Nikon | D5300 | Nikon D5300 Išsamus naudojimo vadovas (nesutrumpinta instrukcija)

Nikon D5300 Išsamus naudojimo vadovas (nesutrumpinta instrukcija)
SKAITMENINIS FOTOAPARATAS
Išsamus naudojimo vadovas
Lt
Dėkojame, kad įsigijote Nikon vieno objektyvo atspindimąjį (SLR) skaitmeninį fotoaparatą.
Būtinai atidžiai perskaitykite visas instrukcijas, kad galėtumėte pasinaudoti visomis
fotoaparato teikiamomis galimybėmis ir laikykite jas tokioje vietoje, kad su jomis galėtų
susipažinti visi, kas naudosis šiuo gaminiu.
Kur rasti reikiamos informacijos
Reikalingos informacijos rasite čia:
i
Turinys ........................................... 0
i
i
Klaidų pranešimai......................... 0 256
i
Trikčių šalinimas ........................... 0
251
i
Rodyklė.......................................... 0 283
Ženklai ir žymėjimai
Kad reikiamos informacijos paieška būtų paprasta, naudojami tokie ženklai ir žymėjimai:
D
Šia piktograma žymimi įspėjimai – informacija, kurią reikia perskaityti prieš naudojant,
kad išvengtumėte fotoaparato sugadinimo.
A
Šia piktograma žymimos pastabos – informacija, kurią reikia perskaityti prieš
naudojant fotoaparatą.
0
Šia piktograma žymimos nuorodos į kitus šio vadovo puslapius.
Meniu elementai, parinktys ir pranešimai, rodomi fotoaparato ekrane, vaizduojami pusjuodžiu šriftu.
Fotoaparato nustatymai
Rengiant šiame vadove pateiktus paaiškinimus, daroma prielaida, kad naudojami numatytieji nustatymai.
Žinynas
Norėdami rasti informacijos apie meniu elementus ir kitas temas, naudokite fotoaparate esamą žinyno
funkciją. Žr. p. 8, kur pateikiama išsamios informacijos.
A Jūsų saugumui
Prieš pradėdami naudotis fotoaparatu, perskaitykite saugos instrukcijas, pateiktas skyriuje „Jūsų
saugumui“ (0 viii–xiv).
Turinys
Jūsų saugumui .......................................................................................................................................... viii
Pastabos ........................................................................................................................................................ xi
Buvimo vietos duomenys....................................................................................................................... xv
Belaidis ryšys .............................................................................................................................................. xvi
Įžanga
1
Susipažinimas su fotoaparatu ................................................................................................................ 1
Fotoaparato korpusas................................................................................................................................. 1
Režimo pasirinkimo ratukas ..................................................................................................................... 3
Vaizdo ieškiklis............................................................................................................................................... 4
Ekranas ............................................................................................................................................................. 5
Informacinis ekranas ................................................................................................................................... 6
Fotoaparato meniu: apžvalga................................................................................................................. 8
Pirmieji žingsniai........................................................................................................................................11
„Nukreipk ir spausk“ tipo režimai (i ir j)
19
Nuotraukų komponavimas vaizdo ieškiklyje ..................................................................................20
Nuotraukų peržiūra ...................................................................................................................................22
Nepageidaujamų nuotraukų trynimas ...............................................................................................22
Nuotraukų komponavimas ekrane .....................................................................................................24
Nuotraukų peržiūra ...................................................................................................................................26
Nepageidaujamų nuotraukų trynimas ...............................................................................................26
Filmavimas...................................................................................................................................................27
Filmų peržiūra..............................................................................................................................................28
Nepageidaujamų filmų trynimas..........................................................................................................29
Nustatymų pritaikymas objektui arba situacijai (scenos režimas)
30
Režimo pasirinkimo ratukas ...................................................................................................................31
k Portrait (portretas) ...........................................................................................................................31
l Landscape (kraštovaizdis).............................................................................................................31
p Child (vaikas)......................................................................................................................................31
m Sports (sportas) .................................................................................................................................32
n Close up (fotografavimas stambiu planu)...............................................................................32
Kitos scenos..................................................................................................................................................33
o Night Portrait (naktinis portretas) ..............................................................................................33
r Night Landscape (naktinis kraštovaizdis)................................................................................33
s Party/Indoor (vakarėlis/patalpoje).............................................................................................34
t Beach/Snow (paplūdimys/sniegas) ...........................................................................................34
u Sunset (saulėlydis) ...........................................................................................................................34
v Dusk/Dawn (sutemos/aušra) .......................................................................................................35
i
w Pet Portrait (gyvūno augintinio portretas)............................................................................. 35
x Candlelight (žvakių šviesa)............................................................................................................. 35
y Blossom (žydėjimas) ....................................................................................................................... 36
z Autumn Colors (rudens spalvos) ................................................................................................ 36
0 Food (maistas).................................................................................................................................... 36
Specialieji efektai
37
% Night Vision (naktinis matymas) ................................................................................................ 37
g Color Sketch (spalvotas eskizas) ................................................................................................ 38
' Toy Camera Effect (žaislinio fotoaparato efektas)................................................................ 38
( Miniature Effect (miniatiūros efektas)...................................................................................... 38
3 Selective Color (atrankinė spalva) ............................................................................................. 39
1 Silhouette (siluetas) ........................................................................................................................ 39
2 High Key (šviesūs tonai) ................................................................................................................ 39
3 Low Key (tamsūs tonai) ................................................................................................................. 40
) HDR Painting (HDR paveikslas) ................................................................................................... 40
Tiesioginės peržiūros metu pasiekiamos parinktys....................................................................... 41
Apie fotografavimą išsamiau
45
Atleidimo režimo pasirinkimas ............................................................................................................ 45
Nepertraukiamas fotografavimas (serijos režimas) ...................................................................... 46
Tylus užrakto atleidimas......................................................................................................................... 48
Automatinio laikmačio režimas........................................................................................................... 49
Fokusavimas (fotografavimas pro vaizdo ieškiklį) ........................................................................ 51
Fotoaparato fokusavimo būdo pasirinkimas: fokusavimo režimas ......................................... 51
Fokusavimo taško pasirinkimo būdo nurodymas: AF sričių režimas ...................................... 53
Fokusavimo taško parinkimas............................................................................................................... 55
Židinio fiksavimas ...................................................................................................................................... 55
Rankinis fokusavimas ............................................................................................................................... 57
Vaizdo kokybė ir dydis ............................................................................................................................ 59
Vaizdo kokybė............................................................................................................................................. 59
Vaizdo dydis................................................................................................................................................. 61
Integruotos blykstės naudojimas........................................................................................................ 62
Automatinio atidarymo režimai ........................................................................................................... 62
Rankiniai atidarymo režimai .................................................................................................................. 64
ISO jautrumas............................................................................................................................................. 67
Fotografavimas intervalų laikmačiu................................................................................................... 68
Fotografavimas naudojant nuotolinį valdymą .............................................................................. 70
Papildomo nuotolinio valdymo įtaiso ML-L3 naudojimas.......................................................... 70
Numatytųjų nustatymų atkūrimas ..................................................................................................... 72
ii
Buvimo vietos duomenys.......................................................................................................................74
Buvimo vietos duomenų įdėjimas į nuotraukas ir filmus ............................................................74
Sekimo žurnalai...........................................................................................................................................76
Žurnalų trynimas ........................................................................................................................................78
GPS parinktys...............................................................................................................................................79
P, S, A ir M režimai
82
Užrakto greitis ir diafragma ...................................................................................................................82
Režimas P (programuojamas automatinis).......................................................................................84
Režimas S (automatinis užrakto pirmumas).....................................................................................85
Režimas A (automatinis diafragmos pirmumas).............................................................................86
Režimas M (rankinis) .................................................................................................................................87
Ilgalaikės ekspozicijos (tik M režimas).................................................................................................88
Ekspozicija....................................................................................................................................................90
Matavimas.....................................................................................................................................................90
Automatinės ekspozicijos fiksavimas..................................................................................................91
Ekspozicijos kompensavimas.................................................................................................................92
Blykstės kompensavimas.........................................................................................................................93
Detalių išsaugojimas ryškiai apšviestose srityse ir šešėliuose...................................................94
Aktyvusis D-Lighting.................................................................................................................................94
Platus dinaminis diapazonas (HDR).....................................................................................................96
Daugkartinė ekspozicija..........................................................................................................................98
Baltos spalvos balansas........................................................................................................................ 101
Baltos spalvos balanso tikslinimas .................................................................................................... 103
Iš anksto nustatytas rankinis ............................................................................................................... 104
Serija ........................................................................................................................................................... 108
Picture Control režimai ........................................................................................................................ 111
Picture Control režimo pasirinkimas ................................................................................................ 111
Picture Control režimų modifikavimas............................................................................................ 112
Pasirinktinių Picture Control režimų kūrimas................................................................................ 115
Pasirinktinių Picture Control režimų bendrinimas ...................................................................... 117
Tiesioginė peržiūra
118
Nuotraukų komponavimas ekrane .................................................................................................. 118
Fokusavimas tiesioginės peržiūros metu ....................................................................................... 119
Tiesioginės peržiūros ekranas............................................................................................................. 122
Filmavimas ir filmų peržiūra
126
Filmavimas................................................................................................................................................ 126
Filmo nustatymai..................................................................................................................................... 128
Filmų peržiūra.......................................................................................................................................... 130
iii
Filmų montavimas..................................................................................................................................131
Filmų apkarpymas ...................................................................................................................................131
Pasirinktų kadrų įrašymas .....................................................................................................................134
Atkūrimas ir trynimas
135
Viso kadro atkūrimas .............................................................................................................................135
Informacija apie nuotrauką ..................................................................................................................136
Miniatiūrų atkūrimas .............................................................................................................................140
Kalendoriaus atkūrimas ........................................................................................................................141
Žvilgsnis iš arčiau: didinimas atkuriant ...........................................................................................142
Nuotraukų apsauga nuo ištrynimo ..................................................................................................143
Nuotraukų vertinimas ...........................................................................................................................144
Atskirų nuotraukų vertinimas..............................................................................................................144
Kelių nuotraukų vertinimas..................................................................................................................145
Nuotraukų trynimas...............................................................................................................................146
Viso kadro, miniatiūrų, ir kalendoriaus atkūrimas........................................................................146
Atkūrimo meniu .......................................................................................................................................147
Skaidrių peržiūros ...................................................................................................................................149
Skaidrių peržiūros parinktys.................................................................................................................150
Jungtys
151
ViewNX 2 diegimas ................................................................................................................................151
ViewNX 2 naudojimas ...........................................................................................................................153
Nuotraukų kopijavimas į kompiuterį ................................................................................................153
Nuotraukų peržiūra .................................................................................................................................154
Nuotraukų spausdinimas.....................................................................................................................156
Spausdintuvo prijungimas ...................................................................................................................156
Nuotraukų spausdinimas po vieną....................................................................................................157
Kelių nuotraukų spausdinimas............................................................................................................159
DPOF spausdinimo tvarkos sukūrimas: spausdinimo nustatymas ........................................162
Nuotraukų peržiūra televizoriaus ekrane.......................................................................................164
Standartinės raiškos prietaisai.............................................................................................................164
Didelės raiškos įrenginiai ......................................................................................................................165
Wi-Fi
167
Kaip išnaudoti Wi-Fi ...............................................................................................................................167
Prieiga prie fotoaparato .......................................................................................................................168
WPS (tik Android).....................................................................................................................................169
PIN kodo įvedimas (tik Android).........................................................................................................170
SSID (Android ir iOS) ...............................................................................................................................171
iv
Nuotraukų pasirinkimas nusiuntimui ............................................................................................. 173
Atskirų nuotraukų pasirinkimas nusiuntimui................................................................................ 173
Kelių nuotraukų pasirinkimas nusiuntimui.................................................................................... 174
Fotoaparato meniu
175
D Atkūrimo meniu: vaizdų valdymas ..................................................................................................... 175
Playback Folder (atkūrimo aplankas).......................................................................................... 175
Playback Display Options (atkūrimo rodymo parinktys) ..................................................... 176
Image Review (vaizdo peržiūra).................................................................................................... 176
Rotate Tall (pasukti vertikaliai) ...................................................................................................... 176
C Fotografavimo meniu: fotografavimo parinktys ............................................................................... 177
Reset Shooting Menu (atstatyti fotografavimo meniu) ....................................................... 177
Storage Folder (laikymo aplankas)............................................................................................... 178
NEF (RAW) Recording (NEF (RAW) įrašymas)............................................................................ 178
Auto Distortion Control (automatinė iškraipymų kontrolė)............................................... 179
Color Space (spalvų erdvė) ............................................................................................................. 179
Long Exposure NR (ilgos ekspozicijos triukšmo mažinimas).............................................. 179
High ISO NR (didelio ISO jautrumo triukšmo mažinimas) ................................................... 180
ISO Sensitivity Settings (ISO jautrumo nustatymai)............................................................... 180
Optical VR (optinis virpesių mažinimas) .................................................................................... 181
A Pasirinktiniai nustatymai: fotoaparato nustatymų tikslinimas............................................................ 182
Reset Custom Settings (atstatyti pasirinktinius nustatymus)............................................. 183
a: Autofocus (automatinis fokusavimas)......................................................................................... 184
a1: AF-C Priority Selection (AF-C pirmumo pasirinkimas) ................................................... 184
a2: Number of Focus Points (fokusavimo taškų skaičius) .................................................... 184
a3: Built-in AF-assist Illuminator (integruotas AF pagalbinis apšvietimas) ................... 185
a4: Rangefinder (tolimatis).............................................................................................................. 185
b: Exposure (ekspozicija) ...................................................................................................................... 186
b1: EV Steps for Exposure Cntrl (ekspozicijos valdymo EV žingsneliai).......................... 186
c: Timers/AE Lock (laikmačiai/AE fiksavimas) ................................................................................ 186
c1: Shutter-Release Button AE-L (AE-L užrakto atleidimo mygtukas) ............................. 186
c2: Auto off Timers (automatinio išjungimo laikmačiai) ...................................................... 186
c3: Self-Timer (automatinis laikmatis)......................................................................................... 187
c4: Remote on Duration (ML-L3) (nuotolinio valdymo trukmė, ML-L3) ......................... 187
d: Shooting/Display (fotografavimas/rodymas)........................................................................... 187
d1: Beep (garsinis signalas)............................................................................................................. 187
d2: Viewfinder Grid Display (vaizdo ieškiklio tinklelio rodinys)......................................... 188
d3: ISO Display (ISO rodinys).......................................................................................................... 188
d4: File Number Sequence (failų numerių seka) ..................................................................... 188
d5: Exposure Delay Mode (ekspozicijos delsos režimas) ..................................................... 189
d6: Print Date (datos įterpimas) .................................................................................................... 190
e: Bracketing/Flash (serija/blykstė) ................................................................................................... 192
e1: Flash Cntrl for Built-in Flash (integruotos blykstės valdymas).................................... 192
e2: Auto Bracketing Set (automatinė serija nustatyta)......................................................... 192
v
f: Controls (valdikliai) ..............................................................................................................................193
f1: Assign Fn Button (priskirti Fn mygtuką) ...............................................................................193
f2: Assign AE-L/AF-L Button (priskirti AE-L/AF-L mygtuką)..................................................194
f3: Reverse Dial Rotation (sukeisti ratuko sukimosi kryptis) ................................................194
f4: Slot Empty Release Lock (tuščio lizdo atleidimo fiksatorius) ........................................194
f5: Reverse Indicators (sukeisti indikatorius).............................................................................194
B Sąrankos meniu: fotoaparato sąranka....................................................................................................195
Format Memory Card (formatuoti atminties kortelę)............................................................196
Monitor Brightness (ekrano šviesumas) .....................................................................................196
Info Display Format (informacijos vaizdavimo formatas) ....................................................197
Auto Info Display (automatinis informacijos rodymas) ........................................................199
Image Dust Off Ref Photo (vaizdo dulkių šalinimo atskaitos nuotrauka).......................199
Flicker Reduction (mirgėjimo mažinimas).................................................................................200
Time Zone and Date (laiko juosta ir data)..................................................................................201
Language (kalba) ................................................................................................................................201
Auto Image Rotation (automatinis vaizdo sukimas)..............................................................202
Image Comment (vaizdo komentaras) .......................................................................................202
Video Mode (vaizdo režimas) .........................................................................................................202
Remote Control (nuotolinis valdymas) .......................................................................................203
Eye-Fi Upload (Eye-Fi perkėlimas) ................................................................................................204
Conformity Marking (atitikties žyma)..........................................................................................204
Firmware Version (integruotos programinės įrangos versija)............................................204
N Retušavimo meniu: retušuotų kopijų kūrimas......................................................................................205
Retušuotų kopijų kūrimas.....................................................................................................................206
D-Lighting .............................................................................................................................................207
Red-Eye Correction (raudonų akių efekto koregavimas) .....................................................207
Trim (apkarpyti) ...................................................................................................................................208
Monochrome (vienspalvis)..............................................................................................................208
Filter Effects (filtrų efektai)...............................................................................................................209
Color Balance (spalvos balansas) ..................................................................................................210
Image Overlay (vaizdo perdengimas) .........................................................................................211
NEF (RAW) Processing (NEF (RAW) apdorojimas)....................................................................213
Resize (keisti dydį) ..............................................................................................................................214
Quick Retouch (greitasis retušavimas)........................................................................................215
Straighten (tiesinti).............................................................................................................................215
Distortion Control (iškraipymo valdymas).................................................................................215
Fisheye (180 laipsnių matymo kampo objektyvas) ................................................................216
Color Outline (spalvos kontūras)...................................................................................................216
Color Sketch (spalvotas eskizas)....................................................................................................216
Perspective Control (perspektyvos valdymas).........................................................................217
Miniature Effect (miniatiūros efektas) .........................................................................................218
Selective Color (atrankinė spalva).................................................................................................219
Side-by-side Comparison (greta esančių palyginimas) ........................................................221
m Recent Settings (paskutiniai nustatymai)/O My Menu (mano meniu) ..........................222
Meniu pasirinkimas .................................................................................................................................222
m Recent Settings (paskutiniai nustatymai) ..................................................................................222
O My Menu (mano meniu)...................................................................................................................223
vi
Techninės pastabos
226
Suderinami objektyvai ......................................................................................................................... 226
Suderinami objektyvai su procesoriais............................................................................................ 226
Derantys objektyvai be procesoriaus............................................................................................... 228
Papildomos blykstės (Speedlight).................................................................................................... 232
Su kūrybingo apšvietimo sistema (CLS) derančios blykstės .................................................... 232
Kiti priedai................................................................................................................................................. 236
Patvirtintos atminties kortelės............................................................................................................ 238
Kintamosios srovės jungties ir kintamosios srovės adapterio prijungimas ....................... 239
Fotoaparato priežiūra........................................................................................................................... 240
Saugojimas ................................................................................................................................................ 240
Valymas....................................................................................................................................................... 240
Vaizdo jutiklio valymas.......................................................................................................................... 241
Fotoaparato ir akumuliatoriaus priežiūra: perspėjimai ............................................................ 245
Fotoaparato priežiūra ............................................................................................................................ 245
Akumuliatoriaus priežiūra.................................................................................................................... 246
Galimi nustatymai.................................................................................................................................. 248
Trikčių šalinimas...................................................................................................................................... 251
Akumuliatorius/ekranas........................................................................................................................ 251
Fotografavimas (visi režimai) .............................................................................................................. 251
Fotografavimas (P, S, A, M) ................................................................................................................. 253
Atkūrimas ................................................................................................................................................... 253
Buvimo vietos duomenys..................................................................................................................... 255
Wi-Fi (belaidžiai tinklai) ......................................................................................................................... 255
Įvairūs .......................................................................................................................................................... 255
Klaidų pranešimai................................................................................................................................... 256
Specifikacijos ........................................................................................................................................... 259
Rinkiniai su objektyvais........................................................................................................................ 266
AF-P DX NIKKOR 18–55 mm f/3,5–5,6 G VR ir AF-P DX NIKKOR 18–55 mm
f/3,5–5,6 G............................................................................................................................................. 266
AF-S DX NIKKOR 18–55 mm f/3,5–5,6 G VR II ................................................................................ 271
AF-S DX NIKKOR 18–140 mm f/3,5–5,6 G ED VR .......................................................................... 275
Atminties kortelių talpa ....................................................................................................................... 281
Akumuliatoriaus naudojimo laikas .................................................................................................. 282
Rodyklė ...................................................................................................................................................... 283
vii
Jūsų saugumui
Kad jūsų „Nikon“ gaminys nesugestų ir nesusižeistumėte jūs bei aplinkiniai, prieš naudodami šią įrangą, iki
galo perskaitykite toliau pateiktus saugos įspėjimus. Laikykite šias saugos instrukcijas visiems gaminio
naudotojams prieinamoje vietoje.
Galimos pasekmės dėl šiame skirsnyje pateiktų atsargumo priemonių nepaisymo nurodomos šiuo
simboliu.
piktograma žymimi įspėjimai. Kad išvengtumėte galimo susižeidimo, perskaitykite visus
A Šia
įspėjimus, prieš naudodami šį „Nikon“ gaminį.
❚❚ ĮSPĖJIMAI
A Neleiskite saulei patekti į kadrą
Neleiskite saulei patekti į kadrą, jei
fotografuojate apšviestame fone esančius
objektus. Į fotoaparatą nukreipti saulės
spinduliai gali sukelti gaisrą, jeigu saulė yra
kadre ar arti jo.
A Nežiūrėkite į saulę pro vaizdo ieškiklį
Žiūrėdami pro vaizdo ieškiklį į saulę ar kitą
stiprų šviesos šaltinį, galite visam laikui
pažeisti regėjimą.
A Vaizdo ieškiklio dioptrijas reguliuojančio valdiklio
naudojimas
Jei naudojate vaizdo ieškiklio dioptrijas
reguliuojantį valdiklį, pridėję akį prie vaizdo
ieškiklio, būkite atsargūs, kad
nepataikytumėte sau pirštu į akį.
A Įvykus gedimui, nedelsdami išjunkite
Jei pastebėtumėte iš įrenginio ar kintamosios
srovės adapterio (galima įsigyti atskirai)
kylančius dūmus ar sklindantį neįprastą kvapą,
tuoj pat atsargiai, kad neapsidegintumėte,
išjunkite kintamosios srovės adapterį ir
ištraukite akumuliatorių. Toliau naudojant tokį
įrenginį galima susižeisti. Išimkite
akumuliatorių ir nuneškite įrenginį į „Nikon“
įgaliotąjį aptarnavimo centrą.
A Nenaudokite ten, kur yra degių dujų
Nenaudokite elektroninės įrangos ten, kur yra
degių dujų, nes tai gali sukelti sprogimą ar
gaisrą.
viii
A Laikykite vaikams nepasiekiamoje vietoje
Jei nebus laikomasi šios atsargumo
priemonės, galima susižaloti. Be to, atminkite,
kad vaikas gali užspringti mažomis dalimis. Jei
vaikas prarytų bet kurią šio prietaiso dalį,
nedelsdami kreipkitės į gydytoją.
A Neardykite
Liesdami įrenginio vidines dalis, galite
susižaloti. Sugedusį gaminį taisyti gali tik
kvalifikuotas technikas. Įrenginiui nukritus ir
sudužus ar pan., išimkite akumuliatorių ir
(arba) kintamosios srovės adapterį ir
pristatykite gaminį į „Nikon“ įgaliotąjį
aptarnavimo centrą apžiūrai.
A Nekabinkite dirželio kūdikiui ar vaikui ant kaklo
Užkabinę fotoaparato dirželį kūdikiui ar vaikui
ant kaklo, galite jį pasmaugti.
A Kai prietaisas įjungtas ar naudojamas, nepalaikykite
ilgalaikio kontakto su fotoaparatu, akumuliatoriumi ar
įkrovikliu
Prietaiso dalys gali labai įkaisti. Jei paliksite
prietaisą ilgą laiką kontaktuoti su oda, galite
patirti žemos temperatūros nudegimų.
A Nepalikite gaminio vietose, kuriose būna itin aukšta
temperatūra, pvz., uždarytame automobilyje ar
tiesioginiuose saulės spinduliuose
Jei nesilaikysite šios atsargumo priemonės,
gaminys gali sugesti arba galite sukelti gaisrą.
A Nenukreipkite blykstės į motorinės transporto
priemonės vairuotoją
Jei nebus laikomasi šios atsargumo
priemonės, gali įvykti nelaimingas atsitikimas.
A Būkite atsargūs naudodami blykstę
• Jei fotoaparatą su blykste laikysite arti odos
ar kitų kūno vietų, gali atsirasti nudegimų.
• Naudodami blykstę netoli akių, galite sukelti
laikinų regėjimo sutrikimų. Blykstės
negalima naudoti arčiau nei vieno metro
atstumu nuo asmens akių. Ypač atsargiems
reikia būti fotografuojant kūdikius.
A Nelieskite skystųjų kristalų
Jei monitorius sudužtų, būkite atsargūs, kad
nesusižalotumėte stiklo šukėmis, ir saugokitės,
jog iš monitoriaus ant odos, į akis ar burną
nepatektų skystųjų kristalų.
• Nemeskite akumuliatoriaus į ugnį, saugokite
nuo karščio.
• Nemerkite į vandenį ir nešlapinkite.
• Gabendami akumuliatorių, uždėkite
kontaktų dangtelį. Negabenkite ir
nelaikykite akumuliatoriaus su metaliniais
objektais (grandinėlėmis ar plaukų
smeigtukais).
• Visiškai iškrauti akumuliatoriai gali ištekėti.
Siekdami apsaugoti gaminį, išimkite
akumuliatorių, jei jis visiškai išsikrovęs.
• Kai akumuliatorius nenaudojamas, uždėkite
kontaktų dangtelį ir laikykite vėsioje, sausoje
vietoje.
• Akumuliatorius gali būti įkaitęs iš karto po
naudojimo arba jei prietaisui ilgą laiką tiekta
energija iš akumuliatoriaus. Prieš išimdami
akumuliatorių, išjunkite fotoaparatą ir
palaukite, kol akumuliatorius atvės.
• Nedelsdami nutraukite naudojimą, jei
pastebite akumuliatoriaus pokyčių (spalvos
praradimą ar deformaciją).
A Neneškite trikojo su prijungtu objektyvu arba
fotoaparatu
Kitaip galite netyčia už ko nors užkliūti arba į
ką nors atsitrenkti ir susižaloti.
A Dirbdami su akumuliatoriais, laikykitės reikiamų
atsargumo priemonių
Netinkamai naudojami akumuliatoriai gali
išleisti skysčio, perkaisti, sprogti ar užsidegti.
Dirbdami su šio gaminio akumuliatoriais,
vadovaukitės šiomis atsargumo priemonėmis:
• Naudokite tik šiai įrangai tinkamus
akumuliatorius.
• Nesujunkite kontaktų tiesiogiai ir neardykite
akumuliatoriaus.
• Saugokite akumuliatorių arba fotoaparatą, į
kurį šis įdėtas, nuo stipraus fizinio poveikio.
• Prieš keisdami akumuliatorių, įsitikinkite, kad
įrenginys išjungtas. Jei naudojate
kintamosios srovės adapterį, įsitikinkite, kad
jis išjungtas.
• Nedėkite akumuliatoriaus apatine puse į
viršų ar galine dalimi į priekį.
ix
A Naudodami įkroviklį imkitės reikiamų atsargumo
priemonių
• Laikykite sausai. Galimas gaisras arba
elektros smūgis, jeigu nepaisoma saugumo
priemonių.
• Nesujunkite įkroviklio išvadų trumpuoju
jungimu. Jei nepaisysite šio įspėjimo,
įkroviklis gali perkaisti ir sugesti.
• Dulkes nuo metalinių kištuko dalių arba
netoli jų valykite sausu skudurėliu. Kitu
atveju tolimesnis naudojimas gali sukelti
gaisrą.
• Perkūnijos metu nesiartinkite prie įkroviklio.
Jei nepaisysite šio įspėjimo, galite patirti
elektros smūgį.
• Nelieskite kištuko ar kroviklio drėgnomis
rankomis. Galimas elektros smūgis, jeigu
nepaisoma saugumo priemonių.
• Nenaudokite su kelioniniais konverteriais ar
suderintuvais, skirtais srovės stiprumui
pakeisti, arba su inverteriais, keičiančiais
nuolatinę srovę kintamąja. Nesilaikant šio
įspėjimo gaminys gali būti sugadintas,
perkaisti arba užsidegti.
A Naudokite tinkamus kabelius
Jungdami kabelius į įvesties ir išvesties
kištukus, naudokite tik „Nikon“ pateiktus ar
parduotus kabelius. Taip užtikrinsite gaminio
nustatymų laikymąsi.
x
A Kompaktiniai diskai
Kompaktinių diskų su programine įranga ar
instrukcijomis negalima leisti garso grotuvais.
Leisdami kompaktinius diskus garso grotuvu,
galite prarasti klausą arba pažeisti įrangą.
A Laikykitės avialinijų ir ligoninių personalo nurodymų
Prieš lipdami į lėktuvą, išimkite Eye-Fi korteles,
išjunkite Wi-Fi ryšį ir pasirinkite parametro
Location data (buvimo vietos duomenys) >
Record location data (registruoti buvimo
vietos duomenis) vertę Off (išjungta).
Lėktuvui kylant/leidžiantis arba kai to prašo
avialinijų arba ligoninės personalo darbuotojai
išjunkite prietaisą. Įrenginio skleidžiamos
radijo bangos gali trikdyti orlaivio navigacijos
sistemų arba ligoninės medicininės įrangos
veiklą.
Pastabos
• Jokia prie šio gaminio pridedamų instrukcijų
dalis negali būti atkuriama, perduodama,
perrašoma, saugoma paieškos sistemoje ar
verčiama į kurią nors kalbą bet kokiomis
priemonėmis be išankstinio raštiško „Nikon“
leidimo.
• Nikon pasilieka teisę bet kada ir be išankstinio
įspėjimo keisti šiuose vadovuose aprašytos
aparatinės ir programinės įrangos išvaizdą bei
specifikacijas.
• „Nikon“ neprisiima atsakomybės už šio gaminio
padarytą žalą.
• Nors stengtasi šiose instrukcijose pateikti tikslią
ir išsamią informaciją, būtume dėkingi, jei
vietiniam „Nikon“ atstovui (adresas pateikiamas
atskirai) nurodytumėte aptiktas klaidas ar
trūkstamą informaciją.
xi
Pranešimai klientams Europoje
DĖMESIO
JEI BUS NAUDOJAMAS NETINKAMO TIPO AKUMULIATORIUS, GALI ĮVYKTI SPROGIMAS.
AKUMULIATORIUS IŠMESKITE TAIP, KAIP NURODYTA INSTRUKCIJOJE.
xii
Šis ženklas reiškia, kad elektros ir
elektroninė įranga turi būti surenkama
atskirai.
Šis simbolis ant akumuliatoriaus
nurodo, kad akumuliatoriai turi būti
surenkami atskirai.
Tai taikoma tik vartotojams Europos
šalyse:
• Šis gaminys skirtas atskirai surinkti
tinkamame surinkimo punkte. Nemeskite su
buitinėmis atliekomis.
• Atskirai surenkant ir perdirbant, taupomi
gamtiniai ištekliai ir padedama išvengti
neigiamų pasekmių žmonių sveikatai bei
aplinkai, kurios galimos netinkamai utilizuojant
įrangą.
• Daugiau informacijos galite gauti iš pardavėjo ar
vietinių kompetentingų specialistų, atsakingų už
atliekų tvarkymą.
Tai taikoma tik vartotojams Europos
šalyse:
• Visi akumuliatoriai, nepriklausomai nuo to, ar jie
pažymėti šiuo simboliu, ar ne, skirti atskirai
surinkti tinkamame surinkimo punkte.
Nemeskite su buitinėmis atliekomis.
• Daugiau informacijos galite gauti iš pardavėjo ar
vietinių kompetentingų specialistų, atsakingų už
atliekų tvarkymą.
Įspėjimas dėl kopijavimo ir atkūrimo draudimo
Įsidėmėkite, kad medžiagos, nukopijuotos skaitmeniniu būdu arba atkurtos skaitytuvu, skaitmeniniu
fotoaparatu ar kitu įtaisu, turėjimas gali būti baudžiamas įstatymu.
• Elementai, įstatymų draudžiami kopijuoti ir atkurti
Nekopijuokite ir neatkurkite popierinių pinigų,
monetų, vertybinių popierių, valstybinių ar
vietinės valdžios obligacijų, net jei šios kopijos ar
reprodukcijos yra spausdinti „pavyzdžiai“.
Banknotų, monetų ar vertybinių popierių,
naudojamų užsienio šalyse, kopijavimas ir
atkūrimas yra draudžiamas.
Vyriausybės išleistų nepanaudotų pašto ženklų
ar atvirukų kopijavimas ir atkūrimas yra
draudžiamas, nebent gautas išankstinis
vyriausybės leidimas.
Vyriausybės išleistų antspaudų ir įstatymu
nustatytų sertifikuotų dokumentų kopijavimas ir
atkūrimas yra draudžiamas.
• Perspėjimai dėl kai kurių kopijų ir reprodukcijų
Vyriausybė perspėja dėl privačių įmonių išleistų
vertybinių popierių (akcijų, sąskaitų, čekių,
dovanų kuponų ir t. t.), leidimų ar bilietų
kopijavimo ir atkūrimo, išskyrus tuos atvejus, kai
įmonė pateikia minimalų būtiną kopijų skaičių
verslo poreikiams. Taip pat nekopijuokite ir
neatkurkite valstybės išleistų pasų, valstybinių
įstaigų ar privačių grupių išduotų leidimų,
tapatybės kortelių ir bilietų, leidimų ar pietų
kuponų.
• Laikykitės įspėjimų dėl autorių teisių apsaugos
Autorių teisių saugomų darbų (knygų, muzikos,
paveikslų, drožinių, spausdintos medžiagos,
žemėlapių, piešinių, filmų ir nuotraukų)
kopijavimo ir atkūrimo tvarką nustato
nacionalinė ir tarptautinė autorių darbų teisė.
Nenaudokite šio gaminio neteisėtoms kopijoms
daryti ar autorių teisėms pažeisti.
Laikmenų duomenims saugoti šalinimas
Atkreipkite dėmesį į tai, kad, ištrynus vaizdus arba suformatavus atminties korteles ar kitas laikmenas,
vaizdo duomenys ištrinami nevisiškai. Kartais ištrintus failus iš išmestos laikmenos galima atgaminti su
laisvai parduodama programine įranga, todėl galima piktybiškai pasinaudoti asmeniniais vaizdo
duomenimis. Tokių duomenų apsaugos užtikrinimu turi pasirūpinti pats vartotojas.
Prieš išmesdami laikmeną ar perduodami ją kitam asmeniui, sąrankos meniu pasirinkite parametro
Location data (buvimo vietos duomenys) > Record location data (registruoti buvimo vietos
duomenis) vertę Off (išjungta) (0 74), ištrinkite visus duomenis su komercine trynimo programine
įranga arba suformatuokite įrenginį ir tada vėl pripildykite jį vaizdų, kuriuose nėra asmeninio pobūdžio
informacijos (pvz., tuščio dangaus nuotraukų). Įsitikinkite, kad taip pat pakeitėte visas nuotraukas,
pasirinktas iš anksto nustatytam rankiniam valdymui (0 104). Kad ištrintumėte atminties kortelėje
esančius sekimo žurnalo duomenis, pasirinkite Location data (buvimo vietos duomenys) > Log list
(žurnalų sąrašas) ir ištrinkite visus žurnalus, kaip aprašyta p. 78. Wi-Fi numatytąsias nustatymų vertes
galima atstatyti sąrankos meniu pasirenkant Wi-Fi > Network settings (tinklo nustatymai) > Reset
network settings (atstatyti tinklo nustatymus). Fiziškai naikindami laikmenas, saugokitės, kad
nesusižalotumėte.
AVC Patent Portfolio License
ŠIAM GAMINIUI SUTEIKTA AVC PATENT PORTFOLIO LICENSE IR JIS SKIRTAS NAUDOTI ASMENINIAIS IR NEKOMERCINIAIS TIKSLAIS:
(i) KODUOTI VAIZDO ĮRAŠĄ PAGAL AVC STANDARTĄ („AVC VAIZDO ĮRAŠAS“) IR (ARBA) (ii) DEKODUOTI AVC VAIZDO ĮRAŠĄ,
UŽKODUOTĄ VARTOTOJO, UŽSIIMANČIO ASMENINE IR NEKOMERCINE VEIKLA, IR (ARBA) GAUTĄ IŠ VAIZDO ĮRAŠŲ TIEKĖJO,
TURINČIO LICENCIJĄ TIEKTI AVC VAIZDO ĮRAŠUS. LICENCIJA NAUDOTI GAMINĮ KITAIP NESUTEIKIAMA IR NENUMANOMA.
PAPILDOMOS INFORMACIJOS GALIMA GAUTI IŠ MPEG LA, L.L.C. ŽR. http://www.mpegla.com
xiii
Naudokite tik originalius „Nikon“ elektroninius priedus
„Nikon“ fotoaparatai sukurti pagal aukščiausius standartus, juose yra sudėtinga elektroninė grandinė. Tik
„Nikon“ prekės ženklą turintys elektroniniai priedai (pavyzdžiui, įkrovikliai, akumuliatoriai, kintamosios
srovės adapteriai ir blykstės priedai), „Nikon“ patvirtinti naudoti išskirtinai su „Nikon“ skaitmeniniais
fotoaparatais, yra sukonstruoti ir patikrinti pagal šios elektroninės schemos veikimo ir saugos reikalavimus.
Naudodami ne „Nikon“ elektroninius priedus galite sugadinti fotoaparatą. Tokiu atveju
„Nikon“ garantija nebus taikoma. Naudojant trečiųjų šalių įkraunamus ličio jonų
akumuliatorius be dešinėje pusėje pavaizduoto holografinio „Nikon“ antspaudo, galimi
įprasto fotoaparato veikimo trikdžiai, akumuliatorius gali perkaisti, užsiliepsnoti, trūkti arba
ištekėti.
Daugiau informacijos apie „Nikon“ originalius priedus gausite iš vietinio įgaliotojo „Nikon“ gaminių
pardavėjo.
D
Naudokite tik originalius „Nikon“ priedus
Tik originalūs „Nikon“ priedai, „Nikon“ specialiai patvirtinti naudoti su jūsų „Nikon“ skaitmeniniu
fotoaparatu, yra sukurti ir patikrinti taip, kad atitiktų jo eksploatacinius ir saugos reikalavimus.
NAUDODAMI NE „NIKON“ PRIEDUS, GALITE SUGADINTI FOTOAPARATĄ. TOKIU ATVEJU „NIKON“ GARANTIJA NEBUS TAIKOMA.
A
Prieš darant svarbias nuotraukas
Prieš fotografuodami svarbius įvykius (pvz., vestuves, ar imdami fotoaparatą į kelionę), atlikite
bandomąjį fotografavimą, kad įsitikintumėte, ar fotoaparatas veikia kaip įprasta. „Nikon“ negali būti
atsakinga už žalą ar nuostolius, atsiradusius dėl netinkamo prietaiso veikimo.
A
Mokymasis visą gyvenimą
„Nikon“, vykdydama programą „Mokymasis visą gyvenimą“, skirtą prietaisams nuolat prižiūrėti ir
klientams mokyti, nuolat atnaujina ir pateikia informaciją šiose interneto svetainėse:
• Vartotojams JAV: http://www.nikonusa.com/
• Vartotojams Europoje ir Afrikoje: http://www.europe-nikon.com/support/
• Vartotojams Azijoje, Okeanijoje ir Artimuosiuose Rytuose: http://www.nikon-asia.com/
Apsilankykite šiose svetainėse, jei norite gauti naujausią informaciją, patarimus, atsakymus į dažnai
užduodamus klausimus (DUK) ir bendruosius patarimus apie skaitmeninį vaizdo apdorojimą ir
fotografavimą. Papildomos informacijos galite gauti iš „Nikon“ atstovo arti jūsų gyvenamosios vietos.
Ryšių informacijos ieškokite šiuo URL adresu: http://imaging.nikon.com/
xiv
Buvimo vietos duomenys
Sekimo žurnalai: parinkus parametro Location data (buvimo vietos duomenys) > Record location data
(registruoti buvimo vietos duomenis) vertę On (įjungta) (0 74), į daromas nuotraukas įrašomi buvimo
vietos duomenys. Be to, sąrankos meniu parinkus parametro Location data (buvimo vietos duomenys)
> Create log (kurti žurnalą) > Log location data (registruoti buvimo vietos duomenis) vertę Start
(pradėti) (0 76), fotoaparatas registruos buvimo vietos duomenis, net jei bus išjungtas. Įrenginio
skleidžiamos radijo bangos gali neigiamai paveikti medicininės įrangos ir orlaivių navigacijos sistemų
veiklą. Tose vietose, kur naudotis palydovinės navigacijos įrenginiais draudžiama arba jų naudojimas
ribojamas, pvz., ligoninėse ar lėktuvuose, būtinai nustatykite parametro Record location data
(registruoti buvimo vietos duomenis) vertę Off (išjungta) ir išjunkite fotoaparatą.
Buvimo vietos duomenų bendrinimas: atminkite, kad iš buvimo vietos duomenų, įrašytų į sekimo žurnalus arba į
vaizdus, galima atsekti adresus ir kitą asmeninę informaciją. Būkite atsargūs bendrindami vaizdus bei
sekimo žurnalus arba skelbdami juos internete ar kitose vietose, kur juos gali peržiūrėti pašaliniai asmenys.
Žr. skirsnį „Laikmenų duomenims saugoti šalinimas“ (0 xiii), kur rasite informacijos apie tai, kaip ištrinti
buvimo vietos duomenis prieš utilizuojant fotoaparatą arba atminties korteles.
Navigacija: vietos, aukščio virš jūros lygio ir kiti įrenginio pateikiami buvimo vietos duomenys yra apytiksliai
ir nėra skirti naudoti tyrimų ar navigacijos tikslais. Naudodami gaminį aktyviam laisvalaikiui, pvz., lipdami
į kalnus ar keliaudami pėsčiomis, būtinai su savimi pasiimkite atitinkamus žemėlapius ar kitus navigacinius
įrenginius.
Naudojimo apribojimai: buvimo vietos duomenų funkcija gali neveikti kaip tikėtasi kai kuriose šalyse arba
regionuose, įskaitant (nuo 2013 m. lapkričio mėn.) Kiniją ir Kinijos pasienį. Kai kurios šalys (įskaitant Kiniją)
draudžia neturint autorizacijos naudotis palydovinės navigacijos sistemomis ir kitais buvimo vietos
duomenų įrenginiais: prieš keliaudami pasitarkite su savo kelionių agentūra arba šalies, į kurią vykstate,
ambasada ar turizmo informacijos centru. Jei naudotis draudžiama, pasirinkite parametro Record
location data (registruoti buvimo vietos duomenis) vertę Off (išjungta).
xv
Belaidis ryšys
Šiam gaminiui, kuriame naudojama JAV sukurta šifravimo programinė įranga, taikomi JAV Eksporto
administracijos reglamentai. Jo negalima eksportuoti ar reeksportuoti į jokią šalį, kuriai taikomas JAV
prekių embargas. Embargas šiuo metu taikomas šioms šalims: Kubai, Iranui, Šiaurės Korėjai, Sudanui ir
Sirijai.
xvi
Pranešimai klientams Europoje
Čia Nikon deklaruoja, kad D5300 atitinka esminius direktyvos 1999/5/EB reikalavimus ir kitas
aktualias nuostatas. Atitikties deklaraciją rasite
http://imaging.nikon.com/support/pdf/DoC_D5300.pdf
Saugumas
Nors vienas iš šio gaminio pranašumų yra tai, kad jis leidžia kitiems lengvai prisijungti ir be laidų keistis
duomenimis bet kurioje vietoje (veikimo nuotoliu), neįjungus apsaugos galimos šios problemos:
• Duomenų vagystė: nusikaltėliai gali perimti belaidžiu būdu siunčiamus duomenis ir pavogti naudotojo
ID, slaptažodžius bei kitą asmeninę informaciją.
• Neleistina prieiga: pašaliniai asmenys gali gauti prieigą prie tinklo ir keistis duomenis arba vykdyti kitą
kenkėjišką veiklą. Atminkite, kad dėl belaidžių tinklų struktūros atitinkamos specializuotos atakos gali
suteikti neleistiną prieigą net ir įjungus apsaugą.
xvii
xviii
Įžanga
Susipažinimas su fotoaparatu
Skirkite kelias minutes susipažinti su fotoaparato valdymo elementais ir ekrane rodoma
informacija. Gali būti naudinga pasižymėti šį skirsnį ir grįžti prie jo skaitant likusią vadovo dalį.
Fotoaparato korpusas
3 2 1
13
24
4
5
6
7
8
11
25
14
15
4
16
9
17
10
18
19
20
12
22
23
1 Režimo pasirinkimo ratukas ......... 3
2 Tiesioginės peržiūros jungiklis
Tiesioginė peržiūra..........24, 118
Filmas .................................27, 126
3 R (informacijos) mygtukas
................................................ 6, 123
4 Fotoaparato dirželio ąselės.........11
5 Mygtukas E/N
Ekspozicijos kompensavimas....92
Diafragmos nustatymas..........87
Blykstės kompensavimas........93
6 Užrakto atleidimo mygtukas .......21
7 Maitinimo jungiklis ......................... 2
8 Filmavimo mygtukas...........28, 126
9 Nuotolinio valdymo įtaiso ML-L3
infraraudonųjų spindulių
imtuvas (priekinis).....................70
10 AF pagalbinio apšvietimo lemputė
..............................................52, 185
Automatinio laikmačio lemputė
.......................................................49
Raudonų akių efekto mažinimo
lemputė................................. 63, 65
11 Korpuso dangtelis
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
Procesoriaus kontaktai
Integruota blykstė ........................ 62
Garsiakalbis .......................................2
Židinio plokštumos žymė (E)
....................................................... 58
Mygtukas M/ Y
Blykstės režimas .................62, 64
Blykstės kompensavimas....... 93
Jungties dangtelis
Mygtukas Fn
Mygtuko Fn naudojimas....... 193
Tvirtinimo žymė ............................ 13
Objektyvo atleidimo mygtukas
....................................................... 18
Mygtukas s/E/# ........................ 45
Nepertraukiamas
fotografavimas...................... 46
Automatinis laikmatis............. 49
Nuotolinis valdymas................ 70
Veidrodis....................................... 243
26
27
28
29
30
21
23 Objektyvo stovas.................... 13, 58
24 Kontaktinės jungties dangtelis
25 Kontaktinė jungtis (papildomoms
blykstėms).................................232
26 Stereomikrofonas .......................128
27 Išorinio mikrofono jungtis ........129
28 USB bei garso ir vaizdo jungtis
Jungimas prie kompiuterio
.................................................153
Jungimas prie spausdintuvo
.................................................156
Jungimas prie televizoriaus
.................................................164
29 Priedų prijungimo lizdas...........237
30 HDMI minilizdas .........................165
Įžanga
1
1
7
8 9
10
2
11
12
3
4
13
14
15
16
5
17
21
20
18
19
6
1 Vaizdo ieškiklio okuliaras
............................................ 4, 16, 50
2 Guminis okuliaro apsodas .......... 50
3 Mygtukas G
Meniu....................................8, 175
Numatytųjų nustatymų
atkūrimas ............................... 72
4 Nuotolinio valdymo įtaiso ML-L3
infraraudonųjų spindulių
imtuvas (galinis)........................ 70
5 Ekranas
Nustatymų peržiūra....................6
Tiesioginė peržiūra ......... 24, 118
Viso kadro atkūrimas ..... 22, 135
6 Trikojo lizdas
7 Dioptrijų reguliavimo valdiklis
....................................................... 16
8 Mygtukas P
Nustatymų keitimas
informaciniame ekrane......... 7
Nuotraukų vertinimas,
nuotraukų retušavimas, filmų
montavimas ir nuotraukų
pasirinkimas nusiųsti į
išmanųjį įrenginį.................135
Numatytųjų nustatymų
atkūrimas................................ 72
9 Mygtukas A/L
Mygtuko A (L) naudojimas
......................................... 56, 194
Nuotraukų apsauga nuo
ištrynimo...............................143
10 Komandų ratukas
11 Mygtukas K
Atkūrimas.......................... 22, 135
12 Atminties kortelės lizdo dangtelis
................................................ 12, 17
13 J (patvirtinimo) mygtukas ......... 9
22
14 Kryptinis valdiklis ............................ 9
15 Mygtukas O
Nuotraukų trynimas atkūrimo
metu................................22, 146
16 Atminties kortelės prieigos
lemputė...............................21, 118
17 Papildomos kintamosios srovės
jungties dangtelis................... 239
18 Akumuliatoriaus skyriaus
dangtelio fiksatorius .......... 12, 17
19 Akumuliatoriaus skyriaus
dangtelis .............................. 12, 17
20 Mygtukas W/Q
Miniatiūros .............................. 140
Atitolinimas atkuriant........... 142
Žinynas.......................................... 8
21 Mygtukas X
Priartinimas atkuriant........... 142
22 Akumuliatoriaus fiksatorius
................................................ 12, 17
D
Garsiakalbis
Nelaikykite garsiakalbio arti magnetinių prietaisų. Jeigu nepaisysite šios atsargumo priemonės, gali būti
paveikti magnetiniais prietaisais įrašomi duomenys.
A
Maitinimo jungiklis
Sukite maitinimo jungiklį, kaip parodyta, kad
įjungtumėte fotoaparatą.
2
Įžanga
Sukite maitinimo jungiklį, kaip parodyta, kad
išjungtumėte fotoaparatą.
Režimo pasirinkimo ratukas
Fotoaparate yra galimybė rinktis iš tokių fotografavimo režimų:
P, S, A ir M režimai
Pasirinkite šiuos režimus, norėdami visiškai
valdyti fotoaparato nustatymus.
• P—Programuojamas automatinis (0 84)
• S—Automatinis užrakto pirmumas (0 85)
• A—Automatinis diafragmos pirmumas (0 86)
• M—Rankinis (0 87)
Specialiųjų efektų režimai
Fotografuodami naudokitės specialiaisiais
efektais.
• % Night vision (naktinis matymas) (0 37)
• g Color sketch (spalvotas eskizas) (0 38, 41)
• ' Toy camera effect (žaislinio fotoaparato efektas)
(0 38, 42)
• ( Miniature effect (miniatiūros efektas) (0 38, 42)
• 3 Selective color (atrankinė spalva) (0 39, 43)
• 1 Silhouette (siluetas) (0 39)
• 2 High key (šviesūs tonai) (0 39)
• 3 Low key (tamsūs tonai) (0 40)
• ) HDR painting (HDR paveikslas) (0 40)
Automatiniai režimai
Parinkite šiuos režimus paprastam
fotografavimui: tiesiog nukreipkite fotoaparatą
ir fotografuokite.
• i Auto (automatinis) (0 19)
• j Auto (flash off) (automatinis, blykstė išjungta)
(0 19)
Scenos režimai
Fotoaparatas automatiškai optimizuoja nustatymus pagal režimo pasirinkimo ratuku nurodytą sceną.
Nurodykite išranką pagal fotografuojamą sceną.
• k Portrait (portretas) (0 31)
• m Sports (sportas) (0 32)
• l Landscape (kraštovaizdis) (0 31)
• n Close up (fotografavimas stambiu planu) (0 32)
• p Child (vaikas) (0 31)
• h Kitos scenos (0 33)
Įžanga
3
Vaizdo ieškiklis
1
2
3
4
5
6
1 Komponavimo tinklelis (rodomas,
kai nustatoma pasirinktinio
nustatymo d2 vertė On
(įjungta)) ................................ 188
2 Fokusavimo taškai........................ 55
3 AF srities rėmeliai ...................16, 20
4 Senkančio akumuliatoriaus
įspėjimas ..................................... 17
5 Vienspalvio režimo indikacija
(rodoma režimu %, kai
parenkamas Picture Control
režimas Monochrome
(vienspalvis) arba režimu
Monochrome (vienspalvis)
grindžiamas Picture Control
režimas).............................. 37, 111
6 Neįdėtos atminties kortelės
indikacija..................................... 12
7 Židinio daviklis ........................21, 57
8 Automatinės ekspozicijos (AE)
fiksavimo indikacija.................. 91
9 Užrakto greitis ............................... 83
78
9
10
16
10 Diafragma (f skaičius)................... 83
11 Specialiųjų efektų režimo
indikacija ..................................... 37
12 Serijos indikacija..........................108
13 Likusių ekspozicijų skaičius ....... 15
Likusių ekspozicijų skaičius iki
atminties buferio užpildymo
....................................................... 47
Baltos spalvos balanso įrašymo
indikacija ...................................104
Ekspozicijos kompensavimo vertė
....................................................... 92
Blykstės kompensavimo vertė
....................................................... 93
ISO jautrumas ....................... 67, 188
Fiksavimo režimo indikacija
14 „k“ (atsiranda, jeigu atmintyje
vietos lieka daugiau nei 1000
ekspozicijų)................................. 15
11 12
17
18
19
13 14 15
20
15 Blykstės parengties daviklis........23
16 Lanksčios programos daviklis ....84
17 Ekspozicijos rodiklis ......................87
Ekspozicijos kompensavimo
rodinys .........................................92
Elektroninis tolimatis................. 185
18 Blykstės kompensavimo indikacija
.......................................................93
19 Ekspozicijos kompensavimo
indikacija......................................92
20 Automatinio ISO jautrumo daviklis
.................................................... 180
21 Įspėjamasis daviklis ................... 256
Pastaba: ekranas su visomis įjungtomis indikacijomis vaizduojamas iliustravimo tikslais.
D
Vaizdo ieškiklis
Vaizdo ieškiklio ekrano reakcijos trukmė ir ryškumas kinta priklausomai nuo temperatūros.
4
Įžanga
21
Ekranas
Ekraną galima pakreipti ir pasukti kaip parodyta toliau.
180°
90°
180°
Įprastas naudojimas
Priglauskite ekraną prie fotoaparato atsukę į save. Ši
padėtis rekomenduojama fotografuojant įprastai.
Fotografavimas iš apačios
Komponuokite tiesioginės peržiūros kadrus laikydami
fotoaparatą arti žemės.
Fotografavimas iš viršaus
Komponuokite tiesioginės peržiūros kadrus laikydami
fotoaparatą virš galvos.
Savęs fotografavimas
Naudokite fotografuoti save tiesioginės peržiūros
režimu. Ekrane rodomas veidrodinis galutinės
nuotraukos vaizdo atspindys.
D
Ekrano naudojimas
Ekraną reikia sukti švelniai, iki nurodytų ribų. Nenaudokite jėgos. Jei nesilaikysite šių atsargumo
priemonių, rizikuojate pažeisti jungtį tarp ekrano ir fotoaparato korpuso. Kad apsaugotumėte ekraną,
kai fotoaparatas nenaudojamas, priglauskite jį prie fotoaparato korpuso nusukę ekraną nuo savęs.
Įžanga
5
Informacinis ekranas
Nustatymų peržiūra: kad peržiūrėtumėte informacijos ekraną, spustelėkite
mygtuką R.
Mygtukas R
1
8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
2
19
3
4
5
6
7
20
21
22
24
1 Fotografavimo režimas
i automatinis/
j automatinis (blykstė
išjungta).................................. 19
Scenos režimai.......................... 30
Specialiųjų efektų režimas ....... 37
P, S, A ir M režimai ..................... 82
2 Diafragma (f skaičius) .................. 83
Diafragmos rodinys...................... 83
3 Užrakto greitis ............................... 83
Užrakto greičio rodinys ............... 83
4 Serijos indikacija ......................... 108
5 Automatinės ekspozicijos (AE)
fiksavimo indikacija.................. 91
6 Automatinės srities AF indikacija
....................................................... 53
3D sekimo indikacija.................... 53
Fokusavimo taškas ....................... 55
7 Atleidimo režimas ........................ 45
8 Eye-Fi ryšio indikacija ................ 204
9 Wi-Fi ryšio indikacija .................. 172
10 Sekimo žurnalo indikacija........... 77
23
11 Palydovų signalo indikacija........ 75
12 Ekspozicijos delsos režimas......189
13 Daugkartinės ekspozicijos
indikacija ...................................100
14 Datos įterpimo indikacija..........190
15 Virpesių mažinimo indikacija
.............................................. 18, 181
16 Blykstės valdymo indikacija .....192
Blykstės kompensavimo indikacija
papildomoms blykstėms.......235
17 Garsinio signalo daviklis............187
18 Akumuliatoriaus daviklis............. 17
19 ISO jautrumas ................................ 67
ISO jautrumo rodinys .......... 67, 181
Automatinio ISO jautrumo daviklis
.....................................................180
20 ADL serijos kiekis.........................109
21 Likusių ekspozicijų skaičius.........15
Baltos spalvos balanso įrašymo
indikacija................................... 104
Fiksavimo režimo indikacija
22 „k“ (atsiranda, jeigu atmintyje
vietos lieka daugiau nei 1000
ekspozicijų) .................................15
23 Ekspozicijos rodiklis ......................87
Ekspozicijos kompensavimo
indikacija......................................92
Kadrų serijų eigos indikatorius
.................................................... 110
24 Žinyno piktograma .................... 256
Pastaba: ekranas su visomis įjungtomis indikacijomis vaizduojamas iliustravimo tikslais.
6
Įžanga
Nustatymų keitimas: kad pakeistumėte nustatymus ekrano apačioje,
spustelėkite mygtuką P, tada kryptiniu valdikliu pažymėkite punktus ir
spustelėkite J, kad peržiūrėtumėte pažymėto elemento parinktis.
Mygtukas P
1
14
Vaizdo kokybė................................59
Vaizdo dydis ...................................61
Automatinė serija....................... 109
HDR (platus dinaminis
diapazonas).................................96
5 Aktyvusis D-Lighting ....................94
1
2
3
4
6
7
8
9
10
11
2
3
4
5
6
7
13
12
11
10
9
8
Baltos spalvos balansas............. 101
ISO jautrumas ................................ 67
Ekspozicijos kompensavimas .... 92
Blykstės kompensavimas............ 93
Blykstės režimas......................63, 65
Matavimas...................................... 90
12 AF sričių režimas................... 53, 120
13 Fokusavimo režimas............ 51, 119
14 Picture Control.............................111
A
Ekrano išjungimas
Kad iš ekrano išvalytumėte fotografavimo informaciją, spustelėkite mygtuką R arba iki pusės
paspauskite užrakto atleidimo mygtuką. Jei apie 8 sekundes neatliekama jokių veiksmų, ekranas
automatiškai išsijungia (informacijos apie tai, kaip nurodyti, kiek ilgai ekranas lieka įjungtas, rasite Auto
off timers (automatinio išjungimo laikmačiai), p. 186).
Įžanga
7
Fotoaparato meniu: apžvalga
Daugelį fotografavimo, atkūrimo ir sąrankos funkcijų
galima rasti fotoaparato meniu. Jei norite matyti
meniu, paspauskite mygtuką G.
Mygtukas G
Kortelės
Rinkitės iš toliau pateikiamų meniu:
• D: atkūrimas (0 175)
• C: fotografavimas (0 177)
• A: pasirinktiniai nustatymai (0 182)
• B: sąranka (0 195)
•
•
N: retušavimas (0 205)
m/O: Recent settings (pastarieji nustatymai) arba
My Menu (mano meniu) (numatytoji parinktis –
Recent settings (pastarieji nustatymai);
0 222)
Esamą kiekvienos parinkties nustatymą rodo piktograma.
Meniu parinktys
Parinktys tuo metu naudojamame meniu.
d
Šiuo metu pažymėtos parinkties arba meniu aprašymą galima
parodyti spustelint mygtuką W (Q). Paspauskite 1 arba 3, jei
norite slinkti ekranu. Spustelėkite W (Q) dar kartą, kad
grįžtumėte į meniu.
Mygtukas W (Q)
8
Įžanga
❚❚ Fotoaparato meniu naudojimas
Fotoaparato meniu naršyti naudojamas kryptinis valdiklis ir mygtukas J.
Žymiklį perkelia aukštyn
Mygtukas J: parenka pažymėtą elementą
Atšaukia ir grįžta į ankstesnį meniu
Parenka pažymėtą elementą arba
pereina į papildomą meniu
Žymiklį perkelia žemyn
Norėdami naršyti meniu, vykdykite toliau pateikiamus veiksmus.
1
Parodykite meniu.
Jei norite matyti meniu, spauskite mygtuką G.
Mygtukas G
2
Pažymėkite tuo metu rodomo meniu
piktogramą.
Jei norite pažymėti tuo metu rodomo meniu
piktogramą, spauskite 4.
3
Pasirinkite meniu.
Spauskite 1 arba 3, jei pageidaujate pasirinkti
norimą meniu.
Įžanga
9
4
Nustatykite žymiklį pasirinktame meniu.
Jei norite nustatyti žymiklį pasirinktame meniu,
spauskite 2.
5
Pažymėkite meniu elementą.
Jei norite pažymėti kurį nors meniu elementą,
spauskite 1 arba 3.
6
Parodykite parinktis.
Kad būtų pateiktos pasirinkto meniu elemento
parinktys, spauskite 2.
7
Pažymėkite parinktį.
Jei norite pažymėti parinktį, spauskite 1 arba 3.
8
Pasirinkite pažymėtą elementą.
Spauskite J, jei norite pasirinkti pažymėtąjį elementą.
Jei norite išeiti nepasirinkę, spustelėkite mygtuką G.
Įsidėmėkite:
• Meniu elementų, kurie rodomi pilki, tuo metu pasirinkti negalima.
• Spaudžiant 2, iš esmės pasiekiamas tas pats rezultatas, kaip ir spaudžiant J, tačiau tam
tikrais atvejais pasirinkimas gali būti atliktas tik spaudžiant J.
• Norėdami grįžti į fotografavimo režimą, užrakto atleidimo mygtuką nuspauskite iki pusės
(0 21).
10
Įžanga
Pirmieji žingsniai
Prieš įdėdami arba išimdami akumuliatorių ar atminties korteles, visada išjunkite fotoaparatą.
1
Pritvirtinkite dirželį.
Pritvirtinkite dirželį, kaip parodyta iliustracijoje. Tą patį atlikite ir su antra kilpele.
2
Įkraukite akumuliatorių.
Jei komplekte yra kištuko adapteris, pakelkite kištuką ir prijunkite kištuko adapterį (kaip
parodyta toliau kairiau). Užtikrinkite, kad kištukas būtų įkištas iki galo. Įkiškite
akumuliatorių ir prijunkite įkroviklį. Išsekęs akumuliatorius visiškai įkraunamas per
maždaug valandą ir 50 min.
Akumuliatoriaus įkrovimas
Įkrovimas baigtas
D
Įkrovimo metu
Įkrovimo metu nejudinkite įkroviklio ir nelieskite akumuliatoriaus. Jei nepaisysite šios atsargumo
priemonės, labai retais atvejais įkroviklis gali rodyti, kad įkrovimas baigtas, nors akumuliatorius įkrautas
tik iš dalies. Norėdami vėl pradėti įkrovimą, akumuliatorių išimkite ir vėl įdėkite.
Įžanga
11
3
Įdėkite akumuliatorių ir atminties kortelę.
Įdėkite akumuliatorių parodyta kryptimi. Akumuliatoriumi nuspauskite oranžinį
akumuliatoriaus fiksatorių į vieną pusę. Iki galo įkišus akumuliatorių, fiksatorius jį
tinkamai užfiksuoja.
Akumuliatoriaus fiksatorius
16GB
Įstumkite atminties kortelę, kad ji užsifiksuotų.
Apsauga nuo įrašymo
SD atminties kortelėse įdiegta apsauga nuo įrašymo, kad netyčia
nebūtų prarasti duomenys. Kai šis jungiklis nustatytas į padėtį „lock“
(užrakinti), atminties kortelės negalima formatuoti, nuotraukų
negalima ištrinti ar įrašyti (jei bandysite atleisti užraktą, pasigirs
garsinis signalas). Norėdami atblokuoti atminties kortelę,
nustumkite jungiklį į padėtį „write“ (įrašyti).
D
B
16G
A
Apsauga nuo įrašymo
Atminties kortelės
• Atminties kortelės po naudojimo gali būti karštos. Prieš į fotoaparatą įdėdami ar išimdami atminties
korteles, imkitės būtinų atsargumo priemonių.
• Prieš įdėdami ar išimdami atminties kortelę, išjunkite fotoaparatą. Negalima išimti atminties kortelės
iš fotoaparato, jo išjungti, išimti ar atjungti maitinimo šaltinio formatuojant kortelę, įrašant, trinant ar
kopijuojant duomenis į kompiuterį. Nesilaikant šių atsargumo priemonių, galima prarasti duomenis
arba sugadinti fotoaparatą ar kortelę.
• Nelieskite kortelės kontaktų pirštais ar metaliniais daiktais.
• Nelankstykite ir nemėtykite kortelių, saugokite jas nuo stiprių smūgių.
• Nespauskite kortelės korpuso. Jei nesilaikysite šių atsargumo priemonių, galite sugadinti kortelę.
• Saugokite kortelę nuo vandens, karščio, didelės drėgmės ir tiesioginių saulės spindulių.
• Neformatuokite atminties kortelių kompiuteriu.
12
Įžanga
4
Pritvirtinkite objektyvą.
Būkite atsargūs, kad nuimant objektyvą arba korpuso dangtelį į fotoaparatą nepatektų
dulkių.
Nuimkite fotoaparato
korpuso dangtelį
Nuimkite galinį
objektyvo dangtelį
Tvirtinimo žymė (fotoaparato)
Sulygiuokite tvirtinimo žymes
Tvirtinimo žymė (objektyvo)
Sukite objektyvą (kaip parodyta), kol jis spragtelės ir užsifiksuos.
Prieš fotografuodami būtinai nuimkite objektyvo dangtelį.
Įžanga
13
5
Atidarykite ekraną.
Atidarykite ekraną, kaip parodyta iliustracijoje. Nenaudokite jėgos.
6
Įjunkite fotoaparatą.
Atsivers kalbos parinkimo dialogo langas.
A
Objektyvai su įtraukiamo objektyvo cilindro mygtukais
Prieš pradėdami naudotis fotoaparatu, atrakinkite ir
ištęskite priartinimo žiedą. Laikydami nuspaustą
įtraukiamo objektyvo cilindro mygtuką (q), sukite
priartinimo žiedą, kaip parodyta (w).
Įtraukiamo objektyvo
cilindro mygtukas
Kai objektyvas įtrauktas, fotografuoti neleidžiama.
Jei fotoaparatas įjungiamas su įtrauktu objektyvu ir
pasirodo klaidos pranešimas, sukite priartinimo
žiedą, kol pranešimas nebebus rodomas.
14
Įžanga
7
Pasirinkite kalbą ir nustatykite fotoaparato
laikrodį.
Kryptiniu valdikliu bei mygtuku J parinkite kalbą
ir nustatykite fotoaparato laikrodį.
Žymiklį perkelia aukštyn
Mygtukas J:
parenka pažymėtą
elementą
Parenka pažymėtą
elementą arba
pereina į papildomą
meniu
Žymiklį perkelia žemyn
q
w
Pasirinkite kalbą
r
Pasirinkite laiko juostą
Pasirinkite datos
formatą
t
Nurodykite vasaros laiko
parinktį
8
e
Nustatykite laiką ir datą
(atminkite, kad
fotoaparatas naudoja
24 val. laiko formatą)
Patikrinkite akumuliatoriaus įkrovos lygį ir likusių ekspozicijų skaičių.
Paspauskite mygtuką R ir patikrinkite akumuliatoriaus įkrovos
lygį bei likusių ekspozicijų skaičių. Likusių ekspozicijų skaičius
pateikiamas taip: vertės virš 1000 rodomos tūkstančiais,
indikuojamais raide „k“.
Mygtukas R
Akumuliatorius įkrovos
lygis (0 17)
Likusių ekspozicijų
skaičius
Įžanga
15
9
Sufokusuokite vaizdo ieškiklį.
Nuėmę objektyvo dangtelį, sukite dioptrijų
reguliavimo valdiklį, kol AF srities rėmeliai bus ryškūs.
Sukdami valdiklį, pridėję akį prie vaizdo ieškiklio,
būkite atsargūs, kad nepataikytumėte sau pirštais ar
nagais į akį.
AF srities rėmeliai
Vaizdo ieškiklis nesufokusuotas
Vaizdo ieškiklis sufokusuotas
D
Akumuliatoriaus įkrovimas
Perskaitykite ir vadovaukitės įspėjimais ir perspėjimais, pateiktais šio vadovo puslapiuose viii–x ir 245–247.
Įkraukite akumuliatorių patalpoje, aplinkos temperatūrai esant 5–35 °C. Nenaudokite akumuliatoriaus,
jei aplinkos temperatūra nesiekia 0 °C arba viršija 40 °C: jei nesilaikysite šios atsargumo priemonės,
rizikuojate apgadinti akumuliatorių arba suprastinti jo savybes. Akumuliatoriaus temperatūrai esant
intervale 0–15 °C arba 45–60 °C, gali sumažėti jo talpa ir pailgėti įkrovimo laikas. Akumuliatorius
neįsikraus, jei jo temperatūra nesieks 0 °C arba viršys 60 °C. Jei įkrovimo metu ima greitai mirksėti
lemputė CHARGE (maždaug aštuonis kartus per sekundę), patikrinkite, ar temperatūra patenka į reikiamą
intervalą, tada atjunkite įkroviklį, išimkite akumuliatorių ir vėl jį įdėkite. Jei problema nepašalinama,
nedelsdami nutraukite akumuliatoriaus bei įkroviklio eksploataciją ir nugabenkite juos į parduotuvę
arba Nikon įgaliotajam techninės priežiūros atstovui.
Naudokite tik tam įkrovikliui tinkančius akumuliatorius. Kai nenaudojate, atjunkite.
16
Įžanga
A
Akumuliatoriaus įkrovos lygis
Akumuliatoriaus įkrovos lygis vaizduojamas informaciniame ekrane (jei
akumuliatorius senka, įspėjimas papildomai parodomas ir vaizdo ieškiklyje).
Jei, spustelėjus mygtuką R, informacinis ekranas nepasirodo, vadinasi
išseko akumuliatorius ir jį reikia įkrauti.
Informacinis ekranas
L
K
H
Vaizdo ieškiklis
Aprašymas
—
Akumuliatorius visiškai įkrautas.
—
Akumuliatorius iš dalies išsekęs.
Akumuliatorius beveik išseko. Paruoškite visiškai įkrautą
atsarginį akumuliatorių arba paruoškite akumuliatorių
d
įkrauti.
H
d
(mirksi)
(mirksi)
Akumuliatorius išsekęs. Įkraukite akumuliatorių.
A
Akumuliatoriaus išėmimas
Kad galėtumėte išimti akumuliatorių, išjunkite fotoaparatą ir atidarykite
akumuliatoriaus skyriaus dangtelį. Paspauskite akumuliatoriaus fiksatorių
rodyklės parodyta kryptimi, kad jį atleistumėte, tuomet akumuliatorių
ištraukite.
A
Atminties kortelių formatavimas
Jei tai pirmasis kartas, kai fotoaparate naudojate atminties kortelę arba jei ji
buvo suformatuota kitu prietaisu, sąrankos meniu pasirinkite punktą
Format memory card (formatuoti atminties kortelę) ir suformatuokite
kortelę, vadovaudamiesi ekrane pateikiamais nurodymais (0 196).
Atkreipkite dėmesį, kad formatuojant negrąžinamai ištrinami visi kortelėje
buvę duomenys. Prieš pradėdami formatuoti, patikrinkite, ar visos
nuotraukos ar duomenys, kuriuos norite išsaugoti, yra nukopijuoti į
kompiuterį.
Atminties kortelių išėmimas
Įsitikinę, kad atminties kortelės prieigos lemputė nedega, išjunkite
fotoaparatą, atidarykite atminties kortelės lizdo dangtelį ir nuspauskite
kortelę, kad ji būtų išstumta (q). Tuomet kortelę galima ištraukti ranka
(w).
16GB
A
Įžanga
17
A
A-M, M/A-M ir A/M-M jungikliai
Naudojant automatinio fokusavimo funkciją su objektyvu, turinčiu A-M
režimo jungiklį, šį reikia perslinkti į padėtį A (jei objektyvas turi jungiklį M/A-M
arba A/M-M, pasirinkite M/A arba A/M). Norėdami gauti informacijos apie kitus
objektyvus, kuriuos galima naudoti su šiuo fotoaparatu, žr. p. 226.
A
Virpesių mažinimas (VR)
Virpesių mažinimo funkciją galima įjungti nustatant fotografavimo meniu
parametro Optical VR (optinis virpesių mažinimas) parinktį On (įjungta)
(0 181), jei objektyvas pritaikytas tokiai funkcijai, arba perjungiant objektyvo
virpesių mažinimo jungiklį į padėtį ON, jei objektyve įtaisytas virpesių
mažinimo funkcijos jungiklis. Įjungus virpesių mažinimo funkciją,
informaciniame ekrane atsiranda virpesių mažinimo indikacija.
A
Objektyvo nuėmimas
Prieš nuimdami ar keisdami objektyvą, įsitikinkite, kad fotoaparatas išjungtas.
Norėdami nuimti objektyvą, nuspaudę objektyvo atleidimo mygtuką (q)
sukite objektyvą pagal laikrodžio rodyklę (w). Nuėmę objektyvą, uždėkite
objektyvo dangtelius ir fotoaparato korpuso dangtelį.
A
Objektyvų su įtraukiamo objektyvo cilindro mygtuku įtraukimas
Norint įtraukti objektyvą, kai fotoaparatas nenaudojamas, reikia nuspausti
įtraukiamo objektyvo cilindro mygtuką (q), laikyti jį nuspaudus ir sukti
priartinimo žiedą į padėtį „L“ (užrakinta), kaip parodyta (w). Prieš nuimdami
objektyvą nuo fotoaparato, įtraukite jį. Būkite atsargūs, kad
nenuspaustumėte įtraukiamo objektyvo cilindro mygtuko, kai prijungiate
arba nuimate objektyvą.
A
Fotoaparato laikrodis
Fotoaparato laikrodis ne toks tikslus kaip daugelis rankinių ar buitinių laikrodžių. Nuolat sutikrinkite jį
su tikslesniais laikrodžiais ir, jei reikia, iš naujo nustatykite.
A
Laikrodžio akumuliatorius
Fotoaparato laikrodį maitina nepriklausomas įkraunamas maitinimo šaltinis. Šis šaltinis įkraunamas
pagal poreikį, kai įdedamas pagrindinis akumuliatorius. Po trijų dienų įkrovimo laikrodis maitinamas
apie mėnesį. Jei įjungus fotoaparatą pasirodo įspėjamasis pranešimas, kad laikrodis nenustatytas,
vadinasi laikrodžio akumuliatorius išseko ir laikrodis buvo atstatytas. Nustatykite teisingą laiką ir datą.
18
Įžanga
„Nukreipk ir spausk“ tipo
režimai (i ir j)
Šiame skirsnyje rašoma, kaip fotografuoti ir filmuoti režimais i ir j.
Tai – automatiniai „nukreipk ir spausk“ tipo režimai, kuriuos pasirinkus
daugelį nustatymų valdo fotoaparatas, reaguodamas į atitinkamas
fotografavimo sąlygas.
Prieš tęsdami įjunkite fotoaparatą ir pasukite režimo
pasirinkimo ratuką į padėtį i arba j (vienintelis skirtumas
tarp šių dviejų režimų – tai, kad režimu j neveikia blykstė).
Režimo pasirinkimo ratukas
Fotografavimas pro vaizdo ieškiklį
Fotografavimas
0 20
Nuotraukų peržiūra
0 22
Nuotraukų trynimas
0 22
Fotografavimas
0 24
Nuotraukų peržiūra
0 26
Nuotraukų trynimas
0 26
Filmavimas
0 27
Filmų peržiūra
0 28
Filmų trynimas
0 29
Tiesioginė peržiūra
„Nukreipk ir spausk“ tipo režimai (i ir j)
19
Nuotraukų komponavimas vaizdo
ieškiklyje
1
Paruoškite fotoaparatą.
Kai vaizdo ieškiklyje norėsite komponuoti
nuotraukas, dešinėje rankoje laikykite
rankeną ir kaire ranka prilaikykite
fotoaparato korpusą ar objektyvą.
Komponuojant portretines (vertikalios padėties) nuotraukas,
fotoaparatą reikia laikyti kaip pavaizduota dešiniau.
2
Sukomponuokite nuotrauką.
Sukomponuokite nuotrauką vaizdo ieškiklyje
pagrindiniam objektui esant AF srities rėmelyje.
AF srities rėmeliai
A
Priartinimo objektyvo naudojimas
Sukdami priartinimo žiedą, sureguliuokite židinio nuotolį,
sukomponuokite nuotrauką ir tik tada fokusuokite. Naudokite
priartinimo žiedą priartinti objektui taip, jog jis užpildytų didesnę
kadro dalį, arba atitolinti, kad padidintumėte sritį, matomą
galutinėje nuotraukoje (židinio nuotolio skalėje parinkite didesnį
židinio nuotolį, kai reikia priartinti, arba mažesnį, kai reikia atitolinti).
Priartinti
Priartinimo
žiedas
Atitolinti
Jei objektyve įrengtas įtraukiamo objektyvo cilindro mygtukas
(0 14), nuspauskite ir laikykite mygtuką, sukdami priartinimo žiedą,
kol objektyvas bus atleistas ir nebebus rodomas pranešimas,
parodytas dešinėje. Tada nustatykite mastelį priartinimo žiedu.
20
„Nukreipk ir spausk“ tipo režimai (i ir j)
3
Nuspauskite užrakto atleidimo mygtuką iki
pusės.
Paspauskite užrakto atleidimo mygtuką iki pusės, kad
sufokusuotumėte (jei objektas prastai apšviestas, gali
atsidaryti blykstė ir imti šviesti AF pagalbinio
apšvietimo lemputė). Sufokusavus pasigirsta garsinis
signalas (jei objektas juda, garsinio signalo gali
nepasigirsti) ir vaizdo ieškiklyje pasirodo aktyvus
fokusavimo taškas bei židinio daviklis (I).
Židinio daviklis
I
I (mirksi)
4
Aprašymas
Objektas sufokusuotas.
Fotoaparatui nepavyksta sufokusuoti
automatinio fokusavimo būdu. Žr. p. 52.
Fokusavimo taškas
Židinio daviklis
Buferio talpa
Fotografuokite.
Tolygiai iki pat galo nuspauskite užrakto atleidimo
mygtuką, kad padarytumėte nuotrauką. Įsijungs
atminties kortelės prieigos lemputė ir ekrane keletą
sekundžių bus rodoma nuotrauka. Neišimkite
atminties kortelės arba neišimkite (neatjunkite)
maitinimo šaltinio, kol lemputė neužgeso ir įrašymas
nebaigtas.
Atminties kortelės
prieigos lemputė
A
Užrakto atleidimo mygtukas
Fotoaparate yra dviejų etapų užrakto atleidimo mygtukas. Nuspaudus užrakto atleidimo mygtuką iki
pusės, fotoaparatas ima fokusuoti. Norėdami fotografuoti, nuspauskite užrakto atleidimo mygtuką iki
galo.
Fokusavimas: nuspauskite iki
Fotografavimas: paspauskite iki
pusės
galo
Paspaudžiant užrakto atleidimo mygtuką iki pusės, taip pat užbaigiamas atkūrimas ir fotoaparatas iškart
parengiamas naudoti.
„Nukreipk ir spausk“ tipo režimai (i ir j)
21
Nuotraukų peržiūra
Spustelint K, ekrane parodoma nuotrauka.
Mygtukas K
Norėdami peržiūrėti daugiau nuotraukų, spauskite 4 arba 2.
Nepageidaujamų nuotraukų trynimas
Parodykite nuotrauką, kurią norite trinti.
Mygtukas K
Spustelėkite O: pasirodo patvirtinimo dialogo langas.
Mygtukas O
Norėdami ištrinti nuotrauką, dar kartą paspauskite
mygtuką O.
22
„Nukreipk ir spausk“ tipo režimai (i ir j)
A
Budėjimo laikmatis
Vaizdo ieškiklis ir informacinis ekranas išsijungs, jei maždaug aštuonias sekundes nebus atliekama jokių
veiksmų: taip lėčiau eikvojamas akumuliatorius. Paspauskite iki pusės užrakto atleidimo mygtuką, kad
vėl suaktyvintumėte ekraną. Budėjimo laikmačio trukmę galima nustatyti pasirinktiniu nustatymu c2
(Auto off timers (automatinio išjungimo laikmačiai); 0 186).
Ekspozicijos matuokliai
įjungti
Ekspozicijos matuokliai
išjungti
Ekspozicijos matuokliai
įjungti
A
Integruota blykstė
Jei tinkamai ekspozicijai i režimu reikalingas papildomas apšvietimas, iki
pusės nuspaudus užrakto atleidimo mygtuką automatiškai iššoka
integruota blykstė (0 62). Jei blykstė pakelta, fotografuoti galima tik tada,
kai rodomas blykstės parengties daviklis (M). Jei blykstės parengties
daviklis nerodomas, tai reiškia, kad blykstė įkraunama: trumpam pakelkite
pirštą nuo užrakto atleidimo mygtuko ir pabandykite dar kartą.
Kai nenaudojate blykstės, ją uždarykite, švelniai paspausdami žemyn, kad
spragtelėtų fiksatorius.
„Nukreipk ir spausk“ tipo režimai (i ir j)
23
Nuotraukų komponavimas ekrane
1
Pasukite tiesioginės peržiūros jungiklį.
Fotoaparato ekrane atsiras per objektyvą matomas
vaizdas (tiesioginė peržiūra).
Tiesioginės peržiūros
jungiklis
2
Paruoškite fotoaparatą.
Dešine ranka paimkite rankeną, o kaire
ranka prilaikykite fotoaparato korpusą ar
objektyvą.
Komponuojant portretines (vertikalios padėties) nuotraukas,
fotoaparatą reikia laikyti kaip pavaizduota dešiniau.
3
Sufokusuokite.
Nuspauskite iki pusės užrakto atleidimo mygtuką.
Fotoaparatui fokusuojant, fokusavimo taškas mirksi
žalia spalva. Fotoaparatui pavykus sufokusuoti,
fokusavimo taškas ima šviesti žalia spalva, nepavykus –
mirksėti raudona.
24
„Nukreipk ir spausk“ tipo režimai (i ir j)
Fokusavimo taškas
4
Fotografuokite.
Nuspauskite užrakto atleidimo mygtuką iki galo.
Įrašymo metu ekranas išsijungia ir ima šviesti atminties
kortelės prieigos lemputė. Neišimkite atminties kortelės
arba neišimkite (neatjunkite) maitinimo šaltinio, kol
lemputė neužgeso ir įrašymas nebaigtas. Baigus
fotografuoti, nuotrauka ekrane rodoma kelias
sekundes. Pasukite tiesioginės peržiūros jungiklį, kad Atminties kortelės prieigos lemputė
išeitumėte iš tiesioginės peržiūros režimo.
A
Automatinis scenos parinkimas (automatinis scenos rinkiklis)
Jei i arba j režimu parenkama tiesioginė peržiūra, fotoaparatas
automatiškai analizuoja objektą ir, pradėjus automatiškai fokusuoti, parenka
atitinkamą fotografavimo režimą. Ekrane pateikiamas pasirinktas režimas.
c Portrait (portretas)
d
e
f
Z
b
Landscape
(kraštovaizdis)
Close up
(fotografavimas
stambiu planu)
Night portrait (naktinis
portretas)
Auto (automatinis)
Auto (flash off)
(automatinis, blykstė
išjungta)
Žmonių portretai
Kraštovaizdžiai ir miesto vaizdai
Objektai arti fotoaparato
Tamsiame fone fotografuojami portreto asmenys
Objektai, kuriuos tinka fotografuoti esant i arba j režimui arba kurie
nepriskiriami pirmiau išvardytoms kategorijoms
A
Tiesioginė peržiūra
Papildomos informacijos apie fotografavimą tiesioginės peržiūros režimu rasite p. 118.
„Nukreipk ir spausk“ tipo režimai (i ir j)
25
Nuotraukų peržiūra
Spustelint K, ekrane parodoma nuotrauka.
Mygtukas K
Norėdami peržiūrėti daugiau nuotraukų, spauskite 4 arba 2.
Nepageidaujamų nuotraukų trynimas
Parodykite nuotrauką, kurią norite trinti.
Mygtukas K
Spustelėkite O: pasirodo patvirtinimo dialogo langas.
Mygtukas O
Norėdami ištrinti nuotrauką, dar kartą paspauskite mygtuką O.
26
„Nukreipk ir spausk“ tipo režimai (i ir j)
Filmavimas
Tiesioginės peržiūros režimu galima filmuoti.
1
Pasukite tiesioginės peržiūros jungiklį.
Ekrane pasirodo vaizdas pro objektyvą.
Tiesioginės peržiūros
jungiklis
2
Paruoškite fotoaparatą.
Dešine ranka paimkite už rankenos, o
kaire ranka prilaikykite fotoaparato
korpusą arba objektyvą.
3
Sufokusuokite.
Fokusavimui paspauskite iki pusės užrakto atleidimo
mygtuką.
Fokusavimo taškas
„Nukreipk ir spausk“ tipo režimai (i ir j)
27
4
Pradėkite įrašyti.
Kad pradėtumėte filmuoti, spustelėkite filmavimo mygtuką.
Ekrane pateikiama filmavimo indikacija ir likusi trukmė.
Filmavimo mygtukas
Įrašymo indikacija
Likęs laikas
5
Baikite įrašymą.
Norėdami baigti įrašymą, dar kartą paspauskite filmavimo
mygtuką. Pasukite tiesioginės peržiūros jungiklį, kad išeitumėte
iš tiesioginės peržiūros režimo.
Filmų peržiūra
Spustelėkite K, kad pradėtumėte atkurti ir slinkite per
nuotraukas, kol pasirodys filmas (indikuojamas
piktograma 1). Spustelėkite J, kad pradėtumėte
atkurti. Spustelėkite 1 arba K, kad baigtumėte atkurti.
Papildomos informacijos rasite p. 130.
Mygtukas K
D
Filmavimas
Daugiau informacijos apie filmavimą rasite p. 126.
28
„Nukreipk ir spausk“ tipo režimai (i ir j)
Nepageidaujamų filmų trynimas
Parodykite filmą, kurį norite ištrinti (filmai indikuojami
piktogramomis 1).
Mygtukas K
Spustelėkite O: pasirodo patvirtinimo dialogo langas.
Mygtukas O
Norėdami ištrinti filmą, dar kartą paspauskite mygtuką
O.
„Nukreipk ir spausk“ tipo režimai (i ir j)
29
Nustatymų pritaikymas objektui
arba situacijai (scenos režimas)
Fotoaparate yra galimybė rinktis „scenos“ režimus. Pasirinkus scenos režimą, nustatymai
automatiškai optimizuojami, kad tiktų pasirinktai scenai. Kūrybingas fotografavimas tampa itin
paprastu: tereikia nurodyti režimą, sukomponuoti nuotrauką ir fotografuoti, kaip aprašyta
p. 19.
Toliau sąraše pateikiamas scenas galima
pasirinkti režimo pasirinkimo ratuku:
k Portrait (portretas)
l Landscape (kraštovaizdis)
p Child (vaikas)
m Sports (sportas)
n Close up (fotografavimas stambiu planu)
Toliau nurodytas scenas galima pasirinkti pasukus režimo pasirinkimo ratuką į padėtį h ir sukant
komandų ratuką, kol ekrane pasirodys pageidaujama scena.
o Night Portrait (naktinis portretas)
r Night Landscape (naktinis kraštovaizdis)
s Party/Indoor (vakarėlis/patalpoje)
t Beach/Snow (paplūdimys/sniegas)
u Sunset (saulėlydis)
v Dusk/Dawn (sutemos/aušra)
w Pet Portrait (gyvūno augintinio portretas)
x Candlelight (žvakių šviesa)
y Blossom (žydėjimas)
z Autumn Colors (rudens spalvos)
0 Food (maistas)
30
Nustatymų pritaikymas objektui arba situacijai (scenos režimas)
Režimo pasirinkimo ratukas
Toliau pateikiamas scenas galima pasirinkti režimų
pasirinkimo ratuku:
Režimo pasirinkimo ratukas
k Portrait (portretas)
Naudokite portretams fotografuoti, kad odos
tonai atrodytų švelnūs ir natūralūs. Jei objektas
toli nuo fono arba naudojamas telefotografijos
objektyvas, fono detalės sušvelninamos,
kompozicijai suteikiant gilumo įspūdį.
l Landscape (kraštovaizdis)
Naudokite gyviems kraštovaizdžiams dienos
metu fotografuoti.
A
Pastaba
Integruota blykstė ir AF pagalbinio apšvietimo
lemputė išsijungia.
p Child (vaikas)
Naudokite vaikų momentinėms nuotraukoms
daryti. Drabužiai ir fono detalės perteikiamos
sodriomis spalvomis, tuo tarpu odos tonai
išlieka švelnūs ir natūralūs.
Nustatymų pritaikymas objektui arba situacijai (scenos režimas)
31
m Sports (sportas)
Didelis užrakto greitis leidžia sustabdyti
dinamišką judesį fotografuojant sporto
renginius: nuotraukoje aiškiai išryškinamas
pagrindinis veikėjas.
A
Pastaba
Integruota blykstė ir AF pagalbinio apšvietimo
lemputė išsijungia.
n Close up (fotografavimas stambiu planu)
Naudojamas gėlėms, vabzdžiams ir kitiems
smulkiems objektams stambiu planu
fotografuoti (fokusuojant nedideliu atstumu
nutolusius objektus galima naudoti
makroobjektyvą).
32
Nustatymų pritaikymas objektui arba situacijai (scenos režimas)
Kitos scenos
Toliau nurodytas scenas galima pasirinkti pasukus režimo pasirinkimo ratuką į padėtį h ir
sukant komandų ratuką, kol ekrane pasirodys pageidaujama scena.
Režimo pasirinkimo ratukas
Komandų ratukas
Ekranas
o Night Portrait (naktinis portretas)
Naudokite natūraliam balansui tarp
fotografuojamo asmens ir fono pasiekti, kai
apšvietimas itin silpnas.
r Night Landscape (naktinis kraštovaizdis)
Fotografuodami naktinius kraštovaizdžius
(įskaitant gatvių apšvietimą ir neoninius
ženklus), ribokite triukšmą ir nenatūralias
spalvas.
A
Pastaba
Integruota blykstė ir AF pagalbinio apšvietimo
lemputė išsijungia.
Nustatymų pritaikymas objektui arba situacijai (scenos režimas)
33
s Party/Indoor (vakarėlis/patalpoje)
Užfiksuokite patalpų foninio apšvietimo efektą.
Naudokite fotografuodami vakarėlių metu ir
kitas scenas patalpose.
t Beach/Snow (paplūdimys/sniegas)
Užfiksuokite saulės apšviesto vandens, sniego
ar smėlio ryškumą.
A
Pastaba
Integruota blykstė ir AF pagalbinio apšvietimo
lemputė išsijungia.
u Sunset (saulėlydis)
Išlaiko gilius saulėlydžių ir saulėtekių
atspalvius.
A
Pastaba
Integruota blykstė ir AF pagalbinio apšvietimo
lemputė išsijungia.
34
Nustatymų pritaikymas objektui arba situacijai (scenos režimas)
v Dusk/Dawn (sutemos/aušra)
Išsaugo spalvas, matomas esant silpnam
natūraliam apšvietimui, būdingam prieš
saulėtekį ar po saulėlydžio.
A
Pastaba
Integruota blykstė ir AF pagalbinio apšvietimo
lemputė išsijungia.
w Pet Portrait (gyvūno augintinio portretas)
Naudokite aktyvių gyvūnų augintinių
portretams daryti.
A
Pastaba
AF pagalbinio apšvietimo lemputė išsijungia.
x Candlelight (žvakių šviesa)
Skirta fotografuoti žvakių šviesoje.
A
Pastaba
Integruota blykstė išsijungia.
Nustatymų pritaikymas objektui arba situacijai (scenos režimas)
35
y Blossom (žydėjimas)
Naudokite žydinčių gėlių laukams, vaismedžių
sodams ir kitiems kraštovaizdžiams su žiedais
fotografuoti.
A
Pastaba
Integruota blykstė išsijungia.
z Autumn Colors (rudens spalvos)
Užfiksuoja nuostabius raudonus ir geltonus
rudens lapų atspalvius.
A
Pastaba
Integruota blykstė išsijungia.
0 Food (maistas)
Naudokite gyvoms maisto nuotraukoms daryti.
A
Pastaba
Norėdami fotografuoti su blykste, spustelėkite
mygtuką M (Y), kad pakeltumėte blykstę
(0 64).
A
Kaip išvengti suliejimo
Kad išvengtumėte mažu užrakto greičiu dėl fotoaparato drebėjimo susidarančio suliejimo, naudokite
trikojį.
36
Nustatymų pritaikymas objektui arba situacijai (scenos režimas)
Specialieji efektai
Įrašant vaizdus, galima naudoti specialiuosius efektus.
%
g
'
(
3
Night Vision (naktinis
matymas)
Color Sketch (spalvotas
eskizas)
Toy Camera Effect (žaislinio
fotoaparato efektas)
Miniature Effect
(miniatiūros efektas)
Selective Color (atrankinė
spalva)
1 Silhouette (siluetas)
2 High Key (šviesūs tonai)
3 Low Key (tamsūs tonai)
)
HDR Painting (HDR
paveikslas)
Toliau nurodytus efektus galima pasirinkti pasukus režimo pasirinkimo ratuką į padėtį q ir
sukant komandų ratuką, kol ekrane pasirodys pageidaujamas efektas.
Režimo pasirinkimo ratukas
Komandų
ratukas
Ekranas
% Night Vision (naktinis matymas)
Naudokite tamsoje, kad įrašytumėte
vienspalvius vaizdus esant dideliam ISO
jautrumui.
A
Pastaba
Nuotraukose gali pasirodyti triukšmo –
atsitiktinių ryškių pikselių, rūko ar linijų.
Automatinis fokusavimas pasiekiamas tik
tiesioginės peržiūros režimu. Jei fotoaparatui
nepavyksta sufokusuoti, naudokite rankinio
fokusavimo funkciją. Integruota blykstė ir AF
pagalbinio apšvietimo lemputė išsijungia.
Specialieji efektai
37
g Color Sketch (spalvotas eskizas)
Įjungus spalvoto eskizo efektą, fotoaparatas
aptinka ir nuspalvina kontūrus. Efektą galima
suderinti tiesioginės peržiūros režimu (0 41).
A
Pastaba
Šiuo režimu įrašyti filmai atkuriami kaip skaidrių
peržiūra, sudaryta iš nuotraukų serijos.
' Toy Camera Effect (žaislinio fotoaparato efektas)
Kurkite nuotraukas ir filmus, kurie atrodo tarsi
būtų įrašyti žaisliniu fotoaparatu. Efektą galima
suderinti tiesioginės peržiūros režimu (0 42).
( Miniature Effect (miniatiūros efektas)
Kurkite nuotraukas, kurios atrodytų tarsi
dioramų nuotraukos. Geriausiai atrodo
fotografuojant iš didelio aukščio. Su įjungtu
miniatiūros efektu įrašyti filmai gali būti
atkuriami dideliu greičiu, suglaudinant
45 minutes 1920 × 1080/30p filmuotos
medžiagos į filmą, atkuriamą per maždaug tris
minutes. Efektą galima suderinti tiesioginės
peržiūros režimu (0 42).
A
Pastaba
Su filmais garsas neįrašomas. Integruota
blykstė ir AF pagalbinio apšvietimo lemputė
išsijungia.
38
Specialieji efektai
3 Selective Color (atrankinė spalva)
Visos spalvos (išskyrus pasirinktas) įrašomos
nespalvotu režimu. Efektą galima suderinti
tiesioginės peržiūros režimu (0 43).
A
Pastaba
Integruota blykstė išsijungia.
1 Silhouette (siluetas)
Objektų siluetai ryškiame fone.
A
Pastaba
Integruota blykstė išsijungia.
2 High Key (šviesūs tonai)
Naudokite, kai scenos šviesios, kad
sukurtumėte tarsi šviesa užlietus vaizdus.
A
Pastaba
Integruota blykstė išsijungia.
Specialieji efektai
39
3 Low Key (tamsūs tonai)
Naudokite, kai scenos tamsios, kad
sukurtumėte tamsius, mažai apšviestus vaizdus
su akcentuotomis, ryškiai apšviestomis sritimis.
A
Pastaba
Integruota blykstė išsijungia.
) HDR Painting (HDR paveikslas)
Kaskart fotografuojant fotoaparatas
skirtingomis ekspozicijomis padaro du kadrus
ir sujungia juos į paveikslą primenantį efektą,
kuriame akcentuojamos detalės ir spalvos.
A
Pastaba
Tiesioginės peržiūros režimu efekto pamatyti
negalima. Atminkite: jei fotografuojant
objektas arba fotoaparatas sujuda, gali
nepavykti pasiekti pageidaujamų rezultatų.
Įrašymo metu rodomas pranešimas ir
fotografuoti negalima. Integruota blykstė
neveikia, nepertraukiamo fotografavimo
funkcija išjungiama, o filmai įrašomi režimu j.
A
NEF (RAW)
Režimais %, g, ', (, 3 ir ) NEF (RAW) įrašymas nepasiekiamas. Nuotraukos, padarytos parinkus NEF
(RAW) arba NEF (RAW)+JPEG, minėtais režimais įrašomos kaip JPEG vaizdai. JPEG vaizdai, sukurti
parinkus nustatymą NEF (RAW)+JPEG, įrašomi pasirinktąja JPEG kokybe. Nustačius NEF (RAW), vaizdai
įrašomi kaip aukštos kokybės vaizdai.
A g ir ( režimai
Filmuojant automatinio fokusavimo funkcija nepasiekiama. Tiesioginės peržiūros atnaujinimo dažnis
sumažėja (kaip ir nepertraukiamo atleidimo režimo kadrų greitis). Fotografuojant tiesioginės peržiūros
režimu ir pasinaudojus automatinio fokusavimo funkcija, peržiūra pertraukiama.
A
Kaip išvengti suliejimo
Kad išvengtumėte mažu užrakto greičiu dėl fotoaparato drebėjimo susidarančio suliejimo, naudokite
trikojį.
40
Specialieji efektai
Tiesioginės peržiūros metu pasiekiamos parinktys
❚❚ g Color Sketch (spalvotas eskizas)
1
Pasirinkite tiesioginę peržiūrą.
Pasukite tiesioginės peržiūros jungiklį. Ekrane pasirodo vaizdas
pro objektyvą.
Tiesioginės peržiūros
jungiklis
2
Suderinkite parinktis.
Spustelėkite J, kad parodytumėte dešinėje
vaizduojamas parinktis. Spustelėkite 1 arba 3, kad
pažymėtumėte Vividness (gyvumas) arba Outlines
(kontūrai) ir spustelėkite 4 arba 2, kad pakeistumėte.
Gyvumą galima padidinti, kad spalvos būtų sodresnės
arba sumažinti, kad jos būtų išblukintos, su vienspalviu
efektu, tuo tarpu kontūrus galima pastorinti arba
paploninti. Padidinus linijų storį, spalvos tampa
sodresnėmis.
3
Paspauskite J.
Spustelėkite J, kad nustatę išeitumėte. Kad užvertumėte tiesioginę peržiūrą, pasukite
tiesioginės peržiūros jungiklį. Pasirinkti nustatymai galios toliau ir bus pritaikyti per
vaizdo ieškiklį padarytoms nuotraukoms.
Specialieji efektai
41
❚❚ ' Toy Camera Effect (žaislinio fotoaparato efektas)
1
Pasirinkite tiesioginę peržiūrą.
Pasukite tiesioginės peržiūros jungiklį. Ekrane pasirodo vaizdas
pro objektyvą.
Tiesioginės peržiūros
jungiklis
2
Suderinkite parinktis.
Spustelėkite J, kad parodytumėte dešinėje
vaizduojamas parinktis. Spustelėkite 1 arba 3, kad
pažymėtumėte Vividness (gyvumas) arba Vignetting
(vinjetavimas) ir spustelėkite 4 arba 2, kad
pakeistumėte. Suderinkite gyvumą, kad spalvos būtų
daugiau ar mažiau įsodrintos, ir pagal pageidavimą
nustatykite vinjetavimo efektą.
3
Paspauskite J.
Spustelėkite J, kad nustatę išeitumėte. Kad užvertumėte tiesioginę peržiūrą, pasukite
tiesioginės peržiūros jungiklį. Pasirinkti nustatymai galios toliau ir bus pritaikyti per
vaizdo ieškiklį padarytoms nuotraukoms.
❚❚ ( Miniature Effect (miniatiūros efektas)
1
Pasirinkite tiesioginę peržiūrą.
Pasukite tiesioginės peržiūros jungiklį. Ekrane pasirodo vaizdas
pro objektyvą.
Tiesioginės peržiūros
jungiklis
42
Specialieji efektai
2
Nustatykite fokusavimo tašką.
Kryptiniu valdikliu nustatykite fokusavimo tašką srityje,
kuri bus sufokusuota ir iki pusės nuspauskite užrakto
atleidimo mygtuką, kad sufokusuotumėte. Kad laikinai
pašalintumėte miniatiūros efekto parinktis iš ekrano ir
padidintumėte rodinį ekrane tikslesniam fokusavimui
pasiekti, spauskite X. Kad atkurtumėte miniatiūrų
efekto rodinį, spauskite W (Q).
3
Parodykite parinktis.
Spustelėkite J, kad būtų pateiktos miniatiūrų efekto
parinktys.
4
Suderinkite parinktis.
Spustelėkite 4 arba 2, kad pasirinktumėte orientaciją
srities, kuri bus sufokusuota ir spustelėkite 1 arba 3,
kad suderintumėte jos plotį.
5
Grįžkite į tiesioginės peržiūros ekraną.
Spustelėkite J, kad grįžtumėte į tiesioginę peržiūrą. Kad užvertumėte tiesioginę
peržiūrą, pasukite tiesioginės peržiūros jungiklį. Pasirinkti nustatymai galios toliau ir bus
pritaikyti per vaizdo ieškiklį padarytoms nuotraukoms.
❚❚ 3 Selective Color (atrankinė spalva)
1
Pasirinkite tiesioginę peržiūrą.
Pasukite tiesioginės peržiūros jungiklį. Ekrane pasirodo vaizdas
pro objektyvą.
Tiesioginės peržiūros
jungiklis
2
Parodykite parinktis.
Spustelėkite J, kad būtų pateiktos atrankinės spalvos
parinktys.
Specialieji efektai
43
3
Pasirinkite spalvą.
Pasirinkta spalva
Sukomponuokite objektą baltame kvadratėlyje ekrano
centre ir spustelėkite 1, kad pasirinktumėte objekto
spalvą: ši spalva galutiniame vaizde liks nepakitusi
(fotoaparatui gali kilti problemų aptinkant nesodrias
spalvas, todėl pasirinkite sodrią). Kad priartintumėte
ekrano centrą ir galėtumėte tiksliau pasirinkti spalvą,
spauskite X. Jei norite atitolinti, spustelėkite W (Q).
4
Nurodykite spalvų diapazoną.
Spalvų diapazonas
Spustelėkite 1 arba 3, kad padidintumėte arba
sumažintumėte diapazoną panašių atspalvių, kurie bus
įtraukti į galutinį vaizdą. Pasirinkite vertes nuo 1 iki 7.
Atminkite, kad nurodžius didesnę vertę gali būti
įtraukti kitų spalvų atspalviai.
5
Pasirinkite papildomas spalvas.
Norint pasirinkti papildomas spalvas, reikia pasukti
komandų ratuką, pažymėti antrąją spalvą iš trijų spalvų
laukelių (ekrano viršuje) ir pakartoti 3–4 veiksmus šiai
spalvai parinkti. Jei pageidaujate, pakartokite tą patį ir
su trečiąja spalva. Jei norite atšaukti spalvos žymėjimą,
spustelėkite O (visoms spalvoms pašalinti nuspauskite
O ir palaikykite. Pasirodys patvirtinimo dialogo langas.
Pasirinkite Yes (taip)).
6
Grįžkite į tiesioginės peržiūros ekraną.
Spustelėkite J, kad grįžtumėte į tiesioginę peržiūrą. Fotografuojant tik pasirinktų
atspalvių objektai bus įrašyti spalvotai: visi kiti bus įrašyti nespalvotai. Kad užvertumėte
tiesioginę peržiūrą, pasukite tiesioginės peržiūros jungiklį. Pasirinkti nustatymai galios
toliau ir bus pritaikyti per vaizdo ieškiklį padarytoms nuotraukoms.
44
Specialieji efektai
Apie fotografavimą išsamiau
Atleidimo režimo pasirinkimas
Kad pasirinktumėte, kaip bus atleidžiamas užraktas
(atleidimo režimas), spustelėkite mygtuką s (E/#),
pažymėkite pageidaujamą parinktį ir tada paspauskite
J.
Mygtukas s (E/#)
Režimas
8
!
9
J
E
"
#
Aprašymas
Single frame (vienas kadras): kiekvieną kartą nuspaudus užrakto atleidimo mygtuką, fotoaparatas
padaro po vieną nuotrauką.
Continuous L (nepertraukiama maža sparta): laikant nuspaustą užrakto atleidimo mygtuką,
fotografuojama maža sparta (0 46).
Continuous H (nepertraukiama didelė sparta): nuspaudus užrakto atleidimo mygtuką,
fotografuojama didele sparta (0 46).
Quiet shutter release (tylus užrakto atleidimas): kaip ir vieno kadro atveju, tik čia sumažinamas
fotoaparato skleidžiamas triukšmas (0 48).
Self-timer (automatinis laikmatis): fotografuokite naudodamiesi automatiniu laikmačiu (0 49).
Delayed remote (ML-L3) (uždelstas nuotolinis, ML-L3): užraktas atleidžiamas praėjus maždaug 2 sek.
nuo užrakto atleidimo mygtuko paspaudimo papildomame ML-L3 nuotolinio valdymo įtaise
(0 70).
Quick-response remote (ML-L3) (greitojo veikimo nuotolinis, ML-L3): užraktas atleidžiamas paspaudus
užrakto atleidimo mygtuką papildomame ML-L3 nuotolinio valdymo įtaise (0 70).
Apie fotografavimą išsamiau
45
Nepertraukiamas fotografavimas (serijos
režimas)
! (Continuous L (nepertraukiamu mažos spartos)) ir 9 (Continuous H
(nepertraukiamu didelės spartis)) režimais fotoaparatas nepertraukiamai daro nuotraukas,
kol laikomas iki galo nuspaustas užrakto atleidimo mygtukas.
1
Spustelėkite mygtuką s (E/#).
Mygtukas s (E/#)
2
Pasirinkite nepertraukiamą atleidimo
režimą.
Pažymėkite ! (Continuous L (nepertraukiama
maža sparta)) arba 9 (Continuous H
(nepertraukiama didelė sparta)) ir spustelėkite
J.
3
Sufokusuokite.
Sukomponuokite kadrą ir sufokusuokite objektą.
4
Fotografuokite.
Nuspaudus iki galo užrakto atleidimo mygtuką,
fotoaparatas ima daryti nuotraukas.
46
Apie fotografavimą išsamiau
A
Atminties buferis
Fotoaparate yra laikinam saugojimui skirtas atminties buferis, leidžiantis toliau fotografuoti, kol
nuotraukos įrašomos atminties kortelėje. Nuosekliai galima padaryti iki 100 nuotraukų. Priklausomai
nuo akumuliatoriaus įkrovos lygio ir buferyje esančių nuotraukų skaičiaus, įrašymas gali trukti nuo kelių
sekundžių iki kelių minučių. Jei akumuliatorius išseks, kai buferyje vis dar bus nuotraukų, išsijungs
užrakto atleidimas ir vaizdai bus perkelti į atminties kortelę.
A
Kadrų greitis
Informacijos apie nuotraukas, kurias galima padaryti nepertraukiamo atleidimo režimu, rasite p. 260.
Užsipildžius atminties buferiui arba išsekus akumuliatoriui, kadrų greitis gali sumažėti.
A
Integruota blykstė
Nepertraukiamo atleidimo režimų negalima naudoti kartu su integruota blykste: pasukite režimo
pasirinkimo ratuką į padėtį j (0 19) arba išjunkite blykstę (0 62).
A
Buferio dydis
Apytikris vaizdų, kuriuos galima įrašyti į atminties buferį prie dabartinių
nustatymų, skaičius yra rodomas vaizdo ieškiklio ekspozicijų skaitiklyje, kol
paspaustas užrakto atleidimo mygtukas.
Apie fotografavimą išsamiau
47
Tylus užrakto atleidimas
Pasirinkite šį režimą, jei norite, kad fotoaparatas skleistų kuo mažiau triukšmo. Fotoaparatui
fokusuojant, garsinio signalo neduodama.
1
Spustelėkite mygtuką s (E/#).
Mygtukas s (E/#)
2
Pasirinkite J (Quiet shutter release (tylus
užrakto atleidimas)).
Pažymėkite J (Quiet shutter release (tylus užrakto
atleidimas)) ir spustelėkite J.
3
Iki galo paspauskite užrakto atleidimo
mygtuką.
Kad nufotografuotumėte, nuspauskite užrakto
atleidimo mygtuką iki galo.
48
Apie fotografavimą išsamiau
Automatinio laikmačio režimas
Automatinį laikmatį galima naudoti autoportretams fotografuoti arba grupinėms
nuotraukoms su fotografu daryti. Prieš pradėdami sumontuokite fotoaparatą ant trikojo arba
padėkite ant stabilaus, lygaus paviršiaus.
1
Spustelėkite mygtuką s (E/#).
Mygtukas s (E/#)
2
Nurodykite E (Self-timer (automatinio
laikmačio)) režimą.
Pažymėkite E (Self-timer (automatinis laikmatis)) ir
spustelėkite J.
3
Sukomponuokite nuotrauką.
4
Fotografuokite.
Paspauskite užrakto atleidimo mygtuką iki pusės, kad
sufokusuotumėte ir tada nuspauskite jį iki galo. Pradės
mirksėti automatinio laikmačio lemputė ir pasigirs
garsinis signalas. Likus dviem sekundėms iki
fotografavimo lemputė nustos mirksėti ir garsinis
signalas padažnės. Užraktas bus atleistas praėjus dešimčiai sekundžių po to, kai pradėjo
veikti automatinis laikmatis.
Atminkite, kad negalima paleisti laikmačio ir fotografuoti, jei fotoaparatui nepavyksta
sufokusuoti arba kitais atvejais, kai negalima atleisti užrakto. Kad sustabdytumėte laikmatį
nepadarę nuotraukos, išjunkite fotoaparatą.
Apie fotografavimą išsamiau
49
A
Uždenkite vaizdo ieškiklį
Kai nuotrauka daroma nežiūrint pro vaizdo ieškiklį,
nuimkite guminį okuliaro apsodą (q) ir įdėkite
pateiktą okuliaro dangtelį, kaip parodyta (w). Taip
per vaizdo ieškiklį nepateks ekspozicijai trukdanti
šviesa.
Guminis okuliaro
apsodas
q
Okuliaro dangtelis
w
A
Integruotos blykstės naudojimas
Prieš fotografuodami blykstės režimu, reikalaujančiu ranka pakelti blykstę, spustelėkite mygtuką M (Y),
kad pakeltumėte blykstę ir palaukite, kol vaizdo ieškiklyje pasirodys indikacija M (0 23). Jei paleidus
automatinį laikmatį pakils blykstė, fotografavimas bus pertrauktas.
A Pasirinktinis nustatymas c3 (Self-Timer (automatinis laikmatis))
Informacijos apie automatinio laikmačio trukmės ir fotografuojamų kadrų skaičiaus pasirinkimą rasite
pasirinktiniame nustatyme c3 (Self-timer (automatinis laikmatis); 0 187).
50
Apie fotografavimą išsamiau
Fokusavimas (fotografavimas pro vaizdo
ieškiklį)
Šiame skirsnyje aprašomos galimos fokusavimo parinktys, kai nuotraukos komponuojamos
vaizdo ieškiklyje. Fokusuoti galima automatiniu arba rankiniu režimu (žr. temą „Fokusavimo
režimas“ toliau). Naudotojas taip pat gali parinkti fokusavimo tašką automatiniam arba
rankiniam fokusavimui (0 55) arba naudoti židinio fiksavimą, kad po fokusavimo galėtų
perkomponuoti nuotraukas (0 55).
Fotoaparato fokusavimo būdo pasirinkimas:
fokusavimo režimas
Rinkitės iš toliau pateikiamų fokusavimo režimų. Atminkite, kad parametrai AF-S ir AF-C
pasiekiami tik režimais P, S, A ir M.
AF-A
AF-S
AF-C
MF
1
Parinktis
Auto-servo AF
(automatinis
pagalbinis AF)
Single-servo AF
(vienkartinis
pagalbinis AF)
Continuous-servo
AF
(nepertraukiamas
pagalbinis AF)
Manual focus
(rankinis
fokusavimas)
Aprašymas
Kai objektas nejuda, fotoaparatas automatiškai parenka vienkartinį pagalbinį
automatinį fokusavimą, o kai juda – nepertraukiamą pagalbinį automatinį
fokusavimą. Užraktas gali būti atleistas tik jei fotoaparatas gali sufokusuoti.
Nejudantiems objektams. Iki pusės nuspaudus užrakto atleidimo mygtuką,
atliekama židinio fiksavimo funkcija. Užraktas gali būti atleistas tik jei
fotoaparatas gali sufokusuoti.
Judantiems objektams. Fotoaparatas nuolat fokusuoja, kai užrakto atleidimo
mygtukas nuspaustas iki pusės. Esant numatytiesiems nustatymams, užraktą
galima atleisti tik tada, kai fotoaparatas gali sufokusuoti (0 184).
Fokusuokite rankiniu režimu (0 57).
Parodykite fokusavimo režimo parinktis.
Spustelėkite mygtuką P, tada informaciniame
ekrane pažymėkite esamą fokusavimo režimą ir
spauskite J.
Mygtukas P
2
Informacinis ekranas
Pasirinkite fokusavimo režimą.
Pažymėkite fokusavimo režimą ir spustelėkite J.
Apie fotografavimą išsamiau
51
A
Nuspėjamasis židinio sekimas
Įjungus AF-C režimą arba AF-A režimu parinkus nepertraukiamo pagalbinio automatinio fokusavimo
punktą, fotoaparatas įjungia nuspėjamojo židinio sekimo funkciją, jei nuspaudus užrakto atleidimo
mygtuką iki pusės objektas juda link fotoaparato. Tai leidžia fotoaparatui sekti židinį, tuo pat metu
bandant nuspėti, kur bus objektas, kai bus atleistas užraktas.
D
Nepertraukiamas pagalbinis automatinis fokusavimas
Nurodžius pasirinktinio nustatymo a1 (AF-C priority selection (AF-C pirmumo pasirinkimas); 0 184)
vertę Focus (fokusavimas) ir fotoaparatui veikiant AF-C režimu arba AF-A režimu nurodžius
nepertraukiamo pagalbinio automatinio fokusavimo punktą, fotoaparatas fokusavimo reakcijai suteikia
didesnį pirmumą (įjungia platesnį fokusavimo diapazoną) nei AF-S režimu ir užraktą galima atleisti dar
nepasirodžius židinio davikliui.
A
Kaip pasiekti gerų rezultatų, naudojant automatinį fokusavimą
Automatinis fokusavimas tinkamai neveikia toliau nurodytomis sąlygomis. Jei fotoaparatas negali
sufokusuoti esamomis sąlygomis, užrakto atleidimo funkcija gali būti išjungiama arba fotoaparate gali
būti parodytas židinio daviklis (I), fotoaparatas gali supypsėti ir suteikti galimybę atleisti užraktą net
tada, jei objekto sufokusuoti nepavyko. Tokiais atvejais fokusuokite rankiniu režimu (0 57) arba
naudokite židinio fiksavimo funkciją (0 55), kad sufokusavę kitą tokiu pačiu atstumu nutolusį objektą
galėtumėte perkomponuoti nuotrauką.
Tarp objekto ir fono yra labai
nedidelis kontrastas arba jo išvis
nėra.
Pavyzdys: objektas yra tokios
pačios spalvos kaip fonas.
Fokusavimo taške yra objektų,
nuo fotoaparato nutolusių
skirtingais atstumais.
Pavyzdys: objektas yra narve.
Objekte dominuoja
pasikartojantis geometrinis
raštas.
Pavyzdys: žaliuzės arba
dangoraižio langų eilė.
Fokusavimo taške yra ryškiu
kontrastu pasižyminčių sričių.
Pavyzdys: pusė objekto yra
šešėlyje.
Fone esantys objektai yra didesni
nei fotografuojamas objektas.
Pavyzdys: kadre už objekto yra
pastatas.
Objekte yra daug smulkių detalių.
Pavyzdys: gėlių laukas ar kitokie
objektai, kurie yra maži arba
jiems trūksta ryškumo įvairovės.
A
AF pagalbinio apšvietimo lemputė
Jeigu objektas yra prastai apšviestas, automatiškai įsižiebs AF pagalbinio
apšvietimo lemputė, kad iki pusės nuspaudus užrakto atleidimo mygtuką
būtų palengvintas automatinio fokusavimo veiksmas (taikomi atitinkami
apribojimai; 0 252). Atminkite, kad greitai keliskart iš eilės panaudota
apšvietimo lemputė gali įkaisti. Tokiu atveju, po tam tikro nepertraukiamo
naudojimo laikotarpio, ji apsaugos tikslais automatiškai išjungiama. Po
trumpos pertraukėlės ji vėl veiks normaliai.
52
Apie fotografavimą išsamiau
AF pagalbinio
apšvietimo lemputė
Fokusavimo taško pasirinkimo būdo nurodymas: AF
sričių režimas
Nurodykite, kaip automatinio fokusavimo metu turi būti pasirenkamas fokusavimo taškas.
Atminkite: parinkus fokusavimo režimą AF-S, tampa nepasiekiami punktai d (dinaminė sritis)
ir f (3D sekimas).
Parinktis
c
J
K
L
f
e
1
Aprašymas
Nejudantiems objektams. Fokusavimo taškas pasirenkamas rankiniu
Single-point AF
režimu, fotoaparatas fokusuoja objektą tik pasirinktame fokusavimo
(vieno taško AF)
taške.
Naudojama nestacionariems objektams fotografuoti. AF-A ir AF-C
Dynamic-area AF
fokusavimo režimais naudotojas fokusavimo tašką pasirenka kryptiniu
(9 points) (dinaminės
valdikliu (0 55), tačiau fotoaparatas fokusuoja pagal informaciją, gautą
srities AF, 9 taškai)
iš aplinkinių fokusavimo taškų, jei objektas trumpam palieka pasirinktą
tašką. Fokusavimo taškų skaičius priklauso nuo pasirinkto režimo:
Dynamic-area AF
• 9 taškų dinaminės srities AF: pasirinkite, kai yra laiko sukomponuoti
(21 points) (dinaminės
nuotrauką arba fotografuojami objektai juda nuspėjamai (pvz.,
srities AF, 21 taškas)
bėgikai sprinto rungtyje ar automobiliai lenktynėse).
• 21 taško dinaminės srities AF: pasirinkite, kai fotografuojami asmenys
Dynamic-area AF
juda nenuspėjamai (pvz., futbolininkai žaidimo metu).
(39 points) (dinaminės • 39 taškų dinaminės srities AF: pasirinkite fotografuoti greitai judančius ir
srities AF, 39 taškai)
kadre sunkiai išlaikomus objektus (pvz., paukščius).
Naudokite, kai reikia greitai sukomponuoti nuotraukas ir
fotografuojami asmenys juda padrikai iš vienos pusės į kitą (pvz.,
tenisininkai žaidimo metu). AF-A ir AF-C fokusavimo režimais naudotojas
pasirenka fokusavimo tašką kryptiniu valdikliu (0 55). Jei objektas
3D-tracking
pajuda fotoaparatui sufokusavus, tuomet fotoaparatas įjungia 3D
(3D sekimas)
sekimo funkciją, kad būtų pasirinktas naujas fokusavimo taškas ir
židinys būtų fiksuojamas ties pradiniu objektu (kai užrakto atleidimo
mygtukas paspaustas iki pusės).
Auto-area AF
Fotoaparatas automatiškai atpažįsta objektą ir parenka fokusavimo
(automatinės srities AF) tašką.
Įjunkite AF sričių režimo parinktis.
Spustelėkite mygtuką P, informaciniame ekrane
pažymėkite esamą AF sričių režimą ir spauskite
J.
Mygtukas P
Informacinis ekranas
Apie fotografavimą išsamiau
53
2
Pasirinkite AF sričių režimą.
Pažymėkite parinktį ir spauskite J.
A
AF sričių režimas
AF sričių režimo išrankos, nustatytos kitais fotografavimo režimais nei P, S, A arba M, pasirinkus kitą
fotografavimo režimą yra atstatomos.
A
3D sekimas
Jei objektas palieka vaizdo ieškiklį, nuimkite pirštą nuo užrakto atleidimo mygtuko ir perkomponuokite
nuotrauką taip, kad objektas būtų pasirinktame fokusavimo taške. Atminkite: kai užrakto atleidimo
mygtukas paspaudžiamas iki pusės, fokusavimo taško aplinkos spalvos yra įrašomos į fotoaparatą. Taigi,
3D sekimo funkcija ne visuomet leidžia pasiekti norimų rezultatų, kai fotografuojami objektai yra tokios
pat spalvos kaip ir fonas.
54
Apie fotografavimą išsamiau
Fokusavimo taško parinkimas
Rankinio fokusavimo režimu ar kai automatinis fokusavimas derinamas su AF sričių režimais,
kitais nei e (Auto-area AF (automatinės srities AF)), galite rinktis iš 39 fokusavimo taškų,
atveriant galimybę komponuoti nuotraukas su pagrindiniu objektu beveik visose kadro
vietose.
1
Nurodykite kitą AF sričių režimą nei e (Autoarea AF (automatinės srities AF); 0 53).
2
Pasirinkite fokusavimo tašką.
Naudokite kryptinį valdiklį, kad vaizdo ieškiklyje arba
informaciniame ekrane pasirinktumėte fokusavimo
tašką, kai veikia ekspozicijos matuokliai. Spustelėkite
J, kad pasirinktumėte centrinį fokusavimo tašką.
Fokusavimo taškas
Židinio fiksavimas
Norint pakeisti kompoziciją sufokusavus AF-A, AF-S ir AF-C fokusavimo režimais (0 51), galima
pasinaudoti židinio fiksavimo funkcija. Ši funkcija leidžia sufokusuoti objektą, kuris galutinėje
kompozicijoje nebus fokusavimo taške. Jei fotoaparatui nepavyksta sufokusuoti naudojantis
automatinio fokusavimo funkcija (0 52), galima pasitelkti židinio fiksavimo parinktį ir
sufokusavus kitą objektą (tuo pačiu atstumu kaip ir pradinis) perkomponuoti nuotrauką.
Židinio fiksavimas efektyviausias, kai nustatoma kita AF sričių režimo parinktis nei e (Autoarea AF (automatinės srities AF)) (0 53).
1
Sufokusuokite.
Nukreipkite fotoaparatą į objektą, kad jis būtų
pasirinktame fokusavimo taške. Iki pusės nuspauskite
užrakto atleidimo mygtuką, kad pradėtumėte
fokusuoti. Patikrinkite, ar vaizdo ieškiklyje pasirodo
židinio daviklis (I).
Apie fotografavimą išsamiau
55
2
Užfiksuokite židinį.
AF-A ir AF-C fokusavimo režimai: iki pusės nuspaudę užrakto
atleidimo mygtuką (q), spustelėkite mygtuką A (L)
(w), kad būtų užfiksuotas židinys. Kol nuspaustas
mygtukas A (L), net ir patraukus pirštą nuo užrakto
atleidimo mygtuko židinys liks užfiksuotas.
Užrakto atleidimo mygtukas
Mygtukas A (L)
AF-S fokusavimo režimas: židinys bus užfiksuotas savaime, vos pasirodžius židinio davikliui ir
liks užfiksuotas tol, kol nuimsite pirštą nuo užrakto atleidimo mygtuko. Židinį galima
užfiksuoti ir spustelint mygtuką A (L) (žr. pirmiau).
3
Perkomponuokite nuotrauką ir fotografuokite.
Židinys liks užfiksuotas tarp nuotraukų (fotografavimo
metu), jei iki pusės laikysite nuspaudę užrakto
atleidimo mygtuką (AF-S) ar laikysite nuspaudę
mygtuką A (L), leidžiantį su tuo pačiu židinio
nustatymu padaryti keletą nuotraukų.
Nekeiskite atstumo tarp fotoaparato ir objekto, kai veikia židinio fiksavimo funkcija. Jei
objektas sujuda, sufokusuokite dar kartą, nes pasikeitė atstumas.
A
Automatinės ekspozicijos fiksavimas
2 veiksmu spustelint mygtuką A (L), kartu užfiksuojama ir ekspozicija (0 91).
56
Apie fotografavimą išsamiau
Rankinis fokusavimas
Kai automatinio fokusavimo funkcija nepasiekiama arba ja naudojantis nepavyksta pasiekti
norimų rezultatų, galima naudoti rankinio fokusavimo funkciją (0 52).
1
Parinkite rankinio fokusavimo režimą.
Jei objektyve įrengtas A-M, M/A-M arba A/M-M režimo
jungiklis, nustumkite jį į padėtį M.
A-M režimo
jungiklis
M/A-M režimo
jungiklis
Jei objektyve nėra fokusavimo režimo jungiklio, nustatykite parametro Focus mode
(fokusavimo režimas) parinktį MF (rankinis fokusavimas) (0 51).
2
Sufokusuokite.
Norėdami fokusuoti rankiniu režimu, sukite objektyvo
fokusavimo žiedą, kol vaizdo ieškiklio matiniame lauke rodomas
vaizdas bus sufokusuotas. Fotografuoti galima net ir tada, kai
vaizdas nesufokusuotas.
❚❚ Elektroninis tolimatis
Jei objektyvo didžiausia diafragma yra f/5,6 arba didesnė, vaizdo
ieškiklio židinio daviklis gali būti naudojamas patvirtinti, ar objektas
pasirinktame fokusavimo taške yra sufokusuotas (gali būti parinktas
bet kuris iš 39 fokusavimo taškų). Kai objektą užfiksuosite parinktame
fokusavimo taške, iki pusės nuspauskite užrakto atleidimo mygtuką ir
sukite objektyvo fokusavimo žiedą, kol pasirodys židinio daviklis (I).
Įsidėmėkite, kad fotografuojant p. 52 išvardytus objektus židinio
daviklis kartais gali atsirasti net ir tada, kai objektas nėra sufokusuotas. Prieš fotografuodami
patikrinkite fokusuotę vaizdo ieškiklyje.
Apie fotografavimą išsamiau
57
A
Rankinio fokusavimo pasirinkimas fotoaparatu
Jei objektyvas dera su M/A (automatinio fokusavimo su rankiniu valdymu arba
A/M (automatinio fokusavimo su rankiniu valdymu/AF pirmumo)) funkcija,
rankinio fokusavimo funkciją galima nustatyti ir pervedant fotoaparato
fokusavimo režimą į MF (rankinis fokusavimas; 0 51). Tuomet židinį galima
nustatyti rankiniu būdu, neatsižvelgiant į objektyvu pasirinktą režimą.
A
Židinio plokštumos padėtis
Židinio plokštumos padėtį nurodo ant fotoaparato korpuso esanti
židinio plokštumos žymė. Atstumas nuo objektyvo tvirtinimo įtvaro iki
židinio plokštumos yra 46,5 mm.
46,5 mm
Židinio plokštumos žymė
58
Apie fotografavimą išsamiau
Vaizdo kokybė ir dydis
Vaizdo kokybė ir dydis bendrai lemia, kiek vietos kiekviena nuotrauka užima atminties
kortelėje. Didesnius, aukštesnės kokybės vaizdus galima išspausdinti didesnio formato, bet
jiems reikia ir daugiau atminties, o tai reiškia, kad atminties kortelėje tilps mažiau vaizdų
(0 281).
Vaizdo kokybė
Pasirinkite failo formatą ir suspaudimo santykį (vaizdo kokybę).
Parinktis
Failo tipas
Aprašymas
NEF (RAW) + JPEG fine
Įrašomi du vaizdai: vienas NEF (RAW) formato vaizdas ir vienas aukštos
(NEF (RAW) + JPEG
kokybės JPEG formato vaizdas.
aukšta kokybė)
NEF (RAW) + JPEG
normal (NEF (RAW) +
Įrašomi du vaizdai: vienas NEF (RAW) formato vaizdas ir vienas
NEF/JPEG
JPEG standartinė
standartinės kokybės JPEG formato vaizdas.
kokybė)
NEF (RAW) + JPEG basic
Įrašomi du vaizdai: vienas NEF (RAW) formato vaizdas ir vienas
(NEF (RAW) + JPEG
elementarios kokybės JPEG formato vaizdas.
elementari kokybė)
Neapdoroti duomenys iš vaizdo jutiklio yra įrašomi tiesiai į atminties
NEF (RAW)
NEF
kortelę. Tam tikrus nustatymus, pvz., baltos spalvos balanso ir kontrasto,
galima suderinti po fotografavimo.
JPEG fine (JPEG aukšta
JPEG formato vaizdus įrašinėkite naudodami suspaudimo santykį 1 : 4
kokybė)
(aukšta kokybė).
JPEG normal (JPEG
JPEG formato vaizdus įrašinėkite naudodami suspaudimo santykį 1 : 8
JPEG
standartinė kokybė)
(standartinė kokybė).
JPEG basic (JPEG
JPEG formato vaizdus įrašinėkite naudodami suspaudimo santykį 1 : 16
elementari kokybė)
(elementari kokybė).
1
Parodykite vaizdo kokybės parinktis.
Spustelėkite mygtuką P, informaciniame ekrane
pažymėkite esamą vaizdo kokybę ir spauskite J.
Mygtukas P
2
Informacinis ekranas
Pasirinkite failo tipą.
Pažymėkite parinktį ir spauskite J.
Apie fotografavimą išsamiau
59
A
NEF (RAW) formato vaizdai
Atkreipkite dėmesį, kad vaizdo dydžio parinktis nedaro įtakos NEF (RAW) formato vaizdų dydžiui. Baltos
spalvos balanso serija (0 108), platus dinaminis diapazonas (HDR, 0 96) ir datos įterpimo funkcija
(0 190) nustačius NEF (RAW) arba NEF (RAW) + JPEG vaizdo kokybę nepasiekiamos.
NEF (RAW) vaizdus galima peržiūrėti fotoaparate ar naudojant programinę įrangą, pvz., Capture NX 2
(galima įsigyti atskirai; 0 236) arba ViewNX 2 (yra komplekte). NEF (RAW) nuotraukų JPEG kopijos gali
būti padarytos naudojant retušavimo meniu parinktį NEF (RAW) processing (NEF (RAW)
apdorojimas) (0 213).
A
NEF (RAW) + JPEG
Kai nuotraukos, darytos parinkus vertę NEF (RAW) + JPEG, peržiūrimos fotoaparatu, rodomi tik JPEG
vaizdai. Kai nuotraukos, padarytos su šiais nustatymais, ištrinamos, ištrinami ir NEF, ir JPEG vaizdai.
60
Apie fotografavimą išsamiau
Vaizdo dydis
Pasirinkite JPEG vaizdų dydį:
Vaizdo dydis
Dydis (pikseliais)
Spaudinio dydis (cm) *
# Large (didelis)
6000 × 4000
50,8 × 33,9
$ Medium (vidutinis)
4496 × 3000
38,1 × 25,4
% Small (mažas)
2992 × 2000
25,3 × 16,9
* Apytikslis dydis spausdinant 300 t. c. Spaudinio dydis coliais apskaičiuojamas vaizdo dydį pikseliais
padalijus iš spausdintuvo raiškos taškais colyje (t. c.; 1 colis apytikriai = 2,54 cm).
1
Parodykite vaizdo dydžio parinktis.
Spustelėkite mygtuką P, informaciniame ekrane
pažymėkite esamą vaizdo dydį ir spauskite J.
Mygtukas P
2
Informacinis ekranas
Pasirinkite vaizdo dydį.
Pažymėkite parinktį ir spauskite J.
Apie fotografavimą išsamiau
61
Integruotos blykstės naudojimas
Fotoaparatas palaiko įvairius blykstės režimus, skirtus fotografuoti prastai apšviestus arba fone
esančius objektus.
Automatinio atidarymo režimai
i, k, p, n, o, s, w, g ir ' režimais integruota blykstė prireikus atsidaro automatiškai ir
suveikia.
1
Pasirinkite blykstės režimą.
Laikydami nuspaustą
mygtuką M (Y), sukite
komandų ratuką, kol
informaciniame ekrane
pasirodys pageidaujamas
blykstės režimas.
2
+
Mygtukas
M (Y)
Komandų
ratukas
Fotografuokite.
Iki pusės nuspaudus užrakto atleidimo mygtuką,
prireikus blykstė atsidaro ir fotografuojant suveikia.
Jei blykstė neatsidaro automatiškai, NEBANDYKITE jos
pakelti ranka. Jei nesilaikysite šios atsargumo
priemonės, galite sugadinti blykstę.
62
Apie fotografavimą išsamiau
Informacinis ekranas
❚❚ Blykstės režimai
Galimi šie blykstės režimai:
• No (automatinė blykstė): kai apšvietimas yra prastas arba objektas yra apšviestas
foninio apšvietimo, prireikus blykstė atsidaro automatiškai, kai tik iki pusės paspaudžiamas
užrakto atleidimo mygtukas. Nepasiekiama režimu o.
• Njo (automatinis su raudonų akių efekto mažinimo funkcija): naudokite portretams
daryti. Prireikus blykstė atsidaro ir suveikia automatiškai, tačiau prieš jai suveikiant įsijungia
raudonų akių efekto mažinimo lemputė, kad sumažintų „raudonų akių efektą“.
Nepasiekiama režimu o.
• j (išjungta): blykstė nesuveikia.
• Njr (automatinė lėta sinchronizacija su raudonų akių efekto mažinimo funkcija): kaip
ir automatiniu režimu su raudonų akių efekto mažinimo funkcija, tik čia, siekiant užfiksuoti
foninį apšvietimą, naudojamas mažas užrakto greitis. Naudokite naktį, prastu apšvietimu
daromiems portretams. Pasiekiama režimu o.
• Nr (automatinė lėta sinchronizacija): naudojamas mažas užrakto greitis, kad būtų
užfiksuotas foninis apšvietimas naktį arba esant menkam apšvietimui. Pasiekiama režimu
o.
A
Informacinis ekranas
Blykstės režimą galima pasirinkti ir informaciniame ekrane.
Apie fotografavimą išsamiau
63
Rankiniai atidarymo režimai
P, S, A, M ir 0 režimais blykstę reikia pakelti ranka. Jei blykstė nepakeliama, ji nesuveikia.
1
Pakelkite blykstę.
Norėdami pakelti blykstę, spauskite mygtuką M (Y).
Mygtukas M (Y)
2
Pasirinkite blykstės režimą (tik P, S, A ir M režimais).
Laikydami nuspaustą
mygtuką M (Y), sukite
komandų ratuką, kol
informaciniame ekrane
pasirodys pageidaujamas
blykstės režimas.
3
+
Mygtukas
M (Y)
Fotografuokite.
Kiekvieną kartą fotografuojant suveiks blykstė.
64
Apie fotografavimą išsamiau
Komandų
ratukas
Informacinis ekranas
❚❚ Blykstės režimai
Galimi šie blykstės režimai:
• N (detalių paryškinimo blykstė): blykstė suveikia su kiekvienu kadru.
• Nj (raudonų akių efekto mažinimas): naudokite portretams daryti. Blykstė suveikia su
kiekvienu kadru, tačiau prieš jai suveikiant įsijungia raudonų akių efekto mažinimo lemputė,
kad sumažintų „raudonų akių“ efektą. Nepasiekiama režimu 0.
• Njp (raudonų akių efekto mažinimas su lėta sinchronizacija): kaip ir „raudonų akių
efekto mažinimo“ režimu (pirmiau), tik automatiškai parenkamas mažas užrakto greitis, kad
naktį arba esant silpnam apšvietimui būtų užfiksuotas foninis apšvietimas. Naudokite
norėdami portretuose matyti foninį apšvietimą. Nepasiekiama režimais S, M ir 0.
• Np (lėta sinchronizacija): kaip ir „detalių paryškinimo blykstės“ atveju (pirmiau), tik
automatiškai parenkamas mažas užrakto greitis, kad būtų užfiksuotas foninis apšvietimas
naktį arba esant menkam apšvietimui. Naudokite, kai norėsite užfiksuoti ir objektą, ir foną.
Nepasiekiama režimais S, M ir 0.
• Nt (lėta galinės diafragmos sinchronizacija): kaip ir „galinės diafragmos
sinchronizacijos“ atveju (žr. toliau), tik čia automatiškai parenkamas mažas užrakto greitis,
kad būtų užfiksuotas foninis apšvietimas naktį arba esant menkam apšvietimui. Naudokite,
kai norėsite užfiksuoti ir objektą, ir foną. Nepasiekiama režimais S, M ir 0.
• Nq (galinės diafragmos sinchronizacija): blykstė suveikia prieš užsidarant užraktui,
paskleisdama šviesą už judančių šviesos šaltinių (apačioje, dešinėje). Nepasiekiama režimais
P, A ir 0.
Priekinės diafragmos
sinchronizacija
Galinės diafragmos sinchronizacija
Apie fotografavimą išsamiau
65
A
Integruotos blykstės nuleidimas
Norėdami taupyti energiją, kai blykstė nenaudojama, nuspauskite ją švelniai
žemyn, kad spragtelėtų fiksatorius.
A
Integruota blykstė
Norėdami gauti informacijos apie objektyvus, kuriuos galima naudoti kartu su integruota blykste, žr.
p. 230. Nuimkite objektyvo gaubtus, kad nebūtų šešėlių. Blykstės mažiausias veikimo nuotolis yra
0,6 m, jos negalima naudoti priartinimo objektyvo su makrofunkcija makrodiapazone.
Užrakto atleidimas gali būti trumpai išjungtas, siekiant apsaugoti blykstę, kai ji naudojama iš eilės
keliems vaizdams fotografuoti. Blykstę vėl galima naudoti po trumpos pertraukos.
A
Galimi užrakto greičiai, kai naudojama integruota blykstė
Naudojant integruotą blykstę, taikomi tokie užrakto greičio apribojimai:
Režimas
Užrakto greitis
i, k, p, n, s, w, 0, g, ',
P, A
1/200–1/60
Režimas
S
sek.
Užrakto greitis
1/200–30 sek.
1/200–30 sek., ilgalaikė
ekspozicija bulb, laikas
M
1/200–1 sek.
o
Režimu k galima naudoti iki 1/30 sek. siekiantį užrakto greitį, ka įjungta virpesių mažinimo funkcija.
Režimais P ir A pasiekiamas iki 30 sek. užrakto greitis, kai pasirinkta lėta sinchronizacija, galinė
diafragma + lėta sinchronizacija arba lėta sinchronizacija + raudonų akių efekto mažinimas (0 65).
A
Diafragma, jautrumas ir blykstės veikimo nuotolis
Blykstės veikimo nuotolis keičiasi priklausomai nuo jautrumo (ISO atitikmuo) ir diafragmos.
100
1,4
2
2,8
4
5,6
8
11
16
66
200
2
2,8
4
5,6
8
11
16
22
Diafragma, kai ISO ekvivalentas yra
400
800
1600
3200
2,8
4
5,6
8
4
5,6
8
11
5,6
8
11
16
8
11
16
22
11
16
22
32
16
22
32
—
22
32
—
—
32
—
—
—
Apie fotografavimą išsamiau
6400
11
16
22
32
—
—
—
—
12800
16
22
32
—
—
—
—
—
Apytikslis veikimo nuotolis
m
1,0–8,5
0,7–6,0
0,6–4,2
0,6–3,0
0,6–2,1
0,6–1,5
0,6–1,1
0,6–0,7
ISO jautrumas
Fotoaparato jautrumą šviesai galima koreguoti pagal esamą apšvietimo intensyvumą. Kuo
didesnis ISO jautrumas, tuo mažiau šviesos reikia ekspozicijai, todėl galima naudoti didesnį
užrakto greitį arba mažesnę diafragmą. Vis dėlto, pasirinkus nustatymus tarp Hi 0,3 (atitinka
ISO 16 000) ir Hi 1 (atitinka ISO 25 600), labiau tikėtinas triukšmas (atsitiktiniai ryškūs pikseliai,
rūkas ar linijos). Pasirinkus Auto (automatinis), fotoaparatas gali automatiškai nustatyti ISO
jautrumą, reaguodamas į apšvietimo sąlygas. Kad galėtumėte naudotis automatine funkcija P,
S, A ir M režimais, fotografavimo meniu nurodykite parametro ISO sensitivity settings (ISO
jautrumo nustatymai) vertę Auto ISO sensitivity control (automatinis ISO jautrumo
valdymas) (0 180).
Režimas
i, j, %
P, S, A, M
Kiti fotografavimo režimai
1
ISO jautrumas
Auto
100–12 800, žingsneliais po 1/3 EV; Hi 0,3, Hi 0,7, Hi 1
Automatinis; 100–12 800, žingsneliais po 1/3 EV; Hi 0,3, Hi 0,7, Hi 1
Parodykite ISO jautrumo parinktis.
Spustelėkite mygtuką P, tada informaciniame
ekrane pažymėkite esamą ISO jautrumą ir
spauskite J.
Mygtukas P
2
Informacinis ekranas
Pasirinkite ISO jautrumą.
Pažymėkite parinktį ir spauskite J.
Apie fotografavimą išsamiau
67
Fotografavimas intervalų laikmačiu
Fotoaparatas gali fotografuoti iš anksto nustatytais intervalais.
D
Prieš pradedant fotografuoti
Prieš pradėdami fotografavimą intervalų laikmačiu, esamais nustatymais padarykite bandomąją
nuotrauką ir peržiūrėkite rezultatus ekrane. Siekdami užtikrinti, kad fotografavimas prasidėtų
pageidaujamu laiku, patikrinkite, ar teisingai nustatytas fotoaparato laikrodis (0 201).
Rekomenduojama naudoti trikojį. Prieš prasidedant fotografavimui sumontuokite fotoaparatą ant
trikojo. Kad fotografavimas nebūtų pertrauktas, užtikrinkite, kad būtų visiškai įkrautas akumuliatorius.
1
Pasirinkite Interval timer shooting
(fotografavimas intervalų laikmačiu).
Jei norite matyti meniu, spauskite mygtuką G.
Fotografavimo meniu pažymėkite Interval timer
shooting (fotografavimas intervalų laikmačiu)
ir spustelėkite 2.
Mygtukas G
2
Pasirinkite pradžios laiką.
Nurodykite vieną iš toliau pateiktų paleidimo
metodų.
• Kad pradėtumėte fotografuoti nedelsiant,
pažymėkite Now (dabar) ir spauskite 2.
Fotografavimas prasideda maždaug po trijų
sekundžių nuo nustatymų pakeitimo. Pereikite prie 3 veiksmo.
• Jei norite pasirinkti pradžios laiką, pažymėkite Start
time (pradžios laikas) ir spauskite 2, kad būtų
pateiktos pradžios laiko parinktys (žr. dešiniau).
Spustelėkite 4 arba 2, kad pažymėtumėte
valandas arba minutes ir spustelėkite 1 arba
3, kad pakeistumėte. Spustelėkite 2, kad
tęstumėte.
3
Pasirinkite intervalą.
Spustelėkite 4 arba 2 valandoms, minutėms
arba sekundėms pažymėti ir spustelėkite 1 arba
3, kad pasirinktumėte didesnį nei mažiausias
tikėtinas užrakto greitis intervalą. Spustelėkite 2,
kad tęstumėte.
68
Apie fotografavimą išsamiau
4
Nurodykite intervalų skaičių.
Spustelėkite 4 arba 2, kad pažymėtumėte
intervalų skaičių (t. y. fotoaparato fotografavimų
skaičių) ir spustelėkite 1 arba 3, kad
pakeistumėte. Spustelėkite 2, kad tęstumėte.
5
Pradėkite fotografuoti.
Pažymėkite On (įjungta) ir spustelėkite J (jei
norite grįžti į fotografavimo meniu nepaleidę
intervalų laikmačio, pažymėkite Off (išjungta) ir
spauskite J). Pirmoji kadrų serija bus pradėta
nurodytu pradžios laiku arba praėjus maždaug 3
sekundėms, jei 2 veiksmu būna parinkta parametro Choose start time (nurodykite
pradžios laiką) vertė Now (dabar). Fotografavimas tęsiamas pasirinktu intervalu, kol
galiausiai padaromi visi kadrai. Fotografuojant reguliariais intervalais mirksi atminties
kortelės prieigos lemputė. Atminkite, kad atskirų kadrų užrakto greitis ir vaizdo įrašymo
į atminties kortelę trukmė gali skirtis, todėl kai kurie intervalai gali būti praleisti, jei
fotoaparatas tuo metu vis dar įrašinės ankstesnio intervalo nuotrauką. Jei fotografavimo
negalima tęsti esant dabartiniams nustatymams (pavyzdžiui, fotografavimo režimu M
parinkta užrakto greičio vertė „ilgalaikė ekspozicija bulb“ arba „Laikas“ nustatytas
pradžios laikas mažesnis nei minutė), ekrane pasirodo įspėjimas.
A
Uždenkite vaizdo ieškiklį
Kad pro vaizdo ieškiklį patenkanti šviesa netrukdytų ekspozicijai, nuimkite guminį okuliaro apsodą ir
uždenkite vaizdo ieškiklį pateiktu okuliaro dangteliu (0 50).
A
Kiti nustatymai
Fotografavimo intervalų laikmačiu metu nustatymų keisti neleidžiama. Nepriklausomai nuo pasirinkto
atleidimo režimo, fotoaparatas kiekvieną intervalą padaro po vieną nuotrauką. Režimu J mažinamas
fotoaparato triukšmas. Serija (0 108), daugkartinė ekspozicija (0 98) ir platus dinaminis diapazonas
(HDR; 0 96) nepasiekiami.
A
Fotografavimo intervalų laikmačiu pertraukimas
Jei norite nutraukti fotografavimo intervalų laikmačiu procedūrą, išjunkite fotoaparatą arba pasukite
režimo pasirinkimo ratuką į kitą nustatymą. Ekrano užlenkimas į nenaudojimo padėtį fotografavimo
intervalų laikmačiu nenutraukia.
Apie fotografavimą išsamiau
69
Fotografavimas naudojant nuotolinį
valdymą
Papildomo nuotolinio valdymo įtaiso ML-L3
naudojimas
Siekiant sumažinti fotoaparato drebėjimą arba nufotografuoti save, galima naudoti nuotolinio
valdymo įtaisą ML-L3 (0 237). Prieš pradėdami sumontuokite fotoaparatą ant trikojo arba
padėkite ant stabilaus, lygaus paviršiaus.
1
Spustelėkite mygtuką s (E/#).
Mygtukas s (E/#)
2
Pasirinkite nuotolinio valdymo režimą.
Pažymėkite " (Delayed remote (ML-L3)
(uždelstas nuotolinis, ML-L3)) arba # (Quickresponse remote (ML-L3) (greitojo veikimo
nuotolinis, ML-L3)) ir spustelėkite J.
3
Sukomponuokite nuotrauką.
Patikrinkite židinį, iki pusės paspausdami užrakto
atleidimo mygtuką.
4
Fotografuokite.
Jei atstumas lygus 5 m ar mažesnis, nutaikykite
ML-L3 siųstuvą į vieną iš infraraudonųjų spindulių
imtuvų, įrengtų ant fotoaparato (0 1, 2) ir
spustelėkite ML-L3 užrakto atleidimo mygtuką.
Uždelstu nuotoliniu režimu automatinio laikmačio
lemputė įsijungia likus maždaug dviem
sekundėms iki užrakto atleidimo. Greitojo veikimo
nuotoliniu režimu automatinio laikmačio lemputė
ima mirksėti atleidus užraktą.
Atminkite, kad negalima paleisti laikmačio ir fotografuoti, jei fotoaparatui nepavyksta
sufokusuoti arba kitais atvejais, kai negalima atleisti užrakto.
70
Apie fotografavimą išsamiau
A Prieš pradedant naudoti nuotolinio valdymo įtaisą ML-L3
Prieš pirmą kartą naudodami nuotolinio valdymo įtaisą ML-L3, nuimkite skaidrią plastikinę izoliacinę
baterijos plėvelę.
A
Uždenkite vaizdo ieškiklį
Kad pro vaizdo ieškiklį patenkanti šviesa netrukdytų ekspozicijai, nuimkite guminį okuliaro apsodą ir
uždenkite vaizdo ieškiklį pateiktu okuliaro dangteliu (0 50).
A
Fotoaparato užrakto atleidimo mygtukas/kiti nuotolinio valdymo įrenginiai
Jei būna parinktas ML-L3 nuotolinis atleidimo režimas ir užraktas atleidžiamas kitomis priemonėmis nei
naudojant ML-L3 nuotolinio valdymo įtaisą (pvz., fotoaparato užrakto atleidimo mygtuku, papildomo
nuotolinio kabelio arba belaidžio nuotolinio valdymo įtaiso užrakto mygtuku), fotoaparatas ima veikti
vieno kadro atleidimo režimu.
A
Esamasis nuotolinio valdymo režimas
Nuotolinio valdymo režimas atšaukiamas automatiškai, jei praėjus laikui, nurodytam pasirinktiniu
nustatymu c4 (Remote on duration (ML-L3) (nuotolinio valdymo trukmė, ML-L3), 0 187),
nepadaroma nuotrauka. Nuotolinio valdymo režimas atšaukiamas ir tuo atveju, jei fotoaparatas
išjungiamas, atliekama nustatymo iš naujo dviem mygtukais operacija (0 72) arba pasinaudojant
komanda Reset shooting menu (atstatyti fotografavimo meniu) atstatomos fotografavimo
parinktys.
A
Integruotos blykstės naudojimas
Prieš fotografuodami, kai blykstė yra nustatyta rankinio atidarymo režimu (0 64), paspauskite mygtuką
M (Y), kad blykstė pakiltų ir palaukite, kol vaizdo ieškiklyje pasirodys indikacija M (0 23). Jei, nuspaudę
ML-L3 užrakto atleidimo mygtuką, pakelsite blykstę, fotografavimas bus nutrauktas. Jei prireiks
blykstės, ją įkrovus fotoaparatas reaguos tik į ML-L3 užrakto atleidimo mygtuką. Automatinio atidarymo
režimais blykstė pradeda įsikrauti parinkus nuotolinio valdymo režimą. Blykstei įsikrovus, ji automatiškai
pakils ir prireikus suveiks.
A
Belaidžiai nuotolinio valdymo įtaisai
Nuotolinio valdymo funkciją gali atlikti ir įvairūs belaidžių nuotolinio valdymo įtaisų WR-R10, WR-T10 bei
WR-1 deriniai (0 237). Belaidžių nuotolinio valdymo įtaisų užrakto atleidimo mygtukai atlieka tas pačias
funkcijas kaip ir fotoaparato užrakto atleidimo mygtukas. Daugiau informacijos rasite vadove, kuris
pateikiamas su nuotolinio valdymo įtaisais.
Apie fotografavimą išsamiau
71
Numatytųjų nustatymų atkūrimas
Toliau ir p. 73 nurodytų fotoaparato nustatymų numatytąsias
vertes galima atkurti nuspaudžiant ir ilgiau nei dvi sekundes
palaikant mygtukus G ir P (šie mygtukai pažymėti žaliu
tašku). Kol atstatinėjami nustatymai, informacinis ekranas
trumpam išsijungia.
Mygtukas G
Mygtukas P
❚❚ Iš informacinio ekrano pasiekiami nustatymai
Parinktis
Numatytasis
nustatymas
JPEG normal (JPEG
standartinė kokybė)
0
Image quality (vaizdo
59
kokybė)
Image size (vaizdo
Large (didelis)
61
dydis)
Auto bracketing (automatinė serija)
P, S, A, M
Išjungta
108
HDR (high dynamic range) (HDR (platus dinaminis
diapazonas))
P, S, A, M
Off (išjungta)
96
Active D-Lighting (Aktyvusis D-Lighting)
P, S, A, M
Auto (automatinis)
94
White balance (baltos spalvos balansas)
P, S, A, M
Auto (automatinis)
101
ISO sensitivity (ISO jautrumas)
P, S, A, M
100
k, l, p, m, n, o, r, s,
67
t, u, v, w, x, y, z, 0,
Automatinis
g, ', (, 3, 1, 2, 3, )
Picture Control nustatymai
P, S, A, M
Nemodifikuoti *
111
Focus mode (fokusavimo režimas)
Viewfinder (vaizdo ieškiklis)
Kiti fotografavimo
AF-A
51
režimai išskyrus %
Tiesioginė peržiūra/
AF-S
119
filmas
Numatytasis
nustatymas
AF-area mode (AF sričių režimas)
Vaizdo ieškiklis
Single-point AF (vieno taško
n, x, 0, 1, 2, 3
AF)
Dynamic-area AF (39 points)
m, w
(dinaminės srities AF, 39
taškai)
i, j, k, l, p, o, r,
Auto-area AF (automatinės
s, t, u, v, y, z, g,
srities AF)
', 3, ), P, S, A, M
Tiesioginė peržiūra/filmas
k, l, p, o, s, t, u,
Face-priority AF (AF,
v, x, y, z
pirmenybę suteikiant veidui)
m, r, w, %, g, ', 3,
Wide-area AF (plačios
srities AF)
1, 2, 3, ), P, S, A, M
Normal-area AF
n, 0
(standartinės srities AF)
Metering (matavimas)
Matrix metering (matricos
P, S, A, M
matavimas)
Flash mode (blykstės režimas)
i, k, p, n, w, g, '
Auto (automatinis)
Auto slow sync (automatinė
o
lėta sinchronizacija)
Auto+red-eye reduction
s
(automatinis + raudonų
akių efekto mažinimas)
Fill flash (detalių
P, S, A, M
paryškinimo blykstė)
Flash compensation (blykstės kompensavimas)
P, S, A, M
Išjungta
Exposure compensation (ekspozicijos
kompensavimas)
%, P, S, A, M
Išjungta
Parinktis
* Tik esamas Picture Control režimas.
72
Apie fotografavimą išsamiau
0
53
120
90
63,
65
93
92
❚❚ Kiti nustatymai
Numatytasis
nustatymas
Parinktis
0
Release mode (atleidimo režimas)
m, w
Kiti fotografavimo režimai
Continuous H
(nepertraukiama
didelė sparta)
Single frame
(vienas kadras)
Centrinis
Fokusavimo taškas
AE/AF fiksavimo užlaikymas
Kiti fotografavimo režimai nei
Išjungta
i ir j
Lanksti programa
P
Išjungta
Multiple exposure (daugkartinė ekspozicija)
Multiple exposure mode (daugkartinės
ekspozicijos režimas)
P, S, A, M
Off (išjungta)
45
55
194
84
Parinktis
Specialiųjų efektų režimas
g
Vividness (gyvumas)
Outlines (kontūrai)
'
Vividness (gyvumas)
Vignetting (vinjetavimas)
(
Orientacija
Plotis
3
Spalva
Spalvų diapazonas
Numatytasis
nustatymas
0
0
0
41
0
0
42
Kraštovaizdis
Įprastas
42
Išjungta
3
43
98
Apie fotografavimą išsamiau
73
Buvimo vietos duomenys
Buvimo vietos duomenų įdėjimas į nuotraukas ir
filmus
Integruotas buvimo vietos duomenų įrenginys gali registruoti informaciją apie fotoaparato
buvimo vietą (platumą, ilgumą, aukštį virš jūros lygio) bei esamą laiką (UTC) (šiuos duomenis
jam pateikia palydovinės navigacijos sistemos) ir įdėti juos į fotoaparatu daromas nuotraukas
bei filmus. Buvimo vietos duomenų funkcija geriausiai veikia tose vietose, kur nekliudomai
matomas dangus.
1
Pasirinkite Location data (buvimo vietos
duomenys).
Spustelėkite mygtuką G, kad būtų parodyti
meniu, tada sąrankos meniu pažymėkite
Location data (buvimo vietos duomenys) ir
spustelėkite 2.
2
Mygtukas G
Pasirinkite Record location data
(registruoti buvimo vietos duomenis).
Pažymėkite Record location data (registruoti
buvimo vietos duomenis) ir spustelėkite 2.
3
Pasirinkite On (įjungta).
Pažymėkite On (įjungta) ir spustelėkite J, kad
įjungtumėte fotoaparato integruotą buvimo
vietos duomenų įrenginį. Fotoaparatas pradės
priimti duomenis iš navigacijos palydovų.
A
Prieš įjungiant buvimo vietos duomenų funkciją
Prieš pradėdami naudotis buvimo vietos duomenų funkcija, perskaitykite įspėjimus, pateikiamus p. viii–
xv ir užtikrinkite, kad būtų nustatytas teisingas laikas bei data, kaip aprašyta p. 201. Kad fotoaparatas
netikėtai neišsijungtų, būtinai įkraukite akumuliatorių.
74
Apie fotografavimą išsamiau
4
Patikrinkite palydovų signalo stiprumą.
Spustelėkite mygtuką R, kad informaciniame
ekrane patikrintumėte palydovų signalo
stiprumą.
Mygtukas R
5
Fotografuokite.
Per palydovinės navigacijos sistemą priimti buvimo vietos duomenys bus įrašyti į
kiekvieną daromą nuotrauką arba filmą. Juos galima peržiūrėti atkūrimo informacijos
apie nuotrauką ekranuose (0 136) arba iš jų nubraižyti grafiką žemėlapyje, naudojantis
pateikta programa ViewNX 2 (0 154).
6
Išjunkite buvimo vietos duomenų funkciją.
Kad išjungtumėte buvimo vietos duomenų
funkciją, kai jos nebereikės, sąrankos meniu
pasirinkite parametro Location data (buvimo
vietos duomenys) > Record location data
(registruoti buvimo vietos duomenis) vertę Off
(išjungta).
A
Palydovų signalo indikacija
Signalo stiprumas buvimo vietos duomenų ekrane rodomas taip:
• # (šviečia): fotoaparatas įrašo platumos, ilgumos ir aukščio virš jūros lygio
duomenis.
• $ (šviečia): fotoaparatas įrašo tik platumos ir ilgumos duomenis: aukštis virš
jūros lygio neįrašomas.
• % (mirksi): buvimo vietos duomenys neįrašomi.
Apie fotografavimą išsamiau
75
Sekimo žurnalai
Integruotas buvimo vietos duomenų įrenginys gali registruoti informaciją apie fotoaparato
buvimo vietą (platumą, ilgumą, aukštį virš jūros lygio) ir esamą laiką (UTC). Šiuos duomenis jis
gauna iš palydovinės navigacijos sistemų. Buvimo vietos duomenys registruojami
automatiškai, iš anksto nustatytais intervalais ir įrašomi į sekimo žurnalo failą, kuris laikomas
atskirai nuo fotoaparatu daromų nuotraukų. Vėliau sekimo trajektorijai žemėlapyje peržiūrėti
galima naudoti pateiktą programą ViewNX 2 (0 154).
1
Pasirinkite parametro Record location
Data (registruoti buvimo vietos
duomenis) vertę On (įjungta).
Spustelėkite mygtuką G, kad būtų parodyti
meniu ir sąrankos meniu pasirinkite Location
data (buvimo vietos duomenys) > Record
location data (registruoti buvimo vietos
duomenis). Pažymėkite On (įjungta) ir
spustelėkite J.
2
Mygtukas G
Pasirinkite Create log (kurti žurnalą).
Pažymėkite Create log (kurti žurnalą) ir
spustelėkite 2.
3
Pasirinkite registravimo intervalą ir
žurnalo trukmę.
Pažymėkite Log interval (s) (registravimo
intervalas, sek.) ir spustelėkite 4 arba 2, kad
nurodytumėte, kaip dažnai fotoaparatas turi
registruoti buvimo vietos duomenis (registravimo
intervalas nurodomas sekundėmis). Tada
pažymėkite Log length (h) (žurnalo trukmė,
val.) ir spustelėkite 4 arba 2, kad nurodytumėte,
kaip ilgai (valandomis) turės būti pildomas žurnalas.
4
Pradėkite žurnalą.
Pažymėkite Log location data (registruoti
buvimo vietos duomenis) ir spustelėkite 2, tada
pažymėkite Start (pradėti) ir spustelėkite J.
Buvimo vietos duomenys bus registruojami 3
veiksmu pasirinktą trukmę ir ten pat nurodytu
periodiškumu. Likusi trukmė rodoma ekrane
Location data (buvimo vietos duomenys).
Atminkite, kad buvimo vietos duomenys
registruojami net ir pasibaigus budėjimo
laikmačio laikui arba išjungus fotoaparatą, bet
taip intensyviau eikvojamas akumuliatorius.
76
Apie fotografavimą išsamiau
5
Užbaikite žurnalą.
Kad užbaigtumėte žurnalą ir įrašytumėte jį į
atminties kortelę dar nepasiekus nurodytos
žurnalo trukmės, pasirinkite Location data
(buvimo vietos duomenys) > Create log (kurti
žurnalą) > Log location data (registruoti
buvimo vietos duomenis), tada pažymėkite End
(užbaigti) ir spauskite J. Kol fotoaparatas įrašo
žurnalą į atminties kortelę, šviečia atminties
kortelės prieigos lemputė: kol ji šviečia, neišimkite
nei akumuliatoriaus, nei atminties kortelės.
A
Žurnalų pristabdymas
Kad pristabdytumėte žurnalą, ekrane Create log (kurti žurnalą) pasirinkite
Pause (pristabdyti). Žurnalo vedimą galima pratęsti pasirenkant Restart
(paleisti vėl).
A
Buvimo vietos duomenų registravimas
Kai aktyvi sekimo funkcija, fotoaparatas ir toliau stebi palydovų signalus, net kai yra išjungtas. Kad
žurnalai nebūtų pertraukti, prieš įjungdami sekimo funkciją pasirūpinkite, kad fotoaparato
akumuliatorius būtų visiškai įkrautas.
A
Sekimo žurnalo ekranas
Kai aktyvi sekimo funkcija, informaciniame ekrane rodoma dešinėje
iliustruojama indikacija.
A
Žurnalo datų peržiūra
Pasirinkus parametro Location data (buvimo vietos duomenys) vertę Log
list (žurnalų sąrašas), pateikiamas datų, kuriomis buvo užregistruoti žurnalai,
sąrašas. Jei tą pačią datą užregistruoti keli žurnalai, jie identifikuojami
numeriais.
Apie fotografavimą išsamiau
77
Žurnalų trynimas
Vykdykite toliau aprašomus veiksmus, kaip ištrinti visus arba pasirinktus žurnalus.
1
Pasirinkite Log list (žurnalų sąrašas).
Sąrankos meniu nurodykite Location data
(buvimo vietos duomenys), tada pažymėkite
Log list (žurnalų sąrašas) ir spustelėkite J.
2
Spustelėkite O.
Bus parodytas dešinėje esantis dialogo langas.
Mygtukas O
3
Pasirinkite žurnalus.
Kad panaikintumėte pasirinktus žurnalus, pažymėkite
elementus sąraše ir spustelėkite 2, kad
pažymėtumėte arba atšauktumėte žymėjimą.
Tada spustelėkite J, kad tęstumėte.
Kad ištrintumėte visus žurnalus, spustelėkite X ir tada
paspauskite J.
Mygtukas X
4
Pasirinkite Yes (taip).
Pasirodys patvirtinimo dialogo langas.
Pažymėkite Yes (taip) ir paspauskite J, kad
ištrintumėte žurnalus.
A
Žurnalų kopijavimas į kompiuterį
Žurnalai laikomi atminties kortelės aplanke „NIKON“ > „GNSS“, jų pavadinimai susideda iš „N“ bei
žurnalo datos (MMmmdd), vienaženklio identifikatoriaus nuo 0 iki Z, kurį didėjančia tvarka priskiria
fotoaparatas ir plėtinio „.log“ (taigi, pirmasis žurnalas, įrašytas 2013 m. spalio 1 d., bus pavadintas
„N1310010.log“). Žurnalus galima nukopijuoti į kompiuterį, įdedant atminties kortelę į kortelės
skaitytuvą arba kortelės lizdą ir persiunčiant failus su programa Nikon Transfer 2. Žurnalai atitinka NMEA
formatą, tačiau kai kurios programos arba kai kurie įrenginiai gali neparodyti jų teisingai.
78
Apie fotografavimą išsamiau
GPS parinktys
Kad suderintumėte integruoto buvimo vietos duomenų įrenginio nustatymus, pasinaudokite
elementu Location data (buvimo vietos duomenys) > GPS options (GPS parinktys).
❚❚ Standby Timer (budėjimo laikmatis)
Parinkite, naudoti budėjimo laikmatį su buvimo vietos duomenų funkcija ar ne.
Parinktis
Enable
(įjungti)
Aprašymas
Budėjimo laikmatis įjungtas; fotoaparatas pereina į budėjimo būseną, jei neatliekama jokių
operacijų per laiko tarpą, nurodytą pasirinktinio nustatymo c2 (Auto off timers
(automatinio išjungimo laikmačiai); 0 186) > Standby timer (budėjimo laikmatis)
parinktimi (įjungus budėjimo laikmatį arba įjungus fotoaparatą, delsa pailginama ne
daugiau kaip viena minute, kad fotoaparatas spėtų gauti buvimo vietos duomenis). Taip
lėčiau eikvojama akumuliatoriaus energija. Atminkite: pasibaigus laikmačio laikui,
fotoaparatas nustatytą laikotarpį dar rinks buvimo vietos duomenis.
Disable
Budėjimo laikmatis išjungtas, todėl buvimo duomenys rašomi nepertraukiamai.
(išjungti)
❚❚ Set Clock from Satellite (nustatyti laikrodį pagal palydovą)
Pasirinkite Yes (taip), kad nustatytumėte fotoaparato laikrodį pagal palydovinės navigacijos
sistemos teikiamą laiką.
Apie fotografavimą išsamiau
79
❚❚ Naujinti A-GPS failą
Naudojantis pagalbiniais GPS (A-GPS arba aGPS) failais, sumažėja trukmė, reikalinga
integruotam buvimo vietos duomenų įrenginiui nustatyti buvimo vietą. Pagalbinius GPS failus
galima atnaujinti kaip aprašyta toliau.
1
Atsisiųskite naujausią pagalbinį GPS failą.
Atsisiųskite atnaujintą pagalbinį GPS failą iš šio URL:
http://downloadcenter.nikonimglib.com/
2
Nukopijuokite failą į atminties kortelės aplanką „NIKON“.
Įdėkite atminties kortelę į kortelės skaitytuvą arba kortelės lizdą ir nukopijuokite failą į
aplanką „NIKON“, esantį šakniniame atminties kortelės aplanke (jei tokio aplanko dar
nėra, sukurkite naują aplanką ir pavadinkite jį „NIKON“).
3
4
5
Įdėkite atminties kortelę į fotoaparatą.
Įjunkite fotoaparatą.
Atnaujinkite failą.
Fotoaparato sąrankos meniu suraskite elementą Location data (buvimo vietos
duomenys) > GPS options (GPS parinktys), tada pažymėkite Update A-GPS data
(atnaujinti A-GPS duomenis) ir spustelėkite 2. Pažymėkite Yes (taip) ir spauskite J,
kad būtų atnaujinti pagalbiniai GPS duomenys. Atnaujinimas trunka apie dvi minutes.
D
Galiojimo terminas
Pagalbiniai GPS failai galioja apie dvi savaites nuo atssiuntimo, suėjus
galiojimo terminui jų naudoti nebegalima (jei bandysite naudoti pasenusį
failą, bus pateiktas klaidos pranešimas). Esamo pagalbinio GPS failo galiojimo
terminas pateikiamas fotoaparato ekrane Update A-GPS data (naujinti
A-GPS duomenis). Prieš pradėdami naudoti buvimo vietos duomenų
funkciją, atnaujinkite pagalbinius GPS failus: baigusių galioti failų nebegalima
naudoti buvimo vietos duomenų gavimui palengvinti.
80
Apie fotografavimą išsamiau
D
Buvimo vietos duomenys
Vietinės geografinės ir atmosferinės sąlygos gali trukdyti gauti buvimo vietos duomenis arba uždelsti jų
gavimą. Fotoaparatui gali nepavykti gauti vietos duomenų patalpoje, po žeme, metaliniuose
konteineriuose ar greta tiltų ir kitų stambių konstrukcijų, medžių, elektros tiekimo linijų ar kitų palydovų
signalus blokuojančių arba atspindinčių objektų. Ieškodami vietos, kur geras ryšys, žiūrėkite, kur einate
ir dairykitės aplink. Navigacijos sistemos palydovų vietos nuolat kinta, todėl tam tikromis valandomis
gali nepavykti gauti buvimo vietos duomenų arba jų gavimas gali būti uždelstas. Buvimo vietos
duomenis gauti gali trukdyti ir mobilieji telefonai ar kiti įrenginiai, veikiantys navigacijos sistemos
palydovams artimais dažniais.
Atminkite: kai kuriais atvejais fotoaparatas gali užtrukti, kol gaus signalą, pvz., iškart po to, kai įdedamas
akumuliatorius, pirmą kartą įjungiama buvimo vietos duomenų registravimo funkcija arba po ilgos
nenaudojimo pertraukos. Filmų buvimo vietos duomenys registruojami pradedant filmuoti. Jei
fotoaparatui nepavyksta gauti buvimo vietos duomenų, į sekimo žurnalus nieko neįrašoma. Be to,
sekimo žurnalai nepildomi, jei nenustatytas laikrodis, neįdėta atminties kortelė arba atliekama bet kuri
iš toliau nurodytų operacijų, kol įjungta buvimo vietos duomenų funkcija: akumuliatorius išsenka arba
yra išimamas, sąrankos meniu pasirenkama parametro Location data (buvimo vietos duomenys) >
Record location data (registruoti buvimo vietos duomenis) vertė Off (išjungta) arba prijungiamas
papildomas buvimo vietos duomenų įrenginys. Atminkite, kad išjungus fotoaparatą buvimo vietos
duomenų funkcija neišjungiama.
Priklausomai nuo duomenų, gautų iš palydovinės sistemos, tikslumo ir vietinės topografijos poveikio
signalo priėmimui iš palydovų, į nuotraukas įrašyti buvimo vietos duomenys gali skirtis nuo faktinės
buvimo vietos iki kelių šimtų metrų.
A
Papildomų buvimo vietos duomenų įrenginių prijungimas
Prie fotoaparato priedų prijungimo lizdo galima prijungti papildomą Nikon buvimo vietos duomenų
įrenginį, naudojant su šiuo pateiktą kabelį (0 237). Prieš prijungdami įrenginį užtikrinkite, kad
fotoaparatas būtų išjungtas. Prijungus papildomą buvimo vietos duomenų įrenginį, integruotas
buvimo vietos duomenų įrenginys išjungiamas ir fotoaparatas gauna buvimo vietos duomenis tik per
papildomą įrenginį, tačiau vis tiek galima naudotis sąrankos meniu parinktimis Location data (buvimo
vietos duomenys) > GPS options (GPS parintys) > Standby timer (budėjimo laikmatis) ir Set clock
from satellite (nustatyti laikrodį pagal palydovą) (0 79). Kol prijungtas papildomas buvimo vietos
duomenų įrenginys, sekimo žurnalų kurti negalima.
Papildomos informacijos rasite su buvimo vietos duomenų įrenginiu pateiktame vadove.
Apie fotografavimą išsamiau
81
P, S, A ir M režimai
Užrakto greitis ir diafragma
P, S, A ir M režimai leidžia įvairiu lygiu kontroliuoti užrakto greitį ir diafragmą:
Režimas
P
S
A
M
82
Aprašymas
Rekomenduojama naudoti momentinėms nuotraukoms ir tada, kai
Programuojamas
trūksta laiko reguliuoti fotoaparato nustatymus. Fotoaparatas nustato
automatinis (0 84)
užrakto greitį ir diafragmą taip, kad ekspozicija būtų optimali.
Naudojama norint sustabdyti arba sulieti judantį vaizdą. Naudotojas
Automatinis užrakto
nurodo užrakto greitį, o fotoaparatas parenka diafragmą, kad būtų
pirmumas (0 85)
pasiekti geriausi rezultatai.
Naudokite norėdami sulieti foną arba paversti pirmą planą ir foną ryškiais.
Automatinis diafragmos
Naudotojas nurodo diafragmą, o fotoaparatas parenka užrakto greitį, kad
pirmumas (0 86)
būtų pasiekti geriausi rezultatai.
Vartotojas reguliuoja ir užrakto greitį, ir diafragmą. Užrakto greitį
Rankinis (0 87)
nustatykite ties „Bulb“ arba „Time“ ilgalaikėms ekspozicijoms.
P, S, A ir M režimai
A
Užrakto greitis ir diafragma
Užrakto greitis ir diafragma rodomi vaizdo ieškiklyje ir informaciniame ekrane.
Užrakto greitis
Diafragma
Didelis užrakto greitis (šiame pavyzdyje – 1/1600 sek.)
sustabdo judesį.
Mažas užrakto greitis (čia – 1 sek.) sulieja judesį.
Didelė diafragma (pvz., f/5,6 (atminkite: kuo
mažesnis f skaičius, tuo didesnė diafragma)) sulieja
detales priešais pagrindinį objektą ir už jo.
Maža diafragma (šiuo atveju – f/22) išryškina foną ir
priekinį planą.
P, S, A ir M režimai
83
Režimas P (programuojamas automatinis)
Šis režimas rekomenduojamas momentinėms nuotraukoms Režimo pasirinkimo ratukas
ir tuomet, kai norite, kad fotoaparatas pats nustatytų užrakto
greitį ir diafragmą. Fotoaparatas automatiškai nustato
užrakto greitį ir diafragmą optimaliai ekspozicijai beveik
visose situacijose.
Kad fotografuotumėte programuojamu automatiniu režimu,
pasukite režimo pasirinkimo ratuką į padėtį P.
A
Lanksti programa
Režimu P sukant komandų ratuką, galima parinkti įvairius užrakto greičio ir diafragmos derinius (lanksti
programa). Sukite ratuką dešinėn, kad gautumėte didelę diafragmą (maži f skaičiai) ir didelį užrakto
greitį arba kairėn, kad gautumėte mažą diafragmą (dideli f skaičiai) ir mažą užrakto greitį. Su visais
deriniais pasiekiama tokia pati ekspozicija.
Sukite dešinėn, kad sulietumėte fono detales arba sustabdytumėte judesį.
Komandų ratukas
Sukite kairėn, kad padidintumėte ryškumo gylį arba sulietumėte judesį.
Kol naudojama lanksti programa, vaizdo ieškiklyje ir informaciniame ekrane
rodoma indikacija U (R). Norėdami atkurti numatytuosius užrakto greičio ir
diafragmos nustatymus, sukite komandų ratuką, kol indikacija dings, tuomet
parinkite kitą režimą arba išjunkite fotoaparatą.
84
P, S, A ir M režimai
Režimas S (automatinis užrakto pirmumas)
Šiuo režimu leidžiama valdyti užrakto greitį: rinkitės didelį užrakto greitį, kad
„sustabdytumėte“ judesį arba mažą užrakto greitį, kad padarytumėte judančio objekto įspūdį,
jį suliedami. Fotoaparatas automatiškai nustato diafragmą taip, kad ekspozicija būtų optimali.
Didelis užrakto greitis (pvz., 1/1600 sek.) sustabdo
judesį.
Mažas užrakto greitis (pvz., 1 sek.) sulieja judesį.
Kaip pasirinkti užrakto greitį:
1
Pasukite režimo pasirinkimo ratuką į
padėtį S.
2
Pasirinkite užrakto greitį.
Režimo pasirinkimo ratukas
Sukite komandų ratuką, kad pasirinktumėte
norimą užrakto greitį: sukite dešinėn, kad greitis
būtų didesnis arba kairėn, kad būtų mažesnis.
Komandų
ratukas
P, S, A ir M režimai
85
Režimas A (automatinis diafragmos pirmumas)
Šiuo režimu galite nustatyti diafragmą, kad valdytumėte ryškumo gylį (sufokusuotą nuotolį
priešais pagrindinį objektą ir už jo). Fotoaparatas automatiškai nustato užrakto greitį
optimaliai ekspozicijai pasiekti.
Didelė diafragma (maži f skaičiai, pvz., f/5,6) sulieja
detales priešais pagrindinį objektą ir už jo.
Maža diafragma (dideli f skaičiai, pvz., f/22) išryškina
priekinį planą ir foną.
Kaip pasirinkti diafragmą:
1
Pasukite režimo pasirinkimo ratuką į
padėtį A.
2
Pasirinkite diafragmą.
Režimo pasirinkimo ratukas
Pasukite komandų ratuką kairėn, kad gautumėte
didesnę diafragmą (mažesni f skaičiai) arba
dešinėn, kad diafragma būtų mažesnė (didesni f
skaičiai).
Komandų
ratukas
86
P, S, A ir M režimai
Režimas M (rankinis)
Rankiniu režimu galite reguliuoti ir užrakto greitį, ir diafragmą. Jei pageidaujate užfiksuoti
ilgalaikę judančių šviesų, žvaigždžių, naktinio peizažo ar fejerverkų ekspoziciją, rinkitės užrakto
greitį „Bulb“ ir „Time“ (0 88).
1
Pasukite režimo pasirinkimo ratuką į padėtį M. Režimo pasirinkimo ratukas
2
Pasirinkite diafragmą ir užrakto greitį.
Tikrindami ekspozicijos rodiklį (žr. toliau), nustatykite užrakto greitį ir diafragmą.
Užrakto greitis pasirenkamas sukant komandų ratuką (dešinėn, jei norite didesnio
greičio arba kairėn, jei mažesnio). Kad nustatytumėte diafragmą, laikykite nuspaustą
mygtuką E (N) ir sukite komandų ratuką (kairėn, kad gautumėte didesnę diafragmą/
mažesnius f skaičius ir dešinėn, kad gautumėte mažesnę diafragmą/didesnius f skaičius).
Užrakto greitis
Komandų
ratukas
Diafragma
Mygtukas
E (N)
Komandų
ratukas
A
Ekspozicijos rodiklis
Jei prijungtas objektyvas su procesoriumi (0 226) ir parinktas užrakto greitis nėra „Bulb“ arba „Time“,
ekspozicijos rodiklis vaizdo ieškiklyje ir informaciniame ekrane parodo, ar nuotrauka esamais
nustatymais bus eksponuojama per trumpai, ar per ilgai.
Optimali ekspozicija
Eksponuota per trumpai 1/3 EV
Eksponuota per ilgai daugiau nei 2 EV
dydžiu
P, S, A ir M režimai
87
Ilgalaikės ekspozicijos (tik M režimas)
Pasirinkite šiuos užrakto greičius judančios šviesos
šaltinių, žvaigždžių, naktinių peizažų ar fejerverkų
ilgalaikės ekspozicijos nuotraukoms.
• Ilgalaikė ekspozicija bulb (A): užraktas lieka
atidarytas, kol laikomas iki galo nuspaustas užrakto
atleidimo mygtukas. Kad išvengtumėte suliejimo,
Ekspozicijos trukmė: 35 sek.
naudokite trikojį, papildomą belaidį nuotolinio
Diafragma: f/25
valdymo įtaisą (0 237) arba nuotolinį kabelį (0 237).
• Laikas (&): pradėkite ekspoziciją, paspausdami
fotoaparato, papildomo nuotolinio valdymo įtaiso, nuotolinio kabelio ar belaidžio
nuotolinio valdymo įtaiso užrakto atleidimo mygtuką. Užraktas lieka atidarytas trisdešimt
minučių arba kol mygtukas paspaudžiamas antrą kartą.
Prieš pradėdami sumontuokite fotoaparatą ant trikojo arba padėkite ant stabilaus, lygaus
paviršiaus. Kad pro vaizdo ieškiklį patenkanti šviesa netrukdytų ekspozicijai, nuimkite guminį
okuliaro apsodą ir uždenkite vaizdo ieškiklį pateiktu okuliaro dangteliu (0 50). Kad
nenutrūktų maitinimas, kol bus baigta ekspozicija, naudokite visiškai įkrautą akumuliatorių.
Atkreipkite dėmesį, kad esant ilgalaikei ekspozicijai gali atsirasti triukšmo (šviesių dėmių,
atsitiktinių ryškių pikselių arba rūko). Prieš fotografuodami pasirinkite fotografavimo meniu
parametro Long exposure NR (ilgalaikės ekspozicijos triukšmo mažinimas) vertę On
(įjungta) (0 179).
❚❚ Ilgalaikė ekspozicija bulb
1
Pasukite režimo pasirinkimo ratuką į
padėtį M.
2
Pasirinkite užrakto greitį.
Režimo pasirinkimo ratukas
Ilgalaikės ekspozicijos bulb užrakto greičiui
parinkti pasukite komandų ratuką (A).
Komandų
ratukas
3
Fotografuokite.
Sufokusavę nuspauskite iki galo fotoaparato, papildomo belaidžio nuotolinio valdymo
įtaiso arba nuotolinio kabelio užrakto atleidimo mygtuką. Baigę ekspoziciją, nukelkite
pirštą nuo užrakto atleidimo mygtuko.
88
P, S, A ir M režimai
❚❚ Laikas
1
Pasukite režimo pasirinkimo ratuką į
padėtį M.
2
Pasirinkite užrakto greitį.
Režimo pasirinkimo ratukas
Užrakto greičiui „Time“ parinkti (&) pasukite
komandų ratuką kairėn.
Komandų
ratukas
3
Atidarykite užraktą.
Sufokusavę nuspauskite iki galo fotoaparato, papildomo nuotolinio valdymo įtaiso,
nuotolinio kabelio arba belaidžio nuotolinio valdymo įtaiso užrakto atleidimo mygtuką.
4
Uždarykite užraktą.
Pakartokite operaciją, atliktą 3 veiksmu (fotografavimas užbaigiamas automatiškai, jei
mygtukas nepaspaudžiamas 30 minučių).
A
Nuotolinio valdymo įtaisai ML-L3
Jei ketinate naudoti nuotolinio valdymo įtaisą ML-L3, pasirinkite vieną iš toliau nurodytų nuotolinio
valdymo režimų, kurie aprašyti p. 70: " (Delayed remote (ML-L3) (uždelstas nuotolinis, ML-L3))
arba # (Quick-response remote (ML-L3) (greitojo veikimo nuotolinis, ML-L3)). Atminkite: jei
naudojate nuotolinio valdymo įtaisą ML-L3, nuotraukos bus daromos režimu „Time“, net jei parinktas
užrakto greitis „Bulb“/A.
P, S, A ir M režimai
89
Ekspozicija
Matavimas
Pasirinkite, kaip fotoaparatas nustatys ekspoziciją.
Metodas
L
M
N
1
Aprašymas
Daugeliu atvejų leidžia pasiekti natūralių rezultatų. Fotoaparatas matuoja plačią
Matrix metering
kadro sritį ir nustato ekspoziciją pagal tonų paskirstymą, spalvą, kompoziciją ir
(matricos matavimas)
atstumą.
Center-weighted
Klasikinis matavimo būdas portretams daryti. Fotoaparatas išmatuoja visą kadrą,
metering (centruotas tačiau centrinei sričiai priskiria didžiausią svorį. Rekomenduojama naudojant
filtrus su didesniu nei 1× ekspozicijos koeficientu (filtro koeficientu).
matavimas)
Pasirinkite šį režimą, kad užtikrintumėte tinkamą objekto ekspoziciją, net jei fonas
Spot metering
daug šviesesnis arba tamsesnis. Fotoaparatas matuoja esamą fokusavimo tašką.
(taškinis matavimas)
Naudokite nuo centro nutolusiems objektams matuoti.
Parodykite matavimo parinktis.
Spustelėkite mygtuką P, tada informaciniame
ekrane pažymėkite esamą matavimo metodą ir
spauskite J.
Mygtukas P
2
Informacinis ekranas
Pasirinkite matavimo metodą.
Pažymėkite parinktį ir spauskite J.
A
Taškinis matavimas
Jei, fotografuojant pro vaizdo ieškiklį, pasirenkamas AF sričių režimas e (Auto-area AF (automatinės
srities AF)) (0 53), fotoaparatas matuoja centrinį fokusavimo tašką.
90
P, S, A ir M režimai
Automatinės ekspozicijos fiksavimas
Naudokite automatinės ekspozicijos fiksavimo funkciją, kai reikia perkomponuoti nuotraukas
ekspozicijai matuoti, pasinaudojus metodais M (Center-weighted metering (centruotas
matavimas)) ir N (Spot metering (taškinis matavimas)). Atminkite, kad automatinės
ekspozicijos fiksavimas nepasiekiamas režimais i ir j.
1
Išmatuokite ekspoziciją.
Nuspauskite užrakto atleidimo mygtuką iki pusės.
2
Užfiksuokite ekspoziciją.
Iki pusės nuspaudę užrakto atleidimo mygtuką (q) ir
objektą nustatę fokusavimo taške, spustelėkite
mygtuką A (L) (w), kad užfiksuotumėte ekspoziciją.
Užrakto atleidimo
mygtukas
Mygtukas A (L)
Veikiant ekspozicijos fiksavimo funkcijai, vaizdo
ieškiklyje rodoma indikacija AE-L.
3
Perkomponuokite nuotrauką.
Laikydami nuspaustą mygtuką A (L),
perkomponuokite nuotrauką ir fotografuokite.
A
Užrakto greičio ir diafragmos reguliavimas
Įjungus ekspozicijos fiksavimą, galima nurodyti šiuos nustatymus, nekeičiant išmatuotos ekspozicijos
vertės:
Režimas
Programuojamas automatinis
Automatinis užrakto pirmumas
Automatinis diafragmos
pirmumas
Nustatymas
Užrakto greitis ir diafragma (lanksti programa; 0 84)
Užrakto greitis
Diafragma
Matavimo metodas negali būti keičiamas, kol įjungtas ekspozicijos fiksavimas.
P, S, A ir M režimai
91
Ekspozicijos kompensavimas
Ekspozicijos kompensavimo funkcija keičia fotoaparato siūlomą ekspozicijos vertę, kad
nuotraukos būtų šviesesnės arba tamsesnės (0 260). Ji efektyviausia, kai naudojama su
metodais M (Center-weighted metering (centruotas matavimas)) arba N (Spot metering
(taškinis matavimas)) (0 90).
–1 EV
Be ekspozicijos kompensavimo
Kad pasirinktumėte ekspozicijos
kompensavimo vertę, laikykite
mygtuką E (N) nuspaustą ir sukite
komandų ratuką, kol vaizdo ieškiklyje
arba informaciniame ekrane pasirodys
Mygtukas E (N) Komandų ratukas
pageidaujama vertė. Įprastą
ekspoziciją galima atkurti, prilyginant
ekspozicijos kompensavimo vertę ±0
(režimu % ekspozicijos
–0,3 EV
kompensavimo derinimo vertė
atstatoma, jei pasirenkamas kitas
režimas). Išjungus fotoaparatą,
ekspozicijos kompensavimo vertė
neatstatoma.
+1 EV
+2 EV
A
Informacinis ekranas
Ekspozicijos kompensavimo parinktis galima pasiekti ir iš informacinio ekrano
(0 7).
A
Režimas M
Režimu M ekspozicijos kompensacija daro įtaką tik ekspozicijos rodikliui.
A
Blykstės naudojimas
Kai naudojama blykstė, ekspozicijos kompensavimas turi įtakos ir fono ekspozicijai, ir blykstės lygiui.
A
Serija
Informacijos apie automatinį ekspozicijos keitimą kadrų serijoje rasite p. 108.
92
P, S, A ir M režimai
Blykstės kompensavimas
Blykstės kompensavimas naudojamas keisti fotoaparato siūlomą blykstės galios lygį keičiant
pagrindinio objekto ryškumą lyginant su fonu. Blykstės galią galima padidinti, kad pagrindinis
objektas atrodytų šviesesnis arba sumažinti, siekiant išvengti nepageidaujamų intensyviai
apšviestų sričių ar atspindžių (0 261).
Laikykite mygtukus M (Y) ir E (N)
nuspaustus ir pasukite komandų ratuką,
kad vaizdo ieškiklyje arba informaciniame
ekrane būtų parinkta pageidaujama vertė.
Apskritai, naudojant teigiamas vertes,
pagrindinis objektas atrodo šviesesnis, o Mygtukas M (Y)
naudojant neigiamas – tamsesnis.
Įprastas blykstės galingumas gali būti
atkurtas blykstės kompensavimą
prilyginus ±0. Išjungus fotoaparatą,
blykstės kompensavimo vertė
neatstatoma.
Mygtukas E (N)
–0,3 EV
Komandų ratukas
+1 EV
A
Informacinis ekranas
Blykstės kompensavimo parinktis galima pasiekti ir iš informacinio ekrano
(0 7).
A
Papildomos blykstės
Blykstės kompensavimo funkcija galima pasinaudoti ir su papildomomis blykstėmis, derančiomis su
Nikon patobulinta kūrybingo apšvietimo sistema (CLS, žr. p. 232). Papildoma blykste parinkta blykstės
kompensavimo vertė pridedama prie blykstės kompensavimo, parinkto fotoaparatu.
P, S, A ir M režimai
93
Detalių išsaugojimas ryškiai apšviestose
srityse ir šešėliuose
Aktyvusis D-Lighting
Aktyvusis D-Lighting išsaugo detales ryškiai apšviestose srityse ir šešėliuose, sukurdamas
natūralaus kontrasto nuotraukas. Naudokite vaizdo motyvams, kuriuose kontrastas labai
didelis, pavyzdžiui, tada, kai pro duris ar langą fotografuojate ryškiai apšviestas scenas lauke
arba saulėtą dieną šešėlyje esančius objektus. Aktyvusis D-Lighting nerekomenduojamas
režimu M. Kitais režimais jis efektyviausias, kai naudojamas su L (Matrix metering (matricos
matavimu); 0 90).
Aktyvusis D-Lighting: ! Off (išjungta)
1
Aktyvusis D-Lighting: Y Auto (automatinis)
Parodykite Aktyviojo D-Lighting parinktis.
Spustelėkite mygtuką P, tada informaciniame
ekrane pažymėkite Aktyvųjį D-Lighting ir
spauskite J.
Mygtukas P
2
Nurodykite parinktį.
Pažymėkite parinktį ir spauskite J (0 261).
94
P, S, A ir M režimai
Informacinis ekranas
D
Aktyvusis D-Lighting
Naudojant Aktyvųjį D-Lighting nuotraukose gali būti triukšmo (atsitiktinių ryškių pikselių, rūko arba
linijų). Fotografuojant kai kuriuos objektus, gali matytis netolygūs šešėliai. Aktyviojo D-Lighting
negalima naudoti, parinkus ISO Hi 0,3 arba didesnį ISO jautrumą.
A „Active D-Lighting“ (Aktyviojo D-Lighting) ir „D-Lighting“ palyginimas
Active D-Lighting (Aktyvusis D-Lighting) prieš fotografuojant ekspoziciją suderina taip, kad būtų
optimizuotas dinaminis diapazonas, tuo tarpu retušavimo meniu parinktis D-Lighting (0 207)
pašviesina vaizdų šešėlius jau padarius kadrą.
A
Serija
Informacijos apie Aktyviojo D-Lighting keitimą kadrų serijoje rasite p. 108.
P, S, A ir M režimai
95
Platus dinaminis diapazonas (HDR)
Plataus dinaminio diapazono (HDR) funkcija sujungia dvi ekspozicijas ir suformuoja vieną
vaizdą, kuriame užfiksuojamas platus tonų diapazonas – nuo šešėlių iki ryškiai apšviestų sričių,
net ir didelio kontrasto objektų. HDR veiksmingiausias naudojant su metodu L (Matrix
metering (matricos matavimas)) (0 90). Jo negalima naudoti NEF (RAW) vaizdams įrašyti.
Kai veikia HDR, negalima naudoti blykstės ir nepasiekiama nepertraukiamo fotografavimo
funkcija.
+
Pirmoji ekspozicija (tamsesnė)
1
Antroji ekspozicija (šviesesnė)
Jungtinis HDR vaizdas
Parodykite HDR (plataus dinaminio
diapazono) parinktis.
Spustelėkite mygtuką P, tada informaciniame
ekrane pažymėkite HDR (platus dinaminis
diapazonas) ir spauskite J.
Mygtukas P
2
Nurodykite parinktį.
Pažymėkite v Auto (automatinis), 2 Extra
high (itin aukštas), S High (aukštas), T
Normal (normalus), U Low (žemas) arba 6
Off (išjungta) ir spustelėkite J.
Nurodžius kitą parinktį nei 6 Off (išjungta), vaizdo
ieškiklyje pasirodo u.
96
P, S, A ir M režimai
Informacinis ekranas
3
Sukomponuokite nuotrauką, sufokusuokite ir fotografuokite.
Nuspaudus iki galo užrakto atleidimo mygtuką,
fotoaparatas padaro dvi ekspozicijas. Vaizdų jungimo
metu vaizdo ieškiklyje mirksi „l u“. Kol nebaigtas
įrašymas, fotografuoti negalima. Padarius nuotrauką,
HDR automatiškai išsijungia. Norint išjungti HDR prieš
fotografuojant, reikia pasukti režimo pasirinkimo
ratuką į kitą nustatymą nei P, S, A arba M.
D
HDR nuotraukų komponavimas
Vaizdo kraštai gali būti apkarpyti. Jei fotografuojant objektas arba fotoaparatas sujuda, gali nepavykti
pasiekti pageidaujamų rezultatų. Priklausomai nuo scenos, efekto gali nesimatyti, aplink šviesius
objektus gali atsirasti šešėlių, o aplink tamsius – ratilų. Fotografuojant kai kuriuos objektus, gali matytis
netolygūs šešėliai.
P, S, A ir M režimai
97
Daugkartinė ekspozicija
Vykdykite toliau nurodytus veiksmus, kad vienoje nuotraukoje įrašytumėte dviejų arba trijų
ekspozicijų seriją. Daugkartinės ekspozicijos spalvos yra pastebimai geresnės nei naudojant
programinės įrangos sugeneruotus nuotraukų perdengimus iš esamų vaizdų.
❚❚ Daugkartinės ekspozicijos kūrimas
Daugkartinių ekspozicijų negalima įrašyti tiesioginės peržiūros režimu. Prieš tęsdami išeikite iš
tiesioginės peržiūros.
A
Įrašymo trukmės didinimas
Jei norite, kad intervalas tarp ekspozicijų būtų didesnis nei 30 sek., padidinkite matuoklio išsijungimo
delsą pasirinktiniu nustatymu c2 (Auto off timers (automatinio išjungimo laikmačiai)) > Standby
timer (budėjimo laikmatis) (0 186). Maksimalus intervalas tarp ekspozicijų yra 30 sek. ilgesnis nei
parinktis, nurodyta pasirinktiniu nustatymu c2. Fotografavimas automatiškai nutraukiamas, jei
nustatytą laikotarpį neatliekama jokių operacijų. Tada daugkartinė ekspozicija sukuriama iš ekspozicijų,
kurios buvo įrašytos iki to momento.
1
Pasirinkite Multiple exposure
(daugkartinė ekspozicija).
Jei norite matyti meniu, spauskite mygtuką G.
Fotografavimo meniu pažymėkite Multiple
exposure (daugkartinė ekspozicija) ir
spustelėkite 2.
2
Įjunkite daugkartinės ekspozicijos režimą.
Pažymėkite Multiple exposure mode
(daugkartinės ekspozicijos režimas) ir
spauskite 2.
Bus pateiktos dešiniau iliustruojamos parinktys.
Pažymėkite On (įjungta) ir spustelėkite J.
98
P, S, A ir M režimai
Mygtukas G
3
Nurodykite kadrų skaičių.
Pažymėkite Number of shots (kadrų skaičius) ir
spauskite 2.
Bus parodytas dešinėje esantis dialogo langas.
Paspauskite 1 arba 3, kad pasirinktumėte skaičių
ekspozicijų, kurios bus sujungiamos vienai
nuotraukai suformuoti ir spauskite J.
4
Nurodykite stiprinimo apimtį.
Pažymėkite Auto gain (automatinis
stiprinimas) ir spauskite 2.
Bus pateiktos toliau nurodytos parinktys.
Pažymėkite parinktį ir spauskite J.
• On (įjungta): stiprinimas bus reguliuojamas
pagal faktiškai įrašytų ekspozicijų skaičių
(kiekvienos ekspozicijos stiprinimas
prilyginamas 1/2 dviejų ekspozicijų atveju arba
1/3 trijų ekspozicijų atveju).
• Off (išjungta): įrašant daugkartinę ekspoziciją,
stiprinimas nereguliuojamas.
Rekomenduojama, kai fonas tamsus.
5
Sukomponuokite nuotrauką,
sufokusuokite ir fotografuokite.
Vieno kadro atleidimo režimu kaskart paspaudus
užrakto atleidimo mygtuką padaroma viena
nuotrauka: tokiu atveju tęskite fotografavimą, kol bus įrašytos visos ekspozicijos.
Nepertraukiamos didelės spartos ir nepertraukiamos mažos spartos atleidimo režimais
(0 46) fotoaparatas įrašo visas ekspozicijas per vieną seriją. Po kiekvienos daugkartinės
ekspozicijos fotografavimas pristabdomas.
P, S, A ir M režimai
99
❚❚ Daugkartinių ekspozicijų pertraukimas
Kad pertrauktumėte daugkartinę ekspoziciją dar nepadarius nurodyto
skaičiaus ekspozicijų, fotografavimo meniu pasirinkite parametro
Multiple exposure (daugkartinė ekspozicija) > Multiple exposure
mode (daugkartinės ekspozicijos režimas) vertę Off (išjungta).
Daugkartinė ekspozicija bus suformuota iš ekspozicijų, įrašytų iki to
momento. Jei įjungta funkcija Auto gain (automatinis stiprinimas),
stiprinimas bus atitinkamai suderintas, kad atspindėtų faktiškai įrašytų
ekspozicijų skaičių. Atminkite, kad fotografavimas automatiškai
nutraukiamas tokiais atvejais:
• Režimo pasirinkimo ratukas pasukamas į kitą nustatymą nei P, S, A arba M
• Atliekama nustatymo iš naujo dviem mygtukais operacija (0 72)
• Fotoaparatas išjungiamas
• Išseko akumuliatorius
• Ištrinama viena iš ekspozicijų
A
Daugkartinės ekspozicijos indikacija
Įjungus daugkartinės ekspozicijos fotografavimo funkciją, informaciniame
ekrane pasirodo piktograma $. Fotografuojant piktograma mirksi.
D
Daugkartinės ekspozicijos
Duomenys, pateikiami informacijos apie atkuriamą nuotrauką rodinyje (įskaitant matavimą, ekspoziciją,
fotografavimo režimą, židinio nuotolį, įrašymo datą ir fotoaparato orientaciją), atitinka pirmą
daugkartinės ekspozicijos kadrą.
100 P, S, A ir M režimai
Baltos spalvos balansas
Baltos spalvos balansas užtikrina, kad šviesos šaltinio spalva nepaveiktų nuotraukos spalvų.
Automatinio baltos spalvos balanso nustatymas rekomenduojamas daugeliui šviesos šaltinių.
Prireikus galima parinkti ir kitas vertes, priklausomai nuo šaltinio tipo:
Parinktis
v Auto (automatinis)
Aprašymas
Automatinis baltos spalvos balanso reguliavimas. Rekomenduojamas
daugeliu atvejų.
J Incandescent
(kaitinamųjų lempų)
Naudokite kaitinamųjų lempų šviesoje.
I Fluorescent
(fluorescencinių lempų)
Naudokite esant p. 102 išvardytiems šviesos šaltiniams.
sunlight (tiesioginė
H Direct
saulės šviesa)
N Flash (blykstė)
G Cloudy (debesuota)
M Shade (šešėlis)
L
1
Preset manual (iš anksto
nustatytas rankinis)
Naudokite objektams esant apšviestiems tiesioginės saulės šviesos.
Naudokite su blykste.
Naudokite dieną esant apsiniaukusiam dangui.
Naudokite dieną, objektams esant šešėlyje.
Išmatuokite baltos spalvos balansą arba nukopijuokite jį iš jau padarytos
nuotraukos (0 104).
Parodykite baltos spalvos balanso
parinktis.
Spustelėkite mygtuką P, informaciniame ekrane
pažymėkite esamą baltos spalvos balanso
nustatymą ir spauskite J.
Mygtukas P
2
Informacinis ekranas
Nurodykite baltos spalvos balanso
parinktį.
Pažymėkite parinktį ir spauskite J.
P, S, A ir M režimai 101
A
Fotografavimo meniu
Baltos spalvos balansą galima nurodyti per parinktį White balance (baltos
spalvos balansas), esančią fotografavimo meniu (0 177). Ją taip pat
galima naudoti, norint tinkamai suderinti baltos spalvos balansą (0 103) ar
išmatuoti iš anksto nustatyto baltos spalvos balanso vertę (0 104).
Norint pasirinkti lempos tipą iš parodytųjų dešinėje, galima pasinaudoti
meniu White balance (baltos spalvos balansas) parinktimi
I Fluorescent (fluorescencinių lempų).
A
Spalvos temperatūra
Suvokiama šviesos šaltinio spalva priklauso nuo stebėtojo ir kitų sąlygų. Spalvos temperatūra yra
šviesos šaltinio spalvos objektyvus matas, nustatomas pagal temperatūrą, iki kurios objektas turėtų būti
kaitinamas, kad imtų spinduliuoti to paties bangų ilgio šviesą. Baltos spalvos šaltinis, kurio spalvos
temperatūra siekia apie 5000–5500 K, atrodo baltas. Žemesnės spalvos temperatūros šviesos šaltiniai,
pvz., kaitinamosios lempos, atrodo šiek tiek geltoni arba raudoni. Aukštesnės spalvos temperatūros
šviesos šaltiniai turi melsvą atspalvį. Fotoaparato baltos spalvos balanso parinktys yra pritaikytos
tokioms spalvos temperatūros vertėms (visi rodikliai apytiksliai):
• I (natrio garų lempų): 2700 K
• H (tiesioginė saugos šviesa): 5200 K
• J (kaitinamųjų lempų)/
• N (blykstė): 5400 K
I (šiltos baltos spalvos fluorescencinių lempų):
• G (debesuota): 6000 K
3000 K
• I (dienos šviesos fluorescencinių lempų):
• I (baltos spalvos fluorescencinių lempų):
6500 K
3700 K
• I (aukštos temperatūros gyvsidabrio garų
• I (šaltos baltos spalvos fluorescencinių
lempų): 7200 K
lempų): 4200 K
• M (šešėlis): 8000 K
• I (dienos šviesos baltos spalvos
fluorescencinių lempų): 5000 K
A
Serija
Informacijos apie baltos spalvos balanso nustatymų automatinį keitimą kadrų serijoje rasite p. 108.
102 P, S, A ir M režimai
Baltos spalvos balanso tikslinimas
Galima tikslinti baltos spalvos balansą ir taip kompensuoti šviesos šaltinio spalvos pokyčius
arba suteikti vaizdui norimos spalvos vertę. Baltos spalvos balansas tikslinamas per
fotografavimo meniu parinktį White balance (baltos spalvos balansas).
1
Nurodykite baltos spalvos balanso
parinktį.
Spustelėkite mygtuką G, kad būtų parodyti
meniu, tada fotografavimo meniu pažymėkite
White balance (baltos spalvos balansas) ir
spustelėkite 2. Pažymėkite pageidaujamą baltos Mygtukas G
spalvos balanso parinktį ir spustelėkite 2 (jei
pasirenkama Fluorescent (fluorescencinių
lempų), pažymėkite pageidaujamą apšvietimo
tipą ir spustelėkite 2. Atminkite, kad su Preset
manual (iš anksto nustatytas rankinis))
tikslinimo funkcija neveikia.
2
Patikslinkite baltos spalvos balansą.
Baltos spalvos balansą patikslinsite kryptiniu
valdikliu.
A
Baltos spalvos balanso tikslinimas
Spalvų vertės, esančios tikslinimo ašyse, yra
santykinės, o ne absoliučiosios. Pavyzdžiui, slenkant
žymiklį link B (mėlynos), kai parinktas „šiltas“
nustatymas, pvz., J (kaitinamųjų lempų),
nuotraukos taps šiek tiek „šaltesnės“, tačiau jos
nevirs mėlynomis.
Paryškinti žalią
Paryškinti
mėlyną
Paryškinti
gintaro
spalvą
Paryškinti rožinę
Koordinatės
Derinimas
3
Įrašykite pakeitimus ir užverkite.
Paspauskite J.
P, S, A ir M režimai 103
Iš anksto nustatytas rankinis
Rankiniu režimu iš anksto nustatomas baltos spalvos balansas naudojamas pasirinktiems
baltos spalvos balanso nustatymams įrašyti ir atgaminti, esant įvairiam apšvietimui arba norint
kompensuoti šviesos šaltinius su ryškesnėmis spalvomis. Galimi du iš anksto nustatyto baltos
spalvos balanso parinkimo metodai:
Metodas
Measure (išmatuoti)
Use photo (naudoti
nuotrauką)
Aprašymas
Neutraliai pilkas ar baltas objektas yra padedamas prie apšvietimo, kuris bus
naudojamas galutinei nuotraukai, o baltos spalvos balansą išmatuoja fotoaparatas
(žr. apačioje).
Baltos spalvos balansas kopijuojamas iš atminties kortelėje esančios nuotraukos
(0 107).
❚❚ Iš anksto nustatyto baltos spalvos balanso vertės matavimas
1
Apšvieskite atskaitos objektą.
Padėkite neutralios pilkos ar baltos spalvos apšviestą objektą, kuris bus fotografuojamas.
2
Parodykite baltos spalvos balanso
parinktis.
Jei norite parodyti meniu, paspauskite mygtuką
G. Pažymėkite fotografavimo meniu punktą
White balance (baltos spalvos balansas) ir
spustelėkite 2, kad būtų parodytos baltos
Mygtukas G
spalvos balanso parinktys. Pažymėkite Preset
manual (iš anksto nustatytas rankinis) ir spauskite 2.
3
Pasirinkite Measure (išmatuoti).
Pažymėkite Measure (išmatuoti) ir spauskite 2.
104 P, S, A ir M režimai
4
Pasirinkite Yes (taip).
Bus pateiktas dešinėje vaizduojamas meniu.
Pažymėkite Yes (taip) ir paspauskite J.
Tuomet fotoaparatas pereis į iš anksto nustatytų
reikšmių matavimo režimą.
Kai fotoaparatas paruoštas baltos spalvos balanso
matavimui, vaizdo ieškiklyje ir informaciniame
ekrane atsiranda mirksintis ženklas D (L).
5
Išmatuokite baltos spalvos balansą.
Prieš indikatoriui nustojus mirksėti,
sukomponuokite atskaitos objektą taip, kad jis
užpildytų vaizdo ieškiklį ir iki galo paspauskite
užrakto atleidimo mygtuką. Nuotrauka nebus
įrašyta. Tiksliai išmatuoti baltos spalvos balansą
galima net tada, kai fotoaparatas nefokusuoja.
P, S, A ir M režimai 105
6
Patikrinkite rezultatus.
Jei fotoaparatui pavyko išmatuoti baltos spalvos
balanso vertę, bus rodomas dešinėje pateikiamas
pranešimas, o vaizdo ieškiklyje maždaug
aštuonias sekundes, prieš fotoaparatui grįžtant į
fotografavimo režimą, mirksės a. Norėdami
iškart grįžti į fotografavimo režimą, paspauskite
iki pusės užrakto atleidimo mygtuką.
Jei apšvietimas kiek per tamsus ar per šviesus,
fotoaparatui gali nepavykti išmatuoti baltos
spalvos balanso. Informaciniame ekrane bus
pateiktas pranešimas, o vaizdo ieškiklyje
maždaug aštuonias sekundes mirksės b a.
Grįžkite į 5 veiksmą ir išmatuokite baltos spalvos
balansą iš naujo.
D
Iš anksto nustatyto baltos spalvos balanso matavimas
Jei mirksint rodiniams neatliekama jokių operacijų, po trukmės, nurodytos pasirinktiniu nustatymu c2
(Auto off timers (automatinio išjungimo laikmačiai); 0 186), tiesioginio matavimo režimas
išjungiamas. Numatytasis nustatymas – aštuonios sekundės.
D
Iš anksto nustatytas baltos spalvos balansas
Fotoaparatas vienu metu gali laikyti tik vieną iš anksto nustatyto baltos spalvos balanso vertę: esamą
vertę pakeis nauja išmatuota vertė. Atkreipkite dėmesį, kad matuojant baltos spalvos balansą
ekspozicija automatiškai didinama 1 EV. Kai fotografuojama režimu M, ekspoziciją nustatykite taip, kad
ekspozicijos rodiklis rodytų ±0 (0 87).
A
Kiti iš anksto nustatyto baltos spalvos balanso matavimo metodai
Norėdami atverti iš anksto nustatytų reikšmių matavimo režimą (žr. pirmiau), informaciniame ekrane
parinkę iš anksto nustatytą baltos spalvos balansą (0 101) nuspauskite J ir palaikykite kelias sekundes.
Jei Fn mygtukui priskirtas baltos spalvos balansas (0 193), išankstinės baltos spalvos balanso vertės
matavimo režimą galima suaktyvinti mygtuku Fn ir komandų ratuku parenkant iš anksto nustatytą
baltos spalvos balansą ir tada nuspaudžiant bei kelias sekundes palaikant mygtuką Fn.
A
Pilkos kortelės
Kad rezultatai būtų tikslesni, išmatuokite baltos spalvos balansą su standartine pilka kortele.
106 P, S, A ir M režimai
❚❚ Baltos spalvos balanso kopijavimas iš nuotraukos
Vykdykite apačioje pateikiamus veiksmus, kad nukopijuotumėte baltos spalvos balanso vertę
iš atminties kortelėje esančios nuotraukos.
1
Pasirinkite Preset manual (iš anksto
nustatytas rankinis).
Jei norite parodyti meniu, paspauskite mygtuką
G. Pažymėkite fotografavimo meniu punktą
White balance (baltos spalvos balansas) ir
spustelėkite 2, kad būtų parodytos baltos
Mygtukas G
spalvos balanso parinktys. Pažymėkite Preset
manual (iš anksto nustatytas rankinis) ir spauskite 2.
2
Pasirinkite Use photo (naudoti
nuotrauką).
Pažymėkite Use photo (naudoti nuotrauką) ir
spauskite 2.
3
Nurodykite Select image (pasirinkti
vaizdą).
Pažymėkite Select image (pasirinkti vaizdą) ir
spauskite 2 (norėdami praleisti likusius veiksmus
ir naudoti paskutinį iš anksto nustatytos baltos
spalvos balanso vaizdą, pasirinkite This image
(šis vaizdas)).
4
Pasirinkite aplanką.
Pažymėkite aplanką, kuriame yra pirminis vaizdas
ir spauskite 2.
5
Pažymėkite pradinį vaizdą.
Kad peržiūrėtumėte vaizdą per visą kadrą,
spauskite ir laikykite paspaudę mygtuką X.
6
Nukopijuokite baltos spalvos balansą.
Spauskite J, kad nustatytumėte iš anksto
nustatomą baltos spalvos balansą esant baltos
spalvos balanso vertei, skirtai pažymėtai
nuotraukai.
P, S, A ir M režimai 107
Serija
Serijos režimas nežymiai automatiškai pakeičia ekspozicijos, baltos spalvos balanso arba
Aktyviojo D-Lighting (ADL) nustatymus su kiekvienu kadru, „apskliausdamas“ esamą vertę.
Rinkitės jį situacijose, kai sunku nustatyti ekspoziciją arba baltos spalvos balansą ir nepakanka
laiko rezultatams patikrinti ir nustatymams suderinti su kiekvienu kadru arba eksperimentuoti
su įvairiais nustatymais fotografuojant tą patį objektą.
Parinktis
k
Aprašymas
Keiskite ekspoziciją trijų nuotraukų serijoje.
AE bracketing
(AE serija)
1 kadras: nemodifikuota
2 kadras: ekspozicija
3 kadras: ekspozicija
sumažinta
padidinta
Kaskart atleidus užraktą, fotoaparatas sukuria tris vaizdus, kiekvienas kurių padaromas
WB bracketing
m
su skirtingais baltos spalvos balanso nustatymais. Nepasiekiama, kai nustatyta vaizdo
(WB serija)
kokybė NEF (RAW).
ADL bracketing Padarykite vieną nuotrauką su išjungtu Aktyviuoju D-Lighting ir kitą su esamu Aktyviojo
!
(ADL serija)
D-Lighting nustatymu.
1
Nurodykite serijos parinktį.
Nuspaudus G, kad būtų parodyti meniu,
pažymėkite pasirinktinį nustatymą e2 (Auto
bracketing set (nustatyta automatinė serija)) ir
spauskite 2.
Mygtukas G
Pažymėkite pageidaujamą serijos tipą ir spauskite
J.
108 P, S, A ir M režimai
2
Parodykite serijos parinktis.
Spustelėkite mygtuką P, pažymėkite esamą
serijos nustatymą ir spauskite J.
Mygtukas P
3
Informacinis ekranas
Pasirinkite serijos žingsnelį.
Pažymėkite serijos žingsnelį ir spauskite J.
Rinkitės vertes nuo 0,3 iki 2 EV (AE serija), nuo 1 iki
3 (WB serija) arba nurodykite ADL (ADL serija).
4
Sukomponuokite nuotrauką,
sufokusuokite ir fotografuokite.
AE bracketing (AE serija): fotoaparatas su kiekvienu
kadru keičia ekspoziciją. Pirmasis kadras
padaromas su esama ekspozicijos kompensavimo verte. Antrajame kadre iš esamos
vertės atimamas serijos žingsnelis, o trečiajame – pridedamas, taip „apskliaudžiant“
esamą vertę. Modifikuotos vertės atspindimos užrakto greičio ir diafragmos vertėse.
WB bracketing (WB serija): kiekvienas kadras apdorojamas, sukuriant tris kopijas: viena jų
padaroma su esamu baltos spalvos balanso nustatymu, kita – paryškinant gintaro
spalvą, o trečia – paryškinant mėlyną.
ADL bracketing (ADL serija): suaktyvinus serijos režimą, pirmasis kadras padaromas su
išjungtu Aktyviuoju D-Lighting, antrasis – su esamu Aktyviojo D-Lighting nustatymu
(0 94; jei Aktyvusis D-Lighting išjungtas, antrasis kadras padaromas nustačius Aktyviojo
D-Lighting vertę Auto (automatinis)).
Nepertraukiamos didelės ir mažos spartos atleidimo režimais po kiekvieno serijos ciklo
fotografavimas pristabdomas. Jei fotoaparatas išjungiamas nepadarius visų serijos sekos
kadrų, jį vėl įjungus seka pratęsiama nuo kito sekos kadro.
P, S, A ir M režimai 109
A
Kadrų serijų eigos indikatorius
AE serijos metu su kiekvienu kadru iš kadrų serijų eigos indikatoriaus
dingsta stulpelis (v > w > x).
ADL serijos metu kitam kadrui ketinamas naudoti nustatymas
informaciniame ekrane pabraukiamas.
A
Serijos išjungimas
Jei norite išjungti seriją ir vėl fotografuoti įprastai, 3 veiksmu (ankstesniame puslapyje) pasirinkite OFF.
Kad atšauktumėte seriją dar neįrašius visų kadrų, pasukite režimo pasirinkimo ratuką į kitą nustatymą
nei P, S, A arba M.
A
Fotografavimas serijomis su skirtingomis ekspozicijomis
Fotoaparatas modifikuoja ekspoziciją, keisdamas užrakto greitį ir diafragmą (režimu P), diafragmą
(režimu S) arba užrakto greitį (režimais A ir M). Jei įjungta automatinio ISO jautrumo valdymo funkcija,
fotoaparatas automatiškai keičia ISO jautrumą optimaliai ekspozicijai pasiekti viršijus fotoaparato
ekspozicijos sistemos apribojimus.
110 P, S, A ir M režimai
Picture Control režimai
Unikali Nikon sistema Picture Control suteikia galimybę dalytis vaizdo apdorojimo
nustatymais, įskaitant aštrinimą, kontrastą, ryškumą, sodrumą ir atspalvį, tarp visų suderinamų
prietaisų ir programinės įrangos.
Picture Control režimo pasirinkimas
Pasirinkite Picture Control pagal objektą arba scenos tipą.
Parinktis
Aprašymas
Standard
Rekomenduojamas naudoti daugeliu atvejų. Siekiant subalansuotų rezultatų, ši
Q
(standartinis) parinktis taiko standartinio apdorojimo metodą.
Geras pasirinkimas darant nuotraukas, kurios vėliau bus intensyviai apdorojamos arba
Neutral
R
retušuojamos. Ši parinktis nuotraukas apdoroja minimaliai, kad rezultatai būtų
(neutralus)
natūralūs.
Nurodykite šią parinktį, kai norite nuotraukose akcentuoti pirmines spalvas. Spalvos
S Vivid (gyvas)
paverčiamos sodresnėmis, kad atspausdintos nuotraukos būtų gyvesnės.
Monochrome
T
Darykite vienspalves nuotraukas.
(vienspalvis)
Portrait
e
Apdoroja portretus, siekiant natūralios tekstūros odos ir užapvalintų formų pojūčio.
(portretas)
Landscape
f
Sukuriami gyvi kraštovaizdžiai ir miesto vaizdai.
(kraštovaizdis)
1
Parodykite Picture Control parinktis.
Spustelėkite mygtuką P, pažymėkite esamą
Picture Control ir spauskite J.
Mygtukas P
2
Informacinis ekranas
Nurodykite Picture Control režimą.
Pažymėkite Picture Control ir spauskite J.
P, S, A ir M režimai 111
Picture Control režimų modifikavimas
Esami iš anksto nustatyti ir pasirinktiniai Picture Control (0 115) režimai gali būti
modifikuojami pagal sceną arba naudotojo kūrybinį sumanymą. Per punktą Quick adjust
(greitas nustatymas) pasirinkite subalansuotą nustatymų derinį arba rankiniu režimu
suderinkite atskirus nustatymus.
1
Nurodykite Picture Control režimą.
Spustelėkite mygtuką G, kad būtų parodyti
meniu, tada fotografavimo meniu pažymėkite Set
Picture Control (nustatyti Picture Control) ir
spustelėkite 2. Pažymėkite norimą Picture
Control režimą ir spauskite 2.
Mygtukas G
2
Pakoreguokite nustatymus.
Spustelėkite 1 arba 3, kad pažymėtumėte
norimą nustatymą ir spauskite 4 arba 2, kad
pasirinktumėte vertę (0 113). Kartokite šį
veiksmą, kol suderinsite visus nustatymus arba
pasirinkite Quick adjust (greitas nustatymas),
kad išsirinktumėte iš anksto nustatytą nustatymų derinį. Numatytuosius nustatymus
galima atkurti paspaudus mygtuką O.
3
Įrašykite pakeitimus ir užverkite.
Paspauskite J.
Picture Control režimai, kurie buvo keičiami iš numatytųjų
nustatymų, yra žymimi žvaigždute („*“).
112 P, S, A ir M režimai
❚❚ Picture Control nustatymai
Parinktis
Quick adjust (greitas nustatymas)
Aprašymas
Sumažinkite arba padidinkite pasirinkto Picture Control režimo efektą
(atkreipkite dėmesį, kad bus atstatomi visi rankiniu režimu atlikti
koregavimai). Nepasiekiama naudojant vertes Neutral (neutralus),
Monochrome (vienspalvis) arba pasirinktinius Picture Control režimus.
Koregavimas rankiniu režimu Koregavimas rankiniu režimu Koregavimas rankiniu režimu
(visi Picture Control režimai)
(tik nevienspalvis)
(tik vienspalvis)
Sharpening (aštrinimas)
Valdykite kontūrų aštrumą. Pasirinkite A, kad automatiškai pagal scenos
tipą suderintumėte aštrinimą.
Contrast (kontrastas)
Suderinkite kontrastą rankiniu režimu arba pasirinkite A, kad
fotoaparatas suderintų kontrastą automatiškai.
Brightness (šviesumas)
Padidinkite arba sumažinkite šviesumą be ryškiai apšviestų sričių arba
šešėlių detalumo sumažėjimo.
Saturation (sodrumas)
Valdykite spalvų gyvumą. Pasirinkite A, kad automatiškai pagal scenos
tipą suderintumėte sodrumą.
Hue (atspalvis)
Pakoreguokite atspalvį.
Filter effects (filtrų efektai)
Vienspalvėse nuotraukose imituokite spalvų filtrų efektą (0 114).
Toning (tonavimas)
Pasirinkite atspalvį, kurį norėsite naudoti vienspalvėse nuotraukose
(0 114).
D
„A“ (automatinis)
Automatinio aštrinimo, kontrasto ir sodrumo nustatymai keičiasi priklausomai nuo ekspozicijos ir
objekto padėties kadre.
A
Pasirinktiniai Picture Control režimai
Pasirinktiniai Picture Control režimai kuriami modifikuojant esamus Picture Control režimus, per
fotografavimo meniu parinktį Manage Picture Control (valdyti Picture Control) (0 115). Juos galima
įrašyti į atminties kortelę ir vėliau bendrinti su kitais to paties modelio fotoaparatais bei derančia
programine įranga (0 117).
P, S, A ir M režimai 113
A
Picture Control tinklelis
Kad parodytumėte tinklelį, kuriame būtų parodytas 2 veiksmu pasirinkto
Picture Control sodrumas (tik nevienspalviai režimai) ir kontrastas,
nuspauskite ir palaikykite mygtuką X.
Picture Control, naudojančio automatinį kontrasto ir sodrumo nustatymą,
piktograma Picture Control tinklelyje yra žalios spalvos, o lygiagrečiai su
tinklelio ašimis atsiranda linijos.
A
Ankstesni nustatymai
Po verčių rodiniu, matomu Picture Control nustatymų meniu, esanti eilutė
rodo ankstesnę nustatymo vertę.
A
Pasirinktiniai Picture Control režimai
Parinktys, siūlomos su pasirinktiniais Picture Control, sutampa su siūlomomis tame Picture Control
režime, kuriuo pasirinktinis yra grindžiamas.
A
Filter Effects (filtrų efektai) (tik Monochrome (vienspalvis))
Parinktys šiame meniu imituoja spalvų filtrų efektus vienspalvėse nuotraukose. Galimi šie filtrų efektai:
Y
O
R
G
Parinktis
Geltona
Oranžinė
Raudona
Žalia
Aprašymas
Didina kontrastą. Gali būti naudojama sumažinti dangaus ryškumą kraštovaizdžio
nuotraukose. Oranžinė spalva sukuria didesnį kontrastą nei geltona, o raudona
sukuria didesnį kontrastą nei oranžinė.
Sušvelnina odos tonus. Gali būti naudojama portretuose.
Įsidėmėkite, kad efektai, sukurti su Filter effects (filtro efektais), labiau pastebimi nei sukurti su
stikliniais filtrais.
A
Toning (tonavimas) (tik Monochrome (vienspalvis))
Rinkitės B&W (nespalvota), Sepia (sepijos spalva), Cyanotype
(nespalvotas su žydru atspalviu), Red (raudonas), Yellow (geltonas),
Green (žalias), Blue Green (mėlynai žalias), Blue (mėlynas), Purple Blue
(purpuriniai mėlynas), Red Purple (raudonai purpurinis). Parinkus
parametrą Toning (tonavimas) ir spustelėjus 3, parodomos sodrumo
parinktys. Jei norite pakoreguoti sodrumą, spauskite 4 arba 2. Sodrumo
kontrolė nepasiekiama, kai būna nurodyta B&W (nespalvota).
114 P, S, A ir M režimai
Pasirinktinių Picture Control režimų kūrimas
Fotoaparate esančius Picture Control režimus galima modifikuoti ir įrašyti kaip pasirinktinius
Picture Control režimus.
1
Pasirinkite Manage Picture Control
(valdyti Picture Control).
Jei norite parodyti meniu, paspauskite mygtuką
G. Fotografavimo meniu pažymėkite Manage
Picture Control (valdyti Picture Control) ir
spustelėkite 2.
Mygtukas G
2
Pasirinkite Save/edit (įrašyti/redaguoti).
Pažymėkite Save/edit (įrašyti/redaguoti) ir
spustelėkite 2.
3
Nurodykite Picture Control režimą.
Pažymėkite esamą Picture Control režimą ir
spauskite 2 arba spauskite J, kad pereitumėte į
5 veiksmą ir įrašytumėte pažymėto Picture
Control režimo kopiją be jokių tolesnių pakeitimų.
4
Suredaguokite pasirinktą Picture Control
režimą.
Daugiau informacijos rasite p. 113. Norėdami
atšaukti visus nustatymus ir pradėti nuo
numatytųjų, spustelėkite mygtuką O. Baigę
nustatyti spustelėkite J.
5
Nurodykite paskirties vietą.
Pažymėkite pasirinktinio Picture Control
paskirties vietą (nuo C-1 iki C-9) ir spustelėkite 2.
P, S, A ir M režimai 115
6
Pavadinkite Picture Control režimą.
Klaviatūros
Pagal numatytąjį nustatymą nauji Picture Control
sritis
režimai pavadinami prie esamo Picture Control
pavadinimo pridedant dviejų skaitmenų skaičių
Pavadinimo
sritis
(priskiriamas automatiškai). Jei norite naudoti
numatytąjį pavadinimą, pereikite prie 7 veiksmo.
Kad perkeltumėte žymiklį pavadinimo srityje, pasukite komandų ratuką. Kad įvestumėte
raidę, kryptiniu valdikliu klaviatūroje pažymėkite pageidaujamą ženklą ir spauskite J.
Kad ištrintumėte ženklą esamoje žymiklio vietoje, spustelėkite mygtuką O.
Pasirinktinių Picture Control režimų pavadinimai gali būti iki devyniolikos ženklų ilgio.
Visi ženklai už devynioliktojo ištrinami.
7
Įrašykite pakeitimus ir užverkite.
Spustelėkite X, kad įrašytumėte pakeitimus ir
užvertumėte. Naujasis Picture Control režimas
įtraukiamas į Picture Control režimų sąrašą.
A
Manage Picture Control (valdyti Picture Control) > Rename (pervadinti)
Pasirinktinius Picture Control režimus galima pervadinti bet kuriuo metu, naudojantis meniu Manage
Picture Control (valdyti Picture Control) parinktimi Rename (pervadinti).
A
Manage Picture Control (valdyti Picture Control) > Delete (trinti)
Kai nebereikia pasirinktinių Picture Control režimų, jiems ištrinti galima naudoti meniu Manage Picture
Control (valdyti Picture Control) parinktį Delete (trinti).
A
Originalaus Picture Control režimo piktograma
Originalus Picture Control režimas, kuriuo grindžiamas
pasirinktinis Picture Control režimas, nurodomas piktograma
viršutiniame dešiniajame redagavimo ekrano kampe.
116 P, S, A ir M režimai
Originalaus Picture Control režimo
piktograma
Pasirinktinių Picture Control režimų bendrinimas
Pasirinktiniai Picture Control režimai, sukurti naudojant Picture Control programą (pateikiamą
su ViewNX 2) ar papildomą programinę įrangą, pvz., Capture NX 2, gali būti nukopijuoti į
atminties kortelę ir įketi į fotoaparatą. Fotoaparatu sukurti pasirinktiniai Picture Control režimai
gali būti kopijuojami į atminties kortelę, kad juos būtų galima naudoti kituose derančiuose
fotoaparatuose ir programinėje įrangoje. Vėliau, kai taps nereikalingi, juos bus galima ištrinti.
Norėdami nukopijuoti pasirinktinius Picture Control režimus
iš atminties kortelės, į ją arba ištrinti iš atminties kortelės,
meniu Manage Picture Control (valdyti Picture Control)
pažymėkite Load/Save (įkelti/įrašyti) ir spauskite 2. Bus
pateiktos toliau nurodytos parinktys:
• Copy to camera (kopijuoti į fotoaparatą): nukopijuokite
pasirinktinius Picture Control režimus iš atminties
kortelės į fotoaparato pasirinktinių Picture Control režimų
vietas C-1–C-9 ir pagal pageidavimą suteikite jiems
pavadinimus.
• Delete from card (ištrinti iš kortelės): ištrinkite pasirinktinius
Picture Control režimus iš atminties kortelės.
• Copy to card (kopijuoti į kortelę): nukopijuokite pasirinktinį
Picture Control režimą (C-1–C-9) iš fotoaparato į
pasirinktą paskirties vietą (1–99) atminties kortelėje.
A
Pasirinktinių Picture Control režimų įrašymas
Atminties kortelėje vienu metu gali būti laikoma iki 99 pasirinktinių Picture Control režimų. Į atminties
kortelę galima įrašyti tik naudotojo sukurtus pasirinktinius Picture Control režimus. Iš anksto nustatytų
Picture Control režimų, kurie pateikiami kartu su fotoaparatu, negalima kopijuoti į atminties kortelę,
pervadinti ar ištrinti.
P, S, A ir M režimai 117
Tiesioginė peržiūra
Nuotraukų komponavimas ekrane
Vadovaukitės žemiau esančiais nurodymais apie tai, kaip fotografuoti tiesioginės peržiūros
režimu.
1
Pasukite tiesioginės peržiūros jungiklį.
Ekrane pasirodo vaizdas pro objektyvą.
Tiesioginės peržiūros
jungiklis
2
Nustatykite fokusavimo tašką.
Nustatykite fokusavimo tašką ant objekto, kaip
aprašyta p. 121.
Fokusavimo taškas
3
Sufokusuokite.
Nuspauskite iki pusės užrakto atleidimo mygtuką.
Fotoaparatui fokusuojant, fokusavimo taškas mirksi
žalia spalva. Fotoaparatui pavykus sufokusuoti,
fokusavimo taškas ima šviesti žalia spalva, nepavykus – mirksėti raudona (atkreipkite
dėmesį, kad nuotraukas galima daryti net ir tuomet, kai fokusavimo taškas mirksi
raudona spalva. Prieš fotografuodami patikrinkite židinį ekrane). Ekspoziciją galima
fiksuoti nuspaudžiant mygtuką A (L) (išskyrus režimus i ir j).
4
Fotografuokite.
Nuspauskite užrakto atleidimo mygtuką iki galo.
Įrašymo metu ekranas išsijungia ir ima šviesti atminties
kortelės prieigos lemputė. Kol nebaigtas įrašymas,
neišimkite akumuliatoriaus arba atminties kortelės.
Baigus fotografuoti, nuotrauka ekrane rodoma kelias
sekundes, kol fotoaparatas galiausiai grįžta į tiesioginės
peržiūros režimą. Kad išeitumėte, pasukite tiesioginės
peržiūros jungiklį.
118 Tiesioginė peržiūra
Atminties kortelės prieigos lemputė
Fokusavimas tiesioginės peržiūros metu
Kad pasirinktumėte fokusavimo bei AF sričių režimus ir nustatytumėte fokusavimo tašką,
atlikite toliau nurodytus veiksmus.
❚❚ Fotoaparato fokusavimo būdo pasirinkimas (fokusavimo režimas)
Tiesioginės peržiūros metu pasiekiami toliau nurodyti fokusavimo režimai (atminkite, kad g,
' ir ( režimais AF su nuolatiniu servovaldymu nepasiekiamas):
Parinktis
Aprašymas
Single-servo AF (vienkartinis Nejudantiems objektams. Iki pusės nuspaudus užrakto atleidimo
AF-S
mygtuką, atliekama židinio fiksavimo funkcija.
pagalbinis AF)
Judantiems objektams. Fotoaparatas fokusuoja nuolat, kol vėl
Full-time-servo AF (AF su
AF-F
paspaudžiamas užrakto atleidimo mygtukas. Iki pusės nuspaudus
nuolatiniu servovaldymu)
užrakto atleidimo mygtuką, atliekama židinio fiksavimo funkcija.
Manual focus (rankinis
MF
Fokusuokite rankiniu režimu (0 125).
fokusavimas)
1
Parodykite fokusavimo parinktis.
Spustelėkite mygtuką P, tada informaciniame
ekrane pažymėkite esamą fokusavimo režimą ir
spauskite J.
Mygtukas P
2
Nurodykite fokusavimo parinktį.
Pažymėkite parinktį ir spauskite J.
Tiesioginė peržiūra 119
❚❚ Fotoaparato srities pasirinkimo būdo nurodymas (AF sričių režimas)
Kitais režimais nei i, j ir (, tiesioginės peržiūros metu galima pasirinkti toliau nurodytus AF
sričių režimus (atminkite, kad %, g, ' ir 3 režimais objekto sekimo AF nepasiekiamas):
6
Parinktis
Face-priority AF (AF,
pirmenybę suteikiant
veidui)
AF (plačios
7 Wide-area
srities AF)
AF
8 Normal-area
(standartinės srities AF)
AF
9 Subject-tracking
(objekto sekimo AF)
1
Aprašymas
Naudokite portretams daryti. Fotoaparatas automatiškai aptinka ir
sufokusuoja portreto asmenis.
Naudokite fotografuodami kraštovaizdžius ir kitus neportretinius
objektus, kai fotoaparatą laikote rankose. Kryptiniu valdikliu
pasirinkite fokusavimo tašką.
Naudokite fokusuodami konkrečią vietą pasirinktame kadro taške.
Rekomenduojama naudoti trikojį.
Naudokite, kai norite, kad židinys sektų pasirinktą objektą.
Parodykite AF sričių režimus.
Spustelėkite mygtuką P, informaciniame ekrane
pažymėkite esamą AF sričių režimą ir spauskite
J.
Mygtukas P
2
Pasirinkite AF sričių režimą.
Pažymėkite parinktį ir spauskite J.
120 Tiesioginė peržiūra
3
Pasirinkite fokusavimo tašką.
6 (AF, pirmenybę suteikiant veidui): fotoaparatui aptikus
portrete asmenį, pasirodo dvigubas geltonas rėmelis
(jei aptinkama daug veidų (iki 35), fotoaparatas
fokusuoja arčiausiai esantį asmenį, o kitą asmenį
galima parinkti kryptiniu valdikliu). Jei fotoaparatas
nebegali aptikti asmens (pvz., asmuo nusisuka nuo
fotoaparato), rėmelis neberodomas.
Fokusavimo taškas
7/8 (plačios ir standartinės srities AF): kryptiniu valdikliu
perkelkite fokusavimo tašką į bet kurią kadro dalį arba
spustelėkite J, kad nustatytumėte fokusavimo tašką
kadro centre.
Fokusavimo taškas
9 (objekto sekimo AF): nustatykite fokusavimo tašką ant
objekto ir spauskite J. Fokusavimo taškas seks
pasirinktą objektą šiam judant kadru. Kad
užbaigtumėte fokusavimo sekimą su įjungtu fiksavimu,
paspauskite J dar kartą.
Fokusavimo taškas
Tiesioginė peržiūra 121
Tiesioginės peržiūros ekranas
u
io
q
w
e
r
!0
!1
!2
t
y
!3
Elementas
0
19, 30,
37, 82
Aprašymas
q Fotografavimo režimas Režimo pasirinkimo ratuku pasirinktas režimas.
Piktograma „Filmuoti
w negalima“
e Likęs laikas
r Mikrofono jautrumas
t Garso lygis
Vėjo triukšmo
y mažinimas
u
i
o
!0
!1
Rankinių filmo
nustatymų indikacija
Fokusavimo režimas
AF sričių režimas
Filmo kadro dydis
Likęs laikas (filmo
režimas)
!2 Fokusavimo taškas
!3 Ekspozicijos rodiklis
Rodo, kad filmuoti negalima.
Kiek liko laiko iki to, kai automatiškai bus baigta tiesioginė peržiūra.
Rodoma, jei fotografavimas baigsis po 30 sek. ar greičiau.
Mikrofono jautrumas filmavimo metu.
Garso įrašymo lygis. Rodinys raudonas, jei lygis per didelis:
atitinkamai sureguliuokite mikrofono jautrumą.
Rodoma, kai fotografavimo meniu parenkama parametro Movie
settings (filmo nustatymai) > Wind noise reduction (vėjo
triukšmo mažinimas) vertė On (įjungta).
Rodoma, kai režimu M parenkama nustatymo Manual movie
settings (rankiniai filmo nustatymai) vertė On (įjungta).
Dabartinis fokusavimo režimas.
Dabartinis AF sričių režimas.
Filmo, įrašomo filmavimo režimu, kadro dydis.
—
124, 129
Likęs įrašymo laikas fotoaparatui veikiant filmo režimu.
Dabartinis fokusavimo taškas. Rodinys kinta priklausomai nuo AF
sričių režimui (0 120) nustatytos parinkties.
Nurodo, ar esamais nustatymais nuotrauka bus eksponuojama per
ilgai, ar per trumpai (tik M režimas).
Pastaba: ekranas su visomis įjungtomis indikacijomis vaizduojamas iliustravimo tikslais.
122 Tiesioginė peržiūra
128
128
128
129
119
120
128
126
121
87
A
Tiesioginės peržiūros/filmavimo ekrano parinktys
Spauskite mygtuką R, kad galėtumėte cikliškai keisti ekrano parinktis, kaip tai
parodyta toliau. Apskritimais nurodyti filmo kadro apkarpymo kampai.
Mygtukas R
Rodyti detalias
nuotraukos
indikacijas
Rodyti filmo indikacijas (0 128) *
Rodyti bazines
nuotraukos
indikacijas *
Slėpti indikacijas*
Komponavimo
tinklelis*
* Jei fotografavimo meniu parametru Movie settings (filmo nustatymai) > Frame size/frame rate
(kadro dydis/kadrų greitis) parinktas kitoks kadras nei 640 × 424, filmuojant pateikiamas
apkarpymas, kuriuo nurodoma įrašoma sritis (0 128; kai rodomi filmo indikatoriai, į filmo kadro
apkarpymą nepatenkanti sritis vaizduojama pilka spalva).
A
Fotoaparato nustatymai
Paspausdami mygtuką P, galite priimti toliau nurodytus
tiesioginės peržiūros fotografavimo nustatymus (išskyrus
atvejus, kai rodomos filmo indikacijos): vaizdo kokybės
(0 59), vaizdo dydžio (0 61), serijos žingsnelio (0 109),
HDR (0 96), Aktyviojo D-Lighting (0 94), baltos spalvos
balanso (0 101), ISO jautrumo (0 67), Picture Control
režimų (0 111), fokusavimo režimo (0 119), AF sričių
režimo (0 120), matavimo (0 90), blykstės režimo (0 63,
65), blykstės kompensavimo (0 93) ir ekspozicijos
kompensavimo (0 92). Kai rodomos filmo indikacijos,
galima keisti filmo nustatymus (0 122).
Mygtukas P
Tiesioginė peržiūra 123
A
Ekspozicija
Ekspozicija gali skirtis nuo tos, kuri galėtų būti gauta nenaudojant tiesioginės peržiūros: tai priklauso
nuo konkrečios scenos. Veikiant tiesioginės peržiūros režimui, matavimas yra reguliuojamas, kad tiktų
rodomam tiesioginės peržiūros vaizdui, o nuotraukos daromos esant tokiai ekspozicijai, kuri yra panaši į
matomą ekrane (atminkite: ekspozicijos kompensavimą galima ekrane peržiūrėti tik kai vertės yra nuo
+3 EV iki –3 EV). Norėdami, kad pro vaizdo ieškiklį patenkanti šviesa netrukdytų ekspozicijai, nuimkite
guminį okuliaro apsodą ir prieš pradėdami fotografuoti uždenkite vaizdo ieškiklį pateiktu okuliaro
dangteliu (0 50).
A
HDMI
Kai fotoaparatas prijungtas prie HDMI vaizdo įrenginio, fotoaparato ekranas lieka veikti, o vaizdo
įrenginys rodo vaizdą pro objektyvą. Jei prietaisas dera su HDMI-CEC, prieš fotografuodami tiesioginės
peržiūros režimu sąrankos meniu pasirinkite parametro HDMI > Device control (prietaiso valdymas)
vertę Off (išjungta) (0 166).
D
Fotografavimas tiesioginės peržiūros režimu
Sukant fotoaparatą horizontaliai arba per kadrą dideliu greičiu pralekiant objektui, ekrane gali matytis
iškraipymų, nors jų nesimatys galutinėje nuotraukoje. Ryškios šviesos šaltiniai sukant fotoaparatą
ekrane gali palikti liekamųjų vaizdų. Taip pat gali pasirodyti ryškių dėmių. Šviečiant fluorescencinėms,
gyvsidabrio garų ar natrio lempoms, ekrano vaizdas gali mirgėti bei jame gali atsirasti juostų. Šį reiškinį
galima sumažinti naudojantis funkcija Flicker reduction (mirgėjimo mažinimas) (0 200), nors esant
tam tikram užrakto greičiui šie reiškiniai gali būti matomi ir galutinėje nuotraukoje. Kai fotografuojate
tiesioginės peržiūros režimu, nenukreipkite fotoaparato į saulę ar kitą intensyvų šviesos šaltinį. Jei
nesilaikysite šios atsargumo priemonės, rizikuojate sugadinti fotoaparato mikroschemas.
Tiesioginės peržiūros režimas automatiškai išjungiamas užvėrus ekraną (užvėrus ekraną tiesioginės
peržiūros režimas neišjungiamas televizoriuje ar kituose išoriniuose monitoriuose).
Tiesioginės peržiūros režimas gali būti išjungtas automatiškai, kad fotoaparato mikroschemos būtų
apsaugotos nuo sugadinimo. Kai nenaudojate fotoaparato, išjunkite tiesioginės peržiūros režimą.
Atminkite, kad toliau nurodytais atvejais gali padidėti fotoaparato mikroschemų temperatūra ir gali būti
matomas vaizdo triukšmas (ryškios dėmės, atsitiktiniai ryškūs pikseliai arba rūkas) (fotoaparatas taip pat
gali pastebimai įšilti, tačiau tai nereiškia gedimo):
• Aukšta aplinkos temperatūra
• Fotoaparatas buvo ilgai naudotas tiesioginės peržiūros arba filmavimo režimais
• Fotoaparatas buvo ilgai naudotas nepertraukiamo atleidimo režimu
Jei pamėginus paleisti tiesioginės peržiūros režimą šis nepradedamas, palaukite, kol mikroschemos
atvės ir bandykite vėl.
D
Atbulinio skaičiavimo rodinys
Iki tiesioginės peržiūros režimo automatinio išjungimo likus 30 sek., pateikiama atbulinė atskaita
(0 122; laikmatis tampa raudonas likus 5 sek. iki automatinio išjungimo laikmačio laiko pasibaigimo
(0 186) arba prieš pat automatiškai išjungiant tiesioginę peržiūrą dėl mikroschemų apsaugos).
Atsižvelgiant į fotografavimo sąlygas, laikmatis gali pasirodyti iš karto po tiesioginės peržiūros režimo
pasirinkimo.
124 Tiesioginė peržiūra
D
Automatinio fokusavimo naudojimas tiesioginės peržiūros metu
Tiesioginės peržiūros režimu automatinis fokusavimas vyksta lėčiau, o fotoaparatui fokusuojant ekranas
gali pašviesėti arba patamsėti. Fotoaparatui gali nepavykti sufokusuoti toliau nurodytais atvejais
(atminkite: fotoaparatui nepavykus fokusuoti, fokusavimo taškas kartais yra žalios spalvos):
• Objektas turi linijų, kurios yra lygiagrečios su ilgąja kadro kraštine
• Objektui trūksta kontrasto
• Fokusavimo taške esančiame objekte yra sričių, sudarančių aštrų kontrastą ryškumui, objektas
nevienodai apšviestas arba apšviestas neoninio ženklo ar kito kintančio ryškumo šviesos šaltinio
• Mirgėjimas arba ruoželiai atsiranda esant fluorescenciniam, gyvsidabrio garų lempos, natrio garų
lempos arba panašiam apšvietimui
• Naudojamas specialus kryžminis (žvaigždinis) filtras
• Objektas atrodo mažesnis už fokusavimo tašką
• Objekte dominuoja taisyklingi geometriniai raštai (pvz., žaliuzės arba dangoraižio langų eilė)
• Objektas juda
Be to, objektų sekimo AF funkcijai gali nepavykti sekti objektų, jei jie juda greitai, išjuda iš kadro arba
juos uždengia kiti objektai, taip pat – jei žymiai pakinta jų dydis, spalva ar ryškumas, jei jie per maži, per
dideli, per šviesūs, per tamsūs ar jų spalva/ryškumas panašūs į foną.
A
Rankinis fokusavimas
Norėdami fokusuoti rankiniu fokusavimo režimu (0 57),
sukite objektyvo fokusavimo žiedą, kol objektas atsidurs
židinyje.
Norėdami padidinti vaizdą ekrane maždaug iki 8,3×
tiksliam fokusavimui pasiekti, paspauskite mygtuką X.
Artinant vaizdą pro objektyvą, ekrano dešiniajame
apatiniame kampe, pilkame rėmelyje pasirodo navigacijos
langas. Kryptiniu valdikliu perslinkite per ekrane
nematomas kadro sritis (siūloma tik tada, jei parenkamos
parametro AF-area mode (AF sričių režimas) vertės
7 (Wide-area AF (plačios srities AF)) arba 8 (Normalarea AF (standartinės srities AF)). Jei norite atitolinti,
paspauskite W (Q).
Mygtukas X
Navigacijos langas
Tiesioginė peržiūra 125
Filmavimas ir filmų peržiūra
Filmavimas
Tiesioginės peržiūros režimu galima filmuoti.
1
Pasukite tiesioginės peržiūros jungiklį.
Ekrane pateikiamas vaizdas pro objektyvą.
D
Piktograma 0
Piktograma 0 (0 122) nurodo, kad filmuoti negalima.
A
Prieš įrašant
Prieš pradėdami įrašyti A arba M režimu, nustatykite diafragmą (0 86,
87).
2
Tiesioginės peržiūros
jungiklis
Sufokusuokite.
Sukomponuokite pradinį kadrą ir sufokusuokite vaizdą, kaip
aprašyta 2 ir 3 veiksmais skirsnyje „Nuotraukų komponavimas
ekrane“ (0 118; taip pat žr. skirsnį „Fokusavimas tiesioginės
peržiūros metu“, kurį rasite p. 0 119–121). Atkreipkite dėmesį,
kad filmuojant sumažėja skaičius asmenų, kuriuos galima aptikti
esant AF, pirmenybę suteikiant veidui.
3
Pradėkite įrašyti.
Kad pradėtumėte filmuoti, spustelėkite filmavimo mygtuką.
Ekrane pateikiama filmavimo indikacija ir likusi trukmė. Išskyrus
i ir j režimus, ekspoziciją galima užfiksuoti spaudžiant
mygtuką A (L) (0 91) arba (P, S, A ir % režimais) pakeisti iki
±3 EV intervale, žingsneliais po 1/3 EV, spaudžiant mygtuką E (N)
Filmavimo mygtukas
ir sukant komandų ratuką (0 92; atminkite, kad priklausomai
nuo objekto ryškumo ekspozicijos pakeitimas gali neturėti
Įrašymo indikacija
akivaizdaus poveikio).
Likęs laikas
126 Filmavimas ir filmų peržiūra
4
Baikite įrašymą.
Norėdami baigti įrašymą, dar kartą paspauskite filmavimo mygtuką. Pasiekus
maksimalią trukmę, užsipildžius atminties kortelei, parinkus kitą režimą arba uždarius
ekraną, įrašymas baigiamas automatiškai (ekrano uždarymas neužbaigia įrašymo
televizoriuje arba kituose išoriniuose monitoriuose).
A
Fotografavimas filmavimo metu
Jei norite nutraukti filmavimą, padaryti kadrą ir grįžti į tiesioginės peržiūros režimą, iki galo nuspauskite
užrakto atleidimo mygtuką ir jį laikykite nuspaustą tol, kol užraktas bus atleistas.
A
Maksimali trukmė
Maksimalus atskirų filmo failų dydis yra 4 GB (informacijos apie maksimalią įrašymo trukmę rasite
p. 128). Atminkite, kad priklausomai nuo atminties kortelės įrašymo spartos filmavimas gali baigtis
nepasiekus šios trukmės (0 238).
D
Filmavimas
Naudojant fluorescencinį, gyvsidabrio garų ar natrio lempų apšvietimą ir sukant fotoaparatą
horizontaliai arba objektams kadre judant dideliu greičiu, ekrane ir nufilmuotoje medžiagoje gali būti
stebimas mirgėjimas, juostelės ar iškraipymai (mirgėjimą arba juosteles galima sumažinti nurodant
parinktį Flicker reduction (mirgėjimo mažinimas); 0 200). Ryškios šviesos šaltiniai sukant
fotoaparatą gali palikti liekamųjų vaizdų. Taip pat gali pasirodyti dantytų kraštų, neteisingai
vaizduojamų spalvų, muaro ir šviesių dėmių. Objektą apšvietus blykste ar kitu ryškiu šviesos šaltiniu
(pvz., stroboskopu ar pan.), kai kuriose kadro srityse gali pasirodyti šviesių juostų. Filmuodami
nenukreipkite fotoaparato į saulę ar kitą ryškų šviesos šaltinį. Jei nesilaikysite šios atsargumo priemonės,
rizikuojate sugadinti fotoaparato mikroschemas.
Fotoaparatas gali įrašyti vaizdą ir garsą. Įrašymo metu neuždenkite mikrofono. Atminkite, kad
integruotas mikrofonas gali įrašyti objektyvo skleidžiamą automatinio fokusavimo ir virpesių mažinimo
funkcijų triukšmą.
Filmuojant blykstė nepasiekiama.
Tiesioginės peržiūros režimas gali būti išjungtas automatiškai, kad fotoaparato mikroschemos būtų
apsaugotos nuo sugadinimo. Kai nenaudojate fotoaparato, išjunkite tiesioginės peržiūros režimą.
Atminkite, kad toliau nurodytais atvejais gali padidėti fotoaparato mikroschemų temperatūra ir gali būti
matomas vaizdo triukšmas (ryškios dėmės, atsitiktiniai ryškūs pikseliai arba rūkas) (fotoaparatas taip pat
gali pastebimai įšilti, tačiau tai nereiškia gedimo):
• Aukšta aplinkos temperatūra
• Fotoaparatas buvo ilgai naudotas tiesioginės peržiūros arba filmavimo režimais
• Fotoaparatas buvo ilgai naudotas nepertraukiamo atleidimo režimu
Jei pamėginus paleisti tiesioginės peržiūros arba filmavimo režimą jis nepradedamas, palaukite, kol
mikroschemos atvės ir bandykite vėl.
Matricos matavimas naudojamas nepriklausomai nuo pasirinkto matavimo būdo. Užrakto greitis ir ISO
jautrumas reguliuojami automatiškai, nebent parenkama parametro Manual movie settings
(rankiniai filmo nustatymai) vertė On (įjungta) (0 129) ir nustatomas fotoaparato režimas M.
Filmavimas ir filmų peržiūra 127
Filmo nustatymai
Fotoaparatas siūlo toliau aptariamus filmo nustatymus.
• Frame size/frame rate (kadro dydis/kadrų greitis), Movie quality (filmo kokybė):
pasirinkite iš toliau nurodytų variantų. Kadrų greitis priklauso nuo parinkties, kuri šiuo metu
nurodyta sąrankos meniu parametru Video mode (vaizdo režimas) (0 202):
L/t
M/u
N/r
O/s
P/k
Q/l
R/o
S/n
T/p
Kadro dydis/kadrų greitis
Kadro dydis (pikseliais)
Kadrų greitis 1
60p 2
50p 3
30p 2
1920 × 1080
25p 3
24p
60p 2
1280 × 720
50p 3
30p 2
640 × 424
25p 3
Maksimali trukmė (aukšta filmo kokybė ★/
standartinė filmo kokybė) 4
10 min./20 min.
20 min./29 min. 59 sek.
29 min. 59 sek./29 min. 59 sek.
1 Apytikslė vertė. Faktinis kadrų greitis 60p, 50p, 30p, 25p ir 24p atveju atitinkamai siekia 59,94, 50, 29,97, 25 ir
23,976 fps.
2 Pasiekiama, kai nustatoma parametro Video mode (vaizdo režimas) vertė NTSC (0 202).
3 Pasiekiama, kai nustatoma parametro Video mode (vaizdo režimas) vertė PAL.
4 Filmai, įrašyti miniatiūros efekto režimu, atkuriami būna iki trijų minučių trukmės.
• Microphone (mikrofonas): įjunkite, išjunkite integruotą ar papildomą ME-1
stereomikrofonus (0 129, 237) arba suderinkite jų jautrumą. Pasirinkite Auto sensitivity
(automatinis jautrumas), jei norite, kad jautrumas būtų derinamas automatiškai arba
Microphone off (mikrofonas išjungtas), kad išjungtumėte garso įrašymą. Jei norite derinti
mikrofono jautrumą rankiniu režimu, pasirinkite Manual sensitivity (rankinis jautrumas)
ir nurodykite jautrumą.
• Wind noise reduction (vėjo triukšmo mažinimas): pasirinkite On (įjungta), kad
suaktyvintumėte integruoto mikrofono aukštuosius dažnius praleidžiantį filtrą
(papildomiems stereomikrofonams tai įtakos nedaro; 0 129, 237). Taip bus sumažintas
trukšmas, kylantis vėjui pučiant į mikrofoną (atminkite, kad gali būti paveikti ir kiti garsai).
A
Tiesioginės peržiūros ekranas
Filmo apkarpymą galima peržiūrėti tiesioginės peržiūros
metu, spustelint mygtuką R ir pasirenkant rodinį „rodyti
filmo indikacijas“, „slėpti indikacijas“, „komponavimo
tinklelis“ arba „rodyti bazines nuotraukos indikacijas“
(0 123). Kai rodomos filmo indikacijos, spustelėdami
mygtuką P galite pasiekti toliau nurodytus filmo
nustatymus: filmo kadro dydžio/kokybės, mikrofono
jautrumo, baltos spalvos balanso (0 101), ISO jautrumo
(0 67), Picture Control režimų (0 111), fokusavimo režimo
(0 119), AF sričių režimo (0 120) ir ekspozicijos
kompensavimo (0 92).
128 Filmavimas ir filmų peržiūra
Mygtukas P
• Manual movie settings (rankiniai filmo nustatymai): pasirinkite
On (įjungta), kad leistumėte rankiniu režimu derinti užrakto greitį ir
ISO jautrumą, kai fotoaparatas veikia režimu M. Užrakto greitį galima
prilyginti iki 1/4000 sek., o mažiausias užrakto greitis priklauso nuo
kadrų greičio: 1/30 sek., jei kadrų greitis yra 24p, 25p ir 30p; 1/50 sek.,
jei 50p ir 1/60 sek., jei 60p. ISO jautrumui galima priskirti vertes nuo
ISO 100 iki Hi 1 (0 67). Jei užrakto greitis ir ISO jautrumas prasidėjus tiesioginei peržiūrai
nepatenka į šiuos intervalus, jie automatiškai pakeičiami į derančias vertes ir lieka tame
lygyje, kol baigiasi tiesioginė peržiūra. Atminkite, kad ISO jautrumas yra fiksuojamas
parinktame lygyje: fotoaparatas automatiškai nederina ISO jautrumo, kai fotografavimo
meniu būna parinkta parametro ISO sensitivity settings (ISO jautrumo nustatymai) >
Auto ISO sensitivity control (automatinis ISO jautrumo valdymas) vertė On (įjungta)
(0 180).
1
Pasirinkite Movie settings (filmo
nustatymai).
Jei norite matyti meniu, spauskite mygtuką G.
Fotografavimo meniu pažymėkite Movie
settings (filmo nustatymai) ir spustelėkite 2.
Mygtukas G
2
Nurodykite filmo parinktis.
Pažymėkite norimą elementą ir spauskite 2,
tuomet pažymėkite parinktį ir spauskite J.
A
Išorinio mikrofono naudojimas
Automatinio fokusavimo metu įrašomo objektyvo virpėjimo triukšmui sumažinti galima naudoti
papildomą ME-1 stereomikrofoną.
D
Atbulinio skaičiavimo rodinys
Likus 30 sek. iki tiesioginės peržiūros režimo automatinio išjungimo, parodoma atbulinė laiko atskaita
(0 122). Priklausomai nuo fotografavimo sąlygų, laikmatis gali pasirodyti iškart pradėjus filmuoti.
Atminkite, kad nepriklausomai nuo likusios įrašymo trukmės pasibaigus laikmačiui tiesioginė peržiūra
vis tiek bus automatiškai nutraukta. Palaukite, kol atvės mikroschemos ir tada filmuokite toliau.
A
HDMI ir kiti vaizdo įrenginiai
Kai fotoaparatas prijungtas prie HDMI vaizdo įrenginio, fotoaparato ekranas lieka veikti, o vaizdo
įrenginys rodo vaizdą pro objektyvą. Jei prietaisas dera su HDMI-CEC, prieš fotografuodami tiesioginės
peržiūros režimu sąrankos meniu pasirinkite parametro HDMI > Device control (prietaiso valdymas)
vertę Off (išjungta) (0 166).
Filmavimas ir filmų peržiūra 129
Filmų peržiūra
Filmus nurodo viso kadro atkūrimo metu rodoma piktograma 1 (0 135). Spustelėkite J, kad
pradėtumėte atkurti. Jūsų esama vieta nurodoma filmo eigos juostoje.
Piktograma 1
Trukmė
Esama vieta/bendra trukmė
Garsumas
Filmo eigos juosta
Orientyras
Galima atlikti tokius veiksmus:
Norėdami
Naudokite
Pristabdyti
Aprašymas
Atkūrimo pristabdymas.
Leisti
Atkūrimo tęsimas, kai filmas buvo pristabdytas arba filmo sukimo atgal/
pirmyn metu.
Sukti pirmyn/
atgal
Greitis didėja su kiekvienu spustelėjimu: 2×, 4×, 8× ir 16×. Jei norite
peršokti į filmo pradžią ar pabaigą, nuspauskite ir palaikykite mygtuką
(pirmasis kadras nurodomas piktograma h, pateikiama ekrano
viršutiniame dešiniajame kampe, paskutinis – piktograma i). Jei
atkūrimas pristabdytas, filmas sukamas atgal arba pirmyn po vieną
kadrą. Jei norite sukti atgal ar pirmyn nepertraukiamai, laikykite
mygtuką nuspaustą.
Peršokti 10 sek.
Kad peršoktumėte pirmyn ar atgal 10 sek., pasukite komandų ratuką.
Suderinti
garsumą
padidinti garsumą, spauskite X, o norėdami sumažinti –
X/W (Q) Norėdami
W (Q).
Grįžti į viso kadro
atkūrimą
/ K Spauskite 1 arba K, kad pereitumėte į viso kadro atkūrimą.
130 Filmavimas ir filmų peržiūra
Filmų montavimas
Jei norite padaryti redaguotų filmo kopijų arba išrinktus kadrus išsaugoti kaip JPEG
nuotraukas, filmuotą medžiagą apkarpykite.
Parinktis
Aprašymas
Choose start/end point
Sukurkite kopiją, kurioje būtų pašalintos tam tikros atkarpos filmuotos
f (pasirinkti pradžios/
medžiagos pradžioje ar pabaigoje.
pabaigos tašką)
Save selected frame
g
Išrinktą kadrą įrašykite kaip JPEG nuotrauką.
(įrašyti pasirinktą kadrą)
Filmų apkarpymas
Kaip padaryti apkarpytas filmų kopijas:
1
2
Atverkite filmą viso kadro režimu.
Pristabdykite filmą naujame pirmajame
arba paskutiniajame kadre.
Atkurkite filmą, kaip aprašyta p. 130: paspauskite
J atkūrimui pradėti arba pratęsti, paspauskite 3,
kad pristabdytumėte. Pristabdykite atkūrimą
pasiekę naują pirmąjį arba paskutinįjį kadrą.
3
Filmo eigos juosta
Nurodykite Choose start/end point
(pasirinkti pradžios/pabaigos tašką).
Spustelėkite mygtuką P, tada pažymėkite Choose
start/end point (pasirinkti pradžios/pabaigos
tašką) ir spauskite 2.
Mygtukas P
Filmavimas ir filmų peržiūra 131
4
Pasirinkite esamą kadrą nauju pradžios
arba pabaigos tašku.
Kad sukurtumėte kopiją, kuri prasideda esamu
kadru, pažymėkite Start point (pradžios taškas)
ir spustelėkite J. Jums įrašant kopiją, kadrai prieš
esamąjį kadrą bus pašalinti.
Pradžios taškas
Kad sukurtumėte kopiją, kuri baigiasi esamu kadru, pažymėkite End point (pabaigos
taškas) ir spustelėkite J. Jums įrašant kopiją, kadrai po esamojo kadro bus pašalinti.
Pabaigos taškas
5
Patvirtinkite naują pradžios arba pabaigos
tašką.
Jei pageidaujamo kadro šiuo metu nerodoma,
spustelėkite 4 arba 2, kad persuktumėte pirmyn
arba atsuktumėte atgal (jei norite peršokti 10 sek.
pirmyn arba atgal, pasukite komandų ratuką).
6
Sukurkite kopiją.
Kai bus parodytas pageidaujamas kadras,
spustelėkite 1.
7
Peržiūrėkite filmą.
Kad peržiūrėtumėte kopiją, pažymėkite Preview
(peržiūrėti) ir spustelėkite J. Kad paliktumėte
esamą kopiją ir grįžtumėte į 5 veiksmą,
pažymėkite Cancel (atšaukti) ir spustelėkite J.
Jei norite kopiją įrašyti, eikite į 8 veiksmą.
132 Filmavimas ir filmų peržiūra
8
Įrašykite kopiją.
Pažymėkite Save as new file (įrašyti į naują
failą) ir spauskite J, kad įrašytumėte kopiją į
naują failą. Kad pakeistumėte originalų filmo failą
sumontuota kopija, pažymėkite Overwrite
existing file (pakeisti esamą failą) ir
spustelėkite J.
D
Filmų apkarpymas
Filmai turi būti bent dviejų sekundžių trukmės. Jei atminties kortelėje nėra pakankamai laisvos vietos,
kopija nebus įrašyta.
Kopijoms priskiriamas originalo sukūrimo laikas ir data.
A
Esamo kadro vaidmens pasirinkimas
Kad kadras, parodytas 5 veiksmu, taptų nauju pabaigos
tašku (x), o ne naujų pradžios tašku (w) ir atvirkščiai,
spustelėkite mygtuką A (L).
Mygtukas A (L)
Filmavimas ir filmų peržiūra 133
Pasirinktų kadrų įrašymas
Kaip pasirinkto kadro kopiją įrašyti į JPEG nuotrauką:
1
Pristabdykite filmą pageidaujamame
kadre.
Atkurkite filmą, kaip aprašyta p. 130: paspauskite
J atkūrimui pradėti arba pratęsti, paspauskite 3,
kad pristabdytumėte. Filmą pristabdykite ties
kadru, kurį norite kopijuoti.
2
Nurodykite Save selected frame (įrašyti
pasirinktą kadrą).
Spustelėkite mygtuką P, tada pažymėkite Save
selected frame (įrašyti pasirinktą kadrą) ir
spauskite 2.
Mygtukas P
3
Padarykite nuotraukos kopiją.
Paspauskite 1 esamo kadro nuotraukos kopijai
padaryti.
4
Įrašykite kopiją.
Pažymėkite Yes (taip) ir spustelėkite J, kad
sukurtumėte pasirinkto kadro puikios kokybės
(0 59) JPEG kopiją.
A
Pasirinkto kadro įrašymas
JPEG nuotraukų iš filmo, padarytų naudojant parinktį Save selected frame (įrašyti pasirinktą kadrą),
retušuoti negalima. JPEG nuotraukose iš filmo nėra kai kurių informacijos apie nuotrauką kategorijų
(0 136).
134 Filmavimas ir filmų peržiūra
Atkūrimas ir trynimas
Viso kadro atkūrimas
Kad atkurtumėte nuotraukas, paspauskite mygtuką K.
Ekrane pateikiama naujausia nuotrauka.
Mygtukas K
Norėdami
Naudokite
Aprašymas
Peržiūrėti papildomas
nuotraukas
Spauskite 2, jei norite peržiūrėti nuotraukas tokia tvarka, kokia
jos buvo įrašytos, 4, jei norite peržiūrėti atvirkštine tvarka.
Peržiūrėti papildomą
informaciją apie
nuotrauką
Pakeiskite rodomą informaciją apie nuotrauką (0 136).
W (Q)
Daugiau informacijos apie miniatiūrų rodinį rasite p. 140.
Peržiūrėti miniatiūras
Priartinti nuotrauką
X
Ištrinti nuotraukas
O
Pakeisti apsaugos
būseną
A (L)
Atkurti filmą
Daugiau informacijos apie didinimą atkuriant rasite p. 142.
Pasirodys patvirtinimo dialogo langas. Spustelėkite O dar kartą,
jei norite ištrinti nuotrauką.
Norėdami vaizdą apsaugoti arba panaikinti vaizdo apsaugą,
spauskite mygtuką A (L) (0 143).
Jei esama nuotrauka pažymėta piktograma 1, nurodančia, jog
tai – filmas, paspaudus J bus pradedama atkurti filmą (0 130).
A Mygtukas P
Spustelint mygtuką P viso kadro, miniatiūrų arba
kalendoriaus atkūrimo rodiniuose, pateikiamas dešiniau
vaizduojamas dialogo langas. Jame galite įvertinti
nuotraukas (0 144), jas retušuoti, montuoti filmus (0 131,
205) ir pasirinkti nuotraukas, kurias norėsite persiųsti į
išmanųjį įrenginį (0 173).
Mygtukas P
Atkūrimas ir trynimas 135
Informacija apie nuotrauką
Informacija apie nuotrauką yra rodoma fotoaparate ant vaizdų, pateikiamų viso kadro
atkūrimo režimu. Spauskite 1 arba 3, jei norite keisti informacijos apie nuotrauką rodinius,
kaip parodyta toliau. Atminkite, kad „tik vaizdas“, fotografavimo duomenys, RGB histogramos,
ryškiai apšviestos sritys ir duomenų apžvalga rodomi tik parinkus atitinkamą parametro
Playback display options (atkūrimo rodymo parinktys) vertę (0 176). Buvimo vietos
duomenys rodomi tik jei buvo įrašyti į nuotrauką fotografavimo metu (0 74).
Informacija apie failą
Be informacijos (tik
vaizdas)
Ryškiai apšviestos
sritys
Apžvalga
RGB histograma
Buvimo vietos
duomenys
Fotografavimo
duomenys
❚❚ Informacija apie failą
1 2 3
4
5
6
11
10
8
9
7
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Apsaugos būsena................................................... 143
Retušavimo daviklis............................................... 206
Nusiuntimo žyma ................................................... 173
Kadro numeris/bendras vaizdų skaičius
Failo pavadinimas .................................................. 189
Vaizdo kokybė ............................................................59
Vaizdo dydis ................................................................61
Įrašymo laikas ................................................... 15, 201
Įrašymo data...................................................... 15, 201
Aplanko pavadinimas ........................................... 178
Įvertis .......................................................................... 144
1
2
3
4
5
6
Apsaugos būsena................................................... 143
Retušavimo daviklis............................................... 206
Nusiuntimo žyma ................................................... 173
Kadro numeris/bendras vaizdų skaičius
Vaizdo paryškintos sritys
Įvertis .......................................................................... 144
❚❚ Ryškiai apšviestos sritys *
1 2 3
5
4
6
* Mirksinčios sritys nurodo ryškiai apšviestas sritis (kurios galbūt eksponuotos per ilgai).
136 Atkūrimas ir trynimas
❚❚ RGB histograma
1
2
3
4
10
9
8
5
7
6
1 Kadro numeris/bendras vaizdų skaičius
2 Histograma (RGB kanalas). Visose histogramose
horizontalioji ašis parodo pikselių ryškumą, o
vertikalioji – pikselių skaičių.
3 Histograma (raudonos spalvos kanalas)
4 Histograma (žalios spalvos kanalas)
5 Histograma (mėlynos spalvos kanalas)
6 Nusiuntimo žyma....................................................173
7 Baltos spalvos balansas ........................................101
Baltos spalvos balanso tikslinimas ................103
Iš anksto nustatytas rankinis ...........................104
8 Retušavimo daviklis ...............................................206
9 Apsaugos būsena ...................................................143
10 Įvertis...........................................................................144
A
Didinimas atkuriant
Kad priartintumėte nuotrauką, kai rodoma histograma,
spustelėkite X. Kad priartintumėte arba atitolintumėte,
pasinaudokite mygtukais X ir W (Q). Vaizdas slenkamas kryptiniu
valdikliu. Histograma bus atnaujinta, kad būtų rodomi tik ekrane
matomos vaizdo dalies duomenys.
A
Histogramos
Fotoaparato histogramos yra pateiktos tik kaip pavyzdys ir gali skirtis nuo vaizdavimo programų
pateikiamų histogramų. Toliau pateikiami kai kurių histogramų pavyzdžiai:
Jei vaizde yra įvairaus šviesumo objektų, tonų pasiskirstymas bus
santykinai tolygus.
Jei vaizdas yra tamsus, tonų pasiskirstymas bus perkeltas į kairę.
Jei vaizdas yra šviesus, tonų pasiskirstymas bus perkeltas į dešinę.
Didinant ekspozicijos kompensavimo vertes, tonų pasiskirstymas pasistūmėja į dešinę, o mažinant – į
kairę. Histogramos gali suteikti apytikrį supratimą apie bendrą ekspoziciją, kai ryškus aplinkos
apšvietimas neleidžia peržiūrėti nuotraukų ekrane.
Atkūrimas ir trynimas 137
❚❚ Fotografavimo duomenys
1 2 3
15
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
1
2
3
4
Apsaugos būsena ...................................................143
Retušavimo daviklis ...............................................206
Nusiuntimo žyma ...................................................173
Matavimas................................................................... 90
Užrakto greitis............................................................ 83
Diafragma.................................................................... 83
5 Fotografavimo režimas ......................19, 30, 37, 82
ISO jautrumas 1 .......................................................... 67
6 Ekspozicijos kompensavimas............................... 92
7 Židinio nuotolis ....................................................... 231
8 Objektyvo duomenys
9 Fokusavimo režimas....................................... 51, 119
Objektyvo VR (virpesių mažinimas) 2 ........ 18, 181
10 Blykstės tipas...................................................192, 232
Valdiklio režimas 2
11 Blykstės režimas ................................................. 63, 65
12 Blykstės valdymas .................................................. 192
Blykstės kompensavimas....................................... 93
13 Įvertis........................................................................... 144
14 Fotoaparato pavadinimas
15 Kadro numeris/bendras vaizdų skaičius
16 Baltos spalvos balansas........................................ 101
Baltos spalvos balanso tikslinimas................ 103
Iš anksto nustatytas rankinis ........................... 104
17 Spalvų erdvė............................................................. 179
18 Picture Control ........................................................ 111
19 Greitas nustatymas 3 .............................................. 113
Originalus Picture Control režimas 3 ................ 111
20 Aštrinimas ................................................................. 113
21 Kontrastas ................................................................. 113
22 Šviesumas.................................................................. 113
23 Sodrumas 3 ................................................................ 113
Filtrų efektai 3 ........................................................... 113
24 Atspalvis 3 .................................................................. 113
Tonavimas 3 .............................................................. 113
25 Triukšmo mažinimas esant dideliam ISO
jautrumui ............................................................... 180
Triukšmo mažinimas esant ilgai
ekspozicijai ............................................................ 179
26 Aktyvusis D-Lighting............................................... 94
27 HDR (platus dinaminis diapazonas)................... 96
28 Retušavimo retrospektyva .................................. 205
29 Vaizdo komentaras ................................................ 202
1 Rodoma raudonai, jei fotografuota įjungus automatinį ISO jautrumo valdymą.
2 Pateikiama tik nuotraukose, darytose naudojant su šia funkcija derančius priedus.
3 Priklausomai nuo naudojamo Picture Control, gali būti nepateikiama.
138 Atkūrimas ir trynimas
❚❚ Duomenų apžvalga
1
2
3
4
5
14 15
16
17
18
19
6
13
20
21
28
27
26
7
12
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
11
10
9
25 24
23
22
8
Kadro numeris/bendras vaizdų skaičius
Apsaugos būsena................................................... 143
Fotoaparato pavadinimas
Retušavimo daviklis............................................... 206
Nusiuntimo žyma................................................... 173
Tonų pasiskirstymą vaizde rodanti histograma
(0 137).
Vaizdo kokybė ............................................................59
Vaizdo dydis................................................................61
Failo pavadinimas.................................................. 189
Įrašymo laikas ................................................... 15, 201
Įrašymo data ..................................................... 15, 201
Aplanko pavadinimas........................................... 178
Įvertis .......................................................................... 144
Matavimas ...................................................................90
Fotografavimo režimas ......................19, 30, 37, 82
Užrakto greitis ............................................................83
Diafragma ....................................................................83
ISO jautrumas 1...........................................................67
Židinio nuotolis....................................................... 231
Buvimo vietos duomenų indikacija....................74
Vaizdo komentaro indikacija ............................. 202
Aktyvusis D-Lighting................................................94
Picture Control........................................................ 111
Spalvų erdvė ............................................................ 179
Blykstės režimas.........................................................63
Baltos spalvos balansas........................................ 101
Baltos spalvos balanso tikslinimas................... 103
Iš anksto nustatytas rankinis .............................. 104
27 Blykstės kompensavimas .......................................93
Valdiklio režimas 2
28 Ekspozicijos kompensavimas ...............................92
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
1 Rodoma raudonai, jei fotografuota įjungus automatinį ISO jautrumo valdymą.
2 Pateikiama tik nuotraukose, darytose naudojant su šia funkcija derančius priedus.
❚❚ Buvimo vietos duomenys
Buvimo vietos duomenys rodomi tik jei buvo įrašyti į nuotrauką fotografavimo metu (0 74).
Filmų atveju pateikiami įrašymo pradžios buvimo vietos duomenys.
1 2 3
10
4
5
6
7
8
9
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Apsaugos būsena................................................... 143
Retušavimo daviklis............................................... 206
Nusiuntimo žyma................................................... 173
Platuma
Ilguma
Aukštis virš jūros lygio
Vienodas koordinuotas laikas (UTC)
Įvertis .......................................................................... 144
Fotoaparato pavadinimas
Kadro numeris/bendras vaizdų skaičius
Atkūrimas ir trynimas 139
Miniatiūrų atkūrimas
Norėdami, kad vaizdai būtų rodomi sumažintų nuotraukų lapuose po 4, 12 arba 80, spauskite
mygtuką W (Q).
W (Q)
W (Q)
X
Viso kadro
atkūrimas
X
Miniatiūrų atkūrimas
Norėdami
Rodyti daugiau
vaizdų
Naudokite
Puslapyje matyti
mažiau vaizdų
X
W (Q)
Kalendoriaus
atkūrimas
Aprašymas
Norėdami padidinti puslapyje rodomų vaizdų skaičių, spauskite
mygtuką W (Q).
Norėdami sumažinti puslapyje rodomų vaizdų skaičių, spauskite
mygtuką X. Kai rodomi keturi vaizdai, spauskite dar kartą, kad
ekrane būtų rodomas visas pažymėtas kadras.
Pažymėti vaizdus
Pažymėkite nuotraukas kryptiniu valdikliu arba komandų ratuku.
Žiūrėti pažymėtą
vaizdą
Norėdami, kad pažymėtas vaizdas būtų rodomas per visą kadrą,
spauskite J.
Ištrinti pažymėtą
nuotrauką
Keisti pažymėtos
nuotraukos
apsaugos būseną
140 Atkūrimas ir trynimas
O
Daugiau informacijos rasite p. 146.
A (L)
Daugiau informacijos rasite p. 143.
Kalendoriaus atkūrimas
Norėdami žiūrėti pasirinktos datos vaizdus, kai rodoma 80 vaizdų, spauskite mygtuką W (Q).
Miniatiūrų sąrašas
W (Q)
W (Q)
X
X
Datų sąrašas
Viso kadro
atkūrimas
Miniatiūrų atkūrimas
Kalendoriaus atkūrimas
Operacijos, kurias galima atlikti, priklauso nuo to, ar žymiklis yra datų, ar miniatiūrų sąraše:
Norėdami
Naudokite
W (Q)
Persijungti tarp datų ir
miniatiūrų sąrašų
Grįžti į miniatiūrų
atkūrimo ekraną/
priartinti pažymėtą
nuotrauką
X
Aprašymas
Datų sąraše paspauskite mygtuką W (Q) arba J ir žymiklis bus
perkeltas į miniatiūrų sąrašą. Paspauskite W (Q) dar kartą, kad
grįžtumėte į datų sąrašą.
• Datų sąrašas: grįžkite į 80 kadrų atkūrimą.
• Miniatiūrų sąrašas: paspauskite ir palaikykite nuspaudę
mygtuką X, kad priartintumėte pažymėtą nuotrauką.
Pažymėti datas/vaizdus
• Datų sąrašas: pažymėkite datą.
• Miniatiūrų sąrašas: pažymėkite nuotrauką.
Įjungti arba išjungti viso
kadro atkūrimą
• Miniatiūrų sąrašas: peržiūrėkite pažymėtą nuotrauką.
Ištrinti pažymėtą
nuotrauką (-as)
O
Keisti pažymėtos
nuotraukos apsaugos
būseną
A (L)
• Datų sąrašas: ištrinkite visas nuotraukas, padarytas pasirinktą
dieną.
• Miniatiūrų sąrašas: ištrinkite pažymėtą nuotrauką (0 146).
Daugiau informacijos rasite p. 143.
Atkūrimas ir trynimas 141
Žvilgsnis iš arčiau: didinimas atkuriant
Spauskite mygtuką X, jei norite priartinti vaizdą, rodomą viso kadro atkūrimo režimu arba
vaizdą, pažymėtą miniatiūrų/kalendoriaus atkūrimo ekrane. Veikiant priartinimo funkcijai,
galima atlikti šiuos veiksmus:
Norėdami
Priartinti arba
atitolinti
Naudokite
X/W (Q)
Žiūrėti kitas vaizdo
sritis
Parinkti/priartinti ar
atitolinti veidus
P
Atšaukti priartinimą
142 Atkūrimas ir trynimas
Spauskite X, kad priartintumėte
maksimaliai, maždaug 33× (dideli
vaizdai), 25× (vidutinio dydžio vaizdai)
arba 13× (maži vaizdai). Jei norite
atitolinti, spustelėkite W (Q). Kai
nuotrauka priartinta, kryptiniu valdikliu
galima parodyti ekrane nematomas
vaizdo sritis. Jei norite greitai perslinkti į kitas kadro sritis, laikykite
kryptinį valdiklį nuspaustą. Kai pakeičiamas priartinimo
koeficientas, pateikiamas navigacijos langas, o esamu metu ekrane
matoma sritis nurodoma geltonu rėmeliu.
Priartinimo metu nustatyti veidai (iki 35)
navigacijos lange yra apibrėžiami baltais
rėmeliais. Spustelėkite P ir pasinaudokite
kryptiniu valdikliu, kad peržiūrėtumėte
kitus veidus arba spustelėkite J, kad
priartintumėte šiuo metu pasirinktą
veidą. Spustelėkite P dar kartą, jei norite
grįžti į normalaus mastelio rodinį.
Sukite komandų ratuką, kad peržiūrėtumėte tą pačią vietą kituose
vaizduose, esant pasirinktam priartinimo koeficientui. Didinimo
atkuriant funkcija atšaukiama parodžius filmą.
Peržiūrėti kitus
vaizdus
Pakeisti apsaugos
būseną
Aprašymas
Atšaukite priartinimą ir grįžkite į viso kadro atkūrimą.
A (L)
Daugiau informacijos rasite p. 143.
Nuotraukų apsauga nuo ištrynimo
Viso kadro rodymo, priartinimo, miniatiūrų ir kalendoriaus atkūrimo režimu galima
pasinaudoti mygtuku A (L) ir apsaugoti nuotraukas nuo atsitiktinio ištrynimo. Apsaugoti
failai negali būti ištrinti mygtuku O ar atkūrimo meniu parinktimi Delete (trinti). Atkreipkite
dėmesį, kad apsaugoti failai bus ištrinti formatuojant atminties kortelę (0 196).
Kaip apsaugoti nuotrauką:
1
Pasirinkite vaizdą.
Parodykite vaizdą viso kadro atkūrimu, padidinkite jį atkuriant arba pažymėkite
miniatiūrų sąraše ar kalendoriaus atkūrimo ekrane.
Viso kadro atkūrimas
2
Miniatiūrų atkūrimas
Spustelėkite mygtuką A (L).
Nuotrauka pažymima piktograma P.
Mygtukas A (L)
A
Apsaugos pašalinimas
Kad pašalintumėte apsaugą nuo atskirų nuotraukų, kad jas būtų galima panaikinti, parodykite
nuotraukas per visą kadrą arba pažymėkite jas miniatiūrų sąraše ir spustelėkite mygtuką A (L). Jei
norite panaikinti visų aplanko vaizdų arba per meniu Playback folder (atkūrimo aplankas) (0 175)
pasirinkto aplanko apsaugą, atkūrimo metu nuspauskite ir palaikykite mygtukus A (L) ir O maždaug
dvi sekundes.
Atkūrimas ir trynimas 143
Nuotraukų vertinimas
Įvertinkite nuotraukas arba pažymėkite jas kaip trintinas vėliau. Apsaugotų vaizdų vertinti
neleidžiama.
Atskirų nuotraukų vertinimas
1
Pasirinkite vaizdą.
Parodykite vaizdą viso kadro atkūrimu, padidinkite jį atkuriant arba pažymėkite
miniatiūrų sąraše ar kalendoriaus atkūrimo ekrane.
2
Parodykite atkūrimo parinktis.
Jei norite matyti atkūrimo parinktis, spauskite
mygtuką P.
Mygtukas P
3
Pasirinkite įvertį.
Pažymėkite Rating (įvertis) ir spustelėkite J.
4
Pasirinkite įvertį.
Spustelėkite 4 arba 2, kad pasirinktumėte įvertį
nuo nulio iki penkių žvaigždučių arba nurodykite
), kad pažymėtumėte nuotrauką kaip trintiną
vėliau.
5
Paspauskite J.
Paspauskite J, kad baigtumėte šią operaciją.
144 Atkūrimas ir trynimas
Kelių nuotraukų vertinimas
Jei norite įvertinti kelias nuotraukas, pasinaudokite atkūrimo meniu parinktimi Rating
(vertinimas).
1
Pasirinkite Rating (vertinimas).
Spustelėkite mygtuką G, kad parodytumėte
fotoaparato meniu. Tada atkūrimo meniu
pažymėkite Rating (vertinimas) ir spustelėkite
2.
Mygtukas G
2
Įvertinkite nuotraukas.
Spustelėkite 4 arba 2, kad pažymėtumėte
nuotraukas (jei norite pamatyti šiuo metu
pažymėtą nuotrauką per visą kadrą, nuspauskite
ir palaikykite mygtuką X), tada spustelėkite 1
arba 3, kad pasirinktumėte įvertį nuo nulio iki
penkių žvaigždučių arba pasirinkite ), kad pažymėtumėte nuotrauką kaip trintiną
vėliau.
3
Paspauskite J.
Paspauskite J, kad baigtumėte šią operaciją.
Atkūrimas ir trynimas 145
Nuotraukų trynimas
Toliau aprašoma, kaip galima ištrinti neapsaugotas nuotraukas. Įsidėmėkite, kad ištrintų
nuotraukų atkurti negalima.
Viso kadro, miniatiūrų, ir kalendoriaus atkūrimas
1
Pasirinkite vaizdą.
Parodykite vaizdą ar jį pažymėkite miniatiūrų sąraše arba kalendoriaus atkūrimo ekrane.
2
Spustelėkite mygtuką O.
Pasirodys patvirtinimo dialogo langas.
Mygtukas O
Viso kadro atkūrimas
3
Miniatiūrų atkūrimas
Dar kartą paspauskite mygtuką O.
Jei norite ištrinti nuotrauką, dar kartą spauskite
mygtuką O. Jei norite išeiti nuotraukos neištrynę,
spustelėkite mygtuką K.
A
Kalendoriaus atkūrimas
Kalendoriaus atkūrimo metu galite ištrinti visas nuotraukas, padarytas pasirinktą datą, datų sąraše
pažymėdami datą ir spustelėdami mygtuką O (0 141).
146 Atkūrimas ir trynimas
Atkūrimo meniu
Atkūrimo meniu parinktis Delete (trinti) turi toliau nurodytus punktus. Atminkite, kad
priklausomai nuo vaizdų skaičiaus trynimas gali šiek tiek užtrukti.
Parinktis
Selected
Q
(pasirinktos)
Select date
n
(pasirinkti datą)
R All (visos)
Aprašymas
Ištrinkite pasirinktas nuotraukas.
Ištrinkite visas nuotraukas, padarytas pasirinktą datą.
Ištrinkite visas nuotraukas šiuo metu atkūrimo režimu parinktame aplanke
(0 175).
❚❚ Pasirinktos: pasirinktų nuotraukų trynimas
1
Nurodykite Delete (trinti).
Jei norite parodyti meniu, paspauskite mygtuką
G. Atkūrimo meniu pažymėkite Delete (trinti)
ir spustelėkite 2.
Mygtukas G
2
Nurodykite Selected (pasirinktos).
Pažymėkite Selected (pasirinktos) ir spauskite
2.
3
Pažymėkite nuotrauką.
Naudokite kryptinį valdiklį, jei norite pažymėti
nuotraukas (norėdami peržiūrėti pažymėtą
nuotrauką per visą ekraną, paspauskite ir laikykite
paspaudę mygtuką X).
4
Pasirinkite pažymėtą nuotrauką.
Pažymėtai nuotraukai pasirinkti spustelėkite
mygtuką W (Q). Pasirinktos nuotraukos
pažymimos piktograma O. Norėdami parinkti
daugiau nuotraukų, pakartokite 3 ir 4 veiksmus.
Jei norite atšaukti nuotraukos pasirinkimą,
pažymėkite ją ir spustelėkite mygtuką W (Q).
5
Mygtukas W (Q)
Paspauskite J, kad baigtumėte šią
operaciją.
Pasirodys patvirtinimo dialogo langas.
Pažymėkite Yes (taip) ir paspauskite J.
Atkūrimas ir trynimas 147
❚❚ Pasirinkti datą: nuotraukų, padarytų pasirinktą datą, trynimas
1
Nurodykite Select Date (pasirinkti datą).
Trynimo meniu pažymėkite Select date
(pasirinkti datą) ir spauskite 2.
2
Pažymėkite datą.
Norėdami pažymėti datą, spauskite 1 arba 3.
Norėdami peržiūrėti nuotraukas, padarytas
pažymėtą datą, spauskite W (Q). Jei norite
perslinkti per nuotraukas, pasinaudokite
kryptiniu valdikliu. Jei pageidaujate parodyti
esamą nuotrauką per visą ekraną, nuspauskite ir
palaikykite mygtuką X. Kad grįžtumėte į datų
sąrašą, spustelėkite W (Q).
3
Pasirinkite pažymėtą datą.
Spauskite 2, kad pasirinktumėte visas
nuotraukas, padarytas pažymėtą datą.
Pasirinktos datos indikuojamos varnelėmis.
Norėdami parinkti papildomų datų, pakartokite 2
ir 3 veiksmus. Jei norite atšaukti datos
pasirinkimą, pažymėkite ją ir spustelėkite 2.
4
Paspauskite J, kad baigtumėte šią
operaciją.
Pasirodys patvirtinimo dialogo langas.
Pažymėkite Yes (taip) ir paspauskite J.
148 Atkūrimas ir trynimas
Mygtukas W (Q)
Skaidrių peržiūros
Atkūrimo meniu parinktis Slide show (skaidrių peržiūra) yra naudojama norint parodyti
parinktame atkūrimo aplanke esančių nuotraukų skaidrių peržiūrą (0 175).
1
Pasirinkite Slide show (skaidrių peržiūra).
Kad būtų pateiktas skaidrių peržiūros meniu,
spauskite mygtuką G ir atkūrimo meniu
pasirinkite Slide show (skaidrių peržiūra).
Mygtukas G
2
Paleiskite skaidrių peržiūrą.
Skaidrių peržiūros meniu pažymėkite Start
(paleisti) ir spustelėkite J.
Skaidrių peržiūros metu galima atlikti šiuos veiksmus:
Norėdami
Peršokti atgal/pirmyn
Peržiūrėti papildomą
informaciją apie nuotrauką
Pristabdyti/atnaujinti skaidrių
peržiūrą
Padidinti/sumažinti garsumą
Grįžti į atkūrimo režimą
Naudokite
Aprašymas
Spauskite 4, jei norite grįžti į ankstesnį kadrą arba
2, jei norite peršokti į kitą kadrą.
Pakeiskite rodomą informaciją apie nuotrauką
(0 136).
Pristabdykite peržiūrą. Paspauskite vėl, norėdami
tęsti.
Atkuriant filmą spustelėkite X, kad padidintumėte
X/W (Q) garsumą arba W (Q), kad sumažintumėte.
Baikite peržiūrą ir grįžkite į atkūrimo režimą.
K
Pasibaigus peržiūrai, pateikiamas dešiniau iliustruojamas dialogo
langas. Pasirinkite Restart (paleisti vėl), kad paleistumėte iš naujo
arba Exit (išeiti), jei norite grįžti į atkūrimo meniu.
Atkūrimas ir trynimas 149
Skaidrių peržiūros parinktys
Prieš paleisdami skaidrių peržiūrą, galite pasinaudoti skaidrių peržiūros meniu parinktimis ir
pasirinkti pagal tipą arba įvertį rodomus vaizdus arba nurodyti, kiek ilgai kiekvienas vaizdas
bus pateikiamas.
• Image type (vaizdo tipas): rinkitės iš Still images and movies
(nejudantys vaizdai ir filmai), Still images only (tik nejudantys
vaizdai), Movies only (tik filmai) arba By rating (pagal įvertį). Kad
įtrauktumėte tik nuotraukas su pasirinktais įverčiais, pažymėkite By
rating (pagal įvertį) ir spustelėkite 2. Bus pateiktas įverčių sąrašas.
Pažymėkite įverčius ir spustelėkite 2, kad pasirinktumėte
nuotraukas su pažymėtu įverčiu arba atšauktumėte jų pasirinkimą ir
neįtrauktumėte į skaidrių peržiūrą. Pasirinkti įverčiai indikuojami
varnele. Spustelėkite J, kad pasirinkę pageidaujamus įverčius
išeitumėte.
• Frame interval (kadro intervalas): nurodykite, kiek ilgai bus
rodomi nejudantys vaizdai.
150 Atkūrimas ir trynimas
Jungtys
ViewNX 2 diegimas
Kad galėtumėte rodyti ir redaguoti nuotraukas
bei filmus, nukopijuotus į jūsų kompiuterį,
įdiekite pateiktą programinę įrangą. Prieš
diegdami ViewNX 2 įsitikinkite, kad jūsų
kompiuteris atitinka p. 152 išdėstytus
reikalavimus sistemai. Būtinai naudokite
naujausią ViewNX 2 versiją, kurią galima atsisiųsti
iš p. xiv pateiktų interneto svetainių, kadangi
senesnės versijos, nederančios su D5300, gali
tinkamai neperkelti NEF (RAW) vaizdų.
1
Paleiskite diegimo programą.
ViewNX 2TM
Jūsų vaizdavimo priemonių
rinkinys
q Pasirinkite regioną (jeigu reikia)
Paleiskite kompiuterį, įdėkite diegimo
programos CD ir paleiskite diegimo failą.
Atsivers kalbos parinkimo dialogo
langas. Jeigu jūsų pageidaujamos kalbos
nėra, spustelėkite Region Selection
(regiono pasirinkimas), kad
pasirinktumėte kitą regioną (regiono
pasirinkimo funkcijos nėra Europai
skirtoje laidoje).
2
w Pasirinkite
kalbą
e Spustelėkite
Next
(pirmyn)
Paleiskite diegimo programą.
Spustelėkite Install (diegti) ir vadovaukitės ekrane
pateikiamais nurodymais.
Spustelėkite Install (diegti)
Jungtys 151
3
4
A
Užverkite diegimo programą.
Windows
Mac OS
Spustelėkite Yes (taip)
Spustelėkite OK (gerai)
Išimkite diegimo programos kompaktinį diską iš kompaktinių diskų
įrenginio.
Reikalavimai sistemai
Centrinis
procesorius
OS
Atmintis
(RAM)
Standžiojo
disko talpa
Windows
• Nuotraukos: Intel Celeron, Pentium 4 arba Core
serijos, 1,6 GHz arba spartesnis
• Filmai (atkūrimas): 3,0 GHz arba spartesnis
Pentium D. Jei peržiūrite filmus, kurių kadro
dydis siekia 1280×720 ar daugiau, o kadrų
greitis – 30 fps ar daugiau arba filmo kadro
dydis siekia 1920×1080 ar daugiau,
rekomenduojamas Intel Core i5 arba spartesnis
procesorius
• Filmai (montavimas): Intel Core i5 arba spartesnis
Įdiegtosios Windows 8, Windows 7, Windows
Vista ir Windows XP versijos. Atminkite, kad 64
bitų Windows XP versijos nedera
• 32 bitų Windows 8, Windows 7 arba Windows Vista
versijos: 1 GB arba daugiau (rekomenduojama 2 GB arba
daugiau)
• 64 bitų Windows 8, Windows 7 arba Windows Vista
versijos: 2 GB arba daugiau (rekomenduojama 4 GB arba
daugiau)
• Windows XP: 512 MB arba daugiau (rekomenduojama
2 GB arba daugiau)
Mac OS
• Nuotraukos: Intel Core arba Xeon serijos
• Filmai (atkūrimas): Core Duo 2 GHz arba spartesnis.
Jei peržiūrite filmus, kurių kadro dydis siekia
1280×720 ar daugiau, o kadrų greitis – 30 fps ar
daugiau arba filmo kadro dydis siekia
1920×1080 ar daugiau, rekomenduojamas Intel
Core i5 arba spartesnis procesorius
• Filmai (montavimas): Intel Core i5 arba spartesnis
OS X 10.8 arba 10.7, Mac OS X 10.6
• OS X 10.8, 10.7: 2 GB arba daugiau (rekomenduojama
4 GB arba daugiau)
• Mac OS X 10.6: 1 GB arba daugiau (rekomenduojama 4 GB
arba daugiau)
Bent 1 GB laisvos vietos paleisties diske (rekomenduojama 3 GB arba daugiau)
Skyra: 1024 × 768 pikselių (XGA) arba daugiau
Skyra: 1024 × 768 pikselių (XGA) arba daugiau
Vaizdo
(rekomenduojama 1280 × 1024 pikselių arba daugiau)
(rekomenduojama 1280 × 1024 pikselių arba daugiau)
posistemė
Spalvos: 24 bitų spalvos (True Color) arba daugiau
Spalvos: 24 bitų spalvos (milijonai spalvų) arba daugiau
Naujausios informacijos apie operacinių sistemų suderinamumą ieškokite tinklalapiuose, išvardytuose p. xiv.
152 Jungtys
ViewNX 2 naudojimas
Nuotraukų kopijavimas į kompiuterį
Prieš tęsdami įdiekite programinę įrangą iš pateikto ViewNX 2 kompaktinio disko (0 151).
1
Prijunkite USB laidą.
Išjungę fotoaparatą ir įsitikinę, kad įdėta atminties kortelė, prijunkite pateiktą USB laidą,
kaip parodyta iliustracijoje ir įjunkite fotoaparatą.
A
Naudokite patikimą maitinimo šaltinį
Kad duomenų perkėlimas nebūtų pertrauktas, fotoaparato akumuliatorius turi būti visiškai
įkrautas.
A
Kabelių prijungimas
Prieš prijungdami arba atjungdami kabelius, patikrinkite, ar fotoaparatas išjungtas. Nekiškite
jungčių per jėgą ir nebandykite kišti jų kampu. Kai jungties nenaudojate, uždenkite jungties
dangtelį.
A
USB šakotuvai
Jei fotoaparatą prijungsite per USB šakotuvą arba klaviatūrą, perdavimo procesas gali sutrikti.
2
Paleiskite ViewNX 2 komponentą Nikon Transfer 2.
Jei pasirodo pranešimas, raginantis pasirinkti programą, nurodykite Nikon Transfer 2.
A
Windows 7
Jei pateikiamas toliau iliustruojamas dialogo langas, pasirinkite Nikon Transfer 2 pagal toliau
aprašomą procedūrą.
1 Srityje Import pictures and videos (importuoti
paveikslėlius ir vaizdo įrašus) spustelėkite Change
program (keisti programą). Bus pateiktas
programos pasirinkimo dialogo langas. Pasirinkite
Import File using Nikon Transfer 2 (importuoti
failą su Nikon Transfer 2) ir spustelėkite OK (gerai).
2 Dukart spustelėkite Import File (importuoti failą).
Jungtys 153
3
Spustelėkite Start Transfer (pradėti
perkėlimą).
Pagal numatytuosius nustatymus nuotraukos,
esančios atminties kortelėje, bus nukopijuotos į
kompiuterį.
A
Perkeliant
Neišjunkite fotoaparato ir neatjunkite USB laido, kol
vyksta perkėlimas.
Start Transfer (pradėti perkėlimą)
4
Nutraukite ryšį.
Baigę perkelti, išjunkite fotoaparatą ir atjunkite USB laidą.
Nuotraukų peržiūra
Perkėlus nuotraukas, jos pateikiamos programoje ViewNX 2.
A
ViewNX 2 paleidimas rankiniu režimu
• Windows: dukart spustelėkite ViewNX 2 nuorodą
darbalaukyje.
• Mac OS: spustelėkite ViewNX 2 doke.
❚❚ Nuotraukų retušavimas
Norėdami apkarpyti nuotraukas ar atlikti tokias užduotis kaip aštrumo
bei tonų lygių derinimas, spustelėkite ViewNX 2 priemonių juostoje
esantį mygtuką Edit (redaguoti).
❚❚ Filmų montavimas
Jei norite iškirpti nepageidaujamą filmuotą medžiagą iš fotoaparatu
įrašytų filmų, ViewNX 2 priemonių juostoje spustelėkite mygtuką
Movie Editor (filmų montavimo programa).
❚❚ Nuotraukų spausdinimas
ViewNX 2 priemonių juostoje spustelėkite mygtuką Print (spausdinti).
Išvysite dialogo langą, leidžiantį spausdinti nuotraukas spausdintuvu,
prijungtu prie kompiuterio.
❚❚ Buvimo vietos duomenų peržiūra
Kad pamatytumėte vietas, kuriose padarytos nuotraukos arba
parodytumėte sekimo žurnalus, ViewNX 2 priemonių juostoje
spustelėkite mygtuką Map (žemėlapis).
154 Jungtys
A
Daugiau informacijos
Daugiau informacijos apie ViewNX 2 naudojimą rasite
internetiniame žinyne.
A
Nikon interneto svetainės naršymas
Jei įdiegę ViewNX 2 norite apsilankyti Nikon interneto svetainėje, Windows pradžios meniu pasirinkite
All Programs (visos programos) > Link to Nikon (nuoroda į Nikon) (reikia interneto ryšio).
Jungtys 155
Nuotraukų spausdinimas
Pasirinktus JPEG vaizdus galima išspausdinti PictBridge spausdintuvu (0 265), prijungtu tiesiai
prie fotoaparato.
Spausdintuvo prijungimas
Prijunkite fotoaparatą pateiktuoju USB laidu.
1
2
Išjunkite fotoaparatą.
Prijunkite USB laidą.
Įjunkite spausdintuvą ir taip, kaip parodyta, prijunkite USB laidą. Nekiškite jungčių per
jėgą ir nebandykite kišti jų kampu.
3
Įjunkite fotoaparatą.
Ekrane bus parodytas pasveikinimo langas, po jo – PictBridge atkūrimo langas.
D
Nuotraukų parinkimas spausdinimui
NEF (RAW) nuotraukų (0 59) negalima pasirinkti spausdinimui. NEF (RAW) nuotraukų JPEG kopijos gali
būti padarytos naudojant retušavimo meniu parinktį NEF (RAW) processing (NEF (RAW)
apdorojimas) (0 213).
156 Jungtys
Nuotraukų spausdinimas po vieną
1
Pasirinkite nuotrauką.
Norėdami peržiūrėti daugiau nuotraukų, spauskite 4 arba 2.
Spustelėkite mygtuką X, kai norėsite priartinti esamą kadrą
(0 142; spauskite mygtuką K, kai norėsite atšaukti priartinimą).
Jei norite matyti po aštuonias nuotraukas, paspauskite mygtuką
W (Q). Nuotraukoms pažymėti naudokite kryptinį valdiklį arba
spustelėkite X, kad pažymėta nuotrauka būtų parodyta per visą
kadrą.
2
Parodykite spausdinimo parinktis.
Norėdami pamatyti spausdinimo naudojant PictBridge parinktis,
spauskite J.
3
Suderinkite spausdinimo parinktis.
Spauskite 1 arba 3, jei norite pažymėti parinktį, o tada spauskite 2, kad ją
pasirinktumėte.
Parinktis
Aprašymas
Pažymėkite puslapio dydį (pateikiami tik tie dydžiai, su kuriais dera esamas
Page size
spausdintuvas) ir spustelėkite J, kad pasirinktumėte ir išeitumėte į ankstesnį
(puslapio dydis) meniu (jei norite spausdinti esamo spausdintuvo numatytuoju puslapio dydžiu,
pasirinkite Printer default (spausdintuvo numatytasis)).
No. of copies Kopijų skaičiui pasirinkti spustelėkite 1 arba 3 (iki 99), tada spustelėkite J, kad
(kopijų skaičius) pasirinktumėte ir grįžtumėte į ankstesnį meniu.
Ši parinktis siūloma tik jei spausdintuvas su ja dera. Pažymėkite Printer default
(spausdintuvo numatytasis) (naudoti esamo spausdintuvo nustatymus), Print
Border (paraštė) with border (spausdinti su parašte) (nuotraukos bus spausdinamos su balta
parašte) arba No border (be paraštės) ir spustelėkite J, kad pasirinktumėte ir
išeitumėte į ankstesnį meniu.
Pažymėkite Printer default (spausdintuvo numatytasis) (naudoti esamo
Time stamp
spausdintuvo nustatymus), Print time stamp (įterpti laiko žymą) (nuotraukose
(laiko žyma) įterpti įrašymo laiką ir datą) arba No time stamp (be laiko žymos) ir spustelėkite
J, kad pasirinktumėte ir išeitumėte į ankstesnį meniu.
Ši parinktis siūloma tik jei spausdintuvas su ja dera. Jei norite išeiti neapkarpę,
pažymėkite No cropping (neapkarpyti) ir spustelėkite J. Jei norite apkarpyti
esamą nuotrauką, pažymėkite Crop (apkarpyti) ir tada spustelėkite 2.
Cropping
(apkarpymas) Pateikiamas apkarpymo pasirinkimo dialogo langas: spustelėkite X, kad
padidintumėte apkarpymo dydį arba W (Q), kad sumažintumėte. Nustatykite
apkarpymą kryptiniu valdikliu ir spustelėkite J. Atminkite, kad spausdinant
mažus apkarpymus dideliu formatu spausdinimo kokybė gali suprastėti.
Jungtys 157
4
Pradėkite spausdinti.
Nurodykite Start printing (pradėti spausdinti) ir spauskite J,
kad būtų pradėta spausdinti. Norėdami atšaukti spausdinimą dar
neišspausdinus visų kopijų, spauskite J.
D
Datos įterpimas
Jei prieš spausdindami nuotraukas su datos informacija, įrašyta pasirinktiniame nustatyme d6 (Print
date (įterpti datą); 0 190), PictBridge meniu pasirinksite Print time stamp (įterpti laiko žymą), data
bus įterpta du kartus. Vis dėlto datos žyma gali būti apkarpyta, jei nuotraukos bus apkarpytos arba
išspausdintos be paraštės.
158 Jungtys
Kelių nuotraukų spausdinimas
1
Parodykite PictBridge meniu.
Spauskite mygtuką G, esantį PictBridge atkūrimo ekrane (žr. 3
veiksmą iš p. 156).
Mygtukas G
2
Nurodykite parinktį.
Pažymėkite vieną iš toliau nurodytų parinkčių ir spauskite 2.
• Print select (pasirinkimas spausdinimui): pasirinkite nuotraukas
spausdinimui.
• Select date (pasirinkti datą): spausdinkite po vieną iš visų pasirinktą datą padarytų
nuotraukų kopiją.
• Print (DPOF) (spausdinti (DPOF)): išspausdinkite esamą spausdinimo tvarką, sukurtą
naudojant parinktį DPOF print order (DPOF spausdinimo tvarka), esančią atkūrimo
meniu (0 162). Esama spausdinimo tvarka bus parodyta atliekant 3 veiksmą.
• Index print (miniatiūrų lapas): norėdami sukurti visų atminties kortelėje esančių JPEG
nuotraukų miniatiūrų lapą, pereikite prie 4 veiksmo. Įsidėmėkite: jei atminties
kortelėje yra daugiau nei 256 nuotraukos, bus išspausdinti tik pirmieji 256 vaizdai.
Jungtys 159
3
Pasirinkite nuotraukas arba datą.
Jei 2 veiksmu pasirinkote Print select (pasirinkimas spausdinimui)
arba Print (DPOF) (spausdinti (DPOF)), spustelėkite 4 arba 2, kad
perslinktumėte per atminties kortelėje esančias nuotraukas. Jei
norite esamą nuotrauką matyti per visą ekraną, paspauskite
mygtuką X. Jei norite pasirinkti esamą nuotrauką spausdinimui,
spauskite 1. Nuotrauka bus pažymėta piktograma Z ir bus
nustatytas spaudinių skaičius – 1. Paspauskite 1 arba 3, kad
nurodytumėte spaudinių skaičių (iki 99; norėdami panaikinti
nuotraukos žymėjimą, spauskite 3, kai spaudinių skaičius yra 1).
Mygtukas X: rodyti nuotrauką
per visą ekraną
Jei atlikdami 2 veiksmą pasirinksite Select date (pasirinkti datą),
spauskite 1 arba 3, kad būtų pažymėta data. Tada spauskite 2,
kad pažymėta data būtų įjungta arba išjungta. Norėdami
peržiūrėti nuotraukas, padarytas pasirinktą datą, spustelėkite
Mygtukas X: rodyti pažymėtą
W (Q). Jei norite perslinkti per nuotraukas, pasinaudokite
nuotrauką per visą ekraną
kryptiniu valdikliu. Jei pageidaujate parodyti esamą nuotrauką
per visą ekraną, nuspauskite ir palaikykite mygtuką X. Jei norite
grįžti į datos pasirinkimo dialogo langą, spustelėkite W (Q) dar
kartą.
Mygtukas W (Q): rodyti
pasirinktos datos nuotraukas
160 Jungtys
4
Parodykite spausdinimo parinktis.
Norėdami pamatyti spausdinimo naudojant PictBridge parinktis,
spauskite J.
5
Suderinkite spausdinimo parinktis.
Pasirinkite puslapio dydžio, paraštės ir laiko žymos parinktis, kaip aprašyta p. 157 (bus
parodytas įspėjimas, jei pasirinktas puslapio dydis per mažas miniatiūrų lapui
išspausdinti).
6
Pradėkite spausdinti.
Nurodykite Start printing (pradėti spausdinti) ir spauskite J,
kad būtų pradėta spausdinti. Norėdami atšaukti spausdinimą dar
neišspausdinus visų kopijų, spauskite J.
Jungtys 161
DPOF spausdinimo tvarkos sukūrimas: spausdinimo
nustatymas
Atkūrimo meniu punktas DPOF print order (DPOF spausdinimo tvarka) yra naudojamas
skaitmeninėms „spausdinimo tvarkoms“ kurti su PictBridge derantiems spausdintuvams ir
prietaisams, derantiems su DPOF.
1
Atkūrimo meniu pasirinkite parametro
DPOF print order (DPOF spausdinimo
tvarka) vertę Select/set (pasirinkti/
nustatyti).
Spustelėkite mygtuką G ir atkūrimo meniu
pasirinkite DPOF print order (DPOF
Mygtukas G
spausdinimo tvarka). Pažymėkite Select/set
(pasirinkti/nustatyti) ir paspauskite 2
(norėdami pašalinti iš spausdinimo tvarkos visas nuotraukas, pasirinkite Deselect all (ar
atšaukti visų žymėjimą)).
2
Parinkite nuotraukas.
Norėdami perslinkti per nuotraukas atminties
kortelėje, spaudinėkite 4 arba 2. Jei norite
esamą nuotrauką matyti per visą ekraną,
paspauskite mygtuką X. Jei norite pasirinkti
esamą nuotrauką spausdinimui, spauskite 1.
Nuotrauka bus pažymėta piktograma Z ir bus
nustatytas spaudinių skaičius – 1. Paspauskite 1
arba 3, kad nurodytumėte spaudinių skaičių (iki
99; norėdami panaikinti nuotraukos žymėjimą,
spauskite 3, kai spaudinių skaičius yra 1). Tęskite,
kol parinksite norimą nuotraukų skaičių.
Mygtukas X: rodyti nuotrauką per visą ekraną
3
Peržiūrėkite įterpimų parinktis.
Norėdami pamatyti duomenų įterpimų parinktis,
spauskite J.
162 Jungtys
4
Nurodykite įterpimo parinktis.
Pažymėkite šias parinktis ir spauskite 2, kad
įjungtumėte ar išjungtumėte pažymėtą parinktį
(norėdami užpildyti spausdinimo tvarką,
nenurodę šios informacijos, pereikite prie 5
veiksmo).
• Print shooting data (spausdinti fotografavimo duomenis): visose nuotraukose išspausdinti
užrakto greičio ir diafragmos vertes.
• Print date (įterpti datą): visose nuotraukose įterpti įrašymo datą.
5
Užbaikite spausdinimo tvarką.
Paspauskite J, kad baigtumėte spausdinimo tvarką.
D
DPOF spausdinimo tvarka
Norėdami išspausdinti esamą nuotraukų tvarką, kai fotoaparatas prijungtas prie PictBridge
spausdintuvo, eikite į PictBridge meniu ir nurodykite Print (DPOF) (spausdinti (DPOF)), taip pat atlikite
skirsnyje „Kelių nuotraukų spausdinimas“ nurodytus veiksmus, kad modifikuotumėte ir
išspausdintumėte esamą tvarką (0 159). Spausdinimui naudojant tiesioginę USB jungtį, DPOF datos
įterpimo ir fotografavimo duomenų parinktys nedera. Jei norite esamos spausdinimo tvarkos
nuotraukose įterpti įrašymo datą, naudokite PictBridge parinktį Time stamp (laiko žyma).
Parinkties DPOF print order (DPOF spausdinimo tvarka) naudoti negalima, jei atminties kortelėje
nepakanka atminties spausdinimo tvarkai įrašyti.
Naudojant šią parinktį, NEF (RAW) nuotraukų (0 59) pasirinkti negalima. NEF (RAW) nuotraukų JPEG
kopijos gali būti padarytos naudojant retušavimo meniu parinktį NEF (RAW) processing (NEF (RAW)
apdorojimas) (0 213).
Spausdinimo tvarka gali būti išspausdinta netinkamai, jeigu po jos sukūrimo vaizdai ištrinami
kompiuteriu ar kitu įrenginiu.
Jungtys 163
Nuotraukų peržiūra televizoriaus ekrane
Norint prijungti fotoaparatą prie televizoriaus ar vaizdo rašytuvo ir atkurti ar filmuoti, galima
pasinaudoti pateiktu garso ir vaizdo (A/V) kabeliu. Norint fotoaparatą prijungti prie raiškiųjų
vaizdo įrenginių, galima naudoti High-Definition Multimedia Interface (didelės raiškos
daugialypės terpės sąsajos, HDMI) kabelį (įsigyjamas atskirai, parduotuvėje) su C tipo HDMI
minikištuku.
Standartinės raiškos prietaisai
Prieš prijungdami fotoaparatą prie standartinio televizoriaus, patikrinkite, ar fotoaparato
vaizdo standartas (0 202) atitinka televizoriuje naudojamą standartą.
1
Išjunkite fotoaparatą.
Visada išjunkite fotoaparatą prieš prijungdami arba atjungdami A / V kabelį.
2
Prijunkite pateiktą A / V kabelį kaip parodyta.
Garsas (raudonas)
Garsas (baltas)
Vaizdas (geltonas)
Prijunkite prie
fotoaparato
Prijunkite prie vaizdo įrenginio
3
Nustatykite televizoriaus vaizdo kanalą.
4
Įjunkite fotoaparatą ir spauskite mygtuką K.
Atkūrimo metu vaizdai bus rodomi televizoriaus ekrane. Atminkite, kad vaizdų kraštų
gali nesimatyti.
A
Vaizdo režimas
Jeigu vaizdas nerodomas, patikrinkite, ar tinkamai prijungtas fotoaparatas ir ar nustatyta Video mode
(vaizdo režimo) (0 202) parinktis atitinka televizoriuje naudojamą vaizdo standartą.
A
Atkūrimas televizoriaus ekrane
Ilgalaikiam atkūrimui rekomenduojama naudoti kintamosios srovės adapterį (įsigyjamas atskirai).
164 Jungtys
Didelės raiškos įrenginiai
Fotoaparatą galima prijungti prie HDMI įrenginių parduotuvėje įsigytu HDMI kabeliu su HDMI
minijungtimi (C tipo).
1
Išjunkite fotoaparatą.
Prieš prijungdami arba atjungdami HDMI kabelį, būtinai išjunkite fotoaparatą.
2
Prijunkite HDMI kabelį, kaip parodyta iliustracijoje.
Prijunkite prie fotoaparato
Prijunkite prie didelės raiškos prietaiso (pasirinkite
kabelį su jungtimi HDMI prietaisui)
3
Nustatykite įrenginį veikti HDMI kanalu.
4
Įjunkite fotoaparatą ir spauskite mygtuką K.
Atkūrimo metu vaizdai bus rodomi raiškiojo televizoriaus arba monitoriaus ekrane.
Atminkite, kad vaizdų kraštų gali nesimatyti.
A
Atkūrimo garsumas
Garsumą galima reguliuoti televizoriaus valdymo elementais. Fotoaparato valdymo elementų naudoti
negalima.
Jungtys 165
❚❚ Išvesties skyros pasirinkimas
Kad pasirinktumėte vaizdų išvedimo į HDMI įrenginį formatą,
fotoaparato sąrankos meniu nurodykite HDMI > Output resolution
(išvesties skyra) (0 195). Jei nurodyta parinktis Auto (automatinis),
fotoaparatas automatiškai parenka tinkamą formatą.
❚❚ Fotoaparato valdymas TV nuotolinio valdymo pulteliu
Jei, sujungus fotoaparatą su televizoriumi, derančiu su HDMI-CEC technologija ir abu juos
įjungus, parenkama sąrankos meniu parametro HDMI > Device control (prietaiso valdymas)
vertė On (įjungta) (0 195), atkuriant nuotraukas viso kadro atkūrimo režimu ar rodant
skaidrių peržiūras vietoj fotoaparato kryptinio valdiklio ir mygtuko J galima naudoti
televizoriaus nuotolinio valdymo pultelį. Parinkus Off (išjungta), televizoriaus nuotolinio
valdymo pulteliu nepavyks valdyti fotoaparato, tačiau galėsite fotoaparatu fotografuoti ir
filmuoti tiesioginės peržiūros režimu.
A
HDMI-CEC prietaisai
HDMI-CEC (High-Definition Multimedia Interface–Consumer Electronics Control, raiškiosios
multimedijos sąsajos vartojamosios elektronikos valdymas) – tai standartas, leidžiantis naudoti HDMI
prietaisus valdyti periferinius įrenginius, prie kurių jie yra prijungti. Kai fotoaparatas yra prijungtas prie
HDMI-CEC prietaiso, vaizdo ieškiklyje vietoj likusių ekspozicijų skaičiaus rodoma ).
A
1920 × 1080 60p/50p
Pasirinkus parametro Movie settings (filmo nustatymai) > Frame size/frame rate (kadro dydis/
kadrų greitis) vertę 1920 × 1080; 60p arba 1920 × 1080; 50p, įrašymo metu duomenų išvedimo į
HDMI prietaisus skyra ir kadrų greitis gali svyruoti. Atkūrimo metu (0 130) HDMI prietaisai rodo tik
filmą: indikacijos nepateikiamos.
D
HDMI > Output resolution (išvesties skyra)
1920 × 1080; 60p arba 1920 × 1080; 50p skyra filmų išvesti negalima. Kai kurie prietaisai gali nederėti
su parametro Output resolution (išvesties skyra) verte Auto (automatinė). Tokiu atveju reikia
pasirinkti 1080i (interlaced) (1080i, paskleistas).
166 Jungtys
Wi-Fi
Kaip išnaudoti Wi-Fi
Įdiekite programėlę Wireless Mobile Utility į savo Android arba iOS įrenginį, kad išmaniajame
telefone matytumėte vaizdą pro fotoaparato objektyvą, galėtumėte fotografuoti ir valdyti
fotoaparatą nuotoliniu būdu arba atsisiųsti nuotraukas iš fotoaparato ir vėliau bendrinti
internetu.
Atsisiųskite nuotraukas
Bendrinkite nuotraukas
Valdykite nuotoliniu būdu
Išsamesnės informacijos rasite Wireless Mobile Utility vadove (0 168).
Wi-Fi 167
Prieiga prie fotoaparato
Prieš jungiantis prie Wi-Fi (belaidžio LAN), reikia į savo Android arba iOS išmanųjį prietaisą
įdiegti Wireless Mobile Utility. Instrukcijos, kaip pasiekti fotoaparatą, priklauso nuo išmaniojo
prietaiso naudojamo ryšio tipo.
Android
• Push-button WPS (WPS mygtukas): jei išmanusis telefonas dera su WPS mygtuko funkcija (t. y.
savo meniu Wi-Fi settings (Wi-Fi nustatymai) turi funkciją WPS button connection
(prisijungimas paspaudžiant WPS mygtuką)), galėsite pasinaudoti šiuo paprastu metodu
ir prisijungti prie išmaniojo prietaiso (0 169)
• PIN-entry WPS (WPS įvedant PIN kodą): jei išmanusis prietaisas dera su WPS funkcija, galite
fotoaparatu užmegzti ryšį, įvesdami išmaniojo prietaiso ekrane rodomą PIN kodą (0 170)
• View SSID (peržiūrėti SSID): jei išmanusis prietaisas nedera su WPS, prisijungsite išmaniajame
prietaise pasirinkdami fotoaparato SSID (0 171)
iOS
• View SSID (peržiūrėti SSID): prisijunkite, išmaniajame prietaise pasirinkdami fotoaparato SSID
(0 171)
A
Programėlės diegimas
1 Suraskite programėlę.
Išmaniuoju prietaisu prisijunkite prie tarnybos Google Play, App Store ar kitos programėlių
parduotuvės ir suraskite „Wireless Mobile Utility“. Daugiau informacijos rasite instrukcijose,
pateiktose su išmaniuoju prietaisu.
2 Įdiekite programėlę.
Perskaitykite programėlės aprašymą ir įdiekite programėlę. Wireless Mobile Utility PDF vadovą
galima atsisiųsti iš šių URLs:
• Android: http://nikonimglib.com/ManDL/WMAU/
• iOS: http://nikonimglib.com/ManDL/WMAU-ios/
A
WPS
WPS (Wi-Fi Protected Setup, Wi-Fi apsaugotoji sąranka) – tai standartas, skirtas paprastai suformuoti
saugų belaidį tinklą. Informacijos apie veiksmus, kuriuos reikia atlikti ir kiek laiko išmanusis prietaisas
lauks prisijungimo, rasite su išmaniuoju prietaisu pateiktoje dokumentacijoje.
168 Wi-Fi
WPS (tik Android)
1
Įjunkite fotoaparato integruotą Wi-Fi ryšį.
Spustelėkite mygtuką G, kad būtų parodyti
meniu, tada sąrankos meniu pažymėkite Wi-Fi ir
spustelėkite 2. Pažymėkite Network
connection (tinklo ryšys) ir spustelėkite 2, tada
pažymėkite Enable (įjungti) ir paspauskite J.
Mygtukas G
Palaukite kelias sekundes, kol bus suaktyvintas
Wi-Fi ryšys.
2
Prisijunkite.
Fotoaparate ir išmaniajame prietaise įjunkite prisijungimo WPS mygtuku funkciją:
• Fotoaparatas: pažymėkite Network settings
(tinklo nustatymai) ir spauskite 2.
Pažymėkite Push-button WPS (WPS
mygtukas) ir spauskite 2, kad paruoštumėte
fotoaparatą WPS ryšiui. Fotoaparatas
išmaniojo prietaiso WPS prisijungimo
užklausos laukia apie dvi minutes. Kad
padidintumėte laukimo trukmę, spustelėkite
J.
• Išmanusis prietaisas: pasirinkite Wi-Fi settings (Wi-Fi nustatymai) > WPS button
connection (prisijungimas WPS mygtuku).
3
Paleiskite Wireless Mobile Utility.
Išmaniajame prietaise paleiskite Wireless Mobile Utility. Pasirodys pagrindinis dialogo
langas.
Wi-Fi 169
PIN kodo įvedimas (tik Android)
1
Įjunkite fotoaparato integruotą Wi-Fi ryšį.
Spustelėkite mygtuką G, kad būtų parodyti
meniu, tada sąrankos meniu pažymėkite Wi-Fi ir
spustelėkite 2. Pažymėkite Network
connection (tinklo ryšys) ir spustelėkite 2, tada
pažymėkite Enable (įjungti) ir paspauskite J.
Mygtukas G
Palaukite kelias sekundes, kol bus suaktyvintas
Wi-Fi ryšys.
2
Pasirinkite Network settings (tinklo nustatymai) > PIN-entry WPS (WPS PIN
kodo įvedimas).
Pažymėkite Network settings (tinklo
nustatymai) ir spustelėkite 2.
Pažymėkite PIN-entry WPS (WPS PIN kodo
įvedimas) ir spustelėkite 2.
3
Įveskite PIN kodą.
Įveskite išmaniojo prietaiso rodomą PIN kodą. Spustelėkite 4 arba 2, kad
pažymėtumėte skaitmenis ir spustelėkite 1 arba 3, kad pakeistumėte. Įvedę
spustelėkite J.
4
Paleiskite Wireless Mobile Utility.
Išmaniajame prietaise paleiskite Wireless Mobile Utility. Pasirodys pagrindinis dialogo
langas.
170 Wi-Fi
SSID (Android ir iOS)
1
Įjunkite fotoaparato integruotą Wi-Fi ryšį.
Spustelėkite mygtuką G, kad būtų parodyti
meniu, tada sąrankos meniu pažymėkite Wi-Fi ir
spustelėkite 2. Pažymėkite Network
connection (tinklo ryšys) ir spustelėkite 2, tada
pažymėkite Enable (įjungti) ir paspauskite J.
Mygtukas G
Palaukite kelias sekundes, kol bus suaktyvintas
Wi-Fi ryšys.
2
Parodykite fotoaparato SSID.
Pažymėkite Network settings (tinklo
nustatymai) ir spustelėkite 2.
Pažymėkite View SSID (peržiūrėti SSID) ir
spustelėkite 2.
3
Pasirinkite fotoaparato SSID.
Išmaniojo prietaiso rodomame tinklų sąraše pasirinkite fotoaparato SSID.
4
Paleiskite Wireless Mobile Utility.
Išmaniajame prietaise paleiskite Wireless Mobile Utility. Pasirodys pagrindinis dialogo
langas.
Wi-Fi 171
❚❚ Ryšio nutraukimas
Wi-Fi ryšį galima išjungti taip:
• Fotoaparato sąrankos meniu pasirinkite Wi-Fi > Network connection (tinklo ryšys) >
Disable (išjungti)
• Pradėkite filmuoti
• Išjunkite fotoaparatą
❚❚ Numatytųjų nustatymų atkūrimas
Kad atkurtumėte numatytuosius tinklo nustatymus, pasirinkite Wi-Fi > Network settings
(tinklo nustatymai) > Reset network settings (atstatyti tinklo nustatymus). Pasirodys
patvirtinimo dialogo langas. Pažymėkite Yes (taip) ir paspauskite J, kad atkurtumėte
numatytuosius tinklo nustatymus.
A
Wi-Fi rodinys
Įjungus Wi-Fi ryšį, informaciniame ekrane ima mirksėti piktograma c.
Piktograma nustoja mirksėti užmezgus ryšį ir fotoaparatui pradėjus keistis
duomenimis su išmaniuoju prietaisu.
D
Wi-Fi
Prieš pradėdami naudotis Wi-Fi funkcija, perskaitykite įspėjimus, pateiktus p. xvi–xvii. Kad išjungtumėte
Wi-Fi aplinkoje, kur šį ryšį naudoti draudžiama, fotoaparato sąrankos meniu pasirinkite Wi-Fi > Network
connection (tinklo ryšys) > Disable (išjungti). Atminkite: įjungus Wi-Fi ryšį, negalima naudoti Eye-Fi
kortelių. Be to, kol išmaniojo prietaiso programėlė Wireless Mobile Utility palaiko ryšį su fotoaparatu,
neišsijungia budėjimo laikmatis. Jei apie 5 minutes nevykdomi jokie duomenų mainai, budėjimo
laikmatis išsijungia. Fotoaparato Wi-Fi funkcija pasiekiama tik įdėjus atminties kortelę. Jos negalima
naudoti, kai prijungtas USB arba HDMI kabelis. Kad ryšio metu nedingtų energija, prieš įjungdami tinklo
ryšį įkraukite akumuliatorių.
172 Wi-Fi
Nuotraukų pasirinkimas nusiuntimui
Jei norite pasirinkti nuotraukas ir nusiųsti jas į išmanųjį prietaisą, vykdykite toliau pateiktus
veiksmus. Filmų nusiuntimui pasirinkti negalima.
Atskirų nuotraukų pasirinkimas nusiuntimui
1
Pasirinkite vaizdą.
Parodykite vaizdą ar jį pažymėkite miniatiūrų sąraše arba kalendoriaus atkūrimo ekrane.
2
Parodykite atkūrimo parinktis.
Spustelėkite mygtuką P.
Mygtukas P
3
Nurodykite Select to send to smart device/
deselect (pasirinkti siųsti į išmanųjį
prietaisą/atšaukti pasirinkimą).
Pažymėkite Select to send to smart device/
deselect (pasirinkti siųsti į išmanųjį prietaisą/
atšaukti pasirinkimą) ir spustelėkite J.
Nusiuntimui pasirinktos nuotraukos pažymimos
piktograma &. Kad atšauktumėte pasirinkimą,
parodykite arba pažymėkite vaizdą ir pakartokite
2 ir 3 veiksmus.
A
Piktograma &
Baigus nusiuntimo procesą, piktograma & neberodoma.
Wi-Fi 173
Kelių nuotraukų pasirinkimas nusiuntimui
Kad pakeistumėte kelių nuotraukų nusiuntimo būseną, pasinaudokite atkūrimo meniu
parinktimi Select to send to smart device (pasirinkti siųsti į išmanųjį prietaisą).
1
Nurodykite Select to send to smart device
(pasirinkti siųsti į išmanųjį prietaisą).
Jei norite parodyti meniu, paspauskite mygtuką
G. Atkūrimo meniu pažymėkite Select to send
to smart device (pasirinkti siųsti į išmanųjį
prietaisą) ir spustelėkite 2.
Mygtukas G
2
Parinkite nuotraukas.
Kryptiniu valdikliu pažymėkite nuotraukas ir
spustelėkite W (Q), kad parinktumėte arba
atšauktumėte pasirinkimą (jei norite peržvelgti
pažymėtą nuotrauką per visą ekraną, nuspauskite
mygtuką X ir palaikykite jį). Pasirinktos
Mygtukas W (Q)
nuotraukos pažymimos piktograma &.
3
Paspauskite J.
Paspauskite J, kad baigtumėte šią operaciją.
174 Wi-Fi
Fotoaparato meniu
D Atkūrimo meniu: vaizdų valdymas
Norėdami pamatyti atkūrimo meniu, spustelėkite G ir pasirinkite D (atkūrimo meniu)
kortelę.
Mygtukas G
Atkūrimo meniu yra šios parinktys:
Parinktis
Delete (trinti)
Playback folder (atkūrimo
aplankas)
Playback display options
(atkūrimo rodymo parinktys)
Image review (vaizdo peržiūra)
Rotate tall (pasukti vertikaliai)
Slide show (skaidrių peržiūra)
Image type (vaizdo tipas)
Numatytasis nustatymas
—
0
147
Current (esamas)
175
—
176
On (įjungta)
On (įjungta)
—
Still images and movies
(nejudantys vaizdai ir filmai)
176
176
Frame interval (kadro
intervalas)
DPOF print order (DPOF
spausdinimo tvarka)
Rating (vertinimas)
Select to send to smart device
(pasirinkti siuntimui į išmanųjį
prietaisą)
Playback Folder (atkūrimo aplankas)
149
2 s (2 sek.)
—
162
—
145
—
174
Mygtukas G ➜ D atkūrimo meniu
Pasirinkite aplanką, kurį norite atkurti:
Parinktis
Aprašymas
Atkūrimo meniu rodomos tik tos nuotraukos, kurios yra šiuo metu parinktame aplanke.
Current Aplanko parinkimas atliekamas per fotografavimo meniu parametrą Storage folder (laikymo
(esamas) aplankas) (0 178). Ši parinktis nurodoma automatiškai, kai padaroma nuotrauka. Nurodykite
All (visi), kad peržiūrėtumėte visuose aplankuose esančias nuotraukas.
All (visi) Atkūrimo metu bus matomos nuotraukos, esančios visuose aplankuose.
D Atkūrimo meniu: vaizdų valdymas 175
Playback Display Options (atkūrimo
rodymo parinktys)
Mygtukas G ➜ D atkūrimo meniu
Pasirinkite informaciją, pateikiamą informacijos apie nuotrauką ekrane
(0 136). Spauskite 1 arba 3, jei norite pažymėti parinktį, o tada
spauskite 2, kad ją pasirinktumėte. Pasirinkti elementai indikuojami
varnelėmis. Kad grįžtumėte į atkūrimo meniu, spauskite J.
Image Review (vaizdo peržiūra)
Mygtukas G ➜ D atkūrimo meniu
Pasirinkite, ar norite, kad nuotraukos automatiškai būtų rodomos ekrane iš karto po
fotografavimo.
Rotate Tall (pasukti vertikaliai)
Mygtukas G ➜ D atkūrimo meniu
Jei nurodyta On (įjungta), vertikalios (portretinės) orientacijos nuotraukos rodymui ekrane
automatiškai pasukamos (nuotraukos, padarytos pasirinkus parametro Auto image rotation
(automatinis vaizdo pasukimas) vertę Off (išjungta), vis tiek rodomos horizontalia
orientacija; 0 202). Atkreipkite dėmesį: kadangi fotoaparatas pasukamas į šią padėtį
fotografavimo metu, peržiūros metu vaizdai automatiškai nepersisuka.
176 D Atkūrimo meniu: vaizdų valdymas
C Fotografavimo meniu:
fotografavimo parinktys
Norėdami atverti fotografavimo meniu, spustelėkite G ir pasirinkite C (fotografavimo
meniu) kortelę.
Mygtukas G
Fotografavimo meniu yra šios parinktys:
Numatytasis
nustatymas
Reset shooting menu (atstatyti
ISO sensitivity settings (ISO jautrumo nustatymai)
—
177
fotografavimo meniu)
100
ISO sensitivity P, S, A, M
Storage folder (laikymo aplankas)
—
178
(ISO jautrumas) Kiti režimai
Auto (automatinis)
JPEG normal (JPEG
Auto ISO sensitivity control
Image quality (vaizdo kokybė)
59
Off (išjungta)
standartinė kokybė)
(automatinis ISO jautrumo valdymas)
Image size (vaizdo dydis)
Large (didelis)
61
Release mode (atleidimo režimas)
NEF (RAW) recording (NEF
Continuous H
12-bit (12 bitų)
178
(RAW) įrašymas)
m, w
(nepertraukiama didelė
White balance (baltos spalvos
sparta)
Auto (automatinis) 101
balansas)
Single frame (vienas kadras)
Kiti režimai
Cool-white fluorescent
Multiple exposure (daugkartinė ekspozicija)
Fluorescent (fluorescencinių
(šaltos baltos spalvos 102
Multiple exposure mode
lempų)
Off (išjungta)
fluorescencinių lempų)
(daugkartinės ekspozicijos režimas)
Set Picture Control (nustatyti
Number
of
shots
(kadrų
skaičius)
2
Standard (standartinis) 111
Picture Control)
Auto gain (automatinis stiprinimas)
On (įjungta)
Manage Picture Control (valdyti
—
115 Interval timer shooting
Picture Control)
Off (išjungta)
(fotografavimas intervalų laikmačiu)
Auto distortion control
Off (išjungta)
179 Optical VR (optinis virpesių
(automatinė iškraipymų kontrolė)
On (įjungta)
mažinimas) 1
Color space (spalvų erdvė)
sRGB
179
Movie settings (filmo nustatymai)
Active D-Lighting (Aktyvusis
Auto (automatinis)
94
Frame size/frame rate (kadro
D-Lighting)
—
dydis/kadrų greitis) 2
HDR (high dynamic range) (HDR,
Off (išjungta)
96
Movie
quality
(filmo
kokybė)
Normal
(standartinis)
platus dinaminis diapazonas)
Auto sensitivity
Long exposure NR (ilgos
Microphone (mikrofonas)
Off (išjungta)
179
(automatinis jautrumas)
ekspozicijos triukšmo mažinimas)
Wind noise reduction (vėjo
High ISO NR (didelio ISO
Off (išjungta)
Normal (standartinis) 180
triukšmo mažinimas)
jautrumo triukšmo mažinimas)
Manual movie settings
Off (išjungta)
(rankiniai filmo nustatymai)
1 Įmanoma tik naudojant šiai funkcijai pritaikytus objektyvus.
2 Numatytieji nustatymai priklauso nuo pardavimo valstybės.
Parinktis
Numatytasis
nustatymas
0
Parinktis
0
67
180
45
98
68
181
128
Pastaba: priklausomai nuo fotoaparato nustatymų, kai kurie punktai gali būti išblukinti ir nepasiekiami.
Reset Shooting Menu (atstatyti
fotografavimo meniu)
Mygtukas G ➜ C fotografavimo meniu
Norėdami atstatyti fotografavimo meniu nustatymus, pasirinkite Yes (taip).
C Fotografavimo meniu: fotografavimo parinktys 177
Storage Folder (laikymo aplankas)
Mygtukas G ➜ C fotografavimo meniu
Kurkite, pervadinkite ar trinkite aplankus arba pasirinkite aplanką, kuriame bus laikomos vėliau
padarytos nuotraukos.
• Select folder (nurodyti aplanką): pasirinkite aplanką, kuriame bus laikomos vėliau padarytos
nuotraukos.
D5300 (numatytasis aplankas)
Esamas aplankas
Kiti aplankai (išdėstyti pagal abėcėlę)
• New (naujas): sukurkite naują aplanką ir pavadinkite jį p. 116 aprašomu būdu. Aplankų
pavadinimai gali būti ne ilgesni nei penkių ženklų.
• Rename (pervadinti): iš sąrašo pasirinkite aplanką ir pervadinkite p. 116 aprašomu būdu.
• Delete (trinti): ištrinkite visus tuščius aplankus iš atminties kortelės.
D
Aplankų pavadinimai
Atminties kortelėje aplankų pavadinimų pradžioje įterpiamas trijų skaitmenų aplanko numeris, kurį
automatiškai priskiria fotoaparatas (pvz., 100D5300). Kiekviename aplanke gali būti iki 999 nuotraukų.
Fotografuojant nuotraukos įrašomos į aplanką su didžiausiu numeriu ir parinktuoju pavadinimu. Jei
fotografuojama, kai esamas aplankas pilnas ar jame yra nuotrauka, kurios numeris 9999, fotoaparatas
sukuria naują aplanką, prie esamo aplanko numerio pridėdamas vienetą (pvz., 101D5300). Aplankus tuo
pačiu pavadinimu, bet skirtingu numeriu fotoaparatas traktuoja kaip vieną aplanką. Pavyzdžiui, jei
punktu Storage folder (laikymo aplankas) parenkamas aplankas NIKON, visuose aplankuose su
pavadinimu NIKON (100NIKON, 101NIKON, 102NIKON, t. t.) esančios nuotraukos parodomos, kai
parenkama parametro Playback folder (atkūrimo aplankas) vertė Current (esamas) (0 175).
Pervadinant aplanką, pakeičiamas visų aplankų, kurių pavadinimo skiltis sutampa, pavadinimas, tačiau
aplankų numeriai paliekami tokie patys. Pasirinkus Delete (trinti), ištrinami tušti sunumeruoti aplankai,
bet paliekami kiti aplankai tuo pačiu pavadinimu.
NEF (RAW) Recording (NEF (RAW)
įrašymas)
Mygtukas G ➜ C fotografavimo meniu
Pasirinkite NEF (RAW) vaizdų gylį bitais.
Parinktis
( 12-bit (12 bitų)
) 14-bit (14 bitų)
Aprašymas
NEF (RAW) vaizdai įrašomi 12 bitų gyliu.
NEF (RAW) vaizdai įrašomi 14 bitų gyliu. Taip gaunami didesni failai, tačiau
padidėja ir įrašomas spalvų duomenų kiekis.
178 C Fotografavimo meniu: fotografavimo parinktys
Auto Distortion Control (automatinė
iškraipymų kontrolė)
Mygtukas G ➜ C fotografavimo meniu
Nurodykite On (įjungta), kad sumažintumėte cilindro pavidalo
iškraipymų nuotraukose, darytose su plačiakampiais objektyvais ir
išgaubtų iškraipymų nuotraukose, darytose su ilgais objektyvais
(atminkite, kad galutinėje nuotraukoje gali būti apkarpyti vaizdo
ieškiklyje matomos srities kraštai ir padidėti trukmė, reikalinga apdoroti
nuotraukoms prieš pradedant įrašyti). Ši parinktis netaikoma filmams ir
yra pasiekiama tik naudojant G, E ir D objektyvus (išskyrus PC, 180 laipsnių matymo kampo
objektyvus ir tam tikrus kitus objektyvus). Naudojant kitus objektyvus, rezultatai
negarantuojami.
Mygtukas G ➜ C fotografavimo meniu
Color Space (spalvų erdvė)
Spalvų erdvė nustato spalvų atkūrimui naudojamų spalvų gamą. sRGB
rekomenduojamas filmams, bendrosios paskirties spausdinimui ir
peržiūrai ekrane skirtoms nuotraukoms. Adobe RGB pasižymi platesne
spalvų gama, ši parinktis skirta profesionaliai leidybai ir spaustuvėms.
A
Adobe RGB
Siekiant tikslaus spalvų atkūrimo, Adobe RGB vaizdams būtina, kad programos, ekranai ir spausdintuvai
derėtų su spalvų valdymo funkcija.
A
Spalvų erdvė
Programos ViewNX 2 (pridėta) ir Capture NX 2 (galima įsigyti atskirai), atverdamos nuotraukas, darytas
šiuo fotoaparatu, automatiškai parenka tinkamą spalvų erdvę. Naudojanti trečiųjų šalių programinę
įrangą, rezultatai negarantuojami.
Long Exposure NR (ilgos
ekspozicijos triukšmo mažinimas)
Mygtukas G ➜ C fotografavimo meniu
Parinkus On (įjungta), mažesniu užrakto greičiu nei 1 sek. padarytos
nuotraukos bus apdorotos siekiant sumažinti triukšmą (ryškias dėmes,
atsitiktinius ryškius pikselius ar rūką). Apdorojimo trukmė apytiksliai
padvigubėja. Apdorojimo metu vaizdo ieškiklyje mirksi „l m“ ir fotografuoti neleidžiama
(jei fotoaparatas išjungiamas nebaigus apdoroti, triukšmo mažinimo procedūra neatliekama).
C Fotografavimo meniu: fotografavimo parinktys 179
High ISO NR (didelio ISO jautrumo
triukšmo mažinimas)
Mygtukas G ➜ C fotografavimo meniu
Nuotraukos, darytos esant dideliam ISO jautrumui, gali būti papildomai apdorotos siekiant
sumažinti „triukšmą“.
Parinktis
Aprašymas
High (aukštas)
Sumažinkite triukšmą (atsitiktinius ryškius pikselius, linijas ar rūką), kuris ypač matomas
Normal
nuotraukose, padarytose dideliu ISO jautrumu. Pasirinkite triukšmo mažinimo lygį:
(standartinis)
High (aukštas), Normal (standartinis) arba Low (žemas).
Low (žemas)
Triukšmas mažinamas tik pagal poreikį. Triukšmo mažinimo intensyvumas mažesnis nei
Off (išjungta) atliekama parinkus parametro High ISO NR (didelio ISO jautrumo triukšmo
mažinimas) vertę Low (žemas).
ISO Sensitivity Settings (ISO jautrumo
nustatymai)
Mygtukas G ➜ C fotografavimo meniu
Suderinkite ISO jautrumą (0 67).
❚❚ Automatinis ISO jautrumo valdymas
Jei P, S, A ir M režimais parenkama parametro Auto ISO sensitivity control (automatinis ISO
jautrumo valdymas) vertė Off (išjungta), ISO jautrumas lieka fiksuotas ties naudotojo
pasirinkta verte (0 67). Jei pasirinkta On (įjungta), ISO jautrumas automatiškai koreguojamas
tada, kai esant naudotojo pasirinktai vertei nepavyksta pasiekti optimalios ekspozicijos.
Maksimalią ISO jautrumo vertę galima nurodyti per parinktį Maximum sensitivity
(maksimalus jautrumas), kurią rasite meniu Auto ISO sensitivity control (automatinis ISO
jautrumo valdymas) (nurodykite žemesnes vertes, kad išvengtumėte triukšmo (atsitiktinių
ryškių pikselių, rūko ar linijų), tačiau atminkite, kad jei naudotojo ISO jautrumas bus didesnis
nei nurodytasis punktu Maximum sensitivity (maksimalus jautrumas), bus paimta
naudotojo nurodyta vertė. Minimali automatinio ISO jautrumo vertė paprastai prilyginama
ISO 100). Režimais P ir A jautrumas derinamas tik tuo atveju, jei parametrui Minimum shutter
speed (minimalus užrakto greitis) parinkus užrakto greitį nuotrauka eksponuojama per
trumpai (1/2000–1 sek. arba Auto (automatinis). Režimais S ir M jautrumas optimaliai
ekspozicijai pasiekti suderinamas pagal naudotojo parinktą užrakto greitį). Jei nurodoma
vertė Auto (automatinis) (siūloma tik naudojant objektyvus su procesoriumi), fotoaparatas
parenka minimalų užrakto greitį pagal objektyvo židinio nuotolį (automatinį užrakto greičio
parinkimo procesą galima patikslinti pažymint Auto (automatinis) ir spustelint 2). Mažesnis
užrakto greitis naudojamas tuo atveju, jei naudojant parametru Maximum sensitivity
(maksimalus jautrumas) parinktą ISO jautrumo vertę nepavyksta pasiekti optimalios
ekspozicijos.
180 C Fotografavimo meniu: fotografavimo parinktys
Nurodžius On (įjungta), vaizdo ieškiklyje rodoma ISO-AUTO, o
informaciniame ekrane – ISO-A. Šie indikatoriai ima mirksėti, jei
jautrumas pakeičiamas nuo naudotojo parinktos vertės.
A
Maksimalus jautrumas/minimalus užrakto greitis
Įjungus automatinį ISO jautrumo valdymą, ISO jautrumo ir užrakto greičio
grafikai informaciniame ekrane rodo maksimalų jautrumą ir minimalų
užrakto greitį.
Minimalus užrakto greitis
Maksimalus jautrumas
A Automatinis ISO jautrumo valdymas
Kuo didesnis jautrumas, tuo labiau didėja ir triukšmo (atsitiktinių ryškių pikselių, rūko arba linijų)
tikimybė. Triukšmui sumažinti naudokite fotografavimo meniu parinktį High ISO NR (didelio ISO
jautrumo triukšmo mažinimas) (0 180). Atminkite, kad ISO jautrumą galima padidinti automatiškai,
kai ISO jautrumo valdymas naudojamas kartu su lėtos sinchronizacijos blykstės režimais (funkcija
siūloma su integruota blykste ir papildomomis blykstėmis, pateiktomis p. 232), neleidžiant fotoaparatui
pasirinkti vieno iš mažų užrakto greičių. Automatinio ISO jautrumo valdymo funkcija pasiekiama tik
i-TTL blykstės valdymo režimu (0 192, 233). Kitais režimais vertė, parinkta punktu ISO sensitivity (ISO
jautrumas), naudojama nuotraukose, daromose su integruota blykste arba papildomomis blykstėmis.
Optical VR (optinis virpesių
mažinimas)
Mygtukas G ➜ C fotografavimo meniu
Šis meniu elementas rodomas tik prijungus šiai funkcijai pritaikytą objektyvą. Nustačius
parinktį On (įjungta), įjungiama virpesių mažinimo funkcija, kuri ima veikti paspaudus iki
pusės užrakto atleidimo mygtuką (0 268). Virpesių mažinimo funkcijai išjungti nustatykite
parinktį Off (išjungta).
A
Virpesių mažinimo indikacija
Nustačius parametro Optical VR (optinis virpesių mažinimas) parinktį On
(įjungta), informaciniame ekrane atsiranda virpesių mažinimo indikacija.
C Fotografavimo meniu: fotografavimo parinktys 181
A Pasirinktiniai nustatymai:
fotoaparato nustatymų tikslinimas
Norėdami pamatyti pasirinktinių nustatymų meniu, spauskite G ir pasirinkite
A (pasirinktinių nustatymų meniu) kortelę.
Mygtukas G
Pasirinktiniai nustatymai naudojami tinkinti fotoaparato
nustatymus, kad jie atitiktų asmeninius pageidavimus.
Pagrindinis meniu
Atstatyti
pasirinktinius
nustatymus (0 183)
182 A Pasirinktiniai nustatymai: fotoaparato nustatymų tikslinimas
Pasirinktinių nustatymų
grupės
Galimi šie pasirinktiniai nustatymai:
Pasirinktinis nustatymas
Numatytasis nustatymas
0
Reset custom settings (atstatyti pasirinktinius nustatymus)
183
a Autofocus (automatinis fokusavimas)
AF-C priority selection (AF-C pirmumo
a1
Focus (židinys)
184
pasirinkimas)
Number of focus points (fokusavimo
a2
39 points (39 taškai)
184
taškų skaičius)
Built-in AF-assist illuminator (integruotas
a3
On (įjungta)
185
AF pagalbinis apšvietimas)
a4 Rangefinder (tolimatis)
Off (išjungta)
185
b Exposure (ekspozicija)
EV steps for exposure cntrl
b1
1/3 step (1/3 žingsnelio)
186
(ekspozicijos valdymo EV žingsneliai)
c Timers/AE lock (laikmačiai/AE fiksavimas)
Shutter-release button AE-L (AE-L
c1
Off (išjungta)
186
užrakto atleidimo mygtukas)
Auto off timers (automatinio išjungimo
c2
Normal (standartinis)
186
laikmačiai)
Self-timer delay (automatinio laikmačio delsa): 10 s
c3 Self-timer (automatinis laikmatis)
187
(10 sek.); number of shots (kadrų skaičius): 1
Remote on duration (ML-L3)
c4
1 min.
187
(nuotolinio valdymo trukmė, ML-L3)
d Shooting/display (fotografavimas/rodymas)
d1 Beep (garsinis signalas)
Low (žemas)
187
Viewfinder grid display (vaizdo ieškiklio
d2
Off (išjungta)
188
tinklelio rodinys)
d3 ISO display (ISO rodinys)
Off (išjungta)
188
d4 File number sequence (failų numerių seka)
Off (išjungta)
188
Exposure delay mode (ekspozicijos
d5
Off (išjungta)
189
delsos režimas)
d6 Print date (įterpti datą)
Off (išjungta)
190
e Bracketing/flash (serija/blykstė)
Flash cntrl for built-in flash (integruotos
e1
TTL
192
blykstės valdymas)
Auto bracketing set (automatinė serija
e2
AE bracketing (AE serija)
192
nustatyta)
f Controls (valdikliai)
f1 Assign Fn button (priskirti Fn mygtuką)
ISO sensitivity (ISO jautrumas)
193
Assign AE-L/AF-L button (priskirti AE-L/
f2
AE/AF lock (AE/AF fiksavimas)
194
AF-L mygtuką)
Reverse dial rotation (sukeisti ratuko
Exposure compensation (ekspozicijos kompensavimas): U
f3
194
Shutter speed/aperture (užrakto greitis/diafragma): U
sukimosi kryptis)
Slot empty release lock (tuščio lizdo
f4
Release locked (atleidimas užfiksuotas)
194
atleidimo fiksatorius)
f5 Reverse indicators (sukeisti indikatorius)
194
Pastaba: priklausomai nuo fotoaparato nustatymų, kai kurie punktai gali būti išblukinti ir nepasiekiami.
Reset Custom Settings (atstatyti
pasirinktinius nustatymus)
Mygtukas G ➜ A pasirinktinių nustatymų
meniu
Pasirinkite Yes (taip), kad atkurtumėte numatytąsias pasirinktinių nustatymų vertes.
A Pasirinktiniai nustatymai: fotoaparato nustatymų tikslinimas 183
a: Autofocus (automatinis fokusavimas)
a1: AF-C Priority Selection (AF-C
pirmumo pasirinkimas)
Mygtukas G ➜ A pasirinktinių nustatymų
meniu
Fotografuojant pro vaizdo ieškiklį ir parinkus AF-C (0 51), ši parinktis valdo, ar galima
fotografuoti nuspaudus užrakto atleidimo mygtuką (atleidimo pirmumas), ar tik sufokusavus
fotoaparatui (fokusavimo pirmumas).
Parinktis
Aprašymas
Release
Fotografuojama nuspaudus užrakto atleidimo mygtuką.
(atleidimas)
F Focus (fokusavimas) Fotografuojama tik fotoaparatui sufokusavus.
G
a2: Number of Focus Points
(fokusavimo taškų skaičius)
Mygtukas G ➜ A pasirinktinių nustatymų
meniu
Nurodykite fokusavimo taškų skaičių, kuriuos galima rinktis rankiniu režimu.
Parinktis
#
Aprašymas
Rinkitės iš 39 fokusavimo taškų (žr. dešiniau).
39 points
(39 taškai)
Rinkitės iš 11 fokusavimo taškų (žr. dešiniau). Naudokite, kai
reikia fokusavimo tašką parinkti greitai.
A
11 points
(11 taškų)
184 A Pasirinktiniai nustatymai: fotoaparato nustatymų tikslinimas
a3: Built-in AF-assist Illuminator
(integruotas AF pagalbinis
apšvietimas)
Mygtukas G ➜ A pasirinktinių nustatymų
meniu
Pasirinkite, ar integruotas AF pagalbinis apšvietimas turi įsijungti
atliekant fokusavimą, jei apšvietimas yra nepakankamas.
AF pagalbinio
apšvietimo lemputė
Parinktis
Aprašymas
Kai apšvietimas prastas, AF pagalbinio apšvietimo lemputė įsijungia (papildomos
On (įjungta)
informacijos rasite p. 252).
AF pagalbinio apšvietimo lemputė neįsijungia, kad padėtų sufokusuoti. Fotoaparatui
Off (išjungta) gali nepavykti sufokusuoti naudojant automatinį fokusavimą, kai apšvietimas
nepakankamas.
a4: Rangefinder (tolimatis)
Mygtukas G ➜ A pasirinktinių nustatymų
meniu
Pasirinkite On (įjungta), norėdami naudoti ekspozicijos rodiklį, kad nuspręstumėte, ar
fotoaparatas tinkamai fokusuoja rankinio fokusavimo režimu (0 57; atminkite kad ši funkcija
neveikia fotografavimo režimu M, kuriuo ekspozicijos rodiklis informuoja, ar objektas yra
tinkamai eksponuojamas).
Indikacija
Aprašymas
Indikacija
Aprašymas
Objektas sufokusuotas.
Fokusavimo taškas yra šiek
tiek toliau nei objektas.
Fokusavimo taškas yra šiek
tiek arčiau nei objektas.
Fokusavimo taškas yra
gerokai toliau nei
objektas.
Fokusavimo taškas yra
gerokai arčiau nei
objektas.
Fotoaparatas negali
nustatyti tinkamo židinio.
A
Elektroninio tolimačio naudojimas
Elektroniniam tolimačiui reikia objektyvo su didžiausia f/5,6 arba dar didesne diafragma. Norimų
rezultatų gali nepavykti pasiekti tokiais atvejais, kai fotoaparatas nesugeba sufokusuoti automatinio
fokusavimo režimu (0 52). Elektroninis tolimatis neveikia tiesioginės peržiūros metu.
A Pasirinktiniai nustatymai: fotoaparato nustatymų tikslinimas 185
b: Exposure (ekspozicija)
b1: EV Steps for Exposure Cntrl
(ekspozicijos valdymo EV žingsneliai)
Mygtukas G ➜ A pasirinktinių nustatymų
meniu
Parinkite žingsnelius, kurie bus naudojami derinant užrakto greitį,
diafragmą, ekspoziciją, blykstės kompensavimą ir seriją.
c: Timers/AE Lock (laikmačiai/AE fiksavimas)
c1: Shutter-Release Button AE-L
(AE-L užrakto atleidimo mygtukas)
Mygtukas G ➜ A pasirinktinių nustatymų
meniu
Pasirinkus On (įjungta), ekspozicija bus fiksuojama iki pusės
paspaudus užrakto atleidimo mygtuką.
c2: Auto off Timers (automatinio
išjungimo laikmačiai)
Mygtukas G ➜ A pasirinktinių nustatymų
meniu
Ši parinktis apibrėžia, kaip ilgai ekranas lieka įjungtas, jei neatliekama jokia operacija meniu rodymo
ar atkūrimo metu (Playback/menus (atkūrimas/meniu)), kai nufotografavus ekrane rodomos
nuotraukos (Image review (vaizdo peržiūra)) arba tiesioginės peržiūros metu (Live view
(tiesioginė peržiūra)). Taip pat nurodoma, kaip ilgai neatliekant jokių operacijų liks veikti budėjimo
laikmatis, vaizdo ieškiklis ir informacinis ekranas (Standby timer (budėjimo laikmatis)). Jei norite
taupyti akumuliatoriaus energiją, pasirinkite mažesnę automatinio išjungimo delsą.
Parinktis
C Short
(trumpai)
D Normal
(įprastai)
E Long
(ilgai)
Aprašymas (visos nurodytos trukmės yra apytikslės)
Automatinio išjungimo laikmačius galima suderinti taip:
Playback/menus
Image review
Live view (tiesioginė
Standby timer
(atkūrimas/meniu)
(vaizdo peržiūra)
peržiūra)
(budėjimo laikmatis)
Short
20 s (20 sek.)
4 s (4 sek.)
5 min.
4 s (4 sek.)
(trumpai)
Normal
1 min.
4 s (4 sek.)
10 min.
8 s (8 sek.)
(įprastai)
Long (ilgai)
5 min.
20 s (20 sek.)
20 min.
1 min.
Pasirinkite skirtingas šių parametrų delsas: Playback/menus (atkūrimas/meniu), Image
F Custom
review (vaizdo peržiūra), Live view (tiesioginė peržiūra) ir Standby timer (budėjimo
(pasirinktinis)
laikmatis). Nustatę spustelėkite J.
A
Auto off Timers (automatinio išjungimo laikmačiai)
Ekranas ir vaizdo ieškiklis automatiškai neišsijungia, kai fotoaparatas yra prijungtas prie kompiuterio
arba spausdintuvo naudojant USB laidą.
186 A Pasirinktiniai nustatymai: fotoaparato nustatymų tikslinimas
c3: Self-Timer (automatinis
laikmatis)
Mygtukas G ➜ A pasirinktinių nustatymų
meniu
Pasirinkite užrakto atleidimo delsą ir padaromų nuotraukų skaičių.
• Self-timer delay (automatinio laikmačio delsa): pasirinkite užrakto atleidimo
delsą.
• Number of shots (kadrų skaičius): spustelėkite 1 ir 3, kad pasirinktumėte
nuotraukų skaičių, kuris bus padaromas kaskart nuspaudus užrakto
atleidimo mygtuką (nuo 1 iki 9. Jei nurodoma kita vertė nei 1,
nuotraukos bus daromos maždaug 4 sek. intervalais).
c4: Remote on Duration (ML-L3)
(nuotolinio valdymo trukmė, ML-L3)
Mygtukas G ➜ A pasirinktinių nustatymų
meniu
Nurodykite, kiek ilgai fotoaparatas turi laukti signalo iš papildomo
nuotolinio valdymo įtaiso ML-L3 prieš atšaukdamas nuotolinio
atleidimo režimą. Siekdami ilginti akumuliatoriaus naudojimo laiką,
nurodykite mažesnę trukmę. Šis nustatymas taikomas tik
fotografuojant su vaizdo ieškikliu.
d: Shooting/Display (fotografavimas/rodymas)
d1: Beep (garsinis signalas)
Mygtukas G ➜ A pasirinktinių nustatymų
meniu
Pasirinkite aukštį garsinio signalo (High (aukštas) arba Low (žemas)), suskambančio
fotoaparatui sufokusavus, taip pat – automatinio laikmačio ir nuotolinio valdymo režimais.
Kad garsinio signalo nesigirdėtų, nurodykite Off (išjungta).
Informaciniame ekrane rodomas esamas nustatymas: kai garsinis
signalas įjungtas, pateikiama piktograma 3, kai išjungtas – 2.
A Pasirinktiniai nustatymai: fotoaparato nustatymų tikslinimas 187
d2: Viewfinder Grid Display (vaizdo
ieškiklio tinklelio rodinys)
Mygtukas G ➜ A pasirinktinių nustatymų
meniu
Pasirinkite On (įjungta), kad komponuojant nuotraukas vaizdo ieškiklyje būtų pateiktos pagal
poreikį rodomos tinklelio linijos (0 4).
d3: ISO Display (ISO rodinys)
Mygtukas G ➜ A pasirinktinių nustatymų
meniu
Pasirinkite On (įjungta), kad vaizdo ieškiklyje būtų parodytas ISO jautrumas (vietoj likusių
ekspozicijų skaičiaus).
d4: File Number Sequence (failų
numerių seka)
Mygtukas G ➜ A pasirinktinių nustatymų
meniu
Fotografuodamas fotoaparatas suteikia failams pavadinimus, padidindamas vienetu
paskutinio failo numerį. Šia parinktimi nustatoma, ar failų numeracija tęsiama nuo paskutinio
naudoto numerio, kai sukuriamas naujas aplankas, formatuojama arba į fotoaparatą įdedama
nauja atminties kortelė.
Parinktis
On (įjungta)
Off (išjungta)
Reset (atstatyti)
Aprašymas
Sukūrus naują aplanką, suformatavus atminties kortelę ar į fotoaparatą įdėjus naują
atminties kortelę, failų numeracija tęsiama nuo paskutinio naudoto numerio. Jei
nuotrauka padaroma, kai esamame aplanke yra nuotrauka Nr. 9999, automatiškai
sukuriamas naujas aplankas, o failų numeracija pradedama iš naujo nuo 0001.
Jei sukuriamas naujas aplankas, suformatuojama atminties kortelė arba į
fotoaparatą įdedama nauja atminties kortelė, failų numeracija pradedama nuo
0001. Atminkite, kad jei aplanke esant 999 nuotraukoms padaroma dar viena,
automatiškai sukuriamas naujas aplankas.
Padarius kitą nuotrauką, atstatoma failų numeracija (On (įjungta)) nuo 0001 ir
sukuriamas naujas aplankas.
188 A Pasirinktiniai nustatymai: fotoaparato nustatymų tikslinimas
D
File Number Sequence (failų numerių seka)
Jei dabartinio aplanko numeris yra 999 ir jame yra 999 nuotraukos arba nuotrauka Nr. 9999, užrakto
atleidimo mygtukas išjungiamas ir daugiau fotografuoti neleidžiama. Nurodykite pasirinktinio
nustatymo d4 (File number sequence (failų numeravimo seka)) vertę Reset (atstatyti) ir
suformatuokite esamą atminties kortelę arba įdėkite naują.
A
Failų pavadinimai
Nuotraukos įrašomos į vaizdų failus, kurių pavadinimas formuojamas taip: „DSC_nnnn.xxx“, čia nnnn –
keturių skaitmenų skaičius nuo 0001 iki 9999, fotoaparato automatiškai priskiriamas didėjančia tvarka, o
xxx – vienas iš toliau pateiktų trijų raidžių plėtinių: „NEF“ (NEF (RAW) vaizdams), „JPG“ (JPEG vaizdams)
arba „MOV“ (filmams). NEF ir JPEG formato failai, įrašyti nustačius NEF (RAW) + JPEG, yra tų pačių
pavadinimų, bet skirtingų plėtinių. Kopijų, sukurtų naudojant vaizdų perdengimus (0 211) ir filmų
montavimo parinktis (0 131), failų pavadinimai prasideda „DSC_“. Kopijų, sukurtų naudojant kitas
retušavimo meniu parinktis, failų pavadinimai prasideda „CSC“ (pvz., „CSC_0001.JPG“). Vaizdų, įrašytų su
nustatyta parametro Color space (spalvų erdvė) verte Adobe RGB (0 179), pavadinimai prasideda
pabraukimo ženklu (pvz., „_DSC0001.JPG“).
d5: Exposure Delay Mode
(ekspozicijos delsos režimas)
Mygtukas G ➜ A pasirinktinių nustatymų
meniu
Tais atvejais, kai menkiausias fotoaparato sujudėjimas gali sulieti nuotraukas, pasirinkite On
(įjungta), kad uždelstumėte užrakto atleidimą iki maždaug 1 sek. paspaudus užrakto atleidimo
mygtuką ir pakėlus veidrodį.
A Pasirinktiniai nustatymai: fotoaparato nustatymų tikslinimas 189
d6: Print Date (datos įterpimas)
Mygtukas G ➜ A pasirinktinių nustatymų
meniu
Pasirinkite datos, kuri bus įterpiama ant nuotraukų, kai jos bus daromos, informaciją. Datos
intarpų negalima įtraukti į esamas nuotraukas ar iš jų pašalinti.
Parinktis
Off (išjungta)
a
Date (data)
b
c
Aprašymas
Ant nuotraukų nepateikiami laikas ir data.
Įjungus šią parinktį, ant nuotraukų rodoma data
arba data ir laikas.
15 . 10 . 2013
Date and time
15 . 10 . 2013 10 : 02
(data ir laikas)
Date counter
Naujose nuotraukose įterpiama laiko žyma, parodanti dienų skaičių nuo
(datos skaitiklis) fotografavimo datos iki pasirinktos datos (žr. toliau).
Pasirinkus kitą nustatymą nei Off (išjungta), nurodytą pasirinkimą
pažymi informaciniame ekrane pateikiama piktograma d.
A
Datos įterpimas
Data įrašoma pagal tvarką, nurodomą punktu Time zone and date (laiko juosta ir data) (0 201).
Retušuojant vaizdus sukurtose kopijose įterptą datą galima iškirpti arba paversti neįskaitoma (0 205).
Data neįterpiama į NEF (RAW) arba NEF (RAW)+JPEG vaizdus.
❚❚ Date Counter (datos skaitiklis)
Į visas nuotraukas, padarytas su veikiančia šia parinktimi, įterpiamas
dienų skaičius iki konkrečios ateities datos arba po tam tikros datos.
Galite naudoti šia parinktį vaiko augimui sekti arba skaičiuoti iki
gimtadienio ar vestuvių likusias dienas.
02 / 20 . 10 . 2013
Ateities data (liko dvi dienos)
02 / 24 . 10 . 2013
Praeities data (praėjo dvi dienos)
Fotoaparatas datoms įrašyti siūlo tris vietas.
1
Įveskite pirmą datą.
Pirmą kartą pasirinkus Date counter (datos skaitiklis),
pasiūloma įvesti pirmosios vietos datą. Kryptiniu valdikliu
įveskite datą ir spustelėkite J, kad išeitumėte į datų sąrašą.
190 A Pasirinktiniai nustatymai: fotoaparato nustatymų tikslinimas
2
Įveskite papildomas arba suredaguokite esamas datas.
Kad pakeistumėte datą arba įvestumėte papildomas datas,
pažymėkite vietą, spustelėkite 2 ir įveskite datą, kaip aprašyta
pirmiau.
3
Pasirinkite datą.
Datų sąraše pažymėkite vietą ir spauskite J.
4
Pasirinkite datos skaitiklio formatą.
Pažymėkite Display options (rodymo parinktys) ir spustelėkite
2, tada pažymėkite datos formatą ir spauskite J.
5
Išeikite iš datos skaitiklio meniu.
Spustelėkite J, kad išeitumėte iš datos skaitiklio meniu.
A Pasirinktiniai nustatymai: fotoaparato nustatymų tikslinimas 191
e: Bracketing/Flash (serija/blykstė)
e1: Flash Cntrl for Built-in Flash
(integruotos blykstės valdymas)
Mygtukas G ➜ A pasirinktinių nustatymų
meniu
Pasirinkite blykstės režimą, kuriuo veiks integruota blykstė P, S, A ir M režimais.
Parinktis
1 TTL
2
Aprašymas
Blykstės galia reguliuojama automatiškai, atsižvelgiant į fotografavimo sąlygas.
Pasirinkite blykstės galingumą. Jei integruota blykstė veikia
visa galia, jos vadovo numeris yra 13 (m, ISO 100, 20 °C).
Manual
(rankinis)
A
Manual (rankinis)
Pasirinkus Manual (rankinis) ir pakėlus blykstę, vaizdo ieškiklyje ima
mirksėti piktograma Y, o informaciniame ekrane – 0.
A
SB-400 ir SB-300
Prijungus ir įjungus papildomą blykstę SB-400 arba SB-300, parametras Flash cntrl for built-in flash
(integruotos blykstės valdymas) pasikeičia į Optional flash (papildoma blykstė) ir galima pasirinkti
papildomos blykstės valdymo režimą TTL arba Manual (rankinis).
A
TTL blykstės valdymas
Kai su integruota blykste (0 232) arba papildomomis blykstėmis (0 62) naudojamas objektyvas su
procesoriumi, dera toliau išdėstyti blykstės valdymo režimai.
• i-TTL subalansuota detalių paryškinimo blykstė, skirta skaitmeniniams veidrodiniams (SLR) fotoaparatams:
informacija, kurią teikia 2016 pikselių RGB jutiklis, naudojama blykstės galiai reguliuoti, kad galima
būtų gauti natūralų balansą tarp pagrindinio objekto ir fono.
• Standartinė i-TTL subalansuota detalių paryškinimo blykstė, skirta skaitmeniniams veidrodiniams (SLR) fotoaparatams:
blykstės galia nustatyta pagal pagrindinį objektą, į fono ryškumą neatsižvelgiama.
Standartinis i-TTL blykstės valdymas naudojamas vykdant taškinį matavimą arba parenkamas
papildomai blykstei. Visais kitais atvejais naudojama i-TTL subalansuota detalių paryškinimo blykstė
skaitmeniniams veidrodiniams (SLR) fotoaparatams.
e2: Auto Bracketing Set
(automatinė serija nustatyta)
Mygtukas G ➜ A pasirinktinių nustatymų
meniu
Pasirinkite nustatymą (ekspozicijos, baltos spalvos balanso arba Aktyviojo D-Lighting), kuris
bus keičiamas veikiant serijos režimui (0 108).
192 A Pasirinktiniai nustatymai: fotoaparato nustatymų tikslinimas
f: Controls (valdikliai)
f1: Assign Fn Button (priskirti Fn
mygtuką)
Mygtukas G ➜ A pasirinktinių nustatymų
meniu
Pasirinkite vaidmenį, kurį atliks Fn mygtukas.
Mygtukas Fn
v
w
m
!
$
Parinktis
Image quality/size
(vaizdo kokybė/dydis)
ISO sensitivity (ISO
jautrumas)
White balance (baltos
spalvos balansas)
Active D-Lighting
(Aktyvusis D-Lighting)
HDR
& +NEF (RAW)
t
Auto bracketing
(automatinė serija)
"
AF-area mode (AF sričių
režimas)
'
Viewfinder grid display
(vaizdo ieškiklio tinklelio
rodinys)
c
Wi-Fi
Aprašymas
Nuspaudę Fn mygtuką, sukite komandų ratuką, kad pasirinktumėte vaizdo
kokybę ir dydį (0 59).
Nuspaudę Fn mygtuką, sukite komandų ratuką, kad pasirinktumėte ISO
jautrumą (0 67).
Nuspaudę Fn mygtuką, sukite komandų ratuką, kad pasirinktumėte baltos
spalvos balansą (tik P, S, A ir M režimais; 0 101).
Nuspaudę Fn mygtuką, sukite komandų ratuką, kad nurodytumėte
Aktyviojo D-Lighting parinktį (tik režimais P, S, A ir M; 0 94).
Nuspaudę Fn mygtuką, sukite komandų ratuką, kad suderintumėte HDR
nustatymus (tik P, S, A ir M režimais; 0 96).
Jei nustatyta vaizdo kokybė JPEG fine (JPEG aukšta kokybė), JPEG
normal (JPEG standartinė kokybė) arba JPEG basic (JPEG elementari
kokybė), su kita nuotrauka, padaryta paspaudžiant mygtuką Fn, bus įrašyta
NEF (RAW) kopija. Jei norite išeiti neįrašę NEF (RAW) kopijos, spustelėkite Fn
mygtuką dar kartą. Ši parinktis nedaro jokio poveikio tokiais specialiųjų
efektų režimais: %, g, ', (, 3 ir ).
Nuspaudę Fn mygtuką, sukite komandų ratuką, kad pasirinktumėte serijos
žingsnelį (ekspozicijos ir baltos spalvos balanso serija) arba įjungtumėte/
išjungtumėte ADL seriją (tik P, S, A ir M režimais; 0 108).
Nuspaudę Fn mygtuką, sukite komandų ratuką, kad pasirinktumėte AF sričių
režimą (0 53).
Spustelėkite mygtuką Fn, kad parodytumėte arba
paslėptumėte vaizdo ieškiklio komponavimo
tinklelį.
Spustelėkite mygtuką Fn, kad parodytumėte Wi-Fi meniu (0 169).
A Pasirinktiniai nustatymai: fotoaparato nustatymų tikslinimas 193
f2: Assign AE-L/AF-L Button
(priskirti AE-L/AF-L mygtuką)
Mygtukas G ➜ A pasirinktinių nustatymų
meniu
Mygtukui A (L) priskirkite atliekamą vaidmenį.
Parinktis
AE/AF lock (AE/AF
B fiksavimas)
lock only (tik AE
C AE
fiksavimas)
AE lock (Hold) (AE
E fiksavimas,
užlaikymas)
lock only (tik AF
F AF
fiksavimas)
A AF-ON
Aprašymas
Kol laikomas nuspaustas mygtukas A (L), veikia
židinio ir ekspozicijos fiksavimas.
Kol laikomas nuspaustas mygtukas A (L), veikia
ekspozicijos fiksavimas.
Nuspaudus mygtuką, A (L), užfiksuojama ekspozicija.
Ji lieka užfiksuota, kol mygtukas paspaudžiamas antrą
kartą arba kol baigiasi budėjimo laikmatis.
Kol laikomas nuspaustas mygtukas A (L) būna
užfiksuotas židinys.
Nuspaudus mygtuką A (L), pradedama automatiškai
fokusuoti. Užrakto atleidimo mygtuku fokusuoti
neleidžiama.
f3: Reverse Dial Rotation (sukeisti
ratuko sukimosi kryptis)
Mygtukas A (L)
Mygtukas G ➜ A pasirinktinių nustatymų
meniu
Sukeiskite komandų ratuko sukimosi kryptis, kai jis naudojamas
ekspozicijos arba blykstės kompensavimui (Exposure compensation
(ekspozicijos kompensavimas)) ir (arba) užrakto greičiui ir diafragmai
(Shutter speed/aperture (užrakto greitis/diafragma)) derinti.
Pažymėkite parinktis ir spustelėkite 2, kad parinktumėte arba
atšauktumėte pasirinkimą. Tada spauskite J.
f4: Slot Empty Release Lock (tuščio
lizdo atleidimo fiksatorius)
Mygtukas G ➜ A pasirinktinių nustatymų
meniu
Jei nurodyta parinktis Release locked (užfiksuotas atleidimas), užrakto atleidimo mygtukas
yra įjungiamas tik tada, kai į fotoaparatą įdedama atminties kortelė. Nustačius Enable release
(įjungti atleidimą), užraktas gali būti atleidžiamas, kai nėra įdėtos atminties kortelės, nors ir
neįrašomos jokios nuotraukos (tačiau jos rodomos ekrane demonstraciniu režimu).
f5: Reverse Indicators (sukeisti
indikatorius)
Mygtukas G ➜ A pasirinktinių nustatymų
meniu
Jei parinkta
(V), ekspozicijos rodikliai vaizdo ieškiklyje ir informaciniame
ekrane pateikiami teigiamoms vertėms esant kairėje, o neigiamoms – dešinėje. Pasirinkite
(W), kad neigiamos vertės būtų rodomos kairėje, o teigiamos – dešinėje.
194 A Pasirinktiniai nustatymai: fotoaparato nustatymų tikslinimas
B Sąrankos meniu: fotoaparato sąranka
Sąrankos meniu pateikti spustelėkite G ir nurodykite B (sąrankos meniu) kortelę.
Mygtukas G
Sąrankos meniu yra šios parinktys:
Parinktis
Numatytasis
nustatymas
Format memory card
—
(formatuoti atminties kortelę)
Monitor brightness (ekrano
0
šviesumas)
Info display format (informacijos vaizdavimo formatas)
AUTO/SCENE/EFFECTS
Graphic design (grafinis
(automatinis/scena/efektai)
dizainas)
Graphic design (grafinis
P/S/A/M
dizainas)
Auto info display (automatinis
On (įjungta)
informacijos rodymas)
Clean image sensor (valyti vaizdo jutiklį)
Clean at startup &
Clean at startup/shutdown
shutdown (valyti
(valyti įjungiant/išjungiant)
įjungiant ir išjungiant)
Lock mirror up for cleaning
—
(užfiksuoti veidrodį valymui)1
Image Dust Off ref photo
(vaizdo dulkių šalinimo
—
atskaitos nuotrauka)
Flicker reduction (mirgėjimo
Auto (automatinis)
mažinimas)
Time zone and date (laiko juosta ir data) 2
Daylight saving time (vasaros
Off (išjungta)
laikas)
Language (kalba) 2
—
Auto image rotation
On (įjungta)
(automatinis vaizdo sukimas)
Image comment (vaizdo
—
komentaras)
0
196
196
197
199
241
243
199
200
201
201
202
202
Numatytasis
nustatymas
Location data (buvimo vietos duomenys)
Record location data
(registruoti buvimo vietos
Off (išjungta)
duomenis)
GPS options (GPS parinktys)
—
Create log (sukurti žurnalą)
—
Log list (žurnalų sąrašas)
—
Video mode (vaizdo režimas) 2
—
HDMI
Output resolution (išvesties
Auto (automatinis)
skyra)
Device control (prietaiso
On (įjungta)
valdymas)
Remote control (nuotolinis
valdymas)
Remote shutter release
Take photos
(nuotolinis užrakto atleidimas)
(fotografuoti)
Same as camera 4
Assign Fn button (priskirti Fn
button (kaip ir fotoaparato
mygtuką)
mygtukas 4)
Wi-Fi
Network connection (tinklo
Disable (išjungti)
ryšys)
Network settings (tinklo
—
nustatymai)
Eye-Fi upload (Eye-Fi
Enable (įjungti)
perkėlimas) 3
Conformity marking (atitikties
—
žyma)
Firmware version (integruotos
—
programinės įrangos versija)
Parinktis
0
74
202
166
203
169
204
204
204
1 Nepasiekiama, kai akumuliatorius beveik išsekęs.
2 Numatytieji nustatymai priklauso nuo pardavimo valstybės.
3 Pasiekiama tik įdėjus derančią Eye-Fi atminties kortelę (0 204).
Pastaba: priklausomai nuo fotoaparato nustatymų, kai kurie punktai gali būti išblukinti ir
nepasiekiami.
B Sąrankos meniu: fotoaparato sąranka 195
Format Memory Card (formatuoti
atminties kortelę)
Mygtukas G ➜ B sąrankos meniu
Atminties korteles būtina suformatuoti prieš pirmą kartą jas naudojant arba jei jos buvo
suformatuotos kituose prietaisuose. Suformatuokite kortelę pagal toliau pateikiamą
aprašymą.
D
Atminties kortelių formatavimas
Formatuojant atminties korteles, negrįžtamai ištrinami visi jose esantys duomenys. Prieš pradėdami
formatuoti, patikrinkite, ar visos nuotraukos ar duomenys, kuriuos norite išsaugoti, yra nukopijuoti į
kompiuterį (0 153).
1
Pažymėkite Yes (taip).
Kad išeitumėte nesuformatavę atminties kortelės,
pažymėkite No (ne) ir spauskite J.
2
Paspauskite J.
Kol kortelė formatuojama, rodomas pranešimas.
Neišimkite atminties kortelės ir neišimkite ar neatjunkite
maitinimo šaltinio, kol nebaigta formatuoti.
Monitor Brightness (ekrano
šviesumas)
Mygtukas G ➜ B sąrankos meniu
Norėdami pasirinkti ekrano šviesumą, spauskite 1 arba 3. Rinkitės
didesnes vertes, jei norite padidinti šviesumą ir mažesnes, jei norite
šviesumą sumažinti.
196 B Sąrankos meniu: fotoaparato sąranka
Info Display Format (informacijos
vaizdavimo formatas)
Mygtukas G ➜ B sąrankos meniu
Pasirinkite informacijos rodymo formatą (0 6). Formatus galima pasirinkti atskirai
automatiniam, scenos ir specialiųjų efektų režimams bei P, S, A ir M režimams.
Classic (klasikinis) (0 198)
1
Graphic (grafinis) (0 6)
Nurodykite fotografavimo režimo parinktį.
Pažymėkite AUTO/SCENE/EFFECTS (automatinis/
scena/efektai) arba P/S/A/M ir spustelėkite 2.
2
Pasirinkite dizainą.
Pažymėkite dizainą ir spauskite J.
B Sąrankos meniu: fotoaparato sąranka 197
Toliau pavaizduotas „Classic“ (klasikinis) ekranas.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1011
13 14
15
16
17
18
23 22 21 20
19
12
24 25 26 27 28 29 30
37 36 35 34 33 32 31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Eye-Fi ryšio indikacija ................ 204
Wi-Fi ryšio indikacija .................. 172
Sekimo žurnalo indikacija........... 77
Palydovų signalo indikacija........ 75
Ekspozicijos delsos režimas...... 189
Daugkartinės ekspozicijos
indikacija................................... 100
Datos įterpimo indikacija.......... 190
Virpesių mažinimo indikacija
.............................................. 18, 181
Blykstės valdymo indikacija ..... 192
Blykstės kompensavimo indikacija
papildomoms blykstėms ...... 235
Garsinio signalo daviklis ........... 187
Akumuliatoriaus daviklis ............ 17
Žinyno piktograma ................8, 256
Fotografavimo režimas
i automatinis/
j automatinis (blykstė
išjungta).................................. 19
Scenos režimai.......................... 30
Specialiųjų efektų režimas..... 37
P, S, A ir M režimai ..................... 82
14 Automatinės ekspozicijos (AE)
fiksavimo indikacija .................. 91
15 Užrakto greitis................................ 83
16 Diafragma (f skaičius)................... 83
17 Ekspozicijos rodiklis...................... 87
Ekspozicijos kompensavimo
indikacija ..................................... 92
Kadrų serijų eigos indikatorius
.....................................................110
18 „k“ (atsiranda, jeigu atmintyje
vietos lieka daugiau nei 1000
ekspozicijų)................................. 15
19 Likusių ekspozicijų skaičius ........ 15
Baltos spalvos balanso įrašymo
indikacija ..................................104
Fiksavimo režimo indikacija
20 ISO jautrumas ............................... 67
Automatinio ISO jautrumo daviklis
.....................................................180
21 Serijos indikacija .........................108
ADL serijos kiekis ........................110
22 Atleidimo režimas......................... 45
23 Automatinės srities AF indikacija
....................................................... 53
3D sekimo indikacija .................... 53
Fokusavimo taškas........................ 55
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
Vaizdo kokybė................................59
Vaizdo dydis ...................................61
Serijos žingsnelis ........................ 109
HDR (platus dinaminis
diapazonas).................................96
Aktyvusis D-Lighting ....................94
Baltos spalvos balansas ............ 101
ISO jautrumas................................ 67
Ekspozicijos kompensavimas........92
Blykstės kompensavimas ............93
Blykstės režimas ............................63
Matavimas.......................................90
AF sričių režimas...................53, 120
Fokusavimo režimas............51, 119
Picture Control ........................... 111
Pastaba: ekranas su visomis įjungtomis indikacijomis vaizduojamas iliustravimo tikslais.
198 B Sąrankos meniu: fotoaparato sąranka
Auto Info Display (automatinis
informacijos rodymas)
Mygtukas G ➜ B sąrankos meniu
Pasirinkus On (įjungta), iki pusės paspaudus užrakto atleidimo mygtuką pasirodo informacinis
ekranas. Jeigu pasirinkta Off (išjungta), informacinį ekraną galima pamatyti paspaudus
mygtuką R.
Image Dust Off Ref Photo (vaizdo
dulkių šalinimo atskaitos nuotrauka)
Mygtukas G ➜ B sąrankos meniu
Gaukite vaizdo dulkių šalinimo parinkties atskaitos duomenis, naudodamiesi Capture NX 2
(įsigyjama atskirai, papildomos informacijos rasite Capture NX 2 vadove).
Image Dust Off ref photo (vaizdo dulkių šalinimo atskaitos nuotrauką) daryti galima tik
tada, kai prie fotoaparato yra pritvirtintas objektyvas su procesoriumi. Rekomenduojama
naudoti objektyvą, kurio židinio nuotolis ne mažesnis nei 50 mm. Jei naudojate priartinimo
objektyvą, priartinkite maksimaliai.
1
Nurodykite paleidimo parinktį.
Pažymėkite vieną iš toliau nurodytų parinkčių ir
spustelėkite J. Kad išeitumėte negavę vaizdo dulkių
šalinimo duomenų, spauskite G.
• Start (paleisti): bus pateiktas dešinėje pavaizduotas
pranešimas, o vaizdo ieškiklyje pasirodys „rEF“.
• Clean sensor and then start (nuvalyti jutiklį, tuomet paleisti):
nurodykite šią parinktį, jei prieš pradėdami norite
nuvalyti vaizdo jutiklį. Baigus valyti, bus pateiktas
dešinėje pavaizduotas pranešimas, o vaizdo
ieškiklyje pasirodys „rEF“.
D
Vaizdo jutiklio valymas
Vaizdo dulkių šalinimo atskaitos duomenys, įrašyti prieš vaizdo jutiklio valymą, negali būti
naudojami su nuotraukomis, įrašytomis po vaizdo jutiklio valymo. Pasirinkite Clean sensor and
then start (nuvalyti vaizdo jutiklį ir tuomet paleisti) tik tuo atveju, jei vaizdo dulkių šalinimo
duomenys nebus naudojami esamoms nuotraukoms koreguoti.
2
Vaizdo ieškiklyje sukomponuokite baltą objektą be ryškių bruožų.
Laikydami objektyvą apytiksliai dešimties centimetrų atstumu nuo gerai apšviesto balto
objekto be ryškių bruožų, sukomponuokite jį taip, kad objektas užpildytų vaizdo ieškiklį
ir iki pusės paspauskite užrakto atleidimo mygtuką.
Atliekant šią operaciją automatinio fokusavimo režimu, automatiškai nustatomas
begalinis židinys. Esant rankinio fokusavimo režimui, rankiniu režimu nustatykite
fokusavimą į begalybę.
B Sąrankos meniu: fotoaparato sąranka 199
3
Gaukite vaizdo dulkių šalinimo ataskaitos duomenis.
Paspauskite užrakto atleidimo mygtuką iki galo ir gaukite vaizdo dulkių šalinimo
ataskaitos duomenis.
Jei atskaitinis objektas per šviesus arba per tamsus,
fotoaparatui gali nepavykti gauti vaizdo dulkių
šalinimo atskaitos duomenų: tokiu atveju pateikiamas
dešinėje pavaizduotas pranešimas. Pasirinkite kitą
atskaitos objektą ir pakartokite procedūrą nuo 1
veiksmo.
D
Vaizdo dulkių šalinimo atskaitos duomenys
Tuos pačius atskaitos duomenis galima naudoti nuotraukoms, padarytoms su
kitu objektyvu arba esant kitai diafragmai. Atskaitos vaizdų negalima
peržiūrėti kompiuterine vaizdavimo programine įranga. Peržiūrint atskaitos
vaizdus fotoaparatu, rodomas tinklelio raštas.
Flicker Reduction (mirgėjimo
mažinimas)
Mygtukas G ➜ B sąrankos meniu
Sumažinkite mirgėjimą ir juostų atsiradimą, kai tiesioginės peržiūros režimu (0 118)
fotografuojate arba filmuojate (0 126) šviečiant fluorescencinėms ar gyvsidabrio garų
lempoms. Pasirinkite Auto (automatinis), kad leistumėte fotoaparatui automatiškai pasirinkti
tinkamą dažnį arba rankiniu režimu sutapdinkite dažnį su vietinio kintamosios srovės elektros
tinklo dažniu.
A
Flicker Reduction (mirgėjimo mažinimas)
Jei su parinktimi Auto (automatinis) nepavyksta pasiekti pageidaujamų rezultatų ir jūs nežinote, koks
yra vietinio maitinimo tinklo dažnis, išbandykite abi parinktis ir nurodykite tą, kuri užtikrina geriausius
rezultatus. Mirgėjimo mažinimo funkcija gali neužtikrinti pageidaujamų rezultatų, jei objektas itin
šviesus. Tokiu atveju prieš įjungdami tiesioginę peržiūrą turėtumėte pasirinkti režimą A arba M ir
mažesnę diafragmą (didesnį f skaičių). Atminkite, kad mirgėjimo mažinimo funkcija nepasiekiama, kai
režimu M būna nurodyta parametro Movie settings (filmo nustatymai) > Manual movie settings
(rankiniai filmo nustatymai) (0 129) vertė On (įjungta).
200 B Sąrankos meniu: fotoaparato sąranka
Time Zone and Date (laiko juosta ir
data)
Mygtukas G ➜ B sąrankos meniu
Keiskite laiko juostas, nustatykite fotoaparato laikrodį, pasirinkite
datos rodymo tvarką ir įjunkite arba išjunkite vasaros laiką.
Parinktis
Aprašymas
Pasirinkite laiko juostą. Fotoaparato laikrodis automatiškai
nustatomas pagal naujos juostos laiką.
Time zone (laiko
juosta)
Nustatykite fotoaparato laikrodį (0 15).
Date and time
(data ir laikas)
Pasirinkite dienos, mėnesio ir metų rodymo tvarką.
Date format
(datos
formatas)
Daylight saving
time (vasaros
laikas)
Įjunkite arba išjunkite vasaros laiką. Fotoaparato laikrodis
automatiškai pasukamas viena valanda pirmyn arba atgal.
Language (kalba)
Mygtukas G ➜ B sąrankos meniu
Pasirinkite fotoaparato meniu ir pranešimų kalbą.
B Sąrankos meniu: fotoaparato sąranka 201
Auto Image Rotation (automatinis
vaizdo sukimas)
Mygtukas G ➜ B sąrankos meniu
Nuotraukose, padarytose pasirinkus On (įjungta), yra informacijos apie fotoaparato orientaciją:
jas galima automatiškai pasukti atkūrimo metu ar peržiūrint per programą ViewNX 2 arba
Capture NX 2 (galima įsigyti atskirai). Įrašomi tokie orientacijos variantai:
Kraštovaizdžio (horizontali)
orientacija
Fotoaparatas pasuktas 90° pagal
laikrodžio rodyklę
Fotoaparatas pasuktas 90° prieš
laikrodžio rodyklę
Fotoaparato orientacija neregistruojama, jei pasirinkta Off (išjungta). Nurodykite šią parinktį,
kai reikia sukti fotoaparatą arba daryti nuotraukas nukreipus objektyvą aukštyn/žemyn.
A
Rotate Tall (pasukti vertikaliai)
Norėdami, kad nuotraukos būtų automatiškai pasukamos vertikaliai (portretine orientacija) atkūrimo
metu, pasirinkite atkūrimo meniu parametro Rotate tall (pasukti vertikaliai) vertę On (įjungta)
(0 176).
Image Comment (vaizdo komentaras)
Mygtukas G ➜ B sąrankos meniu
Padarius naują nuotrauką, prie jos galima pridėti komentarą. Komentarus galima peržiūrėti
kaip metaduomenis programomis ViewNX 2 (pateikta) arba Capture NX 2 (įsigyjama atskirai;
0 236). Komentaras taip pat matomas fotografavimo duomenų puslapyje (informacijos apie
nuotrauką ekrane (0 138)). Galimos šios parinktys:
• Input comment (įvesti komentarą): įveskite komentarą kaip aprašyta p. 116. Komentaras gali būti
iki 36 ženklų ilgio.
• Attach comment (pridėti komentarą): nurodykite šią parinktį, jei norite prie
visų tolesnių nuotraukų pridėti komentarą. Parametrą Attach
comment (pridėti komentarą) galima įjungti ir išjungti pažymint jį
ir spustelint 2. Pasirinkę pageidaujamą nustatymą, spustelėkite J,
kad išeitumėte.
Video Mode (vaizdo režimas)
Mygtukas G ➜ B sąrankos meniu
Jungdami fotoaparatą prie televizoriaus arba vaizdo įrašų grotuvo vaizdo jungtimi, įsitikinkite,
kad fotoaparato vaizdo režimas atitinka prietaiso vaizdo standartą (NTSC arba PAL).
202 B Sąrankos meniu: fotoaparato sąranka
Mygtukas G ➜ B sąrankos meniu
Remote Control (nuotolinis valdymas)
Pasirinkite funkcijas, kurios bus atliekamos nuotoliniu kabeliu arba belaidžiu nuotolinio
valdymo įtaisu.
❚❚ Remote Shutter Release (nuotolinis užrakto atleidimas)
Pasirinkite, ar papildomo priedo užrakto atleidimo mygtukas bus naudojamas fotografuoti, ar
filmuoti.
Parinktis
Take photos
y
(fotografuoti)
Record movies
z
(filmuoti)
Aprašymas
Papildomo priedo užrakto atleidimo mygtukas naudojamas fotografuoti.
Papildomo priedo užrakto atleidimo mygtukas naudojamas filmuoti. Kad
paleistumėte tiesioginę peržiūrą arba sufokusuotumėte AF-S ir AF-F režimais,
nuspauskite mygtuką iki pusės. Nuspauskite mygtuką iki galo, kad
pradėtumėte arba baigtumėte filmuoti. Tiesioginės peržiūros režimą
nutrauksite fotoaparato tiesioginės peržiūros jungikliu.
❚❚ Assign Fn button (priskirti Fn mygtuką)
Pasirinkite funkciją, kurią atliks Fn mygtukai belaidžiuose nuotolinio valdymo įtaisuose.
Parinktis
Same as camera 4
button (kaip ir
=4
fotoaparato
mygtukas 4)
Live view (tiesioginė
a
peržiūra)
Aprašymas
Belaidžio nuotolinio valdymo įtaiso mygtukas Fn atlieka funkciją, kuri šiuo
metu yra priskirta fotoaparato mygtukui A (L) (0 194).
Belaidžio nuotolinio valdymo įtaiso mygtuką Fn galima naudoti tiesioginei
peržiūrai paleisti ir užbaigti.
B Sąrankos meniu: fotoaparato sąranka 203
Eye-Fi Upload (Eye-Fi perkėlimas)
Mygtukas G ➜ B sąrankos meniu
Ši parinktis rodoma tik tada, kai fotoaparate yra Eye-Fi atminties kortelė (įsigyjama atskirai).
Pasirinkite Enable (įjungti), jei norite perkelti nuotraukas į pasirinktą įrašymo vietą. Atminkite,
kad nuotraukos nebus perkeltos, jeigu signalas bus nepakankamai stiprus.
Laikykitės visų vietos įstatymų dėl belaidžio ryšio prietaisų ir pasirinkite Disable (išjungta) ten,
kur belaidžius prietaisus naudoti draudžiama.
Kai įdėta Eye-Fi kortelė, jos būseną rodo informaciniame ekrane esanti
piktograma:
• d: Eye-Fi perkėlimo funkcija išjungta.
• e: Eye-Fi perkėlimo funkcija įjungta, bet nėra nuotraukų, kurias
galima būtų perkelti.
• f (šviečia): Eye-Fi perkėlimo funkcija įjungta. Laukiama, kol bus
pradėtas perkėlimas.
• f (kinta): Eye-Fi perkėlimo funkcija įjungta, perkeliami duomenys.
• g: klaida.
D
Eye-Fi kortelės
Dėl klaidos ar kitų priežasčių, net ir parinkus punktą Disable (išjungti), Eye-Fi kortelės gali skleisti
belaidžio ryšio signalus. Jei ekrane pateikiamas įspėjimas (0 256), išjunkite fotoaparatą ir ištraukite
kortelę.
Fotoaparatas gali būti naudojamas Eye-Fi kortelėms įjungti ir išjungti, bet gali nederėti su kitomis Eye-Fi
funkcijomis. Būtinai atnaujinkite kortelės integruotą programinę įrangą. Žr. dokumentaciją, pateiktą su
Eye-Fi kortele, kur rasite papildomos informacijos. Dėl galimybės įsigyti Eye-Fi kortelę jūsų šalyje ar
regione kreipkitės į gamintoją.
A
Eye-Fi kortelių naudojimas specialiu režimu
Naudojant Eye-Fi korteles, kurios dera su specialiu režimu, prisijungti gali prireikti papildomo laiko.
Sąrankos meniu nurodykite didesnes parametro Auto off timers (automatinio išjungimo laikmačiai)
> Standby timer (budėjimo laikmatis) vertes (0 186).
Conformity Marking (atitikties žyma)
Mygtukas G ➜ B sąrankos meniu
Peržvelkite standartus, su kuriais dera fotoaparatas.
Firmware Version (integruotos
programinės įrangos versija)
Mygtukas G ➜ B sąrankos meniu
Peržiūrėkite šiame fotoaparate naudojamos integruotos programinės įrangos versiją.
204 B Sąrankos meniu: fotoaparato sąranka
N Retušavimo meniu: retušuotų kopijų kūrimas
Norėdami, kad būtų pateiktas retušavimo meniu, paspauskite G ir pasirinkite N (retušavimo
meniu) kortelę.
Mygtukas G
Retušavimo meniu naudojamas atminties kortelėje sukurti apkarpytas arba retušuotas
nuotraukų kopijas. Jį galima naudoti tik tada, kai fotoaparate yra įdėta atminties kortelė su
nuotraukomis.
Parinktis
i D-Lighting
Red-eye correction
j (raudonų akių efekto
koregavimas)
k Trim (apkarpyti)
Monochrome
l
(vienspalvis)
Filter effects (filtrų
m
efektai)
Color balance (spalvos
n
balansas)
Image overlay (vaizdo
o
perdengimas)
0
207
207
208
208
Parinktis
0
1
2
e
(
209
210
211
)
q
NEF (RAW) processing
(NEF (RAW) apdorojimas)
Resize (keisti dydį)
Quick retouch (greitasis
retušavimas)
Straighten (tiesinti)
Distortion control
(iškraipymo valdymas)
Fisheye (180 laipsnių
matymo kampo
objektyvas)
Color outline (spalvos
kontūras)
Parinktis
0
213
214
g
r
215
215
215
216
216
u
3
f
p
Color sketch (spalvotas
eskizas)
Perspective control
(perspektyvos valdymas)
Miniature effect
(miniatiūros efektas)
Selective color (atrankinė
spalva)
Edit movie (montuoti
filmą)
Side-by-side comparison *
(greta esančių
palyginimas)
0
216
217
218
219
131
221
* Pasiekiama tik jei rodomas retušavimo meniu, viso kadro atkūrimo metu paspaudžiant P ir pasirenkant
Retouch (retušuoti), kai rodomas retušuotas vaizdas arba jo originalas.
A
Kopijų retušavimas
Daugelį parinkčių galima pritaikyti kopijoms, sukurtoms naudojant kitas retušavimo parinktis, nors
kiekviena parinktis gali būti pritaikoma tik vieną kartą (išskyrus Image overlay (vaizdų perdengimas)
ir Edit movie (montuoti filmą) > Choose start/end point (pasirinkti pradžios/pabaigos tašką)).
Atminkite, kad dėl daugkartinio redagavimo gali sumažėti detalumas. Parinktys, kurių negalima
pritaikyti esamam vaizdui, yra išblukintos ir nepasiekiamos.
A
Vaizdo kokybė ir dydis
Išskyrus tuos atvejus, kai kopijos yra sukurtos naudojant funkcijas Trim (apkarpyti) ir Resize (keisti
dydį), iš JPEG vaizdų sukurtos kopijos yra tokio paties dydžio ir kokybės kaip ir originali nuotrauka, tuo
tarpu kopijos, sukurtos iš NEF (RAW) nuotraukų, yra įrašomos kaip dideli aukštos kokybės JPEG vaizdai.
N Retušavimo meniu: retušuotų kopijų kūrimas 205
Retušuotų kopijų kūrimas
Kaip sukurti retušuotą kopiją:
1
Parodykite retušavimo parinktis.
Pažymėkite norimą elementą retušavimo meniu ir
spauskite 2.
2
Pasirinkite nuotrauką.
Pažymėkite nuotrauką ir spustelėkite J (jei norite
peržiūrėti pažymėtą nuotrauką per visą ekraną,
nuspauskite ir palaikykite mygtuką X).
A
Retušavimas
Fotoaparatas gali nesugebėti rodyti arba retušuoti kitais
prietaisais sukurtų vaizdų. Jei vaizdas įrašytas vaizdo
kokybės nustatymu NEF (RAW) + JPEG (0 59), retušavimo
parinktys pritaikomos tik RAW kopijai.
3
Nurodykite retušavimo parinktis.
Daugiau informacijos rasite skirsnyje apie pasirinktą
elementą. Jei norite išeiti nesukurdami retušuotos
kopijos, spauskite G.
4
Sukurkite retušuotą kopiją.
Spustelėkite J, kad sukurtumėte retušuotą kopiją.
Retušuotos kopijos žymimos piktograma N (išskyrus
informacijos apie nuotrauką „tik vaizdo“ puslapyje
(0 136)).
A
Retušuotų kopijų kūrimas atkūrimo metu
Kad sukurtumėte retušuotą šiuo metu viso kadro atkūrimo režimu pateiktos nuotraukos kopiją (0 135),
spustelėkite P, tada pažymėkite Retouch (retušuoti) ir paspauskite J bei nurodykite retušavimo
parinktį (Image overlay (vaizdo perdengimas) nepasiekiamas).
206 N Retušavimo meniu: retušuotų kopijų kūrimas
Mygtukas G ➜ N retušavimo meniu
D-Lighting
D-Lighting pašviesina šešėlius, todėl ši funkcija ypač tinka tamsioms ar foninio apšvietimo
nuotraukoms.
Prieš
D-Lighting
D-Lighting (portreto objektas)
Paspausdami 4 arba 2, pasirinkite atliekamos korekcijos dydį. Efektą galima peržiūrėti
redagavimo ekrane. Paspauskite J, kad nukopijuotumėte nuotrauką.
❚❚ Portrait Subjects (portreto asmenys)
Pasirinkite Portrait subjects (portreto asmenys), kad apribotumėte D-Lighting naudojimą ir
taikytumėte šį efektą tik portreto asmenims.
A
Portrait Subjects (portreto asmenys)
Fotoaparatas automatiškai pasirenka iki trijų portreto asmenų ir pritaiko jiems funkciją D-Lighting
(atminkite, kad portreto D-Lighting efekto neįmanoma pritaikyti nuotraukoms, padarytoms sąrankos
meniu parinkus parametro Auto image rotation (automatinis vaizdo sukimas) vertę Off (išjungta);
0 202). Atsižvelgiant į kompoziciją ir asmenų pozas, gali nepavykti pasiekti pageidaujamų rezultatų. Jei
jūs nepatenkinti rezultatais, nuimkite varnelę nuo lauko Portrait subjects (portreto asmenys).
Red-Eye Correction (raudonų akių
efekto koregavimas)
Mygtukas G ➜ N retušavimo meniu
Ši funkcija naudojama blykstės sukeltam „raudonų akių“ efektui koreguoti ir ją galima taikyti tik
nuotraukoms, darytoms su blykste. Nuotrauką, parinktą raudonų akių efekto koregavimui
atlikti, galima peržvelgti redagavimo ekrane. Patikrinkite raudonų akių efekto koregavimo
rezultatus ir spustelėkite mygtuką J, kad sukurtumėte kopiją. Nepamirškite, kad raudonų
akių koregavimo funkcija gali ne visada duoti norimus rezultatus, o kartais ji gali būti
pritaikoma vaizdo dalims, kuriose raudonų akių efekto nėra: prieš tęsdami atidžiai patikrinkite
peržiūrą.
N Retušavimo meniu: retušuotų kopijų kūrimas 207
Mygtukas G ➜ N retušavimo meniu
Trim (apkarpyti)
Sukurkite apkarpytą pasirinktos nuotraukos kopiją. Pasirinkta
nuotrauka rodoma su pasirinktu apkarpymu, pažymėtu geltonai.
Sukurkite apkarpytą kopiją, kaip aprašyta tolesnėje lentelėje.
Norėdami
Padidinti apkarpymo dydį
Sumažinti apkarpymo dydį
Naudokite
X
W (Q)
Aprašymas
Jei norite didinti apkarpymo dydį, spauskite mygtuką X.
Jei norite sumažinti apkarpymo dydį, spauskite mygtuką W (Q).
Pakeisti apkarpymo
kraštinių santykį
Sukite komandų ratuką, keisdami kraštinių santykius 3 : 2, 4 : 3,
5 : 4, 1 : 1 ir 16 : 9.
Perkelti apkarpymą
Kryptiniu valdikliu nustatykite apkarpymo padėtį.
Sukurti kopiją
Apkarpytą kopiją įrašykite kaip atskirą failą.
A
Vaizdo dydis
Kopijos dydis skiriasi priklausomai nuo apkarpymo dydžio ir kraštinių santykio. Jis rodomas apkarpymo
ekrano viršutiniame kairiajame kampe.
A
Apkarpytų kopijų peržiūra
Peržiūrint apkarpytas kopijas, gali neveikti didinimo atkuriant funkcija.
Monochrome (vienspalvis)
Mygtukas G ➜ N retušavimo meniu
Nuotraukas galima kopijuoti šiomis parinktimis: Blackand-white (nespalvota), Sepia (sepija) arba
Cyanotype (nespalvota su žydru atspalviu).
Pasirinkus Sepia (sepija) arba Cyanotype (nespalvota Didinti sodrumą
su žydru atspalviu), ekrane rodomas pasirinktos
nuotraukos peržiūros vaizdas. Norėdami padidinti
spalvos sodrumą, spauskite 1, o norėdami sumažinti –
3. Spauskite J, kad sukurtumėte vienspalvę kopiją.
Mažinti
sodrumą
208 N Retušavimo meniu: retušuotų kopijų kūrimas
Filter Effects (filtrų efektai)
Mygtukas G ➜ N retušavimo meniu
Baigę derinti filtrų efektus pagal tolimesnį aprašymą, paspauskite J nuotraukai nukopijuoti.
Parinktis
Aprašymas
Skylight (dangaus Sukuriamas natūralaus apšvietimo filtro efektas ir
šviesa)
nuotrauka atrodo ne tokia mėlyna.
Warm filter (šiltų
spalvų filtras)
Sukuriama kopija su šiltų tonų filtrų efektais, kurie suteikia
kopijai „šiltą“ raudoną atspalvį.
Red intensifier
(raudonos spalvos
intensyvinimas)
Green intensifier
(žalios spalvos
intensyvinimas)
Blue intensifier
(mėlynos spalvos
intensyvinimas)
Atlikite raudonos (Red intensifier (raudonos spalvos
intensyvinimas)), žalios (Green intensifier (žalios
spalvos intensyvinimas)) ar mėlynos (Blue intensifier
(mėlynos spalvos intensyvinimas)) spalvų
intensyvinimo procedūrą. Jei norite efektą padidinti,
spauskite 1, jei sumažinti – 3.
Šviesos šaltiniams priskirkite žvaigždinių efektų.
• Number of points (taškų skaičius): rinkitės iš keturių, šešių ar
aštuonių.
• Filter amount (filtro veikimo stiprumas): rinkitės šviesos
Cross screen
šaltinių ryškumą.
(tarpinis ekranas) • Filter angle (filtro kampas): rinkitės taškų kampą.
• Length of points (taškų ilgis): rinkitės taškų ilgį.
• Confirm (patvirtinti): renkite filtro efektų peržiūrą.
Spauskite X, norėdami peržiūrėti kopiją per visą kadrą.
• Save (įrašyti): sukurkite retušuotą kopiją.
Soft (minkštas)
Pridėkite minkšto filtro efektą. Spustelėkite 4 arba 2,
kad pasirinktumėte filtro intensyvumą.
N Retušavimo meniu: retušuotų kopijų kūrimas 209
Color Balance (spalvos balansas)
Mygtukas G ➜ N retušavimo meniu
Naudokite kryptinį valdiklį, kad sukurtumėte kopiją su pakeistu spalvos
balansu, kaip parodyta toliau. Raudonos, žalios ir mėlynos spalvų
histogramos (0 137) parodo tonų pasiskirstymą kopijoje.
Intensyvinti žalią spalvą
Sukurti retušuotą kopiją
Intensyvinti mėlyną spalvą
Intensyvinti gintaro spalvą
Intensyvinti rožinę spalvą
A
Priartinimas
Kad priartintumėte ekrane rodomą vaizdą, spustelėkite mygtuką X.
Histograma bus atnaujinta, kad rodytų tik ekrane vaizduojamos nuotraukos
dalies duomenis. Kai vaizdas priartintas, mygtuku A (L) galima persijungti
tarp spalvos balanso ir priartinimo rodinių. Pasirinkus artinimo funkciją,
vaizdus priartinti ir atitolinti galima mygtukais X ir W (Q). Per vaizdą slenkama
kryptiniu valdikliu.
210 N Retušavimo meniu: retušuotų kopijų kūrimas
Image Overlay (vaizdo perdengimas)
Mygtukas G ➜ N retušavimo meniu
Vaizdo perdengimo metu suderinamos dvi esamos NEF (RAW) nuotraukos, sukuriant vieną
vaizdą, kuris įrašomas atskirai nuo originalų. Rezultatai, pasiekti naudojant neapdorotus
duomenis iš fotoaparato vaizdo jutiklio, yra pastebimai geresni nei perdengimai, sukurti
naudojant vaizdavimo programą. Nauja nuotrauka įrašoma naudojant esamo vaizdo kokybės
ir dydžio nustatymus. Prieš sukurdami perdengtą vaizdą, nustatykite vaizdo kokybę ir dydį
(0 59, 61; galimos visos parinktys). Norėdami sukurti NEF (RAW) kopiją, pasirinkite NEF (RAW)
vaizdo kokybę.
+
1
Pasirinkite Image overlay (vaizdo
perdengimas).
Retušavimo meniu pažymėkite Image overlay (vaizdo
perdengimas) ir spauskite 2.
Bus parodytas dešiniau iliustruojamas dialogo langas
su pažymėtu punktu Image 1 (1 vaizdas). Jei norite
parodyti šiuo fotoaparatu padarytų NEF (RAW)
nuotraukų sąrašą, spauskite J.
2
Pasirinkite pirmąjį vaizdą.
Kryptiniu valdikliu pažymėkite pirmąją perdengimo
nuotrauką. Jei norite peržiūrėti pažymėtą nuotrauką
per visą kadrą, paspauskite ir laikykite mygtuką X.
Paspausdami J, pasirinkite pažymėtą nuotrauką ir
grįžkite į peržiūros ekraną.
N Retušavimo meniu: retušuotų kopijų kūrimas 211
3
Pasirinkite antrąjį vaizdą.
Pasirinktas vaizdas bus parodytas kaip Image 1 (1 vaizdas). Pažymėkite Image 2
(2 vaizdas) ir paspauskite J. Tada pasirinkite antrą nuotrauką, kaip aprašyta 2 veiksme.
4
Suderinkite stiprinimą.
Pažymėkite Image 1 (1 vaizdas) arba Image 2 (2
vaizdas) ir optimizuokite perdengimo ekspoziciją,
paspausdami 1 arba 3, kad pasirinktumėte stiprinimo
vertes nuo 0,1 iki 2,0. Tą patį atlikite ir su antruoju
vaizdu. Numatytoji vertė yra 1,0. Pasirinkite 0,5, kad
perpus sumažintumėte stiprinimą arba 2,0, kad jį
padvigubintumėte. Stiprinimo poveikis matomas
stulpelyje Preview (peržiūra).
5
Peržiūrėkite perdengimą.
Spauskite 4 arba 2, kad žymiklis būtų perkeltas į
stulpelį Preview (peržiūra) ir paspauskite 1 arba 3,
kad pažymėtumėte Overlay (perdengimas).
Paspauskite J, kad peržiūrėtumėte perdengimą, kaip
parodyta dešinėje (norėdami įrašyti perdengimą
nenaudodami peržiūros funkcijos, pasirinkite Save
(įrašyti)). Jei norite grįžti į 4 veiksmą ir pasirinkti kitas
nuotraukas arba suderinti stiprinimą, paspauskite
W (Q).
6
Įrašykite perdengimą.
Spauskite J, kai rodoma peržiūra, kad įrašytumėte
perdengimą. Sukūrus perdengimą, gautasis vaizdas
pateikiamas ekrane viso kadro režimu.
D
Image Overlay (vaizdo perdengimas)
Galima derinti tik to paties gylio bitais NEF (RAW) nuotraukas (0 178). Perdengimui suteikiama ta pati
informacija apie nuotrauką, kurią turėjo Image 1 (1 vaizdas).
212 N Retušavimo meniu: retušuotų kopijų kūrimas
NEF (RAW) Processing (NEF (RAW)
apdorojimas)
Mygtukas G ➜ N retušavimo meniu
Padarykite NEF (RAW) nuotraukų JPEG kopijas.
1
Pasirinkite NEF (RAW) processing (NEF (RAW)
apdorojimas).
Retušavimo meniu pažymėkite NEF (RAW) processing
(NEF (RAW) apdorojimas) ir spauskite 2, kad būtų
rodomas tik su šiuo fotoaparatu sukurtų NEF (RAW)
nuotraukų pasirinkimo dialogo sąrašas.
2
Pasirinkite nuotrauką.
Naudokite kryptinį valdiklį, jei norite pažymėti
nuotrauką (norėdami peržiūrėti pažymėtą nuotrauką
per visą kadrą, paspauskite ir laikykite paspaudę
mygtuką X). Paspausdami J, pasirinkite pažymėtą
nuotrauką ir pereikite prie kito veiksmo.
3
Suderinkite punkto NEF (RAW) processing (NEW (RAW) apdorojimas)
nustatymus.
Suderinkite toliau pateiktus nustatymus. Atminkite, kad baltos spalvos balanso funkcija
nepasiekiama nuotraukose, kurios buvo sukurtos naudojant daugkartinę ekspoziciją
arba vaizdo perdengimo efektą. Be to, ekspozicijos kompensavimo poveikis gali skirtis
nuo to, kurio buvo galima tikėtis darant nuotrauką.
Image quality (vaizdo kokybė) (0 59)
Image size (vaizdo dydis) (0 61)
White balance (baltos spalvos balansas) (0 101)
Exposure compensation (ekspozicijos kompensavimas) (0 92)
Picture Control (0 111)
High ISO NR (didelio ISO jautrumo triukšmo mažinimas) (0 180)
Color space (spalvų erdvė) (0 179)
D-Lighting (0 207)
4
Nukopijuokite nuotrauką.
Pažymėkite EXE ir spustelėkite J, kad sukurtumėte
pasirinktos nuotraukos JPEG kopiją. Jei norite išeiti
nuotraukos nenukopijavę, spustelėkite mygtuką G.
N Retušavimo meniu: retušuotų kopijų kūrimas 213
Resize (keisti dydį)
Mygtukas G ➜ N retušavimo meniu
Sukurkite mažas vienos ar kelių pasirinktų nuotraukų kopijas.
1
Pasirinkite Resize (keisti dydį).
Retušavimo meniu pažymėkite Resize (keisti dydį) ir
spustelėkite 2.
2
Pasirinkite dydį.
Pažymėkite Choose size (pasirinkti dydį) ir spauskite
2.
Pažymėkite parinktį ir spauskite J.
3
Pasirinkite nuotraukas.
Pažymėkite Select image (pasirinkti vaizdą) ir
spauskite 2.
Kryptiniu valdikliu pažymėkite nuotraukas ir
spustelėkite mygtuką W (Q), kad parinktumėte
arba pašalintumėte išranką (jei norite peržvelgti
pažymėtą nuotrauką per visą ekraną, nuspauskite
mygtuką X ir palaikykite jį). Pasirinktos
nuotraukos pažymimos piktograma 1. Pasirinkę Mygtukas W (Q)
paspauskite J.
4
Įrašykite pakeisto dydžio kopijas.
Pasirodys patvirtinimo dialogo langas. Pažymėkite Yes
(taip) ir spauskite J, kad būtų įrašytos pakeisto dydžio
kopijos.
A
Pakeisto dydžio kopijų peržiūra
Peržiūrint pakeisto dydžio kopijas, gali neveikti didinimo atkuriant funkcija.
214 N Retušavimo meniu: retušuotų kopijų kūrimas
Quick Retouch (greitasis retušavimas)
Mygtukas G ➜ N retušavimo meniu
Darykite nuotraukų kopijas, padidindami jų sodrumą ir kontrastą.
D-Lighting taikomas, kai norima pašviesinti tamsius arba foninį
apšvietimą turinčius objektus.
Paspausdami 4 arba 2, pasirinkite intensyvumą. Paspauskite J, kad
nukopijuotumėte nuotrauką.
Straighten (tiesinti)
Mygtukas G ➜ N retušavimo meniu
Sukurkite pasirinkto vaizdo ištiesintą kopiją. Paspaudinėkite 2, kad
pasuktumėte vaizdą pagal laikrodžio rodyklę maždaug penkis
laipsnius, apie 0,25 laipsnio žingsneliais. Paspauskite 4, jei norite
pasukti nuotrauką prieš laikrodžio rodyklę (atminkite, kad vaizdo
kraštai bus apkarpyti, kad galutinė kopija būtų stačiakampė).
Spustelėkite J, kad įrašytumėte retušuotą kopiją.
Distortion Control (iškraipymo
valdymas)
Mygtukas G ➜ N retušavimo meniu
Kurkite kopijas su sumažintu periferiniu iškraipymu. Pasirinkite Auto
(automatinis), kad fotoaparatas galėtų automatiškai pataisyti
iškraipymus, o tada patikslinkite kryptiniu valdikliu arba pasirinkite
Manual (rankinis), kad sumažintumėte iškraipymus rankiniu būdu
(atminkite, kad vertė Auto (automatinis) nepasiekiama su
nuotraukomis, padarytomis naudojant automatinę iškraipymų
kontrolę, žr. p. 179).
Jei norite sumažinti cilindro pavidalo iškraipymus, spauskite 2. Jei reikia sumažinti išgaubtus
iškraipymus, spustelėkite 4 (atminkite: kuo intensyviau taikomas iškraipymo valdymas, tuo
daugiau apkarpomi nuotraukos kraštai). Spustelėkite J, kad įrašytumėte retušuotą kopiją.
D
Auto (automatinis)
Auto (automatinis) režimas skirtas nuotraukoms, padarytoms naudojant G, E ir D tipo objektyvus
(išskyrus PC, 180 laipsnių matymo kampo objektyvą ir tam tikrus kitus objektyvus). Naudojant kitus
objektyvus, rezultatai negarantuojami.
N Retušavimo meniu: retušuotų kopijų kūrimas 215
Fisheye (180 laipsnių matymo kampo
objektyvas)
Mygtukas G ➜ N retušavimo meniu
Kurkite kopijas, panašias į nuotraukas, padarytas naudojant 180
laipsnių matymo kampo objektyvą. Spustelėkite 2, kad padidintumėte
efekto intensyvumą (kartu padidinama apkarpymo apimtis vaizdo
kraštuose) arba spauskite 4, kad sumažintumėte. Spustelėkite J, kad
įrašytumėte retušuotą kopiją.
Mygtukas G ➜ N retušavimo meniu
Color Outline (spalvos kontūras)
Sukurkite nuotraukų kontūrų kopijas, kurios bus naudojamos kaip
pagrindas paveikslams. Spustelėkite J, kad įrašytumėte retušuotą
kopiją.
Prieš
Po
Color Sketch (spalvotas eskizas)
Mygtukas G ➜ N retušavimo meniu
Sukurkite nuotraukos kopiją, kuri primena spalvotais pieštukais
nupieštą eskizą. Spustelėkite 1 arba 3, kad pažymėtumėte Vividness
(gyvumas) arba Outlines (kontūrai) ir spustelėkite 4 arba 2, kad
pakeistumėte. Gyvumą galima padidinti, kad spalvos būtų sodresnės
arba sumažinti, kad jos būtų išblukintos, su vienspalviu efektu, tuo
tarpu kontūrus galima pastorinti arba paploninti. Kai kontūrai storesni,
spalvos būna sodresnės. Spustelėkite J, kad įrašytumėte retušuotą kopiją.
216 N Retušavimo meniu: retušuotų kopijų kūrimas
Perspective Control (perspektyvos
valdymas)
Mygtukas G ➜ N retušavimo meniu
Sukurkite kopijas, kuriose būtų sumažintas perspektyvos efektas
fotografuojant aukštus objektus nuo žemės. Naudokite kryptinį
valdiklį, kad suderintumėte perspektyvą (atkreipkite dėmesį, kad
pasirinkus didesnį perspektyvos valdymą bus apkarpyta daugiau
nuotraukos kraštų). Spustelėkite J, kad įrašytumėte retušuotą kopiją.
Prieš
Po
N Retušavimo meniu: retušuotų kopijų kūrimas 217
Miniature Effect (miniatiūros efektas)
Mygtukas G ➜ N retušavimo meniu
Sukurkite kopiją, kuri atrodys kaip dioramos nuotrauka. Geriausiai tinka nuotraukoms,
padarytoms iš didelio aukščio. Sritis, kuri kopijoje bus sufokusuota, nurodoma geltonu
rėmeliu.
Norėdami
Pasirinkti
orientaciją
Spauskite
W (Q)
Aprašymas
Spustelėkite W (Q), kad pasirinktumėte sufokusuotos srities orientaciją.
Jei efekto srities orientacija yra horizontali,
spustelėkite 1 arba 3, kad nustatytumėte kopijos
sufokusuotą sritį apibrėžiantį rėmelį.
Pasirinkti
sufokusuotą
sritį
Sufokusuota sritis
Jei efekto sritis yra vertikalios padėties, spustelėkite
4 arba 2, kad nustatytumėte kopijos sufokusuotą
sritį apibrėžiantį rėmelį.
Jei efekto sritis yra horizontali, paspauskite 4 arba 2, kad pasirinktumėte
aukštį.
Pasirinkti dydį
Jei efekto sritis yra vertikalios padėties, paspauskite 1 arba 3, kad
pasirinktumėte plotį.
Sukurti kopiją
Sukurkite kopiją.
218 N Retušavimo meniu: retušuotų kopijų kūrimas
Mygtukas G ➜ N retušavimo meniu
Selective Color (atrankinė spalva)
Sukurkite kopiją, kurioje spalvoti būna tik parinkti atspalviai.
1
Pasirinkite Selective color (atrankinė spalva).
Retušavimo meniu pažymėkite Selective color
(atrankinė spalva) ir spauskite 2.
2
Pasirinkite nuotrauką.
Pažymėkite nuotrauką ir spustelėkite J (jei norite
peržiūrėti pažymėtą nuotrauką viso kadro režimu,
nuspauskite ir palaikykite mygtuką X).
3
Pasirinkite spalvą.
Pasirinkta spalva
Kryptiniu valdikliu perkelkite žymiklį ant objekto
ir spustelėkite A (L), kad pasirinktumėte
objekto spalvą, kuri liks galutinėje kopijoje
(fotoaparatui gali kilti keblumų aptikti nesodrią
spalvą, todėl nurodykite sodrią). Jei norite
priartinti nuotrauką, kad pasirinktumėte spalvą
tiksliau, spustelėkite X. Jei norite atitolinti,
spustelėkite W (Q).
4
Pažymėkite spalvų diapazoną.
Mygtukas A (L)
Spalvų diapazonas
Pasukite komandų ratuką, kad pažymėtumėte
pasirinktos spalvos diapazoną.
N Retušavimo meniu: retušuotų kopijų kūrimas 219
5
Nurodykite spalvų diapazoną.
Paspauskite 1 arba 3, kad padidintumėte arba
sumažintumėte diapazoną panašių atspalvių, kurie bus
įtraukti į galutinę nuotrauką. Pasirinkite vertes nuo 1 iki
7. Atminkite, kad nurodžius didesnę vertę gali būti
įtraukti kitų spalvų atspalviai.
6
Pasirinkite papildomas spalvas.
Norint pasirinkti papildomas spalvas, reikia pasukti
komandų ratuką, pažymėti kitą iš trijų spalvų laukelių
(ekrano viršuje) ir pakartoti 3–5 veiksmus kitai spalvai
parinkti. Jei pageidaujate, pakartokite tą patį ir su
trečiąja spalva. Jei norite atšaukti spalvos žymėjimą,
spustelėkite O (visoms spalvoms pašalinti nuspauskite
O ir palaikykite. Pasirodys patvirtinimo dialogo langas.
Pasirinkite Yes (taip)).
7
Įrašykite suredaguotą kopiją.
Paspauskite J, kad nukopijuotumėte nuotrauką.
220 N Retušavimo meniu: retušuotų kopijų kūrimas
Side-by-side Comparison (greta
esančių palyginimas)
Palyginkite retušuotas kopijas su originaliomis nuotraukomis. Ši parinktis pasiekiama tik
spustelėjus mygtuką, parodžius retušavimo meniu P ir parinkus Retouch (retušuoti), kai
kopija arba originalas atkuriami viso kadro režimu.
1
Pasirinkite nuotrauką.
Pasirinkite retušuotą kopiją (kuri pažymėta
piktograma N) arba nuotrauką, kuri buvo
retušuota veikiant viso kadro atkūrimo režimui.
Spustelėkite P, tada pažymėkite Retouch
(retušuoti) ir spustelėkite J.
2
Mygtukas P
Pasirinkite Side-by-side comparison
(greta esančių palyginimas).
Retušavimo meniu pažymėkite Side-by-side
comparison (greta esančių palyginimas) ir
spustelėkite J.
3
Palyginkite kopiją su originalu.
Kopijai sukurti
naudojamos parinktys
Pradinis vaizdas rodomas kairėje, retušuota
kopija – dešinėje, o parinktys, naudotos kuriant
kopiją, pateikiamos ekrano viršuje. Spauskite 4
arba 2, kad persijungtumėte tarp pradinio vaizdo
ir retušuotos kopijos. Jei norite peržiūrėti
pažymėtą nuotrauką per visą kadrą, paspauskite
ir palaikykite mygtuką X. Jei kopija buvo sukurta
Pradinis Retušuota
iš dviejų vaizdų, naudojant funkciją Image
vaizdas
kopija
overlay (vaizdo perdengimas), spauskite 1
arba 3 kito pradinio vaizdo peržiūrai. Jei yra
keletas esamo pradinio vaizdo kopijų, spauskite 1 arba 3, kai norėsite peržiūrėti kitas
kopijas. Spustelėkite J, kad grįžtumėte į atkūrimo režimą su rodomu pažymėtu vaizdu.
D
Side-by-side comparison (greta esančių palyginimas)
Pradinis vaizdas nebus rodomas, jei kopija buvo sukurta iš nuotraukos, kuri po to buvo ištrinta arba kuri
buvo apsaugota po to, kai buvo padaryta kopija (0 143).
N Retušavimo meniu: retušuotų kopijų kūrimas 221
m Recent Settings (paskutiniai
nustatymai)/O My Menu (mano meniu)
Paskutinių nustatymų meniu su 20 paskutinių naudotų nustatymų sąrašu ir Mano meniu –
pasirinktinį meniu, kuriame gali būti iki 20 naudotojo nurodytų parinkčių – galima pasiekti
spustelint mygtuką G ir pažymint paskutinę meniu sąrašo kortelę (m arba O).
Mygtukas G
Meniu pasirinkimas
Kad pasirinktumėte rodomą meniu, pasinaudokite parinktimi Choose tab (pasirinkti
kortelę).
1
Nurodykite Choose tab (pasirinkti
kortelę).
Pažymėkite Choose tab (pasirinkti kortelę) ir
spauskite 2.
2
Pasirinkite meniu.
Pažymėkite O MY MENU (mano meniu) arba m
RECENT SETTINGS (paskutiniai nustatymai) ir
spustelėkite J, kad pateiktumėte pasirinktą
meniu.
m Recent Settings (paskutiniai nustatymai)
Parametru Choose tab (pasirinkti kortelę) nurodžius m RECENT
SETTINGS (paskutiniai nustatymai), meniu pateikiama 20 paskutiniu
metu naudotų nustatymų (pirmiausia išdėstomi paskutiniai naudoti
elementai). Spauskite 1 arba 3, jei norite pažymėti parinktį, o tada
spauskite 2, kad ją pasirinktumėte.
A Elementų pašalinimas iš paskutinių nustatymų meniu
Norėdami pašalinti elementą iš paskutinių nustatymų meniu, pažymėkite jį ir
spauskite mygtuką O. Ekrane bus pateiktas patvirtinimo dialogo langas. Dar
kartą paspauskite O, kad ištrintumėte pasirinktą elementą.
222 m Recent Settings (paskutiniai nustatymai)/O My Menu (mano meniu)
O My Menu (mano meniu)
Nurodžius parametro Choose tab (pasirinkti kortelę) vertę O MY MENU (mano meniu),
galima pasiekti iš 20 punktų susidedantį pritaikytą meniu, sudarytą iš atkūrimo, fotografavimo,
pasirinktinių nustatymų, sąrankos ir retušavimo meniu. Vykdykite toliau nurodytus veiksmus,
kad įtrauktumėte elementų į Mano meniu arba pertvarkytumėte jų išdėstymą.
❚❚ Parinkčių įtraukimas į mano meniu
1
Pasirinkite Add items (įtraukti elementus).
Pažymėkite Add items (įtraukti elementus) ir
spustelėkite 2.
2
Pasirinkite meniu.
Pažymėkite pavadinimą meniu, kurio parinktį
norite įtraukti ir spustelėkite 2.
3
Parinkite elementą.
Pažymėkite pageidaujamą meniu elementą ir
spauskite J.
4
Nustatykite naujo elemento vietą.
Spustelėkite 1 arba 3, kad perkeltumėte naująjį
elementą mano meniu aukštyn arba žemyn.
Spauskite J, jei norite įtraukti naują elementą.
Pakartokite 1–4 veiksmus papildomiems
elementams pasirinkti.
A
Parinkčių įtraukimas į mano meniu
Elementai, šiuo metu įtraukti į Mano meniu, pažymėti varnele. Elementų,
pažymėtų piktograma V, pasirinkti negalima.
m Recent Settings (paskutiniai nustatymai)/O My Menu (mano meniu) 223
❚❚ Parinkčių trynimas iš mano meniu
1
Pasirinkite Remove items (šalinti elementus).
Pažymėkite Remove items (šalinti elementus) ir spustelėkite 2.
2
Pasirinkite elementus.
Pažymėkite elementus ir spauskite 2, kad
pasirinktumėte arba atšauktumėte pasirinkimą.
Pasirinkti elementai pažymėti varnele.
3
Ištrinkite pasirinktus elementus.
Spauskite J. Ekrane bus pateiktas patvirtinimo
dialogo langas. Dar kartą paspauskite J, kad
ištrintumėte pasirinktus elementus.
224 m Recent Settings (paskutiniai nustatymai)/O My Menu (mano meniu)
❚❚ Mano meniu parinkčių pertvarkymas
1
Pasirinkite Rank items (klasifikuoti elementus).
Pažymėkite Rank items (klasifikuoti elementus) ir spustelėkite 2.
2
Parinkite elementą.
Pažymėkite elementą, kurį norite perkelti ir
spustelėkite J.
3
Nustatykite naują elemento vietą.
Spustelėkite 1 arba 3, kad Mano meniu
perkeltumėte elementą aukštyn arba žemyn ir
spustelėkite J. Pakartokite 2–3 veiksmus, kad
perstatytumėte papildomus elementus.
4
Išeikite į Mano meniu.
Spustelėkite mygtuką G, kad grįžtumėte į
Mano meniu.
Mygtukas G
m Recent Settings (paskutiniai nustatymai)/O My Menu (mano meniu) 225
Techninės pastabos
Perskaitykite šį skyrių, kuriame rašoma apie suderinamus priedus, fotoaparato valymą bei
saugojimą ir patariama, ką daryti, jei ekrane rodomas klaidos pranešimas, arba jeigu kyla
problemų naudojant fotoaparatą.
Suderinami objektyvai
Suderinami objektyvai su procesoriais
Šio fotoaparato automatinio fokusavimo funkcija veikia tik naudojant AF-S, AF-P ir AF-I
objektyvus su procesoriais. AF-S objektyvų pavadinimai prasideda raidėmis AF-S, AF-P
objektyvų – raidėmis AF-P, o AF-I objektyvų – raidėmis AF-I. Su kitais automatinio fokusavimo
(AF) objektyvais automatinio fokusavimo funkcija neveikia. Toliau pateikiamoje lentelėje
nurodytos funkcijos, kurias galima naudoti, kai su tam pritaikytais objektyvais fotografuojama
žiūrint pro vaizdo ieškiklį:
Fotoaparato nustatymas
Židinys
Režimas
Matavimas
L
MF (su elektroniniu
M
tolimačiu)
Objektyvas/priedas
AF
MF M
Kiti režimai
3D Spalva N
AF-S, AF-P, AF-I NIKKOR
z
z
z z
z
z
—
z1
Kito tipo G arba D AF NIKKOR
—
z
z z
z
z
—
z1
PC-E NIKKOR serija 2, 3
—
z4
z z
z
z
—
z1
PC mikro 85 mm f/2,8 D 5
—
z4
z z
—
z
—
z1
AF-S/AF-I telekonverteris
z6
z6
z z
z
z
—
z1
Kiti AF NIKKOR (išskyrus objektyvus, skirtus F3AF)
—
z7
z z
z
—
✔
z1
AI-P NIKKOR
—
z8
z z
z
—
✔
z1
1 Taškinis matavimas matuoja pasirinktą fokusavimo tašką (0 90).
2 Pakreipdami arba paslinkdami PC-E NIKKOR 24 mm f/3,5 D ED objektyvus, būkite atsargūs, nes jie gali susiliesti su
fotoaparato korpusu ir ką nors apgadinti arba sužaloti.
3 Paslenkant ir (arba) pakreipiant objektyvą, pakeičiama ekspozicija.
4 Negalima naudoti su paslinkimo ar pakreipimo funkcija.
5 Optimali ekspozicija bus pasiekta tik kai nustatyta objektyvo didžiausia diafragma ir jis nepaslinktas bei nepakreiptas.
6 Didžiausia efektyvioji diafragma f/5,6 arba didesnė.
7 Jei objektyvais AF 80–200 mm f/2,8, AF 35–70 mm f/2,8, (naujuoju) AF 28–85 mm f/3,5–4,5 arba AF 28–85 mm
f/3,5–4,5 maksimaliai priartinamas vaizdas, kai jie laikomi mažiausiu fokusavimo atstumu nuo objekto, židinio daviklis
(I) gali pasirodyti ir tuo atveju, jei vaizdas ieškiklio matiniame ekrane nesufokusuojamas. Prieš fotografuodami
įsitikinkite, kad vaizdas ieškiklyje sufokusuotas.
8 Didžiausia diafragma f/5,6 arba didesnė.
• Automatinio fokusavimo metu gali atsirasti triukšmo (linijų), jei filmuojama esant dideliam ISO jautrumui. Naudokite
rankinio fokusavimo arba židinio fiksavimo funkciją.
D
IX NIKKOR objektyvai
IX NIKKOR objektyvų naudoti negalima.
226 Techninės pastabos
A
G, E ir D tipo objektyvų bei objektyvų su procesoriumi identifikavimas
Objektyvai su procesoriumi gali būti atpažįstami iš procesoriaus kontaktų, G, E ir D tipo objektyvai – iš
raidės, esančios ant objektyvo cilindro. G ir E tipo objektyvuose nėra objektyvo diafragmos žiedo.
Procesoriaus kontaktai
Objektyvas su
procesoriumi
Diafragmos žiedas
G arba E tipo objektyvas
D tipo objektyvas
Naudodami objektyvą su procesoriumi, kuriame įrengtas diafragmos žiedas, užfiksuokite diafragmos
žiedą ties mažiausia diafragma (didžiausiu f skaičiumi).
A
Matricos matavimas
Matricos matavimui fotoaparatas naudoja 2016 pikselių RGB jutiklį, kad galėtų nustatyti ekspoziciją
pagal tonų paskirstymą, spalvą, kompoziciją ir, pasirinkus G, E ar D objektyvą, atstumo informaciją (3D
spalvotos matricos matavimas II; kartu su kitais objektyvais su procesoriumi fotoaparatas naudoja
spalvinį matricos matavimo II metodą, kuriame nėra 3D atstumo informacijos).
Techninės pastabos 227
Derantys objektyvai be procesoriaus
Objektyvai be procesoriaus gali būti naudojami fotoaparatui veikiant M režimu. Pasirinkus kitą
režimą, išjungiama užrakto atleidimo funkcija. Diafragmą privaloma nustatyti rankiniu būdu,
sukant objektyvo diafragmos žiedą: tokiu atveju neveikia fotoaparato matavimo sistema, i-TTL
blykstės valdymas ir kitos funkcijos, kurioms būtinas objektyvas su procesoriumi. Kai kurių
objektyvų be procesoriaus naudoti negalima: žr. toliau pateikiamą temą „Nesuderinami
priedai ir objektyvai be procesoriaus“.
Fotoaparato nustatymas
Židinys
MF (su elektroniniu
tolimačiu)
z1
z
—
z4
z5
z1
Režimas
Objektyvas/priedas
AF
MF
M
Kiti režimai
AI, AI modifikuotas NIKKOR arba E serijos Nikon objektyvai
—
z
z2
—
—
Medicininis NIKKOR 120 mm f/4
—
z
z 2, 3
Atspindimasis NIKKOR
—
z
z2
—
PC NIKKOR
—
z
z2
—
AI tipo telekonverteris
—
z
z2
—
—
z
z2
—
PB-6 dumplių fokusavimo priedas 6
Automatinio pailginimo žiedai (PK serijos 11A, 12 arba 13;
1
2
—
z
z
z
—
PN-11)
1 Didžiausia diafragma f/5,6 arba didesnė.
2 Ekspozicijos rodiklio naudoti negalima.
3 Gali būti naudojama, kai užrakto greitis yra viena ar dviem padalomis mažesnis nei blykstės sinchronizacijos greitis.
4 Negalima naudoti su paslinkimo ar pakreipimo funkcija.
5 Didžiausia efektyvioji diafragma f/5,6 arba didesnė.
6 Pritvirtinkite vertikalioje orientacijoje (pritvirtinus gali būti naudojamas ir horizontalioje orientacijoje).
D
Nesuderinami priedai ir objektyvai be procesoriaus
Šie priedai ir objektyvai be procesoriaus NETINKA naudoti su D5300:
• TC-16AS AF telekonverteris
• Ne AI objektyvai
• Objektyvai, kuriems reikia AU-1 fokusavimo įrenginio (400 mm f/4,5, 600 mm f/5,6, 800 mm f/8,
1200 mm f/11)
• 180 laipsnių matymo kampo objektyvas (6 mm f/5,6, 7,5 mm f/5,6, 8 mm f/8, OP 10 mm f/5,6)
• 2,1 cm f/4
• Ilginimo žiedas K2
• 180–600 mm f/8 ED (serijos numeriai 174041–174180)
• 360–1200 mm f/11 ED (serijos numeriai 174031–174127)
• 200–600 mm f/9,5 (serijos numeriai 280001–300490)
• Objektyvai, skirti F3AF (AF 80 mm f/2,8, AF 200 mm f/3,5 ED, AF telekonverteris TC-16)
• PC 28 mm f/4 (serijos numeris 180900 ar ankstesnis)
• PC 35 mm f/2,8 (serijos numeriai 851001–906200)
• PC 35 mm f/3,5 (seno tipo)
• Atspindimasis 1000 mm f/6,3 (seno tipo)
• Atspindimasis 1000 mm f/11 (serijos numeriai 142361–143000)
• Atspindimasis 2000 mm f/11 (serijos numeriai 200111–200310)
228 Techninės pastabos
D
AF pagalbinis apšvietimas
AF pagalbinio apšvietimo lemputės veikimo nuotolis yra maždaug 0,5–3,0 m. Kai naudojate apšvietimą,
prijunkite objektyvą, kurio židinio nuotolis yra 18–200 mm ir nuimkite objektyvo gaubtą. AF apšvietimo
funkcija neveikia naudojant šiuos objektyvus:
• AF-S NIKKOR 14–24 mm f/2,8 G ED
• AF-S NIKKOR 80–400 mm f/4,5–5,6 G ED VR
• AF-S NIKKOR 28–300 mm f/3,5–5,6 G ED VR
• AF-S VR Nikkor 200 mm f/2 G IF-ED
• AF-S DX NIKKOR 55–300 mm f/4,5–5,6 G ED VR
• AF-S NIKKOR 200 mm f/2 G ED VR II
• AF-S VR Zoom-Nikkor 70–200 mm f/2,8 G IF-ED
• AF-S VR Zoom-Nikkor 200–400 mm f/4 G
• AF-S NIKKOR 70–200 mm f/2,8 G ED VR II
IF-ED
• AF-S Zoom-Nikkor 80–200 mm f/2,8 D IF-ED
• AF-S NIKKOR 200–400 mm f/4 G ED VR II
Esant mažesniam nei 1 metro atstumui, šie objektyvai gali užblokuoti AF pagalbinio apšvietimo
lemputę ir trukdyti automatiniam fokusavimui, kai apšvietimas yra prastas:
• AF-S DX NIKKOR 10–24 mm f/3,5–4,5 G ED
• AF-S VR Zoom-Nikkor 24–120 mm
• AF-S NIKKOR 16–35 mm f/4 G ED VR
f/3,5–5,6 G IF-ED
• AF-S Zoom-Nikkor 17–35 mm f/2,8 D IF-ED
• AF-S NIKKOR 24–120 mm f/4 G ED VR
• AF-S DX Zoom-Nikkor 17–55 mm f/2,8 G IF-ED
• AF-S NIKKOR 28 mm f/1,8 G
• AF-S NIKKOR 18–35 mm f/3,5–4,5 G ED
• AF-S Zoom-Nikkor 28–70 mm f/2,8 D IF-ED
• AF-S DX NIKKOR 18–105 mm f/3,5–5,6 G ED VR
• AF-S NIKKOR 35 mm f/1,4 G
• AF-S DX VR Zoom-Nikkor 18–200 mm f/3,5–5,6 G
• AF-S NIKKOR 70–200 mm f/4 G ED
IF-ED
• AF-S NIKKOR 70–200 mm f/4 G ED VR
• AF-S DX NIKKOR 18–200 mm f/3,5–5,6 G ED VR II
• AF-S NIKKOR 85 mm f/1,4 G
• AF-S DX NIKKOR 18–300 mm f/3,5–5,6 G ED VR
• AF-S VR Micro-Nikkor 105 mm f/2,8 G IF-ED
• AF-S NIKKOR 24–70 mm f/2,8 G ED
Techninės pastabos 229
D
Integruota blykstė
Integruotą blykstę galima naudoti su objektyvais, kurių židinio nuotolis yra 18–300 mm, bet kai kuriais
atvejais, esant tam tikram blykstės veikimo nuotoliui arba židinio nuotoliui, dėl objektyvo metamų
šešėlių blykstė negalės visiškai apšviesti objekto (žr. iliustraciją toliau), o objektyvai, kurie užstoja
fotografuojamam asmeniui raudonų akių efekto mažinimo lemputę, gali trukdyti veikti raudonų akių
efekto mažinimo funkcijai. Nuimkite objektyvo gaubtus, kad nebūtų šešėlių.
Šešėlis
Vinjetavimas
Mažiausiasis blykstės veikimo diapazonas – 0,6 m. Blykstė negali būti naudojama makropriartinimo
objektyvų makrodiapazone. Blykstė su šiais objektyvais gali neapšviesti viso objekto, esančio arčiau nei
pateiktu atstumu:
Objektyvas
AF-S DX NIKKOR 10–24 mm f/3,5–4,5 G ED
AF-S DX Zoom-Nikkor 12–24 mm f/4 G IF-ED
AF-S NIKKOR 16–35 mm f/4 G ED VR
AF-S DX NIKKOR 16–85 mm f/3,5–5,6 G ED VR
AF-S Zoom-Nikkor 17–35 mm f/2,8 D IF-ED
AF-S DX Zoom-Nikkor 17–55 mm f/2,8 G IF-ED
AF-S NIKKOR 18–35 mm f/3,5–4,5 G ED
AF Zoom-Nikkor 18–35 mm f/3,5–4,5 D IF-ED
AF-P DX NIKKOR 18–55 mm f/3,5–5,6 G VR,
AF-P DX NIKKOR 18–55 mm f/3,5–5,6 G
AF-S DX Zoom-Nikkor 18–70 mm f/3,5–4,5 G IF-ED
AF-S DX NIKKOR 18–105 mm f/3,5–5,6 G ED VR
AF-S DX Zoom-Nikkor 18–135 mm f/3,5–5,6 G IF-ED
AF-S DX NIKKOR 18–140 mm f/3,5–5,6 G ED VR
AF-S DX VR Zoom-Nikkor 18–200 mm f/3,5–5,6 G IF-ED, AF-S
DX NIKKOR 18–200 mm f/3,5–5,6 G ED VR II
AF-S DX NIKKOR 18–300 mm f/3,5–5,6 G ED VR
230 Techninės pastabos
Priartinimo
padėtis
24 mm
24 mm
35 mm
24–85 mm
28 mm
35 mm
28 mm
35 mm
45–55 mm
24 mm
28 mm
35 mm
24 mm
28–35 mm
18 mm
24–55 mm
18 mm
24–70 mm
18 mm
24 mm
18 mm
24–135 mm
24 mm
35–140 mm
24 mm
35–200 mm
35–300 mm
Minimalus atstumas be vinjetavimo
1,5 m
1,0 m
1,0 m
Be vinjetavimo
1,0 m
Be vinjetavimo
1,5 m
1,0 m
Be vinjetavimo
1,5 m
1,0 m
Be vinjetavimo
1,0 m
Be vinjetavimo
1,0 m
Be vinjetavimo
1,0 m
Be vinjetavimo
2,5 m
1,0 m
2,0 m
Be vinjetavimo
1,0 m
Be vinjetavimo
1,0 m
Be vinjetavimo
1,0 m
Objektyvas
AF Zoom-Nikkor 20–35 mm f/2,8 D IF
AF-S NIKKOR 24 mm f/1,4 G ED
AF-S NIKKOR 24–70 mm f/2,8 G ED
AF-S VR Zoom-Nikkor 24–120 mm f/3,5–5,6 G IF-ED
AF-S NIKKOR 24–120 mm f/4 G ED VR
AF-S Zoom-Nikkor 28–70 mm f/2,8 D IF-ED
AF-S NIKKOR 28–300 mm f/3,5–5,6 G ED VR
AF-S VR Zoom-Nikkor 200–400 mm f/4 G IF-ED
AF-S NIKKOR 200–400 mm f/4 G ED VR II
PC-E NIKKOR 24 mm f/3,5 D ED *
* Kai nepaslinktas arba nepakreiptas.
Priartinimo
padėtis
24 mm
28 mm
35 mm
24 mm
35 mm
50–70 mm
24 mm
28–120 mm
24 mm
35 mm
50–70 mm
28 mm
35 mm
250 mm
350 mm
200 mm
250 mm
300–400 mm
24 mm
Minimalus atstumas be vinjetavimo
2,5 m
1,0 m
Be vinjetavimo
1,0 m
1,5 m
Be vinjetavimo
1,0 m
Be vinjetavimo
1,5 m
1,5 m
Be vinjetavimo
1,5 m
1,0 m
2,5 m
2,0 m
5,0 m
3,0 m
Be vinjetavimo
3,0 m
Naudojant su AF-S NIKKOR 14–24 mm f/2,8 G ED, blykstė negalės apšviesti viso objekto visais nuotoliais.
A
Apžvalgos kampo skaičiavimas
35mm fotoaparato fiksuojamo vaizdo plotas yra 36 × 24 mm. D5300 plotas yra 23,5 × 15,6 mm, o tai
reiškia, kad 35 mm fotoaparato apžvalgos kampas yra apie 1,5 karto didesnis nei D5300. Apytikslį
objektyvų, skirtų fotoaparatui D5300, židinio nuotolį 35mm formatu galima apskaičiuoti objektyvo
židinio nuotolį padauginus iš maždaug 1,5.
Nuotraukos dydis (35 mm formatas)
(36 × 24 mm)
Objektyvas
Nuotraukos įstrižainė
Nuotraukos dydis (D5300)
(23,5 × 15,6 mm)
Apžvalgos kampas (35 mm formatas)
Apžvalgos kampas (D5300)
Techninės pastabos 231
Papildomos blykstės (Speedlight)
Šis fotoaparatas dera su Nikon kūrybingo apšvietimo sistema (CLS) ir gali naudoti su CLS
sistema derančias blykstes. Prijungus papildomą blykstę, integruota blykstė neveikia.
Su kūrybingo apšvietimo sistema (CLS) derančios
blykstės
Fotoaparatą galima naudoti su šiomis blykstėmis, kurios dera su CLS sistema:
Blykstė
Funkcija
SB-910 1
SB-900 1
SB-800
SB-700 1
SB-600
SB-400 2
SB-300 2
SB-R200 3
ISO 100
34
34
38
28
30
21
18
10
Vadovo
numeris 4
ISO 200
48
48
53
39
42
30
25
14
1 Jei prie SB-910, SB-900 arba SB-700 būna pritvirtintas spalvų filtras, kai parinktas baltos spalvos balanso režimas AUTO
(automatinis) arba N (blykstė), fotoaparatas automatiškai aptinka filtrą ir atitinkamai suderina baltos spalvos balansą.
2 Belaidžio blykstės valdymo įtaiso naudoti negalima.
3 Valdoma nuotoliniu būdu, naudojant papildomas blykstes SB-910, SB-900, SB-800 ar SB-700 arba belaidės Speedlight
valdymo įrenginį SU-800.
4 m, 20 °C, SB-910, SB-900, SB-800, SB-700 ir SB-600, esant 35 mm priartinimo galvutės aprėpčiai; SB-910, SB-900 ir
SB-700 – su standartiniu apšvietimu.
• SU-800 belaidės Speedlight valdymo įrenginys: pritvirtintas ant fotoaparato, derančio su CLS,
SU-800 gali būti naudojamas kaip SB-910, SB-900, SB-800, SB-700, SB-600 arba SB-R200
blyksčių (iki trijų grupių) valdiklis. Pačiame SU-800 blykstės nėra.
A
Nikon patobulinta kūrybingo apšvietimo sistema (CLS)
Nikon moderni kūrybingo apšvietimo sistema (CLS) užtikrina geresnį ryšį tarp fotoaparato ir tinkamų
blyksčių įrenginių, skirtų pažangiau fotografuoti su blykste. Išsamiau skaitykite su blykste pateiktoje
dokumentacijoje.
A
Vadovo numeris
Norėdami apskaičiuoti blykstės veikimo nuotolį esant maksimaliai galiai, padalykite vadovo numerį iš
diafragmos. Pavyzdžiui, esant ISO 100 SB-800 vadovo numeris yra 38 m (35 mm priartinimo galvutės
aprėptis), jos veikimo nuotolis esant f/5,6 diafragmai yra 38÷5,6 arba apie 6,8 metro. Kaskart
padvigubinę ISO jautrumą, padauginkite vadovo numerį iš dvejeto kvadratinės šaknies (apytiksliai 1,4).
232 Techninės pastabos
Naudojant su CLS derančias blykstes, galimos šios funkcijos:
Su CLS derančios blykstės
SU-800
SB-910
Fotografavimas
SB-900 SB-800 SB-700 SB-600
stambiu planu SB-R200 SB-400 SB-300
Valdiklis
Viena blykstė
i-TTL subalansuota detalių
paryškinimo blykstė, skirta
skaitmeniniams
veidrodiniams (SLR)
i-TTL fotoaparatams 1
Standartinė i-TTL blykstė,
skirta skaitmeniniams
veidrodiniams (SLR)
fotoaparatams
AA Automatinė diafragma
A Ne TTL automatinis
Rankiniu būdu valdoma
GN
atstumo pirmenybė
M Rankinis
Kelis kartus suveikianti
RPT
blykstė
Nuotolinis blykstės valdymas
i-TTL i-TTL
Greitasis belaidis blykstės
[A:B]
valdymas
AA Automatinė diafragma
A Ne TTL automatinis
M Rankinis
Kelis kartus suveikianti
RPT
blykstė
i-TTL i-TTL
Greitasis belaidis blykstės
[A:B]
valdymas
AA Automatinė diafragma
A Ne TTL automatinis
M Rankinis
Kelis kartus suveikianti
RPT
blykstė
Spalvinės blykstės informacinis ryšys
AF keliose srityse pagalbinis
apšvietimas
Raudonų akių efekto mažinimas
Fotoaparato blykstės režimo
parinkimas
Fotoaparato blykstės integruotos
programinės įrangos atnaujinimas
Pagrindinė
Nuotolinė
Patobulintas belaidžio apšvietimo valdymas
z
z
z
z
—
—
—
z
z
z2
z2
z
z2
—
—
—
z
z
z3
z3
z3
z3
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
z
z
z
—
—
—
—
—
—
z
z
z
z
—
—
—
z4
z4
z
z
—
—
—
—
—
—
—
z
z
z
z
z
z
—
—
z
—
z
—
—
—
—
—
—
—
—
—
z
—
—
z
—
—
—
z5
z5
z
z
z
z
—
—
z
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
z
z
—
—
—
—
—
—
—
z
z
z
z
—
—
z
—
—
z
z
z
z
—
—
z
—
—
z5
z
z
z5
z
z
—
—
z
—
—
z
—
—
—
—
—
—
—
—
z
—
—
—
—
—
—
z
z
z
z
—
—
—
—
—
z
z
z
z
—
—
—
z
z
z
z
z
z
z
—
—
—
—
z
z
z
z
—
—
—
z
—
—
—
—
—
—
—
—
z
z
z
—
z
—
—
—
—
—
z
1 Nepasiekiama naudojant taškinį matavimą.
2 Galima pasirinkti ir su blykste.
3 AA/A režimas parenkamas blykstėje, naudojant pasirinktinius nustatymus. A parenkama naudojant objektyvą be
procesoriaus.
4 Galima pasirinkti tik fotoaparatu (0 192).
5 Naudojant objektyvą be procesoriaus, parenkamas ne TTL automatinis režimas (A) (nepriklausomai nuo blykste
parinkto režimo).
Techninės pastabos 233
❚❚ Kitos blykstės
Ne TTL automatiniu ir rankiniu režimais gali būti naudojamos toliau nurodytos blykstės.
Naudokite fotoaparatu nustatę ekspozicijos režimą S arba M ir parinkę 1/200 sek. ar mažesnį
užrakto greitį.
Blykstė SB-80DX, SB-28DX, SB-28,
SB-30, SB-27 2, SB-22S, SB-22, SB-23, SB-29 3, SB-21B 3,
Blykstės režimas
SB-50DX 1
SB-26, SB-25, SB-24
SB-20, SB-16B, SB-15
SB-29S 3
A
Ne TTL automatinis
z
—
z
—
M Rankinis
z
z
z
z
Kelis kartus
G
z
—
—
—
suveikianti blykstė
Galinės diafragmos
REAR
z
z
z
z
sinchronizacija 4
1 Pasirinkite blykstės režimą P, S, A arba M, nuleiskite integruotąją blykstę ir naudokite tik papildomą blykstės įrenginį.
2 Blykstės režimas automatiškai nustatomas į TTL, o užrakto atleidimas išjungiamas. Nustatykite blykstės režimą A (ne
TTL automatinė blykstė).
3 Automatinio fokusavimo funkcija veikia tik naudojant objektyvus AF-S VR Micro-Nikkor 105 mm f/2,8 G IF-ED ir AF-S
Micro NIKKOR 60mm f/2,8 G ED.
4 Veikia, kai fotoaparatas naudojamas blykstės režimui pasirinkti.
A
Sinchronizavimo gnybtų adapteris AS-15
Kai ant fotoaparato kontaktinės jungties sumontuojamas sinchronizavimo gnybtų adapteris AS-15
(įsigyjamas atskirai), blykstės priedus galima prijungti naudojant sinchronizavimo kabelį.
D
Naudokite tik Nikon blykstės priedus
Naudokite tik Nikon blykstes. Neigiama įtampa arba aukštesnė nei 250 V įtampa kontaktinėje jungtyje
gali ne tik trukdyti normaliam veikimui, bet ir pakenkti fotoaparato arba blykstės sinchronizacijos
mikroschemoms. Prieš naudodami šiame skirsnyje nenurodytą Nikon blykstę, kreipkitės į Nikon
įgaliotąjį techninės priežiūros atstovą papildomai informacijai gauti.
234 Techninės pastabos
D
Pastabos dėl papildomų blyksčių
Išsamesnių instrukcijų rasite Speedlight blykstės vadove. Jeigu blykstė dera su CLS sistema, žr. temą
apie skaitmeninius veidrodinius (SLR) fotoaparatus, derančius su CLS sistema. D5300 nėra įtrauktas į
„skaitmeninių veidrodinių (SLR)“ fotoaparatų kategoriją, pateiktą SB-80DX, SB-28DX ir SB-50DX
vadovuose.
Jeigu prijungta papildoma blykstė naudojama kitais fotografavimo režimais nei j, %, 3 ir ), ji suveikia
su kiekvienu kadru netgi tais režimais, kuriais integruotos blykstės naudoti negalima.
i-TTL blykstės valdymo funkcija gali būti naudojama, kai ISO jautrumas nustatytas intervale nuo 100 iki
12 800. Kai vertės viršija 12 800, kai kuriais veikimo nuotoliais ar parinkus atitinkamus diafragmos
nustatymus gali nepavykti pasiekti pageidaujamų rezultatų. Jei blykstės parengties daviklis padarius
nuotrauką mirksi apie tris sekundes, vadinasi blykstė suveikė visa galia ir nuotrauka gali būti eksponuota
per trumpai (galioja tik su CLS derančioms blykstėms. Informacijos apie kitų blyksčių ekspoziciją ir
blykstės įkrovimo indikacijas rasite su blykste pateiktame vadove).
Jei SC serijos 17, 28 arba 29 sinchronizacijos kabelis naudojamas fotografuojant su ne fotoaparato
blykste, i-TTL režimu gali nepavykti pasiekti tinkamos ekspozicijos. Rekomenduojame nurodyti taškinį
matavimą, kad būtų parinktas standartinis i-TTL blykstės valdymo būdas. Padarykite bandomąjį kadrą ir
peržiūrėkite rezultatą ekrane.
i-TTL režimu naudokite blykstės pultą arba netiesioginį adapterį, pateikiamą su blykste. Nenaudokite
kitų pultų, pvz., sklaidos pulto, nes jie gali generuoti netinkamą ekspoziciją.
Jeigu blykstės kompensacijai nustatyti naudojami papildomų blyksčių SB-910, SB-900, SB-800, SB-700
arba SB-600 ar belaidės Speedlight valdymo įrenginio SU-800 valdymo elementai, informaciniame
ekrane pasirodys Y.
Modeliai SB-910, SB-900, SB-800, SB-700, SB-600 ir SB-400 užtikrina raudonų akių efekto mažinimą, o
modeliai SB-910, SB-900, SB-800, SB-700, SB-600 ir SU-800 užtikrina AF pagalbinį apšvietimą esant šiems
apribojimams:
• SB-910 ir SB-900: AF pagalbinis apšvietimas
siūlomas su 17–135 mm AF objektyvais,
tačiau automatinio fokusavimo funkcija
pasiekiama tik dešiniau nurodytuose
17–19 mm
20–105 mm
106–135 mm
fokusavimo taškuose.
• SB-800, SB-600 ir SU-800: AF pagalbinis
apšvietimas siūlomas su 24–105 mm AF
objektyvais, tačiau automatinio
fokusavimo funkcija pasiekiama tik
24–34 mm
35–49 mm
50–105 mm
dešiniau nurodytuose fokusavimo
taškuose.
• SB-700: AF pagalbinis apšvietimas
siūlomas su 24–135 mm AF objektyvais,
tačiau automatinio fokusavimo funkcija
pasiekiama tik dešiniau nurodytuose
24–135 mm
fokusavimo taškuose.
Techninės pastabos 235
Kiti priedai
Šio vadovo sudarymo metu D5300 buvo skirti toliau išvardyti priedai.
• Įkraunamas ličio jonų akumuliatorius EN-EL14a (0 11): papildomą akumuliatorių EN-EL14a
galima įsigyti vietos parduotuvėse arba iš Nikon įgaliotojo techninės priežiūros
atstovo. Galima naudoti ir akumuliatorius EN-EL14.
• Akumuliatoriaus įkroviklis MH-24 (0 11): įkraukite akumuliatorius EN-EL14a ir EN-EL14.
Maitinimo
• Kintamosios srovės jungtis EP-5A, kintamosios srovės adapteris EH-5b: šie priedai gali būti
šaltiniai
naudojami, jeigu fotoaparatui reikia tiekti energiją ilgą laiką (galima naudoti ir EH-5a bei
EH-5 kintamosios srovės adapterius). Norint prijungti fotoaparatą prie EH-5b, EH-5a ar
EH-5, reikia kintamosios srovės jungties EP-5A (žr. p. 239, kur pateikiama išsamesnės
informacijos).
• Filtrai, skirti specialių efektų fotografavimui, gali trukdyti automatiniam fokusavimui
arba elektroniniam tolimačiui.
• D5300 negalima naudoti su linijiniais poliarizuojančiais filtrais. Vietoj jų naudokite
C-PL arba C-PL II žiedinius poliarizuojančius filtrus.
• Norint apsaugoti objektyvą, rekomenduojama naudoti NC filtrus.
Filtrai
• Norint išvengti vaizdo dvejinimosi, nerekomenduojama naudoti filtro, kai objektas yra
sukomponuotas ryškios šviesos fone arba kai kadre yra ryškios šviesos šaltinis.
• Centruotas matavimas rekomenduojamas su filtrais, kurių ekspozicijos koeficientai
(filtro koeficientai) yra didesni nei 1× (Y44, Y48, Y52, O56, R60, X0, X1, C-PL, ND2S, ND4,
ND4S, ND8, ND8S, ND400, A2, A12, B2, B8, B12). Žr. filtro vadovą, kur rasite išsamesnės
informacijos.
• Okuliaro korekciniai lęšiai DK-20C: objektyvai siūlomi –5, –4, –3, –2, 0, +0,5, +1, +2 ir +3 m–1
dioptrijų (kai fotoaparato dioptrijų reguliavimo valdiklis yra neutralioje padėtyje (–1 m–1)).
Okuliaro korekcinį lęšį naudokite tik jei nepavyksta tinkamai sufokusuoti, naudojantis
integruotu dioptrijų reguliavimo valdikliu (nuo –1,7 iki +1,0 m–1). Prieš pirkdami
išbandykite okuliaro korekcinį lęšį ir įsitikinkite, ar galima pasiekti norimą fokusuotę.
Guminio okuliaro apsodo negalima naudoti su okuliaro korekciniu lęšiu.
Vaizdo ieškiklio • Didintuvas DG-2: DG-2 didina vaizdo ieškiklio centre rodomą sceną, kad galima būtų
okuliaro priedai
tiksliau sufokusuoti. Reikia okuliaro adapterio (įsigyjamas atskirai).
• Okuliaro adapteris DK-22: DK-22 naudojamas tvirtinti didintuvą DG-2. Kai prijungtas
adapteris, ekrano pasukti nepavyks.
• Stataus kampo stebėjimo priedas DR-6: DR-6 tvirtinamas prie vaizdo ieškiklio stačiu kampu;
jis suteikia galimybę matyti vaizdą vaizdo ieškiklyje stačiu kampu objektyvo atžvilgiu
(pavyzdžiui, tiesiai iš viršaus, kai fotoaparatas yra horizontalaus fotografavimo
padėtyje). Kai prijungtas priedas, ekrano pasukti nepavyks.
• Capture NX 2: išsamus nuotraukų redagavimo paketas, siūlantis tokias funkcijas kaip
baltos spalvos balanso reguliavimas ir spalvų valdymo taškai.
• Camera Control Pro 2: valdykite fotoaparatą nuotoliniu būdu iš kompiuterio – filmuokite ir
fotografuokite bei įrašykite nuotraukas tiesiai į kompiuterio standųjį diską.
Programinė
įranga
Pastaba: naudokite naujausios versijos Nikon programinę įrangą. Kai kompiuteris
prijungtas prie interneto, daugelis Nikon programų siūlo automatinio atnaujinimo
galimybę (Nikon Message Center 2). Naujausios informacijos apie operacinių sistemų
suderinamumą ieškokite tinklalapiuose, išvardytuose p. xiv.
236 Techninės pastabos
Korpuso
dangtelis
Korpuso dangtelis BF-1B/korpuso dangtelis BF-1A: korpuso dangtelis saugo veidrodį, vaizdo
ieškiklio ekraną ir vaizdo jutiklį, kai objektyvo nėra jo vietoje.
• Belaidis nuotolinio valdymo įtaisas ML-L3 (0 70): ML-L3 naudojama 3 V baterija CR2025.
Spausdami akumuliatoriaus skyriaus fiksatorių dešinėn (q), įkiškite į tarpelį nagą ir
atidarykite akumuliatoriaus skyrių (w). Bateriją būtinai įdėkite tinkama kryptimi (r).
• Belaidis nuotolinio valdymo įtaisas WR-R10 */WR-T10: prijungus belaidį nuotolinio valdymo
Nuotolinio
įtaisą WR-R10, fotoaparatą galima valdyti nuotoliniu būdu, naudojantis belaidžiu
valdymo įtaisai/
nuotolinio valdymo įtaisu WR-T10 (0 71, 203). WR-T10 naudojama 3 V baterija
CR2032.
belaidis
nuotolinio
valdymo įtaisas
Įkiškite nagą į tarpą už akumuliatoriaus skyriaus fiksatoriaus ir atidarykite
akumuliatoriaus skyrių (q). Bateriją būtinai įdėkite tinkama kryptimi (e).
• Belaidis nuotolinio valdymo įtaisas WR-1 (0 71, 203): WR-1 naudojami grupėmis po du ar
daugiau, vienas iš jų veikia kaip siųstuvas, likę – kaip imtuvai. Imtuvai prijungiami prie
vieno ar kelių fotoaparatų priedų prijungimo lizdų ir taip siųstuvą galima naudoti
fotoaparatų užraktams atleisti.
Mikrofonai
Stereomikrofonas ME-1 (0 129) *
D5300 įrengtas priedų prijungimo lizdas, skirtas
belaidžiams nuotolinio valdymo įtaisams WR-1 ir WR-R10
(0 71), nuotoliniams kabeliams MC-DC2 (0 88) ir GPS aparatams
Priedų
prijungimo lizdo GP-1/GP-1A (0 81) prijungti. Jungiama atitaikant ant
jungties esančią žymę 4 ir šalia priedų prijungimo lizdo
priedai
esančią žymę 2 (jei lizdas nenaudojamas, uždenkite jį
jungties dangteliu).
USB bei garso ir
vaizdo jungties
priedai
• USB laidai UC-E17 ir UC-E6 (0 153, 156): pateiktasis laidas UC-E17 neparduodamas atskirai.
Vietoj jo įsigykite laidus UC-E6.
• Garso-vaizdo kabeliai EG-CP16
* Vienu metu negalima prijungti belaidžio nuotolinio valdymo įtaiso ir stereomikrofono ME-1.
Mėgindami per jėgą jungti priedus, rizikuosite pažeisti fotoaparatą arba priedą.
A
Pasirenkami priedai
Pasiūla priklauso nuo šalies ar regiono. Žr. savo interneto svetaines arba brošiūras, kur rasite naujausios
informacijos.
Techninės pastabos 237
Patvirtintos atminties kortelės
Fotoaparatas pritaikytas SD, SDHC ir SDXC atminties kortelėms, įskaitant SDHC ir
SDXC korteles, atitinkančias standartą UHS-I. Filmams rašyti rekomenduojamos SD
6 spartos klasės arba spartesnės kortelės. Naudojant mažesnės spartos korteles
įrašymas gali nutrūkti. Jei renkatės korteles, kurias naudosite su kortelių skaitytuvais,
įsitikinkite, kad jos tinka konkrečiam prietaisui. Informacijos apie funkcijas, veikimą ir
naudojimo apribojimus teiraukitės gamintojo.
238 Techninės pastabos
Kintamosios srovės jungties ir kintamosios srovės
adapterio prijungimas
Prieš prijungdami papildomą kintamosios srovės jungtį ir kintamosios srovės adapterį išjunkite
fotoaparatą.
1
Paruoškite fotoaparatą.
Atidarykite akumuliatoriaus skyriaus (q) ir kintamosios srovės
jungties (w) dangtelius.
2
Įkiškite kintamosios srovės jungtį EP-5A.
Būtinai įkiškite jungtį parodyta kryptimi, ja nuspausdami oranžinį
akumuliatoriaus fiksatorių į vieną pusę. Užtikrinkite, kad jungtis
būtų įkišta iki galo.
3
Uždarykite akumuliatoriaus skyriaus dangtelį.
Nutieskite kintamosios srovės jungties kabelį taip, kad jis eitų pro
kintamosios srovės jungties lizdą ir šalia akumuliatoriaus skyriaus
dangtelio.
4
Prijunkite kintamosios srovės adapterį.
Prijunkite kintamosios srovės adapterio maitinimo laidą prie kintamosios srovės lizdo,
esančio kintamosios srovės adapteryje (e), o maitinimo laidą EP-5A prijunkite prie
nuolatinės srovės lizdo (r). Kai fotoaparatas yra maitinamas per kintamosios srovės
adapterį ir kintamosios srovės jungtį, ekrane rodoma piktograma P.
Techninės pastabos 239
Fotoaparato priežiūra
Saugojimas
Jei fotoaparato nenaudosite ilgą laiką, išimkite akumuliatorių ir padėkite fotoaparatą į vėsią ir
sausą vietą, su uždengtu kontaktų dangteliu. Kad neatsirastų pelėsių, fotoaparatą reikia laikyti
sausoje ir gerai vėdinamoje vietoje. Nelaikykite fotoaparato kartu su naftalino ar kamparo
rutuliukais arba tokiose vietose, kurios:
• blogai vėdinamos arba drėgmė jose yra didesnė nei 60 %;
• yra šalia įrenginių, skleidžiančių stiprius elektromagnetinius laukus, pvz., televizoriaus ar
radijo;
• temperatūra gali viršyti 50 °C arba nukristi žemiau –10 °C
Valymas
Fotoaparato
korpusas
Objektyvas,
veidrodis ir
vaizdo ieškiklis
Ekranas
Dulkes ir pūkelius pašalinkite ventiliatoriumi, tada atsargiai nušluostykite minkštu sausu
audiniu. Jei naudojote fotoaparatą paplūdimyje ar prie jūros, nušluostykite smėlį ar
druską audiniu, šiek tiek sudrėkintu distiliuotu vandeniu ir kruopščiai nusausinkite. Svarbu:
dulkės ar kitos į vidų patekusios pašalinės medžiagos gali sukelti fotoaparato gedimus,
kuriems netaikoma garantija.
Šiuos stiklinius elementus lengva pažeisti. Dulkes ir pūkelius pašalinkite ventiliatoriumi.
Jei naudojate aerozolinį ventiliatorių, balionėlį laikykite vertikaliai, kad neišsipiltų skysčio.
Norėdami pašalinti pirštų atspaudus ir kitas dėmes, užpilkite šiek tiek objektyvo valiklio
ant minkšto audinio ir atsargiai nuvalykite.
Dulkes ir pūkelius pašalinkite ventiliatoriumi. Norėdami pašalinti pirštų atspaudus ir kitas
dėmes, atsargiai nušluostykite paviršių minkštu audiniu ar zomša. Stipriai nespauskite,
nes rizikuojate pažeisti ar sugadinti.
Nenaudokite alkoholio, skiediklio arba kitų lakių cheminių medžiagų.
D
Fotoaparato ir jo priedų techninė priežiūra
Šis fotoaparatas yra tikslusis prietaisas, todėl jam reikia reguliarios techninės priežiūros. Nikon
rekomenduoja, kad fotoaparato pardavėjas arba Nikon įgaliotasis techninės priežiūros atstovas kartą
per vienerius – dvejus metus atliktų jo apžiūrą, o kas trejus – penkerius metus – techninės priežiūros
darbus (šios paslaugos yra mokamos). Jei fotoaparatas naudojamas darbui, primygtinai
rekomenduojama dažnai vykdyti patikros ir techninės priežiūros darbus. Tikrinant ar prižiūrint
fotoaparatą, kartu reikia tikrinti ir visus reguliariai su juo naudojamus priedus, pvz., objektyvus ar
papildomus blyksčių įrenginius.
240 Techninės pastabos
Vaizdo jutiklio valymas
Įtarę, kad ant vaizdo jutiklio esantys nešvarumai ar dulkės matosi nuotraukose, galite nuvalyti
jutiklį, sąrankos meniu nurodydami parinktį Clean image sensor (valyti vaizdo jutiklį). Jutiklį
galima nuvalyti bet kuriuo metu, nurodant parinktį Clean now (valyti dabar) arba
automatiniu būdu, kai fotoaparatas yra įjungiamas arba išjungiamas.
❚❚ „Clean Now“ (valyti dabar)
1
Padėkite fotoaparatą pagrindu žemyn.
Vaizdo jutiklio valymas efektyviausias, kai
fotoaparatas padėtas taip, kaip parodyta dešinėje.
2
Sąrankos meniu pasirinkite Clean image
sensor (valyti vaizdo jutiklį).
Jei norite matyti meniu, spauskite mygtuką G.
Sąrankos meniu pažymėkite Clean image sensor
(valyti vaizdo jutiklį) (0 195) ir spustelėkite 2.
Mygtukas G
3
Pasirinkite Clean now (valyti dabar).
Pažymėkite parinktį Clean now (valyti dabar) ir
spauskite J.
Fotoaparatas patikrins vaizdo jutiklį ir pradės valyti.
Vaizdo ieškiklyje ima mirksėti 1 ir neleidžiama atlikti
kitų operacijų. Kol nebaigtas valymas ir kol nedingo
dešiniau pateiktas pranešimas, neišimkite (neatjunkite)
maitinimo šaltinio.
Techninės pastabos 241
❚❚ „Clean at Startup/Shutdown“ (valyti paleidimo/išjungimo metu)
1
Pasirinkite Clean at startup/shutdown (valyti
paleidimo/išjungimo metu).
Pasirinkite Clean image sensor (valyti vaizdo jutiklį),
tada pažymėkite Clean at startup/shutdown (valyti
paleidimo/išjungimo metu) ir spauskite 2.
2
Nurodykite parinktį.
Pažymėkite parinktį ir spauskite J. Rinkitės iš tokių
variantų: Clean at startup (valyti paleidimo metu),
Clean at shutdown (valyti išjungimo metu), Clean at
startup & shutdown (valyti paleidimo ir išjungimo
metu) arba Cleaning off (valymo funkcija išjungta).
D
Vaizdo jutiklio valymas
Pradėjus naudoti fotoaparato valdiklius, vaizdo jutiklio valymas fotoaparato įjungimo metu yra
nutraukiamas.
Valymas atliekamas virpinant vaizdo jutiklį. Jeigu dulkių nepavyksta visiškai pašalinti naudojant meniu
Clean image sensor (valyti vaizdo jutiklį) esančias parinktis, nuvalykite vaizdo jutiklį rankomis
(0 243) arba pasikonsultuokite su Nikon įgaliotuoju techninės priežiūros atstovu.
Jei vaizdo jutiklio valymas atliekamas keletą kartų iš eilės, vaizdo jutiklio valymo funkcija gali būti laikinai
išjungta, kad apsaugotų fotoaparato vidines mikroschemas. Vėl atlikti valymą galima po trumpos
pertraukos.
242 Techninės pastabos
❚❚ Rankinis valymas
Jeigu nuo vaizdo jutiklio nepavyksta pašalinti pašalinių dalelių naudojant sąrankos meniu
esančią parinktį Clean image sensor (valyti vaizdo jutiklį) (0 241), jutiklį galima nuvalyti
rankomis, kaip aprašyta toliau. Atminkite, kad jutiklis itin trapus ir ypač lengvai pažeidžiamas.
Nikon rekomenduoja, kad jutiklį valytų tik Nikon įgaliotieji techninės priežiūros specialistai.
1
Įkraukite akumuliatorių.
Tikrinant ar valant vaizdo jutiklį, būtinas patikimas maitinimo šaltinis. Prieš tęsdami
būtinai visiškai įkraukite akumuliatorių.
2
Nuimkite objektyvą.
Išjunkite fotoaparatą ir nuimkite objektyvą.
3
Pasirinkite Lock mirror up for cleaning
(užfiksuoti pakeltą veidrodį valymui).
Įjunkite fotoaparatą ir spauskite mygtuką G,
kad būtų pateikti meniu. Sąrankos meniu
pažymėkite Lock mirror up for cleaning
(užfiksuoti pakeltą veidrodį valymui) ir
Mygtukas G
spauskite 2 (to padaryti nepavyks, jei
akumuliatoriaus įkrovos lygis yra H arba žemesnis).
4
Paspauskite J.
Ekrane bus rodomas dešinėje pavaizduotas pranešimas.
5
Pakelkite veidrodį.
Iki galo paspauskite užrakto atleidimo mygtuką. Veidrodis bus
pakeltas ir atsidarys užrakto diafragma, atidengdama vaizdo
jutiklį.
6
Apžiūrėkite vaizdo jutiklį.
Laikydami fotoaparatą taip, kad šviesa kristų ant vaizdo jutiklio,
apžiūrėkite fotoaparato vidų, ar nėra dulkių ir pūkelių. Jei jokių
pašalinių medžiagų nėra, pereikite prie 8 veiksmo.
Techninės pastabos 243
7
Nuvalykite jutiklį.
Visas ant jutiklio esančias dulkes ir pūkelius pašalinkite
ventiliatoriumi. Nenaudokite ventiliatoriaus su šepetėliu, nes
šeriai gali pažeisti jutiklį. Jei nešvarumų nepavyksta pašalinti
ventiliatoriumi, būtina kreiptis į Nikon įgaliotuosius techninės
priežiūros specialistus. Jokiu būdu nelieskite ir nešluostykite
jutiklio.
8
Išjunkite fotoaparatą.
Veidrodis nusileis ir užsidarys užrakto diafragma. Įstatykite atgal objektyvą arba korpuso
dangtelį.
A
Naudokite patikimą maitinimo šaltinį
Užrakto diafragma yra trapi ir lengvai sugadinama. Jei fotoaparatas išjungiamas, kai veidrodis pakeltas,
diafragma automatiškai užsidaro. Saugodami diafragmą nuo žalos, vadovaukitės šiomis atsargumo
priemonėmis:
• Neišjunkite fotoaparato ir neišimkite ar neatjunkite maitinimo šaltinio, jei pakeltas veidrodis.
• Jei pakėlus veidrodį išsikrauna akumuliatorius, pasigirsta garsinis signalas ir ima mirksėti automatinio
laikmačio lemputė: taip įspėjama, kad užrakto diafragma užsidarys, o veidrodis bus nuleistas
maždaug po dviejų minučių. Nedelsdami nutraukite valymo ar tikrinimo darbus.
D
Pašalinės medžiagos ant vaizdo jutiklio
Pašalinės medžiagos, kurios į fotoaparatą patenka nuimant ar keičiant objektyvus arba korpuso
dangtelius (labai retais atvejais tepalas ar smulkios dalelės iš paties fotoaparato), gali prilipti prie vaizdo
jutiklio ir tada jos gali matytis nuotraukose, kurios padaromos tam tikromis aplinkybėmis. Saugodami
fotoaparatą, kai objektyvas nuimtas, būtinai uždėkite su fotoaparatu pateikiamą korpuso dangtelį, iš
pradžių atsargiai pašalinę visas dulkes ir kitas pašalines medžiagas, kurių gali būti ant fotoaparato
tvirtinimo jungties, objektyvo tvirtinimo jungties ir korpuso dangtelio. Stenkitės nedėti korpuso
dangtelio ir nekeisti objektyvo dulkėtoje aplinkoje.
Jei pašalinių medžiagų vis dėlto pateko ant vaizdo jutiklio, naudokite vaizdo jutiklio valymo parinktį,
kaip aprašyta 241 p. Jei problema išlieka, nuvalykite jutiklį rankiniu būdu (0 243) arba kreipkitės į
įgaliotuosius Nikon techninės priežiūros specialistus, kad jutiklį nuvalytų jie. Jei nuotraukoje matosi ant
jutiklio esančios pašalinės medžiagos, jas galima retušuoti naudojant vaizdo valymo parinktis, esančias
kai kuriose vaizdavimo programose.
244 Techninės pastabos
Fotoaparato ir akumuliatoriaus priežiūra:
perspėjimai
Fotoaparato priežiūra
Nenumeskite: jei gaminys bus veikiamas virpėjimo arba stiprių smūgių, jis gali sugesti.
Laikykite sausai: fotoaparatas nėra atsparus drėgmei ir gali sugesti, jei bus panardintas į vandenį ar laikomas
didelio drėgnumo aplinkoje. Rūdys vidiniame mechanizme gali padaryti nepataisomos žalos.
Saugokite nuo staigių temperatūros pokyčių: staigūs temperatūros pokyčiai, pvz., įeinant į šildomą patalpą ar
išeinant iš jos šaltą dieną, gali sukelti kondensaciją fotoaparato viduje. Siekiant išvengti kondensacijos,
prietaisą rekomenduojama įdėti į krepšį ar polietileninį maišelį ir tada išnešti į gerokai aukštesnę ar
žemesnę temperatūrą.
Saugokite nuo stiprių magnetinių laukų: nenaudokite šio įtaiso šalia įrangos, generuojančios stiprias
elektromagnetines bangas arba magnetinius laukus. Įrangos, pvz., radijo siųstuvų, stiprūs statiniai krūviai
ar skleidžiami magnetiniai laukai gali sukelti trukdžius ekrane, pakenkti atminties kortelėje saugomiems
duomenims arba gaminio vidinėms mikroschemoms.
Nepalikite objektyvo nukreipto į saulę: ilgam laikui nepalikite objektyvo nukreipto į saulę arba kitą intensyvios
šviesos šaltinį. Intensyvi šviesa gali sugadinti vaizdo jutiklį arba nuotraukose gali būti stebimas baltas
suliejimo efektas.
Prieš išimdami ar atjungdami maitinimo šaltinį, išjunkite fotoaparatą: negalima atjungti fotoaparato nuo tinklo arba
išimti akumuliatoriaus, kai jis įjungtas arba kai įrašomi ar šalinami vaizdai. Priverstinai nutraukus maitinimą
tokiomis aplinkybėmis, galima prarasti duomenis arba pakenkti fotoaparato atminčiai ar vidinėms
mikroschemoms. Saugodamiesi netyčinio maitinimo nutraukimo, nenešiokite gaminio iš vienos vietos į
kitą, kai prijungtas kintamosios srovės adapteris.
Valymas: valydami fotoaparato korpusą, dulkes ir pūkelius atsargiai pašalinkite ventiliatoriumi, tada
atsargiai nušluostykite minkštu sausu audiniu. Jei naudojote fotoaparatą paplūdimyje ar prie jūros,
nušluostykite smėlį ar druską audiniu, šiek tiek sudrėkintu švariu vandeniu ir kruopščiai nusausinkite.
Objektyvas ir veidrodis yra lengvai pažeidžiami. Dulkes ir pūkelius reikia atsargiai pašalinti ventiliatoriumi.
Naudodami aerozolinį ventiliatorių, balionėlį laikykite vertikaliai, kad neišsipiltų skysčio. Norėdami
pašalinti nuo objektyvo pirštų atspaudus ir kitas dėmes, užpilkite šiek tiek objektyvo valiklio ant minkšto
audinio ir atsargiai nuvalykite objektyvą.
Žr. skirsnį „Vaizdo jutiklio valymas“ (0 241, 243), kur pateikiama informacijos apie tai, kaip nuvalyti vaizdo
jutiklį.
Nelieskite užrakto diafragmos: užrakto diafragma yra ypač plona ir lengvai sugadinama. Jokiomis
aplinkybėmis negalima spausti diafragmos, baksnoti jos valymo įrankiu ar nukreipti į ją stipraus oro srauto
iš ventiliatoriaus. Šiais veiksmais galima įbrėžti, deformuoti arba suplėšyti diafragmą.
Techninės pastabos 245
Laikymas: kad neatsirastų pelėsių, fotoaparatą reikia laikyti sausoje ir gerai vėdinamoje vietoje. Jeigu
naudojate kintamosios srovės adapterį, išjunkite jį, kad nekiltų gaisras. Jei fotoaparato ilgai nenaudosite,
išimkite akumuliatorių, kad iš jo neištekėtų skysčio ir laikykite fotoaparatą plastikiniame maišelyje su
sausikliu. Fotoaparato dėklo plastikiniame maišelyje nelaikykite, nes galite sugadinti medžiagą.
Nepamirškite, kad sausiklis pamažu praranda savo sausinamąją savybę, todėl jį reikia reguliariai keisti.
Kad neatsirastų pelėsių, fotoaparatą bent kartą per mėnesį išimkite iš laikymo vietos. Prieš vėl padėdami
fotoaparatą, įjunkite jį ir kelis kartus atleiskite užraktą.
Akumuliatorių laikykite vėsioje sausoje vietoje. Prieš padėdami akumuliatorių saugoti, uždenkite kontaktų
dangtelį.
Pastabos dėl ekrano: ekranas gaminamas naudojant itin tikslias technologijas, todėl bent 99,99 % jo pikselių
yra efektyvūs ir ne daugiau nei 0,01 % nešviečia arba yra defektiniai. Taigi, nors tokiuose ekranuose gali
būti nuolat šviečiančių (baltų, raudonų, mėlynų ar žalių) arba niekada nešviečiančių (juodų) pikselių, tai
nėra gedimas ir neturi jokios įtakos su prietaisu įrašomoms nuotraukoms.
Vaizdus ekrane gali būti sunku matyti ryškioje šviesoje.
Nespauskite ekrano, nes kitaip galite jį sugadinti arba sutrikdyti veiklą. Ant ekrano esančias dulkes ar
pūkelius galima pašalinti ventiliatoriumi. Dėmes galima pašalinti atsargiai valant minkštu audiniu ar
zomša. Jei ekranas sudužtų, saugokitės, kad sudužęs stiklas nesužeistų rankų, o skystieji kristalai iš ekrano
nepatektų ant odos, į akis ar į burną.
Muaro: muaro – tai trukdžių raštas, susidarantis dėl vaizdo, kuriame yra įprastas, pasikartojantis tinklelis
(pavyzdžiui, audinių arba pastatų langų raštas), ir fotoaparato vaizdo jutiklio tinklelio sąveikos. Jeigu
pastebėtumėte muaro savo nuotraukose, pabandykite pakeisti atstumą iki objekto, priartinti ir atitolinti
arba pakeisti kampą tarp objekto ir fotoaparato.
Akumuliatoriaus priežiūra
Netinkamai eksploatuojant akumuliatorių, iš jo gali ištekėti skysčio arba jis gali sprogti. Dirbdami su
akumuliatoriais, vadovaukitės tokiomis atsargumo priemonėmis:
• Naudokite tik šiai įrangai tinkamus akumuliatorius.
• Saugokite akumuliatorių nuo liepsnos ar didelio karščio.
• Akumuliatoriaus kontaktai turi būti švarūs.
• Prieš keisdami akumuliatorių išjunkite fotoaparatą.
• Išėmę akumuliatorių iš fotoaparato arba įkroviklio, jei nenaudosite, būtinai uždenkite kontaktų dangtelį.
Šie prietaisai eikvoja energiją netgi tuomet, kai yra išjungti ir gali išeikvoti akumuliatorių tiek, kad jis
nebeveiks. Jei akumuliatoriaus ketinate kurį laiką nenaudoti, prieš padėdami saugoti įdėkite jį į
fotoaparatą ir visiškai iškraukite. Akumuliatorių reikia laikyti aplinkoje, kurios temperatūra nuo 15 iki 25 °C.
Venkite karštų arba itin šaltų vietų. Kartokite šį procesą bent kartą per šešis mėnesius.
• Jei fotoaparatą pakartotinai įjunginėsite ir išjunginėsite, kai akumuliatorius visiškai iškrautas, sutrumpės
akumuliatoriaus naudojimo laikas. Visiškai iškrautus akumuliatorius prieš naudojant reikia įkrauti.
246 Techninės pastabos
• Naudojant akumuliatorių, gali pakilti jo vidaus temperatūra. Bandant įkrauti akumuliatorių, kai jo
vidaus temperatūra yra pakilusi, sutriks akumuliatoriaus veikimas, todėl akumuliatorius gali būti
neįkrautas arba įkrautas tik iš dalies. Palaukite, kol akumuliatorius atvės ir tada padėkite įkrauti.
• Jei toliau krausite jau įkrautą akumuliatorių, galite pakenkti jo našumui.
• Žymiai sumažėjusi visiškai įkrauto akumuliatoriaus veikimo trukmė kambario temperatūroje reiškia, kad
jį reikia pakeisti nauju. Įsigykite naują akumuliatorių EN-EL14a.
• Prieš naudojimą įkraukite akumuliatorių. Prieš fotografuodami svarbius įvykius, pasiruoškite atsarginį
visiškai įkrautą akumuliatorių EN-EL14a. Kartais gali būti sunku įsigyti pakaitinį akumuliatorių per
trumpą laiką: tai priklauso nuo jūsų gyvenamosios vietos. Atkreipkite dėmesį, kad šaltomis dienomis
akumuliatorių talpa būna mažesnė. Prieš fotografuodami lauke šaltu oru, būtinai visiškai įkraukite
akumuliatorių. Šiltoje vietoje turėkite atsarginį akumuliatorių, kad prireikus galėtumėte sukeisti. Vėl
sušilęs akumuliatorius gali atgauti dalį savo įkrovos.
• Panaudoti akumuliatoriai yra vertingi ištekliai, todėl juos reikia utilizuoti pagal vietos taisykles.
Techninės pastabos 247
Galimi nustatymai
Šioje lentelėje pateikti nustatymai, kuriuos galima reguliuoti kiekvienu režimu.
k, l, p, m, n,
o, r, s, t, u, v, %, g, ', (, 3,
1, 2, 3, )
w, x, y, z, 0
z
z
z
z
Fotografavimo meniu 1
i, j
z
z
P, S, A, M
z
z
—
z
—
—
—
z
—
—
z
z
z
z
z
z
z
z
—
z
—
—
—
z
—
—
Long exposure NR (ilgos
ekspozicijos triukšmo mažinimas)
z
z
z
High ISO NR (didelio ISO jautrumo
triukšmo mažinimas)
z
z
z
ISO sensitivity settings (ISO
jautrumo nustatymai) 3
—
z
z
z4
z
z4
z
(nepasiekiama
režimu %)
z
(nepasiekiama
režimu %)
z
(nepasiekiama
režimu %)
z4
—
z
—
—
z
z
z
z
z
z
Image quality (vaizdo kokybė) 2
Image size (vaizdo dydis) 2
White balance (baltos spalvos
balansas) 2
Set Picture Control (nustatyti
Picture Control) 2
Auto distortion control (automatinė
iškraipymų kontrolė)
Color space (spalvų erdvė)
Active D-Lighting (Aktyvusis
D-Lighting) 2
HDR (high dynamic range) (HDR,
platus dinaminis diapazonas) 2
Release mode (atleidimo režimas) 2
Multiple exposure (daugkartinė
ekspozicija) 2
Interval timer shooting
(fotografavimas intervalų
laikmačiu)
Movie settings (filmo nustatymai)
248 Techninės pastabos
z
(nepasiekiama
režimu ))
z
Kiti nustatymai 2
i, j
P, S, A, M
Focus mode (fokusavimo režimas)
(vaizdo ieškiklis)
z
z
AF-area mode (AF sričių režimas)
(vaizdo ieškiklis)
z4
z
Focus mode (fokusavimo režimas)
(tiesioginė peržiūra/filmas)
z
z
z
z
AF-area mode (AF sričių režimas)
(tiesioginė peržiūra/filmas)
—
z
z4
z4
(nepasiekiama
režimu ()
AE-L/AF-L mygtukas laikomas
nuspaustas
—
z
z4
z4
Lanksti programa
—
Metering (matavimas)
—
—
—
z
(pasiekiama
tik režimu P)
z
—
Exposure compensation
(ekspozicijos kompensavimas)
—
z
—
Serija
—
z
z4
(nepasiekiama
režimu j)
z
—
z4
(nepasiekiama
l, m, r, t, u,
v, x, y, z ir 0
režimais)
—
z4
(pasiekiama tik
režimu %)
—
Flash mode (blykstės režimas)
1
2
3
4
k, l, p, m, n,
o, r, s, t, u, v, %, g, ', (, 3,
1, 2, 3, )
w, x, y, z, 0
z
z
(nepasiekiama
režimu %)
z4
z4
(nepasiekiama
režimais % ir ()
z4
(pasiekiama tik
režimais g ir ')
Flash compensation (blykstės
—
z
—
—
kompensavimas)
Atstatoma punktu Reset shooting menu (atstatyti fotografavimo meniu) (0 177).
Atstatoma nustatymo iš naujo dviem mygtukais būdu (0 72). Atskiri daugkartinės ekspozicijos
nustatymai nepaveikiami.
Pasirinkus režimą P, S, A arba M po to, kai parenkama parametro ISO sensitivity settings (ISO jautrumo
nustatymai) > ISO sensitivity (ISO jautrumas) vertė Auto (automatinis) ISO jautrumas atstatomas į
vertę, pasirinktą režimais P, S, A ir M.
Atstatoma pasukus režimo pasirinkimo ratuką į naują nustatymą.
Techninės pastabos 249
a1: AF-C priority selection (AF-C
pirmumo pasirinkimas)
a2: Number of focus points
(fokusavimo taškų skaičius)
a3: Built-in AF-assist illuminator
(integruotas AF pagalbinis
apšvietimas)
k, l, p, m, n,
o, r, s, t, u, v, %, g, ', (, 3,
1, 2, 3, )
w, x, y, z, 0
i, j
P, S, A, M
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
(nepasiekiama
(nepasiekiama
režimais l, m, r,
režimais % ir ()
t, u, v ir w)
z
z
Pasirinktiniai nustatymai *
a4: Rangefinder (tolimatis)
z
z
b1: EV steps for exposure cntrl
(ekspozicijos valdymo EV
z
z
z
žingsneliai)
c1: Shutter-release button AE-L
z
z
z
(AE-L užrakto atleidimo mygtukas)
c2: Auto off timers (automatinio
z
z
z
išjungimo laikmačiai)
c3: Self-timer (automatinis
z
z
z
laikmatis)
c4: Remote on duration (ML-L3)
(nuotolinio valdymo trukmė
z
z
z
(ML-L3))
d1: Beep (garsinis signalas)
z
z
z
d2: Viewfinder grid display (vaizdo
z
z
z
ieškiklio tinklelio rodinys)
d3: ISO display (ISO rodinys)
z
z
z
d4: File number sequence (failų
z
z
z
numerių seka)
d5: Exposure delay mode
z
z
z
(ekspozicijos delsos režimas)
d6: Print date (įterpti datą)
z
z
z
e1: Flash cntrl for built-in flash
—
z
—
(integruotos blykstės valdymas)
e2: Auto bracketing set (automatinė
—
z
—
serija nustatyta)
f1: Assign Fn button (priskirti Fn
z
z
z
mygtuką)
f2: Assign AE-L/AF-L button
z
z
z
(priskirti AE-L/AF-L mygtuką)
f3: Reverse dial rotation (sukeisti
z
z
z
ratuko sukimosi kryptis)
f4: Slot empty release lock (tuščio
z
z
z
lizdo atleidimo fiksatorius)
f5: Reverse indicators (sukeisti
z
z
z
indikatorius)
* Atstatoma punktu Reset custom settings (atstatyti pasirinktinius nustatymus) (0 183).
250 Techninės pastabos
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
—
—
z
z
z
z
z
Trikčių šalinimas
Jei fotoaparatas netinkamai veikia, pirmiausia perskaitykite toliau pateiktą įprastinių problemų
sąrašą ir tik tada kreipkitės į platintoją arba Nikon atstovą.
Akumuliatorius/ekranas
Fotoaparatas įjungtas, tačiau nereaguoja: palaukite, kol baigsis įrašymo procesas. Jei problema išlieka, išjunkite
fotoaparatą. Jei fotoaparatas neišsijungia, išimkite ir įdėkite akumuliatorių arba, jei naudojate kintamosios
srovės adapterį, atjunkite jį ir vėl prijunkite. Atminkite: nors esamu metu įrašomi duomenys bus prarasti,
jau įrašyti duomenys išėmus ar atjungus maitinimo šaltinį paveikti nebus.
Vaizdo ieškiklis yra nesufokusuotas: suderinkite vaizdo ieškiklio fokusuotę (0 16). Jei tai problemos
neišsprendžia, pasirinkite vienkartinį pagalbinį automatinį fokusavimą (AF-S; 0 51), vieno taško AF (c;
0 53) ir centrinį fokusavimo tašką, o tuomet centriniame fokusavimo taške komponuokite didelio
kontrasto objektą bei iki pusės spauskite užrakto atleidimo mygtuką, kad jį sufokusuotumėte.
Fotoaparatui sufokusavus vaizdą, dioptrijų reguliavimo valdikliu nustatykite, kad objektas atsidurtų
ryškioje vaizdo ieškiklio dalyje. Jei reikia, vaizdo ieškiklio fokusavimą galima tikslinti toliau, naudojant
papildomus korekcinius lęšius (0 236).
Ekranai išsijungia be jokio įspėjimo: pasirinkite didesnę delsą, atitinkamai nurodydami pasirinktinio nustatymo
c2 (Auto off timers (automatinio išjungimo laikmačiai); 0 186) vertę.
Nepasirodo informacinis ekranas: iki pusės nuspaustas užrakto atleidimo mygtukas. Jei, nukėlus pirštą nuo
užrakto atleidimo mygtuko, nepasirodo informacinis ekranas, patikrinkite, ar parinkta parametro Auto
info display (automatinis informacijos rodymas) (0 199) vertė On (įjungta) ir ar įkrautas
akumuliatorius.
Vaizdo ieškiklio ekranas nereaguoja ir yra pritemdytas: šio ekrano reakcijos laikas ir ryškumas priklauso nuo
temperatūros.
Fotografavimas (visi režimai)
Fotoaparato įjungimas užtrunka per ilgai: ištrinkite failų ar aplankų.
Išjungtas užrakto atleidimas:
• Atminties kortelė yra užrakinta, pilna arba neįdėta (0 12, 15).
• Nurodyta pasirinktinio nustatymo f4 (Slot empty release lock (tuščio lizdo atleidimo fiksatorius);
0 194) vertė Release locked (atleidimas užfiksuotas) ir neįdėta atminties kortelė (0 12).
• Įkraunama integruota blykstė (0 23).
• Fotoaparatas nesufokusavo (0 21).
• Prijungtas objektyvas su procesoriumi ir diafragmos žiedu, bet diafragma neužfiksuota ties didžiausiu f
skaičiumi (0 227).
• Prijungtas objektyvas be procesoriaus, tačiau fotoaparatas veikia ne režimu M (0 228).
Nepertraukiamo fotografavimo režimu kiekvieną kartą paspaudus užrakto atleidimo mygtuką padaroma tik viena nuotrauka:
suveikus integruotai blykstei, nepertraukiamas fotografavimas nepasiekiamas (0 47, 62).
Padaryta nuotrauka yra didesnio formato nei rodoma vaizdo ieškiklyje: vaizdo ieškiklyje rodoma maždaug 95 % kadro
horizontaliai ir vertikaliai.
Techninės pastabos 251
Nuotraukos nesufokusuotos:
• Neprijungtas AF-S, AF-P arba AF-I objektyvas: naudokite AF-S, AF-P ar AF-I objektyvą arba fokusuokite
rankiniu būdu.
• Fotoaparatas negali fokusuoti automatiškai: naudokite rankinį fokusavimą arba židinio fiksavimą (0 52,
55, 57).
• Fotoaparatas veikia rankinio fokusavimo režimu: sufokusuokite rankiniu būdu (0 57).
Židinys nėra fiksuojamas iki pusės nuspaudus užrakto atleidimo mygtuką: spauskite mygtuką A (L), norėdami
užfiksuoti židinį, kai tiesioginė peržiūra yra išjungta, o fokusavimo režimu pasirinkta nuostata AF-C (arba
fotografuodami judančius objektus fotoaparatui veikiant režimu AF-A (0 55)).
Negalima pasirinkti fokusavimo taško:
• Pasirinktas e (Auto-area AF (automatinės srities AF); 0 53): pasirinkite kitą AF sričių režimą.
• Paspauskite iki pusės užrakto atleidimo mygtuką, kad paleistumėte budėjimo laikmatį (0 23).
Nepavyksta pasirinkti AF sričių režimo: parinkta rankinio fokusavimo funkcija (0 51, 57).
AF pagalbinio apšvietimo lemputė neįsijungia tokiais atvejais:
• AF pagalbinio apšvietimo lemputė nesuveikia, jei parinktas automatinio fokusavimo režimas AF-C
(0 51) arba fotoaparatui veikiant režimu AF-A parinkta nepertraukiamo pagalbinio automatinio
fokusavimo funkcija. Pasirinkite AF-S. Parinkus 3D sekimo AF sričių režimą, AF pagalba taip pat
nepasiekiama. Jei parenkamas vieno taško arba dinaminės srities AF režimas, nurodykite centrinį
fokusavimo tašką (0 53, 55).
• Fotoaparatas šiuo metu veikia tiesioginės peržiūros režimu arba filmuoja.
• Nurodyta pasirinktinio nustatymo a3 (Built-in AF-assist illuminator (integruotas AF pagalbinis
apšvietimas); 0 185) vertė Off (išjungta).
• Kai kuriais fotografavimo režimais negalima naudoti AF pagalbinio apšvietimo lemputės (0 248).
• Apšvietimo lemputė automatiškai išsijungė. Nepertraukiamai naudojama apšvietimo lemputė įkaito.
Palaukite, kol ji atvės.
Nepavyksta pakeisti vaizdo dydžio: nurodyta vaizdo kokybės parinktis NEF (RAW) (0 60).
Fotoaparatas lėtai įrašinėja nuotraukas:
• Priklausomai nuo fotografavimo sąlygų ir atminties kortelės našumo, nepertraukiamo atleidimo režimu,
pasibaigus fotografavimui, prieigos lemputė gali įsijungti ir likti šviesti maždaug minutę.
• Išjunkite ilgos ekspozicijos triukšmo mažinimo funkciją (0 179).
Nuotraukose matomas vaizdo triukšmas (šviesios dėmės, atsitiktiniai ryškūs pikseliai, rūkas arba linijos):
• Pasirinkite mažesnį ISO jautrumą arba įjunkite didelio ISO jautrumo triukšmo mažinimo funkciją
(0 180).
• Užrakto greitis mažesnis nei 1 sek.: naudokite ilgos ekspozicijos triukšmo mažinimo funkciją (0 179).
• Išjunkite funkciją Active D-Lighting (Aktyvusis D-Lighting), kad nesuintensyvėtų triukšmo poveikis
(0 95).
Nuspaudus nuotolinio valdymo įtaiso užrakto atleidimo mygtuką, nepadaroma nuotrauka:
• Pakeiskite nuotolinio valdymo įtaiso bateriją (0 237).
• Pasirinkite nuotolinio valdymo atleidimo režimą (0 70).
• Įkraunama blykstė (0 23).
• Baigėsi trukmė, nurodyta pasirinktiniu nustatymu c4 (Remote on duration (ML-L3) (nuotolinio
valdymo trukmė, ML-L3), 0 187).
• Nuotolinio valdymo įtaiso ML-L3 veikimą trikdo ryški šviesa.
Nepasigirsta garsinis signalas:
• Nurodyta pasirinktinio nustatymo d1 (Beep (garsinis signalas); 0 187) vertė Off (išjungta).
• Fotoaparatas veikia tyliu užrakto atleidimo režimu (0 48) arba filmuoja (0 126).
• Fokusavimo režimu parinktas MF ar AF-C arba nurodžius AF-A objektas pajudėjo (0 51).
Nuotraukose matomos dėmės: nuvalykite priekinį ir galinį objektyvo lęšius. Jeigu problema išlieka, nuvalykite
vaizdo jutiklį (0 241).
Nuotraukose neįterpiama data: nurodyta vaizdo kokybės parinktis NEF (RAW) (0 60, 190).
252 Techninės pastabos
Filmuojant neįrašomas garsas: nurodyta parametro Movie settings (filmo nustatymai) > Microphone
(mikrofonas) vertė Microphone off (mikrofonas išjungtas) (0 128).
Tiesioginės peržiūros arba filmavimo metu ekrane matomas mirgėjimas arba juostos: nurodykite parametro Flicker
reduction (mirgėjimo mažinimas) vertę, kuri atitinka vietos kintamosios srovės maitinimo tinklo dažnį
(0 200).
Nepavyksta pasirinkti meniu elemento: kai kurios parinktys veikia ne visais režimais.
Fotografavimas (P, S, A, M)
Išjungtas užrakto atleidimas:
• Pritvirtintas objektyvas be procesoriaus: pasukite fotoaparato režimo pasirinkimo ratuką į padėtį M
(0 228).
• Režimo pasirinkimo ratukas pasuktas į padėtį S po to, kai režimu M parinktas užrakto greitis „Bulb“
(ilgalaikė ekspozicija bulb) arba „Time“ (laikas): nurodykite naują užrakto greitį (0 85).
• Jei, suaktyvinus baltos spalvos balanso seriją, atminties kortelėje nepakanka vietos visiems serijos sekos
vaizdams įrašyti, užrakto atleidimo funkcija išjungiama ir pradeda mirksėti vaizdo ieškiklio ekspozicijų
skaitiklis. Įdėkite naują atminties kortelę.
Nepavyksta pasirinkti viso užrakto greičių diapazono:
• Naudojama blykstė (0 66).
• Fotogafavimo meniu parinkus parametro Movie settings (filmo nustatymai) > Manual movie
settings (rankinio režimo nustatymai) vertę On (įjungta), galimų užrakto greičių diapazonas
priklauso nuo kadrų greičio (0 129).
Nepavyksta pasirinkti pageidaujamos diafragmos: galimų diafragmų diapazonas kinta kartu su naudojamais
objektyvais.
Nenatūralios spalvos:
• Suderinkite baltos spalvos balansą, kad jis atitiktų šviesos šaltinį (0 101).
• Suderinkite parametro Set Picture Control (nustatyti Picture Control) nustatymus (0 111).
Nepavyksta išmatuoti baltos spalvos balanso: objektas per tamsus arba per šviesus (0 106).
Nepavyksta pasirinkti vaizdo kaip šaltinio išankstinei baltos spalvos balanso vertei nustatyti: vaizdas buvo sukurtas ne
modeliu D5300 (0 107).
Picture Control poveikis įvairiems vaizdams yra skirtingas: aštrinimui, kontrastui ar sodrumui derinti parinktas A
(automatinis) režimas. Norėdami pasiekti nuoseklių rezultatų nuotraukų serijoje, pasirinkite kitą
nustatymą (0 113).
Nepavyksta pakeisti matavimo metodo: veikia automatinės ekspozicijos fiksavimo funkcija (0 91).
Nepavyksta panaudoti ekspozicijos kompensavimo funkcijos: pasirinkite režimą P, S arba A (0 82, 92).
Esant ilgalaikei ekspozicijai, atsiranda triukšmo (rausvos sritys ir kiti arfetaktai): įjunkite ilgos ekspozicijos triukšmo
mažinimo funkciją (0 179).
Atkūrimas
Neatkuriamas NEF (RAW) vaizdas: nuotrauka padaryta esant vaizdo kokybei NEF (RAW) + JPEG (0 60).
Atkūrimo metu kai kurios nuotraukos nerodomos: nurodykite parametro Playback folder (atkūrimo aplankas)
vertę All (visi). Atkreipkite dėmesį, kad padarius nuotrauką automatiškai parenkamas nustatymas
Current (dabartinis) (0 175).
„Vertikalios“ (portretinės) nuotraukos rodomos kaip „horizontalios“:
• Pasirinkite parametro Rotate tall (pasukti vertikaliai) vertę On (įjungta) (0 176).
• Nuotrauka padaryta nustačius parametro Auto image rotation (automatinis vaizdo pasukimas)
vertę Off (išjungta) (0 202).
• Nuotrauka rodoma vaizdo peržiūros režimu (0 176).
• Darant nuotrauką, fotoaparatas buvo nukreiptas aukštyn arba žemyn (0 202).
Techninės pastabos 253
Nepavyksta ištrinti nuotraukos:
• Nuotrauka apsaugota: pašalinkite apsaugą (0 143).
• Atminties kortelė užrakinta (0 12).
Nepavyksta retušuoti nuotraukos: šiuo fotoaparatu nuotraukos nebegalima toliau redaguoti (0 205).
Nepavyksta pakeisti spausdinimo tvarkos:
• Atminties kortelė yra pilna: ištrinkite nuotraukų (0 15, 146).
• Atminties kortelė užrakinta (0 12).
Nepavyksta pasirinkti nuotraukos spausdinimui: nuotrauka padaryta NEF (RAW) formatu. Sukurkite JPEG kopiją,
naudodamiesi punktu NEF (RAW) processing (NEF (RAW) apdorojimas) arba perkelkite į kompiuterį ir
spausdinkite, naudodami pateiktąją programinę įrangą arba Capture NX 2 (0 153, 213, 236).
Nuotrauka nerodoma televizoriaus ekrane:
• Pasirinkite tinkamą vaizdo režimą (0 202) arba išvesties skyrą (0 166).
• Netinkamai prijungtas garso-vaizdo (0 164) arba HDMI (0 165) kabelis.
Fotoaparatas nereaguoja į HDMI-CEC televizoriaus nuotolinio valdymo komandas:
• Pasirinkite sąrankos meniu parametro HDMI > Device control (prietaiso valdymas) vertę On
(įjungta) (0 166).
• Suderinkite televizoriaus HDMI-CEC nustatymus, kaip aprašyta su įrenginiu pateiktoje dokumentacijoje.
Nepavyksta persiųsti nuotraukų į kompiuterį: OS nedera su fotoaparatu arba persiuntimo programine įranga.
Norėdami nukopijuoti nuotraukas į kompiuterį, naudokite kortelės skaitytuvą (0 152).
Nuotraukos nerodomos programoje Capture NX 2: įdiekite naujausią versiją (0 236).
Vaizdo dulkių šalinimo parinktis programoje Capture NX 2 neduoda pageidaujamo efekto: vaizdo jutiklio valymas keičia
dulkių padėtį ant vaizdo jutiklio. Vaizdo dulkių šalinimo atskaitos duomenys, įrašyti prieš vaizdo jutiklio
valymą, negali būti naudojami su nuotraukomis, įrašytomis po vaizdo jutiklio valymo. Vaizdo dulkių
šalinimo atskaitos duomenys, įrašyti po vaizdo jutiklio valymo, negali būti naudojami su nuotraukomis,
įrašytomis prieš vaizdo jutiklio valymą (0 199).
254 Techninės pastabos
Buvimo vietos duomenys
Fotoaparatui nepavyksta gauti palydovų signalo arba jis tai daro lėtai: vietinės geografinės ir atmosferinės sąlygos
gali neleisti gauti buvimo vietos duomenų arba uždelsti jų priėmimą. Siekdami geriausių rezultatų,
pasirinkite tokią vietą, kurioje niekas neužstotų dangaus. Integruotas buvimo vietos įrenginys gali
užtrukti, kol gaus signalą po to, kai įdedamas akumuliatorius, pirmą kartą įjungiama buvimo vietos
duomenų registravimo funkcija arba po ilgos nenaudojimo pertraukos. Atnaujinkite pagalbinį GPS failą
(0 80).
Buvimo vietos duomenys neįrašomi į nuotraukas: patikrinkite signalo stiprumą (0 75). Fotoaparatas buvimo
vietos duomenis įrašys tik informaciniame ekrane pasirodžius indikacijai # arba $. Jei indikacija mirksi,
duomenys gali likti neįrašyti.
Buvimo vietos duomenys neteisingi: buvimo vietos duomenų tikslumas gali kisti iki kelių šimtų metrų, tai
priklauso nuo signalo kokybės ir vietinių topografinių sąlygų.
Nepavyksta atnaujinti pagalbinio GPS failo:
• Įsitikinkite, kad nustatytas fotoaparato laikrodis (0 201).
• Įsitikinkite, kad į fotoaparatą įdėtoje atminties kortelėje yra pagalbinis GPS failas ir kad jis įkeltas į
tinkamą aplanką (0 80).
• Failas gali būti sugadintas. Atsisiųskite failą vėl.
Nepavyksta pradėti naujo sekimo žurnalo:
• Įsitikinkite, kad nustatytas fotoaparato laikrodis (0 201).
• Jei fotoaparatas jau veda sekimo žurnalą, pasirinkite Location data (buvimo vietos duomenys) >
Create log (kurti žurnalą) > End (užbaigti), kad prieš kurdami naują užbaigtumėte esamą žurnalą.
• Atminties kortelė užrakinta, pilna, neįdėta (0 12, 15) arba pasiektas maksimalus žurnalo failų skaičius
(36 failai per dieną, iš viso – iki 100 failų kortelėje). Jei viršytas maksimalus failų skaičius atminties
kortelėje, suformatuokite esamą atminties kortelę arba įdėkite kitą. Jei kortelė pilna, įdėkite kitą kortelę
arba ištrinkite nereikalingus failus.
Wi-Fi (belaidžiai tinklai)
Išmanieji įrenginiai nerodo fotoaparato SSID (tinklo pavadinimo):
• Įsitiinkite, kad fotoaparato sąrankos meniu parinkta parametro Wi-Fi > Network connection (tinklo
ryšys) vertė Enable (įjungti) (0 169).
• Pamėginkite išjungti išmaniojo įrenginio Wi-Fi ryšį ir po to vėl jį įjungti.
Įvairūs
Rodoma neteisinga įrašymo data: nustatykite fotoaparato laikrodį (0 15, 201).
Nepavyksta pasirinkti meniu elemento: kai parinkti tam tikri nustatymų deriniai arba neįdėta atminties kortelė,
kai kurios parinktys nepasiekiamos, (0 12, 205, 248).
Techninės pastabos 255
Klaidų pranešimai
Šiame skirsnyje išvardytos indikacijos ir klaidų pranešimai, rodomi vaizdo ieškiklyje ir ekrane.
A
Įspėjimo piktogramos
Ekrane mirksinti piktograma d arba vaizdo ieškiklyje mirksinti piktograma s reiškia, kad paspaudus
mygtuką W (Q) ekrane gali būti matomas įspėjimas arba klaidos pranešimas.
Indikacija
Ekranas
Lock lens aperture ring at minimum aperture
(largest f/-number). (Užfiksuokite objektyvo
diafragmos žiedą minimalios diafragmos
(didžiausio f skaičiaus) padėtyje.)
Vaizdo ieškiklis
B
(mirksi)
Lens not attached (nepritvirtintas objektyvas)
F/s
(mirksi)
Before taking photos, rotate the zoom ring to
extend the lens. (Prieš fotografuodami
pasukite priartinimo žiedą, kad išstumtumėte
objektyvą.)
F
(mirksi)
Shutter release disabled. Recharge battery.
(Užrakto atleidimas išjungtas. Įkraukite
akumuliatorių.)
This battery cannot be used. Choose battery
designated for use in this camera. (Šio
akumuliatoriaus naudoti negalima. Pasirinkite
šiam fotoaparatui skirtą akumuliatorių.)
Initialization error. Turn camera off and then on
again. (Inicijavimo klaida. Išjunkite ir vėl
įjunkite fotoaparatą.)
Battery level is low. Complete operation and
turn camera off immediately. (Senka
akumuliatorius. Užbaikite operaciją ir
nedelsdami išjunkite fotoaparatą.)
Clock not set (nenustatytas laikrodis)
Sprendimas
Nustatykite objektyvo diafragmos žiedą ties
mažiausia diafragma (didžiausias f skaičius).
• Pritvirtinkite ne IX NIKKOR objektyvą.
• Jeigu pritvirtintas objektyvas be
procesoriaus, pasirinkite režimą M.
Objektyvas su įtraukiamo objektyvo cilindro
mygtuku prijungiamas su įtrauktu objektyvo
cilindru. Nuspauskite įtraukiamo objektyvo
cilindro mygtuką ir sukite priartinimo žiedą, kad
išstumtumėte objektyvą.
0
227
226
87
14
d/s
(mirksi)
Išjunkite fotoaparatą ir įkraukite arba pakeiskite
akumuliatorių.
2, 11
d
(mirksi)
Naudokite Nikon patvirtintą akumuliatorių.
236
Išjunkite fotoaparatą, ištraukite ir vėl įdėkite
akumuliatorių, tuomet vėl įjunkite fotoaparatą.
2, 11
—
Pabaikite valyti, išjunkite fotoaparatą ir
įkraukite arba pakeiskite akumuliatorių.
244
—
Nustatykite fotoaparato laikrodį.
15,
201
d/k
(mirksi)
No SD card inserted (neįdėta SD kortelė)
S/s
(mirksi)
Išjunkite fotoaparatą ir patikrinkite, ar atminties
kortelė tinkamai įdėta.
12
Memory card is locked.
Slide lock to “write” position. (Atminties kortelė
užrakinta. Pastumkite fiksatorių į padėtį
„write“ (įrašyti).)
(
(mirksi)
Atminties kortelė užrakinta (apsaugota nuo
įrašymo). Pastumkite kortelės apsaugos nuo
įrašymo jungiklį į padėtį „write“ (įrašyti).
12
This memory card cannot be used. Card may be
damaged. Insert another card. (Šios atminties
kortelės naudoti negalima. Galbūt kortelė
sugadinta. Įdėkite kitą atminties kortelę.)
(/k
(mirksi)
Not available if Eye-Fi card is locked.
(Nepasiekiama, kai užrakinta Eye-Fi kortelė.)
(/k
(mirksi)
256 Techninės pastabos
• Naudokite patvirtintą kortelę.
• Suformatuokite kortelę. Jeigu problema
išlieka, tai gali reikšti, kad kortelė yra
sugadinta. Kreipkitės į Nikon įgaliotąjį
techninės priežiūros atstovą.
• Naujo aplanko kūrimo klaida. Ištrinkite failus
arba įdėkite naują atminties kortelę.
• Įdėkite naują atminties kortelę.
• Eye-Fi kortelė signalą belaidžiu ryšiu
skleidžia ir nustačius parametro Eye-Fi
upload (Eye-Fi perkėlimas) vertę Disable
(išjungti). Norėdami nutraukti signalų
siuntimą belaidžiu ryšiu, išjunkite
fotoaparatą ir ištraukite kortelę.
Eye-Fi kortelė užrakinta (apsauga nuo įrašymo).
Pastumkite kortelės apsaugos nuo įrašymo
jungiklį į padėtį „write“ (įrašyti).
238
196
12,
146
12
204
12
Indikacija
Ekranas
This card is not formatted. Format the card. (Ši
kortelė nesuformatuota. Suformatuokite
kortelę.)
Vaizdo ieškiklis
T
(mirksi)
Card is full (kortelė pilna)
j/A/s
(mirksi)
—
●
(mirksi)
Subject is too bright (objektas pernelyg šviesus)
s
(mirksi)
Subject is too dark (objektas pernelyg tamsus)
No “Bulb” in S mode (S režimu ilgalaikė
ekspozicija bulb nepasiekiama)
No “Time” in S mode (S režimu funkcija „Time“
(laikas) nepasiekiama)
No “Bulb” in HDR mode (HDR režimu ilgalaikė
ekspozicija bulb nepasiekiama)
No “Time” in HDR mode (HDR režimu funkcija
„Time“ (laikas) nepasiekiama)
Interval timer shooting (fotografavimas
intervalų laikmačiu)
A
(mirksi)
&
(mirksi)
A
(mirksi)
&
(mirksi)
—
—
N
(mirksi)
—
N/s
(mirksi)
0
Sprendimas
Suformatuokite kortelę arba išjunkite
fotoaparatą ir įdėkite naują atminties kortelę.
12,
196
• Sumažinkite kokybę arba dydį.
59
• Ištrinkite nuotraukų.
146
• Įdėkite naują atminties kortelę.
12
Fotoaparatui nepavyksta sufokusuoti
21, 52,
automatiškai. Pakeiskite kompoziciją arba
57
sufokusuokite rankiniu būdu.
• Pasirinkite mažesnį ISO jautrumą.
67
• Naudokite parduotuvėse įsigyjamą ND filtrą. 236
• Režimu:
S Padidinkite užrakto greitį
85
A Pasirinkite mažesnę diafragmą (didesnį f
86
skaičių)
% Pasirinkite kitą fotografavimo režimą
3
• Pasirinkite didesnį ISO jautrumą.
67
• Naudokite blykstę.
62
• Režimu:
S Sumažinkite užrakto greitį
85
A Pasirinkite didesnę diafragmą (mažesnį f
86
skaičių)
Pakeiskite užrakto greitį arba pasirinkite režimą
85, 87
M.
• Pakeiskite užrakto greitį.
• Išjunkite HDR funkciją.
87, 88
96
Fotografuojant intervalų laikmačiu meniu ir
68
atkūrimo funkcija nepasiekiami. Išjunkite
fotoaparatą.
Blykstė suveikė visu pajėgumu. Peržiūrėkite
nuotrauką ekrane: jei ji eksponuota per
—
trumpai, suderinkite nustatymus ir bandykite
vėl.
• Naudokite blykstę.
62
• Pakeiskite atstumą iki objekto, diafragmą,
66, 67,
blykstės veikimo ribas arba ISO jautrumą.
86
• Objektyvo židinio nuotolis yra mažesnis nei
—
18 mm: naudokite didesnį židinio nuotolį.
• Pritvirtinta papildoma blykstė SB-400 arba
—
SB-300: nustatyta netiesioginės blykstės
parinktis arba per trumpas fokusavimo
atstumas. Fotografuokite toliau: jeigu reikia,
padidinkite fokusavimo atstumą, kad
nuotraukose nesimatytų šešėlių.
Techninės pastabos 257
Indikacija
Ekranas
Flash error (blykstės klaida)
Error. Press shutter release button again.
(Klaida. Nuspauskite užrakto atleidimo
mygtuką dar kartą.)
Start-up error. Contact a Nikon-authorized
service representative. (Paleisties klaida.
Susisiekite su Nikon įgaliotuoju techninės
priežiūros atstovu.)
Metering error (matavimo klaida)
Unable to start live view. Please wait for
camera to cool. (Nepavyko paleisti tiesioginės
peržiūros. Palaukite, kol fotoaparatas atvės.)
Folder contains no images. (Aplanke nėra
vaizdų.)
Cannot display this file. (Nepavyksta parodyti
šio failo.)
Cannot select this file. (Šio failo parinkti
negalima.)
Vaizdo ieškiklis
s
(mirksi)
O
(mirksi)
—
—
—
—
No image for retouching. (Nėra vaizdo, kurį
galima būtų retušuoti.)
—
Could not connect; multiple devices detected.
Try again later. (Nepavyko prisijungti, aptikti
keli įrenginiai. Bandykite vėliau.)
—
Error (klaida)
—
Network access not available until camera
cools. (Kol fotoaparatas neatvės, tinklo ryšys
bus nepasiekiamas.)
—
Check printer. (Patikrinkite spausdintuvą.)
—
Check paper. (Patikrinkite popierių.)
—
Paper jam. (Popieriaus strigtis.)
—
Out of paper. (Baigėsi popierius.)
—
Check ink supply. (Patikrinkite rašalo tiekimą.)
—
Out of ink. (Nėra rašalo.)
—
* Daugiau informacijos rasite spausdintuvo vadove.
258 Techninės pastabos
Sprendimas
Įvyko klaida naujinant papildomos blykstės
integruotą programinę įrangą. Kreipkitės į
Nikon įgaliotąjį techninės priežiūros atstovą.
Atleiskite užraktą. Jei klaida lieka arba dažnai
kartojasi, kreipkitės į Nikon įgaliotąjį techninės
priežiūros atstovą.
Kreipkitės į Nikon įgaliotąjį techninės priežiūros
atstovą.
Palaukite, kol vidinės mikroschemos atvės,
tuomet vėl galėsite įjungti tiesioginę peržiūrą ar
tęsti filmavimą.
Atkūrimui parinktame aplanke nėra vaizdų
(atminkite, kad šis pranešimas pateikiamas, jei
atkūrimo meniu parenkama parametro
Playback folder (atkūrimo aplankas) vertė
Current (esamas), įdedama atminties kortelė ir
atkūrimas pradedamas prieš pradedant
fotografuoti). Įdėkite kitą atminties kortelę arba
pasirinkite parametro Playback folder
(atkūrimo aplankas) vertę All (visi).
Failo negalima atkurti fotoaparatu.
Vaizdų, sukurtų su kitais įtaisais, retušuoti
negalima.
Atminties kortelėje nėra NEF (RAW) vaizdų,
kuriuos galima būtų naudoti NEF (RAW)
processing (NEF (RAW) apdorojimui).
Prie fotoaparato vienu metu bando jungtis keli
išmanieji įrenginiai. Palaukite kelias minutes ir
bandykite vėl.
Pasirinkite parametro Wi-Fi > Network
connection (tinklo ryšys) vertę Disable
(išjungti), tada vėl pasirinkite Enable (įjungti).
Išjunkite fotoaparatą, palaukite, kol
fotoaparatas atvės ir bandykite vėl.
Patikrinkite spausdintuvą. Norėdami tęsti,
esant galimybei pasirinkite Continue (tęsti).
Popieriaus dydis neatitinka pasirinktojo.
Įdėkite tinkamo dydžio popierių ir pasirinkite
Continue (tęsti).
Ištraukite strigtį ir pasirinkite Continue (tęsti).
Įdėkite pasirinkto formato popierių ir
pasirinkite Continue (tęsti).
Patikrinkite rašalą. Norėdami tęsti, pasirinkite
Continue (tęsti).
Pakeiskite rašalą ir pasirinkite Continue (tęsti).
0
—
—
—
124,
127
12,
175
—
206
213
168
172
—
—*
—*
—*
—*
—*
—*
Specifikacijos
❚❚ Skaitmeninis fotoaparatas Nikon D5300
Tipas
Tipas
Objektyvo stovas
Efektyvusis apžvalgos
kampas
Vieno objektyvo atspindimasis skaitmeninis fotoaparatas
Nikon F stovas (su AF kontaktais)
Nikon DX formatas: židinio nuotolis apytiksliai 1,5 karto didesnis nei FX formato
objektyvų apžvalgos kampas
Efektyvieji pikseliai
Efektyvieji pikseliai
24,2 milijono
Vaizdo jutiklis
Vaizdo jutiklis
23,5 × 15,6 mm CMOS jutiklis
Iš viso pikselių
24,78 milijono
Dulkių mažinimo sistema Vaizdo jutiklio valymas, vaizdo dulkių šalinimo atskaitos duomenys (reikia
papildomos programinės įrangos Capture NX 2)
Duomenų įrašymas
Vaizdo dydis (pikseliais)
Failų formatas
Sistema Picture Control
Laikmenos
Failų sistema
Vaizdo ieškiklis
Vaizdo ieškiklis
Kadro aprėptis
Didinimas
Stebėjimo taškas
Dioptrijų reguliavimas
Fokusavimo ekranas
Atspindžio veidrodėlis
Objektyvo diafragma
•
•
•
•
6000 × 4000 (didelis)
• 4496 × 3000 (vidutinis)
2992 × 2000 (mažas)
NEF (RAW): 12 arba 14 bitų, suglaudintas
JPEG: JPEG-Baseline, dera su aukštos (apie 1 : 4), standartinės (apie 1 : 8) arba
elementarios (apie 1 : 16) kokybės glaudinimo funkcijomis
• NEF (RAW) + JPEG: viena nuotrauka, įrašyta NEF (RAW) ir JPEG formatais
Standartinis, neutralus, gyvas, vienspalvis, portreto, kraštovaizdžio; pasirinktą
Picture Control galima modifikuoti; atmintis pasirinktiniams Picture Control
režimams
SD (Secure Digital) ir su UHS-I derančios SDHC bei SDXC atminties kortelės
DCF (Design Rule for Camera File System, fotoaparatų failų sistemos projektavimo
taisyklė) 2.0, DPOF (Digital Print Order Format, skaitmeninės spaudos tvarkos
formatas), Exif (Exchangeable Image File Format for Digital Still Cameras,
skaitmeninių fotoaparatų vaizdų failų mainų formatas) 2.3, PictBridge
Akių lygio, pentaveidrodis, vieno objektyvo atspindimasis vaizdo ieškiklis
Apie 95 % horizontaliai ir 95 % vertikaliai
Apie 0,82 × (50 mm f/1,4 objektyvas su nustatyta begalybe, –1,0 m–1)
18 mm (–1,0 m–1; nuo vaizdo ieškiklio okuliaro objektyvo centro paviršiaus)
Nuo –1,7 – iki +1,0 m–1
B tipo ekranas BriteView Clear Matte Mark VII
Sparčiojo grįžimo
Su momentiniu grįžimu, valdoma elektroniniu būdu
Techninės pastabos 259
Objektyvas
Suderinami objektyvai
Automatinio fokusavimo funkcija veikia su AF-S, AF-P ir AF-I objektyvais.
Automatinio fokusavimo funkcija neveikia su kitų tipų G ir D objektyvais, AF
objektyvais (tam nepritaikyti IX NIKKOR ir objektyvai, skirti F3AF) ir AI-P
objektyvais. Objektyvus be procesoriaus galima naudoti įjungus režimą M, tačiau
neveiks fotoaparato ekspozicijos matuoklis.
Elektroninį tolimatį galima naudoti su objektyvais, kurių didžiausia diafragma
siekia f/5,6 ar yra didesnė.
Užraktas
Tipas
Greitis
Blykstės sinchronizacijos
greitis
Atleidimas
Atleidimo režimas
Maksimali kadrų sparta
Automatinis laikmatis
Ekspozicija
Matavimo režimas
Matavimo metodas
Elektroniniu būdu valdomas, vertikaliai judantis, židinio plokštumos užraktas
1/4000–30 sek., žingsneliais po 1/3 arba 1/2 EV; ilgalaikė ekspozicija bulb; Time (laikas)
X= 1/200 sek.; sinchronizuojama esant 1/200 sek. arba mažesniam užrakto greičiui
8 (vienas kadras), ! (nepertraukiama maža sparta), 9 (nepertraukiama didelė
sparta), J (tylus užrakto atleidimas), E (automatinis laikmatis), " (uždelstas
nuotolinis; ML-L3), # (greitojo veikimo nuotolinis; ML-L3); dera fotografavimas
intervalų laikmačiu
• !: iki 3 fps
• 9: iki 5 fps (JPEG ir 12 bitų NEF/RAW) arba 4 fps (14 bitų NEF/RAW)
Pastaba: vertinant kadrų greičio rodiklius, daroma prielaida, kad būna parinktas
nepertraukiamas pagalbinis AF, rankinė arba automatinio užrakto pirmumo
automatinė ekspozicija, 1/250 sek. arba didesnis užrakto greitis, nurodyta pasirinktinio
nustatymo a1 (AF-C priority selection (AF-C pirmumo pasirinkimas)) vertė Release
(atleidimas), o kitiems nustatymams priskirtos numatytosios vertės.
2 sek., 5 sek., 10 sek., 20 sek.; 1–9 ekspozicijos
TTL ekspozicijos matavimas naudojant 2016 pikselių RGB jutiklį
• Matricos matavimas: 3D spalvinės matricos matavimas II (G, E ir D tipo objektyvai);
spalvinės matricos matavimas II (kiti objektyvai su procesoriumi)
• Centruotas matavimas: 75 % centravimo vykdoma kadro centre esančiame 8 mm
skritulyje
• Taškinis matavimas: matuojamas 3,5 mm skritulys (maždaug 2,5 % kadro),
sucentruotas pasirinktame fokusavimo taške
Diapazonas (ISO 100, f/1,4 • Matricos arba centruotas matavimas: 0–20 EV
objektyvas, 20 °C)
• Taškinis matavimas: 2–20 EV
Ekspozicijos matuoklio
Centrinis procesorius
derinimas
Režimas
Automatiniai režimai (i automatinis; j automatinis, blykstė išjungta); programuojamas su
lanksčia programa (P); automatinis užrakto pirmumas (S); automatinis diafragmos
pirmumas (A); rankinis (M); scenos režimai (k portretas; l kraštovaizdis; p vaikas; m sportas;
n fotografavimas stambiu planu; o naktinis portretas; r naktinis kraštovaizdis; s vakarėlis/patalpoje;
t paplūdimys/sniegas; u saulėlydis; v sutemos/aušra; w augintinio portretas; x žvakių šviesa; y žiedai;
z rudens spalvos; 0 maistas); specialiųjų efektų režimai (% naktinis matymas; g spalvotas eskizas;
' žaislinio fotoaparato efektas; ( miniatiūros efektas; 3 atrankinė spalva; 1 siluetas; 2 šviesūs tonai;
3 tamsūs tonai; ) HDR paveikslas)
Ekspozicijos
Galima derinti intervale nuo –5 iki +5 EV, žingsneliais po 1/3 arba 1/2 EV, režimais P,
kompensavimas
S, A ir M
Serija
• Fotografavimas serijomis su skirtingomis ekspozicijomis: 3 kadrai, žingsneliais po 1/3
arba 1/2 EV
• Baltos spalvos balanso serija: 3 kadrai, žingsneliais po 1
• Aktyviojo D-Lighting serija: 2 kadrai
Ekspozicijos fiksavimas
Šviesos ryškumas užfiksuotas aptiktoje vertėje, mygtuku A (L)
260 Techninės pastabos
Ekspozicija
ISO jautrumas
(rekomenduojamas
ekspozicijos koeficientas)
Aktyvusis D-Lighting
ISO 100–12 800, žingsneliais po 1/3 EV. Taip pat galima prilyginti maždaug 0,3, 0,7
arba 1 EV (ISO 25 600 ekvivalentas) virš ISO 12 800. Galimas automatinis ISO
jautrumo valdymas
Y automatinis, Z itin aukštas, P aukštas, Q standartinis, R žemas,
! Išjungta
Fokusavimas
Automatinis fokusavimas Nikon Multi-CAM 4800DX automatinio fokusavimo jutiklio modulis su TTL fazės
aptikimo funkcija, 39 fokusavimo taškų (įskaitant 9 kryžiuko tipo jutiklius) ir AF
pagalbinio apšvietimo lemputė (atstumas – maždaug 0,5–3 m)
Aptikimo diapazonas
Nuo –1 iki +19 EV (ISO 100, 20 °C)
Pagalbinis objektyvas
• Automatinis fokusavimas (AF): vienkartinis pagalbinis AF (AF-S); nepertraukiamas
pagalbinis AF (AF-C); automatinis AF-S/AF-C pasirinkimas (AF-A); nuspėjamasis
židinio sekimas suaktyvinamas automatiškai, pagal objekto būseną
• Rankinis fokusavimas (MF): galima naudoti elektroninį tolimatį
Fokusavimo taškas
Galima pasirinkti iš 39 arba 11 fokusavimo taškų
AF sričių režimas
Vieno taško AF; 9, 21, arba 39 taškų dinaminės srities AF, 3D sekimas, automatinės
srities AF
Židinio fiksavimas
Židinį galima užfiksuoti, iki pusės nuspaudžiant užrakto atleidimo mygtuką
(vienkartinis pagalbinis AF) arba paspaudžiant mygtuką A (L)
Blykstė
Integruota blykstė
i, k, p, n, o, s, w, g, ': automatinė blykstė su automatinio atsidarymo
funkcija
P, S, A, M, 0: rankinis atidarymas atleidimo mygtuku
Vadovo numeris
Apie 12, 13 su rankine blykste (m, ISO 100, 20 °C)
Blykstės valdymas
TTL: i-TTL blykstės valdymas naudojant 2016 pikselių RGB jutiklį yra įmanomas su
integruota blykste ir SB-910, SB-900, SB-800, SB-700, SB-600, SB-400 arba SB-300
blykstėmis. i-TTL subalansuota detalių paryškinimo blykstė, skirta skaitmeniniam
veidrodiniam (SLR) fotoaparatui, naudojama su matricos ir centruotu matavimu,
o standartinė i-TTL blykstė, skirta skaitmeniniam veidrodiniam (SLR) fotoaparatui
– su taškiniu matavimu
Blykstės režimas
Automatinis, automatinis su raudonų akių efekto mažinimo funkcija, automatinė
lėta sinchronizacija, automatinė lėta sinchronizacija su raudonų akių efekto
mažinimu, detalių paryškinimo blykstė, raudonų akių efekto mažinimas, lėta
sinchronizacija, lėta sinchronizacija su raudonų akių efekto mažinimu, galinė
diafragma su lėta sinchronizacija, galinės diafragmos sinchronizacija, išjungta
Blykstės kompensavimas Nuo –3 iki +1 EV, žingsneliais po 1/3 arba 1/2 EV
Blykstės parengties
Įsijungia, kai visiškai įkraunama integruota blykstė arba papildoma blykstė. Mirksi
daviklis
blykstei suveikus maksimaliu galingumu
Kontaktinė jungtis
ISO 518 blykstės jungtis su sinchronizatoriumi, duomenų kontaktais ir apsauginiu
fiksatoriumi
Nikon patobulinta
Patobulintas belaidžio apšvietimo valdymas dera su SB-910, SB-900, SB-800 arba
kūrybingo apšvietimo
SB-700 (nustačius pagrindine blykste) bei su valdikliu SU-800. Spalvinės blykstės
sistema (CLS)
informacinis ryšys dera su visomis blykstėmis, kurios dera su CLS
Sinchronizavimo
Sinchronizavimo gnybtų adapteris AS-15 (galima įsigyti atskirai)
kontaktas
Baltos spalvos balansas
Baltos spalvos balansas
Automatinis, kaitinamųjų lempų šviesa, fluorescencinių lempų šviesa (7 tipų),
tiesioginė saulės šviesa, blykstė, debesuota, šešėlis, iš anksto nustatytas rankinis,
visi išskyrus iš anksto nustatytą rankinį valdymą su tikslinimu.
Techninės pastabos 261
Tiesioginė peržiūra
Pagalbinis objektyvas
• Automatinis fokusavimas (AF): vienkartinis pagalbinis AF (AF-S); nuolatinis
pagalbinis AF (AF-F)
• Rankinis fokusavimas (MF)
AF sričių režimas
AF, pirmenybę suteikiant veidui, plačios srities AF, normalios srities AF, objekto
sekimo AF
Automatinis fokusavimas Bet kurioje kadro vietoje kontrastą nustatantis AF (pasirinkus AF, suteikiant
pirmumą veidui arba objekto sekimo AF, fotoaparatas automatiškai parenka
fokusavimo tašką)
Automatinis scenos
Galimas esant režimams i ir j
parinkimas
Filmas
Matavimas
Matavimo metodas
Kadro dydis (pikseliais) ir
kadrų greitis
TTL ekspozicijos matuoklis naudoja pagrindinį vaizdo jutiklį
Matrica
• 1920 × 1080, 60p (laipsniškas)/50p/30p/25p/24p, ★ didelis/standartinis
• 1280 × 720, 60p/50p, ★ didelis/standartinis
• 640 × 424, 30p/25p, ★ didelis/standartinis
30p (faktinis kadrų greitis: 29,97 fps) ir 60p (faktinis kadrų greitis: 59,94 fps) kadrų
greičiai pasiekiami nustačius vaizdo režimą NTSC. 25p ir 50p kadrų greičiai
pasiekiami vaizdo režimu parinkus PAL. Faktinis 24p kadrų greitis yra 23,976 fps.
Failų formatas
MOV
Vaizdo įrašo glaudinimas H.264/MPEG-4 Advanced Video Coding
Garso įrašymo formatas Linijinis PCM
Garso įrašymo įtaisas
Integruotas arba išorinis stereomikrofonas, kurio jautrumą galima reguliuoti
ISO jautrumas
ISO 100–12 800, taip pat galima nustatyti į maždaug 0,3, 0,7 arba 1 EV (ISO 25 600
ekvivalentas) virš ISO 12 800
Ekranas
Ekranas
Atkūrimas
Atkūrimas
Sąsaja
USB
Vaizdo išvestis
HDMI išvestis
Priedų prijungimo lizdas
Garso įvestis
262 Techninės pastabos
8,1 cm/3,2 col. (3 : 2), apie 1037 tūkst. taškų (720 × 480 × 3 = 1 036 800 taškų),
keičiamo kampo TFT ekranas, pasižymintis 170° stebėjimo kampu, apie 100 %
kadro aprėptimi ir turintis šviesumo reguliavimo funkciją
Viso kadro ir miniatiūrų (4, 12 arba 80 vaizdų arba kalendoriaus) atkūrimas su
didinimu atkuriant; filmo atkūrimas, nuotraukų ir (arba) filmų skaidrių peržiūros,
histogramos rodinys, ryškiai apšviestų sričių rodinys, automatinis vaizdo
pasukimas, nuotraukų vertinimas ir vaizdo komentaras (iki 36 ženklų)
Hi-Speed USB
NTSC, PAL
C tipo HDMI minijungtis
Belaidžiai nuotolinio valdymo įtaisai: WR-1, WR-R10 (įsigyjami atskirai)
Nuotoliniai kabeliai: MC-DC2 (įsigyjamas atskirai)
GPS aparatai: GP-1/GP-1A (įsigyjami atskirai)
Stereofoninis minilizdas (3,5 mm skersmens); dera su papildomais ME-1
stereomikrofonais
Belaidis ryšys
Standartai
Ryšio protokolai
Belaidė sąranka
Prieigos protokolai
IEEE 802.11b, IEEE 802.11g
• IEEE 802.11b: DSSS/CCK
• IEEE 802.11g: OFDM
2412–2462 MHz (1–11 kanalai)
Apie 30 m (daroma prielaida, kad nėra trukdžių. Veikimo nuotolis gali svyruoti, tai
priklauso nuo signalo stiprumo ir kliūčių)
54 Mb/sek.
Maksimali loginė duomenų perdavimo sparta pagal IEEE standartą. Faktinė
sparta gali būti kitokia.
• Autentiškumo nustatymas: atvira sistema, WPA2-PSK
• Šifravimas: AES
Dera su WPS
Infrastruktūrinis
Buvimo vietos duomenys
Priėmimo dažnis
Geodezija
1575,42 MHz (C/A kodas)
WGS84
Veikimo dažnis
Veikimo nuotolis (be
kliūčių)
Duomenų perdavimo
sparta
Saugumas
Derančios kalbos
Derančios kalbos
Anglų, bengalų, arabų, čekų, danų, graikų, hindi, indoneziečių, ispanų, italų,
japonų, kinų (supaprastinta ir tradicinė), korėjiečių, lenkų, norvegų, olandų, persų,
portugalų (Portugalija ir Brazilija), prancūzų, rumunų, rusų, suomių, švedų, tajų,
tamilų, turkų, ukrainiečių, vengrų, vietnamiečių, vokiečių
Maitinimo šaltinis
Akumuliatorius
Kintamosios srovės
adapteris
Vienas įkraunamas ličio jonų akumuliatorius EN-EL14a
Kintamosios srovės adapteris EH-5b; reikia kintamosios srovės jungties EP-5A
(įsigyjama atskirai)
Trikojo lizdas
Trikojo lizdas
1/ 4
col. (ISO 1222)
Matmenys/svoris
Matmenys (ilgis × aukštis
Apie 125 × 98 × 76 mm
× plotis)
Svoris
Apie 530 g su akumuliatoriumi ir atminties kortele, bet be korpuso dangtelio;
apie 480 g (vien tik fotoaparato korpusas)
Veikimo aplinka
Temperatūra
Drėgnumas
0 °C–40 °C
85 % arba mažesnis (be kondensacijos)
• Jei nenurodyta kitaip, visi matavimai atlikti laikantis Fotoaparatų ir vaizdavimo gaminių asociacijos (Camera and
Imaging Products Association, CIPA) standartų ir rekomendacijų.
• Visi skaičiai taikomi fotoaparatui su visiškai įkrautu akumuliatoriumi.
• Nikon pasilieka teisę bet kada ir be išankstinio įspėjimo keisti šiame vadove aprašytos aparatinės ir programinės įrangos
išvaizdą bei specifikacijas. Nikon negali būti laikoma atsakinga už žalą, sukeltą bet kokių šiame vadove galinčių būti
klaidų.
Techninės pastabos 263
❚❚ Akumuliatoriaus įkroviklis MH-24
Nominali tiekiama galia
Nominali išėjimo galia
Derantys akumuliatoriai
Įkrovimo laikas
Kintamoji srovė 100–240 V, 50/60 Hz, maks. 0,2 A
Nuolatinė srovė 8,4 V/0,9 A
Įkraunamas ličio jonų akumuliatorius Nikon EN-EL14a
Apie 1 val. ir 50 min., esant 25 °C aplinkos temperatūrai, kai akumuliatorius visiškai
išsekęs
0 °C–40 °C
Veikimo temperatūra
Matmenys (plotis × aukštis
Apie 70 × 26 × 97 mm, be kištuko adapterio
× ilgis)
Svoris
Apie 96 g, be kištuko adapterio
❚❚ Įkraunamas ličio jonų akumuliatorius EN-EL14a
Tipas
Nominali talpa
Veikimo temperatūra
Matmenys (ilgis × aukštis ×
plotis)
Svoris
Įkraunamas ličio jonų akumuliatorius
7,2 V/1230 mAh
0 °C–40 °C
Apie 38 × 53 × 14 mm
Apie 49 g, be kontaktų dangtelio
Nikon pasilieka teisę bet kada ir be išankstinio įspėjimo keisti šiame vadove aprašytos aparatinės ir programinės įrangos
išvaizdą bei specifikacijas. Nikon negali būti laikoma atsakinga už žalą, sukeltą bet kokių šiame vadove galinčių būti klaidų.
264 Techninės pastabos
❚❚ Derantys standartai
• DCF, 2.0 versija: fotoaparatų failų sistemos projektavimo taisyklė (Design Rule for Camera File
Systems) – tai standartas, plačiai naudojamas skaitmeninių fotoaparatų rinkoje, kuriuo
užtikrinamas suderinamumas tarp atskirų fotoaparatų gamintojų.
• DPOF: skaitmeninis spausdinimo tvarkos formatas (Digital Print Order Format) yra pramonėje
paplitęs standartas, leidžiantis nuotraukas spausdinti naudojantis atminties kortelėje įrašyta
tvarka.
• Exif, 2.3 versija: D5300 dera su vaizdų mainų formato, skirto skaitmeniniams fotoaparatams
(Exchangeable Image File Format for Digital Still Cameras), 2.3 versija. Tai – standartas,
pagal kurį nuotraukose saugoma informacija naudojama, siekiant optimaliai atkurti spalvas,
kai vaizdai perduodami su Exif suderinamiems spausdintuvams.
• PictBridge: standartas, sukurtas bendradarbiaujant skaitmeninių fotoaparatų ir spausdintuvų
gamintojams, leidžiantis perduoti nuotraukas tiesiogiai į spausdintuvą nenaudojant
kompiuterio.
• HDMI: raiškioji daugialypės terpės sąsaja (High-Definition Multimedia Interface) – tai
daugialypės terpės sąsajų standartas, naudojamas vartojamosios elektronikos įrenginiuose
ir garso-vaizdo prietaisuose, galinčiuose siųsti garso bei vaizdo duomenis ir valdymo
signalus į su HDMI suderinamus prietaisus per vieną jungiamąjį laidą.
A
Informacija apie prekės ženklus
IOS yra Cisco Systems, Inc. paprastasis arba JAV ir (arba) kitose valstybėse registruotasis prekės ženklas,
jis naudojamas pagal licenciją. Mac OS ir OS X yra Apple Inc. JAV ir (arba) kitose valstybėse registruotieji
prekių ženklai. Microsoft, Windows ir Windows Vista yra Microsoft Corporation paprastieji arba JAV ir
(arba) kitose valstybėse registruotieji prekių ženklai. Logotipas PictBridge yra prekės ženklas. SD, SDHC
ir SDXC logotipai yra SD-3C, LLC prekių ženklai. HDMI, logotipas HDMI ir High-Definition Multimedia
Interface yra paprastieji arba registruotieji prekių ženklai, priklausantys bendrovei HDMI Licensing LLC.
Wi-Fi ir Wi-Fi logotipas yra Wi-Fi Alliance paprastieji arba registruotieji prekių ženklai. Visi kiti šiame
vadove arba kituose su Nikon gaminiu pateiktuose dokumentuose paminėti pavadinimai yra
atitinkamų jų savininkų paprastieji arba registruotieji prekių ženklai.
A
Atitikties žyma
Standartus, su kuriais dera fotoaparatas, galima peržiūrėti per sąrankos meniu parinktį Conformity
marking (atitikties žyma) (0 204).
A
FreeType licencija (FreeType2)
Tam tikrų šios programinės įrangos dalių autorių teisės priklauso The FreeType Project (2013 m.)
(http://www.freetype.org). Visos teisės saugomos.
A
MIT licencija (HarfBuzz)
Tam tikrų šios programinės įrangos dalių autorių teisės priklauso The HarfBuzz Project (2013 m.)
(http://www.freedesktop.org/wiki/Software/HarfBuzz). Visos teisės saugomos.
Techninės pastabos 265
Rinkiniai su objektyvais
Galima įsigyti fotoaparato ir vieno iš toliau nurodytų objektyvų rinkinį.
AF-P DX NIKKOR 18–55 mm f/3,5–5,6 G VR ir AF-P DX
NIKKOR 18–55 mm f/3,5–5,6 G
Šie įtraukiamieji objektyvai skirti naudoti tik su DX formato Nikon skaitmeniniais SLR
fotoaparatais; juostiniai SLR fotoaparatai ir D4 serijos, D3 serijos, D2 serijos, D1 serijos, D800
serijos, D700, D610, D600, D300 serijos, D200, D100, D90, D80, D70 serijos, D60, D50, D40
serijos, D7000, D5100, D5000, D3200, D3100, D3000 skaitmeniniai SLR fotoaparatai jiems
nepritaikyti. Toliau nurodytos objektyvo dalys.
Židinio nuotolio žymė
Židinio nuotolio skalė
Objektyvo tvirtinimo žymė (0 13)
Procesoriaus kontaktai (0 227)
Galinis objektyvo dangtelis
Objektyvo dangtelis
Įtraukiamo objektyvo cilindro
mygtukas (0 14)
Fokusavimo žiedas (0 57, 125)
Priartinimo žiedas (0 20)
266 Techninės pastabos
❚❚ Fokusavimas
Fokusavimo režimą galima parinkti naudojant fotoaparato valdiklius (0 51).
Automatinis fokusavimas
Kai įjungtas fotoaparato automatinio fokusavimo režimas, židinys reguliuojamas automatiškai
(0 51). Kol laikomas paspaustas iki pusės užrakto atleidimo mygtukas (arba kol laikomas
paspaustas AF-ON mygtukas), fokusuoti vaizdą fotoaparatu galima naudojant fokusavimo
žiedą; ši funkcija vadinama automatiniu fokusavimu su rankiniu valdymu (M/A). Automatinis
fokusavimas vėl ima veikti, kai dar kartą paspaudžiamas iki pusės užrakto atleidimo mygtukas
(arba paspaudžiamas AF-ON mygtukas). Atminkite: palietus fokusavimo žiedą, kol veikia
automatinio fokusavimo funkcija, pasikeis židinio padėtis.
Rankinis fokusavimas
Kai įjungtas fotoaparato rankinio fokusavimo režimas, židinį galima reguliuoti sukant
objektyvo fokusavimo žiedą (0 57). Kai fotoaparatas išjungtas arba pasibaigęs budėjimo
laikmačio laikas, fokusavimo žiedu neįmanoma fokusuoti vaizdo, o sukant priartinimo žiedą
pasikeičia židinio padėtis; prieš fokusuodami įjunkite fotoaparatą arba paspauskite užrakto
atleidimo mygtuką, kad vėl imtų veikti budėjimo laikmatis.
D810 serijos, Df, D750, D7200, D7100 ir D5200 fotoaparatų naudotojai turi atminti: jei
leidžiama, kad pasibaigtų budėjimo laikmačio laikas, laikmatį vėl įjungus, židinio padėtis bus
pasikeitusi. Sufokusuokite iš naujo ir tik tada fotografuokite. Įjungus rankinio fokusavimo
režimą arba esant kitoms aplinkybėms, kai užraktas atleidžiamas ne tuoj po fokusavimo,
rekomenduojama nustatyti ilgesnę budėjimo trukmę.
❚❚ Integruotos blykstės naudojimas
Naudojant integruotą blykstę, objektas turi būti bent 0,6 m atstumu. Taip pat reikia nuimti
objektyvo gaubtus, kad nebūtų vinjetavimo (šešėlių, atsirandančių toje vietoje, kur objektyvo
galas užstoja integruotą blykstę).
Šešėlis
Vinjetavimas
Fotoaparatas
Priartinimo padėtis
Minimalus atstumas be vinjetavimo
1,0 m
D5500/D5300/D5200/D3300
18 mm
24, 35, 45 ir
55 mm
Be vinjetavimo
Techninės pastabos 267
❚❚ Virpesių mažinimas (VR, tik AF-P DX NIKKOR 18–55 mm f/3,5–5,6 G VR)
Kai prie fotoaparato prijungiamas objektyvas AF-P DX NIKKOR 18–55 mm f/3,5–5,6 G VR,
įjungti arba išjungti virpesių mažinimo funkciją galima naudojant fotografavimo meniu
parinktį Optical VR (optinis virpesių mažinimas) (0 181). Nustačius parinktį On (įjungta),
virpesių mažinimo funkcija ima veikti paspaudus iki pusės užrakto atleidimo mygtuką. Virpesių
mažinimo funkcija apsaugo nuo vaizdo suliejimo, atsirandančio dėl fotoaparato drebėjimo,
todėl užrakto greitį galima mažinti net 4,0 laipsnio, nei būtų įprastai tokiais atvejais; taip
išplečiamas priimtinų užrakto greičio reikšmių diapazonas. VR funkcijos įtaka užrakto greičiui
matuojama pagal Fotoaparatų ir vaizdavimo gaminių asociacijos (CIPA) standartus; FX formato
objektyvų parametrai matuojami naudojant FX formato skaitmeninius fotoaparatus, o DX
formato objektyvų – naudojant DX formato fotoaparatus. Kintamojo židinio objektyvų
parametrai matuojami esant didžiausiam priartinimui.
D
Virpesių mažinimas
• Kai naudojate virpesių mažinimo funkciją, paspauskite iki pusės užrakto atleidimo mygtuką,
palaukite, kol vaizdas ieškiklyje nusistovės, ir tik tada pabaikite spausti užrakto atleidimo mygtuką.
• Veikiant virpesių mažinimo funkcijai, atleidus užraktą vaizdo ieškiklyje vaizdas gali drebėti. Tai
nereiškia gedimo.
• Sukant fotoaparatą, virpesių mažinimo funkcija taikoma tik tam judesiui, kuris nėra sukimo dalis
(pavyzdžiui, jei fotoaparatas sukamas horizontaliai, virpesių mažinimas bus taikomas tik vertikaliam
drebėjimui), todėl fotoaparatą galima daug lengviau ir tolygiau sukti dideliu lanku.
• Jei fotoaparate yra integruota blykstė, jos įkrovimo metu virpesių mažinimo funkcija išjungiama.
• Virpesių mažinimo funkciją paprastai rekomenduojama naudoti sumontavus fotoaparatą ant trikojo,
tačiau, atsižvelgiant į fotografavimo sąlygas ir trikojo tipą, galite ją išjungti.
268 Techninės pastabos
❚❚ Pateikti priedai
• 55 mm užspaudžiamasis priekinis objektyvo dangtelis LC-55A
• Galinis objektyvo dangtelis
❚❚ Tinkantys priedai
•
•
•
•
55 mm užsukamieji filtrai
Galinis objektyvo dangtelis LF-4
Objektyvo dėklas CL-0815
Bajoneto gaubtas HB-N106
Sulygiuokite objektyvo gaubto tvirtinimo žymę (●) su objektyvo gaubto sulygiavimo žyme
( ), kaip parodyta q pav., ir sukite gaubtą (w), kol žymė ● bus sulygiuota su objektyvo
gaubto fiksavimo žyme (—{).
Prijungiant arba nuimant gaubtą, reikia jį laikyti šalia ženklo ant jo pagrindo ir nespausti
pernelyg stipriai. Jei gaubtas bus prijungtas netinkamai, galimas vinjetavimo efektas. Kai
gaubtas nenaudojamas, jį galima apsukti ir sumontuoti ant objektyvo.
Techninės pastabos 269
❚❚ Specifikacijos
Tipas
Židinio nuotolis
Didžiausia diafragma
Objektyvo konstrukcija
Apžvalgos kampas
Židinio nuotolio skalė
Atstumo informacija
Priartinimas
Fokusavimas
Virpesių mažinimas (tik
AF-P DX NIKKOR 18–55 mm
f/3,5–5,6 G VR)
Mažiausias fokusavimo
atstumas
Diafragmos plokštelės
Diafragma
Diafragmos diapazonas
Matavimas
Filtro tvirtinimo žiedo
dydis
Matmenys
Svoris
270 Techninės pastabos
G tipo AF-P DX objektyvas su integruotu procesoriumi ir F stovu
18–55 mm
f/3,5–5,6
12 lęšių 9 grupėse (įskaitant 2 asferinius lęšius)
76° – 28° 50´
Sugraduota milimetrais (18, 24, 35, 45, 55)
Perduodama fotoaparatui
Rankinis priartinimas, naudojant nepriklausomą priartinimo žiedą
Automatinis fokusavimas, valdomas žingsniniu varikliu; atskiras fokusavimo
žiedas rankinio fokusavimo funkcijai
Lęšio poslinkis, naudojant balso ričių variklius (VCM – „voice coil motor“)
0,25 m nuo židinio plokštumos (0 58) esant bet kuriai priartinimo padėčiai
7 (suapvalinta diafragmos anga)
Visiškai automatinė
• 18 mm židinio nuotolis: f/3,5–22
• 55 mm židinio nuotolis: f/5,6–38
Rodoma mažiausia diafragma gali kisti priklausomai nuo fotoaparatu parinkto
ekspozicijos žingsnelio dydžio.
Visa diafragma
55 mm (P = 0,75 mm)
Apie 64,5 mm didžiausias skersmuo × 62,5 mm (atstumas nuo fotoaparato
objektyvo tvirtinimo įtvaro, kai objektyvas įtrauktas)
• AF-P DX NIKKOR 18–55 mm f/3,5–5,6 G VR: apie 205 g
• AF-P DX NIKKOR 18–55 mm f/3,5–5,6 G: apie 195 g
AF-S DX NIKKOR 18–55 mm f/3,5–5,6 G VR II
AF-S DX NIKKOR 18–55 mm f/3,5–5,6 G VR II yra įtraukiamasis objektyvas, skirtas naudoti tik su
DX formato Nikon skaitmeniniais SLR fotoaparatais. Toliau nurodytos objektyvo dalys.
Židinio nuotolio žymė
Objektyvo tvirtinimo žymė (0 13)
Židinio nuotolio skalė
Įtraukiamo objektyvo cilindro
mygtukas (0 14)
Procesoriaus kontaktai (0 227)
Galinis objektyvo dangtelis
A-M režimo jungiklis (0 18, 57)
Objektyvo dangtelis
Fokusavimo žiedas (0 57, 125)
Virpesių mažinimo ĮJ./IŠJ. jungiklis (0 272)
Priartinimo žiedas (0 20)
❚❚ Fokusavimas
Fokusavimo režimas priklauso nuo fotoaparate nustatyto fokusavimo režimo ir objektyvo A-M
režimo jungiklio padėties (0 51, 57).
❚❚ Integruotos blykstės naudojimas
Naudojant integruotą blykstę, objektas turi būti bent 0,6 m atstumu. Taip pat reikia nuimti
objektyvo gaubtus, kad nebūtų vinjetavimo (šešėlių, atsirandančių toje vietoje, kur objektyvo
galas užstoja integruotą blykstę).
Šešėlis
Vinjetavimas
Techninės pastabos 271
❚❚ Virpesių mažinimas (VR)
Virpesių mažinimo funkciją galima įjungti pastumiant virpesių mažinimo
funkcijos jungiklį į padėtį ON; ji ima veikti kas kartą paspaudus iki pusės užrakto
atleidimo mygtuką. Virpesių mažinimo funkcija apsaugo nuo vaizdo suliejimo,
atsirandančio dėl fotoaparato drebėjimo, todėl užrakto greitį galima mažinti net
4,0 laipsnio, nei būtų įprastai tokiais atvejais (išmatuota DX formato fotoaparatu
nustačius 55 mm ir vadovaujantis Fotoaparatų ir vaizdavimo gaminių asociacijos [CIPA]
standartais; rezultatai priklauso nuo fotografo ir fotografavimo sąlygų). Taip padidinamas
priimtinų užrakto greičio reikšmių diapazonas.
D
Virpesių mažinimas
• Kai naudojate virpesių mažinimo funkciją, paspauskite iki pusės užrakto atleidimo mygtuką,
palaukite, kol vaizdas ieškiklyje nusistovės, ir tik tada pabaikite spausti užrakto atleidimo mygtuką.
• Veikiant virpesių mažinimo funkcijai, atleidus užraktą vaizdo ieškiklyje vaizdas gali drebėti. Tai
nereiškia gedimo.
• Sukant fotoaparatą, virpesių mažinimo funkcija taikoma tik tam judesiui, kuris nėra sukimo dalis
(pavyzdžiui, jei fotoaparatas sukamas horizontaliai, virpesių mažinimas bus taikomas tik vertikaliam
drebėjimui), todėl fotoaparatą galima daug lengviau ir tolygiau sukti dideliu lanku.
• Neišjunkite fotoaparato ir nenuimkite objektyvo, kai veikia virpesių mažinimo funkcija.
• Jei fotoaparate yra integruota blykstė, jos įkrovimo metu virpesių mažinimo funkcija išjungiama.
• Jei fotoaparatas sumontuotas ant trikojo, nustatykite OFF, nebent trikojo galva neužfiksuota arba
fotoaparatas sumontuotas ant vienkojo stovo. Tokiu atveju rekomenduojama nustatyti ON.
272 Techninės pastabos
❚❚ Pateikti priedai
• 52 mm užspaudžiamasis priekinis objektyvo dangtelis LC-52
• Galinis objektyvo dangtelis
❚❚ Tinkantys priedai
•
•
•
•
52 mm užsukamieji filtrai
Galinis objektyvo dangtelis LF-4
Objektyvo dėklas CL-0815
Bajoneto gaubtas HB-69
Sulygiuokite objektyvo dangtelio tvirtinimo žymę (●) su objektyvo dangtelio sulygiavimo
žyme ( ), kaip parodyta q pav. ir pasukite dangtelį (w), kol žymė ● bus sulygiuota su
objektyvo dangtelio fiksavimo žyme (—{).
Prijungiant arba nuimant gaubtą, reikia jį laikyti šalia ženklo ant jo pagrindo ir nespausti
pernelyg stipriai. Jei gaubtas bus prijungtas netinkamai, galimas vinjetavimo efektas.
Kai gaubtas nenaudojamas, jį galima apsukti ir sumontuoti ant objektyvo.
Techninės pastabos 273
❚❚ Specifikacijos
Tipas
Židinio nuotolis
Didžiausia diafragma
Objektyvo konstrukcija
Apžvalgos kampas
Židinio nuotolio skalė
Atstumo informacija
Priartinimas
Fokusavimas
Virpesių mažinimas
Mažiausias fokusavimo
atstumas
Diafragmos plokštelės
Diafragma
Diafragmos diapazonas
Matavimas
Filtro-tvirtinamojo žiedo
dydis
Matmenys
Svoris
274 Techninės pastabos
G tipo AF-S DX objektyvas su integruotu procesoriumi ir F stovu
18–55 mm
f/3,5–5,6
11 lęšių 8 grupėse (įskaitant 1 asferinį lęšį)
76°–28° 50´
Sugraduota milimetrais (18, 24, 35, 45, 55)
Perduodama fotoaparatui
Rankinis priartinimas, naudojant nepriklausomą priartinimo žiedą
Automatinis fokusavimas, valdomas Silent Wave varikliu ir atskiras fokusavimo
žiedas rankinio fokusavimo funkcijai
Lęšio poslinkis, naudojant balso ričių variklius (VCM)
• AF: 0,28 m nuo židinio plokštumos (0 58), esant bet kokiai priartinimo padėčiai
• MF: 0,25 m nuo židinio plokštumos, esant bet kokiai priartinimo padėčiai
7 (suapvalinta diafragmos anga)
Visiškai automatinė
• 18 mm židinio nuotolis: f/3,5–22
• 55 mm židinio nuotolis: f/5,6–38
Rodoma mažiausia diafragma gali kisti priklausomai nuo fotoaparatu parinkto
ekspozicijos žingsnelio dydžio.
Visa diafragma
52 mm (P = 0,75 mm)
Apie 66 mm skersmuo × 59,5 mm (atstumas nuo fotoaparato objektyvo tvirtinimo
įtvaro, kai objektyvas įtrauktas)
Apie 195 g
AF-S DX NIKKOR 18–140 mm f/3,5–5,6 G ED VR
Šio vadovo iliustracijose paprastai vaizduojamas AF-S DX NIKKOR 18–140 mm f/3,5–5,6 G ED VR,
skirtas naudoti tik su DX formato Nikon skaitmeniniais SLR fotoaparatais. Toliau nurodytos
objektyvo dalys.
Židinio nuotolio žymė
Židinio nuotolio skalė
Objektyvo dangtelis
Objektyvo tvirtinimo žymė (0 13)
Procesoriaus kontaktai (0 227)
Galinis objektyvo dangtelis
Priartinimo žiedas (0 20)
A-M režimo jungiklis (0 18, 57)
Virpesių mažinimo ĮJ./IŠJ. jungiklis (0 276)
Fokusavimo žiedas (0 57, 125)
❚❚ Fokusavimas
Fokusavimo režimas priklauso nuo fotoaparate nustatyto fokusavimo režimo ir objektyvo A-M
režimo jungiklio padėties (0 51, 57).
A
Fokusuojama su objektyvais AF-S DX NIKKOR 18–140 mm f/3,5–5,6 G ED VR
Parinkus vienkartinį pagalbinį AF fotoaparato fokusavimo režimą (AF-S) ir objektyvo A-M jungiklį
nustačius į padėtį A, židinį galima suderinti po automatinio fokusavimo veiksmo toliau laikant paspaustą
iki pusės užrakto atleidimo mygtuką ir ranka sukant fokusavimo žiedą. Kad perfokusuotumėte
naudodami automatinio fokusavimo funkciją, vėl paspauskite iki pusės užrakto atleidimo mygtuką.
Techninės pastabos 275
❚❚ Integruotos blykstės naudojimas
Naudojant integruotą blykstę, objektas turi būti bent 0,6 m atstumu. Taip pat reikia nuimti
objektyvo gaubtus, kad nebūtų vinjetavimo (šešėlių, atsirandančių toje vietoje, kur objektyvo
galas užstoja integruotą blykstę).
Šešėlis
Fotoaparatas
D7100/D7000/D300 serija/D200/D100
D90/D80/D50
D5500/D5300/D5200/D5100/D5000/
D3300/D3200/D3100/D3000/
D70 serija/D60/D40 serija
Vinjetavimas
Priartinimo padėtis
Minimalus atstumas be vinjetavimo
18 mm
24–140 mm
18 mm
24 mm
35–140 mm
18 mm
24 mm
35–140 mm
1,0 m
Be vinjetavimo
2,5 m
1,0 m
Be vinjetavimo
1,0 m
Be vinjetavimo
❚❚ Virpesių mažinimas (VR)
Virpesių mažinimo funkciją galima įjungti pastumiant virpesių mažinimo
funkcijos jungiklį į padėtį ON; ji ima veikti kas kartą paspaudus iki pusės užrakto
atleidimo mygtuką. Virpesių mažinimo funkcija apsaugo nuo vaizdo suliejimo,
atsirandančio dėl fotoaparato drebėjimo, todėl užrakto greitį galima mažinti net
4,0 laipsnio, nei būtų įprastai tokiais atvejais (išmatuota fotoaparatu D300s
nustačius 140 mm ir vadovaujantis Fotoaparatų ir vaizdavimo gaminių asociacijos [CIPA]
standartais; rezultatai priklauso nuo fotografo ir fotografavimo sąlygų). Taip padidinamas
priimtinų užrakto greičio reikšmių diapazonas.
276 Techninės pastabos
D
Virpesių mažinimas
• Kai naudojate virpesių mažinimo funkciją, paspauskite iki pusės užrakto atleidimo mygtuką,
palaukite, kol vaizdas ieškiklyje nusistovės, ir tik tada pabaikite spausti užrakto atleidimo mygtuką.
• Veikiant virpesių mažinimo funkcijai, atleidus užraktą vaizdo ieškiklyje vaizdas gali drebėti. Tai
nereiškia gedimo.
• Sukant fotoaparatą, virpesių mažinimo funkcija taikoma tik tam judesiui, kuris nėra sukimo dalis
(pavyzdžiui, jei fotoaparatas sukamas horizontaliai, virpesių mažinimas bus taikomas tik vertikaliam
drebėjimui), todėl fotoaparatą galima daug lengviau ir tolygiau sukti dideliu lanku.
• Neišjunkite fotoaparato ir nenuimkite objektyvo, kai veikia virpesių mažinimo funkcija. Jei veikiant
virpesių mažinimo funkcijai būtų nutrauktas objektyvo maitinimas, papurtytas objektyvas gali
barškėti. Tai nėra gedimas, viską galima sutvarkyti vėl prijungiant objektyvą ir įjungiant fotoaparatą.
• Jei fotoaparate yra integruota blykstė, jos įkrovimo metu virpesių mažinimo funkcija išjungiama.
• Jei fotoaparatas sumontuotas ant trikojo, nustatykite OFF, nebent trikojo galva neužfiksuota arba
fotoaparatas sumontuotas ant vienkojo stovo. Tokiu atveju rekomenduojama nustatyti ON.
Techninės pastabos 277
❚❚ Pateikti priedai
• 67 mm užspaudžiamasis priekinis objektyvo dangtelis LC-67
• Galinis objektyvo dangtelis
❚❚ Tinkantys priedai
•
•
•
•
67 mm užsukamieji filtrai
Galinis objektyvo dangtelis LF-4
Objektyvo dėklas CL-1018
Bajoneto gaubtas HB-32
Sulygiuokite objektyvo dangtelio tvirtinimo žymę (●) su objektyvo dangtelio sulygiavimo
žyme ( ), kaip parodyta q pav. ir pasukite dangtelį (w), kol žymė ● bus sulygiuota su
objektyvo dangtelio fiksavimo žyme (—{).
Prijungiant arba nuimant gaubtą, reikia jį laikyti šalia ženklo ant jo pagrindo ir nespausti
pernelyg stipriai. Jei gaubtas bus prijungtas netinkamai, galimas vinjetavimo efektas.
Kai gaubtas nenaudojamas, jį galima apsukti ir sumontuoti ant objektyvo.
278 Techninės pastabos
❚❚ Specifikacijos
Tipas
Židinio nuotolis
Didžiausia diafragma
Objektyvo konstrukcija
Apžvalgos kampas
Židinio nuotolio skalė
Atstumo informacija
Priartinimas
Fokusavimas
Virpesių mažinimas
Mažiausias fokusavimo
atstumas
Diafragmos plokštelės
Diafragma
Diafragmos diapazonas
Matavimas
Filtro-tvirtinamojo žiedo
dydis
Matmenys
Svoris
G tipo AF-S DX objektyvas su integruotu procesoriumi ir F stovu
18–140 mm
f/3,5–5,6
17 lęšių 12 grupių (įskaitant 1 ED lęšį ir 1 asferinį lęšį)
76° – 11° 30´
Sugraduota milimetrais (18, 24, 35, 50, 70, 140)
Perduodama fotoaparatui
Rankinis priartinimas, naudojant nepriklausomą priartinimo žiedą
Nikon vidinio fokusavimo (IF) sistema su automatinio fokusavimo funkcija,
valdoma Silent Wave variklio. Yra atskiras fokusavimo žiedas rankinio fokusavimo
funkcijai
Lęšio poslinkis, naudojant balso ričių variklius (VCM)
0,45 m nuo židinio plokštumos (0 58), esant bet kokiai priartinimo padėčiai
7 (suapvalinta diafragmos anga)
Visiškai automatinė
• 18 mm židinio nuotolis: f/3,5–22
• 140 mm židinio nuotolis: f/5,6–38
Rodoma mažiausia diafragma gali kisti priklausomai nuo fotoaparatu parinkto
ekspozicijos žingsnelio dydžio.
Visa diafragma
67 mm (P = 0,75 mm)
Apie 78 mm didžiausias skersmuo × 97 mm (atstumas nuo fotoaparato objektyvo
tvirtinimo įtvaro)
Apie 490 g
Techninės pastabos 279
D
Objektyvo priežiūra
• Objektyvo kontaktai turi būti švarūs.
• Naudokite ventiliatorių dulkėms ir pūkeliams nuo objektyvo paviršiaus pašalinti. Norėdami pašalinti
dėmes ir pirštų atspaudus, sudrėkinkite minkštą švarų medvilninį audinį arba objektyvo valymo
servetėlę etanoliu arba objektyvų valikliu ir valykite sukamaisiais judesiais, braukdami nuo centro
kraštų link, būdami atsargūs, kad nepaliktumėte dėmių ir nepaliestumėte stiklo pirštais.
• Objektyvui valyti niekada nenaudokite organinių tirpiklių, pavyzdžiui, dažų skiediklių arba benzolo.
• Siekiant apsaugoti priekinį objektyvo lęšį, galima naudoti objektyvo gaubtą arba NC filtrus.
• Prieš dėdami objektyvą į dėklą, uždėkite priekinį ir galinį dangtelius.
• Uždėję objektyvo gaubtą, nekelkite ir nelaikykite objektyvo arba fotoaparato tik už gaubto.
• Jeigu objektyvo ilgai nenaudosite, saugokite jį vėsioje, sausoje vietoje, kad neatsirastų pelėsių arba
rūdžių. Nelaikykite fotoaparato tiesioginiais saulės spinduliais apšviestose vietose arba kartu su
naftalino ar kamparo rutuliukais.
• Laikykite objektyvą sausai. Rūdys vidiniame mechanizme gali padaryti nepataisomos žalos.
• Palikus objektyvą itin karštoje vietoje, gali būti sugadintos arba deformuotis iš sutvirtinto plastiko
pagamintos dalys.
A
Pastaba dėl plačiakampių arba superplačiakampių objektyvų
Toliau aprašomose situacijose automatinio fokusavimo funkcija gali nesuteikti pageidaujamų rezultatų.
1 Fone esantys objektai užima daugiau fokusavimo taško nei pagrindinis objektas:
Jei fokusavimo taške yra priekinio plano ir fono objektų, fotoaparatas
gali sufokusuoti foną ir pagrindinis objektas liks nesufokusuotas.
Pavyzdys: toli esantis portreto
objektas tam tikru atstumu
nuo fono
2 Objekte yra daug smulkių detalių.
Fotoaparatu gali būti sunku fokusuoti objektus, kuriems trūksta
kontrasto arba kurie atrodo mažesni už fone esančius objektus.
Pavyzdys: gėlių laukas
Tokiais atvejais naudokite rankinio fokusavimo režimą arba pasinaudokite židinio fiksavimo
funkcija ir sufokusuokite kitą tokiu pačiu atstumu nutolusį objektą, o paskui
perkomponuokite nuotrauką. Daugiau informacijos rasite skirsnyje „Kaip pasiekti gerų
rezultatų, naudojant automatinį fokusavimą“ (0 52).
280 Techninės pastabos
Atminties kortelių talpa
Toliau pateikiamoje lentelėje nurodytas apytikslis nuotraukų skaičius, kurį galima įrašyti į 16 GB
SanDisk Extreme Pro SDHC UHS-I kortelę esant įvairiems vaizdo kokybės ir dydžio
nustatymams.
Vaizdo kokybė
NEF (RAW),
suglaudintas, 14 bitų
NEF (RAW),
suglaudintas, 12 bitų
Vaizdo dydis
Failo dydis 1
Vaizdų skaičius 1
Atminties buferio talpa 2
—
23,8 MB
437
6
—
19,0 MB
524
13
1000
100
Didelis
12,0 MB
Vidutinis
7,4 MB
1700
100
JPEG aukšta kokybė
Mažas
3,8 MB
3300
100
2000
100
Didelis
6,3 MB
JPEG standartinė
Vidutinis
3,8 MB
3300
100
kokybė
Mažas
2,0 MB
6300
100
3900
100
Didelis
2,7 MB
JPEG elementari
Vidutinis
1,9 MB
6500
100
kokybė
Mažas
1,0 MB
12 100
100
1 Visi skaičiai yra apytiksliai. Rezultatai priklauso nuo kortelės tipo, fotoaparato nustatymų ir įrašytos scenos.
2 Maksimalus ekspozicijų, kurias galima įrašyti į atminties buferį esant ISO 100 nustatymui, skaičius. Įjungus ilgos
ekspozicijos triukšmo mažinimo (0 179), automatinės iškraipymų kontrolės (0 179) funkciją arba punktą Print date
(įterpti datą) (0 190), šis skaičius sumažėja.
Techninės pastabos 281
Akumuliatoriaus naudojimo laikas
Filmuotos medžiagos trukmė, kurią galima įrašyti arba nuotraukų skaičius, kurį galima padaryti
esant visiškai įkrautiems akumuliatoriams, priklauso nuo akumuliatoriaus būklės,
temperatūros, intervalo tarp fotografavimų ir meniu rodymo trukmės. Toliau pateikiami
pavyzdiniai akumuliatoriaus EN-EL14a (1230 mAh) duomenys.
• Nuotraukos, vieno kadro atleidimo režimas (CIPA standartas 1): apie 600 kadrų
• Nuotraukos, nepertraukiamo atleidimo režimas (Nikon standartas 2): apie 2000 kadrų
• Filmai: apie 50 min., 1080/60p ir 1080/50p 3 parametrais
1 Išmatuota su AF-S DX NIKKOR 18–55 mm f/3,5–5,6 G VR II objektyvu, esant 23 (± 2 °C)
temperatūrai bei šioms bandymo sąlygoms: objektyvas sukamas nuo begalybės iki
minimalios ribos ir kas 30 sek. numatytaisiais nustatymais padaroma viena nuotrauka.
Padarius nuotrauką, ekranas įjungiamas 4 sekundėms. Išsijungus ekranui, bandytojas
palaukia, kol baigsis budėjimo laikmatis. Blykstė visu pajėgumu suveikia kas antrą kadrą.
Tiesioginė peržiūra nenaudojama.
2 Išmatuota su AF-S DX NIKKOR 18–55 mm f/3,5–5,6 G VR II objektyvu, esant 20 °C
temperatūrai bei šioms bandymo sąlygoms: virpesių mažinimo funkcija išjungta,
nepertraukiamas didelės spartos atleidimo režimas, fokusavimo režimas nustatytas ties
parinktimi AF-C, vaizdo kokybė – JPEG elementari, vaizdo dydis – M (vidutinis), baltos
spalvos balansas – v, ISO jautrumas – ISO 100, užrakto greitis – 1/250 sek., fokusavimas
tris kartus keistas nuo begalybės iki minimalios ribos po to, kai užrakto atleidimo
mygtukas buvo iki pusės nuspaustas 3 sekundėms; paskui iš eilės padarytos šešios
nuotraukos, ekranas įjungtas 4 sekundėms ir tada išjungtas. Pasibaigus budėjimo
laikmačiui ciklas kartojamas.
3 Išmatuota esant 23 °C (±2 °C), parinkus numatytuosius fotoaparato nustatymus ir AF-S DX
NIKKOR 18–55 mm f/3,5–5,6 G VR II objektyvą, Fotoaparatų ir vaizdų gavimo gaminių
asociacijos (CIPA) nustatytomis sąlygomis. Atskiri filmai gali būti iki 20 minučių trukmės
ir 4 GB dydžio. Įrašymas gali būti nutrauktas nepasiekus šių verčių, jei pakyla fotoaparato
temperatūra.
Akumuliatoriaus naudojimo laiką mažina šie veiksniai:
• Ekrano naudojimas
• Užrakto atleidimo mygtuko laikymas nuspaudus iki pusės
• Pakartotiniai automatinio fokusavimo veiksmai
• NEF (RAW) nuotraukų darymas
• Mažas užrakto greitis
• Integruoto Wi-Fi modulio arba buvimo vietos nustatymo funkcijų naudojimas, taip pat –
papildomo buvimo vietos duomenų įrenginio naudojimas
• Eye-Fi kortelės naudojimas
• VR (virpesių mažinimo) funkcijos naudojimas su VR objektyvais
• Vaizdo artinimas ir tolinimas daug kartų su AF-P objektyvu.
Kaip maksimaliai išnaudoti įkraunamus akumuliatorius Nikon EN-EL14a:
• Užtikrinkite, kad akumuliatoriaus kontaktai būtų švarūs. Nešvarūs kontaktai prastina
akumuliatoriaus veiklos charakteristikas.
• Akumuliatorius naudokite iš karto po įkrovimo. Nenaudojami akumuliatoriai išsikrauna.
282 Techninės pastabos
Rodyklė
Simboliai
i (automatinis režimas) ....................3, 19
j (automatinis režimas, blykstė
išjungta) .................................................3, 19
k (portretas)...........................................3, 31
l (kraštovaizdis)...................................3, 31
p (vaikas) ................................................3, 31
m (sportas) ..............................................3, 32
n (fotografavimas stambiu planu).3, 32
h (scena)..........................................3, 33
o (naktinis portretas).............................. 33
r (naktinis kraštovaizdis) ...................... 33
s (vakarėlis/patalpoje)........................... 34
t (paplūdimys/sniegas)......................... 34
u (saulėlydis) ............................................. 34
v (sutemos/aušra) ................................... 35
w (gyvūno augintinio portretas) ........ 35
x (žvakių šviesa)......................................... 35
y (žydėjimas) ............................................. 36
z (rudens spalvos) ................................... 36
0 (maistas) ................................................... 36
q (specialieji efektai) ...................3, 37
% (naktinis matymas)..........................3, 37
g (spalvotas eskizas) ...................3, 38, 41
' (žaislinio fotoaparato efektas)....3, 38,
42
( (miniatiūros efektas)................3, 38, 42
3 (atrankinė spalva) .....................3, 39, 43
1 (siluetas)..............................................3, 39
2 (šviesūs tonai) ...................................3, 39
3 (tamsūs tonai) ...................................3, 40
) (HDR paveikslas)...............................3, 40
P (programuojamas automatinis) ..3, 82,
84
S (automatinis užrakto pirmumas) 3, 82,
85
A (automatinis diafragmos pirmumas)3,
82, 86
M (rankinis) .......................................3, 82, 87
U (lanksti programa)................................ 84
8 (vienas kadras) ..................................... 45
! (nepertraukiama maža sparta) ... 45,
46
9 (nepertraukiama didelė sparta).. 45,
46
E (automatinis laikmatis) ............... 45, 49
" (uždelstas nuotolinis (ML-L3)) 45, 70
# (greitojo veikimo nuotolinis (ML-L3)) ..
45, 70
J (tylus užrakto atleidimas).......... 45, 48
c (vieno taško AF).................................. 53
d (dinaminės srities AF)....................... 53
e (automatinės srities AF)................... 53
f (3D sekimas) ................................. 53, 54
6 (AF, pirmenybę suteikiant veidui) .......
120, 121
7 (plačios srities AF).................... 120, 121
8 (standartinės srities AF) ......... 120, 121
9 (objekto sekimo AF) ............. 120, 121
L (matricos matavimas) .........................90
M (centruotas matavimas) .....................90
N (taškinis matavimas)............................90
o (automatinė blykstė)....................63
j (raudonų akių efekto mažinimas)63,
65
p (lėta sinchronizacija).............63, 65
q (galinės diafragmos
sinchronizacija) ........................................65
Y (blykstės kompensavimas)..............93
E (ekspozicijos kompensavimas) ........92
e (AE serija) ...................................... 108
f (WB serija) ....................................108
g (ADL serija)........................................... 108
d (žinynas)..................................................... 8
m (baltos spalvos balansas) ............... 101
L (iš anksto nustatytas rankinis) ....104
3 (garsinio signalo daviklis) ................ 187
I (židinio daviklis) ...............21, 55, 57, 91
N (blykstės parengties daviklis)...... 4, 23,
235
a (tiesioginė peržiūra)..24, 27, 118, 126
Mygtukas P ...........................................7, 135
t (atminties buferis) ....................... 47, 281
Skaitmenys
180 laipsnių matymo kampo objektyvas
216
2016 pikselių RGB jutiklis. 192, 227, 260,
261
3D sekimas (AF sričių režimas).......53, 54
3D spalvinis matricos matavimas ..... 227
A
A / V kabelis .............................................. 164
ADL serija (nustatyta automatinė serija)
108
Adobe RGB................................................ 179
AE fiksavimas...............................................91
AE serija (nustatyta automatinė serija) ..
108
AE-L.................................................................91
AE-L užrakto atleidimo mygtukas ....186
AF .........................................51–56, 119–121
AF pagalba ................................................ 185
AF pagalbinio apšvietimo lemputė ...52,
229
AF sričių režimas .............................. 53, 120
AF srities rėmeliai................................16, 20
AF su nuolatiniu servovaldymu......... 119
AF, pirmenybę suteikiant veidui ....... 120
AF-A ................................................................51
AF-C ...................................................... 51, 184
AF-F.............................................................. 119
AF-S....................................................... 51, 119
A-GPS duomenys.......................................80
Aktyvusis D-Lighting ................................94
Akumuliatorius ........................11, 236, 264
A-M režimo jungiklis..............57, 271, 275
Apkarpyti ................................................... 208
Apžvalgos kampas ................................. 231
Atitikties žyma ................................204, 265
Atkūrimas .................................................. 135
Atkūrimo aplankas ................................. 175
Atkūrimo meniu...................................... 175
Atkūrimo rodymo parinktys ............... 176
Atleidimo režimas .....................................45
Atminties buferis .......................................47
Atminties kortelė .......... 12, 196, 238, 281
Atminties kortelių talpa........................ 281
Atrankinė spalva .............................. 43, 219
Atstatyti......................................72, 177, 183
Atstatyti fotografavimo meniu.......... 177
Atstatyti pasirinktinius nustatymus . 183
Automatinė blykstė ..................................63
Automatinė iškraipymų kontrolė ..... 179
Automatinė serija ..........................108, 192
Automatinės ekspozicijos fiksavimas.91
Automatinės srities AF (AF sričių
režimas).......................................................53
Automatinio išjungimo laikmačiai ... 186
Automatinis (baltos spalvos balansas) ...
101
Automatinis diafragmos pirmumas....86
Automatinis fokusavimas... 51–56, 119–
121
Automatinis informacijos rodymas.. 199
Automatinis ISO jautrumo valdymas ......
181
Automatinis laikmatis ............. 45, 49, 187
Automatinis pagalbinis AF.....................51
Automatinis scenos rinkiklis..................25
Automatinis užrakto pirmumas ...........85
Automatinis vaizdo sukimas .............. 202
B
Baltos spalvos balansas........................ 101
Baltos spalvos balanso tikslinimas ... 103
Belaidis nuotolinio valdymo įtaisas ...71,
203, 237
Belaidis ryšys .................................... xvi, 167
Blykstė .......................................... 23, 62, 232
Blykstė (baltos spalvos balansas)...... 101
Blykstės kompensavimas........................93
Blykstės parengties daviklis.....4, 23, 235
Blykstės režimas..................................63, 65
Blykstės sinchronizacijos greitis. 66, 260
Blykstės valdymas .................................. 192
Blykstės veikimo nuotolis .......................66
Budėjimo laikmatis ......................... 23, 186
Buvimo vietos duomenys......xv, 74, 139,
237
Buvimo vietos duomenų įrenginys....81,
237
C
Camera Control Pro 2............................ 236
Capture NX 2 ............................................ 236
Techninės pastabos 283
CEC .............................................................. 166
Centruotas matavimas ............................90
CLS............................................................... 232
D
D tipo objektyvas ................................... 227
Dangaus šviesa (filtrų efektai)............ 209
Data ir laikas ...................................... 15, 201
Datos formatas................................. 15, 201
Datos skaitiklis......................................... 190
Daugkartinė ekspozicija .........................98
DCF versija 2.0 ......................................... 265
Debesuota (baltos spalvos balansas) .....
101
Diafragma ......................................83, 86, 87
Didelė raiška....................................165, 265
Didelio ISO jautrumo triukšmo
mažinimas............................................... 180
Didelis (vaizdo dydis)...............................61
Didinimas atkuriant............................... 142
Dydis .................................................... 61, 128
Didžiausia diafragma ..................... 57, 226
Dinaminės srities AF.................................53
Dioptrijų reguliavimo valdiklis ... 16, 236
D-Lighting................................................. 207
DPOF........................................ 159, 162, 265
DPOF spausdinimo tvarka................... 162
Duomenų apžvalga ............................... 139
E
E tipo objektyvas .................................... 227
Eye-Fi perkėlimas ................................... 204
Ekranas................................5, 118, 135, 196
Ekrano šviesumas................................... 196
Ekspozicija ..............................83, 90, 91, 92
Ekspozicijos delsos režimas................ 189
Ekspozicijos fiksavimas ...........................91
Ekspozicijos kompensavimas ...............92
Ekspozicijos matuokliai...........................23
Ekspozicijos režimas.................................82
Ekspozicijos rodiklis........................ 87, 122
Ekspozicijos valdymo EV žingsneliai 186
Elektroninis tolimatis ..................... 57, 185
Exif 2.3 versija .......................................... 265
F
f skaičius ................................................83, 86
Failų numerių seka................................. 188
Filmai ................................................... 27, 126
Filmavimo mygtukas ..................... 28, 126
Filmo kokybė ........................................... 128
Filmo nustatymai.................................... 128
Filmų apkarpymas ................................. 131
Filtrai ........................................................... 236
Filtrų efektai .......................... 113, 114, 209
Fluorescencinių lempų (baltos spalvos
balansas).........................................101, 102
Fokusavimas .................... 51–58, 119–121
Fokusavimo ekranas.............................. 259
Fokusavimo režimas....................... 51, 119
Fokusavimo režimo jungiklis .........18, 57
284 Techninės pastabos
Fokusavimo taškas.....21, 53, 55, 57, 120,
121, 184
Fokusavimo taškų skaičius.................. 184
Formatuoti................................................ 196
Formatuoti atminties kortelę...... 17, 196
Fotografavimas intervalų laikmačiu...68
Fotografavimas iš apačios........................ 5
Fotografavimas iš viršaus ......................... 5
Fotografavimas serijomis su
skirtingomis ekspozicijomis ............. 108
Fotografavimo duomenys .................. 138
Fotografavimo meniu........................... 177
G
G tipo objektyvas ................................... 227
Galimi nustatymai.................................. 248
Galinės diafragmos sinchronizacija....65
Garsinis signalas ..................................... 187
Garsumas ......................................... 130, 149
Gyvas (nustatyti Picture Control) ..... 111
GPS parinktys..............................................79
Greitasis retušavimas............................ 215
Greitojo veikimo nuotolinis (ML-L3)..45,
70
Greta esančių palyginimas ................. 221
H
H.264........................................................... 262
HDMI.................................................. 165, 265
HDMI-CEC ................................................. 166
HDR (platus dinaminis diapazonas) ...96
Hi (jautrumas).............................................67
Histograma.............................137, 176, 210
I
Iki galo paspauskite užrakto atleidimo
mygtuką .....................................................21
Įkroviklis..................................... 11, 236, 264
Ilgalaikė ekspozicija bulb .......................88
Ilgos ekspozicijos triukšmo mažinimas ..
179
Informacija apie atkūrimą .......... 136, 176
Informacija apie failą............................. 136
Informacija apie nuotrauką ....... 136, 176
Informacijos vaizdavimo formatas .. 197
Informacinis ekranas.........................6, 197
Infraraudonųjų spindulių imtuvas ......70
Integruota blykstė........................... 62, 230
Integruotas AF pagalbinis apšvietimas ..
52, 185, 229
Integruotos blykstės valdymas ......... 192
Integruotos programinės įrangos
versija ....................................................... 204
Įrašyti pasirinktą kadrą ......................... 134
ISO jautrumas ................................... 67, 180
ISO rodinys ............................................... 188
Iš anksto nustatytas rankinis (baltos
spalvos balansas) ........................101, 104
Iškraipymo valdymas ............................ 215
Išorinis mikrofonas ....................... 129, 237
Ištrinti dabartinį vaizdą ........................ 146
Ištrinti pasirinktus vaizdus ...................147
Ištrinti visus vaizdus ...............................147
Išvesties skyra (HDMI)............................166
Įterpti datą .................................................190
Įtraukiamo objektyvo cilindro
mygtukas ............................................ 14, 18
Įtraukti elementus (mano meniu) .....223
i-TTL .............................................................192
i-TTL subalansuota detalių paryškinimo
blykstė, skirta skaitmeniniams
veidrodiniams (SLR) fotoaparatams ......
192
Įvertis ................................................. 144, 150
J
Jautrumas ...........................................67, 180
JPEG ............................................................... 59
JPEG aukšta kokybė.................................. 59
JPEG elementari kokybė......................... 59
JPEG standartinė kokybė........................ 59
K
Kadro dydis/kadrų greitis.....................128
Kadro intervalas (skaidrių peržiūra)..150
Kadrų skaičius...........................................282
Kaitinamųjų lempų (baltos spalvos
balansas) ..................................................101
Kalba .....................................................15, 201
Kalendoriaus atkūrimas ........................141
Keisti dydį...................................................214
Kintamosios srovės adapteris... 236, 239
Kintamosios srovės jungtis........ 236, 239
Klasifikuoti elementus (mano meniu).....
225
Komponavimo tinklelis............... 123, 188
Korpuso dangtelis.............................. 1, 237
Kraštovaizdis (nustatyti Picture Control)
111
Kūrybingo apšvietimo sistema (CLS)232
L
Laikas............................................................. 88
Laikymo aplankas ...................................178
Laikmatis ............................................... 49, 68
Laiko juosta ........................................15, 201
Laiko juosta ir data .................................201
Laiko žyma (PictBridge) ........................157
Laikrodis ..............................................15, 201
Laikrodžio akumuliatorius ..................... 18
Lanksti programa ...................................... 84
Lėta sinchronizacija........................... 63, 65
M
Maitinimo jungiklis......................................2
Maksimalus jautrumas ..........................180
Mano meniu..............................................223
Matavimas ................................................... 90
Matricos matavimas................................. 90
Mažas (vaizdo dydis)................................ 61
Mėlynos spalvos intensyvinimas (filtrų
efektai)......................................................209
Mygtukas AE-L/AF-L ....................56, 91, 194
Mygtukas Fn ..............................................193
Mikrofonas ................................................128
Miniatiūros efektas..........................42, 218
Miniatiūrų atkūrimas .............................140
Minimalus užrakto greitis ....................180
Minkštas (filtrų efektai) .........................209
Mirgėjimo mažinimas ................. 127, 200
Montuoti filmą............................... 131, 134
MOV.............................................................189
N
Naujinti A-GPS duomenis ...................... 80
NEF (RAW)................................. 59, 178, 213
NEF (RAW) apdorojimas .......................213
NEF (RAW) įrašymas ...............................178
Nepertraukiamas (atleidimo režimas) ....
45, 46
Nepertraukiamas pagalbinis AF .51, 184
Nespalvota ................................................208
Nespalvota su žydru atspalviu ...........208
Neutralus (nustatyti Picture Control) ......
111
Nikon Transfer 2 ......................................153
Nuotolinio valdymo trukmė (ML-L3)187
Nuotolinis kabelis .................. 88, 203, 237
Nuotolinis užrakto atleidimas ............203
Nuotolinis valdymas .......................70, 237
Nuotraukų apsauga ...............................143
Nustatyti laikrodį pagal palydovą....... 79
Nustatyti Picture Control .....................112
O
Objektyvas .............13, 226, 266, 271, 275
Objektyvas be procesoriaus ...............228
Objektyvas su procesoriumi ...............226
Objektyvo fokusavimo žiedas ....57, 266,
271, 275
Objektyvo stovas ..................................1, 58
Objektyvo virpesių mažinimo jungiklis..
18, 271, 272, 275, 276
Objekto sekimo AF.................................120
P
Papildoma blykstė........................ 192, 232
Paraštė (PictBridge)................................157
Pasirinkimas spausdinimui..................159
Pasirinkti pradžios/pabaigos tašką...131
Pasirinkti siuntimui į išmanųjį prietaisą..
173
Pasirinktiniai nustatymai......................182
Paskutiniai nustatymai..........................222
Paspauskite iki pusės užrakto atleidimo
mygtuką..................................................... 21
Pasukti vertikaliai....................................176
Pašalinti elementus (mano meniu) ..224
Perspektyvos valdymas ........................217
Peržiūrėti SSID..........................................171
PictBridge ........................................ 156, 265
Picture Control režimai................111, 112
Plačios srities AF...................................... 120
Platus dinaminis diapazonas (HDR) ....96
Portretas (nustatyti Picture Control) 111
Pradėti spausdinti (PictBridge) .158, 161
Priedai......................................................... 236
Priedų prijungimo lizdo priedai ........ 237
Prieigos lemputė........................................21
Priekinės diafragmos sinchronizacija .65
Prietaiso valdymas (HDMI) .................. 166
Priskirti AE-L/AF-L mygtuką ................ 194
Priskirti Fn mygtuką............................... 193
Procesoriaus kontaktai ......................... 227
Programuojamas automatinis ..............84
Puslapio dydis (PictBridge) ................. 157
R
Rankiniai filmo nustatymai ................. 129
Rankinis ..................................................57, 87
Rankinis fokusavimas ............57, 119, 125
Raudonų akių efekto koregavimas... 207
Raudonų akių efekto mažinimas...63, 65
Raudos spalvos intensyvinimas (filtrų
efektai)...................................................... 209
RBG .............................................................. 137
Registruoti buvimo vietos duomenis.74
Retušavimo meniu ................................. 205
Režimo pasirinkimo ratukas..................... 3
RGB .............................................................. 179
RGB histograma ...................................... 137
Ryškiai apšviestos sritys...............136, 176
S
Sąrankos meniu....................................... 195
Savęs fotografavimas.................................5
Scenos režimas ...........................................30
Sepijos spalva........................................... 208
Serija.....................................46, 99, 108, 192
Skaidrių peržiūra ..................................... 149
Skaitmeninės spaudos tvarkos formatas
159, 162, 265
Spalvos balansas..................................... 210
Spalvos kontūras..................................... 216
Spalvos temperatūra............................. 102
Spalvotas eskizas .............................41, 216
Spalvų erdvė............................................. 179
Spausdinimas........................................... 156
Spausdinti (DPOF) .........................159, 163
Specialiųjų efektų režimas .....................37
Speedlight................................................. 232
sRGB ............................................................ 179
SSID.............................................................. 171
Standartinė i-TTL subalansuota detalių
paryškinimo blykstė, skirta
skaitmeniniams veidrodiniams (SLR)
fotoaparatams ....................................... 192
Standartinės srities AF .......................... 120
Standartinis (nustatyti Picture Control) .
111
Suderinami objektyvai.......................... 226
Sukeisti indikatorius .............................. 194
Sukeisti ratuko sukimosi kryptis........ 194
Sukurti žurnalą............................................76
Š
Šešėlis (baltos spalvos balansas)....... 101
Šiltų spalvų filtras (filtrų efektai)........ 209
T
Tarpinis ekranas (filtrų efektai) .......... 209
Taškinis matavimas...................................90
Televizorius............................................... 164
Tiesinti ........................................................ 215
Tiesioginė peržiūra..........24, 27, 118, 126
Tiesioginė saulės šviesa (baltos spalvos
balansas).................................................. 101
Tylus užrakto atleidimas ..................45, 48
Tinklo ryšys ............................................... 169
Tolimatis .................................................... 185
Tonavimas........................................113, 114
Trinti ............................................................ 146
Trinti žurnalą ...............................................78
Tuščio lizdo atleidimo fiksatorius ..... 194
Tvirtinimo žymė ............ 13, 266, 271, 275
U
USB laidas.........................................153, 156
UTC ....................................................... 74, 139
Uždelstas nuotolinis (ML-L3)..........45, 70
Užfiksuoti pakeltą veidrodį valymui 243
Užrakto atleidimo mygtukas ..21, 55, 91,
186
V
Vaizdo dydis ................................................61
Vaizdo dulkių šalinimo atskaitos
nuotrauka................................................ 199
Vaizdo ieškiklio fokusavimas.................16
Vaizdo ieškiklio okuliaro dangtelis......50
Vaizdo ieškiklio tinklelio rodinys....... 188
Vaizdo ieškiklis..............................4, 16, 259
Vaizdo kokybė ............................................59
Vaizdo komentaras ................................ 202
Vaizdo perdengimas ............................. 211
Vaizdo peržiūra ....................................... 176
Vaizdo režimas................................164, 202
Valdyti Picture Control ......................... 115
Valyti vaizdo jutiklį ................................. 241
Vasaros laikas .................................... 15, 201
Veidrodis................................................1, 243
Vėjo triukšmo mažinimas .................... 128
Vidutinis (vaizdo dydis) ...........................61
Vienas kadras (atleidimo režimas).......45
Vienkartinis pagalbinis AF............ 51, 119
Vieno taško AF (AF sričių režimas).......53
Vienspalvis ................................................ 208
Vienspalvis (nustatyti Picture Control) ...
111
ViewNX 2 ..........................................151, 153
Virpesių mažinimas...... 18, 268, 272, 276
Viso kadro atkūrimas............................. 135
Techninės pastabos 285
W
WB................................................................ 101
WB serija (nustatyta automatinė serija) .
108
Wi-Fi .....................................................xvi, 167
Wireless Mobile Utility.................167, 168
WPS mygtukas......................................... 169
WPS PIN kodo įvedimas ....................... 170
Ž
Žalios spalvos intensyvinimas (filtrų
efektai) ..................................................... 209
Židinio daviklis ......................21, 55, 57, 91
Židinio fiksavimas .....................................55
Židinio nuotolio skalė ........ 266, 271, 275
Židinio nuotolis....................................... 231
Židinio plokštumos žymė.......................58
Židinys........................................................ 125
Žinynas............................................................ 8
Žurnalų sąrašas ..........................................78
286 Techninės pastabos
Šią instrukciją ar jos dalis (išskyrus trumpas ištraukas kritikos straipsniuose arba apžvalgose)
galima kopijuoti tik gavus raštišką NIKON CORPORATION sutikimą.
SB8K03(Y3)
6MB217Y3-03
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising