič)*
11 Páčka K (vyklopení blesku)
23 Tlačítko c (přehrávání)
12 Volič dioptrické korekce hledáčku
24 Tlačítko b (e záznam videosekvence)
25 Monitor
* V tomto návodu je stisknutí horní, dolní, levé nebo pravé části multifunkčního voliče označováno
symboly H, I, J a K.
Jednotlivé části fotoaparátu
1
Začínáme
Připevnění popruhu fotoaparátu
Popruh připojte k levé a pravé straně fotoaparátu.
Připevnění krytky objektivu a sluneční clony
• Pokud nefotografujete, nasaďte krytku objektivu, aby byl objektiv chráněn.
• Sluneční clona stíní světlo, které negativně ovlivňuje snímky, a také pomáhá chránit
fotoaparát. Sluneční clonu nepoužívejte při fotografování s bleskem ani v případě, kdy je
k fotografování nutné pomocné světlo AF.
Když sluneční clonu nepoužíváte
2
Začínáme
Vložení baterie a paměťové karty
Aretace baterie
Slot pro paměťovou kartu
• Baterií se správně natočenými kladnými a zápornými kontakty odtlačte oranžovou aretaci
baterie (3) a baterii zcela zasuňte (4).
• Paměťovou kartu zasuňte do slotu tak hluboko, až zaklapne na místo (5).
• Dbejte na to, abyste baterii ani paměťovou kartu nevložili spodní stranou vzhůru nebo
převráceně, mohlo by tak dojít k poruše.
• Když je přepínač ochrany proti zápisu na paměťové kartě v poloze „lock“ (zamknuto),
snímky nelze uložit ani vymazat a kartu nelze formátovat.
B
Formátování paměťové karty
Paměťovou kartu, která byla předtím používána v jiném přístroji, při prvním vložení do
tohoto fotoaparátu vždy tímto fotoaparátem naformátujte.
• Formátováním paměťové karty se trvale odstraní veškeré snímky i ostatní data uložená
na paměťové kartě. Ujistěte se, že jste si před formátováním paměťové karty zkopírovali
všechny snímky, které chcete zachovat.
• Vložte paměťovou kartu do fotoaparátu, stiskněte tlačítko d a v menu nastavení zvolte
možnost Formátovat kartu (A17).
Vyjmutí baterie nebo paměťové karty
Vypněte fotoaparát a ujistěte se, že kontrolka zapnutí přístroje nesvítí a že je obrazovka
vypnutá. Poté otevřete krytku prostoru pro baterii / slotu pro paměťovou kartu.
• Posunutím aretace baterii vysuňte.
• Jemným zatlačením na paměťovou kartu směrem do fotoaparátu paměťovou kartu
povysuňte.
• Při manipulaci s fotoaparátem buďte opatrní, baterie a paměťová karta mohou být
bezprostředně po použití fotoaparátu horké.
Začínáme
3
Nabíjení baterie
Síťový zdroj/
nabíječka*
Elektrická zásuvka
Kabel USB (přiložený)
Kontrolka zapnutí přístroje
(kontrolka nabíjení)
* V závislosti na zemi nebo oblasti zakoupení může být přiložen zásuvkový adaptér. Tvar
zásuvkového adaptéru se liší podle země nebo oblasti zakoupení.
• Po připojení fotoaparátu s vloženou baterií k elektrické zásuvce se zahájí nabíjení (viz
ilustrace). Kontrolka zapnutí přístroje (kontrolka nabíjení) pomalu bliká, což znamená, že se
baterie dobíjí.
• Jakmile je baterie nabitá, kontrolka zapnutí přístroje zhasne. Odpojte síťový zdroj/
nabíječku od elektrické zásuvky a odpojte kabel USB.
Nabití zcela vybité baterie trvá přibližně 3 hodiny.
• Pokud kontrolka zapnutí přístroje bliká rychle, baterii nelze nabít. Možné příčiny jsou
uvedeny níže.
- Okolní teplota není vhodná k nabíjení.
- Kabel USB nebo síťový zdroj/nabíječka nejsou správně připojeny.
- Baterie je poškozená.
4
Začínáme
B
Poznámky ke kabelu USB
• Nepoužívejte jiný kabel USB než model UC-E21. Při použití jiného kabelu USB než modelu UC-E21
by mohlo dojít k přehřátí, požáru nebo úrazu elektřinou.
• Zkontrolujte tvar a směr zástrček a zástrčky nezasunujte ani nevysunujte šikmo.
B
Poznámky k nabíjení baterie
• Fotoaparát lze používat i během nabíjení, ale prodlužuje se tím doba nabíjení. Při používání
fotoaparátu kontrolka zapnutí přístroje (kontrolka nabíjení) zhasne.
• Nikdy nepoužívejte jinou značku ani model síťového zdroje, než je síťový zdroj/nabíječka EH-73P.
Nepoužívejte běžně dostupné síťové zdroje USB ani nabíječky pro mobilní telefony. Při
nedodržení tohoto pokynu může dojít k přehřátí nebo poškození fotoaparátu.
Otevření monitoru
• U monitoru lze nastavit směr a úhel. Při běžném fotografování uložte monitor k zadní
straně fotoaparátu obrazovkou směrem ven (5).
• Jestliže fotoaparát nepoužíváte nebo jej přenášíte, uložte monitor obrazovkou směrem
k tělu fotoaparátu (1).
B
Poznámky k monitoru
• Pokud je k fotoaparátu připojen kabel nebo příslušenství, nastavitelný rozsah monitoru může být
omezen.
• Při manipulaci s monitorem nepoužívejte nadměrnou sílu a pohybujte monitorem v jeho
nastavitelném rozsahu pomalu, aby nedošlo k poškození spojů.
Začínáme
5
Nastavení fotoaparátu
1
Zapněte fotoaparát.
• Pomocí multifunkčního voliče vyberte a upravte nastavení.
Multifunkční volič
Hlavní vypínač
Nahoru
Doleva
Tlačítko k
(aktivace volby)
Doprava
Dolů
• Zobrazí se dialog pro volbu jazyka. Stisknutím tlačítek
H a I na multifunkčním voliči vyberte jazyk
a potvrďte stisknutím tlačítka k.
• Jazyk lze kdykoli změnit pomocí položky Jazyk/
Language v menu nastavení (A17).
Jazyk/Language
Zrušit
2
Zvolte možnost Ano a stiskněte
tlačítko k.
Chcete zvolit časové pásmo a
nastavit datum a čas?
Ano
Ne
Zrušit
3
Vyberte své domácí časové pásmo
a stiskněte tlačítko k.
• Chcete-li zapnout letní čas, stiskněte tlačítko H; v horní
části mapy se zobrazí symbol W. Pokud chcete letní
čas vypnout, stiskněte tlačítko I.
Zpět
4
6
Stisknutím tlačítek H a I vyberte formát data a stiskněte tlačítko
k.
Začínáme
5
Zadejte aktuální datum a čas a stiskněte
tlačítko k.
• Stisknutím tlačítek J a K vyberete položky
a stisknutím tlačítek H a I upravíte nastavení.
• Zvolte minutové pole a potvrďte nastavení stisknutím
tlačítka k.
Datum a čas
D
M
R
h
m
01 01 2018 00 00
Úpravy
6
Po vyzvání vyberte stisknutím tlačítek H a I možnost Ano
a stiskněte tlačítko k.
• Fotoaparát se po dokončení nastavení vrátí na obrazovku provozních informací.
C
Resetování hodin
Pomocí položky Časové pásmo a datum v menu nastavení lze vybrat časové pásmo a nastavit
hodiny fotoaparátu.
V menu Časové pásmo lze zapnout a vypnout letní čas.
C
Používání aplikace SnapBridge
Po navázání bezdrátového připojení mezi fotoaparátem a chytrým zařízením pomocí aplikace
SnapBridge můžete odesílat snímky pořízené fotoaparátem do chytrého zařízení nebo fotografovat
na dálku. Postup pro připojení naleznete v přiloženém návodu „SnapBridge Průvodce připojením“.
Začínáme
7
Základní operace při fotografování
a přehrávání
Pořizování snímků
Zde se jako příklad používá režimu A (auto). Režim A (auto) umožňuje pořizovat běžné
snímky za různých snímacích podmínek.
1
Otočte volič expozičních režimů do polohy A.
• Indikace stavu baterie
b: Napětí baterie je vysoké.
B: Napětí baterie je nízké.
• Tlačítkem s (zobrazení) můžete postupně přepínat
informace zobrazené na obrazovce.
Počet zbývajících snímků
1/250
F5.6
25m 0s
1400
Indikace stavu baterie
2
Držte fotoaparát v klidu.
• K objektivu, blesku, pomocnému světlu AF, mikrofonu a reproduktoru nepřibližujte prsty
ani žádné předměty.
8
Základní operace při fotografování a přehrávání
3
Vytvořte kompozici snímku.
• Posunutím ovladače zoomu nebo bočního ovladače zoomu změňte polohu objektivu se
zoomem.
• Pokud při fotografování s dlouhou ohniskovou vzdáleností ztratíte objekt z dohledu,
stisknutím tlačítka p (zoom se skokovým vrácením) můžete zorný úhel dočasně rozšířit,
což usnadní umístění objektu do záběru.
Oddálení
Přiblížení
Tlačítko p
Přiblížení
Oddálení
C
Používání stativu
• Stativ doporučujeme použít ke stabilizaci fotoaparátu v následujících situacích:
- při fotografování se zábleskovým režimem nastaveným na možnost W (vypnuto),
- při nastavení dlouhé ohniskové vzdálenosti.
• Pokud při fotografování používáte ke stabilizaci fotoaparátu stativ, nastavte v menu
nastavení položku Redukce vibrací na možnost Vypnuto (A17), čímž předejdete
případným chybám, které tato funkce může způsobit.
• Po upevnění fotoaparátu na stativ zajistěte, aby fotoaparát při vysouvání nebo zasouvání
objektivu nepřepadl. Jednu nohu stativu prodlužte směrem k snímanému objektu a ostatní
dvě nohy do stejné vzdálenosti směrem k sobě.
• Fotoaparát se může při ovládání mírně pohnout, i když je upevněn na stativu, což může
rušit automatické zaostřování. Po manipulaci s fotoaparátem několik sekund počkejte
a poté pomalu stiskněte tlačítko spouště.
Při nastavení krátké ohniskové
vzdálenosti
Při nastavení dlouhé ohniskové
vzdálenosti
Základní operace při fotografování a přehrávání
9
4
Namáčkněte tlačítko spouště do
poloviny.
• Namáčknutí tlačítka spouště do poloviny
znamená, že toto tlačítko stisknete a podržíte
v místě, kde ucítíte mírný odpor.
• Jakmile je objekt zaostřen, zaostřovací pole
nebo indikace zaostření se zobrazí zeleně.
• Při použití digitálního zoomu fotoaparát
zaostřuje na střed záběru a zaostřovací pole se
nezobrazuje.
• Jestliže zaostřovací pole nebo indikace
zaostření bliká, fotoaparát není schopen
zaostřit. Změňte kompozici snímku a zkuste
znovu namáčknout tlačítko spouště.
1/250
F 5.6
Zaostřovací pole
5
B
Nezvedejte prst a tlačítko spouště zcela
domáčkněte.
Poznámky k ukládání snímků nebo videosekvencí
Jestliže právě probíhá ukládání snímků nebo videosekvencí, indikace udávající počet zbývajících
snímků nebo indikace udávající zbývající dobu nahrávání bliká. Neotevírejte krytku prostoru
pro baterii / slotu pro paměťovou kartu a nevyjímejte baterii ani paměťovou kartu, dokud
indikace bliká. Mohlo by tak dojít ke ztrátě dat nebo poškození fotoaparátu či paměťové karty.
C
Funkce Automat. vypnutí
• Pokud není přibližně po dobu jedné minuty provedena žádná operace, obrazovka se vypne,
fotoaparát se přepne do pohotovostního režimu a kontrolka zapnutí přístroje začne blikat.
Přibližně po třech minutách setrvávání v pohotovostním režimu se fotoaparát vypne.
• Chcete-li obrazovku opět zapnout, když je fotoaparát v pohotovostním režimu, proveďte nějakou
operaci, například stiskněte hlavní vypínač nebo tlačítko spouště.
10
Základní operace při fotografování a přehrávání
Používání vestavěného blesku
V případě, že je nutné použít blesk, například za slabého
osvětlení nebo při fotografování objektu v protisvětle,
vyklopte vestavěný blesk pomocí páčky K (vyklopení
blesku).
• Pokud vestavěný blesk nepoužíváte, opatrně jej sklopte,
dokud nebude zajištěn na místě.
Nasazení krytky sáněk pro upevnění příslušenství BS-1
(prodávána samostatně)
Nahrávání videosekvencí
Stisknutím tlačítka b (e záznam videosekvence) spustíte
nahrávání videosekvence.
• Dalším stisknutím tlačítka b (e) nahrávání ukončíte.
Když otočíte volič expozičních režimů do polohy u
(Manuální videosekv.), budete moci nastavit čas závěrky
a clonové číslo pro nahrávání videosekvencí.
Základní operace při fotografování a přehrávání
11
Přepnutí mezi monitorem a hledáčkem
Pokud jasné světlo okolí ztěžuje sledování monitoru,
například svítí-li na monitor sluneční paprsky,
doporučujeme použít hledáček.
• Jakmile přiblížíte obličej k hledáčku, snímač pohledu
do hledáčku zareaguje a hledáček se zapne, zatímco
monitor se vypne (výchozí nastavení).
• Pomocí tlačítka x (monitor) můžete také přepínat
zobrazení mezi monitorem a hledáčkem.
Hledáček
Dioptrická korekce hledáčku
Pokud je obraz v hledáčku obtížně viditelný, nastavte jej
při pohledu do hledáčku otáčením voliče dioptrické
korekce.
• Dejte pozor, abyste se prstem nebo nehtem neškrábli
do oka.
Volič dioptrické korekce hledáčku
12
Základní operace při fotografování a přehrávání
Přehrávání snímků
1
Stisknutím tlačítka c (přehrávání)
aktivujte režim přehrávání.
• Pokud stisknete a podržíte tlačítko c na vypnutém
fotoaparátu, fotoaparát se zapne v režimu přehrávání.
2
Snímek k zobrazení vyberte pomocí
multifunkčního voliče.
• Stisknutím a podržením některého z tlačítek
HIJK lze mezi snímky rychle procházet.
• Snímky lze také vybírat otáčením multifunkčního
voliče.
• Tlačítkem s (zobrazení) můžete postupně
přepínat informace zobrazené na obrazovce.
• Chcete-li přehrát zaznamenanou videosekvenci,
stiskněte tlačítko k.
• Chcete-li se vrátit do expozičního režimu, stiskněte
tlačítko c nebo tlačítko spouště.
Zobrazení předchozího snímku
Zobrazení dalšího snímku
• Posunutím ovladače zoomu směrem
k symbolu g (i) v režimu přehrávání
jednotlivých snímků snímek přiblížíte.
3.0
• V režimu přehrávání jednotlivých snímků
přepnete posunutím ovladače zoomu
směrem k symbolu f (h) do režimu
přehrávání náhledů snímků a zobrazíte na
obrazovce více snímků.
Základní operace při fotografování a přehrávání
1/20
13
Mazání snímků
1
Chcete-li vymazat snímek právě
zobrazený na obrazovce, stiskněte
tlačítko l (mazání).
2
Pomocí tlačítek HI multifunkčního
voliče vyberte požadovaný způsob
mazání a stiskněte tlačítko k.
• Chcete-li zavřít menu bez smazání snímků, stiskněte
tlačítko d.
3
Vymazat
Aktuální snímek
Vymaz. vyb. snímky
Všechny snímky
Zvolte možnost Ano a stiskněte
tlačítko k.
• Vymazané snímky nelze obnovit.
Vymazat 1 snímek?
Ano
Ne
B
Poznámky k mazání snímků uložených současně ve formátu RAW a JPEG
Když pomocí fotoaparátu smažete snímky pořízené s nastavením RAW + Fine nebo RAW +
Normal v položce Kvalita obrazu, vymažou se snímky uložené v obou formátech, RAW i JPEG.
Není možné vymazat jen jeden formát snímku.
B
Mazání snímků pořízených v režimu sériového snímání (sekvence)
• Snímky pořízené v režimu sériového snímání se ukládají jako
sekvence a v režimu přehrávání náhledů se zobrazuje pouze
první (klíčový) snímek sekvence (výchozí nastavení).
• Pokud stisknete tlačítko l při zobrazeném klíčovém snímku
sekvence, vymažou se všechny snímky v sekvenci.
• Chcete-li vymazat určité snímky v sekvenci, pomocí
tlačítka k zobrazte jednotlivé snímky a stiskněte tlačítko l.
4/8
0004.JPG
15/11/2018 15:30
C
Vymazání pořízeného snímku v režimu fotografování
V režimu fotografování je možné vymazat naposledy uložený snímek stisknutím tlačítka l.
14
Základní operace při fotografování a přehrávání
Jiné funkce
Volba expozičního režimu
Otočením voliče expozičních režimů zarovnejte požadovaný expoziční režim se značkou na
těle fotoaparátu.
• Režim A (Auto)
Tento režim umožňuje pořizovat běžné snímky za různých snímacích podmínek.
• Režimy y, g a L (program)
Pokud vyberete kterýkoli z těchto režimů podle snímacích podmínek, můžete pořídit
snímky s nastavením, které je vhodné pro aktuální podmínky.
- y: Stiskněte tlačítko d a vyberte motivový program. Při použití nastavení Aut.
volba motiv. prog. fotoaparát rozpozná snímací podmínky při zaměření snímku a vy
budete moci pořídit snímky v souladu s podmínkami.
- g (měsíc): Tento režim použijte při fotografování měsíce s nastavením dlouhé
ohniskové vzdálenosti.
- L (sledování ptáků): Tento režim použijte při fotografování ptáků s nastavením dlouhé
ohniskové vzdálenosti.
• Režim p (Kreativní)
Během fotografování můžete na snímky použít efekty.
• Režimy j, k, l a m
Tyto režimy umožňují lépe ovládat čas závěrky a clonové číslo.
• Režim M (User settings – uživatelská nastavení)
Často používaná nastavení režimů j, k, l a m lze uložit. Chcete-li fotografovat
s uloženým nastavením, otočte volič expozičních režimů do polohy M.
• Režim u (Manuální videosekv.)
Videosekvence lze nahrávat s expozičním režimem časová automatika nebo s manuálním
režimem.
Jiné funkce
15
Nastavení funkcí fotografování pomocí
multifunkčního voliče
Pokud je zobrazena obrazovka fotografování, lze pomocí tlačítek H (m) J (n) I (p)
K (o) multifunkčního voliče nastavit níže popsané funkce.
• m Zábleskový režim
Je možné nastavit zábleskový režim dle snímacích podmínek.
• n Samospoušť / Samospoušť det. úsměv
Fotoaparát uvolní závěrku po uplynutí stanovené doby od stisknutí tlačítka spouště.
Pokud je nastavena samospoušť detekující úsměv, fotoaparát uvolní závěrku automaticky
vždy, když detekuje smějící se obličej.
• p Zaostřovací režim
Podle vzdálenosti od fotografovaného objektu můžete zvolit nastavení A (automatické
zaostřování), D (makro) nebo B (nekonečno) (když je volič zaostřovacího režimu
nastaven do polohy q (automatické zaostřování)).
• o Korekce expozice
Je možné upravit celkový jas snímku.
Funkce, které lze nastavit, se liší v závislosti na expozičním režimu.
16
Jiné funkce
Akce prováděné v menu
Níže uvedená menu lze nastavit stisknutím tlačítka d (menu).
•
•
•
•
•
•
A Menu fotografování1, 2
G Menu Manuální režim videosekv.3
e Menu videosekvence1
c Menu přehrávání4
q Menu sítě
z Menu nastavení
1
2
3
Při zobrazené obrazovce fotografování stiskněte tlačítko d.
Symboly menu a dostupné možnosti nastavení závisí na expozičním režimu.
Otočte volič expozičních režimů do polohy u (Manuální videosekv.) a po zobrazení obrazovky
fotografování stiskněte tlačítko d.
Při zobrazené obrazovce přehrávání stiskněte tlačítko d.
4
1
Stiskněte tlačítko d (menu).
• Zobrazí se menu.
1/250
2
Stiskněte tlačítko
J multifunkčního voliče.
• Aktuální symbol menu je zobrazen
žlutou barvou.
F5.6
25m 0s
1400
Menu fotografování
Kvalita obrazu
Velikost obrazu
Picture Control
Vlastní Picture Control
Vyvážení bílé barvy
Měření
Symboly menu
3
Zvolte symbol menu
a stiskněte tlačítko k.
• Položky menu je nyní možné vybírat.
Nastavení
Časové pásmo a datum
Bez paměťové karty?
Nastavení monitoru
Automat. přepínání EVF
Razítko data
Samosp.:po pořízení sním.
Jiné funkce
17
4
Zvolte položku menu
a stiskněte tlačítko k.
• V závislosti na aktuálním expozičním
režimu nebo stavu fotoaparátu nelze
některé položky menu nastavit.
• Položky lze vybírat také otáčením
multifunkčního voliče.
5
Zvolte nastavení a stiskněte
tlačítko k.
• Vybrané nastavení je aktivováno.
• Chcete-li menu zavřít, stiskněte tlačítko
d.
• Při zobrazeném menu lze přepnout do
expozičního režimu stisknutím tlačítka
spouště nebo tlačítka b (e).
Používání tlačítka w (funkce)
Pokud stisknete tlačítko w v režimu j, k, l, m
nebo M, můžete rychle nakonfigurovat předem
uložené možnosti menu (výchozí nastavení je
Sériové snímání). Chcete-li nastavit jinou možnost
menu, vyberte položku U Tlačítko Fn a zvolte
požadovanou možnost menu.
18
Jiné funkce
Časové pásmo a datum
Bez paměťové karty?
Nastavení monitoru
Automat. přepínání EVF
Razítko data
Samosp.:po pořízení sním.
Razítko data
Datum
Datum a čas
Vypnuto
Technické poznámky
Upozornění
Upozornění pro zákazníky v Evropě
UPOZORNĚNÍ: V PŘÍPADĚ VÝMĚNY BATERIE ZA NESPRÁVNÝ TYP HROZÍ
NEBEZPEČÍ VÝBUCHU.
Tento symbol značí, že elektrické a elektronické vybavení nepatří do
komunálního odpadu.
Následující informace jsou určeny pouze uživatelům v evropských zemích:
• Likvidace tohoto výrobku se provádí v rámci tříděného odpadu na
příslušném sběrném místě. Výrobek nedávejte do běžného komunálního
odpadu.
• Třídění odpadu a recyklace napomáhají ochraně přírodních zdrojů a předcházejí
negativním vlivům na lidské zdraví a životní prostředí, ve které by mohla vyústit
nesprávná likvidace odpadu.
• Další informace ohledně nakládání s odpadními produkty Vám poskytne dodavatel nebo
místní úřad.
POUŽITÉ BATERIE LIKVIDUJTE PODLE POKYNŮ.
Tento symbol na baterii značí, že baterie nepatří do komunálního odpadu.
Následující informace jsou určeny pouze uživatelům v evropských zemích:
• Likvidace veškerých baterií, bez ohledu na to, zda jsou označeny tímto
symbolem či nikoli, se provádí v rámci tříděného odpadu na příslušném
sběrném místě. Výrobek nedávejte do běžného komunálního odpadu.
• Další informace ohledně nakládání s odpadními produkty vám poskytne dodavatel nebo
místní úřad.
Technické poznámky
19
Poznámky o funkcích bezdrátové komunikace
Omezení týkající se bezdrátových zařízení
Bezdrátový vysílač, který je součástí tohoto výrobku, odpovídá předpisům pro bezdrátový
provoz v zemi prodeje a není určen k použití v jiných zemích (výrobky zakoupené v EU nebo
ESVO lze používat kdekoli v EU a ESVO). Za použití v jiných zemích nepřebírá společnost
Nikon zodpovědnost. Uživatelé, kteří si nejsou jisti zemí původu produktu, by se měli poradit
s místním servisním střediskem společnosti Nikon nebo s autorizovaným servisním
zástupcem společnosti Nikon. Toto omezení se týká pouze bezdrátového provozu a nikoli
jiného používání produktu.
Zabezpečení
Jednou z výhod tohoto produktu sice je, že umožňuje ostatním, aby se k němu mohli
libovolně připojovat za účelem bezdrátové výměny dat kdekoliv v jeho dosahu, pokud byste
však neaktivovali zabezpečení, mohlo by dojít k následujícím situacím:
• Odcizení dat: zlovolné třetí strany mohou vysledovat bezdrátový přenos a odcizit
uživatelská ID, hesla a jiné osobní údaje.
• Neoprávněný přístup: neoprávnění uživatelé mohou získat přístup k síti a změnit data
nebo provést zlovolné kroky. Mějte na paměti, že s ohledem na provedení bezdrátových
sítí mohou specializované útoky umožnit neoprávněný přístup, i když je aktivováno
zabezpečení. Společnost Nikon nenese zodpovědnost za úniky dat či informací, které
mohou nastat při přenosu dat.
• Nepoužívejte sítě, k jejichž použití nejste oprávněni, ani pokud se vám zobrazí na chytrém
telefonu či tabletu. Mohlo by to být považováno za neoprávněný přístup. Používejte
pouze sítě, k jejichž používání jste oprávněni.
Správa osobních informací a odmítnutí záruk
• Informace o uživateli, zaregistrované a nastavené v zařízení, včetně nastavení připojení
bezdrátové sítě LAN a dalších osobních údajů, jsou citlivé vzhledem k možnosti změny či
ztráty způsobené nesprávnou obsluhou, statickou elektřinou, nehodou, poruchou,
opravou nebo jinou manipulací. K důležitým informacím si vždy pořizujte oddělené
kopie. Společnost Nikon není zodpovědná za jakékoli přímé či nepřímé škody ani za ušlý
zisk, vyplývající z úprav nebo ztráty obsahu, kterou společnosti Nikon nelze připsat.
• Před likvidací tohoto výrobku nebo jeho předáním novému majiteli použijte položku
Obnovit vše v menu nastavení (A17), čímž dojde ke smazání všech v zařízení
zaregistrovaných a nastavených informací o uživateli, včetně nastavení připojení
bezdrátové sítě LAN a dalších osobních údajů.
• Společnost Nikon nenese odpovědnost za škody způsobené neoprávněným používáním
tohoto produktu třetími stranami v případě jeho odcizení nebo ztráty.
20
Technické poznámky
Opatření pro export nebo převážení tohoto produktu do zahraničí
Výrobek podléhá Nařízením pro správu exportu vlády Spojených států (EAR). Povolení vlády
Spojených států není nutné v případě exportu do jiných než následujících zemí, které
v době tvorby tohoto dokumentu podléhaly embargu nebo zvláštní kontrole: Kuba, Írán,
Severní Korea, Súdán a Sýrie (seznam zemí se může změnit).
Technické poznámky
21
Upozornění pro zákazníky v Evropě
Prohlášení o shodě (Evropa)
Společnost Nikon Corporation tímto prohlašuje, že rádiové zařízení typu COOLPIX P1000 je
v souladu se směrnicí 2014/53/EU.
Úplné znění prohlášení o shodě výrobku s požadavky EU je k dispozici na této internetové
adrese:
http://imaging.nikon.com/support/pdf/DoC_P1000.pdf.
• Provozní frekvence:
- Wi-Fi: 2412–2462 MHz (kanály 1-11)
- Bluetooth: 2402–2480 MHz
- Bluetooth nízkoenergetické: 2402–2480 MHz
• Maximální výstupní výkon:
- Wi-Fi: 9,2 dBm (EIRP)
- Bluetooth: 7,2 dBm (EIRP)
- Bluetooth nízkoenergetické: 7,2 dBm (EIRP)
22
Technické poznámky
Péče o produkt
Kromě upozornění uvedených v části „Pro vaši bezpečnost“ (Avi-ix) dodržujte při používání
a uchovávání tohoto zařízení níže uvedené pokyny.
Fotoaparát
Nevystavujte fotoaparát silným nárazům
Silné fyzické nárazy nebo vibrace mohou způsobit poruchu produktu. Dále se nedotýkejte
objektivu ani na něj netlačte.
Udržujte produkt v suchu
Bude-li přístroj vystaven vysoké vlhkosti nebo ponořen do vody, dojde k jeho poškození.
Vyvarujte se náhlých změn teplot
Náhlé změny teploty, například při vstupu do vyhřáté budovy nebo vycházení z ní v chladné dny,
mohou způsobit vytvoření kondenzace uvnitř zařízení. Vzniku kondenzační vlhkosti lze zabránit tak,
že přístroj před vystavením náhlé změně teploty vložíte do transportního pouzdra nebo plastového
sáčku.
Přístroj držte mimo dosah silných magnetických polí
Přístroj nepoužívejte ani neukládejte v blízkosti zařízení, která vytvářejí silné elektromagnetické
záření nebo magnetická pole. Mohlo by dojít ke ztrátě dat nebo k poruše fotoaparátu.
Nemiřte objektivem na slunce
Při fotografování a při odložení fotoaparátu bez nasazené krytky objektivu se vyvarujte míření
objektivem do slunce nebo jiného silného zdroje světla. Silné zdroje světla, například sluneční
záření, jsou objektivem soustředěny a mohou způsobit deformaci vnitřních dílů objektivu nebo
změnu barev nebo vypálení obrazu na obrazovém snímači. K poškození fotoaparátu může dojít,
i když je objektiv namířen na slunce jen několik sekund, a to zejména tehdy, když je objektiv
nastaven na dlouhou ohniskovou vzdálenost.
Pokud dojde k deformaci vnitřních dílů objektivu, fotoaparát nemusí být schopen provádět řízení
expozice.
Pokud dojde ke změně barev nebo vypálení obrazu na obrazovém snímači, ve snímcích se mohou
objevit nerovnosti.
Pokud fotoaparát nepoužíváte, doporučuje se nasadit krytku objektivu.
Technické poznámky
23
Před vyjmutím nebo odpojením síťového zdroje či paměťové karty
přístroj vypněte
Je-li přístroj zapnutý nebo probíhá-li ukládání či mazání snímků, nevyjímejte baterii. Násilné
přerušení napájení za těchto okolností může vést ke ztrátě dat a poškození paměťové karty nebo
interních obvodů.
Poznámky k monitoru
• Monitory (včetně elektronických hledáčků) jsou konstruovány s extrémně vysokou přesností;
minimálně 99,99 % pixelů je funkčních a ne více než 0,01 % jich chybí nebo jsou nefunkční. I když
mohou tyto zobrazovače obsahovat pixely, které trvale svítí (bílé, červené, modré nebo zelené)
nebo trvale nesvítí (černé), neznamená tento jev závadu a na snímky zhotovené zařízením nemá
žádný vliv.
• Obraz na monitoru může být při ostrém okolním osvětlení obtížně pozorovatelný.
• Na monitor netlačte, mohlo by dojít k jeho poškození nebo závadě. Při poškození monitoru dejte
pozor, abyste se neporanili střepy, zabraňte také kontaktu pokožky, očí a úst s tekutými krystaly
z monitoru.
Baterie
Pravidla používání
• Baterie může být po použití horká.
• Baterii nepoužívejte při teplotách okolí pod 0 °C nebo nad 40 °C, mohlo by dojít k poškození
nebo poruše.
• Pokud si všimnete jakýchkoli abnormalit, jako je nadměrné teplo, kouř nebo neobvyklý zápach
vycházející z baterie, okamžitě přerušte používání přístroje a obraťte se na dodavatele nebo
autorizovaný servis společnosti Nikon.
• Jakmile baterii vyjmete z fotoaparátu nebo z volitelné nabíječky baterií, vložte baterii například do
igelitového sáčku, aby byla izolována.
Nabíjení baterie
Před používáním fotoaparátu zkontrolujte stav baterie a v případě potřeby baterii vyměňte nebo
nabijte.
• Před použitím nabijte baterii při teplotě okolí 5 °C až 35 °C.
• Vysoká teplota baterie může bránit správnému nebo úplnému dobití baterie a může snižovat
výkon baterie. Pozor, baterie může být po použití horká. Před zahájením nabíjení proto vyčkejte,
až baterie zchladne.
Pokud pomocí síťového zdroje/nabíječky nebo počítače nabíjíte baterii, která je vložena do
tohoto fotoaparátu, při teplotách baterie pod 0 °C nebo nad 50 °C baterie nebude nabíjena.
• Pokud je baterie zcela nabitá, nepokračujte v jejím nabíjení, protože tak dojde ke snížení
výkonnosti baterie.
• Při nabíjení se může teplota baterie zvýšit. Nejedná se však o závadu.
24
Technické poznámky
Noste s sebou náhradní baterie
Je-li to možné, mějte při fotografování důležitých událostí po ruce vždy plně nabitou náhradní
baterii.
Používání baterie v chladném prostředí
Za chladných dní se kapacita baterií snižuje. Pokud je za nízké teploty použita nedobitá baterie,
fotoaparát se nemusí zapnout. Náhradní baterie mějte uložené na teplém místě a v případě
potřeby baterii vyměňte. Jakmile se baterie ohřeje, může se částečně obnovit její nabití.
Kontakty baterie
Nečistoty na kontaktech baterie mohou bránit správné funkci fotoaparátu. Dojde-li ke znečištění
kontaktů baterie, otřete je před použitím čistým suchým kouskem látky.
Nabíjení vybité baterie
Zapínání nebo vypínání fotoaparátu s vloženou vybitou baterií může snížit životnost baterie. Před
použitím vybitou baterii nabijte.
Skladování baterie
• Pokud se baterie nepoužívá, vždy ji z fotoaparátu nebo volitelné nabíječky baterií vyjměte.
Z vložené baterie je stále odebíráno malé množství proudu i v případě, že se fotoaparát
nepoužívá. Může tak dojít k nadměrnému vybití baterie s následkem úplné ztráty její funkce.
• Alespoň jednou za šest měsíců baterii dobijte a před uložením ji zcela vybijte.
• Vložte baterii například do igelitového sáčku, aby byla izolována, a uložte ji na chladné místo.
Baterie musí být uložena na suchém místě s okolní teplotou 15 °C až 25 °C. Neuchovávejte baterii
v horkém nebo extrémně studeném prostředí.
Životnost baterie
Pokud významně klesne doba, po kterou si plně nabitá baterie udrží výkon při provozu za pokojové
teploty, znamená to, že je nutné baterii vyměnit. Zakupte si novou baterii.
Recyklace použitých baterií
Dobíjecí baterie recyklujte v souladu s místními předpisy, přičemž nejprve izolujte kontakty
samolepicí páskou.
Technické poznámky
25
Síťový zdroj/nabíječka
• Síťový zdroj/nabíječka EH-73P je určen k použití pouze s kompatibilními přístroji. Nepoužívejte
s přístroji jiných značek či modelů.
• Nepoužívejte jiný kabel USB než model UC-E21. Při použití jiného kabelu USB než modelu UC-E21
by mohlo dojít k přehřátí, požáru nebo úrazu elektřinou.
• Nikdy nepoužívejte jinou značku ani model síťového zdroje, než je síťový zdroj/nabíječka EH-73P.
Nepoužívejte běžně dostupné síťové zdroje USB ani nabíječky pro mobilní telefony. Při
nedodržení tohoto pokynu může dojít k přehřátí nebo poškození fotoaparátu.
• Zdroj EH-73P je kompatibilní s elektrickými zásuvkami 100–240 V AC, 50/60 Hz. Při používání
v jiných zemích použijte dle potřeby zásuvkový adaptér (běžně dostupný). Další informace
o síťových zdrojích vám sdělí vaše cestovní agentura.
• Symboly na tomto výrobku představují následující:
D AC (střídavý proud), E DC (stejnosměrný proud), F Zařízení třídy II (Konstrukce výrobku má
dvojitou izolaci.)
26
Technické poznámky
Čištění a uchovávání
Čištění
Nepoužívejte alkohol, rozpouštědla ani jiné těkavé chemikálie.
Objektiv/
hledáček
Nedotýkejte se prsty skleněných částí. Prach a nečistoty odstraňte pomocí
ofukovacího balónku (malý pryžový balónek s tryskou – ofukování proudem
vzduchu). Otisky prstů a usazené nečistoty, které nelze odstranit pomocí
ofukovacího balónku, otřete z objektivu měkkým hadříkem – při otírání postupujte
spirálovým pohybem od středu k okrajům. Není-li takové čištění účinné, navlhčete
mírně hadřík běžně dostupným prostředkem na čištění objektivů.
Monitor
Prach a nečistoty odstraňte pomocí ofukovacího balónku. Otisky prstů a jiné
usazené nečistoty odstraňte otřením monitoru měkkým, suchým hadříkem. Dbejte
na to, abyste na monitor příliš netlačili.
Tělo
Prach, nečistoty a písek odstraňte pomocí ofukovacího balónku a poté tělo
opatrně otřete měkkým, suchým hadříkem. Po použití fotoaparátu na pláži nebo
v jiném prostředí, ve kterém se nachází písek nebo prach, otřete písek, prach či sůl
hadříkem navlhčeným v čisté vodě a nechte přístroj důkladně oschnout. Pozor,
jakékoli cizí objekty uvnitř fotoaparátu mohou vést k poškození, na které
se nevztahuje záruka.
Uchovávání fotoaparátu
Nebudete-li fotoaparát delší dobu používat, vyjměte z něj baterii. Chcete-li zabránit tvorbě
plísní či mikroorganismů, alespoň jednou za měsíc vyjměte fotoaparát z místa, kde je uložen.
Fotoaparát zapněte a dříve, než jej opět uložíte, pořiďte několik snímků. Fotoaparát
neukládejte na žádném z následujících míst:
• místa, která jsou špatně větraná nebo mají vlhkost vzduchu vyšší než 60 %,
• místa vystavená teplotám nad 50 °C nebo pod –10 °C,
• v blízkosti zařízení produkujících silná elektromagnetická pole, jako jsou televizory
nebo radiopřijímače.
Při skladování baterie dodržujte pokyny v části „Baterie“ (A24) kapitoly „Péče o produkt“
(A23).
Technické poznámky
27
Řešení možných problémů
Pokud fotoaparát nefunguje správně, zkuste před kontaktováním dodavatele nebo
autorizovaného servisu společnosti Nikon nalézt řešení v seznamu běžných problémů
uvedeném níže.
Více informací o používání tohoto fotoaparátu naleznete v Návodu k použití (ve formátu
PDF; Aii).
Problém
A
Příčina/řešení
Fotoaparát je
zapnutý, ale
nereaguje.
• Vyčkejte na ukončení záznamu.
• Pokud problém přetrvává, vypněte fotoaparát.
Pokud se fotoaparát nevypne, vyjměte a znovu vložte baterii
nebo baterie. Používáte-li síťový zdroj, odpojte a znovu připojte
síťový zdroj.
Pamatujte si, že i přes ztrátu aktuálně zaznamenávaných dat
nebudou vyjmutím nebo odpojením zdroje energie ovlivněna
data, která již byla zaznamenána.
–
Fotoaparát nelze
zapnout.
Baterie je vybitá.
3, 4, 24
• Fotoaparát se automaticky vypíná z důvodu úspory energie
(funkce automatického vypnutí).
• Fotoaparát a baterie nemusí při nízkých teplotách fungovat
správně.
• Vnitřek fotoaparátu je horký. Nechte vnitřek fotoaparátu
vychladnout a fotoaparát poté zkuste znovu zapnout.
10
Fotoaparát se bez
upozornění
vypne.
6
8
10
Na monitoru ani
v hledáčku se nic
nezobrazuje.
• Fotoaparát je vypnutý.
• Baterie je vybitá.
• Fotoaparát se automaticky vypíná z důvodu úspory energie
(funkce automatického vypnutí).
• Monitor a hledáček nemohou být zapnuty současně. Přepnutí
mezi monitorem a hledáčkem může chvíli trvat.
• Fotoaparát je připojen k televizoru nebo počítači.
• Probíhá intervalové snímání, snímání s motivovým programem
Vícenásobná expoz. Zjasnit (s nastavenou možností Stopy
hvězd) nebo časosběrné snímání nebo fotoaparát pořizuje
snímky s dlouhou expozicí s nastavením Bulb nebo Time.
Fotoaparát se
zahřívá.
Fotoaparát se může zahřát, jestliže je delší dobu používán například
k natáčení videosekvencí nebo pokud je používán v horkém
prostředí; nejedná se o závadu.
28
Technické poznámky
24
–
–
–
–
–
Paměťové karty, které lze použít
Fotoaparát podporuje paměťové karty SD, SDHC a SDXC.
• Fotoaparát podporuje rychlost UHS-I.
• K nahrávání videosekvencí doporučujeme používat paměťové karty s třídou rychlosti SD
6 nebo vyšší (při nahrávání videosekvencí 4K UHD s velikostí obrazu / snímací frekvencí
2160/30p nebo 2160/25p doporučujeme používat karty s třídou rychlosti UHS 3 nebo
rychlejší). Při použití paměťové karty s nižší třídou rychlosti může dojít k neočekávanému
zastavení záznamu videosekvence.
• Pokud používáte čtečku paměťových karet, ujistěte se, že je s vaší paměťovou kartou
kompatibilní.
• Informace o funkcích, obsluze a omezeních týkajících se použití získáte od výrobce.
Informace o ochranných známkách
• Windows je registrovaná ochranná známka nebo ochranná známka společnosti
Microsoft Corporation ve Spojených státech a/nebo jiných zemích.
• Logotyp Bluetooth® a loga jsou registrované ochranné známky společnosti
Bluetooth SIG, Inc. a jakékoli jejich použití společností Nikon Corporation probíhá
v rámci licence.
• Apple®, App Store®, Apple logos, Mac, OS X, macOS, iPhone®, iPad®, iPod touch®
a iBooks jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti
Apple Inc. v USA a jiných zemích.
• Android, Google Play a logo Google Play jsou ochranné známky společnosti Google
LLC. Robot Android vychází z díla vytvořeného a sdíleného společností Google a je
použit v souladu s podmínkami, které jsou popsány v licenci Creative Commons 3.0
Attribution License.
• iOS je ochranná známka nebo registrovaná ochranná známka společnosti Cisco
Systems, Inc. ve Spojených státech a jiných zemích a její použití je licencováno.
• Adobe, Adobe logo, Acrobat a Reader jsou registrované ochranné známky nebo
ochranné známky společnosti Adobe Systems Incorporated ve Spojených státech a/
nebo jiných zemích.
• Loga SDXC, SDHC a SD jsou ochranné známky společnosti SD-3C, LLC.
• PictBridge je ochranná známka.
• HDMI, logo HDMI a High-Definition Multimedia Interface jsou ochranné známky
nebo registrované ochranné známky společnosti HDMI Licensing, LLC.
Technické poznámky
29
• Wi-Fi a logo Wi-Fi jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky
sdružení Wi-Fi Alliance.
• Všechny ostatní obchodní názvy produktů uváděné v tomto návodu a další
dokumentaci dodávané s produktem Nikon jsou ochranné známky nebo
registrované ochranné známky příslušných vlastníků.
Use of the Made for Apple badge means that an accessory has been designed to
connect specifically to the Apple products identified in the badge, and has been
certified by the developer to meet Apple performance standards. Apple is not
responsible for the operation of this device or its compliance with safety and
regulatory standards. Please note that the use of this accessory with an Apple
product may affect wireless performance.
Licence AVC Patent Portfolio
Tento produkt je licencován v rámci licence AVC Patent Portfolio pro soukromé
a nekomerční použití zákazníkem pro (i) kódování videa dle standardu AVC (AVC video) a/
nebo (ii) dekódování videa AVC, které bylo zakódováno zákazníkem v rámci soukromé
a nekomerční činnosti nebo získáno od poskytovatele, který drží licenci na poskytování videa
AVC. Licence není udělena ani nesmí být vyvozována pro žádné jiné použití. Další informace
je možné získat od společnosti MPEG LA, L.L.C.
Viz část http://www.mpegla.com.
Licence FreeType (FreeType2)
Některé části tohoto softwaru jsou chráněny autorským právem © 2012
The FreeType Project (http://www.freetype.org). Všechna práva vyhrazena.
Licence MIT (HarfBuzz)
Některé části tohoto softwaru jsou chráněny autorským právem © 2016
The HarfBuzz Project (http://www.freedesktop.org/wiki/Software/HarfBuzz).
Všechna práva vyhrazena.
30
Technické poznámky
Technické poznámky
31
Záruční podmínky - Evropský záruční list
společnosti Nikon
Vážený zákazníku, Vážená zákaznice společnosti Nikon,
děkujeme vám za zakoupení výrobku společnosti Nikon. V případě, že váš
výrobek Nikon bude vyžadovat záruční opravu, kontaktujte prodejce, u kterého
jste jej zakoupil(a), nebo kontaktujte některou z poboček autorizované servisní
sítě Nikon v prodejním regionu společnosti Nikon Europe B.V. (např.: Evropa/
Rusko/ostatní). Podrobnosti viz:
http://www.europe-nikon.com/support
Abyste se vyhnul(a) zbytečným nepříjemnostem, doporučujeme vám přečíst si
před kontaktováním prodejce nebo autorizovaného servisu pečlivě návody
k obsluze.
Na výrobky společnosti Nikon se vztahuje záruka týkající se veškerých výrobních
vad, platná jeden rok od data zakoupení výrobku. Vykáže-li zakoupený výrobek
v tomto časovém intervalu závadu v důsledku použití vadného materiálu nebo
chyby ve výrobním procesu, bude naší autorizovanou servisní sítí v prodejním
regionu společnosti Nikon Europe B.V. při dodržení níže uvedených podmínek
zdarma (bez účtování nákladů na práci a materiál) opraven tak, aby splňoval
původní specifikace. Společnost Nikon si vyhrazuje právo provést dle vlastního
uvážení opravu nebo výměnu výrobku.
1. Tato záruka je poskytována pouze při doložení vyplněného záručního listu
a originálu prodejního dokladu obsahujícího datum zakoupení výrobku, typ
výrobku a jméno prodejce spolu s výrobkem. Společnost Nikon si vyhrazuje
právo odmítnout provedení záruční opravy zdarma v případě, že nelze doložit
výše uvedené dokumenty, nebo v případě, že tyto dokumenty obsahují
nekompletní informace resp. jsou nečitelné.
2. Tato záruka se nevztahuje na:
• nutnou údržbu a opravy nebo výměny součástí prováděné v důsledku
používání a opotřebení výrobku.
• modifikace a aktualizace výrobku oproti jeho stavu při zakoupení,
popsaného v návodu k obsluze, s výjimkou předchozího písemného
souhlasu společnosti Nikon.
32
Technické poznámky
• náklady na dopravu a veškerá rizika při dopravě, související přímo anebo
nepřímo se záruční opravou výrobku.
• veškeré škody vzniklé v důsledků změn a dalších úprav výrobku
prováděných bez předchozího písemného souhlasu společnosti Nikon pro
splnění místních nebo národních technických norem platných v jiné zemi,
než pro kterou byl výrobek původně určen a/nebo zhotoven.
3. Záruční plnění nebude poskytnuto rovněž v případě:
• poškození výrobku chybným použitím včetně, ale nikoli výhradně, použití
výrobku k jinému než určenému účelu a v rozporu s údaji v návodu
k obsluze týkajícími se správného použití a údržby výrobku, a/nebo
v případě instalace a použití výrobku v rozporu s bezpečnostními
standardy platnými v zemi použití výrobku.
• poškození výrobku v důsledku nehody včetně, ale nikoli výhradně,
poškození bleskem, vodou, ohněm a chybným nebo nedbalým použitím.
• úpravy, poškození, nečitelnosti nebo úplné absence modelového nebo
výrobního čísla výrobku.
• poškození v důsledku oprav a úprav prováděných neautorizovanými
organizacemi nebo osobami.
• poškození veškerých systémů, ve kterých je výrobek zabudován nebo se
kterými je používán.
4. Tato záruka neovlivňuje zákonná práva uživatele, přiznaná na základě
platných národních zákonů, ani práva uživatele ve vztahu k prodejci, nabytá
na základě jejich společné obchodní transakce týkající se zakoupení výrobku.
Upozornění: Přehled veškerých autorizovaných servisních poboček Nikon je
k dispozici online prostřednictvím tohoto odkazu
(http://www.europe-nikon.com/service/).
Technické poznámky
33
Reprodukce této příručky, celé či její části, v jakékoli formě
(kromě stručných citací v recenzích nebo článcích) bez
předchozího písemného svolení společnosti NIKON
CORPORATION je zakázána.
YP8K02(1L)
6MQA611L-02
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising