Nikon | COOLPIX B500 | Nikon COOLPIX B500 Išsamus naudojimo vadovas (nesutrumpinta instrukcija)

Nikon COOLPIX B500 Išsamus naudojimo vadovas (nesutrumpinta instrukcija)
SKAITMENINIS FOTOAPARATAS
Išsamus naudojimo vadovas
• Naudokite fotoaparatą tik atidžiai perskaitę šį vadovą.
• Kad galėtumėte tinkamai naudoti fotoaparatą,
perskaitykite temą „Jūsų saugumui“ (p. vi).
• Perskaitę šį vadovą, laikykite jį patogioje vietoje, nes jo
gali prireikti vėliau.
Greita temos paieška
Į šį puslapį galite grįžti bet kurio puslapio apatiniame dešiniajame kampe paliesdami arba
paspausdami
.
Pagrindinės temos
Įžanga................................................................................................................................................... iii
Turinys .................................................................................................................................................. x
Fotoaparato dalys............................................................................................................................. 1
Pradžia .................................................................................................................................................. 9
Pagrindiniai fotografavimo ir atkūrimo veiksmai ...............................................................16
Prisijungimas prie išmaniojo įrenginio (SnapBridge) ........................................................23
Fotografavimo funkcijos ..............................................................................................................32
Atkūrimo funkcijos.........................................................................................................................68
Filmai...................................................................................................................................................80
Fotoaparato jungimas prie televizoriaus, spausdintuvo arba kompiuterio..............91
Meniu naudojimas ...................................................................................................................... 102
Techninės pastabos .................................................................................................................... 148
Bendrosios temos
Jūsų saugumui
Prisijungimas prie
išmaniojo
įrenginio
Fotografavimo
režimo
pasirinkimas
Priartinimo
naudojimas
Nepertraukiamas
fotografavimas
Vaizdų
(nejudančių
vaizdų)
redagavimas
Trikčių šalinimas
Rodyklė
ii
Įžanga
Perskaitykite pirmiausia
Dėkojame, kad įsigijote skaitmeninį fotoaparatą Nikon COOLPIX B500.
Šiame vadove naudojami simboliai ir jų reikšmės
• Kiekvieno puslapio apatiniame dešiniajame kampe palieskite arba paspauskite
būtų parodyta „Greita temos paieška“ (Aii).
• Simboliai
Simbolis
, kad
Aprašas
B
Ši piktograma žymi perspėjimus ir informaciją, kurią būtina perskaityti prieš
naudojantis fotoaparatu.
C
Ši piktograma žymi pastabas ir informaciją, kurią būtina perskaityti prieš
naudojantis fotoaparatu.
A
Ši piktograma nurodo kitus puslapius, kuriuose pateikiama atitinkamos
informacijos.
•
•
•
•
Šioje instrukcijoje atminties kortelės SD, SDHC ir SDXC vadinamos atminties kortelėmis.
Išmanieji telefonai ir planšetiniai kompiuteriai vadinami išmaniaisiais įrenginiais.
Įsigytame fotoaparate buvęs nustatymas vadinamas numatytuoju nustatymu.
Fotoaparato ekrane rodomų meniu elementų pavadinimai ir kompiuterio ekrane rodomų
mygtukų ar pranešimų pavadinimai pateikiami pusjuodžiu šriftu.
• Šiame vadove ekrano rodinio pavyzdžiuose vaizdų kartais nepateikiama, kad ekrano
indikatoriai būtų aiškiau matomi.
iii
Įžanga
Perskaitykite pirmiausia
Informacija ir atsargumo priemonės
Mokymasis visą gyvenimą
Vykdant Nikon programos Mokymasis visą gyvenimą nuostatą teikti su gaminiais susijusį palaikymą
ir mokyti vartotojus, šiose žiniatinklio svetainėse pateikiama nuolat atnaujinama informacija:
• JAV vartotojams: http://www.nikonusa.com/
• Europos vartotojams: http://www.europe-nikon.com/support/
• Azijos, Okeanijos, Viduriniųjų Rytų ir Afrikos vartotojams: http://www.nikon-asia.com/
Apsilankykite šiose žiniatinklio svetainėse, jei norite gauti naujausios informacijos, patarimų,
atsakymų į dažnai užduodamus klausimus (D. U. K.) ir bendrųjų patarimų apie skaitmeninį vaizdo
apdorojimą ir fotografavimą. Papildomos informacijos galite gauti iš Nikon atstovo savo
gyvenamojoje vietoje. Norėdami gauti kontaktinės informacijos, apsilankykite toliau nurodytoje
žiniatinklio svetainėje.
http://imaging.nikon.com/
Naudokite tik Nikon firmos elektroninius priedus
Nikon COOLPIX fotoaparatai sukurti pagal aukščiausius standartus, juose integruotos sudėtingos
elektroninės schemos. Tik Nikon elektroniniai priedai (įskaitant akumuliatoriaus įkroviklius,
akumuliatorius ir kintamosios srovės adapterius), kuriuos Nikon specialiai patvirtino kaip tinkamus
naudoti su šiuo Nikon skaitmeniniu fotoaparatu, yra pagaminti ir išbandyti, atsižvelgiant į šių
elektroninių schemų veikimo ir saugos reikalavimus.
NAUDODAMI NE NIKON ELEKTRONINIUS PRIEDUS, GALITE SUGADINTI FOTOAPARATĄ, O NIKON
GARANTIJA BUS LAIKOMA NEGALIOJANČIA.
Norėdami gauti daugiau informacijos apie Nikon firmos priedus, kreipkitės į vietos įgaliotąjį Nikon
prekybos agentą.
Prieš darant svarbias nuotraukas
Prieš fotografuodami svarbius įvykius (pvz., vestuves, ar imdami fotoaparatą į kelionę), atlikite
bandomąjį fotografavimą, kad įsitikintumėte, jog fotoaparatas veikia įprastai. Nikon neprisiima
atsakomybės už žalą ar nuostolius, kilusius dėl netinkamo gaminio veikimo.
iv
Įžanga
Perskaitykite pirmiausia
Apie vadovus
• Jokios prie šio gaminio pridedamų vadovų dalies negalima atkurti, perduoti, perrašyti, saugoti
paieškos sistemoje ar versti į kurią nors kalbą bet kokiomis priemonėmis be išankstinio raštiško
Nikon leidimo.
• Šiame vadove pateikti paveikslėliai ir ekrano turinys gali skirtis nuo tikrojo gaminio rodinio.
• Nikon pasilieka teisę bet kuriuo metu ir be išankstinio įspėjimo keisti šiuose vadovuose pateiktas
aparatūros ir programinės įrangos specifikacijas.
• Nikon neprisiima atsakomybės už jokią žalą, padarytą naudojant šį gaminį.
• Dėjome daug pastangų siekdami užtikrinti, kad šiuose vadovuose pateikta informacija yra tiksli ir
išsami, tačiau būtume dėkingi, jei aptikę klaidų ar nustatę, kad informacijos trūksta, apie tai
praneštumėte vietiniam Nikon atstovui (adresas nurodytas atskirai).
Paisykite pranešimų dėl autorių teisių
Pagal autorių teisių apsaugos įstatymą draudžiama be autorių teisių turėtojo leidimo naudoti
autorių teisėmis apsaugotų darbų nuotraukas arba vaizdo įrašus, padarytus fotoaparatu. Išimtys
taikomos, jei naudojama asmeniškai, tačiau atminkite, kad net asmeninis naudojimas gali būti
ribojamas, jei nufotografuotos arba nufilmuotos parodos ar tiesioginiai pasirodymai.
Laikmenų duomenims saugoti šalinimas
Nepamirškite, kad ištrynus vaizdus arba suformatavus duomenų saugojimo įrenginius, pvz.,
atminties korteles arba integruotąją fotoaparato atmintį, pirminiai vaizdo duomenys ištrinami
nevisiškai. Kartais ištrintus failus iš išmestos laikmenos galima atgaminti su laisvai parduodama
programine įranga, todėl galima piktybiškai pasinaudoti asmeniniais vaizdo duomenimis. Tokių
duomenų apsauga turi pasirūpinti pats vartotojas.
Prieš išmesdami duomenų saugojimo įrenginį arba perduodami gaminį kitam asmeniui, būtinai
atkurkite visas fotoaparato nuostatas sąrankos meniu dalyje Reset All (atstatyti viską) (A103).
Atkūrę, ištrinkite visus įrenginyje esančius duomenis, naudodami komercinę šalinimo programinę
įrangą, arba suformatuokite įrenginį, naudodami sąrankos meniu nuostatą Format memory
(formatuoti atmintį) arba Format card (formatuoti kortelę) (A103), tada visiškai užpildykite jį
vaizdais, kuriuose nėra jokios asmeninės informacijos (pvz., įrašykite giedro dangaus vaizdų).
Fiziškai naikindami atminties korteles saugokitės, kad nesusižalotumėte ir nesugadintumėte turto.
Conformity Marking (atitikties ženklinimas)
Kad būtų rodomi tam tikri fotoaparato atitikties ženklai, laikykitės toliau nurodytos
procedūros.
Paspauskite mygtuką d M z meniu piktograma M Conformity marking (atitikties
ženklinimas) M k mygtukas
v
Įžanga
Perskaitykite pirmiausia
Jūsų saugumui
Kad nepakenktumėte turtui arba nesusižeistumėte patys ir nesužeistumėte kitų, prieš
naudodami šį gaminį perskaitykite visą temą „Jūsų saugumui“.
Laikykite šias saugos instrukcijas ten, kur jas galėtų paskaityti visi, kas naudoja šį gaminį.
PAVOJUS
Jei nepaisoma šiuo ženklu pažymėtų
atsargumo priemonių, kyla didelis pavojus
sunkiai ar net mirtinai susižeisti.
ĮSPĖJIMAS
Jei nepaisoma šiuo ženklu pažymėtų
atsargumo priemonių, kyla pavojus sunkiai
ar net mirtinai susižeisti.
ATSARGIAI!
Jei nepaisoma šiuo ženklu pažymėtų
atsargumo priemonių, kyla pavojus susižeisti
arba pakenkti turtui.
ĮSPĖJIMAS
• Nenaudokite eidami arba vairuodami motorinę transporto priemonę. Jei nesilaikysite
šios atsargumo priemonės, rizikuojate sukelti nelaimingą atsitikimą arba kitaip susižaloti.
• Nebandykite išmontuoti arba modifikuoti šio gaminio. Nelieskite vidinių dalių, kurios
atsiveria nukritus arba įvykus kitam nelaimingam atsitikimui. Jei nepaisoma šių
atsargumo priemonių, kyla pavojus patirti elektros smūgį arba kitaip susižeisti.
• Jei pastebėtumėte ką nors neįprasta, pavyzdžiui, iš gaminio rūkstančius dūmus, karštį
arba keistus kvapus, tuoj pat atjunkite akumuliatorius arba maitinimo šaltinį. Jei gaminys
toliau naudojamas, kyla gaisro, nudegimo ar kitokių sužeidimų pavojus.
• Laikykite sausoje vietoje. Nelieskite šlapiomis rankomis. Nelieskite kištuko šlapiomis
rankomis. Jei nepaisoma šių atsargumo priemonių, kyla gaisro arba elektros smūgio
pavojus.
• Jei gaminys įjungtas arba jo kištukas įkištas į elektros lizdą, saugokitės, kad gaminys
nesiliestų ilgai prie kūno odos. Jei nepaisoma šios atsargumo priemonės, kyla pavojus
nudegti žemoje temperatūroje.
• Nenaudokite šio gaminio, jei aplinkoje yra degių dulkių arba dujų, pavyzdžiui, propano,
benzino garų arba aerozolių. Jei nepaisoma šios atsargumo priemonės, kyla sprogimo
arba gaisro pavojus.
• Nenukreipkite blykstės į motorinės transporto priemonės vairuotoją. Jei nepaisoma šios
atsargumo priemonės, kyla nelaimingų atsitikimų pavojus.
vi
Įžanga
Jūsų saugumui
• Laikykite šį gaminį vaikams nepasiekiamoje vietoje. Jei nepaisoma šios atsargumo
priemonės, kyla pavojus susižeisti arba sugadinti gaminį. Be to, žinokite, kad mažos dalys
kelia pavojų užspringti. Jei vaikas prarytų bet kurią šio gaminio dalį, tuoj pat kreipkitės į
medikus.
• Nepainiokite, nevyniokite ir nesukite dirželių sau apie kaklą. Jei nepaisoma šios
atsargumo priemonės, kyla nelaimingų atsitikimų pavojus.
• Nenaudokite akumuliatorių, įkroviklių arba kintamosios srovės adapterių, jei jie neskirti
specialiai naudoti su šiuo gaminiu. Kai naudojate akumuliatorius, įkroviklius ir
kintamosios srovės adapterius, skirtus naudoti su šiuo gaminiu:
- Negadinkite, nemodifikuokite, netraukite per jėgą ir nelenkite laidų arba kabelių,
nekiškite jų po sunkiais daiktais ir saugokite nuo karščio arba liepsnos.
- Nenaudokite kelioninių keitiklių arba adapterių, skirtų keisti įtampos parametrams ar
turinčių įmontuotus inverterius, keičiančius nuolatinę srovę kintamąja.
Jei nepaisoma šių atsargumo priemonių, kyla gaisro arba elektros smūgio pavojus.
• Nelieskite kištuko, kai naudojate kintamosios srovės adapterį perkūnijos metu. Jei
nepaisoma šios atsargumo priemonės, kyla elektros smūgio pavojus.
• Nelieskite plikomis rankomis aplinkoje, kurioje yra ypač aukšta arba žema temperatūra.
Jei nepaisoma šios atsargumo priemonės, kyla pavojus nudegti arba nušalti.
ATSARGIAI!
• Išjunkite šį gaminį, jei draudžiama jį naudoti. Išjunkite belaidžio ryšio funkcijas, jei
draudžiama naudoti belaidžio ryšio įrangą. Šio gaminio skleidžiama radijo dažnių
spinduliuotė gali trukdyti lėktuve, ligoninėse ar kitose medicinos įstaigose esančiai
įrangai.
• Išimkite akumuliatorius ir atjunkite kintamosios srovės adapterį, jei šis gaminys bus
nenaudojamas ilgesnį laiką. Jei nepaisoma šios atsargumo priemonės, kyla gaisro arba
gaminio gedimo pavojus.
• Nelieskite judančių objektyvo dalių arba kitų judančių dalių. Jei nepaisoma šios
atsargumo priemonės, kyla pavojus susižeisti.
• Neleiskite blykstei suveikti, jei ji priglausta prie odos arba kitų daiktų ar yra labai arti. Jei
nepaisoma šios atsargumo priemonės, kyla pavojus nudegti arba sukelti gaisrą.
• Nepalikite gaminio ten, kur jį ilgą laiką gali veikti itin aukšta temperatūra, pavyzdžiui,
uždarytame automobilyje arba tiesioginiuose saulės spinduliuose. Jei nepaisoma šios
atsargumo priemonės, kyla gaisro arba gaminio gedimo pavojus.
vii
Įžanga
Jūsų saugumui
PAVOJUS; taikoma akumuliatoriams
• Nesielkite su akumuliatoriais netinkamai. Jei nepaisoma toliau nurodytų atsargumo
priemonių, iš akumuliatorių gali pradėti tekėti skystis, jie gali perkaisti, trūkti arba
užsiliepsnoti:
- Nebandykite įkrauti neįkraunamųjų baterijų.
- Saugokite akumuliatorius nuo liepsnos ir didelio karščio.
- Nebandykite išmontuoti.
- Nelieskite kontaktų kaklo vėriniais, plaukų segtukais arba kitais metaliniais daiktais, kad
nesukeltumėte trumpojo jungimo.
- Saugokite nuo stiprių sutrenkimų akumuliatorius ir gaminius, į kuriuos jie įdėti.
• Visus keturis kiekvieno paketo įkraunamuosius akumuliatorius EN-MH2 įkraukite vienu
metu. Jei nepaisoma šios atsargumo priemonės, iš akumuliatorių gali pradėti tekėti
skystis, jie gali perkaisti, trūkti arba užsiliepsnoti.
• Jei akumuliatorių skysčio patektų į akis, gausiai plaukite švariu vandeniu ir tuoj pat
kreipkitės į medikus. Jei delsite, kyla pavojus pakenkti akims.
ĮSPĖJIMAS; taikoma akumuliatoriams
• Nebandykite nuimti arba gadinti akumuliatoriaus korpuso. Jokiu būdu nenaudokite
akumuliatorių su pažeistu korpusu. Jei nepaisoma šios atsargumo priemonės, iš
akumuliatorių gali pradėti tekėti skystis, jie gali perkaisti, trūkti arba užsiliepsnoti.
• Laikykite akumuliatorius vaikams nepasiekiamoje vietoje. Jei vaikas prarytų
akumuliatorių, tuoj pat kreipkitės į medikus.
• Nemerkite šio gaminio į vandenį ir saugokite nuo lietaus. Jei nepaisoma šios atsargumo
priemonės, kyla gaisro arba gaminio gedimo pavojus. Jei gaminys sušlaptų, tuoj pat jį
nusausinkite rankšluosčiu arba kitu panašiu daiktu.
• Jei pastebėtumėte, kad akumuliatoriai kaip nors pasikeitė, pavyzdžiui, pakito jų spalva
arba jie deformavosi, tuoj pat liaukitės juos naudoti. Nebekraukite akumuliatorių
EN-MH2, jei nepavyksta jų įkrauti per nurodytą laikotarpį. Jei nepaisoma šios atsargumo
priemonės, iš akumuliatorių gali pradėti tekėti skystis, jie gali perkaisti, trūkti arba
užsiliepsnoti.
• Įdėkite akumuliatorius teisinga kryptimi. Nemaišykite senų ir naujų akumuliatorių arba
skirtingo tipo akumuliatorių. Jei nepaisoma šios atsargumo priemonės, iš akumuliatorių
gali pradėti tekėti skystis, jie gali perkaisti, trūkti arba užsiliepsnoti.
• Prieš išmesdami akumuliatorius, izoliuokite jų kontaktus juostele. Jei prie kontaktų
prisiliestų metalinis daiktas, kyla perkaitimo, trūkimo arba gaisro pavojus. Atiduokite
perdirbti arba išmeskite akumuliatorius vadovaudamiesi vietiniais reglamentais.
viii
Įžanga
Jūsų saugumui
• Jei akumuliatorių skysčio patektų ant žmogaus odos arba drabužių, tuoj pat gausiai
plaukite sąlyčio vietą švariu vandeniu. Jei nepaisoma šios atsargumo priemonės, kyla
odos dirginimo pavojus.
ix
Įžanga
Jūsų saugumui
Turinys
Greita temos paieška...................................................................................................................... ii
Pagrindinės temos ...................................................................................................................................................................... ii
Bendrosios temos ........................................................................................................................................................................ ii
Įžanga.................................................................................................................................................. iii
Perskaitykite pirmiausia.................................................................................................................................... iii
Šiame vadove naudojami simboliai ir jų reikšmės.................................................................................................. iii
Informacija ir atsargumo priemonės.............................................................................................................................. iv
Jūsų saugumui ..................................................................................................................................................... vi
Fotoaparato dalys............................................................................................................................ 1
Fotoaparato korpusas ........................................................................................................................................ 2
Ekranas..................................................................................................................................................................... 4
Ekrane rodomos informacijos perjungimas (s mygtukas)....................................................................... 4
Fotografuojant.............................................................................................................................................................................. 5
Atkuriant........................................................................................................................................................................................... 7
Pradžia ................................................................................................................................................. 9
Fotoaparato dirželio ir objektyvo dangtelio tvirtinimas..................................................................... 10
Baterijų ir atminties kortelės įdėjimas ....................................................................................................... 11
Tinkamos baterijos ................................................................................................................................................................... 11
Baterijų ar atminties kortelės išėmimas....................................................................................................................... 12
Atminties kortelės ir vidinė atmintis.............................................................................................................................. 12
Ekrano kampo keitimas................................................................................................................................... 13
Fotoaparato konfigūravimas ........................................................................................................................ 14
Pagrindiniai fotografavimo ir atkūrimo veiksmai .............................................................. 16
Vaizdų fiksavimas.............................................................................................................................................. 17
Blykstės naudojimas................................................................................................................................................................ 19
Filmavimas .................................................................................................................................................................................... 19
Vaizdų atkūrimas............................................................................................................................................... 20
Vaizdų trynimas ................................................................................................................................................. 21
Trintino vaizdo pasirinkimo ekranas.............................................................................................................................. 22
x
Turinys
Prisijungimas prie išmaniojo įrenginio (SnapBridge) ....................................................... 23
SnapBridge programos diegimas ............................................................................................................... 24
Fotoaparato ir išmaniojo įrenginio prijungimas.................................................................................... 25
Belaidžio ryšio išjungimas arba įjungimas................................................................................................................. 28
Vaizdų įkėlimas ir nuotolinis fotografavimas.......................................................................................... 29
Vaizdų įkėlimas ........................................................................................................................................................................... 29
Nuotolinis fotografavimas ................................................................................................................................................... 30
Jei „iOS“ rodomas su „Wi-Fi“ belaidžio tinklo prijungimais susijęs dialogo langas. .......................... 30
Jei nepavyko įkelti vaizdų..................................................................................................................................................... 31
Fotografavimo funkcijos ............................................................................................................. 32
Fotografavimo režimo pasirinkimas........................................................................................................... 33
Režimas A (automatinis).............................................................................................................................. 34
Kūrybinio slinktuko naudojimas....................................................................................................................................... 34
Scenos režimas (pagal fotografavimo sąlygas pritaikytas fotografavimas)................................. 36
Patarimai ir pastabos apie scenos režimą.................................................................................................................. 37
Fotografavimas naudojant paprastą panoramą.................................................................................................... 43
Atkūrimas naudojant paprastą panoramą ................................................................................................................ 45
Kūrybinis režimas (efektų taikymas fotografuojant) ............................................................................ 46
Išmaniojo portreto režimas (žmonių veidų patobulinimas fotografuojant) ............................... 48
Šypsenos laikmačio naudojimas...................................................................................................................................... 49
Autoportretų koliažo naudojimas................................................................................................................................... 50
Fotografavimo funkcijų nustatymas kryptiniu valdikliu ..................................................................... 51
Blykstės režimas................................................................................................................................................. 52
Self-timer (automatinis laikmatis) ............................................................................................................... 54
Macro Mode (makroskopinio plano režimas) (nuotraukų fotografavimas stambiu planu)... 56
Exposure compensation (ekspozicijos kompensavimas) (ryškumo reguliavimas) ................... 57
Priartinimo naudojimas .................................................................................................................................. 58
Fokusavimas ....................................................................................................................................................... 60
Užrakto atleidimo mygtukas.............................................................................................................................................. 60
Taikinio ieškančio AF naudojimas................................................................................................................................... 60
Veido aptikimo funkcijos naudojimas.......................................................................................................................... 61
Odos sušvelninimo funkcijos naudojimas................................................................................................................. 62
Objektai, kurie negali būti automatiškai fokusuojami ........................................................................................ 62
Židinio fiksavimas...................................................................................................................................................................... 63
Numatytieji nustatymai (blykstės, automatinio laikmačio ir makroskopinio plano
režimo) .................................................................................................................................................................. 64
Funkcijos, kurių fotografuojant negalima naudoti vienu metu ....................................................... 66
xi
Turinys
Atkūrimo funkcijos........................................................................................................................ 68
Didinimas atkuriant.......................................................................................................................................... 69
Miniatiūrų atkūrimas / kalendoriaus rodinys .......................................................................................... 70
Sąrašo pagal datą režimas ............................................................................................................................. 71
Sekos vaizdų peržiūra ir trynimas................................................................................................................ 72
Sekos vaizdų peržiūra............................................................................................................................................................. 72
Sekos vaizdų trynimas............................................................................................................................................................ 73
Vaizdų (nejudančių vaizdų) redagavimas ................................................................................................ 74
Kas žinotina prieš redaguojant vaizdus....................................................................................................................... 74
Quick Effects (greitieji efektai): atspalvio arba nuotaikos keitimas ............................................................. 74
Quick Retouch (greitas retušavimas): kontrasto ir sodrumo didinimas................................................... 75
D-Lighting: ryškumo ir kontrasto didinimas............................................................................................................. 75
Red-eye Correction (raudonų akių efekto koregavimas): raudonų akių efekto koregavimas
fotografuojant su blykste ..................................................................................................................................................... 76
Glamour Retouch (žavus retušavimas): žmonių veidų patobulinimas.................................................... 76
Small Picture (maža nuotrauka): vaizdo dydžio mažinimas............................................................................ 78
Apkarpymas: apkarpytų kopijų kūrimas...................................................................................................................... 79
Filmai.................................................................................................................................................. 80
Pagrindiniai veiksmai filmuojant ir atkuriant filmą............................................................................... 81
Nejudančių vaizdų fotografavimas filmuojant....................................................................................... 84
Trumpo filmo demonstracijos režimas (filmo įrašų jungimas kuriant trumpus filmus) .......... 85
Specialiųjų efektų naudojimas.......................................................................................................................................... 87
Veiksmai atkuriant filmą ................................................................................................................................. 88
Filmų redagavimas ........................................................................................................................................... 89
Tik norimos filmo dalies išskyrimas ................................................................................................................................ 89
Filmo kadro kaip nejudančio vaizdo išsaugojimas............................................................................................... 90
Fotoaparato jungimas prie televizoriaus, spausdintuvo arba kompiuterio............. 91
Vaizdų naudojimas ........................................................................................................................................... 92
Vaizdų peržiūra per televizorių .................................................................................................................... 93
Vaizdų spausdinimas nenaudojant kompiuterio .................................................................................. 95
Fotoaparato prijungimas prie spausdintuvo ........................................................................................................... 95
Vaizdų spausdinimas po vieną ......................................................................................................................................... 96
Kelių nuotraukų spausdinimas ......................................................................................................................................... 97
Vaizdų perkėlimas į kompiuterį (ViewNX-i) ............................................................................................. 99
ViewNX-i diegimas ................................................................................................................................................................... 99
Vaizdų perkėlimas į kompiuterį........................................................................................................................................ 99
xii
Turinys
Meniu naudojimas ..................................................................................................................... 102
Meniu veiksmai ................................................................................................................................................ 103
Vaizdo pasirinkimo ekranas ............................................................................................................................................. 105
Meniu sąrašai .................................................................................................................................................... 106
Fotografavimo meniu ......................................................................................................................................................... 106
Filmo meniu .............................................................................................................................................................................. 107
Atkūrimo meniu...................................................................................................................................................................... 107
Tinklo meniu ............................................................................................................................................................................. 108
Sąrankos meniu....................................................................................................................................................................... 109
Fotografavimo meniu (bendrosios fotografavimo parinktys) ........................................................ 110
Image Mode (vaizdo režimas) (vaizdo dydis ir kokybė).................................................................................. 110
Fotografavimo meniu (režimu A (automatinis))............................................................................... 111
White Balance (baltos spalvos balansas) (atspalvio reguliavimas) .......................................................... 111
Nepertraukiamas fotografavimas................................................................................................................................. 113
ISO Sensitivity (ISO jautrumas)....................................................................................................................................... 115
AF Area Mode (AF sričių režimas)................................................................................................................................. 116
Autofocus Mode (automatinio fokusavimo režimas)...................................................................................... 119
Išmaniojo portreto meniu............................................................................................................................ 120
Self-Collage (savaiminis koliažas) ................................................................................................................................. 120
Blink Proof (atmerktos akys)............................................................................................................................................. 121
Filmo meniu ...................................................................................................................................................... 122
Movie Options (filmo parinktys).................................................................................................................................... 122
Autofocus Mode (automatinio fokusavimo režimas)...................................................................................... 126
Movie VR (filmo VM) ............................................................................................................................................................. 127
Wind Noise Reduction (vėjo keliamo triukšmo mažinimas)........................................................................ 127
Frame Rate (kadrų greitis)................................................................................................................................................. 128
Atkūrimo meniu............................................................................................................................................... 129
Mark for upload (pažymėti, kaip įkeltiną) ................................................................................................................ 129
Slide Show (skaidrių peržiūra) ........................................................................................................................................ 130
Protect (apsaugoti)................................................................................................................................................................ 131
Rotate Image (sukti nuotrauką)..................................................................................................................................... 131
Copy (kopijuoti) (kopijavimas iš atminties kortelės į vidinę atmintį ir atvirkščiai) .......................... 132
Sequence Display Options (sekos rodymo parinktys)..................................................................................... 133
Tinklo meniu ..................................................................................................................................................... 134
Teksto įvesties klaviatūros naudojimas..................................................................................................................... 135
xiii
Turinys
Sąrankos meniu ............................................................................................................................................... 136
Time Zone and Date (laiko juosta ir data)............................................................................................................... 136
Monitor Settings (ekrano nustatymai) ...................................................................................................................... 138
Date Stamp (datos žymė) ................................................................................................................................................. 139
Photo VR (nuotraukos VM) ............................................................................................................................................... 140
AF Assist (AF pagalbinis apšvietimas)........................................................................................................................ 140
Digital Zoom (skaitmeninis mastelis)......................................................................................................................... 141
Sound Settings (garso nustatymai)............................................................................................................................. 141
Auto Off (automatinis išjungimas) .............................................................................................................................. 142
Format Card (formatuoti kortelę) / Format Memory (formatuoti atmintį)......................................... 143
Language (kalba).................................................................................................................................................................... 143
Image Comment (vaizdo pastaba) ............................................................................................................................. 144
Copyright Information (informacija apie autorių teises) ............................................................................... 145
Location Data (duomenys apie vietą) ....................................................................................................................... 146
Reset All (atstatyti viską)..................................................................................................................................................... 146
Battery Type (akumuliatoriaus tipas).......................................................................................................................... 147
Conformity Marking (atitikties ženklinimas).......................................................................................................... 147
Firmware Version (integruotos programinės įrangos versija) .................................................................... 147
Techninės pastabos ................................................................................................................... 148
Pastabos ............................................................................................................................................................. 149
Pastabos apie belaidžio ryšio funkcijas................................................................................................... 150
Gaminio priežiūra............................................................................................................................................ 152
Fotoaparatas ............................................................................................................................................................................. 152
Baterijos........................................................................................................................................................................................ 153
Atminties kortelės.................................................................................................................................................................. 154
Valymas ir saugojimas ................................................................................................................................... 155
Valymas ........................................................................................................................................................................................ 155
Saugojimas................................................................................................................................................................................. 155
Klaidų pranešimai ........................................................................................................................................... 156
Trikčių šalinimas .............................................................................................................................................. 159
Failų pavadinimai............................................................................................................................................ 167
Pasirenkami priedai........................................................................................................................................ 168
Techniniai duomenys .................................................................................................................................... 169
Atminties kortelės, kurias galima naudoti............................................................................................................... 173
Rodyklė ............................................................................................................................................................... 175
xiv
Turinys
Fotoaparato dalys
Fotoaparato korpusas..................................................................................................................... 2
Ekranas ................................................................................................................................................. 4
1
Fotoaparato dalys
Fotoaparato korpusas
23 45 6
3
7
8
1
9
13
12 11 10
Priartinimo valdiklis..........................................58
f : plačiakampis ........................................ 58
g : teleobjektyvas .....................................58
h : miniatiūrų atkūrimas....................... 70
i : didinimas atkuriant ..........................69
2
Užrakto atleidimo mygtukas ......................18
3
Fotoaparato dirželio ąselė............................10
4
Maitinimo jungiklis / maitinimo lemputė
...................................................................................... 14
5
Automatinio laikmačio lemputė.............. 54
AF pagalbinio apšvietimo lemputė
6
Režimo pasirinkimo ratukas................ 17, 33
1
2
Fotoaparato dalys
Fotoaparato korpusas
7
Mikrofonas (stereofoninis)
8
Blykstė...............................................................19, 52
9
N-Mark (NFC antena).......................................25
10
m (blykstės atidarymo) mygtukas....19, 52
11
Šoninis priartinimo valdiklis ........................58
12
q (priartinimo su apžvalgos funkcija)
mygtukas ................................................................59
13
Objektyvas
1 2 3 4
5 6
7
8
9
10
11
12
14 13
16
15
1
Ekranas................................................................4, 13
9
USB, garso ir vaizdo išvesties jungtis......92
2
Garsiakalbis
10
Jungties dangtelis .............................................92
3
s (ekrano) mygtukas.................................4
11
Kryptinis valdiklis.............................................103
4
Blykstės lemputė................................................52
12
k (taikyti pasirinkimą) mygtukas ........103
5
b (e filmavimo) mygtukas .....................81
13
l (trynimo) mygtukas ...................................21
6
c (atkūrimo) mygtukas...............................20
14
d (meniu) mygtukas ..............................103
7
Nuolatinės srovės įvesties jungtis
(kintamosios srovės adapteriui, kurį
galima įsigyti atskirai iš Nikon) ............... 168
15
Baterijos skyriaus / atminties kortelės
lizdo dangtelis......................................................11
16
Trikojo lizdas.......................................................171
8
HDMI mikrojungtis (D tipo).........................92
3
Fotoaparato dalys
Fotoaparato korpusas
Ekranas
Fotografuojant ir atkuriant, fotografavimo ar atkūrimo ekrane rodoma informacija keičiasi,
atsižvelgiant į fotoaparato nustatymus ir naudojimo būseną.
Ekrane rodomos informacijos perjungimas
(s mygtukas)
Norėdami perjungti ekrane fotografuojant arba atkuriant
rodomą informaciją, paspauskite s (ekranas) mygtuką.
Fotografuojant
25m 0s
3200
Rodyti informaciją
25m 0s
3200
Filmo kadras
Įjunkite filmo diapazoną
kadre.
Slėpti informaciją
Atkuriant
4/4
4/4
1/250
125
F3
0.0
0004. JPG
15/11/2016 15:30
Rodyti informaciją
0004.JPG
15/11/2016 15:30
Tono lygmens informacija
(išskyrus filmus)
Įjungiama histograma,
tono lygis ir fotografavimo
informacija (A8).
4
Fotoaparato dalys
Ekranas
Slėpti informaciją
Fotografuojant
6
2
3
1
4
7
AF 5
8
10
22
26
25
24
23
21
20
F3
1/250
19 18
17
1
Fotografavimo režimas .................................. 33
2
Blykstės režimas.................................................. 52
3
Makroskopinio plano režimas ................... 56
4
Priartinimo indikatorius......................... 56, 58
5
Židinio daviklis ....................................................18
6
Filmo parinktys (įprasto greičio filmai)
................................................................................... 122
7
8
+1.0
29m 0s
999
16
999
9999
12
13
14
9
10
11
15
15
Likusių ekspozicijų skaičius (nejudantys
vaizdai)......................................................................17
16
Vidinės atminties indikacija .........................17
17
Komponavimo rėmelis (Moon
(mėnulis) arba Bird-watching
(paukščių stebėjimas) scenos režimas
ar priartinimas su apžvalgos funkcija)
...............................................................................42, 59
Filmo parinktys (HS filmai) ........................ 123
18
Kelionės tikslo piktograma........................136
Vaizdo režimas.................................................. 110
19
ISO jautrumas....................................................115
9
Paprasta panorama ..........................................43
20
Baterijos įkrovos lygio daviklis....................17
10
Nuotraukos VR piktograma...................... 140
21
Užrašas „Nenustatyta data“.......................160
11
Filmo VR piktograma.................................... 127
22
Datos žyma.........................................................139
12
Vėjo keliamo triukšmo mažinimas....... 127
23
Bluetooth ryšio indikacija ..........................135
13
Ekspozicijos kompensavimo vertė
...................................................................... 34, 48, 57
24
„Wi-Fi“ ryšio indikacija...................................134
25
Vietos duomenys ............................................146
14
Likęs filmavimo laikas .....................................81
26
Skrydžio režimas..............................................134
5
Fotoaparato dalys
Ekranas
47
49
46
45 HDR
44
43
42
H
L
120
5
10
2
48
50
51
52
10
60
41
40
37
39
38
PRE
35
27
1/250
36
33 32
34
F3
+1.0
29m 0s
999
31
30 29 28 27
Fokusavimo sritis (rankinė arba
centruota) ................................................... 63, 116
39
Odos sušvelninimas .........................................48
40
Specialieji efektai................................................87
41
Ryškumas................................................................34
42
Nepertraukiamo fotografavimo režimas
............................................................................41, 113
43
Atmerktų akių piktograma........................121
44
Laikomas rankoje / trikojis....................37, 38
28
Fokusavimo sritis (taikinio ieškantis AF)
........................................................................... 60, 117
29
Fokusavimo sritis (veido aptikimas,
gyvūnėlio aptikimas).............41, 48, 61, 116
30
Fokusavimo sritis (objekto sekimas)
.........................................................................117, 118
31
F skaičius................................................................. 60
45
Foninis apšvietimas (HDR)............................38
32
Užrakto greitis......................................................60
46
Daugkartinės eksp. pašviesinimas...........39
33
Įjungti / slėpti komponavimo tinklelį
................................................................................... 138
47
Nejudančio vaizdo fotografavimas
(filmuojant) ............................................................84
34
Švelnus.....................................................................48
48
Automatinio laikmačio daviklis.................54
35
Aktyvusis D-Lighting....................................... 34
49
Šypsenos laikmatis............................................49
36
Makiažo pagrindas ...........................................48
50
Autoportretų koliažas...........................50, 120
37
Baltos spalvos balansas............................... 111
51
Autoportreto laikmatis ...................................54
38
Atspalvis.................................................................. 34
52
Automatinis atleidimas fotografuojant
gyvūnėlio portretą ............................................41
6
Fotoaparato dalys
Ekranas
Atkuriant
1 2 3 4 56 7 8
9
999/999
24
23
22
999/999
9999/9999
29m 0s
29m 0s
11
12
9999.JPG
15/11/2016 12:00
21
10
17 16
20
13
14
15
19 18
1
Sąrašo pagal datą piktograma................... 71
13
Vaizdo režimas..................................................110
2
Apsaugojimo piktograma......................... 131
14
Filmo parinktys.................................................122
3
Sekos rodinys (pasirinkus Individual
pictures (atskiros nuotraukos)) ..... 133
15
Paprasta panorama...........................................45
16
Mažos nuotraukos piktograma .................78
17
Apkarpymo piktograma ........................69, 79
18
Paprastos panoramos atkūrimo
orientyras
Sekos atkūrimo orientyras
Filmo atkūrimo orientyras
4
Žavaus retušavimo piktograma................76
5
Greitųjų efektų piktograma.........................74
6
D-Lighting piktograma.................................. 75
7
Greito retušavimo piktograma.................. 75
8
Raudonų akių efekto koregavimo
piktograma............................................................ 76
19
Greitųjų efektų orientyras
9
Vidinės atminties indikacija
20
Įrašo laikas
21
Įrašo data
10
Dabartinio vaizdo numeris /
bendras vaizdų skaičius
22
Baterijos įkrovos lygio daviklis....................17
11
Filmo laikas arba prabėgęs atkūrimo
laikas
23
Failo numeris ir tipas.....................................167
24
Įrašytų vietos duomenų indikacija .......146
12
Garsumo indikacija...........................................88
7
Fotoaparato dalys
Ekranas
Tono lygmens informacija
Rodomoje histogramoje galite peržiūrėti ryškiai apšviestų ir šešėlyje esančių sričių detalumo
sumažėjimą arba įjungti tono lygmens rodinį. Tai suteikia orientacinės informacijos
nustatant vaizdo ryškumą, kai naudojamos tokios funkcijos, kaip ekspozicijos
kompensavimas.
4/4
13
12
11
10
9
1/250
0004.JPG
15/11/2016 15:30
8
1
1
2
125
F3
0.0
1
2
3
4
5
6
7
Dabartinio vaizdo numeris /
bendras vaizdų skaičius
2
Histograma1
3
Tono lygmuo2
4
ISO jautrumas ................................................... 115
5
Baltos spalvos balansas............................... 111
6
Vaizdo režimas.................................................. 110
7
Įrašo laikas................................................... 14, 136
8
Įrašo data......................................................14, 136
9
Failo numeris ir tipas.....................................167
10
Ekspozicijos kompensavimo vertė..........57
11
Fotografavimo režimas...................................33
12
Užrakto greitis ......................................................60
13
F skaičius .................................................................60
Histograma yra grafikas, rodantis vaizdo atspalvių pasiskirstymą. Horizontalioji ašis atitinka
pikselių ryškumą – tamsūs tonai pateikiami kairėje, šviesūs – dešinėje. Vertikalioji ašis rodo
pikselių skaičių.
Tono lygmuo parodo ryškumo lygį.
8
Fotoaparato dalys
Ekranas
Pradžia
Fotoaparato dirželio ir objektyvo dangtelio tvirtinimas ..................................................10
Baterijų ir atminties kortelės įdėjimas.....................................................................................11
Ekrano kampo keitimas ................................................................................................................13
Fotoaparato konfigūravimas......................................................................................................14
9
Pradžia
Fotoaparato dirželio ir objektyvo dangtelio
tvirtinimas
Pritvirtinkite objektyvo dangtelį prie fotoaparato dirželio, tada pritvirtinkite dirželį prie
fotoaparato.
Pritvirtinkite dirželį dviejose vietose.
B
Objektyvo dangtelis
• Kai fotoaparato nenaudojate, objektyvą uždenkite objektyvo dangteliu, kad jį apsaugotumėte.
• Jei fotoaparatą įjungsite nenuėmę objektyvo dangtelio, bus rodomas pranešimas „Turn the
camera off and then on again. (Išjunkite ir vėl įjunkite fotoaparatą.)“. Nuimkite objektyvo
dangtelį ir išjunkite bei vėl įjunkite fotoaparatą.
10
Pradžia
Fotoaparato dirželio ir objektyvo dangtelio tvirtinimas
Baterijų ir atminties kortelės įdėjimas
3
1
4
6
5
2
78
Atminties kortelės lizdas
• Kad baterijos neiškristų, laikykite fotoaparatą apverstą, patikrinkite, ar tinkamai pakreipti
teigiamas (+) ir neigiamas (–) baterijų kontaktai, tada įdėkite baterijas.
• Kiškite atminties kortelę tol, kol ji užsifiksuos (5).
• Elkitės atsargiai, kad neįdėtumėte baterijų ar atminties kortelės apverstų arba atbulai,
kadangi dėl to gali kilti gedimas.
• Uždarydami dangtelį, tvirtai laikydami prispaustą 7 numeriu pažymėtą sritį, jį
pastumkite.
B
Atminties kortelės formatavimas
Jei į šį fotoaparatą pirmą kartą įdedate kitame įrenginyje naudotą atminties kortelę, nepamirškite jos
suformatuoti šiuo fotoaparatu.
• Įsidėmėkite, kad formatuojant visam laikui ištrinami visi vaizdai ir kiti duomenys,
esantys atminties kortelėje. Prieš formatuodami atminties kortelę būtinai padarykite visų
norimų išsaugoti vaizdų kopijų.
• Įdėkite kortelę į fotoaparatą, paspauskite mygtuką d ir pasirinkite sąrankos meniu nuostatą
Format card (formatuoti kortelę) (A103).
Tinkamos baterijos
• Keturios LR6/L40 (AA dydžio) šarminės baterijos (baterijos yra komplekte*)
• Keturios FR6/L91 (AA dydžio) ličio baterijos
• Keturi EN-MH2 įkraunamieji Ni-MH (nikelio metalo hidrido) akumuliatoriai
Įkraunamųjų Ni-MH akumuliatorių EN-MH1 naudoti negalima.
* Nors šiame vadove yra nurodoma, kad baterijos yra pridedamos, tačiau priklausomai nuo šalies
arba regiono, kuriame buvo įsigytas fotoaparatas, jų komplekte gali nebūti.
11
Pradžia
Baterijų ir atminties kortelės įdėjimas
B
Pastabos apie baterijas
• Vienu metu nenaudokite naujų ir senų baterijų arba skirtingų gamintojų ir rūšių baterijų.
• Negalima naudoti baterijų su tokiais defektais:
Pradėjusių luptis baterijų
B
Baterijų, kurių izoliacija
nedengia srities aplink
neigiamą kontaktą
Baterijų, kurių
neigiamas kontaktas
plokščias
Pastabos apie EN-MH2 įkraunamąsias Ni-MH baterijas
Jei fotoaparate naudojate baterijas EN-MH2, jas įkraukite po keturias, naudodami akumuliatoriaus
įkroviklį MH-73 (A153).
C
Šarminės baterijos
Atsižvelgiant į prekės ženklą, šarminių baterijų efektyvumas gali stipriai skirtis.
Baterijų ar atminties kortelės išėmimas
Išjunkite fotoaparatą ir įsitikinkite, ar išsijungė maitinimo lemputė ir ekranas, tada atidarykite
baterijos skyriaus / atminties kortelės lizdo dangtelį.
• Švelniai spustelėkite atminties kortelę į fotoaparatą, kad dalis jos išlįstų.
• Baigę naudotis fotoaparatu ir norėdami tvarkyti fotoaparatą, baterijas ir atminties kortelę,
būkite atsargūs, kadangi jie gali būti įkaitę.
Atminties kortelės ir vidinė atmintis
Fotoaparato duomenis, įskaitant vaizdus ir filmus, galima išsaugoti atminties kortelėje arba
fotoaparato vidinėje atmintyje. Norėdami naudoti vidinę fotoaparato atmintį, išimkite
atminties kortelę.
12
Pradžia
Baterijų ir atminties kortelės įdėjimas
Ekrano kampo keitimas
Ekraną galima nuleisti žemyn maždaug 85° arba pakelti aukštyn maždaug 90° kampu.
B
Pastabos apie ekraną
• Keisdami ekrano kampą, nelenkite pernelyg stipriai.
• Ekrano negalima pasukti į kairę arba dešinę.
• Naudodami įprastose situacijose, atlenkite ekraną į jo pradinę padėtį.
13
Pradžia
Ekrano kampo keitimas
Fotoaparato konfigūravimas
Prieš įjungdami fotoaparatą nuimkite objektyvo dangtelį.
1
Norėdami įjungti fotoaparatą, paspauskite maitinimo jungiklį.
• Kryptiniu valdikliu parinkite ir suderinkite nustatymus.
Maitinimo jungiklis
Kryptinis valdiklis
Aukštyn
Kairėn
k mygtukas
(patvirtinti pasirinkimą)
d mygtukas
Dešinėn
Žemyn
• Atveriamas kalbos parinkimo dialogo langas. Norėdami
pasirinkti, spauskite kryptiniame valdiklyje HI ir
paspauskite mygtuką k.
• Kalbą galima bet kada pakeisti naudojant sąrankos
meniu (A103) M Language (kalba).
Language
Cancel
2
Kai rodomas dešinėje pateikiamas dialogo
langas, vykdykite toliau pateiktus
nurodymus ir paspauskite mygtuką d
arba mygtuką k.
Use SnapBridge to send photos to your
smart device and share them online.
To skip this screen and set SnapBridge
• Jei neužmegsite belaidžio ryšio su išmaniuoju
later from the Network menu, press
MENU.
įrenginiu: paspauskite mygtuką d ir pereikite prie 3
Later
Set
veiksmo.
• Jei užmegsite belaidį ryšį su išmaniuoju įrenginiu:
paspauskite mygtuką k. Informacijos apie sąrankos procedūrą žr. skyriuje „Prisijungimas
prie išmaniojo įrenginio (SnapBridge)“ (A23).
3
Kai pasirodys raginimas nustatyti fotoaparato laikrodį, paspauskite
HI, kad pažymėtumėte Yes (taip) ir paspauskite mygtuką k.
14
Pradžia
Fotoaparato konfigūravimas
4
Pažymėkite namų laiko juostą ir
paspauskite mygtuką k.
London, Casablanca
• Vasaros laikui nustatyti spauskite H. Kai ši parinktis
įjungta, laikas būna nustatytas viena valanda anksčiau
ir žemėlapio viršuje rodoma W. Vasaros laikui išjungti
spauskite I.
Back
5
Paspausdami HI pasirinkite datos formatą ir paspauskite mygtuką
k.
6
Įveskite esamą datą bei laiką ir
paspauskite mygtuką k.
Date and time
• Spausdami JK pažymėkite elementus, o spausdami
HI juos pakeiskite.
• Norėdami nustatyti laikrodį, paspauskite mygtuką k.
D
M
Y
01 01 2016
h
m
00 00
Edit
7
Kai parodomas raginimas, pasirinkite Yes (taip) ir paspauskite
mygtuką k.
• Sąranka baigiama, kai fotoaparatas perjungiamas į fotografavimo ekraną.
• Laiko juostą ir datą galima bet kada pakeisti naudojant sąrankos meniu (A103) M Time
zone and date (laiko juosta ir data).
15
Pradžia
Fotoaparato konfigūravimas
Pagrindiniai fotografavimo ir
atkūrimo veiksmai
Vaizdų fiksavimas ...........................................................................................................................17
Vaizdų atkūrimas ............................................................................................................................20
Vaizdų trynimas...............................................................................................................................21
16
Pagrindiniai fotografavimo ir atkūrimo veiksmai
Vaizdų fiksavimas
A (automatinis) režimas čia yra naudojamas kaip pavyzdys. A (automatinis) režimas
suteikia galimybę fotografuoti bendrojo pobūdžio vaizdus, esant įvairioms fotografavimo
sąlygoms.
1
Sukite režimo pasirinkimo ratuką A link.
• Baterijos įkrovos lygio daviklis
b: Baterijos įkrovos lygis aukštas.
B: Baterijos įkrovos lygis žemas.
• Likusių ekspozicijų skaičius
Kai fotoaparate nėra atminties kortelės, rodoma C ir
visi vaizdai saugomi vidinėje atmintyje.
• Norėdami kaskart įjungti ekrane rodomą informaciją,
paspauskite mygtuką s (ekranas).
25m 0s
3200
Baterijos įkrovos lygio
daviklis
Likusių ekspozicijų
skaičius
2
Tvirtai laikykite fotoaparatą.
• Nelieskite pirštais objektyvo, blykstės, AF pagalbinio apšvietimo lemputės, mikrofono ir
garsiakalbio, taip pat stenkitės, kad jų neliestų kiti daiktai.
17
Pagrindiniai fotografavimo ir atkūrimo veiksmai
Vaizdų fiksavimas
3
Komponuokite nuotrauką.
• Norėdami pakeisti priartinimo objektyvo padėtį, perkelkite priartinimo valdiklį arba šoninį
priartinimo valdiklį.
• Pametę objektą teleobjektyvo priartinimo padėtyje, paspauskite mygtuką q (priartinimas
su apžvalgos funkcija) ir laikinai praplėskite matomą sritį, kad būtų paprasčiau
sukomponuoti objektą.
Atitolinti
Priartinti
Priartinti
Atitolinti
Mygtukas q
4
Paspauskite užrakto atleidimo mygtuką iki
pusės.
• Paspausti užrakto atleidimo mygtuką iki pusės – tai
paspausti ir palaikyti mygtuką tame taške, kuriame
jaučiate nedidelį pasipriešinimą.
• Kai objektas yra sufokusuotas, fokusavimo sritis arba
židinio daviklis švyti žaliai.
• Naudojant skaitmeninį priartinimą, fotoaparatas
fokusuoja kadro centre, o fokusavimo sritis nerodoma.
• Jei fokusavimo sritis arba židinio daviklis mirksi,
fotoaparatui nepavyksta sufokusuoti. Pakeiskite
kompoziciją, tada dar kartą bandykite paspausti
užrakto atleidimo mygtuką iki pusės.
1/250
F3
Fokusavimo sritis
5
B
Nepakeldami piršto, paspauskite užrakto
atleidimo mygtuką iki galo.
Pastabos apie vaizdų arba filmų išsaugojimą
Kol išsaugomi vaizdai arba filmai, likusių ekspozicijų skaičių arba didžiausią filmo laiką rodanti
indikacija mirksi. Neatidarykite akumuliatoriaus skyriaus / atminties kortelės lizdo
dangtelio ir neišimkite baterijų arba atminties kortelės, kol indikacija mirksi. Nesilaikant šio
nurodymo, galima prarasti duomenis, sugadinti fotoaparatą arba atminties kortelę.
18
Pagrindiniai fotografavimo ir atkūrimo veiksmai
Vaizdų fiksavimas
C
Automatinio išjungimo funkcija
• Kai maždaug vieną minutę neatliekama jokių veiksmų, ekranas išsijungia, fotoaparatas pradeda
veikti budėjimo režimu ir mirksi maitinimo lemputė. Paveikęs budėjimo režimu maždaug tris
minutes, fotoaparatas išsijungia.
• Norėdami vėl įjungti ekraną, kol fotoaparatas veikia budėjimo režimu, galite paspausti maitinimo
jungiklį arba užrakto atleidimo mygtuką.
C
Trikojo naudojimas
• Šiose situacijose fotoaparatui stabilizuoti rekomenduojame naudoti trikojį:
- kai blykstė yra nuleista tamsioje vietoje arba fotografuojate režimu, kuriuo blykstė nesuveikia;
- kai priartinimas nustatytas į teleobjektyvo padėtį.
• Jei fotografuodami naudojate trikojį fotoaparatui stabilizuoti, sąrankos meniu (A103)
nustatykite Photo VR (nuotraukos VM) parinktį Off (išjungta), kad išvengtumėte dėl šios
funkcijos galinčių atsirasti klaidų.
Blykstės naudojimas
Tais atvejais, kai reikia naudoti blykstę, pvz., tamsiose vietose
arba kai objektas yra apšviestas, paspauskite m (blykstės
atidarymo) mygtuką, kad blykstė būtų pakelta.
• Kai blykstės nenaudojate, švelniai ją paspauskite, kad
nusileistų ir ją uždarius spragtelėtų.
Filmavimas
Įjunkite fotografavimo ekraną, tada paspauskite mygtuką
b (e filmavimas) ir pradėkite filmuoti. Norėdami baigti
filmuoti, dar kartą paspauskite mygtuką b (e).
19
Pagrindiniai fotografavimo ir atkūrimo veiksmai
Vaizdų fiksavimas
Vaizdų atkūrimas
1
Paspaudę mygtuką c (atkūrimo), įjunkite
atkūrimo režimą.
• Jei laikysite c mygtuką paspaustą, kai fotoaparatas yra
išjungtas, fotoaparatas įsijungs ir veiks atkūrimo režimu.
2
Kryptiniu valdikliu pasirinkite vaizdą, kurį
norite atkurti.
• Jei norite greitai slinkti nuotraukas, laikykite paspaudę
kryptinio valdiklio sritis HIJK.
• Norėdami kaskart įjungti ekrane rodomą informaciją,
paspauskite mygtuką s (ekranas).
• Norėdami atkurti įrašytą filmą, paspauskite mygtuką k.
• Norėdami grįžti į fotografavimo režimą, paspauskite
c arba užrakto atleidimo mygtuką.
• Kai viso kadro atkūrimo režimu rodoma e,
paspausdami mygtuką k, galite pritaikyti efektą
vaizdui.
Rodyti ankstesnį vaizdą
Rodyti kitą vaizdą
4/4
0004. JPG
15/11/2016 15:30
• Viso kadro atkūrimo režimu priartinimo
valdiklį pastumkite į g (i) ir priartinkite
vaizdą.
3.0
• Viso kadro atkūrimo režimu pastumkite
priartinimo valdiklį f (h) link, kad
būtų įjungtas miniatiūrų atkūrimo
režimas, o ekrane būtų rodomi keli
vaizdai.
20
Pagrindiniai fotografavimo ir atkūrimo veiksmai
Vaizdų atkūrimas
1/20
Vaizdų trynimas
1
Jei norite ištrinti šiuo metu ekrane
rodomą vaizdą, paspauskite l (trynimo)
mygtuką.
2
Paspausdami kryptinio valdiklio sritis
HI, pasirinkite pageidaujamą trynimo
būdą, tada paspauskite mygtuką k.
Current image
• Norėdami išeiti neištrynę, paspauskite mygtuką d.
Erase selected images
Delete
All images
3
Pasirinkite Yes (taip), tada paspauskite
mygtuką k.
• Ištrintų vaizdų grąžinti nebegalima.
Erase 1 image?
Yes
No
B
Sekos vaizdų trynimas
• Nepertraukiamai arba naudojant daugkartinės eksp.
pašviesinimo, kūrybinio režimo arba automatinio koliažo
funkcija užfiksuoti vaizdai yra išsaugomi kaip seka, todėl
atkūrimo režimu yra rodomas tik pirmasis sekos vaizdas
(pagrindinė nuotrauka) (numatytasis nustatymas).
• Paspaudus mygtuką l, kai rodoma pagrindinė vaizdų sekos
nuotrauka, ištrinami visi sekos vaizdai.
• Jei norite trinti pavienius sekos vaizdus, paspauskite mygtuką
k, kad vaizdai būtų rodomi po vieną, tada paspauskite
mygtuką l.
C
1/5
0004.JPG
15/11/2016 15:30
Vaizdo, užfiksuoto fotografavimo režimu, trynimas
Jei norite ištrinti paskutinį užfiksuotą vaizdą, kai nustatytas fotografavimo režimas, paspauskite
mygtuką l.
21
Pagrindiniai fotografavimo ir atkūrimo veiksmai
Vaizdų trynimas
Trintino vaizdo pasirinkimo ekranas
1
Naudodami kryptinio valdiklio sritis JK,
pasirinkite norimą ištrinti vaizdą.
Erase selected images
• Norėdami perjungti į viso kadro atkūrimo ekraną,
priartinimo valdiklį (A2) pastumkite į g (i), o
norėdami grįžti į miniatiūrų atkūrimo ekraną – į
f (h).
Back
2
HI naudokite, norėdami pasirinkti ON
arba OFF.
Erase selected images
• Pasirinkus ON, po pasirinktu vaizdu yra rodoma
piktograma. Kartodami 1 ir 2 veiksmus, pasirinkite
papildomas nuotraukas.
Back
3
Jei norite taikyti vaizdo pasirinkimą, paspauskite mygtuką k.
• Bus parodytas patvirtinimo dialogo langas. Norėdami imtis veiksmų, vykdykite ekrane
pateiktas instrukcijas.
22
Pagrindiniai fotografavimo ir atkūrimo veiksmai
Vaizdų trynimas
Prisijungimas prie išmaniojo
įrenginio (SnapBridge)
SnapBridge programos diegimas.............................................................................................24
Fotoaparato ir išmaniojo įrenginio prijungimas .................................................................25
Vaizdų įkėlimas ir nuotolinis fotografavimas .......................................................................29
23
Prisijungimas prie išmaniojo įrenginio (SnapBridge)
SnapBridge programos diegimas
Įdiegę SnapBridge programą ir užmezgę belaidį ryšį tarp SnapBridge
palaikomo fotoaparato ir išmaniojo įrenginio, į išmanųjį įrenginį galite įkelti
fotoaparatu užfiksuotus vaizdus arba naudoti išmanųjį įrenginį fotoaparato
užraktui atleisti (A29).
• Procedūros aprašytos naudojant SnapBridge programos 2.0 versiją.
Naudokite naujausią programos SnapBridge versiją. Priklausomai nuo fotoaparato
integruotos programinės įrangos, SnapBridge programos versijos arba išmaniojo
įrenginio OS, veikimo procedūros gali skirtis.
• Norėdami gauti informacijos, kaip naudoti išmanųjį įrenginį, žr. kartu su juo gautus
dokumentus.
1
Įdiekite programą SnapBridge išmaniajame įrenginyje.
• Atsisiųskite programą iš „Apple App Store®“ – operacinei sistemai „iOS“ ir iš „Google Play™“
– „Android™“. Ieškokite „snapbridge“ ir ją įdiekite.
• Norėdami gauti daugiau informacijos apie palaikomas OS versijas, apsilankykite taikytinoje
atsisiuntimo svetainėje.
• Programos SnapBridge 360/170 su šiuo fotoaparatu naudoti negalima.
2
Įjunkite Bluetooth ir „Wi-Fi“ išmaniajame įrenginyje.
• Prijungti prie fotoaparato naudokite programą SnapBridge. Išmaniojo įrenginio
Bluetooth nustatymų ekrane prijungti negalima.
C
Ekranai programoje SnapBridge
1 Galite peržiūrėti Nikon ir programos SnapBridge žinyno
pranešimus, taip pat konfigūruoti programos nustatymus.
2 Pagrinde parenkami išmaniųjų įrenginių ir fotoaparatų
prijungimo nustatymai.
3 Galite peržiūrėti iš fotoaparato įkeltus vaizdus, taip pat
vaizdus trinti arba jais dalytis.
24
Prisijungimas prie išmaniojo įrenginio (SnapBridge)
SnapBridge programos diegimas
1
2
3
Fotoaparato ir išmaniojo įrenginio prijungimas
• Naudokite pakankamai įkrautą bateriją, kad procedūros metu fotoaparatas neišsijungtų.
• Atminties kortelę su pakankamai laisvos vietos įdėkite į fotoaparatą.
1
Fotoaparatas: Pasirinkite Network menu
(tinklo meniu) (A103) M Connect to
smart device (prijungti prie išmaniojo
įrenginio), tada paspauskite mygtuką k.
Airplane mode
Connect to smart device
Send while shooting
Wi-Fi
Bluetooth
• Pirmąjį kartą įjungus fotoaparatą gali būti rodomas 2
veiksme matomas dialogo langas. Tokiais atvejais šio
veiksmo atlikti nereikia.
2
Fotoaparatas: Paspauskite mygtuką k,
kai rodomas dešinėje matomas dialogo
langas.
Restore default settings
Use SnapBridge to send photos to your
smart device and share them online.
To skip this screen and set SnapBridge
later from the Network menu, press
MENU.
Later
• Rodomas dialogo langas, kuriame klausiama, ar
naudoti NFC funkciją. Jei naudosite NFC funkciją,
prilieskite išmaniojo įrenginio NFC anteną prie
fotoaparato Y (N žymė). Išmaniajame įrenginyje
parodžius Start pairing? (Pradėti susiejimą?),
palieskite OK (Gerai) ir pereikite prie 6 veiksmo. Jei
NFC funkcijos nenaudosite, paspauskite mygtuką k.
NFC enabled devices: touch
the camera to the smart device.
Non-NFC enabled devices: press OK.
Cancel
3
Fotoaparatas: įsitikinkite, kad rodomas
dešinėje matomas dialogo langas.
• Paruoškite išmanųjį įrenginį ir pereikite prie kito
veiksmo.
Prisijungimas prie išmaniojo įrenginio (SnapBridge)
Fotoaparato ir išmaniojo įrenginio prijungimas
Next
App
SnapBridge
Camera
On your smart device, go to the app
store and search for SnapBridge. After
installing, open the SnapBridge app.
Cancel
25
Set
4
Išmanusis įrenginys: paleiskite programą
SnapBridge ir palieskite Pair with camera
(Susieti su fotoaparatu).
• Parodžius fotoaparato pasirinkimo dialogo langą, palieskite
norimą prijungti fotoaparatą.
• Jei viršutiniame dešiniajame ekrano kampe paliesdami Skip
(Praleisti) neprijungėte fotoaparato, kai pirmą kartą buvo
paleidžiama programa SnapBridge, palieskite Pair with
camera (Susieti su fotoaparatu) kortelėje A ir pereikite prie
5 veiksmo.
5
Išmanusis įrenginys: ekrane Pair with camera
(Susieti su fotoaparatu) palieskite fotoaparato
pavadinimą.
• Naudojant „iOS“, jei jungiant rodomas procedūrą paaiškinantis
dialogo langas, peržiūrėkite informaciją ir palieskite
Understood (Supratau) (jei jis nėra rodomas, slinkite žemyn
ekranu). Parodžius priedo pasirinkimo ekraną, dar kartą
palieskite fotoaparato pavadinimą (fotoaparato pavadinimas gali būti parodytas po kurio
laiko).
6
Fotoaparatas /
išmanusis įrenginys:
įsitikinkite, kad
fotoaparatas ir
išmanusis įrenginys
rodo tą patį numerį (šeši
skaitmenys).
Auth. code
123456
Confirm that the same authentication
code is displayed on the smart device
and press OK.
Cancel
OK
• Kai naudojama sistema „iOS“, priklausomai nuo OS versijos, išmaniajame įrenginyje
numeris gali būti nerodomas. Tokiais atvejais pereikite prie 7 veiksmo.
7
Fotoaparatas / išmanusis įrenginys:
paspauskite fotoaparato mygtuką
k ir PAIR (susieti) programoje
SnapBridge.
26
Prisijungimas prie išmaniojo įrenginio (SnapBridge)
Fotoaparato ir išmaniojo įrenginio prijungimas
8
Fotoaparatas / išmanusis įrenginys: baikite prisijungimo
nustatymus.
Fotoaparatas: Paspauskite mygtuką k, kai rodomas
dešinėje matomas dialogo langas.
Išmanusis įrenginys: kai rodomas dialogo langas,
informuojantis apie baigtą susiejimą, palieskite OK
(Gerai).
Your camera and smart device are
connected!
SnapBridge will send your photos to
your smart device as they are taken.
Next
9
Fotoaparatas: norėdami atlikti sąranką, laikykitės ekrane pateikiamų
instrukcijų.
• Norėdami įrašyti duomenis apie vietą nuotraukose, paraginus pasirinkite Yes (taip) ir
įjunkite duomenų apie vietą funkcijas. Įjunkite išmaniojo įrenginio duomenų apie vietą
funkcijas, o programos SnapBridge kortelėje A M Auto link options (Automatinio
susiejimo parinktys) M įjunkite Synchronize location data (Sinchronizuoti vietos
duomenis).
• Fotoaparato laikrodį galite sinchronizuoti pagal išmaniojo įrenginio pateiktą laiką – kai bus
paraginta, pasirinkite Yes (taip). Programos SnapBridge kortelėje A M Auto link
options (Automatinio susiejimo parinktys) M įjunkite Synchronize clocks
(Sinchronizuoti laikrodžius).
Fotoaparatas ir išmanusis įrenginys yra prijungti.
Fotoaparatu užfiksuoti nejudantys vaizdai automatiškai įkeliami į išmanųjį
įrenginį.
C
Jei norite sužinoti daugiau apie SnapBridge programą
Žr. internetinį žinyną, norėdami gauti informacijos, kaip naudoti programą SnapBridge (po
prijungimo žr. programos SnapBridge meniu M Help (Žinynas)).
https://nikonimglib.com/snbr/onlinehelp/en/index.html
27
Prisijungimas prie išmaniojo įrenginio (SnapBridge)
Fotoaparato ir išmaniojo įrenginio prijungimas
C
Jei prijungti nepavyko
• Jei jungiant fotoaparate parodoma Could not connect. (Nepavyko prisijungti.)
- Paspauskite mygtuką k ir pakartokite procedūrą nuo 2 veiksmo (A25), nurodyto
„Fotoaparato ir išmaniojo įrenginio prijungimas“, kad būtų prijungta dar kartą.
- Jungimuisi atšaukti paspauskite mygtuką d.
• Problemą galima išspręsti programą paleidžiant iš naujo. Visiškai užverkite programą SnapBridge,
tada dar kartą palieskite programos piktogramą jai paleisti. Paleidus programą, pakartokite
procedūrą nuo 1 veiksmo (A25), nurodyto „Fotoaparato ir išmaniojo įrenginio prijungimas“.
• Jei nepavyko prijungti fotoaparato ir sistemoje „iOS“ įvyksta klaida, fotoaparatas gali būti
užregistruotas, kaip įrenginys sistemoje „iOS“. Tokiais atvejais paleiskite „iOS“ nustatymų
programą, tada išregistruokite įrenginį (fotoaparato pavadinimą).
Belaidžio ryšio išjungimas arba įjungimas
Norėdami išjungti ar įjungti ryšį, naudokite bet kurį iš šių būdų.
• Fotoaparate įjunkite Network menu (tinklo meniu) M Airplane mode (lėktuvo
režimas) nustatymą. Jį galite nustatyti ties On (įjungta) ir išjungti visas ryšio funkcijas
vietose, kuriose draudžiama naudoti belaidį ryšį.
• Fotoaparate įjunkite Network menu (tinklo meniu) M Bluetooth (Blootooth) M
Connection (jungtis) nustatymą.
• Įjunkite programos SnapBridge kortelės A M Auto link options (Automatinio
susiejimo parinktys) M Auto link (Automatinė nuoroda) nustatymą.
Išjungę šį nustatymą sumažinsite išmaniojo įrenginio baterijos energijos sąnaudas.
28
Prisijungimas prie išmaniojo įrenginio (SnapBridge)
Fotoaparato ir išmaniojo įrenginio prijungimas
Vaizdų įkėlimas ir nuotolinis fotografavimas
Vaizdų įkėlimas
Yra trys būdai vaizdams įkelti.
Įkelkite vaizdus į išmanųjį
įrenginį automatiškai kaskart, kai
jie yra užfiksuojami1, 2.
Network menu (tinklo meniu) fotoaparate M Send
while shooting (siųsti fotografuojant) M nustatykite
Still images (nejudantys vaizdai) į Yes (taip).
Filmų įkelti automatiškai negalima.
Playback menu (atkūrimo meniu) fotoaparate M
Pasirinkite vaizdus fotoaparate ir naudokite Mark for upload (pažymėti, kaip įkeltiną)
1, 2
įkelkite juos į išmanųjį įrenginį . vaizdams pasirinkti.
Įkėlimui filmų pasirinkti negalima.
Išmaniuoju įrenginiu pasirinkite
fotoaparato vaizdus ir juos
atsiųskite į išmanųjį įrenginį
1
2
3
A kortelė programoje SnapBridge M palieskite Download
pictures (Atsisiųsti nuotraukas).
Parodomas su „Wi-Fi“ belaidžio tinklo prijungimais susijęs
dialogo langas. Palieskite OK (Gerai)3 ir pasirinkite vaizdus.
Įkeliamų vaizdų dydis yra 2 megapikseliai (vaizdai, nufotografuoti naudojant scenos režimą Easy
panorama (paprasta panorama), yra įkeliami originalaus dydžio).
Kai fotoaparato Network menu (tinklo meniu) M Bluetooth (Blootooth) M Send while off
(siųsti kai išjungta) yra nustatyta ties parinktimi On (įjungta), vaizdai įkeliami į išmanųjį
įrenginį automatiškai, net jei fotoaparatas išjungtas.
Priklausomai nuo „iOS“ versijos, palietus OK (Gerai), būtina pasirinkti fotoaparato SSID.
Žr. „Jei „iOS“ rodomas su „Wi-Fi“ belaidžio tinklo prijungimais susijęs dialogo langas.“ (A30).
B
Pastabos apie „Wi-Fi“ belaidžio tinklo prijungimą
• Išmaniajam įrenginiui persijungus į miego režimą arba jums perėjus iš programos SnapBridge į
kitą, „Wi-Fi“ belaidžio tinklo ryšys bus atjungtas.
• „Wi-Fi“ belaidžio tinklo prijungimo metu kai kurių programos
SnapBridge funkcijų naudoti negalima. „Wi-Fi“ belaidžio tinklo
prijungimui atšaukti palieskite kortelę A M F M Yes (taip).
29
Prisijungimas prie išmaniojo įrenginio (SnapBridge)
Vaizdų įkėlimas ir nuotolinis fotografavimas
Nuotolinis fotografavimas
Galite paliesti kortelę A programoje SnapBridge M Remote photography (nuotolinis
fotografavimas) ir fotoaparato užraktą atleisti išmaniuoju įrenginiu.
• Norėdami perjungti į „Wi-Fi“ belaidį tinklą, laikykitės programoje SnapBridge pateiktų
instrukcijų. Sistemoje „iOS“ gali būti rodomas su „Wi-Fi“ belaidžio tinklo prijungimais
susijęs dialogo langas. Tokiu atveju žr. „Jei „iOS“ rodomas su „Wi-Fi“ belaidžio tinklo
prijungimais susijęs dialogo langas.“ (A30).
Jei „iOS“ rodomas su „Wi-Fi“ belaidžio tinklo prijungimais
susijęs dialogo langas.
Įprastai programa SnapBridge prijungia fotoaparatą ir išmanųjį įrenginį per Bluetooth. Tačiau
perjunkite į „Wi-Fi“ belaidžio tinklo ryšį, kai naudojate Download pictures (Atsisiųsti
nuotraukas) arba fotografuojate nuotoliniu būdu. Priklausomai nuo „iOS“ versijos, ryšį
būtina perjungti rankiniu būdu. Tokiu atveju ryšiui nustatyti naudokite šią procedūrą.
1
Įrašykite fotoaparato SSID (numatytasis
fotoaparato pavadinimas) ir slaptažodį, rodomą
išmaniajame įrenginyje, tada palieskite View
options (Peržiūrėti parinktis).
• SSID ar slaptažodį galite pakeisti naudodami fotoaparato
Network menu (tinklo meniu) M Wi-Fi (Wi-Fi belaidis
tinklas) M Network settings (tinklo nustatymai).
Privatumui apsaugoti rekomenduojame reguliariai keisti
slaptažodį. Keisdami slaptažodį išjunkite belaidį ryšį (A28).
2
Pasirinkite 1 veiksme užrašytą SSID iš
prisijungimų sąrašo.
• Jei jungiatės pirmąjį kartą, įveskite 1 veiksme įrašytą slaptažodį –
kreipkite dėmesį į didžiąsias ir mažąsias raides. Prisijungus
pirmąjį kartą, toliau slaptažodžio įvesti nereikės.
• „Wi-Fi“ belaidžio tinklo prijungimas baigtas, kai šalia fotoaparato
SSID rodoma G, kaip parodyta dešinėje pateiktame ekrane.
Grįžkite į programą SnapBridge ir ją naudokite.
30
Prisijungimas prie išmaniojo įrenginio (SnapBridge)
Vaizdų įkėlimas ir nuotolinis fotografavimas
Jei nepavyko įkelti vaizdų
• Įkeliant vaizdus naudojant fotoaparato funkciją Send while shooting (siųsti
fotografuojant) arba Mark for upload (pažymėti, kaip įkeltiną) ir atsijungus ryšiui,
ryšys ir vaizdų įkėlimas gali būti atnaujintas išjungus ir vėl įjungus fotoaparatą.
• Atšaukus ryšį ir vėl jį nustačius gali pavykti įkelti. Palieskite kortelę
A programoje SnapBridge M D M Forget camera
(Pamiršti fotoaparatą) M fotoaparatą, kurio ryšį norite atšaukti
M Yes (taip)* ryšiui atšaukti, tada vykdykite „Fotoaparato ir
išmaniojo įrenginio prijungimas“ (A25) pateiktas instrukcijas,
kad ryšys vėl būtų nustatytas.
* Naudojant „iOS“, bus rodomas dialogo langas su informacija apie įrenginio registraciją.
Paleiskite „iOS“ nustatymų programą, tada išregistruokite įrenginį (fotoaparato pavadinimą).
B
Pastabos apie vaizdų įkėlimą ir nuotolinį fotografavimą
• Gali būti, kad negalėsite įkelti vaizdų arba įkėlimas gali būti atšauktas ar negalėsite fotografuoti
nuotoliniu būdu naudodami SnapBridge programą, jei fotoaparatas tuo metu bus naudojamas.
• Jei fotoaparatas nustatytas į toliau nurodytas parinktis, negalėsite įkelti vaizdų arba negalėsite
fotografuoti nuotoliniu būdu. Pakeiskite nustatymus arba įjunkite atkūrimo režimą.
- Night landscape (naktinis kraštovaizdis) (jei pasirinkta Y Hand-held (fiksavimas
laikant rankose)), Night portrait (naktinis portretas) (jei pasirinkta Y Hand-held
(fiksavimas laikant rankose)), Backlighting (foninis apšvietimas) (nustačius HDR į On
(įjungta)), Sports (sportas), Multiple exp. Lighten (daug eks. Pašviesinti), Easy
panorama (paprasta panorama), Pet portrait (gyvūnėlio portretas) (jei pasirinkta
V Continuous (nepertraukiamas)) arba Bird-watching (paukščių stebėjimas) (jei
pasirinkta V Continuous (nepertraukiamas)) scenos režimas
- Self-Collage (savaiminis koliažas)
- Nustačius Blink proof (atmerktos akys) parinktį į On (įjungta)
- Jei Continuous (nepertraukiamas) yra nustatyta į Continuous H (nepertraukiamas H),
Continuous L (nepertraukiamas L), Pre-shooting cache (parengtinis filmavimas),
Continuous H: 120 fps (nepertraukiamas H: 120 kps) arba Continuous H: 60 fps
(nepertraukiamas H: 60 kps)
31
Prisijungimas prie išmaniojo įrenginio (SnapBridge)
Vaizdų įkėlimas ir nuotolinis fotografavimas
Fotografavimo funkcijos
Fotografavimo režimo pasirinkimas........................................................................................33
Režimas A (automatinis)...........................................................................................................34
Scenos režimas (pagal fotografavimo sąlygas pritaikytas fotografavimas) ..............36
Kūrybinis režimas (efektų taikymas fotografuojant)..........................................................46
Išmaniojo portreto režimas (žmonių veidų patobulinimas fotografuojant).............48
Fotografavimo funkcijų nustatymas kryptiniu valdikliu...................................................51
Blykstės režimas ..............................................................................................................................52
Self-timer (automatinis laikmatis) ............................................................................................54
Macro Mode (makroskopinio plano režimas) (nuotraukų fotografavimas stambiu
planu)..................................................................................................................................................56
Exposure compensation (ekspozicijos kompensavimas) (ryškumo
reguliavimas)....................................................................................................................................57
Priartinimo naudojimas................................................................................................................58
Fokusavimas.....................................................................................................................................60
Numatytieji nustatymai (blykstės, automatinio laikmačio ir makroskopinio plano
režimo)................................................................................................................................................64
Funkcijos, kurių fotografuojant negalima naudoti vienu metu ....................................66
32
Fotografavimo funkcijos
Fotografavimo režimo pasirinkimas
Sukdami režimo pasirinkimo ratuką galite sulygiuoti pageidaujamą fotografavimo režimą su
ant fotoaparato korpuso esančia indikacijos žyme.
• Režimas A (automatinis)
Pasirinkite šį režimą, norėdami fotografuoti bendrojo pobūdžio vaizdus, esant įvairioms
fotografavimo sąlygoms.
• y, o, j, e, o, d (scenos) režimai
Pagal fotografavimo sąlygas pasirinkite bet kurį vieną scenos režimą ir, naudodami toms
sąlygoms atitinkamus nustatymus, galėsite fotografuoti.
- y: paspauskite mygtuką d ir pasirinkite scenos režimą.
- o (scenos automatinis rinkiklis): fotoaparatas atpažįsta fotografavimo sąlygas, kai
komponuojate nuotrauką, ir atsižvelgiant į šias sąlygas galite fotografuoti.
- j (naktinis kraštovaizdis): šį režimą naudokite naktiniams kraštovaizdžiams
fotografuoti.
- e (naktinis portretas): šį režimą naudokite vakaro ir nakties portretams su fono scena
fotografuoti.
- o (foninis apšvietimas): šį režimą naudokite objektams su foniniu apšvietimu
fotografuoti.
- d (sportas): šį režimą naudokite sporto nuotraukoms fiksuoti.
• Režimas s (kūrybinis)
Užfiksavus vieną kadrą, fotoaparatas tuo pačiu metu išsaugo keturis vaizdus su efektais ir
vieną vaizdą be jų.
• Režimas F (Smart portrait (išmanusis portretas))
Kai norėsite fotografuojant padailinti žmonių veidus, naudokite žavaus retušavimo
funkciją. Fotografuodami naudokite šypsenos laikmačio arba autoportretų koliažo
funkciją.
• Režimas M (Short movie show (trumpo filmo demonstravimas))
Įrašydamas ir automatiškai sujungdamas kelis filmo įrašus (kelių sekundžių trukmės),
fotoaparatas sukuria trumpą iki 30 sekundžių trukmės filmą (e 1080/30p arba
S 1080/25p).
C
Žinyno rodinys
Keičiant fotografavimo režimą arba kol rodomas nustatymo ekranas, rodomi funkcijų aprašymai.
Norėdami greitai perjungti į fotografavimo režimą, paspauskite užrakto atleidimo mygtuką iki pusės.
Aprašymus galite įjungti arba paslėpti naudodami nuostatą Help display (žinyno rodinys)
sąrankos meniu elemente Monitor settings (ekrano nustatymai).
33
Fotografavimo funkcijos
Fotografavimo režimo pasirinkimas
Režimas A (automatinis)
Pasirinkite šį režimą, norėdami fotografuoti bendrojo
pobūdžio vaizdus, esant įvairioms fotografavimo sąlygoms.
• Automatinio fokusavimo sritis skiriasi priklausomai nuo
AF area mode (AF sričių režimas) nustatymo
(A116). Numatytasis nustatymas yra Target finding
AF (taikinio ieškantis AF) (A60).
Funkcijos, kurias galima naudoti režimu A (automatinis)
•
•
•
•
•
Kūrybinis slinktukas (A34)
Blykstės režimas (A52)
Self-timer (automatinis laikmatis) (A54)
Macro mode (makroskopinio plano režimas) (A56)
Shooting menu (fotografavimo meniu) (A110, 111)
Kūrybinio slinktuko naudojimas
Fotografuodami galite reguliuoti ryškumą (ekspozicijos kompensavimą), ryškumą (gyvumą),
atspalvį ir aktyvųjį D-Lighting.
1
Paspauskite kryptinio valdiklio sritį K.
2
Elementui pasirinkti naudokite sritis JK.
Brightness (Exp. +/-)
• F Hue (atspalvis): sureguliuokite viso vaizdo atspalvį
+2.0
(raudonumą / mėlynumą).
• G Vividness (ryškumas): sureguliuokite viso vaizdo
+0.3
ryškumą (gyvumą).
• o Brightness (Exp. +/-) (ryškumas (eksp. +/-)):
-2.0
sureguliuokite viso vaizdo ryškumą (šviesumą).
• J Active D-Lighting (aktyvusis D-Lighting):
sumažinamas ryškiai apšviestų sričių detalumo
sumažėjimas ir šešėliai. Pasirinkite w (didelis), x (normalus), y (mažas) ir nustatykite
efekto lygį.
34
Fotografavimo funkcijos
Režimas A (automatinis)
3
Lygiui reguliuoti naudokite sritis HI.
• Galite peržiūrėti rezultatus ekrane.
• Norėdami nustatyti kitą elementą, sugrįžkite prie
2 veiksmo.
• Norėdami paslėpti slinktuką, pasirinkite y Exit (baigti
darbą).
• Norėdami atšaukti visus nustatymus, pasirinkite
P Reset (atstatyti), tada paspauskite mygtuką k.
Sugrįžkite prie 2 veiksmo ir sureguliuokite nustatymus
dar kartą.
4
Slinktukas
Brightness (Exp. +/-)
+2.0
+0.3
-2.0
Histograma
Baigę nustatyti, paspauskite mygtuką k.
• Pritaikomi nustatymai, fotoaparate grąžinamas fotografavimo ekranas.
C
Kūrybinio slinktuko nustatymai
• Gali nepavykti naudoti šios funkcijos kartu su kitomis funkcijomis (A66).
• Nepaisant to, kad fotoaparatas išjungtas, ryškumo (ekspozicijos kompensavimo), ryškumo
(gyvumo), atspalvio ir aktyviojo D-Lighting nustatymai išsaugomi fotoaparato atmintyje.
• Daugiau informacijos žr. skyriuje „Histogramos naudojimas“ (A57).
C
Active D-Lighting (aktyvusis D-Lighting) palyginti su D-Lighting
• Fotografavimo meniu parinktis Active D-Lighting (aktyvusis D-Lighting) fotografuoja
vaizdus, sumažindama ryškiai apšviestų sričių detalumo sumažėjimą, ir išsaugant vaizdus nustato
toną.
• Atkūrimo meniu parinktis D-Lighting (A75) nustato išsaugotų vaizdų toną.
35
Fotografavimo funkcijos
Režimas A (automatinis)
Scenos režimas (pagal fotografavimo sąlygas
pritaikytas fotografavimas)
Pagal fotografavimo sąlygas pasirinkite bet kurį vieną scenos režimą ir, naudodami toms
sąlygoms atitinkamus nustatymus, galėsite fotografuoti.
j Night landscape (naktinis
kraštovaizdis)1, 2 (A37), e Night
portrait (naktinis portretas)
(A38), o Backlighting (foninis
apšvietimas)2 (A38), d Sports
(sportas)2 (A39)
o (scenos automatinis
rinkiklis) (A37)
fotoaparatas atpažįsta
fotografavimo sąlygas, kai
komponuojate nuotrauką, ir
atsižvelgiant į šias sąlygas galite
fotografuoti.
Sukite režim o pasirinkimo
ratuką į j, e, o arba d ir
fotografuokite.
y
Portrait
Landscape
Multiple exp. Lighten
Party/indoor
Beach
Snow
Kad būtų parodytas scenos meniu, paspauskite mygtuką d, tada kryptiniu valdikliu
pasirinkite vieną iš šių scenos režimų.
b Portrait (portretas) (numatytasis nustatymas)
k Close-up (stambus planas) (A40)
c Landscape (kraštovaizdis)1, 2
u Food (maistas) (A40)
Multiple exp. Lighten (daug eks.
U
Pašviesinti)3, 4 (A39)
m Fireworks show (fejerverkai)1, 3 (A40)
f Party/indoor (vakarėlis / patalpa)2 (A40)
V Easy panorama (paprasta panorama)2 (A43)
Z Beach (paplūdimys)2
O Pet portrait (gyvūnėlio portretas) (A41)
z Snow (sniegas)2
L Moon (mėnulis)1, 2 (A42)
h Sunset (saulėlydis)2, 3
l Bird-watching (paukščių stebėjimas)1, 2 (A42)
i Dusk/dawn (prieblanda / aušra)1, 2, 3
1
2
3
4
Fotoaparatas fokusuoja begaliniu nuotoliu.
Fotoaparatas sufokusuoja kadro centre esančią sritį.
Rekomenduojama naudoti trikojį, nes užrakto greitis yra mažas. Kai fotografuodami naudojate
trikojį fotoaparatui stabilizuoti, nustatykite sąrankos meniu elemento Photo VR (nuotraukos
VM) (A140) parinktį Off (išjungta).
Pasirinkus Nightscape + light trails (naktinės + šviesos takai), fotoaparatas sufokusuoja
kadro centre esančią sritį. Pasirinkus Nightscape + star trails (naktinių + žvaigždžių takai)
arba Star trails (žvaigždžių takai), fotoaparatas fokusuoja iki begalybės.
36
Fotografavimo funkcijos
Scenos režimas (pagal fotografavimo sąlygas pritaikytas fotografavimas)
Patarimai ir pastabos apie scenos režimą
o Scene auto selector (scenos automatinio pasirinkimo valdiklis)
• Fotoaparatas automatiškai atpažįsta fotografavimo sąlygas, kai komponuojate nuotrauką, ir
atsižvelgiant į šias sąlygas leidžia lengviau fotografuoti.
• Kai fotoaparatas atpažįsta fotografavimo sąlygas automatiškai, atitinkamai pasikeičia
fotografavimo ekrane rodoma fotografavimo režimo piktograma.
e
Portrait (portretas) (skirta naudoti fotografuojant vieno ar dviejų asmenų portretus stambiu mastu)
b
Portrait (portretas) (skirta naudoti fotografuojant daugybės asmenų portretus arba vaizdus,
kuriuose didelę kadro dalį užima fonas)
f
Landscape (kraštovaizdis)
h
Night portrait (naktinis portretas)* (skirta naudoti fotografuojant vieno ar dviejų asmenų
portretus stambiu mastu)
c
Night portrait (naktinis portretas)* (skirta naudoti fotografuojant daugybės asmenų
portretus arba vaizdus, kuriuose didelę kadro dalį užima fonas)
g
Night landscape (naktinis kraštovaizdis)*
i
Close-up (stambus planas)
j
Backlighting (foninis apšvietimas) (skirta naudoti fotografuojant ne žmones, o kitus objektus)
d
Backlighting (foninis apšvietimas) (skirta naudoti fotografuojant portretines nuotraukas)
d
Kitos fotografavimo sąlygos
* Taikant mažą užrakto greitį užfiksuojamas vienas vaizdas.
• Esant tam tikroms fotografavimo sąlygoms, fotoaparatas gali nepasirinkti norimų nustatymų.
Tokiu atveju pasirinkite kitą fotografavimo režimą (A33).
• Naudojant skaitmeninį priartinimą, fotografavimo režimo piktograma pasikeičia į d.
j Night landscape (naktinis kraštovaizdis)
• Paspausdami mygtuką d, elemente Night landscape (naktinis kraštovaizdis)
pasirinkite Y Hand-held (fiksavimas laikant rankose) arba Z Tripod (trikojis).
• Y Hand-held (fiksavimas laikant rankose) (numatytasis nustatymas).
- Kai fotografavimo ekrane rodoma piktograma j švyti žaliai, paspauskite užrakto atleidimo
mygtuką iki galo, kad užfiksuotumėte vaizdų seriją, kuri bus sujungta į vieną vaizdą ir
išsaugota.
- Paspaudę užrakto atleidimo mygtuką iki galo, tvirtai laikykite fotoaparatą, kol bus parodytas
nejudantis vaizdas. Užfiksavę nuotrauką, neišjunkite fotoaparato, kol nebus įjungtas
fotografavimo ekranas.
- Apžvalgos kampas (t. y. kadre matoma sritis), matomas išsaugotame vaizde, yra siauresnis
nei matomas fotografavimo ekrane.
• Z Tripod (trikojis):
- Užrakto mygtuką paspaudus iki galo, taikant mažą užrakto greitį, užfiksuojamas vienas
vaizdas.
- Virpesių mažinimas išjungiamas, net jei nustatyta sąrankos meniu elemento Photo VR
(nuotraukos VM) (A140) parinktis On (įjungta).
37
Fotografavimo funkcijos
Scenos režimas (pagal fotografavimo sąlygas pritaikytas fotografavimas)
e Night portrait (naktinis portretas)
• Prieš fotografuodami, atidarykite blykstę.
• Paspausdami mygtuką d, elemente Night portrait (naktinis portretas) pasirinkite
Y Hand-held (fiksavimas laikant rankose) arba Z Tripod (trikojis).
• Y Hand-held (fiksavimas laikant rankose) (numatytasis nustatymas).
- Kai fotografavimo ekrane rodoma piktograma e švyti žaliai, paspauskite užrakto atleidimo
mygtuką iki galo, kad užfiksuotumėte vaizdų seriją, kuri bus sujungta į vieną vaizdą ir
išsaugota.
- Paspaudę užrakto atleidimo mygtuką iki galo, tvirtai laikykite fotoaparatą, kol bus parodytas
nejudantis vaizdas. Užfiksavę nuotrauką, neišjunkite fotoaparato, kol nebus įjungtas
fotografavimo ekranas.
- Jei fotoaparatui nepertraukiamai fotografuojant objektas juda, vaizdas gali būti iškraipytas,
persidengęs arba susiliejęs.
• Z Tripod (trikojis).
- Užrakto mygtuką paspaudus iki galo, taikant mažą užrakto greitį, užfiksuojamas vienas
vaizdas.
- Virpesių mažinimas išjungiamas, net jei nustatyta sąrankos meniu elemento Photo VR
(nuotraukos VM) (A140) parinktis On (įjungta).
o Backlighting (foninis apšvietimas)
• Paspausdami mygtuką d pasirinkite On (įjungta) arba Off (išjungta), kad pagal
fotografavimo sąlygas galėtumėte dalyje HDR įjungti ar išjungti didelio dinaminio diapazono
(HDR) funkciją.
• Off (išjungta) (numatytasis nustatymas): blykstė suveikia, kad objektas nebūtų šešėlyje.
Fotografuokite vaizdus, kai blykstė atidaryta.
- Norėdami užfiksuoti vieną vaizdą, iki galo paspauskite užrakto atleidimo mygtuką.
• On (įjungta): naudokite fotografuodami, jei tame pačiame kadre yra labai šviesių ir tamsių
sričių.
- Kai užrakto atleidimo mygtukas paspaudžiamas iki galo, fotoaparatas nepertraukiamai
fiksuoja vaizdus ir išsaugo šiuos du vaizdus:
- ne HDR sudėtinį vaizdą;
- HDR sudėtinį vaizdą, kuriame sumažinamas ryškiai apšviestų ir šešėliuose esančių sričių
detalumo praradimas.
- Jei atmintyje laisvos vietos užtenka tik vienam vaizdui, išsaugomas tik vienas vaizdas –
fotografavimo metu naudojant funkciją D-Lighting (A75) apdorotas vaizdas, kuriame
ištaisytos tamsios sritys.
- Paspaudę užrakto atleidimo mygtuką iki galo, tvirtai laikykite fotoaparatą, kol bus parodytas
nejudantis vaizdas. Užfiksavę nuotrauką, neišjunkite fotoaparato, kol nebus įjungtas
fotografavimo ekranas.
- Apžvalgos kampas (t. y. kadre matoma sritis), matomas išsaugotame vaizde, yra siauresnis nei
matomas fotografavimo ekrane.
- Esant tam tikroms fotografavimo sąlygoms, aplink šviesius objektus gali matytis tamsių
šešėlių, tuo tarpu aplink tamsius objektus – šviesių sričių.
38
Fotografavimo funkcijos
Scenos režimas (pagal fotografavimo sąlygas pritaikytas fotografavimas)
d Sports (sportas)
• Laikant užrakto atleidimo mygtuką paspaustą iki galo, vaizdai fiksuojami nepertraukiamai.
• Fotoaparatas gali nepertraukiamai užfiksuoti iki maždaug 7 vaizdų maždaug 7,7 fps greičiu (kai
Image mode (vaizdo režimas) yra nustatyta ties parinktimi P 4608×3456).
• Kadrų greitis fotografuojant nepertraukiamai gali sumažėti, tai lemia dabartinis vaizdo režimo
nustatymas, naudojama atminties kortelė arba fotografavimo sąlygos.
• Antrojo ir paskesnių vaizdų židinys, ekspozicija ir atspalvis yra fiksuojami ties kartu su pirmuoju
vaizdu nustatytomis reikšmėmis.
y M U Multiple exp. Lighten (daug eks. Pašviesinti)
• Fotoaparatas automatiškai reguliariais intervalais fotografuoja judančius objektus, palygina
kiekvieną vaizdą ir komponuoja tik jų šviesias sritis, tada jas išsaugo kaip vieną vaizdą.
Užfiksuojami šviesos pėdsakai, pvz., automobilių šviesų srauto ar žvaigždžių judėjimo.
• Ekrane, kuris rodomas pasirinkus U Multiple exp. Lighten (daug eks. Pašviesinti),
pasirinkite V Nightscape + light trails (naktinės + šviesos takai), W Nightscape + star
trails (naktinių + žvaigždžių takai) arba S Star trails (žvaigždžių takai).
Parinktis
Aprašas
V Nightscape +
light trails
(naktinės +
šviesos takai)
Naudokite automobilių šviesų srautui naktinio kraštovaizdžio fone fotografuoti.
• Kadrai yra fiksuojami kas 4 sekundes 4 sekundžių užrakto greičiu.
Užfiksavęs 50 kadrų, fotoaparatas automatiškai nustoja fotografavęs.
• Kiekvieną kartą užfiksavus 10 kadrų, automatiškai išsaugomas vienas kompozicinis
vaizdas su nuo fotografavimo pradžios persidengiančiais pėdsakais.
Naudokite žvaigždžių judėjimui naktinio kraštovaizdžio kadre fotografuoti.
W Nightscape + • Kadrai yra fiksuojami kas 20 sekundes 25 sekundžių užrakto greičiu.
star trails
Užfiksavęs 300 kadrų, fotoaparatas automatiškai nustoja fotografavęs.
• Kiekvieną kartą užfiksavus 30 kadrų, automatiškai išsaugomas vienas
(naktiniai +
kompozicinis vaizdas su nuo fotografavimo pradžios persidengiančiais
žvaigždžių takai)
pėdsakais.
S Star trails
(žvaigždžių
takai)
Naudokite žvaigždžių judėjimui fotografuoti.
• Kadrai yra fiksuojami kas 25 sekundes 30 sekundžių užrakto greičiu.
Užfiksavęs 300 kadrų, fotoaparatas automatiškai nustoja fotografavęs.
• Kiekvieną kartą užfiksavus 30 kadrų, automatiškai išsaugomas vienas kompozicinis
vaizdas su nuo fotografavimo pradžios persidengiančiais pėdsakais.
• Intervalinio fotografavimo metu ekranas gali išsijungti. Kol ekranas yra išjungtas, šviečia
maitinimo lemputė.
• Norėdami baigti fotografuoti (prieš automatinio fotografavimo pabaigą), paspauskite mygtuką k.
• Kai gavote norimus pėdsakus, baikite fotografavimą. Jeigu tęsite fotografavimą, gali būti prarastos
sudėtinėse srityse esančios detalės.
• Fotografuojant automatiškai išsaugoti vaizdai ir baigus fotografuoti sukomponuotas vaizdas yra
sugrupuojami kaip seka, o baigus fotografuoti sukomponuotas vaizdas yra naudojamas kaip
pagrindinė nuotrauka (A72).
39
Fotografavimo funkcijos
Scenos režimas (pagal fotografavimo sąlygas pritaikytas fotografavimas)
B
Pastabos apie daugkartinės eksp. pašviesinimą
C
Likęs laikas
• Jei neįdėta atminties kortelė, fotografuoti fotoaparatas negali.
• Kol nebus baigta fotografuoti, nesukite režimo pasirinkimo ratuko ar neįdėkite naujos atminties
kortelės.
• Kad fotografuojant fotoaparatas neišsijungtų, naudokite baterijas su pakankamai įkrovos.
• Negalima naudoti ekspozicijos kompensavimo (A57).
Iki automatinio fotografavimo pabaigos likusį laiką galite
peržiūrėti ekrane.
10m 0s
End recording
y M f Party/indoor (vakarėlis / patalpa)
• Siekdami išvengti fotoaparato drebėjimo poveikio, tvirtai laikykite fotoaparatą. Kai
fotografuodami naudojate trikojį fotoaparatui stabilizuoti, nustatykite sąrankos meniu
elemento Photo VR (nuotraukos VM) (A140) parinktį Off (išjungta).
y M k Close-up (stambus planas)
• Bus įjungtas makroskopinio plano režimas (A56) ir fotoaparatas automatiškai priartins iki
artimiausios vietos, kurią gali sufokusuoti.
• Fokusavimo sritį galima slankioti. Paspauskite mygtuką k, paspausdami kryptinio valdiklio
sritis HIJK paslinkite fokusavimo sritį, tada paspauskite mygtuką k, kad patvirtintumėte
nustatymą.
y M u Food (maistas)
• Bus įjungtas makroskopinio plano režimas (A56) ir fotoaparatas automatiškai priartins iki
artimiausios vietos, kurią gali sufokusuoti.
• Atspalvį galima reguliuoti paspaudžiant kryptinio valdiklio
sritis HI. Atspalvio nustatymas išsaugomas fotoaparato
atmintyje net išjungus fotoaparatą.
• Fokusavimo sritį galima slankioti. Paspauskite mygtuką k,
paspausdami kryptinio valdiklio sritis HIJK paslinkite
fokusavimo sritį, tada paspauskite mygtuką k, kad
patvirtintumėte nustatymą.
25m 0s
3200
y M m Fireworks show (fejerverkai)
• Nustatomas keturių sekundžių užrakto greitis.
• Negalima naudoti ekspozicijos kompensavimo (A57).
40
Fotografavimo funkcijos
Scenos režimas (pagal fotografavimo sąlygas pritaikytas fotografavimas)
y M O Pet portrait (gyvūnėlio portretas)
• Kai fotoaparatą nukreipiate į šunį arba katę, jis aptinka gyvūnėlio snukelį ir jį sufokusuoja. Pagal
numatytuosius nustatymus, aptikus šuns arba katės snukelį (automatinis atleidimas
fotografuojant gyvūnėlio portretą), užraktas atleidžiamas automatiškai.
• Ekrane, kuris rodomas pasirinkus O Pet portrait (gyvūnėlio portretas), pasirinkite U Single
(pavienis) arba V Continuous (nepertraukiamas).
- U Single (pavienis): aptikęs šuns ar katės snukelį, fotoaparatas užfiksuoja vieną vaizdą.
- V Continuous (nepertraukiamas): aptikęs šuns ar katės snukelį, fotoaparatas
nepertraukiamai užfiksuoja tris vaizdus.
B
Automatinis atleidimas fotografuojant gyvūnėlio portretą ir autoportreto
laikmatis
Kad pasirinktumėte vieną iš toliau nurodytų parinkčių, paspauskite kryptinį valdiklį J (n).
• Y Pet portrait auto release (Naminio gyvūnėlio portreto fiksavimo automatinis
atleidimas): užraktas atleidžiamas automatiškai, kai fotoaparatas aptinka šuns arba katės snukutį.
- Užfiksavus penkias serijas, ši parinktis automatiškai perjungiama į k.
- Užraktą galite atleisti ir rankiniu būdu, paspausdami užrakto atleidimo mygtuką. Jei nustatyta
V Continuous (nepertraukiamas), laikydami iki pat galo nuspaustą užrakto atleidimo
mygtuką, galite fotografuoti nepertraukiamai.
• r5s Self-portrait timer (autoportreto laikmatis): užraktas atleidžiamas po 5 sekundžių nuo
užrakto atleidimo mygtuko nuspaudimo iki pat galo.
Paspaudę užrakto atleidimo mygtuką iki galo, sukomponuokite nuotrauką.
- Daugiau informacijos rasite skyriuje „Self-timer (automatinis laikmatis)“ (A54).
- Fotoaparatas aptikęs sufokusuoja gyvūnėlio snukutį arba žmogaus veidą.
- Fotoaparatas nepertraukiamai fiksuoti vaizdų negali.
• k: užraktas atleidžiamas iki pat galo nuspaudus užrakto atleidimo mygtuką.
- Fotoaparatas aptikęs sufokusuoja gyvūnėlio snukutį arba žmogaus veidą.
- Jei nustatyta V Continuous (nepertraukiamas), laikydami iki pat galo nuspaustą užrakto
atleidimo mygtuką, galite fotografuoti nepertraukiamai.
B
Fokusavimo sritis
• Kai fotoaparatas aptinka snukelį, jis rodomas geltoname
rėmelyje. Kai fotoaparatas sufokusuoja dvigubame rėmelyje
(fokusavimo srityje) rodomą snukelį, dvigubas rėmelis
pasikeičia į žalią. Jei snukelių neaptinkama, fotoaparatas
sufokusuoja kadro centre esantį objektą.
• Tam tikromis fotografavimo sąlygomis šuns ar katės snukutis
arba žmogaus veidas gali būti neaptiktas, todėl rėmelyje gali
būti rodomi kiti objektai.
41
Fotografavimo funkcijos
Scenos režimas (pagal fotografavimo sąlygas pritaikytas fotografavimas)
25m 0s
3200
y M L Moon (mėnulis)
• Plačiakampio priartinimo padėtyje rodomas komponavimo rėmelis žymi apžvalgos kampą,
atitinkantį 900 mm objektyvo (35 mm [135] formatu). Kai komponuojate mėnulį komponavimo
rėmelyje ir paspaudžiate mygtuką k, apžvalgos kampas atitinka 900 mm objektyvo.
• Atspalvį galima reguliuoti paspaudžiant kryptinio valdiklio sritis HI. Atspalvio nustatymas
išsaugomas fotoaparato atmintyje net išjungus fotoaparatą.
• Atitinkamai pagal fotografavimo sąlygas, pvz., mėnulio pilnėjimą ir dilimą bei fotografavimo
poreikius, pakoreguokite ryškumą ir ekspozicijos kompensavimą (A57).
y M l Bird-watching (paukščių stebėjimas)
• Ekrane, kuris rodomas pasirinkus l Bird-watching (paukščių stebėjimas), pasirinkite
U Single (pavienis) arba V Continuous (nepertraukiamas).
• U Single (pavienis): Kaskart paspaudus užrakto atleidimo mygtuką, užfiksuojamas vienas
vaizdas.
• V Continuous (nepertraukiamas): Laikant užrakto atleidimo mygtuką paspaustą iki galo,
vaizdai fiksuojami nepertraukiamai.
Fotoaparatas gali nepertraukiamai užfiksuoti iki maždaug 7 vaizdų maždaug 7,7 fps greičiu (kai
Image mode (vaizdo režimas) yra nustatyta ties parinktimi P 4608×3456).
• Plačiakampio priartinimo padėtyje rodomas komponavimo rėmelis žymi apžvalgos kampą,
atitinkantį 440 mm objektyvo (35mm [135] formatu). Kai komponuojate paukštį komponavimo
rėmelyje ir paspaudžiate mygtuką k, apžvalgos kampas atitinka 440 mm objektyvo.
42
Fotografavimo funkcijos
Scenos režimas (pagal fotografavimo sąlygas pritaikytas fotografavimas)
Fotografavimas naudojant paprastą panoramą
Sukite režimo pasirinkimo ratuką iki y M d mygtukas M V (paprasta
panorama) M k mygtukas
1
Pasirinkite fotografavimo diapazoną
W Normal (įprastas) arba X Wide
(platus), tada paspauskite mygtuką k.
Easy panorama
Normal
Wide
2
Sukomponuokite pirmą panoraminės
scenos kraštą, tada iki pusės paspauskite
užrakto atleidimo mygtuką, kad
sufokusuotumėte.
• Nustatoma plačiakampio priartinimo padėtis.
• Fotoaparatas sufokusuoja kadro centre.
3
25m 0s
3200
Iki galo paspauskite užrakto atleidimo
mygtuką ir patraukite pirštą nuo užrakto
atleidimo mygtuko.
• KLJI rodo fotoaparato judėjimo kryptį.
4
Kreipkite fotoaparatą viena iš keturių
krypčių, kol orientyro indikatorius pasieks
pabaigą.
Orientyras
• Kai fotoaparatas aptiks judėjimo kryptį, jis pradės
fotografuoti.
• Fotografuoti baigiama, kai fotoaparatas užfiksuoja
nurodytą fotografavimo diapazoną.
• Kol nebus baigta fotografuoti, židinys ir ekspozicija yra
užfiksuojami.
43
Fotografavimo funkcijos
Scenos režimas (pagal fotografavimo sąlygas pritaikytas fotografavimas)
Fotoaparato judėjimo pavyzdys
• Kreipdami taip, kad jūsų kūnas būtų sukimosi ašimi, iš lėto
kreipkite fotoaparatą lanku, ženklo kryptimi (KLJI).
• Fotografuoti baigiama, jei pradėjus fotografuoti orientyras
nepasiekia krašto per maždaug 15 sekundžių (kai pasirinkta
W Normal (įprastas)) arba 30 sekundžių (kai pasirinkta
X Wide (platus)).
B
Pastabos apie paprastos panoramos fotografavimą
• Išsaugotame vaizde matomas diapazonas siauresnis už tą, kurį matote ekrane fotografuodami.
• Jei fotoaparatas kreipiamas per greitai arba virpa per stipriai, taip pat jei objektas yra per vienodas
(pvz., sienos arba tamsa), gali įvykti klaida.
• Jei fotografuoti baigsite anksčiau, nei fotoaparatas pasieks panoramos diapazono pusiaukelę,
panoraminis vaizdas nebus išsaugotas.
C
Paprastos panoramos vaizdo dydis
• Galimi keturi skirtingi vaizdo dydžiai (pikseliais), kaip aprašyta toliau.
Nustačius W Normal (įprastas)
4800
920
1536
Nustačius X Wide (platus)
9600
920
1536
• Jei užfiksuosite daugiau nei pusę panoramos diapazono, tačiau fotografuoti baigsite anksčiau, nei
pasieksite diapazono kraštą, vaizdo dydis sumažės.
44
Fotografavimo funkcijos
Scenos režimas (pagal fotografavimo sąlygas pritaikytas fotografavimas)
Atkūrimas naudojant paprastą panoramą
Perjunkite į atkūrimo režimą (A20), viso kadro atkūrimo
režimu atkurkite vaizdą, užfiksuotą naudojant paprastą
panoramą, tada paspauskite mygtuką k, kad vaizdas
slinktų kryptimi, kuria buvo užfiksuotas fotografuojant.
4/4
0004.JPG
15/11/2016 15:30
Atkuriant ekrane rodomi atkūrimo valdymo mygtukai.
Paspausdami kryptinio valdiklio sritis JK, pasirinkite
valdymo mygtuką, tada paspauskite mygtuką k, kad
atliktumėte toliau nurodytus veiksmus.
Funkcija
Piktograma
Aprašas
Sukti atgal
A
Norėdami sukti atkūrimą atgal, laikykite paspaustą mygtuką k.
Greitai sukti
pirmyn
B
Norėdami greitai sukti atkūrimą pirmyn, laikykite paspaustą mygtuką
k.
Pristabdykite atkūrimą. Pristabdžius galima atlikti toliau nurodytus
veiksmus.
Pristabdyti
Baigti
B
E
G
C
Norėdami sukti atgal, laikykite mygtuką k paspaustą.
D
Norėdami slinkti, laikykite mygtuką k paspaustą.
F
Tęskite automatinį slinkimą.
Grįžkite į viso kadro atkūrimo režimą.
Pastabos apie paprastos panoramos vaizdus
• Šiame fotoaparate vaizdų redaguoti negalima.
• Šis fotoaparatas gali nesugebėti slinkti arba priartinti paprastos panoramos vaizdų, užfiksuotų kito
gamintojo arba kito modelio skaitmeniniu fotoaparatu.
B
Pastabos apie panoraminių vaizdų spausdinimą
Atsižvelgiant į spausdintuvo nustatymus, gali būti išspausdintas ne visas vaizdas. Be to, kai kurie
spausdintuvai gali jų išvis nespausdinti.
45
Fotografavimo funkcijos
Scenos režimas (pagal fotografavimo sąlygas pritaikytas fotografavimas)
Kūrybinis režimas (efektų taikymas
fotografuojant)
Užfiksavus vieną kadrą, fotoaparatas tuo pačiu metu
išsaugo keturis vaizdus su efektais ir vieną vaizdą be jų.
• Fotoaparatas sufokusuoja kadro centre.
1
Paspauskite mygtuką k.
Variety
• Parodomas efekto pasirinkimo ekranas.
25m 0s
Select effect
2
Naudodami kryptinio valdiklio sritis HI
pasirinkite norimą efektą ir paspauskite
mygtuką k.
3200
Variety
• Galite pasirinkti Variety (įvairovė), Selective color
25m 0s
(red) (atrankinė spalva (raudona), Selective color
(green) (atrankinė spalva (žalia), Selective color
(blue) (atrankinė spalva (mėlyna), Light (šviesa)
Select effect
3200
(numatytasis nustatymas), Depth (gylis), Memory
(atmintis), Classic (klasikinis) arba Noir (juodas).
• Vaizdas be efektų yra rodomas viršutinėje ekrano dalyje. Apatinėje ekrano dalyje rodomi
keturių tipų vaizdai su efektais.
• Filmui galima pritaikyti tik vieno tipo efektą. Paspausdami sritis JK, pasirinkite
pageidaujamą efektą.
3
Norėdami fotografuoti, paspauskite užrakto atleidimo mygtuką
arba b (e filmavimo) mygtuką.
• Penki išsaugoti vaizdai yra laikomi seka. Vienas vaizdas su pritaikytu efektu yra naudojamas
kaip pagrindinė nuotrauka (A72).
B
Pastabos apie kūrybinį režimą
Kaip efektą pasirinkus Variety (įvairovė), tam tikros nuostatos Movie options (filmo parinktys)
(A122) neprieinamos.
46
Fotografavimo funkcijos
Kūrybinis režimas (efektų taikymas fotografuojant)
Funkcijos, kurias galima naudoti kūrybiniu režimu
Žemiau pateiktos funkcijos yra prieinamos 2 veiksme paspaudus mygtuką k:
• Blykstės režimas (A52)
• Self-timer (automatinis laikmatis) (A54)
• Macro mode (makroskopinio plano režimas) (A56)
• Exposure compensation (ekspozicijos kompensavimas) (A57)
• Fotografavimo meniu (A110)
47
Fotografavimo funkcijos
Kūrybinis režimas (efektų taikymas fotografuojant)
Išmaniojo portreto režimas (žmonių veidų
patobulinimas fotografuojant)
Norėdami patobulinti žmonių veidus, galite fotografuoti
naudodami žavaus retušavimo funkciją.
1
Paspauskite kryptinio valdiklio sritį K.
2
Pritaikykite efektą.
Slinktukas
• Paspausdami sritis JK, pasirinkite pageidaujamą
efektą.
• Paspausdami sritis HI, pasirinkite efekto reikšmę.
• Vienu metu galite pritaikyti kelis efektus.
B Skin softening (odos sušvelninimas),
l Foundation makeup (makiažo pagrindas),
Q Soft (švelnesnis), G Vividness (ryškumas),
o Brightness (Exp. +/-) (ryškumas (eksp. +/-))
• Norėdami paslėpti slinktuką, pasirinkite f Exit (baigti
darbą).
• Patikrinę visų efektų nustatymus, paspauskite mygtuką
k.
3
Skin softening
5
4
3
2
1
OFF
Efektas
Sukomponuokite nuotrauką, tada paspauskite užrakto atleidimo
mygtuką.
B
Pastabos apie išmaniojo portreto režimą
• Fotografavimo ekrane vaizdui taikomas efekto dydis gali skirtis nuo išsaugoto vaizdo efekto
dydžio.
• Nustačius Soft (švelnesnis), kai kurios Movie options (filmo parinktys) (A122) nuostatos
neprieinamos.
Funkcijos, kurias galima naudoti išmaniojo portreto režimu
•
•
•
•
•
Smile timer (šypsenos laikmatis) (A49)
Self-Collage (savaiminis koliažas) (A50)
Blykstės režimas (A52)
Self-timer (automatinis laikmatis) (A54)
Išmaniojo portreto meniu (A120)
48
Fotografavimo funkcijos
Išmaniojo portreto režimas (žmonių veidų patobulinimas fotografuojant)
Šypsenos laikmačio naudojimas
Paspaudus kryptinio valdiklio sritis J, kad būtų pasirinkta
a Smile timer (šypsenos laikmatis), ir paspaudus
mygtuką k, besišypsantį veidą aptikęs fotoaparatas
automatiškai atleidžia užraktą.
• Prieš pasirinkdami šypsenos laikmatį (A48), nustatykite
žavaus retušavimo funkciją.
• Paspaudus užrakto atleidimo mygtuką nuotraukai
fotografuoti, šypsenos laikmatis išjungiamas.
B
Smile timer
Pastabos apie šypsenos laikmatį
Tam tikromis fotografavimo sąlygomis fotoaparatas gali neaptikti veidų arba šypsenų (A61).
Fotografuoti taip pat galima paspaudžiant užrakto atleidimo mygtuką.
C
Kai automatinio laikmačio lemputė mirksi
Naudojant šypsenos laikmatį, automatinio laikmačio lemputė mirksi, kai fotoaparatas aptinka veidą,
ir greitai sumirksi iš karto po to, kai atleidžiamas užraktas.
49
Fotografavimo funkcijos
Išmaniojo portreto režimas (žmonių veidų patobulinimas fotografuojant)
Autoportretų koliažo naudojimas
Fotoaparatas gali nufotografuoti keturių ar devynių vaizdų
seriją tam tikrais intervalais ir juos išsaugoti kaip vieno kadro
vaizdą (koliažo vaizdą).
1
Paspausdami kryptinio valdiklio sritis J,
pasirinkite n Self-Collage (savaiminis
koliažas), tada paspauskite mygtuką k.
• Bus parodytas patvirtinimo dialogo langas.
• Paspaudę mygtuką d ir pasirinkę Self-Collage
(savaiminis koliažas), prieš paspausdami J, galite
sukonfigūruoti Number of shots (kadrų skaičius),
Interval (intervalas) ir Shutter sound (užrakto
garsas) nustatymus (A120).
• Jei fotografuodami norite pritaikyti žavaus retušavimo
funkciją, prieš pasirinkdami autoportretų koliažą
(A48), nustatykite efektą.
2
Self-Collage
Fotografuokite.
• Paspaudus užrakto atleidimo mygtuką, pradedama
skaičiuoti atgal (maždaug penkias sekundes) ir užraktas
atleidžiamas automatiškai.
• Fotoaparatas atleidžia užraktą automatiškai, kad būtų
užfiksuotos likusios nuotraukos. Likus maždaug trims
sekundėms iki fotografavimo pradedama skaičiuoti
atgal.
• Kadrų skaičių ekrane rodo U. Jis yra rodomas žalia spalva
fotografuojant, baigus fotografuoti tampa baltos spalvos.
3
2
Ekrane, rodomame fotoaparatui baigus fotografuoti kadrus, kuris nustatytas
Number of shots (kadrų skaičius), pasirinkite Yes (taip), tada paspauskite
mygtuką k.
• Koliažo vaizdas yra išsaugomas.
• Kiekvienas užfiksuotas vaizdas yra išsaugomas atskirai nuo koliažo vaizdo. Vaizdai yra
sugrupuojami kaip seka, o vienas koliažo vaizdas yra naudojamas kaip pagrindinė
nuotrauka (A72).
• Pasirinkus No (ne), koliažo vaizdas nėra išsaugomas.
B
Pastabos apie autoportretų koliažą
• Paspaudus užrakto atleidimo mygtuką prieš fotoaparatui užfiksuojant nustatytą kadrų skaičių,
fotografavimas nutraukiamas, todėl koliažo vaizdas neišsaugomas. Prieš nutraukiant
fotografavimą užfiksuotos nuotraukos išsaugomos kaip pavieniai vaizdai.
• Gali nepavykti naudoti šios funkcijos kartu su kitomis funkcijomis (A66).
50
Fotografavimo funkcijos
Išmaniojo portreto režimas (žmonių veidų patobulinimas fotografuojant)
Fotografavimo funkcijų nustatymas kryptiniu
valdikliu
Parodžius fotografavimo ekraną, galite paspausti kryptinį valdiklį H (m) J (n) I (p)
K (o) ir nustatyti toliau aprašytas funkcijas.
• m Blykstės režimas
Kai blykstė yra atidaryta, blykstės režimą galima nustatyti pagal fotografavimo sąlygas.
• n Self-timer (automatinis laikmatis), Self-portrait timer (autoportreto
laikmatis)
Fotoaparatas užraktą atleidžia, kai paspaudus užrakto atleidimo mygtuką praeina jūsų
nustatytos sekundės.
• p Macro mode (makroskopinio plano režimas)
Fotografuodami stambiu planu naudokite makroskopinio plano režimą.
• o Exposure compensation (ekspozicijos kompensavimas)
Galite reguliuoti bendrą vaizdo ryškumą.
Galimos pasirinkti funkcijos priklauso nuo fotografavimo režimo.
51
Fotografavimo funkcijos
Fotografavimo funkcijų nustatymas kryptiniu valdikliu
Blykstės režimas
Kai blykstė yra atidaryta, blykstės režimą galima nustatyti pagal fotografavimo sąlygas.
1
Norėdami atidaryti blykstę, paspauskite
mygtuką m (blykstės atidarymas).
• Kai blykstė yra uždaryta, blykstė yra išjungta ir rodoma W.
2
Paspauskite kryptinio valdiklio sritį H (X).
3
Pasirinkite pageidaujamą blykstės režimą
(A53), tada paspauskite mygtuką k.
• Jei nustatymas nebus pritaikytas paspaudžiant
mygtuką k, pasirinkimas bus atšauktas.
C
Blykstės lemputė
• Blykstės būseną galite patikrinti paspausdami užrakto
atleidimo mygtuką iki pusės.
- Įjungta: paspaudus užrakto atleidimo mygtuką iki galo,
blykstė suveikia.
- Mirksi: blykstė įkraunama. Fotoaparatas negali fotografuoti.
- Išjungta: fotografuojant blykstė nesuveikia.
• Jei baterija beveik išsikrovusi, kol įkraunama blykstė, ekranas
išjungiamas.
52
Fotografavimo funkcijos
Blykstės režimas
Auto
Galimi blykstės režimai
U
Auto (automatinis)
Blykstė suveikia, kai jos reikia, pvz., esant prastam apšvietimui.
• Blykstės režimo indikacija yra rodoma tik iš karto po nustatymo fotografavimo
ekrane.
Auto with red-eye reduction (automatinis su raudonų akių efekto mažinimo
funkcija)
V
Sumažina dėl blykstės atsirandantį raudonų akių efektą portretuose.
X
Fill flash (detalių paryškinimo blykstė)
Fotografuojant blykstė visada suveikia. Naudokite norėdami „užpildyti“ (apšviesti)
šešėlius ir fiksuodami objektus, kuriuos apšviečia foninė šviesa.
Y
Slow sync (lėta sinchronizacija)
Tinka vakaro ir nakties portretams su fono scena fotografuoti. Blykstė suveikia, kai reikia
apšviesti pagrindinį objektą; kad būtų užfiksuotas nakties tamsoje esantis arba silpnai
apšviestas fonas, naudojamas mažas užrakto greitis.
B
Pastabos apie fotografavimą naudojant blykstę
Naudojant blykstę parinkus plačiakampę priartinimo padėtį, aplink vaizdą esanti sritis gali būti tamsi
– tai lemia atstumas iki objekto.
Šiek tiek paslinkdami priartinimo valdiklį teleobjektyvo padėties link, galite tai pakeisti.
C
Blykstės režimo nustatymas
• Kai kuriais fotografavimo režimais (A64) nustatymo keisti negalima.
• Nustatymas, pritaikytas režimu A (automatinis), išsaugomas fotoaparato atmintyje net išjungus
fotoaparatą.
C
Raudonų akių efekto mažinimas
Jei išsaugodamas vaizdą fotoaparatas aptinka raudonas akis, paveikta sritis apdorojama, kad prieš
išsaugant vaizdą būtų sumažintas raudonų akių efektas.
Fotografuodami nepamirškite šių dalykų:
• vaizdams išsaugoti reikia daugiau laiko nei įprastai.
• kai kuriais atvejais raudonų akių efekto mažinimo funkcija gali neduoti norimų rezultatų.
• Retais atvejais raudonų akių efekto mažinimo funkcija gali būti pritaikyta kitoms vaizdo sritims be
reikalo. Tokiais atvejais pasirinkite kitą blykstės režimą ir vėl fotografuokite.
53
Fotografavimo funkcijos
Blykstės režimas
Self-timer (automatinis laikmatis)
Fotoaparatas užraktą atleidžia, kai paspaudus užrakto atleidimo mygtuką praeina jūsų
nustatytos sekundės.
Kai fotografuodami naudojate trikojį fotoaparatui stabilizuoti, nustatykite sąrankos meniu
elemento Photo VR (nuotraukos VM) (A140) parinktį Off (išjungta).
1
Paspauskite kryptinio valdiklio sritį J (n).
2
Pasirinkite, po kiek sekundžių
atleidžiamas užraktas, tada paspauskite
mygtuką k.
Self-timer
• n10s (10 sek.): naudokite svarbiomis progomis, pvz.,
per vestuves.
• n2s (2 sek.): naudokite norėdami išvengti fotoaparato
drebėjimo.
• r5s (5 sekundės, autoportreto laikmatis): naudokite
fotografuodami autoportretus.
• Jei nustatymas nebus pritaikytas paspaudžiant mygtuką k, pasirinkimas bus atšauktas.
3
Sukomponuokite nuotrauką, tada paspauskite užrakto atleidimo
mygtuką iki pusės.
• Nustatę n10s (10 sekundžių) arba n2s (2 sekundes), būtinai sufokusuokite
fotografuojamą objektą.
• Nustatę r5s (5 sekundes, autoportreto laikmatį), 4 veiksme paspauskite iki galo užrakto
atleidimo mygtuką ir po to sukomponuokite nuotrauką.
54
Fotografavimo funkcijos
Self-timer (automatinis laikmatis)
4
Užrakto atleidimo mygtuką
paspauskite iki galo.
9
• Pradedamas atvirkštinis skaičiavimas.
Automatinio laikmačio lemputė mirksi, o
likus maždaug sekundei iki užrakto
atleidimo nepertraukiamai švyti.
• Atleidus užraktą, nustatoma automatinio
1/250
F3
laikmačio parinktis OFF.*
• Norėdami sustabdyti atvirkštinį skaičiavimą,
dar kartą paspauskite užrakto atleidimo
mygtuką.
* Kai scenos režimas Moon (mėnulis)
nustatytas kaip fotografavimo režimas,
automatinis laikmatis nėra automatiškai
nustatytas į OFF. Norėdami išjungti automatinį laikmatį, atlikdami 2 veiksmą, pasirinkite
OFF.
C
Židinys ir ekspozicija fotografuojant su automatiniu laikmačiu
• n10s, n2s: užrakto atleidimo mygtuką nuspaudus iki pat galo, židinys ir ekspozicija yra
užfiksuojami.
• r5s: židinys ir ekspozicija nustatomi prieš pat užrakto atleidimą.
C
Automatinio laikmačio nustatymas
Kai kuriais fotografavimo režimais (A64) nustatymo keisti negalima.
55
Fotografavimo funkcijos
Self-timer (automatinis laikmatis)
Macro Mode (makroskopinio plano režimas)
(nuotraukų fotografavimas stambiu planu)
Fotografuodami stambiu planu naudokite makroskopinio plano režimą.
1
Paspauskite kryptinio valdiklio sritį I (p).
2
Pasirinkite ON, tada paspauskite
mygtuką k.
Macro mode
• Jei nustatymas nebus pritaikytas paspaudžiant
mygtuką k, pasirinkimas bus atšauktas.
3
Pastumkite priartinimo valdiklį, kad
nustatytumėte priartinimo koeficiento
padėtį, kurioje F ir priartinimo
indikatorius rodomas žaliai.
• Kai nustatyta priartinimo koeficiento padėtis, kurioje F ir priartinimo indikatorius rodomi
žaliai, fotoaparatas gali fokusuoti ne arčiau nei maždaug 10 cm atstumu nuo objektyvo
esančius objektus.
• Kai priartinimo padėtis yra plačiakampė ir 1 numeriu
pažymėtoje srityje, fotoaparatas gali fokusuoti
objektus, esančius ne arčiau nei maždaug 1 cm
atstumu nuo objektyvo.
1
C
Makroskopinio plano režimo nustatymas
• Kai kuriais fotografavimo režimais (A64) nustatymo keisti negalima.
• Nustatymas, pritaikytas režimu A (automatinis), išsaugomas fotoaparato atmintyje net išjungus
fotoaparatą.
56
Fotografavimo funkcijos
Macro Mode (makroskopinio plano režimas) (nuotraukų fotografavimas
stambiu planu)
Exposure compensation (ekspozicijos
kompensavimas) (ryškumo reguliavimas)
Galite reguliuoti bendrą vaizdo ryškumą.
1
Paspauskite kryptinio valdiklio sritį K (o).
2
Pasirinkite kompensavimo reikšmę, tada
paspauskite mygtuką k.
Exposure compensation
• Kad vaizdas būtų šviesesnis, nustatykite teigiamą (+)
reikšmę.
• Kad vaizdas būtų tamsesnis, nustatykite neigiamą (–)
reikšmę.
• Kompensavimo vertė pritaikoma net nepaspaudus
mygtuko k.
Histograma
• Veikiant išmaniojo portreto fotografavimo režimui,
vietoj ekspozicijos kompensavimo ekrano (A48)
rodomas žavaus retušavimo ekranas.
• Kai fotografavimo režimas nustatytas į A (automatinis), vietoj ekspozicijos
kompensavimo ekrano (A34) rodomas kūrybinis slinktukas.
C
+2.0
+0.3
-2.0
Ekspozicijos kompensavimo vertė
Kai fotografavimo režimas yra nustatytas kaip scenos režimas Multiple exp. Lighten (daug eks.
Pašviesinti) (A39) arba Fireworks show (fejerverkai) (A40), ekspozicijos kompensavimo
naudoti negalima.
C
Histogramos naudojimas
Histograma yra grafikas, rodantis vaizdo atspalvių pasiskirstymą. Naudodami ekspozicijos
kompensavimą ir fotografuodami be blykstės, naudokite kaip orientyrą.
• Horizontalioji ašis atitinka pikselių ryškumą – tamsūs tonai pateikiami kairėje, šviesūs – dešinėje.
Vertikalioji ašis rodo pikselių skaičių.
• Didinant ekspozicijos kompensavimo vertę, tono pasiskirstymas pasislenka dešinėn, tuo tarpu
mažinant – kairėn.
57
Fotografavimo funkcijos
Exposure compensation (ekspozicijos kompensavimas) (ryškumo
reguliavimas)
Priartinimo naudojimas
Kai pastumiate priartinimo valdiklį,
pakeičiama priartinimo objektyvo padėtis.
• Priartinimas: pastumkite g link
• Atitolinimas: pastumkite f link
Įjungus fotoaparatą, priartinimo valdiklis
nustatomas į didžiausio plačiakampio
priartinimo padėtį.
• Sukant priartinimo valdiklį bet kuria
kryptimi iki galo, greitai reguliuojamas
priartinimas (išskyrus filmuojant).
• Priartinimą taip pat galima valdyti šoninį
priartinimo valdiklį (A2) paslenkant
g arba f link.
Atitolinti
Priartinti
Priartinti
Atitolinti
• Kai priartinimo valdiklis pastumiamas,
fotografavimo ekrane rodomas priartinimo
indikatorius.
Optinis
Skaitmeninis
• Skaitmeninį priartinimą, kuris objektą
priartinimas priartinimas
leidžia padidinti maždaug iki 4 kartų
daugiau nei nustačius didžiausią optinio
priartinimo koeficientą, galima suaktyvinti pastūmus priartinimo valdiklį arba šoninį
priartinimo valdiklį į padėtį g ir laikant joje, kai nustatytas didžiausiasis fotoaparato optinis
priartinimas.
C
Skaitmeninis priartinimas
Suaktyvinus skaitmeninį priartinimą, priartinimo indikatorius tampa mėlynas, o vis labiau artinant jis
tampa geltonas.
• Mėlynas priartinimo indikatorius: naudojant „Dynamic Fine Zoom“, vaizdo kokybė pastebimai
nesuprastėja.
• Geltonas priartinimo indikatorius: tam tikrais atvejais vaizdo kokybė gali pastebimai suprastėti.
• Kai vaizdo dydis yra mažesnis, valdiklis lieka mėlynos spalvos esant platesnei vaizdo sričiai.
• Naudojant tam tikrus nepertraukiamo fotografavimo nustatymus arba kitus nustatymus,
priartinimo indikatoriaus spalva gali nepasikeisti į mėlyną.
58
Fotografavimo funkcijos
Priartinimo naudojimas
Priartinimo su apžvalgos funkcija naudojimas
Pametę objektą teleobjektyvo priartinimo padėtyje, paspauskite mygtuką q (priartinimas su
apžvalgos funkcija) ir laikinai praplėskite matomą sritį, kad būtų paprasčiau sukomponuoti
objektą.
25m 0s
3200
Mygtukas q
Komponavimo rėmelis
• Spausdami mygtuką q, sukomponuokite fotografavimo ekrano komponavimo rėmelyje
matomą objektą. Norėdami dar labiau išplėsti matomą sritį, spausdami mygtuką q,
priartinimo valdiklį nustatykite f link.
• Norėdami sugrįžti į pradinę priartinimo padėtį, atleiskite mygtuką q.
• Filmuojant priartinimo su apžvalgos funkcija neprieinama.
59
Fotografavimo funkcijos
Priartinimo naudojimas
Fokusavimas
Užrakto atleidimo mygtukas
Paspauskite
iki pusės
Paspausti užrakto atleidimo mygtuką iki pusės – tai paspausti ir
palaikyti mygtuką tame taške, kuriame jaučiate nedidelį
pasipriešinimą.
• Paspaudus užrakto atleidimo mygtuką iki pusės, nustatomi
židinys ir ekspozicija (užrakto greitis ir f skaičius). Židinys ir
ekspozicija lieka užfiksuoti, kol užrakto atleidimo mygtukas yra
paspaustas iki pusės.
• Fokusavimo sritis skiriasi, atsižvelgiant į fotografavimo režimą.
Paspauskite
iki galo
Paspausti užrakto atleidimo mygtuką iki galo – tai visiškai
nuspausti mygtuką.
• Užrakto atleidimo mygtuką paspaudus iki galo, užraktas yra
atleidžiamas.
• Spausdami užrakto atleidimo mygtuką, nenaudokite jėgos, nes
dėl to gali drebėti fotoaparatas ir susilieti nuotraukos vaizdas.
Mygtuką spauskite švelniai.
Taikinio ieškančio AF naudojimas
Kai nustatytas režimas A (automatinis) parinktis AF area mode (AF sričių režimas)
(A116) nustatyta į Target finding AF (taikinio ieškantis AF), paspaudus užrakto
atleidimo mygtuką iki pusės, fotoaparatas fokusuoja toliau aprašytu būdu:
• fotoaparatas aptinka pagrindinį objektą ir jį sufokusuoja;
kai objektas yra sufokusuotas, fokusavimo sritis švyti
žaliai. Jei aptinkamas žmogaus veidas, fotoaparatas jam
automatiškai nustato fokusavimo pirmenybę.
1/250
F3
Fokusavimo sritys
• jei neaptinkama jokio pagrindinio objekto, fotoaparatas
automatiškai pasirenka vieną arba kelias fokusavimo
sritis iš devynių esamų, kurioje (-iose) yra arčiausiai
fotoaparato esantis objektas. Kai objektas sufokusuotas,
fokusavimo sritys rodomos žaliai.
1/250
F3
Fokusavimo sritys
60
Fotografavimo funkcijos
Fokusavimas
B
Pastabos apie taikinio ieškantį AF
• Atsižvelgiant į fotografavimo sąlygas, objektas, kurį fotoaparatas išrenka kaip pagrindinį, gali
skirtis.
• Naudojant tam tikrus White balance (baltos spalvos balansas) nustatymus, pagrindinis
objektas gali būti neaptiktas.
• Fotoaparatas gali netinkamai aptikti pagrindinį objektą šiais atvejais:
- kai objektas yra labai tamsus arba šviesus;
- kai pagrindinis objektas yra blankių spalvų;
- kai kadras sukomponuotas taip, kad pagrindinis objektas būtų ties ekrano kraštu;
- kai pagrindinį objektą sudaro pasikartojantis raštas.
Veido aptikimo funkcijos naudojimas
Pasirinkus toliau nurodytus nustatymus, žmonių veidams
sufokusuoti automatiškai fotoaparatas naudoja veido
aptikimo funkciją.
• o (scenos automatinio rinkiklio) režimas (A37)
• e (naktinis portretas) arba scenos režimas Portrait
(portretas) (A36)
• Išmaniojo portreto režimas (A48)
• Kai režimu A (automatinis) (A116) nustatyta AF area
mode (AF sričių režimas) (A34) parinktis Face
priority (pirmenybė suteikiama veidui)
25m 0s
3200
Kai fotoaparatas aptinka kelis veidus, dvigubu rėmeliu apvedamas veidas, kurį fotoaparatas
fokusuoja, o kiti veidai rodomi viengubuose rėmeliuose.
Jei užrakto atleidimo mygtukas paspaudžiamas iki pusės neaptikus veidų:
• režimu o (scenos automatinis rinkiklis) fokusavimo sritis kinta priklausomai nuo
fotoaparato atpažintų fotografavimo sąlygų;
• scenos režimais e (naktinis portretas) ir Portrait (portretas) arba išmaniojo portreto
režimu fotoaparatas fokusuoja kadro centre;
• režimu A (automatinis) fotoaparatas pasirenka sritį, kurioje objektas yra arčiausiai
fotoaparato.
B
Pastabos apie veido aptikimą
• Fotoaparato gebėjimas aptikti veidus priklauso nuo įvairių veiksnių, pvz., nuo krypties, kuria
žvelgia veidai.
• Fotoaparatas gali neaptikti veidų tokiais atvejais:
- kai veidus iš dalies dengia akiniai nuo saulės arba kitokios kliūtys;
- kai veidai užima per didelį arba per mažą kadro plotą.
61
Fotografavimo funkcijos
Fokusavimas
Odos sušvelninimo funkcijos naudojimas
Šiais fotografavimo režimais aptikus žmonių veidus, prieš išsaugodamas vaizdą, fotoaparatas
apdoroja vaizdą ir sušvelnina veido odos toną (iki trijų veidų).
• Išmaniojo portreto režimas (A48)
- Efekto Skin softening (odos sušvelninimas) apimtį galima reguliuoti.
• o (scenos automatinio rinkiklio) režimas (A37)
• e (naktinis portretas) arba Portrait (portretas) scenos režimu (A36),
Skin softening (odos sušvelninimas) naudojant atkūrimo režimo nuostatą Glamour
retouch (žavus retušavimas) (A76), taip pat gali būti pritaikyta išsaugotiems vaizdams.
B
Pastabos apie odos sušvelninimo priemonę
• Užfiksuotiems vaizdams išsaugoti gali reikėti daugiau laiko nei įprastai.
• Tam tikromis fotografavimo sąlygomis gali nepavykti gauti pageidaujamų odos sušvelninimo
rezultatų arba odos švelninimo priemonė gali būti taikoma vaizdo sritims, kuriose nėra veidų.
Objektai, kurie negali būti automatiškai fokusuojami
Toliau nurodytais atvejais fotoaparatas gali fokusuoti ne taip, kaip tikimasi. Retais atvejais
objektas gali būti nesufokusuotas, nors fokusavimo sritis arba židinio daviklis rodomas žaliai:
• objektas yra labai tamsus;
• labai skiriasi tam tikromis fotografavimo sąlygomis esančių objektų ryškumas (pvz., jei už
objekto yra saulė, objektas atrodys labai tamsus);
• nėra kontrasto tarp objekto ir aplinkos (pvz., kai fotografuojant portretą, baltais
marškiniais vilkintis žmogus stovi priešais baltą sieną);
• keli objektai yra skirtingu atstumu nuo fotoaparato (pvz., objektas yra narve);
• pasikartojančios struktūros objektai (langinės, pastatai su keliomis panašios formos langų
eilėmis ir pan.);
• objektas greitai juda.
Nurodytais atvejais bandykite kelis kartus paspausti užrakto atleidimo mygtuką iki pusės, kad
būtų fokusuojama iš naujo, arba sufokusuokite kitą objektą, esantį tokiu pačiu atstumu nuo
fotoaparato kaip ir pageidaujamas objektas, ir naudokite židinio fiksavimą (A63).
62
Fotografavimo funkcijos
Fokusavimas
Židinio fiksavimas
Fotografuoti su židinio fiksavimu rekomenduojama, kai fotoaparatas nesuaktyvina
fokusavimo srities, kurioje yra pageidaujamas objektas.
1
Režimu A (automatinis) nustatykite AF area mode (AF sričių
režimas) parinktį Center (centras) (A116).
2
Nustatykite objektą į kadro
centrą, tada paspauskite užrakto
atleidimo mygtuką iki pusės.
• Fotoaparatas sufokusuoja objektą, o
fokusavimo sritis rodoma žaliai.
• Taip pat užfiksuojama ekspozicija.
3
1/250
F3
1/250
F3
Nepakeldami piršto, iš naujo
sukomponuokite vaizdą.
• Būtinai išlaikykite tą patį atstumą tarp fotoaparato ir
objekto.
4
Norėdami fotografuoti, iki galo
paspauskite užrakto atleidimo mygtuką.
63
Fotografavimo funkcijos
Fokusavimas
Numatytieji nustatymai (blykstės, automatinio
laikmačio ir makroskopinio plano režimo)
Kiekvieno fotografavimo režimo numatytieji nustatymai išvardyti toliau.
Flash (blykstė)1
(A52)
A (automatinis)
U
Self-timer
(automatinis
laikmatis)
(A54)
Išjungta
Macro mode
(makroskopinio
plano režimas)
(A56)
Išjungta
Scenos režimai
o (scenos automatinis rinkiklis) U2
Išjungta3
Išjungta
j (naktinis kraštovaizdis)
W4
Išjungta
e (naktinis portretas)
V6
Išjungta
o (foninis apšvietimas)
X/W7
Išjungta
d (sportas)
W4
Išjungta
b (portretas)
c (kraštovaizdis)
5
Išjungta4
Išjungta4
Išjungta4
4
Išjungta4
V
Išjungta
Išjungta4
W4
Išjungta5
Išjungta4
U (daugkartinės eksp. pašviesinimas)
W4
n 2s5
Išjungta4
f (vakarėlis / patalpa)
V8
Išjungta
Išjungta4
Z (paplūdimys)
U
Išjungta
Išjungta4
z (sniegas)
U
Išjungta
Išjungta4
h (saulėlydis)
W4
Išjungta
Išjungta4
i (prieblanda / aušra)
W4
Išjungta5
Išjungta4
k (stambus planas)
W
Išjungta
Įjungta4
u (maistas)
W4
Išjungta
Įjungta4
m (fejerverkai)
W4
Išjungta4
Išjungta4
V (paprasta panorama)
W4
Išjungta4
Išjungta4
O (gyvūnėlio portretas)
W4
Y9
Išjungta
L (mėnulis)
W4
n 2s
Išjungta4
l (paukščių stebėjimas)
W4
Išjungta
Išjungta
s (kūrybinis režimas)
U
Išjungta
Išjungta
F (išmanusis portretas)
U10
Išjungta11
Išjungta4
M (trumpo filmo demonstracija)
W4
Išjungta
Išjungta
64
Fotografavimo funkcijos
Numatytieji nustatymai (blykstės, automatinio laikmačio ir makroskopinio
plano režimo)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Nustatymas, kuris taikomas atidarius blykstę.
Fotoaparatas automatiškai parenka blykstės režimą, kuris tinka jo išrinktoms fotografavimo
sąlygoms. W (išjungta) galima pasirinkti rankomis.
Keisti negalima. Pasirinkusi, fotoaparatas įjungia makroskopinio plano režimą.
Keisti negalima.
r5s Self-portrait timer (autoportreto laikmatis) naudoti negalima.
Keisti negalima. Nustačius Hand-held (fiksavimas laikant rankose), blykstės režimo
nustatymas yra fiksuojamas ties automatiniu ir lėta sinchronizacija su raudonų akių efekto
mažinimu. Nustačius Tripod (trikojis), blykstės režimo nustatymas yra fiksuojamas ties detalių
paryškinimo blykste ir lėta sinchronizacija su raudonų akių efekto mažinimu.
Nustačius HDR parinktį Off (išjungta), nustatomas blykstės režimas X (detalių paryškinimo
blykstė). Kai nustatyta HDR parinktis On (įjungta), blykstė nesuveikia.
Gali persijungti į lėtos sinchronizacijos su raudonų akių efekto mažinimu režimą.
Galima naudoti Y Pet portrait auto release (Naminio gyvūnėlio portreto fiksavimo
automatinis atleidimas) ir r5s Self-portrait timer (autoportreto laikmatis) (A41).
n10s arba n2s naudoti negalima.
Negalima naudoti, kai nustatyta Blink proof (atmerktos akys) parinktis On (įjungta).
Be n10s, n2s arba r5s Self-portrait timer (autoportreto laikmatis) galima naudoti a
Smile timer (šypsenos laikmatis) (A49) ir n Self-Collage (savaiminis koliažas) (A50).
65
Fotografavimo funkcijos
Numatytieji nustatymai (blykstės, automatinio laikmačio ir makroskopinio
plano režimo)
Funkcijos, kurių fotografuojant negalima naudoti vienu metu
Kai kurių funkcijų negalima naudoti su kitais meniu nustatymais.
Ribojama funkcija
Blykstės režimas
Nustatymas
Aprašas
Continuous
(nepertraukiamas)
(A113)
Pasirinkus ne Single (pavienis), o kitą parinktį,
blykstės naudoti negalima.
Blink proof (atmerktos
akys) (A121)
Nustačius Blink proof (atmerktos akys) parinktį
On (įjungta), blykstės naudoti negalima.
Self-timer
AF area mode (AF
Pasirinkus Subject tracking (objekto sekimas),
(automatinis laikmatis) sričių režimas) (A116) automatinio laikmačio naudoti negalima.
Macro mode
(makroskopinio
plano režimas)
Jei nustatyta parinktis Subject tracking
AF area mode (AF
(objekto sekimas), makroskopinio plano režimo
sričių režimas) (A116)
naudoti negalima.
Image mode
(vaizdo režimas)
Continuous
(nepertraukiamas)
(A113)
Image mode (vaizdo režimas) Atsižvelgiant į
nepertraukiamo fotografavimo nustatymą,
nustatomas taip:
• Pre-shooting cache (parengtinis
filmavimas): q (vaizdo dydis:
1600 × 1200 pikselių)
• Continuous H: 120 fps (nepertraukiamas
H: 120 kps): O (vaizdo dydis:
640 × 480 pikselių)
• Continuous H: 60 fps (nepertraukiamas H:
60 kps): M (vaizdo dydis: 1280 × 960 pikselių)
White balance (baltos
spalvos balansas)
Hue (atspalvis)
(kūrybinio slinktuko
naudojimas) (A34)
Sureguliavus atspalvį naudojant kūrybinį slinktuką,
fotografavimo meniu nuostatos White balance
(baltos spalvos balansas) parinkti negalima.
Norėdami nustatyti White balance (baltos
spalvos balansas), kūrybinio slinktuko
nustatymo ekrane pasirinkite P ir nustatykite
šviesumą, ryškumą, gyvumą, atspalvį ir aktyvųjį
D-Lighting.
Continuous
(nepertraukiamas)
Self-timer
(automatinis
laikmatis) (A54)
Pasirinkus Pre-shooting cache (parengtinis
filmavimas) ir naudojant automatinį laikmatį,
fiksuojamas Single (pavienis) nustatymas.
ISO sensitivity (ISO
jautrumas)
Continuous
(nepertraukiamas)
(A113)
Pasirinkus Pre-shooting cache (parengtinis
filmavimas), Continuous H: 120 fps
(nepertraukiamas H: 120 kps) arba
Continuous H: 60 fps (nepertraukiamas H:
60 kps), nustatoma ISO sensitivity (ISO
jautrumas) parinktis Auto (automatinis).
AF area mode (AF
sričių režimas)
Jei nustačius režimą Target finding AF (taikinio
ieškantis AF) pasirinkta ne Auto (automatinis),
White balance (baltos
o kitokia nustatymo White balance (baltos
spalvos balansas) (A111)
spalvos balansas) parinktis, fotoaparatas
pagrindinio objekto neaptinka.
Blink proof
(atmerktos akys)
Self-Collage (savaiminis
koliažas) (A50)
Pasirinkus Self-Collage (savaiminis koliažas),
Blink proof (atmerktos akys) išjungiamas.
66
Fotografavimo funkcijos
Funkcijos, kurių fotografuojant negalima naudoti vienu metu
Ribojama funkcija
Nustatymas
Aprašas
Date Stamp (datos
žymė)
Continuous
(nepertraukiamas)
(A113)
Pasirinkus Pre-shooting cache (parengtinis
filmavimas), Continuous H: 120 fps
(nepertraukiamas H: 120 kps) arba
Continuous H: 60 fps (nepertraukiamas H:
60 kps), datos ir laiko į vaizdus įspausti negalima.
Digital zoom
(skaitmeninis
mastelis)
AF area mode (AF
sričių režimas)
(A116)
Jei nustatyta parinktis Subject tracking
(objekto sekimas), skaitmeninio priartinimo
naudoti negalima.
B
Pastabos apie skaitmeninį priartinimą
• Atsižvelgiant į fotografavimo režimą ar dabartinius nustatymus, skaitmeninis priartinimas gali būti
neprieinamas (A141).
• Jei naudojamas skaitmeninis priartinimas, fotoaparatas fokusuoja kadro centre.
67
Fotografavimo funkcijos
Funkcijos, kurių fotografuojant negalima naudoti vienu metu
Atkūrimo funkcijos
Didinimas atkuriant .......................................................................................................................69
Miniatiūrų atkūrimas / kalendoriaus rodinys........................................................................70
Sąrašo pagal datą režimas...........................................................................................................71
Sekos vaizdų peržiūra ir trynimas .............................................................................................72
Vaizdų (nejudančių vaizdų) redagavimas..............................................................................74
68
Atkūrimo funkcijos
Didinimas atkuriant
Viso kadro atkūrimo režimu (A20) priartinimo valdiklį
pastūmus į g (i didinimas atkuriant), priartinamas vaizdas.
4/4
0004. JPG
15/11/2016 15:30
Viso kadro atkūrimas
g (i)
g
(i)
f
(h)
3.0
Rodomos srities
vadovas
Vaizdas priartintas.
• Padidinimo koeficientą galite keisti pastumdami priartinimo valdiklį į f (h) arba į g (i).
• Norėdami pamatyti kitą vaizdo sritį, paspauskite kryptinio valdiklio sritis HIJK.
• Kai rodomas priartintas vaizdas, kad grįžtumėte į viso kadro atkūrimo režimą, paspauskite
mygtuką k.
C
Nuotraukų apkarpymas
Kai rodomas priartintas vaizdas, paspaudę mygtuką d, galite apkarpyti vaizdą ir matomą jos dalį
išsaugoti kaip atskirą failą (A79).
69
Atkūrimo funkcijos
Didinimas atkuriant
Miniatiūrų atkūrimas / kalendoriaus rodinys
Viso kadro atkūrimo režimu (A20) priartinimo valdiklį
pastūmus į f (h miniatiūrų atkūrimas), vaizdai rodomi
kaip miniatiūros.
1/20
0001. JPG
15/11/2016 15:30
Viso kadro atkūrimas
f
(h)
g
(i)
1/20
Miniatiūrų atkūrimas
f (h)
f
(h)
g
(i)
Sun Mon
2 0 1 6 11
Tue Wed Thu
1
2
3
1
Fri
Sat
4
5
6
7
8
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
9
Kalendoriaus ekranas
• Rodomų miniatiūrų skaičių galima keisti pastumiant priartinimo valdiklį į f (h) arba į
g (i).
• Kai naudojate miniatiūrų atkūrimo režimą, paspausdami kryptinio valdiklio sritis
HIJK, pasirinkite vaizdą, tada paspauskite mygtuką k, kad jis būtų parodytas viso
kadro atkūrimo režimu.
• Kai įjungtas kalendoriaus rodinio režimas, paspausdami HIJK, pasirinkite datą, tada
paspauskite mygtuką k, kad būtų parodyti tą dieną užfiksuoti vaizdai.
B
Pastabos apie kalendoriaus rodinį
Jei fotoaparato data nenustatyta, fiksuojamų vaizdų data laikoma 2016 m. sausio 1 d.
70
Atkūrimo funkcijos
Miniatiūrų atkūrimas / kalendoriaus rodinys
Sąrašo pagal datą režimas
Paspauskite mygtuką c (atkūrimo režimas) M d mygtukas M N meniu
piktograma M C List by date (rodyti pagal datą) M k mygtukas
Naudodami kryptinio valdiklio sritis HI, pasirinkite datą,
tada paspauskite mygtuką k ir atkurkite pasirinktą datą
užfiksuotus vaizdus.
• Atkūrimo meniu funkcijas (A129) galima naudoti
pasirinktą fotografavimo datą užfiksuotiems vaizdams
(išskyrus Copy (kopijuoti)).
• Kai rodomas fotografavimo datos pasirinkimo ekranas,
galima atlikti šiuos veiksmus.
- d mygtukas: galimos toliau išvardytos funkcijos.
• Slide show (skaidrių peržiūra)
• Protect (apsaugoti)*
List by date
20/11/2016
3
15/11/2016
1
05/11/2016
2
04/11/2016
10
* Tuos pačius nustatymus galima pritaikyti visiems pasirinktą datą užfiksuotiems vaizdams.
- l mygtukas: ištrinami visi pasirinktą datą užfiksuoti vaizdai.
B
Pastabos apie sąrašo pagal datą režimą
• Galima pasirinkti iki 29 pastarųjų datų. Jei yra daugiau nei 29 datų vaizdų, visi anksčiau nei
pastarąsias 29 datas išsaugoti vaizdai bus sujungti dalyje Others (kita).
• Gali būti rodomi 9 000 pastarųjų vaizdų.
• Jei fotoaparato data nenustatyta, fiksuojamų vaizdų data laikoma 2016 m. sausio 1 d.
71
Atkūrimo funkcijos
Sąrašo pagal datą režimas
Sekos vaizdų peržiūra ir trynimas
Sekos vaizdų peržiūra
Nepertraukiamai ar naudojant daugkartinės eksp. pašviesinimo funkciją, kūrybinį režimą arba
autoportretų koliažo funkciją užfiksuoti vaizdai yra išsaugomi kaip seka.
Vienas sekos vaizdas naudojamas kaip pagrindinė
1/5
nuotrauka sekai pavaizduoti, kai seka rodoma viso kadro
arba miniatiūrų atkūrimo režimu.
Kad visi sekoje esantys vaizdai būtų rodomi atskirai,
paspauskite mygtuką k.
0004.JPG
15/11/2016 15:30
Paspaudus mygtuką k, galima atlikti toliau nurodytus
veiksmus.
• Norėdami peržiūrėti ankstesnį arba kitą vaizdą,
paspauskite kryptinio valdiklio sritis JK.
• Norėdami peržiūrėti vaizdus, kurie sekai nepriklauso,
paspauskite H, kad vėl būtų rodoma pagrindinė
Back
nuotrauka.
0004.JPG
15/11/2016 15:30
• Kad sekos nuotraukos būtų rodomos kaip miniatiūros
arba kad galėtumėte jas atkurti naudodami skaidrių
peržiūrą, atkūrimo meniu (A133) nustatykite Sequence display options (sekos
rodymo parinktys) parinktį Individual pictures (atskiros nuotraukos).
B
1/5
Sekos rodymo parinktys
Vaizdų, kurie nepertraukiamai užfiksuoti ne šiuo fotoaparatu, kaip sekos peržiūrėti negalima.
C
Atkūrimo meniu parinktys, galimos naudojant seką
• Kai sekos vaizdai rodomi viso kadro atkūrimo režimu, norėdami pasirinkti atkūrimo meniu
(A129) funkcijas, paspauskite mygtuką d.
• Jei mygtuką d paspaudžiate, kai rodoma pagrindinė nuotrauka, šiuos nustatymus galite taikyti
visiems sekos vaizdams:
- Mark for upload (pažymėti, kaip įkeltiną), Protect (apsaugoti), Copy (kopijuoti)
72
Atkūrimo funkcijos
Sekos vaizdų peržiūra ir trynimas
Sekos vaizdų trynimas
Kai mygtukas l (trinti) paspaudžiamas žiūrint sekos vaizdus, nustatytas sekų rodymo būdas
nulems, kurie vaizdai bus šalinami.
• Kai rodoma pagrindinė nuotrauka:
- Current image (dabartinė nuotrauka):
ištrinami visi vaizdai, esantys rodomoje sekoje.
- Erase selected images (šalinti pasirinktas nuotraukas):
kai pagrindinė nuotrauka pasirenkama trinamos
nuotraukos pasirinkimo ekrane (A22), ištrinami visi
vaizdai, esantys toje sekoje.
- All images (visos nuotraukos):
ištrinami visi atminties kortelėje arba vidinėje atmintyje
išsaugoti vaizdai.
• Kai sekos vaizdai peržiūrimi viso kadro atkūrimo režimu:
- Current image (dabartinė nuotrauka):
ištrinamas šiuo metu rodomas vaizdas.
- Erase selected images (šalinti pasirinktas nuotraukas):
iš sekos ištrinami pasirinkti vaizdai.
- Entire sequence (visa seka):
ištrinami visi vaizdai, esantys rodomoje sekoje.
73
Atkūrimo funkcijos
Sekos vaizdų peržiūra ir trynimas
Vaizdų (nejudančių vaizdų) redagavimas
Kas žinotina prieš redaguojant vaizdus
Šiuo fotoaparatu galite paprastai redaguoti vaizdus. Redaguotos kopijos išsaugomos kaip atskiri failai.
Redaguotos kopijos išsaugomos su ta pačia įrašymo data ir laiku, kaip ir pradinė nuotrauka.
C
Vaizdų redagavimo apribojimai
• Vaizdą galima redaguoti iki 10 kartų. Redaguojant filmą, sukurtą nejudantį vaizdą galima
redaguoti iki 9 kartų.
• Tam tikro dydžio ar naudojant tam tikras redagavimo funkcijas, apdorotų vaizdų redaguoti gali nepavykti.
Quick Effects (greitieji efektai): atspalvio arba nuotaikos
keitimas
Suteikia vaizdams įvairių efektų.
Galite pasirinkti Painting (piešimas), Photo illustration (nuotraukos iliustracija), Soft
portrait (švelnus portretas), Background monochrome portrait (foninis vienspalvis
portretas), Fisheye (180 laipsnių matymo kampo objektyvas), Cross screen
(žvaigždžių ekranas) arba Miniature effect (miniatiūros efektas).
1
2
Viso kadro atkūrimo režimu peržiūrėkite
vaizdą, kuriam norite pritaikyti efektą,
tada paspauskite mygtuką k.
Paspausdami kryptinio valdiklio sritis
HIJK, pasirinkite pageidaujamą
efektą, tada paspauskite mygtuką k.
• Norėdami perjungti į viso kadro atkūrimo ekraną,
priartinimo valdiklį (A2) pastumkite į g (i), o
norėdami grįžti į miniatiūrų atkūrimo ekraną – į
f (h).
• Norėdami išeiti neišsaugoję suredaguoto vaizdo,
paspauskite mygtuką d.
3
0004. JPG
15/11/2016 15:30
Quick effects
Painting
Photo
illustration
Soft portrait
Portrait
(color + B&W)
Fisheye
Cross screen
Cancel
Pasirinkite Yes (taip), tada paspauskite mygtuką k.
• Sukuriama redaguota kopija.
74
Atkūrimo funkcijos
Vaizdų (nejudančių vaizdų) redagavimas
Check
Quick Retouch (greitas retušavimas): kontrasto ir
sodrumo didinimas
Paspauskite mygtuką c (atkūrimo režimas) M Pasirinkite vaizdą M d mygtukas M
Quick retouch (greitas retušavimas) M k mygtukas
Paspausdami kryptinio valdiklio sritis HI,
pasirinkite pageidaujamą efekto lygį, tada
paspauskite mygtuką k.
Quick retouch
• Redaguota versija rodoma dešinėje.
• Norėdami išeiti neišsaugoję kopijos, paspauskite J.
Normal
Amount
D-Lighting: ryškumo ir kontrasto didinimas
Paspauskite mygtuką c (atkūrimo režimas) M Pasirinkite vaizdą M d mygtukas M
D-Lighting M k mygtukas
Paspausdami kryptinio valdiklio sritis HI,
pasirinkite OK (gerai), tada paspauskite
mygtuką k.
• Redaguota versija rodoma dešinėje.
• Norėdami išeiti neišsaugoję kopijos, pasirinkite Cancel
(atšaukti), tada paspauskite mygtuką k.
75
Atkūrimo funkcijos
Vaizdų (nejudančių vaizdų) redagavimas
D-Lighting
OK
Cancel
Red-eye Correction (raudonų akių efekto koregavimas):
raudonų akių efekto koregavimas fotografuojant su
blykste
Paspauskite mygtuką c (atkūrimo režimas) M Pasirinkite vaizdą M d mygtukas M
Red-eye correction (raudonų akių efekto koregavimas) M k mygtukas
Peržiūrėkite rezultatą, tada paspauskite
mygtuką k.
Red-eye correction
• Norėdami išeiti neišsaugoję kopijos, paspauskite kryptinio
valdiklio sritį J.
Back
B
Save
Pastabos apie raudonų akių efekto koregavimą
• Raudonų akių efekto koregavimą galima pritaikyti tik vaizdams, kuriuose aptinkamos raudonos akys.
• Naminiams gyvūnėliams (šunims arba katėms), net jei jų akys nėra raudonos, gali būti pritaikytas
raudonų akių efekto koregavimas.
• Kai kuriuose vaizduose raudonų akių efekto koregavimo funkcija ne visada duoda norimų
rezultatų.
• Retais atvejais raudonų akių efekto koregavimo funkcija gali būti pritaikyta kitoms vaizdo sritims
be reikalo.
Glamour Retouch (žavus retušavimas): žmonių veidų
patobulinimas
Paspauskite mygtuką c (atkūrimo režimas) M Pasirinkite vaizdą M d mygtukas M
Glamour retouch (žavus retušavimas) M k mygtukas
1
Paspausdami kryptinio valdiklio sritis
HIJK, pasirinkite pageidaujamą
retušuoti veidą, tada paspauskite
mygtuką k.
Subject selection
• Kai aptiktas tik vienas veidas, pereikite prie 2 veiksmo.
Back
76
Atkūrimo funkcijos
Vaizdų (nejudančių vaizdų) redagavimas
2
Paspauskite sritis JK ir pasirinkite efektą,
paspausdami HI, pasirinkite efekto lygį,
tada paspauskite mygtuką k.
Small face
• Vienu metu galite pritaikyti kelis efektus.
Prieš paspausdami mygtuką k, pakoreguokite arba
patikrinkite visų efektų nustatymus.
Back
F Small face (mažas veidas), B Skin softening
(odos sušvelninimas), l Foundation makeup
(makiažo pagrindas), m Glare reduction (atspindžių mažinimas), E Hide eye
bags (slėpti maišelius po akimis), A Big eyes (didelės akys), G Whiten eyes
(pabalinti akis), n Eye shadow (akių šešėliai), o Mascara (blakstienų tušas),
H Whiten teeth (pabalinti dantis), p Lipstick (lūpų dažai), D Redden cheeks
(parausvinti skruostus)
• Norėdami sugrįžti į ekraną ir pasirinkti asmenį, paspauskite mygtuką d.
3
Peržiūrėkite rezultatą, tada paspauskite
mygtuką k.
Preview
• Norėdami pakeisti nustatymus, paspauskite J ir
sugrįžkite prie 2 veiksmo.
• Norėdami išeiti neišsaugoję suredaguoto vaizdo,
paspauskite mygtuką d.
Save
4
Pasirinkite Yes (taip), tada paspauskite
mygtuką k.
• Sukuriama redaguota kopija.
Save OK?
Yes
No
B
Pastabos apie žavaus retušavimo funkciją
• Galima redaguoti po vieną veidą. Norėdami pritaikyti žavaus retušavimo funkciją kitam veidui,
suredaguotą vaizdą redaguokite dar kartą.
• Atsižvelgiant į veidų pasukimo kryptį arba veidų ryškumą, fotoaparatui gali nepavykti tiksliai
aptikti veidų arba žavaus retušavimo funkcija gali veikti ne taip, kaip tikimasi.
• Jei nebus aptikta veidų, matysite įspėjimą, o ekranas sugrįš į atkūrimo meniu.
• Žavaus retušavimo funkciją galima naudoti tik vaizdams, užfiksuotiems pritaikius 1600 ar mažesnį
ISO jautrumą, jei jie yra 640 × 480 ar didesni.
77
Atkūrimo funkcijos
Vaizdų (nejudančių vaizdų) redagavimas
Small Picture (maža nuotrauka): vaizdo dydžio mažinimas
Paspauskite mygtuką c (atkūrimo režimas) M Pasirinkite vaizdą M d mygtukas M
Small picture (maža nuotrauka) M k mygtukas
1
Paspausdami kryptinio valdiklio sritis
HI, pasirinkite pageidaujamą kopijos
dydį, tada paspauskite mygtuką k.
• Vaizdams, užfiksuotiems naudojant l 4608×2592
vaizdo režimo nustatymą, rodoma tik 640×360, tuo
tarpu s 3456×3456 vaizdams – tik 480×480.
2
Small picture
640× 480
320× 240
160× 120
Pasirinkite Yes (taip), tada paspauskite
mygtuką k.
• Sukuriama redaguota kopija (apytikslis suspaudimo
santykis 1:8).
Create small picture file?
Yes
No
78
Atkūrimo funkcijos
Vaizdų (nejudančių vaizdų) redagavimas
Apkarpymas: apkarpytų kopijų kūrimas
1
2
Pastumkite priartinimo valdiklį, kad padidintumėte vaizdą (A69).
Sureguliuokite vaizdą taip, kad būtų
rodoma tik norima palikti dalis, tada
paspauskite mygtuką d (meniu).
• Pastūmę priartinimo valdiklį į g (i) arba į f (h),
nustatykite padidinimo koeficientą. Nustatykite tokį
padidinimo koeficientą, kad būtų rodoma u.
• Paspausdami kryptinio valdiklio sritis HIJK, slinkite
iki norimos matyti vaizdo dalies.
3
Patvirtinkite norimą palikti sritį, tada
paspauskite mygtuką k.
3.0
Trim
• Norėdami nustatyti sritį dar kartą, paspauskite J.
Save
4
Pasirinkite Yes (taip), tada paspauskite
mygtuką k.
• Sukuriama redaguota kopija.
Save this image as
displayed?
Yes
No
C
Vaizdo dydis
• Apkarpytos kopijos kadro formato santykis (horizontaliai–vertikaliai) yra toks pats, kaip pradinio
vaizdo.
• Jei apkarpytos kopijos vaizdo dydis yra 320 × 240 arba mažesnis, atkuriant rodomas mažesnio
dydžio vaizdas.
79
Atkūrimo funkcijos
Vaizdų (nejudančių vaizdų) redagavimas
Filmai
Pagrindiniai veiksmai filmuojant ir atkuriant filmą ............................................................81
Nejudančių vaizdų fotografavimas filmuojant ....................................................................84
Trumpo filmo demonstracijos režimas (filmo įrašų jungimas kuriant trumpus
filmus) .................................................................................................................................................85
Veiksmai atkuriant filmą...............................................................................................................88
Filmų redagavimas.........................................................................................................................89
80
Filmai
Pagrindiniai veiksmai filmuojant ir atkuriant filmą
1
Įjunkite fotografavimo ekraną.
Filmo kadras
• Patikrinkite likusį filmavimo laiką.
• Rekomenduojama įjungti filmo kadrą, rodantį sritį, kuri
bus įrašyta filme (A82).
25m 0s
3200
Likęs filmavimo laikas
2
Nuleiskite blykstę (A19).
• Jei filmuojant blykstė bus atidaryta, įrašytas garsas bus prislopintas.
3
Paspauskite mygtuką b (e filmavimas)
ir pradėkite filmuoti.
• Fotoaparatas sufokusuoja kadro centre esantį objektą.
• Paspauskite kryptinį valdiklį K ir pristabdykite
filmavimą, tada dar kartą paspauskite K ir tęskite
filmavimą (išskyrus, kai dalyje Movie options (filmo
parinktys) pasirinkta HS filmo parinktis). Filmavimo
neatnaujinus maždaug penkias minutes, jis baigiamas
automatiškai.
12m30s
• Filmuodami ir paspausdami užrakto atleidimo mygtuką galite užfiksuoti nejudantį vaizdą (A84).
4
Norėdami baigti filmuoti, dar kartą paspauskite mygtuką
b (e filmavimas).
5
Viso kadro atkūrimo režimu pasirinkite
filmą, tada jį atkurkite paspausdami
mygtuką k.
10s
• Vaizdas su filmo parinkčių piktograma yra filmas.
0010. MP4
15/11/2016 15:30
Filmo parinktys
81
Filmai
Pagrindiniai veiksmai filmuojant ir atkuriant filmą
Filmo kadras
• Paspauskite mygtuką s, kad būtų parodytas filmo kadras (A4). Prieš filmuodami
kadre peržiūrėkite filmo diapazoną.
• Filme užfiksuota sritis priklauso nuo filmo meniu nustatymų Movie options (filmo
parinktys) arba Movie VR (filmo VM).
Ilgiausias likęs filmavimo laikas
Atskiri filmų failai negali būti didesni nei 4 GB ir ilgesni nei 29 minučių, net jei atminties
kortelėje pakanka laisvos vietos ilgesniam įrašui.
• Vieno filmo filmavimo trukmė rodoma fotografavimo ekrane.
• Tikroji filmavimo trukmė gali skirtis atsižvelgiant į filmo turinį, objekto judėjimą arba
atminties kortelės tipą.
• Filmuojant rekomenduojama naudoti atminties korteles, kurių SD greičio klasė yra 6 arba
didesnė (A173). Naudojant mažesnės greičio klasės atminties kortelę, filmavimas gali
netikėtai nutrūkti.
B
Fotoaparato temperatūra
• Filmuojant ilgą laiką arba kai fotoaparatas naudojamas šiltoje aplinkoje, jis gali įkaisti.
• Jei filmuojant fotoaparato vidus labai įkaista, fotoaparatas automatiškai baigia filmuoti.
Rodomas laikas, likęs iki akimirkos, kai fotoaparatas nustos įrašyti (B10s).
Kai fotoaparatas baigia filmuoti, jis išsijungia.
Neįjunkite fotoaparato, kol jo vidus neatvėso.
82
Filmai
Pagrindiniai veiksmai filmuojant ir atkuriant filmą
Pastabos apie filmavimą
B
Pastabos apie vaizdų arba filmų išsaugojimą
Kol išsaugomi vaizdai arba filmai, likusių ekspozicijų skaičių arba didžiausią filmo laiką rodanti
indikacija mirksi. Neatidarykite akumuliatoriaus skyriaus / atminties kortelės lizdo
dangtelio ir neišimkite baterijų arba atminties kortelės, kol indikacija mirksi. Nesilaikant šio
nurodymo, galima prarasti duomenis, sugadinti fotoaparatą arba atminties kortelę.
B
Pastabos apie įrašytus filmus
• Naudojant vidinę fotoaparato atmintį, filmų įrašymas gali užtrukti.
• Naudojant skaitmeninį priartinimą, vaizdo kokybė gali šiek tiek pablogėti.
• Gali būti įrašyti veikiančio priartinimo valdiklio, priartinimo, automatiškai fokusuojančio objektyvo
pavaros judesių, virpesių mažinimo ir diafragmos veikimo, pakitus ryškumui, skleidžiami garsai.
• Filmuojant ekrane gali matytis toliau nurodyti reiškiniai. Šie reiškiniai išsaugomi įrašytuose
filmuose.
- Esant fluorescenciniam, gyvsidabrio garų arba natrio garų apšvietimui, nuotraukose gali
atsirasti juostų.
- Greitai iš vienos kadro pusės į kitą judantys objektai, pvz., važiuojantis traukinys arba
automobilis, gali atrodyti iškreipti.
- Sukant fotoaparatą, visas filmo vaizdas gali būti iškreiptas.
- Judinant fotoaparatą, apšvietimas arba šviesios sritys nuotraukose gali palikti atspindžių.
• Priklausomai nuo atstumo iki objekto arba priartinimo apimties, filmuojant ir atkuriant ant objektų
su pasikartojančiais raštais (audinių, pinučių langelių ir pan.) gali matytis spalvotų juostų. Taip
nutinka, kai vyksta objekto rašto ir vaizdo jutiklio išdėstymo interferencija; tai nėra triktis.
B
Pastabos apie virpesių mažinimą filmuojant
• Kai filmo meniu nustatyta Movie VR (filmo VM) (A127) parinktis On (hybrid) (įjungta
(mišrus)), filmuojant apžvalgos kampas (t. y. kadre matoma sritis) tampa siauresnis.
• Jei fotografuodami naudojate trikojį fotoaparatui stabilizuoti, nustatykite Movie VR (filmo VM)
parinktį Off (išjungta), kad išvengtumėte dėl šios funkcijos galinčių atsirasti klaidų.
B
Pastabos apie automatinį fokusavimą filmuojant
Automatinio fokusavimo funkcija gali veikti ne taip, kaip tikimasi (A62). Jei taip nutinka,
pamėginkite atlikti toliau išvardytus veiksmus.
1. Prieš pradėdami filmuoti, nustatykite filmo meniu elemento Autofocus mode (automatinio
fokusavimo režimas) parinktį Single AF (vienos srities AF) (numatytasis nustatymas).
2. Kadro centre sukomponuokite kitą objektą (nuo fotoaparato nutolęs tokiu pat atstumu, kaip ir
ketinamas įrašyti objektas), paspauskite mygtuką b (e filmavimas), kad būtų pradėta įrašyti,
tada keiskite kompoziciją.
83
Filmai
Pagrindiniai veiksmai filmuojant ir atkuriant filmą
Nejudančių vaizdų fotografavimas filmuojant
Jei filmuojant užrakto atleidimo mygtukas paspaudžiamas
iki galo, vienas kadras išsaugomas kaip nejudantis vaizdas.
Išsaugant nejudantį vaizdą, filmuojama toliau.
• Kai ekrane yra rodoma y, galima nufotografuoti
nejudantį vaizdą. Kai rodoma z, nejudančio vaizdo
fotografuoti negalima.
• Užfiksuoto nejudančio vaizdo dydį lemia filmo vaizdo
dydis (A122).
B
12m30s
Pastabos apie nejudančių vaizdų fotografavimą filmuojant
• Filmuojant nejudančių vaizdų negalima išsaugoti esant tokioms situacijoms:
- kai likęs filmavimo laikas yra mažiau nei penkios sekundės;
- kai nustatyta Movie options (filmo parinktys) (A122) parinktis Z 1080/60i,
U 1080/50i, g 480/30p, W 480/25p arba HS filmas.
• Įrašytame filme gali girdėtis išsaugant nejudantį vaizdą veikiančio užrakto atleidimo mygtuko
skleidžiami garsai.
• Jei nuspaudžiant užrakto atleidimo mygtuką fotoaparatas sujudinamas, vaizdas gali būti susiliejęs.
84
Filmai
Nejudančių vaizdų fotografavimas filmuojant
Trumpo filmo demonstracijos režimas (filmo
įrašų jungimas kuriant trumpus filmus)
Įrašydamas ir automatiškai sujungdamas kelis filmo įrašus
(kelių sekundžių trukmės), fotoaparatas sukuria trumpą iki
30 sekundžių trukmės filmą (e 1080/30p arba
S 1080/25p).
1
Paspauskite mygtuką d (meniu) ir
sukonfigūruokite filmavimo nustatymus.
Number of shots
Special effects
• Number of shots (kadrų skaičius): nustatykite
Background music
fotoaparato įrašomų filmų įrašų skaičių ir kiekvieno
End recording
filmo įrašo laiką. Numatyta, kad fotoaparatas įrašo
15 filmo įrašų po 2 sekundes, kad būtų galima sukurti
trumpą 30 sekundžių filmą.
• Special effects (specialieji efektai) (A87):
filmuodami taikykite įvairius efektus. Kiekvienam filmo
įrašui efektus galima keisti.
• Background music (foninė muzika): pasirinkite foninę muziką. Jį peržiūrėti galite
paslinkdami priartinimo valdiklį (A2) g link (i).
• Baigę nustatinėti, paspauskite mygtuką d arba užrakto atleidimo mygtuką ir išeikite iš
meniu.
2
Paspauskite mygtuką b (e filmavimas)
ir pradėkite įrašinėti filmo įrašą.
• Prabėgus 1 veiksme nustatytam laikui, fotoaparatas
automatiškai baigia įrašinėti filmo įrašą.
• Filmo įrašymą galima laikinai pristabdyti.
Žr. „Filmavimo pristabdymas“ (A86).
0
15
25m 0s
3200
3
Peržiūrėkite arba ištrinkite įrašytą filmo
įrašą.
• Norėdami jį pamatyti, paspauskite mygtuką k.
• Norėdami jį ištrinti, paspauskite mygtuką l. Galima
ištrinti paskutinįjį arba visus filmų įrašus.
• Norėdami toliau įrašinėti filmų įrašus, pakartokite
2 veiksmą.
• Norėdami pakeisti efektus, sugrįžkite prie 1 veiksmo.
12
15
Preview
24m36s
3200
Įrašytų filmų įrašų skaičius
85
Filmai
Trumpo filmo demonstracijos režimas (filmo įrašų jungimas kuriant trumpus
filmus)
4
Išsaugokite trumpo filmo demonstraciją.
• Trumpo filmo demonstracija išsaugoma fotoaparatui baigus įrašinėti nustatytą filmų įrašų
skaičių.
• Norėdami išsaugoti trumpo filmo demonstraciją fotoaparatui nebaigus įrašyti nustatytą
filmų įrašų skaičių, parodžius fotografavimo budėjimo ekraną, paspauskite mygtuką d,
tada pasirinkite End recording (baigti įrašymą).
• Išsaugojus trumpo filmo demonstraciją, filmų įrašai ištrinami.
Veiksmai atkuriant filmo įrašą
Norėdami sureguliuoti garsumą, atkuriant filmo įrašą
perkelkite priartinimo valdiklį (A2).
Ekrane rodomi atkūrimo valdymo mygtukai.
Toliau apibūdintus veiksmus galima atlikti paspaudžiant
kryptinio valdiklio sritis JK, kad pasirinktumėte valdymo
mygtuką, ir paspaudžiant mygtuką k.
10s
Atkūrimo valdymas
Funkcija
Piktograma
Sukti atgal
A
Greitai sukti
pirmyn
B
Aprašas
Norėdami sukti filmą atgal, laikykite paspaustą mygtuką k.
Norėdami greitai sukti filmą pirmyn, laikykite paspaustą mygtuką k.
Pristabdykite atkūrimą. Pristabdžius galima atlikti toliau nurodytus
veiksmus.
Pristabdyti
E
C
Pasukite filmą atgal per vieną kadrą. Jei norite sukti filmą
atgal nepertraukiamai, laikykite mygtuką k paspaustą.
D
Pasukite filmą pirmyn per vieną kadrą. Jei norite sukti filmą
pirmyn nepertraukiamai, laikykite mygtuką k paspaustą.
F
Tęskite atkūrimą.
Baigti
atkūrimą
G
Grįžti į fotografavimo ekraną.
Baigti įrašymą
p
Naudodami užfiksuotus filmų įrašus, išsaugokite trumpo filmo
demonstraciją.
B
Pastabos apie trumpų filmų įrašų fiksavimą
C
Filmavimo pristabdymas
• Jei neįdėta atminties kortelė, filmuoti fotoaparatas negali.
• Kol nebus išsaugota trumpa filmo demonstracija, atminties kortelės nekeiskite.
• Rodant fotografavimo budėjimo ekraną ir paspaudus užrakto atleidimo mygtuką, galima
užfiksuoti nejudantį vaizdą (l 4608×2592).
• Galite pristabdyti filmavimą ir atkurti vaizdus arba įjungti kitą fotografavimo režimą ir fotografuoti.
Įjungus trumpo filmo demonstracijos režimą dar kartą, filmavimas tęsiamas.
86
Filmai
Trumpo filmo demonstracijos režimas (filmo įrašų jungimas kuriant trumpus
filmus)
Trumpo filmo demonstracijos režimu galimos funkcijos
•
•
•
•
•
Self-timer (automatinis laikmatis) (A54)
Macro mode (makroskopinio plano režimas) (A56)
Exposure compensation (ekspozicijos kompensavimas) (A57)
Trumpo filmo demonstracijos meniu (A85)
Filmo parinkčių meniu (A122)
Specialiųjų efektų naudojimas
Fotografuojant vaizdams pritaikomi specialieji efektai.
Sukite režimo pasirinkimo ratuką iki n M d mygtukas M n meniu piktograma M
Special effects (specialieji efektai) M k mygtukas
Tipas
O Soft (švelnesnis)
Aprašas
Šiek tiek suliejant visą vaizdą, vaizdas sušvelninamas.
P Nostalgic sepia
Pridedama rusvų atspalvių ir sumažinamas kontrastas imituojant
(nostalgiški rusvi atspalviai) senos nuotraukos ypatybes.
F High-contrast mono.
(didelio kontrasto viensp.)
Sukuriama juodai balta nuotrauka, pasižyminti dideliu kontrastu.
I Selective color
(atrankinė spalva)
Išlaikoma tik pasirinkta spalva, tuo tarpu kitos spalvos pakeičiamos į
juodai baltas.
l Pop („pop“)
Padidinamas viso vaizdo spalvų sodrumas, kad būtų gautas
ryškesnis efektas.
o Cross process („cross
process“)
Vaizdui suteikiama paslaptingumo tam tikros spalvos pagrindu.
m Toy camera effect 1
(žaislinio fotoaparato
efektas 1)
Visam vaizdui suteikiamas gelsvas atspalvis, o vaizdo kraštai
patamsinami.
n Toy camera effect 2
(žaislinio fotoaparato
efektas 2)
Spalvų sodrumas visame vaizde sumažinamas, o vaizdo pakraščiai
patamsinami.
b Mirror (veidrodis)
Abiejose pusėse sukuria simetrišką vaizdą, kurio dešinioji pusė yra
apverstas kairiosios pusės veidrodinis vaizdas.
k Off (išjungta)
(numatytasis nustatymas)
Nuotraukai nepritaikytas joks efektas.
• Pasirinkę Selective color (atrankinė spalva) arba
Cross process („cross process“), paspausdami
kryptinio valdiklio sritis HI, pasirinkite pageidaujamą
spalvą, tada paspauskite mygtuką k ir ją pritaikykite.
Selective color
Save
87
Filmai
Trumpo filmo demonstracijos režimas (filmo įrašų jungimas kuriant trumpus
filmus)
Veiksmai atkuriant filmą
Norėdami sureguliuoti garsumą, atkuriant filmą perkelkite
priartinimo valdiklį (A2).
Garsumo indikacija
Ekrane rodomi atkūrimo valdymo mygtukai.
Toliau apibūdintus veiksmus galima atlikti paspaudžiant
kryptinio valdiklio sritis JK, kad pasirinktumėte valdymo
mygtuką, ir paspaudžiant mygtuką k.
Pristabdžius
Funkcija
Piktograma
Aprašas
Sukti atgal
A
Norėdami sukti filmą atgal, laikykite paspaustą mygtuką k.
Greitai sukti
pirmyn
B
Norėdami greitai sukti filmą pirmyn, laikykite paspaustą mygtuką k.
Pristabdykite atkūrimą. Pristabdžius galima atlikti toliau nurodytus
veiksmus.
Pristabdyti
Baigti
C
Pasukite filmą atgal per vieną kadrą. Jei norite sukti filmą
atgal nepertraukiamai, laikykite mygtuką k paspaustą.
D
Pasukite filmą pirmyn per vieną kadrą. Jei norite sukti filmą
pirmyn nepertraukiamai, laikykite mygtuką k paspaustą.
I
Ištraukite pageidaujamą filmo dalį ir išsaugokite ją kaip
atskirą failą.
H
Ištraukite vieną filmo kadrą ir išsaugokite ją kaip nejudantį
vaizdą.
F
Tęskite atkūrimą.
E
G
Grįžkite į viso kadro atkūrimo režimą.
88
Filmai
Veiksmai atkuriant filmą
Filmų redagavimas
Tik norimos filmo dalies išskyrimas
Norimą įrašyto filmo dalį galima išsaugoti kaip atskirą failą.
1
Atkurkite norimą filmą ir pristabdykite jį dalies, kurią norite ištraukti,
pradžios taške (A88).
2
Paspausdami kryptinio valdiklio sritis JK,
pasirinkite valdymo mygtuką I, tada
paspauskite mygtuką k.
3
Paspausdami sritis HI, pasirinkite
M (pasirinkite pradžios tašką).
1m30s
Choose start point
• Paspausdami sritis JK, perkelkite pradžios tašką.
• Norėdami atšaukti redagavimą, pasirinkite O (grįžti),
tada paspauskite mygtuką k.
1m 0s
4
Paspausdami sritis HI, pasirinkite
N (pasirinkite pabaigos tašką).
Choose end point
• Paspausdami sritis JK, perkelkite pabaigos tašką.
• Norėdami peržiūrėti pasirinktą dalį, pasirinkite G, tada
paspauskite mygtuką k. Kad sustabdytumėte
peržiūrą, dar kartą paspauskite mygtuką k.
30s
5
Paspausdami sritis HI, pasirinkite
m (išsaugoti), tada paspauskite
mygtuką k.
Save
• Vykdydami ekrane pateiktus nurodymus, išsaugokite
filmą.
30s
89
Filmai
Filmų redagavimas
B
Pastabos apie filmų redagavimą
• Kad redaguojant fotoaparatas neišsijungtų, naudokite baterijas su pakankamai įkrovos. Kai
rodomas baterijos įkrovos lygio daviklis B, redaguoti filmo negalima.
• Redaguojant sukurto filmo dar kartą redaguoti negalima.
• Iš tikrųjų iškirpta filmo dalis gali šiek tiek skirtis nuo dalies, pasirinktos nurodant pradžios ir
pabaigos taškus.
• Trumpesnės nei dviejų sekundžių filmo dalies iškirpti negalima.
Filmo kadro kaip nejudančio vaizdo išsaugojimas
Iš įrašyto filmo galima išskirti norimą kadrą ir išsaugoti kaip nejudantį vaizdą.
• Pristabdykite filmą ir peržiūrėkite išskirtiną kadrą (A88).
• Paspausdami kryptinio valdiklio sritis JK, pasirinkite
valdymo mygtuką H, tada paspauskite mygtuką k.
• Kai rodomas patvirtinimo dialogo langas, pasirinkite Yes
(taip), tada paspaudę mygtuką k išsaugokite vaizdą.
• Saugotinų nejudančių vaizdų kokybė yra normali
(maždaug 1:8 suspaudimo santykis). Vaizdo dydį lemia
originalaus filmo vaizdo dydis (A122).
1m30s
Copy this frame as a still image?
Yes
No
B
Pastabos apie nejudančių vaizdų išsaugojimą
Filmų, įrašytų esant Z 1080/60i, U 1080/50i, g 480/30p, W 480/25p, arba HS filmo
nejudančių vaizdų išsaugoti negalėsite (A122).
90
Filmai
Filmų redagavimas
Fotoaparato jungimas prie
televizoriaus, spausdintuvo arba
kompiuterio
Vaizdų naudojimas.........................................................................................................................92
Vaizdų peržiūra per televizorių..................................................................................................93
Vaizdų spausdinimas nenaudojant kompiuterio................................................................95
Vaizdų perkėlimas į kompiuterį (ViewNX-i)...........................................................................99
91
Fotoaparato jungimas prie televizoriaus, spausdintuvo arba kompiuterio
Vaizdų naudojimas
Norėdami mėgautis užfiksuotais vaizdais galite ne tik naudoti programėlę SnapBridge –
prijungdami fotoaparatą prie toliau aprašytų prietaisų taip pat galite įvairiais būdais naudoti
vaizdus.
Vaizdų peržiūra per televizorių
Fotoaparatu užfiksuotas nuotraukas ir filmus galima žiūrėti televizoriaus
ekrane.
Prijungimo būdas: įkiškite papildomo garso ir vaizdo kabelio vaizdo ir garso
kištukus į televizoriaus įvesties lizdus. Arba prijunkite parduodamą HDMI
kabelį prie televizoriaus HDMI įvesties lizdo.
Vaizdų spausdinimas nenaudojant kompiuterio
Jei prijungiate fotoaparatą prie su PictBridge suderinamo spausdintuvo,
galite spausdinti nuotraukas nenaudodami kompiuterio.
Prijungimo būdas: naudodami USB laidą, prijunkite fotoaparatą tiesiogiai
prie spausdintuvo USB jungties.
Vaizdų perkėlimas į kompiuterį (ViewNX-i)
Vaizdus ir filmus galite perkelti į kompiuterį, kur galėsite juos peržiūrėti ir
redaguoti.
Prijungimo būdas: naudodami USB laidą, prijunkite fotoaparatą tiesiogiai
prie kompiuterio USB jungties.
• Prieš prijungdami prie kompiuterio, jame įdiekite programą ViewNX-i.
B
Pastabos apie laidų prijungimą prie fotoaparato
HDMI mikrojungtis (D tipo)
USB, garso ir vaizdo išvesties
jungtis
Atidarykite jungties
dangtelį.
Įkiškite kištuką.
• Prieš prijungdami ar atjungdami laidus būtinai išjunkite fotoaparatą. Patikrinkite kištukų formą ir
kryptį, nekiškite ar neatjunkite kištukų, pakreipę juos kampu.
• Įsitikinkite, kad pakanka likusio akumuliatoriaus įkrovos lygio. Jei naudojate kintamosios srovės
adapterį EH-67/EH-67s (galima įsigyti atskirai), šį fotoaparatą galima maitinti iš elektros lizdo.
Jokiomis aplinkybėmis nenaudokite kito nei EH-67/EH-67s kintamosios srovės adapterio.
Nesilaikant šios atsargumo priemonės, fotoaparatas gali perkaisti ar būti sugadintas.
• Žr. papildomą prie šios instrukcijos pridėtą įrenginio dokumentaciją dėl informacijos apie
prijungimo būdus ir tolimesnius veiksmus.
92
Fotoaparato jungimas prie televizoriaus, spausdintuvo arba kompiuterio
Vaizdų naudojimas
Vaizdų peržiūra per televizorių
1
Išjunkite fotoaparatą ir prijunkite jį prie televizoriaus.
• Patikrinkite kištukų formą ir kryptį, nekiškite ar neatjunkite kištukų, pakreipę juos kampu.
Jei naudojate garso-vaizdo kabelį
Geltonas Baltas Raudonas
Jei naudojate prekyboje esantį HDMI kabelį
HDMI mikrojungtis (D tipo)
į HDMI lizdą
2
Televizoriaus įvestį nustatykite į išorinę įvestį.
• Daugiau informacijos žr. televizoriaus instrukcijoje.
93
Fotoaparato jungimas prie televizoriaus, spausdintuvo arba kompiuterio
Vaizdų peržiūra per televizorių
3
Norėdami įjungti fotoaparatą, laikykite
c (atkūrimo) mygtuką paspaustą.
• Nuotraukos rodomos per televizorių.
• Fotoaparato ekranas neįsijungia.
94
Fotoaparato jungimas prie televizoriaus, spausdintuvo arba kompiuterio
Vaizdų peržiūra per televizorių
Vaizdų spausdinimas nenaudojant kompiuterio
Naudotojai, naudojantys su PictBridge suderinamus spausdintuvus, gali prijungti
fotoaparatą tiesiai prie spausdintuvo ir spausdinti nuotraukas nenaudodami kompiuterio.
Fotoaparato prijungimas prie spausdintuvo
1
2
Įjunkite spausdintuvą.
Išjunkite fotoaparatą ir USB laidu prijunkite jį prie televizoriaus.
• Patikrinkite kištukų formą ir kryptį, nekiškite ar neatjunkite kištukų, pakreipę juos kampu.
3
Įjunkite fotoaparatą.
• Fotoaparato ekrane parodomas PictBridge paleidimo ekranas (1), tada parodomas
Print selection (spausdinimo pasirinkimas) ekranas (2).
1
2
Print selection
15/11/2016
No. 32
32
95
Fotoaparato jungimas prie televizoriaus, spausdintuvo arba kompiuterio
Vaizdų spausdinimas nenaudojant kompiuterio
Vaizdų spausdinimas po vieną
1
Naudodami kryptinio valdiklio sritis JK,
pasirinkite norimą vaizdą, tada
paspauskite mygtuką k.
Print selection
15/11/2016
No. 32
• Norėdami perjungti į miniatiūrų atkūrimo ekraną,
priartinimo valdiklį pastumkite į f (h), o norėdami
perjungti į viso kadro atkūrimo ekraną – į g (i).
2
Paspausdami sritis HI, pasirinkite
Copies (kopijos), tada paspauskite
mygtuką k.
• Paspausdami sritis HI, pasirinkite norimą kopijų
skaičių (iki devynių), tada paspauskite mygtuką k.
PictBridge
1 prints
Start print
Copies
Paper size
3
Pasirinkite Paper size (popieriaus dydis),
tada paspauskite mygtuką k.
• Pasirinkite norimą lapo dydį, tada paspauskite mygtuką
k.
• Norėdami spausdinti naudodami spausdintuve
sukonfigūruotą popieriaus dydžio nustatymą,
pasirinkite Default (numatytasis).
• Lapo dydžio parinktys, kurias galima pasirinkti
fotoaparate, priklauso nuo naudojamo spausdintuvo.
4
Pasirinkite Start print (pradėti
spausdinti), tada paspauskite
mygtuką k.
• Pradedama spausdinti.
PictBridge
4 prints
Start print
Copies
Paper size
PictBridge
4 prints
Start print
Copies
Paper size
96
Fotoaparato jungimas prie televizoriaus, spausdintuvo arba kompiuterio
Vaizdų spausdinimas nenaudojant kompiuterio
32
Kelių nuotraukų spausdinimas
1
2
Parodytame Print selection
(spausdinimo pasirinkimas) ekrane
paspauskite mygtuką d (meniu).
Paspausdami kryptinio valdiklio sritis
HI, pasirinkite Paper size (popieriaus
dydis), tada paspauskite mygtuką k.
Print selection
15/11/2016
No. 32
Print menu
Print selection
• Pasirinkite norimą lapo dydį, tada paspauskite mygtuką
Print all images
k.
Paper size
• Norėdami spausdinti naudodami spausdintuve
sukonfigūruotą popieriaus dydžio nustatymą,
pasirinkite Default (numatytasis).
• Lapo dydžio parinktys, kurias galima pasirinkti fotoaparate, priklauso nuo naudojamo
spausdintuvo.
• Norėdami išeiti iš spausdinimo meniu, paspauskite mygtuką d.
3
Pasirinkite Print selection (spausdinimo
pasirinkimas) arba Print all images (visų
nuotraukų spausdinimas), tada
paspauskite mygtuką k.
Print menu
Print selection
Print all images
Paper size
97
Fotoaparato jungimas prie televizoriaus, spausdintuvo arba kompiuterio
Vaizdų spausdinimas nenaudojant kompiuterio
32
Print selection (spausdinimo pasirinkimas)
Pasirinkite vaizdus (iki 99) ir kiekvieno iš jų
Print selection
5
kopijų skaičių (iki 9).
• Paspausdami kryptinio valdiklio sritis JK,
pasirinkite vaizdus, tada, paspausdami sritis
1
1
HI, nurodykite spausdintinų kopijų
skaičių.
• Spausdinti pasirinktus vaizdus galima atskirti
3
pagal ženklą a ir skaičių, nurodantį
Back
spausdinamų kopijų skaičių. Norėdami
atšaukti spausdinimo pasirinkimą, kopijų
skaičių nustatykite ties 0.
• Norėdami perjungti į viso kadro atkūrimo ekraną, priartinimo valdiklį pastumkite
į g (i), o norėdami perjungti į miniatiūrų atkūrimo ekraną – į f (h).
• Baigę nustatyti, paspauskite mygtuką k. Kai rodomas ekranas, skirtas patvirtinti
spausdinamų kopijų skaičių, norėdami pradėti spausdinti, pasirinkite Start
print (pradėti spausdinti), tada paspauskite mygtuką k.
Print all images (visų nuotraukų spausdinimas)
Spausdinama po vieną visų vidinėje atmintyje arba atminties kortelėje išsaugotų
vaizdų kopiją.
• Kai rodomas ekranas, skirtas patvirtinti spausdinamų kopijų skaičių, norėdami
pradėti spausdinti, pasirinkite Start print (pradėti spausdinti), tada
paspauskite mygtuką k.
98
Fotoaparato jungimas prie televizoriaus, spausdintuvo arba kompiuterio
Vaizdų spausdinimas nenaudojant kompiuterio
Vaizdų perkėlimas į kompiuterį (ViewNX-i)
ViewNX-i diegimas
ViewNX-i yra nemokama programinė įranga, leidžianti perkelti vaizdus ir filmus į kompiuterį
ir juos peržiūrėti bei redaguoti.
Norėdami įdiegti ViewNX-i, atsisiųskite naujausią diegimo priemonės ViewNX-i versiją iš
toliau nurodytos svetainės ir diegimui atlikti vykdykite ekrane pateiktas instrukcijas.
ViewNX-i: http://downloadcenter.nikonimglib.com
Norėdami sužinoti sistemos reikalavimus ir kitą informaciją, žr. savo regiono Nikon svetainę.
Vaizdų perkėlimas į kompiuterį
1
Paruoškite atminties kortelę, kurioje yra vaizdų.
Norėdami perkelti vaizdus iš atminties kortelės į kompiuterį, galite naudoti bet kurį toliau
nurodytą būdą.
• SD atminties kortelės lizdas / kortelės skaitytuvas: įdėkite atminties kortelę į
kompiuterio kortelės lizdą arba kortelės skaitytuvą (galima įsigyti), prijungtą prie
kompiuterio.
• Tiesioginis USB jungimas: išjunkite fotoaparatą ir įsitikinkite, ar į fotoaparatą įdėta
atminties kortelė. Naudodami USB laidą, prijunkite fotoaparatą prie kompiuterio. Įjunkite
fotoaparatą.
Jei norite perkelti fotoaparato vidinėje atmintyje išsaugotus vaizdus, prieš jungdami jį prie
kompiuterio, išimkite atminties kortelę iš fotoaparato.
99
Fotoaparato jungimas prie televizoriaus, spausdintuvo arba kompiuterio
Vaizdų perkėlimas į kompiuterį (ViewNX-i)
Jei rodomas pranešimas reikalauja pasirinkti programą, pasirinkite Nikon Transfer 2.
• Naudojant Windows 7
Jei atsiranda dešinėje parodytas dialogo
langas, atlikite toliau nurodytus
veiksmus, kad pasirinktumėte Nikon
Transfer 2.
1 Po Import pictures and videos
(įkelti nuotraukas ir video),
spustelėkite Change program
(keisti programą). Atsiras
programos pasirinkimo langas;
pasirinkite Nikon Transfer 2 ir spustelėkite OK (gerai).
2 Spustelėkite Nikon Transfer 2 piktogramą dukart.
• Naudojant Windows 10 arba Windows 8.1
Jei atsiranda dešinėje parodytas dialogo langas,
spustelėkite dialogo langą, tada paspauskite Import
File (įkelkite rinkmeną)/Nikon Transfer 2.
• Naudojant OS X arba macOS
Jei programa Nikon Transfer 2 nebus paleista automatiškai, kol fotoaparatas ir kompiuteris
yra sujungti, paleiskite programą Image Capture (fotografavimas), gautą kartu su Mac,
tada kaip numatytąją programą, kuri bus atverta prijungus fotoaparatą prie kompiuterio,
parinkite Nikon Transfer 2.
Jei atminties kortelėje yra daug nuotraukų, gali kiek užtrukti, kol bus įjungta Nikon Transfer 2.
Palaukite, kol Nikon Transfer 2 įsijungs.
B
Pastabos apie USB laido jungimą
Jei fotoaparatas prie kompiuterio prijungtas naudojant USB šakotuvą, veikimas nėra garantuojamas.
C
ViewNX-i naudojimas
Daugiau informacijos rasite internetiniame žinyne.
100
Fotoaparato jungimas prie televizoriaus, spausdintuvo arba kompiuterio
Vaizdų perkėlimas į kompiuterį (ViewNX-i)
2
Paleidus Nikon Transfer 2, spustelėkite Start Transfer (pradėti
perkėlimą).
Start Transfer
(pradėti perkėlimą)
• Pradedamas vaizdų perkėlimas. Baigus perkelti vaizdus, paleidžiama ViewNX-i ir parodomi
perkelti vaizdai.
3
Prijungimo nutraukimas.
• Jei naudojate kortelės skaitytuvą arba kortelės lizdą, kompiuterio operacinėje sistemoje
pasirinkite atitinkamą parinktį, kad būtų išstumtas atminties kortelei skirtas išimamas diskas,
paskui išimkite atminties kortelę iš kortelės skaitytuvo ar kortelės lizdo.
• Jei fotoaparatas prijungtas prie kompiuterio, išjunkite fotoaparatą ir atjunkite USB laidą.
101
Fotoaparato jungimas prie televizoriaus, spausdintuvo arba kompiuterio
Vaizdų perkėlimas į kompiuterį (ViewNX-i)
Meniu naudojimas
Meniu veiksmai ............................................................................................................................ 103
Meniu sąrašai ................................................................................................................................ 106
Fotografavimo meniu (bendrosios fotografavimo parinktys)..................................... 110
Fotografavimo meniu (režimu A (automatinis)) ........................................................... 111
Išmaniojo portreto meniu ........................................................................................................ 120
Filmo meniu................................................................................................................................... 122
Atkūrimo meniu........................................................................................................................... 129
Tinklo meniu.................................................................................................................................. 134
Sąrankos meniu............................................................................................................................ 136
102
Meniu naudojimas
Meniu veiksmai
Paspausdami mygtuką d (meniu), galite nustatyti toliau išvardytus meniu.
•
•
•
•
•
A Shooting menu (fotografavimo meniu)1, 2
D Filmo meniu1
G Playback menu (atkūrimo meniu)3
J Network menu (tinklo meniu)
z Sąrankos meniu
1
2
Paspauskite mygtuką d, kai rodomas fotografavimo ekranas.
Meniu piktogramos ir prieinamos nustatymų parinktys skiriasi priklausomai nuo fotografavimo
režimo.
Paspauskite mygtuką d, kai rodomas atkūrimo ekranas. Meniu piktogramos ir prieinamos
nustatymų parinktys skiriasi priklausomai nuo atkūrimo režimo.
3
1
Paspauskite mygtuką d (meniu).
• Parodomas meniu.
2
Paspauskite kryptinio valdiklio
sritį J.
• Dabartinė meniu piktograma rodoma
geltona spalva.
Shooting menu
Image mode
White balance
Continuous
ISO sensitivity
AF area mode
Autofocus mode
Meniu piktogramos
3
Pasirinkite meniu piktogramą,
tada paspauskite mygtuką k.
• Dabar galima pasirinkti meniu parinktis.
Set up
Time zone and date
Monitor settings
Date stamp
Photo VR
AF assist
Digital zoom
103
Meniu naudojimas
Meniu veiksmai
4
Pasirinkite meniu parinktį, tada
paspauskite mygtuką k.
• Atsižvelgiant į dabartinį fotografavimo
režimą arba fotoaparato būseną, kai kurių
meniu parinkčių nustatyti negalima.
Time zone and date
Monitor settings
Date stamp
Photo VR
AF assist
Digital zoom
5
Pasirinkite nustatymą, tada
paspauskite mygtuką k.
Date stamp
• Taikomas pasirinktas nustatymas.
• Kai baigsite naudoti meniu, paspauskite
mygtuką d.
• Kai rodomas meniu, fotografavimo
režimą galima įjungti paspaudžiant
užrakto atleidimo arba b (e) mygtuką.
104
Meniu naudojimas
Meniu veiksmai
Date
Date and time
Off
Vaizdo pasirinkimo ekranas
Kai naudojant fotoaparatą parodomas vaizdų pasirinkimo
ekranas (toks, kaip pavaizduota dešinėje), vaizdus
pasirinkite atlikdami toliau aprašytą procedūrą.
Erase selected images
Back
1
Paspausdami kryptinio valdiklio sritis JK,
pasirinkite norimą vaizdą.
• Norėdami perjungti į viso kadro atkūrimo ekraną,
priartinimo valdiklį (A2) pastumkite į g (i), o
norėdami grįžti į miniatiūrų atkūrimo ekraną – į
f (h).
• Galima pasirinkti tik vieną su Rotate image (sukti
nuotrauką) naudoti norimą vaizdą. Pereikite prie
3 veiksmo.
2
HI naudokite, norėdami pasirinkti ON
arba OFF.
Erase selected images
Back
Erase selected images
• Pasirinkus ON, kartu su vaizdu yra rodoma piktograma.
Kartodami 1 ir 2 veiksmus, pasirinkite papildomas
nuotraukas.
Back
3
Jei norite taikyti vaizdo pasirinkimą, paspauskite mygtuką k.
• Parodžius patvirtinimo dialogo langą, norėdami imtis veiksmų, vykdykite ekrane pateiktas
instrukcijas.
105
Meniu naudojimas
Meniu veiksmai
Meniu sąrašai
Fotografavimo meniu
Įjunkite fotografavimo režimą M d mygtukas
Bendrieji veiksmai
Parinktis
Image mode (vaizdo režimas)
Numatytasis nustatymas
P 4608×3456
A
110
Naudojant režimą A (automatinis)
Parinktis
Numatytasis nustatymas
A
White balance (baltos spalvos
balansas)
Auto (automatinis)
111
Continuous (nepertraukiamas)
Single (pavienis)
113
ISO sensitivity (ISO jautrumas)
Auto (automatinis)
115
AF area mode (AF sričių režimas)
Target finding AF (taikinio ieškantis AF)
116
Autofocus mode (automatinio
fokusavimo režimas)
Pre-focus (išankstinis fokusavimas)
119
Naudojant išmaniojo portreto režimą
Parinktis
Numatytasis nustatymas
A
Self-Collage (savaiminis koliažas)
–
120
Blink proof (atmerktos akys)
Off (išjungta)
121
106
Meniu naudojimas
Meniu sąrašai
Filmo meniu
Įjunkite fotografavimo režimą M d mygtukas M D meniu piktograma M
k mygtukas
Parinktis
Numatytasis nustatymas
A
Movie options (filmo parinktys)
e 1080/30p arba S 1080/25p
122
Autofocus mode (automatinio
fokusavimo režimas)
Single AF (vienos srities AF)
126
Movie VR (filmo VM)
On (hybrid) (įjungta (mišrus))
127
Wind noise reduction (vėjo
keliamo triukšmo mažinimas)
Off (išjungta)
127
Frame rate (kadrų greitis)
–
128
Atkūrimo meniu
Paspauskite mygtuką c (atkūrimo režimas) M d mygtukas
Parinktis
1
2
A
Mark for upload (pažymėti, kaip įkeltiną)1
129
Quick retouch (greitas retušavimas)2
75
D-Lighting2
75
Red-eye correction (raudonų akių efekto koregavimas)2
76
Glamour retouch (žavus retušavimas)2
76
Slide show (skaidrių peržiūra)
130
Protect (apsaugoti)1
131
Rotate image (sukti nuotrauką)1
131
Small picture (maža nuotrauka)2
78
Copy (kopijuoti)1
132
Sequence display options (sekos rodymo parinktys)
133
Vaizdų pasirinkimo ekrane pasirinkite vaizdą. Daugiau informacijos žr. skyriuje „Vaizdo
pasirinkimo ekranas“ (A105).
Redaguoti vaizdai išsaugomi kaip atskiri failai. Kai kurių vaizdų redaguoti negalima.
107
Meniu naudojimas
Meniu sąrašai
Tinklo meniu
Paspauskite mygtuką d M J meniu piktograma M k mygtukas
Parinktis
A
Airplane mode (lėktuvo režimas)
134
Connect to smart device (prijungti prie išmaniojo įrenginio)
134
Send while shooting (siųsti fotografuojant)
134
Wi-Fi (Wi-Fi belaidis tinklas)
134
Bluetooth (Blootooth)
135
Restore default settings (atkurti numatytuosius nustatymus)
135
108
Meniu naudojimas
Meniu sąrašai
Sąrankos meniu
Paspauskite mygtuką d M z meniu piktograma M k mygtukas
Parinktis
A
Time zone and date (laiko juosta ir data)
136
Monitor settings (ekrano nustatymai)
138
Date Stamp (datos žymė)
139
Photo VR (nuotraukos VM)
140
AF assist (AF pagalbinis apšvietimas)
140
Digital zoom (skaitmeninis mastelis)
141
Sound settings (garso nustatymai)
141
Auto off (automatinis išjungimas)
142
Format card (formatuoti kortelę) / Format memory (formatuoti atmintį)
143
Language (kalba)
143
Image comment (vaizdo pastaba)
144
Copyright information (informacija apie autorių teises)
145
Location data (duomenys apie vietą)
146
Reset All (atstatyti viską)
146
Battery type (akumuliatoriaus tipas)
147
Conformity marking (atitikties ženklinimas)
147
Firmware version (integruotos programinės įrangos versija)
147
109
Meniu naudojimas
Meniu sąrašai
Fotografavimo meniu (bendrosios fotografavimo parinktys)
Image Mode (vaizdo režimas) (vaizdo dydis ir kokybė)
Įjunkite fotografavimo režimą* M d mygtukas M Image mode (vaizdo režimas) M
k mygtukas
* Vaizdo režimą galima nustatyti bet kuriuo fotografavimo režimu, išskyrus trumpo filmo rodymo
režimą. Nustatymas taip pat yra pritaikomas kitiems fotografavimo režimams (išskyrus scenos
režimą Easy panorama (paprasta panorama)).
Pasirinkite vaizdo dydžio ir suspaudimo santykio derinį, kuris bus naudojamas išsaugant vaizdus.
Kuo didesnis vaizdo režimo nustatymas, tuo didesnius vaizdus galima spausdinti, tuo
taikomas mažesnis suspaudimo santykis ir tuo vaizdai yra aukštesnės kokybės, tačiau dėl to
sumažėja galimų išsaugoti vaizdų skaičius.
Suspaudimo santykis
Kadro formato santykis
(nuo horizontalios iki
vertikalios padėties)
Q 4608×3456P
Maždaug 1:4
4:3
P 4608×3456 (numatytasis
nustatymas)
Maždaug 1:8
4:3
Parinktis*
R 3264×2448
Maždaug 1:8
4:3
r 2272×1704
Maždaug 1:8
4:3
q 1600×1200
Maždaug 1:8
4:3
O 640×480
Maždaug 1:8
4:3
g 4608×2592
Maždaug 1:8
16:9
s 3456×3456
Maždaug 1:8
1:1
* Skaitinės reikšmės rodo fiksuojamų pikselių skaičių.
Pavyzdys: P 4608×3456 = maždaug 16 megapikselių, 4 608 × 3 456 pikseliai
B
Pastabos apie vaizdų spausdinimą naudojant 1:1 kadro formato santykį
Spausdindami vaizdus naudojant 1:1 kadro formato santykį, pakeiskite spausdintuvo nustatymą į
„Rėmelis“. Kai kurie spausdintuvai negali spausdinti naudojant 1:1 kadro formato santykį.
B
Pastabos apie vaizdo režimą
Gali nepavykti naudoti šios funkcijos kartu su kitomis funkcijomis (A66).
C
Galimų išsaugoti vaizdų skaičius
• Apytikslį vaizdų, kuriuos galima išsaugoti, skaičių galima matyti ekrane fotografuojant (A17).
• Nepamirškite, kad vaizdų, kuriuos galima išsaugoti, skaičius gali labai skirtis atsižvelgiant į vaizdo
turinį (dėl JPEG suspaudimo), net jei naudojamos vienodos talpos atminties kortelės ir vienodas
vaizdo režimo nustatymas. Be to, vaizdų, kuriuos galima išsaugoti, skaičius gali labai skirtis
atsižvelgiant į atminties kortelės gamintoją.
• Jei likusių ekspozicijų skaičius yra 10 000 arba daugiau, likusių ekspozicijų skaičiaus ekrane
rodoma „9999“.
110
Meniu naudojimas
Fotografavimo meniu (bendrosios fotografavimo parinktys)
Fotografavimo meniu (režimu A (automatinis))
White Balance (baltos spalvos balansas) (atspalvio reguliavimas)
Sukite režimo pasirinkimo ratuką iki A M d mygtukas M A meniu piktograma M
White balance (baltos spalvos balansas) M k mygtukas
Sureguliuokite baltos spalvos balansą, kad jis atitiktų šviesos šaltinį arba oro sąlygas ir
nuotraukų spalvos būtų tokios, kokias matote akimis.
Parinktis
Aprašas
a Auto (automatinis)
(numatytasis nustatymas)
Baltos spalvos balansas sureguliuojamas automatiškai.
b Preset manual (iš anksto
rankiniu būdu nustatytas
balansas)
Naudokite, kai norimo rezultato negaunate nustatę Auto
(automatinis), Incandescent (kaitinamosios lempos) ir t. t.
(A112).
c Daylight (dienos šviesa)
Naudokite šviečiant tiesioginiams saulės spinduliams.
d Incandescent
(kaitinamosios lempos)
Naudokite kaitinamųjų lempų šviesoje.
e Fluorescent
(fluorescencinis)
Naudokite fluorescencinių lempų šviesoje.
f Cloudy (debesuota)
Naudokite apsiniaukus dangui.
g Flash (blykstė)
Naudokite su blykste.
B
Pastabos apie baltos spalvos balansą
• Jei nustatyta ne Auto (automatinis) arba Flash (blykstė) (A19), o kita baltos spalvos balanso
parinktis, nuleiskite blykstę.
• Gali nepavykti naudoti šios funkcijos kartu su kitomis funkcijomis (A66).
111
Meniu naudojimas
Fotografavimo meniu (režimu A (automatinis))
Iš anksto rankiniu būdu nustatyto balanso naudojimas
Norėdami išmatuoti fotografuojamos aplinkos apšvietimą atitinkančią baltos spalvos
balanso reikšmę, laikykitės toliau aprašytos procedūros.
1
Padėkite baltą arba pilką daiktą esant tokiam apšvietimui, koks bus
fotografuojant.
2
Paspausdami kryptinio valdiklio sritis
HI, meniu White balance (baltos
spalvos balansas) pasirinkite Preset
manual (iš anksto rankiniu būdu
nustatytas balansas), tada paspauskite
mygtuką k.
White balance
Auto
Preset manual
Daylight
Incandescent
Fluorescent
Cloudy
• Objektyvas ištęsiamas į matavimui skirtą priartinimo
padėtį.
3
Pasirinkite Measure (matuoti).
Preset manual
• Norėdami taikyti naujausią išmatuotą reikšmę,
pasirinkite Cancel (atšaukti), tada paspauskite
mygtuką k.
Cancel
Measure
4
Matavimo lange sukomponuokite baltą
arba pilką atskaitos objektą, tada
paspauskite mygtuką k ir išmatuokite
reikšmę.
• Užraktas atleidžiamas ir baigiama matuoti
(neišsaugomas joks vaizdas).
Preset manual
Cancel
Measure
Matavimo langas
B
Pastabos apie iš anksto rankiniu būdu nustatytą balansą
Naudojant Preset manual (iš anksto rankiniu būdu nustatytas balansas), negalima nustatyti
blykstės apšvietimo baltos spalvos balanso reikšmės. Fotografuodami su blykste, nustatykite White
balance (baltos spalvos balansas) parinktį Auto (automatinis) arba Flash (blykstė).
112
Meniu naudojimas
Fotografavimo meniu (režimu A (automatinis))
Nepertraukiamas fotografavimas
Sukite režimo pasirinkimo ratuką iki A M d mygtukas M A meniu piktograma M
Continuous (nepertraukiamas) M k mygtukas
Parinktis
Aprašas
U Single (pavienis)
(numatytasis
nustatymas)
Kaskart paspaudus užrakto atleidimo mygtuką, užfiksuojamas vienas
vaizdas.
k Continuous H
(nepertraukiamas H)
Laikant užrakto atleidimo mygtuką paspaustą iki galo, vaizdai fiksuojami
nepertraukiamai.
• Fotoaparatas gali nepertraukiamai užfiksuoti iki maždaug 7 vaizdų
maždaug 7,7 fps greičiu (kai vaizdo režimas nustatytas į
P 4608×3456).
m Continuous L
(nepertraukiamas L)
Laikant užrakto atleidimo mygtuką paspaustą iki galo, vaizdai fiksuojami
nepertraukiamai.
• Fotoaparatas gali nepertraukiamai užfiksuoti iki maždaug 7 vaizdų
maždaug 2 fps greičiu (kai vaizdo režimas nustatytas į
P 4608×3456). Toliau laikant užrakto atleidimo mygtuką
nuspaustą iki galo, greitis mažėja.
q Pre-shooting
cache (parengtinis
filmavimas)
Fotografavimas naudojant išankstinio fotografavimo talpyklą prasideda
tik paspaudus užrakto atleidimo mygtuką iki pusės. Užrakto atleidimo
mygtuką paspaudus iki galo, fotoaparatas išsaugo dabartinį vaizdą, taip
pat vaizdus, užfiksuotus prieš paspaudžiant mygtuką (A114).
Išankstinio fotografavimo talpykla leidžia lengvai fotografuoti puikias
akimirkas.
• Fotoaparatas gali nepertraukiamai užfiksuoti iki maždaug 25 vaizdų
maždaug 15 fps greičiu (įskaitant daugiausiai 4 vaizdus,
nufotografuotus į išankstinio fotografavimo talpyklą).
• Image mode (vaizdo režimas) yra fiksuojama parinkus q (vaizdo
dydis: 1600 × 1200 pikselių).
n Continuous H:
120 fps
(nepertraukiamas H:
120 kps)
Kaskart paspaudus užrakto atleidimo mygtuką iki galo, vaizdai
fiksuojami nepertraukiamai dideliu greičiu.
• Fotoaparatas gali nepertraukiamai užfiksuoti iki maždaug 50 vaizdų
maždaug 120 fps greičiu.
• Image mode (vaizdo režimas) yra fiksuojama parinkus O (vaizdo
dydis: 640 × 480 pikselių).
j Continuous H:
60 fps
(nepertraukiamas H:
60 kps)
Kaskart paspaudus užrakto atleidimo mygtuką iki galo, vaizdai
fiksuojami nepertraukiamai dideliu greičiu.
• Fotoaparatas gali nepertraukiamai užfiksuoti iki maždaug 25 vaizdų
maždaug 60 fps greičiu.
• Image mode (vaizdo režimas) yra fiksuojama parinkus M (vaizdo
dydis: 1280 × 960 pikselių).
113
Meniu naudojimas
Fotografavimo meniu (režimu A (automatinis))
B
Pastabos apie nepertraukiamą fotografavimą
• Židinio, ekspozicijos ir baltos spalvos balanso reikšmės nustatomos pagal kiekvienos serijos
pirmojo kadro reikšmes.
• Gali kiek užtrukti, kol bus išsaugoti užfiksuoti vaizdai.
• Padidėjus ISO jautrumui, užfiksuotuose vaizduose gali matytis triukšmas.
• Kadrų greitis gali sumažėti, tai lemia dabartinis vaizdo režimo nustatymas, naudojamos atminties
kortelės tipas arba fotografavimo sąlygos.
• Kai naudojama Pre-shooting cache (parengtinis filmavimas), Continuous H: 120 fps
(nepertraukiamas H: 120 kps) arba Continuous H: 60 fps (nepertraukiamas H: 60 kps),
nuotraukose, kurios užfiksuotos greitai dideliu dažniu blyksinčiame apšvietime, pvz., šviečiant
fluorescencinėms, gyvsidabrio arba natrio garų lempoms, gali matytis juostų arba ryškumo ir
atspalvio skirtumų.
• Gali nepavykti naudoti šios funkcijos kartu su kitomis funkcijomis (A66).
C
Išankstinio fotografavimo talpykla
Užrakto atleidimo mygtuką paspaudus iki pusės arba iki galo, vaizdai išsaugomi, kaip aprašyta toliau.
Paspauskite iki pusės
Paspauskite iki galo
Vaizdai išsaugomi prieš Vaizdai išsaugomi prieš
paspaudžiant iki galo paspaudžiant iki pusės
• Iki pusės paspaudus užrakto atleidimo mygtuką, fotografavimo ekrane matoma išankstinio
fotografavimo talpyklos piktograma (Q) pasikeičia į žalią.
114
Meniu naudojimas
Fotografavimo meniu (režimu A (automatinis))
ISO Sensitivity (ISO jautrumas)
Sukite režimo pasirinkimo ratuką iki A M d mygtukas M A meniu piktograma M
ISO sensitivity (ISO jautrumas) M k mygtukas
Didesnis ISO jautrumas leidžia užfiksuoti tamsesnius objektus. Be to, net jei objektai yra
panašaus ryškumo, nuotraukas galima fiksuoti naudojant didesnį užrakto greitį ir taip
sumažinti susiliejimą, atsiradusį dėl fotoaparato drebėjimo ir objekto judėjimo.
• Kai nustatytas didesnis ISO jautrumas, nuotraukose gali būti triukšmo.
Parinktis
Aprašas
a Auto (automatinis)
(numatytasis nustatymas)
Jautrumas automatiškai išrenkamas iš ISO 125–1600
diapazono.
I Fixed range auto (autom.
nustatymas fiksuotame
diapazone)
Pasirinkite diapazoną, kuriame fotoaparatas automatiškai
nustato ISO jautrumą, ISO 125-400 arba ISO 125-800.
125, 200, 400, 800, 1600, 3200,
6400
Užfiksuojama nustatyta jautrumo reikšmė.
B
Pastabos apie ISO jautrumą
Gali nepavykti naudoti šios funkcijos kartu su kitomis funkcijomis (A66).
C
ISO jautrumo indikacija fotografavimo ekrane
• Pasirinkus Auto (automatinis), jei ISO jautrumas padidinamas, ekrane rodoma E.
• Pasirinkus Fixed range auto (autom. nustatymas fiksuotame diapazone), rodoma didžiausia ISO
jautrumo vertė.
115
Meniu naudojimas
Fotografavimo meniu (režimu A (automatinis))
AF Area Mode (AF sričių režimas)
Sukite režimo pasirinkimo ratuką iki A M d mygtukas M A meniu piktograma M
AF area mode (AF sričių režimas) M k mygtukas
Nustatykite, kaip fotoaparatas pasirenka fokusavimo sritį, kad galėtų fokusuoti automatiškai.
Parinktis
Aprašas
Kai fotoaparatas aptinka žmogaus
veidą, jį sufokusuoja. Daugiau
informacijos žr. skyriuje „Veido
aptikimo funkcijos naudojimas“
(A61).
25m 0s
3200
a Face priority
(pirmenybė suteikiama
veidui)
Fokusavimo sritis
Kai komponuojama be žmonių
arba neaptinkami veidai, užrakto
atleidimo mygtuką paspaudus iki
pusės fotoaparatas automatiškai
pasirenka vieną ar daugiau iš
devynių fokusavimo sričių, kurioje
yra arčiausiai fotoaparato esantis
objektas.
1/250
F3
Fokusavimo sritys
x Manual (rankinis)
Paspausdami kryptinio valdiklio
sritis HIJK, paslinkite
fokusavimo sritį ten, kur norite
fokusuoti.
• Norėdami sukonfigūruoti
blykstės režimą ar kitus
nustatymus kryptiniu valdikliu,
paspauskite mygtuką k.
Norėdami grįžti į fokusavimo
srities slinkimą, dar kartą
paspauskite mygtuką k.
Slankiojamos fokusavimo
srities aprėptis
Fokusavimo sritis
116
Meniu naudojimas
Fotografavimo meniu (režimu A (automatinis))
Parinktis
Aprašas
Fotoaparatas sufokusuoja kadro
centre esantį objektą.
y Center (centras)
25m 0s
3200
Fokusavimo sritis
s Subject tracking
(objekto sekimas)
M Target finding AF
(taikinio ieškantis AF)
(numatytasis
nustatymas)
Šią funkciją naudokite judantiems
objektams fotografuoti.
Užfiksuokite objektą, kurį turi
fokusuoti fotoaparatas.
Fokusavimo sritis ima automatiškai
judėti sekdama objektą.
Daugiau informacijos žr. skyriuje
„Objekto sekimo naudojimas“
(A118).
Start
25m 0s
3200
Kai fotoaparatas aptinka pagrindinį
objektą, jis jį sufokusuoja.
Žr. „Taikinio ieškančio AF
naudojimas“ (A60).
1/250
F3
Fokusavimo sritys
B
Pastabos apie AF sričių režimą
• Jei naudojamas skaitmeninis priartinimas, fotoaparatas fokusuoja kadro centre esančią sritį,
neatsižvelgdamas į AF area mode (AF sričių režimas) nustatymą.
• Gali nepavykti naudoti šios funkcijos kartu su kitomis funkcijomis (A66).
117
Meniu naudojimas
Fotografavimo meniu (režimu A (automatinis))
Objekto sekimo naudojimas
Sukite režimo pasirinkimo ratuką į A M d mygtukas M A meniu piktograma M
AF area mode (AF sričių režimas) M k mygtukas M s Subject tracking (objekto
sekimas) M k mygtukas M d mygtukas
1
Užfiksuokite objektą.
• Ant objekto, kurį norite sekti, užveskite kadro centre
esantį rėmelį, tada paspauskite mygtuką k.
• Užfiksavus objektą, aplink jį rodomas geltonas rėmelis
(fokusavimo sritis) ir fotoaparatas pradeda jį sekti.
• Jei objekto neįmanoma užfiksuoti, matomas raudonas
rėmelis.
Pakeiskite kompoziciją ir dar kartą bandykite užfiksuoti
Start
objektą.
• Norėdami atšaukti objekto fiksavimą, paspauskite
mygtuką k.
• Jei fotoaparatas nebegali sekti užfiksuoto objekto, fokusavimo sritis dingsta. Vėl
užfiksuokite objektą.
2
Norėdami fotografuoti, iki galo
paspauskite užrakto atleidimo mygtuką.
• Jei užrakto atleidimo mygtukas paspaudžiamas, kai
fokusavimo sritis nerodoma, fotoaparatas fokusuoja
kadro centre esantį objektą.
1/250
B
F3
Pastabos apie objekto sekimą
• Jei sekdami objektą atliekate tokius veiksmus, kaip priartinimas, fiksavimas atšaukiamas.
• Objekto sekimas gali būti neįmanomas tam tikromis fotografavimo sąlygomis.
118
Meniu naudojimas
Fotografavimo meniu (režimu A (automatinis))
25m 0s
3200
Autofocus Mode (automatinio fokusavimo režimas)
Sukite režimo pasirinkimo ratuką iki A M d mygtukas M A meniu piktograma M
Autofocus mode (automatinio fokusavimo režimas) M k mygtukas
Nustatykite, kaip fotografuojant nejudančius vaizdus fokusuoja fotoaparatas.
Parinktis
Aprašas
A Single AF (vienos
srities AF)
Fotoaparatas fokusuoja tik paspaudus užrakto atleidimo mygtuką
iki pusės.
B Full-time AF
(nuolatinis AF)
Net jei užrakto atleidimo mygtukas nėra paspaustas iki pusės,
fotoaparatas visada fokusuoja. Fotoaparatui fokusuojant girdisi
objektyvo pavaros judėjimo garsas.
a Pre-focus (išankstinis
fokusavimas) (numatytasis
nustatymas)
Net jei užrakto atleidimo mygtukas nėra paspaustas iki pusės,
aptikus objekto judėjimą arba kai itin pasikeičia sukomponuoto
vaizdo kompozicija, fotoaparatas sufokusuoja automatiškai.
C
Automatinio fokusavimo režimas filmuojant
Filmuojant naudojamą automatinio fokusavimo režimą galima nustatyti naudojant filmo meniu
parinktį Autofocus mode (automatinio fokusavimo režimas) (A126).
119
Meniu naudojimas
Fotografavimo meniu (režimu A (automatinis))
Išmaniojo portreto meniu
• Daugiau informacijos apie Image mode (vaizdo režimas) žr. skyriuje „Image Mode
(vaizdo režimas) (vaizdo dydis ir kokybė)“ (A110).
Self-Collage (savaiminis koliažas)
Sukite režimo pasirinkimo ratuką iki F M d mygtukas M F meniu piktograma M
Self-Collage (savaiminis koliažas) M k mygtukas
Parinktis
Aprašas
Number of shots
(kadrų skaičius)
Nustatykite fotoaparato automatiškai užfiksuojamų kadrų skaičių
(bendram vaizdui užfiksuotų vaizdų skaičių).
• 4 Galima pasirinkti (numatytasis nustatymas) arba 9.
Interval (intervalas)
Nustatykite intervalo laiką tarp kiekvieno kadro.
• Short (trumpas)Galima pasirinkti , Medium (vidutinis)
(numatytasis nustatymas) arba Long (ilgas).
Shutter sound
(užrakto garsas)
Nustatykite, ar suaktyvinti užrakto garsą, kai fotografuojama naudojant
autoportretų koliažą.
• Standard (standartinis)Galima pasirinkti , SLR (veidrodinis su
vienu objektyvu), Magic (žavingas) (numatytasis nustatymas) arba
Off (išjungta).
• Šiam nustatymui yra taikomas kitas nei sąrankos meniu elemento
Sound settings (garso nustatymai) nuostatai Shutter sound
(užrakto garsas) parinktas nustatymas.
120
Meniu naudojimas
Išmaniojo portreto meniu
Blink Proof (atmerktos akys)
Sukite režimo pasirinkimo ratuką iki F M d mygtukas M F meniu piktograma M
Blink proof (atmerktos akys) M k mygtukas
Parinktis
Aprašas
y On (įjungta)
Kaskart fotografuojant fotoaparatas
užraktą automatiškai atleidžia du kartus ir
išsaugo vieną vaizdą, kuriame
fotografuojamo žmogaus akys yra
atmerktos.
• Jei fotoaparatas išsaugojo vaizdą,
kuriame galėjo būti užfiksuotas
užsimerkęs žmogus, keletą sekundžių
rodomas dešinėje pusėje pavaizduotas
dialogas.
• Blykstės naudoti negalima.
Off (išjungta)
(numatytasis
nustatymas)
Išjungia perspėjimą dėl sumirksėjimo.
B
Pastabos apie atmerktas akis
Gali nepavykti naudoti šios funkcijos kartu su kitomis funkcijomis (A66).
121
Meniu naudojimas
Išmaniojo portreto meniu
A blink was detected in the
picture just taken.
Filmo meniu
Movie Options (filmo parinktys)
Įjunkite fotografavimo režimą M d mygtukas M D meniu piktograma M Movie
options (filmo parinktys) M k mygtukas
Pasirinkite norimą filmo parinktį, taikomą filmuojant. Norėdami filmuoti įprastu greičiu,
pasirinkite įprasto greičio filmo parinktis, norėdami įrašyti sulėtintai arba pagreitintai,
pasirinkite HS filmo parinktis (A123). Galimos pasirinkti filmo parinktys priklauso nuo
Frame rate (kadrų greitis) nustatymo (A128).
• Filmuojant rekomenduojama naudoti atminties korteles, kurių SD greičio klasė yra 6 arba
didesnė (A173).
Įprasto greičio filmo parinktys
Parinktis (Vaizdo dydis /
kadrų skaičius1, failo
formatas)
1
2
Vaizdo dydis
Kadro formato santykis (nuo
horizontalios iki vertikalios
padėties)
1080/30p
e
1080/25p
S
(numatytasis
nustatymas)
1920 × 1080
16:9
Z 1080/60i2
U 1080/50i2
1920 × 1080
16:9
f 720/30p
V 720/25p
1280 × 720
16:9
g 480/30p
W 480/25p
640 × 480
4:3
Paskleistas formatas naudoja laukus per sekundę.
Nustatymas nebus prieinamas, naudojant tam tikrus kūrybinio režimo arba žavaus retušavimo
efektus.
122
Meniu naudojimas
Filmo meniu
HS filmo parinktys
Įrašyti filmai atkuriami pagreitintai arba sulėtintai.
Žr. „Filmavimas sulėtintai ir pagreitintai (HS filmas)“ (A125).
Parinktis
Vaizdo dydis
Kadro formato santykis
(nuo horizontalios iki
vertikalios padėties)
Aprašas
640 × 480
4:3
Keturis kartus sulėtinti filmai
• Didž. filmavimo laikas2: 10 sekundžių
(atkūrimo laikas: 40 sekundžių)
h
HS 480/4×1
a
j
HS 1080/0,5×1
Y
1
2
2× kartus pagreitinti filmai
• Didž. filmavimo laikas2: 2 minutės
(atkūrimo laikas: 1 minutė)
1920 × 1080
16:9
Nustatymas nebus prieinamas, naudojant tam tikrus kūrybinio režimo arba žavaus retušavimo
efektus.
Filmuojant, fotoaparatą galima perjungti iš įprasto greičio filmavimo į sulėtiną ar pagreitintą ir
atvirkščiai.
Čia matomas didžiausias įrašymo laikas yra tik filmo, įrašinėjamo sulėtintai arba pagreitintai, dalis.
B
Pastabos apie HS filmą
• Garsas neįrašomas.
• Priartinimo padėtis, židinys, ekspozicija ir baltos spalvos balansas yra užfiksuojami pradedant
filmuoti.
123
Meniu naudojimas
Filmo meniu
C
Atkūrimas sulėtintai ir pagreitintai
Filmuojant įprastu greičiu:
Filmavimo
laikas
10 s
Atkūrimo
laikas
10 s
Filmuojant h/a HS 480/4× greičiu:
filmuojama už įprastą 4 kartus didesniu greičiu.
Filmai atkuriami sulėtintai, už įprastą 4 kartus mažesniu greičiu.
Filmavimo
laikas
10 s
Atkūrimo
laikas
40 s
Sulėtintas atkūrimas
Filmuojant j/Y HS 1080/0,5 × greičiu:
filmuojama nustačius 1/2 įprasto greičio.
Filmai atkuriami pagreitintai, už įprastą 2 kartus didesniu greičiu.
Filmavimo
laikas
Atkūrimo
laikas
10 s
5s
Pagreitintas atkūrimas
124
Meniu naudojimas
Filmo meniu
Filmavimas sulėtintai ir pagreitintai (HS filmas)
Įjunkite fotografavimo režimą M d mygtukas M D meniu piktograma M Movie
options (filmo parinktys) M k mygtukas
Naudojant HS filmą įrašytus filmus galima atkurti sulėtintai, parinkus 1/4 įprasto atkūrimo
greičio, arba pagreitintai – dukart greičiau nei įprastai.
1
Paspausdami kryptinio valdiklio sritis
HI, pasirinkite HS filmo (A123)
parinktį, tada paspauskite mygtuką k.
Movie options
• Pritaikę parinktį, norėdami sugrįžti į fotografavimo
ekraną, paspauskite mygtuką d.
1080/30p
1080/60i
720/30p
480/30p
HS 480/4×
HS 1080/0.5×
2
Paspauskite mygtuką b (e filmavimas)
ir pradėkite filmuoti.
• Fotoaparatas pradeda įrašinėti HS filmą.
• Kaskart paspaudus mygtuką k, fotoaparatas
perjungiamas iš įprasto greičio įrašymo į HS filmo
įrašymą ir atvirkščiai.
• Perjungiant į HS filmo įrašymo į įprasto greičio filmo
įrašymą ir atvirkščiai, pasikeičia filmo parinkčių
piktograma.
• Pasiekus didžiausią HS filmų įrašymo laiką (A123),
fotoaparatas automatiškai perjungiamas į įprasto greičio filmo įrašymą.
3
5s
Norėdami baigti filmuoti, paspauskite mygtuką b (e filmavimas).
125
Meniu naudojimas
Filmo meniu
Autofocus Mode (automatinio fokusavimo režimas)
Įjunkite fotografavimo režimą M d mygtukas M D meniu piktograma M
Autofocus mode (automatinio fokusavimo režimas) M k mygtukas
Nustatykite, kaip filmuojant fokusuoja fotoaparatas.
Parinktis
Aprašas
A Single AF
(vienos srities AF)
(numatytasis
nustatymas)
Pradedant filmuoti, židinys fiksuojamas.
Šią parinktį nustatykite, kai atstumas tarp fotoaparato ir objekto išliks gana
pastovus.
B Full-time AF
(nuolatinis AF)
Fotoaparatas fokusuoja nepertraukiamai.
Šią parinktį nustatykite, kai filmuojant atstumas tarp fotoaparato ir objekto
pastebimai keisis. Fokusuojančio fotoaparato skleidžiamas garsas gali
girdėtis įrašytame filme. Norint užtikrinti, kad fotoaparatui fokusuojant
skleidžiamas garsas netrikdytų įrašo, rekomenduojama naudoti Single AF
(vienos srities AF).
C
Pastabos apie automatinio fokusavimo režimą
Su nustatymu Movie options (filmo parinktys) pasirinkus HS filmo parinktį, užfiksuojama
nustatymo parinktis Single AF (vienos srities AF).
126
Meniu naudojimas
Filmo meniu
Movie VR (filmo VM)
Įjunkite fotografavimo režimą M d mygtukas M D meniu piktograma M Movie VR
(filmo VM) M k mygtukas
Pasirinkite filmuojant naudojamą virpesių mažinimo nustatymą.
Jei fotografuodami naudojate trikojį fotoaparatui stabilizuoti, nustatykite parinktį Off
(išjungta).
Parinktis
Aprašas
V On (hybrid)
(įjungta (mišrus))
(numatytasis
nustatymas)
Naudojant lęšio poslinkio VR atlieka optinį fotoaparato drebėjimo
kompensavimą ir apdorojant vaizdą tuo pačiu metu atlieka elektroninį
VR. Apžvalgos kampas (t. y. kadre matoma sritis) tampa siauresnis.
g On (įjungta)
Naudojant lęšio poslinkio VR atlieka fotoaparato drebėjimo
kompensavimą.
Off (išjungta)
Virpesių mažinimo funkcija išjungta.
B
Pastabos apie filmų VR
• Su nustatymu Movie options (filmo parinktys) pasirinkus HS filmo parinktį, užfiksuojama
nustatymo parinktis Off (išjungta).
• Tam tikrais atvejais virpesių mažinimo funkcijai gali nepavykti visiškai pašalinti fotoaparato
drebėjimo poveikio.
Wind Noise Reduction (vėjo keliamo triukšmo mažinimas)
Įjunkite fotografavimo režimą M d mygtukas M D meniu piktograma M Wind
noise reduction (vėjo keliamo triukšmo mažinimas) M k mygtukas
Parinktis
Aprašas
Y On (įjungta)
Sumažina garsą, kurį filmuojant sukelia į mikrofoną pučiantis vėjas.
Atkuriant gali būti sunku girdėti kitus garsus.
Off (išjungta)
(numatytasis
nustatymas)
Vėjo keliamo triukšmo mažinimas yra išjungtas.
127
Meniu naudojimas
Filmo meniu
Frame Rate (kadrų greitis)
Įjunkite fotografavimo režimą M d mygtukas M D meniu piktograma M Frame
rate (kadrų greitis) M k mygtukas
Pasirinkite filmuojant naudojamą kadrų greitį (laukai per sekundę paskleistuoju formatu).
Įjungus kadrų greičio nustatymą, pasikeičia Movie options (filmo parinktys) (A122)
galimos nustatyti parinktys.
Parinktis
Aprašas
30 fps (30p/60i) (30 kps
(30p/60p)
Tinka naudoti atkuriant televizoriuje, naudojant NTSC standartą.
25 fps (25p/50i) (25 kps
(25p/50p)
Tinka naudoti atkuriant televizoriuje, naudojant PAL standartą.
128
Meniu naudojimas
Filmo meniu
Atkūrimo meniu
• Daugiau informacijos apie vaizdų redagavimo funkcijas žr. skyriuje „Vaizdų (nejudančių
vaizdų) redagavimas“ (A74).
Mark for upload (pažymėti, kaip įkeltiną)
Paspauskite mygtuką c (atkūrimo režimas) M d mygtukas M Mark for upload
(pažymėti, kaip įkeltiną) M k mygtukas
Fotoaparatu pasirinkite nejudančius vaizdus ir įkelkite juos į išmanųjį įrenginį, kuriame yra
užmegztas belaidis ryšys su SnapBridge programa.
Vaizdų pasirinkimo rodinyje (A105) pasirinkite vaizdus, kuriuos norite perkelti, arba
panaikinkite jų pasirinkimą.
• Įkeliamų vaizdų dydis yra apribotas iki 2 megapikselių (vaizdai, nufotografuoti naudojant
scenos režimą Easy panorama (paprasta panorama), yra įkeliami originalaus dydžio).
Jei norite įkelti nuotraukas originaliu dydžiu, naudokite SnapBridge programos parinktį
Download pictures (Atsisiųsti nuotraukas).
• Filmų pasirinkti negalima. Norėdami įkelti filmus į išmanųjį įrenginį, naudokite SnapBridge
programos parinktį Download pictures (Atsisiųsti nuotraukas).
• Žinokite, kad pasirinkus sąrankos meniu nuostatą Reset All (atstatyti viską) (A146)
arba tinklo meniu nuostatą Restore default settings (atkurti numatytuosius
nustatymus) (A135), atšaukiami atlikti įkėlimo ženklo funkcijos nustatymai.
129
Meniu naudojimas
Atkūrimo meniu
Slide Show (skaidrių peržiūra)
Paspauskite mygtuką c (atkūrimo režimas) M d mygtukas M Slide show (skaidrių
peržiūra) M k mygtukas
Atkurkite vaizdus po vieną, naudodami automatinį skaidrių peržiūros režimą. Kai naudojant
skaidrių peržiūrą atkuriami filmų failai, rodomas tik pirmas kiekvieno filmo kadras.
1
Paspausdami kryptinio valdiklio sritis
HI, pasirinkite Start (paleisti), tada
paspauskite mygtuką k.
Slide show
Start
• Prasideda skaidrių peržiūra.
Frame intvl
• Norėdami pakeisti vaizdų intervalą, pasirinkite Frame
Loop
intvl (kadrų interv.), paspauskite mygtuką k, tada,
prieš pasirinkdami Start (paleisti), nustatykite
Pause
pageidaujamą intervalo laiką.
• Norėdami automatiškai kartoti skaidrių peržiūrą, pasirinkite Loop (ciklas), tada
paspauskite mygtuką k prieš pasirinkdami Start (paleisti).
• Ilgiausias atkūrimo laikas yra maždaug iki 30 minučių, net jei įjungta parinktis Loop
(ciklas).
2
Baikite ar paleiskite skaidrių peržiūrą iš
naujo.
• Baigus žiūrėti arba pristabdžius skaidrių peržiūrą,
rodomas dešinėje pateiktas ekranas. Norėdami išjungti
skaidrių peržiūrą, pasirinkite G, tada paspauskite
mygtuką k. Norėdami tęsti skaidrių peržiūrą,
pasirinkite F, tada paspauskite mygtuką k.
Veiksmai atkuriant
• Paspauskite kryptinio valdiklio sritis JK, kad būtų parodytas ankstesnis / kitas vaizdas. Jei
norite greitai atsukti / greitai slinkti vaizdus, laikykite paspaudę kryptinio valdiklio sritis
JK.
• Norėdami pristabdyti arba baigti skaidrių peržiūrą, paspauskite mygtuką k.
130
Meniu naudojimas
Atkūrimo meniu
Protect (apsaugoti)
Paspauskite mygtuką c (atkūrimo režimas) M d mygtukas M Protect
(apsaugoti) M k mygtukas
Fotoaparatas apsaugo pasirinktus vaizdus nuo atsitiktinio ištrynimo.
Vaizdų pasirinkimo ekrane pasirinkite norimus apsaugoti vaizdus arba atšaukite apsaugą
(A105).
Žinokite, kad formatuojant atminties kortelę arba fotoaparato vidinę atmintį, visam laikui
ištrinami visi duomenys, įskaitant apsaugotus failus (A143).
Rotate Image (sukti nuotrauką)
Paspauskite mygtuką c (atkūrimo režimas) M d mygtukas M Rotate image (sukti
nuotrauką) M k mygtukas
Nurodykite padėtį, kuria išsaugoti vaizdai bus rodomi juos atkuriant.
Vaizdus galima pasukti 90 laipsnių kampu pagal arba prieš laikrodžio rodyklę.
Vaizdų pasirinkimo ekrane pasirinkite vaizdą (A105). Kai rodomas vaizdo pasukimo langas,
paspauskite kryptinio valdiklio sritis JK, kad pasuktumėte nuotrauką 90 laipsnių kampu.
Rotate image
Back
Rotate image
Rotate image
Rotate
Rotate
Back
Sukti 90 laipsnių kampu
prieš laikrodžio rodyklę
Back
Jei norite baigti nustatyti rodymo padėtį ir išsaugoti padėties informaciją su vaizdu,
paspauskite mygtuką k.
131
Meniu naudojimas
Atkūrimo meniu
Rotate
Sukti 90 laipsnių kampu
pagal laikrodžio rodyklę
Copy (kopijuoti) (kopijavimas iš atminties kortelės į vidinę atmintį ir atvirkščiai)
Paspauskite mygtuką c (atkūrimo režimas) M d mygtukas M Copy (kopijuoti) M
k mygtukas
Vaizdus galima kopijuoti iš atminties kortelės į vidinę atmintį ir atvirkščiai.
• Kai įdėta tuščia atminties kortelė, o fotoaparate įjungtas atkūrimo režimas, rodoma
Memory contains no images. (Atmintyje nėra nuotraukų.). Tokiu atveju
paspauskite mygtuką d, kad pasirinktumėte Copy (kopijuoti).
1
2
Paspausdami kryptinio valdiklio sritis
HI, pasirinkite paskirties vietos, į kurią
bus kopijuojami vaizdai, parinktį, tada
paspauskite mygtuką k.
Copy
Pasirinkite kopijavimo parinktį, tada
paspauskite mygtuką k.
Camera to card
• Jei pasirinksite Selected images (pasirinktos
nuotraukos), vaizdų pasirinkimo ekrane nurodykite
vaizdus (A105).
B
Camera to card
Card to camera
Selected images
All images
Pastabos apie vaizdų kopijavimą
• Galima kopijuoti tik tų formatų failus, kuriuos gali įrašyti šis fotoaparatas.
• Jei vaizdai buvo užfiksuoti naudojant kito gamintojo fotoaparatą arba pakeisti naudojant
kompiuterį, gali nepavykti sėkmingai atlikti veiksmo.
C
Sekos vaizdų kopijavimas
• Jei lange Selected images (pasirinktos nuotraukos) pasirenkate pagrindinę sekos nuotrauką,
kopijuojamos visos nuotraukos, esančios sekoje.
• Jei paspaudžiate mygtuką d, kai rodomos sekos nuotraukos, galite pasirinkti tik kopijavimo
parinktį Card to camera (iš kortelės į fotoaparatą). Jei pasirenkate Current sequence
(dabartinė seka), nukopijuojamos visos nuotraukos, esančios sekoje.
132
Meniu naudojimas
Atkūrimo meniu
Sequence Display Options (sekos rodymo parinktys)
Paspauskite mygtuką c (atkūrimo režimas) M d mygtukas M Sequence display
options (sekos rodymo parinktys) M k mygtukas
Pasirinkite sekos nuotraukų rodymo būdą (A72).
Parinktis
Aprašas
Q Individual pictures
(atskiros nuotraukos)
Atskirai rodo kiekvieną sekos vaizdą.
Atkūrimo ekrane rodoma F.
V Key picture only (tik
pagrindinė nuotrauka)
(numatytasis nustatymas)
Rodo tik vaizdų sekos pagrindinę nuotrauką.
Nustatymai taikomi visoms sekoms. Nustatymas fotoaparato atmintyje išsaugomas net
išjungus fotoaparatą.
133
Meniu naudojimas
Atkūrimo meniu
Tinklo meniu
Paspauskite mygtuką d M J meniu piktograma M k mygtukas
Norėdami prijungti fotoaparatą ir išmanųjį prietaisą, sukonfigūruokite belaidžio tinklo
nustatymus.
• Kol užmezgamas belaidis ryšys, kai kurių nustatymų keisti negalima. Jei norite juos
pakeisti, atjunkite belaidį ryšį.
Parinktis
Aprašas
Airplane mode (lėktuvo
režimas)
Norėdami išjungti visus belaidžius ryšius, pasirinkite On
(įjungta).
Connect to smart device
(prijungti prie išmaniojo
įrenginio)
Pasirinkite naudodami SnapBridge programą, kad fotoaparatą
galėtumėte prijungti prie išmaniojo įrenginio (A25).
Send while shooting (siųsti
fotografuojant)
Nustatykite sąlygas, taikomas automatiškai siunčiant vaizdus į
išmanųjį įrenginį.
• Įkeliamų vaizdų dydis yra apribotas iki 2 megapikselių
(vaizdai, nufotografuoti naudojant scenos režimą Easy
panorama (paprasta panorama), yra įkeliami originalaus
dydžio). Jei norite įkelti nuotraukas originaliu dydžiu,
naudokite SnapBridge programos parinktį Download
pictures (Atsisiųsti nuotraukas).
SSID*: pakeiskite SSID. Nustatykite 1–32 ženklų skaitinį-raidinį SSID.
Wi-Fi
Network
settings
(tinklo
nustatymai)
Auth./encryp. (autent. / šifr.): pasirinkite, ar užšifruoti ryšius
tarp fotoaparato ir prijungto išmaniojo prietaiso.
Pasirinkus Open (atidaryti), ryšiai nėra užšifruojami.
Password (slaptažodis)*: nustatykite slaptažodį. Nustatykite
8–36 ženklų skaitinį-raidinį slaptažodį.
Channel (kanalas): pasirinkite belaidžiui ryšiui naudojamą kanalą.
Current
settings
(dabartiniai
nustatymai)
Peržiūrėkite dabartinius nustatymus.
134
Meniu naudojimas
Tinklo meniu
Parinktis
Bluetooth
(Blootooth)
Aprašas
Connection
(jungtis)
Pasirinkite Disable (išjungti), kad Bluetooth ryšys būtų
išjungtas.
Paired
devices
(suporuoti
įrenginiai)
Pakeiskite išmanųjį įrenginį, prie kurio norite prijungti, arba
ištrinkite prijungtą išmanųjį įrenginį. Šį fotoaparatą galima
susieti daugiausia su penkiais išmaniaisiais įrenginiais, tačiau
prisijungti vienu metu įmanoma tik prie vieno įrenginio.
Send while
off (siųsti kai
išjungta)
Nustatykite, ar leisti fotoaparatui užmegzti ryšį su išmaniuoju
prietaisu, kai fotoaparatas yra išjungtas arba veikia budėjimo
režimu (A19).
Restore default settings
(atkurti numatytuosius
nustatymus)
Atkurkite numatytąsias tinklo meniu nustatymų reikšmes.
* Norėdami gauti informacijos, kaip įvesti skaitinius-raidinius ženklus, žr. skyrelį „Teksto įvesties
klaviatūros naudojimas“ (A135).
Teksto įvesties klaviatūros naudojimas
• Paspausdami kryptinio valdiklio sritis HIJK,
pasirinkite skaitinius-raidinius ženklus. Norėdami įvesti
pasirinktą ženklą į teksto lauką, paspauskite mygtuką
k ir perkelkite žymeklį į kitą vietą.
• Norėdami perkelti žymeklį į kitą teksto lauką, klaviatūroje
pasirinkite N arba O, tada paspauskite mygtuką k.
• Norėdami ištrinti vieną ženklą, paspauskite mygtuką l.
• Norėdami pritaikyti nustatymą, klaviatūroje pasirinkite
P ir paspauskite mygtuką k.
Teksto laukas
SSID
Back
Delete
Klaviatūra
135
Meniu naudojimas
Tinklo meniu
Sąrankos meniu
Time Zone and Date (laiko juosta ir data)
Paspauskite mygtuką d M z meniu piktograma M Time zone and date (laiko juosta
ir data) M k mygtukas
Nustatykite fotoaparato laikrodį.
Parinktis
Sync with smart
device
(sinchronizuoti
su išmaniuoju
įrenginiu)
Date and time
(data ir laikas)*
Aprašas
Pasirinkite On (įjungta), kad datos ir laiko nustatymas būtų
sinchronizuojamas su išmaniuoju įrenginiu. Įjunkite laikrodžio
sinchronizavimo funkciją programoje SnapBridge.
• Pasirinkite lauką: paspauskite kryptinio
valdiklio sritį JK.
• Redaguokite datą ir laiką: paspauskite
sritį HI.
• Pritaikykite nustatymą: pasirinkite
minutės lauko nustatymą, tada
paspauskite mygtuką k.
Date and time
D
M
Y
01 01 2016
h
m
00 00
Edit
Date format
(datos formatas)
Pasirinkite Year/Month/Day (metai / mėnuo / diena), Month/Day/Year
(mėnuo / diena / metai) arba Day/Month/Year (diena / mėnuo / metai).
Time zone (laiko
juosta)*
Nustatykite laiko juostą ir vasaros laiką.
• Kai nustatyta namų laiko juosta (w), nustačius Travel destination
(kelionės tikslas) (x), automatiškai apskaičiuojamas laiko skirtumas tarp
kelionės tikslo ir namų laiko juostos, išsaugomi pasirinkto regiono data ir
laikas.
* Galima nustatyti tik tada, kai Sync with smart device (sinchronizuoti su išmaniuoju
įrenginiu) nustatyta į Off (išjungta).
136
Meniu naudojimas
Sąrankos meniu
Laiko juostos nustatymas
1
Paspausdami kryptinio valdiklio sritis
HI, pasirinkite Time zone (laiko
juosta), tada paspauskite mygtuką k.
Time zone and date
Sync with smart device
Date and time
Date format
Time zone
London, Casablanca
15/11/2016 15:30
2
Pasirinkite w Home time zone (namų
laiko juosta) arba x Travel destination
(kelionės tikslas), tada paspauskite k.
• Ekrane rodoma data ir laikas pasikeičia atsižvelgiant į
tai, ar pasirinkta namų, ar kelionės tikslo laiko juosta.
Time zone
Home time zone
Travel destination
London, Casablanca
15/11/2016 15:30
3
Paspauskite K.
Time zone
Home time zone
Travel destination
London, Casablanca
15/11/2016 15:30
4
Paspausdami sritis JK, pasirinkite laiko
juostą.
New York, Toronto, Lima
10:30
–05:00
• Paspauskite sritį H, kad įjungtumėte vasaros laiko
funkciją ir būtų parodyta W. Norėdami išjungti vasaros
laiko funkciją, paspauskite I.
• Paspauskite mygtuką k, kad pritaikytumėte laiko
juostą.
Back
• Jei namų arba kelionės tikslo laiko juostos nustatyme
rodomas neteisingas laikas, nustatykite teisingą laiką pasirinkę nustatymą Date and time
(data ir laikas).
137
Meniu naudojimas
Sąrankos meniu
Monitor Settings (ekrano nustatymai)
Paspauskite mygtuką d M z meniu piktograma M Monitor settings (ekrano
nustatymai) M k mygtukas
Parinktis
Aprašas
Help display
(žinyno rodinys)
Keičiant fotografavimo režimą arba kol rodomas nustatymo ekranas,
rodomi funkcijų aprašymai.
• Numatytasis nustatymas: On (įjungta)
Image review
(vaizdo peržiūra)
Nustatykite, ar iškart rodyti nufotografuotą vaizdą.
• Numatytasis nustatymas: On (įjungta)
Brightness
(šviesumas)
Sureguliuokite ryškumą.
• Numatytasis nustatymas: 3
View/hide
histograms (rodyti
/ slėpti
komponavimo
tinklelį)
Nustatykite, ar turi būti rodomas komponavimui fotografavimo ekrane
skirtas įrėminimo orientyras.
• Numatytasis nustatymas: Off (išjungta)
138
Meniu naudojimas
Sąrankos meniu
Date Stamp (datos žymė)
Paspauskite mygtuką d M z meniu piktograma M Date Stamp (datos žymė) M
k mygtukas
Fotografuojant vaizduose galima įspausti fotografavimo
datą ir laiką.
15.11.2016
Parinktis
Aprašas
f Date (data)
Vaizduose įspaudžiama data.
S Date and time
(data ir laikas)
Vaizduose įspaudžiami data ir laikas.
Off (išjungta)
(numatytasis
nustatymas)
Vaizduose neįspaudžiama data ir laikas.
B
Pastabos apie datos žymą
• Įspausta data ir laikas sudaro nuolatinę vaizdo duomenų dalį, jų negalima ištrinti. Į jau užfiksuotus
vaizdus datos ir laiko įspausti negalima.
• Datos ir laiko negalima įspausti šiais atvejais:
- Kai scenos režimas yra nustatytas į Night landscape (naktinis kraštovaizdis) (nustačius į
Y Hand-held (fiksavimas laikant rankose)), Night portrait (naktinis portretas)
(nustačius į Y Hand-held (fiksavimas laikant rankose)), Backlighting (foninis
apšvietimas) (nuostatą HDR nustačius į On (įjungta)) arba Easy panorama (paprasta
panorama)
- kai nustatyta nepertraukiamo fotografavimo (A113) parinktis Pre-shooting cache
(parengtinis filmavimas), Continuous H: 120 fps (nepertraukiamas H: 120 kps), arba
Continuous H: 60 fps (nepertraukiamas H: 60 kps)
- filmuojant;
- kai filmuojant išsaugomi nejudantys vaizdai;
- kai redaguojant filmus kuriami nejudantys vaizdai.
• Jei nustatytas mažas vaizdo dydis, įspaustą datą ir laiką gali būti sunku įžiūrėti.
139
Meniu naudojimas
Sąrankos meniu
Photo VR (nuotraukos VM)
Paspauskite mygtuką d M z meniu piktograma M Photo VR (nuotraukos VM) M
k mygtukas
Pasirinkite virpesių mažinimo nustatymą, naudojamą fotografuojant nejudančius vaizdus.
Jei fotografuodami naudojate trikojį fotoaparatui stabilizuoti, nustatykite parinktį Off
(išjungta).
Parinktis
Aprašas
g On (įjungta)
(numatytasis
nustatymas)
Naudojant lęšio poslinkio VR atliekamas fotoaparato drebėjimo
kompensavimas.
Off (išjungta)
Kompensavimas neatliekamas.
B
Pastabos apie nuotraukų VR
• Įjungę fotoaparatą arba atkūrimo režimą perjungę į fotografavimo, palaukite, kol bus visiškai
parodytas fotografavimo režimo ekranas, tada fotografuokite.
• Iš karto po fotografavimo ekrane rodomi vaizdai gali atrodyti susilieję.
• Tam tikrais atvejais virpesių mažinimo funkcijai gali nepavykti visiškai pašalinti fotoaparato
drebėjimo poveikio.
AF Assist (AF pagalbinis apšvietimas)
Paspauskite mygtuką d M z meniu piktograma M AF assist (AF pagalbinis
apšvietimas) M k mygtukas
Parinktis
Aprašas
a Auto
(automatinis)
(numatytasis
nustatymas)
Paspaudus užrakto atleidimo mygtuką, esant prieblandai, AF pagalbinio
apšvietimo lemputė užsidega automatiškai. Apšvietimo diapazonas yra
maždaug 2,0 mties maksimalaus plačiakampio priartinimo padėtimi ir
maždaug 1,6 mties maksimalaus teleobjektyvo priartinimo padėtimi.
• Atsižvelgiant į fokusavimo srities vietą arba fotografavimo režimą, AF
pagalbinio apšvietimo lemputė gali nedegti.
Off (išjungta)
AF pagalbinio apšvietimo lemputė neužsidega.
140
Meniu naudojimas
Sąrankos meniu
Digital Zoom (skaitmeninis mastelis)
Paspauskite mygtuką d M z meniu piktograma M Digital zoom (skaitmeninis
mastelis) M k mygtukas
Parinktis
Aprašas
On (įjungta) (numatytasis
nustatymas)
Įjungtas skaitmeninis priartinimas.
Off (išjungta)
Išjungtas skaitmeninis priartinimas.
B
Pastabos apie skaitmeninį priartinimą
• Skaitmeninio priartinimo funkcijos negalima naudoti šiais fotografavimo režimais:
- Night landscape (naktinis kraštovaizdis)scenos režimu , Night portrait (naktinis
portretas), Backlighting (foninis apšvietimas) (kai nustatyta HDR), Portrait (portretas),
Easy panorama (paprasta panorama) arba Pet portrait (gyvūnėlio portretas).
- Creative mode (kūrybinis režimas)
- Išmaniojo portreto režimas
• Naudojant kitus fotografavimo režimus ir tam tikrus nustatymus (A67), skaitmeninio priartinimo
naudoti negalima.
Sound Settings (garso nustatymai)
Paspauskite mygtuką d M z meniu piktograma M Sound settings (garso
nustatymai) M k mygtukas
Parinktis
Aprašas
Button sound
(mygtukų garsas)
Pasirinkus On (įjungta) (numatytasis nustatymas), atlikęs veiksmą
fotoaparatas pypteli vieną kartą, sufokusavęs objektą – du kartus, o įvykus
klaidai – tris kartus. Taip pat pasigirsta pasisveikinimo ekrano garsas.
• Naudojant scenos režimą Pet portrait (gyvūnėlio portretas) arba
Bird-watching (paukščių stebėjimas), garsai yra išjungiami.
Shutter sound
(užrakto garsas)
Pasirinkus On (įjungta) (numatytasis nustatymas), kai atleidžiamas
užraktas, pasigirsta užrakto garsas.
• Filmuojant arba naudojant scenos režimą Pet portrait (gyvūnėlio
portretas) ar Bird-watching (paukščių stebėjimas), užrakto garso
nėra.
141
Meniu naudojimas
Sąrankos meniu
Auto Off (automatinis išjungimas)
Paspauskite mygtuką d M z meniu piktograma M Auto off (automatinis
išjungimas) M k mygtukas
Nustatykite laiką, kuriam praėjus fotoaparatas pradeda veikti budėjimo režimu (A19).
Galite pasirinkti 30 s (30 sek.), 1 min (1 min.) (numatytasis nustatymas), 5 min (5 min.)
arba 30 min (30 min.).
C
Automatinio išjungimo funkcijos nustatymas
Laikas, po kurio fotoaparatas pradeda veikti budėjimo režimu, yra fiksuotas šiais atvejais:
• Rodant meniu: 3 minutės (kai nustatyta automatinio išjungimo parinktis 30 s (30 sek.) arba
1 min (1 min.)).
• Filmuojant ir naudojant Pet portrait auto release (Naminio gyvūnėlio portreto fiksavimo
automatinis atleidimas): 5 minutės (kai nustatyta automatinio išjungimo parinktis 30 s
(30 sek.) arba 1 min (1 min.)).
• Filmuojant ir naudojant Smile timer (šypsenos laikmatis): 5 minutės (kai nustatyta
automatinio išjungimo parinktis 30 s (30 sek.) arba 1 min (1 min.)).
• Prijungus garso-vaizdo kabelį: 30 minučių.
• Prijungus HDMI kabelį: 30 minučių.
• Prijungus kintamosios srovės adapterį EH-67/EH-67s: 30 minučių.
• Laukiant, kol prisijungs parinktimi Connect to smart device (prijungti prie išmaniojo
įrenginio): 30 minčių
142
Meniu naudojimas
Sąrankos meniu
Format Card (formatuoti kortelę) / Format Memory (formatuoti atmintį)
Paspauskite mygtuką d M z meniu piktograma M Format card (formatuoti
kortelę) / Format memory (formatuoti atmintį) M k
Naudokite šią parinktį atminties kortelei ar vidinei atminčiai formatuoti.
Formatuojant atminties korteles arba vidinę atmintį, visi duomenys ištrinami
visam laikui. Ištrintų duomenų grąžinti nebegalima. Prieš formatuodami nepamirškite
į kompiuterį išsaugoti svarbių vaizdų.
Atminties kortelės formatavimas
• Įdėkite atminties kortelę į fotoaparatą.
• Pasirinkite sąrankos meniu nuostatą Format card (formatuoti kortelę), tada
paspauskite mygtuką k.
Vidinės atminties formatavimas
• Išimkite atminties kortelę iš fotoaparato.
• Pasirinkite sąrankos meniu nuostatą Format memory (formatuoti atmintį), tada
paspauskite mygtuką k.
Norėdami pradėti formatuoti, rodomame ekrane pasirinkite Format (formatuoti), tada
paspauskite mygtuką k.
• Formatuodami neišjunkite fotoaparato ir neatidarykite akumuliatoriaus skyriaus /
atminties kortelės lizdo dangtelio.
• Šio nustatymo negalėsite pasirinkti, kai bus įjungtas belaidis ryšys.
Language (kalba)
Paspauskite mygtuką d M z meniu piktograma M Language (kalba) M
k mygtukas
Pasirinkite fotoaparato meniu ir pranešimų kalbą.
143
Meniu naudojimas
Sąrankos meniu
Image Comment (vaizdo pastaba)
Paspauskite mygtuką d M z meniu piktograma M Image comment (vaizdo
pastaba) M k mygtukas
Pridėkite pastabą, kuri anksčiau buvo užregistruota vaizdams, kurie bus fotografuojami.
Pridėtą komentarą galima įterpti į vaizdus, kurie siunčiami į išmanųjį įrenginį naudojant
programą SnapBridge. Būtina iš anksto konfigūruoti SnapBridge programėlę. Daugiau
informacijos rasite internetiniame SnapBridge programėlės žinyne.
Taip pat galite patikrinti pridėtą komentarą naudodami ViewNX-i metaduomenis.
Parinktis
Attach comment
(pridėti pastabą)
Input comment
(įvesties
komentaras)
C
Aprašas
Kartu su Input comment (įvesties
komentaras) užregistruota pastaba yra
pridedama prie vaizdų.
• Pasirinkite Attach comment (pridėti
pastabą), paspauskite K ir varnele
pažymėkite žymimąjį langelį ties
„įjungti“ (w). Paspaudus mygtuką k,
nustatymas yra įgalinamas, o pastaba
bus pridėta prie vėliau užfiksuotų
vaizdų.
Attach comment
Input comment
XXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXX
Set
Confirm
Galite užregistruoti pastabą, kurios ilgis yra iki 36 skaitinių-raidinių ženklų.
• Pasirinkite Input comment (įvesties komentaras), paspauskite K ir
bus parodytas įvesties ekranas. Daugiau informacijos apie įvesties būdą
žr. skyriuje „Teksto įvesties klaviatūros naudojimas“ (A135).
Vaizdo pastabų rodinys
Net jei vaizdai yra atkuriami fotoaparate, vaizdo pastabos nėra rodomos.
144
Meniu naudojimas
Sąrankos meniu
Image comment
Copyright Information (informacija apie autorių teises)
Paspauskite mygtuką d M z meniu piktograma M Copyright information
(informacija apie autorių teises) M k mygtukas
Pridėkite autorių teisių informaciją, kuri anksčiau buvo užregistruota vaizdams, kurie bus fotografuojami.
Pridėtą informaciją apie autorių teises galima įterpti į vaizdus, kurie siunčiami į išmanųjį
įrenginį naudojant programą SnapBridge. Būtina iš anksto konfigūruoti SnapBridge
programėlę. Daugiau informacijos rasite internetiniame SnapBridge programėlės žinyne.
Taip pat galite patikrinti pridėtą informaciją apie autorių teises naudodami ViewNX-i metaduomenis.
Parinktis
Aprašas
Attach copyright
info (pridėti
informaciją apie
autorių teises)
Kartu su Artist (menininkas) ir
Copyright information
Copyright (autoriaus teisė)
Attach copyright info
užregistruota autorių teisių informacija
Artist
yra pridedama prie vaizdų.
XXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXX
• Pasirinkite Attach copyright info
Copyright
(pridėti informaciją apie autorių
XXXXXXXXXXXXXXXX
teises), paspauskite K ir varnele
XXXXXXXXXXXXXXXX
pažymėkite žymimąjį langelį ties
Set
Confirm
„įjungti“ (w). Paspaudus mygtuką
k, nustatymas yra įgalinamas, o
autorių teisių informacija bus pridėta prie vėliau užfiksuotų vaizdų.
Artist (menininkas)
Galite užregistruoti atlikėjo vardą, pavardę, sudarytą iš iki 36 skaitinių-raidinių ženklų.
• Pasirinkite Artist (menininkas), paspauskite K ir bus parodytas įvesties
ekranas. Daugiau informacijos apie įvesties būdą žr. skyriuje „Teksto
įvesties klaviatūros naudojimas“ (A135).
Copyright
(autoriaus teisė)
Galite užregistruoti autorių teisių savininko vardą, pavardę, sudarytą iš iki
54 skaitinių-raidinių ženklų.
• Pasirinkite Copyright (autoriaus teisė), paspauskite K ir bus
parodytas įvesties ekranas. Daugiau informacijos apie įvesties būdą žr.
skyriuje „Teksto įvesties klaviatūros naudojimas“ (A135).
B
Pastabos apie autorių teisių informaciją
• Siekdami išvengti neteisėto atlikėjų ir autorių teisių savininkų vardų, pavardžių naudojimo, kai
fotoaparatą skolinate arba perduodate kitam savininkui, būtinai išjunkite nustatymą Attach
copyright info (pridėti informaciją apie autorių teises). Be to, įsitikinkite, kad nėra nurodyti
atlikėjo ir autorių teisių savininko vardai, pavardės.
• Nikon neatsako už jokio pobūdžio problemas ar žalą, kilusią naudojant Copyright information
(informacija apie autorių teises).
C
Autorių teisių informacijos rodymas
• Net jei vaizdai yra atkuriami fotoaparate, autorių teisių informacija nėra rodoma.
• Jei įvesite ir Artist (menininkas), ir Copyright (autoriaus teisė), SnapBridge
programoje į vaizdus bus įterptas tik autorių teisių savininko vardas.
145
Meniu naudojimas
Sąrankos meniu
Location Data (duomenys apie vietą)
Paspauskite mygtuką d M z meniu piktograma M Location data (duomenys apie
vietą) M k mygtukas
Nustatykite, ar prie fotografuojamų vaizdų turi būti pridėta fotografavimo vietos informacija.
Parinktis
Aprašas
Download from device
(atisiųsti iš įrenginio)
Norėdami prie fotografuojamų vaizdų pridėti vietos informaciją iš
išmaniojo prietaiso, pasirinkite Yes (taip). Įjunkite programėlės
SnapBridge vietos informacijos funkciją.
Position (padėtis)
Įjunkite gautos vietos informacijos rodinį.
• Kol informacija yra rodoma, tol ji nėra atnaujinama. Norėdami ją
atnaujinti, dar kartą atlikite Position (padėtis).
Reset All (atstatyti viską)
Paspauskite mygtuką d M z meniu piktograma M Reset All (atstatyti viską) M
k mygtukas
Pasirinkus Reset (atstatyti), atkuriamos numatytosios fotoaparato nustatymų reikšmės.
• Taip pat atkuriamos numatytosios tinklo meniu nustatymų reikšmės.
• Kai kurie nustatymai, pvz., Time zone and date (laiko juosta ir data) ir Language
(kalba), neatkuriami.
• Šio nustatymo negalėsite pasirinkti, kai bus įjungtas belaidis ryšys.
C
Failų numeravimas iš naujo
Norėdami atkurti failų numeravimą nuo „0001“, ištrinkite visus vidinėje atmintyje arba atminties
kortelėje saugomus vaizdus (A21), tada pasirinkite Reset All (atstatyti viską).
146
Meniu naudojimas
Sąrankos meniu
Battery Type (akumuliatoriaus tipas)
Paspauskite mygtuką d M z meniu piktograma M Battery type (akumuliatoriaus
tipas) M k mygtukas
Siekdami užtikrinti, kad fotoaparatas tinkamai rodys baterijų įkrovos lygį (A17), pasirinkite
baterijų tipą, kuris atitinka naudojamas baterijas.
Parinktis
Aprašas
k Alkaline (šarminis)
(numatytasis nustatymas)
LR6/L40 (AA dydžio) šarminės baterijos
l COOLPIX (Ni-MH)
Nikon EN-MH2 įkraunamosios Ni-MH (nikelio metalo hidrido)
baterijos
m Lithium (ličio)
FR6/L91 (AA dydžio) ličio baterijos
Conformity Marking (atitikties ženklinimas)
Paspauskite mygtuką d M z meniu piktograma M Conformity marking (atitikties
ženklinimas) M k mygtukas
Peržiūrėkite keletą atitikties ženklų, taikomų šiam fotoaparatui.
Firmware Version (integruotos programinės įrangos
versija)
Paspauskite mygtuką d M z meniu piktograma M Firmware version (integruotos
programinės įrangos versija) M k mygtukas
Peržiūrėkite dabartinę fotoaparate integruotos programinės įrangos versiją.
• Šio nustatymo negalėsite pasirinkti, kai bus įjungtas belaidis ryšys.
147
Meniu naudojimas
Sąrankos meniu
Techninės pastabos
Pastabos.......................................................................................................................................... 149
Pastabos apie belaidžio ryšio funkcijas ............................................................................... 150
Gaminio priežiūra ........................................................................................................................ 152
Fotoaparatas ........................................................................................................................ 152
Baterijos ................................................................................................................................. 153
Atminties kortelės .............................................................................................................. 154
Valymas ir saugojimas ............................................................................................................... 155
Valymas.................................................................................................................................. 155
Saugojimas ........................................................................................................................... 155
Klaidų pranešimai........................................................................................................................ 156
Trikčių šalinimas........................................................................................................................... 159
Failų pavadinimai ........................................................................................................................ 167
Pasirenkami priedai .................................................................................................................... 168
Techniniai duomenys................................................................................................................. 169
Atminties kortelės, kurias galima naudoti................................................................. 173
Rodyklė............................................................................................................................................ 175
148
Techninės pastabos
Pastabos
Pranešimai klientams Europoje
Šis ženklas reiškia, kad elektros ir elektroninė įranga turi būti surenkama atskirai.
Šie reikalavimai taikomi tik Europos šalyse esantiems vartotojams:
• Šis gaminys, kaip elektronikos atliekos, turi būti tvarkomas atskirai specialiame
atliekų surinkimo punkte. Nemeskite su buitinėmis atliekomis.
• Atskirai surenkant ir perdirbant, taupomi gamtiniai ištekliai ir padedama
išvengti neigiamų pasekmių žmonių sveikatai bei aplinkai, kurios galimos
netinkamai utilizuojant įrangą.
• Daugiau informacijos teiraukitės pardavėjo ar vietinių institucijų, atsakingų už atliekų
tvarkymą.
Šis ant baterijų esantis ženklas reiškia, kad baterijos turi būti surenkamos atskirai.
Šie reikalavimai taikomi tik Europos šalyse esantiems vartotojams:
• Visos baterijos, nepriklausomai nuo to, ar jos pažymėtos šiuo simboliu, ar ne,
sukurtos atskirai surinkti tinkamame surinkimo punkte. Nemeskite su
buitinėmis atliekomis.
• Daugiau informacijos teiraukitės pardavėjo ar vietinių institucijų, atsakingų už atliekų
tvarkymą.
149
Techninės pastabos
Pastabos
Pastabos apie belaidžio ryšio funkcijas
Belaidžiams prietaisams taikomi apribojimai
Šiame gaminyje esantis belaidis siųstuvas-imtuvas atitinka pardavimo šalyje taikomus
belaidžio ryšio reikalavimus ir nėra skirtas naudoti kitose šalyse (ES ar ELPA šalyse įsigytus
gaminius galima naudoti bet kurioje ES ir ELPA šalyje). Nikon neprisiima atsakomybės už
naudojimą kitose šalyse. Naudotojai, tiksliai nežinantys pirminio įsigijimo šalies, turėtų
kreiptis į vietinį Nikon aptarnavimo centrą ar Nikon įgaliotąjį aptarnavimo atstovą. Šis
apribojimas yra taikomas tik belaidžiam ryšiui naudojant šį gaminį.
Sauga
Nors vienas iš šio gaminio privalumų yra tai, kad jis leidžia kitiems laisvai prisijungti ir
apsikeisti duomenimis belaidžiu ryšiu bet kurioje jo diapazono vietoje, tačiau neįjungus
saugos funkcijos, galimos šios problemos.
• Duomenų vagystė: trečiosios šalys gali tyčia perimti belaidžius siuntimus, kad pavogtų
naudotojo ID, slaptažodžius ir kitą asmeninę informaciją.
• Neleistina prieiga: leidimo neturintys naudotojai gali pasiekti tinklą ir keisti duomenis ar
imtis kitų tyčinių veiksmų. Atkreipkite dėmesį, kad dėl belaidžių tinklų konstrukcijos, po
specialių išpuolių kyla neleistinos prieigos pavojus, net jei įjungta saugos funkcija. Nikon
neatsako už duomenų ar informacijos nutekėjimą, kuris gali įvykti perduodant duomenis.
• Nepasiekite tinklų, kuriuos naudoti leidimo neturite (net jei jie rodomi išmaniajame
telefone arba planšetiniame kompiuteryje). Nesilaikant nurodymo, tai gali būti laikoma
neleistina prieiga. Pasiekite tik tinklus, kuriuos turite leidimą naudoti.
Asmeninės informacijos tvarkymas ir atsisakymas
• Gaminyje užregistruota ir sukonfigūruota informacija, įskaitant belaidžio LAN nustatymus
ir kitą asmeninę informaciją, gali būti pakeista ir prarasta dėl veikimo klaidos, statinio
elektros krūvio, nelaimingo atsitikimo, gedimo, remonto ar kitų veiksmų. Visada saugokite
atskiras svarbios informacijos kopijas. Nikon neatsako už jokią tiesioginę ar netiesioginę
žalą arba pelno nuostolius, patirtus pakeitus ar praradus Nikon nepriskirtiną turinį.
• Prieš šalindami šį gaminį ar jį perleisdami kitam savininkui, naudokite sąrankos meniu
funkciją Reset All (atstatyti viską) (A103) ir ištrinkite visą gaminyje užregistruotą ir
sukonfigūruotą informaciją, įskaitant belaidžio LAN ryšio nustatymus ir kitą asmeninę
informaciją.
• Jei gaminys būtų pavogtas arba prarastas, Nikon neatsako už jokią žalą, patirtą
trečiosioms šalims neleistinai naudojant šį gaminį.
150
Techninės pastabos
Pastabos apie belaidžio ryšio funkcijas
Atsargumo priemonės eksportuojant arba vežantis šį gaminį į užsienį
Šis gaminys yra kontroliuojamas pagal Jungtinių Amerikos Valstijų eksporto administracijos
reglamentus (EAR). Eksportuojant į šalis, išskyrus toliau nurodytas (kurioms rengiant šį
dokumentą yra taikomas embargas ar specialiosios priemonės), Jungtinių Amerikos Valstijų
leidimo gauti nereikia: Kuba, Iranas, Šiaurės Korėja, Sudanas ir Sirija (sąrašas gali keistis).
Pranešimas klientams Europoje
Atitikties deklaracija (Europa)
Šiuo dokumentu Nikon Corporation deklaruoja, kad radijo įranga, kurios tipas yra COOLPIX
B500, atitinka Direktyvos 2014/53/ES reikalavimus.
Visas ES atitikties deklaracijos tekstas pateikiamas šiuo interneto adresu:
http://imaging.nikon.com/support/pdf/DoC_B500.pdf.
• Didžiausia išėjimo galia: 16,8 dBm (ekvivalentinė izotropinės spinduliuotės galia)
• Veikimo dažnis:
- Wi-Fi: 2 412–2 462 MHz (kanalai 1–11)
- Bluetooth: 2 402–2 480 MHz
- Bluetooth Low Energy: 2 402–2 480 MHz
- NFC: 13,56 MHz
151
Techninės pastabos
Pastabos apie belaidžio ryšio funkcijas
Gaminio priežiūra
Naudodami ir saugodami prietaisą, laikykitės toliau aprašytų atsargumo priemonių ir skyriuje
„Jūsų saugumui“ (Avi–ix) pateiktų įspėjimų.
Fotoaparatas
Stipriai nesutrenkite fotoaparato
Stipriai sutrenktas arba supurtytas gaminys gali blogai veikti. Be to, nelieskite arba nespauskite
objektyvo.
Laikykite sausai
Prietaisas bus sugadintas, jei jį įmerksite į vandenį arba laikysite labai drėgnoje aplinkoje.
Saugokite nuo staigių temperatūros pokyčių
Dėl staigių temperatūros pokyčių, pvz., įeinant į šildomą patalpą arba išeinant iš jos šaltą dieną,
fotoaparato viduje gali kauptis kondensatas. Norėdami išvengti kondensacijos, prieš galimus
staigius temperatūros pokyčius, įdėkite fotoaparatą į nešiojimo dėklą arba į plastikinį maišelį.
Laikykite atokiau nuo stiprių magnetinių laukų
Nenaudokite ir nelaikykite fotoaparato šalia įrangos, skleidžiančios stiprią elektromagnetinę
spinduliuotę arba magnetinius laukus. Antraip galite prarasti duomenis arba gali įvykti fotoaparato
triktis.
Nelaikykite objektyvo ilgą laiką nukreipto į ryškios šviesos šaltinius
Naudodami fotoaparatą arba laikydami jį nenaudojamą pasirūpinkite, kad objektyvas nebūtų ilgą
laiką nukreiptas į saulę arba kitus ryškios šviesos šaltinius. Ryški šviesa gali sugadinti vaizdo jutiklį
arba nuotraukose gali atsirasti baltų, sulieto vaizdo dėmių.
Prieš išimdami arba atjungdami maitinimo šaltinį ar atminties kortelę, išjunkite
gaminį
Neišimkite baterijų, kai gaminys yra įjungtas, taip pat kai išsaugomi arba trinami vaizdai. Priverstinai
nutraukus maitinimą tokiomis aplinkybėmis, galima prarasti duomenis arba pakenkti atminties
kortelei ar vidinėms mikroschemoms.
Pastabos apie ekraną
• Ekranai (įskaitant elektroninius vaizdo ieškiklius) gaminami naudojant itin tikslius metodus; bent
99,99% pikselių yra efektyvūs ir ne daugiau nei 0,01% būna neveikiantys arba su defektais. Taigi
šiuose ekranuose gali būti pikselių, kurie visada šviečia (balta, raudona, mėlyna arba žalia
spalvomis) arba niekada nešviečia (juoda spalva). Tai nėra gedimas ir neturi jokios įtakos prietaisu
įrašomiems vaizdams.
• Esant ryškiam apšvietimui, vaizdus ekrane gali būti sunku įžiūrėti.
• Nespauskite ekrano, nes taip jį galite sugadinti arba sutriks jo veikimas. Jei ekranas sudužtų, būkite
atsargūs, kad nesusižalotumėte stiklo šukėmis ir kad iš monitoriaus ant odos, į akis arba burną
nepatektų skystųjų kristalų.
152
Techninės pastabos
Gaminio priežiūra
Baterijos
Atsargumo priemonės naudojant
• Atkreipkite dėmesį, kad po naudojimo baterijos gali būti įkaitusios.
• Nenaudokite baterijų pasibaigus jų rekomenduojamam galiojimo laikui.
• Jei į fotoaparatą įdėtos išsikrovusios baterijos, nebandykite kelis kartus įjungti ir išjungti
fotoaparato.
Atsarginių baterijų turėjimas
Atsižvelgiant į vietą, kurioje fotografuojate, rekomenduojama turėti atsarginių baterijų. Tam tikrose
vietose gali būti sudėtinga įsigyti baterijų.
Baterijų įkrovimas
Jei naudojate papildomas įkraunamąsias baterijas, prieš fotografuodami, jas įkraukite. Ką tik įsigytos
baterijos nebūna visiškai įkrautos.
Būtinai perskaitykite įspėjimus, pateiktus akumuliatoriaus įkroviklio naudojimo instrukcijoje, ir jais
vadovaukitės.
Įkraunamųjų akumuliatorių įkrovimas
• Nemaišykite baterijų su skirtingu įkrovos lygiu, taip pat skirtingų gamintojų arba modelių baterijų.
• Jei šiame fotoaparate naudojate baterijas EN-MH2, jas įkraukite po keturias, naudodami
akumuliatoriaus įkroviklį MH-73. Baterijas EN-MH2 įkraukite tik akumuliatorių įkrovikliu MH-73.
• Akumuliatorių įkrovikliu MH-73 įkraukite tik baterijas EN-MH2.
• Įkraunamųjų Ni-MH akumuliatorių EN-MH1 naudoti negalima.
Pastabos apie įkraunamąsias Ni-MH baterijas
• Jei dažnai įkrausite dar neišsikrovusias įkraunamąsias Ni-MH baterijas, jas naudojant ekrane gali būti
anksčiau laiko rodomas pranešimas Battery exhausted. (Akumuliatorius išsikrovė.). Taip yra
dėl atminties reiškinio, kai baterijų išlaikoma įkrova laikinai sumažėja. Baterijas naudokite tol, kol jos
visiškai išsikraus, ir jų įprasta talpa atsistatys.
• Įkraunamosios Ni-MH baterijos išsikrauna net nenaudojamos. Rekomenduojama baterijas įkrauti
prieš pat jas naudojant.
Baterijų naudojimas, kai šalta
Šaltomis dienomis baterijų talpa mažėja. Išsikrovusias baterijas naudojant žemoje temperatūroje,
fotoaparatas gali neįsijungti. Atsargines baterijas laikykite šiltoje vietoje, prireikus, pakeiskite.
Sušilusios baterijos gali atgauti dalį įkrovos.
Baterijos kontaktai
Jei baterijos kontaktai užsiteršia, fotoaparatas gali neveikti. Prieš naudojimą užsiteršusius baterijos
kontaktus nuvalykite švariu, sausu audinio gabalėliu.
Likusi baterijos įkrova
Jei į fotoaparatą įdėsite išsikrovusias baterijas, fotoaparatas gali rodyti, kad baterijų įkrova yra
pakankama. Tai yra baterijų savybė.
153
Techninės pastabos
Gaminio priežiūra
Baterijų perdirbimas
Kai baterijos nebelaiko įkrovos, jas pakeiskite. Panaudotos baterijos yra vertingas išteklius.
Panaudotas baterijas reikia perdirbti pagal vietos taisykles.
Atminties kortelės
Atsargumo priemonės naudojant
• Naudokite tik Secure Digital atminties korteles (A173).
• Būtinai laikykitės atsargumo priemonių, nurodytų kartu su atminties kortele gautuose
dokumentuose.
• Neklijuokite etikečių arba lipdukų ant atminties kortelių.
Formatavimas
• Negalima formatuoti kortelės naudojant kompiuterį.
• Jei į šį fotoaparatą pirmą kartą įdedate kitame įrenginyje naudotą atminties kortelę, nepamirškite
jos suformatuoti šiuo fotoaparatu. Prieš naudojant naujas atminties korteles šiame fotoaparate,
jas rekomenduojama suformatuoti šiuo fotoaparatu.
• Įsidėmėkite, kad formatuojant visam laikui ištrinami visi vaizdai ir kiti duomenys,
esantys atminties kortelėje. Prieš formatuodami atminties kortelę būtinai padarykite visų
norimų išsaugoti vaizdų kopijų.
• Jei įjungus fotoaparatą rodomas pranešimas Card is not formatted. Format card?
(Nesuformatuota kortelė. Formatuoti kortelę?), atminties kortelę reikia suformatuoti. Jei yra
norimų išsaugoti duomenų, pasirinkite No (ne). Nukopijuokite reikiamus duomenis į kompiuterį
ir pan. Jei norite suformatuoti atminties kortelę, pasirinkite Yes (taip). Bus parodytas patvirtinimo
dialogo langas. Norėdami pradėti formatavimą, paspauskite mygtuką k.
• Šio veiksmo neatlikite, kol formatuojama, į atminties kortelę įrašomi ar trinami duomenys arba kai
duomenys perkeliami į kompiuterį. Nesilaikant šios atsargumo priemonės, galima prarasti
duomenis, sugadinti fotoaparatą arba atminties kortelę.
- Norėdami išimti ir įdėti baterijas arba atminties kortelę, atidarykite baterijos skyriaus / atminties
kortelės lizdo dangtelį.
- Išjunkite fotoaparatą.
- Atjunkite kintamosios srovės adapterį.
154
Techninės pastabos
Gaminio priežiūra
Valymas ir saugojimas
Valymas
Nenaudokite alkoholio, skiediklio arba kitų lakiųjų cheminių medžiagų.
Objektyvas
Stenkitės pirštais neliesti stiklinių dalių. Dulkes arba pūkus pašalinkite
ventiliatoriumi (paprastai tai yra mažas įtaisas su maža gumine kriauše, pritaisyta
prie vieno galo, kuri pumpuoja oro srautą pro kitą galą). Jei norite nuvalyti pirštų
atspaudus arba kitas dėmes, kurių nepavyksta pašalinti ventiliatoriumi, sukamaisiais
judesiais minkšta šluoste nuvalykite objektyvą, pradėdami nuo jo vidurio ir
artėdami prie krašto. Jei nepavyksta, objektyvą nuvalykite šluoste, šiek tiek
sudrėkinta prekyboje esančiu objektyvų valikliu.
Ekranas
Dulkes arba pūkelius pašalinkite ventiliatoriumi. Norėdami pašalinti pirštų
atspaudus ir kitas dėmes, ekraną nespausdami nuvalykite minkšta sausa šluoste.
Korpusas
Dulkes, nešvarumus arba smėlį pašalinkite ventiliatoriumi, tada atsargiai nuvalykite
minkšta sausa šluoste. Jei fotoaparatą naudojote paplūdimyje arba kitoje aplinkoje,
kurioje yra daug smėlio ir dulkių, nuvalykite smėlį, dulkes arba druską sausu švariu,
šiek tiek vandeniu sudrėkintu audiniu ir kruopščiai nusausinkite. Atkreipkite
dėmesį, kad į fotoaparato vidų patekusios pašalinės medžiagos gali
sukelti gedimų, kuriems netaikoma garantija.
Saugojimas
Jei fotoaparato ilgą laiką nenaudosite, išimkite baterijas. Kad neatsirastų pelėsių, fotoaparatą
bent kartą per mėnesį išimkite iš laikymo vietos.
Prieš vėl padėdami fotoaparatą, jį įjunkite ir keletą kartų atleiskite užraktą. Nelaikykite
fotoaparato bet kurioje iš šių vietų:
• blogai vėdinamose vietose arba ten, kur drėgmė yra didesnė nei 60%;
• kur temperatūra didesnė nei 50°C arba žemesnė nei –10°C;
• šalia įrenginių, skleidžiančių stiprius elektromagnetinius laukus, pvz., televizorių arba
radijo aparatų.
155
Techninės pastabos
Valymas ir saugojimas
Klaidų pranešimai
Jei rodomas klaidos pranešimas, žr. toliau pateiktą lentelę.
Ekranas
Battery temperature is
elevated. The camera will
turn off. (Padidėjo
akumuliatoriaus
temperatūra.
Fotoaparatas išsijungs.)
A
Priežastis ir sprendimas
Fotoaparatas automatiškai išjungiamas. Prieš naudodami
toliau palaukite, kol fotoaparatas arba akumuliatorius
atvės.
–
Apsaugos nuo įrašymo jungiklis nustatytas į padėtį „lock“
(užrakinta).
Pastumkite apsaugos nuo įrašymo jungiklį į padėtį „write“
(įrašyti).
–
Bandant pasiekti atminties kortelę įvyko klaida.
• Naudokite patvirtintą atminties kortelę.
• Patikrinkite, ar kontaktai švarūs.
• Patikrinkite, ar atminties kortelė tinkamai įdėta.
11, 173
Card is not formatted.
Format card?
(Nesuformatuota kortelė.
Formatuoti kortelę?)
Atminties kortelė nesuformatuota naudoti fotoaparate.
Formatuojant ištrinami visi atminties kortelėje išsaugoti
duomenys. Jei norite turėti kurių nors vaizdų kopijas,
prieš formatuodami kortelę, pasirinkite No (ne) ir
išsaugokite kopijas kompiuteryje arba kitoje laikmenoje.
Pasirinkite Yes (taip), tada paspauskite mygtuką k, kad
suformatuotumėte atminties kortelę.
154
Out of memory. (Nėra
laisvos atminties.)
Ištrinkite vaizdus arba įdėkite naują atminties kortelę.
11, 21
Išsaugant vaizdą įvyko klaida.
Įdėkite naują atminties kortelę arba suformatuokite
atminties kortelę ar vidinę atmintį.
143
Fotoaparatas išnaudojo failų numerius.
Įdėkite naują atminties kortelę arba suformatuokite
atminties kortelę ar vidinę atmintį.
143
Nepakanka vietos kopijai išsaugoti.
Ištrinkite vaizdus iš paskirties vietos.
21
Patikrinkite, ar galima redaguoti vaizdus.
74, 163
The camera will turn off to
prevent overheating.
(Fotoaparatas išsijungs,
kad neperkaistų.)
Memory card is write
protected. (Atminties
kortelė apsaugota nuo
įrašymo.)
This card cannot be used.
(Šios kortelės negalima
naudoti.)
This card cannot be read.
(Šios kortelės negalima
nuskaityti.)
Image cannot be saved.
(Nepavyksta išsaugoti
nuotraukos.)
Image cannot be
modified. (Koreguoti
nuotraukos negalima.)
156
Techninės pastabos
Klaidų pranešimai
Ekranas
A
Priežastis ir sprendimas
Cannot record movie.
(Negalima įrašyti filmo.)
Išsaugant filmą atminties kortelėje įvyko skirtojo laiko
pabaigos klaida.
Pasirinkite didesnės įrašymo spartos atminties kortelę.
Memory contains no images.
(Atmintyje nėra nuotraukų.)
Vidinėje atmintyje arba atminties kortelėje nėra jokių vaizdų.
• Išimkite atminties kortelę ir atkurkite vaizdus iš vidinės atminties. 12
• Jei fotoaparato vidinėje atmintyje išsaugotus vaizdus
132
norite kopijuoti į atminties kortelę, paspauskite
mygtuką d, kad atkūrimo meniu pasirinktumėte
Copy (kopijuoti).
82, 173
Failas sukurtas arba redaguotas ne su šiuo fotoaparatu.
File contains no image data. Failo negalima peržiūrėti šiame fotoaparate.
(Faile nėra vaizdo duomenų.) Peržiūrėkite failą kompiuteryje arba įrenginyje, kuriuo jis
buvo sukurtas arba redaguotas.
–
All images are hidden. (Visos
nuotraukos paslėptos.)
Nėra vaizdų skaidrių peržiūrai ir pan.
130
This image cannot be
deleted. (Šios nuotraukos
ištrinti negalima.)
Vaizdas yra apsaugotas.
Išjunkite apsaugą.
131
Raise the flash.
(Atidarykite blykstę.)
Blykstė nuleista.
Jei fotografuojate scenos režimu Night portrait
(naktinis portretas) arba Backlighting (foninis
apšvietimas) (kai nustatyta HDR parinktis Off
(išjungta)), atidarykite blykstę.
38, 52
Turn the camera off and
then on again. (Išjunkite ir
vėl įjunkite fotoaparatą.)
Nuimkite objektyvo dangtelį ir išjunkite bei vėl įjunkite fotoaparatą.
Jei klaidos pašalinti nepavyksta, kreipkitės į platintoją arba
Nikon įgaliotąjį techninės priežiūros atstovą.
10, 159
Communications error
(ryšių klaida)
Įvyko ryšio su spausdintuvu klaida.
Išjunkite fotoaparatą ir vėl prijunkite USB laidą.
95
Fotoaparato vidiniame grandyne įvyko klaida.
Išjunkite fotoaparatą, išimkite ir vėl įdėkite baterijas, tada
System error (sistemos klaida) įjunkite fotoaparatą. Jei klaidos pašalinti nepavyksta,
kreipkitės į platintoją arba Nikon įgaliotąjį techninės
priežiūros atstovą.
159
Printer error: check printer
status. (Spausdintuvo
klaida: tikrinkite
spausdintuvo būseną.)
Pašalinę triktį, pasirinkite Resume (atnaujinti), tada
paspauskite mygtuką k, kad tęstumėte spausdinimą.*
–
Printer error: check paper.
(Spausdintuvo klaida:
patikrinkite popierių.)
Įdėkite nurodyto formato popieriaus, pasirinkite Resume
(atnaujinti), tada paspauskite mygtuką k, kad
tęstumėte spausdinimą.*
–
Printer error: paper jam.
(Spausdintuvo klaida:
popieriaus strigtis.)
Išimkite užstrigusį popieriaus lapą, pasirinkite Resume
(atnaujinti), tada paspauskite mygtuką k, kad
tęstumėte spausdinimą.*
–
Printer error: out of paper.
(Spausdintuvo klaida:
baigėsi popierius.)
Įdėkite nurodyto formato popieriaus, pasirinkite Resume
(atnaujinti), tada paspauskite mygtuką k, kad
tęstumėte spausdinimą.*
–
157
Techninės pastabos
Klaidų pranešimai
Ekranas
A
Priežastis ir sprendimas
Printer error: check ink.
(Spausdintuvo klaida:
patikrinkite rašalą.)
Iškilo su spausdintuvo rašalu susijusi problema.
Patikrinkite rašalą, pasirinkite Resume (atnaujinti), tada
paspauskite mygtuką k, kad tęstumėte spausdinimą.*
–
Printer error: out of ink.
(Spausdintuvo klaida:
baigėsi rašalas.)
Pakeiskite rašalo kasetę, pasirinkite Resume (atnaujinti),
tada paspauskite mygtuką k, kad tęstumėte
spausdinimą.*
–
Printer error: file corrupt.
(Spausdintuvo klaida:
sugadintas failas.)
Iškilo su vaizdo, kuris turėjo būti spausdinamas, failu
susijusi problema.
Pasirinkite Cancel (atšaukti), tada paspauskite mygtuką
k, kad atšauktumėte spausdinimą.
–
* Papildomų rekomendacijų ir informacijos ieškokite spausdintuvo instrukcijoje.
158
Techninės pastabos
Klaidų pranešimai
Trikčių šalinimas
Jei fotoaparatas veikia netinkamai, perskaitykite toliau pateiktą įprastų problemų sąrašą, tada
kreipkitės į platintoją arba Nikon įgaliotąjį techninės priežiūros atstovą.
Maitinimo, ekrano, nustatymų problemos
Problema
A
Priežastis ir sprendimas
Fotoaparatas
įjungtas, tačiau
nereaguoja.
• Palaukite, kol baigsis įrašymo procesas.
• Jei problema nedingsta, išjunkite fotoaparatą.
Jei fotoaparatas neišsijungia, išimkite bateriją (maitinimo
elementus) ir vėl ją įdėkite arba, jei naudojate kintamosios
srovės adapterį, atjunkite jį ir vėl prijunkite.
Atminkite, kad nors išimant arba atjungiant maitinimo šaltinį
esamuoju metu įrašomi duomenys bus prarasti, jau įrašyti
duomenys išliks.
–
Nepavyksta įjungti
fotoaparato.
Baterijos yra išsieikvojusios.
11, 153
• Fotoaparatas automatiškai išsijungia, kad taupytų energiją
(automatinio išjungimo funkcija).
• Esant žemai temperatūrai, fotoaparatas ir baterijos gali veikti
netinkamai.
• Fotoaparato vidus įkaito. Palikite fotoaparatą išjungtą, kol jo
vidus atvės, paskui vėl bandykite jį įjungti.
19
Fotoaparatas
išsijungia be
įspėjimo.
14
19
Ekranas yra tuščias.
• Fotoaparatas yra išjungtas.
• Fotoaparatas automatiškai išsijungia, kad taupytų energiją
(automatinio išjungimo funkcija).
• Kai blykstė įkraunama, blykstės lemputė mirksi. Palaukite, kol
bus baigta įkrauti.
• Fotoaparatas yra prijungtas prie televizoriaus arba
kompiuterio.
• Fotoaparatas fotografuoja scenos režimu Multiple exp.
Lighten (daug eks. Pašviesinti).
Fotoaparatas kaista.
Pavyzdžiui, filmuojant arba naudojant fotoaparatą šiltoje
aplinkoje ilgą laiką, jis gali įkaisti – tai nėra gedimas.
Sunku įžiūrėti
ekrane rodomus
užrašus.
• Aplinka yra pernelyg šviesi.
- Pereikite į tamsesnę vietą.
• Sureguliuokite ekrano ryškumą.
159
Techninės pastabos
Trikčių šalinimas
153
–
–
–
–
–
–
138
Problema
O mirksi ekrane.
Neteisinga įrašų
data ir laikas.
A
Priežastis ir sprendimas
• Jei nebuvo nustatytas fotoaparato laikrodis, fotografavimo ekrane
mirksi O, o prieš nustatant laikrodį išsaugotiems vaizdams ir
filmams yra atitinkamai priskiriama data „00/00/0000 00:00“ ir „01/
01/2016 00:00“. Naudodami sąrankos meniu parinktį Time zone
and date (laiko juosta ir data), nustatykite teisingą laiką ir datą.
• Fotoaparato laikrodis nėra toks tikslus kaip įprasti laikrodžiai.
Jei reikia, reguliariai palyginkite fotoaparato laikrodžio
rodomą laiką su tikslesniu laikrodžiu ir jį pakoreguokite.
4, 136
Ekrane nerodoma
jokios informacijos.
Fotografavimo duomenys ir informacija apie nuotrauką gali būti
4
paslėpta. Spauskite mygtuką s, kol bus parodyta informacija.
Date Stamp
(datos žymė)
negalima.
Time zone and date (laiko juosta ir data) Nenustatytas
sąrankos meniu nustatymas .
136
Data nepažymima
vaizduose net tada,
kai įjungiama
parinktis Date Stamp
(datos žymė).
• Pasirinktas fotografavimo režimas nepalaiko Date Stamp
(datos žymė).
• Filmuose datos pažymėti negalima.
139
Išsieikvojo laikrodžio baterija; grąžintos visų nustatymų numatytosios
reikšmės. Dar kartą sukonfigūruokite fotoaparato nustatymus.
• Vidinė fotoaparato laikrodžio baterija yra naudojama fotoaparato
laikrodžiui maitinti ir tam tikriems nustatymams saugoti. Baterijas
įdėjus į fotoaparatą arba prie fotoaparato prijungus kintamosios
srovės adapterį (parduodamas atskirai), laikrodžio baterijai įkrauti
reikia maždaug 10 valandų ir, netgi išėmus fotoaparato baterijas,
laikrodžio baterija veikia kelias dienas.
–
Kai nustatyta Autofocus mode (automatinio fokusavimo režimas) parinktis
Full-time AF (nuolatinis AF) arba kai naudojami kai kurie fotografavimo
režimai, gali girdėtis fokusuojančio fotoaparato skleidžiamas garsas.
33, 126
Įjungus fotoaparatą,
rodomas laiko
juostos ir datos
nustatymo ekranas.
Atstatyti
fotoaparato
nustatymai.
Fotoaparatas
skleidžia garsus.
Fotografavimo problemos
Problema
A
Priežastis ir sprendimas
Nepavyksta įjungti
fotografavimo režimo.
Atjunkite HDMI kabelį arba USB laidą.
92
2, 20
Nepavyksta
fotografuoti arba
filmuoti.
• Kai fotoaparatas veikia atkūrimo režimu, paspauskite mygtuką c,
užrakto atleidimo mygtuką arba mygtuką b (e).
• Kai rodomi meniu, paspauskite mygtuką d.
• Kai blykstės lemputė mirksi, blykstė įkraunama.
• Baterijos yra išsieikvojusios.
160
Techninės pastabos
Trikčių šalinimas
103
52
11, 153
Problema
A
Priežastis ir sprendimas
Fotoaparatas
negali sufokusuoti.
• Objektas yra per arti. Bandykite fotografuoti scenos
automatinio rinkiklio režimu, scenos režimu Close-up
(stambus planas) arba makroskopinio plano režimu.
• Objektą sunku sufokusuoti.
• Nustatykite sąrankos meniu elemento AF assist (AF
pagalbinis apšvietimas) parinktį Auto (automatinis).
• Išjunkite ir vėl įjunkite fotoaparatą.
33, 37,
40, 51,
56
62
140
Nuotraukų vaizdas
susiliejęs.
• Naudokite blykstę.
• Padidinkite ISO jautrumo reikšmę.
• Fotografuodami nejudančius vaizdus įjunkite Photo VR
(nuotraukos VM). Filmuodami įjunkite Movie VR (filmo VM).
• Naudokite trikojį fotoaparatui stabilizuoti (jei tuo pačiu naudosite
automatinį laikmatį, pasieksite dar geresnių rezultatų).
52
115
127,
140
54
Vaizduose, kurie
fiksuojami naudojant
blykstę, atsiranda
šviesių dėmelių.
Blykstės šviesa atsispindi ore esančiose dalelėse. Nuleiskite
blykstę.
19, 52
Blykstė nesuveikia.
• Blykstė nuleista.
• Pasirinktas scenos režimas, kuris riboja blykstės naudojimą.
• Įjungta funkcija, kuri riboja blykstės naudojimą.
19, 52
64
66
Negalima naudoti
skaitmeninio
priartinimo.
• Digital zoom (skaitmeninis mastelis) Nustatyta sąrankos 141
meniu elemento parinktis Off (išjungta).
• Naudojant tam tikrus fotografavimo režimus arba tam tikrus kitų 67, 141
funkcijų nustatymus, skaitmeninio priartinimo naudoti negalima.
Image mode
(vaizdo režimas)
negalima.
Įjungta funkcija, ribojanti parinkties Image mode (vaizdo
režimas) naudojimą.
Nėra garso atleidus
užraktą.
• Off (išjungta) Nustatyta sąrankos meniu elemento Sound
141
settings (garso nustatymai) nustatymo Shutter sound
(užrakto garsas) parinktis . Naudojant kai kuriuos fotografavimo
režimus, garso nėra net tada, kai nustatyta parinktis On (įjungta).
• Neužblokuokite garsiakalbio.
3
AF pagalbinio
apšvietimo
lemputė
neužsidega.
Off (išjungta) Pasirinkta sąrankos meniu parinkties AF assist (AF
pagalbinis apšvietimas) nuostata. Atsižvelgiant į fokusavimo
srities vietą arba fotografavimo režimą, AF pagalbinio apšvietimo
lemputė gali nedegti net tada, kai pasirinkta Auto (automatinis).
161
Techninės pastabos
Trikčių šalinimas
–
66
140
Problema
A
Priežastis ir sprendimas
Nuotraukos atrodo
nešvarios.
Objektyvas yra nešvarus. Nuvalykite objektyvą.
Nenatūralios
spalvos.
Netinkamai sureguliuotas baltos spalvos balansas arba atspalvis. 40, 111
Objektas yra tamsus, todėl užrakto greitis yra per mažas arba ISO
Vaizde matomi
jautrumas yra per didelis. Triukšmą galima sumažinti:
atsitiktiniai šviesūs
• naudojant blykstę;
pikseliai (triukšmas).
• pasirenkant mažesnį ISO jautrumą.
155
52
115
Nuotraukos yra per
tamsios (per
trumpai
eksponuotos).
• Blykstė yra nuleista arba pasirinktas fotografavimo režimas,
kuris riboja blykstės naudojimą.
• Uždengtas blykstės langelis.
• Objektas nepatenka į blykstės apšvietimo diapazoną.
• Nustatykite ekspozicijos kompensavimą.
• Padidinkite ISO jautrumą.
• Apšviestas objekto fonas. Pasirinkite scenos režimą
Backlighting (foninis apšvietimas) arba atidarykite
blykstę ir nustatykite jos režimo nustatymą X (detalių
paryškinimo blykstė).
19, 52,
64
17
170
57
115
38, 52
Nuotraukos yra per
šviesios (per ilgai
eksponuotos).
Nustatykite ekspozicijos kompensavimą.
57
Netikėti rezultatai,
kai nustatytas
blykstės režimas
V (automatinis su
raudonų akių efekto
mažinimo funkcija).
Naudokite ne Night portrait (naktinis portretas), o bet kurį
kitą fotografavimo režimą, ir pasirinkite ne V (automatinis su
raudonų akių efekto mažinimo funkcija), o bet kurį kitą blykstės
režimą, tada bandykite fotografuoti dar kartą.
52, 64
Odos atspalviai
nesušvelninami.
• Tam tikromis fotografavimo sąlygomis gali nepavykti
sušvelninti veido odos atspalvių.
• Vaizdams, kuriuose yra keturi arba daugiau veidų, bandykite
naudoti atkūrimo meniu elemente Glamour retouch (žavus
retušavimas) esančią parinktį Skin softening (odos
sušvelninimas).
Vaizdų
išsaugojimas
užtrunka.
Toliau išvardytais atvejais vaizdų išsaugojimas trunka ilgiau:
• veikiant triukšmo mažinimo funkcijai, pvz., kai fotografuojama
tamsioje aplinkoje;
• kai nustatytas blykstės režimas V (automatinis su raudonų
akių efekto mažinimo funkcija);
• kai fotografuojama scenos režimu Night landscape
(naktinis kraštovaizdis), Night portrait (naktinis
portretas) arba Backlighting (foninis apšvietimas) (kai
nustatyta HDR parinktis On (įjungta));
• jei fotografuojant naudojama odos sušvelninimo funkcija;
• kai naudojamas nepertraukiamo fotografavimo režimas.
162
Techninės pastabos
Trikčių šalinimas
62
76
–
53
37, 38
48, 62
113
Atkūrimo problemos
A
Problema
Priežastis ir sprendimas
Nepavyksta atkurti
failo.
• Šis fotoaparatas gali nesugebėti atkurti vaizdų, išsaugotų kito
gamintojo arba kito modelio skaitmeniniu fotoaparatu.
• Šis fotoaparatas negali atkurti filmų, įrašytų kito gamintojo
arba modelio skaitmeniniu fotoaparatu.
• Šis fotoaparatas gali nesugebėti atkurti duomenų, redaguotų
kompiuteryje.
–
Nepavyksta
priartinti vaizdo.
• Filmams negalima taikyti didinimo atkuriant.
• Priartinant mažo dydžio vaizdą, ekrane rodomas padidinimo
koeficientas gali skirtis nuo vaizdo faktinio padidinimo
koeficiento.
• Fotoaparatas gali nesugebėti priartinti vaizdų, užfiksuotų kito
gamintojo arba kito modelio skaitmeniniu fotoaparatu.
–
Negalima
redaguoti vaizdų.
• Kai kurių nuotraukų redaguoti negalima. Suredaguotų
nuotraukų dar kartą redaguoti negalima.
• Atminties kortelėje arba vidinėje atmintyje trūksta laisvos
vietos.
• Šis fotoaparatas negali redaguoti nuotraukų, užfiksuotų kitais
fotoaparatais.
• Nuotraukoms skirtų redagavimo funkcijų filmams naudoti
negalima.
Nepavyksta pasukti
vaizdo.
Šis fotoaparatas negali pasukti nuotraukų, užfiksuotų kito
gamintojo arba modelio skaitmeniniu fotoaparatu.
163
Techninės pastabos
Trikčių šalinimas
45, 74
–
–
–
–
Problemos dėl išorinių įrenginių
Problema
Priežastis / sprendimas
Neįmanoma
užmegzti belaidžio
ryšio su išmaniuoju
įrenginiu.*
• Norėdami užmegzti belaidį ryšį pirmą kartą, žr. „Prisijungimas
prie išmaniojo įrenginio (SnapBridge)“.
• Taip pat žr. „Jei prijungti nepavyko“.
• Jei belaidis ryšys yra nustatytas, atlikite toliau nurodytus
veiksmus.
- Išjunkite fotoaparatą ir vėl įjunkite.
- Iš naujo paleiskite SnapBridge programą.
- Atšaukite ryšį ir vėl užmegzkite ryšį.
• Patikrinkite Network menu (tinklo meniu) nustatymus
fotoaparate.
- Nustatykite Airplane mode (lėktuvo režimas) į Off
(išjungta).
- Nustatykite Bluetooth (Blootooth) M Connection
(jungtis) į Enable (įjungti).
• Jei fotoaparatas yra užregistruotas dviejuose ar daugiau
išmaniųjų įrenginių, fotoaparate eikite į Network menu
(tinklo meniu) M Bluetooth (Blootooth) M Paired
devices (suporuoti įrenginiai) ir pasirinkite išmanųjį
įrenginį, prie kurio norite prisijungti. Jei programoje
SnapBridge yra užregistruoti du ar daugiau fotoaparatų,
perjunkite ryšį programoje.
• Naudokite pakankamai įkrautą bateriją.
• Atminties kortelę su pakankamai laisvos vietos įdėkite į
fotoaparatą.
• Atjunkite HDMI laidą arba USB laidą.
• Įgalinkite Bluetooth, „Wi-Fi“ ir vietovės duomenų funkciją
išmaniajame įrenginyje.
• Programos SnapBridge kortelėje A M Auto link options
(Automatinio susiejimo parinktys) M įjunkite Auto link
(Automatinė nuoroda). Jei ši parinktis išjungta, galima
naudoti Download pictures (Atsisiųsti nuotraukas) ir
Remote photography (nuotolinis fotografavimas),
tačiau vaizdų negalima atsisiųsti automatiškai.
164
Techninės pastabos
Trikčių šalinimas
A
23
28
31
–
31
134
135
–
11
92
–
–
Problema
Neįmanoma įkelti
vaizdų į išmanųjį
įrenginį, kuriame
yra užmegztas
belaidis ryšys su
SnapBridge
programa.*
A
Priežastis / sprendimas
• Išsiųsdami automatiniu būdu, atlikite toliau aprašytus
veiksmus:
- Fotoaparate nustatykite Network menu (tinklo meniu)
M Send while shooting (siųsti fotografuojant) M Still
images (nejudantys vaizdai) į Yes (taip).
- Programos SnapBridge kortelėje A M Auto link options
(Automatinio susiejimo parinktys) M įjunkite Auto
link (Automatinė nuoroda).
- Programos SnapBridge kortelėje A M Auto link options
(Automatinio susiejimo parinktys) M įjunkite Auto
download (automatinis atsisiuntimas).
- Jei fotoaparate Network menu (tinklo meniu) M
Bluetooth (Blootooth) M Send while off (siųsti kai
išjungta) yra nustatyta į Off (išjungta), įjunkite
fotoaparatą arba pakeiskite nustatymą į On (įjungta).
• Gali būti, kad negalėsite įkelti vaizdų arba įkėlimas gali būti
atšauktas, jei fotoaparatas tuo metu bus naudojamas.
• Atsižvelgiant į fotoaparato būseną, gali būti, kad negalėsite
įkelti vaizdų arba įkėlimas bus atšauktas.
• Taip pat žr. „Jei nepavyko įkelti vaizdų“.
134
–
–
135
–
31
31
Neįmanoma
fotografuoti
nuotoliniu būdu
naudojant išmanųjį
įrenginį, kuriame yra
užmegztas belaidis
ryšys su SnapBridge
programa.*
• Negalima fotografuoti nuotoliniu būdu, jei vidinėje atmintyje
ar atminties kortelėje nėra laisvos vietos. Ištrinkite
nereikalingas nuotraukas arba įdėkite atminties kortelę,
kurioje yra pakankamai laisvos vietos.
• Gali būti, kad negalėsite fotografuoti nuotoliniu būdu, jei
fotoaparatas tuo metu bus naudojamas.
• Atsižvelgiant į fotoaparato būseną, gali būti, kad negalėsite
fotografuoti nuotoliniu būdu.
SnapBridge
programoje
neįmanoma
atsisiųsti
nejudančių vaizdų
originaliu dydžiu.*
Fotoaparato parinktims Send while shooting (siųsti
fotografuojant) ir Mark for upload (pažymėti, kaip
įkeltiną) nustatytas apribojimas, kad atsisiųstų vaizdų dydis
negali viršyti 2 megapikselių (vaizdai, nufotografuoti naudojant
scenos režimą Easy panorama (paprasta panorama), yra
įkeliami originalaus dydžio). Jei norite atsisiųsti nuotraukas
originaliu dydžiu, naudokite SnapBridge programos parinktį
Download pictures (Atsisiųsti nuotraukas).
–
Nuotraukos
nerodomos per
televizorių.
• Prie fotoaparato prijungtas kompiuteris ar spausdintuvas.
• Atminties kortelėje nėra vaizdų.
• Išimkite atminties kortelę ir atkurkite vaizdus iš vidinės
atminties.
–
–
12
165
Techninės pastabos
Trikčių šalinimas
–
–
31
Problema
Prijungus
fotoaparatą prie
kompiuterio,
nepaleidžiama
programa Nikon
Transfer 2.
A
Priežastis / sprendimas
•
•
•
•
•
Fotoaparatas yra išjungtas.
Baterijos yra išsieikvojusios.
Netinkamai prijungtas USB laidas.
Kompiuteris neatpažįsta fotoaparato.
Kompiuteris nenustatytas automatiškai paleisti Nikon
Transfer 2. Jei reikia daugiau informacijos apie Nikon Transfer
2, žr. ViewNX-i žinyno informaciją.
–
92
92, 99
–
–
Nerodomos
spausdinti atrinktos
nuotraukos.
• Atminties kortelėje nėra vaizdų.
• Norėdami spausdinti vaizdus iš vidinės atminties, išimkite
atminties kortelę.
–
12
Fotoaparatu
nepavyksta
pasirinkti lapo
dydžio.
Net spausdinant su PictBridge suderinamu spausdintuvu,
pasirinkti lapo dydžio fotoaparatu nepavyks toliau pateiktais
atvejais. Lapo dydžiui pasirinkti naudokite spausdintuvą.
• Spausdintuvas nepalaiko fotoaparato nurodytų lapo dydžių.
• Spausdintuvas automatiškai pasirenka lapo dydį.
–
* Žr. „Prisijungimas prie išmaniojo įrenginio (SnapBridge)“ (A23) ir SnapBridge internetinį žinyną.
166
Techninės pastabos
Trikčių šalinimas
Failų pavadinimai
Nuotraukų arba filmų failams pavadinimai priskiriami taip:
Failo pavadinimas: DSCN 0001 .JPG
(1) (2) (3)
(1) Identifikatorius
Fotoaparato ekrane nerodoma.
• DSCN: pradiniai nejudantys vaizdai, filmai, nejudantys vaizdai, sukurti
naudojant filmų redagavimo funkciją
• SSCN: mažos nuotraukos kopijos
• RSCN: Apkarpytos kopijos
• FSCN: vaizdai, sukurti naudojant vaizdų redagavimo funkciją (išskyrus
apkarpymo ir mažos nuotraukos), ir filmai, sukurti naudojant filmų
redagavimo funkciją
(2) Failo numeris
Priskiriamas didėjančia tvarka, pradedant nuo „0001“ ir baigiant „9999“.
(3) Plėtinys
Nurodo failo formatą.
• .JPG: Nejudantis vaizdas
• .MP4: Filmai
167
Techninės pastabos
Failų pavadinimai
Pasirenkami priedai
Akumuliatoriaus
įkroviklis, įkraunamosios
baterijos*
• MH-73 Akumuliatoriaus įkroviklis (vienu metu gali įkrauti
keturis įkraunamuosius Ni-MH akumuliatorius EN-MH2)
• Įkraunamųjų baterijų keitimas: EN-MH2-B4 Įkraunami Ni-MH
akumuliatoriai (keturių EN-MH2 baterijų rinkinys)
Kintamosios srovės
adapteris
EH-67/EH-67s Kintamosios srovės adapteris
Garso ir vaizdo kabelis
Garso-vaizdo kabelis EG-CP16
Riešo dirželis
Riešo dirželis AH-CP1
* Jei fotoaparate naudojate įkraunamuosius Ni-MH akumuliatorius EN-MH2, juos įkraukite po
keturis, naudodami akumuliatoriaus įkroviklį MH-73. Taip pat vienu metu nebandykite įkrauti
baterijų, kurių likęs įkrovos lygis skiriasi (A153). Įkraunamųjų Ni-MH akumuliatorių EN-MH1
naudoti negalima.
Galimybė įsigyti priedų gali priklausyti nuo šalies arba regiono.
Naujausią informaciją žr. svetainėje arba brošiūrose.
168
Techninės pastabos
Pasirenkami priedai
Techniniai duomenys
Nikon COOLPIX B500 skaitmeninis fotoaparatas
Tipas
Kompaktiškas skaitmeninis fotoaparatas
Efektyviųjų pikselių skaičius
16,0 mln. (apdorojant vaizdus gali sumažėti efektyviųjų pikselių
skaičius).
Vaizdo jutiklis
1/2,3 col. tipo CMOS; maždaug 16,76 mln. pikselių
Objektyvas
NIKKOR objektyvas, 40 kartų optinis priartinimas
Židinio nuotolis
4.0–160 mm (apžvalgos kampas atitinka 35mm [135] formato
vaizdą, užfiksuotą 22.5–900 mm objektyvu)
f skaičius
f/3–6.5
Konstrukcija
12 elementų 9 grupių (3 ED objektyvo elementai)
Skaitmeninio priartinimo
koeficientas
Iki 4× (apžvalgos kampas atitinka 35mm [135] formato vaizdą,
užfiksuotą 3 600 mm objektyvu)
Virpesių mažinimas
Lęšio poslinkis (nejudantys vaizdai)
Lęšio poslinkis ir elektroninis VR (filmai)
Automatinis fokusavimas
(AF)
Kontrastą nustatantis AF
Fokusavimo diapazonas
• [W]: maždaug 30 cm –∞,
[T]: maždaug 3,5 m –∞
• Macro mode (makroskopinio plano režimas):
maždaug 1 cm –∞ (plačiakampė padėtis)
(visi atstumai matuojami nuo objektyvo priekinio paviršius
vidurio)
Židinio srities
pasirinkimas
Pirmenybė veidui, rankinis su 99 fokusavimo sritimis, centras,
subjekto sekimas, taikinio ieškantis AF
Ekranas
7,5 cm (3 col.), maždaug 921 tūkst. taškų, plataus stebėjimo
kampo TFT LCD su nuo atspindėjimo apsaugančia danga ir
5 lygių ryškumo reguliavimo funkcija, palenkiamas maždaug 85°
žemyn, maždaug 90° aukštyn
Kadro aprėptis
(fotografavimo režimas)
Maždaug 99% horizontaliai ir 99% vertikaliai (palyginti su faktine
nuotrauka)
Kadro aprėptis (atkūrimo
režimas)
Maždaug 99% horizontaliai ir 99% vertikaliai (palyginti su faktine
nuotrauka)
Laikymas
Laikmena
Vidinė atmintis (maždaug 20 MB), SD / SDHC / SDXC atminties
kortelė
Failų sistema
Suderinamas su DCF ir Exif 2.3
Failų formatai
Nejudantis vaizdas: JPEG
Filmai: MP4 (vaizdo įrašas: H.264/MPEG-4 AVC, garsas: AAC
stereofoninis)
169
Techninės pastabos
Techniniai duomenys
Vaizdo dydis
(pikseliais)
•
•
•
•
•
•
•
•
ISO jautrumas (Standartinis
išvesties jautrumas)
• ISO 125–1600
• ISO 3200, 6400 (galima naudoti automatiniu režimu)
16M (aukšta) [4608 × 3456P]
16M [4608 × 3456]
8M [3264 × 2448]
4M [2272 × 1704]
2M [1600 × 1200]
VGA [640 × 480]
16:9 [4608 × 2592]
1:1 [3456 × 3456]
Ekspozicija
Matavimo režimas
Matrica, centruotas (skaitmeninis priartinimas mažesnis nei
×2 kartų), sportas: nepertraukiama (skaitmeninis priartinimas
2 ar daugiau kartų)
Ekspozicijų valdymas
Programuojama automatinė ekspozicija ir ekspozicijos
kompensavimas
(–2,0 – +2,0 EV 1/3 EV žingsniu)
Užraktas
Mechaninis ir CMOS elektroninis užraktas
•
•
Greitis
Diafragma
Diapazonas
1/1500–1 s
1/4000 s (didžiausia sparta naudojant didelės spartos
nepertraukiamą fotografavimą)
• 25 s (Star trails (žvaigždžių takai) scenos režimu Multiple
exp. Lighten (daug eks. Pašviesinti))
Elektroniniu būdu valdomo neutralaus tankio filtro (–2 AV)
pasirinkimas
2 žingsniai (f/3 ir f/6 [W])
Automatinio laikmatis
• 10 s, 2 s
• 5 s (autoportreto laikmatis)
Blykstė
Diapazonas (maždaug)
(ISO jautrumas:
Automatinis)
Blykstės valdymas
[W]: 0,5–6,9 m
[T]: 3,5 m
TTL automatinė blykstė su parengtiniais blyksniais
Sąsaja
USB jungtis
Didelės spartos USB
• Palaiko tiesioginį spausdinimą (PictBridge)
• garsas / vaizdas išvesties jungtis (galima pasirinkti NTSC arba
PAL)
HDMI išvesties jungtis
HDMI mikrojungtis (D tipo)
pastoviosios srovės
įvesties jungtis
EH-67/EH-67s Kintamosios srovės adapteris (galima įsigyti
atskirai)
170
Techninės pastabos
Techniniai duomenys
Wi-Fi (Belaidis LAN)
Standartai
IEEE 802.11b/g (standartinis belaidžio LAN protokolas)
Darbinis dažnis
2 412–2 462 MHz (1–11 kanalų)
Autentifikavimas
Atvira sistema, WPA2-PSK
Bluetooth
Ryšio protokolai
Bluetooth techninių duomenų 4.1 versija
Palaikomos kalbos
Arabų, bengalų, bulgarų, kinų (supaprastinta ir tradicinė), čekų,
danų, olandų, anglų, suomių, prancūzų, vokiečių, graikų, hindi,
vengrų, indoneziečių, italų, japonų, korėjiečių, maračių,
norvegų, persų, lenkų, portugalų (Europos ir Brazilijos), rumunų,
rusų, serbų, ispanų, švedų, tamilų, telugų, tajų, turkų, ukrainiečių,
vietnamiečių
Maitinimo šaltiniai
• Keturios LR6/L40 (AA dydžio) šarminės baterijos
• Keturios FR6/L91 (AA dydžio) ličio baterijos
• Keturios EN-MH2 Įkraunami Ni-MH akumuliatoriai (galima
įsigyti atskirai)
• EH-67/EH-67s Kintamosios srovės adapteris (galima įsigyti
atskirai)
Akumuliatoriaus naudojimo
laikas1
Nejudantis vaizdas
Filmavimas (faktinė
akumuliatoriaus veikimo
trukmė per įrašymą)2
Trikojo lizdas
Matmenys
(plotis × aukštis × gylis)
Svoris
• Maždaug 600 kadrų naudojant šarmines baterijas
• Maždaug 1240 kadrų naudojant ličio baterijas
• Maždaug 750 kadrų naudojant EN-MH2 baterijas
• Maždaug 1 val. 30 min. naudojant šarmines baterijas
• Maždaug 4 val. 30 min. naudojant ličio baterijas
• Maždaug 2 val. 35 min. naudojant EN-MH2 baterijas
1/4 (ISO 1222)
Maždaug 113,5 × 78,3 × 94,9 mm (be išsikišimų)
Maždaug 542 g (įskaitant LR6/L40 (AA dydžio) šarmines
baterijas ir atminties kortelę)
Darbinė aplinka
Temperatūra
0°C–40°C
Drėgmė
85% arba mažiau (be kondensacijos)
• Visi matavimai atliekami pagal Fotoaparatų ir vaizdavimo gaminių asociacijos (Camera
and Imaging Products Association – CIPA) standartus ar rekomendacijas.
171
Techninės pastabos
Techniniai duomenys
1
2
Akumuliatoriaus naudojimo laikas, kurį matuojant neįvertintas SnapBridge naudojimas, priklauso
nuo naudojimo sąlygų, įskaitant temperatūrą, intervalą tarp kadrų ir laiką, kuris skiriamas meniu ir
vaizdų peržiūrai. Pridedamos baterijos skirtos tik pabandyti. Nurodytos ličio baterijų vertės gautos
naudojant parduotuvėse parduodamas FR6/L91 (AA dydžio) baterijas Energizer® Ultimate
Lithium.
Atskirų filmo failų dydis negali viršyti 4 GB, o trukmė – 29 minučių. Pakilus fotoaparato
temperatūrai, filmavimas gali būti nutrauktas dar nepasiekus šios ribos.
• Nikon neatsako už klaidas, kurių gali būti šioje instrukcijoje.
• Šio gaminio išvaizda ir techniniai duomenys gali būti keičiami be įspėjimo.
172
Techninės pastabos
Techniniai duomenys
Atminties kortelės, kurias galima naudoti
Fotoaparatas palaiko SD, SDHC ir SDXC atminties korteles.
• Filmuojant rekomenduojama naudoti atminties korteles, kurių SD greičio klasė yra 6 arba
didesnė. Naudojant žemesnės greičio klasės kortelę, gali netikėtai nutrūkti filmo įrašymas.
• Jei naudojate kortelės skaitytuvą, įsitikinkite, kad jis yra suderinamas su atminties kortele.
• Norėdami gauti informacijos apie funkcijas, naudojimą ir naudojimo apribojimus,
susisiekite su gamintoju.
Informacija apie prekės ženklą
• Windows yra registruotasis prekių ženklas arba prekių ženklas, priklausantis Microsoft
Corporation Jungtinėse Amerikos Valstijose ir (arba) kitose šalyse.
• Žodinis Bluetooth® ženklas ir logotipai yra registruotieji prekės ženklai, priklausantys
Bluetooth SIG, Inc., kuriuos Nikon Corporation visur naudoja pagal licenciją.
• Apple®, App Store®, Apple logotipai, Mac, OS X, macOS, „iPhone®“, „iPad®“, „iPod touch®“ ir
„iBooks“ yra „Apple Inc“. prekės ženklai arba registruotieji prekės ženklai JAV ir kitose
šalyse.
• Android, Google Play ir Google Play logotipas yra Google LLC prekių ženklai. Android
robotas yra atkurtas ar pakeistas Google sukurtas ir bendrinamas darbas ir naudojamas
vadovaujantis Creative Commons 3.0 priskyrimo licencijoje nurodytomis sąlygomis.
• „iOS“ yra „Cisco Systems, Inc“. prekės ženklas arba registruotasis prekės ženklas Jungtinėse
Amerikos Valstijose ir (arba) kitose šalyse ir yra naudojamas pagal licenciją.
• Adobe, Adobe logotipas ir „Reader“ yra prekių ženklai arba registruotieji prekių ženklai,
priklausantys „Adobe Systems Incorporated“ Jungtinėse Amerikos Valstijose ir (arba)
kitose šalyse.
• SDXC, SDHC ir SD logotipai yra SD-3C, LLC prekių ženklai.
• PictBridge yra prekių ženklas.
• HDMI, HDMI logotipas ir High-Definition Multimedia Interface yra „HDMI Licensing“, LLC
prekės arba registruotieji prekės ženklai.
• „Wi-Fi“ ir „Wi-Fi“ logotipas yra prekių ženklai arba registruotieji prekių ženklai, priklausantys
„Wi-Fi Alliance“.
• „N-Mark“ yra prekių ženklas arba registruotasis prekių ženklas, priklausantis „NFC Forum,
Inc.“ Jungtinėse Amerikos Valstijose ir kitose šalyse.
• Visi kiti šiame vadove ar kituose su Nikon gaminiu pateiktuose dokumentuose paminėti
prekių ženklai yra atitinkamų savininkų prekių ženklai arba registruotieji prekių ženklai.
173
Techninės pastabos
Techniniai duomenys
“Made for iPod,” “Made for iPhone,” and “Made for iPad” mean that an electronic
accessory has been designed to connect specifically to iPod, iPhone, or iPad, respectively,
and has been certified by the developer to meet Apple performance standards. Apple is
not responsible for the operation of this device or its compliance with safety and
regulatory standards. Please note that the use of this accessory with iPod, iPhone, or iPad
may affect wireless performance.
AVC Patent Portfolio License
Šiam gaminiui suteikta AVC Patent Portfolio License ir jis skirtas naudoti asmeniniais ir
nekomerciniais tikslais: (i) koduoti vaizdo įrašą pagal AVC standartą (AVC vaizdo įrašas) ir
(arba) (ii) dekoduoti AVC vaizdo įrašą, užkoduotą vartotojo, užsiimančio asmenine ir
nekomercine veikla, ir (arba) gautą iš vaizdo įrašų tiekėjo, turinčio licenciją tiekti AVC vaizdo
įrašus. Licencija naudoti gaminį kitaip nesuteikiama ir nenumanoma.
Papildomos informacijos galima gauti iš MPEG LA, L.L.C.
Žr. http://www.mpegla.com.
FreeType licencija (FreeType2)
Tam tikrų šios programinės įrangos dalių autorių teisės priklauso The FreeType Project
(2012 m.) (http://www.freetype.org). Visos teisės saugomos.
MIT licencija (HarfBuzz)
Tam tikrų šios programinės įrangos dalių autorių teisės priklauso The HarfBuzz Project
(2016 m.) (http://www.freedesktop.org/wiki/Software/HarfBuzz). Visos teisės saugomos.
174
Techninės pastabos
Techniniai duomenys
Rodyklė
Simboliai
A
A Automatinis režimas ..................... 33, 34
o Scenos automatinio rinkiklio
režimas.................................................... 33, 36, 37
o Foninio apšvietimo režimas
.................................................................... 33, 36, 38
s Kūrybinis režimas........................... 33, 46
y Scenos režimas ...................... 33, 36
n Trumpo filmo demonstracijos
režimas............................................................ 33, 85
d Sporto režimas ........................... 33, 36, 39
F Išmaniojo portreto režimas ....... 33, 48
e Naktinio portreto režimas... 33, 36, 38
j Naktinio kraštovaizdžio režimas
..................................................................... 33, 36, 37
c Atkūrimo režimas...................................... 20
C Sąrašo pagal datą režimas.................... 71
i Didinimas atkuriant ........................... 20, 69
f (plačiakampis).............................................. 58
h Miniatiūrų atkūrimas...................... 20, 70
g (teleobjektyvas)............................................. 58
q Priartinimo su apžvalgos funkcija
mygtukas.......................................................... 2, 59
k Pasirinkimo taikymo mygtukas
.............................................................................. 3, 103
c Atkūrimo mygtukas........................... 3, 20
l Trynimo mygtukas ................................ 3, 21
b (e filmavimo) mygtukas ................ 3, 19
s Ekrano mygtukas .............................. 3, 4
m Blykstės atidarymo mygtukas
........................................................................ 2, 19, 52
d Meniu mygtukas ............................ 3, 103
n Automatinis laikmatis..................... 51, 54
m Blykstės režimas .................................... 51, 52
p Makroskopinio plano režimas .... 51, 56
o Ekspozicijos kompensavimas
............................................................ 34, 48, 51, 57
Y N-Mark ........................................................ 2, 25
AF pagalbinio apšvietimo lemputė.......... 2
AF pagalbinis apšvietimas............ 109, 140
AF sričių režimas .................................. 106, 116
Aktyvusis D-Lighting....................................... 34
Akumuliatoriaus įkroviklis ......................... 168
Apkarpymas................................................. 69, 79
Apsaugoti................................................. 107, 131
Atitikties ženklinimas ....................... 109, 147
Atitolinti .................................................................. 58
Atkūrimas ............................................. 20, 72, 88
Atkūrimo meniu................................... 103, 129
Atkūrimo režimas.............................................. 20
Atkurkite numatytuosius nustatymus
........................................................................ 108, 135
Atmerktos akys ..................................... 106, 121
Atminties kortelė......................... 11, 154, 173
Atminties kortelės lizdas................................ 11
Atminties kortelių formatavimas
................................................................ 11, 109, 143
Atspalvis.................................................................. 34
Atstatyti viską........................................ 109, 146
Autom. nustatymas fiksuotame
diapazone ............................................................ 115
Automatinė blykstė ......................................... 53
Automatinio fokusavimo režimas
................................................. 106, 107, 119, 126
Automatinio laikmačio lemputė......... 2, 55
Automatinis atleidimas fotografuojant
gyvūnėlio portretą............................................ 41
Automatinis fokusavimas................. 62, 126
Automatinis išjungimas ......... 19, 109, 142
Automatinis laikmatis............................. 51, 54
Automatinis režimas .............................. 33, 34
Autoportreto laikmatis................................... 54
Autoportretų koliažas.............. 50, 106, 120
Autorių teisių informacija.............. 109, 145
175
Techninės pastabos
Rodyklė
B
Baigti įrašymą...................................................... 86
Baltos spalvos balansas .................... 106, 111
Baterija ...................................................................... 11
Baterijos įkrovos lygis...................................... 17
Baterijos skyriaus / atminties kortelės
lizdo dangtelis........................................................ 3
Baterijos tipas........................................ 109, 147
Blykstė ........................................................ 2, 19, 52
Blykstės lemputė.......................................... 3, 52
Blykstės režimas.......................................... 51, 52
Bluetooth ................................................. 108, 135
D
Dabartiniai nustatymai................................ 134
Data ir laikas............................................... 14, 136
Date format (datos formatas) .................... 15
Datos formatas................................................. 136
Datos žyma ............................................ 109, 139
Daugkartinės eksp.
pašviesinimas U ..................................... 36, 39
Detalių paryškinimo blykstė ....................... 53
Didelio greičio nepertraukiamas ........... 113
Didinimas atkuriant................................. 20, 69
Dirželis...................................................................... 10
D-Lighting.................................................. 75, 107
E
Ekranas............................................... 3, 4, 13, 155
Ekrano nustatymai............................. 109, 138
Ekspozicijos kompensavimas
............................................................ 34, 48, 51, 57
EN-MH2 ..................................................... 153, 168
F
F skaičius................................................................ 60
Failų pavadinimai ........................................... 167
Fejerverkai m ............................................ 36, 40
Filmavimas..................................................... 19, 81
Filmo meniu ........................................... 103, 122
Filmo parinktys ..................................... 107, 122
Filmo VR .................................................... 107, 127
Filmų redagavimas.................................. 89, 90
Fokusavimo sritis ............................................... 18
Foninė muzika..................................................... 85
Foninio apšvietimo režimas...... 33, 36, 38
Formatavimas........................................... 11, 143
Fotoaparato dirželio ąselė .............................. 2
Fotografavimas........................................... 17, 33
Fotografavimo informacija............................. 4
Fotografavimo meniu ............ 103, 110, 111
Fotografavimo režimas.................................. 33
G
Garsiakalbis .............................................................. 3
Garso ir vaizdo išvesties lizdas.......... 92, 93
Garso ir vaizdo kabelis............... 92, 93, 168
Garso nustatymai ................................ 109, 141
Garsumas................................................................ 88
Gyvūnėlio portretas O......................... 36, 41
Greitas retušavimas............................... 75, 107
Greitieji efektai ................................................... 74
H
HDMI kabelis ............................................... 92, 93
HDMI mikrojungtis ..................................... 3, 92
HDR............................................................................ 38
Histograma...................................................... 8, 57
HS filmas ................................................... 123, 125
I
Įjungti / slėpti komponavimo tinklelį
.............................................................................. 6, 138
Įkėlimo ženklas...................................... 107, 129
Įkraunamieji nikelio metalo hidrido
akumuliatoriai....................................................... 11
Įkraunamoji baterija...................................... 168
Integruotos programinės įrangos versija
....................................................................... 109, 147
Intervalas ............................................................. 120
ISO jautrumas ........................................ 106, 115
Iš anksto rankiniu būdu nustatytas
balansas ................................................................ 112
176
Techninės pastabos
Rodyklė
Išankstinio fotografavimo talpykla
......................................................................... 113, 114
Išmaniojo portreto meniu.............. 103, 120
Išmaniojo portreto režimas................ 33, 48
Ištrinti ................................................................ 21, 73
J
Jungties dangtelis....................................... 3, 92
K
Kadrų greitis............................................ 107, 128
Kadrų skaičius .......................................... 85, 120
Kalba........................................................... 109, 143
Kalendoriaus ekranas ...................................... 70
Kintamosios srovės adapteris ........ 92, 168
Kompiuteris.................................................. 92, 99
Kopijuoti.................................................... 107, 132
Kraštovaizdis c ................................................. 36
Kryptinis valdiklis........................................ 3, 103
Kūrybinis režimas...................................... 33, 46
Kūrybinis slinktukas......................................... 34
L
Laiko juosta ................................................ 15, 136
Laiko juosta ir data..................... 14, 109, 136
Laiko skirtumas ................................................ 137
Lapo dydis .................................................... 96, 97
Lėta sinchronizacija.......................................... 53
Ličio baterijos........................................................ 11
Likęs filmavimo laikas............................. 81, 82
Likusių ekspozicijų skaičius............... 17, 110
M
Maistas u...................................................... 36, 40
Maitinimo jungiklis /
maitinimo lemputė.................................... 2, 14
Makiažo pagrindas .......................................... 48
Makroskopinio plano režimas ........... 51, 56
Maža nuotrauka...................................... 78, 107
Mėnulis L............................................................ 42
Mygtuko garsas ............................................... 141
Mikrofonas (stereofoninis) .............................. 2
Miniatiūrų atkūrimas .............................. 20, 70
N
Naktinio kraštovaizdžio režimas
..................................................................... 33, 36, 37
Naktinio portreto režimas.......... 33, 36, 38
Nejudančių vaizdų fotografavimas
filmuojant.............................................................. 84
Nejudančių vaizdų išskyrimas .......... 88, 90
Nepertraukiamas fotografavimas
........................................................................ 106, 113
Nuolatinės srovės įvesties jungtis.............. 3
Nuolatinis AF..................................................... 126
Nuotraukos VR ..................................... 109, 140
O
Objektyvas.................................................... 2, 169
Objekto sekimas ................................... 117, 118
Odos sušvelninimas........................................ 48
Optinis priartinimas ......................................... 58
P
Paplūdimys Z.................................................... 36
Paprasta panorama V ......................... 36, 43
Paprastos panoramos atkūrimas ............. 45
Pasirenkami priedai....................................... 168
Paspaudus iki pusės......................................... 60
Paukščių stebėjimas l ............................... 42
Pavienių kadrų fotografavimas............... 113
PictBridge...................................................... 92, 95
Pirmenybė veidui............................................ 116
Plačiakampis......................................................... 58
Portretas b........................................................... 36
Priartinimas ........................................................... 58
Priartinimo valdiklis............................ 2, 18, 58
Priartinti................................................................... 58
Prieblanda / aušra i...................................... 36
Prijunkite prie išmaniojo prietaiso
....................................................................... 108, 134
Programa............................................................... 24
R
Raudonų akių efekto koregavimas
.......................................................................... 76, 107
177
Techninės pastabos
Rodyklė
Raudonų akių efekto mažinimas ............. 53
Režimo pasirinkimo ratukas.......... 2, 17, 33
Ryškumas........................................... 34, 48, 138
S
Sąrankos meniu.................................... 103, 136
Sąrašo pagal datą režimas ........................... 71
Saulėlydis h........................................................ 36
Scenos automatinio rinkiklio režimas
..................................................................... 33, 36, 37
Scenos režimas .......................................... 33, 36
SD atminties kortelė .................. 11, 154, 173
Sekos rodymo parinktys......... 72, 107, 133
Sinchronizuoti su išmaniuoju prietaisu
................................................................................... 136
Siųsti fotografuojant......................... 108, 134
Skaidrių peržiūra .................................. 107, 130
Skaitmeninis priartinimas...... 58, 109, 141
Skrydžio režimas ................................. 108, 134
SnapBridge programa................................... 24
Sniegas z ............................................................. 36
Spausdinti ............................................ 92, 96, 97
Spausdintuvas............................................ 92, 95
Specialieji efektai ...................................... 85, 87
Sporto režimas.................................. 33, 36, 39
Stambus planas k................................. 36, 40
Sukti vaizdą ............................................. 107, 131
Sulėtintų filmų įrašymas.................. 123, 125
Suspaudimo santykis .................................... 110
Š
Šarminės baterijos ............................................. 11
Šypsenos laikmatis .......................................... 49
Šoninis priartinimo valdiklis .......... 2, 18, 58
Švelnus.................................................................... 48
T
Taikinio ieškantis AF.............................. 60, 117
Teleobjektyvas .................................................... 58
Tiesioginis spausdinimas..................... 92, 95
Tinklo meniu ......................................... 103, 134
Tone level information (tono lygmens
informacija) ........................................................ 4, 8
Tono lygmuo .......................................................... 8
Trikojo lizdas................................................. 3, 171
Trumpo filmo demonstracijos meniu .. 85
Trumpo filmo demonstracijos režimas
............................................................................. 33, 85
TV ....................................................................... 92, 93
U
USB laidas............................................. 92, 95, 99
USB, garso ir vaizdo išvesties jungtis
...................................................... 3, 92, 93, 95, 99
Užrakto atleidimo mygtukas................. 2, 18
Užrakto garsas....................................... 120, 141
Užrakto greitis ..................................................... 60
V
Vaizdo pastaba .................................... 109, 144
Vaizdo peržiūra................................................ 138
Vaizdo režimas ...................................... 106, 110
Vaizdų redagavimas ....................................... 74
Vakarėlis / patalpa f ........................... 36, 40
Vasaros laikas ............................................ 15, 137
Veido aptikimas.................................................. 61
Vėjo keliamo triukšmo mažinimas
........................................................................ 107, 127
Vidinė atmintis.................................................... 12
Vidinės atminties formatavimas... 109, 143
Vienos srities AF .............................................. 126
Vietos duomenys ............................... 109, 146
ViewNX-i ................................................................. 99
Viso kadro atkūrimas ....................................... 20
W
Wi-Fi............................................................ 108, 134
Ž
Žavus retušavimas....................... 48, 76, 107
Židinio daviklis ....................................................... 5
Židinio fiksavimas.............................................. 63
Židinys...................................................................... 60
Žinyno rodinys................................................. 138
178
Techninės pastabos
Rodyklė
Šios instrukcijos, visos arba dalies, kopijuoti be raštiško NIKON
CORPORATION leidimo neleidžiama jokia forma (išskyrus trumpą
svarbių straipsnių citavimą arba peržiūrą).
CT8K07(Y3)
6MN664Y3-07
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising