Nikon | COOLPIX W300 | Nikon COOLPIX W300 Stručný návod k obsluze

Nikon COOLPIX W300 Stručný návod k obsluze
DIGITÁLNÍ FOTOAPARÁT
Stručný návod k obsluze
Úvod
Jednotlivé části fotoaparátu
Začínáme
Základní operace při fotografování a přehrávání
Další funkce
Technické informace
ii
1
2
9
15
21
• Před použitím fotoaparátu si nejprve pečlivě přečtěte
tento návod.
• Abyste zajistili správné použití fotoaparátu, nezapomeňte
si přečíst část „Pro vaši bezpečnost“ (strana vi) a
„<Důležité> Poznámky k odolnosti proti nárazu,
vodotěsnosti, prachotěsnosti a kondenzaci“ (strana ix)
• Po přečtení si návod uložte na snadno přístupném místě
pro budoucí použití.
Úvod
Nejdříve si přečtěte tyto informace
Děkujeme vám, že jste si zakoupili digitální fotoaparát Nikon COOLPIX W300.
Stažení dokumentu „Návod k použití“
V Návodu k použití (ve formátu PDF) je v různých jazycích uvedeno mnoho podrobností
o používání tohoto přístroje. Návod k použití si můžete stáhnout z našeho centra pro
stahování na níže uvedené adrese a pro případ, že jej budete potřebovat, si ho můžete uložit
do chytrého zařízení nebo počítače.
• Návod k použití je možné prohlížet pomocí softwaru Adobe Acrobat Reader (lze
stáhnout z webových stránek Adobe) nebo iBooks (aplikace pro systém iOS).
Stažení softwaru Nikon
Pro počítač
Stáhněte si software z našeho centra pro stahování na níže uvedené adrese.
• ViewNX-i: Tento software umožňuje přenos snímků a videosekvencí do počítače pro
účely prohlížení a upravování.
Pro chytré zařízení
• SnapBridge: Pokud navážete bezdrátové spojení, tato aplikace vám umožní odeslání
snímků a videosekvencí do chytrého zařízení. Návod na stažení aplikace a navázání
spojení naleznete v přiloženém dokumentu „SnapBridge Průvodce připojením“.
Navštivte naše centrum pro stahování
http://downloadcenter.nikonimglib.com
Návody k výrobkům pro práci se snímky, počítačovému softwaru
a firmwaru Nikon si můžete stáhnout z našich webových stránek.
Uživatelská podpora Nikon
Jestliže chcete zaregistrovat svůj fotoaparát a získávat informace o nejnovějších výrobcích,
navštivte níže uvedenou webovou stránku. Naleznete zde také odpovědi na často kladené otázky
(FAQ) a můžete se na nás obrátit s nejasnostmi v technických záležitostech.
http://www.europe-nikon.com/support
COOLPIX W300 Model Name: N16D3
ii
Úvod
Kontrola obsahu balení
Pokud některé části chybí, obraťte se na prodejnu, kde jste fotoaparát zakoupili.
Digitální fotoaparát
COOLPIX W300
Popruh pro použití na souši
Dobíjecí lithium-iontová
baterie EN-EL12
Síťový zdroj/nabíječka
EH-73P1
USB Kabel UC-E21
Štěteček2
Stručný návod k obsluze
(tento návod)
SnapBridge
Průvodce připojením
Záruční list (vytištěný na
zadní straně obálky tohoto
návodu)
1 Zásuvkový adaptér je součástí balení, pokud byl fotoaparát zakoupen v zemi či oblasti, kde je
vyžadován. Tvar zásuvkového adaptéru se v jednotlivých zemích či oblastech liší (A5).
2 Štěteček slouží k čištění vodotěsného obalu.
POZNÁMKA:
• Příslušenství není vodotěsné.
• Paměťová karta není součástí příslušenství fotoaparátu. Karty SD, SDHC a SDXC jsou v
tomto návodu označovány jako „paměťové karty“.
Úvod
iii
Informace a upozornění
Celoživotní vzdělávání
Jako součást závazku společnosti Nikon celoživotnímu vzdělávání ve vztahu k podpoře
a informacím o nových produktech jsou k dispozici na následujících webových stránkách
pravidelně aktualizované informace:
• Pro uživatele v USA: http://www.nikonusa.com/
• Pro uživatele v Evropě: http://www.europe-nikon.com/support/
• Pro uživatele v Asii, Oceánii, na Středním východě a v Africe: http://www.nikon-asia.com/
Na těchto stránkách naleznete nejnovější informace o výrobku, rady a odpovědi na často kladené
otázky (FAQ) a další informace o digitální fotografii. Informace, které zde nenaleznete, vám poskytne
regionální zastoupení společnosti Nikon. Kontaktní informace naleznete na níže uvedené webové
adrese.
http://imaging.nikon.com/
Používejte výhradně elektronické příslušenství značky Nikon
Fotoaparáty Nikon COOLPIX jsou konstruovány podle nejvyšších standardů a obsahují složité
elektronické obvody. Pouze elektronické příslušenství Nikon (včetně nabíječek, baterií, síťových
zdrojů/nabíječek, síťových zdrojů a kabelů USB), certifikované společností Nikon pro použití s vaším
digitálním fotoaparátem Nikon, je konstruováno a schopno plnit provozní a bezpečnostní
požadavky kladené na tyto elektronické obvody.
POUŽÍVÁNÍ JINÉHO ELEKTRONICKÉHO PŘÍSLUŠENSTVÍ NEŽ ZNAČKY NIKON MŮŽE POŠKODIT
FOTOAPARÁT A ZNEPLATNIT ZÁRUKU SPOLEČNOSTI NIKON.
Použití dobíjecích lithium-iontových baterií prodávaných třetí stranou, které neobsahují
holografický štítek Nikon, může negativně ovlivnit provoz fotoaparátu nebo způsobit přehřátí,
vznícení, prasknutí či vytečení baterie.
Holografický štítek: slouží k identifikaci
pravosti výrobku Nikon.
Podrobnější informace ohledně příslušenství Nikon vám poskytne místní autorizovaný prodejce
výrobků Nikon.
Před pořízením důležitých snímků
Před fotografováním na důležitých událostech (jako např. svatba či dovolená) je vhodné vyzkoušet,
zda fotoaparát správně funguje, pořízením zkušební fotografie. Společnost Nikon nebude
odpovědna za škody ani finanční ztráty způsobené poruchou přístroje.
iv
Úvod
O tomto návodu
• Žádná část návodů dodávaných s výrobkem nesmí být reprodukována, kopírována, šířena,
ukládána v zálohovacích systémech nebo v jakékoli formě překládána do jiné řeči bez
předchozího písemného svolení společnosti Nikon.
• Ilustrace a obsah obrazovek uvedené v tomto návodu se mohou od skutečného výrobku lišit.
• Společnost Nikon si vyhrazuje právo kdykoli bez předchozího upozornění změnit specifikaci
hardwaru a softwaru popsaného v tomto návodu.
• Společnost Nikon nenese odpovědnost za škody vzniklé používáním tohoto přístroje.
• Přestože bylo vynaloženo maximální úsilí na dosažení správnosti a úplnosti informací obsažených
v těchto návodech, uvítáme, pokud budete o jakékoli zjištěné nesrovnalosti nebo chybějících
údajích informovat regionální zastoupení společnosti Nikon (adresa je poskytována odděleně).
V souladu s autorskými právy
Na základě autorského práva nesmí být snímky nebo záznamy prací chráněných autorským právem
pořízené fotoaparátem použity bez svolení držitele autorského práva. Výjimkou je osobní použití,
ale i to může být omezeno v případě snímků nebo záznamů výstav či živých vystoupení.
Nakládání s paměťovými médii
Mějte na paměti, že smazáním nebo zformátováním paměťové karty či jiného paměťového média
(interní paměti) se originální obrazová data zcela nevymažou. Smazané soubory z vyřazeného
média lze někdy obnovit pomocí komerčního softwaru, což může vést ke zneužití osobních
obrazových dat. Za ochranu těchto dat odpovídá sám uživatel.
Než vyřadíte paměťové médium nebo je přenecháte jiné osobě, resetujte všechna nastavení
fotoaparátu pomocí funkce Obnovit vše v menu nastavení (A19). Po resetování smažte veškerá
data v zařízení pomocí komerčního softwaru pro mazání dat. Rovněž můžete médium
naformátovat použitím funkcí Formátovat paměť nebo Formátovat kartu v menu nastavení
(A19) a poté je zcela zaplnit snímky, které neobsahují žádné soukromé informace (například
snímky prázdné oblohy).
Dejte pozor, aby při fyzické likvidaci paměťových karet nedošlo k úrazu nebo poškození majetku.
Ve fotoaparátu COOLPIX W300 je s daty protokolu uloženými na paměťové kartě zacházeno stejně
jako s ostatními daty. Pokud chcete vymazat shromážděná data protokolu, která nejsou uložena na
paměťové kartě, vyberte možnost Tvorba protokolu M Ukončit všechny protokoly M
Vymazat protokoly.
Splňované standardy
Následujícím způsobem zobrazíte informace o standardech, které fotoaparát splňuje.
Stiskněte tlačítko d M Symbol menu z M Splňované standardy M Tlačítko k
Úvod
v
Pro vaši bezpečnost
Abyste zamezili škodám na majetku nebo zranění sebe či jiných osob, přečtěte si před
použitím tohoto výrobku kompletně text „Pro vaši bezpečnost“.
Tyto bezpečnostní pokyny uchovávejte na místě, kde si je budou moci přečíst všichni
uživatelé výrobku.
NEBEZPEČÍ
Zanedbání upozornění označených tímto
symbolem znamená vysoké riziko úmrtí
nebo vážného zranění.
VAROVÁNÍ
Zanedbání upozornění označených tímto
symbolem může vést k úmrtí nebo vážnému
zranění.
UPOZORNĚNÍ
Zanedbání upozornění označených tímto
symbolem může vést ke zranění nebo
škodám na majetku.
VAROVÁNÍ
• Nepoužívejte výrobek za chůze nebo při řízení motorového vozidla. Zanedbání
tohoto upozornění může vést k nehodě nebo jinému zranění.
• Výrobek nerozebírejte ani neupravujte. Nedotýkejte se vnitřních částí
výrobku, k jejichž odhalení došlo v důsledku pádu výrobku nebo jiné nehody.
Zanedbání těchto upozornění může vést k úrazu elektrickým proudem nebo jinému
zranění.
• Všimnete-li si jakékoli nestandardní situace, jako jsou například vznik kouře, vysoká
teplota nebo neobvyklý zápach výrobku, ihned odpojte baterii nebo jiný zdroj
energie. Pokračující používání výrobku může vést k požáru, popálení nebo jinému zranění.
• Se zástrčkou nemanipulujte mokrýma rukama. Zanedbání tohoto upozornění
může vést k požáru nebo úrazu elektrickým proudem.
• Neponechávejte svou kůži v dlouhodobějším kontaktu s výrobkem, který je
zapnutý nebo zapojený do elektrické sítě. Zanedbání tohoto upozornění může vést
k nízkoteplotním popáleninám.
• Nepoužívejte výrobek v přítomnosti vznětlivého prachu nebo plynů, jako je
propan, benzín nebo aerosoly. Zanedbání tohoto upozornění může vést k výbuchu
nebo požáru.
• Nemiřte bleskem, pomocným světlem AF, LED světlem ani pomocným světlem
pro video na řidiče motorového vozidla. Zanedbání tohoto upozornění může vést k
nehodám.
vi
Úvod
• Výrobek uchovávejte mimo dosah dětí. Zanedbání tohoto upozornění může vést ke
zranění nebo k poruše výrobku. Rovněž mějte na paměti, že malé součásti představují
riziko udušení. Dojde-li k polknutí libovolné součásti výrobku dítětem, ihned vyhledejte
lékařskou pomoc.
• Neomotávejte si ani jiným způsobem neobtáčejte popruhy výrobku okolo
krku. Zanedbání tohoto upozornění může vést k nehodám.
• Nepoužívejte baterie, nabíječky, síťové zdroje ani kabely USB, které nejsou
určeny konkrétně pro tento výrobek. Při použití baterií, nabíječek, síťových
zdrojů a kabelů USB určených pro tento výrobek se vyvarujte následujícího:
- Poškozování, úpravy nebo násilné vytrhávání či ohýbání kabelů, jejich
umisťování pod těžké předměty nebo vystavování kabelů vysokým
teplotám či ohni.
- Používání cestovních transformátorů nebo adaptérů určených k převodu
jednoho napětí na jiné, resp. používání převodníků ze stejnosměrného na
střídavé napětí.
Zanedbání těchto upozornění může vést k požáru nebo úrazu elektrickým proudem.
• Nemanipulujte se zástrčkou při nabíjení výrobku nebo při použití síťového
zdroje za bouřky. Zanedbání tohoto upozornění může vést k úrazu elektrickým
proudem.
• Nemanipulujte holýma rukama s výrobkem na místech vystavených extrémně
vysokým nebo nízkým teplotám. Zanedbání tohoto upozornění může vést
k popáleninám nebo omrzlinám.
UPOZORNĚNÍ
• Neponechávejte objektiv namířený do slunce nebo jiného silného zdroje
světla. Světlo zaostřené objektivem by mohlo způsobit požár nebo poškození vnitřních
součástí výrobku.
Při fotografování objektů v protisvětle udržujte slunce mimo záběr.
• Na místech, kde je jeho použití zakázáno, výrobek vypněte. Vypněte funkce
záznamu dat o poloze. Ukončete záznam protokolů. Na místech se zakázaným
použitím bezdrátových zařízení vypněte všechny bezdrátové funkce. Rádiové
frekvence vyzařované výrobkem mohou narušovat činnost přístrojů na palubě letadel, v
nemocnicích a jiných lékařských zařízeních.
• Nebude-li výrobek delší dobu používán, vyjměte baterii a odpojte síťový zdroj.
Zanedbání tohoto upozornění může vést k požáru nebo poruše výrobku.
• Neodpalujte záblesky v kontaktu (nebo blízko) s lidskou kůží nebo předměty.
Zanedbání tohoto upozornění může vést k popálení nebo požáru.
• Nedívejte se přímo do pomocného světla AF, LED světla ani pomocného světla
pro video. Mohlo by dojít k poškození očí nebo zraku.
Úvod
vii
• Neponechávejte delší dobu výrobek na místech vystavených extrémně
vysokým teplotám, například v uzavřeném automobilu nebo na přímém
slunečním světle. Zanedbání tohoto upozornění může vést k požáru nebo poruše
výrobku.
NEBEZPEČÍ TÝKAJÍCÍ SE BATERIÍ
• S bateriemi nenakládejte nesprávným způsobem. Zanedbání následujících
upozornění může vést k vytečení, přehřátí či prasknutí baterií nebo k požáru:
- Používejte pouze dobíjecí baterie schválené pro použití v tomto výrobku.
- Nevystavujte baterie ohni nebo nadměrným teplotám.
- Baterie nerozebírejte.
- Nezkratujte kontakty baterií dotykem předmětů, jako jsou řetízky na krk, sponky do
vlasů nebo jiné kovové předměty.
- Nevystavujte baterie nebo výrobky, ve kterých jsou tyto baterie vloženy, silným
nárazům.
• Baterie nabíjejte předepsaným způsobem. Zanedbání tohoto upozornění může vést k
vytečení, přehřátí či prasknutí baterií nebo k požáru.
• Dojde-li ke kontaktu kapaliny z baterie s očima, vypláchněte oči velkým
množstvím čisté vody a ihned vyhledejte lékařskou pomoc. Opožděná reakce
může vést k poškození zraku.
VAROVÁNÍ TÝKAJÍCÍ SE BATERIÍ
• Baterie uchovávejte mimo dosah dětí. Dojde-li k polknutí baterie dítětem, ihned
vyhledejte lékařskou pomoc.
• Produkt neponořujte do vody ani jej nevystavujte dešti. Zanedbání tohoto
upozornění může vést k požáru nebo poruše výrobku. Dojde-li k zvlhnutí výrobku, ihned
jej otřete ručníkem nebo podobným předmětem.
• Zaznamenáte-li na baterii jakékoli změny (změna barvy, deformace), ihned ji
přestaňte používat. Pokud se nedobijí za určenou dobu, přestaňte je dobíjet.
Nebudete-li dbát tohoto upozornění, může dojít k úniku obsahu baterie, k přehřátí,
prasknutí nebo vzplanutí.
• Před její likvidací odizolujte kontakty baterie lepicí páskou. Dojde-li ke kontaktu
kovových předmětů s kontakty baterie, může dojít k přehřátí či prasknutí baterie nebo k
požáru. Baterie recyklujte nebo likvidujte v souladu s místně platnými předpisy.
• Dojde-li ke kontaktu kapaliny z baterie s lidskou kůží nebo oblečením, ihned
opláchněte postižené místo velkým množstvím čisté vody. Zanedbání tohoto
upozornění může vést k podráždění kůže.
viii
Úvod
<Důležité> Poznámky k odolnosti proti nárazu,
vodotěsnosti, prachotěsnosti a kondenzaci
• Zde uvedené informace ohledně odolnosti proti nárazu, vodotěsnosti a prachotěsnosti
nezaručují trvalou vodotěsnost fotoaparátu ani to, že se fotoaparát nikdy nepoškodí nebo
že bude za všech okolností fungovat bez závad.
• Nevystavujte fotoaparát příliš silným nárazům, vibracím nebo tlaku tím, že byste jej
upustili, udeřili do něj nebo na něj umístili těžký předmět. Pokud tento pokyn nedodržíte,
fotoaparát se může zdeformovat, v důsledku čehož do něj může proniknout voda nebo
se mohou poškodit jeho těsnění zajišťující vzduchotěsnost, a může se objevit porucha.
• Záruka společnosti Nikon nemusí pokrývat potíže způsobené vniknutím vody do
fotoaparátu, pokud bylo s fotoaparátem zacházeno chybně.
Poznámky k odolnosti proti nárazu
Tento fotoaparát prošel interní zkouškou u společnosti Nikon (pádová zkouška z výšky
240 cm na 5 cm silnou desku z překližky) v souladu s normou MIL-STD 810F
Method 516.5-Shock*.
Předmětem interní zkoušky u společnosti Nikon není sledování odlupování barvy ani
deformace fotoaparátu.
* Norma pro způsob testování ministerstva obrany USA.
Při této zkoušce je upuštěno 5 fotoaparátů v 26 směrech (8 rohů, 12 hran a 6 čel) z výšky 122 cm,
aby bylo ověřeno, že zkouškou úspěšně projde alespoň jeden z 5 fotoaparátů.
Poznámky k vodotěsnosti a prachotěsnosti
Tento fotoaparát je vodotěsný dle specifikace JIS/IEC třídy 8 (IPX8) a prachotěsný dle
specifikace JIS/IEC třídy 6 (IP6X) a umožňuje fotografování pod vodou v hloubce 30 m, a to
maximálně po dobu 60 minut.*
* Tato klasifikace znamená, že fotoaparát byl vyroben tak, aby odolal stanovenému vodnímu tlaku
po stanovenou dobu, přičemž musí být používán dle pokynů společnosti Nikon.
- Vodotěsnost fotoaparátu počítá pouze s použitím ve sladké vodě (bazény, řeky a jezera)
a v mořské vodě.
- Vnitřní část fotoaparátu není vodotěsná. Při vniknutí vody do fotoaparátu může dojít ke korozi
dílů, může být nutná nákladná oprava nebo může dojít k nenapravitelnému poškození.
- Příslušenství není vodotěsné.
B
Opatření při čištění
• Nepropichujte otvory mikrofonu a reproduktorů ostrým předmětem. Pokud dojde k deformaci
vnitřku fotoaparátu, bude narušena vodotěsnost fotoaparátu.
• K čištění nepoužívejte mýdlo, neutrální čisticí prostředky ani chemikálie, jako je benzen.
Úvod
ix
Poznámky k odolnosti proti nárazu, vodotěsnosti
a prachotěsnosti
• Dbejte na to, abyste fotoaparát neupustili, nenarazili s ním do tvrdého předmětu
(například do kamene) a neházejte s ním proti vodní hladině.
• Nevystavujte fotoaparát nárazům, když je pod vodou.
- Nevystavujte fotoaparát vodnímu tlaku tím, že byste jej vystavili peřejím nebo
vodopádům.
- Fotoaparát neponořujte do hloubky větší než 30 m.
- Nenechte fotoaparát ve vodě spadnout. Fotoaparát ve vodě neplave.
• Nepoužívejte fotoaparát souvisle pod vodou déle než 60 minut.
• Nevkládejte do fotoaparátu mokrou paměťovou kartu nebo baterii.
- Krytku prostoru pro baterii / slotu pro paměťovou kartu neotevírejte, když jsou
fotoaparát nebo vaše ruce vlhké. Mohlo by dojít k vniknutí vody do fotoaparátu nebo
poruše fotoaparátu.
• Neotevírejte krytku prostoru pro baterii / slotu pro paměťovou kartu pod vodou.
• Pokud se na vnější část fotoaparátu nebo
pod krytku prostoru pro baterii / slotu pro
paměťovou kartu dostane vlhkost (např.
kapka vody), okamžitě ji otřete měkkým
suchým hadříkem.
- Pokud se na vnější část fotoaparátu
nebo pod krytku prostoru pro baterii /
slotu pro paměťovou kartu dostane
nečistota, okamžitě ji odstraňte
ofukovacím balónkem nebo měkkým
hadříkem.
- Pokud se nečistota usadí na
Vodotěsný obal
vodotěsném obalu pod krytkou prostoru
pro baterii / slotu pro paměťovou kartu,
odstraňte ji přiloženým štětečkem.
Nepoužívejte přiložený štěteček k
ničemu jinému než čištění vodotěsného
obalu.
• Fotoaparát dlouhodobě nevystavujte
chladnu ani teplotám překračujícím 40°C.
- Mohlo by dojít k narušení vodotěsnosti
fotoaparátu.
- Fotoaparát je možné ponořovat do vody o teplotě mezi 0°C a 40°C.
• Nepoužívejte fotoaparát v horkých pramenech.
x
Úvod
Před používáním fotoaparátu pod vodou
Před používáním fotoaparátu pod vodou proveďte níže uvedené kroky.
• Sejměte popruh pro použití na souši.
• Ujistěte se, že se pod krytkou prostoru pro baterii / slotu pro paměťovou kartu nenachází
žádná nečistota.
• Zkontrolujte, zda není vodotěsný obal krytky prostoru pro baterii / slotu pro paměťovou
kartu narušen nebo zdeformován.
- Zkontrolujte, zda se vodotěsný obal neoddělil od fotoaparátu.
• Ujistěte se, že je krytka prostoru pro baterii / slotu pro paměťovou kartu pevně uzavřena.
- Ujistěte se, že indikace aretace ukazuje zavřený stav.
Poznámky k provozní teplotě, vlhkosti a kondenzaci
Tento fotoaparát byl testován při teplotách –10°C až +40°C.
Pokud používáte fotoaparát za chladného počasí nebo ve vysoké nadmořské výšce,
dodržujte následující pokyny.
• Výdrž baterie se při nízkých teplotách zhoršuje. Před používáním uchovávejte fotoaparát
a baterie v teple pod oblečením.
• Pokud byl fotoaparát delší dobu vystaven extrémnímu chladu, některé jeho funkce
mohou dočasně fungovat omezeně. Například okamžitě po zapnutí fotoaparátu může
být monitor tmavší než obvykle nebo se na něm mohou objevit zbytkové obrazy.
● Okolní podmínky, které mohou způsobit kondenzaci
Když dojde k prudké změně teploty nebo je v okolí vysoká vlhkost, na vnitřní straně
monitoru nebo objektivu se může objevit zamlžení (kondenzace). Tyto situace jsou popsány
níže. Nejde o poruchu fotoaparátu ani o závadu.
• Fotoaparát byl z horkého prostředí náhle ponořen do chladné vody.
• Fotoaparát byl z chladného prostředí venku přinesen do tepla, například do budovy.
• Krytka prostoru pro baterii / slotu pro paměťovou kartu je otevřena v prostředí s vysokou
vlhkostí.
● Omezení kondenzace
• Otevřete krytku prostoru pro baterii / slotu pro paměťovou kartu a umístěte fotoaparát
společně s běžně prodávaným pohlcovačem vlhkosti do obalu (například plastového
sáčku), který důkladně uzavřete.
Při nižší vlhkosti uvnitř fotoaparátu hrozí menší riziko výskytu kondenzace.
• Fotoaparát před používáním pod vodou neuchovávejte na místech, kde by se mohl
zahřát (například na přímém slunečním světle).
Pokud zahřátý fotoaparát ponoříte do vody, může v něm z důvodu náhlé změny teploty
dojít ke kondenzaci.
Úvod
xi
● Odstranění zamlžení
• Vypněte fotoaparát a otevřete krytku prostoru pro baterii / slotu pro paměťovou kartu na
místě se stabilní okolní teplotou (vyhněte se místům s vysokou teplotou nebo vlhkostí
a místům, na kterých se nachází písek nebo prach).
Pokud chcete odstranit zamlžení, vyndejte baterii a paměťovou kartu a nechte fotoaparát
s otevřenou krytkou prostoru pro baterii / slotu pro paměťovou kartu, aby se mohl
přizpůsobit okolní teplotě.
Kontrola a oprava
• Pokud byl fotoaparát vystaven nárazu, doporučujeme obrátit se na prodejce nebo
autorizovaný servis Nikon a ověřit vodotěsnost fotoaparátu (zpoplatněná služba).
• Pokud se stav vodotěsného obalu začne zhoršovat, obraťte se na prodejce nebo
autorizovaný servis společnosti Nikon. Po jednom roce se může stav vodotěsného obalu
začít zhoršovat.
• Pokud do fotoaparátu pronikne voda, okamžitě jej přestaňte používat a obraťte se na
autorizovaný servis Nikon.
xii
Úvod
Jednotlivé části fotoaparátu
Tělo fotoaparátu
1 2 3
4
7
8
9 10 11
12
13
14
15
19
18
17
6
5
16
1
Tlačítko spouště
2
Hlavní vypínač / kontrolka zapnutí
přístroje
10
Kontrolka nabíjení
Kontrolka blesku
3
Blesk
4
5
Aretace krytky prostoru pro baterii / slotu
pro paměťovou kartu
6
Tlačítko aretace krytky prostoru pro
baterii / slotu pro paměťovou kartu
7
8
Monitor
11
12
13
14
15
16
17
18
19
Tlačítko b (e záznam videosekvence)
LED světlo
Kontrolka samospouště
Pomocné světlo AF
Pomocné světlo pro video
Tlačítko A (režim fotografování)
9
Ovladač zoomu
Tlačítko c (přehrávání)
Multifunkční volič*
Tlačítko k (aktivace volby)
Tlačítko l (mazání)
Tlačítko d (menu)
Tlačítko r (LED světlo)
Tlačítko V (akční ovládání)
Tlačítko q (nástroj)
* V tomto návodu jsou tlačítka nahoru, dolů, doleva a doprava na multifunkčním voliči označena
symboly H, I, J a K.
Jednotlivé části fotoaparátu
1
Začínáme
Připevnění popruhu pro použití na souši
Před používáním fotoaparátu pod vodou popruh pro použití na souši odepněte.
2
Začínáme
Vložení baterie a paměťové karty
Aretace baterie
Slot pro paměťovou kartu
4
2
1
3
5
8
6
7
• Stisknutím spouště aretace krytky prostoru pro baterii / slotu pro paměťovou kartu (1) a
otočením aretace krytky prostoru pro baterii / slotu pro paměťovou kartu (2) otevřete
krytku (3).
• Natočte správně kladný a záporný pól baterie, posuňte oranžovou aretaci baterie (4)
a vložte baterii na místo (5).
• Zasuňte paměťovou kartu tak, aby zaklapla na místo (6).
• Dejte pozor, abyste nevložili baterii nebo paměťovou kartu vzhůru nohama nebo
obráceně, protože v takovém případě by mohlo dojít k poruše.
• Zavřete krytku prostoru pro baterii / slotu pro paměťovou kartu (7), tlačte krytku pevně k
fotoaparátu tak, aby byla červená část na straně krytky skryta, a otočte aretaci krytky
prostoru pro baterii / slotu pro paměťovou kartu, dokud nezapadne na místo (8).
Ujistěte se, že je krytka zajištěna.
• Pokud je spínač ochrany proti zápisu na paměťové kartě v zamčené poloze, není možné
exponovat, mazat snímky ani formátovat paměťovou kartu.
• Data fotoaparátu, včetně snímků a videosekvencí, lze ukládat na paměťovou kartu nebo
do interní paměti. Pokud chcete použít interní paměť, vyndejte paměťovou kartu.
B
Poznámky k vodotěsnosti a prachotěsnosti
Další informace naleznete v části „Poznámky k odolnosti proti nárazu, vodotěsnosti
a prachotěsnosti“ (Ax).
B
Poznámky k zavírání krytky bez zachycení popruhu fotoaparátu
Pokud se tenká část popruhu zachytí v krytce prostoru pro baterii / slotu pro paměťovou kartu při
jejím zavírání, může dojít k poškození krytky. Před zavřením krytky prostoru pro baterii / slotu pro
paměťovou kartu zajistěte, aby nedošlo k zachycení tenké části popruhu.
Začínáme
3
B
Formátování paměťové karty
Když do fotoaparátu poprvé vložíte paměťovou kartu, která byla dříve používána v jiném zařízení,
naformátujte ji pomocí tohoto fotoaparátu.
• Formátováním paměťové karty jsou trvale vymazány všechny snímky a ostatní data na
paměťové kartě. Před formátováním se ujistěte, že máte všechny snímky, které chcete
archivovat, zkopírované na jiném médiu.
• Vložte paměťovou kartu do fotoaparátu, stiskněte tlačítko d a vyberte možnost Formátovat
kartu v menu nastavení (A19).
Vyjmutí baterie nebo paměťové karty
Vypněte fotoaparát a před otevřením krytky prostoru pro baterie / slotu pro paměťovou
kartu se ujistěte, že kontrolka zapnutí přístroje a obrazovka jsou také vypnuté.
• Pohybem aretací baterie baterii vysunete.
• Zatlačte mírně paměťovou kartu do fotoaparátu, abyste ji částečně vysunuli.
• Při manipulaci s fotoaparátem, baterií a paměťovou kartou bezprostředně po použití
fotoaparátu buďte opatrní, protože mohou být horké.
4
Začínáme
Nabití baterie
Kontrolka nabíjení
Síťový zdroj/nabíječka
Elektrická zásuvka
3
1
2
Kabel USB (součást balení)
Pokud je s fotoaparátem dodán zásuvkový adaptér*, připojte jej k síťovému zdroji/nabíječce.
Jakmile je adaptér připojen, násilným odpojením zásuvkového adaptéru může dojít k
poškození produktu.
* Tvar zásuvkového adaptéru se liší v závislosti na zemi nebo oblasti, ve které byl fotoaparát
zakoupen.
Tento krok lze vynechat, pokud je zásuvkový adaptér trvale spojen se síťovým zdrojem/
nabíječkou.
• Nabíjení se zahájí po připojení fotoaparátu k elektrické zásuvce, když je v něm vložena
baterie (viz obrázek). Při nabíjení kontrolka nabíjení pomalu bliká.
• Po dokončení nabíjení kontrolka nabíjení zhasne. Odpojte síťový zdroj/nabíječku od
elektrické zásuvky a odpojte kabel USB.
Nabití zcela vybité baterie zabere přibližně 2 h a 20 min.
• Pokud kontrolka nabíjení bliká rychle, baterii nelze nabít, a to pravděpodobně z jednoho
z následujících důvodů.
- Okolní teplota není vhodná k nabíjení.
- Kabel USB nebo síťový zdroj/nabíječka nejsou správně připojeny.
- Baterie je poškozena.
Začínáme
5
B
Poznámky ke kabelu USB
• Nepoužívejte jiný kabel USB než typ UC-E21. Při použití jiného kabelu USB než typu UC-E21 by
mohlo dojít k přehřátí, požáru nebo úrazu elektřinou.
• Věnujte pozornost tvaru a orientaci konektorů a kabely nikdy nepřipojujte ani neodpojujte pod
úhlem.
B
Poznámky k nabíjení baterie
• Fotoaparát lze během nabíjení baterie používat, ale prodlužuje se tím doba nabíjení.
• Pokud je baterie extrémně vybitá, nemusí být používání fotoaparátu při nabíjení baterie možné.
• Nikdy nepoužívejte jinou značku nebo model síťového zdroje, než je síťový zdroj/nabíječka
EH-73P, a nepoužívejte běžně dostupné síťové zdroje USB ani nabíječky pro mobilní telefony. Při
nedodržení tohoto upozornění může dojít k přehřátí nebo poškození fotoaparátu.
6
Začínáme
Nastavení fotoaparátu
1
Zapněte fotoaparát stisknutím hlavního vypínače.
• Pomocí multifunkčního voliče vyberte a upravte nastavení.
Hlavní vypínač
Multifunkční volič
Nahoru
Doleva
Tlačítko
k (aktivace volby)
Tlačítko d
• Zobrazí se obrazovka pro výběr jazyka. Pomocí
multifunkčního voliče HI vyberte požadovaný jazyk
a stisknutím tlačítka k výběr potvrďte.
• Jazyk lze kdykoli změnit v menu nastavení (A19) M
Jazyk/Language.
Doprava
Dolů
Jazyk/Language
Zrušit
2
Jakmile se zobrazí dialog na obrázku
vpravo, řiďte se pokyny níže a stiskněte
tlačítko d nebo k.
Pro odeslání snímků do chytrého zařízení
a sdílení on-line použijte SnapBridge.
• Pokud se bezdrátové spojení s chytrým zařízením
Pro přeskočení této obrazovky a pozdější
nenaváže:
nastavení SnapBridge v Menu sítě
Stiskněte tlačítko d a přejděte ke kroku 3.
stiskněte tlačítko „MENU“.
Později
Nastav.
• Pokud se bezdrátové spojení s chytrým zařízením
naváže:
Stiskněte tlačítko k. Postup nastavení najdete v přiloženém dokumentu „SnapBridge
Průvodce připojením“.
Pokud pomocí aplikace SnapBridge navážete bezdrátové spojení, můžete odesílat snímky
pořízené fotoaparátem do chytrého zařízení nebo fotografovat na dálku.
3
Po zobrazení výzvy k nastavení hodin fotoaparátu vyberte pomocí
tlačítek HI možnost Ano a poté stiskněte tlačítko k.
Začínáme
7
4
Vyberte domácí časové pásmo a stiskněte
tlačítko k.
London, Casablanca
• Letní čas můžete nastavit stisknutím tlačítka H. Pokud
jej zapnete, čas se posune o hodinu dopředu a nad
mapou se zobrazí ikona W. Vypnout jej můžete
stisknutím tlačítka I.
Zpět
5
6
Vyberte formát data pomocí tlačítek HI a stiskněte tlačítko k.
Nastavte aktuální datum a čas a stiskněte
tlačítko k.
• Pomocí tlačítek JK můžete vybírat položky a pomocí
tlačítek HI můžete provádět změny.
• Vyberte pole s minutami a stisknutím tlačítka
k potvrďte nastavení.
Datum a čas
D
M
R
01 01 2017
h
m
00 00
Úpravy
7
Po zobrazení dialogu pro potvrzení vyberte možnost Ano a
stiskněte tlačítko k.
• Časové pásmo, datum a čas můžete změnit pomocí menu nastavení (A19) M Časové
pásmo a datum.
8
Přečtěte si zprávu o vodotěsnosti a stiskněte tlačítko K.
• Potvrďte poslední zprávu a stiskněte tlačítko k. Fotoaparát se po dokončení nastavování
vrátí na obrazovku fotografování.
• Zprávy ohledně vodotěsnosti se zobrazují v následujících situacích:
- Při prvním zapnutí a nastavování nově zakoupeného fotoaparátu
- Při přepnutí fotoaparátu na motivový program Pod vodou
- Při zapnutí fotoaparátu po nabíjení
8
Začínáme
Základní operace při fotografování a
přehrávání
Pořizování snímků
Jako příklad je zde použitý režim o (Aut. volba motiv. prog.). Fotoaparát v režimu o (Aut.
volba motiv. prog.) samočinně rozpozná snímací podmínky při vytváření kompozice snímku
a usnadní pořízení snímku v souladu s podmínkami.
1
Držte fotoaparát pevně.
• Nedotýkejte se prsty ani jinými předměty objektivu,
blesku, pomocného světla AF, mikrofonu ani
reproduktoru.
• Když fotografujete s orientací na výšku, otočte
fotoaparát tak, aby byl blesk nad objektivem.
2
Vytvořte kompozici snímku.
• Pohybem ovladače zoomu změníte ohniskovou vzdálenost.
Zvětšení snímku
Zmenšení snímku
Základní operace při fotografování a přehrávání
9
• Když fotoaparát rozpozná snímací podmínky, změní
se symbol režimu fotografování.
• Indikace stavu baterie
b: Napětí baterie je vysoké.
B: Napětí baterie je nízké.
• Počet zbývajících snímků
Pokud ve fotoaparátu není vložena paměťová karta,
zobrazuje se symbol C a snímky jsou ukládány do
interní paměti.
Symbol režimu fotografování
40
30
20
10
0
-10
15m
1010hPa
25m 0s
500
Indikace stavu baterie
Počet zbývajících snímků
3
Stiskněte tlačítko spouště do poloviny.
• „Namáčknutí“ tlačítka spouště do poloviny znamená,
že stisknete a podržíte tlačítko v poloze, ve které
cítíte mírný odpor.
• Když je objekt zaostřen, zaostřovací pole nebo
indikace zaostření se zobrazí zeleně.
• Při používání digitálního zoomu fotoaparát zaostří na
střed kompozice a zaostřovací pole se nezobrazí.
• Pokud zaostřovací pole nebo indikace zaostření bliká,
fotoaparát nemůže zaostřit. Změňte kompozici
snímku a namáčkněte tlačítko spouště znovu do
poloviny.
1/250
F 2.8
Zaostřovací pole
4
B
Tlačítko spouště zcela domáčkněte, aniž
byste z něj zvedli prst.
Poznámky k ukládání snímků a videosekvencí
Indikace ukazující počet zbývajících snímků a indikace ukazující zbývající délku záznamu při
ukládání snímků a videosekvencí bliká. Pokud indikace bliká, neotevírejte krytku prostoru pro
baterii / slotu pro paměťovou kartu a nevyndávejte baterii ani paměťovou kartu. Mohlo by
dojít ke ztrátě dat nebo poškození fotoaparátu nebo paměťové karty.
10
Základní operace při fotografování a přehrávání
C
Funkce Automat. vypnutí
• Pokud není přibližně do jedné minuty provedena žádná operace, obrazovka se vypne, fotoaparát
vstoupí do pohotovostního režimu a kontrolka zapnutí přístroje začne blikat. Fotoaparát se vypne
přibližně po třech minutách v pohotovostním režimu.
• Chcete-li opět zapnout obrazovku fotoaparátu, který je v pohotovostním režimu, proveďte
nějakou operaci, například stiskněte hlavní vypínač nebo tlačítko spouště.
C
Při používání stativu
• V následujících situacích doporučujeme stabilizovat fotoaparát pomocí stativu:
- Při fotografování za slabého osvětlení s režimem blesku (A16) nastaveným na hodnotu
W (vypnuto)
- Když je nastavena dlouhá ohnisková vzdálenost
• Při stabilizaci fotoaparátu pomocí stativu nastavte položku Redukce vibrací pro snímky v
menu nastavení (A19) na hodnotu Vypnuto, aby tato funkce nezpůsobila případné chyby.
Záznam videosekvencí
Záznam videosekvence můžete zahájit zobrazením
obrazovky fotografování a stisknutím tlačítka b (e záznam
videosekvence). Záznam ukončíte dalším stisknutím tlačítka
b (e).
• Pokud je teplota baterie příliš nízká, nastavení velikosti
obrazu či snímací frekvence videosekvencí může být
omezené. Baterii před použitím zahřejte například ve
svých dlaních.
Použití LED světla
LED světlo můžete používat například na tmavých místech.
Stisknutím a podržením tlačítka r (LED světlo) zapnete
LED světlo. Chcete-li světlo vypnout, stiskněte tlačítko r.
LED světlo je také možné používat, když je fotoaparát
vypnutý.
• Pomocí možnosti Časovač LED světla v menu
nastavení (A19) můžete zvolit časový limit, po jehož
uplynutí LED světlo zhasne.
Základní operace při fotografování a přehrávání
11
Přehrávání snímků
1
Do režimu přehrávání přejdete
stisknutím tlačítka c (přehrávání).
• Pokud podržíte stisknuté tlačítko c, když je
fotoaparát vypnutý, zapne se v režimu
přehrávání.
2
Pomocí multifunkčního voliče můžete vybrat snímek, který chcete
zobrazit.
• Stisknutím a podržením tlačítka HIJK můžete
procházet mezi snímky rychle.
• Chcete-li přehrát zaznamenanou videosekvenci,
stiskněte tlačítko k.
• Do režimu fotografování se můžete vrátit stisknutím
tlačítka A nebo tlačítka spouště.
Zobrazení předchozího snímku
Zobrazení dalšího snímku
• Pokud je v režimu přehrávání jednotlivých snímků
zobrazena možnost e, můžete použít efekt na
snímek stisknutím tlačítka k.
4/4
15m
1010hPa
0004. JPG
15/11/2017 15:30
• Chcete-li snímek zvětšit, pohněte
v režimu přehrávání jednotlivých
snímků ovladačem zoomu do polohy
g (i).
3.0
• Pohybem ovladače zoomu do polohy
f (h) v režimu přehrávání
jednotlivých snímků můžete přepnout
na přehrávání náhledů snímků
a zobrazit na obrazovce více snímků.
12
Základní operace při fotografování a přehrávání
1/20
Mazání snímků
1
Chcete-li vymazat snímek právě
zobrazený na obrazovce, stiskněte
tlačítko l (mazání).
2
Pomocí multifunkčního voliče
HI vyberte požadovaný způsob
vymazání a stiskněte tlačítko k.
• Chcete-li odejít bez vymazání snímku, stiskněte tlačítko
d.
3
Vymazat
Aktuální snímek
Vymaz. vyb. snímky
Všechny snímky
Vyberte položku Ano a stiskněte tlačítko
k.
• Vymazané snímky nelze obnovit.
Vymazat 1 snímek?
Ano
Ne
B
Mazání sériových snímků (sekvence)
• Snímky pořízené sériovým snímáním nebo pomocí funkcí
Vícenásobná expoz. Zjasnit, Kreativní režim a Koláž
z autoportrétů jsou uloženy jako sekvence a v režimu
přehrávání je ve výchozím nastavení zobrazen pouze jeden
snímek v sekvenci (klíčový snímek).
• Pokud stisknete tlačítko l, když je zobrazen klíčový snímek
pro sekvenci snímků, budou vymazány všechny snímky v
0004.JPG
15/11/2017 15:30
sekvenci.
• Pokud chcete vymazat jeden konkrétní snímek v sekvenci,
zobrazte jednotlivé snímky stisknutím tlačítka k a stiskněte tlačítko l.
C
1/5
Vymazání pořízeného snímku v režimu fotografování
Pokud chcete vymazat poslední uložený snímek, stiskněte v režimu fotografování tlačítko l.
Základní operace při fotografování a přehrávání
13
Akční ovládání
Následující operace lze provést zatřesením fotoaparátem.
Zobrazení předchozího nebo dalšího snímku v režimu
přehrávání jednotlivých snímků
V režimu přehrávání jednotlivých snímků můžete
zatřesením fotoaparátu nahoru a dolů zobrazit
další snímek a zatřesením dopředu a dozadu
předchozí snímek (když je položka Akční
ovládání přehrávání v menu nastavení (A19)
nastavena na hodnotu Zapnuto).
• Držte fotoaparát pevně s popruhem
fotoaparátu omotaným okolo ruky a třeste
fotoaparátem pomocí zápěstí dle ilustrace.
Používání akčního menu
Stisknutím tlačítka V (akce) zobrazíte
akční menu.
• Zatřesením fotoaparátu vyberte
jednu z následujících možností
a stisknutím tlačítka V proveďte
operaci.
Aut. volba motiv. prog.
Potvrdit
Akční menu
Položka
Popis
Výběr expozičního režimu
Výběr expozičního režimu (lze vybrat pouze některé expoziční
režimy).
q Zahájit zázn. videosek.
Stisknutím tlačítka V zahájíte nebo ukončíte záznam
videosekvence.
Tlačítko b (e záznam videosekvence) nelze použít k ukončení
záznamu.
K Rychle přehrát
Zobrazení snímku v režimu přehrávání jednotlivých snímků.
K opětovnému přehrávání snímků můžete použít akční
ovládání.
f Ukončit
Zavření akčního menu.
Při zobrazení akčního menu je možné používat pouze tlačítko V, tlačítko spouště, hlavní
vypínač a tlačítko r (LED světlo).
14
Základní operace při fotografování a přehrávání
Další funkce
Výběr režimu fotografování
K dispozici jsou níže uvedené režimy fotografování.
• o Aut. volba motiv. prog.
Fotoaparát samočinně rozpozná snímací podmínky při vytváření kompozice snímku
a usnadní pořízení snímku v souladu s podmínkami.
• b Motivový program
Na základě snímacích podmínek vyberte některý z motivových programů, čímž budete
moci fotografovat s nastaveními vhodnými pro dané podmínky.
• s Kreativní režim
Fotoaparát uloží současně čtyři snímky s efekty a jeden snímek bez efektů.
• F Inteligentní portrét
Pomocí funkce Vylepšení vzhledu můžete vylepšit tváře lidí během fotografování.
Můžete také fotografovat s funkcemi Samospoušť det. úsměv. a Koláž z autoportrétů.
• M Prez. krátkých videosekv.
Fotoaparát vytvoří krátkou videosekvenci o maximální délce 30 sekund (e 1080/30p
nebo S 1080/25p) tak, že zaznamená a automaticky spojí více videoklipů o délce
několika sekund.
• A Režim Auto
Umožňuje běžné fotografování za různých snímacích podmínek.
1
Po zobrazení obrazovky
fotografování stiskněte tlačítko
A (režim fotografování).
2
Pomocí multifunkčního
voliče HI vyberte režim
fotografování a stiskněte
tlačítko k.
Aut. volba motiv. prog.
• Pokud je vybrán motivový program,
před stisknutím tlačítka k vyberte
motivový program nebo typ efektu
stisknutím tlačítka K.
Další funkce
15
C
Zobrazení nápovědy
Při změnách režimu nebo zobrazení obrazovky nastavení se budou zobrazovat popisy funkcí.
Popisy lze zobrazit nebo skrýt pomocí možnosti Zobrazení nápovědy v části Nastavení
monitoru v menu nastavení.
Nastavování funkcí snímání pomocí
multifunkčního voliče
Na obrazovce fotografování můžete stisknutím multifunkčního voliče H (m) J (n) I (p)
K (o) nastavit následující funkce.
• m Režim blesku
Režim blesku je možné nastavit podle snímacích podmínek.
• n Samospoušť, Samospoušť pro autoport.
Fotoaparát spustí závěrku po uplynutí nastaveného počtu sekund od stisknutí tlačítka
spouště.
• p Režim makro
Režim makro použijte při pořizování snímků na blízko.
• o Korekce expozice
Můžete upravit celkový jas snímku.
Funkce, které lze nastavit, se mění v závislosti na režimu fotografování.
16
Další funkce
Operace dostupné s funkcemi využívajícími data
o poloze
Když je možnost Použít vestav. zjišťování polohy v části Možnosti dat o poloze
v menu z (Možnosti dat o poloze) (A19) nastavena na hodnotu Zapnuto, fotoaparát
začne přijímat signály ze satelitů pro určení polohy.
Příjem dat o poloze lze zkontrolovat na obrazovce fotografování.
0
15m
• n nebo o: Probíhá příjem signálu ze čtyř či více satelitů
-10 1 0 1 0 h P a
nebo tří satelitů a jsou získávána data o poloze.
• z Probíhá příjem signálu, avšak nelze získat data o poloze.
• y: Příjem signálu neprobíhá.
Záznam dat o poloze při pořízení do snímků
• Když je při fotografování zjišťována poloha fotoaparátu, získaná data o poloze (zeměpisná
šířka a délka) jsou zaznamenávána do pořizovaných snímků.
• Pokud snímky přenesete do počítače, na základě zaznamenaných dat o poloze si
v aplikaci ViewNX-i budete moci zjistit místa jejich pořízení na mapě.
• Pokud je položka Zobrazení kompasu v části Elektronický kompas v menu Možnosti
dat o poloze nastavena na hodnotu Zapnuto, zaznamená se přibližný směr
fotografování.
Záznam protokolu
• Pokud je zjišťována poloha fotoaparátu a v menu Možnosti dat o poloze v části Tvorba
protokolu vyberete možnost Spustit všechny protok., v určitých časových intervalech
budou na místech, která s fotoaparátem navštívíte, zaznamenávána data o poloze,
nadmořská výška a hloubka ve vodě.
• Zaznamenané protokoly (informace o pohybu, jako jsou data o poloze, nadmořská výška
a hloubka ve vodě) je možné uložit na paměťovou kartu, když výběrem položky Tvorba
protokolu zastavíte záznam a poté vyberete možnost Uložit protokoly.
• Protokoly dat o poloze uložené na paměťové kartě můžete prohlížet pomocí softwaru,
který dokáže zobrazovat data protokolů, jako je ViewNX-i.
• Protokoly nadmořské výšky a hloubky ve vodě uložené na paměťové kartě můžete
zobrazit formou grafu, když v menu Možnosti dat o poloze v části Zobrazení protokolu
vyberete možnost Protokoly výšky/hloubky.
• Grafy aktuálně zaznamenávaných protokolů nadmořské výšky a hloubky vody můžete
prohlížet v aktivním průvodci (A18).
Další funkce
17
Zobrazení informací POI
• Pokud je položka Zahrnout POI v části Body zájmu (POI) v menu Možnosti dat
o poloze nastavena na hodnotu Zapnuto a fotoaparát zjišťuje polohu, do pořizovaných
snímků se rovněž zaznamenají informace o názvu nejbližšího místa v okolí.
• Pokud je možnost Zobrazit POI v menu Možnosti dat
o poloze nastavena na hodnotu Zapnuto a fotoaparát
zjišťuje polohu, na obrazovce fotografování a v aktivním
průvodci se zobrazí informace o názvu nejbližšího místa,
které se zaznamenávají do snímku. Tyto informace je
15m
1010hPa
možné prohlížet na obrazovce přehrávání.
40
30
20
10
0
-10
25m 0s
500
Zobrazení aktivního průvodce
Stisknutím tlačítka q (nástroj) zobrazíte aktivního průvodce,
kde se můžete dozvědět aktuálně zjištěná data o poloze.
Informace zobrazené v aktivním průvodci můžete přepínat stisknutím tlačítka k.
15/11/2017 15:30
15/11/2017 15:30
15
1010
3500
0
4000
hPa
1
2
500
4500
m
m/m
0
10
20
30
40
60
50
50
40
1010
hPa
30
20
1000
3000
10
NNE
31º 23’ 15”
136º 15’ 32”
15/11/2017 15:30
15
m
1500
2500
N
E
2000
NNE
0 0
15
m
1010
hPa
Další
Další
Další
Zobrazení dat o poloze
Zobrazení nadmořské
výšky nebo zobrazení
hloubky ve vodě1
Zobrazení protokolu
nadmořské výšky nebo
zobrazení protokolu
hloubky ve vodě2
Hloubka ve vodě se zobrazuje při používání motivového programu Pod vodou, když fotoaparát
zjistí, že se nachází pod vodou.
Zobrazí se graf aktuálně zaznamenávaného protokolu nadmořské výšky nebo protokolu hloubky
ve vodě. Pokud fotoaparát zjistí, že se nachází pod vodou, zobrazí graf protokolu hloubky ve vodě.
Pokud záznam protokolu nadmořské výšky nebo protokolu hloubky ve vodě neprobíhá, graf se
nezobrazí.
• Chcete-li aktivního průvodce ukončit, stiskněte tlačítko q.
• Chcete-li z aktivního průvodce přepnout na režim fotografování, stiskněte tlačítko
spouště, tlačítko A nebo tlačítko b (e).
18
Další funkce
Ovládání menu
Následující menu lze nastavit stisknutím tlačítka d (menu).
•
•
•
•
•
•
A Menu fotografování1, 2
D Menu videosekvence1
G Menu přehrávání3, 4
J Menu sítě
z Menu Možnosti dat o poloze
z Menu nastavení
1
2
3
4
Stiskněte tlačítko d při zobrazené obrazovce fotografování.
Symboly menu a dostupné možnosti nastavení se liší v závislosti na expozičním režimu.
Stiskněte tlačítko d při zobrazené obrazovce přehrávání.
Symboly menu a dostupné možnosti nastavení se liší v závislosti na režimu přehrávání.
1
Stiskněte tlačítko d (menu).
• Zobrazí se menu.
2
Stiskněte tlačítko
J multifunkčního voliče.
• Symbol aktuálního menu je
zobrazen žlutě.
Menu fotografování
Režim obrazu
Vyvážení bílé barvy
Sériové snímání
Citlivost ISO
Rež. činnosti zaostř. polí
Režim autofokusu
Symboly menu
3
Vyberte symbol menu a
stiskněte tlačítko k.
• Můžete vybrat možnosti menu.
Nastavení
Časové pásmo a datum
Nastavení monitoru
Razítko data
Red. vibrací pro snímky
Pomoc. světlo AF
Digitální zoom
Další funkce
19
4
Vyberte možnost menu a
stiskněte tlačítko k.
• V závislosti na aktuálním režimu
fotografování nebo stavu
fotoaparátu nemusí být možné
některé možnosti menu nastavit.
Časové pásmo a datum
Nastavení monitoru
Razítko data
Red. vibrací pro snímky
Pomoc. světlo AF
Digitální zoom
5
Vyberte nastavení
a stiskněte tlačítko k.
• Vybrané nastavení se použije.
• Až budete chtít z menu odejít,
stiskněte tlačítko d.
• Pokud je zobrazeno menu, můžete
přepnout na režim fotografování
stisknutím tlačítka spouště, tlačítka
A nebo tlačítka b (e).
20
Další funkce
Razítko data
Datum
Datum a čas
Vypnuto
Technické informace
Upozornění
Upozornění pro zákazníky v Evropě
VÝSTRAHY
V PŘÍPADĚ VÝMĚNY BATERIE ZA NESPRÁVNÝ TYP HROZÍ NEBEZPEČÍ VÝBUCHU.
POUŽITÉ BATERIE LIKVIDUJTE PODLE POKYNŮ.
Tento symbol značí, že elektrické a elektronické vybavení nepatří do
komunálního odpadu.
Následující informace jsou určeny pouze uživatelům v evropských zemích:
• Likvidace tohoto výrobku se provádí v rámci tříděného odpadu na
příslušném sběrném místě. Výrobek nedávejte do běžného komunálního
odpadu.
• Třídění odpadu a recyklace napomáhají ochraně přírodních zdrojů a předcházejí
negativním vlivům na lidské zdraví a životní prostředí, ve které by mohla vyústit
nesprávná likvidace odpadu.
• Další informace o nakládání s odpady vám poskytne dodavatel nebo místní úřad.
Tento symbol na baterii značí, že baterie nepatří do komunálního odpadu.
Následující informace jsou určeny pouze uživatelům v evropských zemích:
• Likvidace veškerých baterií, bez ohledu na to, zda jsou označeny tímto
symbolem či nikoli, se provádí v rámci tříděného odpadu na příslušném
sběrném místě. Výrobek nedávejte do běžného komunálního odpadu.
• Další informace o nakládání s odpady vám poskytne dodavatel nebo místní úřad.
Technické informace
21
Poznámky k funkcím bezdrátové komunikace
Omezení pro bezdrátová zařízení
Bezdrátový vysílač v tomto produktu splňuje předpisy pro bezdrátová zařízení v zemi
prodeje a není určen k použití v jiných zemích (produkty zakoupené v EU nebo sdružení
EFTA lze používat kdekoli v rámci EU nebo sdružení EFTA). Společnost Nikon nepřijímá
odpovědnost za používání v jiných zemích. Uživatelé, kteří si nejsou jistí původní zemí
prodeje, by se měli obrátit na místní servisní středisko Nikon nebo autorizovaný servis Nikon.
Toto omezení platí pouze pro bezdrátové funkce a nikoli pro jakékoli jiné používání
produktu.
Zabezpečení
Přestože je jednou z výhod tohoto produktu možnost volného připojování za účelem
bezdrátového přenosu dat do zařízení v jeho dosahu, bez použití zabezpečení může dojít
k následujícím situacím:
• Odcizení dat: Třetí strany s podvodným záměrem mohou zachytit bezdrátový přenos
a odcizit uživatelské identifikátory, hesla a další osobní údaje.
• Neoprávněný přístup: Neoprávnění uživatelé mohou získat přístup k síti a provádět
změny v datech a další škodlivé činnosti. Vezměte na vědomí, že vzhledem k vlastnostem
bezdrátových sítí je možné specializovaným útokem získat přístup i v případě, že je
zabezpečení použito. Společnost Nikon nezodpovídá za únik dat či informací, ke kterému
může dojít během přenosu dat.
• Nepřipojujte se k sítím, k jejichž používání nemáte oprávnění, ani když se zobrazí ve
vašem chytrém telefonu či tabletu. Pokud tak učiníte, může se jednat o neoprávněný
přístup. Připojujte se pouze k sítím, které máte oprávnění používat.
Správa osobních údajů a zřeknutí se odpovědnosti
• V případě provozní chyby, výboje statické elektřiny, nehody, poruchy, opravy nebo kvůli
jiné manipulaci může dojít ke změně nebo ztrátě uživatelských údajů registrovaných a
konfigurovaných v produktu, včetně nastavení pro připojení k bezdrátové síti LAN a
jiných osobních údajů. Vždy uchovávejte zvláštní kopie důležitých informací. Společnost
Nikon není odpovědná za žádné přímé ani nepřímé škody ani ztrátu zisků vyplývající ze
změny nebo ztráty obsahu, kterou nelze připsat společnosti Nikon.
• Před likvidací tohoto produktu nebo jeho předáním jinému majiteli použijte funkci
Obnovit vše v menu nastavení (A19) a vymažte veškeré uživatelské údaje registrované
a konfigurované v produktu, včetně nastavení pro připojení k bezdrátové síti LAN a jiných
osobních údajů.
• Společnost Nikon nenese odpovědnost za žádné škody vyplývající z neoprávněného
použití tohoto produktu třetími stranami v případě, že dojde k jeho ztrátě či odcizení.
22
Technické informace
Opatření pro případ vývozu či převozu tohoto produktu za hranice
Tento produkt podléhá exportním předpisům Spojených států amerických (EAR). Svolení
vlády USA není třeba k vývozu do zemí kromě těch, které jsou uvedeny v následujícím
seznamu. Na tyto země je v okamžiku tvorby dokumentu uvaleno embargo nebo zvláštní
kontrola: Kuba, Írán, Severní Korea, Súdán a Sýrie (obsah seznamu se může změnit).
Upozornění pro zákazníky v Evropě
Prohlášení o shodě (Evropa)
Společnost Nikon Corporation tímto prohlašuje, že rádiové zařízení typu COOLPIX W300 je v
souladu se směrnicí 2014/53/EU.
Úplné znění prohlášení o shodě výrobku s požadavky EU je k dispozici na této internetové
adrese: https://imaging.nikon.com/support/pdf/DoC_W300.pdf.
• Maximální výstupní výkon:
- Wi-Fi: 11,3 dBm (EIRP)
- Bluetooth: 9,3 dBm (EIRP)
- Nízkoenergetická technologie Bluetooth: 9,3 dBm (EIRP)
• Provozní frekvence:
- Wi-Fi: 2412–2462 MHz (1–11 kanálů)
- Bluetooth: 2402–2480 MHz
- Nízkoenergetická technologie Bluetooth: 2402–2480 MHz
Technické informace
23
Poznámky k funkcím využívajícím data o poloze
(GPS/GLONASS, Elektronický kompas)
Data o názvu místa tohoto fotoaparátu
Před použitím funkcí využívajících data o poloze si přečtěte smlouvu „LICENČNÍ SMLOUVA
UŽIVATELE NA DATA NÁZVŮ MÍST“ (A33) a přijměte její podmínky.
• Informace o názvech míst (body zájmu: POI) nebudou aktualizovány.
• Informace o názvech míst používejte pouze orientačně.
• Informace o názvech míst (body zájmu: POI) v Čínské lidové republice („Čína„)
a v Korejské republice nejsou pro fotoaparát COOLPIX W300 k dispozici.
Poznámky k záznamu dat o poloze a záznamu protokolů
• Pokud je položka Použít vestav. zjišťování polohy v části Možnosti dat o poloze v
menu možností dat o poloze nastavena na hodnotu Zapnuto nebo pokud jsou
zaznamenávány protokoly, záznam dat o poloze a záznam protokolů bude pokračovat i
po vypnutí fotoaparátu (A17).
• Pomocí statických snímků nebo videosekvencí zaznamenaných s daty o poloze může být
identifikována konkrétní osoba. Při přenosu statických snímků a videosekvencí
zaznamenaných s daty o poloze třetím stranám nebo při jejich odesílání do sítě, ve které
je může prohlížet veřejnost, jako je například Internet, dbejte opatrnosti. Přečtěte si část
„Nakládání s paměťovými médii“ (Av).
Poznámky k měřicím funkcím
Přístroj COOLPIX W300 je fotoaparát. Nepoužívejte tento fotoaparát jako navigační přístroj
nebo měřicí přístroj.
• Informace naměřené fotoaparátem (jako je směr, nadmořská výška a hloubka vody)
používejte pouze orientačně. Nepoužívejte tyto informace k navigaci letadel, automobilů
ani osob ani k průzkumu terénu.
• Pokud používáte fotoaparát při lezení na skalách, trekingu nebo pod vodou, vezměte si s
sebou mapu, navigační přístroj nebo měřicí přístroj.
Používání fotoaparátu v zámoří
• Předtím, než si vezmete fotoaparát s funkcemi využívajícími data o poloze do zámoří,
poraďte se s cestovní kanceláří nebo ambasádou země, do které cestujete, abyste zjistili,
zda existují v souvislosti s používáním přístroje jakákoli omezení.
Například v Číně nesmíte bez svolení vlády zaznamenávat protokoly s daty o poloze.
Nastavte možnost Použít vestav. zjišťování polohy na hodnotu Vypnuto.
• V Číně a na hranicích mezi Čínou a sousedními zeměmi nemusí data o poloze fungovat
správně (informace platné k prosinci 2014).
24
Technické informace
Péče o výrobek
Při používání a skladování zařízení dodržujte následující pokyny a také upozornění v části
„Pro vaši bezpečnost“ (Avi–viii) a v části „<Důležité> Poznámky k odolnosti proti nárazu,
vodotěsnosti, prachotěsnosti a kondenzaci“ (Aix).
Fotoaparát
Nevystavujte fotoaparát silným nárazům
Je-li přístroj vystaven silným fyzickým nárazům nebo vibracím, může dojít k jeho poškození. Také se
nedotýkejte objektivu a nevyvíjejte na něj tlak.
Vyvarujte se náhlých změn teplot
Náhlé změny teplot, ke kterým může dojít při vstupu (opuštění) do vytápěné budovy za chladného
dne, mohou způsobit vznik kondenzační vlhkosti uvnitř přístroje. Abyste zamezili vzniku
kondenzace, umístěte přístroj předtím, než jej vystavíte změně teplot, do transportního pouzdra
nebo plastového sáčku.
Přístroj držte mimo dosah silných magnetických polí
Přístroj nepoužívejte ani neukládejte v blízkosti zařízení, která generují silná elektromagnetická
vlnění, resp. magnetická pole. Mohlo by dojít ke ztrátě dat nebo poruše fotoaparátu.
Nemiřte objektivem delší časový interval do silného zdroje světla
Při práci s fotoaparátem se vyvarujte dlouhodobějšího míření objektivem do slunce nebo jiného
silného zdroje světla. Intenzivní světlo může způsobit narušení obrazového snímače nebo bílý závoj
na snímcích.
Před odpojením zdroje napájení nebo vyjmutím paměťové karty přístroj vypněte
Je-li fotoaparát zapnutý nebo probíhá ukládání nebo mazání snímků, nevyjímejte baterii. Vynucené
přerušení napájení v takovýchto situacích může vést ke ztrátě dat i k poškození paměťové karty
nebo vnitřních obvodů.
Poznámky k monitoru
• Monitory (včetně elektronického hledáčku) jsou konstruovány s extrémně vysokou přesností;
minimálně 99,99% pixelů je funkčních a ne více než 0,01% jich chybí nebo jsou nefunkční. I když
mohou tyto zobrazovače obsahovat pixely, které trvale svítí (bílé, červené, modré nebo zelené)
nebo trvale nesvítí (černé), neznamená tento jev závadu a na snímky zhotovené zařízením nemá
žádný vliv.
• Obraz na monitoru může být při ostrém okolním osvětlení obtížně pozorovatelný.
• Nevyvíjejte tlak na monitor, jinak by mohlo dojít k poškození nebo poruše. Dojde-li k poškození
monitoru, dejte pozor, abyste se neporanili o střepy z krycího skla, a zamezte kontaktu pokožky,
očí a úst s tekutými krystaly z monitoru.
Technické informace
25
Baterie
Upozornění k používání
• Pozor, baterie může být po použití horká.
• Baterii nepoužívejte, je-li okolní teplota nižší než –10°C nebo vyšší než 40°C, protože by mohlo
dojít k poškození nebo poruše.
• Zaznamenáte-li jakékoli nesrovnalosti, například přílišné zahřívání nebo že z baterie vychází
neobvyklý zápach či kouř, okamžitě přestaňte baterii používat a obraťte se na prodejce nebo
autorizovaný servis Nikon.
• Po vyjmutí baterie z fotoaparátu nebo volitelné nabíječky umístěte baterii například do
plastového sáčku, aby byla izolována.
Nabití baterie
Před používáním fotoaparátu zkontrolujte stav baterie a v případě potřeby vyměňte nebo nabijte
baterii.
• Před použitím nabijte baterii při pokojové teplotě 5°C až 35°C.
• Vysoká teplota baterie může bránit správnému nebo úplnému nabití baterie a může snížit výkon
baterie. Pozor, baterie se může během používání ohřát – před zahájením nabíjení proto vyčkejte,
než vychladne.
Při nabíjení baterie v tomto fotoaparátu pomocí síťového zdroje/nabíječky nebo počítače se
baterie nenabíjí, pokud je teplota okolí nižší než 0°C nebo vyšší než 45°C.
• Nepokračujte v nabíjení plně nabité baterie, sníží se tím její výkonnost.
• Během nabíjení se může baterie zahřát. Nejde ovšem o závadu.
Náhradní baterie
Je-li to možné, mějte při fotografování důležitých událostí po ruce plně nabité náhradní baterie.
Používání baterie v chladném prostředí
Za chladných dní se kapacita baterií snižuje. Pokud je při nízké teplotě použita slabá baterie,
fotoaparát se nemusí zapnout. Náhradní baterie mějte uložené na teplém místě a v případě
potřeby baterie vyměňte. Jakmile se baterie ohřeje, může se částečně obnovit její původní kapacita.
Kontakty baterie
Nečistoty na kontaktech baterie mohou bránit správné činnosti fotoaparátu. Dojde-li ke znečištění
kontaktů baterií, otřete je před použitím čistým, suchým kouskem látky.
26
Technické informace
Nabití vybité baterie
Opakované zapínání fotoaparátu s vloženou vybitou baterií může snížit životnost baterie. Před
použitím vybitou baterii nabijte.
Skladování baterie
• Pokud baterii nepoužíváte, vždy ji vyjměte z fotoaparátu nebo volitelné nabíječky. Když je baterie
vložena ve fotoaparátu, dochází i při nepoužívání k minimálnímu odběru proudu. To může
způsobit nadměrné vybití baterie a úplnou ztrátu funkčnosti.
• Baterii minimálně jednou za šest měsíců nabijte a před uložením opět zcela vybijte.
• Vložte baterii například do plastového sáčku, aby byla izolována a uchovávejte ji na chladném
místě. Baterii je nutno skladovat v suchu při okolní teplotě 15°C až 25°C. Baterii neskladujte
v horkém nebo extrémně chladném prostředí.
Výdrž baterie
Výrazný pokles doby, po kterou plně nabitá baterie zůstane nabitá, pokud ji používáte při pokojové
teplotě, označuje, že je nutné baterii vyměnit. Zakupte si novou baterii.
Recyklace použitých baterií
Pokud již baterie nedokáže delší dobu udržet kapacitu, baterii vyměňte. Použité baterie jsou
hodnotným zdrojem materiálu. Umožněte proto jejich recyklaci v souladu s normami platnými ve
vašem regionu.
Síťový zdroj/nabíječka
• Síťový zdroj/nabíječka EH-73P je určen k použití pouze s kompatibilními přístroji. Nepoužívejte s
žádnou jinou značkou ani modelem přístroje.
• Nepoužívejte jiný kabel USB než typ UC-E21. Při použití jiného kabelu USB než typu UC-E21 by
mohlo dojít k přehřátí, požáru nebo úrazu elektřinou.
• Nikdy nepoužívejte jinou značku nebo model síťového zdroje, než je síťový zdroj/nabíječka
EH-73P, a nepoužívejte běžně dostupné síťové zdroje USB ani nabíječky pro mobilní telefony. Při
nedodržení tohoto upozornění může dojít k přehřátí nebo poškození fotoaparátu.
• Zdroj EH-73P je kompatibilní s elektrickými zásuvkami 100 V–240 V, 50/60 Hz. Při používání v
jiných zemích použijte zásuvkový adaptér (lze koupit v obchodě), který může být nutný. Další
informace o síťových zdrojích vám sdělí vaše cestovní agentura.
Technické informace
27
Čištění a uchovávání
Čištění po použití fotoaparátu pod vodou
Fotoaparát do 60 minut od použití pod vodou nebo na pláži opláchněte sladkou vodou dle níže
uvedených pokynů.
1. Nechte krytku prostoru pro baterii /
slotu pro paměťovou kartu zavřenou a
omyjte fotoaparát sladkou vodou.
Ponořte fotoaparát přibližně na 10 minut do
mělkého umyvadla naplněného sladkou vodou.
• Ponořte fotoaparát do sladké vody
a zatřeste s ním tak, aby se veškeré
nečistoty uvolnily.
• Při ponoření fotoaparátu do vody mohou
z odvodních otvorů fotoaparátu vyjít
vzduchové bublinky, například z otvorů mikrofonu a reproduktorů. Nejde o závadu.
2. Otřete vodní kapky měkkým hadříkem a nechte fotoaparát oschnout na dobře
větraném a stinném místě.
• Nechte fotoaparát schnout na suchém hadříku.
• Nesušte fotoaparát horkým vzduchem, například fénem na vlasy nebo sušákem na
šaty.
3. Poté, co zkontrolujete, zda se na fotoaparátu nenacházejí žádné vodní kapky,
otevřete krytku prostoru pro baterii / slotu pro paměťovou kartu a měkkým
suchým hadříkem opatrně otřete zbytky vody nebo písku na vodotěsném obalu
nebo uvnitř fotoaparátu.
• Pokud je krytka zavřena, zatímco je vnitřek mokrý, může dojít ke kondenzaci nebo
poruše.
Čištění fotoaparátu po používání za jiných podmínek než
pod vodou
Veškerý prach či nečistoty na objektivu, monitoru a těle fotoaparátu odstraňte pomocí ofukovacího
balónku. Otisky prstů a další skvrny, které nelze odstranit ofukovacím balónkem, opatrně setřete
měkkým suchým hadříkem. Pokud při stírání budete příliš tlačit nebo použijete drsný hadřík,
můžete fotoaparát poškodit nebo způsobit jeho poruchu.
28
Technické informace
Úložiště
Pokud fotoaparát neplánujete delší dobu používat, vyjměte z něj baterii. Neskladujte jej na
následujících místech:
• špatně větraná místa nebo místa vystavená větší než 60% relativní vlhkosti;
• místa vystavená teplotám vyšším než 50°C nebo nižším než –10°C;
• v blízkosti zařízení produkujících silná elektromagnetická pole, jako jsou televizory
a radiopřijímače.
Chcete-li zamezit tvorbě plísní a mikroorganismů, vyjměte fotoaparát alespoň jednou za
měsíc z místa, kde jej skladujete. Fotoaparát zapněte a dříve, než jej opět uložíte,
proveďte několik expozic. Baterii před uskladněním zcela vybijte a každých šest měsíců ji
aspoň jednou nabijte. Dále umístěte baterii do obalu (například plastového sáčku), ve
kterém bude izolována, a uchovávejte ji na chladném místě.
Technické informace
29
Řešení možných problémů
Nepracuje-li fotoaparát očekávaným způsobem, než se obrátíte na dodavatele nebo
autorizovaný servis společnosti Nikon, zkuste nalézt řešení pomocí dále uvedeného výčtu
běžných problémů.
V Návodu k použití (ve formátu PDF) naleznete také další podrobnosti o používání tohoto
fotoaparátu (Aii).
A
Problém
Příčina/řešení
Fotoaparát je zapnutý, ale
nereaguje.
• Vyčkejte na ukončení záznamu.
• Pokud problém přetrvává, vypněte fotoaparát.
Pokud se fotoaparát nevypne, vyjměte a znovu vložte
baterii nebo baterie. Používáte-li síťový zdroj, odpojte
a znovu připojte síťový zdroj.
Pamatujte si, že i přes ztrátu aktuálně
zaznamenávaných dat nebudou vyjmutím nebo
odpojením zdroje energie ovlivněna data, která již byla
zaznamenána.
Fotoaparát nelze zapnout.
• Baterie je vybitá.
• Hlavní vypínač se aktivuje několik sekund po vložení
baterie. Před stisknutím hlavního vypínače počkejte
několik sekund.
3, 5, 26
–
11
Fotoaparát se bez
varování vypne.
• Fotoaparát se automaticky vypne kvůli šetření energie
(funkce automatického vypnutí).
• Fotoaparát a baterie nemusí fungovat správně při
nízkých teplotách.
• Pokud je velikost obrazu / snímkovací frekvence
videosekvence nastavena na možnost d 2160/
30p (4K UHD), c 2160/25p (4K UHD), e 1080/
60p, f 1080/50p, h HS 480/4×, a HS
480/4×, j HS 1080/0,5× nebo Y HS 1080/
0,5× a teplota baterie během záznamu poklesne pod
0°C, fotoaparát zastaví záznam a automaticky se
vypne.
• Vnitřek fotoaparátu se zahřál. Nechte fotoaparát
vypnutý, dokud vnitřek fotoaparátu nevychladne,
a potom fotoaparát znovu zapněte.
7
11
Monitor je prázdný.
• Fotoaparát je vypnutý.
• Fotoaparát se automaticky vypne kvůli šetření energie
(funkce automatického vypnutí).
• Fotoaparát je připojen k televizoru nebo počítači.
• Fotoaparát používá motivový program Časosběrné
snímání nebo Vícenásobná expoz. Zjasnit.
Fotoaparát se zahřál.
Fotoaparát se může při delším snímání videosekvencí nebo při
používání za vysokých okolních teplot zahřát na vysokou
teplotu. Nejde o závadu.
30
Technické informace
–
26
–
–
–
–
–
Podporované paměťové karty
Fotoaparát podporuje paměťové karty SD, SDHC a SDXC.
• Fotoaparát také podporuje karty SDHC a SDXC kompatibilní s normou UHS-I.
• Pro záznam videosekvencí se doporučují paměťové karty SD s rychlostí 6 nebo rychlejší
(pro záznam videosekvencí 4K UHD s velikostí obrazu / snímací frekvencí d 2160/30p
nebo c 2160/25p se doporučují karty s rychlostí UHS 3). Pokud bude použita
paměťová karta s nižší rychlostí, záznam videosekvence se může nečekaně zastavit.
• Pokud používáte čtečku paměťových karet, ujistěte se, že je kompatibilní s vaší
paměťovou kartou.
• Informace o funkcích, provozu a omezení použití vám poskytne výrobce.
Informace o ochranných známkách
• Windows je registrovaná ochranná známka nebo ochranná známka společnosti
Microsoft Corporation v USA a/nebo jiných zemích.
• Logotyp Bluetooth® a loga jsou registrované ochranné známky společnosti Bluetooth SIG,
Inc. a jakékoli jejich použití společností Nikon Corporation probíhá v rámci licence.
• Apple®, App Store®, loga Apple, Mac, OS X, macOS, iPhone®, iPad®, iPod touch® a iBooks
jsou ochranné známky společnosti Apple Inc. registrované v USA a dalších zemích.
• Android, Google Play a logo Google Play jsou ochranné známky společnosti Google LLC.
Robot Android vychází z díla vytvořeného a sdíleného společností Google a je použit v
souladu s podmínkami, které jsou popsány v licenci Creative Commons 3.0 Attribution
License.
• iOS je ochranná známka nebo registrovaná ochranná známka společnosti Cisco Systems,
Inc. v USA a/nebo jiných zemích a je používána na základě licence.
• Adobe, logo Adobe, Acrobat a Reader jsou ochranné známky nebo registrované
ochranné známky společnosti Adobe Systems Incorporated v USA a/nebo dalších
zemích.
• Loga SDXC, SDHC a SD jsou ochranné známky společnosti SD-3C, LLC.
• PictBridge je ochranná známka.
• HDMI, logo HDMI a High-Definition Multimedia Interface jsou ochranné známky nebo
registrované ochranné známky společnosti HDMI Licensing, LLC.
• Wi-Fi a logo Wi-Fi jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky
společnosti Wi-Fi Alliance.
Technické informace
31
• Všechna ostatní obchodní jména produktů, uváděná v tomto návodu a další
dokumentaci dodávané s výrobkem Nikon, jsou ochranné známky nebo registrované
ochranné známky příslušných firem.
“Made for iPod,” “Made for iPhone,” and “Made for iPad” mean that an electronic
accessory has been designed to connect specifically to iPod, iPhone, or iPad,
respectively, and has been certified by the developer to meet Apple performance
standards. Apple is not responsible for the operation of this device or its compliance
with safety and regulatory standards. Please note that the use of this accessory with
iPod, iPhone, or iPad may affect wireless performance.
AVC Patent Portfolio License
Tento produkt je licencován v rámci licence AVC Patent Portfolio License pro soukromé
a nekomerční použití zákazníkem pro (i) kódování videa dle standardu AVC (AVC video)
a/nebo (ii) dekódování videa AVC, které bylo zakódováno zákazníkem v rámci
soukromé a nekomerční činnosti nebo získáno od poskytovatele, který drží licenci na
poskytování videa AVC. Není udělena a nesmí být vyvozována žádná licence pro
jakékoli jiné použití.
Další informace lze získat od společnosti MPEG LA, L.L.C..
Viz stránky na adrese http://www.mpegla.com.
Licence FreeType (FreeType2)
• Některé části tohoto softwaru jsou chráněny autorským právem © 2012 The
FreeType Project (http://www.freetype.org). Všechna práva vyhrazena.
Licence MIT (HarfBuzz)
• Některé části tohoto softwaru jsou chráněny autorským právem © 2017 The
HarfBuzz Project (http://www.freedesktop.org/wiki/Software/HarfBuzz). Všechna
práva vyhrazena.
32
Technické informace
LICENČNÍ SMLOUVA UŽIVATELE NA DATA
NÁZVŮ MÍST
Data názvů míst, která jsou uložená v tomto digitálním fotoaparátu („Data“) jsou k dispozici
pro vaše osobní, interní použití a nikoliv pro další prodej. Jsou chráněná autorskými zákony a
podléhají následujícím podmínkám a ustanovením, se kterými na jedné straně souhlasíte vy,
a na druhé straně společnost Nikon Corporation („Nikon“) a její poskytovatelé licencí
(včetně jejich poskytovatelů licencí a dodavatelů).
Podmínky a ustanovení
Jen pro osobní použití Souhlasíte, že budete používat tato Data společně s tímto digitálním
fotoaparátem a s daty pořízenými tímto digitálním fotoaparátem výhradně pro osobní
nekomerční účely, pro které máte licenci, a nikoliv pro účely střediska služeb, časového
sdílení nebo jiné podobné účely. Současně s přihlédnutím k omezením, která jsou uvedena
v následujících odstavcích, souhlasíte, že nebudete nijak reprodukovat, kopírovat,
modifikovat, dekompilovat, demontovat nebo zpětně technicky zpracovávat žádné části
těchto Dat a nebudete je žádným způsobem a za žádným účelem přenášet nebo
distribuovat, s výjimkou rozsahu, který je povolen mandatorními zákony.
Omezení. S výjimkou případů, pro které máte specifickou licenci od společnosti Nikon, a bez
omezení předchozího odstavce, nesmíte (a) používat tato Data se žádnými produkty,
systémy nebo aplikacemi, které jsou nainstalovány nebo jinak napojeny v rámci komunikace
s vozidly, se schopností navigace vozidel, určování polohy, dopravy, navádění po trase v
reálném čase, řízení vozového parku, nebo podobných aplikací; nebo (b) v rámci
komunikace se zařízeními pro určování polohy nebo s mobilními nebo bezdrátově
připojenými elektronickými nebo počítačovými zařízeními, což jsou především mobilní
telefony, palmtopy a příruční počítače, pagery a osobní digitální asistenční přístroje nebo
PDA.
Upozornění. Data mohou obsahovat nepřesné nebo neúplné informace z důvodu uplynutí
času, změny okolností, použitých zdrojů a povahy získávání všestranných geografických dat,
které mohou vést k nesprávným výsledkům.
Bez záruky. Data jsou poskytována „jak jsou“ a souhlasíte, že je budete používat na vlastní
nebezpečí. Společnost Nikon a její poskytovatelé licencí (a jejich poskytovatelé licencí a
dodavatelé) neposkytují žádné záruky, ujištění nebo ručení jakéhokoliv druhu, vyjádřené
nebo odvozené, vzniklé na základě zákona nebo jinak, především pokud jde o obsah, kvalitu,
přesnost, úplnost, efektivitu, spolehlivost, způsobilost pro určitý účel, užitečnost, použití
nebo výsledky získané z těchto Dat, že Data nebo server budou fungovat bez přerušení
nebo bez chyb.
Odmítnutí záruky: SPOLEČNOST NIKON A JEJÍ POSKYTOVATELÉ LICENCÍ (VČETNĚ JEJICH
POSKYTOVATELŮ LICENCÍ A DODAVATELŮ) ODMÍTAJÍ POSKYTNUTÍ JAKÝCHKOLIV ZÁRUK, AŤ
JDE O VYJÁDŘENÉ NEBO ODVOZENÉ ZÁRUKY, ZÁRUKY KVALITY, VÝKONU,
OBCHODOVATELNOSTI, ZPŮSOBILOSTI PRO URČITÝ ÚČEL NEBO NEPORUŠENÍ PRÁV. Některé
státy, území a země nedovolují vyloučení určitých záruk, takže do daného rozsahu se na vás
výše uvedená vyloučení nemusí vztahovat.
Technické informace
33
Odmítnutí odpovědnosti: SPOLEČNOST NIKON A JEJÍ POSKYTOVATELÉ LICENCÍ (VČETNĚ
JEJICH POSKYTOVATELŮ LICENCÍ A DODAVATELŮ) NEBUDOU VŮČI VÁM NÉST
ODPOVĚDNOST: POKUD JDE O JAKÉKOLIV NÁROKY, POŽADAVKY NEBO AKCE, BEZ OHLEDU
NA POVAHU PŘÍČINY TAKOVÉHO NÁROKU, POŽADAVKU NEBO AKCE, KTERÉ DOKLÁDAJÍ
JAKOUKOLIV ZTRÁTU, PORANĚNÍ NEBO ŠKODY, PŘÍMÉ NEBO NEPŘÍMÉ, KTERÉ MOHOU
VYPLYNOUT Z POUŽITÍ NEBO DRŽENÍ INFORMACÍ; NEBO POKUD JDE O ZTRÁTU ZISKU,
VÝNOSŮ, KONTRAKTŮ NEBO ÚSPOR, NEBO JINÉ PŘÍMÉ, NEPŘÍMÉ, NÁHODNÉ, ZVLÁŠTNÍ
NEBO NÁSLEDNÉ ŠKODY PLYNOUCÍ Z POUŽITÍ NEBO NEMOŽNOSTI POUŽITÍ TĚCHTO
INFORMACÍ, ZE ZÁVADNOSTI INFORMACÍ NEBO PORUŠENÍ TĚCHTO PODMÍNEK A
USTANOVENÍ, AŤ JDE O AKCI NA ZÁKLADĚ SMLOUVY NEBO PŘEČINU NEBO NA ZÁKLADĚ
ZÁRUKY, A TO I V PŘÍPADĚ, KDY SPOLEČNOST NIKON NEBO JEJÍ POSKYTOVATELÉ LICENCÍ
OBDRŽELI INFORMACI O TĚCHTO ŠKODÁCH. Některé státy, území a země nedovolují
vyloučení určitých ručení nebo omezení škod, takže do daného rozsahu se na vás výše
uvedené nemusí vztahovat.
Řízení exportu. Souhlasíte, že nebudete odkudkoliv exportovat jakékoliv části Dat nebo jejich
jiného přímého produktu s tou výjimkou, kdy jsou splněny všechny požadované licence a
schválení, příslušné exportní zákony, pravidla a nařízení, a to především včetně zákonů,
pravidel a nařízení, které spravuje úřad pro řízení zahraničních aktiv (Office of Foreign Assets
Control) Ministerstva obchodu USA a úřad pro průmysl a bezpečnost (Bureau of Industry
and Security) Ministerstva obchodu USA. V rozsahu, ve kterém žádné takové exportní
zákony, pravidla ani předpisy nezakazují společnosti Nikon a poskytovatelům jejích licencí
konat v souladu s jakýmikoli jejími zde uvedenými závazky při dodávání a distribuci dat.
Takové porušení povinností se omlouvá a nepovažuje se za porušení této smlouvy.
Celá smlouva. Tyto podmínky a ustanovení představují celou smlouvu mezi společností
Nikon (a jejími poskytovateli licencí, včetně jejich poskytovatelů licencí a dodavatelů) a vámi
ve vztahu ke zde uvedenému předmětu a nahrazuje ve své úplnosti všechny písemné nebo
ústní dohody, které dříve mezi námi existovaly ve vztahu k uvedenému předmětu.
Rozhodující právo. Výše uvedené podmínky a ustanovení budou řízeny zákony Japonska
bez uplatnění (i) konfliktu se zákonnými opatřeními, nebo (ii) Úmluvy OSN o smlouvách
o mezinárodní koupi zboží, která je explicitně vyloučena; za předpokladu, že v případě, kdy
zákony Japonska nebudou z jakéhokoliv důvodu v zemi nabytí Dat považovány za platné
pro tuto Smlouvu, tato Smlouva bude řízena zákony země, kde jste získali Data. Souhlasíte,
že předložíte jurisdikci Japonska všechny rozpory, nároky a akce plynoucí z Dat nebo
vznikající ve spojení s Daty, která jsou vám tímto poskytována.
34
Technické informace
Government End Users. If the Data supplied by HERE is being acquired by or on behalf of the
United States government or any other entity seeking or applying rights similar to those
customarily claimed by the United States government, the Data is a "commercial item" as
that term is defined at 48 C.F.R. ("FAR") 2.101, is licensed in accordance with the End-User
Terms under which this Data was provided, and each copy of the Data delivered or
otherwise furnished shall be marked and embedded as appropriate with the following
"Notice of Use," and shall be treated in accordance with such Notice:
NOTICE OF USE
CONTRACTOR (MANUFACTURER/ SUPPLIER) NAME:
HERE
CONTRACTOR (MANUFACTURER/ SUPPLIER) ADDRESS:
425 West Randolph Street, Chicago, Illinois 60606
This Data is a commercial item as defined in
FAR 2.101 and is subject to the End-User
Terms under which this Data was provided.
© 2017 HERE All Rights Reserved
If the Contracting Officer, federal government agency, or any federal official refuses to use
the legend provided herein, the Contracting Officer, federal government agency, or any
federal official must notify HERE prior to seeking additional or alternative rights in the Data.
Poznámky týkající se držitelů autorského práva na licencovaný
software.
• Data názvů míst pro Japonsko
© ZENRIN CO., LTD. All rights reserved.
Tato služba používá data POI od společnosti ZENRIN CO., LTD.
“ZENRIN” is a registered trademark of ZENRIN CO., LTD.
• Data názvů míst mimo Japonsko
© 2017 HERE All Rights Reserved
Technické informace
35
Austria:  Bundesamt für Eich- und Vermessungswesen
Belgium:  - Distribution & Copyright CIRB
Croatia/Cyprus/Estonia/Latvia/Lithuania/Moldova/Poland/Slovenia/Ukraine:  EuroGeographics
Denmark: Contains data that is made available by the Danish Geodata Agency (FOT) Retrieved by HERE 01/
2014
Finland: Contains data from the National Land Survey of Finland Topographic Database 06/2012. (Terms of
Use available at (http://www.maanmittauslaitos.fi/en/NLS_open_data_licence_version1_20120501)).
Contains data that is made available by Itella in accordance with the terms available at (http://www.itella.fi/
liitteet/palvelutjatuotteet/yhteystietopalvelut/
uusi_postal_code_services_service_description_and_terms_of_use.pdf). Retrieved by HERE 09/2013
France: source:  IGN 2009 – BD TOPO 
Germany: Die Grundlagendaten wurden mit Genehmigung der zuständigen Behörden entnommen
Contains content of „ BayrischeVermessungsverwaltung – (www.geodaten.bayern.de) “, licensed in accordance
with (http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/legalcode)
Contains content of “LGL, (www.lgl-bw.de) “, licensed in accordance with (http://creativecommons.org/
licenses/by/3.0/legalcode)
Contains content of “Stadt Köln – offenedaten-koeln.de”, licensed in accordance with (http://
creativecommons.org/licenses/by/3.0/legalcode)
Contains Content of “Geoportal Berlin / ATKIS Basis-DLM”, licensed in accordance with (http://
www.stadtentwicklung.berlin.de/geoinformation/download/nutzIII.pdf)
Contains Content of “Geoportal Berlin / Karte von Berlin 1:5000 (K5-Farbausgabe)”, licensed in accordance with
(http://www.stadtentwicklung.berlin.de/geoinformation/download/nutzIII.pdf)
Great Britain: Contains Ordnance Survey data  Crown copyright and database right 2010
Contains Royal Mail data  Royal Mail copyright and database right 2010
Greece: Copyright Geomatics Ltd.
Italy: La Banca Dati Italiana è stata prodotta usando quale riferimento anche cartografia numerica ed al tratto
prodotta e fornita dalla Regione Toscana.
Contains data from Trasporto Passeggeri Emilia-Romagna- S.p.A.
Includes content of Comune di Bologna licensed under (http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
legalcode) and updated by licensee July 1, 2013.
Includes content of Comune di Cesena licensed under (http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
legalcode) and updated by licensee July 1, 2013.
Includes contents of Ministero della Salute, and Regione Sicilia, licensed under (http://www.formez.it/iodl/) and
updated by licensee September 1, 2013.
Includes contents of Provincia di Enna, Comune di Torino, Comune di Pisa, Comune di Trapani, Comune di
Vicenza, Regione Lombardia, Regione Umbria, licensed under (http://www.dati.gov.it/iodl/2.0/) and updated
by licensee September 1, 2013.
Includes content of GeoforUs, licensed in accordance with (http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
legalcode).
Includes content of Comune di Milano, licensed under (http://creativecommons.org/licenses/by/2.5/it/
legalcode) and updated by licensee November 1, 2013.
Includes content of the “Comunità Montana della Carnia”, licensed under (http://www.dati.gov.it/iodl/2.0/) and
updated by licensee December 1, 2013.
Includes content of “Agenzia per la mobilità” licensed under (http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
legalcode) and updated by licensee January 1, 2014.
Includes content of Regione Sardegna, licensed under (http://www.dati.gov.it/iodl/2.0/) and updated by
licensee May 1, 2014.
Includes content of CISIS, licensed under (http://creativecommons.org/licenses/by/2.5/legalcode).
Norway: Copyright  2000; Norwegian Mapping Authority
Includes data under the Norwegian licence for Open Government data (NLOD), available at (http://
data.norge.no/nlod/en/1.0)
Contains information copyrighted by  Kartverket, made available in accordance with (http://
creativecommons.org/licenses/by/3.0/no/).
36
Technické informace
Contains data under the Norwegian licence for Open Government data (NLOD) distributed by Norwegian
Public Roads Administration (NPRA)
Portugal: Source: IgeoE – Portugal
Spain: Información geográfica propiedad del CNIG
Contains data that is made available by the Generalitat de Catalunya Government in accordance with the
terms available at (http://www.gencat.cat/web/eng/avis_legal.htm). Retrieved by HERE 05/2013.
Contains content of Centro Municipal de Informatica – Malaga, licensed in accordance with (http://
creativecommons.org/licenses/by /3.0/legalcode).
Contains content of Administración General de la Comunidad Autónoma de Euskadi, licensed in accordance
with (http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/legalcode)
Contains data made available by the Ayuntamiento de Santander, licensed in accordance with (http://
creativecommons.org/licenses/by/3.0/es/legalcode.es)
Contains data of Ajuntament de Sabadell, licensed per (http://creativecommons.org/licences/by/3.0/
legalcode), updated 4/2013
Sweden: Based upon electronic data  National Land Survey Sweden.
Contains public data, licensed under Go Open v1.0, available at (http://data.goteborg.se/goopen/
Avtal%20GoOpen%201.0.0.pdf)
Switzerland: Topografische Grundlage:  Bundesamt für Landestopographie
United Kingdom: Contains public sector information licensed under the Open Government Licence v1.0
(see for the license (http://www.nationalarchives.gov.uk/doc/open-government-licence/))
Adapted from data from the office for National Statistics licensed under the Open Government Licence v.1.0
Canada: This data includes information taken with permission from Canadian authorities, including © Her
Majesty,  Queen's Printer for Ontario,  Canada Post, GeoBase,  Department of Natural Resources
Canada. All rights reserved.
Mexico: Fuente: INEGI (Instituto Nacional de Estadística y Geografía.)
United States: ©United States Postal Service 2013. Prices are not established, controlled or approved by
the United States Postal Service. The following trademarks and registrations are owned by the USPS: United
States Postal Service, USPS, and ZIP+4.
Includes data available from the U.S. Geological Survey.
Australia: Copyright. Based on data provided under license from PSMA Australia Limited
(www.psma.com.au).
Product incorporates data which is  2013 Telstra Corporation Limited, Intelematics Australia Pty Ltd and
HERE International LLC.
Nepal: Copyright  Survey Department, Government of Nepal.
Sri Lanka: This product incorporates original source digital data obtained from the Survey Department of Sri
Lanka
 2009 Survey Department of Sri Lanka
The data has been used with the permission of the Survey Department of Sri Lanka
Israel:  Survey of Israel data source
Jordan:  Royal Jordanian Geographic Centre.
Mozambique: Certain Data for Mozambique provided by Cenacarta  2013 by Cenacarta
Nicaragua: The Pacific Ocean and Caribbean Sea maritime borders have not been entirely defined.
Northern land border defined by the natural course of the Coco River (also known as Segovia River or Wangki
River) corresponds to the source of information available at the moment of its representation.
Réunion: source:  IGN 2009 - BD TOPO 
Ecuador: INSTITUTO GEOGRAFICO MILITAR DEL ECUADRO
AUTORIZACION N° IGM-2011-01- PCO-01 DEL 25 DE ENERO DE 2011
Guadeloupe: source:  IGN 2009 - BD TOPO 
Guatemala: Aprobado por el INSTITUTO GEOGRAFICO NACIONAL – Resolución del IGN No 186-2011
French Guiana: source:  IGN 2009 - BD TOPO 
Martinique: source:  IGN 2009 - BD TOPO 
Technické informace
37
Záruční podmínky - Evropský záruční list
společnosti Nikon
Vážený zákazníku, Vážená zákaznice společnosti Nikon,
děkujeme vám za zakoupení výrobku společnosti Nikon. V případě, že váš
výrobek Nikon bude vyžadovat záruční opravu, kontaktujte prodejce, u kterého
jste jej zakoupil(a), nebo kontaktujte některou z poboček autorizované servisní
sítě Nikon v prodejním regionu společnosti Nikon Europe B.V. (např.: Evropa/
Rusko/ostatní). Podrobnosti viz:
http://www.europe-nikon.com/support
Abyste se vyhnul(a) zbytečným nepříjemnostem, doporučujeme vám přečíst si
před kontaktováním prodejce nebo autorizovaného servisu pečlivě návody k
obsluze.
Na výrobky společnosti Nikon se vztahuje záruka týkající se veškerých výrobních
vad, platná jeden rok od data zakoupení výrobku.Vykáže-li zakoupený výrobek v
tomto časovém intervalu závadu v důsledku použití vadného materiálu nebo
chyby ve výrobním procesu, bude naší autorizovanou servisní sítí v prodejním
regionu společnosti Nikon Europe B.V. při dodržení níže uvedených podmínek
zdarma (bez účtování nákladů na práci a materiál) opraven tak, aby splňoval
původní specifikace. Společnost Nikon si vyhrazuje právo provést dle vlastního
uvážení opravu nebo výměnu výrobku.
1. Tato záruka je poskytována pouze při doložení vyplněného záručního listu a
originálu prodejního dokladu obsahujícího datum zakoupení výrobku, typ
výrobku a jméno prodejce spolu s výrobkem. Společnost Nikon si vyhrazuje
právo odmítnout provedení záruční opravy zdarma v případě, že nelze doložit
výše uvedené dokumenty, nebo v případě, že tyto dokumenty obsahují
nekompletní informace resp. jsou nečitelné.
2. Tato záruka se nevztahuje na:
• nutnou údržbu a opravy nebo výměny součástí prováděné v důsledku
používání a opotřebení výrobku.
• modifikace a aktualizace výrobku oproti jeho stavu při zakoupení,
popsaného v návodu k obsluze, s výjimkou předchozího písemného
souhlasu společnosti Nikon.
• náklady na dopravu a veškerá rizika při dopravě, související přímo anebo
nepřímo se záruční opravou výrobku.
38
Technické informace
• veškeré škody vzniklé v důsledků změn a dalších úprav výrobku
prováděných bez předchozího písemného souhlasu společnosti Nikon pro
splnění místních nebo národních technických norem platných v jiné zemi,
než pro kterou byl výrobek původně určen a/nebo zhotoven.
3. Záruční plnění nebude poskytnuto rovněž v případě:
• poškození výrobku chybným použitím včetně, ale nikoli výhradně, použití
výrobku k jinému než určenému účelu a v rozporu s údaji v návodu k
obsluze týkajícími se správného použití a údržby výrobku, a/nebo v případě
instalace a použití výrobku v rozporu s bezpečnostními standardy platnými
v zemi použití výrobku.
• poškození výrobku v důsledku nehody včetně, ale nikoli výhradně,
poškození bleskem, vodou, ohněm a chybným nebo nedbalým použitím.
• úpravy, poškození, nečitelnosti nebo úplné absence modelového nebo
výrobního čísla výrobku.
• poškození v důsledku oprav a úprav prováděných neautorizovanými
organizacemi nebo osobami.
• poškození veškerých systémů, ve kterých je výrobek zabudován nebo se
kterými je používán.
4. Tato záruka neovlivňuje zákonná práva uživatele, přiznaná na základě
platných národních zákonů, ani práva uživatele ve vztahu k prodejci, nabytá
na základě jejich společné obchodní transakce týkající se zakoupení výrobku.
Upozornění: Přehled veškerých autorizovaných servisních poboček Nikon je k
dispozici online prostřednictvím tohoto odkazu
(http://www.europe-nikon.com/service/).
Technické informace
39
Reprodukce této příručky, celé či její části, v jakékoli formě (kromě
stručných citací v recenzích nebo článcích) bez předchozího
písemného svolení společnosti NIKON CORPORATION je
zakázána.
CT8K04(1L)
6MQA691L-04
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising