Nikon | D5600 | Nikon D500 Lietošanas rokasgrāmatas papildinājums

Nikon D500 Lietošanas rokasgrāmatas papildinājums
SB9D01(Y2)
6MB454Y2-01
Lv
Lietošanas rokasgrāmatas
papildinājums
3 Viedierīce: pieskarieties vienumam Wi-Fi connection (Wi-Fi savienojums),
kad tiek parādīta uzvedne.
Viedierīce parādīs uzvedni, piedāvājot sagatavot kameru. Ieslēdziet kameru
un pārejiet uz nākamo darbību.
*Nepieskarieties vienumam Next (Tālāk), kamēr nav pabeigta 4. darbība.
Jūsu iegādātās kameras iestatīšanas izvēlnes vienums Wi-Fi satur jaunu
opciju Establish Wi-Fi connection (Izveidot Wi-Fi savienojumu), ko var
izmantot, lai izveidotu tiešu Wi-Fi savienojumu starp kameru un viedtālruni
vai planšetdatoru (turpmāk „viedierīce”), kurā darbojas SnapBridge lietotne.
SnapBridge lietotne
Izmantojiet SnapBridge lietotni, lai lejupielādētu attēlus vai,
izmantojot viedierīci, attālināti vadītu kameru. Iekams turpināt,
ņemiet vērā, ka:
• Jums jāpārliecinās, ka izmantojat tikai lietotnes visjaunāko versiju.
• SnapBridge lietotni var lejupielādēt no Apple
App Store® un Google Play™ tīmekļa vietnēm.
• Jaunākā informācija par SnapBridge lietotni ir
pieejama Nikon tīmekļa vietnē.
• Informācija par lietotnes lietošanu ir pieejama
tiešsaistes palīdzībā, kuru var skatīt šeit:
https://nikonimglib.com/snbr/onlinehelp/en/index.html
4 Kamera: kameras iestatīšanas izvēlnē atlasiet
vienumu Wi-Fi, pēc tam iezīmējiet vienumu
Establish Wi-Fi connection (Izveidot Wi-Fi
savienojumu) un nospiediet J.
Tiks parādīts kameras SSID un parole.
Tieša savienojuma ar kameru izveidošana, izmantojot Wi-Fi
D Pirms pievienošanas
Iekams sākt:
• Viedierīcē iespējojiet Wi-Fi funkciju (plašāku informāciju skatiet viedierīces piegādes
komplektā iekļautajā dokumentācijā).
• Lai nepieļautu ierīču negaidītu izslēgšanos, nodrošiniet, lai kameras un viedierīces
akumulatori būtu pilnībā uzlādēti.
• Pārbaudiet, vai kameras atmiņas kartē ir pieejama brīva vieta.
5 Viedierīce: atgriezieties viedierīcē un pieskarieties
vienumam Next (Tālāk).
Tiks parādītas Wi-Fi savienojuma izveidošanas
instrukcijas.
1 Viedierīce: palaidiet SnapBridge lietotni un
pieskarieties vienumam Skip (Izlaist).
• Ja lietotne iepriekš jau ir bijusi palaista, netiks
parādīts sasveicināšanās dialoglodziņš; pārejiet uz
2. darbību.
• Pieskaroties vienumam Connect to camera
(Savienot ar kameru), tiek parādīts Bluetooth
pārošanas dialoglodziņš. Lai atgrieztos
sasveicināšanās dialoglodziņā, augšējā kreisajā
stūrī pieskarieties pogai . Informāciju par
Bluetooth savienojumiem skatiet tiešsaistes
palīdzībā.
2 Viedierīce: atveriet cilni
, pieskarieties vienumam
Wi-Fi mode (Wi-Fi režīms).
6 Viedierīce: kad esat izlasījis instrukcijas,
un atlasiet vienumu
2
pieskarieties vienumam View options (Skatīt
opcijas).
Parādītais dialoglodziņš var atšķirties atkarībā no
viedierīces un operētājsistēmas:
• Android ierīcēs, pieskaroties vienumam View
options (Skatīt opcijas), tiek parādīts viedierīces
Wi-Fi iestatīšanas dialoglodziņš.
1
3
D Nav opcijas „Wi-Fi mode (Wi-Fi režīms)”?
Pārbaudiet, vai lietotne SnapBridge ir atjaunināta. Ja izmantojat tās jaunāko versiju
un Wi-Fi režīma joprojām nav, aizveriet lietotni un pārliecinieties, ka tā nedarbojas
fonā, pēc tam pārbaudiet, vai ierīce ir savienota ar internetu un atkārtoti palaidiet
lietotni.
• iOS ierīcēs, pieskaroties vienumam View options (Skatīt opcijas),
tiek palaista iOS iestatīšanas lietotne. Lai skatītu iestatīšanas lietotni,
pieskarieties vienumam < Settings (Iestatījumi), pēc tam ritiniet ekrānu
augšup un pieskarieties vienumam Wi-Fi, kuru atradīsiet iestatījumu
saraksta augšgalā.
7 Viedierīce: atlasiet kameras 4. darbībā parādīto SSID un ievadiet paroli.
Atkarībā no operētājsistēmas un viedierīces displeji var atšķirties no tālāk
redzamajiem.
Android
Informācija par preču zīmēm
Apple®, App Store®, Apple logotipi, iPhone®, iPad®, iPod touch®, Mac,
macOS un OS X ir ASV un citās valstīs reģistrētas korporācijas Apple Inc.
prečzīmes. iPhone prečzīme tiek izmantota saskaņā ar Aiphone Co., Ltd.
licenci. Android, Google Play un Google Play logotips ir uzņēmuma Google
LLC prečzīmes. Android robots tiek reproducēts vai modificēts, balstoties uz
darbu, ko radījusi un koplieto uzņēmums Google; tas tiek izmantots atbilstoši
noteikumiem, kas aprakstīti Creative Commons 3.0 attiecinājuma licencē. IOS
ir korporācijai Cisco Systems Inc. piederoša prečzīme vai reģistrēta prečzīme
ASV un/vai citās valstīs un tiek izmantota saskaņā ar licenci.
iOS
D Savienojuma atkārtota izveidošana
Ja vien starplaikā nav mainīta parole, nākamreiz, pievienojoties kamerai, jums nebūs
jāievada parole.
8 Viedierīce: atgriezieties SnapBridge lietotnē.
Kad ir izveidots Wi-Fi savienojums, lietotne parādīs
Wi-Fi režīma opcijas. Informāciju par SnapBridge
lietotnes lietošanu skatiet tiešsaistes palīdzībā.
D Wi-Fi savienojumu izbeigšana
Lai izbeigtu Wi-Fi savienojumu, pieskarieties . Kad
ikona ir nomainījusies uz , pieskarieties un atlasiet
vienumu Exit Wi-Fi mode (Iziet no Wi-Fi režīma).
© 2019 Nikon Corporation
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising