Nikon | COOLPIX W100 | Nikon COOLPIX W100 Stručný návod k obsluze

Nikon COOLPIX W100 Stručný návod k obsluze
DIGITÁLNÍ FOTOAPARÁT
Stručný návod k obsluze
Úvod
2
Příprava
7
A Fotografování
11
B Zobrazení
13
Bavte se dobře
15
Připojení k chytrému zařízení
19
Pro vaši bezpečnost
26
Technické poznámky
43
UPOZORNĚNÍ
Na straně 32 až 35 jsou uvedeny důležité poznámky
týkající se vodotěsnosti.
Pečlivě si tyto poznámky přečtěte.
Úvod
Před použitím fotoaparátu si s dospělou osobou pečlivě přečtěte část „Pro vaši bezpečnost“
(strany 26–42) a všechny další pokyny. Uchovávejte tuto příručku na místě, kde si ji budou
moci přečíst všichni uživatelé.
Pokyny v části „Příprava“ (strany 7–10) si projděte s dospělou osobou.
Stažení dokumentu „Návod k použití“
Návod k použití (ve formátu PDF) obsahuje informace o používání tohoto produktu v různých
jazycích. Z našeho centra pro stahování si stáhněte návod k použití a pro případ potřeby si
jej uložte do chytrého zařízení nebo počítače.
• Návod k použití lze prohlížet pomocí programu Adobe Acrobat Reader (ke stažení na
stránce Adobe) nebo iBooks (aplikace pro iOS).
Stažení programu Nikon
Pro počítač
Z našeho centra pro stahování si stáhněte software.
• ViewNX-i: Tento software umožňuje přenos snímků a videosekvencí do počítače, kde je
lze prohlížet a upravovat.
Pro chytrá zařízení
• SnapBridge: Když navážete bezdrátové spojení, tato aplikace umožňuje nahrávat snímky
a videosekvence do chytrého zařízení. Pro informace, jak stáhnout aplikaci a navázat
připojení, viz „Připojení k chytrému zařízení“ (strana 19).
COOLPIX W100 Model Name: N1530
2
Navštivte naše centrum pro stahování
http://downloadcenter.nikonimglib.com
Navštivte naše stránky a stáhněte si návody k zobrazovacím
produktům Nikon, počítačový software či firmware.
Uživatelská podpora Nikon
Navštivte níže uvedenou stránku, na které můžete zaregistrovat svůj fotoaparát a získat nejnovější
informace o produktech. Naleznete zde odpovědi na časté otázky a můžete nás kontaktovat kvůli
technické podpoře.
http://www.europe-nikon.com/support
Úvod
3
Kontrola obsahu balení
Pokud některé části chybí, obraťte se na prodejnu, kde jste fotoaparát
zakoupili.
Digitální fotoaparát
COOLPIX W100
Popruh fotoaparátu1
(postup připevnění)
2
3
1
Dobíjecí lithium-iontová
baterie EN-EL19
Síťový zdroj / nabíječka
EH-73P2
Štěteček3
Stručný návod k obsluze (tento návod)
USB kabel UC-E21
Záruční list (vytištěný na zadní straně obálky tohoto
návodu)
1
2
3
•
•
4
Když fotoaparát držíte za poutko, nehoupejte s ním. Fotoaparát by mohl
narazit do předmětů či lidí, čímž by mohlo dojít ke zranění osob nebo
poškození fotoaparátu.
Pokud byl fotoaparát zakoupen v zemi nebo oblasti, kde je vyžadován
zásuvkový adaptér, je zásuvkový adaptér dodáván spolu s produktem.
Tvar zásuvkového adaptéru se liší podle země nebo oblasti zakoupení
(strana 7).
Štěteček se používá k čištění vodotěsného obalu.
Příslušenství není odolné vůči vodě.
Paměťová karta není součástí příslušenství fotoaparátu. Paměťové karty SD,
SDHC a SDXC jsou v tomto návodu označovány jako „paměťové karty“.
Úvod
Jednotlivé části fotoaparátu
1 2 3 4 5
6
10
11
7
9
8
11
12
13
16
15
14
1 Tlačítko spouště
10 Mikrofon
2 Hlavní vypínač /
kontrolka zapnutí přístroje
11 Očko pro upevnění poutka
3 Blesk
4 Pomocné světlo AF /
kontrolka samospouště
5 Tlačítko b (záznam
videosekvence)
6 Značka N-Mark (anténa
NFC)
12 Kontrolka nabíjení /
kontrolka blesku
13 Multifunkční volič
14 Tlačítko c (režim
fotografování/přehrávání)
15 Monitor (obrazovka)
16 Kontextová tlačítka*
7 Reproduktor
8 Objektiv
9 Krytka prostoru pro baterii /
krytka slotu pro paměťovou
kartu
* V tomto dokumentu jsou kontextová tlačítka někdy označena jako
„kontextové tlačítko 1“ až „kontextové tlačítko 4“, v pořadí shora dolů.
Úvod
5
Použití monitoru
Stav baterie
• F: V baterii zbývá dostatek energie.
• G: Baterie je málo nabitá.
999
29m 0s
Počet snímků, které
lze pořídit
Maximální doba záznamu
videosekvence
Kontextová tlačítka
Stisknutím vyberte položku zobrazenou na obrazovce.
6
Úvod
Příprava
Vložení baterie a paměťové karty
1
4
2
3
6
5
Baterie
Paměťová karta
• Prohlédněte si nálepky a vložte baterii a paměťovou kartu správným způsobem.
• Paměťovou kartu, která byla předtím používána v jiném přístroji, při prvním
vložení do tohoto fotoaparátu vždy tímto fotoaparátem naformátujte.
Nabíjení baterie
1
Připojte fotoaparát k síťovému zdroji/nabíječce a elektrické
zásuvce.
9
8
7
Pokud byl s vaším fotoaparátem dodán zásuvkový adaptér*, připojte
jej k síťovému zdroji/nabíječce. Jakmile jsou tyto adaptéry spojeny,
odpojení zásuvkového adaptéru pomocí velké síly by mohlo výrobek
poškodit.
* Tvar zásuvkového adaptéru se liší v závislosti na zemi či regionu,
kde byl fotoaparát zakoupen.
Tento krok lze vynechat, pokud je dodaný zásuvkový adaptér se
síťovým zdrojem / nabíječkou pevně spojený.
7
• Baterie se začne nabíjet a kontrolka nabíjení bude blikat.
• Jakmile bude baterie plně nabitá, kontrolka nabíjení zhasne.
• Síťový zdroj / nabíječku odpojte od elektrické zásuvky a poté
odpojte kabel.
2
Zavřete kryt.
• Krytku položte naplocho ve směru šipky
0 a zcela ji zasuňte a.
0
a
B Poznámky k otevírání a zavírání krytky
• Fotoaparát ani vaše ruce nesmějí být mokré.
• Dbejte na to, aby pod krytkou prostoru pro baterii / krytkou slotu pro
paměťovou kartu nebyly zachyceny žádné nečistoty.
• Zkontrolujte, zda je prostor pro baterii / paměťovou kartu pevně
uzavřený krytkou.
B Poznámky k nabíjení a výměně baterie
• Nabíjení a výměnu baterie by měly provádět pouze dospělé osoby.
• Nepoužívejte žádný jiný USB kabel než UC-E21. Mohlo by dojít k
přehřátí, požáru nebo úrazu elektrickým proudem.
• Zkontrolujte tvar a směr zástrček a zástrčky nezasunujte ani
nevysunujte zešikma.
• Za žádných okolností nepoužívejte síťový zdroj jiného výrobce nebo
jiný model než síťový zdroj / nabíječku EH-73P a nepoužívejte běžně
dostupné USB síťové zdroje nebo nabíječky baterií pro mobilní
telefony. Pokud toto preventivní opatření nedodržíte, může dojít k
přehřátí nebo poškození fotoaparátu.
• Viz informace v části „Pro vaši bezpečnost“ (strana 28) a „Péče o
produkt“ (strana 38).
8
Příprava
Nastavení fotoaparátu
Při prvním zapnutí fotoaparátu se zobrazí obrazovky pro nastavení jazyka
a hodin.
1
Stiskněte hlavní vypínač pro
zapnutí fotoaparátu.
2
Stisknutím tlačítek J nebo K
na multifunkčním voliči
vyberte jazyk a stiskněte
tlačítko O.
3
Čeština
Jakmile se zobrazí dialog
vpravo, stiskněte tlačítko S.
• Chcete-li se připojit k chytrému
zařízení, stiskněte O. Návod
k připojení naleznete v části
„Připojení k chytrému zařízení“
(strana 19).
4
Jazyk/Language
Pro odeslání snímků do chytrého
zařízení a sdílení on-line použijte
SnapBridge.
Pro přeskočení této obrazovky a
pozdější nastavení SnapBridge v
Menu sítě stiskněte tlačítko X.
Stiskněte tlačítko R Ano.
Nastavit čas a datum?
Ano
Ne
5
Zvolte formát data.
Příprava
9
6
Nastavte datum a čas a
stiskněte O.
Datum a čas
• Pomocí voliče J nebo K
D M
h m
R
vyberte pole a poté pomocí
01 / 01 / 2016 00 : 00
voliče H nebo I nastavte
datum a čas.
• Vyberte pole minut a stiskněte
O pro potvrzení nastavení.
• Stisknutím tlačítka m zobrazíte na obrazovce symbol m
a aktivujete letní čas. Chcete-li funkci letního času vypnout,
stiskněte znovu m.
7
Když se zobrazí dialog s potvrzením, stiskněte tlačítko R
Ano.
8
Potvrďte zprávy o
vodotěsnosti a stiskněte K.
Opatření pro vodotěsnost
9
Potvrďte zprávu zobrazenou
na obrazovce vpravo a
stiskněte tlačítko O.
• Zobrazí se obrazovka
fotografování.
10
Příprava
Po pečlivém vysušení přístroje
odstraňte hadříkem veškeré
zbývající vodní kapky na
označených místech.
A Fotografování
Pořizování snímků
1
Držte fotoaparát pevně a
nasměrujte jej tak, abyste
viděli fotografovaný objekt na
obrazovce.
• Navlékněte si poutko fotoaparátu na jednu ruku a fotoaparát pevně
uchopte oběma rukama.
• Při fotografování dávejte pozor, abyste prsty nezakryli blesk nebo
objektiv.
2
Mírně stiskněte tlačítko
spouště (do poloviny).
• Fotoaparát zaostří.
2100
25m 0s
11
3
Stiskněte tlačítko spouště až
nadoraz.
• Fotoaparát pořídí snímek.
1/250
F 3.3
Použití zoomu
H: Zachytí větší objekt.
I: Pořídí záběr širšího prostoru.
2100
25m 0s
Záznam videosekvencí
1
Když je v pravém dolním rohu
obrazovky zobrazen symbol
A, nasměrujte fotoaparát tak,
abyste objekt viděli na
obrazovce.
• Dbejte na to, abyste nezakryli
mikrofon.
2
Stiskněte tlačítko b (záznam
videosekvence).
• Fotoaparát zahájí záznam
videosekvence.
3
12
Stiskněte tlačítko b (záznam videosekvence) znovu.
• Fotoaparát zastaví záznam videosekvence.
A Fotografování
B Zobrazení
Zobrazení snímků
1
Stiskněte tlačítko c (režim
fotografování/přehrávání).
• V pravém dolním rohu obrazovky se
zobrazí symbol B.
• Zobrazí se poslední snímek, který
jste pořídili.
2
2100
25m 0s
Snímky můžete procházet multifunkčním voličem.
Aktuální snímek
Předchozí
snímek
Další snímek
• Jestliže stisknete znovu tlačítko c (režim fotografování/
přehrávání), v pravém dolním rohu obrazovky se zobrazí symbol
A a fotoaparát se vrátí na obrazovku fotografování.
13
Odstraňování snímků
1
2
Když je v pravém dolním rohu
obrazovky zobrazen symbol
B, procházejte snímky a
vyhledejte snímek, který
chcete vymazat.
15/11/2016 15:30
4
Stiskněte tlačítko n.
15/11/2016 15:30
4
3
Stiskněte tlačítko n Vymazat
tento snímek.
• Pokud snímek nechcete
vymazat, stiskněte tlačítko Q.
Vymazat
Vymazat tento snímek
Vymazat vybr. snímky
Vymazat všechny snímky
4
Stiskněte tlačítko R Ano.
• Smazané snímky nelze obnovit.
Vymazat 1 snímek?
Ano
Ne
14
B Zobrazení
Bavte se dobře
Možnosti fotografování
1
2
3
4
2100
25m 0s
1 A Umožňuje snadné pořizování krásných snímků.
2 Z Umožňuje nastavení blesku, samospouště a samospouště
detekující úsměv.
3
g Umožňuje fotografovat s nastavením vhodným pro zvolený styl.
Do snímků můžete také přidávat okraje nebo měnit jejich barvy.
4
l
Umožňuje měnit nastavení fotoaparátu.
Vytvořit efekt miniatury /Časosb. vid. s ef. miniat.
(g M g M M/g M g M j)
Snímky a videosekvence vypadající jako
miniatury můžete pořizovat pouhým stisknutím
tlačítka spouště.
15
Možnosti zobrazení
1
2
3
4
15/11/2016 15:30
4
1 V Umožňuje úpravu snímků nebo přidávání zpráv ke snímkům.
Můžete také chránit snímky před nechtěným vymazáním.
2 Z Umožňuje výběr a zobrazení snímků z kalendáře.
V prezentaci se snímky zobrazují v daném pořadí.
3
4
n
Umožňuje mazat snímky.
l
Umožňuje měnit nastavení fotoaparátu.
Přidání líčení (V M V M K)
Můžete si vyhrát s efekty vylepšení
vzhledu, například přidat barvu tváří,
přidat líčení nebo zvětšit oči.
16
Bavte se dobře
Fotografování pod vodou
Než začnete fotografovat pod vodou
Přečtěte si důkladně část „Poznámky k nárazuvzdornosti, vodotěsnosti a
prachotěsnosti“ (strana 33) a „Než začnete fotografovat pod vodou“
(strana 34).
1
Když je v pravém dolním rohu
obrazovky zobrazen symbol
A, stiskněte tlačítko g.
2100
25m 0s
2
Stiskněte tlačítko g Vybrat
styl.
Další možnosti pro snímky
Vybrat styl
Ozdobit
Změnit barvy
3
Stiskněte tlačítko J nebo K,
zvolte možnost J Snímky a vid.
pod vodou a stiskněte tlačítko
O.
Snímky a vid. pod vodou
• Zobrazí se zpráva o vodotěsnosti.
Potvrďte ji a stisknutím tlačítka
K zobrazte následující zprávu.
Začněte fotografovat stisknutím tlačítka O.
Bavte se dobře
17
4
Stiskněte tlačítko spouště.
Čištění fotoaparátu po použití pod vodou
Přečtěte si důkladně část „Čištění fotoaparátu po použití ve vodě“
(strana 41).
Detekce tváře pod vodou (g M g M J)
Fotoaparát pod vodou vyhledá lidské
obličeje a poté automaticky
vyfotografuje snímky. Můžete pořídit
snímky, aniž byste svůj obličej ponořili
pod vodu, pokud pod vodu vložíte
pouze fotoaparát.
Další možnosti zábavy
• E Přidávání zpráv
Přidání hlasových zpráv ke snímkům.
• A Ozdobit
Přidání rámečků ke snímkům.
• u Změnit zvuky
Nastavte zvuk závěrky a zvuk tlačítek.
18
Bavte se dobře
Připojení k chytrému zařízení
Instalace aplikace SnapBridge
Když si nainstalujete aplikaci SnapBridge a fotoaparát
bezdrátově spojíte s chytrým zařízením, pořízené snímky
budete moci přenášet do chytrého zařízení.
• Obsah tohoto návodu se týká aplikace SnapBridge verze 2.0.
Používejte nejnovější verzi aplikace SnapBridge. V závislosti
na firmwaru fotoaparátu, verzi aplikace SnapBridge a operačním systému
chytrého zařízení se postupy mohou lišit.
• Podrobnosti o používání chytrého zařízení naleznete v příslušné
dokumentaci.
1
Do chytrého zařízení si nainstalujte aplikaci SnapBridge.
• Aplikaci Apple si stáhněte ze služby App Store® (iOS) nebo ze služby
Google Play™ (Android™). Vyhledejte výraz „snapbridge“
a nalezenou aplikaci si nainstalujte.
• Více informací o podporovaných verzích operačních systémů
naleznete na příslušných stránkách pro stažení aplikace.
19
2
V chytrém zařízení povolte rozhraní Bluetooth a Wi-Fi.
• Prostřednictvím aplikace SnapBridge spojte fotoaparát
s chytrým zařízením. Z obrazovky nastavení Bluetooth na
chytrém zařízení se připojit nelze.
Spojení fotoaparátu a chytrého zařízení
• Použijte dostatečně nabitou baterii, aby se fotoaparát při spojování
nevypnul.
• Do fotoaparátu vložte paměťovou kartu s dostatkem volného místa.
1
Fotoaparát: V části Menu sítě
v menu nastavení fotoaparátu
stiskněte V Připojit k
chytrému zaříz..
Menu sítě
Režim V letadle
Připojit k chytrému zaříz.
Možnosti autom. odesíl.
• Když fotoaparát zapnete poprvé, zobrazí se dialogové okno
uvedené v kroku 2. Tento krok v podobných případech není
potřeba.
2
Fotoaparát: Jakmile se zobrazí
dialog vpravo, stiskněte O.
• Připravte si chytré zařízení
a pokračujte k dalšímu kroku.
Pro odeslání snímků do chytrého
zařízení a sdílení on-line použijte
SnapBridge.
Pro přeskočení této obrazovky a
pozdější nastavení SnapBridge v
Menu sítě stiskněte tlačítko X.
20
Připojení k chytrému zařízení
3
Fotoaparát: Jakmile se zobrazí
dialog o použití funkce NFC,
proveďte jeden
z následujících kroků:
Zařízení s povolenou funkcí NFC:
dotkněte se fotoaparátem chytrého
zařízení. Zařízení se zakázanou
funkcí NFC: stiskněte tlačítko „OK“.
• Pokud funkci NFC používáte:
Anténou NFC na chytrém zařízení se dotkněte značky Y (značka Nmark) na fotoaparátu. Když se na chytrém zařízení zobrazí Start
pairing? (Zahájit párování?), klepněte na OK a pokračujte ke
kroku 7.
• Pokud funkci NFC nepoužíváte:
Stiskněte O a pokračujte k dalšímu kroku.
4
Fotoaparát: Zkontrolujte, zda
se zobrazil dialog napravo.
Aplikace
SnapBridge
Fotoaparát
Na chytrém zařízení přejděte do
obchodu s aplikacemi a vyhledejte
SnapBridge. Aplikaci SnapBridge
nainstalujte a spusťte.
5
Chytré zařízení: Spusťte aplikaci
SnapBridge a klepněte na Pair with
camera (Spárovat fotoaparát).
• Jakmile se zobrazí dialog pro výběr
fotoaparátu, klepněte na fotoaparát, ke
kterému se chcete připojit.
Připojení k chytrému zařízení
21
6
Chytré zařízení: Jakmile se zobrazí dialog
vpravo, klepněte na název fotoaparátu.
• Pokud používáte systém iOS a zobrazí se obrazovka s postupem
připojení, prostudujte si její obsah a klepněte na Understood
(Rozumím) (jestli Understood (Rozumím) nevidíte, je nutno
obrazovku posunout dolů).
Když se zobrazí obrazovka výběru příslušenství (názvu fotoaparátu),
znovu klepněte na název fotoaparátu (název fotoaparátu se může
zobrazit až po chvíli).
7
Fotoaparát / chytré zařízení: Zkontrolujte, zda fotoaparát
i chytré zařízení zobrazují stejné šesticiferné číslo.
Autentiz. kód
123456
Zkontrolujte, jestli se na chytrém
zařízení zobrazuje stejný
autentizační kód, a stiskněte
tlačítko OK.
• Pokud používáte systém iOS, v závislosti na jeho verzi se číslo
v chytrém zařízení nemusí zobrazit. V takových případech
pokračujte krokem 8.
22
Připojení k chytrému zařízení
8
Fotoaparát / chytré zařízení: Na fotoaparátu stiskněte O
a v aplikaci SnapBridge stiskněte PAIR (PÁROVAT).
Autentiz. kód
123456
Zkontrolujte, jestli se na chytrém
zařízení zobrazuje stejný
autentizační kód, a stiskněte
tlačítko OK.
9
Fotoaparát / chytré zařízení: Dokončete nastavení připojení.
Fotoaparát: Jakmile se zobrazí
dialog vpravo, stiskněte A.
Chytré zařízení: Jakmile se zobrazí
dialog, že spárování bylo
dokončeno, klepněte na OK.
Váš fotoaparát a chytré zařízení jsou
propojeny! SnapBridge bude
odesílat vaše snímky do chytrého
zařízení v okamžiku jejich pořízení.
Připojení k chytrému zařízení
23
10
Fotoaparát: Dokončete postup nastavení podle pokynů na
obrazovce.
• Chcete-li do snímků zaznamenávat data o poloze, na výzvu vyberte
R Ano. V aplikaci SnapBridge a v chytrém zařízení zapněte funkce
dat o poloze.
• Když na výzvu vyberete R Ano, můžete nastavit hodiny
fotoaparátu podle data a času v chytrém zařízení. Zapněte
v aplikaci SnapBridge synchronizaci času.
• Při prvním zapnutí fotoaparátu se zobrazí dialogy o vodotěsnosti.
V takovém případě pokračujte stejným způsobem jako v postupu
„Nastavení fotoaparátu“ od kroku 8 (strana 10).
Fotoaparát je nyní spojen s chytrým zařízením.
Snímky, které fotoaparátem pořídíte, se budou automaticky
přenášet do chytrého zařízení.
24
Připojení k chytrému zařízení
Obrazovky aplikace SnapBridge
1
2
3
1 Můžete si prohlédnout oznámení od
společnosti Nikon či nápovědu aplikace
SnapBridge a také změnit nastavení aplikace.
2 Slouží především k nastavení spojení
fotoaparátů s chytrými zařízeními.
3 Umožňuje prohlížet, mazat či odesílat snímky stažené z fotoaparátu.
Informace o používání aplikace SnapBridge a fotoaparátu
• Pokud fotoaparát spojíte s chytrým zařízením, budete mít k dispozici
různé funkce. Podrobnosti naleznete v části „Odesílání snímků
a fotografování na dálku“ v dokumentu „Návod k použití“ (strana 2).
• Podrobnosti o používání aplikace SnapBridge naleznete v nápovědě
online (po připojení můžete otevřít menu aplikace SnapBridge M Help
(Nápověda)).
https://nikonimglib.com/snbr/onlinehelp/en/index.html
Při nestabilním připojení
Viz část „Řešení možných problémů“ v dokumentu „Návod k použití“
(strana 2).
Připojení k chytrému zařízení
25
Pro vaši bezpečnost
Informace k autorským právům a bezpečnosti dat
Celoživotní vzdělávání
Jako součást závazku společnosti Nikon k „celoživotnímu vzdělávání“ ve vztahu k podpoře
a informacím o nových produktech jsou na následujících webových stránkách k dispozici
pravidelně aktualizované informace:
• Pro uživatele v USA: http://www.nikonusa.com/
• Pro uživatele v Evropě: http://www.europe-nikon.com/support/
• Pro uživatele v Asii, Oceánii, na Středním východě a v Africe: http://www.nikon-asia.com/
Navštivte tyto webové stránky pro zjištění nejnovějších informací o výrobku, rad a odpovědí na
často kladené otázky (FAQ) a dalších informací o digitální fotografii. Informace, které zde
nenaleznete, vám poskytne regionální zastoupení společnosti Nikon. Chcete-li získat kontaktní
informace, navštivte níže uvedenou webovou stránku:
http://imaging.nikon.com/
Používejte výhradně elektronické příslušenství Nikon
Fotoaparáty Nikon COOLPIX jsou konstruovány podle nejvyšších standardů a obsahují složité
elektronické obvody. Pouze elektronické příslušenství Nikon (včetně nabíječek, baterií, síťových
zdrojů/nabíječek, síťových zdrojů a kabelů USB) certifikované společností Nikon pro použití s vaším
digitálním fotoaparátem Nikon je konstruováno a schopno plnit provozní a bezpečnostní
požadavky kladené na tyto elektronické obvody.
POUŽITÍ ELEKTRONICKÉHO PŘÍSLUŠENSTVÍ JINÝCH VÝROBCŮ MŮŽE ZPŮSOBIT POŠKOZENÍ
FOTOAPARÁTU A VÉST K ZÁNIKU ZÁRUKY NA VÝROBEK SPOLEČNOSTI NIKON.
Používání jiných dobíjitelných lithium-iontových baterií, které nejsou označeny holografickou
pečetí značky Nikon, může narušovat normální provoz fotoaparátu nebo způsobit jeho přehřátí,
vznícení, popraskání či vytékání baterií.
Podrobnější informace ohledně příslušenství Nikon vám poskytne místní autorizovaný prodejce
výrobků Nikon.
Holografický štítek: Slouží k identifikaci
pravosti výrobku Nikon.
Před pořízením důležitých snímků
Před fotografováním snímků při důležitých příležitostech (například na svatbách nebo před
výletem) vyfotografujte zkušební snímek a ověřte, jestli fotoaparát správně funguje. Společnost
Nikon nenese žádnou odpovědnost za škody nebo ztráty na zisku, které mohou být způsobeny
závadou produktu.
26
O tomto návodu
• Žádná část návodů dodávaných s výrobkem nesmí být reprodukována, kopírována, šířena,
ukládána v zálohovacích systémech nebo v jakékoli formě překládána do jiné řeči bez
předchozího písemného svolení společnosti Nikon.
• Ilustrace a obsah obrazovek uvedené v tomto návodu se mohou od skutečného produktu lišit.
• Společnost Nikon si vyhrazuje právo kdykoli bez předchozího upozornění změnit specifikaci
hardwaru a softwaru popsaného v tomto návodu.
• Společnost Nikon nenese odpovědnost za škody vzniklé používáním tohoto přístroje.
• Přestože bylo vynaloženo maximální úsilí k dosažení správnosti a úplnosti informací obsažených
v těchto návodech, uvítáme, pokud budete o jakékoli zjištěné nesrovnalosti nebo chybějících
údajích informovat regionální zastoupení společnosti Nikon (adresa je poskytována odděleně).
V souladu s autorskými právy
Na základě autorského práva nesmí být snímky nebo záznamy prací chráněných autorským právem
pořízené fotoaparátem použity bez svolení držitele autorského práva. Výjimkou je osobní použití,
ale i to může být omezeno v případě snímků nebo záznamů výstav či živých vystoupení.
Nakládání s paměťovými médii
Mějte na paměti, že smazáním nebo zformátováním paměťové karty či jiného paměťového média
(interní paměti) se originální obrazová data zcela nevymažou. Smazané soubory z vyřazeného
média lze někdy obnovit pomocí komerčního softwaru, což může vést ke zneužití osobních
obrazových dat. Za ochranu soukromí těchto dat odpovídá sám uživatel.
Před vyřazením úložného zařízení nebo postoupením zařízení jiné osobě resetujte všechna
nastavení fotoaparátu pomocí možnosti Obnovit vše v nabídce nastavení fotoaparátu. Po
resetování vymažte všechna data ze zařízení pomocí běžně dostupného programu na vymazávání
nebo zařízení zformátujte pomocí možnosti Formátovat paměť či Formátovat kartu v nabídce
nastavení fotoaparátu a potom zařízení zcela zaplňte snímky neobsahujícími žádné soukromé
informace (například snímky prázdné oblohy).
Dejte pozor, aby při fyzické likvidaci paměťových karet nedošlo k úrazu nebo poškození majetku.
Splňované standardy
Pomocí níže uvedeného postupu zobrazte označení některých standardů, které fotoaparát
plní.
Přejděte do režimu fotografování nebo přehrávání M kontextové tlačítko 4 (l) M
kontextové tlačítko 4 (l Nastavení fotoaparátu) M stiskněte HI M k Splňované
standardy
Pro vaši bezpečnost
27
Pro vaši bezpečnost
Abyste zamezili škodám na majetku nebo zranění sebe či jiných osob, přečtěte si před
použitím tohoto výrobku kompletně text „Pro vaši bezpečnost“.
Tyto bezpečnostní pokyny uchovávejte na místě, kde si je budou moci přečíst všichni
uživatelé výrobku.
NEBEZPEČÍ
Zanedbání upozornění označených tímto
symbolem znamená vysoké riziko úmrtí
nebo vážného zranění.
VAROVÁNÍ
Zanedbání upozornění označených tímto
symbolem může vést k úmrtí nebo
vážnému zranění.
UPOZORNĚNÍ
Zanedbání upozornění označených tímto
symbolem může vést ke zranění nebo
škodám na majetku.
VAROVÁNÍ
• Nepoužívejte výrobek za chůze nebo při řízení motorového vozidla. Zanedbání tohoto
upozornění může vést k nehodě nebo jinému zranění.
• Výrobek nerozebírejte ani neupravujte. Nedotýkejte se vnitřních částí výrobku, k jejichž
odhalení došlo v důsledku pádu výrobku nebo jiné nehody. Zanedbání těchto
upozornění může vést k úrazu elektrickým proudem nebo jinému zranění.
• Všimnete-li si jakékoli nestandardní situace, jako jsou například vznik kouře, vysoká
teplota nebo neobvyklý zápach výrobku, ihned odpojte baterii nebo jiný zdroj energie.
Pokračující používání výrobku může vést k požáru, popálení nebo jinému zranění.
• Se zástrčkou nemanipulujte mokrýma rukama. Zanedbání těchto upozornění může vést
k požáru nebo úrazu elektrickým proudem.
• Neponechávejte svou kůži v dlouhodobějším kontaktu s výrobkem, který je zapnutý
nebo zapojený do elektrické sítě. Zanedbání tohoto upozornění může vést k
nízkoteplotním popáleninám.
• Nepoužívejte výrobek v přítomnosti vznětlivého prachu nebo plynů, jako je propan,
benzín nebo aerosoly. Zanedbání tohoto upozornění může vést k výbuchu nebo požáru.
• Nemiřte bleskem na řidiče motorových vozidel. Zanedbání tohoto upozornění může
vést k nehodám.
28
Pro vaši bezpečnost
• Výrobek uchovávejte mimo dosah dětí. Zanedbání tohoto upozornění může vést ke
zranění nebo k poruše výrobku. Rovněž mějte na paměti, že malé součásti představují
riziko udušení. Dojde-li k polknutí libovolné součásti výrobku dítětem, ihned vyhledejte
lékařskou pomoc.
• Neomotávejte si ani jiným způsobem neobtáčejte popruhy výrobku okolo krku.
Zanedbání tohoto upozornění může vést k nehodám.
• Nepoužívejte baterie, nabíječky, síťové zdroje ani kabely USB, které nejsou určeny
konkrétně pro tento výrobek. Při použití baterií, nabíječek, síťových zdrojů a kabelů USB
určených pro tento výrobek se vyvarujte následujícího:
- Poškozování, úpravy nebo násilné vytrhávání či ohýbání kabelů, jejich umisťování pod
těžké předměty nebo vystavování kabelů vysokým teplotám či ohni.
- Používání cestovních transformátorů nebo adaptérů určených k převodu jednoho
napětí na jiné, resp. používání převodníků ze stejnosměrného na střídavé napětí.
Zanedbání těchto upozornění může vést k požáru nebo úrazu elektrickým proudem.
• Nemanipulujte se zástrčkou při nabíjení výrobku nebo při použití síťového zdroje za
bouřky. Zanedbání tohoto upozornění může vést k úrazu elektrickým proudem.
• Nemanipulujte holýma rukama s výrobkem na místech vystavených extrémně vysokým
nebo nízkým teplotám. Zanedbání tohoto upozornění může vést k popáleninám nebo
omrzlinám.
UPOZORNĚNÍ
• Neponechávejte objektiv namířený do slunce nebo jiného silného zdroje světla. Světlo
zaostřené objektivem by mohlo způsobit požár nebo poškození vnitřních součástí výrobku.
Při fotografování objektů v protisvětle udržujte slunce mimo záběr.
• Na místech, kde je jeho použití zakázáno, výrobek vypněte. Na místech se zakázaným
použitím bezdrátových zařízení vypněte všechny bezdrátové funkce. Rádiové frekvence
vyzařované výrobkem mohou narušovat činnost přístrojů na palubě letadel, v
nemocnicích a jiných lékařských zařízeních.
• Nebude-li výrobek delší dobu používán, vyjměte baterii a odpojte síťový zdroj.
Zanedbání tohoto upozornění může vést k požáru nebo poruše výrobku.
• Neodpalujte záblesky v kontaktu (nebo blízko) s lidskou kůží nebo předměty. Zanedbání
tohoto upozornění může vést k popálení nebo požáru.
• Neponechávejte delší dobu výrobek na místech vystavených extrémně vysokým
teplotám, například v uzavřeném automobilu nebo na přímém slunečním světle.
Zanedbání tohoto upozornění může vést k požáru nebo poruše výrobku.
Pro vaši bezpečnost
29
NEBEZPEČÍ TÝKAJÍCÍ SE BATERIÍ
• S bateriemi nenakládejte nesprávným způsobem. Zanedbání následujících upozornění
může vést k vytečení, přehřátí či prasknutí baterií nebo k požáru:
- Používejte pouze dobíjecí baterie schválené pro použití v tomto výrobku.
- Nevystavujte baterie ohni nebo nadměrným teplotám.
- Baterie nerozebírejte.
- Nezkratujte kontakty baterií dotykem předmětů, jako jsou řetízky na krk, sponky do
vlasů nebo jiné kovové předměty.
- Nevystavujte baterie nebo výrobky, ve kterých jsou tyto baterie vloženy, silným
nárazům.
• Baterie nabíjejte předepsaným způsobem. Zanedbání tohoto upozornění může vést k
vytečení, přehřátí či prasknutí baterií nebo k požáru.
• Dojde-li ke kontaktu kapaliny z baterie s očima, vypláchněte oči velkým množstvím čisté
vody a ihned vyhledejte lékařskou pomoc. Opožděná reakce může vést k poškození
zraku.
VAROVÁNÍ TÝKAJÍCÍ SE BATERIÍ
• Baterie uchovávejte mimo dosah dětí. Dojde-li k polknutí baterie dítětem, ihned
vyhledejte lékařskou pomoc.
• Produkt neponořujte do vody ani jej nevystavujte dešti. Zanedbání tohoto upozornění
může vést k požáru nebo poruše výrobku. Dojde-li k zvlhnutí výrobku, ihned jej otřete
ručníkem nebo podobným předmětem.
• Zaznamenáte-li na baterii jakékoli změny (změna barvy, deformace), ihned ji přestaňte
používat. Pokud se nenabijí za určenou dobu, přestaňte je nabíjet. Nebudete-li dbát
tohoto upozornění, může dojít k úniku obsahu baterie, k přehřátí, prasknutí nebo
vzplanutí.
• Před její likvidací odizolujte kontakty baterie lepicí páskou. Dojde-li ke kontaktu kovových
předmětů s kontakty baterie, může dojít k přehřátí či prasknutí baterie nebo k požáru.
Baterie recyklujte nebo likvidujte v souladu s místně platnými předpisy.
• Dojde-li ke kontaktu kapaliny z baterie s lidskou kůží nebo oblečením, ihned opláchněte
postižené místo velkým množstvím čisté vody. Zanedbání tohoto upozornění může vést
k podráždění kůže.
30
Pro vaši bezpečnost
Upozornění
Upozornění pro zákazníky v Evropě
UPOZORNĚNÍ
NEBEZPEČÍ VÝBUCHU, POKUD JE VYUŽÍVÁN NESPRÁVNÝ TYP BATERIÍ.
LIKVIDACE POUŽITÝCH BATERIÍ DLE POKYNŮ.
Tento symbol značí, že elektrické a elektronické vybavení patří do tříděného
odpadu.
Následující informace jsou určeny pouze uživatelům v evropských zemích:
• Likvidace tohoto výrobku se provádí v rámci tříděného odpadu na
příslušném sběrném místě. Výrobek nepatří do běžného komunálního
odpadu.
• Třídění odpadu a recyklace napomáhají ochraně přírodních zdrojů a předcházejí
negativním vlivům na lidské zdraví a životní prostředí, ke kterým by mohla vést nesprávná
likvidace odpadu.
• Další informace ohledně nakládání s odpadními produkty vám poskytne dodavatel nebo
místní úřad.
Tento symbol na baterii značí, že baterie patří do tříděného odpadu.
Následující informace jsou určeny pouze uživatelům v evropských zemích:
• Likvidace veškerých baterií, bez ohledu na to, zda jsou označeny tímto
symbolem či nikoli, se provádí v rámci tříděného odpadu na příslušném
sběrném místě. Výrobek nepatří do běžného komunálního odpadu.
• Více informací o způsobu zacházení s nebezpečným odpadem vám podá prodejce nebo
příslušná místní instituce.
Pro vaši bezpečnost
31
<Důležité> Poznámky k nárazuvzdornosti,
vodotěsnosti a prachotěsnosti a informace
o kondenzaci
• Zde uvedené informace o odolnosti vůči nárazům, vodě a prachu nezaručují, že bude
fotoaparát zcela vodotěsný nebo bez poškození či závad za všech okolností.
• Nevystavujte fotoaparát nadměrným nárazům, vibracím ani tlaku v důsledku pádu, úderu
nebo položení těžkých předmětů na fotoaparát. Při nedodržení tohoto pokynu může
dojít ke zdeformování fotoaparátu, vniknutí vody do jeho útrob či poškození
vzduchotěsných těsnění a způsobení závady fotoaparátu.
• Vaše záruka Nikon se nemusí vztahovat na obtíže způsobené vniknutím vody dovnitř
fotoaparátu v důsledku nesprávné manipulace s fotoaparátem.
Poznámky k odolnosti proti nárazu
Tento fotoaparát byl podroben internímu testování společnosti Nikon (pád z výšky 180 cm
na překližkovou desku o tloušťce 5 cm), který vyhovuje normě MIL-STD 810F Metoda
516.5-Shock*.
Změny vzhledu, jako například odloupnutí barvy a deformace fotoaparátu, nejsou
předmětem testování společnosti Nikon.
* Standardní testovací metoda Ministerstva obrany USA.
Tato zkouška se vyznačuje přípravou 5 fotoaparátů a ověřením, že zkouškou úspěšně projde
alespoň jeden z 5 fotoaparátů, které jsou během ní upuštěny ve 26 směrech (8 rohů, 12 hran
a 6 čel) z výšky 122 cm.
Poznámky k vodotěsnosti a prachotěsnosti
Fotoaparát splňuje třídu vodotěsnosti JIS/IEC 8 (IPX8) a třídu prachotěsnosti JIS/IEC 6 (IP6X) a
umožňuje fotografování pod vodou v hloubce do 10 m po dobu až 60 minut.*
* Toto hodnocení znamená, že fotoaparát byl vyvinut tak, aby vydržel určitý tlak vody po určitou
dobu, pokud je fotoaparát používán v souladu s metodami, které definovala společnost Nikon.
- Vodotěsnost tohoto fotoaparátu byla testována pouze pro čistou sladkou (bazény, řeky
a jezera) a mořskou vodu.
- Vnitřní část tohoto fotoaparátu není vodotěsná. Vniknutí vody do fotoaparátu může způsobit
korozi součástí. Oprava takového poškození může být nákladná či zcela nemožná.
B
Pokyny k čištění
• Nepropichujte otvory pro mikrofon nebo reproduktory ostrým předmětem. Jestliže dojde k
poškození vnitřku fotoaparátu, vodotěsnost bude narušena.
• Nepoužívejte k čištění mýdlo, neutrální čisticí prostředky ani chemické látky jako benzen.
32
Pro vaši bezpečnost
Poznámky k nárazuvzdornosti, vodotěsnosti a
prachotěsnosti
• Fotoaparát chraňte před pádem, nebouchejte s ním o tvrdý povrch, např. kámen, ani jej
neházejte na vodní hladinu.
• Nevystavujte fotoaparát pod vodou nárazům.
- Nevystavujte fotoaparát tlaku vody jeho držením v peřejích nebo pod vodopádem.
- Nepoužívejte fotoaparát pod vodou v hloubce větší než 10 m.
- Dávejte pozor, abyste jej pod vodou neupustili. Tento fotoaparát ve vodě neplave.
• Nepoužívejte fotoaparát pod vodou déle než 60 minut.
• Paměťové karty ani baterie do fotoaparátu nevkládejte vlhké.
- Neotevírejte krytku prostoru pro baterie / paměťovou kartu, jsou-li vaše ruce nebo
fotoaparát vlhké. Mohlo by dojít k vniknutí vody do fotoaparátu a k poruše
fotoaparátu.
• Pod vodou neotevírejte krytku prostoru pro baterii / krytku slotu pro paměťovou kartu.
• Pokud dojde k potřísnění vnějšku fotoaparátu
nebo vnitřního prostoru pro baterii / paměťovou
kartu vodou, okamžitě je otřete měkkou a suchou
utěrkou.
- Pokud dojde k potřísnění vnějšku fotoaparátu
nebo vnitřního prostoru pro baterii /
paměťovou kartu cizí látkou, okamžitě ji
odstraňte ofukovacím balónkem či měkkou
utěrkou.
- Jestliže cizorodá látka přilne k vodotěsnému
obalu pod krytkou prostoru pro baterie/
paměťovou kartu, odstraňte ji dodaným štětcem.
Dodaný štětec nepoužívejte k ničemu jinému než
k čištění vodotěsného obalu.
• Neponechávejte fotoaparát dlouhodobě v prostředí
s nízkou či vysokou teplotou nad 40°C.
- Mohlo by dojít ke zhoršení jeho vodotěsných
vlastností.
- Před použitím fotoaparátu pod vodou se ujistěte,
že je teplota vody v rozmezí od 0°C do 40°C.
• Fotoaparát nepoužívejte v horkých pramenech.
Vodotěsný obal
Pro vaši bezpečnost
33
Než začnete fotografovat pod vodou
Než začnete fotoaparát používat pod vodou, zkontrolujte následující.
• Zkontrolujte, zda nejsou uvnitř prostoru pro baterii / ve slotu paměťové karty cizí látky.
• Zkontrolujte, zda není naprasklý nebo zdeformovaný vodotěsný kryt prostoru pro baterie
/ slotu pro paměťovou kartu.
- Zkontrolujte, zda není vodotěsný kryt fotoaparátu uvolněn.
• Zkontrolujte, zda je prostor pro baterii / paměťovou kartu pevně uzavřený krytkou.
- Zkontrolujte, zda se bezpečnostní zámek krytky prostoru pro baterii / paměťovou
kartu nachází v poloze LOCK (zamknuto).
Poznámky k provozní teplotě, vlhkosti a kondenzaci
Provoz tohoto fotoaparátu byl testován při teplotách od –10°C do +40°C.
Pokud používáte fotoaparát na místech s chladným klimatem nebo ve velkých nadmořských
výškách, dodržujte následující pokyny.
• Za nízkých teplot se vlastnosti baterie dočasně zhoršují. Před použitím uchovávejte
fotoaparát a baterie v teple, například pod oblečením.
• Při delším vystavení fotoaparátu extrémnímu chladu může dojít k dočasnému zhoršení
funkčnosti fotoaparátu. Například obrazovka se může krátce po zapnutí fotoaparátu jevit
tmavší než obvykle a může docházet k pomalému překreslování.
● Podmínky prostředí, které pravděpodobně povedou ke kondenzaci uvnitř
fotoaparátu
K zamlžení (kondenzaci) uvnitř monitoru či objektivu může dojít v případě náhlých změn
teploty nebo při vysoké vlhkosti, například za níže popsaných podmínek. Nejedná se o
poruchu nebo závadu fotoaparátu.
• Fotoaparát je náhle ponořen do chladné vody poté, co se nacházel na horkém místě.
• Fotoaparát je přesunut z chladného venkovního prostředí na teplé místo, například do
budovy.
• Krytka prostoru pro baterie / paměťovou kartu je otevřena nebo zavřena v prostředí s
vysokou vlhkostí.
● Odstranění zamlžení
• Vypněte fotoaparát a otevřete kryt prostoru pro baterii / paměťovou kartu v místě, kde je
stabilní okolní teplota (vyhněte se místům s vysokou teplotou, vysokou vlhkostí a místům,
kde je písek nebo prach).
Chcete-li odstranit zamlžení, vyjměte baterii a paměťovou kartu a nechte fotoaparát s
otevřeným krytem prostoru pro baterii / paměťovou kartu, aby se přizpůsobil okolní
teplotě.
34
Pro vaši bezpečnost
Kontrola a oprava
• Jestliže byl fotoaparát vystaven nárazu, doporučujeme vám obrátit se na prodejce nebo
autorizovaný servis Nikon za účelem potvrzení vodotěsnosti (placená služba).
• Jestliže vodotěsný obal začne stárnout, obraťte se na prodejce nebo autorizovaný servis
Nikon. Vodotěsnost obalu se může po jednom roce začít zhoršovat.
• Jestliže do fotoaparátu vnikne voda, okamžitě jej přestaňte používat a přineste jej do
autorizovaného servisu Nikon.
Pro vaši bezpečnost
35
Poznámky o funkcích bezdrátové komunikace
Omezení týkající se bezdrátových zařízení
Bezdrátový vysílač, který je součástí tohoto výrobku, odpovídá předpisům pro bezdrátový
provoz v zemi prodeje a není určen k použití v jiných zemích (výrobky zakoupené v EU nebo
ESVO lze používat kdekoli v EU a ESVO). Za použití v jiných zemích nepřebírá společnost
Nikon zodpovědnost. Uživatelé, kteří si nejsou jisti zemí původu produktu, by se měli poradit
s místním servisním střediskem společnosti Nikon nebo s autorizovaným servisním
zástupcem společnosti Nikon. Toto omezení se týká pouze bezdrátového provozu a nikoli
jiného používání produktu.
Zabezpečení
Jednou z výhod tohoto produktu sice je, že umožňuje ostatním, aby se k němu mohli
libovolně připojovat za účelem bezdrátové výměny dat kdekoliv v jeho dosahu, pokud byste
však neaktivovali zabezpečení, mohlo by dojít k následujícím situacím:
• Krádež dat: Zákeřné třetí strany mohou zachytit bezdrátové přenosy a krást tak identitu
uživatelů, hesla a další osobní informace.
• Neoprávněný přístup: Nepovolaní uživatelé mohou získat přístup k síti a měnit data nebo
provádět jiné škodlivé aktivity. Mějte na paměti, že s ohledem na provedení
bezdrátových sítí mohou specializované útoky umožnit neoprávněný přístup, i když je
aktivováno zabezpečení. Společnost Nikon nenese zodpovědnost za úniky dat či
informací, které mohou nastat při přenosu dat.
• Nepoužívejte sítě, k jejichž použití nejste oprávněni, ani pokud se vám zobrazí na chytrém
telefonu či tabletu. Mohlo by to být považováno za neoprávněný přístup. Používejte
pouze sítě, k jejichž používání jste oprávněni.
Správa osobních informací a odmítnutí záruk
• Informace o uživateli, zaregistrované a nastavené v zařízení, včetně nastavení připojení
bezdrátové sítě LAN a dalších osobních údajů, jsou citlivé vzhledem k možnosti změny či
ztráty způsobené nesprávnou obsluhou, statickou elektřinou, nehodou, poruchou,
opravou nebo jinou manipulací. K důležitým informacím si vždy pořizujte oddělené
kopie. Společnost Nikon není zodpovědná za jakékoli přímé či nepřímé škody ani za ušlý
zisk, vyplývající z úprav nebo ztráty obsahu, kterou společnosti Nikon nelze připsat.
• Před likvidací tohoto výrobku nebo jeho převodem na jiného majitele použijte položku
Obnovit vše v menu nastavení fotoaparátu, čímž dojde ke smazání všech v zařízení
zaregistrovaných a nastavených informací o uživateli, včetně nastavení připojení
bezdrátové sítě LAN a dalších osobních údajů.
• Společnost Nikon nenese odpovědnost za škody způsobené neoprávněným používáním
tohoto produktu třetími stranami v případě jeho ukradení nebo ztráty.
36
Pro vaši bezpečnost
Opatření pro export nebo převážení tohoto produktu do zahraničí
Na tento produkt se vztahují americká pravidla regulace exportu (Export Administration
Regulation, EAR). Povolení vlády Spojených států není zapotřebí pro export do zemí mimo
následující země, na které je v okamžiku vzniku dokumentu uvaleno embargo nebo které
podléhají zvláštní kontrole: Kuba, Írán, Severní Korea, Súdán a Sýrie (seznam se může změnit).
Upozornění pro zákazníky v Evropě
Prohlášení o shodě (Evropa)
Společnost Nikon Corporation tímto prohlašuje, že rádiové zařízení typu COOLPIX W100 je v
souladu se směrnicí 2014/53/EU.
Úplné znění prohlášení o shodě výrobku s požadavky EU je k dispozici na této internetové
adrese: https://imaging.nikon.com/support/pdf/DoC_W100.pdf.
• Maximální výstupní výkon:
- Wi-Fi: 12,5 dBm (EIRP)
- Bluetooth: 3,5 dBm (EIRP)
- Nízkoenergetická technologie Bluetooth: 3,5 dBm (EIRP)
• Provozní frekvence:
- Wi-Fi: 2412–2462 MHz (1–11 kanálů)
- Bluetooth: 2402–2480 MHz
- Nízkoenergetická technologie Bluetooth: 2402–2480 MHz
- NFC: 13,56 MHz
Pro vaši bezpečnost
37
Péče o produkt
Při používání a skladování přístroje dodržujte kromě varování uvedených v části „Pro vaši
bezpečnost“ (strany 28-30) a „<Důležité> Poznámky k nárazuvzdornosti, vodotěsnosti a
prachotěsnosti a informace o kondenzaci“ (strany 32-35) níže popsané pokyny.
Fotoaparát
Nevystavujte fotoaparát silným nárazům
Silné fyzické nárazy nebo vibrace mohou způsobit poruchu produktu. Dále se nedotýkejte
objektivu ani na něj netlačte.
Vyvarujte se náhlých změn teplot
Náhlé změny teplot, ke kterým může dojít při vstupu nebo odchodu z vytápěné budovy za
chladného dne, mohou způsobit vznik kondenzační vlhkosti uvnitř přístroje. Abyste zamezili
vzniku kondenzace, umístěte přístroj předtím, než jej vystavíte změně teplot, do
transportního pouzdra nebo plastového sáčku.
Přístroj držte mimo dosah silných magnetických polí.
Přístroj nepoužívejte ani neukládejte v blízkosti zařízení, která vytvářejí silné
elektromagnetické záření nebo magnetická pole. Mohlo by dojít ke ztrátě dat nebo k poruše
fotoaparátu.
Nemiřte objektivem delší časový interval do silného zdroje světla
Při práci s fotoaparátem se vyvarujte dlouhodobějšího míření objektivem do slunce nebo
jiného silného zdroje světla. Intenzivní světlo může poškodit obrazový snímač a vést k bílým
skvrnám na snímcích.
Před odebráním nebo odpojením síťového zdroje či paměťové karty produkt
vypněte
Je-li přístroj zapnutý nebo probíhá ukládání či mazání snímků, nevyjímejte baterii. Násilné
přerušení napájení za těchto okolností může vést ke ztrátě dat a poškození paměťové karty
nebo interních obvodů.
Poznámky k monitoru
• Monitory (včetně elektronických hledáčků) jsou konstruovány s extrémně vysokou
přesností; minimálně 99,99% pixelů je funkčních a ne více než 0,01% jich chybí nebo jsou
nefunkční. I když mohou tyto zobrazovače obsahovat pixely, které trvale svítí (bílé,
červené, modré nebo zelené) nebo trvale nesvítí (černé), neznamená tento jev závadu a
na snímky zhotovené zařízením nemá žádný vliv.
• Obraz na monitoru může být při ostrém okolním osvětlení obtížně pozorovatelný.
• Na monitor netlačte, mohlo by dojít k jeho poškození nebo závadě. Při poškození
monitoru dejte pozor, abyste se neporanili střepy, zabraňte také kontaktu pokožky, očí a
úst s tekutými krystaly z monitoru.
38
Pro vaši bezpečnost
Baterie
Pravidla používání
• Baterie může být po použití horká.
• Baterii nepoužívejte při teplotách okolí pod 0°C nebo nad 40°C, mohlo by dojít
k poškození nebo selhání.
• Pokud si všimnete jakýchkoli abnormalit, jako je nadměrné teplo, kouř nebo neobvyklý
zápach vycházející z baterie, okamžitě přerušte používání přístroje a obraťte se na
dodavatele nebo autorizovaný servis společnosti Nikon.
• Jakmile baterii vyjmete z fotoaparátu nebo z volitelné nabíječky baterií, vložte baterii do
igelitového sáčku atp., aby byla izolována.
Nabíjení baterie
Před používáním fotoaparátu zkontrolujte stav baterie a v případě potřeby baterii vyměňte
nebo nabijte.
• Baterii před použitím nabíjejte v místnosti s teplotou 5°C až 35°C.
• Vysoká teplota baterie může bránit správnému nebo úplnému dobití baterie a může
snižovat výkon baterie. Pozor, baterie může být po použití horká. Před zahájením nabíjení
proto vyčkejte, až baterie vychladne.
Pokud pomocí síťového zdroje / nabíječky nebo počítače nabíjíte baterii, která je vložena
do tohoto fotoaparátu, při teplotách baterie pod 5°C nebo nad 55°C k nabití baterie
nedojde.
• Pokud je teplota baterie v rozmezí 45°C–55°C, nabíjecí kapacita se může snížit.
• Jakmile baterie dosáhne úplného nabití, ukončete nabíjení, jinak se sníží výdrž baterie.
• Teplota baterie se může během nabíjení zvýšit. Nejedná se však o závadu.
Přenášení náhradních baterií
Je-li to možné, mějte při fotografování důležitých událostí po ruce vždy plně nabitou
náhradní baterii.
Používání baterie v chladném prostředí
Za chladných dní se kapacita baterií snižuje. Pokud je za nízké teploty použita nedobitá
baterie, fotoaparát se nemusí zapnout. Náhradní baterie mějte uložené na teplém místě a v
případě potřeby baterii vyměňte. Jakmile se baterie ohřeje, může se částečně obnovit její
nabití.
Kontakty baterie
Nečistoty na kontaktech baterie mohou bránit správné funkci fotoaparátu. Dojde-li ke
znečištění kontaktů baterie, otřete je před použitím čistým suchým kouskem látky.
Pro vaši bezpečnost
39
Nabíjení vybité baterie
Zapínání nebo vypínání fotoaparátu s vloženou vybitou baterií může snížit životnost baterie.
Před použitím vybitou baterii nabijte.
Skladování baterie
• Pokud se baterie nepoužívá, vždy ji z fotoaparátu nebo volitelné nabíječky baterií
vyjměte. Z vložené baterie je stále odebíráno malé množství proudu i v případě, že se
fotoaparát nepoužívá. Může tak dojít k nadměrnému vybití baterie s následkem úplné
ztráty její funkce.
• Dobijte baterii alespoň jednou za šest měsíců a před uložením ji zcela vybijte.
• Vložte baterii do igelitového sáčku atp., aby byla izolována, a uložte ji na chladné místo.
Baterie musí být uložena na suchém místě s teplotou okolí 15°C až 25°C. Neuchovávejte
baterii v horkém nebo extrémně studeném prostředí.
Životnost baterie
Pokud významně klesne doba, po kterou si plně nabitá baterie udrží výkon při provozu za
pokojové teploty, znamená to, že je nutné baterii vyměnit. Zakupte si novou baterii.
Recyklace použitých baterií
Pokud již baterie nevydrží nabitá, vyměňte ji. Použité baterie jsou hodnotným zdrojem
materiálu. Umožněte proto jejich recyklaci v souladu s normami platnými ve vašem regionu.
Síťový zdroj/nabíječka
• Síťový zdroj / nabíječka EH-73P slouží k použití pouze s kompatibilními zařízeními.
Nepoužívejte s přístroji jiných značek či modelů.
• Nepoužívejte jiný kabel USB než typ UC-E21. Při použití jiného kabelu USB než typu
UC-E21 by mohlo dojít k přehřátí, požáru nebo úrazu elektřinou.
• Za žádných okolností nepoužívejte síťový zdroj jiného výrobce nebo jiný model než
síťový zdroj / nabíječku EH-73P a nepoužívejte běžně dostupné USB síťové zdroje nebo
nabíječky baterií pro mobilní telefony. Pokud toto preventivní opatření nedodržíte, může
dojít k přehřátí nebo poškození fotoaparátu.
• EH-73P je kompatibilní s elektrickými zásuvkami s napětím 100–240 V, 50/60 Hz. Pokud jej
používáte v jiných zemích, dle potřeby použijte zásuvkový adaptér (běžně prodávaný).
Další informace o zásuvkových adaptérech vám poskytne vaše cestovní kancelář.
• Symboly na tomto výrobku představují následující:
D AC (střídavý proud), E DC (stejnosměrný proud), F Zařízení třídy II (Konstrukce
výrobku má dvojitou izolaci.)
40
Pro vaši bezpečnost
Čištění a skladování
Čištění fotoaparátu po použití ve vodě
Podle níže uvedeného postupu fotoaparát omyjte čistou vodou do 60 minut od použití pod vodou
či na pláži.
1. Krytku prostoru pro baterie / paměťovou
kartu ponechte zavřenou a fotoaparát
omyjte čistou vodou.
Ponořte fotoaparát do mělké nádoby naplněné
čistou vodou na dobu 10 minut.
• Ponořte fotoaparát do čisté vody a důkladně
s ním pod vodou zatřeste, abyste z jeho
povrchu odstranili jakékoli cizí látky.
• Po ponoření fotoaparátu pod vodu může
dojít k úniku vzduchových bublinek z otvorů, například v oblasti mikrofonu či
reproduktorů. Nejedná se o závadu.
2. Otřete kapičky vody měkkým hadrem a vysušte fotoaparát na dobře větraném
místě ve stínu.
• Fotoaparát položte na suchou utěrku, aby vyschnul.
• Nesušte fotoaparát horkým vzduchem z vysoušeče vlasů nebo oděvů.
3. Nejprve se přesvědčte, zda na fotoaparátu nezůstaly kapky vody, a poté
otevřete kryt prostoru pro baterie / paměťovou kartu a měkkým suchým
hadříkem z vodotěsného obalu i vnitřních prostor fotoaparátu opatrně otřete
všechnu zbývající vodu či písek.
• Je-li kryt uzavřen, když se uvnitř vyskytuje vlhkost, může dojít ke kondenzaci nebo
závadě.
Čištění po použití fotoaparátu v jiném prostředí než
pod vodou
Pomocí ofukovacího balónku odstraňte veškerý prach a nečistoty, které ulpěly na objektivu,
ochranném krytu objektivu, monitoru či těle fotoaparátu. Abyste odstranili otisky prstů či jiné
skvrny, které proudem vzduchu odstranit nelze, dotčené části jemně otřete suchou měkkou
utěrkou. Neotírejte fotoaparát přílišným tlakem nebo hrubou utěrkou, abyste nezpůsobili poškození
či poruchu fotoaparátu.
Pro vaši bezpečnost
41
Skladování
Pokud fotoaparát nebudete delší dobu používat, vyjměte baterii a neuchovávejte fotoaparát
v následujících typech prostředí:
• místa, která jsou špatně větraná nebo mají vlhkost vzduchu vyšší než 60%,
• místa vystavená teplotám nad 50°C nebo pod –10°C,
• v blízkosti zařízení produkujících silná elektromagnetická pole, jako jsou televizory
nebo radiopřijímače.
Chcete-li zabránit tvorbě plísní či mikroorganismů, alespoň jednou za měsíc vyjměte
fotoaparát z místa, kde je uložen. Fotoaparát zapněte a dříve, než jej opět uložíte, pořiďte
několik snímků. Dobijte baterii alespoň jednou za šest měsíců a před uložením ji zcela
vybijte. Vložte baterii např. do plastového sáčku tak, aby byla izolována, a uschovejte ji na
chladném místě.
42
Pro vaši bezpečnost
Technické poznámky
Řešení možných problémů
Pokud fotoaparát nefunguje správně, zkuste před kontaktováním dodavatele nebo
autorizovaného servisu společnosti Nikon nalézt řešení v seznamu běžných problémů
uvedeném níže.
Další podrobnosti o používání tohoto fotoaparátu naleznete také v Návodu k použití (ve
formátu PDF) (strana 2).
Problém
Příčina/řešení
Fotoaparát je zapnutý, ale
nereaguje.
• Vyčkejte na ukončení záznamu.
• Pokud problém přetrvává, vypněte fotoaparát.
Pokud se fotoaparát nevypne, vyjměte a znovu vložte baterii
nebo baterie, pokud používáte síťový zdroj, odpojte jej a
znovu připojte.
O aktuálně zaznamenávaná data sice přijdete, vyjmutí baterie
nebo odpojení síťového zdroje však nebude mít vliv na data
již zaznamenaná.
Fotoaparát nelze zapnout.
Baterie je vybitá.
Fotoaparát se bez varování
vypne.
• Fotoaparát se v zájmu úspory baterie automaticky vypíná
(funkce automatického vypnutí).
• Fotoaparát a baterie nemusí při nízkých teplotách správně
fungovat.
• Vnitřek fotoaparátu se přehřál. Ponechte fotoaparát vypnutý,
dokud vevnitř nevychladne. Poté jej zapněte.
Monitor nic nezobrazuje.
• Fotoaparát je vypnutý.
• Fotoaparát se v zájmu úspory baterie automaticky vypíná
(funkce automatického vypnutí).
• Když kontrolka blesku pomalu bliká, blesk se nabíjí. Počkejte
na dokončení nabíjení.
• Fotoaparát je připojen k televizoru nebo počítači.
• Když je funkce Vybrat styl nastavena na možnost Přidat
světelné stopy, fotoaparát zaznamenává snímky.
Fotoaparát se zahřívá.
Fotoaparát se může zahřát, jestliže je delší dobu používán
například k natáčení videosekvencí nebo pokud je používán
v horkém prostředí, nejedná se o závadu.
43
Paměťové karty, které lze použít
Fotoaparát podporuje paměťové karty SD, SDHC a SDXC.
• Pro záznam videosekvencí se doporučuje použít paměťové karty SD s rychlostní
klasifikací 6 nebo vyšší. Při použití karty s nižší třídou rychlosti může dojít k
neočekávanému zastavení záznamu videosekvence.
• Pokud používáte čtečku paměťových karet, ujistěte se, že je s vaší paměťovou kartou
kompatibilní.
• Informace o funkcích, obsluze a omezeních týkajících se použití získáte od výrobce.
Informace o ochranných známkách
• Windows je registrovaná ochranná známka nebo ochranná známka společnosti
Microsoft Corporation ve Spojených státech a/nebo dalších zemích.
• Logotyp Bluetooth® a loga jsou registrované ochranné známky společnosti Bluetooth SIG,
Inc. a jakékoli jejich použití společností Nikon Corporation probíhá v rámci licence.
• Apple®, App Store®, loga Apple, Mac, OS X, macOS, iPhone®, iPad®, iPod touch® a iBooks
jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti Apple Inc. v USA
a jiných zemích.
• Android, Google Play a logo Google Play jsou ochranné známky společnosti Google LLC.
Robot Android vychází z díla vytvořeného a sdíleného společností Google a je použit v
souladu s podmínkami, které jsou popsány v licenci Creative Commons 3.0 Attribution
License.
• iOS je ochranná známka nebo registrovaná ochranná známka společnosti Cisco Systems,
Inc. v USA a/nebo dalších zemích a tato položka je používána na základě licence.
• Adobe, logo Adobe a Reader jsou registrované ochranné známky nebo ochranné
známky společnosti Adobe ve Spojených státech a/nebo dalších zemích.
• Loga SDXC, SDHC a SD jsou ochranné známky společnosti SD-3C, LLC.
• PictBridge je ochranná známka.
• HDMI, logo HDMI a High-Definition Multimedia Interface jsou ochranné známky nebo
registrované ochranné známky společnosti HDMI Licensing, LLC.
44
Technické poznámky
• Wi-Fi a logo Wi-Fi jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky
společnosti Wi-Fi Alliance.
• Značka N-Mark je registrovaná ochranná známka nebo ochranná známka společnosti
NFC Forum, Inc. ve Spojených státech a/nebo dalších zemích.
• Všechny ostatní obchodní názvy produktů uváděné v tomto návodu a další dokumentaci
dodávané s produktem Nikon jsou ochranné známky nebo registrované ochranné
známky příslušných vlastníků.
“Made for iPod,” “Made for iPhone,” and “Made for iPad” mean that an electronic
accessory has been designed to connect specifically to iPod, iPhone, or iPad,
respectively, and has been certified by the developer to meet Apple performance
standards. Apple is not responsible for the operation of this device or its compliance
with safety and regulatory standards. Please note that the use of this accessory with
iPod, iPhone, or iPad may affect wireless performance.
AVC Patent Portfolio License
Tento produkt je licencován v rámci licence AVC Patent Portfolio License pro soukromé a
nekomerční použití zákazníkem ke (i) kódování videa podle standardu AVC („AVC video“)
a/nebo k (ii) dekódování AVC videa, které bylo zakódováno zákazníkem v rámci soukromé a
nekomerční činnosti a/nebo které bylo získáno od poskytovatele licencovaného
k poskytování AVC videa. Licence není udělena ani nesmí být vyvozována pro žádné jiné
použití. Další informace je možné získat od společnosti MPEG LA, L.L.C.
Viz http://www.mpegla.com.
Licence FreeType (FreeType2)
Některé části tohoto softwaru jsou chráněny autorským právem © 2012 The FreeType
Project (http://www.freetype.org). Všechna práva vyhrazena.
Licence MIT (HarfBuzz)
Některé části tohoto softwaru jsou chráněny autorským právem © 2016 The HarfBuzz Project
(http://www.freedesktop.org/wiki/Software/HarfBuzz). Všechna práva vyhrazena.
Technické poznámky
45
Záruční podmínky - Evropský záruční list
společnosti Nikon
Vážený zákazníku, Vážená zákaznice společnosti Nikon,
děkujeme vám za zakoupení výrobku společnosti Nikon. V případě, že váš
výrobek Nikon bude vyžadovat záruční opravu, kontaktujte prodejce, u kterého
jste jej zakoupil(a), nebo kontaktujte některou z poboček autorizované servisní
sítě Nikon v prodejním regionu společnosti Nikon Europe B.V. (např.: Evropa/
Rusko/ostatní). Podrobnosti viz:
http://www.europe-nikon.com/support
Abyste se vyhnul(a) zbytečným nepříjemnostem, doporučujeme vám přečíst si
před kontaktováním prodejce nebo autorizovaného servisu pečlivě návody k
obsluze.
Na výrobky společnosti Nikon se vztahuje záruka týkající se veškerých výrobních
vad, platná jeden rok od data zakoupení výrobku.Vykáže-li zakoupený výrobek v
tomto časovém intervalu závadu v důsledku použití vadného materiálu nebo
chyby ve výrobním procesu, bude naší autorizovanou servisní sítí v prodejním
regionu společnosti Nikon Europe B.V. při dodržení níže uvedených podmínek
zdarma (bez účtování nákladů na práci a materiál) opraven tak, aby splňoval
původní specifikace. Společnost Nikon si vyhrazuje právo provést dle vlastního
uvážení opravu nebo výměnu výrobku.
1. Tato záruka je poskytována pouze při doložení vyplněného záručního listu a
originálu prodejního dokladu obsahujícího datum zakoupení výrobku, typ
výrobku a jméno prodejce spolu s výrobkem. Společnost Nikon si vyhrazuje
právo odmítnout provedení záruční opravy zdarma v případě, že nelze doložit
výše uvedené dokumenty, nebo v případě, že tyto dokumenty obsahují
nekompletní informace resp. jsou nečitelné.
2. Tato záruka se nevztahuje na:
• nutnou údržbu a opravy nebo výměny součástí prováděné v důsledku
používání a opotřebení výrobku.
• modifikace a aktualizace výrobku oproti jeho stavu při zakoupení,
popsaného v návodu k obsluze, s výjimkou předchozího písemného
souhlasu společnosti Nikon.
• náklady na dopravu a veškerá rizika při dopravě, související přímo anebo
nepřímo se záruční opravou výrobku.
46
Technické poznámky
• veškeré škody vzniklé v důsledků změn a dalších úprav výrobku
prováděných bez předchozího písemného souhlasu společnosti Nikon pro
splnění místních nebo národních technických norem platných v jiné zemi,
než pro kterou byl výrobek původně určen a/nebo zhotoven.
3. Záruční plnění nebude poskytnuto rovněž v případě:
• poškození výrobku chybným použitím včetně, ale nikoli výhradně, použití
výrobku k jinému než určenému účelu a v rozporu s údaji v návodu k
obsluze týkajícími se správného použití a údržby výrobku, a/nebo v případě
instalace a použití výrobku v rozporu s bezpečnostními standardy platnými
v zemi použití výrobku.
• poškození výrobku v důsledku nehody včetně, ale nikoli výhradně,
poškození bleskem, vodou, ohněm a chybným nebo nedbalým použitím.
• úpravy, poškození, nečitelnosti nebo úplné absence modelového nebo
výrobního čísla výrobku.
• poškození v důsledku oprav a úprav prováděných neautorizovanými
organizacemi nebo osobami.
• poškození veškerých systémů, ve kterých je výrobek zabudován nebo se
kterými je používán.
4. Tato záruka neovlivňuje zákonná práva uživatele, přiznaná na základě
platných národních zákonů, ani práva uživatele ve vztahu k prodejci, nabytá
na základě jejich společné obchodní transakce týkající se zakoupení výrobku.
Upozornění: Přehled veškerých autorizovaných servisních poboček Nikon je k
dispozici online prostřednictvím tohoto odkazu
(http://www.europe-nikon.com/service/).
Technické poznámky
47
Reprodukce této příručky, celé či její části, v jakékoli formě (kromě
stručných citací v recenzích nebo článcích) bez předchozího
písemného svolení společnosti NIKON CORPORATION je zakázána.
CT8K04(1L)
6MQA041L-04
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising