Nikon | DF-M1 | Nikon DF-M1 Εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης

Nikon DF-M1 Εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης
AMA16931
Printed in Europe
SB9F02(ZA)
Nikon Europe Service Warranty Card
Tarjeta de garantía del servicio europeo de Nikon /
Cartão de Garantia de Assistência Europeia da Nikon /
Κάρτα Ευρωπαϊκής Εγγύησης Σέρβις της Nikon /
Karta europejskiej gwarancji serwisowej firmy Nikon
6MAB04ZA-02
Nombre del modelo/Nome do modelo/Όνομα μοντέλου/Nazwa modelu
Dot Sight
DF-M1
DF-M1
Núm. de serie/Nº. de série/Σειριακός Αρ./Nr seryjny
LE
Fecha de compra/Data de compra/Ημερομηνία αγοράς/Data zakupu
User's Manual
P
M
Nombre y dirección del cliente/Nome e morada do cliente/
Όνομα και διεύθυνση πελάτη/Nazwisko i adres klienta
SA
Proveedor/Revendedor/Πωλητής/Sprzedawca
Model Name: N16H0
Es Pt
Gr Pl
Distribuidor/Distribuidor/Διανομέας/Dystrybutor
Nikon Europe B.V.
Tripolis 100, Burgerweeshuispad 101, 1076 ER
Amsterdam, The Netherlands
Fabricante/Fabricante/Κατασκευαστής/Producent
NIKON CORPORATION
Shinagawa Intercity Tower C, 2-15-3, Konan,
Minato-ku, Tokyo 108-6290 Japan
1
2
Es Visor de mira óptica DF-M1
Manual del usuario
El DF-M1 le ayuda a seguir a su sujeto durante el uso de
teleobjetivos.
Por su seguridad
Para evitar daños materiales, sufrir lesiones o lesionar a
terceros, lea completamente “Por su seguridad” antes de
usar este producto.
Guarde estas instrucciones de seguridad en un lugar en
el que todos los que usen el producto puedan leerlas.
A PELIGRO: No respetar las precauciones marcadas con
este icono causará probablemente lesiones graves o
mortales.
A ADVERTENCIA: No respetar las precauciones marcadas con este icono puede causar lesiones graves o
mortales.
A PRECAUCIÓN: No respetar las precauciones marcadas con este icono puede causar lesiones o daños
materiales.
A ADVERTENCIA
• No desmonte ni modifique este producto. No toque las piezas internas que puedan quedar expuestas como resultado
de una caída u otro accidente.
No respetar estas precauciones puede causar descargas eléctricas u otras lesiones.
• Si nota anomalías en el producto, como por ejemplo la emisión de humo, calor u olores inusuales, desconecte inmediatamente la pila.
Continuar usando el producto podría causar incendios, quemaduras u otras lesiones.
• Mantener seco. No manipular con las manos mojadas.
No respetar estas precauciones puede causar incendios o descargas eléctricas.
• No permita que su piel permanezca en contacto prolongado
con este producto estando activado o enchufado.
No respetar esta precaución puede causar quemaduras leves.
• No use este producto en presencia de polvo o gas inflamable,
como por ejemplo propano, gasolina o aerosoles.
No respetar esta precaución puede causar explosiones
o incendios.
• No mire directamente al sol u otra fuente de luz brillante a
través del producto.
No respetar esta precaución puede causar discapacidad visual.
• Mantenga este producto alejado de los niños.
No respetar esta precaución puede causar lesiones o
funcionamientos incorrectos del producto. Además,
tenga en cuenta que las piezas pequeñas pueden presentar riesgos de asfixia. Si un niño ingiere cualquier
pieza de este producto, solicite asistencia médica
inmediatamente.
• No use pilas que no hayan sido específicamente designadas
para su uso con este producto.
No respetar esta precaución puede causar incendios o
descargas eléctricas.
• No manipular con las manos descubiertas en zonas expuestas a temperaturas extremadamente altas o bajas.
No respetar esta precaución puede causar quemaduras o congelación.
A PRECAUCIÓN
• Extraiga la pila si el producto no va a ser utilizado durante
largos períodos.
No respetar esta precaución puede causar incendios o
funcionamientos incorrectos del producto.
• No deje el producto en zonas expuestas a temperaturas
extremadamente altas durante largos períodos, como por
ejemplo, en el interior de un vehículo cerrado o en contacto
directo con la luz del sol.
No respetar esta precaución puede causar incendios o
funcionamientos incorrectos del producto.
• No transporte la cámara con un trípode o accesorio similar
instalado.
No respetar esta precaución puede causar lesiones o
funcionamientos incorrectos del producto.
3
4
6
5
7
A PELIGRO (Pilas)
• No manipule incorrectamente las pilas.
No respetar las siguientes precauciones puede causar
fugas, sobrecalentamientos, roturas o incendiar las
pilas:
೐ No intente recargar la pila.
೐ No exponga las pilas al fuego o a calor excesivo.
೐ No las desmonte.
೐ No cortocircuite los terminales tocándolos con collares, pasadores de pelo u otros objetos metálicos.
೐ No exponga las pilas o los productos en los cuales se
introducen a fuertes impactos físicos.
• Si el líquido de la pila entra en contacto con los ojos, aclárelos con abundante agua limpia y solicite asistencia médica
inmediatamente.
Retrasarlo podría causar lesiones oculares.
b
a
a
b
a
8
A ADVERTENCIA (Pilas)
b
• Mantenga las pilas alejadas de los niños.
Si un niño ingiere una pila, solicite asistencia médica
inmediatamente.
• No sumerja las pilas en agua ni las exponga a la lluvia.
No respetar esta precaución puede causar incendios
o funcionamientos incorrectos del producto. Seque
inmediatamente el producto con una toalla u objeto
similar si se moja.
• Si nota cualquier cambio en la pila, como por ejemplo decoloración o deformación, cese el uso inmediatamente.
No respetar esta precaución puede causar fugas, sobrecalentamientos, roturas o incendiar la pila.
• Introduzca la pila en la orientación correcta.
No respetar esta precaución puede causar fugas, sobrecalentamientos, roturas o incendiar la pila.
• Antes de desecharla, aísle los terminales de la pila con cinta.
Si algún objeto metálico entra en contacto con los
terminales, podrían producirse sobrecalentamientos,
roturas o incendios. Recicle o deseche las pilas en conformidad con las normativas locales.
• Si el líquido de la pila entra en contacto con la piel o la ropa
de una persona, aclare inmediatamente la zona afectada
con abundante agua limpia.
No respetar esta precaución puede causar irritación
cutánea.
x Coloque la retícula sobre el objeto (figura 7).
Desde una posición directamente detrás de la mira
óptica, gire los diales de ajuste de la retícula para
colocar la retícula sobre el objeto en la pantalla de
la mira óptica. Ajuste el brillo o el color de la retícula
según sea necesario si le resulta difícil ver el fondo.
Tomar fotos (figura 8)
Avisos para los clientes en Europa
Apunte la cámara para colocar la retícula sobre su sujeto. Su sujeto también será visualizado en el visor o en la
pantalla de la cámara.
PRECAUCIÓN: RIESGO DE EXPLOSIÓN SI SE SUSTITUYE LA BATERÍA POR
OTRA DE UN TIPO INCORRECTO.
Precauciones de uso
Este símbolo indica que los equipos eléctricos y
electrónicos deben ser desechados por separado.
Las advertencias siguientes rigen únicamente para
usuarios de países europeos:
• Este producto está diseñado para ser desechado
por separado en un punto de recogida de residuos
adecuado. No lo tire con la basura doméstica.
• La recogida y el reciclaje por separado ayudan a
conservar los recursos naturales y previenen las consecuencias
dañinas que una eliminación incorrecta podría ocasionar para la
salud humana y el medioambiente.
• Para obtener más información, puede ponerse en contacto con el
vendedor o con las autoridades locales encargadas de la gestión
de residuos.
DESECHE LAS BATERÍAS UTILIZADAS DE ACUERDO A LAS INSTRUCCIONES.
Este símbolo en la batería indica que esta deberá
ser desechada por separado.
Las advertencias siguientes rigen únicamente para
usuarios de países europeos:
• Todas las baterías, lleven este símbolo o no, están diseñadas para
desecharse por separado en un punto de recogida de residuos
adecuado. No las tire con la basura doméstica.
• Para obtener más información, puede ponerse en contacto con el
vendedor o con las autoridades locales encargadas de la gestión
de residuos.
Partes (figura 1)
1 Tapa superior
2 Dial de ajuste de retícula (horizontal)
3 Pantalla
4 Dial de ajuste de retícula (vertical)
5 Tapa del compartimento de la pila
6 Clavija de seguridad de la tapa del compartimento
de la pila
7 Pie de montaje
8 Rosca para trípode (1/4 pulg., ISO 1222)
9 Anillo de bloqueo
0 Selector de retícula
a Control emergente
b Botones de brillo de retícula
c Botón de selección de color de retícula
d Retícula
Introducción de la pila (figura 2)
Manteniendo presionada la clavija de seguridad de la
tapa del compartimento de la pila con un bolígrafo u
otro objeto puntiagudo, deslice y abra la tapa tal y como
se muestra.
✓Asegúrese de que la pila se coloca en la orientación
correcta.
✓No abra la tapa del compartimento de la pila mientras el producto o sus manos estén mojados. Al cerrar
la tapa, compruebe para asegurarse de que no haya
atrapada pelusilla ni ninguna otra materia extraña en
la apertura.
Instalación de la mira óptica (figura 3)
Monte la mira óptica en la zapata de accesorios de la cámara tal y como se muestra.
✓Algunos diseños de cámara u objetivo podrían interferir
con la instalación o desinstalación.
✓No use el flash incorporado, ya que presionará contra la
mira óptica cuando se eleve.
Activación o desactivación de la mira
óptica
Deslice el control emergente para elevar la mira óptica;
la mira óptica se activará y la retícula se encenderá (figura 4). Para desactivar la mira óptica, descienda suavemente la tapa superior hasta que haga clic en posición
(figura 5).
• Al elevar la mira óptica, la retícula puede desactivarse
manteniendo pulsado el botón de brillo de la retícula
o el botón de selección de color durante más de 2 segundos (la retícula también se desactivará si no realiza
ninguna operación durante 4 horas). Presionar cualquiera de los botones vuelve a activar la retícula.
Posicionamiento de la retícula
La posición de la retícula se debe ajustar de acuerdo con
la distancia al sujeto. Para evitar que la cámara se mueva
durante la operación, móntela en un trípode o colóquela sobre una superficie plana y estable.
Para posicionar la retícula:
z Encuadre un objeto a la distancia deseada (figura 6).
Elija un objeto a la misma distancia de la cámara que
su sujeto y encuádrelo en el centro de la pantalla o
del visor. Si está utilizando un objetivo con zoom,
le recomendamos que lo ajuste a la distancia focal
que utilizará durante el disparo. Tenga en cuenta
que es posible que no pueda posicionar la retícula
satisfactoriamente si el objeto está demasiado cerca;
recomendamos elegir sujetos u objetos a una distancia mínima de 10 m (33 pies) (todas las cifras son
aproximadas).
• Baje la mira óptica durante el almacenamiento o
transporte.
• Algunos diseños de cámara o de objetivo pueden bloquear la mira óptica.
• Es posible que partes de la retícula no sean visualizadas en los extremos superiores derecho e izquierdo de
la pantalla.
• La retícula puede aparecer duplicada; esto a veces se
puede corregir eligiendo un sujeto más lejano.
• Si el equipo se moja, séquelo inmediatamente con una
gamuza de limpieza para cámaras limpia y seca.
• No toque la pantalla con sus dedos. Podrá retirar el
polvo y la pelusilla con una perilla, las huellas de los
dedos, grasa y cualquier otra mancha o gotas de agua
usando un paño de algodón suave y limpio o papel de
limpieza de objetivos humedecido con una pequeña
cantidad de etanol o limpiador de objetivos comercial.
Limpie toda la pantalla de manera uniforme, teniendo
cuidado de no dejar manchas.
Especificaciones
Retícula
Los usuarios pueden elegir entre tres
tipos de retícula, dos colores de retícula
(verde o rojo) y cinco niveles de brillo
Pilas compatibles 1
Pilas de litio de 3 V CR2032
(DL2032/5004L)
Duración de la pila
Aprox. 170 horas con una pila nueva 2
Dimensiones
• Elevada: Aprox. 48 × 67 × 85 mm
(An. × Al. × Pr.)
(1,9 × 2,7 × 3,4 pulg.)
• Descendida: Aprox. 48 × 43,5 ×
76,5 mm (1,9 × 1,8 × 3,1 pulg.)
Peso
Aprox. 83 g (3,0 oz), incluyendo la pila
Accesorios suministrados Estuche blando
1 La pila suministrada es solo para uso de prueba.
2 Varía según el entorno operativo, las condiciones de funcionamiento y las condiciones de almacenamiento.
La realización de mejoras en este producto puede provocar cambios en las especificaciones y en el aspecto
exterior no comunicados.
Condiciones de la garantía
Su equipo Nikon está garantizado contra todo defecto de fabricación durante un año
completo a partir de la fecha de compra original. Si durante dicho período de garantía
el producto presenta fallos causados por materiales o mano de obra inapropiados,
nuestra red de servicio autorizada dentro del territorio de ventas de Nikon Europe B.V.
reparará el producto, sin costo alguno por mano de obra ni piezas, según los términos
y condiciones indicados a continuación. Nikon se reserva el derecho (bajo su propia
discreción) de sustituir o reparar el producto.
1. Esta garantía es válida únicamente mediante la presentación, junto con el producto,
de la tarjeta de garantía completa y la factura original o el recibo de compra en los
que se indique la fecha de compra, el tipo de producto y el nombre del distribuidor.
Nikon se reserva el derecho de rechazar el servicio de garantía gratuita si no se
presentan los documentos anteriores o si la información contenida en los mismos
es incompleta o ilegible.
2. Esta garantía no cubre:
• el mantenimiento ni las reparaciones o sustitución de piezas necesarios debidos al
uso y desgaste normales.
• las modificaciones realizadas para actualizar el producto más allá de su finalidad
estándar tal y como se describe en los manuales del usuario, sin el previo
consentimiento por escrito de Nikon.
• los gastos y todos los riesgos de transporte relacionados directa o indirectamente
con la garantía de los productos.
• cualquier daño resultante por modificaciones o ajustes realizados en el producto,
sin el previo consentimiento de Nikon, con la finalidad de cumplir con los
estándares técnicos locales o naciones aplicables en cualquier otro país distinto a
aquel en el que el producto fue originalmente diseñado y/o fabricado.
3. La garantía no será aplicable en caso de:
• los daños causados por un uso incorrecto, incluyendo pero no limitándose a, el uso
del producto con finalidades distintas a su propósito original o si no es utilizado
en conformidad con las instrucciones del usuario o si se utiliza, mantiene o instala
incorrectamente o si el producto no se usa de forma consistente con los estándares
de seguridad aplicables en el país de uso.
• los daños causados por accidentes, incluyendo pero no limitándose a, rayos, agua,
fuego, uso incorrecto o negligencia.
• la alteración, desfiguración, ilegibilidad o eliminación del número de modelo o
de serie del producto.
• los daños resultantes de las reparaciones o ajustes realizados por organizaciones o
personas no autorizadas.
• los defectos en cualquiera de los sistemas en los que se incorpore el producto o en
los que se use el mismo.
4. Esta garantía de servicio no afecta a los derechos estatutarios del consumidor en
conformidad con las normativas nacionales aplicables vigentes, ni a los derechos del
consumidor contra el distribuidor que surjan de su contrato de ventas/adquisición.
Aviso: Podrá encontrar en línea a través del siguiente enlace una descripción general
de las estaciones autorizadas de servicio de Nikon
http://www.europe-nikon.com/service/
Pt Mira de Ponto DF-M1
Manual do Utilizador
A DF-M1 ajuda o utilizador a acompanhar o motivo ao
usar teleobjetivas.
Para Sua Segurança
Para evitar danos a propriedade ou danos a si ou outros,
leia integralmente “Para Sua Segurança” antes de utilizar
este produto.
• Antes de descartar, isolar os terminais da pilha com fita-cola.
Pode resultar sobreaquecimento, rutura ou incêndio
se algum objeto de metal entrar em contacto com os
terminais. Recicle ou descarte as pilhas usadas de acordo com os regulamentos locais.
• Se o líquido da pilha entrar em contacto com a pele ou roupa de uma pessoa, lavar imediatamente a área afetada com
água limpa abundante.
A não observância desta precaução pode resultar em
irritação da pele.
Mantenha estas instruções de segurança onde todos os
que usam o produto as possam ler.
Avisos para os clientes na Europa
A PERIGO: A não observância das precauções marcadas
Este símbolo indica que os equipamentos elétricos
e eletrónicos devem ser recolhidos separadamente.
O seguinte aplica-se apenas aos utilizadores em
países europeus:
• Este produto é indicado para recolha separada
num ponto de recolha apropriado. Não descarte
como lixo doméstico.
• A recolha separada e a reciclagem ajudam a
conservar recursos naturais e a evitar consequências negativas
para a saúde humana e para o ambiente que podem resultar do
descarte inadequado.
• Para mais informações, contacte o revendedor ou as autoridades
locais responsáveis pela gestão de resíduos.
com este ícone produz um alto risco de morte ou lesões graves.
A AVISO: A não observância das precauções marcadas
com este ícone pode resultar em morte ou lesões
graves.
A ATENÇÃO: A não observância das precauções marcadas com este ícone pode resultar em lesões ou danos a propriedade.
A AVISO
• Não desmontar nem modificar este produto. Não toque nas
peças internas que fiquem expostas como resultado de queda ou outro acidente.
A não observância destas precauções pode resultar
em choque elétrico ou outras lesões.
• Se notar quaisquer anomalias, tais como produção de fumo,
calor ou cheiros incomuns, desconectar imediatamente a
pilha.
A operação continuada pode resultar em incêndio,
queimaduras ou outras lesões.
• Manter seco. Não manuseie com as mãos molhadas.
A não observância destas precauções pode resultar
em incêndio ou choque elétrico.
• Não deixar a pele em contacto prolongado com este produto
enquanto estiver ligado ou ligado na tomada.
A não observância desta precaução pode resultar em
queimaduras de primeiro grau.
• Não utilizar este produto na presença de pó ou gás inflamável como propano, gasolina ou aerossóis.
A não observância desta precaução pode resultar em
explosão ou incêndio.
• Não olhar diretamente para o sol ou outra fonte de iluminação forte através do produto.
A não observância desta precaução pode resultar em
perda de visão.
• Manter este produto fora do alcance das crianças.
A não observância desta precaução pode resultar em
lesões ou avaria do produto. Para além disso, note que
as peças pequenas constituem um risco de asfixia. Se
uma criança engolir qualquer peça deste produto, procure imediatamente cuidados médicos.
• Não usar pilhas que não sejam as especificadas para utilização com este produto.
A não observância desta precaução pode resultar em
incêndio ou choque elétrico.
• Não manusear com as mãos desprotegidas em locais expostos a temperaturas extremamente altas ou baixas.
A não observância desta precaução pode resultar em
queimaduras ou frieiras.
A ATENÇÃO
• Remover a pilha se este produto não for utilizado por um
longo período de tempo.
A não observância desta precaução pode resultar em
incêndio ou avaria do produto.
• Não deixar o produto onde este será exposto a temperaturas extremamente altas por um longo período de tempo tal
como num automóvel fechado ou sob luz solar direta.
A não observância desta precaução pode resultar em
incêndio ou avaria do produto.
• Não transportar a câmara com um tripé ou acessório semelhante montado.
A não observância desta precaução pode resultar em
lesões ou avaria do produto.
A PERIGO (Pilhas)
• Não manipular incorretamente as pilhas.
A não observância das seguintes precauções pode resultar em fuga, sobreaquecimento, rutura ou incêndio
na pilha:
೐ Não tente carregar a pilha.
೐ Não exponha as pilhas a chamas ou calor excessivo.
೐ Não desmonte.
೐ Não provoque curto-circuito nos terminais tocando-lhes com colares, ganchos de cabelo ou outros objetos de metal.
೐ Não exponha as pilhas ou os produtos nos quais estão inseridas a choques físicos fortes.
• Se o líquido da pilha entrar em contacto com os olhos, lavar
com água limpa abundante e procurar cuidados médicos
imediatamente.
A demora em agir pode resultar em danos oculares.
A AVISO (Pilhas)
• Manter as pilhas fora do alcance das crianças.
Se uma criança engolir uma pilha, procure cuidados
médicos imediatamente.
• Não submergir as pilhas em água nem expor à chuva.
A não observância desta precaução pode resultar em
incêndio ou avaria do produto. Seque imediatamente
o produto com uma toalha ou objeto semelhante se
este se molhar.
• Parar imediatamente a utilização se forem notadas
quaisquer alterações na pilha, como alteração de cor ou
deformação.
A não observância desta precaução pode resultar em
fuga, sobreaquecimento, rutura ou incêndio na pilha.
• Inserir a pilha na orientação correta.
A não observância desta precaução pode resultar em
fuga, sobreaquecimento, rutura ou incêndio na pilha.
ATENÇÃO: RISCO DE EXPLOSÃO SE A PILHA/BATERIA FOR SUBSTITUÍDA
POR UM TIPO INCORRETO.
DEITE FORA AS PILHAS/BATERIAS USADAS DE
ACORDO COM AS INSTRUÇÕES.
Este símbolo na pilha/bateria indica que a pilha/
bateria deve ser recolhida separadamente.
O seguinte aplica-se apenas aos utilizadores em
países europeus:
• Todas as pilhas/baterias, quer tenham este símbolo ou não, são
designadas para recolha separada num ponto de recolha apropriado. Não as junte ao lixo doméstico.
• Para mais informações, contacte o revendedor ou as autoridades
locais responsáveis pela gestão de resíduos.
Peças (Figura 1)
1 Tampa superior
2 Disco de ajuste de retículo (horizontal)
3 Ecrã
4 Disco de ajuste de retículo (vertical)
5 Tampa do compartimento da bateria
6 Pino de bloqueio da tampa do compartimento da
bateria
7 Pé de montagem
8 Encaixe do tripé (1/4 pol., ISO 1222)
9 Anel de fixação
0 Seletor de retículo
a Controlo de elevação
b Botões de luminosidade reticular
c Botão de seleção de cor do retículo
d Retículo
Inserir a Bateria (Figura 2)
Mantendo o pino de bloqueio da tampa do compartimento da bateria pressionado com uma caneta ou outro objeto pontiagudo, deslize para abrir a tampa como
mostrado.
✓Certifique-se de que a bateria está na orientação
correta.
✓Não abra a tampa do compartimento da bateria enquanto o produto ou as suas mãos estiverem molhados.
Ao fechar a tampa, certifique-se de que não estão fibras
nem outros materiais estranhos presos na abertura.
Montar a Mira (Figura 3)
Monte a mira na sapata de acessórios da câmara, conforme mostrado.
✓Alguns designs de câmara ou objetiva podem interferir
na montagem ou remoção.
✓Não utilize o flash incorporado, pois este fará pressão
sobre a mira quando elevado.
Ligar ou Desligar a Mira
Deslize o controlo de elevação para elevar a mira; a mira
liga-se e o retículo acende-se (Figura 4). Para desligar a
mira, baixe suavemente a tampa superior até que se encaixe no lugar (Figura 5).
• Quando a mira é elevada, o retículo pode ser desligado
premindo continuamente um botão de luminosidade
do retículo ou o botão de seleção de cor durante mais
de 2 segundos (o retículo também será desligado se
não for realizada qualquer operação durante 4 horas). Premir qualquer um dos botões ativa o retículo
novamente.
Posicionar o Retículo
A posição do retículo deve ser ajustada de acordo com
a distância ao motivo. Para evitar que a câmara se mova
durante o funcionamento, monte-a num tripé ou coloque-a sobre uma superfície plana e estável.
Para posicionar o retículo:
z Enquadre um objeto na distância pretendida
(Figura 6).
Escolha um objeto à mesma distância da câmara que
o seu motivo e enquadre-o no centro do monitor ou
visor. Se estiver a utilizar uma objetiva com zoom, é
recomendável configurá-la para a distância focal em
que será utilizada durante o disparo. Note que pode
não conseguir posicionar o retículo satisfatoriamente
se o objeto estiver demasiado próximo; recomendamos a escolha de motivos ou objetos a pelo menos
10 m de distância (todos os valores são aproximados).
x Posicione o retículo sobre o objeto (Figura 7).
De uma posição diretamente atrás da mira, rode os
discos de ajuste do retículo para posicionar o retículo
sobre o objeto no ecrã da mira. Ajuste a cor ou a luminosidade do retículo, conforme necessário, se achar
difícil ver contra o fundo.
Tirar Fotografias (Figura 8)
Aponte a câmara para posicionar o retículo sobre o motivo. O motivo também será exibido no monitor ou visor
da câmara.
Precauções de Utilização
• Baixe a mira para armazenamento ou transporte.
• Alguns designs de câmara ou objetiva podem bloquear a mira.
• Partes do retículo podem não ser exibidas nas bordas
superior esquerda e direita do ecrã.
• O retículo pode parecer duplicado; isto pode, por vezes, ser corrigido escolhendo um motivo mais distante.
• Se o produto ficar molhado, seque-o imediatamente
com um pano de limpeza de câmaras seco e limpo.
• Não toque no ecrã com os dedos. Pó e sujidade podem ser removidos com uma pera de ar, impressões
digitais, gordura e outras manchas ou gotas de água
utilizando um pano de algodão macio e limpo ou um
pano de limpeza de objetivas humedecido com uma
pequena quantidade de etanol ou líquido de limpeza
de objetivas comercial. Limpe todo o ecrã uniformemente, tendo cuidado para não deixar manchas.
Especificações
Retículo
Os utilizadores podem escolher entre três
tipos de retículos, duas cores de retículos
(verde ou vermelho) e cinco níveis de
luminosidade
Baterias compatíveis 1 Baterias de lítio CR2032 de 3 V
(DL2032/5004L)
Duração da bateria
Aprox. 170 horas com uma bateria nova 2
Dimensões
• Elevado: Aprox. 48 × 67 × 85 mm
(L × A × P)
• Baixado: Aprox. 48 × 43,5 × 76,5 mm
Peso
Aprox. 83 g, incluindo a bateria
Acessórios fornecidos Bolsa suave
1 A bateria fornecida é apenas para uso experimental.
2 Varia com o ambiente de funcionamento, as condições de
funcionamento e as condições de armazenamento.
Melhorias a este produto podem resultar em alterações
não anunciadas às especificações e aparência externa.
Termos da garantia
O seu equipamento Nikon é garantido contra quaisquer defeitos de fabrico durante
um ano a partir da data da aquisição original. Se durante este período de garantia o
produto se apresentar como defeituoso devido a material ou fabricação inadequados, a
nossa rede de assistência autorizada dentro do território de venda da Nikon Europa B.V.
irá reparar o produto gratuitamente para mão-de-obra e peças, no termos e condições
definidos abaixo. A Nikon reserva-se o direito (a seu exclusivo critério) de substituir ou
reparar o produto.
1. Esta garantia é facultada somente contra a apresentação da cartão de garantia
preenchido e do original da fatura ou do recibo da compra indicando a data de
compra, tipo de produto e nome do revendedor, juntamente com o produto.
A Nikon reserva-se o direito de recusar o serviço de garantia gratuito se os
documentos acima não puderem ser apresentados ou se a informação neles contida
for incompleta ou ilegível.
2. Esta garantia não cobre:
• manutenção necessária e reparação ou substituição de peças devido ao uso e
desgaste normais.
• modificações para melhorar o produto a partir da sua finalidade normal conforme
descrito no manual do utilizador, sem o consentimento escrito prévio da Nikon.
• custos do transporte e todos os riscos do transporte relacionados direta ou
indiretamente com a garantia dos produtos.
• qualquer dano resultante de modificações ou ajustes que possam ser feitos ao
produto, sem o consentimento escrito prévio da Nikon, a fim de cumprir com as
normas técnicas locais ou nacionais em vigor em qualquer outro país que não os
para os quais o produto foi originalmente projetado e/ou fabricado.
3. A garantia não será aplicável no caso de:
• danos causados por uso indevido incluindo mas não limitado à não utilização
do produto para o seu objetivo ou de acordo com as instruções do utilizador
sobre a utilização e manutenção corretas, e à instalação ou utilização do produto
contrariamente às normas de segurança vigentes no país onde este é usado.
• danos causados por acidentes incluindo mas não limitado a relâmpagos, água,
fogo, má utilização ou negligência.
• alteração, obliteração, ilegibilidade ou remoção do modelo ou número de série no
produto.
• danos resultantes de reparações ou ajustes que tenham sido realizados por
organizações ou pessoas de assistência não autorizada.
• defeitos de qualquer sistema no qual o produto é incorporado ou com o qual é
utilizado.
4. Esta garantia de serviço não afeta os direitos legais do consumidor de acordo com
as leis nacionais em vigor aplicáveis, nem os direitos do consumidor em relação ao
revendedor resultantes do seu contrato de compra e venda.
Aviso: Pode ser encontrada online uma descrição geral de todos os centros de
assistência autorizado da Nikon seguindo este link
http://www.europe-nikon.com/service/
Gr Σκοπευτικό κουκκίδας DF-M1
Εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης
1
Το DF-M1 σας βοηθά να παρακολουθείτε το θέμα σας
όταν χρησιμοποιείτε τηλεφακούς.
Για την Ασφάλεια Σας
Για να μην προκληθεί υλική ζημιά ή τραυματισμός
σε εσάς ή σε άλλους, διαβάστε την ενότητα «Για τη
Ασφάλεια Σας» στο σύνολό της προτού χρησιμοποιήσετε αυτό το προϊόν.
Φυλάξτε αυτές τις οδηγίες για την ασφάλεια σε μέρος,
όπου θα τις διαβάσουν όλοι όσοι χρησιμοποιήσουν αυτό
το προϊόν.
A ΚΙΝΔΥΝΟΣ: Η μη τήρηση των προφυλάξεων με
αυτό το εικονίδιο ενέχει υψηλό κίνδυνο θανάτου ή
σοβαρού τραυματισμού.
A ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Η μη τήρηση των προφυλάξεων με
αυτό το εικονίδιο μπορεί να οδηγήσει σε θάνατο ή
σοβαρό τραυματισμό.
A ΠΡΟΣΟΧΗ: Η μη τήρηση των προφυλάξεων με αυτό
το εικονίδιο μπορεί να οδηγήσει σε τραυματισμό ή
υλική ζημιά.
A ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
• Μην αποσυναρμολογείτε ή τροποποιείτε αυτό το προϊόν.
Μην αγγίξετε τα εσωτερικά μέρη που έχουν εκτεθεί λόγω
πτώσης ή άλλου ατυχήματος.
Η μη τήρηση αυτών των προφυλάξεων μπορεί να οδηγήσει σε ηλεκτροπληξία ή άλλο τραυματισμό.
• Σε περίπτωση που παρατηρήσετε τυχόν ανωμαλίες, όπως
παρουσία καπνού, ζέστης ή ασυνήθιστων οσμών στο προϊόν,
αποσυνδέστε αμέσως την μπαταρία.
Η συνέχιση της λειτουργίας μπορεί να οδηγήσει σε φωτιά, εγκαύματα ή άλλο τραυματισμό.
• Διατηρήστε το στεγνό. Μην το χειρίζεστε με βρεγμένα χέρια.
Η μη τήρηση αυτών των προφυλάξεων μπορεί να οδηγήσει σε φωτιά ή ηλεκτροπληξία.
• Μην αφήνετε το δέρμα σας να παραμένει σε παρατεταμένη
επαφή με αυτό το προϊόν, ενώ βρίσκεται σε λειτουργία ή
συνδεδεμένο στην πρίζα.
Η μη τήρηση αυτής της προφύλαξης μπορεί να οδηγήσει σε εγκαύματα χαμηλής θερμοκρασίας.
• Μην χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν σε χώρο με παρουσία
εύφλεκτων αερίων ή σκόνης όπως προπάνιο, βενζίνη ή
αερολύματα.
Η μη τήρηση αυτής της προφύλαξης μπορεί να οδηγήσει σε έκρηξη ή φωτιά.
• Μην κοιτάτε απευθείας τον ήλιο ή άλλη πηγή ισχυρού φωτός
μέσα από το προϊόν.
Η μη τήρηση αυτής της προφύλαξης μπορεί να οδηγήσει σε προβλήματα όρασης.
• Κρατήστε αυτό το προϊόν μακριά από παιδιά.
Η μη τήρηση αυτής της προφύλαξης μπορεί να οδηγήσει σε τραυματισμό ή δυσλειτουργία προϊόντος.
Επιπλέον, έχετε υπόψη ότι τα μικρά μέρη αποτελούν
κίνδυνο πνιγμού. Σε περίπτωση που ένα παιδί καταπιεί οποιοδήποτε μέρος αυτού του προϊόντος, ζητήστε
αμέσως ιατρική βοήθεια.
• Μη χρησιμοποιείτε μπαταρίες που δεν έχουν καθοριστεί ειδικά για χρήση με αυτό το προϊόν.
Η μη τήρηση αυτής της προφύλαξης μπορεί να οδηγήσει σε φωτιά ή ηλεκτροπληξία.
• Μην το χειρίζεστε με γυμνά χέρια σε τοποθεσίες που εκτίθενται σε υπερβολικά υψηλές ή χαμηλές θερμοκρασίες.
Η μη τήρηση αυτής της προφύλαξης μπορεί να οδηγήσει σε εγκαύματα ή κρυοπάγημα.
2
3
4
6
5
7
b
a
a
b
a
8
b
A ΠΡΟΣΟΧΗ
• Αφαιρέστε τις μπαταρίες αν αυτό το προϊόν δεν πρόκειται να
χρησιμοποιηθεί για παρατεταμένο χρονικό διάστημα.
Η μη τήρηση αυτής της προφύλαξης μπορεί να οδηγήσει σε φωτιά ή δυσλειτουργία προϊόντος.
• Μην αφήνετε το προϊόν σε μέρος, όπου θα εκτεθεί σε εξαιρετικά υψηλές θερμοκρασίες, για παρατεταμένο χρονικό διάστημα, όπως σε κλειστό αυτοκίνητο ή σε άμεσο ηλιακό φως.
Η μη τήρηση αυτής της προφύλαξης μπορεί να οδηγήσει σε φωτιά ή δυσλειτουργία προϊόντος.
• Μη μεταφέρετε τη φωτογραφική μηχανή με προσαρτημένο
τρίποδο ή παρόμοιο εξάρτημα.
Η μη τήρηση αυτής της προφύλαξης μπορεί να οδηγήσει σε τραυματισμό ή δυσλειτουργία προϊόντος.
A ΚΙΝΔΥΝΟΣ (Μπαταρίες)
• Μη χειρίζεστε λανθασμένα τις μπαταρίες.
Η μη τήρηση των παρακάτω προφυλάξεων μπορεί
να οδηγήσει σε διαρροή, υπερθέρμανση, θραύση της
μπαταρίας, ή πρόκληση φωτιάς:
೐ Μην επιχειρήσετε να επαναφορτίσετε την μπαταρία.
೐ Μην εκθέτετε τις μπαταρίες σε φλόγα ή υπερβολική
ζέστη.
೐ Μην τις αποσυναρμολογείτε.
೐ Μη βραχυκυκλώνετε τους πόλους ακουμπώντας τους
σε κολιέ, φουρκέτες ή άλλα μεταλλικά αντικείμενα.
೐ Μην εκθέτετε τις μπαταρίες ή τα προϊόντα, στα οποία
εισάγονται, σε ισχυρούς κραδασμούς.
• Εάν το υγρό μπαταρίας έρθει σε επαφή με τα μάτια σας, ξεπλύνετε με άφθονο καθαρό νερό και ζητήστε αμέσως ιατρική
βοήθεια.
Καθυστερημένη ενέργεια μπορεί να οδηγήσει σε τραυματισμό των ματιών.
A ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ (Μπαταρίες)
• Κρατήστε τις μπαταρίες μακριά από παιδιά.
Σε περίπτωση που ένα παιδί καταπιεί μια μπαταρία,
ζητήστε αμέσως ιατρική βοήθεια.
• Μην βυθίζετε τις μπαταρίες σε νερό, ή τις εκθέτετε σε βροχή.
Η μη τήρηση αυτής της προφύλαξης μπορεί να οδηγήσει σε φωτιά ή δυσλειτουργία προϊόντος. Αν βραχεί το
προϊόν, στεγνώστε το με μια πετσέτα ή κάτι παρόμοιο.
• Διακόψτε αμέσως τη χρήση αν παρατηρήσετε τυχόν αλλαγές
στην μπαταρία, όπως αποχρωματισμό ή παραμόρφωση.
Η μη τήρηση αυτής της προφύλαξης μπορεί να οδηγήσει σε διαρροή, υπερθέρμανση, θραύση της μπαταρίας, ή πρόκληση φωτιάς.
• Εισάγετε την μπαταρία με τον σωστό προσανατολισμό.
Η μη τήρηση αυτής της προφύλαξης μπορεί να οδηγήσει σε διαρροή, υπερθέρμανση, θραύση της μπαταρίας, ή πρόκληση φωτιάς.
• Πριν από την απόρριψη, μονώστε τους πόλους των μπαταριών με ταινία.
Μπορεί να προκύψει υπερθέρμανση, θραύση ή φωτιά
αν μεταλλικά αντικείμενα έρθουν σε επαφή με τους
πόλους. Ανακυκλώστε ή απορρίψτε τις μπαταρίες σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς.
• Αν το υγρό μπαταρίας έρθει σε επαφή με το δέρμα ή τα ρούχα
ενός ατόμου, ξεπλύνετε αμέσως την προσβεβλημένη περιοχή με άφθονο καθαρό νερό.
Η μη τήρηση αυτής της προφύλαξης μπορεί να οδηγήσει σε ερεθισμό του δέρματος.
Σημειώσεις για τους Πελάτες στην Ευρώπη
ΠΡΟΣΟΧΗ: ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΕΚΡΗΞΗΣ ΑΝ Η ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΘΕΙ ΜΕ
ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΛΑΘΟΣ ΤΥΠΟΥ.
Αυτό το σύμβολο υποδεικνύει ότι ο ηλεκτρικός και
ο ηλεκτρονικός εξοπλισμός πρέπει να συλλέγονται
ξεχωριστά.
Τα παρακάτω ισχύουν μόνο για τους χρήστες στις
χώρες της Ευρώπης:
• Αυτό το προϊόν προορίζεται για ξεχωριστή συλλογή σε ένα κατάλληλο σημείο απόρριψης. Μην
το απορρίπτετε μαζί με τα οικιακά απορρίμματα.
• Η ξεχωριστή συλλογή και η ανακύκλωση βοηθούν στη συντήρηση των φυσικών πόρων και την πρόληψη αρνητικών συνεπειών
στην ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον που μπορούν να προκληθούν από τη λανθασμένη απόρριψη.
• Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με το κατάστημα
λιανικής ή τις τοπικές αρχές που είναι υπεύθυνες για τη διαχείριση
των απορριμμάτων.
ΑΠΟΡΡΙΨΤΕ ΤΙΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ.
Αυτό το σύμβολο στην μπαταρία δείχνει ότι η μπαταρία πρέπει να απορριφθεί ξεχωριστά.
Τα παρακάτω ισχύουν μόνο για τους χρήστες στις
χώρες της Ευρώπης:
• Όλες οι μπαταρίες, είτε έχουν αυτό το σύμβολο είτε όχι, προορίζονται για ξεχωριστή συλλογή σε ένα κατάλληλο σημείο απόρριψης.
Μην την απορρίπτετε μαζί με τα οικιακά απορρίμματα.
• Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με το κατάστημα
λιανικής ή τις τοπικές αρχές που είναι υπεύθυνες για τη διαχείριση
των απορριμμάτων.
Εξαρτήματα (Εικόνα 1)
1 Πάνω κάλυμμα
2 Επιλογέας ρύθμισης στόχαστρου (οριζόντια)
3 Οθόνη
4 Επιλογέας ρύθμισης στόχαστρου (κάθετα)
5 Κάλυμμα διαμερίσματος μπαταρίας
6 Περόνη ασφαλείας καλύμματος διαμερίσματος
μπαταρίας
7 Βάση μοντούρας
8 Υποδοχή τριπόδου (1/4 ίντσ., ISO 1222)
9 Δακτύλιος ασφαλείας
0 Επιλογέας στοχάστρου
a Χειριστήριο ανύψωσης
b Κουμπιά φωτεινότητας στοχάστρου
c Κουμπί επιλογής χρώματος στοχάστρου
d Στόχαστρο
Τοποθέτηση της Μπαταρίας (Εικόνα 2)
Κρατώντας πιεσμένη την περόνη ασφαλείας καλύμματος διαμερίσματος μπαταρίας με έναν στυλό ή άλλο
αιχμηρό αντικείμενο, σύρετε το κάλυμμα ανοικτό όπως
απεικονίζεται.
✓Βεβαιωθείτε ότι η μπαταρία είναι τοποθετημένη με τον
σωστό προσανατολισμό.
✓Μην ανοίγετε το κάλυμμα διαμερίσματος μπαταρίας
όταν το προϊόν ή τα χέρια σας είναι βρεγμένα. Όταν
κλείνετε το κάλυμμα, ελέγχετε για να βεβαιωθείτε ότι
δεν έχει πιαστεί στο άνοιγμα χνούδι ή άλλο ξένο σώμα.
Προσάρτηση του σκοπευτικού (Εικόνα 3)
Συναρμολογήστε το σκοπευτικό στο πέδιλο εξαρτημάτων της φωτογραφικής μηχανής όπως απεικονίζεται.
✓Ορισμένοι σχεδιασμοί φωτογραφικών μηχανών ή
φακών ενδέχεται να επηρεάσουν τη σύνδεση ή την
αφαίρεση.
✓Μη χρησιμοποιείτε το ενσωματωμένο φλας, καθώς θα
πιέσει το σκοπευτικό όταν ανυψωθεί.
Ενεργοποίηση ή Απενεργοποίηση του
Σκοπευτικού
Σύρετε το χειριστήριο ανύψωσης για να ανυψώσετε το
σκοπευτικό. Θα ενεργοποιηθεί το σκοπευτικό και θα
ανάψει το στόχαστρο (Εικόνα 4). Για να απενεργοποιήσετε το σκοπευτικό, χαμηλώστε προσεκτικά το πάνω
κάλυμμα μέχρι να ασφαλίσει στη θέση του (Εικόνα 5).
• Όταν το σκοπευτικό ανυψωθεί, μπορείτε να το απενεργοποιήσετε πατώντας παρατεταμένα ένα κουμπί
φωτεινότητας ή το κουμπί επιλογής χρώματος για
περισσότερο από 2 δευτερόλεπτα (θα σβήσει επίσης
το στόχαστρο εάν δεν εκτελεστούν λειτουργίες για 4
ώρες). Πατώντας οποιοδήποτε από τα κουμπιά ενεργοποιείται ξανά το στόχαστρο.
Τοποθέτηση του Στοχάστρου
Η θέση του στοχάστρου πρέπει να προσαρμόζεται ανάλογα με την απόσταση από το θέμα. Για να αποφύγετε το
κούνημα της φωτογραφικής μηχανής κατά τη διάρκεια
της λειτουργίας, τοποθετήστε τη σε τρίποδο ή ακουμπήστε τη επάνω σε μια επίπεδη, σταθερή επιφάνεια.
Για να τοποθετήσετε το στόχαστρο:
z Καδράρετε ένα αντικείμενο στην επιθυμητή απόσταση (Εικόνα 6).
Διαλέξτε ένα αντικείμενο που βρίσκεται στην ίδια
απόσταση από τη φωτογραφική μηχανή όπως το
θέμα σας και καδράρετέ το στο κέντρο της οθόνης ή
στο σκόπευτρο. Εάν χρησιμοποιείτε φακό με zoom,
συνιστούμε να το ρυθμίσετε στην εστιακή απόσταση που θα χρησιμοποιηθεί κατά τη διάρκεια της λήψης. Λάβετε υπόψη ότι ενδέχεται να μην μπορέσετε
να τοποθετήσετε το στόχαστρο ικανοποιητικά, εάν
το αντικείμενο είναι πολύ κοντά. Σας συνιστούμε να
διαλέγετε θέματα ή αντικείμενα σε τουλάχιστο 10 m
απόσταση (όλες οι τιμές είναι κατά προσέγγιση).
x Τοποθετήστε το στόχαστρο πάνω από το αντικείμενο (Εικόνα 7).
Από μια θέση ακριβώς πίσω από το σκοπευτικό, περιστρέψτε τους επιλογείς ρύθμισης του στοχάστρου
για να τοποθετήσετε το στόχαστρο πάνω από το αντικείμενο στην οθόνη του σκοπευτικού. Προσαρμόστε
το χρώμα ή τη φωτεινότητα του στοχάστρου, όπως
απαιτείται, εάν δυσκολεύεστε να το δείτε σε σχέση με
το φόντο.
Λήψη Φωτογραφιών (Εικόνα 8)
Στοχεύστε τη φωτογραφική μηχανή για να τοποθετήσετε το στόχαστρο πάνω από το θέμα σας. Το θέμα σας θα
εμφανιστεί στην οθόνη της φωτογραφικής μηχανής ή
στο σκόπευτρο.
Προφυλάξεις ως προς τη Χρήση
• Κατεβάζετε το σκοπευτικό για την αποθήκευση ή τη
μεταφορά.
• Ορισμένοι σχεδιασμοί φωτογραφικών μηχανών ή φακών ενδέχεται να εμποδίζουν το στόχαστρο.
• Ενδέχεται να εμφανίζονται μέρη του στοχάστρου στις
άκρες πάνω αριστερά και δεξιά της οθόνης.
• Το στόχαστρο ενδέχεται να φαίνεται διπλό. Αυτό μπορεί μερικές φορές να διορθωθεί επιλέγοντας ένα θέμα
πιο μακριά.
• Σε περίπτωση που το προϊόν βραχεί, στεγνώστε το
αμέσως με ένα καθαρό, στεγνό πανί καθαρισμού φωτογραφικής μηχανής.
• Μην αγγίζετε την οθόνη με τα δάχτυλά σας. Το χνούδι
και η σκόνη μπορούν να αφαιρεθούν με ένα φυσητήρι,
τα δακτυλικά αποτυπώματα, το γράσο και άλλοι λεκέδες ή σταγόνες νερού με ένα μαλακό, καθαρό βαμβακερό πανί ή με πανάκι καθαρισμού φακών νοτισμένο
με μικρή ποσότητα αιθανόλης ή καθαριστικού φακών
του εμπορίου. Καθαρίστε ολόκληρη την οθόνη ομοιόμορφα, φροντίζοντας να μην αφήσετε κηλίδες.
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Στόχαστρο
Οι χρήστες μπορούν να διαλέξουν
μεταξύ τριών τύπων στοχάστρου,
δύο χρωμάτων στοχάστρου (πράσινο
ή κόκκινο) και πέντε επίπεδα
φωτεινότητας
Συμβατές μπαταρίες 1
Μπαταρίες λιθίου 3 V CR2032
(DL2032/5004L)
Διάρκεια ζωής μπαταρίας Περίπου 170 ώρες με νέα μπαταρία 2
Διαστάσεις (Π × Υ × Β) • Ανυψωμένο: Περίπου 48 × 67 × 85 mm
• Κατεβασμένο: Περίπου 48 × 43,5 × 76,5 mm
Βάρος
Περίπου 83 γρ, συμπεριλαμβανομένης
της μπαταρίας
Παρεχόμενα εξαρτήματα Μαλακή θήκη
1 Η παρεχόμενη μπαταρία είναι για δοκιμαστική χρήση μόνο.
2 Διαφέρει ανάλογα με το λειτουργικό περιβάλλον, τις συνθήκες λειτουργίας και τις συνθήκες αποθήκευσης.
Η αναβάθμιση του προϊόντος μπορεί να οδηγήσει σε
απροειδοποίητες αλλαγές στα τεχνικά χαρακτηριστικά
και στην εξωτερική όψη.
Όροι εγγύησης
Ο Nikon εξοπλισμός σας διαθέτει εγγύηση έναντι οποιωνδήποτε ελαττωμάτων
κατασκευής για έναν ολόκληρο χρόνο από την ημερομηνία της αρχικής αγοράς του. Εάν
κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου της εγγύησης το προϊόν αποδειχτεί ελαττωματικό
λόγω ακατάλληλου υλικού ή εργασίας, το εξουσιοδοτημένο δίκτυο σέρβις μας εντός της
επικράτειας πωλήσεων της Nikon Europe B.V. θα επισκευάσει το προϊόν χωρίς χρέωση
για την εργασία και τα εξαρτήματα, με τους όρους και τις προϋποθέσεις που ορίζονται
παρακάτω. Η Nikon διατηρεί το δικαίωμα (κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια)
για την αντικατάσταση ή την επισκευή του προϊόντος.
1. Η παρούσα εγγύηση παρέχεται μόνο κατά την επίδειξη της συμπληρωμένης κάρτας
εγγύησης και του πρωτότυπου τιμολογίου ή απόδειξης αγοράς που υποδεικνύει την
ημερομηνία αγοράς, τον τύπο του προϊόντος και το όνομα του αντιπροσώπου, μαζί
με το προϊόν.
Η Nikon διατηρεί το δικαίωμα να αρνηθεί δωρεάν σέρβις βάσει εγγύησης αν δεν
είναι δυνατή η επίδειξη των παραπάνω εγγράφων ή αν οι πληροφορίες σε αυτά είναι
ελλιπείς ή δυσανάγνωστες.
2. Η παρούσα εγγύηση δεν θα καλύψει:
• απαραίτητη συντήρηση και επισκευή ή αντικατάσταση εξαρτημάτων που οφείλεται
σε φυσιολογική φθορά.
• τροποποιήσεις για την αναβάθμιση του προϊόντος πέραν του προβλεπόμενου
σκοπού του, όπως περιγράφεται στα εγχειρίδια οδηγιών χρήσης, χωρίς την
προηγούμενη γραπτή συγκατάθεση της Nikon.
• έξοδα μεταφοράς και όλους τους κινδύνους μεταφοράς που σχετίζονται άμεσα ή
έμμεσα με την εγγύηση των προϊόντων.
• οποιαδήποτε ζημία που προέρχεται από μετατροπές ή προσαρμογές που ενδέχεται
να γίνουν στο προϊόν, χωρίς την προηγούμενη γραπτή συγκατάθεση της Nikon,
ώστε να είναι σύμφωνες με τα τοπικά ή εθνικά τεχνικά πρότυπα που ισχύουν σε
οποιαδήποτε άλλη χώρα εκτός από αυτήν για την οποία σχεδιάστηκε αρχικά και/ή
κατασκευάστηκε το προϊόν.
3. Η εγγύηση δεν θα ισχύει σε περίπτωση:
• ζημία που προκλήθηκε από κακή χρήση που περιλαμβάνει αλλά δεν περιορίζεται σε
μη χρησιμοποίηση του προϊόντος για τον προβλεπόμενο σκοπό του ή σύμφωνα με
τις οδηγίες χρήσης για τη σωστή χρήση και συντήρηση, καθώς και την εγκατάσταση
ή χρήση του προϊόντος χωρίς συνέπεια στα πρότυπα ασφαλείας που ισχύουν στη
χώρα όπου χρησιμοποιείται.
• ζημίες που προκαλούνται από ατυχήματα που περιλαμβάνουν αλλά δεν
περιορίζονται σε κεραυνό, νερό, φωτιά, κακή χρήση ή αμέλεια.
• αλλοίωση, παραμόρφωση, δυσχερής ανάγνωση ή αφαίρεση του μοντέλου ή του
σειριακού αριθμού στο προϊόν.
• ζημία που μπορεί να προκύψει από επισκευές ή προσαρμογές οι οποίες έχουν
διεξαχθεί από μη εξουσιοδοτημένους οργανισμούς ή πρόσωπα.
• ελαττώματα σε οποιοδήποτε σύστημα μέσα στο οποίο το προϊόν έχει ενσωματωθεί
ή με το οποίο χρησιμοποιείται.
4. Η εγγύηση σέρβις δεν επηρεάζει τα νόμιμα δικαιώματα του καταναλωτή βάσει
της ισχύουσας εθνικής νομοθεσίας, ούτε το δικαίωμα του καταναλωτή έναντι του
αντιπροσώπου που προκύπτει από τη σύμβαση πώλησης/αγοράς τους.
Ειδοποίηση: Μία επισκόπηση όλων των εξουσιοδοτημένων Σταθμών Σέρβις της
Nikon παρέχεται στο διαδίκτυο σε αυτόν τον Σύνδεσμο
http://www.europe-nikon.com/service/
Pl Celownik kolimatorowy DF-M1
Instrukcja obsługi
Celownik DF-M1 pomaga śledzić fotografowany obiekt
podczas korzystania z teleobiektywu.
Zasady bezpieczeństwa
Aby zapobiec uszkodzeniu mienia lub obrażeniom ciała użytkownika lub innych osób, przed rozpoczęciem
korzystania z tego produktu przeczytaj „Zasady bezpieczeństwa” w całości.
Przechowuj te instrukcje dotyczące bezpieczeństwa
w miejscu dostępnym dla wszystkich osób korzystających z tego produktu.
A NIEBEZPIECZEŃSTWO:
nieprzestrzeganie środków
ostrożności oznaczonych tą ikoną niesie wysokie ryzyko śmierci lub poważnych obrażeń ciała.
A OSTRZEŻENIE: nieprzestrzeganie środków ostrożności
oznaczonych tą ikoną może prowadzić do śmierci
lub poważnych obrażeń ciała.
A PRZESTROGA: nieprzestrzeganie środków ostrożności
oznaczonych tą ikoną może prowadzić do obrażeń
ciała lub uszkodzenia mienia.
A OSTRZEŻENIE
• Nie demontować ani nie modyfikować tego produktu. Nie
dotykać wewnętrznych części odsłoniętych w wyniku upadku lub innego wypadku.
Nieprzestrzeganie tych środków ostrożności może
prowadzić do porażenia prądem lub innych obrażeń
ciała.
• W razie zauważenia nietypowych objawów, jak wydostawanie się dymu z produktu, nagrzanie produktu lub nietypowe
zapachy, niezwłocznie odłączyć baterię.
Dalsze użytkowanie może prowadzić do pożaru, poparzeń lub innych obrażeń ciała.
• Chronić przed wodą i wilgocią. Nie dotykać mokrymi rękami.
Nieprzestrzeganie tych środków ostrożności może
prowadzić do pożaru lub porażenia prądem.
• Nie narażać skóry na przedłużoną styczność z tym produktem, gdy jest on włączony lub podłączony do zasilania.
Nieprzestrzeganie tego środka ostrożności może prowadzić do słabych oparzeń.
• Nie używać tego produktu w miejscach występowania łatwopalnych pyłów lub gazów, takich jak propan, opary benzyny lub aerozole.
Nieprzestrzeganie tego środka ostrożności może prowadzić do wybuchu lub pożaru.
• Nie patrzeć bezpośrednio na słońce lub inne jasne źródło
światła przez produkt.
Nieprzestrzeganie tego środka ostrożności może prowadzić do uszkodzenia wzroku.
• Przechowywać ten produkt w miejscu niedostępnym dla
dzieci.
Nieprzestrzeganie tego środka ostrożności może
prowadzić do obrażeń ciała lub wadliwego działania
produktu. Dodatkowo należy pamiętać, że małe części
mogą być przyczyną zadławienia. W razie połknięcia
jakiejkolwiek części tego produktu przez dziecko, niezwłocznie uzyskać pomoc lekarską.
• Nie używać baterii, które nie są specjalnie przeznaczone do
użytku z tym produktem.
Nieprzestrzeganie tego środka ostrożności może prowadzić do pożaru lub porażenia prądem.
• Nie dotykać gołymi rękami miejsc narażonych na działanie
skrajnie wysokich lub niskich temperatur.
Nieprzestrzeganie tego środka ostrożności może prowadzić do poparzeń lub odmrożeń.
A PRZESTROGA
• Wyjąć baterię, jeśli ten produkt nie będzie używany przez
długi okres.
Nieprzestrzeganie tego środka ostrożności może prowadzić do pożaru lub wadliwego działania produktu.
• Nie pozostawiać produktu w miejscu, gdzie będzie on narażony na wpływ skrajnie wysokiej temperatury przez długi
okres, np. w zamkniętym samochodzie lub w miejscu bezpośrednio nasłonecznionym.
Nieprzestrzeganie tego środka ostrożności może prowadzić do pożaru lub wadliwego działania produktu.
• Nie transportować aparatu z podłączonym statywem lub
podobnym akcesorium.
Nieprzestrzeganie tego środka ostrożności może
prowadzić do obrażeń ciała lub wadliwego działania
produktu.
A NIEBEZPIECZEŃSTWO (Baterie)
• Nie obchodzić się niewłaściwie z bateriami.
Nieprzestrzeganie poniższych środków ostrożności
może prowadzić do wycieku płynu z baterii albo ich
przegrzania, pęknięcia lub zapłonu:
೐ Nie podejmować prób ładowania baterii.
೐ Nie narażać baterii na działanie płomieni ani nadmiernej temperatury.
೐ Nie demontować.
೐ Nie zwierać styków, dotykając nimi naszyjników, spinek do włosów lub innych metalowych przedmiotów.
೐ Nie narażać baterii ani produktów, do których są włożone, na silne wstrząsy i uderzenia.
• Jeśli płyn z baterii dostanie się do oczu, przepłukać oczy dużą
ilością czystej wody i niezwłocznie uzyskać pomoc lekarską.
Opóźnienie interwencji może prowadzić do uszkodzenia oczu.
A OSTRZEŻENIE (Baterie)
• Przechowywać baterie w miejscu niedostępnym dla dzieci.
W razie połknięcia baterii przez dziecko, niezwłocznie
uzyskać pomoc lekarską.
• Nie zanurzać baterii w wodzie ani nie narażać ich na działanie deszczu.
Nieprzestrzeganie tego środka ostrożności może prowadzić do pożaru lub wadliwego działania produktu.
Niezwłocznie wysuszyć produkt ręcznikiem lub podobnym przedmiotem, jeśli się zamoczy.
• Niezwłocznie zaprzestać użytkowania w przypadku zauważenia jakichkolwiek zmian w baterii, takich jak odbarwienie
lub odkształcenie.
Nieprzestrzeganie tego środka ostrożności może prowadzić do wycieku płynu z baterii albo jej przegrzania,
pęknięcia lub zapłonu.
• Wkładać baterię w poprawnej pozycji.
Nieprzestrzeganie tego środka ostrożności może prowadzić do wycieku płynu z baterii albo jej przegrzania,
pęknięcia lub zapłonu.
• Przed oddaniem do utylizacji zaizolować styki baterii taśmą.
Zetknięcie się metalowych przedmiotów ze stykami
może spowodować przegrzanie, pęknięcie lub pożar.
Przekazywać baterie do recyklingu lub utylizacji zgodnie z krajowymi przepisami.
• Jeśli płyn z baterii zetknie się ze skórą lub odzieżą osoby, niezwłocznie przepłukać miejsce styczności dużą ilością czystej
wody.
Nieprzestrzeganie tego środka ostrożności może prowadzić do podrażnienia skóry.
Uwagi dla klientów w Europie
OSTRZEŻENIE: ISTNIEJE RYZYKO EKSPLOZJI, JEŚLI AKUMULATOR/BATERIĘ
ZASTĄPI SIĘ NIEWŁAŚCIWYM TYPEM.
Ten symbol wskazuje, że urządzenia elektryczne
i elektroniczne podlegają selektywnej zbiórce
odpadów.
Poniższe informacje dotyczą tylko użytkowników
w krajach europejskich:
• Ten produkt jest przeznaczony do zbiórki selektywnej w odpowiednich punktach zbiórki
odpadów. Nie należy go wyrzucać z odpadami
z gospodarstw domowych.
• Selektywna zbiórka odpadów i recykling pomagają oszczędzać
zasoby naturalne i zapobiegać negatywnym konsekwencjom dla
ludzkiego zdrowia i środowiska naturalnego, które mogłyby być
spowodowane nieodpowiednim usuwaniem odpadów.
• Więcej informacji można uzyskać u sprzedawcy lub w wydziale
miejscowych władz zajmującym się utylizacją odpadów.
ZUŻYTY AKUMULATOR/ZUŻYTĄ BATERIĘ NALEŻY ZUTYLIZOWAĆ ZGODNIE Z INSTRUKCJĄ.
Ten symbol umieszczony na akumulatorze/baterii
wskazuje, że akumulator/bateria jest objęty/objęta
oddzielnym systemem zbiórki odpadów.
Poniższe informacje dotyczą tylko użytkowników w krajach europejskich:
• Wszelkie akumulatory/baterie, niezależnie od tego, czy są oznaczone tym symbolem, czy też nie, są przeznaczone do zbiórki
selektywnej w odpowiednich punktach zbiórki odpadów. Nie należy ich wyrzucać razem z odpadami z gospodarstw domowych.
• Więcej informacji można uzyskać u sprzedawcy lub w wydziale
miejscowych władz zajmującym się utylizacją odpadów.
Części (rysunek 1)
1 Pokrywa górna
2 Pokrętło regulacji punktu celowniczego
(w poziomie)
3 Ekran
4 Pokrętło regulacji punktu celowniczego (w pionie)
5 Pokrywa komory baterii
6 Bolec blokujący pokrywy komory baterii
7 Stopka montażowa
8 Gniazdo statywu (1/4 cala., ISO 1222)
9 Pierścień blokujący
0 Wybierak punktu celowniczego
a Przełącznik rozkładania
b Przyciski jasności punktu celowniczego
c Przycisk wyboru koloru punktu celowniczego
d Punkt celowniczy
Wkładanie baterii (rysunek 2)
Przytrzymując bolec blokujący pokrywy komory baterii
wciśnięty długopisem lub innym ostro zakończonym
przedmiotem, przesuń pokrywę zgodnie z rysunkiem.
✓Dopilnuj, aby włożyć baterię w prawidłowej pozycji.
✓Nie otwieraj pokrywy komory baterii, gdy produkt jest
mokry lub masz mokre ręce. Podczas zamykania pokrywy sprawdź, czy włókna lub inne ciała obce nie utknęły
w otworze.
Podłączanie celownika (rysunek 3)
Zamontuj celownik na sankach mocujących aparatu
zgodnie z rysunkiem.
✓Kształt niektórych aparatów lub obiektywów może
uniemożliwiać podłączenie lub odłączenie.
✓Nie używaj wbudowanej lampy błyskowej, ponieważ uniesiona lampa błyskowa będzie naciskać na
celownik.
Włączanie i wyłączanie celownika
Przesuń przełącznik rozkładania, aby unieść celownik.
Celownik włączy się, a punkt celowniczy zaświeci (rysunek 4). Aby wyłączyć celownik, delikatnie opuszczaj pokrywę górną, aż zatrzaśnie się w położeniu zamkniętym
(rysunek 5).
• Gdy celownik jest rozłożony, punkt celowniczy można wyłączyć, wciskając i przytrzymując przez ponad
2 sekundy przycisk jasności punktu celowniczego lub
przycisku wyboru koloru (punkt celowniczy wyłączy
się również wtedy, gdy przez 4 godziny nie zostaną
wykonane żadne czynności). Naciśnięcie jednego
z tych przycisków spowoduje ponowne włączenie
punktu celowniczego.
Wybieranie położenia punktu
celowniczego
Położenie punktu celowniczego należy wyregulować
w zależności od odległości od fotografowanego obiektu. Aby unikać poruszania się aparatu podczas regulacji,
zamontuj go na statywie lub postaw na płaskiej i stabilnej powierzchni.
Aby wybrać położenie punktu celowniczego:
z Wykadruj obiekt znajdujący się w żądanej odległości (rysunek 6).
Wybierz obiekt znajdujący się w takiej samej odległości od aparatu, co fotografowany obiekt, a następnie wykadruj go pośrodku monitora lub wizjera.
Jeśli korzystasz z obiektywu zmiennoogniskowego,
zalecamy ustawienie obiektywu na ogniskową, która będzie używana podczas fotografowania. Zwróć
uwagę, że możesz nie być w stanie ustawić punktu
celowniczego w zadowalający sposób, jeśli obiekt
znajduje się za blisko. Zalecamy wybieranie fotografowanych obiektów lub obiektów znajdujących się
w odległości co najmniej 10 m (wszystkie dane liczbowe są przybliżone).
• przerobienia, zamazania, nieczytelności lub usunięcia numeru modelu lub numeru
seryjnego na produkcie.
• uszkodzeń wynikających z napraw lub regulacji przeprowadzonych przez
nieuprawnione organizacje serwisowe lub osoby.
• wad w dowolnym systemie, w który produkt jest wbudowany lub w połączeniu
z którym jest użytkowany.
4. Niniejsza gwarancja serwisowa nie ma wpływu na ustawowe prawa konsumenta
wynikające z obowiązującego właściwego prawa krajowego ani na prawa
konsumenta w stosunku do sprzedawcy wynikające z zawartej umowy sprzedaży/
zakupu.
Uwaga: lista wszystkich autoryzowanych serwisów firmy Nikon znajduje się
w Internecie pod następującym adresem
http://www.europe-nikon.com/service/
x Ustaw punkt celowniczy na obiekt (rysunek 7).
Patrząc z miejsca bezpośrednio za celownikiem,
obracaj pokrętłami regulacji punktu celowniczego,
aby ustawić punkt celowniczy na obiekt na ekranie
celownika. Odpowiednio dostosuj kolor lub jasność
punktu celowniczego, jeśli uznasz, że jest on trudno
widoczny na tle.
Robienie zdjęć (rysunek 8)
Skieruj aparat tak, aby ustawić punkt celowniczy na
fotografowany obiekt. Fotografowany obiekt zostanie
również wyświetlony na monitorze aparatu lub w jego
wizjerze.
Środki ostrożności dotyczące użytkowania
• Składaj celownik na czas przechowywania lub
transportu.
• Pewne modele aparatów lub obiektywów mogą zasłaniać celownik.
• Części punktu celowniczego mogą nie być wyświetlane przy górnej lewej i górnej prawej krawędzi ekranu.
• Punkt celowniczy może wydawać się zdublowany. To
zjawisko można czasami zniwelować, wybierając fotografowany obiekt znajdujący się dalej.
• Jeśli produkt się zamoczy, natychmiast wytrzyj go czystą i suchą ściereczką do czyszczenia aparatów.
• Nie dotykaj ekranu palcami. Kłaczki i pył można usuwać
gruszką, a odciski palców, tłuste plamy i inne zabrudzenia lub kropelki wody można usuwać miękką i czystą
bawełnianą ściereczką lub ściereczką do czyszczenia
obiektywów, lekko zwilżoną niewielką ilością etanolu
lub środka do czyszczenia obiektywów, dostępnego
w sprzedaży. Równomiernie oczyść cały ekran, uważając, aby nie pozostawić rozmazanych smug.
Dane techniczne
Punkt celowniczy
Użytkownicy mogą wybierać między
trzema typami punktu celowniczego,
dwoma kolorami punktu celowniczego
(zielony lub czerwony) i pięcioma
poziomami jasności
Zgodne baterie 1
Baterie litowe 3 V CR2032 (DL2032/5004L)
Czas pracy baterii
Około 170 godzin, jeśli bateria jest nowa 2
Wymiary
• Celownik rozłożony: około 48 × 67 × 85 mm
(szer. × wys. × gł.) • Celownik złożony: około 48 × 43,5 × 76,5 mm
Ciężar
Około 83 g wraz z baterią
Dołączone akcesoria Miękki futerał
1 Dołączona bateria jest przeznaczona wyłącznie do użytku
próbnego.
2 Różni się w zależności od warunków otoczenia, warunków
eksploatacji i warunków przechowywania.
Wprowadzanie ulepszeń do tego produktu może powodować zmiany danych technicznych i wyglądu zewnętrznego bez uprzedzenia.
Warunki gwarancji
Państwa urządzenie firmy Nikon jest objęte gwarancją na wszelkie wady produkcyjne,
obowiązującą przez jeden rok od daty pierwszego zakupu. Jeśli w tym okresie
obowiązywania gwarancji produkt okaże się wadliwy w wyniku wady materiałowej
lub wady wykonania, pracownicy naszej sieci autoryzowanych serwisów na terenie
sprzedaży Nikon Europe B.V. przeprowadzą naprawę produktu na warunkach
podanych poniżej, bez obciążania właściciela kosztami robocizny ani części. Firma
Nikon zastrzega sobie prawo (według własnego uznania) do wymiany lub naprawy
produktu.
1. Niniejsza gwarancja obowiązuje jedynie na podstawie przedłożenia wraz
z produktem wypełnionej karty gwarancyjnej oraz oryginału faktury lub rachunku
zawierającego datę zakupu, typ produktu oraz nazwę sprzedawcy.
Firma Nikon zastrzega sobie prawo do odmowy przeprowadzenia bezpłatnej
obsługi gwarancyjnej, jeśli przedłożenie wyżej wspomnianych dokumentów jest
niemożliwe lub informacje w nich zawarte są niekompletne lub nieczytelne.
2. Niniejsza gwarancja nie obejmuje:
• niezbędnej konserwacji oraz naprawy lub wymiany części w wyniku normalnego
zużycia.
• modyfikacji wykonanych w celu stosowania produktu do celów innych niż jego
normalne przeznaczenie opisane w instrukcjach obsługi bez uprzedniej pisemnej
zgody firmy Nikon.
• kosztów transportu oraz wszelkiego ryzyka dotyczącego transportu w odniesieniu
bezpośrednio lub pośrednio do gwarancji produktów.
• żadnych uszkodzeń wynikających z modyfikacji lub regulacji produktu, jakie mogły
zostać wykonane bez uprzedniej pisemnej zgody firmy Nikon w celu zapewnienia
zgodności z lokalnymi lub krajowymi normami technicznymi obowiązującymi
w dowolnym innym kraju niż kraje, dla których produkt został wyjściowo
zaprojektowany i/lub wyprodukowany.
3. Gwarancja nie ma zastosowania w przypadku:
• uszkodzeń spowodowanych przez błędne użytkowanie, w tym, w szczególności,
niestosowanie produktu zgodnie z jego normalnym przeznaczeniem lub zgodnie
z instrukcjami dla użytkownika w zakresie właściwego użytkowania i odpowiedniej
konserwacji, a także instalację lub użytkowanie produktu niezgodnie z normami
bezpieczeństwa obowiązującymi w kraju użytkowania.
• uszkodzeń spowodowanych przez wypadki, w tym, w szczególności, błyskawice,
wodę, ogień, błędne użytkowanie lub zaniedbanie.
© 2018 Nikon Corporation
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising