Nikon | D600 | Nikon D600 Lietošanas rokasgrāmata

Nikon D600 Lietošanas rokasgrāmata
Bez rakstiskas NIKON CORPORATION atļaujas aizliegts šo rokasgrāmatu jebkādā veidā
reproducēt kopumā vai pa daļām (izņemot īsus citātus atsaucēs vai recenzijās).
DIGITĀLĀ KAMERA
Lietošanas rokasgrāmata
Iespiests Eiropā
SB2G01(Y2)
6MB153Y2-01
Lv
AMA14706
Lv
Pateicamies, ka iegādājāties Nikon viena objektīva digitālo spoguļkameru (SLR). Lai maksimāli
izmantotu visas kameras sniegtās iespējas, lūdzam rūpīgi izlasīt visas instrukcijas un uzglabāt
tās vietā, kur tās būs pieejamas visiem, kas izmanto izstrādājumu.
Simboli un apzīmējumi
Lai atvieglotu vajadzīgās informācijas atrašanu, tiek izmantoti šādi simboli un apzīmējumi:
D
Šī ikona apzīmē brīdinājumus. Tā ir informācija, kas jāizlasa pirms lietošanas, lai
nepieļautu kameras sabojāšanu.
A
Šī ikona apzīmē piezīmes. Tā ir informācija, kas jāizlasa pirms kameras lietošanas
uzsākšanas.
0
Šī ikona apzīmē norādes uz citām šīs rokasgrāmatas lappusēm.
Kameras monitorā parādīto izvēlņu vienumi, opcijas un paziņojumi ir atveidoti treknrakstā.
Kameras iestatījumi
Šajā rokasgrāmatā paskaidrojumi ir sniegti, pieņemot, ka tiek izmantoti noklusējuma iestatījumi.
Palīdzība
Lai saņemtu palīdzību par izvēlnes vienumiem un citām tēmām, izmantojiet kameras palīdzības funkciju.
Sīkāk par to skatiet 18. lpp.
A Jūsu drošībai
Iekams lietot kameru pirmo reizi, izlasiet drošības instrukcijas, kas sniegtas nodaļā „Jūsu drošībai“
(0 xviii–xix).
Informācijas meklēšana
Atrodiet meklēto:
i
Satura rādītājs............................... 0 x
i
Indekss ........................................... 0 338
i
Jautājumu un atbilžu indekss ...... 0 ii
i
Kļūdu paziņojumi.......................... 0 322
i
Izvēlnes opcijas ............................. 0 iv
i
Traucējummeklēšana ................... 0 316
X Ievads
s Fotografēšanas un atskaņošanas pamati
x Fotografēšana tiešā skata režīmā
y Video tiešā skata režīms
# P, S, A, un M režīmi
$ Lietotāja iestatījumi: U1 un U2 režīmi
k Atbrīvošanas režīms
d Attēlu ierakstīšanas opcijas
N Fokuss
S ISO jutība
Z Ekspozīcija
r Baltā balanss
J Attēla uzlabošana
l Fotografēšana ar zibspuldzi
t Citas uzņemšanas opcijas
I Vairāk par atskaņošanu
Q Savienojumi
U Izvēlnes pamācība
n Tehniskas piezīmes
0
1
0 35
0 49
0 57
0 73
0 81
0 83
0 89
0 97
0 105
0 109
0 115
0 129
0 143
0 151
0 177
0 193
0 207
0 285
i
Jautājumu un atbilžu indekss
Atrodiet meklēto, izmantojot šo jautājumu un atbilžu indeksu.
Fotogrāfiju uzņemšana
i Uzņemšanas režīmi un kadrēšanas opcijas
Vai ir ātrs un vienkāršs veids, kā uzņemt momentuzņēmumus (i režīms)?
Kā ātri noregulēt dažādu sižetu iestatījumus?
Kā noregulēt aizvara ātrumu, lai apturētu kustību vai ļautu tai izplūst (S režīms)?
Kā noregulēt apertūras atvērumu, lai fons būtu izplūdis vai arī lai tas būtu ass (A
režīms)?
Kā eksponēt ilgas („laika“) ekspozīcijas (M režīms)?
Kā fotogrāfijas kadrēt monitorā (C fotografēšana tiešā skata režīmā)?
Kā uzņemt video (1 video tiešā skata režīms)?
Vai var apvienot fotogrāfijas, kas uzņemtas pēc regulāriem laika intervāliem, lai
izveidotu palēninātās uzņemšanas video?
i
Fotogrāfiju apskatīšana
i Atskaņošana
Kā fotogrāfijas apskatīt kamerā?
Kā apskatīt vairāk informācijas par fotogrāfiju?
Vai fotogrāfijas var apskatīt automātiskā slīdrādē?
Vai fotogrāfijas var apskatīt televizorā?
Vai fotogrāfijas var aizsargāt no nejaušas izdzēšanas?
97–100
101
112
137
35, 143–147
93–95
0
46, 177
179–184
213
204–205
188
Izdzēšana
Kā izdzēst nevajadzīgās fotogrāfijas?
ii
6, 83
85
6, 83
Attēla kvalitāte un izmēri
Kā uzņemt attēlus, lai varētu izdrukāt liela izmēra fotogrāfijas?
Kā atmiņas kartē saglabāt vairāk fotogrāfiju?
i
168
Zibspuldzes izmantošana
Kā iestatīt zibspuldzi, lai tā automātiski uzplaiksnītu, kad vajadzīgs?
Kā nepieļaut zibspuldzes uzplaiksnīšanu?
Kā izvairīties no sarkano acu efekta?
i
79
49
57
Ekspozīcija
Vai fotogrāfijas var padarīt spilgtākas vai tumšākas?
Kā saglabāt detaļas ēnās un izgaismotās vietās?
i
77
Fokuss
Vai var izvēlēties veidu, kā kamera fokusējas?
Vai var izvēlēties fokusa punktu?
i
35–39
40–45
76
Atbrīvošanas režīmi
Kā uzņemt fotogrāfijas pa vienai un ātrā secībā?
Kā uzņemt attēlus, izmantojot automātisko taimeri un tālvadības pulti?
Kā samazināt aizvara troksni klusā vidē (aizvara klusa atbrīvošana)?
i
0
47, 189–191
Fotogrāfiju retušēšana
0
Kā izveidot retušētas fotogrāfiju kopijas?
261–279
Kā noņemt sarkano acu efektu?
264
Kā izgatavot JPEG kopijas no RAW (NEF) fotogrāfijām?
271
Kā pārklāt divas NEF (RAW) fotogrāfijas, lai izgatavotu vienu attēlu?
269–270
Vai var izveidot fotogrāfijas kopiju, kas izskatītos kā glezna?
275
Vai, izmantojot kameru, var apgriezt videoierakstu un saglabāt video stopkadru?
69
Izvēlnes un iestatījumi
Kā lietot izvēlnes?
Kā parādīt izvēlnes citā valodā?
Kā lietot komandu ciparripas?
Kā nepieļaut displeju izslēgšanos?
Kā fokusēt skatu meklētāju?
Ka parādīt kadrēšanas režģi skatu meklētājā vai monitorā?
Kā noteikt, vai kamera ir horizontāli?
Kā iestatīt kameras pulksteni?
Kā formatēt atmiņas kartes?
Kā atjaunot noklusējuma iestatījumus?
Kā saņemt palīdzības informāciju par izvēlni vai paziņojumu?
Savienojumi
0
18–20
27, 253
12–16
228
33
55, 62, 229
258
27, 253
31, 250
151, 214, 221
18, 322
0
Kā pārkopēt fotoattēlus datorā?
193–195
Kā izdrukāt fotogrāfijas?
196–203
Vai uz fotogrāfijām var uzdrukāt uzņemšanas datumu?
198, 203
Apkope un papildu piederumi
Kādas atmiņas kartes var izmantot?
Kādus objektīvus var izmantot?
Kādas papildu zibspuldzes var izmantot?
Kādi piederumi vēl ir pieejami manai kamerai?
Kāda programmatūra pieejama manai kamerai?
Kā lietot piegādes komplektā iekļauto actiņas vāciņu?
Kā tīrīt kameru?
Kur var salabot kameru un veikt tās apkopi?
0
334
285
292
297–298
86
300
iii
Izvēlnes opcijas
D PLAYBACK MENU
C SHOOTING MENU (UZŅEMŠANAS
(ATSKAŅOŠANAS IZVĒLNE) (0 207)
IZVĒLNE) (0 214)
Delete (Dzēst)
Playback folder
(Atskaņošanas
mape)
Hide image (Slēpt
attēlu)
Playback display
options
(Atskaņošanas
displeja opcijas)
Copy image(s)
(Kopēt attēlu(s))
Image review
(Attēlu apskate)
After delete (Pēc
izdzēšanas)
Rotate tall
(Vertikālo attēlu
pagriešana)
Slide show
(Slīdrāde)
DPOF print order
(DPOF drukas
secība)
Selected (Atlasītie)
Select date (Atlasīt datumu)
All (Visi)
ND600
(noklusējums)
All (Visi)
Current (Pašreizējā)
Select/set (Atlasīt/iestatīt)
Select date (Atlasīt datumu)
Deselect all? (Atcelt visu atlasi?)
Done (Pabeigts)
Basic photo info (Pamata
fotogrāfijas informācija)
Focus point (Fokusa punkts)
Additional photo info (Papildu
fotogrāfijas informācija)
None (image only) (Nekāda
informācija (tikai attēls))
Highlights (Izgaismojumi)
RGB histogram (RGB
histogramma)
Shooting data (Uzņemšanas
dati)
Overview (Pārskata dati)
Select source (Atlasīt avotu)
Select image(s) (Atlasīt attēlu(s))
Select destination folder (Atlasīt
galamērķa mapi)
Copy image(s)? (Kopēt attēlu(s)?)
On (Ieslēgts)
Off (Izslēgts)
(noklusējums)
Show next (Rādīt nākamo)
(noklusējums)
Show previous (Rādīt iepriekšējo)
Continue as before (Turpināt kā
iepriekš)
On (Ieslēgts)
(noklusējums)
Off (Izslēgts)
Start (Sākt)
Image type (Attēla tips)
Frame interval (Kadru intervāls)
Select/set (Atlasīt/iestatīt)
Deselect all? (Atcelt visu atlasi?)
Reset shooting
menu (Atiestatīt
uzņemšanas izvēlni)
Storage folder
(Glabātavas mape)
Yes (Jā)
No (Nē)
Select folder by number (Atlasīt
mapi pēc numura)
Select folder from list (Izvēlēties
mapi no saraksta)
File naming (Failu nosaukumi)
File naming (Failu
nosaukumi)
Role played by card Overflow (Pārpildīta) (noklusējums)
in Slot 2 (2. slota
Backup (Rezerves kopēšana)
kartes loma)
RAW Slot 1 - JPEG Slot 2 (RAW 1.
slots - JPEG 2. slots)
Image quality
NEF (RAW) + JPEG fine (NEF (RAW) +
(Attēla kvalitāte)
JPEG augsta kvalitāte)
NEF (RAW) + JPEG normal (NEF
(RAW) + JPEG normāla kvalitāte)
NEF (RAW) + JPEG basic (NEF (RAW)
(0 93)
+JPEG pamata kvalitāte)
NEF (RAW)
JPEG fine (JPEG augsta kv.)
JPEG normal (JPEG normāla)
(noklusējums)
JPEG basic (JPEG pamata kv.)
Image size (Attēla Large (Liels)
(noklusējums)
izmērs)
Medium (Vidējs)
Small (Mazs)
(0 95)
Image area (Attēla
apgabals)
Auto DX crop (Automātiskā DX
apcirpšana)
Choose image area (Izvēlēties attēla
apgabalu)
JPEG compression Size priority (Izmēra prioritāte)
(JPEG kompresija)
(noklusējums)
Optimal quality (Optimāla kvalitāte)
NEF (RAW) recording Type (Tips)
(NEF (RAW)
NEF (RAW) bit depth (NEF (RAW)
ierakstīšana)
bitu dziļums)
White balance
Auto (Automātiski) (noklusējums)
(Baltā balanss)
Incandescent (Kvēlspuldzes)
Fluorescent (Fluorescējošs)
Direct sunlight (Tieša saules gaisma)
Flash (Zibspuldze)
(0 115)
Cloudy (Mākoņains)
Shade (Ēna)
Choose color temp. (Izvēlēties
krāsas temp.)
Preset manual (Manuāli iepriekš
iestatīts)
Vienumus, kas marķēti ar
ikonu, var saglabāt atmiņas kartē, izpildot kameras iestatīšanas izvēlnes opciju
secību Save/load settings (Saglabāt/ielādēt iestatījumus) > Save settings (Saglabāt iestatījumus)
(0 249). Saglabātos iestatījumus var kopēt citās D600 kamerās, ievietojot atmiņas karti kamerā un izpildot
opciju secību Save/load settings (Saglabāt/ielādēt iestatījumus) > Load settings (Ielādēt iestatījumus).
iv
Set Picture Control Standard (Standarta)
(Iestatīt Picture
(noklusējums)
Control)
Neutral (Neitrāls)
Vivid (Košs)
Monochrome (Vienkrāsains)
Portrait (Portrets)
Landscape (Ainava)
Manage Picture
Save/edit (Saglabāt/rediģēt)
Control (Pārvaldīt Rename (Pārdēvēt) 1
Picture Control)
Delete (Dzēst) 1
Load/save (Ielādēt/saglabāt)
Auto distortion
On (Ieslēgts)
control (Automātiskā Off (Izslēgts)
(noklusējums)
kropļojumu
kontrole)
Color space
sRGB
(noklusējums)
(Krāstelpa)
Adobe RGB
Active D-Lighting
Auto (Automātiski)
(Aktīvā D-Lighting) 2 Extra high (Īpaši augsts)
High (Augsta)
Normal (Normāls)
Low (Zems)
Off (Izslēgts)
HDR (high dynamic HDR mode (HDR režīms)
range) (HDR
Exposure differential (Ekspozīciju
(augsts dinamiskais starpība)
diapazons))
Smoothing (Izlīdzināšana)
Vignette control
High (Augsta)
(Vinjetes vadība)
Normal (Normāls) (noklusējums)
Low (Zems)
Off (Izslēgts)
Long exposure NR On (Ieslēgts)
(Ilgas ekspozīcijas Off (Izslēgts)
(noklusējums)
sk.)
High ISO NR
High (Augsta)
(Augsts ISO sk.)
Normal (Normāls) (noklusējums)
Low (Zems)
Off (Izslēgts)
ISO sensitivity
ISO sensitivity (ISO jutība)
settings (ISO
jutības iestatījumi)
Auto ISO sensitivity control
(Automātiska ISO jutības vadība)
(0 105)
Remote control
mode (Tālvadības
pults režīms)
Multiple exposure
(Daudzkārtēja
ekspozīcija)
Delayed remote (Aizturēta
tālvadība)
(noklusējums)
Quick-response remote (Ātrās
reaģēšanas tālvadība)
Remote mirror-up (Tālvadāma
spoguļa pacelšana)
Multiple exposure mode
(Daudzkārtējas ekspozīcijas režīms)
Number of shots (Uzņēmumu skaits)
Auto gain (Automātiska palielināšana)
Interval timer
shooting
(Uzņemšana ar
intervāla taimeri)
Time-lapse
photography
(Fotografēšana ar
laika intervāliem)
Movie settings
(Video iestatījumi)
Choose start time (Izvēlēties starta
laiku)
Now (Tagad)
Start time (Starta laiks)
Interval (Intervāls)
Select no. of times×no. of shots
(Atlasīt reižu skaitu × uzņēmumu
skaitu)
Start (Sākt)
Start (Sākt)
Interval (Intervāls)
Shooting time (Uzņemšanas laiks)
Frame size/frame rate (Kadra
izmērs/kadru uzņemšanas ātrums)
Movie quality (Video kvalitāte)
Microphone (Mikrofons)
Destination (Galamērķis)
1 Nav pieejams, ja nav pielāgotu Picture Controls.
2 Pēc noklusējuma Off (Izslēgts) (režīmi P, S, A, M, 1, 2 un
3) vai Auto (Automātiski) (pārējie režīmi).
A CUSTOM SETTING MENU
(PIELĀGOTO IESTATĪJUMU
IZVĒLNE) (0 219)
Reset custom settings
(Atiestatīt pielāgotos
iestatījumus)
Yes (Jā)
No (Nē)
a Autofocus (Autofokuss)
a1 AF-C priority
Release (Atbrīvošana)
selection (AF-C
(noklusējums)
prioritātes atlase)
Focus (Fokuss)
a2 AF-S priority
Release (Atbrīvošana)
selection (AF-S
Focus (Fokuss) (noklusējums)
prioritātes atlase)
a3 Focus tracking with 5 (Long) (Ilgs)
lock-on (Fokusa
4
paredzēšana ar
3 (Normal (Normāls))
fiksēšanu)
(noklusējums)
2
1 (Short) (Īss)
Off (Izslēgts)
a4 AF point illumination Auto (Automātiski)
(AF punkta
(noklusējums)
apgaismojums)
On (Ieslēgts)
Off (Izslēgts)
a5 Focus point wrap- Wrap (Ar ietvērumu)
around (Fokusa
No wrap (Bez ietvēruma)
punkta ietvērums)
(noklusējums)
a6 Number of focus
39 points (39 punkti)
points (Fokusa
(noklusējums)
punktu skaits)
11 points (11 punkti)
a7 Built-in AF-assist
On (Ieslēgts)
(noklusējums)
illuminator
Off (Izslēgts)
(Iebūvētais AF
palīggaismotājs)
v
Metering/exposure (Mērīšana/ekspozīcija)
b1 ISO sensitivity
1/3 step (1/3 solis) (noklusējums)
step value (ISO
1/2 step (1/2 solis)
jutības soļa
vērtība)
b2 EV steps for
1/3 step (1/3 solis) (noklusējums)
exposure cntrl
1/2 step (1/2 solis)
(Ekspozīcijas
vadības EV soļi)
b3 Easy exposure
On (Auto reset) (Ieslēgts
compensation
(Automātiskā atiestatīšana))
(Vienkāršota
On (Ieslēgts)
ekspozīcijas
Off (Izslēgts)
(noklusējums)
kompensācija)
b4 Center-weighted φ 8 mm
area (Centra
φ 12 mm
(noklusējums)
vidējais apgabals)
φ 15 mm
φ 20 mm
Average (Vidējais)
b5 Fine-tune optimal Yes (Jā)
exposure
No (Nē)
(noklusējums)
(Optimālas
ekspozīcijas
precīza
ieregulēšana)
c Timers/AE lock (Taimeri/AE fiksators)
c1 Shutter-release
On (Ieslēgts)
button AE-L
Off (Izslēgts)
(noklusējums)
(Aizvara
atbrīvošanas
poga AE-L)
c2 Standby timer
4s
(Gaidstāves
6s
(noklusējums)
aktivizēšanas
10 s
taimeris)
30 s
1 min (1 min.)
5 min (5 min.)
10 min (10 min.)
30 min (30 min.)
No limit (Bez ierobežojuma)
c3 Self-timer
Self-timer delay (Automātiskā
(Automātiskais
taimera aizkave)
taimeris)
Number of shots (Uzņēmumu
skaits)
Interval between shots (Intervāls
starp uzņēmumiem)
c4 Monitor off delay Playback (Atskaņošana)
(Monitora
Menus (Izvēlnes)
izslēgšanās
Information display
aizkave)
(Informācijas displejs)
Image review (Attēlu apskate)
Live view (Tiešais skats)
c5 Remote on
1 min (1 min.)
(noklusējums)
duration (Ilgstošā 5 min (5 min.)
tālvadība)
10 min (10 min.)
15 min (15 min.)
vi
d Shooting/display (Uzņemšana/Displejs)
d1 Beep (Pīkstiens) Volume (Skaļums)
Pitch (Intensitāte)
d2 Viewfinder grid On (Ieslēgts)
display (Skatu Off (Izslēgts)
(noklusējums)
meklētāja režģa
rādīšana)
d3 ISO display and Show ISO sensitivity (Rādīt ISO
adjustment
jutību)
(ISO rādīšana
Show ISO/Easy ISO (Rādīt ISO/
un pielāgošana) Vienkāršots ISO)
Show frame count (Rādīt kadru
skaitu)
(noklusējums)
d4 Screen tips
On (Ieslēgts)
(noklusējums)
(Ekrāna
Off (Izslēgts)
padomi)
d5 CL mode
5 fps (5 kadri/s)
shooting speed 4 fps (4 kadri/s)
(Nepārtrauktas
3 fps (3 kadri/s)
(noklusējums)
lēnas
2 fps (2 kadri/s)
uzņemšanas
režīma
1 fps (1 kadrs/s)
uzņemšanas
ātrums)
d6 Max.
1–100
continuous
release (Maks.
nepārtrauktā
atbrīvošana)
d7 File number
On (Ieslēgts)
(noklusējums)
sequence (Failu Off (Izslēgts)
numuru secība)
Reset (Atiestatīt)
d8 Information
Auto (Automātiski) (noklusējums)
display
Manual (Manuālais)
(Informācijas
displejs)
d9 LCD
On (Ieslēgts)
illumination
Off (Izslēgts)
(noklusējums)
(Šķidro kristālu
displeja
izgaismojums)
d10 Exposure delay 3 s
mode
2s
(Ekspozīcijas
1s
aizkaves
Off (Izslēgts)
(noklusējums)
režīms)
d11 Flash warning
(Zibspuldzes
brīdinājums)
d12 MB-D14 battery
type (MB-D14
akumulatora
tips)
d13 Battery order
(Akumulatoru
secība)
On (Ieslēgts)
Off (Izslēgts)
(noklusējums)
LR6 (AA alkaline) (LR6 (AA sārma))
(noklusējums)
HR6 (AA Ni-MH)
FR6 (AA lithium) (FR6 (AA litija))
Use MB-D14 batteries first
(MB-D14 akumulatorus lietot
vispirms)
(noklusējums)
Use camera battery first (Vispirms
lietot kameras akumulatoru)
e Bracketing/flash (Vairākkadru uzņemšana/
zibspuldze)
e1 Flash sync speed
1/250 s (Auto FP) (1/250 s
(Zibspuldzes
(automātisks FP))
sinhronizācijas ātrums) 1/200 s (Auto FP) (1/200 s
(automātisks FP))
1/200 s
(noklusējums)
1/160 s
1/125 s
1/100 s
1/80 s
1/60 s
e2 Flash shutter speed
1/60 s
(noklusējums)
(Zibspuldzes aizvara
1/30 s
ātrums)
1/15 s
1/8 s
1/4 s
1/2 s
1s
2s
4s
8s
15 s
30 s
e3 Flash cntrl for built-in TTL
(noklusējums)
flash (Zibspuldzes
Manual (Manuālais)
vadība iebūvētai
Repeating flash (Atkārtota
zibspuldzei)
zibspuldzes darbība)
Commander mode
(Vadītāja režīms)
e3 Optional flash (Papildu TTL
(noklusējums)
zibspuldze) *
Manual (Manuālais)
e4 Exposure comp. for flash Entire frame (Viss kadrs)
(Ekspozīcijas
(noklusējums)
kompensācija
Background only (Tikai fons)
zibspuldzei)
e5 Modeling flash
On (Ieslēgts) (noklusējums)
(Modelēšanas
Off (Izslēgts)
zibspuldze)
e6 Auto bracketing set
AE & flash (AE un
(Automātiskās
zibspuldze) (noklusējums)
vairākkadru
AE only (Tikai AE)
uzņemšanas
Flash only (Tikai zibspuldze)
komplekts)
WB bracketing (BB
vairākkadru uzņemšana)
ADL bracketing (ADL
vairākkadru dublēšana)
e7 Bracketing order
MTR > under (zem) > over
(Vairākkadru
(virs)
(noklusējums)
dublēšanas secība)
Under (zem) > MTR > over
(virs)
* Tiek parādīts tikai tad, ja ir pievienota papildu zibspuldze
SB-400.
f Controls (Vadības ierīces)
f1 OK button
Select center focus point (Atlasīt
(shooting
centrālo fokusa punktu)
mode) (OK
(noklusējums)
poga
Highlight active focus point (Iezīmēt
(uzņemšanas aktīvo fokusa punktu)
režīms))
Not used (Netiek izmantots)
f Controls (Vadības ierīces)
f2 Assign Fn
Preview (Priekšskatījums)
button (Fn
FV lock (Zibspuldzes vērtības fiksēšana)
pogas
AE/AF lock (AE/AF fiksators)
piešķire)
AE lock only (Tikai AE fiksators)
AE lock (Hold) (AE fiksēšana
(aizkavēta))
AF lock only (Tikai AF fiksators)
AF-ON (AF ieslēgšana)
Flash off (Zibspuldze izslēgta)
Bracketing burst (Vairākkadru
uzņemšanas sērija)
Active D-Lighting (Aktīvā D-Lighting)
+ NEF (RAW)
Matrix metering (Matricas mērīšana)
Center-weighted metering (Centra
svērtā mērīšana)
Spot metering (Punkta mērīšana)
Framing grid (Kadrēšanas režģis)
Choose image area (Izvēlēties attēla
apgabalu)
(noklusējums)
Viewfinder virtual horizon (Skatu
meklētāja virtuālais redzesloks)
MY MENU (MANA IZVĒLNE)
Access top item in MY MENU (Pāriet
uz MANA IZVĒLNE augšējo vienumu)
1 step spd/aperture (1 soļa ātrums/
apertūra)
Choose non-CPU lens number (Izvēlēties
objektīva bez centrālā procesora numuru)
Playback (Atskaņošana)
None (Nekas)
f3 Assign
Preview (Priekšskatīt) (noklusējums)
preview
FV lock (Zibspuldzes vērtības fiksēšana)
button
AE/AF lock (AE/AF fiksators)
(Priekšskatīju- AE lock only (Tikai AE fiksators)
ma pogas
AE lock (Hold) (AE fiksēšana
piešķire)
(aizkavēta))
AF lock only (Tikai AF fiksators)
AF-ON (AF ieslēgšana)
Flash off (Zibspuldze izslēgta)
Bracketing burst (Vairākkadru
uzņemšanas sērija)
Active D-Lighting (Aktīvā D-Lighting)
+ NEF (RAW)
Matrix metering (Matricas mērīšana)
Center-weighted metering (Centra
svērtā mērīšana)
Spot metering (Punkta mērīšana)
Framing grid (Kadrēšanas režģis)
Choose image area (Izvēlēties attēla
apgabalu)
Viewfinder virtual horizon (Skatu
meklētāja virtuālais redzesloks)
MY MENU (MANA IZVĒLNE)
Access top item in MY MENU (Pāriet
uz MANA IZVĒLNE augšējo vienumu)
1 step spd/aperture (1 soļa ātrums/
apertūra)
Choose non-CPU lens number
(Izvēlēties objektīva bez centrālā
procesora numuru)
Playback (Atskaņošana)
None (Nekas)
vii
f Controls (Vadības ierīces)
f4 Assign AE-L/ AE/AF lock (AE/AF fiksators)
AF-L button
(noklusējums)
(AE-L/AF-L
AE lock only (Tikai AE fiksators)
pogas piešķire) AE lock (Hold) (AE fiksēšana (aizkavēta))
AF lock only (Tikai AF fiksators)
AF-ON (AF ieslēgšana)
FV lock (Zibspuldzes vērtības fiksēšana)
None (Nekas)
f5 Customize
Reverse rotation (Griešana pretējā
command
virzienā)
dials (Pielāgot Change main/sub (Mainīt galveno/
komandu
pakārtoto)
ciparripas)
Aperture setting (Apertūras atvēruma
iestatījums)
Menus and playback (Izvēlnes un
atskaņošana)
f6 Release
Yes (Jā)
button to use No (Nē)
(noklusējums)
dial (Atbrīvot
pogu, lai
izmantotu
ciparripu)
f7 Slot empty
Release locked (Atbrīvošana bloķēta)
release lock Enable release (Iespējot atbrīvošanu)
(Aizvara
(noklusējums)
atbrīvošanas
bloķēšana, ja
slots ir tukšs)
f8 Reverse
indicators
(noklusējums)
(Apvēršanas
indikatori)
f9 Assign
AE/AF lock (AE/AF fiksators)
MB-D14 4
(noklusējums)
button
AE lock only (Tikai AE fiksators)
(MB-D14
AE lock (Hold) (AE fiksēšana (aizkavēta))
piešķire 4
AF lock only (Tikai AF fiksators)
poga)
AF-ON (AF ieslēgšana)
FV lock (Zibspuldzes vērtības fiksēšana)
Same as Fn button (Tāpat kā Fn poga)
g Movie (Video)
g1 Assign Fn
button (Fn
pogas
piešķire)
g2
viii
Index marking (Indeksu atzīmēšana)
View photo shooting info (Apskatīt
fotogrāfijas uzņemšanas informāciju)
AE/AF lock (AE/AF fiksators)
AE lock only (Tikai AE fiksators)
AE lock (Hold) (AE fiksēšana
(aizkavēta))
AF lock only (Tikai AF fiksators)
AF-ON (AF ieslēgšana)
None (Nekas)
(noklusējums)
Assign
Index marking (Indeksu atzīmēšana)
preview
(noklusējums)
button
View photo shooting info (Apskatīt
(Priekšskatīju fotogrāfijas uzņemšanas informāciju)
ma pogas
AE/AF lock (AE/AF fiksators)
piešķire)
AE lock only (Tikai AE fiksators)
AE lock (Hold) (AE fiksēšana
(aizkavēta))
AF lock only (Tikai AF fiksators)
AF-ON (AF ieslēgšana)
None (Nekas)
g Movie (Video)
g3 Assign AE-L/
AF-L button
(AE-L/AF-L
pogas
piešķire)
g4
Index marking (Indeksu atzīmēšana)
View photo shooting info (Apskatīt
fotogrāfijas uzņemšanas informāciju)
AE/AF lock (AE/AF fiksators)
(noklusējums)
AE lock only (Tikai AE fiksators)
AE lock (Hold) (AE fiksēšana
(aizkavēta))
AF lock only (Tikai AF fiksators)
AF-ON (AF ieslēgšana)
None (Nekas)
Assign shuter Take photos (Uzņemt fotogrāfijas)
button
(noklusējums)
(Aizvara pogas Record movies (Ierakstīt video)
piešķire)
B SETUP MENU (IESTATĪŠANAS
IZVĒLNE) (0 249)
Format memory card
Slot 1 (1. slots)
(Formatēt atmiņas karti) Slot 2 (2. slots)
Save user settings
Save to U1 (Saglabāt U1)
(Saglabāt lietotāja
Save to U2 (Saglabāt U2)
iestatījumus)
Reset user settings
Reset U1 (Atiestatīt U1)
(Atiestatīt lietotāja
Reset U2 (Atiestatīt U2)
iestatījumus)
Monitor brightness
Auto (Automātiski)
(Monitora spilgtums) Manual (Manuāli) (noklusējums)
Clean image sensor
Clean now (Notīrīt tagad)
(Notīrīt attēla sensoru) Clean at startup/shutdown
(Notīrīt ieslēdzot/izslēdzot)
Lock mirror up for
Start (Sākt)
cleaning (Fiksēt spoguli
paceltā stāvoklī
tīrīšanai) 1
Image Dust Off ref
Start (Sākt)
photo (Attēla
Clean sensor and then start
netīrumu noņemšanas (Notīrīt sensoru un tad sākt)
atsauces fotogrāfija)
HDMI
Output resolution (Izvades
izšķirtspēja)
Device control (Ierīces vadība)
Flicker reduction
Auto (Automātiski) (noklusējums)
50 Hz
(Mirgoņas
60 Hz
samazināšana)
Time zone and date
Time zone (Laika josla)
(Laika josla un datums) Date and time (Datums un laiks)
Date format (Datuma formāts)
Daylight saving time (Vasaras laiks)
Language (Valoda)
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
Image comment
(Attēla komentārs)
Auto image rotation
(Automātiska attēla
pagriešana)
Battery info
(Akumulatora
informācija)
Copyright information
(Autortiesību
informācija)
Save/load settings
(Saglabāt/ielādēt
iestatījumus)
GPS
Virtual horizon
(Virtuālais redzesloks)
Non-CPU lens data
(Objektīva bez
centrālā procesora
dati)
AF fine-tune (AF
precīza ieregulēšana)
Done (Pabeigts)
Input comment (Ievadīt komentāru)
Attach comment (Pievienot
komentāru)
On (Ieslēgts)
(noklusējums)
Off (Izslēgts)
–
Done (Pabeigts)
Artist (Autors)
Copyright (Autortiesības)
Attach copyright information
(Pievienot autortiesību informāciju)
Save settings (Saglabāt
iestatījumus)
Load settings (Ielādēt iestatījumus)
Standby timer (Gaidstāves
aktivizēšanas taimeris)
Position (Pozīcija)
Use GPS to set camera clock
(Izmantot GPS, lai iestatītu
kameras pulksteni)
–
Done (Pabeigts)
Lens number (Objektīva numurs)
Focal length (mm) (Fokusa
attālums (mm))
Maximum aperture (Maksimālais
apertūras atvērums)
AF fine-tune (On/Off) (AF precīza
ieregulēšana (Ieslēgts/Izslēgts))
Saved value (Saglabātā vērtība)
Noklusējums
List saved values (Saglabāto
vērtību saraksts)
Slot 1 (1. slots)
Slot 2 (2. slots)
–
Eye-Fi upload (Eye-Fi
augšupielādēšana) 2
Firmware version
(Programmaparatūras
versija)
1 Nav pieejams, ja akumulatora līmenis ir J vai zemāks.
2 Pieejams tikai ar saderīgām Eye-Fi atmiņas kartēm.
N RETOUCH MENU (RETUŠAS
IZVĒLNE) (0 261)
D-Lighting
Red-eye correction
(Sarkano acu efekta
korekcija)
Trim (Malu apgriešana)
Monochrome
(Vienkrāsains)
–
–
–
Black-and-white (Melnbalts)
Sepia (Sēpija)
Cyanotype (Ciāntipa)
Filter effects (Filtru
efekti)
Skylight (Virsgaisma)
Warm filter (Silto krāsu filtrs)
Red intensifier (Sarkano toņu
pastiprinātājs)
Green intensifier (Zaļo toņu
pastiprinātājs)
Blue intensifier (Zilo toņu
pastiprinātājs)
Cross screen (Zvaigžņu efekts)
Soft (Maigs)
–
Color balance (Krāsu
balanss)
Image overlay (Attēlu –
pārklāšana) 1
NEF (RAW) processing –
(NEF (RAW) apstrāde)
Resize (Mainīt izmērus) Select image(s) (Atlasīt attēlu(s))
Choose destination (Izvēlēties
galamērķi)
Choose size (Izvēlēties izmēru)
Quick retouch (Ātrā
–
retuša)
Straighten (Iztaisnot) –
Distortion control
Auto (Automātiski)
(Kropļojuma kontrole) Manual (Manuālais)
Fisheye (Platleņķa
–
objektīvs)
Color outline (Krāsu
–
kontūra)
Color sketch (Krāsu skice) –
Perspective control
–
(Perspektīvas kontrole)
Miniature effect
–
(Miniatūrefekts)
Selective color
–
(Selektīva krāsa)
Edit movie (Rediģēt
Choose start/end point (Izvēlēties
video)
sākuma/beigu punktu)
Save selected frame (Saglabāt
atlasīto kadru)
Side-by-side comparison –
(Blakus salīdzināšana) 2
1 Pieejams tikai tad, ja ir nospiesta G poga un izvēlnē ir
atlasīta N cilne.
2 Pieejams tikai tad, ja ir nospiesta J vai c (b) poga, lai
pilnrāmja kadra atskaņošanas režīmā parādītu retušas izvēlni.
O MY MENU (MANA IZVĒLNE) (0 280)
Add items (Pievienot Playback menu (Atskaņošanas izvēlne)
vienumus)
Shooting menu (Uzņemšanas izvēlne)
Custom setting menu (Pielāgotu
iestatījumu izvēlne)
Setup menu (Iestatīšanas izvēlne)
Retouch menu (Retušas izvēlne)
Remove items
–
(Noņemt vienumus) *
Rank items (Sarindot –
vienumus)
Choose tab
My Menu (Mana izvēlne)
(Izvēlēties cilni)
Recent settings (Nesenie iestatījumi)
* Vienumus var arī dzēst, iezīmējot tos izvelnē MY MENU
(MANA IZVĒLNE) un divreiz nospiežot O (Q) pogu.
ix
Satura rādītājs
Jautājumu un atbilžu indekss..................................................................................................................ii
Izvēlnes opcijas............................................................................................................................................iv
Jūsu drošībai............................................................................................................................................ xviii
Paziņojumi....................................................................................................................................................xx
Iesaiņojuma saturs................................................................................................................................. xxiv
Ievads
1
Iepazīstiet kameru .......................................................................................................................................1
Kameras korpuss ...........................................................................................................................................1
Režīma ciparripa............................................................................................................................................5
Atbrīvošanas režīma ciparripa..................................................................................................................6
Vadības panelis..............................................................................................................................................7
Skatu meklētājs..............................................................................................................................................8
Informācijas displejs ....................................................................................................................................9
Komandu ciparripas.................................................................................................................................. 12
Monitora vāks BM-14................................................................................................................................ 17
Kameras izvēlnes....................................................................................................................................... 18
Kameras izvēlņu lietošana ...................................................................................................................... 19
Pirmie soļi .................................................................................................................................................... 21
Akumulatora uzlādēšana ........................................................................................................................ 21
Akumulatora ievietošana ........................................................................................................................ 23
Objektīva pievienošana ........................................................................................................................... 25
Pamata iestatīšana..................................................................................................................................... 27
Atmiņas kartes ievietošana .................................................................................................................... 29
Atmiņas kartes formatēšana .................................................................................................................. 31
Skatu meklētāja fokusa regulēšana..................................................................................................... 33
Fotografēšanas un atskaņošanas pamati
35
„Notēmē un spied“ fotografēšana (i un j režīmi)..................................................................... 35
1. darbība: Ieslēdziet kameru................................................................................................................. 35
2. darbība: Atlasiet i vai j režīmu..................................................................................................... 36
3. darbība: Kadrējiet fotogrāfiju............................................................................................................ 37
4. darbība: Fokuss ...................................................................................................................................... 38
5. darbība: Fotogrāfijas uzņemšana .................................................................................................... 38
x
Radošā fotogrāfija (sižetu režīmi) ........................................................................................................40
k Portrets ................................................................................................................................................41
l Ainava...................................................................................................................................................41
p Bērns.....................................................................................................................................................41
m Sports....................................................................................................................................................41
n Tuvplāns ..............................................................................................................................................42
o Nakts portrets ....................................................................................................................................42
r Nakts ainava.......................................................................................................................................42
s Ballīte/telpas ......................................................................................................................................42
t Pludmale/sniegs...............................................................................................................................43
u Saulriets ...............................................................................................................................................43
v Mijkrēslis, rīta blāzma .....................................................................................................................43
w Dzīvnieka portrets............................................................................................................................43
x Sveču gaisma.......................................................................................................................................44
y Ziedēšana ............................................................................................................................................44
z Rudens krāsas ....................................................................................................................................44
0 Ēdiens....................................................................................................................................................44
1 Siluets ...................................................................................................................................................45
2 Gaiši toņi..............................................................................................................................................45
3 Tumši toņi ...........................................................................................................................................45
Atskaņošanas pamati...............................................................................................................................46
Nevajadzīgo fotogrāfiju dzēšana..........................................................................................................47
Fotografēšana tiešā skata režīmā
49
Fokusēšana tiešā skata režīmā...............................................................................................................51
Tiešā skata displejs: fotografēšana tiešā skata režīmā ..................................................................53
Informācijas displejs: fotografēšana tiešā skata režīmā ...............................................................55
Manuālais fokuss ........................................................................................................................................55
Video tiešā skata režīms
57
Indeksi ............................................................................................................................................................60
Tiešā skata displejs: video uzņemšana tiešā skata režīmā...........................................................61
Informācijas displejs: video uzņemšana tiešā skata režīmā........................................................62
Attēla apgabals ...........................................................................................................................................63
Video iestatījumi.........................................................................................................................................65
Video skatīšana ..........................................................................................................................................67
Video rediģēšana.......................................................................................................................................69
Video apgriešana........................................................................................................................................69
Atlasīto kadru saglabāšana.....................................................................................................................72
xi
P, S, A, un M režīmi
73
P: Ieprogrammēts automātiskais.......................................................................................................... 75
S: Aizvara prioritātes automātiskais režīms....................................................................................... 76
A: Apertūras prioritātes automātiskais režīms ................................................................................. 77
M: Manuālais................................................................................................................................................. 78
Ilgas ekspozīcijas (tikai M režīms) ................................................................................................... 79
Lietotāja iestatījumi: U1 un U2 režīmi
81
Lietotāja iestatījumu saglabāšana ....................................................................................................... 81
Lietotāja iestatījumu izsaukšana .......................................................................................................... 82
Lietotāja iestatījumu atiestatīšana....................................................................................................... 82
Atbrīvošanas režīms
83
Atbrīvošanas režīma izvēlēšanās......................................................................................................... 83
Automātiskā taimera un tālvadības pults režīmi........................................................................... 85
Spoguļa pacelšanas režīms ................................................................................................................... 88
Attēlu ierakstīšanas opcijas
89
Attēla apgabals.......................................................................................................................................... 89
Attēla kvalitāte un izmērs ...................................................................................................................... 93
Attēla kvalitāte............................................................................................................................................ 93
Attēla izmērs................................................................................................................................................ 95
Divu atmiņas karšu izmantošana ........................................................................................................ 96
Fokuss
97
Autofokuss .................................................................................................................................................. 97
Autofokusa režīms..................................................................................................................................... 97
AF apgabala režīms ................................................................................................................................... 99
Fokusa punkta atlasīšana......................................................................................................................101
Fokusa fiksators ........................................................................................................................................102
Manuālais fokuss.....................................................................................................................................103
ISO jutība
105
Automātiska ISO jutības vadība.........................................................................................................107
xii
Ekspozīcija
109
Mērīšana .................................................................................................................................................... 109
Automātiskās ekspozīcijas (AE) fiksators ....................................................................................... 110
Ekspozīcijas kompensācija.................................................................................................................. 112
Baltā balanss
115
Baltā balansa precīza ieregulēšana.................................................................................................. 117
Krāsu temperatūras izvēlēšanās ....................................................................................................... 120
Manuāls iepriekšējs iestatījums ........................................................................................................ 121
Attēla uzlabošana
129
Picture Controls ...................................................................................................................................... 129
Picture Control atlasīšana..................................................................................................................... 129
Picture Controls izmainīšana............................................................................................................... 131
Pielāgoto Picture Control izveidošana ............................................................................................ 134
Pielāgoto Picture Control koplietošana .......................................................................................... 136
Attēla detaļu saglabāšana pārgaismotās un noēnotās vietās ............................................... 137
Aktīvā D-Lighting .................................................................................................................................... 137
Augsts dinamiskais diapazons (HDR)............................................................................................... 139
Fotografēšana ar zibspuldzi
143
Iebūvētās zibspuldzes lietošana ....................................................................................................... 143
Zibspuldzes režīms ................................................................................................................................. 144
Zibspuldzes kompensācija ................................................................................................................. 148
Zibspuldzes vērtības fiksēšana.......................................................................................................... 149
Citas uzņemšanas opcijas
151
Divu pogu atiestatīšana: noklusējuma iestatījumu atiestatīšana ......................................... 151
Vairākkadru uzņemšana ...................................................................................................................... 153
Daudzkārtēja ekspozīcija..................................................................................................................... 160
Uzņemšana laika intervālā .................................................................................................................. 164
Fotografēšana ar laika intervāliem................................................................................................... 168
Objektīvi bez centrālā procesora...................................................................................................... 172
GPS ierīce GP-1........................................................................................................................................ 175
xiii
Vairāk par atskaņošanu
177
Pilnrāmja kadra atskaņošana..............................................................................................................177
Fotogrāfijas informācija.........................................................................................................................179
Sīktēlu atskaņošana ...............................................................................................................................185
Kalendāra atskaņošana.........................................................................................................................186
Paraugoties tuvāk: Atskaņošanas tālummaiņa ............................................................................187
Fotogrāfiju aizsargāšana pret izdzēšanu........................................................................................188
Fotogrāfiju izdzēšana ............................................................................................................................189
Pilnrāmja kadra, sīktēlu un kalendāra atskaņošana.....................................................................189
Atskaņošanas izvēlne .............................................................................................................................190
Savienojumi
193
Pievienošana datoram ..........................................................................................................................193
Pirms kameras pievienošanas .............................................................................................................193
Kameras pievienošana ...........................................................................................................................194
Fotogrāfiju drukāšana...........................................................................................................................196
Printera pievienošana ............................................................................................................................196
Attēlu drukāšana pa vienam................................................................................................................197
Vairāku fotogrāfiju izdrukāšana..........................................................................................................199
DPOF drukas secības izveidošana: Drukas kopa...........................................................................202
Fotogrāfiju skatīšana TV .......................................................................................................................204
Izvēlnes pamācība
207
D Atskaņošanas izvēlne: Attēlu pārvaldība...........................................................................................207
Playback folder (Atskaņošanas mape) ........................................................................................207
Hide Image (Slēpt attēlu) .................................................................................................................208
Playback Display Options (Atskaņošanas displeja opcijas) .................................................209
Copy Image(s) (Kopēt attēlu(-s)) ...................................................................................................209
Image Review (Attēlu apskate) ......................................................................................................212
After Delete (Pēc izdzēšanas) .........................................................................................................212
Rotate Tall (Vertikālo attēlu pagriešana) ....................................................................................212
Slide Show (Slīdrāde).........................................................................................................................213
C Uzņemšanas izvēlne: Uzņemšanas opcijas .........................................................................................214
Reset Shooting Menu (Atiestatīt uzņemšanas izvēlni)..........................................................214
Storage Folder (Glabātavas mape)...............................................................................................215
File Naming (Failu nosaukumi) ......................................................................................................216
Auto Distortion Control (Automātiskā kropļojumu kontrole)............................................217
Color Space (Krāstelpa).....................................................................................................................217
Vignette Control (Vinjetes vadība) ...............................................................................................218
Long Exposure NR (Ilgas ekspozīcijas sk.) (Ilgas ekspozīcijas trokšņu
samazināšana) ................................................................................................................................218
High ISO NR (Augsts ISO sk.) ...........................................................................................................218
xiv
A Pielāgotie iestatījumi: Kameras iestatījumu precīza ieregulēšana......................................................... 219
Reset Custom Settings (Atiestatīt pielāgotos iestatījumus) ............................................... 221
a: Autofocus (Autofokuss) .................................................................................................................... 221
a1: AF-C Priority Selection (AF-C prioritātes atlase) ............................................................... 221
a2: AF-S Priority Selection (AF-S prioritātes atlase)................................................................ 221
a3: Focus Tracking with Lock-On (Fokusa paredzēšana ar fiksēšanu)............................. 222
a4: AF Point Illumination (AF punkta apgaismojums) .......................................................... 222
a5: Focus Point Wrap-Around (Fokusa punkta ietvērums) ................................................. 222
a6: Number of Focus Points (Fokusa punktu skaits).............................................................. 223
a7: Built-in AF-assist Illuminator (Iebūvētais AF palīggaismotājs).................................... 223
b: Metering/Exposure (Mērīšana/ekspozīcija) .............................................................................. 224
b1: ISO Sensitivity Step Value (ISO jutības soļa vērtība)....................................................... 224
b2: EV Steps for Exposure Cntrl (Ekspozīcijas vadības EV soļi)........................................... 224
b3: Easy Exposure Compensation (Vienkāršota ekspozīcijas kompensācija)............... 225
b4: Center-Weighted Area (Centra svērtais apgabals) ......................................................... 226
b5: Fine-tune Optimal Exposure (Optimālas ekspozīcijas precīza ieregulēšana) ....... 226
c: Timers/AE Lock (Taimeri/AE fiksators)......................................................................................... 226
c1: Shutter-Release Button AE-L (Aizvara atbrīvošanas poga AE-L)................................. 226
c2: Standby timer (Gaidstāves aktivizēšanas taimeris) ......................................................... 227
c3: Self-Timer (Automātiskais taimeris)...................................................................................... 227
c4: Monitor off Delay (Monitora izslēgšanās aizkave)........................................................... 228
c5: Remote on Duration (Ilgstošā tālvadība)............................................................................ 228
d: Shooting/Display (Uzņemšana/Displejs) ................................................................................... 228
d1: Beep (Pīkstiens)............................................................................................................................ 228
d2: Viewfinder Grid Display (Skatu meklētāja režģa rādīšana) .......................................... 229
d3: ISO Display and Adjustment (ISO rādīšana un pielāgošana)....................................... 229
d4: Screen Tips (Ekrāna padomi) .................................................................................................. 229
d5: CL Mode Shooting Speed (Nepārtrauktas lēnas uzņemšanas režīma
uzņemšanas ātrums).................................................................................................................... 229
d6: Max. Continuous Release (Maks. nepārtrauktā atbrīvošana) ...................................... 230
d7: File Number Sequence (Failu numuru secība) ................................................................. 230
d8: Information Display (Informācijas displejs) ....................................................................... 231
d9: LCD Illumination (LCD izgaismojums)................................................................................. 231
d10: Exposure Delay mode (Ekspozīcijas aizkaves režīms) ................................................. 231
d11: Flash Warning (Zibspuldzes brīdinājums) ....................................................................... 231
d12: MB-D14 Battery Type (MB-D14 akumulatora tips) ....................................................... 232
d13: Battery Order (Akumulatoru secība).................................................................................. 233
e: Bracketing/Flash (Vairākkadru uzņemšana/zibspuldze) ...................................................... 234
e1: Flash Sync Speed (Zibspuldzes sinhronizācijas ātrums) ............................................... 234
e2: Flash Shutter Speed (Zibspuldzes aizvara ātrums) ......................................................... 235
e3: Flash Cntrl for Built-in Flash (Zibspuldzes vadība iebūvētai zibspuldzei)............... 236
e4: Exposure Comp. for Flash (Ekspozīcijas kompensācija zibspuldzei) ........................ 240
e5: Modeling Flash (Modelēšanas zibspuldze)........................................................................ 241
e6: Auto Bracketing Set (Automātiskās vairākkadru dublēšanas komplekts) .............. 241
e7: Bracketing Order (Vairākkadru uzņemšanas secība)...................................................... 241
xv
f: Controls (Vadības ierīces) ..................................................................................................................241
f1: OK Button (Shooting Mode) (OK poga (Uzņemšanas režīms)).....................................241
f2: Assign Fn Button (Fn pogas piešķire) ....................................................................................242
f3: Assign Preview Button (Priekšskatījuma pogas piešķire)...............................................244
f4: Assign AE-L/AF-L Button (AE-L/AF-L pogas piešķire) ......................................................244
f5: Customize Command Dials (Pielāgot komandu ciparripas) .........................................245
f6: Release Button to Use Dial (Atbrīvot pogu, lai izmantotu ciparripu).........................246
f7: Slot Empty Release Lock (Aizvara atbrīvošanas bloķēšana, ja slots ir tukšs) ...........246
f8: Reverse Indicators (Apvēršanas indikatori) .........................................................................246
f9: Assign MB-D14 4 Button (MB-D14 piešķire 4 poga)......................................................247
g: Movie (Video)........................................................................................................................................247
g1: Assign Fn Button (Fn pogas piešķire)...................................................................................247
g2: Assign Preview Button (Priekšskatījuma pogas piešķire)..............................................248
g3: Assign AE-L/AF-L Button (AE-L/AF-L pogas piešķire) .....................................................248
g4: Assign Shutter Button (Aizvara pogas piešķire) ...............................................................248
B Iestatīšanas izvēlne: Kameras iestatīšana..............................................................................................249
Format Memory Card (Formatēt atmiņas karti).......................................................................250
Monitor Brightness (Monitora spilgtums) .................................................................................250
Image Dust Off Ref Photo (Attēla netīrumu noņemšanas atsauces fotogrāfija)..........251
Flicker Reduction (Mirgoņas samazināšana).............................................................................252
Time Zone and Date (Laika josla un datums) ...........................................................................253
Language (Valoda) .............................................................................................................................253
Image Comment (Attēla komentārs)...........................................................................................253
Auto Image Rotation (Automātiska attēla pagriešana) ........................................................254
Battery Info (Akumulatora informācija) ......................................................................................255
Copyright Information (Autortiesību informācija) .................................................................256
Save/Load Settings (Saglabāt/ielādēt iestatījumus) ..............................................................257
Virtual Horizon (Virtuālais redzesloks).........................................................................................258
AF Fine-tune (AF precīza ieregulēšana)......................................................................................259
Eye-Fi Upload (Eye-Fi augšupielāde) ...........................................................................................260
Firmware Version (Programmaparatūras versija) ...................................................................260
N Retušas izvēlne: Retušētu kopiju izveidošana.........................................................................................261
Retušētu kopiju izveidošana................................................................................................................262
D-Lighting .............................................................................................................................................264
Red-Eye Correction (Sarkano acu efekta korekcija)................................................................264
Trim (Malu apgriešana).....................................................................................................................265
Monochrome (Vienkrāsains)...........................................................................................................266
Filter Effects (Filtru efekti)................................................................................................................267
Color Balance (Krāsu balanss).........................................................................................................268
Image Overlay (Attēlu pārklāšana) ...............................................................................................269
NEF (RAW) Processing (NEF (RAW) apstrāde) ...........................................................................271
Resize (Mainīt izmērus) .....................................................................................................................272
Quick Retouch (Ātrā retuša)............................................................................................................273
Straighten (Iztaisnot) .........................................................................................................................274
Distortion Control (Kropļojuma kontrole) .................................................................................274
Fisheye (Platleņķa objektīvs) ..........................................................................................................274
Color Outline (Krāsu kontūra).........................................................................................................275
xvi
Color Sketch (Krāsu skice) ............................................................................................................... 275
Perspective Control (Perspektīvas kontrole) ............................................................................ 275
Miniature Effect (Miniatūrefekts).................................................................................................. 276
Selective Color (Selektīva krāsa) ................................................................................................... 277
Side-by-side Comparison (Blakus salīdzināšana).................................................................... 279
O My Menu (Mana izvēlne)/m Recent Settings (Pēdējie iestatījumi) ................................. 280
Recent Settings (Nesenie iestatījumi) .............................................................................................. 283
Tehniskas piezīmes
285
Saderīgie objektīvi ................................................................................................................................. 285
Papildu zibspuldzes (Speedlights)................................................................................................... 292
Nikon Radošā apgaismojuma sistēma (CLS) ................................................................................. 293
Citi piederumi.......................................................................................................................................... 297
Barošanas savienotāja un maiņstrāvas adaptera pievienošana............................................. 299
Kameras kopšana ................................................................................................................................... 300
Uzglabāšana.............................................................................................................................................. 300
Tīrīšana ........................................................................................................................................................ 300
Zemas caurlaidības filtrs ....................................................................................................................... 301
„Clean Now“ (Tīrīt tagad)................................................................................................................. 301
„Clean at Startup/Shutdown“ (Notīrīt ieslēdzot/izslēdzot) ................................................. 302
Manuāla tīrīšana ................................................................................................................................. 303
Kameras un akumulatora kopšana: brīdinājumi......................................................................... 306
Pieejamie iestatījumi............................................................................................................................. 309
Noklusējuma iestatījumi...................................................................................................................... 312
Ekspozīcijas programma (režīms P)................................................................................................. 315
Traucējummeklēšana............................................................................................................................ 316
Displejs........................................................................................................................................................ 316
Uzņemšana (visi režīmi) ........................................................................................................................ 317
Uzņemšana (P, S, A, M)......................................................................................................................... 319
Atskaņošana.............................................................................................................................................. 320
Dažādi.......................................................................................................................................................... 321
Kļūdu paziņojumi ................................................................................................................................... 322
Specifikācijas............................................................................................................................................ 326
Apstiprinātās atmiņas kartes.............................................................................................................. 334
Atmiņas kartes ietilpība ....................................................................................................................... 335
Akumulatora darbmūžs ....................................................................................................................... 337
Indekss ....................................................................................................................................................... 338
xvii
Jūsu drošībai
Lai nepieļautu Nikon izstrādājuma sabojāšanu un nesavainotu sevi un citus, pirms lietot ierīci, izlasiet visus
drošības noteikumus. Glabājiet šo drošības instrukciju vietā, kur to var dabūt un izlasīt visi, kuri izmantos
ierīci.
Sekas, kas var notikt šajā sadaļā minēto piesardzības pasākumu neievērošanas dēļ, ir apzīmētas ar šādu
simbolu:
Šī ikona apzīmē brīdinājumus. Lai izvairītos no iespējamām traumām, pirms lietot šo Nikon
A izstrādājumu, izlasiet visus brīdinājumus.
❚❚ BRĪDINĀJUMI
A Neļaujiet kadrā iekļūt saulei
Uzņemot objektus pretgaismā, neļaujiet kadrā
iekļūt saulei. Ja saules gaisma fokusējas
kameras objektīvā vai tuvu tam, tas var izraisīt
aizdegšanos.
A Neskatieties uz sauli caur skatu meklētāju
Skatīšanās uz sauli vai uz citu spēcīgu gaismas
avotu caur skatu meklētāju var neatgriezeniski
sabojāt redzi.
A Skatu meklētāja dioptriju regulēšanas pogas lietošana
Skatoties caur skatu meklētāju un darbinot
skatu meklētāja dioptriju regulēšanas pogu,
jābūt ļoti uzmanīgiem, lai nejauši ar pirkstu
netraumētu aci.
A Kļūmes gadījumā nekavējoties to izslēdziet
Ja pamanāt, ka no ierīces vai maiņstrāvas
adaptera (pieejams atsevišķi) plūst dūmi vai ir
jūtama neparasta smaka, nekavējoties
atvienojiet maiņstrāvas adapteri un izņemiet
akumulatoru, lai izvairītos no apdegumiem.
Turpinot lietošanu, var gūt traumas. Pēc
akumulatora izņemšanas nogādājiet ierīci
pārbaudīšanai Nikon pilnvarota tehniskās
apkopes centrā.
A Nelietojiet uzliesmojošu gāzu vidē
Neizmantojiet elektronisko ierīci uzliesmojošu
gāzu vidē, jo tas var izraisīt eksploziju vai
ugunsgrēku.
A Nekad nekariet siksnu kaklā bērnam vai zīdainim
Kameras siksna ap bērna vai zīdaiņa kaklu var
izraisīt to nožņaugšanu.
xviii
A Uzglabāt bērniem nepieejamā vietā
Šī brīdinājuma neievērošana var būt
savainojumu cēlonis. Papildus ņemiet vērā, ka
sīkas detaļas rada aizrīšanās briesmas. Ja bērns ir
norijis kādu šīs ierīces detaļu, nekavējoties
nogādājiet viņu pie ārsta.
A Neizjauciet to
Pieskaroties kameras iekšējām detaļām, var
savainoties. Ja kamera darbojas nepareizi, to
remontēt drīkst tikai kvalificēts tehniķis. Ja
kamera atveras kritiena vai cita negadījuma
rezultātā, izņemiet akumulatoru, atvienojiet
maiņstrāvas adapteri un nogādājiet to Nikon
pilnvarota apkopes centrā pārbaudei.
A Nepalieciet ilgstoši saskarē ar kameru, akumulatoru vai
lādētāju, ja ierīces ir ieslēgtas vai tiek lietotas
Ierīces daļas sakarst. Atstājot ierīci ilgstoši
saskarē ar ādu, ir iespējams gūt zemas
temperatūras apdegumus.
A Nevērsiet zibspuldzi pret motorizēto transportlīdzekļu
vadītājiem
Šī brīdinājuma neievērošana var būt avāriju
cēlonis.
A Izvairieties no saskares ar šķidrajiem kristāliem
Ja monitors saplīst, īpaši jāuzmanās, lai
nesavainotos ar saplīsušo stiklu un neļautu
šķidrajiem monitora kristāliem saskarties ar
ādu, kā arī iekļūt acīs vai mutē.
A Esiet uzmanīgi, lietojot zibspuldzi
• Kameras zibspuldzes lietošana tuvu ādai vai
citiem priekšmetiem var radīt apdegumus.
• Zibspuldzes izmantošana tuvu
fotografējamā cilvēka acīm var izraisīt
īslaicīgu redzes pasliktināšanos. Īpaša
piesardzība jāievēro, uzņemot zīdaiņus. Šādā
gadījumā zibspuldzei jābūt ne mazāk kā
viena metra attālumā no bērna.
A Rīkojoties ar akumulatoriem, ievērojiet attiecīgos
piesardzības noteikumus
Akumulatori nepareizas rīcības rezultātā var
iztecēt vai eksplodēt. Lietojot šī izstrādājuma
akumulatorus, ievērojiet šādus piesardzības
pasākumus:
• Izmantojiet vienīgi šai ierīcei apstiprinātus
akumulatorus.
• Neradiet īssavienojumu un neizjauciet
akumulatoru.
• Pirms nomainīt akumulatoru, pārbaudiet, vai
ierīce ir izslēgta. Ja izmantojat maiņstrāvas
adapteri, noteikti to atvienojiet.
• Nemēģiniet akumulatoru ievietot otrādi vai
atmuguriski.
• Nepakļaujiet akumulatoru liesmu vai
pārmērīga karstuma iedarbībai.
• Neiegremdējiet to ūdenī un nepakļaujiet
ūdens iedarbībai.
• Transportējot akumulatoru, gala kontaktiem
uzlieciet vāku. Nepārvadājiet un
neuzglabājiet akumulatoru kopā ar metāla
priekšmetiem, piemēram, kaklarotām vai
matu sprādzēm.
• Akumulatori, kad tie ir pilnībā izlādējušies,
var iztecēt. Lai izvairītos no izstrādājuma
sabojāšanas, izņemiet akumulatoru, kad tas
ir izlādējies.
• Kad akumulators netiek izmantots, uzlieciet
gala kontaktu vāku un uzglabājiet to vēsā,
sausā vietā.
• Akumulators tūlīt pēc lietošanas var būt
karsts, kā arī, ja ierīce ilgāku laiku ir darbināta
no akumulatora. Pirms izņemt akumulatoru,
izslēdziet kameru un ļaujiet akumulatoram
atdzist.
• Nekavējoties pārtrauciet lietošanu, ja
pamanāt kādas akumulatora izmaiņas,
piemēram, krāsas izmaiņas vai
deformēšanos.
A Rīkojoties ar lādētāju, ievērojiet attiecīgos piesardzības
noteikumus.
• Turiet to sausu. Šī prasības neievērošana var
būt aizdegšanās vai elektriskās strāvas
trieciena iemesls.
• Netīrumi uz spraudņa metāla daļām vai to
tuvumā ir jānoņem ar sausu lupatu. Turpinot
lietošanu, var notikt aizdegšanās.
• Negaisa laikā neizmantojiet barošanas vadu
un netuvojieties lādētājam. Šī brīdinājuma
neievērošana var būt elektriskās strāvas
trieciena iemesls.
• Nebojājiet un nepārveidojiet vadu, neraujiet
to ar spēku un nelociet to. Nelieciet to zem
smagiem priekšmetiem un nepakļaujiet
karstumam vai liesmu iedarbībai. Ja ir bojāta
izolācija un atklājas vadi, nogādājiet
barošanas vadu pārbaudei Nikon pilnvarota
tehniskās apkopes centra pārstāvim. Šīs
prasības neievērošana var būt aizdegšanās
vai elektriskās strāvas trieciena iemesls.
• Nepieskarieties spraudnim un lādētājam ar
slapjām rokām. Šīs prasības neievērošana var
būt elektriskās strāvas trieciena iemesls.
• Neizmantojiet ierīci ar ceļojumu
pārveidotājiem vai adapteriem, kas
paredzēti sprieguma pārveidošanai, vai ar
līdzstrāvas-maiņstrāvas pārveidotājiem.
Neievērojot šo prasību, var sabojāt
izstrādājumu vai izraisīt pārkaršanu un
aizdegšanos.
A Izmantojiet piemērotus kabeļus
Lai nodrošinātu izstrādājuma atbilstību
noteikumiem, pievienošanai ievades un
izvades kontaktiem izmantojiet tikai
komplektā iekļautos vai Nikon tirgotos
kabeļus.
A CD-ROM
Kompaktdiskus ar programmatūru vai
rokasgrāmatām nedrīkst atskaņot audio
kompaktdisku iekārtās. CD-ROM atskaņošana
ar audio kompaktdisku atskaņotāju var radīt
dzirdes traucējumus vai sabojāt iekārtu.
xix
Paziņojumi
• Nevienu šī produkta komplektā iekļauto
rokasgrāmatu daļu nekādā veidā un ne ar
kādiem līdzekļiem nedrīkst pavairot, pārsūtīt,
pārrakstīt, uzglabāt izguves sistēmā vai tulkot
bez Nikon iepriekšējas rakstiskas atļaujas.
• Nikon patur tiesības jebkurā laikā mainīt šajās
rokasgrāmatās aprakstītās aprīkojuma un
programmatūras specifikācijas bez iepriekšēja
norādījuma.
• Nikon neatbild par jebkādiem zaudējumiem,
kas radušies, izmantojot šo produktu.
• Lai arī tiek darīts viss iespējamais, lai
nodrošinātu, ka informācija šajās rokasgrāmatās
būtu pareiza un pilnīga, mēs būsim pateicīgi, ja
jūs ziņosiet vietējam Nikon pārstāvim par
jebkādām kļūdām vai nepilnībām (adrese
nodrošināta atsevišķi).
Paziņojumi pircējiem Eiropā
UZMANĪGI!
JA AKUMULATORS TIEK AIZVIETOTS AR NEPAREIZA TIPA AKUMULATORU, VAR NOTIKT EKSPLOZIJA.
IZLIETOTOS AKUMULATORUS IZNĪCINIET, KĀ NORĀDĪTS INSTRUKCIJĀ.
xx
Šis simbols norāda, ka elektriskās un
elektroniskās ierīces jāsavāc atsevišķi.
Šis simbols uz baterijas norāda, ka
baterija ir jāsavāc atsevišķi.
Tālāk tekstā minētais attiecas tikai uz
lietotājiem Eiropas valstīs:
• Šis produkts ir paredzēts atsevišķai
savākšanai tam piemērotos savākšanas
punktos. To nedrīkst iznīcināt kā
mājsaimniecības atkritumus.
• Atsevišķa atkritumu savākšana un pārstrāde
palīdz saglabāt dabas resursus un izvairīties no
cilvēka veselībai un apkārtējai videi negatīvām
sekām, ko var radīt nepareiza to iznīcināšana.
• Lai noskaidrotu papildu informāciju, sazinieties
ar mazumtirgotāju vai vietējām iestādēm, kas
atbild par atkritumu apsaimniekošanu.
Tālāk tekstā minētais attiecas tikai uz
lietotājiem Eiropas valstīs:
• Baterijas ar vai bez šī simbola ir
paredzētas atsevišķai savākšanai piemērotā
savākšanas punktā. Tās nedrīkst iznīcināt kā
mājsaimniecības atkritumus.
• Lai noskaidrotu papildu informāciju, sazinieties
ar mazumtirgotāju vai vietējām iestādēm, kas
atbild par atkritumu apsaimniekošanu.
Paziņojums par kopēšanas un pavairošanas aizliegumu
Ņemiet vērā, ka saskaņā ar likumu jūs var sodīt pat tikai par to, ka jūsu īpašumā ir materiāli, kas digitāli
kopēti vai pavairoti ar skeneri, digitālo kameru vai citām ierīcēm.
• Lietas, ko ar likumu aizliegts kopēt vai pavairot
Nekopējiet vai nepavairojiet papīra naudu,
monētas, vērtspapīrus, valsts obligācijas vai
pašvaldības obligācijas pat tad, ja šīs kopijām ir
atzīme „Paraugs”.
Ārvalstīs apgrozībā esošas papīra naudas,
monētu vai vērtspapīru kopēšana vai
pavairošana ir aizliegta.
Ja vien iepriekš nav saņemta valdības atļauja, ir
aizliegta nedzēstu valdības izdotu, neizmantotu
pastmarku vai pastkaršu kopēšana vai
pavairošana.
Valdības izdoto pastmarku un likumos noteikto
apstiprināto dokumentu kopēšana un
pavairošana ir aizliegta.
• Brīdinājumi par noteiktu dokumentu kopēšanu un
pavairošanu
Valdība ir izdevusi brīdinājumus par privātu
uzņēmumu izdotu vērtspapīru (akcijas, rēķini,
pavadzīmes, dāvanu sertifikāti u.c.), braukšanas
karšu vai biļešu kuponu kopēšanu un
pavairošanu, ja vien tas nav nepieciešams, lai
nodrošinātu minimālu eksemplāru skaitu
uzņēmuma vajadzībām. Nekopējiet un
nepavairojiet arī valsts izdotas pases, valsts
iestāžu un privātpersonu grupu izdotas licences,
identifikācijas kartes un biļetes, piemēram, pases
un ēdināšanas kuponus.
• Autortiesību ievērošana
Daiļdarbu, piemēram, grāmatu, mūzikas, gleznu,
kokgriezumu, iespiedgrafikas, karšu, zīmējumu,
filmu un fotogrāfiju, kopēšanu un izplatīšanu
aizsargā nacionālie un starptautiskie autortiesību
likumi. Neizmantojiet šo produktu, lai veidotu
nelegālas kopijas un pārkāptu autortiesību
likumus.
xxi
Datu uzglabāšanas ierīču iznīcināšana
Lūdzu, ievērojiet, ka attēlu dzēšana vai atmiņas ierīču, piemēram, atmiņas kartes vai citu datu glabāšanas
ierīču, formatēšana pilnībā neizdzēš oriģinālā attēla informāciju. Izmantojot komerciāli pieejamu
programmatūru, dažreiz no datu uzglabāšanas ierīces, no kuras īpašnieks atbrīvojies, izdzēstos failus var
atjaunot, tā radot iespēju personas attēla datu ļaunprātīgai izmantošanai. Atbildība par šādu datu
konfidencialitātes nodrošināšanu gulstas uz lietotāju.
Pirms atbrīvošanās no datu glabāšanas ierīces vai īpašnieka maiņas izdzēsiet visus datus, izmantojot
komerciālo dzēšanas programmatūru, vai formatējiet ierīci un pēc tam pilnīgi piepildiet to no jauna ar
attēliem, kas nesatur personisku informāciju (piemēram, skaidru debesu attēliem). Noteikti nomainiet arī
visus attēlus, kas atlasīti iepriekšiestatītam manuālajam režīmam (0 121). Uzmanieties, lai nesavainotos,
fiziski iznīcinot datu glabāšanas ierīces.
AVC Patent Portfolio License
ŠIS PRODUKTS IR LICENCĒTS SASKAŅĀ AR „AVC PATENT PORTFOLIO LICENSE” (AVC PATENTU PORTFEĻA LICENCI) UN
PAREDZĒTS PATĒRĒTĀJIEM PERSONĪGAI UN NEKOMERCIĀLAI LIETOŠANAI, LAI (i) KODĒTU VIDEO ATBILSTOŠI AVC STANDARTAM
(„AVC VIDEO”) UN/VAI (ii) ATKODĒTU AVC VIDEO, KO PATĒRĒTĀJS KODĒJIS PERSONĪGU VAI NEKOMERCIĀLU DARBĪBU IETVAROS
UN/VAI IEGUVIS NO VIDEO SNIEDZĒJA, KAM IR ATĻAUJA PIEDĀVĀT AVC VIDEO. CITIEM MĒRĶIEM LICENCE NETIEK SNIEGTA UN
NAV „PIEDOMĀJAMA”. PAPILDU INFORMĀCIJU SNIEDZ UZŅĒMUMS MPEG LA, L.L.C. SKATIET VIETNI
http://www.mpegla.com
xxii
Izmantojiet tikai Nikon zīmola elektroniskos piederumus
Nikon kameras ir izstrādātas atbilstoši visaugstākajiem standartiem, un tās satur kompleksas elektriskās
shēmas. Tikai Nikon zīmola elektroniskie piederumi (tostarp lādētāji, akumulatori, maiņstrāvas adapteri un
zibspuldzes piederumi), kurus Nikon sertificējis speciāli lietošanai ar šo Nikon digitālo kameru, ir izstrādāti
un pārbaudīti darbam atbilstoši šo elektrisko shēmu darba un drošības prasībām.
Citu, nevis Nikon ražojuma, elektronisko piederumu lietošana var sabojāt kameru un anulēt
Nikon garantiju. Tādu trešo personu lādējamu litija jonu (Li-ion) akumulatoru lietošana,
kam nav Nikon hologrāfiskās zīmes, kāda redzama attēlā pa labi, var traucēt kameras
normālu darbību vai radīt akumulatora pārkaršanu, aizdegšanos vai noplūdi.
Lai saņemtu plašāku informāciju par Nikon zīmola piederumiem, sazinieties ar vietējo autorizēto Nikon
izplatītāju.
D
Izmantojiet tikai Nikon zīmola piederumus
Tikai Nikon zīmola piederumi, ko Nikon sertificējis izmantošanai ar jūsu Nikon digitālo kameru, ir
izstrādāti un pārbaudīti izmantošanai atbilstoši kameras darbības un drošības prasībām. CITU, UN NEVIS
NIKON RAŽOTO, PIEDERUMU IZMANTOŠANA VAR SABOJĀT KAMERU UN ANULĒT NIKON GARANTIJU.
D
Kameras un piederumu apkope
Kamera ir precīza ierīce, un tai nepieciešama regulāra apkope. Nikon iesaka reizi gadā vai reizi divos
gados pārbaudīt kameru pie sākotnējā izplatītāja vai Nikon pilnvarota tehniskās apkopes centra
pārstāvja un vienreiz trīs līdz piecu gadu laikā veikt tai apkopi (ņemiet vērā, ka tie ir maksas
pakalpojumi). Biežas pārbaudes un apkopes ir īpaši ieteicamas, ja kamera tiek izmantota profesionālam
darbam. Jebkuri piederumi, ko regulāri izmanto kopā ar kameru, piemēram, objektīvi vai papildu
zibspuldzes, ir jāpārbauda un jākopj kopā ar kameru.
A
Pirms uzņemt svarīgas fotogrāfijas
Pirms fotografēt svarīgus notikumus (piemēram, kāzas, vai pirms ņemt kameru līdzi ceļojumā),
uzņemiet izmēģinājuma fotogrāfijas, lai pārliecinātos, ka kamera darbojas normāli. Nikon nav atbildīgs
par zaudējumiem vai zaudētu peļņu, kas var rasties šī izstrādājuma nepareizas darbības rezultātā.
A
Mūžizglītība
„Mūžizglītības” koncepcijas ietvaros Nikon ir apņēmusies nodrošināt pastāvīgu produktu atbalstu un
apmācību, tiešsaistē sniedzot pastāvīgi atjauninātu informāciju šādās tīmekļa vietnēs:
• Lietotājiem ASV: http://www.nikonusa.com/
• Lietotājiem Eiropā un Āfrikā: http://www.europe-nikon.com/support/
• Lietotājiem Āzijā, Okeānijā un Vidējos Austrumos: http://www.nikon-asia.com/
Apmeklējiet šīs vietnes, lai saņemtu jaunāko produktu informāciju, padomus, atbildes uz biežāk
uzdotajiem jautājumiem un vispārīgus padomus par digitālo attēlveidošanu un fotogrāfiju. Papildu
informācija var būt pieejama pie vietējā Nikon pārstāvja. Lai iegūtu kontaktinformāciju, apmeklējiet
tīmekļa vietni: http://imaging.nikon.com/
xxiii
Iesaiņojuma saturs
Noteikti pārbaudiet, vai kopā ar jūsu kameru ir piegādāti visi šeit uzskaitītie
priekšmeti. Atmiņas kartes tiek pārdotas atsevišķi.
• BS-1 piederumu
pieslēgvietas
vāciņš
• Actiņas
gumijas
ietvars DK-21
• Monitora vāks
BM-14
• Korpusa vāks
BF-1B
• Kamera D600
• Uzlādējams litija jonu akumulators
EN-EL15 (ar kontaktu vāku)
•
•
•
•
• Akumulatora lādētājs MH-25
(Maiņstrāvas sienas kontakta
adapteris tiek piegādāts tikai tām
valstīm un reģioniem, kuru noteikumi
to pieprasa. Barošanas vada forma ir
atkarīga no ierīces pārdošanas valsts.)
Atmiņas kartes tiek pārdotas
atsevišķi.
AN-DC8 siksna
USB kabelis UC-E15
ViewNX 2 kompaktdisks
Lietotāja rokasgrāmata
(šī pamācība)
• Garantija
• Actiņas vāciņš DK-5
A
Kameras siksna
Siksnu droši piestipriniet pie divām kameras korpusa cilpām, kā parādīts tālāk.
xxiv
XIevads
Iepazīstiet kameru
Veltiet dažus mirkļus, lai sīkāk iepazītos ar kameras vadības pogām un displejiem. Iespējams, ir
lietderīgi ielikt šajā sadaļā grāmatzīmi, lai ieskatītos tajā, lasot rokasgrāmatas pārējās sadaļas.
X
Kameras korpuss
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Atbrīvošanas režīma skala........................................... 6, 83
Režīma ciparripa................................................................... 5
Režīma ciparripas fiksatora atbrīvošanas poga ............ 5
Cilpa kameras siksnai
Atbrīvošanas režīma skalas fiksatora atbrīvošanas
poga.............................................................................. 6, 83
Piederumu pieslēgvieta (papildu zibspuldzei) ........ 292
Piederumu pieslēgvietas vāciņš .................................. 292
Barošanas slēdzis.................................................................. 1
Aizvara atbrīvošanas poga........................................ 38, 39
10 E poga
Ekspozīcijas kompensācija........................................112
Divu pogu atiestatīšana.............................................151
11 Video ierakstīšanas poga ................................................. 58
12 Z/Q poga
Mērīšana ........................................................................109
Atmiņas karšu formatēšana........................................ 31
13 Fokālās plaknes atzīme (E) .........................................103
14 Vadības panelis..................................................................... 7
A
Barošanas slēdzis
Lai ieslēgtu kameru, pagrieziet barošanas slēdzi,
kā parādīts ilustrācijā.
Lai izslēgtu kameru, pagrieziet barošanas slēdzi, kā
parādīts ilustrācijā.
1
Kameras korpuss (turpinājums)
X
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Iebūvētā zibspuldze........................................................ 143
Spogulis ...................................................................... 88, 303
Mērīšanas savienojuma svira........................................ 328
Objektīva uzstādīšanas atzīme....................................... 26
M/Y poga
Zibspuldzes režīms ..................................................... 143
Zibspuldzes kompensācija ....................................... 148
D poga
Vairākkadru uzņemšana.......................... 153, 156, 158
Infrasarkano staru uztvērējs (priekšējais) .................... 86
Iebūvētais mikrofons ..................................................58, 65
Audio savienotāja vāks ........................................... 61, 298
HDMI/USB savienotāja vāks........................ 194, 196, 204
Papildpiederumu pieslēgvietas vāciņš ...................... 298
Objektīva atbrīvošanas poga ..........................................26
AF režīma poga................................................... 51, 98, 100
Fokusa režīma atlasītājs...........................................97, 103
Austiņu kontaktligzda.......................................................61
Ārējā mikrofona kontaktligzda .......................................61
USB savienotājs
Pievienošana datoram .............................................. 194
Printera pievienošana ............................................... 196
18 HDMI minikontaktu spraudņa kontaktligzda........... 204
19 Papildpiederumu pieslēgvieta............................ 175, 298
10
11
12
13
14
15
16
17
A
Šķidro kristālu displeja gaismotāji
Pagriežot barošanas slēdzi pret D, tiek aktivizēts gaidstāves
aktivizēšanas taimeris un vadības paneļa pretgaisma (šķidro
kristālu displeja fona apgaismojums), ļaujot tumsā nolasīt
displeju rādījumus. Kad barošanas slēdzis tiek atbrīvots un
atgriežas stāvoklī ON (IESLĒGTS), gaismotāji degs vēl sešas sekundes,
kamēr ir aktīvs gaidstāves aktivizēšanas taimeris, līdz tiek
atbrīvots aizvars, vai arī barošanas slēdzis atkal tiek pagriezts pret
D.
2
Barošanas slēdzis
Kameras korpuss (turpinājums)
X
1 AF palīggaismotājs ......................................................... 223
Automātiskā taimera spuldze .........................................86
Sarkano acu efekta samazināšanas spuldze............. 145
2 Apakškomandu skala ...............................................12, 245
3 Asuma dziļuma priekšskatījuma poga
................................................................... 60, 77, 244, 248
4 Fn (funkciju) poga....................................92, 149, 174, 242
5 Akumulatora nodalījuma vāks........................................23
6 Akumulatora nodalījuma vāka sprūds..........................23
7 Papildu akumulatoru bloka MB-D14 kontaktu vāks
..........................................................................................297
8 Barošanas savienotāja vāks...........................................299
9 Centrālā procesora kontakti
10 Objektīva savienojums ............................................ 26, 103
11 AF savienojums
12 Trijkāja ligzda
13 Korpusa vāciņš........................................................... 25, 298
D
Mikrofons un skaļrunis
Nenovietojiet mikrofonu vai skaļruni magnētisku ierīču tuvumā. Šī brīdinājuma neievērošana var
ietekmēt magnētiskās ierīcēs ierakstītus datus.
3
Kameras korpuss (turpinājums)
X
1 Skatu meklētāja actiņa..................................................... 33
2 Actiņas gumijas ietvars .................................................... 86
3 O/Q poga
Dzēšana .................................................................. 47, 189
Atmiņas karšu formatēšana ....................................... 31
4 K poga
Atskaņošana.......................................................... 46, 177
5 Monitors
Iestatījumu skatīšana ......................................................9
Tiešais skats ..............................................................49, 57
Attēlu skatīšana............................................................. 46
Pilnrāmja kadra atskaņošana................................... 177
6 G poga
Izvēlne..................................................................... 18, 207
7 c/b poga
Retušēt.................................................................... 69, 261
Picture Control...................................................... 50, 129
8 L/U poga
Palīdzība.......................................................................... 18
Aizsardzība ................................................................... 188
Baltā balanss .............................................. 115, 117, 120
9 X/T poga
Atskaņošanas tuvināšana ......................................... 187
Attēla kvalitāte/izmērs ..........................................93, 95
4
10 W/S poga
Atskaņošanas tālināšana/sīktēli..................... 185, 186
ISO jutība ...................................................................... 105
Automātiska ISO jutības vadība.............................. 107
Divu pogu atiestatīšana ............................................ 151
11 Dioptriju regulēšanas poga .............................................33
12 A poga
AE/AF fiksatora pogas lietošana ........... 102, 110, 244
13 Galvenā komandu ciparripa ...................................12, 245
14 Kursortaustiņš .....................................................................19
15 J (OK) poga ..............................................................19, 241
16 Fokusa atlases fiksators ................................................. 101
17 Atmiņas kartes slota vāks.................................................29
18 Apkārtējās vides spilgtuma sensors automātiskai
monitora spilgtuma regulēšanai .......................53, 250
19 Tiešā skata atlasītājs
Uzņemšana tiešā skata režīmā ...................................49
Video tiešais skats..........................................................57
20 a poga ......................................................................... 49, 57
21 Infrasarkano staru uztvērējs (aizmugures)...................86
22 Atmiņas kartes piekļuves lampiņa.......................... 29, 38
23 Skaļrunis ...............................................................................67
24 R (informācijas) poga................................................. 9, 11
Režīma ciparripa
Kamera piedāvā tālāk norādītos
režīmus. Lai izvēlētos režīmu,
nospiediet režīma ciparripas
fiksatora atbrīvošanas pogu un
pagrieziet režīma ciparripu.
Režīma ciparripa
X
Režīma ciparripas fiksatora atbrīvošanas poga
P, S, A un M režīmi
Izvēlieties šos režīmus, lai pilnībā kontrolētu kameras iestatījumus.
• P — Ieprogrammēts automātiskais (0 75)
• S — Aizvara prioritātes automātiskais režīms (0 76)
• A — Apertūras prioritātes automātiskais režīms (0 77)
• M — Manuālais režīms (0 78)
Automātiskie režīmi
Izvēlieties šos režīmus, lai varētu vienkārši notēmēt un
fotografēt.
• j Automātiskais (izslēgta
• i Automātiskais (0 35)
zibspuldze) (0 35)
Sižetu režīmi (0 40)
Kamera automātiski optimizē iestatījumus, lai pielāgotos
atlasītajam sižetam. Atlasiet iestatījumu atbilstoši
fotografējamajam sižetam.
U1 un U2 režīmi (0 81)
Saglabājiet un izsauciet pielāgotus uzņemšanas iestatījumus.
A
Objektīvi bez centrālā procesora
Objektīvus bez centrālā procesora (0 285) var izmantot tikai A un M režīmos. Izvēloties citu režīmu, ja ir
pievienots objektīvs bez centrālā procesora, tiek atspējota aizvara atbrīvošana.
5
Atbrīvošanas režīma ciparripa
Lai izvēlētos atbrīvošanas režīmu,
nospiediet atbrīvošanas režīma skalas
fiksatora atbrīvošanas pogu un pagrieziet
atbrīvošanas režīma skalu uz vajadzīgo
iestatījumu (0 83).
Atbrīvošanas režīma skalas fiksatora atbrīvošanas poga
X
Atbrīvošanas režīma skala
Režīms
S
Viens kadrs
Nospiežot aizvara atbrīvošanas pogu, tiks uzņemta
viena fotogrāfija.
CL
Pastāvīgs mazs ātrums
Nospiežot aizvara atbrīvošanas pogu, kamera uzņem
fotogrāfijas ar mazu kadru uzņemšanas ātrumu.
CH
Pastāvīgs liels ātrums
Nospiežot aizvara atbrīvošanas pogu, kamera uzņem
fotogrāfijas ar lielu kadru uzņemšanas ātrumu.
J
Aizvara klusa atbrīvošana
Tāpat kā viena kadra uzņemšanas režīms, izņemot to, ka
tiek samazināti kameras radītie trokšņi.
E
Automātiskais taimeris
Uzņemiet attēlus, izmantojot automātisko taimeri.
4
Tālvadības pults
Uzņemiet attēlus, izmantojot papildu tālvadības pulti
ML-L3.
Spoguļa pacelšana
Paceliet spoguli pirms fotogrāfiju uzņemšanas.
MUP
6
Apraksts
Vadības panelis
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1 Krāsu temperatūras indikators .................................... 120
2 Aizvara ātrums ............................................................. 76, 78
Ekspozīcijas kompensācijas vērtība............................ 112
Zibspuldzes kompensācijas vērtība............................ 148
Baltā balansa precīza ieregulēšana............................. 118
Krāsu temperatūra ................................................. 115, 120
Baltā balansa iepriekšēja iestatījuma numurs ......... 121
Uzņēmumu skaits ekspozīcijas un zibspuldzes
vairākkadru dublēšanas sērijā .................................. 153
Uzņēmumu skaits BB vairākkadru uzņemšanas sērijā
......................................................................................... 156
Intervālu skaits, uzņemot laika intervālā................... 165
Fokusa attālums (objektīvi bez centrālā procesora)
......................................................................................... 172
Mērīšana ............................................................................ 109
Zibspuldzes sinhronizācijas indikators ...................... 234
Elastīgas programmas indikators...................................75
Automātiska apgabala AF indikators ............................99
AF apgabala režīma indikators .................................... 100
3D paredzēšanas indikators ............................................99
21 HDR indikators ................................................................. 140
22 Daudzkārtējas ekspozīcijas indikators ....................... 161
17
18
19
20
13
14
15
16
MB-D14 akumulatora indikators..................................233
Akumulatora indikators ................................................... 35
Zibspuldzes režīms ..........................................................144
Autofokusa režīms............................................................. 97
Attēla izmērs ....................................................................... 95
Attēla kvalitāte ................................................................... 93
Baltā balansa precīzas ieregulēšanas indikators......118
Baltā balanss .....................................................................115
Apertūras atvēruma iedaļas indikators ............... 73, 288
Apertūras atvērums (f skaitlis)................................. 77, 78
Apertūras atvērums (iedaļu skaits)....................... 73, 288
Vairākkadru dublēšanas solis...............................154, 156
Uzņēmumu skaits ADL vairākkadru uzņemšanas sērijā
..........................................................................................158
Uzņēmumu skaits intervālā...........................................165
Maksimālais apertūras atvērums (objektīvi bez
centrālā procesora)......................................................174
Datora režīma indikators................................................195
Atmiņas kartes indikators (1. slots) ........................ 30, 96
Atmiņas kartes indikators (2. slots) ........................ 30, 96
ISO jutības indikators ......................................................105
Automātiskais ISO jutības indikators ..........................108
Intervāla taimera indikators ..........................................166
Uzņemšanas ar laika intervāliem indikators .............170
X
23 Ekspozīcijas un zibspuldzes vairākkadru dublēšanas
indikators .......................................................................153
BB vairākkadru uzņemšanas indikators......................156
ADL vairākkadru uzņemšanas indikators...................158
24 Vairākkadru dublēšanas progresa indikators
........................................................................153, 156, 158
25 Ekspozīcijas kompensācijas indikators.......................112
26 Zibspuldzes kompensācijas indikators.......................148
27 „K“ (parādās, ja atmiņas pietiek vairāk nekā 1000
uzņēmumiem) ................................................................ 36
28 Atlikušo kadru skaits ......................................................... 36
Atlikušo uzņēmumu skaits pirms atmiņas bufera
piepildīšanas ................................................... 38, 84, 335
ISO jutība............................................................................105
Iepriekš iestatīta baltā balansa ierakstīšanas indikators
..........................................................................................122
Aktīvās D-Lighting apjoms ............................................138
Uzņemšanas ar laika intervāliem ierakstīšanas
indikators .......................................................................170
Manuālā objektīva numurs............................................174
Tveršanas režīma indikators..........................................195
HDMI-CEC savienojuma indikators..............................205
7
Skatu meklētājs
X
1 Kadrēšanas režģis (tiek parādīs, ja pielāgotajam
iestatījumam d2 ir atlasīta opcija On (Ieslēgts))
.......................................................................................... 229
2 Fokusa punkti ................................................... 38, 101, 222
AF apgabala režīms........................................................... 99
3 AF apgabala robežas .........................................33, 37, 179
4 Fokusa indikators............................................. 38, 102, 103
5 Mērīšana ............................................................................ 109
6 Automātiskās ekspozīcijas (AE) fiksators ................... 110
7 Aizvara ātrums .............................................................76, 78
Autofokusa režīms............................................................. 97
8 Apertūras atvērums (f skaitlis)..................................77, 78
Apertūras atvērums (iedaļu skaits) ...................... 73, 288
9 Zibspuldzes kompensācijas indikators ...................... 148
10 Ekspozīcijas kompensācijas indikators....................... 112
11 ISO jutības indikators......................................................105
12 ISO jutība ........................................................................... 105
Aktīvās D-Lighting apjoms............................................ 138
AF apgabala režīms........................................................... 99
13 Zibspuldzes gatavības indikators ......................... 39, 231
14
15
16
17
18
19
20
21
22
Zibspuldzes vērtības fiksēšanas indikators............... 149
Zibspuldzes sinhronizācijas indikators ...................... 234
Apertūras atvēruma iedaļas indikators................73, 288
Ekspozīcijas indikators ......................................................78
Ekspozīcijas kompensācijas displejs........................... 112
Sagāzuma indikators...................................................... 243
Zema akumulatora līmeņa brīdinājums.......................35
Ekspozīcijas un zibspuldzes vairākkadru dublēšanas
indikators....................................................................... 153
BB vairākkadru uzņemšanas indikators..................... 156
ADL vairākkadru uzņemšanas indikators.................. 158
Automātiskais ISO jutības indikators.......................... 108
Atlikušo kadru skaits..........................................................36
Atlikušo uzņēmumu skaits pirms atmiņas bufera
piepildīšanas.................................................... 38, 84, 335
Iepriekš iestatīta baltā balansa ierakstīšanas indikators
......................................................................................... 122
Ekspozīcijas kompensācijas vērtība............................ 112
Zibspuldzes kompensācijas vērtība............................ 148
„K“ (parādās, ja atmiņas pietiek vairāk nekā 1000
uzņēmumiem).................................................................36
D
Nav akumulatora
Ja akumulators ir pilnībā iztukšots vai nav ievietots, skatu meklētāja displejs būs tumšs. Tas ir normāli un
neliecina par darbības traucējumiem. Skatu meklētāja displejs atgūs normālu izskatu, kad tiks ievietots
pilnībā uzlādēts akumulators.
D
Vadības paneļa un skatu meklētāja displeji
Vadības paneļa un skatu meklētāja displeju spilgtums atkarīgs no temperatūras; zemā temperatūrā
displeju reaģēšanas laiks var samazināties. Tas ir normāli un neliecina par darbības traucējumiem.
8
Informācijas displejs
Nospiediet R pogu, lai monitorā parādītu aizvara ātruma, apertūras
atvēruma, atlikušo kadru skaita, AF apgabala režīma un citu
uzņemšanas informāciju.
R poga
Uzņemšanas režīms ............................................. 35, 40, 73
Elastīgas programmas indikators...................................75
Zibspuldzes sinhronizācijas indikators ...................... 234
Aizvara ātrums ............................................................. 76, 78
Ekspozīcijas kompensācijas vērtība............................ 112
Zibspuldzes kompensācijas vērtība............................ 148
Uzņēmumu skaits ekspozīcijas un zibspuldzes
vairākkadru dublēšanas sērijā .................................. 153
Uzņēmumu skaits BB vairākkadru uzņemšanas sērijā
......................................................................................... 156
Fokusa attālums (objektīvi bez centrālā procesora)172
Krāsu temperatūra ................................................. 115, 120
5 Krāsu temperatūras indikators .................................... 120
6 Apertūras atvēruma iedaļas indikators................73, 288
7 Apertūras atvērums (f skaitlis) ................................. 77, 78
Apertūras atvērums (iedaļu skaits) .......................73, 288
Vairākkadru uzņemšanas solis ............................ 154, 155
Uzņēmumu skaits ADL vairākkadru uzņemšanas sērijā
......................................................................................... 158
Maksimālais apertūras atvērums (objektīvi bez
centrālā procesora) ..................................................... 174
1
2
3
4
8 Atbrīvošanas režīms ......................................................6, 83
Nepārtrauktas uzņemšanas ātrums ........................... 229
9 Ekspozīcijas indikators...................................................... 78
Ekspozīcijas kompensācijas displejs ...........................112
Vairākkadru dublēšanas progresa indikators
Ekspozīcijas un zibspuldzes vairākkadru dublēšana
.....................................................................................153
BB vairākkadru uzņemšana ......................................156
10 HDR indikators..................................................................140
HDR ekspozīciju starpība ...............................................140
11 Kameras akumulatora indikators................................... 35
12 MB-D14 akumulatora tipa displejs ..............................232
MB-D14 akumulatora indikators..................................232
13 „K“ (parādās, ja atmiņas pietiek vairāk nekā 1000
uzņēmumiem) ................................................................ 36
14 Atlikušo kadru skaits ........................................................ 36
Uzņemšanas ar laika intervāliem ierakstīšanas
indikators .......................................................................170
Manuālā objektīva numurs............................................174
15 Fn pogas piešķire..............................................................242
16 AE-L/AF-L pogas piešķire..................................................244
17 Tālvadības pults režīms .................................................... 85
18 Ilgas ekspozīcijas trokšņu samazināšanas indikators
..........................................................................................218
19 2. slota kartes loma............................................................ 96
20 Baltā balanss .....................................................................115
Baltā balansa precīzas ieregulēšanas indikators......118
21 Automātiska apgabala AF indikators..........................100
Fokusa punktu indikators ..............................................101
AF apgabala režīma indikators.....................................100
3D paredzēšanas indikators ..........................................100
22 Attēla kvalitāte ................................................................... 93
23 Attēla izmērs ....................................................................... 95
24 Zibspuldzes režīms ..........................................................144
X
9
32
33
34
35
36
37
38
X
25
26
27
28
29
30
31
Attēla apgabala indikators.............................................. 90
Mērīšana ............................................................................ 109
Automātiskā kropļojumu kontrole.............................. 217
Indikators „Pulkstenis nav iestatīts“..................... 28, 253
Attēla komentāra indikators......................................... 253
Autortiesību informācija................................................ 256
Ekspozīcijas un zibspuldzes vairākkadru dublēšanas
indikators ....................................................................... 153
BB vairākkadru uzņemšanas indikators ..................... 156
ADL vairākkadru uzņemšanas indikators .................. 158
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
ADL vairākkadru dublēšanas apjoms......................... 138
Daudzkārtējas ekspozīcijas indikators ....................... 162
„Pīkstiena“ indikators ..................................................... 228
Ekspozīcijas kompensācijas indikators ...................... 112
Zibspuldzes kompensācijas indikators ...................... 148
Zibspuldzes vērtības fiksēšanas indikators............... 149
Intervāla taimera indikators ......................................... 166
Uzņemšanas ar laika intervāliem indikators............. 170
GPS savienojuma indikators......................................... 175
Asuma dziļuma priekšskatījuma pogas piešķire ..... 244
Vinjetes vadības indikators........................................... 218
Aktīvās D-Lighting indikators....................................... 138
Augsta ISO trokšņu samazināšanas indikators ........ 218
Video iestatījumi ................................................................65
Autofokusa režīms .............................................................97
Eye-Fi savienojuma indikators ..................................... 260
ISO jutības indikators ..................................................... 105
ISO jutība........................................................................... 105
Automātiskais ISO jutības indikators.......................... 108
Picture Control indikators ............................................. 130
A
Monitora izslēgšana
Lai monitorā notīrītu uzņemšanas informāciju, nospiediet R pogu vēl divas reizes vai nospiediet līdz
pusei aizvara atbrīvošanas pogu. Ja aptuveni 10 sekundes netiks veiktas nekādas darbības, monitors
automātiski izslēgsies.
A
Skatīt arī
Vairāk par to, kā izvēlēties, cik ilgi monitors paliek ieslēgts, skatiet pielāgoto iestatījumu c4 (Monitor off
delay (Monitora izslēgšanās aizturēšana), 0 228). Informāciju par rakstzīmju krāsas mainīšanu
informācijas displejā skatiet sadaļā par pielāgoto iestatījumu d8 (Information display (Informācijas
displejs), 0 231).
10
❚❚ Iestatījumu mainīšana informācijas displejā
Lai mainītu iestatījumus sarakstā minētajiem vienumiem, informācijas
displejā nospiediet R pogu. Izmantojot kursortaustiņu, iezīmējiet
vienumus un nospiediet J, lai apskatītu iezīmētā vienuma opcijas.
R poga
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Video iestatījumi ................................................................ 65
Augsta ISO trokšņu samazināšana ..............................218
Aktīvā D-Lighting.............................................................137
Vinjetes vadība .................................................................218
Asuma dziļuma priekšskatījuma pogas piešķire ......244
Fn pogas piešķire..............................................................242
AE-L/AF-L pogas piešķire..................................................244
Tālvadības pults režīms .................................................... 85
Ilgas ekspozīcijas trokšņu samazināšana ...................218
2. slota kartes loma............................................................ 96
X
A
Uzvednes
Informācijas displejā tiek parādīta uzvedne ar atlasītā vienuma nosaukumu.
Uzvednes var izslēgt, izmantojot pielāgoto iestatījumu d4 (Screen Tips
(Ekrāna padomi); 0 229).
11
Komandu ciparripas
Galveno komandu ciparripa un apakškomandu skala tiek izmantotas atsevišķi vai kombinācijā
ar citām vadības ierīcēm dažādu iestatījumu regulēšanai.
M/Y poga
Zibspuldzes režīms
Zibspuldzes kompensācija
X
D poga
Vairākkadru uzņemšana
AF režīma poga
Autofokusa režīms
AF apgabala režīms
Apakškomandu skala
Režīma ciparripa
E poga
Ekspozīcijas kompensācija
Z/Q poga
Mērīšana
Galvenā komandu ciparripa
L/U poga
Baltā balanss
X/T poga
Attēla kvalitāte/izmērs
W/S poga
IISO jutība
Automātiska ISO jutības vadība
12
❚❚ Sižeta režīms
Izvēlieties sižetu (h; 0 40).
h režīms
Galvenā komandu
ciparripa
Monitors
❚❚ Attēla kvalitāte un izmērs
X
Iestatiet attēla kvalitāti (0 93).
+
X (T) poga
Galvenā komandu
ciparripa
Vadības panelis
Izvēlieties attēla izmēru (0 95).
+
X (T) poga Apakškomandu skala
Vadības panelis
❚❚ Autofokuss
Izvēlieties autofokusa režīmu
(0 98).
+
AF režīma poga
Galvenā komandu
ciparripa
Vadības panelis
Izvēlieties AF apgabala režīmu
(0 100).
+
AF režīma poga Apakškomandu skala
Vadības panelis
13
❚❚ ISO jutība
Iestatiet ISO jutību (0 105).
+
W (S) poga
Galvenā komandu
ciparripa
Vadības panelis
Iestatiet ISO jutības vadību (0 107).
X
+
W (S) poga Apakškomandu skala
Vadības panelis
❚❚ Ekspozīcija
Izvēlieties apertūras atvēruma un
aizvara ātruma kombināciju (P
režīms; 0 75).
P režīms
Galvenā komandu
ciparripa
Vadības panelis
S vai M režīms
Galvenā komandu
ciparripa
Vadības panelis
A vai M režīms
Apakškomandu skala
Vadības panelis
Izvēlieties aizvara ātrumu (S vai M
režīms; 0 76, 78).
Izvēlieties apertūras atvērumu (A vai
M režīms; 0 77, 78).
Izvēlieties mērīšanas opciju (P, S, A
vai M režīms; 0 109).
+
Z (Q) poga
14
Galvenā komandu
ciparripa
Vadības panelis
Iestatiet ekspozīcijas kompensāciju
(P, S, A vai M režīms; 0 112).
+
E poga
Aktivizējiet vai atceliet vairākkadru
uzņemšanu/atlasiet uzņēmumu
skaitu vairākkadru uzņemšanas
secībā (P, S, A vai M režīms; 0 153).
Galvenā komandu
ciparripa
Vadības panelis
+
D poga
Galvenā komandu
ciparripa
X
Vadības panelis
Atlasiet vairākkadru uzņemšanas
soli (P, S, A vai M režīms; 0 154).
+
D poga
Apakškomandu skala
Vadības panelis
❚❚ Baltā balanss
Izvēlieties baltā balansa opciju (P, S, A
vai M režīms; 0 115).
+
L (U) poga
Precīzi ieregulējiet baltā balansu
(0 117), iestatiet krāsu temperatūru
(0 120) vai izvēlieties baltā balansa
iepriekšēju iestatījumu (0 121) P, S, A
vai M režīmā.
Galvenā komandu
ciparripa
Vadības panelis
+
L (U) poga Apakškomandu skala
Vadības panelis
15
❚❚ Zibspuldzes iestatījumi
Izvēlieties zibspuldzes režīmu
(0 144).
+
M (Y) poga
X
Vadības panelis
Iestatiet zibspuldzes kompensāciju
(režīms P, S, A vai M; 0 148).
+
M (Y) poga
16
Galvenā komandu
ciparripa
Apakškomandu skala
Vadības panelis
Monitora vāks BM-14
Kameras komplektā ir caurspīdīgs plastmasas vāks, ko uzliek
monitoram, lai to uzturētu tīru un aizsargātu, kad kamera netiek
lietota. Lai uzliktu vāku, vāka augšdaļā esošo izcilni ievietojiet
atbilstošajā iedobē virs kameras monitora (q) un piespiediet vāka
apakšdaļu, līdz tā ar klikšķi nofiksējas vietā (w).
X
Lai noņemtu vāku, turiet kameru stingri un uzmanīgi velciet vāka
apakšdaļu uz āru, kā parādīts attēlā pa labi.
17
Kameras izvēlnes
Lielākajai daļai uzņemšanas, atskaņošanas un iestatījumu opciju var
piekļūt no kameras izvēlnēm. Lai skatītu izvēlnes, nospiediet G pogu.
G poga
X
Cilnes
Izvēlieties no tālāk norādītajām izvēlnēm:
• D: Atskaņošana (0 207)
• C: Uzņemšana (0 214)
• A: Pielāgotie iestatījumi (0 219)
• B: Iestatīšana (0 249)
• N: Retušēt (0 261)
• O/m: My Menu (Mana izvēlne) vai Recent settings
(Pēdējie iestatījumi) (pēc noklusējuma My Menu
(Mana izvēlne); 0 280)
Slīdnis parāda pozīciju pašreizējā izvēlnē.
Pašreizējie iestatījumi ir parādīti ar ikonām.
Izvēlnes opcijas
Pašreizējās izvēlnes opcijas.
d
Ja monitora kreisajā apakšējā stūrī ir redzama ikona d,
palīdzību var parādīt, nospiežot L (U) pogu. Kamēr poga ir
nospiesta, tiek rādīts pašlaik iezīmētās opcijas vai izvēlnes
apraksts. Lai ritinātu displeju, nospiediet 1 vai 3.
L (U) poga
18
Kameras izvēlņu lietošana
Lai pārvietotos pa kameras izvēlnēm, izmantojiet kursortaustiņu un J pogu.
Pavirza kursoru uz augšu
J poga: atlasa iezīmēto vienumu
Atceļ izvēli un atgriežas
iepriekšējā izvēlnē
Atlasa iezīmēto vienumu vai
parāda apakšizvēlni
Pavirza kursoru uz leju
X
Lai pārvietotos starp izvēlnēm, rīkojieties, kā aprakstīts tālāk.
1
Izvēlņu parādīšana.
Lai parādītu izvēlnes, nospiediet G pogu.
G poga
2
Pašreizējās izvēlnes ikonas iezīmēšana.
Nospiediet 4, lai iezīmētu pašreizējās izvēlnes ikonu.
3
Atlasiet izvēlni.
Lai atlasītu vajadzīgo izvēlni, nospiediet 1 vai 3.
4
Kursora novietošana atlasītajā izvēlnē.
Nospiediet 2, lai novietotu kursoru atlasītajā izvēlnē.
19
5
Izvēlnes vienuma iezīmēšana.
Nospiediet 1 vai 3, lai iezīmētu izvēlnes vienumu.
6
Opciju parādīšana.
Nospiediet 2, lai parādītu atlasītā izvēlnes vienuma
opcijas.
X
7
Opcijas iezīmēšana.
Nospiediet 1 vai 3, lai iezīmētu opciju.
8
Iezīmētā vienuma atlasīšana.
Nospiediet J, lai atlasītu iezīmēto vienumu. Lai izietu,
neveicot atlasi, nospiediet G pogu.
Ņemiet vērā šādus norādījumus:
• Pelēkā krāsā parādītie izvēlnes vienumi pašlaik nav pieejami.
• Pogas 2 nospiešanai parasti ir tāds pats efekts kā J pogas nospiešanai; atsevišķos
gadījumos atlasīšanu var veikt tikai, nospiežot J pogu.
• Lai izietu no izvēlnēm un atgrieztos uzņemšanas režīmā, nospiediet līdz pusei aizvara
atbrīvošanas pogu (0 39).
20
Pirmie soļi
Akumulatora uzlādēšana
Kameru darbina ar uzlādējamu litija jonu akumulatoru EN-EL15 (komplektā). Lai maksimāli
palielinātu uzņemšanas laiku, pirms lietošanas uzlādējiet akumulatoru, izmantojot piegādes
komplektā iekļauto akumulatora lādētāju MH-25. Pilnīgi izlādēta akumulatora uzlādēšanai
vajadzīgas aptuveni 2 stundas un 35 minūtes.
1
Pievienojiet maiņstrāvas barošanas vadu.
X
Pievienojiet barošanas vadu. Maiņstrāvas adaptera spraudnim
jābūt attēlā redzamajā stāvoklī; negroziet to.
2
Kontakta vāka noņemšana.
Noņemiet kontakta vāku no akumulatora.
3
Akumulatora ievietošana.
Ievietojiet akumulatoru akumulatora nodalījumā, kā norādīts
ilustrācijā uz lādētāja.
4
Lādētāja pievienošana strāvas avotam.
Lampiņa CHARGE (UZLĀDE) lēni mirgos visu akumulatora lādēšanas
laiku.
Notiek
uzlāde
Uzlāde ir
pabeigta
D
Akumulatora lādēšana
Uzlādējiet akumulatoru telpā pie temperatūras 5–35 °C. Akumulators
neuzlādēsies, ja tā temperatūra ir zemāka par 0 °C vai augstāka par
60 °C.
5
Izņemiet akumulatoru, kad uzlāde ir pabeigta.
Uzlāde ir pabeigta, kad beidz mirgot lampiņa CHARGE (UZLĀDE). Atvienojiet lādētāju no
strāvas avota un izņemiet akumulatoru.
21
A
Maiņstrāvas sienas kontakta adapteris
Atkarībā no iegādes valsts vai reģiona, kopā ar lādētāju var tikt piegādāts
maiņstrāvas sienas kontakta adapteris. Lai lietotu adapteri, iespraudiet to
lādētāja maiņstrāvas ligzdā (q). Bīdiet maiņstrāvas sienas kontakta
adaptera sprūdu norādītajā virzienā (w) un pagrieziet adapteri par 90 °,
lai to nofiksētu attēlā parādītajā stāvoklī (e). Lai izņemtu adapteri, veiciet
aprakstītās darbības pretējā secībā.
X
Maiņstrāvas sienas
kontakta adaptera
sprūds
90 °
22
Akumulatora ievietošana
Iekams ievietot akumulatoru, pagrieziet barošanas slēdzi pret OFF.
D
Akumulatora ievietošana un izņemšana
Pirms akumulatora ievietošanas vai izņemšanas vienmēr vispirms izslēdziet kameru.
1
Atveriet akumulatora nodalījuma vāku.
Atbrīvojiet (q) un atveriet akumulatora nodalījuma vāku (w).
X
2
Akumulatora ievietošana.
Ievietojiet akumulatoru, orientējot to, kā parādīts attēlā (q), ar
akumulatoru piespiežot oranžo akumulatora sprūdu pie vienas
puses. Kad akumulators ir ievietots pilnība, sprūds nofiksē
akumulatoru vietā (w).
Akumulatora sprūds
3
Aizveriet akumulatora nodalījuma vāku.
A
Akumulatora izņemšana
Izslēdziet kameru un atveriet akumulatora nodalījuma vāku. Nospiediet
akumulatora sprūdu ar bultiņu norādītajā virzienā, lai atbrīvotu akumulatoru,
un izņemiet to ar roku.
23
D
Akumulators un lādētājs
Izlasiet un ievērojiet brīdinājumus un ieteikumus šīs rokasgrāmatas xviii–xix un 306.–308. lpp. Nelietojiet
akumulatoru, ja vides temperatūra ir zemāka par 0 °C vai augstāka par 40 °C; ignorējot šo ieteikumu, var
sabojāt akumulatoru, vai arī var pasliktināties tā sniegums. Ja akumulatora temperatūra ir no 0 °C līdz
15 °C un no 45 °C līdz 60 °C, var samazināties tā kapacitāte un palielināties uzlādēšanai nepieciešamais
laiks.
Ja uzlādes laikā ātri mirgo lampiņa CHARGE (UZLĀDE) (apmēram astoņas reizes sekundē), pārliecinieties, ka
temperatūras diapazons ir pareizs, bet pēc tam atvienojiet lādētāju no strāvas avota un izņemiet un
ievietojiet atpakaļ akumulatoru. Ja problēma turpinās, nekavējoties pārtrauciet lietot akumulatoru un
nogādājiet to kopā ar lādētāju Nikon pilnvarotam tehniskās apkopes pārstāvim.
X
Nesavienojiet lādētāja kontaktus īssavienojumā; šī brīdinājuma ignorēšana var būt lādētāja pārkaršanas
vai sabojāšanās cēlonis. Uzlādes laikā nepārvietojiet lādētāju un nepieskarieties akumulatoram. Šī
brīdinājuma neievērošana retos gadījumos var likt lādētājam uzrādīt, ka uzlāde ir pabeigta, lai gan
akumulators ir uzlādējies tikai daļēji. Izņemiet akumulatoru un ievietojiet to atpakaļ, lai sāktu uzlādi no
jauna. Akumulatora kapacitāte īslaicīgi var kristies, ja akumulators tiek uzlādēts zemā temperatūrā vai
tiek izmantots temperatūrā, kas ir zemāka nekā temperatūra, pie kuras tas ir ticis uzlādēts. Ja
akumulators ir uzlādēts pie temperatūras, kas ir zemāka par 5 °C, akumulatora darbmūža indikators
displejā Battery info (Akumulatora informācija) (0 255) var uzrādīt īslaicīgu samazinājumu.
Tūlīt pēc lietošanas akumulators var būt karsts. Pirms uzlādēt akumulatoru, pagaidiet, kamēr tas
atdziest.
Piegādes komplektā iekļauto barošanas vadu un maiņstrāvas sienas kontakta adapteri ir paredzēts
izmantot tikai kopā ar MH-25. Lietojiet lādētāju tikai ar saderīgiem akumulatoriem. Atvienojiet to, ja tas
netiek lietots.
Ja ievērojami samazinās laiks, kurā pilnībā uzlādēts akumulators, to izmantojot istabas temperatūrā,
saglabā lādiņu, tad šāds akumulators ir jānomaina. Iegādājieties jaunu akumulatoru EN-EL15.
A
Uzlādējamie litija jonu akumulatori EN-EL15
Komplektācijā iekļautais EN-EL15 akumulators piegādā informāciju saderīgām ierīcēm, kas ļauj kamerai
rādīt akumulatora uzlādes stāvokli sešos līmeņos (0 35). Iestatīšanas izvēlnes opcija Battery info
(Akumulatora informācija) norāda akumulatora uzlādes līmeni, darbmūžu un kopš pēdējās uzlādes
uzņemto attēlu skaitu (0 255).
24
Objektīva pievienošana
Uzmanieties, lai pēc objektīva noņemšanas kamerā neiekļūtu putekļi. Objektīvs AF-S NIKKOR
24–120 mm f/4G ED VR šajā rokasgrāmatā ir izmantots tikai ilustratīvos nolūkos.
Fokusa garuma skalas indekss
Uzstādīšanas atzīme
Fokusa garuma skala
Centrālā procesora kontakti (0 287)
Objektīva pārsegs
X
Objektīva vāciņš
Objektīva aizmugures vāciņš
Fokusa režīma slēdzis (0 26, 103)
Tālummaiņas
gredzens
Vibrāciju samazināšanas ieslēgšanas/
izslēgšanas slēdzis
Vibrāciju samazināšanas režīma slēdzis
Fokusa gredzens (0 55, 103)
1
2
Izslēdziet kameru.
Noņemiet objektīva aizmugures
vāciņu un kameras korpusa vāciņu.
25
3
Pievienojiet objektīvu.
Savietojiet uzstādīšanas atzīmi uz objektīva ar uzstādīšanas atzīmi uz kameras korpusa,
ievietojiet objektīvu kameras bajonetsavienojumā (q). Esiet uzmanīgi, lai nenospiestu
objektīva atbrīvošanas pogu, grieziet objektīvu pretpulksteniski, līdz tas ar klikšķi fiksējas
vietā (w).
X
Ja objektīvs ir aprīkots ar A-M vai M/A-M režīma slēdzi, atlasiet
A (autofokusu) vai M/A (autofokusu ar manuālu korekciju).
A
Objektīva noņemšana
Iekams noņemt vai nomainīt objektīvu, pārbaudiet, vai kamera ir izslēgta.
Lai noņemtu objektīvu, nospiediet un turiet objektīva atbrīvošanas pogu
(q) un grieziet objektīvu pulksteniski (w). Kad objektīvs ir noņemts,
uzlieciet objektīva vāciņus un kameras korpusa vāciņu.
D
Centrālā procesora objektīvi ar apertūras gredzeniem
Ja centrālā procesora objektīvi ir aprīkoti ar apertūras gredzenu (0 287),
fiksējiet apertūras atvērumu uz minimālo iestatījumu (lielākais f skaitlis).
A
Attēla apgabals
Ja ir pievienots DX objektīvs, DX formāta attēla apgabals tiek atlasīts
automātiski (0 89).
Attēla apgabals
26
Pamata iestatīšana
Kameru ieslēdzot pirmo reizi, tiks parādīts valodas atlases dialoglodziņš. Izvēlieties valodu un
iestatiet laiku un datumu. Fotogrāfijas nevar uzņemt, kamēr nav iestatīts laiks un datums.
1
Ieslēdziet kameru.
Tiks parādīts valodas atlases dialoglodziņš.
2
Izvēlieties valodu.
Spiediet 1 vai 3, lai iezīmētu vēlamo valodu, un
nospiediet J.
3
X
Izvēlieties laika joslu.
Tiks parādīts laika joslas atlases dialoglodziņš.
Nospiediet 4 vai 2, lai iezīmētu vietējo laika joslu (UTC
lauks parāda laika atšķirību stundās starp izvēlētās laika
joslas laiku un universālo koordinēto laiku jeb UTC), un
nospiediet J.
4
Izvēlieties datuma formātu.
Nospiediet 1 vai 3, lai izvēlētos, kādā secībā tiks rādīts
gads, mēnesis un diena. Nospiediet J, lai pārietu uz
nākamo darbību.
5
Ieslēdziet vai izslēdziet pāreju uz vasaras laiku.
Tiks parādītas vasaras laika opcijas. Pēc noklusējuma
pāreja uz vasaras laiku ir izslēgta; ja konkrētajā laika
joslā pāreja uz vasaras laiku ir spēkā, nospiediet 1, lai
iezīmētu On (Ieslēgts), un nospiediet J.
6
Iestatiet datumu un laiku.
Tiks parādīts ilustrācijā pa labi redzamais dialoglodziņš.
Nospiediet 4 vai 2, lai izvēlētos vienumu, un
nospiediet 1 vai 3, lai to mainītu. Nospiediet J, lai
iestatītu pulksteni un izietu uz uzņemšanas režīmu.
27
A
Pulksteņa iestatīšana
Valodas un datuma/laika iestatījumus var mainīt jebkurā laikā, izmantojot iestatīšanas izvēlnes opcijas
Language (Valoda) (0 253) un Time zone and date (Laika josla un datums) (0 253). Kameras
pulksteni var arī sinhronizēt ar GPS ierīcēm (0 175).
A
X
28
Pulksteņa akumulators
Kameras pulksteni darbina neatkarīgs uzlādējams barošanas avots, kas tiek uzlādēts pēc vajadzības, kad
ierīcē ir ievietots akumulators vai tā tiek darbināta ar papildu barošanas savienotāju EP-5B un
maiņstrāvas adapteri EH-5b (0 297). Divu dienu ilga lādēšana nodrošinās pulksteņa darbību uz
aptuveni trīs mēnešiem. Ja kamera, izpildot ieslēgšanas procedūru, parāda brīdinājumu, ka pulkstenis
nav iestatīts, un informācijas displejā mirgo B ikona, pulksteņa akumulators ir iztukšots un pulkstenis
ir ticis atiestatīts. Iestatiet pulkstenim pareizu laiku un datumu.
A
Kameras pulkstenis
Kameras pulkstenis nav tik precīzs kā lielākā daļa rokas vai sadzīves pulksteņu. Regulāri pārbaudiet
pulksteni, salīdzinot to ar precīzākiem laikrāžiem, un, ja nepieciešams, noregulējiet to.
Atmiņas kartes ievietošana
Kamera attēlus saglabā Secure Digital (SD) atmiņas kartēs (pieejamas atsevišķi; 0 334). Kamerai
ir divi atmiņas karšu sloti (1. slots un 2. slots); ja izmantosiet tikai vienu atmiņas karti, ievietojiet
to 1. slotā (0 30).
1
Izslēdziet kameru.
A
Atmiņas karšu ievietošana un izņemšana
Pirms ievietot vai izņemt atmiņas karti, vienmēr izslēdziet kameru.
2
X
Atveriet karšu slota vāku.
Izbīdiet uz āru karšu slota vāku (q) un atveriet karšu slotu (w).
3
Ievietojiet atmiņas karti.
16GB
Turot atmiņas karti, kā parādīts ilustrācijā pa labi, bīdiet to iekšā,
līdz tā ar klikšķi nofiksējas vietā. Uz dažām sekundēm iedegsies
atmiņas kartes piekļuves lampiņa.
D
Atmiņas karšu ievietošana
Ievietojot atmiņas kartes otrādi vai atmuguriski, var sabojāt kameru vai
karti. Pārbaudiet, vai karte ir ievietota pareizi. Karšu slota vāku nevarēs
aizvērt, ja karte nav ievietota pareizi.
Priekšpuse
Atmiņas kartes piekļuves
lampiņa
Aizveriet atmiņas karšu slota vāku. Ja konkrētā atmiņas karte
kamerā tiks izmantota pirmo reizi vai karte ir formatēta citā ierīcē,
formatējiet karti, kā aprakstīts 31. lpp.
Atmiņas karšu izņemšana
Kad esat pārliecinājušies, ka atmiņas kartes piekļuves lampiņa ir nodzisusi,
izslēdziet kameru, atveriet atmiņas kartes slota vāku un paspiediet karti uz
iekšpusi, lai to atbrīvotu un izbīdītu uz āru (q). Pēc tam karti var izņemt ar
roku (w).
16GB
A
29
A
Nav atmiņas kartes
Ja kamera ir izslēgta ar uzlādētu akumulatoru EN-EL15, bet nav ievietota
neviena atmiņas karte, vadības panelī un skatu meklētājā tiks parādīts simbols
S.
A
X
Divu atmiņas karšu izmantošana
Galvenajai kartei ir paredzēts 1. slots; 2. slotā esošajai kartei ir sekundāra loma.
Ja kamerā ir ievietotas divas atmiņas kartes un opcijai Role played by card in
Slot 2 (2. slota kartes loma) ir atlasīts noklusējuma iestatījums Overflow
(Pārpildīta) (0 96), 2. slotā esošā karte tiks izmantota tikai tad, ja 1. slotā
esošā karte ir pilna.
1. slots
2. slots
Vadības panelī tiek norādīts, kurā slotā pašlaik ir ievietota atmiņas karte
(piemērā pa labi parādīts, ka katrā slotā ir ievietots pa atmiņas kartei). Ja
atmiņas karte ir pilna, bloķēta vai ir notikusi kļūda, mirgos attiecīgās kartes
ikona (0 324).
Vadības panelis
Informācijas displejs
D
Atmiņas kartes
• Tūlīt pēc lietošanas atmiņas kartes var būt karstas. Izņemot atmiņas kartes no kameras, ievērojiet
pienācīgu piesardzību.
• Iekams ievietot vai izņemt atmiņas karti, vienmēr izslēdziet kameru. Formatēšanas laikā vai kamēr
dati tiek ierakstīti, dzēsti vai kopēti datorā, neizņemiet atmiņas kartes no kameras, neizslēdziet
kameru un neizņemiet vai neatvienojiet barošanas avotu. Neievērojot šos piesardzības pasākumus,
iespējams zaudēt datus, kā arī sabojāt kameru vai atmiņas karti.
• Nepieskarieties kartes kontaktiem ar pirkstiem vai metāla priekšmetiem.
• Nelociet to, nenometiet un nepakļaujiet spēcīgiem fiziskiem triecieniem.
• Nepielietojiet spēku, rīkojoties ar kartes korpusu. Šīs piesardzības prasības neievērošana var būt
kartes bojājumu cēlonis.
• Nepakļaujiet to ūdens, karstuma, liela mitruma vai tiešu saules staru iedarbībai.
• Neformatējiet atmiņas kartes ar datoru.
30
Atmiņas kartes formatēšana
Atmiņas kartes obligāti jāformatē pirms pirmās lietošanas vai arī, ja tās ir izmantotas vai
formatētas citās ierīcēs.
D
Atmiņas karšu formatēšana
Formatējot atmiņas kartes, visi tajās esošie dati tiek neatgriezeniski izdzēsti. Iekams sākt procesu, noteikti
pārkopējiet datorā fotogrāfijas un citus datus, ko vēlaties saglabāt (0 193).
1
2
Ieslēdziet kameru.
Turiet vienlaicīgi nospiestas O (Q) un Z (Q) pogas,
līdz vadības paneļa un skatu meklētāja aizvara
ātruma displejos parādās mirgojošs simbols C
(formatēt). Ja ir ievietotas divas atmiņas kartes, tiks
atlasīta 1. slotā esošā karte (0 30); 2. slotā esošo karti
var izvēlēties, griežot galveno komandu ciparripu.
Lai izietu, neformatējot atmiņas karti, pagaidiet, līdz
beidz mirgot C (apmēram sešas sekundes), vai
nospiediet jebkuru pogu, izņemot O (Q) un Z (Q)
pogas.
3
X
Nospiediet O (Q) un Z (Q) pogas.
O (Q) poga Z (Q) poga
Vēlreiz nospiediet O (Q) un Z (Q) pogas.
Kamēr mirgo C, vēlreiz vienlaikus nospiediet O (Q) un Z (Q) pogas, lai formatētu
atmiņas karti. Formatēšanas laikā neizņemiet atmiņas karti un neizņemiet vai neatvienojiet
barošanas avotu.
Kad formatēšana ir pabeigta, vadības panelī un skatu meklētājā tiks parādīts fotogrāfiju
skaits, ko var ierakstīt ar pašreizējiem iestatījumiem.
31
Rakstīšanas aizsardzības slēdzis
SD atmiņas kartes ir aprīkotas ar rakstīšanas aizsardzības slēdzi, lai
nepieļautu nejaušu informācijas pazaudēšanu. Kad šis slēdzis
atrodas pozīcijā „lock“ (bloķēt), atmiņas karti nevar formatēt un
fotogrāfijas nevar ne izdzēst, ne arī ierakstīt (mēģinot atbrīvot
aizvaru, monitorā tiks parādīts brīdinājuma paziņojums). Lai
atbloķētu atmiņas karti, pārbīdiet slēdzi pozīcijā „rakstīt“.
A
B
16G
A
Rakstīšanas aizsardzības slēdzis
Skatīt arī
Skatiet 250. lpp. informācijai par atmiņas karšu formatēšanu, izmantojot iestatīšanas izvēlnes opciju
Format memory card (Formatēt atmiņas karti).
X
32
Skatu meklētāja fokusa regulēšana
Kamera ir aprīkota ar dioptriju regulēšanas sistēmu, lai pielāgotu kameru individuālām redzes
īpatnībām. Iekams kadrēt attēlus skatu meklētājā, pārbaudiet, vai skatu meklētāja displejs ir
fokusā.
1
Ieslēdziet kameru.
Noņemiet objektīva vāciņu un ieslēdziet kameru.
2
Fokusējiet skatu meklētāju.
X
Grieziet dioptriju regulēšanas pogu, līdz AF
apgabala robežu norādes ir asi fokusētas. Darbinot
dioptriju regulēšanas pogu, kad skatu meklētājs ir
pielikts pie acs, uzmanieties, lai ar pirkstiem vai
nagiem netrāpītu acī.
AF apgabala robežas
A
Skatu meklētāja fokusa regulēšana
Ja skatu meklētāju nav iespējams fokusēt, kā aprakstīts iepriekš, izvēlieties viena servo autofokusu
(AF-S; 0 97), viena punkta AF (0 99) un centrālo fokusa punktu (0 101), pēc tam centrālajā fokusa
punktā iekadrējiet ļoti kontrastainu objektu un nospiediet līdz pusei aizvara atbrīvošanas pogu, lai
fokusētu kameru. Kamerai esot fokusā, darbiniet dioptriju regulēšanas pogu, lai panāktu, ka objekts
skatu meklētājā ir asi fokusēts. Ja nepieciešams, skatu meklētāja fokusu var noregulēt precīzāk,
izmantojot papildu koriģējošos objektīvus (0 297).
33
X
34
sFotografēšanas un atskaņošanas
pamati
„Notēmē un spied“ fotografēšana
(i un j režīmi)
Šajā nodaļā aprakstīts, kā uzņemt fotogrāfijas i (automātiskajā) režīmā un
automātiskajā „notēmē un spied“ režīmā, kuros lielāko daļu iestatījumu
kontrolē kamera, reaģējot uz uzņemšanas apstākļiem, un kuros zibspuldze
automātiski uzplaiksnī, ja objekts ir slikti izgaismots. Lai uzņemtu fotogrāfijas
ar izslēgtu zibspuldzi, vienlaikus ļaujot kamerai kontrolēt pārējos iestatījumus,
pagrieziet režīma ciparripu uz j, lai atlasītu automātisko režīmu (ar izslēgtu
zibspuldzi).
s
1. darbība: Ieslēdziet kameru
1
Ieslēdziet kameru.
Noņemiet objektīva vāciņu un ieslēdziet kameru. Ieslēgsies vadības panelis un tiks
izgaismots skatu meklētāja displejs.
2
Pārbaudiet akumulatora līmeni.
Vadības panelī vai skatu meklētājā pārbaudiet akumulatora
līmeni.
Vadības panelis * Skatu meklētājs *
Apraksts
L
—
Akumulators pilnībā uzlādēts.
K
—
J
—
Akumulators daļēji izlādējies.
I
—
Zems akumulatora līmenis. Uzlādējiet akumulatoru vai
H
d
sagatavojiet rezerves akumulatoru.
H
d
Aizvara atbrīvošana ir atspējota. Uzlādējiet vai nomainiet
(mirgo)
(mirgo)
akumulatoru.
* Ikona netiek parādīta, ja kameru darbina, izmantojot papildu barošanas savienotāju EP-5B un
maiņstrāvas adapteri EH-5b. Informācijas displejā parādās V simbols.
A
Attēla sensora tīrīšana
Kamera vibrē zemas caurlaidības filtru, kas sedz attēla sensoru, lai notīrītu putekļus, kad kamera tiek
ieslēgta vai izslēgta (0 301).
35
3
s
Pārbaudiet atlikušo kadru skaitu.
Vadības panelī un skatu meklētājā tiek parādīts
fotogrāfiju skaits, ko var uzņemt ar pašreizējiem
iestatījumiem (ja skaits ir lielāks par 1000, tas tiek
noapaļots līdz tuvākajam simtam, piemēram, skaits no
2000 līdz 2099 tiek parādīts kā „2,0 K“). Ja kamerā ir
ievietotas divas atmiņas kartes, displejā tiek parādīts,
cik daudz vietas pieejams 1. slotā esošajā kartē (0 30). Kad atlikušo kadru skaits sasniedz
A, šis skaitlis mirgos, aizvara ātruma displejos mirgos paziņojums n vai j, un
mirgos attiecīgās kartes ikona. Ievietojiet citu atmiņas karti (0 29) vai izdzēsiet dažas
fotogrāfijas (0 47, 189).
2. darbība: Atlasiet i vai j režīmu
Lai uzņemtu vietās, kur aizliegts izmantot zibspuldzi,
Režīma ciparripa
fotografētu zīdaiņus vai slikta apgaismojuma apstākļos
tvertu dabīgo apgaismojumu, pagrieziet režīma ciparripu uz
j. Citādi pagrieziet režīma ciparripu uz i.
j režīms
i režīms
A
Kameras izslēgšanas displejs
Ja kamera tiek izslēgta ar ievietotu akumulatoru un atmiņas karti,
tiks parādīta atmiņas kartes ikona un atlikušo kadru skaits (retos
gadījumos dažas atmiņas kartes šo informāciju var parādīt tikai tad,
ja kamera ir ieslēgta).
Vadības panelis
36
3. darbība: Kadrējiet fotogrāfiju
1
Kameras sagatavošana.
Kadrējot fotoattēlu skatu meklētājā, turiet rokturi
labajā rokā un ar kreiso roku satveriet kameras
korpusu vai objektīvu. Elkoņus viegli piespiediet pie
rumpja un, lai noturētu ķermeni stabilā stāvoklī,
nolieciet vienu kāju pussoli priekšā otrai. Kadrējot
fotoattēlu portreta (vertikālā) orientācijā, turiet
kameru, kā parādīts trešajā attēlā pa labi.
Uzņemot j režīmā, sliktā apgaismojumā ar lēniem
aizvara ātrumiem, ieteicams izmantot trijkāji.
2
s
Kadrējiet fotogrāfiju.
Kadrējiet fotogrāfiju skatu meklētājā, pozicionējot
galveno objektu AF apgabala robežās.
AF apgabala robežas
A
Tālummaiņas objektīva lietošana
Izmantojiet tālummaiņas gredzenu, lai tuvinātu objektu tā, lai tas
aizpildītu lielāku kadra laukumu, vai tāliniet to, lai palielinātu
galīgajā fotogrāfijā redzamo laukumu (objektīva fokusa garuma
skalā atlasiet lielāku fokusa attālumu, lai tuvinātu, un īsāku fokusa
attālumu, lai to tālinātu).
Tuvināt
Tālummaiņas
gredzens
Tālināt
37
4. darbība: Fokuss
1
Nospiediet līdz pusei aizvara atbrīvošanas
pogu.
Nospiediet līdz pusei aizvara atbrīvošanas pogu, lai
fokusētu kameru. Tiks parādīts aktīvais fokusa punkts.
Ja objekts ir slikti izgaismots, var pacelties zibspuldze
un iedegties AF palīggaismotājs.
2
s
Pārbaudiet skatu meklētājā indikatorus.
Fokusa punkts
Kad fokusēšanas darbība ir pabeigta, skatu meklētājā
tiks parādīts fokusa indikators (I).
Fokusa
indikators
I
2 4
2 4
2 4
(mirgo)
Apraksts
Objekts ir fokusā.
Fokusa punkts atrodas starp kameru un objektu.
Fokusa punkts atrodas aiz objekta.
Kamera nevar fokusēties, izmantojot autofokusu.
Skatīt 98. lpp.
Kamēr aizvara atbrīvošanas poga ir nospiesta līdz
pusei, skatu meklētājā tiks rādīts kadru skaits, ko var
saglabāt atmiņas buferī („t“; 0 84).
Fokusa
indikators
Bufera ietilpība
5. darbība: Fotogrāfijas uzņemšana
Vienmērīgi nospiediet līdz galam aizvara atbrīvošanas pogu,
lai atbrīvotu aizvaru un ierakstītu fotogrāfiju. Kamēr
fotogrāfija tiek ierakstīta atmiņas kartē, degs atmiņas kartes
slota vākam līdzās esošā atmiņas kartes piekļuves lampiņa.
Neizņemiet atmiņas karti, kā arī nenoņemiet un neatvienojiet
barošanas avotu, kamēr lampiņa nav nodzisusi un nav
pabeigta ierakstīšana.
38
Atmiņas kartes piekļuves
lampiņa
A
Aizvara atbrīvošanas poga
Kameras aizvara atbrīvošanas pogai ir divi stāvokļi. Kad aizvara atbrīvošanas poga ir nospiesta līdz pusei,
kamera fokusējas. Lai uzņemtu fotogrāfiju, nospiediet aizvara atbrīvošanas pogu līdz galam.
Fokusēt: nospiest līdz pusei
Uzņemt: nospiest līdz galam
A
Gaidstāves aktivizēšanas taimeris
Ja aptuveni 6 sekundes netiks veiktas nekādas darbības, skatu meklētājs un vadības paneļa aizvara
ātruma un apertūras atvēruma displeji izslēgsies, lai samazinātu akumulatora enerģijas patēriņu. Lai
atkal aktivizētu displeju, nospiediet līdz pusei aizvara atbrīvošanas pogu. Laika ilgumu, iekams
gaidstāves aktivizēšanas taimeris automātiski izslēdzas, var atlasīt, izmantojot pielāgoto iestatījumu c2
(Standby timer (Gaidstāves aktivizēšanas taimeris), 0 227).
Ekspozīcijas mērītāji ieslēgti
Ekspozīcijas mērītāji izslēgti
s
Ekspozīcijas mērītāji ieslēgti
A
Iebūvētā zibspuldze
Ja i režīmā pareizai ekspozīcijai ir nepieciešams papildu apgaismojums,
nospiežot aizvara atbrīvošanas pogu līdz pusei, automātiski pacelsies
iebūvētā zibspuldze. Ja zibspuldze ir pacelta, fotogrāfijas var uzņemt tikai tad,
ja ir parādīts zibspuldzes gatavības indikators (M). Ja zibspuldzes gatavības
indikators nav parādīts, tas nozīmē, ka zibspuldze tiek uzlādēta; uz īsu brīdi
noņemiet pirkstu no aizvara atbrīvošanas pogas un mēģiniet vēlreiz.
Lai taupītu enerģiju, kad zibspuldze netiek izmantota, viegli paspiediet to uz
leju, līdz tā ar klikšķi nofiksējas savā vietā.
39
Radošā fotogrāfija (sižetu režīmi)
Kamera piedāvā vairākus sižeta režīmus. Izvēloties sižeta režīmu, iestatījumi
tiek automātiski optimizēti, lai pielāgotos atlasītajam sižetam, tādejādi
vienkāršojot radošo fotogrāfiju līdz režīma atlasīšanai, attēla kadrēšanai un
uzņemšanai, kā aprakstīts 35.–39. lpp.
❚❚ h režīms
Lai skatītu pašlaik atlasīto sižetu, pagrieziet režīma ciparripu uz h un nospiediet R pogu.
Lai izvēlētos citu sižetu, pagrieziet galveno komandu ciparripu.
Režīma ciparripa
s
Galvenā komandu ciparripa
Portrait
(Portrets)
Close up
(Tuvplāns)
Night portrait
(Nakts
portrets)
Night
landscape
(Nakts ainava)
m
n
o
r
Sunset
(Saulriets)
Dusk/dawn
(Mijkrēslis/rīta
blāzma)
Pet portrait
(Dzīvnieka
portrets)
Candlelight
(Sveču gaisma)
Blossom
(Ziedēšana)
u
v
w
x
y
Landscape
(Ainava)
Child (Bērns)
k
l
p
Party/indoor
(Ballīte/telpas)
Beach/snow
(Pludmale/
sniegs)
s
t
Autumn colors
(Rudens krāsas) Food (Ēdieni)
z
40
Monitors
0
Sports
Silhouette
(Siluets)
1
High key (Gaiši Low key (Tumši
toņi)
toņi)
2
3
❚❚ Sižetu režīmi
k Portrets
p Bērns
s
Izmantojiet portretu uzņemšanai maigos,
dabīgas ādas toņos. Ja objekts atrodas tālu no
fona vai tiek izmantots telefoto objektīvs,
fona detaļas tiks mīkstinātas, lai piešķirtu
kompozīcijai telpiska dziļuma iespaidu.
Izmantojiet bērnu momentuzņēmumiem.
Apģērbs un fona detaļas ir atveidots košās
krāsās, bet ādas toņi ir maigi un dabīgi.
l Ainava
m Sports
Izmantojiet košu ainavu uzņemšanai dienas
gaismā. Iebūvētā zibspuldze un AF
palīggaismotājs ir izslēgti; ieteicams izmantot
trijkāji, lai slikta apgaismojuma apstākļos
izvairītos no attēla izplūšanas.
Liels aizvara ātrums „sasaldē“ kustību
dinamiskos sporta uzņēmumos, kuros
galvenais objekts ir skaidri saskatāms.
Iebūvētā zibspuldze un AF palīggaismotājs ir
izslēgti. Lai uzņemtu uzņēmumu sēriju,
atlasiet nepārtrauktas atbrīvošanas režīmu
(0 6, 83).
41
s
42
n Tuvplāns
r Nakts ainava
Izmantojiet, lai uzņemtu tuvplānā ziedus,
kukaiņus un citus mazus objektus (lai
fokusētos ļoti nelielā attālumā, var izmantot
makro objektīvus). Ieteicams izmantot trijkāji,
lai izvairītos no attēla izplūšanas.
Fotografējot nakts ainavas, tostarp arī ielu un
neona reklāmu apgaismojumā, samazina
trokšņus un nedabīgu krāsu parādīšanos
attēlos. Iebūvētā zibspuldze un AF
palīggaismotājs ir izslēgti; ieteicams izmantot
trijkāji, lai izvairītos no attēla izplūšanas.
o Nakts portrets
s Ballīte/telpas
Izmantojiet, lai panāktu dabīgu līdzsvaru
starp galveno objektu un fonu portretu
uzņēmumos, kas uzņemti vājā
apgaismojumā. Ja ir vājš apgaismojums,
ieteicams izmantot trijkāji, lai izvairītos no
attēla izplūšanas.
Tveriet telpu fona apgaismojuma radītos
efektus. Izmantojiet uzņemšanai ballītēs un
citos telpās notiekošos pasākumos.
t Pludmale/sniegs
v Mijkrēslis, rīta blāzma
Tveriet ūdens, sniega vai smilšu atstaroto
saules gaismu. Iebūvētā zibspuldze un AF
palīggaismotājs ir izslēgti.
Ļauj saglabāt vāja dabīga apgaismojuma
krāsas rīta blāzmā vai mijkrēslī pēc saulrieta.
Iebūvētā zibspuldze un AF palīggaismotājs ir
izslēgti; ieteicams izmantot trijkāji, lai slikta
apgaismojuma apstākļos izvairītos no attēla
izplūšanas.
u Saulriets
w Dzīvnieka portrets
Ļauj notvert saulrieta un saullēkta laikā
redzamās dziļās nokrāsas. Iebūvētā
zibspuldze un AF palīggaismotājs ir izslēgti;
ieteicams izmantot trijkāji, lai slikta
apgaismojuma apstākļos izvairītos no attēla
izplūšanas.
Izmantojiet aktīvu dzīvnieku uzņemšanai. AF
palīggaismotājs tiek izslēgts.
s
43
s
44
x Sveču gaisma
z Rudens krāsas
Izmantojiet fotogrāfijām, kas tiek uzņemtas
sveču gaismā. Iebūvētā zibspuldze tiek
izslēgta; ieteicams izmantot trijkāji, lai slikta
apgaismojuma apstākļos izvairītos no attēla
izplūšanas.
Ļauj rudenī tvert koši sarkanas un dzeltenas
koku lapu krāsas. Iebūvētā zibspuldze tiek
izslēgta; ieteicams izmantot trijkāji, lai slikta
apgaismojuma apstākļos izvairītos no attēla
izplūšanas.
y Ziedēšana
0 Ēdiens
Izmantojiet ziedošu pļavu, ābeļdārzu un citu
ainavu ar ziedošiem objektiem uzņemšanai.
Iebūvētā zibspuldze tiek izslēgta; ieteicams
izmantot trijkāji, lai slikta apgaismojuma
apstākļos izvairītos no attēla izplūšanas.
Izmantojiet, lai uzņemtu ēdienu izteiksmīgās
krāsās. Ieteicams izmantot trijkāji, lai izvairītos
no attēla izplūšanas; var izmantot arī
zibspuldzi (0 143).
1 Siluets
3 Tumši toņi
Veido objektu siluetus uz spilgta fona.
Iebūvētā zibspuldze tiek izslēgta; ieteicams
izmantot trijkāji, lai slikta apgaismojuma
apstākļos izvairītos no attēla izplūšanas.
Izmantojiet, uzņemot tumšus sižetus, lai
iegūtu tumšus, drūmus attēlus, kas izceļ
izgaismotus objektus. Iebūvētā zibspuldze
tiek izslēgta; ieteicams izmantot trijkāji, lai
slikta apgaismojuma apstākļos izvairītos no
attēla izplūšanas.
s
2 Gaiši toņi
Izmantojiet, uzņemot spilgtus sižetus, lai
iegūtu spilgtus, ar gaismu piepildītus attēlus.
Iebūvētā zibspuldze tiek izslēgta.
45
Atskaņošanas pamati
1
Nospiediet K pogu.
Monitorā tiks parādīta fotogrāfija. Atmiņas karte,
kurā ir saglabāts pašreiz redzamais attēls, tiek
norādīta ar ikonu.
K poga
2
Papildu fotogrāfiju skatīšana.
Papildu fotogrāfijas var parādīt, nospiežot 4 vai
2. Lai skatītu papildu informāciju par pašreizējo
fotogrāfiju, nospiediet 1 un 3 (0 179).
s
1/ 12
1/ 125
F5. 6
NIKON D600
100
85mm
0, 0
100ND600 DSC_0001. JPG
15 / 04 / 2012 10: 02: 28
N OR
ORMAL
AL
6016x4016
Lai beigtu atskaņošanu un atgrieztos uzņemšanas
režīmā, nospiediet līdz pusei aizvara atbrīvošanas
pogu.
A
Attēlu apskate
Ja atskaņošanas izvēlnes vienumam Image review (Attēlu apskate) ir iestatīta opcija On (Ieslēgts)
(0 212), fotogrāfijas pēc uzņemšanas tiek automātiski uz dažām sekundēm parādītas monitorā.
A
Skatīt arī
Sīkāk par atmiņas kartes slota izvēli skatiet 178. lpp.
46
Nevajadzīgo fotogrāfiju dzēšana
Lai izdzēstu pašlaik monitorā parādīto fotogrāfiju, nospiediet O (Q) pogu. Ņemiet vērā, ka
fotogrāfijas pēc to izdzēšanas vairs nevar atgūt.
1
Fotogrāfijas parādīšana.
Parādiet fotoattēlu, kuru vēlaties izdzēst, kā
aprakstīts iepriekšējā lappusē. Pašreizējās
fotogrāfijas atrašanās vieta tiek norādīta ar ikonu
displeja kreisajā apakšējā stūrī.
2
s
Fotogrāfijas izdzēšana.
Nospiediet O (Q) pogu. Tiks parādīts
apstiprinājuma dialoglodziņš; nospiediet O (Q)
pogu vēlreiz, lai izdzēstu attēlu un atgrieztos
atskaņošanas režīmā. Lai izietu, neizdzēšot
fotogrāfiju, nospiediet pogu K.
O (Q) poga
A
Delete (Dzēst)
Lai izdzēstu atlasītos attēlus (0 190), visus atlasītajā datumā uzņemtos attēlus (0 191) vai visus attēlus
no atlasītās vietas atlasītajā atmiņas kartē (0 190), izmantojiet atskaņošanas izvēlnes opciju Delete
(Dzēst).
47
s
48
xFotografēšana tiešā skata režīmā
Lai uzņemtu fotogrāfijas tiešā skata režīmā, izpildiet tālāk sniegtos norādījumus.
1
Pagrieziet tiešā skata atlasītāju uz C (fotografēšana
tiešā skata režīmā).
D
Aizsedziet skatu meklētāju
Lai neļautu gaismai iespīdēt skatu meklētājā un mijiedarboties ar
ekspozīciju, pirms uzņemšanas noņemiet actiņas gumijas ietvaru un
aizsedziet skatu meklētāju ar piegādes komplektā iekļauto actiņas
vāciņu DK-5 (0 86).
2
Tiešā skata atlasītājs
x
Nospiediet a pogu.
Tiks pacelts spogulis, un caur objektīvu redzamais skats tiks
parādīts kameras monitorā. Objekts vairs nebūs redzams skatu
meklētājā.
a poga
3
Pozicionējiet fokusa punktu.
Pozicionējiet fokusa punktu uz objektu, kā aprakstīts 51. lpp.
4
Fokusējiet.
Nospiediet līdz pusei aizvara atbrīvošanas pogu, lai fokusētu
kameru.
Kamerai fokusējoties, fokusa punkts mirgos zaļā krāsā. Ja kamera
spēj fokusēties, fokusa punkts tiks parādīts zaļā krāsā; ja kamera
nespēj fokusēties, fokusa punkts mirgos sarkanā krāsā (ņemiet
vērā, ka attēlus var uzņemt arī tad, ja fokusa punkts mirgo
sarkanā krāsā; pirms uzņemšanas pārbaudiet monitorā fokusu).
Ekspozīciju var fiksēt, nospiežot A AE-L/AF-L pogu (0 110); fokuss
tiek fiksēts, kamēr vien aizvara atbrīvošanas poga ir nospiesta līdz
pusei. Režīmā M ekspozīciju var regulēt, izmantojot ekspozīcijas
indikatoru (0 78).
A AE-L/AF-L poga
49
5
Uzņemiet attēlu.
Lai uzņemtu fotogrāfiju, nospiediet līdz galam aizvara
atbrīvošanas pogu. Monitors izslēgsies.
6
Iziešana no tiešā skata režīma.
Lai izietu no atskaņošanas režīma, nospiediet a pogu.
D
x
Tiešā skata izbeigšana
Noņemot objektīvu, tiešā skata režīms tiek izbeigts automātiski. Tiešā skata režīms var tikt
izbeigts automātiski, lai aizsargātu kameras iekšējās shēmas; ja kameru neizmantojat, izejiet no
tiešā skata režīma. Ņemiet vērā, ka, paaugstinoties kameras iekšējo shēmu temperatūrai (kamera
var manāmi sakarst, taču tas nenorāda uz darbības traucējumiem), tālāk minētajos gadījumos var
parādīties trokšņi (spilgti punkti, brīvi izvietoti, spilgti pikseļi vai aizmiglojums):
• Augsta vides temperatūra
• Kamera ir ilgstoši izmantota tiešā skata vai video ieraksta režīmā
• Kamera ir ilgstoši izmantota nepārtrauktas aizvara atbrīvošanas režīmā
Ja, nospiežot a pogu, tiešā skata režīms neieslēdzas, pagaidiet, līdz atdziest kameras iekšējās
shēmas, un mēģiniet vēlreiz.
A
Picture Control izvēlēšanās (tikai P, S, A un M režīmi)
Tiešā skata laikā nospiežot c (b), tiek parādīts
Picture Controls saraksts. Iezīmējiet vēlamo Picture
Control un nospiediet 2, lai regulētu Picture Control
iestatījumus (0 129).
c (b) poga
A
Video
Video ierakstīšana tiešā skata fotografēšanas laikā nav pieejama un video ierakstīšanas pogas
nospiešanai nav nekāda efekta. Lai uzņemtu video, izvēlieties video tiešā skata režīmu (0 57).
50
Fokusēšana tiešā skata režīmā
Lai kameru fokusētu, izmantojot autofokusu, pagrieziet
Fokusa režīma atlasītājs
fokusa režīma atlasītāju uz AF un izpildiet tālāk aprakstītās
darbības, lai izvēlētos autofokusu un AF apgabala režīmus.
Informāciju par kameras fokusēšanu manuāli skatiet 55. lpp.
❚❚ Fokusa režīma izvēlēšanās
Tiešā skata režīmā var izvēlēties šādus autofokusa režīmus:
Režīms
AF-S
AF-F
Apraksts
Viena servo AF: Nekustīgiem objektiem. Fokuss tiek fiksēts, kad aizvara atbrīvošanas poga tiek
nospiesta līdz pusei.
Pilna laika servo AF: Kustīgiem objektiem. Kamera fokusējas nepārtraukti, līdz tiek nospiesta aizvara
atbrīvošanas poga. Fokuss tiek fiksēts, kad aizvara atbrīvošanas poga tiek nospiesta līdz pusei.
x
Lai izvēlētos autofokusa režīmu, nospiediet AF režīma pogu un grieziet galveno komandu
ciparripu, līdz monitorā tiek parādīts vēlamais režīms.
AF režīma poga
Galvenā komandu
ciparripa
Monitors
D
Autofokusa izmantošana tiešā skata režīmā
Izmantojiet AF-S objektīvu. Ar citiem objektīviem vai telepārveidotājiem nevar iegūt vēlamo rezultātu.
Ņemiet vērā, ka tiešā skata režīmā autofokuss ir lēnāks, un monitors, kamerai fokusējoties, var kļūt
spilgtāks vai tumšāks. Dažkārt, kad kamera nespēj fokusēties, fokusa punkts var tikt parādīts zaļā krāsā.
Fotokamera var nespēt fokusēties šādās situācijās:
• objekts satur līnijas, kas ir paralēlas kadra garajai malai
• objekts nav pietiekami kontrastains
• objektam fokusa punktā ir asi kontrastējoši izgaismoti apgabali vai punktveida gaismas avots, neona
reklāma vai cits mainīga spilgtuma gaismas avots
• mirgošana un segmentācija parādās fluorescējošu, dzīvsudraba, nātrija tvaiku lampu vai līdzīgā
apgaismojumā
• tiek izmantots šķērsfiltrs (zvaigžņu filtrs) vai cits speciālais filtrs
• objekts ir mazāks par fokusa punktu
• objektu nomāc regulāras ģeometriskas formas (piemēram, žalūzijas, augstceltnes logu rindas)
• objekts pārvietojas
51
❚❚ AF apgabala režīma izvēlēšanās
Tiešā skata režīmā var atlasīt šādus AF apgabala režīmus:
Režīms
!
$
%
x
&
Apraksts
Sejas prioritātes AF: izmantojiet portretiem. Kamera automātiski nosaka portreta objektu un
fokusējas uz to; atlasītais objekts tiek norādīts ar dubultu dzeltenu ierāmējumu (ja tiek noteiktas
vairākas sejas – maksimums 35 – kamera fokusēsies uz tuvāko objektu; lai izvēlētos citu objektu,
izmantojiet kursortaustiņu). Ja kamera vairs nevar noteikt objektu (piemēram, objekts ir
pagriezis seju prom no kameras), ierāmējums vairs netiks rādīts.
Plata apgabala AF: Izmantojiet ainavām un citiem objektiem, kas tiek uzņemti, turot kameru rokās,
izņemot portretus. Izmantojiet kursortaustiņu, lai pārvietotu fokusa punktu uz jebkuru vietu
kadrā, vai nospiediet J, lai fokusa punktu pozicionētu kadra centrā.
Normāla apgabala AF: Izmanto punktveida fokusēšanai uz kadrā atlasītu punktu. Izmantojiet
kursortaustiņu, lai pārvietotu fokusa punktu uz jebkuru vietu kadrā, vai nospiediet J, lai fokusa
punktu pozicionētu kadra centrā. Ieteicams izmantot trijkāji.
Objekta paredzēšanas AF: Pozicionējiet fokusa punktu uz objektu un nospiediet J. Fokusa punkts
sekos atlasītajam objektam, tam pārvietojoties kadra robežās. Lai beigtu paredzēšanu, vēlreiz
nospiediet J. Ņemiet vērā, ka kamera var nespēt paredzēt objektu kustības, ja tie ātri
pārvietojas, pamet kadru, vai tos aizsedz citi objekti, ja tie manāmi maina izmēru, krāsu vai
spilgtumu, ja ir pārāk mazi, pārāk lieli, pārāk spoži, pārāk tumši, vai tiem ir līdzīga krāsa vai
spilgtums kā fonam.
Lai izvēlētos AF apgabala režīmu, nospiediet AF režīma pogu un grieziet apakškomandu skalu,
līdz monitorā tiek parādīts vēlamais režīms.
AF režīma poga
52
Apakškomandu
skala
Monitors
Tiešā skata displejs: fotografēšana tiešā skata režīmā
er
q
t
y
w
u
x
Vienums
q Atlikušais laiks
w Pamācība
e Autofokusa režīms
r AF apgabala režīms
t Fokusa punkts
y
Monitora spilgtuma
indikators
u Ekspozīcijas indikators
Apraksts
Laiks, kas atlicis, līdz tiešais skats tiks izbeigts automātiski. Tas tiek
parādīts, ja uzņemšana beigsies 30 s laikā vai ātrāk.
Pamācība par opcijām, kas ir pieejamas, fotografējot tiešā skata
režīmā.
Pašreizējais autofokusa režīms.
Pašreizējais AF apgabala režīms.
Pašreizējais fokusa punkts. Rādījums mainās atkarība no izvēlētā AF
apgabala režīma.
Turot nospiestu L (U) pogu, nospiediet 1 vai 3, lai regulētu
monitora spilgtumu (ņemiet vērā, ka monitora spilgtums nekādi
neietekmē ar kameru uzņemtās fotogrāfijas). Ja ir atlasīts iestatījums
A (automātiski), kamera automātiski regulēs spilgtumu atbilstoši
apkārtējās vides spilgtuma sensora izmērītajiem vides apgaismojuma
apstākļiem, kad monitors ir ieslēgts (0 4).
Norāda, vai, uzņemot ar pašreizējiem iestatījumiem, fotogrāfija būs
nepietiekami eksponēta vai pāreksponēta (tikai M režīms).
0
56
—
51
52
49
—
78
53
D
Tiešā skata displejs
Lai gan tas neparādās galīgajā attēlā, monitorā var parādīties robotas malas, neīstas krāsas, muarē efekts
un spilgti plankumi, bet, uzņemot mirgojošu zīmju un citu intermitējošu gaismas avotu apgaismojumā,
kā arī, ja objektu īslaicīgi apgaismo stroboskops vai citi momentānas gaismas avoti, atsevišķos attēla
apgabalos var parādīties spilgtas joslas. Bez tam, ja kamera tiek panoramēta horizontāli vai objekts lielā
ātrumā pārvietojas cauri kadram, var parādīties deformācija. Mirgoņu un joslas, kas monitorā parādās,
uzņemot fluorescējošu, dzīvsudraba vai kālija tvaiku lampu apgaismojumā, var samazināt, izmantojot
opciju Flicker reduction (Mirgoņas samazināšana) (0 252); tomēr pie noteiktiem aizvara ātrumiem
minētie efekti var būt redzami galīgajā fotogrāfijā. Uzņemot tiešā skata režīmā, izvairieties vērst kameru
pret sauli vai citiem spēcīgiem gaismas avotiem. Šīs piesardzības prasības neievērošana var būt kameras
iekšējās shēmas bojājumu cēlonis.
A
x
54
Ekspozīcija
Atkarībā no izvēlētā sižeta, ekspozīcija var atšķirties no tās, kas tiktu iegūta, ja netiktu izmantots tiešā
skata režīms. Mērīšana tiešā skata režīmā tiek pielāgota, lai tā būtu piemērota tiešā skata režīmam,
izmantojot tādu ekspozīciju, lai iegūtās fotogrāfijas būtu līdzīgas monitorā redzamajam attēlam.
Režīmos P, S, A un M ekspozīciju var regulēt ±5 EV robežās (0 112). Ņemiet vērā, ka tad, ja vērtības ir
lielākas par +3 EV vai mazākas par –3 EV, to efektu nevar priekšskatīt monitorā.
Informācijas displejs: fotografēšana tiešā skata
režīmā
Lai indikatorus slēptu vai parādītu monitorā tiešā skata fotografēšanas laikā, nospiediet R
pogu.
Informācija ieslēgta
Informācija izslēgta
x
Virtuālais redzesloks
(0 258)
Kadrēšanas rāmji
Manuālais fokuss
Lai kameru fokusētu manuālā fokusa režīmā (0 103), groziet
objektīva fokusa gredzenu, līdz objekts ir fokusā.
Lai precīzai fokusēšanai attēlu monitorā palielinātu līdz aptuveni 19 ×,
nospiediet X (T) pogu. Kamēr caur objektīvu redzamais skats tiek
tuvināts, displeja labajā apakšējā stūrī pelēkā ierāmējumā tiks parādīts
navigācijas logs. Izmantojiet kursortaustiņu, lai apskatītu monitorā
neredzamās kadra daļas (pieejams tikai tad, ja AF apgabala režīmam ir
izvēlēts plata vai normāla apgabala AF), vai nospiediet W (S), lai
tālinātu.
X (T) poga
Navigācijas logs
55
A
Objektīvi bez centrālā procesora
Izmantojot objektīvus bez centrālā procesora, noteikti ievadiet fokusa attāluma un maksimālā apertūras
atvēruma datus, izmantojot iestatīšanas izvēlnes opciju Non-CPU lens data (Objektīva bez centrālā
procesora dati) (0 172). Objektīvus bez centrālā procesora var izmantot tikai režīmos A un M (0 73);
apertūras atvērumu var regulēt ar objektīva apertūras gredzenu.
D
Atpakaļskaitīšanas displejs
30 sekundes pirms tiešā skata automātiskas izbeigšanas tiks parādīts atpakaļskaitīšanas displejs (0 53;
ja tiešais skats ir jāizslēdz, lai aizsargātu shēmas, vai arī ja pielāgotajam iestatījumam c4—Monitor off
delay (Monitora izslēgšanās aizturēšana) > Live view (Tiešais skats) iestatītā opcija nav No limit
(Bez ierobežojumiem) (0 228), 5 s pirms monitora automātiskas izslēgšanās taimeris kļūs sarkans).
Atkarībā no uzņemšanas apstākļiem taimeris var tikt parādīts tūlīt pēc tiešā skata režīma ieslēgšanas.
Ņemiet vērā, ka, lai gan atskaņošanas laikā atpakaļskaitīšanas taimeris netiek rādīts, beidzoties taimerī
iestatītajam laikam, tiešā skata režīms tiks izbeigts automātiski.
A
x
56
HDMI
Ja kamera laikā, kad notiek fotografēšana tiešā skata režīmā, tiek
pievienota HDMI video ierīcei, kameras monitors izslēgsies, un caur
objektīvu redzamais skats būs redzams video ierīcē, kā parādīts attēlā
pa labi. Ja ierīce atbalsta HDMI-CEC sistēmu, iekams uzņemt tiešā
skata režīmā, izpildiet iestatīšanas izvēlnes opciju secību HDMI >
Device control (Ierīces vadība) un iestatiet iestatījumu Off
(Izslēgts) (0 205).
yVideo tiešā skata režīms
Tiešā skata režīmā var ierakstīt arī video.
1
Pagrieziet tiešā skata atlasītāju uz 1 (video tiešā skata
režīms).
Tiešā skata atlasītājs
2
Nospiediet a pogu.
y
Spogulis tiks pacelts un caur objektīvu redzamais skats tiks
parādīts kameras monitorā tā, kā tas tiktu parādīts reālā video,
pielāgojot to ekspozīcijas efektiem. Objekts vairs nebūs redzams
skatu meklētājā.
a poga
A 0 ikona
0 ikona (0 61) norāda, ka video nevar ierakstīt.
A
Pirms ierakstīšanas
Pirms ierakstīšanas izvēlieties apertūras atvērumu (tikai A un M režīmos, 0 77, 78); jūs varat
izvēlēties arī Picture Control (tikai P, S, A un M režīmi, 0 129) vai krāstelpu (0 217). Režīmos P, S, A
un M baltā balansu (0 115) var iestatīt jebkurā laikā, nospiežot L (U) pogu un grozot galveno
komandu ciparripu.
3
Izvēlieties fokusa režīmu (0 51).
4
Izvēlieties AF apgabala režīmu (0 52).
57
5
Fokusējiet.
Kadrējiet sākuma uzņēmumu un fokusējiet kameru, kā aprakstīts
3. un 4. darbībā 49. lpp. (vairāk par kameras fokusēšanu video
tiešā skata režīmā lasiet 51. lpp.). Ņemiet vērā, ka objektu skaits,
ko var noteikt sejas prioritātes AF funkcija, video tiešā skata režīmā samazinās.
A
Ekspozīcija
Video tiešā skata režīmā var regulēt šādus iestatījumus:
Apertūras atvērums
Aizvara ātrums
ISO sensitivity (ISO
jutība)
P, S, A
—
—
—
✔
M
—
✔
✔
—
Citi uzņemšanas
režīmi
—
—
—
—
Ekspozīcijas kompensācija
Režīmā M ISO jutību var iestatīt robežās no 100 līdz Hi 2, bet aizvara ātrumu – robežās no 1/25 s līdz
1/4000 s (lēnākais pieejamais aizvara ātrums mainās atkarībā no kadru uzņemšanas ātruma; 0 65).
Citos ekspozīcijas režīmos aizvara ātrums un ISO jutība tiek regulēta automātiski. Ja rezultāts ir
attēla pāreksponēšana vai nepietiekama eksponēšana, izejiet no režīma un restartējiet video
tiešā skata režīmu.
y
6
Ieraksta uzsākšana.
Nospiediet video ierakstīšanas pogu, lai sāktu ierakstīšanu.
Monitorā tiek parādīts ieraksta indikators un ierakstam
pieejamais laiks. Ekspozīciju iestata, izmantojot matricas
mērīšanu, un to var fiksēt, nospiežot A AE-L/AF-L pogu (0 110)
vai (režīmos P, S un A) izmainīt ±3 EV robežās ar 1/3 EV soli,
izmantojot ekspozīcijas kompensāciju (0 112). Autofokusa
režīmā fokusu var fiksēt, nospiežot līdz pusei aizvara
atbrīvošanas pogu.
Video ieraksta poga
Ieraksta indikators
Atlikušais laiks
A
Audio
Kamera var ierakstīt gan video, gan skaņu; ieraksta laikā neaizsedziet kameras priekšpusē esošo
mikrofonu. Ņemiet vērā, ka iebūvētais mikrofons var ierakstīt skaņas, ko objektīvs rada
autofokusēšanas un vibrāciju samazināšanas procesu laikā.
58
7
Ieraksta pabeigšana.
Lai beigtu ierakstīšanu, vēlreiz nospiediet video ierakstīšanas
pogu. Ierakstīšana tiks pārtraukta automātiski, kad būs sasniegts
ieraksta maksimālais garums vai piepildīta atmiņas karte.
A
Maksimālais garums
Atsevišķu video failu maksimālais lielums ir 4 GB (maksimālo ieraksta laiku skatiet 65. lpp.);
ņemiet vērā, ka atkarībā no atmiņas kartes datu ierakstīšanas ātruma uzņemšana var beigties vēl
pirms ir sasniegts minētais lielums (0 334).
A
Fotogrāfiju uzņemšana
Lai uzņemtu fotogrāfiju, kamēr norisinās ierakstīšana, nospiediet līdz galam aizvara atbrīvošanas
pogu (ja vajadzīgs, uzņemšanas informācijas displeju var piešķirt Fn, asuma dziļuma
priekšskatījuma vai AE-L/AF-L pogai un pogai, kas tika izmantota, lai pirms uzņemšanas parādītu
kameras nekustīgo fotogrāfiju iestatījumus; 0 247, 248). Video ierakstīšana tiks pabeigta (līdz
šim punktam ierakstītais videoieraksts tiks saglabāts), un kamera atgriezīsies tiešā skata režīmā.
Fotogrāfija tiks ierakstīta ar pašreizējā attēla apgabala iestatījumu, izmantojot apcirpšanu, ar
izmēru attiecību 16 : 9. Fotogrāfijas tiks uzņemtas ar izslēgtu zibspuldzi. Ņemiet vērā, ka
fotogrāfiju ekspozīciju nevar priekšskatīt tiešā skata režīma laikā; ieteicams izmantot P, S vai A
režīmu, bet pareizus rezultātus var iegūt M režīmā, izmantojot Fn, asuma dziļuma priekšskatījuma
vai AE-L/AF-L pogu (0 247, 248), izmantojot to, lai parādītu uzņemšanas informāciju, un pārbaudot
ekspozīcijas indikatoru. Ekspozīcijas kompensāciju fotogrāfijām var iestatīt robežās no –5 līdz
+5 EV, bet monitorā prieksskatīt var tikai vērtības robežās no –3 līdz +3 (režīmos P, S un A; 0 112).
y
D
Atpakaļskaitīšanas displejs
30 sekundes pirms tiešā skata automātiskas izbeigšanas tiks parādīts atpakaļskaitīšanas displejs
(0 53). Atkarībā no uzņemšanas apstākļiem, taimeris var tikt parādīts uzreiz pēc video
ierakstīšanas režīma ieslēgšanas. Ņemiet vērā, ka, neatkarīgi no ierakstam pieejamā laika,
beidzoties taimerī iestatītajam laikam, tiešā skata režīms tiks izbeigts automātiski. Pirms atsākt
video ierakstīšanu, pagaidiet, līdz atdziest kameras iekšējās shēmas.
8
Iziešana no tiešā skata režīma.
Lai izietu no atskaņošanas režīma, nospiediet a pogu.
59
Indeksi
Ja pielāgotajam iestatījumam g1 (Assign Fn button (Fn pogas
piešķire), 0 247), pielāgotajam iestatījumam g2 (Assign preview
button (Priekšskatījuma pogas piešķire), 0 248) vai pielāgotajam
iestatījumam g3 (Assign AE-L/AF-L button (AE-L/AF-L pogas
piešķire) ir atlasīts iestatījums Index marking (Indeksu atzīmēšana),
0 248), jūs varat ierakstīšanas laikā nospiest pogu, lai pievienotu
indeksus, kas rediģēšanas un atskaņošanas laikā palīdzēs atrast
vajadzīgos kadrus (0 68). Katram video var pievienot līdz 20 indeksiem.
Indekss
y
A
Skatīt arī
Kadra izmēra, mikrofona jutības un kartes slota opcijas ir pieejamas izvēlnē Movie settings (Video
iestatījumi) (0 65). Fokusu var regulēt arī manuāli, kā aprakstīts 55. lpp. Lomu, kas tiek piešķirta J, Fn,
asuma dziļuma priekšskatījuma un A AE-L/AF-L pogām, var izvēlēties, izmantojot attiecīgi pielāgoto
iestatījumu f1 (OK button (shooting mode) (OK poga (uzņemšanas režīms)); 0 241), pielāgoto
iestatījumu g1 (Assign Fn button (Fn pogas piešķire); 0 247), pielāgoto iestatījumu g2 (Assign
preview button (Priekšskatījuma pogas piešķire); 0 248) un pielāgoto iestatījumu g3 (Assign AE-L/
AF-L button (AE-L/AF-L pogas piešķire), 0 248) (pēdējās trīs opcijas ļauj arī fiksēt ekspozīciju, neturot
nospiestu pogu). Pielāgotais iestatījums g4 (Assign shutter button (Aizvara pogas piešķire); 0 248)
kontrolē, vai aizvara atbrīvošanas pogu var izmantot, lai sāktu video tiešā skata uzņemšanu vai arī lai
sāktu un beigtu video ierakstīšanu.
60
Tiešā skata displejs: video uzņemšana tiešā skata
režīmā
ty
q
w
e
r
u
i
y
Vienums
q Ikona „Video nē“
w Austiņu skaļums
e Mikrofona jutība
r Skaņas līmenis
Atlikušais laiks (video
t tiešā skata režīms)
y Video kadra izmērs
Monitora spilgtuma
u indikators
i Pamācība
Apraksts
Norāda, ka nevar tikt ierakstīts video.
Skaņas atskaņošanas skaļums austiņās.
Mikrofona jutība video ierakstīšanai.
Audio ieraksta skaņas līmenis. Tiek parādīts sarkanā krāsā, ja līmenis ir
parāk augsts; noregulējiet attiecīgi mikrofona jutību. Ja tiek izmantots
papildu mikrofons ME-1 vai kāds cits stereomikrofons, tiek parādīti
kreisā (L) un labā (R) kanāla indikatori.
0
—
62
62
Video ierakstīšanai pieejamais laiks.
58
Kadra izmērs video ierakstīšanai.
65
Monitora spilgtuma indikators.
62
Pamācība opcijām, kas ir pieejamas, uzņemot video tiešā skata režīmā.
62
62
A
Ārējā mikrofona izmantošana
Papildu stereomikrofonu ME-1 var izmantot, lai ierakstītu stereo formāta skaņu, kā arī lai, objektīvam
darbojoties autofokusa režīmā, izvairītos no objektīva radīto trokšņu ierakstīšanas (0 298).
A
Austiņas
Var izmantot arī trešo pušu austiņas. Ņemiet vērā, ka augsts skaņas līmenis var radīt lielu skaļumu; tam
jāpievērš īpaša uzmanība, ja tiek izmantotas austiņas.
61
❚❚ Iestatījumu regulēšana tiešā skata displejā
Mikrofona jutību, austiņu skaļumu un monitora spilgtumu var regulēt, kā aprakstīts tālāk.
Ņemiet vērā, ka ieraksta laikā mikrofona jutību un austiņu skaļumu nevar regulēt un ka
spilgtuma regulēšana ietekmē tikai monitoru (0 61); ar kameru ierakstītos video ierakstus šīs
darbības neietekmē.
1
Iezīmējiet iestatījumu.
Turiet nospiestu L (U) un nospiediet 4 vai 2, lai iezīmētu
vēlamā iestatījuma indikatoru.
L (U) poga
y
2
Noregulējiet iezīmēto iestatījumu.
Turot nospiestu L (U) pogu un spiediet 1 vai 3, lai
regulētu iezīmēto iestatījumu.
Informācijas displejs: video uzņemšana tiešā skata
režīmā
Lai video tiešā skata uzņemšanas laikā monitorā slēptu vai parādītu indikatorus, nospiediet R
pogu.
62
Informācija ieslēgta
Informācija izslēgta
Virtuālais redzesloks
(0 258)
Kadrēšanas rāmji
Attēla apgabals
Neatkarīgi no opcijas, kas uzņemšanas izvēlnē atlasīta vienumam Image area (Attēla
apgabals) (0 89), visiem tiešā skata režīmā ierakstītajiem video un fotogrāfijām (0 57) izmēru
attiecība ir 16 : 9. Attēli, kas ierakstīti, ja, izpildot vienumu secību Image area (Attēla
apgabals) > Auto DX crop (Automātiskā DX apcirpšana), ir iestatīta opcija On (Ieslēgts) un
ir pievienots DX objektīvs, izmanto uz DX balstītu video formātu, kā tas ir ar attēliem, kas
ierakstīti, ja, izpildot vienumu secību Image area (Atēla apgabals) > Choose image area
(Izvēlēties attēla apgabalu) ir atlasīta opcija DX (24×16) 1.5×. Ja ir atlasīta opcija
FX (36×24) 1.0×, tiek izmantots uz FX balstīts video formāts. Ja ir atlasīts uz DX balstīts video
formāts, tiek parādīta a ikona.
y
A
Video tiešā skata fotogrāfijas
Nākamajā tabulā norādīti video tiešā skata režīmā uzņemto fotogrāfiju izmēri:
Opcija
Izmērs (pikseļi)
Drukas izmērs (cm) *
Liels
6016 × 3376
50,9 × 28,6
Uz FX balstīts formāts
Vidējs
4512 × 2528
38,2 × 21,4
(35,5 × 20,0 mm)
Mazs
3008 × 1688
25,5 × 14,3
Liels
3936 × 2224
33,3 × 18,8
Uz DX balstīts formāts
Vidējs
2944 × 1664
24,9 × 14,1
(23,5 × 13,2 mm)
Mazs
1968 × 1112
16,7 × 9,4
* Aptuvenais izmērs, izdrukājot ar 300dpi. Drukas izmērs collās ir vienāds ar attēla izmēru pikseļos
dalītu ar printera izšķirtspēju punktos uz collu (dots per inch – dpi; 1 colla = aptuveni 2,54 cm).
Attēlu kvalitāti nosaka opcija, kas iestatīta uzņemšanas izvēlnes vienumam Image quality (Attēla
kvalitāte) (0 93).
Image area (Attēla apgabals)
63
A
HDMI
Ja kamera ir pievienota HDMI video ierīcei (0 204), caur objektīvu
redzamais kadrs būs redzams gan kameras monitorā, gan HDMI ierīcē.
Attēlā pa labi redzami indikatori, kas parādās HDMI ierīcē video
ierakstīšanas laikā. Kameras monitorā netiek parādīts skaņas līmenis
vai virtuālais redzesloks; monitorā un HDMI ierīcē redzamos
indikatorus nevar noslēpt vai parādīt, izmantojot R pogu. Lai
izmantotu tiešo skatu, kad kamera ir pievienota HDMI-CEC ierīcei,
izpildiet iestatīšanas izvēlnes vienumu secību HDMI > Device control
(Ierīces vadība) un atlasiet iestatījumu Off (Izslēgts) (0 205).
A
Tālvadības pults vadi
Ja pielāgotajam iestatījumam g4 (Assign shutter button (Aizvara pogas piešķire), 0 248) ir atlasīta
opcija Record movies (Ierakstīt video), papildu tālvadības pults MC-DC2 vada (0 298) aizvara
atbrīvošanas pogu var izmantot, lai aktivizētu video tiešo skatu, kā arī lai uzsāktu un pabeigtu video
ierakstīšanu.
D
y
Video ierakstīšana
Uzņemot fluorescējošo, dzīvsudraba vai nātrija tvaiku lampu apgaismojumā, kā arī, ja kamera tiek
panoramēta horizontāli vai objekts kadrā pārvietojas ar lielu ātrumu, monitorā un galīgajā video
materiālā var būt redzama mirgoņa, joslas vai izkropļojumi (informāciju par mirgoņas un joslu
veidošanos samazināšanu lasiet sadaļā Flicker reduction (Mirgoņas samazināšana) 0 252). Var
parādīties arī robainas malas, neīstas krāsas, muarē efekts un spilgti punkti. Uzņemot mirgojošu zīmju
un citu intermitējošu gaismas avotu apgaismojumā, kā arī, ja objekts īslaicīgi tiek apgaismots ar
stroboskopu vai citu momentānas gaismas avotu, atsevišķos kadra apgabalos var parādīties spilgtas
joslas. Ierakstot video, izvairieties vērst kameru pret sauli vai citiem spēcīgiem gaismas avotiem. Šīs
piesardzības prasības neievērošana var būt kameras iekšējās shēmas bojājumu cēlonis. Ņemiet vērā, ka
trokšņi (brīvi izvietoti, spilgti pikseļi, aizmiglojums vai līnijas) un negaidītas krāsas var parādīties, ja video
tiešā skata laikā tiek tuvināts caur objektīvu redzamais skats (0 55).
Uzņemot video tiešā skata režīmā, nevar izmantot zibspuldzes apgaismojumu.
Ierakstīšana beidzas automātiski, ja tiek noņemts objektīvs, tiek pagriezta režīma ciparripa vai tiek
atlasīts tālvadības pults atbrīvošanas režīms.
Tiešā skata režīms var tikt izbeigts automātiski, lai aizsargātu kameras iekšējās shēmas; ja kameru
neizmantojat, izejiet no tiešā skata režīma. Ņemiet vērā, ka, paaugstinoties kameras iekšējo shēmu
temperatūrai (kamera var manāmi sakarst, taču tas nenorāda uz darbības traucējumiem), tālāk
minētajos gadījumos var parādīties trokšņi (spilgti punkti, brīvi izvietoti, spilgti pikseļi vai aizmiglojums):
• Augsta vides temperatūra
• Kamera ir ilgstoši izmantota tiešā skata vai video ieraksta režīmā
• Kamera ir ilgstoši izmantota nepārtrauktas aizvara atbrīvošanas režīmā
Ja, nospiežot a pogu, tiešā skata režīms neieslēdzas, pagaidiet, līdz atdziest kameras iekšējās shēmas,
un mēģiniet vēlreiz.
64
Video iestatījumi
Izmantojiet uzņemšanas izvēlnes opciju Movie settings (Video iestatījumi), lai regulētu tālāk
minētos iestatījumus.
• Frame size/frame rate (Kadra izmērs/kadru uzņemšanas ātrums), Movie quality (Video kvalitāte): izvēlieties
kādu no šādām opcijām:
o/1
p/2
q/3
r/4
s/5
t/6
u/7
Kadra izmērs/kadru uzņemšanas ātrums
Video kvalitāte
Maksimālais garums
Attēla izmērs
Kadru uzņemšanas Maksimālais bitu ātrums (Mbps) (★ augsta kvalitāte/normāla)
*
(pikseļi)
ātrums
(★ augsta kvalitāte/normāla)
1920 × 1080
30 p
1920 × 1080
25 p
1920 × 1080
24 p
24/12
20 min./29 min. 59 s
1280 × 720
60 p
1280 × 720
50 p
1280 × 720
30 p
12/ 8
29 min. 59 s/29 min. 59 s
1280 × 720
25 p
* Saraksta lielums. Reālais kadru uzņemšanas ātrums iestatījumiem 60 p, 50 p, 30 p, 25 p un 24 p ir attiecīgi 59,94, 50,
29,97, 25 un 23,976 kadri/s.
y
• Microphone (Mikrofons): Ieslēdziet vai izslēdziet iebūvēto mikrofonu vai papildu
stereomikrofonu ME-1, vai regulējiet mikrofona jutību. Izvēlieties opciju Auto sensitivity
(Automātiska jutība), lai automātiski regulētu jutību, Microphone off (Mikrofons
izslēgts), lai izslēgtu skaņas ierakstīšanu; lai manuāli atlasītu mikrofona jutību, atlasiet
opciju Manual sensitivity (Manuāla jutība) un izvēlieties jutību.
• Destination (Galamērķis): Izvēlieties slotu, kurā tiks ierakstīts video.
Izvēlnē tiek parādīts katrai kartei pieejamais laiks; beidzoties laikam,
automātiski tiek pārtraukts arī ieraksts.
65
1
Atlasiet opciju Movie settings (Video
iestatījumi).
Lai parādītu izvēlnes, nospiediet G pogu.
Uzņemšanas izvēlnē iezīmējiet opciju Movie
settings (Video iestatījumi) un nospiediet 2.
G poga
2
Izvēlieties video opcijas.
Iezīmējiet vēlamo vienumu un nospiediet 2, pēc
tam iezīmējiet opciju un nospiediet J.
y
D
Kadra izmērs un uzņemšanas ātrums
Kadra izmērs un uzņemšanas ātrums ietekmē trokšņu (brīvi izvietoti, spilgti pikseļi, aizmiglojums vai
spilgti plankumi) izplatību un apjomu.
66
Video skatīšana
Pilnrāmja kadra atskaņošanas režīmā video tiek norādīti ar 1 ikonu (0 177). Nospiediet J, lai
sāktu atskaņošanu.
1 ikona
Garums
Pašreizējais stāvoklis/ kopējais garums
Video norises josla
Skaļums
Pamācība
Var veikt šādas darbības:
Darbība
Lietot
Pauze
Atskaņot
Aptur atskaņošanu.
Groziet galveno komandu ciparripu, lai pārlēktu 10 s uz priekšu vai
atpakaļ.
Pārlēkt 10 s
Pārlēkt atpakaļ/
pārlēkt uz priekšu
Iziet
Atgriezties
uzņemšanas
režīmā
y
Atjauno atskaņošanu, ja video ir apturēts vai tiek patīts atpakaļ/uz
priekšu.
Ikreiz, nospiežot taustiņu, ātrums palielinās
2×, 4×, 8× un 16×; turiet to nospiestu, lai
pārietu uz video sākumu vai beigām (pirmais
kadrs tiek norādīts ar h monitora augšējā labajā stūrī, pēdējais kadrs –
ar i). Ja atskaņošana ir nopauzēta, video tiek tīts atpakaļ vai uz priekšu
par vienu kadru uz katru spiedienu; turiet pogu nospiestu, lai to bez
pārtraukuma attītu atpakaļ vai patītu uz priekšu.
J
Patīt atpakaļ/uz
priekšu
Skaļuma
regulēšana
Video malu
apgriešana
Apraksts
X (T)/
W (S)
c (b)
/K
Izmantojiet apakškomandu skalu, lai pārlēktu uz nākamo vai
iepriekšējo indeksu, vai arī pārlēktu uz pēdējo vai pirmo kadru, ja video
nav indeksu.
Nospiediet X (T), lai palielinātu skaļumu, nospiediet W (S), lai to
samazinātu.
Plašāku informāciju skatiet 69. lpp.
Iziet pilnrāmja kadra atskaņošanas režīmā.
Lai atgrieztos uzņemšanas režīmā, nospiediet līdz pusei aizvara
atbrīvošanas pogu.
67
A
p ikona
Video ar indeksiem (0 60) pilnrāmja kadra atskaņošanas režīmā tiek
norādīti ar p ikonu.
A
2 ikona
Ja video ir ierakstīts bez skaņas, pilnrāmja kadra un video atskaņošanas laikā
tiek parādīta 2 ikona.
y
68
Video rediģēšana
Apgrieziet videoierakstu, lai izveidotu rediģētas video ieraksta kopijas vai saglabātu atlasītos
kadrus kā JPEG attēlus.
Opcija
Choose start/end point
9 (Izvēlēties sākuma/beigu
punktu)
Save selected frame
4 (Saglabāt atlasīto kadru)
Apraksts
Izveidojiet kopiju, no kuras ir izgriezts videoieraksta sākuma materiāls.
Saglabā atlasīto kadru kā JPEG attēlu.
Video apgriešana
Lai izveidotu video ierakstu apgrieztas kopijas:
1
Parādiet video pilnrāmja kadra režīmā.
Nospiediet K pogu, lai attēlus monitorā parādītu
pilnrāmja kadra režīmā, un nospiediet 4 un 2, lai
ritinātu attēlus, līdz tiek parādīts video, kuru
vēlaties rediģēt.
y
K poga
2
Izvēlieties sākuma vai beigu punktu.
Atskaņojiet video, kā aprakstīts 67. lpp., nospiežot
J, lai sāktu un atjaunotu atskaņošanu, nospiežot
3, lai pauzētu atskaņošanu, un spiežot 4 vai 2
vai grozot apakškomandu skalas, lai atrastu
vēlamo kadru (0 67). Aptuveno atrašanās vietu
video var noteikt pēc video norises joslas.
3
Video norises josla
Parādiet video rediģēšanas opcijas.
Nospiediet c (b) pogu, lai parādītu video
rediģēšanas opcijas.
c (b) poga
69
4
Atlasiet opciju Choose start/end point
(Izvēlēties sākuma/beigu punktu).
Iezīmējiet opciju Choose start/end point
(Izvēlēties sākuma/beigu punktu) un
nospiediet J.
Tiks parādīts pa labi redzamais dialoglodziņš;
izvēlieties, vai pašreizējais kadrs būs kopijas
sākuma vai beigu punkts, un nospiediet J.
5
Kadru dzēšana.
Ja vajadzīgais kadrs nav pašlaik parādīts,
nospiediet 4 vai 2, lai patītu video uz priekšu vai
atpakaļ (groziet komandu ciparripu, lai pārlēktu
par 10 s uz priekšu vai atpakaļ; lai pārlēktu uz
indeksu vai uz pirmo vai pēdējo kadru, ja video
L (U) poga
nav indeksu, groziet apakškomandu skalu). Lai
mainītu pašreizējo atlasi no sākuma punkta (w) uz
beigu punktu (x) vai otrādi, nospiediet L (U).
y
Kad ir atlasīts sākuma punkts un/vai beigu punkts,
nospiediet 1. Visi kadri, kas atrodas pirms atlasītā
sākuma punkta un pēc atlasītā beigu punkta, no
kopijas tiks izgriezti.
6
Kopijas saglabāšana.
Iezīmējiet kādu no tālāk norādītajām opcijām un
nospiediet J:
• Save as new file (Saglabāt ka jaunu failu): saglabājiet
kopiju jauna failā.
• Overwrite existing file (Pārrakstīt esošo failu):
aizvietojiet oriģinālo video failu ar rediģēto kopiju.
• Cancel (Atcelt): atgriezieties 5. darbībā.
• Preview (Priekšskatījums): priekšskatiet kopiju.
Rediģētas kopijas pilnrāmja kadra atskaņošanas režīmā tiek norādītas ar 9 ikonu.
70
A
Video apgriešana
Video jābūt vismaz divas sekundes garam. Ja pašreizējā atskaņošanas pozīcijā kopiju nevar izveidot, 5.
solī pašreizējā pozīcija tiks parādīta sarkanā krāsā un kopija netiks izveidota. Kopija netiks saglabāta, ja
atmiņas kartē nepietiek vietas.
Kopijām ir tāda pati izveidošanas laika un datuma informācija kā oriģinālam.
A
Retušas izvēlne
Video var rediģēt arī, izmantojot retušas izvēlnes opciju Edit movie (Rediģēt
video) (0 261).
y
71
Atlasīto kadru saglabāšana
Lai saglabātu atlasītā kadra kopiju kā JPEG attēlu:
1
Skatiet video un izvēlieties kadru.
Atskaņojiet video, kā aprakstīts 67. lpp.; aptuveno
atrašanās vietu video ierakstā var noteikt,
izmantojot video norises joslu. Nospiediet 4 vai
2, lai patītu atpakaļ vai uz priekšu, un nospiediet
3, lai nopauzētu video kadru, kuru vēlaties kopēt.
2
Parādiet video rediģēšanas opcijas.
Nospiediet c (b) pogu, lai parādītu video
rediģēšanas opcijas.
y
c (b) poga
3
Atlasiet opciju Save selected frame
(Saglabāt atlasīto kadru).
Iezīmējiet opciju Save selected frame (Saglabāt
atlasīto kadru) un nospiediet J.
4
Nekustīgas kopijas izveidošana.
Nospiediet 1, lai izveidotu pašreizējā kadra
nekustīgu kopiju.
5
Kopijas saglabāšana.
Iezīmējiet Yes (Jā) un nospiediet J, lai
izgatavotu izvēlētā kadra augstas kvalitātes
(0 93) JPEG kopiju. Video nekustīgie attēli
pilnrāmja kadra atskaņošanas režīmā tiek norādīti
ar 9 ikonu.
A
Saglabājiet atlasīto kadru
JPEG video nekustīgos attēlus, kas izveidoti, izmantojot opciju Save selected frame (Saglabāt atlasīto
kadru), nevar retušēt. JPEG video nekustīgiem attēliem nav dažu fotogrāfijas informācijas kategoriju
(0 179).
72
#P, S, A, un M režīmi
P, S, A un M režīmi piedāvā aizvara ātruma un apertūras atvēruma dažādu
līmeņu vadības iespējas.
#
A
Objektīvu tipi
Ja izmantojat ar apertūras gredzenu aprīkotu centrālā procesora objektīvu (0 287), nofiksējiet
apertūras gredzenu uz minimālo apertūras atvērumu (lielākais f skaitlis). G tipa objektīvi nav aprīkoti ar
apertūras gredzenu.
Objektīvus bez centrālā procesora var izmantot režīmos A (apertūras prioritātes automātiskais režīms)
un M (manuālais režīms), kuros apertūras atvērumu var regulēt tikai, izmantojot objektīva apertūras
gredzenu. Atlasot jebkuru citu režīmu, aizvara atbrīvošana tiek atspējota.
A Objektīvi bez centrālā procesora (0 285)
Izmantojiet apertūras gredzenu, lai regulētu apertūras atvērumu. Ja
kamerai ir pievienots objektīvs bez centrālā procesora, objektīva
maksimālais apertūras atvērums tiek norādīts, izmantojot iestatīšanas
izvēlnes vienumu Non-CPU lens data (Objektīva bez centrālā procesora
dati) (0 172); skatu meklētājā un vadības panelī tiks parādīts līdz tuvākajai
iedaļai noapaļots pašreizējais f skaitlis. Pretējā gadījumā apertūras displejā
tiks parādīts tikai iedaļu skaits (F, maksimālo apertūras atvērumu parādot
kā FA), bet f skaitlis būs jānolasa no objektīva apertūras gredzena.
73
A
Aizvara ātrums un apertūras atvērums
Divi galvenie faktori, kas nosaka ekspozīciju, ir aizvara ātrums un apertūras atvērums. Palēninot aizvara
ātrumu un vienlaikus palielinot apertūras atvēruma vērtību, vai palielinot aizvara ātrumu un vienlaikus
samazinot apertūras atvēruma vērtību, var panākt dažādus efektus, ekspozīcijai paliekot nemainīgai.
Ātri aizvara ātrumi un lieli apertūras atvērumi aptur objektu kustībā un mīkstina fona detaļas, savukārt
lēni aizvara ātrumi un mazi apertūras atvērumi liek izplūst kustībā esošiem objektiem un izceļ fona
detaļas.
Aizvara ātrums
Apertūras atvērums
#
Ātrs aizvara ātrums
(1/1600 s)
74
Lēns aizvara ātrums
(1/6 s)
Liels apertūras atvērums Mazs apertūras atvērums
(f/5,6)
(f/22)
(Atcerieties: jo lielāks ir f skaitlis, jo mazāks ir
apertūras atvērums.)
P: Ieprogrammēts automātiskais
Šajā režīmā kamera vairumā situāciju automātiski regulē aizvara ātrumu un apertūras
atvērumu, lai nodrošinātu optimālu ekspozīciju. Šis režīms ieteicams momentuzņēmumiem un
citos gadījumos, kad vēlaties, lai kamera izvēlas aizvara ātrumu un apertūras atvērumu.
#
A
Elastīga programma
Režīmā P, pagriežot galveno komandu ciparripu, var atlasīt
dažādas aizvara ātruma un apertūras atvēruma
kombinācijas, kamēr ir aktīvi ekspozīcijas mērītāji („elastīga
programma“). Pagrieziet ciparripu pa labi, lai iegūtu lielu
apertūras atvērumu (mazi f skaitļi), kas izpludina fona
detaļas, vai arī lielu aizvara ātrumu, kas ļauj fiksēt kustību.
Pagrieziet ciparripu pa kreisi, lai iegūtu mazu apertūras
Galvenā komandu ciparripa
atvērumu (lieli f skaitļi), kas palielina asuma dziļumu, vai
mazu aizvara ātrumu, kas izpludina kustību. Visas kombinācijas dod vienādu ekspozīciju. Kamēr ir aktīva
elastīgā programma, vadības panelī ir redzams U indikators. Lai atjaunotu aizvara ātruma un apertūras
atvēruma noklusējuma iestatījumus, grieziet galveno ciparripu, līdz indikators vairs netiek rādīts,
izvēlieties citu režīmu vai izslēdziet kameru.
A
Skatīt arī
Informāciju par iebūvēto ekspozīcijas programmu skatiet 315. lpp. Informāciju par ekspozīcijas mērītāju
aktivizēšanu skatiet 39. lpp. sadaļā „Gaidstāves aktivizēšanas taimeris“.
75
S: Aizvara prioritātes automātiskais režīms
Aizvara prioritātes automātiskajā režīmā varat izvēlēties aizvara ātrumu, bet kamera
automātiski atlasa apertūras atvērumu, kas nodrošinās optimālu ekspozīciju. Izmantojiet mazu
aizvara ātrumu, lai parādītu kustību, izpludinot kustībā esošus objektus, un lielu aizvara
ātrumu, lai fiksētu kustību.
Liels aizvara ātrums (1/1600 s)
Mazs aizvara ātrums (1/6 s)
Lai izvēlētos aizvara ātrumu, pagrieziet galveno
komandu skalu, kamēr ekspozīcijas mērītāji ir aktīvi.
Aizvara ātrumu var iestatīt uz „v“ vai vērtībām
robežās no 30 s līdz 1/4000 s.
#
Galvenā komandu ciparripa
A
Skatīt arī
Skatiet 323. lpp., lai uzzinātu, ko darīt, ja aizvara ātruma displejos parādās mirgojoši indikatori „A“
vai „%“.
76
A: Apertūras prioritātes automātiskais režīms
Apertūras prioritātes automātiskajā režīmā varat izvēlēties apertūras atvērumu, savukārt
kamera automātiski izvēlas tādu aizvara ātrumu, kas nodrošinās optimālu ekspozīciju. Lieli
apertūras atvērumi (mazi f skaitļi) palielina zibspuldzes diapazonu (0 147) un samazina asuma
dziļumu, liekot izplūst priekšmetiem, kas atrodas aiz galvenā objekta un tam priekšā. Mazi
apertūras atvērumi (lieli f skaitļi) palielina asuma dziļumu, asi atainojot priekšplānā un fonā
esošās detaļas. Mazu asuma dziļumu parasti izmanto portretos, lai izpludinātu fona detaļas, lielu
asuma dziļumu izmanto, uzņemot ainavas, lai panāktu asu priekšplāna un fona atainojumu.
Liels apertūras atvērums (f/5,6)
Mazs apertūras atvērums (f/22)
Lai izvēlētos vēlamo apertūras atvērumu starp objektīva
minimālo un maksimālo apertūras vērtību, grieziet
apakškomandu skalu, kad ir ieslēgti ekspozīcijas
mērītāji.
#
Apakškomandu skala
A
Asuma dziļuma priekšskatījums
Lai priekšskatītu apertūras atvēruma efektus, nospiediet
asuma dziļuma priekšskatījuma pogu. Objektīvs tiks apturēts
uz kameras izvēlētās atlasītās apertūras atvēruma vērtības
(režīmi P un S) vai lietotāja izraudzītas vērtības (režīmi A un M),
ļaujot priekšskatīt asuma dziļumu skatu meklētājā.
Asuma dziļuma priekšskatījuma poga
A
Pielāgotais iestatījums e5 — Modeling Flash
(Modelēšanas zibspuldze)
Šis iestatījums kontrolē, vai, nospiežot asuma dziļuma priekšskatījuma pogu, iebūvētā zibspuldze un
papildus zibspuldze, piemēram, SB-910, SB-900, SB-800, SB-700 un SB-600 (0 293), izstaros
modelējošus zibšņus. Plašāku informāciju skatiet 241. lpp.
77
M: Manuālais
Manuālajā ekspozīcijas režīmā jūs kontrolējat gan aizvara ātrumu, gan apertūras atvērumu.
Kamēr ekspozīcijas mērītāji ir ieslēgti, grieziet galveno komandu ciparripu, lai izvēlētos aizvara
ātrumu, un apakškomandu skalu, lai iestatītu apertūras atvērumu. Aizvara ātrumam var iestatīt
iestatījumu „v“ vai vērtības robežās no 30 s līdz 1/4000 s, vai arī aizvaru var bezgalīgi turēt
atvērtu, lai iegūtu ilgu ekspozīciju (A, 0 79). Apertūras atvērumu var iestatīt robežās no
objektīva minimālās līdz maksimālai vērtībai. Ekspozīcijas pārbaudīšanai izmantojiet
ekspozīcijas indikatorus.
Aizvara ātrums
Galvenā komandu
ciparripa
Apertūras atvērums
Apakškomandu skala
#
A
AF Micro NIKKOR objektīvi
Ja tiek izmantots ārējais ekspozīcijas mērītājs, ekspozīcijas līmeni jāņem vērā tikai tad, ja apertūras
iestatīšanai tiek izmantots objektīva apertūras gredzens.
A
Ekspozīcijas indikators
Ja atlasītais aizvara ātrums nav „bulb“ (spuldzīte) vai „time“ (laiks), ekspozīcijas indikators skatu
meklētājā parādīs, vai fotogrāfija ar pašreizējiem iestatījumiem varētu būt nepietiekami eksponēta vai
pāreksponēta. Atkarībā no pielāgotajam iestatījumam b2 (EV steps for exposure cntrl (Ekspozīcijas
vadības EV soļi), 0 224) atlasītās opcijas nepietiekamas vai pārmērīgas eksponēšanas apjoms tiek
parādīts ar 1/3 EV soli vai 1/2 EV soli (tālāk ilustrācijā redzams skatu meklētāja displejs ar pielāgotajam
iestatījumam b2 iestatītu iestatījumu 1/3 step (1/3 solis)). Ja ir pārsniegti ekspozīcijas mērīšanas
sistēmas ierobežojumi, displeji mirgos.
Optimāla ekspozīcija
A
Nepietiekami eksponēts par 1/3 EV
Pāreksponēts par vairāk nekā 2 EV
Skatīt arī
Informāciju par ekspozīcijas indikatoru apvēršanu, lai negatīvās vērtības tiktu parādītas labajā pusē, bet
pozitīvās vērtības – kreisajā pusē, skatiet sadaļā par pielāgoto iestatījumu f8 (Reverse indicators
(Apvērst indikatorus), 0 246).
78
❚❚ Ilgas ekspozīcijas (tikai M režīms)
Atlasiet tālāk noradītos aizvara ātrumus ilgstošām
ekspozīcijām, lai uzņemtu kustībā esošas gaismas,
zvaigznes, naksnīgu pilsētu vai salūtu.
• Spuldzīte (A): Aizvars paliek atvērtā stāvoklī,
kamēr vien ir nospiesta aizvara atbrīvošanas poga.
Lai nepieļautu attēla izplūšanu, izmantojiet trijkāji vai
papildu tālvadības pults vadu MC-DC2 (0 298).
• Laiks (%): Nepieciešama tālvadības pults ML-L3
(0 298). Uzsāciet ekspozīciju, nospiežot tālvadības
pults ML-L3 aizvara atbrīvošanas pogu. Aizvars ir
atvērts trīsdesmit minūtes vai arī, līdz poga tiek
nospiesta otrreiz.
1
Ekspozīcijas ilgums: 35 s
Apertūras atvērums: f/25
Kameras sagatavošana.
Uzstādiet kameru uz trijkāja vai novietojiet to uz stabilas, horizontālas virsmas. Lai
neļautu gaismai iespīdēt skatu meklētājā un mijiedarboties ar ekspozīciju, noņemiet
actiņas gumijas ietvaru un aizsedziet skatu meklētāju ar piegādes komplektā iekļauto
actiņas vāciņu DK-5 (0 86). Lai nepieļautu enerģijas zaudēšanu, iekams ir pabeigta
ekspozīcija, izmantojiet pilnībā uzlādētu akumulatoru EN-EL15 vai papildu maiņstrāvas
adapteri EH-5b un barošanas savienotāju EP-5B. Ņemiet vērā, ka, uzņemot ar ilgu
ekspozīciju, var rasties trokšņi (spilgti punkti, brīvi izvietoti, spilgti pikseļi vai
aizmiglojums); pirms uzņemšanas atlasiet uzņemšanas izvēlnes opcijai Long exposure
NR (Ilgas ekspozīcijas sk.) iestatījumu On (Ieslēgts) (0 218).
2
Pagrieziet režīma ciparripu uz M.
#
Režīma ciparripa
79
3
Izvēlieties aizvara ātrumu.
Kamēr ekspozīcijas mērītāji ir ieslēgti, grieziet
galveno komandu ciparripu, lai izvēlētos aizvara
ātrumu A.
Galvenā komandu ciparripa
Aizvara ātrumam „time“ (%) pēc tam, kad esat
izvēlējušies aizvara ātrumu, atlasiet tālvadības
pults vadības atbrīvošanas režīmu (0 85).
4
Atveriet aizvaru.
Spuldzīte: Kad kamera ir nofokusēta, nospiediet līdz galam kameras vai papildu tālvadības
vada aizvara atbrīvošanas pogu. Turiet nospiestu aizvara atbrīvošanas pogu, līdz
ekspozīcija ir pabeigta.
#
Laiks: Nospiediet līdz galam tālvadības pults ML-L3 aizvara atbrīvošanas pogu.
5
Aizveriet aizvaru.
Spuldzīte: Noņemiet pirkstu no aizvara atbrīvošanas pogas.
Laiks: Nospiediet līdz galam tālvadības pults ML-L3 aizvara atbrīvošanas pogu.
Uzņemšana pēc trīsdesmit minūtēm beidzas automātiski.
80
$Lietotāja iestatījumi: U1 un U2
režīmi
Piešķiriet bieži izmantotos iestatījumus režīma ciparripas stāvokļiem U1 un U2.
Lietotāja iestatījumu saglabāšana
1
Atlasiet režīmu.
Režīma ciparripa
Pagrieziet režīma ciparripu uz vēlamo režīmu.
2
$
Iestatījumu regulēšana.
Veiciet vēlamos elastīgas programmas (režīms P), aizvara ātruma (režīmi S un M),
apertūras atvēruma (režīmi A un M), ekspozīcijas un zibspuldzes kompensācijas,
zibspuldzes režīma, fokusa punkta, mērīšanas, autofokusa un AF apgabala režīmu,
vairākkadru uzņemšanas iestatījumus, kā arī uzņemšanas (0 214) un pielāgoto
iestatījumu (0 219) izvēlņu iestatījumus (ņemiet vērā, ka kamera nesaglabās opcijas, kas
atlasītas vienumiem Storage folder (Uzglabāšanas mape), File naming (Failu
nosaukumi), Image area (Attēla apgabals), Manage Picture Control (Pārvaldīt
Picture Control), Multiple exposure (Daudzkārtēja ekspozīcija) un Interval timer
shooting (Uzņemšana ar intervāla taimeri)).
3
Atlasiet opciju Save user settings
(Saglabāt lietotāja iestatījumus).
Lai parādītu izvēlnes, nospiediet G pogu.
Iezīmējiet iestatīšanas izvēlnē opciju Save user
settings (Saglabāt lietotāja iestatījumus) un
nospiediet 2.
G poga
4
Atlasiet opciju Save to U1 (Saglabāt U1)
vai Save to U2 (Saglabāt U2).
Iezīmējiet opciju Save to U1 (Saglabāt U1) vai
Save to U2 (Saglabāt U2) un nospiediet 2.
81
5
Saglabājiet lietotāja iestatījumus.
Iezīmējiet opciju Save settings (Saglabāt
iestatījumus) un nospiediet J, lai piešķirtu 1. un
2. darbībā atlasītos iestatījumus 4. darbībā
atlasītajam režīma ciparripas stāvoklim.
Lietotāja iestatījumu izsaukšana
Vienkārši pagrieziet režīma ciparripu uz U1, lai aktivizētu
iestatījumus, kas piešķirti opcijai Save to U1 (Saglabāt
U1), vai pagrieziet režīma ciparripu uz U2, lai aktivizētu
iestatījumus, kas piešķirti opcijai Save to U2 (Saglabāt
U2).
Režīma ciparripa
Lietotāja iestatījumu atiestatīšana
Lai atiestatītu U1 vai U2 iestatītos iestatījumus uz noklusējuma vērtībām:
$
1
Atlasiet opciju Reset user settings
(Atiestatīt lietotāja iestatījumus).
Lai parādītu izvēlnes, nospiediet G pogu.
Iezīmējiet iestatīšanas izvēlnes opciju Reset user
settings (Atiestatīt lietotāja iestatījumus) un
nospiediet 2.
G poga
2
Atlasiet opciju Reset U1 (Atiestatīt U1) vai
Reset U2 (Atiestatīt U2).
Iezīmējiet opciju Reset U1 (Atiestatīt U1) vai
Reset U2 (Atiestatīt U2) un nospiediet 2.
3
Atiestatiet lietotāja iestatījumus.
Iezīmējiet opciju Reset (Atiestatīt) un nospiediet
J.
82
kAtbrīvošanas režīms
Atbrīvošanas režīma izvēlēšanās
Lai izvēlētos atbrīvošanas režīmu, nospiediet atbrīvošanas režīma
skalas fiksatora atbrīvošanas pogu un pagrieziet atbrīvošanas režīma
skalu uz vajadzīgo iestatījumu.
Režīms
Apraksts
S
Viens kadrs: Ikreiz, kad tiek nospiesta aizvara atbrīvošanas poga, kamera uzņem vienu fotogrāfiju.
CL
CH
J
E
4
MUP
Pastāvīgs mazs ātrums: Kamēr vien ir nospiesta aizvara atbrīvošanas poga, kamera ieraksta 1–5
kadrus sekundē. 1 Kadru uzņemšanas ātrumu var izvēlēties, izmantojot pielāgoto iestatījumu d5
(CL mode shooting speed (Pastāvīga maza ātruma režīma uzņemšanas ātrums), 0 229).
Ņemiet vērā, ka tad, ja uzplaiksnīs zibspuldze, tiks uzņemts tikai viens attēls.
Pastāvīgs liels ātrums: Kamēr vien ir nospiesta aizvara atbrīvošanas poga, kamera ieraksta līdz 5,5
kadrus sekundē. 2 Ņemiet vērā, ka tad, ja uzplaiksnīs zibspuldze, tiks uzņemts tikai viens attēls.
Aizvara klusa atbrīvošana: Tāpat kā viena kadra režīms, izņemot to, ka spogulis ar klikšķi neatgriežas
atpakaļ vietā, kamēr aizvara atbrīvošanas poga ir nospiesta līdz galam, ļaujot lietotājam kontrolēt
spoguļa radītā klikšķa sinhronizāciju, kas ir arī klusāks nekā viena kadra režīmā. Bez tam,
neatkarīgi no pielāgotajam iestatījumam d1 (Beep (Pīkstiens)) iestatītā iestatījuma neatskan arī
pīkstiens (0 228).
Automātiskais taimeris: Izmantojiet automātisko taimeri pašportretiem vai, lai mazinātu kameras
drebēšanas izraisīto attēlu izplūšanu (0 85).
Tālvadības pults: Aizvars tiek kontrolēts, izmantojot papildu tālvadības pults ML-L3 aizvara
atbrīvošanas pogu (0 85).
Spoguļa pacelšana: Izvēlieties šo režīmu, lai mazinātu kameras drebēšanu, uzņemot ar telefoto,
tuvplānus, vai citos gadījumos, kad mazākā kameras kustība var radīt izplūdušas fotogrāfijas.
k
1 Vidējais kadru uzņemšanas ātrums, izmantojot akumulatoru EN-EL15, nepārtraukta servo AF režīmā,
manuālajā vai aizvara prioritātes automātiskās ekspozīcijas režīmā, ar aizvara ātrumu 1/200 s vai ātrāku,
ja atlikušie iestatījumi atšķiras no pielāgotā iestatījuma d5 noklusējuma vērtībām un ar atmiņas buferī
palikušo atmiņu.
2 Vidējais kadru uzņemšanas ātrums, izmantojot akumulatoru EN-EL15, nepārtraukta servo AF režīmā,
manuālajā vai aizvara prioritātes automātiskās ekspozīcijas režīmā, ar aizvara ātrumu 1/200 s vai ātrāku,
ar citiem iestatījumiem ar noklusējuma vērtībām un atmiņas buferī palikušo atmiņu.
Kadru uzņemšanas ātrums samazinās, uzņemot ar maziem aizvara ātrumiem un ļoti maziem
apertūras atvērumiem (lieli f skaitļi), vai arī, ja ir ieslēgta vibrāciju samazināšana (pieejama
objektīviem ar vibrāciju samazināšanas funkciju), automātiska ISO jutības kontrole (0 105,
107) vai arī ir zems akumulatora lādiņa līmenis.
83
A
Atmiņas buferis
Kamera datu īslaicīgai uzglabāšanai ir aprīkota ar atmiņas buferi, kas
ļauj turpināt uzņemšanu, kamēr fotogrāfijas tiek saglabātas atmiņas
kartē. Šādi var secīgi uzņemt līdz 100 fotogrāfijām; tomēr ņemiet vērā,
ka, piepildoties buferim (t00), kadru uzņemšanas ātrums samazinās.
Aptuvenais attēlu skaits, ko ar pašreizējiem iestatījumiem var saglabāt
buferī, tiek parādīts skatu meklētāja un vadības paneļa atlikušo kadru
displejos, kamēr ir nospiesta aizvara atbrīvošanas poga. Attēlā pa labi
redzams displejs, kad buferī atlicis vietas aptuveni 28 attēliem.
Kamēr fotogrāfijas tiek ierakstītas atmiņas kartē, deg piekļuves lampiņa, kas atrodas līdzās atmiņas karšu
slotam. Atkarībā no uzņemšanas apstākļiem un atmiņas kartes snieguma, ierakstīšana var ilgt no dažām
sekundēm līdz vairākām minūtēm. Neizņemiet atmiņas karti un neatvienojiet barošanas avotu, kamēr nav
nodzisusi piekļuves lampiņa. Ja kamera tiek izslēgta, kamēr dati glabājas buferī, barošana netiks izslēgta,
kamēr visi buferī esošie attēli netiks ierakstīti. Ja akumulators izlādēsies laikā, kad buferī ir attēli, aizvara
atbrīvošana tiks atspējota un visi attēli tiks pārsūtīti uz atmiņas karti.
A
Tiešais skats
Ja nepārtrauktas atbrīvošanas režīms tiks izmantots tiešā skata fotografēšanas (0 49) vai video tiešā
skata (0 57) režīmā, kamēr ir nospiesta aizvara atbrīvošanas poga, caur objektīvu redzamā skata vietā
tiks rādītas fotogrāfijas.
A
Skatīt arī
Informāciju par to, kā izvēlēties maksimālo fotogrāfiju skaitu, ko var uzņemt vienā sērijā, skatiet sadaļā
par pielāgoto iestatījumu d6 (Max. continuous release (Maks. nepārtrauktā atbrīvošana), 0 230).
Informāciju par attēlu skaitu, ko var uzņemt vienā sērijā, skatiet 335. lpp.
k
84
Automātiskā taimera un tālvadības pults
režīmi
Automātisko taimeri un papildu tālvadības pulti ML-L3 (0 298) var izmantot, lai samazinātu
kameras drebēšanu vai lai uzņemtu pašportretus.
1
Uzstādiet kameru uz trijkāja.
Uzstādiet kameru uz trijkāja vai novietojiet kameru uz stabilas, horizontālas virsmas.
2
Atbrīvošanas režīma izvēlēšanās.
Nospiediet atbrīvošanas režīma skalas fiksatora
atbrīvošanas pogu un pagrieziet atbrīvošanas
režīma skalu uz režīmu E (automātiskais taimeris)
vai 4 (tālvadības pults).
Atbrīvošanas režīma skala
Tālvadības pults režīmā aizvara atbrīvošanas
sinhronizāciju var atlasīt, izmantojot uzņemšanas
izvēlnes opciju Remote control mode
(Tālvadības pults režīms). Nospiediet G
pogu, lai parādītu izvēlnes, pēc tam iezīmējiet
uzņemšanas izvēlnes opciju Remote control
mode (Tālvadības pults režīms) un nospiediet G poga
2, lai parādītu tālāk minētās opcijas. Nospiediet
atlasītāju augšup vai lejup, lai iezīmētu opciju, un nospiediet J.
%
$
Opcija
Delayed remote
(Aizturēta tālvadība)
Quick-response remote
(Ātrās reaģēšanas
tālvadība)
Remote mirror-up
& (Tālvadāma spoguļa
pacelšana)
k
Apraksts
Aizvars tiek atbrīvots, kad ir pagājušas 2 s pēc tālvadības pults
ML-L3 aizvara atbrīvošanas pogas nospiešanas.
Aizvars tiek atbrīvots, kad ir nospiesta tālvadības pults ML-L3
aizvara atbrīvošanas poga.
Nospiediet tālvadības pults ML-L3 aizvara atbrīvošanas pogu, lai
paceltu spoguli, pēc tam nospiediet pogu vēlreiz, lai atbrīvotu
aizvaru un uzņemtu fotogrāfiju. Novērš attēla izplūšanu, ko var
izraisīt kameras izkustēšanās, paceļot spoguli.
85
3
Fotogrāfijas kadrēšana.
A
Aizsedziet skatu meklētāju
Ja attēli tiek uzņemti, neliekot aci pie skatu
meklētāja, noņemiet actiņas gumijas ietvaru
DK-21 (q) un ievietojiet piegādes komplektā
iekļauto actiņas vāciņu DK-5, kā parādīts
ilustrācijā (w). Tas neļaus gaismai iekļūt skatu
meklētājā un mijiedarboties ar ekspozīciju.
Noņemot actiņas gumijas ietvaru, cieši turiet
kameru.
4
k
Actiņas gumijas ietvars
DK-21
Actiņas vāciņš DK-5
Fotogrāfijas uzņemšana.
Automātiskā taimera režīms: Nospiediet līdz pusei
aizvara atbrīvošanas pogu, lai fokusētu kameru,
pēc tam nospiediet pogu līdz galam, lai palaistu
automātisko taimeri (ņemiet vērā, ka taimeris
netiks palaists, ja kamera nespēj fokusēties, vai citās situācijās, kurās nevar atbrīvot
aizvaru). Sāks mirgot automātiskā taimera spuldze. Divas sekundes pirms fotogrāfijas
uzņemšanas automātiskā taimera spuldze pārtrauks mirgot. Aizvars tiks atbrīvots desmit
sekunžu laikā pēc taimera iedarbināšanas.
Tālvadības pults režīms: Notēmējiet ML-L3 raidītāju
no 5 m vai mazāka attāluma uz kādu no kameras
infrasarkano staru uztvērējiem (0 2, 4) un
nospiediet tālvadības pults ML-L3 aizvara
atbrīvošanas pogu. Aizkavētas tālvadības režīmā
pirms aizvara atbrīvošanas uz aptuveni divām
sekundēm iedegsies automātiskā taimera spuldze. Ātrās reaģēšanas tālvadības režīmā
automātiskā taimera spuldze uzplaiksnīs pēc aizvara atbrīvošanas. Tālvadāmas spoguļa
pacelšanas režīmā, nospiežot tālvadības pults ML-L3 aizvara atbrīvošanas pogu vienreiz,
tiks pacelts spogulis; aizvars tiks atbrīvots un automātiskā taimeru spuldze uzplaiksnīs
pēc 30 s vai arī, kad poga tiks nospiesta otrreiz. Ņemiet vērā, ka tālvadības pulti nevar
izmantot video ierakstīšanai; pat tad, ja pielāgotajam iestatījumam g4 (Assign shutter
button (Aizvara pogas piešķire), 0 248) ir atlasīta opcija Record movies (Ierakstīt
video), nospiežot tālvadības pults aizvara atbrīvošanas pogu, tiks atbrīvots aizvars un
ierakstīta fotogrāfija.
Lai atceltu uzņemšanu, atlasiet citu atbrīvošanas režīmu.
86
D
Pirms tālvadības pults lietošanas
Iekams tālvadības pulti lietot pirmo reizi, noņemiet akumulatoram caurspīdīgu izolējošu loksni.
D
Iebūvētās zibspuldzes lietošana
Iekams uzņemt fotogrāfijas, izmantojot zibspuldzi, P, S, A, M un 0 režīmos, nospiediet M (Y) pogu, lai
paceltu zibspuldzi, un pagaidiet, līdz skatu meklētājā tiek parādīts M indikators (0 143). Uzņemšana tiks
pārtraukta, ja zibspuldze tiks pacelta laikā, kad ir aktīvs tālvadības pults režīms, vai arī ir palaists
automātiskais taimeris. Ja ir nepieciešama zibspuldze, kamera uz tālvadības pults ML-L3 aizvara
atbrīvošanas pogas nospiešanu reaģēs tikai tad, kad zibspuldze būs uzlādējusies. Automātiskajos un
sižetu režīmos, kuros zibspuldze tiek pacelta automātiski, zibspuldze sāks uzlādēties, kad ir atlasīts
tālvadības pults režīms; kad zibspuldze būs uzlādējusies, tā automātiski pacelsies un pēc vajadzības
uzplaiksnīs. Ņemiet vērā, ka, neatkarīgi no pielāgotajam iestatījumam c3 (Self-timer (Automātiskais
taimeris); 0 227) atlasītā kadru skaita, uzplaiksnot zibspuldzei, tiks uzņemta tikai viena fotogrāfija.
Zibspuldzes režīmos, kas atbalsta sarkano acu efekta samazināšanu, sarkano acu efekta samazināšanas
spuldze iedegsies apmēram vienu sekundi pirms aizvara atbrīvošanas. Aizkavētas tālvadības režīmā
automātiskā taimera spuldze iedegsies uz divām sekundēm, pēc kā pirms aizvara atbrīvošanas uz vienu
sekundi iedegsies sarkano acu efekta samazināšanas spuldze.
A
Kameras fokusēšana tālvadības pults režīmā
Kamera neregulēs fokusu tālvadāmas spoguļa pacelšanas režīmā, kā arī, ja ir atlasīts nepārtraukts servo
autofokuss; tomēr ņemiet vērā, ka tad, ja ir atlasīts kāds no autofokusa režīmiem, jūs varat pirms
uzņemšanas fokusēt kameru, nospiežot līdz pusei aizvara atbrīvošanas pogu (nospiežot pogu līdz
galam, aizvars netiks atbrīvots). Ja ir atlasīts automātiskā servo vai viena servo autofokuss vai kamerai
aizkavētas vai ātrās reaģēšanas tālvadības režīmā ir aktīvs tiešais skats, kamera pirms uzņemšanas
automātiski noregulēs fokusu; ja kamera nespēj fokusēties skatu meklētāja fotografēšanas režīmā, tā
atgriezīsies gaidstāves režīmā, neatbrīvojot aizvaru.
A
Tālvadāmas spoguļa pacelšanas režīms
Tālvadāmas spoguļa pacelšanas režīmā netiek veikta mērīšana. Kamēr spogulis ir pacelts, fotogrāfijas
nevar kadrēt skatu meklētājā.
k
A
A
Laika (spuldzītes) ekspozīcijas nevar ierakstīt, izmantojot automātisko taimeri. Ja M režīmā ir atlasīta
ātruma opcija A, tiks izmantots fiksēts aizvara ātrums.
A
Skatīt arī
Informāciju par to, kā izvēlēties automātiskā taimera ilgumu, uzņemto attēlu skaitu un intervālu starp
uzņēmumiem, skatiet sadaļā par pielāgoto iestatījumu c3 (Self-timer (Automātiskais taimeris);
0 227). Informāciju par to, kā izvēlēties, cik ilgi kamera paliks gaidstāves režīmā, gaidot tālvadības pults
signālu, skatiet sadaļā par pielāgoto iestatījumu c5 (Remote on duration (Ilgstošā tālvadība); 0 228).
Informāciju par to, kā kontrolēt pīkstienus, kas atskan, ja tiek izmantots automātiskais taimeris vai
tālvadības pults, skatiet sadaļā par pielāgoto iestatījumu d1 (Beep (Pīkstiens); 0 228).
87
Spoguļa pacelšanas režīms
Šo režīmu izvēlieties, lai samazinātu attēlu izplūšanu, ko rada kameras kustība, paceļot spoguli.
Ieteicams izmantot trijkāji.
1
Izvēlieties spoguļa pacelšanas režīmu.
Nospiediet atbrīvošanas režīma skalas fiksatora
atbrīvošanas pogu un pagrieziet atbrīvošanas režīma
skalu uz MUP.
Atbrīvošanas režīma skala
2
Spoguļa pacelšana.
Kadrējiet attēlu, fokusējiet kameru, un pēc tam
nospiediet aizvara atbrīvošanas pogu līdz galam, lai
paceltu spoguli.
D
Spoguļa pacelšana
Kamēr spogulis ir pacelts, fotogrāfijas nevar kadrēt skatu meklētājā un netiks veikta automātiska
fokusēšana un mērīšana.
k
3
Attēla uzņemšana.
Lai uzņemtu attēlu, vēlreiz nospiediet aizvara
atbrīvošanas pogu līdz galam. Lai nepieļautu kameras
izkustēšanās radīto attēla izplūšanu, vienmērīgi
nospiediet aizvara atbrīvošanas pogu vai izmantojiet papildu tālvadības pults vadu
(0 298). Kad uzņemšana ir pabeigta, spogulis tiek nolaists.
A
Spoguļa pacelšanas režīms
Attēls tiks uzņemts automātiski, ja aptuveni 30 sekunžu laikā pēc spoguļa pacelšanas netiek veiktas
nekādas darbības.
A
Skatīt arī
Informāciju par to, kā lietot papildu tālvadības pults ML-L3 vadību, lai uzņemtu fotogrāfijas, izmantojot
spoguļa pacelšanai tālvadības pulti, skatiet 85. lpp.
88
dAttēlu ierakstīšanas opcijas
Attēla apgabals
Izvēlieties izmēru attiecību un skata leņķi (attēla apgabalu). Tā kā kamerai ir FX formāta (35,9 ×
24 mm) attēla sensors, jūs varat izvēlēties tikpat platu skata leņķi, kādu uztur 35 mm (135)
formāta filmu kameras, automātiski apcērpot attēlus līdz DX skata leņķim, ja tiek izmantoti DX
formāta objektīvi. Informāciju par attēlu skaitu, ko var ierakstīt ar dažādiem attēla apgabala
iestatījumiem, skatiet 335. lpp.
❚❚ Auto DX Crop (Automātiskā DX apcirpšana)
Izvēlieties, vai, pievienojot DX objektīvu, automātiski tiks atlasīta DX
apcirpšana.
Opcija
Apraksts
Kamera automātiski atlasa DX apcirpšanu, ja ir pievienots DX
On
objektīvs. Ja ir pievienoti citi objektīvi, tiks izmantota apcirpšana,
(Ieslēgts) kas atlasīta opcijai Choose image area (Izvēlēties attēla
apgabalu).
Off
Tiek izmantota opcijai Choose image area (Izvēlēties attēla
(Izslēgts) apgabalu) atlasītā apcirpšana.
d
A
DX objektīvi
DX objektīvus paredzēts izmantot ar DX formāta kamerām, un tiem ir mazāks skata leņķis nekā 35 mm
formāta kameru objektīviem. Ja opcija Auto DX crop (Automātiskā DX apcirpšana) ir izslēgta un, esot
pievienotam DX objektīvam, opcijai Choose image area (Izvēlēties attēla apgabalu) ir atlasīts
iestatījums FX (36×24) 1.0× (FX formāts), attēla malas var būt noēnotas. Tas var nebūt redzams skatu
meklētājā, taču, atskaņojot attēlus, pamanīsiet izšķirtspējas samazinājumu vai to, ka attēlu malas ir
tumšas.
89
❚❚ Choose Image Area (Izvēlieties attēla apgabalu)
Izvēlieties attēla apgabalu, kas tiks lietots, ja ir pievienots ne DX
objektīvs, vai arī DX objektīvs ir pievienots ar opcijai Auto DX crop
(Automātiskā DX apcirpšana) iestatītu iestatījumu Off (Izslēgts)
(0 91).
Opcija
FX (36×24) 1.0 ×
c (FX formāts)
a
DX (24×16) 1.5 ×
(DX formāts)
Apraksts
Attēli tiek ierakstīti FX formātā, izmantojot pilnu attēla
sensora apgabalu (35,9 × 24,0 mm) ar skata leņķi, kas
ir ekvivalents NIKKOR 35 mm formāta kameras
objektīva skata leņķim.
Lai ierakstītu DX formāta fotogrāfijas, izmanto 23,5 ×
15,7 mm apgabalu attēla sensora centrā. Lai
aprēķinātu objektīva aptuveno fokusa attālumu
35 mm formātā, pareiziniet to ar 1,5.
FX formāta (36×24)
attēla aplis
FX formāts
DX formāta (24×16)
attēla aplis
DX formāts
d
A
Attēla apgabals
Atlasītā opcija tiek parādīta informācijas displejā.
A
Skatu meklētāja displejs
Pa labi ilustrācijā parādīta DX formāta apcirpšana; ja pielāgotajam
iestatījumam a4 (AF point illumination (AF punkta apgaismojums)) ir
atlasīts iestatījums Off (Izslēgts), ārpus apcirpuma esošo apgabalu var skatīt
iekrāsotu pelēkā tonī 0 222.
DX formāts
A
Skatīt arī
Sīkāku informāciju par video tiešā skata režīmā pieejamām apcirpšanas iespējām skatiet 63. lpp.
90
Attēla apgabalu var iestatīt, izmantojot uzņemšanas izvēlnes opciju Image area (Attēla
apgabals) vai nospiežot vadības pogu un griežot komandu ciparripu.
❚❚ Attēla apgabala izvēlne
1
Uzņemšanas izvēlnē atlasiet opciju
Image area (Attēla apgabals).
Nospiediet G pogu, lai parādītu izvēlnes.
Uzņemšanas izvēlnē iezīmējiet opciju Image
area (Attēla apgabals) (0 214) un nospiediet
2.
2
G poga
Opcijas izvēlēšanās.
Iezīmējiet opciju Auto DX crop (Automātiskā
DX apcirpšana) vai Choose image area
(Izvēlēties attēla apgabalu) un nospiediet 2.
3
Iestatījumu regulēšana.
Iezīmējiet opciju un nospiediet J. Atlasītais
apcirpšanas veids tiks parādīts skatu meklētājā
(0 90).
d
91
❚❚ Kameras vadības ierīces
1
Piešķiriet kameras vadībai attēla apgabala atlasi.
Atlasiet pielāgoto iestatījumu izvēlnē kameras vadības opciju Choose image area
(Izvēlēties attēla apgabalu) (0 219). Attēla apgabala atlasīšanas funkciju var piešķirt Fn
pogai (pielāgotais iestatījums f2, Assign Fn button (Fn pogas piešķire), 0 242) vai
asuma dziļuma priekšskatījuma poga (pielāgotais iestatījums f3, Assign preview
button (Priekšskatījuma pogas piešķire), 0 244).
2
Izmantojiet atlasīto vadību, lai izvēlētos attēla apgabalu.
Attēla apgabalu var atlasīt, nospiežot atlasīto pogu
un griežot galveno komandu ciparripu vai
apakškomandu skalu, līdz skatu meklētājā tiek
parādīts vēlamais apcirpšanas veids (0 90).
Fn poga Galvenā komandu
ciparripa
Attēla apgabalam šobrīd atlasīto opciju var apskatīt,
nospiežot pogu, lai attēla apgabalu parādītu vadības
panelī, skatu meklētājā vai informācijas displejā. FX
formāts tiek parādīts kā „36 – 24“, bet DX formāts tiek
parādīts kā „24 – 16“.
d
D
Automātiskā DX apcirpšana
Atlasīto vadību nevar izmantot attēla atlasīšanai, ja ir pievienots DX objektīvs un ir aktīva opcija Auto DX
crop (Automātiskā DX apcirpšana).
A
Attēla izmērs
Attēla izmērs mainās atkarībā no AF apgabalam atlasītās opcijas (0 95).
92
Attēla kvalitāte un izmērs
Attēla kvalitāte un izmērs kopā nosaka, cik daudz vietas fotogrāfija aizņem atmiņas kartē.
Lielākus, augstākas kvalitātes attēlus var izdrukāt lielākā izmērā, taču tie aizņem vairāk atmiņas,
kas nozīmē, ka atmiņas kartē var saglabāt mazāku skaitu šādu attēlu (0 335).
Attēla kvalitāte
Izvēlieties faila formātu un kompresijas pakāpi (attēla kvalitāti).
Opcija
Faila tips
NEF (RAW)
NEF
Apraksts
Neapstrādāti dati no attēla sensora tiek saglabāti tieši atmiņas kartē.
Tādus iestatījumus kā baltā balanss un kontrasts pēc fotogrāfiju
uzņemšanas var regulēt datorā.
Ieraksta JPEG attēlus ar aptuveno kompresijas pakāpi 1:4 (augsta
kvalitāte). *
Ieraksta JPEG attēlus ar aptuveno kompresijas pakāpi 1:8 (normāla
kvalitāte). *
Ieraksta JPEG attēlus ar aptuveno kompresijas pakāpi 1:16 (pamata
kvalitāte). *
JPEG fine
(JPEG augsta kv.)
JPEG normal
JPEG
(JPEG normāla kv.)
JPEG basic
(JPEG pamata kv.)
NEF (RAW) + JPEG
fine (NEF (RAW) +
Tiek ierakstīti divi attēli – viens NEF (RAW) attēls un viens augstas
JPEG augsta
kvalitātes JPEG attēls.
kvalitāte)
NEF (RAW) + JPEG
normal (NEF (RAW)
Tiek ierakstīti divi attēli – viens NEF (RAW) attēls un viens normālas
NEF/JPEG
+ JPEG normāla
kvalitātes JPEG attēls.
kvalitāte)
NEF (RAW) + JPEG
basic (NEF (RAW) +
Tiek ierakstīti divi attēli – viens NEF (RAW) attēls un viens pamata
JPEG pamata
kvalitātes JPEG attēls.
kvalitāte)
* Vienumam JPEG compression (JPEG kompresija) atlasīta opcija Size priority (Izmēra prioritāte).
d
Attēlu kvalitāti var iestatīt, nospiežot pogu X (T) un grozot galveno komandu ciparripu,
līdz vadības panelī tiek parādīts vajadzīgais iestatījums.
X (T) poga
Galvenā komandu
ciparripa
Vadības panelis
A
Uzņemšanas izvēlne
Attēla kvalitāti var pielāgot, izmantojot arī uzņemšanas izvēlnes opciju
Image quality (Attēla kvalitāte) (0 214).
93
Tālāk norādītajām opcijām var piekļūt no uzņemšanas izvēlnes. Nospiediet G pogu, lai
parādītu izvēlnes, iezīmējiet vajadzīgo opciju un nospiediet 2.
❚❚ JPEG Compression (JPEG kompresija)
Izvēlieties JPEG attēlu kompresijas veidu.
O
P
Opcija
Size priority
(Izmēra
prioritāte)
Optimal quality
(Optimāla
kvalitāte)
Apraksts
Attēli tiek saspiesti, lai izveidotu relatīvi vienāda izmēra failus.
Optimāla attēla kvalitāte. Failu izmērs mainās atkarībā no ierakstītā sižeta.
❚❚ NEF (RAW) Recording (NEF (RAW) ierakstīšana) > Type (Tips)
Izvēlieties NEF (RAW) attēlu kompresijas tipu.
Opcija
Lossless
compressed
N
(Saspiesti bez
zudumiem)
Compressed
O
(Saspiesti)
d
Apraksts
NEF attēli tiek saspiesti, izmantojot reversīvu algoritmu, samazinot faila izmēru
par aptuveni 20 – 40 %, bet neietekmējot attēlu kvalitāti.
NEF attēli tiek saspiesti, izmantojot nereversīvu algoritmu, samazinot failu
izmēru par aptuveni 35 – 55%, gandrīz neietekmējot attēlu kvalitāti.
❚❚ NEF (RAW) Recording (NEF (RAW) ierakstīšana) > NEF (RAW) Bit Depth (NEF (RAW) bitu
dziļums)
Izvēlieties NEF (RAW) attēliem bitu dziļumu.
Opcija
q 12-bit (12 biti)
r 14-bit (14 biti)
Apraksts
NEF (RAW) attēli tiek ierakstīti ar 12 bitu dziļumu.
NEF (RAW) attēli tiek ierakstīti ar 14 bitu dziļumu, izveidojot failus, kuru izmērs
ir lielāks nekā 12 bitu dziļumam, taču palielinot ierakstīto krāsu datu apjomu.
A
NEF (RAW) attēli
NEF (RAW) attēlus var apskatīt kamerā vai, izmantojot programmatūru, piemēram, Capture NX 2
(pieejama atsevišķi; 0 298) vai ViewNX 2 (pieejama piegādes komplektā iekļautajā ViewNX 2 instalācijas
CD). Ņemiet vērā, ka attēla izmēram atlasītā opcija neietekmē NEF (RAW) attēlu izmēru; skatot datorā,
NEF (RAW) attēlu izmēri atbilst 95. lpp. norādīto lielu attēlu (izmērs #) izmēriem. NEF (RAW) attēlu JPEG
kopijas var izveidot, izmantojot retušas izvēlnes opciju NEF (RAW) processing (NEF (RAW) apstrāde)
(0 271).
A
NEF+JPEG
Ja kamerā tiek skatītas fotogrāfijas, kas uzņemtas ar iestatījumiem NEF (RAW) + JPEG, bet skatīšanās laikā
kamerā ir ievietota tikai viena atmiņas karte, tiks parādīti tikai JPEG attli. Ja abas kopijas tiek ierakstītas
vienā un tajā pašā atmiņas kartē, izdzēšot fotogrāfiju, tiks izdzēstas abas kopijas. Ja JPEG kopija tiek
ierakstīta atsevišķā atmiņas kartē, izmantojot izvēlņu secību Role played by card in Slot 2 (2. slota
kartes loma) > RAW Slot 1—JPEG Slot 2 (1. slots RAW — 2. slots JPEG), izdzēšot JPEG kopiju,
NEF (RAW) attēls netiks izdzēsts.
94
Attēla izmērs
Attēla izmēru mēra pikseļos. Izvēlieties lielu (# Large), vidēju ($ Medium) vai mazu (% Small)
izmēru (ņemiet vērā, ka attēla izmērs mainās atkarībā no vienumam Image area (Attēla
apgabals) iestatītās opcijas, 0 89):
Opcija
Izmērs (pikseļi)
Drukas izmērs (cm) *
Large (Liels)
6016 × 4016
50,9 × 34,0
FX (36×24) 1.0×
Medium (Vidējs)
4512 × 3008
38,2 × 25,5
(FX formāts)
Small (Mazs)
3008 × 2008
25,5 × 17,0
Large (Liels)
3936 × 2624
33,3 × 22,2
DX (24×16) 1.5×
Medium (Vidējs)
2944 × 1968
24,9 × 16,7
(DX formāts)
Small (Mazs)
1968 × 1312
16,7 × 11,1
* Aptuvenais izmērs, izdrukājot ar 300 dpi. Drukas izmērs collās ir vienāds ar attēla izmēru pikseļos dalītu
ar printera izšķirtspēju punktos uz collu (dots per inch – dpi; 1 colla = aptuveni 2,54 cm).
Attēla apgabals
Attēla izmēru iestata, nospiežot pogu X (T) un grozot apakškomandu skalu, līdz vadības
panelī tiek parādīts vajadzīgais iestatījums.
X (T) poga
Apakškomandu skala
Vadības panelis
d
A
Uzņemšanas izvēlne
Attēla izmēru var noregulēt arī, izmantojot uzņemšanas izvēlnes opciju
Image size (Attēla izmērs) (0 214).
95
Divu atmiņas karšu izmantošana
Ja kamerā ir ievietotas divas atmiņas kartes, lai izvēlētos 2. slotā ievietotās kartes lomu, varat
izmantot uzņemšanas izvēlnes vienumu Role played by card in Slot 2 (2. slota kartes loma).
Izvēlieties opciju Overflow (Pārpildīta) (2. slota karte tiks izmantota tikai tad, ja 1. slota karte
ir pilna), Backup (Rezerves kopija) (katrs attēls tiks ierakstīts divas reizes — vienu reizi 1. slota
kartē un vēlreiz — 2. slota kartē) un RAW Slot 1—JPEG Slot 2 (1. slots RAW — 2. slots JPEG)
(tāpat kā opcija Backup (Rezerves kopija), izņemot to, ka ar iestatījumu NEF/RAW + JPEG
ierakstītās fotogrāfiju NEF/RAW kopijas tiek ierakstītas tikai 1. slota kartē, bet JPEG kopijas tiek
ierakstītas 2. slota kartē).
d
A
„Backup“ (Rezerves kopija) un „RAW Slot 1—JPEG Slot 2“ (1. slots RAW — 2. slots JPEG)
Kamera parāda atlikušo kadru skaitu kartē ar vismazāko atlikušo brīvo atmiņu. Kad kāda no kartēm ir
pilna, aizvara atbrīvošana tiek atspējota.
A
Video ierakstīšana
Ja kamerā ir ievietotas divas atmiņas kartes, slotu, kas tiks izmantots video ierakstīšanai, var izvēlēties,
izpildot uzņemšanas izvēlnes vienumu secību Movie settings (Video iestatījumi) > Destination
(Galamērķis) (0 65).
96
NFokuss
Šajā nodaļā aprakstītas fokusa opcijas, kas pieejamas, fotogrāfijas kadrējot skatu meklētājā.
Fokusu var regulēt automātiski (skatīt tālāk) vai manuāli (0 103). Lietotājs var izvēlēties arī
fokusa punktu automātiskam vai manuālam fokusam (0 101) vai izmantot fokusa fiksatoru, lai
pēc fokusēšanas mainītu fotogrāfiju kompozīciju (0 102).
Autofokuss
Lai lietotu autofokusu, pagrieziet fokusa režīma atlasītāju uz Fokusa režīma atlasītājs
AF.
Autofokusa režīms
Izvēlieties kādu no šādiem autofokusa režīmiem:
Režīms
AF-A
AF-S
AF-C
Apraksts
Automātiskais servo AF: Ja objekts ir nekustīgs, kamera automātiski atlasa viena servo autofokusu, ja
objekts pārvietojas, kamera atlasa nepārtrauktu servo autofokusu.
Viena servo AF: Nekustīgiem objektiem. Fokuss tiek fiksēts, kad aizvara atbrīvošanas poga tiek
nospiesta līdz pusei. Ja ir aktīvi noklusējuma iestatījumi, aizvaru var atbrīvot tikai tad, kad ir parādīts
fokusa indikators (fokusa prioritāte; 0 221).
Nepārtraukts servo AF: Kustīgiem objektiem. Kamera nepārtraukti fokusējas, kamēr vien aizvara
atbrīvošanas poga ir nospiesta līdz pusei; ja objekts pārvietojas, kamera aktivizē fokusa
paredzēšanu (0 100), lai paredzētu galīgo attālumu līdz objektam un pēc vajadzības noregulētu
fokusu. Esot aktīviem noklusējuma iestatījumiem, aizvaru var atbrīvot neatkarīgi no tā, vai objekts
ir vai nav fokusā (atbrīvošanas prioritāte; 0 221).
N
A
Fokusa paredzēšana
AF-C režīmā vai, ja AF-A režīmā ir atlasīts nepārtraukts servo autofokuss, kamēr aizvara atbrīvošanas poga
ir nospiesta līdz pusei, kamera aktivizēs fokusa paredzēšanas funkciju, ja objekts tuvojas kamerai vai
attālinās no kameras. Tas ļauj kamerai paredzēt fokusu, vienlaikus mēģinot iepriekš noteikt, kur
atradīsies objekts, kad tiks atbrīvots aizvars.
97
Autofokusa režīmu var atlasīt, nospiežot AF režīma pogu un
griežot galveno komandu ciparripu, līdz vajadzīgais
iestatījums ir redzams vadības panelī vai skatu meklētājā.
AF režīma poga Galvenā komandu
ciparripa
AF-A
AF-S
AF-C
A
N
Labu rezultātu iegūšana, izmantojot autofokusu
Autofokuss ne visai labi darbojas tālāk minētajos apstākļos. Ja kamera šādos apstākļos nespēj fokusēties,
var tikt atspējota aizvara atbrīvošana vai arī var tikt parādīts fokusa indikators (●) un skanēt pīkstiens,
ļaujot atbrīvot aizvaru arī tad, ja objekts nav fokusā. Šādos gadījumos fokusējiet kameru manuāli
(0 103) vai izmantojiet fokusa fiksatoru (0 102), lai fokusētos uz citu objektu tādā pašā attālumā, bet
pēc tam izmainiet kadra kompozīciju.
Objekta un fona kontrastu
atšķirība ir niecīga vai kontrasta
nav vispār.
Fokusa punkts satur asi
kontrastējošus spilgtus
apgabalus.
Piemērs: objekts ir tādā pašā
krāsā kā fons.
Piemērs: objekts daļēji ir ēnā.
Fokusa punkts ietver objektus,
kas atrodas dažādā attālumā no
kameras.
Fona objekti izskatās lielāki par
galveno objektu.
Piemērs: objekts atrodas krātiņā.
A
Piemērs: kadrā aiz objekta ir ēka.
Objektā dominē regulāras
ģeometriskas formas.
Objekts satur daudzas sīkas
detaļas.
Piemērs: žalūzijas vai
augstceltnes logu rindas.
Piemērs: ziedoša pļava, citi sīki
priekšmeti vai priekšmeti, kam
nepiemīt dažāds spilgtums.
Skatīt arī
Sīkāku informāciju par fokusa prioritātes izmantošanu nepārtraukta servo AF režīmā skatiet sadaļā par
pielāgoto iestatījumu a1 (AF-C priority selection (AF-C prioritātes izvēle), 0 221). Informāciju par
atbrīvošanas prioritātes izmantošanu viena servo AF režīmā skatiet sadaļā par pielāgoto iestatījumu a2
(AF-S priority selection (AF-S prioritātes izvēle), 0 221). Informāciju par tiešā skata vai video ieraksta
režīmā pieejamām autofokusa opcijām skatiet 51. lpp.
98
AF apgabala režīms
Izvēlieties, kā, uzņemot ar autofokusu, tiks atlasīts fokusa punkts.
• Viena punkta AF: Atlasiet fokusa punktu, kā aprakstīts 101. lpp.; kamera fokusējas uz objektu
tikai atlasītajā fokusa punktā. Izmanto nekustīgiem objektiem.
• Dinamiskā apgabala AF: Atlasiet fokusa punktu, kā aprakstīts 101. lpp. Fokusa režīmos AF-A un
AF-C, ja objekts īslaicīgi atstāj atlasīto fokusa punktu, kamera fokusēsies, balstoties uz
informāciju, kas tiks iegūta no apkārtējiem fokusa punktiem. Fokusa punktu skaits mainās
atkarībā no atlasītā režīma:
- 9 punktu dinamiskā apgabala AF: izvēlieties, kad ir pietiekami laika, lai kadrētu uzņēmumu, vai
arī, fotografējot objektus, kuru kustība ir paredzama (piemēram, skrējējus vai sacensību
automobiļus trasē).
- 21 punkta dinamiskā apgabala AF: izvēlieties, ja fotografējat objektus, kas veic neparedzamas
kustības (piemēram, futbolistus spēles laikā).
- 39 punktu dinamiskā apgabala AF: izvēlieties, ja fotografējat objektus, kas kustas ātri, un ko ir
grūti kadrēt skatu meklētājā (piemēram, putnus).
• 3D paredzēšana: Atlasiet fokusa punktu, kā aprakstīts 101. lpp. Fokusa režīmos AF-A un AF-C
kamera atsekos objektus, kas pamet atlasīto fokusa punktu, un pēc vajadzības atlasa jaunus
fokusa punktus. Izmantojiet, lai ātri kadrētu attēlus ar objektiem, kas ātri pārvietojas no
vienas puses uz otru (piemēram, tenisisti). Ja objekts pamet skatu meklētāju, noņemiet
pirkstu no aizvara atbrīvošanas pogas un izmainiet kadra kompozīciju tā, lai objekts atrastos
atlasītajā fokusa punktā.
N
• Automātiskā apgabala AF: Kamera automātiski nosaka objektu un atlasa
fokusa punktu. Ja tiek izmantots G vai D tipa objektīvs (0 287),
kamera var atšķirt cilvēkus no fona, nodrošinot uzlabotu objekta
noteikšanu. Kad kamera ir fokusējusies, īslaicīgi tiek iezīmēti aktīvie
fokusa punkti; režīmā AF-C vai arī, ja AF-A režīmam ir atlasīta
nepārtraukta servo autofokusa funkcija, galvenais fokusa punkts
paliek iezīmēts arī pēc tam, kad pārējie fokusa punkti ir izslēgti.
99
AF apgabala režīmu var atlasīt, nospiežot AF
režīma pogu un grozot apakškomandu skalu, līdz
vajadzīgais iestatījums ir redzams vadības panelī
vai skatu meklētājā.
AF režīma poga
Vadības panelis
Apakškomandu skala
Skatu meklētājs
A
N
3D paredzēšana
Kad aizvara atbrīvošanas poga ir nospiesta līdz pusei, krāsas apgabalā ap fokusa punktu tiek saglabātas
kamerā. Tādējādi, ja objekti ir vienā krāsā ar fonu vai arī tie aizņem ļoti mazu kadra daļu, 3D paredzēšana
var nedot vēlamo rezultātu.
A
AF apgabala režīms
AF apgabala režīms tiek parādīts vadības panelī un skatu meklētājā.
AF apgabala režīms
Vadības panelis
Skatu
meklētājs
AF apgabala režīms
Viena punkta AF
39 punktu dinamiskā
apgabala AF *
9 punktu dinamiskā
apgabala AF *
3D paredzēšana
21 punkta dinamiskā
apgabala AF *
Automātiskā apgabala AF
Vadības panelis
Skatu
meklētājs
* Skatu meklētājā tiek parādīts tikai aktīvais fokusa punkts. Pārējie fokusa punkti sniedz informāciju, lai palīdzētu
izpildīt fokusēšanas darbību.
A
Manuālais fokuss
Izmantojot manuālo fokusu, viena punkta AF režīms tiek atlasīts automātiski.
A
Skatīt arī
Informāciju par to, kā noregulēt, cik ilgi kamera gaida, pirms pārfokusējas, ja objekts kameras priekšā
kustas, skatieties sadaļā par pielāgoto iestatījumu a3 (Focus tracking with lock-on (Fokusa
paredzēšana ar fiksēšanu), 0 222). Informāciju par tiešā skata vai video ieraksta režīmā pieejamām
autofokusa opcijām skatiet 52. lpp.
100
Fokusa punkta atlasīšana
Kamera ļauj izvēlēties 39 fokusa punktus, ko var izmantot fotogrāfiju kadrēšanai, novietojot
galveno objektu gandrīz jebkurā kadra vietā.
1
Pagrieziet fokusa atlases fiksatoru uz ●.
Tas ļauj izmantot kursortaustiņu, lai atlasītu fokusa
punktu.
Fokusa atlases fiksators
2
Atlasiet fokusa punktu.
Izmantojiet kursortaustiņu, lai skatu meklētājā
izvēlētos fokusa punktu, kamēr ir aktīvi ekspozīcijas
mērītāji. Nospiediet J, lai atlasītu centra fokusa
punktu.
Pēc atlasīšanas fokusa atlases fiksatoru var pagriezt
fiksētā (L) stāvoklī, lai nepieļautu atlasītā fokusa
punkta izmainīšanu, kad tiek nospiests kursortaustiņš.
N
A
Automātiskā apgabala AF
Automātiskā apgabala AF režīmam fokusa punkts tiek atlasīts automātiski; manuāla fokusa punkta
atlase nav pieejama.
A
Skatīt arī
Sīkāku informāciju par to, kā izvēlēties, kad tiek izgaismots fokusa punkts, skatiet sadaļā par pielāgoto
iestatījumu a4 (AF point illumination (AF punkta apgaismojums), 0 222). Informāciju par fokusa
punkta atlases iestatīšanu, lai veiktu „ietveršanu“, skatiet sadaļā par pielāgoto iestatījumu a5 (Focus
point wrap-around (Fokusa punkta ietvērums), 0 222). Informāciju par to, kā izvēlēties fokusa
punktu skaitu, ko var atlasīt, izmantojot kursortaustiņu, skatiet sadaļā par pielāgoto iestatījumu a6
(Number of focus points (Fokusa punktu skaits), 0 223). Informāciju par to, kā izvēlēties lomu, ko
pildīs J poga, skatiet sadaļā par pielāgoto iestatījumu f1 (OK button (shooting mode) (OK poga
(uzņemšanas režīms)), 0 241).
101
Fokusa fiksators
Fokusa fiksatoru var izmantot, lai mainītu kompozīciju pēc fokusēšanas, ļaujot fokusēties uz
objektu, kas galīgajā kompozīcijā neatradīsies fokusa punktā. Ja kamera nespēj fokusēties,
izmantojot autofokusu (0 98), fokusa fiksatoru var izmantot arī, lai mainītu fotogrāfijas
kompozīciju, fokusējoties uz citu objektu, kas atrodas tādā pat attālumā kā sākotnējais objekts.
Fokusa fiksators visefektīvākais ir tad, ja AF apgabala režīmam izvēlētā opcija nav automātiskā
apgabala AF režīms (0 99).
1
Fokusējiet.
Pozicionējiet objektu izvēlētajā fokusa punktā un
nospiediet aizvara atbrīvošanas pogu līdz pusei, lai
aktivizētu fokusu. Pārbaudiet, vai skatu meklētājā
parādās fokusa indikators (I).
2
Fiksējiet fokusu.
Fokusa režīmi AF-A un AF-C: Aizvara atbrīvošanas pogai
esot nospiestai līdz pusei (q), nospiediet A AE-L/AF-L
pogu (w), lai fiksētu gan fokusu, gan ekspozīciju
(skatu meklētājā tiks parādīta AE-L ikona). Fokuss
paliks fiksētā stāvoklī, kamēr vien būs nospiesta
A AE-L/AF-L poga, pat ja vēlāk noņemsiet pirkstu no
aizvara atbrīvošanas pogas.
AF-S fokusa režīms: Fokuss tiek fiksēts automātiski, kad
fokusa indikators parādās, un paliek fiksētā stāvoklī,
līdz noņemsiet pirkstu no aizvara atbrīvošanas pogas.
Fokusu var fiksēt arī, nospiežot A AE-L/AF-L pogu (skatīt
iepriekš).
N
3
Aizvara atbrīvošanas poga
A AE-L/AF-L poga
Mainiet kadra kompozīciju un uzņemiet
fotogrāfiju.
Fokuss starp uzņēmumiem paliks fiksēts, kamēr vien
aizvara atbrīvošanas poga būs nospiesta līdz pusei
(AF-S), vai arī turiet pogu A AE-L/AF-L nospiestu, ļaujot
kamerai secīgi uzņemt vairākas fotogrāfijas ar to pašu
fokusa iestatījumu.
Kamēr fokuss ir fiksēts, nemainiet attālumu no kameras līdz objektam. Ja objekts pārvietojas,
fokusējiet to atkal jaunā attālumā.
A
Skatīt arī
Informāciju par aizvara atbrīvošanas pogas izmantošanu ekspozīcijas fiksēšanai skatiet sadaļā par
pielāgoto iestatījumu c1 (Shutter-release button AE-L (Aizvara atbrīvošanas poga AE-L), 0 226),
savukārt informāciju par to, kā izvēlēties lomu, ko pildīs A AE-L/AF-L poga, skatiet sadaļā par pielāgoto
iestatījumu f4 (Assign AE-L/AF-L button (AE-L/AF-L pogas piešķire), 0 244).
102
Manuālais fokuss
Manuālais fokuss ir pieejams objektīviem, kas neatbalsta autofokusu (NIKKOR objektīvi, kas
nav AF objektīvi), vai gadījumos, kad automātiskā fokusēšana nesniedz vēlamo rezultātu
(0 98).
• AF-S objektīvi: iestatiet objektīva fokusa režīma slēdzi uz M.
• AF objektīvi: iestatiet objektīva fokusa režīma slēdzi (ja tāds Fokusa režīma atlasītājs
ir) un kameras fokusa režīma atlasītāju uz M.
D
AF objektīvi
Nelietojiet AF objektīvus ar objektīva fokusa režīma slēdzi, kas
iestatīts uz M, un kameras fokusa režīma atlasītāju, kas iestatīts
uz AF. Neievērojot šo brīdinājumu, var sabojāt kameru vai
objektīvu.
• Manuālā fokusa objektīvi: iestatiet kameras fokusa režīma atlasītāju uz M.
Lai fokusētu manuāli, noregulējiet objektīva fokusa
gredzenu, līdz attēls skatu meklētāja matētajā laukā ir ass.
Fotogrāfijas var uzņemt jebkurā laikā, pat ja attēls nav
fokusā.
❚❚ Elektroniskais diapazona meklētājs
Ja objektīva maksimālais apertūras atvērums ir f/5,6 vai
ātrāks, skatu meklētāja fokusa indikatoru var izmantot, lai
pārliecinātos, vai objekts atlasītajā fokusa punktā ir fokusā
(fokusa punktu var atlasīt jebkurā no 39 fokusa punktiem).
Kad objekts ir pozicionēts atlasītajā fokusa punktā,
nospiediet aizvara atbrīvošanas pogu līdz pusei un grieziet
objektīva fokusa gredzenu, līdz tiek parādīts fokusa
indikators (I). Ņemiet vērā, ka 98. lappusē minētajiem objektiem fokusa indikators dažkārt var
tikt parādīts, kad objekts nav fokusā; tādēļ pirms fotografēšanas pārbaudiet fokusu skatu
meklētājā.
N
A
Fokālās plaknes pozicionēšana
Lai noteiktu attālumu no kameras līdz objektam, mēriet to no
fokālās plaknes atzīmes (E), kas atrodas uz kameras korpusa.
Attālums no objektīva uzstādīšanas atloka līdz fokālajai plaknei ir
46,5 mm.
46,5 mm
Fokālās plaknes atzīme
103
N
104
SISO jutība
Jēdziens ISO jutība apzīmē filmas ātruma digitālo ekvivalentu. Izvēlieties iestatījumus
diapazonā no aptuveni ISO 100 līdz aptuveni ISO 6400 ar 1/3 EV soli. Īpašās situācijās jutībai, kas
ir zemāka par ISO 100, ir pieejami iestatījumi no aptuveni 0,3 līdz 1 EV, bet jutībai, kas ir
augstāka par ISO 6400 – no 0,3 līdz 2 EV. Automātiskais un sižetu režīmi piedāvā opciju AUTO,
kas ļauj kamerai, reaģējot uz apgaismojuma apstākļiem, automātiski iestatīt ISO jutību. Jo
augstāka ir ISO jutība, jo mazāk gaismas vajag ekspozīcijai, ļaujot izvēlēties lielāku aizvara
ātrumu vai mazāku apertūras atvērumu.
ISO jutību var regulēt, nospiežot W (S)
pogu un grozot galveno komandu ciparripu,
līdz vadības panelī vai skatu meklētājā tiek
parādīts vajadzīgais iestatījums.
W (S) poga
Vadības panelis
Galvenā komandu
ciparripa
Skatu meklētājs
S
105
A
AUTO
Ja režīma ciparripa tiek pagriezta uz P, S, A vai M pēc tam, kad citā režīmā ISO jutībai ir atlasīts iestatījums
AUTO, tiks atjaunota P, S, A vai M režīmā pēdējā atlasītā ISO jutība.
A
Hi 0,3 – Hi 2
Iestatījumi no Hi 0.3 (Hi 0,3) līdz Hi 2 atbilst ISO jutībai 0,3 – 2 EV virs ISO 6400 (ISO 8000–25600
ekvivalents). Pastāv liela iespējamība, ka attēlos, kas uzņemti ar šiem iestatījumiem, būs trokšņi (brīvi
izvietoti, spilgti pikseļi, aizmiglojums vai līnijas).
A
Lo 0,3–Lo 1
Iestatījumi no Lo 0.3 (Lo 0,3) līdz Lo 1 atbilst ISO jutībai 0,3 – 1 EV zem ISO 100 (ISO 80 – 50 ekvivalents).
Izmantojiet lielākam apertūras atvērumam spilgtā apgaismojumā. Kontrasts ir mazliet lielāks nekā
parasti; vairumā gadījumu ieteicams izmantot ISO jutību ISO 100 vai lielāku.
A
Uzņemšanas izvēlne
ISO jutību var pielāgot arī, izmantojot uzņemšanas izvēlnes opciju ISO
sensitivity settings (ISO jutības iestatījumi) (0 214).
A
Skatīt arī
Informāciju par to, kā izvēlēties ISO jutības soļa lielumu, skatiet sadaļā par pielāgoto iestatījumu b1 (ISO
sensitivity step value (ISO jutības soļa vērtība); 0 224). Informāciju par ISO jutības rādīšanu vadības
panelī vai ISO jutības regulēšanu, neizmantojot W (S) pogu, skatiet sadaļā par pielāgoto iestatījumu
d3 (ISO display and adjustment (ISO displejs un regulēšana); 0 229). Informāciju par uzņemšanas
izvēlnes opcijas High ISO NR (Augsts ISO skaitlis) izmantošanu, lai samazinātu trokšņus pie augstas
ISO jutības, skatiet 218. lpp.
S
106
Automātiska ISO jutības vadība
(tikai P, S, A un M režīmi)
Ja, izpildot uzņemšanas izvēlnes vienumu secību ISO sensitivity settings (ISO jutības
iestatījumi) > Auto ISO sensitivity control (Automātiska ISO jutības vadība), ir atlasīta
opcija On (Ieslēgts), un optimālu ekspozīciju nevar panākt, izmantojot lietotāja iestatīto
vērtību, ISO jutība tiks pielāgota automātiski (ISO jutība tiek noregulēta pareizi, ja tiek
izmantota zibspuldze).
1
Uzņemšanas izvēlnē vienumam ISO
sensitivity settings (ISO jutības
iestatījumi) atlasiet opciju Auto ISO
sensitivity control (Automātiska ISO
jutības vadība).
Lai parādītu izvēlnes, nospiediet G pogu.
Uzņemšanas izvēlnē vienumam ISO sensitivity G poga
settings (ISO jutības iestatījumi) atlasiet opciju
Auto ISO sensitivity control (Automātiska ISO jutības vadība) un nospiediet 2.
2
Atlasiet opciju On (Ieslēgts).
Iezīmējiet opciju On (Ieslēgts) un nospiediet J
(ja ir atlasīta opcija Off (Izslēgts), ISO jutība tiks
fiksēta uz lietotāja iestatīto vērtību).
3
Iestatījumu regulēšana.
Automātiskās ISO jutības maksimālo vērtību var
atlasīt, izmantojot opciju Maximum sensitivity
(Maksimālā jutība) (automātiskās ISO jutības
minimālā vērtība tiek automātiski iestatīta uz ISO
100; ņemiet vērā, ka tad, ja opcijai Maximum
sensitivity (Maksimālā jutība) iestatītā vērtība ir zemāka par pašlaik opcijai ISO
sensitivity (ISO jutība) atlasīto vērtību, tiks izmantota opcijai Maximum sensitivity
(Maksimālā jutība) iestatītā vērtība). Režīmos P un A jutība tiks regulēta tikai tad, ja,
uzņemot ar opcijai Minimum shutter speed (Minimāls aizvara atrums) atlasīto aizvara
ātrumu (1/2000 - 1s vai Auto (Automātiski); režīmos S un M ISO jutība tiks noregulēta tā,
lai, uzņemot ar lietotāja atlasīto ātrumu, tiktu iegūta optimāla ekspozīcija), ir iespējama
nepietiekama ekspozīcija. Ja ir atlasīta opcija Auto (Automātiski) (pieejama tikai ar
centrālā procesora objektīviem; 1/30 s ekvivalents, ja tiek izmantots objektīvs bez centrālā
procesora), kamera atlasīs minimālu aizvara ātrumu, balstoties uz objektīva fokusa
attālumu (automātisku aizvara ātruma atlasi var precīzi ieregulēt, iezīmējot opciju Auto
(Automātiski) un nospiežot 2; piemēram, lai, uzņemot ar telefoto objektīviem,
samazinātu attēla izplūšanu, var izmantot pat ātrākas vērtības, nekā tās, ko parasti atlasa
kamera). Aizvara ātrumus, kas ir lēnāki par minimālo vērtību, var izmantot tikai tad, ja
optimālu ekspozīciju nevar panākt ar ISO jutības vērtību, kas atlasīta parametram
Maximum sensitivity (Maksimālā jutība). Kad iestatījumi ir pabeigti, nospiediet J, lai
izietu.
S
107
Ja ir atlasīta opcija On (Ieslēgts), skatu
meklētājā un vadības panelī būs redzams
paziņojums ISO-AUTO. Ja lietotāja atlasītā
jutības vērtība ir mainīta, šie indikatori mirgo
un skatu meklētājā tiek parādīta izmainītā
vērtība.
Vadības panelis
Skatu meklētājs
S
A
Automātiska ISO jutības vadība
Trokšņi (brīvi izvietoti, spilgti pikseļi, aizmiglojums vai līnijas) ir vairāk iespējami pie augstākām jutības
vērtībām. Lai mazinātu trokšņus, izmantojiet uzņemšanas izvēlnes opciju High ISO NR (Augsts ISO
skaitlis) (skatīt 218. lpp.). Ja tiek izmantota zibspuldze, parametram Minimum shutter speed
(Minimālais aizvara ātrums) atlasītā vērtība tiek ignorēta par labu opcijai, kas atlasīta pielāgotajam
iestatījumam e1 (Flash sync speed (Zibspuldzes sinhronizācijas ātrums), 0 234). Ņemiet vērā, ka ISO
jutība var tikt palielināta automātiski, ja automātiskā ISO jutības vadība tiek izmantota kombinācijā ar
lēnās sinhronizācijas zibspuldzes režīmiem (pieejami ar iebūvēto zibspuldzi un papildu zibspuldzēm,
kas norādītas 293. lpp.), tādējādi neļaujot kamerai izvēlēties mazu aizvara ātrumu.
A Automātiska ISO jutības vadības ieslēgšana un izslēgšana
Automātisko ISO jutības vadību var izslēgt un ieslēgt, nospiežot
W (S) pogu un grozot apakškomandu skalu. Kad ir ieslēgta
automātiska ISO jutības vadība, tiek parādīts paziņojums
ISO-AUTO.
W (S) poga
108
Apakškomandu
skala
ZEkspozīcija
Mērīšana
(tikai P, S, A un M režīmi)
Izvēlieties, kā kamera iestata ekspozīciju P, S, A un M režīmos (pārējos režīmos kamera mērīšanas
metodi atlasa automātiski).
Opcija
Apraksts
Matrica: Vairumā gadījumu dod dabīgu rezultātu. Kamera mēra plašu kadra apgabalu un iestata
ekspozīciju atbilstoši toņu sadalījumam, krāsām, kompozīcijai, un ar G vai D tipa objektīviem
(0 287) – attāluma informāciju (3D krāsu matricas mērīšana II; ar citiem centrālā procesora
objektīviem kamera izmanto krāsu matricas mērīšanu II, kas neietver 3D attāluma informāciju).
a
Strādājot ar objektīviem bez centrālā procesora, kamera izmanto krāsu matricas mērīšanu, ja
fokusa attālums un maksimālā apertūra ir norādīti, izmantojot iestatīšanas izvēlnes opciju NonCPU lens data (Objektīva bez centrālā procesora dati) (0 173); citos gadījumos kamera
izmanto centra svērto mērīšanu.
Centra svērtā: Kamera mēra visu kadru, taču vislielāko svaru piešķir centra apgabalam (ja ir uzstādīts
centrālā procesora objektīvs, apgabala izmēru var atlasīt, izmantojot pielāgoto iestatījumu b4
Z Center-weighted area (Centra vidējais apgabals), 0 226; ja kamerai ir objektīvs bez centrālā
procesora, šī apgabala diametrs ir 12 mm). Klasiska mērīšanas metode portretiem; ieteicama, ja
izmanto filtrus ar ekspozīcijas koeficientu (filtra koeficientu), kas lielāks par 1×. *
Punkts: Kamera mēra 4 mm diametra apli (aptuveni 1,5 % no kadra laukuma). Aplis ir centrēts
pašreizējā fokusa punktā, padarot iespējamu ārpus centra esošu objektu mērīšanu (ja izmanto
b objektīvu bez centrālā procesora vai ir aktīvs automātiskā apgabala AF režīms, kamera mērīs
centra fokusa punktu). Nodrošina pareizu objekta eksponēšanu arī tad, ja fons ir daudz gaišāks vai
tumšāks. *
* Lai iegūtu augstāku precizitāti, strādājot ar objektīviem bez centrālā procesora, norādiet objektīva
fokusa attālumu un maksimālo apertūras atvērumu izvēlnē Non-CPU lens data (Objektīva bez
centrālā procesora dati) (0 173).
Z
Mērīšanas opciju var atlasīt, nospiežot
Z (Q) pogu un grozot galveno komandu
ciparripu, līdz vajadzīgais iestatījums ir
redzams skatu meklētājā un vadības panelī.
A
Skatīt arī
Informāciju par optimālas ekspozīcijas
atsevišķiem pielāgojumiem katrai mērīšanas
metodei skatiet sadaļā par pielāgoto iestatījumu
b5 (Fine-tune optimal exposure (Optimālas
ekspozīcijas precīza ieregulēšana), 0 226).
Z (Q) poga
Vadības panelis
Galvenā komandu
ciparripa
Skatu meklētājs
109
Automātiskās ekspozīcijas (AE) fiksators
Izmantojiet automātiskās ekspozīcijas fiksatoru, lai pārkadrētu fotogrāfijas pēc centra svērtās
mērīšanas un punkta mērīšanas izmantošanas ekspozīcijas mērīšanai. Ņemiet vērā, ka matricas
mērīšana nedos vēlamo rezultātu.
1
Fiksējiet ekspozīciju.
Aizvara atbrīvošanas poga
Novietojiet objektu atlasītajā fokusa punktā un
nospiediet līdz pusei aizvara atbrīvošanas pogu. Kad
aizvara atbrīvošanas poga ir nospiesta līdz pusei un
objekts atrodas fokusa punktā, nospiediet A AE-L/AF-L
pogu, lai fiksētu fokusu un ekspozīciju (ja izmantojat
autofokusu, pārliecinieties, ka skatu meklētājā parādās
fokusa indikators I).
A AE-L/AF-L poga
Kamēr ekspozīcijas fiksators ir aktīvs, skatu meklētājā
būs redzams AE-L indikators.
2
Mainiet kadra kompozīciju.
Turot nospiestu pogu A AE-L/AF-L, izmainiet kadra
kompozīciju un uzņemiet to.
Z
110
A
Mērītais apgabals
Punkta mērīšanas gadījumā ekspozīcija tiks fiksēta uz vērtības, kas izmērīta 4 mm aplī, kura centrā ir
atlasītais fokusa punkts. Centra svērtās mērīšanas gadījumā ekspozīcija tiks fiksēta uz vērtības, kas
izmērīta 12 mm aplī skatu meklētāja centrā.
A
Aizvara ātruma un apertūras atvēruma regulēšana
Kamēr ir aktīva ekspozīcijas fiksēšana, var regulēt šādus iestatījumus, nemainot ekspozīcijas izmērīto
vērtību:
Režīms
P
S
A
Iestatījums
Aizvara ātrums un apertūras atvērums (elastīga programma; 0 75)
Aizvara ātrums
Apertūras atvērums
Jaunās vērtības var pārbaudīt skatu meklētājā un vadības panelī. Ņemiet vērā, ka mērīšanas veidu nevar
mainīt, kamēr ir aktīva ekspozīcijas fiksēšana.
A
Skatīt arī
Ja pielāgotajam iestatījumam c1 Shutter-release button AE-L (Aizvara atbrīvošanas poga AE-L),
0 226) ir atlasīts iestatījums (On (Ieslēgts), nospiežot aizvara atbrīvošanas pogu līdz pusei, tiks fiksēta
ekspozīcija. Informāciju par A AE-L/AF-L pogas lomas mainīšanu skatiet sadaļā par pielāgoto iestatījumu
f4 (Assign AE-L/AF-L button (AE-L/AF-L pogas piešķire), 0 244).
Z
111
Ekspozīcijas kompensācija
(tikai P, S, A un M režīmi)
Ekspozīcijas kompensāciju izmanto, lai mainītu kameras piedāvāto ekspozīcijas vērtību,
padarot fotogrāfijas gaišākas vai tumšākas. Visefektīvāk tā darbojas, ja to izmanto kopā ar
centra svērto vai punkta mērīšanas metodi (0 109). Izvēlieties vērtības robežās no –5 EV
(nepietiekama eksponēšana) līdz +5 EV (pāreksponēšana) ar 1/3 EV soli. Parasti pozitīvas
vērtības objektu padara gaišāku, bet negatīvas vērtības – tumšāku.
–1 EV
Bez ekspozīcijas kompensācijas
Lai izvēlētos ekspozīcijas kompensācijas vērtību, nospiediet E pogu un
grieziet galveno komandu ciparripu, līdz vadības panelī vai skatu
meklētājā tiek parādīta vēlamā vērtība.
+1 EV
E poga
Galvenā komandu
ciparripa
±0 EV
(E poga nospiesta)
Z
–0,3 EV
+2,0 EV
Ja iestatītās vērtības nav ±0,0, ekspozīcijas indikatoru centrā mirgos 0
(tikai P, S un A režīmos), un, atlaižot E pogu, vadības panelī un skatu
meklētājā tiks parādīta E ikona. Ekspozīcijas kompensācijas
pašreizējo vērtību var apstiprināt ekspozīcijas indikatorā, nospiežot E
pogu.
Normālu ekspozīciju var atjaunot, iestatot ekspozīcijas kompensāciju
uz ±0. Izslēdzot kameru, ekspozīcijas kompensācija netiek atiestatīta.
112
A
M režīms
Režīmā M ekspozīcijas kompensācija iespaido tikai ekspozīcijas indikatoru; aizvara ātrums un apertūras
atvērums netiek mainīti.
A
Zibspuldzes izmantošana
Ja tiek izmantota zibspuldze, ekspozīcijas kompensācija ietekmē gan zibspuldzes līmeni, gan
ekspozīciju, mainot gan galvenā objekta, gan fona spilgtumu. Pielāgoto iestatījumu e4 (Exposure
comp. for flash (Ekspozīcijas kompensācija zibspuldzei), 0 240) var izmantot, lai ierobežotu
ekspozīcijas kompensācijas efekta ietekmi tikai uz fonu.
A
Skatīt arī
Informāciju par pieejamiem ekspozīcijas vērtību soļa lielumiem skatiet sadaļā par pielāgoto iestatījumu
b2 (EV steps for exposure cntrl. (Ekspozīcijas vadības EV soļi), 0 224). Informāciju par ekspozīcijas
kompensācijas regulēšanu, neizmantojot E pogu, skatiet sadaļā par pielāgoto iestatījumu b3 (Easy
exposure compensation (Vienkāršota ekspozīcijas kompensācija), 0 225). Informāciju par
automātiski maināmo ekspozīciju, zibspuldzes līmeni, baltā balansu un Aktīvo D-Lighting skatiet 153.
lpp.
Z
113
Z
114
rBaltā balanss
(tikai P, S, A un M režīmi)
Baltā balanss nodrošina to, ka gaismas avota krāsas neietekmē krāsas, kas parādās uzņēmumā.
Ja režīms nav P, S, A un M, baltā balansu kamera iestata automātiski. Automātisko baltā balansu
ieteicams izmantot ar lielāko daļu gaismas avotu P, S, A un M režīmos, taču vajadzības gadījumā
var atlasīt citas vērtības atbilstoši gaismas avota veidam:
Opcija
Krāsu temp. *
v Auto (Automātiski)
Normal (Normāls)
3500 – 8000 K
Keep warm lighting colors (Saglabāt
silta apgaismojuma krāsas)
J Incandescent (Kvēlspuldze)
3000 K
I Fluorescent (Fluorescējošs)
Sodium-vapor lamps (Nātrija tvaiku
2700 K
lampas)
Warm-white fluorescent (Silti balts
3000 K
fluorescējošs)
White fluorescent (Balts
3700 K
fluorescējošs)
Cool-white fluorescent (Vēsi balts
4200 K
fluorescējošs)
Day white fluorescent (Dienas balts
5000 K
fluorescējošs)
Daylight fluorescent
6500 K
(Dienasgaismas fluorescējošs)
High temp. mercury-vapor (Augstas
7200 K
temp. dzīvsudraba tvaiku)
Apraksts
Baltā balanss tiek regulēts automātiski. Lai iegūtu
labākos rezultātus, izmantojiet G vai D tipa
objektīvus. Ja uzplaiksna iebūvētā vai papildu
zibspuldze, rezultāts tiek pielāgots zibspuldzei.
Izmanto uzņemšanai kvēlspuldžu apgaismojumā.
Izmanto:
• Nātrija tvaiku lampu apgaismojumā (sporta
pasākumu norises vietās).
• Silti baltām fluorescējošām lampām.
• Baltām fluorescējošām lampām.
• Vēsi baltām fluorescējošām lampām.
• Fluorescējošām baltas dienasgaismas lampām.
• Fluorescējošām dienasgaismas lampām.
• Augstas krāsu temperatūras gaismas avotiem
(piemēram, dzīvsudraba spuldzēm).
Izmanto, lai uzņemtu objektus, ko apspīd tieša
H Direct sunlight (Tieša saules gaisma)
5200 K
saules gaisma.
N Flash (Zibspuldze)
5400 K
Izmanto ar iebūvēto vai papildu zibspuldzi.
Izmanto uzņemšanai dienas gaismā, ja debesis ir
G Cloudy (Mākoņains)
6000 K
apmākušās.
Izmanto uzņemšanai dienas gaismā, fotografējot
M Shade (Ēna)
8000 K
ēnā esošus objektus.
Choose color temp. (Izvēlēties krāsu
Izvēlieties krāsu temperatūru no vērtību saraksta
K
2500 – 10000 K
temp.)
(0 120).
Preset manual (Manuāli iepriekš
Kā baltā balansa atsauci izmantojiet objektu,
L
—
iestatīts)
gaismas avotu vai esošu fotogrāfiju (0 121).
* Visas vērtības ir aptuvenas un neatspoguļo precīzo ieregulēšanu (ja piemērojama).
r
Baltā balansu var iestatīt, nospiežot
L (U) pogu un grozot galveno
komandu ciparripu, līdz vadības
panelī tiek parādīts vēlamais
iestatījums.
L (U) poga
Galvenā komandu
ciparripa
Vadības panelis
115
A
Uzņemšanas izvēlne
Baltā balansu var noregulēt arī, izmantojot uzņemšanas izvēlnes opciju
White balance (Baltā balanss) (0 214), ko var izmantot arī, lai precīzi
ieregulētu baltā balansu (0 117) vai izmērītu iepriekš iestatītu baltā balansa
vērtību (0 121). Izvēlnes White balance (Baltā balanss) opcija Auto
(Automātiski) piedāvā izvēlēties opcijas Normal (Normāls) un Keep warm
lighting colors (Saglabāt silta apgaismojuma krāsas), kas saglabā siltas
krāsas, ko rada kvēlspuldžu apgaismojums, savukārt opciju I Fluorescent
(Fluorescējošs) var izmantot, lai atlasītu gaismas avotu atbilstoši spuldžu
tipam.
A
Studijas zibspuldžu apgaismojums
Automātiskais baltā balanss var nedot vēlamos rezultātus, strādājot ar lielām studiju zibspuldzēm.
Izmantojiet iepriekš iestatītu baltā balansu vai iestatiet baltā balansam opciju Flash (Zibspuldze) un
izmantojiet precīzu ieregulēšanu, lai pielāgotu baltā balansu.
A
Krāsu temperatūra
Uztvertā gaismas avota krāsa atšķiras atkarībā no skatītāja uztveres un citiem apstākļiem. Krāsu
temperatūra ir objektīvs gaismas avota krāsas mērījums, ko definē ar atsauci uz temperatūru, līdz kurai
objekts būtu jāsakarsē, lai tas izstarotu tāda paša viļņu garuma gaismu. Gaismas avoti, kuru krāsu
temperatūra ir aptuveni 5000 – 5500 K, šķiet balti, bet gaismas avoti ar zemāku krāsu temperatūru,
piemēram, kvēlspuldzes, izskatās nedaudz dzeltenīgi vai iesarkani. Gaismas avoti ar augstāku krāsu
temperatūru šķiet ietonēti zilā krāsā. Kameras baltā balansa opcijas tiek pielāgotas šādām krāsu
temperatūrām:
• I (sodium-vapor lamps (nātrija tvaiku
• H (direct sunlight (tieša saules gaisma)): 5200 K
lampas)): 2700 K
• N (flash (zibspuldze)): 5400 K
• J (incandecent (kvēlspuldze))/
• G (cloudy (mākoņains)): 6000 K
I (warm-white fluorescent (silti balts
• I (daylight fluorescent (dienasgaismas
fluorescējošs)): 3000 K
fluorescējošs)): 6500 K
• I (white fluorescent (balts fluorescējošs)):
• I (high temp. mercury-vapor (augstas temp.
3700 K
dzīvsudraba tvaiku spuldze)): 7200 K
• I (cool-white fluorescent (vēsi balts
• M (shade (ēna)): 8000 K
fluorescējošs)): 4200 K
• I (day white fluorescent (dienas balts
fluorescējošs)): 5000 K
A
r
116
Skatīt arī
Ja pielāgotajam iestatījumam e6 (Auto bracketing set (Automātiskās vairākkadru uzņemšana
komplekts), 0 241) ir atlasīta opcija WB bracketing (BB dublēšana), ikreiz, kad tiks atbrīvots aizvars,
kamera izveidos vairākus attēlus. Baltā balansu var mainīt katram attēlam, uzņemot vairākus kadrus ar
baltā balansam pašlaik izvēlēto vērtību (0 156).
Baltā balansa precīza ieregulēšana
Baltā balansu var precīzi ieregulēt, lai kompensētu gaismas avota krāsas atšķirības vai lai
piešķirtu attēlam iepriekš nodomātu krāsas niansi. Baltā balansu var precīzi ieregulēt,
izmantojot uzņemšanas izvēlnes opciju White balance (Baltā balanss) vai nospiežot L (U)
pogu un grozot apakškomandu skalu.
❚❚ Baltā balansa izvēlne
1
Uzņemšanas izvēlnē atlasiet baltā balansa
opciju.
Lai parādītu izvēlnes, nospiediet G pogu.
Uzņemšanas izvēlnē izvēlieties opciju White
balance (Baltā balanss), pēc tam iezīmējiet baltā
balansa opciju un nospiediet 2. Ja atlasītā opcija
G poga
nav Auto (Automātiski), Fluorescent
(Fluorescējošs), Choose color temp. (Izvēlēties
krāsu temperatūru) vai Preset manual (Manuāli iepriekš iestatīts), pārejiet uz
2. darbību. Ja ir atlasīta opcija Auto (Automātiski), Fluorescent (Fluorescējošs) vai
Choose color temp. (Izvēlēties krāsu temperatūru), iezīmējiet vēlamo iestatījumu un
nospiediet 2. Informāciju par iepriekšēju baltā balansa iestatījumu precīzu ieregulēšanu
skatiet 125. lpp.
2
Baltā balansa precīza ieregulēšana.
Baltā balansa precīzai ieregulēšanai izmantojiet
kursortaustiņu. Baltā balansu var precīzi ieregulēt
uz dzintarkrāsas (A)–zilās (B) ass un zaļās (G)–
fuksīna (M) ass. Horizontālā (dzintarkrāsas-zilā)
ass atbilst krāsu temperatūrai, kur katrs vērtības
palielinājuma solis ir ekvivalents 5 mairediem.
Vertikālā (zaļās-fuksīna krāsas) ass darbojas līdzīgi
kā attiecīgo krāsu kompensācijas (c olor
compensation – CC) filtrus.
Koordinātas
Regulēšana
r
Zaļš (G)
Pastiprina zaļo
Zils (B)
Pastiprina fuksīna krāsu
Pastiprina zilo
Dzintarkrāsa (A)
Fuksīns (M)
Pastiprina dzintarkrāsu
117
3
Nospiediet J.
Nospiediet J, lai saglabātu iestatījumus un
atgrieztos uzņemšanas izvēlnē. Ja baltā balansam ir
veikta precīza ieregulēšana, vadības panelī tiks
parādīta zvaigznīte („E“).
❚❚ L (U) poga
Ja iestatījums nav K (Choose color temp. (Izvēlēties
krāsu temperatūru)) un L (Preset manual (Manuāli
iepriekš iestatīts)), L (U) pogu var izmantot, lai precīzi
ieregulētu baltā balansu pa dzintarkrāsas (A)–zilo (B) asi
(0 117; lai precīzi ieregulētu baltā balansu, kad ir atlasīts
iestatījums K vai L, izmantojiet uzņemšanas izvēlni, kā
L (U) poga
Apakškomandu
aprakstīts 117. lpp.). Abos virzienos ir pieejami seši
skala
iestatījumi; katra soļa vērtība ekvivalenta aptuveni 5
mairediem (0 119). Nospiediet L (U) pogu un groziet
apakškomandu skalu, līdz vadības panelī tiek parādīta
vēlamā vērtība. Pagriežot apakškomandu skalu pa kreisi,
tiek palielināts dzintarkrāsas daudzums (A). Pagriežot
apakškomandu skalu pa labi, tiek palielināts zilās krāsas
Vadības panelis
daudzums (B). Ja iestatījums nav „0“, vadības panelī tiek
parādīta zvaigznīte („E“).
r
118
A
Baltā balansa precīza ieregulēšana
Precīzās ieregulēšanas asu krāsas ir relatīvas, nevis absolūtas. Piemēram, pārvietojot kursoru uz B (zils),
ja baltā balansam izvēlēts „silts“ iestatījums, piemēram, J (Incandescent (kvēlspuldze)), fotogrāfijas būs
nedaudz „vēsākas“, bet faktiski tās nebūs zilganas.
A
Krāsu temperatūras precīza ieregulēšana
Ja ir atlasīta opcija Choose color temp. (Izvēlēties krāsu temp.),
jūs, precīzi ieregulējot baltā balansu, varat skatīt krāsu
temperatūru.
A
Maireds
Jebkuras dotās krāsu temperatūras izmaiņas zemās krāsu temperatūrās rada lielākas krāsas atšķirības
nekā augstākās krāsu temperatūrās. Piemēram, izmaiņas par 1000 K rada daudz lielākas krāsu izmaiņas
pie 3000 K nekā pie 6000 K. Maireds, ko aprēķina, reizinot krāsu temperatūras apvērstu lielumu ar 10 6, ir
krāsu temperatūras mērs, kas ņem vērā šādas izmaiņas, un ir mērvienība, ko izmanto krāsu temperatūras
kompensācijas filtros. Piemēram:
• 4000 K – 3000 K (1000 K starpība) = 83 mairedi
• 7000 K – 6000 K (1000 K starpība) = 24 mairedi
r
119
Krāsu temperatūras izvēlēšanās
Ja baltā balansam ir atlasīta opcija K (Choose color temp.
(Izvēlēties krāsu temperatūru)), krāsu temperatūru var
atlasīt, nospiežot L (U) pogu un grozot apakškomandu
skalu. Krāsu temperatūra tiks parādīta vadības panelī.
L (U) poga
Apakškomandu
skala
Vadības panelis
r
D
Krāsu temperatūras izvēle
Ņemiet vērā, ka vēlamie rezultāti netiks iegūti ar zibspuldzi vai fluorescējošā apgaismojumā. Šiem
gaismas avotiem izvēlieties opciju N (Flash (Zibspuldze)) vai I (Fluorescent (Fluorescējošs)). Ar
citiem gaismas avotiem veiciet izmēģinājuma uzņēmumus, lai noteiktu, vai izvēlētā vērtība ir piemērota.
A
Baltā balansa izvēlne
Krāsu temperatūru var izvēlēties arī baltā balansa izvēlnē. Ņemiet
vērā, ka krāsu temperatūra, kas atlasīta, izmantojot L (U) pogu
un apakškomandu skalu, aizstāj vērtības, kas atlasītas, izmantojot
baltā balansa izvēlni.
120
Manuāls iepriekšējs iestatījums
Manuālu iepriekšēju iestatījumu izmanto, lai ierakstītu un izsauktu pielāgotus baltā balansa
iestatījumus fotografēšanai jauktā apgaismojumā vai lai kompensētu apgaismojumu, ko
sniedz gaismas avoti ar spēcīgām krāsu niansēm. Kamera var saglabāt līdz četrām iepriekš
iestatītām baltā balansa vērtībām iepriekšējos iestatījumos d-1 līdz d-4. Baltā balansa
iepriekšēja iestatījuma iestatīšanai ir pieejamas divas metodes:
Metode
Tiešā mērīšana
Esošas fotogrāfijas kopija
Apraksts
Neitrāli pelēku vai baltu objektu novieto apgaismojumā, kas tiks izmantots
galīgās fotogrāfijas uzņemšanai, un ar kameru izmēra baltā balansu (0 121).
Baltā balanss tiek pārkopēts no atmiņas kartē saglabātas fotogrāfijas (0 124).
❚❚ Baltā balansa vērtības mērīšana
1
Apgaismojiet atsauces objektu.
Novietojiet neitrāli pelēku vai baltu objektu apgaismojumā, kas tiks izmantots galīgajam
uzņēmumam. Standarta pelēko paneli var izmantot kā atskaites objektu studijas
iestatījumiem. Ņemiet vērā, ka, mērot baltā balansu, ekspozīcija tiek automātiski
palielināta par 1 EV; ekspozīcijas režīmā M noregulējiet ekspozīciju tā, lai ekspozīcijas
indikators rādītu ±0 (0 78).
2
Iestatiet baltā balansu uz L (Preset manual (Manuāli iepriekš iestatīts)).
Nospiediet L (U) pogu un grieziet galveno komandu ciparripu, līdz vadības panelī
tiek parādīts simbols L.
L (U) poga
Galvenā komandu
ciparripa
Vadības panelis
r
A
Iepriekš iestatīta baltā balansa mērīšana
Manuāli iepriekš iestatītu baltā balansu nevar mērīt tiešā skata režīma laikā (0 49, 57), kamēr tiek
uzņemta HDR fotogrāfija (0 139) vai tiek izmantota daudzkārtēja ekspozīcija (0 160), vai arī
pielāgotajam iestatījumam g4 (Assign shutter button (Aizvara pogas piešķire) ir atlasīta opcija
Record movies (Ierakstīt video), 0 248).
121
3
Izvēlieties iepriekšēju iestatījumu.
Nospiediet L (U) pogu un grieziet apakškomandu skalu, līdz vadības panelī tiek
parādīts vēlamais baltā balansa iepriekšējs iestatījums (d-1 līdz d-4).
L (U) poga
4
Apakškomandu skala
Vadības panelis
Atlasiet tiešā mērījuma režīmu.
Uz brīdi atlaidiet L (U) pogu un tad nospiediet to atkārtoti,
līdz vadības panelī sāk mirgot L ikona. Skatu meklētājā
parādīsies arī mirgojošs simbols D. Displejs mirgos aptuveni
sešas sekundes.
Vadības panelis
Skatu meklētājs
5
Baltā balansa mērīšana.
Iekams indikatori beidz mirgot, kadrējiet atskaites objektu, lai
tas aizpildītu skatu meklētāju, un nospiediet līdz galam
aizvara atbrīvošanas pogu. Kamera izmērīs baltā balansa
vērtību un saglabās to 3. darbībā atlasītajā iepriekšējā iestatījumā. Fotogrāfija netiks
ierakstīta; baltā balansu var izmērīt precīzi arī tad, ja kamera nav fokusēta.
r
\
A
Aizsargāti iepriekšēji iestatījumi
Ja pašreizējais iepriekšējais iestatījums ir aizsargāts (0 127), mēģinot izmērīt jauno vērtību, vadības
panelī un skatu meklētājā mirgos paziņojums 3.
122
6
Pārbaudiet rezultātus.
Ja kamera ir varējusi izmērīt baltā balansa vērtību, vadības
panelī aptuveni sešas sekundes mirgos simbols C, bet
skatu meklētājā būs redzams mirgojošs simbols a.
Vadības panelis
Skatu meklētājs
Ja apgaismojums ir pārāk tumšs vai pārāk spilgts, kamera var
nespēt izmērīt baltā balansu. Vadības panelī un skatu
meklētājā uz aptuveni sešām sekundēm parādīsies mirgojošs
simbols b a. Nospiediet līdz pusei aizvara atbrīvošanas
pogu, lai atgrieztos 5. darbībā un vēlreiz izmērītu baltā
balansu.
Vadības panelis
Skatu meklētājs
r
D
Tiešās mērīšanas režīms
Ja, kamēr mirgo displeji, netiek veiktas nekādas darbības, tiešās mērīšanas režīms beigsies pēc laika, kas
atlasīts pielāgotajam iestatījumam c2 (Standby timer (Gaidstāves aktivizēšanas taimeris), 0 227).
A
Iepriekšēja iestatījuma izvēlēšanās
Uzņemšanas izvēlnē opcijai White balance (Baltā balanss) atlasot
iestatījumu Preset manual (Manuāli iepriekš iestatīts), tiek parādīts pa labi
redzamais dialoglodziņš; iezīmējiet iepriekšēju iestatījumu un nospiediet J.
Ja atlasītajam iepriekšējam iestatījumam šobrīd nav piešķirta vērtība, baltā
balanss tiks iestatīts uz 5200 K, kas atbilst iestatījumam Direct sunlight
(Tieša saules gaisma).
123
❚❚ Baltā balansa kopēšana no fotogrāfijas
Kopējiet baltā balansa vērtību no esoša attēla uz atlasīto iepriekšējo iestatījumu, izpildot tālāk
aprakstītās darbības.
1
Uzņemšanas izvēlnē vienumam White
balance (Baltā balanss) atlasiet opciju L
(Preset manual (Manuāli iepriekš
iestatīts)).
Nospiediet G pogu un atlasiet uzņemšanas
izvēlnē opciju White balance (Baltā balanss).
Iezīmējiet Preset manual (Manuāli iepriekš
iestatīts) un nospiediet 2.
2
G poga
Izvēlieties galamērķi.
Iezīmējiet mērķa iepriekšēju iestatījumu (d-1 līdz
d-4) un nospiediet W (S).
W (S) poga
3
Izvēlieties opciju Select image (Atlasīt
attēlu).
Iezīmējiet opciju Select image (Atlasīt attēlu) un
nospiediet 2.
4
Iezīmējiet avota attēlu.
Iezīmējiet avota attēlu.
r
5
Nospiediet J.
Nospiediet J, lai kopētu iezīmētā attēla baltā
balansa vērtību uz atlasīto iepriekšējo
iestatījumu. Ja iezīmētajai fotogrāfijai ir
pievienots komentārs (0 253), tas tiks pārkopēts
atlasītā iepriekšēja iestatījuma komentārā.
124
A Avota attēla izvēlēšanās
Lai skatītu 4. darbībā iezīmēto attēlu pilnrāmja kadra režīmā,
nospiediet un turiet X (T) pogu.
X (T) poga
Lai skatītu attēlus citās vietās, turiet nospiestu D pogu un
nospiediet 1. Tiks parādīts ilustrācijā pa labi redzamais
dialoglodziņš; atlasiet vēlamo karti un mapi (0 178).
D poga
A
Baltā balansa iepriekšēja iestatījuma izvēlēšanās
Nospiediet 1, lai iezīmētu pašreizējā baltā balansa
iepriekšēju iestatījumu (d-1 līdz d-4), un nospiediet 2, lai
izvēlētos citu iepriekšēju iestatījumu.
A
Iepriekš iestatīta baltā balansa precīza ieregulēšana
Atlasīto iepriekšēju iestatījumu var precīzi ieregulēt,
atlasot opciju Fine-tune (Precīza ieregulēšana) un
regulējot baltā balansu, kā aprakstīts 117. lpp.
r
125
❚❚ Komentāra ievadīšana
Lai izvēlētajam baltā balansa iepriekšiestatījumam ievadītu līdz trīsdesmit sešām rakstzīmēm
garu, aprakstošu komentāru, rīkojieties šādi.
1
Atlasiet opciju L (Preset manual
(Manuāli iepriekš iestatīts)).
Baltā balansa izvēlnē iezīmējiet opciju Preset
manual (Manuāli iepriekš iestatīts) un
nospiediet 2.
2
Izvēlieties iepriekšēju iestatījumu.
Iezīmējiet vēlamo iepriekšējo iestatījumu un
nospiediet W (S).
W (S) poga
3
Atlasiet opciju Edit comment (Rediģēt
komentāru).
Iezīmējiet Edit comment (Rediģēt komentāru)
un nospiediet 2.
4
Rediģējiet komentāru.
Rediģējiet komentāru, kā aprakstīts 135. lpp.
r
126
❚❚ Baltā balansa iepriekšēja iestatījuma aizsargāšana
Lai aizsargātu atlasīto baltā balansa iepriekšējo iestatījumu, izpildiet tālāk aprakstītās darbības.
Aizsargātus baltā balansa iepriekšējos iestatījumus nevar mainīt un tiem nevar pielietot opcijas
Fine-tune (Precīza ieregulēšana) un Edit comment (Rediģēt komentāru).
1
Atlasiet opciju L (Preset manual
(Manuāli iepriekš iestatīts)).
Baltā balansa izvēlnē iezīmējiet opciju Preset
manual (Manuāli iepriekš iestatīts) un
nospiediet 2.
2
Izvēlieties iepriekšēju iestatījumu.
Iezīmējiet vēlamo iepriekšējo iestatījumu un
nospiediet W (S).
W (S) poga
3
Atlasiet opciju Protect (Aizsargāt).
Iezīmējiet opciju Protect (Aizsargāt) un
nospiediet 2.
4
Atlasiet opciju On (Ieslēgts).
Iezīmējiet opciju On (Ieslēgts) un nospiediet J,
lai aizsargātu atlasīto baltā balansa iepriekšējo
iestatījumu. Lai noņemtu aizsardzību, atlasiet
opciju Off (Izslēgts).
r
127
r
128
JAttēla uzlabošana
Picture Controls
(tikai P, S, A un M režīmi)
Nikon unikālā Picture Control sistēma ļauj saderīgām ierīcēm un programmatūrai koplietot
attēla apstrādes iestatījumus, tostarp asumu, kontrastu, spilgtumu, piesātinājumu un nokrāsu.
Picture Control atlasīšana
Kamera piedāvā vairākas iepriekš iestatītas Picture Controls. Režīmos P, S, A un M varat izvēlēties
Picture Control atbilstoši objektam vai sižeta veidam (pārējos režīmos kamera Picture Control
atlasa automātiski).
Opcija
Standard
Q
(Standarta)
Neutral
R
(Neitrāls)
S Vivid (Košs)
Apraksts
Standarta apstrāde, lai iegūtu sabalansētu rezultātu. Ieteicama vairumam situāciju.
Minimāla apstrāde dabīga rezultāta iegūšanai. Izvēlas fotogrāfijām, kas vēlāk tiks
intensīvi apstrādātas vai retušētas.
Attēlus uzlabo, lai iegūtu košas foto izdrukas efektu. Izvēlas fotogrāfijām, kurās izceltas
primārās krāsas.
Monochrome
Uzņem vienkrāsainas fotogrāfijas.
(Vienkrāsains)
Portrait
e
Apstrādā portretus, piedodot ādai dabīgu tekstūru un izlīdzinātu kolorītu.
(Portrets)
Landscape
f
Rada dzīvīgas ainavas un pilsētas skatus.
(Ainava)
T
1
Nospiediet c (b).
Tiks parādīts Picture Controls saraksts.
J
c (b) poga
2
Atlasiet Picture Control.
Iezīmējiet vēlamo Picture Control un nospiediet
J.
129
A
Pielāgotas Picture Controls
Pielāgotas Picture Controls tiek izveidotas, veicot izmaiņas esošajā Picture Control, šim nolūkam
izmantojot uzņemšanas izvēlnes opciju Manage Picture Control (Pārvaldīt Picture Control) (0 134).
Pielāgotu Picture Control var saglabāt atmiņas kartē, lai to koplietotu citās tā paša modeļa kamerās un
ar saderīgu programmatūru (0 136).
A
Picture Control indikators
Nospiežot R pogu, informācijas displejā tiek parādīta pašreizējā Picture
Control.
Picture Control
indikators
A
Uzņemšanas izvēlne
Picture Controls var arī atlasīt, izmantojot uzņemšanas izvēlnes opciju Set
Picture Control (Iestatīt Picture Control) (0 214).
J
130
Picture Controls izmainīšana
Esošas iepriekšēji iestatītas vai pielāgotas Picture Controls (0 134) var mainīt atbilstoši sižetam
vai lietotāja radošajai iecerei. Izvēlieties līdzsvarotu iestatījumu kombināciju, izmantojot opciju
Quick adjust (Ātrā pielāgošana), vai manuāli ieregulējiet atsevišķus iestatījumus.
1
Atlasiet Picture Control.
Picture Control sarakstā (0 129) iezīmējiet vajadzīgo
Picture Control un nospiediet 2.
2
Iestatījumu regulēšana.
Nospiediet 1 vai 3, lai iezīmētu vēlamo iestatījumu
(0 132), un nospiediet 4 vai 2, lai izvēlētos vērtību.
Atkārtojiet šo darbību, līdz tiek noregulēti visi
iestatījumi, vai atlasiet opciju Quick adjust (Ātrā
pielāgošana), lai izvēlētos iepriekš iestatītu
iestatījumu kombināciju. Noklusējuma iestatījumus var atjaunot, nospiežot O (Q) pogu.
3
Nospiediet J.
J
A
Sākotnējā Picture Control izmainīšana
Picture Controls, kurām mainīti noklusējuma iestatījumi, tiek
norādītas ar zvaigznīti („E“).
131
❚❚ Picture Control iestatījumi
Opcija
Quick adjust (Ātrā
pielāgošana)
Manuālā pielāgošana
(visas Picture Control)
Sharpening
(Asuma
palielināšana)
Contrast
(Kontrasts)
Brightness
(Spilgtums)
Apraksts
Izvēlieties opcijas no –2 līdz +2, lai samazinātu vai palielinātu atlasītās Picture
Control efektu (ņemiet vērā, ka tiks atiestatīti visi manuālie iestatījumi). Piemēram,
izvēloties pozitīvas vērtības opcijai Vivid (Košs), attēli kļūst dzīvīgāki. Nav pieejams
ar Picture Control iestatījumiem Neutral (Neitrāls) un Monochrome
(Vienkrāsains).
Kontrolējiet kontūru asumu. Izvēlieties A, lai asumu automātiski pielāgotu atbilstoši
sižeta veidam, vai izvēlieties vērtības no 0 (bez asuma palielināšanas) līdz 9 (jo
lielāks skaitlis, jo asāks ir attēls).
Izvēlieties A, lai kontrastu automātiski pielāgotu atbilstoši sižeta veidam, vai
izvēlieties vērtību no –3 līdz +3 (tiešā saules gaismā izvēlieties mazāku vērtību, lai
novērstu izgaismotu vietu „izbalēšanu“ portretu objektos, bet miglainām ainavām
un citiem objektiem ar nelielu kontrastu izvēlieties lielāku vērtību, lai saglabātu
detaļas).
Lai samazinātu spilgtumu, izvēlieties –1, lai spilgtumu palielinātu, izvēlieties +1. Šīs
izmaiņas neietekmē ekspozīciju.
Manuālā pielāgošana
(tikai nevienkrāsainiem)
Kontrolējiet krāsu košumu. Izvēlieties A, lai piesātinājumu automātiski pielāgotu
Saturation
atbilstoši sižeta veidam, vai izvēlieties vērtību no –3 un +3 (mazāka vērtība
(Piesātinājums)
samazina piesātinājumu, bet lielāka to palielina).
Hue (Nokrāsa)
Izvēlieties negatīvas vērtības (minimums ir –3), lai sarkanais tonis būtu violetāks,
zilais – zaļganāks, bet zaļais – dzeltenīgāks; izvēlieties pozitīvās vērtības (līdz +3), lai
sarkanais tonis būtu oranžāks, zaļais – zilganāks, bet zilais – violetāks.
Manuālā pielāgošana
(tikai vienkrāsainiem)
Filter effects
(Filtru efekti)
Simulējiet vienkrāsainās fotogrāfijās krāsu filtru efektu. Izvēlieties opcijas Off
(Izslēgts), dzeltens, oranžs, sarkans un zaļš (0 133).
Toning
(Tonēšana)
Izvēlieties toni, kas tiks izmantots vienkrāsainās fotogrāfijās: B&W (melnbaltas),
Sepia (Sēpija), Cyanotype (Ciāntipa) (zilgani vienkrāsainas), Red (Sarkans),
Yellow (Dzeltens), Green (Zaļš), Blue Green (Zilzaļš), Blue (Zils), Purple Blue
(Purpurzils), Red Purple (Purpursarkans) (0 133).
J
D
„A“ (Automātiski)
Automātiskas asuma palielināšanas, kontrasta un piesātinājuma rezultāti atšķiras atkarībā no
ekspozīcijas un objekta novietojuma kadrā. Lai iegūtu vislabākos rezultātus, izmantojiet G vai D tipa
objektīvu.
A
Pielāgotas Picture Controls
Opcijas, kas pieejamas ar pielāgotām Picture Controls, ir tādas pašas kā opcijas, uz kurām tika balstīta
pielāgotā Picture Control.
132
A
Picture Control režģis
Nospiežot W (S) pogu, kā tas aprakstīts 131. lpp. norādītajā 2. darbībā, tiek
parādīts Picture Control režģis, kas parāda atlasītās Picture Control kontrastu
un piesātinājumu saistībā ar citām Picture Controls (ja ir atlasīts iestatījums
Monochrome (Vienkrāsains), tiek parādīts tikai kontrasts). Atbrīvojiet
W (S) pogu, lai atgrieztos Picture Control izvēlnē.
Ja Picture Control izmanto automātisko kontrastu un piesātinājumu, tās
ikonas Picture Control režģī tiek parādītas zaļā krāsā, un līnijas ir izvietotas
paralēli režģa asīm.
A
Iepriekšējie iestatījumi
Līnija zem vērtību displeja Picture Control iestatījumu izvēlnē norāda
iestatījuma iepriekšējo vērtību. Izmantojiet to kā atsauci, pielāgojot
iestatījumus.
A
Filter Effects (Filtra efekti) (tikai vienkrāsainiem)
Izmantojot šīs izvēlnes opcijas, vienkrāsainās fotogrāfijās tiek simulēts krāsu filtru efekts. Ir pieejami šādi
filtra efekti:
Opcija
Apraksts
Y Dzeltens Uzlabo kontrastu. Var izmantot, lai samazinātu debesu spilgtumu ainavu uzņēmumos.
O Oranžs Oranžais dod lielāku kontrastu, nekā dzeltenais, sarkanais dod lielāku kontrastu, nekā
R Sarkans oranžais.
G
Zaļš
Padara maigākus ādas toņus. Var izmantot portretiem.
Ņemiet vērā, ka efekti, kas iegūti, izmantojot opciju Filter effects (Filtra efekti), ir izteiktāki nekā tie, kas
iegūti, izmantojot fiziskus stikla filtrus.
A
Toning (Tonēšana) (tikai vienkrāsainiem)
Nospiežot 3, ja ir atlasīta opcija Toning (Tonēšana), tiek parādītas
piesātinājuma opcijas. Nospiediet 4 vai 2, lai regulētu piesātinājumu.
Piesātinājuma kontrole nav pieejama, ja izvēlēta opcija B&W (melnbalts).
J
133
Pielāgoto Picture Control izveidošana
Kopā ar kameru piegādātās iepriekš iestatītas Picture Controls var modificēt un saglabāt kā
pielāgotas Picture Controls.
1
Uzņemšanas izvēlnē atlasiet opciju
Manage Picture Control (Pārvaldīt Picture
Control).
Lai parādītu izvēlnes, nospiediet G pogu.
Uzņemšanas izvēlnē iezīmējiet opciju Manage
Picture Control (Pārvaldīt Picture Control) un
nospiediet 2.
2
Atlasiet opciju Save/edit (Saglabāt/
rediģēt).
Iezīmējiet Save/edit (Saglabāt/rediģēt) un
nospiediet 2.
3
Atlasiet Picture Control.
Iezīmējiet esošo Picture Control un nospiediet 2
vai nospiediet J, lai pārietu uz 5. darbību un
saglabātu iezīmētās Picture Control kopiju bez
turpmākām izmaiņām.
4
Rediģējiet atlasīto Picture Control.
Plašāku informāciju skatiet 132. lpp. Lai atmestu
visas izmaiņas un sāktu no sākuma ar
noklusējuma iestatījumiem, nospiediet O (Q)
pogu. Kad iestatījumi ir pabeigti, nospiediet J.
J
5
Izvēlieties galamērķi.
Iezīmējiet pielāgotās Picture Control galamērķi
(C-1 līdz C-9) un nospiediet 2.
134
G poga
6
Piešķiriet Picture Control nosaukumu.
Tiks parādīts pa labi redzamais teksta ievades
Tastatūras
dialoglodziņš. Jaunajai Picture Control pēc
apgabals
noklusējuma nosaukums tiek piešķirts,
Nosaukuma
pievienojot esošās Picture Control nosaukumam
apgabals
divciparu skaitli (piešķir automātiski); lai
izmantotu pēc noklusējuma piešķirtu nosaukumu, pārejiet uz 7. darbību. Lai pārvietotu
kursoru nosaukuma apgabalā, turiet nospiestu W (S) pogu un nospiediet 4 vai 2. Lai
ievadītu jaunu burtu pašreizējā kursora pozīcijā, izmantojiet kursortaustiņu, lai iezīmētu
tastatūras apgabalā vēlamo burtu un nospiediet J. Lai izdzēstu rakstzīmi pašreizējā
kursora pozīcijā, nospiediet O (Q) pogu.
Pielāgotās Picture Control nosaukums var būt līdz deviņpadsmit rakstzīmes garš. Visas
rakstzīmes pēc deviņpadsmitās rakstzīmes tiks dzēstas.
7
Nospiediet X (T).
Nospiediet X (T) pogu, lai saglabātu izmaiņas
un izietu. Picture Control sarakstā tiks parādīta
jaunā Picture Control.
X (T) poga
A
Manage Picture Control (Pārvaldīt Picture Control) > Rename (Pārdēvēt)
Pielāgotu Picture Control var pārdēvēt jebkurā laikā,
izmantojot izvēlnes Manage Picture Control (Pārvaldīt
Picture Control) opciju Rename (Pārdēvēt).
J
A
Manage Picture Control (Pārvaldīt Picture Control) >
Delete (Dzēst)
Lai izdzēstu atlasītās nevajadzīgās pielāgotās Picture
Controls, var izmantot izvēlnes Manage Picture Control
(Pārvaldīt Picture Control) opciju Delete (Dzēst).
A
Sākotnējā Picture Control ikona
Sākotnējā iepriekšiestatītā Picture Control, uz kuras balstīta
pielāgotā Picture Control, tiek norādīta ar ikonu rediģēšanas
displeja augšējā labajā stūrī.
Sākotnējā Picture Control ikona
135
Pielāgoto Picture Control koplietošana
Pielāgotās Picture Controls, kas izveidotas, izmantojot Picture Control utilītprogrammas, kas
pieejamas ViewNX 2, vai papildu programmatūru, piemēram, Capture NX 2, var kopēt atmiņas
kartē un ielādēt kamerā; ar kameras palīdzību pielāgotās Picture Controls var kopēt atmiņas
kartē, lai izmantotu citās D600 kamerās un saderīgā programmatūrā, un pēc tam izdzēst, kad
tās vairs nav vajadzīgas.
Lai pielāgotās Picture Control kopētu atmiņas kartē vai no tās
vai dzēstu Picture Controls no atmiņas kartes, iezīmējiet
izvēlnē Manage Picture Control (Pārvaldīt Picture
Control) opciju Load/save (Ielādēt/saglabāt) un nospiediet
2. Tiks parādītas šādas opcijas:
• Copy to camera (Kopēt kamerā): ļauj kopēt pielāgotās Picture
Controls no atmiņas kartes uz kameras pielāgoto Picture
Control C-1 līdz C-9 un pēc vajadzības piešķirt tām
nosaukumus.
• Delete from card (Dzēst no kartes): ļauj izdzēst no atmiņas kartes
atlasītas pielāgotās Picture Controls. Pirms Picture Control
izdzēšanas tiek parādīts attēlā pa labi redzamais
dialoglodziņš; lai izdzēstu atlasīto Picture Control,
iezīmējiet Yes (Jā) un nospiediet J.
• Copy to card (Kopēt kartē): kopē pielāgoto Picture Control (C-1
līdz C-9) no kameras uz izvēlēto galamērķi atmiņas kartē (1
līdz 99).
J
A
Pielāgoto Picture Control saglabāšana
Atmiņas kartē vienlaikus var saglabāt līdz pat 99 pielāgotām Picture Controls. Atmiņas karti var izmantot
tikai lietotāja izveidoto pielāgoto Picture Control saglabāšanai. Kopā ar kameru piegādātās (0 129)
iepriekš iestatītas Picture Control nevar kopēt atmiņas kartē, pārdēvēt vai izdzēst.
Izvēlnes Manage Picture Control (Pārvaldīt Picture Control) opcijas tiek piemērotas tikai 1. slotā
esošajai atmiņas kartei. Pielāgotas Picture Controls nevar izdzēst vai kopēt 2. slotā esošās kartē vai no
tās.
136
Attēla detaļu saglabāšana pārgaismotās
un noēnotās vietās
Aktīvā D-Lighting
(tikai P, S, A un M režīmi)
Aktīvā D-Lighting ļauj saglabāt detaļas pārgaismotās un
noēnotās vietās, veidojot fotogrāfijas ar dabīgu kontrastu. Izmantojiet to kontrastainiem
sižetiem, piemēram, uzņemot spilgti apgaismotu āra ainavu caur durvīm vai logu, vai,
uzņemot apēnotu objektu attēlus saulainā dienā. Visefektīvāk tā darbojas kopā ar matricas
mērīšanas metodi (0 109).
Aktīvā D-Lighting izslēgta
Aktīvā D-Lighting:
Y Automātiskais režīms
J
D „Active D-Lighting“ (Aktīvā D-Lighting) pret „D-Lighting“
Uzņemšanas izvēlnes opcija Active D-Lighting (Aktīvā D-Lighting) pirms fotografēšanas noregulē
ekspozīciju, lai optimizētu dinamisko diapazonu, savukārt retušas izvēlnes opcija D-Lighting optimizē
attēlos dinamisko diapazonu pēc to uzņemšanas.
137
Lai lietotu Aktīvo D-Lighting:
1
Uzņemšanas izvēlnē atlasiet opciju Active
D-Lighting (Aktīvā D-Lighting).
Lai parādītu izvēlnes, nospiediet G pogu.
Uzņemšanas izvēlnē iezīmējiet opciju Active
D-Lighting (Aktīvā D-Lighting) un nospiediet
2.
G poga
2
Izvēlieties opciju.
Iezīmējiet vēlamo opciju un nospiediet J. Ja ir
atlasīta opcija Y Auto (Automātiski), kamera
automātiski noregulēs Aktīvo D-Lighting
atbilstoši uzņemšanas apstākļiem (tomēr M
režīmā opcija Y Auto (Automātiski) ir
ekvivalenta opcijai Q Normal (Normāls)).
J
D
Aktīvā D-Lighting
Aktīvo D-Lighting nevar izmantot video uzņemšanai. Fotogrāfijās, kas uzņemtas, izmantojot aktīvo
D-Lighting, var parādīties trokšņi (brīvi izvietoti, spilgti pikseļi, aizmiglojums vai līnijas). Dažiem
objektiem var būt nevienmērīgs ēnojums. Aktīvo D-Lighting nevar izmantot ar ISO jutību Hi 0,3 vai
augstāku.
A
Skatīt arī
Ja pielāgotajam iestatījumam e6 (Auto bracketing set (Automātiskas vairākkadru uzņemšanas
komplekts), 0 241) ir iestatīta opcija ADL bracketing (ADL vairākkadru uzņemšana), kamera
uzņēmumu sērijā mainīs Aktīvās D-Lighting parametrus (0 158). Informāciju par Fn pogas un galvenās
komandu ciparripas izmantošanu, lai atlasītu Aktīvās D-Lighting opciju, skatiet 242. lpp.
138
Augsts dinamiskais diapazons (HDR)
Izmantojot ļoti kontrastainiem objektiem, augsta dinamiska diapazona (High Dynamic Range
— HDR) režīms ļauj saglabāt detaļas gaišajos un noēnotajos apgabalos, apvienojot divus ar
atšķirīgām ekspozīcijām uzņemtus attēlus. HDR visefektīvākais ir tad, ja to izmanto kopā ar
matricas mērīšanu (0 109; izmantojot kopā ar citām mērīšanas metodēm, iestatījuma Auto
(Automātiski) ekspozīciju starpība ir ekvivalenta aptuveni 2 EV). To nevar izmantot NEF (RAW)
attēlu ierakstīšanai. Ja ir aktīvs HDR un nav pieejams aizvara ātrums A, nevar izmantot
video ierakstīšanu (0 57), zibspuldzes apgaismojumu, vairākkadru uzņemšanu (0 153),
daudzkārtēju ekspozīciju (0 160), fotografēšanu ar intervāliem (0 168).
+
Pirmā ekspozīcija (tumšāka)
1
Otrā ekspozīcija (spilgtāka)
Kombinētais HDR attēls
Atlasiet opciju HDR (high dynamic range)
(HDR (Augsts dinamiskais diapazons)).
Lai parādītu izvēlnes, nospiediet G pogu.
Uzņemšanas izvēlnē iezīmējiet opciju HDR (high
dynamic range) (HDR (augsts dinamiskais
diapazons)) un nospiediet 2.
G poga
J
139
2
Izvēlieties režīmu.
Iezīmējiet opciju HDR mode (HDR režīms) un
nospiediet 2.
Iezīmējiet kādu no tālāk norādītajām opcijām un
nospiediet J.
• Lai uzņemtu HDR fotogrāfiju sērijas, atlasiet opciju
6 On (series) (Ieslēgts (sērijas)). HDR
uzņemšana turpināsies, līdz opcijai HDR
mode (HDR režīms) izvēlēsieties iestatījumu
Off (Izslēgts).
• Lai uzņemtu vienu HDR fotogrāfiju, atlasiet opciju On (single photo) (Ieslēgts (viena
fotogrāfija)). Normālas uzņemšanas režīms atjaunosies automātiski pēc tam, kad
būsiet izveidojuši vienu HDR fotogrāfiju.
• Lai izietu, neizveidojot papildus HDR fotogrāfijas, atlasiet opciju Off (Izslēgts).
Ja ir atlasīta opcija On (series) (Ieslēgts (sērijas)) vai On (single
photo) (Ieslēgts (viena fotogrāfija)), vadības panelī tiks
parādīta k ikona.
3
Izvēlieties ekspozīciju starpību.
Lai izvēlētos divu uzņēmumu ekspozīcijas
starpību, iezīmējiet opciju Exposure differential
(Ekspozīciju starpība) un nospiediet 2.
J
140
Tiks parādītas pa labi ilustrācijā redzamās
opcijas. Iezīmējiet opciju un nospiediet J.
Izvēlieties lielākas vērtības ļoti kontrastainiem
objektiem, tomēr ņemiet vērā, ka vērtība, kas ir
lielāka nekā nepieciešams, var nedot vēlamo
rezultātu; ja ir atlasīts iestatījums Auto
(Automātiski), kamera automātiski noregulēs
ekspozīciju, lai pielāgotos sižetam.
4
Izvēlieties izlīdzināšanas apjomu.
Lai izvēlētos, cik lielā mērā tiks izlīdzinātas
robežas starp diviem attēliem, iezīmējiet opciju
Smoothing (Izlīdzināšana) un nospiediet 2.
Tiks parādītas pa labi ilustrācijā redzamās
opcijas. Iezīmējiet opciju un nospiediet J.
Lielākas vērtības rada izlīdzinātāku apvienoto
attēlu. Dažiem objektiem var būt nevienmērīgs
ēnojums.
5
Kadrējiet, fokusējiet un uzņemiet fotogrāfiju.
Nospiežot līdz galam aizvara atbrīvošanas pogu, kamera uzņem
divas ekspozīcijas. Kamēr tiek apvienotas fotogrāfijas, vadības
panelī tiks parādīts l k, bet skatu meklētājā tiks parādīts
l u; fotogrāfijas nevarēs uzņemt, kamēr ierakstīšana nebūs
pabeigta. Neatkarīgi no atbrīvošanas režīmam šobrīd atlasītās
opcijas, ikreiz, nospiežot aizvara atbrīvošanas pogu, tiks uzņemta
tikai viena fotogrāfija.
Vadības panelis
Skatu meklētājs
Ja ir atlasīts iestatījums On (series) (Ieslēgts (sērijas)), HDR
izslēgsies tikai tad, ja opcijai HDR mode (HDR režīms) ir iestatīts iestatījums Off
(Izslēgts); ja ir atlasīts iestatījums On (single photo) (Ieslēgts (viena fotogrāfija)), HDR
automātiski izslēgsies pēc fotogrāfijas uzņemšanas. Beidzoties HDR uzņemšanai, no
displeja nozūd arī k ikona.
J
D
HDR fotogrāfiju kadrēšana
Attēla malas tiks apcirptas. Vēlamais rezultāts var arī netikt sasniegts, ja kamera vai objekts uzņemšanas
laikā pārvietojas. Ieteicams izmantot trijkāji. Atkarībā no sižeta ap spilgtiem objektiem var parādīties
ēna, bet ap tumšiem objektiem var parādīties halo efekts; šos efektus var samazināt, noregulējot
izlīdzināšanas apjomu.
A
Uzņemšana ar intervāla taimeri
Ja, iekams tiek sākta uzņemšana ar intervāla taimeri, opcijai HDR mode (HDR režīms) tiek iestatīts
iestatījums On (series) (Ieslēgts (sērijas)), kamera turpinās uzņemt HDR fotogrāfijas ar atlasīto
intervālu (ja ir atlasīts iestatījums On (single photo) (Ieslēgts (viena fotogrāfija)), uzņemšana ar
intervāla taimeri beigsies pēc viena uzņēmuma).
141
J
142
lFotografēšana ar zibspuldzi
Iebūvētās zibspuldzes lietošana
Iebūvētās zibspuldzes jaudas skaitlis (GN) ir 12 (m, ISO 100, 20 °C), un tā nodrošina 24 mm
objektīva skata leņķa tvērumu vai 16 mm objektīva skata leņķa tvērumu — DX formāta
objektīvam. To var izmantot ne tikai, ja ir nepietiekams dabīgais apgaismojums, bet arī, lai
piepildītu ēnas un izgaismotu no aizmugures apgaismotus objektus, vai liktu parādīties
atspulgiem objekta acīs.
❚❚ Iebūvētās zibspuldzes lietošana: i, k, p, n, o, s un w režīmi
1
2
Izvēlieties zibspuldzes režīmu (0 144).
Uzņemiet attēlus.
Nospiežot aizvara atbrīvošanas pogu līdz pusei,
zibspuldze pēc vajadzības paceļas un nozibsnī, kad tiek
uzņemta fotogrāfija. Ja zibspuldze automātiski
nepaceļas, NEMĒĢINIET to pacelt ar roku. Šīs piesardzības
prasības neievērošana var būt zibspuldzes bojājumu
cēlonis.
❚❚ Iebūvētās zibspuldzes lietošana: P, S, A, M un 0 režīmi
1
Paceliet zibspuldzi.
Nospiediet M (Y) pogu, lai paceltu iebūvēto
zibspuldzi.
2
Izvēlieties zibspuldzes režīmu (tikai P, S, A un M
režīmos; 0 144).
3
Uzņemiet attēlus.
M (Y) poga
Zibspuldze uzplaiksna ikreiz, kad tiek uzņemts attēls.
l
A
Mērīšana
Lai aktivizētu vienobjektīva digitālās spoguļkameras (SLR) i-TTL vienmērīga apgaismojuma piespiedu
zibspuldzi, atlasiet matricas vai centra svērto mērīšanas metodi. Ja ir atlasīta punkta mērīšanas opcija,
digitālās vienobjektīva spoguļkameras standarta i-TTL zibspuldze tiek aktivizēta automātiski.
143
Zibspuldzes režīms
Pieejamie zibspuldzes režīmi mainās atkarībā no uzņemšanas režīma:
o
i, k, p, n, s, w
j
0
Auto (Automātiskā)
Automātiskā + lēna
sinhronizācija + sarkano acu
efekta samazināšana
Automātiskā + sarkano acu
efekta samazināšana
Automātiskā + lēna
sinhronizācija
j
Off (Izslēgts)
Piespiedu zibspuldze
Off (Izslēgts)
S, M
P, A
Piespiedu zibspuldze
Piespiedu zibspuldze
Sarkano acu efekta samazināšana
Sarkano acu efekta samazināšana
Lēna sinhronizācija + sarkano acu efekta
samazināšana
Aizmugures aizkara sinhronizācija
Lēna sinhronizācija
Aizmugurējais aizkars + lēna sinhronizācija *
* Kad iestatīšana ir pabeigta, tiek parādīts S.
Lai izvēlētos zibspuldzes režīmu, nospiediet M (Y) pogu un grieziet galveno komandu
ciparripu, līdz vadības panelī tiek parādīts vēlamais iestatījums.
M (Y) poga
l
A
Galvenā komandu
ciparripa
Vadības panelis
Iebūvētās zibspuldzes nolaišana
Lai taupītu enerģiju, kad zibspuldze netiek izmantota, viegli paspiediet to uz
leju, līdz tā ar klikšķi nofiksējas savā vietā.
144
A
Zibspuldzes noklusējuma režīmi
Tālāk parādīti zibspuldzes noklusējuma režīmi.
Režīms
Noklusējums
Režīms
i, k, p, n, w
Auto (Automātiskā)
o
s
Automātiskā + sarkano acu
efekta samazināšana
0, P, S, A, M
Noklusējums
Automātiskā + lēna
sinhronizācija
Piespiedu zibspuldze
A
Zibspuldzes režīmi
Iepriekšējā lappusē uzskaitītos zibspuldzes režīmus var kombinēt ar vienu vai vairākiem tālāk
minētajiem iestatījumiem, kā norādīts ar zibspuldzes režīma ikonu:
• AUTO (automātiskā zibspuldze): Ja ir vājš apgaismojums vai objekts ir apgaismots no aizmugures,
nospiežot aizvara atbrīvošanas pogu līdz pusei, zibspuldze automātiski paceļas un pēc vajadzības
uzplaiksna.
• Y (sarkano acu efekta samazināšana): Izmantojiet portretiem. Sarkano acu efekta samazināšanas spuldze
iedegas pirms zibspuldzes uzplaiksnīšanas, tādejādi samazinot sarkano acu efektu.
• j (izslēgts): Zibspuldze neuzplaiksna pat tad, ja ir vājš apgaismojums vai objekts ir izgaismots no
aizmugures.
• SLOW (lēna sinhronizācija): Aizvara ātrums automātiski palēninās, lai tvertu naksnīgā fona apgaismojumu
vai vāju apgaismojumu. Izmantojiet, lai iekļautu portretos fona apgaismojumu.
• REAR (aizmugurējā aizkara sinhronizācija): Zibspuldze uzplaiksna tieši pirms aizvara aizvēršanās, radot
gaismas plūsmu aiz kustībā esošiem gaismas avotiem (skatīt zemāk attēlu labajā pusē). Ja šī ikona nav
parādīta, zibspuldze uzplaiksnīs, aizvaram atveroties (priekšējā aizkara sinhronizācija; efekts, ko šāda
kombinācija rada ar kustībā esošiem gaismas avotiem, parādīts zemāk kreisajā attēlā).
Priekšējā aizkara sinhronizācija
Aizmugures aizkara sinhronizācija
D
Iebūvētā zibspuldze
Izmanto ar FX formāta objektīviem ar fokusa attālumu 24 – 300 mm (16 – 300 mm DX formātā; 0 288).
Noņemiet objektīva pārsegus, lai neveidotos ēnas. Zibspuldzes minimālais attālums ir 0,6 m un to nevar
izmantot makro diapazonā, uzņemot ar tālummaiņas objektīviem, kuriem ir makro uzņemšanas
funkcija. i-TTL zibspuldzes vadību var izmantot pie ISO jutības vērtībām no 100 līdz 6400. Pie vērtībām,
kas ir lielākas par 6400 vienībām, vēlamo rezultātu no noteiktiem attālumiem un ar noteiktiem apertūras
atvēruma iestatījumiem var nebūt iespējams panākt.
Ja zibspuldze uzplaiksnīs nepārtrauktas atbrīvošanas režīmā (0 83), ikreiz, nospiežot aizvara
atbrīvošanas pogu, tiks uzņemts tikai viens attēls.
l
Aizvara atbrīvošana var tikt uz īsu brīdi atspējota, lai aizsargātu zibspuldzi pēc tam, kad tā ir izmantota
vairākiem secīgiem uzņēmumiem. Pēc neilgas pauzes zibspuldzi var atkal izmantot.
145
A
Aizvara ātrumi, kas pieejami ar iebūvēto zibspuldzi
Uzņemot ar iebūvēto zibspuldzi, ir pieejami tālāk norādītie aizvara ātrumi.
Režīms
i, P *, A *, k, p, s, w
n, 0
o
Aizvara ātrums
1/200–1/60 s
1/200–1/125 s
1/200–1 s
Režīms
S*
M*
Aizvara ātrums
1/200–30 s
1/200–30 s, A
* Lieli ātrumi, piemēram, 1/4000 s, ir pieejami ar papildu zibspuldzēm SB-910, SB-900, SB-800, SB-700 un SB-600, ja
pielāgotajam iestatījumam e1 (Flash sync speed (Zibspuldzes sinhronizācijas ātrums), 0 234) ir atlasīts
iestatījums 1/250 s (Auto FP) (1/250 s (automātisks FP)) vai 1/200 s (Auto FP) (1/200 s (automātisks FP)). Ja ir
atlasīta opcija 1/250 s (Auto FP) (1/250 s (automātisks FP)), iebūvētajai zibspuldzei ir pieejami aizvara ātrumi līdz
1/250 s.
A
Zibspuldzes vadības režīms
Kamera atbalsta šādus i-TTL zibspuldzes vadības režīmus:
• Vienobjektīva digitālās spoguļkameras vienmērīga apgaismojuma i-TTL piespiedu zibspuldze: Zibspuldze tieši pirms
galvenā uzliesmojuma izstaro gandrīz neredzamu pirmszibšņu sēriju (monitora pirmszibšņus).
Pirmszibšņus, kas atstarojas no objektiem visos kadra apgabalos, savāc 2016 pikseļu RGB sensors, un
tie tiek analizēti kombinācijā ar matricas mērīšanas sistēmas diapazona informāciju, lai noregulētu
zibspuldzes jaudu, nodrošinot dabīgu līdzsvaru starp galveno objektu un vides fona apgaismojumu.
Izmantojot G vai D tipa objektīvu, attāluma informācija tiek iekļauta, aprēķinot zibspuldzes jaudu.
Aprēķinu precizitāti objektīviem bez centrālā procesora var palielināt, sniedzot objektīva datus
(fokusa attālums un maksimālais apertūras atvērums; skatīt 0 172). Nav pieejams, izmantojot punkta
mērīšanu.
• Digitālās vienobjektīva spoguļkameras standarta i-TTL zibspuldze: Zibspuldzes jauda tiek pielāgota, lai
nodrošinātu kadra apgaismojumu līdz standarta līmenim; fona spilgtums netiek ņemts vērā.
Ieteicams lietot uzņēmumos, kuros galvenais objekts ir izcelts uz fona detaļām, vai, ja tiek izmantota
ekspozīcijas kompensācija. Ja ir atlasīta punkta mērīšanas opcija, digitālās vienobjektīva
spoguļkameras standarta i-TTL zibspuldze tiek aktivizēta automātiski.
Iebūvētās zibspuldzes vadības režīmu var atlasīt, izmantojot pielāgoto iestatījumu e3 (Flash cntrl for
built-in flash (Zibspuldzes vadība iebūvētai zibspuldzei), 0 236). Iebūvētās zibspuldzes vadības
režīms informācijas displejā tiek parādīts šādi:
Zibspuldzes sinhronizācija
i-TTL
—
Manuālais
—
Atkārtota zibspuldzes darbība
—
l
Vadītāja režīms
146
Automātisks FP (0 234)
A
Apertūras atvērums, jutība un zibspuldzes diapazons
Zibspuldzes diapazons mainās atkarībā no jutības (ISO ekvivalences) un apertūras atvēruma.
100
1,4
2
2,8
4
5,6
8
11
16
200
2
2,8
4
5,6
8
11
16
22
Apertūras atvērums, ja ISO jutības ekvivalents ir
400
800
1600
3200
2,8
4
5,6
8
4
5,6
8
11
5,6
8
11
16
8
11
16
22
11
16
22
32
16
22
32
—
22
32
—
—
32
—
—
—
6400
11
16
22
32
—
—
—
—
Diapazons
m
0,7–8,5
0,6–6,0
0,6–4,2
0,6–3,0
0,6–2,1
0,6–1,5
0,6–1,1
0,6–0,8
Iebūvētās zibspuldzes minimālais diapazons ir 0,6 m.
Režīmā P maksimālā apertūra (minimālais f skaitlis) tiek ierobežota atbilstoši ISO jutībai, kā norādīts
tālāk:
100
2,8
200
3,5
Maksimālais apertūras atvērums, ja ISO jutības ekvivalents ir:
400
800
1600
3200
4
5
5,6
7,1
6400
8
Ja objektīva maksimālā apertūra ir mazāka, nekā iepriekš norādīts, maksimālā apertūras atvēruma
vērtība būs objektīva maksimālais apertūras atvērums.
A
Skatīt arī
Plašāku informāciju par zibspuldzes vērtības (FV) fiksēšanu izmērītam objektam pirms fotogrāfijas
kompozīcijas pārveidošanas skatiet 149. lpp.
Informāciju par automātisko FP lielātruma sinhronizāciju un zibspuldzes sinhronizācijas ātruma izvēli
skatiet sadaļā par pielāgoto iestatījumu e1 (Flash sync speed (Zibspuldzes sinhronizācijas ātrums),
0 234). Informāciju par mazākā pieejamā aizvara ātruma izvēli, izmantojot zibspuldzi, skatiet sadaļā par
pielāgoto iestatījumu e2 (Flash shutter speed (Zibspuldzes aizvara ātrums), 0 235). Informāciju par
zibspuldzes vadību un iebūvētās zibspuldzes izmantošanu zibspuldzes vadītāja režīmā skatiet sadaļā
par pielāgoto iestatījumu e3 (Flash cntrl for built-in flash (Zibspuldzes vadība iebūvētai
zibspuldzei), 0 236).
Informāciju par papildu zibspuldžu izmantošanu skatiet 292. lpp.
l
147
Zibspuldzes kompensācija
(tikai P, S, A un M režīmi)
Zibspuldzes kompensāciju izmanto, lai mainītu zibspuldzes jaudu robežās no –3 EV līdz +1 EV
ar 1/3 EV soli, tādejādi mainot galvenā objekta spilgtumu attiecībā pret fonu. Zibspuldzes jaudu
var palielināt, lai liktu galvenajam objektam parādīties gaišākam, vai to samazināt, lai novērstu
nevajadzīgus izgaismojumus vai atspulgus.
Nospiediet M (Y) pogu un grieziet apakškomandu skalu,
līdz vadības panelī tiek parādīta vēlamā vērtība. Parasti
pozitīvas vērtības izvēlas, lai objektu padarītu gaišāku, bet
negatīvas vērtības – lai to padarītu tumšāku.
M (Y) poga
Apakškomandu
skala
Ja vērtības nav ±0,0, atbrīvojot M (Y) pogu, vadības panelī
un skatu meklētājā būs redzama Y ikona. Zibspuldzes
kompensācijas pašreizējo vērtību var apstiprināt, nospiežot
M (Y) pogu.
Normālu zibspuldzes jaudu var atjaunot, iestatot
zibspuldzes kompensāciju uz ±0,0. Izslēdzot kameru,
zibspuldzes kompensācija netiek atiestatīta.
±0 EV
(nospiesta M (Y) poga)
–0,3 EV
+1,0 EV
l
A
Papildu zibspuldzes
Zibspuldzes kompensācijas opcija ir pieejama arī ar papildu zibspuldzēm SB-910, SB-900, SB-800,
SB-700, SB-600, SB-400 un SB-R200. Modeļi SB-910, SB-900, SB-800, SB-700 un SB-600 ļauj iestatt arī
zibspuldzes kompensāciju, izmantojot zibspuldzes vadības ierīces; ar zibspuldzi iestatītā vērtība tiek
pieskaitīta kameras atlasītajai vērtībai.
A
Skatīt arī
Informāciju par pieejamiem ekspozīcijas vērtību soļa lielumiem skatiet sadaļā par pielāgoto iestatījumu
b2 (EV steps for exposure cntrl. (Ekspozīcijas vadības EV soļi), 0 224). Informāciju par to, kā
izvēlēties zibspuldzes un ekspozīcijas kompensācijas kombinācijas, skatiet pielāgoto iestatījumu e4
(Exposure comp. for flash (Ekspozīcijas kompensācija zibspuldzei), 0 240). Informāciju par
zibspuldzes līmeņa automātisku mainīšanu, uzņemot kadru sērijas, skatiet 153. lpp.
148
Zibspuldzes vērtības fiksēšana
Šo funkciju izmanto zibspuldzes jaudas fiksēšanai, ļaujot atkārtoti pārveidot fotogrāfijas
kompozīciju, nemainot zibspuldzes līmeni, kā arī nodrošinot to, ka zibspuldzes jauda ir
pielāgota objektam arī tad, ja objekts neatrodas kadra centrā. Zibspuldzes jauda tiek regulēta
automātiski atbilstoši jebkurām ISO jutības un apertūras atvēruma izmaiņām.
Lai izmantotu zibspuldzes vērtības fiksēšanu:
1
Piešķiriet Fn pogai zibspuldzes vērtības (FV)
fiksēšanas funkciju.
Atlasiet opciju FV lock (Zibspuldzes vērtības
fiksēšana) pielāgotajam iestatījumam f2 (Assign Fn
button (Fn pogas piešķire), 0 242).
2
Paceliet zibspuldzi.
Režīmos P, S, A, M un 0 zibspuldzi var pacelt, nospiežot
M (Y) pogu. Režīmos i, k, p, n, o, s un w
zibspuldze pēc vajadzības paceļas automātiski.
M (Y) poga
3
Fokusējiet kameru.
Pozicionējiet objektu kadra centrā un nospiediet līdz
pusei aizvara atbrīvošanas pogu, lai fokusētu.
4
Fiksējiet zibspuldzes līmeni.
Kad esat pārliecinājušies, ka skatu meklētājā ir
redzams zibspuldzes gatavības indikators (M),
nospiediet Fn pogu. Zibspuldze nozibsnīs monitora
pirmszibsni, lai noteiktu piemērotu zibspuldzes
līmeni. Zibspuldzes jauda tiks fiksēta šajā līmenī, un
skatu meklētājā parādīsies zibspuldzes vērtības
fiksēšanas ikona (e).
l
Fn poga
149
5
Mainiet kadra kompozīciju.
6
Uzņemiet fotogrāfiju.
Lai uzņemtu fotogrāfiju, nospiediet līdz galam aizvara atbrīvošanas pogu. Ja vajadzīgs,
papildu attēlus var uzņemt, neatbrīvojot FV fiksatoru.
7
Atbrīvojiet zibspuldzes vērtības fiksatoru.
Lai atbrīvotu zibspuldzes vērtības fiksatoru, nospiediet Fn pogu. Pārliecinieties, ka skatu
meklētājā vairs netiek rādīta zibspuldzes vērtības fiksēšanas ikona (e).
D
Zibspuldzes vērtības fiksēšanas izmantošana ar iebūvēto zibspuldzi
Zibspuldzes vērtības fiksēšana ir pieejama tikai ar iebūvēto zibspuldzi, ja pielāgotajam iestatījumam e3
(Flash cntrl for built-in flash (Iebūvētās zibspuldzes vadība), 0 236) ir atlasīta opcija TTL.
A
Zibspuldzes vērtības fiksēšanas izmantošana ar papildu zibspuldzēm
Zibspuldzes vērtības fiksators ir pieejams arī ar papildu zibspuldzēm TTL režīmā un (ja atbalsta)
monitora pirmszibšņu zibspuldzes AA un monitora zibspuldzes A vadības režīmos. Ņemiet vērā, ka tad,
ja pielāgotajam iestatījumam e3 (Flash cntrl for built-in flash (Zibspuldzes vadība iebūvētai
zibspuldzei), 0 236) ir atlasīts zibspuldzes vadītāja režīms, zibspuldzes vadības režīms galvenajai
zibspuldzei un vismaz vienai attālinātai grupai būs jāiestata kā TTL vai AA.
A
Mērīšana
Zibspuldzes vērtības fiksēšanas mērīšanas apgabali, ja tiek izmantota papildu zibspuldze, ir šādi:
Zibspuldze
l
Atsevišķa zibspuldze
Izmantota ar citām zibspuldzēm
(uzlabots bezvadu
apgaismojums)
A
Zibspuldzes režīms
i-TTL
AA
i-TTL
AA
A (galvenā
zibspuldze)
Mērītais apgabals
5 mm aplis kadra centrā
Zibspuldzes ekspozīcijas mērītāja izmērītais
apgabals
Viss kadrs
Zibspuldzes ekspozīcijas mērītāja izmērītais
apgabals
Skatīt arī
Informāciju par asuma dziļuma priekšskatījuma pogas vai A AE-L/AF-L pogas izmantošanu zibspuldzes
vērtības fiksēšanai skatiet sadaļā par pielāgoto iestatījumu f3 (Assign preview button
(Priekšskatījuma pogas piešķire), 0 244) vai sadaļā par pielāgoto iestatījumu f4 (Assign AE-L/AF-L
button (AE-L/AF-L pogas piešķire), 0 244).
150
tCitas uzņemšanas opcijas
Divu pogu atiestatīšana: noklusējuma
iestatījumu atiestatīšana
Tālāk uzskaitītajiem kameras iestatījumiem noklusējuma
vērtības var atjaunot, turot vienlaicīgi nospiestas W (S)
un E pogas ilgāk par divām sekundēm (šīs pogas ir
iezīmētas ar zaļu punktu). Vadības panelis uz īsu brīdi
izslēdzas, kamēr tiek atiestatīti iestatījumi.
E poga
W (S) poga
Opcija
Image quality (Attēla kvalitāte)
Image size (Attēla izmērs)
White balance (Baltā balanss)
Precīza ieregulēšana
HDR (high dynamic range) (HDR (augsts dinamiskais
diapazons))
Noklusējums
0
JPEG normal (JPEG normāla
kvalitāte)
93
Large (Liels)
95
Auto (Automātiski) > Normal
(Normāls)
115
A-B: 0, G-M: 0
117
Izslēgts 1
139
ISO sensitivity settings (ISO jutības iestatījumi)
ISO sensitivity (ISO jutība)
Automātiskais un sižetu režīmi
P, S, A, M
AUTOMĀTISKI
100
105
Auto ISO sensitivity control (Automātiska ISO jutības
vadība)
Izslēgts
107
Interval timer shooting (Uzņemšana ar intervāla taimeri)
Izslēgts 2
164
AF-A
97
Autofokuss (skatu meklētājs)
Autofokusa režīms
t
AF apgabala režīms
n, x, 0, 1, 2, 3
m, w
i, j, k, l, p, o, r, s, t, u, v, y, z, P, S, A, M
Viena punkta AF
39 punktu dinamiskā apgabala AF
99
Automātiskā apgabala AF
151
Opcija
Noklusējums
0
AF-S
51
Autofokuss (tiešais skats/video)
Autofokusa režīms
AF apgabala režīms
m, r, w, 1, 2, 3, P, S, A, M
n, 0
i, j, k, l, p, o, s, t, u, v, x, y, z
Plata apgabala AF
Normāla apgabala AF
52
Sejas prioritātes AF
Fokusa punkts 3
Centrs
101
Mērīšana
Matrica
109
AE fiksēšanas turēšana
Izslēgts
102, 110
Vairākkadru uzņemšana
Izslēgts
153
Picture Control iestatījumi 4
Nemainīti
129
Zibspuldzes kompensācija
Izslēgts
148
Ekspozīcijas kompensācija
Izslēgts
112
Ekspozīcijas aizkaves režīms
Izslēgts
231
Zibspuldzes režīms
i, k, p, n, w
Automātiski
s
Automātiskā + sarkano acu efekta
samazināšana
o
Automātiskā + lēna sinhronizācija
0, P, S, A, M
144
Piespiedu zibspuldze
FV lock (Zibspuldzes vērtības fiksēšana)
Izslēgts
149
Multiple exposure (Daudzkārtēja ekspozīcija)
Izslēgts 5
160
Elastīga programma
Izslēgts
75
+ NEF (RAW)
Izslēgts
242
1 Ekspozīciju starpība un izlīdzināšana netiek atiestatīti.
2 Ja šobrīd norisinās uzņemšana ar intervāla taimeri, uzņemšana tiks izbeigta. Sākuma laiks, uzņemšanas intervāls un
intervālu skaits netiek atiestatīti.
3 Fokusa punkts netiek parādīts, ja AF apgabala režīmam ir atlasīts automātiskā apgabala AF.
4 Tikai pašreizējā Picture Control.
5 Ja pašlaik norisinās daudzkārtējas ekspozīcijas procesi, uzņemšana tiks pabeigta un daudzkārtēja ekspozīcija tiks
izveidota no līdz šim punktam ierakstītajām ekspozīcijām. Palielinājums un uzņēmumu skaits netiek atiestatīti.
t
152
Vairākkadru uzņemšana
(tikai P, S, A un M režīmi)
Vairākkadru uzņemšanā katram uzņēmumam automātiski nedaudz tiek mainītas ekspozīcijas,
zibspuldzes līmeņa, Aktīvās D-Lighting (ADL) vai baltā balansa pašreizējās vērtības. Izvēlieties
to situācijās, kad ir grūti iestatīt ekspozīciju, zibspuldzes līmeni (i-TTL un, ja atbalsta, tikai
automātiskās zibspuldzes vadības režīmos; skatiet 146., 236. un 294. lpp.), baltā balansu vai
Aktīvo D-Lighting, un ja nav laika pārbaudīt katra uzņēmuma rezultātu vai eksperimentēt
vienam un tam pašam objektam ar dažādiem iestatījumiem.
❚❚ Ekspozīcijas un zibspuldzes vairākkadru dublēšana
Lai mainītu ekspozīciju un/vai zibspuldzes līmeni uzņēmumu sērijā:
1
Pielāgoto iestatījumu izvēlnē atlasiet
pielāgotajam iestatījumam e6 (Auto
bracketing set (Automātiskās
vairākkadru dublēšanas komplekts))
zibspuldzes vai ekspozīcijas vairākkadu
dublēšanu.
G poga
Lai parādītu izvēlnes, nospiediet G pogu.
Pielāgoto iestatījumu izvēlnē atlasiet pielāgoto
iestatījumu e6 (Auto bracketing set
(Automātiskās vairākkadru dublēšanas
komplekts)), iezīmējiet opciju un nospiediet J.
Izvēlieties opciju AE & flash (AE un zibspuldze),
lai mainītu gan ekspozīciju, gan zibspuldzes
līmeni, opciju AE only (Tikai AE), lai mainītu tikai
ekspozīciju, vai Flash only (Tikai zibspuldze), lai mainītu tikai zibspuldzes līmeni.
2
Izvēlieties uzņēmumu skaitu.
Nospiežot D pogu, grieziet galveno komandu ciparripu, lai izvēlētos uzņēmumu skaitu
vairākkadru uzņemšanas secībā un kārtību, kādā tie tiks uzņemti.
Uzņēmumu skaits
Vairākkadru
dublēšanas progresa
indikators
D poga
Attēla mērītājs
Galvenā komandu
ciparripa
Vadības panelis
Vairākkadru dublēšanas progresa
indikators
t
Vairākkadru dublēšanas secība
Normāla ekspozīcija, nepietiekama ekspozīcija,
pārmērīga ekspozīcija
Normāla ekspozīcija, pārmērīga ekspozīcija
Normāla ekspozīcija, nepietiekama ekspozīcija
Skatu meklētājā tiks parādīts D (skatīt pa labi);
vadības panelī tiks parādīts M.
153
3
Atlasiet vairākkadru uzņemšanas palielinājuma soli.
Nospiežot D pogu, grieziet apakškomandu skalu, lai izvēlētos vairākkadru
uzņemšanas palielinājumu.
Vairākkadru
uzņemšanas
palielinājums
D poga
Apakškomandu skala
Vadības panelis
A
Skatīt arī
Informāciju par palielinājuma soļa izvēlēšanos skatiet sadaļā par pielāgoto iestatījumu b2 (EV
steps for exposure cntrl. (Ekspozīcijas vadības EV soļi), 0 224). Informāciju par vairākkadru
dublēšanas kārtības izvēli skatieties sadaļā par pielāgoto iestatījumu e7 (Bracketing order
(Vairākkadru uzņemšanas kārtība), 0 241).
4
Kadrējiet, fokusējiet un uzņemiet fotogrāfiju.
Kamera katrā uzņēmumā mainīs ekspozīciju un/vai zibspuldzes
līmeni atbilstoši atlasītajai vairākkadru uzņemšanas programmai.
Ekspozīcijas izmaiņas tiek pievienotas klāt tām, kas izveidotas ar
ekspozīcijas kompensāciju (0 112. lpp.), padarot iespējamas ekspozīcijas
kompensācijas vērtības, kas lielākas par 5 EV.
Kamēr norit vairākkadru uzņemšana, vadības panelī tiks rādīts vairākkadru dublēšanas
progresa indikators. Pēc katra uzņēmuma indikatorā izgaisīs segments: y segments —
kad ir uzņemts neizmainīts uzņēmums, z segments — kad ir uzņemts uzņēmums ar
negatīvu palielinājumu, un x segments — kad ir uzņemts uzņēmums ar pozitīvu
palielinājumu.
t
Ekspozīcija mainīta par:
0 EV (y)
Ekspozīcija mainīta par:
–1 EV (z)
Ekspozīcija mainīta par:
+1 EV (x)
Lai atceltu vairākkadru dublēšanu, nospiediet D pogu un grieziet galveno komandu
ciparripu, līdz vairs netiek rādīts vairākkadru dublēšanas progresa indikators un M ikona.
154
A
Ekspozīcijas un zibspuldzes vairākkadru dublēšana
Pastāvīga maza ātruma un pastāvīga liela ātruma režīmos uzņemšana tiks apturēta pēc tam, kad būs
uzņemts vairākkadru uzņemšanas programmā norādītais kadru skaits. Uzņemšana tiks turpināta, kad
nākamreiz tiks nospiesta aizvara atbrīvošanas poga. Automātiskā taimera režīmā ikreiz, kad tiks
nospiesta aizvara atbrīvošanas poga, kamera uzņems 153. lpp. 2. darbībā atlasīto uzņēmumu skaitu
neatkarīgi no opcijas, kas atlasīta pielāgotajam iestatījumam c3 (Self-timer (Automātiskais taimeris))
> Number of shots (Uzņēmumu skaits) (0 227); tomēr intervālu starp uzņēmumiem kontrolē
pielāgotais iestatījums c3 (Self-timer (Automātiskais taimeris)) > Interval between shots (Intervāls
starp uzņēmumiem). Pārējos režīmos, nospiežot aizvara atbrīvošanas pogu, ikreiz tiks uzņemts viens
kadrs.
Ja atmiņas karte ir piepildīta, iekams ir uzņemti visi sērijveida uzņēmumi, fotografēšanu var atjaunot,
sākot no sērijas nākamā uzņēmuma, pēc tam, kad ir nomainīta atmiņas karte vai, izdzēšot uzņēmumus,
atbrīvota vieta atmiņas kartē. Ja kamera tiek izslēgta, iekams ir uzņemti visi secības uzņēmumi, pēc
kameras ieslēgšanas vairākkadru uzņemšana tiks atjaunota no nākamā secības uzņēmuma.
A
Ekspozīcijas vairākkadru dublēšana
Kamera maina ekspozīciju, mainot aizvara ātrumu un apertūras atvērumu (P režīms), apertūras
atvērumu (S režīms) vai aizvara ātrumu (režīmi A un M). Ja P, S un A režīmos vienumu secībā ISO
sensitivity settings (ISO jutības iestatījumi) > Auto ISO sensitivity control (Automātiska ISO
jutības vadība) (0 107) ir atlasīts iestatījums On (Ieslēgts), kamera automātiski mainīs ISO jutību, lai
nodrošinātu optimālu ekspozīciju, ja ir pārsniegti kameras ekspozīcijas sistēmas ierobežojumi; M režīmā
kamera vispirms izmantos automātisko ISO jutības vadību, lai pēc iespējas pietuvinātu ekspozīciju
optimālai ekspozīcijai, bet pēc tam uzņems vairākus kadrus ar šo ekspozīciju, mainot aizvara ātrumu.
t
155
❚❚ Baltā balansa vairākkadru uzņemšana
Kamera katrai fotogrāfijai izveido vairākas kopijas ar atšķirīgu baltā balansu. Informāciju par
baltā balansu skatiet 115. lpp.
1
Atlasiet baltā balansa vairākkadru uzņemšanu.
Atlasiet pielāgotajam iestatījumam e6 Auto bracketing set
(Automātiskās vairākkadru uzņemšanas komplekts) opciju
WB bracketing (BB vairākkadru uzņemšana).
2
Izvēlieties uzņēmumu skaitu.
Nospiežot D pogu, grieziet galveno komandu ciparripu, lai izvēlētos uzņēmumu skaitu
vairākkadru uzņemšanas secībā un kārtību, kādā tie tiks uzņemti.
Uzņēmumu skaits
Vairākkadru
dublēšanas progresa
indikators
D poga
Galvenā komandu
ciparripa
Vadības panelis
Skatu meklētājā tiks parādīts D (skatīt pa labi); vadības panelī
tiks parādīts W.
3
Atlasiet baltā balansa palielinājuma soli.
Nospiežot D pogu, grieziet apakškomandu skalu, lai atlasītu palielinājuma soli 1 (5
mairedi; 0 119), 2 (10 mairedi) vai 3 (15 mairedi). Vērtība B norāda zilā toņa apjomu,
vērtība A norāda dzintarkrāsas toņa apjomu (0 117).
Baltā balansa
palielinājuma solis
t
D poga
Vadības panelis
Tālāk ir norādītas vairākkadru uzņemšanas programmas ar palielinājuma soli 1.
Vadības panelis
156
Apakškomandu skala
Vairākkadru dublēšanas
progresa indikators
Uzņēmumu
skaits
2
Palielinājums
Vairākkadru dublēšanas secība
1B
0/1B
2
1A
0/1A
3
1A, 1B
0/1A/1B
4
Kadrējiet, fokusējiet un uzņemiet fotogrāfiju.
Katrs uzņēmums tiks apstrādāts, lai izveidotu vairākkadru
uzņemšanas programmā norādīto kopiju skaitu, kur
katrai kopijai būs atšķirīgs baltā balanss. Baltā balansa
izmaiņas tiek pievienotas baltā balansa regulēšanai, ko
veic, precīzi ieregulējot balto balansu.
Ja uzņēmumu skaits vairākkadru uzņemšanas
programmā ir lielāks par atlikušo kadru skaitu, vadības
paneļa un skatu meklētāja displejos mirgos simbols
n un attiecīgās kartes ikona; skatu meklētājā
parādīsies mirgojoša j ikona, kā parādīts attēlā pa labi,
un tiks atspējota aizvara atbrīvošana. Fotografēšanu var
sākt, kad ir ievietota jauna atmiņas karte.
Lai atceltu vairākkadru uzņemšanu, nospiediet D pogu un grieziet galveno komandu
ciparripu, līdz vairs netiek rādīts vairākkadru uzņemšanas progresa indikators un W ikona.
A
Baltā balansa vairākkadru dublēšana
Baltā balansa vairākkadru dublēšana nav pieejama, ja ir atlasīta attēla kvalitāte NEF (RAW). Izvēloties
opcijas NEF (RAW) (NEF (RAW)), NEF (RAW)+JPEG fine (NEF (RAW)+JPEG augsta kv.),
NEF (RAW)+JPEG normal (NEF (RAW)+JPEG normāla kv.) vai NEF (RAW)+JPEG basic
(NEF (RAW)+JPEG pamata kv.), baltā balansa vairākkadru uzņemšana tiek atcelta.
t
Baltā balansa vairākkadru uzņemšana ietekmē tikai krāsu temperatūru (dzintarkrāsas-zilās krāsas ass
baltā balansa precīzas ieregulēšanas displejā, 0 117). Zaļās-fuksīna krāsas asij pielāgojumi netiek veikti.
Automātiskā taimera režīmā (0 85), ikreiz atbrīvojot aizvaru, tiks izveidots baltā balansa programmā
norādītais kopiju skaits, neatkarīgi no opcijas, kas atlasīta pielāgotajam iestatījumam c3 (Self-timer
(Automātiskais taimeris)) > Number of shots (Uzņēmumu skaits) (0 227).
Ja kamera tiek izslēgta laikā, kad deg atmiņas kartes piekļuves lampiņa, kamera izslēgsies tikai pēc tam,
kad būs ierakstītas visas fotogrāfijas, kas tika secīgi uzņemtas.
157
❚❚ ADL vairākkadru uzņemšana
Kamera ekspozīciju sērijās maina Aktīvās D-Lighting parametrus. Informāciju par Aktīvo
D-Lighting skatiet 137. lpp.
1
Atlasiet ADL vairākkadru uzņemšanas opciju.
Pielāgotajam iestatījumam e6 Auto bracketing set
(Automātiskās vairākkadru uzņemšanas komplekts) atlasiet
opciju ADL bracketing (ADL vairākkadru uzņemšana).
2
Izvēlieties uzņēmumu skaitu.
Nospiežot D pogu, grieziet galveno komandu ciparripu, lai izvēlētos uzņēmumu skaitu
vairākkadru uzņemšanas secībā. Izvēlieties divus uzņēmumus, lai uzņemtu vienu
fotogrāfiju ar izslēgtu Aktīvo D-Lighting un otru ar uzņemšanas izvēlnē opcijai Active
D-Lighting (Aktīvā D-Lighting) pašlaik atlasīto vērtību (ja Aktīvā D-Lighting ir izslēgta,
otrais uzņēmums tiks uzņemts ar Aktīvai D-Lighting iestatītu iestatījumu Auto
(Automātiski)). Izvēlieties trīs uzņēmumus, lai uzņemtu fotogrāfiju sēriju ar Aktīvo
D-Lighting iestatītu kā Off (Izslēgts), Normal (Normāla) un High (Augsta).
Uzņēmumu skaits
Vairākkadru
dublēšanas progresa
indikators
D poga
Galvenā komandu
ciparripa
Vadības panelis
Skatu meklētājā tiks parādīts D (skatīt pa labi); vadības panelī
tiks parādīts d.
t
158
3
Kadrējiet, fokusējiet un uzņemiet fotogrāfiju.
Kamera mainīs Aktīvo D-Lighting pēc katra uzņēmuma, atbilstoši
atlasītajai vairākkadru uzņemšanas programmai. Kamēr norit
vairākkadru uzņemšana, vadības panelī tiks rādīts vairākkadru
uzņemšanas progresa indikators. Pēc katra uzņēmuma
indikatorā izgaisīs segments: y segments — kad ir uzņemts
pirmais uzņēmums, 0 segments — kad uzņemts otrais
uzņēmums, un 1 segments — kad ir uzņemts trešais uzņēmums
(ja piemērojams).
Lai atceltu vairākkadru uzņemšanu, nospiediet D pogu un grieziet galveno komandu
ciparripu, līdz vairs netiek rādīts vairākkadru uzņemšanas progresa indikators un d ikona.
A
ADL vairākkadru dublēšana
Pastāvīga maza ātruma un pastāvīga liela ātruma režīmos uzņemšana tiks apturēta pēc tam, kad būs
uzņemts vairākkadru uzņemšanas programmā norādītais kadru skaits. Uzņemšana tiks turpināta, kad
nākamreiz tiks nospiesta aizvara atbrīvošanas poga. Automātiskā taimera režīmā ikreiz, kad tiks
nospiesta aizvara atbrīvošanas poga, kamera uzņems 158. lpp. 2. darbībā atlasīto uzņēmumu skaitu
neatkarīgi no opcijas, kas atlasīta pielāgotajam iestatījumam c3 (Self-timer (Automātiskais
taimeris)) > Number of shots (Uzņēmumu skaits) (0 227); tomēr intervālu starp uzņēmumiem
kontrolē pielāgotais iestatījums c3 (Self-timer (Automātiskais taimeris)) > Interval between shots
(Intervāls starp uzņēmumiem). Pārējos režīmos, nospiežot aizvara atbrīvošanas pogu, ikreiz tiks
uzņemts viens kadrs.
t
Ja atmiņas karte ir piepildīta, iekams ir uzņemti visi sērijveida uzņēmumi, fotografēšanu var atjaunot,
sākot no sērijas nākamā uzņēmuma, pēc tam, kad ir nomainīta atmiņas karte vai, izdzēšot uzņēmumus,
atbrīvota vieta atmiņas kartē. Ja kamera tiek izslēgta, iekams ir uzņemti visi secības uzņēmumi, pēc
kameras ieslēgšanas vairākkadru uzņemšana tiks atjaunota no nākamā secības uzņēmuma.
159
Daudzkārtēja ekspozīcija
(tikai P, S, A un M režīmi)
Lai divas vai trīs ekspozīcijas ierakstītu vienā fotogrāfijā, veiciet tālāk norādītās darbības.
Daudzkārtējās ekspozīcijas var izmantot kameras attēla sensora sniegtos RAW datus, lai iegūtu
ievērojami labākas krāsas par tām, ko sniedz programmatūras veidotie fotogrāfiju pārklājumi.
❚❚ Daudzkārtējas ekspozīcijas izveidošana
Daudzkārtējas ekspozīcijas nevar ierakstīt tiešā skata režīmā. Iekams sākt, izejiet no tiešā skata
režīma. Ņemiet vērā, ka tad, ja ir aktīvi noklusējuma iestatījumi un 30 sekunžu laikā netiks
veiktas nekādas darbības, uzņemšana tiks izbeigta un daudzkārtēja ekspozīcija tiks ierakstīta
automātiski.
A Izvērsti ierakstīšanas laiki
Intervāliem, kas ir lielāki par 30 s, palieliniet mērīšanas izslēgšanas aizturēšanu, izmantojot pielāgoto
iestatījumu c2 (Standby timer (gaidstāves aktivizēšanas taimeris), 0 227). Maksimālais intervāls
starp ekspozīcijām ir par 30 sekundēm ilgāks nekā pielāgotajam iestatījumam c2 atlasītā opcija. Ja
monitors atskaņošanas vai izvēlnes operāciju laikā ir izslēdzies, uzņemšana tiks izbeigta 30 s pēc
ekspozīcijas mērītāju izslēgšanās, un daudzkārtēja ekspozīcija tiks izveidota no ekspozīcijām, kas
ierakstītas līdz šim punktam.
1
Uzņemšanas izvēlnē atlasiet opciju
Multiple exposure (Daudzkārtēja
ekspozīcija).
Lai parādītu izvēlnes, nospiediet G pogu.
Uzņemšanas izvēlnē iezīmējiet opciju Multiple
exposure (Daudzkārtēja ekspozīcija) un
nospiediet 2.
t
160
G poga
2
Atlasiet režīmu.
Iezīmējiet opciju Multiple exposure mode
(Daudzkārtējas ekspozīcijas režīms) un
nospiediet 2.
Iezīmējiet kādu no tālāk norādītajām opcijām un
nospiediet J.
• Lai uzņemtu daudzkārtēju ekspozīciju sēriju, atlasiet
opciju 6 On (series) (Ieslēgts (sērijas)).
Uzņemšana daudzkārtējas ekspozīcijas režīmā
turpināsies, līdz opcijai Multiple exposure
mode (Daudzkārtējas ekspozīcijas režīms) tiks atlasīts iestatījums Off (Izslēgts).
• Lai uzņemtu vienu daudzkārtēju ekspozīciju, atlasiet opciju On (single photo) (Ieslēgts
(viena fotogrāfija)). Normālas uzņemšanas režīms automātiski atjaunosies pēc tam,
kad būsiet izveidojuši vienu daudzkārtēju ekspozīciju.
• Lai izietu, neizveidojot papildus daudzkārtējas ekspozīcijas, atlasiet opciju Off (Izslēgts).
Ja ir atlasītas opcijas On (series) (Ieslēgts
(sērijas)) vai On (single photo) (Ieslēgts (viena
fotogrāfija)), vadības panelī tiks parādīta n
ikona.
3
Izvēlieties uzņēmumu skaitu.
Iezīmējiet opciju Number of shots (Uzņēmumu
skaits) un nospiediet 2.
Nospiediet 1 vai 3, lai izvēlētos kadru skaitu, kas
tiks kombinēti, lai izveidotu vienu fotogrāfiju, un
nospiediet J.
t
161
4
Izvēlieties palielināšanas apjomu.
Iezīmējiet opciju Auto gain (Automātiska
palielināšana) un nospiediet 2.
Tiks parādītas tālāk minētās opcijas. Iezīmējiet
opciju un nospiediet J.
• On (Ieslēgts): Palielināšana ir noregulēta
atbilstoši faktiski ierakstītajam kadru skaitam
(katra kadra palielināšana ir iestatīta uz 1/2
priekš 2 ekspozīcijām, 1/3 priekš 3 ekspozīcijām
utt.).
• Off (Izslēgts): ierakstot daudzkārtējo ekspozīciju, palielināšana netiek regulēta.
Ieteicams tumšam fonam.
5
Kadrējiet, fokusējiet un uzņemiet
fotogrāfiju.
Nepārtraukta liela ātruma un nepārtraukta maza
ātruma atbrīvošanas režīmos (0 83) kamera visas
ekspozīcijas ieraksta vienā sērijā. Ja ir atlasīts iestatījums On (series) (Ieslēgts (sērijas)),
kamera turpinās ierakstīt daudzkārtējas ekspozīcijas, kamēr vien ir nospiesta aizvara
atbrīvošanas poga; ja ir atlasīta opcija On (single photo) (Ieslēgts (viena fotogrāfija)),
uzņemšana daudzkārtējas ekspozīcijas režīmā tiks izbeigta pēc pirmās fotogrāfijas
uzņemšanas. Automātiskā taimera režīmā kamera automātiski ierakstīs 161. lpp.
aprakstītajā 3. darbībā atlasīto ekspozīciju skaitu neatkarīgi no opcijas, kas atlasīta
pielāgotajam iestatījumam c3 (Self-timer (Automātiskais taimeris)) > Number of
shots (Uzņēmumu skaits) (0 227); tomēr intervālu starp uzņēmumiem kontrolē
pielāgotais iestatījums c3 (Self-timer (Automātiskais taimeris)) > Interval between
shots (Intervāls starp uzņēmumiem). Citos atbrīvošanas režīmos, ikreiz nospiežot
aizvara atbrīvošanas pogu, tiks uzņemta viena fotogrāfija; turpiniet uzņemšanu, līdz ir
ierakstītas visas ekspozīcijas (informāciju par daudzkārtējas ekspozīcijas pārtraukšanu,
iekams ir ierakstītas visas fotogrāfijas, skatiet 163. lpp.).
t
162
Ikona n mirgos, līdz beigsies uzņemšana. Ja ir
atlasīta opcija On (series) (Ieslēgts (sērijas)),
uzņemšana daudzkārtējas ekspozīcijas režīmā
beigsies tikai tad, ja daudzkārtējas ekspozīcijas
režīmam ir atlasīta opcija Off (Izslēgts); ja ir
atlasīta opcija On (single photo) (Ieslēgts (viena fotogrāfija)), uzņemšana
daudzkārtējas ekspozīcijas režīmā automātiski beidzas, kad ir pabeigta daudzkārtēja
ekspozīcija. Beidzoties daudzkārtējas ekspozīcijas uzņemšanai, no displeja izgaist arī n
ikona.
❚❚ Daudzkārtēju ekspozīciju pārtraukšana
Lai daudzkārtēju ekspozīciju pārtrauktu pirms norādītā kadru skaita
uzņemšanas, iezīmējiet daudzkārtējas ekspozīcijas režīmam opciju Off
(Izslēgts). Ja uzņemšana beidzas, pirms ir uzņemts noradītais kadru
skaits, daudzkārtējā ekspozīcija tiks izveidota no ekspozīcijām, kas
ierakstītas līdz tam brīdim. Ja aktivizēta opcija Auto gain
(Automātiska palielināšana), palielināšana tiks pielāgota, lai
atspoguļotu faktiski ierakstīto kadru skaitu. Ņemiet vērā, ka uzņemšana beigsies automātiski,
ja:
• Tiek veikta divu pogu atiestatīšana (0 151)
• Tiek izslēgta kamera
• Ir iztukšots akumulators
• Tiek izdzēstas fotogrāfijas
D
Daudzkārtējas ekspozīcijas
Daudzkārtējas ekspozīcijas ierakstīšanas laikā neizņemiet vai nemainiet atmiņas karti.
Daudzkārtējas ekspozīcijas nevar ierakstīt tiešā skata režīmā. Uzņemot fotogrāfijas tiešā skata režīmā,
opcija Multiple exposure mode (Daudzkārtējas uzņemšanas režīms) tiek atiestatīta uz Off
(Izslēgts).
Fotogrāfijās, kas uzņemtas, kad automātiskas palielināšanas funkcijai ir atlasīts iestatījums Off
(Izslēgts), var parādīties trokšņi (brīvi izvietoti, spilgti pikseļi, aizmiglojums vai līnijas) (0 162).
Atskaņošanas fotogrāfijas informācijas displejā norādītā informācija (tostarp mērīšanas, ekspozīcijas,
uzņemšanas režīma, fokusa attāluma, ierakstīšanas datuma un kameras orientācijas informācija)
attiecas uz daudzkārtējas ekspozīcijas pirmo uzņēmumu.
t
A
Uzņemšana ar intervāla taimeri
Ja uzņemšana ar intervāla taimeri tiek aktivizēta pirms pirmās ekspozīcijas uzņemšanas, kamera ierakstīs
ekspozīcijas ar atlasīto intervālu, līdz būs uzņemts daudzkārtējas ekspozcijas izvēlnē norādītais kadru
skaits (uzņemšanas ar intervāla taimeri izvēlnē norādītais uzņēmumu skaits tiek ignorēts). Šīs
ekspozīcijas tiks ierakstītas kā viena fotogrāfija, un uzņemšana ar intervāla taimeri beigsies (ja
daudzkārtējas ekspozīcijas režīmam ir atlasīta opcija On (single photo) (Ieslēgts (viena fotogrāfija)),
tad arī daudzkārtējas ekspozīcijas uzņemšana beigsies automātiski).
A
Citi iestatījumi
Kamēr tiek uzņemta daudzkārtēja ekspozīcija, nevar formatēt atmiņas kartes, un atsevišķas izvēlnes
opcijas ir iekrāsotas pelēkā krāsā, un tās nevar mainīt.
163
Uzņemšana laika intervālā
Ar kameru var automātiski uzņemt fotogrāfijas iepriekš iestatītos laika intervālos.
D
Pirms uzņemšanas
Izmantojot intervāla taimeri, neatlasiet automātiskā taimera (E), tālvadības (4) un MUP atbrīvošanas
režīmus. Iekams sākt uzņemšanu laika intervālā, uzņemiet izmēģinājuma uzņēmumu ar pašreizējiem
iestatījumiem un apskatiet rezultātus monitorā.
Iekams izvēlēties sākuma laiku, iestatīšanas izvēlnē atlasiet opciju Time zone and date (Laika josla un
datums) un pārliecinieties, ka kameras pulkstenim ir iestatīts pareizs laiks un datums (0 253).
Ieteicams izmantot trijkāji. Pirms sākt uzņemšanu, uzstādiet kameru uz trijkāja. Lai nodrošinātu
netraucētu uzņemšanu, pārliecinieties, ka kameras akumulators EN-EL15 ir pilnībā uzlādēts. Ja rodas
šaubas, pirms lietošanas uzlādējiet akumulatoru vai izmantojiet maiņstrāvas adapteri EH-5b un
barošanas savienotāju EP-5B (pieejams atsevišķi).
1
Uzņemšanas izvēlnē atlasiet opciju
Interval timer shooting (Uzņemšana ar
intervāla taimeri).
Lai parādītu izvēlnes, nospiediet G pogu.
Uzņemšanas izvēlnē iezīmējiet opciju Interval
timer shooting (Uzņemšana ar intervāla
taimeri) un nospiediet 2.
2
G poga
Izvēlieties sākuma laiku.
Izvēlieties kādu no šiem sākšanas veidiem.
• Lai sāktu uzņemšanu nekavējoties, iezīmējiet opciju
Now (Tagad) un nospiediet 2. Uzņemšana
sāksies aptuveni 3 sekundes pēc iestatījumu
pabeigšanas; pārejiet uz 3. darbību.
• Lai izvēlētos sākuma laiku, iezīmējiet opciju Start
time (Sākuma laiks) un nospiediet 2, lai
parādītu pa labi parādītās sākuma laika opcijas.
Nospiediet 4 vai 2, lai iezīmētu stundas vai
minūtes, un nospiediet 1 vai 3, lai tās mainītu.
Nospiediet 2, lai turpinātu.
t
164
3
Izvēlieties intervālu.
Nospiediet 4 vai 2, lai iezīmētu stundas, minūtes
vai sekundes; nospiediet 1 vai 3, lai tās mainītu.
Izvēlieties intervālu, kas ir ilgāks par laiku, kas
nepieciešams, lai uzņemtu 4. darbībā atlasīto
uzņēmumu skaitu. Ja intervāls ir par īsu, uzņemto
attēlu skaits var būt mazāks nekā tas, kas ir norādīts 4. darbībā (intervālu skaits reizināts
ar uzņēmumu skaitu intervālā). Nospiediet 2, lai turpinātu.
4
Izvēlieties intervālu skaitu un uzņēmumu
skaitu intervālā.
Nospiediet 4 vai 2, lai iezīmētu intervālu vai
uzņēmumu skaitu; nospiediet 1 vai 3, lai to
mainītu. Nospiediet 2, lai turpinātu.
Intervālu skaits Uzņēmumu/ Kopējais
intervālu uzņēmumu
skaits
skaits
5
Uzņemšanas uzsākšana.
Iezīmējiet On (Ieslēgts) un nospiediet J (lai
atgrieztos uzņemšanas izvēlnē bez intervāla
taimera aktivizēšanas, iezīmējiet Off (Izslēgts) un
nospiediet J). Pirmās uzņēmumu sērijas tiks
uzņemtas norādītajā sākuma laikā vai pēc
3 sekundēm, ja 2. darbībā vienumam Choose start time (Izvēlēties sākuma laiku) ir
atlasīta opcija Now (Tagad). Uzņemšana turpināsies ar atlasīto intervālu, līdz būs
uzņemti visi uzņēmumi. Tā kā aizvara ātrums, kadru uzņemšanas ātrums un laiks, kas
nepieciešami attēlu ierakstīšanai, intervāliem var būt dažāds, tad ņemiet vērā, ka var
mainīties arī laiks no viena intervāla beigām līdz nākamā intervāla sākumam. Ja
fotografēšanu nevar turpināt ar pašreizējiem iestatījumiem (piemēram, ja aizvara ātrums
A pašlaik ir atlasīts manuālajā ekspozīcijas režīmā vai arī sākuma laiks sākas pēc
mazāk nekā minūtes), monitorā tiks parādīts brīdinājums.
t
D
Nepietiek atmiņas
Ja atmiņas karte ir pilna, intervāla taimeris paliks aktīvs, bet attēli netiks uzņemti. Izdzēsiet dažus attēlus
vai izslēdziet kameru, ievietojiet jaunu atmiņas karti un turpiniet uzņemšanu (0 167).
A
Aizsedziet skatu meklētāju
Lai neļautu gaismai iespīdēt skatu meklētājā un mijiedarboties ar ekspozīciju, noņemiet actiņas gumijas
ietvaru un aizsedziet skatu meklētāju ar piegādes komplektā iekļauto actiņas vāciņu DK-5 (0 86).
165
A
Uzņemšana ar intervāla taimeri
Uzņemšanu laika intervālā nevar kombinēt ar ilgām ekspozīcijām (spuldzītes fotografēšanas režīms,
0 79), tiešā skata režīmu (0 49) un uzņemšanu ar laika intervāliem (0 168), tā nav pieejama video tiešā
skata režīmā (0 57), kā arī, ja pielāgotajam iestatījumam g4 (Assign shutter button (Aizvara pogas
piešķire) ir atlasīta opcija Record movies (Ierakstīt video), 0 248).
A
Atbrīvošanas režīms
Neatkarīgi no atlasītā atbrīvošanas režīma kamera katrā intervālā uzņems norādīto uzņēmumu skaitu. CH
(pastāvīga liela ātruma) režīmā, fotogrāfijas tiks uzņemtas ar ātrumu līdz 5,5 uzņēmumi sekundē.
Režīmos S (viena kadra režīms) un CL (pastāvīgs maza ātruma režīms) fotogrāfijas tiks uzņemtas ar
ātrumu, kas atlasīts pielāgotajam iestatījumam d5 (CL mode shooting speed (Pastāvīga maza ātruma
režīma uzņemšanas ātrums), 0 229); J režīmā tiks samazināts kameras troksnis.
A
Vairākkadru uzņemšana
Iekams sākt uzņemšanu ar intervāla taimeri, noregulējiet vairākkadru uzņemšanas iestatījumus. Ja
ekspozīcijas, zibspuldzes vai ADL vairākkadru dublēšana ir aktīva, kamēr ir spēkā uzņemšana ar intervāla
taimeri, vairākkadru dublēšanas programmā kamera uzņems fotogrāfiju skaitu katrā intervālā,
neatkarīgi no tā, kāds uzņēmumu skaits norādīts intervāla taimera izvēlnē. Ja baltā balansa vairākkadru
uzņemšana ir aktīva, kamēr notiek uzņemšana laika intervālā, kamera uzņems vienu fotogrāfiju katrā
intervālā un apstrādās to, lai izveidotu vairākkadru uzņemšanas programmā norādīto kopiju skaitu.
A
Uzņemšanas laikā
Laikā, kad norisināsies uzņemšana laika intervālā, vadības panelī mirgos Q
ikona. Tieši pirms nākamā uzņemšanas intervāla sākuma aizvara ātruma
displejā tiks parādīts atlikušo intervālu skaits, un apertūras displejā tiks
parādīts atlikušo uzņēmumu skaits pašreizējā intervālā. Citos gadījumos
atlikušo intervālu skaitu un katra intervāla uzņēmumu skaitu var apskatīt,
nospiežot līdz pusei aizvara atbrīvošanas pogu (pēc pogas atbrīvošanas
aizvara ātruma un apertūras atvēruma parametri tiek rādīti, līdz izslēdzas gaidstāves aktivizēšanas
taimeris).
Lai starp uzņēmumiem apskatītu pašreizējā intervāla taimera iestatījumus,
atlasiet opciju Interval timer shooting (Uzņemšana ar intervāla taimeri).
Kamēr notiek uzņemšana ar intervāla taimeri, intervāla taimera izvēlnē tiks
rādīts sākuma laiks, uzņemšanas intervāls un atlikušo intervālu un uzņēmumu
skaits. Veicot uzņemšanu ar intervāla taimeri, nevienu no šiem vienumiem
nevar izmainīt.
Kamēr notiek uzņemšana ar intervāla taimeri, attēlus var atskaņot un ir
iespējams brīvi regulēt uzņemšanas un izvēlnes iestatījumus. Monitors automātiski izslēgsies apmēram
četras sekundes pirms katra intervāla.
t
166
❚❚ Uzņemšanas ar intervāla taimeri pauzēšana
Uzņemšanu ar intervāla taimeri var nopauzēt:
• starp intervāliem nospiežot J pogu
• intervāla taimera izvēlnē iezīmējot opcijas Start (Sākt) > Pause (Pauze) un nospiežot J
• izslēdzot un pēc tam atkal ieslēdzot kameru (kamēr kamera izslēgta, ja nepieciešams, var
nomainīt atmiņas karti)
• atlasot automātiskā taimera (E), tālvadības (4) vai MUP atbrīvošanas režīmu
Lai atsāktu uzņemšanu:
1
Izvēlieties jaunu sākuma laiku.
Izvēlieties jaunu sākuma laiku, kā aprakstīts 164.
lpp.
2
Atsāciet uzņemšanu.
Iezīmējiet opciju Restart (Restartēt) un
nospiediet J. Ņemiet vērā, ka tad, ja uzņemšana
ar intervāla taimeri tiek nopauzēta uzņemšanas
laikā, tiks atcelti visi pašreizējā intervālā atlikušie
uzņēmumi.
❚❚ Uzņemšanas ar intervāla taimeri pārtraukšana
Ja akumulators ir iztukšots, uzņemšana ar intervāla taimeri tiks automātiski izbeigta.
Uzņemšanu ar intervāla taimeri var izbeigt arī šādi:
• intervāla taimera izvēlnē izpildot opciju secību Start (Sākt)> Off (Izslēgts)
• veicot divu pogu atiestatīšanu (0 151)
• uzņemšanas izvēlnē atlasot opciju Reset shooting menu (Atiestatīt uzņemšanas izvēlni)
(0 214)
• mainot vairākkadru uzņemšanas iestatījumus (0 153)
• pārtraucot HDR (0 139) vai daudzkārtējas ekspozīcijas uzņemšanu (0 163)
Normāla uzņemšana atjaunosies, kad beigsies uzņemšana ar intervāla taimeri.
❚❚ Bez fotogrāfijas
Kamera izlaidīs pašreizējo intervālu, ja pēc intervāla uzsākšanas kāds no turpmākajiem
nosacījumiem pastāv astoņas sekundes vai ilgāk: vēl ir jāuzņem iepriekšējā intervāla fotogrāfija
vai fotogrāfijas, ir pilns atmiņas buferis, kamera AF-S režīmā nespēj fokusēties vai arī AF-A
režīmam ir atlasīts viena servo AF (ņemiet vērā, ka kamera atkal fokusējas pirms katra
uzņēmuma). Uzņemšana tiks atsākta ar nākamo intervālu.
t
167
Fotografēšana ar laika intervāliem
Kamera automātiski uzņem fotogrāfijas pēc atlasītajiem intervāliem, lai izveidotu uzņemšanas
laika intervālā video bez skaņas, izmantojot uzņemšanas izvēlnes vienumam Movie settings
(Video iestatījumi) pašlaik atlasītās opcijas (0 65).
A
Pirms uzņemšanas
Iekams sākt fotografēšanu ar intervāliem, uzņemiet izmēģinājuma uzņēmumu ar pašreizējiem
iestatījumiem (kadrējiet fotogrāfiju skatu meklētājā, lai iegūtu precīzu ekspozīcijas priekšskatījumu) un
apskatiet rezultātu monitorā. Lai ierakstītu spilgtuma izmaiņas, izvēlieties manuālo ekspozīciju (0 78);
lai iegūtu noturīgu krāsu kombināciju, izvēlieties nevis automātisko, bet kādu citu baltā balansa
iestatījumu (0 115). Iesakām uz īsu brīdi ieslēgt video tiešā skata režīmu un pārbaudīt monitorā
pašreizējā attēla apcirpšanu (0 57); tomēr ņemiet vērā, ka fotografēšana ar laika intervālu nav pieejama
tiešā skata režīmā.
Ieteicams izmantot trijkāji. Iekams sākt uzņemšanu, uzstādiet kameru uz trijkāja. Lai nodrošinātu
netraucētu uzņemšanu, izmantojiet papildu maiņstrāvas adapteri EH-5b un barošanas savienotāju
EP-5B vai arī pilnībā uzlādētu akumulatoru EN-EL15.
1
Uzņemšanas izvēlnē atlasiet opciju Timelapse photography (Fotografēšana ar
intervāliem).
Lai parādītu izvēlnes, nospiediet G pogu.
Uzņemšanas izvēlnē iezīmējiet opciju Time-lapse
photography (Fotografēšana ar intervāliem)
G poga
un nospiediet 2.
2
Nospiediet 2.
Nospiediet 2, lai pārietu uz 3. darbību un
izvēlētos intervālu un uzņemšanas laiku. Lai
ierakstītu uzņemšanu ar laika intervālu,
izmantojot noklusējuma 5 sekunžu intervālu un
25 minūšu uzņemšanas laiku, pārejiet uz 5.
darbību.
3
t
168
Izvēlieties intervālu.
Nospiediet 4 vai 2, lai iezīmētu minūtes vai
sekundes; nospiediet 1 vai 3, lai tās mainītu.
Izvēlieties intervālu, kas ir garāks par lēnāko
paredzamo aizvara ātrumu. Nospiediet 2, lai
turpinātu.
4
Atlasiet uzņemšanas laiku.
Nospiediet 4 vai 2, lai iezīmētu stundas vai
minūtes; nospiediet 1 vai 3, lai tās mainītu.
Maksimālais uzņemšanas laiks ir 7 stundas un 59
minūtes. Nospiediet 2, lai turpinātu.
5
Uzņemšanas uzsākšana.
Iezīmējiet On (Ieslēgts) un nospiediet J (lai
atgrieztos uzņemšanas izvēlnē, nesākot
uzņemšanu ar intervāliem, iezīmējiet Off
(Izslēgts) un nospiediet J).
Fotografēšana ar intervāliem sāksies pēc 3 s.
Kamera uzņem fotogrāfijas ar 3. darbībā atlasīto intervālu un 4. darbībā atlasīto laiku.
Ierakstot katru uzņēmumu, deg atmiņas kartes piekļuves lampiņa; ņemiet vērā, tā kā
uzņemšanas ātrums un attēla ierakstīšanai atmiņas kartē nepieciešamais laiks katram
uzņēmumam var mainīties, tad var mainīties arī intervāls starp uzņēmumu, kas tiek
ierakstīts, un nākamā uzņēmuma sākšanu. Uzņemšana nesāksies, ja uzņemšanu ar laika
intervālu nevar ierakstīt ar pašreizējiem iestatījumiem (piemēram, ja atmiņas karte ir
pilna, ja intervāls vai uzņemšanas laiks ir nulle, ja intervāls ir garāks par uzņemšanas laiku
vai arī ir atlasīts tālvadības (4) atbrīvošanas režīms).
Kad uzņemšana ir pabeigta, uzņemšana ar laika intervālu tiek ierakstīta atmiņas kartē,
kas atlasīta, izpildot izvēlņu secību Movie settings (Video iestatījumi) > Destination
(Galamērķis) (0 65).
t
169
D
Fotografēšana ar laika intervāliem
Uzņemšana ar intervālu nav pieejama tiešā skata režīmā (0 49, 57), ja aizvara ātrums ir A (0 79), ja
ir aktīva vairākkadru uzņemšana (0 153), augsts dinamiskais diapazons (HDR, 0 139), daudzkārtēja
ekspozīcija (0 160) vai uzņemšana laika intervālā (0 164).
A
Atbrīvošanas režīms
Neatkarīgi no atlasītā atbrīvošanas režīma kamera katrā intervālā uzņems vienu uzņēmumu. Nevar
izmantot automātisko taimeri. Uzņemšana ar intervālu nav pieejama tālvadības (4) atbrīvošanas
režīmā.
A
Galīgā video garuma aprēķināšana
Galīgā video kopējo kadru skaitu var aptuveni noteikt, izdalot uzņemšanas
laiku ar intervālu un iegūto rezultātu noapaļojot uz augšu. Galīgā video
ilgumu var aprēķināt, izdalot uzņēmumu skaitu ar izvēlņu secībā Movie
settings (Video iestatījumi) > Frame size/frame rate (Kadra izmērs/kadru
uzņemšanas ātrums) iestatīto kadru uzņemšanas ātrumu. Piemēram, 48
kadru video, kas ierakstīts ar iestatījumu 1920 × 1080; 24p (1920 × 1080;
24 kadri/s), ilgums būs divas sekundes. Maksimālais garums video, kas
ierakstīts, izmantojot uzņemšanu ar intervālu, ir 20 minūtes.
A
Aizsedziet skatu meklētāju
Lai neļautu gaismai iespīdēt skatu meklētājā un mijiedarboties ar ekspozīciju,
noņemiet actiņas gumijas ietvaru un aizsedziet skatu meklētāju ar piegādes
komplektā iekļauto actiņas vāciņu DK-5 (0 86).
Ierakstītais garums/
maksimālais garums
Atmiņas kartes
indikators
Kadra izmērs/kadru
uzņemšanas ātrums
Uzņemšanas laikā
Laikā, kad notiek fotografēšana ar intervālu, vadības panelī tiks parādīta Q
ikona un uzņemšanas ar intervālu ierakstīšanas indikators. Atlikušais laiks
(stundās un minūtēs) tiek parādīts aizvara ātruma un apertūras displejos tieši
pirms katra kadra ierakstīšanas. Pārējā laikā atlikušo laiku var apskatīt,
nospiežot līdz pusei aizvara atbrīvošanas pogu. Neatkarīgi no opcijas, kas
atlasīta pielāgotajam iestatījumam c2 (Standby timer (Gaidstāves
aktivizēšanas taimeris), 0 227) gaidstāves aktivizēšanas taimeris uzņemšanas laikā neizslēgsies.
A
Lai apskatītu pašreizējos fotografēšanas ar intervālu iestatījumus, starp
uzņēmumiem nospiediet G pogu. Kamēr norisinās fotografēšana ar
intervālu, fotografēšanas ar intervālu izvēlnē tiks rādīts intervāls un atlikušais
laiks. Kamēr notiek uzņemšana ar intervāla taimeri, šos iestatījumus nevar
mainīt, un nevar arī atskaņot attēlus vai regulēt citu izvēlņu iestatījumus.
t
170
❚❚ Fotografēšanas ar laika intervāliem pārtraukšana
Fotografēšana ar intervāla taimeri tiks izbeigta automātiski, ja ir iztukšots akumulators.
Fotografēšanu ar laika intervāliem izbeidz arī tālāk uzskaitītās darbības:
• ja izvēlnē Time-lapse photography (Fotografēšana ar laika intervālu) tiek izpildīta
opciju secību Start (Sākt) > Off (Izslēgt)
• ja starplaikā starp kadriem vai pēc kadra ierakstīšanas tiek nospiesta J poga
• ja tiek izslēgts monitors
• ja tiek noņemts objektīvs
• ja tiek pievienots USB vai HDMI vads
• ja tukšajā slotā tiek ievietota atmiņas karte
• ja aizvara poga tiek nospiesta līdz galam, lai uzņemtu fotogrāfiju
• ja tiek atlasīts tālvadības (4) atbrīvošanas režīms
• ja tiek atlasīts U1 vai U2 režīms vai tiek atlasīts cits režīms pēc tam, kad U1 vai U2 režīmā ir sākta
uzņemšana ar intervāliem
Fotografēšanas ar intervāliem video tiks izveidots no kadriem, kas uzņemti līdz brīdim, kad tika
pārtraukta fotografēšana ar intervāliem. Ņemiet vērā, ka fotografēšana ar intervāliem tiks
izbeigta un video netiks ierakstīts, ja tiks izņemts vai atvienots barošanas avots vai izņemta
galamērķa atmiņas karte.
❚❚ Bez fotogrāfijas
Kamera izlaidīs pašreizējo kadru, ja nav iespējams fokusēties, izmantojot viena servo
autofokusu (režīmam AF-A ir atlasīts AF-S vai viena servo autofokuss; ņemiet vērā, ka kamera
pirms katra uzņēmuma atkal fokusēsies). Uzņemšana tiks atsākta ar nākamo kadru.
t
A
Attēlu apskate
Kamēr norisinās uzņemšana ar intervālu, K pogu nevar izmantot, lai skatītu attēlus, tomēr pēc katra
uzņēmuma pašreizējais kadrs tiks parādīts uz dažam sekundēm, ja atskaņošanas izvēlnes vienumam
Image review (Attēla apskate) būs iestatīts iestatījums On (Ieslēgts) (0 212). Kamēr tiek rādīts kadrs,
citas atskaņošanas operācijas nevar izpildīt.
A
Skatīt arī
Informāciju par pīkstiena iestatīšanu, lai tas atskanētu, kad ir pabeigta uzņemšana ar intervālu, skatiet
sadaļā par pielāgoto iestatījumu d1 (Beep (Pīkstiens), 0 228).
171
Objektīvi bez centrālā procesora
Norādot objektīva datus (objektīva fokusa attālumu un maksimālo apertūras atvērumu),
lietotājs, uzņemot ar objektīvu bez centrālā procesora, var piekļūt daudzām funkcijām, ko
izmanto centrālā procesora objektīvi.
Ja ir zināms objektīva fokusa attālums:
• automātisko tālummaiņu var izmantot kopā ar papildu zibspuldzēm (0 294)
• objektīva fokusa attālums tiek uzrādīts (ar zvaigznīti) fotogrāfijas atskaņošanas informācijas
displejā
Ja ir zināms objektīva maksimālais apertūras atvērums:
• vadības panelī un skatu meklētājā tiek parādīta apertūras atvēruma vērtība
• ja zibspuldze atbalsta AA (automātiska apertūras atvēruma) režīmu, zibspuldzes līmenis tiek
noregulēts atbilstoši apertūras atvēruma izmaiņām
• apertūras atvērums tiek norādīts (ar zvaigznīti) atskaņošanas fotogrāfijas informācijas
displejā
Objektīva fokusa attāluma un maksimālā apertūras atvēruma norādīšana:
• aktivizē krāsu matricas mērīšanu (ievērojiet, kas tas, iespējams, ir nepieciešams, lai
izmantotu centra svērto apgabalu vai punkta mērīšanu un iegūtu precīzus rezultātus ar
dažiem objektīviem, tostarp Reflex-NIKKOR objektīviem)
• uzlabo centra svērtā apgabala un punkta mērīšanas precizitāti, kā arī vienobjektīva digitālās
spoguļkameras vienmērīga apgaismojuma i-TTL piespiedu zibspuldzes darbību
t
172
Kamera var saglabāt līdz pat deviņu objektīvu bez centrālā procesora datus. Lai ievadītu vai
rediģētu objektīva bez centrālā procesora datus:
1
Atlasiet opciju Non-CPU lens data
(Objektīva bez centrālā procesora dati).
Lai parādītu izvēlnes, nospiediet G pogu.
Iezīmējiet iestatīšanas izvēlnē Non-CPU lens
data (Objektīva bez centrālā procesora dati)
un nospiediet 2.
2
G poga
Izvēlieties objektīva numuru.
Iezīmējiet opciju Lens number (Objektīva
numurs) un nospiediet 4 vai 2, lai izvēlētos
objektīva numuru no 1 līdz 9.
3
Ievadiet fokusa attālumu un apertūras
atvērumu.
Iezīmējiet opciju Focal length (mm) (Fokusa
attālums (mm)) vai Maximum aperture
(Maksimālais apertūras atvērums) un
nospiediet 4 vai 2, lai rediģētu iezīmēto
vienumu. Fokusa attālumu var izvēlēties robežās no 6 līdz 4000 mm, maksimālo
apertūras atvērumu var izvēlēties robežās no f/1,2 līdz f/22.
A
Nav norādīts fokusa attālums
Ja pareizais fokusa attālums sarakstā nav norādīts, izvēlieties tuvāko vērtību, kas ir lielāka nekā
reālais objektīva fokusa attālums.
A
Telepārveidotāji un tālummaiņas objektīvi
Telepārveidotāju maksimālais apertūras atvērums ir telepārveidotāja un objektīva maksimālo
apertūras atvērumu kombinācija. Ņemiet vērā, ka tad, ja objektīvs bez centrālā procesora tiek
tuvināts vai tālināts, objektīva dati netiek regulēti. Datus par dažādiem fokusa attālumiem var
ievadīt kā atsevišķus objektīvu numurus, vai arī objektīva datus var rediģēt, lai atspoguļotu
objektīva fokusa attāluma un maksimālās apertūras jaunās vērtības ikreiz, kad tiek pielāgota
tālummaiņa.
4
Atlasiet opciju Done (Pabeigts).
t
Iezīmējiet opciju Done (Pabeigts) un nospiediet
J. Norādītais fokusa attālums un apertūras
atvērums tiks saglabāts pie izvēlētā objektīva
numura.
173
Lai izsauktu objektīva datus, kad tiek izmantots objektīvs bez centrālā procesora:
1
Piešķiriet objektīva bez centrālā procesora numuru kameras vadībai.
Atlasiet opciju Choose non-CPU lens number (Izvēlēties objektīva bez centrālā
procesora numuru) pielāgotajam iestatījumam f2 (Assign Fn button (Fn pogas
piešķire), 0 242) vai pielāgotajam iestatījumam f3 (Assign preview button
(Priekšskatījuma pogas piešķire), 0 244).
2
Izmantojiet atlasīto vadību, lai izvēlētos objektīva numuru.
Nospiediet izvēlēto pogu un grieziet galveno komandu ciparripu, līdz vadības panelī tiek
parādīts vēlamais objektīva numurs.
Fokusa
attālums
Maksimālais
apertūras atvērums
Objektīva numurs
Fn poga
t
174
Galvenā komandu
ciparripa
Vadības panelis
GPS ierīce GP-1
GPS ierīci GP-1 (pieejama atsevišķi) var pievienot kameras papildpiederumu pieslēgvietai
(0 298), izmantojot GP-1 piegādes komplektā iekļauto vadu, kas ļauj, uzņemot fotogrāfijas,
ierakstīt informāciju par kameras pašreizējo atrašanās vietu. Iekams pievienot GP-1, izslēdziet
kameru; papildu informāciju skatiet GP-1 rokasgrāmatā.
❚❚ Iestatīšanas izvēlnes opcijas
Iestatīšanas izvēlnes vienums GPS satur tālāk norādītās opcijas.
• Standby timer (Gaidstāves aktivizēšanas taimeris): Izvēlieties, vai, pievienojot GP-1 ierīci,
ekspozīcijas mērītāji tiks automātiski izslēgti.
Opcija
Apraksts
Ekspozīcijas mērītāji izslēgsies automātiski, ja nekādas darbības netiks veiktas laika
periodā, kas atlasīts pielāgotajam iestatījumam c2 (Standby timer (Gaidstāves
Enable
aktivizēšanas taimeris), 0 227; lai dotu kamerai laiku izgūt GPS datus, aizture ir
(Iespējot)
pagarināta līdz vienai minūtei, sākot no brīža, kad tiek aktivizēti ekspozīcijas mērītāji vai
tiek ieslēgta kamera). Tas samazina akumulatora enerģijas patēriņu.
Disable
Ekspozīcijas mērītāji neizslēdzas, kamēr ir pievienota ierīce GP-1.
(Atspējot)
• Position (Pozīcija): Šis vienums ir pieejams tikai tad, ja GP-1 ir pievienota un parāda pašreizējo
ģeogrāfisko platumu un garumu, augstumu virs jūras līmeņa un universālo koordinēto laiku
(UTC), ko paziņo ierīce GP-1.
• Use GPS to set camera clock (Izmantot GPS kameras pulksteņa iestatīšanai): Atlasiet opciju Yes (Jā), lai
sinhronizētu kameras pulksteni ar GPS ierīces sniegto informāciju par laiku.
A
Universālais koordinētais laiks (UTC)
UTC datus piegādā GPS ierīce, un tie nav atkarīgi no kameras pulksteņa.
t
A n ikona
Savienojuma statusu norāda n ikona:
• n (statiska): Kamera ir nodibinājusi sakarus ar ierīci GP-1. Fotogrāfiju
informācija par attēliem, kas uzņemti, kamēr tiek rādīta šī ikona, tiks
iekļauta GPS datu papildu lapā (0 183).
• n (mirgo): GP-1 meklē signālu. Attēli, kas uzņemti, kamēr ikona mirgo,
nesatur GPS datus.
• Nav ikonas: Vismaz pēdējās divas sekundes no GP-1 nav saņemti jauni GPS
dati. Attēli, kas uzņemti, kamēr netiek rādīta n ikona, nesatur GPS datus.
175
t
176
IVairāk par atskaņošanu
Pilnrāmja kadra atskaņošana
Lai atskaņotu fotogrāfijas, nospiediet K pogu.
Monitorā tiks parādīta pēdējā uzņemtā fotogrāfija.
K poga
O (Q) poga
Kursortaustiņš
Apakškomandu skala
K poga
G poga
c (b) poga
L (U) poga
X (T) poga
W (S) poga
J poga
Galvenā komandu ciparripa
A
Vertikālo attēlu pagriešana
Lai vertikāli (portreta orientācijā) uzņemtās fotogrāfijas
parādītu vertikāli, atskaņošanas izvēlnē vienumam Rotate
tall (Pagriezt vertikāli) iestatiet opciju On (Ieslēgts)
(0 212).
I
A
Attēlu apskate
Ja atskaņošanas izvēlnē vienumam Image review (Attēlu apskate) ir iestatīta opcija On (Ieslēgts)
(0 212), fotogrāfijas pēc to uzņemšanas tiek automātiski uz aptuveni 4 s parādītas monitorā (tā kā
kamera jau ir pareizi orientēta, attēli apskates laikā netiek automātiski pagriezti). Nepārtrauktās
atbrīvošanas režīmā attēli tiek parādīti pēc uzņemšanas pabeigšanas, un tiek parādīta pašreizējās sērijas
pirmā fotogrāfija.
177
Darbība
Lietot
Nospiediet 2, lai skatītu fotogrāfijas to ierakstīšanas secībā,
nospiediet 4, lai fotogrāfijas skatītu pretējā secībā.
Skatīt papildu
fotogrāfijas
Nospiediet 1 vai 3, lai skatītu pašreizējās fotogrāfijas informāciju
(0 179).
Skatīt fotogrāfijas
informāciju
Skatīt sīktēlus
Tuvināt fotogrāfiju
W (S)
X (T)
Dzēst attēlus
O (Q)
Mainīt aizsardzības
statusu
L (U)
Atgriezties
uzņemšanas režīmā
Retušēt fotogrāfiju
vai atskaņot video
Apraksts
Plašāku informāciju skatiet 185. lpp.
Plašāku informāciju skatiet 187. lpp.
Tiks parādīts apstiprinājuma dialoglodziņš. Lai izdzēstu fotogrāfiju,
vēlreiz nospiediet O (Q).
Lai aizsargātu attēlu vai noņemtu aizsardzību aizsargātam attēlam,
nospiediet L (U) (0 188).
/ K Monitors izslēgsies. Fotogrāfijas var uzņemt nekavējoties.
c (b)/J
Izveidojiet pašreizējās fotogrāfijas retušētu kopiju (0 261). Ja
pašreizējā fotogrāfija ir marķēta ar 1 ikonu, lai norādītu, ka tas ir
video, nospiežot J, tiks uzsākta video atskaņošana (0 67).
A
Atmiņas kartes slota izvēlēšanās
Ja ir ievietotas atmiņas kartes, pilnrāmja kadra atskaņošanas vai sīktēlu
atskaņošanas laikā turot nospiestu D pogu un nospiežot 1, var
izvēlēties atmiņas karti, kas tiks atskaņota. Tiks parādīts pa labi redzamais
dialoglodziņš; iezīmējiet vēlamo slotu un nospiediet 2, lai apskatītu
atlasītās kartes mapju sarakstu, pēc tam iezīmējiet mapi un nospiediet J,
lai apskatītu iezīmētajā mapē esošos attēlus. Šo pašu procedūru var
izmantot, lai atlasītu attēlus darbībām atskaņošanas (0 207) un retušas
(0 261) izvēlnēs vai arī, kopējot baltā balansu no esošas fotogrāfijas
D poga
(0 125).
I
A
Skatīt arī
Sīkāku informāciju par to, kā izvēlēties, cik ilgi monitors paliek ieslēgts, ja netiek veiktas nekādas
darbības, skatiet sadaļā par pielāgoto iestatījumu c4 (Monitor off delay (Monitora izslēgšanās
aizturēšana), 0 228).
178
Fotogrāfijas informācija
Attēliem, kurus rāda pilnrāmja kadra atskaņošanas režīmā, tiek uzlikta fotogrāfijas informācija.
Spiediet 1 vai 3, lai izskatītu fotogrāfiju informāciju, kā parādīts tālāk. Ņemiet vērā, ka „tikai
attēls“, uzņemšanas dati, RGB histogrammas, iezīmēti attēli un pārskata dati tiek parādīti tikai
tad, ja vienumam Playback display options (Atskaņošanas displeja opcijas) ir iestatīta
attiecīgā opcija (0 209). GPS dati tiek parādīti tikai tad, ja, uzņemot fotogrāfiju, ir izmantota
GPS ierīce.
1/ 12
1/ 12
NIKON D600
L A T I T UD E
L ONG I T U D E
1/ 125
F5. 6
100
85mm
A L T I T UD E
T I M E (U T C )
:N
: 3 5º 3 5. 9 7 1‘
:E
: 1 3 9º 4 3. 6 9 6‘
: 3 5m
: 15 / 04 / 2012
: 01 : 15 : 00
0, 0
100ND600 DSC_0001. JPG
15 / 04 / 2012 10: 02: 28
100ND600 DSC_0001. JPG
15 / 04 / 2012 10: 02: 28
OR AL
N ORM
6016x4016
Faila informācija
Nekāda informācija
(tikai attēls)
N OR
ORMAL
AL
6016x4016
N I KON D600
Pārskata dati
100-1
GPS dati
100-1
M T R , S P D, A P .
E X P . MO D E , I S O
Highlights
RGB Highlights
RGB
Select R, G, B
Izgaismojumi
F O C A L L E NG T H
L ENS
A F / VR
F L ASH T YP E
S Y N C MO D E
,
100-1
Select R, G, B
RGB histogramma
N I KON D600
: , 1 / 1 25 , F 5 . 6
: , 100
: 0. 0 , +1 / 6
: 8 5 mm
: 85
/ 1. 4
:S
:
:
:
100-1
Uzņemšanas dati
❚❚ Faila informācija
1/ 12
100ND600 DSC_0001. JPG
15 / 04 / 2012 10: 02: 28
N OR
ORM AL
6016x4016
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Aizsardzības statuss .......................................................... 188
Retušas indikators ............................................................. 261
Fokusa punkts 1, 2 ............................................................... 101
AF apgabala robežas 1 .........................................................33
Kadra numurs/kopējais kadru skaits
Attēla kvalitāte.......................................................................93
Attēla izmērs...........................................................................95
Attēla apgabals 3 ...................................................................89
Ierakstīšanas laiks........................................................ 27, 253
Ierakstīšanas datums ................................................. 27, 253
Pašreizējais kartes slots............................................. 46, 178
Mapes nosaukums ............................................................ 215
Faila nosaukums ................................................................ 216
1 Tiek parādīts tikai tad, ja vienumam Playback display options (Atskaņošanas displeja opcijas) ir atlasīta opcija
Focus point (Fokusa punkts) (0 209).
2 Ja fotogrāfija ir uzņemta, izmantojot AF-S vai viena servo autofokusu, kas atlasīts AF-A laikā, displejā tiks parādīs punkts,
kurā fokuss ir bijis fiksēts vispirms. Ja fotogrāfija ir uzņemta, izmantojot AF-C vai nepārtrauktu servo autofokusu, kas
atlasīts AF-A laikā, fokusa punkts tiks parādīts tikai tad, ja AF apgabala režīmam nav atlasīts automātiskais apgabala AF
un kamera ir varējusi fokusēties.
3 Ja attēls nav FX formāta attēls (tostarp arī uz DX balstīts video formāts; 0 63, 89), tas tiek parādīts dzeltenā krāsā.
I
179
❚❚ Izgaismojumi
1 Attēla izgaismojumi 1
2 Mapes numurs — kadra numurs 2 ................................215
3 Pašreizējais kanāls 1
100-1
Select R, G, B
RGB Highlights
1 Mirgojošās zonas norāda pašreizējā kanāla izgaismojumus (zonas, kas var būt
pāreksponētas). Lai pārietu no kanāla uz kanālu, turiet nospiestu W (S) pogu un
spiediet 4 vai 2:
RGB
(visi kanāli)
R
(sarkanais)
G
(zaļais)
B
(zilais)
W (S) poga
2 Ja attēls nav FX formāta attēls (tostarp arī uz DX balstīts video formāts; 0 63, 89), tas tiek parādīts dzeltenā krāsā.
❚❚ RGB histogramma
3 Baltā balanss.........................................................................115
Highlights
RGB
Krāsu temperatūra .........................................................120
Baltā balansa precīza ieregulēšana ..........................117
Manuāls iepriekšējs iestatījums.................................121
4 Pašreizējais kanāls 1
5 Histogramma (RGB kanāls). Visās histogrammās uz
horizontālā ass norāda pikseļu spilgtumu, bet uz
vertikālās ass – pikseļu skaitu.
6 Histogramma (sarkanais kanāls)
100-1
Select R, G, B
izgaismojumi 1
1 Attēla
2 Mapes numurs — kadra numurs 2 ............................... 215
7 Histogramma (zaļais kanāls)
8 Histogramma (zilais kanāls)
1 Mirgojošās zonas norāda pašreizējā kanāla izgaismojumus (zonas, kas var būt
pāreksponētas). Lai pārietu no kanāla uz kanālu, turiet nospiestu W (S) pogu un
spiediet 4 vai 2:
RGB
(visi kanāli)
I
180
R
(sarkanais)
G
(zaļais)
Izgaismojumu rādīšana
izslēgta
B
(zilais)
W (S) poga
2 Ja attēls nav FX formāta attēls (tostarp arī uz DX balstīts video formāts; 0 63, 89), tas tiek parādīts dzeltenā krāsā.
A
Atskaņošanas tālummaiņa
Lai tuvinātu fotogrāfiju, kad ir parādīta histogramma, nospiediet
X (T). Lietojiet X (T) pogas un W (S), lai, izmantojot
kursortaustiņu, tuvinātu, tālinātu un ritinātu attēlu. Histogramma
tiks atjaunināta, lai parādītu tikai monitorā redzamās attēla daļas
datus.
A
Histogrammas
Kameras histogrammas ir domātas tikai kā palīgmateriāls un var atšķirties no tām, kas tiek rādītas
attēlveidošanas lietojumprogrammās. Tālāk redzami daži histogrammu piemēri:
Ja attēls satur objektus ar plašu spilgtuma diapazonu, toņu
sadalījums būs salīdzinoši vienmērīgs.
Ja attēls ir tumšs, toņu sadale tiks novirzīta pa kreisi.
Ja attēls ir spilgts, toņu sadale tiks novirzīta pa labi.
Ekspozīcijas kompensācijas palielināšana novirza toņu sadali pa labi, bet ekspozīcijas kompensācijas
samazināšana novirza sadali pa kreisi. Histogrammas var sniegt aptuvenu priekšstatu par vispārējo
ekspozīciju, kad spilgts apkārtējais apgaismojums apgrūtina fotogrāfiju skatīšanu monitorā.
I
181
❚❚ Uzņemšanas dati
3 Ekspozīcijas kompensācija..............................................112
Optimālas ekspozīcijas precīza ieregulēšana 2.........226
M T R , S P D, A P .
E X P . MO D E , I S O
: , 1 / 4 0 0 0 , F 2. 8
: , H i 0. 3,
: + 1. 3, +5 / 6
F O C A L L E N G T H : 8 5 mm
: 85
L ENS
/ 1. 4
: S / VR -O n
A F / VR
: B u i l t - i n , C MD
F L ASH T YP E
: S L OW
S Y N C MO D E
, : M : T T L , +3. 0 A : T T L , +3. 0
C : --B : ---
Objektīva VS (vibrāciju samazināšana) 3
7 Zibspuldzes tips ........................................................ 143, 292
Zibspuldzes vadītāja režīms ...........................................237
100-1
N I KON D600
W H I T E B A L AN C E
CO L OR S P A C E
P I C T UR E C T R L
Q U I C K AD J U S T
S HA R P E N I NG
C ON T R A S T
B R I GH T N E S S
S A T U R A T I ON
HU E
4 Fokusa attālums...............................................172, 288, 291
5 Objektīva dati.......................................................................172
6 Fokusa režīms ...............................................................97, 103
10
11
12
13
: AU T O 1 , 0 , 0
: s RGB
: S T ANDARD
:0
:3
:0
:0
:0
:0
100-1
N I KON D600
8 Zibspuldzes režīms ............................................................144
9 Zibspuldzes vadība.........................................236, 294, 295
Zibspuldzes kompensācija..............................................148
Kameras nosaukums
Attēla apgabals 4 ................................................................... 89
Mapes numurs — kadra numurs 4 ................................215
Baltā balanss.........................................................................115
Krāsu temperatūra .........................................................120
Baltā balansa precīza ieregulēšana ..........................117
Manuāls iepriekšējs iestatījums.................................121
14 Krāstelpa ................................................................................217
15 Picture Control ....................................................................129
16 Ātrā pielāgošana 5 ..............................................................132
NO I S E R E D U C .
A C T . D - L I GH T .
HD R
V I GN E T T E C T R L
R E T OU C H
: H I I S O, N O R M
: N O R MA L
: A U T O, H I G H
: N O R MA L
: D - L I GH T I NG
17
18
19
20
WARM F I L T E R
C Y ANO T Y P E
TR I M
: SPR I NG HAS COME .
Spilgtums ..............................................................................132
AR T I S T
: N I KON TARO
CO P Y R I GHT
: N I K ON
24 HDR ekspozīciju starpība .................................................139
100-1
N I KON D600
N I KON D600
100-1
1 Mērīšana................................................................................ 109
182
Kontrasts................................................................................132
Piesātinājums 7 ....................................................................132
Filtra efekti 8 ..........................................................................132
21 Nokrāsa 7 ................................................................................132
Tonēšana 8 ................................................................... 132, 133
22 Augsta ISO trokšņu samazināšana ...............................218
Ilgas ekspozīcijas trokšņu samazināšana ...................218
23 Aktīvā D-Lighting ...............................................................137
COMMENT
I
Sākotnējā Picture Control 6 .............................................135
Asuma palielināšana .........................................................132
Aizvara ātrums .......................................................................74
Apertūras atvērums .............................................................74
2 Uzņemšanas režīms ...............................................35, 40, 73
ISO jutība 1 ............................................................................ 105
25
26
27
28
29
HDR izlīdzināšana ...............................................................139
Vinjetes vadība ....................................................................218
Retušas vēsture ...................................................................261
Attēla komentārs ................................................................253
Fotogrāfa vārds 9 .................................................................256
Autortiesību īpašnieks 9....................................................256
1 Tiek parādīts sarkans, ja fotogrāfija uzņemta ar ieslēgtu automātisko ISO jutības vadību.
2 Tiek parādīts, ja pielāgotajam iestatījumam b5 (Fine-tune optimal exposure (Precīzi ieregulēt
optimālu ekspozīciju), 0 226) jebkurai mērīšanas metodei iestatītā vērtība nav nulle.
3 Tiek parādīts tikai tad, ja ir pievienots VR objektīvs.
4 Ja attēls nav FX formāta attēls (tostarp arī uz DX balstīts video formāts; 0 63, 89), tas tiek parādīts
dzeltenā krāsā.
5 Tikai Picture Controls Standard (Standarta) Vivid (Košs), Portrait (Portrets) un Landscape (Ainava).
6 Neutral (Neitrāls), Monochrome (Vienkrāsains) un pielāgotas Picture Controls.
7 Netiek parādīts ar vienkrāsainām Picture Control.
8 Tikai vienkrāsainām Picture Control.
9 Uzņemšanas datu ceturtā lapa tiek parādīta tikai tad, ja kopā ar fotogrāfijām ir ierakstīta autortiesību
informācija, kā tas aprakstīts 256. lpp.
❚❚ GPS dati *
L A T I T UD E
L ONG I T U D E
A L T I T UD E
T I M E (U T C )
N I KON D600
1
2
3
4
:N
: 3 5º 3 5. 9 7 1‘
:E
: 1 3 9º 4 3. 6 9 6‘
: 3 5m
: 15 / 04 / 2012
: 01 : 15 : 00
Platums
Garums
Augstums
Universālais koordinētais laiks (UTC)
100-1
* Video dati tiek norādīti par ieraksta sākumu.
I
183
❚❚ Pārskata dati
1/ 12
–1. 3
NIKON D600
1/ 4000 F2. 8
Hi 0. 3
+ 1. 0
SLOW
–1. 3
85mm
1/ 4000 F2. 8
Hi 0. 3
+ 1. 0
SLOW
85mm
0, 0
0, 0
100ND600 DSC_0001. JPG
15 / 04 / 2012 10: 02: 28
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
N OR
ORMAL
AL
6016x4016
Kadra numurs/kopējais attēlu skaits
Aizsardzības statuss .......................................................... 188
Kameras nosaukums
Retušas indikators.............................................................. 261
Histogramma rāda toņu sadalījumu attēlā (0 181).
Attēla kvalitāte.......................................................................93
Attēla izmērs...........................................................................95
Attēla apgabals 1 ...................................................................89
Faila nosaukums................................................................. 216
Ierakstīšanas laiks........................................................ 27, 253
Mapes nosaukums............................................................. 215
Ierakstīšanas datums ................................................. 27, 253
Pašreizējais kartes slots............................................. 46, 178
Mērīšana................................................................................ 109
Uzņemšanas režīms ...............................................35, 40, 73
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
Apertūras atvērums ............................................................. 74
ISO jutība 2.............................................................................105
Fokusa attālums...............................................172, 288, 291
GPS datu indikators ...........................................................175
Attēla komentāra indikators...........................................253
Aktīvā D-Lighting ...............................................................137
Picture Control ....................................................................129
Krāstelpa ................................................................................217
Zibspuldzes režīms ............................................................144
Baltā balanss.........................................................................115
Krāsu temperatūra .........................................................120
Baltā balansa precīza ieregulēšana ..........................117
Manuāls iepriekšējs iestatījums.................................121
27 Zibspuldzes kompensācija..............................................148
Zibspuldzes vadītāja režīms ...........................................237
28 Ekspozīcijas kompensācija..............................................112
Aizvara ātrums .......................................................................74
1 Ja tas nav FX formāts (tostarp arī uz DX balstīts video formāts) (0 63, 89), tiek parādīts dzeltenā krāsā.
2 Tiek parādīts sarkans, ja fotogrāfija uzņemta ar ieslēgtu automātisko ISO jutības vadību.
I
184
Sīktēlu atskaņošana
Lai „kontaktu lapās“ esošos attēlus parādītu pa četriem, deviņiem vai 72 attēliem, nospiediet
W (S) pogu.
W (S)
W (S)
X (T)
X (T)
Pilnrāmja kadra
atskaņošana
Sīktēlu atskaņošana
Darbība
Parādīt vairāk attēlu
Lietot
W (S)
Parādīt mazāk attēlu
X (T)
Iezīmēt attēlus
Skatīt iezīmēto attēlu
J
Izdzēst iezīmēto attēlu
Mainīt iezīmētajam attēlam
aizsardzības statusu
O (Q)
Atgriezties uzņemšanas
režīmā
Retušēt fotogrāfiju
L (U)
Kalendāra
atskaņošana
Apraksts
Nospiediet W (S), lai palielinātu parādīto attēlu skaitu.
Nospiediet X (T), lai samazinātu parādīto attēlu skaitu.
Ja ir parādīti četri attēli, nospiediet, lai iezīmēto attēlu
skatītu pilnrāmja kadra režīmā.
Izmantojiet kursortaustiņu, lai iezīmētu attēlus pilnrāmja
kadra atskaņošanai, atskaņošanas tālummaiņai (0 187),
dzēšanai (0 189) un aizsargāšanai (0 188).
Nospiediet J, lai parādītu iezīmēto attēlu pilnrāmja kadra
režīmā.
Plašāku informāciju skatiet 189. lpp.
Plašāku informāciju skatiet 188. lpp.
/ K Monitors izslēgsies. Fotogrāfijas var uzņemt nekavējoties.
c (b)
Izveidojiet pašreizējās fotogrāfijas retušētu kopiju (0 69,
261).
I
185
Kalendāra atskaņošana
Lai skatītu atlasītajā datumā uzņemtos attēlus, nospiediet W (S) pogu, kad ir parādīti 72
attēli.
Datumu saraksts
W (S)
W (S)
X (T)
X (T)
Sīktēlu saraksts
Pilnrāmja kadra
atskaņošana
Sīktēlu atskaņošana
Kalendāra atskaņošana
Tas, kādas operācijas var veikt, ir atkarīgs no tā, vai kursors atrodas datumu sarakstā vai sīktēlu
sarakstā:
Darbība
Pārslēgties starp
datumu sarakstu un
sīktēlu sarakstu
Iziet uz sīktēlu
atskaņošanas režīmu/
Tuvināt iezīmēto
fotogrāfiju
Lietot
W (S)
X (T)
Atgriezties uzņemšanas
režīmā
Retušēt fotogrāfiju
I
186
• Datumu saraksts: Iziet uz 72 kadru atskaņošanas režīmu.
• Sīktēlu saraksts: Nospiest un turēt X (T) pogu, lai tuvinātu
iezīmēto attēlu.
• Datumu saraksts: Iezīmējiet datumu.
• Sīktēlu saraksts: Iezīmējiet attēlu.
Iezīmēt datumus/
Iezīmēt attēlus
Pārslēgt pilnrāmja kadra
atskaņošanu
Izdzēst iezīmēto (-ās)
fotogrāfiju (-as)
Mainīt iezīmētajai
fotogrāfijai aizsardzības
statusu
Apraksts
Nospiediet W (S) pogu datumu sarakstā, lai ievietotu kursoru
sīktēlu sarakstā. Nospiediet vēlreiz, lai atgrieztos datumu
sarakstā.
J
O (Q)
L (U)
•
•
•
•
Datumu saraksts: Skatiet atlasītajā datumā uzņemtos attēlus.
Sīktēlu saraksts: Skatiet iezīmēto attēlu.
Datumu saraksts: Izdzēsiet atlasītajā datumā uzņemtos attēlus.
Sīktēlu saraksts: Izdzēsiet iezīmēto attēlu (0 189).
Plašāku informāciju skatiet 188. lpp.
/ K Monitors izslēgsies. Fotogrāfijas var uzņemt nekavējoties.
c (b)
Izveidojiet sīktēlu sarakstā iezīmētās fotogrāfijas retušētu
kopiju (0 69, 261).
Paraugoties tuvāk: Atskaņošanas
tālummaiņa
Nospiediet X (T) pogu, lai tuvinātu attēlu, kas parādīts pilnrāmja kadra atskaņošanā, vai
attēlu, kas pašlaik ir iezīmēts sīktēlu atskaņošanas režīmā. Kad tālummaiņa ir aktīva, var veikt
šādas darbības:
Darbība
Tuvināt vai
tālināt
Lietot
X (T)/
W (S)
Apskatīt citus
attēla apgabalus
Tālummaiņas laikā noteiktās sejas (līdz 35)
navigācijas logā tiek parādītas ar baltu
ierāmējumu. Groziet apakškomandu skalu,
lai skatītu citas sejas.
Atlasīt sejas
Groziet galveno komandu ciparripu, lai apskatītu to pašu atrašanās
vietu citos attēlos ar pašreizējo tālummaiņas koeficientu. Ja tiek
parādīts video, atskaņošanas tālummaiņa tiek atcelta.
Apskatīt citus
attēlus
Mainīt
aizsardzības
statusu
Atgriezties
uzņemšanas
režīmā
Retušēt
fotogrāfiju
Apraksts
Nospiediet X (T), lai tuvinātu līdz
maksimumam aptuveni 38× (lieli attēli 36 ×
24/3 : 2 formāts), 28× (vidēji attēli) vai 19×
(mazi attēli). Nospiediet W (S), lai tālinātu.
Kamēr attēls tiek tuvināts, izmantojiet
kursortaustiņu, lai skatītu monitorā
neparādītos attēla apgabalus. Turiet
kursortaustiņu nospiestu, lai ātri ritinātu uz
citiem kadra apgabaliem. Mainot tālummaiņas lielumu, tiek parādīts
navigācijas logs; monitorā pašreiz redzamais apgabals tiek norādīts ar
dzeltenu ierāmējumu.
L (U)
Plašāku informāciju skatiet 188. lpp.
/ K Monitors izslēgsies. Fotogrāfijas var uzņemt nekavējoties.
c (b)
Izveidojiet pašreizējās fotogrāfijas retušētu kopiju (0 69, 261).
I
187
Fotogrāfiju aizsargāšana pret izdzēšanu
Pilnrāmja, tālummaiņas un sīktēlu atskaņošanas režīmos L (U) pogu var izmantot, lai
aizsargātu fotogrāfijas no nejaušas izdzēšanas. Aizsargātos failus nevar izdzēst, izmantojot
O (Q) pogu vai atskaņošanas izvēlnes opciju Delete (Dzēst). Ņemiet vērā, ka, formatējot
atmiņas karti, aizsargātie attēli tiks izdzēsti (0 31, 250).
Lai aizsargātu fotogrāfiju:
1
Atlasiet attēlu.
Parādiet attēlu pilnrāmja kadra atskaņošanas režīmā vai atskaņošanas tālummaiņas
režīmā, vai arī iezīmējiet to sīktēlu sarakstā, ja ir aktīva sīktēlu vai kalendāra atskaņošana.
Pilnrāmja kadra
atskaņošana
2
Sīktēlu atskaņošana
Kalendāra atskaņošana
Nospiediet L (U) pogu.
Fotogrāfija tiks atzīmēta ar P ikonu. Lai
fotogrāfijai noņemtu aizsardzību, lai to varētu
izdzēst, parādiet fotogrāfiju vai iezīmējiet to
sīktēlu sarakstā un pēc tam nospiediet L (U)
pogu.
L (U) poga
I
A
Aizsardzības noņemšana visiem attēliem
Lai noņemtu aizsardzību visiem attēliem mapē vai mapēs, kas pašlaik atlasītas izvēlnē Playback folder
(Atskaņošanas mape), atskaņošanas laikā vienlaicīgi uz aptuveni divām sekundēm nospiediet
L (U) un O (Q) pogas.
188
Fotogrāfiju izdzēšana
Lai dzēstu pilnrāmja kadra atskaņošanā parādīto fotogrāfiju vai fotogrāfiju, kas iezīmēta sīktēlu
sarakstā, nospiediet O (Q) pogu. Lai izdzēstu daudzas atlasītas fotogrāfijas, visas fotogrāfijas,
kas uzņemtas atlasītajā datumā, vai visas pašreizējā atskaņošanas mapē esošās fotogrāfijas,
izmantojiet atskaņošanas izvēlnes opciju Delete (Dzēst). Pēc izdzēšanas fotogrāfijas nevar
atjaunot. Ņemiet vērā, ka aizsargātās vai apslēptās fotogrāfijas nevar izdzēst.
Pilnrāmja kadra, sīktēlu un kalendāra atskaņošana
Nospiediet O (Q) pogu, lai izdzēstu pašreizējo fotogrāfiju.
1
Atlasiet attēlu.
Parādiet attēlu vai iezīmējiet to sīktēlu sarakstā, ja ir aktīva sīktēlu vai kalendāra
atskaņošana.
2
Nospiediet O (Q) pogu.
Tiks parādīts apstiprinājuma dialoglodziņš.
O (Q) poga
3
Pilnrāmja kadra
atskaņošana
Sīktēlu atskaņošana
Kalendāra atskaņošana
(sīktēlu saraksts)
Nospiediet O (Q) pogu vēlreiz.
Lai izdzēstu fotogrāfiju, nospiediet O (Q) pogu. Lai izietu, neizdzēšot
fotogrāfiju, nospiediet K pogu.
O (Q) poga
I
A
Kalendāra atskaņošana
Kalendāra atskaņošanas laikā jūs varat izdzēst visas fotogrāfijas, kas uzņemtas atlasītajā datumā,
datumu sarakstā iezīmējot datumu un nospiežot O (Q) pogu (0 186).
A
Skatīt arī
Atskaņošanas izvēlnes opcija After delete (Pēc izdzēšanas) nosaka, vai pēc attēla izdzēšanas tiek
parādīts nākamais vai iepriekšējais attēls (0 212).
189
Atskaņošanas izvēlne
Atskaņošanas izvēlnes vienums Delete (Dzēst) satur tālāk norādītās opcijas. Ņemiet vērā, ka
atkarībā no attēlu skaita to izdzēšanai var būt nepieciešams zināms laiks.
Opcija
Apraksts
Selected
Q
Izdzēš atlasītos attēlus.
(Atlasītie)
Select date
n
Izdzēsiet atlasītajā datumā uzņemtos attēlus (0 191).
(Atlasīt datumu)
R All (Visi)
Izdzēsiet visus attēlus no mapes, kas pašlaik atlasīta
atskaņošanai (0 207). Ja ir ievietotas divas atmiņas
kartes, jūs varat izvēlēties karti, no kuras tiks izdzēsti
attēli.
❚❚ Selected (Atlasītie): Atlasīto fotogrāfiju dzēšana
1
Atskaņošanas izvēlnē vienumam Delete
(Dzēst) atlasiet opciju Selected (Atlasītie).
Nospiediet G pogu un atskaņošanas izvēlnē
atlasiet opciju Delete (Dzēst). Iezīmējiet opciju
Selected (Atlasītie) un nospiediet 2.
G poga
2
Iezīmējiet attēlu.
Izmantojot kursortaustiņu, iezīmējiet attēlu (lai
apskatītu iezīmēto attēlu pilnrāmja kadra režīmā,
nospiediet un turiet nospiestu X (T) pogu; lai
apskatītu attēlus citās vietās, turiet nospiestu D
pogu, nospiediet 1 un atlasiet vēlamo karti un
mapi, kā aprakstīts 178. lpp.).
3
I
190
Atlasiet iezīmēto attēlu.
Nospiediet W (S) pogu, lai atlasītu iezīmēto
attēlu. Atlasītie attēli tiek iezīmēti ar O ikonu.
Atkārtojiet 2. un 3. darbību, lai atlasītu papildu
attēlus; lai atceltu atlasīto attēlu, iezīmējiet to un
nospiediet W (S).
W (S) poga
4
Lai pabeigtu darbību, nospiediet J.
Tiks parādīts apstiprinājuma dialoglodziņš;
iezīmējiet Yes (Jā) un nospiediet J.
❚❚ Select Date (Atlasīt datumu): atlasītajā datumā uzņemto fotogrāfiju izdzēšana
1
Izvēlieties opciju Select date (Atlasīt
datumu).
Dzēšanas izvēlnē iezīmējiet opciju Select date
(Atlasīt datumu) un nospiediet 2.
2
Iezīmējiet datumu.
Nospiediet 1 vai 3, lai iezīmētu datumu.
Lai skatītu iezīmētajā datumā uzņemtos attēlus,
nospiediet W (S). Izmantojiet kursortaustiņu,
lai ritinātu attēlus, vai turiet nospiestu X (T),
lai pašreizējo attēlu skatītu pilnrāmja kadra
režīmā. Nospiediet W (S), lai atgrieztos datumu
sarakstā.
3
W (S) poga
Atlasiet iezīmēto datumu.
Nospiediet 2, lai atlasītu visus attēlus, kas
uzņemti iezīmētajā datumā. Atlasītie attēli tiek
iezīmēti ar M ikonu. Atkārtojiet 2. un 3. darbību,
lai atlasītu papildu datumus; lai atceltu atlasītu
datumu, iezīmējiet to un nospiediet 2.
4
Lai pabeigtu darbību, nospiediet J.
Tiks parādīts apstiprinājuma dialoglodziņš;
iezīmējiet Yes (Jā) un nospiediet J.
I
191
I
192
QSavienojumi
Pievienošana datoram
Šajā nodaļā aprakstīts, kā, izmantojot piegādes komplektā iekļauto USB vadu UC-E15,
pievienot kameru datoram.
Pirms kameras pievienošanas
Iekams pievienot kameru, instalējiet programmatūru, kas pieejama piegādes komplektā
iekļautajā ViewNX 2 kompaktdiskā. Lai nodrošinātu nepārtrauktu datu pārsūtīšanu,
pārliecinieties, ka kameras akumulators EN-EL15 ir pilnībā uzlādēts. Ja rodas šaubas, pirms
lietošanas uzlādējiet akumulatoru vai izmantojiet maiņstrāvas adapteri EH-5b un barošanas
savienotāju EP-5B (pieejams atsevišķi).
❚❚ Piegādātā programmatūra
ViewNX 2 satur „Nikon Transfer 2“ funkciju, kas paredzēta attēlu kopēšanai no kameras uz
datoru, savukārt ViewNX 2 var izmantot, lai skatītu un drukātu atlasītos attēlus vai rediģētu
fotogrāfijas un video. Sīkāku informāciju skatiet ViewNX 2 tiešsaistes palīdzībā.
❚❚ Atbalstītās operētājsistēmas
Piegādes komplektā iekļauto programmatūru var lietot datoros, kuru darbina šādas
operētājsistēmas:
• Windows: Preinstalētas Windows XP, Windows Vista, Windows 7 un Windows 8 versijas;
operētājsistēmai Windows XP tiek atbalstītas tikai 32 bitu versijas.
• Macintosh: Mac OS X versijas 10.6, 10.7 vai 10.8
Jaunāko informāciju par atbalstītajām operētājsistēmām skatiet xxiii lpp. norādītajās tīmekļa
vietnēs.
A
Kabeļu pievienošana
Iekams pievienot vai atvienot interfeisa kabeļus, pārliecinieties, ka kamera ir izslēgta. Nespiediet
savienotājus ar spēku un nemēģiniet ievietot tos slīpi. Aizveriet kameras savienotāja vāku, ja savienotājs
netiek izmantots.
D
Datu pārsūtīšanas laikā
Neizslēdziet kameru un neatvienojiet USB vadu, kamēr notiek pārsūtīšana.
Q
A
Windows
Lai pēc ViewNX 2 instalēšanas apmeklētu Nikon tīmekļa vietni, Windows sākuma izvēlnē izpildiet
izvēlņu secību All Programs (Visas programmas) > Link to Nikon (Saite uz Nikon) (nepieciešams
interneta savienojums).
193
Kameras pievienošana
Pievienojiet kameru, izmantojot komplektā iekļauto USB vadu UC-E15.
1
2
Izslēdziet kameru.
Ieslēdziet datoru.
Ieslēdziet datoru un pagaidiet, kad tas būs gatavs darbam.
3
Pievienojiet USB vadu.
Pievienojiet USB vadu, kā parādīts attēlā.
D
USB centrmezgli
Pievienojiet kameru tieši pie datora; nepievienojiet vadu caur USB centrmezglu vai tastatūru.
4
5
Ieslēdziet kameru.
Palaidiet programmu Nikon Transfer 2.
Ja tiek parādīts paziņojums, kas piedāvā izvēlēties programmu, izvēlieties
Nikon Transfer 2.
A
Windows 7
Ja tiek parādīts šāds dialoglodziņš, atlasiet programmu Nikon Transfer 2, kā aprakstīts tālāk.
1 Sadaļā Import pictures and videos (Importēt attēlus
un video), noklikšķiniet opciju Change program (Mainīt
programmu). Tiks parādīts programmu atlases
dialoglodziņš; atlasiet opciju Import file using
Nikon Transfer 2 (Importēt failu, izmantojot
Nikon Transfer 2) un noklikšķiniet OK.
2 Veiciet dubultklikšķi uz opcijas Import file (Importēt
failu).
Q
194
6
Noklikšķiniet Start Transfer (Sākt pārsūtīšanu).
Ja ir aktīvi noklusējuma iestatījumi, visi atmiņas kartē esošie
attēli tiks pārkopēti datorā (lai iegūtu plašāku informāciju par
Nikon Transfer 2 lietošanu, palaidiet ViewNX 2 vai
Nikon Transfer 2 un izvēlnē Help (Palīdzība) atlasiet opciju
ViewNX 2 Help (ViewNX 2 palīdzība)).
Start Transfer (Sākt
pārsūtīšanu)
7
Kad pārsūtīšana ir pabeigta, izslēdziet kameru un atvienojiet USB vadu.
Kad pārsūtīšana ir pabeigta, Nikon Transfer 2 tiks aizvērts automātiski.
Q
A
Camera Control Pro 2
Kameras vadīšanai no datora var izmantot programmatūru „Camera Control Pro 2“ (pieejama atsevišķi;
0 298). Ja „Camera Control Pro 2“ izmanto, lai fotogrāfijas un video tvertu tieši datorā, vadības panelī
tiks parādīts datora savienojuma indikators (c).
195
Fotogrāfiju drukāšana
Atlasītos JPEG attēlus var izdrukāt ar PictBridge printeri (0 333), ko pievieno tieši kamerai.
Printera pievienošana
Pievienojiet kameru, izmantojot komplektā iekļauto USB vadu UC-E15.
1
2
Izslēdziet kameru.
Pievienojiet USB vadu.
Ieslēdziet printeri un pievienojiet USB vadu, kā parādīts ilustrācijā. Nespiediet
savienotājus ar spēku un nemēģiniet ievietot tos slīpi.
D
USB centrmezgli
Pievienojiet kameru tieši pie printera; nepievienojiet vadu caur USB centrmezglu.
3
Ieslēdziet kameru.
Monitorā vispirms tiks parādīts sasveicināšanās ekrāns, bet pēc tam – PictBridge
atskaņošanas displejs.
Q
196
A
Drukāšana, izmantojot tiešo USB savienojumu
Pārliecinieties, ka akumulators EN-EL15 ir pilnībā uzlādēts, vai arī izmantojiet papildu maiņstrāvas
adapteri EH-5b un barošanas savienotāju EP-5B. Uzņemot fotogrāfijas, kas tiks izdrukātas, izmantojot
tiešo USB savienojumu, iestatiet parametram Color space (Krāstelpa) opciju sRGB (0 217).
D
Fotogrāfiju atlasīšana drukāšanai
NEF (RAW) fotogrāfijas (0 93) nevar atlasīt izdrukāšanai. NEF (RAW) attēlu JPEG kopijas var izveidot,
izmantojot retušas izvēlnes opciju NEF (RAW) processing (NEF (RAW) apstrāde) (0 271).
A
Skatīt arī
Sīkāk par to, ko darīt, ja drukāšanas laikā rodas kļūda, skatiet 325. lpp.
Attēlu drukāšana pa vienam
1
Atlasiet attēlu.
Nospiediet 4 vai 2, lai skatītu papildu attēlus.
Nospiediet X (T) pogu, lai tuvinātu pašreizējo
kadru (0 187; nospiediet K, lai izietu no
tālummaiņas). Lai vienlaikus skatītu sešus attēlus,
nospiediet W (S) pogu. Izmantojiet kursortaustiņu,
lai iezīmētu attēlus, vai nospiediet X (T), lai
iezīmēto attēlu parādītu pilnrāmja kadra režīmā; lai skatītu attēlus citās vietās, kad ir
parādīti sīktēli, turiet nospiestu D pogu, nospiediet 1 un atlasiet karti un mapi, kā
aprakstīts 178. lpp.
2
Parādiet drukāšanas opcijas.
Nospiediet J, lai parādītu PictBridge drukāšanas
opcijas.
Q
197
3
Regulējiet drukāšanas opcijas.
Spiediet 1 vai 3, lai iezīmētu opciju, un nospiediet 2, lai to atlasītu.
Opcija
Page size
(Lapas izmērs)
No. of copies
(Kopiju skaits)
Border (Mala)
Time stamp
(Laikspiedols)
Cropping
(Apcirpšana)
4
Apraksts
Iezīmējiet lapas izmēru (tiek parādīti tikai pašreizējā printera atbalstītie izmēri) un
nospiediet J, lai to izvēlētos un atgrieztos iepriekšējā izvēlnē (lai izdrukātu ar
pašreizējā printera noklusējuma lapas izmēru, atlasiet Printer default (Printera
noklusējums)).
Nospiediet 1 vai 3, lai izvēlētos kopiju skaitu (maksimums 99), pēc tam nospiediet
J, lai to atlasītu un atgrieztos iepriekšējā izvēlnē.
Šī opcija ir pieejama tikai tad, ja to atbalsta attiecīgais printeris. Iezīmējiet opciju
Printer default (Printera noklusējums) (tiks izmantoti pašreizējie printera
iestatījumi), Print with border (Drukāt ar malu) (drukā fotogrāfiju ar baltu malu)
vai No border (Bez malas) un nospiediet J, lai to atlasītu un atgrieztos iepriekšējā
izvēlnē.
Iezīmējiet opciju Printer default (Printera noklusējums) (tiks izmantoti
pašreizējie printera iestatījumi), Print time stamp (Drukāt laikspiedolu) (uzdrukā
uz fotogrāfijas laiku un datumu) vai No time stamp (Bez laikspiedola) un
nospiediet J, lai to atlasītu un atgrieztos iepriekšējā izvēlnē.
Šī opcija ir pieejama tikai tad, ja to atbalsta attiecīgais printeris. Lai izietu,
neapcērpot fotogrāfiju, iezīmējiet opciju No cropping (Bez apcirpšanas) un
nospiediet J. Lai apcirptu pašreizējo attēlu, iezīmējiet Crop (Apcirpt) un
nospiediet 2.
Atlasot opciju Crop (Apcirpt), tiks parādīts pa labi
redzamais dialoglodziņš. Nospiediet X (T), lai
palielinātu apcirpšanas izmēru, nospiediet W (S), lai to
samazinātu. Ar kursortaustiņa palīdzību pozicionējiet
cirpumu un nospiediet J. Ņemiet vērā, ka drukas kvalitāte
var pasliktināties, ja mazus un apgrieztus attēlus izdrukā
lielā izmērā.
Sāciet drukāšanu.
Lai sāktu drukāt, atlasiet opciju Start printing (Sākt
drukāšanu) un nospiediet J. Lai atceltu darbību,
iekams ir izdrukātas visas kopijas, nospiediet J.
Q
198
Vairāku fotogrāfiju izdrukāšana
1
Atveriet PictBridge izvēlni.
PictBridge atskaņošanas displejā nospiediet G
pogu (skatīt 3. darbību 196. lpp.).
G poga
2
Izvēlieties opciju.
Iezīmējiet vienu no šīm opcijām un nospiediet 2.
• Print select (Atlasīt drukāšanai): Atlasiet attēlus
drukāšanai.
• Select date (Atlasīt datumu): Izdrukājiet pa vienam
eksemplāram no visiem atlasītajā datumā
uzņemtajiem attēliem.
• Print (DPOF) (Drukāt (DPOF)): Drukā esošo drukas secību, kas izveidota, izmantojot
atskaņošanas izvēlnes opciju DPOF print order (DPOF drukas secība) (0 202).
Pašreizējā drukas secība tiks parādīta 3. darbībā.
• Index print (Sīktēlu izdruka): Lai izveidotu visu atmiņas kartē esošo JPEG attēlu sīktēlu
izdruku (0 93), pārejiet uz 4. darbību. Ņemiet vērā, ka tad, ja atmiņas kartē ir vairāk
nekā 256 attēli, izdrukāti tiks tikai pirmie 256 attēli.
Q
199
3
Atlasiet attēlus vai izvēlieties datumu.
Ja 2. darbībā esat atlasījuši opciju Print select (Drukas
atlase) vai Print (DPOF) (Drukāt (DPOF)),
izmantojiet kursortaustiņu, lai ritinātu atmiņas
kartē esošos attēlus; lai skatītu attēlus citās vietās,
turiet nospiestu D pogu, nospiediet 1 un
atlasiet vēlamo karti un mapi, kā aprakstīts 178.
lpp. Lai parādītu pašreizējo attēlu pilnekrāna
režīmā, turiet nospiestu X (T) pogu. Lai
atlasītu drukāšanai pašreizējo attēlu, nospiediet
W (S) pogu un piespiediet 1. Attēls tiks
marķēts ar Z ikonu un izdruku skaits tiks iestatīts
uz 1. Turot nospiestu W (S) pogu, nospiediet 1
W (S) + 13: Izvēlieties eksemplāru skaitu
vai 3, lai noradītu izdruku skaitu (līdz 99; lai
atceltu attēla atlasi, nospiediet 3, kad izdruku
skaits ir 1). Turpiniet, līdz ir atlasītas visas
nepieciešamās fotogrāfijas.
X (T) poga: Apskatiet fotogrāfijas pilnekrāna
režīmā
Ja 2. darbībā esat izvēlējušies opciju Select date
(Atlasīt datumu), nospiediet 1 vai 3, lai
iezīmētu datumu, un nospiediet 2, lai iezīmēto
datumu pārslēgtu kā ieslēgtu vai izslēgtu. Lai
skatītu iezīmētajā datumā uzņemtos attēlus,
nospiediet W (S). Izmantojiet kursortaustiņu,
lai ritinātu attēlus, vai turiet nospiestu X (T),
lai pašreizējo attēlu skatītu pilnrāmja kadra
režīmā. Nospiediet vēlreiz W (S), lai atgrieztos
datuma atlasīšanas dialoglodziņā.
Q
200
X (T) poga:
Skatiet iezīmētās
fotogrāfijas
pilnekrāna režīmā
W (S) poga:
Skatiet atlasītajā
datumā uzņemtās
fotogrāfijas
4
Parādiet drukāšanas opcijas.
Nospiediet J, lai parādītu PictBridge drukāšanas
opcijas.
5
Regulējiet drukāšanas opcijas.
Izvēlieties lapas izmēra, malas un laikspiedola opcijas, kā aprakstīts 198. lpp. (ja izvēlētais
lapas izmērs ir par mazu sīktēlu izdrukai, tiks parādīts brīdinājums).
6
Sāciet drukāšanu.
Lai sāktu drukāt, atlasiet opciju Start printing
(Sākt drukāšanu) un nospiediet J. Lai atceltu
darbību, iekams ir izdrukātas visas kopijas,
nospiediet J.
Q
201
DPOF drukas secības izveidošana: Drukas kopa
Atskaņošanas izvēlnes opciju DPOF print order (DPOF drukas secība) izmanto, lai izveidotu
digitālas drukas secības PictBridge saderīgiem printeriem un ierīcēm, kas atbalsta DPOF.
1
Atskaņošanas izvēlnes vienumam DPOF
print order (DPOF drukas secība) atlasiet
opciju Select/set (Atlasīt/iestatīt).
Nospiediet G pogu un atskaņošanas izvēlnē
atlasiet opciju DPOF print order (DPOF drukas
secība). Iezīmējiet opciju Select/set (Atlasīt/
iestatīt) un nospiediet 2 (lai atceltu visas drukas G poga
secībai atlasītās fotogrāfijas, atlasiet opciju
Deselect all? (Atcelt visu atlasi?)).
2
Atlasiet attēlus.
Izmantojiet kursortaustiņu, lai ritinātu atmiņas
kartē esošos attēlus (lai skatītu citur saglabātos
attēlus, turiet nospiestu D pogu un nospiediet
1). Lai parādītu pašreizējo attēlu pilnekrāna
režīmā, turiet nospiestu X (T) pogu. Lai
atlasītu drukāšanai pašreizējo attēlu, nospiediet
W (S) pogu un piespiediet 1. Attēls tiks
marķēts ar Z ikonu un izdruku skaits tiks iestatīts
uz 1. Turot nospiestu W (S) pogu, nospiediet 1
vai 3, lai norādītu izdruku skaitu (līdz 99; lai
atceltu attēla atlasi, nospiediet 3, kad izdruku
W (S) + 13: Izvēlieties eksemplāru skaitu
skaits ir 1). Turpiniet, līdz ir atlasītas visas
nepieciešamās fotogrāfijas.
X (T) poga: Apskatiet fotogrāfijas pilnekrāna
režīmā
3
Parādiet spiedoga opcijas.
Nospiediet J, lai parādītu datu spiedoga opcijas.
Q
202
4
Atlasiet spiedoga opcijas.
Iezīmējiet tālāk norādītās opcijas un nospiediet
2, lai ieslēgtu vai izslēgtu iezīmēto opciju (lai
pabeigtu drukas secību, neiekļaujot šo
informāciju, pārejiet uz 5. darbību).
• Print shooting data (Drukāt uzņemšanas datus):
uzdrukā uz visiem drukas secības attēliem informāciju par aizvara ātrumu un
apertūras atvērumu.
• Print date (Drukāt datumu): uzdrukā ierakstīšanas datumu visiem drukas secībā
iekļautajiem attēliem.
5
Pabeidziet drukas secību.
Lai pabeigtu drukas secību, iezīmējiet Done
(Pabeigts) un nospiediet J.
D
DPOF drukas secība
Lai, kamerai esot pievienotai PictBridge printerim, izdrukātu pašreizējo drukas secību, atlasiet PictBridge
izvēlnē opciju Print (DPOF) (Drukāt (DPOF)) un izpildiet sadaļā „Daudzu attēlu drukāšana“ norādītās
darbības, lai mainītu un izdrukātu pašreizējo secību (0 199). DPOF datuma un uzņemšanas datu
uzrādīšanas opcijas netiek atbalstītas, ja drukāšana tiek veikta, izmantojot tiešo USB savienojumu; lai
pašreizējā drukas secībā uz fotogrāfijām uzdrukātu ierakstīšanas datumu, izmantojiet PictBridge opciju
Time stamp (Laikspiedols).
Opciju DPOF print order (DPOF drukas secība) nevar izmantot, ja atmiņas kartē nepietiek vietas, lai
saglabātu drukas secību.
Q
NEF (RAW) fotogrāfijas (0 93) nevar atlasīt, izmantojot šo opciju. NEF (RAW) attēlu JPEG kopijas var
izveidot, izmantojot retušas izvēlnes opciju NEF (RAW) processing (NEF (RAW) apstrāde) (0 271).
Drukas secība var izdrukāties nepareizi, ja pēc drukas secības izveidošanas attēli tiek izdzēsti, izmantojot
datoru vai citu ierīci.
203
Fotogrāfiju skatīšana TV
Lai pievienotu kameru augstas izšķirtspējas video ierīcēm, izmantojiet augstas izšķirtspējas
multimediju saskarnes (High-Definition Multimedia Interface – HDMI) kabeli ar C tipa
minikontaktu spraudni (pieejams atsevišķi tirdzniecībā).
1
Izslēdziet kameru.
Pirms HDMI kabeļa pievienošanas vai atvienošanas vienmēr izslēdziet kameru.
2
Pievienojiet HDMI kabeli, kā parādīts attēlā.
Pievienojiet augstas izšķirtspējas ierīcei
(izvēlieties kabeli ar HDMI ierīcei
piemērotu savienotāju)
Pievienojiet kamerai
3
4
Pārslēdziet ierīci uz HDMI kanālu.
Ieslēdziet kameru un nospiediet K pogu.
Atskaņošanas laikā attēli tiks parādīti televizora ekrānā.
D
Aizveriet savienotāja vāku
Aizveriet kameras savienotāja vāku, ja savienotāji netiek izmantoti. Svešķermeņi, iekļūstot savienotājos,
var mijiedarboties ar datu pārraidi.
A
Q
Atskaņošana televizorā
Paplašinātai atskaņošanai ieteicams izmantot maiņstrāvas adapteri EH-5b un barošanas savienotāju
EP-5B (pieejams atsevišķi). TV aparātā attēli tiks parādīti pilnekrāna režīmā, ja pilnrāmja kadra
atskaņošanas laikā fotogrāfijas informācija ir paslēpta (0 179). Ņemiet vērā, ka, skatot fotogrāfijas
televizorā, malas var nebūt redzamas.
A
Audio
Stereo skaņa, kas ierakstīta, izmantojot papildu stereomikrofonus ME-1 (0 298), tiek atskaņota stereo
formātā, ja video tiek skatīts HDMI ierīcē, izmantojot kameru, kas pievienota ar HDMI kabeli (ņemiet
vērā, ka skaņa netiks atskaņota kamerai pievienotās austiņās). Skaļumu var regulēt, izmantojot
televizora vadības ierīces; kameras vadības ierīces nevar izmantot.
204
❚❚ HDMI opcijas
Iestatīšanas izvēlnes opcija HDMI (0 249) kontrolē izvades izšķirtspēju un to var izmantot, lai
iespējotu kameras vadību, izmantojot tādu ierīču tālvadības pultis, kas atbalsta augstas
izšķirtspējas multimediju interfeisa patērētāju elektronikas vadību jeb HDMI-CEC (HighDefinition Multimedia Interface–Consumer Electronics Control; tas ir standarts, kas ļauj
izmantot HDMI ierīces, lai kontrolētu pievienotās periferiālās ierīces).
Output Resolution (Izvada izšķirtspēja)
Izvēlieties HDMI ierīcei atbilstošu attēla izvades formātu. Ja ir
izvēlēta opcija Auto (Automātiski), kamera automātiski
izvēlēsies atbilstošo formātu. Neatkarīgi no atlasītās opcijas,
video tiešā skata režīmam, video ierakstīšanai un atskaņošanai
tiks izmantota opcija Auto (Automātiski).
Device Control (Ierīces vadība)
Ja kamera ir pievienota televizoram, kas atbalsta HDMI-CEC, ja ir
ieslēgta gan kamera, gan televizors un, izpildot iestatīšanas
izvēlnes opciju secību HDMI > Device control (Ierīces vadība),
ir atlasīta opcija On (Ieslēgts), televizora ekrānā tiks parādīts pa
labi redzamais displejs un pilnrāmja kadra atskaņošanas un
slīdrādes laikā kameras kursortaustiņa un J pogas vietā var
izmantot televizora tālvadības pulti. Ja ir atlasīta opcija Off (Izslēgts) televizora tālvadības pulti
nevarēs izmantot kameras vadīšanai.
A
HDMI un tiešais skats
Pievienojot ar HDMI kabeļa palīdzību, HDMI displejus var izmantot tiešā skata fotogrāfijas un video tiešā
skata režīmiem (0 49, 57). Video tiešā skata režīma un video ierakstīšanas laikā HDMI izvade tiek
noregulēta atbilstoši uzņemšanas izvēlnes vienumu secībā Movie settings (Video iestatījumi) >
Frame size/frame rate (Kadra izmērs/kadru uzņemšanas ātrums) atlasītajām opcijām (0 65).
Ņemiet vērā, ka atsevišķas HDMI ierīces var neatbalstīt atlasīto iestatījumu; tādā gadījumā, izpildot
vienumu secību HDMI > Output resolution (Izvades izšķirtspēja), atlasiet opciju 1080i (interlaced)
(1080i (ar izvērstu rindpārlēci)). Video var tikt izvadīts ar kadra izmēru, kas ir mazāks par to, kas atlasīts
opcijai Frame size/frame rate (Kadra izmērs/kadru uzņemšanas ātrums) (0 65).
Q
A
HDMI-CEC ierīces
Ja kamera ir pievienota HDMI-CEC ierīcei, vadības panelī atlikušo kadru skaita vietā tiks parādīts
paziņojums ).
A
Ierīces vadība
Sīkāk par to skatiet televizora rokasgrāmatā.
205
Q
206
MIzvēlnes pamācība
D Atskaņošanas izvēlne: Attēlu pārvaldība
Lai parādītu atskaņošanas izvēlni, nospiediet G un atlasiet D (atskaņošanas izvēlnes) cilni.
G poga
Atskaņošanas izvēlne satur šādas opcijas:
Opcija
Delete (Dzēst)
Playback folder (Atskaņošanas mape)
Hide image (Slēpt attēlu)
Playback display options (Atskaņošanas
displeja opcijas)
Copy image(s) (Kopēt attēlu(-s))
0
190
207
208
209
Opcija
Image review (Attēlu apskate)
After delete (Pēc izdzēšanas)
Rotate tall (Vertikālo attēlu pagriešana)
Slide show (Slīdrāde)
DPOF print order (DPOF drukas secība)
0
212
212
212
213
202
209
A
Skatīt arī
Izvēlņu noklusējuma iestatījumi ir uzskaitīti 312. lpp.
Playback folder (Atskaņošanas mape)
G poga ➜ D atskaņošanas izvēlne
Izvēlieties atskaņojamo mapi (0 177):
Opcija
ND600
All (Visi)
Current
(Pašreizējā)
Apraksts
Atskaņošanas laikā būs redzami visi attēli visās mapēs, kas izveidotas ar kameru D600.
Atskaņošanas laikā būs redzami attēli visās mapēs.
Atskaņošanas laikā būs redzami tikai pašreizējā mapē esošie attēli.
U
207
G poga ➜ D atskaņošanas izvēlne
Hide Image (Slēpt attēlu)
Paslēpj vai atklāj attēlus. Slēptie attēli ir redzami tikai izvēlnē Hide image (Slēpt attēlu), un tos
var izdzēst, tikai formatējot atmiņas karti.
Opcija
Select/set (Atlasīt/
Paslēpj vai atklāj atlasītos attēlus.
iestatīt)
Apraksts
Atlasot šo opciju, tiks parādīts datumu saraksts. Lai paslēptu
visus noteiktā datumā uzņemtos attēlus, iezīmējiet datumu un
Select date (Atlasīt
nospiediet 2. Atlasītie datumi ir marķēti ar L; lai atklātu visus
datumu)
atlasītajā datumā uzņemtos attēlus, iezīmējiet to un
nospiediet 2. Lai pabeigtu darbību, nospiediet J.
Deselect all?
Atklāj visus attēlus.
(Atcelt visu atlasi?)
D Aizsargātie un slēptie attēli
Atklājot aizsargātu attēlu, tam tiks noņemta arī aizsardzība.
Izpildiet tālāk norādītās darbības, lai paslēptu vai atklātu atlasītos attēlus.
1
Izvēlieties opciju Select/set (Atlasīt/
iestatīt).
Iezīmējiet opciju Select/set (Atlasīt/iestatīt) un
nospiediet 2.
2
Atlasiet attēlus.
Izmantojiet kursortaustiņu, lai ritinātu atmiņas
kartē attēlus (lai iezīmēto attēlu skatītu pilnekrāna
režīmā, turiet nospiestu X (T) pogu; lai skatītu
attēlus citās vietās, kā aprakstīts 178. lpp., turiet
nospiestu D un nospiediet 1); nospiediet W
(S), lai atlasītu pašreizējo attēlu. Atlasītie attēli W (S) poga
tiek atzīmēti ar R ikonu; lai atceltu atlasīto attēlu,
iezīmējiet to un vēlreiz nospiediet W (S). Turpiniet, līdz ir atlasītas visas nepieciešamās
fotogrāfijas.
3
Nospiediet J.
Lai pabeigtu darbību, nospiediet J.
U
208
Playback Display Options
(Atskaņošanas displeja opcijas)
G poga ➜ D atskaņošanas izvēlne
Izvēlieties informāciju, kas būs pieejama fotogrāfijas
atskaņošanas informācijas displejā (0 179). Nospiediet
1 vai 3, lai iezīmētu opciju, pēc tam nospiediet 2, lai
atlasītu fotogrāfijas informācijas displeja opciju. Līdzās
atlasītajiem vienumiem parādās simbols L; lai atceltu
atlasi, iezīmējiet to un nospiediet 2. Lai atgrieztos
atskaņošanas izvēlnē, iezīmējiet Done (Pabeigts) un
nospiediet J.
Copy Image(s) (Kopēt attēlu(-s))
G poga ➜ D atskaņošanas izvēlne
Kopējiet attēlus no vienas atmiņas kartes citā. Šī opcija ir pieejama tikai tad, ja kamerā ir
ievietotas divas atmiņas kartes.
Opcija
Select source (Atlasīt avotu)
Select image(s) (Atlasīt attēlu(-s))
Select destination folder (Atlasīt
galamērķa mapi)
Copy image(s)? (Kopēt attēlu(-s)?)
1
Apraksts
Izvēlas karti, no kuras tiks kopēti attēli.
Atlasa attēlus, kas tiks kopēti.
Atlasa galamērķa mapi atlikušajā atmiņas kartē.
Kopē atlasītos attēlus norādītajā galamērķī.
Izvēlieties opciju Select source (Atlasīt
avotu).
Iezīmējiet opciju Select source (Atlasīt avotu)
un nospiediet 2.
2
Atlasiet avota karti.
Iezīmējiet slotu, kurā atrodas karte, no kuras tiks
kopēti attēli, un nospiediet J.
U
209
3
Izvēlieties opciju Select image(s) (Atlasīt
attēlu(-s)).
Iezīmējiet opciju Select image(s) (Atlasīt
attēlu(-s)) un nospiediet 2.
4
Atlasiet avota mapi.
Iezīmējiet mapi, kurā atrodas kopējamie attēli, un
nospiediet 2.
5
Veiciet sākotnējo atlasi.
Iekams atlasīt atsevišķus attēlus vai atcelt to atlasi,
varat atzīmēt kopēšanai paredzētajā mapē visus
attēlus vai visus aizsargātos attēlus, izvēloties
opciju Select all images (Atlasīt visus attēlus)
vai Select protected images (Atlasīt
aizsargātos attēlus). Lai kopēšanai atzīmētu tikai
atsevišķi atlasītus attēlus, iekams sākt, izvēlieties
opciju Deselect all (Atcelt visu atlasi).
6
Atlasiet papildu attēlus.
Iezīmējiet attēlus un nospiediet W (S), lai
atlasītu attēlus vai atceltu atlasi (lai atlasīto attēlu
skatītu pilnekrāna režīmā, turiet nospiestu
X (T) pogu). Atlasītie attēli tiek atzīmēti ar L.
Kad atlase ir pabeigta, nospiediet J, lai pārietu uz
W (S) poga
7. darbību.
7
Izvēlieties opciju Select destination folder
(Atlasīt galamērķa mapi).
Iezīmējiet opciju Select destination folder
(Atlasīt galamērķa mapi) un nospiediet 2.
U
210
8
Atlasiet galamērķa mapi.
Lai ievadītu mapes numuru, izvēlieties opciju
Select folder by number (Izvēlēties mapi pēc
numura), ievadiet mapes numuru (0 215) un
nospiediet J. Ja mape ar atlasīto numuru
neeksistē, tiks izveidota jauna mape.
Lai izvēlētos mapi no esošo mapju saraksta,
atlasiet opciju Select folder from list (Atlasīt
mapi no saraksta), iezīmējiet mapi un nospiediet
J.
9
Kopējiet attēlus.
Iezīmējiet opciju Copy image(s)? (Kopēt
attēlu(-s)?) un nospiediet J.
Tiks parādīts apstiprinājuma dialoglodziņš;
iezīmējiet Yes (Jā) un nospiediet J. Nospiediet
J vēlreiz, lai izietu, kad kopēšana ir pabeigta.
D
Attēlu kopēšana
Attēli netiks kopēti, ja galamērķa atmiņas kartē nepietiek vietas. Iekams kopēt video, pārliecinieties, ka
akumulators ir pilnībā uzlādēts.
Ja galamērķa mape satur attēlu ar tādu pašu nosaukumu kā
kopējamam attēlam, tiks parādīts apstiprinājuma
dialoglodziņš. Atlasiet opciju Replace existing image
(Aizvietot esošo attēlu), lai aizvietotu šo attēlu ar kopējamo
attēlu, vai atlasiet opciju Replace all (Aizvietot visus), lai
aizvietotu visus esošos attēlus ar vienādiem nosaukumiem,
neprasot apstiprinājumu. Lai turpinātu kopēšanu,
neaizvietojot attēlu, atlasiet opciju Skip (Izlaist) vai izvēlieties
opciju Cancel (Atcelt), lai izietu, neturpinot attēlu kopēšanu.
Aizsardzības statuss tiek pārkopēts kopā ar attēliem, bet drukas atzīme (0 202) netiek kopēta. Nevar
kopēt paslēptos attēlus.
U
211
Image Review (Attēlu apskate)
G poga ➜ D atskaņošanas izvēlne
Izvēlieties, vai pēc uzņemšanas attēli tiks nekavējoties automātiski
parādīti monitorā. Ja ir izvēlēta opcija Off (Izslēgts), attēlus var parādīt
tikai, nospiežot K pogu.
After Delete (Pēc izdzēšanas)
G poga ➜ D atskaņošanas izvēlne
Izvēlieties fotogrāfiju, kas tiks parādīta pēc attēla izdzēšanas.
Opcija
Show next (Rādīt
S
nākamo)
Show previous (Rādīt
T
iepriekšējo)
Apraksts
Parāda nākamo attēlu. Ja izdzēstais attēls bija pēdējais kadrs, tiks parādīta
iepriekšējā fotogrāfija.
Parāda iepriekšējo attēlu. Ja izdzēstais attēls bija pirmais kadrs, tiks parādīts
nākamais attēls.
Ja lietotājs ritina uzņēmumus ierakstīšanas secībā, tiks parādīts nākamais
Continue as before
attēls, kā to paredz opcija Show next (Rādīt nākamo). Ja lietotājs ritina
U
(Turpināt kā iepriekš) uzņēmumus pretējā secībā, tiks parādīts iepriekšējais attēls, kā to paredz
opcija Show previous (Rādīt iepriekšējo).
Rotate Tall (Vertikālo attēlu pagriešana)
G poga ➜ D atskaņošanas izvēlne
Izvēlieties, vai atskaņošanas laikā ekrānā tiks pagriezti vertikālie
(portreta orientācijas) attēli. Ņemiet vērā, ka pati kamera uzņemšanas
laikā jau ir pareizā orientācijā, tādēļ attēli, tos apskatot, netiek
automātiski pagriezti.
Opcija
Apraksts
Vertikālie (portreta orientācijas) attēli automātiski tiek pagriezti parādīšanai kameras
On
monitorā. Attēli, kas uzņemti, kad vienumam Auto image rotation (Automātiska attēla
(Ieslēgts) pagriešana) (0 254) ir iestatīts iestatījums Off (Izslēgts), tiks parādīti horizontālā (ainavas)
orientācijā.
Off
Vertikālie (portreta orientācijas) attēli tiek parādīti horizontālā (ainavas) orientācijā.
(Izslēgts)
U
212
G poga ➜ D atskaņošanas izvēlne
Slide Show (Slīdrāde)
Izveidojiet slīdrādi no pašreizējā atskaņošanas mapē esošajiem attēliem (0 207). Apslēptie
attēli (0 208) netiek rādīti.
Opcija
Start (Sākt)
Image type (Attēla
tips)
Frame interval (Kadru
intervāls)
Apraksts
Sāk slīdrādi.
Izvēlas parādītā attēla tipu kā Still images and movies (Nekustīgi attēli un video),
Still images only (Tikai nekustīgi attēli) vai Movies only (Tikai video).
Izvēlieties, cik ilgi tiks rādīta katra fotogrāfija.
Lai sāktu slīdrādi, iezīmējiet opciju Start (Sākt) un nospiediet J. Slīdrādes laikā var veikt šādas
darbības:
Darbība
Nospiest
Apraksts
Nospiediet 4, lai atgrieztos iepriekšējā kadrā, nospiediet 2, lai
pārietu uz nākamo kadru.
Pārlēkt atpakaļ/pārlēkt uz
priekšu
Apskatīt papildu
fotogrāfijas informāciju
Maina vai paslēpj parādīto fotogrāfijas informāciju (tikai
nekustīgiem attēliem; 0 179).
Pauzēt/atsākt
Palielināt/samazināt
skaļumu
Iziet uz atskaņošanas
izvēlni
Iziet uz atskaņošanas
režīmu
J
Nopauzē vai atsāk slīdrādi.
X (T)/ Atskaņošanas laikā nospiediet X (T), lai palielinātu skaļumu,
W (S) nospiediet W (S), lai to samazinātu.
Iziet uz uzņemšanas
režīmu
Lai atgrieztos uzņemšanas režīmā, nospiediet līdz pusei aizvara
atbrīvošanas pogu.
G
Pabeidz slīdrādi un atgriežas atskaņošanas izvēlnē.
K
Pabeidz slīdrādi un atgriežas atskaņošanas režīmā.
Pabeidzot slīdrādi, tiks parādīts pa labi redzamais dialoglodziņš.
Izvēlieties opciju Restart (Restartēt), lai restartētu, vai Exit (Iziet), lai
atgrieztos atskaņošanas izvēlnē.
U
213
C Uzņemšanas izvēlne: Uzņemšanas opcijas
Lai parādītu uzņemšanas izvēlni, nospiediet G un izvēlieties C (uzņemšanas izvēlnes) cilni.
G poga
Uzņemšanas izvēlne satur šādas opcijas:
Opcija
Reset shooting menu (Atiestatīt uzņemšanas
izvēlni)
Storage folder (Glabātavas mape)
File naming (Failu nosaukumi)
Role played by card in Slot 2 (2. slota kartes
loma)
Image quality (Attēla kvalitāte)
Image size (Attēla izmērs)
Image area (Attēla apgabals)
JPEG compression (JPEG kompresija)
NEF (RAW) recording (NEF (RAW) ierakstīšana)
White balance (Baltā balanss)
Set Picture Control (Iestatīt Picture Control)
Manage Picture Control (Pārvaldīt Picture
Control)
Auto distortion control (Automātiskā
kropļojumu kontrole)
0
214
215
216
96
93
95
89
94
94
115
129
134
217
Opcija
Color space (Krāstelpa)
Active D-Lighting (Aktīvā D-Lighting)
HDR (high dynamic range) (HDR (augsts
dinamiskais diapazons))
Vignette control (Vinjetes vadība)
Long exposure NR (Ilgas ekspozīcijas sk.)
High ISO NR (Augsts ISO sk.)
ISO sensitivity settings (ISO jutības
iestatījumi)
Remote control mode (Tālvadības pults
režīms)
Multiple exposure (Daudzkārtēja ekspozīcija)
Interval timer shooting (Uzņemšana ar
intervāla taimeri)
Time-lapse photography (Fotografēšana ar
laika intervāliem)
Movie settings (Video iestatījumi)
0
217
137
139
218
218
218
105
85
160
164
168
65
Piezīme: Atkarībā no kameras iestatījumiem daži vienumi var būt iekrāsoti pelēki un nepieejami. Informāciju
par katrā uzņemšanas režīmā pieejamām opcijām skatiet 309. lpp.
Reset Shooting Menu (Atiestatīt
uzņemšanas izvēlni)
Atlasiet Yes (Jā), lai atjaunotu uzņemšanas izvēlnes opcijām
noklusējuma vērtības (0 312).
U
214
G poga ➜ C uzņemšanas izvēlne
Storage Folder (Glabātavas mape)
G poga ➜ C uzņemšanas izvēlne
Izvēlieties mapi, kur tiks uzglabātas nākamās fotogrāfijas.
❚❚ Mapju atlasīšana pēc mapes numura
1
Izvēlieties opciju Select folder by number
(Atlasīt mapi pēc numura).
Iezīmējiet opciju Select folder by number (Atlasīt
mapi pēc numura) un nospiediet 2. Tiks parādīts
ilustrācijā pa labi redzamais dialoglodziņš.
2
Izvēlieties mapes numuru.
Nospiediet 4 vai 2, lai iezīmētu ciparu, nospiediet 1 vai 3, lai to mainītu. Ja mape ar
izvēlēto numuru jau pastāv, pa kreisi no mapes numura tiks parādīta ikona W, X vai Y:
• W : Mape ir tukša.
• X : Mape ir daļēji piepildīta.
• Y : Mapē ir 999 attēli vai attēls ar numuru 9999. Vairāk uzņēmumu šajā mapē saglabāt
nevar.
Karte, kurā mape ir saglabāta, tiek norādīta ar kartes slota ikonu dialoglodziņa „Select
folder by number“ (Atlasīt mapi pēc numura) augšējā labajā stūrī. Tas, kura karte tiks
izmantota jaunajām mapēm, ir atkarīgs no opcijas, kas pašlaik ir atlasīta opcijai Role
played by card in slot 2 (2. slota kartes loma) (0 96).
3
Saglabājiet izmaiņas un izejiet.
Nospiediet J, lai pabeigtu darbību un atgrieztos uzņemšanas izvēlnē (lai izietu,
neizvēloties uzglabāšanas mapi, nospiediet G pogu). Ja mape ar norādīto numuru
neeksistē, tiks izveidota jauna mape. Turpmākās fotogrāfijas tiks uzglabātas atlasītajā
mapē, ja vien tā jau nav pilna.
D
Mapju un failu numuri
Ja pašreizējā mape ir numurēta ar 999 un satur 999 fotogrāfijas vai fotogrāfiju ar numuru 9999, aizvara
atbrīvošanas poga tiks atspējota un nebūs iespējams uzņemt fotogrāfijas. Lai turpinātu uzņemšanu,
izveidojiet mapi, kuras numurs ir mazāks nekā 999, vai izvēlieties jau esošu mapi, kuras numurs ir mazāks
nekā 999 un kurā ir mazāk nekā 999 attēli.
A
Ieslēgšanas laiks
Ja atmiņas kartē ir ļoti daudz failu vai mapju, kameras ieslēgšana var prasīt vairāk laika.
U
215
❚❚ Mapju atlasīšana no saraksta
1
Izvēlieties opciju Select folder from list
(Izvēlēties mapi no saraksta).
Iezīmējiet opciju Select folder from list (Izvēlēties
mapi no saraksta) un nospiediet 2.
2
Iezīmējiet mapi.
Nospiediet 1 vai 3, lai iezīmētu mapi.
3
Atlasiet iezīmēto mapi.
Nospiediet J, lai atlasītu iezīmēto mapi un atgrieztos uzņemšanas izvēlnē. Turpmāk
uzņemtās fotogrāfijas tiks uzglabātas atlasītajā mapē.
File Naming (Failu nosaukumi)
G poga ➜ C uzņemšanas izvēlne
Fotogrāfijas tiek saglabātas ar failu nosaukumiem, kas sastāv no „DSC_“ vai „_DSC“ (ja attēliem
tiek izmantota Adobe RGB krāstelpa), kam seko četrciparu skaitlis un faila paplašinājuma trīs
burti (piemēram, „DSC_0001.JPG“). Opciju File naming (Failu nosaukumi) izmanto, lai
izvēlētos trīs burtus, ar ko aizvietot faila nosaukuma daļu „DSC“. Informāciju par failu
nosaukumu rediģēšanu skatiet 135. lpp.
A
Paplašinājumi
Tiek izmantoti šādi failu paplašinājumi: „.NEF“ – NEF (RAW) attēliem, „.JPG“ – JPEG attēliem, „.MOV“ –
video failiem un „.NDF“ – netīrumu notīrīšanas atsauces datiem. Katrā fotogrāfiju pārī, kas tiek ierakstīts
ar NEF (RAW)+JPEG attēla kvalitātes iestatījumiem, NEF un JPEG attēliem ir vienādi failu nosaukumi, bet
atšķirīgi paplašinājumi.
U
216
Auto Distortion Control (Automātiskā
kropļojumu kontrole)
G poga ➜ C uzņemšanas izvēlne
Izvēlieties opciju On (Ieslēgts), lai, uzņemot ar platleņķa objektīviem,
samazinātu attēla cilindrveida deformāciju, bet, uzņemot ar garfokusa
objektīviem, samazinātu spilvenveida kropļojumus (ņemiet vērā, ka
skatu meklētājā redzamā attēla malas galīgajā fotogrāfijā var tikt
apgrieztas un ka var palielināties laiks, kas nepieciešams, lai apstrādātu
fotogrāfijas pirms to ierakstīšanas). Šī opcija neattiecas uz video un ir
pieejama tikai ar G un D tipa objektīviem (izņemot PC, platleņķa un dažus citus specifiskus
objektīvus); izmantojot citus objektīvus, rezultāti netiek garantēti. Iekams pielietot kropļojumu
vadību, uzņemot ar DX objektīviem, atlasiet opcijai Auto DX crop (Automātiskā DX
apcirpšana) iestatījumu On (Ieslēgts) vai izvēlieties attēla apgabalu DX (24×16) 1.5× (0 90);
izvēloties citas opcijas, fotogrāfijas var tikt stipri apcirptas, vai arī var parādīties lieli periferiālie
kropļojumi.
A
Retuša: Distortion Control (Kropļojumu kontrole)
Plašāku informāciju par to, kā no esošajām fotogrāfijām izveidot kopijas ar samazinātiem attēla
cilindrveida un spilvenveida kropļojumiem, skatiet 274. lpp.
Color Space (Krāstelpa)
G poga ➜ C uzņemšanas izvēlne
Krāstelpa nosaka krāsu atveidei pieejamo krāsu gammu. Izvēlieties sRGB fotogrāfijām, kas
vēlāk tiks drukātas vai izmantotas, „kādas tās ir“, bez turpmākām izmaiņām. Adobe RGB ir
plašāka krāsu gamma un to ieteicams izmantot attēliem, kas tiks plaši apstrādāti vai retušēti
ārpus kameras.
A
Krāstelpa
Krāstelpa nosaka atbilstību starp krāsām un to skaitliskajām vērtībām, kas tās reprezentē digitālā attēla
failā. sRGB krāstelpa tiek izmantota plaši, savukārt Adobe RGB krāstelpu parasti izmanto izdevējdarbībā
un komerciāliem iespieddarbiem. sRGB ieteicams izmantot, uzņemot fotogrāfijas, kas tiks drukātas bez
izmaiņām vai skatītas, izmantojot lietojumprogrammas, kas neatbalsta krāsu pārvaldību, vai arī,
uzņemot fotogrāfijas, kas tiks drukātas, izmantojot ExifPrint tiešās drukas opciju, kas pieejama dažiem
sadzīves printeriem, vai arī kioskos vai, izmantojot citus komerciālas drukas pakalpojumus. Izmantojot īs
opcijas, var drukāt arī Adobe RGB fotogrāfijas, bet krāsas nebūs tik košas.
Adobe RGB krāstelpā uzņemtās JPEG fotogrāfijas ir saderīgas ar DCF; lietojumprogrammas un printeri,
kas atbalsta DCF, pareizo krāstelpu izvēlēsies automātiski. Ja lietojumprogramma vai ierīce neatbalsta
DCF, izvēlieties atbilstošo krāstelpu manuāli. Plašāku informāciju skatiet lietojumprogrammai vai ierīcei
pievienotajā dokumentācijā.
A
Nikon programmatūra
Atverot ar šo kameru uzņemtās fotogrāfijas, programmas ViewNX 2 (piegādes komplektā) un
Capture NX 2 (pieejama atsevišķi) automātiski atlasa pareizo krāstelpu.
U
217
Vignette Control (Vinjetes vadība)
G poga ➜ C uzņemšanas izvēlne
Viņjetēšana ir spilgtuma samazināšanās fotogrāfijas malās. Opcija Vignette control (Vinjetes
vadība) samazina viņjetēšanu G un D tipa objektīviem (izņemot DX un PC objektīvus). Tās
efekti dažādiem objektīviem izpaužas dažādi, taču vispamanāmākie tie ir pie maksimāla
apertūras atvēruma. Izvēlieties opciju High (Augsta), Normal (Normāla), Low (Zema) un Off
(Izslēgts).
A
Vignette control (Vinjetes vadība)
JPEG attēli atkarībā no sižeta, uzņemšanas apstākļiem un objektīva tipa var uzrādīt trokšņus
(aizmiglojumu) vai periferiālas spilgtuma izmaiņas, bet tajā pat laikā Picture Controls un iepriekš
iestatītas Picture Controls, kurām ir mainīti noklusējuma iestatījumi, var nedot vēlamo efektu. Uzņemiet
izmēģinājuma uzņēmumus un apskatiet rezultātus monitorā. Vinjetes vadību nepielieto video (0 57),
daudzkārtējām ekspozīcijām (0 160), kā arī DX formāta attēliem (0 89).
Long Exposure NR (Ilgas ekspozīcijas sk.)
(Ilgas ekspozīcijas trokšņu samazināšana)
G poga ➜ C uzņemšanas izvēlne
Ja ir atlasīta opcija On (Ieslēgts), fotogrāfijas, kas uzņemtas,
izmantojot aizvara ātrumus, kas ir lēnāki par 1 s, tiks apstrādātas, lai
samazinātu trokšņus (brīvi izvietoti, spilgti pikseļi vai aizmiglojums).
Apstrādei nepieciešamais laiks gandrīz dubultojas; apstrādes laikā
aizvara ātruma/apertūras atvēruma displejos mirgos simboli
„l m“ un šajā laikā nevar uzņemt attēlus (ja kamera tiek
izslēgta, pirms ir pabeigta apstrāde, attēls tiks saglabāts, bet trokšņu
samazināšanas procedūra netiks izpildīta). Nepārtrauktas
atbrīvošanas režīmā kadru uzņemšanas ātrums samazinās, un, apstrādājot fotogrāfijas,
samazinās bufera atmiņas kapacitāte. Ilgas ekspozīcijas trokšņu samazināšana nav pieejama
video ierakstīšanas laikā.
High ISO NR (Augsts ISO sk.)
G poga ➜ C uzņemšanas izvēlne
Fotogrāfijām, kas uzņemtas ar augstu ISO jutību, var veikt „trokšņu“ samazināšanu.
Opcija
Apraksts
High
(Augsts) Samazina troksni (brīvi izvietoti spilgti pikseļi, līnijas vai aizmiglojums), it īpaši fotogrāfijās, kas
Normal uzņemtas ar lielām ISO jutības vērtībām. Izvēlieties trokšņu samazināšanas apjomu High
(Normāls) (Augsts), Normal (Normāls) vai Low (Zems).
Low (Zems)
Trokšņu samazināšana tiek veikta tikai pie ISO jutības ISO 2500 vai augstākas. Trokšņu
Off
samazināšanas apjoms ir mazāks nekā apjoms, kas tiek piemērots, ja opcijai High ISO NR
(Izslēgts)
(Augsts ISO sk.) ir iestatīts iestatījums Low (Zems).
U
218
A Pielāgotie iestatījumi:
Kameras iestatījumu precīza ieregulēšana
Lai parādītu pielāgoto iestatījumu izvēlni, nospiediet G un atlasiet A (pielāgoto iestatījumu
izvēlnes) cilni.
G poga
Pielāgotos iestatījumus izmanto, lai pielāgotu kameras
iestatījumus individuālām prasībām.
Pielāgoto iestatījumu grupas
Galvenā izvēlne
Reset custom
settings
(Atiestatīt
pielāgotos
iestatījumus)
(0 221)
U
219
Ir pieejami šādi pielāgotie iestatījumi:
a
a1
a2
a3
a4
a5
a6
a7
b
b1
b2
b3
b4
b5
c
c1
c2
c3
c4
c5
d
d1
d2
d3
d4
d5
d6
U
d7
d8
Pielāgotais iestatījums
Reset custom settings (Atiestatīt pielāgotos
iestatījumus)
Autofocus (Autofokuss)
AF-C priority selection (AF-C prioritātes atlase)
AF-S priority selection (AF-S prioritātes izvēle)
Focus tracking with lock-on (Fokusa
paredzēšana ar fiksēšanu)
AF point illumination (AF punkta
apgaismojums)
Focus point wrap-around (Fokusa punkta
ietvērums)
Number of focus points (Fokusa punktu
skaits)
Built-in AF-assist illuminator (Iebūvētais
AF palīggaismotājs)
Metering/exposure (Mērīšana/ekspozīcija)
ISO sensitivity step value (ISO jutības soļa
vērtība)
EV steps for exposure cntrl (Ekspozīcijas
vadības EV soļi)
Easy exposure compensation
(Vienkāršota ekspozīcijas kompensācija)
Center-weighted area (Centra vidējais
apgabals)
Fine-tune optimal exposure (Optimālas
ekspozīcijas precīza ieregulēšana)
Timers/AE lock (Taimeri/AE fiksators)
Shutter-release button AE-L (Aizvara
atbrīvošanas poga AE-L)
Standby timer (Gaidstāves aktivizēšanas
taimeris)
Self-timer (Automātiskais taimeris)
Monitor off delay (Monitora izslēgšanās
aizturēšana)
Remote on duration (Ilgstošā tālvadība)
Shooting/display (Uzņemšana/rādīšana)
Beep (Pīkstiens)
Viewfinder grid display (Skatu meklētāja
režģa rādīšana)
ISO display and adjustment (ISO rādīšana
un pielāgošana)
Screen tips (Ekrāna padomi)
CL mode shooting speed (Nepārtrauktas
lēnas uzņemšanas režīma uzņemšanas
ātrums)
Max. continuous release (Maks.
nepārtrauktā atbrīvošana)
File number sequence (Failu numuru secība)
Information display (Informācijas displejs)
0
221
221
221
222
222
222
223
223
224
224
225
226
226
226
227
227
228
228
228
229
229
229
229
230
230
231
Pielāgotais iestatījums
0
d Shooting/display (Uzņemšana/rādīšana)
LCD illumination (Šķidro kristālu displeja
d9
231
izgaismojums)
Exposure delay mode (Ekspozīcijas
d10
231
aizturēšanas režīms)
d11 Flash warning (Zibspuldzes brīdinājums) 231
MB-D14 battery type (MB-D14
d12
232
akumulatora tips)
d13 Battery order (Akumulatoru secība)
233
e Bracketing/flash (Vairākkadru dublēšana/zibspuldze)
Flash sync speed (Zibspuldzes
e1
234
sinhronizācijas ātrums)
Flash shutter speed (Zibspuldzes aizvara
e2
235
ātrums)
Flash cntrl for built-in flash (Zibspuldzes
e3
236
vadība iebūvētai zibspuldzei)
Exposure comp. for flash (Ekspozīcijas
e4
240
kompensācija zibspuldzei)
e5 Modeling flash (Modelēšanas zibspuldze) 241
Auto bracketing set (Automātiskās
e6
241
vairākkadru uzņemšanas komplekts)
Bracketing order (Vairākkadru
e7
241
uzņemšanas secība)
f Controls (Vadības ierīces)
OK button (shooting mode) (OK poga
f1
241
(uzņemšanas režīms))
f2 Assign Fn Button (Fn pogas piešķire)
242
Assign preview button (Priekšskatījuma
f3
244
pogas piešķire)
Assign AE-L/AF-L button (AE-L/AF-L
f4
244
pogas piešķire)
Customize command dials (Pielāgot
f5
245
komandu ciparripas)
Release button to use dial (Atbrīvot pogu,
f6
246
lai izmantotu ciparripu)
Slot empty release lock (Aizvara
f7
246
atbrīvošanas bloķēšana, ja slots ir tukšs)
f8 Reverse indicators (Apvēršanas indikatori) 246
Assign MB-D14 4 button (MB-D14
f9
247
piešķire 4 poga)
g Movie (Video)
g1 Assign Fn Button (Fn pogas piešķire)
247
Assign preview button (Priekšskatījuma
g2
248
pogas piešķire)
Assign AE-L/AF-L button (AE-L/AF-L
g3
248
pogas piešķire)
Assign shuter button (Aizvara pogas
g4
248
piešķire)
Piezīme: Atkarībā no kameras iestatījumiem daži vienumi var būt iekrāsoti pelēki un nepieejami. Informāciju
par katrā uzņemšanas režīmā pieejamām opcijām skatiet 309. lpp. Ja pašreizējā krātuvē esošiem
iestatījumiem ir mainītas noklusējuma vērtības (0 313), pielāgoto iestatījumu izvēlnes otrajā līmeni pie
mainītajiem iestatījumiem redzama zvaigznīte.
220
Reset Custom Settings (Atiestatīt
pielāgotos iestatījumus)
G poga ➜ A Pielāgoto iestatījumu izvēlne
Atlasiet Yes (Jā), lai atjaunotu pielāgotiem iestatījumiem to
noklusējuma vērtības (0 313).
a: Autofocus (Autofokuss)
a1: AF-C Priority Selection (AF-C
prioritātes atlase)
G poga ➜ A Pielāgoto iestatījumu izvēlne
Ja fotografēšanai, izmantojot skatu meklētāju, ir atlasīta opcija AF-C (0 97), šī opcija nosaka, vai
fotogrāfijas var uzņemt ikreiz, kad tiek nospiesta aizvara atbrīvošanas poga (atbrīvošanas
prioritāte), vai arī tikai tad, kad kamera ir fokusā (fokusa prioritāte).
Opcija
Release
G
(Atbrīvošana)
F Focus (Fokuss)
Apraksts
Fotogrāfijas var uzņemt ikreiz, kad tiek nospiesta aizvara atbrīvošanas poga.
Fotogrāfijas var uzņemt tikai tad, ja tiek parādīts fokusa indikators (I).
Neatkarīgi no atlasītās opcijas, fokuss netiks fiksēts, ja AF režīmam ir atlasīts iestatījums AF-C.
Kamera turpinās regulēt fokusu, līdz tiks atbrīvots aizvars.
a2: AF-S Priority Selection (AF-S
prioritātes atlase)
G poga ➜ A Pielāgoto iestatījumu izvēlne
Ja fotografēšanai, izmantojot skatu meklētāju, ir atlasīta opcija AF-S (0 97), šī opcija nosaka, vai
attēli tiks uzņemti tikai tad, kad kamera ir fokusējusies (fokusa prioritāte), vai arī ikreiz, kad tiek
nospiesta aizvara atbrīvošanas poga (atbrīvošanas prioritāte).
Opcija
Release
G
(Atbrīvošana)
F Focus (Fokuss)
Apraksts
Fotogrāfijas var uzņemt ikreiz, kad tiek nospiesta aizvara atbrīvošanas poga.
Fotogrāfijas var uzņemt tikai tad, ja tiek parādīts fokusa indikators (I).
Neatkarīgi no atlasītās opcijas, ja fokusa indikators (I) tiek parādīts, kad autofokusa režīmam ir
iestatīta opcija AF-S, fokuss tiks fiksēts, kamēr vien aizvara atbrīvošanas poga ir nospiesta līdz
pusei. Fokusa fiksēšana turpināsies, līdz tiks atbrīvots aizvars.
U
221
a3: Focus Tracking with Lock-On
(Fokusa paredzēšana ar fiksēšanu)
G poga ➜ A Pielāgoto iestatījumu izvēlne
Šī opcija kontrolē, kā autofokuss pielāgojas, ja, esot atlasītam AF-C režīmam, ievērojami mainās
attālums līdz objektam, vai arī, kamerai esot AF-A režīmā, lai uzņemtu, izmantojot skatu
meklētāju, ir atlasīts nepārtraukta servo autofokuss (0 97).
Opcija
Apraksts
C 5 (Long) (Ilgs)
( 4
Ja strauji mainās attālums līdz objektam, kamera nogaida norādīto laika sprīdi (ilgu,
3 (Normal) (3 vidēju vai īsu), iekams noregulēt attālumu līdz objektam. Tādējādi kamerai nav
D
(Normāls))
jāmaina fokuss, ja objektu īslaicīgi aizsedz kāds cits objekts, kas pārvietojas cauri
kadram.
) 2
E 1 (Short) (Īss)
Off (Izslēgts)
Kamera nekavējoties noregulē fokusu, ja mainās attālums līdz objektam. Izmantojiet
šo režīmu, ja ātrā secībā jāfotografē vairāki kustīgi objekti mainīgos attālumos.
a4: AF Point Illumination (AF punkta
apgaismojums)
G poga ➜ A Pielāgoto iestatījumu izvēlne
Izvēlieties, vai aktīvais fokusa punkts skatu meklētājā ir iezīmēts sarkanā krāsā.
Opcija
Apraksts
Atlasītais fokusa punkts pēc vajadzības tiek automātiski iezīmēts, lai radītu kontrastu ar
Auto (Automātiski)
fonu.
Atlasītais fokusa punkts tiek iezīmēts vienmēr un neatkarīgi no fona spilgtuma. Atkarībā
On (Ieslēgts)
no fona spilgtuma, atlasītais fokusa punkts var būt grūti saskatāms.
Izvēlētais fokusa punkts netiek iezīmēts. Laukums ārpus pašreizējā cirpuma tiek parādīts
Off (Izslēgts)
pelēkā krāsa (0 90).
a5: Focus Point Wrap-Around
(Fokusa punkta ietvērums)
G poga ➜ A Pielāgoto iestatījumu izvēlne
Izvēlieties, vai fokusa punkta atlase tiek „ietverta“ no vienas skatu meklētāja malas līdz otrai.
Opcija
Wrap
(Ar ietvērumu)
No wrap
(Bez ietvēruma)
U
222
Apraksts
Fokusa punkta atlase tiek „ietverta“ no augšas uz leju, no
lejas uz augšu, no labās uz kreiso pusi un no kreisās uz labo
q
pusi, tādējādi, piemēram, nospiežot 2, kad fokusa punkts w
ir iezīmēts displeja labajā malā (q), tiek atlasīts atbilstošs
fokusa punkts displeja kreisajā pusē (w).
Fokusa apgabala displeju ierobežo visattālākais fokusa punkts, tādējādi, piemēram,
nospiežot 2, kad fokusa punkts ir atlasīts displeja labajā malā, nekas nenotiek.
a6: Number of Focus Points (Fokusa
punktu skaits)
G poga ➜ A Pielāgoto iestatījumu izvēlne
Izvēlieties manuālajai fokusa punktu atlasei pieejamo fokusa punktu skaitu.
Opcija
Apraksts
#
39 points
Izvēlieties no 39 fokusa punktiem, kas parādīti attēlā pa labi.
(39 punkti)
A
11 points Izvēlieties no 11 fokusa punktiem, kas parādīti attēlā pa labi.
(11 punkti) Izmantojiet tos ātrai fokusa punktu izvēlei.
a7: Built-in AF-assist Illuminator
(Iebūvētais AF palīggaismotājs)
G poga ➜ A Pielāgoto iestatījumu izvēlne
Izvēlieties, vai iebūvētais AF palīggaismotājs iedegsies, lai palīdzētu
veikt fokusēšanu vājā apgaismojumā.
Opcija
On (Ieslēgts)
Off (Izslēgts)
Apraksts
AF palīggaismotājs iedegas, ja apgaismojums ir vājš (tikai uzņemot caur skatu meklētāju). AF
palīggaismotājs ir pieejams tikai tad, ja ir izpildīti abi tālāk minētie nosacījumi:
1. AF-S ir atlasīts autofokusa režīmam (0 97) vai arī ir atlasīts viena servo
autofokuss, kad kamera ir AF-A režīmā.
2. AF apgabala režīmam ir atlasīts automātiskā apgabala AF (0 99), vai ir atlasīta
opcija, kas nav automātiskā apgabala AF, un ir atlasīts centrālais fokusa punkts.
AF palīggaismotājs neiedegas, lai uzlabotu fokusēšanu. Vājā apgaismojumā kamera var
nespēt fokusēties ar autofokusu.
A
AF palīggaismotājs
AF palīggaismotāja darbības diapazons ir aptuveni 0,5 – 3,0 m; kopā ar gaismotāju izmantojiet objektīvu
ar fokusa attālumu 24 – 200 mm un noņemiet objektīva pārsegu.
A
Skatīt arī
Informāciju par uzņemšanas režīmiem, kuros ir pieejams AF palīgs, skatiet 309. lpp. Sīkāk par
ierobežojumiem objektīviem, ko var izmantot kopā ar AF palīgu, skatiet 290. lpp.
U
223
b: Metering/Exposure (Mērīšana/ekspozīcija)
b1: ISO Sensitivity Step Value (ISO
jutības soļa vērtība)
G poga ➜ A Pielāgoto iestatījumu izvēlne
Izvēlieties palielinājuma soli, kas tiek izmantots, regulējot ISO jutību. Ja
iespējams, pašreizējais ISO jutības iestatījums, mainot soļa vērtību, tiek
saglabāts. Ja pašreizējais iestatījums nav pieejams jaunā soļa vērtībā,
ISO jutība tiks noapaļota līdz tuvākajam pieejamajam iestatījumam.
b2: EV Steps for Exposure Cntrl
(Ekspozīcijas vadības EV soļi)
G poga ➜ A Pielāgoto iestatījumu izvēlne
Izvēlieties palielinājuma soļa vērtības, kas tiks izmantotas, lai regulētu
aizvara ātrumu, apertūras atvērumu, ekspozīciju, zibspuldzes
kompensāciju un vairākkadru uzņemšanu.
U
224
b3: Easy Exposure Compensation
(Vienkāršota ekspozīcijas
kompensācija)
G poga ➜ A Pielāgoto iestatījumu izvēlne
Šī opcija nosaka, vai ekspozīcijas kompensācijas iestatīšanai ir nepieciešama E poga (0 112).
Ja ir atlasīts iestatījums On (Auto reset) (Ieslēgts (Atomātiska atiestate)) vai On (Ieslēgts),
cipars „0“ ekspozīcijas displeja centrā mirgos arī tad, ja ekspozīcijas kompensācija ir iestatīta uz
±0.
Opcija
On (Auto reset)
(Ieslēgts
(Automātiskā
atiestatīšana))
On (Ieslēgts)
Off (Izslēgts)
Apraksts
Ekspozīcijas kompensāciju iestata, griežot kādu no komandu ciparripām (skatīt tālāk
piezīmi). Iestatījums, kas iestatīts, izmantojot komandu ciparripu, tiek atiestatīts, ja
kamera izslēdzas vai beidzas gaidstāves aktivizēšanas taimera laiks (ekspozīcijas
kompensācijas iestatījumi, kas atlasīti, izmantojot E pogu, netiek atiestatīti).
Tāpat kā iepriekš, izņemot to, ka ekspozīcijas kompensācijas vērtība, kas atlasīta,
izmantojot komandu ciparripu, netiek atiestatīta, ja tiek izslēgta kamera vai beidzas
gaidstāves aktivizēšanas taimera laiks.
Ekspozīcijas kompensāciju iestata, nospiežot E pogu un griežot galveno komandu
ciparripu.
A
Change Main/Sub (Mainīt galveno/pakārtoto)
Ciparripa, ko izmanto, lai iestatītu ekspozīcijas kompensāciju, kad pielāgotajam iestatījumam b3 (Easy
exposure compensation (Vienkāršota ekspozīcijas kompensācija)) ir iestatīta opcija On (Auto
reset) (Ieslēgts (Automātiska atiestatīšana)) vai On (Ieslēgts), ir atkarīga no opcijas, kas iestatīta
pielāgotajam iestatījumam f5 (Customize command dials (Pielāgot komandu ciparripas)) > Change
main/sub (Mainīt galveno/pakārtoto) (0 245).
Režīms
P
S
A
M
Customize command dials (Pielāgot komandu ciparripas) > Change main/sub (Mainīt galveno/pakārtoto)
Off (Izslēgts)
On (Ieslēgts)
Apakškomandu skala
Apakškomandu skala
Apakškomandu skala
Galvenā komandu ciparripa
Galvenā komandu ciparripa
Apakškomandu skala
N/A
A
Show ISO/Easy ISO (Rādīt ISO/Vienkāršots ISO)
Pielāgoto iestatījumu b3 (Easy exposure compensation (Vienkāršota ekspozīcijas kompensācija))
nevar izmantot kopā ar pielāgoto iestatījumu d3 (Show ISO/Easy ISO (Rādīt ISO/Vienkāršots ISO)).
Pielāgojot kādu no šiem vienumiem, atiestatīts tiek arī otrs vienums; ja vienums tiek atiestatīts, tiek
parādīts paziņojums.
U
225
b4: Center-Weighted Area (Centra
svērtais apgabals)
G poga ➜ A Pielāgoto iestatījumu izvēlne
Aprēķinot ekspozīciju, centra svērtā mērīšana lielāko nozīmi piešķir
aplim kadra centrā. Šim aplim diametru (φ) var iestatīt kā 8, 12, 15 vai 20
mm, vai arī visa kadra vidējo vērtību.
Ņemiet vērā, ka tad, ja tiek izmantots objektīvs bez centrālā procesora un nav atlasīts
iestatījums Average (Vidējais), diametrs tiek fiksēts uz 12 mm neatkarīgi no iestatījuma, kas
uzņemšanas izvēlnē atlasīts vienumam Non-CPU lens data (Objektīva bez centrālā
procesora dati) (0 172). Ja ir atlasīts iestatījums Average (Vidējais), visa kadra vidējais
mērījums tiks izmantots gan centrālā procesora objektīviem, gan objektīviem bez centrālā
procesora.
b5: Fine-tune Optimal Exposure
(Optimālas ekspozīcijas precīza
ieregulēšana)
G poga ➜ A Pielāgoto iestatījumu izvēlne
Izmantojiet šo opciju, lai precīzi ieregulētu kameras atlasīto
ekspozīcijas vērtību. Ekspozīciju var precīzi ieregulēt katrai mērīšanas
metodei atsevišķi no +1 līdz –1 EV ar 1/6 EV soli.
D
Ekspozīcijas precīza ieregulēšana
Divu pogu atiestatīšana neietekmē ekspozīcijas precīzu ieregulēšanu. Ņemiet vērā, ka ekspozīcijas
kompensācijas (E) ikona netiek parādīta, un tādēļ vienīgais veids, kā noteikt ekspozīcijas izmaiņas, ir
aplūkot vērtības precīzas ieregulēšanas izvēlnē. Vairumā gadījumu ieteicams izmantot ekspozīcijas
kompensāciju (0 112).
c: Timers/AE Lock (Taimeri/AE fiksators)
c1: Shutter-Release Button AE-L
(Aizvara atbrīvošanas poga AE-L)
G poga ➜ A Pielāgoto iestatījumu izvēlne
Ja ir izvēlēta opcija On (Ieslēgts), nospiežot līdz pusei aizvara
atbrīvošanas pogu, tiks fiksēta ekspozīcija.
U
226
c2: Standby timer (Gaidstāves
aktivizēšanas taimeris)
G poga ➜ A Pielāgoto iestatījumu izvēlne
Izvēlieties, cik ilgi kamera turpinās mērīt ekspozīciju, ja netiek veiktas
nekādas darbības. Beidzoties taimera laikam, vadības panelī un skatu
meklētājā automātiski izslēdzas aizvara ātruma un apertūras atvēruma
displeji.
Lai panāktu ilgāku akumulatora darbmūžu, izvēlieties īsāku monitora
izslēgšanās aizturēšanas laiku.
c3: Self-Timer (Automātiskais
taimeris)
G poga ➜ A Pielāgoto iestatījumu izvēlne
Izvēlieties aizvara atbrīvošanas aizturēšanas ilgumu, uzņemto
uzņēmumu skaitu un intervālu starp uzņēmumiem automātiskā
taimera režīmā.
• Self-timer delay (Automātiskā taimera aizkave): Izvēlieties aizvara
atbrīvošanas aizturēšanas ilgumu (0 85).
• Number of shots (Uzņēmumu skaits): Nospiediet 1 un 3, lai izvēlētos
uzņēmumu skaitu, kas tiks uzņemti ikreiz, kad tiks nospiesta aizvara
atbrīvošanas poga.
• Interval between shots (Intervāls starp uzņēmumiem): Izvēlieties intervālu
starp uzņēmumiem, ja parametram Number of shots (Uzņēmumu
skaits) iestatītā vērtība ir lielāka par 1.
U
227
c4: Monitor off Delay (Monitora
izslēgšanās aizkave)
G poga ➜ A Pielāgoto iestatījumu izvēlne
Izvēlieties, cik ilgi monitors paliek ieslēgts, ja netiek veiktas nekādas
darbības atskaņošanas laikā (Playback (Atskaņošana); pēc
noklusējuma 10 s), attēlu skatīšanas laikā (Image review (Attēlu
apskate); pēc noklusējuma 4 s), vai, ja ir parādītas izvēlnes (Menus
(Izvēlnes); pēc noklusējuma 1 minūte) vai informācija (Information
display (Informācijas displejs); pēc noklusējuma 10 s), vai tiešā skata
vai video ieraksta laikā (Live view (Tiešais skats); pēc noklusējuma 10 minūtes). Lai
akumulators kalpotu ilgāk, izvēlieties īsāku monitora izslēgšanās aizturēšanas laiku.
c5: Remote on Duration (Ilgstošā
tālvadība)
G poga ➜ A Pielāgoto iestatījumu izvēlne
Izvēlieties, cik ilgi kamera paliks gaidstāves stāvoklī, uzņemot attālas
atbrīvošanas režīmā (0 85). Ja atlasītajā laika periodā netiks veiktas
nekādas darbības, attālā uzņemšana tiks izbeigta un ekspozīcijas
mērītāji izslēgsies. Izvēlieties īsāku laika iestatījumu, lai nodrošinātu
ilgāku akumulatora darbmūžu. Lai no jauna aktivizētu tālvadības pults
režīmu pēc tam, kad ir beidzies taimera laiks, nospiediet līdz pusei
kameras aizvara atbrīvošanas pogu.
d: Shooting/Display (Uzņemšana/Displejs)
d1: Beep (Pīkstiens)
G poga ➜ A Pielāgoto iestatījumu izvēlne
Izvēlieties pīkstiena skaņas augstumu un skaļumu, kas atskanēs, kad kamera fokusējas viena
servo AF (AF-S vai kad viena servo AF ir atlasīts priekš AF-A; 0 97), fokusam fiksējoties tiešā skata
fotografēšanas laikā, kad atbrīvošanas taimeris izpilda atpakaļskaitīšanu automātiskā taimera
režīmā un aizturētas attālas atbrīvošanas režīmā (0 85), kad fotogrāfijas tiek uzņemtas ātrās
reaģēšanas tālvadības režīmā vai attāli pacelta spoguļa režīmā (0 85), kad beidzas
fotografēšana ar intervāliem (0 168), kā arī, ja mēģināt uzņemt fotogrāfiju, kad ir bloķēta
atmiņas karte (0 32). Ņemiet vērā, ka, neatkarīgi no atlasītās opcijas, pīkstiens neatskanēs
video tiešā skata uzņemšanas laikā (0 57) un aizvara klusas atbrīvošanas režīmā (J režīms;
0 83).
• Volume (Skaļums): Izvēlieties opciju 3 (augsts), 2 (vidējs), 1 (zems) vai
Off (Izslēgts) (kluss). Ja atlasītā opcija nav Off (Izslēgts), vadības
panelī un informācijas displejā parādās c simbols.
• Pitch (Intesitāte): Izvēlieties opciju High (Augsta) vai Low (Zema).
U
228
d2: Viewfinder Grid Display (Skatu
meklētāja režģa rādīšana)
G poga ➜ A Pielāgoto iestatījumu izvēlne
Izvēlieties opciju On (Ieslēgts), lai pēc pieprasījuma parādītu skatu
meklētājā režģi, kas kalpo kā norādes, veidojot fotogrāfijas kompozīciju
(0 8).
d3: ISO Display and Adjustment (ISO
rādīšana un pielāgošana)
G poga ➜ A Pielāgoto iestatījumu izvēlne
Ja ir atlasīta opcija Show ISO sensitivity (Rādīt ISO jutību) vai Show ISO/Easy ISO (Rādīt
ISO/Vienkāršots ISO), vadības panelī atlikušo kadru skaita vietā tiks parādīta ISO jutība. Ja ir
atlasīta opcija Show ISO/Easy ISO (Rādīt ISO/Vienkāršots ISO), ekspozīcijas režīmos P un S
ISO jutību var iestatīt, grozot apakškomandu skalu, bet A režīmā – grozot galveno komandu
ciparripu. Atlasiet opciju Show frame count (Rādīt kadru skaitu), lai skatu meklētājā un
vadības panelī parādītu atlikušo kadru skaitu.
d4: Screen Tips (Ekrāna padomi)
G poga ➜ A Pielāgoto iestatījumu izvēlne
Izvēlieties On (Ieslēgts), lai parādītu padomus informācijas displejā
atlasītajiem vienumiem (0 11).
d5: CL Mode Shooting Speed
(Nepārtrauktas lēnas uzņemšanas
režīma uzņemšanas ātrums)
G poga ➜ A Pielāgoto iestatījumu izvēlne
Izvēlieties maksimālo kadru pārtīšanas ātrumu CL (pastāvīga maza
ātruma) režīmā (0 83; uzņemot laika intervālā, šis iestatījums nosaka
kadru pārtīšanas ātrumu arī viena kadra režīmam).
U
229
d6: Max. Continuous Release (Maks.
nepārtrauktā atbrīvošana)
G poga ➜ A Pielāgoto iestatījumu izvēlne
Maksimālo uzņēmumu skaitu, ko nepārtrauktās uzņemšanas režīmā var uzņemt vienā
sērijveida uzņemšanā, var iestatīt robežās no 1 līdz 100.
A
Atmiņas buferis
Neatkarīgi no opcijas, kas atlasīta pielāgotajam iestatījumam d6, piepildoties atmiņas buferim,
palēnināsies uzņemšanas ātrums (t00). Papildu informāciju par atmiņas bufera ietilpību skatiet 335.
lpp.
d7: File Number Sequence (Failu
numuru secība)
G poga ➜ A Pielāgoto iestatījumu izvēlne
Kad fotogrāfija ir uzņemta, kamera tai piešķir nosaukumu, par vienu
vienību palielinot iepriekšējā faila numuru. Šī opcija kontrolē, vai failu
numerācija turpināsies no pēdējā izmantotā numura, ja tiek izveidota
jauna mape, formatēta atmiņas karte vai kamerā ir ievietota jauna
atmiņas karte.
Opcija
Apraksts
Kad tiek izveidota jauna mape, formatēta atmiņas karte vai ievietota jauna atmiņas karte, failu
numerācija tiek turpināta no pēdējā izmantotā numura vai no lielākā faila numura pašreizējā
On
mapē, atkarībā no tā, kurš no tiem ir lielāks. Ja pašreizējā mape satur fotogrāfiju ar numuru
(Ieslēgts)
9999, uzņemot fotogrāfiju, automātiski tiks izveidota jauna mape, un failu numerācija sāksies
no 0001.
Failu numerācija tiek atiestatīta uz 0001, kad tiek izveidota jauna mape, tiek formatēta atmiņas
Off
karte vai arī kamerā tiek ievietota jauna atmiņas karte. Ņemiet vērā, ka jauna mape tiek
(Izslēgts)
izveidota automātiski, ja fotogrāfija tiek uzņemta, kad pašreizējā mapē ir 999 fotogrāfijas.
Tāpat kā opcijai On (Ieslēgts), izņemot to, ka nākamajai fotogrāfijai tiek piešķirts faila numurs,
Reset
pievienojot vienu vienību pašreizējā mapē esošajam lielākajam faila numuram. Ja mape ir
(Atiestatīt)
tukša, failu numerācija tiek atiestatīta uz 0001.
D
File Number Sequence (Failu numuru secība)
Ja pašreizējā mape ir numurēta ar numuru 999 un satur 999 fotogrāfijas vai fotogrāfiju ar numuru 9999,
aizvara atbrīvošanas poga tiks atspējota un vairs nebūs iespējams uzņemt fotogrāfijas. Izvēlieties
pielāgotajam iestatījumam d7 (File number sequence (Failu numuru secība)) opciju Reset
(Atiestatīt) un formatējiet pašreizējo karti vai ievietojiet jaunu atmiņas karti.
U
230
d8: Information Display
(Informācijas displejs)
G poga ➜ A Pielāgoto iestatījumu izvēlne
Ja ir atlasīts iestatījums Auto (Automātiski) (v), burtu krāsa informācijas displejā (0 9)
automātiski mainīsies no melnas uz baltu un otrādi, lai uzturētu kontrastu ar fonu. Lai vienmēr
izmantotu vienu un to pašu burtu krāsu, izvēlieties opciju Manual (Manuālais) un izvēlieties
Dark on light (Tumšs uz gaiša) (w; melni burti) vai Light on dark (Gaišs uz tumša) (x; balti
burti). Monitora spilgtums tiks noregulēts automātiski, lai panāktu maksimālu kontrastu ar
izvēlēto teksta krāsu.
Tumšs uz gaiša
d9: LCD Illumination (LCD
izgaismojums)
Gaišs uz tumša
G poga ➜ A Pielāgoto iestatījumu izvēlne
Ja ir atlasīta opcija Off (Izslēgts), vadības paneļa fona apgaismojums
(šķidro kristālu displeja fona apgaismojums) iedegas tikai tad, ja
barošanas slēdzis ir stāvoklī D. Ja ir atlasīta opcija On (Ieslēgts),
vadības panelis tiks izgaismots ikreiz, kad vien ir aktīvs gaidstāves
aktivizēšanas taimeris (0 39). Lai palielinātu akumulatora darbmūžu,
atlasiet opciju Off (Izslēgts).
d10: Exposure Delay mode
(Ekspozīcijas aizkaves režīms)
G poga ➜ A Pielāgoto iestatījumu izvēlne
Situācijās, kad pat vismazākā kameras izkustēšanās var izraisīt attēlu
izplūšanu, atlasiet opciju 1 s, 2 s vai 3 s, lai aizturētu aizvara atbrīvošanu
par vienu, divām vai trim sekundēm pēc spoguļa pacelšanas.
d11: Flash Warning (Zibspuldzes
brīdinājums)
G poga ➜ A Pielāgoto iestatījumu izvēlne
Ja ir atlasīta opcija On (Ieslēgts) un ja optimālas ekspozīcijas nodrošināšanai ir vajadzīga
zibspuldze, skatu meklētājā sāks mirgot zibspuldzes gatavības indikators (c).
U
231
d12: MB-D14 Battery Type (MB-D14
akumulatora tips)
G poga ➜ A Pielāgoto iestatījumu izvēlne
Lai nodrošinātu kameras pareizu darbību, kad papildu akumulatora blokā MB-D14 tiek
izmantotas AA tipa baterijas, saskaņojiet opciju, kas atlasīta šajā izvēlnē, ar akumulatora blokā
ievietoto bateriju tipu. Šī opcija nav jāpielāgo, ja tiek izmantoti akumulatori EN-EL15.
Opcija
Apraksts
1 LR6 (AA alkaline) (LR6 (AA sārma)) Izvēlieties, ja izmantojat AA tipa sārma baterijas LR6.
2 HR6 (AA Ni-MH)
Izvēlieties, ja izmantojat HR6 Ni-MH AA baterijas.
3 FR6 (AA lithium) (FR6 (AA litija))
Izvēlieties, ja izmantojat AA tipa litija baterijas FR6.
A
AA tipa bateriju lietošana
AA bateriju kapacitāte strauji krītas, ja temperatūra ir zemāka par 20 °C, un mainās atkarībā no to markas
un glabāšanas apstākļiem; atsevišķos gadījumos baterijas var kļūt nederīgas vēl pirms derīguma
termiņa beigām. Dažas AA tipa baterijas nevar izmantot; to snieguma raksturlielumu ierobežotās
kapacitātes dēļ sārma baterijām ir mazāka kapacitāte nekā dažu citu tipu baterijām un tās var izmantot
tikai tad, ja nav citas alternatīvas, un arī tad tikai siltā laikā. Kamera AA bateriju lādiņa līmeni parāda šādi:
Vadības panelis
L
H
H
(mirgo)
U
232
Skatu meklētājs
—
d
d
(mirgo)
Apraksts
Baterijas ir pilnībā uzlādētas.
Zems akumulatora līmenis. Sagatavojiet jaunas baterijas.
Aizvara atbrīvošana ir atspējota. Nomainiet baterijas.
d13: Battery Order (Akumulatoru
secība)
G poga ➜ A Pielāgoto iestatījumu izvēlne
Izvēlieties, vai, ja ir pievienots papildu akumulatoru bloks MB-D14,
vispirms tiks lietots kameras akumulators vai pievienotais bloks. Ņemiet
vērā, ka tad, ja MB-D14 tiek darbināts, izmantojot papildu maiņstrāvas
adapteri EH-5b un barošanas savienotāju EP-5B, neatkarīgi no atlasītās
opcijas tiks izmantots maiņstrāvas adapteris.
Ja tiek izmantotas MB-D14 esošās baterijas, kameras vadības panelī
tiek parādīta s ikona.
A
Akumulatora bloks MB-D14
Akumulatora blokā MB-D14 var ievietot vienu uzlādējamo litija jonu akumulatoru EN-EL15 vai sešas AA
tipa sārma, Ni-MH vai litija baterijas (EN-EL15 ir iekļauts kameras piegādes komplektā; AA tipa baterijas
ir pieejamas atsevišķi).
Informācijas displejā akumulatora blokā MB-D14 ievietoto bateriju tips tiek
parādīts šādi:
MB-D14 bateriju tipa displejs
$
w
Bateriju tips
Uzlādējamais litija jonu akumulators EN-EL15
AA baterijas
U
233
e: Bracketing/Flash (Vairākkadru uzņemšana/
zibspuldze)
e1: Flash Sync Speed (Zibspuldzes
sinhronizācijas ātrums)
G poga ➜ A Pielāgoto iestatījumu izvēlne
Šī opcija nosaka zibspuldzes sinhronizācijas ātrumu.
Opcija
1/250 s (Auto FP)
(1/250 s
(automātisks FP))
1/200 s (Auto FP)
(1/200 s
(Automātisks FP))
1/200 s–1/60 s
Apraksts
Ja ir pievienota saderīga zibspuldze, tiek izmantota automātiska FP lielātruma
sinhronizācija (0 294). Ja tiek izmantota iebūvētā vai citas zibspuldzes, aizvara ātrums
tiek iestatīts uz 1/250 s. Kad kamera ekspozīcijas režīmā P vai A parāda aizvara ātrumu
1/250 s, automātiskā FP lielātruma sinhronizācija tiks aktivizēta tad, ja reālais aizvara
ātrums ir lielāks par 1/250 s.
Ja ir pievienota saderīga zibspuldze, tiek izmantota automātiska FP lielātruma
sinhronizācija (0 294). Ja tiek izmantota iebūvētā vai citas zibspuldzes, aizvara ātrums
tiek iestatīts uz 1/200 s. Kad kamera ekspozīcijas režīmā P vai A parāda aizvara ātrumu
1/200 s, automātiskā FP lielātruma sinhronizācija tiks aktivizēta tad, ja reālais aizvara
ātrums ir lielāks par 1/200 s.
Zibspuldzes sinhronizācijas ātrums tiek iestatīts uz atlasīto vērtību.
A
Aizvara ātruma fiksēšana pie zibspuldzes sinhronizācijas ātruma ierobežojuma
Lai aizvara ātrumu S vai M režīmā fiksētu uz sinhronizācijas ātruma ierobežojuma vērtības, atlasiet
ātruma vērtību, kas seko pēc lēnākās iespējamās aizvara ātruma vērtības (30 s vai spuldzīte). Vadības
panelī un skatu meklētājā tiks parādīts „X“ (zibspuldzes sinhronizācijas indikators).
A
Auto FP High-Speed Sync (Automātiska FP lielātruma sinhronizācija)
Ļauj izmantot zibspuldzi ar lielāko aizvara ātrumu, kādu atbalsta kamera, dodot iespēju izvēlēties
maksimālo apertūras atvērumu mazākam asuma dziļumam, pat ja objektu no aizmugures apgaismo
spoža saules gaisma. Kad ir aktīva automātiskā FP lielātruma sinhronizācija, informācijas displeja
zibspuldzes režīma indikators rāda „FP“ (0 295).
U
234
❚❚ Auto FP High-Speed Sync (Automātiska FP lielātruma sinhronizācija)
Ja pielāgotajam iestatījumam e1 (Flash sync speed (Zibspuldzes sinhronizācijas ātrums),
0 234) ir atlasīts iestatījums 1/250 s (Auto FP) (1/250 s (Automātisks FP)) vai 1/200 s (Auto
FP) (1/200 s (Automātisks FP)), iebūvēto zibspuldzi var izmantot, uzņemot ar aizvara ātrumu
1/250 s vai 1/200 s, savukārt saderīgas papildu zibspuldzes (0 294) var izmantot, uzņemot ar
jebkādu aizvara ātrumu (Automātiska FP lielātruma sinhronizācija).
Zibspuldzes sinhronizācijas
ātrums
1/250 s (Auto FP) (1/250 s
1/200 s (Auto FP) (1/200 s
1/200 s
(automātisks FP))
(Automātisks FP))
Iebūvētā
Papildu
Iebūvētā
Papildu
Iebūvētā
Papildu
Aizvara ātrums
zibspuldze
zibspuldze
zibspuldze
zibspuldze
zibspuldze zibspuldze
Automātisks
Automātisks
No 1/4000 līdz, bet
—
—
—
—
FP
FP
neieskaitot 1/250 s
Zibspuldzes
Automātisks
No 1/250 līdz, bet neieskaitot
—
—
—
1/200 s
sinhronizācija *
FP
1/200–30 s
Zibspuldzes sinhronizācija
* Palielinoties aizvara ātrumam, samazinās zibspuldzes diapazons. Tomēr zibspuldzes darbības
diapazons būs lielāks par to, kas tiek iegūts, izmantojot automātisku FP ar tādu pašu ātrumu.
e2: Flash Shutter Speed
(Zibspuldzes aizvara ātrums)
G poga ➜ A Pielāgoto iestatījumu izvēlne
Šī opcija nosaka lēnāko aizvara ātrumu, kāds pieejams, izmantojot
priekšējā vai aizmugurējā aizkara sinhronizāciju vai sarkano acu efekta
samazināšanu P vai A režīmā (neatkarīgi no izvēlētā iestatījuma,
mazākais pieejamais aizvara ātrums ir 30 sekundes S un M režīmā vai arī,
ja zibspuldzei ir iestatīta lēna sinhronizācija, lēna aizmugurējā aizkara
sinhronizācija vai sarkano acu efekta samazināšana ar lēnu
sinhronizāciju). Opciju diapazons ir no 1/60 s (1/60 s) līdz 30 s (30 s).
U
235
e3: Flash Cntrl for Built-in Flash
(Zibspuldzes vadība iebūvētai
zibspuldzei)
G poga ➜ A Pielāgoto iestatījumu izvēlne
Izvēlieties zibspuldzes režīmu iebūvētajai zibspuldzei.
Opcija
Apraksts
Zibspuldzes jauda tiek regulēta automātiski, reaģējot uz uzņemšanas
1 TTL
apstākļiem.
Izvēlieties zibspuldzes līmeni (0 236). Kamera neizstaro monitora
2 Manual (Manuālais)
pirmszibšņus.
Repeating flash (Atkārtota Kamēr aizvars ir atvērts, zibspuldze nozibsnī atkārtoti, radot stroboskopa
3
zibspuldzes darbība)
efektu (0 236).
Commander mode (Vadītāja Izmantojiet iebūvēto zibspuldzi kā galveno zibspuldzi, kas kontrolē vienu
4
režīms)
vai vairākas papildu tālvadības zibspuldžu grupas (0 237).
❚❚ Manual (Manuālais)
Izvēlieties zibspuldzes līmeni robežās no Full (Pilna jauda) līdz 1/128 (1/128 no pilnas jaudas).
Ar pilnu jaudu iebūvētās zibspuldzes jaudas skaitlis ir 12 (m, ISO 100, 20 °C).
❚❚ Repeating Flash (Atkārtota zibspuldzes darbība)
Kamēr aizvars ir atvērts, zibspuldze nozibsnī atkārtoti, radot
stroboskopa efektu. Nospiediet 4 vai 2, lai iezīmētu tālāk norādītās
opcijas, nospiediet 1 vai 3, lai tās mainītu.
Opcija
Output
(Jauda)
Times
(Reizes)
Apraksts
Izvēlieties zibspuldzes izvades jaudu (parādītu kā pilnas jaudas
daļu).
Izvēlieties, cik reizes zibspuldzei jāzibsnī ar atlasīto izvades jaudu.
Ņemiet vērā, ka, atkarībā no aizvara ātruma un opcijas, kas atlasīta
parametram Frequency (Biežums), reālais zibšņu skaits var būt
mazāks, nekā atlasītais.
Frequency
Izvēlieties, cik reizes sekundē zibspuldzei jāzibsnī.
(Biežums)
A
Zibspuldzes vadības režīms
Informācijas displejā tiek parādīts iebūvētās zibspuldzes vadības režīms
(0 146).
A
„Manual“ (Manuāli) un „Repeating flash“ (Atkārtota zibspuldzes
darbība)
Ja ir izvēlētas šīs opcijas, vadības panelī un skatu meklētājā mirgo Y ikona.
U
236
A
SB-400
Ja ir pievienota un ieslēgta papildu zibspuldze SB-400, pielāgotais iestatījums e3 tiek nomainīts uz
Optional flash (Papildu zibspuldze), ļaujot izvēlēties papildu zibspuldzei SB-400 zibspuldzes vadības
režīmu TTL vai Manual (Manuālais) (opcijas Repeating flash (Atkārtota zibspuldzes darbība) un
Commander mode (Vadītāja režīms) nav pieejamas).
A
„Times“ (Reizes)
Opcijas, kas pieejamas, izpildot izvēlņu secību Repeating Flash (Atkārtota zibspuldzes darbība) >
Times (Reizes), nosaka zibspuldzes izvades jauda.
Output
(Jauda)
1/4
1/8
1/16
Opcijas, kas pieejamas parametram „Times“
(Reizes)
2
2–5
2–10
Output
(Jauda)
1/32
1/64
1/128
Opcijas, kas pieejamas parametram „Times“
(Reizes)
2–10, 15
2–10, 15, 20, 25
2–10, 15, 20, 25, 30, 35
❚❚ Commander Mode (Zibspuldzes vadītāja režīms)
Izmantojiet iebūvēto zibspuldzi kā galveno zibspuldzi, kas kontrolē vienu vai vairākas
tālvadības papildu zibspuldzes, kas var būt sadalītas divās grupās (A un B), izmantojot uzlabotu
bezvadu apgaismojumu (0 294).
Atlasot šo opciju, tiks parādīta labajā pusē redzamā izvēlne. Nospiediet
4 vai 2, lai iezīmētu tālāk norādītās opcijas, nospiediet 1 vai 3, lai tās
mainītu.
Opcija
Apraksts
Built-in
flash
Izvēlieties zibspuldzes režīmu iebūvētajai zibspuldzei (vadības zibspuldzei).
(Iebūvētā
zibspuldze)
i-TTL režīms. Izvēlieties zibspuldzes kompensācijas vērtības robežās no +3,0 līdz –3,0 EV ar
TTL
1/3 EV soli.
M
Izvēlieties zibspuldzes līmeni robežās no 1/1 līdz 1/128 (1/128 no pilnas jaudas).
Iebūvētā zibspuldze neuzplaiksna, bet attālās zibspuldzes uzplaiksna. Iebūvētā zibspuldze ir
––
jāpaceļ, lai tā varētu izstarot monitora pirmszibšņus.
Group A
Izvēlieties zibspuldzes režīmu visām A grupas zibspuldzēm.
(Grupa A)
i-TTL režīms. Izvēlieties zibspuldzes kompensācijas vērtības robežās no +3,0 līdz –3,0 EV ar
TTL
1/3 EV soli.
Automātisks apertūras atvērums (pieejams tikai ar saderīgām zibspuldzēm; 0 294).
AA
Izvēlieties zibspuldzes kompensācijas vērtības robežās no +3,0 līdz –3,0 EV ar 1/3 EV soli.
M
Izvēlieties zibspuldzes līmeni robežās no 1/1 līdz 1/128 (1/128 no pilnas jaudas).
––
Šīs grupas zibspuldzes nezibsnī.
Group B Izvēlieties zibspuldzes režīmu visām B grupas zibspuldzēm. Pieejamās opcijas ir tādas pašas
(Grupa B) kā iepriekš aprakstītajai opcijai Group A (A grupa).
Channel Izvēlieties kādu no kanāliem 1 līdz 4. Abu grupu zibspuldzēm jābūt iestatītam vienam un tam
(Kanāls) pašam kanālam.
U
237
Izpildiet tālāk norādītās darbības, lai uzņemtu fotogrāfijas vadītāja režīmā.
1
Noregulējiet iebūvētās zibspuldzes iestatījumus.
Izvēlieties zibspuldzes vadības režīmu un iebūvētās zibspuldzes
izvades jaudas līmeni. Ņemiet vērā, ka izvades jaudas līmeni
nevar regulēt – – režīmā.
2
Noregulējiet iestatījumus grupai „A“.
Izvēlieties zibspuldzes vadības režīmu un izvades jaudas līmeni
A grupas zibspuldzēm.
3
Noregulējiet iestatījumus grupai „B“.
Izvēlieties zibspuldzes vadības režīmu un izvades jaudas līmeni
B grupas zibspuldzēm.
U
238
4
Atlasiet kanālu.
5
Nospiediet J.
6
Kadrējiet uzņēmumu.
Kadrējiet uzņēmumu un izvietojiet zibspuldzes, kā norādīts tālāk. Ņemiet vērā, ka
maksimālais attālums, kādā var izvietot tālvadības zibspuldzes, var atšķirties atkarībā no
uzņemšanas apstākļiem.
10 m vai mazāk
60 ° vai mazāk
30 ° vai
mazāk
5 m vai mazāk
Bezvadu tālvadības
zibspuldžu sensoriem jābūt
vērstiem pret kameru.
Kamera
(iebūvētā zibspuldze)
30 ° vai mazāk
5 m vai mazāk
60 ° vai mazāk
7
Konfigurējiet tālvadības zibspuldzes.
Ieslēdziet visas tālvadības zibspuldzes, noregulējiet grupu iestatījumus un iestatiet tām
kanālu, kas atlasīts 4. darbībā. Sīkāku informāciju skatiet zibspuldžu rokasgrāmatās.
8
Paceliet iebūvēto zibspuldzi.
Lai paceltu iebūvēto zibspuldzi, nospiediet M (Y) pogu. Ņemiet vērā, ka arī tad, ja,
izpildot izvēlņu secību Built-in flash (Iebūvētā zibspuldze) > Mode (Režīms), ir atlasīta
opcija – –, iebūvētai zibspuldzei jābūt paceltai, lai tiktu izstaroti monitora pirmszibšņi.
9
Kadrējiet, fokusējiet un uzņemiet fotogrāfiju.
Kad esat pārliecinājušies, ka deg kameras zibspuldzes gatavības indikators un pārējo
zibspuldžu gatavības indikatori, kadrējiet, fokusējiet un uzņemiet fotogrāfiju. Ja vēlams,
var izmantot zibspuldzes vērtības fiksēšanu (0 149).
U
239
A
Zibspuldzes sinhronizācijas režīma displejs
Simbols M neparādās vadības paneļa zibspuldzes režīma displejā, ja, izpildot izvēlņu secību Built-in
flash (Iebūvētā zibspuldze) > Mode (Režīms), ir atlasīta opcija – –.
A
Zibspuldzes kompensācija
Zibspuldzes kompensācijas vērtība, kas atlasīta ar M (Y) pogu un apakškomandu skalu, tiek pievienota
zibspuldzes kompensācijas vērtībām, kas izvēlnē Commander mode (Vadītāja režīms) atlasītas
iebūvētajai zibspuldzei un A un B grupu papildu zibspuldzēm. Ja, izpildot izvēlņu secību Built-in flash
(Iebūvētā zibspuldze) > TTL (TTL), iestatītā vērtība nav ±0, vadības panelī un skatu meklētājā tiek
parādīta Y ikona. Ja iebūvētā zibspuldze ir M režīmā, mirgo Y ikona.
D
Vadītāja režīms
Pozicionējiet tālvadības zibspuldžu sensoru logus tā, lai tie uztvertu iebūvētās zibspuldzes gaismu (īpaši
jāuzmanās, ja kamera nav uzstādīta uz trijkāja). Pārliecinieties, ka tieša gaisma vai spilgti atspulgi no
tālvadības zibspuldzēm neiekļūst kameras objektīvā (TTL režīmā) vai tālvadības zibspuldžu
fotoelementos (AA režīmā), jo tas var traucēt ekspozīciju. Lai novērstu iebūvētās zibspuldzes radītu
zibšņu parādīšanos uzņēmumos, kas uzņemti no maza attāluma, izvēlieties zemu ISO jutību vai mazu
apertūras atvērumu (lieli f skaiti), vai arī izmantojiet iebūvētās zibspuldzes papildu infrasarkano paneli
SG-3IR. SG3IR ir nepieciešams, lai sasniegtu labākus rezultātus, ja tiek izmantota aizmugures aizkara
sinhronizācija, kas rada spilgtus zibšņus. Pēc tālvadības zibspuldžu izvietošanas uzņemiet
izmēģinājuma fotogrāfiju un apskatiet rezultātus kameras monitorā.
Kaut gan izmantojamo tālvadības zibspuldžu skaits nav ierobežots, nav praktiskas nepieciešamības
izmantot vairāk par trim zibspuldzēm. Izmantojot lielāku skaitu zibspuldžu, to izstarotā gaisma var
traucēt fotografēšanas procesam.
e4: Exposure Comp. for Flash
(Ekspozīcijas kompensācija
zibspuldzei)
G poga ➜ A Pielāgoto iestatījumu izvēlne
Izvēlieties, kā kamera regulē zibspuldzes līmeni, ja tiek izmantota ekspozīcijas kompensācija.
Opcija
Apraksts
Entire frame (Viss Lai mainītu visa kadra ekspozīciju, tiek regulēts gan zibspuldzes līmenis, gan
YE
kadrs)
ekspozīcijas kompensācija.
Background only
E
Ekspozīcijas kompensācija tiek pielietota tikai fonam.
(Tikai fons)
U
240
e5: Modeling Flash (Modelēšanas
zibspuldze)
G poga ➜ A Pielāgoto iestatījumu izvēlne
Ja opcija On (Ieslēgts) ir atlasīta, kad kamera tiek lietota ar iebūvēto
zibspuldzi vai ar papildu CLS saderīgu zibspuldzi (0 294), nospiežot
asuma dziļuma priekšskatījuma pogu, tiks aktivizēta modelēšanas
zibspuldze (0 77). Modelēšanas zibspuldze nedarbojas, ja ir atlasīts Off
(Izslēgts).
e6: Auto Bracketing Set
(Automātiskās vairākkadru
dublēšanas komplekts)
G poga ➜ A Pielāgoto iestatījumu izvēlne
Izvēlieties iestatījumu vai iestatījumus, kas tiks dublēti, kad ir aktivizēta automātiskā
vairākkadru uzņemšana (0 153). Izvēlieties opciju AE & flash (AE un zibspuldze) (j), lai
veiktu gan ekspozīcijas, gan zibspuldzes līmeņa vairākkadru uzņemšanu, AE only (Tikai AE)
(k), lai veiktu tikai ekspozīcijas vairākkadru uzņemšanu, Flash only (Tikai zibspuldze) (l), lai
veiktu tikai zibspuldzes līmeņa vairākkadru uzņemšanu, WB bracketing (BB vairākkadru
uzņemšana) (m), lai veiktu baltā balansa vairākkadru uzņemšanu (0 156), vai ADL
bracketing (ADL vairākkadru uzņemšana) (y), lai veiktu vairākkadru uzņemšanu,
izmantojot Aktīvo D-Lighting (0 158). Ņemiet vērā, ka baltā balansa vairākkadru dublēšana
nav pieejama ar attēlu kvalitātes iestatījumiem NEF (RAW) un NEF (RAW) + JPEG.
e7: Bracketing Order (Vairākkadru
uzņemšanas secība)
G poga ➜ A Pielāgoto iestatījumu izvēlne
Ja ir aktīvs noklusējuma iestatījums MTR > under (zem) > over (virs) (H), ekspozīcijas,
zibspuldzes un baltā balansa vairākkadru uzņemšana tiks izpildīta secībā, kas aprakstīta 153.
un 156. lpp. Ja ir atlasīta secība Under (Zem) > MTR > over (virs) (I), uzņemšana tiks
izpildīta no zemākās vērtības uz augstāko. Šis iestatījums neiespaido ADL vairākkadru
uzņemšanu.
f: Controls (Vadības ierīces)
f1: OK Button (Shooting Mode) (OK
poga (Uzņemšanas režīms))
G poga ➜ A Pielāgoto iestatījumu izvēlne
Izvēlieties lomu, kas uzņemšanas laikā tiks piešķirta J pogai: atlasot centra fokusa punktu
(J Select center focus point (Atlasīt centra fokusa punktu)), iezīmējot aktīvo fokusa
punktu (K Highlight active focus point (Iezīmēt aktīvo fokusa punktu)) vai nekādu lomu
(Not used (Netiek izmantots)).
U
241
f2: Assign Fn Button (Fn pogas
piešķire)
G poga ➜ A Pielāgoto iestatījumu izvēlne
Izvēlieties lomu, kas tiks piešķirta Fn pogai.
q
Opcija
Preview
(Priekšskatījums)
lock (Zibspuldzes
r FV
vērtības fiksēšana)
B
C
E
F
AE/AF lock (AE/AF
fiksators)
AE lock only (Tikai AE
fiksators)
AE lock (Hold) (AE
fiksēšana (aizkavēta))
AF lock only (Tikai AF
fiksators)
Apraksts
Nospiediet Fn pogu, lai priekšskatītu asuma dziļumu (0 77).
Nospiediet Fn pogu, lai fiksētu zibspuldzes vērtību (tikai iebūvētā zibspuldze
un saderīgas papildu zibspuldzes, 0 149, 294). Nospiediet vēlreiz, lai atceltu
zibspuldzes vērtības fiksēšanu.
Kamēr Fn poga ir nospiesta, tiek fiksēts gan fokuss, gan ekspozīcija.
Kamēr Fn poga ir nospiesta, tiek fiksēta ekspozīcija.
Nospiežot Fn pogu, ekspozīcija tiek fiksēta un paliek šādā stāvolī, līdz poga
tiek nospiesta otro reizi vai arī beidzas gaidstāves aktivizēšanas taimera laiks.
Fokuss tiek fiksēts, kamēr vien ir nospiesta Fn poga.
Fn pogu, tiek ieslēgts autofokuss. Fokusēšanai nevar izmantot
A AF-ON (AF ieslēgšana) Nospiežot
aizvara atbrīvošanas pogu.
s
Flash off (Zibspuldze
izslēgta)
Bracketing burst
t (Vairākkadru
uzņemšanas sērija)
y
Active D-Lighting
(Aktīvā D-Lighting)
e +NEF (RAW)
L
U
M
N
242
Ja fotogrāfiju uzņemšanas laikā tiek nospiesta Fn poga, zibspuldze nezibsnīs.
Ja Fn poga tiek nospiesta, kad ekspozīcijas, zibspuldzes vai ADL vairākkadru
uzņemšana ir aktivizēta viena kadra vai aizvara klusās atbrīvošanas režīmā,
visi uzņēmumi ar pašreizējo vairākkadru uzņemšanas programmu tiks
uzņemti ikreiz, kad tiks nospiesta aizvara atbrīvošanas poga. Ja ir aktīva baltā
balansa vairākkadru uzņemšana vai nepārtrauktas atbrīvošanas režīms (CH
vai CL režīms), kamēr ir nospiesta aizvara atbrīvošanas poga, kamera atkārtos
vairākkadru uzņemšanas sēriju.
Nospiediet Fn pogu un grieziet galveno komandu ciparripu, lai noregulētu
aktīvo D-Lighting (0 137).
Ja attēla kvalitāte ir iestatīta kā JPEG fine (JPEG augsta kv.), JPEG normal
(JPEG normāla kv.) vai JPEG basic (JPEG pamata kv.), vadības panelī tiks
parādīts paziņojums „RAW“, un NEF (RAW) kopija tiks ierakstīta kopā ar
nākamo attēlu, kas tiks uzņemts pēc Fn pogas nospiešanas (lai ierakstītu
NEF/RAW kopijas ar fotogrāfiju sēriju, aizvara atbrīvošanas pogu starp
uzņēmumiem turiet līdz pusei nospiestu). Lai izietu, neierakstot NEF (RAW)
kopiju, vēlreiz nospiediet Fn pogu.
Matrix metering
Matricas mērīšana ir aktīva, kamēr vien ir nospiesta Fn poga.
(Matricas mērīšana)
Center-weighted
metering (Centra
Centra svērtā mērīšana ir aktīva, kamēr ir nospiesta Fn poga.
svērtā mērīšana)
Spot metering (Punkta
Punkta mērīšana ir aktīva, kamēr vien ir nospiesta Fn poga.
mērīšana)
9
5
m
n
6
v
Opcija
Framing grid
(Kadrēšanas režģis)
Choose image area
(Izvēlēties attēla
apgabalu)
Viewfinder virtual
horizon (Skatu
meklētāja virtuālais
redzesloks)
MY MENU (MANA
IZVĒLNE)
Access top item in MY
MENU (Pāriet uz MANA
IZVĒLNE augšējo
vienumu)
1 step spd/aperture
(1 soļa ātrums/
apertūra)
Apraksts
Nospiediet Fn pogu un grieziet galveno komandu ciparripu, lai skatu
meklētājā ieslēgtu vai izslēgtu kadrēšanas režģi (0 8).
Nospiediet Fn pogu un grieziet komandu ciparripu, lai izvēlētos attēla
apgabalu (0 89).
Nospiediet Fn pogu, lai skatu meklētājā parādītu virtuālā redzesloka displeju.
Nospiežot Fn pogu tiek parādīta izvēlne „MY MENU“ (0 280).
Nospiediet Fn pogu, lai pārietu uz „MY MENU“ augšējo vienumu. Atlasiet šo
opciju, lai ātri piekļūtu bieži izmantotam izvēlnes vienumam.
Ja Fn poga tiek nospiesta, kad tiek grieztas komandu ciparripas, aizvara
ātruma (režīmi S un M) un apertūras atvēruma (režīmi A un M) izmaiņas tiek
veiktas ar 1 EV soli neatkarīgi no opcijas, kas iestatīta pielāgotajam
iestatījumam b2 (EV steps for exposure cntrl. (Ekspozīcijas vadības EV
soļi), 0 224).
Choose non-CPU lens
Nospiediet Fn pogu un grieziet komandu ciparripu, lai izvēlētos objektīva
(Izvēlēties
numuru, kas iestatīts, izmantojot opciju Non-CPU lens data (Objektīva bez
w number
objektīva bez centrālā
centrālā procesora dati) (0 172).
procesora numuru)
K Playback
(Atskaņošana)
None (Nekas)
Fn poga pilda to pašu funkciju kā K poga. Izvēlieties to, ja izmantojat
telefoto objektīvu, vai citos gadījumos, kad ir grūti darbināt K pogu ar
kreiso roku.
Pogas nospiešana neatstāj nekādu ietekmi.
A
Skatu meklētāja virtuālais redzesloks
Ja pielāgotajam iestatījumam f2 (Assign Fn button (Fn pogas piešķire)) ir atlasīta opcija Viewfinder
virtual horizon (Skatu meklētāja virtuālais redzesloks), nospiežot Fn, skatu meklētāja ekspozīcijas
displejs tiek pārveidots par sagāzuma indikatoru. Nospiediet pogu vēlreiz, lai atjaunotu indikatoram tā
normālo funkciju.
Kamera noliekta pa labi
Kamera ir horizontāli
Kamera sagāzta pa kreisi
Skatu meklētājs
Ņemiet vērā, ka displejs var nebūt precīzs, kad kamera ir noliekta asā leņķī uz priekšu vai atpakaļ.
Displejam, kas parāda gan garensveri, gan sagāzumu, izmantojiet iestatīšanas izvēlnes opciju Virtual
horizon (Virtuālais redzesloks) (0 258).
U
243
f3: Assign Preview Button
(Priekšskatījuma pogas piešķire)
G poga ➜ A Pielāgoto iestatījumu izvēlne
Izvēlieties lomu, kas tiks piešķirta asuma dziļuma priekšskatījuma
pogai. Pieejamās opcijas ir tādas pat kā iestatījumam Assign Fn button
(Fn pogas piešķire) (0 242). Noklusējuma iestatījums ir Preview
(Priekšskatīt).
f4: Assign AE-L/AF-L Button (AE-L/
AF-L pogas piešķire)
G poga ➜ A Pielāgoto iestatījumu izvēlne
Izvēlieties lomu, kas tiks piešķirta A AE-L/AF-L pogai.
B
C
E
F
A
r
U
244
Opcija
AE/AF lock (AE/AF
fiksators)
AE lock only (Tikai
AE fiksators)
AE lock (Hold) (AE
fiksēšana
(aizkavēta))
AF lock only (Tikai
AF fiksators)
AF-ON (AF
ieslēgšana)
Apraksts
Kamēr A AE-L/AF-L poga ir nospiesta, tiek fiksēts gan
fokuss, gan ekspozīcija.
Kamēr A AE-L/AF-L poga ir nospiesta, tiek fiksēta
ekspozīcija.
Nospiežot A AE-L/AF-L pogu, ekspozīcija tiek fiksēta un
paliek šādā stāvolī, līdz poga tiek nospiesta otro reizi,
vai arī beidzas gaidstāves aktivizēšanas taimera laiks.
Kamēr A AE-L/AF-L poga ir nospiesta, tiek fiksēts fokuss.
A AE-L/AF-L poga aktivizē autofokusu. Fokusēšanai
nevar izmantot aizvara atbrīvošanas pogu.
Nospiediet A AE-L/AF-L pogu, lai fiksētu zibspuldzes
FV lock (Zibspuldzes vērtību (tikai iebūvētā zibspuldze un saderīgas papildu
vērtības fiksēšana) zibspuldzes, 0 149, 294). Nospiediet vēlreiz, lai atceltu
zibspuldzes vērtības fiksēšanu.
None (Nekas)
Pogas nospiešana neatstāj nekādu ietekmi.
f5: Customize Command Dials
(Pielāgot komandu ciparripas)
G poga ➜ A Pielāgoto iestatījumu izvēlne
Šī opcija kontrolē galvenās komandu ciparripas un apakškomandu skalas darbību.
• Reverse rotation (Griešana pretējā virzienā): Komandu ciparripas pretējā
virzienā griež, kad tās izmanto, lai veiktu iestatījumus opcijām
Exposure compensation (Ekspozīcijas kompensācija) un/vai
Shutter speed/aperture (Aizvara ātrums/apertūras atvērums).
Iezīmējiet opcijas un nospiediet kursortaustiņu pa labi, lai tās atlasītu
vai atceltu atlasi, bet pēc tam iezīmējiet opciju Done (Pabeigts) un
nospiediet J. Šis iestatījums attiecas arī uz MB-D14 komandu ciparripām.
• Change main/sub (Mainīt galveno/pakārtoto): Ja ir atlasīta opcija Off
(Izslēgts), ar galveno komandu ciparripu iestata aizvara ātrumu, bet
ar apakškomandu skalu iestata apertūras atvērumu. Atlasiet opciju
On (Mode A) (Ieslēgts (A režīms)), lai izmantotu galveno komandu
ciparripu apertūras atvēruma iestatīšanai režīmā A, atlasiet opciju On
(Ieslēgts), lai izmantotu galveno komandu ciparripu apertūras
atvēruma atlasīšanai režīmos A un M, bet apakškomandu skalu izmantotu aizvara ātruma
atlasīšanai režīmos S un M. Šis iestatījums attiecas arī uz MB-D14 komandu ciparripām.
• Aperture setting (Apertūras iestatījums): Ja ir atlasīta opcija Sub-command dial (Apakškomandu
skala), apertūras atvērumu var regulēt tikai ar apakškomandu skalu (vai ar galveno
komandu ciparripu, ja opcijai Change main/sub (Mainīt galveno/pakārtoto) ir atlasīts
iestatījums On (Ieslēgts)). Ja ir atlasīta opcija Aperture ring (Apertūras gredzens),
apertūras atvērumu var noregulēt tikai ar objektīva apertūras gredzenu, un kameras
apertūras atvēruma displejs rādīs apertūras atvēruma izmaiņas ar 1 EV soli (G tipa
objektīviem apertūras atvērumu joprojām var iestatīt, izmantojot apakškomandu skalu).
Ņemiet vērā, ka, neatkarīgi no izvēlētā iestatījuma, apertūras gredzens jāizmanto, lai
regulētu apertūras atvērumu, kad ir pievienots objektīvs bez centrālā procesora.
• Menus and playback (Izvēlnes un atskaņošana): Ja ir atlasīta opcija Off (Izslēgts), kursortaustiņu
izmanto, lai atlasītu attēlu, kas tiks parādīts pilnrāmja kadra atskaņošanas laikā, kā arī, lai
iezīmētu sīktēlus un pārvietotos pa izvēlnēm. Ja ir atlasīta opcija On (Ieslēgts) vai On
(image review excluded) (Ieslēgts (izņemot attēlu apskati)), galveno komandu ciparripu
var izmantot, lai izvēlētos pilnrāmja kadra atskaņošanu, lai sīktēlu atskaņošanas laikā
pārvietotu kursoru pa kreisi vai pa labi un lai pārvietotu izvēlnes iezīmējuma joslu augšup
vai lejup. Apakškomandu skalu izmanto, lai pilnrāmja kadra atskaņošanas režīmā parādītu
papildu informāciju par fotogrāfiju un lai sīktēlu atskaņošanas režīmā pārvietotu kursoru
augšup vai lejup. Atlasiet opciju On (image review excluded) (Ieslēgts (izņemot attēlu
apskati)), lai attēlu apskates laikā atskaņošanai neļautu izmantot komandu ciparripas.
Kamēr ir parādītas izvēlnes, pagriežot apakškomandu skalu pa labi, tiek parādīta atlasītās
opcijas apakšizvēlne, savukārt, pagriežot pa kreisi, tiek parādīta iepriekšējā izvēlne. Lai
veiktu atlasi, nospiediet 2 vai J.
U
245
f6: Release Button to Use Dial
(Atbrīvot pogu, lai izmantotu
ciparripu)
G poga ➜ A Pielāgoto iestatījumu izvēlne
Atlasot opciju Yes (Jā), iestatījumus, ko parasti veic, turot nospiestu E, M (Y), W (S),
X (T), L (U), AF režīma, Z (Q) vai D pogu un griežot komandu ciparripu, var veikt,
griežot komandu ciparripu pēc tam, kad poga ir atlaista (tas attiecas arī uz Fn un asuma dziļuma
priekšskatījuma pogām, ja tām ir piešķirta funkcija Active D-Lighting (Aktīvā D-Lighting),
izmantojot pielāgoto iestatījumu f2 Assign Fn button (Fn pogas piešķire) vai pielāgoto
iestatījumu f3 Assign preview button (Priekšskatījuma pogas piešķire)). Iestatīšana
beidzas, kad tiek nospiesta kāda no minētajām pogām, vai, nospiežot līdz pusei aizvara
atbrīvošanas pogu. Iestatījums zaudē spēku arī, beidzoties gaidstāves aktivizēšanas taimera
laikam, izņemot gadījumus, kad pielāgotajam iestatījumam c2 Standby timer (Gaidstāves
aktivizēšanas taimeris) ir atlasīta opcija No limit (Bez ierobežojuma).
f7: Slot Empty Release Lock (Aizvara
atbrīvošanas bloķēšana, ja slots ir
tukšs)
G poga ➜ A Pielāgoto iestatījumu izvēlne
Izvēloties opciju Enable release (Iespējot atbrīvošanu), aizvaru ir iespējams atbrīvot, ja nav
ievietota atmiņas karte; tomēr uzņēmumi netiks ierakstīti (tie tiks parādīti monitorā
demonstrācijas režīmā). Ja ir atlasīta opcija Release locked (Atbrīvošana bloķēta), aizvara
atbrīvošanas poga tiek iespējota tikai tad, ja kamerā ir ievietota atmiņas karte.
f8: Reverse Indicators (Apvēršanas
indikatori)
G poga ➜ A Pielāgoto iestatījumu izvēlne
Ja ir atlasīts
(W), ekspozīcijas indikatori skatu meklētājā un informācijas
displejā ar negatīvām vērtībām tiek parādīti pa kreisi un ar pozitīvām vērtībām — pa labi.
Atlasiet opciju
(V), lai pozitīvās vērtības parādītu kreisajā pusē, bet
negatīvās — labajā.
U
246
f9: Assign MB-D14 4 Button
(MB-D14 piešķire 4 poga)
G poga ➜ A Pielāgoto iestatījumu izvēlne
Izvēlieties funkciju, kas tiks piešķirta A AE-L/AF-L pogai, kas
atrodas uz papildu akumulatora MB-D14.
Opcija
AE/AF lock (AE/AF
fiksators)
AE lock only (Tikai AE
C
fiksators)
B
Apraksts
Kamēr MB-D14 A AE-L/AF-L poga ir nospiesta, tiek fiksēts gan fokuss, gan
ekspozīcija.
Kamēr MB-D14 A AE-L/AF-L poga ir nospiesta, tiek fiksēta ekspozīcija.
E
AE lock (Hold) (AE
fiksēšana (aizkavēta))
Nospiežot MB-D14 A AE-L/AF-L pogu, ekspozīcija tiek fiksēta un paliek šādā
stāvolī, līdz poga tiek nospiesta otro reizi, vai arī beidzas gaidstāves
aktivizēšanas taimera laiks.
F
AF lock only (Tikai AF
fiksators)
Kamēr MB-D14 A AE-L/AF-L poga ir nospiesta, tiek fiksēts fokuss.
A AF-ON (AF ieslēgšana)
lock (Zibspuldzes
r FV
vērtības fiksēšana)
G
Same as Fn button
(Tāpat kā Fn poga)
Nospiežot MB-D14 A AE-L/AF-L pogu, tiek aktivizēts autofokuss. Fokusēšanai
nevar izmantot aizvara atbrīvošanas pogu.
Nospiediet MB-D14 A AE-L/AF-L pogu, lai fiksētu zibspuldzes vērtību (tikai
iebūvētā zibspuldze un saderīgas papildu zibspuldzes, 0 149, 294).
Nospiediet vēlreiz, lai atceltu zibspuldzes vērtības fiksēšanu.
MB-D14 A AE-L/AF-L poga izpilda funkciju, kas atlasīta pielāgotajam
iestatījumam f2 (0 242).
g: Movie (Video)
g1: Assign Fn Button (Fn pogas piešķire)
G poga ➜ A Pielāgoto iestatījumu izvēlne
Izvēlieties, lomu, ko pildīs Fn poga video tiešā skata laikā (noklusējuma opcija ir None (Nekāda)).
r
s
B
C
E
F
Opcija
Index marking (Indeksu
atzīmēšana)
View photo shooting info
(Apskatīt fotogrāfijas
uzņemšanas informāciju)
AE/AF lock (AE/AF
fiksators)
AE lock only (Tikai AE
fiksators)
AE lock (Hold) (AE
fiksēšana (aizkavēta))
AF lock only (Tikai AF
fiksators)
A AF-ON (AF ieslēgšana)
None (Nekas)
Apraksts
Video uzņemšanas laikā nospiediet pogu, lai pašreizējai pozīcijai pievienotu
indeksu (0 60). Indeksus var izmantot, skatoties un rediģējot video.
Nospiediet pogu, lai parādītu informāciju par aizvara ātrumu, apertūru un
citiem fotografēšanas iestatījumiem video ierakstīšanas informācijas vietā.
Nospiediet vēlreiz, lai atgrieztos video ierakstīšanas displejā (0 59).
Kamēr poga ir nospiesta, tiek fiksēts gan fokuss, gan ekspozīcija.
Kamēr poga ir nospiesta, tiek fiksēta ekspozīcija.
Nospiežot pogu, ekspozīcija tiek fiksēta un paliek šādā stāvolī, līdz poga tiek
nospiesta otro reizi vai arī beidzas gaidstāves aktivizēšanas taimera laiks.
Fokuss tiek fiksēts, kamēr vien ir nospiesta poga.
U
Nospiežot pogu, tiek aktivizēts autofokuss. Fokusēšanai nevar izmantot
aizvara atbrīvošanas pogu.
Pogas nospiešana neatstāj nekādu ietekmi.
247
g2: Assign Preview Button
(Priekšskatījuma pogas piešķire)
G poga ➜ A Pielāgoto iestatījumu izvēlne
Izvēlieties lomu, kas video tiešā skata režīmā tiks piešķirta asuma dziļuma priekšskatījuma
pogai. Pieejamās opcijas ir tādas pat kā Assign Fn button (Fn pogas piešķire) (0 247),
izņemot to, ka noklusējuma iestatījums ir Index marking (Indeksu atzīmēšana).
g3: Assign AE-L/AF-L Button (AE-L/
AF-L pogas piešķire)
G poga ➜ A Pielāgoto iestatījumu izvēlne
Izvēlieties lomu, kas video tiešā skata režīmā tiks piešķirta A AE-L/AF-L pogai. Pieejamās opcijas
ir tādas pat kā Assign Fn button (Fn pogas piešķire) (0 247), izņemot to, ka noklusējuma
iestatījums ir AE/AF lock (AE/AF fiksators).
g4: Assign Shutter Button (Aizvara
pogas piešķire)
G poga ➜ A Pielāgoto iestatījumu izvēlne
Izvēlieties lomu, kas tiks piešķirta aizvara atbrīvošanas pogai, ja tiešā skata atlasītājam ir atlasīts
iestatījums 1.
Opcija
Take photos
C (Uzņemt
fotogrāfijas)
1
A
Record movies
(Ierakstīt video)
Apraksts
Nospiediet aizvara atbrīvošanas pogu līdz galam, lai beigtu video ierakstīšanu un
uzņemtu fotogrāfiju ar izmēru attiecību 16 : 9 (informāciju par attēla izmēru skatiet
63. lpp.).
Lai sāktu video tiešā skata režīmu, nospiediet līdz pusei aizvara atbrīvošanas pogu.
Pēc tam var nospiest līdz pusei aizvara atbrīvošanas pogu, lai fokusētos (tikai
autofokusa režīmā) un nospiest to līdz galam, lai uzsāktu vai izbeigtu ierakstīšanu.
Lai izbeigtu tiešā skata režīmu, nospiediet a pogu. Papildu tālvadības pults vada
aizvara atbrīvošanas pogu (0 298) var izmantot, lai uzsāktu video tiešā skata
režīmu un uzsāktu un izbeigtu video ierakstīšanu; tomēr papildu tālvadības pulti
ML-L3 nevar izmantot, lai ierakstītu video. Tālvadības pults (4) režīmā, nospiežot
aizvara atbrīvošanas pogu līdz pusei, netiek uzsākts video tiešais skats, savukārt
aizvara atbrīvošanas pogas nospiešana uz tālvadības pults atbrīvo aizvaru, lai
ierakstītu fotogrāfiju, bet neuzsāk un neizbeidz video ierakstīšanu.
Record movies (Ierakstīt video)
Ja ir atlasīta šī opcija, intervāla taimeris (0 164) nav pieejams un aizvara atbrīvošanas pogu nevar
izmantot video tiešā skata laikā, lai ierakstītu fotogrāfijas, mērītu iepriekš iestatītu baltā balansu vai
ierakstītu attēla netīrumu noņemšanas datus. Atlasiet opciju Take photos (Uzņemt fotogrāfijas), lai
lietotu šīs opcijas.
U
248
B Iestatīšanas izvēlne: Kameras iestatīšana
Lai parādītu iestatīšanas izvēlni, nospiediet G un atlasiet B (iestatīšanas izvēlnes) cilni.
G poga
Atskaņošanas izvēlne satur šādas opcijas:
Opcija
Format memory card (Formatēt atmiņas karti)
Save user settings (Saglabāt lietotāja
iestatījumus)
Reset user settings (Atiestatīt lietotāja
iestatījumus)
Monitor brightness (Monitora spilgtums)
Clean image sensor (Notīrīt attēla sensoru)
Lock mirror up for cleaning (Fiksēt spoguli
paceltā stāvoklī tīrīšanai) 1
Image Dust Off ref photo (Attēla netīrumu
noņemšanas atsauces fotogrāfija)
HDMI
Flicker reduction (Mirgoņas samazināšana)
Time zone and date (Laika josla un datums)
Language (Valoda)
0
250
81
82
250
301
303
251
205
252
253
253
Opcija
Image comment (Attēla komentārs)
Auto image rotation (Automātiska attēla
pagriešana)
Battery info (Akumulatora informācija)
Copyright information (Autortiesību
informācija)
Save/load settings (Saglabāt/ielādēt
iestatījumus)
GPS
Virtual horizon (Virtuālais redzesloks)
Non-CPU lens data (Objektīva bez centrālā
procesora dati)
AF fine-tune (AF precīza ieregulēšana)
Eye-Fi upload (Eye-Fi augšupielādēšana) 2
Firmware version (Programmaparatūras
versija)
0
253
254
255
256
257
175
258
172
259
260
260
1 Nav pieejama, ja ir zems akumulatora līmenis.
2 Tiek parādīta tikai tad, ja ir ievietota ar Eye-Fi saderīga atmiņas karte (0 260).
A
Skatīt arī
Izvēlņu noklusējuma iestatījumi ir uzskaitīti 314. lpp.
U
249
Format Memory Card (Formatēt
atmiņas karti)
G poga ➜ B iestatīšanas izvēlne
Lai sāktu formatēšanu, izvēlieties atmiņas kartes slotu un atlasiet opciju
Yes (Jā). Ņemiet vērā, ka formatēšana pilnībā izdzēš visus atlasītajā slotā
ievietotajā kartē saglabātos uzņēmumus un citus datus. Iekams formatēt,
izgatavojiet vajadzīgās rezerves kopijas.
D
Formatēšanas laikā
Formatēšanas laikā neizslēdziet kameru un neizņemiet atmiņas kartes.
A
Divu pogu formatēšana
Atmiņas kartes var formatēt arī, uz vairāk nekā divām sekundēm nospiežot O (Q) un Z (Q) pogas
(0 31).
Monitor Brightness (Monitora spilgtums)
G poga ➜ B iestatīšanas izvēlne
Regulējiet monitora spilgtumu atskaņošanai, izvēlņu un informācijas displeju skatīšanai.
Opcija
Auto
(Automātiski)
Manual
(Manuālais)
A
Apraksts
Kad monitors ir ieslēgts, tā spilgtums tiek automātiski regulēts atbilstoši apkārtējās vides
spilgtumam. Pievērsiet uzmanību tam, lai neaizsegtu apkārtējās vides spilgtuma
sensoru (0 4).
Spiediet 1 vai 3, lai izvēlētos monitora spilgtumu. Lai palielinātu spilgtumu, izvēlieties
lielākas vērtības, lai samazinātu spilgtumu, izvēlieties mazākas vērtības.
Skatīt arī
Informāciju par monitora spilgtuma regulēšanu tiešā skata režīmā skatiet 53. lpp.
U
250
Image Dust Off Ref Photo (Attēla netīrumu
noņemšanas atsauces fotogrāfija)
G poga ➜ B iestatīšanas izvēlne
Izgūstiet atsauces datus attēla netīrumu noņemšanas opcijai programmā Capture NX 2
(pieejama atsevišķi; sīkāk par to skatiet Capture NX 2 rokasgrāmatā).
Opcija Image Dust Off ref photo (Attēla netīrumu noņemšanas atsauces fotogrāfija) ir
pieejama tikai tad, ja kamerai ir uzstādīts centrālā procesora objektīvs. Ieteicams izmantot
objektīvus, kas nav DX formāta objektīvi, ar fokusa attālumu vismaz 50 mm. Izmantojot
tālummaiņas objektīvu, tuviniet to līdz galam.
1
Izvēlieties sākuma opciju.
Iezīmējiet kādu no tālāk norādītajām opcijām un
nospiediet J. Lai izietu, neizgūstot attēla netīrumu
noņemšanas datus, nospiediet G.
• Start (Sākt): Tiks parādīts pa labi redzamais
paziņojums, un skatu meklētāja un vadības paneļa
displejos parādīsies norāde „rEF“.
• Clean sensor and then start (Notīrīt sensoru un tad sākt):
Izvēlieties šo opciju, lai pirms uzņemšanas notīrītu
attēla sensoru. Kad tīrīšana būs pabeigta, tiks
parādīts pa labi redzamais paziņojums, un skatu
meklētāja un vadības paneļa displejos parādīsies
norāde „rEF“.
2
Skatu meklētājā kadrējiet baltu objektu bez raksturīgām iezīmēm.
Ar objektīvu aptuveni desmit centimetru attālumā no labi apgaismota balta objekta bez
raksturīgām iezīmēm kadrējiet objektu tā, lai tas aizpildītu skatu meklētāju, un pēc tam
nospiediet līdz pusei aizvara atbrīvošanas pogu.
Autofokusa režīmā fokuss automātiski tiks iestatīts uz bezgalību; manuālā fokusa režīmā
fokusu uz bezgalību iestatiet manuāli.
U
251
3
Iegūstiet netīrumu noņemšanas atsauces datus.
Lai iegūtu attēla netīrumu noņemšanas atsauces datus, nospiediet līdz galam aizvara
atbrīvošanas pogu. Kad ir nospiesta aizvara atbrīvošanas poga, monitors izslēdzas.
Ņemiet vērā, ka trokšņu samazināšana tiks veikta tad, ja objekts slikti apgaismots,
tādejādi palielinot ierakstīšanas laikus.
Ja atsauces objekts ir pārāk gaišs vai pārāk tumšs, kamera,
iespējams, nespēs iegūt attēla netīrumu noņemšanas atsauces
datus, un tiks parādīts pa labi redzamais paziņojums. Izvēlieties
citu atsauces objektu un atkārtojiet procesu, sākot no 1. darbības.
D
Attēla sensora tīrīšana
Netīrumu noņemšanas atsauces datus, kas ierakstīti pirms attēla sensora tīrīšanas, nevar izmantot
fotogrāfijām, kas uzņemtas pēc attēla sensora tīrīšanas. Izvēlieties opciju Clean sensor and then start
(Notīrīt sensoru un tad sākt) tikai tad, ja tīrīšanas atsauces dati netiks izmantoti ar esošajām
fotogrāfijām.
D
Attēla netīrumu noņemšanas atsauces dati
Tos pašus atsauces datus var izmantot fotogrāfijām, kas uzņemtas ar
dažādiem objektīviem vai ar dažādiem apertūras lielumiem. Atsauces attēlus
nevar skatīt, izmantojot datora attēlveidošanas programmatūru. Skatot
atsauces attēlus, kamerā tiek parādīts režģa raksts.
Flicker Reduction (Mirgoņas samazināšana)
G poga ➜ B iestatīšanas izvēlne
Samazina mirgoņu un segmentāciju, uzņemot fluorescējošu vai dzīvsudraba spuldžu
apgaismojumā tiešā skata režīmā, kā arī, ierakstot video. Izvēlieties opciju Auto (Automātiski),
lai ļautu kamerai automātiski izvēlēties pareizo frekvenci, vai arī manuāli saskaņojiet frekvenci
ar vietējā maiņstrāvas elektriskā tīkla frekvenci.
A
Mirgoņas samazināšana
Ja opcija Auto (Automātiski) nedod vēlamo rezultātu un jūs precīzi nezināt, kāda ir vietējā elektrotīkla
frekvence, izmēģiniet gan 50 Hz, gan 60 Hz opcijas un izvēlieties to, kura dod vislabāko rezultātu.
Mirgoņas samazināšana var nedot vēlamo rezultātu, ja objekts ir ļoti spilgts; šādā gadījumā jums
jāizvēlas mazāks apertūras atvērums (lielāks f skaitlis).
U
252
Time Zone and Date (Laika josla un datums)
G poga ➜ B iestatīšanas izvēlne
Mainiet laika joslas, iestatiet kameras pulksteni, izvēlieties datuma rādīšanas secību un
ieslēdziet vai izslēdziet pāreju uz vasaras laiku (0 27).
Opcija
Apraksts
Izvēlieties laika joslu. Kameras pulkstenim tiek automātiski iestatīts jaunās laika
joslas laiks.
Date and time (Datums Iestatiet kameras pulksteni. Ja pulkstenis nav iestatīts, informācijas displejā
un laiks)
parādīsies mirgojoša B ikona.
Date format (Datuma
Izvēlieties secību, kādā tiek rādīta diena, mēnesis un gads.
formāts)
Ieslēdziet vai izslēdziet pāreju uz vasaras laiku. Kameras pulkstenis tiks automātiski
Daylight saving time
pagriezts par vienu stundu uz priekšu vai atpakaļ. Noklusējuma iestatījums ir Off
(Vasaras laiks)
(Izslēgts).
Time zone (Laika josla)
Language (Valoda)
G poga ➜ B iestatīšanas izvēlne
Izvēlieties kameras izvēlņu un paziņojumu valodu.
Image Comment (Attēla komentārs)
G poga ➜ B iestatīšanas izvēlne
Pēc uzņemšanas pievienojiet jaunajām fotogrāfijām komentāru. Komentārus var apskatīt kā
metadatus ar ViewNX 2 (piegādes komplektā) vai Capture NX 2 (pieejama atsevišķi; 0 298).
Komentārs ir redzams arī informācijas displejā uzņemšanas datu trešajā lapā (0 182).
• Done (Pabeigts): Saglabājiet izmaiņas un atgriezieties iestatīšanas izvēlnē.
• Input comment (Ievadīt komentāru): Ievadiet komentāru, kā aprakstīts 135. lpp.
Komentāru maksimālais garums ir 36 rakstzīmes.
• Attach comment (Pievienot komentāru): Izvēlieties šo opciju, lai
pievienotu komentāru visām nākamajām fotogrāfijām. Opciju
Attach comment (Pievienot komentāru) var ieslēgt un izslēgt, to
iezīmējot un nospiežot 2.
U
253
Auto Image Rotation (Automātiska
attēla pagriešana)
G poga ➜ B iestatīšanas izvēlne
Fotogrāfijas, kas uzņemtas, ja izvēlēta opcija On (Ieslēgts), satur informāciju par kameras
orientāciju, kas ļauj tās automātiski pagriezt atskaņošanas laikā (0 177), vai arī, ja tās tiek
skatītas ar ViewNX 2 (piegādes komplektā) vai Capture NX 2 (pieejama atsevišķi; 0 298). Tiek
ierakstīti šādi kameras stāvokļi:
Ainavas (platā) orientācija
Kamera pagriezta par 90°
pulksteniski
Kamera pagriezta par 90°
pretpulksteniski
Kameras orientācija netiek ierakstīta, ja ir atlasīta opcija Off (Izslēgts). Šo opciju izvēlieties, ja
fotografējot objektīvs tiek pavērsts uz augšu vai uz leju.
A
Rotate Tall (Vertikālo attēlu pagriešana)
Lai automātiski pagrieztu vertikālas (portreta orientācijas) fotogrāfijas parādīšanai displejā
atskaņošanas laikā, atskaņošanas izvēlnē opcijai Rotate tall (Vertikālo attēlu pagriešana) atlasiet
iestatījumu On (Ieslēgts) (0 212).
U
254
Battery Info (Akumulatora informācija)
G poga ➜ B iestatīšanas izvēlne
Skatiet informāciju par pašlaik kamerā ievietoto akumulatoru.
Vienums
Charge (Uzlāde)
Apraksts
Pašreizējais akumulatora līmenis procentu izteiksmē.
Parāda, cik reižu aizvars ir atbrīvots ar šo akumulatoru, kopš akumulatora pēdējās
No. of shots (Attēla
uzlādēšanas. Ņemiet vērā, ka kamera dažkārt var atbrīvot aizvaru, neuzņemot
mērītājs)
fotogrāfiju, piemēram, mērot baltā balansa iepriekšējo iestatījumu.
Piecu līmeņu rādītājs parāda akumulatora vecumu. Rādījums „0“ (k) norāda, ka
akumulatora sniegums nav pasliktinājies, rādījums „4“ (l) norāda, ka akumulators ir
Battery age
sasniedzis uzlādes ciklu galējo robežu un ir jānomaina. Ņemiet vērā, ka akumulatori, kas
(Akumulatora
uzlādēti pie temperatūras, kas ir zemāka par 5 °C, var uzrādīt īslaicīgu darbmūža
vecums)
samazināšanos; tomēr pēc akumulatora uzlādēšanas aptuveni 20 °C vai augstākā
temperatūrā, to darbmūža rādījums atgriežas normālā stāvoklī.
A
Akumulatora bloks MB-D14
Attēlā pa labi parādīts akumulatoru bloka MB-D14 displejs. Ja tiek izmantotas
AA tipa baterijas, bateriju līmenis tiks parādīts ar bateriju līmeņa ikonu; pārējie
vienumi netiks rādīti.
U
255
Copyright Information
(Autortiesību informācija)
G poga ➜ B iestatīšanas izvēlne
Pēc uzņemšanas pievienojiet jaunajām fotogrāfijām autortiesību informāciju. Autortiesību
informācija ir redzama fotogrāfijas informācijas displeja ceturtajā uzņemšanas datu lapā
(0 182), un to var skatīt kā metadatus programmā ViewNX 2 (iekļauta piegādes komplektā) vai
Capture NX 2 (pieejama atsevišķi; 0 298).
• Done (Pabeigts): Saglabājiet izmaiņas un atgriezieties iestatīšanas izvēlnē.
• Artist (Autors): Ievadiet fotogrāfa vārdu, kā aprakstīts 135. lpp. Fotogrāfa vārds var būt līdz
36 rakstzīmes garš.
• Copyright (Autortiesības): Ievadiet autortiesību īpašnieka vārdu, kā aprakstīts 135. lpp.
Autortiesību īpašnieka vārda vai nosaukuma garums var būt līdz 54 rakstzīmēm.
• Attach copyright information (Pievienot autortiesību
informāciju): Atlasiet šo opciju, lai pievienotu autortiesību
informāciju visām turpmākajām fotogrāfijām. Opciju Attach
copyright information (Pievienot autortiesību informāciju) var
ieslēgt un izslēgt, to iezīmējot un nospiežot 2.
D
Autortiesību informācija
Lai izvairītos no autoru vai autortiesību īpašnieku vārdu vai nosaukumu nesankcionētas izmantošanas,
iekams aizdot vai nodot kameru citai personai, pārliecinieties, ka opcija Attach copyright information
(Pievienot autortiesību informāciju) nav atlasīta un ka lauki Artist (Autors) un Copyright
(Autortiesības) ir tukši. Nikon neuzņemas atbildību par jebkādu kaitējumu vai strīdiem, kas izriet no
opcijas Copyright information (Autortiesību informācija) lietošanas.
U
256
Save/Load Settings (Saglabāt/
ielādēt iestatījumus)
G poga ➜ B iestatīšanas izvēlne
Atlasiet opciju Save settings (Saglabāt iestatījumus), lai saglabātu tālāk norādītos
iestatījumus 1. slota atmiņas kartē (0 96; ja karte ir pilna, tiks parādīta kļūda). Izmantojiet šo
opciju, lai koplietotu iestatījumus ar citam D600 kamerām.
Izvēlne
Opcija
Playback display options
(Atskaņošanas displeja opcijas)
Image review (Attēlu apskate)
Atskaņošana
After delete (Pēc izdzēšanas)
Rotate tall (Vertikālo attēlu
pagriešana)
File naming (Failu nosaukumi)
Role played by card in Slot 2 (2. slota
kartes loma)
Image quality (Attēla kvalitāte)
Image size (Attēla izmērs)
Image area (Attēla apgabals)
JPEG compression (JPEG kompresija)
NEF (RAW) recording (NEF (RAW)
ierakstīšana)
White balance (Baltā balanss) (ar
precīzu ieregulēšanu un iepriekšējiem
iestatījumiem d-1–d-4)
Set Picture Control (Iestatīt Picture
Uzņemšana Control)
Auto distortion control (Automātiskā
kropļojumu kontrole)
Color space (Krāstelpa)
Active D-Lighting (Aktīvā D-Lighting)
Vignette control (Vinjetes vadība)
Long exposure NR (Ilgas ekspozīcijas
Nr.)
High ISO NR (Augsts ISO sk.)
ISO sensitivity settings (ISO jutības
iestatījumi)
Remote control mode (Tālvadības
pults režīms)
Movie settings (Video iestatījumi)
Izvēlne
Opcija
Visi pielāgotie iestatījumi, izņemot
Pielāgotie
Reset custom settings (Atiestatīt
iestatījumi
pielāgotos iestatījumus)
Clean image sensor (Notīrīt attēla
sensoru)
HDMI
Flicker reduction (Mirgoņas
samazināšana)
Time zone and date (Laika josla un
datums) (izņemot datumu un laiku)
Language (Valoda)
Setup
Image comment (Attēla komentārs)
(Iestatīšana)
Auto image rotation (Automātiska
attēla pagriešana)
Copyright information (Autortiesību
informācija)
GPS
Non-CPU lens data (Objektīva bez
centrālā procesora dati)
Eye-Fi upload (Eye-Fi augšupielāde)
My Menu
Visi Manas izvēlnes vienumi
(Mana
izvēlne)/
Visi nesenie iestatījumi
Recent
Settings
(Pēdējie Choose tab (Izvēlēties cilni)
iestatījumi)
Iestatījumus, kas saglabāti, izmantojot šo kameras modeli, var atjaunot, atlasot opciju Load
settings (Ielādēt iestatījumus). Ņemiet vērā, ka opcija Save/load settings (Saglabāt/ielādēt
iestatījumus) ir pieejama tikai tad, ja kamerā ir ievietota atmiņas karte, bet opcija Load
settings (Ielādēt iestatījumus) ir pieejama tikai tad, ja karte satur saglabātos iestatījumus.
A
U
Saglabātie iestatījumi
Iestatījumi tiek saglabāti failā ar nosaukumu NCSETUPA. Ja faila nosaukums ir mainīts, kamera nevarēs
ielādēt iestatījumus.
257
Virtual Horizon (Virtuālais
redzesloks)
G poga ➜ B iestatīšanas izvēlne
Parāda kameras sagāzumu un garensveri, balstoties uz informāciju, kas iegūta no kameras
noliekuma sensora. Ja kamera nav noliekta ne pa kreisi, ne pa labi, sagāzuma norādes līnija būs
zaļa; ja kamera nav noliekta ne uz priekšu, ne atpakaļ, garensveres norādes līnija būs zaļa un
displeja centrā parādīsies punkts. Katra iedaļa atbilst 5°.
Kamera ir horizontāli
Kamera noliekta pa kreisi
vai pa labi
Kamera noliekta uz
priekšu vai atpakaļ
D
Kameras noliekšana
Virtuālā redzesloka rādījums nav precīzs, ja kamera ir noliekta asā leņķī uz priekšu vai atpakaļ. Ja kamera
nespēj izmērīt slīpumu, slīpuma mērījums netiks parādīts.
A
Skatīt arī
Informāciju par sagāzuma indikatora skatīšanu skatu meklētājā skatiet sadaļā par pielāgoto iestatījumu
f2 (Assign Fn button (Fn pogas piešķire); 0 242, 243). Informāciju par virtuālā redzesloka parādīšanu
tiešā skata režīmā, skatiet 55. un 62. lpp.
U
258
AF Fine-tune (AF precīza ieregulēšana)
G poga ➜ B iestatīšanas izvēlne
Fokusa precīza ieregulēšana līdz pat 12 veidu objektīviem. Vairumā gadījumu AF ieregulēšanu
nav ieteicams izmantot, jo tas var mijiedarboties ar normālo fokusēšanu; izmantojiet to tikai
nepieciešamības gadījumā.
Opcija
Apraksts
AF fine-tune (On/
Off) (AF precīza • On (Ieslēgts): ieslēdz AF regulēšanu.
ieregulēšana
• Off (Izslēgts): izslēdz AF regulēšanu.
(Ieslēgts/Izslēgts))
Veiciet AF regulēšanu pašreizējam objektīvam (tikai
objektīvi ar centrālo procesoru). Nospiediet 1 vai 3,
Saved value
lai izvēlētos vērtību robežās no +20 līdz –20. Var
(Saglabātā vērtība)
saglabāt vērtības līdz 12 veidu objektīviem. Katra
veida objektīvam var saglabāt tikai vienu vērtību.
Default
(Noklusējums)
Izvēlieties AF regulēšanas vērtību, ko izmantot, ja
pašreizējiem objektīviem nav iepriekš saglabātu
vērtību (tikai objektīviem ar centrālo procesoru).
Tālina fokusēšanas
punktu no
Pašreizējā
kameras.
vērtība
Tuvina
Iepriekšējā
fokusēšanas
vērtība
punktu kamerai.
Veidojiet iepriekš saglabāto AF regulēšanas vērtību sarakstu. Lai dzēstu objektīvu no
saraksta, iezīmējiet vajadzīgo objektīvu un nospiediet O (Q). Lai mainītu objektīva
identifikatoru (piemēram, lai izvēlētos identifikatoru, kas ir tāds pats kā objektīva sērijas
numura pēdējie divi cipari, lai atšķirtu to no citiem tā paša veida objektīviem, ņemot
vērā, ka opciju Saved value (Saglabātā vērtība) var izmantot tikai ar vienu katra veida
objektīvu), iezīmējiet vajadzīgo objektīvu un nospiediet 2.
List saved values
(Saglabāto vērtību Tiks parādīta pa labi redzamā izvēlne; nospiediet 1 vai 3, lai
saraksts)
izvēlētos identifikatoru, un nospiediet J, lai saglabātu
izmaiņas un izietu no izvēlnes.
D
AF regulēšana
Veicot AF regulēšanu, kamera, iespējams, nespēs fokusēt minimālā attālumā vai bezgalībā.
D
Tiešais skats
Nav iespējams veikt autofokusa regulēšanu tiešā skata režīmā (0 53).
A
Saglabātā vērtība
Katra veida objektīvam var saglabāt tikai vienu vērtību. Ja tiek izmantots telepārveidotājs, katrai
objektīva un telepārveidotāja kombinācijai var saglabāt atsevišķas vērtības.
U
259
Eye-Fi Upload (Eye-Fi augšupielāde)
G poga ➜ B iestatīšanas izvēlne
Šī opcija tiek parādīta tikai tad, ja kamerā ir ievietota Eye-Fi atmiņas karte (pieejama atsevišķi
pie trešo pušu piegādātājiem). Izvēlieties opciju Enable (Iespējot), lai augšupielādētu
fotogrāfijas iepriekš atlasītā galamērķī. Ņemiet vērā, ka attēli netiks augšupielādēti, ja signāls
nebūs pietiekami spēcīgs.
Ievērojiet visus vietējos noteikumus, kas piemērojami bezvadu ierīcēm, un izvēlieties opciju
Disable (Atspējot), ja bezvada ierīču izmantošana ir aizliegta.
Ja ir ievietota Eye-Fi karte, tās statuss informācijas displejā tiek norādīts
ar ikonu:
• d: Eye-Fi augšupielāde ir atspējota.
• e: Eye-Fi augšupielāde ir iespējota, bet augšupielādei nav pieejamas
fotogrāfijas.
• f (statisks): Eye-Fi augšupielāde ir iespējota; tiek gaidīta
augšupielādes sākšana.
• f (animēts): Eye-Fi augšupielāde ir iespējota; dati tiek augšupielādēti.
• g: Kļūda — kamera nespēj kontrolēt Eye-Fi karti. Ja vadības panelī vai skatu meklētājā
parādās mirgojošs W, skatiet 324. lpp.; ja šis indikators netiek parādīts, attēlus var
uzņemt kā parasti, taču iespējams, nevarēsiet mainīt Eye-Fi iestatījumus.
D
Eye-Fi kartes
Eye-Fi kartes var izstarot bezvadu signālus, ja ir izvēlēta opcija Disable (Atspējot). Ja monitorā tiek
parādīts brīdinājums (0 324), izslēdziet kameru un izņemiet karti.
Skatiet Eye-Fi kartes komplektā iekļauto rokasgrāmatu; visus jautājumus adresējiet ražotājam. Kameru
var izmantot, lai ieslēgtu un izslēgtu Eye-Fi kartes, taču kamera var neatbalstīt citas Eye-Fi funkcijas.
A
Atbalstītās Eye-Fi kartes
No 2011. gada decembra kamera atbalsta 8 GB SDHC Pro X2 Eye-Fi kartes. Dažas kartes atsevišķās valstīs
vai reģionos var nebūt pieejamas; konsultējieties ar ražotāju, lai saņemtu plašāku informāciju. Eye-Fi
kartes paredzētas izmantošanai tikai tajā valstī, kurā tās ir iegādātas. Pārliecinieties, ka Eye-Fi kartes
programmaparatūra ir atjaunināta līdz jaunākajai versijai.
A Eye-Fi karšu lietošana Ad Hoc (ekspromta tīkla) režīmā
Pievienojoties, izmantojot Eye-Fi kartes, kas atbalsta ekspromta tīkla režīmu, var būt nepieciešams
papildus laiks. Iestatiet pielāgoto iestatījumu c2 (Standby timer (Gaidstāves aktivizēšanas taimeris),
0 227) uz 30 sekundēm vai ilgāk.
Firmware Version
(Programmaparatūras versija)
Skatiet pašreizējo kameras programmaparatūras versiju.
U
260
G poga ➜ B iestatīšanas izvēlne
N Retušas izvēlne:
Retušētu kopiju izveidošana
Lai parādītu retušas izvēlni, nospiediet G un izvēlieties N (retušas izvēlnes) cilni.
G poga
Retušas izvēlnes opcijas izmanto, lai izveidotu esošo attēlu apgrieztas vai retušētas kopijas.
Retušas izvēlne tiek parādīta tikai tad, ja kamerā ir ievietota atmiņas karte ar fotogrāfijām
(ņemiet vērā, ka, ja atmiņas karte tiek izmantota fotogrāfiju RAW/NEF un JPEG kopiju
saglabāšanai, kā tas aprakstīts 93. lpp.; retuša, kas nav Image overlay (Attēlu pārklāšana) un
NEF (RAW) processing (NEF (RAW) apstrāde) tiek pielietota tikai JPEG kopijām).
Opcija
i D-Lighting
Red-eye correction (Sarkano acu efekta
j
korekcija)
k Trim (Malu apgriešana)
l Monochrome (Vienkrāsains)
m Filter effects (Filtru efekti)
n Color balance (Krāsu balanss)
o Image overlay (Attēlu pārklāšana) 1
NEF (RAW) processing (NEF (RAW)
7
apstrāde)
8 Resize (Mainīt izmērus)
& Quick retouch (Ātrā retuša)
0
264
e
264
(
265
266
267
268
269
)
f
g
271
272
273
h
i
u
9
p
Opcija
Straighten (Iztaisnot)
Distortion control (Kropļojuma
kontrole)
Fisheye (Platleņķa objektīvs)
Color outline (Krāsu kontūra)
Color sketch (Krāsu skice)
Perspective control (Perspektīvas
kontrole)
Miniature effect (Miniatūrefekts)
Selective color (Selektīva krāsa)
Edit movie (Rediģēt video)
Side-by-side comparison (Blakus
salīdzināšana) 2
0
274
274
274
275
275
275
276
277
69
279
1 Var izvēlēties tikai, nospiežot G un izvēloties N cilni.
2 Pieejams tikai, ja pilnrāmja kadra atskaņošanas režīmā, rādot retušētu vai oriģinālu attēlu, tiek nospiests
J vai c (b).
D
Kopiju retušēšana
Lielāko daļu opciju var pielietot kopijām, kas izveidotas, izmantojot citas retušēšanas opcijas; tomēr
izņēmums ir opcijas Image overlay (Attēlu pārklāšana) un Edit movie (Rediģēt video) > Choose
start/end point (Izvēlēties sākuma/beigu punktu), kuras var pielietot tikai vienreiz (ņemiet vērā, ka
daudzkārtējas rediģēšanas rezultātā var pazust detaļas). Opcijas, ko konkrētajam attēlam nevar
pielietot, ir blāvi pelēkas un nav pieejamas.
A
Attēla kvalitāte
Izņemot kopijas, kas izveidotas, izmantojot opcijas Trim (Malu apgriešana), Image overlay (Attēlu
pārklāšana), NEF (RAW) processing (NEF (RAW) apstrāde) un Resize (Mainīt izmērus), no JPEG
attēliem izveidotām kopijām ir tāds pats izmērs un kvalitāte kā oriģinālam, savukārt kopijas, kas
izveidotas no NEF (RAW) fotogrāfijām, tiek saglabātas kā liela izmēra un augstas kvalitātes JPEG attēli.
Izmēra prioritātes kompresiju izmanto, ja kopijas tiek saglabātas JPEG formātā.
U
261
Retušētu kopiju izveidošana
Lai izveidotu retušētu kopiju:
1
Atlasiet retušas izvēlnes vienumu.
Spiediet 1 vai 3, lai iezīmētu vienumu, un nospiediet
2, lai to atlasītu.
2
Atlasiet attēlu.
Iezīmējiet attēlu un nospiediet J (lai iezīmēto attēlu
skatītu pilnekrāna režīmā, turiet nospiestu X (T)
pogu; lai skatītu attēlus citās vietās, kā aprakstīts 178.
lpp., turiet nospiestu D un nospiediet 1).
A
Retuša
Kamera var nespēt parādīt vai retušēt attēlus, kas uzņemti ar citām ierīcēm.
3
Izvēlieties retušas opcijas.
Plašāku informāciju skatiet sadaļā par izvēlēto
vienumu. Lai izietu, neizveidojot retušētu kopiju,
nospiediet G.
A
Monitor off Delay (Monitora izslēgšanās aizkave)
Ja īsu brīdi netiks veiktas nekādas darbības, monitors izslēgsies un darbība tiks atcelta. Visas
nesaglabātās izmaiņas tiks zaudētas. Lai palielinātu laiku, kad monitors paliek ieslēgts, izvēlieties
ilgāku izvēlņu rādīšanas laiku pielāgotajam iestatījumam c4 (Monitor off delay (Monitora
izslēgšanās aizturēšana), 0 228).
4
Izveidojiet retušētu kopiju.
Nospiediet J, lai izveidotu retušētu kopiju. Retušētās
kopijas tiek norādītas ar o ikonu.
U
262
A
Retušētu kopiju izveidošana atskaņošanas laikā
Retušētas kopijas var izveidot arī atskaņošanas laikā.
2
Parādiet attēlu pilnrāmja kadra
režīmā un nospiediet J vai
c (b).
2
Iezīmējiet opciju un nospiediet
J.
Izveidojiet retušētu kopiju.
U
263
G poga ➜ N retušas izvēlne
D-Lighting
D-Lighting spilgtina ēnas, padarot to par ideālu apstrādes rīku tumšām vai no aizmugures
apgaismotām fotogrāfijām.
Pirms
Pēc
Spiediet 1 vai 3, lai izvēlētos veicamo korekciju apjomu. Efektu var
priekšskatīt rediģēšanas displejā. Nospiediet J, lai kopētu fotogrāfiju.
Red-Eye Correction (Sarkano acu
efekta korekcija)
G poga ➜ N retušas izvēlne
Šo opciju lieto, lai koriģētu zibspuldzes radīto „sarkano acu efektu“, un tā ir pieejama tikai
fotogrāfijām, kas uzņemtas, izmantojot zibspuldzi. Sarkano acu efekta korekcijai atlasīto
fotogrāfiju var apskatīt rediģēšanas displejā. Pārliecinieties par sarkano acu efekta korekciju un
izveidojiet kopiju, kā aprakstīts nākamajā tabulā. Ņemiet vērā, ka sarkano acu efekta korekcija
ne vienmēr dod gaidītos rezultātus un ļoti retos gadījumos var tikt piemērota tām attēla daļām,
kuras nav ietekmējis sarkano acu efekts; iekams sākt apstrādi, rūpīgi pārbaudiet attēlu
priekšskatījuma režīmā.
Darbība
Tuvināt
Tālināt
Apskatīt citus
attēla apgabalus
Atcelt
tālummaiņu
Izveidot kopiju
U
264
Lietot
Apraksts
Nospiediet
X
(T),
lai
tuvinātu;
nospiediet
W
X (T)
(S), lai tālinātu. Kamēr attēls tiek tuvināts,
W (S) izmantojiet kursortaustiņu, lai skatītu monitorā
neparādītos attēla apgabalus. Turiet
kursortaustiņu nospiestu, lai ātri ritinātu uz citiem
kadra apgabaliem. Nospiežot tālummaiņas pogas
vai kursortaustiņu, tiek parādīts navigācijas logs;
monitorā pašreiz redzamais apgabals tiek norādīts
J
ar dzeltenu ierāmējumu. Lai atceltu tālummaiņu, nospiediet J.
Ja kamera atlasītajā fotogrāfijā konstatē sarkanas acis, tiks izveidota kopija,
J
kurā šis efekts tiks apstrādāts un samazināts. Ja kamera nespēj noteikt
sarkanas acis, kopijas netiks izveidota.
Trim (Malu apgriešana)
G poga ➜ N retušas izvēlne
Izveidojiet atlasītā uzņēmuma apcirptu kopiju. Atlasītajā fotogrāfijā ar
dzeltenu robežu tiek parādīts apgrieztais apgabals; izveidojiet
apgrieztu kopiju, kā aprakstīts nākamajā tabulā.
Darbība
Samazināt apcirpšanas izmēru
Palielināt apcirpšanas izmēru
Lietot
Apraksts
W (S) Nospiediet W (S), lai samazinātu apcirpšanas lielumu.
X (T) Nospiediet X (T), lai palielinātu apcirpšanas lielumu.
Groziet galveno komandu ciparripu, lai pārietu no izmēru
attiecības 3 : 2, 4 : 3, 5 : 4, 1 : 1 un 16 : 9.
Mainīt apcirpšanas izmēru
attiecību
Izmantojot kursortaustiņu, lai pozicionētu apcirpšanu. Turiet to
nospiestu, lai ātri pārvietotu uz vēlamo pozīciju.
Apcirpšanas pozīcija
Izveidot kopiju
J
Saglabājiet pašreizējo apcirpumu kā atsevišķu failu.
A
Trim (Malu apgriešana): Attēla kvalitāte un izmēri
Kopijām, kas izveidotas no NEF (RAW) vai NEF (RAW) + JPEG fotogrāfijām, ir
tāda pati kvalitāte (0 93) kā JPEG augstas kvalitātes attēliem; apcirptām
kopijām, kas izveidotas no JPEG fotogrāfijām, ir tāda pati attēla kvalitāte kā
oriģinālam. Kopijas izmērs mainās atkarībā no cirpuma izmēra un izmēru
attiecības, un tas tiek parādīts cirpuma displejā monitora augšējā kreisajā
stūrī.
A
Apcirptu kopiju skatīšana
Kad tiek rādītas apcirptas kopijas, atskaņošanas tālummaiņa var nebūt pieejama.
U
265
Monochrome (Vienkrāsains)
G poga ➜ N retušas izvēlne
Kopējiet fotogrāfijas Black-and-white (Melnbaltos), Sepia
(Sēpijas) vai Cyanotype (Ciāntipa) (zilos un baltos
vienkrāsainos) toņos.
Izvēloties Sepia (Sēpijas) vai Cyanotype (Ciāntipa) toņus,
tiek parādīts izvēlētā attēla priekšskatījums; nospiediet 1,
lai palielinātu krāsu piesātinājumu, nospiediet 3, lai to
samazinātu. Nospiediet J, lai izveidotu vienkrāsainu
kopiju.
Palielina
piesātinājumu
Samazina
piesātinājumu
U
266
Filter Effects (Filtru efekti)
G poga ➜ N retušas izvēlne
Izvēlieties no tālāk minētajiem filtru efektiem. Kad filtru efekti ir pielāgoti, kā aprakstīts tālāk,
nospiediet J, lai kopētu fotogrāfiju.
Opcija
Apraksts
Rada virsgaismas filtra efektu, samazinot attēla zilganumu.
Skylight (Virsgaisma) Efektu var iepriekš apskatīt monitorā, kā parādīts attēlā pa
labi.
Warm filter (Silto
krāsu filtrs)
Izveido kopiju ar siltas krāsas filtra efektu, piešķirot kopijai
siltu un mazliet sarkanīgu toni. Efektu var priekšskatīt
monitorā.
Red intensifier
(Sarkano toņu
pastiprinātājs)
Green intensifier (Zaļo
toņu pastiprinātājs)
Blue intensifier (Zilo
toņu pastiprinātājs)
Pastiprina sarkanos toņus (Red intensifier (Sarkano toņu
pastiprinātājs)), zaļos toņus (Green intensifier (Zaļo
toņu pastiprinātājs)) un zilos toņus (Blue intensifier
(Zilo toņu pastiprinātājs)). Nospiediet 1, lai efektu
pastiprinātu, nospiediet 3, lai to mazinātu.
Piešķir gaismas avotiem zvaigžņu efektus.
• Number of points (Punktu skaits): izvēlieties četrus, sešus vai
astoņus punktus.
• Filter amount (Filtra apjoms): izvēlieties apstrādājamo
gaismas avotu spilgtumu.
Cross screen (Zvaigžņu
• Filter angle (Filtra leņķis): izvēlieties punktu leņķi.
efekts)
• Length of points (Punktu garums): izvēlieties punktu garumu.
• Confirm (Apstiprināt): priekšskatiet filtra efektus, kā parādīts
attēlā pa labi. Nospiediet X (T), lai priekšskatītu
kopiju pilnrāmja kadra režīmā.
• Save (Saglabāt): Izveidojiet retušētu kopiju.
Soft (Maigs)
Pievieno maigu, kontrastu mazinošu filtra efektu.
Nospiediet 1 vai 3, lai izvēlētos filtrēšanas pakāpi.
U
267
G poga ➜ N retušas izvēlne
Color Balance (Krāsu balanss)
Lai izveidotu kopiju ar izmainītu krāsu balansu, izmantojiet
kursortaustiņu, kā parādīts tālāk. Efekts tiek parādīts monitorā kopā ar
sarkano, zaļo un zilo histogrammu (0 181), piešķirot kopijai toņu
sadalījumu.
Palielina zaļā toņa intensitāti
Izveido retušētu kopiju
Palielina zilā toņa intensitāti
Palielina dzintarkrāsas toņa
intensitāti
Palielina fuksīna toņa intensitāti
A
Tālummaiņa
Lai tuvinātu monitorā parādīto attēlu, nospiediet X (T). Tiks atjaunināta
histogramma, lai parādītu datus, kas attiecas tikai uz monitorā redzamo attēla
daļu. Kamēr attēls tiek tuvināts, nospiediet L (U), lai pārslēgtos starp krāsu
balansu un tālummaiņu. Ja ir atlasīta tālummaiņa, jūs varat tuvināt un tālināt
attēlu, izmantojot X (T) un W (S) pogas, un ritināt attēlu, izmantojot
kursortaustiņu.
U
268
Image Overlay (Attēlu pārklāšana)
G poga ➜ N retušas izvēlne
Pārklājot attēlus, tiek kombinētas divas esošas NEF (RAW) fotogrāfijas, lai izveidotu vienu
attēlu, kas tiek saglabāts atsevišķi no oriģināliem; rezultāts, izmantojot RAW datus, kas iegūti
no kameras attēla sensora, ir ievērojami labāks nekā pārklājumi, ko veido, izmantojot
attēlveidošanas lietojumprogrammas. Jaunais attēls tiek saglabāts pašreizējā attēla kvalitātē
un izmērā; pirms pārklāt attēlus, iestatiet attēla kvalitāti un izmēru (0 93, 95; pieejamas visas
opcijas). Lai izveidotu NEF (RAW) kopiju, izvēlieties NEF (RAW) attēla kvalitāti.
+
1
Izvēlieties opciju Image overlay (Attēlu
pārklāšana).
Uzņemšanas izvēlnē iezīmējiet opciju Image overlay
(Attēlu pārklāšana) un nospiediet 2.
Tiek parādīts pa labi redzamais dialoglodziņš ar
iezīmētu opciju Image 1 (1. attēls); nospiediet J, lai
parādītu ar šo kameru izveidoto NEF attēlu sarakstu.
2
Izvēlieties pirmo attēlu.
Izmantojiet kursortaustiņu, lai iezīmētu pirmo
pārklāšanas fotogrāfiju. Lai skatītu iezīmēto fotogrāfiju
pilnrāmja kadra režīmā, nospiediet X (T) pogu (lai
skatītu attēlus citās vietās, kā aprakstīts 178. lpp., turiet
nospiestu D un nospiediet 1). Lai atlasītu iezīmēto
fotogrāfiju un atgrieztos priekšskatīšanas displejā, nospiediet J.
3
Atlasiet otru attēlu.
Atlasītais attēls tiks parādīts kā Image 1 (1. attēls). Iezīmējiet opciju Image 2 (2. attēls)
un nospiediet J; pēc tam atlasiet otru fotogrāfiju, kā aprakstīts 2. darbībā.
U
269
4
Noregulējiet palielinājumu.
Iezīmējiet opciju Image 1 (1. attēls) vai Image 2 (2.
attēls) un optimizējiet pārklāšanas ekspozīciju,
nospiežot 1 vai 3, lai atlasītu palielinājumu robežās
no 0,1 līdz 2,0. Atkārtojiet šīs pašas darbības ar otro
attēlu. Noklusējuma lielums ir 1,0; atlasiet 0,5, lai uz
pusi samazinātu palielinājumu, vai 2,0, lai to dubultotu. Efekti ir redzami ailē Preview
(Priekšskatījums).
5
Priekšskatiet pārklājumu.
Nospiediet 4 vai 2, lai ievietotu kursoru ailē Preview
(Priekšskatījums); nospiediet 1 vai 3, lai iezīmētu
vienumu Overlay (Pārklājums). Nospiediet J, lai
priekšskatītu pārklājumu, kā parādīts attēlā pa labi (lai
saglabātu pārklājumu bez priekšskatīšanas, atlasiet
opciju Save (Saglabāt)). Lai atgrieztos 4. darbībā un atlasītu jaunas fotogrāfijas vai
pielāgotu palielinājumu, nospiediet W (S).
6
Saglabājiet pārklājumu.
Lai saglabātu pārklājumu, kamēr tiek rādīts
priekšskatījums, nospiediet J. Pēc pārklājuma
izveidošanas rezultātā iegūtais attēls tiks parādīts
monitorā kā pilnrāmja kadra attēls.
D
Attēlu pārklāšana
Apvienot var tikai NEF (RAW) fotogrāfijas ar vienādu attēla apgabalu un bitu dziļumu.
Pārklājumam ir tā pati fotogrāfijas informācija (tostarp ierakstīšanas datuma, mērījumu, aizvara ātruma,
apertūras atvēruma, uzņemšanas režīma, ekspozīcijas kompensācijas, fokusa attāluma un attēla
orientācijas), kā arī baltā balansa vērtības un Picture Control informācija kā attēlam, kas atlasīts opcijai
Image 1 (1. attēls). Pašreizējā attēla komentārs tiek pievienots pārklājumam, to saglabājot; autortiesību
informācija netiek kopēta. NEF (RAW) formātā saglabātiem pārklājumiem izmanto kompresiju, kas
iestatīta izvēlnes NEF (RAW) recording (NEF (RAW) ierakstīšana) opcijai Type (Tips), un tiem ir tāds
pat bitu dziļums kā oriģinālajiem attēliem; JPEG pārklājumi tiek saglabāti, izmantojot izmēra prioritātes
kompresiju.
U
270
NEF (RAW) Processing (NEF (RAW) apstrāde)
G poga ➜ N retušas izvēlne
Izveidojiet NEF (RAW) fotogrāfiju JPEG kopijas.
1
Atlasiet opciju NEF (RAW) processing (NEF
(RAW) apstrāde).
Iezīmējiet retušas izvēlnē opciju NEF (RAW)
processing (NEF (RAW) apstrāde) un nospiediet 2, lai
atvērtu attēlu atlases dialoglodziņu, kurā uzskaitīti tikai
ar šo kameru izveidotie NEF (RAW) attēli.
2
Atlasiet fotogrāfiju.
Iezīmējiet fotogrāfiju (lai skatītu iezīmēto fotogrāfiju
pilnrāmja kadra režīmā, nospiediet X (T) pogu; lai
skatītu attēlus citās vietās, kā aprakstīts 178. lpp., turiet
nospiestu D un nospiediet 1). Nospiediet J, lai
atlasītu iezīmēto fotogrāfiju un pārietu uz nākamo
darbību.
3
Izvēlieties JPEG kopijas iestatījumus.
Noregulējiet tālāk uzskaitītos iestatījumus. Ņemiet vērā, ka baltā balanss un vinjetes
vadība nav pieejami daudzkārtējai ekspozīcijai un attēliem, kas izveidoti, izmantojot
attēlu pārklāšanas opciju, kā arī to, ka ekspozīcijas kompensācijai var iestatīt tikai
vērtības no –2 līdz +2 EV. Picture Control režģis netiek parādīts, ja Picture Controls ir
pielāgotas.
Image quality (Attēla kvalitāte) (0 93)
Image size (Attēla izmērs) (0 95)
White balance (Baltā balanss) (0 115)
Exposure compensation (Ekspozīcijas kompensācija) (0 112)
Set Picture Control (Iestatīt Picture Control) (0 129)
High ISO NR (Augsts ISO sk.) (0 218)
Color space (Krāstelpa) (0 217)
Vignette control (Vinjetes vadība) (0 218)
D-Lighting (0 264)
U
271
4
Kopējiet fotogrāfiju.
Iezīmējiet opciju EXE (Izpildīt) un nospiediet J, lai
izveidotu atlasītas fotogrāfijas JPEG kopiju (lai izietu,
nekopējot fotogrāfiju, nospiediet G pogu).
Resize (Mainīt izmērus)
Izveidojiet atlasīto fotogrāfiju mazas kopijas.
1
Atlasiet opciju Resize (Mainīt izmērus).
Lai mainītu atlasīto attēlu izmērus, nospiediet G, lai
atvērtu izvēlnes, un atlasiet retušas izvēlnē opciju
Resize (Mainīt izmērus).
2
Izvēlieties galamērķi.
Ja ir ievietotas divas atmiņas kartes, var izvēlēties
apstrādāto kopiju galamērķi, iezīmējot opciju Choose
destination (Izvēlēties galamērķi) un nospiežot 2 (ja
ir ievietota tikai viena karte, pārejiet uz 3. darbību).
Tiks parādīta pa labi redzamā izvēlne; iezīmējiet kartes
slotu un nospiediet J.
3
Izvēlieties izmēru.
Iezīmējiet opciju Choose size (Izvēlēties izmēru) un
nospiediet 2.
Tiks parādītas zemāk redzamās opcijas; iezīmējiet
opciju un nospiediet J.
U
272
G poga ➜ N retušas izvēlne
4
Izvēlieties attēlus.
Iezīmējiet opciju Select image (Atlasīt attēlu) un
nospiediet 2.
Tiks parādīts pa labi redzamais dialoglodziņš;
izmantojot kursortaustiņu, iezīmējiet attēlus un
nospiediet W (S) pogu, lai tos atlasītu vai atceltu
atlasi (lai iezīmēto attēlu skatītu pilnekrāna režīmā,
turiet nospiestu X (T) pogu; lai skatītu attēlus citās
vietās, kā aprakstīts 178. lpp., turiet nospiestu D un
nospiediet 1). Atlasītie attēli tiek iezīmēti ar 8 ikonu.
Kad atlase ir pabeigta, nospiediet J.
5
Saglabājiet izmainīta izmēra kopijas.
Tiks parādīts apstiprinājuma dialoglodziņš. Iezīmējiet Yes (Jā) un
nospiediet J, lai saglabātu kopijas ar mainītiem izmēriem.
A
Mainīta izmēra kopiju skatīšana
Kad tiek rādītas mainīta izmēra kopijas, atskaņošanas tālummaiņa var nebūt pieejama.
A
Attēla kvalitāte
Kopijām, kas izveidotas no NEF (RAW) vai NEF (RAW) + JPEG fotogrāfijām, ir tāda pati kvalitāte (0 93) kā
JPEG augstas kvalitātes attēliem; kopijām, kas izveidotas no JPEG fotogrāfijām, ir tāda pati attēla
kvalitāte kā oriģinālam.
Quick Retouch (Ātrā retuša)
G poga ➜ N retušas izvēlne
Veidojiet kopijas ar uzlabotu piesātinājumu un kontrastu. D-Lighting
tiek lietota pēc vajadzības, lai paspilgtinātu tumšus vai no aizmugures
izgaismotus objektus.
Nospiediet 1 vai 3, lai izvēlētos uzlabošanas apjomu. Efektu var
priekšskatīt rediģēšanas displejā. Nospiediet J, lai kopētu fotogrāfiju.
U
273
Straighten (Iztaisnot)
G poga ➜ N retušas izvēlne
Izveidojiet atlasītā attēla iztaisnotu kopiju. Nospiediet 2, lai pagrieztu
attēlu pulksteniski par līdz pat pieciem grādiem ar aptuveni 0,25 grādu
soli, nospiediet 4, lai pagrieztu to pretpulksteniski (ņemiet vērā, ka, lai
izveidotu kvadrātveida kopiju, attēla malas tiks apgrieztas). Nospiediet
J, lai kopētu fotogrāfiju, vai nospiediet K, lai izietu uz atskaņošanas
režīmu, neizveidojot kopiju.
Distortion Control (Kropļojuma kontrole)
G poga ➜ N retušas izvēlne
Izveidojiet kopijas ar samazinātu periferiālo deformāciju. Izvēlieties
opciju Auto (Automātiski), lai ļautu kamerai automātiski koriģēt
kropļojumu, un pēc tam, izmantojot kursortaustiņu, izpildiet precīzu
regulēšanu, vai izvēlieties opciju Manual (Manuāli), lai samazinātu
kropļojumu manuāli (ņemiet vērā, ka opcija Auto (Automātiski) nav
pieejama fotogrāfijām, kas uzņemtas, izmantojot automātisko
kropļojuma kontroli; skatiet 217. lpp.). Nospiediet 2, lai samazinātu attēla cilindrveida
deformāciju, nospiediet 4, lai samazinātu spilvenveida kropļojumu (efektu var priekšskatīt
rediģēšanas displejā; ņemiet vērā, ka lielāks kropļojuma kontroles apjoms rada lielākas
apcērpamās malas). Nospiediet J, lai kopētu fotogrāfiju, vai nospiediet K, lai izietu uz
atskaņošanas režīmu, neizveidojot kopiju. Ņemiet vērā, ka kropļojuma kontrole var ievērojami
apcirpt vai deformēt malas kopijām, kas izveidotas no fotogrāfijām, kas uzņemtas ar DX
objektīviem, izmantojot attēla apgabala iestatījumu FX (36×24) 1.0×.
A
Auto (Automātiski)
Opcija Auto (Automātiski) paredzēta tikai attēliem, kas uzņemti ar G un D tipa objektīviem (izņemot
PC, platleņķa un dažus citus objektīvus). Ar citiem objektīviem rezultāts netiek garantēts.
Fisheye (Platleņķa objektīvs)
G poga ➜ N retušas izvēlne
Veidojiet kopijas, kas izskatīsies tā, it kā būtu uzņemtas ar platleņķa
lēcas objektīvu. Nospiediet 2, lai palielinātu efektu (tas palielina arī
attēlam nogrieztās malas); nospiediet 4, lai to samazinātu. Efektu var
priekšskatīt rediģēšanas displejā. Nospiediet J, lai kopētu fotogrāfiju,
vai nospiediet K, lai izietu uz atskaņošanas režīmu, neizveidojot kopiju.
U
274
G poga ➜ N retušas izvēlne
Color Outline (Krāsu kontūra)
Izveidojiet fotogrāfijas krāsu kontūru kopiju, lai to vēlāk izmantotu kā
pamatu izkrāsošanai. Efektu var priekšskatīt rediģēšanas displejā.
Nospiediet J, lai kopētu fotogrāfiju.
Pirms
Pēc
G poga ➜ N retušas izvēlne
Color Sketch (Krāsu skice)
Izveidojiet fotogrāfijas kopiju, kas atgādina ar krāsainiem zīmuļiem
zīmētu skici. Nospiediet 1 vai 3, lai iezīmētu opciju Vividness
(Košums) vai Outlines (Kontūras) un nospiediet 4 vai 2, lai veiktu
izmaiņas. Attēla košumu var palielināt, lai iegūtu piesātinātākas krāsas,
vai samazināt, lai iegūtu izbalējušu, vienkrāsainu efektu, izceļot vai
vājinot kontūras. Biezākas kontūras padara krāsas piesātinātākas.
Rezultātu var priekšskatīt rediģēšanas displejā. Nospiediet J, lai kopētu fotogrāfiju, vai
nospiediet K, lai izietu uz atskaņošanas režīmu, neizveidojot kopiju.
Perspective Control (Perspektīvas
kontrole)
G poga ➜ N retušas izvēlne
Izveidojiet kopijas, kas samazina perspektīvas efektu, uzņemot garu
objektu no zema skatu punkta. Izmantojiet kursortaustiņu, lai pielāgotu
perspektīvu (ņemiet vērā, ka lielāki perspektīvas kontroles lielumi
palielina apcērpamo malu apjomu). Rezultātu var priekšskatīt
rediģēšanas displejā. Nospiediet J, lai kopētu fotogrāfiju, vai
nospiediet K, lai izietu uz atskaņošanas režīmu, neizveidojot kopiju.
Pirms
Pēc
U
275
G poga ➜ N retušas izvēlne
Miniature Effect (Miniatūrefekts)
Izveidojiet kopiju, kas izskatīsies kā dioramas uzņēmums. Šis efekts visiespaidīgākais ir tad, ja
fotogrāfija ir uzņemta no augsta skatu punkta. Attēla apgabals, kas kopijā būs fokusā, ir
norādīts ar dzeltenu rāmi.
Darbība
Mainīt
orientāciju
Nospiest
W (S)
Apraksts
Nospiediet W (S), lai mainītu fokusā esošā apgabala orientāciju.
Ja efekta apgabals ir orientēts horizontāli,
nospiediet 1 vai 3, lai pozicionētu kadru, parādot
kopijas apgabalu, kas būs fokusā.
Fokusa apgabals
Mainīt pozīciju
Ja efekta apgabals ir orientēts vertikāli, nospiediet
4 vai 2, lai pozicionētu kadru, parādot kopijas
apgabalu, kas būs fokusā.
Ja efekta apgabals ir orientēts horizontāli, nospiediet 4 vai 2, lai izvēlētos
augstumu.
Izvēlēties
izmēru
Priekšskatīt
kopiju
Atcelt
Izveidot kopiju
U
276
Ja efekta apgabals ir orientēts vertikāli, nospiediet 1 vai 3, lai izvēlētos
platumu.
X (T) Priekšskatiet kopiju.
K
J
Izejiet uz pilnrāmja kadra atskaņošanu, neizveidojot kopiju.
Izveidojiet kopiju.
Selective Color (Selektīva krāsa)
G poga ➜ N retušas izvēlne
Izveidojiet kopiju, kurā parādās tikai atlasītās nokrāsas.
1
Atlasiet opciju Selective color (Selektīva
krāsa).
Iezīmējiet retušas izvēlnē opciju Selective color
(Selektīva krāsa) un nospiediet 2, lai parādītu
attēlu atlases dialoglodziņā.
2
Atlasiet fotogrāfiju.
Iezīmējiet fotogrāfiju (lai skatītu iezīmēto
fotogrāfiju pilnrāmja kadra režīmā, turiet
nospiestu X (T) pogu; lai skatītu attēlus citās
vietās, kā aprakstīts 178. lpp., turiet nospiestu D
un nospiediet 1). Nospiediet J, lai atlasītu
iezīmēto fotogrāfiju un pārietu uz nākamo darbību.
3
Izvēlieties krāstelpu.
Atlasītā krāsa
Izmantojiet kursortaustiņu, lai novietotu kursoru
uz objekta, un nospiediet A AE-L/AF-L pogu, lai
atlasītu objekta krāsu, kas parādīsies galīgajā
kopijā (kamerai var būt grūti noteikt
nepiesātinātas krāsas; izvēlieties piesātinātu
krāsu). Lai tuvinātu attēlu un precīzi atlasītu krāsu,
nospiediet X (T). Nospiediet W (S), lai
A AE-L/AF-L poga
tālinātu.
4
Iezīmējiet krāsu diapazonu.
Krāsu diapazons
Grieziet komandu ciparripu, lai iezīmētu atlasītās
krāsas krāsu diapazonu.
U
277
5
Atlasiet krāsu diapazonu.
Nospiediet 1 vai 3, lai palielinātu vai samazinātu
līdzīgu nokrāsu diapazonu, kas tiks iekļautas
galīgajā fotogrāfijā vai video. Izvēlieties vērtības
robežās no 1 līdz 7; ņemiet vērā, ka lielākas
vērtības var saturēt arī citu krāsu nokrāsas. Efektu
var priekšskatīt rediģēšanas displejā.
6
Atlasiet papildu krāsas.
Lai atlasītu papildu krāsas, grieziet komandu
ciparripu, lai iezīmētu citus trīs krāsu lodziņus
displeja augšējā malā, un atkārtojiet 3. līdz 5.
darbību, lai atlasītu citas krāsas. Ja vajadzīgs,
atkārtojiet šīs darbības ar trešo krāsu. Lai atceltu
atlasīto krāsu, nospiediet O (Q) vai turiet
nospiestu O (Q), lai noņemtu visas krāsas.
7
Saglabājiet rediģēto kopiju.
Nospiediet J, lai kopētu fotogrāfiju.
U
278
Side-by-side Comparison (Blakus salīdzināšana)
Salīdziniet retušētās kopijas ar oriģinālajām fotogrāfijām. Šī opcija ir pieejama tikai tad, ja ir
nospiesta J vai c (b) poga, lai atvērtu retušas izvēlni, kad kopija vai oriģināls tiek atskaņots
pilnrāmja kadra režīmā.
1
Atlasiet attēlu.
Pilnrāmja kadra atskaņošanas režīmā atlasiet retušētu
kopiju (norādīta ar o ikonu) vai retušētu fotogrāfiju un
nospiediet J vai c (b).
2
Atlasiet opciju Side-by-side comparison
(Blakus salīdzināšana).
Iezīmējiet opciju Side-by-side comparison (Blakus
salīdzināšana) un nospiediet J.
3
Salīdziniet kopiju ar oriģinālu.
Kopijas izveidošanai
izmantotās opcijas
Avota attēls tiek parādīts pa kreisi, retušētā kopija — pa
labi; opcijas, kas tika izmantotas kopijas izveidošanai,
tiek parādītas displeja augšdaļā. Nospiediet 4 vai 2, lai
pārslēgtos starp avota attēlu un retušēto kopiju. Lai
skatītu iezīmēto attēlu pilnrāmja kadrā, turiet
nospiestu X (T) pogu. Ja kopija ir izveidota no
diviem avota attēliem, izmantojot opciju Image
Avota
Retušētā
overlay (Attēlu pārklāšana), vai arī avota attēls ir ticis
attēls
kopija
kopēts daudzas reizes, nospiediet 1 vai 3, lai skatītu
citus avota attēlus vai kopijas. Lai izietu atskaņošanas
režīmā, nospiediet K pogu vai nospiediet J, lai izietu uz atskaņošanas režīmu ar atlasītu
iezīmēto attēlu.
D
Blakus salīdzināšana
Avota attēls netiks parādīts, ja kopija ir izveidota no aizsargātas fotogrāfijas (0 188), ja tas atrodas
bloķētā atmiņas kartē, ja tas ir izdzēsts vai paslēpts (0 208) vai arī ja karte, kurā atrodas attēls, attēla
izveidošanas laikā ir atradusies citā slotā.
U
279
O My Menu (Mana izvēlne)/m Recent
Settings (Pēdējie iestatījumi)
Lai parādītu „Manu izvēlni“, nospiediet G un atlasiet cilni O (Mana izvēlne).
G poga
Cilni My Menu (Mana izvēlne) var izmantot, lai izveidotu un rediģētu ātrai piekļuvei domātu
pielāgotu atskaņošanas, uzņemšanas, pielāgoto iestatījumu, iestatīšanas un retušēšanas
izvēlņu sarakstu (līdz 20 vienumiem). Ja vajadzīgs, „Manas izvēlnes“ vietā var parādīt pēdējos
iestatījumus (0 283).
Opcijas var pievienot, dzēst un pārkārtot, kā aprakstīts tālāk.
❚❚ Opciju pievienošana „Manai izvēlnei“
1
Izvēlieties opciju Add items (Pievienot
vienumus).
Cilnē „Mana izvēlne“ (O), iezīmējiet opciju Add
items (Pievienot vienumus) un nospiediet 2.
2
Atlasiet izvēlni.
Iezīmējiet tās izvēlnes nosaukumu, kas satur
opciju, kuru vēlaties pievienot, un nospiediet 2.
3
Atlasiet vienumu.
Iezīmējiet vēlamo izvēlnes vienumu un
nospiediet J.
4
U
280
Pozicionējiet jaunu vienumu.
Nospiediet 1 vai 3, lai pārvietotu jauno vienumu
cilnē „My Menu“ (Mana izvēlne) augšup vai lejup.
Nospiediet J, lai pievienotu jauno vienumu.
5
Pievienojiet vairāk vienumu.
Cilnē „My Menu“ (Mana izvēlne) pašlaik parādītie
vienumi ir atzīmēti ar ķeksīti. Vienumus, kas
atzīmēti ar V ikonu, nevar atlasīt. Atkārtojiet 1.
līdz 4. darbību, lai atlasītu papildu vienumus.
❚❚ Opciju izdzēšana no cilnes „Mana izvēlne“
1
Izvēlieties opciju Remove items (Noņemt vienumus).
Cilnē „Mana izvēlne“ (O) iezīmējiet opciju Remove items (Noņemt vienumus) un
nospiediet 2.
2
Atlasiet vienumus.
Iezīmējiet vienumus un nospiediet 2, lai tos
atlasītu vai atceltu atlasi. Atlasītie vienumi ir
norādīti ar ķeksīti.
3
Atlasiet opciju Done (Pabeigts).
Iezīmējiet opciju Done (Pabeigts) un nospiediet
J. Tiks parādīts apstiprinājuma dialoglodziņš.
4
Izdzēsiet atlasītos vienumus.
Nospiediet J, lai dzēstu atlasītos vienumus.
A
Vienumu dzēšana no cilnes „Mana izvēlne“
Lai izdzēstu izvēlnē „Mana izvēlne“ pašlaik iezīmēto vienumu, nospiediet O (Q) pogu. Tiks parādīts
apstiprinājuma dialoglodziņš; nospiediet vēlreiz O (Q), lai izņemtu atlasīto vienumu no Mana izvēlne.
U
281
❚❚ Opciju pārkārtošana cilnē „Mana izvēlne“
1
Atlasiet opciju Rank items (Sakārtot vienumus).
Cilnē „Mana izvēlne“ (O) iezīmējiet opciju Rank items (Sakārtot vienumus) un
nospiediet 2.
2
Atlasiet vienumu.
Iezīmējiet vienumu, kuru vēlaties pārvietot, un
nospiediet J.
3
Pozicionējiet vienumu.
Nospiediet 1 vai 3, lai cilnē „Mana izvēlne“
pārvietotu vienumu augšup vai lejup, un
nospiediet J. Atkārtojiet 2. un 3. darbību, lai
pārvietotu citus vienumus.
4
Iziet uz cilni „Mana izvēlne“.
Lai atgrieztos „Manā izvēlnē“, nospiediet G
pogu.
G poga
U
282
Recent Settings (Nesenie iestatījumi)
Lai parādītu pēdējos divdesmit izmantotos iestatījumus, izpildot vienumu secību O My Menu
(Mana izvēlne) > Choose tab (Atlasīt cilni), atlasiet opciju m Recent settings (Nesenie
iestatījumi).
1
Atlasiet vienumu Choose tab (Izvēlēties
cilni).
Cilnē „Manā izvēlne“ (O) iezīmējiet vienumu
Choose tab (Izvēlēties cilni) un nospiediet 2.
2
Atlasiet opciju m Recent settings (Nesenie
iestatījumi).
Iezīmējiet opciju m Recent settings (Pēdējie
iestatījumi) un nospiediet J. Izvēlnes
nosaukums nomainīsies no „MY MENU“ (MANA
IZVĒLNE) uz „RECENT SETTINGS“ (NESENIE
IESTATĪJUMI).
Izvēlnes vienumi tiek pievienoti pēdējo iestatījumu izvēlnes augšgalā, atbilstoši to
izmantošanai. Lai atkal skatītu cilni „Mana izvēlne“, izpildiet vienumu secību m Recent
settings (Pēdējie iestatījumi) > Choose tab (Izvēlēties cilni) un atlasiet opciju O My Menu
(Mana izvēlne).
A
U
Vienumu izņemšana no neseno iestatījumu izvēlnes
Lai izņemtu vienumu no neseno iestatījumu izvēlnes, iezīmējiet to un nospiediet O (Q) pogu. Tiks
parādīts apstiprinājuma dialoglodziņš; vēlreiz nospiediet O (Q), lai izdzēstu atlasīto vienumu.
283
U
284
nTehniskas piezīmes
Šī nodaļa sniedz informāciju par saderīgiem piederumiem, kameras tīrīšanu un uzglabāšanu,
un par to, ko darīt, ja tiek parādīts kļūdas paziņojums vai ja kameras lietošanas laikā ir radušās
problēmas.
Saderīgie objektīvi
Kameras iestatījums
Centrālā procesora objektīvi 1 Objektīvi bez centrālā procesora 10
Objektīvs/piederums
G vai D tipa AF NIKKOR 2
AF-S, AF-I NIKKOR
PC-E NIKKOR sērija
PC Micro 85 mm f/2,8D 4
AF-S / AF-I telepārveidotājs 7
Cits AF NIKKOR (izņemot objektīvus priekš F3AF)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
AI-P NIKKOR
AI, modificētie AI, NIKKOR vai Nikon E sērijas
objektīvi 11
Medical-NIKKOR 120 mm f/4
Reflex-NIKKOR
PC-NIKKOR
AI tipa telepārveidotājs 17
Fokusēšanas pierīce PB-6 19
Automātiskie pagarinātājgredzeni (PK sērija 11A,
12 vai 13; PN-11)
Uzņemšanas
režīms
Fokusa režīms
Mērīšanas sistēma
L
Krāsa
M
N
AF
M (ar elektronisko
diapazona meklētāju)
M
P
S
A
M
3D
✔
✔
✔
✔
✔
✔
—
✔3
—
—
✔
✔8
✔5
✔5
✔
✔8
✔
✔
✔
✔
✔5
—
✔
✔
✔5
✔6
✔
✔
✔5
✔
✔
—
—
—
—
✔
✔ 3,5
✔ 3,5
✔3
✔3
—
✔9
✔
✔
✔
—
✔
✔3
—
✔9
✔
—
✔ 12
—
✔ 13
✔ 14
—
—
—
—
—
✔
—
✔5
✔ 18
✔ 18
✔
✔
✔
✔
✔
—
—
—
—
—
✔ 15
✔ 12
✔ 16
✔ 12
✔ 20
—
—
—
—
—
—
—
—
✔ 13
—
—
✔ 14
✔
✔ 14
✔
—
✔ 18
✔
—
✔ 12
—
—
✔
IX-NIKKOR objektīvus nevar izmantot.
Vibrāciju samazināšanu (VR) atbalsta VR objektīvi.
Punkta mērītājs mēra atlasīto fokusa punktu (0 109).
Kameras ekspozīcijas mērītāja un zibspuldzes vadības sistēmas nedarbosies pareizi, ja objektīvs ir nobīdīts un/vai
noliekts, vai arī, ja apertūrai netiek izmantots maksimālais apertūras atvērums.
Nevar izmantot ar pārbīdi vai noliekšanu.
Tikai manuālajā ekspozīcijas režīmā.
Var izmantot tikai kopā ar AF-S un AF-I objektīviem (0 287). Informāciju par autofokusam un elektroniskajai
diapazona meklēšanai pieejamiem fokusa punktiem skatiet 287. lpp.
Fokusējoties ar minimālo fokusa attālumu AF 80–200 mm f/2,8, AF 35–70 mm f/2,8, AF 28–85 mm f/3,5–4,5 <Jauns>
vai AF 28–85 mm f/3,5–4,5 objektīvu pie maksimālās tālummaiņas, fokusa indikators var tikt parādīts, kad attēls uz
skatu meklētāja matētā ekrāna nav fokusā. Fokusējiet manuāli, līdz skatu meklētājā redzamais attēls ir fokusā.
Ar maksimālo apertūru f/5,6 vai ātrāku.
Nevar izmantot dažus objektīvus (skatīt 288. lpp.).
n
285
11 AI 80–200 mm f/2,8 ED trijkāja savienojuma pagriešanas diapazonu ierobežo kameras korpuss. Kamēr kamerai ir
pievienots objektīvs AI 200–400 mm f/4 ED, filtrus nevar nomainīt.
12 Ja maksimālais apertūras atvērums norādīts, izmantojot opciju Non-CPU lens data (Objektīvu bez centrālā
procesora dati) (0 172), apertūras atvēruma vērtība tiks rādīta skatu meklētājā un vadības panelī.
13 Var izmantot tikai tad, ja objektīva fokusa garums un maksimālais apertūras atvērums norādīti, izmantojot opciju
Non-CPU lens data (Objektīvu bez centrālā procesora dati) (0 172). Ja vēlamais efekts nav panākts, izmantojiet
punkta vai centra svērto mērīšanu.
14 Lielākai precizitātei norādiet objektīva fokusa attālumu un maksimālo apertūras atvērumu, izmantojot opciju NonCPU lens data (Objektīvu bez centrālā procesora dati) (0 172).
15 Var izmantot manuālajā režīmā M ar aizvara ātrumiem, kas ir vismaz par vienu soli lēnāki nekā zibspuldzes
sinhronizācijas ātrums.
16 Ekspozīciju nosaka, iepriekš iestatot objektīva apertūras atvērumu. Režīmā A, iekams izpildīt AE fiksēšanu un objektīvu
pārbīdi, iestatiet iepriekšēju apertūras atvēruma iestatījumu, izmantojot objektīva apertūras gredzenu. Režīmā M,
iekams veikt objektīva pārbīdi, iepriekš iestatiet apertūras atvērumu, izmantojot objektīva apertūras gredzenu, un
norādiet ekspozīciju.
17 Ekspozīcijas kompensācija ir nepieciešama, ja tā tiek izmantota ar objektīviem AI 28–85 mm f/3,5–4,5, AI 35–105 mm
f/3,5–4,5, AI 35–135 mm f/3,5–4,5 vai AF-S 80–200 mm f/2,8D. Sīkāku informāciju skatiet telepārveidotāja
rokasgrāmatā.
18 Ar maksimāli efektīvu apertūru f/5,6 vai ātrāku.
19 Nepieciešams automātiskais pagarinātājgredzens PK-12 vai PK-13. Atkarībā no kameras orientācijas var būt
nepieciešams PB-6D.
20 Izmantojiet iepriekšiestatīto apertūru. Režīmā A, iekams noteikt ekspozīciju un uzņemt fotogrāfiju, iestatiet apertūras
atvērumu, izmantojot fokusēšanas pierīci.
• Lai izmantotu PF-4 reproducēšanas aprīkojumu, vajadzīgs kameras turētājs PA-4.
• Video failos, kas uzņemti, izmantojot šādus objektīvus pie ISO jutības 6400 vai lielākas, var parādīties trokšņi
horizontālu līniju veidā; izmantojiet manuālo fokusu vai fokusa fiksēšanu.
- AF-S Zoom Nikkor 24–85 mm f/3,5–4,5G (IF)
- AF-S DX Zoom-Nikkor 18–70 mm f/3,5–4,5G IF-ED
n
286
A
G un D tipa objektīvu ar centrālo procesoru atpazīšana
Ieteicams izmantot objektīvus ar centrālo procesoru (it īpaši G un D tipa objektīvus), taču ņemiet vērā,
ka nevar izmantot IX-NIKKOR objektīvus. Centrālā procesora objektīvus var atpazīt pēc centrālā
procesora kontaktiem, G un D tipa objektīvus – pēc burta uz objektīva cilindra. G tipa objektīvi nav
aprīkoti ar objektīva apertūras gredzenu.
Centrālā procesora kontakti
Objektīvs ar centrālo
procesoru
Apertūras gredzens
G tipa objektīvs
D tipa objektīvs
A
AF-S/AF-I telepārveidotājs
AF-S/AF-I telepārveidotāju var izmantot ar šādiem AF-S un AF-I objektīviem:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
AF-S NIKKOR 70–200 mm f/2,8G ED VR II
AF-S VR 70–200 mm f/2,8G ED
AF-S 80–200 mm f/2,8D ED
AF-S VR Micro-Nikkor 105 mm f/2,8G IF-ED *
AF -S NIKKOR 200 mm f/2G ED VR II
AF-S VR 200 mm f/2G ED
AF-S NIKKOR 200-400 mm f/4G ED VR II
AF-S VR 200–400 mm f/4G ED
AF-S NIKKOR 300 mm f/2,8G ED VR II
AF-S VR 300 mm f/2,8G ED
AF-S 300 mm f/2,8D ED II
AF-S 300 mm f/2,8D ED
AF-I 300 mm f/2,8D ED
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
AF-S 300 mm f/4D ED
AF-S NIKKOR 400 mm f/2,8G ED VR
AF-S 400 mm f/2,8D ED II
AF-S 400 mm f/2,8D ED
AF-I 400 mm f/2,8D ED
AF-S NIKKOR 500 mm f/4G ED VR
AF-S 500 mm f/4D ED II
AF-S 500 mm f/4D ED
AF-I 500 mm f/4D ED
AF-S NIKKOR 600 mm f/4G ED VR
AF-S 600 mm f/4D ED II
AF-S 600 mm f/4D ED
AF-I 600 mm f/4D ED
* Neatbalsta autofokusu.
A
f/8 autofokusa atbalsts
Ja objektīvu var izmantot ar AF-S/AF-I telepārveidotāju,
TC-20E/
un tā maksimālais apertūras atvērums ir f/4, saskatāmais
TC-20E II/
TC-17E II
TC-20E III
apertūras atvērums samazināsies par divām atzīmēm līdz
f/8, ja objektīvs tiek izmantots ar telepārveidotāju
TC-20E/TC-20E II/TC-20E III, vai par pusotru atzīmi līdz f/6,8, ja objektīvs tiek izmantots ar
telepārveidotāju TC-17E II. Ja ir pievienots AF-S telepārveidotājs, pa labi ilustrācijās parādītos fokusa
punktus var izmantot automātiskai fokusēšanai un elektroniskai diapazona meklēšanai. Izmantojot ar
telepārveidotājiem TC-20E/TC-20E II/TC-20E III, fokusa datus par fokusa punktiem, kas nav centra fokusa
punkti, iegūst no lineārajiem sensoriem. Viena punkta AF izmanto, ja AF apgabala režīmam ir atlasīta 3D
paredzēšana vai automātiskais apgabala AF (0 99); uzņemot ar maksimālo vai kombinēto apertūras
atvērumu, kas ir lēnāks par f/5,6, kamera var nespēt fokusēties uz tumšiem vai nekontrastainiem
objektiem.
n
287
A
Objektīva f skaitlis
Objektīva nosaukumā redzamais f skaitlis norāda objektīva maksimālo apertūras atvērumu.
A
Saderīgie objektīvi bez centrālā procesora
Izmantojot objektīvus bez centrālā procesora un piederumus, pagrieziet kameras režīma ciparripu uz A
vai M un iestatiet apertūras atvērumu, izmantojot objektīva apertūras gredzenu. Pārējos režīmos aizvara
atbrīvošana ir atspējota. Opciju Non-CPU lens data (Objektīva bez centrālā procesora dati) (0 172)
var izmantot, lai iespējotu daudzas funkcijas, kas ir pieejamas centrālā procesora objektīviem, tostarp
krāsu matricas mērīšanu; ja nav datu, krāsu matricas mērīšanas vietā tiks izmantota centra svērtā
mērīšana; ja nav norādīts maksimālais apertūras atvērums, kameras apertūras atvēruma displejā tiks
parādīts maksimālā apertūras atvēruma iedaļu skaits un reālā apertūras atvēruma vērtība ir jānolasa uz
objektīva apertūras gredzena.
D
Nesaderīgie piederumi un objektīvi bez centrālā procesora
Tālāk minētās ierīces NEVAR lietot ar kameru D600:
• TC-16AS AF telepārveidotājs
• Ne AI objektīvi
• Objektīvi, kam vajadzīga fokusēšanas ierīce
AU-1 (400 mm f/4,5, 600 mm f/5,6, 800 mm f/8,
1200 mm f/11)
• Platleņķa objektīvi (6 mm f/5,6, 7,5 mm f/5,6,
8 mm f/8, OP 10 mm f/5,6)
• 2,1 cm f/4
• Pagarinātājgredzens K2
• 180–600 mm f/8 ED (sērijas numuri 174041–
174180)
• 360–1200 mm f/11 ED (sērijas numuri 174031–
174127)
• 200–600 mm f/9,5 (sērijas numuri 280001–
300490)
• AF objektīvi priekš F3AF (AF80 mm f/2,8, AF
200 mm f/3,5 ED, AF telepārveidotājs TC-16)
• PC 28 mm f/4 (sērijas numurs 180900 vai agrāks)
• PC 35 mm f/2,8 (sērijas numuri 851001–906200)
• PC 35 mm f/3,5 (vecā tipa)
• Reflex 1000 mm f/6,3 (vecā tipa)
• Reflex 1000 mm f/11 (sērijas numuri 142361–
143000)
• Reflex 2000 mm f/11 (sērijas numuri 200111–
200310)
A
Iebūvētā zibspuldze
Iebūvēto zibspuldzi var izmantot ar objektīviem ar fokusa attālumu 24 mm (DX formātā – 16 mm) līdz
300 mm, tomēr atsevišķos gadījumos pie noteikta attāluma vai fokusa garumiem zibspuldze var nespēt
pilnībā izgaismot objektu objektīva radītās ēnas dēļ, kamēr objektīvi, kas aizsedz objektam sarkano acu
efekta samazināšanas lampu, var mijiedarboties ar sarkano acu efekta samazināšanas funkciju.
Noņemiet objektīva pārsegus, lai neveidotos ēnas. Zibspuldzes darbības minimālais diapazons ir 0,6 m,
un to nevar izmantot ar makro tālummaiņas objektīvu makro uzņemšanas diapazonā. Zibspuldze var
nespēt izgaismot visu objektu ar tālāk norādītajiem objektīviem, ja attālums ir mazāks, nekā tālāk
norādīts:
Objektīvs
AF-S DX NIKKOR 10–24 mm f/3,5–4,5G ED
DX
n
288
AF-S DX Zoom-Nikkor 12–24 mm f/4G IF-ED
Tālummaiņas
pozīcija
18–24 mm
18 mm
20–24 mm
Minimālais attālums bez vinjetēšanas
Bez vinjetēšanas
1,0 m
Bez vinjetēšanas
Objektīvs
AF-S DX Zoom-Nikkor 17–55 mm f/2,8G IF-ED
DX
AF-S DX NIKKOR 18–200 mm f/3,5–5,6G ED VR II
AF-S DX VR Zoom-Nikkor 18–200 mm f/3,5–5,6G IF-ED
AF-S DX NIKKOR 18–300 mm f/3,5–5,6G ED VR
AF-S NIKKOR 16–35 mm f/4G ED VR
AF-S Zoom-Nikkor 17–35 mm f/2,8D IF-ED
AF Zoom-Nikkor 18–35 mm f/3,5–4,5D IF-ED
AF Zoom-Nikkor 20–35 mm f/2,8D IF
AF-S NIKKOR 24 mm f/1,4G ED
AF-S NIKKOR 24–70 mm f/2,8G ED
FX
AF-S VR Zoom-Nikkor 24–120 mm f/3,5–5,6G IF-ED
AF-S NIKKOR 24–120 mm f/4G ED VR
AF-S Zoom-Nikkor 28–70 mm f/2,8D IF-ED
AF-S NIKKOR 28–300 mm f/3,5–5,6G ED VR
PC-E NIKKOR 24 mm f/3,5D ED *
* Ja nav nobīdīts vai noliekts.
Tālummaiņas
pozīcija
20 mm
24–55 mm
18 mm
24–200 mm
28 mm
50–300 mm
35 mm
28 mm
35 mm
24 mm
28–35 mm
24 mm
28 mm
35 mm
24 mm
35 mm
50–70 mm
24 mm
35–120 mm
24 mm
28 mm
50–120 mm
28 mm
50–70 mm
28 mm
35 mm
50–300 mm
24 mm
Minimālais attālums bez vinjetēšanas
2,0 m
1,0 m
1,0 m
Bez vinjetēšanas
1,0 m
Bez vinjetēšanas
1,5 m
1,5 m
Bez vinjetēšanas
1,0 m
Bez vinjetēšanas
1,5 m
1,0 m
Bez vinjetēšanas
1,0 m
1,5 m
Bez vinjetēšanas
1,0 m
Bez vinjetēšanas
2,0 m
1,0 m
Bez vinjetēšanas
1,0 m
Bez vinjetēšanas
1,5 m
1,0 m
Bez vinjetēšanas
1,5 m
Ja izmanto ar AF-S NIKKOR 14–24 mm f/2,8G ED, zibspuldze nespēs izgaismot visu objektu visos
diapazonos.
Iebūvēto zibspuldzi var izmantot arī ar AI-S, AI un AI pārveidotiem NIKKOR, Nikon E sērijas objektīviem
un objektīviem bez centrālā procesora, kuru fokusa attālums ir 24–300 mm. Objektīvi AI 50–300 mm
f/4,5, modificētais AI 50–300 mm f/4,5, AI-S 50–300 mm f/4,5 ED un AI 50–300 mm f/4,5 ED jāizmanto
70 mm vai lielākā tālummaiņas pozīcijā. Uzņemot ar AI-S un AI 25–50 mm f/4 ED objektīviem, diapazoni,
kurus pārsniedzot, nenotiks viņjetēšana, ir šādi: 2,0 m — objektīvam esot 25 mm tālummaiņas pozīcijā,
un 1,0 m — objektīvam esot 28 mm tālummaiņas pozīcijā; viņjetēšana nenotiks 35 mm un lielākā
tālummaiņas pozīcijā.
n
289
D
AF palīggaismotājs
AF palīggaismotāju var izmantot ar objektīviem ar fokusa attālumu 24–200 mm. Taču to nevar izmantot
ar šādiem objektīviem, lai uzlabotu fokusēšanas darbību:
• AF-S NIKKOR 200 mm f/2G ED VR II
• AF-S NIKKOR 200–400 mm f/4G ED VR II
• AF-S VR Zoom-Nikkor 200–400 mm f/4G IF-ED
• AF-S NIKKOR 300 mm f/2,8G ED VR II
Ja attālums ir mazāks par 0,7 metriem un apgaismojums ir slikts, tālāk norādītie objektīvi var bloķēt AF
palīggaismotāju un traucēt autofokusa darbību:
• AF-S NIKKOR 16–35 mm f/4G ED VR
• AF Zoom Nikkor 24–120 mm f/3,5–5,6D (IF)
• AF-S Zoom-Nikkor 17–35 mm f/2,8D IF-ED
• AF-S NIKKOR 24–120 mm f/4G ED VR
• AF-S DX Zoom-Nikkor 17–55 mm f/2,8G IF-ED
• AF-S NIKKOR 28–300 mm f/3,5–5,6G ED VR
• AF-S DX VR Zoom-Nikkor 18–200 mm
• AF-S NIKKOR 35 mm f/1,4G
f/3,5–5,6G IF-ED
• AF Zoom Micro Nikkor ED 70–180 mm
• AF Zoom-Nikkor 20–35 mm f/2,8D IF
f/4,5–5,6D
• AF Zoom-Nikkor 24–85 mm f/2,8–4D IF
• AF-S VR Micro-Nikkor 105 mm f/2,8G IF-ED
• AF-S NIKKOR 24–85 mm f/3,5–4,5G ED VR
Ja attālums ir mazāks par 1,0 metru un apgaismojums ir slikts, tālāk norādītie objektīvi var bloķēt AF
palīggaismotāju un traucēt autofokusa darbību:
• AF-S DX NIKKOR 18–200 mm f/3,5–5,6G ED VR II • AF-S Zoom-Nikkor 28–70 mm f/2,8D IF-ED
• AF Micro-Nikkor 200 mm f/4D IF-ED
• AF-S NIKKOR 24–70 mm f/2,8G ED
• AF-S VR Zoom-Nikkor 24–120 mm f/3,5–5,6G
IF-ED
Ja attālums ir mazāks par 1,5 metriem un apgaismojums ir slikts, tālāk norādītie objektīvi var bloķēt AF
palīggaismotāju un traucēt autofokusa darbību:
• AF-S NIKKOR 70–200 mm f/2,8G ED VR II
• AF-S NIKKOR 14–24 mm f/2,8G ED
• AF-S DX NIKKOR 18–300 mm f/3,5–5,6G ED VR • AF Zoom-Nikkor 80–200 mm f/2,8D ED
• AF-S Zoom-Nikkor 80–200 mm f/2,8D IF-ED
• AF-S DX NIKKOR 55–300 mm f/4,5–5,6G ED VR
• AF-S VR Zoom-Nikkor 70–200 mm f/2,8G IF-ED
n
290
A
Skata leņķa aprēķināšana
Kameru D600 var izmantot ar Nikon objektīviem, kas paredzēti 35 mm (135) formāta kamerām. Ja ir
aktivizēta opcija Auto DX crop (Automātiskā DX apcirpšana) (0 90) un kamerai ir pievienots 35 mm
formāta objektīvs, skata leņķis būs tāds pats kā 35 mm filmas (35,9 × 24,0 mm) kadram; ja ir pievienots
DX objektīvs, skatu leņķis automātiski tiks noregulēts uz 23,5 × 15,7 mm (DX formātu).
Ja ir pievienots 35 mm formāta objektīvs, skata leņķi var samazināt 1,5 ×, izslēdzot opciju Auto DX crop
(Automātiskā DX apcirpšana) un atlasot opciju DX (24×16).
FX (36×24) attēla izmērs (35,9 × 24,0 mm, 35 mm
formāta kameras ekvivalents)
Objektīvs
Attēla diagonāle
DX (24×16) attēla izmērs (23,5 × 15,7 mm, DX
formāta kameras ekvivalents)
Skata leņķis (FX (36×24); 35 mm formāts)
Skata leņķis (DX (24×16); DX formāts)
DX (24×16) skata leņķis ir aptuveni 1,5 reizes mazāks nekā 35 mm formāta skata leņķis. Lai aprēķinātu
35 mm formāta objektīvu fokusa attālumu, ja ir atlasīta opcija DX (24×16), pareiziniet objektīva fokusa
attālumu ar aptuveni 1,5 (piemēram, objektīva ar fokusa attālumu 50 mm derīgais fokusa attālums
35 mm formātā varētu būt 75 mm, ja ir atlasīta opcija DX (24×16)).
n
291
Papildu zibspuldzes (Speedlights)
Kamera atbalsta Nikon Radošā apgaismojuma sistēmu (Creative Lighting System – CLS), un to
var izmantot kopā ar CLS saderīgām zibspuldzēm. Papildu zibspuldzes var pievienot tieši
kameras piederumu pieslēgvietai, kā aprakstīts tālāk. Piederumu pieslēgvieta ir aprīkota ar
drošības fiksatoru zibspuldzēm ar fiksācijas tapu.
1
Noņemiet piederumu pieslēgvietas vāciņu.
2
Piestipriniet zibspuldzi piederumu pieslēgvietai.
Sīkāk par to skatiet zibspuldzes lietošanas rokasgrāmatu. Ja ir
pievienota papildu zibspuldze, iebūvētā zibspuldze
neuzplaiksna.
A
Adapteris ar sinhronizēšanas kontaktu AS-15
Ja kameras piederumu pieslēgvietai ir pievienots adapteris ar sinhronizēšanas kontaktu AS-15 (pieejams
atsevišķi), zibspuldžu piederumus var pievienot, izmantojot sinhronizācijas pieslēgvietu.
D
n
292
Izmantojiet tikai Nikon zibspuldzes piederumus
Izmantojiet tikai Nikon zibspuldzes. Piederumu pieslēgvietai pievienojot negatīvu spriegumu vai
spriegumu, kas ir lielāks par 250 V, var ne tikai izraisīt darbības traucējumus, bet arī sabojāt kameras vai
zibspuldzes sinhronizēto elektrisko shēmu. Iekams lietot Nikon zibspuldzi, kas nav norādīta šajā sadaļā,
sazinieties ar Nikon pilnvarotu tehniskās apkopes pārstāvi, lai saņemtu plašāku informāciju.
Nikon Radošā apgaismojuma sistēma (CLS)
Nikon uzlabotā Radošā apgaismojuma sistēma (Creative Lighting System – CLS) nodrošina
uzlabotu saziņu starp kameru un saderīgām zibspuldzēm, tādejādi uzlabojot fotografēšanu ar
zibspuldzi.
❚❚ CLS saderīgās zibspuldzes
Kameru var izmantot ar šādām CLS saderīgām zibspuldzēm:
• SB-910, SB-900, SB-800, SB-700, SB-600, SB-400 un SB-R200:
Zibspuldze
Funkcija
SB-910 1
SB-900 1
SB-800
SB-700 1
SB-600
SB-400 2
SB-R200 3
ISO 100
34
34
38
28
30
21
10
Jaudas
skaitlis 4
ISO 200
48
48
53
39
42
30
14
1 Ja zibspuldzei SB-910, SB-900 vai SB-700 ir uzlikts krāsu filtrs, kad baltā balansam ir atlasīts režīms v vai
N (zibspuldze), kamera automātiski noteiks filtru un pareizi noregulēs baltā balansu.
2 Uzņemot ar SB-400, nav pieejama bezvadu zibspuldzes vadība.
3 Tiek vadīta attālināti ar iebūvēto zibspuldzi vadītāja režīmā vai, izmantojot papildu zibspuldzes SB-910, SB-900,
SB-800 vai SB-700, vai bezvadu zibspuldzes vadības ierīci SU-800.
4 m, 20 °C, SB-910, SB-900, SB-800, SB-700 un SB-600 – 35 mm tālummaiņas augšējā pozīcijā; SB-910, SB-900 un
SB-700 ar standarta izgaismojumu.
• Bezvadu zibspuldzes vadības ierīce SU-800: Uzstādot CLS saderīgai kamerai, SU-800 var izmantot kā
vadības zibspuldzi attālinātam zibspuldzēm SB-910, SB-900, SB-800, SB-700, SB-600 vai
SB-R200, kas sakārtotas līdz trīs grupās. Pati SU-800 nav aprīkota ar zibspuldzi.
A
Jaudas skaitlis
Lai aprēķinātu zibspuldzes pilnas jaudas diapazonu, izdaliet zibspuldzes jaudas skaitli ar apertūras
atvērumu. Piemēram, pie ISO 100 ierīces SB-800 jaudas skaitlis ir 38 m (35 mm tālummaiņas augšējā
pozīcijā); tās diapazons pie apertūras atvēruma f/5,6 ir 38÷5,6 jeb aptuveni 6,8 metri. Katram ISO jutības
dubultam palielinājumam pareiziniet zibspuldzes jaudas skaitli ar kvadrātsakni no 2 (aptuveni 1,4).
n
293
Iepriekš minētajām ar CLS saderīgām zibspuldzēm ir pieejamas šādas funkcijas:
Zibspuldze
Uzlabots bezvadu apgaismojums
Galvenā/vadības ierīce
Tālvadības pults
SB-910
SB-910
SB-910
SB-900
SB-900
SB-900 SB-700
SB-800 SB-700 SB-600 SB-400 SB-800 SB-700 SU-800 1 SB-800 SB-600 SB-R200
Zibspuldzes režīms/funkcija
Digitālas vienobjektīva spoguļkameras
i-TTL vienmērīga apgaismojuma i-TTL piespiedu
✔2
✔3
✔2
✔3
✔
✔
✔
✔
✔
✔
zibspuldze
AA Automātiskā apertūra
✔4
—
—
—
✔5
—
✔5
✔5
—
—
A Ne TTL automātika
✔4
—
—
—
✔5
—
—
✔5
—
—
GN Attāluma prioritātes manuālais rež.
✔
✔
—
—
—
—
—
—
—
—
M Manuālais
✔
✔
✔
✔6
✔
✔
✔
✔
✔
✔
RPT Atkārtota zibspuldzes darbība
✔
—
—
—
✔
—
✔
✔
✔
—
Automātiska FP lielātruma sinhronizācija 7
✔
✔
✔
—
✔
✔
✔
✔
✔
✔
Zibspuldzes vērtības fiksēšana
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
AF palīgs daudzapgabalu AF 8
✔
✔
✔
—
✔
✔
✔
—
—
—
Zibspuldzes krāsas informācijas pārraidīšana
✔
✔
✔
✔
✔
✔
—
—
—
—
REAR Aizmugures aizkara sinhronizācija
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
Y Sarkano acu efekta samazināšana
✔
✔
✔
✔
✔
✔
—
—
—
—
Automātiska tālummaiņa
✔
✔
✔
—
✔
✔
—
—
—
—
1 Pieejams tikai tad, ja SU-800 tiek izmantots citu zibspuldžu vadīšanai. Pati SU-800 nav aprīkota ar zibspuldzi.
2 Standarta i-TTL zibspuldze digitālajai viena objektīva spoguļkamerai tiek izmantota ar punkta mērīšanu vai arī, kad tā
tiek izvēlēta ar zibspuldzi.
3 Standarta i-TTL zibspuldze digitālajai viena objektīva spoguļkamerai tiek izmantota ar punkta mērīšanu.
4 Izvēlēts ar zibspuldzi.
5 Automātisko apertūru (AA) izmanto neatkarīgi no zibspuldzei izvēlētā režīma.
6 Var izvēlēties ar kameru.
7 Atlasiet pielāgotajam iestatījumam e1 (Flash sync speed (Zibspuldzes sinhronizācijas ātrums), 0 234) iestatījumu
1/250 s (Auto FP) (1/250 s (Automātisks FP)) vai 1/200 s (Auto FP) (1/200 s (Automātisks FP)).
8 Vajadzīgs objektīvs ar centrālo procesoru.
n
294
A Automātiskais apertūras atvērums/ne-TTL automātika
Ja fokusa attālums un maksimālā apertūra nav norādīti, izmantojot iestatīšanas izvēlnes opciju NonCPU lens data (Objektīvu bez centrālā procesora dati), izvēloties automātisko apertūras atvērumu
(AA), ja ir pievienots objektīvs bez centrālā procesora, automātiski tiek atlasīts ne TTL automātiskais (A)
režīms.
❚❚ Citas zibspuldzes
Automātiskajā ne TTL un manuālajos režīmos var tikt izmantotas šādas zibspuldzes.
Zibspuldze SB-80DX, SB-28DX, SB-28,
SB-30, SB-27 2, SB-22S, SB-22, SB-23, SB-29 3, SB-21B 3,
Zibspuldzes režīms
SB-50DX 1
SB-26, SB-25, SB-24
SB-20, SB-16B, SB-15
SB-29S 3
A
Ne TTL automātika
✔
—
✔
—
M Manuālais
✔
✔
✔
✔
Atkārtota zibspuldzes
✔
—
—
—
G
darbība
Aizmugurējā aizkara
REAR
✔
✔
✔
✔
sinhronizācija 4
1 Atlasiet režīmu P, S, A vai M, nolaidiet iebūvēto zibspuldzi un izmantojiet tikai papildu zibspuldzi.
2 Zibspuldzes režīms tiek automātiski iestatīts uz TTL, bet aizvara atbrīvošana tiek atspējota. Iestatiet zibspuldzi uz A (neTTL automātiskā zibspuldze).
3 Autofokuss ir pieejams tikai ar objektīviem AF-S VR Micro-Nikkor 105 mm f/2,8G IF-ED un AF-S Micro NIKKOR 60 mm
f/2,8G ED.
4 Pieejams, ja kameru izmanto, lai izvēlētos zibspuldzes režīmu.
A
Zibspuldzes vadības režīms
Kameras piederumu pieslēgvietā pievienotās papildu zibspuldzes vadības režīms informācijas displejā
tiek parādīts šādi:
Zibspuldzes sinhronizācija
Automātisks FP (0 234)
i-TTL
Automātiska apertūra (AA)
Ne TTL automātiskā zibspuldze (A)
Attāluma prioritātes manuālais rež. (GN)
Manuālais
Atkārtota zibspuldzes darbība
Uzlabots bezvadu apgaismojums
—
n
295
D
Piezīmes par papildu zibspuldzēm
Detalizētas instrukcijas skatiet Speedlight zibspuldzes rokasgrāmatā. Ja zibspuldze atbalsta CLS, skatiet
sadaļu par ar CLS saderīgām digitālajām vienobjektīva spoguļkamerām. Zibspuldžu SB-80DX, SB-28DX
un SB-50DX rokasgrāmatās kamera D600 nav iekļauta digitālo vienobjektīva spoguļkameru kategorijā.
Ja ir pievienota papildu zibspuldze un uzņemšanas režīms nav j, zibspuldze uzplaiksna, uzņemot katru
uzņēmumu arī tajos režīmos, kuros iebūvēto zibspuldzi nevar izmantot. Ņemiet vērā, ka papildu
zibspuldzes nevar izmantot video tiešā skata režīmā (0 57), kā arī tad, ja ir aktivizēts HDR (0 139).
i-TTL zibspuldzes vadību var izmantot ar ISO jutības vērtībām no 100 līdz 6400. Pie vērtībām, kas ir
lielākas par 6400 vienībām, no noteiktiem attālumiem vai ar noteiktiem apertūras atvēruma
iestatījumiem vēlamo rezultātu var nebūt iespējams panākt. Ja zibspuldzes gatavības indikators mirgo
vēl apmēram trīs sekundes pēc fotogrāfijas uzņemšanas, tas nozīmē, ka zibspuldze ir uzplaiksnījusi ar
pilnu jaudu, bet fotogrāfija var būt nepietiekami eksponēta.
Ja SC 17., 28. vai 29. sērijas sinhronizācijas kabeli izmanto, lai uzņemtu, izmantojot ar kameru
nesavienotu zibspuldzi, i-TTL režīmā var būt neiespējami nodrošināt pareizu ekspozīciju. Iesakām
izvēlēties standarta i-TTL zibspuldzes vadību. Uzņemiet izmēģinājuma attēlu un apskatiet rezultātu
monitorā.
i-TTL režīmā izmantojiet zibspuldzes paneli vai gaismas izkliedes adapteri, kas iekļauts zibspuldzes
piegādes komplektā. Neizmantojiet citus paneļus, piemēram, difūzijas paneļus, jo tie var radīt nepareizu
ekspozīciju.
Sarkano acu efekta samazināšanu nodrošina zibspuldzes SB-910, SB-900, SB-800, SB-700, SB-600 un
SB-400, bet SB-910, SB-900, SB-800, SB-700, SB-600 un SU-800 nodrošina AF palīggaismošanu ar šādiem
ierobežojumiem:
• SB-910 un SB-900: AF palīggaismotājs ir pieejams ar 17–
135 mm AF objektīviem, taču autofokuss ir pieejams
tikai ar pa labi norādītajiem fokusa punktiem.
17–19 mm
20–105 mm
106–135 mm
• SB-800, SB-600 un SU-800: AF palīggaismotājs ir pieejams ar
24–105 mm AF objektīviem, taču autofokuss ir pieejams
tikai ar pa labi norādītajiem fokusa punktiem.
24–34 mm
35–49 mm
50–105 mm
• SB-700: AF palīggaismotājs ir pieejams ar 24–135 mm AF
objektīviem, taču autofokuss ir pieejams tikai ar pa labi
norādītajiem fokusa punktiem.
24–135 mm
Režīmā P maksimālā apertūra (minimālais f skaitlis) tiek
ierobežota atbilstoši ISO jutībai, kā norādīts tālāk:
Maksimālais apertūras atvērums, ja ISO jutības ekvivalents ir:
100
200
400
800
1600
3200
6400
4
5
5,6
7,1
8
10
11
Ja objektīva maksimālā apertūra ir mazāka, nekā iepriekš norādīts, maksimālā apertūras atvēruma
vērtība būs objektīva maksimālais apertūras atvērums.
n
296
Citi piederumi
Šīs rokasgrāmatas rakstīšanas laikā kamerai D600 bija pieejami šādi piederumi.
• Uzlādējams litija jonu akumulators EN-EL15 (0 21, 23): Papildu akumulatori EN-EL15 ir
pieejami pie vietējiem mazumtirgotājiem un Nikon pilnvarotiem tehniskās apkopes
pārstāvjiem.
• Akumulatora lādētājs MH-25 (0 21): Uzlādē akumulatoru EN-EL15.
• Akumulators ar vairākām uzlādes iespējām MB-D14: MB-D14 ir aprīkots ar aizvara atbrīvošanas
pogu, A AE/AF fiksatora pogu, kursortaustiņu, kā arī ar galveno komandu ciparripu un
apakškomandu skalu labākai darbībai, uzņemot fotogrāfijas portreta (vertikālā)
Barošanas avoti
orientācijā. Pievienojot MB-D14, noņemiet kamerai MB-D14 kontaktu vāku.
• Barošanas savienotājs EP-5B, maiņstrāvas adapteris EH-5b: Šos piederumus var izmantot
ilgstošai kameras darbināšanai (var izmantot arī maiņstrāvas adapterus EH-5a un
EH-5). EP-5B ir vajadzīgs, lai savienotu kameru ar EH-5b; sīkāk par to skatiet 299. lpp.
Ņemiet vērā, ka tad, ja kamera tiek izmantota ar MB-D14, EP-5B ir jāievieto MB-D14 un
nevis kamerā. Nemēģiniet izmantot kameru, ja barošanas savienotāji ir ievietoti gan
kamerā, gan MB-D14.
• Speciālajiem foto efektiem paredzētie filtri var traucēt autofokusa un elektroniskā
diapazona meklētāja darbību.
• Kameru D600 nevar izmantot ar lineāriem polarizējošajiem filtriem. To vietā
izmantojiet apļveida polarizējošo filtru C-PL vai C-PL II.
• Lai aizsargātu objektīvu, izmantojiet NC filtrus.
Filtri
• Lai novērstu dubultošanos, nav ieteicams izmantot filtru, ja objekts ir pavērsts pret
spilgtu gaismas avotu vai ja kadrā ir spilgts gaismas avots.
• Centra svērto mērīšanu ieteicams izmantot ar filtriem, kuru ekspozīcijas koeficienti
(filtra koeficienti) ir virs 1× (Y44, Y48, Y52, O56, R60, X0, X1, C-PL, ND2S, ND4, ND4S,
ND8, ND8S, ND400, A2, A12, B2, B8, B12). Papildu informāciju skatiet filtra
rokasgrāmatā.
• Actiņas DK-20C koriģējošās lēcas: Lēcas ir pieejamas ar dioptrijām –5, –4, –3, –2, 0, +0,5, +1,
+2 un +3 m–1, kad kameras dioptriju regulēšanas poga ir neitrālā stāvoklī (–1 m–1).
Dioptriju koriģēšanas lēcas izmantojiet tikai tad, ja vajadzīgo fokusu nevar panākt ar
iebūvēto dioptriju regulēšanas pogu (–3 līdz +1 m–1). Pirms pirkšanas pārbaudiet
dioptriju koriģēšanas lēcas, lai nodrošinātu, ka tiek panākts vajadzīgais fokuss. Actiņas
gumijas ietvaru nevar izmantot, ja tiek izmantotas actiņas koriģējošās lēcas.
• Actiņas palielinājuma adapteris DK-21M: DK-21M palielina caur skatu meklētāju redzamo
Skatu meklētāja
skatu aptuveni 1,17 × (50 mm f/1,4 objektīvs pie bezgalības; –1,0 m–1) ļaujot kadrējot
actiņas
panākt lielāku precizitāti.
piederumi
• Palielināmais stikls DG-2: DG-2 palielina skatu meklētāja centrā redzamo ainavu, lai
fokusējot nodrošinātu lielāku precizitāti. Nepieciešams actiņas adapteris (pieejams
atsevišķi).
• Actiņas adapteris DK-22: DK-22 izmanto, ja ir pievienots palielināmais stikls DG-2.
• Taisnleņķa pierīce skatu meklētājam DR-6: DR-6 ir taisnleņķa ierīce, ko pievieno skatu
meklētāja actiņai, lai varētu skatīties caur skatu meklētāju, esot taisnā leņķī attiecībā
pret objektīvu (piemēram, tieši no augšas, kamerai esot horizontāli).
n
297
• Capture NX 2: Pilnīga fotogrāfiju rediģēšanas pakete ar tādām uzlabotām rediģēšanas
funkcijām kā kontroles punktu atlasīšana un automātiskās retušas ota.
• Camera Control Pro 2: Vadiet kameru attāli no datora, lai ierakstītu video un fotogrāfijas un
saglabātu fotogrāfijas tieši datora cietajā diskā.
Programmatūra
Korpusa vāciņš
Piezīme: Izmantojiet Nikon programmatūras jaunākās versijas; jaunāko informāciju par
atbalstītajām operētājsistēmām skatiet xxiii lpp. norādītajās tīmekļa vietnēs. Esot
aktīviem noklusējuma iestatījumiem, programma Nikon Message Center 2 periodiski
pārbaudīs Nikon programmatūras un programmaparatūras atjauninājumu esamību, kad
būsiet pieteikušies savā datora kontā un dators būs pievienots internetam. Atrodot
atjauninājumus, automātiski tiks parādīts paziņojums.
Korpusa vāciņš BF-1B/BF-1A: Kad objektīvs ir noņemts, korpusa vāciņš aizsargā no
netīrumiem spoguli, skatu meklētāja ekrānu un zemas caurlaidības filtru.
Bezvadu tālvadības pults ML-L3: Tālvadības pultī ML-L3 ir izmantota 3 V baterija CR2025.
Tālvadības pultis
Paspiediet baterijas nodalījuma sprūdu pa labi (q), iebāziet spraugā nagu un atveriet
baterijas nodalījumu (w). Pārliecinieties, ka baterija ir ievietota pareizi orientēta (r).
Kamera D600 ir aprīkota ar papildpiederumu pieslēgvietu
tālvadības pults vadam MC-DC2 (0 79) un GPS ierīcei GP-1 (0 175),
Papildpiederumu ko pievieno, savietojot atzīmi 4 uz savienotāja ar atzīmi 2
pieslēgvietas
līdzās papildpiederumu pieslēgvietai (kad pieslēgvieta
piederumi
netiek izmantota, aizveriet kameras savienotāja vāku).
Mikrofoni
Stereomikrofons ME-1 (0 61)
Bezvadu mobilais adapteris WU-1b: Atbalsta divvirzienu sakarus starp kameru un viedām
Bezvadu mobilie ierīcēm, kas darbina Wireless Mobile Adapter Utility (bezvadu mobilā adaptera
adapteri
utilītprogrammu).
n
298
Barošanas savienotāja un maiņstrāvas adaptera
pievienošana
Izslēdziet kameru pirms pievienot papildu barošanas savienotāju vai maiņstrāvas adapteri.
1
Kameras sagatavošana.
Atveriet akumulatora nodalījuma (q) un barošanas
savienotāja (w) vākus.
2
Ievietojiet barošanas savienotāju EP-5B.
Pārliecinieties, ka esat ievietojuši savienotāju pareizā
virzienā, kā parādīts attēlā, izmantojot savienotāju, lai
piespiestu oranžo akumulatora sprūdu uz vienu pusi.
Kad savienotājs ir pilnībā ievietots, sprūds nofiksē
savienotāju vietā.
3
Aizveriet akumulatora nodalījuma vāku.
Ievietojiet barošanas savienotāja kabeli tā, lai tas izietu
caur barošanas savienotāja slotu, un aizveriet
akumulatora nodalījuma vāku.
4
Pievienojiet maiņstrāvas adapteri.
Pievienojiet maiņstrāvas adaptera barošanas vadu pie maiņstrāvas adaptera
kontaktligzdas (e), bet barošanas vadu EP-5B pie līdzstrāvas kontaktligzdas (r). Kad
kameru darbina, izmantojot maiņstrāvas adapteri un barošanas savienotāju, monitorā
tiek parādīta V ikona.
n
299
Kameras kopšana
Uzglabāšana
Ja kamera netiks izmantota ilgāku laiku, uzlieciet monitora vāku, izņemiet akumulatoru,
uzlieciet kontakta vāku un uzglabājiet akumulatoru vēsā un sausā vietā. Lai novērstu
aprasošanu vai pelējuma veidošanos, glabājiet kameru sausā, labi vēdināmā vietā.
Neuzglabājiet kameru kopā ar ligroīna vai kampara pretkožu bumbiņām vai vietās, kas:
• tiek slikti vēdinātas vai pakļautas mitrumam, kas lielāks par 60 %
• atrodas blakus iekārtām, kas rada stiprus elektromagnētiskos laukus, piemēram,
televizoriem vai radio aparātiem
• ir pakļautas temperatūrai, kas augstāka par 50 °C vai zemāka par –10 °C
Tīrīšana
Izmantojiet pūtēju, lai notīrītu netīrumus un plūksnas, pēc tam noslaukiet ar mīkstu, sausu
drānu. Ja kamera ir izmantota pludmalē vai jūras krastā, noslaukiet smiltis vai sāli ar
destilētā ūdenī viegli samitrinātu drānu un kārtīgi nosusiniet. Svarīgi: netīrumi vai citi
svešķermeņi kameras iekšpusē var radīt bojājumus, uz kuriem netiek attiecināta garantija.
Šos stikla elementus var viegli sabojāt. Notīriet netīrumus un plūksnas ar pūtēju. Ja
Objektīvs,
izmantojat aerosola pūtēju, turiet aerosolu vertikāli, lai neļautu iztecēt šķidrumam. Lai
spogulis un
notīrītu pirkstu nospiedumus vai citus traipus, uzlieciet nedaudz objektīva tīrītāja uz
skatu meklētājs
mīkstas drānas un uzmanīgi notīriet.
Notīriet netīrumus un plūksnas ar pūtēju. Tīrot pirkstu nospiedumus un citus traipus, viegli
Monitors
noslaukiet virsmu ar mīkstu drānu vai zamšādu. Nelietojiet spēku, jo tas var radīt
bojājumus vai darbības traucējumus.
Kameras
korpuss
Neizmantojiet spirtu, šķīdinātājus un citas gaistošas ķimikālijas.
D
n
300
Kameras un piederumu apkope
Kamera ir precīza ierīce, un tai nepieciešama regulāra apkope. Nikon iesaka reizi gadā vai reizi divos
gados pārbaudīt kameru pie sākotnējā izplatītāja vai Nikon pilnvarota tehniskās apkopes centra
pārstāvja un veikt apkopi reizi trīs līdz piecu gadu laikā (ņemiet vērā, ka tie ir maksas pakalpojumi).
Biežas pārbaudes un apkopes ir īpaši ieteicamas, ja kamera tiek izmantota profesionālam darbam.
Jebkuri piederumi, ko regulāri izmanto kopā ar kameru, piemēram, objektīvi vai papildu zibspuldzes, ir
jāpārbauda un jākopj kopā ar kameru.
Zemas caurlaidības filtrs
Lai novērstu muarē efekta parādīšanos, attēla sensors, kas darbojas kā kameras attēla
elements, ir aprīkots ar zemas caurlaidības filtru. Ja ir aizdomas, ka uz filtra esošie netīrumi vai
putekļi parādās fotogrāfijās, varat notīrīt filtru, izmantojot iestatīšanas izvēlnes opciju Clean
image sensor (Notīrīt attēla sensoru). Filtru var notīrīt jebkurā laikā, izmantojot opciju Clean
now (Tīrīt tagad), vai arī tīrīšanu var veikt automātiski, kad kamera tiek ieslēgta vai izslēgta.
❚❚ „Clean Now“ (Tīrīt tagad)
1
Atlasiet iestatīšanas izvēlnes opciju Clean
image sensor (Tīrīt attēla sensoru).
Lai parādītu izvēlnes, nospiediet G pogu.
Iestatīšanas izvēlnē iezīmējiet Clean image
sensor (Tīrīt attēla sensoru) un nospiediet 2.
G poga
2
Atlasiet opciju Clean now (Tīrīt tagad).
Kamera pārbaudīs attēla sensoru un pēc tam sāks
tīrīšanu. Šis process ilgs apmēram 10 sekundes;
šajā laikā vadības panelī mirgo paziņojums P
un nebūs iespējamas nekādas citas darbības.
Neizņemiet un neatvienojiet barošanas avotu,
kamēr tīrīšana nav pabeigta un vairs netiek rādīts
P.
A
Nolieciet kameru ar pamatni uz leju
Attēla sensora tīrīšana ir visefektīvākā, ja kamera ir novietota ar pamatni uz
leju, kā parādīts pa labi.
n
301
❚❚ „Clean at Startup/Shutdown“ (Notīrīt ieslēdzot/izslēdzot)
Izvēlieties kādu no šādām opcijām:
Opcija
Clean at startup
5
(Notīrīt ieslēdzot)
Clean at shutdown
6
(Notīrīt izslēdzot)
Clean at startup &
7 shutdown (Notīrīt
ieslēdzot un izslēdzot)
Cleaning off
(Notīrīšana)
1
Apraksts
Attēla sensors automātiski tiek notīrīts ik reizi, kad kamera tiek ieslēgta.
Attēla sensors tiek automātiski notīrīts ik reizi, kad kamera tiek izslēgta.
Attēla sensors automātiski tiek notīrīts kameras ieslēgšanas un izslēgšanas
procedūru laikā.
Automātiska attēla sensora notīrīšana.
Atlasiet opciju Clean at startup/shutdown
(Notīrīt ieslēdzot/izslēdzot).
Atveriet izvēlni Clean image sensor (Tīrīt attēla
sensoru), kā aprakstīts iepriekšējā lappusē 2. darbībā.
Iezīmējiet Clean at startup/shutdown (Notīrīt
ieslēdzot/izslēdzot) un nospiediet 2.
2
Atlasiet opciju.
Iezīmējiet opciju un nospiediet J.
D
Attēla sensora tīrīšana
Kameras vadības ierīču darbināšana palaides laikā pārtrauc attēla sensora tīrīšanu. Attēla sensora
tīrīšanu, ieslēdzot kameru, nevar izpildīt, ja tiek uzlādēta zibspuldze.
n
302
Tīrīšana tiek veikta, pavibrējot zemas caurlaidības filtru. Ja netīrumus nevar pilnībā noņemt, izmantojot
izvēlnes Clean image sensor (Tīrīt attēla sensoru) opcijas, notīriet attēla sensoru manuāli (0 303) vai
sazinieties ar Nikon pilnvarota tehniskās apkopes centra pārstāvi.
Ja attēla sensora tīrīšana tiek veikta vairākas reizes pēc kārtas, attēla sensora tīrīšana var tikt uz laiku
atspējota, lai aizsargātu kameras iekšējo shēmu. Pēc īsa pārtraukuma tīrīšanu var veikt atkal.
❚❚ Manuāla tīrīšana
Ja svešķermeni no zemas caurlaidības filtra nevar noņemt, izmantojot iestatīšanas izvēlnes
opciju Clean image sensor (Notīrīt attēla sensoru) (0 301), filtru var notīrīt manuāli, kā
aprakstīts tālāk. Tomēr ņemiet vērā, ka filtrs ir ļoti trausls un to var viegli sabojāt. Nikon iesaka
uzticēt filtra tīrīšanu tikai Nikon pilnvarotiem tehniskās apkopes darbiniekiem.
1
Uzlādējiet akumulatoru vai pievienojiet maiņstrāvas adapteri.
Pārbaudot vai tīrot zemas caurlaidības filtru, nepieciešams uzticams barošanas avots.
Izslēdziet kameru un ievietojiet pilnībā uzlādētu akumulatoru EN-EL15, vai pievienojiet
papildu barošanas savienotāju EP-5B un maiņstrāvas adapteri EH-5b. Opcija Lock mirror
up for cleaning (Fiksēt spoguli paceltā stāvoklī tīrīšanai) ir pieejama tikai tad, ja
akumulatora līmenis ir lielāks nekā J.
2
Noņemiet objektīvu.
Izslēdziet kameru un noņemiet objektīvu.
3
Atlasiet opciju Lock mirror up for cleaning
(Fiksēt spoguli paceltā stāvoklī tīrīšanai).
Ieslēdziet kameru un nospiediet G pogu, lai
parādītu izvēlnes. Iestatīšanas izvēlnē iezīmējiet
Lock mirror up for cleaning (Fiksēt spoguli
paceltā stāvoklī tīrīšanai) un nospiediet 2.
4
G poga
Nospiediet J.
Monitorā tiks parādīts pa labi redzamais
paziņojums, bet vadības panelī un skatu
meklētājā būs redzama svītriņu rinda. Lai
atjaunotu normālu darbību, nepārbaudot zemas
caurlaidības filtru, izslēdziet kameru.
n
303
5
Spoguļa pacelšana.
Nospiediet līdz galam aizvara atbrīvošanas pogu.
Tiks pacelts spogulis, un aizvara aizkars atvērsies,
atsedzot zemas caurlaidības filtru. Skatu
meklētājā nodzisīs displejs, bet vadības panelī
mirgos svītriņu rinda.
6
Pārbaudiet zemas caurlaidības filtru.
Turot kameru tā, ka gaisma krīt uz zemās caurlaidības filtru,
pārbaudiet, vai uz filtra nav netīrumi un pūkas. Ja svešķermeņu
nav, pārejiet uz 8. darbību.
7
Notīriet filtru.
Ar pūtēju nopūtiet no filtra visus netīrumus un pūkas.
Neizmantojiet pūtēja birsti, jo ar to var sabojāt filtru. Netīrumus,
ko nevar noņemt ar pūtēju, drīkst noņemt tikai Nikon pilnvaroti
tehniskās apkopes darbinieki. Nekādā gadījumā nepieskarieties
filtram un neslaukiet to.
8
Izslēdziet kameru.
Spogulis atgriezīsies nolaistā stāvoklī, un aizvara aizkars aizvērsies. Uzlieciet atpakaļ
objektīvu vai korpusa vāciņu.
n
304
A
Izmantojiet drošu barošanas avotu
Aizvara aizkars ir ļoti trausls un to var viegli sabojāt. Ja kamera izslēdzas, kad spogulis ir pacelts, aizkars
aizvērsies automātiski. Lai nepieļautu aizkara sabojāšanu, ievērojiet šādus piesardzības pasākumus:
• neizslēdziet kameru un nenoņemiet vai neatvienojiet barošanas avotu, kamēr spogulis ir pacelts.
• ja akumulators izlādējas, kamēr spogulis ir pacelts, atskanēs pīkstiens un lēnām mirgos automātiskā
taimera spuldze, lai brīdinātu, ka aizvara aizkars aizvērsies, un pēc apmēram divm minūtēm spogulis
tiks nolaists. Nekavējoties pārtrauciet tīrīšanu vai pārbaudi.
D
Svešķermenis uz zemas caurlaidības filtra
Ražošanas un transportēšanas laikā Nikon veic visus iespējamos piesardzības pasākumus, lai nepieļautu
svešķermeņu nonākšanu uz zemas caurlaidības filtra. Taču D600 ir paredzēts izmantošanai ar
maināmiem objektīviem, un, kad objektīvi tiek noņemti vai mainīti, kamerā var iekļūt svešķermeņi.
Nokļūstot kamerā, svešķermenis var pielipt pie zemas caurlaidības filtra, kur tas noteiktos apstākļos var
parādīties uzņemtajās fotogrāfijās. Lai aizsargātu kameru, kad objektīvs ir noņemts, atcerieties uzlikt
kameras komplektā iekļauto korpusa vāciņu, vispirms uzmanīgi notīrot visus netīrumus un citus
svešķermeņus, kas var būt pielipuši pie korpusa vāciņa. Izvairieties mainīt objektīvus putekļainā vidē.
Ja uz zemas caurlaidības filtra nonāk svešķermenis, notīriet filtru, kā aprakstīts iepriekš, vai uzticiet to
Nikon pilnvarotiem apkopes darbiniekiem. Fotogrāfijas, kuru kvalitāti ir ietekmējuši uz filtra esoši
svešķermeņi, var retušēt, izmantojot programmu Capture NX 2 (pieejama atsevišķi; 0 298) vai attēla
tīrīšanas opcijas, kas pieejamas trešo pušu attēlveidošanas lietojumprogrammās.
n
305
Kameras un akumulatora kopšana:
brīdinājumi
Nemetiet zemē: Ierīcei var rasties darbības traucējumi, ja tā ir pakļauta spēcīgiem triecieniem vai vibrācijai.
Uzturiet sausu: Šis izstrādājums nav ūdensdrošs un, ja tas ir bijis iegremdēts ūdenī vai pakļauts lielam
mitrumam, var rasties darbības traucējumi. Iekšējā mehānisma rūsēšana var radīt neatgriezeniskus
bojājumus.
Izvairieties no pēkšņām temperatūras izmaiņām: Straujas temperatūras svārstības, kas rodas, ieejot vai izejot no
apsildītas telpas laukā aukstā laikā, ierīcē var izraisīt kondensēšanos. Lai nepieļautu kondensāciju, iekams
pakļaut to straujām temperatūras svārstībām, novietojiet ierīci pārnēsāšanas koferī vai plastmasas somā.
Nenovietojiet spēcīga magnētiska lauka tuvumā: Neizmantojiet un neuzglabājiet ierīci tādu iekārtu tuvumā, kas
ģenerē spēcīgu elektromagnētisko starojumu vai magnētisko lauku. Spēcīgi statiskie lādiņi vai
magnētiskie lauki, ko rada, piemēram, radioraidītāji, var radīt monitora traucējumus, sabojāt atmiņas kartē
saglabātos datus vai ietekmēt izstrādājuma iekšējo elektrisko shēmu.
Neatstājiet ar pret sauli pavērstu objektīvu: Neatstājiet objektīvu pavērstu pret sauli vai citu spēcīgu gaismas
avotu uz ilgāku laiku. Intensīva gaisma var izraisīt attēla sensora darbības pasliktināšanos vai radīt baltu
izpldumu fotogrāfijās.
Iekams izņemt vai atvienot barošanas avotu, noteikti izslēdziet kameru: Neatvienojiet ierīci un neizņemiet
akumulatoru, kamēr tā ir ieslēgta vai kamēr tiek ierakstīti vai dzēsti attēli. Enerģijas padeves piespiedu
pārtraukšana šādos apstākļos var radīt datu zudumu vai atmiņas vai iekšējās shēmas bojājumus. Lai
novērstu nejaušu enerģijas padeves pārtraukumu, izvairieties pārvietot ierīci no vienas vietas uz citu,
kamēr ir pievienots maiņstrāvas adapteris.
Tīrīšana: Tīrot kameras korpusu, izmantojiet pūtēju, lai uzmanīgi noņemtu putekļus un pūkas, bet pēc tam
noslaukiet to ar mīkstu, sausu drānu. Pēc kameras izmantošanas pludmalē vai jūras krastā noslaukiet visas
smiltis vai sāli, izmantojot drānu, kas viegli samitrināta tīrā ūdenī, un pēc tam kārtīgi nožāvējiet kameru.
Retos gadījumos statiskā elektrība var izraisīt šķidro kristālu displeju izgaismošanos vai aptumšošanos. Tas
neliecina par darbības traucējumiem, un displejs drīz atgriezīsies normālā stāvoklī.
Objektīvu un spoguli var viegli sabojāt. Netīrumi un pūkas ir uzmanīgi jānoņem ar gaisa pūtēju. Izmantojot
aerosola pūtēju, turiet aerosolu vertikāli, lai nepieļautu šķidruma iztecēšanu. Lai no objektīva notīrītu
pirkstu nospiedumus vai citus traipus, uzlieciet nedaudz objektīva tīrītāja uz mīkstas drānas un uzmanīgi
noslaukiet objektīvu.
Plašāk par zemas caurlaidības filtra tīrīšanu skatiet sadaļu „Zemas caurlaidības filtrs“ (0 301, 303).
Objektīva kontakti: Uzturiet tīrus objektīva kontaktus.
Nepieskarieties aizvara aizkaram: Aizvara aizkars ir ļoti plāns un to ļoti viegli var sabojāt. Nekādā gadījumā
nevajag pielietot spēku aizkaram, bakstīt to ar tīrīšanas rīkiem vai pakļaut spēcīgām gaisa straumēm no
pūtēja. To darot, aizkaru var saskrāpēt, deformēt vai pārplēst.
n
306
Uzglabāšana: Lai novērstu aprasošanu vai pelējuma veidošanos, glabājiet kameru sausā, labi vēdināmā vietā.
Ja izmantojat maiņstrāvas adapteri, atvienojiet to, lai nepieļautu aizdegšanos. Ja ierīce netiks izmantota
ilgāku laiku, izņemiet akumulatoru, lai novērstu noplūdi, un uzglabājiet kameru plastmasas somā, kas satur
mitruma absorbentu. Tomēr neuzglabājiet kameras korpusu plastmasas maisā, jo tas var izraisīt materiāla
bojāšanos. Ņemiet vērā, ka mitruma absorbents pakāpeniski zaudē spēju absorbēt mitrumu, un tas ir
regulāri jānomaina.
Lai novērstu aprasošanu vai pelējuma veidošanos, izņemiet kameru no glabātavas vismaz reizi mēnesī.
Ieslēdziet kameru un uzņemiet pāris fotogrāfijas, iekams nolikt to atpakaļ.
Akumulatoru uzglabājiet vēsā, sausā vietā. Iekams nolikt akumulatoru, uzlieciet kontakta vāku.
Paziņojumi par monitoru: Monitors ir konstruēts ar ļoti lielu precizitāti; vismaz 99,99% pikseļu ir darbspējīgi,
iztrūkstoši vai bojāti var būt ne vairāk par 0,01% pikseļu. Tomēr šie displeji var saturēt vienmēr ieslēgtus
pikseļus (baltus, sarkanus, zilus vai zaļus) vai vienmēr izslēgtus (melnus) pikseļus; tas nenorāda uz darbības
traucējumiem un neatstāj nekādu iespaidu uz attēliem, kas ierakstīti ar ierīci.
Attēli monitorā spilgtā gaismā var būt grūti saskatāmi.
Nepielietojiet spēku pret monitoru, jo tas var radīt bojājumus un darbības traucējumus. Netīrumus vai
pūkas uz monitora var noņemt ar pūtēju. Traipus var noņemt, uzmanīgi noslaukot tos ar mīkstu drānu vai
zamšādu. Ja monitors saplīst, īpaši jāuzmanās, lai nesavainotos ar saplīsušo stiklu un neļautu monitora
šķidrajiem kristāliem saskarties ar ādu vai iekļūt acīs un mutē.
Uzlieciet monitora vāku, kad transportējat kameru vai atstājat to bez uzraudzības.
Akumulatori: Akumulatori nepareizas rīcības rezultātā var iztecēt vai eksplodēt. Rīkojoties ar akumulatoriem,
ievērojiet šādus piesardzības pasākumus:
• izmantojiet vienīgi šai ierīcei apstiprinātus akumulatorus.
• nepakļaujiet akumulatoru liesmām vai pārmērīgam karstumam.
• uzturiet tīrus akumulatora kontaktus.
• pirms akumulatora nomainīšanas izslēdziet ierīci.
• ja akumulators netiek izmantots, izņemiet to no kameras vai lādētāja un uzlieciet kontakta vāku. Šīs
ierīces patērē mazliet enerģijas arī tad, ja ir izslēgtas un var iztukšot akumulatoru līdz pat tādam
stāvoklim, ka tas vairs nefunkcionēs. Ja akumulators kādu laiku netiks izmantots, ievietojiet to kamerā
un darbiniet, līdz tas ir iztukšots, un tikai pēc tam novietojiet to uzglabāšanai 15 līdz 25 °C temperatūrā
(izvairieties uzglabāt ļoti aukstās un ļoti karstās vietās). Atkārtojiet šo procesu vismaz reizi sešos
mēnešos.
• atkārtoti ieslēdzot un izslēdzot kameru, kad akumulators ir pilnībā izlādējies, samazinās akumulatora
darbmūžs. Pilnība izlādējušies akumulatori pirms lietošanas ir jāuzlādē.
• äkumulatora lietošanas laikā var paaugstināties tā iekšējā temperatūra. Mēģinot uzlādēt sakarsušu
akumulatoru, pasliktināsies akumulatora sniegums, un akumulators var neuzlādēties vai uzlādēties tikai
daļēji. Iekams uzlādēt akumulatoru, pagaidiet, kamēr tas atdziest.
n
307
• akumulatora lādēšanas turpināšana pēc pilnas uzlādes var pasliktināt tā darbību.
• ja ievērojami samazinās laiks, kurā pilnībā uzlādēts akumulators, to izmantojot istabas temperatūra,
saglabā lādiņu, tad šāds akumulators ir jānomaina. Iegādājieties jaunu akumulatoru EN-EL15.
• pirms lietošanas uzlādējiet akumulatoru. Uzņemot fotogrāfijas svarīgos pasākumos, sagatavojiet
rezerves akumulatoru EN-EL15 un uzturiet to pilnībā uzlādētu. Atkarībā no jūsu atrašanās vietas var būt
grūti iegādāties rezerves akumulatorus. Aukstā laikā akumulatora jaudai ir tendence samazināties.
Pirms aukstā laikā uzņemt fotogrāfijas ārā, pārliecinieties, vai akumulators ir pilnībā uzlādēts. Turiet
rezerves akumulatoru siltā vietā un, ja nepieciešams, nomainiet. Pēc sasildīšanas auksts akumulators var
nedaudz atgūt lādiņu.
• nolietoti akumulatori ir vērtīgs resurss; utilizējiet tos, ievērojot vietējos spēkā esošos noteikumus.
n
308
Pieejamie iestatījumi
Nākamajā tabulā uzskaitīti iestatījumi, kurus var regulēt katrā režīmā.
Uzņemšanas izvēlne
Citi iestatījumi 2
Storage folder (Glabātavas mape)
File naming (Failu nosaukumi) 1
Role played by card in Slot 2 (2. slota kartes
loma) 1
Image quality (Attēla kvalitāte) 1, 2
Image size (Attēla izmērs) 1, 2
Image area (Attēla apgabals) 1
JPEG compression (JPEG kompresija) 1
NEF (RAW) recording (NEF (RAW) ierakstīšana) 1
White balance (Baltā balanss) 1, 2
Set Picture Control (Iestatīt Picture Control) 1
Auto distortion control (Automātiskā
kropļojumu kontrole) 1
Color space (Krāstelpa) 1
Active D-Lighting (Aktīvā D-Lighting) 1
HDR (high dynamic range) (HDR (augsts
dinamiskais diapazons)) 1, 2
Vignette control (Vinjetes vadība) 1
Long exposure NR (Ilgas ekspozīcijas sk.) 1
High ISO NR (Augsts ISO sk.) 1
ISO sensitivity settings (ISO jutības
iestatījumi) 1, 2
Remote control mode (Tālvadības pults
režīms) 1
Multiple exposure (Daudzkārtēja
ekspozīcija) 1, 2
Interval timer shooting (Uzņemšana ar
intervāla taimeri) 1
Time-lapse photography (Fotografēšana ar
laika intervāliem) 1
Movie settings (Video iestatījumi) 1
Autofokusa režīms (skatu meklētājs)
AF apgabala režīms (skatu meklētājs)
AF režīms (tiešais skats/video)
AF apgabala režīms (tiešais skats/video)
AE fiksēšanas turēšana
Elastīga programma
Mērīšana
Ekspozīcijas kompensācijas
Vairākkadru uzņemšana
Zibspuldzes režīms
Zibspuldzes kompensācija
FV lock (Zibspuldzes vērtības fiksēšana)
i
✔
✔
j
✔
✔
k, p, l, m,
n, o, r, t,
P S, A, M s, 0 u, v w
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
—
—
✔
✔
✔
✔
✔
—
—
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
—
—
✔
✔
✔
✔
✔
—
—
✔
✔
✔
✔
✔
—
—
✔
✔
✔
✔
✔
—
—
✔
✔
✔
✔
✔
—
—
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔ ✔ ✔
— 3 — 3 ✔2
✔
✔2
✔
—3
✔
✔
✔
—3 —3 —3
✔
—
x, y, 1, 2,
z
3
✔
✔
✔
✔
—
—
✔
✔
—
—
—
—
—
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔4 ✔4 ✔
✔
✔4
✔4
✔4
✔4
✔4
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
—
—
✔
✔
—
—
—
—
—
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔5
✔5
✔5
✔5
✔
—
—
—
—
✔5
—
✔
✔
✔5
✔5
✔5
✔5
✔
—
—
—
—
—
—
—
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
—
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔5
✔5
✔5
✔5
✔
—
—
—
—
✔5
—
✔
✔
✔5
✔5
✔5
✔5
✔
—
—
—
—
—
—
—
✔
✔5
✔5
✔5
✔5
✔
—
—
—
—
✔5
—
✔
✔
✔5
✔5
✔5
✔5
✔
—
—
—
—
—
—
—
✔
✔5
✔5
✔5
✔5
✔
—
—
—
—
—
—
—
n
309
Pielāgotie iestatījumi 6
n
310
i
a1: AF-C priority selection (AF-C prioritātes atlase) ✔
a2: AF-S priority selection (AF-S prioritātes izvēle) ✔
a3: Focus tracking with lock-on (Fokusa
✔
paredzēšana ar fiksēšanu)
a4: AF point illumination (AF punkta
✔
apgaismojums)
a5: Focus point wrap-around (Fokusa punkta
✔
ietvērums)
a6: Number of focus points (Fokusa punktu skaits)
✔
a7: Built-in AF-assist illuminator (Iebūvētais AF
✔
palīggaismotājs)
b1: ISO sensitivity step value (ISO jutības soļa
✔
vērtība)
b2: EV steps for exposure cntrl (Ekspozīcijas
✔
vadības EV soļi)
b3: Easy exposure compensation (Vienkāršota
—
ekspozīcijas kompensācija)
b4: Center-weighted area (Centra vidējais
—
apgabals)
b5: Fine-tune optimal exposure (Optimālas
✔
ekspozīcijas precīza ieregulēšana)
c1: Shutter-release button AE-L (Aizvara
✔
atbrīvošanas poga AE-L)
c2: Standby timer (Gaidstāves aktivizēšanas
✔
taimeris)
c3: Self-timer (Automātiskais taimeris)
✔
c4: Monitor off delay (Monitora izslēgšanās
✔
aizturēšana)
c5: Remote on duration (Ilgstošā tālvadība)
✔
d1: Beep (Pīkstiens)
✔
d2: Viewfinder grid display (Skatu meklētāja
✔
režģa rādīšana)
d3: ISO display and adjustment (ISO rādīšana
✔
un pielāgošana)
d4: Screen tips (Ekrāna padomi)
✔
d5: CL mode shooting speed (Nepārtrauktas
✔
lēnas uzņemšanas režīma uzņemšanas ātrums)
d6: Max. continuous release (Maks.
✔
nepārtrauktā atbrīvošana)
d7: File number sequence (Failu numuru secība) ✔
d8: Information display (Informācijas displejs) ✔
d9: LCD illumination (Šķidro kristālu displeja
✔
izgaismojums)
d10: Exposure delay mode (Ekspozīcijas
✔
aizturēšanas režīms) 2
d11: Flash warning (Zibspuldzes brīdinājums) —
d12: MB-D14 battery type (MB-D14
✔
akumulatora tips)
d13: Battery order (Akumulatoru secība)
✔
j
✔
✔
k, p, l, m,
n, o, r, t,
P S, A, M s, 0 u, v w
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
—
—
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
—
✔
✔
—
—
—
—
—
—
✔
✔
—
—
—
—
—
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
x, y, 1, 2,
z
3
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
—
✔
✔
—
—
—
—
—
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
Pielāgotie iestatījumi 6
1
2
3
4
5
6
e1: Flash sync speed (Zibspuldzes
sinhronizācijas ātrums)
e2: Flash shutter speed (Zibspuldzes aizvara
ātrums)
e3: Flash cntrl for built-in flash (Zibspuldzes
vadība iebūvētai zibspuldzei)/Optional flash
(Papildu zibspuldze)
e4: Exposure comp. for flash (Ekspozīcijas
kompensācija zibspuldzei)
e5: Modeling flash (Modelēšanas zibspuldze)
e6: Auto bracketing set (Automātiskās
vairākkadru uzņemšanas komplekts)
e7: Bracketing order (Vairākkadru uzņemšanas
secība)
f1: OK button (shooting mode) (OK poga
(uzņemšanas režīms))
f2: Assign Fn Button (Fn pogas piešķire)
f3: Assign preview button (Priekšskatījuma
pogas piešķire)
f4: Assign AE-L/AF-L button (AE-L/AF-L pogas
piešķire)
f5: Customize command dials (Pielāgot
komandu ciparripas)
f6: Release button to use dial (Atbrīvot pogu,
lai izmantotu ciparripu)
f7: Slot empty release lock (Aizvara
atbrīvošanas bloķēšana, ja slots ir tukšs)
f8: Reverse indicators (Apvēršanas indikatori)
f9: Assign MB-D14 4 button (MB-D14 piešķire
4 poga)
g1: Assign Fn Button (Fn pogas piešķire)
g2: Assign preview button (Priekšskatījuma
pogas piešķire)
g3: Assign AE-L/AF-L button (AE-L/AF-L pogas
piešķire)
g4: Assign shuter button (Aizvara pogas
piešķire)
k, p, l, m,
n, o, r, t,
S, A, M s, 0 u, v w
x, y, 1, 2,
z
3
i
j
P
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
—
—
✔
✔
—
—
—
—
—
—
—
✔
✔
—
—
—
—
—
—
—
✔
✔
—
—
—
—
—
—
—
✔
✔
—
—
—
—
—
—
—
✔
✔
—
—
—
—
—
—
—
✔
✔
—
—
—
—
—
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
Atiestata, izmantojot opciju, Reset shooting menu (Atiestatīt uzņemšanas izvēlni) (0 214).
Atiestata, izmantojot divu pogu atiestatīšanu (0 151).
Fiksēts uz iestatījumu Auto (Automātiski).
Opcija Auto ISO sensitivity control (Automātiska ISO jutības vadība) nav pieejams.
Tiek atiestatīts, kad režīma ciparripa tiek pagriezta uz jaunu iestatījumu.
Atiestata, izmantojot opciju, Reset custom settings (Atiestatīt pielāgotos iestatījumus) (0 221).
n
311
Noklusējuma iestatījumi
Tālāk uzskaitīti kameras izvēlņu opciju noklusējuma iestatījumi. Informāciju par divu pogu
atiestatīšanu skatiet 151. lpp.
❚❚ Atskaņošanas izvēlnes noklusējuma iestatījumi
Opcija
Playback folder (Atskaņošanas mape)
Image review (Attēlu apskate)
After delete (Pēc izdzēšanas)
Rotate tall (Vertikālo attēlu pagriešana)
Noklusējums
ND600
Off (Izslēgts)
Show next (Rādīt
nākamo)
On (Ieslēgts)
0
Opcija
207 Slide show (Slīdrāde)
212
Image type (Attēla tips)
212
212
Frame interval (Kadru intervāls)
Noklusējums
0
Still images and
movies (Nekustīgās
213
fotogrāfijas un video)
2s
❚❚ Uzņemšanas izvēlnes noklusējuma iestatījumi 1
Opcija
Noklusējums
File naming (Failu nosaukumi)
DSC
Role played by card in Slot 2 (2. slota kartes
Overflow (Pārpilde)
loma)
JPEG normal (JPEG
Image quality (Attēla kvalitāte)
normāla kvalitāte)
Image size (Attēla izmērs)
Large (Liels)
Image area (Attēla apgabals)
Auto DX crop (Automātiskā DX apcirpšana)
On (Ieslēgts)
Choose image area (Izvēlēties attēla
FX (36×24)
apgabalu)
Size priority (Izmēra
JPEG compression (JPEG kompresija)
prioritāte)
NEF (RAW) recording (NEF (RAW) ierakstīšana)
Lossless
compressed
Type (Tips)
(Saspiests bez
zudumiem)
NEF (RAW) bit depth (NEF (RAW) bitu
14-bit (14 biti)
dziļums)
Auto (Automātiski)
White balance (Baltā balanss)
> Normal (Normāls)
Fine-tuning (Precīza ieregulēšana)
A-B: 0, G-M: 0
Choose color temp. (Izvēlēties krāsu temp.)
5000 K
Preset manual (Manuāli iepriekš iestatīts)
d-1
Standard
Set Picture Control (Iestatīt Picture Control)
(Standarta)
Auto distortion control (Automātiskā
Off (Izslēgts)
kropļojumu kontrole)
Color space (Krāstelpa)
sRGB
Active D-Lighting (Aktīvā D-Lighting)
P, S, A, M, 1, 2, 3
Off (Izslēgts)
Citi režīmi
Auto (Automātiski)
HDR (high dynamic range) (HDR (augsts dinamiskais diapazons))
HDR mode (HDR režīms)
Off (Izslēgts)
Exposure differential (Ekspozīciju starpība) Auto (Automātiski)
Normal (Normāls)
Smoothing (Izlīdzināšana)
n
312
0
Opcija
Noklusējums
Normal (Normāls)
216 Vignette control (Vinjetes vadība)
Long exposure NR (Ilgas ekspozīcijas sk.)
Off (Izslēgts)
96
High ISO NR (Augsts ISO sk.)
Normal (Normāls)
93 ISO sensitivity settings (ISO jutības iestatījumi)
ISO sensitivity (ISO jutība)
95
P, S, A, M
100
Citi režīmi
Auto (Automātiski)
89
Auto ISO sensitivity control (Automātiska
Off (Izslēgts)
ISO jutības vadība)
90
Delayed remote
Remote control mode (Tālvadības pults
(Aizturēta
94 režīms)
tālvadība)
Multiple exposure (Daudzkārtēja ekspozīcija) 2
Multiple exposure mode (Daudzkārtējas
Off (Izslēgts)
ekspozīcijas režīms)
Number of shots (Uzņēmumu skaits)
2
94
Auto gain (Automātiska palielināšana)
On (Ieslēgts)
Interval timer shooting (Uzņemšana ar
Atiestatīt 3
intervāla taimeri)
115 Time-lapse photography (Fotografēšana ar
Atiestatīt 4
laika intervāliem)
117 Movie settings (Video iestatījumi)
120
1920 × 1080; 30p
121 Frame size/frame rate (Kadra izmērs/
(1920 × 1080; 30
kadru uzņemšanas ātrums)
kadri/s)
129
High quality
Movie quality (Video kvalitāte)
(Augsta kvalitāte)
217
Auto sensitivity
217 Microphone (Mikrofons)
(Automātiskā
jutība)
Destination (Galamērķis)
Slot 1 (1. slots)
137
0
218
218
218
105
107
85
160
161
162
164
168
65
140
140
141
1 Noklusējuma iestatījumus atiestata, izmantojot opciju Reset shooting menu (Atiestatīt uzņemšanas izvēlni) (0 214).
2 Opciju Reset shooting menu (Atiestatīt uzņemšanas izvēlni) nevar atlasīt, kamēr norisinās uzņemšana.
3 Sākuma laiku atiestata uz Now (Tagad), intervālu atiestata uz 1 minūti, intervālu skaitu un uzņēmumu skaitu atiestata
uz 1, bet opciju Start (Sākt) iestata uz Off (Izslēgts). Uzņemšana tiek izbeigta, ja tiek izpildīta atiestatīšana.
4 Intervāls tiek atiestatīts uz 5 s, ierakstīšanas laiks – uz 25 minūtēm.
❚❚ Pielāgoto iestatījumu izvēlnes noklusējuma iestatījumi *
Opcija
Noklusējums
0
a1 AF-C priority selection (AF-C prioritātes
Release (Atbrīvošana) 221
atlase)
a2 AF-S priority selection (AF-S prioritātes
Focus (Fokuss)
221
izvēle)
a3 Focus tracking with lock-on (Fokusa
3 (Normal) (3
222
paredzēšana ar fiksēšanu)
(Normāls))
a4 AF point illumination (AF punkta
Auto (Automātiski) 222
apgaismojums)
a5 Focus point wrap-around (Fokusa punkta
No wrap (Bez
222
ietvērums)
ietvēruma)
a6 Number of focus points (Fokusa punktu
39 points (39 punkti) 223
skaits)
a7 Built-in AF-assist illuminator (Iebūvētais
On (Ieslēgts)
223
AF palīggaismotājs)
b1 ISO sensitivity step value (ISO jutības soļa
224
1/3 step (1/3 solis)
vērtība)
b2 EV steps for exposure cntrl (Ekspozīcijas
1/3 step (1/3 solis)
224
vadības EV soļi)
b3 Easy exposure compensation (Vienkāršota
Off (Izslēgts)
225
ekspozīcijas kompensācija)
b4 Center-weighted area (Centra vidējais
ø 12 mm
226
apgabals)
b5 Fine-tune optimal exposure (Optimālas ekspozīcijas precīza ieregulēšana)
Matrix metering (Matricas mērīšana)
0
Center-weighted metering (Centra svērtā
226
0
mērīšana)
Spot metering (Punkta mērīšana)
0
c1 Shutter-release button AE-L (Aizvara
Off (Izslēgts)
226
atbrīvošanas poga AE-L)
c2 Standby timer (Gaidstāves aktivizēšanas
6s
227
taimeris)
c3 Self-timer (Automātiskais taimeris)
Self-timer delay (Automātiskā taimera
10 s
aizkave)
Number of shots (Uzņēmumu skaits)
1
227
Interval between shots (Intervāls starp
0.5 s (0,5 s)
uzņēmumiem)
c4 Monitor off delay (Monitora izslēgšanās aizturēšana)
Playback (Atskaņošana)
10 s
Menus (Izvēlnes)
1 min (1 min.)
228
Information display (Informācijas displejs)
10 s
Image review (Attēlu apskate)
4s
Live view (Tiešais skats)
10 min (10 min.)
c5 Remote on duration (Ilgstošā tālvadība)
1 min (1 min.)
228
d1 Beep (Pīkstiens)
Volume (Skaļums)
Off (Izslēgts)
228
Pitch (Intensitāte)
High (Augsta)
d2 Viewfinder grid display (Skatu meklētāja
Off (Izslēgts)
229
režģa rādīšana)
d3 ISO display and adjustment (ISO rādīšana Show frame count (Rādīt
229
un pielāgošana)
kadru skaitu)
d4 Screen tips (Ekrāna padomi)
On (Ieslēgts)
229
d5 CL mode shooting speed (Nepārtrauktas lēnas
3 fps (3 kadri/s)
229
uzņemšanas režīma uzņemšanas ātrums)
d6 Max. continuous release (Maks.
100
230
nepārtrauktā atbrīvošana)
On (Ieslēgts)
230
d7 File number sequence (Failu numuru secība)
d8 Information display (Informācijas displejs) Auto (Automātiski) 231
Opcija
d9 LCD illumination (Šķidro kristālu displeja
izgaismojums)
d10 Exposure delay mode (Ekspozīcijas
aizturēšanas režīms)
d11 Flash warning (Zibspuldzes brīdinājums)
d12 MB-D14 battery type (MB-D14
akumulatora tips)
d13 Battery order (Akumulatoru secība)
Noklusējums
0
Off (Izslēgts)
231
Off (Izslēgts)
231
On (Ieslēgts)
231
LR6 (AA alkaline) (LR6
232
(AA, sārma))
Use MB-D14 batteries
first (Vispirms izmantot 233
MB-D14 baterijas)
e1 Flash sync speed (Zibspuldzes
1/200 s
sinhronizācijas ātrums)
e2 Flash shutter speed (Zibspuldzes aizvara
1/60 s
ātrums)
e3 Flash cntrl for built-in flash (Zibspuldzes
vadība iebūvētai zibspuldzei)/Optional
TTL
flash (Papildu zibspuldze)
e4 Exposure comp. for flash (Ekspozīcijas
Entire frame (Viss kadrs)
kompensācija zibspuldzei)
e5 Modeling flash (Modelēšanas zibspuldze)
On (Ieslēgts)
e6 Auto bracketing set (Automātiskās
AE & flash (AE un
vairākkadru uzņemšanas komplekts)
zibspuldze)
MTR > under (zem) >
e7 Bracketing order (Vairākkadru
over (virs)
uzņemšanas secība)
Select center focus point
OK button (shooting mode) (OK poga
f1 (uzņemšanas režīms))
(Atlasīt centrālo fokusa
punktu)
f2 Assign Fn Button (Fn pogas piešķire)
Choose image area
(Izvēlēties attēla
apgabalu)
f3 Assign preview button (Priekšskatījuma
Preview
pogas piešķire)
(Priekšskatījums)
f4 Assign AE-L/AF-L button (AE-L/AF-L
AE/AF lock (AE/AF
pogas piešķire)
fiksators)
Customize
command
dials
(Pielāgot
komandu
ciparripas)
f5
Exposure compensation
(Ekspozīcijas
Reverse rotation (Griešana pretējā
kompensācija): U
Shutter speed/aperture
virzienā)
(Aizvara ātrums un
apertūras atvērums): U
Change main/sub (Mainīt galveno/
Off (Izslēgts)
pakārtoto)
Sub-command dial
Aperture setting (Apertūras atvēruma
(Apakškomandu skala)
iestatījums)
Menus and playback (Izvēlnes un
Off (Izslēgts)
atskaņošana)
f6 Release button to use dial (Atbrīvot pogu,
No (Nē)
lai izmantotu ciparripu)
Enable release (Aktivizēt
f7 Slot empty release lock (Aizvara
atbrīvošanas bloķēšana, ja slots ir tukšs)
atbrīvošanu)
f8 Reverse indicators (Apvēršanas indikatori)
AE/AF lock (AE/AF
f9 Assign MB-D14 4 button (MB-D14
piešķire 4 poga)
fiksators)
None (Nekas)
g1 Assign Fn Button (Fn pogas piešķire)
g2 Assign preview button (Priekšskatījuma Index marking (Indeksu
pogas piešķire)
atzīmēšana)
AE/AF lock (AE/AF
g3 Assign AE-L/AF-L button (AE-L/AF-L
pogas piešķire)
fiksators)
Take photos (Uzņemt
g4 Assign shuter button (Aizvara pogas
piešķire)
fotogrāfijas)
234
235
236
240
241
241
241
241
242
244
244
245
246
246
246
247
247
248
248
248
* Noklusējuma iestatījumus atiestata, izmantojot opciju Reset custom settings (Atiestatīt pielāgotos iestatījumus) (0 221).
n
313
❚❚ Iestatīšanas izvēlnes noklusējuma iestatījumi
Opcija
Noklusējums
Save user settings (Saglabāt lietotāja iestatījumus)
Save to U1 (Saglabāt U1)
Uzņemšanas režīma
noklusējuma iestatījumus uz P
Save to U2 (Saglabāt U2)
Monitor brightness (Monitora
Manual (Manuālais)
spilgtums)
Manual (Manuālais)
0
Clean image sensor (Notīrīt attēla sensoru)
Clean at startup/shutdown Clean at startup & shutdown
(Notīrīt ieslēdzot/izslēdzot) (Notīrīt ieslēdzot un izslēdzot)
HDMI
Output resolution (Izvades
Auto (Automātiski)
izšķirtspēja)
Device control (Ierīces
On (Ieslēgts)
vadība)
n
314
0
81
250
301
205
Opcija
Noklusējums
Flicker reduction (Mirgoņas
Auto (Automātiski)
samazināšana)
Time zone and date (Laika josla un datums)
Daylight saving time
Off (Izslēgts)
(Vasaras laiks)
Auto image rotation
(Automātiska attēla
On (Ieslēgts)
pagriešana)
GPS
Standby timer (Gaidstāves
Enable (Iespējot)
aktivizēšanas taimeris)
Use GPS to set camera clock
(Izmantot GPS, lai iestatītu
Yes (Jā)
kameras pulksteni)
Eye-Fi upload (Eye-Fi
Enable (Iespējot)
augšupielāde)
0
252
253
254
175
260
Ekspozīcijas programma (režīms P)
Nākamajā grafikā ir parādīta P režīma ekspozīcijas programma:
12
14
16 15
/
f/1,4
17
18
19
f/5,6
f/8
20
f/2,8
f/4
16
1
3
f/2
f/1,4 − f/16
Apertūras atvērums
f/1
13
11
9
10
8
7
5
6
3
4
2
1
0
-1
-3
-2
-5
]
V
[E
-4
ISO 100; objektīvs ar maksimālo apertūras atvērumu f/1,4 un minimālo
apertūras atvērumu f/16 (piemēram, AF-S NIKKOR 50 mm f/1,4G)
21
f/11
22
f/16
f/32
23
f/22
30" 15" 8" 4"
2"
1"
2
4
8
15 30 60 125 250 500 1000 2000 4000 8000
Aizvara ātrums (sekundes)
EV maksimālās un minimālās vērtības mainās reizē ar ISO jutību; grafikā tiek pieņemts, ka ISO
jutība ir ekvivalenta ISO 100. Ja tiek izmantota matricas mērīšana, vērtības, kas lielākas par
16 1/3 EV, tiek samazinātas līdz 161/3 EV.
n
315
Traucējummeklēšana
Ja kamera nedarbojas, kā paredzēts, iekams konsultēties ar izplatītāju vai Nikon pilnvarotu
tehniskās apkopes pārstāvi, pārbaudiet sarakstu ar biežāk sastopamajām problēmām.
Displejs
Skatu meklētājs nav fokusā: Noregulējiet skatu meklētāja fokusu vai izmantojiet actiņas papildu koriģējošās
lēcas (0 33, 297).
Skatu meklētājs ir tumšs: Ievietojiet pilnībā uzlādētu akumulatoru (0 21, 35).
Displejs izslēdzas bez brīdinājuma: Izvēlieties ilgāku aizturēšanu pielāgotajam iestatījumam c2 (Standby timer
(Gaidstāves aktivizēšanas taimeris)) vai c4 (Monitor off delay (Monitora izslēgšanās aizturēšana))
(0 227, 228).
Vadības panelis un skatu meklētājs nereaģē un ir tumšs: Šo displeju reaģēšanas laiks un spilgtums mainās atkarībā
no temperatūras.
Apkārt aktīvajam fokusa punktam ir redzamas sīkas līnijas, vai arī, iezīmējot fokusa punktu, displejs kļūst sarkans: Tā ir
normāla parādība šāda veida skatu meklētajiem, un tas nenorāda uz darbības traucējumiem.
A
n
316
Ja kamera vairs nereaģē
Ļoti retos gadījumos displeji var nereaģēt, kā paredzēts, un kamera var pārtraukt funkcionēt. Vairumā
gadījumu šādu fenomenu izraisa spēcīgs ārējs statisks lādiņš. Izslēdziet kameru, izņemiet un nomainiet
akumulatoru, pievēršot uzmanību tam, lai izvairītos no apdegumiem, tad atkal ieslēdziet kameru, vai, ja
izmantojat maiņstrāvas adapteri (pieejams atsevišķi), atvienojiet un atkal pievienojiet adapteri un
vēlreiz ieslēdziet kameru. Ja problēma neizzūd, sazinieties ar izplatītāju vai Nikon pilnvarotu tehniskās
apkopes pārstāvi.
Uzņemšana (visi režīmi)
Kamerai vajadzīgs ilgs laiks, lai ieslēgtos: Izdzēsiet failus vai mapes.
Ir atspējota aizvara atbrīvošana:
• Bloķēta vai pilna atmiņas karte, vai arī atmiņas karte nav ievietota (0 29, 31).
• Tiek uzlādēta iebūvetā zibspuldze (0 39).
• Kamera nav fokusēta (0 38).
• Ir pievienots centrālā procesora objektīvs ar apertūras gredzenu, bet apertūras atvērums nav fiksēts uz
augstāko f skaitli. Ja vadības panelī tiek parādīts B, pielāgotajam iestatījumam f5 (Customize
command dials (Pielāgot komandu ciparripas)) > Aperture setting (Apertūras atvēruma
iestatīšana) atlasiet opciju Aperture ring (Apertūras gredzens), lai apertūras atvēruma regulēšanai
izmantotu objektīva apertūras gredzenu (0 245).
• Ir pievienots objektīvs bez centrālā procesora, bet kamera nav pārslēgta A vai M režīmā (0 288).
Kamera lēni reaģē uz aizvara pogu: Pielāgotajam iestatījumam d10 (Exposure delay mode (Ekspozīcijas
aizturēšanas režīms) atlasiet iestatījumu Off (Izslēgts); 0 231).
Nospiežot tālvadības pults aizvara atbrīvošanas pogu, netiek uzņemta fotogrāfija:
• Nomainiet tālvadības pults bateriju (0 298).
• Izvēlieties tālvadības pults atbrīvošanas režīmu (0 85).
• Tiek uzlādēta zibspuldze (0 87).
• Ir pagājis pielāgotajam iestatījumam c5 (Remote on duration (Ilgstošā tālvadība), 0 228) iestatītais
laiks: nospiediet līdz pusei aizvara atbrīvošanas pogu.
• Spilgta gaisma mijiedarbojas ar tālvadības pulti.
Fotogrāfijas nav fokusā:
• Pagrieziet fokusa režīma atlasītāju uz AF (0 97).
• Kamera nevar fokusēt, izmantojot autofokusu: izmantojiet manuālo fokusu vai fokusa fiksēšanu (0 102,
103).
Fokuss nefiksējas, kad aizvara poga ir nospiesta līdz pusei: Izmantojiet A AE-L/AF-L pogu, lai fiksētu fokusu, ja fokusa
režīmam ir atlasīts AF-C režīms, vai arī, ja kustībā esošs objekts tiek fotografēts AF-A režīmā.
Nevar atlasīt fokusa punktu:
• Atbloķējiet fokusa atlases fiksatoru (0 101).
• AF apgabala režīmam ir atlasīta automātiskā apgabala AF vai sejas prioritātes AF: izvēlieties citu režīmu.
• Kamera ir atskaņošanas režīmā (0 177) vai tiek lietotas izvēlnes (0 207).
• Nospiediet līdz pusei aizvara atbrīvošanas pogu, lai izslēgtu monitoru vai iedarbinātu gaidstāves
aktivizēšanas taimeri (0 39).
Nevar atlasīt AF apgabala režīmu: Ir atlasīts manuālais fokuss (0 55, 103).
Ikreiz, kad aizvara atbrīvošanas poga tiek nospiesta, nepārtrauktas atbrīvošanas režīmā tiek uzņemts tikai viens uzņēmums:
Nepārtraukta uzņemšana nav pieejama, ja uzplaiksna iebūvētā zibspuldze (0 145).
Nevar mainīt attēla izmēru: Opcija Image quality (Attēla kvalitāte) ir iestatīta kā NEF (RAW) (0 93).
Kamera lēni ieraksta fotogrāfijas: Izslēdziet ilgas ekspozīcijas trokšņu samazināšanu (0 218).
n
317
Fotogrāfijās parādās trokšņi (spilgti plankumi, brīvi izvietoti, spilgti pikseļi, dūmaka vai līnijas):
• Izvēlieties mazāku ISO jutību vai pielietojiet augstu ISO trokšņu samazināšanu (0 105, 218).
• Aizvara ātrums ir mazāks par 1 s: izmantojiet ilgas ekspozīcijas trokšņu samazināšanu (0 218).
• Izslēdziet Atīvo D-Lighting, lai izvairītos no trokšņu efektu pastiprināšanas (0 137).
Nedeg AF palīggaismotājs:
• AF palīggaisma neiedegas, ja autofokusa režīmam ir atlasīts AF-C režīms (0 97) vai ir atlasīts nepārtraukts
servo autofokuss, kad kamera ir AF-A režīmā. Izvēlieties iestatījumu AF-S. Ja AF apgabala režīmam atlasītā
opcija nav automātiskais apgabala AF, atlasiet centra fokusa punktu (0 99, 101).
• Kamera pašlaik ir tiešā skata režīmā vai tiek ierakstīts video.
• Pielāgotajam iestatījumam a7 (Built-in AF-assist illuminator (Iebūvētais AF palīggaismotājs)) ir
iestatīta opcija Off (Izslēgts) (0 223).
• Gaismotājs izslēdzās automātiski. Nepārtrauktas lietošanas laikā gaismotājs var sakarst; ļaujiet lampai
atdzist.
Fotogrāfijās parādās izplūdumi: Notīriet objektīva priekšējos un aizmugures elementus. Ja problēma neizzūd,
veiciet attēla sensora tīrīšanu (0 301).
Uzņemot video, netiek ierakstīta skaņa: Izvēlņu secībā Movie settings (Video iestatījumi) > Microphone
(Mikrofons) atlasīts iestatījums Microphone off (Mikrofons izslēgts).
Attēla spilgtums monitorā atšķiras no tiešā skata režīmā uzņemto fotogrāfiju ekspozīcijas:
• Ir atlasīta centra svērtā vai punkta mērīšana (0 109).
• Kamera ir M režīmā.
• Objekts ir pārāk spilgts vai pārāk tumšs.
• Darbojas Aktīvā D-Lighting (0 137).
• Fotogrāfijas tiek uzņemtas ar ilgu ekspozīciju (0 79).
• Tiek izmantota zibspuldze (0 143).
Tiešā skata vai video ierakstīšanas laikā parādās mirgoņa vai joslas: Izvēlieties vienumam Flicker reduction
(Mirgoņas samazināšana) opciju, kas atbilst vietējā maiņstrāvas elektriskā tīkla frekvencei (0 252).
Tiešā skata vai video ierakstīšanas laikā paradās spilgtas joslas: Tiešā skata režīmā vai video ierakstīšanas laikā ir
izmantota mirgojoša zīme, zibspuldze vai cits īslaicīgas gaismas avots.
Nevar atlasīt izvēlnes vienumu: Dažas opcijas nav pieejamas visos režīmos.
n
318
Uzņemšana (P, S, A, M)
Ir atspējota aizvara atbrīvošana:
• Pievienots objektīvs bez centrālā procesora: pagrieziet kameras režīma ciparripu uz A vai M (0 288).
• Pēc tam, kad aizvara ātrums A ir atlasīts režīmā M, režīma ciparripa ir pagriezta uz S: izvēlieties jaunu
aizvara ātrumu (0 76).
Nav pieejams pilns aizvara ātrumu diapazons: Tiek izmantota zibspuldze. Zibspuldzes sinhronizācijas ātrumu var
atlasīt izmantojot pielāgoto iestatījumu e1 (Flash sync speed (Zibspuldzes sinhronizācijas ātrums));
izmantojot saderīgas papildu zibspuldzes, pilnam aizvara ātrumu diapazonam izvēlieties iestatījumu
1/250 s (Auto FP) (1/250 s (Automātisks FP)) vai 1/200 s (Auto FP) (1/200 s (Automātisks FP)) (0 234).
Krāsas ir nedabīgas:
• Noregulējiet baltā balansu atbilstoši gaismas avotam (0 115).
• Noregulējiet opcijas Set Picture Control (Iestatīt Picture Control) iestatījumus (0 129).
Nevar izmērīt baltā balansu: Objekts ir pārāk tumšs vai pārāk spilgts (0 123).
Nevar izvēlēties attēlu kā iepriekš iestatīta baltā balansa avotu: Attēls nav izveidots ar kameru D600 (0 124).
Nav pieejama baltā balansa vairākkadru dublēšana:
• Attēlu kvalitātei ir izvēlēts iestatījums NEF (RAW) vai NEF+JPEG (0 93).
• Ir aktīvs daudzkārtējas ekspozīcijas režīms (0 163).
Picture Control efekti dažādos attēlos ir atšķirīgi: Asuma palielināšanai, kontrastam un piesātinājumam ir atlasīta
opcija A (automātiski). Lai fotogrāfiju sērijās iegūtu noturīgus rezultātus, izvēlieties citu iestatījumu
(0 132).
Nevar mainīt mērīšanas metodi: Ir aktīvs automātiskās ekspozīcijas fiksators vai video režīms (0 57, 110).
Nevar izmantot ekspozīcijas kompensāciju: Izvēlieties P, S vai A režīmu (0 75, 76, 77).
Ilgās ekspozīcijās parādās trokšņi (sarkanīgi apgabali vai citi artefakti): Iespējojiet ilgas ekspozīcijas trokšņu
samazināšanu (0 218).
n
319
Atskaņošana
Nevar atskaņot NEF (RAW) attēlu: Fotogrāfija ir uzņemta ar attēla kvalitāti NEF + JPEG (0 93).
Nevar apskatīt ar citām kamerām uzņemtus attēlus: Ar citu marku kamerām uzņemtie attēli var tikt parādīti
nepareizi.
Tiek parādīts paziņojums, ka attēli nav pieejami atskaņošanai: Atlasiet opcijai Playback folder (Atskaņošanas
mape) iestatījumu All (Visas) (0 207).
Vertikālas (portreta) orientācijas fotogrāfijas tiek parādītas horizontālas (ainavas) orientācijā:
• Atlasiet opcijai Rotate tall (Vertikālo attēlu pagriešana) iestatījumu On (Ieslēgts) (0 212).
• Fotogrāfija ir uzņemta ar opcijai Auto image rotation (Automātiska attēla pagriešana) iestatītu
iestatījumu Off (Izslēgts) (0 254).
• Uzņemot fotogrāfiju, kamera bijusi vērsta uz augšu vai leju (0 254).
• Fotogrāfija tiek rādīta attēlu apskates režīmā (0 212).
Nevar izdzēst fotogrāfiju:
• Attēls ir aizsargāts: noņemiet aizsardzību (0 188).
• Atmiņas karte ir bloķēta (0 32).
Nevar retušēt attēlu: Fotogrāfiju nevar tālāk rediģēt ar šo kameru (0 262).
Nevar izmainīt drukas secību:
• Atmiņas karte ir pilna: izdzēsiet attēlus (0 36, 189).
• Atmiņas karte ir bloķēta (0 32).
Nevar atlasīt fotogrāfiju izdrukāšanai: Fotogrāfijām NEF (RAW) formāts. Izveidojiet JPEG kopiju, izmantojot
opciju NEF (RAW) processing (NEF (RAW) apstrāde), vai pārsūtiet attēlu uz datoru, izmantojot ViewNX 2
(iekļauta piegādes komplektā) vai Capture NX 2 (pieejama atsevišķi).
Attēls netiek parādīts televizorā:
• Izvēlieties pareizu video režīmu (0 65) vai izvades izšķirtspēju (0 205).
• Nepareizi pievienots HDMI vads (0 204).
Kamera nereaģē uz HDMI-CEC televizora tālvadības pults komandām:
• Izpildiet iestatīšanas izvēlņu secību HDMI > Device control (Ierīces vadība) un iestatiet opciju On
(Ieslēgts) (0 205).
• Noregulējiet televizora HDMI-CEC iestatījumus, kā aprakstīts ierīces dokumentācijā.
Nevar pārsūtīt uz datoru: Datora operētājsistēma nav saderīga ar kameru vai pārsūtīšanas programmatūru.
Izmantojiet karšu lasītāju, lai pārkopētu fotogrāfijas datorā (0 193).
Fotogrāfijas nevar parādīt, izmantojot Capture NX 2: Atjauniniet programmu līdz jaunākajai versijai (0 298).
Attēla netīrumu notīrīšanas opcijai programmā Capture NX 2 nav vēlamais efekts: Attēla sensors tīrīšanas laikā maina
putekļu stāvokli uz zemas caurlaidības filtra. Netīrumu noņemšanas atsauces datus, kas ierakstīti pirms
attēla sensora tīrīšanas, nevar izmantot fotogrāfijām, kas uzņemtas pēc attēla sensora tīrīšanas. Netīrumu
noņemšanas atsauces datus, kas ierakstīti pēc attēla sensora tīrīšanas, nevar izmantot fotogrāfijām, kas
uzņemtas pirms attēla sensora tīrīšanas (0 252).
Dators NEF (RAW) attēlus parāda citādāk nekā kamera: Trešo pušu programmatūra neparāda Picture Controls,
Aktīvās D-Lighting un vinjetes vadības efektus. Izmantojiet programmu ViewNX 2 (iekļauta komplektā) vai
papildu Nikon programmatūru, piemēram, Capture NX 2 (pieejama atsevišķi).
n
320
Dažādi
Nepareizs ierakstīšanas datums: Iestatiet kameras pulksteni (0 27, 253).
Nevar atlasīt izvēlnes vienumu: Dažas opcijas nav pieejamas noteiktās iestatījumu kombinācijās vai arī tad, ja
nav ievietota atmiņas karte. Ņemiet vērā, ka opcija Battery info (Akumulatora informācija) nav
pieejama, ja kamera tiek darbināta ar papildu barošanas savienotāju EP-5B un maiņstrāvas adapteri EH-5b
(0 255).
n
321
Kļūdu paziņojumi
Šajā sadaļā ir uzskaitīti indikatori un kļūdu ziņojumi, kas tiek parādīti skatu meklētājā, vadības
panelī un monitorā.
Indikators
Vadības
Skatu
panelis
meklētājs
Risinājums
0
Iestatiet gredzenu uz minimālo
B
Objektīva apertūras gredzens nav
apertūras atvērumu (lielākais f
26
(mirgo)
iestatīts uz minimālo apertūru.
skaitlis).
Sagatavojiet pilnīgi uzlādētu
H
d
Zems akumulatora līmenis.
21
rezerves akumulatoru.
• Akumulators ir izlādējies.
• Uzlādējiet vai nomainiet
akumulatoru.
• Akumulatoru nevar izmantot.
• Sazinieties ar Nikon pilnvarota
tehniskās apkopes centra
H
d
pārstāvi.
xxiii, 21,
(mirgo)
(mirgo) • Kamerā vai papildu akumulatora • Ja litija jonu akumulators ir
23
blokā MB-D14 ir ievietots pilnībā
izlādējies, nomainiet vai
izlādējies litija jonu
uzlādējiet akumulatoru.
akumulators, vai arī ir ievietots
trešās puses akumulators.
Nav pievienots objektīvs, vai arī
objektīvs bez centrālā procesora ir
pievienots, nenorādot maksimālo Ja ir norādīta maksimālā apertūra,
F
172
apertūras atvērumu. Parādītā
tiks parādīta apertūras vērtība.
apertūra atšķiras no maksimālās
apertūras.
2 4 Kamera nevar fokusēties,
Mainiet kadra kompozīciju vai
—
98, 103
(mirgo) izmantojot autofokusu.
iestatiet fokusu manuāli.
• Nav pievienots objektīvs.
• Pievienojiet objektīvu, kas nav IX 25, 285
Nikkor objektīvs. Ja ir pievienots
centrālā procesora objektīvs,
i
noņemiet objektīvu un
(mirgo)
pievienojiet to no jauna.
• Pievienots objektīvs bez
• Atlasiet A vai M režīmu.
288
centrālā procesora.
n
322
Problēma
Indikators
Vadības
Skatu
panelis
meklētājs
Problēma
Risinājums
• Izmantojiet zemāku ISO jutību
• Uzņemšanas režīmā:
P izmantojiet papildu neitrāla
Objekts ir pārāk spožs; fotogrāfija
blīvuma (ND) filtru
būs pāreksponēta.
S palieliniet aizvara ātrumu
(Mirgo ekspozīcijas
A izvēlieties mazāku apertūras
indikatora un aizvara
atvērumu (lielāku f skaitli)
ātruma vai apertūras
• Izmantojiet lielāku ISO jutību
atvēruma displeji)
• Uzņemšanas režīmā:
Objekts ir pārāk tumšs; fotogrāfija
P izmantojiet zibspuldzi
būs nepietiekami eksponēta.
S samaziniet aizvara ātrumu
A izvēlieties lielāku apertūras
atvērumu (mazāku f skaitli)
A
Mainiet aizvara ātrumu vai atlasiet
A atlasīts režīmam S.
(mirgo)
režīmu M.
%
Mainiet aizvara ātrumu vai atlasiet
% atlasīts režīmam S.
(mirgo)
režīmu M.
P
k
Tiek apstrādāti attēli.
Pagaidiet, līdz apstrāde ir pabeigta.
(mirgo)
(mirgo)
Ja indikators mirgo vēl 3 sekundes Pārbaudiet fotogrāfiju monitorā; ja
c
pēc zibspuldzes uzplaiksnīšanas, tā ir nepietiekami eksponēts,
—
(mirgo) fotogrāfija var būt nepietiekami
noregulējiet iestatījumus un
eksponēta.
mēģiniet vēlreiz.
Nepietiek atmiņas, lai ierakstītu
• Samaziniet kvalitāti vai izmēru.
turpmākās fotogrāfijas ar
• Izdzēsiet fotogrāfijas.
n
j
pašreizējiem iestatījumiem, vai arī • Ievietojiet jaunu atmiņas karti.
(mirgo)
(mirgo)
kamerai beigušies failu vai mapju
numuri.
Atbrīvojiet aizvaru. Ja kļūda
O
atkārtojas vai parādās regulāri,
Kamerai ir darbības traucējumi.
(mirgo)
konsultējieties ar Nikon pilnvarotu
tehniskās apkopes pārstāvi.
0
105
297
76
77
105
143
76
77
76, 78
76, 78
—
177
93, 95
189
29
—
n
323
Indikators
Monitors
No memory card. (Nav
atmiņas kartes.)
Vadības
panelis
S
This memory card cannot
be used. Card may be
damaged. Insert another
W,
card. (Šo atmiņas karti
O
nevar izmantot. Karte var (mirgo)
būt bojāta. Ievietojiet citu
karti.)
g
n
324
W,
O
(mirgo)
Problēma
Risinājums
Kamera neatrod atmiņas Izslēdziet kameru un pārbaudiet,
karti.
vai karte ir ievietota pareizi.
• Atmiņas kartes
• Izmantojiet Nikon apstiprinātu
piekļuves kļūda.
karti.
• Pārbaudiet, vai kontakti ir tīri.
Ja karte ir bojāta, sazinieties ar
izplatītāju vai Nikon pilnvarotu
tehniskās apkopes pārstāvi.
• Nevar izveidot jaunu • Pārkopējiet svarīgos attēlus
mapi.
datorā vai citā ierīcē un
izdzēsiet failus vai ievietojiet
jaunu atmiņas karti.
• Pārbaudiet, vai ir atjaunota
Eye-Fi kartes
programmaparatūra.
Kamera nespēj kontrolēt
• Pārkopējiet Eye-Fi kartē
Eye-Fi karti.
esošos failus datorā vai citā
ierīcē un formatējiet karti vai
ievietojiet jaunu karti.
Memory card is locked.
Slide lock to „write“
W, Atmiņas karte ir bloķēta
position. (Atmiņas karte ir
X (aizsargāta pret
bloķēta. Pārbīdiet
(mirgo) ierakstīšanu).
bloķētāju pozīcijā
„rakstīt“.)
Not available if Eye-Fi card W, Eye-Fi karte ir bloķēta
is locked. (Nav pieejams, ja O (aizsargāta pret
Eye-Fi karte ir bloķēta.)
(mirgo) ierakstīšanu).
This card is not formatted.
Atmiņas karte nav
Format the card. (Šī karte [C]
formatēta, lai to varētu
nav formatēta.
(mirgo)
izmantot kamerā.
Formatējiet karti.)
Clock has been reset
Nav iestatīts kameras
(Pulkstenis ir bijis
—
pulkstenis.
atiestatīts)
Failed to update flash unit
firmware. Flash cannot be
used.
Contact a Nikonauthorized service
Kamerai uzstādītās
representative. (Nevar
zibspuldzes
—
atjaunināt zibspuldzes
programmaparatūra nav
programmaparatūru.
pareizi atjaunota.
Zibspuldzi nevar izmantot.
Sazinieties ar Nikon
pilnvarota tehniskās
apkopes centra pārstāvi.)
Unable to start live view.
Please wait. (Nevar palaist
Augsta kameras iekšējā
—
tiešā skata režīmu. Lūdzu,
temperatūra.
gaidiet.)
Pārbīdiet kartes rakstīšanas
aizsardzības slēdzi pozīcijā
„rakstīt“.
0
29
334
—
29, 189
260
29, 31,
193
32
Formatējiet atmiņas karti vai
ievietojiet jaunu atmiņas karti.
29, 31
Iestatiet kameras pulksteni.
27, 253
Sazinieties ar Nikon pilnvarota
tehniskās apkopes centra
pārstāvi.
—
Pirms atsākt atjaunot tiešo skatu
vai atsākt video ierakstīšanu,
pagaidiet, līdz atdziest kameras
iekšējās shēmas.
64
Indikators
Monitors
Vadības
panelis
Problēma
Risinājums
Izvēlnē Playback folder
(Atskaņošanas mape)
Folder contains no images.
—
izvēlieties mapi, kurā ir attēli, vai
(Mapē nav attēlu.)
ievietojiet atmiņas karti, kurā ir
attēli.
Nevar atskaņot attēlus, līdz tiek
Visas fotogrāfijas pašreiz izvēlēta cita mape vai izmantota
All images are hidden. (Visi
—
izvēlētajā mapē ir
opcija Hide image (Paslēpt
attēli ir paslēpti.)
paslēptas.
attēlu), ko izmanto, lai ļautu
parādīt vismaz vienu attēlu.
Fails ir izveidots vai
Cannot display this file. (Šo
modificēts, izmantojot
—
Failu nevar atskaņot kamerā.
failu nevar parādīt.)
datoru vai cita ražotāja
kameru, vai arī ir bojāts.
Cannot select this file. (Šo
Atlasīto attēlu nevar
Attēlus, kas izveidoti ar citām
—
failu nevar atlasīt.)
retušēt.
ierīcēm, nevar retušēt.
• Attēlus, kas izveidoti ar citām
This movie cannot be
Atlasīto video nevar
ierīcēm, nevar rediģēt.
edited. (Šo video nevar
—
rediģēt.
• Video jābūt vismaz divas
rediģēt.)
sekundes garam.
Check printer. (Pārbaudiet
Check printer. (Pārbaudiet
printeri.) Lai atsāktu, atlasiet
—
Printera kļūda.
printeri.)
opciju Continue (Turpināt) (ja
pieejama).
Printerī ievietotais papīrs Ievietojiet atbilstoša izmēra
Check paper. (Pārbaudiet
—
neatbilst atlasītajam
papīru un atlasiet opciju
papīru.)
izmēram.
Continue (Turpināt).
Izņemiet iestrēgušo papīru un
Paper jam. (Iestrēdzis
Papīrs ir iestrēdzis
—
izvēlieties opciju Continue
papīrs.)
printerī.
(Turpināt).
Ievietojiet atlasītā izmēra papīru
Out of paper. (Beidzies
—
Printerī vairs nav papīra. un izvēlieties opciju Continue
papīrs.)
(Turpināt).
Check ink supply.
Pārbaudiet krāsu. Lai atsāktu,
(Pārbaudiet krāsas
—
Krāsas kļūda.
atlasiet opciju Continue
padevi.)
(Turpināt).
Out of ink. (Beigusies
Nomainiet tinti un izvēlieties
—
Printerī beigusies tinte.
tinte.)
Continue (Turpināt).
* Papildinformāciju skatiet printera rokasgrāmatā.
Atmiņas kartē vai
mapē(-s) nav
atskaņošanai atlasītu
attēlu.
0
29, 207
208
—
262
—
71
196 *
196 *
196 *
196 *
196 *
196 *
n
325
Specifikācijas
❚❚ Digitālā kamera Nikon D600
Tips
Tips
Objektīva savienojums
Vienobjektīva digitālā spoguļkamera
Nikon F savienojums (ar AF savienotāju un AF kontaktiem)
Faktiskie pikseļi
Faktiskie pikseļi
24,3 miljoni
Attēla sensors
Attēla sensors
Kopējais pikseļu skaits
Netīrumu samazināšanas
sistēma
35,9 × 24,0 mm CMOS sensors (Nikon FX formāts)
24,7 miljoni
Attēla sensora tīrīšana, attēla netīrumu noņemšanas atsauces dati (nepieciešama
papildu Capture NX 2 programmatūra)
Uzglabāšana
Attēla izmērs (pikseļi)
Faila formāts
Picture Control sistēma
Datu nesējs
Dubults slots
Failu sistēma
Skatu meklētājs
Skatu meklētājs
Kadra tvērums
Palielinājums
Attālums starp skatu
meklētāju un aci
n
326
• FX (36×24) attēla apgabals
6016 × 4016 (#)
4512 × 3008 ($)
3008 × 2008 (%)
• DX (24×16) attēla apgabals
3936 × 2624 (#)
2944 × 1968 ($)
1968 × 1312 (%)
• Video tiešā skata režīmā uzņemtas FX formāta fotogrāfijas
6016 × 3376 (#)
4512 × 2528 ($)
3008 × 1688 (%)
• Video tiešā skata režīmā uzņemtas DX formāta fotogrāfijas
3936 × 2224 (#)
2944 × 1664 ($)
1968 × 1112 (%)
• NEF (RAW): 12 vai 14 biti, saspiests bez zudumiem vai saspiests
• JPEG: atbilst JPEG pamata prasībām ar augstu (apm. 1 : 4), normālu (apm. 1 : 8)
vai pamata (apm. 1 : 16) kompresiju (Size priority (Izmēra prioritāte));
pieejama kompresijas opcija Optimal quality (Optimāla kvalitāte)
• NEF (RAW)+JPEG: viena fotogrāfija tiek ierakstīta gan NEF (RAW), gan JPEG
formātos
Standarta, Neitrāla, Koša, Vienkrāsaina, Portrets, Ainava; atlasīto Picture Control
var mainīt; pielāgotu Picture Controls saglabāšana
SD (Secure Digital) un UHS-I saderīgas SDHC un SDXC atmiņas kartes
2. slotu var izmantot pārpildīšanas gadījumam, kā rezerves krātuvi vai kā atsevišķu
krātuvi, kurā uzglabāt kopijas, kas izveidotas, izmantojot NEF+JPEG; attēlus var
kopēt no kartes uz karti.
DCF (Design Rule for Camera File System — Dizaina nolikums kameras failu
sistēmai) 2.0, DPOF (Digital Print Order Format — Digitālās drukas secības
formāts), Exif (Exchangeable Image File Format for Digital Still Cameras —
Apmaināmu attēlu failu formāts digitālām kamerām) 2.3, PictBridge
Acs līmeņa pentaprizmas vienobjektīva refleksais skatu meklētājs
• FX (36×24): Apm. 100 % horizontāli un 100 % vertikāli
• DX (24×16): Apm. 97 % horizontāli un 97 % vertikāli
Apm. 0,7 × (50 mm f/1,4 objektīvs līdz bezgalībai, –1,0 m–1)
21 mm (–1,0 m–1; no skatu meklētāja lēcas virsmas centra)
Skatu meklētājs
Dioptriju regulēšana
Fokusēšanas ekrāns
Refleksais spogulis
Asuma dziļuma
priekšskatījums
Objektīva apertūras
atvērums
Objektīvs
Saderīgie objektīvi
–3 – +1 m–1
B tipa BriteView Clear Matte Mark VIII ekrāns ar AF apgabala robežu iekavām (var
parādīt kadrēšanas režģi)
Ātri atgriežas vietā
Nospiežot asuma dziļuma priekšskatījuma pogu, objektīva apertūras atvēruma
mehānisms apstājas uz lietotāja atlasītās vērtības (A un M režīmos) vai kameras
atlasītās vērtības (citos režīmos)
Tūlītēja atgriešanās, elektroniski vadāma
Saderīgs ar AF NIKKOR objektīviem, tostarp G un D tipa objektīviem (daži
ierobežojumi attiecas uz PC objektīviem) un DX objektīviem (izmantojot DX 24 ×
16 1,5× attēla apgabalu), AI-P NIKKOR objektīviem un objektīviem bez centrālā
procesora (bez centrālā procesora AI) (tikai A un M režīmos). Nevar izmantot IX
NIKKOR objektīvus, F3AF objektīvus un ne-AI objektīvus.
Elektronisko diapazona meklētāju var izmantot ar objektīviem, kuru maksimālais
apertūras atvērums ir f/5,6 vai ātrāks (elektronisks diapazona meklētājs atbalsta 7
centra fokusa punktus ar objektīviem, kuru maksimālais apertūras atvērums ir f/8
vai ātrāks, 33 centra fokusa punktus — ar objektīviem, kuru maksimālais apertūras
atvērums ir f/6,8 vai ātrāks)
Aizvars
Tips
Ātrums
Zibspuldzes
sinhronizācijas ātrums
Atbrīvošana
Atbrīvošanas režīms
Kadra pārtīšanas ātrums
Automātiskais taimeris
Attālas atbrīvošanas
režīmi
Elektroniski vadāms fokusēšanas plaknes aizvars ar vertikālu gājienu
1/4000 – 30 s ar 1/3 vai 1/2 EV soli, spuldzīte, laiks (vajadzīga papildu tālvadības pults
ML-L3), X200
X=1/200 s; sinhronizējas ar aizvaru pie 1/250 s vai lēnāka (zibspuldzes diapazons
samazinās pie ātrumiem robežās no 1/200 līdz 1/250 s)
S (viens kadrs), CL (pastāvīgs mazs ātrums), CH (pastāvīgs liels ātrums), J (klusa
spoguļa pacelšana), E (automātiskais taimeris), 4 (tālvadības pults), MUP (spoguļa
pacelšana)
1–5 kadri/s (CL) vai 5,5 kadri/s (CH)
2 s, 5 s, 10 s, 20 s; 1 – 9 ekspozīcijas ar 0,5, 1, 2, vai 3 s intervālu
Aizturēta tālvadība, ātrās reaģēšanas tālvadība, tālvadāma spoguļa pacelšana
Ekspozīcija
Mērīšana
Mērīšanas metode
TTL ekspozīcijas mērīšana, izmantojot 2016 pikseļu RGB sensoru
• Matrica: 3D krāsu matricas mērīšana II (G un D tipa objektīvi); krāsu matricas
mērīšana II (citi centrālā procesora objektīvi); krāsu matricas mērīšana pieejama
ar objektīviem bez centrlā procesora, ja lietotājs nodrošina objektīva datus
• Centra svērtā: Mērīšanas procesā 12 mm aplim kadra centrā tiek piešķirts 75%
svars. Apļa diametru var mainīt uz 8, 15 vai 20 mm, vai arī apstrāde var tikt
balstīta uz visa kadra vidējo lielumu (objektīvs bez centrālā procesora izmanto
12 mm apli vai visa kadra vidējo vrtību)
• Punkts: Mēra 4 mm apli (aptuveni 1,5 % no kadra), kas centrēts izvēlētajā fokusa
punktā (centrālajā fokusa punktā, ja tiek izmantots objektīvs bez centrālā
procesora)
Diapazons (ISO 100, f/1,4 • Matricas vai centra svērtā mērīšana: 0 – 20 EV
objektīvs, 20 °C)
• Punkta mērīšana: 2 – 20 EV
n
327
Ekspozīcija
Ekspozīcijas mērītāju
savienošana
Režīms
Kombinētais CPU un AI
Automātiskais režīms (i automātiskais; j automātiskais (zibspuldze izslēgta)); sižeta režīms
(k portrets; l ainava; p bērns; m sports; n tuvplāns; o nakts portrets; r nakts ainava; s ballīte/telpas;
t pludmale/sniegs; u saulriets; v mijkrēslis/rītausma; w dzīvnieka portrets; x sveču gaisma; y ziedēšana;
z rudens krāsas; 0 ēdiens; 1 silueti; 2 gaiši toņi; 3 tumši toņi); ieprogrammēts automātiskais
ar elastīgu programmu (P); aizvara prioritātes automātiskais režīms (S); apertūras
prioritātes automātiskais režīms (A); manuāls (M); U1 (lietotāja iestatījumi 1); U2 (lietotāja
iestatījumi 2)
Ekspozīcijas kompensācija –5 – +5 EV ar 1/3 vai 1/2 EV soli
Ekspozīcijas vairākkadru
2 – 3 kadri ar 1/3, 1/2, 2/3, 1, 2 vai 3 EV soli
dublēšana
Zibspuldzes vairākkadru
2 – 3 kadri ar 1/3, 1/2, 2/3, 1, 2 vai 3 EV soli
dublēšana
Baltā balansa vairākkadru
2 – 3 kadri ar soli 1, 2 vai 3
dublēšana
ADL vairākkadru
2 kadri, izmantojot vienam kadram izvēlēto vērtību, vai 3 kadri, izmantojot visiem
dublēšana
kadriem iepriekšēju iestatījumu vērtības
Ekspozīcijas fiksēšana
Izgaismojumu fiksē pie noteiktas vērtības ar A AE-L/AF-L pogu
ISO jutība (Ieteicamās
ISO 100 – 6400 ar 1/3 vai 1/2 EV soli. Var iestatīt arī aptuveni 0,3, 0,5, 0,7 vai 1 EV (ISO
ekspozīcijas rādītājs)
50 ekvivalents) zem ISO 100 vai uz aptuveni 0,3, 0,5, 0,7, 1 vai 2 EV (ISO 25600
ekvivalents) virs ISO 6400; pieejama automātiska ISO jutības vadība
Aktīvā D-Lighting
Auto (Automātiski), Extra high (Ļoti augsts), High (Augsts), Normal
(Normāls), Low (Zems), Off (Izslēgts)
Fokuss
Autofokuss
Noteikšanas diapazons
Objektīva servo
Fokusa punkts
AF apgabala režīms
Fokusa fiksators
Zibspuldze
Iebūvētā zibspuldze
Jaudas skaitlis
Zibspuldzes vadība
n
328
Nikon Multi-CAM 4800 autofokusa sensora modulis ar TTL fāzes noteikšanu,
precīzu ieregulēšanu, 39 fokusa punktiem (ieskaitot 9 krustveida sensorus; centrā
33 punkti ir pieejami pie apertūras atvērumiem, kas lēnāki par f/5,6 un ātrāki par
f/8, savukārt centrā 7 fokusa punkti ir pieejami pie f/8) un AF palīggaismotāju
(sniedzamība 0,5 – 3 m)
–1 – +19 EV (ISO 100, 20 °C)
• Autofokuss (AF): Viena servo AF (AF-S); nepārtraukts servo AF (AF-C); automātisks
AF-S/AF-C atlasīšana (AF-A); fokusa paredzēšana tiek aktivizēta automātiski
atbilstoši objekta statusam
• Manuālais fokuss (M): var izmantot elektronisko diapazona meklētāju
Var atlasīt 39 vai 11 fokusa punktus
Viena punkta AF; 9, 21 vai 39 punktu dinamiskā apgabala AF, 3D paredzēšana,
automātiskais apgabala AF
Fokusu var fiksēt, nospiežot līdz pusei aizvara atbrīvošanas pogu (viena servo AF)
vai nospiežot A AE-L/AF-L pogu
i, k, p, n, o, s, w: Automātiskā zibspuldze ar automātisku pacelšanu
P, S, A, M, 0: Manuāla pacelšana ar pogas atbrīvošanu
Apm. 12, 12 ar manuālo zibspuldzi (m, ISO 100, 20 °C)
TTL: i-TTL zibspuldzes vadība, izmantojot 2016 pikseļu RGB sensoru, ir pieejama ar
iebūvēto zibspuldzi un zibspuldzēm SB-910, SB-900, SB-800, SB-700, SB-600 vai
SB-400; i-TTL vienmērīga apgaismojuma piespiedu zibspuldzi izmanto digitālām
vienobjektīva spoguļkamerām ar matricas un centra svērto mērīšanu, standarta
i-TTL zibspuldze digitālām vienobjektīva spoguļkamerām ar punkta mērīšanu
Zibspuldze
Zibspuldzes režīms
Automātiska, automātiska ar sarkano acu efekta samazināšanu, automātiskā lēnā
sinhronizācija, automātiskā lēnā sinhronizācija ar sarkano acu efekta
samazināšanu, piespiedu zibspuldze, sarkano acu efekta samazināšana, lēnā
sinhronizācija, lēnā sinhronizācija ar sarkano acu efekta samazināšanu,
aizmugurējais aizkars ar lēnu sinhronizāciju, aizmugurējā aizkara sinhronizācija,
izslēgts; atbalsta automātisku FP lielātruma sinhronizāciju
Zibspuldzes kompensācija –3 – +1 EV ar 1/3 vai 1/2 EV soli
Zibspuldzes gatavības
Iedegas, kad iebūvētā vai papildu zibspuldze ir pilnībā uzlādēta; mirgo pēc
indikators
zibspuldzes uzplaiksnīšanas ar pilnu jaudu
Piederumu pieslēgvieta ISO 518 pieslēgvieta ar sinhronizācijas un datu kontaktiem un drošības fiksatoru
Nikon Radošā
Uzlabota bezvadu apgaismojuma sistēma, kuru atbalsta iebūvētā zibspuldze,
apgaismojuma sistēma
SB-910, SB-900, SB-800 un SB-700 kā galvenā zibspuldze un SB-600 vai SB-R200
(CLS)
zibspuldzes kā attālinātās zibspuldzes, vai SU-800 kā zibspuldzes vadītāja;
iebūvētā zibspuldze vadības režīmā var kalpot kā galvenā zibspuldze;
automātiskā FP lielātruma sinhronizācija un modelēšanas izgaismojums tiek
atbalstīti ar visām CLS saderīgām zibspuldzēm, izņemot SB-400; zibspuldzes krāsu
informācijas pārraidīšanu un FV fiksēšanu atbalsta visas CLS saderīgas zibspuldzes
Sinhronizēšanas kontakts Adapteris ar sinhronizēšanas kontaktu AS-15 (pieejams atsevišķi)
Baltā balanss
Baltā balanss
Live view (Tiešais skats)
Režīmi
Objektīva servo
AF apgabala režīms
Autofokuss
Video
Mērīšana
Mērīšanas metode
Kadra izmērs (pikseļi) un
kadru ātrums
Faila formāts
Video kompresija
Audio ieraksta formāts
Audio ieraksta ierīce
Citas opcijas
Automātiskais režīms (2 veidi), kvēlspuldze, fluorescējošais apgaismojums (7
veidi), tieša saules gaisma, zibspuldze, mākoņains, ēna, manuāli iepriekš iestatīts
(var saglabāt līdz 4 vērtībām), krāsu temperatūras izvēle (2500 K – 10000 K), visi ar
precīzu ieregulēšanu
Fotografēšana tiešā skata režīmā (nekustīgi attēli), video uzņemšana tiešā skata
režīmā (video)
• Autofokuss (AF): Viena servo AF (AF-S); pilna laika servo AF (AF-F)
• Manuālais fokuss (M)
Sejas prioritātes AF, plata apgabala AF, normāla apgabala AF, objekta
paredzēšanas AF
Kontrasta noteikšanas AF jebkurā kadra punktā (ja ir atlasīts sejas prioritātes AF
vai objekta paredzēšanas AF, kamera fokusa punktu izvēlas automātiski)
TTL ekspozīcijas mērīšana, izmantojot galveno attēla sensoru
Matrica
• 1920 × 1080; 30 p (progresīvā), 25 p, 24 p
• 1280 × 720; 60 p, 50 p, 30 p, 25 p
Reālais kadru uzņemšanas ātrums 60 p, 50 p, 30 p, 25 p ir attiecīgi 24 p ir 59,94, 50,
29,97, 25 un 23,976 kadri/s; opcijas atbalsta gan ★augstu, gan normālu attēla
kvalitāti
MOV
H.264/MPEG-4 uzlabota video kodēšana
Lineārais PCM
Iebūvētais monofoniskais vai ārējais stereo mikrofons; regulējama jutība
Indeksu atzīmēšana, uzņemšana ar intervālu
n
329
Monitors
Monitors
Atskaņošana
Atskaņošana
Interfeiss
USB
HDMI izeja
Papildpiederumu
pieslēgvieta
Audio ievade
Audio izvads
Atbalstītās valodas
Atbalstītās valodas
Barošanas avots
Akumulators
Akumulatora bloks
Maiņstrāvas adapteris
Trijkāja ligzda
Trijkāja ligzda
Izmēri/svars
Izmēri (P × A × D)
Svars
Darba vide
Temperatūra
Mitruma līmenis
8 cm (3,2 collas), aptuveni 921 tūkstoši punktu (VGA), zemas temperatūras
polisilikona TFT šķidro kristālu displejs ar 170 ° skata leņķi, aptuveni 100 % kadra
aptvērums, automātiskā monitora spilgtuma regulēšana, izmantojot apkārtējās
vides spilgtuma sensoru
Pilnrāmja kadra un sīktēlu (4, 9 vai 72 attēli vai kalendāra) atskaņošana ar
atskaņošanas tālummaiņu, video atskaņošana, fotogrāfiju un/vai video slīdrādes,
histogrammas displejs, izgaismojumi, fotogrāfijas informācija, GPS datu displejs
un automātiska attēlu pagriešana
Lielātruma USB
C tipa minikontaktu HDMI savienotājs
Tālvadības pults vads: MC-DC2 (pieejams atsevišķi)
GPS ierīce: GP-1 (pieejama atsevišķi)
Stereo mini kontaktspraudnis (diametrs 3,5 mm; atbalsta strāvas padevi caur
spraudni)
Stereo mini spraudnis (3,5 mm diametrs)
angļu, arābu, dāņu, čehu, franču, grieķu, hindu, holandiešu, indonēziešu, itāļu,
japāņu, korejiešu, krievu, ķīniešu (vienkāršotā un tradicionālā), norvēģu, poļu,
portugāļu (portugāļu un brazīliešu), rumāņu, spāņu, somu, turku, taizemiešu,
ukraiņu, ungāru, vācu, zviedru
Viens uzlādējams litija jonu akumulators EN-EL15
Papildu akumulators ar vairākām uzlādes iespējām MB-D14 un vienu uzlādējamu
litija jonu akumulatoru Nikon EN-EL15 vai sešām AA tipa sārma, Ni-MH vai litija
baterijām
Maiņstrāvas adapteris EH-5b; nepieciešams barošanas savienotājs EP-5B
(pieejams atsevišķi)
1/ 4
collas (ISO 1222)
Apm. 141× 113 × 82 mm
Apm. 850 g ar akumulatoru un atmiņas karti, bet bez korpusa vāciņa; apm. 760 g
(tikai kameras korpuss)
0–40 °C
85 % vai mazāk (bez kondensēšanās)
• Ja nav noteikts citādi, visi rādītāji attiecas uz kameru ar pilnībā uzlādētu akumulatoru, kas darbojas vidē, kuras
temperatūra ir 20 °C.
• Nikon patur tiesības mainīt šajā rokasgrāmatā aprakstītās aparatūras un programmatūras specifikācijas jebkurā laikā un
bez iepriekšēja paziņojuma. Nikon nav atbildīgs par kaitējumu, kura cēlonis ir jebkādas kļūdas, ko var saturēt šī
rokasgrāmata.
n
330
Akumulatoru lādētājs MH-25
Nominālā ievades jauda Maiņstrāva, 100 – 240 V, 50/60 Hz, 0,23 – 0,12 A
Nominālā izvades jauda Līdzstrāva 8,4 V/1,2 A
Atbalstītie akumulatori Nikon uzlādējams litija jonu akumulators EN-EL15
Uzlādēšanās laiks
Aptuveni 2 stundas un 35 minūtes pie temperatūras 25 °C, ja pilnībā izlādējies
Darba temperatūra
0–40 °C
Izmēri (P × A × D)
Aptuveni 91,5 × 33,5 × 71 mm, bez izvirzījumiem
Barošanas vada garums Aptuveni 1,5 m
Svars
Aptuveni 110 g, bez barošanas vada un maiņstrāvas sienas kontaktligzdas
adaptera
Uzlādējamais litija jonu akumulators EN-EL15
Tips
Uzlādējams litija jonu akumulators
Nominālā kapacitāte
7,0 V/1900 mA/st.
Darba temperatūra
0–40 °C
Izmēri (P × A × D)
Aptuveni 40 × 56 × 20,5 mm
Svars
Aptuveni 88 g, bez kontakta vāka
Nikon patur tiesības mainīt šajā rokasgrāmatā aprakstītās aparatūras un programmatūras specifikācijas jebkurā laikā un
bez iepriekšēja paziņojuma. Nikon nav atbildīgs par kaitējumu, kura cēlonis ir jebkādas kļūdas, ko var saturēt šī
rokasgrāmata.
n
331
ViewNX 2
CPU
OS
RAM
Vieta uz cietā diska
Monitors
n
332
Windows
Mac OS
• Fotogrāfijas/JPEG video: Intel Celeron,
• Fotogrāfijas/JPEG video: Intel Core vai
Pentium 4 vai Core sērija, 1,6 GHz vai
Xeon sērijas
labāks
• H.264 video (atskaņošana): Core Duo
• H.264 video (atskaņošana): Pentium D
2 GHz vai labāks; Intel Core i5 vai
3,0 GHz vai labāks; Intel Core i5 vai
labāks ieteicams, lai skatītu video ar
labāks ieteicams, lai skatītu video ar
kadra izmēru 1280 × 720 vai lielāku
kadra izmēru 1280 × 720 vai lielāku ar
ar kadru uzņemšanas ātrumu
kadru uzņemšanas ātrumu 30 kadri/s
30 kadri/s vai lielāku vai video ar
vai lielāku vai video ar kadra izmēru
kadra izmēru 1920 × 1080 vai
1920 × 1080 vai lielāku
lielāku
• H.264 video (rediģēšana): 2,6 GHz vai
• H.264 video (rediģēšana): 2,6 GHz vai
labāks Core 2 Duo
labāks Core 2 Duo
Preinstalētas Windows XP, Windows Vista,
Windows 7 un Windows 8 versijas;
Mac OS X versijas 10.6, 10.7 vai 10.8
operētājsistēmai Windows XP tiek
atbalstītas tikai 32 bitu versijas
• Windows 8/Windows 7/Windows Vista: 1 GB
512 MB vai vairāk (ieteicams 2 GB vai
vai vairāk (ieteicams 2 GB vai vairāk)
• Windows XP: 512 MB vai vairāk (ieteicams vairāk)
2 GB vai vairāk)
Vismaz 500 MB uz palaides diska (ieteicams 1 GB vai vairāk)
Izšķirtspēja: 1024 × 768 pikseļi (XGA) vai
Izšķirtspēja: 1024 × 768 pikseļi (XGA) vai
vairāk (ieteicams 1280 × 1024 pikseļi
vairāk (ieteicams 1280 × 1024 pikseļi
(SXGA) vai vairāk)
(SXGA) vai vairāk)
Krāsas: 24 bitu krāsas (miljoniem krāsu)
Krāsas: 24 bitu krāsas (True Color) vai vairāk
vai vairāk
❚❚ Atbalstītie standarti
• DCF versija 2.0: Dizaina nolikums kameras failu sistēmai (Design Rule for Camera File System –
DCF) tiek plaši izmantots digitālo kameru rūpniecībā, lai nodrošinātu dažādu zīmolu kameru
saderīgumu.
• DPOF: Digitālās drukas secības formāts (Digital Print Order Format – DPOF) ir nozarē plaši
izmantots standarts, kas ļauj izdrukāt attēlus atbilstoši atmiņas kartē saglabātajai drukas
secībai.
• Exif version 2.3: Kamera atbalsta Exif (Exchangeable Image File Format for Digital Still Cameras
- apmaināmu attēlu failu formāts digitālām kamerām) versiju 2.3; tas ir standarts, kurā
fotogrāfijās saglabātā informācija tiek izmantota optimālai krāsu atveidei, ja attēli tiek
izvadīti uz ar Exif saderīgiem printeriem.
• PictBridge: Tas ir standarts, kas izveidots digitālo kameru un printeru nozares sadarbības
rezultātā, ļaujot fotogrāfijas izvadīt tieši uz printeri bez iepriekšējas pārneses uz datoru.
• HDMI: Augstas izšķirtspējas multimediju saskarne (High-Definition Multimedia Interface –
HDMI) ir standarts, ko izmanto patērētāju elektroniskās un audiovizuālās (AV) ierīcēs, kas
spēj pārraidīt audiovizuālos datus un vadības signālus uz ar HDMI saderīgām ierīcēm,
izmantojot viena kabeļa savienojumu.
Informācija par preču zīmēm
Macintosh, Mac OS un QuickTime ir korporācijas Apple Inc. reģistrētas preču zīmes ASV un/vai citās valstīs.
Microsoft, Windows un Windows Vista ir reģistrētas preču zīmes vai preču zīmes, kas pieder korporācijai
Microsoft ASV un/vai citās valstīs. PictBridge ir preču zīme. SD, SDHC un SDXC logotipi ir SD-3C, LLC preču
zīmes. HDMI –HDMI logotips un High-Definition Multimedia Interface ir kompānijas HDMI Licensing LLC
preču zīmes vai reģistrētas preču zīmes.
Visas pārējās šajā rokasgrāmatā vai citā dokumentācijā, kas piegādāta kopā ar Nikon izstrādājumu,
pieminētās preču zīmes ir attiecīgo īpašnieku reģistrētas preču zīmes.
n
333
Apstiprinātās atmiņas kartes
Tālāk norādītās atmiņas kartes ir pārbaudītas un apstiprinātas izmantošanai ar šo kameru.
Video ierakstīšanai ieteicams izmantot atmiņas kartes ar 6. klases vai lielāku datu ierakstīšanas
ātrumu. Ierakstīšana var negaidīti beigties, ja tiek izmantotas kartes ar lēnāku datu
ierakstīšanas ātrumu.
SD kartes
SDHC kartes 2
SDXC kartes 3
SanDisk
4 GB, 8 GB, 16 GB, 32 GB
64 GB
Toshiba
Panasonic
4 GB, 6 GB, 8 GB, 12 GB, 16 GB, 24 GB, 32 GB
48 GB, 64 GB
2 GB 1
Lexar Media
4 GB, 8 GB, 16 GB
Platinum II
4 GB, 8 GB, 16 GB, 32 GB
—
Professional
Full-HD Video
—
4 GB, 8 GB, 16 GB
1 Pārbaudiet, vai karšu lasītāji un citas ierīces, kas tiek izmantotas kopā ar kartēm, atbalsta 2 GB kartes.
2 Pārbaudiet, vai karšu lasītāji un citas ierīces, kas tiek izmantotas kopā ar kartēm, ir saderīgas ar SDHC. Kamera atbalsta
UHS-1.
3 Pārbaudiet, vai karšu lasītāji un citas ierīces, kas tiek izmantotas ar kartēm, ir saderīgas ar
SDXC. Kamera atbalsta UHS-1.
Citu karšu izmantošana nav pārbaudīta. Lai iegūtu plašāku informāciju par
iepriekš minētajām kartēm, lūdzam sazināties ar ražotāju.
n
334
Atmiņas kartes ietilpība
Nākamajā tabulā norādīts aptuvenais attēlu skaits, ko var saglabāt 8 GB SanDisk Extreme Pro
SDHC UHS-I kartē ar dažādiem attēla kvalitātes (0 93), izmēra (0 95) un attēla apgabala
(0 89) iestatījumiem.
❚❚ FX (36×24) attēla apgabals *
Image quality (Attēla kvalitāte)
Image size (Attēla izmērs)
Faila izmērs 1
Attēlu skaits 1
Bufera kapacitāte 2
NEF (RAW), saspiests bez zudumiem,
—
23,4 MB
190
22
12 biti
NEF (RAW), saspiests bez zudumiem,
—
29,2 MB
147
16
14 biti
NEF (RAW), saspiests, 12 biti
—
20,7 MB
258
27
NEF (RAW), saspiests, 14 biti
—
25,4 MB
215
16
Large (Liels)
12,4 MB
506
57
Medium (Vidējs)
7,4 MB
853
100
JPEG augsta 3
Small (Mazs)
3,8 MB
1600
100
Large (Liels)
6,2 MB
1000
100
Medium (Vidējs)
3,7 MB
1600
100
JPEG normāla 3
Small (Mazs)
1,9 MB
3200
100
Large (Liels)
3,2 MB
1900
100
Medium (Vidējs)
1,9 MB
3200
100
JPEG pamata 3
Small (Mazs)
1,0 MB
6300
100
* Tostarp arī attēli, kas uzņemti ar objektīviem, kas nav DX objektīvi, ja opcijai Auto DX crop (Automātiskā DX
apcirpšana) ir atlasīts iestatījums On (Ieslēgts).
n
335
❚❚ DX (24×16) attēla apgabals *
Image quality (Attēla kvalitāte)
Image size (Attēla izmērs)
Faila izmērs 1
Attēlu skaits 1
Bufera kapacitāte 2
NEF (RAW), saspiests bez zudumiem,
—
10,9 MB
426
62
12 biti
NEF (RAW), saspiests bez zudumiem,
—
13,4 MB
332
38
14 biti
NEF (RAW), saspiests, 12 biti
—
9,7 MB
571
86
NEF (RAW), saspiests, 14 biti
—
11,7 MB
480
61
Large (Liels)
5,9 MB
1000
100
JPEG augsta 3
Medium (Vidējs)
3,7 MB
1700
100
Small (Mazs)
2,2 MB
2900
100
Large (Liels)
3,0 MB
2100
100
JPEG normāla 3
Medium (Vidējs)
1,9 MB
3300
100
Small (Mazs)
1,1 MB
5700
100
Large (Liels)
1,5 MB
4100
100
JPEG pamata 3
Medium (Vidējs)
1,0 MB
6300
100
Small (Mazs)
0,6 MB
10000
100
* Tostarp arī attēli, kas uzņemti ar DX objektīviem, kad opcijai Auto DX crop (Automātiskā DX apcirpšana) ir atlasīts
iestatījums On (Ieslēgts).
1 Visi skaitļi ir aptuveni. Failu izmērs mainās atkarībā no ierakstītā sižeta.
2 Maksimālais uzņēmumu skaits, ko var saglabāt atmiņas buferī pie ISO 100. Samazinās, ja vienumam JPEG compression
(JPEG kompresija) ir atlasīts iestatījums Optimal quality (Optimāla kvalitāte) (0 94), ISO jutība ir iestatīta kā Hi 0,3
vai augstāka, ir ieslēgta ilgas ekspozīcijas trokšņu samazināšana, vai arī ir ieslēgta automātiskā kropļojumu kontrole.
3 Tiek pieņemts, ka opcijai JPEG compression (JPEG kompresija) ir atlasīts iestatījums Size priority (Izmēra
prioritāte). Izvēloties opciju Optimal quality (Optimāla kvalitāte), palielinās JPEG attēlu faila izmērs; attiecīgi
samazinās attēlu skaits un bufera ietilpība.
n
336
A d6—Max. Continuous Release (Maks. nepārtrauktā atbrīvošana) (0 230)
Maksimālo fotogrāfiju skaitu, ko var uzņemt sērijveida uzņemšanas režīmā, var iestatīt robežās no 1 līdz
100.
Akumulatora darbmūžs
Uzņēmumu skaits, ko var uzņemt ar pilnīgi uzlādētu akumulatoru, ir atkarīgs no akumulatora
stāvokļa, temperatūras un kameras izmantošanas veida. Arī AA bateriju kapacitāte ir atkarīga
no ražojuma un glabāšanas apstākļiem; dažas baterijas nevar izmantot. Tālāk ir uzskaitīti
piemēru dati par kameru un papildu MB-D14 akumulatora bloku ar vairākām uzlādes iespējām.
• CIPA standarts 1
Viens akumulators EN-EL15 (kamerā): Aptuveni 900 uzņēmumi
Viens akumulators EN-EL15 (MB-D14): Aptuveni 900 uzņēmumi
Sešas AA tipa sārma baterijas (MB-D14): Aptuveni 450 uzņēmumi
• Nikon standarts 2
Viens akumulators EN-EL15 (kamerā): Aptuveni 3900 uzņēmumi
Viens akumulators EN-EL15 (MB-D14): Aptuveni 3900 uzņēmumi
Sešas AA tipa sārma baterijas (MB-D14): Aptuveni 1300 uzņēmumi
1 Mērīts pie 23 °C (±2 °C), izmantojot objektīvu AF-S NIKKOR 24–85 mm f/3,5–4,5G ED VR
šādos pārbaudes apstākļos: objektīvs tiek griezts no bezgalības līdz minimālajam
diapazonam un ik pēc 30 sekundēm ar noklusējuma iestatījumiem tiek uzņemta viena
fotogrāfija; zibspuldze tiek izmantota katram otrajam uzņēmumam. Tiešā skata režīms
netiek izmantots.
2 Mērīts pie 20 °C, izmantojot objektīvu AF-S NIKKOR 24–85 mm f/3,5–4,5G ED VR šādos
pārbaudes apstākļos: attēla kvalitāte iestatīta kā JPEG pamata, attēla izmērs iestatīts kā M
(vidējs), aizvara ātrums 1/250 s, aizvara atbrīvošanas poga nospiesta līdz pusei uz trīs
sekundēm, un fokuss trīs reizes cikliski mainīts no bezgalības līdz minimālajam
attālumam; uzņemti seši secīgi uzņēmumi un monitors ieslēgts uz piecām sekundēm un
pēc tam izslēgts; cikls tika atkārtots, kad bija izslēdzies gaidstāves aktivizēšanas taimeris.
Akumulatora darbmūžu var samazināt:
• Monitora lietošana
• Aizvara atbrīvošanas pogas turēšana līdz pusei nospiestā stāvoklī
• Atkārtotas autofokusa darbības
• NEF (RAW) fotogrāfiju uzņemšana
• Mazi aizvara ātrumi
• GPS ierīces GP-1 izmantošana
• Eye-Fi kartes izmantošana
• Bezvadu mobilā adaptera WU-1b izmantošana
• VR (vibrāciju samazināšanas) režīma izmantošana ar VR objektīviem
Lai nodrošinātu vislabāko rezultātu, ko sniedz uzlādējamie akumulatori Nikon EN-EL15:
• Uzturiet tīrus akumulatora kontaktus. Netīri kontakti var samazināt akumulatora jaudu.
• Izmantojiet akumulatorus tūlīt pēc to uzlādēšanas. Akumulators zaudēs lādiņu, ja netiks
izmantots.
n
337
Indekss
n
338
Simboli
Cipari
i (Automātiskais režīms)................35, 36
j (Automātiskais režīms (izslēgta
zibspuldze))........................................35, 36
h (Sižets)...............................................40
k (Portrets)..................................................41
l (Ainava)....................................................41
p (Bērns) ......................................................41
m (Sports).....................................................41
n (Tuvplāns) ...............................................42
o (Nakts portrets) .....................................42
r (Nakts ainava) ........................................42
s (Ballīte/telpas) .......................................42
t (Pludmale/sniegs) ................................43
u (Saulriets) ................................................43
v (Mijkrēslis, rīta blāzma).......................43
w (Dzīvnieka portrets).............................43
x (Sveču gaisma)........................................44
y (Ziedēšana) .............................................44
z (Rudens krāsas) .....................................44
0 (Ēdiens) .....................................................44
1 (Siluets) ....................................................45
2 (Gaiši toņi)...............................................45
3 (Tumši toņi) ............................................45
P (Ieprogrammēts automātiskais) .......75
S (Aizvara prioritātes automātiskais
režīms).........................................................76
A (Apertūras prioritātes automātiskais
režīms).........................................................77
M (Manuālais režīms)................................78
U1/U2...............................................................81
S (Viens kadrs) ........................................ 6, 83
CL (Pastāvīgs mazs ātrums).......6, 83, 229
CH (Pastāvīgs liels ātrums) .................. 6, 83
J (Aizvara klusa atbrīvošana) .......... 6, 83
E (Automātiskais taimeris)........ 6, 83, 85
4 (Tālvadības pults)..................... 6, 83, 85
MUP (Spoguļa pacelšana) ............. 6, 83, 88
! (Sejas prioritātes AF) ...........................52
$ (Plata apgabala AF)..............................52
% (Normāla apgabala AF) ......................52
& (Objekta paredzēšanas AF) ............52
a (Matrica)............................................... 109
Z (Centra svērtais).......................109, 226
b (Punkts)................................................ 109
AUTO (Automātiskā zibspuldze).144, 145
Y (Sarkano acu efekta samazināšana) ..
144, 145
SLOW (Lēna sinhronizācija)..........144, 145
REAR (Aizmugurējā aizkara
sinhronizācija) ..............................144, 145
E (Ekspozīcijas kompensācija).......... 112
Y (Zibspuldzes kompensācija)........ 148
U (Elastīga programma).........................75
a (tiešā skata) poga .........................49, 57
R (informācijas) poga........................ 9, 11
D slēdzis......................................................... 2
m (Baltā balanss) .................................... 115
L (Manuāli iepriekš iestatīts).115, 121
D (Vairākkadru uzņemšana)..153, 178
d (Palīdzība) ...............................................18
I (fokusa indikators) ............38, 102, 103
t (atmiņas buferis) ............................38, 84
N (Zibspuldzes gatavības indikators).39
1. slots RAW - 2. slots JPEG (2. slota
kartes loma)...............................................96
12-bit (12 biti) .............................................94
14-bit (14 biti) .............................................94
2. slota kartes loma...................................96
2016 pikseļu RGB sensors........... 146, 327
3D paredzēšana ............................... 99, 100
A
ADL vairākkadru dublēšana ...... 158, 241
Adobe RGB ............................................... 217
AE & zibspuldze (Automātiskās
vairākkadru uzņemšanas komplekts) ...
153, 241
AE fiksators ............................................... 110
AE-L/AF-L poga ............... 102, 110, 244, 248
AF ............................................51–52, 97–102
AF-A................................................................97
AF apgabala režīms ...........................52, 99
AF apgabala robežas........................... 8, 33
AF-C...................................................... 97, 221
AF-F ................................................................51
AF fine-tune (AF precīza ieregulēšana) ..
259
AF palīgs..................................223, 290, 296
AF point illumination (AF punkta
apgaismojums) ..................................... 222
AF režīma poga...................51, 52, 98, 100
AF-S ................................................51, 97, 221
After delete (Pēc izdzēšanas) ............. 212
Ainava (Iestatīt Picture Control)........ 129
Aizmugures aizkara sinhronizācija .. 145
Aizturēta tālvadība (Tālvadības pults
režīms).........................................................85
Aizvara atbrīvošanas poga....38, 39, 102,
110, 226, 248
Aizvara atbrīvošanas poga AE-L ....... 226
Aizvara ātrums ....................................76, 78
Aizvara klusa atbrīvošana.................. 6, 83
Aizvara prioritātes automātiskais režīms
76
Aktīvā D-Lighting .......................... 137, 158
Akumulatora bloks ... 232, 233, 247, 255,
297
Akumulatora darbmūžs ....................... 337
Akumulatora uzlādēšana ................21–22
Akumulators .............. 21, 23, 35, 255, 331
A-M režīma slēdzis......................................26
Apakškomandu skala...............................12
Apertūras atvērums....................74, 77–78
Apertūras prioritātes automātiskais
režīms ..........................................................77
Ārējais mikrofons ...............................61, 65
Ārējā mikrofona kontaktligzda............... 2
Assign AE-L/AF-L button (AE-L/AF-L
pogas piešķire)............................. 244, 248
Assign Fn Button (Fn pogas piešķire) .....
242, 247
Assign MB-D14 4 button (MB-D14
piešķire 4 poga)................................... 247
Assign preview button (Priekšskatījuma
pogas piešķire)............................. 244, 248
Assign shuter button (Aizvara pogas
piešķire) ................................................... 248
Asuma dziļuma priekšskatījuma.. 60, 77,
241, 244, 248
Asuma dziļums........................................... 77
Atbrīvošanas režīma skala .................6, 83
Atbrīvošanas režīma skalas fiksatora
atbrīvošanas poga ..............................6, 83
Atbrīvošanas režīms.............................6, 83
Atiestatiet lietotāja iestatījumus.......... 82
Atlasīt datumu .........................................191
Atmiņas buferis................................... 38, 84
Atmiņas karte ..........29, 31, 250, 334, 335
Atmiņas kartes ietilpība ........................335
Ātrās reaģēšanas tālvadība (Tālvadības
pults režīms) ............................................. 85
Atskaņojamais slots un mape.............178
Atskaņošana.......................................46, 177
Atskaņošanas informācija .......... 179, 209
Atskaņošanas izvēlne ............................207
Atskaņošanas tālummaiņa ..................187
Attēla apgabals.............. 26, 63, 89, 91, 95
Attēla izmērs ......................................95, 291
Attēla kvalitāte ........................................... 93
Attēla tips (slīdrāde) ...............................213
Attēlu pārklāšana ....................................269
Augsta izšķirtspēja........................ 204, 333
Austiņas ................................................. 61, 62
Auto bracketing (Automātiska
vairākkadru dublēšana) ............ 153, 241
Auto bracketing set (Automātiskās
vairākkadru uzņemšanas komplekts) ...
241
Auto distortion control (Automātiskā
kropļojumu kontrole) ..........................217
Autofocus mode (Autofokusa režīms)....
51, 97
Autofokuss...........................51–52, 97–102
Auto image rotation (Automātiska
attēla pagriešana) .................................254
Auto ISO sensitivity control
(Automātiska ISO jutības vadība)....107
Automātiskā apgabala AF.............99, 100
Automātiskā DX apcirpšana........... 89, 91
Automātiska FP lielātruma
sinhronizācija ............................... 234, 235
Automātiskais servo AF .......................... 97
Automātiskais taimeris....... 6, 83, 85, 227
Automātiskās ekspozīcijas fiksators .110
Automātiskā zibspuldze .......................145
Automātiski (baltā balanss).................115
Autortiesības................................... 182, 256
B
Baltā balansa precīza ieregulēšana ..117
Baltā balanss ................................... 115, 156
Barošanas savienotājs ................. 297, 299
Barošanas slēdzis..........................................1
Battery info (Akumulatora informācija) .
255
Battery order (Akumulatoru secība).233
BB........................................................ 115, 156
BB dublēšana (Automātiskās
vairākkadru dublēšanas komplekts) .....
156, 241
Beep (Pīkstiens)........................................228
Bezvadu mobilais adapteris ................298
Bitu ātrums .................................................. 65
Blakus salīdzināšana ..............................279
Bracketing order (Vairākkadru
dublēšanas secība)...............................241
Built-in AF-assist illuminator (Iebūvētais
AF palīggaismotājs) .............................223
C
Camera Control Pro 2............................298
Capture NX 2 .................. 94, 251, 253, 298
CEC...............................................................205
Centrālā procesora kontakti ...............287
Centra svērtais ............................... 109, 226
Choose color temp. (Izvēlēties krāsu
temp.) (Baltā balanss)................ 115, 120
Choose image area (Izvēlēties attēla
apgabalu) ........................................... 90, 91
Choose start/end point (Izvēlēties
sākuma/beigu punktu)......................... 69
Ciāntipa (Vienkrāsains) .........................266
CL mode shooting speed
(Nepārtrauktas lēnas uzņemšanas
režīma uzņemšanas ātrums).............229
CLS ...............................................................293
Color balance (Krāsu balanss) ............268
Color outline (Krāsu kontūra) .............275
Color sketch (Krāsu skice) ....................275
Color space (Krāstelpa).........................217
Copy image(s) (Kopēt attēlu(s)).........209
Customize command dials (Pielāgot
komandu ciparripas) ...........................245
D
Dators..........................................................193
Datuma formāts ...............................27, 253
Datums un laiks................................27, 253
Daylight saving time (Vasaras laiks).. 27,
253
DCF .................................................... 217, 333
Delete (Dzēst)....................................47, 189
Digitālās drukas secības formāts (DPOF)
199, 202, 333
Digitālās viena objektīva
spoguļkameras standarta i-TTL
zibspuldze ...............................................146
Dinamiskā apgabala AF.................99, 100
Dioptriju regulēšanas poga .........33, 297
Distortion control (Kropļojuma
kontrole) ..................................................274
Divu pogu atiestatīšana .......................151
D-Lighting .................................................264
DPOF ........................................ 199, 202, 333
DPOF drukas secība ...............................202
Drukāšana..................................................196
D tipa objektīvs.............................. 285, 287
DX (24 × 16) 1,5 × .............................. 63, 90
DX formāts ........................................... 89, 90
Dzēš visus attēlus....................................190
E
Easy exposure compensation
(Vienkāršota ekspozīcijas
kompensācija)........................................225
Edit movie (Rediģēt video).................... 69
Ekspozīcija................................ 74, 109–113
Ekspozīcijas fiksēšana............................110
Ekspozīcijas indikators............................ 78
Ekspozīcijas kompensācijas ................112
Ekspozīcijas mērītāji........................39, 227
Ekspozīcijas programma...................... 315
Ekspozīcijas vairākkadru dublēšana153,
241
Elastīga programma .................................75
Elektroniskais diapazona meklētājs . 103
Ēna (baltā balanss) ................................. 115
EV steps for exposure cntrl (Ekspozīcijas
vadības EV soļi)...................................... 224
Exif.......................................................217, 333
Exposure comp. for flash (Ekspozīcijas
kompensācija zibspuldzei)................ 240
Exposure delay mode (Ekspozīcijas
aizkaves režīms) ....................................231
Exposure differential (Ekspozīciju
starpība)................................................... 140
Eye-Fi upload (Eye-Fi augšupielāde)260
F
Face-priority AF (Sejas prioritātes AF)52
Fiksēt spoguli paceltā stāvoklī tīrīšanai .
303
File naming (Failu nosaukumi) .......... 216
File number sequence (Failu numuru
secība)....................................................... 230
Filter effects (Filtru efekti). 132, 133, 267
Fine-tune optimal exposure (Optimālas
ekspozīcijas precīza ieregulēšana) . 226
Firmware version
(Programmaparatūras versija) ......... 260
Fisheye (Platleņķa objektīvs) .............. 274
Flash shutter speed (Zibspuldzes
aizvara ātrums) .............................146, 235
Flash warning (Zibspuldzes
brīdinājums) ........................................... 231
Flicker reduction (Mirgoņas
samazināšana) ....................................... 252
Fluorescējošs (baltā balanss).............. 115
Fn poga ....................92, 149, 174, 242, 247
Focus point wrap-around (Fokusa
punkta ietvērums)................................ 222
Fokālās plaknes atzīme......................... 103
Fokusa attālums.............................173, 291
Fokusa fiksators....................................... 102
Fokusa garuma skala................................25
Fokusa garuma skalas indekss..............25
Fokusa indikators....................38, 102, 103
Fokusa paredzēšana ....................... 97, 222
Fokusa paredzēšana ar fiksēšanu ..... 222
Fokusa punkts. 38, 52, 99, 101, 103, 222,
223
Fokusa režīma atlasītājs ...................51, 97
Fokusa režīma slēdzis.............. 25, 26, 103
Fokusa režīms ......................................51, 97
Fokusēšanas ekrāns ............................... 327
Format memory card (Formatēt
atmiņas karti) .................................. 31, 250
Fotografēšana tiešā skata režīmā ........49
Fotogrāfijas informācija ..............179, 209
Fotogrāfiju aizsargāšana...................... 188
f skaitlis......................................... 73, 77, 288
FV lock (Zibspuldzes vērtības fiksēšana)
149
FX (36 × 24) 1,0 × .......................................90
FX formāts .............................................89, 90
G
Gaidstāves aktivizēšanas taimeris ......39,
175
Galamērķis (Video iestatījumi)..............65
Galvenā komandu ciparripa ..................12
Garensvere................................................ 258
GP-1....................................................175, 298
GPS......................................................175, 183
GPS dati...................................................... 183
G tipa objektīvs ..............................285, 287
H
H.264 ........................................................... 329
HDMI ....................................56, 64, 204, 333
HDMI-CEC.................................................. 205
HDMI minispraudņa kontaktligzda....... 2
Hi (jutība)................................................... 106
Hide image (Slēpt attēlu)..................... 208
High Dynamic Range (HDR) (Augsts
dinamiskais diapazons (HDR)) ......... 139
High ISO NR (Augsts ISO sk.)............... 218
Histogramma ........................ 180, 181, 209
I
Iebūvētā zibspuldze ..............39, 143, 288
Ieprogrammēts automātiskais režīms75
Ierīces vadība (HDMI) ............................ 205
Iestatīšanas izvēlne ................................ 249
Image comment (Attēla komentārs)253
Image Dust Off ref photo (Attēla
netīrumu noņemšanas atsauces
fotogrāfija) .............................................. 251
Image review (Attēlu apskate).171, 177,
212
Index marking (Indeksu atzīmēšana) 60,
68, 247
Informācija ............................................9, 179
Information display (Informācijas
displejs)................................................9, 231
Interval timer shooting (Uzņemšana ar
intervāla taimeri) .................................. 164
ISO display and adjustment (ISO
rādīšana un pielāgošana) .................. 229
ISO sensitivity (ISO jutība) ..........105, 107
ISO sensitivity settings (ISO jutības
iestatījumi) .............................................. 107
ISO sensitivity step value (ISO jutības
soļa vērtība)............................................ 224
i-TTL.......................................... 143, 146, 237
Izdzēsiet atlasītos attēlus..................... 190
Izgaismojumi...................................180, 209
Izmēra prioritāte (JPEG kompresija) ...94
Izmērs .....................................................63, 95
Izmēru attiecība ...................................... 265
Izvades izšķirtspēja (HDMI) ................. 205
J
JPEG................................................................93
JPEG basic (JPEG pamata kv.)................93
JPEG compression (JPEG kompresija) 94
JPEG fine (JPEG augsta kv.) ....................93
JPEG normal (JPEG normāla kvalitāte)....
93
Jutība .................................................105, 107
K
Kadra izmērs/kadru uzņemšanas
ātrums .........................................................65
Kadrēšanas rāmji.................................55, 62
Kadru intervāls (slīdrāde)..................... 213
Kalendāra atskaņošana ........................ 186
n
339
Kameras iestatījumu saglabāšana.... 257
Kameras vadības ierīces..........................92
Korpusa vāciņš .............................3, 25, 298
Krāsu temperatūra .............. 115, 116, 120
Kvēlspuldzes (baltā balanss) .............. 115
L
L (liels) .....................................................63, 95
Laika josla........................................... 27, 253
Laika josla un datums .................... 27, 253
Laiks ............................................................ 253
Laikspiedols (PictBridge) ..................... 198
Language (Valoda).......................... 27, 253
Lapas izmērs (PictBridge) .................... 198
LCD illumination (Šķidro kristālu
displeja izgaismojums)...................2, 231
Lēnā sinhronizācija .......................144, 145
Lietotāja iestatījumi..................................81
Lo (jutība) .................................................. 106
Long exposure NR (Ilgas ekspozīcijas
Nr.) ............................................................. 218
M
n
340
M (vidējs)................................................63, 95
Maigs (filtra efekts) ................................ 267
Maiņstrāvas adapteris..................297, 299
Maireds ...................................................... 119
Mākoņains (baltā balanss)................... 115
Maksimālais apertūras atvērums..... 103,
147, 296
Maksimālā jutība .................................... 107
Mala (PictBridge) .................................... 198
Manage Picture Control (Pārvaldīt
Picture Control)..................................... 134
Mana izvēlne ............................................ 280
Manual (Manuālais) ........................ 78, 103
Manuālais fokuss ............................. 55, 103
Manuāli iepriekš iestatīts (baltā balanss)
115, 121
Manuāls (zibspuldzes vadība iebūvētai
zibspuldzei) ............................................ 236
Matrica ....................................................... 109
Max. continuous release (Maks.
nepārtrauktā atbrīvošana) ................ 230
MB-D14 .................232, 233, 247, 255, 297
MB-D14 battery type (MB-D14
akumulatora tips)................................. 232
Melnbalts (Vienkrāsains)...................... 266
Mērīšana .................................................... 109
Microphone (Mikrofons)...... 3, 61, 62, 65
Miniature effect (Miniatūrefekts)...... 276
Minimālais aizvara ātrums .................. 107
Minimālais apertūras atvērums.....26, 73
Modeling flash (Modelēšanas
zibspuldze) ............................................. 241
Monitora pirmszibsnis.................146, 149
Monitora vāks .............................................17
Monitor brightness (Monitora
spilgtums) ............................................... 250
Monitor off delay (Monitora izslēgšanās
aizkave) .................................................... 228
Monitors .............................46, 49, 177, 250
Monochrome (Vienkrāsains) .....129, 266
Movie settings (Video iestatījumi) ......65
Multiple exposure (Daudzkārtēja
ekspozīcija)............................................. 160
N
NEF (RAW) .......................... 93, 94, 216, 271
NEF (RAW) bit depth (NEF (RAW) bitu
dziļums) ......................................................94
NEF (RAW) processing (NEF (RAW)
apstrāde) ................................................. 271
NEF (RAW) recording (NEF (RAW)
ierakstīšana) ..............................................94
Nepārtrauktas atbrīvošanas režīms6, 83
Nepārtraukta servo AF .................. 97, 221
Nesenie iestatījumi................................ 283
Neutral (Set Picture Control) Neitrāls
(Iestatīt Picture Control) .................... 129
Nikon Transfer 2............................. 193, 194
Noklusējuma iestatījumi...151, 214, 221,
312
Noklusējuma iestatījumu atjaunošana ..
151, 214, 221, 312
Non-CPU lens data (Objektīva bez
centrālā procesora dati)..................... 172
Noņemt vienumus (Mana izvēlne)... 281
Normal-area AF (Normāla apgabala AF)
52
Nospiediet aizvara atbrīvošanas pogu
līdz pusei .............................................38, 39
Nospiediet līdz galam aizvara
atbrīvošanas pogu...........................38, 39
Notīrīt attēla sensoru ............................ 301
Number of focus points (Fokusa punktu
skaits)........................................................ 223
Number of shots (Uzņēmumu skaits) .....
337
O
Objekta paredzēšanas AF.......................52
Objektīva atvienošana no kameras ....26
Objektīva fokusa gredzens ....25, 55, 103
Objektīva pievienošana ..........................25
Objektīva savienojums..............3, 26, 103
Objektīva vāciņš ........................................25
Objektīvs .................. 25–26, 172, 259, 285
Objektīvs ar centrālo procesoru 26, 285
Objektīvs bez centrālā procesora.... 172,
285, 288
OK button (shooting mode) (OK poga
(uzņemšanas režīms))......................... 241
Optimāla kvalitāte (JPEG kompresija) 94
P
Palīdzība .......................................................18
Papildpiederumu pieslēgvieta.......... 298
Papildu zibspuldze ....................... 237, 292
Pārpildīta (2. slota kartes loma)............96
Pārskata dati............................................. 184
Pastāvīgs liels ātrums.......................... 6, 83
Pastāvīgs mazs ātrums ..............6, 83, 229
Pašreizējā attēla izdzēšana .......... 47, 189
Perspective control (Perspektīvas
kontrole).................................................. 275
PictBridge......................................... 196, 333
Picture Controls ............................. 129, 131
Piederumi.................................................. 297
Piederumu pieslēgvieta....................... 292
Pieejamie iestatījumi............................. 309
Pielāgotie iestatījumi ............................ 219
Pievienot vienumus (Mana izvēlne) 280
Pilna laika servo AF...................................51
Pilnrāmja kadra atskaņošana ............. 177
Playback display options (Atskaņošanas
displeja opcijas) .....................................209
Playback folder (Atskaņošanas mape)....
207
Portrets (Iestatīt Picture Control) ......129
Pretgaisma............................................ 2, 231
Priekšējā aizkara sinhronizācija..........145
Priekšskatījuma poga ........... 77, 244, 248
Print (DPOF) (Drukāt (DPOF))..............199
Print select (Drukas atlase) ..................199
Pulkstenis............................................27, 253
Pulksteņa akumulators ........................... 28
Punkts..........................................................109
Q
Quick retouch (Ātrā retuša) .................273
R
Radošā apgaismojuma sistēma .........293
Release button to use dial (Atbrīvot
pogu, lai izmantotu ciparripu) .........246
Remote on duration (Ilgstošā tālvadība)
228
Repeating flash (Atkārtota zibspuldzes
darbība) ....................................................236
Reset (Atiestatīt) ...................151, 214, 221
Reset custom settings (Atiestatīt
pielāgotos iestatījumus).....................221
Reset shooting menu (Atiestatīt
uzņemšanas izvēlni).............................214
Resize (Mainīt izmērus) .........................272
Retušas izvēlne.........................................261
Reverse indicators (Apvēršanas
indikatori) ................................................246
Rezerves kopija (2. slota kartes loma) 96
Režīma ciparripa...........................................5
Režīma ciparripas fiksatora
atbrīvošanas poga .....................................5
RGB..................................................... 180, 217
Rotate tall (Vertikālo attēlu pagriešana)
212
S
S (mazs) .................................................. 63, 95
Saderīgie objektīvi..................................285
Saglabāt lietotāja iestatījumus............. 81
Sakārtot vienumus (Mana izvēlne) ...282
Sākt drukāšanu (PictBridge) ...... 198, 201
Sarkano acu efekta korekcija ..............264
Sarkano acu efekta samazināšana ...144,
145
Sarkano toņu pastiprinātājs (filtra
efekts)........................................................267
Saspiesti (Tips)............................................ 94
Saspiesti bez zudumiem (Tips)............. 94
Save/load settings (Saglabāt/ielādēt
iestatījumus) ...........................................257
Save selected frame (Saglabāt atlasīto
kadru) ................................................... 69, 72
Screen tips (Ekrāna padomi) ...............229
SD atmiņas karte ...... 29, 31, 96, 334, 335
Select date (Atlasīt datumu)...... 199, 208
Selective color (Selektīva krāsa).........277
Sēpija (Vienkrāsains) ..............................266
Sērijveida uzņemšana ........162, 230, 242
Set Picture Control (Iestatīt Picture
Control).....................................................129
Sīktēlu atskaņošana................................185
Sīktēlu izdruka .........................................199
Silto krāsu filtrs (filtra efekts) ..............267
Single-servo AF (Viena servo AF) 51, 97,
221
Sižeta režīms............................................... 40
Skaļrunis..................................................... 3, 4
Skata leņķis ...............................................291
Skatu meklētāja actiņa............................ 86
Skatu meklētāja actiņas vāciņš ............ 86
Skatu meklētāja fokuss ..................33, 297
Skatu meklētājs ..................8, 33, 297, 326
Slide show (Slīdrāde) .............................213
Slot empty release lock (Aizvara
atbrīvošanas bloķēšana, ja slots ir
tukšs) .........................................................246
Slots ...............................................30, 96, 178
Smoothing (Izlīdzināšana)...................141
Speedlight zibspuldzes ........................292
Spogulis .......................................85, 88, 303
Spoguļa pacelšana ........................6, 83, 88
Spuldzīte............................................... 78, 79
sRGB.............................................................217
Standard (Set Picture Control)
Standarta (Iestatīt Picture Control) 129
Standby timer (Gaidstāves
aktivizēšanas taimeris)........................227
Storage folder (Glabātavas mape)....215
Straighten (Iztaisnot).............................274
T
Taimeris...............................................85, 164
Tālvadāmi pacelt spoguli (Tālvadības
pults režīms) ............................................. 85
Tālvadības pults ................... 6, 83, 85, 298
Tālvadības pults režīms .......................... 85
Tālvadības pults vads ..............79, 88, 298
Televizors...................................................204
Tiešais skats............................49–56, 57–64
Tieša saules gaisma (baltā balanss)..115
Tiešā skata atlasītājs.......................... 49, 57
Tikai AE (Automātiskās vairākkadru
dublēšanas komplekts) ............ 153, 241
Tikai zibspuldze (Automātiskās
vairākkadru dublēšanas komplekts).....
153, 241
Time-lapse photography
(Fotografēšana ar laika intervāliem) .....
168
Toning (Tonēšana) ....................... 132, 133
Trijkājis.............................................................3
Trim (Malu apgriešana).........................265
Vibrācijas samazināšanas režīma slēdzis
25
Video .......................................... 57, 247–248
Video apgriešana.......................................69
Video ieraksta poga ..................................58
Video kvalitāte (video iestatījumi).......65
Video tiešais skats.................. 57, 247–248
Vides spilgtuma sensors ...........4, 53, 250
Viena punkta AF............................... 99, 100
Viens kadrs ..............................................6, 83
Viewfinder grid display (Skatu
meklētāja režģa rādīšana) ................. 229
ViewNX 2 ..........................................193, 217
Vignette control (Vinjetes vadība)....218
Virsgaisma (filtra efekts)....................... 267
Virtuālais redzesloks .......55, 62, 243, 258
Vivid (Set Picture Control) Košs (Iestatīt
Picture Control) ..................................... 129
Volume (Skaļums)......................................67
W
Wide-area AF (Plata apgabala AF) .......52
Z
Zaļo toņu pastiprinātājs (filtra efekts) ....
267
Zibspuldze.... 39, 143, 144, 148, 149, 292
Zibspuldze (baltā balanss)................... 115
Zibspuldzes diapazons ......................... 147
Zibspuldzes gatavības indikators .......39,
149, 296
Zibspuldzes kompensācija.................. 148
Zibspuldzes režīms .......................144, 145
Zibspuldzes sinhronizācijas ātrums 234,
235, 327
Zibspuldzes vadība iebūvētai
zibspuldzei.............................................. 236
Zibspuldzes vairākkadru dublēšana153,
241
Zilo toņu pastiprinātājs (filtra efekts) .....
267
Zvaigžņu efekts (filtra efekts) ............. 267
U
USB..................................................... 194, 196
USB vads .......................................... 194, 196
Use GPS to set camera clock (Izmantot
GPS, lai iestatītu kameras pulksteni).....
175
UTC ............................................. 27, 175, 183
Uz DX balstīts video formāts ................ 63
Uz FX balstīts video formāts ................. 63
Uzņemšanas dati.....................................182
Uzņemšanas izvēlne ..............................214
V
n
Vadības panelis.............................................7
Vadītāja režīms ........................................237
Vairākkadru uzņemšana............. 153, 241
a
341
Bez rakstiskas NIKON CORPORATION atļaujas aizliegts šo rokasgrāmatu jebkādā veidā
reproducēt kopumā vai pa daļām (izņemot īsus citātus atsaucēs vai recenzijās).
DIGITĀLĀ KAMERA
Lietošanas rokasgrāmata
Iespiests Eiropā
SB9C04(Y2)
6MB153Y2-04
Lv
AMA14706
Lv
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising