Nikon | D850 | Nikon D850 Meniu vadovas

Nikon D850 Meniu vadovas
SKAITMENINIS FOTOAPARATAS
Meniu vadovas
Šiame vadove detaliai paaiškinamos meniu parinktys ir
pateikiama informacija apie priedus ir fotoaparato
prijungimą prie kitų prietaisų.
Lt
Turinys
Meniu vadovas
9
Numatytieji nustatymai ............................................................................ 9
D Atkūrimo meniu. Nuotraukų tvarkymas ....................................... 19
Delete (trinti)........................................................................................................
Playback folder (atkūrimo aplankas)...........................................................
Hide image (slėpti nuotrauką).......................................................................
Playback display options (atkūrimo rodinių parinktys)........................
Copy image(s) (kopijuoti vieną ar daugiau nuotraukų) .......................
Image review (nuotraukos peržiūra)...........................................................
After delete (po ištrynimo) .............................................................................
After burst, show (rodymas pabaigus seriją)............................................
Auto image rotation (automatinis nuotraukos sukimas) ....................
Rotate tall (sukti vertikalias) ...........................................................................
Slide show (skaidrių peržiūra)........................................................................
Select to send to smart device (parinkti siuntimui į išmanųjį
prietaisą) ..........................................................................................................
20
20
21
22
23
27
27
28
28
29
29
31
C Fotografavimo meniu. Fotografavimo parinktys ........................ 32
Photo shooting menu bank (fotografavimo meniu bankas) .............
Extended photo menu banks (išplėstinio fotografavimo meniu
bankai)..............................................................................................................
Storage folder (laikymo aplankas) ...............................................................
File naming (failų pavadinimo suteikimas)...............................................
Primary slot selection (pirminio lizdo parinkimas).................................
Secondary slot function (antrinio lizdo paskirtis)...................................
Flash control (blykstės valdymas) ................................................................
Image area (vaizdo sritis).................................................................................
Image quality (nuotraukos kokybė) ............................................................
Image size (nuotraukos dydis).......................................................................
NEF (RAW) recording (NEF (RAW) įrašymas).............................................
ISO sensitivity settings (ISO jautrumo nustatymai) ...............................
2
33
35
35
38
39
39
40
45
46
47
48
49
White balance (baltos spalvos balansas) ...................................................
Set Picture Control (nustatyti Picture Control)........................................
Manage Picture Control (valdyti Picture Control) ..................................
Color space (spalvų erdvė)..............................................................................
Active D-Lighting (aktyvusis D-Lighting) ..................................................
Long exposure NR (ilgalaikės ekspozicijos triukšmo mažinimas).....
High ISO NR (triukšmo mažinimas esant dideliam ISO
jautrumui)........................................................................................................
Vignette control (vinjetės kontrolė) ............................................................
Auto distortion control (automatinė iškraipymų kontrolė) ................
Flicker reduction (mirgėjimo mažinimas) .................................................
Auto bracketing set (automatinė kadrų serija)........................................
Multiple exposure (daugkartinė ekspozicija)...........................................
HDR (high dynamic range) (HDR (platus dinaminis diapazonas))....
Interval timer shooting (fotografavimas intervalų laikmačiu) ...........
Focus shift shooting (fotografavimas židinio poslinkio metodu).....
Silent live view photography (begarsis fotografavimas tiesioginės
peržiūros režimu)..........................................................................................
50
52
53
56
56
57
57
58
59
60
61
62
69
70
80
81
1 Filmavimo meniu. Filmavimo meniu parinktys............................. 82
Reset movie shooting menu (filmavimo meniu nustatymas iš
naujo) ................................................................................................................
File naming (failų pavadinimo suteikimas)...............................................
Destination (įrašymo vieta).............................................................................
Image area (vaizdo sritis).................................................................................
Frame size/frame rate (kadro dydis/kadrų greitis).................................
Movie quality (filmo kokybė) .........................................................................
Movie file type (filmo failų tipas) ..................................................................
ISO sensitivity settings (ISO jautrumo nustatymai)................................
White balance (baltos spalvos balansas) ...................................................
Set Picture Control (nustatyti Picture Control)........................................
Manage Picture Control (valdyti Picture Control) ..................................
Active D-Lighting (aktyvusis D-Lighting) ..................................................
High ISO NR (triukšmo mažinimas esant dideliam ISO
jautrumui)........................................................................................................
83
83
83
83
84
85
85
85
86
86
86
86
87
3
Flicker reduction (mirgėjimo mažinimas) .................................................
Microphone sensitivity (mikrofono jautrumas) ......................................
Attenuator (silpnintuvas) ................................................................................
Frequency response (dažninis atsakas)......................................................
Wind noise reduction (vėjo triukšmo mažinimas) .................................
Electronic VR (elektroninis VR) ......................................................................
Time-lapse movie (didelių intervalų filmas) .............................................
87
88
88
89
89
89
90
A Pasirinktiniai nustatymai. Fotoaparato nustatymų
tikslinimas........................................................................................... 99
Custom settings bank (pasirinktinių nustatymų bankas).................. 103
a: Autofocus (automatinis fokusavimas)............................................. 105
a1: AF-C priority selection (AF-C pirmumo parinkimas)..................... 105
a2: AF-S priority selection (AF-S pirmumo parinkimas) ..................... 106
a3: Focus tracking with lock-on (fokusavimo sekimas su įjungtu
fiksavimu) ...................................................................................................... 107
a4: 3D-tracking face-detection (3D sekimo funkcijos veidų
atpažinimas) ................................................................................................. 108
a5: 3D-tracking watch area (3D sekimo funkcijos stebėjimo
sritis) ................................................................................................................ 108
a6: Number of focus points (fokusavimo taškų skaičius)................... 108
a7: Store by orientation (įrašyti taškus pagal orientaciją) ................. 109
a8: AF activation (AF įjungimas) ................................................................. 110
a9: Limit AF-area mode selection (riboti AF sričių režimų
parinktis) ........................................................................................................ 111
a10: Autofocus mode restrictions (automatinio fokusavimo
režimo apribojimai).................................................................................... 111
a11: Focus point wrap-around (fokusavimo taškų perėjimas
nuo vieno krašto į kitą) ............................................................................. 112
a12: Focus point options (fokusavimo taškų parinktys)..................... 113
a13: Manual focus ring in AF mode (rankinio fokusavimo žiedas
AF režimu) ..................................................................................................... 114
b: Metering/exposure (matavimas/ekspozicija)............................... 115
b1: ISO sensitivity step value (ISO jautrumo žingsnelio vertė) ........ 115
b2: EV steps for exposure cntrl (ekspozicijos valdymo EV
žingsneliai) .................................................................................................... 115
b3: Exp./flash comp. step value (ekspozicijos/blykstės
kompensavimo žingsnelio vertė) ......................................................... 115
b4: Easy exposure compensation (paprastas ekspozicijos
kompensavimas)......................................................................................... 116
b5: Matrix metering (matricos matavimas)............................................. 117
b6: Center-weighted area (centruota sritis) ........................................... 117
b7: Fine-tune optimal exposure (optimalios ekspozicijos
tikslinimas) .................................................................................................... 117
4
c: Timers/AE lock (laikmačiai/AE fiksavimas)......................................118
c1: Shutter-release button AE-L (užrakto atleidimo mygtuko
AE-L)................................................................................................................. 118
c2: Standby timer (budėjimo laikmatis) ................................................... 118
c3: Self-timer (automatinis laikmatis) ....................................................... 119
c4: Monitor off delay (ekrano išjungimo delsa)..................................... 119
d: Shooting/display (fotografavimas/rodymas)................................120
d1: CL mode shooting speed (fotografavimo sparta įjungus
režimą CL)...................................................................................................... 120
d2: Max. continuous release (maksimalus nepertraukiamas
atleidimas)..................................................................................................... 120
d3: ISO display (ISO rodmenų sritis) .......................................................... 120
d4: Sync. release mode options (sinchronizuoto atleidimo
režimo parinktys) ........................................................................................ 121
d5: Exposure delay mode (ekspozicijos delsos režimas).................... 121
d6: Electronic front-curtain shutter (užraktas su elektronine
priekine diafragma).................................................................................... 121
d7: File number sequence (failų numerių seka) .................................... 122
d8: Peaking highlight color (paryškinimo spalva) ................................ 123
d9: Viewfinder grid display (vaizdo ieškiklio tinklelio rodinys)........ 123
d10: LCD illumination (LCD apšvietimas) ................................................ 124
d11: Live view in continuous mode (tiesioginė peržiūra įjungus
nepertraukiamo atleidimo režimą) ...................................................... 125
d12: Optical VR (optinis VR) .......................................................................... 125
e: Bracketing/flash (serija/blykstė).........................................................126
e1: Flash sync speed (blykstės sinchronizacijos greitis) ..................... 126
e2: Flash shutter speed (blykstės užrakto greitis)................................. 127
e3: Exposure comp. for flash (blykstės ekspozicijos
kompensavimas)......................................................................................... 127
e4: Auto M ISO sensitivity control (automatinis M ISO jautrumo
valdymas)....................................................................................................... 128
e5: Modeling flash (modeliavimo blyksnis) ............................................ 128
e6: Auto bracketing (mode M) (automatinė serija (režimas M))...... 129
e7: Bracketing order (serijos eilės tvarka)................................................ 129
f: Controls (valdikliai) ..................................................................................130
f1: Custom control assignment (pasirinktinių funkcijų priskyrimas
valdikliams) ................................................................................................... 130
f2: Multi selector center button (kryptinio valdiklio vidurinė
dalis) ................................................................................................................ 142
f3: Shutter spd & aperture lock (užrakto greičio ir diafragmos
fiksavimas)..................................................................................................... 144
f4: Customize command dials (komandų ratukų paskirties
keitimas)......................................................................................................... 144
5
f5: Multi selector (kryptinis valdiklis)......................................................... 147
f6: Release button to use dial (atleisti mygtuką ratukui naudoti)... 147
f7: Reverse indicators (apgręžti rodiklius) ............................................... 148
f8: Live view button options (tiesioginės peržiūros mygtuko
parinktys)....................................................................................................... 148
f9: D switch (D jungiklis) .............................................................................. 148
f10: Assign MB-D18 buttons (funkcijų priskyrimas MB-D18
mygtukams).................................................................................................. 149
g: Movie (filmavimas) ................................................................................. 152
g1: Custom control assignment (pasirinktinių funkcijų
priskyrimas valdikliams) ........................................................................... 152
g2: Highlight brightness (šviesių sričių šviesumo lygis)..................... 156
B Sąrankos meniu. Fotoaparato sąranka .......................................... 157
Format memory card (formatuoti atminties kortelę).......................... 158
Language (kalba).............................................................................................. 158
Time zone and date (laiko juosta ir data) ................................................ 159
Monitor brightness (ekrano šviesumas) .................................................. 160
Monitor color balance (ekrano spalvų balansas).................................. 161
Virtual horizon (virtualus horizontas) ....................................................... 162
Information display (informacinis ekranas)............................................ 163
AF fine-tune (AF tikslinimas) ........................................................................ 164
Non-CPU lens data (objektyvų be procesorių duomenys)................ 169
Clean image sensor (valyti vaizdo jutiklį) ................................................ 169
Lock mirror up for cleaning (užfiksuoti pakeltą veidrodį
valymui).......................................................................................................... 170
Image Dust Off ref photo (nuotraukos dulkių šalinimo atskaitos
nuotrauka)..................................................................................................... 173
Image comment (nuotraukos komentaras) ........................................... 175
Copyright information (informacija apie autorių teises) ................... 176
Beep options (garsinio signalo parinktys)............................................... 177
Touch controls (jutikliniai valdikliai).......................................................... 178
HDMI..................................................................................................................... 178
Location data (buvimo vietos duomenys) .............................................. 179
Wireless remote (WR) options (belaidžių nuotolinio valdymo
įtaisų (WR) parinktys)................................................................................. 180
Assign remote (WR) Fn button (priskirti nuotolinį (WR)
Fn mygtuką).................................................................................................. 181
6
Airplane mode (skrydžio režimas).............................................................. 181
Connect to smart device (prisijungti prie išmaniojo prietaiso) ....... 182
Send to smart device (auto) (siųsti į išmanųjį prietaisą
(automatiškai))............................................................................................. 183
Wi-Fi ...................................................................................................................... 183
Bluetooth ............................................................................................................ 184
Network (tinklas) .............................................................................................. 184
Eye-Fi upload (Eye-Fi perkėlimas) .............................................................. 185
Conformity marking (atitikties ženklinimas) .......................................... 186
MB-D18 battery type (MB-D18 akumuliatorių/baterijų tipas) ......... 187
Battery order (akumuliatorių/baterijų naudojimo eiliškumas)........ 188
Battery info (informacija apie akumuliatorių)........................................ 189
Slot empty release lock (atleidimo blokavimas esant tuščiam
lizdui)............................................................................................................... 190
Save/load settings (įrašyti/įkelti nustatymus)........................................ 191
Reset all settings (atkurti visus nustatymus) .......................................... 193
Firmware version (integruotos programinės įrangos versija).......... 193
N Retušavimo meniu. Retušuotų kopijų kūrimas ........................... 194
NEF (RAW) processing (NEF (RAW) apdorojimas)................................. 197
Trim (apkarpyti)................................................................................................. 201
Resize (keisti dydį)............................................................................................ 202
D-Lighting........................................................................................................... 204
Red-eye correction (raudonų akių efekto koregavimas).................... 205
Straighten (tiesinti).......................................................................................... 205
Distortion control (iškraipymo valdymas)............................................... 206
Perspective control (perspektyvos valdymas)....................................... 207
Filter effects (filtrų efektai)............................................................................ 208
Monochrome (vienspalvė)............................................................................ 208
Image overlay (nuotraukų perdengimas)................................................ 209
Trim movie (apkarpyti filmą)........................................................................ 212
Side-by-side comparison (greta esančių palyginimas)....................... 212
O Mano meniu/m paskutiniai nustatymai........................................ 214
7
Papildomos blykstės
219
Blykstės valdymo parinktys................................................................. 219
Ant fotoaparato montuojami blykstės įrenginiai................................. 219
Fotografavimas su nuotoliniais blykstės įrenginiais ........................... 219
Optinis AWL ............................................................................................ 221
SB-5000/SB-500................................................................................................ 221
Radio AWL (radijo AWL) ....................................................................... 230
Belaidžio ryšio sudarymas ............................................................................ 230
Blykstės nustatymų derinimas.................................................................... 234
Ant kontaktinės jungties sumontuoto blykstės įrenginio
įtraukimas į apšvietimo sistemą............................................................ 240
Blykstės kompensavimas..................................................................... 241
Optinis/radijo AWL................................................................................ 242
Blyksčių informacijos peržiūra............................................................ 243
Techninės pastabos
246
Ekspozicijos programa ......................................................................... 246
Ryšiai ........................................................................................................ 247
ViewNX-i diegimas .......................................................................................... 247
Nuotraukų kopijavimas į kompiuterį........................................................ 248
Eterneto ir belaidžiai tinklai ......................................................................... 251
Nuotraukų spausdinimas.............................................................................. 253
Nuotraukų peržiūra televizoriaus ekrane................................................ 256
Kiti priedai............................................................................................... 260
Buferio talpa ...................................................................................................... 269
Kintamosios srovės jungties ir kintamosios srovės adapterio
prijungimas................................................................................................... 271
8
Meniu vadovas
Numatytieji nustatymai
Toliau pateiktas fotoaparato meniu parinkčių numatytųjų nustatymų
sąrašas.
❚❚ Numatytieji atkūrimo meniu nustatymai
Parinktis
Playback folder (atkūrimo aplankas) (0 20)
Image review (nuotraukos peržiūra) (0 27)
After delete (po ištrynimo) (0 27)
Numatytasis nustatymas
All (visi)
Off (išjungta)
Show next (rodyti kitą)
Last image in burst
(paskutinė serijos nuotrauka)
After burst, show (rodymas pabaigus seriją) (0 28)
Auto image rotation (automatinis nuotraukos sukimas)
(0 28)
Rotate tall (sukti vertikalias) (0 29)
Slide show (skaidrių peržiūra) (0 29)
Image type (vaizdo tipas)
Frame interval (kadro intervalas)
On (įjungta)
On (įjungta)
Still images and movies (nuotraukos ir filmai)
2 s (2 sek.)
❚❚ Numatytieji fotografavimo meniu nustatymai
Parinktis
Extended photo menu banks (išplėstinio fotografavimo meniu
bankai) (0 35)
Storage folder (laikymo aplankas) (0 35)
Rename (pervadinti)
Select folder by number (parinkti aplanką pagal numerį)
File naming (failų pavadinimo suteikimas) (0 38)
Primary slot selection (pirminio lizdo parinkimas) (0 39)
Secondary slot function (antrinio lizdo paskirtis) (0 39)
Numatytasis nustatymas
Off (išjungta)
ND850
100
DSC
XQD card slot (XQD kortelės lizdas)
Overflow (perpilda)
Meniu vadovas
9
Parinktis
Flash control (blykstės valdymas) (0 40)
Flash control mode (blykstės valdymo režimas)
Wireless flash options (belaidžių blyksčių parinktys)
Remote flash control (nuotolinis blykstės valdymas)
Image area (vaizdo sritis) (0 45)
Choose image area (pasirinkti vaizdo sritį)
Auto DX crop (automatinis DX apkarpymas)
Viewfinder mask display (kaukės rodinys vaizdo ieškiklyje)
Image quality (nuotraukos kokybė) (0 46)
Image size (nuotraukos dydis) (0 47)
JPEG/TIFF
NEF (RAW)
NEF (RAW) recording (NEF (RAW) įrašymas) (0 48)
NEF (RAW) compression (NEF (RAW) glaudinimas)
NEF (RAW) bit depth (NEF (RAW) gylis bitais)
ISO sensitivity settings (ISO jautrumo nustatymai) (0 49)
ISO sensitivity (ISO jautrumas)
Auto ISO sensitivity control
(automatinis ISO jautrumo valdymas)
White balance (baltos spalvos balansas) (0 50)
Tikslinimas
Choose color temp. (pasirinkti spalvos temp.)
Preset manual (iš anksto nustatytas rankinis)
Set Picture Control (nustatyti Picture Control) (0 52)
Color space (spalvų erdvė) (0 56)
Active D-Lighting (aktyvusis D-Lighting) (0 56)
Long exposure NR (ilgalaikės ekspozicijos triukšmo
mažinimas) (0 57)
High ISO NR (triukšmo mažinimas esant dideliam ISO
jautrumui) (0 57)
Vignette control (vinjetės kontrolė) (0 58)
10 Meniu vadovas
Numatytasis nustatymas
TTL
Off (išjungta)
Group flash (blyksčių grupė)
FX (36×24)
On (įjungta)
Off (išjungta)
JPEG normal (standartinės kokybės JPEG)
Large (didelė)
Large (didelė)
Lossless compressed
(suglaudinta be nuostolių)
14-bit (14 bitų)
100
Off (išjungta)
Auto (automatinis) > AUTO0 Keep white
(reduce warm colors) (AUTO0 išlaikyti baltą
spalvą (slopinti šiltas spalvas))
A-B: 0, G-M: 0
5000 K
d-1
Auto (automatinis)
sRGB
Off (išjungta)
Off (išjungta)
Normal (standartinis)
Normal (standartinis)
Parinktis
Auto distortion control (automatinė iškraipymų kontrolė)
(0 59)
Flicker reduction (mirgėjimo mažinimas) (0 60)
Flicker reduction setting (mirgėjimo mažinimo nustatymas)
Flicker reduction indicator (mirgėjimo mažinimo indikacija)
Auto bracketing set (automatinė kadrų serija) (0 61)
Numatytasis nustatymas
Off (išjungta)
Disable (išjungti)
On (įjungta)
AE & flash bracketing
(fotografavimas serijomis su skirtingomis
ekspozicijomis ir blykstės reikšmėmis)
Multiple exposure (daugkartinė ekspozicija) (0 62) *
Multiple exposure mode
(daugkartinės ekspozicijos režimas)
Number of shots (kadrų skaičius)
Overlay mode (perdengimo režimas)
Keep all exposures (išsaugoti visus kadrus)
HDR (high dynamic range) (HDR (platus dinaminis diapazonas)) (0 69)
HDR mode (HDR režimas)
Exposure differential (ekspozicijos skirtumas)
Smoothing (glodinimas)
Interval timer shooting (fotografavimas intervalų laikmačiu)
(0 70)
Choose start day/time (parinkti pradžios dieną/laiką)
Interval (intervalas)
Intervals×shots/interval
(intervalai×kadrų skaičius intervale)
Exposure smoothing (ekspozicijos vienodinimas)
Silent photography (begarsis fotografavimas)
Interval priority (intervalo pirmumas)
Focus shift shooting (fotografavimas židinio poslinkio metodu) (0 80)
No. of shots (kadrų skaičius)
Focus step width (židinio žingsnelio plotis)
Interval until next shot (intervalas iki kito kadro)
Exposure smoothing (ekspozicijos vienodinimas)
Silent photography (begarsis fotografavimas)
Silent live view photography (begarsis fotografavimas
tiesioginės peržiūros režimu) (0 81)
Off (išjungta)
2
Average (vidurkis)
On (įjungta)
Off (išjungta)
Auto (automatinis)
Normal (standartinis)
Išjungta
Now (dabar)
1 minutė
0001×1
Off (išjungta)
Off (išjungta)
Off (išjungta)
100
5
00
Off (išjungta)
Off (išjungta)
Off (išjungta)
* Fotografavimo meniu atkūrimo funkcija fotografavimo metu neveikia.
Meniu vadovas 11
❚❚ Numatytieji filmavimo meniu nustatymai
Parinktis
File naming (failų pavadinimo suteikimas) (0 83)
Destination (įrašymo vieta) (0 83)
Image area (vaizdo sritis) (0 83)
Choose image area (pasirinkti vaizdo sritį)
Auto DX crop (automatinis DX apkarpymas)
Frame size/frame rate (kadro dydis/kadrų greitis) (0 84)
Movie quality (filmo kokybė) (0 85)
Movie file type (filmo failų tipas) (0 85)
ISO sensitivity settings (ISO jautrumo nustatymai) (0 85)
Maximum sensitivity (didžiausias jautrumas)
Auto ISO control (mode M) (automatinis ISO valdymas
(režimas M))
ISO sensitivity (mode M) (ISO jautrumas (režimas M))
White balance (baltos spalvos balansas) (0 86)
Tikslinimas
Choose color temp. (pasirinkti spalvos temp.)
Preset manual (iš anksto nustatytas rankinis)
Set Picture Control (nustatyti Picture Control) (0 86)
Active D-Lighting (aktyvusis D-Lighting) (0 86)
High ISO NR (triukšmo mažinimas esant dideliam ISO
jautrumui) (0 87)
Flicker reduction (mirgėjimo mažinimas) (0 87)
Microphone sensitivity (mikrofono jautrumas) (0 88)
Attenuator (silpnintuvas) (0 88)
Frequency response (dažninis atsakas) (0 89)
Wind noise reduction (vėjo triukšmo mažinimas) (0 89)
Electronic VR (elektroninis VR) (0 89)
12 Meniu vadovas
Numatytasis nustatymas
DSC
XQD card slot (XQD kortelės lizdas)
FX
On (įjungta)
1920×1080; 60p
High quality (aukšta kokybė)
MOV
25600
Off (išjungta)
100
Same as photo settings
(atitinka nuotraukų nustatymus)
A-B: 0, G-M: 0
5000 K
d-1
Same as photo settings
(atitinka nuotraukų nustatymus)
Off (išjungta)
Normal (standartinis)
Auto (automatinis)
Auto sensitivity (automatinis jautrumas)
Disable (išjungti)
Wide range (platus diapazonas)
Off (išjungta)
Off (išjungta)
Parinktis
Time-lapse movie (didelių intervalų filmas) (0 90)
Interval (intervalas)
Shooting time (fotografavimo trukmė)
Exposure smoothing (ekspozicijos vienodinimas)
Silent photography (begarsis fotografavimas)
Image area (vaizdo sritis)
Choose image area (pasirinkti vaizdo sritį)
Auto DX crop (automatinis DX apkarpymas)
Frame size/frame rate (kadro dydis/kadrų greitis)
Interval priority (intervalo pirmumas)
Numatytasis nustatymas
Išjungta
5 sek.
25 minutės
On (įjungta)
Off (išjungta)
FX
On (įjungta)
1920×1080; 60p
Off (išjungta)
❚❚ Numatytieji pasirinktinių nustatymų meniu nustatymai
Parinktis
Numatytasis nustatymas
a1 AF-C priority selection (AF-C pirmumo parinkimas)
Release (atleidimas)
(0 105)
a2 AF-S priority selection (AF-S pirmumo parinkimas)
Focus (fokusavimas)
(0 106)
a3 Focus tracking with lock-on (fokusavimo sekimas su įjungtu fiksavimu) (0 107)
Blocked shot AF response (AF atsakas į užstotą kadrą)
3
Subject motion (objekto judesys)
(standartinis)
a4 3D-tracking face-detection (3D sekimo funkcijos veidų
Off (išjungta)
atpažinimas) (0 108)
a5 3D-tracking watch area (3D sekimo funkcijos stebėjimo
Normal (standartinis)
sritis) (0 108)
a6 Number of focus points (fokusavimo taškų skaičius) (0 108)
55 points (55 taškai)
a7 Store by orientation (įrašyti pagal orientaciją) (0 109)
Off (išjungta)
a8 AF activation (AF įjungimas) (0 110)
Shutter/AF-ON (užraktas/AF-ON)
Out-of-focus release (atleidimas nesufokusavus)
Enable (įjungti)
a10 Autofocus mode restrictions (automatinio fokusavimo
No restrictions (apribojimų nėra)
režimo apribojimai) (0 111)
a11 Focus point wrap-around (fokusavimo taškų perėjimas
No wrap (taškai nepereina)
nuo vieno krašto į kitą) (0 112)
a12 Focus point options (fokusavimo taškų parinktys) (0 113)
Focus point illumination (fokusavimo taškų apšvietimas)
Auto (automatinis)
Manual focus mode (rankinio fokusavimo režimas)
On (įjungta)
Dynamic-area AF assist
On (įjungta)
(dinaminės srities AF pagalbinė funkcija)
a13 Manual focus ring in AF mode (rankinio fokusavimo
Enable (įjungti)
žiedas AF režimu) (0 114)
Meniu vadovas 13
Parinktis
b1 ISO sensitivity step value (ISO jautrumo žingsnelio
vertė) (0 115)
b2 EV steps for exposure cntrl (ekspozicijos valdymo EV
žingsneliai) (0 115)
b3 Exp./flash comp. step value (ekspozicijos/blykstės
kompensavimo žingsnelio vertė) (0 115)
b4 Easy exposure compensation (paprastas ekspozicijos
kompensavimas) (0 116)
b5
Matrix metering (matricos matavimas) (0 117)
b6 Center-weighted area (centruota sritis) (0 117)
b7 Fine-tune optimal exposure (optimalios ekspozicijos
tikslinimas) (0 117)
Matrix metering (matricos matavimas)
Center-weighted metering (centruotas matavimas)
Spot metering (taškinis matavimas)
Highlight-weighted metering
(pagal šviesias sritis pakoreguotas matavimas)
c1 Shutter-release button AE-L (užrakto atleidimo
mygtuko AE-L) (0 118)
c2 Standby timer (budėjimo laikmatis) (0 118)
c3 Self-timer (automatinis laikmatis) (0 119)
Self-timer delay (automatinio laikmačio delsa)
Number of shots (kadrų skaičius)
Interval between shots (intervalas tarp kadrų)
c4 Monitor off delay (ekrano išjungimo delsa) (0 119)
Playback (atkūrimas)
Menus (įvairūs meniu)
Information display (Informacinis ekranas)
Image review (nuotraukos peržiūra)
Live view (tiesioginė peržiūra)
d1 CL mode shooting speed (fotografavimo sparta įjungus
režimą CL) (0 120)
d2 Max. continuous release (maksimalus nepertraukiamas
atleidimas) (0 120)
d3 ISO display (ISO rodmenų sritis) (0 120)
d4 Sync. release mode options (sinchronizuoto atleidimo
režimo parinktys) (0 121)
d5 Exposure delay mode (ekspozicijos delsos režimas) (0 121)
14 Meniu vadovas
Numatytasis nustatymas
1/3 step (1/3 žingsnelio)
1/3 step (1/3 žingsnelio)
1/3 step (1/3 žingsnelio)
Off (išjungta)
Face detection on
(veidų aptikimo funkcija įjungta)
ø 12 mm
0
0
0
0
Off (išjungta)
6 s (6 sek.)
10 s (10 sek.)
1
0.5 s (0,5 sek.)
10 s (10 sek.)
1 min (1 min.)
10 s (10 sek.)
4 s (4 sek.)
10 min (10 min.)
5 fps
200
Show frame count (rodyti kadrų skaičių)
Sync (sinchronizuoti)
Off (išjungta)
Parinktis
d6 Electronic front-curtain shutter (užraktas su elektronine
priekine diafragma) (0 121)
d7 File number sequence (failų numerių seka) (0 122)
d8 Peaking highlight color (paryškinimo spalva) (0 123)
d9 Viewfinder grid display (vaizdo ieškiklio tinklelio
rodinys) (0 123)
d10 LCD illumination (LCD apšvietimas) (0 124)
d11 Live view in continuous mode (tiesioginė peržiūra
įjungus nepertraukiamo atleidimo režimą) (0 125)
d12 Optical VR (optinis VR) (0 125)
e1 Flash sync speed (blykstės sinchronizacijos greitis)
(0 126)
e2 Flash shutter speed (blykstės užrakto greitis) (0 127)
e3 Exposure comp. for flash (blykstės ekspozicijos
kompensavimas) (0 127)
e4 Auto M ISO sensitivity control (automatinis M ISO
jautrumo valdymas) (0 128)
e5 Modeling flash (modeliavimo blyksnis) (0 128)
e6 Auto bracketing (mode M) (automatinė serija
(režimas M)) (0 129)
e7
Bracketing order (serijos eilės tvarka) (0 129)
Numatytasis nustatymas
Disable (išjungti)
On (įjungta)
Red (raudona)
Off (išjungta)
Off (išjungta)
On (įjungta)
On (įjungta)
1/250 s (1/250 sek.)
1/60 s (1/60 sek.)
Entire frame (visas kadras)
Subject and background (objektas ir fonas)
On (įjungta)
Flash/speed (blykstė/greitis)
MTR > under > over
(išmatuota > mažiau > daugiau)
f1 Custom control assignment (pasirinktinių funkcijų priskyrimas valdikliams) (0 130)
Preview button (peržiūros mygtukas)
Preview (peržiūra)
Preview button + y (peržiūros mygtukas + y)
None (jokia)
Fn1 button (Fn1 mygtukas)
None (jokia)
Fn1 button + y (Fn1 mygtukas + y)
Choose image area (pasirinkti vaizdo sritį)
Fn2 button (Fn2 mygtukas)
Rating (vertinti)
AF-ON button (AF-ON mygtukas)
AF-ON
Focus point selection
Sub-selector (papildomas valdiklis)
(fokusavimo taško parinkimas)
Sub-selector center (papildomo valdiklio vidurinė dalis)
AE/AF lock (AE/AF fiksavimas)
Sub-selector center + y
None (jokia)
(papildomo valdiklio vidurinė dalis + y)
BKT button + y (BKT mygtukas + y)
Auto bracketing (automatinė serija)
Movie record button + y
None (jokia)
(filmavimo mygtukas + y)
Lens focus function buttons (objektyvo fokusavimo
AF lock only (tik AF fiksavimas)
funkciniai mygtukai)
Meniu vadovas 15
Parinktis
Numatytasis nustatymas
f2 Multi selector center button (kryptinio valdiklio vidurinė dalis) (0 142)
Select center focus point
Shooting mode (fotografavimo režimas)
(pasirinkti centrinį fokusavimo tašką)
Playback mode (atkūrimo režimas)
Zoom on/off (priartinimas įjungtas/išjungtas)
Low magnification (50%)
Zoom on/off (priartinimas įjungtas/išjungtas)
(mažas didinimas (50 %))
Select center focus point
Live view (tiesioginė peržiūra)
(pasirinkti centrinį fokusavimo tašką)
f3 Shutter spd & aperture lock (užrakto greičio ir diafragmos fiksavimas) (0 144)
Shutter speed lock (užrakto greičio fiksavimas)
Off (išjungta)
Aperture lock (diafragmos fiksavimas)
Off (išjungta)
f4 Customize command dials (komandų ratukų paskirties keitimas) (0 144)
Exposure compensation (ekspozicijos
kompensavimas): U
Reverse rotation (keisti sukimo kryptį)
Shutter speed/aperture (užrakto greitis/
diafragma): U
Exposure setting (ekspozicijos
nustatymas): Off (išjungta)
Change main/sub (sukeisti pagrindinį su papildomu)
Autofocus setting (automatinio
fokusavimo nustatymas): Off (išjungta)
Sub-command dial
Aperture setting (diafragmos nustatymas)
(papildomų komandų ratukas)
Menus and playback (įvairūs meniu ir atkūrimas)
Off (išjungta)
Sub-dial frame advance
10 frames (10 kadrų)
(kadrų keitimas papildomų komandų ratuku)
f5 Multi selector (kryptinis valdiklis) (0 147)
Do nothing (jokios funkcijos)
f6 Release button to use dial (atleisti mygtuką ratukui
No (ne)
naudoti) (0 147)
f7 Reverse indicators (apgręžti rodiklius) (0 148)
f8 Live view button options (tiesioginės peržiūros
Enable (įjungti)
mygtuko parinktys) (0 148)
LCD backlight (D) (LCD foninis apšvietimas (D))
f9 D switch (D jungiklis) (0 148)
f10 Assign MB-D18 buttons (funkcijų priskyrimas MB-D18 mygtukams) (0 149)
AE lock (Reset on release) (AE fiksavimas
Fn button (Fn mygtukas)
(atleidus nustatoma iš naujo))
Fn button + y (Fn mygtukas + y)
None (jokia)
Same as camera AF-ON button
AF-ON button (AF-ON mygtukas)
(kaip ir fotoaparato AF-ON mygtukas)
Same as camera multi selector
Multi selector (kryptinis valdiklis)
(kaip ir fotoaparato kryptinis valdiklis)
Photo info/playback
Info D/Playback C
(informacija apie nuotrauką/atkūrimas)
(informacija D/atkūrimas C)
16 Meniu vadovas
Parinktis
Numatytasis nustatymas
g1 Custom control assignment (pasirinktinių funkcijų priskyrimas valdikliams) (0 152)
Preview button (peržiūros mygtukas)
Index marking (žymių nustatymas)
Preview button + y (peržiūros mygtukas + y)
None (jokia)
Fn1 button (Fn1 mygtukas)
Index marking (žymių nustatymas)
Fn1 button + y (Fn1 mygtukas + y)
None (jokia)
Fn2 button (Fn2 mygtukas)
None (jokia)
Sub-selector center
AE/AF lock (AE/AF fiksavimas)
(papildomo valdiklio vidurinė dalis)
Sub-selector center + y
None (jokia)
(papildomo valdiklio vidurinė dalis + y)
Shutter-release button
Take photos (fotografuoti)
(užrakto atleidimo mygtukas)
g2 Highlight brightness (šviesių sričių šviesumo lygis)
248
(0 156)
❚❚ Numatytieji sąrankos meniu nustatymai
Parinktis
Time zone and date (laiko juosta ir data) (0 159)
Sync with smart device
(sinchronizuoti su išmaniuoju prietaisu)
Daylight saving time (vasaros laikas)
Monitor brightness (ekrano šviesumas) (0 160)
Menus/playback (įvairūs meniu/atkūrimas)
Live view (tiesioginė peržiūra)
Monitor color balance (ekrano spalvų balansas) (0 161)
Information display (informacinis ekranas) (0 163)
AF fine-tune (AF tikslinimas) (0 164)
AF fine-tune (On/Off) (AF tikslinimas (įjungta/išjungta))
Clean image sensor (valyti vaizdo jutiklį) (0 169)
Clean at startup/shutdown (valyti įjungiant/išjungiant)
Beep options (garsinio signalo parinktys) (0 177)
Beep on/off (garsinio signalo įjungimas/išjungimas)
Volume (garsumas)
Pitch (tono aukštis)
Numatytasis nustatymas
Off (išjungta)
Off (išjungta)
0
0
A-B: 0, G-M: 0
Auto (automatinis)
Off (išjungta)
Clean at startup & shutdown
(valyti įjungiant ir išjungiant)
Off (išjungta)
2
Low (žemas)
Meniu vadovas 17
Parinktis
Numatytasis nustatymas
Touch controls (jutikliniai valdikliai) (0 178)
Enable/disable touch controls
Enable (įjungti)
(įjungti/išjungti jutiklinius valdiklius)
Full-frame playback flicks (per visą ekraną atkuriamų
Left V Right (iš kairės į dešinę)
nuotraukų slinkimas brūkštelėjimu)
HDMI (0 178)
Output resolution (išvedamo vaizdo raiška)
Auto (automatinis)
External recording control
Off (išjungta)
(išorinio rašymo įrenginio valdymas)
Advanced (išplėstiniai nustatymai)
Output range (išvedamo vaizdo diapazonas)
Auto (automatinis)
Output display size (išvedamo rodinio dydis)
100%
Live view on-screen display
On (įjungta)
(tiesioginės peržiūros rodinys ekrane)
Dual monitor (du ekranai)
On (įjungta)
Location data (buvimo vietos duomenys) (0 179)
Download from smart device
No (ne)
(atsisiųsti iš išmaniojo prietaiso)
External GPS device options (išorinio GPS aparato parinktys)
Standby timer (budėjimo laikmatis)
Enable (įjungti)
Set clock from satellite (nustatyti laikrodį pagal palydovą)
Yes (taip)
Wireless remote (WR) options (belaidžių nuotolinio valdymo įtaisų (WR) parinktys) (0 180)
LED lamp (LED lemputė)
On (įjungta)
Link mode (ryšio režimas)
Pairing (siejimas)
Assign remote (WR) Fn button (priskirti nuotolinį (WR) Fn
None (jokio)
mygtuką) (0 181)
Airplane mode (skrydžio režimas) (0 181)
Disable (išjungti)
Send to smart device (auto) (siųsti į išmanųjį prietaisą
Off (išjungta)
(automatiškai)) (0 183)
Bluetooth (0 184)
Network connection (ryšys su tinklu)
Disable (išjungti)
Send while off (siųsti išjungus)
On (įjungta)
Eye-Fi upload (Eye-Fi perkėlimas) (0 185)
Enable (įjungti)
MB-D18 battery type (MB-D18 akumuliatorių/baterijų tipas)
LR6 (AA alkaline) (LR6 (AA šarminės))
(0 187)
Battery order (akumuliatorių/baterijų naudojimo eiliškumas)
Use MB-D18 batteries first (pirmiausia
(0 188)
naudoti MB-D18 akumuliatorius/baterijas)
Slot empty release lock (atleidimo blokavimas esant tuščiam
Enable release (atleidimo funkcija įjungta)
lizdui) (0 190)
18 Meniu vadovas
D Atkūrimo meniu. Nuotraukų tvarkymas
Atkūrimo meniu atvėrimui paspauskite G ir parinkite kortelę K
(atkūrimo meniu).
G mygtukas
Parinktis
0
Parinktis
Delete (trinti)
Playback folder (atkūrimo aplankas)
Hide image (slėpti nuotrauką)
Playback display options
(atkūrimo rodinių parinktys)
Copy image(s)
(kopijuoti vieną ar daugiau nuotraukų)
Image review (nuotraukos peržiūra)
After delete (po ištrynimo)
20
20
21
After burst, show
(rodymas pabaigus seriją)
Auto image rotation
(automatinis nuotraukos sukimas)
Rotate tall (sukti vertikalias)
Slide show (skaidrių peržiūra)
Select to send to smart device
(parinkti siuntimui į išmanųjį prietaisą)
22
23
27
27
0
28
28
29
29
31
A Taip pat žr.
Numatytieji meniu nustatymai pateikiami skirsnyje „Numatytieji atkūrimo meniu
nustatymai“ (0 9).
Meniu vadovas 19
Delete (trinti)
G mygtukas ➜ D atkūrimo meniu
Ištrinkite didesnį skaičių nuotraukų.
Parinktis
Aprašymas
Selected
Ištrinkite parinktas nuotraukas.
Q (parinktos)
Ištrinkite visas nuotraukas iš
esamo atkūrimo aplanko. Jeigu
įdėtos dvi kortelės, galima parinkti
R All (visos) kortelę, iš kurios bus ištrintos
nuotraukos.
Playback folder (atkūrimo aplankas)
G mygtukas ➜ D atkūrimo meniu
Parinkite aplanką atkūrimui.
Parinktis
Aprašymas
Atkūrimo metu rodomos visuose su D850 sukurtuose aplankuose
(aplanko
esančios nuotraukos. Pakeisti aplankų pavadinimus galima
pavadinimas) naudojant fotografavimo meniu parinktį Storage folder
(laikymo aplankas) > Rename (pervadinti).
Atkūrimo metu rodomos nuotraukos, esančios visuose
All (visi)
aplankuose.
Atkūrimo metu rodomos tik esamame aplanke esančios
Current (esamas)
nuotraukos.
20 Meniu vadovas
Hide image (slėpti nuotrauką)
G mygtukas ➜ D atkūrimo meniu
Parinktas nuotraukas galima paslėpti arba atskleisti, kaip aprašyta toliau.
Paslėptas nuotraukas peržiūrėti įmanoma tik naudojant meniu Hide
image (slėpti nuotrauką); jas ištrinti galima tik suformatavus atminties
kortelę.
D Apsaugotos ir paslėptos nuotraukos
Atskleidus apsaugotą nuotrauką, pašalinama ir jos apsauga.
1 Nustatykite parinktį Select/set (parinkti/
nustatyti).
Pažymėkite Select/set (parinkti/
nustatyti) ir spauskite 2 (jei norite
praleisti likusius veiksmus ir atskleisti visas
nuotraukas, pažymėkite Deselect all
(atsisakyti visų parinkimo) ir spauskite
J).
2 Parinkite nuotraukas.
Kryptiniu valdikliu slinkite atminties
kortelėje esančias nuotraukas (jei norite
peržiūrėti pažymėtą nuotrauką per visą
ekraną, nuspauskite ir palaikykite mygtuką
X) ir rodomos nuotraukos parinkimui
spustelėkite kryptinio valdiklio vidurinę
dalį. Parinktos nuotraukos pažymimos piktograma R. Nuotraukos
parinkimo atsisakymui pažymėkite nuotrauką ir dar kartą
paspauskite kryptinio valdiklio vidurinę dalį. Tęskite, kol parinksite
visas pageidaujamas nuotraukas.
Meniu vadovas 21
3 Spauskite J.
Operacijos užbaigimui spauskite J.
J mygtukas
Playback display options (atkūrimo rodinių parinktys)
G mygtukas ➜ D atkūrimo meniu
Parinkite informaciją, kuri bus rodoma informacijos apie atkuriamą
nuotrauką rodinyje. Parinkties pažymėjimui spauskite 1 arba 3, tada,
informacijos apie nuotrauką rodinio parinkties nustatymui spauskite 2.
Šalia parinktų elementų atsiranda piktograma L. Parinkimo atsisakymui
pažymėkite elementą ir spauskite 2. Grįžimui į atkūrimo meniu
spauskite J.
22 Meniu vadovas
Copy image(s) (kopijuoti vieną ar daugiau nuotraukų)
G mygtukas ➜ D atkūrimo meniu
Nuotraukas iš vienos atminties kortelės kopijuokite į kitą. Ši parinktis
įmanoma tik įdėjus į fotoaparatą dvi atminties korteles.
Parinktis
Select source (parinkti šaltinį)
Select image(s)
(pasirinkti vieną ar daugiau nuotraukų)
Select destination folder
(parinkti įrašymo aplanką)
Copy image(s)?
(kopijuoti vieną ar daugiau nuotraukų?)
Aprašymas
Parinkite kortelę, iš kurios bus kopijuojamos
nuotraukos.
Parinkite kopijuotinas nuotraukas.
Parinkite įrašymo aplanką kitoje kortelėje.
Nukopijuokite parinktas nuotraukas į
nurodytą įrašymo vietą.
1 Nustatykite parinktį Select source
(parinkti šaltinį).
Pažymėkite Select source (parinkti
šaltinį) ir spauskite 2.
2 Parinkite kortelę, iš kurios kopijuosite.
Pažymėkite lizdą, kuriame yra kortelė su
kopijuotinomis nuotraukomis, ir spauskite
J.
Meniu vadovas 23
3 Nustatykite parinktį Select image(s)
(pasirinkti vieną ar daugiau nuotraukų).
Pažymėkite Select image(s) (pasirinkti
vieną ar daugiau nuotraukų) ir spauskite
2.
4 Parinkite aplanką, iš kurio kopijuosite.
Pažymėkite aplanką, kuriame yra
kopijuotinos nuotraukos, ir spauskite 2.
5 Padarykite pradinę išranką.
Prieš parinkdami atskiras nuotraukas arba
atsisakydami jų parinkimo, kopijuotinų
nuotraukų aplanke galite pažymėti visas
nuotraukas arba visas apsaugotas
nuotraukas – nustatykite parinktį Select
all images (pasirinkti visas nuotraukas)
arba Select protected images (pasirinkti apsaugotas
nuotraukas). Jei norite kopijavimui pažymėti tik atskiras nuotraukas,
prieš tęsdami nustatykite parinktį Deselect all (atsisakyti visų
parinkimo).
6 Parinkite daugiau nuotraukų.
Pažymėkite nuotraukas ir jų parinkimui
arba parinkimo atsisakymui spustelėkite
kryptinio valdiklio vidurinę dalį
(pažymėtos nuotraukos atvėrimui per visą
ekraną nuspauskite ir palaikykite mygtuką
X). Parinktos nuotraukos pažymimos L.
Baigę atranką pereikite prie 7 veiksmo paspausdami J.
24 Meniu vadovas
7 Nustatykite parinktį Select destination
folder (parinkti įrašymo aplanką).
Pažymėkite Select destination folder
(parinkti įrašymo aplanką) ir spauskite
2.
8 Parinkite įrašymo aplanką.
Aplanko numerio įvedimui nustatykite
parinktį Select folder by number
(parinkti aplanką pagal numerį), įveskite
numerį (0 36) ir spauskite J. Jei aplanko
parinktu numeriu dar nėra, bus sukurtas
naujas aplankas.
Jei norite parinkti iš esamų aplankų sąrašo,
nustatykite parinktį Select folder from list
(pasirinkti aplanką iš sąrašo),
pažymėkite aplanką ir spauskite J.
9 Nukopijuokite nuotraukas.
Pažymėkite Copy image(s)? (kopijuoti
vieną ar daugiau nuotraukų?) ir
spauskite J.
Pasirodys patvirtinimo dialogo langas.
Pažymėkite Yes (taip) ir spauskite J. Baigę
kopijuoti išeikite paspausdami J.
Meniu vadovas 25
D Nuotraukų kopijavimas
Jei įrašymo kortelėje nėra pakankamai laisvos vietos, nuotraukos nebus
nukopijuotos. Prieš kopijuodami filmus, visiškai įkraukite akumuliatorių.
Jei įrašymo aplanke yra nuotrauka tokiu pačiu
pavadinimu kaip ir viena iš kopijuotinų nuotraukų,
bus atvertas patvirtinimo dialogo langas.
Nustatykite parinktį Replace existing image
(pakeisti esamą nuotrauką), kad nuotrauką
pakeistumėte kopijuotina, arba Replace all
(pakeisti visas), kad visas esamas nuotraukas
tokiais pačiais pavadinimais pakeistumėte daugiau
neklausiant. Nustačius parinktį Skip (praleisti), darbas tęsiamas nuotraukos
nepakeitus, o nustačius parinktį Cancel (atšaukti), tolesnis nuotraukų
kopijavimas nutraukiamas. Įrašymo aplanke esantys paslėpti arba apsaugoti
failai nebus pakeisti.
Apsaugos būsena ir įverčiai kopijuojami su nuotraukomis. Paslėptų nuotraukų
kopijuoti neleidžiama.
26 Meniu vadovas
Image review (nuotraukos peržiūra)
G mygtukas ➜ D atkūrimo meniu
Parinkite, ar nuotraukos bus automatiškai rodomos ekrane iškart po
nufotografavimo. Jei nustatyta parinktis Off (išjungta), nuotraukos
rodomos tik paspaudžiant mygtuką K.
After delete (po ištrynimo)
G mygtukas ➜ D atkūrimo meniu
Parinkite, kuri nuotrauka bus rodoma po nuotraukos ištrynimo.
S
T
U
Parinktis
Show next
(rodyti kitą)
Show previous
(rodyti ankstesnę)
Aprašymas
Rodoma kita nuotrauka. Jei ištrinta nuotrauka buvo
paskutinis kadras, atveriama ankstesnė nuotrauka.
Rodoma ankstesnė nuotrauka. Jei ištrinta nuotrauka
buvo pirmas kadras, atveriama kita nuotrauka.
Jei naudotojas slinko nuotraukas įrašymo tvarka, bus
atverta kita nuotrauka, kaip nurodyta elemento Show
Continue as before next (rodyti kitą) aprašyme. Jei naudotojas slinko
(tęsti kaip anksčiau) nuotraukas atvirkštine tvarka, bus atverta ankstesnė
nuotrauka, kaip nurodyta elemento Show previous
(rodyti ankstesnę) aprašyme.
Meniu vadovas 27
After burst, show (rodymas pabaigus seriją)
G mygtukas ➜ D atkūrimo meniu
Parinkite, kuri nuotrauka – pirma ar paskutinė – bus rodoma iš karto
baigus fotografuoti nepertraukiamo atleidimo režimo kadrų seriją. Ši
parinktis veikia tik išjungus funkciją Image review (nuotraukos
peržiūra) (0 27).
Naujausios nuotraukos (serija)
DSC_0001.jpg
DSC_0002.jpg
DSC_0003.jpg
DSC_0004.jpg DSC_0014.jpg
Rodoma, jei nustatyta
parinktis First image in burst
(pirma serijos nuotrauka)
DSC_0015.jpg
Rodoma, jei nustatyta parinktis
Last image in burst
(paskutinė serijos nuotrauka)
Auto image rotation (automatinis nuotraukos sukimas)
G mygtukas ➜ D atkūrimo meniu
Nuotraukose, padarytose nustačius parinktį On (įjungta), yra
informacijos apie fotoaparato orientaciją. Pagal ją nuotraukos
automatiškai pasukamos atkūrimo metu arba peržiūrint programoje
ViewNX-i arba Capture NX-D. Įrašomi toliau nurodyti orientacijos
variantai:
Kraštovaizdžio
(horizontali) orientacija
Fotoaparatas pasuktas 90° Fotoaparatas pasuktas 90°
kampu pagal laikrodžio
kampu prieš laikrodžio
rodyklę
rodyklę
Nustačius parinktį Off (išjungta), fotoaparato orientacija neįrašoma.
Nurodykite šią parinktį, kai reikia sukti fotoaparatą lanku arba
fotografuoti nukreipus objektyvą aukštyn/žemyn.
28 Meniu vadovas
Rotate tall (sukti vertikalias)
G mygtukas ➜ D atkūrimo meniu
Jei nustatoma parinktis On (įjungta), vertikalios (portretinės
orientacijos) nuotraukos, padarytos esant nustatytai parametro Auto
image rotation (automatinis nuotraukos sukimas) parinkčiai On
(įjungta), automatiškai pasukamos, kad jas būtų galima tinkamai
peržiūrėti ekrane. Nuotraukos, padarytos nustačius parametro Auto
image rotation (automatinis nuotraukos sukimas) parinktį Off
(išjungta), rodomos horizontaliai (kraštovaizdžio orientacija). Atminkite,
kad fotografavimo metu fotoaparatas jau būna tinkamai orientuotas,
todėl nuotraukos peržiūros metu automatiškai nesukamos.
Slide show (skaidrių peržiūra)
G mygtukas ➜ D atkūrimo meniu
Paleiskite esamame atkūrimo aplanke laikomų nuotraukų skaidrių
peržiūrą (0 20). Paslėptos nuotraukos (0 21) nerodomos.
Parinktis
Start (paleisti)
Image type
(vaizdo tipas)
Aprašymas
Paleiskite skaidrių peržiūrą.
Parinkite rodomo vaizdo tipą: Still images and movies
(nuotraukos ir filmai), Still images only (tik nuotraukos)
arba Movies only (tik filmai).
Frame interval
Parinkite, kiek laiko bus rodoma kiekviena nuotrauka.
(kadro intervalas)
Meniu vadovas 29
Skaidrių peržiūros paleidimui pažymėkite
Start (paleisti) ir spauskite J. Skaidrių
peržiūros metu galima vykdyti toliau
nurodytas operacijas:
Operacija
Peršokti atgal/pirmyn
Peržiūrėti papildomą
informaciją apie
nuotrauką
Pristabdyti
Sureguliuoti garsumą
Grįžti į atkūrimo meniu
Grįžti į atkūrimo režimą
Grįžti į fotografavimo
režimą
Aprašymas
Grįžimui į ankstesnį kadrą spauskite 4, o peršokimui į kitą
kadrą spauskite 2.
Rodomos informacijos apie nuotrauką pakeitimui arba
paslėpimui spauskite 1 arba 3 (galioja tik nuotraukoms).
Skaidrių peržiūros pristabdymui spauskite J. Peržiūros
atnaujinimui pažymėkite Restart (kartotinis
paleidimas) ir spauskite J.
Garsumo padidinimui filmo atkūrimo metu spauskite X, o
sumažinimui spauskite W (M).
Skaidrių peržiūros užbaigimui ir grįžimui į atkūrimo meniu
spauskite G.
Skaidrių peržiūros užbaigimui ir grįžimui į atkūrimo
režimą spauskite K.
Grįžimui į fotografavimo režimą paspauskite iki pusės
užrakto atleidimo mygtuką.
Pasibaigus peržiūrai, atveriamas dialogo
langas. Pakartojimui parinkite Restart
(kartotinis paleidimas) arba grįžimui į
atkūrimo meniu parinkite Exit (išeiti).
30 Meniu vadovas
Select to send to smart device (parinkti siuntimui į išmanųjį
prietaisą)
G mygtukas ➜ D atkūrimo meniu
Parinkite nuotraukas siuntimui į išmanųjį prietaisą. Filmų siuntimui
parinkti neįmanoma. Nuotraukos siunčiamos 2 megapikselių dydžio.
Parinktis
Aprašymas
Select image(s)
(pasirinkti vieną ar
Pažymėkite nuotraukas siuntimui į išmanųjį prietaisą.
daugiau nuotraukų)
Deselect all
Pašalinkite siuntimo ženklus nuo visų nuotraukų.
(atsisakyti visų parinkimo)
Meniu vadovas 31
C Fotografavimo meniu. Fotografavimo parinktys
Fotografavimo meniu atvėrimui spauskite G ir parinkite kortelę
C (fotografavimo meniu).
G mygtukas
Parinktis
Photo shooting menu bank
(fotografavimo meniu bankas)
Extended photo menu banks (išplėstinio
fotografavimo meniu bankai)
Storage folder (laikymo aplankas)
File naming
(failų pavadinimo suteikimas)
Primary slot selection
(pirminio lizdo parinkimas)
Secondary slot function
(antrinio lizdo paskirtis)
Flash control (blykstės valdymas)
Image area (vaizdo sritis)
Image quality (nuotraukos kokybė)
Image size (nuotraukos dydis)
NEF (RAW) recording
(NEF (RAW) įrašymas)
ISO sensitivity settings
(ISO jautrumo nustatymai)
White balance (baltos spalvos balansas)
Set Picture Control
(nustatyti Picture Control)
Manage Picture Control
(valdyti Picture Control)
0
33
35
35
38
39
39
40
45
46
47
48
49
50
52
53
Parinktis
0
Color space (spalvų erdvė)
Active D-Lighting
(aktyvusis D-Lighting)
Long exposure NR (ilgalaikės
ekspozicijos triukšmo mažinimas)
High ISO NR (triukšmo mažinimas esant
dideliam ISO jautrumui)
Vignette control (vinjetės kontrolė)
Auto distortion control
(automatinė iškraipymų kontrolė)
Flicker reduction
(mirgėjimo mažinimas)
Auto bracketing set
(automatinė kadrų serija)
Multiple exposure
(daugkartinė ekspozicija)
HDR (high dynamic range)
(HDR (platus dinaminis diapazonas))
Interval timer shooting
(fotografavimas intervalų laikmačiu)
Focus shift shooting (fotografavimas
židinio poslinkio metodu)
Silent live view photography
(begarsis fotografavimas tiesioginės
peržiūros režimu)
56
56
57
57
58
59
60
61
62
69
70
80
81
A Taip pat žr.
Numatytieji meniu nustatymai pateikiami skirsnyje „Numatytieji fotografavimo
meniu nustatymai“ (0 9).
32 Meniu vadovas
Photo shooting menu bank (fotografavimo meniu bankas)
G mygtukas ➜ C fotografavimo meniu
Fotografavimo meniu parinktys laikomos viename iš keturių bankų.
Viename banke padaryti nustatymų pakeitimai neturi jokios įtakos
kitiems, išskyrus parametrus Extended photo menu banks (išplėstinio
fotografavimo meniu bankai), Multiple exposure (daugkartinė
ekspozicija), Interval timer shooting (fotografavimas intervalų
laikmačiu) ir Focus shift shooting (fotografavimas židinio poslinkio
metodu). Tam tikro dažnai naudojamų nustatymų derinio įrašymui
parinkite vieną iš keturių bankų ir suderinkite fotoaparatą pagal minėtus
nustatymus. Naujieji nustatymai banke laikomi net išjungus fotoaparatą,
todėl atkuriami kitąkart parinkus tą banką. Kituose bankuose galima
laikyti kitus nustatymų derinius. Taip naudotojas gali akimirksniu pereiti
nuo vieno derinio prie kito, parinkdamas iš meniu atitinkamą banką.
Numatytieji keturių fotografavimo meniu bankų pavadinimai yra A, B, C
ir D. Pažymint meniu banką ir paspaudžiant 2, galima įtraukti iki
20 ženklų ilgio pavadinimą, kaip aprašyta skirsnyje „Teksto įvedimas“
(0 38).
Meniu vadovas 33
❚❚ Numatytųjų nustatymų atkūrimas
Jei norite atkurti numatytuosius nustatymus,
atvėrę meniu Photo shooting menu bank
(fotografavimo meniu bankas) pažymėkite
banką ir spauskite O (Q). Bus pateiktas
patvirtinimo dialogo langas. Parinkto banko
numatytųjų nustatymų atkūrimui pažymėkite
Yes (taip) ir spauskite J. Numatytųjų
O (Q) mygtukas
nustatymų sąrašas pateikiamas skirsnyje
„Numatytieji fotografavimo meniu
nustatymai“ (0 9).
A Fotografavimo meniu bankas
Esamas fotografavimo meniu bankas rodomas
valdymo pulte ir informaciniuose ekranuose.
A Taip pat žr.
Naudojant fotografavimo meniu parinktį Extended photo menu banks
(išplėstinio fotografavimo meniu bankai) (0 35), į fotografavimo meniu
bankus galima įtraukti ekspozicijos ir blykstės režimą, užrakto greitį ir diafragmą.
Informacijos apie tai, kaip naudoti ant fotoaparato korpuso įrengtus valdymo
elementus fotografavimo meniu bankui parinkti, žr. A > pasirinktinis nustatymas
f1 (Custom control assignment (pasirinktinių funkcijų priskyrimas
valdikliams), 0 130).
34 Meniu vadovas
Extended photo menu banks (išplėstinio fotografavimo
meniu bankai)
G mygtukas ➜ C fotografavimo meniu
Nustatykite parinktį On (įjungta), jei norite, kad parenkant banką būtų
iškviečiamos į kiekvieną iš keturių fotografavimo meniu bankų įrašytos
ekspozicijos ir blykstės režimų, užrakto greičio (tik įjungus režimą S arba
M) ir diafragmos (tik įjungus režimą A arba M) reikšmės. Nustačius parinktį
Off (išjungta), atkuriamos reikšmės, galiojusios prieš nustatant parinktį
On (įjungta).
Storage folder (laikymo aplankas)
G mygtukas ➜ C fotografavimo meniu
Keiskite aplankų pavadinimus ir parinkite aplanką, į kurį bus įrašomos
vėliau sukurtos nuotraukos.
Aplankas
Aplanko numeris
Aplanko pavadinimas
❚❚ Rename (pervadinti)
Aplankus galima atpažinti pagal penkiaženklį aplanko pavadinimą ir
prieš jį esantį trijų skaitmenų aplanko numerį, kurį automatiškai suteikia
fotoaparatas. Numatytasis aplanko pavadinimas yra „ND850“. Jei
pageidaujate pakeisti naujiems aplankams priskiriamą pavadinimą,
nustatykite parinktį Rename (pervadinti) ir pakeiskite aplanko
pavadinimą, kaip aprašyta skirsnyje „Teksto įvedimas“ (0 38). Jei
prireiktų, numatytąjį pavadinimą galima atkurti palaikant nuspaustą
mygtuką O (Q), kol atvertas klaviatūros rodinys. Esamų aplankų
pervadinti neįmanoma.
Meniu vadovas 35
❚❚ Select folder by number (parinkti aplanką pagal numerį)
Aplankų parinkimui pagal numerį arba naujo aplanko sukūrimui,
naudojant esamo aplanko pavadinimą ir naują aplanko numerį, atlikite
toliau nurodytus veiksmus:
1 Nustatykite parinktį Select folder by
number (parinkti aplanką pagal
numerį).
Pažymėkite Select folder by number
(parinkti aplanką pagal numerį) ir
spauskite 2. Bus pateiktas dialogo langas
su pabrauktu esamu pirminiu lizdu.
2 Parinkite aplanko numerį.
Skaitmens pažymėjimui spauskite 4 arba 2, o jo pakeitimui
spauskite 1 arba 3. Jei aplankas tokiu numeriu jau yra, aplanko
numerio kairėje rodoma piktograma W, X arba Y:
• W: aplankas tuščias.
• X: dalis aplanko užpildyta.
• Y: aplanke yra 5 000 nuotraukų arba nuotrauka su numeriu 9999.
Į šį aplanką daugiau nuotraukų įrašyti negalima.
Kortelė, kurioje laikomas aplankas, nurodoma kortelės lizdo
piktograma, pateikiama aplanko parinkimo pagal numerį dialogo
lango viršutiniame dešiniajame kampe. Kuri kortelė bus naudojama
naujiems aplankams, priklauso nuo parametro Secondary slot
function (antrinio lizdo paskirtis) parinkties (0 39).
3 Įrašykite pakeitimus ir išeikite.
Operacijos užbaigimui ir grįžimui į pagrindinį meniu spauskite J
(išėjimui nepakeitus laikymo aplanko spauskite mygtuką G). Jei
aplanko nurodytu numeriu dar nėra, bus sukurtas naujas aplankas.
Vėliau padarytos nuotraukos bus įrašomos į parinktą aplanką, nebent
jis būtų pilnas.
36 Meniu vadovas
❚❚ Select folder from list (parinkti aplanką iš sąrašo)
Parinkimui iš esamų aplankų sąrašo atlikite toliau nurodytus veiksmus:
1 Nustatykite parinktį Select folder from
list (parinkti aplanką iš sąrašo).
Pažymėkite Select folder from list
(parinkti aplanką iš sąrašo) ir spauskite
2.
2 Pažymėkite aplanką.
Aplanko pažymėjimui spauskite 1 arba 3.
3 Parinkite pažymėtą aplanką.
Pažymėto aplanko parinkimui ir grįžimui į pagrindinį meniu
spauskite J. Vėliau sukurtos nuotraukos įrašomos į parinktą aplanką.
D Aplankų ir failų numeriai
Jei aplankų skaičius pasiekia 999, naujų aplankų nebekuriama. Be to, užrakto
atleidimo funkcija išjungiama, kai failo numeris pasiekia skaičių 9999 arba failų
skaičius aplanke pasiekia 5 000, o taip pat – jei bandant filmuoti fotoaparatas
apskaičiuoja, kad ilgiausiam filmui sukurti reikalingų failų skaičius yra toks, kad
tektų sukurti failą, kurio numeris viršytų 9999 arba failų skaičius aplanke viršytų
5 000. Norėdami fotografuoti toliau, sukurkite aplanką numeriu, kuris yra
mažesnis nei 999 arba pabandykite pakeisti parametrų Frame size/frame rate
(kadro dydis/kadrų greitis) ir Movie quality (filmo kokybė) parinktis
(0 84, 85).
A Įsijungimo trukmė
Jei failų arba aplankų atminties kortelėje yra labai daug, fotoaparato įsijungimas
užtruks ilgiau.
Meniu vadovas 37
File naming (failų pavadinimo suteikimas)
G mygtukas ➜ C fotografavimo meniu
Nuotraukos įrašomos failų pavadinimais, kuriuose yra raidės „DSC_“. Tuo
atveju, kai nuotraukai sukurti panaudota Adobe RGB spalvų erdvė
(0 56), po „DSC_“ rašomas keturženklis skaičius ir trijų raidžių plėtinys
(pvz., „DSC_0001.JPG“). Parinktis File naming (failų pavadinimo
suteikimas) naudojama parinkti trims raidėms, kuriomis failo
pavadinimo dalį „DSC“ galima pakeisti, kaip aprašyta skirsnyje „Teksto
įvedimas“ (0 38).
A Teksto įvedimas
Prireikus įvesti tekstą, atveriamas dialogo langas. Lieskite jutikliniame ekrane
rodomos klaviatūros raides. Be to, kryptiniu valdikliu galima pažymėti
klaviatūroje pageidaujamą ženklą ir paspausti vidurinę kryptinio valdiklio dalį,
kad pažymėtas ženklas būtų įvestas į esamą žymiklio vietą (atminkite: jei ženklas
įvedamas, kai laukelis užpildytas, ištrinamas paskutinis laukelyje esantis ženklas).
Žymikliu pažymėto ženklo ištrynimui spauskite mygtuką O (Q). Žymiklio
perkėlimui į kitą vietą palieskite ekraną arba laikydami nuspaustą mygtuką W (M)
spauskite 4 arba 2. Įvedimo užbaigimui ir grįžimui į ankstesnį meniu spauskite
J. Jei norite išeiti nebaigę teksto įvedimo, spauskite G.
Teksto rodymo sritis
Klaviatūros sritis
38 Meniu vadovas
A Plėtiniai
Naudojami šie failų plėtiniai: „.NEF“, skirtas NEF (RAW) formato nuotraukoms,
„.TIF“, skirtas TIFF (RGB) nuotraukoms, „.JPG“, skirtas JPEG nuotraukoms, „.MOV“,
skirtas MOV formato filmams, „.MP4“, skirtas MP4 formato filmams, ir „.NDF“,
skirtas dulkių šalinimo duomenims. Kiekvienoje nuotraukų poroje, įrašytoje
esant nuotraukų kokybės parinkčiai NEF (RAW) + JPEG, NEF ir JPEG nuotraukos
turi tokius pačius pavadinimus, skiriasi tik plėtiniai.
Primary slot selection (pirminio lizdo parinkimas)
G mygtukas ➜ C fotografavimo meniu
Parinkite pirminį lizdą nuotraukų failams įrašyti ir atkurti. Nustatykite
parinktį XQD card slot (XQD kortelės lizdas), kad pirmine būtų laikoma
XQD kortelės lizde esanti kortelė, arba parinktį SD card slot (SD kortelės
lizdas), kad pirmine būtų SD kortelė.
Secondary slot function (antrinio lizdo paskirtis)
G mygtukas ➜ C fotografavimo meniu
Parinkite pirminės ir antrinės kortelės paskirtį, kai į fotoaparatą įdėtos dvi
atminties kortelės.
Galimos parinktys: Overflow (perpilda) (antrinė kortelė naudojama tik
pripildžius pirminę kortelę), Backup (atsarginės kopijos) (kiekviena
nuotrauka įrašoma ir į pirminę, ir į antrinę kortelę) ir RAW primary JPEG secondary (RAW – į pirminę, JPEG – į antrinę) (kaip Backup
(atsarginės kopijos) atveju, tik nuotraukų, padarytų esant nustatytai
parinkčiai NEF/RAW + JPEG, NEF/RAW formato kopijos įrašomos tik į
pirminę kortelę, o JPEG formato kopijos – tik į antrinę kortelę).
Meniu vadovas 39
Flash control (blykstės valdymas)
G mygtukas ➜ C fotografavimo meniu
Parinkite ant fotoaparato kontaktinės jungties
montuojamų papildomų blyksčių valdymo
režimą ir suderinkite nustatymus, taikomus
fotografuojant su ne ant fotoaparato
sumontuotomis blykstėmis. Daugiau
informacijos apie fotografavimą su
nuotolinėmis blykstėmis, kai naudojami keli
blykstės įrenginiai, pateikiama skirsnyje „Papildomos blykstės“ (0 219).
❚❚ Flash control mode (blykstės valdymo režimas)
Kai ant fotoaparato sumontuojama SB-5000,
SB-500, SB-400 arba SB-300, blykstės valdymo
režimą, blykstės galingumą ir kitus blykstės
nustatymus galima derinti naudojant
fotografavimo meniu parametrą Flash
control (blykstės valdymas) > Flash control
mode (blykstės valdymo režimas) (jei
blykstės modelis yra SB-5000, šiuos nustatymus taip pat galima derinti
naudojant blykstės įrenginio valdiklius). Galimos parinktys priklauso nuo
naudojamos blykstės, o parametro Flash control mode (blykstės
valdymo režimas) parinktys – nuo parinkto režimo. Kitų blykstės
įrenginių nustatymus galima derinti tik naudojant blykstės įrenginio
valdiklius.
40 Meniu vadovas
• TTL. i-TTL režimas. Jei naudojamas modelis SB-500, SB-400 arba SB-300,
blykstės kompensavimo reikšmę galima derinti naudojant mygtuką
W (M).
• Auto external flash (automatinė išorinė blykstė). Įjungus šį režimą, blykstės
galingumas reguliuojamas pagal tai, kiek šviesos atsispindi nuo
objekto; taip pat galima naudoti blykstės kompensavimo funkciją.
Automatinės išorinės blykstės režimas pritaikytas automatinės
diafragmos (qA) veiksenai ir automatinei ne TTL (A) veiksenai;
automatinė ne TTL veiksena parenkama automatiškai, kai
prijungiamas objektyvas be procesoriaus ir sąrankos meniu parinktimi
Non-CPU lens data (objektyvo be procesoriaus duomenys)
nenurodomas jo židinio nuotolis ir didžiausia diafragma (0 169).
Išsamesnės informacijos pateikiama blykstės įrenginio vadove.
• Distance-priority manual (reguliuojama pagal atstumą rankinė blykstė).
Pasirinkite atstumą iki objekto. Blykstės galingumas reguliuojamas
automatiškai. Be to, galima naudoti blykstės kompensavimo funkciją.
• Manual (rankinis režimas). Blykstės galingumą parinkite rankiniu būdu.
• Repeating flash (kelis kartus suveikianti blykstė). Blykstė suveikia kelis kartus,
kol atidarytas užraktas – gaunamas daugkartinės ekspozicijos efektas.
Parinkite blykstės galingumą (Output (galia)), didžiausią blyksnių
skaičių (Times (kartai)) ir blyksnių skaičių per sekundę (Frequency
(dažnis), matuojamas hercais). Parametro Times (kartai) parinktys
priklauso nuo nustatytos parametro Output (galingumas) ir
Frequency (dažnis) parinkties. Išsamios informacijos pateikiama prie
blykstės įrenginio pridedamuose dokumentuose.
Meniu vadovas 41
❚❚ Wireless flash options (belaidžių blyksčių parinktys)
Derinkite kelių nuotolinių blykstės įrenginių
vienalaikio belaidžio valdymo nustatymus. Šią
parinktį nustatyti įmanoma tik sumontavus
ant fotoaparato blykstės įrenginį SB-5000 ar
SB-500 arba belaidį nuotolinio valdymo įtaisą
WR-R10.
Parinktis
Y
Optical AWL
(optinis AWL)
Y/Z
Optical/radio
AWL (optinis/
radijo AWL)
Z
Radio AWL
(radijo AWL)
Off (išjungta)
Aprašymas
Nuotoliniai blykstės įrenginiai valdomi naudojant mažo
intensyvumo blyksnius, kuriuos skleidžia valdančioji
blykstė. Veikia tik tuo atveju, jei ant fotoaparato
kontaktinės jungties sumontuota SB-5000 arba SB-500.
Ši parinktis skirta fotografuoti su blykste naudojant
optiniais ir radijo signalais valdomus blykstės įrenginius.
Šią parinktį nustatykite, jei naudojate WR-R10 ir ant
fotoaparato kontaktinės jungties sumontuotą SB-500.
Fotoaparatas automatiškai nustato parametro Remote
flash control (nuotolinis blykstės valdymas) parinktį
Group flash (blyksčių grupė) (0 43).
Nuotoliniai blykstės įrenginiai valdomi radijo signalais,
kuriuos siunčia prie fotoaparato prijungtas WR-R10.
Parinktis galima tik naudojant WR-R10 ir nuotolinius
blykstės įrenginius, pritaikytus radijo AWL funkcijai.
Fotografavimo su nuotolinėmis blykstėmis funkcija
išjungta.
A WR-R10
Naudojant WR-R10 reikia adapterio WR-A10. Atnaujinkite WR-R10 integruotą
programinę įrangą įdiegdami naujausią jos versiją (3.0 arba naujesnę);
informacijos apie integruotos programinės įrangos naujinius pateikiama
atitinkamos šalies Nikon interneto svetainėje.
42 Meniu vadovas
❚❚ Remote flash control (nuotolinis blykstės valdymas)
Rinkitės iš toliau nurodytų fotografavimo su
nuotolinėmis blykstėmis parinkčių.
Parinktis
Aprašymas
Kiekvienai nuotolinių blykstės įrenginių grupei parinkite atskirą
blyksčių valdymo režimą ir blyksčių galingumą. Jei nustatyta
Group flash parametro Wireless flash options (belaidžių blyksčių parinktys)
(blyksčių
parinktis Optical AWL (optinis AWL) arba Optical/radio AWL
grupė)
(optinis/radijo AWL) (0 42), galima parinkti kanalą, kuris
naudojamas valdančiosios blykstės ryšiui su nuotoliniais blykstės
įrenginiais.
Parinkite, kad galėtumėte valdyti bendrą blyksčių galingumą. A ir B
grupės balanso derinimui ir C grupės nustatymui rankiniu būdu
Quick wireless naudokite Quick wireless control options (spartaus belaidžio
valdymo parinktys) (valdančioji blykstė nesuveikia). Be to, galima
control
(spartusis reguliuoti A ir B grupės blykstės kompensavimo vertę ir, jei
nustatyta parametro Wireless flash options (belaidžių blyksčių
belaidis
valdymas) parinktys) parinktis Optical AWL (optinis AWL) arba Optical/
radio AWL (optinis/radijo AWL) (0 42), parinkti kanalą, kuris
naudojamas valdančiosios blykstės ryšiui su nuotoliniais blykstės
įrenginiais.
Blykstės įrenginiai suveikia kelis kartus, kol atidarytas užraktas –
gaunamas daugkartinės ekspozicijos efektas. Parinkite blykstės
galingumą (Output (galia)), didžiausią blyksnių skaičių (Times
Remote
(kartai)), blyksnių skaičių per sekundę (Frequency (dažnis)) ir, jei
repeating nustatyta parametro Wireless flash options (belaidžių blyksčių
(kelis kartus parinktys) parinktis Optical AWL (optinis AWL) arba Optical/
suveikianti radio AWL (optinis/radijo AWL) (0 42), kanalą, kuris naudojamas
nuotolinė valdančiosios blykstės ryšiui su nuotoliniais blykstės įrenginiais.
blykstė)
Atminkite: bendras blykstės įrenginių suveikimų skaičius priklauso
nuo parametrų Output (galingumas) ir Frequency (dažnis)
parinkčių. Išsamios informacijos pateikiama prie blykstės įrenginio
pridedamuose dokumentuose.
Meniu vadovas 43
❚❚ Radio remote flash info (informacija apie nuotolines radijo blykstes)
Rodomi blykstės įrenginiai, kurie šiuo metu
valdomi naudojant radijo AWL funkciją.
44 Meniu vadovas
Image area (vaizdo sritis)
G mygtukas ➜ C fotografavimo meniu
Pasirinkite vaizdo sritį ir įjunkite arba išjunkite kaukės rodinį vaizdo
ieškiklyje.
❚❚ Choose image area (pasirinkti vaizdo sritį)
Fotoaparato vaizdo srities parinkčių sąrašas:
Parinktis
Aprašymas
Nuotraukos įrašomos FX formatu, kurio apžvalgos kampas
atitinka ant 35 mm formato fotoaparato sumontuoto
NIKKOR objektyvo apžvalgos kampą.
Nustačius šią parinktį apžvalgos kampas sumažėja, o
menamas objektyvo židinio nuotolis padidėja maždaug
1,2 karto.
Nuotraukos įrašomos DX formatu. Norint apskaičiuoti
apytikslį objektyvo židinio nuotolį 35 mm formatu, reikšmę
reikia padauginti iš 1,5.
c
FX (36×24)
l
1.2× (30×20)
a
DX (24×16)
b
m
5 : 4 (30×24)
Nuotraukos įrašomos taikant kraštinių santykį 5:4.
1 : 1 (24×24)
Nuotraukos įrašomos taikant kraštinių santykį 1:1.
❚❚ Auto DX crop (automatinis DX apkarpymas)
Jei nustatoma parinktis On (įjungta), fotografuojant su DX formato
objektyvu nuotraukos automatiškai įrašomos DX formatu, taikant vaizdo
srities parinktį DX (24×16).
❚❚ Viewfinder mask display (kaukės rodinys vaizdo ieškiklyje)
Jei nustatyta parinktis On (įjungta), parinktimis 1.2× (30×20),
DX (24×16), 5 : 4 (30×24) ir 1 : 1 (24×24) nustatytų apkirptų sričių
užribis vaizdo ieškiklyje rodomas pilka spalva.
Meniu vadovas 45
Image quality (nuotraukos kokybė)
G mygtukas ➜ C fotografavimo meniu
Parinkite failų formatą ir glaudinimo santykį (nuotraukos kokybę).
Parinktis
Failo tipas
NEF (RAW)
NEF
NEF (RAW) + JPEG fine★
(NEF (RAW) ir aukštos kokybės JPEG★)/
NEF (RAW) + JPEG fine (NEF (RAW) ir
aukštos kokybės JPEG)
NEF (RAW) + JPEG normal★ (NEF (RAW)
ir standartinės kokybės JPEG★)/
NEF (RAW) + JPEG normal (NEF (RAW) ir
standartinės kokybės JPEG)
NEF (RAW) + JPEG basic★ (NEF (RAW) ir
bazinės kokybės JPEG★)/
NEF (RAW) + JPEG basic (NEF (RAW) ir
bazinės kokybės JPEG)
NEF/
JPEG
JPEG fine★ (aukštos kokybės JPEG★)/
JPEG fine (aukštos kokybės JPEG)
JPEG normal★ (standartinės kokybės
JPEG★)/JPEG normal (standartinės
kokybės JPEG)
JPEG
JPEG basic★ (bazinės kokybės JPEG★)/
JPEG basic (bazinės kokybės JPEG)
TIFF (RGB)
46 Meniu vadovas
TIFF
(RGB)
Aprašymas
RAW duomenys iš vaizdo jutiklio
įrašomi jų papildomai neapdorojant.
Tokius nustatymus, kaip baltos
spalvos balansas ir kontrastas,
galima reguliuoti po fotografavimo.
Įrašomos dvi nuotraukos: viena
NEF (RAW) formato nuotrauka ir
viena aukštos kokybės JPEG formato
nuotrauka.
Įrašomos dvi nuotraukos: viena
NEF (RAW) formato nuotrauka ir
viena standartinės kokybės JPEG
formato nuotrauka.
Įrašomos dvi nuotraukos: viena
NEF (RAW) formato nuotrauka ir
viena bazinės kokybės JPEG formato
nuotrauka.
Įrašomos JPEG formato nuotraukos,
taikant apytikslį glaudinimo santykį
1:4 (aukšta kokybė).
Įrašomos JPEG formato nuotraukos,
taikant apytikslį glaudinimo santykį
1:8 (standartinė kokybė).
Įrašomos JPEG formato nuotraukos,
taikant apytikslį glaudinimo santykį
1:16 (bazinė kokybė).
Įrašomos nesuglaudintos TIFF-RGB
nuotraukos 8 bitų vienam kanalui
gyliu (24 bitų spalvomis). TIFF
formatui pritaikytos įvairiausios
vaizdų apdorojimo programos.
A JPEG glaudinimas
Nustačius žvaigždute („★“) paženklintas nuotraukos kokybės parinktis, taikomas
aukščiausią kokybę užtikrinantis glaudinimo metodas; failų dydis priklauso nuo
scenos. Nustačius parinktis be žvaigždutės, taikomas mažesnį failų dydį
užtikrinantis glaudinimo metodas; failai paprastai būna maždaug tokio paties
dydžio, kad ir kokia scena nufotografuota.
Image size (nuotraukos dydis)
G mygtukas ➜ C fotografavimo meniu
Parinkite fotoaparatu įrašomų nuotraukų dydį pikseliais. Nustačius
parinktį JPEG/TIFF galima parinkti JPEG ir TIFF formato nuotraukų dydį,
o nustačius NEF (RAW) galima parinkti NEF (RAW) formato nuotraukų
dydį.
Image area
(vaizdo sritis)
FX (36×24;
FX formatas)
1.2× (30×20)
DX (24×16;
DX formatas)
5 : 4 (30×24)
1 : 1 (24×24)
Parinktis
Dydis (pikseliais)
Spaudinio dydis (cm) *
Large (didelė)
Medium
(vidutinė)
Small (maža)
Large (didelė)
Medium
(vidutinė)
Small (maža)
Large (didelė)
Medium
(vidutinė)
Small (maža)
Large (didelė)
Medium
(vidutinė)
Small (maža)
Large (didelė)
Medium
(vidutinė)
Small (maža)
8 256 × 5 504
69,9 × 46,6
6 192 × 4 128
52,4 × 35,0
4 128 × 2 752
6 880 × 4 584
35,0 × 23,3
58,3 × 38,8
5 152 × 3 432
43,6 × 29,1
3 440 × 2 288
5 408 × 3 600
29,1 × 19,4
45,8 × 30,5
4 048 × 2 696
34,3 × 22,8
2 704 × 1 800
6 880 × 5 504
22,9 × 15,2
58,3 × 46,6
5 152 × 4 120
43,6 × 34,9
3 440 × 2 752
5 504 × 5 504
29,1 × 23,3
46,6 × 46,6
4 128 × 4 128
35,0 × 35,0
2 752 × 2 752
23,3 × 23,3
* Apytikslis dydis spausdinant 300 t. c. skyra. Spaudinio dydis coliais yra lygus nuotraukos dydžiui pikseliais,
padalintam iš spausdintuvo raiškos, išreikštos taškais colyje („dots per inch“ – dpi; 1 colis lygus maždaug
2,54 cm).
Meniu vadovas 47
NEF (RAW) recording (NEF (RAW) įrašymas)
G mygtukas ➜ C fotografavimo meniu
Parinkite NEF (RAW) formato nuotraukų glaudinimo tipą ir gylį bitais.
❚❚ NEF (RAW) compression (NEF (RAW) glaudinimas)
N
O
Parinktis
Aprašymas
Lossless compressed NEF nuotraukos glaudinamos naudojant grįžtamąjį
(suglaudinta be
algoritmą, sumažinantį failo dydį maždaug 20–40 % be
nuostolių)
neigiamo poveikio nuotraukų kokybei.
NEF nuotraukos glaudinamos naudojant negrįžtamąjį
Compressed
algoritmą, sumažinantį failo dydį maždaug 35–55 %
(suglaudinta)
beveik be jokio neigiamo poveikio nuotraukų kokybei.
Uncompressed
NEF nuotraukos neglaudinamos.
(nesuglaudinta)
❚❚ NEF (RAW) bit depth (NEF (RAW) gylis bitais)
Parinktis
Aprašymas
q
12-bit (12 bitų)
NEF (RAW) formato nuotraukos įrašomos 12 bitų gyliu.
r
14-bit (14 bitų)
NEF (RAW) nuotraukos įrašomos 14 bitų gyliu; taip
gaunami didesni failai nei 12 bitų nuotraukų, tačiau
padidinama įrašytų spalvų duomenų apimtis.
48 Meniu vadovas
ISO sensitivity settings (ISO jautrumo nustatymai)
G mygtukas ➜ C fotografavimo meniu
Derinkite nuotraukų ISO jautrumo nustatymus.
Parinktis
Aprašymas
Derinkite ISO jautrumą. Rinkitės ISO vertes nuo 64 iki
ISO sensitivity
25600. Ypatingais atvejais galima rinktis vertes,
(ISO jautrumas)
maždaug 0,3–1 EV mažesnes už ISO 64 ir 0,3–2 EV
didesnes už ISO 25600.
Jei nustatoma parinktis On (įjungta), fotoaparatas
automatiškai suderina ISO jautrumą, kai neįmanoma
pasiekti optimalios ekspozicijos taikant vertę, nustatytą
parametro ISO sensitivity (ISO jautrumas) parinktimi.
Galima parinkti didžiausią jautrumą, kad ISO jautrumo
vertė nebūtų padidinta per daug, ir užrakto greitį, kurio
Auto ISO sensitivity control
nepasiekus automatinė ISO jautrumo valdymo funkcija
(automatinis ISO jautrumo
didina ISO jautrumo vertę, kad nuotraukos, esant
valdymas)
įjungtam režimui P arba A, nebūtų eksponuotos per
mažai (mažiausias užrakto greitis; rinkitės vertes nuo
1/4 000 iki 30 sek.). Didžiausią ISO jautrumo vertę, taikomą
fotografuojant su papildoma blykste, galima parinkti
naudojant Maximum sensitivity with M (didžiausias
jautrumas fotografuojant su M).
Meniu vadovas 49
White balance (baltos spalvos balansas)
G mygtukas ➜ C fotografavimo meniu
Pritaikykite baltos spalvos balansą pagal šviesos šaltinį.
Parinktis
v
Auto (automatinis)
Keep white (reduce warm colors)
(išlaikyti baltą spalvą (slopinti šiltas
spalvas))
Normal (standartinis)
Keep warm lighting colors
(išlaikyti šiltas apšvietimo spalvas)
Aprašymas
Baltos spalvos balansas derinamas
automatiškai, kad optimalių rezultatų
pavyktų pasiekti esant beveik bet
kokiam šviesos šaltiniui. Siekiant
geriausių rezultatų, rekomenduojama
naudoti G, E arba D tipo objektyvus.
Suveikus papildomai blykstei, rezultatai
atitinkamai pakoreguojami.
Baltos spalvos balansas derinamas pagal
natūralią šviesą, todėl spalvos būna
panašios į tas, kurias matome plika
akimi.
Naudokite šviečiant kaitinamosioms
lempoms.
D
Natural light auto
(automatinis natūralus apšvietimas)
J
Incandescent (kaitinamosios lempos)
I
Fluorescent (fluorescencinės lempos)
Naudokite šviečiant:
H
Sodium-vapor lamps
(natrio garų lempos)
Warm-white fluorescent (šiltos baltos
spalvos fluorescencinės lempos)
White fluorescent (baltos spalvos
fluorescencinės lempos)
Cool-white fluorescent (šaltos baltos
spalvos fluorescencinės lempos)
Day white fluorescent (dienos šviesos
baltumo fluorescencinės lempos)
Daylight fluorescent (dienos šviesos
fluorescencinės lempos)
High temp. mercury-vapor
(aukštos temperatūros gyvsidabrio
garų lempos)
Direct sunlight
(tiesioginė saulės šviesa)
• Natrio garų lempoms (montuojamos
sporto arenose).
• Šiltos baltos spalvos fluorescencinėms
lempoms.
• Baltos spalvos fluorescencinėms
lempoms.
• Šaltos baltos spalvos fluorescencinėms
lempoms.
• Dienos šviesos baltumo
fluorescencinėms lempoms.
• Dienos šviesos fluorescencinėms
lempoms.
• Aukštos spalvos temperatūros šviesos
šaltiniams (pvz., gyvsidabrio garų
lempoms).
Naudokite, kai objektai apšviesti
tiesioginės saulės šviesos.
N
Flash (blykstė)
Naudokite su papildomomis blykstėmis.
G
Cloudy (debesuota)
Naudokite dieną, esant apsiniaukusiam
dangui.
50 Meniu vadovas
Parinktis
M
Shade (šešėlis)
K
Choose color temp.
(pasirinkti spalvos temp.)
L
Preset manual
(iš anksto nustatytas rankinis)
Aprašymas
Naudokite dienos šviesoje, kai objektas
yra šešėlyje.
Pasirinkite spalvos temperatūrą iš verčių
sąrašo.
Naudokite objektą, šviesos šaltinį arba
esamą nuotrauką kaip atskaitą baltos
spalvos balansui nustatyti.
Meniu vadovas 51
Set Picture Control (nustatyti Picture Control)
G mygtukas ➜ C fotografavimo meniu
Parinkite, kaip bus apdorojamos naujos nuotraukos. Rinkitės
atsižvelgdami į scenos tipą arba savo kūrybinį polėkį.
Parinktis
n
Auto
(automatinis)
Q
Standard
(standartinis)
R
Neutral
(neutralus)
S
Vivid (gyvas)
T
p
Monochrome
(vienspalvis)
Portrait
(portretas)
Landscape
(kraštovaizdis)
q
Flat (vienodas)
o
52 Meniu vadovas
Aprašymas
Fotoaparatas atspalvius ir tonus suderina automatiškai,
pagal Picture Control režimą Standard (standartinis).
Portretuojamų žmonių veido spalva atrodo švelnesnė, o
kiti elementai, pavyzdžiui, augmenija ir dangus,
fotografuojant lauke būna ryškesnių spalvų palyginus su
nuotraukomis, sukurtomis taikant Picture Control režimą
Standard (standartinis).
Standartinis būdas pasiekti subalansuotų rezultatų.
Rekomenduojamas daugeliu atvejų.
Minimalus apdorojimas siekiant natūralių rezultatų.
Parinkite nuotraukoms, kurios vėliau bus apdorojamos ar
retušuojamos.
Spalvos paverčiamos sodresnėmis, kad išspausdintos
nuotraukos būtų gyvesnės. Rinkitės, kai norite
nuotraukose akcentuoti pirmines spalvas.
Darykite vienspalves nuotraukas.
Apdorojami portretai, siekiant natūralios tekstūros odos ir
užapvalintų formų pojūčio.
Sukuriami gyvi kraštovaizdžiai ir miesto vaizdai.
Detalumas išsaugomas plačiame tonų diapazone – nuo
šešėlių iki šviesių sričių. Parinkite nuotraukoms, kurios
vėliau bus intensyviai apdorojamos ar retušuojamos.
Manage Picture Control (valdyti Picture Control)
G mygtukas ➜ C fotografavimo meniu
Kurkite pasirinktinius Picture Control režimus.
Parinktis
Save/edit
(įrašyti/
redaguoti)
Rename
(pervadinti)
Delete (trinti)
Load/save
(įkelti/įrašyti)
Aprašymas
Sukurkite naują pasirinktinį Picture Control režimą, naudodami iš
anksto nustatytas reikšmes ar kitą pasirinktinį Picture Control
režimą, arba pataisykite esamą pasirinktinį Picture Control režimą
(0 54).
Pakeiskite parinkto Picture Control režimo pavadinimą.
Ištrinkite parinktą Picture Control režimą.
Toliau nurodytos parinktys skirtos pasirinktiniams Picture Control
režimams kopijuoti į atminties korteles ir iš jų (jei įdėtos dvi
atminties kortelės, naudojama pirminiame lizde esanti kortelė;
0 39). Į atminties korteles nukopijuotus Picture Control režimus
galima naudoti kituose fotoaparatuose arba tam pritaikytoje
programinėje įrangoje.
• Copy to camera (kopijuoti į fotoaparatą): pasirinktinis Picture Control
režimas iš atminties kortelės kopijuojamas į pasirinktinio Picture
Control vietą nuo C-1 iki C-9 fotoaparate, kur jam galima suteikti
pageidaujamą pavadinimą.
• Delete from card (ištrinti iš kortelės): pasirinktinis Picture Control
režimas ištrinamas iš atminties kortelės.
• Copy to card (kopijuoti į kortelę): pasirinktinis Picture Control režimas
(nuo C-1 iki C-9) iš fotoaparato kopijuojamas į parinktą paskirties
vietą (nuo 1 iki 99) atminties kortelėje.
Meniu vadovas 53
❚❚ Pasirinktinių Picture Control režimų kūrimas
Gamykloje į fotoaparatą įrašytus Picture Control režimus galima
modifikuoti ir įrašyti į pasirinktinių Picture Control režimų skiltį.
1 Nustatykite parinktį Save/edit (įrašyti/
redaguoti).
Pažymėkite Save/edit (įrašyti/redaguoti)
ir spauskite 2.
2 Parinkite Picture Control režimą.
Pažymėkite esamą Picture Control režimą ir
spauskite 2 arba, perėjimui prie 4 veiksmo,
kuriuo bus įrašyta nemodifikuota
pažymėto Picture Control režimo kopija,
spauskite J.
3 Pakeiskite parinkto Picture Control
režimo reikšmes.
Visų pakeistų reikšmių atsisakymui ir
pradėjimui nuo numatytųjų nustatymų
spauskite mygtuką O (Q). Baigę derinti
nustatymus spauskite J.
4 Parinkite įrašymo vietą.
Parinkite pasirinktinio Picture Control
įrašymo vietą (nuo C-1 iki C-9) ir spauskite
2.
54 Meniu vadovas
5 Suteikite Picture Control režimui pavadinimą.
Atveriamas teksto įvedimo dialogo langas. Nauji Picture Control
režimų pavadinimai pagal numatytuosius nustatymus sudaromi prie
esamo Picture Control režimo pavadinimo pridedant dviskaitmenį
skaičių (priskiriamas automatiškai). Jei reikia kito pavadinimo,
pervadinkite Picture Control režimą, kaip aprašyta skirsnyje „Teksto
įvedimas“ (0 38). Palietus klaviatūros parinkimo klavišą kas kartą
cikliškai perjungiamos didžiųjų raidžių, mažųjų raidžių ir simbolių
klaviatūros. Pasirinktinių Picture Control režimų pavadinimai gali būti
iki devyniolikos ženklų ilgio. Bet kuris ženklas po devynioliktojo
ištrinamas.
Pavadinimo sritis
Klaviatūros sritis
Klaviatūros parinkimo klavišas
A Pasirinktinių Picture Control režimų parinktys
Pasirinktinių Picture Control režimų parinktys atitinka parinktis, kurių pagrindu
buvo sukurtas pasirinktinis Picture Control režimas.
A Picture Control originalo piktograma
Iš anksto nustatyto Picture Control režimo
originalas, kurio pagrindu sukurtas pasirinktinis
Picture Control režimas, nurodomas viršutiniame
dešiniajame redagavimo rodinio kampe esančia
piktograma.
Picture Control režimo
originalo piktograma
Meniu vadovas 55
Color space (spalvų erdvė)
G mygtukas ➜ C fotografavimo meniu
Spalvų erdvė nustato spalvų atkūrimui naudojamų spalvų gamą. sRGB
rekomenduojama naudoti bendrosios paskirties spaudiniams ir ekrane
rodomoms nuotraukoms. Adobe RGB turi platesnę spalvų gamą, todėl
šis standartas tinka profesionaliai leidybai ir komercinei spaudai.
A Adobe RGB
Siekiant užtikrinti tikslų Adobe RGB vaizdų spalvų atkūrimą, reikia spalvų
valdymo funkcijai pritaikytų programų, monitorių ir spausdintuvų.
A Spalvų erdvė
Programos ViewNX-i ir Capture NX-D, atverdamos šiuo fotoaparatu sukurtas
nuotraukas, automatiškai parenka tinkamą spalvų erdvę. Naudojant kitų
gamintojų programinę įrangą, rezultatai negarantuojami.
Active D-Lighting (aktyvusis D-Lighting)
G mygtukas ➜ C fotografavimo meniu
Išsaugodami detalumą šviesiose srityse ir šešėliuose, kurkite natūralaus
kontrastingumo nuotraukas.
Parinktis
Auto (automatinis)
Aprašymas
Fotoaparatas automatiškai derina aktyviojo D-Lighting
reikšmę pagal fotografavimo sąlygas.
Extra high (itin aukštas)/
High (aukštas)/
Parinkite aktyviojo D-Lighting lygį.
Normal (standartinis)/
Low (žemas)
Off (išjungta)
Aktyvusis D-Lighting išjungtas.
56 Meniu vadovas
Long exposure NR (ilgalaikės ekspozicijos triukšmo
mažinimas)
G mygtukas ➜ C fotografavimo meniu
Nustačius parinktį On (įjungta), nuotraukos,
daromos mažesniu nei 1 sek. užrakto greičiu,
apdorojamos siekiant sumažinti triukšmą
(šviesias dėmes ar rūką). Apdorojimui
reikalinga trukmė apytiksliai padvigubėja.
Apdorojimo metu užrakto greičio/
diafragmos rodiniuose mirksi užrašas
l m ir negalima fotografuoti (jei
fotoaparatas išjungiamas prieš baigiant
apdoroti, nuotrauka įrašoma, tačiau triukšmo mažinimo procedūra
neatliekama). Nepertraukiamo atleidimo režimu sumažės kadrų sparta, o
apdorojant nuotraukas sumažės ir atminties buferio talpa.
High ISO NR (triukšmo mažinimas esant dideliam ISO
jautrumui)
G mygtukas ➜ C fotografavimo meniu
Nuotraukos, darytos nustačius didelę ISO jautrumo reikšmę, gali būti
apdorojamos, siekiant sumažinti triukšmą.
Parinktis
High (aukštas)/
Normal (standartinis)/
Low (žemas)
Off (išjungta)
Aprašymas
Mažina triukšmą (atsitiktinius ryškius pikselius), ypač –
nuotraukose, padarytose nustačius dideles ISO jautrumo
reikšmes. Parinkite triukšmo mažinimo lygį: High
(aukštas), Normal (standartinis) arba Low (žemas).
Triukšmas mažinamas tik prireikus ir ne daugiau, nei būtų
mažinama nustačius parinktį Low (žemas).
Meniu vadovas 57
Vignette control (vinjetės kontrolė)
G mygtukas ➜ C fotografavimo meniu
Vinjetavimo efektas – tai šviesumo sumažėjimas nuotraukos kraštuose.
Funkcija Vignette control (vinjetės kontrolė) sumažina vinjetavimo
efektą, susidarantį naudojant G, E ir D tipo objektyvus (išskyrus PC
objektyvus). Jos poveikis naudojant atskirus objektyvus skiriasi ir labiau
pastebimas parinkus didžiausią diafragmą. Galimi lygiai: High (aukštas),
Normal (standartinis), Low (žemas) ir Off (išjungta).
D Vinjetės kontrolė
Atsižvelgiant į sceną, fotografavimo sąlygas ir objektyvų tipus, TIFF ir JPEG
nuotraukose gali būti triukšmo (rūko) ar periferinio šviesumo svyravimų, tuo
tarpu Picture Control režimai ir iš anksto nustatyti Picture Control režimai,
modifikuoti iš numatytųjų nustatymų, gali neužtikrinti pageidaujamo efekto.
Padarykite bandomųjų kadrų ir peržiūrėkite rezultatą ekrane. Vinjetės kontrolės
funkcija netaikoma filmams ir daugkartinės ekspozicijos nuotraukoms.
58 Meniu vadovas
Auto distortion control (automatinė iškraipymų kontrolė)
G mygtukas ➜ C fotografavimo meniu
Nustatykite parinktį On (įjungta), kad sumažintumėte cilindro pavidalo
iškraipymą, kai fotografuojama su plačiakampiais objektyvais, arba
norėdami sumažinti išgaubtą iškraipymą, kai fotografuojama su ilgo
nuotolio objektyvais (atkreipkite dėmesį, kad vaizdo ieškiklyje matomos
srities kraštai galutinėje nuotraukoje gali būti apkarpyti, o laikas,
reikalingas nuotraukos apdorojimui prieš jos įrašymą, gali pailgėti). Ši
parinktis netaikoma filmams ir pasiekiama tik naudojant G, E ir D tipo
objektyvus (išskyrus PC, 180 laipsnių matymo kampo objektyvus ir tam
tikrus kitus objektyvus); neįmanoma garantuoti gerų rezultatų, jei
naudojami kiti objektyvai. Prieš naudodami automatinės iškraipymų
kontrolės funkciją, kai fotografuojate su DX formato objektyvais,
nustatykite parametro Auto DX crop (automatinis DX apkarpymas)
parinktį On (įjungta) arba parinkite vaizdo sritį DX (24×16). Nustačius
kitas parinktis, nuotraukos gali būti labai apkarpomos arba nuotraukose
gali atsirasti žymus pakraščių iškraipymas (0 45).
A Retušavimas. Iškraipymo valdymas
Informacijos, kaip daryti esamų nuotraukų kopijas su mažesniu cilindro pavidalo
ir išgaubtu iškraipymu, pateikiama skirsnyje „Distortion control (iškraipymo
valdymas)“ (0 206).
Meniu vadovas 59
Flicker reduction (mirgėjimo mažinimas)
G mygtukas ➜ C fotografavimo meniu
Sumažinkite juostuotumą arba (nuotraukose, sukurtose fotografuojant
nepertraukiamo atleidimo režimu) netolygią ekspoziciją ar spalvingumą,
kurį sukelia tam tikrų šviesos šaltinių, pavyzdžiui, fluorescencinių arba
gyvsidabrio garų lempų, mirgėjimas, kai fotografuojama žiūrint pro
vaizdo ieškiklį.
Parinktis
Flicker reduction
setting (mirgėjimo
mažinimo
nustatymas)
Aprašymas
Jei nustatysite parinktį Enable (įjungti), fotoaparatas parinks
fotografavimo momentą taip, kad sumažėtų mirgėjimo įtaka.
Atminkite: jei veikia mirgėjimo mažinimo funkcija, kadrų
sparta gali sumažėti.
Jei nustatysite parinktį On
(įjungta) ir paspaudus iki pusės
užrakto atleidimo mygtuką
fotoaparatas aptiks mirgėjimą,
vaizdo ieškiklyje bus rodoma
piktograma FLICKER (mirgėjimas).
Flicker reduction Jei mirgėjimas aptinkamas
indicator (mirgėjimo esant nustatytai parametro
Piktograma
mažinimo indikacija) Flicker reduction setting
FLICKER (mirgėjimas)
(mirgėjimo mažinimo
nustatymas) parinkčiai Disable
(išjungti), piktograma mirksės. Mirgėjimo mažinimo funkcijos
įjungimui nustatykite parametro Flicker reduction setting
(mirgėjimo mažinimo nustatymas) parinktį Enable
(įjungti).
60 Meniu vadovas
A Mirgėjimo mažinimo funkcija, pateikiama fotografavimo meniu
Padarykite bandomąjį kadrą, peržiūrėkite rezultatus ir tik tada tęskite
fotografavimą. Mirgėjimo mažinimo funkcija gali aptikti 100 ir 120 Hz mirgėjimą
(šie skaičiai susiję su kintamosios įtampos elektros tinklo dažniu, kuris atitinkamai
yra 50 ir 60 Hz). Mirgėjimo gali nepavykti aptikti arba pageidaujamų rezultatų gali
nepavykti pasiekti tamsaus fono, ryškios šviesos šaltinių, dekoratyvinio
apšvietimo ir kito nestandartinio apšvietimo atvejais. Užrakto atleidimas gali šiek
tiek vėluoti, – tai priklauso nuo šviesos šaltinio. Jei fotografuojama serijomis,
kadrų sparta gali sumažėti arba pasidaryti chaotiška. Be to, pageidaujamų
rezultatų gali nepavykti pasiekti, jei fotografuojant pasikeistų maitinimo šaltinio
dažnis.
Mirgėjimo mažinimo funkcija neveikia, jei užrakto greitis yra mažesnis kaip
/ sek. (įskaitant parinktis „ilgalaikė ekspozicija bulb“ ir „laikas“), jei įjungtas
atleidimo režimas MUP arba jei įjungtas ekspozicijos delsos režimas.
1 100
Auto bracketing set (automatinė kadrų serija)
G mygtukas ➜ C fotografavimo meniu
Įjungę automatinę seriją, parinkite vieną arba kelis nustatymus, kurių
seriją norėsite vykdyti. Rinkitės iš šių parinkčių: AE & flash bracketing
(fotografavimas serijomis su skirtingomis ekspozicijomis ir blykstės
reikšmėmis) (j) – ekspozicijos ir blykstės galingumo serija, AE
bracketing (fotografavimas serijomis su skirtingomis
ekspozicijomis) (k) – tik ekspozicijos serija, Flash bracketing
(fotografavimas serijomis su skirtingomis blykstės reikšmėmis) (l) –
tik blykstės galingumo serija, WB bracketing (WB serija) (m) – baltos
spalvos balanso serija, ADL bracketing (ADL serija) (y) – serija su
skirtingomis aktyviojo D-Lighting reikšmėmis. Atminkite, kad
fotografuoti su skirtingomis baltos spalvos balanso reikšmėmis
neįmanoma, jei nustatyta nuotraukos kokybės parinktis yra NEF (RAW)
arba NEF (RAW) + JPEG.
Meniu vadovas 61
Multiple exposure (daugkartinė ekspozicija)
G mygtukas ➜ C fotografavimo meniu
Įrašykite nuo dviejų iki dešimties NEF (RAW) formato kadrų į vieną
nuotrauką.
Parinktis
Aprašymas
• 0 On (series) (įjungta (serija)): fotografuokite daugkartinės
Multiple exposure ekspozicijos serijomis. Įprastinio fotografavimo režimo
mode
grąžinimui nustatykite parinktį Off (išjungta).
(daugkartinės • On (single photo) (įjungta (viena nuotrauka)): įrašykite vieną
ekspozicijos
daugkartinės ekspozicijos nuotrauką.
• Off (išjungta): išeikite nekurdami papildomų daugkartinės
režimas)
ekspozicijos nuotraukų.
Number of shots Parinkite kadrų, kurie bus sujungiami vienai nuotraukai gauti,
(kadrų skaičius) skaičių.
• Add (pridėti): kadrai perdengiami jų nemodifikuojant; prieaugis
nekoreguojamas.
• Average (vidurkis): prieš perdengiant kadrus, kiekvieno iš jų
prieaugis dalijamas iš bendro daromų kadrų skaičiaus (jei
daromi du kadrai, kiekvieno iš jų prieaugis bus 1/2, jei daromi
trys kadrai – 1/3 ir pan.).
• Lighten (šviesinti): fotoaparatas palygina kiekvieno kadro
pikselius ir naudoja tik šviesiausius.
Overlay mode
(perdengimo
+
režimas)
• Darken (tamsinti): fotoaparatas palygina kiekvieno kadro
pikselius ir naudoja tik tamsiausius.
+
• On (įjungta): įrašykite atskirus kadrus, iš kurių susideda
Keep all exposures
daugkartinės ekspozicijos nuotrauka.
(išsaugoti visus
• Off (išjungta): atsisakykite atskirų kadrų ir įrašykite tik
kadrus)
daugkartinės ekspozicijos nuotrauką.
Select first
exposure (NEF) Pirmąjį kadrą parinkite iš atminties kortelėje laikomų NEF (RAW)
(parinkti pirmą formato nuotraukų.
kadrą (NEF))
62 Meniu vadovas
❚❚ Daugkartinės ekspozicijos nuotraukos kūrimas
Daugkartinės ekspozicijos nuotraukų neįmanoma įrašyti esant įjungtam
tiesioginės peržiūros režimui. Išjunkite tiesioginės peržiūros režimą ir tik
tada tęskite.
A Ilgesnė įrašymo trukmė
Jei atkūrimo arba darbo su meniu metu išsijungia ekranas ir maždaug 30 sek.
neatliekamas joks veiksmas, fotografavimas baigiamas ir daugkartinės
ekspozicijos nuotrauka sukuriama iš kadrų, kurie buvo įrašyti iki minėto
momento. Laiką, kurio reikia kitam kadrui įrašyti, galima pailginti nustatant
didesnes pasirinktinio nustatymo c2 (Standby timer (budėjimo laikmatis),
0 118) reikšmes.
1 Nustatykite parinktį Multiple exposure
(daugkartinė ekspozicija).
Pažymėkite fotografavimo meniu
elementą Multiple exposure
(daugkartinė ekspozicija) ir spauskite 2.
2 Parinkite režimą.
Pažymėkite Multiple exposure mode
(daugkartinės ekspozicijos režimas) ir
paspauskite 2, tada, spausdami 1 arba 3,
parinkite pageidaujamą režimą ir jo
įjungimui paspauskite J.
Jei nustatyta parinktis On (series) (įjungta
(serija)) arba On (single photo) (įjungta
(viena nuotrauka)), valdymo pulte
rodoma piktograma n.
Meniu vadovas 63
3 Parinkite kadrų skaičių.
Pažymėkite Number of shots (kadrų
skaičius) ir spauskite 2.
Spausdami 1 arba 3 parinkite skaičių
kadrų, kurie bus jungiami į vieną
nuotrauką, ir spauskite J.
A BKT mygtukas
Jei nustatyta pasirinktinio nustatymo f1
(Custom control assignment (pasirinktinių
funkcijų priskyrimas valdikliams)) > BKT
button + y (BKT mygtukas + y) (0 130)
parinktis Multiple exposure (daugkartinė
ekspozicija), daugkartinės ekspozicijos
režimas parenkamas paspaudžiant mygtuką
BKT ir sukant pagrindinių komandų ratuką, o
kadrų skaičius – paspaudžiant mygtuką BKT ir
sukant papildomų komandų ratuką. Režimas ir
kadrų skaičius rodomas valdymo pulte. Režimo
piktogramos: a atitinka Off (išjungta), B
atitinka On (single photo) (įjungta (viena nuotrauka)) ir b atitinka On
(series) (įjungta (serija)).
64 Meniu vadovas
4 Parinkite perdengimo režimą.
Pažymėkite Overlay mode (perdengimo
režimas) ir paspauskite 2, tada,
spausdami 1 arba 3, parinkite
pageidaujamą režimą ir jo įjungimui
paspauskite J.
5 Pasirinkite, ar palikti atskirus kadrus.
Norėdami nurodyti, ar atskirus kadrus, iš
kurių sukuriama daugkartinės ekspozicijos
nuotrauka, reikia išsaugoti ar ištrinti,
pažymėkite Keep all exposures
(išsaugoti visus kadrus) ir paspauskite 2,
tada, spausdami 1 arba 3 parinkite
pageidaujamą parinktį ir jos nustatymui paspauskite J.
6 Pasirinkite pirmąjį kadrą.
Pirmajam kadrui parinkite esamą
nuotrauką, kuri padaryta nustačius
fotografavimo meniu parametro Image
size (nuotraukos dydis) > NEF (RAW)
parinktį Large (didelė), pažymėkite Select
first exposure (NEF) (parinkti pirmą
kadrą (NEF)) ir paspauskite 2. Kryptiniu
valdikliu pažymėkite pageidaujamą
nuotrauką ir jai parinkti paspauskite J
(pažymėtai nuotraukai peržiūrėti per visą
ekraną palaikykite paspaudę mygtuką X).
Nuotraukų parinkimui iš kito lizdo arba
aplanko spauskite mygtuką W (M).
Meniu vadovas 65
7 Sukomponuokite nuotrauką, sufokusuokite ir
fotografuokite.
Jei įjungtas bet kuris nepertraukiamo atleidimo režimas,
fotoaparatas visus kadrus įrašo per vieną seriją. Jei
nustatyta parinktis On (series) (įjungta (serija)),
fotoaparatas įrašinėja daugkartinės ekspozicijos kadrus, kol laikomas
nuspaustas užrakto atleidimo mygtukas. Jei nustatyta parinktis On
(single photo) (įjungta (viena nuotrauka)), daugkartinės
ekspozicijos fotografavimas baigiamas po pirmosios nuotraukos. Jei
įjungtas automatinio laikmačio režimas, fotoaparatas automatiškai
įrašys 3 veiksmu parinktą kadrų skaičių, kad ir kokia būtų pasirinktinio
nustatymo c3 (Self-timer (automatinis laikmatis)) > Number of
shots (kadrų skaičius) (0 119) parinktis, tačiau intervalas tarp kadrų
atitiks pasirinktinio nustatymo c3 (Self-timer (automatinis
laikmatis)) > Interval between shots (intervalas tarp kadrų)
parinktį. Jei įjungtas bet kuris kitas atleidimo režimas, nuspaudus
užrakto atleidimo mygtuką kas kartą padaroma po vieną nuotrauką.
Fotografuokite, kol įrašysite visus kadrus. Jei atlikdami 6 veiksmą,
pirmuoju kadru pasirinkote esamą NEF (RAW) formato nuotrauką,
fotografavimas prasidės nuo antrojo kadro. Informacijos apie tai, kaip
nutraukti daugkartinės ekspozicijos režimą, kol neįrašytos visos
nuotraukos, pateikiama skirsnyje „Daugkartinės ekspozicijos režimo
nutraukimas“ (0 68).
Kol fotografavimas nebaigtas, mirksi
piktograma n. Jei nustatyta parinktis On
(series) (įjungta (serija)), daugkartinės
ekspozicijos fotografavimas baigiamas tik
nustačius daugkartinės ekspozicijos
režimo parinktį Off (išjungta). Jei
nustatyta parinktis On (single photo) (įjungta (viena nuotrauka)),
daugkartinės ekspozicijos fotografavimas baigiamas automatiškai,
kai baigiama daugkartinės ekspozicijos užduotis. Pasibaigus
daugkartinės ekspozicijos fotografavimui, piktograma n išnyksta.
66 Meniu vadovas
❚❚ Mygtuko i naudojimas
Toliau išvardytas parinktis galima atverti
pirmiausia paspaudžiant mygtuką K, kol
įjungtas daugkartinės ekspozicijos režimas, ir
tada paspaudžiant mygtuką i. Naudokitės
jutikliniu ekranu arba naršykite meniu
spausdami kryptinį valdiklį, žymėkite
elementus spausdami 1 arba 3 ir nustatykite
i mygtukas
parinktis spausdami J.
• View progress (peržiūrėti eigą): galima peržiūrėti
išankstinę nuotrauką, sudarytą iš kadrų,
įrašytų iki esamo momento.
• Retake last exposure (kartoti paskutinį kadrą): iš
naujo fotografuoti paskutinį kadrą.
• Save and exit (įrašyti ir išeiti): sukurti
daugkartinės ekspozicijos nuotrauką iš
kadrų, įrašytų iki esamo momento.
• Discard and exit (atsisakyti ir išeiti): išeiti neįrašius daugkartinės ekspozicijos
nuotraukos. Jei nustatyta parametro Keep all exposures (išsaugoti
visus kadrus) parinktis On (įjungta), atskiri kadrai išsaugomi.
Meniu vadovas 67
❚❚ Daugkartinės ekspozicijos režimo nutraukimas
Daugkartinės ekspozicijos režimo
nutraukimui, kol nepadarytas nurodytas kadrų
skaičius, nustatykite daugkartinės ekspozicijos
režimo parinktį Off (išjungta) arba
paspauskite vieną po kito mygtuką K ir i ir
nustatykite parinktį Save and exit (įrašyti ir
išeiti) arba Discard and exit (atsisakyti ir
išeiti). Jei fotografavimas baigiasi arba jei nustatote parinktį Save and
exit (įrašyti ir išeiti), kol nenufotografuotas nurodytas kadrų skaičius,
daugkartinės ekspozicijos nuotrauka sukuriama iš kadrų, įrašytų iki
esamo momento. Jei nustatyta parametro Overlay mode (perdengimo
režimas) parinktis Average (vidurkis), ekspozicijos prieaugis
pakoreguojamas atsižvelgiant į tai, kiek kadrų įrašyta. Atminkite, kad
fotografavimas automatiškai nutraukiamas, jei:
• atliekama nustatymo iš naujo dviem mygtukais operacija;
• fotoaparatas išjungiamas;
• išsenka akumuliatorius.
D Daugkartinė ekspozicija
Daugkartinės ekspozicijos nuotraukose gali būti triukšmo (atsitiktinių ryškių
pikselių, rūko ar linijų).
Daugkartinės ekspozicijos nuotraukos įrašymo metu nebandykite išimti ar
pakeisti atminties kortelės.
Kol fotografavimas nebaigtas, neįmanoma įjungti tiesioginės peržiūros režimo.
Jei įjungiamas tiesioginės peržiūros režimas, fotoaparatas automatiškai nustato
parametro Multiple exposure mode (daugkartinės ekspozicijos režimas)
parinktį Off (išjungta).
Daugkartinės ekspozicijos nuotraukų fotografavimo nustatymai ir informacija
apie nuotrauką atitinka pirmąjį daugkartinės ekspozicijos kadrą.
A „Select first exposure (NEF)“ (parinkti pirmą kadrą (NEF))
Jei pirmuoju kadru parinkta NEF (RAW) formato nuotrauka buvo padaryta
nustačius ISO jautrumo parinktį nuo Hi 0.3 (didelis 0,3) iki Hi 2 (didelis 2), užrakto
su elektronine priekine diafragma funkcija daugkartinės ekspozicijos
fotografavimo metu nenaudojama, net jei nustatyta pasirinktinio nustatymo d6
(Electronic front-curtain shutter (užraktas su elektronine priekine
diafragma), 0 121) parinktis Enable (įjungti).
68 Meniu vadovas
A Fotografavimas intervalų laikmačiu
Jei fotografavimo intervalų laikmačiu režimas įjungiamas prieš fotografuojant
pirmąjį kadrą, fotoaparatas įrašinės kadrus parinktu intervalu, kol bus
nufotografuota tiek kadrų, kiek nurodyta daugkartinės ekspozicijos režimo
meniu (į kadrų skaičių, nurodytą fotografavimo intervalų laikmačiu meniu,
neatsižvelgiama). Šie kadrai sujungiami į vieną nuotrauką ir fotografavimas
intervalų laikmačiu baigiamas (jei nustatyta daugkartinės ekspozicijos režimo
parinktis On (single photo) (įjungta (viena nuotrauka)), daugkartinės
ekspozicijos fotografavimas taip pat baigiamas automatiškai).
A Kiti nustatymai
Kol fotografuojami daugkartinės ekspozicijos kadrai, neįmanoma formatuoti
atminties kortelės, ir kai kurie meniu elementai yra pilkos spalvos, todėl jų
pakeisti neįmanoma.
HDR (high dynamic range) (HDR (platus dinaminis
diapazonas))
G mygtukas ➜ C fotografavimo meniu
Jei fotografuojant ypač kontrastingus objektus naudojama plataus
dinaminio diapazono (HDR) funkcija, sujungiant dvi skirtingos
ekspozicijos nuotraukas išsaugomas vaizdo detalumas šviesiose srityse
ir šešėliuose.
Parinktis
HDR mode
(HDR režimas)
Exposure
differential
(ekspozicijos
skirtumas)
Smoothing
(glodinimas)
Aprašymas
• 0 On (series) (įjungta (serija)): fotografuokite HDR serijomis.
Įprastinio fotografavimo režimo grąžinimui nustatykite
parinktį Off (išjungta).
• On (single photo) (įjungta (viena nuotrauka)): įrašykite vieną HDR
nuotrauką.
• Off (išjungta): išeikite nedarydami papildomų HDR nuotraukų.
Parinkite, kokiu dydžiu į HDR nuotrauką jungiamų vienų kadrų
ekspozicija skirsis nuo kitų. Jei objektai yra ypač kontrastingi,
rinkitės didesnes vertes, arba nustatykite parinktį Auto
(automatinis), kad fotoaparatas ekspozicijos skirtumą pagal
sceną suderintų pats.
Parinkite, kokiu intensyvumu bus glodinamos ribos tarp kadrų,
sudarančių kiekvieną HDR nuotrauką.
Meniu vadovas 69
Interval timer shooting (fotografavimas intervalų
laikmačiu)
G mygtukas ➜ C fotografavimo meniu
Fotografuokite nustatytu intervalu, kol įrašysite nurodytą skaičių
nuotraukų. Naudojant intervalų laikmatį reikia, kad atleidimo režimas
būtų ne automatinis laikmatis (E).
Parinktis
Aprašymas
Pradėkite fotografuoti intervalų laikmačiu po 3 sek. (jei
nustatyta parametro Choose start day/time (parinkti
pradžios dieną/laiką) parinktis Now (dabar)) arba parinktą
Start (pradėti)
dieną ir parinktu laiku (Choose day/time (parinkti dieną/
laiką)). Fotografavimas tęsiamas parinktu intervalu, kol
padaromi visi kadrai.
Choose start day/ Nustatykite pradžios parinktį. Jei norite pradėti fotografuoti
time (parinkti
tuoj pat, nustatykite parinktį Now (dabar). Jei norite pradėti
pradžios dieną/ fotografuoti nurodytą dieną ir nurodytu laiku, nustatykite
laiką)
parinktį Choose day/time (parinkti dieną/laiką).
Parinkite intervalą (valandomis, minutėmis ir sekundėmis) tarp
Interval (intervalas)
kardų.
Intervals×shots/
interval
Parinkite intervalų skaičių ir kadrų skaičių viename intervale.
(intervalai×kadrų
skaičius intervale)
Nustačius parinktį On (įjungta), fotoaparatas suderina
ekspoziciją taip, kad ji atitiktų ankstesnį kadrą, jei buvo
fotografuojama kitais režimais, išskyrus M (atminkite, kad esant
Exposure smoothing
įjungtam režimui M, ekspozicijos vienodinimo funkcija veikia
(ekspozicijos
tik tuo atveju, jei įjungta automatinio ISO jautrumo valdymo
vienodinimas)
funkcija). Jei objekto šviesumo skirtumai fotografuojant būna
labai dideli, ekspozicija gali akivaizdžiai skirtis. Tokiais atvejais
gali prireikti sutrumpinti intervalą tarp kadrų.
Silent photography
Nustatykite parinktį On (įjungta), kad fotografuojant
(begarsis
nesigirdėtų užrakto garso.
fotografavimas)
70 Meniu vadovas
Parinktis
Aprašymas
Parinkite, kam fotoaparatas teiks pirmumą – ekspozicijos laikui
ar intervalų laiko parametrams – kai fotografuosite įjungę
ekspozicijos režimą P arba A. Nustačius parinktį On (įjungta),
fotografuojama parinktu intervalu, o nustačius parinktį Off
(išjungta) užtikrinama tinkama ekspozicija. Jei nustatysite
parinktį On (įjungta), įsitikinkite, kad fotografavimo meniu
parametro ISO sensitivity settings (ISO jautrumo
Interval priority nustatymai) (0 49) > Auto ISO sensitivity control
(intervalo
(automatinis ISO jautrumo valdymas) parinktimi Minimum
pirmumas)
shutter speed (mažiausias užrakto greitis) nustatyta
reikšmė būtų trumpesnė už intervalą. Vaizdą fokusuoti reikėtų
rankiniu būdu, tačiau jei naudojate automatinio fokusavimo
funkciją, atsižvelgdami į parinktą AF-C arba AF-S režimą,
nustatykite atitinkamai pasirinktinio nustatymo a1 (AF-C
priority selection (AF-C pirmumo parinkimas), 0 105) arba
pasirinktinio nustatymo a2 (AF-S priority selection (AF-S
pirmumo parinkimas), 0 106) parinktį Release (atleidimas).
Pažymėkite vieną iš toliau nurodytų parinkčių ir parinkimui
arba parinkimo atsisakymui spauskite 2:
Starting storage • New folder (naujas aplankas): kiekvienai naujai sekai sukuriamas
folder (pirminis
naujas aplankas.
laikymo aplankas) • Reset file numbering (nustatyti failų numeravimą iš naujo): sukūrus
naują aplanką, failų numeravimas iš naujo pradedamas nuo
0001.
Meniu vadovas 71
❚❚ Fotografavimas intervalų laikmačiu
D Prieš fotografuojant
Prieš fotografavimą intervalų laikmačiu padarykite bandomąjį kadrą nekeisdami
nustatymų ir peržiūrėkite rezultatus ekrane. Pagal poreikį suderinę nustatymus
uždarykite vaizdo ieškiklio okuliaro užraktą, kad pro vaizdo ieškiklį nepatektų
šviesos, galinčios pakenkti nuotraukoms ir ekspozicijai.
Prieš nustatydami pradžios laiką, parinkite sąrankos meniu elementą Time zone
and date (laiko juosta ir data) ir įsitikinkite, kad fotoaparato data ir laikas yra
teisingas (0 159).
Rekomenduojama naudoti trikojį ir išjungti objektyvo virpesių mažinimo funkciją
(VR). Pritvirtinkite fotoaparatą ant trikojo ir tik tada fotografuokite. Kad
fotografavimas nenutrūktų, fotoaparato akumuliatorius turi būti visiškai įkrautas.
Jei abejojate, įkraukite akumuliatorių prieš fotografuodami arba naudokite
kintamosios srovės adapterį ir kintamosios srovės jungtį (įsigyjama atskirai).
1 Nustatykite parinktį Interval timer
shooting (fotografavimas intervalų
laikmačiu).
Pažymėkite fotografavimo meniu
elementą Interval timer shooting
(fotografavimas intervalų laikmačiu) ir
intervalų laikmačio nustatymų atvėrimui
spauskite 2.
72 Meniu vadovas
2 Suderinkite intervalų laikmačio nustatymus.
Nustatykite pradžios dieną ir laiką, intervalą, kadrų skaičių intervale,
ekspozicijos vienodinimo, begarsio fotografavimo, intervalo
pirmumo ir pirminio aplanko parinktis.
• Pradžios dienos ir laiko nustatymas:
Pažymėkite Choose start day/time
(parinkti pradžios dieną/laiką) ir
spauskite 2.
Pažymėkite parinktį ir spauskite J.
Jei norite pradėti fotografuoti tuoj pat, nustatykite parinktį Now
(dabar). Jei norite fotografuoti nustatytą dieną ir nustatytu laiku,
parinkite Choose day/time (parinkti dieną/laiką), nustatykite
datą, laiką ir spauskite J.
• Intervalo tarp kadrų parinkimas:
Pažymėkite Interval (intervalas) ir
spauskite 2.
Parinkite intervalą (valandomis,
minutėmis ir sekundėmis) ir
spauskite J.
Meniu vadovas 73
• Kadrų skaičiaus intervale parinkimas:
Pažymėkite Intervals×shots/
interval (intervalai×kadrų
skaičius intervale) ir spauskite 2.
Parinkite intervalų skaičių, kadrų
skaičių viename intervale ir
spauskite J.
Kai įjungtas režimas S (vienas kadras), nuotraukos kiekviename
intervale bus daromos pasirinktinio nustatymo d1 (CL mode
shooting speed (fotografavimo sparta esant įjungtam režimui
CL); 0 120) parinktimi nustatyta sparta.
• Ekspozicijos vienodinimo funkcijos įjungimas ir išjungimas:
Pažymėkite Exposure smoothing
(ekspozicijos vienodinimas) ir
spauskite 2.
Pažymėkite parinktį ir spauskite J.
• Begarsio fotografavimo funkcijos įjungimas ir išjungimas:
Pažymėkite Silent photography
(begarsis fotografavimas) ir
spauskite 2.
Pažymėkite parinktį ir spauskite J.
Jei nustatyta parinktis On (įjungta), užrakto ir veidrodžio veikimo
garsas pasigirs tik fotografavimo pradžioje ir pabaigoje, kai
veidrodis atitinkamai pakeliamas ir nuleidžiamas. Automatinio
fokusavimo funkcija neveikia.
74 Meniu vadovas
• Intervalo pirmumo parinkties nustatymas:
Pažymėkite Interval priority
(intervalo pirmumas) ir spauskite 2.
Pažymėkite parinktį ir spauskite J.
Jei nustatoma parinktis On (įjungta), fotografavimas intervalų
laikmačiu nutraukiamas, jei fotoaparatu nepavyksta sufokusuoti
arba jei užrakto atleidimo funkcija išjungta dėl kitų priežasčių.
• Pirminio aplanko parinkčių nustatymas:
Pažymėkite Starting storage folder
(pirminis laikymo aplankas) ir
spauskite 2.
Pažymėkite parinktis ir jų parinkimui
arba parinkimo atsisakymui
spauskite 2. Tęskite paspausdami J.
Meniu vadovas 75
3 Pradėkite fotografuoti.
Pažymėkite Start (pradėti) ir spauskite J.
Pirmoji kadrų serija bus daroma nustatytu
pradžios laiku arba po 3 sek., jei 2 veiksmu
bus nustatyta parametro Choose start
day/time (parinkti pradžios dieną/laiką)
parinktis Now (dabar). Fotografavimas
tęsiamas parinktu intervalu, kol padaromi visi kadrai.
A Fotografuojant
Fotografuojant intervalų laikmačiu, valdymo pulte
mirksi piktograma Q. Prieš kito fotografavimo
intervalo pradžią užrakto greičio rodmenų srityje
parodomas likusių intervalų skaičius, o diafragmos
rodmenų srityje – esamame intervale likusių kadrų
skaičius. Likusių intervalų skaičių ir kiekvieną
intervalą sudarančių kadrų skaičių kitu metu galima peržiūrėti paspaudžiant iki
pusės užrakto atleidimo mygtuką (užrakto greičio ir diafragmos vertės atleidus
mygtuką rodomos, kol nesibaigia budėjimo laikmačio laikas).
Kol fotografuojama intervalų laikmačiu, galima derinti nustatymus, naudoti
meniu ir atkurti nuotraukas. Ekranas išjungiamas automatiškai likus keturioms
sekundėms iki kiekvieno intervalo. Atminkite: jei fotoaparato nustatymai
keičiami, kol veikia intervalų laikmatis, fotografavimas gali nutrūkti.
A Atleidimo režimas
Kad ir koks būtų parinktas atleidimo režimas, fotoaparatas kiekviename intervale
fotografuos tiek kadrų, kiek nurodyta.
76 Meniu vadovas
❚❚ Fotografavimo intervalų laikmačiu pristabdymas
Fotografavimą intervalų laikmačiu galima pristabdyti tarp intervalų
paspaudžiant J arba, atvėrus intervalų laikmačio meniu, pasirenkant
Pause (pristabdyti).
❚❚ Fotografavimo intervalų laikmačiu tęsimas
Jei norite tuoj pat pratęsti fotografavimą, nustatykite parinktį Restart
(kartotinis paleidimas).
Pažymėkite Restart
(kartotinis paleidimas) ir
spauskite J.
Fotografavimo tęsimas nurodytu laiku:
Pažymėkite parametro
Choose start day/time
(parinkti pradžios
dieną/laiką) parinktį
Choose day/time
(parinkti dieną/laiką) ir
spauskite 2.
Nustatykite pradžios datą,
laiką ir spauskite J.
Pažymėkite Restart
(kartotinis paleidimas) ir
spauskite J.
❚❚ Fotografavimo intervalų laikmačiu nutraukimas
Fotografavimo intervalų laikmačiu nutraukimui, kol nepadarytos visos
nuotraukos, nustatykite intervalų laikmačio meniu parinktį Off
(išjungta).
Meniu vadovas 77
❚❚ Kada nefotografuojama
Parinktu intervalu nefotografuojama, jei esamas intervalas baigiasi
nepadarius vienos ar kelių ankstesnio intervalo nuotraukų, jei atminties
kortelė pilna, jei įjungtas režimas AF-S arba fotoaparatui nepavyksta
sufokusuoti (atminkite, kad fotoaparatas vaizdą fokusuoja prieš
kiekvieną kadrą). Kai įjungtas automatinio fokusavimo režimas,
fotoaparatas nutraukia fotografavimą intervalų laikmačiu (nustatyta
parametro Interval priority (intervalo pirmumas) parinktis On
(įjungta)) arba pereina prie kito intervalo (nustatyta parametro Interval
priority (intervalo pirmumas) parinktis Off (išjungta)), jei praėjus
aštuonioms sekundėms nuotrauka nepadaroma.
D Nepakanka atminties
Jei atminties kortelė yra pilna, intervalų laikmatis ir toliau veiks, bet fotoaparatas
nefotografuos. Tęskite fotografavimą (0 77) ištrynę dalį nuotraukų arba išjunkite
fotoaparatą ir įdėkite kitą atminties kortelę.
A Serija
Suderinkite serijos nustatymus ir tik tada pradėkite fotografuoti intervalų
laikmačiu. Jei veikiant fotografavimo intervalų laikmačiu funkcijai yra įjungta
ekspozicijos, blykstės arba ADL reikšmių serija, fotoaparatas kiekvieno intervalo
metu padarys tiek kadrų, kiek jų nustatyta serijos programoje, o ne tiek, kiek
nustatyta intervalų laikmačio meniu parinktimi. Jei veikiant fotografavimo
intervalų laikmačiu funkcijai yra įjungta baltos spalvos balanso serija,
fotoaparatas kiekvieno intervalo metu padarys vieną kadrą ir jį modifikuodamas
sukurs tiek kopijų, kiek numatyta serijos programoje. Atminkite, kad
fotografavimo intervalų laikmačiu metu neįmanoma fotografuoti serijomis, jei
nustatyta parametro Interval priority (intervalo pirmumas) parinktis On
(įjungta).
78 Meniu vadovas
A Fotografavimas intervalų laikmačiu
Nustatykite, kad intervalas būtų ilgesnis už trukmę, kurios reikia parinktam
nuotraukų skaičiui padaryti ir blykstei įkrauti, jei fotografuojate su blykste. Jei
intervalas bus per trumpas, padarytų nuotraukų skaičius gali būti mažesnis už
bendrą skaičių, nurodytą 2 veiksmu (intervalų skaičiaus ir intervalą sudarančių
kadrų skaičiaus sandauga), arba blykstė gali suveikti mažesniu galingumu nei
reikia tinkamai ekspozicijai užtikrinti. Be to, blykstės galingumas gali būti
mažesnis už reikiamą, jei vieno intervalo metu daroma daugiau kaip viena
nuotrauka. Fotografavimas intervalų laikmačiu neįmanomas kartu su kai
kuriomis fotoaparato funkcijomis, įskaitant tiesioginę peržiūrą, filmavimą, didelių
intervalų filmus (0 90), ilgalaikę ekspoziciją (fotografavimą nustačius užrakto
greičio reikšmę „ilgalaikė ekspozicija bulb“ arba „laikas“) ir židinio poslinkį (0 80).
Be to, fotografavimo intervalų laikmačiu funkcija neveikia, jei nustatoma
pasirinktinio nustatymo g1 (Custom control assignment (pasirinktinių
funkcijų priskyrimas valdikliams)) > Shutter-release button (užrakto
atleidimo mygtukas) parinktis Record movies (filmuoti) (0 152). Atminkite,
kad užrakto greitis, kadrų sparta ir nuotraukų įrašymo trukmė kiekvieno intervalo
atveju gali skirtis, todėl pertrauka nuo vieno intervalo pabaigos iki kito pradžios
gali būti nevienoda. Jei esant tam tikriems nustatymams fotografavimas
neįmanomas (pavyzdžiui, jei esant įjungtam rankiniam ekspozicijos režimui
parinktas užrakto greitis A ar %, jei intervalo trukmė lygi nuliui arba pradžia
numatyta greičiau nei po minutės), ekrane rodomas įspėjimas.
Fotografavimas intervalų laikmačiu pristabdomas, jei įjungiamas režimas
E (automatinis laikmatis) arba fotoaparatas išjungiamas ir vėl įjungiamas (kol
fotoaparatas išjungtas, akumuliatorių ir atminties kortelę galima pakeisti
nenutraukiant fotografavimo intervalų laikmačiu). Fotografavimo pristabdymas
neturi įtakos intervalų laikmačio nustatymams.
A Begarsis fotografavimas
Nustačius parametro Silent photography (begarsis fotografavimas) parinktį
On (įjungta), išjungiamos kai kurios fotoaparato funkcijos, įskaitant:
• Automatinis fokusavimas
• ISO jautrumo reikšmės nuo Hi 0.3 (didelis 0,3) iki Hi 2 (didelis 2) (0 49)
• Fotografavimas su blykste (0 219)
• Ekspozicijos delsos režimas (0 121)
• Mirgėjimo mažinimas (0 60)
• Kadrų serijos (0 61)
• Daugkartinė ekspozicija (0 62)
Meniu vadovas 79
Focus shift shooting (fotografavimas židinio poslinkio
metodu)
G mygtukas ➜ C fotografavimo meniu
Taikant židinio poslinkio metodą, fotoaparatas, darydamas nuotraukų
seriją, automatiškai keičia židinį. Ši funkcija gali būti naudojama kurti
nuotraukoms, kurias vėliau galima nukopijuoti į kompiuterį ir sujungti
naudojant kitų leidėjų programinę įrangą, skirtą jungti skirtingoms
sufokusuotoms sritims.
Parinktis
Start (pradėti)
Aprašymas
Pradėkite fotografuoti. Fotografuojant padaromas parinktas
skaičius kadrų, kurių kiekvieno fokusavimo atstumas
pakeičiamas nustatytu dydžiu.
No. of shots
Parinkite kadrų skaičių (ne daugiau kaip 300).
(kadrų skaičius)
Focus step width
Parinkite fokusavimo atstumo pokytį, kuris taikomas
(židinio žingsnelio
kiekvienam kadrui.
plotis)
Parinkite intervalą tarp kadrų. Parinkus 00, fotografuojama maždaug
Interval until next
5 fps sparta (jei įjungtas atleidimo režimas S, CL, CH ar MUP) arba 3 fps
shot
sparta (jei įjungtas atleidimo režimas Q arba QC). Jei fotografuojate su
(intervalas iki kito
blykste, tinkamos ekspozicijos užtikrinimui intervalą nustatykite
kadro)
pakankamai ilgą, kad pakaktų laiko blykstei įkrauti.
Nustačius parinktį On (įjungta), fotoaparatas suderina
ekspoziciją taip, kad ji atitiktų ankstesnį kadrą, jei buvo
Exposure
fotografuojama kitais režimais, išskyrus M (atminkite, kad esant
įjungtam režimui M, ekspozicijos vienodinimo funkcija veikia tik
smoothing
(ekspozicijos
tuo atveju, jei įjungta automatinio ISO jautrumo valdymo
vienodinimas) funkcija). Jei objekto šviesumo skirtumai fotografuojant būna
labai dideli, ekspozicija gali akivaizdžiai skirtis. Tokiais atvejais
gali prireikti sutrumpinti intervalą tarp kadrų.
Silent photography
Nustatykite parinktį On (įjungta), kad fotografuojant
(begarsis
nesigirdėtų užrakto garso.
fotografavimas)
Pažymėkite vieną iš toliau nurodytų parinkčių ir parinkimui arba
parinkimo atsisakymui spauskite 2:
Starting storage
• New folder (naujas aplankas): kiekvienai naujai sekai sukuriamas
folder (pirminis
naujas aplankas.
laikymo aplankas)
• Reset file numbering (nustatyti failų numeravimą iš naujo): sukūrus naują
aplanką, failų numeravimas iš naujo pradedamas nuo 0001.
80 Meniu vadovas
Silent live view photography (begarsis fotografavimas
tiesioginės peržiūros režimu)
G mygtukas ➜ C fotografavimo meniu
Jei fotografuojama įjungus tiesioginės peržiūros režimą, nėra užrakto
veikimo garso.
Parinktis
Aprašymas
Sumažinama užrakto keliama vibracija, trukdanti
fotografuojant kraštovaizdžius ir kitus statiškus objektus.
On (Mode 1)
Rekomenduojama naudoti trikojį. Didžiausia kadrų sparta,
(įjungta (1 režimas))
įjungus atleidimo režimą CH, yra maždaug 6 fps. ISO jautrumo
(0 49) reikšmes galima rinktis nuo Lo 1 (mažas 1) iki 25600.
Fotografuoti įmanoma didesne sparta nei nustačius parinktį
On (Mode 1) (įjungta (1 režimas)). Jei įjungtas atleidimo
režimas S, Q, E arba MUP, nuspaudus užrakto atleidimo
mygtuką kas kartą padaroma po vieną nuotrauką, o įjungus
On (Mode 2)
nepertraukiamo atleidimo režimą, fotografuojama 15 fps
(įjungta (2 režimas)) sparta (CL ar QC) arba 30 fps sparta (CH). Fotoaparatas
automatiškai nustato fiksuotą vaizdo srities parinktį
DX (24×16), nuotraukos dydžio parinktį 3 600 × 2 400 ir
nuotraukos kokybės parinktį JPEG normal★ (standartinės
kokybės JPEG★).
Begarsio fotografavimo tiesioginės peržiūros režimu funkcija
Off (išjungta)
išjungta.
Meniu vadovas 81
1 Filmavimo meniu. Filmavimo meniu parinktys
Filmavimo meniu atvėrimui spauskite G ir parinkite kortelę
1 (filmavimo meniu).
G mygtukas
Parinktis
Reset movie shooting menu
(filmavimo meniu nustatymas iš naujo)
File naming
(failų pavadinimo suteikimas)
Destination (įrašymo vieta)
Image area (vaizdo sritis)
Frame size/frame rate
(kadro dydis/kadrų greitis)
Movie quality (filmo kokybė)
Movie file type (filmo failų tipas)
ISO sensitivity settings
(ISO jautrumo nustatymai)
White balance (baltos spalvos balansas)
Set Picture Control
(nustatyti Picture Control)
Manage Picture Control
(valdyti Picture Control)
0
83
83
83
83
84
85
85
85
86
86
Parinktis
Active D-Lighting
(aktyvusis D-Lighting)
High ISO NR (triukšmo mažinimas esant
dideliam ISO jautrumui)
Flicker reduction
(mirgėjimo mažinimas)
Microphone sensitivity
(mikrofono jautrumas)
Attenuator (silpnintuvas)
Frequency response (dažninis atsakas)
Wind noise reduction
(vėjo triukšmo mažinimas)
Electronic VR (elektroninis VR)
Time-lapse movie
(didelių intervalų filmas)
86
A Taip pat žr.
Numatytieji meniu nustatymai pateikiami skirsnyje „Numatytieji filmavimo
meniu nustatymai“ (0 12).
82 Meniu vadovas
0
86
87
87
88
88
89
89
89
90
Reset movie shooting menu (filmavimo meniu nustatymas
iš naujo)
G mygtukas ➜ 1 filmavimo meniu
Filmavimo meniu parinkčių numatytųjų verčių (0 12) atkūrimui
pažymėkite Yes (taip) ir spauskite J.
File naming (failų pavadinimo suteikimas)
G mygtukas ➜ 1 filmavimo meniu
Parinkite trijų raidžių priešdėlį, naudojamą suteikiant pavadinimus
failams, į kuriuos įrašomi filmai. Numatytasis priešdėlis yra „DSC“ (0 38).
Destination (įrašymo vieta)
G mygtukas ➜ 1 filmavimo meniu
Parinkite lizdą, į kurį bus rašomi filmai. Meniu
rodoma kiekvienoje kortelėje likusi trukmė,
kuriai pasibaigus filmavimas automatiškai
stabdomas.
Image area (vaizdo sritis)
G mygtukas ➜ 1 filmavimo meniu
Pasirinkite filmų vaizdo sritį.
❚❚ Auto DX crop (automatinis DX apkarpymas)
Jei nustatoma parinktis On (įjungta), filmuojant su DX formato
objektyvu, filmai automatiškai įrašomi naudojant vaizdo srities parinktį
DX (DX formatas) (vadinamasis DX filmų formatas).
Meniu vadovas 83
Frame size/frame rate (kadro dydis/kadrų greitis)
G mygtukas ➜ 1 filmavimo meniu
Parinkite filmų kadro dydį (pikseliais) ir kadrų greitį.
Parinktis 1
r 3840 × 2160 (4K UHD); 30p 2
s 3840 × 2160 (4K UHD); 25p 2
t 3840 × 2160 (4K UHD); 24p 2
y/y 1920 × 1080; 60p
z/z 1920 × 1080; 50p
1/1 1920 × 1080; 30p
2/2 1920 × 1080; 25p
3/3 1920 × 1080; 24p
4/4 1280 × 720; 60p
5/5 1280 × 720; 50p
A
B
C
1920 × 1080; 30p ×4 (slow-mo)
(1920 × 1080; 30p ×4 (sulėtintas
filmas)) 4
1920 × 1080; 25p ×4 (slow-mo)
(1920 × 1080; 25p ×4 (sulėtintas
filmas)) 4
1920 × 1080; 24p ×5 (slow-mo)
(1920 × 1080; 24p ×5 (sulėtintas
filmas)) 4
Maksimali sparta bitais
(Mb/sek.) (★ high
quality (aukšta
kokybė)/
Normal (standartinė))
Ilgiausia trukmė
144
48/24
29 min. 59 sek. 3
24/12
36
Įrašymas: 3 min.
Atkūrimas: 12 min.
29
Įrašymas: 3 min.
Atkūrimas: 15 min.
1 Faktinis kadrų greitis yra 29,97 fps, jei nurodoma vertė 30p, 23,976 fps, jei nurodoma vertė 24p, ir 59,94 fps,
jei nurodoma vertė 60p.
2 Kai nustatoma ši parinktis, fotoaparatas automatiškai nustato fiksuotą aukštos filmų kokybės parinktį.
3 Kiekvienas filmas įrašymo metu dalijamas daugiausia į 8 failus, kurių kiekvieno dydis neviršija 4 GB. Failų
skaičius ir kiekvieno iš jų trukmė priklauso nuo parametrų Frame size/frame rate (kadro
dydis/kadrų greitis) ir Movie quality (filmo kokybė) parinkčių.
4 Sulėtinto filmo efektas susidaro, kai filmas, įrašytas keturis arba penkis kartus greičiau už vardinį greitį, atkuriamas
vardiniu greičiu (pavyzdžiui, jei filmuojama nustačius parinktį 1920 × 1080; 30p ×4 (slow-mo)
(1920 × 1080; 30p ×4 (sulėtintas filmas)) filmas įrašomas maždaug 120 fps greičiu, o atkuriamas
maždaug 30 fps greičiu). Fotoaparatas automatiškai nustato fiksuotą standartinės filmo kokybės parinktį ir vaizdo srities
parinktį DX (DX formatas).
84 Meniu vadovas
Movie quality (filmo kokybė)
G mygtukas ➜ 1 filmavimo meniu
Rinkitės High quality (aukšta kokybė) arba Normal (standartinė).
Movie file type (filmo failų tipas)
G mygtukas ➜ 1 filmavimo meniu
Rinkitės filmo failų formatą MOV arba MP4.
ISO sensitivity settings (ISO jautrumo nustatymai)
G mygtukas ➜ 1 filmavimo meniu
Suderinkite toliau nurodytus ISO jautrumo
nustatymus.
• Maximum sensitivity (didžiausias jautrumas):
parinkite viršutinės ribos reikšmę nuo
ISO 200 iki Hi 2 (didelis 2), kuri bus taikoma
veikiant automatinio ISO jautrumo valdymo
funkcijai. Automatinio ISO jautrumo
valdymo funkcija naudojama įjungus ekspozicijos režimą P, S arba A,
taip pat – įjungus ekspozicijos režimą M, jei nustatoma parametro Auto
ISO control (mode M) (automatinis ISO valdymas (režimas M))
parinktis On (įjungta).
• Auto ISO control (mode M) (automatinis ISO valdymas (režimas M)): nustatykite
parinktį On (įjungta), kad įjungus ekspozicijos režimą M ISO jautrumas
būtų valdomas automatiškai, arba – Off (išjungta), kad būtų
naudojama reikšmė, nustatyta parametro ISO sensitivity (mode M)
(ISO jautrumas (režimas M)) parinktimi.
• ISO sensitivity (mode M) (ISO jautrumas (režimas M)): nurodydami vertę nuo
ISO 64 iki Hi 2 (didelis 2) parinkite ISO jautrumą, kuris bus naudojamas
įjungus režimą M. Automatinio ISO jautrumo valdymo funkcija
naudojama įjungus kitus ekspozicijos režimus.
A Automatinis ISO jautrumo valdymas
Parinkus didelį ISO jautrumą, fotoaparatui gali būti sunku fokusuoti ir gali
padaugėti triukšmo (atsitiktinių ryškių pikselių, rūko ar linijų). To galima išvengti
parenkant mažesnę parametro ISO sensitivity settings (ISO jautrumo
nustatymai) > Maximum sensitivity (didžiausias jautrumas) reikšmę.
Meniu vadovas 85
White balance (baltos spalvos balansas)
G mygtukas ➜ 1 filmavimo meniu
Parinkite filmų baltos spalvos balansą (0 50).
Nustatykite parinktį Same as photo settings
(atitinka nuotraukų nustatymus), kad būtų
naudojama parinktis, šiuo metu nustatyta
nuotraukoms.
Set Picture Control (nustatyti Picture Control)
G mygtukas ➜ 1 filmavimo meniu
Parinkite filmams taikomą Picture Control
režimą (0 52). Nustatykite parinktį Same as
photo settings (atitinka nuotraukų
nustatymus), kad būtų naudojama parinktis,
šiuo metu nustatyta nuotraukoms.
Manage Picture Control (valdyti Picture Control)
G mygtukas ➜ 1 filmavimo meniu
Kurkite pasirinktinius Picture Control režimus (0 53).
Active D-Lighting (aktyvusis D-Lighting)
G mygtukas ➜ 1 filmavimo meniu
Išsaugodami detalumą šviesiose srityse ir
šešėliuose, kurkite natūralaus kontrastingumo
filmus. Nustatykite parinktį Same as photo
settings (atitinka nuotraukų nustatymus),
kad būtų naudojama parinktis, šiuo metu
nustatyta nuotraukoms (0 56).
86 Meniu vadovas
High ISO NR (triukšmo mažinimas esant dideliam ISO
jautrumui)
G mygtukas ➜ 1 filmavimo meniu
Sumažinkite triukšmą (atsitiktinius ryškius pikselius) filmuose,
įrašomuose nustačius dideles ISO jautrumo reikšmes (0 57).
Flicker reduction (mirgėjimo mažinimas)
G mygtukas ➜ 1 filmavimo meniu
Sumažinkite mirgėjimą ir juostuotumą, kai naudojate tiesioginės
peržiūros funkciją arba filmuojate šviečiant fluorescencinėms ar
gyvsidabrio garų lempoms. Parinkite Auto (automatinis), kad
fotoaparatas automatiškai parinktų tinkamą dažnį, arba rankiniu būdu
nustatykite dažnį, kad jis atitiktų vietinio kintamosios įtampos elektros
tinklo dažnį.
D Mirgėjimo mažinimo funkcija, pateikiama filmavimo meniu
Jei parinktis Auto (automatinis) neleidžia pasiekti pageidaujamų rezultatų ir
nežinote, koks vietinio elektros tinklo dažnis, išbandykite abi parinktis (50 ir 60 Hz)
ir palikite tą, kurios rezultatai geresni. Naudojant mirgėjimo mažinimo funkciją
gali nepavykti pasiekti pageidaujamų rezultatų, jei objektas itin šviesus; tokiu
atveju reikia išmėginti mažesnę diafragmą (didesnį f skaičių). Kad vaizdas
nemirgėtų, įjunkite režimą M ir parinkite užrakto greitį pagal vietinio maitinimo
tinklo dažnį: 1/125 sek., 1/60 sek. arba 1/30 sek., jei dažnis yra 60 Hz, ir 1/100 sek.,
1/50 sek. arba 1/25 sek., jei – 50 Hz.
Meniu vadovas 87
Microphone sensitivity (mikrofono jautrumas)
G mygtukas ➜ 1 filmavimo meniu
Įjunkite arba išjunkite integruotą ar išorinį
mikrofoną (0 266) arba suderinkite
mikrofono jautrumą. Nustatykite parinktį
Auto sensitivity (automatinis jautrumas),
kad jautrumas būtų derinamas automatiškai,
arba Microphone off (mikrofonas
išjungtas), kad išjungtumėte garso įrašymo
funkciją. Jei mikrofono jautrumą pageidaujate rinktis rankiniu būdu,
nustatykite parinktį Manual sensitivity (rankinis jautrumas) ir
parinkite jautrumą.
A 2 piktograma
Jei filmas įrašytas be garso, viso kadro rodinyje ir
filmo atkūrimo metu rodoma piktograma 2.
Attenuator (silpnintuvas)
G mygtukas ➜ 1 filmavimo meniu
Nustačius parinktį Enable (įjungti), mikrofono stiprinimo koeficientas
sumažinamas ir garsas neiškraipomas, jei filmuojama triukšmingoje
aplinkoje.
88 Meniu vadovas
Frequency response (dažninis atsakas)
G mygtukas ➜ 1 filmavimo meniu
Nustačius parinktį S Wide range (platus diapazonas), integruotas ir
išorinis mikrofonas (0 260) reaguos į platų dažnių diapazoną – nuo
muzikos iki miesto gatvių gaudesio. Jei norite išskirti žmonių balsus,
nustatykite parinktį T Vocal range (balso diapazonas).
Wind noise reduction (vėjo triukšmo mažinimas)
G mygtukas ➜ 1 filmavimo meniu
Nustatykite parinktį On (įjungta), kad įjungtumėte integruoto
mikrofono aukštuosius dažnius praleidžiantį filtrą (papildomiems
stereomikrofonams tai įtakos nedaro), sumažindami į mikrofoną
pučiančio vėjo keliamą triukšmą (atminkite, kad gali būti paveikti ir kiti
garsai). Papildomų stereomikrofonų vėjo triukšmo mažinimo funkciją, jei
ji įdiegta, galima įjungti arba išjungti naudojant jų valdiklius.
Electronic VR (elektroninis VR)
G mygtukas ➜ 1 filmavimo meniu
Parinkite, ar įjungti elektroninę virpesių mažinimo funkciją filmavimo
metu.
Meniu vadovas 89
Time-lapse movie (didelių intervalų filmas)
G mygtukas ➜ 1 filmavimo meniu
Fotoaparatas automatiškai fotografuoja parinktais intervalais ir sukuria
begarsį didelių intervalų filmą.
Parinktis
Start (pradėti)
Aprašymas
Pradėkite įrašymą dideliais intervalais. Fotografavimas
pradedamas maždaug po 3 sek. ir tęsiamas parinktu intervalu, kol
nesibaigia parinkta fotografavimo trukmė.
Interval
Parinkite intervalą tarp kadrų minutėmis ir sekundėmis.
(intervalas)
Shooting time
(fotografavimo Parinkite fotografavimo trukmę (valandomis ir minutėmis).
trukmė)
Nustačius parinktį On (įjungta), suvienodinami staigūs
ekspozicijos pokyčiai, jei įjungtas kitas ekspozicijos režimas,
Exposure
išskyrus M (atminkite: esant įjungtam režimui M, ekspozicijos
smoothing
vienodinimo funkcija veikia tik tuo atveju, jei įjungta automatinio
(ekspozicijos ISO jautrumo valdymo funkcija). Jei objekto šviesumo skirtumai
vienodinimas) fotografuojant būna labai dideli, ekspozicija gali akivaizdžiai
skirtis. Tokiais atvejais gali prireikti sutrumpinti intervalą tarp
kadrų.
Silent
photography Nustatykite parinktį On (įjungta), kad fotografuojant nesigirdėtų
(begarsis
užrakto garso.
fotografavimas)
Parinkite didelių intervalų filmų vaizdo sritį. Parinktys yra tokios
Image area
pačios kaip filmavimo meniu elemento Image area (vaizdo
(vaizdo sritis)
sritis) (0 83).
Frame size/
Parinkite galutinio filmo kadro dydį ir kadrų greitį. Parinktys yra
frame rate
tokios pačios kaip filmavimo meniu elemento Frame size/frame
(kadro dydis/
rate (kadro dydis/kadrų greitis) (0 84).
kadrų greitis)
90 Meniu vadovas
Parinktis
Aprašymas
Parinkite, kam fotoaparatas teiks pirmumą – ekspozicijos laikui ar
intervalų laiko parametrams – kai fotografuosite įjungę
ekspozicijos režimą P arba A. Nustačius parinktį On (įjungta),
kadrai fiksuojami parinktu intervalu, o nustačius parinktį Off
(išjungta) užtikrinama tinkama kadrų ekspozicija. Jei nustatysite
parinktį On (įjungta), įsitikinkite, kad fotografavimo meniu
parametro ISO sensitivity settings (ISO jautrumo nustatymai)
Interval priority (0 49) > Auto ISO sensitivity control (automatinis ISO
(intervalo
jautrumo valdymas) parinktimi Minimum shutter speed
pirmumas)
(mažiausias užrakto greitis) nustatyta reikšmė būtų trumpesnė
už intervalą. Vaizdą fokusuoti reikėtų rankiniu būdu, tačiau jei
naudojate automatinio fokusavimo funkciją, atsižvelgdami į
parinktą AF-C arba AF-S režimą, nustatykite atitinkamai pasirinktinio
nustatymo a1 (AF-C priority selection (AF-C pirmumo
parinkimas), 0 105) arba pasirinktinio nustatymo a2 (AF-S
priority selection (AF-S pirmumo parinkimas), 0 106) parinktį
Release (atleidimas).
Meniu vadovas 91
❚❚ Didelių intervalų filmų įrašymas
A Prieš fotografuojant
Prieš kurdami didelių intervalų filmą padarykite bandomąjį kadrą nekeisdami
nustatymų ir peržiūrėkite rezultatus ekrane. Didelių intervalų filmai kuriami
taikant apkarpytą filmo vaizdo sritį. Kompozicijos patikrinimui paspauskite
mygtuką W (M), kol atvertas rodinys Time-lapse movie (didelių intervalų
filmas) (grįžimui į rodinį Time-lapse movie (didelių intervalų filmas) dar kartą
paspauskite mygtuką W/M). Kad spalvingumas būtų vienodas, nustatykite
baltos spalvos balanso (0 86) parinktį, kuri būtų ne v (automatinis) arba
D (automatinis natūralus apšvietimas).
Rekomenduojama naudoti trikojį ir išjungti objektyvo virpesių mažinimo funkciją
(VR). Pritvirtinkite fotoaparatą ant trikojo ir tik tada fotografuokite. Kad
fotografavimas nenutrūktų, naudokite papildomą kintamosios srovės adapterį ir
kintamosios srovės jungtį arba visiškai įkrautą akumuliatorių. Kad šviesa
nepatektų į vaizdo ieškiklį ir nepakenktų nuotraukoms ir ekspozicijai, reikia
uždaryti vaizdo ieškiklio okuliaro užraktą.
1 Nustatykite parinktį Time-lapse movie
(didelių intervalų filmas).
Pažymėkite filmavimo meniu elementą
Time-lapse movie (didelių intervalų
filmas) ir didelių intervalų filmų nustatymų
atvėrimui paspauskite 2.
92 Meniu vadovas
2 Suderinkite didelių intervalų filmo nustatymus.
Didelių intervalų filmo nustatymus suderinkite, kaip aprašyta toliau.
• Intervalo tarp kadrų parinkimas:
Pažymėkite Interval (intervalas) ir
spauskite 2.
Pasirinkite tokį intervalą, kuris būtų
ilgesnis už mažiausią numatomą
užrakto greitį (minutėmis ir
sekundėmis) ir spauskite J.
• Bendros fotografavimo trukmės parinkimas:
Pažymėkite Shooting time
(fotografavimo trukmė) ir
spauskite 2.
Nustatykite fotografavimo trukmę
(iki 7 val. 59 min.) ir spauskite J.
Meniu vadovas 93
• Ekspozicijos vienodinimo funkcijos įjungimas ir išjungimas:
Pažymėkite Exposure smoothing
(ekspozicijos vienodinimas) ir
spauskite 2.
Pažymėkite parinktį ir spauskite J.
• Begarsio fotografavimo funkcijos įjungimas ir išjungimas:
Pažymėkite Silent photography
(begarsis fotografavimas) ir
spauskite 2.
Pažymėkite parinktį ir spauskite J.
Jei nustatoma parinktis On (įjungta), užrakto arba veidrodžio
pakėlimo ir nuleidimo garsas girdimas fotografavimo pradžioje ir
pabaigoje.
• Vaizdo srities parinkimas:
Pažymėkite Image area (vaizdo
sritis) ir spauskite 2.
94 Meniu vadovas
Pažymėkite parinktį ir spauskite J.
• Kadro dydžio ir kadrų greičio parinkimas:
Pažymėkite Frame size/frame rate
(kadro dydis/kadrų greitis) ir
spauskite 2.
Pažymėkite parinktį ir spauskite J.
• Intervalo pirmumo parinkties nustatymas:
Pažymėkite Interval priority
(intervalo pirmumas) ir
spauskite 2.
Pažymėkite parinktį ir spauskite J.
Kai nustatyta parinktis On (įjungta), ilgų intervalų filmo kūrimas
nutraukiamas, jei fotoaparatu nepavyksta sufokusuoti arba jei
užrakto atleidimo funkcija išjungta dėl kitų priežasčių.
3 Pradėkite fotografuoti.
Pažymėkite Start (pradėti) ir spauskite J.
Fotografavimas pradedamas maždaug po
3 sek. Fotoaparatas fotografuoja parinktu
intervalu, kol nesibaigia nustatyta
fotografavimo trukmė. Užbaigti didelių
intervalų filmai įrašomi į atminties kortelę,
kuri parinkta filmavimo meniu parametro Destination (įrašymo
vieta) parinktimi (0 83).
Meniu vadovas 95
D Begarsis fotografavimas
Nustačius parametro Silent photography (begarsis fotografavimas) parinktį
On (įjungta), išjungiamos kai kurios fotoaparato funkcijos, įskaitant:
• ISO jautrumo reikšmės nuo Hi 0.3 (didelis 0,3) iki Hi 2 (didelis 2) (0 85)
• Fotografavimas su blykste (0 219)
• Ekspozicijos delsos režimas (0 121)
• Ilgalaikės ekspozicijos triukšmo mažinimas (0 57)
• Mirgėjimo mažinimas (0 60)
A Galutinio filmo trukmės skaičiavimas
Kiek kadrų sudarys galutinį filmą, galima apskaičiuoti fotografavimo trukmę
padalijant iš intervalo ir suapvalinant gautą skaičių. Tada galutinio filmo trukmę
galima apskaičiuoti kadrų skaičių padalijant iš kadrų greičio, nustatyto parametro
Frame size/frame rate (kadro dydis/kadrų greitis) parinktimi (0 84).
Pavyzdžiui, 48 kadrų filmo, įrašyto nustačius 1920 × 1080; 24p, trukmė bus apie
dvi sekundes. Ilgiausia didelių intervalų filmo trukmė gali būti 20 minučių.
Frame size/frame rate (kadro dydis/kadrų greitis)
Atminties kortelės indikacija
96 Meniu vadovas
Įrašyta trukmė/ilgiausia trukmė
❚❚ Fotografavimo nutraukimas
Jei prireiktų nutraukti fotografavimą, kol nepadarytos visos nuotraukos,
pažymėkite didelių intervalų filmų meniu parinktį Off (išjungta) ir
paspauskite J arba paspauskite J per pertrauką tarp kadrų. Filmas bus
sukurtas iš kadrų, nufotografuotų iki fotografavimo nutraukimo
momento. Atminkite, kad fotografavimas nutrūks ir filmas nebus
įrašytas, jei išimsite ar atjungsite maitinimo šaltinį arba ištrauksite
įrašymui parinktą atminties kortelę.
❚❚ Kada nefotografuojama
Fotoaparatas nutrauks didelių intervalų filmo kūrimą (nustatyta
parametro Interval priority (intervalo pirmumas) parinktis On
(įjungta)) arba pereis prie kito kadro (nustatyta parametro Interval
priority (intervalo pirmumas) parinktis Off (išjungta)), jei automatinio
fokusavimo funkcijai nepavyks sufokusuoti vaizdo (atminkite, kad
fotoaparatas iš naujo fokusuoja prieš kiekvieną kadrą).
D Didelių intervalų filmai
Didelių intervalų filmo kūrimas neįmanomas kartu su kai kuriomis fotoaparato
funkcijomis, įskaitant tiesioginę peržiūrą, filmavimą, ilgalaikę ekspoziciją
(fotografavimą nustačius užrakto greičio reikšmę „ilgalaikė ekspozicija bulb“ arba
„laikas“), automatinį laikmatį, fotografavimą serijomis (0 61), HDR (platus
dinaminis diapazonas; 0 69), daugkartinę ekspoziciją (0 62), fotografavimą
intervalų laikmačiu (0 70) ir židinio poslinkį (0 80). Atminkite, kad kiekvieno
kadro užrakto greitis ir nuotraukos įrašymo į atminties kortelę trukmė gali skirtis,
todėl intervalas nuo įrašomos nuotraukos iki kito kadro taip pat gali būti
nevienodas. Fotografavimas neprasidės, jei esant dabartiniams nustatymams
didelių intervalų filmo įrašymas yra neįmanomas (pavyzdžiui, jei pilna atminties
kortelė, intervalas arba fotografavimo trukmė lygi nuliui arba intervalas yra
ilgesnis už bendrą fotografavimo trukmę).
Fotografavimas gali nutrūkti, jei naudosite fotoaparato valdiklius, keisite
nustatymus arba prijungsite HDMI kabelį. Filmas bus sukurtas iš kadrų,
nufotografuotų iki fotografavimo nutraukimo momento. Fotografavimo
užbaigimui ir nuotraukos įrašymui nuspauskite iki galo užrakto atleidimo
mygtuką.
Meniu vadovas 97
A Fotografuojant
Fotografuojant valdymo pulte mirksės Q ir bus
rodoma didelių intervalų filmo indikacija. Užrakto
greičio ekrane prieš kiekvieno kadro įrašymą
parodoma likusi trukmė (valandomis ir minutėmis).
Likusią trukmę kitu metu galima peržiūrėti
paspaudžiant iki pusės užrakto atleidimo mygtuką.
Kad ir kokia būtų pasirinktinio nustatymo c2 (Standby timer (budėjimo
laikmatis), 0 118) parinktis, budėjimo laikmačio laikas fotografuojant
nesibaigia.
Jei norite peržiūrėti esamus didelių intervalų filmo
nustatymus arba užbaigti fotografavimą (0 97),
per pertrauką tarp kadrų paspauskite mygtuką
G. Kol fotografuojama, didelių intervalų filmo
meniu rodomi įvairūs duomenys, įskaitant
ekspozicijos vienodinimo parinktį, intervalą ir likusį
laiką. Šių nustatymų neįmanoma keisti, kol
fotografuojama, be to, neįmanoma atkurti
nuotraukų ir keisti kitų meniu nustatymų.
A Nuotraukos peržiūra
Kol fotografuojama, nuotraukų neįmanoma peržiūrėti spaudžiant mygtuką K,
tačiau, nufotografavus kadrą, kiekvienas iš jų kas kartą bus rodomas keletą
sekundžių, jei nustatyta atkūrimo meniu parametro Image review (nuotraukos
peržiūra) parinktis On (įjungta) (0 27). Kol rodomas kadras, kitų atkūrimo
operacijų atlikti neįmanoma.
A Taip pat žr.
Informacijos apie garsinį signalą, skambantį pasibaigus fotografavimui, žr. B >
Beep options (garsinio signalo parinktys) (0 177).
98 Meniu vadovas
A Pasirinktiniai nustatymai. Fotoaparato nustatymų
tikslinimas
Pasirinktinių nustatymų meniu atvėrimui paspauskite G ir parinkite
kortelę A (pasirinktinių nustatymų meniu).
G mygtukas
Pasirinktiniai nustatymai naudojami pritaikyti fotoaparato nustatymams
prie asmeninių poreikių.
Pasirinktinių nustatymų grupės
Pagrindinis meniu
Pasirinktinių nustatymų bankas (0 103)
Meniu vadovas 99
Galimi šie pasirinktiniai nustatymai:
Pasirinktinis nustatymas
a
a1
a2
a3
a4
a5
a6
a7
a8
a9
a10
a11
a12
a13
b
b1
b2
b3
b4
b5
b6
b7
Custom settings bank (pasirinktinių nustatymų bankas)
Autofocus (automatinis fokusavimas)
AF-C priority selection (AF-C pirmumo parinkimas)
AF-S priority selection (AF-S pirmumo parinkimas)
Focus tracking with lock-on
(fokusavimo sekimas su įjungtu fiksavimu)
3D-tracking face-detection (3D sekimo funkcijos veidų atpažinimas)
3D-tracking watch area (3D sekimo funkcijos stebėjimo sritis)
Number of focus points (fokusavimo taškų skaičius)
Store by orientation (įrašyti taškus pagal orientaciją)
AF activation (AF įjungimas)
Limit AF-area mode selection (riboti AF sričių režimų parinktis)
Autofocus mode restrictions
(automatinio fokusavimo režimo apribojimai)
Focus point wrap-around
(fokusavimo taškų perėjimas nuo vieno krašto į kitą)
Focus point options (fokusavimo taškų parinktys)
Manual focus ring in AF mode (rankinio fokusavimo žiedas AF režimu) 1
Metering/exposure (matavimas/ekspozicija)
ISO sensitivity step value (ISO jautrumo žingsnelio vertė)
EV steps for exposure cntrl (ekspozicijos valdymo EV žingsneliai)
Exp./flash comp. step value
(ekspozicijos/blykstės kompensavimo žingsnelio vertė)
Easy exposure compensation
(paprastas ekspozicijos kompensavimas)
Matrix metering (matricos matavimas)
Center-weighted area (centruota sritis)
Fine-tune optimal exposure (optimalios ekspozicijos tikslinimas)
100 Meniu vadovas
0
103
105
106
107
108
108
108
109
110
111
111
112
113
114
115
115
115
116
117
117
117
0
Pasirinktinis nustatymas
c
c1
c2
c3
c4
d
d1
d2
d3
d4
d5
d6
d7
d8
d9
d10
d11
d12
e
e1
e2
e3
e4
e5
e6
e7
Timers/AE lock (laikmačiai/AE fiksavimas)
Shutter-release button AE-L (užrakto atleidimo mygtuko AE-L)
Standby timer (budėjimo laikmatis)
Self-timer (automatinis laikmatis)
Monitor off delay (ekrano išjungimo delsa)
Shooting/display (fotografavimas/rodymas)
CL mode shooting speed (fotografavimo sparta įjungus režimą CL)
Max. continuous release (maksimalus nepertraukiamas atleidimas)
ISO display (ISO rodmenų sritis)
Sync. release mode options
(sinchronizuoto atleidimo režimo parinktys)
Exposure delay mode (ekspozicijos delsos režimas)
Electronic front-curtain shutter
(užraktas su elektronine priekine diafragma)
File number sequence (failų numerių seka)
Peaking highlight color (paryškinimo spalva)
Viewfinder grid display (vaizdo ieškiklio tinklelio rodinys)
LCD illumination (LCD apšvietimas)
Live view in continuous mode
(tiesioginė peržiūra įjungus nepertraukiamo atleidimo režimą)
Optical VR (optinis VR) 2
Bracketing/flash (serija/blykstė)
Flash sync speed (blykstės sinchronizacijos greitis)
Flash shutter speed (blykstės užrakto greitis)
Exposure comp. for flash (blykstės ekspozicijos kompensavimas)
Auto M ISO sensitivity control
(automatinis ISO jautrumo valdymas fotografuojant su M)
Modeling flash (modeliavimo blyksnis)
Auto bracketing (mode M) (automatinė serija (režimas M))
Bracketing order (serijos eilės tvarka)
118
118
119
119
120
120
120
121
121
121
122
123
123
124
125
125
126
127
127
128
128
129
129
Meniu vadovas 101
Pasirinktinis nustatymas
f
0
Controls (valdikliai)
Custom control assignment
130
f1
(pasirinktinių funkcijų priskyrimas valdikliams)
f2 Multi selector center button (kryptinio valdiklio vidurinė dalis)
142
f3 Shutter spd & aperture lock (užrakto greičio ir diafragmos fiksavimas) 144
f4 Customize command dials (komandų ratukų paskirties keitimas)
144
f5 Multi selector (kryptinis valdiklis)
147
f6 Release button to use dial (atleisti mygtuką ratukui naudoti)
147
f7 Reverse indicators (apgręžti rodiklius)
148
f8 Live view button options (tiesioginės peržiūros mygtuko parinktys)
148
f9 D switch (D jungiklis)
148
f10 Assign MB-D18 buttons (funkcijų priskyrimas MB-D18 mygtukams)
149
g Movie (filmavimas)
Custom control assignment
152
g1
(pasirinktinių funkcijų priskyrimas valdikliams)
g2 Highlight brightness (šviesių sričių šviesumo lygis)
156
1 Įmanoma tik naudojant šiai funkcijai pritaikytus objektyvus.
2 Veiksnus tik su tinkamais AF-P objektyvais, kuriuose nėra virpesių mažinimo funkcijos jungiklio.
102 Meniu vadovas
Custom settings bank (pasirinktinių nustatymų bankas)
G mygtukas ➜ A pasirinktinių nustatymų meniu
Pasirinktiniai nustatymai laikomi viename iš keturių bankų. Nustatymų
keitimas viename banke neturi jokios įtakos kitiems. Tam tikro dažnai
naudojamų nustatymų derinio įrašymui parinkite vieną iš keturių bankų
ir suderinkite fotoaparatą pagal minėtus nustatymus. Naujieji
nustatymai banke laikomi net išjungus fotoaparatą, todėl atkuriami
kitąkart parinkus tą banką. Kituose bankuose galima laikyti kitus
nustatymų derinius. Taip naudotojas gali akimirksniu pereiti nuo vieno
derinio prie kito, parinkdamas iš meniu atitinkamą banką.
Numatytieji keturių pasirinktinių nustatymų bankų pavadinimai yra A, B,
C ir D. Pažymint meniu banką ir paspaudžiant 2, galima įtraukti iki
20 ženklų ilgio pavadinimą, kaip aprašyta skirsnyje „Teksto įvedimas“
(0 38).
Meniu vadovas 103
❚❚ Numatytųjų nustatymų atkūrimas
Jei norite atkurti numatytuosius nustatymus,
atvėrę meniu Custom settings bank
(pasirinktinių nustatymų bankas)
pažymėkite banką ir spauskite O (Q). Bus
pateiktas patvirtinimo dialogo langas.
Parinkto banko numatytųjų nustatymų
atkūrimui pažymėkite Yes (taip) ir spauskite
J (0 13).
O (Q) mygtukas
A Taip pat žr.
Numatytieji meniu nustatymai pateikiami skirsnyje „Numatytieji pasirinktinių
nustatymų meniu nustatymai“ (0 13). Jei pakeičiamos numatytosios esamo
banko nustatymų reikšmės, greta pakeistų nustatymų antrajame pasirinktinių
nustatymų meniu lygyje atsiranda žvaigždutė.
104 Meniu vadovas
a: Autofocus (automatinis fokusavimas)
a1: AF-C priority selection (AF-C pirmumo parinkimas)
G mygtukas ➜ A pasirinktinių nustatymų meniu
Jei parinkus AF-C fotografuojama žiūrint pro vaizdo ieškiklį, šia parinktimi
nustatoma, ar galima fotografuoti bet kada nuspaudžiant užrakto
atleidimo mygtuką (atleidimo pirmumas), ar tik fotoaparatui sufokusavus
vaizdą (fokusavimo pirmumas).
G
Parinktis
Release
(atleidimas)
B
Focus + release
(fokusavimas ir
atleidimas)
E
Release + focus
(atleidimas ir
fokusavimas)
F
Focus
(fokusavimas)
Aprašymas
Fotografuoti galima bet kada, nuspaudžiant užrakto
atleidimo mygtuką.
Fotografuoti galima net fotoaparatui nesufokusavus
vaizdo. Jei objektas yra tamsus arba mažai kontrastingas,
ir fotoaparatas veikia nepertraukiamu režimu,
fotografuojant pirmąjį serijos kadrą pirmumas
suteikiamas fokusavimui, o fotografuojant likusius –
kadrų spartai. Taip užtikrinama didelė kadrų sparta, jei
fotografavimo metu atstumas iki objekto nekinta.
Fotografuoti galima net fotoaparatui nesufokusavus
vaizdo. Jei įjungtas nepertraukiamo atleidimo režimas,
kadrų sparta sumažinama, kad fokusavimas būtų
tikslesnis, jei objektas yra tamsus arba nekontrastingas.
Fotografuoti galima tik tada, kai rodomas židinio daviklis
(I).
Kad ir kokia būtų parinktis, nustačius automatinio fokusavimo režimą
AF-C, židinys nebus fiksuojamas. Fotoaparatas reguliuos židinį, kol nebus
atleistas užraktas.
Meniu vadovas 105
a2: AF-S priority selection (AF-S pirmumo parinkimas)
G mygtukas ➜ A pasirinktinių nustatymų meniu
Jei parinkus AF-S fotografuojama žiūrint pro vaizdo ieškiklį, šia parinktimi
nustatoma, ar galima fotografuoti tik fotoaparatui sufokusavus vaizdą
(fokusavimo pirmumas), ar bet kada nuspaudžiant užrakto atleidimo
mygtuką (atleidimo pirmumas).
G
F
Parinktis
Release
(atleidimas)
Focus
(fokusavimas)
Aprašymas
Fotografuoti galima bet kada, nuspaudžiant užrakto
atleidimo mygtuką.
Fotografuoti galima tik tada, kai rodomas židinio daviklis
(I).
Jei, neatsižvelgiant į nurodytą parinktį, būna nustatyta automatinio
fokusavimo parinktis AF-S ir pasirodo židinio daviklis (I), židinys
užfiksuojamas paspaudus iki pusės užrakto atleidimo mygtuką. Židinio
fiksavimas galioja, kol neatleidžiamas užraktas.
106 Meniu vadovas
a3: Focus tracking with lock-on (fokusavimo sekimas su
įjungtu fiksavimu)
G mygtukas ➜ A pasirinktinių nustatymų meniu
Šia parinktimi nustatoma, kaip automatinio
fokusavimo funkcija reaguos į atstumo iki
objekto pokytį, kai fotografuojama žiūrint pro
vaizdo ieškiklį esant įjungtam režimui AF-C.
❚❚ Blocked shot AF response (AF atsakas į užstotą kadrą)
Parinkite, ar sparčiai fokusavimo sistema reaguos, kai kas nors praslinks
tarp objekto ir fotoaparato. Rinkitės reikšmę nuo 5 (Delayed
(uždelstas)) iki 1 (Quick (spartus)). Kuo didesnė reikšmė, tuo lėtesnis
bus atsakas ir mažesnė tikimybė, kad prarasite sufokusuotą pirminio
objekto vaizdą. Kuo mažesnė vertė, tuo spartesnis atsakas, todėl dažniau
bus sufokusuojamas apžvalgos lauką kertančių objektų vaizdas.
Atminkite, kad 2 ir 1 (Quick (spartus)) prilygsta 3, kai nustatoma AF
srities režimo parinktis 3D sekimas arba automatinės srities AF.
❚❚ Subject motion (objekto judesys)
Sklandžiam fokusavimui užtikrinti parinkite Steady (pastovus), kai link
fotoaparato artėjantys objektai juda pastoviu greičiu, arba Erratic
(padrikas), kad būtų užtikrintas geresnis atsakas fotografuojant
objektus, kurie staiga pradeda judėti ir vėl sustoja.
Meniu vadovas 107
a4: 3D-tracking face-detection (3D sekimo funkcijos veidų
atpažinimas)
G mygtukas ➜ A pasirinktinių nustatymų meniu
Parinkite, ar fotoaparatas ieškos veidų ir fokusuos jų vaizdą, kai nustatyta
AF sričių režimo parinktis 3D sekimas.
a5: 3D-tracking watch area (3D sekimo funkcijos stebėjimo
sritis)
G mygtukas ➜ A pasirinktinių nustatymų meniu
Kai įjungta 3D sekimo funkcija, laikant iki pusės nuspaustą užrakto
atleidimo mygtuką, fotoaparatas seka objektus, kurie pasitraukia iš
parinkto fokusavimo taško, ir pagal poreikį parenka naują fokusavimo
tašką. Parinkite, ar 3D sekimo funkcija naudos duomenis iš aplinkinių
fokusavimo taškų sekti objektui, kuris šiek tiek pasitraukia iš parinkto
fokusavimo taško (Wide (plati)), ar seks objektą remdamasi tik
duomenimis iš srities, esančios šalia parinkto fokusavimo taško (Normal
(standartinė)). Parinktis Wide (plati) rekomenduojama fotografuojant
greitai judančius objektus.
a6: Number of focus points (fokusavimo taškų skaičius)
G mygtukas ➜ A pasirinktinių nustatymų meniu
Nurodykite skaičių fokusavimo taškų, kuriuos galima rinktis rankiniu
būdu.
Parinktis
Aprašymas
1
55 points
(55 taškai)
Rinkitės iš 55 fokusavimo taškų.
2
15 points
(15 taškų)
Rinkitės iš 15 fokusavimo taškų. Naudokite,
kai reikia greitai parinkti fokusavimo tašką.
108 Meniu vadovas
a7: Store by orientation (įrašyti taškus pagal orientaciją)
G mygtukas ➜ A pasirinktinių nustatymų meniu
Nurodykite, ar galima parinkti atskirus fokusavimo taškus horizontaliai
(kraštovaizdžio) padėčiai, vertikaliai (portretinei) padėčiai, kai
fotoaparatas pasuktas 90° kampu pagal laikrodžio rodyklę, ir vertikaliai
padėčiai, kai fotoaparatas pasuktas 90° kampu prieš laikrodžio rodyklę.
Jei norite, kad neatsižvelgiant į fotoaparato orientaciją būtų naudojamas
tas pats fokusavimo taškas ir AF sričių režimas, nustatykite parinktį Off
(išjungta).
Fotoaparatas pasuktas 90°
kampu prieš laikrodžio
rodyklę
Kraštovaizdžio
(horizontali) orientacija
Fotoaparatas pasuktas 90°
kampu pagal laikrodžio
rodyklę
Meniu vadovas 109
Nustatykite parinktį Focus point (fokusavimo taškas), kad galėtumėte
atskirai parinkti fokusavimo tašką, arba Focus point and AF-area mode
(fokusavimo taškas ir AF sričių režimas), kad galėtumėte atskirai
parinkti fokusavimo tašką ir AF sričių režimą.
Fotoaparatas pasuktas 90°
kampu prieš laikrodžio
rodyklę
Kraštovaizdžio
(horizontali) orientacija
Fotoaparatas pasuktas 90°
kampu pagal laikrodžio
rodyklę
a8: AF activation (AF įjungimas)
G mygtukas ➜ A pasirinktinių nustatymų meniu
Parinkite, ar fotoaparatas fokusuos spaudžiant užrakto atleidimo
mygtuką (Shutter/AF-ON (užraktas/AF-ON)), ar bus fokusuojama tik
naudojant mygtuką AF-ON arba kitus valdiklius, kuriems priskirta AF-ON
funkcija (AF-ON only (tik AF-ON)). Pažymėjus AF-ON only (tik AF-ON)
ir paspaudus 2, atveriamas parametras Out-of-focus release
(atleidimas nesufokusavus); nustačius jo parinktį Enable (įjungti),
galima fotografuoti nesufokusavus, o nustačius Disable (išjungti),
užrakto atleidimas blokuojamas, kol fotoaparatas nesufokusuoja vaizdo
naudojant AF-ON valdiklį. Kai fotografuojate esant nustatytai parinkčiai
Disable (išjungti), vaizdą fokusuokite naudodami valdiklį AF-ON ir
užraktui atleisti nuspauskite iki galo užrakto atleidimo mygtuką.
Atminkite, kad parinktis Disable (išjungti) taikoma tik tuo atveju, jei
nustatyta pasirinktinio nustatymo a1 (AF-C priority selection (AF-C
pirmumo parinkimas)) arba a2 (AF-S priority selection (AF-S
pirmumo parinkimas)) parinktis Focus (fokusavimas) ir įjungtas kitas
AF sričių režimas, išskyrus automatinės srities AF.
110 Meniu vadovas
a9: Limit AF-area mode selection (riboti AF sričių režimų
parinktis)
G mygtukas ➜ A pasirinktinių nustatymų meniu
Nurodykite, kuriuos AF sričių režimus galima
parinkti AF sričių režimo mygtuku ir
papildomų komandų ratuku (tiesioginei
peržiūrai poveikio nėra), kai fotografuojama
žiūrint pro vaizdo ieškiklį. Pažymėkite
pageidaujamus režimus ir parinkimui arba
parinkimo atsisakymui spauskite 2. Baigę
derinti, pakeistus nustatymus įrašykite paspausdami J.
a10: Autofocus mode restrictions (automatinio
fokusavimo režimo apribojimai)
G mygtukas ➜ A pasirinktinių nustatymų meniu
Parinkite automatinio fokusavimo režimus,
kuriuos bus įmanoma įjungti, kai
fotografuosite žiūrėdami pro vaizdo ieškiklį.
Jei parenkamas tik vienas režimas, AF režimo
mygtuku ir pagrindinių komandų ratuku
automatinio fokusavimo režimo parinkti
nepavyks.
Meniu vadovas 111
a11: Focus point wrap-around (fokusavimo taškų
perėjimas nuo vieno krašto į kitą)
G mygtukas ➜ A pasirinktinių nustatymų meniu
Parinkite, ar fokusavimo taškai automatiškai peršoks nuo vieno vaizdo
ieškiklio krašto į kitą.
Parinktis
Aprašymas
Parinktas fokusavimo taškas
peršoka iš viršaus į apačią, iš
q
apačios į viršų, iš dešinės į kairę ir iš w
Wrap
kairės į dešinę, todėl, pavyzdžiui,
(taškai pereina) paspaudus 2, kai pažymėtas
fokusavimo taškas yra dešiniajame vaizdo ieškiklio ekrano krašte
(q), parenkamas atitinkamas fokusavimo taškas kairiajame
ekrano krašte (w).
Fokusavimo taškų rodinys apribotas tolimiausiais fokusavimo
No wrap
taškais, todėl, pavyzdžiui, paspaudus 2, kai pažymėtas
(taškai nepereina) fokusavimo taškas yra dešiniajame ekrano krašte, niekas
nepasikeičia.
112 Meniu vadovas
a12: Focus point options (fokusavimo taškų parinktys)
G mygtukas ➜ A pasirinktinių nustatymų meniu
Rinkitės iš toliau pateiktų fokusavimo taškų rodymo parinkčių.
Parinktis
Aprašymas
Parinkite, ar aktyvus fokusavimo taškas bus apšviečiamas
raudonai vaizdo ieškiklyje.
Focus point
• Auto (automatinis): parinktas fokusavimo taškas automatiškai
illumination
apšviečiamas tiek, kad sudarytų kontrastą su fonu.
(fokusavimo taškų • On (įjungta): parinktas fokusavimo taškas apšviečiamas visada,
neatsižvelgiant į fono šviesumą. Esant tam tikram fono
apšvietimas)
šviesumui, parinktą fokusavimo tašką gali būti sunku įžiūrėti.
• Off (išjungta): parinktas fokusavimo taškas neapšviečiamas.
Parinkite On (įjungta), kad esant įjungtam rankinio
Manual focus mode
fokusavimo režimui būtų rodomas aktyvus fokusavimo taškas,
(rankinio fokusavimo
arba Off (išjungta), kad fokusavimo taškas būtų rodomas tik
režimas)
fokusavimo taško parinkimo metu.
Dynamic-area AF
Nustatykite parinktį On (įjungta), kad esant įjungtam
assist
dinaminės srities AF režimui būtų rodomas ne tik parinktas
(dinaminės srities AF
fokusavimo taškas, bet ir aplinkiniai fokusavimo taškai.
pagalbinė funkcija)
Meniu vadovas 113
a13: Manual focus ring in AF mode (rankinio fokusavimo
žiedas AF režimu)
G mygtukas ➜ A pasirinktinių nustatymų meniu
Šis meniu elementas rodomas tik prijungus šiai funkcijai pritaikytą
objektyvą. Nustačius parinktį Enable (įjungti), galima fokusuoti rankiniu
būdu naudojant objektyvo fokusavimo žiedą, nors fotoaparate įjungtas
automatinio fokusavimo režimas. Paspauskite iki pusės užrakto
atleidimo mygtuką, kad fotoaparatas sufokusuotų vaizdą, ir
neatleisdami mygtuko suderinkite židinį sukdami fokusavimo žiedą. Jei
prireiktų dar kartą sufokusuoti vaizdą automatiškai, nukelkite pirštą nuo
užrakto atleidimo mygtuko ir vėl paspauskite jį iki pusės. Jei reikia, kad
fokusuoti rankiniu būdu naudojant objektyvo fokusavimo žiedą būtų
neįmanoma, kai fotoaparate įjungtas automatinio fokusavimo režimas,
nustatykite parinktį Disable (išjungti).
114 Meniu vadovas
b: Metering/exposure (matavimas/ekspozicija)
b1: ISO sensitivity step value (ISO jautrumo žingsnelio
vertė)
G mygtukas ➜ A pasirinktinių nustatymų meniu
Parinkite žingsnelius, kurie bus taikomi derinant ISO jautrumą. Jeigu
įmanoma, pakeitus žingsnelio vertę, esamas ISO jautrumo nustatymas
nekeičiamas. Jei dabartinio ISO jautrumo nustatymo esant naujai
žingsnelio vertei panaudoti neįmanoma, ISO jautrumo vertė
suapvalinama iki artimiausio galimo nustatymo.
b2: EV steps for exposure cntrl (ekspozicijos valdymo EV
žingsneliai)
G mygtukas ➜ A pasirinktinių nustatymų meniu
Parinkite žingsnelius, kuriais bus reguliuojamos užrakto greičio,
diafragmos ir serijos reikšmės.
b3: Exp./flash comp. step value (ekspozicijos/blykstės
kompensavimo žingsnelio vertė)
G mygtukas ➜ A pasirinktinių nustatymų meniu
Nurodykite žingsnelius, kuriais bus reguliuojamos ekspozicijos ir
blykstės kompensavimo vertės.
Meniu vadovas 115
b4: Easy exposure compensation (paprastas ekspozicijos
kompensavimas)
G mygtukas ➜ A pasirinktinių nustatymų meniu
Šia parinktimi nurodoma, ar reikia spausti mygtuką E, norint nustatyti
ekspozicijos kompensavimo reikšmę. Nustačius parinktį On (Auto reset)
(įjungta (automatinis nustatymas iš naujo)) arba On (įjungta),
ekspozicijos rodinio centre pateikiamas 0 mirksės, net jei bus nustatyta
ekspozicijos kompensavimo reikšmė ±0.
Parinktis
On (Auto reset)
(įjungta
(automatinis
nustatymas iš
naujo))
On (įjungta)
Off (išjungta)
Aprašymas
Ekspozicijos kompensavimo reikšmė nustatoma vienu iš
komandų ratukų (žr. toliau pateikiamą pastabą). Nustatymas,
parinktas naudojant komandų ratukus, nustatomas iš naujo,
kai išjungiamas fotoaparatas arba baigiasi budėjimo laikmačio
laikas (ekspozicijos kompensavimo nustatymai, parinkti
mygtuku E, iš naujo nenustatomi).
Kaip ir pirmiau, išskyrus tai, kad ekspozicijos kompensavimo reikšmė,
nurodyta naudojant komandų ratuką, nėra nustatoma iš naujo, kai
fotoaparatas išjungiamas ar baigiasi budėjimo laikmačio laikas.
Ekspozicijos kompensavimo reikšmė nustatoma spaudžiant
mygtuką E ir sukant pagrindinių komandų ratuką.
A Sukeisti pagrindinį su papildomu
Ratukas, naudojamas ekspozicijos kompensavimo reikšmei nustatyti, kai
nustatoma pasirinktinio nustatymo b4 (Easy exposure compensation
(paprastas ekspozicijos kompensavimas)) parinktis On (Auto reset) (įjungta
(automatinis nustatymas iš naujo)) arba On (įjungta), priklauso nuo
pasirinktinio nustatymo f4 (Customize command dials (komandų ratukų
paskirties keitimas), 0 144) > Change main/sub (sukeisti pagrindinį su
papildomu) > Exposure setting (ekspozicijos nustatymas) parinkties.
Ekspozicijos režimas
f4 (Customize command dials (komandų ratukų paskirties keitimas)) >
Change main/sub (sukeisti pagrindinį su papildomu) >
Exposure setting (ekspozicijos nustatymas)
On (Mode A)
On (įjungta)
Off (išjungta)
(įjungta (režimas A))
Papildomų komandų Papildomų komandų Papildomų komandų
P
ratukas
ratukas
ratukas
Pagrindinių
Papildomų komandų Papildomų komandų
S
komandų ratukas
ratukas
ratukas
Papildomų komandų Papildomų komandų
Pagrindinių
A
ratukas
ratukas
komandų ratukas
M
Netaikytina
116 Meniu vadovas
b5: Matrix metering (matricos matavimas)
G mygtukas ➜ A pasirinktinių nustatymų meniu
Nustatykite parinktį U Face detection on (veidų aptikimo funkcija
įjungta), kad įjungtumėte veidų aptikimo funkciją, kai žiūrėdami pro
vaizdo ieškiklį fotografuojate portretus esant įjungtam matricos
matavimo režimui.
b6: Center-weighted area (centruota sritis)
G mygtukas ➜ A pasirinktinių nustatymų meniu
Parinkite dydį srities, iš kurios gaunami centruoto matavimo duomenys
turės didžiausią įtaką. Jei prijungiamas objektyvas be procesoriaus arba
AF-S Fisheye NIKKOR 8–15 mm f/3,5–4,5 E ED, nustatoma nekeičiama
12 mm dydžio sritis.
b7: Fine-tune optimal exposure (optimalios ekspozicijos
tikslinimas)
G mygtukas ➜ A pasirinktinių nustatymų meniu
Naudokite šią parinktį fotoaparato parinktai
ekspozicijos vertei patikslinti. Ekspoziciją
galima tikslinti kiekvienam matavimo metodui
atskirai, nuo +1 iki –1 EV, žingsneliais po 1/6 EV.
D Ekspozicijos tikslinimas
Ekspoziciją galima tikslinti atskirai kiekvienam pasirinktinių nustatymų bankui,
tam įtakos neturi nustatymas iš naujo dviem mygtukais. Atminkite, kad
ekspozicijos kompensavimo piktograma (E) nerodoma, todėl vienintelis būdas
nustatyti, kiek ekspozicija buvo pakeista – pasižiūrėti tikslinimo meniu.
Meniu vadovas 117
c: Timers/AE lock (laikmačiai/AE fiksavimas)
c1: Shutter-release button AE-L (užrakto atleidimo
mygtuko AE-L)
G mygtukas ➜ A pasirinktinių nustatymų meniu
Parinkite, ar nuspaudus užrakto atleidimo mygtuką bus fiksuojama
ekspozicija.
O
P
Parinktis
On (half press)
(įjungta (paspaudus
iki pusės))
On (burst mode)
(įjungta (serijų
režimas))
Off (išjungta)
Aprašymas
Ekspozicija fiksuojama paspaudus iki pusės užrakto
atleidimo mygtuką.
Ekspozicija fiksuojama tik paspaudus iki galo užrakto
atleidimo mygtuką.
Ekspozicija nefiksuojama spaudžiant užrakto
atleidimo mygtuką.
c2: Standby timer (budėjimo laikmatis)
G mygtukas ➜ A pasirinktinių nustatymų meniu
Parinkite, kiek laiko fotoaparatas matuos ekspoziciją, kai neatliekami
jokie veiksmai. Pasibaigus budėjimo laikmačio laikui, užrakto greičio ir
diafragmos rodiniai valdymo pulte ir vaizdo ieškiklyje išsijungia
automatiškai.
Kad akumuliatorius veiktų ilgiau, parinkite trumpesnę budėjimo
laikmačio delsą.
118 Meniu vadovas
c3: Self-timer (automatinis laikmatis)
G mygtukas ➜ A pasirinktinių nustatymų meniu
Parinkite užrakto atleidimo delsos trukmę, fotografuojamų kadrų skaičių
ir intervalą tarp kadrų, kai fotoaparatas veikia automatinio laikmačio
režimu.
• Self-timer delay (automatinio laikmačio delsa): parinkite užrakto atleidimo
delsą.
• Number of shots (kadrų skaičius): paspauskite 1 ir 3, norėdami parinkti,
kiek kadrų bus padaroma kaskart paspaudus užrakto atleidimo
mygtuką.
• Interval between shots (intervalas tarp kadrų): parinkite intervalą tarp kadrų,
kai Number of shots (kadrų skaičius) yra didesnis už 1.
c4: Monitor off delay (ekrano išjungimo delsa)
G mygtukas ➜ A pasirinktinių nustatymų meniu
Parinkite, kiek laiko bus įjungtas ekranas neatliekant jokių operacijų
atkūrimo metu (Playback (atkūrimas); numatytasis nustatymas yra
10 sek.) ir nuotraukos peržiūros metu (Image review (nuotraukos
peržiūra); numatytasis nustatymas yra 4 sek.), rodant įvairius meniu
(Menus (įvairūs meniu); numatytasis nustatymas yra 1 min.) ar
informaciją (Information display (informacinis ekranas); numatytasis
nustatymas yra 10 sek.) arba tiesioginės peržiūros metu ir filmuojant
(Live view (tiesioginė peržiūra); numatytasis nustatymas yra 10 min.).
Kad akumuliatoriaus veikimo trukmė būtų ilgesnė, rinkitės trumpesnę
ekrano išjungimo delsą.
Meniu vadovas 119
d: Shooting/display (fotografavimas/rodymas)
d1: CL mode shooting speed (fotografavimo sparta įjungus
režimą CL)
G mygtukas ➜ A pasirinktinių nustatymų meniu
Parinkite didžiausią kadrų spartą, taikomą įjungus režimą CL.
d2: Max. continuous release (maksimalus nepertraukiamas
atleidimas)
G mygtukas ➜ A pasirinktinių nustatymų meniu
Didžiausias skaičius kadrų, kuriuos galima padaryti viena serija
nepertraukiamu režimu, gali būti nuo 1 iki 200. Atminkite, kad
nepriklausomai nuo nustatytos parinkties, nuotraukų, kurias galima
padaryti vienoje serijoje, skaičius neribojamas, jei esant įjungtam
ekspozicijos režimui S arba M fotografuojama nustačius 4 sek. arba
mažesnį užrakto greitį.
A Atminties buferis
Kad ir kokia būtų pasirinktinio nustatymo d2 parinktis, užsipildžius atminties
buferiui (tAA), fotografavimas sulėtės.
d3: ISO display (ISO rodmenų sritis)
G mygtukas ➜ A pasirinktinių nustatymų meniu
Parinkite, ar valdymo pulte bus rodoma ISO jautrumo vertė (Show ISO
sensitivity (rodyti ISO jautrumo vertę)) ar likusių kadrų skaičius (Show
frame count (rodyti kadrų skaičių)).
120 Meniu vadovas
d4: Sync. release mode options (sinchronizuoto atleidimo
režimo parinktys)
G mygtukas ➜ A pasirinktinių nustatymų meniu
Parinkite, ar nuotolinių fotoaparatų užraktai bus sinchronizuojami su
pagrindinio fotoaparato užraktu, kai esant įjungtam sinchronizuoto
atleidimo režimui naudojamas papildomas belaidis nuotolinio valdymo
įtaisas.
d5: Exposure delay mode (ekspozicijos delsos režimas)
G mygtukas ➜ A pasirinktinių nustatymų meniu
Tais atvejais, kai dėl menkiausio fotoaparato sujudėjimo nuotrauka gali
būti susiliejusi, užrakto atleidimą nuo veidrodžio pakėlimo momento
galima atidėti nuo maždaug 0,2 iki 3 sekundžių.
d6: Electronic front-curtain shutter (užraktas su
elektronine priekine diafragma)
G mygtukas ➜ A pasirinktinių nustatymų meniu
Nustatykite parinktį Enable (įjungti), kad nustačius režimą Q, QC arba MUP
būtų įjungiamas užraktas su elektronine priekine diafragma, padedantis
išvengti nuotraukų suliejimo, atsirandančio nuo užrakto judesio. Įjungus
bet kurį kitą atleidimo režimą, naudojamas mechaninis užraktas.
A Užraktas su elektronine priekine diafragma
Rekomenduojama naudoti G, E arba D tipo objektyvus; jei fotografuodami su
kitais objektyvais pastebite linijas arba rūką, nustatykite parinktį Disable
(išjungti). Kai įjungtas užraktas su elektronine priekine diafragma, didžiausias
užrakto greitis ir didžiausias ISO jautrumas gali būti atitinkamai 1/2 000 sek. ir
ISO 25600.
Meniu vadovas 121
d7: File number sequence (failų numerių seka)
G mygtukas ➜ A pasirinktinių nustatymų meniu
Kai padaroma nuotrauka, fotoaparatas suteikia failui pavadinimą,
padidindamas vienetu paskutinį naudotą failų numerį. Šia parinktimi
nustatoma, ar failų numeracija tęsiama nuo paskutinio naudoto
numerio, kai sukuriamas naujas aplankas, suformatuojama arba į
fotoaparatą įdedama nauja atminties kortelė.
Parinktis
Aprašymas
Sukūrus naują aplanką, suformatavus atminties kortelę ar į
fotoaparatą įdėjus naują atminties kortelę, failų numeracija tęsiama
nuo paskutinio naudoto numerio arba nuo didžiausio numerio
On (įjungta) tame aplanke (atsižvelgiant į tai, kuris jų yra didesnis). Jei nuotrauka
padaroma, kai esamame aplanke yra nuotrauka Nr. 9999,
automatiškai sukuriamas naujas aplankas, o failų numeracija
pradedama iš naujo nuo 0001.
Sukūrus naują aplanką, suformatavus atminties kortelę ar į
fotoaparatą įdėjus naują atminties kortelę, failų numeravimas vėl
Off (išjungta) pradedamas nuo 0001. Atminkite: jei aplanke esant 5 000
nuotraukų padaroma dar viena, automatiškai sukuriamas naujas
aplankas.
Kaip ir nurodžius On (įjungta), skirtumas tik tas, kad kitai
Reset
nuotraukai priskirtas numeris bus sudarytas pridedant vieną skaičių
(nustatyti iš
prie didžiausio failų numerio esamame aplanke. Jei aplankas
naujo)
tuščias, failų numeracija vėl pradedama nuo 0001.
122 Meniu vadovas
D Failų numerių seka
Jei dabartinio aplanko numeris yra 999 ir jame yra arba 5 000 nuotraukų, arba
nuotrauka numeriu 9999, užrakto atleidimo mygtukas išjungiamas ir
fotografuoti nebeleidžiama (be to, filmavimo funkcija išjungiama, jei bandant
filmuoti fotoaparatas apskaičiuoja, kad ilgiausiam filmui sukurti reikalingų failų
skaičius yra toks, kad aplanke atsirastų daugiau kaip 5 000 failų arba failas
numeriu 9999). Nustatykite pasirinktinio nustatymo d7 (File number sequence
(failų numerių seka)) parinktį Reset (nustatyti iš naujo) ir suformatuokite
atminties kortelę arba įdėkite naują.
d8: Peaking highlight color (paryškinimo spalva)
G mygtukas ➜ A pasirinktinių nustatymų meniu
Parinkite sufokusuotų sričių paryškinimo spalvą. Paryškinimo funkciją
galima įjungti arba išjungti ir jos jautrumą suderinti paspaudžiant
mygtuką i, kol įjungtas tiesioginės peržiūros režimas, ir parenkant
Peaking level (paryškinimo lygis).
d9: Viewfinder grid display (vaizdo ieškiklio tinklelio
rodinys)
G mygtukas ➜ A pasirinktinių nustatymų meniu
Nustatykite parinktį On (įjungta), kad esant poreikiui vaizdo ieškiklyje
būtų rodomos tinklelio linijos, padedančios komponuoti nuotraukas.
Meniu vadovas 123
d10: LCD illumination (LCD apšvietimas)
G mygtukas ➜ A pasirinktinių nustatymų meniu
Nustačius parinktį Off (išjungta), valdymo pulto ir mygtukų foninis
apšvietimas (lemputės) įsijungs tik pasukus maitinimo jungiklį į padėtį
D. Jei nustatoma parinktis On (įjungta), foninis apšvietimas neužgęsta,
kol veikia budėjimo laikmatis. Kad ir kokia būtų nustatyta parinktis,
foninis apšvietimas išsijungia paspaudus užrakto atleidimo mygtuką. Jei
nustatyta parinktis On (įjungta), apšvietimas vėl įsijungia nukėlus pirštą
nuo užrakto atleidimo mygtuko. Akumuliatorius veiks ilgiau, jei
nustatysite parinktį Off (išjungta).
A Mygtukų apšvietimas
1
4
2
3
5
11
6
7
8
9
10
124 Meniu vadovas
12
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
T mygtukas
U mygtukas
I mygtukas
Y mygtukas
Atleidimo režimo parinkimo ratuko
rodyklė
G mygtukas
L (Z/Q) mygtukas
X mygtukas
W (M) mygtukas
J mygtukas
K mygtukas
O (Q) mygtukas
d11: Live view in continuous mode (tiesioginė peržiūra
įjungus nepertraukiamo atleidimo režimą)
G mygtukas ➜ A pasirinktinių nustatymų meniu
Parinkite, ar nuotraukos peržiūros funkcija veiks fotografuojant serijomis
(atleidimo režimas CL, CH arba QC), kai įjungtas tiesioginės peržiūros
režimas. Jei nustatoma parinktis Off (išjungta), eksponuojant kadrus
išsijungia ne tik ekranas, bet ir jo foninis apšvietimas.
d12: Optical VR (optinis VR)
G mygtukas ➜ A pasirinktinių nustatymų meniu
Šis elementas būna veiksnus tik su tinkamais AF-P objektyvais, kuriuose
nėra virpesių mažinimo jungiklio. Nustačius parinktį On (įjungta)
įjungiama virpesių mažinimo funkcija, kuri ima veikti iki pusės
paspaudus užrakto atleidimo mygtuką. Virpesių mažinimo funkcijos
išjungimui nustatykite parinktį Off (išjungta).
Meniu vadovas 125
e: Bracketing/flash (serija/blykstė)
e1: Flash sync speed (blykstės sinchronizacijos greitis)
G mygtukas ➜ A pasirinktinių nustatymų meniu
Šia parinktimi valdomas blykstės sinchronizacijos greitis.
Parinktis
Aprašymas
Kai prijungiamas tam pritaikytas blykstės įrenginys,
naudojamas automatinio židinio plokštumos
sinchronizavimas dideliu greičiu. Jei naudojami kiti blykstės
įrenginiai, nustatomas 1/250 sek. užrakto greitis. Jei
1/250 s (Auto FP) fotoaparatas rodo 1/250 sek. užrakto greitį esant įjungtam
(1/250 sek.
ekspozicijos režimui P arba A, įjungiama automatinio židinio
(automatinio židinio plokštumos sinchronizavimo dideliu greičiu funkcija ir tikrasis
plokštuma))
užrakto greitis būna didesnis už 1/250 sek. Jei blykstės įrenginys
pritaikytas automatinio židinio plokštumos sinchronizavimo
dideliu greičiu funkcijai, fotoaparatas (režimai P ir A) arba
naudotojas (režimai S ir M) gali parinkti net 1/8 000 sek. užrakto
greitį.
Nuo 1/250 s
(1/250 sek.) iki 1/60 s Blykstės sinchronizacijos greitis prilyginamas parinktai vertei.
(1/60 sek.)
A Blykstės sinchronizacijos greičiui prilygstančio užrakto greičio fiksavimas
Norint užfiksuoti ribiniam sinchronizacijos greičiui prilygstantį užrakto greitį, kai
įjungtas automatinio užrakto pirmumo arba rankinis ekspozicijos režimas, reikia
parinkti tokią užrakto greičio vertę, kuri eitų iš eilės po mažiausios užrakto greičio
vertės (30 sek. arba %). Vaizdo ieškiklyje ir valdymo pulte bus rodoma X (blykstės
sinchronizavimo indikacija) ir blykstės sinchronizavimo greitis.
A Automatinio židinio plokštumos sinchronizavimas dideliu greičiu
Naudojant automatinio židinio plokštumos sinchronizavimo dideliu greičiu
funkciją galima fotografuoti su blykste nustačius didžiausią užrakto greitį, kuriam
pritaikytas fotoaparatas. Todėl netgi tada, kai objekto fonas apšviestas ryškios
saulės šviesos, atsiranda galimybė parinkti didžiausią diafragmą, užtikrinančią
mažesnį ryškumo gylį. Kai veikia automatinio židinio plokštumos
sinchronizavimo dideliu greičiu funkcija, informaciniame ekrane rodoma
blykstės režimo indikacijos piktograma FP.
126 Meniu vadovas
e2: Flash shutter speed (blykstės užrakto greitis)
G mygtukas ➜ A pasirinktinių nustatymų meniu
Šia parinktimi nurodomas mažiausias užrakto greitis, kurį galima parinkti
naudojant priekinės ar galinės diafragmos sinchronizacijos arba
raudonų akių efekto mažinimo funkciją, kai įjungtas programuojamas
automatinis arba automatinis diafragmos pirmumo ekspozicijos režimas
(kad ir koks būtų parinktas nustatymas, užrakto greitis, esant įjungtam
automatiniam užrakto pirmumo ar rankiniam ekspozicijos režimui arba
parinkus lėtos sinchronizacijos, lėtos galinės diafragmos
sinchronizacijos ar raudonų akių efekto mažinimo su lėta sinchronizacija
režimą, gali siekti net 30 sek.).
e3: Exposure comp. for flash (blykstės ekspozicijos
kompensavimas)
G mygtukas ➜ A pasirinktinių nustatymų meniu
Parinkite, kaip fotoaparatas derins blykstės galingumą naudojant
ekspozicijos kompensavimo funkciją.
Parinktis
YE
E
Entire frame
(visas kadras)
Background only
(tik fonas)
Aprašymas
Derinamas blykstės galingumas ir ekspozicijos
kompensavimas, siekiant modifikuoti ekspoziciją
visame kadre.
Ekspozicijos kompensavimas taikomas tik fonui.
Meniu vadovas 127
e4: Auto M ISO sensitivity control (automatinis M ISO
jautrumo valdymas)
G mygtukas ➜ A pasirinktinių nustatymų meniu
Parinkite, pagal ką automatinio ISO jautrumo valdymo funkcija derins
ekspoziciją fotografuojant su blykste.
e
f
Parinktis
Subject and
background
(objektas ir fonas)
Subject only
(tik objektas)
Aprašymas
Fotoaparatas, derindamas ISO jautrumą, įvertina ir
pagrindinio objekto, ir fono apšviestumą.
ISO jautrumas derinamas siekiant užtikrinti, kad tinkamai
eksponuotas būtų tik pagrindinis objektas.
e5: Modeling flash (modeliavimo blyksnis)
G mygtukas ➜ A pasirinktinių nustatymų meniu
Jei fotoaparatas naudojamas su papildomu blykstės įrenginiu, pritaikytu
Nikon patobulintai kūrybingo apšvietimo sistemai, ir nustatoma
parinktis On (įjungta), nuspaudus fotoaparato mygtuką Pv suveikia
modeliavimo blyksnis. Jei nustatoma parinktis Off (išjungta),
modeliavimo blyksnis nesuveikia.
128 Meniu vadovas
e6: Auto bracketing (mode M) (automatinė serija (režimas M))
G mygtukas ➜ A pasirinktinių nustatymų meniu
Šia parinktimi apibrėžiama, kurie nustatymai keičiami, kai esant įjungtam
rankiniam ekspozicijos režimui nustatoma fotografavimo meniu
parametro Auto bracketing set (automatinė kadrų serija) parinktis AE
& flash bracketing (fotografavimas serijomis su skirtingomis
ekspozicijomis ir blykstės reikšmėmis) arba AE bracketing
(fotografavimas serijomis su skirtingomis ekspozicijomis).
Parinktis
F
G
H
I
Aprašymas
Fotoaparatas keičia užrakto greitį (AE bracketing
(fotografavimas serijomis su skirtingomis ekspozicijomis))
Flash/speed
arba užrakto greitį ir blykstės galingumą (AE & flash
(blykstė/greitis)
bracketing (fotografavimas serijomis su skirtingomis
ekspozicijomis ir blykstės reikšmėmis)).
Fotoaparatas keičia užrakto greitį ir diafragmą (AE bracketing
Flash/speed/
(fotografavimas serijomis su skirtingomis ekspozicijomis)) arba
aperture (blykstė/
užrakto greitį, diafragmą ir blykstės galingumą (AE & flash
greitis/
bracketing (fotografavimas serijomis su skirtingomis
diafragma)
ekspozicijomis ir blykstės reikšmėmis)).
Fotoaparatas keičia diafragmą (AE bracketing
(fotografavimas serijomis su skirtingomis ekspozicijomis))
Flash/aperture
arba diafragmą ir blykstės galingumą (AE & flash bracketing
(blykstė/
(fotografavimas serijomis su skirtingomis ekspozicijomis ir
diafragma)
blykstės reikšmėmis)).
Fotoaparatas keičia tik blykstės galingumą (AE & flash
Flash only
bracketing (fotografavimas serijomis su skirtingomis
(tik blykstė)
ekspozicijomis ir blykstės reikšmėmis)).
Fotografavimas serijomis su skirtingomis blykstės reikšmėmis atliekamas tik
įjungus blykstės valdymo režimą i-TTL arba qA (automatinė diafragma). Jei
nustatoma kita parinktis, išskyrus Flash only (tik blykstė), ir blykstė
nenaudojama, užfiksuojama ta ISO jautrumo vertė, kuri, esant įjungtai
automatinio ISO jautrumo valdymo funkcijai, parenkama pirmam kadrui (0 49).
e7: Bracketing order (serijos eilės tvarka)
G mygtukas ➜ A pasirinktinių nustatymų meniu
Esant numatytajam nustatymui MTR > under > over (išmatuota > mažiau >
daugiau) (H), fotografavimo su skirtingomis ekspozicijos, blykstės ir baltos
spalvos balanso reikšmėmis eilės tvarka yra tokia: pirmiausia padaromas
nemodifikuotas kadras, tada fotografuojama taikant mažiausią reikšmę ir
galiausiai – taikant didžiausią reikšmę. Jei nustatyta parinktis Under > MTR >
over (mažiau > išmatuota > daugiau) (I), fotografuojama nuo
mažiausios iki didžiausios reikšmės. Šis nustatymas neturi įtakos ADL serijai.
Meniu vadovas 129
f: Controls (valdikliai)
f1: Custom control assignment (pasirinktinių funkcijų
priskyrimas valdikliams)
G mygtukas ➜ A pasirinktinių nustatymų meniu
Parinkite funkcijas, priskiriamas fotoaparato valdikliams, kurie gali būti
naudojami pavieniui arba su komandų ratukais.
❚❚ Paspaudimas
Toliau nurodytų valdiklių paskirties parinkimui pažymėkite
pageidaujamą parinktį ir paspauskite kryptinio valdiklio vidurinę dalį:
0
v
x
V
8
Pv mygtukas
S
Objektyvo fokusavimo funkciniai mygtukai *
Fn1 mygtukas
Fn2 mygtukas
AF-ON mygtukas
Papildomo valdiklio vidurinė dalis
* Objektyvo fokusavimo funkcinius mygtukus
priskirtai funkcijai atlikti galima naudoti tik
tuo atveju, jei fokusavimo funkcijos rinkikliu
parinktas režimas AF-L.
Objektyvo fokusavimo
funkciniai mygtukai
130 Meniu vadovas
A „Paspaudimas“ bei „paspaudimas ir komandų ratukai“
Kai kuriems valdikliams neįmanoma vienu metu priskirti tam tikrų paskirčių,
kurias jie atliktų vykdydami funkcijas „paspaudimas“ bei „paspaudimas ir
komandų ratukas“. Priskiriant tokią paskirtį funkcijai „paspaudimas“, kai ji jau
priskirta funkcijai „paspaudimas ir komandų ratukai“, nustatoma funkcijos
„paspaudimas ir komandų ratukai“ parinktis None (jokia), o priskiriant tokią
paskirtį funkcijai „paspaudimas ir komandų ratukai“, kai ji jau priskirta funkcijai
„paspaudimas“, nustatoma funkcijos „paspaudimas“ parinktis None (jokia).
Šiems valdikliams galima priskirti toliau nurodytas funkcijas:
0 v x V
8
S
Preset focus point
(iš anksto nustatytas fokusavimo taškas)
✔
✔
—
—
✔
✔
AF-area mode (AF sričių režimas)
✔
✔
—
✔
✔
✔
q
AF-area mode + AF-ON
(AF sričių režimas ir AF-ON)
✔
✔
—
✔
✔
✔
q
r
B
C
Preview (peržiūra)
✔
✔
—
—
✔
—
FV lock (FV fiksavimas)
✔
✔
—
—
✔
—
AE/AF lock (AE/AF fiksavimas)
✔
✔
—
✔
✔
✔
AE lock only (tik AE fiksavimas)
✔
✔
—
✔
✔
✔
D
AE lock (Reset on release) (AE fiksavimas
(atleidus nustatoma iš naujo))
✔
✔
—
✔
✔
—
E
F
A
h
1
4
AE lock (Hold) (AE fiksavimas (užlaikymas))
✔
✔
—
✔
✔
—
AF lock only (tik AF fiksavimas)
✔
✔
—
✔
✔
✔
AF-ON
✔
✔
—
✔
✔
✔
IDisable/enable (I išjungimas/įjungimas)
✔
✔
—
—
✔
✔
Bracketing burst (kadrų serija)
✔
✔
—
—
✔
—
+ NEF (RAW)
✔
✔
—
—
✔
—
Parinktis
A
K
Meniu vadovas 131
0 v x V
8
S
L
Matrix metering (matricos matavimas)
✔
✔
—
—
✔
—
M
Center-weighted metering
(centruotas matavimas)
✔
✔
—
—
✔
—
N
Spot metering (taškinis matavimas)
✔
✔
—
—
✔
—
t
Highlight-weighted metering (pagal
šviesias sritis pakoreguotas matavimas)
Viewfinder grid display
(vaizdo ieškiklio tinklelio rodinys)
Viewfinder virtual horizon
(vaizdo ieškiklio virtualus horizontas)
Sync. release selection
(atleidimo sinchronizacijos parinkimas)
✔
✔
—
—
✔
—
✔
✔
—
—
✔
—
✔
✔
—
—
✔
—
✔
✔
—
—
✔
✔
MY MENU (Mano meniu)
✔
✔
✔
—
✔
—
3
Access top item in MY MENU (atverti pirmąjį
elementą, esantį Mano meniu)
✔
✔
✔
—
✔
—
K
c
Playback (atkūrimas)
✔
✔
—
—
✔
—
Rating (vertinti)
—
—
✔
—
—
—
—
—
—
—
✔
—
—
—
—
—
✔
—
✔
✔
✔
✔
✔
—
Parinktis
b
!
c
%
J
K
Select center focus point
(pasirinkti centrinį fokusavimo tašką)
Highlight active focus point
(apšviesti aktyvų fokusavimo tašką)
None (jokia)
132 Meniu vadovas
Galimos parinktys:
Parinktis
A
K
q
q
r
Aprašymas
Spaudžiant valdiklį parenkamas iš anksto nustatytas
fokusavimo taškas. Taško parinkimui jį pažymėkite ir,
laikydami nuspaustą AF režimo mygtuką, spauskite
valdiklį, kol fokusavimo taškas pradės mirksėti.
Nustačius pasirinktinio nustatymo a7 (Store by
orientation (įrašyti pagal orientaciją), 0 109)
parinktį Focus point (fokusavimo taškas) arba
Preset focus point (iš
Focus point and AF-area mode (fokusavimo
anksto nustatytas
taškas ir AF sričių režimas), fokusavimo taškus
fokusavimo taškas)
galima atskirai priskirti horizontaliai orientacijai ir
kiekvienai iš dviejų vertikalių orientacijų. Jei ši
parinktis priskirta objektyvo fokusavimo funkciniams
mygtukams, iš anksto nustatytą fokusavimo tašką
galima parinkti nuspaudžiant ir palaikant objektyvo
fokusavimo funkcinį mygtuką. Pradinės fokusavimo
taško išrankos atkūrimui mygtuką atleiskite.
Pažymėkite šią parinktį ir AF sričių režimo (išskyrus
3D sekimą) parinkimui spauskite 2. Parinktas
AF-area mode
režimas galioja, kol laikomas nuspaustas valdiklis;
(AF sričių režimas)
atleidus valdiklį, grąžinamas pradinis AF sričių
režimas.
AF-area mode +
Viskas atitinka minėtą parinktį AF-area mode (AF
AF-ON (AF sričių
sričių režimas), tik šiuo atveju, paspaudus valdiklį,
režimas ir AF-ON)
taip pat įjungiama automatinio fokusavimo funkcija.
Kai fotografuojama žiūrint pro vaizdo ieškiklį,
nuspaudus valdiklį galima peržiūrėti ryškumo gylį.
Kai fotografuojama įjungus tiesioginės peržiūros
režimą, vieną kartą paspaudus valdiklį nustatoma
Preview (peržiūra)
didžiausia objektyvo diafragma – taip lengviau
patikrinti, ar vaizdas sufokusuotas. Paspaudus
valdiklį dar kartą, grąžinama pradinė diafragmos
vertė.
Paspaudžiant valdiklį užfiksuojama papildomų
FV lock
blyksčių galingumo vertė. FV fiksavimo atšaukimui
(FV fiksavimas)
paspauskite dar kartą.
Meniu vadovas 133
B
C
D
E
F
Parinktis
AE/AF lock
(AE/AF fiksavimas)
AE lock only
(tik AE fiksavimas)
AE lock (Reset on
release) (AE
fiksavimas (atleidus
nustatoma iš naujo))
AE lock (Hold)
(AE fiksavimas
(užlaikymas))
AF lock only
(tik AF fiksavimas)
A
AF-ON
h
IDisable/enable
(I išjungimas/
įjungimas)
1
Bracketing burst
(kadrų serija)
134 Meniu vadovas
Aprašymas
Kol valdiklis laikomas nuspaustas, fiksuojamas
židinys ir ekspozicija.
Kol valdiklis laikomas nuspaustas, fiksuojama
ekspozicija.
Paspaudus valdiklį, užfiksuojama ekspozicija; ji lieka
užfiksuota, kol valdiklis nepaspaudžiamas dar kartą,
neatleidžiamas užraktas arba nesibaigia budėjimo
laikmačio laikas.
Paspaudus valdiklį, užfiksuojama ekspozicija; ji lieka
užfiksuota, kol valdiklis nepaspaudžiamas dar kartą
arba nesibaigia budėjimo laikmačio laikas.
Laikant nuspaustą valdiklį, fiksuojamas židinys.
Paspaudus valdiklį pradedamas automatinis
fokusavimas.
Jei blykstė išjungta, spaudžiant valdiklį parenkama
priekinės diafragmos sinchronizacijos funkcija. Jei
blykstė įjungta, spaudžiant valdiklį ji išjungiama.
Jei valdiklis paspaudžiamas, kai esant įjungtam vieno
kadro arba tylaus užrakto atleidimo režimui
fotografuojama serija su skirtingomis ekspozicijos,
blykstės ar ADL reikšmėmis, nuspaudus užrakto
atleidimo mygtuką kaskart padaromi visi kadrai,
numatyti esamoje serijos programoje. Jei įjungta
fotografavimo serijomis su skirtingomis baltos
spalvos balanso reikšmėmis funkcija arba parinktas
nepertraukiamo atleidimo režimas (CH, CL arba QC),
laikant nuspaustą užrakto atleidimo mygtuką
fotoaparatas kartoja kadrų seriją.
Parinktis
4
L
M
N
t
b
!
Aprašymas
Jei nustatyta nuotraukos kokybės parinktis JPEG,
paspaudus valdiklį valdymo pulte rodoma „RAW“ ir
padarius kitą nuotrauką įrašoma NEF (RAW) formato
kopija (pradinis nuotraukos kokybės nustatymas
grąžinamas nukėlus pirštą nuo užrakto atleidimo
+ NEF (RAW)
mygtuko). NEF (RAW) kopijos įrašomos taikant
reikšmes, nustatytas fotografavimo meniu
parametro NEF (RAW) recording (NEF (RAW)
įrašymas) ir Image size (nuotraukos dydis) >
NEF (RAW) parinktimis (0 47, 48). Kad išeitumėte
neįrašę NEF (RAW) kopijos, vėl spauskite valdiklį.
Matrix metering
Matricos matavimo funkcija veikia, kol spaudžiamas
(matricos matavimas) valdiklis.
Center-weighted
Centruoto matavimo funkcija veikia, kol
metering (centruotas
spaudžiamas valdiklis.
matavimas)
Spot metering
Taškinio matavimo funkcija veikia, kol spaudžiamas
(taškinis matavimas) valdiklis.
Highlight-weighted
metering (pagal
Pagal šviesias sritis pakoreguoto matavimo funkcija
šviesias sritis
veikia, kol spaudžiamas valdiklis.
pakoreguotas
matavimas)
Viewfinder grid
display (vaizdo
Paspauskite valdiklį, jei vaizdo ieškiklyje norite įjungti
ieškiklio tinklelio
arba išjungti komponavimo tinklelio rodinį.
rodinys)
Viewfinder virtual
Paspauskite valdiklį, jei reikia, kad vaizdo ieškiklyje
horizon (vaizdo
būtų pateikiamas virtualaus horizonto rodinys
ieškiklio virtualus
(0 137).
horizontas)
Meniu vadovas 135
Parinktis
c
%
3
K
c
J
K
Sync. release
selection (atleidimo
sinchronizacijos
parinkimas)
Aprašymas
Kai prijungiamas papildomas nuotolinio valdymo
įtaisas, valdikliu galima perjungti iš nuotolinio atleidimo
funkcijos į pagrindiniu fotoaparatu valdomo arba
sinchronizuoto atleidimo funkciją ir atvirkščiai. Galimos
parinktys priklauso nuo pasirinktinio nustatymo d4
(Sync. release mode options (sinchronizuoto
atleidimo režimo parinktys)) parinkties:
• Jei nustatoma parinktis Sync (sinchronizuojama),
galima rinktis Master release only (tik
pagrindinio fotoaparato užrakto atleidimas)
(laikant nuspaustą valdiklį fotografuoja tik
pagrindinis fotoaparatas) arba Remote release
only (tik nuotolinių fotoaparatų užrakto
atleidimas) (laikant nuspaustą valdiklį
fotografuoja tik nuotoliniai fotoaparatai).
• Jei nustatoma parinktis No sync
(nesinchronizuojama), galima rinktis
Synchronized release (sinchronizuotas
atleidimas) (laikant nuspaustą valdiklį
sinchronizuojamas pagrindinio fotoaparato ir
nuotolinių fotoaparatų užraktų atleidimas) arba
Remote release only (tik nuotolinių fotoaparatų
užrakto atleidimas) (laikant nuspaustą valdiklį
fotografuoja tik nuotoliniai fotoaparatai).
MY MENU (Mano meniu) Spaudžiant valdiklį atveriamas MY MENU (Mano meniu).
Spaudžiant valdiklį pereinama prie MY MENU (Mano
meniu) pirmojo elemento. Nurodykite šią parinktį,
kad greitai pasiektumėte dažnai naudojamą meniu
elementą.
Valdiklis atlieka tokią pačią funkciją kaip mygtukas
K. Parinkite, jei naudojate telefotografijos objektyvą
Playback (atkūrimas)
ar kitomis aplinkybėmis, kuriomis sudėtinga kaire
ranka valdyti mygtuką K.
Norėdami įvertinti nuotrauką, rodomą įjungus
Rating (vertinimas) atkūrimo režimą, laikykite nuspaustą valdiklį ir
spauskite 4 arba 2.
Select center focus point
Paspauskite valdiklį centriniam fokusavimo taškui
(pasirinkti centrinį
parinkti.
fokusavimo tašką)
Highlight active focus
Paspaudus valdiklį apšviečiamas aktyvus fokusavimo
point (apšviesti aktyvų
taškas.
fokusavimo tašką)
Access top item in MY
MENU (atverti pirmąjį
elementą, esantį
Mano meniu)
None (jokia)
136 Meniu vadovas
Valdiklio paspaudimas nieko nekeičia.
A Virtual horizon (virtualus horizontas)
Paspaudus valdiklį, kuriam priskirta funkcija Viewfinder virtual horizon (vaizdo
ieškiklio virtualus horizontas), vaizdo ieškiklyje rodoma pavertimo ir pasukimo
indikacija. Jei norite indikacijas iš ekrano pašalinti, spauskite valdiklį antrą kartą.
Pasukimas
Fotoaparatas pakreiptas
dešinėn
Fotoaparatas laikomas lygiai
Fotoaparatas pakreiptas
kairėn
Pavertimas
Fotoaparatas paverstas
pirmyn
Fotoaparatas laikomas lygiai
Fotoaparatas paverstas atgal
Pavertimo ir pasukimo indikacijų funkcijos sukeičiamos vietomis, kai
fotoaparatas pasukamas fotografuoti vertikalia (portretine) orientacija.
Atminkite, kad rodinys gali būti netikslus, jei fotoaparatas pakreiptas dideliu
kampu pirmyn ar atgal. Jei fotoaparatas negali išmatuoti pokrypio, jo rodmuo
nepateikiamas.
Meniu vadovas 137
❚❚ Paspaudimas ir komandų ratukai
Toliau nurodytų valdiklių, naudojamų su komandų ratukais, paskirčiai
parinkti pažymėkite pageidaujamą parinktį ir paspauskite kryptinio
valdiklio vidurinę dalį:
1
w
9
Pv mygtukas + y
n
Q
BKT mygtukas + y
Fn1 mygtukas + y
Papildomo valdiklio vidurinė dalis + y
Filmavimo mygtukas + y *
* Parinkite filmavimo mygtuko, naudojamo su komandų ratukais, paskirtį, kuri bus atliekama pasukus
tiesioginės peržiūros valdiklį į padėtį C.
A BKT mygtukas
Jei veikia dinaminio diapazono arba daugkartinės ekspozicijos funkcija, o
mygtukui BKT yra priskirta kita funkcija, mygtuko BKT neįmanoma naudoti su
komandų ratuku, kol nesibaigia fotografavimas pagal dinaminio diapazono arba
daugkartinės ekspozicijos programą.
138 Meniu vadovas
Šiems valdikliams galima priskirti toliau nurodytas funkcijas:
Parinktis
1 w 9 n Q
Choose image area (pasirinkti vaizdo sritį)
✔
✔
✔
—
✔
Shutter spd & aperture lock
(užrakto greičio ir diafragmos fiksavimas)
1 step spd/aperture
(greičio/diafragmos 1 žingsnelis)
Choose non-CPU lens number
(pasirinkti objektyvo be procesoriaus numerį)
✔
✔
✔
—
✔
✔
✔
—
—
—
✔
✔
✔
—
—
y
z
Active D-Lighting (aktyvusis D-Lighting)
✔
✔
—
—
—
Exposure delay mode (ekspozicijos delsos režimas)
✔
✔
—
—
—
n
Photo shooting menu bank
(fotografavimo meniu bankas)
✔
✔
✔
—
✔
v
m
t
$
Exposure mode (ekspozicijos režimas)
—
—
—
—
✔
White balance (baltos spalvos balansas)
—
—
—
—
✔
Auto bracketing (automatinė serija)
—
—
—
✔
—
Multiple exposure (daugkartinė ekspozicija)
—
—
—
✔
—
2
HDR (high dynamic range) (HDR (platus dinaminis
diapazonas))
—
—
—
✔
—
None (jokia)
✔
✔
✔
✔
✔
J
$
v
w
Galimos parinktys:
Parinktis
J
$
Aprašymas
Vienos iš pateiktų iš
anksto nustatytų vaizdo
srities parinkčių
nustatymui paspauskite
Choose image area valdiklį ir sukite komandų
(pasirinkti vaizdo
ratuką (0 45). Nustačius
parinktį Choose image
sritį)
area (pasirinkti vaizdo
sritį) atveriamas vaizdo
sričių sąrašas. Pažymėkite parinktis, spausdami 2 jas
parinkite arba atsisakykite jų parinkimo ir paspauskite J.
Shutter spd &
Jei įjungtas režimas S arba M, užrakto greičio užfiksavimui
aperture lock (užrakto nuspauskite valdiklį ir sukite pagrindinių komandų ratuką.
greičio ir diafragmos Jei įjungtas režimas A arba M, diafragmos užfiksavimui
nuspauskite valdiklį ir sukite papildomų komandų ratuką.
fiksavimas)
Meniu vadovas 139
Parinktis
v
w
y
z
n
v
m
t
$
2
1 step spd/aperture
(greičio/diafragmos
1 žingsnelis)
Choose non-CPU lens
number (pasirinkti
objektyvo be
procesoriaus numerį)
Active D-Lighting
(aktyvusis
D-Lighting)
Exposure delay
mode (ekspozicijos
delsos režimas)
Photo shooting
menu bank
(fotografavimo
meniu bankas)
Exposure mode
(ekspozicijos
režimas)
Aprašymas
Jei laikant nuspaustą valdiklį sukami komandų ratukai,
keičiamas užrakto greitis (kai įjungtas ekspozicijos režimas
S arba M) ir diafragma (kai įjungtas ekspozicijos režimas A
arba M). Tai atliekama 1 EV žingsneliais, kad ir kokia būtų
pasirinktinio nustatymo b2 (EV steps for exposure cntrl
(ekspozicijos valdymo EV žingsneliai), 0 115) parinktis.
Spauskite valdiklį ir sukdami pagrindinių komandų
ratuką parinkite objektyvo numerį, nurodytą
naudojant parinktį Non-CPU lens data (objektyvo be
procesoriaus duomenys) (0 169).
Paspauskite valdiklį ir sukite komandų ratukus, kol
suderinsite aktyvųjį D-Lighting (0 56).
Ekspozicijos delsos režimo parinkimui paspauskite
valdiklį ir sukite komandų ratuką (0 121).
Fotografavimo meniu banko parinkimui paspauskite
valdiklį ir sukite komandų ratuką (0 33).
Ekspozicijos režimo parinkimui paspauskite valdiklį ir
sukite pagrindinių komandų ratuką.
Baltos spalvos balanso parinkties nustatymui paspauskite
valdiklį ir sukite pagrindinių komandų ratuką, o jei
nustatyta parinktis v (Auto (automatinis)) arba
I (Fluorescent (fluorescencinės lempos)), antrinės
parinkties nustatymui sukite papildomų komandų ratuką
(0 50).
Serijos seką sudarančių ekspozicijų skaičiaus
Auto bracketing
parinkimui paspauskite valdiklį ir sukite pagrindinių
(automatinė serija) komandų ratuką; serijos žingsnelio parinkimui sukite
papildomų komandų ratuką (0 61).
Multiple exposure Režimo parinkimui paspauskite valdiklį ir sukite
(daugkartinė
pagrindinių komandų ratuką; ekspozicijų skaičiaus
ekspozicija)
parinkimui sukite papildomų komandų ratuką (0 62).
HDR (high dynamic
Režimo parinkimui paspauskite valdiklį ir sukite
range) (HDR (platus
pagrindinių komandų ratuką; ekspozicijos skirtumo
dinaminis
parinkimui sukite papildomų komandų ratuką (0 69).
diapazonas))
Nuspaudus valdiklį ir sukant komandų ratukus, jokia
None (jokia)
operacija neatliekama.
White balance
(baltos spalvos
balansas)
140 Meniu vadovas
❚❚ Papildomas valdiklis
Papildomo valdiklio paskirties parinkimui pažymėkite 7 Sub-selector
(papildomas valdiklis) ir spauskite kryptinio valdiklio vidurinę dalį.
Papildomu valdikliu galima parinkti fokusavimo tašką (x Focus point
selection (fokusavimo taško parinkimas)) arba dubliuoti kryptinio
valdiklio paskirtį (Y Same as multi selector (kaip ir kryptinis
valdiklis)). Jei nustatyta parinktis Y Same as multi selector (kaip ir
kryptinis valdiklis), galite papildomai spausti 2 ir nustatyti parinktį
Playback zoom (didinimas atkuriant), kad parinktumėte papildomo
valdiklio funkciją, atliekamą didinimo atkuriant metu: nuotraukų
slinkimas (Scroll (slinkti)) arba kitų nuotraukų peržiūra taikant tokį patį
priartinimo santykį (Display next/previous frame (rodyti kitą/
ankstesnį kadrą)).
7
Papildomas valdiklis
Meniu vadovas 141
f2: Multi selector center button (kryptinio valdiklio
vidurinė dalis)
G mygtukas ➜ A pasirinktinių nustatymų meniu
Šia parinktimi apibrėžiama kryptinio valdiklio
vidurinei daliai priskirta funkcija, kuri
atliekama, kai fotografuojama žiūrint pro
vaizdo ieškiklį, atkuriant nuotraukas arba
įjungus tiesioginės peržiūros režimą (kad ir
kokia būtų nustatyta parinktis, filmo atkūrimas
pradedamas paspaudus kryptinio valdiklio
vidurinę dalį arba atvėrus filmą per visą kadrą).
❚❚ Shooting mode (fotografavimo režimas)
J
A
K
Parinktis
Select center focus
point (pasirinkti
centrinį fokusavimo
tašką)
Preset focus point
(iš anksto nustatytas
fokusavimo taškas)
Kryptinio valdiklio vidurinei daliai priskirta funkcija
Parinkite centrinį fokusavimo tašką.
Spaudžiant kryptinio valdiklio vidurinę dalį,
parenkamas iš anksto nustatytas fokusavimo taškas.
Taško parinkimui jį nurodykite ir, laikydami nuspaustą
AF režimo mygtuką, spauskite kryptinio valdiklio
vidurinę dalį, kol fokusavimo taškas pradės mirksėti.
Nustačius pasirinktinio nustatymo a7 (Store by
orientation (įrašyti pagal orientaciją), 0 109)
parinktį Focus point (fokusavimo taškas) arba Focus
point and AF-area mode (fokusavimo taškas ir AF
sričių režimas), fokusavimo taškus galima atskirai
priskirti horizontaliai orientacijai ir kiekvienai iš dviejų
vertikalių orientacijų.
Highlight active focus
point (apšviesti
Spaudžiant kryptinio valdiklio vidurinę dalį,
aktyvų fokusavimo
apšviečiamas aktyvus fokusavimo taškas.
tašką)
Kai fotografuojama žiūrint pro vaizdo ieškiklį,
None (jokia)
paspaudus kryptinio valdiklio vidurinę dalį,
neatliekama jokia funkcija.
142 Meniu vadovas
❚❚ Playback mode (atkūrimo režimas)
n
o
Parinktis
Thumbnail on/off
(miniatiūros
įjungtos/išjungtos)
View histograms
(peržiūrėti
histogramas)
Kryptinio valdiklio vidurinei daliai priskirta funkcija
Perjunkite atkūrimo režimą iš viso kadro į miniatiūras ir
atvirkščiai.
Viso kadro ir miniatiūrų atkūrimo metu nuspaudus
kryptinio valdiklio vidurinę dalį, pateikiama histograma.
Perjunkite viso kadro arba miniatiūrų atkūrimo režimą į
didinimo atkuriant funkciją ir atvirkščiai. Nustatykite
pradinį mastelį: Low magnification (50%) (mažas
didinimas (50 %)), 1 : 1 (100%) arba High
magnification (200%) (didelis didinimas (200 %)).
Mastelio rodinys centruojamas taip, kad aktyvus
fokusavimo taškas būtų per vidurį.
p
Zoom on/off
(priartinimas
įjungtas/išjungtas)
u
Choose slot and
folder (parinkti lizdą Atverkite lizdo ir aplanko parinkimo dialogo langą.
ir aplanką)
❚❚ Live view (tiesioginė peržiūra)
J
p
Parinktis
Kryptinio valdiklio vidurinei daliai priskirta funkcija
Select center focus
Kai įjungtas tiesioginės peržiūros režimas, paspaudžiant
point (pasirinkti
kryptinio valdiklio vidurinę dalį parenkamas centrinis
centrinį fokusavimo
fokusavimo taškas.
tašką)
Priartinimo funkcijos įjungimui ir išjungimui
nuspauskite kryptinio valdiklio vidurinę dalį.
Zoom on/off
Nustatykite pradinį mastelį: Low magnification (50%)
(priartinimas
(mažas didinimas (50 %)), 1 : 1 (100%) arba High
įjungtas/išjungtas) magnification (200%) (didelis didinimas (200 %)).
Mastelio rodinys centruojamas taip, kad aktyvus
fokusavimo taškas būtų per vidurį.
Kai įjungtas tiesioginės peržiūros režimas, nuspaudus
None (jokia)
kryptinio valdiklio vidurinę dalį neatliekama jokia
funkcija.
Meniu vadovas 143
f3: Shutter spd & aperture lock (užrakto greičio ir
diafragmos fiksavimas)
G mygtukas ➜ A pasirinktinių nustatymų meniu
Jei įjungtas režimas S arba M, nustačius parametro Shutter speed lock
(užrakto greičio fiksavimas) parinktį On (įjungta), užfiksuojama
esama užrakto greičio vertė. Jei įjungtas režimas A arba M, nustačius
parametro Aperture lock (diafragmos fiksavimas) parinktį On
(įjungta), užfiksuojama esama diafragmos vertė. Užrakto greičio ir
diafragmos fiksavimo funkcija neveikia įjungus režimą P.
f4: Customize command dials (komandų ratukų paskirties
keitimas)
G mygtukas ➜ A pasirinktinių nustatymų meniu
Šia parinktimi reguliuojamas pagrindinių ir papildomų komandų ratukų
veikimas.
Parinktis
Aprašymas
Pakeiskite komandų ratukų sukimo
kryptį, kai jie naudojami derinti
parametrams Exposure
compensation (ekspozicijos
Reverse
kompensavimas) ir (arba) Shutter
rotation
speed/aperture (užrakto greitis/
(keisti sukimo
diafragma). Pažymėkite parinktis ir
kryptį)
parinkimui arba parinkimo
atsisakymui spauskite 2. Tada spauskite J. Šis nustatymas taip pat
taikomas papildomuose akumuliatorių blokuose MB-D18
įtaisytiems komandų ratukams.
144 Meniu vadovas
Parinktis
Aprašymas
• Exposure setting (ekspozicijos
nustatymas): jei nustatyta parinktis
Off (išjungta), pagrindinių
komandų ratuku valdomas užrakto
greitis, o papildomų komandų
ratuku – diafragma. Jei nustatyta
parinktis On (įjungta), pagrindinių
komandų ratuku valdoma
Change main/ diafragma, o papildomų komandų ratuku – užrakto greitis. Jei
sub (sukeisti
nustatyta parinktis On (Mode A) (įjungta (režimas A)),
pagrindinį su
pagrindinių komandų ratukas naudojamas diafragmai nustatyti,
papildomu)
tačiau tik įjungus ekspozicijos režimą A.
• Autofocus setting (automatinio fokusavimo nustatymas): jei nustatyta
parinktis On (įjungta), automatinio fokusavimo režimą galima
parinkti laikant nuspaustą AF režimo mygtuką ir sukant
papildomų komandų ratuką, o AF sričių režimą – laikant
nuspaustą AF režimo mygtuką ir sukant pagrindinių komandų
ratuką.
Šie nustatymai taip pat taikomi ir MB-D18 komandų ratukams.
Jei nustatyta parinktis Sub-command dial (papildomų komandų
ratukas), diafragmą galima derinti tik naudojant papildomų
komandų ratuką (ar pagrindinių komandų ratuką, jei nustatyta
parametro Change main/sub (sukeisti pagrindinį su papildomu) >
Exposure setting (ekspozicijos nustatymas) parinktis On
Aperture
(įjungta)). Jei nustatyta parinktis Aperture ring (diafragmos
setting
(diafragmos žiedas), diafragmą galima reguliuoti tik objektyvo diafragmos žiedu,
nustatymas) o fotoaparato diafragmos rodinyje diafragma rodoma 1 EV
žingsneliais (G ir E tipo objektyvų diafragmą vis tiek bus galima
derinti papildomų komandų ratuku). Atminkite: kad ir koks būtų
parinktas nustatymas, prijungus objektyvą be procesoriaus,
diafragmos žiedas bus naudojamas diafragmai reguliuoti.
Meniu vadovas 145
Parinktis
Aprašymas
Jei nustatyta parinktis Off (išjungta), kryptiniu valdikliu galima
parinkti viso kadro atkūrimo režimu rodomą nuotrauką, žymėti
miniatiūras ir naršyti meniu. Jei nustatyta parinktis On (įjungta) arba
On (image review excluded) (įjungta (išskyrus nuotraukų
peržiūrą)), pagrindinių komandų ratuką galima naudoti viso kadro
atkūrimo režimu pateikiamai nuotraukai parinkti, miniatiūrų atkūrimo
metu perkelti žymekliui kairėn ar dešinėn ir perkelti meniu žymėjimo
juostai aukštyn ar žemyn. Papildomų komandų ratukas naudojamas,
Menus and
kai įjungtas viso kadro atkūrimo režimas, peršokti pirmyn ar atgal
playback
pagal tai, kokia parinktis nurodyta parametro Sub-dial frame
(įvairūs meniu
advance (kadrų keitimas papildomų komandų ratuku) parinktimi,
ir atkūrimas)
o kai įjungtas miniatiūrų atkūrimo režimas – pereiti į ankstesnį arba
tolesnį puslapį. Tuo metu, kai rodomi meniu, papildomų komandų
ratuką pasukus į dešinę bus atvertas nurodytosios parinkties
papildomas meniu, o pasukus į kairę – ankstesnis meniu. Parinkimui
spauskite 2, kryptinio valdiklio vidurinę dalį arba J. Nustatykite
parinktį On (image review excluded) (įjungta (išskyrus nuotraukų
peržiūrą)), kad komandų ratukų nebūtų galima naudoti atkūrimui
nuotraukų peržiūros metu.
Sub-dial frame
Jei nustatyta parametro Menus and playback (įvairūs meniu ir
advance
atkūrimas) parinktis On (įjungta) arba On (image review
(kadrų
excluded) (įjungta (išskyrus nuotraukų peržiūrą)), viso kadro
keitimas
atkūrimo metu sukant papildomų komandų ratuką galima parinkti
papildomų
aplanką, peršokti pirmyn ar atgal per 10 ar 50 kadrų arba peršokti iki
komandų
kito ar ankstesnio apsaugoto kadro, nuotraukos arba filmo.
ratuku)
146 Meniu vadovas
f5: Multi selector (kryptinis valdiklis)
G mygtukas ➜ A pasirinktinių nustatymų meniu
Jei nustatyta parinktis Restart standby timer (paleisti iš naujo
budėjimo laikmatį), spaudžiant kryptinį valdiklį arba pasibaigus
budėjimo laikmačio laikui, įjungiami matuokliai ir paleidžiamas
budėjimo laikmatis. Jei nustatyta parinktis Do nothing (nedaryti
nieko), spaudžiant kryptinį valdiklį laikmatis nepaleidžiamas.
f6: Release button to use dial (atleisti mygtuką ratukui
naudoti)
G mygtukas ➜ A pasirinktinių nustatymų meniu
Nustačius parinktį Yes (taip), nustatymus, kurie paprastai derinami
laikant nuspaustą mygtuką E, S (Q), I, BKT, Y, W (M), T, U
arba AF režimo mygtuką ir sukant komandų ratuką, galima derinti sukant
komandų ratuką, kai mygtukas po paspaudimo atleidžiamas. Ši nuostata
taip pat galioja valdikliams, kuriems pasirinktinio nustatymo f1 (Custom
control assignment (pasirinktinių funkcijų priskyrimas valdikliams),
0 130) parinktimi nustatoma Active D-Lighting (aktyvusis
D-Lighting), Exposure delay mode (ekspozicijos delsos režimas),
White balance (baltos spalvos balansas) arba Exposure mode
(ekspozicijos režimas) funkcija „paspaudimas ir komandų ratukai“, ir
valdikliams, kuriems pasirinktinio nustatymo f10 (Assign MB-D18
buttons (funkcijų priskyrimas MB-D18 mygtukams), 0 149)
parinktimi nustatoma paskirtis Active D-Lighting (aktyvusis
D-Lighting), Exposure delay mode (ekspozicijos delsos režimas), ISO
sensitivity (ISO jautrumas), Exposure mode (ekspozicijos režimas),
Exposure compensation (ekspozicijos kompensavimas) arba
Metering (matavimas). Nustatymas baigia galioti, kai iš naujo
paspaudžiamas vienas iš susijusių mygtukų, iki pusės paspaudžiamas
užrakto atleidimo mygtukas arba baigiasi budėjimo laikmačio laikas.
Meniu vadovas 147
f7: Reverse indicators (apgręžti rodiklius)
G mygtukas ➜ A pasirinktinių nustatymų meniu
Jei nustatyta parinktis
(W), ekspozicijos rodikliai
valdymo pulte, vaizdo ieškiklyje ir informaciniame ekrane pateikiami su
neigiamomis vertėmis kairėje ir teigiamomis – dešinėje. Jei norite, kad
teigiamos vertės būtų rodomos kairėje, o neigiamos – dešinėje,
nustatykite parinktį
(V).
f8: Live view button options (tiesioginės peržiūros
mygtuko parinktys)
G mygtukas ➜ A pasirinktinių nustatymų meniu
Kad tiesioginės peržiūros režimo
neįjungtumėte netyčia, mygtuką a išjunkite
nustatydami parinktį Disable (išjungti). Jei
nustatyta parinktis Enable (standby timer
active) (įjungti (aktyvus budėjimo
laikmatis)), paleisti tiesioginę peržiūrą
mygtuku a bus galima tik veikiant budėjimo
laikmačiui.
f9: D switch (D jungiklis)
G mygtukas ➜ A pasirinktinių nustatymų meniu
Parinkite, ar pasukant maitinimo jungiklį į padėtį D įjungiamas tik
valdymo pulto ir mygtukų apšvietimas, ar įjungiamas ir informacinis
ekranas.
148 Meniu vadovas
f10: Assign MB-D18 buttons (funkcijų priskyrimas MB-D18
mygtukams)
G mygtukas ➜ A pasirinktinių nustatymų meniu
Nustatyti šią parinktį įmanoma prijungus
papildomą akumuliatorių bloką MB-D18.
Parinkite funkcijas, priskiriamas MB-D18
valdikliams, kurie gali būti naudojami
pavieniui arba su komandų ratukais.
MB-D18 AF-ON mygtukas
LOCK
MB-D18 Fn mygtukas
MB-D18 kryptinis valdiklis
❚❚ Fn button (Fn mygtukas)
Parinkite, kokia funkcija bus atliekama paspaudžiant ant papildomo
akumuliatorių bloko įtaisytą mygtuką Fn. Daugiau informacijos pateikiama
pasirinktinio nustatymo f1 (Custom control assignment (pasirinktinių
funkcijų priskyrimas valdikliams), 0 130) aprašo skirsnyje „Paspaudimas“.
A
q
r
D
E
4
L
M
Preset focus point (iš anksto
nustatytas fokusavimo taškas)
Preview (peržiūra)
N
t
FV lock (FV fiksavimas)
AE lock (Reset on release) (AE fiksavimas
(atleidus nustatoma iš naujo))
AE lock (Hold) (AE fiksavimas
(užlaikymas))
+ NEF (RAW)
b
Matrix metering (matricos matavimas)
Center-weighted metering
(centruotas matavimas)
!
%
3
K
Spot metering (taškinis matavimas)
Highlight-weighted metering (pagal
šviesias sritis pakoreguotas matavimas)
Viewfinder grid display (vaizdo
ieškiklio tinklelio rodinys)
Viewfinder virtual horizon (vaizdo
ieškiklio virtualus horizontas)
MY MENU (Mano meniu)
Access top item in MY MENU (atverti
pirmąjį elementą, esantį Mano meniu)
Playback (atkūrimas)
None (jokia)
Meniu vadovas 149
❚❚ Fn button + y (Fn mygtukas + y)
Parinkite, kokia funkcija bus atliekama paspaudžiant ant papildomo
akumuliatorių bloko įtaisytą mygtuką Fn ir sukant komandų ratuką.
Daugiau informacijos pateikiama pasirinktinio nustatymo f1 (Custom
control assignment (pasirinktinių funkcijų priskyrimas valdikliams),
0 138) aprašo skirsnyje „Paspaudimas ir komandų ratukai“.
J
$
v
w
y
z
1
2
3
4
Choose image area
(pasirinkti vaizdo sritį)
Shutter spd & aperture lock (užrakto
greičio ir diafragmos fiksavimas)
1 step spd/aperture (greičio/
diafragmos 1 žingsnelis)
Choose non-CPU lens number
(pasirinkti objektyvo be procesoriaus
numerį)
Active D-Lighting
(aktyvusis D-Lighting)
Exposure delay mode
(ekspozicijos delsos režimas)
n
Photo shooting menu bank
(fotografavimo meniu bankas)
9
ISO sensitivity (ISO jautrumas) 1
v
E
w
Exposure mode
(ekspozicijos režimas) 2
Exposure compensation (ekspozicijos
kompensavimas) 3
Metering (matavimas) 4
None (jokia)
Atlieka tokią pačią funkciją kaip fotoaparato mygtukas S (Q).
Atlieka tokią pačią funkciją kaip fotoaparato mygtukas I.
Atlieka tokią pačią funkciją kaip fotoaparato mygtukas E.
Atlieka tokią pačią funkciją kaip fotoaparato mygtukas Y.
❚❚ AF-ON button (AF-ON mygtukas)
Parinkite, kokia funkcija bus atliekama paspaudžiant ant papildomo
akumuliatorių bloko įtaisytą mygtuką AF-ON. Daugiau informacijos
pateikiama pasirinktinio nustatymo f1 (Custom control assignment
(pasirinktinių funkcijų priskyrimas valdikliams), 0 130) aprašo
skirsnyje „Paspaudimas“.
G
Same as camera AF-ON button
(kaip ir fotoaparato AF-ON mygtukas) *
A
K
AF-ON
q
AF-area mode + AF-ON
(AF sričių režimas ir AF-ON)
B
C
AF-area mode (AF sričių režimas)
AE/AF lock (AE/AF fiksavimas)
D
E
F
AE lock (Reset on release) (AE
fiksavimas (atleidus nustatoma iš
naujo))
AE lock (Hold) (AE fiksavimas
(užlaikymas))
AF lock only (tik AF fiksavimas)
None (jokia)
AE lock only (tik AE fiksavimas)
* Valdiklis atlieka tokią pačią funkciją, kuri parinkta fotoaparato mygtukui AF-ON.
150 Meniu vadovas
❚❚ Multi selector (kryptinis valdiklis)
Papildomo akumuliatorių bloko kryptiniu valdikliu galima parinkti
fokusavimo tašką (x Focus point selection (fokusavimo taško
parinkimas)) arba dubliuoti fotoaparato kryptinio valdiklio paskirtį
(Y Same as camera multi selector (kaip ir fotoaparato kryptinis
valdiklis). Atminkite, kad šiuo atveju galite nustatyti parametro Photo
info/playback (informacija apie nuotrauką/atkūrimas) parinktį
Info C/Playback D (informacija C/atkūrimas D), kuria sukeičiama
vietomis mygtukų paskirtis, t. y. spaudžiant valdiklį aukštyn arba žemyn
atveriamos kitos nuotraukos, o spaudžiant į kairę arba dešinę rodoma
informacija apie nuotrauką).
Meniu vadovas 151
g: Movie (filmavimas)
g1: Custom control assignment (pasirinktinių funkcijų
priskyrimas valdikliams)
G mygtukas ➜ A pasirinktinių nustatymų meniu
Parinkite funkcijas, priskiriamas fotoaparato valdikliams, kurie gali būti
naudojami pavieniui arba su komandų ratukais, kai tiesioginės peržiūros
valdiklis, esant įjungtam tiesioginės peržiūros režimui, pasukamas į
padėtį 1.
❚❚ Paspaudimas
Toliau nurodytų valdiklių paskirties parinkimui pažymėkite parinktį ir
paspauskite kryptinio valdiklio vidurinę dalį:
0
v
x
8
G
Pv mygtukas
Fn1 mygtukas
Fn2 mygtukas
Papildomo valdiklio vidurinė dalis
Užrakto atleidimo mygtukas
A „Paspaudimas“ bei „paspaudimas ir komandų ratukai“
Kai kuriems valdikliams neįmanoma vienu metu priskirti tam tikrų paskirčių,
kurias jie atliktų vykdydami funkcijas „paspaudimas“ bei „paspaudimas ir
komandų ratukas“. Priskiriant tokią paskirtį funkcijai „paspaudimas“, kai ji jau
priskirta funkcijai „paspaudimas ir komandų ratukai“, nustatoma funkcijos
„paspaudimas ir komandų ratukai“ parinktis None (jokia), o priskiriant tokią
paskirtį funkcijai „paspaudimas ir komandų ratukai“, kai ji jau priskirta funkcijai
„paspaudimas“, nustatoma funkcijos „paspaudimas“ parinktis None (jokia).
152 Meniu vadovas
Šiems valdikliams galima priskirti toliau nurodytas funkcijas:
Parinktis
0 v x
8
G
✔
—
—
—
—
—
✔
—
—
—
✔
—
—
—
—
h
Power aperture (open) (elektra laipsniškai valdoma
diafragma (atidaryti))
Power aperture (close) (elektra laipsniškai valdoma
diafragma (uždaryti))
Exposure compensation + (ekspozicijos
kompensavimo didinimas)
Exposure compensation – (ekspozicijos
kompensavimo mažinimas)
—
✔
—
—
—
r
Index marking (žymių nustatymas)
✔
✔
✔
✔
—
s
View photo shooting info
(peržiūrėti fotografavimo informaciją)
✔
✔
✔
✔
—
B
C
E
F
C
1
AE/AF lock (AE/AF fiksavimas)
—
—
—
✔
—
AE lock only (tik AE fiksavimas)
—
—
—
✔
—
AE lock (Hold) (AE fiksavimas (užlaikymas))
—
—
—
✔
—
AF lock only (tik AF fiksavimas)
—
—
—
✔
—
Take photos (fotografuoti)
—
—
—
—
✔
Record movies (filmuoti)
—
—
—
—
✔
None (jokia)
✔
✔
✔
✔
—
t
q
i
Galimos parinktys:
Parinktis
t
q
Aprašymas
Kol laikomas nuspaustas mygtukas Pv, diafragma didėja.
Power aperture
Naudokite kartu su pasirinktiniu nustatymu g1 (Custom
(open) (elektra
control assignment (pasirinktinių funkcijų
laipsniškai valdoma priskyrimas valdikliams)) > Fn1 button (Fn1
diafragma
mygtukas) > Power aperture (close) (elektra
(atidaryti))
laipsniškai valdoma diafragma (uždaryti)), kad
diafragmą derinti galėtumėte mygtukais.
Kol laikomas nuspaustas mygtukas Fn1, diafragma
Power aperture
mažėja. Naudokite kartu su pasirinktiniu nustatymu g1
(close) (elektra
(Custom control assignment (pasirinktinių funkcijų
laipsniškai valdoma priskyrimas valdikliams)) > Preview button
diafragma
(peržiūros mygtukas) > Power aperture (open)
(uždaryti))
(elektra laipsniškai valdoma diafragma (atidaryti)),
kad diafragmą derinti galėtumėte mygtukais.
Meniu vadovas 153
Parinktis
i
Exposure
compensation +
(ekspozicijos
kompensavimo
didinimas)
h
Exposure
compensation –
(ekspozicijos
kompensavimo
mažinimas)
F
Index marking
(žymių
nustatymas)
View photo
shooting info
(peržiūrėti
fotografavimo
informaciją)
AE/AF lock
(AE/AF fiksavimas)
AE lock only
(tik AE fiksavimas)
AE lock (Hold) (AE
fiksavimas
(užlaikymas))
AF lock only
(tik AF fiksavimas)
C
Take photos
(fotografuoti)
r
s
B
C
E
154 Meniu vadovas
Aprašymas
Kol laikomas nuspaustas mygtukas Pv, ekspozicijos
kompensavimo vertė didėja. Naudokite kartu su
pasirinktiniu nustatymu g1 (Custom control
assignment (pasirinktinių funkcijų priskyrimas
valdikliams)) > Fn1 button (Fn1 mygtukas) >
Exposure compensation – (ekspozicijos
kompensavimo mažinimas), kad ekspozicijos
kompensavimo vertę derinti galėtumėte mygtukais.
Kol laikomas nuspaustas mygtukas Fn1, ekspozicijos
kompensavimo vertė mažėja. Naudokite kartu su
pasirinktiniu nustatymu g1 (Custom control assignment
(pasirinktinių funkcijų priskyrimas valdikliams)) >
Preview button (peržiūros mygtukas) > Exposure
compensation + (ekspozicijos kompensavimo
didinimas), kad ekspozicijos kompensavimo vertę derinti
galėtumėte mygtukais.
Paspaudus valdiklį, esamoje filmo vietoje įtraukiama
žymė. Žymes galima naudoti peržiūrint ir montuojant
filmus.
Paspauskite valdiklį, kad vietoj filmavimo informacijos
būtų pateikta fotografavimo informacija. Spauskite dar
kartą, kad grąžintumėte filmavimo rodinį.
Kol valdiklis laikomas nuspaustas, fiksuojamas židinys ir
ekspozicija.
Kol valdiklis laikomas nuspaustas, fiksuojama
ekspozicija.
Paspaudus valdiklį, užfiksuojama ekspozicija; ji lieka
užfiksuota, kol valdiklis nepaspaudžiamas dar kartą arba
nesibaigia budėjimo laikmačio laikas.
Laikant nuspaustą valdiklį, fiksuojamas židinys.
Iki galo nuspauskite užrakto atleidimo mygtuką, kad
užbaigtumėte filmavimą ir padarytumėte nuotrauką,
kurios kraštinių santykis 16:9.
Parinktis
1
Record movies
(filmuoti)
None (jokia)
Aprašymas
Tiesioginės peržiūros režimo įjungimui nuspauskite iki
pusės užrakto atleidimo mygtuką. Tada galite iki pusės
nuspausti užrakto atleidimo mygtuką, kad
sufokusuotumėte vaizdą (tik automatinio fokusavimo
režimas), ir paskui nuspausti jį iki galo, kad pradėtumėte
arba baigtumėte filmuoti. Kai tiesioginės peržiūros
valdiklis pasuktas į padėtį 1, užrakto atleidimo mygtuku
neįmanoma atlikti jokių kitų funkcijų. Tiesioginės
peržiūros režimo išjungimui paspauskite mygtuką a.
Papildomame belaidžiame nuotolinio valdymo įtaise
arba nuotoliniame kabelyje įtaisytas užrakto atleidimo
mygtukas veikia lygiai taip, kaip fotoaparato užrakto
atleidimo mygtukas.
Valdiklio paspaudimas nieko nekeičia.
A Elektra laipsniškai valdoma diafragma
Elektra laipsniškai valdomos diafragmos funkcija galima tik įjungus ekspozicijos
režimą A arba M; jos neįmanoma naudoti, kai rodoma fotografavimo informacija
(piktograma 6 nurodo, kad neįmanoma naudoti elektra laipsniškai valdomos
diafragmos funkcijos). Reguliuojant diafragmą, vaizdas ekrane gali mirgėti.
D „Record movies“ (filmuoti)
Kai nustatoma parametro Shutter-release button (užrakto atleidimo
mygtukas) parinktis Record movies (filmuoti), neįmanoma fotografuoti
intervalų laikmačiu.
Meniu vadovas 155
❚❚ Paspaudimas ir komandų ratukai
Toliau nurodytų valdiklių, naudojamų su komandų ratukais, paskirties
parinkimui pažymėkite parinktį ir paspauskite kryptinio valdiklio
vidurinę dalį:
1
w
9
Pv mygtukas + y
Fn1 mygtukas + y
Papildomo valdiklio vidurinė dalis + y
Spaudžiant šiuos valdiklius ir sukant komandų ratuką galima atlikti toliau
nurodytas funkcijas:
J
Parinktis
Aprašymas
Vaizdo srities parinkimui paspauskite valdiklį ir sukite
Choose image area
komandų ratuką. Filmuojant vaizdo srities pakeisti
(pasirinkti vaizdo sritį)
neįmanoma.
Nuspaudus valdiklį ir sukant komandų ratukus, jokia
None (jokia)
operacija neatliekama.
g2: Highlight brightness (šviesių sričių šviesumo lygis)
G mygtukas ➜ A pasirinktinių nustatymų meniu
Parinkite šviesumo lygį, kurį pasiekus ima veikti šviesių filmo sričių
rodymo funkcija. Kuo vertė yra mažesnė, tuo daugiau šviesių plotų bus
rodoma kaip šviesios sritys. Jei nustatoma reikšmė 255, šviesių sričių
rodymo funkcija rodys tik tas sritis, kurios galbūt eksponuotos per daug.
156 Meniu vadovas
B Sąrankos meniu. Fotoaparato sąranka
Sąrankos meniu atvėrimui paspauskite G ir parinkite kortelę B
(sąrankos meniu).
G mygtukas
Parinktis
Format memory card
(formatuoti atminties kortelę)
Language (kalba)
Time zone and date (laiko juosta ir data)
Monitor brightness (ekrano šviesumas)
Monitor color balance (ekrano spalvų balansas)
Virtual horizon (virtualus horizontas)
Information display (informacinis ekranas)
AF fine-tune (AF tikslinimas)
Non-CPU lens data
(objektyvų be procesorių duomenys)
Clean image sensor (valyti vaizdo jutiklį)
Lock mirror up for cleaning
(užfiksuoti pakeltą veidrodį valymui) *
Image Dust Off ref photo (nuotraukos
dulkių šalinimo atskaitos nuotrauka)
Image comment (nuotraukos komentaras)
Copyright information
(informacija apie autorių teises)
Beep options (garsinio signalo parinktys)
Touch controls (jutikliniai valdikliai)
HDMI
Location data (buvimo vietos duomenys)
Wireless remote (WR) options (belaidžių
nuotolinio valdymo įtaisų (WR) parinktys)
0
158
158
159
160
161
162
163
164
169
169
170
173
175
176
177
178
178
179
0
Parinktis
Assign remote (WR) Fn button
(priskirti nuotolinį (WR) Fn mygtuką)
Airplane mode (skrydžio režimas)
Connect to smart device
(prisijungti prie išmaniojo prietaiso)
Send to smart device (auto) (siųsti į
išmanųjį prietaisą (automatiškai))
Wi-Fi
Bluetooth
Network (tinklas)
Eye-Fi upload (Eye-Fi perkėlimas)
Conformity marking (atitikties ženklinimas)
MB-D18 battery type
(MB-D18 akumuliatorių/baterijų tipas)
Battery order (akumuliatorių/baterijų
naudojimo eiliškumas)
Battery info (informacija apie akumuliatorių)
Slot empty release lock (atleidimo
blokavimas esant tuščiam lizdui)
Save/load settings (įrašyti/įkelti nustatymus)
Reset all settings (atkurti visus nustatymus)
Firmware version
(integruotos programinės įrangos versija)
181
181
182
183
183
184
184
185
186
187
188
189
190
191
193
193
180
* Nepasiekiama, kai akumuliatorius beveik išsekęs.
A Taip pat žr.
Numatytieji meniu nustatymai pateikiami skirsnyje „Numatytieji sąrankos meniu
nustatymai“ (0 17).
Meniu vadovas 157
Format memory card (formatuoti atminties kortelę)
G mygtukas ➜ B sąrankos meniu
Formatavimui pradėti parinkite atminties
kortelės lizdą ir nustatykite parinktį Yes (taip).
Atminkite, kad formatavimo metu negrįžtamai
ištrinamos visos parinktame lizde esančioje
kortelėje laikomos nuotraukos ir kiti duomenys.
Prieš formatuodami būtinai padarykite
reikalingų duomenų atsargines kopijas.
D Formatavimo metu
Formatuodami neišjunkite fotoaparato ir neišimkite atminties kortelių.
A Formatavimas dviem mygtukais
Atminties korteles taip pat galima formatuoti nuspaudžiant mygtukus O (Q) ir
S (Q) bei palaikant juos ilgiau nei dvi sekundes.
Language (kalba)
G mygtukas ➜ B sąrankos meniu
Parinkite fotoaparato meniu ir pranešimų kalbą.
158 Meniu vadovas
Time zone and date (laiko juosta ir data)
G mygtukas ➜ B sąrankos meniu
Keiskite laiko juostas, nustatykite fotoaparato laikrodį, sinchronizuokite
jo laikrodį su išmaniojo prietaiso laikrodžiu, parinkite datos rodymo
tvarką ir įjunkite arba išjunkite vasaros laiką.
Parinktis
Time zone
(laiko juosta)
Date and time
(data ir laikas)
Aprašymas
Parinkite laiko juostą. Fotoaparato laikrodis automatiškai
nustatomas pagal naujos juostos laiką.
Nustatykite fotoaparato laikrodį.
Parinkite, ar fotoaparato laikrodžio rodmenys bus atnaujinami
pagal išmaniojo prietaiso siunčiamus laiko (vienodas
koordinuotas laikas arba UTC), laiko juostos ir žiemos arba
Sync with smart vasaros laiko duomenis, kai programėlėje SnapBridge įjungta
device
sinchronizavimo funkcija. Fotoaparato laikrodžio neįmanoma
(sinchronizuoti su sinchronizuoti su išmaniuoju prietaisu, kai fotografuojama
išmaniuoju
intervalų laikmačiu arba kai prijungiamas GPS aparatas ir
prietaisu)
nustatoma parametro Location data (buvimo vietos
duomenys) > External GPS device options (išorinio GPS
aparato parinktys) > Set clock from satellite (nustatyti
laikrodį pagal palydovą) parinktis Yes (taip) (0 179).
Date format
Parinkite dienos, mėnesio ir metų rodymo tvarką.
(datos formatas)
Daylight saving Įjunkite arba išjunkite vasaros laiką. Fotoaparato laikrodis
time
automatiškai pasukamas viena valanda pirmyn arba atgal.
(vasaros laikas) Numatytasis nustatymas yra Off (išjungta).
Jei grąžinami numatytieji laikrodžio rodmenys, valdymo pulte ima
mirksėti piktograma B, o informaciniame ekrane atsiranda mirksinti
indikacija &.
Meniu vadovas 159
Monitor brightness (ekrano šviesumas)
G mygtukas ➜ B sąrankos meniu
Ekrano šviesumo derinimui spauskite 1 arba 3. Nurodykite didesnes
vertes, jei norite padidinti šviesumą, arba mažesnes, jei norite sumažinti.
Šviesumą galima atskirai derinti toliau nurodytiems rodiniams:
• Menus/playback (įvairūs meniu/atkūrimas): derinkite įvairių meniu,
informacijos ir atkūrimo rodinių šviesumą.
• Live view (tiesioginė peržiūra): derinkite tiesioginės peržiūros rodinio
šviesumą.
160 Meniu vadovas
Monitor color balance (ekrano spalvų balansas)
G mygtukas ➜ B sąrankos meniu
Naudodami kryptinį valdiklį, kaip parodyta
toliau, nustatykite ekrano spalvų balansą
pagal pavyzdinę nuotrauką. Pavyzdinė
nuotrauka – tai paskutinė daryta nuotrauka
arba (esant įjungtam atkūrimo režimui)
paskutinė rodyta nuotrauka. Kitai nuotraukai
parinkti paspauskite mygtuką W (M) ir
išrinkite nuotrauką iš miniatiūrų sąrašo
(pažymėtai nuotraukai peržiūrėti per visą
ekraną paspauskite ir palaikykite X). Jei
nuotraukų atminties kortelėje nėra, vietoj
pavyzdinės nuotraukos rodomas pilkas
rėmelis. Kai baigsite derinti, išeikite
paspausdami J. Ekrano spalvų balansas
taikomas tik įvairių meniu, atkūrimo ir per objektyvą patenkančio vaizdo
tiesioginės peržiūros rodiniams; fotoaparatu padarytoms nuotraukoms
jis įtakos neturi.
Intensyvinti žalią spalvą
Intensyvinti mėlyną spalvą
Intensyvinti gintaro spalvą
Intensyvinti rožinę spalvą
Meniu vadovas 161
Virtual horizon (virtualus horizontas)
G mygtukas ➜ B sąrankos meniu
Atverkite rodinį, kuriame pagal fotoaparato pakreipimo jutiklio
teikiamus duomenis rodoma pasukimo ir pavertimo informacija. Jei
fotoaparatas nepakreiptas nei kairėn, nei dešinėn, pasukimo atskaitos
linija tampa žalia. Jei fotoaparatas nepakreiptas nei pirmyn, nei atgal,
ekrano centre esantis taškas tampa žalias. Kiekviena padala atitinka 5°.
Fotoaparatas laikomas
lygiai
Fotoaparatas pakreiptas
kairėn arba dešinėn
Fotoaparatas pakreiptas
pirmyn arba atgal
D Fotoaparato pakreipimas
Virtualaus horizonto rodmuo būna netikslus, jei fotoaparatas pakreiptas dideliu
kampu pirmyn ar atgal. Jei fotoaparatas negali išmatuoti pokrypio, jo rodmuo
nepateikiamas.
A Taip pat žr.
Informacijos apie tai, kaip vaizdo ieškiklyje atverti virtualiojo horizonto rodinį, žr.
A > pasirinktinis nustatymas f1 (Custom control assignment (pasirinktinių
funkcijų priskyrimas valdikliams); 0 130, 137).
162 Meniu vadovas
Information display (informacinis ekranas)
G mygtukas ➜ B sąrankos meniu
Jei nustatyta parinktis Auto (automatinis) (AUTO), raidžių spalva
informaciniame ekrane bus keičiama automatiškai iš juodos į baltą arba
iš baltos į juodą, kad sudarytų kontrastą fonui. Jei norite, kad raidės
visada būtų tokios pačios spalvos, nustatykite parinktį Manual
(rankinis) ir parinkite Dark on light (tamsios šviesiame fone)
(B; juodos raidės) arba Light on dark (šviesios tamsiame fone)
(W; baltos raidės). Ekrano šviesumas bus automatiškai sureguliuotas taip,
kad sudarytų maksimalų kontrastą su parinkta teksto spalva.
Tamsios šviesiame fone
Šviesios tamsiame fone
Meniu vadovas 163
AF fine-tune (AF tikslinimas)
G mygtukas ➜ B sąrankos meniu
Galima patikslinti iki 20 objektyvų tipų židinį. Naudokite tik prireikus. AF
tikslinimo funkcija daugeliu atvejų nerekomenduojama, ji gali trikdyti
normalų fokusavimą. Automatinio tikslinimo funkcija veikia įjungus
tiesioginės peržiūros režimą (0 166). Tikslinti židinį rekomenduojame
nustačius dažniau naudojamą fokusavimo atstumą. Pavyzdžiui, jei
patikslinsite židinį nustatę trumpą fokusavimo atstumą, tikslinimo
poveikis bus mažiau juntamas esant ilgesniems atstumams.
Parinktis
Aprašymas
AF fine-tune (On/
• On (įjungta): įjunkite AF tikslinimo funkciją.
Off) (AF tikslinimas
• Off (išjungta): išjunkite AF tikslinimo funkciją.
(įjungta/išjungta))
Patikslinkite esamo objektyvo AF
Esama vertė
(tik objektyvai su procesoriumi).
Židinio taško perkėlimui tolyn
nuo fotoaparato spauskite 1
arba židinio taško perkėlimui
Saved value
artyn link fotoaparato spauskite
(įrašyta vertė)
3. Rinkitės vertę nuo +20 iki – 20.
Galima įrašyti daugiausia
20 objektyvų tipų vertes.
Kiekvienam objektyvo tipui
Ankstesnė vertė
galima įrašyti tik vieną vertę.
Parinkite naudojamą AF tikslinimo vertę, jei nėra anksčiau
Default
įrašytos esamo objektyvo vertės (tik objektyvams su
(numatytoji vertė)
procesoriumi).
164 Meniu vadovas
Parinktis
List saved values
(atverti įrašytų
verčių sąrašą)
Aprašymas
Atverkite anksčiau įrašytų AF
tikslinimo verčių sąrašą.
Objektyvo ištrynimui iš sąrašo
pažymėkite pageidaujamą
objektyvą ir spauskite O (Q). Jei
norite pakeisti objektyvo
identifikatorių (pvz., parinkti tokį,
kuris sutaptų su paskutiniais
dviem objektyvo serijos numerio skaitmenimis, kad
galėtumėte išskirti jį iš kitų tokio paties tipo objektyvų, nes
parinktį Saved value (įrašyta vertė) galima naudoti tik su
vienu kiekvieno tipo objektyvu), pažymėkite pageidaujamą
objektyvą ir spauskite 2. Atveriamas meniu. Spausdami 1
arba 3 parinkite identifikatorių ir spauskite J, kad įrašytumėte
pakeitimus ir išeitumėte.
D Fotografavimas tiesioginės peržiūros režimu
Tikslinimo funkcija neveikia automatinio fokusavimo metu, kai fotografuojama
įjungus tiesioginės peržiūros režimą.
A Įrašyta vertė
Kiekvienam objektyvo tipui galima įrašyti tik vieną vertę. Jei naudojamas
telekonverteris, kiekvienai objektyvo ir telekonverterio kombinacijai galima
įrašyti po atskirą vertę.
Meniu vadovas 165
❚❚ Automatinis AF tikslinimas
Toliau aprašyti automatinio AF tikslinimo veiksmai.
1 Paruoškite fotoaparatą.
Sumontuokite fotoaparatą ant trikojo ir nukreipkite į plokščią
kontrastingą objektą, esantį lygiagrečiai fotoaparato židinio
plokštumai. Atminkite, kad automatinio AF tikslinimo funkcija veikia
geriausiai, kai nustatyta didžiausia diafragma, tačiau gali neveikti
tamsioje aplinkoje.
2 Įjunkite tiesioginės peržiūros režimą.
Pasukite tiesioginės peržiūros valdiklį į
padėtį C ir paspauskite mygtuką a.
166 Meniu vadovas
3 Pakoreguokite fokusavimo nustatymus.
Pasukite fokusavimo režimo valdiklį į
padėtį AF ir AF režimo mygtuku ir komandų
ratukais nustatykite toliau nurodytas
parinktis:
• Automatinio fokusavimo režimas: AF-S
• AF sričių režimas: 5 (plati), 6 (standartinė)
arba 3 (mažataškė)
4 Parinkite centrinį fokusavimo tašką.
Centrinio fokusavimo taško parinkimui
spauskite kryptinio valdiklio vidurinę dalį.
5 Fokusuokite.
Sufokusuokite vaizdą paspausdami iki pusės užrakto atleidimo
mygtuką, tada priartinkite pro objektyvą patenkantį vaizdą ir
įsitikinkite, kad objektas sufokusuotas. Jei reikia, židinį galima
suderinti rankiniu metodu.
Meniu vadovas 167
6 Atlikite automatinio AF tikslinimo
veiksmus.
Vienu metu nuspauskite AF režimo ir
filmavimo mygtukus ir neatleiskite jų, kol
nebus atvertas 7 veiksmo skirsnyje
pavaizduotas dialogo langas (gali prireikti
šiek tiek daugiau nei dviejų sekundžių).
AF režimo mygtukas
Filmavimo mygtukas
7 Įrašykite naująją vertę.
Esamo objektyvo AF tikslinimo vertės
įtraukimui į įrašytų verčių sąrašą (taikoma
tik objektyvams su procesoriumi)
pažymėkite Yes (taip) ir spauskite J.
Atminkite, kad kiekvienam objektyvo tipui
galima įrašyti tik vieną vertę.
8 Įjunkite automatinio AF tikslinimo funkciją.
Parinkite fotoaparato sąrankos meniu elementą AF fine-tune (AF
tikslinimas) > AF fine-tune (On/Off) (AF tikslinimas (įjungta/
išjungta)), pažymėkite On (įjungta) ir spauskite J.
168 Meniu vadovas
Non-CPU lens data (objektyvų be procesorių duomenys)
G mygtukas ➜ B sąrankos meniu
Įrašykite objektyvų be procesorių židinio nuotolį ir didžiausią diafragmą,
kad su jais būtų galima naudoti funkcijas, paprastai skirtas
procesoriniams objektyvams.
Parinktis
Aprašymas
Lens number
Parinkite numerį, pagal kurį atskirsite objektyvą.
(objektyvo numeris)
Focal length (mm)
Įveskite židinio nuotolį.
(židinio nuotolis (mm))
Maximum aperture
Įveskite didžiausią diafragmą.
(didžiausia diafragma)
Clean image sensor (valyti vaizdo jutiklį)
G mygtukas ➜ B sąrankos meniu
Nešvarumai arba dulkės, patenkančios į fotoaparatą keičiant objektyvus
arba nuėmus korpuso dangtelį, gali prikibti prie vaizdo jutiklio ir matytis
nuotraukose. Funkcija Clean image sensor (valyti vaizdo jutiklį)
vibruoja jutiklį, kad pašalintų nuo jo dulkes.
Parinktis
Clean now
(valyti dabar)
Clean at startup/
shutdown
(valyti įjungiant/
išjungiant)
Aprašymas
Tuoj pat pradėkite vaizdo jutiklio valymą.
• 5 Clean at startup (valyti įjungiant): vaizdo jutiklis automatiškai
valomas kas kartą įjungiant fotoaparatą.
• 6 Clean at shutdown (valyti išjungiant): vaizdo jutiklis
automatiškai valomas kas kartą išjungiant fotoaparatą.
• 7 Clean at startup & shutdown (valyti įjungiant ir išjungiant):
vaizdo jutiklis automatiškai valomas kas kartą įjungiant ir
išjungiant fotoaparatą.
• Cleaning off (valymas išjungtas): automatinio vaizdo jutiklio
valymo funkcija išjungta.
Meniu vadovas 169
Lock mirror up for cleaning (užfiksuoti pakeltą veidrodį
valymui)
G mygtukas ➜ B sąrankos meniu
Naudokite šią parinktį užfiksuoti veidrodžiui, kad dulkes, kurių
neįmanoma pašalinti naudojant funkciją Clean image sensor (valyti
vaizdo jutiklį), būtų galima pašalinti rankiniu būdu. Vis dėlto, atminkite,
kad vaizdo jutiklis yra neatsparus ir lengvai pažeidžiamas, todėl
rekomenduojame, kad rankinio valymo darbus atliktų tik Nikon
įgaliotasis techninės priežiūros atstovas.
❚❚ Rankinis valymas
Jutiklį galima nuvalyti rankiniu būdu, kaip aprašyta toliau.
1 Įkraukite akumuliatorių arba prijunkite kintamosios srovės
adapterį.
Patikimas maitinimo šaltinis yra būtinas, kai tikrinamas ar valomas
vaizdo jutiklis. Išjunkite fotoaparatą ir įdėkite visiškai įkrautą
akumuliatorių arba prijunkite papildomą kintamosios srovės
adapterį ir kintamosios srovės jungtį. Sąrankos meniu parinktį Lock
mirror up for cleaning (užfiksuoti pakeltą veidrodį valymui)
įmanoma nustatyti tik tuo atveju, jei akumuliatoriaus įkrovos lygis
viršija J ir jei fotoaparatas per Bluetooth neprijungtas prie
išmaniojo prietaiso arba kitų įrenginių per USB.
2 Nuimkite objektyvą.
Išjunkite fotoaparatą ir nuimkite objektyvą.
3 Nustatykite parinktį Lock mirror up for
cleaning (užfiksuoti pakeltą veidrodį
valymui).
Įjunkite fotoaparatą, pažymėkite sąrankos
meniu elementą Lock mirror up for
cleaning (užfiksuoti pakeltą veidrodį
valymui) ir spauskite 2.
170 Meniu vadovas
4 Spauskite J.
Ekrane pateikiamas pranešimas, o
valdymo pulte ir vaizdo ieškiklyje
atsiranda brūkšnelių eilė. Jei nepatikrinę
jutiklio norite grąžinti įprastinę būseną,
išjunkite fotoaparatą.
5 Pakelkite veidrodį.
Nuspauskite iki galo užrakto
atleidimo mygtuką. Pakyla
veidrodis ir atsidaro užrakto
diafragma, už kurios matyti
vaizdo jutiklis. Vaizdas
ieškiklyje dingsta, o brūkšnelių eilė valdymo pulte ima mirksėti.
6 Apžiūrėkite vaizdo jutiklį.
Laikydami fotoaparatą taip, kad šviesa
kristų ant vaizdo jutiklio, apžiūrėkite jį
ieškodami dulkių ar pūkelių. Jei pašalinių
objektų nėra, pereikite prie 8 veiksmo.
Meniu vadovas 171
7 Nuvalykite vaizdo jutiklį.
Visas dulkes ir pūkelius nuo jutiklio
pašalinkite pūstuku. Nenaudokite pūstuko
su šepetėliu, nes šereliai gali pažeisti jutiklį.
Jei nešvarumų nepavyksta pašalinti
pūstuku, būtina kreiptis į Nikon
įgaliotuosius techninės priežiūros
specialistus. Jokiu būdu nelieskite ir nešluostykite jutiklio.
8 Išjunkite fotoaparatą.
Veidrodis nusileis, o užrakto diafragma užsidarys. Prijunkite
objektyvą arba uždėkite korpuso dangtelį.
D Naudokite patikimą maitinimo šaltinį
Užrakto diafragma yra trapi ir lengvai sugadinama. Jei fotoaparatas išjungiamas,
kai veidrodis pakeltas, diafragma automatiškai užsidaro. Saugodami diafragmą
nuo žalos, vadovaukitės šiomis atsargumo priemonėmis:
• Neišjunkite fotoaparato ir neišimkite ar neatjunkite maitinimo šaltinio, jei
pakeltas veidrodis.
• Jei pakėlus veidrodį išsikrauna akumuliatorius, pasigirsta garsinis signalas ir ima
mirksėti automatinio laikmačio lemputė: taip įspėjama, kad užrakto diafragma
užsidarys, o veidrodis bus nuleistas maždaug po dviejų minučių. Nedelsdami
nutraukite valymo ar tikrinimo darbus.
172 Meniu vadovas
Image Dust Off ref photo (nuotraukos dulkių šalinimo
atskaitos nuotrauka)
G mygtukas ➜ B sąrankos meniu
Surinkite atskaitos duomenis, kuriuos naudos programos Capture NX-D
nuotraukos dulkių šalinimo funkcija (daugiau informacijos rasite
internetiniame Capture NX-D žinyne). Nuotraukos dulkių šalinimo
funkcija neveikia su mažomis ar vidutinio dydžio NEF (RAW) formato
nuotraukomis.
Funkcija Image Dust Off ref photo (nuotraukos dulkių šalinimo
atskaitos nuotrauka) veikia tik prijungus prie fotoaparato objektyvą su
procesoriumi. Rekomenduojama naudoti objektyvą, kurio židinio
nuotolis ne mažesnis kaip 50 mm. Jei naudojate kintamojo židinio
objektyvą, priartinkite vaizdą, kiek įmanoma.
1 Nustatykite pradžios parinktį.
Pažymėkite vieną iš toliau nurodytų
parinkčių ir spauskite J. Jei norite išeiti
nesurinkę nuotraukos dulkių šalinimo
duomenų, spauskite G.
• Start (pradėti): pateikiamas pranešimas ir
vaizdo ieškiklio bei valdymo pulto
ekranuose atsiranda užrašas „rEF“.
• Clean sensor and then start (nuvalyti jutiklį ir
pradėti): nustatykite šią parinktį, jei prieš
pradėdami ketinate valyti vaizdo jutiklį.
Baigus valyti pateikiamas pranešimas ir
vaizdo ieškiklio bei valdymo pulto
ekranuose atsiranda užrašas „rEF“.
Meniu vadovas 173
2 Vaizdo ieškiklyje sukomponuokite baltą objektą be išskirtinių
bruožų.
Laikydami objektyvą apytiksliai dešimties centimetrų atstumu nuo
gerai apšviesto balto objekto be ryškių bruožų, sukomponuokite jį
taip, kad objektas užpildytų vaizdo ieškiklį, ir paspauskite iki pusės
užrakto atleidimo mygtuką.
Jei įjungtas automatinio fokusavimo režimas, bus automatiškai
sufokusuota į begalybę. Jei įjungtas rankinio fokusavimo režimas,
reikia sufokusuoti objektyvą į begalybę rankiniu būdu.
3 Surinkite dulkių šalinimo atskaitos duomenis.
Nuotraukos dulkių šalinimo ataskaitos duomenų surinkimui
paspauskite užrakto atleidimo mygtuką iki galo. Paspaudus užrakto
atleidimo mygtuką, ekranas išsijungia.
Jei atskaitos objektas pernelyg šviesus
arba pernelyg tamsus, fotoaparatui gali
nepavykti surinkti nuotraukos dulkių
šalinimo atskaitos duomenų. Tokiu atveju
pateikiamas pranešimas. Parinkite kitą
atskaitos objektą ir pakartokite procedūrą
nuo 1 veiksmo.
174 Meniu vadovas
D Vaizdo jutiklio valymas
Dulkių šalinimo duomenys, įrašyti prieš vaizdo jutiklio valymą, negali būti
naudojami nuotraukoms, įrašytoms nuvalius vaizdo jutiklį. Nustatykite parinktį
Clean sensor and then start (nuvalyti jutiklį ir pradėti) tik tuo atveju, jei dulkių
šalinimo atskaitos duomenų neketinate naudoti su jau padarytomis
nuotraukomis.
A Nuotraukos dulkių šalinimo atskaitos duomenys
Tuos pačius atskaitos duomenis galima naudoti
nuotraukoms, padarytoms su kitu objektyvu arba
esant kitai diafragmos vertei. Atskaitos nuotraukų
neįmanoma peržiūrėti kompiuterine vaizdavimo
programine įranga. Peržiūrint atskaitos nuotraukas
fotoaparatu, rodomas tinklelio raštas.
Image comment (nuotraukos komentaras)
G mygtukas ➜ B sąrankos meniu
Pakomentuokite naujai daromas nuotraukas. Komentarus galima
peržiūrėti metaduomenų skiltyje, naudojant programą ViewNX-i arba
Capture NX-D. Komentaras taip pat rodomas informacijos apie
nuotrauką rodinio fotografavimo duomenų puslapyje. Galimos
parinktys:
• Input comment (įvesti komentarą): įveskite komentarą, kaip aprašyta
skirsnyje „Teksto įvedimas“ (0 38). Komentarai gali būti iki 36 ženklų
ilgio.
• Attach comment (pridėti komentarą): nustatykite
šią parinktį, jei norite prie visų tolesnių
nuotraukų pridėti komentarą. Funkciją
Attach comment (pridėti komentarą)
galima įjungti ir išjungti ją pažymint ir
paspaudžiant 2. Parinkę pageidaujamą
nustatymą, paspauskite J, kad išeitumėte.
Meniu vadovas 175
Copyright information (informacija apie autorių teises)
G mygtukas ➜ B sąrankos meniu
Pridėkite informacijos apie autorių teises prie naujai daromų nuotraukų.
Informacija apie autorių teises įtraukiama į fotografavimo duomenis,
pateikiamus informacijos apie nuotrauką rodinyje. Ją metaduomenų
skiltyje galima peržiūrėti naudojant ViewNX-i arba Capture NX-D.
Galimos parinktys:
• Artist (autorius): įveskite fotografo vardą ir pavardę, kaip aprašyta
skirsnyje „Teksto įvedimas“ (0 38). Fotografo vardas ir pavardė negali
būti ilgesni nei 36 ženklai.
• Copyright (autorių teisės): įveskite autorių teisių turėtojo vardą, kaip
aprašyta skirsnyje „Teksto įvedimas“ (0 38). Autorių teisių turėtojų
vardai negali viršyti 54 ženklų.
• Attach copyright information (pridėti informaciją
apie autorių teises): nustatykite šią parinktį, jei
norite prie visų tolesnių nuotraukų pridėti
informaciją apie autorių teises. Funkciją
Attach copyright information (pridėti
informaciją apie autorių teises) galima
įjungti arba išjungti ją pažymint ir
paspaudžiant 2. Parinkę pageidaujamą nustatymą, paspauskite J,
kad išeitumėte.
D Informacija apie autorių teises
Siekdami išvengti neleistino autoriaus arba autorių teisių turėtojo vardų
naudojimo, prieš paskolindami arba perduodami fotoaparatą kitam asmeniui,
atsisakykite nustatytos parinkties Attach copyright information (pridėti
informaciją apie autorių teises) ir išvalykite laukus Artist (autorius) bei
Copyright (autorių teisės). Nikon neprisiima atsakomybės už žalą ar ginčus,
galinčius kilti dėl parinkties Copyright information (informacija apie autorių
teises) naudojimo.
176 Meniu vadovas
Beep options (garsinio signalo parinktys)
G mygtukas ➜ B sąrankos meniu
Parinkite tono aukštį ir garsumą, taikomą garsiniam signalui, kuris
suskamba toliau nurodytais atvejais: fotoaparatui sufokusavus vaizdą,
kai įjungta vienkartinio pagalbinio AF funkcija (AF-S); užfiksavus židinį, kai
fotografuojama įjungus tiesioginės peržiūros režimą; kol atleidimo
laikmatis skaičiuoja laiką atgal, kai įjungtas automatinio laikmačio
režimas; paspaudus užrakto atleidimo mygtuką, jei įdėta nuo rašymo
apsaugota atminties kortelė; kai fotografuojant pakėlus veidrodį, antrą
kartą paspaudžiamas užrakto atleidimo mygtukas; kai pasibaigia
fotografavimas dideliais intervalais; kai tekstui įvesti liečiama
jutikliniame ekrane rodoma klaviatūra (0 38). Atminkite: kad ir kokia
būtų nustatyta parinktis, garsinis signalas neskamba filmuojant, įjungus
bet kurį tylųjį užrakto atleidimo režimą (režimas Q arba QC) arba nustačius
kurią nors parametro Silent live view photography (begarsis
fotografavimas tiesioginės peržiūros režimu) parinktį, išskyrus Off
(išjungta) (0 81). Garsinis signalas neskamba, kai fotoaparatas
sufokusuoja vaizdą naudodamas vienkartinį pagalbinį AF, jei nustatyta
pasirinktinio nustatymo a2 (AF-S priority selection (AF-S pirmumo
parinkimas), 0 106) parinktis Release (atleidimas).
❚❚ Beep on/off (garsinio signalo įjungimas/išjungimas)
Nustatykite parinktį Off (touch controls only)
(išjungta (tik jutikliniai valdikliai)), jei norite
nutildyti tik tuos garsus, kuriuos fotoaparatas
skleidžia reaguodamas į jutiklinio ekrano
valdiklių naudojimą, arba nustatykite parinktį
Off (išjungta), jei norite nutildyti visus garsus.
Jei nustatyta parinktis yra ne Off (išjungta),
informaciniame ekrane rodoma piktograma c.
❚❚ Volume (garsumas)
Suderinkite garsinio signalo garsumą.
❚❚ Pitch (tono aukštis)
Parinkite garsinio signalo tono aukštį High (aukštas) arba Low (žemas).
Meniu vadovas 177
Touch controls (jutikliniai valdikliai)
G mygtukas ➜ B sąrankos meniu
Suderinkite ekrano jutiklinių valdiklių nustatymus.
❚❚ Enable/disable touch controls (įjungti/išjungti jutiklinius valdiklius)
Nustatykite parinktį Disable (išjungti), jei norite apsisaugoti nuo
netyčinio jutiklinio ekrano valdiklių panaudojimo, arba Playback only
(tik atkūrimas), jei norite, kad jutiklinio ekrano valdikliai veiktų tik
įjungus atkūrimo režimą.
❚❚ Full-frame playback flicks (per visą ekraną atkuriamų nuotraukų slinkimas
brūkštelėjimu)
Parinkite judesį, kuriuo bus atveriamas kitos nuotraukos viso kadro
atkūrimo rodinys. Judesys gali būti brūkštelėjimas iš dešinės į kairę arba
brūkštelėjimas iš kairės į dešinę.
HDMI
G mygtukas ➜ B sąrankos meniu
Suderinkite ryšio su HDMI įrenginiais nustatymus (0 257).
178 Meniu vadovas
Location data (buvimo vietos duomenys)
G mygtukas ➜ B sąrankos meniu
Suderinkite buvimo vietos duomenų nustatymus, kurie naudojami, kai
prie fotoaparato prijungiamas GPS aparatas arba išmanusis prietaisas.
Parinktis
Aprašymas
Nustačius parinktį Yes (taip), buvimo vietos duomenys
priimami iš išmaniojo prietaiso ir pridedami prie nuotraukų,
kurios bus padarytos per kitas dvi valandas (atminkite, kad
Download from
programėlėje SnapBridge reikia įjungti buvimo vietos
smart device
duomenų funkciją). Jei prie fotoaparato prijungiamas ir
(atsisiųsti iš
išmanusis prietaisas, ir GPS aparatas, buvimo vietos duomenys
išmaniojo prietaiso)
priimami iš GPS aparato. Buvimo vietos duomenų gauti
neįmanoma, jei fotoaparatas išjungtas arba pasibaigęs
budėjimo laikmačio laikas.
Peržiūrėkite buvimo vietos duomenis, gautus iš GPS aparato
Position
arba išmaniojo prietaiso (rodomi elementai priklauso nuo
(buvimo vieta)
prietaiso).
Suderinkite ryšio su papildomais GPS aparatais nustatymus.
• Standby timer (budėjimo laikmatis): parinkite, ar budėjimo
laikmatis liks veikti, kol prijungtas GPS aparatas. Jei
nustatoma parinktis Enable (įjungti), taupant
akumuliatoriaus energiją, ekspozicijos matuokliai išjungiami
automatiškai, kai per laikotarpį, nustatytą pasirinktinio
nustatymo c2 (Standby timer (budėjimo laikmatis),
0 118) parinktimi, nebus atliktas joks veiksmas. Jei
External GPS device
prijungtas aparatas GP-1 arba GP-1A, aparatas neišsijungs
options (išorinio GPS
nustatytą laikotarpį, pasibaigus laikmačiui. Kad fotoaparatui
aparato parinktys)
pakaktų laiko gauti buvimo vietos duomenims, delsa
pailginama daugiausia viena minute po to, kai įjungiami
ekspozicijos matuokliai arba įjungiamas fotoaparatas.
Nustatykite parinktį Disable (išjungti), kad išjungtumėte
budėjimo laikmatį, kai prijungiamas GPS aparatas.
• Set clock from satellite (nustatyti laikrodį pagal palydovą): nustačius
parinktį Yes (taip), fotoaparato laikrodis sinchronizuojamas
su laiku, gaunamu iš GPS aparato.
Meniu vadovas 179
Wireless remote (WR) options (belaidžių nuotolinio
valdymo įtaisų (WR) parinktys)
G mygtukas ➜ B sąrankos meniu
Suderinkite nustatymus, taikomus papildomiems belaidžiams
nuotolinio valdymo įtaisams WR-R10 ir radijo signalais valdomiems
papildomiems blyksčių įrenginiams, pritaikytiems patobulinto belaidžio
apšvietimo valdymo funkcijai.
❚❚ LED lamp (LED lemputė)
Įjunkite arba išjunkite ant fotoaparato sumontuoto belaidžio nuotolinio
valdymo įtaiso WR-R10 būsenos šviesos diodus. Daugiau informacijos
rasite su belaidžiu nuotolinio valdymo įtaisu pateiktuose
dokumentuose.
❚❚ Link mode (ryšio režimas)
Parinkite ryšio režimą, taikomą belaidžiams nuotolinio valdymo įtaisams
WR-R10, sumontuotiems ant kitų fotoaparatų, arba ant radijo signalais
valdomų blykstės įrenginių, pritaikytų patobulinto belaidžio apšvietimo
valdymo funkcijai. Kitiems įrenginiams parinkite tokį patį režimą.
Parinktis
Pairing
(siejimas)
Aprašymas
Fotoaparato susiejimui su WR-R10 sumontuokite WR-R10 ant
fotoaparato ir paspauskite siejimo mygtuką.
Prisijunkite įvesdami įrenginio PIN
kodą. Skaitmenų žymėjimui spauskite
4 arba 2, keitimui spauskite 1 arba
PIN
3 ir PIN kodo įvedimui bei parodymui
(PIN kodas) spauskite J.
Kad ir kokia būtų parametro Link mode (ryšio režimas) parinktis,
WR-R10 visada priims signalus iš belaidžių nuotolinio valdymo įtaisų.
Nuotolinių valdymo įtaisų WR-1 naudotojams reikės nustatyti, kad
siejimo parametras būtų WR-1 ryšio režimas.
180 Meniu vadovas
A Belaidis nuotolinio valdymo įtaisas WR-R10
WR-R10 jungiamas prie fotoaparato naudojant adapterį WR-A10. Atnaujinkite
WR-R10 integruotą programinę įrangą įdiegdami naujausią jos versiją.
Informacijos apie integruotos programinės įrangos naujinius rasite savo šalies
Nikon interneto svetainėje.
Assign remote (WR) Fn button (priskirti nuotolinį (WR) Fn
mygtuką)
G mygtukas ➜ B sąrankos meniu
Parinkite, kokią funkciją atliks mygtukas Fn papildomo belaidžio
nuotolinio valdymo įtaisuose, jei juose yra įtaisytas mygtukas Fn. Jei
reikia daugiau informacijos, žr. f1 (Custom control assignment
(pasirinktinių funkcijų priskyrimas valdikliams), 0 130).
q
r
B
C
D
F
Preview (peržiūra)
A
AF-ON
FV lock (FV fiksavimas)
h
IDisable/enable
(I išjungimas/įjungimas)
AE/AF lock (AE/AF fiksavimas)
AE lock only (tik AE fiksavimas)
AE lock (Reset on release) (AE
fiksavimas (atleidus nustatoma iš
naujo))
4
a
+ NEF (RAW)
Live view (tiesioginė peržiūra) *
None (jokia)
AF lock only (tik AF fiksavimas)
* Atlieka tokią pačią funkciją kaip fotoaparato mygtukas a.
Airplane mode (skrydžio režimas)
G mygtukas ➜ B sąrankos meniu
Nustatykite parinktį Enable (įjungti), kad išjungtumėte Eye-Fi kortelių,
Bluetooth ir Wi-Fi belaidžio ryšio su išmaniaisiais prietaisais funkcijas.
Ryšys su kitais prietaisais, sudarytas naudojant belaidį siųstuvą, gali būti
nutrauktas tik nuimant siųstuvą nuo fotoaparato.
Meniu vadovas 181
Connect to smart device (prisijungti prie išmaniojo
prietaiso)
G mygtukas ➜ B sąrankos meniu
Suderinkite ryšio su išmaniaisiais prietaisais nustatymus.
Parinktis
Aprašymas
Vykdykite ekrane pateikiamus
prisijungimo prie išmaniojo
prietaiso nurodymus.
Start (pradėti)
Įveskite ryšio su išmaniaisiais prietaisais slaptažodį ir įjunkite
Password protection
arba išjunkite apsaugos slaptažodžiu funkciją. Informacijos
(apsauga
apie tai, kaip įvedami slaptažodžiai, rasite skirsnyje „Teksto
slaptažodžiu)
įvedimas“ (0 38).
A Saugumas
Nors vienas iš šio gaminio pranašumų yra galimybė kitiems laisvai prisijungti ir
belaidžiu ryšiu keistis duomenimis jo veikimo diapazono ribose, nesiimant
saugumo priemonių, kyla toliau nurodytų pavojų:
• Duomenų vagystė: turintys kenkėjiškų ketinimų pašaliniai asmenys gali perimti
belaidžiu ryšiu perduodamus duomenis ir pavogti naudotojo ID, slaptažodžius
bei kitus asmens duomenis.
• Neteisėta prieiga: pašaliniai asmenys gali gauti prieigą prie tinklo ir pakeisti
duomenis arba imtis kitų kenkėjiškų veiksmų. Atminkite, kad dėl belaidžių
tinklų struktūros tam tikromis specializuotomis atakomis įmanoma gauti
neteisėtą prieigą, net jei bus įjungta apsauga.
182 Meniu vadovas
Send to smart device (auto) (siųsti į išmanųjį prietaisą
(automatiškai))
G mygtukas ➜ B sąrankos meniu
Jei nustatyta parinktis On (įjungta), naujos nuotraukos automatiškai
siunčiamos į išmanųjį prietaisą (jei fotoaparato ir išmaniojo prietaiso
ryšys kol kas nesudarytas, nuotraukos bus pažymėtos siuntimui ir
išsiųstos kitą kartą, kai bus sudarytas belaidis ryšys). Filmai nesiunčiami.
Nuotraukos siunčiamos 2 megapikselių dydžio. Jei parinkus nuotraukas
įkėlimui nustatoma parinktis Off (išjungta), atveriamas dialogo langas.
Išsiuntimo žymės nuo visų nuotraukų panaikinimui pažymėkite Yes
(taip) ir spauskite J.
A Siunčiamų nuotraukų ženklinimas
Vienu kartu galima pažymėti ne daugiau kaip 1 000 siunčiamų nuotraukų.
Jei nustatyta parametro Secondary slot function (antrinio lizdo paskirtis)
parinktis Backup (atsarginės kopijos), siuntimui pažymima tik viena kopija,
esanti į pirminį lizdą įdėtoje kortelėje.
Prieš keisdami siuntimui pažymėtų nuotraukų įvertį, nustatykite parametro
Bluetooth > Network connection (ryšys su tinklu) parinktį Disable (išjungti)
arba išjunkite belaidžio ryšio funkciją, nustatydami parametro Airplane mode
(skrydžio režimas) parinktį Enable (įjungti).
Wi-Fi
G mygtukas ➜ B sąrankos meniu
Suderinkite Wi-Fi (belaidžio LAN) nustatymus.
Parinktis
Aprašymas
Network settings
Suderinkite Wi-Fi ryšio nustatymus.
(tinklo nustatymai)
Current settings
Peržiūrėkite esamus Wi-Fi nustatymus.
(esami nustatymai)
Reset connection
settings (grąžinti
Grąžinkite numatytąsias Wi-Fi nustatymų vertes.
numatytuosius ryšio
nustatymus)
Meniu vadovas 183
Bluetooth
G mygtukas ➜ B sąrankos meniu
Peržiūrėkite susietų prietaisų sąrašą ir suderinkite ryšio su išmaniaisiais
prietaisais nustatymus. Fotoaparatą galima susieti daugiausia su
penkiais išmaniaisiais įrenginiais, tačiau prisijungti vienu metu įmanoma
tik prie vieno.
Parinktis
Aprašymas
Network connection
Įjungiama arba išjungiama Bluetooth funkcija.
(ryšys su tinklu)
Paired devices
Peržiūrėkite susietų prietaisų sąrašą.
(susieti prietaisai)
Nustatykite parinktį Off (išjungta), jei norite pristabdyti
Send while off
duomenų perdavimą belaidžiu ryšiu, kol fotoaparatas
(siųsti išjungus)
išjungtas arba pasibaigęs budėjimo laikmačio laikas.
Network (tinklas)
G mygtukas ➜ B sąrankos meniu
Suderinkite nustatymus, taikomus jungiantis prie kompiuterių arba FTP
serverių per belaidžio ryšio arba eterneto tinklus naudojant papildomą
belaidį siųstuvą WT-7 (0 251).
184 Meniu vadovas
Eye-Fi upload (Eye-Fi perkėlimas)
G mygtukas ➜ B sąrankos meniu
Ši parinktis rodoma tik tada, jei Eye-Fi atminties kortelė (įsigyjama
atskirai iš kitų tiekėjų) įdėta į fotoaparatą. Nustatykite parinktį Enable
(įjungti), kad galėtumėte siųsti nuotraukas į iš anksto nustatytą įrašymo
vietą. Atminkite, kad nuotraukos nesiunčiamos, jei signalas yra
nepakankamai stiprus. Prieš siųsdami nuotraukas per Eye-Fi, nustatykite
parametrų Airplane mode (skrydžio režimas) (0 181) ir Bluetooth >
Network connection (ryšys su tinklu) (0 184) parinktį Disable
(išjungti).
Laikykitės visų vietinių įstatymų dėl belaidžio ryšio prietaisų ir
nustatykite parinktį Disable (išjungti) ten, kur belaidžius prietaisus
naudoti draudžiama.
D Eye-Fi kortelės
Eye-Fi kortelės gali skleisti belaidžius signalus, kai nustatyta parinktis Disable
(išjungti). Kai nustatoma parinktis Disable (išjungti), ekrane rodoma
piktograma m, reiškianti, kad fotoaparatas negali valdyti Eye-Fi kortelės (0 186).
Išjunkite fotoaparatą ir išimkite kortelę.
Jei naudojate Eye-Fi kortelę, pasirinktinio nustatymo c2 (Standby timer
(budėjimo laikmatis), 0 118) parinktimi nustatykite ilgesnę trukmę.
Žr. su Eye-Fi kortele pateiktą vadovą ir visais klausimais kreipkitės į gamintoją.
Naudojant fotoaparatą galima įjungti ir išjungti Eye-Fi korteles, tačiau jis gali būti
nepritaikytas kitoms Eye-Fi funkcijoms.
D Skrydžio režimas (0 181)
Jei įjungiamas skrydžio režimas, išsijungia Eye-Fi perkėlimo funkcija. Eye-Fi
perkėlimui atnaujinti nustatykite parametro Airplane mode (skrydžio režimas)
parinktį Disable (išjungti) ir tik tada nustatykite parametro Eye-Fi upload
(Eye-Fi perkėlimas) parinktį Enable (įjungti).
Meniu vadovas 185
Kai įdėta Eye-Fi kortelė, jos būsena nurodoma
piktograma informaciniame ekrane:
• j: Eye-Fi perkėlimo funkcija išjungta.
• k: Eye-Fi perkėlimo funkcija įjungta, tačiau
nėra siųstinų nuotraukų.
• l (nekinta): Eye-Fi perkėlimo funkcija
įjungta, laukiama perkėlimo pradžios.
• l (animuota): Eye-Fi perkėlimo funkcija
įjungta, duomenys perkeliami.
• m: klaida – fotoaparatas negali valdyti Eye-Fi kortelės. Jei valdymo
pulte arba vaizdo ieškiklyje atsiranda mirksinti indikacija W arba
f, patikrinkite, ar Eye-Fi kortelės integruota programinė įranga yra
naujausios versijos. Jei atnaujinus kortelės integruotą programinę
įrangą klaida neišnyksta, įdėkite kitą kortelę arba suformatuokite
kortelę fotoaparate, prieš tai nukopijavę visas joje esančias nuotraukas
į kompiuterį ar kitą atminties įtaisą. Jei indikacija W/f nemirksi,
galima įprastai fotografuoti, tačiau gali nepavykti pakeisti Eye-Fi
nustatymų.
A Tinkamos Eye-Fi kortelės
Kai kurių kortelių gali nepavykti įsigyti kai kuriose valstybėse ar regionuose.
Daugiau informacijos teiraukitės gamintojo. Eye-Fi kortelės skirtos naudoti tik
tose šalyse, kuriose jos įsigyjamos. Atnaujinkite Eye-Fi kortelės integruotą
programinę įrangą įdiegdami naujausią jos versiją.
Conformity marking (atitikties ženklinimas)
G mygtukas ➜ B sąrankos meniu
Peržvelkite rinkinį standartų, kuriuos atitinka fotoaparatas.
186 Meniu vadovas
MB-D18 battery type (MB-D18 akumuliatorių/baterijų
tipas)
G mygtukas ➜ B sąrankos meniu
Kad fotoaparatas veiktų, kaip numatyta, kai papildomas akumuliatorių
blokas MB-D18 naudojamas su AA dydžio akumuliatoriais/baterijomis,
nustatykite šio meniu parametro parinktį taip, kad ji atitiktų į
akumuliatorių bloką įdėtų akumuliatorių/baterijų tipą.
s
Parinktis
LR6 (AA alkaline)
(LR6 (AA šarminės))
t
HR6 (AA Ni-MH)
u
FR6 (AA lithium)
(FR6 (AA ličio))
Aprašymas
Parinkite, jei naudojate AA dydžio šarmines LR6
baterijas.
Parinkite, jei naudojate AA dydžio Ni-MH HR6
akumuliatorius.
Parinkite, jei naudojate AA dydžio ličio FR6 baterijas.
A AA dydžio akumuliatorių/baterijų naudojimas
AA tipo akumuliatorių/baterijų talpa žymiai sumažėja, jei temperatūra nesiekia
20 °C, ir priklauso nuo gamintojo bei laikymo sąlygų. Kai kuriai atvejais
akumuliatoriai/baterijos gali būti nebetinkamos naudoti dar nepraėjus jų
galiojimo terminui. Kai kurių AA dydžio akumuliatorių/baterijų naudoti
negalima. Prastesnių eksploatacinių charakteristikų ir ribotos talpos šarminės
baterijos sukaupia mažiau energijos nei kitų tipų baterijos, todėl jas reikėtų
naudoti, kai nėra kitų pakaitalų, ir tik esant aukštesnei temperatūrai. Taip
fotoaparate rodomas AA dydžio akumuliatorių/baterijų energijos lygis:
Valdymo pultas
Vaizdo ieškiklis
L
—
Aprašymas
H
d
Akumuliatoriai/baterijos beveik išsikrovę.
Paruoškite naujus akumuliatorius/baterijas.
H
d
(mirksi)
(mirksi)
Užrakto atleidimo funkcija išjungta.
Pakeiskite akumuliatorius/baterijas.
Akumuliatoriai/baterijos visiškai įkrautos.
Meniu vadovas 187
Battery order (akumuliatorių/baterijų naudojimo
eiliškumas)
G mygtukas ➜ B sąrankos meniu
Kai prijungtas papildomas akumuliatorių blokas MB-D18, parinkite, iš kur
bus pirmiau naudojama energija: iš fotoaparate esančio
akumuliatoriaus, ar akumuliatorių bloke esančių akumuliatorių/baterijų.
Atminkite: kad ir kokia būtų parinktis, jei MB-D18 maitinamas per
papildomą kintamosios srovės adapterį ir kintamosios srovės jungtį, bus
naudojamas kintamosios srovės adapteris.
Kai naudojami MB-D18 akumuliatoriai/
baterijos, fotoaparato valdymo pulte rodoma
piktograma w.
188 Meniu vadovas
Battery info (informacija apie akumuliatorių)
G mygtukas ➜ B sąrankos meniu
Peržiūrėkite informaciją apie šiuo metu į
fotoaparatą įdėtą akumuliatorių.
Parametras
Charge
(įkrovos lygis)
Aprašymas
Rodomas procentais išreikštas esamas akumuliatoriaus įkrovos
lygis.
Rodoma, kiek kartų buvo atleistas užraktas su esamu
akumuliatoriumi nuo paskutinio jo įkrovimo. Atminkite, kad
No. of shots
fotoaparatas kartais gali atleisti užraktą neįrašydamas
(kadrų skaičius)
nuotraukos, pvz., matuodamas iš anksto nustatytą baltos spalvos
balansą.
Šis elementas rodomas, tik jeigu fotoaparatas maitinamas iš
papildomo akumuliatorių bloko MB-D18, į kurį įdėtas EN-EL18c
(įsigyjamas atskirai).
Calibration
• j: dėl ciklinio naudojimo ir įkrovimo akumuliatorių reikia
(kalibravimas)
kalibruoti, kad būtų galima tiksliai išmatuoti jo įkrovos lygį;
akumuliatorių sukalibruokite prieš įkraudami.
• —: kalibruoti nereikia.
Pateikiamas akumuliatoriaus amžiaus penkių lygių rodinys. 0 (k)
reiškia, kad akumuliatorius veikia puikiai, 4 (l) – akumuliatorius
pasiekė įkrovimo ciklų skaičiumi matuojamos eksploatavimo
trukmės pabaigą ir turi būti pakeistas nauju. Atminkite: jei nauji
Battery age
akumuliatoriai įkraunami aplinkos temperatūrai nesiekiant
(akumuliatoriaus
maždaug 5 °C, trumpam gali būti rodomas įkrovimo ciklų
amžius)
skaičiumi matuojamos eksploatavimo trukmės sumažėjimas,
tačiau akumuliatoriaus amžiaus rodmenys vėl tampa normalūs,
kai akumuliatorius įkraunamas maždaug 20 °C ar aukštesnėje
temperatūroje.
Meniu vadovas 189
A Papildomas akumuliatorių blokas MB-D18
Iliustracijoje pavaizduotas MB-D18 duomenų
rodinys. Jei naudojamas akumuliatorius EN-EL18c,
ekrane rodoma, ar reikia kalibruoti. Jei naudojami
AA dydžio akumuliatoriai/baterijos, jų energijos
lygis bus rodomas akumuliatorių/baterijų
energijos lygio piktograma. Kitų elementų ekrane
nebus.
Slot empty release lock (atleidimo blokavimas esant
tuščiam lizdui)
G mygtukas ➜ B sąrankos meniu
Nustačius parinktį Enable release (atleidimo funkcija įjungta),
užraktas gali būti atleidžiamas, kai nėra įdėtos atminties kortelės, nors ir
neįrašomos jokios nuotraukos (tačiau jos rodomos ekrane
demonstraciniu režimu). Jei nustatyta parinktis Release locked
(atleidimas blokuotas), užrakto atleidimo mygtukas įjungiamas tik
tada, kai į fotoaparatą įdedama atminties kortelė.
190 Meniu vadovas
Save/load settings (įrašyti/įkelti nustatymus)
G mygtukas ➜ B sąrankos meniu
Nustatykite parinktį Save settings (įrašyti nustatymus) toliau
pateikiamiems nustatymams įrašyti į atminties kortelę arba į pirminiame
lizde esančią atminties kortelę, jei įdėtos dvi kortelės (jei kortelė pilna,
rodomas klaidos pranešimas). Naudokite šią parinktį nustatymams tarp
D850 modelio fotoaparatų bendrinti.
Meniu
Atkūrimas
Fotografavimas
(visi bankai)
Parinktis
Playback display options (atkūrimo rodinių parinktys)
Image review (nuotraukos peržiūra)
After delete (po ištrynimo)
Auto image rotation (automatinis nuotraukos sukimas)
Rotate tall (sukti vertikalias)
File naming (failų pavadinimo suteikimas)
Flash control (blykstės valdymas)
Image area (vaizdo sritis)
Image quality (nuotraukos kokybė)
Image size (nuotraukos dydis)
NEF (RAW) recording (NEF (RAW) įrašymas)
ISO sensitivity settings (ISO jautrumo nustatymai)
White balance (baltos spalvos balansas) (su tikslinimu ir iš
anksto nustatytomis reikšmėmis nuo d-1 iki d-6)
Set Picture Control (nustatyti Picture Control) (pasirinktiniai
Picture Control režimai įrašomi kaip Auto (automatinis))
Color space (spalvų erdvė)
Active D-Lighting (aktyvusis D-Lighting)
Long exposure NR (ilgalaikės ekspozicijos triukšmo
mažinimas)
High ISO NR (triukšmo mažinimas esant dideliam ISO
jautrumui)
Vignette control (vinjetės kontrolė)
Auto distortion control (automatinė iškraipymų kontrolė)
Flicker reduction (mirgėjimo mažinimas)
Auto bracketing set (automatinė kadrų serija)
Meniu vadovas 191
Meniu
Filmavimas
Pasirinktiniai
nustatymai
(visi bankai)
Sąranka
192 Meniu vadovas
Parinktis
File naming (failų pavadinimo suteikimas)
Image area (vaizdo sritis)
Frame size/frame rate (kadro dydis/kadrų greitis)
Movie quality (filmo kokybė)
Movie file type (filmo failų tipas)
ISO sensitivity settings (ISO jautrumo nustatymai)
White balance (baltos spalvos balansas) (su tikslinimu ir iš
anksto nustatytomis reikšmėmis nuo d-1 iki d-6)
Set Picture Control (nustatyti Picture Control) (pasirinktiniai
Picture Control režimai įrašomi kaip Auto (automatinis))
Active D-Lighting (aktyvusis D-Lighting)
High ISO NR (triukšmo mažinimas esant dideliam ISO
jautrumui)
Flicker reduction (mirgėjimo mažinimas)
Microphone sensitivity (mikrofono jautrumas)
Attenuator (silpnintuvas)
Frequency response (dažninis atsakas)
Wind noise reduction (vėjo triukšmo mažinimas)
Electronic VR (elektroninis VR)
Visi pasirinktiniai nustatymai
Language (kalba)
Time zone and date (laiko juosta ir data) (išskyrus Date and
time (data ir laikas) ir Sync with smart device
(sinchronizuoti su išmaniuoju prietaisu))
Information display (informacinis ekranas)
Non-CPU lens data (objektyvų be procesorių duomenys)
Clean image sensor (valyti vaizdo jutiklį)
Image comment (nuotraukos komentaras)
Copyright information (informacija apie autorių teises)
Beep options (garsinio signalo parinktys)
Touch controls (jutikliniai valdikliai)
HDMI
Location data (buvimo vietos duomenys) (išskyrus
parametro Download from smart device (atsisiųsti iš
išmaniojo prietaiso) parinktį)
Meniu
Sąranka
Mano meniu/
paskutiniai
nustatymai
Parinktis
Wireless remote (WR) options (belaidžių nuotolinio valdymo
įtaisų (WR) parinktys)
Assign remote (WR) Fn button (priskirti nuotolinį (WR) Fn
mygtuką)
Eye-Fi upload (Eye-Fi perkėlimas)
Slot empty release lock (atleidimo blokavimas esant tuščiam
lizdui)
Visi Mano meniu elementai
Visi paskutiniai nustatymai
Choose tab (parinkti kortelę)
Nustatymus, įrašytus naudojant D850, galima atkurti parenkant Load
settings (įkelti nustatymus). Atminkite, kad parinktį Save/load
settings (įrašyti/įkelti nustatymus) įmanoma naudoti tik įdėjus į
fotoaparatą atminties kortelę, o parinktį Load settings (įkelti
nustatymus) įmanoma naudoti, tik jei kortelėje yra įrašytų nustatymų.
A Įrašyti nustatymai
Nustatymai įrašomi į failą, kurio pavadinimas prasideda žodžiu „NCSETUP“ ir
baigiasi dviem ženklais, kurie įvairiuose fotoaparatuose būna skirtingi. Pakeitus
failo pavadinimą, fotoaparatas negalės įkelti nustatymų.
Reset all settings (atkurti visus nustatymus)
G mygtukas ➜ B sąrankos meniu
Atkurkite visų nustatymų, išskyrus Language (kalba) ir Time zone and
date (laiko juosta ir data), numatytąsias reikšmes (0 9). Taip pat
atkuriama informacija apie autorių teises ir kiti naudotojo sukurti įrašai.
Prieš atliekant atkūrimo operaciją rekomenduojame įrašyti nustatymus
naudojant sąrankos meniu parinktį Save/load settings (įrašyti/įkelti
nustatymus) (0 191).
Firmware version (integruotos programinės įrangos
versija)
G mygtukas ➜ B sąrankos meniu
Peržiūrėkite esamą fotoaparato integruotos programinės įrangos
versiją.
Meniu vadovas 193
N Retušavimo meniu. Retušuotų kopijų kūrimas
Retušavimo meniu atvėrimui paspauskite G ir parinkite kortelę
N (retušavimo meniu).
G mygtukas
Retušavimo meniu parinktys naudojamos kurti apkarpytoms arba
retušuotoms esamų nuotraukų kopijoms. Retušavimo meniu rodomas,
tik jei fotoaparate yra atminties kortelė su nuotraukomis.
0
Parinktis
0
7
NEF (RAW) processing
(NEF (RAW) apdorojimas)
197
e
Perspective control
(perspektyvos valdymas)
207
k
8
i
Trim (apkarpyti)
201
208
202
m
l
Filter effects (filtrų efektai)
Resize (keisti dydį)
Monochrome (vienspalvė)
208
D-Lighting
204
o
209
j
Red-eye correction (raudonų
akių efekto koregavimas)
Image overlay
(nuotraukų perdengimas) 1
205
9
Trim movie (apkarpyti filmą)
212
Z
Straighten (tiesinti)
205
p
212
a
Distortion control
(iškraipymo valdymas)
Side-by-side comparison
(greta esančių palyginimas) 2
206
Parinktis
1 Galima parinkti tik paspaudus mygtuką G ir parinkus kortelę N.
2 Galima atverti spaudžiant i ir parenkant Retouch (retušuoti) arba laikant nuspaustą J ir
spaudžiant 2, kai retušuota nuotrauka arba originalas rodomas parinkus viso kadro atkūrimo režimą.
194 Meniu vadovas
Retušuotų kopijų kūrimas
Retušuotos kopijos kūrimas:
1 Parinkite retušavimo meniu elementą.
Elemento pažymėjimui spauskite 1 arba
3, o jo parinkimui spauskite 2.
2 Parinkite nuotrauką.
Pažymėkite nuotrauką ir spauskite J. Jei
norite peržiūrėti pažymėtą nuotrauką per
visą ekraną, nuspauskite ir palaikykite
mygtuką X.
Jei norite peržiūrėti kitose vietose esančias
nuotraukas, paspauskite W (M) ir parinkite
pageidaujamą kortelę ir aplanką.
A Retušavimas
Jei nuotraukos įrašytos naudojant nuotraukos kokybės nustatymus NEF +
JPEG, retušuojama tik NEF (RAW) formato nuotrauka. Fotoaparate gali
nepavykti atverti arba retušuoti kitais prietaisais sukurtų nuotraukų.
Meniu vadovas 195
3 Nustatykite retušavimo parinktis.
Daugiau informacijos pateikiama skirsnyje apie parinktą elementą.
Jei norite išeiti nekurdami retušuotos kopijos, spauskite G.
A Ekrano išjungimo delsa
Jei per tam tikrą trumpą laiką nebus atlikta jokių veiksmų, ekranas išsijungs ir
operacija bus atšaukta. Visi neįrašyti pakeitimai bus prarasti. Jei norite, kad
ekranas ilgiau neišsijungtų, pasirinktinio nustatymo c4 (Monitor off delay
(ekrano išjungimo delsa); 0 119) parinktimi nustatykite ilgesnę meniu
rodymo trukmę.
4 Sukurkite retušuotą kopiją.
Retušuotos kopijos sukūrimui spauskite J.
Retušuotos kopijos žymimos piktograma
&.
A Rodomos nuotraukos retušavimas
Rodomos nuotraukos retušuotos kopijos sukūrimui paspauskite i ir nustatykite
parinktį Retouch (retušuoti) arba laikydami J paspauskite 2.
D Kopijų retušavimas
Daugelį parinkčių galima pritaikyti kopijoms, sukurtoms naudojant kitas
retušavimo parinktis, nors kiekviena parinktis gali būti pritaikoma tik vieną kartą
(išskyrus Image overlay (nuotraukų perdengimas) ir Trim movie (apkarpyti
filmą)) (atminkite, kad dėl daugkartinio redagavimo gali sumažėti detalumas).
Parinktys, kurių negalima panaudoti esamai nuotraukai redaguoti, yra pilkos ir jų
parinkti neįmanoma.
A Nuotraukos kokybė ir dydis
Kopijos yra tokio paties dydžio, išskyrus kopijas, sukurtas naudojant funkciją
Trim (apkarpyti) ir Resize (keisti dydį). Iš JPEG nuotraukų sukurtos kopijos yra
tokios pačios kokybės kaip originalas, o sukurtosios iš NEF (RAW) ir TIFF (RGB)
formato nuotraukų įrašomos aukštos kokybės JPEG ★ formatu.
196 Meniu vadovas
NEF (RAW) processing (NEF (RAW) apdorojimas)
G mygtukas ➜ N retušavimo meniu
Kurkite NEF (RAW) formato nuotraukų JPEG kopijas. Jei retušavimo
meniu atveriate paspausdami mygtuką G, naudojant šią parinktį
galima nukopijuoti daugiau nuotraukų.
1 Nustatykite parinktį NEF (RAW)
processing (NEF (RAW) apdorojimas).
Pažymėkite retušavimo meniu elementą
NEF (RAW) processing (NEF (RAW)
apdorojimas) ir spauskite 2.
2 Nurodykite įrašymo vietą.
Jeigu į fotoaparatą įdėtos dvi atminties
kortelės, pažymėdami Choose
destination (parinkti įrašymo vietą) ir
spausdami 2 galite parinkti, į kurią iš jų
bus įrašyta JPEG kopija (jei įdėta tik viena
atminties kortelė, pereikite prie 3 veiksmo).
Pažymėkite kortelės lizdą ir, ekrane
atsiradus raginimui, paspauskite J.
Meniu vadovas 197
3 Nustatykite, kaip bus parenkamos
nuotraukos.
Nustatykite vieną iš šių parinkčių:
• Select image(s) (pasirinkti vieną ar daugiau
nuotraukų): rankiniu būdu parinkite vieną
arba daugiau nuotraukų (pereikite prie
5 veiksmo).
• Select date (pasirinkti datą): sukurkite parinktą dieną padarytų visų
NEF (RAW) formato nuotraukų JPEG kopijas (pereikite prie
4 veiksmo).
• Select all images (pasirinkti visas nuotraukas): sukurkite atminties
kortelėje esančių visų NEF (RAW) formato nuotraukų JPEG kopijas
(pereikite prie 4 veiksmo).
4 Parinkite lizdą, iš kurio bus imamos
nuotraukos.
Jei įdėtos dvi atminties kortelės, ekrane
atsiras raginimas pasirinkti lizdą tos
kortelės, kurioje yra NEF (RAW) formato
nuotraukų. Pažymėkite reikiamą lizdą ir
spauskite 2. Jei atlikdami 3 veiksmą
nustatėte parinktį Select all images (pasirinkti visas nuotraukas),
pereikite prie 6 veiksmo.
198 Meniu vadovas
5 Parinkite nuotraukas.
Jei 3 veiksmu nustatėte parinktį Select
image(s) (pasirinkti vieną ar daugiau
nuotraukų), atveriamas nuotraukų
parinkimo dialogo langas, kuriame
pateikiamas su šiuo fotoaparatu sukurtų
tik NEF (RAW) formato nuotraukų sąrašas.
Nuotraukų žymėjimui spauskite kryptinį
valdiklį, o jų parinkimui arba parinkimo atsisakymui spauskite
kryptinio valdiklio vidurinę dalį. Parinktos nuotraukos ženklinamos
piktograma L. Jei norite peržiūrėti pažymėtą nuotrauką per visą
ekraną, nuspauskite ir palaikykite mygtuką X. Baigę atranką pereikite
prie 6 veiksmo paspausdami J.
Jei atlikdami 3 veiksmą nustatėte parinktį
Select date (pasirinkti datą), atveriamas
datų sąrašas. Datų žymėjimui spauskite
kryptinį valdiklį, o parinkimui arba
parinkimo atsisakymui spauskite 2.
Parinktomis dienomis padarytų visų
NEF (RAW) formato nuotraukų parinkimui
ir perėjimui prie 6 veiksmo spauskite J.
Meniu vadovas 199
6 Parinkite JPEG kopijų nustatymus.
Suderinkite toliau išvardytus nustatymus arba pasirinkite Original
(originalas), jei norite naudoti fotografavimo metu taikytus
nustatymus (originalo nustatymų sąrašas pateikiamas peržiūros
rodinio apačioje). Atminkite, kad baltos spalvos balanso ir vinjetės
kontrolės negalima parinkti daugkartinės ekspozicijos nuotraukoms
arba nuotraukoms, sukurtoms naudojant nuotraukų perdengimą. Be
to, ekspozicijos kompensavimo vertes galima nustatyti tik nuo –2 iki
+2 EV.
6
7
8
9
1
2
3
4
5
1 Image quality (nuotraukos
kokybė) ............................................... 46
6 High ISO NR (triukšmo mažinimas
esant dideliam ISO jautrumui) ...... 57
2 Image size (nuotraukos dydis)........ 47
7 Color space (spalvų erdvė) .............. 56
3 White balance
(baltos spalvos balansas)................ 50
8 Vignette control
(vinjetės kontrolė) ............................ 58
4 Exposure compensation
(ekspozicijos kompensavimas)
9 Active D-Lighting
(aktyvusis D-Lighting) ..................... 56
5 Set Picture Control
(nustatyti Picture Control).............. 52
7 Nukopijuokite nuotraukas.
Pažymėkite EXE (vykdyti) ir parinktos
nuotraukos JPEG kopijos sukūrimui
spauskite J (jei parinkta daugiau
nuotraukų, atveriamas patvirtinimo
dialogo langas; pažymėkite Yes (taip) ir
parinktų nuotraukų JPEG kopijų sukūrimui
spauskite J). Jei norite išeiti nenukopijavę nuotraukų, spauskite
mygtuką G.
200 Meniu vadovas
Trim (apkarpyti)
G mygtukas ➜ N retušavimo meniu
Sukurkite apkarpytą parinktos nuotraukos kopiją. Parinkta nuotrauka
rodoma su pasirinkta apkarpoma sritimi, pažymėta geltonai. Sukurkite
apkarpytą kopiją, kaip aprašyta toliau.
Operacija
Sumažinti apkarpomą sritį
Padidinti apkarpomą sritį
Pakeisti apkarpomos
srities kraštinių santykį
Nustatyti apkarpomos
srities vietą
Peržiūrėti apkarpytą
nuotrauką
Sukurti kopiją
Aprašymas
Apkarpomos srities sumažinimui spauskite W (M).
Apkarpomos srities padidinimui spauskite X.
Kraštinių santykio parinkimui sukite pagrindinių
komandų ratuką.
Kryptiniu valdikliu nustatykite apkarpomos srities vietą.
Greitam apkarpomos srities perkėlimui į pageidaujamą
vietą nuspauskite ir palaikykite valdiklį.
Apkarpytai nuotraukai peržiūrėti spauskite vidurinę
kryptinio valdiklio dalį.
Esamos apkarpomos srities įrašymui atskirame faile
spauskite J.
A Apkarpymas. Nuotraukos kokybė ir dydis
Iš NEF (RAW), NEF (RAW) + JPEG arba TIFF (RGB)
formato nuotraukų padarytų kopijų nuotraukos
kokybės (0 46) parinktis būna aukštos★ kokybės
JPEG. Apkarpytos kopijos, sukurtos iš JPEG
nuotraukų, yra tokios pačios nuotraukos kokybės
kaip originalai. Kopijos dydis skiriasi atsižvelgiant į
apkarpomos srities dydį ir kraštinių santykį. Jis
rodomas apkarpymo rodinio viršutiniame
kairiajame kampe.
A Apkarpytų kopijų peržiūra
Peržiūrint apkarpytas kopijas, gali neveikti didinimo atkuriant funkcija.
Meniu vadovas 201
Resize (keisti dydį)
G mygtukas ➜ N retušavimo meniu
Kurkite mažas parinktų nuotraukų kopijas.
1 Nustatykite parinktį Resize (keisti dydį).
Parinktų nuotraukų dydžio pakeitimui
pažymėkite retušavimo meniu elementą
Resize (keisti dydį) ir spauskite 2.
2 Nurodykite įrašymo vietą.
Jeigu į fotoaparatą įdėtos dvi atminties
kortelės, pažymėdami Choose
destination (parinkti įrašymo vietą) ir
spausdami 2 galite parinkti, į kurią iš jų
bus įrašyta pakeisto dydžio kopija (jei įdėta
tik viena atminties kortelė, pereikite prie
3 veiksmo).
Pažymėkite kortelės lizdą ir, ekrane
atsiradus raginimui, paspauskite J.
202 Meniu vadovas
3 Parinkite dydį.
Pažymėkite Choose size (parinkti dydį) ir
spauskite 2.
Pažymėkite parinktį ir ekrane atsiradus
raginimui paspauskite J.
4 Parinkite nuotraukas.
Pažymėkite Select image(s) (pasirinkti
vieną ar daugiau nuotraukų) ir spauskite
2.
Pažymėkite nuotraukas ir jų parinkimui
arba parinkimo atsisakymui spustelėkite
kryptinio valdiklio vidurinę dalį
(pažymėtos nuotraukos atvėrimui per visą
ekraną nuspauskite ir palaikykite mygtuką
X; jei norite peržiūrėti kitose vietose
laikomas nuotraukas, spauskite W/M).
Parinktos nuotraukos pažymimos piktograma 8. Parinkę
paspauskite J. Atminkite, kad nuotraukų, padarytų taikant vaizdo
srities nuostatą 5:4 (30 × 24) arba 1:1 (24 × 24) dydžio pakeisti
neįmanoma.
Meniu vadovas 203
5 Įrašykite pakeisto dydžio kopijas.
Atveriamas patvirtinimo dialogo langas.
Pakeisto dydžio kopijų įrašymui
pažymėkite Yes (taip) ir spauskite J.
A Pakeisto dydžio kopijų peržiūra
Peržiūrint pakeisto dydžio kopijas, gali neveikti didinimo atkuriant funkcija.
A Nuotraukos kokybė
Iš NEF (RAW), NEF (RAW) + JPEG arba TIFF (RGB) formato nuotraukų padarytų
kopijų nuotraukos kokybės (0 46) parinktis būna aukštos★ kokybės JPEG.
Kopijos, sukurtos iš JPEG nuotraukų, yra tokios pačios nuotraukos kokybės kaip
originalai.
D-Lighting
G mygtukas ➜ N retušavimo meniu
D-Lighting pašviesina šešėlius, todėl ši funkcija ypač tinka tamsioms ar
foninio apšvietimo nuotraukoms.
Prieš
Po
Spausdami 4 arba 2, parinkite atliekamos korekcijos intensyvumą.
Rezultatą galima peržiūrėti redagavimo rodinyje. Retušuotos kopijos
įrašymui spauskite J.
204 Meniu vadovas
Red-eye correction (raudonų akių efekto koregavimas)
G mygtukas ➜ N retušavimo meniu
Ši funkcija naudojama blykstės sukeltam „raudonų akių“ efektui
koreguoti; ją galima taikyti tik nuotraukoms, darytoms su blykste.
Nuotrauką, kuri parinkta raudonų akių efektui koreguoti, galima
peržiūrėti redagavimo rodinyje. Patikrinkite raudonų akių efekto
koregavimo poveikį ir kopijos sukūrimui spauskite J. Atminkite, kad
naudojant raudonų akių efekto koregavimo funkciją gali ne visada
pavykti pasiekti norimų rezultatų, o kartais ji gali būti pritaikoma
nuotraukos dalims, kuriose raudonų akių efekto nėra; prieš tęsdami
atidžiai peržiūrėkite nuotrauką.
Straighten (tiesinti)
G mygtukas ➜ N retušavimo meniu
Sukurkite ištiesintą parinktos nuotraukos
kopiją. Nuotraukos pasukimui pagal laikrodžio
rodyklę iki 5 laipsnių (maždaug kas 0,25
laipsnio) spauskite 2, o pasukimui prieš
laikrodžio rodyklę spauskite 4 (rezultatą
galima peržiūrėti redagavimo rodinyje;
atminkite, kad nuotraukos kraštai bus
apkarpyti, kad kopija būtų stačiakampė). Retušuotos kopijos įrašymui
spauskite J.
Meniu vadovas 205
Distortion control (iškraipymo valdymas)
G mygtukas ➜ N retušavimo meniu
Kurkite kraštuose mažiau iškraipytas kopijas.
Parinkite Auto (automatinis), kad
fotoaparatas galėtų automatiškai pataisyti
iškraipymus, o tada patikslinkite kryptiniu
valdikliu arba rankiniam iškraipymų
mažinimui parinkite Manual (rankinis).
Atminkite, kad funkcijos Auto (automatinis)
neįmanoma taikyti nuotraukoms, sukurtoms įjungus automatinės
iškraipymų kontrolės funkciją; žr. „Automatinė iškraipymų kontrolė“
(0 59). Cilindro pavidalo iškraipymų sumažinimui spauskite 2, o
įgaubtųjų iškraipymų sumažinimui spauskite 4 (rezultatą galima
peržiūrėti redagavimo rodinyje; atminkite: kuo intensyviau koreguojami
iškraipymai, tuo daugiau apkarpomi nuotraukos kraštai). Retušuotos
kopijos įrašymui spauskite J. Atminkite, kad iškraipymo valdymo
funkcija gali labai apkarpyti arba iškraipyti pakraščius tų kopijų, kurios
sukurtos iš nuotraukų, padarytų su DX formato objektyvais, taikant tam
tikras vaizdo srities parinktis, išskyrus DX (24×16).
A Automatinis
Režimas Auto (automatinis) skirtas nuotraukoms, padarytoms naudojant G, E ir
D tipo objektyvus (išskyrus PC, 180 laipsnių matymo kampo ir tam tikrus kitus
objektyvus). Nėra garantijos, kad su kitais objektyvais pavyks pasiekti gerų
rezultatų.
206 Meniu vadovas
Perspective control (perspektyvos valdymas)
G mygtukas ➜ N retušavimo meniu
Kurkite kopijas, kuriose sumažinama iš apačios
nufotografuotų aukštų objektų perspektyva.
Perspektyvos suderinimui naudokite kryptinį
valdiklį (atminkite, kad parinkus didesnę
perspektyvos valdymo reikšmę, bus apkarpyta
daugiau nuotraukos kraštų). Rezultatus galima
peržiūrėti redagavimo rodinyje. Retušuotos
kopijos įrašymui spauskite J.
Prieš
Po
Meniu vadovas 207
Filter effects (filtrų efektai)
G mygtukas ➜ N retušavimo meniu
Parinkite vieną iš toliau pateikiamų spalvų filtrų efektų. Baigę derinti
filtrų efektus pagal tolimesnį aprašymą, nuotraukos nukopijavimui
paspauskite J.
Parinktis
Skylight
(dangaus šviesa)
Aprašymas
Sukuriamas natūralaus apšvietimo filtro efektas ir nuotrauka
atrodo ne tokia mėlyna. Rezultatą galima peržiūrėti ekrane.
Sukuriama kopija su šiltų tonų filtrų efektais, kurie suteikia
Warm filter
kopijai „šiltą“ raudoną atspalvį. Rezultatą galima peržiūrėti
(šiltų spalvų filtras)
ekrane.
Monochrome (vienspalvė)
G mygtukas ➜ N retušavimo meniu
Galimi nuotraukų kopijų variantai: Black-andwhite (nespalvota), Sepia (sepija) arba
Cyanotype (nespalvota su mėlynu
atspalviu).
Parinkus Sepia (sepija) arba Cyanotype
(nespalvota su mėlynu atspalviu), ekrane
pateikiamas parinktos nuotraukos peržiūros
rodinys. Spalvos sodrumo didinimui spauskite
1, o mažinimui spauskite 3. Vienspalvės
kopijos sukūrimui spauskite J.
208 Meniu vadovas
Image overlay (nuotraukų perdengimas)
G mygtukas ➜ N retušavimo meniu
Nuotraukų perdengimo metu sujungiamos dvi esamos NEF (RAW)
formato nuotraukos, sukuriant vieną nuotrauką, kuri įrašoma atskirai
nuo originalų. Rezultatai, gauti naudojant RAW duomenis iš fotoaparato
vaizdo jutiklio, yra pastebimai geresni už nuotraukas, sukurtas vaizdų
rengyklėmis. Nauja nuotrauka įrašoma taikant esamus nuotraukos
kokybės ir dydžio nustatymus. Prieš kurdami perdengtą nuotrauką,
nustatykite nuotraukos kokybę ir dydį (0 46, 47; galimos visos
parinktys). NEF (RAW) formato kopijos sukūrimui nustatykite nuotraukos
kokybės parinktį NEF (RAW) ir nuotraukos dydžio parinktį Large
(didelė) (perdengimas įrašomas kaip didelė NEF/RAW formato
nuotrauka, net jei nustatyta parinktis Small (maža) arba Medium
(vidutinė)).
+
1 Nustatykite parinktį Image overlay
(nuotraukų perdengimas).
Retušavimo meniu pažymėkite Image
overlay (nuotraukos perdengimas) ir
spauskite 2. Atveriamas nuotraukų
perdengimo parinkčių langas, kuriame
pažymėtas elementas Image 1
(1 nuotrauka); spauskite J, kad būtų atvertas nuotraukų išrankos
dialogo langas, kuriame rodomas tik šiuo fotoaparatu sukurtų didelių
NEF (RAW) formato nuotraukų sąrašas (mažų ir vidutinių NEF/RAW
formato nuotraukų parinkti neįmanoma).
Meniu vadovas 209
2 Parinkite pirmą nuotrauką.
Kryptiniu valdikliu pažymėkite pirmą
perdengimo nuotrauką. Jei norite
peržiūrėti pažymėtą nuotrauką per visą
ekraną, nuspauskite ir palaikykite mygtuką
X. Jei norite peržiūrėti kitose vietose
esančias nuotraukas, paspauskite W (M) ir
parinkite pageidaujamą kortelę ir aplanką. Pažymėtos nuotraukos
parinkimui ir grįžimui į peržiūros rodinį spauskite J.
3 Parinkite antrą nuotrauką.
Parinkta nuotrauka rodoma kaip Image 1 (1 nuotrauka). Pažymėkite
Image 2 (2 nuotrauka) ir spauskite J. Tada parinkite antrą
nuotrauką, kaip aprašyta 2 veiksmo skiltyje.
4 Suderinkite ekspozicijos prieaugį.
Pažymėkite Image 1 (1 nuotrauka) arba
Image 2 (2 nuotrauka) ir perdengimo
ekspoziciją optimizuokite kryptinio
valdiklio 1 arba 3 spustelėjimais
parinkdami ekspozicijos prieaugio vertes
nuo 0,1 iki 2,0. Tą patį atlikite ir su antra
nuotrauka. Numatytoji vertė yra 1,0. Ekspozicijos prieaugio
sumažinimui per pusę parinkite 0,5, o jo padvigubinimui parinkite
2,0. Ekspozicijos prieaugio rezultatas matomas stulpelyje Preview
(peržiūra).
210 Meniu vadovas
5 Peržiūrėkite perdengimą.
Jei norite peržiūrėti kompoziciją, žymiklio
nuvedimui į stulpelį Preview (peržiūra)
spauskite 4 arba 2, tada parinkties
Overlay (perdengimas) pažymėjimui
spauskite 1 arba 3 ir galiausiai
paspauskite J (atminkite, kad spalvos ir
šviesumas peržiūros rodinyje gali skirtis nuo galutinės nuotraukos).
Perdengimo įrašymui neatveriant peržiūros rodinio parinkite Save
(įrašyti). Jei norite grįžti į 4 veiksmą ir parinkti kitas nuotraukas arba
derinti ekspozicijos prieaugį, spauskite W (M).
6 Įrašykite perdengimą.
Kol atvertas peržiūros rodinys, paspauskite
J perdengimui įrašyti. Sukūrus
perdengimą, gautoji nuotrauka
pateikiama ekrane viso kadro režimu.
D Nuotraukų perdengimas
Galima sujungti tik dideles NEF (RAW) formato nuotraukas, padarytas taikant
tokias pačias vaizdo srities ir gylio bitais parinktis.
Perdengimas turi tą pačią nuotraukos informaciją (įskaitant įrašymo datos,
matavimo, užrakto greičio, diafragmos, ekspozicijos režimo, ekspozicijos
kompensavimo, židinio nuotolio bei nuotraukos orientacijos reikšmes) ir baltos
spalvos balanso vertes bei Picture Control režimą kaip ir nuotrauka, parinkta
srityje Image 1 (1 nuotrauka). Įrašant perdengimą, prie jo pridedamas esamos
nuotraukos komentaras, tačiau informacija apie autorių teises nenukopijuojama.
Perdengimams, įrašytiems NEF (RAW) formatu, taikomas glaudinimo algoritmas,
nustatytas meniu NEF (RAW) recording (NEF (RAW) įrašymas) parametro
NEF (RAW) compression (NEF (RAW) glaudinimas) parinktimi. Jų gylis bitais
atitinka nuotraukų originalus.
Meniu vadovas 211
Trim movie (apkarpyti filmą)
G mygtukas ➜ N retušavimo meniu
Sukurkite kopiją, kurioje pašalinta nepageidaujama dalis filmuotos
medžiagos.
Side-by-side comparison (greta esančių palyginimas)
Palyginkite retušuotas kopijas su nuotraukų originalais. Ši parinktis
galima tik tuo atveju, jei retušavimo meniu atveriamas, kai per visą
ekraną rodoma kopija arba originalas, ir atliekamas vienas iš šių veiksmų:
laikant nuspaustą mygtuką J paspaudžiamas 2 arba paspaudus
mygtuką i nustatoma parinktis Retouch (retušuoti).
1 Parinkite nuotrauką.
Parinkite retušuotą kopiją (ji nurodoma
piktograma &) arba nuotraukos originalą,
kuris buvo retušuojamas.
2 Atverkite retušavimo parinktis.
Laikydami nuspaustą mygtuką J
spauskite 2 arba paspauskite i ir
nustatykite parinktį Retouch (retušuoti).
3 Nustatykite parinktį Side-by-side
comparison (greta esančių
palyginimas).
Pažymėkite Side-by-side comparison
(greta esančių palyginimas) ir spauskite
J.
212 Meniu vadovas
4 Palyginkite kopiją su originalu.
Pradinė nuotrauka rodoma kairėje, retušuota kopija – dešinėje, o
parinktys, naudotos kuriant kopiją, pateikiamos ekrano viršuje.
Pradinės nuotraukos ir retušuotos kopijos sukeitimui spauskite 4
arba 2. Pažymėtos nuotraukos peržiūrėjimui per visą ekraną
nuspauskite ir palaikykite mygtuką X. Jei kopija sukurta iš dviejų
pradinių nuotraukų naudojant funkciją Image overlay (nuotraukų
perdengimas) arba jei pradinė nuotrauka buvo kopijuojama kelis
kartus, pradinės nuotraukos peržiūrėjimui spauskite 1 arba 3.
Grįžimui į atkūrimo režimą paspauskite mygtuką K, o grįžimui į
atkūrimo režimą parinkus pažymėtą nuotrauką spauskite J.
Kopijai kurti naudotos parinktys
Pradinė nuotrauka
Retušuota kopija
D Greta esančių palyginimas
Jei kopija sukurta iš apsaugotos nuotraukos arba nuotrauka nuo to laiko buvo
ištrinta ar paslėpta (0 21), pradinė nuotrauka neatveriama.
Meniu vadovas 213
O Mano meniu/m paskutiniai nustatymai
Mano meniu atvėrimui paspauskite G ir parinkite kortelę O (Mano
meniu).
G mygtukas
Naudojant parinktį MY MENU (Mano meniu) galima kurti ir redaguoti
pritaikytą parinkčių sąrašą, sudarytą iš atkūrimo, fotografavimo,
filmavimo, pasirinktinių nustatymų, sąrankos ir retušavimo meniu
elementų, kad būtų galima juos greitai pasiekti (telpa iki 20 elementų).
Pagal pageidavimą vietoj Mano meniu gali būti rodomi paskutiniai
nustatymai (0 218).
Parinktis galima pridėti, ištrinti ir išdėstyti kita tvarka, kaip aprašyta
toliau.
❚❚ Parinkčių įtraukimas į Mano meniu
1 Nustatykite parinktį Add items (pridėti
elementų).
Atvėrę Mano meniu (O), pažymėkite Add
items (pridėti elementų) ir spauskite 2.
2 Parinkite meniu.
Pažymėkite pavadinimą meniu, kurio
parinktį norite įtraukti, ir spauskite 2.
214 Meniu vadovas
3 Parinkite elementą.
Pažymėkite norimą meniu elementą ir
spauskite J.
4 Nustatykite naujo elemento vietą.
Naujojo elemento perkėlimui Mano meniu
sąraše aukštyn arba žemyn spauskite 1
arba 3. Kito elemento pridėjimui
spauskite J.
5 Pridėkite daugiau elementų.
Elementai, kurie įtraukti į Mano meniu,
pažymėti varnele. Elementų, pažymėtų
piktograma V, parinkti neįmanoma.
Kartodami 1–4 veiksmus, parinkite kitus
elementus.
Meniu vadovas 215
❚❚ Parinkčių trynimas iš Mano meniu
1 Nustatykite parinktį Remove items (šalinti elementus).
Atvėrę Mano meniu (O), pažymėkite Remove items (šalinti
elementus) ir spauskite 2.
2 Parinkite elementus.
Žymėkite elementus ir jų parinkimui arba
parikimo atsisakymui spauskite 2. Parinkti
elementai nurodomi varnele.
3 Ištrinkite parinktus elementus.
Spauskite J. Ekrane atveriamas
patvirtinimo dialogo langas. Parinktų
elementų ištrynimui dar kartą paspauskite
J.
A Elementų trynimas iš Mano meniu
Pažymėto Mano meniu elemento ištrynimui spauskite mygtuką O (Q). Ekrane
atveriamas patvirtinimo dialogo langas. Jei norite pašalinti parinktą elementą iš
Mano meniu, spauskite O (Q) dar kartą.
216 Meniu vadovas
❚❚ Mano meniu parinkčių pertvarkymas
1 Nustatykite parinktį Rank items (klasifikuoti elementus).
Atvėrę Mano meniu (O) pažymėkite Rank items (klasifikuoti
elementus) ir spauskite 2.
2 Parinkite elementą.
Pažymėkite norimą perkelti elementą ir
spauskite J.
3 Nustatykite naują elemento vietą.
Elemento perkėlimui Mano meniu sąraše
aukštyn arba žemyn spauskite 1 arba 3 ir
paspauskite J. Kitų elementų perkėlimui
pakartokite 2–3 veiksmus.
4 Išeikite į Mano meniu.
Grįžimui į Mano meniu spauskite mygtuką
G.
G mygtukas
Meniu vadovas 217
Paskutiniai nustatymai
Dvidešimties paskutiniu metu naudotų nustatymų atvėrimui nustatykite
parametro O MY MENU (Mano meniu) > Choose tab (parinkti
kortelę) parinktį m RECENT SETTINGS (paskutiniai nustatymai).
1 Nustatykite parinktį Choose tab
(parinkti kortelę).
Atvėrę Mano meniu (O), pažymėkite
Choose tab (parinkti kortelę) ir spauskite
2.
2 Nustatykite parinktį m RECENT
SETTINGS (paskutiniai nustatymai).
Pažymėkite m RECENT SETTINGS
(paskutiniai nustatymai) ir spauskite J.
Meniu pavadinimas pasikeis iš „MY MENU“
(Mano meniu) į „RECENT SETTINGS“
(paskutiniai nustatymai).
Naudojant meniu elementus, jie perkeliami į paskutinių nustatymų
meniu viršų. Jei norite vėl matyti Mano meniu, nustatykite parametro
m RECENT SETTINGS (paskutiniai nustatymai) > Choose tab
(parinkti kortelę) parinktį O MY MENU (Mano meniu).
A Elementų šalinimas iš paskutinių nustatymų meniu
Paskutinių nustatymų meniu elemento pašalinimui pažymėkite jį ir spauskite
mygtuką O (Q). Ekrane atveriamas patvirtinimo dialogo langas. Parinkto
elemento ištrynimui spauskite O (Q) dar kartą.
218 Meniu vadovas
Papildomos blykstės
Su šiuo fotoaparatu galima naudoti papildomus išorinius blykstės
įrenginius.
Ant fotoaparato kontaktinės jungties sumontuoto priedo naudojimo veiksmai
šiame skyriuje ženklinami simboliu C, o nuotolinių blykstės įrenginių – simboliu
f. Daugiau informacijos apie f rasite su blykstės įrenginiu pateiktame vadove.
Blykstės valdymo parinktys
Fotografuoti galima naudojant ant fotoaparato kontaktinės jungties
sumontuotą blykstės įrenginį arba vieną ar daugiau nuotolinių blykstės
įrenginių.
Ant fotoaparato montuojami blykstės įrenginiai
Fotografuoti galima naudojant ant fotoaparato
kontaktinės jungties sumontuotą blykstės įrenginį.
Išsamiau aprašyta fotoaparato ir blykstės įrenginio
vadovuose.
Fotografavimas su nuotoliniais blykstės įrenginiais
Su vienu ar daugiau nuotolinių blykstės įrenginių galima naudoti toliau
nurodytus belaidžio blyksčių valdymo metodus (patobulintas belaidžio
apšvietimo valdymas arba AWL):
• Optinio AWL signalai, siunčiami iš blykstės įrenginio,
sumontuoto ant kontaktinės jungties (0 221)
Papildomos blykstės 219
• Radijo AWL signalai (0 230)
• Radijo AWL signalai ir papildomas apšvietimas iš blykstės
įrenginio, sumontuoto ant kontaktinės jungties (0 240)
• Radijo AWL signalai ir optinio AWL signalai, siunčiami iš
blykstės įrenginio, sumontuoto ant kontaktinės jungties
(0 242)
Valdymo radijo signalais funkcija veikia tik tuo atveju, jei fotoaparatas
sujungiamas su WR-R10 per adapterį WR-A10.
220 Papildomos blykstės
Optinis AWL
Nuotolinius blykstės įrenginius galima valdyti
optiniais signalais, kuriuos siunčia ant fotoaparato
kontaktinės jungties sumontuotas papildomas
blykstės įrenginys, atliekantis valdančiosios blykstės
funkciją (optinis AWL). Jei naudojamas blykstės
įrenginys SB-5000 arba SB-500, nustatymus galima
derinti fotoaparate (žr. „SB-5000/SB-500“, 0 221). Kitais atvejais jie
derinami naudojant blykstės įrenginio valdiklius, kaip aprašyta su
blykstės įrenginiu pateiktuose dokumentuose. Išsamiau apie blykstės
vietą ir kitus dalykus rašoma su blykstės įrenginiais pateikiamuose
dokumentuose.
SB-5000/SB-500
Ant fotoaparato kontaktinės jungties
sumontuokite blykstės įrenginį ir nustatykite
fotografavimo meniu parametro Flash
control (blykstės valdymas) > Wireless
flash options (belaidžių blyksčių parinktys)
parinktį Optical AWL (optinis AWL).
Parametro Group flash (blyksčių grupė)
parinktis galima derinti naudojant meniu Flash control (blykstės
valdymas) > Remote flash control (nuotolinis blykstės valdymas).
Blykstės SB-5000 meniu elementą Remote flash control (nuotolinis
blykstės valdymas) taip pat sudaro parinktys Quick wireless control
(spartusis belaidis valdymas) ir Remote repeating (kelis kartus
suveikianti nuotolinė blykstė). Toliau aprašytos galimos parinktys.
A SB-5000
Jei ant fotoaparato kontaktinės jungties sumontuojama SB-5000, parametro
Flash control (blykstės valdymas) parinktis galima keisti ir blykstės įrenginio
valdikliais.
Papildomos blykstės 221
❚❚ Blyksčių grupė
Nustatykite šią parinktį, jei reguliuoti kiekvienos grupės nustatymus
reikia atskirai.
1 C: nustatykite fotografavimo meniu
parametro Flash control (blykstės
valdymas) > Remote flash control
(nuotolinis blykstės valdymas) parinktį
Group flash (blyksčių grupė).
2 C: nustatykite parinktį Group flash
options (blyksčių grupės parinktys).
Blykstės valdymo rodinyje pažymėkite
Group flash options (blyksčių grupės
parinktys) ir spauskite 2.
3 C: parinkite blykstės valdymo režimą.
Parinkite valdančiosios blykstės ir
kiekvieną grupę sudarančių blykstės
įrenginių valdymo režimą ir galingumą:
• TTL: i-TTL blykstės valdymas.
• qA: automatinė diafragma (galima
parinkti tik naudojant tam pritaikytus
blykstės įrenginius).
• M: blykstės galingumą parinkite rankiniu būdu.
• – – (išjungta): įrenginiai nesuveikia ir neįmanoma reguliuoti blykstės
galingumo.
Parinkite valdančiosios blykstės kanalą. Jei
bent vienas iš nuotolinių blykstės įrenginių
yra SB-500, reikia rinktis 3 kanalą. Kitais
atvejais galima rinktis bet kurį kanalą nuo 1
iki 4.
222 Papildomos blykstės
4 f: nuotolinių blykstės įrenginių ryšio kanalą nustatykite tokį patį
kaip valdančiosios blykstės.
Nustatykite nuotolinių blykstės įrenginių kanalą, parinktą 3 veiksmu.
5 f: sugrupuokite nuotolinius blykstės įrenginius.
Parinkite kiekvieno nuotolinio blykstės įrenginio grupę (A, B arba C, o
jei naudojate valdančiąją blykstę SB-500 – A arba B). Nors nuotolinių
blykstės įrenginių skaičius neribojamas, naudoti vienoje grupėje
daugiau kaip tris gali būti nepraktiška. Viršijus šį skaičių, nuotolinių
blykstės įrenginių skleidžiama šviesa trukdys gauti norimą rezultatą.
6 C/f: sukomponuokite kadrą.
Sukomponuokite kadrą ir išdėstykite blykstės įrenginius. Daugiau
informacijos rasite su blykstės įrenginiais pateiktuose
dokumentuose. Kai išdėstysite įrenginius, paspausdami blykstės
įrenginių bandymo mygtukus išbandykite blyksnius ir įsitikinkite, kad
blykstės įrenginiai veikia tinkamai. Išbandyti blykstės įrenginių
blyksnį taip pat galima paspaudžiant mygtuką i ir parenkant M Test
flash (bandyti blykstę), kol rodomas blykstės informacinis ekranas
(0 243).
7 C/f: sukomponuokite nuotrauką, sufokusuokite ir
fotografuokite.
Papildomos blykstės 223
❚❚ Spartusis belaidis valdymas (tik SB-5000)
Nustačius šią parinktį galima reguliuoti bendrą blykstės kompensavimo
vertę ir santykinį A ir B grupių balansą, o C grupės galingumas
nustatomas rankiniu būdu.
1 C: nustatykite fotografavimo meniu
parametro Flash control (blykstės
valdymas) > Remote flash control
(nuotolinis blykstės valdymas) parinktį
Quick wireless control (spartusis
belaidis valdymas).
2 C: nustatykite parinktį Quick wireless
control options (spartaus belaidžio
valdymo parinktys).
Blykstės valdymo rodinyje pažymėkite
Quick wireless control options (spartaus
belaidžio valdymo parinktys) ir
spauskite 2.
3 C: suderinkite blykstės nustatymus.
Parinkite A ir B grupės balansą.
Suderinkite A ir B grupės blykstės
kompensavimo vertę.
224 Papildomos blykstės
Parinkite C grupę sudarančių blykstės
įrenginių valdymo režimą ir galingumą:
• M: blykstės galingumą parinkite rankiniu
būdu.
• – –: C grupę sudarantys įrenginiai
nesuveikia.
Parinkite valdančiosios blykstės kanalą. Jei
bent vienas iš nuotolinių blykstės įrenginių
yra SB-500, reikia rinktis 3 kanalą. Kitais
atvejais galima rinktis bet kurį kanalą nuo 1
iki 4.
4 f: nuotolinių blykstės įrenginių ryšio kanalą nustatykite tokį patį
kaip valdančiosios blykstės.
Nustatykite nuotolinių blykstės įrenginių kanalą, parinktą 3 veiksmu.
5 f: sugrupuokite nuotolinius blykstės įrenginius.
Parinkite grupę (A, B arba C).
Nors nuotolinių blykstės įrenginių skaičius neribojamas, naudoti
vienoje grupėje daugiau kaip tris gali būti nepraktiška. Viršijus šį
skaičių, nuotolinių blykstės įrenginių skleidžiama šviesa trukdys gauti
norimą rezultatą.
Papildomos blykstės 225
6 C/f: sukomponuokite kadrą.
Sukomponuokite kadrą ir išdėstykite blykstės įrenginius. Daugiau
informacijos rasite su blykstės įrenginiais pateiktuose
dokumentuose. Kai išdėstysite įrenginius, paspausdami blykstės
įrenginių bandymo mygtukus išbandykite blyksnius ir įsitikinkite, kad
blykstės įrenginiai veikia tinkamai. Išbandyti blykstės įrenginių
blyksnį taip pat galima paspaudžiant mygtuką i ir parenkant M Test
flash (bandyti blykstę), kol rodomas blykstės informacinis ekranas
(0 243).
7 C/f: sukomponuokite nuotrauką, sufokusuokite ir
fotografuokite.
226 Papildomos blykstės
❚❚ Kelis kartus suveikianti nuotolinė blykstė (tik SB-5000)
Kai nustatyta ši parinktis, blykstės įrenginiai blyksi daug kartų, kol
atvertas užraktas, ir sukuria daugkartinės ekspozicijos efektą.
1 C: nustatykite fotografavimo meniu
parametro Flash control (blykstės
valdymas) > Remote flash control
(nuotolinis blykstės valdymas) parinktį
Remote repeating (kelis kartus
suveikianti nuotolinė blykstė).
2 C: nustatykite parinktį Remote
repeating options (kelis kartus
suveikiančios nuotolinės blykstės
parinktys).
Blykstės valdymo rodinio meniu
pažymėkite Remote repeating options
(kelis kartus suveikiančios nuotolinės
blykstės parinktys) ir spauskite 2.
3 C: suderinkite blykstės nustatymus.
Parinkite blykstės galingumą (Output
(galia)), didžiausią blykstės įrenginio
blyksnių skaičių (Times (kartai)) ir blyksnių
skaičių per sekundę (Frequency (dažnis)).
Įjunkite arba išjunkite parinktas grupes.
Parinktos grupės įjungimui nustatykite ON
(įjungta), o parinktos grupės išjungimui
nustatykite – –.
Papildomos blykstės 227
Parinkite valdančiosios blykstės kanalą. Jei
bent vienas iš nuotolinių blykstės įrenginių
yra SB-500, reikia rinktis 3 kanalą. Kitais
atvejais galima rinktis bet kurį kanalą nuo 1
iki 4.
4 f: nuotolinių blykstės įrenginių ryšio kanalą nustatykite tokį patį
kaip valdančiosios blykstės.
Nustatykite nuotolinių blykstės įrenginių kanalą, parinktą 3 veiksmu.
5 f: sugrupuokite nuotolinius blykstės įrenginius.
Kiekvienam nuotoliniam blykstės įrenginiui parinkite grupę (A, B
arba C). Nors nuotolinių blykstės įrenginių skaičius neribojamas,
naudoti vienoje grupėje daugiau kaip tris gali būti nepraktiška.
Viršijus šį skaičių, nuotolinių blykstės įrenginių skleidžiama šviesa
trukdys gauti norimą rezultatą.
6 C/f: sukomponuokite kadrą.
Sukomponuokite kadrą ir išdėstykite blykstės įrenginius. Daugiau
informacijos rasite su blykstės įrenginiais pateiktuose
dokumentuose. Kai išdėstysite įrenginius, paspausdami blykstės
įrenginių bandymo mygtukus išbandykite blyksnius ir įsitikinkite, kad
blykstės įrenginiai veikia tinkamai. Išbandyti blykstės įrenginių
blyksnį taip pat galima paspaudžiant mygtuką i ir parenkant M Test
flash (bandyti blykstę), kol rodomas blykstės informacinis ekranas
(0 243).
7 C/f: sukomponuokite nuotrauką, sufokusuokite ir
fotografuokite.
228 Papildomos blykstės
A Optinis AWL
Nuotolinių blykstės įrenginių jutiklių langelius atsukite taip, kad į juos patektų
valdančiosios blykstės šviesa (ypatingo kruopštumo reikia, jei fotoaparatas
nesumontuotas ant trikojo). Žiūrėkite, kad tiesioginė šviesa arba stiprūs
nuotolinių blykstės įrenginių šviesos atspindžiai nepatektų į fotoaparato
objektyvą (jei įjungtas TTL režimas) arba į nuotolinių blykstės įrenginių
fotojutiklius (jei įjungtas qA režimas), nes minėta šviesa gali trukdyti ekspozicijai.
Kad mažo intensyvumo sinchronizavimo blyksniai, kuriuos skleidžia valdančioji
blykstė, neatsirastų nuotraukose, kai fotografuojama iš arti, nustatykite mažą ISO
jautrumą arba mažą diafragmą (didelį f skaičių). Išdėstę nuotolinius blykstės
įrenginius padarykite bandomąjį kadrą ir peržiūrėkite rezultatus fotoaparato
ekrane.
Papildomos blykstės 229
Radio AWL (radijo AWL)
Jei radijo AWL norite naudoti su tam pritaikytais
blykstės įrenginiais, prie fotoaparato prijunkite
belaidį nuotolinio valdymo įtaisą WR-R10 ir
sudarykite blykstės įrenginių ir WR-R10 belaidį ryšį.
Belaidžio ryšio sudarymas
Prieš naudodami radijo AWL sudarykite WR-R10 ir nuotolinių blykstės
įrenginių belaidį ryšį.
1 C: prijunkite WR-R10.
Prie fotoaparato prijunkite WR-R10. Daugiau informacijos rasite
dokumentuose, pateiktuose su WR-R10.
2 C: nustatykite fotografavimo meniu
parametro Flash control (blykstės
valdymas) > Wireless flash options
(belaidžių blyksčių parinktys) parinktį
Radio AWL (radijo AWL).
A Belaidis nuotolinio valdymo įtaisas WR-R10
Naudojant WR-R10 reikia adapterio WR-A10. Atnaujinkite WR-R10 integruotą
programinę įrangą įdiegdami 3.0 arba naujesnę jos versiją; informacijos apie
integruotos programinės įrangos naujinius pateikiama atitinkamos šalies Nikon
interneto svetainėje.
230 Papildomos blykstės
3 C: parinkite kanalą.
Nustatykite WR-R10 kanalų perjungiklį į
pageidaujamo kanalo padėtį.
4 C: parinkite ryšio režimą.
Parinkite sąrankos meniu parametrą
Wireless remote (WR) options (belaidžių
nuotolinio valdymo įtaisų (WR)
parinktys) > Link mode (ryšio režimas)
(0 180) ir nustatykite vieną iš šių parinkčių:
• Pairing (siejimas). Fotoaparatas ryšį sudaro
tik su tais prietaisais, su kuriais anksčiau buvo susietas. Taip
išvengiama signalų trukdžių iš kitų netoliese esančių prietaisų.
Fotoaparatą susieti su kiekvienu prietaisu reikia atskirai, todėl
sudarant ryšį su didesniu skaičiumi prietaisų rekomenduojama
naudoti PIN (PIN kodas).
• PIN (PIN kodas). Visų prietaisų su tokiu pačiu keturskaitmeniu PIN
kodu ryšys yra bendras. Toks principas puikiai tinka fotografuoti, jei
naudojama daug nuotolinių prietaisų. Jei fotoaparatų su tokiu
pačiu PIN kodu yra daugiau, blykstės įrenginius valdys tik tas
fotoaparatas, su kuriuo ryšys bus sudarytas pirmiausia. Kiti
fotoaparatai ryšio sudaryti negalės (su atitinkamais fotoaparatais
sujungtų įtaisų WR-R10 diodiniai indikatoriai mirksės).
Papildomos blykstės 231
5 f: sudarykite belaidį ryšį.
Įjunkite nuotolinių blykstės įrenginių nuotolinio valdymo režimą
radijo AWL, nustatykite įrenginių ryšio kanalą, kurį parinkote 3
veiksmu, ir susiekite kiekvieną nuotolinį blykstės įrenginį su WR-R10
pagal parinktį, kurią nustatėte 4 veiksmu:
• Pairing (siejimas). Įjunkite nuotolinio įrenginio siejimo funkciją ir
paspauskite WR-R10 siejimo mygtuką. Siejimas būna baigtas, kai
WR-R10 ir blykstės įrenginio lemputės LINK ima mirksėti oranžine ir
žalia šviesa; sudarius ryšį, nuotolinio blykstės įrenginio lemputė LINK
įsižiebia žalia šviesa.
• PIN (PIN kodas). Nuotolinio blykstės įrenginio valdikliais įveskite PIN
kodą, kurį parinkote 4 veiksmu. Sudarius ryšį nuotolinio blykstės
įrenginio lemputė LINK įsižiebia žalia šviesa.
6 f: įsitikinkite, kad įsižiebė visų blykstės įrenginių blykstės
parengties lemputės.
Esant įjungtam radijo AWL režimui, fotoaparato vaizdo ieškiklyje arba
blykstės informaciniame ekrane įsižiebs blykstės parengties daviklis,
kai blykstės įrenginiai bus parengti.
A Nuotolinių blykstės įrenginių sąrašas
Jei norite peržiūrėti, kokie blykstės įrenginiai šiuo metu valdomi naudojant radijo
AWL funkciją, parinkite fotografavimo meniu parametrą Flash control (blykstės
valdymas) > Radio remote flash info (radijo signalais valdomų nuotolinių
blyksčių informacija). Kiekvieno blykstės įrenginio identifikatorių (nuotolinės
blykstės pavadinimą) galima pakeisti naudojant blykstės įrenginio valdiklius.
Prijungtas blykstės įrenginys
Grupė
232 Papildomos blykstės
Blykstės parengties daviklis
A Kartotinis ryšio sudarymas
Jei kanalo, ryšio režimo ir kiti nustatymai nekeičiami, parinkus nuotolinį režimą
WR-R10 automatiškai prisijungia prie anksčiau susietų blykstės įrenginių. Tokiu
atveju 3–5 veiksmus galima praleisti. Sudarius ryšį, blykstės įrenginio lemputė
LINK įsižiebia žalia šviesa.
Papildomos blykstės 233
Blykstės nustatymų derinimas
Pirmiausia nustatykite fotografavimo meniu
parametro Flash control (blykstės
valdymas) > Wireless flash options
(belaidžių blyksčių parinktys) parinktį Radio
AWL (radijo AWL), tada nustatykite
parametro Remote flash control (nuotolinis
blykstės valdymas) parinktį Group flash
(blyksčių grupė), Quick wireless control (spartusis belaidis
valdymas) arba Remote repeating options (kelis kartus
suveikiančios nuotolinės blykstės parinktys) ir suderinkite
nustatymus, kaip aprašyta toliau.
❚❚ Blyksčių grupė
Nustatykite šią parinktį, jei reguliuoti kiekvienos grupės nustatymus
reikia atskirai.
1 C: nustatykite fotografavimo meniu
parametro Flash control (blykstės
valdymas) > Remote flash control
(nuotolinis blykstės valdymas) parinktį
Group flash (blyksčių grupė).
2 C: nustatykite parinktį Group flash
options (blyksčių grupės parinktys).
Blykstės valdymo rodinyje pažymėkite
Group flash options (blyksčių grupės
parinktys) ir spauskite 2.
234 Papildomos blykstės
3 C: parinkite blykstės valdymo režimą.
Parinkite valdančiosios blykstės ir
kiekvieną grupę sudarančių blykstės
įrenginių valdymo režimą ir galingumą:
• TTL: i-TTL blykstės valdymas.
• qA: automatinė diafragma (galima
parinkti tik naudojant tam pritaikytus
blykstės įrenginius).
• M: blykstės galingumą parinkite rankiniu būdu.
• – – (išjungta): įrenginiai nesuveikia ir neįmanoma reguliuoti blykstės
galingumo.
4 f: sugrupuokite nuotolinius blykstės įrenginius.
Kiekvienam nuotoliniam blykstės įrenginiui parinkite grupę (A–F).
Valdančioji blykstė gali valdyti iki 18 blykstės įrenginių, sudarančių
įvairius derinius.
5 C/f: sukomponuokite kadrą.
Sukomponuokite kadrą ir išdėstykite blykstės įrenginius. Daugiau
informacijos rasite su blykstės įrenginiais pateiktuose
dokumentuose. Kai išdėstysite įrenginius, paspauskite mygtuką i,
kol rodomas blykstės informacinis ekranas (0 243), ir nustatydami
parinktį M Test flash (bandyti blykstę) išbandykite įrenginių
blyksnius ir įsitikinkite, kad įrenginiai veikia tinkamai.
6 C: sukomponuokite nuotrauką, sufokusuokite ir fotografuokite.
Papildomos blykstės 235
❚❚ Spartusis belaidis valdymas
Nustačius šią parinktį galima reguliuoti bendrą blykstės kompensavimo
vertę ir santykinį A ir B grupių balansą, o C grupės galingumas
nustatomas rankiniu būdu.
1 C: nustatykite fotografavimo meniu
parametro Flash control (blykstės
valdymas) > Remote flash control
(nuotolinis blykstės valdymas) parinktį
Quick wireless control (spartusis
belaidis valdymas).
2 C: nustatykite parinktį Quick wireless
control options (spartaus belaidžio
valdymo parinktys).
Blykstės valdymo rodinyje pažymėkite
Quick wireless control options (spartaus
belaidžio valdymo parinktys) ir
spauskite 2.
3 C: suderinkite blykstės nustatymus.
Parinkite A ir B grupės balansą.
Suderinkite A ir B grupės blykstės
kompensavimo vertę.
236 Papildomos blykstės
Parinkite C grupę sudarančių blykstės
įrenginių valdymo režimą ir galingumą:
• M: blykstės galingumą parinkite rankiniu
būdu.
• – –: C grupę sudarantys įrenginiai
nesuveikia.
4 f: sugrupuokite nuotolinius blykstės įrenginius.
Parinkite grupę (A, B arba C). Valdančioji blykstė gali valdyti iki
18 blykstės įrenginių, sudarančių įvairius derinius.
5 C/f: sukomponuokite kadrą.
Sukomponuokite kadrą ir išdėstykite blykstės įrenginius. Daugiau
informacijos rasite su blykstės įrenginiais pateiktuose
dokumentuose. Kai išdėstysite įrenginius, paspauskite mygtuką i,
kol rodomas blykstės informacinis ekranas (0 243), ir nustatydami
parinktį M Test flash (bandyti blykstę) išbandykite įrenginių
blyksnius ir įsitikinkite, kad įrenginiai veikia tinkamai.
6 C: sukomponuokite nuotrauką, sufokusuokite ir fotografuokite.
Papildomos blykstės 237
❚❚ Kelis kartus suveikianti nuotolinė blykstė
Kai nustatyta ši parinktis, blykstės įrenginiai blyksi daug kartų, kol
atvertas užraktas, ir sukuria daugkartinės ekspozicijos efektą.
1 C: nustatykite fotografavimo meniu
parametro Flash control (blykstės
valdymas) > Remote flash control
(nuotolinis blykstės valdymas) parinktį
Remote repeating (kelis kartus
suveikianti nuotolinė blykstė).
2 C: nustatykite parinktį Remote
repeating options (kelis kartus
suveikiančios nuotolinės blykstės
parinktys).
Blykstės valdymo rodinio meniu
pažymėkite Remote repeating options
(kelis kartus suveikiančios nuotolinės
blykstės parinktys) ir spauskite 2.
3 C: suderinkite blykstės nustatymus.
Parinkite blykstės galingumą (Output
(galia)), didžiausią blykstės įrenginio
blyksnių skaičių (Times (kartai)) ir blyksnių
skaičių per sekundę (Frequency (dažnis)).
Įjunkite arba išjunkite parinktas grupes.
Parinktos grupės įjungimui nustatykite
ON (įjungta), o parinktos grupės
išjungimui nustatykite – –.
238 Papildomos blykstės
4 f: sugrupuokite nuotolinius blykstės įrenginius.
Kiekvienam nuotoliniam blykstės įrenginiui parinkite grupę (A–F).
Valdančioji blykstė gali valdyti iki 18 blykstės įrenginių, sudarančių
įvairius derinius.
5 C/f: sukomponuokite kadrą.
Sukomponuokite kadrą ir išdėstykite blykstės įrenginius. Daugiau
informacijos rasite su blykstės įrenginiais pateiktuose
dokumentuose. Kai išdėstysite įrenginius, paspauskite mygtuką i,
kol rodomas blykstės informacinis ekranas (0 243), ir nustatydami
parinktį M Test flash (bandyti blykstę) išbandykite įrenginių
blyksnius ir įsitikinkite, kad įrenginiai veikia tinkamai.
6 C: sukomponuokite nuotrauką, sufokusuokite ir fotografuokite.
Papildomos blykstės 239
Ant kontaktinės jungties sumontuoto blykstės
įrenginio įtraukimas į apšvietimo sistemą
Radijo signalais valdomus blykstės įrenginius galima
derinti su bet kuriuo iš toliau nurodytų blykstės
įrenginių, sumontuotų ant fotoaparato kontaktinės
jungties:
• SB-5000. Prieš prijungdami blykstės įrenginį įjunkite
jame radijo signalais valdomos valdančiosios
blykstės režimą (viršutiniame kairiajame ekrano kampe atsiranda
piktograma d) ir nustatykite blyksčių grupės arba nuotolinės kelis
kartus suveikiančios blykstės valdymo parinktį. Kai įrenginys
prijungiamas, nustatymus galima derinti naudojant blykstės įrenginio
valdiklius arba fotoaparato meniu parinktis: Group flash options
(blyksčių grupės parinktys) > Master flash (valdančioji blykstė)
arba parametro Remote repeating options (kelis kartus
suveikiančios nuotolinės blykstės parinktys) parinktį „M“.
• SB-910, SB-900, SB-800, SB-700, SB-600. Sukonfigūruokite blykstę, kad ši
galėtų veikti autonominiu režimu, ir naudodami blykstės įrenginio
valdiklius suderinkite blykstės nustatymus.
• SB-500, SB-400, SB-300. Sumontuokite blykstę ant fotoaparato ir
suderinkite nustatymus naudodami parinktį Group flash options
(blyksčių grupės parinktys) > Master flash (valdančioji blykstė).
240 Papildomos blykstės
Blykstės kompensavimas
Naudojant blykstės kompensavimo
funkciją galima reguliuoti
valdančiojo blykstės įrenginio ir
nuotolinių blykstės įrenginių
galingumą nuo –3 iki +1 EV kas
1/3 EV. Blykstės kompensavimo vertė
nustatoma spaudžiant mygtuką
W (M) ir sukant papildomų
komandų ratuką, kol valdymo pulte
pasirodo pageidaujama vertė.
±0 EV
(paspaustas mygtukas W/M)
W (M) mygtukas
–0,3 EV
Papildomų
komandų ratukas
+1,0 EV
Jei įjungiamas valdančiosios arba nuotolinės blykstės režimas TTL arba
qA ir nustatoma kuri nors blykstės kompensavimo vertė, išskyrus ±0,0,
valdymo pulte ir vaizdo ieškiklyje bus rodoma piktograma Y, o esamą
blykstės kompensavimo vertę galima peržiūrėti paspaudžiant W (M).
Normalų blykstės galingumą galima atkurti nustačius blykstės
kompensavimo vertę ±0,0. Išjungus fotoaparatą, pradinė blykstės
kompensavimo vertė negrąžinama.
A Taip pat žr.
Daugiau informacijos:
• Apie tai, kaip parinkti blykstės kompensavimo žingsnelių dydį, žr. A >
pasirinktinis nustatymas b3 (Exp./flash comp. step value (ekspozicijos/
blykstės kompensavimo žingsnelio vertė), 0 115).
• Apie tai, kaip parinkti, ar naudojant blykstę jos kompensavimo vertė bus
pridedama prie ekspozicijos kompensavimo vertės, žr. A > pasirinktinis
nustatymas e3 (Exposure comp. for flash (blykstės ekspozicijos
kompensavimas), 0 127).
Papildomos blykstės 241
Optinis/radijo AWL
Optinio ir radijo AWL funkcijas galima naudoti kartu.
Blyksčių valdymo radijo signalus siunčia prie
fotoaparato prijungtas WR-R10 (reikia WR adapterio
WR-A10), o optinius signalus siunčia blyksčių
valdiklis SU-800 arba ant fotoaparato kontaktinės
jungties sumontuotas blykstės įrenginys SB-910,
SB-900, SB-800, SB-700 arba SB-500. Prieš tęsdami sudarykite radijo
signalais valdomų blykstės įrenginių ir WR-R10 belaidį ryšį. Jei ant
fotoaparato kontaktinės jungties sumontuota SB-500, nustatykite
fotografavimo meniu parametro Flash control (blykstės valdymas) >
Wireless flash options (belaidžių blyksčių parinktys) parinktį
Optical/radio AWL (optinis/radijo AWL) (0 42). Jei sumontuotas kitas
blykstės įrenginys arba SU-800, minėta parinktis nustatoma
automatiškai.
Vienintelė parametro Remote flash control
(nuotolinis blykstės valdymas) (0 43)
parinktis bus Group flash (blyksčių grupė).
Kiekvienam nuotoliniam blykstės įrenginiui
parinkite grupę (A–F). Optiniais signalais
valdomus blykstės įrenginius įtraukite į grupes
nuo A iki C, o radijo signalais valdomus
blykstės įrenginius – į grupes nuo D iki F (grupių nuo D iki F parinkčių
atvėrimui paspauskite 1 arba 3, kol rodomas blyksčių grupės parinkčių
rodinys).
242 Papildomos blykstės
Blyksčių informacijos peržiūra
Fotoaparate galima peržiūrėti informaciją to blykstės įrenginio SB-5000
arba SB-500, kuris sumontuotas ant fotoaparato kontaktinės jungties ir
sukonfigūruotas valdančiajai optinio AWL funkcijai atlikti, o taip pat – tų
nuotolinių blykstės įrenginių, kurie radijo AWL signalais valdomi
naudojant WR-R10. Kai fotografuojama žiūrint pro vaizdo ieškiklį,
blykstės informacijos atvėrimui paspauskite mygtuką R, kad būtų
pateikta fotografavimo informacija, ir tada mygtuką R paspauskite dar
kartą. Rodoma informacija priklauso nuo blykstės valdymo režimo.
R mygtukas
A Blykstės nustatymų keitimas
Blykstės nustatymus galima keisti paspaudžiant
mygtuką i, kol rodomas informacinis ekranas.
Galimos parinktys priklauso nuo blykstės
įrenginio ir parinktų nustatymų. Taip pat galima
paleisti bandomąjį blyksnį.
Papildomos blykstės 243
❚❚ Blyksčių grupė
1
2
3
5
6
4
❚❚ Spartusis belaidis valdymas
1
2
3
4
5
6
244 Papildomos blykstės
7
8
1 Blykstės parengties daviklis 1
2 Nuotolinis blykstės valdymas ............. 43
FP indikacija .......................................... 126
3 Nuotolinio blyksčių valdymo
režimas 2....................................... 222, 234
4 Blyksčių grupės valdymo režimas 3 ... 42
Blyksčių grupės režimas ............ 222, 234
Blykstės galingumas (galia)/blykstės
kompensavimo vertė................ 222, 234
5 Kanalas 2 ........................................ 222, 230
6 Ryšio režimas ........................................ 180
1 Blykstės parengties daviklis 1
2 Nuotolinis blykstės valdymas ............. 43
FP indikacija .......................................... 126
3 Nuotolinio blyksčių valdymo
režimas 2.................................................. 42
4 A:B santykis................................... 224, 236
5 Blykstės kompensavimo
vertė.............................................. 224, 236
6 C grupės blyksčių valdymo režimas ir
galingumas (galia)..................... 224, 236
7 Kanalas 2 ........................................ 224, 230
8 Ryšio režimas ........................................ 180
❚❚ Kelis kartus suveikianti nuotolinė blykstė
1 Blykstės parengties daviklis 1
1
2 3
7
2 Nuotolinis blykstės valdymas ............. 43
4
3 Blykstės galingumas (galia)...... 227, 238
8
5
4 Nuotolinio blyksčių valdymo
6
režimas 2 .................................................. 42
5 Blyksnių skaičius (kartai) ...........227, 238
Dažnis ............................................ 227, 238
6 Grupės būsena
(įjungta/išjungta)....................... 227, 238
7 Kanalas 2 ........................................ 227, 230
8 Ryšio režimas ........................................180
1 Rodoma esant įjungtam radijo AWL režimui, kai visi blykstės įrenginiai yra parengti.
2 Optinis AWL nurodomas piktograma Y, radijo AWL nurodomas piktograma Z, o bendras optinis ir radijo
AWL – piktogramomis Y ir Z. Mišraus optinio ir radijo AWL valdymo režimo optinio AWL kanalas
rodomas, tik jeigu valdančiosios blykstės funkcijai atlikti naudojamas modelis SB-500.
3 Kai naudojamas mišrus optinis ir radijo AWL, piktogramos rodomos kiekvienai grupei.
A Blyksčių informacija ir fotoaparato nustatymai
Blyksčių informaciniame ekrane rodomi parinkti
fotoaparato nustatymai, įskaitant ekspozicijos
režimą, užrakto greitį, diafragmą ir ISO jautrumą.
Papildomos blykstės 245
Techninės pastabos
Perskaitykite šį skyrių, kuriame rašoma apie fotoaparato ekspozicijos
programą, prisijungimą prie kitų prietaisų ir fotoaparatui tinkamus
priedus.
Ekspozicijos programa
Programuojamo automatinio režimo ekspozicijos programa
pavaizduota grafiku:
12
14
f/1
16 15
f/1,4
1
/3
16
17
18
19
f/5,6
f/8
20
f/2,8
f/1,4 − f/16
Diafragma
f/2
f/4
21
f/11
22
f/16
23
f/22
f/32
13
11
9
10
8
7
5
6
3
4
2
0
1
-1
-3
-2
]
V
[E
-4
ISO 100; didžiausia objektyvo diafragma yra f/1,4, o mažiausia –
f/16 (pvz., AF-S NIKKOR 50 mm f/1,4 G)
30" 15" 8" 4"
2"
1"
1/2
1/4 1/8 1/15 1/30 1/60 1/125 1/250 1/500 1/1000 1/2000 1/4000 1/8000
Užrakto greitis (sekundėmis)
Didžiausios ir mažiausios EV vertės priklauso nuo ISO jautrumo. Sudarant
grafiką buvo priimta, kad ISO jautrumas atitinka ISO 100. Kai naudojamas
matricos matavimo režimas, vertės, kurios viršija 16 1/3 EV, sumažinamos
iki 16 1/3 EV.
246 Techninės pastabos
Ryšiai
ViewNX-i diegimas
Nuotraukoms redaguoti, perkelti ir peržiūrėti atsisiųskite naujausią
ViewNX-i diegimo programos versiją iš toliau nurodytos interneto
svetainės ir įdiekite vadovaudamiesi ekrane pateikiamais nurodymais.
Reikalingas interneto ryšys. Sistemai keliami reikalavimai ir kita
informacija pateikta jūsų regiono Nikon interneto svetainėje.
http://downloadcenter.nikonimglib.com/
A Capture NX-D
Nikon programinė įranga Capture NX-D naudojama redaguoti nuotraukoms
arba keisti NEF (RAW) formato nuotraukų nustatymams bei įrašyti jas kitais
formatais. Capture NX-D galima atsisiųsti iš šios interneto svetainės:
http://downloadcenter.nikonimglib.com/
Techninės pastabos 247
Nuotraukų kopijavimas į kompiuterį
Prieš tęsdami įdiekite ViewNX-i (0 247).
1 Prijunkite USB laidą.
Išjunkite fotoaparatą, įsitikinkite, kad įdėta atminties kortelė,
prijunkite komplekte esantį USB laidą, kaip parodyta, ir įjunkite
fotoaparatą.
D USB šakotuvai
Fotoaparatą prie kompiuterio junkite tiesiogiai, nejunkite laido per USB
šakotuvą ar klaviatūrą.
A Naudokite patikimą maitinimo šaltinį
Kad duomenų persiuntimas nenutrūktų, fotoaparato akumuliatorius turi būti
visiškai įkrautas.
A Laidų prijungimas
Prieš prijungdami arba atjungdami jungiamuosius laidus, išjunkite
fotoaparatą. Nenaudokite jėgos ir nebandykite jungčių kišti kampu.
248 Techninės pastabos
2 Paleiskite ViewNX-i komponentą Nikon Transfer 2.
Jei atsiranda pranešimas, reikalaujantis parinkti programą,
nurodykite Nikon Transfer 2.
D Persiuntimo metu
Persiuntimo metu neišjunkite fotoaparato ir neatjunkite USB laido.
A Windows 7
Jei atveriamas iliustracijoje parodytas dialogo langas, parinkite
Nikon Transfer 2, kaip aprašyta toliau.
1 Skiltyje Import pictures and videos
(importuoti paveikslėlius ir vaizdo
įrašus) spustelėkite Change program
(keisti programą). Atveriamas programų
parinkimo dialogo langas. Parinkite
Nikon Transfer 2 ir spustelėkite OK (gerai).
2 Dukart spustelėkite .
A Windows 10 ir Windows 8.1
Kai prijungiate fotoaparatą, Windows 10 ir
Windows 8.1 gali atverti automatinio
paleidimo langą. Palieskite arba spustelėkite
dialogo langą ir programos Nikon Transfer 2
paleidimui palieskite arba spustelėkite
Nikon Transfer 2.
A macOS/OS X
Jei programa Nikon Transfer 2 nepaleidžiama automatiškai, patikrinkite, ar
fotoaparatas prijungtas, tada paleiskite Image Capture (programa, kuri
pateikiama kartu su macOS arba OS X) ir nurodykite, kad kompiuteriui
aptikus fotoaparatą būtų paleidžiama programa Nikon Transfer 2.
Techninės pastabos 249
3 Spustelėkite Start Transfer (pradėti perkėlimą).
Atminties kortelėje esančios nuotraukos nukopijuojamos į
kompiuterį.
Start Transfer (pradėti perkėlimą)
4 Nutraukite ryšį.
Persiuntimui pasibaigus, išjunkite fotoaparatą ir atjunkite USB laidą.
A Daugiau informacijos
Daugiau informacijos apie ViewNX-i naudojimą rasite internetiniame žinyne.
250 Techninės pastabos
Eterneto ir belaidžiai tinklai
Jei komplekte esančiu USB laidu prie fotoaparato prijungiamas
papildomas belaidis siųstuvas WT-7 (0 261), jį galima naudoti
prisijungimui prie kompiuterių arba FTP serverių per belaidžius arba
eterneto tinklus.
❚❚ Režimo parinkimas
Kai fotoaparatas prijungiamas prie tinklo naudojant papildomą belaidį
siųstuvą WT-7, galima parinkti vieną iš šių režimų:
Režimas
Funkcija
FTP upload
(nusiuntimas į FTP) Nusiųskite esamas nuotraukas ir filmus į kompiuterį ar FTP
serverį arba siųskite naujas nuotraukas fotografavimo metu.
Image transfer
(vaizdų persiuntimas)
Valdykite fotoaparatą naudodami papildomą programinę
Camera control
įrangą Camera Control Pro 2 ir įrašykite naujas nuotraukas
(fotoaparato valdymas)
bei filmus tiesiai į kompiuterį.
Peržiūrėkite nuotraukas ir fotografuokite nuotoliniu būdu,
HTTP server
naudodami kompiuterį arba išmanųjį prietaisą su interneto
(HTTP serveris)
naršykle.
Informacijos apie tai, kaip naudoti papildomus belaidžius siųstuvus,
ieškokite su įrenginiu pateiktuose vadovuose. Atnaujinkite visą susijusią
programinę įrangą, įdiegdami naujausias jos versijas.
Techninės pastabos 251
D Persiuntimo metu
Persiuntimo metu (kol nuotraukos siunčiamos eternetu arba belaidžiais tinklais,
arba jei yra dar neišsiųstų nuotraukų) neveikia kai kurios funkcijos, įskaitant:
• Filmavimas ir filmų atkūrimas
• Fotografavimo meniu elementas Silent live view photography (begarsis
fotografavimas tiesioginės peržiūros režimu) > On (Mode 2) (įjungta
(2 režimas)) (0 81)
A Filmai
Jei fotoaparatas prijungtas prie eterneto arba belaidžio tinklo, įjungus
persiuntimo režimą galima siųsti ir filmus, tačiau neturi būti nustatyta parametro
Network (tinklas) > Options (parinktys) parinktis Auto send (automatinis
siuntimas) arba Send folder (siųsti aplanką).
D HTTP serverio režimas
Įjungus HTTP serverio režimą neveikia kai kurios funkcijos, įskaitant:
• Filmavimas fotoaparatu ir filmų atkūrimas fotoaparate
• Fotografavimo meniu elementas Silent live view photography (begarsis
fotografavimas tiesioginės peržiūros režimu) > On (Mode 2) (įjungta
(2 režimas)) (0 81)
D Aplankų siuntimas
Jei aplanke, kuris parinktas naudojant meniu Network (tinklas) > Options
(parinktys) > Send folder (siųsti aplanką), yra daugiau kaip 1 000 failų, į
įrašymo vietą siunčiamas tik pirmasis 1 000 (pradedama nuo mažiausio failų
numerio).
A Belaidžiai siųstuvai
Iš esmės, WT-7 nuo WT-7A/B/C skiriasi įdiegtų kanalų skaičiumi. Jei kitaip
nenurodoma, visur, kur minimas WT-7, gali būti ir WT-7A/B/C.
252 Techninės pastabos
Nuotraukų spausdinimas
Atrinktas JPEG nuotraukas galima išspausdinti PictBridge spausdintuvu,
prijungtu tiesiai prie fotoaparato.
❚❚ Spausdintuvo prijungimas
Fotoaparatą prijunkite, naudodami komplekte esantį USB laidą.
Nenaudokite jėgos ir nebandykite jungčių kišti kampu.
Įjungus fotoaparatą ir spausdintuvą, ekrane parodomas pasisveikinimo
langas, po jo – PictBridge atkūrimo rodinys.
D Spausdinamų nuotraukų parinkimas
Spausdinimui neįmanoma parinkti nuotraukų, sukurtų nustačius nuotraukos
kokybės parinktį NEF (RAW) arba TIFF (RGB) (0 46). NEF (RAW) formato
nuotraukų JPEG kopijas galima sukurti naudojant retušavimo meniu parinktį
NEF (RAW) processing (NEF (RAW) apdorojimas) (0 197).
A Spausdinimas naudojant tiesioginę USB jungtį
Įsitikinkite, kad akumuliatorius yra visiškai įkrautas arba naudokite papildomą
kintamosios srovės adapterį ir kintamosios srovės jungtį. Jei nuotraukos bus
spausdinamos per tiesioginę USB jungtį, nustatykite parametro Color space
(spalvų erdvė) parinktį sRGB (0 56).
A Taip pat žr.
Daugiau informacijos apie tai, ką daryti, jeigu spausdinant įvyks klaida, ieškokite
leidinyje Naudotojo vadovas.
Techninės pastabos 253
❚❚ Nuotraukų spausdinimas po vieną
1 Atverkite norimą nuotrauką.
Jei norite peržiūrėti daugiau nuotraukų, spauskite 4 arba 2. Atverto
kadro priartinimui spauskite mygtuką X (priartinimo funkcijos
išjungimui spauskite K). Jei norite vienu metu matyti šešias
nuotraukas, spauskite mygtuką W (M). Nuotraukas žymėkite
naudodami kryptinį valdikį, o pažymėtos nuotraukos atvėrimui per
visą ekraną spauskite mygtuką X. Jei norite peržiūrėti kitose vietose
esančias nuotraukas, paspauskite W (M), kol rodomos miniatiūros, ir
parinkite pageidaujamą kortelę bei aplanką.
2 Suderinkite nuotraukų spausdinimo parinktis.
Toliau nurodytų parinkčių atvėrimui spauskite J, pažymėkite
elementą spausdami 1 arba 3 ir parinkčių peržiūrėjimui spauskite
2 (sąraše rodomos tik tos parinktys, kurioms pritaikytas prijungtasis
spausdintuvas; numatytosioms parinktims naudoti parinkite Printer
default (numatytieji spausdintuvo nustatymai)). Nurodę parinktį,
spauskite J, kad sugrįžtumėte į spausdintuvo nustatymų meniu.
Parinktis
Aprašymas
Page size
Parinkite puslapio dydį.
(puslapio dydis)
Ši parinktis sąraše rodoma tik tuomet, jei nuotraukos
No. of copies
spausdinamos po vieną. Kopijų skaičiaus parinkimui (ne
(kopijų skaičius)
daugiau kaip 99) spauskite 1 arba 3.
Border (kraštinė) Parinkite, ar įrėminti nuotraukas baltomis kraštinėmis.
Print date
Parinkite, ar spausdinti ant nuotraukų jų įrašymo datą ir laiką.
(spausdinti datą)
Ši parinktis sąraše rodoma tik tuomet, jei nuotraukos
spausdinamos po vieną. Norėdami palikti nuotrauką
neapkarpytą, pažymėkite No cropping (neapkarpyti) ir
spauskite J. Atvertos nuotraukos apkarpymui pažymėkite
Cropping
Crop (apkarpyti) ir spauskite 2. Atveriamas apkarpomos
(apkarpymas) srities parinkimo dialogo langas. Apkarpomos srities
padidinimui spauskite X, jos sumažinimui spauskite W (M), o
jos vietos pakeitimui naudokite kryptinį valdiklį. Atminkite,
kad spaudinių kokybė gali būti prasta, jei mažos apkarpytos
nuotraukos spausdinamos dideliu formatu.
254 Techninės pastabos
3 Pradėkite spausdinti.
Spausdinimui pradėti parinkite Start printing (pradėti spausdinti)
ir spauskite J. Spausdinimui atšaukti, kol neišspausdintos visos
kopijos, spauskite J.
❚❚ Daugelio nuotraukų spausdinimas
1 Atverkite PictBridge meniu.
Paspauskite PictBridge atkūrimo rodinyje esantį mygtuką G.
2 Nustatykite parinktį.
Pažymėkite vieną iš toliau nurodytų parinkčių ir spauskite 2.
• Print select (spaudinių parinkimas). Parinkite nuotraukas, kurias
spausdinsite. Naudodami kryptinį valdiklį pažymėkite nuotraukas
(jei norite peržiūrėti kitose vietose esančias nuotraukas,
paspauskite W (M) ir parinkite pageidaujamą kortelę bei aplanką;
esamos nuotraukos atvėrimui per visą ekraną nuspauskite ir
palaikykite mygtuką X) ir, laikydami nuspaustą mygtuką
L (Z/Q), parinkite spaudinių skaičių (ne daugiau kaip 99)
spausdami 1 arba 3. Nuotraukos parinkimo atsisakymui
nustatykite spaudinių skaičiaus nulį.
• Index print (miniatiūrų lapas). Jei norite sukurti visų, atminties kortelėje
esančių, JPEG nuotraukų miniatiūrų lapą, pereikite prie 3 veiksmo.
Atminkite: jei atminties kortelėje yra daugiau kaip 256 nuotraukos,
bus išspausdintos tik pirmos 256 nuotraukos. Jei 3 veiksmu
parinktas puslapio dydis miniatiūrų lapui yra per mažas, parodomas
įspėjamasis pranešimas.
3 Suderinkite nuotraukų spausdinimo parinktis.
Suderinkite spausdintuvo nustatymus, kaip aprašyta 2 veiksmo
skiltyje „Nuotraukų spausdinimas po vieną“ (0 254).
4 Pradėkite spausdinti.
Spausdinimui pradėti parinkite Start printing (pradėti spausdinti)
ir spauskite J. Spausdinimui atšaukti, kol neišspausdintos visos
kopijos, spauskite J.
Techninės pastabos 255
Nuotraukų peržiūra televizoriaus ekrane
Papildomu didelės raiškos multimedijos sąsajos (High-Definition
Multimedia Interface – HDMI) kabeliu (0 264) arba C tipo HDMI kabeliu
(galima įsigyti iš kitų tiekėjų) fotoaparatą galima prijungti prie didelės
raiškos vaizdo prietaisų. Prieš prijungdami arba atjungdami HDMI kabelį
išjunkite fotoaparatą.
Prijunkite prie fotoaparato
Prijunkite prie didelės raiškos prietaiso
(turėkite kabelį su jungtimi, tinkama
HDMI prietaisui)
Įjunkite prietaiso HDMI kanalą, įjunkite fotoaparatą ir paspauskite
mygtuką K. Atkūrimo metu nuotraukos rodomos televizoriaus ekrane.
Garsumą galima reguliuoti televizoriaus valdikliais. Fotoaparato valdiklių
naudoti neįmanoma.
256 Techninės pastabos
❚❚ HDMI parinktys
Sąrankos meniu parinktimi HDMI (0 178) nustatoma išvedamo vaizdo
raiška ir kitos išplėstinės HDMI parinktys.
Output resolution (išvedamo vaizdo raiška)
Parinkite, kokiu formatu nuotraukos bus
išvedamos į HDMI prietaisą. Jei nustatyta
parinktis Auto (automatinis), fotoaparatas
automatiškai parenka tinkamą formatą.
External recording control (išorinio rašymo įrenginio valdymas)
Įjungus išorinio rašymo įrenginio valdymo funkciją, fotoaparato
valdikliais galima pradėti ir nutraukti rašymą, jei fotoaparatas per HDMI
prijungtas prie kito gamintojo rašytuvo, kuris pritaikytas atvirajam
Atomos protokolui (SHOGUN, NINJA arba SUMO serijos Atomos
rašytuvai). Fotoaparato ekrane rodoma piktograma. Jei įjungtas
tiesioginės peržiūros režimas, rodoma A, o filmuojant rodoma B
(atminkite, kad filmų rašymo funkcijų fotoaparato valdikliais valdyti
neįmanoma, jei nustatyta kadro dydžio parinktis 3840 × 2160 arba
1920 × 1080 slow-mo (sulėtintas filmas); naudokite rašytuvo valdiklius).
Rašymo metu patikrindami rašytuvą ir jo ekraną įsitikinkite, kad filmuota
medžiaga į prietaisą rašoma. Atminkite, kad gali tekti suderinti kai kurių
rašytuvų nustatymus. Daugiau informacijos pateikiama prie rašytuvo
pridėtame vadove.
Techninės pastabos 257
Advanced (išplėstiniai nustatymai)
Parinktis
Aprašymas
Daugeliu atvejų rekomenduojama nustatyti Auto
(automatinis). Jei fotoaparatui nepavyksta nustatyti HDMI
prietaisui tinkamo RGB vaizdo signalo išvedimo diapazono,
galima nustatyti vieną iš toliau nurodytų parinkčių:
Output range
• Limited range (ribotas diapazonas): tinka prietaisams, kurių RGB
(išvedamo vaizdo
vaizdo signalo įvedimo diapazonas yra 16–235. Nustatykite šią
diapazonas)
parinktį, jei pastebite šešėlyje esančių sričių detalumo
sumažėjimą.
• Full range (visas diapazonas): tinka prietaisams, kurių RGB vaizdo
signalo įvedimo diapazonas yra 0–255. Nustatykite šią
parinktį, jei šešėliai yra išblukę arba per šviesūs.
Output display size
Parinkite 95 % arba 100 % išvedamo HDMI vaizdo kadro aprėptį
(išvedamo rodinio
vertikalia kryptimi.
dydis)
Jei nustatyta parinktis Off (išjungta), kai fotoaparatas
prijungtas prie HDMI prietaiso, esant įjungtam tiesioginės
Live view on-screen
peržiūros fotografavimo režimui ekrane nerodoma
display (tiesioginės
fotografavimo informacija. Atminkite, kad nustačius filmų kadro
peržiūros rodinys
dydžio parinktį 1920 × 1080 (slow-mo) (sulėtintas filmas) arba
ekrane)
3840 × 2160 (0 84), fotografavimo informacija nerodoma, kad
ir kokia būtų šio parametro parinktis.
Nustatykite parinktį On (įjungta), jei norite dubliuoti HDMI
vaizdą fotoaparato ekrane, arba Off (išjungta), jei norite
išjungti fotoaparato ekraną, kad neeikvotų energijos (atminkite,
kad nustačius filmų kadro parinktį 1920 × 1080 slow-mo
Dual monitor
(sulėtintas filmas) arba 3840 × 2160 (0 84), fotoaparato ekranas
(du ekranai)
neišsijungia, kad ir kokia būtų nustatyta šio parametro
parinktis). Parinktis Dual monitor (du ekranai) nustatoma
automatiškai, jei nustatyta parametro Live view on-screen
display (tiesioginės peržiūros rodinys ekrane) parinktis Off
(išjungta).
258 Techninės pastabos
A Atkūrimas televizoriuje
Jei atkūrimas užtruks ilgai, rekomenduojama naudoti kintamosios srovės
adapterį ir kintamosios srovės jungtį (galima įsigyti atskirai). Jei televizoriaus
ekrane nematyti nuotraukų kraštų, nustatykite parametro HDMI > Advanced
(išplėstiniai nustatymai) > Output display size (išvedamo rodinio dydis)
parinktį 95% (0 258).
A Skaidrių peržiūros
Atkūrimui automatizuoti galima naudoti atkūrimo meniu parinktį Slide show
(skaidrių peržiūra) (0 29).
D Du ekranai
Kad ir kokia būtų nustatyta parametro Dual monitor (du ekranai) parinktis,
nuotraukos fotoaparato ekrane nerodomos, jei nustatyta fotografavimo meniu
parametro Silent live view photography (begarsis fotografavimas
tiesioginės peržiūros režimu) parinktis On (Mode 2) (įjungta (2 režimas))
(0 81).
A Kitų gamintojų įrašymo įrenginių naudojimas
Toliau nurodytus nustatymus rekomenduojama rinktis, kai naudojami kitų
gamintojų įrašymo įrenginiai:
• HDMI > Advanced (išplėstiniai nustatymai) > Output display size
(išvedamo rodinio dydis): 100%
• HDMI > Advanced (išplėstiniai nustatymai) > Live view on-screen display
(tiesioginės peržiūros rodinys ekrane): Off (išjungta)
Techninės pastabos 259
Kiti priedai
Fotoaparatui D850 galima įsigyti įvairių priedų.
Maitinimo
šaltiniai
• Įkraunamas ličio jono akumuliatorius EN-EL15a (0 189): papildomų
akumuliatorių EN-EL15a galima įsigyti iš vietinių pardavėjų ir
įgaliotųjų Nikon techninės priežiūros atstovų. Taip pat galima
naudoti akumuliatorius EN-EL15b/EN-EL15.
• Akumuliatoriaus įkroviklis MH-25a: MH-25a naudojamas
akumuliatoriams EN-EL15a įkrauti. Taip pat galima naudoti
akumuliatorių įkroviklius MH-25.
• Papildomas akumuliatorių blokas MB-D18 (0 149, 187, 188): bloke
MB-D18 įtaisytas užrakto atleidimo mygtukas, mygtukas Fn,
mygtukas AF-ON, kryptinis valdiklis ir pagrindinių bei papildomų
komandų ratukai, kad būtų lengviau valdyti fotografuojant
portretine (vertikalia) orientacija laikomu fotoaparatu. Prieš
prijungdami MB-D18, nuimkite nuo fotoaparato MB-D18
kontaktų dangtelį. Jei naudojami akumuliatoriai EN-EL18c,
reikia akumuliatoriaus skyriaus dangtelio BL-5 ir
akumuliatoriaus įkroviklio MH-26a arba MH-26. Taip pat galima
naudoti akumuliatorius EN-EL18b, EN-EL18a ir EN-EL18.
Didžiausia kadrų sparta priklauso nuo naudojamų
akumuliatorių ar baterijų tipo. Toliau pateikiamais skaičiais
nurodoma vidutinė didžiausia kadrų sparta, kurią įmanoma
pasiekti, kai įjungtas nepertraukiamas pagalbinis AF, įjungtas
rankinis arba automatinis užrakto pirmumo ekspozicijos
režimas, nustatytas 1/250 sek. arba didesnis užrakto greitis ir
nepakeistos kitų nustatymų numatytosios reikšmės.
Atleidimo režimas
Akumuliatorių/
baterijų tipas
CH
CL
EN-EL15a/AA
7 fps
1–6 fps
EN-EL18c
9 fps
1–8 fps
Skaičius nuotraukų, kurias galima padaryti per vieną seriją, taip
pat priklauso nuo maitinimo šaltinio. Daugiau informacijos
pateikiama skirsnyje „Buferio talpa“ (0 269).
260 Techninės pastabos
Maitinimo
šaltiniai
Filtrai
Belaidžiai
siųstuvai
(0 251)
• Kintamosios srovės jungtis EP-5B, kintamosios srovės adapteris EH-5c ir
EH-5b: šie priedai naudojami, kai reikalingas ilgalaikis
fotoaparato maitinimas. Fotoaparato prijungimui prie
EH-5c/EH-5b reikia EP-5B. Išsamesnės informacijos pateikiama
skirsnyje „Kintamosios srovės jungties ir kintamosios srovės
adapterio prijungimas“ (0 271). Atminkite: kai fotoaparatas
naudojamas su MB-D18, EP-5B reikia įkišti į MB-D18, ne į
fotoaparatą. Nebandykite naudoti fotoaparato, jei kintamosios
srovės jungtys įkištos ir į fotoaparatą, ir į MB-D18.
• Filtrai, skirti specialiems fotografijos efektams, gali trukdyti
automatinio fokusavimo funkcijai arba elektroniniam
tolimačiui.
• Su D850 negalima naudoti linijinių poliarizuojančių filtrų. Vietoj
jų naudokite žiedinį poliarizuojantį filtrą C-PL arba C-PLII.
• Objektyvui apsaugoti rekomenduojama naudoti neutralios
spalvos (NC) filtrus.
• Kad vaizdas nesidvejintų, nerekomenduojama naudoti filtro, kai
objektas kadre yra priešais šviesų foną arba kadre yra ryškios
šviesos šaltinis.
• Jei filtro ekspozicijos koeficientas (filtro koeficientas) viršija 1×
(Y44, Y48, Y52, O56, R60, X0, X1, C-PL, ND2S, ND4, ND4S, ND8,
ND8S, ND400, A2, A12, B2, B8, B12), rekomenduojama naudoti
centruoto matavimo funkciją. Išsamesnės informacijos
pateikiama filtro vadove.
• WT-7 Wireless Transmitter: WT-7 naudojamas siųsti nuotraukoms
belaidžiu tinklu, valdyti fotoaparatui iš kompiuterio, kuriame
įdiegta Camera Control Pro 2 (įsigyjama atskirai), arba
fotografuoti ir naršyti nuotraukoms nuotoliniu būdu iš
kompiuterio arba išmaniojo prietaiso.
Pastaba. Kad galėtumėte naudoti belaidį siųstuvą, reikia belaidžio tinklo ir pradinių
žinių apie tinklus. Būtinai atnaujinkite belaidžio siųstuvo programinę įrangą, įdiegdami
naujausią jos versiją.
Techninės pastabos 261
Belaidžiai
siųstuvai
(0 251)
• USB laido tarpikliai ir jungties dangteliai: kad laidas netyčia
neatsijungtų, naudokite USB laidams skirtą jungties dangtelį
UF-4 ir USB kabelio tarpiklį UF3-RU14. Prieš prijungdami laidą,
užmaukite UF-4 ant to galo, kurį jungsite prie fotoaparato, o
UF3-RU14 – ant to galo, kurį jungsite prie belaidžio siųstuvo.
UF-4 (tvirtinamas prie jungties, kišamos į fotoaparatą)
UF3-RU14 (tvirtinamas prie jungties, kišamos į WT-7)
262 Techninės pastabos
Belaidžiai
nuotolinio
valdymo įtaisai
(0 180, 181)
• Belaidis nuotolinio valdymo įtaisas WR-R10/belaidis nuotolinio valdymo
įtaisas WR-T10: prijungus belaidį nuotolinio valdymo įtaisą
WR-R10 per adapterį WR-A10 prie dešimties kontaktų
nuotolinio valdymo jungties, fotoaparatą belaidžiu ryšiu galima
valdyti naudojant belaidį nuotolinio valdymo įtaisą WR-T10.
WR-R10 taip pat gali būti naudojamas valdyti radijo signalais
valdomiems blykstės įrenginiams.
• Belaidis nuotolinio valdymo įtaisas WR-1: WR-1 naudojami su
belaidžiais nuotolinio valdymo įtaisais WR-R10 ar WR-T10 arba
su kitais nuotolinio valdymo įtaisais WR-1, kai įtaisai WR-1 atlieka
arba siųstuvų, arba imtuvų funkciją. Pavyzdžiui, WR-1 galima
prijungti prie dešimties kontaktų nuotolinio valdymo jungties ir
naudoti kaip imtuvą. Tokiu atveju užraktą bus galima atleisti
nuotoliniu būdu, iš kito WR-1, atliekančio siųstuvo funkciją.
Naudojant WR-R10 reikia WR adapterio WR-A10.
Pastaba. Atnaujinkite WR-R10 ir WR-1 integruotą programinę įrangą įdiegdami
naujausią jos versiją. Informacijos apie integruotos programinės įrangos naujinius rasite
savo šalies Nikon interneto svetainėje.
Vaizdo ieškiklio • Guminis okuliaro apsodas DK-19: naudojant DK-19, vaizdą ieškiklyje
okuliaro priedai
įžiūrėti yra lengviau, todėl akys nevargsta.
• Vaizdo ieškiklio dioptrijų reguliavimo lęšis DK-17C: siekiant prisitaikyti
prie skirtingo žmonių regėjimo, vaizdo ieškiklio lęšiai gaminami
–3, –2, 0, +1 ir +2 m–1 dioptrijų. Dioptrijų reguliavimo lęšius
naudokite tik tada, jei pageidaujamo židinio nepavyksta pasiekti
naudojantis integruotu dioptrijų reguliavimo valdikliu (nuo –3
iki +1 m–1). Prieš pirkdami patikrinkite dioptrijų reguliavimo
lęšius ir įsitikinkite, ar galima pasiekti pageidaujamą židinį.
• DK-17M Magnifying Eyepiece: DK-17M padidina vaizdą ieškiklyje
maždaug 1,2 karto, kad būtų galima tiksliau sukomponuoti
kadrą.
• DG-2 Eyepiece Magnifier: DG-2 padidina vaizdo ieškiklio centre
esantį vaizdą, kad būtų galima tiksliau fokusuoti. Reikalingas
okuliaro adapteris DK-18 (įsigyjamas atskirai).
Techninės pastabos 263
Vaizdo ieškiklio • Okuliaro adapteris DK-18: DK-18 naudojamas prie D850 prijungti
okuliaro priedai
didintuvui DG-2 arba stataus kampo stebėjimo priedui DR-3.
• DK-14 Antifog Finder Eyepiece/DK-17A Antifog Finder Eyepiece: šie vaizdo
ieškiklio okuliarai nerasoja drėgnu ar šaltu oru.
• Fluoru padengtas vaizdo ieškiklio okuliaras DK-17F: apsauginis stiklas iš
abiejų pusių padengtas lengvai valoma fluoro danga.
• Stataus kampo stebėjimo priedas DR-5/stataus kampo stebėjimo priedas
DR-4: DR-5 ir DR-4 prie vaizdo ieškiklio okuliaro tvirtinami stačiu
kampu, todėl vaizdą ieškiklyje galima stebėti iš viršaus, kai
fotoaparatas yra horizontalioje fotografavimo padėtyje. DR-5
dioptrijas galima reguliuoti ir papildomai du kartus padidinti
pro vaizdo ieškiklį matomą vaizdą, kad būtų galima tiksliau
sukomponuoti kadrą (atminkite, kad padidinus vaizdą nesimato
kadro kraštų).
HDMI kabeliai
HDMI kabelis HC-E1: HDMI kabelis su C tipo jungtimi, jungiama į
(0 256)
fotoaparatą, ir A tipo jungtimi, jungiama į HDMI įrenginius.
Programinė
Camera Control Pro 2: valdykite fotoaparatą nuotoliniu būdu iš
įranga
kompiuterio ir įrašykite nuotraukas tiesiai į kompiuterio standųjį
diską. Kai programa Camera Control Pro 2 naudojama
fotografuoti tiesiai į kompiuterį, valdymo pulte pateikiama
kompiuterio jungties indikacija (c).
Pastaba. Naudokite naujausias Nikon programinės įrangos versijas; žr. savo regiono
Nikon interneto svetainę, kurioje rasite naujausios informacijos apie tinkamas operacines
sistemas. Kompiuteriu prisijungus prie paskyros ir esant interneto ryšiui, Nikon Message
Center 2 pagal numatytuosius nustatymus periodiškai tikrins, ar nėra Nikon programinės
ir integruotos programinės įrangos naujinių. Radus naujinį, automatiškai atveriamas
pranešimas.
264 Techninės pastabos
Korpuso
dangteliai
Nuotolinio
valdymo
jungties priedai
Korpuso dangtelis BF-1B/korpuso dangtelis BF-1A: korpuso dangtelis
saugo veidrodį, vaizdo ieškiklio ekraną ir vaizdo jutiklį nuo dulkių,
kai neprijungtas objektyvas.
Fotoaparate D850 įtaisyta dešimties kontaktų nuotolinio valdymo
jungtis, skirta valdyti įrangai nuotoliniu būdu ir automatiškai
fotografuoti. Jungtis uždengta dangteliu, kuris saugo kontaktus,
kol jungtis nenaudojama. Galima naudoti toliau nurodytus
priedus (visi ilgiai nurodyti apytiksliai):
• Nuotolinis kabelis MC-22/nuotolinis kabelis MC-22A: nuotolinis užrakto
atleidiklis su mėlynu, geltonu ir juodu kontaktais, skirtais
prijungti prie nuotolinio užrakto atleidimo prietaiso,
sužadinančio sistemą per garso ar elektroninį signalus (1 m
ilgio).
• Nuotolinis kabelis MC-30/nuotolinis kabelis MC-30A: nuotolinis užrakto
atleidiklis, kurį galima naudoti siekiant sumažinti fotoaparato
drebėjimo poveikį nuotraukoms (80 cm ilgio).
• Nuotolinis kabelis MC-36/nuotolinis kabelis MC-36A: nuotolinis užrakto
atleidiklis, kurį galima naudoti fotografuojant intervalų
laikmačiu, sumažinti fotoaparato drebėjimui arba laikyti užraktą
atidarytą ilgalaikės ekspozicijos metu (85 cm ilgio).
• Ilginamasis laidas MC-21/ilginamasis laidas MC-21A: galima jungti prie
ML-3 arba MC serijos 20, 22, 22A, 23, 23A, 25, 25A, 30, 30A, 36
arba 36A įtaisų. Vienu metu gali būti naudojamas tik vienas
MC-21 arba MC-21A įtaisas (3 m ilgio).
• Jungiamasis laidas MC-23/jungiamasis laidas MC-23A: sujungia du
fotoaparatus (turinčius dešimties kontaktų nuotolinio valdymo
jungtis) naudoti kartu vienu metu (40 cm ilgio).
• MC-25 Adapter Cord /MC-25A Adapter Cord: adapterio iš dešimties
kontaktų į dviejų kontaktų jungtį laidas, skirtas jungti prie
prietaisų su dviejų kontaktų jungtimis, įskaitant radijo ryšio
valdymo rinkinį MW-2, intervalometrą MT-2 ir valdymo rinkinį
Modulite ML-2 (20 cm ilgio).
Techninės pastabos 265
• WR adapteris WR-A10: šis adapteris naudojamas prijungti
belaidžiams nuotolinio valdymo įtaisams WR-R10 prie
fotoaparatų su dešimties kontaktų nuotolinio valdymo
jungtimis.
• GPS aparatas GP-1/GPS aparatas GP-1A (0 179): kartu su
nuotraukomis įrašykite platumą, ilgumą, aukštį virš jūros lygio ir
UTC laiką. Atminkite, kad aparatai GP-1/GP-1A nebegaminami.
• ML-3 Modulite Remote Control Set: skirtas valdyti nuotoliniu būdu,
infraraudonaisiais spinduliais iki 8 m atstumu.
Mikrofonai
• Stereomikrofonas ME-1: prijunkite ME-1 prie fotoaparato mikrofono
lizdo, kad galėtumėte įrašyti stereofoninį garsą ir sumažinti
tikimybę, kad bus įrašytas įrangos keliamas triukšmas
(pavyzdžiui, automatiškai fokusuojančio objektyvo skleidžiamas
garsas).
• Belaidis mikrofonas ME-W1: naudokite šį belaidį Bluetooth
mikrofoną, jei reikia rašyti garsą naudojant ne fotoaparato
įrangą.
Kontaktinės
Kontaktinės jungties dangtelis BS-3/kontaktinės jungties dangtelis BS-1:
jungties
dangtelis, apsaugantis kontaktinę jungtį. Kontaktinė jungtis skirta
dangteliai
prijungti papildomoms blykstėms.
Pasiūla priklauso nuo valstybės ar regiono. Žr. mūsų interneto svetainę arba brošiūras, kur rasite naujausios
informacijos.
Nuotolinio
valdymo
jungties priedai
266 Techninės pastabos
A HDMI kabelio/USB laido spaustukas
Kad HDMI kabelis arba USB laidas netyčia neatsijungtų, prie jų, kaip parodyta
toliau, pritvirtinkite pateiktąjį spaustuką (iliustracijoje pavaizduotas USB laidas;
atminkite, kad spaustukas kai kuriems kitų gamintojų HDMI kabeliams gali
netikti). Jei naudojate kabelio/laido spaustuką, ekranas turi būti nustatytas į
nenaudojimo padėtį.
HDMI kabelio vieta
HDMI kabelio vieta
HDMI kabelio vieta
USB laidas
Vienu metu naudojamas
HDMI kabelis ir USB laidas
Techninės pastabos 267
A Kontaktinės jungties dangtelio tvirtinimas ir nuėmimas
Kontaktinės jungties dangtelis (galima įsigyti
atskirai) į kontaktinę jungtį įstumiamas, kaip
parodyta.
Dangtelio nuėmimui tvirtai suimkite fotoaparatą,
nykščiu paspauskite dangtelį žemyn ir slinkite
parodyta kryptimi.
A Pateikto okuliaro tvirtinimas ir nuėmimas
Užvėrę okuliaro užraktą ir atleidę fiksatorių (q),
dviem pirštais švelniai suimkite pateiktą okuliarą
DK-17F ir pasukdami nuimkite, kaip parodyta (w).
Pritvirtinimui okuliarą sukite priešinga kryptimi.
Pasirinktiniai okuliarai tvirtinami ir nuimami tokiu
pačiu metodu.
268 Techninės pastabos
Buferio talpa
Jei papildomo akumuliatorių bloko MB-D18 akumuliatorius EN-EL15a
pakeičiamas akumuliatoriumi EN-EL18c, buferio talpa pakinta. Toliau
pateikiamoje lentelėje nurodomas didžiausias skaičius kadrų (2017 m.
rugsėjo mėn. duomenimis), kurie telpa į buferį, kai įjungtas atleidimo
režimas CH, nustatyta ISO jautrumo vertė ISO 100 ir įdėta 64 GB talpos
Sony XQD kortelė QD-G64E. Tikroji talpa priklauso nuo kortelės tipo ir
fotografavimo sąlygų (pavyzdžiui, buferio talpa gali sumažėti, jei
nustatoma simboliu „★“ paženklinta nuotraukos kokybės parinktis arba
įjungiama automatinės iškraipymų kontrolės funkcija).
❚❚ Vaizdo sritis FX (36 × 24) *
Nuotraukos kokybė
NEF (RAW), suglaudinta be nuostolių, 12 bitų
NEF (RAW), suglaudinta be nuostolių, 14 bitų
NEF (RAW), suglaudinta, 12 bitų
NEF (RAW), suglaudinta, 14 bitų
NEF (RAW), nesuglaudinta, 12 bitų
NEF (RAW), nesuglaudinta, 14 bitų
TIFF (RGB)
Aukštos kokybės JPEG
Standartinės kokybės JPEG
Nuotraukos dydis
Didelė
Vidutinė
Maža
Didelė
Didelė
Didelė
Didelė
Didelė
Didelė
Vidutinė
Maža
Didelė
Vidutinė
Maža
Didelė
Vidutinė
Maža
Maitinimo šaltinis
EN-EL15a EN-EL18c
170
54
94
40
56
35
51
29
200
56
74
31
55
39
29
24
32
29
35
28
39
31
200
79
200
86
200
56
200
86
200
92
200
57
Techninės pastabos 269
Nuotraukos kokybė
Nuotraukos dydis
Bazinės kokybės JPEG
Didelė
Vidutinė
Maža
Maitinimo šaltinis
EN-EL15a EN-EL18c
200
108
200
102
200
59
* Įskaitant nuotraukas, padarytas su ne DX formato objektyvais, kai nustatyta parametro Auto DX crop
(automatinis DX apkarpymas) parinktis On (įjungta).
❚❚ Vaizdo sritis DX (24 × 16) *
Maitinimo šaltinis
EN-EL15a EN-EL18c
Didelė
200
91
NEF (RAW), suglaudinta be nuostolių, 12 bitų
Vidutinė
200
56
Maža
200
54
NEF (RAW), suglaudinta be nuostolių, 14 bitų
Didelė
200
45
NEF (RAW), suglaudinta, 12 bitų
Didelė
200
102
NEF (RAW), suglaudinta, 14 bitų
Didelė
200
48
NEF (RAW), nesuglaudinta, 12 bitų
Didelė
200
72
NEF (RAW), nesuglaudinta, 14 bitų
Didelė
200
43
Didelė
113
54
TIFF (RGB)
Vidutinė
200
71
Maža
200
73
Didelė
200
138
Aukštos kokybės JPEG
Vidutinė
200
152
Maža
200
135
Didelė
200
165
Standartinės kokybės JPEG
Vidutinė
200
158
Maža
200
143
Didelė
200
176
Bazinės kokybės JPEG
Vidutinė
200
166
Maža
200
145
* Įskaitant nuotraukas, padarytas su DX formato objektyvais, kai nustatyta parametro Auto DX crop
(automatinis DX apkarpymas) parinktis On (įjungta).
Nuotraukos kokybė
270 Techninės pastabos
Nuotraukos dydis
Kintamosios srovės jungties ir kintamosios srovės
adapterio prijungimas
Prieš prijungdami papildomą kintamosios srovės jungtį ir kintamosios
srovės adapterį, išjunkite fotoaparatą.
1 Paruoškite fotoaparatą.
Atidarykite akumuliatoriaus
skyriaus (q) ir kintamosios
srovės jungties (w) dangtelius.
2 Įkiškite kintamosios srovės jungtį EP-5B.
Kiškite jungtį, orientavę ją, kaip parodyta,
kad ji prispaustų oranžinį akumuliatoriaus
fiksatorių prie vieno šono. Iki galo įkišus
jungtį, fiksatorius ją tinkamai užfiksuoja.
3 Uždarykite akumuliatoriaus
skyriaus dangtelį.
Nuveskite kintamosios srovės
jungties kabelį taip, kad jis eitų
per kintamosios srovės
jungties lizdą, ir uždarykite
akumuliatoriaus skyriaus
dangtelį.
Techninės pastabos 271
4 Prijunkite kintamosios srovės adapterį EH-5c/EH-5b.
Prijunkite kintamosios srovės adapterio maitinimo laidą prie
kintamosios srovės adapterio kintamosios srovės jungties (e), o
maitinimo laidą – prie nuolatinės srovės jungties (r). Kai
fotoaparatas maitinamas per kintamosios srovės adapterį ir
kintamosios srovės jungtį, ekrane rodoma piktograma P.
272 Techninės pastabos
Šią instrukciją ar jos dalis (išskyrus trumpas ištraukas kritikos
straipsniuose arba apžvalgose) galima kopijuoti tik gavus raštišką
NIKON CORPORATION sutikimą.
SB9C04(Y3)
6MB417Y3-04
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising