Nikon | COOLPIX A1000 | Nikon COOLPIX A1000 Išsamus naudojimo vadovas (nesutrumpinta instrukcija)

Nikon COOLPIX A1000 Išsamus naudojimo vadovas (nesutrumpinta instrukcija)
SKAITMENINIS FOTOAPARATAS
Išsamus naudojimo vadovas
• Naudokite fotoaparatą tik atidžiai perskaitę šį vadovą.
• Kad galėtumėte tinkamai naudoti fotoaparatą,
perskaitykite temą „Jūsų saugumui“ (p. vi).
• Perskaitę šį vadovą, laikykite jį patogioje vietoje, nes jo
gali prireikti vėliau.
Greita temos paieška
Į šį puslapį galite grįžti bet kurio puslapio apatiniame dešiniajame kampe paliesdami arba
paspausdami
.
Pagrindinės temos
Įžanga................................................................................................................................................... iii
Turinys .................................................................................................................................................. x
Fotoaparato dalys............................................................................................................................. 1
Naudojimo pradžia ........................................................................................................................14
Pagrindinės fotografavimo ir atkūrimo funkcijos ...............................................................22
Fotografavimo funkcijos ..............................................................................................................30
Atkūrimo funkcijos.........................................................................................................................83
Filmai...................................................................................................................................................95
Fotoaparato prijungimas prie televizoriaus, spausdintuvo arba kompiuterio ..... 109
Meniu naudojimas ...................................................................................................................... 119
Techninės pastabos .................................................................................................................... 181
Bendrosios temos
Jūsų saugumui
Patarimai dėl
ekspozicijos
nustatymo
Rankinis
fokusavimas
Kūrybinis režimas
Valdiklių funkcijos
Funkcijos, kurių
negalima naudoti
vienu metu
Trikčių šalinimas
Rodyklė
ii
Įžanga
Perskaitykite pirmiausia
Dėkojame, kad įsigijote skaitmeninį fotoaparatą Nikon COOLPIX A1000.
Šiame vadove naudojami simboliai ir jų reikšmės
• Palieskite arba spustelėkite
apatiniame dešiniajame bet kurio puslapio kampe, kad
būtų parodyta „Greita temos paieška“ (Aii).
• Simboliai
Simbolis
Aprašas
Šia piktograma žymimi įspėjimai ir informacija, kurią reikia perskaityti prieš
naudojant fotoaparatą.
Šia piktograma žymimos pastabos ir informacija, kurią reikia perskaityti prieš
naudojant fotoaparatą.
Šia piktograma žymimi kiti puslapiai, kuriuose pateikta susijusi informacija.
•
•
•
•
Šiame vadove SD, SDHC ir SDXC atminties kortelės yra vadinamos „atminties kortelėmis“.
Išmanieji telefonai ir planšetiniai kompiuteriai vadinami išmaniaisiais įrenginiais.
Įsigijus fotoaparatą buvę nustatymai vadinami „numatytaisiais nustatymais“.
Fotoaparato ekrane rodomų meniu elementų pavadinimai ir kompiuterio ekrane rodomų
mygtukų ar pranešimų pavadinimai pateikiami pusjuodžiu šriftu.
• Šiame vadove ekrano rodinio pavyzdžiuose vaizdų kartais nepateikiama, kad ekrano
indikatoriai būtų aiškiau matomi.
iii
Įžanga
Perskaitykite pirmiausia
Informacija ir atsargumo priemonės
Mokymasis visą gyvenimą
Įgyvendinant Nikon programos „Mokymasis visą gyvenimą“ nuostatą teikti pagalbą gaminių
naudotojams ir juos mokyti, šiose interneto svetainėse pateikiama nuolat atnaujinama informacija:
• naudotojams JAV: https://www.nikonusa.com/
• naudotojams Europoje: https://www.europe-nikon.com/support/
• naudotojams Azijoje, Okeanijoje, Artimuosiuose Rytuose ir Afrikoje: http://www.nikon-asia.com/
Apsilankykite šiose svetainėse, jei norite gauti naujausios informacijos, patarimų, atsakymų į dažnai
užduodamus klausimus (D. U. K.) ir bendrųjų patarimų apie skaitmeninį vaizdo apdorojimą ir
fotografiją. Papildomos informacijos galite gauti iš Nikon atstovo savo gyvenamojoje vietoje. Ryšių
informacijos rasite toliau nurodytoje svetainėje.
https://imaging.nikon.com/
Naudokite tik Nikon elektroninius priedus
Nikon COOLPIX fotoaparatai sukurti pagal aukščiausius standartus, juose įtaisytos sudėtingos
elektroninės schemos. Tik Nikon elektroniniai priedai (įskaitant akumuliatoriaus įkroviklius,
akumuliatorius, kintamosios srovės adapterius ir USB laidus), kuriuos Nikon specialiai patvirtino kaip
tinkamus naudoti su šiuo Nikon skaitmeniniu fotoaparatu, yra sukonstruoti ir išbandyti, atsižvelgiant
į minėtų elektroninių schemų veikimo ir saugos reikalavimus.
NAUDOJANT NE „NIKON“ ELEKTRONINIUS PRIEDUS, GALIMA SUGADINTI FOTOAPARATĄ IR
PRARASTI „NIKON“ GARANTIJĄ.
Naudojant trečiųjų šalių įkraunamus ličio jonų akumuliatorius be Nikon holografinio antspaudo, gali
sutrikti įprastas fotoaparato veikimas arba prietaisas gali perkaisti, užsiliepsnoti, įtrūkti, gali ištekėti
akumuliatoriai.
Holografinis antspaudas: nurodo, kad
šis įrenginys yra autentiškas Nikon gaminys.
Norėdami gauti daugiau informacijos apie Nikon priedus, kreipkitės į vietinį įgaliotąjį Nikon
prekybos atstovą.
Prieš fotografuojant svarbias nuotraukas
Prieš fotografuodami svarbius įvykius (pvz., vestuves, arba imdami fotoaparatą į kelionę),
pabandykite fotografuoti ir įsitikinkite, ar fotoaparatas veikia normaliai. Nikon neprisiima
atsakomybės už žalą arba nuostolius, kilusius dėl netinkamo gaminio veikimo.
iv
Įžanga
Perskaitykite pirmiausia
Apie vadovus
• Jokios prie šio gaminio vadovų pridėtos dalies negalima jokia forma ir jokiomis priemonėmis
atkurti, perduoti, perrašyti, saugoti paieškos sistemoje ar versti į kurią nors kalbą be išankstinio
rašytinio Nikon leidimo.
• Šiame vadove pateikti paveikslėliai ir ekrano turinys gali skirtis nuo tikrojo gaminio rodinio.
• Nikon pasilieka teisę bet kuriuo metu ir be išankstinio įspėjimo keisti vadovuose pateiktą
aparatūros ir programinės įrangos specifikaciją.
• Nikon neprisiima atsakomybės už jokią žalą, padarytą naudojant šį gaminį.
• Dėjome daug pastangų siekdami užtikrinti, kad vadovuose pateikta informacija būtų tiksli ir
išsami, tačiau būtume dėkingi, jei aptikę klaidų ar nustatę, kad informacijos trūksta, apie tai
praneštumėte vietiniam Nikon atstovui (adresas nurodytas atskirai).
Paisykite pranešimų dėl autorių teisių
Pagal autorių teisių apsaugos įstatymą draudžiama be autorių teisių turėtojo leidimo naudoti
autorių teisėmis apsaugotų darbų nuotraukas arba vaizdo įrašus, padarytus fotoaparatu. Išimtys
taikomos, jei naudojama asmeniškai, tačiau atminkite, kad net asmeninis naudojimas gali būti
ribojamas, jei nufotografuotos arba nufilmuotos parodos ar tiesioginiai pasirodymai.
Duomenų saugojimo įrenginių atliekų šalinimas
Atminkite, kad ištrynus vaizdus arba suformatavus duomenų saugojimo įrenginius, pvz., atminties
korteles, ar integruotąją fotoaparato atmintį, vaizdo duomenys ištrinami nevisiškai. Kartais iš išmesto
duomenų saugojimo įrenginio ištrintus failus galima atkurti naudojant laisvai parduodamą
programinę įrangą, todėl yra galimybė piktavališkai panaudoti asmeninio pobūdžio vaizdo
duomenis. Tokių duomenų apsauga turi pasirūpinti pats naudotojas.
Prieš išmesdami duomenų saugojimo įrenginį arba perduodami gaminį kitam asmeniui, būtinai
atkurkite visas fotoaparato nuostatas sąrankos meniu dalyje Reset all (nustatyti viską iš naujo)
(A120). Atkūrę ištrinkite visus įrenginyje esančius duomenis, naudodami komercinę šalinimo
programinę įrangą, arba suformatuokite įrenginį, naudodami sąrankos meniu nuostatą Format
memory (formatuoti atmintį) arba Format card (formatuoti kortelę) (A120), tada visiškai
užpildykite jį vaizdais, kuriuose nėra jokios asmeninės informacijos (pvz., įrašykite giedro dangaus
vaizdų). Fiziškai naikindami atminties korteles saugokitės, kad nesusižalotumėte ir nesugadintumėte
turto.
Conformity Marking (atitikties žymė)
Jei norite pažiūrėti kai kurių standartų, kurių reikalavimus fotoaparatas atitinka, atitikties žymes,
atlikite toliau nurodytus veiksmus.
Paspauskite mygtuką d M meniu piktograma z M Conformity marking (atitikties žymė) M
mygtukas k
v
Įžanga
Perskaitykite pirmiausia
Jūsų saugumui
Kad nepakenktumėte turtui arba nesusižeistumėte patys ir nesužeistumėte kitų, prieš
naudodami šį gaminį perskaitykite visą temą „Jūsų saugumui“.
Laikykite šias saugos instrukcijas ten, kur jas galėtų paskaityti visi, kas naudoja šį gaminį.
PAVOJUS
Jei nepaisoma šiuo ženklu pažymėtų
atsargumo priemonių, kyla didelis pavojus
sunkiai ar net mirtinai susižeisti.
ĮSPĖJIMAS
Jei nepaisoma šiuo ženklu pažymėtų
atsargumo priemonių, kyla pavojus sunkiai
ar net mirtinai susižeisti.
ATSARGIAI!
Jei nepaisoma šiuo ženklu pažymėtų
atsargumo priemonių, kyla pavojus susižeisti
arba pakenkti turtui.
ĮSPĖJIMAS
• Nenaudokite eidami arba vairuodami transporto priemonę. Jei nesilaikysite šios
atsargumo priemonės, rizikuojate sukelti nelaimingą atsitikimą arba kitaip susižaloti.
• Nebandykite išmontuoti arba modifikuoti šio gaminio. Nelieskite vidinių dalių,
kurios atsiveria nukritus arba įvykus kitam nelaimingam atsitikimui. Jei
nepaisoma šių atsargumo priemonių, kyla pavojus patirti elektros smūgį arba kitaip
susižeisti.
• Jei pastebėtumėte ką nors neįprasta, pavyzdžiui, iš gaminio rūkstančius
dūmus, karštį arba keistus kvapus, tuoj pat atjunkite akumuliatorių arba
maitinimo šaltinį. Jei gaminys toliau naudojamas, kyla gaisro, nudegimo ar kitokių
sužeidimų pavojus.
• Laikykite sausoje vietoje. Nelieskite šlapiomis rankomis. Nelieskite kištuko
šlapiomis rankomis. Jei nepaisoma šių atsargumo priemonių, kyla gaisro arba elektros
smūgio pavojus.
• Jei gaminys įjungtas arba jo kištukas įkištas į elektros lizdą, saugokitės, kad
gaminys nesiliestų ilgai prie kūno odos. Jei nepaisoma šios atsargumo priemonės,
kyla pavojus nudegti žemoje temperatūroje.
• Nenaudokite šio gaminio, jei aplinkoje yra degių dulkių arba dujų, pavyzdžiui,
propano, benzino garų arba aerozolių. Jei nepaisoma šios atsargumo priemonės,
kyla sprogimo arba gaisro pavojus.
• Nenukreipkite blykstės į motorinės transporto priemonės vairuotoją. Jei
nepaisoma šios atsargumo priemonės, kyla nelaimingų atsitikimų pavojus.
vi
Įžanga
Jūsų saugumui
• Laikykite šį gaminį vaikams nepasiekiamoje vietoje. Jei nepaisoma šios atsargumo
priemonės, kyla pavojus susižeisti arba sugadinti gaminį. Be to, žinokite, kad mažos dalys
kelia pavojų užspringti. Jei vaikas prarytų bet kurią šio gaminio dalį, tuoj pat kreipkitės į
medikus.
• Nepainiokite, nevyniokite ir nesukite dirželių sau apie kaklą. Jei nepaisoma šios
atsargumo priemonės, kyla nelaimingų atsitikimų pavojus.
• Nenaudokite akumuliatorių, įkroviklių, kintamosios srovės adapterių arba USB
laidų, jei jie neskirti specialiai naudoti su šiuo gaminiu. Kai naudojate
akumuliatorius, įkroviklius, kintamosios srovės adapterius ir USB laidus,
skirtus naudoti su šiuo gaminiu:
- Negadinkite, nemodifikuokite, netraukite per jėgą ir nelenkite laidų arba
kabelių, nekiškite jų po sunkiais daiktais ir saugokite nuo karščio arba
liepsnos.
- Nenaudokite kelioninių keitiklių arba adapterių, skirtų keisti įtampos
parametrams ar turinčių įmontuotus inverterius, keičiančius nuolatinę srovę
kintamąja.
Jei nepaisoma šių atsargumo priemonių, kyla gaisro arba elektros smūgio pavojus.
• Nelieskite kištuko, kol gaminys įkraunamas, ir nenaudokite kintamosios srovės
adapterio perkūnijos metu. Jei nepaisoma šios atsargumo priemonės, kyla elektros
smūgio pavojus.
• Nelieskite plikomis rankomis aplinkoje, kurioje yra ypač aukšta arba žema
temperatūra. Jei nepaisoma šios atsargumo priemonės, kyla pavojus nudegti arba
nušalti.
ATSARGIAI!
• Nepalikite objektyvo, nukreipto į saulę ar kitą ryškios šviesos šaltinį. Objektyvo
sufokusuota šviesa gali sukelti gaisrą ar apgadinti gaminio vidines dalis. Kai
fotografuojate objektus su foniniu apšvietimu, neleiskite saulei patekti į kadrą.
• Išjunkite šį gaminį, jei draudžiama jį naudoti. Išjunkite belaidžio ryšio
funkcijas, jei draudžiama naudoti belaidžio ryšio įrangą. Šio gaminio skleidžiama
radijo dažnių spinduliuotė gali trukdyti lėktuve, ligoninėse ar kitose medicinos įstaigose
esančiai įrangai.
• Išimkite akumuliatorių ir atjunkite kintamosios srovės adapterį, jei šis gaminys
bus nenaudojamas ilgesnį laiką. Jei nepaisoma šios atsargumo priemonės, kyla
gaisro arba gaminio gedimo pavojus.
• Nelieskite judančių objektyvo dalių arba kitų judančių dalių. Jei nepaisoma šios
atsargumo priemonės, kyla pavojus susižeisti.
• Neleiskite blykstei suveikti, jei ji priglausta prie odos arba kitų daiktų ar yra
labai arti. Jei nepaisoma šios atsargumo priemonės, kyla pavojus nudegti arba sukelti
gaisrą.
vii
Įžanga
Jūsų saugumui
• Nepalikite gaminio ten, kur jį ilgą laiką gali veikti itin aukšta temperatūra,
pavyzdžiui, uždarytame automobilyje arba tiesioginiuose saulės spinduliuose.
Jei nepaisoma šios atsargumo priemonės, kyla gaisro arba gaminio gedimo pavojus.
• Negabenkite fotoaparato, kol jis nenuimtas nuo trikojo ar kito panašaus
priedo. Jei nepaisoma šios atsargumo priemonės, kyla pavojus susižeisti arba sugadinti
gaminį.
PAVOJUS; taikoma akumuliatoriams
• Nesielkite su akumuliatoriais netinkamai. Jei nepaisoma toliau nurodytų
atsargumo priemonių, iš akumuliatorių gali pradėti tekėti skystis, jie gali perkaisti, trūkti
arba užsiliepsnoti:
- Naudokite tik įkraunamuosius akumuliatorius, patvirtintus tinkamais naudoti su šiuo
gaminiu.
- Saugokite akumuliatorius nuo liepsnos arba didelio karščio.
- Nebandykite išmontuoti.
- Nelieskite kontaktų kaklo vėriniais, plaukų segtukais arba kitais metaliniais daiktais, kad
nesukeltumėte trumpojo jungimo.
- Saugokite nuo stiprių sutrenkimų akumuliatorius ir gaminius, į kuriuos jie įdėti.
• Kraukite tik laikydamiesi pateiktų nurodymų. Jei nepaisoma šios atsargumo
priemonės, iš akumuliatorių gali pradėti tekėti skystis, jie gali perkaisti, trūkti arba
užsiliepsnoti.
• Jei akumuliatorių skysčio patektų į akis, gausiai plaukite švariu vandeniu ir tuoj
pat kreipkitės į medikus. Jei delsite, kyla pavojus pakenkti akims.
ĮSPĖJIMAS; taikoma akumuliatoriams
• Laikykite akumuliatorius vaikams nepasiekiamoje vietoje. Jei vaikas prarytų
akumuliatorių, tuoj pat kreipkitės į medikus.
• Nemerkite akumuliatorių į vandenį ir saugokite nuo lietaus. Jei nepaisoma šios
atsargumo priemonės, kyla gaisro arba gaminio gedimo pavojus. Jei gaminys sušlaptų,
tuoj pat jį nusausinkite rankšluosčiu arba kitu panašiu daiktu.
• Jei pastebėtumėte, kad akumuliatoriai kaip nors pasikeitė, pavyzdžiui, pakito jų
spalva arba jie deformavosi, tuoj pat liaukitės juos naudoti. Nebekraukite
akumuliatorių EN-EL12, jei nepavyksta jų įkrauti per nurodytą laikotarpį. Jei
nepaisoma šių atsargumo priemonių, iš akumuliatorių gali pradėti tekėti skystis, jie gali
perkaisti, trūkti arba užsiliepsnoti.
• Kai akumuliatorių nebereikia, izoliuokite jų kontaktus juostele. Jei prie kontaktų
prisiliestų metalinis daiktas, kyla perkaitimo, trūkimo arba gaisro pavojus.
viii
Įžanga
Jūsų saugumui
• Jei akumuliatorių skysčio patektų ant žmogaus odos arba drabužių, tuoj pat
gausiai plaukite sąlyčio vietą švariu vandeniu. Jei nepaisoma šios atsargumo
priemonės, kyla odos dirginimo pavojus.
ix
Įžanga
Jūsų saugumui
Turinys
Greita temos paieška...................................................................................................................... ii
Pagrindinės temos ...................................................................................................................................................................... ii
Bendrosios temos ........................................................................................................................................................................ ii
Įžanga.................................................................................................................................................. iii
Perskaitykite pirmiausia.................................................................................................................................... iii
Šiame vadove naudojami simboliai ir jų reikšmės.................................................................................................. iii
Informacija ir atsargumo priemonės.............................................................................................................................. iv
Jūsų saugumui ..................................................................................................................................................... vi
Fotoaparato dalys............................................................................................................................ 1
Fotoaparato korpusas ........................................................................................................................................ 2
Pagrindinės valdiklių funkcijos........................................................................................................................ 4
Jutiklinio skydelio naudojimas ........................................................................................................................ 7
Ekranas / vaizdo ieškiklis................................................................................................................................. 10
Fotografavimas........................................................................................................................................................................... 10
Atkūrimas....................................................................................................................................................................................... 13
Naudojimo pradžia ....................................................................................................................... 14
Dirželio tvirtinimas............................................................................................................................................ 15
Akumuliatoriaus ir atminties kortelės įdėjimas...................................................................................... 16
Akumuliatoriaus arba atminties kortelės išėmimas............................................................................................. 16
Akumuliatoriaus įkrovimas............................................................................................................................ 17
Ekrano kampo keitimas................................................................................................................................... 19
Fotoaparato konfigūravimas ........................................................................................................................ 20
Pagrindinės fotografavimo ir atkūrimo funkcijos .............................................................. 22
Vaizdų fotografavimas .................................................................................................................................... 23
Blykstės naudojimas................................................................................................................................................................ 25
Filmavimas .................................................................................................................................................................................... 25
Fotografavimas palietus........................................................................................................................................................ 26
Ekrano ir vaizdo ieškiklio režimų perjungimas ........................................................................................................ 26
Vaizdų atkūrimas............................................................................................................................................... 27
Vaizdų trynimas ................................................................................................................................................. 28
Trintino vaizdo pasirinkimo ekranas.............................................................................................................................. 29
x
Turinys
Fotografavimo funkcijos ............................................................................................................. 30
Fotografavimo režimo pasirinkimas........................................................................................................... 31
A (automatinis) režimas............................................................................................................................... 32
Scenos režimas (pagal fotografavimo sąlygas pritaikytas fotografavimas)................................. 33
Patarimai ir pastabos apie scenos režimą.................................................................................................................. 34
Fotografavimas naudojant paprastą panoramą.................................................................................................... 42
Paprastos panoramos atkūrimas ..................................................................................................................................... 44
Fotografavimas naudojant išmanųjį portretą (žmonių veidų tobulinimas fotografavimo
metu) ................................................................................................................................................................................................ 45
Creative Mode (kūrybinis režimas) (efektų pritaikymas fotografuojant) ...................................... 51
Režimai A, B, C ir D (ekspozicijos nustatymas fotografuojant) .................................................... 53
Patarimai dėl ekspozicijos nustatymo.......................................................................................................................... 54
Užrakto greičio valdymo diapazonas (A, B, C ir D režimai)........................................................................ 56
Fotografavimo funkcijų nustatymas kryptiniu valdikliu (m/n/p/o) .......................................... 57
Blykstės režimas................................................................................................................................................. 58
Self-timer (automatinis laikmatis) ............................................................................................................... 61
Fokusavimo režimas......................................................................................................................................... 63
Rankinio fokusavimo naudojimas................................................................................................................................... 64
Kūrybinio slinktuko naudojimas.................................................................................................................. 66
Exposure Compensation (ekspozicijos kompensavimas) (šviesumo reguliavimas)................. 68
w (funkcijos) mygtuko naudojimas......................................................................................................... 69
Priartinimo naudojimas .................................................................................................................................. 70
Fotografavimo palietus funkcijos naudojimas....................................................................................... 72
Fokusavimas ....................................................................................................................................................... 73
Užrakto atleidimo mygtukas.............................................................................................................................................. 73
Taikinio ieškančio AF naudojimas................................................................................................................................... 74
Veido aptikimo funkcijos naudojimas.......................................................................................................................... 75
Objektai, kurių negalima automatiškai fokusuoti.................................................................................................. 76
Židinio fiksavimas...................................................................................................................................................................... 77
Numatytieji nustatymai (blykstės režimo, Self-timer (automatinis laikmatis) ir fokusavimo
režimo) .................................................................................................................................................................. 78
Funkcijos, kurių fotografuojant negalima naudoti vienu metu ....................................................... 80
Atkūrimo funkcijos........................................................................................................................ 83
Didinimas atkuriant.......................................................................................................................................... 84
Miniatiūrų atkūrimas / kalendoriaus rodinys .......................................................................................... 85
Sekos vaizdų peržiūra ir trynimas................................................................................................................ 86
Sekos vaizdų peržiūra............................................................................................................................................................. 86
Sekos nuotraukų trynimas................................................................................................................................................... 87
xi
Turinys
Vaizdų (nejudančių vaizdų) redagavimas ................................................................................................ 88
Prieš redaguojant nuotraukas ........................................................................................................................................... 88
Quick Retouch (greitas retušavimas): Kontrasto ir sodrumo didinimas.................................................. 89
D-Lighting: Šviesumo ir kontrasto didinimas .......................................................................................................... 89
Red-eye Correction (raudonų akių efekto šalinimas): raudonų akių efekto koregavimas
fotografuojant su blykste ..................................................................................................................................................... 90
Glamour Retouch (efektingas retušavimas): Žmonių veidų pagražinimas........................................... 90
Filter Effects (filtrų efektai): Skaitmeninio filtro efektų taikymas................................................................... 92
Apkarpymas: Apkarpytos kopijos kūrimas................................................................................................................. 94
Filmai.................................................................................................................................................. 95
Pagrindiniai veiksmai filmuojant ir atkuriant filmą............................................................................... 96
Nejudančių vaizdų fotografavimas filmuojant..................................................................................... 100
Intervalinės fotografijos filmų įrašinėjimas............................................................................................ 101
Trumpų filmų kompozicijos režimas (vaizdo klipų sujungimas, norint sukurti trumpus
filmus).................................................................................................................................................................. 103
Veiksmai atkuriant filmą ............................................................................................................................... 106
Filmų redagavimas ......................................................................................................................................... 107
Tik norimos filmo dalies ištraukimas .......................................................................................................................... 107
Filmo kadro išsaugojimas kaip nejudančio vaizdo............................................................................................ 108
Fotoaparato prijungimas prie televizoriaus, spausdintuvo arba kompiuterio .... 109
Vaizdų naudojimas ......................................................................................................................................... 110
Vaizdų peržiūra per televizorių .................................................................................................................. 111
Vaizdų spausdinimas nenaudojant kompiuterio ................................................................................ 112
Fotoaparato prijungimas prie spausdintuvo ........................................................................................................ 112
Nuotraukų spausdinimas po vieną ............................................................................................................................. 113
Kelių nuotraukų spausdinimas ...................................................................................................................................... 114
Vaizdų perkėlimas į kompiuterį (ViewNX-i) ........................................................................................... 116
ViewNX-i įdiegimas............................................................................................................................................................... 116
Vaizdų perkėlimas į kompiuterį..................................................................................................................................... 116
Meniu naudojimas ..................................................................................................................... 119
Meniu veiksmai ................................................................................................................................................ 120
Nuotraukos pasirinkimo rodinys................................................................................................................................... 122
Meniu sąrašai .................................................................................................................................................... 123
Fotografavimo meniu ......................................................................................................................................................... 123
Filmo meniu .............................................................................................................................................................................. 124
Atkūrimo meniu...................................................................................................................................................................... 124
Tinklo meniu ............................................................................................................................................................................. 125
Sąrankos meniu....................................................................................................................................................................... 126
Fotografavimo meniu (bendrosios fotografavimo režimų parinktys) ......................................... 127
Image Quality (vaizdo kokybė) ...................................................................................................................................... 127
Image Size (vaizdo dydis).................................................................................................................................................. 129
xii
Turinys
Fotografavimo meniu (režimas A, B, C arba D)................................................................................ 130
White Balance (baltos spalvos balansas) (atspalvio reguliavimas) .......................................................... 130
Metering (matavimas)......................................................................................................................................................... 133
Nepertraukiamas fotografavimas................................................................................................................................. 134
ISO Sensitivity (ISO jautrumas)....................................................................................................................................... 138
Exposure Bracketing (fotografavimas serijomis su skirtingomis ekspozicijomis)........................... 139
AF Area Mode (AF sričių režimas)................................................................................................................................. 140
Autofocus Mode (automatinio fokusavimo režimas)...................................................................................... 143
Noise Reduction Filter (triukšmo mažinimo filtras)........................................................................................... 144
M Exposure Preview (M ekspozicijos peržiūra).................................................................................................... 144
Filmo meniu ...................................................................................................................................................... 145
Movie Options (filmo parinktys).................................................................................................................................... 145
Autofocus Mode (automatinio fokusavimo režimas)...................................................................................... 150
Movie VR (filmo VR)............................................................................................................................................................... 151
Wind Noise Reduction (vėjo keliamo triukšmo mažinimas)........................................................................ 152
Frame Rate (kadrų greitis)................................................................................................................................................. 152
Atkūrimo meniu............................................................................................................................................... 153
Mark for Upload (žymėti įkėlimui)................................................................................................................................ 153
Slide Show (skaidrių peržiūra) ........................................................................................................................................ 154
Protect (apsaugoti)................................................................................................................................................................ 155
Rotate Image (sukti nuotrauką)..................................................................................................................................... 155
Copy (kopijuoti) (kopijavimas iš atminties kortelės į vidinę atmintį ir atvirkščiai) .......................... 156
Sequence Display (sekos rodymas) ............................................................................................................................ 157
Tinklo meniu ..................................................................................................................................................... 158
Teksto įvedimo klaviatūros naudojimas................................................................................................................... 160
Sąrankos meniu ............................................................................................................................................... 161
Time Zone and Date (laiko juosta ir data)............................................................................................................... 161
Monitor Settings (ekrano nustatymai) ...................................................................................................................... 163
EVF Auto Toggle (automatinis elektroninio vaizdo ieškiklio perjungimas) (automatinis
perjungimas tarp ekrano ir vaizdo ieškiklio).......................................................................................................... 165
Date Stamp (datos žymė) ................................................................................................................................................. 166
Self-timer: After Release (Automatinis laikmatis: po paleidimo)............................................................... 167
Photo VR (nuotraukų VR)................................................................................................................................................... 168
AF Assist (AF pagalbinis apšvietimas)........................................................................................................................ 169
Digital Zoom (skaitmeninis mastelis)......................................................................................................................... 169
Assign Side Zoom Control (priskirti šoninį priartinimo valdiklį)................................................................ 170
AE/AF Lock Button (AE/AF blokavimo mygtukas)............................................................................................. 171
Sound Settings (garso nustatymai)............................................................................................................................. 172
Auto Off (automatinis išjungimas) .............................................................................................................................. 172
Format Card (formatuoti kortelę) / Format Memory (formatuoti atmintį)......................................... 173
Language (kalba).................................................................................................................................................................... 174
HDMI Output (HDMI išvestis).......................................................................................................................................... 174
Charge by Computer (įkrauti iš kompiuterio)....................................................................................................... 175
xiii
Turinys
Image Comment (vaizdo pastaba) ............................................................................................................................. 176
Copyright Information (informacija apie autorių teises) ............................................................................... 177
Location Data (duomenys apie vietą) ....................................................................................................................... 178
Toggle Av/Tv Selection (perjungti Av/TV pasirinkimą)................................................................................... 178
MF Peaking (žvilgtelėjimas į rankinį fokusavimą) ............................................................................................... 179
Reset All (atstatyti viską)..................................................................................................................................................... 179
Touch-screen Controls (jutiklinio ekrano valdikliai).......................................................................................... 179
Conformity Marking (atitikties žymė)......................................................................................................................... 180
Firmware Version (integruotos programinės įrangos versija) .................................................................... 180
Techninės pastabos ................................................................................................................... 181
Pastabos ............................................................................................................................................................. 182
Pastabos apie belaidžio ryšio funkcijas................................................................................................... 183
Gaminio priežiūra............................................................................................................................................ 185
Fotoaparatas ............................................................................................................................................................................. 185
Akumuliatorius......................................................................................................................................................................... 186
Kraunamasis kintamosios srovės adapteris............................................................................................................ 187
Atminties kortelės.................................................................................................................................................................. 188
Valymas ir laikymas nenaudojant.............................................................................................................. 189
Valymas ........................................................................................................................................................................................ 189
Laikymas nenaudojant........................................................................................................................................................ 189
Klaidų pranešimai ........................................................................................................................................... 190
Trikčių šalinimas .............................................................................................................................................. 193
Failų pavadinimai............................................................................................................................................ 204
Priedai ................................................................................................................................................................. 205
ML-L7 nuotolinio valdymo pultas................................................................................................................................ 206
Techniniai duomenys .................................................................................................................................... 210
Atminties kortelės, kurias galima naudoti............................................................................................................... 214
Rodyklė ............................................................................................................................................................... 216
xiv
Turinys
Fotoaparato dalys
Fotoaparato korpusas..................................................................................................................... 2
Pagrindinės valdiklių funkcijos .................................................................................................... 4
Jutiklinio skydelio naudojimas .................................................................................................... 7
Ekranas / vaizdo ieškiklis ..............................................................................................................10
1
Fotoaparato dalys
Fotoaparato korpusas
1 2 34 5
6
1
Pakelta blykstė
7
8
13
9
10
12
11
1
Dirželio ąselė.........................................................15
2
Komandų ratukas .....................................................53
3
Užrakto atleidimo mygtukas ..............24, 73
4
Priartinimo valdiklis ..........................................70
f : plačiakampis.....................................70
g : teleobjektyvas .................................70
h : miniatiūrų atkūrimas ...................85
i : didinimas atkuriant ......................84
Uždarytas objektyvo dangtelis
7
Blykstė .............................................................. 25, 58
8
q (priartinimo su apžvalgos funkcija)
mygtukas................................................................ 71
9
Šoninis priartinimo valdiklis........................ 70
f : plačiakampis .................................... 70
g : teleobjektyvas................................. 70
10 Objektyvo dangtelis
11 Objektyvas
5
Režimo pasirinkimo ratukas................23, 31
12 w (funkcijos) mygtukas.............................. 69
6
Automatinio laikmačio lemputė..............61
AF pagalbinio apšvietimo lemputė.....169
13 Mikrofonas (stereofoninis)
2
Fotoaparato dalys
Fotoaparato korpusas
1
2
3 4 5
6
8
7
9
10
11
12
17 16 15 14 13
18
19
20
22
21
1
Akies jutiklis...........................................................26
12 k (patvirtinti pasirinkimą) mygtukas ...120
2
Elektroninis vaizdo ieškiklis..........................26
13 l (trynimo) mygtukas................................... 28
3
Dioptrijų reguliavimo valdiklis...................26
14 d (meniu) mygtukas...............................120
4
x (ekrano) mygtukas...................................26
15 b (e filmavimo) mygtukas..................... 96
5
K (blykstės atidarymo) mygtukas
...............................................................................25, 58
16 g (AE-L/AF-L) mygtukas ..................... 6, 171
6
Maitinimo jungiklis / maitinimo lemputė
(įkrovimo lemputė)...................................17, 20
7
Jungties dangtelis......................................... 17, 110
8
Mikro-USB jungtis................................... 17, 110
9
HDMI mikrojungtis (D tipo)......................110
17 Ekranas............................................................. 10, 19
Kintamosios srovės jungties dangtelis
18 (skirtas papildomai įsigyjamam
kintamosios srovės adapteriui)
Akumuliatoriaus skyriaus / atminties
19 kortelės lizdo dangtelis ................................. 16
20 Fiksatorius .............................................................. 16
10 c (atkūrimo) mygtukas...............................27
21 Trikojo lizdas
Sukamasis kryptinis valdiklis
11 (kryptinis valdiklis)*................................ 57, 120
22 Garsiakalbis
* Šiame vadove paspaudimas kryptinio valdiklio sritį viršun, žemyn, kairėn arba dešinėn
išreiškiamas kaip H, I, J arba K.
3
Fotoaparato dalys
Fotoaparato korpusas
Pagrindinės valdiklių funkcijos
Valdiklis
Pagrindinė funkcija
Fotografavimas Pasirinkti fotografavimo režimą (A31).
Režimo pasirinkimo ratukas
Fotografavimas
Jei objektą norite priartinti, pasukite link g (i)
(teleobjektyvas), o jei objektą norite atitolinti ir
pamatyti didesnį plotą, pasukite link f (h)
(plačiakampis).
Atkūrimas
• Priartinti vaizdą – pasukite link g (i);
peržiūrėti vaizdų miniatiūras arba kalendorių
– pasukite link f (h).
• Leidžia reguliuoti filmų atkūrimo garsą.
Priartinimo valdiklis
Fotografavimas Leidžia laikinai praplėsti apžvalgos kampą.
q (priartinimo su apžvalgos
funkcija) mygtukas
Šoninis priartinimo valdiklis
Naudoti funkciją, priskirtą parinktyje Assign
side zoom control (priskirti šoninį
priartinimo valdiklį).
• Priartinimas (numatytasis nustatymas): Jei
objektą norite priartinti, pasukite g
(teleobjektyvas) link, o jei norite atitolinti
objektą ir matyti didesnę sritį, pasukite f
(plačiakampis) link.
Fotografavimas
• Manual focus (rankinis fokusavimas): Kai
fokusavimo režimas yra nustatytas kaip E
(rankinis fokusavimas), fokusavimą galite
reguliuoti rankiniu būdu.
• Nustatykite f skaičių, ISO jautrumą,
ekspozicijos kompensavimą arba baltos
spalvos balansą.
Fotografavimas
Užrakto atleidimo mygtukas
Atkūrimas
Kai mygtukas paspaudžiamas iki pusės:
Nustatomas židinys ir ekspozicija.
Kai mygtukas paspaudžiamas iki galo:
Atleidžiamas užraktas.
Grįžti į fotografavimo režimą.
4
Fotoaparato dalys
Pagrindinės valdiklių funkcijos
Valdiklis
Pagrindinė funkcija
Fotografavimas Pradedama ir baigiama filmuoti.
Atkūrimas
Grįžti į fotografavimo režimą.
b (e filmavimo) mygtukas
• Kai rodomas fotografavimo ekranas:
rodyti toliau pateikiamus nustatymų ekranus
paspaudus:
- aukštyn (H): m (blykstės režimas)
- į kairę (J): n (automatinis laikmatis)
- žemyn (I): p (fokusavimo režimas)
- į dešinę (K): o (ekspozicijos
kompensavimas / šviesumas, ryškumas,
atspalvis, aktyvusis D-Lighting)
Fotografavimas
• Kai pasirinktas fotografavimo režimas A (A53):
Sukdami kryptinį valdiklį, nustatykite lanksčią
programą.
• Kai pasirinktas fotografavimo režimas B (A53):
Jei norite nustatyti užrakto greičio vertę,
sukite kryptinį valdiklį.
• Kai pasirinktas fotografavimo režimas C arba D:
Sukdami kryptinį valdiklį, nustatykite f skaičių.
Kryptinis valdiklis
Atkūrimas
Nustatymas
k (patvirtinti pasirinkimą)
mygtukas
• Kai rodomas atkūrimo ekranas:
keisti rodomą vaizdą – spauskite aukštyn (H),
į kairę (J), žemyn (I), į dešinę (K) arba
sukite kryptinį valdiklį.
• Kai rodomas priartintas vaizdas: perkelti
rodomą sritį.
• Mygtukais HIJK arba sukant kryptinį
valdiklį, pasirinkti elementą, tada taikyti
parinktį, paspaudžiant mygtuką k.
Atkūrimas
• Rodyti atskirus sekos vaizdus viso kadro
atkūrimo režimu (A28).
• Slinkti užfiksuotą vaizdą naudojant paprastą
panoramą.
• Atkurti filmus.
• Pereiti nuo vaizdų miniatiūrų atkūrimo ar
padidinto vaizdo rodymo prie viso kadro
atkūrimo režimo.
Nustatymas
Taikyti elementą, pasirinktą kryptiniu valdikliu.
5
Fotoaparato dalys
Pagrindinės valdiklių funkcijos
Valdiklis
Pagrindinė funkcija
• Kai pasirinktas fotografavimo režimas A (A53):
Nustatyti lanksčią programą.
• Kai pasirinktas fotografavimo režimas B arba
Fotografavimas
D (A53):
nustatyti užrakto greitį.
• Kai pasirinktas fotografavimo režimas C (A53):
Nustatykite f skaičių.
Atkūrimas
Komandų ratukas
Nustatymas
• Kai rodomas atkūrimo ekranas:
Pakeiskite rodomą vaizdą.
• Kai rodomas priartintas vaizdas:
Pakeiskite priartinimo koeficientą.
Pasirinkite elementą.
Fotografavimas
Atverti arba užverti meniu (A120).
/ atkūrimas
d (meniu) mygtukas
Fotografavimas
w (funkcijos) mygtukas
Kai fotografavimo režimas yra A, B, C, arba D:
rodyti arba uždaryti nustatymų meniu, pvz.,
Continuous (nepertraukiamas) arba Photo
VR (nuotraukų VR).
Užfiksuokite ekspoziciją ir (arba) fokusavimą
Fotografavimas pagal AE/AF lock button (AE/AF blokavimo
mygtukas) nustatymą.
g (AE-L/AF-L) mygtukas
Fotografavimas Perjunkite tarp ekrano arba vaizdo ieškiklio
/ atkūrimas
(A26).
x (ekrano) mygtukas
Fotografavimas Atkurti vaizdus (A27).
Atkūrimas
c (atkūrimo) mygtukas
• Kai fotoaparatas išjungtas, paspauskite ir
palaikykite paspaudę šį mygtuką, kad
fotoaparatas įsijungtų atkūrimo režimu
(A27).
• Grįžti į fotografavimo režimą.
Fotografavimas Ištrinti paskutinį išsaugotą vaizdą (A28).
Atkūrimas
Trinti vaizdus (A28).
l (trynimo) mygtukas
6
Fotoaparato dalys
Pagrindinės valdiklių funkcijos
Jutiklinio skydelio naudojimas
Šio fotoaparato ekranas yra jutiklinis skydelis, kurį galima valdyti liečiant pirštais.
Palietimas
Trumpai palieskite jutiklinį skydelį.
• Palieskite, jei norite pasirinkti fotografavimo ekrano ir
meniu elementus.
• Palieskite, jei norite pasirinkti miniatiūrų atkūrimo režimą.
• Jei norite priartinti vaizdus, greitai dukart palieskite viso
kadro atkūrimo režimu. Jei norite atšaukti didinimą
atkuriant, greitai palieskite dukart.
• Palieskite, jei norite naudoti fotografavimo palietus
funkciją.
• Palieskite, jei norite įvesti ženklus klaviatūra.
Galite paliesti šiuos elementus (skiriasi priklausomai nuo fotoaparato nustatymų ir būsenos).
• Fotografavimo ekranas: Sritys su pilku rėmeliu ir pan.
• Meniu: Meniu piktogramos, meniu elementai, sritys su pilku rėmeliu ir pan.
Grįžimas į ankstesnį
ekraną nepakeitus nustatymų
100
1/250
F3.4
Filter effects
Soft portrait
Selective color
Cross screen
Fisheye
Miniature effect
Painting
Vignette
0.0
25m 0s
500
Confirm
Fotografavimo ekranas
Meniu
7
Fotoaparato dalys
Jutiklinio skydelio naudojimas
Brūkštelėjimas
Braukite pirštu į viršų, žemyn, kairėn ar dešinėn per jutiklinį
skydelį.
• Atkūrimo metu (viso kadro atkūrimo) rodomas ankstesnis
arba kitas vaizdas.
• Paslenkamas ekranas naudojant meniu ir miniatiūrų
atkūrimą.
Slinkimas
Palieskite jutiklinį skydelį, judinkite pirštą į viršų, žemyn,
kairėn ar dešinėn, tada atleiskite.
• Paslenkamas ekranas naudojant meniu ir miniatiūrų
atkūrimą.
• Paslenkamas rodinio diapazonas, kol rodomas priartintas
vaizdas.
• Naudojami slinktukai, tokie kaip kūrybiniame slinktuke.
• Nustatomas pradžios arba pabaigos taškas, redaguojant
filmus.
Išskleidimas / suglaudimas
Dviem pirštais palieskite jutiklinį skydelį, juos išskleiskite arba
suglauskite.
• Pakeičiamas miniatiūrų atkūrimo metu rodomų
miniatiūrų skaičius.
• Atkūrimo metu vaizdas priartinamas arba atitolinimas.
8
Fotoaparato dalys
Jutiklinio skydelio naudojimas
B
Pastabos apie jutiklinį skydelį
• Šio fotoaparato jutiklinis skydelis yra talpinio tipo. Jį palietus pirštų nagais arba rankomis su
pirštinėmis, jis gali nesureaguoti.
• Nespauskite jutiklinio skydelio aštriais, smailais ir kietais daiktais.
• Nespauskite ar netrinkite jutiklinio skydelio per jėgą.
• Ant jutiklinio skydelio uždėjus komerciškai platinamą apsauginę plėvelę, jis gali nesureaguoti.
B
Pastabos apie jutiklinio skydelio naudojimą
• Jei jūsų pirštai vis dar liečia jutiklinį skydelį arba kažkas liečia kitą jo dalį, kai bandote jį paliesti,
fotoaparatas gali neveikti tinkamai.
• Jei slinkdami / išskleisdami / suglausdami atliksite toliau nurodytus veiksmus, fotoaparatas gali
veikti netinkamai.
- Kliudžius jutiklinį skydelį
- Atstumas, kuriuo juda jūsų pirštai, yra per trumpas
- Kai judindami pirštus lengvai priliečiate jutiklinį skydelį
- Kai pirštus judinate pernelyg greitai
- Laiko tarpo skirtumas, kai dvejais pirštais išskleidžiate / suglaudžiate, yra per didelis.
C
Jutiklinio valdymo įjungimas ar išjungimas
Naudodami sąrankos meniu nustatymą Touch-screen controls (jutiklinio ekrano valdikliai)
(A120), galite įjungti arba išjungti jutiklinį valdymą.
9
Fotoaparato dalys
Jutiklinio skydelio naudojimas
Ekranas / vaizdo ieškiklis
Fotografuojant ir atkuriant, fotografavimo ar atkūrimo ekrane rodoma informacija keičiasi,
atsižvelgiant į fotoaparato nustatymus ir naudojimo būseną.
Numatyta, kad informacija rodoma įjungus ir naudojant fotoaparatą, tačiau po kelių
sekundžių ji išjungiama (kai nustatyta Monitor settings (ekrano nustatymai) (A163)
nustatymo Photo info (nuotraukos informacija) parinktis Auto info (automatinė
informacija)).
Fotografavimas
11
4
3
7
AF
56
2
1
840mm
10
12
8 9 10
13
14
x2.0
15
16
17
18
100
1/250
F3.4
1
Fotografavimo režimas.................................. 31
Efektų grupė (kūrybinis režimas) ............. 51
2
Blykstės režimas ................................................. 58
3
Fokusavimo režimas........................................ 63
4
Begalybės užraktas........................................... 40
5
Priartinimo indikatorius..........................63, 70
6
Židinio nuotolis (35mm [135] formatu)
...................................................................................... 70
7
Židinio daviklis .................................................... 24
8
Skaitmeninio priartinimo didinimas...... 70
9
AF-L..........................................................................171
10 AE-L ......................................................................... 171
Filmų parinktys (įprasto greičio filmai)
11 ................................................................................... 146
12 Filmo parinktys (HS filmai) ........................ 147
13 Vaizdo kokybė................................................... 127
14 Vaizdo dydis....................................................... 129
15 Paprasta panorama ..........................................42
16 Virpesių mažinimo piktograma... 151, 168
17 Vėjo keliamo triukšmo mažinimas....... 152
18 Triukšmo mažinimo filtras ......................... 144
10
Fotoaparato dalys
Ekranas / vaizdo ieškiklis
0.0
29m 0s
999
44
43
840mm
10
20
x2.0
19
42
41
40
39
38
37
36
35
34
33
100
1/250
F3.4
27
26
28
29
30
31
32
0.0
29m 0s
999
21
22
23
25
999
9999
24
19 Spalvų juosta......................................36, 39, 104
20 Ekspozicijos rodiklis ......................................... 55
33 Datos žymė ........................................................ 166
34 Kelionės tikslo piktograma........................ 161
Ekspozicijos kompensavimo vertė
21 .......................................................................45, 66, 68
35 Užrašas „Nenustatyta data“ ...................... 194
36 Bluetooth ryšio indikacija.......................... 159
22 Likusi filmavimo trukmė ........................96, 98
23 Pasirengimo indikatorius.............................. 58
37 „Wi-Fi“ ryšio indikacija .................................. 159
Prijungtas nuotolinio valdymo pultas
38 Bluetooth............................................................. 208
Likusių ekspozicijų skaičius (nejudantys
24 vaizdai)..................................................................... 23
39 Lėktuvo režimas............................................... 158
40 Fotografavimas palietus ................................72
25 Vidinės atminties indikacija ........................ 23
26 F skaičius................................................................. 53
41 Aktyvusis D-Lighting .......................................66
42 Švelnus.....................................................................45
27 Užrakto greitis ..................................................... 53
28 ISO jautrumas ....................................................138
43 Baltos spalvos balansas............................... 130
44 Makiažo pagrindas............................................45
29 ISO jautrumo automatinis indikacija...138
30 ISO jautrumo indikacija ...............................138
Akumuliatoriaus įkrovos lygio daviklis
31 ...................................................................................... 23
Kraunamojo kintamosios srovės
adapterio prijungimo indikacija
32 Kintamosios srovės adapterio prijungimo
indikacija
11
Fotoaparato dalys
Ekranas / vaizdo ieškiklis
55
54
53
52
51
50
49
±0.3
±1.0
120
2m30s
61
60
59
58
57
56
±0.7
5
10
3
62
60
840mm
10
x2.0
63
48
64
47
65
46
45
100
1/250
F3.4
0.0
29m 0s
999
66
67
45 Atspalvis...........................................................45, 66
46 Odos sušvelninimas......................................... 45
Automatinis atleidimas fotografuojant
58 gyvūnėlio portretą............................................38
47 Specialieji efektai.............................................104
48 Ryškumas ........................................................45, 66
59 Autokoliažas..........................................................47
60 Šypsenos laikmatis............................................50
Nepertraukiamo fotografavimo režimas
49 ............................................................................38, 134
61 Nuotraukų fiksavimas (filmuojant)....... 100
Fokusavimo sritis (veido, naminio
62 gyvūnėlio aptikimas).............38, 50, 75, 140
Fotografavimas serijomis su skirtingomis
50 ekspozicijomis...................................................139
63
51 Laikomas rankoje / trikojis....................35, 36
52 Foninis apšvietimas (HDR)........................... 37
64 Fokusavimo sritis (objekto sekimas) ... 141
Fokusavimo sritis (taikinio ieškantis AF)
65 ........................................................................... 74, 141
53 Sulėtintas filmas...............................................101
54 Daugkartinės eksp. pašviesinimas.......... 40
66 Centruota sritis................................................. 133
67 Taškinio matavimo sritis ............................. 133
Apsaugos nuo sumirksėjimo piktograma
55 ...................................................................................... 49
56 Automatinio laikmačio daviklis ................ 61
57 Autoportreto laikmatis .................................. 61
12
Fotoaparato dalys
Ekranas / vaizdo ieškiklis
Fokusavimo sritis (rankinė, centruota)
........................................................................... 77, 141
Atkūrimas
1 2345678
9
999/999
24
23
22
21
10
11
12
13
14
100-0004.JPG
15/11/2019 15:30
20
999/999
9999/9999
29m00s
29m00s
19 18
16 15
17
1
Apsaugojimo piktograma...........................155
14 Filmo parinktys.................................................145
2
Sekos rodinys (pasirinkus Individual
pictures (atskiros nuotraukos)) ..... 157
15 Vaizdo kokybė...................................................127
3
Filtro efektų piktograma................................ 92
4
Žavaus retušavimo piktograma................ 90
5
D-Lighting piktograma ..................................89
6
Greito retušavimo piktograma..................89
7
Raudonų akių efekto koregavimo
piktograma............................................................90
8
Pažymėjimo įkelti piktograma................ 153
9
Vidinės atminties indikacija.........................23
16 Apkarpymo piktograma ........................84, 94
17 Garsumo indikacija ........................................106
Filmo atkūrimo vadovas
18 Sekos atkūrimo vadovas
Paprastos panoramos atkūrimo vadovas
19 Įrašymo laikas
20 Įrašymo data
Akumuliatoriaus įkrovos lygio daviklis
21 .......................................................................................23
Kraunamojo kintamosios srovės
adapterio prijungimo indikacija
22 Kintamosios srovės adapterio prijungimo
indikacija
Dabartinės nuotraukos numeris /
10 bendrasis nuotraukų skaičius
Filmo trukmė arba praėjusi atkūrimo
11 trukmė
23 Aplanko pavadinimas ..................................204
12 Vaizdo dydis....................................................... 129
24 Failo numeris ir tipas.....................................204
13 Paprasta panorama .......................................... 44
13
Fotoaparato dalys
Ekranas / vaizdo ieškiklis
Naudojimo pradžia
Dirželio tvirtinimas .........................................................................................................................15
Akumuliatoriaus ir atminties kortelės įdėjimas ...................................................................16
Akumuliatoriaus įkrovimas .........................................................................................................17
Ekrano kampo keitimas ................................................................................................................19
Fotoaparato konfigūravimas .............................................................................................................. 20
14
Naudojimo pradžia
Dirželio tvirtinimas
• Dirželis gali būti pritvirtintas prie ąselės bet kurioje fotoaparato korpuso pusėje (kairėje ir
dešinėje).
15
Naudojimo pradžia
Dirželio tvirtinimas
Akumuliatoriaus ir atminties kortelės įdėjimas
Akumuliatoriaus fiksatorius
Atminties kortelės lizdas
• Tinkamai nukreipę teigiamą ir neigiamą akumuliatoriaus kontaktus, pastumkite oranžinį
akumuliatoriaus fiksatorių (3) ir iki galo įstatykite akumuliatorių į vietą (4).
• Atminties kortelę stumkite, kol ji užsifiksuos (5).
• Akumuliatoriaus (atminties kortelės) nekiškite apversto (-os) arba apsukto (-os), nes jis (ji)
gali sugesti.
• Jei užrakinta atminties kortelės apsauga nuo įrašymo, negalite fotografuoti, ištrinti vaizdų
arba formatuoti atminties kortelės.
• Fotoaparato duomenis, įskaitant nuotraukas ir filmus, galima išsaugoti atminties kortelėje
arba fotoaparato vidinėje atmintyje. Jei norite naudoti vidinę atmintį, išimkite atminties
kortelę.
B
Atminties kortelės formatavimas
Jei į šį fotoaparatą pirmą kartą įdėjote kitame įrenginyje naudotą atminties kortelę, nepamirškite jos
suformatuoti šiuo fotoaparatu.
• Įsidėmėkite, kad formatuojant atminties kortelę visam laikui ištrinamos visos joje
esančios nuotraukos ir kiti duomenys. Prieš formatuodami atminties kortelę, būtinai
pasidarykite norimų turėti nuotraukų kopijas.
• Įstatykite atminties kortelę į fotoaparatą, paspauskite mygtuką d ir sąrankos meniu (A120)
pasirinkite Format card (formatuoti kortelę).
Akumuliatoriaus arba atminties kortelės išėmimas
Išjunkite fotoaparatą ir įsitikinkite, ar išsijungė maitinimo lemputė ir ekranas, tada atidarykite
akumuliatoriaus skyriaus / atminties kortelės lizdo dangtelį.
• Pastumkite akumuliatoriaus fiksatorių, kad akumuliatorius išlįstų.
• Atminties kortelę švelniai paspauskite į fotoaparatą, kad dalis jos išlįstų.
• Baigę naudotis fotoaparatu ir norėdami tvarkyti fotoaparatą, akumuliatorių ir atminties
kortelę, būkite atsargūs, kadangi jie gali būti įkaitę.
16
Naudojimo pradžia
Akumuliatoriaus ir atminties kortelės įdėjimas
Akumuliatoriaus įkrovimas
Kraunamasis kintamosios srovės adapteris*
Elektros lizdas
USB laidas (yra komplekte)
Maitinimo lemputė (įkrovimo lemputė)
* Kištuko adapteris yra pritvirtintas priklausomai nuo įsigijimo šalies ar regiono. Skirtingose
įsigijimo šalyse ar regionuose kištuko adapterio forma skiriasi.
• Įkrauti pradedama fotoaparatą prijungus prie elektros lizdo, kai akumuliatorius įdėtas, kaip
parodyta paveiksle. Kai akumuliatorius įkraunamas, maitinimo lemputė (įkrovimo lemputė)
lėtai mirksi.
• Kai krovimas baigtas, maitinimo lemputė (įkrovimo lemputė) išsijungia. Atjunkite
kraunamąjį kintamosios srovės adapterį nuo elektros lizdo, tada atjunkite USB laidą.
Visiškai išsikrovusio akumuliatoriaus įkrovimo laikas yra maždaug 2 val. ir 30 min.
• Jei maitinimo lemputė (įkrovimo lemputė) greitai mirksi, akumuliatoriaus negalima įkrauti
dėl kurios nors iš toliau nurodytų tikėtinų priežasčių.
- Aplinkos temperatūra netinka įkrauti.
- USB Laidas arba kraunamasis kintamosios srovės adapteris yra netinkamai prijungtas.
- akumuliatorius yra pažeistas.
B
Pastabos apie USB laidą
• Naudokite tik USB laidą UC-E21. Naudojant ne UC-E21 o kitokį USB laidą, gaminys gali perkaisti, kilti
gaisras ar elektros šokas.
• Patikrinkite kištukų formą ir kryptį, nekiškite ar neatjunkite kištukų, pakreipę juos kampu.
17
Naudojimo pradžia
Akumuliatoriaus įkrovimas
B
Pastabos apie akumuliatoriaus įkrovimą
• Fotoaparatą galima valdyti įkraunant akumuliatorių, tačiau tuomet įkrovimo laikas pailgės.
Valdant fotoaparatą, maitinimo lemputė (įkrovimo lemputė) užgęsta.
- Įkraunant akumuliatorių, filmuoti negalima.
• Jokiomis aplinkybėmis nenaudokite kito gamintojo arba modelio kraunamojo kintamosios srovės
adapterio – naudokite tik kraunamąjį kintamosios srovės adapterį EH-73P, be to, nenaudokite
rinkoje platinamo USB kintamosios srovės adapterio arba mobiliojo ryšio telefono
akumuliatoriaus įkroviklio. Jei nepaisysite šio įspėjimo, fotoaparatas gali perkaisti arba sugesti.
18
Naudojimo pradžia
Akumuliatoriaus įkrovimas
Ekrano kampo keitimas
Galima reguliuoti ekrano kryptį ir kampą.
Fotografuojant įprastai
Fotografuojant iš žemai
Fotografuojant iš aukštai
Darant autoportretus
B
Pastabos apie ekraną
• Judindami ekraną, nenaudokite per didelės jėgos ir lėtai jį sukite leistinose jo padėties nustatymo
ribose, kad nepažeistumėte jo jungties.
• Nelieskite ekrano galinės pusės. Jei nepaisoma šios atsargumo
priemonės, gali įvykti gaminio gedimas.
Būkite itin atsargūs, kad
neprisiliestumėte prie šių
vietų.
19
Naudojimo pradžia
Ekrano kampo keitimas
Fotoaparato konfigūravimas
Fotoaparatą įjungus pirmąjį kartą, rodomi rodymo kalbos ir fotoaparato laikrodžio
nustatymo ekranai.
1
Įjunkite fotoaparatą.
• Kryptiniu valdikliu parinkite ir suderinkite nustatymus.
Kryptinis valdiklis
Aukštyn
Kairėn
Maitinimo
jungiklis
Dešinėn
Žemyn
k mygtukas
(patvirtinti
pasirinkimą)
• Atveriamas kalbos parinkimo langas. Paspausdami
kryptinio valdiklio sritis HI, pažymėkite kalbą,
tada paspauskite mygtuką k jai pasirinkti.
Rodomos kalbos priklauso nuo šalies ar regiono.
Language
Cancel
2
Pasirinkite Yes (taip) ir paspauskite
mygtuką k.
Choose time zone and
set date and time?
Yes
No
Cancel
20
Naudojimo pradžia
Fotoaparato konfigūravimas
3
Pažymėkite namų laiko juostą ir
paspauskite mygtuką k.
• Vasaros laikui nustatyti spauskite H. Kai ši parinktis
įjungta, laikas būna nustatytas viena valanda
anksčiau ir rodoma W. Paspaudus I jai išjungti,
laikas pasukamas viena valanda atgal.
Home time zone
London, Casablanca
UTC+0
Back
Confirm
4
Paspausdami HI pasirinkite datos formatą ir paspauskite mygtuką
k.
5
Įveskite dabartinę datą ir laiką, tada
paspauskite mygtuką k.
• Spausdami JK pažymėkite elementus, o
spausdami HI juos pakeiskite.
• Pasirinkite minutės lauką, tada paspauskite
mygtuką k nustatymui patvirtinti.
Date and time
D
M
Y
01 01 2019
h
m
00 00
Confirm
6
Kai parodomas raginimas, pasirinkite Yes (taip) ir paspauskite
mygtuką k.
• Kai sąranka baigta, fotoaparate atveriamas fotografavimo ekranas.
C
Kalbos nustatymas
Kalbą galima bet kada pakeisti, naudojant sąrankos meniu z parinktį Language (kalba) (A120).
C
Laiko juostos ir datos nustatymo pakeitimas
Nustatyta ties sąrankos meniu z parinktimi Time zone and date (laiko juosta ir data).
Įjungus vasaros laiką, srityje Time zone (laiko juosta) laikas pasukamas viena valanda į priekį. Jį
išjungus, laikas pasukamas viena valanda atgal.
21
Naudojimo pradžia
Fotoaparato konfigūravimas
Pagrindinės fotografavimo ir
atkūrimo funkcijos
Vaizdų fotografavimas..................................................................................................................23
Vaizdų atkūrimas ............................................................................................................................27
Vaizdų trynimas...............................................................................................................................28
22
Pagrindinės fotografavimo ir atkūrimo funkcijos
Vaizdų fotografavimas
Šiame pavyzdyje naudojamas režimas A (automatinis). Režimu A (automatinis) galima
įprastai fotografuoti įvairiomis fotografavimo sąlygomis.
1
Pasukite režimo pasirinkimo ratuką į
padėtį A.
• Akumuliatoriaus įkrovos lygio daviklis
b: Akumuliatoriaus įkrovos lygis aukštas.
B: Akumuliatoriaus įkrovos lygis žemas.
• Likusių ekspozicijų skaičius
C rodomas, kai fotoaparate nėra įdėta atminties
kortelė ir vaizdai yra įrašomi vidinėje atmintyje.
Likusių ekspozicijų
skaičius
100
1/250
F3.4
0.0
25m 0s
500
Akumuliatoriaus įkrovos lygio
daviklis
2
Tvirtai laikykite fotoaparatą.
• Nelieskite pirštais objektyvo, blykstės, AF pagalbinio apšvietimo lemputės, akies jutiklio,
mikrofono ir garsiakalbio, taip pat stenkitės, kad jų neliestų kiti daiktai.
23
Pagrindinės fotografavimo ir atkūrimo funkcijos
Vaizdų fotografavimas
3
Komponuokite nuotrauką.
• Sukant priartinimo valdiklį arba šoninį priartinimo valdiklį, keičiama priartinančio objektyvo
padėtis.
• Jei nustatę objektyvą į teleobjektyvo padėtį nebematote fotografuojamo objekto,
paspauskite q (priartinimo su apžvalgos funkcija) mygtuką, kad laikinai praplėstumėte
matomą sritį ir galėtumėte lengviau sukomponuoti objektą.
Atitolinti
Priartinti
Priartinti
Atitolinti
4
Paspauskite užrakto atleidimo
mygtuką iki pusės.
• Paspausti užrakto atleidimo mygtuką iki pusės – tai
paspausti ir palaikyti mygtuką tame taške, kuriame
jaučiate nedidelį pasipriešinimą.
• Sufokusavus objektą, fokusavimo sritis arba židinio
daviklis yra rodomas žalia spalva.
• Naudojant skaitmeninį priartinimą, fotoaparatas
fokusuoja kadro centre esantį objektą, o
fokusavimo sritis nėra rodoma.
• Jei fokusavimo sritis arba židinio daviklis mirksi,
fotoaparatui nepavyksta sufokusuoti. Pakeiskite
kompoziciją, tada dar kartą bandykite paspausti
užrakto atleidimo mygtuką iki pusės.
1/250
F3.4
Fokusavimo sritis
5
Nepakeldami piršto, paspauskite užrakto
atleidimo mygtuką iki galo.
24
Pagrindinės fotografavimo ir atkūrimo funkcijos
Vaizdų fotografavimas
B
Pastabos apie nuotraukų ir filmų išsaugojimą
Kol išsaugomos nuotraukos arba filmai, likusių ekspozicijų skaičių arba likusią filmavimo trukmę
rodanti indikacija mirksi. Neatidarykite akumuliatoriaus skyriaus / atminties kortelės lizdo
dangtelio arba neišimkite akumuliatoriaus ir atminties kortelės, kol mirksi indikacija.
Nesilaikant šio nurodymo, galima prarasti duomenis, sugadinti fotoaparatą arba atminties kortelę.
C
Automatinio išjungimo funkcija
• Kai maždaug vieną minutę neatliekama jokių veiksmų, ekranas išsijungia, fotoaparatas pradeda
veikti budėjimo režimu ir mirksi maitinimo lemputė. Praėjus dar maždaug trims minutėms,
budėjimo režimu veikęs fotoaparatas visiškai išsijungia.
• Norėdami vėl įjungti ekraną, kol fotoaparatas veikia budėjimo režimu, galite paspausti maitinimo
jungiklį arba užrakto atleidimo mygtuką.
C
Naudojant trikojį
• Toliau išvardytais atvejais fotoaparatui stabilizuoti rekomenduojame naudoti trikojį.
- Fotografuojant tamsoje, pasirinkus blykstės režimo nustatymą W (išjungta)
- Kai priartinimas nustatytas į teleobjektyvo padėtį.
• Jei fotografuodami naudojate trikojį fotoaparatui stabilizuoti, sąrankos meniu (A120)
nustatykite Photo VR (nuotraukų VR) parinktį Off (išjungta), kad išvengtumėte dėl šios
funkcijos galinčių atsirasti klaidų.
Blykstės naudojimas
Jei fotografuojate, pvz., tamsioje aplinkoje arba kai
objektas apšviestas iš už nugaros, pastumkite
valdiklį K (blykstės atidarymas), kad
pakeltumėte blykstę.
• Kai rodomas fotografavimo ekranas,
spausdami kryptinį valdiklį H (m) galite
nustatyti blykstės režimą. Norėdami nustatyti,
kad blykstė visada suveiktų, pasirinkite m
(detalių paryškinimo blykstė).
• Jei blykstės nenaudojate, ją nuleiskite: švelniai
spauskite, kol ji užsidarydama spragtelės.
Filmavimas
Norėdami pradėti filmuoti, atidarykite fotografavimo
ekraną ir paspauskite b (e filmavimo) mygtuką.
Norėdami baigti filmuoti, paspauskite b (e) mygtuką.
25
Pagrindinės fotografavimo ir atkūrimo funkcijos
Vaizdų fotografavimas
Fotografavimas palietus
Fotografavimo palietus funkciją galite įjungti
paliesdami fotografavimo palietus piktogramą
fotografavimo ekrane.
• Naudojant numatytąjį nustatymą A Touch shutter
(jutiklinis užraktas), užraktas atleidžiamas
paprasčiausiai palietus objektą ekrane, nenaudojant
užrakto atleidimo mygtuko.
100
1/250
F3.4
0.0
25m 0s
500
Ekrano ir vaizdo ieškiklio režimų perjungimas
Kai dėl ryškios šviesos sunku įžiūrėti ekrano vaizdą, pvz.,
esant lauke saulėtą dieną, rekomenduojama naudoti
vaizdo ieškiklį.
• Kai jūsų veidas priartėja prie vaizdo ieškiklio, akies
jutiklis sureaguoja į jį ir vaizdo ieškiklis įsijungia, o
ekranas – išsijungia (numatytasis nustatymas).
• Ekrano arba vaizdo ieškiklio režimą taip pat galima
perjungti paspaudžiant x (ekrano) mygtuką.
Akies jutiklis
Vaizdo ieškiklis
Vaizdo ieškiklio dioptrijų reguliavimas
Kai vaizdo ieškiklyje vaizdą sunku įžiūrėti, žiūrėdami per
vaizdo ieškiklį sureguliuokite jį sukdami dioptrijų
reguliavimo valdiklį.
• Saugokitės, kad neįbrėžtumėte akies piršto galu ar
nagu.
Dioptrijų reguliavimo valdiklis
B
Pastabos dėl vaizdo spalvų tikrinimo ir reguliavimo
Naudokitės ekranu fotoaparato nugarėlėje, nes monitoriaus spalvų atkūrimas yra geresnis nei
vaizdo ieškiklyje.
26
Pagrindinės fotografavimo ir atkūrimo funkcijos
Vaizdų fotografavimas
Vaizdų atkūrimas
1
Jei norite įjungti atkūrimo režimą,
paspauskite c (atkūrimo) mygtuką.
• Jei paspausite ir palaikysite mygtuką c, kai
fotoaparatas yra išjungtas, fotoaparatas bus įjungtas
veikiant atkūrimo režimui.
2
Kryptiniu valdikliu pasirinkite nuotrauką,
kurią norite atkurti.
• Jei per vaizdus norite slinkti greitai, paspauskite ir
palaikykite HIJK.
• Vaizdus taip pat galima pasirinkti sukant kryptinį
valdiklį arba komandų ratuką.
• Norėdami atkurti įrašytą filmą, paspauskite mygtuką
k.
• Norėdami vėl įjungti fotografavimo režimą,
paspauskite mygtuką c arba užrakto atleidimo
mygtuką.
• Jei norite priartinti viso kadro
atkūrimo režimu rodomą
nuotrauką, pastumkite priartinimo
valdiklį g (i) link.
Rodyti ankstesnę nuotrauką
Rodyti sekančią nuotrauką
3.0
• Jei norite įjungti miniatiūrų
atkūrimo režimą ir ekrane matyti
kelis vaizdus, kai nustatytas viso
kadro atkūrimo režimas, pasukite
priartinimo valdiklį f (h) link.
C
1/20
Jutiklinio skydelio valdymas atkūrimo ekrane
Atkūrimo ekranui valdyti galite naudoti jutiklinį skydelį (A7).
27
Pagrindinės fotografavimo ir atkūrimo funkcijos
Vaizdų atkūrimas
Vaizdų trynimas
1
Norėdami atkūrimo režimu ištrinti šiuo
metu ekrane rodomą vaizdą, paspauskite
l (trynimo) mygtuką.
2
Kryptiniu valdikliu HI pasirinkite
norimą trynimo metodą ir paspauskite
mygtuką k.
• Jei norite išeiti netrindami, paspauskite mygtuką
d.
3
Delete
Current image
Erase selected images
All images
Pasirinkite Yes (taip) ir paspauskite
mygtuką k.
• Ištrintų nuotraukų grąžinti nebegalima.
Erase 1 image?
Yes
No
B
Pastabos dėl vaizdų, kurie vienu metu išsaugomi RAW ir JPEG formatais,
trynimo
Kai šiuo fotoaparatu trinate vaizdus, užfiksuotus parinkus nustatymo Image quality (vaizdo
kokybė) (A123) parinktį RAW + Fine (GRYNAS + tankus) arba RAW + Normal (GRYNAS +
įprastas), ištrinami abu vaizdai, tuo pat metu išsaugoti RAW ir JPEG formatais. Tik vieno formato
vaizdų ištrinti negalima.
B
Nepertraukiamai užfiksuotų nuotraukų (sekos) ištrynimas
• Nepertraukiamai arba autoportretų koliažo funkcija
užfiksuoti vaizdai yra išsaugomi kaip seka, todėl atkūrimo
režimu yra rodomas tik pirmasis sekos vaizdas (pagrindinė
nuotrauka) (numatytasis nustatymas).
• Jeigu paspausite mygtuką l, kai bus rodoma pagrindinė
vaizdų sekos nuotrauka, visi sekos vaizdai bus ištrinti.
• Jei norite ištrinti atskirus sekos vaizdus, paspauskite mygtuką k,
kad vaizdai būtų rodomi po vieną, po to paspauskite mygtuką l.
C
1/5
100-0004.JPG
15/11/2019 15:30
Užfiksuotos nuotraukos trynimas fotografavimo režimu
Jei naudojate fotografavimo režimą, paspauskite mygtuką l, jei norite ištrinti paskutinį išsaugotą
vaizdą.
28
Pagrindinės fotografavimo ir atkūrimo funkcijos
Vaizdų trynimas
Trintino vaizdo pasirinkimo ekranas
1
Paspausdami kryptinio valdiklio sritis
JK arba pasukdami tą valdiklį,
pasirinkite vaizdą, kurį norite ištrinti.
Erase selected images
• Sukite priartinimo valdiklį (A2) link g (i), kad
įjungtumėte viso kadro atkūrimo režimą, arba
f (h), kad įjungtumėte miniatiūrų atkūrimo
režimą.
Back
2
Naudodami HI pasirinkite ON arba
OFF.
ON/OFF
Confirm
Erase selected images
• Pasirinkus ON, po pasirinktu vaizdu yra rodoma
piktograma. Kartodami 1 ir 2 žingsnius, pasirinkite
papildomų nuotraukų.
Back
3
ON/OFF
Confirm
Paspausdami mygtuką k patvirtinkite vaizdo pasirinkimą.
• Rodomas patvirtinimo dialogo langas. Norėdami imtis veiksmų, vykdykite ekrane pateiktas
instrukcijas.
29
Pagrindinės fotografavimo ir atkūrimo funkcijos
Vaizdų trynimas
Fotografavimo funkcijos
Fotografavimo režimo pasirinkimas........................................................................................31
A (automatinis) režimas............................................................................................................32
Scenos režimas (pagal fotografavimo sąlygas pritaikytas fotografavimas) ..............33
Creative Mode (kūrybinis režimas) (efektų pritaikymas fotografuojant) ...................51
Režimai A, B, C ir D (ekspozicijos nustatymas fotografuojant)..................................53
Fotografavimo funkcijų nustatymas kryptiniu valdikliu (m/n/p/o) .......................57
Blykstės režimas ..............................................................................................................................58
Self-timer (automatinis laikmatis) ............................................................................................61
Fokusavimo režimas ......................................................................................................................63
Kūrybinio slinktuko naudojimas ...............................................................................................66
Exposure Compensation (ekspozicijos kompensavimas) (šviesumo reguliavimas)
...............................................................................................................................................................68
w (funkcijos) mygtuko naudojimas ......................................................................................69
Priartinimo naudojimas................................................................................................................70
Fotografavimo palietus funkcijos naudojimas ....................................................................72
Fokusavimas.....................................................................................................................................73
Numatytieji nustatymai (blykstės režimo, Self-timer (automatinis laikmatis) ir
fokusavimo režimo) .......................................................................................................................78
Funkcijos, kurių fotografuojant negalima naudoti vienu metu ....................................80
30
Fotografavimo funkcijos
Fotografavimo režimo pasirinkimas
Galima pasukti režimo pasirinkimo ratuką, kad reikiamas
fotografavimo režimas būtų sulygiuotas su indikacine
žyme fotoaparato korpuse.
• A (automatinis) režimas
Pasirinkite šį režimą, norėdami fotografuoti bendrojo pobūdžio vaizdus, esant įvairioms
fotografavimo sąlygoms.
• o (kūrybinis) režimas
Fotografuojant vaizdams pritaikomi specialieji efektai.
• y (scenos) režimai
Norėdami fotografuoti naudojant sąlygoms pritaikytus nustatymus, galite paspausti
mygtuką d arba pasirinkti scenos režimą.
Pasirinkus nustatymą Scene auto selector (scenos automatinio pasirinkimo
valdiklis) (numatytasis nustatymas), fotoaparatas atpažįsta fotografavimo sąlygas, kai
sukomponuojate nuotrauką, todėl galite fotografuoti naudodami toms sąlygoms
tinkamus nustatymus.
• M (Short movie show (Trumpas pramoginis filmas)) režimas
Fotoaparatas gali sukurti trumpą filmuką, kuris trunka ne ilgiau nei 30 sekundžių
(e1080/30p arba S1080/25p), įrašydamas ir automatiškai sujungdamas kelis
vaizdo klipus, kurių trukmė – keletas sekundžių.
• A, B, C ir D režimai
Rinkitės šiuos režimus, jei norite labiau kontroliuoti fotografavimo procesą, reguliuodami
užrakto greitį ir f skaičių.
C
Žinyno rodinys
Keičiant fotografavimo režimą arba kol rodomas nustatymo ekranas, rodomi funkcijų aprašymai.
Nuspauskite užrakto atleidimo mygtuką iki pusės, jei norite greitai perjungti fotografavimo režimą.
Naudodami nuostatą Help display (žinyno ekranas) sąrankos meniu dalyje Monitor settings
(ekrano nustatymai) (A126), galite rodyti arba slėpti aprašymus.
31
Fotografavimo funkcijos
Fotografavimo režimo pasirinkimas
A (automatinis) režimas
Pasirinkite šį režimą, norėdami fotografuoti bendrojo
pobūdžio vaizdus, esant įvairioms fotografavimo
sąlygoms.
• Kai fotoaparatas aptinka žmogaus veidą, jį
sufokusuoja (A75).
Funkcijos, kurias galite pasirinkti veikiant A (automatiniam)
režimui
•
•
•
•
•
Blykstės režimas (A58)
Self-timer (automatinis laikmatis) (A61)
Fokusavimo režimas (A63)
Exposure compensation (ekspozicijos kompensavimas) (A68)
Shooting menu (fotografavimo meniu) (bendrosios įvairių fotografavimo režimų
parinktys) (A127)
32
Fotografavimo funkcijos
A (automatinis) režimas
Scenos režimas (pagal fotografavimo sąlygas
pritaikytas fotografavimas)
Pagal fotografavimo sąlygas pasirinkite bet kurį vieną scenos režimą ir, naudodami toms
sąlygoms atitinkamus nustatymus, galėsite fotografuoti.
Scene menu
Scene auto selector
Portrait
Landscape
Time-lapse movie
Sports
Night portrait
Party/indoor
Paspauskite mygtuką d, kad būtų parodytas scenų meniu, tada kryptiniu valdikliu pasirinkite
vieną iš toliau nurodytų scenų.
o Scene auto selector (scenos automatinio
pasirinkimo valdiklis) (numatytasis nustatymas)
(A34)
j Night landscape (naktinis kraštovaizdis)
(A36)1
b Portrait (portretas)
k Close-up (stambus planas) (A36)
c Landscape (kraštovaizdis)1
u Food (maistas) (A36)
N Time-lapse movie (fotofilmas) (A101)
m Fireworks show (fejerverkai) (A37)3, 4
d Sports (sportas) (A34)2
o Backlighting (foninis apšvietimas) (A37)1
e Night portrait (naktinis portretas) (A35)
p Easy panorama (paprasta panorama)
(A42)1
f Party/indoor (vakarėlis/patalpa) (A35)1
O Pet portrait (gyvūnėlio portretas) (A38)
Z Beach (paplūdimys)1
O Soft (švelnesnis) (A39)1
1
1
2
3
4
5
z Snow (sniegas)
I Selective color (atrankinė spalva) (A39)1
h Sunset (saulėlydis)1, 3
U Multiple exp. Lighten (daug eks. pašviesinti)
(A40)5
i Dusk/dawn (prieblanda/aušra)1, 3
F Smart portrait (išmanusis portretas) (A45)
Fotoaparatas sufokusuoja kadro centre esančią sritį.
Fotoaparatas sufokusuoja kadro centre esančią sritį (automatinio fokusavimo metu).
Rekomenduojama naudoti trikojį, nes užrakto greitis yra mažas. Jei fotografuodami naudojate
trikojį fotoaparatui stabilizuoti, sąrankos meniu nustatykite Photo VR (nuotraukų VR) (A168)
parinktį Off (išjungta).
Fotoaparatas fokusuoja begaliniu nuotoliu (automatinio fokusavimo metu).
Rekomenduojama naudoti trikojį, nes užrakto greitis yra mažas.
33
Fotografavimo funkcijos
Scenos režimas (pagal fotografavimo sąlygas pritaikytas fotografavimas)
Patarimai ir pastabos apie scenos režimą
y M o Scene auto selector (scenos automatinio pasirinkimo valdiklis)
• Komponuojant nuotrauką fotoaparatas automatiškai atpažįsta fotografavimo sąlygas ir leidžia
fotografuoti pagal esamas sąlygas.
A
Portrait (portretas) (skirtas vieno arba dviejų žmonių priartintiems portretams
fotografuoti)
B
Portrait (portretas) (skirtas žmonių grupės portretams arba nuotraukoms, kuriose
didžiąją kadro dalį užima fonas, fiksuoti)
C
Landscape (kraštovaizdis)
D
Night portrait (naktinis portretas) (skirtas vieno arba dviejų žmonių priartintiems
portretams fotografuoti)
E
Night portrait (naktinis portretas) (skirtas žmonių grupės portretams arba
nuotraukoms, kuriose didžiąją kadro dalį užima fonas, fiksuoti)
F
Night landscape (naktinis kraštovaizdis)
G
Close-up (stambus planas)
H
Backlighting (foninis apšvietimas) (skirtas ne žmonių nuotraukoms fiksuoti)
I
Backlighting (foninis apšvietimas) (skirtas portretams fotografuoti)
J
Kitos fotografavimo sąlygos
• Esant tam tikroms fotografavimo sąlygoms, fotoaparatas gali nepasirinkti norimų nustatymų.
Tokiu atveju pasirinkite kitą fotografavimo režimą (A31).
• Naudojant skaitmeninį priartinimą, fotografavimo režimo piktograma pasikeičia į J.
y M d Sports (sportas)
• Laikant užrakto atleidimo mygtuką paspaustą iki galo, nuotraukos fiksuojamos
nepertraukiamai.
• Fotografuojant nepertraukiamai fotoaparatas gali užfiksuoti iki maždaug 10 kadrų maždaug
10 kadrų per sekundę greičiu (nustačius Normal (įprastas) (nuotraukos kokybę) ir i
4608×3456 (nuotraukos dydį)).
• Atsižvelgiant į vaizdo kokybės ir dydžio nustatymus, naudojamą atminties kortelę arba
fotografavimo sąlygas, kadrų greitis fotografuojant nepertraukiamo fotografavimo režimu gali
sumažėti.
• Antrojo ir paskesnių vaizdų židinys, ekspozicija ir atspalvis yra fiksuojami ties kartu su pirmuoju
vaizdu nustatytomis reikšmėmis.
34
Fotografavimo funkcijos
Scenos režimas (pagal fotografavimo sąlygas pritaikytas fotografavimas)
y M e Night portrait (naktinis portretas)
• Prieš fotografuodami pakelkite blykstę.
• Ekrane, kuris pasirodo pasirinkus e Night portrait (naktinis portretas), pasirinkite u
Hand-held (fiksavimas laikant rankose) arba w Tripod (trikojis).
• u Hand-held (fiksavimas laikant rankose):
- Kai piktograma e fotografavimo ekrane ima šviesti žaliai, paspauskite užrakto atleidimo
mygtuką iki galo, kad užfiksuotumėte vaizdų seriją, kuri sujungiama į vieną vaizdą ir įrašoma.
- Kai piktograma e fotografavimo ekrane ima šviesti baltai, paspauskite užrakto atleidimo
mygtuką iki galo, kad užfiksuotumėte vaizdą.
- Paspaudę užrakto atleidimo mygtuką iki galo, nejudinkite fotoaparato, kol nebus parodytas
nejudantis vaizdas. Užfiksavę nuotrauką, neišjunkite fotoaparato, kol nebus įjungtas
fotografavimo ekranas.
- Objektui judant, kol fotoaparatas fokusuoja nepertraukiamai, vaizdas gali būti iškraipytas,
persidengęs arba neryškus.
- Apžvalgos kampas (t. y. kadre matoma sritis), matomas išsaugotame vaizde, yra siauresnis nei
matomas fotografavimo ekrane.
- Tam tikromis fotografavimo sąlygomis nepertraukiamas fotografavimas gali būti
nepasiekiamas.
• w Tripod (trikojis):
- Užrakto atleidimo mygtuką nuspaudus iki galo, taikant mažą užrakto greitį užfiksuojamas
vienas vaizdas.
- Virpesių mažinimas yra išjungtas, nepaisant sąrankos meniu nustatymo Photo VR
(nuotraukų VR) (A168).
y M f Party/indoor (vakarėlis/patalpa)
• Norėdami išvengti fotoaparato drebėjimo poveikio, tvirtai laikykite fotoaparatą. Jei
fotografuodami naudojate trikojį fotoaparatui stabilizuoti, sąrankos meniu nustatykite Photo
VR (nuotraukų VR) (A168) parinktį Off (išjungta).
35
Fotografavimo funkcijos
Scenos režimas (pagal fotografavimo sąlygas pritaikytas fotografavimas)
y M j Night landscape (naktinis kraštovaizdis)
• Ekrane, kuris pasirodo pasirinkus j Night landscape (naktinis kraštovaizdis), pasirinkite
u Hand-held (fiksavimas laikant rankose) arba w Tripod (trikojis).
• u Hand-held (fiksavimas laikant rankose):
- Kai piktograma j fotografavimo ekrane ima šviesti žaliai, paspauskite užrakto atleidimo
mygtuką iki galo, kad užfiksuotumėte vaizdų seriją, kuri sujungiama į vieną vaizdą ir įrašoma.
- Kai piktograma j fotografavimo ekrane ima šviesti baltai, paspauskite užrakto atleidimo
mygtuką iki galo, kad užfiksuotumėte vaizdą.
- Paspaudę užrakto atleidimo mygtuką iki galo, nejudinkite fotoaparato, kol nebus parodytas
nejudantis vaizdas. Užfiksavę nuotrauką, neišjunkite fotoaparato, kol nebus įjungtas
fotografavimo ekranas.
- Apžvalgos kampas (t. y. kadre matoma sritis), matomas išsaugotame vaizde, yra siauresnis nei
matomas fotografavimo ekrane.
- Tam tikromis fotografavimo sąlygomis nepertraukiamas fotografavimas gali būti
nepasiekiamas.
• w Tripod (trikojis):
- Užrakto atleidimo mygtuką nuspaudus iki galo, taikant mažą užrakto greitį užfiksuojamas
vienas vaizdas.
- Virpesių mažinimas yra išjungtas, nepaisant sąrankos meniu nustatymo Photo VR
(nuotraukų VR) (A168).
y M k Close-up (stambus planas)
• Fokusavimo režimo (A63) nustatymas pakeičiamas į p (stambaus plano padėtis), o
fotoaparatas automatiškai priartina iki artimiausios srities, kurią gali sufokusuoti.
• Fokusavimo sritį galite perkelti. Paspauskite mygtuką k, spausdami kryptinį valdiklį
HIJK arba sukdami jį perkelkite fokusavimo sritį, tada paspauskite mygtuką k, kad
nustatymą pritaikytumėte.
y M u Food (maistas)
• Fokusavimo režimo (A63) nustatymas pakeičiamas į p (stambaus plano padėtis), o
fotoaparatas automatiškai priartina iki artimiausios srities, kurią gali sufokusuoti.
• Jei norite nustatyti atspalvį, galite sukti komandų ratuką
arba kryptinį valdiklį. Atspalvio nustatymas išsaugomas
fotoaparato atmintyje net išjungus fotoaparatą.
• Fokusavimo sritį galite perkelti. Paspauskite mygtuką k,
spausdami kryptinį valdiklį HIJK arba sukdami jį
perkelkite fokusavimo sritį, tada paspauskite mygtuką
k, kad nustatymą pritaikytumėte.
100
1/250
36
Fotografavimo funkcijos
Scenos režimas (pagal fotografavimo sąlygas pritaikytas fotografavimas)
F3.4
0.0
25m 0s
500
y M m Fireworks show (fejerverkai)
• Kai rodomas fotografavimo ekranas, galite paspausti mygtuką k ir sufokusuoti rankinio
fokusavimo būdu. Daugiau informacijos žr. 2 veiksme skyriuje „Rankinio fokusavimo
naudojimas“ (A64).
• Nustatomas maždaug 4 sekundžių užrakto greitis.
• Negalima naudoti ekspozicijos kompensavimo (A68).
y M o Backlighting (foninis apšvietimas)
• Rodinyje, kuris rodomas pasirinkus o Backlighting (foninis apšvietimas), pasirinkite On
(įjungta) arba Off (išjungta), kad įjungtumėte arba išjungtumėte didelio dinaminio
diapazono (HDR) funkciją, atsižvelgdami į fotografavimo sąlygas.
• Off (išjungta): Blykstė suveikia, kad šešėlis nepaslėptų objekto detalių. Fotografuokite pakėlę
blykstę.
- Norėdami užfiksuoti vieną vaizdą, iki galo paspauskite užrakto atleidimo mygtuką.
• On (įjungta): Naudokite fotografuodami, jei tame pačiame kadre yra labai šviesių ir tamsių
sričių.
- Kai užrakto atleidimo mygtukas paspaudžiamas iki galo, fotoaparatas nepertraukiamai
fiksuoja vaizdus ir išsaugo šiuos du vaizdus.
- Ne HDR sudėtinę nuotrauką.
- HDR sudėtinę nuotrauką, kurioje yra sumažintas detalumo praradimas ryškiai apšviestose
arba šešėlyje esančiose srityse.
- Jei atmintyje laisvos vietos užtenka tik vienai nuotraukai, išsaugoma tik viena nuotrauka, kuri
fotografuojant buvo apdorota taikant funkciją D-Lighting (A89) ir kurioje buvo ištaisytos
tamsios nuotraukos sritys.
- Paspaudę užrakto atleidimo mygtuką iki galo, nejudinkite fotoaparato, kol nebus parodytas
nejudantis vaizdas. Užfiksavę nuotrauką, neišjunkite fotoaparato, kol nebus įjungtas
fotografavimo ekranas.
- Apžvalgos kampas (t. y. kadre matoma sritis), matomas išsaugotame vaizde, yra siauresnis nei
matomas fotografavimo ekrane.
- Tam tikromis fotografavimo sąlygomis aplink šviesius objektus gali atsirasti tamsių šešėlių, o
aplink tamsius objektus – šviesių sričių.
B
Pastabos apie HDR
Rekomenduojama naudoti trikojį. Jei fotografuodami naudojate trikojį fotoaparatui
stabilizuoti, sąrankos meniu nustatykite Photo VR (nuotraukų VR) (A168) parinktį Off
(išjungta).
37
Fotografavimo funkcijos
Scenos režimas (pagal fotografavimo sąlygas pritaikytas fotografavimas)
y M O Pet portrait (gyvūnėlio portretas)
• Kai fotoaparatą nukreipiate į šunį arba katę, jis aptinka šuns arba katės snukutį ir jį sufokusuoja.
Pagal numatytuosius nustatymus, aptikus šuns arba katės snukutį (automatinis atleidimas
fotografuojant gyvūnėlio portretą), užraktas atleidžiamas automatiškai.
• Ekrane, kuris pasirodo pasirinkus O Pet portrait (gyvūnėlio portretas), pasirinkite U
Single (pavienis) arba V Continuous (nepertraukiamas).
- U Single (pavienis): Aptikęs šuns ar katės snukutį, fotoaparatas užfiksuoja vieną vaizdą.
- V Continuous (nepertraukiamas): Aptikęs šuns ar katės snukutį, fotoaparatas fiksuoja
tris vaizdus nepertraukiamai.
B
Automatinis atleidimas fotografuojant gyvūnėlio portretą ir autoportreto
laikmatis
Šiuos nustatymus galima parinktis paspaudus kryptinį valdiklį J (n).
• Y Pet portrait auto release (gyvūnų portreto fiksavimo automatinis atleidimas):
Aptikęs šuns ar katės snukutį, fotoaparatas automatiškai atleidžia užraktą.
- Gyvūnų portreto fiksavimo automatinis atleidimo parinktis pakeičiama į k, kai užfiksuojama
penkių kadrų serija.
- Be to, užraktą galite atleisti paspausdami užrakto atleidimo mygtuką. Pasirinkus V Continuous
(nepertraukiamas), kol užrakto atleidimo mygtukas laikomas nuspaustas iki galo, vaizdai yra
fotografuojami nepertraukiamai.
• r5s Self-portrait timer (autoportreto laikmatis): Užraktas atleidžiamas po 5 sekundžių nuo
užrakto atleidimo mygtuko nuspaudimo iki pat galo.
Paspaudę užrakto atleidimo mygtuką iki galo, sukomponuokite nuotrauką.
- Daugiau informacijos žr. skyriuje „Self-timer (automatinis laikmatis)“ (A61).
- Fotoaparatas aptikęs sufokusuoja gyvūnėlio snukutį arba žmogaus veidą.
- Fotoaparatas nepertraukiamai fiksuoti vaizdų negali.
• k: Užrakto atleidimo mygtuką paspaudus iki galo, užraktas yra atleidžiamas.
- Fotoaparatas aptikęs sufokusuoja gyvūnėlio snukutį arba žmogaus veidą.
- Pasirinkus V Continuous (nepertraukiamas), kol užrakto atleidimo mygtukas laikomas
nuspaustas iki galo, vaizdai yra fotografuojami nepertraukiamai.
B
Fokusavimo sritis
• Kai fotoaparatas aptinka snukutį, jis rodomas geltoname
rėmelyje. Kai fotoaparatas sufokusuoja dvigubame
rėmelyje (fokusavimo srityje) rodomą snukutį, dvigubas
rėmelis tampa žalias. Jei snukučių neaptinkama,
fotoaparatas sufokusuoja kadro centre esantį objektą.
• Tam tikromis fotografavimo sąlygomis šuns ar katės
snukutis arba žmogaus veidas gali būti neaptiktas, todėl
rėmelyje gali būti rodomi kiti objektai.
100
1/250
38
Fotografavimo funkcijos
Scenos režimas (pagal fotografavimo sąlygas pritaikytas fotografavimas)
F3.4
0.0
25m 0s
500
y M O Soft (švelnesnis)
• Švelnesnis vaizdas gaunamas visam kadrui pritaikius švelnaus fokusavimo efektą.
• Tam tikros Movie options (filmo parinktys) (A145) nėra prieinamos.
y M I Selective color (atrankinė spalva)
• Išlaikoma tik pasirinkta spalva, tuo tarpu kitos spalvos pakeičiamos į juodai baltas.
• Sukdami komandų ratuką, pasirinkite norimą spalvą.
100
1/250
F3.4
39
Fotografavimo funkcijos
Scenos režimas (pagal fotografavimo sąlygas pritaikytas fotografavimas)
0.0
25m 0s
500
y M U Multiple exp. Lighten (daug eks. pašviesinti)
• Fotoaparatas automatiškai reguliariais intervalais fotografuoja judančius objektus, palygina
kiekvieną vaizdą ir komponuoja tik jų šviesias sritis, tada jas išsaugo kaip vieną vaizdą.
Užfiksuojami šviesos pėdsakai, pvz., automobilių šviesų srauto ar žvaigždžių judėjimo.
• Ekrane, kuris pasirodo pasirinkus U Multiple exp. Lighten (daug eks. pašviesinti),
pasirinkite V Nightscape + light trails (Naktinis kraštovaizdis + šviesos takai), W
Nightscape + star trails (Naktinis kraštovaizdis + žvaigždžių takai) arba S Star trails
(žvaigždžių takai).
Parinktis
Aprašas
V Nightscape +
light trails
(Naktinis
kraštovaizdis
+ šviesos
takai)
Naudokite automobilių šviesų srautui naktinio kraštovaizdžio fone
fotografuoti.
• Fotoaparatas sufokusuoja kadro centre esančią sritį.
• Pasukant komandų ratuką arba kryptinį valdiklį, galima nustatyti
norimą intervalą tarp kadrų. Nustatytas intervalas tampa užrakto
greičiu. Užrakto greitį taip pat galite nustatyti paliesdami užrakto
greičio daviklį fotografavimo ekrane. Užfiksavęs 50 kadrų,
fotoaparatas automatiškai nustoja fotografavęs.
• Kiekvieną kartą užfiksavus 10 kadrų, automatiškai išsaugomas vienas
kompozicinis vaizdas su nuo fotografavimo pradžios
persidengiančiais pėdsakais.
W Nightscape +
star trails
(Naktinis
kraštovaizdis
+ žvaigždžių
takai)
Naudokite žvaigždžių judėjimui naktinio kraštovaizdžio kadre
fotografuoti.
• Fokusuojama begaliniu nuotoliu. Fotografavimo ekrane rodoma
R.
• Priartinimo valdiklis automatiškai pajuda į didžiausią plačiakampę
padėtį.
• Kadrai yra fiksuojami kas 20 sekundžių 5 sekundžių užrakto greičiu.
Užfiksavęs 300 kadrų, fotoaparatas automatiškai nustoja
fotografavęs.
• Kiekvieną kartą užfiksavus 30 kadrų, automatiškai išsaugomas vienas
kompozicinis vaizdas su nuo fotografavimo pradžios
persidengiančiais pėdsakais.
S Star trails
(žvaigždžių
takai)
Naudokite žvaigždžių judėjimui fotografuoti.
• Fokusuojama begaliniu nuotoliu. Fotografavimo ekrane rodoma
R.
• Priartinimo valdiklis automatiškai pajuda į didžiausią plačiakampę
padėtį.
• Kadrai yra fiksuojami kas 25 sekundžių 5 sekundžių užrakto greičiu.
Užfiksavęs 300 kadrų, fotoaparatas automatiškai nustoja
fotografavęs.
• Kiekvieną kartą užfiksavus 30 kadrų, automatiškai išsaugomas vienas
kompozicinis vaizdas su nuo fotografavimo pradžios
persidengiančiais pėdsakais.
• Intervalinio fotografavimo metu ekranas gali išsijungti. Kai ekranas yra išjungtas, užsidega
maitinimo lemputė.
• Jei fotografavimą norite baigti anksčiau nei jis bus užbaigtas automatiškai, kol įjungtas ekranas,
paspauskite mygtuką k.
• Kai gavote norimus pėdsakus, baikite fotografavimą. Jeigu tęsite fotografavimą, gali būti
prarastos sudėtinėse srityse esančios detalės.
40
Fotografavimo funkcijos
Scenos režimas (pagal fotografavimo sąlygas pritaikytas fotografavimas)
B
Pastabos apie daugkartinės eksp. pašviesinimą
• Jei atminties kortelė neįdėta, fotoaparatas negali fotografuoti.
• Nepasukite režimo pasirinkimo ratuko ir neišimkite atminties kortelės, kol nebaigiama
fotografuoti.
• Naudokite pakankamai įkrautą akumuliatorių, kad fotoaparatas netikėtai neišsijungtų.
• Negalima naudoti ekspozicijos kompensavimo (A68).
• Naudojant W Nightscape + star trails (Naktinis kraštovaizdis + žvaigždžių takai) arba S
Star trails (žvaigždžių takai), teleobjektyvo priartinimo padėtis yra apribota apžvalgos kampu,
tokiu kaip 35mm [135] formato fotoaparatų objektyvų, kurių židinio nuotolis maždaug 300 mm.
• Virpesių mažinimas yra išjungtas, nepaisant sąrankos meniu nustatymo Photo VR (nuotraukų
VR) (A168).
C
Likęs laikas
Iki automatinio fotografavimo pabaigos likusį laiką galite
peržiūrėti ekrane.
10m 0s
End recording
41
Fotografavimo funkcijos
Scenos režimas (pagal fotografavimo sąlygas pritaikytas fotografavimas)
Fotografavimas naudojant paprastą panoramą
Pasukite režimo pasirinkimo ratuką link y M mygtukas d M p Easy
panorama (paprasta panorama) M mygtukas k
1
2
Pasirinkite fotografavimo diapazoną
W Normal (įprastas) arba X
Wide (platus), tada paspauskite
mygtuką k.
Normal
Wide
Sukomponuokite pirmą panoraminės
scenos kraštą, tada paspauskite užrakto
atleidimo mygtuką iki pusės, kad
sufokusuotumėte.
• Nustatoma plačiakampio priartinimo padėtis.
• Fotoaparatas fokusuoja kadro centre.
3
Easy panorama
100
1/250
F3.4
Paspauskite užrakto atleidimo
mygtuką iki galo ir patraukite pirštą
nuo užrakto atleidimo mygtuko.
• Atsiranda simboliai KLJI, kuriais nurodoma
sukimosi su fotoaparatu kryptis.
4
Slinkite fotoaparatą viena iš keturių
krypčių, kol orientyro indikacija
atsidurs gale.
• Kai fotoaparatas aptiks judėjimo kryptį, jis pradės
fotografuoti.
• Fotografavimas baigiasi, kai fotoaparatas užfiksuoja
nurodytą fotografavimo diapazoną.
• Židinys ir ekspozicija yra nekeičiami tol, kol
baigiama fotografuoti.
Orientyras
42
Fotografavimo funkcijos
Scenos režimas (pagal fotografavimo sąlygas pritaikytas fotografavimas)
0.0
25m 0s
500
Fotoaparato judėjimo pavyzdys
• Sukdamiesi taip, kad jūsų kūnas būtų sukimosi ašis,
lėtai veskite fotoaparatu aplink nurodyta kryptimi
(KLJI).
• Pradėjus fotografuoti vaizdo fiksavimas baigiamas, jei
orientyras nepasiekia krašto po maždaug 15 sek.
(kai pasirinkta W Normal (įprastas) arba po
maždaug 30 sek. (kai pasirinkta X Wide (platus))).
B
Pastabos dėl paprastos panoramos fotografavimo
• Išsaugotame vaizde matomas diapazonas siauresnis už tą, kurį matote ekrane fotografuodami.
• Jei fotoaparatas kreipiamas per greitai arba virpa per stipriai, jei objektas yra per vienodas (pvz.,
sienos arba tamsa), gali įvykti klaida.
• Jei fotografuoti baigsite anksčiau, nei fotoaparatas pasieks panoramos diapazono pusiaukelę,
panoraminis vaizdas nebus išsaugotas.
C
Paprastos panoramos vaizdo dydis
Galimi keturi skirtingi didžiausio vaizdo dydžiai (pikseliais), kaip aprašyta toliau. Jei užfiksuosite
daugiau nei pusę panoramos diapazono, tačiau fotografuoti baigsite anksčiau, nei pasieksite
diapazono kraštą, vaizdo dydis sumažės labiau nei aprašyta toliau.
Kai nustatyta W Normal (įprastas)
4800
920
1536
Kai nustatyta X Wide (platus)
9600
920
1536
43
Fotografavimo funkcijos
Scenos režimas (pagal fotografavimo sąlygas pritaikytas fotografavimas)
Paprastos panoramos atkūrimas
Įjunkite atkūrimo režimą (A27), viso kadro atkūrimo
režimu peržiūrėkite vaizdą, užfiksuotą naudojant
paprastą panoramą, tada paspauskite mygtuką k ir
slinkite vaizdą ta kryptimi, kuria sukotės fotografuodami.
• Jei norite, kad atkuriamas vaizdas būtų greitai
slenkamas pirmyn arba slenkamas atgal, sukite
kryptinį valdiklį arba komandų ratuką.
4/4
100-0004.JPG
15/11/2019 15:30
Atkuriant ekrane rodomi atkūrimo valdymo mygtukai.
Kryptiniu valdikliu JK pasirinkite valdiklį, tada
paspauskite mygtuką k, kad atliktumėte žemiau
aprašytas operacijas.
Funkcija
Piktograma
Aprašas
Sukti atgal
A
Jei atkuriamą vaizdą norite slinkti atgal, laikykite paspaudę mygtuką k.*
Greitai
sukti
pirmyn
B
Jei atkuriamą vaizdą norite greitai slinkti pirmyn, laikykite paspaudę
mygtuką k.*
Pristabdykite atkūrimą. Pristabdžius galima atlikti toliau nurodytus
veiksmus.
Pristabdyti
Baigti
E
G
C
Laikykite nuspaustą mygtuką k, jei norite atsukti atgal.*
D
Laikykite nuspaustą mygtuką k, jei norite slinkti.*
F
Tęskite automatinį slinkimą.
Grįžkite į viso kadro atkūrimo režimą.
* Šias operacijas galima atlikti ir sukant kryptinį valdiklį arba komandų ratuką.
B
Pastabos apie paprastos panoramos nuotraukas
• Šiuo fotoaparatu redaguoti nuotraukų negalima.
• Šis fotoaparatas gali nesugebėti slinkti arba priartinti paprastos panoramos vaizdų, užfiksuotų kito
gamintojo ar kito modelio skaitmeniniu fotoaparatu.
B
Pastabos apie panoraminių nuotraukų spausdinimą
Atsižvelgiant į spausdintuvo nustatymus, gali būti išspausdinta ne visa nuotrauka. Be to, kai kurie
spausdintuvai gali jų išvis nespausdinti.
44
Fotografavimo funkcijos
Scenos režimas (pagal fotografavimo sąlygas pritaikytas fotografavimas)
Fotografavimas naudojant išmanųjį portretą (žmonių
veidų tobulinimas fotografavimo metu)
Jei norite pagražinti žmonių veidus, galite fotografuoti įjungę žavaus retušavimo funkciją.
Pasukite režimo pasirinkimo ratuką link y M mygtukas d M F Smart
portrait (išmanusis portretas) M mygtukas k M mygtukas d
1
Paspauskite kryptinį valdiklį K, jei
norite, kad efektas būtų pritaikytas.
• Pageidaujamam efektui pasirinkti naudokite JK.
• Efekto intensyvumui pasirinkti naudokite HI.
• Vienu metu galite pritaikyti kelis efektus.
B Skin softening (odos atspalvių
sušvelninimas), l Foundation makeup
(makiažo pagrindas), Q Soft (švelnesnis), G
Vividness (ryškumas), o Brightness (Exp. +/-)
(šviesumas (ekspoz. +/-))
• Pasirinkite f Exit (baigti darbą), jei norite, kad
slinktukas būtų paslėptas.
• Sukonfigūravę pageidaujamus efektus, paspauskite
mygtuką k arba pasirinkite f Exit (baigti
darbą).
2
B
Slinktukas
Skin softening
OK
5
4
3
2
1
OFF
Efektai
Sukomponuokite nuotrauką, tada paspauskite užrakto atleidimo
mygtuką.
Pastabos apie išmanųjį portretą
• Nustačius Soft (švelnesnis), kai kurios Movie options (filmo parinktys) (A145) nėra
prieinamos.
• Taikomo efekto laipsnis fotografavimo rodinyje matomame vaizde ir išsaugotoje nuotraukoje gali
skirtis.
C
Žavaus retušavimo nustatymai
Pasirinkus Brightness (Exp. +/-) (šviesumas (ekspoz. +/-)), rodoma histograma.
Daugiau informacijos žr. skyriuje „Histogramos naudojimas“ (A68).
45
Fotografavimo funkcijos
Scenos režimas (pagal fotografavimo sąlygas pritaikytas fotografavimas)
Funkcijos, kurias galite pasirinkti veikiant išmaniojo portreto
režimui
•
•
•
•
•
•
•
Glamour retouch (efektingas retušavimas) (A45)
Self-Collage (autokoliažas) (A47)
Blink proof (apsauga nuo mirksėjimo) (A49)
Smile timer (šypsenos laikmatis) (A50)
Blykstės režimas (A58)
Self-timer (automatinis laikmatis) (A61)
Shooting menu (fotografavimo meniu) (bendrosios įvairių fotografavimo režimų
parinktys) (A127)
Odos sušvelninimo ir makiažo pagrindo naudojimas
• Kai scenos režimas Smart portrait (išmanusis portretas) nustatytas į Skin softening
(odos atspalvių sušvelninimas) arba Foundation makeup (makiažo pagrindas), o
fotoaparatas aptinka žmogaus veidą, jis apdoroja veidą ir sušvelnina odos toną arba
pakoreguoja veido spalvas prieš įrašant vaizdą (iki trijų vaizdų).
• Be to, galite išsaugoti vaizdus, kuriuose pritaikytas Skin softening (odos atspalvių
sušvelninimas) efektas, kai fotografuojate scenos režimu Scene auto selector (scenos
automatinio pasirinkimo valdiklis), Portrait (portretas) arba Night portrait
(naktinis portretas). Negalima reguliuoti taikomo efekto lygio.
• Skin softening (odos atspalvių sušvelninimas) arba Foundation makeup
(makiažo pagrindas) efektus, esančius Glamour retouch (efektingas retušavimas),
atkūrimo meniu, gali pritaikyti nufotografavę (A90).
B
Pastabos dėl odos atspalvių sušvelninimo
• Užfiksuotoms nuotraukoms išsaugoti gali reikėti daugiau laiko nei įprastai.
• Tam tikromis fotografavimo sąlygomis gali nepavykti gauti norimų odos sušvelninimo rezultatų, o
efektai gali būti taikomi vaizdo sritims, kuriose nėra veidų.
46
Fotografavimo funkcijos
Scenos režimas (pagal fotografavimo sąlygas pritaikytas fotografavimas)
Autoportreto koliažo naudojimas
Fotoaparatas gali nustatytu intervalu užfiksuoti keturių
arba devynių nuotraukų seriją ir išsaugoti ją kaip vieno
kadro nuotrauką (koliažinę nuotrauką).
Pasukite režimo pasirinkimo ratuką link y M mygtukas d M F Smart
portrait (išmanusis portretas) M mygtukas k M Self-Collage (autokoliažas) M
mygtukas k
1
Nustatykite autoprotreto koliažą.
• Number of shots (kadrų skaičius): Nustatykite kadrų, kuriuos fotoaparatas turi
automatiškai užfiksuoti, skaičių (sudėtinei nuotraukai užfiksuotų nuotraukų skaičių). Galima
pasirinkti 4 (numatytasis nustatymas) arba 9.
• Interval (intervalas): Nustatykite laiko intervalą tarp kadrų. Galima pasirinkti Short
(trumpas), Medium (vidutinis) (numatytasis nustatymas) arba Long (ilgas).
• Shutter sound (užrakto garsas): Nustatykite, ar turi būti leidžiamas užrakto garsas, kai
fotografuojama naudojant autoportretų koliažo funkciją.
Galima pasirinkti Standard (standartinis), SLR, Magic (magiškas) (numatytasis
nustatymas) arba Off (išjungta). Jeigu jūsų pasirinktas nustatymas nėra Off (išjungta),
pasigirsta atgalinės laiko atskaitos garsas.
Nustatymui nėra taikoma ta pati parinktis, kuri yra nurodyta sąrankos meniu elemento
Sound settings (garso nustatymai) nustatymui Shutter sound (užrakto garsas).
• Baigę nustatymų pasirinkimą ir norėdami išeiti iš meniu, paspauskite mygtuką d arba
užrakto atleidimo mygtuką.
2
Paspaudę kryptinį valdiklį J pasirinkite
n Self-Collage (autokoliažas)
ir paspauskite mygtuką k.
• Rodomas patvirtinimo dialogo langas.
• Jei fotografuodami norite taikyti žavaus retušavimo
funkciją, ją nustatykite prieš pasirinkdami
autoportretų koliažą (A45).
Self-Collage
OK
47
Fotografavimo funkcijos
Scenos režimas (pagal fotografavimo sąlygas pritaikytas fotografavimas)
3
Fotografuokite.
• Paspaudus užrakto atleidimo mygtuką,
pradedamas atvirkštinis skaičiavimas (maždaug
penkių sekundžių), po kurio automatiškai
atleidžiamas užraktas.
• Fotoaparatas automatiškai atleidžia užraktą
likusioms nuotraukoms užfiksuoti. Iki fotografavimo
likus maždaug trims sekundėms, pradedamas
atbulinis skaičiavimas.
• Kadrų skaičių ekrane rodo U. Fotografuojant simbolis yra geltonos spalvos, o
nufotografavus – baltos.
4
2
Ekrane, kuris bus rodomas, kai fotoaparatas baigs daryti nurodytą
kadrų skaičių, pasirinkite Yes (taip) ir paspauskite mygtuką k.
• Koliažo vaizdas yra išsaugomas.
• Kiekviena užfiksuota nuotrauka išsaugoma ne tik kaip koliažinė nuotrauka, bet ir atskirai.
Vaizdai yra sugrupuojami kaip seka, o vienas koliažo vaizdas yra naudojamas kaip
pagrindinė nuotrauka (A86).
• Pasirinkus No (ne), koliažo vaizdas nėra išsaugomas.
B
Pastabos apie autoportretų koliažą
• Jei toliau pateiktus veiksmus atliksite anksčiau nei fotoaparatas užfiksuos nurodytą skaičių kadrų,
bus nutrauktas fotografavimas ir neišsaugota koliažinė nuotrauka. Prieš nutraukiant fotografavimą
užfiksuotos nuotraukos bus išsaugotos kaip atskiros nuotraukos.
- Paspausite užrakto atleidimo mygtuką
- Pakelsite arba nuleisite blykstę
• Jei vaizdai nufotografuojami naudojant Date stamp (datos žyma) (A166), data ir laikas yra
įterpiami tik bendro vaizdo apatiniame dešiniajame kampe. Į kiekvieną bendro vaizdo nuotrauką
datos ir laiko žymos įterpti negalima.
• Šios funkcijos negalima naudoti su kai kuriomis kitomis funkcijomis (A80).
48
Fotografavimo funkcijos
Scenos režimas (pagal fotografavimo sąlygas pritaikytas fotografavimas)
Apsaugos nuo sumirksėjimo naudojimas
Kaskart fotografuojant, fotoaparatas užraktą
automatiškai atleidžia du kartus ir išsaugo vieną
nuotrauką, kurioje fotografuojamo objekto akys yra
atmerktos.
• Jei fotoaparatas išsaugojo nuotrauką, kurioje
fotografuojamo objekto akys galėjo būti užmerktos,
keletą sekundžių rodomas dešinėje pusėje
pavaizduotas dialogo langas.
A blink was detected in the
picture just taken.
Pasukite režimo pasirinkimo ratuką link y M mygtukas d M F Smart
portrait (išmanusis portretas) M mygtukas k M Blink proof (apsauga nuo mirksėjimo)
M mygtukas k
Nustatykite parinkties Blink proof (apsauga nuo mirksėjimo) reikšmę
On (įjungta) arba Off (išjungta) (numatytasis nustatymas) ir
paspauskite mygtuką k.
B
Pastabos apie apsaugą nuo sumirksėjimo
Šios funkcijos negalima naudoti su kai kuriomis kitomis funkcijomis (A80).
49
Fotografavimo funkcijos
Scenos režimas (pagal fotografavimo sąlygas pritaikytas fotografavimas)
Šypsenos laikmačio naudojimas
Fotoaparatas automatiškai atleidžia užraktą, kai tik aptinka besišypsantį veidą.
Pasukite režimo pasirinkimo ratuką link y M mygtukas d M F Smart
portrait (išmanusis portretas) M mygtukas k M mygtukas d
Paspauskite kryptinį valdiklį J, kad
pasirinktumėte a Smile timer (šypsenos
laikmatis) ir paspauskite mygtuką k.
• Žavaus retušavimo funkciją nustatykite prieš
pasirinkdami šypsenos laikmatį (A45).
• Jei paspausite užrakto atleidimo mygtuką, kad
užfiksuotumėte nuotrauką, šypsenos laikmatis bus
išjungtas.
Smile timer
OK
B
Pastabos apie šypsenos laikmatį
• Tam tikromis fotografavimo sąlygomis fotoaparatas gali neaptikti veidų arba šypsenų (A75).
Fotografuoti taip pat galima paspaudžiant užrakto atleidimo mygtuką.
• Šios funkcijos negalima naudoti su kai kuriomis kitomis funkcijomis (A80).
C
Kai automatinio laikmačio lemputė mirksi
Naudojant šypsenos laikmatį, automatinio laikmačio lemputė mirksi, kai fotoaparatas aptinka veidą,
ir greitai sumirksi iš karto po to, kai atleidžiamas užraktas.
50
Fotografavimo funkcijos
Scenos režimas (pagal fotografavimo sąlygas pritaikytas fotografavimas)
Creative Mode (kūrybinis režimas) (efektų
pritaikymas fotografuojant)
Fotografuojant vaizdams pritaikomi specialieji efektai.
• Yra penkios efektų grupės: Light (šviesa)
(numatytasis nustatymas), Depth (gylis), Memory
(atmintis), Classic (klasikinis) ir Noir (juodas).
1
Paspauskite mygtuką k.
• Parodomas efekto pasirinkimo ekranas.
2
Paspausdami kryptinio valdiklio sritis
J K, pasirinkite efektą.
Efektų grupė
Light
• Efektų grupę galima pakeisti sukant komandų
ratuką.
• Jei norite išeiti neišsaugoję pasirinkimo,
paspauskite H.
Dream
Back
Adjust
Confirm
Adjust
Confirm
Efektai
3
Jei norite reguliuoti efektą, paspauskite
I.
Light
• Jei efekto reguliuoti nenorite, paspauskite mygtuką
k, kad pereitumėte prie 6 veiksmo.
Pop
Back
4
Paspausdami J K, pažymėkite norimą
parinktį, tada paspauskite mygtuką I.
• Pasirinkite Exposure compensation (ekspozicijos
kompensavimas), Contrast (kontrastas), Hue
(atspalvis), Saturation (sodrumas) arba Peripheral
illumination (periferinis apšvietimas). Parinktys,
kurias galima pasirinkti, priklauso nuo grupės.
Exposure compensation
51
Fotografavimo funkcijos
Creative Mode (kūrybinis režimas) (efektų pritaikymas fotografuojant)
Back
Adjust
Reset
5
Paspausdami J K, sureguliuokite
efekto lygį, tada paspauskite mygtuką
k.
Contrast
50
Back
Confirm
Slinktukas
6
Norėdami fotografuoti (filmuoti), paspauskite užrakto atleidimo
arba b (e filmavimo) mygtuką.
• Fotoaparatas aptinka ir sufokusuoja pagrindinį objektą (tikslo paieška AF) (A74). Jei
aptinkamas žmogaus veidas, fotoaparatas jam automatiškai nustato fokusavimo
pirmenybę.
C
Efektų grupės pasirinkimas
Kai rodomas 1 veiksme pavaizduotas rodinys, paspaudus mygtuką d, taip pat galima pasirinkti
efektų grupę.
Funkcijos, kurias galima naudoti kūrybiniu režimu
•
•
•
•
•
Blykstės režimas (A58)
Self-timer (automatinis laikmatis) (A61)
Fokusavimo režimas (A63)
Exposure compensation (ekspozicijos kompensavimas) (A68)
Shooting menu (fotografavimo meniu) (bendrosios įvairių fotografavimo režimų
parinktys) (A127)
52
Fotografavimo funkcijos
Creative Mode (kūrybinis režimas) (efektų pritaikymas fotografuojant)
Režimai A, B, C ir D (ekspozicijos nustatymas
fotografuojant)
Kai nustatytas režimas A, B, C arba D, galima nustatyti
ekspoziciją (užrakto greičio ir f skaičiaus derinį), kuri
atitinka fotografavimo sąlygas. Be to, nustačius
fotografavimo meniu parinktis (A120), galima labiau
kontroliuoti fotografavimą.
Fotografavimo režimas
1
2
3
Aprašas
A Programmed auto
(programuojamas
automatinis)
Galima leisti fotoaparatui reguliuoti užrakto greitį ir f skaičių.
• Užrakto greičio ir f skaičiaus kombinacija gali būti keičiama
pasukant komandų ratuką ar kryptinį valdiklį (lanksti programa).
Kai veikia lanksti programa, viršutiniame kairiajame ekrano
kampe rodoma O (lanksčios programos žymė).
• Norėdami atšaukti lanksčią programą, sukite komandų ratuką
arba kryptinį valdiklį priešinga kryptimi nei tuomet, kai ją
nustatėte, tol, kol nebebus rodomas O, pakeiskite
fotografavimo režimą arba išjunkite fotoaparatą.
B Shutter-priority auto
(automatinis užrakto
pirmumo)
Jei norite nustatyti užrakto greičio vertę, sukite komandų ratuką arba
kryptinį valdiklį.1 Fotoaparatas automatiškai nustatys f skaičių.
C Aperture-priority auto
(automatinis diafragmos
pirmumo)
Jei norite nustatyti f skaičių, sukite komandų ratuką arba kryptinį
valdiklį.2 Fotoaparatas automatiškai nustatys užrakto greitį.
D Manual (rankinis)3
Nustatykite tiek užrakto greitį, tiek f skaičių. Norėdami nustatyti
užrakto greitį, sukite komandų ratuką.1 Norėdami nustatyti f
skaičių, sukite kryptinį valdiklį.2
Šią funkciją taip pat galite nustatyti paliesdami užrakto greičio daviklį fotografavimo ekrane.
Šią funkciją taip pat galite nustatyti paliesdami f skaičiaus indikaciją fotografavimo ekrane.
Valdiklius, paskirtus ekspozicijai nustatyti, galima pakeisti naudojant sąrankos meniu (A120)
elementą Toggle Av/Tv selection (perjungti Av/TV pasirinkimą).
Veikia lanksti programa.
Komandų ratukas
100
Kryptinis valdiklis
1/250
Užrakto greitis
53
Fotografavimo funkcijos
Režimai A, B, C ir D (ekspozicijos nustatymas fotografuojant)
F3.4
0.0
25m 0s
500
F skaičius
Patarimai dėl ekspozicijos nustatymo
Keičiant užrakto greičio ir f skaičiaus derinį, tačiau paliekant tokią pačią ekspoziciją, keičiasi
objektų sudaromas dinamiškumo pojūtis ir jų fono suliejimo laipsnis.
Užrakto greičio lemiamas efektas
Nustačius didelį užrakto greitį, fotoaparatas greitai judančius objektus gali atvaizduoti kaip
nejudančius, nustačius mažą užrakto greitį – pabrėžti judančio objekto judėjimą.
Greitesnis
1/1000 s
Lėtesnis
1/30 sek.
F skaičiaus lemiamas efektas
Fotoaparatas gali sufokusuoti objektą, priekinį planą ir foną arba specialiai sulieti objekto
foną.
Didelis f skaičius
(maža diafragma)
f/8
Mažas f skaičius
(didelė diafragma)
f/3.4
C
Užrakto greitis ir f skaičius
• Užrakto greičio valdymo diapazonas priklauso nuo priartinimo padėties, f skaičiaus arba ISO
jautrumo nustatymo.
• Šio fotoaparato f skaičius taip pat priklauso nuo priartinimo padėties.
• Kai priartinama nustačius ekspoziciją, galima keisti ekspozicijos derinius arba f skaičių.
• Nustačius didelę diafragmą (maži f skaičiai), į fotoaparatą įleidžiama daugiau šviesos, o pasirinkus
mažą diafragmą (dideli f skaičiai) – mažiau. Mažiausias f skaičius reiškia didžiausią diafragmą, o
didžiausias f skaičius – mažiausią diafragmą.
54
Fotografavimo funkcijos
Režimai A, B, C ir D (ekspozicijos nustatymas fotografuojant)
B
Pastabos dėl ekspozicijos nustatymo
Kai objektas pernelyg tamsus arba pernelyg šviesus, gali būti neįmanoma pasiekti tinkamos
ekspozicijos. Tokiu atveju iki pusės nuspaudus užrakto atleidimo mygtuką, užrakto greičio arba f
skaičiaus reikšmės indikatorius mirksi (pasirinkus režimą A, B arba C) arba ekspozicijos indikatorius
rodomas raudonai (režimu D). Pakeiskite užrakto greičio nustatymą arba f skaičiaus reikšmę.
B
Ekspozicijos nustatymas filmuojant
Filmuojant režimu A, B, C arba D, užrakto greičio ir f skaičiaus nustatymai nėra pritaikomi.
Ekspozicijos rodiklis (kai nustatytas režimas D)
Skirtumas tarp nustatytos ekspozicijos reikšmės ir
optimalios ekspozicijos reikšmės, kurią išmatavo
fotoaparatas, rodomas ekrane esančiame ekspozicijos
rodiklyje. Ekspozicijos rodiklis skirtumą rodo EV vienetais
(nuo –2 iki +2 EV, 1/3 EV žingsniu).
100
1/250
F3.4
25m 0s
500
Ekspozicijos rodiklis
B
Pastabos apie ISO jautrumą
Kai parinktis ISO sensitivity (ISO jautrumas) (A123) nustatyta kaip Auto (automatinis)
(numatytasis nustatymas) arba Fixed range auto (autom. nustatymas fiksuotame
diapazone), ISO jautrumas režimu D užfiksuojamas ties ISO 100.
Funkcijos, kurias galima naudoti nustačius režimą A, B, C arba D
•
•
•
•
•
•
Blykstės režimas (A57)
Self-timer (automatinis laikmatis) (A57)
Fokusavimo režimas (A57)
Kūrybinis slinktukas (A57)
Shooting menu (fotografavimo meniu) (A120)
Funkcijos, kurias galima nustatyti w (funkcijos) mygtuku (A121)
C
Fokusavimo sritis
Automatinio fokusavimo funkcijos pasirenkama fokusavimo sritis priklauso nuo fotografavimo
meniu elemento AF area mode (AF sričių režimas) (A123) parinkties. Kai pasirinktas
nustatymas Target finding AF (taikinio ieškantis AF) (numatytasis nustatymas), fotoaparatas
aptinka pagrindinį objektą ir jį sufokusuoja. Jei aptinkamas žmogaus veidas, fotoaparatas jam
automatiškai nustato fokusavimo pirmenybę.
55
Fotografavimo funkcijos
Režimai A, B, C ir D (ekspozicijos nustatymas fotografuojant)
Užrakto greičio valdymo diapazonas (A, B, C ir D
režimai)
Užrakto greičio valdymo diapazonas priklauso nuo priartinimo padėties, f skaičiaus arba ISO
jautrumo nustatymo. Be to, valdymo diapazonas keičiasi ir naudojant toliau nurodytus
nepertraukiamo fotografavimo nustatymus.
Nustatymas
ISO
sensitivity
(ISO
jautrumas)1
(A138)
Valdymo diapazonas (sekundėmis)
A režimas
ISO 100-4002
ISO 100-8002
1/2000–1 s
2
D režimas
1/2000–8 s
1/2000–1 s
Pre-shooting
cache
(parengtinis
filmavimas)
1/4000–1/125 s
Continuous H:
120 fps
(nepertraukiamas
H: 120 fps)
1/4000–1/125 s
Continuous
H: 60 fps
(nepertraukiamas
H: 60 fps)
1/4000–1/60 s
Intvl timer
shooting
(fotografavimas
intervalų
laikmačiu)
1
C režimas
ISO 100, 200,
400, 800, 1600,
3200, 6400
Continuous H
(nepertraukiamas
H), Continuous M
(nepertraukiamas
M), Continuous L
(nepertraukiamas
L)
Continuous
(nepertraukiamas)
(A134)
B režimas
Auto
(automatinis)2
Toks pat, kaip nustačius Single (pavienis)
ISO jautrumo nustatymas ribojamas atsižvelgiant į nepertraukiamo fotografavimo nustatymą
(A81).
Režimu D ISO jautrumas užfiksuojamas ties ISO 100.
56
Fotografavimo funkcijos
Režimai A, B, C ir D (ekspozicijos nustatymas fotografuojant)
Fotografavimo funkcijų nustatymas kryptiniu
valdikliu (m/n/p/o)
Kai rodomas fotografavimo ekranas, spausdami kryptinį valdiklį H (m) J (n) I (p) K (o)
galite nustatyti toliau aprašytas funkcijas.
• m Blykstės režimas
Kai blykstė yra pakelta, galima nustatyti fotografavimo sąlygas atitinkantį blykstės režimą.
Blykstė visada suveikia, kai parinkta m (detalių paryškinimo blykstė) arba m (standartinė
blykstė).
• n Self-timer (automatinis laikmatis) / Self-portrait timer (autoportreto
laikmatis)
Fotoaparatas užraktą atleidžia, kai paspaudus užrakto atleidimo mygtuką praeina jūsų
nustatytos sekundės.
• p Fokusavimo režimas
Atsižvelgiant į atstumą iki objekto, galima nustatyti A (automatinis fokusavimas) arba
D (stambaus plano padėtis). Funkciją E (rankinis fokusavimas) taip pat galima naudoti,
kai nustatytas fotografavimo režimas A, B, C ar D arba kai nustatytas scenos režimas
Sports (sportas) ar Fireworks show (fejerverkai).
• o Kūrybinis slinktukas / Exposure compensation (ekspozicijos
kompensavimas)
- Kūrybinis slinktukas: Fotografuodami režimu A, B, C arba D, galite fotografavimo
metu reguliuoti šviesumą (ekspozicijos kompensavimą), ryškumą, atspalvį ir aktyvųjį
D-Lighting.
- Exposure compensation (ekspozicijos kompensavimas): Kai nustatytas ne A, B,
C arba D režimas, galima reguliuoti šviesumą (ekspozicijos kompensavimą).
Funkcijos, kurias galima nustatyti, priklauso nuo fotografavimo režimo.
57
Fotografavimo funkcijos
Fotografavimo funkcijų nustatymas kryptiniu valdikliu (m/n/p/o)
Blykstės režimas
Kai blykstė yra pakelta, galima nustatyti fotografavimo sąlygas atitinkantį blykstės režimą.
1
Pastumkite K (blykstės
atidarymo) valdiklį, kad
pakeltumėte blykstę.
• Kai blykstė nuleidžiama, ji neveikia, o ekrane
rodoma S.
2
Paspauskite kryptinį valdiklį H (m).
3
Pasirinkite reikiamą blykstės režimą
(A59) ir paspauskite mygtuką k.
Auto
• Jei nustatymas nepritaikomas nuspaudžiant
mygtuką k, pasirinkimas atšaukiamas.
OK
B
Pasirengimo indikatorius
Kol blykstė yra kraunama, K mirksi. Fotoaparatas negali
fotografuoti. Jei krovimas baigtas, K yra rodomas pastoviai.
100
1/250
F3.4
0.0
25m 0s
500
Pasirengimo indikatorius
58
Fotografavimo funkcijos
Blykstės režimas
Galimi blykstės režimai
U
Auto (automatinis)
Blykstė suveikia, kai jos reikia, pvz., esant silpnam apšvietimui.
• Blykstės režimo indikacija yra rodoma tik iš karto po nustatymo fotografavimo ekrane.
Auto+red-eye reduction (automatinis su raudonų akių efekto mažinimu) / Red-eye
reduction (raudonų akių efekto mažinimas)
V
Sumažina blykstės sukeltą raudonų akių efektą portretuose (A60).
• Pasirinkus Red-eye reduction (raudonų akių efekto mažinimas) blykstė suveiks
kiekvieną kartą fotografuojant.
Fill flash (detalių paryškinimo blykstė) / Standard flash (standartinė blykstė)
X
Fotografuojant blykstė visada suveikia.
Y
Slow sync (lėta sinchronizacija)
Tinka vakariniams ir naktiniams portretams su foniniu vaizdu fotografuoti. Prireikus
blykstė suveikia ir apšviečia pagrindinį objektą, o kad būtų užfiksuotas nakties tamsoje
esantis arba silpnai apšviestas fonas, naudojamas mažas užrakto greitis.
B
Pastabos apie fotografavimą naudojant blykstę
Kai naudojate blykstę plačiakampėje priartinimo padėtyje, priklausomai nuo fotografavimo atstumo
nuotraukos kraštai gali būti tamsūs.
Tai gali būti pagerinta šiek tiek pasukus priartinimo valdiklį link teleobjektyvo padėties.
C
Blykstės režimo nustatymas
Galimi blykstės režimai skiriasi atsižvelgiant į fotografavimo režimą.
Blykstės režimas
U Auto (automatinis)
V
X
Y
1
2
Auto+red-eye reduction
(automatinis su raudonų
akių efekto mažinimu)
n
A1
B1
C1
D1
w
–
–
–
–
–
w
–
–
–
–
–
–
w
w
w
w
A, o
y
Red-eye reduction
(raudonų akių efekto
mažinimas)
–
Fill flash (detalių
paryškinimo blykstė)
w
–
–
–
–
–
Standard flash
(standartinė blykstė)
–
–
w
w
w
w
w
–
w
–
w
–
Slow sync (lėta
sinchronizacija)
2
Fotografavimo režimams A, B, C ir D pasirinktas nustatymas lieka išsaugotas fotoaparato
atmintyje net išjungus fotoaparatą.
Galimybė pasirinkti priklauso nuo nustatymo. Daugiau informacijos žr. skyriuje „Numatytieji
nustatymai (blykstės režimo, Self-timer (automatinis laikmatis) ir fokusavimo režimo)“ (A78).
59
Fotografavimo funkcijos
Blykstės režimas
C
Automatinis + raudonų akių efekto mažinimo funkcija / raudonų akių efekto
mažinimo funkcija
Jei fotoaparatas aptinka raudonų akių efektą įrašant vaizdą, reikiamos sritys apdorojamos
sumažinant raudonų akių efektą.
Fotografuodami atminkite toliau nurodytus dalykus.
• Nuotraukoms išsaugoti reikia daugiau laiko nei įprastai.
• Kai kuriais atvejais raudonų akių efekto mažinimo funkcija gali neduoti norimų rezultatų.
• Retais atvejais raudonų akių efekto mažinimo funkcija gali būti pritaikyta kitoms vaizdo sritims be
reikalo. Tokiais atvejais pasirinkite kitą blykstės režimą ir fotografuokite dar kartą.
60
Fotografavimo funkcijos
Blykstės režimas
Self-timer (automatinis laikmatis)
Fotoaparatas užraktą atleidžia, kai paspaudus užrakto atleidimo mygtuką praeina jūsų
nustatytos sekundės. Jei fotografuodami naudojate trikojį fotoaparatui stabilizuoti, sąrankos
meniu nustatykite Photo VR (nuotraukų VR) (A168) parinktį Off (išjungta).
1
Paspauskite kryptinį valdiklį J (n).
2
Pasirinkite, po kiek sekundžių
atleidžiamas užraktas, tada paspauskite
mygtuką k.
Self-timer
• n10s (10 sekundės): Naudokite svarbiomis
progomis, pvz., per vestuves.
• n3s (3 sekundės): Naudokite, kad fotoaparatas
OK
nedrebėtų.
• r5s (5 sekundės, autoportreto laikmatis):
Naudokite fotografuodami autoportretus.
• Jei nustatymas nepritaikomas nuspaudžiant mygtuką k, pasirinkimas atšaukiamas.
3
Sukomponuokite nuotrauką ir paspauskite užrakto atleidimo
mygtuką iki pusės.
• Nustatę n10s (10 sekundžių) arba n3s (3 sekundes), būtinai sufokusuokite
fotografuojamą objektą.
• Nustatę r5s (5 sekundes, autoportreto laikmatį), 4 veiksme paspauskite iki galo užrakto
atleidimo mygtuką ir po to sukomponuokite nuotrauką.
4
Užrakto atleidimo mygtuką
paspauskite iki galo.
9
• Pradedamas atbulinis skaičiavimas.
Automatinio laikmačio lemputė mirksi,
o likus maždaug sekundei iki užrakto
atleidimo nepertraukiamai švyti.
• Norėdami sustabdyti atbulinį
skaičiavimą, dar kartą paspauskite
užrakto atleidimo mygtuką.
61
Fotografavimo funkcijos
Self-timer (automatinis laikmatis)
C
Fokusavimas ir ekspozicija, fotografuojant naudojant automatinį laikmatį
• n10s / n3s: Užrakto atleidimo mygtuką nuspaudus iki pat galo, židinys ir ekspozicija yra
užfiksuojami.
• r5s: Židinys ir ekspozicija nustatomi prieš pat užrakto atleidimą.
C
Automatinio laikmačio nustatymas
• Kai kuriais fotografavimo režimais (A78) nustatymo keisti negalima.
• Norėdami nustatyti, ar atšaukti automatinį laikmatį, kai jis buvo naudojamas fotografuoti, galite
naudoti sąrankos meniu elementą Self-timer: after release (Automatinis laikmatis: po
paleidimo) (A167).
62
Fotografavimo funkcijos
Self-timer (automatinis laikmatis)
Fokusavimo režimas
Galima pasirinkti fotografavimo atstumui tinkamą fokusavimo režimą.
1
Paspauskite kryptinį valdiklį I (p).
2
Pasirinkite norimą fokusavimo režimą
(A63), tada paspauskite mygtuką k.
Autofocus
• Jei nustatymas nepritaikomas paspaudžiant
mygtuką k, pasirinkimas atšaukiamas.
OK
Galimi fokusavimo režimai
A
Autofocus (automatinis fokusavimas)
Naudokite, kai atstumas nuo objekto iki objektyvo 50 cm ar didesnis arba, jei nustatyta
didžiausio teleobjektyvinio priartinimo padėtis, 2,0 m ar didesnis.
D
Macro close-up (stambaus plano padėtis)
Nustatykite, kai fotografuojate stambiu planu.
Kai nustatyta priartinimo koeficiento padėtis, kurioje F ir priartinimo indikatorius
rodomi žali, fotoaparatas gali fokusuoti objektus, nuo objektyvo esančius ne mažesniu
nei maždaug 10 cm atstumu. Kai priartinimas nustatytas į didesnę plačiakampę padėtį,
kurioje rodoma G, fotoaparatas gali fokusuoti objektus, nuo objektyvo esančius ne
mažesniu nei maždaug 1 cm atstumu.
Kai parinkta didžiausia teleobjektyvo priartinimo padėtis, fotoaparatas gali sufokusuoti
ne arčiau nei maždaug 2,0 m atstumu nuo objektyvo esančius objektus.
E
Manual focus (rankinis fokusavimas)
Galima fokusuoti visus objektus, kuriuos nuo objektyvo skiria atstumas maždaug nuo
1 cm iki begalybės (∞) (A64). Mažiausias atstumas, kuriam esant fotoaparatas gali
sufokusuoti, priklauso nuo priartinimo padėties.
C
Fokusavimo režimo nustatymas
• Kai kuriais fotografavimo režimais (A78) nustatymo keisti negalima.
• Jei nustatytas fotografavimo režimas A, B, C arba D, nustatymas fotoaparato atmintyje išlieka
išsaugotas net ir išjungus fotoaparatą.
63
Fotografavimo funkcijos
Fokusavimo režimas
Rankinio fokusavimo naudojimas
Galima naudoti šiais fotografavimo režimais.
• Režimais A, B, C ir D
• Scenos režimu Sports (sportas) arba Fireworks show (fejerverkai)
1
Paspauskite kryptinį valdiklį
I (p), pasirinkite
E (rankinis fokusavimas),
tada paspauskite mygtuką
k.
Manual focus
OK
2
Žiūrėdami į padidintą vaizdą kryptiniu
valdikliu sureguliuokite fokusavimą.
5
• Rodomas padidintas centrinės kadro dalies vaizdas.
4
0.5m
Paspauskite K ir perjunkite vaizdą tarp 2, 4 ir 1 karto
3
2
priartinimo.
1
• Sukite kryptinį valdiklį laikrodžio rodyklės kryptimi,
0
x4
AF
Done
jei norite sufokusuoti fotoaparatą į arti esančius
1/250 F3.4
500
objektus, arba prieš laikrodžio rodyklę, jei norite
Sufokusuoto
vaizdo
paryškinimo
sufokusuoti toli esančius objektus. Detaliau
lygis
fokusavimą galite reguliuoti lėtai sukdami kryptinį
valdiklį. Fokusavimą galima reguliuoti sukant
komandų ratuką.
• Paspaudus J fotoaparatas sufokusuoja kadro centre esantį objektą naudojant automatinį
fokusavimą. Rankinį fokusavimą galima naudoti po to, kai fotoaparatas atlieka automatinį
fokusavimą.
• Fokusavimas palengvinamas balta spalva paryškinant sufokusuotas vietas (sufokusuoto
vaizdo paryškinimas) (A65). Paspauskite HI, jei norite koreguoti sufokusuoto vaizdo
paryškinimo lygį.
• Jei norite patvirtinti nuotraukos kompoziciją, iki pusės paspauskite užrakto atleidimo
mygtuką. Norėdami fotografuoti, iki galo paspauskite užrakto atleidimo mygtuką.
3
Paspauskite mygtuką k.
• Nustatytas fokusavimas užfiksuojamas.
• Norėdami fotografuoti, iki galo paspauskite užrakto
atleidimo mygtuką.
• Jei fokusavimą norite reguliuoti iš naujo,
paspauskite mygtuką k, kad būtų parodytas
2 veiksmo ekranas.
64
Fotografavimo funkcijos
Fokusavimo režimas
Adjust MF
100
1/250
F3.4
0.0
25m 0s
500
C
E (rankinis fokusavimas)
• Atliekant 2 veiksmą, dešinėje ekrano pusėje esančio matuoklio skaičiai rodo apytikslį atstumą iki
objekto, kuris būna sufokusuotas, kai matuoklis yra arti centro.
• Mažiausias atstumas, kuriam esant fotoaparatas gali sufokusuoti, priklauso nuo priartinimo
padėties. Kai parinkta plačiakampė priartinimo padėtis, fotoaparatas gali sufokusuoti ne arčiau nei
maždaug 1 cm atstumu nuo objektyvo esančius objektus. Kai parinkta didžiausia teleobjektyvo
priartinimo padėtis, fotoaparatas gali sufokusuoti ne arčiau nei maždaug 2,0 m atstumu nuo
objektyvo esančius objektus.
• Tikrasis diapazonas, kuriame galima sufokusuoti objektą, priklauso nuo f skaičiaus ir priartinimo
padėties. Jei norite patikrinti, ar objektas sufokusuotas, nufotografavę peržiūrėkite vaizdą.
• Jei atlikdami 2 veiksmą norite fokusuoti naudodami šoninį priartinimo valdiklį, o ne kryptinį
valdiklį, nustatykite sąrankos meniu elemento Assign side zoom control (priskirti šoninį
priartinimo valdiklį) (A126) parinktį Manual focus (rankinis fokusavimas).
C
Rankinis fokusavimas filmuojant
Nustačius fokusavimo režimo nuostatą E ir paspaudus b (e filmavimo) mygtuką, komandų
ratuku arba kryptiniu valdikliu galima fokusuoti filmuojant.
C
Sufokusuoto vaizdo paryškinimas
• Kontrasto lygio diapazoną, laikomą sufokusuotu, galima keisti koreguojant sufokusuoto vaizdo
paryškinimo lygį. Efektyvu nustatyti mažą lygį didelio kontrasto objektams ir didelį – mažo
kontrasto objektams.
• Sufokusuoto vaizdo paryškinimas baltai paryškina didelio kontrasto vaizdo dalis. Tam tikromis
fotografavimo sąlygomis paryškinimas gali veikti netinkamai arba gali būti paryškinamos
nesufokusuotos sritys.
• Sufokusuoto vaizdo paryškinimą galima išjungti naudojant sąrankos meniu elementą MF
peaking (žvilgtelėjimas į rankinį fokusavimą) (A126).
• Filmo meniu nuostatą Movie options (filmo parinktys) (A124) nustačius ties HS filmo
parinktimi, filmuojant sufokusuoto vaizdo paryškinimas nebus rodomas.
C
Jutiklinio skydelio valdymas rankinio fokusavimo fotografavimo ekrane
Ekranui valdyti galite naudoti jutiklinį skydelį (A7).
• Norėdami pakeisti priartinimo koeficientą, išskleiskite / suglauskite, kol rodomas priartintas
vaizdas.
• Slinkite, kol rodomas priartintas vaizdas, kad būtų parodyta kita vaizdo sritis. Palietus E, ekrano
sritis grįžta į kadro vidurį.
C
Fokusavimas naudojant ML-L7 nuotolinio valdymo pultą (galima įsigyti
atskirai)
• Norėdami nuotolinio valdymo pultu nustatyti fokusavimą, kai naudojate rankinio fokusavimo
funkciją, galite paspausti nuotolinio valdymo pulto kryptinį valdiklį HI.
• Paspausdami nuotolinio valdymo pulto mygtuką k, galite užfiksuoti fotoaparatą ir nustatyti
židinį.
65
Fotografavimo funkcijos
Fokusavimo režimas
Kūrybinio slinktuko naudojimas
Fotografuodami režimu A, B, C arba D, galite fotografavimo metu reguliuoti šviesumą
(ekspozicijos kompensavimą), ryškumą, atspalvį ir aktyvųjį D-Lighting.
1
Paspauskite kryptinį valdiklį K (o).
2
Naudodami JK pasirinkite elementą.
Brightness (Exp. +/-)
OK
• F Hue (atspalvis): Reguliuokite visos nuotraukos
atspalvį (raudonumą / mėlynumą).
• G Vividness (ryškumas): Reguliuokite visos
nuotraukos ryškumą.
• o Brightness (Exp. +/-) (šviesumas (ekspoz.
+/-)): Reguliuokite visos nuotraukos šviesumą.
• J Active D-Lighting (aktyvusis D-Lighting):
Sumažinamas ryškiai apšviestų sričių detalumo
sumažėjimas ir šešėliai. Pasirinkite w (Didelį), x (Įprastą), y (Mažą) efekto
intensyvumą.
3
Naudodami HI, galite pareguliuoti
lygį.
• Galite peržiūrėti rezultatus ekrane.
• Jei norite nustatyti kitą elementą, grįžkite į
2 veiksmą.
• Pasirinkite f Exit (baigti darbą), jei norite, kad
slinktukas būtų paslėptas.
• Norėdami atšaukti visus nustatymus, pasirinkite g
Reset (atstatyti) ir paspauskite mygtuką k.
Grįžkite į 2 veiksmą ir reguliuokite nustatymus iš
naujo.
4
Slinktukas
Brightness (Exp. +/-)
OK
Histograma
Baigę nustatymus, paspauskite mygtuką k.
• Bus pritaikyti nustatymai ir fotoaparatas vėl rodys fotografavimo rodinį.
66
Fotografavimo funkcijos
Kūrybinio slinktuko naudojimas
C
Kūrybinio slinktuko nustatymai
• Kai nustatomas fotografavimo režimas D, Brightness (Exp. +/-) (šviesumas (ekspoz. +/-))
negali būti naudojamas.
• Nuostata Active D-Lighting (aktyvusis D-Lighting) nėra pritaikoma filmams, įrašytiems
nustačius Movie options (filmo parinktys) parinktį h HS 720/4×.
• Kai naudojate Active D-Lighting (aktyvusis D-Lighting), tam tikromis fotografavimo
sąlygomis gali išryškėti triukšmas (atsitiktiniai ryškūs pikseliai, neryškus vaizdas, linijos), aplink
šviesus objektus gali atsirasti tamsių šešėlių, o aplink tamsius objektus gali matytis šviesios sritys.
• Kai naudojate Active D-Lighting (aktyvusis D-Lighting), priklausomai nuo objekto gali būti
praleista gradacija.
• Šios funkcijos negalima naudoti su kai kuriomis kitomis funkcijomis (A80).
• Šie nustatymai yra išsaugomi fotoaparato atmintyje net išjungus fotoaparatą.
- Hue (atspalvis)
- Vividness (ryškumas)
- Brightness (Exp. +/-) (šviesumas (ekspoz. +/-))
- Active D-Lighting (aktyvusis D-Lighting)
• Daugiau informacijos žr. skyriuje „Histogramos naudojimas“ (A68).
C
Aktyvusis D-Lighting palyginti su D-Lighting
• Fotografavimo meniu parinktis Active D-Lighting (aktyvusis D-Lighting) fotografuoja
vaizdus, sumažindama ryškiai apšviestų sričių detalumo sumažėjimą, ir išsaugant vaizdus nustato
toną.
• Atkūrimo meniu parinktis D-Lighting (A89) nustato išsaugotų vaizdų toną.
67
Fotografavimo funkcijos
Kūrybinio slinktuko naudojimas
Exposure Compensation (ekspozicijos
kompensavimas) (šviesumo reguliavimas)
Kai nustatytas fotografavimo režimas yra A (automatinis) režimas, scenos režimas, kūrybinis
režimas ar trumpo filmuko kūrimo režimas, galite reguliuoti šviesumą (ekspozicijos
kompensavimą).
1
Paspauskite kryptinį valdiklį K (o).
2
Pasirinkite kompensavimo vertę ir
paspauskite mygtuką k.
• Jei vaizdą norite pašviesinti, nustatykite teigiamą
(+) vertę.
• Jei vaizdą norite patamsinti, nustatykite neigiamą
(–) vertę.
• Kompensavimo vertė taikoma net ir nepaspaudus
mygtuko k.
• Kaip fotografavimo režimą pasirinkus scenos
režimą Smart portrait (išmanusis portretas),
vietoje ekspozicijos kompensavimo rodinio (A45)
bus rodomas žavaus retušavimo rodinys.
C
Slinktukas
Exposure compensation
OK
Histograma
Ekspozicijos kompensavimo vertė
• Ekspozicijos kompensavimo funkcijos negalima naudoti nustačius toliau nurodytus režimus.
- Time-lapse movie (fotofilmas) (naudojant Night sky (150 minutes) (naktinis dangus
(150 min.)) arba Star trails (150 minutes) (žvaigždžių takai (150 min.)))
- Fireworks show (fejerverkai)
- Multiple exp. Lighten (daug eks. pašviesinti)
• Jei ekspozicijos kompensavimas nustatomas, kai naudojama blykstė, kompensavimas taikomas
tiek fono ekspozicijai, tiek blykstės galingumui.
C
Histogramos naudojimas
Histograma yra diagrama, rodanti atspalvių paskirstymą nuotraukoje. Vadovaukitės kaip orientyru,
kai naudojate ekspozicijos kompensavimą ir fotografuojate nenaudodami blykstės.
• Horizontalioji ašis atitinka pikselių šviesumą: tamsūs atspalviai yra kairėje, o šviesūs – dešinėje.
Vertikaliojoje ašyje nurodytas pikselių skaičius.
• Didinant ekspozicijos kompensavimo reikšmę, atspalvių pasiskirstymas pasislenka į dešinę, o
mažinant – į kairę.
68
Fotografavimo funkcijos
Exposure Compensation (ekspozicijos kompensavimas) (šviesumo
reguliavimas)
w (funkcijos) mygtuko naudojimas
Paspaudus mygtuką w, kai nustatytas režimas A, B, C, arba D, galima greitai
sukonfigūruoti iš anksto išsaugomas meniu parinktis.
• Galima išsaugoti toliau nurodytas meniu parinktis.
Image quality (vaizdo kokybė) (A127)
Image size (vaizdo dydis) (A129)
White balance (baltos spalvos balansas)
(A130)
Metering (matavimas) (A133)
1
Continuous (nepertraukiamas) (A134)
ISO sensitivity (ISO jautrumas) (A138)
AF area mode (AF sričių režimas) (A140)
Photo VR (nuotraukų VR) (A168)
Paspauskite w (funkcijos) mygtuką, kai rodomas fotografavimo
rodinys.
• Galima pasirinkti nustatytas meniu elemento parinktis (numatytasis nustatymas yra
Continuous (nepertraukiamas)) ir U Fn button (mygtukas Fn).
Single
OK
2
Kryptiniu valdikliu pasirinkite
nustatymą ir paspauskite mygtuką k.
• Jei nustatymas nepritaikomas paspaudžiant
mygtuką k, pasirinkimas atšaukiamas.
Patvirtinti
• Jei norite grįžti į fotografavimo rodinį nepakeitę
pasirinkimą
nustatymo, paspauskite mygtuką w arba užrakto
atleidimo mygtuką.
• Jei norite nustatyti kitą meniu parinktį, pasirinkite U Fn button (mygtukas Fn) ir
paspauskite mygtuką k. Pasirinkite norimą meniu parinktį, tada paspauskite mygtuką k,
kad ją nustatytumėte.
69
Fotografavimo funkcijos
w (funkcijos) mygtuko naudojimas
Priartinimo naudojimas
Kai pastumiate priartinimo valdiklį arba šoninį priartinimo valdiklį, pakeičiama priartinimo
objektyvo padėtis.
• Jei norite priartinti: Sukite link g
• Jei norite atitolinti: Sukite link f
Įjungus fotoaparatą, priartinimas nustatomas į didžiausio plačiakampio priartinimo
padėtį.
Atitolinti
Priartinti
Priartinti
Atitolinti
Priartinimo valdiklis
Šoninis priartinimo valdiklis
• Judinant priartinimo valdiklį arba šoninį priartinimo
valdiklį, priartinimo indikatorius ir židinio nuotolis (35mm
[135] formatu) yra rodomi fotografavimo ekrane.
Optinis
Skaitmeninis
• Skaitmeninį priartinimą, kuriuo objektus galite priartinti
priartinimas priartinimas
dar labiau (iki maždaug 4 kartų daugiau nei optiniu
priartinimu), galite suaktyvinti pasukę ir palaikę
priartinimo valdiklį arba šoninį priartinimo valdiklį link g, kai nustatyta maksimali
fotoaparato optinio priartinimo padėtis.
• Pasukus priartinimo valdiklį į kurią nors pusę iki galo, priartinimas reguliuojamas greitai
(išskyrus atvejus, kai filmuojama).
• Šoninio priartinimo valdiklio funkciją galima nustatyti naudojant sąrankos meniu
elementą Assign side zoom control (priskirti šoninį priartinimo valdiklį) (A170).
• Kai naudojate ML-L7 nuotolinio valdymo pultą (galima įsigyti atskirai), fotoaparatas
priartina paspaudus nuotolinio valdymo pulto mygtuką +, o atitolina – spaudžiant
mygtuką –.
C
Skaitmeninis priartinimas
Kai suaktyvinamas skaitmeninis priartinimas, priartinimo indikatorius tampa mėlynas, o kai
padidinimo koeficientas dar labiau padidinamas – tampa geltonas.
• Mėlynas priartinimo valdiklis: Naudojant dinaminį tikslų priartinimą, vaizdo kokybė pastebimai
nesuprastėja.
• Priartinimo indikatorius yra geltonas: kai kuriais atvejais vaizdo kokybė pastebimai suprastėja.
• Kai vaizdo dydis yra mažesnis, valdiklis lieka mėlynos spalvos esant platesnei vaizdo sričiai.
• Priartinimo indikatorius nepasikeičia į mėlyną toliau nurodytais atvejais.
- Kai nustatyta Exposure bracketing (fotografavimas serijomis su skirtingomis
ekspozicijomis)
- Filmuojant
• Priartinimo indikatorius gali netapti mėlynu, jei naudojami tam tikri nepertraukiamo
fotografavimo nustatymai ar kiti nustatymai.
70
Fotografavimo funkcijos
Priartinimo naudojimas
Priartinimo su apžvalgos funkcija naudojimas
Jeigu fotografuodami nustojate matyti objektą
teleobjektyvo padėtyje, paspauskite q (priartinimo su
apžvalgos funkcija) mygtuką, kad laikinai būtų išplėsta
matoma sritis (apžvalgos kampas) tam, kad galėtumėte
lengviau sukomponuoti objektą.
• Paspaudę mygtuką q, sukomponuokite objektą
fotografavimo ekrano komponavimo rėmelyje.
Norėdami dar labiau praplėsti matomą sritį, laikykite
paspaudę mygtuką q ir pasukite priartinimo
valdiklį arba šoninį priartinimo valdiklį f link.
• Atleiskite q mygtuką, jei norite grįžti į pradinę
priartinimo padėtį.
• Priartinimas su apžvalgos funkcija negalimas
filmuojant.
70mm
100
1/250
F3.4
0.0
25m 0s
500
Komponavimo rėmelis
71
Fotografavimo funkcijos
Priartinimo naudojimas
Fotografavimo palietus funkcijos naudojimas
Fotografavimo palietus funkciją galite įjungti
paliesdami fotografavimo palietus piktogramą
fotografavimo ekrane.
100
Parinktis
1/250
F3.4
0.0
25m 0s
500
Aprašas
A Touch shutter (jutiklinis
užraktas)
(numatytasis nustatymas)
Fotoaparatas fokusuoja automatinio fokusavimo funkcija paliestą
objektą ir atleidžia užraktą.
• Atpažinęs veidus (A75), fotoaparatas sufokusuoja dvigubu
rėmeliu apvestoje AF srityje matomą objektą.
• Fotografuoti taip pat galima paspaudžiant užrakto atleidimo
mygtuką.
B Touch AF (jutiklinis
AF)
Palieskite ir pasirinkite automatiniam fokusavimui numatytą AF sritį
toliau nurodytais atvejais.
• Režimu A, B, C arba D, nustatyta nuostatos AF area mode
(AF sričių režimas) (A140) parinktis Manual (spot)
(rankinis (taškinis)), Manual (normal) (rankinis (įprastas))
arba Manual (wide) (rankinis (plačiakampis))
• Scenos režimu Close-up (stambus planas) arba Food
(maistas)
C Touch subject
tracking (jutiklinis objekto
sekimas)
Režimu A, B, C arba D, kai nustatyta nuostatos AF area mode
(AF sričių režimas) parinktis Subject tracking (objekto
sekimas), norimą sekti objektą galite užregistruoti jį paliesdami.
D Touch shooting off
(jutiklinis fotografavimo
išjungimas)
Fotografavimas palietus išjungiamas.
B
Pastabos apie fotografavimą palietus
• Rodomi elementai priklauso nuo fotografavimo režimo ir nustatymų.
• AF sritis, kurią galima nustatyti paliečiant, priklauso nuo fotografavimo režimo ir nustatymų.
• Nustačius fokusavimo režimo nuostatą E (rankinis fokusavimas), fotoaparatas nereguliuoja
židinio net ir palietus.
• Kol rodoma P, fotoaparatas nereguliuoja židinio net ir palietus, kadangi židinys yra užfiksuotas.
• Nors ir nustatytas nepertraukiamas fotografavimas, nufotografuojamas tik vienas vaizdas.
Norėdami fotografuoti nepertraukiamai, paspauskite užrakto atleidimo mygtuką.
• Kol filmuojama, fotografavimo palietus naudoti negalite.
72
Fotografavimo funkcijos
Fotografavimo palietus funkcijos naudojimas
Fokusavimas
Užrakto atleidimo mygtukas
Paspausti iki
pusės
Paspausti užrakto atleidimo mygtuką iki pusės – tai paspausti ir
palaikyti mygtuką tame taške, kuriame jaučiate nedidelį
pasipriešinimą.
• Paspaudus užrakto atleidimo mygtuką iki pusės, nustatomas
židinys ir ekspozicija (užrakto greitis ir f skaičius). Židinys ir
ekspozicija lieka užfiksuoti, kol užrakto atleidimo mygtukas yra
paspaustas iki pusės.
• Fokusavimo sritis skiriasi atsižvelgiant į fotografavimo režimą.
Paspausti iki
galo
Paspausti užrakto atleidimo mygtuką iki galo – tai visiškai
nuspausti mygtuką.
• Užrakto atleidimo mygtuką paspaudus iki galo, užraktas yra
atleidžiamas.
• Spausdami užrakto atleidimo mygtuką, nenaudokite jėgos, nes
gali sudrebėti fotoaparatas ir susilieti nuotraukos vaizdas.
Mygtuką spauskite švelniai.
73
Fotografavimo funkcijos
Fokusavimas
Taikinio ieškančio AF naudojimas
Nustačius AF area mode (AF sričių režimas) (A140) parinktį Target finding AF
(taikinio ieškantis AF) režimu A, B, C arba D, arba kūrybiniu režimu, iki pusės paspaudus
užrakto atleidimo mygtuką fotoaparatas fokusuoja toliau aprašytu būdu.
• Fotoaparatas aptinka pagrindinį objektą ir jį
sufokusuoja. Sufokusavus objektą, fokusavimo sritis
yra rodoma žalia spalva. Jei aptinkamas žmogaus
veidas, fotoaparatas jam automatiškai nustato
fokusavimo pirmenybę.
1/250
F3.4
Fokusavimo sritys
• Jei pagrindinis objektas neaptinkamas, fotoaparatas
iš devynių galimų fokusavimo sričių automatiškai
pasirenka vieną arba kelias, į kurią (-ias) patenka
arčiausiai fotoaparato esantis objektas. Kai objektas
sufokusuotas, sufokusuotos fokusavimo sritys
rodomos žalia spalva.
1/250
F3.4
Fokusavimo sritys
B
Pastabos apie taikinio ieškantį AF
• Atsižvelgiant į fotografavimo sąlygas, objektas, kurį fotoaparatas išrenka kaip pagrindinį, gali
skirtis.
• Naudojant tam tikrus White balance (baltos spalvos balansas) arba kūrybinio režimo
nustatymus, pagrindinis objektas gali būti neaptinkamas.
• Fotoaparatas gali tinkamai neaptikti pagrindinio objekto šiais atvejais:
- Kai objektas yra labai tamsus arba šviesus
- Kai pagrindinis objektas yra blankių spalvų
- Kai kadras sukomponuotas taip, kad pagrindinis objektas būtų ties ekrano kraštu
- Kai pagrindinį objektą sudaro pasikartojantis raštas.
74
Fotografavimo funkcijos
Fokusavimas
Veido aptikimo funkcijos naudojimas
Pasirinkus toliau nurodytus nustatymus, žmonių
veidams sufokusuoti automatiškai fotoaparatas naudoja
veido aptikimo funkciją.
• A (automatinis) režimas (A31)
• Scene auto selector (scenos automatinio
pasirinkimo valdiklis), Scenos režimas Portrait
0.0
(portretas), Night portrait (naktinis portretas)
25m 0s
1/250 F3.4
500
100
arba Smart portrait (išmanusis portretas)
(A33)
• Trumpų filmų kompozicijos režimas (A103)
• Kai parinktis AF area mode (AF sričių režimas) (A140) nustatyta kaip Face priority
(pirmenybė suteikiama veidui)
Kai fotoaparatas aptinka daugiau nei vieną veidą, dvigubu rėmeliu apvedamas veidas, kurį
fotoaparatas fokusuoja, o kiti veidai rodomi viengubuose rėmeliuose.
Jei užrakto atleidimo mygtukas paspaudžiamas iki pusės neaptikus veidų:
• Pasirinkus A (automatinį) režimą, trumpo pramoginio filmo režimą arba kai nuostata AF
area mode (AF sričių režimas) yra nustatyta ties parinktimi Face priority (pirmenybė
suteikiama veidui), fotoaparatas pasirenka fokusavimo sritį, į kurią patenka arčiausiai
fotoaparato esantis objektas.
• Pasirinkus Scene auto selector (scenos automatinio pasirinkimo valdiklis),
fokusavimo sritis keičiama pagal fotoaparato aptiktas fotografavimo sąlygas.
• fotoaparatui veikiant Portrait (portretas), Night portrait (naktinis portretas) arba
Smart portrait (išmanusis portretas) režimu, fotoaparatas sufokusuoja sritį kadro
viduryje.
B
Pastabos apie veido aptikimą
• Fotoaparato gebėjimas aptikti veidus priklauso nuo įvairių veiksnių, įskaitant kryptį, kuria žvelgia
veidai.
• Fotoaparatas negali aptikti veidų toliau nurodytais atvejais.
- Kai veidus iš dalies dengia akiniai nuo saulės arba kiti daiktai.
- Kai veidai užima per didelį arba per mažą kadro plotą.
75
Fotografavimo funkcijos
Fokusavimas
Objektai, kurių negalima automatiškai fokusuoti
Toliau nurodytais atvejais fotoaparatas gali fokusuoti ne taip, kaip tikimasi. Retais atvejais
fokusavimo sritis arba židinio daviklis yra rodomi žalia spalva, tačiau objektas vis tiek yra
nesufokusuotas.
• Objektas yra labai tamsus.
• Labai skiriasi tam tikromis fotografavimo sąlygomis esančių objektų ryškumas (pvz., jei už
objekto yra saulė, objektas atrodys labai tamsus).
• Nėra kontrasto tarp objekto ir aplinkos (pvz., fiksuojant portretą, fotografuojamas baltais
marškiniais vilkintis žmogus, stovintis priešais baltą sieną).
• Keli objektai yra skirtingu atstumu nuo fotoaparato (pvz., objektas yra narve).
• Pasikartojančios struktūros objektai (langinės, pastatai su keliomis panašios formos langų
eilėmis ir pan.).
• Objektas greitai juda.
Nurodytais atvejais bandykite kelis kartus paspausti užrakto atleidimo mygtuką iki pusės, kad
būtų fokusuojama iš naujo, arba sufokusuokite kitą objektą, esantį tokiu pačiu atstumu nuo
fotoaparato kaip norimas fiksuoti objektas, ir naudokite židinio fiksavimą (A77).
Fotoaparatu galima fokusuoti ir naudojant rankinį fokusavimą (A63, 64).
76
Fotografavimo funkcijos
Fokusavimas
Židinio fiksavimas
Naudokite židinio fiksavimą, jei norite užfiksuoti kūrybingas kompozicijas, net kai fokusavimo
sritis nustatyta kadro centre.
1
Nustatykite objektą į kadro
centrą, tada paspauskite
užrakto atleidimo mygtuką
iki pusės.
• Fotoaparatas sufokusuoja objektą, o
fokusavimo sritis yra rodoma žalia.
• Ekspozicija taip pat užfiksuojama.
2
1/250
F3.4
1/250
F3.4
Nepakeldami piršto, iš naujo
sukomponuokite nuotrauką.
• Būtinai išlaikykite tą patį atstumą tarp fotoaparato ir
objekto.
3
C
Norėdami fotografuoti, iki galo
paspauskite užrakto atleidimo mygtuką.
Fokusavimo srities perkėlimas į norimą vietą
Pasirinkus fotografavimo režimą A, B, C arba D ir fotografavimo meniu elementui AF area mode
(AF sričių režimas) (A140) nustačius vieną iš rankinio valdymo parinkčių, fokusavimo sritį galima
perkelti kryptiniu valdikliu.
C
g (AE-L/AF-L) mygtuko naudojimas
Ekspoziciją arba židinį galite užfiksuoti ne tik iki pusės paspausdami ir palaikydami užrakto atleidimo
mygtuką, bet ir mygtuku g (A171).
77
Fotografavimo funkcijos
Fokusavimas
Numatytieji nustatymai (blykstės režimo, Selftimer (automatinis laikmatis) ir fokusavimo režimo)
Kiekvieno fotografavimo režimo numatytieji nustatymai išvardyti toliau.
Blykstės
režimas
(A57)
Self-timer
(automatinis
laikmatis)
(A57)
Fokusavimo
režimas
(A57)
A (automatinis)
U
k
A1
o (kūrybinis režimas)
U
k
A1
o (scenos automatinio
pasirinkimo valdiklis)
U2
k
A3
b (portretas)
V
k
A3
c (kraštovaizdis)
W3
k4
A3
N (fotofilmas)
W3
k
A3
d (sportas)
W3
k3
A5
e (naktinis portretas)
V3
k
A3
f (vakarėlis / patalpa)
V6
k
A3
Z (paplūdimys)
U
k
A1
z (sniegas)
U
k
A1
3
y (scenos režimas)
h (saulėlydis)
W
k
A3
i (prieblanda / aušra)
W3
k4
A3
j (naktinis kraštovaizdis)
W3
k4
A3
k (stambus planas)
U
k
p3
u (maistas)
W3
k
p3
m (fejerverkai)
W3
k3
E3
o (foninis apšvietimas)
X / W7
k
A3
p (paprasta panorama)
W3
k3
A3
O (gyvūnėlio portretas)
W3
Y8
A1
O (švelnus)
U
k
A1
I (atrankinė spalva)
U
k
A1
3
n3s
A3
U (daugkartinės eksp.
pašviesinimas)
W
U9
k10
A3
M (trumpo filmuko kūrimas)
W3
k
A1
A, B, C ir D
X
k
A
F (išmanusis portretas)
78
Fotografavimo funkcijos
Numatytieji nustatymai (blykstės režimo, Self-timer (automatinis laikmatis) ir
fokusavimo režimo)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
E (rankinio fokusavimo) pasirinkti negalima.
Fotoaparatas automatiškai parenka blykstės režimą, kuris tinka jo išrinktoms fotografavimo
sąlygoms. W (išjungta) galima pasirinkti rankiniu būdu.
Keisti negalima.
r5s Self-portrait timer (autoportreto laikmatis) naudoti negalima.
Galima pasirinkti parinktis A (automatinis fokusavimas) arba E (rankinis fokusavimas).
Gali persijungti į lėtos sinchronizacijos su raudonų akių efekto mažinimu režimo blykstę.
Kai parinktis HDR nustatoma kaip Off (išjungta), blykstės režimas užfiksuojamas ties X (detalių
paryškinimo blykstė). Kai parinkčiai HDR parenkama reikšmė On (įjungta), blykstės režimas
užfiksuojamas ties W (išjungta).
Galima naudoti Y Pet portrait auto release (gyvūnų portreto fiksavimo automatinis
atleidimas) ir r5s Self-portrait timer (autoportreto laikmatis). n10s arba n3s naudoti
negalima.
Negalima naudoti, kai nustatyta Blink proof (apsauga nuo mirksėjimo) parinktis On
(įjungta).
Be n10s, n3s arba r5s Self-portrait timer (autoportreto laikmatis) galima naudoti a
Smile timer (šypsenos laikmatis) ir n Self-Collage (autokoliažas).
79
Fotografavimo funkcijos
Numatytieji nustatymai (blykstės režimo, Self-timer (automatinis laikmatis) ir
fokusavimo režimo)
Funkcijos, kurių fotografuojant negalima
naudoti vienu metu
Kai kurių funkcijų negalima naudoti su kitais meniu nustatymais.
Ribojama funkcija
Parinktis
Image quality (vaizdo
kokybė) (A127)
Blykstės režimas
Continuous
(nepertraukiamas)
(A134)
Aprašas
Jei išsaugomi RAW formato vaizdai, raudonų akių efektas
nesumažinamas net ir nustačius V (automatinis +
raudonų akių efekto mažinimo funkcija) (įskaitant tuo pat
metu išsaugomus JPEG formato vaizdus).
Pasirinkus Continuous H (nepertraukiamas H), Continuous M
(nepertraukiamas M), Continuous L (nepertraukiamas L),
Pre-shooting cache (parengtinis filmavimas), Continuous H:
120 fps (nepertraukiamas H: 120 fps) arba Continuous H: 60
fps (nepertraukiamas H: 60 fps), blykstės naudoti negalima.
Exposure bracketing
(fotografavimas serijomis
Blykstės naudoti negalima.
su skirtingomis
ekspozicijomis) (A139)
Blink proof
Nustačius Blink proof (apsauga nuo mirksėjimo)
(apsauga nuo
parinktį On (įjungta), blykstės naudoti negalima.
mirksėjimo) (A49)
Self-timer
(automatinis
laikmatis)
Hue (atspalvis) /
ryškumas
(kūrybinio slinktuko
naudojimas)
Image quality
(vaizdo kokybė)
AF area mode (AF sričių
režimas) (A140)
Nustačius Subject tracking (objekto sekimas),
automatinio laikmačio naudoti negalima.
Image quality (vaizdo
kokybė) (A127)
Pasirinkus RAW (GRYNAS), RAW + Fine (GRYNAS + tankus)
arba RAW + Normal (GRYNAS + įprastas), naudojant
kūrybinį slinktuką atspalvio ir ryškumo naudoti negalima.
Continuous
(nepertraukiamas)
(A134)
Image quality (vaizdo
kokybė) (A127)
Image size
(vaizdo dydis)
Continuous
(nepertraukiamas)
(A134)
• Kai pasirenkama Pre-shooting cache (parengtinis
filmavimas), parinktis Image quality (vaizdo
kokybė) užfiksuojama kaip Normal (įprastas).
• Pasirinkus Continuous H: 120 fps (nepertraukiamas H:
120 fps) arba Continuous H: 60 fps (nepertraukiamas H:
60 fps), RAW (GRYNAS), RAW + Fine (GRYNAS + tankus)
arba RAW + Normal (GRYNAS + įprastas) naudoti negalima.
• Pasirinkus RAW (GRYNAS), nustatoma Image size
(vaizdo dydis) parinktis i 4608×3456.
• Pasirinkus RAW + Fine (GRYNAS + tankus) arba RAW +
Normal (GRYNAS + įprastas), JPEG vaizdų nustatymą Image
size (vaizdo dydis) galima keisti. Tačiau, negalima pasirinkti
e 4608×2592, J 4608×3072 arba H 3456×3456.
Image size (vaizdo dydis) yra nustatomas atsižvelgiant
į nepertraukiamo fotografavimo nustatymą:
• Pre-shooting cache (parengtinis filmavimas):
B 1600×1200
• Continuous H: 120 fps (nepertraukiamas H:
120 fps): B 1600×1200
• Continuous H: 60 fps (nepertraukiamas H:
60 fps): B 1600×1200
80
Fotografavimo funkcijos
Funkcijos, kurių fotografuojant negalima naudoti vienu metu
Ribojama funkcija
Parinktis
Aprašas
Sureguliavus atspalvį naudojant kūrybinį slinktuką,
fotografavimo meniu nuostatos White balance (baltos
White balance
Hue (atspalvis)
spalvos balansas) parinkti negalima. Norėdami nustatyti
(baltos spalvos
(kūrybinio slinktuko
White balance (baltos spalvos balansas), pasirinkite g
balansas)
naudojimas) (A66)
kūrybinio slinktuko nustatymo ekrane ir atstatykite
šviesumą, ryškumą , atspalvį ir aktyvusis D-Lighting.
Active D-Lighting
Naudojant Active D-Lighting (aktyvusis DMetering
(aktyvusis D-Lighting)
Lighting), iš naujo nustatoma Metering
(matavimas)
(kūrybinio slinktuko
(matavimas) parinktis Matrix (matrica).
naudojimas) (A66)
Jei pasirinkus Pre-shooting cache (parengtinis
Self-timer (automatinis
filmavimas) naudojamas automatinis laikmatis,
laikmatis) (A61)
nustatymui priskiriama reikšmė Single (pavienis).
Pasirinkus RAW (GRYNAS), RAW + Fine (GRYNAS +
tankus) arba RAW + Normal (GRYNAS + įprastas),
Image quality (vaizdo Pre-shooting cache (parengtinis filmavimas),
Continuous
kokybė) (A127)
Continuous H: 120 fps (nepertraukiamas H:
(nepertraukiamas)
120 fps) arba Continuous H: 60 fps
(nepertraukiamas H: 60 fps) naudoti negalima.
Exposure bracketing
(fotografavimas
serijomis su skirtingomis Vienu metu naudoti negalima.
ekspozicijomis)
(A139)
Kai pasirenkama Pre-shooting cache (parengtinis
Continuous
filmavimas), Continuous H: 120 fps (nepertraukiamas
ISO sensitivity
H: 120 fps) arba Continuous H: 60 fps
(nepertraukiamas)
(ISO jautrumas)
(nepertraukiamas H: 60 fps), nustatymas ISO sensitivity
(A134)
(ISO jautrumas) automatiškai nustatomas pagal šviesumą.
Exposure bracketing Self-timer (automatinis Exposure bracketing (fotografavimas serijomis
laikmatis) (A61)
su skirtingomis ekspozicijomis) naudoti negalima.
(fotografavimas
serijomis su
Continuous
skirtingomis
(nepertraukiamas)
Vienu metu naudoti negalima.
ekspozicijomis)
(A134)
Fokusavimo
Nustačius E (rankinis fokusavimas), AF area mode
režimas (A63)
(AF sričių režimas) nustatyti negalima.
Kai atspalvis nustatomas naudojant kūrybinį slinktuką
režimu Target finding AF (taikinio ieškantis AF),
Hue (atspalvis)
fotoaparatas neaptinka pagrindinio objekto. Norėdami
(kūrybinio slinktuko
AF area mode (AF
nustatyti pagrindinį objektą, kūrybinio slinktuko
naudojimas) (A66)
sričių režimas)
nustatymo ekrane pasirinkite g ir nustatykite šviesumą,
ryškumą, gyvumą, atspalvį ir aktyvųjį D-Lighting.
Jei nustačius režimą Target finding AF (taikinio ieškantis
White balance
AF) yra pasirinkta ne Auto (automatinis), o kitokia
(baltos spalvos
nustatymo White balance (baltos spalvos balansas)
balansas) (A130)
parinktis, fotoaparatas pagrindinio objekto neaptinka.
Autofocus mode
Fokusavimo
Nustačius E (rankinis fokusavimas), Autofocus mode
(automatinio
režimas (A63)
(automatinio fokusavimo režimas) nustatyti negalima.
fokusavimo režimas)
81
Fotografavimo funkcijos
Funkcijos, kurių fotografuojant negalima naudoti vienu metu
Ribojama funkcija
Blink proof
(apsauga nuo
mirksėjimo)
Date stamp
(datos žyma)
Digital zoom
(skaitmeninis
mastelis)
Shutter sound
(užrakto garsas)
B
Parinktis
Self-Collage
(autokoliažas)
(A47)
Aprašas
Kai pasirenkama Self-Collage (autokoliažas)
funkcija, negalima naudoti Blink proof (apsauga
nuo mirksėjimo).
Smile timer
(šypsenos
laikmatis) (A50)
Kai pasirenkama Smile timer (šypsenos laikmatis)
funkcija, negalima naudoti Blink proof (apsauga
nuo mirksėjimo).
Image quality
(vaizdo kokybė)
(A127)
Pasirinkus RAW (GRYNAS), RAW + Fine (GRYNAS +
tankus) arba RAW + Normal (GRYNAS + įprastas),
datos ir laiko į vaizdus įterpti negalima.
Continuous
(nepertraukiamas)
(A134)
Pasirinkus Pre-shooting cache (parengtinis
filmavimas), Continuous H: 120 fps
(nepertraukiamas H: 120 fps) arba Continuous H:
60 fps (nepertraukiamas H: 60 fps), datos ir laiko į
vaizdus įterpti negalima.
Image quality
(vaizdo kokybė)
(A127)
Pasirinkus RAW (GRYNAS), RAW + Fine (GRYNAS +
tankus) arba RAW + Normal (GRYNAS + įprastas),
skaitmeninio priartinimo naudoti negalima.
AF area mode (AF
sričių režimas)
(A140)
Nustačius Subject tracking (objekto sekimas),
skaitmeninio priartinimo naudoti negalima.
Exposure
bracketing
(fotografavimas
serijomis su
skirtingomis
ekspozicijomis)
(A139)
Užrakto garsas išjungiamas.
Pastabos apie skaitmeninį priartinimą
• Atsižvelgiant į fotografavimo režimą arba dabartinius nustatymus, gali būti neleidžiama naudoti
skaitmeninio priartinimo (A169).
• Jei pritaikytas skaitmeninis priartinimas, fotoaparatas fokusuoja kadro centre.
82
Fotografavimo funkcijos
Funkcijos, kurių fotografuojant negalima naudoti vienu metu
Atkūrimo funkcijos
Didinimas atkuriant .......................................................................................................................84
Miniatiūrų atkūrimas / kalendoriaus rodinys........................................................................85
Sekos vaizdų peržiūra ir trynimas .............................................................................................86
Vaizdų (nejudančių vaizdų) redagavimas..............................................................................88
83
Atkūrimo funkcijos
Didinimas atkuriant
Sukdami priartinimo valdiklį link g (i didinimas atkuriant)
veikiant viso kadro atkūrimo režimui (A27) galite priartinti
vaizdą.
g (i)
4/4
g (i)
f (h)
100-0004.JPG
15/11/2019 15:30
3.0
Viso kadro atkūrimas
Nuotrauka yra priartinta.
Rodomos
srities
orientyras
• Priartinimo koeficientą galite keisti sukdami priartinimo valdiklį link f (h) arba g (i).
Priartinimą galima reguliuoti sukant komandų ratuką.
• Jei norite peržiūrėti kitą vaizdo sritį, paspauskite kryptinį valdiklį HIJK.
• Kai parodomas priartintas vaizdas, paspauskite mygtuką k, kad sugrįžtumėte į viso kadro
atkūrimo režimą.
C
Nuotraukų apkarpymas
Kai rodomas priartintas vaizdas, galite paspausti mygtuką d ir apkarpyti vaizdą, kad
pasirinktumėte tik matomą dalį ir įrašytumėte ją kaip atskirą failą (A94).
C
Jutiklinio skydelio valdymas atkūrimo ekrane
Atkūrimo ekranui valdyti galite naudoti jutiklinį skydelį (A7).
84
Atkūrimo funkcijos
Didinimas atkuriant
Miniatiūrų atkūrimas / kalendoriaus rodinys
Pasukus priartinimo valdiklį link f (h miniatiūrų
atkūrimas) viso kadro atkūrimo režimu (A27), vaizdai bus
rodomi kaip miniatiūros.
4/4
1/20
f (h)
f (h)
f (h)
Sun
Mon
Tue
1
2 0 1 9 11
Wed
Thu
Fri
Sat
2
1
100-0004.JPG
15/11/2019 15:30
Viso kadro atkūrimas
g (i)
g (i)
Miniatiūrų atkūrimas
3
4
5
6
7
8
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
9
24
25
26
27
28
29
30
Kalendoriaus rodinys
• Rodomų miniatiūrų skaičių galite pakeisti sukdami priartinimo valdiklį link f (h) arba
g (i).
• Veikiant miniatiūrų atkūrimo režimui, spausdami kryptinį valdiklį HIJK arba sukdami
jį, pasirinkite vaizdą, tada paspauskite mygtuką k, kad vaizdas būtų parodytas viso kadro
atkūrimo režimu.
• Veikiant kalendoriaus rodinio režimui, spausdami HIJK arba sukdami kryptinį valdiklį
pasirinkite datą, tada paspauskite mygtuką k, kad būtų parodyti tą dieną užfiksuoti
vaizdai.
• Be to, vaizdą galite pasirinkti sukdami komandų ratuką.
B
Pastabos apie kalendoriaus rodinį
Nuotraukos, užfiksuotos nenustačius fotoaparato datos, yra laikomos užfiksuotomis 2019 m. sausio
1 d.
C
Jutiklinio skydelio valdymas atkūrimo ekrane
Atkūrimo ekranui valdyti galite naudoti jutiklinį skydelį (A7).
85
Atkūrimo funkcijos
Miniatiūrų atkūrimas / kalendoriaus rodinys
Sekos vaizdų peržiūra ir trynimas
Sekos vaizdų peržiūra
Vaizdai, užfiksuoti nepertraukiamai arba naudojant autoportretų koliažo funkciją, įrašomi
kaip seka.
Vienas sekos vaizdas naudojamas kaip pagrindinė
nuotrauka sekai pavaizduoti, kai seka rodoma viso kadro
arba miniatiūrų atkūrimo režimu.
Jei norite peržiūrėti kiekvieną sekos vaizdą atskirai,
paspauskite mygtuką k.
1/5
100-0004.JPG
15/11/2019 15:30
Paspaudę mygtuką k, galite atlikti toliau nurodytas
operacijas:
• Jei norite peržiūrėti ankstesnį arba kitą vaizdą,
pasukite kryptinį valdiklį arba paspauskite JK.
• Jei norite peržiūrėti vaizdus, kurie nepriklauso sekai,
paspauskite H, kad sugrįžtumėte prie pagrindinės
Back
nuotraukos rodinio.
100-0004.JPG
15/11/2019 15:30
• Kad sekos nuotraukos būtų rodomos kaip
miniatiūros arba kad galėtumėte jas atkurti
naudodami skaidrių peržiūrą, atkūrimo meniu nustatykite Sequence display (sekos
rodymas) (A157) parinktį Individual pictures (atskiros nuotraukos).
B
1/5
Sekos rodymo parinktys
Vaizdų, kurie nepertraukiamai užfiksuoti ne šiuo fotoaparatu, kaip sekos peržiūrėti negalima.
C
Atkūrimo meniu parinktys, galimos naudojant seką
• Kai sekos vaizdai rodomi viso kadro atkūrimo režimu, paspauskite mygtuką d, kad
pasirinktumėte atkūrimo meniu parinktis (A153).
• Jei mygtuką d paspausite, kai rodoma pagrindinė nuotrauka, visiems sekos vaizdams galėsite
pritaikyti toliau nurodytus nustatymus:
- Mark for upload (pažymėti, kaip įkeltiną), Protect (apsaugoti), Copy (kopijuoti)
86
Atkūrimo funkcijos
Sekos vaizdų peržiūra ir trynimas
Sekos nuotraukų trynimas
Kai mygtuką l (trinti) paspaudžiate peržiūrėdami sekos vaizdus, ištrinami vaizdai priklauso
nuo peržiūrimos sekos rodymo būdo.
• Kai rodoma pagrindinė nuotrauka:
- Current image (dabartinė nuotrauka):
Ištrinami visi sekos vaizdai.
- Erase selected images (šalinti pasirinktas nuotraukas):
Kai trinamų vaizdų pasirinkimo ekrane (A29)
pasirenkama pagrindinė nuotrauka, ištrinami visi sekos
vaizdai.
- All images (visos nuotraukos):
Ištrinamos visos atminties kortelėje arba vidinėje atmintyje
išsaugotos nuotraukos
• Kai sekos vaizdai yra rodomi viso kadro atkūrimo režimu:
- Current image (dabartinė nuotrauka):
Ištrinamas šiuo metu rodomas vaizdas.
- Erase selected images (šalinti pasirinktas nuotraukas):
Ištrinami sekoje pasirinkti vaizdai.
- Entire sequence (visa seka):
Ištrinami visi sekos vaizdai.
87
Atkūrimo funkcijos
Sekos vaizdų peržiūra ir trynimas
Vaizdų (nejudančių vaizdų) redagavimas
Prieš redaguojant nuotraukas
Šiuo fotoaparatu galite paprastai redaguoti nuotraukas. Redaguotos kopijos išsaugomos
kaip atskiri failai.
Redaguotos kopijos išsaugomos su ta pačia įrašymo data ir laiku kaip ir pradinė nuotrauka.
C
Nuotraukų redagavimo apribojimai
• RAW vaizdų negalima redaguoti.
• JPEG vaizdą galima redaguoti iki 10 kartų. Redaguojant filmą, sukurtą nejudantį vaizdą galima
redaguoti iki 9 kartų.
• Gali būti neleidžiama redaguoti tam tikro dydžio nuotraukų arba naudoti tam tikrų redagavimo
funkcijų.
88
Atkūrimo funkcijos
Vaizdų (nejudančių vaizdų) redagavimas
Quick Retouch (greitas retušavimas): Kontrasto ir
sodrumo didinimas
Paspauskite mygtuką c (atkūrimo režimas) M pasirinkite vaizdą M mygtukas d M
Quick retouch (greitas retušavimas) M mygtukas k
Paspausdami kryptinio valdiklio sritis HI,
pasirinkite norimą efekto lygį, tada
paspauskite mygtuką k.
Quick retouch
• Redaguota versija yra rodoma dešinėje.
• Jei norite išeiti neįrašę kopijos, paspauskite J.
Normal
Save
D-Lighting: Šviesumo ir kontrasto didinimas
Paspauskite mygtuką c (atkūrimo režimas) M pasirinkite vaizdą M mygtukas d M
D-Lighting M mygtukas k
Paspausdami kryptinio valdiklio sritis HI,
pasirinkite norimą efekto lygį, tada
paspauskite mygtukas k.
• Redaguota versija yra rodoma dešinėje.
• Jei norite išeiti neįrašę kopijos, paspauskite J.
D-Lighting
Normal
Save
89
Atkūrimo funkcijos
Vaizdų (nejudančių vaizdų) redagavimas
Red-eye Correction (raudonų akių efekto šalinimas):
raudonų akių efekto koregavimas fotografuojant su
blykste
Paspauskite mygtuką c (atkūrimo režimas) M pasirinkite vaizdą M mygtukas d M
Red-eye correction (raudonų akių efekto šalinimas) M mygtukas k
Peržiūrėkite gautą rezultatą ir paspauskite
mygtuką k.
Red-eye correction
• Jei norite išeiti neįrašę kopijos, paspauskite kryptinį
valdiklį J.
Back
B
Save
Pastabos apie raudonų akių efekto koregavimą
• Raudonų akių efekto koregavimo funkciją galima taikyti tik toms nuotraukoms, kuriose
aptinkamos raudonos akys.
• Raudonų akių efekto koregavimo funkcija gali būti pritaikyta gyvūnėliams (šunims arba katėms)
net jei jų akys nėra raudonos.
• Kai kuriose nuotraukose raudonų akių efekto koregavimo funkcija gali neduoti norimų rezultatų.
• Retais atvejais raudonų akių efekto koregavimo funkcija gali būti be reikalo pritaikyta kitoms
nuotraukos sritims.
Glamour Retouch (efektingas retušavimas): Žmonių veidų
pagražinimas
Paspauskite mygtuką c (atkūrimo režimas) M pasirinkite vaizdą M mygtukas d M
Glamour retouch (efektingas retušavimas) M mygtukas k
1
Kryptiniu valdikliu HIJK pasirinkite
vaizdą, kurį norite retušuoti, ir
paspauskite mygtuką k.
Subject selection
• Jei yra aptiktas tik vienas veidas, pereikite prie
2 veiksmo.
Back
90
Atkūrimo funkcijos
Vaizdų (nejudančių vaizdų) redagavimas
Confirm
2
Naudodami JK pasirinkite efektą,
naudodami HI pasirinkite efekto lygį
ir paspauskite mygtuką k.
Small face
• Vienu metu galite pritaikyti kelis efektus.
Prieš paspausdami mygtuką k, pakoreguokite
arba patikrinkite visų efektų nustatymus.
F Small face (mažas veidas), B Skin
Back
Preview
softening (odos atspalvių sušvelninimas),
l Foundation makeup (makiažo pagrindas), m Glare reduction (atspindžių
sumažinimas), E Hide eye bags (slėpti maišelius po akimis), A Big eyes (didelės
akys), G Whiten eyes (pabalinti akis), n Eye shadow (akių šešėliai), o Mascara
(blakstienų tušas), H Whiten teeth (pabalinti dantis), p Lipstick (lūpdažis), D
Redden cheeks (parausvinti skruostus)
• Norėdami grįžti į langą, kuriame galima pasirinkti asmenį, paspauskite mygtuką d.
3
Peržiūrėkite gautą rezultatą ir
paspauskite mygtuką k.
Preview
• Jei norite keisti nustatymus, paspauskite J, kad
grįžtumėte prie 2 veiksmo.
• Jei norite išeiti neišsaugodami pakeisto vaizdo,
paspauskite mygtuką d.
Save
4
Pasirinkite Yes (taip) ir paspauskite
mygtuką k.
• Sukuriama redaguota kopija.
Save OK?
Yes
No
B
Pastabos apie žavų retušavimą
• Vienu metu galima redaguoti tik vieną veidą. Jeigu žavų retušavimą norite pritaikyti kitam veidui,
pakeisto vaizdo redagavimą atlikite dar kartą.
• Atsižvelgiant į veidų pasukimo kryptį arba jų šviesumą, fotoaparatui gali nepavykti tiksliai aptikti
veidų arba žavaus retušavimo funkcija gali veikti ne taip, kaip tikimasi.
• Jei veidų neaptinkama, parodomas įspėjimas, paskui ekrane grąžinamas atkūrimo meniu.
• Žavaus retušavimo funkcija gali būti panaudota tik vaizdams, užfiksuotiems naudojant 1600 ar
mažesnį ISO jautrumą ir 640 × 480 ar didesnį nuotraukos dydį.
91
Atkūrimo funkcijos
Vaizdų (nejudančių vaizdų) redagavimas
Filter Effects (filtrų efektai): Skaitmeninio filtro efektų
taikymas
Paspauskite mygtuką c (atkūrimo režimas) M pasirinkite vaizdą M mygtukas d M
Filter effects (filtrų efektai) M mygtukas k
Parinktis
Aprašas
Soft portrait
(švelnus portretas)
Sulieja fotografuojamų žmonių foną. Jei žmonės neaptinkami, palaiko
sufokusuotą sritį kadro viduryje ir sulieja aplinkinį vaizdą.
Selective color
(atrankinė spalva)
Išlaikoma tik pasirinkta spalva, tuo tarpu kitos spalvos pakeičiamos į juodai
baltas.
Cross screen
(virsmo ekranas)
Pridedami žvaigždes primenantys šviesos spinduliai, kuriuos skleidžia
šviesūs objektai, tokie kaip saulės šviesos atspindžiai ir miesto šviesos.
Tinka naktinėms scenoms.
Fisheye (žuvies
akis)
Sukuriami vaizdai, kurie atrodo taip, lyg būtų padaryti naudojant
180 laipsnių matymo kampo objektyvu. Tinka stambaus plano režimu
fiksuojamiems vaizdams.
Miniature effect
(miniatiūros
efektas)
Sukuriami vaizdai, kurie atrodo kaip iš arti darytos daromos nuotraukos.
Tinka vaizdams, fiksuojamiems žiūrint iš aukštai žemyn, kai pagrindinis
objektas yra arti kadro centro.
Painting (piešinys)
Sukuriami vaizdai, primenantys paveikslus.
Vignette (vinjetė)
Sumažina periferinio apšvietimo intensyvumą iš nuotraukos centro link jos
kraštų.
Photo illustration
(pieštas atvaizdas)
Pabrėžia kontūrus ir sumažina spalvų skaičių, taip sukuriant iliustraciją
primenančius vaizdus.
Portrait (color +
B&W) (portretas
(spalvotas +
nespalvotas))
Paverčia fotografuojamų žmonių foną nespalvotu. Jei žmonės
neaptinkami, palieka spalvas srityje kadro viduryje ir padaro aplinkinį
vaizdą nespalvotą.
1
Paspausdami kryptinio valdiklio sritis
HI, pasirinkite norimą filtro efektą,
tada paspauskite mygtuką k.
• Jei pasirinkti kiti efektai nei Selective color
(atrankinė spalva), pereikite prie 3 veiksmo.
Filter effects
Soft portrait
Selective color
Cross screen
Fisheye
Miniature effect
Painting
Vignette
Confirm
92
Atkūrimo funkcijos
Vaizdų (nejudančių vaizdų) redagavimas
2
Naudodami HI pasirinkite spalvą,
kurią norite palikti, ir paspauskite
mygtuką k.
Selective color
OK
3
Peržiūrėkite gautą rezultatą ir
paspauskite mygtuką k.
Preview
• Sukuriama redaguota kopija.
• Jei norite išeiti neįrašę kopijos, paspauskite J.
Back
93
Atkūrimo funkcijos
Vaizdų (nejudančių vaizdų) redagavimas
Save
Apkarpymas: Apkarpytos kopijos kūrimas
1
Pastumkite priartinimo valdiklį, kad padidintumėte nuotrauką
(A84).
2
Pakoreguokite vaizdą taip, kad būtų
rodoma tik ta jo dalis, kurią norite
išsaugoti, ir tuomet paspauskite
mygtuką d (meniu).
• Sukite priartinimo valdiklį link g (i) arba f (h) ir
pakoreguokite padidinimo koeficientą. Nustatykite
padidinimo koeficientą, kad būtų parodytas u.
• Naudodamiesi kryptiniu valdikliu HIJK
paslinkite taip, kad ekrane būtų rodoma tik dalis, kurios pageidaujate.
3
Patikrinkite tą dalį, kurią norite palikti,
tada paspauskite mygtuką k.
3.0
Trim
• Jei norite pasirinkti apkarpymo dalį iš naujo,
paspauskite J, kad grįžtumėte prie 2 veiksmo.
• Jei norite išeiti neišsaugodami apkarpyto vaizdo,
paspauskite mygtuką d.
Back
4
Pasirinkite Yes (taip) ir paspauskite
mygtuką k.
• Sukuriama redaguota kopija.
Save
Save this image as
displayed?
Yes
No
B
Pastabos apie apkarpymą
Paprastos panoramos vaizdų redaguoti negalima.
C
Vaizdo dydis
• Apkarpyto vaizdo formatas (horizontalioji ir vertikalioji kraštinė) yra toks pats, kaip ir pradinio
vaizdo.
• Kai apkarpytos kopijos nuotraukos dydis yra 320 × 240 arba mažesnis, atkuriamas vaizdas
rodomas mažesnio dydžio.
94
Atkūrimo funkcijos
Vaizdų (nejudančių vaizdų) redagavimas
Filmai
Pagrindiniai veiksmai filmuojant ir atkuriant filmą ............................................................96
Nejudančių vaizdų fotografavimas filmuojant ................................................................. 100
Intervalinės fotografijos filmų įrašinėjimas ........................................................................ 101
Trumpų filmų kompozicijos režimas (vaizdo klipų sujungimas, norint sukurti
trumpus filmus) ................................................................................................................................... 103
Veiksmai atkuriant filmą............................................................................................................ 106
Filmų redagavimas...................................................................................................................... 107
95
Filmai
Pagrindiniai veiksmai filmuojant ir atkuriant
filmą
1
Įjunkite fotografavimo rodinį.
Likusi filmavimo trukmė
• Patikrinkite likusią filmavimo trukmę.
• Rekomenduojama įjungti filmo kadrą, rodantį sritį,
kuri bus įrašyta filme (A97).
100
1/250
F3.4
0.0
25m 0s
500
Filmo kadras
2
Norėdami pradėti filmuoti, paspauskite
b (e filmavimo) mygtuką.
• Fotoaparatas fokusuoja kadro centre.
• Norėdami pristabdyti filmavimą, paspauskite
mygtuką k, o norėdami jį tęsti, dar kartą
paspauskite mygtuką k (neveikia, kai meniu
Movie options (filmo parinktys) parinkta HS
filmo parinktis). Jei filmavimas išlieka pristabdytas
maždaug penkias minutes, jis automatiškai
nutraukiamas.
• Jei filmuodami paspausite užrakto atleidimo
mygtuką, bus užfiksuota nuotrauka (A100).
3
4
AF
25m 0s
Norėdami baigti filmuoti, paspauskite b (e) mygtuką.
Pasirinkus filmą, rodomą viso kadro
atkūrimo režimu, ir paspaudus
mygtuką k, filmas bus atkuriamas.
10s
• Su filmo parinkčių piktograma rodomas vaizdas yra
filmas.
100-0005.MP4
15/11/2019 15:30
Filmo parinktys
96
Filmai
Pagrindiniai veiksmai filmuojant ir atkuriant filmą
Filmo kadras
• Nustatykite sąrankos meniu parinktį Photo info (nuotraukos informacija), kuri yra
Monitor settings (ekrano nustatymai) (A163), ties Movie frame+auto info (filmo
kadras+automatinė informacija), kad būtų parodytas filmo kadras. Prieš filmuodami
kadre peržiūrėkite filmo diapazoną.
• Sritis, kuri įrašoma filme, skiriasi priklausomai nuo filmų meniu parinkties Movie options
(filmo parinktys) arba Movie VR (filmo VR) nustatymų.
Fokusavimas ir ekspozicija filmuojant
• Filmuojant fokusavimą galima reguliuoti toliau nurodytais būdais atsižvelgiant į filmų
meniu nustatymą Autofocus mode (automatinio fokusavimo režimas) (A143).
- A Single AF (vienos srities AF) (numatytasis nustatymas): Fokusavimas
užfiksuojamas pradėjus filmuoti. Jei filmuodami norite pasinaudoti automatinio
fokusavimo funkcija, paspauskite kryptinį valdiklį J.
- B Full-time AF (nuolatinis AF): Fokusavimas nuolat koreguojamas net ir
filmuojant. Kai filmuojant paspaudžiate mygtuką g, ekspozicija arba fokusavimas yra
užfiksuojami. Norėdami atfiksuoti, dar kartą paspauskite mygtuką g.
• Kai fokusavimo režimas (A63) yra nustatytas kaip E (rankinis fokusavimas), fokusavimą
galite reguliuoti rankiniu būdu. Filmuojant galima koreguoti fokusavimą sukant kryptinį
valdiklį prieš laikrodžio rodyklę, jei norite sufokusuoti toli esančius objektus, arba
laikrodžio rodyklės kryptimi, jei norite sufokusuoti fotoaparatą į arti esančius objektus.
Fokusavimą galima reguliuoti sukant komandų ratuką. Jei norite fokusuoti naudodami
šoninį priartinimo valdiklį, nustatykite sąrankos meniu elemento Assign side zoom
control (priskirti šoninį priartinimo valdiklį) (A170) parinktį Manual focus
(rankinis fokusavimas).
• Fotoaparatas toliau nustatinėja ekspoziciją, kol yra filmuojama. Kai paspaudžiate mygtuką
g, ekspozicija arba fokusavimas yra užfiksuojami.
• Filmuojant paspausto mygtuko K funkcija skiriasi priklausomai nuo sąrankos meniu
nustatymo AE/AF lock button (AE/AF blokavimo mygtukas) (A171).
- Kai nustatyta ties AE lock only (Tik AE blokavimas) arba AE lock (Hold) (AE
blokavimas (laikymas)): paspaudus K, fokusavimas užfiksuojamas. Jei norite
panaikinti fiksavimą, paspauskite K dar kartą.
- Kai nustatyta ties AF lock only (Tik AF blokavimas): paspaudus K, ekspozicija
užfiksuojama. Jei norite panaikinti fiksavimą, paspauskite K dar kartą.
97
Filmai
Pagrindiniai veiksmai filmuojant ir atkuriant filmą
Ilgiausia filmavimo trukmė
Atskiri filmų failai negali būti ilgesni nei 29 minutės, net jei atminties kortelėje yra
pakankamai laisvos vietos ilgesniam įrašui.
Didžiausias vieno filmo failo dydis yra 4 GB. Jei failas yra didesnis nei 4 GB, net kai įrašinėjate
trumpiau kaip 29 minutes, jis bus padalytas į kelis failus, kurių nebus galima atkurti
nepertraukiamai (A145).
• Fotografavimo rodinyje yra rodoma vieno filmo likusi filmavimo trukmė.
• Filmavimas gali būti nutrauktas nepasibaigus šiam laikui, jeigu fotoaparatas perkaista.
• Tikroji likusi filmavimo trukmė gali skirtis atsižvelgiant į filmo turinį, objekto judėjimą arba
atminties kortelės tipą.
• Filmuojant rekomenduojama naudoti atminties korteles, kurių SD spartos klasė yra
6 (vaizdo įrašo spartos klasė V6) arba didesnė. Kai meniu Movie options (filmo
parinktys) yra nustatyta parinktis d 2160/30p (4K UHD) arba c 2160/25p (4K
UHD), rekomenduojama naudoti atminties korteles, kurių UHS spartos klasė yra 3 (vaizdo
įrašo spartos klasė V30) arba aukštesnė. Naudojant mažesnės greičio klasės atminties
kortelę, filmavimas gali netikėtai nutrūkti.
B
Fotoaparato temperatūra
• Filmuojant ilgą laiką arba kai fotoaparatas naudojamas šiltoje aplinkoje, jis gali įkaisti.
• Jei filmuojant fotoaparato vidus labai įkaista, fotoaparatas automatiškai baigia filmuoti.
Parodomas laikas, po kurio fotoaparatas nutrauks filmavimą (B10s).
Kai fotoaparatas baigia filmuoti, jis išsijungia.
Palikite fotoaparatą išjungtą, kol jo vidus atvės.
Pastabos apie filmavimą
B
Pastabos apie nuotraukų ir filmų išsaugojimą
• Kol išsaugomos nuotraukos arba filmai, likusių ekspozicijų skaičių arba likusią filmavimo trukmę
rodanti indikacija mirksi. Neatidarykite akumuliatoriaus skyriaus / atminties kortelės lizdo
dangtelio arba neišimkite akumuliatoriaus ir atminties kortelės, kol mirksi indikacija.
Nesilaikant šio nurodymo, galima prarasti duomenis, sugadinti fotoaparatą arba atminties kortelę.
• Naudojant fotoaparato vidinę atmintį filmų išsaugojimas gali kiek užtrukti.
• Naudojant tam tikrus parinkties Movie options (filmo parinktys) nustatymus, gali nepavykti
išsaugoti filmo vidinėje atmintyje arba nukopijuoti jo iš atminties kortelės į vidinę atmintį.
98
Filmai
Pagrindiniai veiksmai filmuojant ir atkuriant filmą
B
Pastabos apie įrašytus filmus
• Naudojant skaitmeninį priartinimą, vaizdo kokybė gali šiek tiek suprastėti.
• Gali būti įrašyti veikiančio priartinimo valdiklio, priartinimo, automatiškai fokusuojančio objektyvo
pavaros judesių, filmo virpesių mažinimo ir diafragmos veikimo pakitus šviesumui skleidžiami
garsai.
• Filmuojant ekrane gali matytis toliau nurodyti reiškiniai. Šie reiškiniai išsaugomi įrašytuose
filmuose.
- Esant fluorescenciniam, gyvsidabrio garų arba natrio garų apšvietimui, nuotraukose gali atsirasti
juostų.
- Greitai iš vienos kadro pusės į kitą judantys objektai, pvz., važiuojantis traukinys arba automobilis,
gali atrodyti iškreipti.
- Sukant fotoaparatą, visas filmo vaizdas gali būti pakreiptas.
- Judinant fotoaparatą, apšvietimas arba šviesios sritys nuotraukose gali palikti atspindžių.
• Atsižvelgiant į atstumą iki objekto arba taikomą priartinimą, filmuojant arba atkuriant filmą ant
objektų su pasikartojančiu raštu (audinių, langų su grotelėmis ir t. t.) gali būti matomos spalvotos
juostos. Taip nutinka, kai vyksta objekto rašto ir vaizdo jutiklio išdėstymo interferencija, tai nėra
triktis.
B
Pastabos apie virpesių mažinimą filmuojant
• Kai filmo meniu yra nustatyta Movie VR (filmo VR) (A151) parinktis On (hybrid) (įjungta
(hibridinis)), filmuojant apžvalgos kampas (t. y. kadre matoma sritis) yra siauresnis.
• Naudodami trikojį, kad fotoaparatas filmavimo metu nejudėtų, nustatykite Movie VR (filmo VR)
kaip Off (išjungta), kad išvengtumėte galimų šios funkcijos sukeltų klaidų.
B
Pastabos apie automatinį fokusavimą filmuojant
Automatinis fokusavimas gali neveikti taip, kaip tikimasi (A76). Jei taip nutinka, pabandykite
naudoti rankinį fokusavimą (A63, 64) arba atlikti šiuos veiksmus:
1. Prieš pradėdami filmuoti, filmų meniu parinktį Autofocus mode (automatinio fokusavimo
režimas) nustatykite kaip Single AF (vienos srities AF) (numatytasis nustatymas).
2. Sukomponuokite kadro centre kitą objektą (esantį tokiu pat atstumu nuo fotoaparato, kaip ir
norimas filmuoti objektas), paspaudę b (e) mygtuką pradėkite filmuoti ir tuomet pakeiskite
kompoziciją.
99
Filmai
Pagrindiniai veiksmai filmuojant ir atkuriant filmą
Nejudančių vaizdų fotografavimas filmuojant
Jei filmuojant užrakto atleidimo mygtukas
paspaudžiamas iki galo, vienas kadras išsaugomas kaip
nejudantis vaizdas (JPEG vaizdas). Kol išsaugoma
nuotrauka, filmavimas tęsiamas toliau.
• Nejudantį vaizdą galima užfiksuoti, kai ekrane
rodoma Q. Kai rodoma z, nejudančio vaizdo
išsaugoti negalima.
• Užfiksuotos nuotraukos dydis sutampa su filmo
vaizdo dydžiu (A146). Vaizdo kokybė yra užfiksuota
ties Normal (įprastas).
B
AF
25m 0s
Pastabos apie nejudančių vaizdų fotografavimą filmuojant
• Filmuojant nejudančių vaizdų negalima išsaugoti esant tokioms situacijoms:
- Kai likęs filmavimo laikas yra mažiau nei penkios sekundės.
- Kai nustatyta Movie options (filmo parinktys) (A145) parinktis yra HS filmo parinktis.
• Filmo kadrai, įrašyti fotografuojant, gali būti atkuriami nesklandžiai.
• Įrašytame filme gali girdėtis išsaugant nejudantį vaizdą veikiančio užrakto atleidimo mygtuko
skleidžiami garsai.
• Fotoaparatui pajudėjus spaudžiant užrakto atleidimo mygtuką, vaizdas gali būti susiliejęs.
C
Nejudančių vaizdų fiksavimas naudojant jutiklinio ekrano valdiklius
Nejudančius vaizdus taip pat galite fotografuoti filmuodami
paliesdami ekrane rodomą Q.
AF
100
Filmai
Nejudančių vaizdų fotografavimas filmuojant
25m 0s
Intervalinės fotografijos filmų įrašinėjimas
Fotoaparatas gali nurodytu intervalu automatiškai užfiksuoti nejudančius vaizdus ir iš jų
sukurti maždaug 10 sekundžių trukmės intervalinės fotografijos filmus.
• Kai filmų meniu nustatymui Frame rate (kadrų greitis) yra priskirta reikšmė 30 fps
(30p/60p) (30 kps (30p/60p)), 300 vaizdų yra užfiksuojama ir įrašoma naudojant
e 1080/30p. Pasirinkus nustatymą 25 fps (25p/50p) (25 kps (25p/50p)),
250 vaizdų yra užfiksuota ir įrašoma naudojant S 1080/25p.
Pasukite režimo pasirinkimo ratuką link y M mygtukas d M N Time-lapse
movie (fotofilmas) M mygtukas k
Intervalas
Tipas (reikalingas fotografavimo laikas)
1
2
3
4
5
30 fps (30p/60p) (30
kps (30p/60p))
25 fps (25p/50p) (25
kps (25p/50p))
O Cityscape (10 minutes) (miestovaizdis
(10 min.))1
2s
2,4 s
P Landscape (25 minutes) (peizažas (25
min.))2
5s
6s
Q Sunset (50 minutes) (saulėlydis (50
min.))2
10 s
12 s
R Night sky (150 minutes) (naktinis
dangus (150 min.))3, 4
30 s
36 s
S Star trails (150 minutes) (žvaigždžių
takai (150 min.))4, 5
30 s
36 s
Fotoaparatas sufokusuoja kadro centre esančią sritį.
Fotoaparatas fokusuoja begaliniu nuotoliu.
Tinka žvaigždžių judėjimui fotografuoti. Fokusuojama begaliniu nuotoliu.
Priartinimo valdiklis automatiškai pajuda į didžiausią plačiakampę padėtį. Teleobjektyvo
priartinimo padėtis yra apribota apžvalgos kampu, tokiu kaip 35mm [135] formato fotoaparatų
objektyvų, kurių židinio nuotolis maždaug 300 mm.
Dėl vaizdo apdorojimo ypatybių žvaigždžių judėjimas atrodo kaip šviesos linijos. Fokusuojama
begaliniu nuotoliu.
1
Naudodamiesi kryptiniu valdikliu
HI pasirinkite pageidaujamą tipą ir
paspauskite mygtuką k.
101
Filmai
Intervalinės fotografijos filmų įrašinėjimas
Time-lapse movie
Cityscape (10 minutes)
Landscape (25 minutes)
Sunset (50 minutes)
Night sky (150 minutes)
Star trails (150 minutes)
2
Pasirinkite, ar reikia užfiksuoti
ekspoziciją (šviesumą), tada
paspauskite mygtuką k (nereikia
pasirinkti nustačius Star trails (150
minutes) (žvaigždžių takai (150
min.)) ir Night sky (150 minutes)
(naktinis dangus (150 min.))).
Landscape (25 minutes)
AE-L on
AE-L off
• Pasirinkus AE-L on (AE-L įjungta), visų vaizdų
pirmajam vaizdui naudojama ekspozicija. Kai šviesumas itin pasikeičia į prietemą,
rekomenduojama naudoti AE-L off (AE-L išjungta).
3
Stabilizuokite fotoaparatą, naudodami trikojį arba panašią
priemonę.
4
Paspauskite užrakto atleidimo
mygtuką, kad užfiksuotumėte pirmą
nuotrauką.
25m 0s
• Ekspozicijos kompensavimą (A68) nustatykite
prieš atleisdami užraktą pirmai nuotraukai
0.0
užfiksuoti. Užfiksavus pirmą nuotrauką, ekspozicijos
25m 0s
kompensavimo keisti negalima. Židinio ir atspalvio
1/250 F3.4
500
100
reikšmės yra nustatomos fiksuojant pirmą
nuotrauką.
• Antrai ir paskesnėms nuotraukoms užfiksuoti užraktas yra atleidžiamas automatiškai.
• Kai fotoaparatas nefiksuoja nuotraukų, ekranas gali išsijungti. Kol ekranas yra išjungtas,
mirksi maitinimo lemputė.
• Fotografuoti baigiama, kai užfiksuojama 300 arba 250 nuotraukų.
• Norėdami užbaigti fotografavimą ir sukurti fotofilmą, kai fotografavimui reikalingas laikas
nėra pasibaigęs, paspauskite mygtuką k.
• Garso ir nejudančių vaizdų išsaugoti negalima.
B
Pastabos apie intervalinės fotografijos filmą
• Jei atminties kortelė neįdėta, fotoaparatas negali fotografuoti.
• Nepasukite režimo pasirinkimo ratuko ir neišimkite atminties kortelės, kol nebaigiama
fotografuoti.
• Naudokite pakankamai įkrautą akumuliatorių, kad fotoaparatas netikėtai neišsijungtų.
• Fotofilmų negalima įrašyti paspaudus mygtuką b (e).
• Virpesių mažinimas yra išjungtas, nepaisant sąrankos meniu nustatymo Photo VR (nuotraukų
VR) (A168).
102
Filmai
Intervalinės fotografijos filmų įrašinėjimas
Trumpų filmų kompozicijos režimas (vaizdo
klipų sujungimas, norint sukurti trumpus filmus)
Fotoaparatas gali sukurti trumpą filmuką, kuris trunka
ne ilgiau nei 30 sekundžių (e1080/30p arba
S1080/25p), įrašydamas ir automatiškai
sujungdamas kelis vaizdo klipus, kurių trukmė – keletas
sekundžių.
1
Paspauskite d (meniu) mygtuką ir
sukonfigūruokite filmavimo
nustatymus.
Short movie show
Number of shots
Special effects
Background music
End recording
• Number of shots (kadrų skaičius): Nustatykite,
kiek vaizdo klipų fotoaparatas turi įrašyti, ir
kiekvieno vaizdo klipo trukmę. Pagal
numatytuosius nustatymus fotoaparatas įrašo
15 vaizdo klipų, kurie yra 2 sekundžių trukmės, ir iš
jų sukuria 30 sekundžių trukmės trumpą filmą.
• Special effects (Specialieji efektai) (A104): Taikykite įvairius efektus filmuodami.
Efektus galima keisti kiekvienam vaizdo klipui.
• Background music (Muzikinis fonas): Pasirinkite foninę muziką. Norėdami jį peržiūrėti,
pasukite priartinimo valdiklį (A2) link g (i).
• Baigę nustatymų pasirinkimą ir norėdami išeiti iš meniu, paspauskite mygtuką d arba
užrakto atleidimo mygtuką.
2
Norėdami pradėti įrašyti vaizdo klipą,
paspauskite b (e filmavimo)
mygtuką.
• Fotoaparatas automatiškai baigia filmuoti, kai
praeina atliekant 1 veiksmą nustatytas laikas.
• Vaizdo klipų įrašinėjimą galima laikinai pristabdyti.
Žr. „Filmavimo pristabdymas“ (A105).
3
0
15
100
1/250
F3.4
0.0
25m 0s
500
Įrašytą vaizdo klipą peržiūrėkite arba
ištrinkite.
• Jei norite jį peržiūrėti, paspauskite mygtuką k.
• Jei norite jį ištrinti, paspauskite mygtuką l. Galima
ištrinti paskiausiai įrašytą vaizdo klipą arba visus
vaizdo klipus.
• Jei norite toliau įrašinėti vaizdo klipus, pakartokite
2 veiksmą.
• Jei norite pakeisti efektus, grįžkite į 1 veiksmą.
12
15
Preview
100
1/250
F3.4
0.0
24m36s
500
Įrašytų vaizdo klipų
skaičius
103
Filmai
Trumpų filmų kompozicijos režimas (vaizdo klipų sujungimas, norint sukurti
trumpus filmus)
4
Išsaugokite trumpų filmų kompoziciją.
• Trumpų filmų kompozicija yra išsaugoma, kai fotoaparatas įrašo nurodytą skaičių vaizdo
klipų.
• Jei trumpų filmų kompoziciją norite išsaugoti anksčiau, nei fotoaparatas įrašys nurodytą
skaičių vaizdo klipų, kai rodomas filmavimo budėjimo rodinys, paspauskite mygtuką d,
tada pasirinkite End recording (baigti filmuoti).
• Kai išsaugoma trumpų filmų kompozicija, vaizdo klipai yra ištrinami.
Special Effects (specialieji efektai)
Funkcija
Aprašas
O Soft (švelnesnis)
Sušvelnina nuotrauką, šiek tiek suliedamas jos vaizdą.
P Nostalgic sepia
(ilgesinga sepija)
Pridedama rusvų atspalvių ir sumažinamas kontrastas imituojant
senos nuotraukos ypatybes.
F High-contrast mono.
(didelio kontrastingumo
nespalvota nuotrauka.)
Sukuriama juodai balta nuotrauka, pasižyminti dideliu kontrastu.
I Selective color
(atrankinė spalva)
Išlaikoma tik pasirinkta spalva, tuo tarpu kitos spalvos pakeičiamos
į juodai baltas.
l Pop (išryškinimas)
Visoje nuotraukoje padidina spalvų sodrumą, kad sukurtų ryškų
vaizdą.
o Cross process (virsmo
procesas)
Pagal tam tikrą spalvą suteikia nuotraukai paslaptingą išvaizdą.
m Toy camera effect 1 (1
žaislinio fotoaparato
efektas)
Visai nuotraukai suteikia gelsvą atspalvį ir patamsina nuotraukos
kraštus.
n Toy camera effect 2 (2
žaislinio fotoaparato
efektas)
Visoje nuotraukoje sumažina spalvų sodrumą ir patamsina
nuotraukos kraštus.
b Mirror (veidrodis)
Rodoma kairioji vaizdo pusė nuo vidurio, norint sukurti simetrišką
vaizdą.
k Off (išjungta)
(numatytasis nustatymas)
Nuotraukai nepritaikytas joks efektas.
• Pasirinkę Selective color (atrankinė spalva) arba
Cross process (virsmo procesas), naudodamiesi
kryptiniu valdikliu HI pasirinkite pageidaujamą
spalvą ir paspauskite mygtuką k, kad
pritaikytumėte šią spalvą.
Selective color
OK
104
Filmai
Trumpų filmų kompozicijos režimas (vaizdo klipų sujungimas, norint sukurti
trumpus filmus)
Veiksmai atkuriant vaizdo klipą
Norėdami pareguliuoti garsumą, kai atkuriamas vaizdo
klipas, pastumkite priartinimo valdiklį (A2).
Ekrane rodomi atkūrimo valdymo mygtukai.
Toliau aprašytas operacijas galima atlikti kryptiniu
valdikliu JK pasirinkus valdiklį ir paspaudus mygtuką
k.
Funkcija
Piktograma
Atkūrimo valdymo mygtukai
Aprašas
Sukti atgal
A
Nuspauskite mygtuką k, kad filmą atsuktumėte atgal.
Greitai sukti
pirmyn
B
Norėdami greitai sukti filmą pirmyn, laikykite paspaudę mygtuką k.
Pristabdykite atkūrimą. Pristabdžius galima atlikti toliau nurodytus
veiksmus.
Pristabdyti
C
Pasukite filmą atgal per vieną kadrą. Laikykite nuspaudę
mygtuką k, kad suktumėte atgal nepertraukiamai.
D
Pasukite filmą pirmyn per vieną kadrą. Nuspauskite mygtuką
k, kad suktumėte pirmyn nepertraukiamai.
F
Tęskite atkūrimą.
E
Baigti
atkūrimą
G
Grįžti į fotografavimo rodinį.
Baigti filmuoti
p
Išsaugoti trumpų filmų kompoziciją, naudojant įrašytus vaizdo klipus.
B
Pastabos apie trumpų filmų kompozicijos įrašymą
• Jei atminties kortelė neįdėta, fotoaparatas negali filmuoti.
• Nepakeiskite atminties kortelės, kol trumpų filmų kompozicija nėra išsaugota.
C
Filmavimo pristabdymas
• Galite užfiksuoti nuotrauką, kurios nuotraukos kokybė yra Normal (įprastas), o nuotraukos dydis
– e 4608×2592, jeigu tuo metu, kai rodomas fotografavimo budėjimo ekranas, paspausite
užrakto atleidimo mygtuką.
• Galite pristabdyti filmavimą ir atkurti nuotraukas arba pasirinkti fotografavimo režimą bei
fotografuoti. Vėl įjungus trumpų filmų kompozicijos režimą, tęsiamas vaizdo klipų filmavimas.
Funkcijos, kurias galima naudoti trumpų filmų kompozicijos režimu
•
•
•
•
•
Self-timer (automatinis laikmatis) (A61)
Fokusavimo režimas (A63)
Exposure compensation (ekspozicijos kompensavimas) (A68)
Trumpų filmų kompozicijos meniu (A103)
Filmo parinkčių meniu (A145)
105
Filmai
Trumpų filmų kompozicijos režimas (vaizdo klipų sujungimas, norint sukurti
trumpus filmus)
Veiksmai atkuriant filmą
Norėdami pareguliuoti garsumą, kai atkuriamas filmas,
pastumkite priartinimo valdiklį (A2).
Jei norite greitai sukti pirmyn arba atgal, sukite kryptinį
valdiklį arba komandų ratuką.
Garsumo indikacija
Ekrane rodomi atkūrimo valdymo mygtukai.
Toliau aprašytas operacijas galima atlikti kryptiniu
valdikliu JK pasirinkus valdiklį ir paspaudus mygtuką
k.
Pristabdžius
Funkcija
Piktograma
Sukti atgal
A
Nuspauskite mygtuką k, kad filmą atsuktumėte atgal.
Aprašas
Greitai
sukti
pirmyn
B
Norėdami greitai sukti filmą pirmyn, laikykite paspaudę mygtuką k.
Pristabdykite atkūrimą. Pristabdžius galima atlikti toliau nurodytus
veiksmus.
Pristabdyti
Baigti
E
G
C
Pasukite filmą atgal per vieną kadrą. Nuspauskite mygtuką k, kad
suktumėte atgal nepertraukiamai.*
D
Pasukite filmą pirmyn per vieną kadrą. Laikykite nuspaudę
mygtuką k, kad suktumėte pirmyn nepertraukiamai.*
F
Tęskite atkūrimą.
I
Ištraukite norimą filmo dalį ir išsaugokite kaip atskirą failą.
H
Ištraukite vieną filmo kadrą ir išsaugokite jį kaip nuotrauką.
Grįžkite į viso kadro atkūrimo režimą.
* Pasukti filmą pirmyn ar atsukti atgal per vieną kadrą galima ir sukant kryptinį valdiklį arba
komandų ratuką.
C
Jutiklinio skydelio valdymas atkuriant filmą
Kai atkuriamas filmas, jam pristabdyti palieskite ekraną (A7). Norėdami tęsti atkūrimą, kai filmas yra
pristabdytas, palieskite ekraną.
106
Filmai
Veiksmai atkuriant filmą
Filmų redagavimas
Redaguodami filmus pasirūpinkite, kad akumuliatorius būtų pakankami įkrautas, taip
neleisite fotoaparatui išsijungti redaguojant. Jei akumuliatoriaus įkrovos lygio daviklis yra
B, filmo redaguoti nepavyks.
Tik norimos filmo dalies ištraukimas
Norimą įrašyto filmo dalį galima išsaugoti kaip atskirą failą.
1
Atkurkite norimą filmą ir pristabdykite jį dalies, kurią norite ištraukti,
pradžios taške (A106).
2
Kryptiniu valdikliu JK pasirinkite
valdiklį I ir paspauskite mygtuką k.
3
Naudodami HI pasirinkite M
(pasirinkti pradžios tašką).
• Perkelkite pradžios tašką spausdami arba sukdami
komandų ratuką JK. Jį galite reguliuoti slinkdami
pradžios taško piktogramą (A7).
• Jei norite atšaukti redagavimą, pasirinkite O (atgal)
ir paspauskite mygtuką k.
1m30s
Choose start point
1m 0s
Pradžios taškas
4
Naudodami HI pasirinkite N
(pasirinkti pabaigos tašką).
• Perkelkite pabaigos tašką spausdami arba sukdami
komandų ratuką JK. Jį galite reguliuoti slinkdami
pabaigos taško piktogramą.
• Jei norite peržiūrėti nurodytą dalį, naudodami
HI pasirinkite F ir paspauskite mygtuką k. Jei
peržiūrą norite sustabdyti, mygtuką k paspauskite
dar kartą.
107
Filmai
Filmų redagavimas
Choose end point
30s
Pabaigos taškas
5
Naudodami HI pasirinkite m (įrašyti)
ir paspauskite mygtuką k.
Save
• Norėdami išsaugoti filmą, vykdykite ekrane
rodomas instrukcijas.
30s
B
Pastabos dėl filmo dalies iškirpimo
• Redaguojant sukurto filmo dar kartą redaguoti negalima.
• Faktinė apkarpyta filmo dalis gali šiek tiek skirtis nuo tos, kuri pasirinkta naudojant pradžios ir
pabaigos taškus.
• Trumpesnės nei dviejų sekundžių filmo dalies iškirpti negalima.
Filmo kadro išsaugojimas kaip nejudančio vaizdo
Norimą įrašyto filmo kadrą galima ištraukti ir išsaugoti kaip nuotrauką.
• Pristabdykite filmą, kad būtų rodomas kadras, kurį
norite ištraukti (A106).
• Kryptiniu valdikliu JK pasirinkite valdiklį H ir
paspauskite mygtuką k.
• Pasirodžius patvirtinimo dialogo langui, pasirinkite
Yes (taip) ir paspauskite mygtuką k, kad vaizdą
įrašytumėte.
• Nejudantys vaizdai įrašomi Normal (įprastas)
vaizdo kokybe. Vaizdo dydį lemia originalaus filmo
vaizdo dydis (A146).
B
Copy this frame as a still image?
Apribojimai ištraukiant nejudančius vaizdus
Nejudančių vaizdų negalima iškirpti iš filmo, įrašyto naudojant HS filmo parinktį.
108
Filmai
Filmų redagavimas
1m30s
Yes
No
Fotoaparato prijungimas prie
televizoriaus, spausdintuvo arba
kompiuterio
Vaizdų naudojimas...................................................................................................................... 110
Vaizdų peržiūra per televizorių............................................................................................... 111
Vaizdų spausdinimas nenaudojant kompiuterio............................................................. 112
Vaizdų perkėlimas į kompiuterį (ViewNX-i)........................................................................ 116
109
Fotoaparato prijungimas prie televizoriaus, spausdintuvo arba kompiuterio
Vaizdų naudojimas
Norėdami mėgautis užfiksuotais vaizdais galite ne tik naudoti programą SnapBridge –
prijungdami fotoaparatą prie toliau aprašytų prietaisų taip pat galite įvairiais būdais naudoti
vaizdus.
Vaizdų peržiūra per televizorių
Fotoaparatu užfiksuotas nuotraukas ir filmus galima žiūrėti per televizorių.
Prijungimo būdas: Prie televizoriaus HDMI įvesties lizdo prijunkite HDMI
kabelį, kurį galima įsigyti parduotuvėse.
Vaizdų spausdinimas nenaudojant kompiuterio
Prijungus fotoaparatą prie spausdintuvo, suderinamo su PictBridge,
nuotraukas galima spausdinti nenaudojant kompiuterio.
Prijungimo būdas: Fotoaparatą tiesiogiai prie spausdintuvo USB jungties
prijunkite USB laidu.
Vaizdų perkėlimas į kompiuterį (ViewNX-i)
Vaizdus ir filmus galite perkelti į kompiuterį, kur galėsite juos peržiūrėti ir
redaguoti.
Prijungimo būdas: Fotoaparatą prie kompiuterio USB jungties prijunkite
USB laidu.
• Prieš prijungdami prie kompiuterio, jame įdiekite programą ViewNX-i.
B
Pastabos apie laidų prijungimą prie fotoaparato
Mikro-USB jungtis
HDMI mikrojungtis
(D tipo)
Atidarykite jungties
dangtelį.
Įkiškite kištuką.
• Prieš prijungdami ar atjungdami laidus būtinai išjunkite fotoaparatą. Patikrinkite kištukų formą ir
kryptį, nekiškite ar neatjunkite kištukų, pakreipę juos kampu.
• Įsitikinkite, kad fotoaparato akumuliatorius pakankamai įkrautas. Jei naudojate kintamosios srovės
adapterį EH-62F (galima įsigyti atskirai), šį fotoaparatą galima maitinti iš elektros lizdo. Jokiomis
aplinkybėmis nenaudokite kito nei EH-62F kintamosios srovės adapterio. Nesilaikant šios
atsargumo priemonės, fotoaparatas gali perkaisti ar būti sugadintas.
• Jei norite rasti daugiau informacijos apie prijungimo būdus ir tolesnius veiksmus, papildomai
žiūrėkite komplekte esančius kitus dokumentus.
110
Fotoaparato prijungimas prie televizoriaus, spausdintuvo arba kompiuterio
Vaizdų naudojimas
Vaizdų peržiūra per televizorių
1
Išjunkite fotoaparatą ir prijunkite jį prie televizoriaus.
• Patikrinkite kištukų formą ir kryptį, nekiškite ar neatjunkite kištukų, pakreipę juos kampu.
HDMI mikrojungtis
(D tipo)
2
Į HDMI lizdą
Televizoriuje nustatykite išorinį šaltinį.
• Daugiau informacijos žr. su televizoriumi pateiktuose dokumentuose.
3
Norėdami įjungti fotoaparatą,
nuspauskite ir palaikykite mygtuką
c (atkūrimas).
• Nuotraukos rodomos per televizorių.
• Norėdami atkurti filmus, kurie buvo įrašyti naudojant
nustatymą d 2160/30p (4K UHD) arba c 2160/
25p (4K UHD) 4K UHD kokybe, naudokite TV ir HDMI
kabelį, kuris palaiko 4K.
B
Pastabos, kai prijungtas HDMI kabelis
• Nustačius fotoaparatą į fotografavimo režimą, rodomas fotografavimo ekranas, tačiau, kol
neprijungsite jo HDMI kabeliu, fotografuoti negalėsite.
• Fotoaparato fotografavimo ekranas yra rodomas HDMI išvesties ekrane, tačiau garsas nėra
išvedamas.
• HDMI išvesties ekrane informacija apie fotografavimą ir nuotraukas nėra rodoma.
• Kai prijungtas HDMI kabelis, veiksmų liečiant atlikti negalite.
• Kai prijungtas HDMI kabelis, tinklo meniu pasirinkti negalite.
111
Fotoaparato prijungimas prie televizoriaus, spausdintuvo arba kompiuterio
Vaizdų peržiūra per televizorių
Vaizdų spausdinimas nenaudojant kompiuterio
Naudotojai, naudojantys su PictBridge suderinamus spausdintuvus, gali prijungti
fotoaparatą tiesiai prie spausdintuvo ir spausdinti nuotraukas nenaudodami kompiuterio.
Fotoaparato prijungimas prie spausdintuvo
1
2
Įjunkite spausdintuvą.
Išjunkite fotoaparatą ir USB kabeliu prijunkite jį prie spausdintuvo.
• Patikrinkite kištukų formą ir kryptį, nekiškite ar neatjunkite kištukų, pakreipę juos kampu.
3
Fotoaparatas įjungiamas automatiškai.
• Fotoaparato ekrane parodomas PictBridge paleidimo rodinys (1), paskui parodomas
Print selection (spausdinimo pasirinkimas) ekranas (2).
1
2
Print selection
15/11/2019
No. 32
32
Confirm
B
Jei PictBridge paleidimo rodinys neparodomas
Jei nustatyta Charge by computer (įkrauti iš kompiuterio) (A175) parinktis Auto
(automatinis), gali būti neįmanoma spausdinti nuotraukų fotoaparatą tiesiogiai prijungus
prie kai kurių spausdintuvų. Jei įjungus fotoaparatą nerodomas PictBridge paleidimo rodinys,
išjunkite fotoaparatą ir atjunkite USB laidą. Nustatykite Charge by computer (įkrauti iš
kompiuterio) parinktį Off (išjungta) ir iš naujo prijunkite fotoaparatą prie spausdintuvo.
112
Fotoaparato prijungimas prie televizoriaus, spausdintuvo arba kompiuterio
Vaizdų spausdinimas nenaudojant kompiuterio
Nuotraukų spausdinimas po vieną
1
Kryptiniu valdikliu JK pasirinkite
reikiamą vaizdą ir paspauskite
mygtuką k.
Print selection
15/11/2019
No. 32
32
• Sukite priartinimo valdiklį link f (h), kad
įjungtumėte miniatiūrų atkūrimo režimą, arba link
g (i), kad įjungtumėte viso kadro atkūrimo režimą.
Confirm
2
Naudodami HI pasirinkite Copies
(kopijos) ir paspauskite mygtuką k.
• Paspausdami HI, pasirinkite norimą kopijų
skaičių (iki devynių), tada paspauskite mygtuką k.
PictBridge
1 prints
Start print
Copies
Paper size
3
Pasirinkite Paper size (popieriaus
dydis) ir paspauskite mygtuką k.
• Pasirinkite norimą lapo dydį ir paspauskite
mygtuką k.
• Jei norite spausdinti taikydami spausdintuve
sukonfigūruotą lapo dydžio nustatymą, pasirinkite
Default (numatytasis).
• Lapo dydžio parinktys, kurias galima pasirinkti
fotoaparate, priklauso nuo naudojamo spausdintuvo.
4
Pasirinkite Start print (pradėti
spausdinti) ir paspauskite mygtuką k.
• Pradedama spausdinti.
PictBridge
4 prints
Start print
Copies
Paper size
PictBridge
4 prints
Start print
Copies
Paper size
113
Fotoaparato prijungimas prie televizoriaus, spausdintuvo arba kompiuterio
Vaizdų spausdinimas nenaudojant kompiuterio
Kelių nuotraukų spausdinimas
1
Kai rodomas Print selection
(spausdinimo pasirinkimas) ekranas,
paspauskite mygtuką d (meniu).
Print selection
15/11/2019
No. 32
32
Confirm
2
Kryptiniu valdikliu HI pasirinkite
Paper size (popieriaus dydis) ir
paspauskite mygtuką k.
Print menu
Print selection
Print all images
Paper size
• Pasirinkite norimą lapo dydį ir paspauskite
mygtuką k.
• Jei norite spausdinti taikydami spausdintuve
sukonfigūruotą lapo dydžio nustatymą, pasirinkite
Default (numatytasis).
• Lapo dydžio parinktys, kurias galima pasirinkti fotoaparate, priklauso nuo naudojamo
spausdintuvo.
• Jei norite išeiti iš spausdinimo meniu, paspauskite mygtuką d.
3
Pasirinkite Print selection
(spausdinimo pasirinkimas) arba
Print all images (visų nuotraukų
spausdinimas) ir paspauskite
mygtuką k.
Print menu
Print selection
Print all images
Paper size
114
Fotoaparato prijungimas prie televizoriaus, spausdintuvo arba kompiuterio
Vaizdų spausdinimas nenaudojant kompiuterio
Print selection (spausdinimo pasirinkimas)
Pasirinkite nuotraukas (iki 99) ir kiekvienos iš
5
Print selection
jų kopijų skaičių (iki 9).
• Kryptiniu valdikliu JK pasirinkite
vaizdus, o naudodami HI nurodykite
1
1
norimų spausdinti kopijų skaičių.
• Spausdinti atrinkti vaizdai žymimi a ir
spausdinamų kopijų skaičiumi. Jei norite
3
atšaukti spausdinti pasirinktą nuotrauką,
Confirm
nustatykite kopijų skaičių į 0.
• Sukite priartinimo valdiklį link g (i), kad
įjungtumėte viso kadro atkūrimo režimą, arba link f (h), kad įjungtumėte
miniatiūrų atkūrimo režimą.
• Baigę nustatymus, paspauskite mygtuką k. Kai rodomas spausdinamų kopijų
kiekio patvirtinimo ekranas, pasirinkite Start print (pradėti spausdinti) ir
paspauskite mygtuką k, kad būtų pradėta spausdinti.
Print all images (visų nuotraukų spausdinimas)
Spausdinama po vieną visų vidinėje atmintyje arba atminties kortelėje išsaugotų
nuotraukų kopiją.
• Kai rodomas spausdinamų kopijų kiekio patvirtinimo ekranas, pasirinkite Start
print (pradėti spausdinti) ir paspauskite mygtuką k, kad būtų pradėta
spausdinti.
115
Fotoaparato prijungimas prie televizoriaus, spausdintuvo arba kompiuterio
Vaizdų spausdinimas nenaudojant kompiuterio
Vaizdų perkėlimas į kompiuterį (ViewNX-i)
ViewNX-i įdiegimas
ViewNX-i yra Nikon programinė įranga, leidžianti perkelti vaizdus ir filmus į kompiuterį ir juos
peržiūrėti bei redaguoti.
Norėdami įdiegti ViewNX-i, atsisiųskite naujausią diegimo priemonės ViewNX-i versiją iš
toliau nurodytos svetainės ir diegimui atlikti vykdykite ekrane pateiktas instrukcijas.
https://downloadcenter.nikonimglib.com
Sistemos reikalavimus ir kitą informaciją žr. jūsų regionui skirtoje Nikon svetainėje.
Vaizdų perkėlimas į kompiuterį
Kompiuterio ekrane rodomi elementai gali keistis atnaujinus operacinės sistemos arba
programinės įrangos versiją.
1
Pasiruoškite atminties kortelę, kurioje yra nuotraukų.
Nuotraukas iš atminties kortelės į kompiuterį galite perkelti bet kuriuo iš toliau nurodytų
būdų.
• SD atminties kortelės lizdas / kortelės skaitytuvas: Įdėkite atminties kortelę į
kompiuteryje esantį kortelės lizdą arba į kortelės skaitytuvą (galima įsigyti parduotuvėse),
kuris yra prijungtas prie kompiuterio.
• Tiesioginis prijungimas per USB jungtį: išjunkite fotoaparatą ir įsitikinkite, ar į
fotoaparatą yra įdėta atminties kortelė. Naudodami USB laidą, prijunkite fotoaparatą prie
kompiuterio.
Fotoaparatas įsijungia automatiškai.
Jei norite perkelti fotoaparato vidinėje atmintyje išsaugotas nuotraukas, prieš prijungdami
jį prie kompiuterio, išimkite atminties kortelę iš fotoaparato.
B
Pastabos apie fotoaparato prijungimą prie kompiuterio
Atjunkite visus kitus USB maitinamus įrenginius nuo kompiuterio. Prijungus fotoaparatą ir
kitus per USB jungtį elektros energiją naudojančius įrenginius prie to paties kompiuterio, gali
sutrikti fotoaparato veikimas arba iš kompiuterio tekanti per stipri elektros srovė gali sugadinti
fotoaparatą ar atminties kortelę.
116
Fotoaparato prijungimas prie televizoriaus, spausdintuvo arba kompiuterio
Vaizdų perkėlimas į kompiuterį (ViewNX-i)
Jei parodomas pranešimas, raginantis pasirinkti programą, pasirinkite Nikon Transfer 2.
• Naudojant Windows 7
Jei atsiranda dešinėje parodytas dialogo
langas, atlikite toliau nurodytus
veiksmus, kad pasirinktumėte Nikon
Transfer 2.
1 Po parinktimi Import pictures and
videos (įkelti nuotraukas ir
video), spustelėkite Change
program (keisti programą). Bus
parodytas programos pasirinkimo
dialogo langas. Pasirinkite Nikon Transfer 2, tada paspauskite OK (gerai).
2 Spustelėkite Nikon Transfer 2 piktogramą dukart.
• Naudojant Windows 10 arba Windows 8.1
Jei atsiranda dešinėje parodytas dialogo langas,
spustelėkite dialogo langą, tada paspauskite Import
File (įkelkite rinkmeną)/Nikon Transfer 2.
• Naudojant OS X arba macOS
Jei programa Nikon Transfer 2 nebus paleista automatiškai, kol fotoaparatas ir kompiuteris
yra sujungti, paleiskite programą Image Capture (fotografavimas), gautą kartu su Mac,
tada kaip numatytąją programą, kuri bus atverta prijungus fotoaparatą prie kompiuterio,
parinkite Nikon Transfer 2.
Jei atminties kortelėje yra daug nuotraukų, Nikon Transfer 2 paleidimas gali šiek tiek užtrukti.
Palaukite, kol Nikon Transfer 2 bus paleista.
B
Pastabos apie USB laido prijungimą
Jei fotoaparatas prie kompiuterio yra prijungtas per USB šakotuvą, fotoaparatas gali neveikti.
C
Naudojimas ViewNX-i
Daugiau informacijos rasite internetiniame žinyne.
117
Fotoaparato prijungimas prie televizoriaus, spausdintuvo arba kompiuterio
Vaizdų perkėlimas į kompiuterį (ViewNX-i)
2
Kai paleidžiama Nikon Transfer 2, spustelėkite Start Transfer
(pradėti perkėlimą).
Start Transfer
(pradėti perkėlimą)
• Pradedamas nuotraukų perkėlimas. Kai nuotraukų perkėlimas baigiamas, paleidžiama
ViewNX-i ir parodomos perkeltos nuotraukos.
3
Atjunkite.
• Jei naudojate kortelės skaitytuvą arba turite kortelės lizdą, pasirinkite atitinkamą
kompiuterio operacinės sistemos parinktį, kad būtų išstumtas atminties kortelę atitinkantis
keičiamasis diskas, tada išimkite atminties kortelę iš kortelės skaitytuvo arba lizdo.
• Jei fotoaparatas yra prijungtas prie kompiuterio, išjunkite fotoaparatą ir atjunkite USB laidą.
C
Capture NX-D
Nikon programą Capture NX-D naudokite tikslioms nuotraukų korekcijoms daryti arba RAW formato
vaizdų nustatymams keisti ir šiems vaizdams kitu formatu išsaugoti. Ją galima atsisiųsti iš šios
žiniatinklio svetainės:
https://downloadcenter.nikonimglib.com
118
Fotoaparato prijungimas prie televizoriaus, spausdintuvo arba kompiuterio
Vaizdų perkėlimas į kompiuterį (ViewNX-i)
Meniu naudojimas
Meniu veiksmai ............................................................................................................................ 120
Meniu sąrašai ................................................................................................................................ 123
Fotografavimo meniu (bendrosios fotografavimo režimų parinktys)...................... 127
Fotografavimo meniu (režimas A, B, C arba D) ............................................................ 130
Filmo meniu................................................................................................................................... 145
Atkūrimo meniu........................................................................................................................... 153
Tinklo meniu.................................................................................................................................. 158
Sąrankos meniu............................................................................................................................ 161
119
Meniu naudojimas
Meniu veiksmai
Nustatymus toliau išvardytuose meniu galima keisti paspaudus d (meniu) mygtuką.
•
•
•
•
•
A Shooting menu (fotografavimo meniu)1, 2
e Filmo meniu1
c Playback menu (atkūrimo meniu)3
J Network menu (tinklo meniu)
z Sąrankos meniu
1
2
Paspauskite mygtuką d, kai rodomas fotografavimo rodinys.
Meniu piktogramos ir prieinamos nustatymų parinktys skiriasi priklausomai nuo fotografavimo
režimo.
Paspauskite mygtuką d, kai rodomas atkūrimo rodinys.
3
1
Paspauskite mygtuką d (meniu).
• Parodomas meniu.
2
Paspauskite kryptinį
valdiklį J.
Shooting menu
Image quality
Image size
• Dabartinė meniu piktograma
rodoma geltona spalva.
Meniu piktogramos
3
Pasirinkite meniu
piktogramą ir paspauskite
mygtuką k.
Set up
Time zone and date
Monitor settings
EVF auto toggle
Date stamp
Self-timer: after release
Photo VR
AF assist
• Paskui galima pasirinkti meniu
parinktis.
120
Meniu naudojimas
Meniu veiksmai
4
Pasirinkite meniu parinktį
ir paspauskite mygtuką k.
Set up
Time zone and date
Monitor settings
EVF auto toggle
Date stamp
Self-timer: after release
Photo VR
AF assist
• Atsižvelgiant į dabartinį
fotografavimo režimą arba
fotoaparato būseną, kai kurių
meniu parinkčių nustatyti
negalima.
5
Pasirinkite nustatymą ir
paspauskite mygtuką k.
Date stamp
• Pritaikomas pasirinktas
Date
Date and time
nustatymas.
Off
• Baigę naudoti meniu, paspauskite
mygtuką d.
• Kai rodomas meniu, galite
perjungti fotografavimo režimą
paspausdami užrakto atleidimo mygtuką arba b (e) mygtuką.
C
Komandų ratuko ir kryptinio valdiklio naudojimas, kai rodomas meniu
Kai rodomi meniu ar nustatymų elementai, meniu parinktį galite pasirinkti ir sukdami komandų
ratuką ar kryptinį valdiklį.
C
Jutiklinio skydelio naudojimas meniu
Meniu valdyti galite naudoti jutiklinį skydelį (A7).
w (funkcijos) mygtuko naudojimas
Paspaudus mygtuką w, kai nustatytas
režimas A, B, C, arba D, galima greitai
sukonfigūruoti iš anksto išsaugomas meniu
parinktis (numatytasis nustatymas yra
Continuous (nepertraukiamas)). Jei
norite nustatyti kitą meniu parinktį,
pasirinkite U Fn button (mygtukas Fn),
tada pasirinkite norimą meniu parinktį.
121
Meniu naudojimas
Meniu veiksmai
Nuotraukos pasirinkimo rodinys
Kai naudojant fotoaparatą parodomas vaizdų
pasirinkimo ekranas (toks, kaip pavaizduota dešinėje),
vaizdus pasirinkite atlikdami toliau aprašytą procedūrą.
Erase selected images
Back
1
Spausdami kryptinį valdiklį JK arba
sukdami jį pasirinkite reikiamą vaizdą.
• Sukite priartinimo valdiklį (A2) link g (i), kad
įjungtumėte viso kadro atkūrimo režimą, arba
f (h), kad įjungtumėte miniatiūrų atkūrimo
režimą.
• Pasirinkus Rotate image (pasukti vaizdą),
galima nurodyti tik vieną nuotrauką.
Pereikite prie 3 veiksmo.
2
Naudodami HI pasirinkite ON arba
OFF.
ON/OFF
Confirm
Erase selected images
Back
ON/OFF
Confirm
Erase selected images
• Pasirinkus ON, po pasirinktu vaizdu yra rodoma
piktograma. Kartodami 1 ir 2 žingsnius, pasirinkite
papildomų nuotraukų.
Back
3
ON/OFF
Confirm
Paspausdami mygtuką k patvirtinkite vaizdo pasirinkimą.
• Kai parodomas patvirtinimo dialogo langas, laikykitės ekrane pateikiamų naudojimo
nurodymų.
122
Meniu naudojimas
Meniu veiksmai
Meniu sąrašai
Fotografavimo meniu
Įeikite į fotografavimo režimą M paspauskite mygtuką d
Bendrieji veiksmai
Parinktis
Numatytasis nustatymas
A
Image quality (vaizdo kokybė)*
Normal (įprastas)
127
Image size (vaizdo dydis)*
i 4608×3456
129
* Taip pat galima nustatyti, paspaudžiant (funkcijos) mygtuką w (A121).
A, B, C ir D režimai
Parinktis
Numatytasis nustatymas
A
White balance (baltos spalvos
balansas)*
Auto (normal) (automatinis (įprastas))
Metering (matavimas)*
Matrix (matrica)
133
Continuous (nepertraukiamas)*
Single (pavienis)
134
ISO sensitivity (ISO jautrumas)*
Auto (automatinis)
138
Exposure bracketing (fotografavimas
serijomis su skirtingomis
ekspozicijomis)
• Number of shots (kadrų skaičius):
Bracketing off (fotografavimas
serijomis su skirtingomis
ekspozicijomis išjungtas)
• Bracketing increment (fotografavimo
serijomis ekspozicijos pokytis): ±0.3
139
AF area mode (AF sričių režimas)*
Target finding AF (taikinio ieškantis AF)
140
Autofocus mode (automatinio
fokusavimo režimas)
Pre-focus (išankstinis fokusavimas)
143
Noise reduction filter (triukšmo
mažinimo filtras)
Normal (įprastas)
144
M exposure preview (M ekspozicijos
peržiūra)
On (įjungta)
144
* Taip pat galima nustatyti, paspaudžiant (funkcijos) mygtuką w (A121).
123
Meniu naudojimas
Meniu sąrašai
130
Filmo meniu
Pasirinkite fotografavimo režimą M mygtukas d M meniu piktograma e M
mygtukas k
Parinktis
A
Numatytasis nustatymas
Movie options (filmo parinktys)
e 1080/30p arba S 1080/25p
145
Autofocus mode (automatinio
fokusavimo režimas)
Single AF (vienos srities AF)
150
Movie VR (filmo VR)
On (hybrid) (įjungta (hibridinis))
151
Wind noise reduction (vėjo keliamo
triukšmo slopinimas)
Off (išjungta)
152
Frame rate (kadrų greitis)
–
152
Atkūrimo meniu
Paspauskite mygtuką c (atkūrimo režimas) M paspauskite mygtuką d
A
Parinktis
1
2
Mark for upload (pažymėti, kaip įkeltiną)1
153
Quick retouch (greitas retušavimas)2
89
D-Lighting2
89
Red-eye correction (raudonų akių efekto šalinimas)2
90
Glamour retouch (efektingas retušavimas)2
90
Filter effects (filtro efektai)2
92
Slide show (skaidrių peržiūra)
154
Protect (apsaugoti)1
155
Rotate image (pasukti vaizdą)1
155
Copy (kopijuoti)1
156
Sequence display (sekos rodymas)
157
Vaizdų pasirinkimo ekrane pasirinkite vaizdą. Daugiau informacijos žr. skyriuje „Nuotraukos
pasirinkimo rodinys“ (A122).
Redaguoti vaizdai išsaugomi kaip atskiri failai. Kai kurių vaizdų redaguoti negalima.
124
Meniu naudojimas
Meniu sąrašai
Tinklo meniu
Paspauskite mygtuką d M meniu piktograma J M mygtukas k
Parinktis
A
Airplane mode (lėktuvo režimas)
158
Choose connection (pasirinkite jungtį)
158
Connect to smart device (prijungti prie išmaniojo įrenginio)
158
Connection to remote (prisijungimas prie nuotolinio pulto)
158
Send while shooting (siųsti fotografuojant)
158
Wi-Fi (Wi-Fi belaidis tinklas)
159
Bluetooth
159
Restore default settings (atkurti numatytuosius nustatymus)
159
125
Meniu naudojimas
Meniu sąrašai
Sąrankos meniu
Paspauskite mygtuką d M meniu piktograma z M mygtukas k
Parinktis
A
Time zone and date (laiko juosta ir data)
161
Monitor settings (ekrano nustatymai)
163
EVF auto toggle (automatinis elektroninio vaizdo ieškiklio perjungimas)
165
Date stamp (datos žyma)
166
Self-timer: after release (Automatinis laikmatis: po paleidimo)
167
Photo VR (nuotraukų VR)*
168
AF assist (AF pagalbinis apšvietimas)
169
Digital zoom (skaitmeninis mastelis)
169
Assign side zoom control (priskirti šoninį priartinimo valdiklį)
170
AE/AF lock button (AE/AF blokavimo mygtukas)
171
Sound settings (garso nustatymai)
172
Auto off (automatinis išjungimas)
172
Format card (formatuoti kortelę) / Format memory (formatuoti atmintį)
173
Language (kalba)
174
HDMI output (HDMI išvestis)
174
Charge by computer (įkrauti iš kompiuterio)
175
Image comment (vaizdo pastaba)
176
Copyright information (informacija apie autorių teises)
177
Location data (duomenys apie vietą)
178
Toggle Av/Tv selection (perjungti Av/TV pasirinkimą)
178
MF peaking (žvilgtelėjimas į rankinį fokusavimą)
179
Reset all (nustatyti viską iš naujo)
179
Touch-screen controls (jutiklinio ekrano valdikliai)
179
Conformity marking (atitikties žymė)
180
Firmware version (integruotos programinės įrangos versija)
180
* Taip pat galima nustatyti, paspaudžiant (funkcijos) mygtuką w (A121).
126
Meniu naudojimas
Meniu sąrašai
Fotografavimo meniu (bendrosios
fotografavimo režimų parinktys)
Image Quality (vaizdo kokybė)
Pasirinkite fotografavimo režimą M mygtukas d M Image quality (vaizdo kokybė)
M mygtukas k
Nustatykite vaizdo kokybę (suspaudimo santykį), naudojamą įrašant vaizdus.
Kuo mažesnis suspaudimo santykis, tuo aukštesnė vaizdo kokybė, tačiau sumažėja vaizdų,
kuriuos galite įrašyti, skaičius.
Nustatymas taip pat taikomas kitiems fotografavimo režimams.
Parinktis
Aprašas
a Fine (gera)
Vaizdo kokybė geresnė nei Normal (įprastas).
Suspaudimo santykis maždaug 1:4
b Normal
(įprastas)
(numatytasis
nustatymas)
Normali vaizdo kokybė, tinka daugeliu atvejų.
Suspaudimo santykis maždaug 1:8
F RAW (GRYNAS)
Iš vaizdo jutiklio gauti neapdoroti duomenys išsaugomi be papildomo
apdorojimo. Naudojant kompiuterį, galima keisti nustatymus, kurie buvo
parinkti fotografuojant, pvz., baltos spalvos balansą ir kontrastą.
• Image size (vaizdo dydis) parinktis pakeičiama į i 4608×3456
Failo formatas: RAW (NRW), Nikon nuosavas formatas
G RAW + Fine
(GRYNAS + tankus)
Tuo pačiu metu įrašomi du vaizdai: vienas RAW vaizdas ir vienas aukštos
kokybės JPEG vaizdas.
H RAW + Normal
(GRYNAS + įprastas)
Tuo pačiu metu įrašomi du vaizdai: vienas RAW vaizdas ir vienas
normalios kokybės JPEG vaizdas.
B
Pastabos dėl vaizdo kokybės
• Vaizdo kokybės negalima naudoti nustačius toliau nurodytus fotografavimo režimus.
- Time-lapse movie (fotofilmas) ir Easy panorama (paprasta panorama) scenos režimai
- Trumpų filmų kompozicijos režimas
• RAW formato vaizdų negalima fiksuoti, nustačius toliau nurodytus fotografavimo režimus:
- Scenos režimai
- Creative mode (kūrybinis režimas)
- Trumpų filmų kompozicijos režimas
Pakeitus fotografavimo režimą į bet kurį iš pirmiau nurodytų, kai parinkta RAW vaizdo kokybė,
nustatoma vaizdo kokybės parinktis Fine (gera) arba Normal (įprastas).
• Šios funkcijos negalima naudoti su kai kuriomis kitomis funkcijomis (A80).
127
Meniu naudojimas
Fotografavimo meniu (bendrosios fotografavimo režimų parinktys)
C
Šio fotoaparato kuriami RAW formato vaizdai
• Šiuo fotoaparatu RAW formato vaizdų apdoroti negalima.
• Kompiuteryje reikia įdiegti programą ViewNX-i (A116), kad kompiuteriu būtų galima peržiūrėti
RAW formato vaizdus.
• RAW formato vaizdų tiesiogiai redaguoti arba spausdinti negalima. Reguliuoti vaizdus arba
apdoroti RAW formato vaizdus galima perkėlus į kompiuterį ir naudojant programinę įrangą, pvz.,
Capture NX-D (A118).
C
RAW ir JPEG formatų vaizdų išsaugojimas tuo pat metu
• Tuo pat metu išsaugomi RAW ir JPEG formatų vaizdai būna pažymėti vienodu failo numeriu,
tačiau turi skirtingus plėtinius, atitinkamai „.NRW“ ir „.JPG“ (A204).
• Atkuriant vaizdus fotoaparatu, rodomas tik JPEG formato vaizdas.
• Atkreipkite dėmesį, kad ištrinant JPEG formato vaizdą, taip pat ištrinamas RAW formato vaizdas,
kuris buvo išsaugotas tuo pat metu.
C
Galimų išsaugoti nuotraukų skaičius
• Apytikslį vaizdų, kuriuos galima išsaugoti, skaičių galima matyti ekrane fotografuojant (A23).
• Atminkite, kad dėl JPEG suspaudimo vaizdų, kuriuos galima įrašyti, skaičius priklauso nuo vaizdų
turinio, net kai naudojamos tos pačios talpos atminties kortelės ir tas pats vaizdo kokybės bei
dydžio nustatymas. Be to, nuotraukų, kurias galima išsaugoti, skaičius gali labai skirtis atsižvelgiant
į atminties kortelės gamintoją.
• Jei likusių ekspozicijų skaičius yra 10 000 arba daugiau, likusių ekspozicijų skaičiaus ekrane
rodoma „9999“.
128
Meniu naudojimas
Fotografavimo meniu (bendrosios fotografavimo režimų parinktys)
Image Size (vaizdo dydis)
Pasirinkite fotografavimo režimą M mygtukas d M Image size (vaizdo dydis) M
mygtukas k
Nustatykite vaizdo dydį (pikselių skaičių), naudojamą išsaugant JPEG formato vaizdus.
Kuo didesnis vaizdas, tuo didesnio formato jį galėsite atspausdinti, tačiau sumažės vaizdų,
kuriuos galite įrašyti, skaičius.
Nustatymas taip pat taikomas kitiems fotografavimo režimams.
Parinktis*
Formato santykis (horizontaliai–vertikaliai)
i 4608×3456 (numatytasis
nustatymas)
4:3
I 3264×2448
4:3
L 2272×1704
4:3
B 1600×1200
4:3
e 4608×2592
16:9
J 4608×3072
3:2
H 3456×3456
1:1
* Skaitinės reikšmės nurodo užfiksuotų pikselių skaičių.
Pavyzdys: i 4608×3456 = maždaug 16 megapikselių, 4608×3456 pikselių
B
Pastabos apie nuotraukų spausdinimą pasirinkus 1:1 vaizdo formatą
Jei nuotraukas spausdinsite nustatę 1:1 vaizdo formatą, pakeiskite spausdintuvo nustatymo parinktį
į „Border“ (rėmelis).
Kai kuriems spausdintuvams gali nepavykti spausdinti nuotraukų, kai nustatytas 1:1 vaizdo formatas.
B
Pastabos dėl vaizdo dydžio
• Vaizdo dydžio negalima naudoti nustačius toliau nurodytus fotografavimo režimus.
- Time-lapse movie (fotofilmas) ir Easy panorama (paprasta panorama) scenos režimai
- Trumpų filmų kompozicijos režimas
• Šios funkcijos negalima naudoti su kai kuriomis kitomis funkcijomis (A80).
129
Meniu naudojimas
Fotografavimo meniu (bendrosios fotografavimo režimų parinktys)
Fotografavimo meniu (režimas A, B, C arba D)
• Informacijos apie Image quality (vaizdo kokybė) ir Image size (vaizdo dydis) žr.
skyriuje „Image Quality (vaizdo kokybė)“ (A127) ir „Image Size (vaizdo dydis)“ (A129).
White Balance (baltos spalvos balansas) (atspalvio reguliavimas)
Pasukite režimo pasirinkimo ratuką link A, B, C arba D M mygtukas d M meniu
piktograma A, B, C arba D M White balance (baltos spalvos balansas) M mygtukas k
Sureguliuokite baltos spalvos balansą, kad jis atitiktų šviesos šaltinį arba oro sąlygas ir
nuotraukų spalvos būtų tokios, kokias matote akimis.
Parinktis
a Auto (normal)
(automatinis (įprastas))
(numatytasis nustatymas)
a2 Auto (warm
lighting) (automatinis
(šiltas apšvietimas))
b Preset manual
(nustatytas iš anksto
rankiniu būdu)
Aprašas
Baltos spalvos balansas yra reguliuojamas automatiškai.
Kai pasirenkamas nustatymas Auto (warm lighting) (automatinis
(šiltas apšvietimas)), fotografuojant kaitinamųjų lempų šviesoje
vaizduose išsaugomos šiltos spalvos. Kai naudojama blykstė, baltos
spalvos balansas sureguliuojamas pagal blykstės apšvietimo sąlygas.
Naudokite, kai pageidaujamas rezultatas nepasiekiamas pasirinkus Auto (normal)
(automatinis (įprastas)), Auto (warm lighting) (automatinis (šiltas
apšvietimas)), Incandescent (kaitinamosios lempos) ir pan. (A132).
c Daylight (dienos šviesa)* Naudokite tiesioginėje saulės šviesoje.
d Incandescent
(kaitinamosios lempos)*
Naudokite kaitinamųjų lempų šviesoje.
e Fluorescent
(fluorescencinis)
Tinka naudoti su beveik visų rūšių fluorescencinių lempų šviesa.
Pasirinkite vieną iš parinkčių: 1 (šalto tono baltos spalvos
fluorescencinė lemputė), 2 (dienos šviesos baltumo fluorescencinė
lemputė) ir 3 (dienos šviesos fluorescencinė lemputė).
f Cloudy (debesuota)*
Naudokite, kai dangus apsiniaukęs.
g Flash (blykstė)*
Naudokite su blykste.
x Choose color temp
(pasirinkite spalvos
temperatūrą)
Naudokite norėdami tiesiogiai nustatyti spalvos temperatūrą (A131).
* Yra septyni tikslaus reguliavimo laipsniai. Jei norite mėlynesnio atspalvio, keiskite į teigiamą pusę
(+), o jei norite raudonesnio atspalvio – į neigiamą pusę (–).
B
Pastabos apie baltos spalvos balansą
• Jei nustatyta ne Auto (normal) (automatinis (įprastas)), Auto (warm lighting) (automatinis (šiltas
apšvietimas)) arba Flash (blykstė) (A25), o kita baltos spalvos balanso parinktis, nuleiskite blykstę.
• Šios funkcijos negalima naudoti su kai kuriomis kitomis funkcijomis (A80).
130
Meniu naudojimas
Fotografavimo meniu (režimas A, B, C arba D)
C
Spalvos temperatūra
Spalvos temperatūra – tai objektyvus šviesos šaltinių spalvos matmuo, kuris išreiškiamas
absoliutinės temperatūros vienetais (K: kelvinais). Žemesnės spalvos temperatūros šviesos šaltiniai
atrodo rausvesni, o aukštesnės – melsvesni.
Red (raudona)
3000
1
2
Blue (mėlyna)
4000
3
5000
4
6000
567 8
8000
9
0 a
1 Natrio garų lempos: 2700K
7 Blykstė: 5400K
Kaitinamosios /
2 šilto tono baltos fluorescencinės
lemputės: 3000K
8 Debesuota: 6000K
Baltos spalvos fluorescencinės lemputės:
3 3700K
Šalto tono baltos fluorescencinės
4 lemputės: 4200K
10000 [K]
Dienos šviesos fluorescencinės lemputės:
9 6500K
Aukštos temperatūros gyvsidabrio garų
0 lempos: 7200K
a Paūksmė: 8000K
Dienos šviesos baltos fluorescencinės
5 lemputės: 5000K
6 Tiesioginė saulės šviesa: 5200K
131
Meniu naudojimas
Fotografavimo meniu (režimas A, B, C arba D)
Iš anksto rankiniu būdu nustatyto balanso naudojimas
Norėdami išmatuoti fotografuojamos aplinkos apšvietimą atitinkančią baltos spalvos
balanso reikšmę, laikykitės toliau aprašytos procedūros.
1
Padėkite baltą arba pilką daiktą esant tokiam apšvietimui, koks bus
fotografuojant.
2
Kryptiniu valdikliu HI pasirinkite
Preset manual (nustatytas iš anksto
rankiniu būdu) ir paspauskite
mygtuką k.
• Objektyvas ištęsiamas į matavimui skirtą
priartinimo padėtį.
3
Pasirinkite Measure (matuoti).
White balance
Auto (normal)
Auto (warm lighting)
Preset manual
Daylight
Incandescent
Fluorescent
Cloudy
Preset manual
• Jei norite taikyti paskutinę išmatuotą vertę,
pasirinkite Cancel (atšaukti) ir paspauskite
mygtuką k.
Cancel
Measure
4
Įrėminkite baltą arba pilką atskaitinį
objektą matavimo rėmeliu ir
paspauskite mygtuką k, kad būtų
išmatuota reikšmė.
Preset manual
• Atleidžiamas užraktas ir baigiama matuoti
(nuotrauka neišsaugoma).
Cancel
Measure
Matavimo langas
B
Pastabos apie iš anksto rankiniu būdu nustatytą balansą
Naudojant Preset manual (nustatytas iš anksto rankiniu būdu), negalima nustatyti blykstės
apšvietimo baltos spalvos balanso reikšmės. Jei fotografuodami naudojate blykstę, nustatykite
White balance (baltos spalvos balansas) parinktį Auto (normal) (automatinis (įprastas)),
Auto (warm lighting) (automatinis (šiltas apšvietimas)) arba Flash (blykstė).
132
Meniu naudojimas
Fotografavimo meniu (režimas A, B, C arba D)
Metering (matavimas)
Pasukite režimo pasirinkimo ratuką link A, B, C arba D M mygtukas d M meniu
piktograma A, B, C arba D M Metering (matavimas) M mygtukas k
Objekto šviesumo matavimo procesas, kurio metu nustatoma ekspozicija, vadinamas
„matavimu“.
Šią parinktį naudokite norėdami nustatyti ekspozicijos matavimo būdą fotoaparate.
Parinktis
Aprašas
G Matrix (matrica)
(numatytasis
nustatymas)
Fotoaparate matavimui skirta ekrano sritis yra plati.
Rekomenduojama įprastiniam fotografavimui.
q Center-weighted
(centruotas)
Fotoaparatas matuoja visą kadrą, bet didžiausia reikšmė teikiama
objektui kadro viduryje. Tai klasikinis portretų matavimas, išsaugomos
fono detalės ir kartu leidžiama kadro centre esančiam apšvietimui
nulemti ekspoziciją.*
r Spot (taškinis)
Fotoaparatas išmatuoja kadro centre apskritimu pažymėtą sritį. Šį
nustatymą tinka naudoti, kai objektas yra gerokai šviesesnis arba
tamsesnis už foną. Kai fotografuojate, įsitikinkite, kad fotografuojamas
objektas yra apskritimu pažymėtoje srityje.*
* Norėdami sufokusuoti ne centre esančius objektus, pakeiskite AF area mode (AF sričių
režimas) į rankinį ir nustatykite fokusavimo sritį kadro centre, o po to naudokite židinio
fiksavimą (A77).
B
Pastabos dėl matavimo
• Kai naudojamas skaitmeninis priartinimas, atsižvelgiant į priartinimo koeficientą, parenkama
Center-weighted (centruotas) arba Spot (taškinis).
• Šios funkcijos negalima naudoti su kai kuriomis kitomis funkcijomis (A80).
C
Rodymas fotografavimo ekrane
Kai pasirenkama Center-weighted (centruotas) arba Spot (taškinis), parodoma matavimo
diapazono gairė (A12).
133
Meniu naudojimas
Fotografavimo meniu (režimas A, B, C arba D)
Nepertraukiamas fotografavimas
Pasukite režimo pasirinkimo ratuką link A, B, C arba D M mygtukas d M meniu
piktograma A, B, C arba D M Continuous (nepertraukiamas) M mygtukas k
Parinktis
Aprašas
U Single (pavienis)
(numatytasis
nustatymas)
Kaskart paspaudus užrakto atleidimo mygtuką, užfiksuojama viena
nuotrauka.
k Continuous H
(nepertraukiamas H)
Laikant užrakto atleidimo mygtuką paspaustą iki galo, nuotraukos
fiksuojamos nepertraukiamai.
• Fotografuojant nepertraukiamai fotoaparatas gali užfiksuoti iki
maždaug 10 kadrų maždaug 10 kadrų per sekundę greičiu
(nustačius Normal (įprastas) (nuotraukos kokybę) ir i
4608×3456 (nuotraukos dydį)).
K Continuous M
(nepertraukiamas M)
Laikant užrakto atleidimo mygtuką paspaustą iki galo, nuotraukos
fiksuojamos nepertraukiamai.
• Fotografuojant nepertraukiamai fotoaparatas gali užfiksuoti iki
maždaug 200 kadrų maždaug 7 kadrų per sekundę greičiu (nustačius
Fine (gera) arba Normal (įprastas) (nuotraukos kokybę) ir i
4608×3456 (nuotraukos dydį)).
m Continuous L
(nepertraukiamas L)
Laikant užrakto atleidimo mygtuką paspaustą iki galo, nuotraukos
fiksuojamos nepertraukiamai.
• Fotografuojant nepertraukiamai fotoaparatas gali užfiksuoti iki maždaug 200
kadrų maždaug 3 kadrų per sekundę greičiu (nustačius Fine (gera) arba Normal
(įprastas) (nuotraukos kokybę) ir i 4608×3456 (nuotraukos dydį)).
L Pre-shooting cache
(parengtinis
filmavimas)
Fotografavimas naudojant išankstinio fotografavimo talpyklą prasideda tik
paspaudus užrakto atleidimo mygtuką iki pusės. Iki galo nuspaudus užrakto
atleidimo mygtuką, fotoaparatas išsaugo dabartinį vaizdą, taip pat vaizdus,
kurie buvo nufotografuoti prieš paspaudžiant mygtuką (A135). Išankstinio
fotografavimo talpykla leidžia lengvai fotografuoti puikias akimirkas.
• Fotoaparatas gali nepertraukiamai užfiksuoti iki maždaug 10 vaizdų
maždaug 15 fps greičiu (įskaitant daugiausiai 5 vaizdus,
nufotografuotus į išankstinio fotografavimo talpyklą).
• Nuotraukos kokybė užfiksuota kaip Normal (įprastas), o dydis
užfiksuotas kaip B 1600×1200.
n Continuous H:
120 fps
(nepertraukiamas H:
120 fps)
Kaskart paspaudus užrakto atleidimo mygtuką iki galo, vaizdai
fiksuojami nepertraukiamai dideliu greičiu.
• Fotoaparatas gali nepertraukiamai užfiksuoti iki maždaug 60 vaizdų
maždaug 120 fps greičiu.
• Vaizdo kokybė yra užfiksuota ties B 1600×1200.
j Continuous H: 60
fps (nepertraukiamas
H: 60 fps)
Kaskart paspaudus užrakto atleidimo mygtuką iki galo, vaizdai
fiksuojami nepertraukiamai dideliu greičiu.
• Fotoaparatas gali nepertraukiamai užfiksuoti iki maždaug 60 vaizdų
maždaug 60 fps greičiu.
• Vaizdo kokybė yra užfiksuota ties B 1600×1200.
M Intvl timer shooting
(fotografavimas
intervalų laikmačiu)
Fotoaparatas nustatytu intervalu automatiškai ir nepertraukiamai
fiksuoja nejudančius vaizdus (A136).
134
Meniu naudojimas
Fotografavimo meniu (režimas A, B, C arba D)
B
Pastabos apie nepertraukiamą fotografavimą
• Židinio, ekspozicijos ir baltos spalvos balanso reikšmės nustatomos pagal kiekvienos serijos
pirmojo kadro reikšmes (išskyrus Intvl timer shooting (fotografavimas intervalų
laikmačiu)).
• Gali kiek užtrukti, kol užfiksuotos nuotraukos bus išsaugotos.
• Kai ISO jautrumas padidinamas, užfiksuotuose nuotraukose gali matytis triukšmas.
• Atsižvelgiant į vaizdo kokybę, vaizdo dydį, atminties kortelės tipą ir fotografavimo sąlygas (pvz., kai
išsaugomi RAW formato vaizdai), kadrų skaičius gali sumažėti.
• Kai naudojama Pre-shooting cache (parengtinis filmavimas), Continuous H: 120 fps
(nepertraukiamas H: 120 fps) arba Continuous H: 60 fps (nepertraukiamas H: 60 fps),
nuotraukose, kurios užfiksuotos greitai dideliu dažniu blyksinčiame apšvietime, pvz., šviečiant
fluorescencinėms, gyvsidabrio arba natrio garų lempoms, gali matytis juostų arba ryškumo ir
atspalvio skirtumų.
• Šios funkcijos negalima naudoti su kai kuriomis kitomis funkcijomis (A80).
C
Parengtinis filmavimas
Paspaudus užrakto atleidimo mygtuką iki pusės arba iki galo, nuotraukos yra išsaugomos taip, kaip
aprašyta toliau.
Paspauskite iki pusės
Paspauskite iki galo
Vaizdai, išsaugoti prieš
paspaudžiant iki galo
Vaizdai, išsaugoti
paspaudus iki galo
• Iki pusės nuspaudus užrakto atleidimo mygtuką, parengtinio fotografavimo piktograma (N)
fotografavimo ekrane pradeda šviesti žaliai.
135
Meniu naudojimas
Fotografavimo meniu (režimas A, B, C arba D)
Fotografavimas intervalų laikmačiu
Pasukite režimo pasirinkimo ratuką link A, B, C arba D M mygtukas d M meniu
piktograma A, B, C arba D M Continuous (nepertraukiamas) M mygtukas k M Intvl
timer shooting (fotografavimas intervalų laikmačiu) M mygtukas k
1
Pasirinkite norimą intervalą tarp
kiekvieno kadro.
Intvl timer shooting
m
• Naudodami JK pasirinkite elementą, tada
nustatykite laiką naudodami HI.
• Baigę nustatymus, paspauskite mygtuką k.
s
02 30
Confirm
2
Paspauskite mygtuką d (meniu), bus parodytas fotografavimo
ekranas.
3
Nuspauskite užrakto atleidimo
mygtuką, kad būtų nufotografuotas
pirmas vaizdas.
• Antram ir paskesniems vaizdams užfiksuoti
užraktas nustatytu intervalu atleidžiamas
automatiškai.
• Per intervalo trukmės pertraukas tarp kadrų
fiksavimo ekranas išjungiamas, o maitinimo
lemputė mirksi.
4
2m30s
100
1/250
F3.4
Kai užfiksuojamas reikiamas vaizdų kiekis, paspauskite užrakto
atleidimo mygtuką.
• Fotografavimas nutraukiamas.
• Toliau nurodytais atvejais fotografuoti baigiama automatiškai.
- Kai užsipildo atminties kortelė
- Kai nepertraukiamai nufotografuotų vaizdų skaičius pasiekia 9999
136
Meniu naudojimas
Fotografavimo meniu (režimas A, B, C arba D)
0.0
25m 0s
500
B
Pastabos dėl fotografavimo intervalų laikmačio
• Jei norite apsisaugoti, kad fotografuojant fotoaparatas netikėtai neišsijungtų, naudokite
pakankamai įkrautą akumuliatorių.
• Jei naudojate kintamosios srovės adapterį EH-62F (galima įsigyti atskirai; A205), šį fotoaparatą
galima maitinti iš elektros lizdo. Jokiomis aplinkybėmis nenaudokite kito nei EH-62F kintamosios
srovės adapterio. Nesilaikant šios atsargumo priemonės, fotoaparatas gali perkaisti ar būti
sugadintas.
• Nepasukite režimo pasirinkimo ratuko link kito nustatymo, kol fotografavimas intervalų laikmačiu
nėra baigtas. Fotografavimas baigsis.
• Jei užrakto greitis mažas ir vaizdo įrašymas užtrunka, palyginti su nurodytu intervalu, kai kurių
kadrų fotografavimas fotografuojant intervalų laikmačiu gali būti atšauktas.
• Be to, fotografavimui pradėti (tačiau ne jam baigti) galite naudoti užrakto atleidimo mygtuką
ML-L7 nuotolinio valdymo pulte (galima įsigyti atskirai). Norėdami baigti fotografuoti, paspauskite
fotoaparato užrakto atleidimo mygtuką.
137
Meniu naudojimas
Fotografavimo meniu (režimas A, B, C arba D)
ISO Sensitivity (ISO jautrumas)
Pasukite režimo pasirinkimo ratuką link A, B, C arba D M mygtukas d M meniu
piktograma A, B, C arba D M ISO sensitivity (ISO jautrumas) M mygtukas k
Parinkus didesnį ISO jautrumą, galima fotografuoti tamsesnius objektus. Be to, net jei
objektai yra panašaus šviesumo, nuotraukas galima fiksuoti naudojant didesnį užrakto greitį
ir taip sumažinti susiliejimą, atsiradusį dėl fotoaparato drebėjimo ir objekto judėjimo.
• Kai nustatytas didesnis ISO jautrumas, nuotraukose gali būti matomas triukšmas.
Parinktis
Aprašas
a Auto
(automatinis)
(numatytasis
nustatymas)
Jautrumas automatiškai parengiamas iš ISO 100–1600 diapazono.
I Fixed range auto
(autom. nustatymas
fiksuotame diapazone)
Galima pasirinkti diapazoną, kuriame fotoaparatas automatiškai
koreguoja ISO jautrumą: ISO 100-400 arba ISO 100-800.
100, 200, 400, 800,
1600, 3200, 6400
Užfiksuojama nustatyta ISO jautrumo reikšmė.
C
Pastabos apie ISO jautrumą
• Kai parinktas režimas D (rankinis) ir nustatyta parinktis Auto (automatinis), ISO 100-400 arba
ISO 100-800, nustatomas ISO jautrumas ISO 100.
• Šios funkcijos negalima naudoti su kai kuriomis kitomis funkcijomis (A80).
C
ISO jautrumo indikacija fotografavimo rodinyje
• Kai pasirenkama Auto (automatinis) arba Fixed range auto (autom. nustatymas
fiksuotame diapazone), parodoma automatiškai nustatyta ISO jautrumo reikšmė.
• Šią funkciją taip pat galite nustatyti paliesdami ISO jautrumo rodinį fotografavimo ekrane.
138
Meniu naudojimas
Fotografavimo meniu (režimas A, B, C arba D)
Exposure Bracketing (fotografavimas serijomis su
skirtingomis ekspozicijomis)
Pasukite režimo pasirinkimo ratuką link A, B arba C M mygtukas d M meniu
piktograma A, B arba C M Exposure bracketing (fotografavimas serijomis su
skirtingomis ekspozicijomis) M mygtukas k
Nepertraukiamo fotografavimo metu ekspoziciją (šviesumą) galima keisti automatiškai. Tai
efektyvu fotografuojant, kai sudėtinga sureguliuoti vaizdo šviesumą.
Parinktis
Aprašas
Number of shots (kadrų
skaičius)
Pasirinkite Bracketing off (fotografavimas serijomis su
skirtingomis ekspozicijomis išjungtas) (numatytasis nustatymas),
3 arba 5 kaip vaizdų, kuriuos norite nufotografuoti nepertraukiamai,
skaičių.
Bracketing increment
(fotografavimo
serijomis ekspozicijos
pokytis)
Pasirinkite ±0.3 (numatytasis nustatymas), ±0.7 arba ±1.0 kaip
ekspozicijos kompensavimui naudojamą žingsnio plotį.
Nustatymų ir fotografavimo tvarkos ryšiai pateikiami toliau.
Number of shots (kadrų
skaičius)
3
5
B
Bracketing increment
(fotografavimo
serijomis ekspozicijos
pokytis)
Fotografavimo tvarka
±0.3
0, –0,3, +0,3
±0.7
0, –0,7, +0,7
±1.0
0, –1,0, +1,0
±0.3
0, –0,7, –0,3, +0,3, +0,7
±0.7
0, –1,3, –0,7, +0,7, +1,3
±1.0
0, –2,0, –1,0, +1,0, +2,0
Pastabos apie fotografavimą serijomis su skirtingomis ekspozicijomis
• Exposure bracketing (fotografavimas serijomis su skirtingomis ekspozicijomis) yra
negalimas D (rankiniu) režimu.
• Vienu metu nustačius ekspozicijos kompensavimą (A66) ir Bracketing increment
(fotografavimo serijomis ekspozicijos pokytis) parinktį ±0.3, ±0.7 arba ±1.0, taikoma
ekspozicijos kompensavimo reikšmių suma.
• Šios funkcijos negalima naudoti su kai kuriomis kitomis funkcijomis (A80).
139
Meniu naudojimas
Fotografavimo meniu (režimas A, B, C arba D)
AF Area Mode (AF sričių režimas)
Pasukite režimo pasirinkimo ratuką link A, B, C arba D M mygtukas d M meniu
piktograma A, B, C arba D M AF area mode (AF sričių režimas) M mygtukas k
Nustatykite automatiniam fokusavimui skirtų fokusavimo sričių parinkimo būdą.
Parinktis
Aprašas
Aptikęs žmogaus veidą, fotoaparatas
jį sufokusuoja. Daugiau informacijos
žr. skyriuje „Veido aptikimo funkcijos
naudojimas“ (A75).
100
a Face priority
(pirmenybė
suteikiama veidui)
1/250
F3.4
Fokusavimo sritis
Jei sukomponuojamas kadras,
kuriame nėra žmonių arba aptiktų
veidų, paspaudus užrakto atleidimo
mygtuką iki pusės, fotoaparatas iš
devynių galimų fokusavimo sričių
automatiškai pasirenka vieną arba
kelias, į kurią (-ias) patenka arčiausiai
fotoaparato esantis objektas.
1/250
F3.4
Fokusavimo sritis
140
Meniu naudojimas
Fotografavimo meniu (režimas A, B, C arba D)
0.0
25m 0s
500
Parinktis
N Manual (spot)
(rankinis (taškinis))
x Manual
(normal) (rankinis
(įprastas))
O Manual (wide)
(rankinis
(plačiakampis))
Aprašas
Kryptiniu valdikliu HIJK perkelkite fokusavimo sritį į norimą
fokusavimo vietą.
Jei naudodami kryptinį valdiklį norite sukonfigūruoti blykstės režimą ar
kitus nustatymus, paspauskite mygtuką k. Jei norite grįžti prie fokusavimo
srities perkėlimo, dar kartą paspauskite mygtuką k.
Fokusavimo srities perkėlimo ribos
Fokusavimo sritis (centruota)
s Subject
tracking (objekto
sekimas)
Šią funkciją naudokite judantiems
objektams fotografuoti.
Užregistruokite fotoaparato
fokusuojamą objektą. Fokusavimo
sritis automatiškai juda, sekdama
objektą. Daugiau informacijos žr.
skyriuje „Objekto sekimo funkcijos
naudojimas“ (A142).
Fokusavimo sritis (judanti)
Exit
100
1/250
F3.4
0.0
25m 0s
500
Fokusavimo sritis
M Target finding
AF (taikinio
ieškantis AF)
(numatytasis
nustatymas)
Aptikęs pagrindinį objektą,
fotoaparatas jį sufokusuoja.
Daugiau informacijos žr. skyriuje
„Taikinio ieškančio AF naudojimas“
(A74).
1/250
F3.4
Fokusavimo sritys
B
Pastabos apie AF sričių režimą
• Jei naudojamas skaitmeninis priartinimas, fotoaparatas fokusuoja kadro centre esančią sritį,
neatsižvelgdamas į AF area mode (AF sričių režimas) nustatymą.
• Šios funkcijos negalima naudoti su kai kuriomis kitomis funkcijomis (A80).
141
Meniu naudojimas
Fotografavimo meniu (režimas A, B, C arba D)
Objekto sekimo funkcijos naudojimas
Pasukite režimo pasirinkimo ratuką link A, B, C arba D M mygtukas d M meniu
piktograma A, B, C arba D M AF area mode (AF sričių režimas) M mygtukas k M
s Subject tracking (objekto sekimas) M mygtukas k M mygtukas d
1
Užregistruokite objektą.
• Sulygiuokite objektą, kurį norite sekti, su rėmeliu
kadro viduryje ir paspauskite mygtuką k.
• Aplink užregistruotą objektą bus rodomas geltonas
rėmelis (fokusavimo sritis), fotoaparatas pradės jį
sekti.
• Jei objekto nepavyks užregistruoti, rėmelis bus
rodomas raudonas. Pakeiskite kompoziciją ir dar
kartą pabandykite užregistruoti objektą.
• Jei norite atšaukti registraciją, paspauskite
mygtuką k.
• Jei fotoaparatas nebegali sekti užregistruoto
objekto, fokusavimo sritis pranyksta.
Užregistruokite objektą iš naujo.
Start
F3.4
100
1/250
100
1/250
F3.4
1/250
F3.4
Exit
2
Norėdami fotografuoti, iki galo
paspauskite užrakto atleidimo
mygtuką.
• Jei užrakto atleidimo mygtukas paspaudžiamas
tada, kai fokusavimo sritis nėra rodoma,
fotoaparatas sufokusuoja kadro centre esantį
objektą.
B
Pastabos apie objekto sekimą
• Atliekant veiksmus, pvz., keičiant priartinimą, kai fotoaparatas seka objektą, registracija
atšaukiama.
• Tam tikromis fotografavimo sąlygomis gali nepavykti sekti objekto.
142
Meniu naudojimas
Fotografavimo meniu (režimas A, B, C arba D)
0.0
25m 0s
500
0.0
25m 0s
500
Autofocus Mode (automatinio fokusavimo režimas)
Pasukite režimo pasirinkimo ratuką link A, B, C arba D M mygtukas d M meniu
piktograma A, B, C arba D M Autofocus mode (automatinio fokusavimo režimas) M
mygtukas k
Nustatykite būdą, kuriuo fotoaparatas fokusuoja fotografuojant.
Parinktis
Aprašas
A Single AF
(vienos srities AF)
Fotoaparatas fokusuoja tik tada, kai užrakto atleidimo mygtukas yra
paspaudžiamas iki pusės.
B Full-time AF
(nuolatinis AF)
Net jei užrakto atleidimo mygtukas nėra paspaustas iki pusės,
fotoaparatas visada fokusuoja. Kai fotoaparatas fokusuoja, girdimas
judančios objektyvo pavaros skleidžiamas garsas.
a Pre-focus
(išankstinis
fokusavimas)
(numatytasis
nustatymas)
Net jei užrakto atleidimo mygtukas nėra paspaustas iki pusės, aptikus
objekto judėjimą arba kai itin pasikeičia sukomponuoto vaizdo
kompozicija, fotoaparatas sufokusuoja automatiškai.
B
Pastabos apie automatinio fokusavimo režimą
Šios funkcijos negalima naudoti su kai kuriomis kitomis funkcijomis (A80).
C
Automatinio fokusavimo režimas naudojant trumpų filmukų kūrimo režimą
ar filmuojant
Naudojant trumpų filmukų kūrimo režimą ar filmuojant automatinio fokusavimo režimą galima
nustatyti filmų meniu parinktimi Autofocus mode (automatinio fokusavimo režimas)
(A150).
143
Meniu naudojimas
Fotografavimo meniu (režimas A, B, C arba D)
Noise Reduction Filter (triukšmo mažinimo filtras)
Pasukite režimo pasirinkimo ratuką link A, B, C arba D M mygtukas d M meniu
piktograma A, B, C arba D M Noise reduction filter (triukšmo mažinimo filtras) M
mygtukas k
Nustatykite triukšmo mažinimo funkcijos, kuri paprastai naudojama įrašant vaizdus, veikimo
intensyvumą.
Parinktis
Aprašas
Q High (didelis)
Triukšmo mažinimo lygis aukštesnis už standartinį.
M Normal
(įprastas)
(numatytasis
nustatymas)
Standartinis triukšmo mažinimo lygis.
R Low (mažas)
Triukšmo mažinimo lygis žemesnis už standartinį.
M Exposure Preview (M ekspozicijos peržiūra)
Pasukite režimo pasirinkimo ratuką link A, B, C arba D M mygtukas d M meniu
piktograma A, B, C arba D M M exposure preview (M ekspozicijos peržiūra) M
mygtukas k
Nustatykite, ar fotografavimo ekrane rodyti šviesumą, kai D (rankiniu) režimu pakeičiama
ekspozicija.
Parinktis
Aprašas
On (įjungta)
(numatytasis
nustatymas)
Fotografavimo ekrane rodomas šviesumas.
Off (išjungta)
Fotografavimo ekrane nerodomas šviesumas.
144
Meniu naudojimas
Fotografavimo meniu (režimas A, B, C arba D)
Filmo meniu
Movie Options (filmo parinktys)
Pasirinkite fotografavimo režimą M mygtukas d M meniu piktograma e M Movie
options (filmo parinktys) M mygtukas k
Pasirinkite norimą filmo parinktį, taikomą filmuojant. Norėdami įrašinėti įprastu greičiu,
pasirinkite įprasto greičio filmo parinktis, jei norite įrašinėti sulėtintai arba pagreitintai,
pasirinkite HS filmo parinktis (A147). Filmo parinktys, kurias galima pasirinkti, priklauso nuo
Frame rate (kadrų greitis) nustatymo (A152).
• Filmuojant rekomenduojama naudoti atminties korteles, kurių SD spartos klasė yra
6 (vaizdo įrašo spartos klasė V6) arba didesnė (A214). Kai meniu Movie options (filmo
parinktys) yra nustatyta parinktis d 2160/30p (4K UHD) arba c 2160/25p (4K
UHD), rekomenduojama naudoti korteles, kurių UHS spartos klasė yra 3 (vaizdo įrašo
spartos klasė V30) arba aukštesnė.
145
Meniu naudojimas
Filmo meniu
Įprasto greičio filmo parinktys
Vaizdo dydis
Formato santykis
(horizontaliai–vertikaliai)
Ilgiausia vieno failo
įrašymo trukmė
(apytiksliai)
d 2160/30p (4K UHD)1, 2
c 2160/25p (4K UHD)1, 2
3840 × 2160
16:9
9 min.
e 1080/30p
S 1080/25p
(numatytasis nustatymas)
1920 × 1080
16:9
25 min.
e 1080/60p2
f 1080/50p2
1920 × 1080
16:9
13 min.
f 720/30p
V 720/25p
1280 × 720
16:9
29 min.
i 720/60p
X 720/50p
1280 × 720
16:9
27 min.
Pasirinktis (vaizdo dydis /
kadrų greitis, failo formatas)
1
2
Negalima pasirinkti, kai naudojama vidinė atmintis.
Negalima pasirinkti scenos režimo Soft (švelnesnis) arba Smart portrait (išmanusis
portretas) (kai nustatyta Soft (švelnesnis)).
• Atskiri filmų failai negali būti ilgesni nei 29 minutės, net jei atminties kortelėje yra
pakankamai laisvos vietos ilgesniam įrašui. Didžiausias vieno filmo failo dydis yra 4 GB. Jei
failas yra didesnis nei 4 GB, net kai įrašinėjate trumpiau kaip 29 minutes, jis bus padalytas į
kelis failus, kurių nebus galima atkurti nepertraukiamai.
• Tikroji likusi filmavimo trukmė gali skirtis atsižvelgiant į filmo turinį, objekto judėjimą arba
atminties kortelės tipą.
146
Meniu naudojimas
Filmo meniu
HS filmo parinktys
Įrašyti filmai yra atkuriami pagreitintai arba sulėtintai.
Žr. „Filmų įrašymas sulėtintai ir pagreitintai (HS filmas)“ (A149).
Parinktis
1
2
Aprašas
h HS 720/4×1
1280 × 720
16:9
1/4 greičio sulėtinti filmai
• Maks. įrašymo trukmė2:
7 min. 15 sek. (atkūrimo trukmė:
29 minutės)
U HS 1080/2×1
1920 × 1080
16:9
1/2 greičio sulėtinti filmai
• Maks. įrašymo trukmė2:
14 min. 30 sek. (atkūrimo trukmė:
29 minutės)
V HS 1080/0.5×
1920 × 1080
16:9
2 kartus didesnio greičio pagreitinti filmai
• Maks. įrašymo trukmė2:
29 minutės (atkūrimo trukmė: 14 min.
30 sek.)
Negalima pasirinkti scenos režimo Soft (švelnesnis) arba Smart portrait (išmanusis
portretas) (kai nustatyta Soft (švelnesnis)).
Filmuojant fotoaparatą galima perjungti iš įrašymo įprastu greičiu į įrašinėjimą sulėtintai arba
pagreitintai ir atvirkščiai. Čia nurodyta didžiausia įrašymo trukmė yra skirta atvejui, kai įrašymas
tęsiasi neperjungiant į įprastą greitį.
B
•
•
•
•
Vaizdo dydis
Vaizdo formatas
(horizontalioji ir
vertikalioji kraštinė)
Pastabos apie HS filmą
Garsas neįrašomas.
Filmuojant nejudančių vaizdų negalima išsaugoti.
Filmavimo pristabdyti negalima.
Pradėjus filmuoti, priartinimo padėtis, židinys, ekspozicija ir baltos spalvos balansas yra
užfiksuojami.
147
Meniu naudojimas
Filmo meniu
C
Atkūrimas sulėtintai ir pagreitintai
Įrašinėjant įprastu greičiu:
Filmavimo
trukmė
10 s
Atkūrimo
laikas
10 s
Kai filmuojama nustačius h HS 720/4×:
Filmuojama 4 k. didesniu greičiu nei įprasta.
Filmai atkuriami sulėtinti: 4 kartus mažesniu greičiu.
Filmavimo
trukmė
10 s
Atkūrimo
laikas
40 s
Atkūrimas sulėtintai
Kai filmuojama nustačius V HS 1080/0.5×:
filmai yra įrašomi parinkus 1/2 įprasto greičio.
Filmai atkuriami pagreitintai: 2 kartus didesniu greičiu.
Filmavimo
trukmė
10 s
Atkūrimo
laikas
5s
Atkūrimas pagreitintai
148
Meniu naudojimas
Filmo meniu
Filmų įrašymas sulėtintai ir pagreitintai (HS filmas)
Pasirinkite fotografavimo režimą M mygtukas d M meniu piktograma e M Movie
options (filmo parinktys) M k mygtukas
Filmus, kurie buvo įrašyti naudojant HS filmo parinktį, galima atkurti sulėtintai (1/4 arba
1/2 įprasto atkūrimo greičio) arba pagreitintai (dukart greičiau už įprastą atkūrimo greitį).
1
Kryptiniu valdikliu HI pasirinkite HS
filmo parinktį (A147) ir paspauskite
mygtuką k.
• Jei norite grįžti į fotografavimo ekraną, paspauskite
mygtuką d.
2
Movie options
2160/30p
1080/30p
1080/60p
720/30p
720/60p
HS 720/4×
HS 1080/2×
Paspauskite b (e filmavimo)
mygtuką, kad pradėtumėte filmuoti.
• Fotoaparatas pradeda įrašinėti HS filmą.
• Kiekvieną kartą paspaudus mygtuką k
fotoaparatas perjungiamas iš filmavimo įprastu
greičiu į HS filmavimą arba atvirkščiai.
• Filmo parinkčių piktograma keičiasi perjungiant HS
filmo įrašymą ir filmo įrašymą įprastu greičiu.
3
Norėdami baigti filmuoti, paspauskite b (e) mygtuką.
149
Meniu naudojimas
Filmo meniu
5s
Autofocus Mode (automatinio fokusavimo režimas)
Pasirinkite fotografavimo režimą M mygtukas d M meniu piktograma e M
Autofocus mode (automatinio fokusavimo režimas) M mygtukas k
Nustatykite, kaip fotoaparatas fokusuos kuriant trumpą pramoginį filmą ar filmuojant.
Parinktis
Aprašas
A Single AF
(vienos srities AF)
(numatytasis
nustatymas)
Židinys užfiksuojamas pradėjus filmuoti.
Šią parinktį nustatykite, kai atstumas tarp fotoaparato ir objekto išliks
gana pastovus.
B Full-time AF
(nuolatinis AF)
Fotoaparatas fokusuoja nepertraukiamai.
Šią parinktį nustatykite, kai filmuojant atstumas tarp fotoaparato ir
objekto pastebimai keisis. Fokusuojančio fotoaparato skleidžiamas
garsas gali būti girdimas įrašytame filme. Jei norite, kad fokusuojančio
fotoaparato skleidžiamas garsas netrikdytų įrašo, rekomenduojama
naudoti Single AF (vienos srities AF).
B
Pastabos apie automatinio fokusavimo režimą
Nustatyme Movie options (filmo parinktys) pasirinkus HS filmo parinktį, užfiksuojama
nustatymo parinktis Single AF (vienos srities AF).
150
Meniu naudojimas
Filmo meniu
Movie VR (filmo VR)
Pasirinkite fotografavimo režimą M mygtukas d M meniu piktograma e M Movie
VR (filmo VR) M mygtukas k
Pasirinkite trumpo pramoginio filmo režimu arba filmuojant taikomą virpesių mažinimo
nustatymą.
Naudodami trikojį pasirinkite Off (išjungta), taip stabilizuosite fotoaparatą filmuodami.
Parinktis
Aprašas
V On (hybrid)
(įjungta (hibridinis))
(numatytasis
nustatymas)
Taikydamas lęšio poslinkio metodą, optiškai kompensuoja fotoaparato
drebėjimą. Taip pat atlieka elektroninį VR, naudojant vaizdo apdorojimą.
Apžvalgos kampas (t. y. kadre matoma sritis) tampa siauresnis.
g On (įjungta)
Taikydamas lęšio poslinkio VR funkciją, kompensuoja fotoaparato
drebėjimą.
Off (išjungta)
Kompensavimas neatliekamas.
B
Pastabos apie VR filmuojant
• Nustatyme Movie options (filmo parinktys) pasirinkus HS filmo parinktį, užfiksuojama
nustatymo parinktis Off (išjungta).
• Kai kuriais atvejais fotoaparato drebėjimo padariniai gali būti nevisiškai pašalinti.
151
Meniu naudojimas
Filmo meniu
Wind Noise Reduction (vėjo keliamo triukšmo mažinimas)
Pasirinkite fotografavimo režimą M mygtukas d M meniu piktograma e M Wind
noise reduction (vėjo keliamo triukšmo mažinimas) M mygtukas k
Parinktis
Aprašas
Y On (įjungta)
Sumažina triukšmą, kurį sukelia filmuojant į mikrofoną pučiantis
vėjas. Atkuriant gali būti sunku girdėti kitus garsus.
Off (išjungta)
(numatytasis nustatymas)
Vėjo triukšmo mažinimo funkcija yra išjungta.
B
Pastabos apie vėjo keliamo triukšmo slopinimą
Nustatyme Movie options (filmo parinktys) pasirinkus HS filmo parinktį, užfiksuojama
nustatymo parinktis Off (išjungta).
Frame Rate (kadrų greitis)
Pasirinkite fotografavimo režimą M mygtukas d M meniu piktograma e M Frame
rate (kadrų greitis) M mygtukas k
Pasirinkite kadrų greitį, kuris bus naudojamas kuriant fotofilmą, trumpo filmuko režimu ar
filmuojant. Pakeitus kadrų greičio nustatymą, pasikeičia parinktys, kurias galima nustatyti
nustatyme Movie options (filmo parinktys) (A145).
Parinktis
Aprašas
30 fps (30p/60p) (30 kps
(30p/60p))
Skirta atkurti per televizorių, kuriame naudojamas NTSC standartas.
25 fps (25p/50p) (25 kps
(25p/50p))
Skirta atkurti per televizorių, kuriame naudojamas PAL standartas.
152
Meniu naudojimas
Filmo meniu
Atkūrimo meniu
Informaciją apie nuotraukų redagavimo funkcijas žr. skyriuje „Vaizdų (nejudančių vaizdų)
redagavimas“ (A88).
Mark for Upload (žymėti įkėlimui)
Paspauskite mygtuką c (atkūrimo režimas) M mygtukas d M Mark for upload
(žymėti įkėlimui) M mygtukas k
Fotoaparate pasirinkite nejudančius vaizdus ir juos įkelkite į išmanųjį įrenginį, kuris turi su
SnapBridge programa užmegztą belaidį ryšį.
Vaizdų pasirinkimo ekrane (A122) pažymėkite arba atšaukite įkeltinų vaizdų pažymėjimą.
• Įkeliamų vaizdų dydis yra apribotas iki 2 megapikselių. Jei norite įkelti nuotraukas
originaliu dydžiu, naudokite SnapBridge programos parinktį Download pictures
(Atsisiųsti nuotraukas).
• Negalima pasirinkti RAW formato vaizdų ir klipų. Norėdami įkelti filmus į išmanųjį įrenginį,
naudokite SnapBridge programos parinktį Download pictures (Atsisiųsti
nuotraukas).
• Žinokite, kad pasirinkus sąrankos meniu nuostatą Reset all (nustatyti viską iš naujo)
(A179) arba tinklo meniu nuostatą Restore default settings (atkurti
numatytuosius nustatymus) (A159), atšaukiami atlikti įkėlimo ženklo funkcijos
nustatymai.
153
Meniu naudojimas
Atkūrimo meniu
Slide Show (skaidrių peržiūra)
Paspauskite mygtuką c (atkūrimo režimas) M mygtukas d M Slide show (skaidrių
peržiūra) M mygtukas k
Atkurkite nuotraukas po vieną, naudodami automatinį skaidrių peržiūros režimą. Jei
naudojant skaidrių peržiūrą atkuriami filmų failai, rodomas tik pirmas kiekvieno filmo kadras.
1
Kryptiniu valdikliu HI pasirinkite
Start (pradėti) ir paspauskite mygtuką
k.
Slide show
Start
Frame intvl
• Pradedama skaidrių peržiūra.
Loop
• Jei norite pakeisti intervalą tarp vaizdų, pasirinkite
Frame intvl (kadrų keitimosi intervalai),
paspauskite mygtuką k ir nurodykite reikiamą
Pause
intervalą prieš pasirinkdami Start (pradėti).
• Jei norite automatiškai kartoti skaidrių peržiūrą, pasirinkite Loop (ciklas) ir paspauskite
mygtuką k prieš pasirinkdami Start (pradėti).
• Net jei yra įjungta parinktis Loop (ciklas), ilgiausia atkūrimo trukmė yra maždaug iki
30 minučių.
2
Baikite arba paleiskite skaidrių peržiūrą
iš naujo.
• Baigus žiūrėti arba pristabdžius skaidrių peržiūrą,
rodomas dešinėje pateiktas rodinys. Jei norite
išjungti peržiūrą, pasirinkite G ir paspauskite
mygtuką k. Jei peržiūrą norite tęsti, pasirinkite F
ir paspauskite mygtuką k.
Veiksmai atkuriant
• Jei norite peržiūrėti ankstesnį ar kitą vaizdą, naudokite kryptinį valdiklį HIJK arba jį
pasukite. Jei norite greitai sukti vaizdus atgal / pirmyn, paspauskite juos ir laikykite
paspaudę.
• Jei norite sustabdyti arba užbaigti skaidrių peržiūrą, paspauskite mygtuką k.
154
Meniu naudojimas
Atkūrimo meniu
Protect (apsaugoti)
Paspauskite mygtuką c (atkūrimo režimas) M mygtukas d M Protect (apsaugoti)
M mygtukas k
Fotoaparatas apsaugo pasirinktas nuotraukas nuo atsitiktinio ištrynimo.
Nuotraukų pasirinkimo rodinyje pasirinkite norimas apsaugoti nuotraukas arba atšaukite
apsaugą (A122).
Atminkite, kad suformatavus atminties kortelę arba fotoaparato vidinę atmintį, visi
duomenys (net ir apsaugoti failai) yra ištrinami visam laikui (A173).
Rotate Image (sukti nuotrauką)
Paspauskite mygtuką c (atkūrimo režimas) M mygtukas d M Rotate image
(sukti nuotrauką) M mygtukas k
Nurodykite padėtį, kuria išsaugoti nejudantys vaizdai bus rodomi juos atkuriant.
Nuotraukų pasirinkimo rodinyje pasirinkite nuotrauką (A122). Kai rodomas vaizdo
pasukimo ekranas, spausdami arba sukdami kryptinį valdiklį JK pasukite vaizdus 90 laipsnių
kampu.
Rotate image
Rotate image
Back
Rotate
Confirm
Rotate image
Back
Rotate
Sukti 90 laipsnių prieš
laikrodžio rodyklę
Confirm
Back
Rotate
Jei norite užbaigti rodymo padėties nustatymą ir įrašyti padėties informaciją su vaizdu,
paspauskite mygtuką k.
155
Meniu naudojimas
Atkūrimo meniu
Confirm
Sukti 90 laipsnių pagal
laikrodžio rodyklę
Copy (kopijuoti) (kopijavimas iš atminties kortelės į
vidinę atmintį ir atvirkščiai)
Paspauskite mygtuką c (atkūrimo režimas) M mygtukas d M Copy (kopijuoti) M
mygtukas k
Nuotraukas galima kopijuoti iš atminties kortelės į vidinę atmintį ir atvirkščiai.
• Įdėjus atminties kortelę, kurioje nėra nuotraukų, ir įjungus fotoaparatą atkūrimo režimu, rodoma
Memory contains no images. (Atmintyje nėra nuotraukų.). Tokiu atveju paspauskite
mygtukas d ir pasirinkite Copy (kopijuoti).
1
Kryptiniu valdikliu HI pasirinkite
įrašymo vietos parinktį ir paspauskite
mygtukas k.
Copy
Camera to card
Card to camera
2
Pasirinkite kopijavimo parinktį ir
paspauskite mygtukas k.
• Jei pasirinksite Selected images (pasirinkti
vaizdai), nuotraukų pasirinkimo rodinyje
nurodykite nuotraukas (A122).
B
Camera to card
Selected images
All images
Pastabos apie nuotraukų kopijavimą
• Galima kopijuoti tik tų formatų failus, kuriuos gali įrašyti šis fotoaparatas.
• Šis veiksmas gali nepavykti su nuotraukomis, užfiksuotomis kito gamintojo fotoaparatu arba
modifikuotomis kompiuteriu.
C
Nuotraukų sekos kopijavimas
• Jei lange Selected images (pasirinkti vaizdai) pasirenkate pagrindinę sekos nuotrauką,
kopijuojamos visos nuotraukos, esančios sekoje.
• Jei rodant sekos vaizdus paspausite mygtuką d, galėsite pasirinkti tik kopijavimo parinktį Card
to camera (iš kortelės į fotoaparatą). Jei pasirenkate Current sequence (dabartinė seka),
nukopijuojamos visos nuotraukos, esančios sekoje.
156
Meniu naudojimas
Atkūrimo meniu
Sequence Display (sekos rodymas)
Paspauskite mygtuką c (atkūrimo režimas) M mygtukas d M Sequence display
(sekos rodymas) M k mygtukas
Pasirinkite būdą, kuris naudojamas sekos vaizdams rodyti (A86).
Parinktis
Aprašas
Q Individual pictures
(atskiros nuotraukos)
Kiekvienas sekos vaizdas parodomas pavieniui.
Atkūrimo ekrane rodoma F.
C Key picture only (tik
pagrindinė nuotrauka)
(numatytasis
nustatymas)
Parodoma tik pagrindinė sekos vaizdų nuotrauka.
Nustatymai taikomi visoms sekoms. Nustatymas fotoaparato atmintyje išsaugomas net
išjungus fotoaparatą.
157
Meniu naudojimas
Atkūrimo meniu
Tinklo meniu
Paspauskite mygtuką d M meniu piktograma J M mygtukas k
Norėdami prijungti fotoaparatą prie išmaniojo įrenginio arba ML-L7 nuotolinio valdymo
pulto (galima įsigyti atskirai), sukonfigūruokite belaidžio tinklo nustatymus.
• Užmezgus belaidį ryšį tarp fotoaparato ir išmaniojo įrenginio naudojant įdiegtą programą
SnapBridge, galima į išmanųjį įrenginį galima įkelti fotoaparatu užfiksuotus vaizdus arba
fotografuoti nuotoliniu būdu. Prijungimo procedūros ieškokite leidinyje „SnapBridge
Prisijungimo vadovas“.
• Kol užmezgamas belaidis ryšys, kai kurių nustatymų keisti negalima. Jei norite juos
pakeisti, atjunkite belaidį ryšį.
Parinktis
Aprašas
Airplane mode (lėktuvo
režimas)
Norėdami išjungti visus belaidžius ryšius, pasirinkite On
(įjungta).
Choose connection
(pasirinkite jungtį)
Pasirinkite, ar prijungti fotoaparatą prie išmaniojo prietaiso arba
ML-L7 nuotolinio valdymo pulto (galima įsigyti atskirai).
Connect to smart device
(prijungti prie išmaniojo
įrenginio)
Pasirinkite naudodami SnapBridge programą, kad fotoaparatą
galėtumėte prijungti prie išmaniojo įrenginio. Išsamesnę
informaciją žr. pridėtame „SnapBridge Prisijungimo vadovas“.
• Prieš nustatydami šią parinktį, pasirinkite Choose
connection (pasirinkite jungtį) nuostatą Smart device
(išmanusis įrenginys).
Connection to remote
(prisijungimas prie
nuotolinio pulto)
Pasirinkite, kai prijungiate ML-L7 nuotolinio valdymo pultą
(galima įsigyti atskirai) prie fotoaparato. Fotoaparatas laukia, kol
bus užmegztas ryšys (A208).
• Prieš nustatydami šią parinktį, pasirinkite Choose
connection (pasirinkite jungtį) nuostatą Remote control
(nuotolinio valdymo pultas).
Send while shooting (siųsti
fotografuojant)
Nustatykite sąlygas, taikomas automatiškai siunčiant vaizdus į
išmanųjį įrenginį.
• Įkeliamų vaizdų dydis yra apribotas iki 2 megapikselių. Jei
norite įkelti nuotraukas originaliu dydžiu, naudokite
SnapBridge programos parinktį Download pictures
(Atsisiųsti nuotraukas).
158
Meniu naudojimas
Tinklo meniu
Parinktis
Aprašas
SSID*: Pakeiskite SSID. Nustatykite 1–32 ženklų skaitinį-raidinį
SSID.
Wi-Fi (WiFi belaidis
tinklas)
Bluetooth
Network
settings (tinklo
nustatymai)
Auth./encryp. (autent./šifr.): Pasirinkite, ar norite šifruoti ryšį
tarp fotoaparato ir prijungto išmaniojo įrenginio.
Pasirinkus Open (atidaryti), ryšiai nėra užšifruojami.
Password (slaptažodis)*: Nustatykite slaptažodį. Nustatykite
8–36 ženklų skaitinį-raidinį slaptažodį.
Channel (kanalas): Pasirinkite belaidžiam ryšiui naudojamą
kanalą. Jei ryšio kokybė yra prasta arba vaizdų įkėlimo greitis yra
itin lėtas, kai naudojate belaidį ryšį, pabandykite pakeisti kanalą.
Current settings
(dabartiniai
nustatymai)
Peržiūrėkite dabartinius nustatymus.
Connection
(jungtis)
Pasirinkite Disable (išjungti), kad Bluetooth ryšys būtų
išjungtas.
Paired devices
(suporuoti
įrenginiai)
Pakeiskite išmanųjį įrenginį, prie kurio norite prijungti, arba
ištrinkite prijungtą išmanųjį įrenginį.
Šį fotoaparatą galima susieti su iki penkių išmaniųjų įrenginių,
tačiau tuo pačiu metu jį galima prijungti tik prie vieno įrenginio.
Send while off
(siųsti kai
išjungta)
Nustatykite, ar leisti fotoaparatui užmegzti ryšį su išmaniuoju
prietaisu, kai fotoaparatas yra išjungtas arba veikia budėjimo
režimu (A25).
Restore default settings
(atkurti numatytuosius
nustatymus)
Atkurkite numatytąsias tinklo meniu nustatymų reikšmes.
* Norėdami gauti informacijos, kaip įvesti skaitinius-raidinius ženklus, žr. skyrelį „Teksto įvedimo
klaviatūros naudojimas“ (A160).
C
Bluetooth ryšio indikacija fotografavimo ekrane
• Dega: Fotoaparatas yra prijungtas prie išmaniojo įrenginio naudojant Bluetooth.
• Mirksi: Fotoaparatas laukia, kol vėl bus užmegztas ryšys su išmaniuoju įrenginiu. Be to, jis mirksi,
kai įkeliant vaizdus atsijungė Bluetooth ryšys (A201).
159
Meniu naudojimas
Tinklo meniu
Teksto įvedimo klaviatūros naudojimas
• Kryptiniu valdikliu HIJK pasirinkite skaičius ir
raides. Spauskite mygtuką k, jei norite įvesti
pasirinktą simbolį teksto laukelyje ir perkelti žymeklį į
kitą poziciją.
• Pasirinkite ženklo tipo pakeitimo piktogramą ir
spustelėkite mygtuką k, kad būtų pakeistas ženklo
tipas.
• Norėdami perkelti žymeklį į teksto lauką, sukite
komandų ratuką.
• Norėdami ištrinti ženklus, perkelkite žymeklį į norimą
ištrinti teksto lauką ir paspauskite mygtuką l.
• Jei norite taikyti nustatymą, pasirinkite klaviatūroje P
ir paspauskite mygtuką k.
C
Teksto laukas
Delete
Input
Klaviatūra
Pakeisti ženklo tipo piktogramą
Jutiklinio skydelio valdymas teksto įvesties klaviatūroje
Ženklus galite įvesti paliesdami teksto lauką, klaviatūrą arba ženklo tipo pakeitimo piktogramą.
160
Meniu naudojimas
Tinklo meniu
Sąrankos meniu
Time Zone and Date (laiko juosta ir data)
Paspauskite mygtuką d M meniu piktograma z M Time zone and date (laiko juosta
ir data) M mygtukas k
Nustatykite fotoaparato laikrodį.
Parinktis
Aprašas
Sync with smart
device
(sinchronizuoti
su išmaniuoju
įrenginiu)
Nustatykite On (įjungta), kad datos ir laiko nustatymas būtų
sinchronizuojamas su išmaniuoju įrenginiu. Įjunkite SnapBridge programos
vietos informacijos funkciją.
Date and time
(data ir laikas)*
• Pasirinkite lauką: Paspauskite
kryptinį valdiklį JK.
• Pakoreguokite datą ir laiką:
Paspauskite HI. Datą ir laiką
galima pakeisti ir sukant kryptinį
valdiklį arba komandų ratuką.
• Taikykite nustatymą: pasirinkite
minutės lauko nustatymą, tada
paspauskite mygtuką k.
Date and time
D
M
Y
01 01 2019
h
m
00 00
Confirm
Date format
(datos formatas)
Pasirinkite Year/Month/Day (metai/mėnuo/diena), Month/Day/Year
(mėnuo/diena/metai) arba Day/Month/Year (diena/mėnuo/metai).
Time zone (laiko
juosta)*
Nustatykite laiko juostą ir vasaros laiką.
• Kai pasirenkate Travel destination (kelionės tikslas) (x) prieš tai
nustatę laiko juostą (w), laiko skirtumas tarp kelionės tikslo ir namų laiko
juostos apskaičiuojamas automatiškai ir įrašoma pasirinkto regiono data
bei laikas.
* Galima nustatyti tik tada, kai Sync with smart device (sinchronizuoti su išmaniuoju
įrenginiu) nustatyta į Off (išjungta).
Laiko juostos nustatymas
1
Kryptiniu valdikliu HI pasirinkite
Time zone (laiko juosta) ir
paspauskite mygtuką k.
Time zone and date
Sync with smart device
Date and time
Date format
Time zone
London, Casablanca
UTC+0
161
Meniu naudojimas
Sąrankos meniu
15/11/2019 15:30
2
Pasirinkite w Home time zone (namų
laiko juosta) arba x Travel
destination (kelionės tikslas) ir
paspauskite mygtuką k.
• Ekrane rodoma data ir laikas pasikeičia atsižvelgiant
į tai, ar pasirinkta namų, ar kelionės tikslo laiko
juosta.
3
Paspauskite K.
Time zone
Home time zone
Travel destination
London, Casablanca
UTC+0
15/11/2019 15:30
Time zone
Home time zone
Travel destination
London, Casablanca
UTC+0
4
Paspausdami JK, pasirinkite laiko
juostą.
15/11/2019 15:30
Travel destination
• Jei norite įjungti vasaros laiko funkciją, paspauskite
H; rodoma W. Jei norite išjungti vasaros laiko
funkciją, paspauskite I.
New York, Toronto, Lima
• Jei norite pritaikyti laiko juostą, paspauskite
UTC-5
15/11/2019 10:30
mygtuką k.
Back
Confirm
• Jei pasirinkus namų arba kelionės tikslo laiko
juostos nustatymą rodomas neteisingas laikas, pasirinkę nustatymą Date and time (data
ir laikas), nustatykite teisingą laiką.
162
Meniu naudojimas
Sąrankos meniu
Monitor Settings (ekrano nustatymai)
Paspauskite mygtuką d M meniu piktograma z M Monitor settings (ekrano
nustatymai) M mygtukas k
Parinktis
Aprašas
Photo info
(nuotraukos
informacija)
Nustatykite, ar turi būti rodoma informacija ekrane.
Monitor brightness
(ekrano skaistis)
Sureguliuokite ekrano skaistį.
• Numatytasis nustatymas: 3
EVF brightness
(elektroninio vaizdo
ieškiklio skaistis)
Sureguliuokite vaizdo ieškiklio skaistį.
• Numatytasis nustatymas: 3
Help display (žinyno
ekranas)
Keičiant fotografavimo režimą arba kol rodomas nustatymo ekranas,
rodomi funkcijų aprašymai.
• Numatytasis nustatymas: On (įjungta)
Image review
(vaizdo peržiūra)
Nustatykite, ar užfiksuota nuotrauka turi būti iš karto parodyta.
• Numatytasis nustatymas: On (įjungta)
Photo Info (nuotraukos informacija)
Fotografavimo režimas
Atkūrimo režimas
4/4
Show info (rodyti
informaciją)
100
Auto info
(automatinė
informacija)
(numatytasis
nustatymas)
1/250
F3.4
100-0004.JPG
15/11/2019 15:30
Parodoma ta pati informacija, kuri yra rodoma pasirinkus Show info
(rodyti informaciją), tačiau, jei kelias sekundes neatliekami jokie veiksmai,
informacija yra paslepiama, tarsi būtų nustatyta parinktis Hide info (slėpti
informaciją). Kai atliekami veiksmai, informacija vėl parodoma.
Hide info (slėpti
informaciją)
163
Meniu naudojimas
Sąrankos meniu
0.0
25m 0s
500
Fotografavimo režimas
Atkūrimo režimas
4/4
0.0
Framing grid+auto
25m 0s
info (komponavimo
1/250 F3.4
500
100
tinklelis+automatinė
informacija)
Be informacijos, rodomos pasirinkus
Auto info (automatinė
informacija), taip pat rodomas
komponavimo tinklelis, padedantis
komponuoti nuotraukas.
Filmuojant komponavimo tinklelis
nerodomas.
100-0004.JPG
15/11/2019 15:30
Taip pat, kaip pasirinkus Auto info
(automatinė informacija).
4/4
Movie frame+auto
info (filmo
kadras+automatinė
informacija)
100
1/250
0.0
25m 0s
500
F3.4
Be informacijos, rodomos pasirinkus
Auto info (automatinė
informacija), prieš pradedant
filmuoti, parodomas rėmelis,
žymintis filmuojant fiksuojamą sritį.
Filmuojant filmo kadras nerodomas.
164
Meniu naudojimas
Sąrankos meniu
100-0004.JPG
15/11/2019 15:30
Taip pat, kaip pasirinkus Auto info
(automatinė informacija).
EVF Auto Toggle (automatinis elektroninio vaizdo
ieškiklio perjungimas) (automatinis perjungimas tarp
ekrano ir vaizdo ieškiklio)
Paspauskite mygtuką d M meniu piktograma z M EVF auto toggle (automatinis
elektroninio vaizdo ieškiklio perjungimas) M mygtukas k
Parinktis
Aprašas
On (įjungta)
(numatytasis
nustatymas)
Kai jūsų veidas priartėja prie vaizdo ieškiklio, akies jutiklis sureaguoja į jį ir
ekranas automatiškai perjungiamas į vaizdo ieškiklį.
Off (išjungta)
Net kai jūsų veidas priartėja prie vaizdo ieškiklio, ekranas
neperjungiamas į vaizdo ieškiklį.
165
Meniu naudojimas
Sąrankos meniu
Date Stamp (datos žymė)
Paspauskite mygtuką d M meniu piktograma z M Date stamp (datos žymė) M
mygtukas k
Fotografuojant galima įterpti fotografavimo datos ir
laiko žymą į nuotraukas.
15.11.2019
Parinktis
Aprašas
W Date (data)
Į nuotraukas įterpiama datos žyma.
X Date and time (data ir
laikas)
Į nuotraukas įterpiama datos ir laiko žyma.
Off (išjungta) (numatytasis
nustatymas)
Datos ir laiko žyma į nuotraukas neįterpiama.
B
Pastabos apie datos žymę
• Įspausta data ir laikas sudaro nuolatinę vaizdo duomenų dalį, jų negalima ištrinti. Į jau užfiksuotas
nuotraukas datos ir laiko žymos įterpti negalima.
• Datos ir laiko žymos negalima įterpti toliau nurodytais atvejais:
- Kai nustatytas scenos režimas Night portrait (naktinis portretas) (nustačius Hand-held
(fiksavimas laikant rankose)), Night landscape (naktinis kraštovaizdis) (nustačius
Hand-held (fiksavimas laikant rankose)), Backlighting (foninis apšvietimas) (nustačius
HDR kaip On (įjungta)), Easy panorama (paprasta panorama) arba Multiple exp. Lighten
(daug eks. pašviesinti)
- Kai nustatyta Image quality (vaizdo kokybė) (A127) parinktis RAW (GRYNAS), RAW + Fine
(GRYNAS + tankus) arba RAW + Normal (GRYNAS + įprastas)
- Kai nustatyta Continuous (nepertraukiamas) (A134) parinktis Pre-shooting cache
(parengtinis filmavimas), Continuous H: 120 fps (nepertraukiamas H: 120 fps) arba
Continuous H: 60 fps (nepertraukiamas H: 60 fps)
- Filmuojant
- Kai filmuojant išsaugomi nejudantys vaizdai.
- Iškerpant iš filmo nejudančius vaizdus filmo atkūrimo metu.
• Jei nustatytas mažas vaizdo dydis, įterptą datos ir laiko žymą gali būti sunku įžiūrėti.
166
Meniu naudojimas
Sąrankos meniu
Self-timer: After Release (Automatinis laikmatis: po
paleidimo)
Paspauskite mygtuką d M meniu piktograma z M Self-timer: after release
(Automatinis laikmatis: po paleidimo) M mygtukas k
Nustatykite, ar atšaukti automatinį laikmatį, kai jis buvo naudojamas fotografuoti (A61).
Parinktis
Aprašas
o Exit self-timer mode
(išjungti automatinio laikmačio
režimą)
(numatytasis nustatymas)
Baigus fotografuoti, automatinio laikmatis atšaukiamas.
• Baigus fotografuoti scenos režimu Multiple exp. Lighten
(daug eks. pašviesinti), automatinio laikmatis nėra
atšaukiamas. Norėdami išjungti automatinį laikmatį, ranka
nustatykite automatinio laikmačio nuostatos parinktį k.
• Pet portrait auto release (gyvūnų portreto fiksavimo
automatinis atleidimas) Ir Smile timer (šypsenos
laikmatis) nėra atšaukiamos.
k Stay in self-timer mode
(toliau naudoti automatinio
laikmačio režimą)
Nufotografavus, fotografavimas naudojant automatinį
laikmatį yra tęsiamas.
• Kai fotoaparatas yra išjungiamas, automatinio laikmatis
atšaukiamas.
• Self-Collage (autokoliažas) yra atšaukiama.
167
Meniu naudojimas
Sąrankos meniu
Photo VR (nuotraukų VR)
Paspauskite mygtuką d M meniu piktograma z M Photo VR (nuotraukų VR) M
mygtukas k
Pasirinkite fotografuojant taikomą virpesių mažinimo nustatymą.
Naudodami trikojį pasirinkite Off (išjungta), taip stabilizuosite fotoaparatą fotografuodami.
Parinktis
Aprašas
On (įjungta)
(numatytasis nustatymas)
Taikydamas lęšio poslinkio VR funkciją, kompensuoja fotoaparato
drebėjimą.
Off (išjungta)
Kompensavimas neatliekamas.
B
Pastabos apie VR fotografuojant
• Įjungę fotoaparatą arba atkūrimo režimą perjungę į fotografavimo, palaukite, kol bus visiškai
parodytas fotografavimo režimo ekranas, tada fotografuokite.
• Iš karto po fotografavimo ekrane rodomi vaizdai gali atrodyti susilieję.
• Tam tikrais atvejais virpesių mažinimo funkcijai gali nepavykti visiškai pašalinti fotoaparato
drebėjimo poveikio.
168
Meniu naudojimas
Sąrankos meniu
AF Assist (AF pagalbinis apšvietimas)
Paspauskite mygtuką d M meniu piktograma z M AF assist (AF pagalbinis
apšvietimas) M mygtukas k
Parinktis
Aprašas
a Auto (automatinis)
(numatytasis nustatymas)
AF pagalbinio apšvietimo lemputė automatiškai užsidega, kai
paspaudžiate užrakto atleidimo mygtuką, o apšvietimas yra silpnas.
Apšvietimo lemputės diapazonas yra apie 3,5 m esant didžiausio
plačiakampio priartinimo padėčiai ir apie 5,0 m esant didžiausio
teleobjektyvinio priartinimo padėčiai.
• Atsižvelgiant į fokusavimo srities vietą arba fotografavimo
režimą, AF pagalbinio apšvietimo lemputė gali nedegti.
Off (išjungta)
AF pagalbinio apšvietimo lemputė neužsidega.
Digital Zoom (skaitmeninis mastelis)
Paspauskite mygtuką d M meniu piktograma z M Digital zoom (skaitmeninis
mastelis) M mygtukas k
Parinktis
Aprašas
On (įjungta)
(numatytasis nustatymas)
Skaitmeninis priartinimas yra įjungtas.
Off (išjungta)
Skaitmeninis priartinimas yra išjungtas.
B
Pastabos apie skaitmeninį priartinimą
• Skaitmeninio priartinimo negalima naudoti šiais scenos režimais:
- Portrait (portretas), Night portrait (naktinis portretas), Night landscape (naktinis
kraštovaizdis), Backlighting (foninis apšvietimas) (nustačius HDR parinktį On (įjungta)),
Easy panorama (paprasta panorama), Pet portrait (gyvūnėlio portretas), Smart
portrait (išmanusis portretas)
• Parinkus tam tikrus nustatymus, skaitmeninio priartinimo negalima naudoti ir kitais fotografavimo
režimais (A82).
169
Meniu naudojimas
Sąrankos meniu
Assign Side Zoom Control (priskirti šoninį priartinimo
valdiklį)
Paspauskite mygtuką d M meniu piktograma z M Assign side zoom control
(priskirti šoninį priartinimo valdiklį) M mygtukas k
Pasirinkite funkciją, kuri fotografuojant bus atliekama pajudinus šoninį priartinimo valdiklį.
Parinktis
Aprašas
Y Zoom (priartinimas)
(numatytasis nustatymas)
Sureguliuokite priartinimą (A70).
E Manual focus (rankinis
fokusavimas)1
Kai fokusavimo režimas nustatytas kaip E (rankinis
fokusavimas), fokusuoti naudojant šoninį priartinimo valdiklį
(A64).
• Sukite priartinimo valdiklį link g, jei norite fokusuoti toli
esančius objektus.
• Sukite priartinimo valdiklį link f, jei norite fokusuoti arti
esančius objektus.
Z Aperture (diafragma)2
Nustatykite f skaičių (A53).
b ISO sensitivity (ISO
jautrumas)3
Įjunkite ISO jautrumo nustatymo ekraną (A138).
Kol rodomas nustatymo ekranas, slinkite šoninį priartinimo
valdiklį ir pasirinkite elementą.
Įjunkite ekspozicijos kompensavimo nustatymo ekraną
o Exposure compensation
(A66, 68).
4
(ekspozicijos kompensavimas) Kol rodomas nustatymo ekranas, slinkite šoninį priartinimo
valdiklį ir pasirinkite kompensavimo reikšmę.
1
2
3
4
5
c White balance (baltos
spalvos balansas)5
Įjunkite baltos spalvos balanso nustatymo ekraną (A130).
Kol rodomas nustatymo ekranas, slinkite šoninį priartinimo
valdiklį ir pasirinkite elementą.
k None (jokio)
Šoninis priartinimo valdiklis neveikia net jį judinant.
Kai fokusavimo režimas nustatytas ne ties režimu E, šoninis priartinimo valdiklis neveikia.
Fotografavimo režimais, kuriais negalima nustatyti f skaičiaus, šoninio priartinimo valdiklio
veikimas yra išjungtas.
Kai negalima nustatyti ISO jautrumo, šoninio priartinimo valdiklio veikimas yra išjungtas.
Kai negalima nustatyti ekspozicijos kompensavimo, šoninio priartinimo valdiklio veikimas yra
išjungtas.
Kai negalima nustatyti baltos spalvos balanso, šoninio priartinimo valdiklio veikimas yra išjungtas.
170
Meniu naudojimas
Sąrankos meniu
AE/AF Lock Button (AE/AF blokavimo mygtukas)
Paspauskite mygtuką d M meniu piktograma z M AE/AF lock button (AE/AF
blokavimo mygtukas) M mygtukas k
Pasirinkite funkciją, kuri fotografuojant bus atliekama paspaudus mygtuką g (AE-L/AF-L)
(A3).
Parinktis
1
2
3
4
Aprašas
a AE/AF lock (AE/AF
blokavimas)
(numatytasis
nustatymas)
Laikykite mygtuką g paspaustą ir užfiksuokite židinį ir ekspoziciją.1
b AE lock only (Tik
AE blokavimas)
Laikykite mygtuką g paspaustą, kad užfiksuotumėte ekspoziciją.2
c AE lock (Hold)
(AE blokavimas
(laikymas))
Norėdami užfiksuoti ekspoziciją, paspauskite mygtuką g. Ekspozicijos
fiksavimas nėra atleidžiamas, net jei paspaudžiate užrakto atleidimo
mygtuką.3
Norėdami atleisti ekspozicijos fiksavimo, dar kartą paspauskite
mygtuką g.
d AF lock only (Tik
AF blokavimas)
Laikykite mygtuką g paspaustą, kad užfiksuotumėte židinį.4
Kai rodomas ekspozicijos kompensavimo nustatymo ekranas, židinio ir ekspozicijos fiksavimas yra
atleidžiamas.
Kai rodomas ekspozicijos kompensavimo nustatymo ekranas, ekspozicijos fiksavimas yra
atleidžiamas.
Pasikeitus ekspozicijos kompensavimui, židinio fiksavimas yra atleidžiamas.
Kai rodomas ekspozicijos kompensavimo nustatymo ekranas, židinio fiksavimas yra atleidžiamas.
B
Pastabos apie AE/AF blokavimo mygtuką
• Ekspozicija neužfiksuojama net ir paspaudus mygtuką g toliau nurodytais fotografavimo
režimais.
- D (rankinis) režimas
- Time-lapse movie (fotofilmas) (veikiant Night sky (150 minutes) (naktinis dangus (150
min.)) arba Star trails (150 minutes) (žvaigždžių takai (150 min.))), Fireworks show
(fejerverkai) arba Multiple exp. Lighten (daug eks. pašviesinti) scenos režimu
• Kai fokusavimo režimas (A63) nustatytas kaip E (rankinis fokusavimas), židinys nėra
užfiksuojamas net ir paspaudus mygtuką g.
171
Meniu naudojimas
Sąrankos meniu
Sound Settings (garso nustatymai)
Paspauskite mygtuką d M meniu piktograma z M Sound settings (garso
nustatymai) M mygtukas k
Parinktis
Aprašas
Button sound (mygtukų
garsas)
Jei pasirinkote On (įjungta) (numatytasis nustatymas), atlikęs
veiksmą fotoaparatas pypteli vieną kartą, sufokusavęs objektą – du
kartus, o įvykus klaidai – tris kartus. Taip pat pasigirsta
pasisveikinimo ekrano garsas.
• Naudojant scenos režimą Pet portrait (gyvūnėlio
portretas), garsai yra išjungiami.
Shutter sound (užrakto
garsas)
Jei pasirinkote On (įjungta) (numatytasis nustatymas), kai
atleidžiamas užraktas, nuskamba užrakto garsas.
• Filmuojant arba naudojant scenos režimą Easy panorama
(paprasta panorama) ar Pet portrait (gyvūnėlio
portretas), užrakto garso nėra.
Auto Off (automatinis išjungimas)
Paspauskite mygtuką d M meniu piktograma z M Auto off (automatinis
išjungimas) M mygtukas k
Nustatykite laikotarpį, kuriam praėjus fotoaparatas pradeda veikti budėjimo režimu (A25).
Galite pasirinkti 30 s (30 sek.), 1 min (1 min.) (numatytasis nustatymas), 5 min (5 min.) arba
30 min (30 min.).
C
Automatinio išjungimo funkcijos nustatymas
Laikotarpis, kuriam praėjus fotoaparatas pradeda veikti budėjimo režimu, yra fiksuotas toliau
nurodytais atvejais.
• Kai rodomas meniu: 3 minutės (kai nustatyta automatinio išjungimo parinktis 30 s (30 sek.) arba
1 min (1 min.)).
• Kai fotografuojate naudodami Pet portrait auto release (gyvūnų portreto fiksavimo
automatinis atleidimas): 5 minutės (kai nustatyta automatinio išjungimo parinktis 30 s (30
sek.) arba 1 min (1 min.)).
• Kai fotografuojate naudodami Smile timer (šypsenos laikmatis): 5 minutės (kai nustatyta
automatinio išjungimo parinktis 30 s (30 sek.) arba 1 min (1 min.)).
• Kai prijungiamas kintamosios srovės adapteris: 30 minučių.
• Laukiant, kol prisijungs parinktimi Connect to smart device (prijungti prie išmaniojo
įrenginio): 30 minučių.
172
Meniu naudojimas
Sąrankos meniu
Format Card (formatuoti kortelę) / Format Memory
(formatuoti atmintį)
Paspauskite mygtuką d M meniu piktograma z M Format card (formatuoti
kortelę) / Format memory (formatuoti atmintį) M mygtukas k
Naudokite šią parinktį, kai norite suformatuoti atminties kortelę arba vidinę atmintį.
Formatuojant atminties korteles arba vidinę atmintį, visam laikui ištrinami visi
duomenys. Ištrintų duomenų grąžinti negalima. Prieš formatuodami, svarbias
nuotraukas išsaugokite kompiuteryje.
• Kol užmezgamas belaidis ryšys, gali nepavykti parinkti šio nustatymo.
Atminties kortelės formatavimas
• Įdėkite atminties kortelę į fotoaparatą.
• Sąrankos meniu pasirinkite Format card (formatuoti kortelę) ir paspauskite mygtuką
k.
Vidinės atminties formatavimas
• Išimkite atminties kortelę iš fotoaparato.
• Sąrankos meniu pasirinkite Format memory (formatuoti atmintį) ir paspauskite
mygtuką k.
Norėdami pradėti formatuoti, rodomame ekrane pasirinkite Format (formatuoti) ir
paspauskite mygtuką k.
• Formatuodami neišjunkite fotoaparato ir neatidarykite akumuliatoriaus skyriaus /
atminties kortelės lizdo dangtelio.
173
Meniu naudojimas
Sąrankos meniu
Language (kalba)
Paspauskite mygtuką d M meniu piktograma z M Language (kalba) M mygtukas k
Pasirinkite kalbą, kuria turi būti rodomi fotoaparato meniu ir pranešimai.
HDMI Output (HDMI išvestis)
Paspauskite mygtuką d M meniu piktograma z M HDMI output (HDMI išvestis) M
mygtukas k
Kai išvedama naudojant HDMI, pasirinkite vaizdų skyrą.
Pasirinkus Auto (automatinis) (numatytasis nustatymas), kaip prijungto televizoriaus
palaikoma skyra automatiškai parenkama 2160p, 1080p arba 720p.
174
Meniu naudojimas
Sąrankos meniu
Charge by Computer (įkrauti iš kompiuterio)
Paspauskite mygtuką d M meniu piktograma z M Charge by computer (įkrauti iš
kompiuterio) M mygtukas k
Parinktis
Aprašas
a Auto
(automatinis)
(numatytasis
nustatymas)
Prijungus fotoaparatą prie veikiančio kompiuterio (A110), į fotoaparatą
įdėtas akumuliatorius yra automatiškai įkraunamas naudojant kompiuterio
tiekiamą elektros energiją.
• Kai akumuliatorius įkraunamas, maitinimo lemputė (įkrovimo lemputė)
lėtai mirksi. Kai krovimas baigtas, mirksinti maitinimo lemputė (įkrovimo
lemputė) ima šviesti pastoviai.
Off (išjungta)
Prijungus fotoaparatą prie kompiuterio, į fotoaparatą įdėtas akumuliatorius
nėra įkraunamas.
B
Pastabos apie įkrovimą kompiuteriu
• Prijungus prie kompiuterio, fotoaparatas įsijungia ir yra pradedamas krauti. Jei fotoaparatą
išjungsite, įkrovimas bus sustabdytas.
• Visiškai išeikvotam akumuliatoriui įkrauti reikia maždaug 5 val. Jei tuo metu, kai įkraunamas
akumuliatorius, kelsite nuotraukas, įkrovimo trukmė bus ilgesnė.
• Fotoaparatas automatiškai išsijungia, jei įkrovus akumuliatorių 30 minučių neatliekamas joks su
kompiuteriu susijęs veiksmas.
B
Kai maitinimo lemputė (įkrovimo lemputė) greitai mirksi
Galimai dėl vienos iš toliau aprašytų priežasčių įkrauti negalima.
• Aplinkos temperatūra netinka įkrauti. Akumuliatorių įkraukite patalpoje, kurioje aplinkos
temperatūra yra 5–35°C.
• Netinkamai prijungtas USB laidas arba sugedęs akumuliatorius. Įsitikinkite, ar USB laidas prijungtas
tinkamai, arba, jei reikia, pakeiskite akumuliatorių.
• Kompiuteris veikia miego režimu ir netiekia elektros energijos. Suaktyvinkite kompiuterį.
• Kompiuterio nustatymai arba specifikacija neleidžia jam tiekti elektros energijos, todėl
akumuliatorius nėra įkraunamas.
175
Meniu naudojimas
Sąrankos meniu
Image Comment (vaizdo pastaba)
Paspauskite mygtuką d M meniu piktograma z M Image comment (vaizdo
pastaba) M mygtukas k
Pridėkite pastabą, kuri anksčiau buvo užregistruota vaizdams, kurie bus fotografuojami.
Naudodami SnapBridge programą, pridėtą pastabą galite įterpti į vaizdus, kurie bus
siunčiami į išmanųjį prietaisą. Turite iš anksto sukonfigūruoti programą SnapBridge. Daugiau
informacijos rasite SnapBridge programoje internete.
Be to, galite peržiūrėti pridėtą komentarą, naudodami ViewNX-i metaduomenis.
Parinktis
Aprašas
Attach comment (pridėti
pastabą)
Kartu su Input comment
Image comment
(įvesties komentaras)
užregistruota pastaba yra
Attach comment
pridedama prie vaizdų.
Input comment
• Pasirinkite Attach
XXXXXXXXXXXXXXXXXX
comment (pridėti
XXXXXXXXXXXXXXXXXX
pastabą), paspauskite K
ir pažymėkite atitinkamą
Set
Confirm
langelį varnele (w).
Jeigu paspausite
mygtuką k, nustatymas bus įjungtas ir komentaras bus
pridedamas prie visų vėliau užfiksuotų vaizdų.
Input comment (įvesties
komentaras)
Galite užregistruoti pastabą, kurios ilgis yra iki 36 skaitinių-raidinių
ženklų.
• Pasirinkite Input comment (įvesties komentaras), tada
paspauskite K, kad būtų parodytas įvedimo rodinys.
Daugiau informacijos apie įvesties būdą žr. skyriuje „Teksto
įvedimo klaviatūros naudojimas“ (A160).
B
Pastabos dėl vaizdo pastabų
Vaizdo pastabų prie filmų pridėti negalima.
C
Vaizdo pastabų rodinys
Net jei vaizdai yra atkuriami fotoaparate, vaizdo pastabos nėra rodomos.
176
Meniu naudojimas
Sąrankos meniu
Copyright Information (informacija apie autorių teises)
Paspauskite mygtuką d M meniu piktograma z M Copyright information
(informacija apie autorių teises) M mygtukas k
Pridėkite autorių teisių informaciją, kuri anksčiau buvo užregistruota vaizdams, kurie bus
fotografuojami.
Naudodami SnapBridge programą, pridėtą informaciją apie autoriaus teises galite įterpti į
vaizdus, kurie bus siunčiami į išmanųjį prietaisą. Turite iš anksto sukonfigūruoti programą
SnapBridge. Daugiau informacijos rasite SnapBridge programoje internete.
Be to, galite peržiūrėti pridėtą informaciją apie autorių teises, naudodami ViewNX-i
metaduomenis.
Parinktis
Aprašas
Attach copyright info
(pridėti informaciją
apie autorių teises)
Kartu su Artist (menininkas) ir
Copyright information
Copyright (autoriaus teisė)
Attach copyright info
užregistruota autorių teisių
Artist
informacija yra pridedama prie
XXXXXXXXXXXXXXXXXX
vaizdų.
XXXXXXXXXXXXXXXXXX
• Pasirinkite Attach copyright
Copyright
XXXXXXXXXXXXXXXXXX
info (pridėti informaciją
XXXXXXXXXXXXXXXXXX
apie autorių teises),
Set
Confirm
paspauskite K ir pažymėkite
atitinkamą langelį varnele
(w). Jeigu paspausite mygtuką k, nustatymas bus įjungtas ir
informacija apie autorių teises bus pridedama prie visų vėliau
užfiksuotų vaizdų.
Artist (menininkas)
Galite užregistruoti atlikėjo vardą, pavardę, sudarytą iš iki
36 skaitinių-raidinių ženklų.
• Pasirinkite Artist (menininkas), tada paspauskite K, kad būtų
parodytas įvedimo rodinys. Daugiau informacijos apie įvesties būdą
žr. skyriuje „Teksto įvedimo klaviatūros naudojimas“ (A160).
Copyright (autoriaus
teisė)
Galite užregistruoti autorių teisių savininko vardą, pavardę, sudarytą iš
iki 54 skaitinių-raidinių ženklų.
• Pasirinkite Copyright (autoriaus teisė), tada paspauskite K, kad
būtų parodytas įvedimo rodinys. Daugiau informacijos apie įvesties
būdą žr. skyriuje „Teksto įvedimo klaviatūros naudojimas“ (A160).
B
Pastabos apie autorių teisių informaciją
C
Autorių teisių informacijos rodinys
• Informacijos apie autorių teises prie filmų pridėti negalima.
• Siekdami išvengti neteisėto atlikėjų ir autorių teisių savininkų vardų, pavardžių naudojimo, kai
fotoaparatą skolinate arba perduodate kitam savininkui, būtinai išjunkite nustatymą Attach
copyright info (pridėti informaciją apie autorių teises). Be to, įsitikinkite, kad nėra nurodyti
atlikėjo ir autorių teisių savininko vardai, pavardės.
• Nikon neatsako už jokio pobūdžio problemas ar žalą, kilusią naudojant Copyright information
(informacija apie autorių teises).
• Net jei vaizdai yra atkuriami fotoaparate, autorių teisių informacija nėra rodoma.
• Jei įvesite ir Artist (menininkas), ir Copyright (autoriaus teisė), SnapBridge programoje į
vaizdus bus įterptas tik autorių teisių savininko vardas.
177
Meniu naudojimas
Sąrankos meniu
Location Data (duomenys apie vietą)
Paspauskite mygtuką d M meniu piktograma z M Location data (duomenys apie
vietą) M mygtukas k
Nustatykite, ar į fiksuojamus vaizdus turi būti įtraukiami duomenys apie vietą.
Parinktis
Aprašas
Download from device
(atisiųsti iš įrenginio)
Pasirinkite Yes (taip), jei norite pridėti informaciją apie vietą iš
išmaniojo įrenginio jūsų užfiksuotuose vaizduose. Įjunkite
informacijos apie vietą funkciją programėlėje SnapBridge.
Position (padėtis)
Peržiūrėkite gautą informaciją apie vietą.
• Kol ši informacija rodoma, ji neatnaujinama.
Norėdami ją atnaujinti, dar kartą atlikite Position (padėtis).
Toggle Av/Tv Selection (perjungti Av/TV pasirinkimą)
Paspauskite mygtuką d M meniu piktograma z M Toggle Av/Tv selection
(perjungti Av/TV pasirinkimą) M mygtukas k
Pakeiskite valdiklius, kurie turi būti naudojami ekspozicijai nustatyti, kai parinktas režimas D.
Parinktis
Aprašas
k Do not toggle selection
(neperjungti pasirinkimo)
(numatytasis nustatymas)
Norėdami nustatyti užrakto greitį (Tv), naudokite komandų
ratuką, o norėdami nustatyti f skaičių (Av) – kryptinį valdiklį.
o Toggle selection (perjungti
pasirinkimą)
Norėdami nustatyti užrakto greitį (Tv), naudokite kryptinį
valdiklį, o norėdami nustatyti f skaičių (Av) – komandų ratuką.
178
Meniu naudojimas
Sąrankos meniu
MF Peaking (žvilgtelėjimas į rankinį fokusavimą)
Paspauskite mygtuką d M meniu piktograma z M MF peaking (žvilgtelėjimas į
rankinį fokusavimą) M mygtukas k
Parinktis
Aprašas
On (įjungta)
(numatytasis nustatymas)
Naudojant E (rankinis fokusavimas), fokusuoti padedama baltai
pažymint sufokusuotas vaizdo sritis ekrane (A64, 65).
Off (išjungta)
Sufokusuoto vaizdo paryškinimas išjungtas.
Reset All (atstatyti viską)
Paspauskite mygtuką d M meniu piktograma z M Reset all (atstatyti viską) M
mygtukas k
Pasirinkus Reset (atstatyti), atkuriamos numatytosios fotoaparato nustatymų reikšmės.
• Be to, atkuriamos tinklo meniu numatytosios nustatymų reikšmės.
• Kai kurie nustatymai, pvz., Time zone and date (laiko juosta ir data) arba Language
(kalba), nėra parenkami iš naujo.
• Kol užmezgamas belaidis ryšys, gali nepavykti parinkti šio nustatymo.
C
Failų numeravimo nustatymas iš naujo
Jei norite iš naujo nustatyti failų numeravimą ir pradėti nuo „0001“, prieš pasirinkdami Reset all
(nustatyti viską iš naujo) ištrinkite visus atminties kortelėje ir vidinėje atmintyje saugomus
vaizdus.
Touch-screen Controls (jutiklinio ekrano valdikliai)
Paspauskite mygtuką d M meniu piktograma z M Touch-screen controls (jutiklinio
ekrano valdikliai) M mygtukas k
Nustatykite, ar įjungti jutiklinius valdiklius (A7).
Numatytasis nustatymas: Enable (įjungti)
179
Meniu naudojimas
Sąrankos meniu
Conformity Marking (atitikties žymė)
Paspauskite mygtuką d M meniu piktograma z M Conformity marking (atitikties
žymė) M mygtukas k
Galima pažiūrėti kai kurių standartų, kurių reikalavimus fotoaparatas atitinka, atitikties žymes.
Firmware Version (integruotos programinės įrangos
versija)
Paspauskite mygtuką d M meniu piktograma z M Firmware version (integruotos
programinės įrangos versija) M mygtukas k
Peržiūrėkite dabartinę fotoaparate integruotos programinės įrangos versiją.
• Kol užmezgamas belaidis ryšys, gali nepavykti parinkti šio nustatymo.
180
Meniu naudojimas
Sąrankos meniu
Techninės pastabos
Pastabos.......................................................................................................................................... 182
Pastabos apie belaidžio ryšio funkcijas ............................................................................... 183
Gaminio priežiūra ........................................................................................................................ 185
Fotoaparatas ........................................................................................................................ 185
Akumuliatorius.................................................................................................................... 186
Kraunamasis kintamosios srovės adapteris .............................................................. 187
Atminties kortelės .............................................................................................................. 188
Valymas ir laikymas nenaudojant.......................................................................................... 189
Valymas.................................................................................................................................. 189
Laikymas nenaudojant ..................................................................................................... 189
Klaidų pranešimai........................................................................................................................ 190
Trikčių šalinimas........................................................................................................................... 193
Failų pavadinimai ........................................................................................................................ 204
Priedai.............................................................................................................................................. 205
ML-L7 nuotolinio valdymo pultas ................................................................................ 206
Techniniai duomenys................................................................................................................. 210
Atminties kortelės, kurias galima naudoti................................................................. 214
Rodyklė............................................................................................................................................ 216
181
Techninės pastabos
Pastabos
Pranešimai klientams Europoje
DĖMESIO: JEI BUS NAUDOJAMAS NETINKAMO TIPO AKUMULIATORIUS, GALI
ĮVYKTI SPROGIMAS.
Šis ženklas reiškia, kad elektros ir elektroninė įranga turi būti surenkama atskirai.
Tai taikoma tik vartotojams Europos šalyse:
• Šis gaminys skirtas atskirai surinkti tinkamame surinkimo punkte. Nemeskite
su buitinėmis atliekomis.
• Atskirai surenkant ir perdirbant, taupomi gamtiniai ištekliai ir padedama
išvengti neigiamų pasekmių žmonių sveikatai bei aplinkai, kurios galimos
netinkamai utilizuojant įrangą.
• Daugiau informacijos galite gauti iš pardavėjo ar vietinių kompetentingų specialistų,
atsakingų už atliekų tvarkymą.
AKUMULIATORIUS IŠMESKITE TAIP, KAIP NURODYTA INSTRUKCIJOJE.
Šis simbolis ant akumuliatoriaus nurodo, kad akumuliatoriai turi būti surenkami
atskirai.
Tai taikoma tik vartotojams Europos šalyse:
• Visi akumuliatoriai, nepriklausomai nuo to, ar jie pažymėti šiuo simboliu, ar ne,
skirti atskirai surinkti tinkamame surinkimo punkte. Nemeskite su buitinėmis
atliekomis.
• Daugiau informacijos galite gauti iš pardavėjo ar vietinių kompetentingų specialistų,
atsakingų už atliekų tvarkymą.
182
Techninės pastabos
Pastabos
Pastabos apie belaidžio ryšio funkcijas
Apribojimai dėl belaidžių įrenginių
Šiame gaminyje naudojamas belaidis siųstuvas-imtuvas atitinka šalyje, kurioje gaminys
parduodamas, taikomus belaidžio ryšio reikalavimus ir nėra skirtas naudoti kitose šalyse (ES
arba ELPA šalyse įsigytus gaminius galima naudoti bet kurioje ES ir ELPA šalyje). Nikon
neprisiima atsakomybės dėl gaminio naudojimo kitose šalyse. Naudotojai, kurie nėra tikri dėl
šalies, kurioje gaminys parduotas pirmą kartą, turėtų kreiptis į vietinį Nikon aptarnavimo
centrą arba Nikon įgaliotąjį aptarnavimo atstovą. Šis apribojimas yra taikomas tik belaidžiam
ryšiui, o ne bet kuriam kitam gaminio naudojimo būdui.
Sauga
Nors vienas iš šio gaminio privalumų yra tai, kad jis leidžia kitiems laisvai prisijungti ir
apsikeisti duomenimis belaidžiu ryšiu bet kurioje jo diapazono vietoje, tačiau neįjungus
saugos funkcijos, galimos šios problemos.
• Duomenų vagystė: trečiosios šalys gali tyčia perimti belaidžius siuntimus, kad pavogtų
naudotojų ID, slaptažodžius ir kitą asmeninę informaciją.
• Neleistina prieiga: leidimo neturintys naudotojai gali pasiekti tinklą ir keisti duomenis ar
imtis kitų tyčinių veiksmų. Atkreipkite dėmesį, kad dėl belaidžių tinklų konstrukcijos, po
specialių išpuolių kyla neleistinos prieigos pavojus, net jei įjungta saugos funkcija. Nikon
neatsako už duomenų ar informacijos nutekėjimą, kuris gali įvykti perduodant duomenis.
• Nepasiekite tinklų, kuriuos naudoti leidimo neturite (net jei jie rodomi išmaniajame
telefone arba planšetiniame kompiuteryje). Nesilaikant nurodymo, tai gali būti laikoma
neleistina prieiga. Pasiekite tik tinklus, kuriuos turite leidimą naudoti.
Asmeninės informacijos tvarkymas ir atsakomybės neprisiėmimas
• Gaminyje užregistruota ir sukonfigūruota naudotojo informacija, įskaitant belaidžio LAN
ryšio nustatymus ir kitą asmeninę informaciją, gali būti pakeista ir prarasta dėl veikimo
klaidos, statinio elektros krūvio, nelaimingo atsitikimo, gedimo, remonto arba kitos
priežasties. Visada turėkite atskirą svarbios informacijos kopiją. Nikon neatsako už jokią dėl
turinio, nesiejamo su Nikon, pakeitimo arba praradimo patirtą tiesioginę arba
netiesioginę žalą ar prarastą pelną.
• Prieš išmesdami šį gaminį arba perduodami jį kitam savininkui, naudokite sąrankos meniu
funkciją Reset all (nustatyti viską iš naujo) (A120) ir ištrinkite visą gaminyje
užregistruotą ir sukonfigūruotą naudotojo informaciją, įskaitant belaidžio LAN ryšio
nustatymus ir kitą asmeninę informaciją.
• Jei gaminys būtų pavogtas arba prarastas, Nikon neatsako už jokią žalą, patirtą
trečiosioms šalims neleistinai naudojant šį gaminį.
183
Techninės pastabos
Pastabos apie belaidžio ryšio funkcijas
Atsargumo priemonės eksportuojant arba vežantis šį gaminį į užsienį
Šis gaminys yra kontroliuojamas pagal Jungtinių Amerikos Valstijų eksporto administracijos
reglamentus (EAR). Eksportuojant į šalis, išskyrus toliau nurodytas (kurioms rengiant šį
dokumentą yra taikomas embargas ar specialiosios priemonės), Jungtinių Amerikos Valstijų
leidimo gauti nereikia: Kuba, Iranas, Šiaurės Korėja, Sudanas ir Sirija (sąrašas gali keistis).
Pranešimas klientams Europoje
Atitikties deklaracija (Europa)
Šiuo dokumentu Nikon Corporation deklaruoja, kad radijo įranga, kurios tipas yra
COOLPIX A1000, atitinka Direktyvos 2014/53/ES reikalavimus.
Visas ES atitikties deklaracijos tekstas pateikiamas šiuo interneto adresu:
https://imaging.nikon.com/support/pdf/DoC_N1721.pdf.
• Didžiausia išėjimo galia:
- „Wi-Fi“: 9,98 dBm (EIRP)
- Bluetooth: 3,54 dBm (EIRP)
- Bluetooth mažo energijos suvartojimo: 2,98 dBm (EIRP)
• Veikimo dažnis:
- „Wi-Fi“: 2412–2462 MHz (1–11 kanalų)
- Bluetooth: 2402–2480 MHz
- Bluetooth mažo energijos suvartojimo: 2402–2480 MHz
184
Techninės pastabos
Pastabos apie belaidžio ryšio funkcijas
Gaminio priežiūra
Naudodami ir laikydami įrenginį vadovaukitės toliau nurodytomis atsargumo priemonėmis ir
įspėjimais, nurodytais skyriuje „Jūsų saugumui“ (Avi–ix).
Fotoaparatas
Fotoaparato stipriai nesutrenkite
Stipriai sutrenktas arba supurtytas gaminys gali blogai veikti. Be to, nelieskite ir nenaudokite jėgos
dirbdami su objektyvu ar objektyvo dangteliu.
Laikykite sausai
Prietaisas bus sugadintas, jei įmerksite jį į vandenį arba laikysite labai drėgnoje aplinkoje.
Saugokite nuo staigių temperatūros pokyčių
Staigūs temperatūros pokyčiai, pvz., įeinant į šildomą patalpą arba išeinant iš jos šaltą dieną, gali
tapti kondensacijos fotoaparato viduje priežastimi. Norėdami išvengti kondensacijos, prieš galimus
staigius temperatūros pokyčius įdėkite įrenginį į dėklą arba į plastikinį maišelį.
Laikykite atokiau nuo stiprių magnetinių laukų
Nenaudokite ir nelaikykite šio įrenginio šalia įrangos, skleidžiančios stiprią elektromagnetinę
spinduliuotę arba magnetinius laukus. Nesilaikant šio nurodymo, galima prarasti duomenis arba gali
sutrikti fotoaparato veikimas.
Nelaikykite objektyvo ilgą laiką nukreipto į ryškios šviesos šaltinius
Naudodami fotoaparatą arba laikydami jį nenaudojamą pasirūpinkite, kad objektyvas nebūtų ilgą
laiką nukreiptas į saulę arba kitus ryškios šviesos šaltinius. Ryški šviesa gali pažeisti vaizdo jutiklį arba
dėl jos nuotraukose gali atsirasti baltų, sulieto vaizdo dėmių.
Prieš išimdami arba atjungdami maitinimo šaltinį, taip pat prieš
išimdami atminties kortelę, išjunkite fotoaparatą
Neišimkite akumuliatoriaus, kai fotoaparatas yra įjungtas, taip pat kai išsaugomos arba trinamos
nuotraukos. Priverstinai nutraukus maitinimą tokiomis aplinkybėmis, galima prarasti duomenis arba
pakenkti atminties kortelei ar vidinėms mikroschemoms.
185
Techninės pastabos
Gaminio priežiūra
Pastabos apie ekraną
• Ekranai (įskaitant elektroninius vaizdo ieškiklius) gaminami naudojant itin tikslius metodus; bent
99,99% pikselių yra efektyvūs ir ne daugiau nei 0,01% būna neveikiantys arba su defektais. Taigi
šiuose ekranuose gali būti pikselių, kurie visada šviečia (balta, raudona, mėlyna arba žalia
spalvomis) arba niekada nešviečia (juoda spalva). Tai nėra gedimas ir neturi jokios įtakos prietaisu
įrašomiems vaizdams.
• Kai apšvietimas yra ryškus, ekrane rodomas nuotraukas gali būti sunku įžiūrėti.
• Nespauskite ekrano, nes jis gali sugesti arba pradėti prastai veikti. Jei ekranas sudužtų, būkite
atsargūs, kad nesusižalotumėte stiklo šukėmis ir kad iš monitoriaus ant odos, į akis arba burną
nepatektų skystųjų kristalų.
Akumuliatorius
Atsargumo priemonės
• Atkreipkite dėmesį į tai, kad naudojamas akumuliatorius gali įkaisti.
• Nenaudokite akumuliatoriaus žemesnėje nei 0°C arba aukštesnėje nei 40°C temperatūroje, nes jis
gali sugesti arba pradėti prastai veikti.
• Jei pastebėsite neįprastus pokyčius, pvz., stiprų akumuliatoriaus įkaitimą, iš jo sklindančius dūmus
arba neįprastą kvapą, nedelsdami nustokite jį naudoti ir kreipkitės į platintoją arba Nikon įgaliotąjį
techninės priežiūros atstovą.
• Išėmę akumuliatorių iš fotoaparato arba papildomo akumuliatoriaus įkroviklio, įdėkite
akumuliatorių į plastikinį maišelį arba panašią priemonę, kad jį izoliuotumėte.
Akumuliatoriaus įkrovimas
Prieš naudodami fotoaparatą, patikrinkite akumuliatoriaus įkrovos lygį ir, jei reikia, jį įkraukite arba
pakeiskite.
• Prieš naudodami įkraukite akumuliatorių patalpoje, kurioje aplinkos temperatūra yra 5–35°C.
• Jei akumuliatorius yra stipriai įkaitęs, jo gali nepavykti tinkamai arba visiškai įkrauti, taip pat gali
suprastėti jo savybės. Atkreipkite dėmesį į tai, kad naudojamas akumuliatorius gali įkaisti, prieš
įkraudami palaukite, kol akumuliatorius atvės.
Kai į šį fotoaparatą įdėtas akumuliatorius yra kraunamas naudojant kraunamąjį kintamosios srovės
adapterį arba kompiuterį, akumuliatorius neįkraunamas, jei jo temperatūra yra žemesnė nei 0°C
arba aukštesnė nei 50°C.
• Visiškai įkrauto akumuliatoriaus daugiau nebekraukite, nes jo savybės suprastės.
• Kraunant akumuliatorių, jo temperatūra gali pakilti. Tačiau tai nėra gedimas.
Atsarginių akumuliatorių turėjimas
Jei yra galimybė, kai fotografuojate svarbiomis progomis, turėkite atsarginių visiškai įkrautų
akumuliatorių.
Akumuliatoriaus naudojimas šaltu oru
Šaltu oru akumuliatorių talpa paprastai sumažėja. Jei žemoje temperatūroje naudojamas išsekęs
akumuliatorius, fotoaparatas gali neįsijungti. Atsarginius akumuliatorius laikykite šiltai ir prireikus
pakeiskite. Vėl sušilęs akumuliatorius gali atgauti dalį savo įkrovos.
186
Techninės pastabos
Gaminio priežiūra
Akumuliatoriaus kontaktai
Jei akumuliatoriaus kontaktai užsiteršia, fotoaparatas gali neveikti. Jei akumuliatoriaus kontaktai
susitepė, prieš naudodami nuvalykite juos švaria sausa šluoste.
Išsekusio akumuliatoriaus įkrovimas
Fotoaparatą įjungiant ir išjungiant, kai akumuliatorius yra išsekęs, gali sutrumpėti akumuliatoriaus
naudojimo laikas. Prieš naudodami įkraukite išsekusį akumuliatorių.
Akumuliatoriaus laikymas
• Kai akumuliatoriaus nenaudojate, visada išimkite jį iš fotoaparato arba papildomo akumuliatoriaus
įkroviklio. Fotoaparate paliktas akumuliatorius pamažu senka net jei fotoaparatas nenaudojamas.
Todėl akumuliatorius gali pernelyg išsekti ir tapti netinkamu naudoti.
• Rekomenduojama įkrauti naudotą akumuliatorių per šešių mėnesių laikotarpį. Kai akumuliatorių
ilgai laikysite nenaudojamą, įkraukite jį bent kas šešis mėnesius ir naudokite fotoaparatą, kol
akumuliatoriaus įkrovos lygio daviklis rodys B, tada jį vėl gali padėti saugoti.
• Įdėkite akumuliatorių į plastikinį maišelį arba panašią priemonę, kad jį izoliuotumėte, ir laikykite
vėsioje vietoje. Akumuliatorių reikia laikyti sausoje vietoje, kurios aplinkos temperatūra 15–25°C.
Nelaikykite akumuliatoriaus itin šaltose ar itin karštose vietose.
Akumuliatoriaus naudojimo laikas
Didelis visiškai įkrauto akumuliatoriaus įkrovos išlaikymo trukmės sumažėjimas, kai jis naudojamas
kambario temperatūroje, reiškia, kad akumuliatorių reikia pakeisti. Įsigykite naują akumuliatorių.
Panaudotų akumuliatorių utilizavimas
Akumuliatorius atiduokite perdirbti laikydamiesi vietinių reglamentų, tačiau pirmiausia izoliuokite
kontaktus juostele.
Kraunamasis kintamosios srovės adapteris
• Kraunamąjį kintamosios srovės adapterį EH-73P galima naudoti tik su suderinamais įrenginiais.
Nenaudokite jo su kitu įrenginio modeliu arba versija.
• Naudokite tik USB laidą UC-E21. Naudojant ne UC-E21, o kitokį USB laidą, gali perkaisti gaminys,
kilti gaisras arba galite patirti elektros šoką.
• Jokiomis aplinkybėmis nenaudokite kito gamintojo arba modelio kraunamojo kintamosios srovės
adapterio – naudokite tik kraunamąjį kintamosios srovės adapterį EH-73P, be to, nenaudokite
rinkoje platinamo USB kintamosios srovės adapterio arba mobiliojo ryšio telefono
akumuliatoriaus įkroviklio. Jei nepaisysite šio įspėjimo, fotoaparatas gali perkaisti arba sugesti.
• Adapteris EH-73P tinka 100 V–240 V, 50/60 Hz kintamosios srovės elektros lizdams. Naudodami
kitose šalyse, prireikus naudokite kištuko adapterį (galima įsigyti). Dėl išsamesnės informacijos
apie kištukų adapterius kreipkitės į savo kelionių agentūrą.
187
Techninės pastabos
Gaminio priežiūra
Atminties kortelės
Atsargumo priemonės
• Naudokite tik „Secure Digital“ atminties korteles (A214).
• Būtinai laikykitės atsargumo priemonių, nurodytų su atminties kortele gautuose dokumentuose.
• Jei užrakinta atminties kortelės apsauga nuo įrašymo, negalite
fotografuoti, ištrinti vaizdų arba formatuoti atminties kortelės.
• Neklijuokite etikečių arba lipdukų ant atminties kortelių.
16GB
Apsauga nuo įrašymo
Formatavimas
• Neformatuokite atminties kortelės kompiuteriu.
• Jei į šį fotoaparatą pirmą kartą įdėjote kitame įrenginyje naudotą atminties kortelę, nepamirškite
jos suformatuoti šiuo fotoaparatu. Prieš naudojant naujas atminties korteles šiame fotoaparate,
jas rekomenduojama suformatuoti šiuo fotoaparatu.
• Įsidėmėkite, kad formatuojant atminties kortelę visam laikui ištrinamos visos joje
esančios nuotraukos ir kiti duomenys. Prieš formatuodami atminties kortelę, būtinai
pasidarykite norimų turėti nuotraukų kopijas.
• Jei įjungus fotoaparatą rodomas pranešimas Card is not formatted. Format card?
(Nesuformatuota kortelė. Formatuoti kortelę?), atminties kortelę reikia suformatuoti. Jei joje
yra duomenų, kurių nenorite ištrinti, pasirinkite No (ne). Reikiamus duomenis nukopijuokite į
kompiuterį ar kitą laikmeną. Jei norite suformatuoti atminties kortelę, pasirinkite Yes (taip). Bus
parodytas patvirtinimo dialogo langas. Norėdami pradėti formatuoti, paspauskite mygtuką k.
• Kai formatuojama atminties kortelė, kai duomenys įrašomi į atminties kortelę ar trinami iš jos arba
kai duomenys perkeliami į kompiuterį, negalima atlikti toliau nurodytų veiksmų. Jei nepaisysite šio
įspėjimo, galite prarasti duomenis, sugadinti fotoaparatą arba atminties kortelę.
- Atidaryti akumuliatoriaus skyriaus / atminties kortelės lizdo dangtelį, kad galėtumėte išimti /
įdėti akumuliatorių arba atminties kortelę.
- Išjungti fotoaparatą.
- Atjungti kintamosios srovės adapterį.
188
Techninės pastabos
Gaminio priežiūra
Valymas ir laikymas nenaudojant
Valymas
Nenaudokite alkoholio, skiediklio arba kitų lakių cheminių medžiagų.
Objektyvas
/ vaizdo
ieškiklis
Stenkitės pirštais neliesti stiklinių dalių. Dulkes arba pūkus pašalinkite pūtikliu
(paprastai tai mažas įtaisas su maža gumine kriauše, pritaisyta prie vieno galo, kuri
pumpuoja oro srautą pro kitą galą). Norėdami nuvalyti pirštų atspaudus arba kitas
dėmes, kurių nepavyksta pašalinti pūtikliu, sukamaisiais judesiais minkšta šluoste
nuvalykite objektyvą, pradėdami nuo objektyvo vidurio ir artėdami prie kraštų. Jei
nepavyksta, objektyvą nuvalykite audeklu, sudrėkintu rinkoje platinamu objektyvų
valikliu.
Ekranas
Dulkes arba pūkelius pašalinkite pūtikliu. Norėdami pašalinti pirštų atspaudus ir
kitas dėmes, atsargiai, nespausdami nuvalykite ekraną minkšta, sausa šluoste.
Korpusas
Dulkes, nešvarumus arba smėlį pašalinkite pūtikliu, tada atsargiai nuvalykite
minkšta sausa šluoste. Jei fotoaparatą naudojote paplūdimyje ar kitoje smėlėtoje ar
dulkėtoje aplinkoje, smėlį, dulkes ar druską nuvalykite minkštu švariame vandenyje
lengvai sudrėkintu skudurėliu ir kruopščiai nusausinkite. Atkreipkite dėmesį, kad
į fotoaparato vidų patekusios pašalinės medžiagos gali sukelti gedimus,
kuriems netaikoma garantija.
Laikymas nenaudojant
Jei fotoaparatas nebus naudojamas ilgą laiką, išimkite akumuliatorių. Kad neatsirastų pelėsių,
fotoaparatą bent kartą per mėnesį išimkite iš laikymo vietos.
Prieš vėl padėdami fotoaparatą, keletą kartų įjunkite jį ir kelis kartus atleiskite užraktą.
Nelaikykite fotoaparato toliau nurodytose vietose:
• Prastai vėdinamose vietose arba vietose, kuriose drėgnis yra didesnis nei 60%.
• Kur temperatūra aukštesnė nei 50°C arba žemesnė nei –10°C.
• Šalia įrenginių, skleidžiančių stiprius elektromagnetinius laukus, pvz., televizorių ar radijo
aparatų.
Nurodymus dėl akumuliatoriaus laikymo žr. skyriaus „Akumuliatorius“ (A186) skirsnyje
„Gaminio priežiūra“ (A185).
189
Techninės pastabos
Valymas ir laikymas nenaudojant
Klaidų pranešimai
Jei rodomas klaidos pranešimas, žr. toliau pateiktą lentelę.
Rodoma
Battery temperature is
elevated. The camera will
turn off. (Akumuliatoriaus
temperatūra yra per aukšta.
Fotoaparatas išsijungs.)
The camera will turn off
to prevent overheating.
(Fotoaparatas išsijungs,
kad neperkaistų.)
Memory card is write
protected. (Atminties
kortelė apsaugota nuo
įrašymo.)
A
Priežastis ir sprendimas
Fotoaparatas automatiškai išsijungia. Prieš naudodami
–
toliau, palaukite, kol fotoaparatas arba akumuliatorius atvės.
Užfiksuota apsauga nuo įrašymo. Atfiksuokite ją.
188
Bandant pasiekti atminties kortelę įvyko klaida.
• Naudokite patvirtintą atminties kortelę.
• Patikrinkite, ar kontaktai yra švarūs.
• Patikrinkite, ar atminties kortelė yra tinkamai įdėta.
16, 214
Card is not formatted.
Format card?
(Nesuformatuota kortelė.
Formatuoti kortelę?)
Atminties kortelė nesuformatuota naudoti fotoaparate.
Formatuojant ištrinami visi atminties kortelėje išsaugoti
duomenys. Jei norite turėti kai kurių nuotraukų kopijas,
prieš formatuodami kortelę, pasirinkite No (ne) ir
išsaugokite kopijas kompiuteryje arba kitoje laikmenoje. Jei
norite suformatuoti atminties kortelę, pasirinkite Yes (taip)
ir paspauskite mygtuką k.
16, 188
Out of memory. (Nėra
laisvos atminties.)
Ištrinkite nuotraukas arba įdėkite naują atminties kortelę.
16, 28
Išsaugant nuotrauką įvyko klaida.
Įdėkite naują atminties kortelę arba suformatuokite
atminties kortelę ar vidinę atmintį.
16, 173
Fotoaparatas išnaudojo failų numerius.
Įdėkite naują atminties kortelę arba suformatuokite
atminties kortelę ar vidinę atmintį.
16, 173
Nepakanka vietos kopijai išsaugoti.
Ištrinkite nuotraukas iš paskirties vietos.
28
Patikrinkite, ar nuotraukos gali būti redaguojamos.
88, 199
This card cannot be
used. (Šios kortelės
negalima naudoti.)
This card cannot be
read. (Šios kortelės
negalima nuskaityti.)
Image cannot be
saved. (Nepavyksta
išsaugoti nuotraukos.)
Image cannot be
modified. (Koreguoti
nuotraukos negalima.)
Išsaugant filmą atminties kortelėje, įvyko skirtojo laiko
Cannot record movie.
98, 214
pabaigos klaida.
(Negalima įrašyti filmo.)
Pasirinkite atminties kortelę, kurios įrašymo sparta yra didesnė.
190
Techninės pastabos
Klaidų pranešimai
Rodoma
A
Priežastis ir sprendimas
Memory contains no
images. (Atmintyje
nėra nuotraukų.)
Vidinėje atmintyje arba atminties kortelėje nėra jokių
nuotraukų.
• Išimkite atminties kortelę ir atkurkite vidinėje atmintyje
esančias nuotraukas.
• Jei norite nukopijuoti vaizdus iš vidinės fotoaparato
atminties į atminties kortelę, paspauskite mygtuką d
ir atkūrimo meniu pasirinkite Copy (kopijuoti).
File contains no image
data. (Faile nėra vaizdo
duomenų.)
Failas buvo sukurtas arba redaguotas ne šiuo fotoaparatu.
Failo negalima peržiūrėti naudojant šį fotoaparatą.
Peržiūrėkite failą kompiuteryje arba įrenginyje, kuriuo jis
buvo sukurtas arba redaguotas.
–
Cannot select this
image. (Šio vaizdo
pasirinkti negalima.)
RAW nuotraukų ir kitais fotoaparatais nufotografuotų
vaizdų negalima žymėti įkėlimui.
–
All images are hidden.
(Visi vaizdai paslėpti)
Nėra nuotraukų skaidrių peržiūrai ir kitoms funkcijoms.
–
This image cannot be
deleted. (Šios
nuotraukos ištrinti
negalima.)
Nuotrauka yra apsaugota.
Išjunkite apsaugą.
155
The flash is lowered.
(Nuleista blykstė.)
Kai scenos režimas yra Scene auto selector (scenos
automatinio pasirinkimo valdiklis), fotografuoti galima
ir tada, kai blykstė nuleista, tačiau blykstė nesuveiks.
34
Raise the flash.
(Pakelkite blykstę.)
Jei scenos režimas yra Night portrait (naktinis
portretas) arba Backlighting (foninis apšvietimas), kai
HDR nustatytas kaip Off (išjungta), fotografuodami turite
pakelti blykstę.
35, 37
No card present. (Nėra
kortelės.)
Jeigu fotografuojate scenos režimu Time-lapse movie
(fotofilmas) arba Multiple exp. Lighten (daug eks.
pašviesinti), taip pat nustatę trumpo pramoginio filmo
režimą, įdėkite atminties kortelę.
–
Turn the camera off
and then on again.
(Išjunkite ir įjunkite
fotoaparatą.)
Įvyko objektyvo veikimo klaida.
Pernelyg nespauskite objektyvo.
Išjungus ir vėl įjungus fotoaparatą, objektyvas vėl veiks
įprastai.
Jei klaida išlieka netgi išjungus ir vėl įjungus fotoaparatą,
kreipkitės į mažmeninės prekybos atstovą arba Nikon
įgaliotąjį techninės priežiūros atstovą.
–
Communications error
(ryšių klaida)
Įvyko ryšio su spausdintuvu klaida.
Išjunkite fotoaparatą ir iš naujo prijunkite USB laidą.
112
System error (sistemos
klaida)
Fotoaparato vidinėse mikroschemose įvyko klaida.
Išjunkite fotoaparatą, išimkite ir vėl įdėkite akumuliatorių, vėl
įjunkite fotoaparatą. Jei klaidos pašalinti nepavyksta,
kreipkitės į platintoją arba Nikon įgaliotąjį techninės
priežiūros atstovą.
193
191
Techninės pastabos
Klaidų pranešimai
16
120
Rodoma
A
Priežastis ir sprendimas
Printer error: check
printer status.
(Spausdintuvo klaida:
tikrinkite spausdintuvo
būseną.)
Išsprendę problemą, pasirinkite Resume (atnaujinti) ir
spauskite mygtuką k, kad spausdinimas būtų tęsiamas.*
–
Printer error: check
paper. (Spausdintuvo
klaida: patikrinkite
popierių.)
Įdėkite tinkamo formato popieriaus, pasirinkite Resume
(atnaujinti) ir spauskite mygtuką k, kad spausdinimas
būtų tęsiamas.*
–
Printer error: paper
jam. (Spausdintuvo
klaida: popieriaus
strigtis.)
Išimkite įstrigusį popierių, pasirinkite Resume (atnaujinti)
ir paspauskite mygtuką k, kad spausdinimas būtų
tęsiamas.*
–
Printer error: out of
paper. (Spausdintuvo
klaida: baigėsi
popierius.)
Įdėkite tinkamo formato popieriaus, pasirinkite Resume
(atnaujinti) ir spauskite mygtuką k, kad spausdinimas
būtų tęsiamas.*
–
Printer error: check ink.
(Spausdintuvo klaida:
patikrinkite rašalą.)
Iškilo su spausdintuvo rašalu susijusi problema.
Patikrinkite rašalą, pasirinkite Resume (atnaujinti) ir
–
paspauskite mygtuką k, kad spausdinimas būtų tęsiamas.*
Printer error: out of ink.
(Spausdintuvo klaida:
baigėsi rašalas.)
Pakeiskite rašalo kasetę, pasirinkite Resume (atnaujinti) ir
–
paspauskite mygtuką k, kad spausdinimas būtų tęsiamas.*
Printer error: file
corrupt. (Spausdintuvo
klaida: sugadintas
failas.)
Iškilo su norimos spausdinti nuotraukos failu susijusi problema.
Pasirinkite Cancel (atšaukti) ir paspauskite mygtuką k, kad
spausdinimas būtų atšauktas.*
–
* Papildomų rekomendacijų ir informacijos ieškokite su spausdintuvu pateiktuose dokumentuose.
192
Techninės pastabos
Klaidų pranešimai
Trikčių šalinimas
Jei fotoaparatas veikia netinkamai, perskaitykite toliau pateiktą įprastų problemų sąrašą, tada
kreipkitės į platintoją arba Nikon įgaliotąjį techninės priežiūros atstovą.
Maitinimo, ekrano, nustatymų problemos
Problema
Fotoaparatas
įjungtas, tačiau
nereaguoja.
• Akumuliatorius yra išsekęs.
Nepavyksta įjungti
fotoaparato.
Fotoaparatas
išsijungia be
įspėjimo.
Ekrane ar vaizdo
ieškiklyje nieko
nerodoma
Fotoaparatas kaista.
• Įdėjus akumuliatorių, maitinimo jungiklis suaktyvinamas tik po
kelių sekundžių. Prieš paspausdami maitinimo jungiklį, kelias
sekundes palaukite.
–
16, 17,
186
–
• Kad būtų taupoma energija, fotoaparatas automatiškai
išsijungia (automatinio išjungimo funkcija).
• Esant žemai temperatūrai, fotoaparatas ir akumuliatorius gali
veikti netinkamai.
• Fotoaparato vidus įkaito. Palikite fotoaparatą išjungtą, kol jo
vidus atvės, paskui vėl bandykite jį įjungti.
25
• Fotoaparatas yra išjungtas.
• Akumuliatorius yra išsekęs.
• Kad būtų taupoma energija, fotoaparatas automatiškai
išsijungia (automatinio išjungimo funkcija).
• Vienu metu negalima įjungti ekrano ir vaizdo ieškiklio. Kol bus
įjungtas ekranas arba vaizdo ieškiklis, gali praeiti šiek tiek laiko.
• Fotoaparatas yra prijungtas prie kompiuterio.
20
23
25
• Vyksta fotografavimas intervalų laikmačiu, Time-lapse movie
(fotofilmas) ar Multiple exp. Lighten (daug eks.
pašviesinti) scenos režimu.
–
Fotoaparatas gali įkaisti, jei ilgai filmuosite ar siųsite vaizdus arba
jei jis bus naudojamas karštoje aplinkoje; tai nėra gedimas.
193
Techninės pastabos
Trikčių šalinimas
A
Priežastis ir sprendimas
• Palaukite, kol baigsis įrašymo procesas.
• Jei problema nedingsta, išjunkite fotoaparatą.
Jei fotoaparatas neišsijungia, išimkite akumuliatorių
(maitinimo elementus) ir vėl jį įdėkite arba, jei naudojate
kintamosios srovės adapterį, atjunkite jį ir vėl prijunkite.
Atminkite, kad nors išimant ar atjungiant maitinimo šaltinį
esamuoju metu įrašomi duomenys bus prarasti, jau įrašyti
duomenys išliks.
186
–
–
–
–
Problema
Nepavyksta įkrauti į
fotoaparatą įdėto
akumuliatoriaus.
A
Priežastis ir sprendimas
• Patikrinkite visas jungtis.
• Prijungus fotoaparatą prie kompiuterio, jis gali būti
neįkraunamas dėl bet kurios iš toliau aprašytų priežasčių.
- Off (išjungta) sąrankos meniu pasirinktas parinkties
Charge by computer (įkrauti iš kompiuterio)
nustatymas.
- Akumuliatoriaus įkrovimas nutrūksta, jei fotoaparatas
išjungiamas.
- Jei fotoaparato rodinio kalba ir data bei laikas nebuvo
nustatyti arba jei data ir laikas buvo iš naujo nustatyti dėl
išsekusio fotoaparato laikrodžio akumuliatoriaus,
pagrindinio akumuliatoriaus įkrauti negalima. Norėdami
įkrauti bateriją, naudokite kraunamąjį kintamosios srovės
adapterį.
- Jei kompiuteris pradeda veikti miego režimu,
akumuliatoriaus įkrovimas gali nutrūkti.
- Atsižvelgiant į kompiuterio specifikaciją, nustatymus ir
būseną, gali nebūti galimybės įkrauti akumuliatorių.
17
175
–
20
–
–
Sunku įžiūrėti
ekrane rodomus
užrašus.
• Per ryškus aplinkos apšvietimas.
- Pereikite į tamsesnę vietą.
- Naudokite vaizdo ieškiklį.
• Sureguliuokite ekrano ryškumą.
163
Sunku įžiūrėti
vaizdo ieškiklyje
rodomą vaizdą.
• Sureguliuokite vaizdo ieškiklio dioptrijas.
• Sureguliuokite vaizdo ieškiklio skaistį.
26
163
Fotoaparatas
neperjungia tarp
ekrano arba vaizdo
ieškiklio.
• Ekranas neperjungiamas toliau nurodytais atvejais.
- Kai filmuodami naudojate priartinimą
- Filmo atkūrimo metu
- Redaguojant filmus
• Ekranas gali nepersijungti, kol fotoaparatas yra naudojamas.
–
• Jei fotoaparato laikrodis nenustatytas, fotografavimo rodinyje
mirksi O, o vaizdų ir filmų, išsaugotų prieš nustatant laikrodį,
data atitinkamai yra „00/00/0000 00:00“ ir „01/01/2019 00:00“.
Naudodami sąrankos meniu elementą Time zone and date
(laiko juosta ir data), nustatykite laiką ir datą.
• Fotoaparato laikrodis nėra toks tikslus kaip įprasti laikrodžiai. Jei
reikia, reguliariai palyginkite fotoaparato laikrodžio rodomą laiką
su tikslesniu laikrodžiu ir jį pakoreguokite.
11, 161
Ekrane mirksi O
Neteisingi įrašų
data ir laikas.
194
Techninės pastabos
Trikčių šalinimas
26
A
Problema
Priežastis ir sprendimas
Ekrane nerodoma
jokios informacijos.
Hide info (slėpti informaciją) yra pasirinkta sąrankos meniu
parinkties Monitor settings (ekrano nustatymai) nustatymo
Photo info (nuotraukos informacija) reikšmė.
163
Date stamp
(datos žyma)
negalimas.
Time zone and date (laiko juosta ir data) nenustatyti
sąrankos meniu.
161
Datos žyma
neįterpiama į
nuotraukas net ir
įjungus Date stamp
(datos žyma).
• Datos negalima įterpti tam tikrais fotografavimo režimais arba
pasirinkus tam tikrus kitų funkcijų nustatymus.
• Į filmus datos žymos įterpti negalima.
80, 166
Išseko laikrodžio akumuliatorius; grąžintos visų nustatymų
numatytosios reikšmės. Dar kartą sukonfigūruokite fotoaparato
nustatymus.
• Vidinė fotoaparato laikrodžio baterija yra naudojama
fotoaparato laikrodžiui maitinti ir tam tikriems nustatymams
saugoti. Akumuliatorių įdėjus į fotoaparatą arba prie
fotoaparato prijungus kintamosios srovės adapterį
(parduodamas atskirai), laikrodžio baterijai įkrauti reikia
maždaug 10 valandų ir, netgi išėmus fotoaparato
akumuliatorių, laikrodžio baterija veikia kelias dienas.
–
Fotoaparatas
skleidžia garsus.
Priklausomai nuo Autofocus mode (automatinio
fokusavimo režimas) nustatymo ar fotografavimo režimo,
fotoaparatas fokusuojant gali skleisti garsą.
31,
143,
150
80
Negalima pasirinkti
meniu.
• Kai kurių funkcijų negalima naudoti su kitais meniu
nustatymais.
• Kol užmezgamas belaidis ryšys, kai kurių meniu naudoti
negalima. Atjunkite belaidį ryšį.
• Kai prijungtas HDMI kabelis, tinklo meniu pasirinkti negalite.
Įjungus
fotoaparatą,
rodomas laiko
juostos ir datos
nustatymo rodinys.
Atstatyti
fotoaparato
nustatymai.
195
Techninės pastabos
Trikčių šalinimas
–
–
Fotografavimo problemos
Problema
Nepavyksta įjungti
fotografavimo
režimo.
Nepavyksta
fotografuoti arba
filmuoti.
Fotoaparatas negali
sufokusuoti.
Fotografuojant
ekrane atsiranda
spalvotų juostų.
Atjunkite USB kabelį.
110
• Fotoaparatui veikiant atkūrimo režimu paspauskite mygtuką
c, užrakto atleidimo mygtuką arba b (e) mygtuką.
• Kai rodomi meniu, paspauskite mygtuką d.
• Įkraunant blykstę mirksi K.
• Kai fotoaparatas prijungtas prie kraunamojo kintamosios
srovės adapterio, filmuoti negalima.
• Kol esate prijungę HDMI kabeliu, fotografuoti negalite.
• Atminties kortelę su pakankamai laisvos vietos įdėkite į
fotoaparatą.
• Akumuliatorius yra išsekęs.
2, 27
• Objektas yra per arti. Pabandykite fotografuoti naudodami
scenos režimą Scene auto selector (scenos automatinio
pasirinkimo valdiklis), Close-up (stambus planas) arba
stambaus plano fokusavimo režimą.
• Parinktas netinkamas fokusavimo režimo nustatymas.
Patikrinkite arba pakeiskite nustatymą.
• Objektą sunku sufokusuoti.
• Sąrankos meniu nustatykite AF assist (AF pagalbinis
apšvietimas) parinktį Auto (automatinis).
• Fokusavimo režimas nustatytas kaip E (rankinis
fokusavimas).
• Išjunkite ir vėl įjunkite fotoaparatą.
Spalvotos juostos gali atsirasti, kai fotografuojami objektai su
pasikartojančiais raštais (pvz., žaliuzės); tai nėra gedimas.
Užfiksuotuose vaizduose ar filmuose spalvotų juostų nesimatys.
196
Techninės pastabos
Trikčių šalinimas
A
Priežastis ir sprendimas
121
58
18
111
16
16, 17,
186
33, 34,
36, 63
63
76
169
63, 64
–
–
Problema
Priežastis ir sprendimas
A
Nuotraukų vaizdas
yra susiliejęs.
• Naudokite blykstę.
• Padidinkite ISO jautrumo reikšmę.
• Kai fotografuojate, įjunkite Photo VR (nuotraukų VR). Kai
filmuojate, įjunkite Movie VR (filmo VR).
• Naudokite trikojį fotoaparatui stabilizuoti (jei tuo pačiu
naudosite automatinį laikmatį, pasieksite dar geresnių
rezultatų).
Nuotraukose,
užfiksuotose
naudojant blykstę,
yra šviesių dėmelių.
Blykstės šviesa atsispindi ore esančiose dalelėse. Nuleiskite
blykstę ir pasirinkite blykstės režimą W (išjungta).
58
Blykstė nesuveikia.
• Blykstė nuleidžiama.
• Blykstė nesuveikia tam tikrais fotografavimo režimais arba
pasirinkus tam tikrus kitų funkcijų nustatymus.
25, 58
78, 80
Nepavyksta
panaudoti
skaitmeninio
priartinimo.
• Digital zoom (skaitmeninis mastelis) parinkčiai sąrankos
meniu priskirtas nustatymas Off (išjungta).
• Skaitmeninio priartinimo negalima naudoti tam tikrais
fotografavimo režimais arba pasirinkus tam tikrus kitų funkcijų
nustatymus.
169
Image size
(vaizdo dydis)
negalimas.
Image size (vaizdo dydis) negalima naudoti tam tikrais
fotografavimo režimais arba pasirinkus tam tikrus kitų funkcijų
nustatymus.
80, 129
Nėra garso atleidus
užraktą.
Off (išjungta) yra pasirinkta sąrankos meniu parinkties Sound
settings (garso nustatymai) nustatymo Shutter sound
(užrakto garsas) reikšmė. Naudojant kai kuriuos fotografavimo
režimus ar nustatymus, jokio garso nėra net kai pasirenkama On
(įjungta).
172
Neužsidega AF
pagalbinio
apšvietimo
lemputė.
Off (išjungta) yra reikšmė, parinkta sąrankos meniu parinkčiai
AF assist (AF pagalbinis apšvietimas). Net pasirinkus Auto
(automatinis), AF pagalbinio apšvietimo lemputė gali nešviesti
dėl fokusavimo srities padėties arba dabartinio fotografavimo
režimo.
169
Nuotraukos atrodo
suteptos.
Objektyvas yra nešvarus. Nuvalykite objektyvą.
189
Spalvos atrodo
nenatūralios.
Netinkamai sureguliuotas baltos spalvos balansas arba atspalvis.
36, 66,
130
Nuotraukoje
matomi atsitiktiniai
ryškūs pikseliai
(„triukšmas“).
Objektas yra tamsus, o užrakto greitis yra per mažas arba ISO
jautrumas yra per didelis. Triukšmą galima sumažinti.
• Naudojant blykstę.
• Pasirenkant mažesnį ISO jautrumą.
197
Techninės pastabos
Trikčių šalinimas
58
138
151,
168
61
82, 169
25, 58
138
Problema
Priežastis ir sprendimas
A
Nuotraukos yra per
tamsios (per
trumpai
eksponuotos).
• Blykstė yra nuleidžiama arba pasirinktas fotografavimo
režimas, kuris neleidžia įjungti blykstės.
• Uždengtas blykstės langelis.
• Objektas nepatenka į blykstės apšvietimo diapazoną.
• Sureguliuokite ekspozicijos kompensavimą.
• Padidinkite ISO jautrumą.
• Objektas yra apšviestas iš galo. Pasirinkite scenos režimą
Backlighting (foninis apšvietimas) arba pakelkite blykstę ir
nustatykite blykstės režimo parinktį X (detalių paryškinimo
blykstė / standartinė blykstė).
25, 58,
78
23
211
66, 68
138
37, 58
Nuotraukos yra per
šviesios (per ilgai
eksponuotos).
Sureguliuokite ekspozicijos kompensavimą.
66, 68
Ištaisomos sritys,
išskyrus raudonas
akis.
Nustatykite ne Night portrait (naktinis portretas), o bet kurį
kitą fotografavimo režimą, ir pasirinkite ne V (automatinis su
raudonų akių efekto mažinimo funkcija / raudonų akių efekto
mažinimas), o bet kurį kitą blykstės režimą, tada bandykite
fotografuoti dar kartą.
58, 78
Odos atspalviai
nesušvelninami.
• Tam tikromis fotografavimo sąlygomis gali nepavykti
sušvelninti veido odos atspalvių.
• Vaizdams, kuriuose yra keturi arba daugiau veidų, bandykite
naudoti atkūrimo meniu elemente Skin softening (odos
atspalvių sušvelninimas) esančią parinktį Glamour
retouch (efektingas retušavimas).
Nuotraukų
išsaugojimas
užtrunka.
Toliau išvardytais atvejais nuotraukų išsaugojimas trunka ilgiau.
• Naudojant triukšmo mažinimo funkciją, pvz., kai
fotografuojama tamsioje aplinkoje.
• Kai blykstės režimas yra nustatytas kaip V (automatinis su
raudonų akių efekto mažinimo funkcija / raudonų akių efekto
mažinimo funkcija)
• Fotografuojant toliau nurodytais scenos režimais:
- Hand-held (fiksavimas laikant rankose) naudojant
Night portrait (naktinis portretas)
- Hand-held (fiksavimas laikant rankose) naudojant
Night landscape (naktinis kraštovaizdis)
- HDR parinktis yra On (įjungta) elemente Backlighting
(foninis apšvietimas)
- Easy panorama (paprasta panorama)
• Kai nustatyta Image quality (vaizdo kokybė) parinktis RAW
(GRYNAS), RAW + Fine (GRYNAS + tankus) arba RAW +
Normal (GRYNAS + įprastas)
• Kai fotografuojant naudojama odos sušvelninimo funkcija
• Kai naudojamas nepertraukiamo fotografavimo režimas.
198
Techninės pastabos
Trikčių šalinimas
46
90
–
59
35
36
37
42
127
46
134
Problema
Priežastis ir sprendimas
Rodinyje arba
nuotraukose
atsiranda žiedo
formos juosta arba
vaivorykštės spalvų
dryžis.
Kai fotografuojamas objektas su foniniu apšvietimu arba kadre
arba už jo ribų yra labai stiprus šviesos šaltinis (pvz., saulė), gali
atsirasti žiedo formos juosta arba vaivorykštės spalvų dryžis
(vaizdo dvejinimasis). Pakeiskite šviesos šaltinio padėtį arba
sukomponuokite nuotrauką taip, kad šviesos šaltinis nepatektų į
kadrą, ir bandykite dar kartą.
A
–
Atkūrimo problemos
Problema
Priežastis ir sprendimas
Nepavyksta atkurti
failo.
• Šiam fotoaparatui gali nepavykti atkurti nuotraukų, išsaugotų
kito gamintojo arba modelio skaitmeniniu fotoaparatu.
• Šis fotoaparatas negali atkurti RAW formato vaizdų arba filmų,
įrašytų kito gamintojo arba modelio skaitmeniniu fotoaparatu.
• Šiam fotoaparatui gali nepavykti atkurti duomenų, redaguotų
kompiuteryje.
• Failų negalima atkurti pasirinkus fotografavimą intervalų
laikmačiu.
Nepavyksta
priartinti vaizdo.
• Didinimo atkuriant negalima naudoti atkuriant filmus.
• Šiuo fotoaparatu gali nepavykti priartinti nuotraukų,
užfiksuotų kito gamintojo arba modelio skaitmeniniu
fotoaparatu.
• Priartinant nedidelį vaizdą, ekrane rodomas priartinimo
koeficientas gali neatitikti tikrojo vaizdo priartinimo
koeficiento.
Nepavyksta
redaguoti vaizdo.
• Kai kurių nuotraukų redaguoti negalima. Gali nepavykti
redaguoti jau redaguotų nuotraukų.
• Atminties kortelėje arba vidinėje atmintyje nepakanka laisvos
vietos.
• Šis fotoaparatas negali redaguoti nuotraukų, užfiksuotų kitais
fotoaparatais.
• Nuotraukoms skirtų redagavimo funkcijų filmams naudoti
negalima.
Nepavyksta pasukti
vaizdo.
Šis fotoaparatas negali pasukti vaizdų, kurie nufotografuoti kito
gamintojo arba modelio skaitmeniniu fotoaparatu.
199
Techninės pastabos
Trikčių šalinimas
A
–
–
–
134
–
44, 88
–
–
–
–
Išorinių įrenginių problemos
Problema
Nepavyko
užmegzti ryšio su
išmaniuoju
įrenginiu.1
200
Techninės pastabos
Trikčių šalinimas
A
Priežastis ir sprendimas
• Kai pirmą kartą užmezgate belaidį ryšį, laikykitės „SnapBridge
Prisijungimo vadovas“ pateiktų instrukcijų.
• Jei belaidis ryšys yra nustatytas, atlikite toliau nurodytus
veiksmus.
- Išjunkite ir vėl įjunkite fotoaparatą.
- Iš naujo paleiskite SnapBridge programą.
- Atšaukite ryšį ir vėl užmegzkite ryšį.
• Fotoaparate patikrinkite Network menu (tinklo meniu)
nustatymus.
- Nustatykite Airplane mode (lėktuvo režimas) parinktį
Off (išjungta).
- Nustatykite Bluetooth M Connection (jungtis) parinktį
Enable (įjungti).
- Nustatykite Choose connection (pasirinkite jungtį)
parinktį Smart device (išmanusis įrenginys).
• Jei fotoaparatas yra užregistruotas dviejuose ar daugiau
išmaniųjų įrenginių, fotoaparate eikite į Network menu
(tinklo meniu) M Bluetooth M Paired devices
(suporuoti įrenginiai) ir pasirinkite išmanųjį įrenginį, prie
kurio norite prisijungti. Jei programoje SnapBridge yra
užregistruoti du ar daugiau fotoaparatų, perjunkite ryšį
programoje.
• Naudokite pakankamai įkrautą akumuliatorių.
• Atminties kortelę su pakankamai laisvos vietos įdėkite į
fotoaparatą.
• Atjunkite HDMI kabelį arba USB laidą.
• Įjunkite Bluetooth, „Wi-Fi“ ir duomenų apie vietą funkcijas
išmaniajame įrenginyje.
• Programos SnapBridge kortelėje A M Auto link options
(Automatinio susiejimo parinktys) M įjunkite Auto link
(Automatinė nuoroda). Jei ši parinktis išjungta, galima
naudoti Download pictures (Atsisiųsti nuotraukas) ir
Remote photography (nuotolinis fotografavimas),
tačiau vaizdų negalima atsisiųsti automatiškai.
–
–
158
159
–
16
110
–
–
Problema
Nepavyko įkelti
vaizdų į išmanųjį
įrenginį, kuris turi
su SnapBridge
programa
užmegztą belaidį
ryšį.1
Nepavyko
fotografuoti
nuotoliniu būdu
naudojant išmanųjį
įrenginį, kuris turi su
SnapBridge
programa užmegztą
belaidį ryšį.1
A
Priežastis ir sprendimas
• Išsiųsdami automatiniu būdu, atlikite toliau aprašytus
veiksmus:
- Fotoaparate nustatykite Network menu (tinklo meniu)
M Send while shooting (siųsti fotografuojant) M Still
images (nejudantys vaizdai) į Yes (taip).
- Programos SnapBridge kortelėje A M Auto link options
(Automatinio susiejimo parinktys) M įjunkite Auto link
(Automatinė nuoroda).
- Programos SnapBridge kortelėje A M Auto link options
(Automatinio susiejimo parinktys) M įjunkite Auto
download (automatinis atsisiuntimas).
- Jei fotoaparate Network menu (tinklo meniu) M
Bluetooth M Send while off (siųsti kai išjungta) yra
nustatyta į Off (išjungta), įjunkite fotoaparatą arba
pakeiskite nustatymą į On (įjungta).
• Kai užmezgus Bluetooth ryšį yra daug įkeltinų vaizdų, kol jie
įkeliami, ryšys gali nutrūkti. Išjungus ir vėl įjungus fotoaparatą, jis
pakartotinai prisijungs prie išmaniojo įrenginio. Jei fotoaparatas
pakartotinai prisijungia prie išmaniojo įrenginio toliau nurodytais
atvejais, vaizdų įkėlimas tęsiamas.
- Kai fotoaparato Network menu (tinklo meniu) M Send
while shooting (siųsti fotografuojant) M Still images
(nejudantys vaizdai) yra nustatyta ties parinktimi Yes
(taip)
- Kai vaizdai yra pažymėti įkėlimui fotoaparato dalyje
Playback menu (atkūrimo meniu) M Mark for upload
(pažymėti, kaip įkeltiną)
• Kol fotoaparatas naudojamas, gali nepavykti įkelti vaizdų arba
įkėlimas gali būti atšauktas.
• Kai vidinėje atmintyje arba atminties kortelėje nėra laisvos
vietos, nuotolinio fotografavimo vykdyti negalite. Ištrinkite
nereikalingus vaizdus arba įdėkite atminties kortelę, kurioje yra
pakankamai laisvos vietos.
• Kol fotoaparatas naudojamas, gali nepavykti fotografuoti
nuotoliniu būdu.
158
–
–
159
–
–
–
–
Negalima atsisiųsti
nejudančių
originalaus dydžio
vaizdų SnapBridge
programoje.1
Fotoaparato parinktims Send while shooting (siųsti
fotografuojant) ir Mark for upload (pažymėti, kaip
įkeltiną) nustatytas apribojimas, kad atsisiųstų vaizdų dydis
negali viršyti 2 megapikselių. Jei norite atsisiųsti nuotraukas
originaliu dydžiu, naudokite SnapBridge programos parinktį
Download pictures (Atsisiųsti nuotraukas).
–
Naudojant belaidį ryšį
su programa
SnapBridge, ryšio
kokybė yra prasta
arba vaizdų įkėlimo
greitis yra itin mažas.1
Pabandykite pakeisti kanalą fotoaparato dalyje Network menu
(tinklo meniu) M Wi-Fi (Wi-Fi belaidis tinklas) M Network
settings (tinklo nustatymai).
159
201
Techninės pastabos
Trikčių šalinimas
A
Problema
Priežastis ir sprendimas
Fotoaparatas
nereaguoja, kai yra
valdomas ML-L7
nuotolinio valdymo
pultu.2
• Fotoaparatas nėra prijungtas prie ML-L7 nuotolinio valdymo
pulto (galima įsigyti atskirai). Paspauskite nuotolinio valdymo
pulto maitinimo mygtuką, kad ryšys būtų užmegztas. Jei
fotografavimo ekrane nėra rodoma M, susiekite dar kartą.
• Nuotolinio valdymo pultą galima naudoti tik fotografuojant.
• Su šiuo fotoaparatu nuotolinio valdymo pulto w1/w2
mygtukų naudoti negalima.
Susieti su ML-L7
nuotolinio valdymo
pultu negalima.2
Fotoaparate patikrinkite Network menu (tinklo meniu)
nustatymus.
• Nustatykite Choose connection (pasirinkite jungtį)
parinktį Remote control (nuotolinio valdymo pultas).
• Nustatykite Airplane mode (lėktuvo režimas) parinktį Off
(išjungta).
• Nustatykite Bluetooth M Connection (jungtis) parinktį
Enable (įjungti).
158
Fotoaparate išsaugoti
vaizdai nėra rodomi
prijungtame
išmaniajame
įrenginyje arba
kompiuteryje.
Jei fotoaparato atminties kortelėje išsaugotų vaizdų skaičius
didesnis už 10 000, vėliau užfiksuoti vaizdai prijungtame
įrenginyje gali būti nerodomi.
• Sumažinkite atminties kortelėje išsaugotų vaizdų skaičių.
Nukopijuokite reikalingus vaizdus į kompiuterį ir pan.
–
Nuotraukos
nerodomos per
televizorių.
• Prie fotoaparato yra prijungtas kompiuteris arba
spausdintuvas.
• Atminties kortelėje nėra nuotraukų.
• Išimkite atminties kortelę ir atkurkite vidinėje atmintyje
esančias nuotraukas.
Prijungus
fotoaparatą prie
kompiuterio,
nepaleidžiama
programa Nikon
Transfer 2.
• Fotoaparatas yra išjungtas.
• Akumuliatorius yra išsekęs.
• Netinkamai prijungtas USB laidas.
• Kompiuteris neatpažįsta fotoaparato.
• Kompiuteris nenustatytas automatiškai paleisti programą
Nikon Transfer 2. Išsamesnės informacijos apie Nikon Transfer
2 žr. ViewNX-i žinyne.
208
206
206
–
–
16
–
16, 17,
186
110,
116
–
–
Prijungus
fotoaparatą prie
spausdintuvo ir jį
įjungus, ekrane
nerodomas
PictBridge rodinys.
Naudojant kai kuriuos su PictBridge suderinamus spausdintuvus,
gali būti nerodomas PictBridge paleidimo rodinys ir gali
nepavykti išspausdinti nuotraukų, kai sąrankos meniu elemento
Charge by computer (įkrauti iš kompiuterio) parinktis yra
Auto (automatinis). Nustatykite Charge by computer
(įkrauti iš kompiuterio) parinktį Off (išjungta) ir iš naujo
prijunkite fotoaparatą prie spausdintuvo.
175
Nerodomos
spausdinti atrinktos
nuotraukos.
• Atminties kortelėje nėra nuotraukų.
• Jei norite spausdinti vidinėje atmintyje išsaugotas nuotraukas,
išimkite atminties kortelę.
–
16
202
Techninės pastabos
Trikčių šalinimas
Problema
Fotoaparatu
nepavyksta
pasirinkti lapo
dydžio.
1
2
A
Priežastis ir sprendimas
Net jei spausdinate spausdintuvu, kuris yra suderinamas su
PictBridge, toliau nurodytais atvejais fotoaparatu lapo dydžio
parinkti negalima. Lapo dydį parinkite naudodami spausdintuvą.
• Spausdintuvas nepalaiko fotoaparato nurodytų lapų dydžių.
• Spausdintuvas automatiškai parenka lapo dydį.
–
Žr. pridėtą „SnapBridge Prisijungimo vadovas“ ir SnapBridge internetinį žinyną.
Žr. su ML-L7 nuotolinio valdymo pultu (galima įsigyti atskirai) pateiktą naudojimo instrukciją.
203
Techninės pastabos
Trikčių šalinimas
Failų pavadinimai
Nuotraukoms ir filmams priskiriami toliau nurodyti failų pavadinimai.
Failo pavadinimas: DSCN 0001 .JPG
(1)
(2)
(3)
(1) Identifikatorius
Fotoaparato ekrane nerodomas.
• DSCN: Pradiniai nejudantys vaizdai, filmai, nejudantys vaizdai, sukurti
naudojant filmų redagavimo funkciją
• RSCN: Apkarpytos kopijos
• FSCN: Nuotraukos, sukurtos naudojant nuotraukos redagavimo funkciją
(išskyrus apkarpymo) ir filmai, sukurti naudojant filmo redagavimo
funkciją
(2) Failo numeris
Priskiriami didėjančia tvarka, pradedant nuo „0001“ ir baigiant „9999“.
• Naujas aplankas sukuriamas kaskart, kai užfiksuojama vaizdų serija
naudojant fotografavimo intervalų laikmačiu funkciją, o vaizdai šiame
aplanke įrašomi juos numeruojant nuo „0001“.
(3) Failo prievardis
Nurodo failo formatą.
• .JPG: JPEG nejudantys vaizdai
• .NRW: RAW formato nejudantys vaizdai
• .MP4: filmai
B
Pastabos
Kai fotografuojama nustačius Image quality (vaizdo kokybė) (A127) parinktį RAW + Fine
(GRYNAS + tankus) arba RAW + Normal (GRYNAS + įprastas), tuo pat metu išsaugomiems
RAW ir JPEG formatų vaizdams priskiriamas vienodas identifikatorius ir failo numeris. Vaizdų pora
išsaugoma tame pačiame aplanke ir skaičiuojama kaip vienas failas.
C
Aplankai failams saugoti
Nejudantys vaizdai ir filmai, kuriuos užfiksuojate šiuo fotoaparatu, įrašomi į atminties kortelėje arba
vidinėje atmintyje esančius aplankus.
• Prie aplankų pavadinimų pridedami numeriai didėjančia tvarka pradedant „100“ ir baigiant „999“.
• Naujas aplankas sukuriamas toliau nurodytais atvejais:
- Kai aplanke esančių failų skaičius pasiekia 999.
- Kai aplanke esančiam failui priskiriamas numeris „9999“.
204
Techninės pastabos
Failų pavadinimai
Priedai
Akumuliatoriaus
įkroviklis
MH-65 Akumuliatoriaus įkroviklis
Visiškai išsikrovusio akumuliatoriaus įkrovimo laikas yra maždaug 2 val. ir
30 min.
EH-62F Kintamosios srovės adapteris
(prijunkite taip, kaip parodyta)
Kintamosios
srovės adapteris
Prieš įkišdami kintamosios srovės adapterį į akumuliatoriaus skyrių
įsitikinkite, ar maitinimo laidas visiškai įsistatė į jam skirtą griovelį. Be to, prieš
uždarydami akumuliatoriaus skyriaus / atminties kortelės lizdo dangtelį,
įsitikinkite, kad maitinimo laidas iki galo įkištas į akumuliatoriaus skyriaus
griovelį. Jei laidas bus išlindęs iš griovelių, uždarydami dangtelį galite
sugadinti laidą arba sulaužyti dangtelį.
Nuotolinio
valdymo pulto
priedai
ML-L7 nuotolinio valdymo pultas
Norėdami gauti informacijos, kaip jį naudoti, žr. skyrelį „ML-L7 nuotolinio
valdymo pultas“ (A206).
Galimybė įsigyti priedų gali priklausyti nuo šalies arba regiono.
Naujausią informaciją žr. svetainėje arba brošiūrose.
205
Techninės pastabos
Priedai
ML-L7 nuotolinio valdymo pultas
Atskirai įsigyjamą ML-L7 nuotolinio valdymo pultą galite susieti (A208) su fotoaparatu ir jį naudoti
fotoaparatui valdyti. Skyrelyje „Nuotolinio valdymo pulto dalys ir funkcijos (COOLPIX A1000)“
(A206) aprašytus veiksmus galima atlikti fotografuojant šiuo fotoaparatu.
• Tuo pačiu metu fotoaparatą galima susieti tik su vienu nuotolinio valdymo pultu. Kai
fotoaparatas susietas su kitu nuotolinio valdymo pultu, įjungiamas tik pats paskutinis
susietas nuotolinio valdymo pultas.
• Žr. su ML-L7 nuotolinio valdymo pultu pateiktą naudojimo instrukciją.
Nuotolinio valdymo pulto dalys ir funkcijos (COOLPIX A1000)
1
5
2
6
3
7
8
4
Valdiklis
Funkcija
1
– mygtukas / + mygtukas
Kai rodomas fotografavimo ekranas, paspaudus –
mygtuką yra atitolinama, o + mygtuką – priartinama.
2
Filmavimo mygtukas
Pradeda įrašinėti, kai paspaudžiamas mygtukas, o jį
paspaudus dar kartą – įrašymas nutraukiamas.
Kryptinis valdiklis
• Veikia panašiai kaip fotoaparato kryptinis valdiklis,
leidžiantis konfigūruoti fotografavimo ekrane
rodomus nustatymus, pvz., blykstės režimo (A58),
automatinio laikmačio (A61), fokusavimo režimo
(A63), kūrybinio slinktuko (A66) ir ekspozicijos
kompensavimo (A68).
• Naudojant rankinį fokusavimą, fokusavimą galima
reguliuoti naudojant HI (A64).
3
206
Techninės pastabos
Priedai
Valdiklis
Funkcija
4
Maitinimo mygtukas
Paspauskite mygtuką, kad įjungtumėte nuotolinio
valdymo pultą ir galėtumėte surasti jau susietą
fotoaparatą. Norėdami ieškoti naujai susieto fotoaparato,
paspauskite ir palaikykite mygtuką (bent 3 sekundes).
Norėdami išjungti nuotolinio valdymo pultą, paspauskite
mygtuką dar kartą.
5
Būsenos lemputė
Nurodo nuotolinio valdymo pulto arba fotografavimo seanso
būseną – ji priklauso nuo lemputės spalvos ir veikimo
pobūdžio. Daugiau informacijos žr. skyriuje „Būsenos lemputė
nuotolinio valdymo pulte (COOLPIX A1000)“ (A207).
6
Užrakto atleidimo mygtukas
Veikia panašiai kaip fotoaparato užrakto atleidimo
mygtukas.
• Paspaudimo iki pusės ir paspaudimo ir palaikymo
veiksmų atlikti negalima.
• Kai naudojate automatinį laikmatį, fotografavimui
atšaukti galite paspausti mygtuką, kol skaičiuojama
atgal.
7
k (patvirtinti pasirinkimą)
mygtukas
Pritaikomas pasirinktas elementas. Kai reguliuojate
rankinį fokusavimą, kad fokusavimą sustabdytumėte,
paspauskite šį mygtuką.
8
w1 (1-os funkcijos) / w2
(2-os funkcijos) mygtukai
Su šiuo fotoaparatu naudoti negalima.
Būsenos lemputė nuotolinio valdymo pulte (COOLPIX A1000)
Spalva
Būsena
Aprašas
Žalia
Mirksi kas sekundę
Nuotolinio valdymo pultas ieško jau
susieto fotoaparato.
Žalia
Greitai mirksi (maždaug kas
0,5 sekundės)
Susiejama.
Žalia
Mirksi maždaug kas 3 sekundes
Užmegztas nuotolinio valdymo pulto ir
fotoaparato ryšys.
Oranžinė
Sumirksi vieną kartą
Pradedamas nuotraukos fotografavimas.
Oranžinė
Sumirksi dukart
Baigiamas nuotraukos fotografavimas
(Time-lapse movie (fotofilmas),
Multiple exp. Lighten (daug eks.
pašviesinti)).
Raudona
Sumirksi vieną kartą
Filmas pradedamas įrašinėti.
Raudona
Sumirksi dukart
Filmas baigiamas įrašinėti.
207
Techninės pastabos
Priedai
Fotoaparato ir nuotolinio valdymo pulto susiejimas
Prieš naudojant nuotolinio valdymo pultą pirmąjį kartą, jį reikia susieti su fotoaparatu.
1
2
Paspauskite fotoaparato mygtuką d.
3
Pasirinkite Choose connection
(pasirinkite jungtį) ir paspauskite
mygtuką k.
4
Paspauskite kryptinį valdiklį J, naudodami HI pasirinkite meniu
piktogramą J ir paspauskite mygtuką k.
Pasirinkite Remote control
(nuotolinio valdymo pultas) ir
paspauskite mygtuką k.
Network menu
Airplane mode
Choose connection
Connect to smart device
Connection to remote
Send while shooting
Wi-Fi
Bluetooth
Choose connection
Remote control
Smart device
5
Pasirinkite Connection to remote
(prisijungimas prie nuotolinio pulto)
ir paspauskite mygtuką k.
• Susiejimas yra įjungtas, o fotoaparatas laukia, kol
bus užmegztas ryšys.
208
Techninės pastabos
Priedai
Network menu
Airplane mode
Choose connection
Connect to smart device
Connection to remote
Send while shooting
Wi-Fi
Bluetooth
6
Paspaudę palaikykite (bent 3 sekundes) nuotolinio valdymo pulto
maitinimo mygtuką.
• Pradedamas fotoaparato ir nuotolinio valdymo pulto susiejimas. Kol vyksta procesas,
nuotolinio valdymo pulto būsenos lemputė sumirksi kas 0,5 sekundės.
• Susiejus, užmezgamas fotoaparato ir nuotolinio
valdymo pulto ryšys. Įjungus fotografavimo režimą,
fotografavimo ekrane rodoma M.
• Parodžius pranešimą, kad susieti nepavyko,
procedūrą kartokite nuo 5 veiksmo.
100
1/250
F3.4
0.0
25m 0s
500
Ryšio perjungimas į išmanųjį įrenginį
• Perjunkite ryšį iš Remote control (nuotolinio valdymo pultas) į Smart device
(išmanusis įrenginys) fotoaparato tinklo meniu dalyje Choose connection
(pasirinkite jungtį) (A158, 208).
• Kai išmaniajame įrenginyje paleidžiama programa SnapBridge, o fotoaparato ir išmaniojo
įrenginio ryšys yra užmegztas, fotografavimo ekrane rodoma L.
• Užmegzdami belaidį ryšį su išmaniuoju įrenginiu pirmą kartą, žr. pridėtą „SnapBridge
Prisijungimo vadovas“.
209
Techninės pastabos
Priedai
Techniniai duomenys
Skaitmeninis fotoaparatas Nikon COOLPIX A1000
Tipas
Efektyviųjų pikselių
skaičius
Vaizdo jutiklis
Objektyvas
Kompaktiškas skaitmeninis fotoaparatas
16,0 milijono (vaizdo apdorojimas gali sumažinti efektyviųjų
pikselių skaičių)
1/2,3 col. tipo CMOS; iš viso pikselių: maždaug 16,79 milijono
„NIKKOR“ objektyvas, 35× optiniu priartinimu
4.3–151 mm (apžvalgos kampas atitinka 35mm [135] formato
Židinio nuotolis
vaizdą, užfiksuotą 24–840 mm objektyvu)
f skaičius
f/3.4–6.9
Konstrukcija
13 elementų 11 grupių (4 ED objektyvo elementai)
Skaitmeninio priartinimo Iki 4× (apžvalgos kampas, kuris atitinka apie 3360 mm 35mm [135]
koeficientas
formato objektyvą)
Lęšio poslinkis (nejudantiems vaizdams)
Virpesių mažinimas
Lęšio poslinkio ir elektroninio VR (filmams) kombinacija
Automatinis fokusavimas (AF) Kontrastą nustatantis AF
• [W]: Maždaug 50 cm–∞,
[T]: maždaug 2,0 m–∞
Fokusavimo
• Stambaus plano padėtis:
diapazonas
[W]: Maždaug 1 cm–∞,
[T]: maždaug 2,0 m–∞
(Visi atstumai yra matuojami nuo objektyvo priekinio paviršiaus centro)
Židinio srities
Pirmenybė veidui, rankinis (sportas: nepertraukiama), rankinis
pasirinkimas
(normalus), rankinis (platus), objekto sekimas, taikinio ieškantis AF
Elektroninis vaizdo ieškiklis, 0,5 cm (0,2 col.) maždaug 1166 tūkst. taškų
Vaizdo ieškiklis
LCD su dioptrijų reguliavimo funkcija (–4 – +4 m-1)
Kadro aprėptis
Apytiksliai 98% horizontaliai ir vertikaliai (palyginti su tikrąja
(fotografavimo
nuotrauka)
režimas)
Kadro aprėptis
Apytiksliai 98% horizontaliai ir vertikaliai (palyginti su tikrąja
(atkūrimo režimas)
nuotrauka)
7,6 cm (3 col.), maždaug 1036 tūkst. taškų, plataus stebėjimo
kampo TFT LCD (jutiklinis skydelis) ekranas su nuo atspindėjimo
Ekranas
apsaugančia danga, 5 lygių šviesumo reguliavimas, paverčiamas
TFT LCD
Kadro aprėptis
Apytiksliai 98% horizontaliai ir vertikaliai (palyginti su tikrąja
(fotografavimo
nuotrauka)
režimas)
Kadro aprėptis
Apytiksliai 98% horizontaliai ir vertikaliai (palyginti su tikrąja
(atkūrimo režimas)
nuotrauka)
Laikymas
Laikmena
Vidinė atmintis (maždaug 81 MB), SD / SDHC / SDXC atminties kortelė
Failų sistema
Atitinka DCF ir Exif 2.31 reikalavimus
Nejudantis vaizdas: JPEG, RAW (NRW) (Nikon nuosavas formatas)
Failų formatai
Filmai: MP4 (vaizdo įrašas: H.264/MPEG-4 AVC, garsas: AAC
stereofoninis)
210
Techninės pastabos
Techniniai duomenys
Vaizdo dydis
Nejudantis vaizdas
Filmai
ISO jautrumas
(Standartinis išvesties
jautrumas)
Ekspozicija
Matavimo režimas
Ekspozicijų valdymas
Užraktas
Greitis
Diafragma
Diapazonas
Automatinio laikmatis
Blykstė
Diapazonas (maždaug)
(ISO jautrumas:
Automatinis)
Blykstės valdymas
Sąsaja
USB jungtis
HDMI išvesties jungtis
16 M 4608×3456, 8 M 3264×2448,
4 M 2272×1704, 2 M 1600×1200,
16:9 12 M 4608×2592, 3:2 14 M 4608×3072,
1:1 3456×3456
2160/30p (4K UHD), 2160/25p (4K UHD),
1080/30p, 1080/25p, 1080/60p, 1080/50p,
720/30p, 720/25p, 720/60p, 720/50p,
HS 720/4×, HS 1080/2×, HS 1080/0.5×
• ISO 100–1600
• ISO 3200, 6400 (galimas naudojant režimą A, B, C arba D)
Matrica, centruotas, sportas: nepertraukiama
Programuojama automatinė ekspozicija su lanksčia programa,
automatinis užrakto pirmumas, automatinis diafragmos pirmumas,
rankinis, fotografavimas serijomis su skirtingomis ekspozicijomis,
ekspozicijos kompensavimas (–3,0 – +3,0 EV, 1/3 EV žingsniu)
Mechaninis ir CMOS elektroninis užraktas
• 1/2000–1 s
• 1/2000–8 s (režimas B, C ar D)
• 1/4000 s (didžiausia sparta naudojant didelės spartos
nepertraukiamą fotografavimą)
• 25 s (Star trails (žvaigždžių takai) scenos režimu Multiple
exp. Lighten (daug eks. pašviesinti))
Elektromagnetinė 3 menčių vyzdinė diafragma
7 1/3 EV (W) pakopų (C, D režimu)
• 10 s, 3 s
• 5 s (autoportreto laikmatis)
[W]: 0,5–6,0 m
[T]: 2,0–3,0 m
TTL automatinė blykstė su parengtiniais blyksniais
MikroUSB jungtis (Nenaudokite jokio kito USB laido – naudokite tik
UC-E21 USB laidą.), Didelės spartos USB
• Palaiko tiesioginį spausdinimą (PictBridge)
HDMI mikrojungtis (D tipo)
211
Techninės pastabos
Techniniai duomenys
Wi-Fi (Belaidis LAN)
Standartai
Veikimo dažnis
Didžiausia išėjimo
galia
Autentifikavimas
Bluetooth
Ryšio protokolai
Veikimo dažnis
Didžiausia išėjimo
galia
Maitinimo šaltiniai
Įkrovimo laikas
Akumuliatoriaus
naudojimo laikas1
Nejudantis vaizdas
Filmavimas (faktinė
akumuliatoriaus
veikimo trukmė per
įrašymą)2
Trikojo lizdas
Matmenys
(plotis × aukštis × gylis)
Svoris
Darbinė aplinka
Temperatūra
Drėgmė
IEEE 802.11b/g (standartinis belaidžio LAN protokolas)
2412–2462 MHz (1–11 kanalų)
9,98 dBm (EIRP)
Atvira sistema, WPA2-PSK
Bluetooth techninių duomenų versija 4.1
Bluetooth: 2402–2480 MHz
Bluetooth mažo energijos suvartojimo: 2402–2480 MHz
Bluetooth: 3,54 dBm (EIRP)
Bluetooth mažo energijos suvartojimo: 2,98 dBm (EIRP)
Vienas EN-EL12 Įkraunamas ličio jono akumuliatorius (yra
komplekte)
EH-62F Kintamosios srovės adapteris (galima įsigyti atskirai)
Maždaug 2 val. 30 min. (naudojant kraunamąjį kintamosios srovės
adapterį EH-73P ir kai akumuliatorius yra visiškai išsekęs)
Maždaug 250 kadrų, naudojant EN-EL12
Maždaug 55 min. (naudojant EN-EL12)
1/4 (ISO 1222)
Maždaug 114,2 × 71,7 × 40,5 mm
(be išsikišimų)
Maždaug 330 g (su akumuliatoriumi ir atminties kortele)
0–40°C
85% arba mažesnis (be kondensacijos)
• Visi matavimai atliekami pagal Fotoaparatų ir vaizdavimo gaminių asociacijos (Camera
and Imaging Products Association – CIPA) standartus ar rekomendacijas.
1
2
Akumuliatoriaus naudojimo laikas, kurį matuojant neįvertintas SnapBridge naudojimas, priklauso
nuo naudojimo sąlygų, įskaitant temperatūrą, intervalą tarp kadrų ir laiką, kuris skiriamas meniu ir
vaizdų peržiūrai.
Atskiri filmų failai negali būti ilgesni nei 29 minutės, net jei atminties kortelėje yra pakankamai
laisvos vietos ilgesniam įrašui. Didžiausias vieno filmo failo dydis yra 4 GB. Jei failas yra didesnis nei
4 GB, net kai įrašinėjate trumpiau kaip 29 minutes, jis bus padalytas į kelis failus, kurių nebus galima
atkurti nepertraukiamai.
212
Techninės pastabos
Techniniai duomenys
EN-EL12 Įkraunamas ličio jono akumuliatorius
Tipas
Įkraunamas ličio jono akumuliatorius
vardinė talpa
Nuolatinė srovė 3,7 V, 1050 mAh
Darbinė temperatūra
0–40°C
Matmenys (plotis × aukštis ×
gylis)
Maždaug 32 × 43,8 × 7,9 mm
Svoris
Maždaug 22,5 g
EH-73P Kraunamasis kintamosios srovės adapteris
vardinė tiekiama galia
KS 100–240 V, 50/60 Hz, MAX. 0,14 A
vardiniai išėjimo grandinės
parametrai
NS 5,0 V, 1,0 A
Darbinė temperatūra
0–40°C
Matmenys (plotis × aukštis ×
gylis)
Maždaug 55 × 22 × 54 mm (be kištuko adapterio)
Svoris
Maždaug 51 g (be kištuko adapterio)
Simbolių ant gaminio reikšmė:
D Kintamoji srovė, E Nuolatinė srovė, F II klasės įranga (konstrukcinės gaminio dalys yra su
dviguba izoliacija).
• Nikon neatsako už klaidas, kurių gali būti šiame vadove.
• Šio gaminio išvaizda ir specifikacija gali būti keičiamos be įspėjimo.
• Fotoaparate rodomi pavyzdiniai vaizdai ir vadove pateikti vaizdai bei iliustracijos yra tik
iliustracinio pobūdžio.
213
Techninės pastabos
Techniniai duomenys
Atminties kortelės, kurias galima naudoti
Fotoaparatas palaiko SD, SDHC ir SDXC atminties korteles.
• Fotoaparatas palaiko UHS-I.
• Filmuojant rekomenduojama naudoti atminties korteles, kurių SD spartos klasė yra
6 (vaizdo įrašo spartos klasė V6) arba didesnė. Kai meniu Movie options (filmo
parinktys) yra nustatyta parinktis d 2160/30p (4K UHD) arba c 2160/25p (4K
UHD), rekomenduojama naudoti atminties korteles, kurių UHS spartos klasė yra 3 (vaizdo
įrašo spartos klasė V30) arba aukštesnė. Naudojant mažesnės greičio klasės atminties
kortelę, filmavimas gali netikėtai nutrūkti.
• Jei naudojate kortelės skaitytuvą, įsitikinkite, ar jis tinka turimai atminties kortelei.
• Norėdami gauti informacijos apie funkcijas, naudojimą ir naudojimo apribojimus,
susisiekite su gamintoju.
Informacija apie prekių ženklus
• Windows yra Microsoft Corporation registruotasis arba neregistruotasis prekės
ženklas Jungtinėse Amerikos Valstijose ir (arba) kitose šalyse.
• Žodinis Bluetooth® ženklas ir logotipai yra registruotieji prekės ženklai, priklausantys
Bluetooth SIG, Inc., kuriuos Nikon Corporation visur naudoja pagal licenciją.
• Apple®, App Store®, Apple logotipai, Mac, OS X, macOS, iPhone®, iPad®, iPod touch®
ir iBooks yra prekių ženklai arba registruotieji prekių ženklai, priklausantys Apple Inc.
JAV ir kitose šalyse.
• Android, Google Play ir Google Play logotipas yra Google LLC prekių ženklai. Android
robotas yra atkurtas ar pakeistas Google sukurtas ir bendrinamas darbas ir
naudojamas vadovaujantis Creative Commons 3.0 priskyrimo licencijoje
nurodytomis sąlygomis.
• „iOS“ yra „Cisco Systems, Inc“. prekės ženklas arba registruotasis prekės ženklas
Jungtinėse Amerikos Valstijose ir (arba) kitose šalyse ir yra naudojamas pagal
licenciją.
• Adobe, Adobe logotipas, Acrobat ir Reader yra Adobe Systems Incorporated
neregistruotieji arba registruotieji prekių ženklai Jungtinėse Amerikos Valstijose ir
(arba) kitose šalyse.
• SDXC, SDHC ir SD logotipai yra SD-3C, LLC prekių ženklai.
• PictBridge yra prekės ženklas.
214
Techninės pastabos
Techniniai duomenys
• HDMI, HDMI logotipas ir High-Definition Multimedia Interface yra „HDMI Licensing“,
LLC prekių arba registruotieji prekių ženklai.
• „Wi-Fi“ ir „Wi-Fi“ logotipas yra neregistruotieji arba registruotieji prekių ženklai,
priklausantys „Wi-Fi“ Alliance.
• Visi kiti šiame vadove ar kituose su Nikon gaminiu pateiktuose dokumentuose
paminėti prekių ženklai yra atitinkamų savininkų neregistruotieji arba registruotieji
prekių ženklai.
Use of the Made for Apple badge means that an accessory has been designed to
connect specifically to the Apple products identified in the badge, and has been
certified by the developer to meet Apple performance standards. Apple is not
responsible for the operation of this device or its compliance with safety and
regulatory standards. Please note that the use of this accessory with an Apple
product may affect wireless performance.
AVC Patent Portfolio License
Šis gaminys yra licencijuotas pagal AVC Patent Portfolio License patentų portfelio licenciją ir
skirtas naudoti asmeniniais, o ne komerciniais tikslais, norint (i) koduoti vaizdo įrašus pagal
AVC standartą („AVC video“) ir (arba) (ii) dekoduoti AVC vaizdo įrašus, kuriuos užkodavo
naudotojas, užsiimantis asmenine, o ne komercine veikla, ir (arba) gautus iš vaizdo įrašų
partnerio, turinčio licenciją teikti AVC vaizdo įrašus. Jokiems kitiems tikslams nei tiesioginė,
nei numanoma licencija nesuteikiama. Papildomos informacijos galite gauti iš „MPEG LA,
L.L.C.“.
Žr. http://www.mpegla.com.
FreeType licencija (FreeType2)
Tam tikrų šios programinės įrangos dalių autoriaus teisės priklauso © The FreeType
Project (2012 m.) (https://www.freetype.org). Visos teisės saugomos.
MIT licencija (HarfBuzz)
Tam tikrų šios programinės įrangos dalių autorių teisės priklauso © The HarfBuzz
Project (2019 m.) (https://www.freedesktop.org/wiki/Software/HarfBuzz). Visos teisės
saugomos.
215
Techninės pastabos
Techniniai duomenys
Rodyklė
Simboliai
A
A Automatinis režimas ...................... 31, 32
o Kūrybinis režimas.......................... 31, 51
y Scenos režimas ....................... 31, 33
C Automatinis diafragmos pirmumo
režimas............................................................. 31, 53
B Automatinis užrakto pirmumo režimas
.............................................................................. 31, 53
n Trumpų filmukų kūrimo režimas
........................................................................... 31, 103
A Programuojamas automatinis režimas
.............................................................................. 31, 53
D Rankinis režimas.................................. 31, 53
c Atkūrimo režimas...................................... 27
i Didinimas atkuriant ........................... 27, 84
f (Plačiakampis)............................... 2, 24, 70
h Miniatiūrų atkūrimas...................... 27, 85
g (Teleobjektyvas)............................. 2, 24, 70
g AE-L/AF-L mygtukas ................... 3, 6, 171
q Priartinimo su apžvalgos funkcija
mygtukas..................................................... 2, 4, 71
k Pasirinkimo patvirtinimo mygtukas
........................................................................ 3, 5, 120
c Atkūrimo mygtukas...................... 3, 6, 27
l Trynimo mygtukas .......................... 3, 6, 28
b (e filmavimo) mygtukas .......... 3, 5, 25
w Funkcijos mygtukas.................... 2, 6, 69
K Blykstės atidarymo valdiklis
........................................................................ 3, 25, 58
d Meniu mygtukas ...................... 3, 6, 120
x Ekrano mygtukas.......................... 3, 6, 26
o Kūrybinis slinktukas ......................... 57, 66
n Automatinis laikmatis...................... 57, 61
p Fokusavimo režimas........................ 57, 63
m Blykstės režimas ................................... 57, 58
o Ekspozicijos kompensavimas
........................................................... 45, 57, 66, 68
AE/AF blokavimo mygtukas......... 126, 171
AF pagalbinio apšvietimo lemputė.......... 2
AF pagalbinis apšvietimas............ 126, 169
AF sričių režimas ........................ 69, 123, 140
Akies jutiklis..................................................... 3, 26
Aktyvusis D-Lighting...................................... 66
Akumuliatoriaus įkroviklis ......................... 205
Akumuliatoriaus įkrovos lygio daviklis
...................................................................................... 23
Akumuliatoriaus skyriaus / atminties
kortelės lizdo dangtelis.......... 3, 16, 17, 110
Akumuliatorius.............. vi, 16, 17, 186, 212
Apkarpymas................................................ 84, 94
Apsauga nuo sumirksėjimo....................... 49
Apsaugoti................................................. 124, 155
Atitikties ženklinimas ....................... 126, 180
Atkūrimas .......................................... 27, 86, 106
Atkūrimo meniu................................... 120, 153
Atkūrimo režimas.............................................. 27
Atkurti numatytuosius nustatymus
........................................................................ 125, 159
Atminties kortelė........................ 16, 188, 214
Atminties kortelės lizdas............................... 16
Atminties talpa .......................................... 23, 96
Atrankinė spalva I................................ 33, 39
Atspalvis................................................................. 66
Atstatyti viską......................................... 126, 179
Autofocus mode (automatinio
fokusavimo režimas) .................................... 150
Automatinė blykstė ......................................... 59
Automatinio diafragmos pirmumo
režimas............................................................. 31, 53
Automatinio fokusavimo režimas
............................................................ 123, 124, 143
Automatinio laikmačio lemputė......... 2, 61
Automatinio užrakto pirmumo režimas
.............................................................................. 31, 53
216
Techninės pastabos
Rodyklė
Automatinis atleidimas fotografuojant
gyvūnėlio portretą............................................ 38
Automatinis fokusavimas
............................... 63, 76, 123, 124, 143, 150
Automatinis išjungimas ......... 25, 126, 172
Automatinis laikmatis............................. 57, 61
Automatinis laikmatis: po atleidimo
....................................................................... 126, 167
Automatinis režimas................................ 31, 32
Automatinis su raudonų akių efekto
mažinimo funkcija ................................... 59, 60
Autoportreto koliažas.................................... 47
Autoportreto laikmatis................................... 61
Autorių teisių informacija............... 126, 177
B
Baigti filmuoti ................................................... 104
Baltos spalvos balansas .......... 69, 123, 130
Blykstė ........................................................ 2, 25, 58
Blykstės režimas......................................... 57, 58
Bluetooth ................................................. 125, 159
Brūkštelėti ................................................................. 7
C
Capture NX-D .................................................... 118
Charge by computer (įkrauti kompiuteriu)
................................................................................... 175
D
Data ir laikas............................................... 20, 161
Datos formatas......................................... 21, 161
Datos žymė ............................................ 126, 166
Daugkartinės eksp. pašviesinimas U
............................................................................. 33, 40
Detalių paryškinimo blykstė ....................... 59
Didelio greičio nepertraukiamas .......... 134
Didinimas atkuriant................................. 27, 84
Dioptrijų reguliavimo valdiklis............. 3, 26
Dirželio ąselė ................................................... 2, 15
Dirželis...................................................................... 15
E
Ekranas............................................ 3, 10, 19, 189
Ekrano nustatymai.............................. 126, 163
Ekrano skaistis................................................... 163
Ekspozicijos kompensavimas .......... 66, 68
Elektroninio vaizdo ieškiklio skaistis.... 163
EVF automatinis perjungimas ..... 126, 165
Exposure bracketing (fotografavimas serijomis
su skirtingomis ekspozicijomis).................... 123
Exposure compensation (ekspozicijos
kompensavimas) ...................................... 45, 57
F
F skaičius................................................................. 53
Failo pavadinimas......................................... 204
Fejerverkai m ............................................. 33, 37
Fiksuoto diapazono automatinis.......... 138
Filmavimas ................................................... 25, 96
Filmo atkūrimas............................. 27, 96, 106
Filmo meniu .......................................... 120, 145
Filmo parinktys .................................... 124, 145
Filmų redagavimas........................................ 107
Filtro efektai .............................................. 92, 124
Fokusavimo režimas............................... 57, 63
Fokusavimo sritis ...................................... 12, 24
Foninė muzika.................................................. 103
Foninis apšvietimas o......................... 33, 37
Formatuoti ................................................. 16, 173
Formatuoti atmintį............................. 126, 173
Formatuoti atminties korteles........ 16, 173
Formatuoti kortelę ..................... 16, 126, 173
Formatuoti vidinę atmintį......................... 173
Fotografavimas.................................. 23, 31, 96
Fotografavimas intervalų laikmačiu
....................................................................... 134, 136
Fotografavimas palietus....................... 26, 72
Fotografavimas serijomis su skirtingomis
ekspozicijomis.................................................. 139
Fotografavimo meniu .......... 120, 127, 130
Fotografavimo režimas.................................. 31
Funkcijos, kurių negalima naudoti vienu
metu.......................................................................... 80
217
Techninės pastabos
Rodyklė
G
Garsiakalbis............................................................... 3
Garso nustatymai ................................ 126, 172
Garsumas............................................................. 106
Gyvūnėlio portretas O......................... 33, 38
Greitasis retušavimas .......................... 89, 124
H
HDMI išvestis......................................... 126, 174
HDMI kabelis ........................................... 110, 111
HDMI mikrojungtis ................................... 3, 110
HDR............................................................................ 37
Histograma.................................................. 66, 68
HS filmas .................................................. 147, 149
I
Įkėlimo ženklas...................................... 124, 153
Įkraunamas ličio jonų akumuliatorius
................................................ vi, 16, 17, 186, 213
Įkrauti kompiuteriu........................................ 126
Įkrovimo lemputė ........................................ 3, 17
Informacija apie nuotrauką ...................... 163
Integruotos programinės įrangos versija
....................................................................... 126, 180
Intervalas ............................................................... 47
ISO jautrumas ............................... 69, 123, 138
Iš anksto rankiniu būdu nustatytas
balansas................................................................ 132
Išankstinis fokusavimas............................... 143
Išmanusis portretas F ........................ 33, 45
J
Jungties dangtelis............................. 3, 17, 110
Jutiklinio ekrano valdikliai .............. 126, 179
Jutiklinis skydelis................................................... 7
K
Kadrų greitis........................................... 124, 152
Kadrų skaičius .......................................... 47, 103
Kalba........................................................... 126, 174
Kalendoriaus rodinys....................................... 85
Kintamosios srovės adapteris ...... 110, 205
Komandų ratukas ................................... 2, 6, 53
Kompiuteris ............................................. 110, 116
Kopijuoti .................................................. 124, 156
Kraštovaizdis c ................................................. 33
Kraunamasis kintamosios srovės adapteris
........................................................ vi, 17, 187, 213
Kryptinis valdiklis ................................. 3, 5, 120
Kūrybinis režimas ...................................... 31, 51
Kūrybinis slinktukas................................. 57, 66
L
Laiko juosta ................................................. 21, 161
Laiko juosta ir data..................... 20, 126, 161
Laiko skirtumas ................................................. 161
Laikrodis....................................................... 20, 161
Lapo dydis ................................................ 113, 114
Lėktuvo režimas ................................... 125, 158
Lėta sinchronizacija ......................................... 59
Likęs filmavimo laikas ............................ 96, 98
Likusių ekspozicijų skaičius ............. 23, 128
M
M ekspozicijos peržiūra .................. 123, 144
Maistas u ...................................................... 33, 36
Maitinimas............................................................. 20
Maitinimo jungiklis/ maitinimo lemputė
................................................................................ 3, 20
Makiažo pagrindas ................................. 45, 46
Matavimas ...................................... 69, 123, 133
Mygtukas Fn......................................................... 69
Mygtukų garsas............................................... 172
Mikrofonas (stereofoninis).............................. 2
Mikro-USB jungtis ........ 3, 17, 110, 112, 116
Miniatiūrų atkūrimas .............................. 27, 85
N
Naktinis kraštovaizdis j ..................... 33, 36
Naktinis portretas e.............................. 33, 35
Nejudančių vaizdų fotografavimas
filmuojant............................................................ 100
Nejudančių vaizdų išskyrimas .... 106, 108
Nejudančių vaizdų redagavimas............. 88
Nepertraukiamas ........................ 69, 123, 134
218
Techninės pastabos
Rodyklė
Nuolatinis AF......................................... 143, 150
Nuotolinio valdymo pultas ..................... 206
O
Objektyvas.................................................... 2, 210
Objekto sekimas................................... 141, 142
Odos sušvelninimas............................... 45, 46
P
Pagreitinti filmai .................................. 147, 149
Paliesti ......................................................................... 7
Paplūdimys Z.................................................... 33
Paprasta panorama p ......................... 33, 42
Paprastos panoramos atkūrimas ............ 44
Parengtinis filmavimas..................... 134, 135
Pasirengimo indikatorius.............................. 58
Pasirinkite jungtį .................................. 125, 158
Paspaudus iki pusės.......................... 4, 24, 73
Pavienis................................................................. 134
Perjungti Av / TV pasirinkimą...... 126, 178
PictBridge.................................................. 110, 112
Pirmenybė suteikiama veidui ................. 140
Plačiakampis......................................................... 70
Portretas b........................................................... 33
Priartinimas ................................................. 24, 70
Priartinimo valdiklis..................... 2, 4, 24, 70
Prieblanda / aušra i...................................... 33
Priedai................................................................... 205
Prijunkite prie išmaniojo prietaiso
........................................................................ 125, 158
Prisijungimas prie nuotolinio pulto
........................................................................ 125, 158
Priskirti šoninį priartinimo valdiklį
....................................................................... 126, 170
Programa............................................................. 158
Programa SnapBridge ................................. 158
Programuojamas automatinis režimas
.............................................................................. 31, 53
R
Rankinis fokusavimas ............................ 63, 64
Rankinis režimas......................................... 31, 53
Raudonų akių efekto koregavimas
.......................................................................... 90, 124
Raudonų akių efekto mažinimas .... 59, 60
Režimo pasirinkimo ratukas..... 2, 4, 23, 31
Ryškumas...................................................... 45, 66
S
Sąrankos meniu.................................... 120, 161
Saulėlydis h........................................................ 33
Scenos automatinis parinkiklis o
............................................................................. 33, 34
Scenos režimas........................................... 31, 33
SD atminties kortelė ................. 16, 188, 214
Seka................................................................... 28, 86
Sekos rodymas............................. 86, 124, 157
Sinchronizuoti su išmaniuoju prietaisu
.................................................................................... 161
Siųsti fotografuojant.......................... 125, 158
Skaidrių peržiūra ................................. 124, 154
Skaitmeninis apšvietimas................. 89, 124
Skaitmeninis priartinimas...... 70, 126, 169
Slinkti............................................................................ 7
Sniegas z ............................................................. 33
Spalvos temperatūra..................................... 131
Spausdinti...................................... 110, 113, 114
Spausdintuvas........................................ 110, 112
Specialieji efektai ................................ 103, 104
Sportas d..................................................... 33, 34
Stambaus plano padėtis............................... 63
Stambus planas k ................................. 33, 36
Standartinė blykstė .......................................... 59
Sukamasis kryptinis valdiklis..................... 3, 5
Sukti nuotrauką .................................... 124, 155
Sulėtintas filmas N............................... 33, 101
Sulėtinti filmai....................................... 147, 149
Š
Šypsenos laikmatis ........................................... 50
Šoninis priartinimo valdiklis............ 2, 4, 24
Švelnus..................................................................... 45
Švelnus O ........................................... 33, 39
219
Techninės pastabos
Rodyklė
T
W
Taikinio ieškantis AF........................................ 74
Target finding AF (taikinio ieškantis AF)
................................................................................... 141
Teleobjektyvas .................................................... 70
Tiesioginis spausdinimas................. 110, 112
Tinklo meniu .......................................... 120, 158
Trikojo lizdas................................................. 3, 212
Trinti.................................................................. 28, 87
Triukšmo mažinimo filtras............. 123, 144
Trumpų filmų kompozicijos meniu .... 103
Trumpų filmų kompozicijos režimas
........................................................................... 31, 103
TV.................................................................... 110, 111
Wi-Fi............................................................. 125, 159
Ž
Žavus retušavimas....................... 45, 90, 124
Židinio daviklis .................................................... 10
Židinio fiksavimas.............................................. 77
Židinio nuotolis ...................................... 70, 210
Židinys.......................... 24, 73, 140, 143, 150
Žinyno rodinys................................................. 163
Žvilgtelėjimas į rankinį fokusavimą
........................................................................ 126, 179
U
USB laidas............................... 17, 110, 112, 116
Užrakto atleidimo mygtukas ... 2, 4, 24, 73
Užrakto garsas ......................................... 47, 172
Užrakto greitis............................................. 53, 56
V
Vaizdo dydis................................... 69, 123, 129
Vaizdo ieškiklis........................... 3, 10, 26, 189
Vaizdo kokybė .............................. 69, 123, 127
Vaizdo pastaba..................................... 126, 176
Vaizdo peržiūra ................................................ 163
Vakarėlis / patalpa f ............................ 33, 35
Vasaros laikas............................................. 21, 162
Veido aptikimas.................................................. 75
Vėjo keliamo triukšmo mažinimas
....................................................................... 124, 152
Vidinė atmintis .................................................... 16
Vidinės atminties indikacija.................. 11, 13
Vienos srities AF................................... 143, 150
Vietos duomenys................................ 126, 178
ViewNX-i ............................................................... 116
Viso kadro atkūrimas ............. 13, 27, 84, 85
VR filmuojant.......................................... 124, 151
VR fotografuojant............................... 126, 168
220
Techninės pastabos
Rodyklė
Šios instrukcijos, visos arba dalies, kopijuoti be raštiško NIKON
CORPORATION leidimo neleidžiama jokia forma (išskyrus trumpą
svarbių straipsnių citavimą arba peržiūrą).
CT8L01(Y3)
2019
6MQ008Y3-01
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising