Nikon | COOLPIX B500 | Nikon COOLPIX B500 Atsauces rokasgrāmata (pilnīgi norādījumi)

Nikon COOLPIX B500 Atsauces rokasgrāmata (pilnīgi norādījumi)
DIGITĀLĀ KAMERA
Atsauces rokasgrāmata
• Iekams lietot kameru, uzmanīgi izlasiet šo rokasgrāmatu.
• Lai nodrošinātu, ka kamera tiek lietota pareizi, noteikti
izlasiet sadaļu „Jūsu drošībai” (Avi. lpp.).
• Kad esat izlasījuši šo rokasgrāmatu, glabājiet to vietā, kur
tā būs vienmēr pieejama turpmākām uzziņām.
Ātrā tēmu meklēšana
Šajā lapā varat atgriezties, pieskaroties vai noklikšķinot uz simbola
apakšējā labajā stūrī.
jebkuras lapas
Galvenās tēmas
Ievads................................................................................................................................................... iii
Satura rādītājs .................................................................................................................................... x
Kameras sastāvdaļas........................................................................................................................ 1
Sagatavošana darbam .................................................................................................................... 9
Uzņemšanas un demonstrēšanas pamatdarbības .............................................................16
Savienojuma izveide ar viedierīci (SnapBridge) ..................................................................23
Uzņemšanas funkcijas...................................................................................................................32
Demonstrēšanas funkcijas ..........................................................................................................68
Video ...................................................................................................................................................80
Kameras pievienošana televizoram, printerim vai datoram ...........................................91
Izvēlnes pogas izmantošana.................................................................................................... 102
Tehniskās piezīmes ..................................................................................................................... 148
Visbiežāk skatītās tēmas
Jūsu drošībai
Savienojuma
izveide ar viedierīci
Uzņemšanas
režīma atlasīšana
Tālummaiņas
lietošana
Nepārtraukta
uzņemšana
Attēlu rediģēšana
(nekustīgi attēli)
Traucējummeklēšana
Indekss
ii
Ievads
Izlasiet, pirms sākat darbu
Pateicamies, ka iegādājāties digitālo kameru Nikon COOLPIX B500.
Rokasgrāmatā izmantotie simboli un apzīmējumi
• Lai atvērtu sadaļu „Ātrā tēmu meklēšana” (Aii), pieskarieties vai noklikšķiniet uz simbola
jebkuras lapas apakšējā labajā stūrī.
• Simboli
Simbols
Apraksts
B
Šī ikona apzīmē brīdinājumus un informāciju, kas jāizlasa pirms kameras
lietošanas.
C
Šī ikona apzīmē piezīmes un informāciju, kas jāizlasa pirms kameras
lietošanas.
A
Šī ikona apzīmē citas lappuses, kurās sniegta saistīta informācija.
•
•
•
•
SD, SDHC un SDXC atmiņas kartes šajā rokasgrāmatā ir dēvētas par „atmiņas kartēm”.
Viedtālruņi un planšetdatori tiek dēvēti par „viedierīcēm”.
Iestatījums iegādes brīdī tiek dēvēts par „noklusējuma iestatījumu”.
Displeja ekrānā redzamie izvēlnes vienumu nosaukumi un datora ekrānā redzamie pogu
nosaukumi un ziņojumi attēloti treknrakstā.
• Šajā rokasgrāmatā ekrānā redzamā satura piemēros attēli dažreiz ir izlaisti, lai labāk būtu
redzami ekrāna indikatori.
iii
Ievads
Izlasiet, pirms sākat darbu
Informācija un brīdinājumi
Mūžizglītība
Īstenojot nepārtrauktu Nikon produktu atbalsta un izglītošanas programmu „Mūžizglītība”, tālāk
uzskaitītajās tīmekļa vietnēs tiek sniegta pastāvīgi atjaunināta informācija.
• Lietotājiem ASV: http://www.nikonusa.com/
• Lietotājiem Eiropā: http://www.europe-nikon.com/support/
• Lietotājiem Āzijas, Okeānijas, Tuvo Austrumu un Āfrikas valstīs: http://www.nikon-asia.com/
Apmeklējiet šīs tīmekļa vietnes, lai uzzinātu jaunāko informāciju par produktiem, padomus, atbildes
uz bieži uzdotajiem jautājumiem (FAQ) un vispārīgus ieteikumus par digitālo attēlveidošanu un
fotografēšanu. Papildinformācija, iespējams, ir pieejama pie vietējā Nikon pārstāvja.
Kontaktinformāciju skatiet šajā tīmekļa vietnē:
http://imaging.nikon.com/
Izmantojiet tikai Nikon zīmola elektroniskos piederumus
Nikon COOLPIX kameras ir izstrādātas atbilstoši augstākajiem standartiem, un tajās ir ietvertas
sarežģītas elektroniskās shēmas. Tikai tie Nikon zīmola elektroniskie piederumi (tostarp akumulatora
lādētāji, akumulatori un maiņstrāvas adapteri), kurus uzņēmums Nikon ir sertificējis lietošanai tieši ar
šo Nikon digitālo kameru, ir izstrādāti un pārbaudīti darbam atbilstīgi šīs elektroniskās shēmas darba
un drošības prasībām.
CITU, NEVIS NIKON ELEKTRONISKO PIEDERUMU IZMANTOŠANA VAR BOJĀT KAMERU, UN ŠĀDAS
RĪCĪBAS DĒĻ VAR TIKT ATCELTA JŪSU NIKON GARANTIJA.
Lai saņemtu papildinformāciju par Nikon zīmola piederumiem, sazinieties ar vietējo pilnvaroto
Nikon izplatītāju.
Pirms uzņemt svarīgas fotogrāfijas
Pirms fotografējat svarīgus notikumus (piemēram, kāzas, vai pirms kameras ņemšanas līdzi
ceļojumā), uzņemiet pārbaudes fotogrāfiju, lai pārliecinātos, vai kamera darbojas normāli. Nikon
neatbild par bojājumiem vai negūto peļņu, kas radusies produkta nepareizas darbības rezultātā.
iv
Ievads
Izlasiet, pirms sākat darbu
Par rokasgrāmatām
• Nevienu daļu no produktam pievienotajām rokasgrāmatām nekādā veidā nedrīkst reproducēt,
pārraidīt, pārrakstīt, saglabāt izguves sistēmā vai tulkot citās valodās bez iepriekšējas rakstiskas
uzņēmuma Nikon atļaujas.
• Šajā rokasgrāmatā iekļautie attēli un norādītais ekrāna saturs var neatbilst konkrētā produkta
izskatam.
• Nikon patur tiesības jebkurā brīdī un bez iepriekšēja brīdinājuma mainīt tās aparatūras un
programmatūras specifikāciju, kas aprakstīta šajās rokasgrāmatās.
• Nikon neuzņemas atbildību par bojājumiem, kas radušies, izmantojot šo produktu.
• Lai arī tiek darīts viss iespējamais, lai panāktu, ka informācija šajās rokasgrāmatās ir pareiza un
pilnīga, mēs būtu pateicīgi, ja jūs ziņotu vietējam Nikon pārstāvim par jebkādām kļūdām vai
nepilnībām (adrese norādīta atsevišķi).
Ievērojiet autortiesību paziņojumus!
Saskaņā ar autortiesību likumu ar autortiesībām aizsargātu darbu fotogrāfijas un ierakstus aizliegts
izmantot bez autortiesību īpašnieka atļaujas. Izņēmums ir to izmantošana personīgām vajadzībām,
tomēr ņemiet vērā, ka gadījumos, kad runa ir par priekšnesumu vai izstāžu fotogrāfijām vai
ierakstiem, to izmantošanas personīgām vajadzībām arī var tikt ierobežota.
Atbrīvošanās no datu uzglabāšanas ierīcēm
Lūdzu, ņemiet vērā, ka, dzēšot attēlus vai formatējot atmiņas ierīces, piemēram, atmiņas kartes vai
iebūvētās kameras atmiņu, sākotnējā attēla dati netiek izdzēsti pilnībā. Izmantojot komerciāli
pieejamu programmatūru, dažreiz no datu uzglabāšanas ierīces, no kuras īpašnieks atbrīvojies,
izdzēstos failus var atjaunot, tā radot iespēju personas attēla datu ļaunprātīgai izmantošanai.
Atbildība par šādu datu konfidencialitātes nodrošināšanu jāuzņemas izstrādājuma lietotājam.
Pirms atbrīvojaties no datu glabāšanas ierīces vai nododat kameras īpašumtiesības citai personai,
iestatījumu izvēlnē (A103) izmantojiet funkciju Reset all (Atiestatīt visu), lai atiestatītu visus
kameras iestatījumus. Pēc atiestatīšanas izdzēsiet visus datus ar komerciāli pieejamu dzēšanas
programmatūru vai iestatījumu izvēlnē (A103) atlasiet iespēju Format memory (Formatēt
atmiņu) vai Format card (Formatēt karti), lai formatētu ierīci. Tad pilnībā aizpildiet atmiņu ar
anonīmiem attēliem, piemēram, tukšu debesu fotogrāfijām.
Ja izlemjat fiziski iznīcināt atmiņas kartes, dariet to uzmanīgi, lai negūtu traumas un izvairītos no
materiāliem zaudējumiem.
Conformity Marking (Atbilstības marķējums)
Lai apskatītu atsevišķus kameras atbilstības marķējumus, veiciet šādas darbības:
nospiediet pogu d M izvēlnes ikonu z M Conformity marking (Atbilstības
marķējums) M pogu k.
v
Ievads
Izlasiet, pirms sākat darbu
Jūsu drošībai
Lai nepieļautu kaitējuma nodarīšanu īpašumam vai nesavainotos paši, pirms šī izstrādājuma
lietošanas uzmanīgi izlasiet visu sadaļu „Jūsu drošībai”.
Uzglabājiet šīs drošības instrukcijas vietā, kur tās būs pieejamas visiem, kas lietos šo
izstrādājumu.
BRIESMAS
Brīdinājumu, kas apzīmēti ar šo ikonu,
neievērošana, var radīt nāvējošu vai smagu
ievainojumu riskus.
Brīdinājumu, kas apzīmēti ar šo ikonu,
BRĪDINĀJUMS neievērošana, var būt nāvējošu vai smagu
ievainojumu cēlonis.
ESIET
PIESARDZĪGI
Brīdinājumu, kas apzīmēti ar šo ikonu,
neievērošana, var būt ievainojumu vai
īpašuma sabojāšanas cēlonis.
BRĪDINĀJUMS
• Nelietojiet ejot vai vadot transportlīdzekli! Šī brīdinājuma neievērošana var būt avāriju vai
savainojumu cēlonis.
• Neizjauciet un nepārveidojiet šo izstrādājumu. Nepieskarieties iekšējām daļām, kurām
radusies pieeja kritiena vai cita negadījuma rezultātā. Šī brīdinājuma neievērošana var
būt elektriskās strāvas trieciena vai citu savainojumu cēlonis.
• Ja pamanāt jebkādas nenormālības, piemēram, no izstrādājuma izdalās dūmi, karstums
vai neparastas smakas, nekavējoties atvienojiet akumulatorus/baterijas vai strāvas avotu.
Turpinot lietošanu, var notikt aizdegšanās, kā arī rasties apdegumi vai citi savainojumi.
• Uzturiet sausu! Nerīkojieties ar slapjām rokām. Nepieskarieties kontaktdakšai ar slapjām
rokām. Šī brīdinājuma neievērošana var būt aizdegšanās vai elektriskās strāvas trieciena
cēlonis.
• Neļaujiet ādai ilgstoši būt saskarē ar izstrādājumu, kad tas ir ieslēgts vai pievienots
elektriskajam tīklam. Šī brīdinājuma neievērošana var būt zemas temperatūras
apdegumu cēlonis.
• Nelietojiet šo izstrādājumu vidē, kas satur uzliesmojošus putekļus vai gāzes, piemēram,
propānu, benzīna tvaikus vai uzliesmojošus aerosolus. Šī brīdinājuma neievērošana var
būt eksplozijas vai aizdegšanās cēlonis.
• Nevērsiet zibspuldzi pret transportlīdzekļa vadītāju. Šī brīdinājuma neievērošana var būt
nelaimes gadījumu cēlonis.
vi
Ievads
Jūsu drošībai
• Uzglabājiet izstrādājumu bērniem nepieejamā vietā. Šī brīdinājuma neievērošana var būt
savainojumu vai izstrādājuma nepareizas darbības cēlonis. Turklāt sīkas daļiņas rada
nosmakšanas briesmas. Ja bērns ir norijis kādu šī izstrādājuma daļu, nekavējoties
meklējiet medicīnisko palīdzību.
• Nesamudžiniet, netiniet un nesavērpiet siksnas ap kaklu. Šī brīdinājuma neievērošana var
būt nelaimes gadījumu cēlonis.
• Neizmantojiet akumulatorus, lādētājus un maiņstrāvas adapterus, kas nav īpaši paredzēti
darbam ar šo izstrādājumu. Lietojot šim izstrādājumam paredzētus akumulatorus,
lādētājus un maiņstrāvas adapterus, neveiciet tālāk minētās darbības:
- Nebojājiet, nepārveidojiet, ar spēku nevelciet un nelokiet vadus un kabeļus,
nenovietojiet tos zem smagiem priekšmetiem un nepakļaujiet karstuma un liesmu
iedarbībai.
- Neizmantojiet ceļojuma pārveidotājus vai adapterus, kas paredzēti sprieguma
pārveidošanai, un līdzstrāvās-maiņstrāvas pārveidotājus.
Šī brīdinājuma neievērošana var būt aizdegšanās vai elektriskās strāvas trieciena cēlonis.
• Nepieskarieties spraudnim, kad izmantojat maiņstrāvas adapteri pērkona negaisa laikā. Šī
brīdinājuma neievērošana var būt elektriskās strāvas trieciena cēlonis.
• Nerīkojieties kailām rokām vietās, kas pakļautas ļoti augstas vai ļoti zemas temperatūras
iedarbībai. Šī brīdinājuma neievērošana var būt apdegumu vai apsaldējumu cēlonis.
ESIET PIESARDZĪGI
• Izslēdziet izstrādājumu, ja to ir aizliegts lietot. Atspējojiet bezvadu funkcijas, ja bezvadu
iekārtu izmantošana ir aizliegta. Šī izstrādājuma izstarotie radioviļņi var mijiedarboties ar
lidmašīnu borta iekārtām vai medicīnisko aparatūru slimnīcās un citās ārstnieciskās
iestādēs.
• Izņemiet akumulatorus/baterijas un atvienojiet maiņstrāvas adapteri, ja šis izstrādājums
netiks izmantots ilgāku laiku. Šī brīdinājuma neievērošana var būt aizdegšanās vai
izstrādājuma nepareizas darbības cēlonis.
• Nepieskarieties objektīvu kustīgajām daļām un citām kustīgajām daļām. Šī brīdinājuma
neievērošana var būt savainojumu cēlonis.
• Nedarbiniet zibspuldzi, ja tā saskaras ar ādu vai priekšmetiem, vai ir ļoti tuvu tiem. Šī
brīdinājuma neievērošana var būt apdegumu vai aizdegšanās cēlonis.
• Neatstājiet izstrādājumu vietās, kur tas ilgstoši varētu tikt pakļauts ļoti augstas
temperatūras iedarbībai, piemēram, aizslēgtā automobilī vai tiešos saules staros. Šī
brīdinājuma neievērošana var būt aizdegšanās vai izstrādājuma nepareizas darbības
cēlonis.
vii
Ievads
Jūsu drošībai
BĪSTAMI – informācija par akumulatoriem
• Neapejieties ar akumulatoriem/baterijām nepareizi. Tālāk sniegto brīdinājumu
neievērošana var būt akumulatoru/bateriju sūces, pārkaršanas, saplīšanas vai
aizdegšanās cēlonis:
- Nemēģiniet uzlādēt neuzlādējamas baterijas.
- Nepakļaujiet akumulatorus/baterijas liesmu vai pārmērīga karstuma iedarbībai.
- Neizjauciet tos.
- Nesavienojiet spailes īssavienojumā, pieskaroties tām ar kaklarotām, matadatām un
citiem metāla priekšmetiem.
- Nepakļaujiet akumulatorus/baterijas, kā arī izstrādājumus, kuros tie ir ievietoti,
spēcīgiem fiziskiem triecieniem.
• Uzlādējiet visus četrus lādējamos EN-MH2 akumulatorus vienlaicīgi. Šī brīdinājuma
neievērošana var būt akumulatoru sūces, pārkaršanas, saplīšanas vai aizdegšanās cēlonis.
• Ja akumulatora/baterijas šķidrums nonāk saskarē ar acīm, izskalojiet tās, izmantojot lielu
daudzumu ūdens, un nekavējoties vērsieties pēc medicīniskās palīdzības. Kavēšanās var
būt acu ievainojumu cēlonis.
BRĪDINĀJUMS – informācija par akumulatoriem
• Nenoņemiet un nebojājiet akumulatoru/bateriju apvalku. Nekad nelietojiet
akumulatorus/baterijas, kam ir bojāts apvalks. Šī brīdinājuma neievērošana var būt
akumulatoru/bateriju sūces, pārkaršanas, saplīšanas vai aizdegšanās cēlonis.
• Uzglabājiet akumulatorus/baterijas bērniem nepieejamā vietā. Ja bērns ir norijis
akumulatoru/bateriju, nekavējoties vērsieties pēc medicīniskās palīdzības.
• Neiegremdējiet šo produktu ūdenī un neļaujiet tam salīt. Šī brīdinājuma neievērošana
var būt aizdegšanās vai izstrādājuma nepareizas darbības cēlonis. Ja izstrādājums ir
samircis, nekavējoties to nosusiniet, izmantojot dvieli vai līdzīgu priekšmetu.
• Ja pamanāt akumulatoriem/baterijām jebkādas izmaiņas, piemēram, krāsas noplukšanu
vai deformēšanos, nekavējoties pārtrauciet to lietošanu. Pārtrauciet uzlādēt uzlādējamos
akumulatorus EN-MH2, ja tie norādītajā laika periodā neuzlādējas. Šī brīdinājuma
neievērošana var būt akumulatoru/bateriju sūces, pārkaršanas, saplīšanas vai
aizdegšanās cēlonis.
• Ievietojiet akumulatorus/baterijas, tos pareizi orientējot. Nelietojiet kopā vecus un jaunus
akumulatorus/baterijas, kā arī dažādu tipu akumulatorus/baterijas. Šī brīdinājuma
neievērošana var būt akumulatoru/bateriju sūces, pārkaršanas, saplīšanas vai
aizdegšanās cēlonis.
• Iekams utilizēt, izolējiet akumulatoru/bateriju spailes ar izolācijas lenti. Metāla
priekšmetiem nonākot saskarē ar spailēm, elementi var pārkarst, saplīst vai aizdegties.
Akumulatoru/bateriju pārstrāde vai utilizēšana jāveic, ievērojot vietējos noteikumus.
viii
Ievads
Jūsu drošībai
• Ja akumulatora/bateriju šķidrums nonāk saskarē ar cilvēka ādu vai apģērbu, nekavējoties
noskalojiet skarto vietu ar lielu daudzumu tīra ūdens. Šī brīdinājuma neievērošana var
būt ādas iekaisuma cēlonis.
ix
Ievads
Jūsu drošībai
Satura rādītājs
Ātrā tēmu meklēšana ..................................................................................................................... ii
Galvenās tēmas ............................................................................................................................................................................. ii
Visbiežāk skatītās tēmas........................................................................................................................................................... ii
Ievads.................................................................................................................................................. iii
Izlasiet, pirms sākat darbu................................................................................................................................ iii
Rokasgrāmatā izmantotie simboli un apzīmējumi ................................................................................................ iii
Informācija un brīdinājumi................................................................................................................................................... iv
Jūsu drošībai ......................................................................................................................................................... vi
Kameras sastāvdaļas....................................................................................................................... 1
Kameras korpuss .................................................................................................................................................. 2
Ekrāns ....................................................................................................................................................................... 4
Ekrānā redzamās informācijas mainīšana (s poga) ...................................................................................... 4
Uzņemšanai.................................................................................................................................................................................... 5
Demonstrēšanai........................................................................................................................................................................... 7
Sagatavošana darbam ................................................................................................................... 9
Kameras siksnas un objektīva vāciņa piestiprināšana ......................................................................... 10
Bateriju un atmiņas kartes ievietošana ..................................................................................................... 11
Izmantojamās baterijas.......................................................................................................................................................... 11
Bateriju vai atmiņas kartes izņemšana ......................................................................................................................... 12
Atmiņas kartes un iekšējā atmiņa ................................................................................................................................... 12
Ekrāna leņķa maiņa .......................................................................................................................................... 13
Kameras iestatīšana.......................................................................................................................................... 14
Uzņemšanas un demonstrēšanas pamatdarbības ............................................................ 16
Attēlu uzņemšana............................................................................................................................................. 17
Zibspuldzes lietošana............................................................................................................................................................. 19
Video ierakstīšana ..................................................................................................................................................................... 19
Attēlu demonstrēšana..................................................................................................................................... 20
Attēlu dzēšana.................................................................................................................................................... 21
Dzēšanai paredzēto attēlu atlases ekrāns.................................................................................................................. 22
x
Satura rādītājs
Savienojuma izveide ar viedierīci (SnapBridge) ................................................................. 23
Programmas SnapBridge instalēšana........................................................................................................ 24
Kameras un viedierīces savienojuma izveide.......................................................................................... 25
Bezvadu savienojuma iespējošana vai atspējošana ............................................................................................ 28
Attēlu augšupielāde un attālā fotografēšana ......................................................................................... 29
Attēlu augšupielāde................................................................................................................................................................ 29
Attālā fotografēšana................................................................................................................................................................ 30
Ja iOS ierīcē tiek atvērts ar Wi-Fi savienojumiem saistīts dialoglodziņš .................................................. 30
Nesekmīgs attēlu augšupielādes mēģinājums ...................................................................................................... 31
Uzņemšanas funkcijas.................................................................................................................. 32
Uzņemšanas režīma atlasīšana..................................................................................................................... 33
A (Automātiskais) režīms ............................................................................................................................ 34
Pielāgošanas slīdņa izmantošana.................................................................................................................................... 34
Sižeta režīms (uzņemšanas apstākļiem pielāgota uzņemšana) ....................................................... 36
Padomi un piezīmes par sižeta režīmu........................................................................................................................ 37
Uzņemšana vienkāršās panorāmas režīmā ............................................................................................................... 43
Demonstrēšana vienkāršās panorāmas režīmā...................................................................................................... 45
Radošais režīms (efektu piemērošana uzņemšanas laikā).................................................................. 46
Viedportretēšanas režīms (seju uzlabošana uzņemšanas laikā) ...................................................... 48
Smaida taimera izmantošana............................................................................................................................................ 49
Pašfoto kolāžas izmantošana............................................................................................................................................. 50
Uzņemšanas funkciju iestatīšana, izmantojot kursortaustiņu .......................................................... 51
Zibspuldzes režīms ........................................................................................................................................... 52
Self-timer (Automātiskais taimeris) ............................................................................................................ 54
Macro Mode (Makro režīms) (Tuvplānu attēlu uzņemšana).............................................................. 56
Exposure compensation (Ekspozīcijas kompensācija) (Spilgtuma regulēšana)......................... 57
Tālummaiņas lietošana ................................................................................................................................... 58
Fokusēšana.......................................................................................................................................................... 60
Aizvara atbrīvošanas poga................................................................................................................................................... 60
Mērķa atrašanas AF izmantošana.................................................................................................................................... 60
Seju uztveršanas izmantošana.......................................................................................................................................... 61
Sejas krāsas izlīdzināšanas izmantošana ..................................................................................................................... 62
Objekti, kas nav piemēroti autofokusa izmantošanai......................................................................................... 62
Fokusa fiksators .......................................................................................................................................................................... 63
Noklusējuma iestatījumi (zibspuldze, automātiskais taimeris un makro režīms)...................... 64
Funkcijas, kuras uzņemšanas laikā nevar izmantot vienlaicīgi......................................................... 66
xi
Satura rādītājs
Demonstrēšanas funkcijas ......................................................................................................... 68
Demonstrēšanas tālummaiņa ...................................................................................................................... 69
Sīktēlu demonstrēšana/kalendāra skatījums.......................................................................................... 70
Kārtošana pēc datuma .................................................................................................................................... 71
Secības attēlu apskatīšana un dzēšana ..................................................................................................... 72
Secības attēlu skatīšana......................................................................................................................................................... 72
Secības attēlu dzēšana........................................................................................................................................................... 73
Attēlu rediģēšana (nekustīgi attēli) ............................................................................................................ 74
Pirms attēlu rediģēšanas ...................................................................................................................................................... 74
Quick effects (Ātrie efekti): nokrāsas vai noskaņas maiņa ................................................................................ 74
Quick Retouch (Ātrā retuša): kontrasta un piesātinājuma uzlabošana.................................................... 75
D-Lighting: spilgtuma un kontrasta pastiprināšana............................................................................................ 75
Red-eye Correction (Sarkano acu efekta korekcija): sarkano acu efekta korekcija, fotografējot ar
zibspuldzi ....................................................................................................................................................................................... 76
Glamour Retouch (Valdzinošā retuša): sejas izskata uzlabošana ................................................................. 76
Small Picture (Mazs attēls): attēla izmēra mazināšana ....................................................................................... 78
Apcirpšana: apcirptas kopijas izveidošana ................................................................................................................ 79
Video .................................................................................................................................................. 80
Video ierakstīšanas un demonstrēšanas pamatdarbības ................................................................... 81
Nekustīgu attēlu uzņemšana, ierakstot video ........................................................................................ 84
Video kopsavilkuma režīms (videoklipu apvienošana, lai izveidotu īsus video)........................ 85
Specefektu izmantošana ...................................................................................................................................................... 87
Video demonstrēšanas laikā pieejamās darbības ................................................................................. 88
Video rediģēšana............................................................................................................................................... 89
Tikai nepieciešamās video daļas saglabāšana......................................................................................................... 89
Nekustīga attēla saglabāšana no video kadra......................................................................................................... 90
Kameras pievienošana televizoram, printerim vai datoram .......................................... 91
Attēlu izmantošana .......................................................................................................................................... 92
Attēlu skatīšana televizorā............................................................................................................................. 93
Attēlu drukāšana, neizmantojot datoru.................................................................................................... 95
Kameras pievienošana printerim..................................................................................................................................... 95
Attēlu drukāšana pa vienam .............................................................................................................................................. 96
Vairāku attēlu drukāšana ...................................................................................................................................................... 97
Attēlu pārsūtīšana uz datoru (ViewNX-i) .................................................................................................. 99
ViewNX-i instalēšana............................................................................................................................................................... 99
Attēlu pārsūtīšana uz datoru.............................................................................................................................................. 99
xii
Satura rādītājs
Izvēlnes pogas izmantošana................................................................................................... 102
Izvēlnes pogas darbības ............................................................................................................................... 103
Attēlu atlases ekrāns............................................................................................................................................................. 105
Izvēļņu saraksti................................................................................................................................................. 106
Uzņemšanas izvēlne............................................................................................................................................................. 106
Video izvēlne............................................................................................................................................................................. 107
Demonstrēšanas izvēlne.................................................................................................................................................... 107
Tīkla izvēlne................................................................................................................................................................................ 108
Iestatīšanas izvēlne................................................................................................................................................................ 109
Uzņemšanas izvēlne (vispārīgas uzņemšanas opcijas)...................................................................... 110
Image Mode (Attēla režīms) (Attēla izmērs un kvalitāte) .............................................................................. 110
Uzņemšanas izvēlne (A (automātiskajā) režīmā).............................................................................. 111
White Balance (Baltā balanss) (nokrāsas pielāgošana).................................................................................... 111
Nepārtraukta uzņemšana.................................................................................................................................................. 113
ISO Sensitivity (ISO jutība)................................................................................................................................................. 115
AF Area Mode (AF apgabala režīms).......................................................................................................................... 116
Autofocus Mode (Autofokusa režīms) ...................................................................................................................... 119
Viedportretēšanas izvēlne ........................................................................................................................... 120
Self-Collage (Pašfoto kolāža)........................................................................................................................................... 120
Blink Proof (Mirkšķināšanas pārbaude) ..................................................................................................................... 121
Video izvēlne..................................................................................................................................................... 122
Movie Options (Video opcijas)....................................................................................................................................... 122
Autofocus Mode (Autofokusa režīms) ...................................................................................................................... 126
Movie VR (Video VR) ............................................................................................................................................................. 127
Wind Noise Reduction (Vēja trokšņu samazināšana)....................................................................................... 127
Frame Rate (Kadru uzņemšanas ātrums)................................................................................................................. 128
Demonstrēšanas izvēlne .............................................................................................................................. 129
Mark for Upload (Atzīmēt augšupielādei)............................................................................................................... 129
Slide Show (Slīdrāde) ........................................................................................................................................................... 130
Protect (Aizsargāt) ................................................................................................................................................................. 131
Rotate Image (Pagriezt attēlu) ....................................................................................................................................... 131
Copy (Kopēt) (kopēšana no atmiņas kartes uz iekšējo atmiņu un otrādi).......................................... 132
Sequence Display Options (Secības attēlošanas opcijas) ............................................................................. 133
Tīkla izvēlne....................................................................................................................................................... 134
Teksta ievades tastatūras lietošana............................................................................................................................. 135
xiii
Satura rādītājs
Iestatīšanas izvēlne......................................................................................................................................... 136
Time Zone and Date (Laika josla un datums)....................................................................................................... 136
Monitor Settings (Monitora iestatījumi)................................................................................................................... 138
Date Stamp (Datuma zīmogs) ....................................................................................................................................... 139
Photo VR (Fotoattēlu VR)................................................................................................................................................... 140
AF Assist (AF palīgs).............................................................................................................................................................. 140
Digital Zoom (Digitālā tālummaiņa) .......................................................................................................................... 141
Sound Settings (Skaņas iestatījumi)............................................................................................................................ 141
Auto Off (Automātiska izslēgšanās)............................................................................................................................ 142
Format Card (Formatēt karti)/Format Memory (Formatēt atmiņu) ........................................................ 143
Language (Valoda) ................................................................................................................................................................ 143
Image Comment (Attēla komentārs)......................................................................................................................... 144
Copyright Information (Autortiesību informācija)............................................................................................. 145
Location Data (Atrašanās vietas dati)......................................................................................................................... 146
Reset All (Atiestatīt visu)..................................................................................................................................................... 146
Battery Type (Bateriju veids)............................................................................................................................................ 147
Conformity Marking (Atbilstības marķējums)....................................................................................................... 147
Firmware Version (Programmaparatūras versija) ............................................................................................... 147
Tehniskās piezīmes .................................................................................................................... 148
Paziņojumi......................................................................................................................................................... 149
Piezīmes par bezvadu saziņas funkcijām ............................................................................................... 150
Kameras kopšana ............................................................................................................................................ 152
Kamera.......................................................................................................................................................................................... 152
Baterijas ........................................................................................................................................................................................ 153
Atmiņas kartes.......................................................................................................................................................................... 154
Tīrīšana un glabāšana.................................................................................................................................... 155
Tīrīšana.......................................................................................................................................................................................... 155
Glabāšana ................................................................................................................................................................................... 155
Kļūdu ziņojumi ................................................................................................................................................. 156
Traucējummeklēšana .................................................................................................................................... 159
Failu nosaukumi .............................................................................................................................................. 167
Papildaprīkojums ............................................................................................................................................ 168
Specifikācija....................................................................................................................................................... 169
Saderīgās atmiņas kartes................................................................................................................................................... 173
Indekss ................................................................................................................................................................ 175
xiv
Satura rādītājs
Kameras sastāvdaļas
Kameras korpuss............................................................................................................................... 2
Ekrāns.................................................................................................................................................... 4
1
Kameras sastāvdaļas
Kameras korpuss
23 45 6
3
7
8
1
9
13
12 11 10
Tālummaiņas vadīkla ......................................58
f : platleņķa ................................................. 58
g : telefoto ....................................................58
h : sīktēlu demonstrēšana................... 70
i : demonstrēšanas tālummaiņa....69
2
Aizvara atbrīvošanas poga...........................18
3
Cilpa kameras siksnai ......................................10
4
Barošanas slēdzis/barošanas ieslēgšanas
indikators................................................................14
5
Taimera spuldze ................................................. 54
AF palīggaismotājs
6
Grozāmais režīmu pārslēgs ................. 17, 33
1
2
Kameras sastāvdaļas
Kameras korpuss
7
Mikrofons (stereo)
8
Zibspuldze .....................................................19, 52
9
N Mark atzīme (NFC uztvērējs) ..................25
10
m (zibspuldzes atvēršanas) poga .....19, 52
11
Tālummaiņas vadīkla objektīva sānā .....58
12
q (tālummaiņas ātrās atiestates) poga
.......................................................................................59
13
Objektīvs
1 2 3 4
5 6
7
8
9
10
11
12
14 13
16
15
1
Ekrāns...................................................................4, 13
9
USB/audio/video izvades savienotājs...92
2
Skaļrunis
10
Savienotāja vāks .................................................92
3
s (displeja) poga..........................................4
11
Kursortaustiņš ...................................................103
4
Zibspuldzes lampiņa....................................... 52
12
k (atlases apstiprināšanas) poga ........103
5
b (e video ierakstīšanas) poga ............81
13
l (dzēšanas) poga ...........................................21
6
c (demonstrēšanas) poga........................ 20
14
d (izvēlnes) poga .....................................103
7
Līdzstrāvas ieejas savienotājs
(maiņstrāvas adapterim pieejams
atsevišķi, iegādājoties no Nikon)........... 168
15
Bateriju nodalījuma/atmiņas kartes slota
vāks.............................................................................11
16
Trijkāja ligzda .....................................................171
8
HDMI mikropieslēgvietas savienotājs
(D veida).................................................................. 92
3
Kameras sastāvdaļas
Kameras korpuss
Ekrāns
Uzņemšanas un atskaņošanas ekrānā redzamā informācija atšķiras atkarībā no kameras
iestatījumiem un izmantošanas statusa.
Ekrānā redzamās informācijas mainīšana (s poga)
Lai mainītu informāciju, kas redzama uzņemšanas vai
atskaņošanas ekrānā, nospiediet s (displeja) pogu.
Uzņemšanai
25m 0s
3200
Rādīt informāciju
25m 0s
3200
Video rāmis
Parādīt uzņemamā video
attēla rāmi.
Paslēpt informāciju
Demonstrēšanai
4/4
4/4
1/250
125
F3
0.0
0004. JPG
15/11/2016 15:30
Rādīt informāciju
0004.JPG
15/11/2016 15:30
Toņu līmeņa informācija
(izņemot video)
Redzama histogramma, toņu
līmeņa un uzņemšanas
informācija (A8).
4
Kameras sastāvdaļas
Ekrāns
Paslēpt informāciju
Uzņemšanai
6
2
3
1
4
7
AF 5
8
10
22
26
25
24
23
21
20
F3
1/250
19 18
17
1
Uzņemšanas režīms .........................................33
2
Zibspuldzes režīms...........................................52
3
Makro režīms........................................................56
4
Tālummaiņas indikators........................ 56, 58
+1.0
29m 0s
999
16
999
9999
12
13
14
9
10
11
15
15
Atlikušo kadru (nekustīgu attēlu) skaits
.......................................................................................17
16
Iekšējās atmiņas indikators ..........................17
Kadrēšanas robeža (sižeta režīms Moon
(Mēness) vai Bird-watching (Putnu
vērošana) vai tālummaiņas ātrā
atiestate)..........................................................42, 59
5
Fokusa indikators...............................................18
17
6
Video opcijas (parasta ātruma video)
................................................................................... 122
18
Ceļojuma galamērķa ikona.......................136
7
Video opcijas (HS video) ............................ 123
19
ISO jutība..............................................................115
8
Attēla režīms...................................................... 110
20
Bateriju uzlādes līmeņa indikators ..........17
9
Vienkāršā panorāma........................................ 43
21
Neiestatīta datuma indikators.................160
10
Vibrāciju mazināšanas ikona (uzņemot
fotoattēlus) ........................................................ 140
22
Datuma zīmogs ...............................................139
Bluetooth saziņas indikators....................135
Vibrāciju mazināšanas ikona (uzņemot
video) .................................................................... 127
23
24
Wi-Fi saziņas indikators ...............................134
Atrašanās vietas dati .....................................146
Lidmašīnas režīms ..........................................134
11
12
Vēja trokšņu mazināšana ........................... 127
25
26
13
Ekspozīcijas kompensācijas vērtība
...................................................................... 34, 48, 57
14
Atlikušais video ierakstīšanas ilgums.....81
5
Kameras sastāvdaļas
Ekrāns
47
49
46
45 HDR
44
43
42
H
L
120
5
10
2
48
50
51
52
10
60
41
40
37
39
38
PRE
35
27
1/250
36
33 32
34
F3
+1.0
29m 0s
999
31
30 29 28 27
Fokusa apgabals (manuālais vai centra)
........................................................................... 63, 116
39
Sejas krāsas izlīdzināšana ..............................48
40
Specefekti ...............................................................87
41
Krāsu spilgtums ..................................................34
28
Fokusa apgabals (mērķa atrašanas AF)
........................................................................... 60, 117
Fokusa apgabals (seju uztveršana,
mājdzīvnieku uztveršana)
............................................................41, 48, 61, 116
42
29
Nepārtrauktas uzņemšanas režīms
............................................................................41, 113
43
Mirkšķināšanas pārbaudes ikona ..........121
30
Fokusa apgabals (sekošana objektam)
.........................................................................117, 118
44
Rokās/trijkājis................................................37, 38
45
Pretgaisma (HDR)...............................................38
31
F skaitlis ...................................................................60
46
Izgaismoto apgabalu daudzk. eksp........39
32
Aizvara ātrums ....................................................60
33
Skatīt/paslēpt kadrēšanas režģi............. 138
47
Nekustīga attēla tveršana (video
ierakstīšanas laikā) .............................................84
34
Mazāks kontrasts................................................48
48
Taimera indikators.............................................54
35
Aktīvā D-Lighting ..............................................34
49
Smaida taimeris ..................................................49
36
Pamatgrims...........................................................48
50
Pašfoto kolāža ...........................................50, 120
37
Baltā balanss...................................................... 111
51
Pašfoto taimeris...................................................54
38
Nokrāsa....................................................................34
52
Mājdzīvnieka portrets, aizvara
automātiska atbrīvošana...............................41
6
Kameras sastāvdaļas
Ekrāns
Demonstrēšanai
1 2 3 4 56 7 8
9
999/999
24
23
15/11/2016 12:00
21
10
11
12
9999.JPG
22
999/999
9999/9999
29m 0s
29m 0s
17 16
20
13
14
15
19 18
1
Ikona uzskaitīšanai pēc datuma...............71
13
Attēla režīms ......................................................110
2
Aizsardzības ikona.......................................... 131
14
Video opcijas .....................................................122
15
Vienkāršā panorāma ........................................45
3
Secības apskate (ja atlasīta opcija
Individual pictures (Atsevišķi attēli))
................................................................................... 133
16
Maza attēla ikona...............................................78
17
Apcirpšanas ikona .....................................69, 79
18
Vienkāršās panorāmas demonstrēšanas
vednis
Secības demonstrēšanas vednis
Video demonstrēšanas vednis
4
Valdzinošās retušas ikona............................. 76
5
Ātro efektu ikona ...............................................74
6
D-Lighting ikona................................................75
7
Ātrās retušas ikona............................................ 75
Sarkano acu efekta mazināšanas ikona
...................................................................................... 76
19
Ātro efektu vednis
8
20
Ierakstīšanas laiks
9
Iekšējās atmiņas indikators
21
Ierakstīšanas datums
10
Pašreizējā attēla numurs/kopējais attēlu
skaits
22
Bateriju uzlādes līmeņa indikators ..........17
23
Faila numurs un veids ..................................167
24
Ierakstīto atrašanās vietas datu indikators
....................................................................................146
11
Video ilgums vai pagājušais
demonstrēšanas laiks
12
Skaļuma indikators ...........................................88
7
Kameras sastāvdaļas
Ekrāns
Toņu līmeņa informācijas parādīšana
Varat pārbaudīt detaļu kontrasta zudumu gaišajos apgabalos un ēnās, skatot histogrammu
vai toņa līmeņa joslu. Tas nodrošina vadlīnijas, veicot attēla spilgtuma pielāgošanu ar tādu
funkciju kā ekspozīcijas kompensācija.
4/4
13
12
11
10
9
1/250
0004.JPG
15/11/2016 15:30
8
1
1
2
125
F3
0.0
1
2
3
4
5
6
7
Pašreizējā attēla numurs/kopējais attēlu
skaits
2
Histogramma1
3
Toņu līmenis2
4
ISO jutība ............................................................. 115
5
Baltā balanss...................................................... 111
6
Attēla režīms...................................................... 110
7
Ierakstīšanas laiks.................................... 14, 136
8
Ierakstīšanas datums.............................14, 136
9
Faila numurs un veids ..................................167
10
Ekspozīcijas kompensācijas vērtība........57
11
Uzņemšanas režīms..........................................33
12
Aizvara ātrums.....................................................60
13
F skaitlis....................................................................60
Histogramma ir grafiks, kurā parādīts attēla toņu sadalījums. Horizontālajā asī ir redzams pikseļu
spilgtums; tumšie toņi ir kreisajā pusē, bet gaišie toņi — labajā. Vertikālajā asī ir redzams pikseļu
skaits.
Toņu līmenis norāda spilgtuma līmeni.
8
Kameras sastāvdaļas
Ekrāns
Sagatavošana darbam
Kameras siksnas un objektīva vāciņa piestiprināšana.......................................................10
Bateriju un atmiņas kartes ievietošana...................................................................................11
Ekrāna leņķa maiņa........................................................................................................................13
Kameras iestatīšana .......................................................................................................................14
9
Sagatavošana darbam
Kameras siksnas un objektīva vāciņa
piestiprināšana
Pievienojiet objektīva vāciņu kameras siksnai un pēc tam pievienojiet siksnu kamerai.
Piestipriniet siksnu divās vietās.
B
Objektīva vāciņš
• Lai pasargātu objektīvu, kad neizmantojat kameru, uzlieciet objektīva vāciņu.
• Ja ieslēgsit kameru, nenoņemot objektīva vāciņu, tiks parādīts ziņojums „Turn the camera off
and then on again. (Izslēdziet un pēc tam vēlreiz ieslēdziet kameru.)”. Noņemiet objektīva
vāciņu un tad izslēdziet un atkal ieslēdziet kameru.
10
Sagatavošana darbam
Kameras siksnas un objektīva vāciņa piestiprināšana
Bateriju un atmiņas kartes ievietošana
3
1
4
6
5
2
78
Atmiņas kartes slots
• Lai neizkristu baterijas, turiet kameru ar augšpusi uz leju; pārliecinieties, ka bateriju
pozitīvie (+) un negatīvie (–) poli ir vērsti pareizi, un ievietojiet baterijas.
• Bīdiet atmiņas karti kamerā, līdz tā nofiksējas vietā (5).
• Neievietojiet baterijas vai atmiņas karti ar augšpusi uz leju vai atmuguriski, jo tas var
izraisīt darbības traucējumus.
• Kad aizverat vāku, bīdiet to, stingri turot ar 7 apzīmēto apgabalu.
B
Atmiņas kartes formatēšana
Pirmo reizi ievietojot šajā kamerā atmiņas karti, kas iepriekš izmantota citā ierīcē, noteikti formatējiet
to, izmantojot šo kameru.
• Ņemiet vērā, ka, formatējot atmiņas karti, tiek neatgriezeniski izdzēsti visi attēli un
pārējie tajā saglabātie dati. Pirms atmiņas kartes formatēšanas noteikti izveidojiet visu to
attēlu kopijas, ko vēlaties paturēt.
• Ievietojiet atmiņas karti kamerā, nospiediet pogu d un iestatīšanas izvēlnē atlasiet opciju
Format card (Formatēt karti) (A103).
Izmantojamās baterijas
• Četras LR6/L40 (AA izmēra) sārma baterijas (komplektācijā iekļautās baterijas*)
• Četras FR6/L91 (AA izmēra) litija baterijas
• Četras EN-MH2 uzlādējamas Ni-MH (niķeļa metāla hidrīda) baterijas
EN-MH1 uzlādējamās Ni-MH baterijas nevar izmantot.
* Lai arī rokasgrāmatā ir norādīts, ka baterijas ir „iekļautas komplektācijā”, atkarībā no kameras
iegādes valsts vai reģiona tās var nebūt iekļautas komplektācijā.
11
Sagatavošana darbam
Bateriju un atmiņas kartes ievietošana
B
Piezīmes par baterijām
• Vienlaicīgi neizmantojiet jaunas un vecas, dažādu ražotāju vai atšķirīgu veidu baterijas.
• Aizliegts izmantot baterijas ar tālāk minētajiem defektiem:
Atlobījušās baterijas
B
Baterijas, kuru negatīvā
pola zonu neklāj izolācija
Baterijas ar plakanu
negatīvo polu
Piezīmes par EN-MH2 uzlādējamām Ni-MH baterijām
Ja kamerā izmantojat EN-MH2 baterijas, MH-73 bateriju lādētājā (A153) vienlaicīgi lādējiet visas
četras baterijas.
C
Sārma baterijas
Sārma bateriju veiktspēja var ievērojami atšķirties atkarībā no to zīmola.
Bateriju vai atmiņas kartes izņemšana
Izslēdziet kameru un pārliecinieties, ka barošanas ieslēgšanas indikators un ekrāns ir izslēgti,
pēc tam atveriet bateriju nodalījuma/atmiņas kartes slota vāku.
• Uzmanīgi iespiediet atmiņas karti kamerā, lai to daļēji izvirzītu.
• Esiet uzmanīgs, rīkojoties ar kameru, baterijām un atmiņas karti uzreiz pēc kameras
izmantošanas — tie var būt sakarsuši.
Atmiņas kartes un iekšējā atmiņa
Kameras datus, tostarp attēlus un video, var saglabāt vai nu atmiņas kartē, vai arī kameras
iekšējā atmiņā. Lai izmantotu kameras iekšējo atmiņu, izņemiet atmiņas karti.
12
Sagatavošana darbam
Bateriju un atmiņas kartes ievietošana
Ekrāna leņķa maiņa
Ekrānu iespējams nolaist līdz aptuveni 85° grādu leņķim vai pacelt uz augšu līdz aptuveni 90°.
B
Piezīmes par ekrānu
• Pielāgojot ekrāna leņķi, nelietojiet pārāk daudz spēka.
• Ekrānu nevar pagriezt pa labi vai pa kreisi.
• Ikdienas situācijās novietojiet ekrānu standarta pozīcijā.
13
Sagatavošana darbam
Ekrāna leņķa maiņa
Kameras iestatīšana
Noņemiet objektīva vāciņu un tikai pēc tam ieslēdziet kameru.
1
Nospiediet barošanas slēdzi, lai ieslēgtu kameru.
• Izmantojot kursortaustiņu, atlasiet un noregulējiet iestatījumus.
Barošanas slēdzis
Kursortaustiņš
Uz augšu
Pa kreisi
Poga k
(apstiprināt atlasi)
Pa labi
Uz leju
Poga d
• Tiks parādīts valodas atlasīšanas dialoglodziņš.
Nospiediet kursortaustiņu HI, lai iezīmētu valodu, un
nospiediet pogu k, lai to atlasītu.
• Valodu jebkurā brīdī var mainīt iestatīšanas izvēlnē
(A103) M Language (Valoda).
Language
Cancel
2
Kad tiek parādīts labajā pusē redzamais
dialoglodziņš, izpildiet tālāk sniegtos
norādījumus un nospiediet pogu d vai
pogu k.
Use SnapBridge to send photos to your
smart device and share them online.
To skip this screen and set SnapBridge
• Ja netiks izveidots bezvadu savienojums ar viedierīci,
later from the Network menu, press
MENU.
nospiediet pogu d un turpiniet ar 3. darbību.
Later
• Ja tiks izveidots bezvadu savienojums ar viedierīci,
nospiediet pogu k. Informāciju par iestatīšanas
procedūru skatiet sadaļā „Savienojuma izveide ar viedierīci (SnapBridge)” (A23).
3
Set
Kad tiek parādīts aicinājums iestatīt kameras pulksteni, nospiediet
HI, lai iezīmētu Yes (Jā), un tad nospiediet pogu k.
14
Sagatavošana darbam
Kameras iestatīšana
4
Iezīmējiet savu laika joslu un nospiediet
pogu k.
London, Casablanca
• Nospiediet H, lai iestatītu vasaras laiku. Ja tas ir
ieslēgts, tiek rādīts par vienu stundu agrāks laiks un
kartes augšdaļā tiek rādīts simbols W. Nospiediet I, lai
izslēgtu vasaras laiku.
Back
5
Nospiediet HI, lai atlasītu datuma formātu, un nospiediet
pogu k.
6
Ievadiet pašreizējo datumu un laiku un
nospiediet pogu k.
• Nospiediet JK, lai iezīmētu vienumus, un nospiediet
HI, lai tos mainītu.
• Nospiediet pogu k, lai iestatītu pulksteni.
Date and time
D
M
Y
01 01 2016
h
m
00 00
Edit
7
Saņemot attiecīgu aicinājumu, atlasiet Yes (Jā) un nospiediet
pogu k.
• Iestatīšana ir pabeigta, kad kamerā tiek parādīts uzņemšanas ekrāns.
• Laika joslu un datumu jebkurā brīdī var mainīt iestatīšanas izvēlnē (A103) M Time zone
and date (Laika josla un datums).
15
Sagatavošana darbam
Kameras iestatīšana
Uzņemšanas un demonstrēšanas
pamatdarbības
Attēlu uzņemšana ..........................................................................................................................17
Attēlu demonstrēšana ..................................................................................................................20
Attēlu dzēšana.................................................................................................................................21
16
Uzņemšanas un demonstrēšanas pamatdarbības
Attēlu uzņemšana
A (automātiskais) režīms šeit izmantots kā piemērs. A (automātisko) režīmu var izmantot
vispārīgai uzņemšanai atšķirīgos uzņemšanas apstākļos.
1
Pagrieziet grozāmo režīmu pārslēgu līdz atzīmei A.
• Bateriju uzlādes līmeņa indikators
b: augsts bateriju uzlādes līmenis.
B: zems bateriju uzlādes līmenis.
• Atlikušo kadru skaits
Simbols C tiek parādīts, ja kamerā nav ievietota
atmiņas karte, un attēli tiek saglabāti iekšējā atmiņā.
• Nospiediet s (displeja) pogu, lai mainītu
uzņemšanas laikā ekrānā redzamo informāciju.
25m 0s
3200
Bateriju uzlādes līmeņa
indikators
Atlikušo kadru skaits
2
Turiet kameru stingri.
• Neaizklājiet objektīvu, zibspuldzi, AF palīggaismotāju, mikrofonu un skaļruni ar pirkstiem
vai kādiem priekšmetiem.
17
Uzņemšanas un demonstrēšanas pamatdarbības
Attēlu uzņemšana
3
Kadrējiet attēlu.
• Pārvietojiet tālummaiņas vadības pogu vai tālummaiņas vadības pogu objektīva sānos, lai
mainītu tālummaiņas objektīva pozīciju.
• Ja, uzņemot attēlu ar objektīvu telefoto tālummaiņas pozīcijā, objekts kadrā vairs nav
redzams, nospiediet q (tālummaiņas ātrās atiestates) pogu, lai īslaicīgi paplašinātu
redzamo apgabalu un atvieglotu objekta kadrēšanu.
Tālināt
Tuvināt
Tuvināt
Tālināt
q poga
4
Līdz pusei nospiediet aizvara atbrīvošanas
pogu.
• Aizvara atbrīvošanas pogas nospiešana „līdz pusei”
nozīmē pogu nospiest līdz vietai, kur sajūtat vieglu
pretestību, un turēt to.
• Kad objekts ir fokusēts, fokusa apgabals vai fokusa
indikators iedegas zaļā krāsā.
• Izmantojot digitālo tālummaiņu, kamera fokusējas uz
kadra centru, un fokusa apgabals netiek rādīts.
• Ja fokusa apgabals vai fokusa indikators mirgo, kamera
nespēj fokusēt. Mainiet kompozīciju un vēlreiz
mēģiniet nospiest aizvara atbrīvošanas pogu līdz pusei.
1/250
F3
Fokusa apgabals
5
B
Neatlaižot pirkstu, nospiediet aizvara
atbrīvošanas pogu līdz galam.
Piezīmes par attēlu un video saglabāšanu
Attēlu un video saglabāšanas laikā mirgo indikators, kas rāda atlikušo kadru skaitu vai atlikušo video
ierakstīšanas ilgumu. Ja indikators mirgo, neatveriet bateriju nodalījuma/atmiņas kartes slota
vāku un neizņemiet atmiņas karti vai baterijas. Pretējā gadījumā iespējams datu zudums vai
kameras vai atmiņas kartes bojājumi.
18
Uzņemšanas un demonstrēšanas pamatdarbības
Attēlu uzņemšana
C
Automātiskās izslēgšanas funkcija
• Ja aptuveni vienu minūti netiek veiktas nekādas darbības, ekrāns izslēdzas, kamera pārslēdzas
gaidstāves režīmā un pēc tam mirgo barošanas ieslēgšanas indikators. Ja kamera darbojusies
gaidstāves režīmā aptuveni trīs minūtes, tā izslēdzas.
• Lai atkal ieslēgtu ekrānu, kad kamera ir gaidstāves režīmā, veiciet kādu darbību, piemēram,
nospiediet barošanas slēdzi vai aizvara atbrīvošanas pogu.
C
Trijkāja izmantošana
• Lai uzņemšanas laikā stabilizētu kameru, šādās situācijās ieteicams izmantot trijkāji:
- aizvērta zibspuldze tumšās vietās vai izmantojot uzņemšanas režīmu, kurā zibspuldze
neuzplaiksnī;
- kad tālummaiņa ir telefoto pozīcijā.
• Ja uzņemšanas laikā kameras stabilizēšanai izmantojat trijkāji, iestatīšanas izvēlnē kā opcijas
Photo VR (Fotoattēlu VR) iestatījumu atlasiet Off (Izslēgts) (A103), lai nepieļautu iespējamās
šīs funkcijas izraisītās kļūdas.
Zibspuldzes lietošana
Gadījumos, kad nepieciešama zibspuldze, piemēram, tumšās
vietās vai tad, kad objekts atrodas pretgaismā, nospiediet
m (zibspuldzes atvēršanas) pogu, lai paceltu zibspuldzi.
• Kad zibspuldzi nelietojat, viegli piespiediet to, lai nolaistu,
līdz tā ar klikšķi aizveras.
Video ierakstīšana
Lai sāktu video ierakstīšanu, atveriet uzņemšanas ekrānu un
nospiediet b (e video ierakstīšanas) pogu. Lai beigtu
ierakstīšanu, vēlreiz nospiediet pogu b (e).
19
Uzņemšanas un demonstrēšanas pamatdarbības
Attēlu uzņemšana
Attēlu demonstrēšana
1
Lai ieslēgtu demonstrēšanas režīmu,
nospiediet (demonstrēšanas) pogu c.
• Ja kamera ir izslēgta un tiek nospiesta un turēta
poga c, kamera ieslēdzas demonstrēšanas režīmā.
2
Izmantojiet kursortaustiņu, lai atlasītu
rādāmo attēlu.
• Lai ātri ritinātu attēlus, turiet nospiestu kādu no
kursortaustiņiem HIJK.
• Nospiediet s (displeja) pogu, lai mainītu
uzņemšanas laikā ekrānā redzamo informāciju.
• Lai atskaņotu ierakstīto video, nospiediet k pogu.
• Lai atgrieztos uzņemšanas režīmā, nospiediet c pogu
vai aizvara atbrīvošanas pogu.
• Ja pilnrāmja kadra demonstrēšanas režīmā ir redzama
ikona e, varat attēlam piemērot efektu, nospiežot
pogu k.
Parāda iepriekšējo attēlu
Parāda nākamo attēlu
4/4
0004. JPG
15/11/2016 15:30
• Lai pilnrāmja kadra demonstrēšanas
režīmā tuvinātu attēlu, bīdiet
tālummaiņas vadīklu g (i) virzienā.
3.0
• Lai pārslēgtos sīktēlu demonstrēšanas
režīmā un ekrānā būtu redzami vairāki
attēli, pilnrāmja kadra demonstrēšanas
režīmā bīdiet tālummaiņas vadīklu
f (h) virzienā.
1/20
20
Uzņemšanas un demonstrēšanas pamatdarbības
Attēlu demonstrēšana
Attēlu dzēšana
1
Lai dzēstu ekrānā redzamo attēlu,
nospiediet l (dzēšanas) pogu.
2
Ar kursortaustiņiem HI atlasiet vēlamo
dzēšanas veidu un nospiediet pogu k.
• Lai izietu nedzēšot, nospiediet pogu d.
Delete
Current image
Erase selected images
All images
3
Atlasiet opciju Yes (Jā) un nospiediet
pogu k.
• Izdzēstus attēlus vairs nevar atjaunot.
Erase 1 image?
Yes
No
B
Secības attēlu dzēšana
• Nepārtraukti uzņemtie attēli vai attēli, kas uzņemti, izmantojot
izgaismoto apgabalu daudzkārtējo ekspozīciju, radošo režīmu
vai paškolāžas funkciju, tiek saglabāti kā secība, un tikai viens
secības attēls (galvenais attēls) tiek parādīts demonstrēšanas
režīmā (noklusējuma iestatījums).
• Lai dzēstu visus secības attēlus, nospiediet pogu l, kad tiek
attēlots secības pamatattēls.
• Lai dzēstu atsevišķus secības attēlus, nospiediet pogu k, lai
parādītu tos pa vienam, un nospiediet pogu l.
C
1/5
0004.JPG
15/11/2016 15:30
Attēla dzēšana uzņemšanas režīmā
Uzņemšanas režīmā nospiediet pogu l, lai dzēstu pēdējo saglabāto attēlu.
21
Uzņemšanas un demonstrēšanas pamatdarbības
Attēlu dzēšana
Dzēšanai paredzēto attēlu atlases ekrāns
1
Izmantojiet kursortaustiņus JK, lai
atlasītu attēlu, ko vēlaties dzēst.
Erase selected images
• Pagrieziet tālummaiņas vadības pogu (A2) g (i)
virzienā, lai pārslēgtu kameru pilnrāmja kadra
demonstrēšanas režīmā, vai f (h) virzienā, lai
pārslēgtu kameru sīktēlu demonstrēšanas režīmā.
Back
2
Izmantojiet kursortaustiņus HI, lai
atlasītu opciju ON vai OFF.
Erase selected images
• Kad atlasīta opcija ON, zem atlasītā attēla redzama
ikona. Atkārtojiet 1. un 2. darbību, lai atlasītu papildu
attēlus.
Back
3
Nospiediet k pogu, lai piemērotu attēlu atlasi.
• Parādās apstiprinājuma dialoglodziņš. Lai dzēstu attēlu, izpildiet ekrānā redzamos
norādījumus.
22
Uzņemšanas un demonstrēšanas pamatdarbības
Attēlu dzēšana
Savienojuma izveide ar viedierīci
(SnapBridge)
Programmas SnapBridge instalēšana .....................................................................................24
Kameras un viedierīces savienojuma izveide.......................................................................25
Attēlu augšupielāde un attālā fotografēšana ......................................................................29
23
Savienojuma izveide ar viedierīci (SnapBridge)
Programmas SnapBridge instalēšana
Ja ir instalēta programma SnapBridge un ir izveidots bezvadu savienojums
starp kameru, kurā ir nodrošināts programmas SnapBridge atbalsts, un
viedierīci, viedierīcē varat augšupielādēt ar kameru uzņemtos attēlus vai
varat izmantot viedierīci kameras aizvara atbrīvošanai (A29).
• Darbības ir aprakstītas, izmantojot programmas SnapBridge versiju 2.0.
Izmantojiet jaunāko programmas SnapBridge versiju. Darbības var atšķirties atkarībā no
kameras aparātprogrammatūras, programmas SnapBridge versijas vai viedierīces
operētājsistēmas.
• Informāciju par viedierīces lietošanu skatiet viedierīces komplektācijā iekļautajā
dokumentācijā.
1
Viedierīcē instalējiet programmu SnapBridge.
• Programmu iOS ierīcei varat lejupielādēt Apple veikalā App Store®, bet Android™ ierīcei —
veikalā Google Play™. Veiciet meklēšanu, izmantojot atslēgvārdu „snapbridge”, un
instalējiet programmu.
• Plašāku informāciju par atbalstītajām operētājsistēmu versijām skatiet attiecīgajā
lejupielādes vietnē.
• Šai kamerai nevar izmantot programmu „SnapBridge 360/170”.
2
Viedierīcē iespējojiet Bluetooth un Wi-Fi.
• Izmantojiet programmu SnapBridge, lai izveidotu savienojumu ar kameru.
Savienojuma izveidi nevar sākt viedierīces Bluetooth iestatījumu ekrānā.
C
Programmā SnapBridge redzamie ekrāni
1 Varat skatīt Nikon paziņojumus un programmas
SnapBridge palīdzības informāciju, kā arī konfigurēt
programmas iestatījumus.
2 Varat konfigurēt viedierīču un kameru savienojuma
iestatījumus.
3 Varat skatīt, dzēst vai kopīgot no kameras lejupielādētos
attēlus.
24
Savienojuma izveide ar viedierīci (SnapBridge)
Programmas SnapBridge instalēšana
1
2
3
Kameras un viedierīces savienojuma izveide
• Izmantojiet pilnībā uzlādētu akumulatoru, lai procesa laikā kamera neizslēgtos.
• Ievietojiet kamerā atmiņas karti, kurā ir pietiekami daudz brīvas vietas.
1
Kamera: atlasiet Network menu (Tīkla
izvēlne) (A103) M Connect to smart
device (Izveidot savienojumu ar
viedierīci) un nospiediet pogu k.
Airplane mode
Connect to smart device
Send while shooting
Wi-Fi
Bluetooth
• 2. darbībā norādītais dialoglodziņš tiek rādīts pirmajā
kameras ieslēgšanas reizē. Šādā gadījumā šī darbība
nav jāveic.
2
Kamera: kad tiek atvērts labajā malā
parādītais dialoglodziņš, nospiediet pogu
k.
Restore default settings
Use SnapBridge to send photos to your
smart device and share them online.
To skip this screen and set SnapBridge
later from the Network menu, press
MENU.
Later
• Tiek parādīts dialoglodziņš ar vaicājumu, vai izmantot
NFC funkciju. Ja vēlaties izmantot NFC funkciju, ar
viedierīces NFC antenu pieskarieties kameras atzīmei
Y (N-mark). Kad ierīcē tiek rādīts jautājums Start
pairing? (Vai sākt savienošanu pārī?), pieskarieties
iespējai OK (Labi) un veiciet 6. darbību. Ja
neizmantosiet NFC funkciju, nospiediet pogu k.
NFC enabled devices: touch
the camera to the smart device.
Non-NFC enabled devices: press OK.
Cancel
3
Kamera: pārliecinieties, vai tiek rādīts
dialoglodziņš labajā pusē.
• Sagatavojiet viedierīci un veiciet nākamo darbību.
Set
Next
App
SnapBridge
Camera
On your smart device, go to the app
store and search for SnapBridge. After
installing, open the SnapBridge app.
Cancel
25
Savienojuma izveide ar viedierīci (SnapBridge)
Kameras un viedierīces savienojuma izveide
4
Viedierīce: startējiet programmu SnapBridge un
pieskarieties iespējai Pair with camera
(Savienot pārī ar kameru).
• Kad tiek parādīts kameras atlases dialoglodziņš, pieskarieties tās
kameras nosaukumam, ar kuru vēlaties izveidot savienojumu.
• Ja pirmajā programmas SnapBridge palaišanas reizē pieskārāties
iespējai Skip (Izlaist) ekrāna augšējā stūrī un savienojums ar
kameru netika izveidots, cilnē A pieskarieties iespējai Pair
with camera (Savienot pārī ar kameru) un veiciet 5. darbību.
5
Viedierīce: ekrānā Pair with camera (Savienot
pārī ar kameru) pieskarieties kameras
nosaukumam.
• Ja savienojuma izveides laikā iOS ierīcē tiek parādīts
dialoglodziņš ar darbības aprakstu, pārbaudiet informāciju un
pieskarieties iespējai Understood (Sapratu) (ja šāda opcija nav
redzama, ritiniet ekrānu lejup). Kad tiek parādīts
papildpiederumu atlases ekrāns, vēlreiz pieskarieties kameras nosaukumam (kameras
nosaukums var tikt parādīts pēc laika).
6
Kamera/viedierīce:
pārliecinieties, vai
kameras un viedierīces
ekrānā tiek rādīts viens
un tas pats kods (seši
cipari).
Auth. code
123456
Confirm that the same authentication
code is displayed on the smart device
and press OK.
Cancel
OK
• iOS ierīcēm atkarībā no
operētājsistēmas versijas viedierīcē var netikt rādīts kods. Šādā gadījumā veiciet 7. darbību.
7
Kamera/viedierīce: nospiediet
kameras pogu k un programmā
SnapBridge pieskarieties iespējai
PAIR (SAVIENOT PĀRĪ).
26
Savienojuma izveide ar viedierīci (SnapBridge)
Kameras un viedierīces savienojuma izveide
8
Kamera/viedierīce: pabeidziet savienojuma iestatīšanu.
Kamera: Kad tiek atvērts labajā malā parādītais
dialoglodziņš, nospiediet pogu k.
Viedierīce: kad tiek parādīts dialoglodziņš ar paziņojumu
par pāra savienojuma izveides pabeigšanu, pieskarieties
iespējai OK (Labi).
Your camera and smart device are
connected!
SnapBridge will send your photos to
your smart device as they are taken.
Next
9
Kamera: Lai pabeigtu iestatīšanu, rīkojieties atbilstīgi norādījumiem
ekrānā.
• Lai fotogrāfijām pievienotu atrašanās vietas datus, atlasiet opciju Yes (Jā), kad tiek parādīta
atbilstīga uzvedne, un iespējojiet atrašanās vietas datu funkcijas. Iespējojiet atrašanās vietas
datu funkcijas viedierīcē un programmas SnapBridge cilnē A atlasiet opciju M Auto link
options (Automātiskas saites opcijas) M, iespējojiet funkciju Synchronize location
data (Sinhronizēt atrašanās vietas datus).
• Varat arī sinhronizēt kameras pulksteņlaiku ar viedierīces pulksteni. Lai to izdarītu, atlasiet
opciju Yes (Jā), kad tiek parādīta attiecīgā uzvedne. Programmas SnapBridge cilnē A
atlasiet opciju M Auto link options (Automātiskas saites opcijas) M un iespējojiet
funkciju Synchronize clocks (Sinhronizēt laiku).
Kameras un viedierīces savienojuma izveide ir pabeigta.
Ar kameru uzņemtie fotoattēli automātiski tiek augšupielādēti viedierīcē.
C
Papildinformācija par programmu SnapBridge
Lai iegūtu plašāku informāciju par programmas SnapBridge lietošanu, skatiet palīdzības informāciju
tiešsaistē (kad ir izveidots savienojums, atveriet programmas SnapBridge izvēlni M Help
(Palīdzība)).
https://nikonimglib.com/snbr/onlinehelp/en/index.html
27
Savienojuma izveide ar viedierīci (SnapBridge)
Kameras un viedierīces savienojuma izveide
C
Nesekmīga savienojuma izveide
• Ja savienojuma izveides laikā kamerā tiek rādīts paziņojums Could not connect. (Neizdevās
izveidot savienojumu.), veiciet kādu no tālāk norādītajām darbībām.
- Nospiediet pogu k un atkārtojiet sadaļā „Kameras un viedierīces savienojuma izveide” (A25)
aprakstīto procedūru, sākot no 2. darbības, lai atkārtoti izveidotu savienojumu.
- Lai atceltu savienojuma izveidi, nospiediet pogu d.
• Problēmu, iespējams, var novērst, programmu palaižot atkārtoti. Aizveriet programmu
SnapBridge un pēc tam pieskarieties tās ikonai, lai to palaistu atkārtoti. Kad programma ir palaista,
atkārtojiet sadaļā „Kameras un viedierīces savienojuma izveide” (A25) aprakstīto procedūru,
sākot no 1. darbības.
• Ja kamera nevar izveidot savienojumu un iOS ierīcē rodas kļūda, iespējams, iOS ierīce kameru
uztver kā ierīci. Šādā gadījumā palaidiet iOS ierīces iestatījumu programmu un atceliet ierīces
(kameras nosaukums) reģistrāciju tajā.
Bezvadu savienojuma iespējošana vai atspējošana
Varat izmantot jebkuru no tālāk norādītajām metodēm, lai iespējotu vai atspējotu
savienojumu.
• Izmainiet iestatījumu kameras sadaļā Network menu (Tīkla izvēlne) M Airplane
mode (Lidmašīnas režīms). Varat to pārslēgt uz On (Iesl.), lai izslēgtu visa veida saziņu
vietās, kur bezvadu saziņa ir aizliegta.
• Izmainiet iestatījumu kameras sadaļā Network menu (Tīkla izvēlne) M Bluetooth M
Connection (Savienojums).
• Mainiet iestatījumus programmas SnapBridge cilnē A M Auto link options
(Automātiskas saites opcijas) M Auto link (Automātiska saite).
Jūs varat mazināt viedierīces akumulatora uzlādes patēriņu, atspējojot šo iestatījumu.
28
Savienojuma izveide ar viedierīci (SnapBridge)
Kameras un viedierīces savienojuma izveide
Attēlu augšupielāde un attālā fotografēšana
Attēlu augšupielāde
Attēlus var augšupielādēt trīs veidos.
1
2
3
Automātiska attēlu
augšupielāde viedierīcē katrā
attēla uzņemšanas reizē1, 2
Network menu (Tīkla izvēlne) Kamerā M Send while
shooting (Sūtīt uzņemšanas laikā) M iespējai Still
images (Fotoattēli) iestatiet opciju Yes (Jā).
Video nevar augšupielādēt automātiski.
Attēlu atlasīšana kamerā un
augšupielādēšana viedierīcē1, 2
Playback menu (Atskaņošanas izvēlne) Kamerā M
attēlu atlasīšanai izmantojiet funkciju Mark for upload
(Atzīmēt augšupielādei).
Video nevar atlasīt augšupielādei.
Viedierīces izmantošana attēlu
atlasīšana kamerā un
lejupielādēšanai viedierīcē
Programmas SnapBridge cilnē A M pieskarieties iespējai
Download pictures (Lejupielādēt attēlus).
Tiek atvērts Wi-Fi savienojumu dialoglodziņš. Pieskarieties
iespējai OK (Labi) 3 un atlasiet attēlus.
Augšupielādēto attēlu izšķirtspēja ir 2 megapikseļi (attēli, kas uzņemti Easy panorama
(Vienkāršā panorāma) sižeta režīmā, tiek augšupielādēti oriģinālajā izmērā).
Ja kameras Network menu (Tīkla izvēlne) M Bluetooth M Send while off (Sūtīt, kamēr
ierīce ir izslēgta) iestatījums ir On (Iesl.), attēli automātiski tiek augšupielādēti viedierīcē pat, ja
kamera ir izslēgta.
Atkarībā no iOS versijas, pieskaroties opcijai OK (Labi), ir jāatlasa kameras SSID.
Skatiet sadaļu „Ja iOS ierīcē tiek atvērts ar Wi-Fi savienojumiem saistīts dialoglodziņš” (A30).
B
Piezīmes par darbību, kad izveidots Wi-Fi savienojums
• Ja viedierīcē tiek aktivizēts miega režīms vai programmas SnapBridge vietā sākat lietot citu
programmu, Wi-Fi savienojums tiek pārtraukts.
• Wi-Fi savienojuma laikā noteiktas programmas SnapBridge funkcijas
nevar izmantot. Lai pārtrauktu Wi-Fi savienojumu, pieskarieties cilnei
A M F M Yes (Jā).
29
Savienojuma izveide ar viedierīci (SnapBridge)
Attēlu augšupielāde un attālā fotografēšana
Attālā fotografēšana
Lai atbrīvotu kameras aizvaru, izmantojot viedierīci, programmā SnapBridge pieskarieties
cilnei A M Remote photography (Attālā fotografēšana).
• Izpildiet programmā SnapBridge redzamos norādījumus, lai iespējotu Wi-Fi savienojumu.
iOS ierīcē var tikt parādīts Wi-Fi savienojumu dialoglodziņš. Šādā gadījumā skatiet sadaļu
„Ja iOS ierīcē tiek atvērts ar Wi-Fi savienojumiem saistīts dialoglodziņš” (A30).
Ja iOS ierīcē tiek atvērts ar Wi-Fi savienojumiem saistīts
dialoglodziņš
Programma SnapBridge parasti veido savienojumu starp kameru un viedierīci, izmantojot
Bluetooth tīklu. Tomēr, ja izmantojat funkciju Download pictures (Lejupielādēt attēlus)
vai attālo fotografēšanu, pārslēdzieties uz Wi-Fi savienojumu. Atkarībā no iOS versijas,
savienojums jāiestata manuāli. Šādā gadījumā, lai iestatītu savienojumu, rīkojieties saskaņā ar
tālāk norādīto procedūru.
1
Pierakstiet viedierīces dialoglodziņā parādīto
kameras SSID (kameras noklusējuma
nosaukums) un paroli un pēc tam pieskarieties
opcijai View options (Skatīt opcijas).
• SSID un paroli var nomainīt kameras sadaļā Network menu
(Tīkla izvēlne) M Wi-Fi M Network settings (Tīkla
iestatījumi). Lai aizsargātu savu konfidencialitāti, iesakām
regulāri mainīt paroli. Pirms maināt paroli, atspējojiet bezvadu
savienojumu (A28).
2
Savienojumu sarakstā atlasiet SSID nosaukumu,
kuru pierakstījāt 1. darbībā.
• Ja savienojumu veidojat pirmoreiz, ievadiet paroli, kuru
pierakstījāt 1. darbībā — ievērojiet lielo un mazo burtu
lietojumu. Pēc tam, kad savienojums ir izveidots pirmoreiz,
parole nav jāievada.
• Wi-Fi savienojuma izveide ir pabeigta, kad blakus kameras SSID
ir redzams simbols G, kā parādīts ekrāna attēlā pa labi.
Atgriezieties programmā SnapBridge un turpiniet darbību tajā.
30
Savienojuma izveide ar viedierīci (SnapBridge)
Attēlu augšupielāde un attālā fotografēšana
Nesekmīgs attēlu augšupielādes mēģinājums
• Ja savienojums tiek pārtraukts, attēlu augšupielādes gaitā izmantojot kameras funkciju
Send while shooting (Sūtīt uzņemšanas laikā) vai Mark for upload (Atzīmēt
augšupielādei), savienojumu un attēlu augšupielādi, iespējams, var atjaunot, izslēdzot
un pēc tam vēlreiz ieslēdzot kameru.
• Iespējams, augšupielādi izdosies atsākt, pārtraucot savienojumu
un izveidojot to atkārtoti. Programmā SnapBridge pieskarieties
cilnei A M D M Forget camera (Noņemt kameru) M
atlasiet tās kameras nosaukumu, ar kuru vēlaties pārtraukt
savienojumu M Yes (Jā)*; pēc tam izpildiet sadaļā „Kameras un
viedierīces savienojuma izveide” (A25) izklāstītos norādījumus, lai izveidotu
savienojumu atkārtoti.
* iOS ierīcē tiek atvērts ierīces reģistrācijas informācijas dialoglodziņš. Palaidiet iOS ierīces
iestatījumu programmu un atceliet ierīces (kameras nosaukums) reģistrāciju tajā.
B
Piezīmes par attēlu augšupielādi un attālo fotografēšanu
• Kameras darbības laikā, iespējams, attēlus nevarēs augšupielādēt vai augšupielāde tiks atcelta, kā
arī, iespējams, nevarēs veikt attālo fotografēšanu, izmantojot programmu SnapBridge.
• Ja kamera ir iestatīta darbībai tālāk norādītajos režīmos, attēlus nevar augšupielādēt un nevar
izmantot attālo fotografēšanu. Mainiet iestatījumus vai ieslēdziet demonstrēšanas režīmu.
- Sižeta režīms Night landscape (Nakts ainava) (ja ir atlasīts Y Hand-held (Turot rokās)),
Night portrait (Nakts portrets) (ja ir atlasīts Y Hand-held (Turot rokās)), Backlighting
(Pretgaisma) (ja režīma HDR (Augsts dinamiskais diapazons) iestatījums ir On (Iesl.)),
Sports, Multiple exp. Lighten (Izgaismoto apg. daudzk. eksp.), Easy panorama
(Vienkāršā panorāma), Pet portrait (Mājdzīvnieka portrets) (ja ir atlasīts V Continuous
(Nepārtraukts)) vai Bird-watching (Putnu vērošana) (ja ir atlasīts V Continuous
(Nepārtraukts))
- Self-Collage (Pašfoto kolāža)
- Ja režīma Blink proof (Mirkšķināšanas pārbaude) iestatījums ir On (Ieslēgts)
- Ja režīma Continuous (Nepārtraukts) iestatījums ir Continuous H (Nepārtraukts H),
Continuous L (Nepārtraukts L), Pre-shooting cache (Pirmsuzņemšanas kešatmiņa),
Continuous H: 120 fps (Nepārtraukts H: 120 kadri/s) vai Continuous H: 60 fps
(Nepārtraukts H: 60 kadri/s)
31
Savienojuma izveide ar viedierīci (SnapBridge)
Attēlu augšupielāde un attālā fotografēšana
Uzņemšanas funkcijas
Uzņemšanas režīma atlasīšana ..................................................................................................33
A (Automātiskais) režīms..........................................................................................................34
Sižeta režīms (uzņemšanas apstākļiem pielāgota uzņemšana).....................................36
Radošais režīms (efektu piemērošana uzņemšanas laikā)...............................................46
Viedportretēšanas režīms (seju uzlabošana uzņemšanas laikā)....................................48
Uzņemšanas funkciju iestatīšana, izmantojot kursortaustiņu........................................51
Zibspuldzes režīms ........................................................................................................................52
Self-timer (Automātiskais taimeris)..........................................................................................54
Macro Mode (Makro režīms) (Tuvplānu attēlu uzņemšana) ...........................................56
Exposure compensation (Ekspozīcijas kompensācija) (Spilgtuma regulēšana) ......57
Tālummaiņas lietošana.................................................................................................................58
Fokusēšana .......................................................................................................................................60
Noklusējuma iestatījumi (zibspuldze, automātiskais taimeris un makro režīms) ...64
Funkcijas, kuras uzņemšanas laikā nevar izmantot vienlaicīgi ......................................66
32
Uzņemšanas funkcijas
Uzņemšanas režīma atlasīšana
Varat pagriezt grozāmo režīmu pārslēgu līdz indikatora atzīmei uz kameras korpusa, lai
atlasītu vēlamo uzņemšanas režīmu.
• A (automātiskais) režīms
Atlasiet šo režīmu vispārīgai uzņemšanai dažādos uzņemšanas apstākļos.
• y, o, j, e, o, d (sižeta) režīmi
Atlasiet kādu no sižeta režīmiem atbilstīgi uzņemšanas apstākļiem, tādējādi varēsit
uzņemt attēlus, izmantojot apstākļiem atbilstīgus iestatījumus.
- y: Nospiediet pogu d un atlasiet sižeta režīmu.
- o (automātiskais sižeta atlasītājs) Kamera kadrēšanas laikā automātiski atpazīst
uzņemšanas apstākļus, tādējādi attēls tiek uzņemts atbilstīgi uzņemšanas apstākļiem.
- j (nakts ainava): izmantojiet šo režīmu, lai uzņemtu nakts ainavas.
- e (nakts portrets): izmantojiet šo režīmu, lai uzņemtu vakara un nakts portretus, kuros
ir ietverta fona ainava.
- o (pretgaisma): izmantojiet šo režīmu, lai uzņemtu objektus pretgaismā.
- d (sports): izmantojiet šo režīmu, lai uzņemtu sporta fotogrāfijas.
• s (radošais) režīms
Vienā uzņemšanas reizē kamera saglabā četrus attēlus ar efektiem un vienu attēlu bez
efektiem.
• F (Smart portrait (Viedportretēšana)) režīms
Izmantojot valdzinošās retušas funkciju, uzņemšanas laikā varat uzlabot seju izskatu.
Attēlu uzņemšanai izmantojiet smaida taimera vai pašfoto kolāžas funkciju.
• M (Short movie show (Īsais video)) režīms
Ierakstot un automātiski apvienojot vairākus pāris sekundes ilgus video, kamera izveido
līdz 30 sekundēm ilgu video kopsavilkumu (e 1080/30p vai S 1080/25p)
C
Palīdzības informācija
Funkciju apraksti redzami, kad tiek mainīts uzņemšanas režīms vai kad atvērts iestatījumu ekrāns.
Lai ātri pārslēgtos uz uzņemšanas režīmu, nospiediet aizvara atbrīvošanas pogu līdz pusei.
Aprakstus varat atvērt vai slēpt, izmantojot iestatīšanas izvēlnes opcijas Monitor settings
(Monitora iestatījumi) iespēju Help display (Palīdzības informācija).
33
Uzņemšanas funkcijas
Uzņemšanas režīma atlasīšana
A (Automātiskais) režīms
Atlasiet šo režīmu vispārīgai uzņemšanai dažādos
uzņemšanas apstākļos.
• Autofokusa funkcijas fokusa apgabals atšķiras atkarībā
no funkcijas AF area mode (AF apgabala režīms)
(A116) iestatījuma. Noklusējuma iestatījums ir Target
finding AF (Mērķa atrašanas AF) (A60).
A (Automātiskajā) režīmā pieejamās funkcijas
•
•
•
•
•
Pielāgošanas slīdnis (A34)
Zibspuldzes režīms (A52)
Self-timer (Automātiskais taimeris) (A54)
Macro mode (Makro režīms) (A56)
Shooting menu (Uzņemšanas izvēlne) (A110, 111)
Pielāgošanas slīdņa izmantošana
Uzņemšanas laikā varat regulēt spilgtumu (ekspozīcijas kompensāciju), piesātinājumu,
nokrāsu un aktīvās D-Lighting funkcijas vērtību.
1
Nospiediet kursortaustiņu K.
2
Ar kursortaustiņiem JK atlasiet
vienumu.
Brightness (Exp. +/-)
+2.0
• F Hue (Nokrāsa): pielāgojiet visa attēla nokrāsu
+0.3
(sarkanīga/zilgana).
• G Vividness (Krāsu spilgtums): pielāgojiet visa
attēla krāsu spilgtumu.
-2.0
• o Brightness (Exp. +/-) (Spilgtums (Eksp. +/-)):
pielāgojiet visa attēla spilgtumu.
• J Active D-Lighting (Aktīvā D-Lighting):
samaziniet detaļu neskaidrību gaišajos un tumšajos apgabalos. Lai regulētu piemērotā
efekta intensitāti, atlasiet opciju w (augsta), x (parasta) vai y (zema).
34
Uzņemšanas funkcijas
A (Automātiskais) režīms
3
Ar kursortaustiņiem HI pielāgojiet
iestatījumu intensitāti.
•
•
•
•
Slīdnis
Brightness (Exp. +/-)
Varat priekšskatīt rezultātus ekrānā.
Lai iestatītu vēl vienu vienumu, atkārtojiet 2. darbību.
Lai paslēptu slīdni, atlasiet opciju y Exit (Iziet).
Lai atceltu visus iestatījumus, atlasiet P Reset
(Atiestatīt) un nospiediet pogu k. Atkārtojiet
2. darbību un vēlreiz pielāgojiet iestatījumus.
+2.0
+0.3
-2.0
Histogramma
4
Kad iestatīšana pabeigta, nospiediet pogu k.
• Iestatījumi tiek apstiprināti, un kamerā atkal parādās uzņemšanas ekrāns.
C
Radošā slīdņa iestatījumi
• Iespējams, šo funkciju nevarēs izmantot kopā ar citām funkcijām (A66).
• Spilgtuma (ekspozīcijas kompensācija), piesātinājuma, nokrāsas un aktīvās D-Lighting funkcijas
iestatījumi tiek saglabāti kameras atmiņā arī pēc kameras izslēgšanas.
• Papildinformāciju skatiet sadaļā „Histogrammas izmantošana” (A57).
C
Active D-Lighting (Aktīvā D-Lighting) un D-Lighting
• Uzņemšanas izvēlnes opcija Active D-Lighting (Aktīvā D-Lighting), uzņemot attēlu, samazina
detaļu neskaidrību gaišajos apgabalos un pielāgo toni, kad attēls tiek saglabāts.
• Opcija D-Lighting (A75) demonstrēšanas izvēlnē pielāgo saglabāto attēlu toni.
35
Uzņemšanas funkcijas
A (Automātiskais) režīms
Sižeta režīms (uzņemšanas apstākļiem pielāgota
uzņemšana)
Atlasiet kādu no sižeta režīmiem atbilstīgi uzņemšanas apstākļiem, tādējādi varēsit uzņemt
attēlus, izmantojot apstākļiem atbilstīgus iestatījumus.
j Night landscape (Nakts
ainava)1, 2 (A37), e Night
portrait (Nakts portrets) (A38),
o Backlighting (Pretgaisma)2
(A38), d Sports2 (A39)
o (automātiskais sižeta
atlasītājs) (A37)
Kamera kadrēšanas laikā
automātiski atpazīst uzņemšanas
apstākļus, tādējādi attēls tiek
uzņemts atbilstīgi uzņemšanas
apstākļiem.
Pagrieziet grozāmo režīmu
pārslēgu līdz atzīmei j, e,
o vai d un uzņemiet attēlus.
y
Portrait
Landscape
Multiple exp. Lighten
Party/indoor
Beach
Snow
Nospiediet pogu d, lai atvērtu sižeta izvēlni, un, izmantojot kursortaustiņu, atlasiet vienu no
tālāk norādītajiem sižeta režīmiem.
b Portrait (Portrets) (noklusējuma iestatījums)
k Close-up (Tuvplāns) (A40)
c Landscape (Ainava)1, 2
u Food (Ēdieni) (A40)
Multiple exp. Lighten (Izgaismoto apg.
U
daudzk. eksp.)3, 4 (A39)
m Fireworks show (Salūts)1, 3 (A40)
f Party/indoor (Viesības/iekštelpas)2 (A40)
V Easy panorama (Vienkāršā panorāma)2 (A43)
Z Beach (Pludmale)2
O Pet portrait (Mājdzīvnieka portrets) (A41)
z Snow (Sniegs)2
L Moon (Mēness)1, 2 (A42)
h Sunset (Saulriets)2, 3
l Bird-watching (Putnu vērošana)1, 2 (A42)
i Dusk/dawn (Krēsla/ausma)1, 2, 3
1
2
3
4
Kamera fokusējas uz bezgalību.
Kamera fokusējas uz apgabalu kadra centrā.
Ieteicams izmantot trijkāji, jo ir mazs aizvara ātrums. Ja kameras stabilizēšanai uzņemšanas laikā
izmantojat trijkāji, iestatīšanas izvēlnē atlasiet opcijas Photo VR (Fotoattēlu VR) (A140)
iestatījumu Off (Izslēgts).
Ja ir atlasīta opcija Nightscape + light trails (Nakts ainava + gaismas pēdas), kamera noregulē
fokusu uz objektu kadra centrā. Ja ir atlasīta opcija Nightscape + star trails (Nakts ainava +
zvaigžņu kustība) vai Star trails (Zvaigžņu ceļš), kamera noregulē fokusu uz bezgalību.
36
Uzņemšanas funkcijas
Sižeta režīms (uzņemšanas apstākļiem pielāgota uzņemšana)
Padomi un piezīmes par sižeta režīmu
o Scene auto selector (Sižeta automātiskais atlasītājs)
• Kamera kadrēšanas laikā automātiski atpazīst uzņemšanas apstākļus, tādējādi atvieglojot attēlu
uzņemšanu atbilstīgi apstākļiem.
• Kamerai automātiski atpazīstot uzņemšanas apstākļus, atbilstīgi mainās uzņemšanas ekrānā
redzamā uzņemšanas režīma ikona.
e
Portrait (Portrets) (lai uzņemtu viena vai divu cilvēku portretus tuvplānā)
b
Portrait (Portrets) (lai uzņemtu lielas cilvēku grupas portretus vai attēlus, kuros lielu kadra
daļu aizņem fons)
f
Landscape (Ainava)
h
Night portrait (Nakts portrets)* (lai uzņemtu viena vai divu cilvēku portretus tuvplānā)
c
Night portrait (Nakts portrets)* (lai uzņemtu lielas cilvēku grupas portretus vai attēlus,
kuros lielu kadra daļu aizņem fons)
g
Night landscape (Nakts ainava)*
i
Close-up (Tuvplāns)
j
Backlighting (Pretgaisma) (lai uzņemtu tādu objektu attēlus, kas nav cilvēki)
d
Backlighting (Pretgaisma) (lai uzņemtu portretus)
d
Citi uzņemšanas apstākļi
* Ar mazu aizvara ātrumu tiek tverts viens attēls.
• Noteiktos uzņemšanas apstākļos kamera var neatlasīt vēlamos iestatījumus. Ja tā notiek,
atlasiet citu uzņemšanas režīmu (A33).
• Ja izmanto digitālo tālummaiņu, uzņemšanas ikona pārslēdzas uz d.
j Night landscape (Nakts ainava)
• Nospiediet pogu d, lai režīmā Night landscape (Nakts ainava) atlasītu funkciju
Y Hand-held (Turot rokās) vai Z Tripod (Trijkājis).
• Y Hand-held (Turot rokās) (noklusējuma iestatījums):
- Kad ikona j uzņemšanas ekrānā deg zaļā krāsā, nospiediet aizvara atbrīvošanas pogu līdz
galam, lai uzņemtu attēlu sēriju, ko var apvienot un saglabāt vienā attēlā.
- Kad aizvara atbrīvošanas poga ir nospiesta līdz galam, turiet kameru stingri, līdz tiek parādīts
uzņemtais attēls. Pēc attēla uzņemšanas neizslēdziet kameru, līdz ekrāns ir pārslēdzies uz
uzņemšanas ekrānu.
- Saglabātajā attēlā redzamais skata leņķis (t.i., kadrā redzamais apgabals) ir šaurāks nekā tas
redzams uzņemšanas ekrānā.
• Z Tripod (Trijkājis):
- Nospiežot aizvara atbrīvošanas pogu līdz galam, ar mazu aizvara ātrumu tiek uzņemts viens
attēls.
- Vibrāciju mazināšana ir atspējota arī tad, ja iestatīšanas izvēlnē opcijas Photo VR
(Fotoattēlu VR) (A140) iestatījums ir On (Ieslēgts).
37
Uzņemšanas funkcijas
Sižeta režīms (uzņemšanas apstākļiem pielāgota uzņemšana)
e Night portrait (Nakts portrets)
• Pirms uzņemšanas atveriet zibspuldzi.
• Nospiediet pogu d, lai režīmā Night portrait (Nakts portrets) atlasītu opciju
Y Hand-held (Turot rokās) vai Z Tripod (Trijkājis).
• Y Hand-held (Turot rokās) (noklusējuma iestatījums):
- Kad ikona e uzņemšanas ekrānā deg zaļā krāsā, nospiediet aizvara atbrīvošanas pogu līdz
galam, lai uzņemtu attēlu sēriju, ko apvieno un saglabā vienā attēlā.
- Kad aizvara atbrīvošanas poga ir nospiesta līdz galam, turiet kameru stingri, līdz tiek parādīts
uzņemtais attēls. Pēc attēla uzņemšanas neizslēdziet kameru līdz ekrāns ir pārslēdzies uz
uzņemšanas ekrānu.
- Ja nepārtrauktās uzņemšanas laikā objekts pārvietojas, uzņemtais attēls var būt deformēts,
izplūdis vai pārklājies.
• Z Tripod (Trijkājis):
- Nospiežot aizvara atbrīvošanas pogu līdz galam, ar mazu aizvara ātrumu tiek uzņemts viens
attēls.
- Vibrāciju mazināšana ir atspējota arī tad, ja iestatīšanas izvēlnē opcijas Photo VR
(Fotoattēlu VR) (A140) iestatījums ir On (Ieslēgts).
o Backlighting (Pretgaisma)
• Lai atbilstīgi uzņemšanas apstākļiem režīmā HDR (Augsts dinamiskais diapazons)
iespējotu vai atspējotu augsta dinamiskā diapazona (HDR) funkciju, nospiediet pogu d, lai
atlasītu opciju On (Iesl.) vai Off (Izsl.).
• Off (Izsl.) (noklusējuma iestatījums): lai objekts nebūtu tumšs, uzplaiksnī zibspuldze. Uzņemiet
attēlus ar paceltu zibspuldzi.
- Lai uzņemtu vienu attēlu, nospiediet aizvara atbrīvošanas pogu līdz galam.
• On (Iesl.): izmantojiet šo iestatījumu, lai vienā kadrā uzņemtu attēlus ar ļoti gaišām un
tumšām zonām.
- Pēc aizvara atbrīvošanas pogas nospiešanas līdz galam kamera nepārtraukti uzņem attēlus
un saglabā tālāk norādītos divus attēlus.
- Attēlu bez HDR apstrādes.
- Saliktu HDR attēlu, kurā mazināta detaļu neskaidrība gaišajos vai tumšajos apgabalos.
- Ja atmiņā pietiek vietas tikai viena attēla saglabāšanai, saglabā tikai to attēlu, kura
uzņemšanas laikā ar funkciju D-Lighting (A75) tika koriģētas tumšās daļas.
- Kad aizvara atbrīvošanas poga ir nospiesta līdz galam, turiet kameru stingri, līdz tiek parādīts
uzņemtais attēls. Pēc attēla uzņemšanas neizslēdziet kameru līdz ekrāns ir pārslēdzies uz
uzņemšanas ekrānu.
- Saglabātajā attēlā redzamais skata leņķis (t.i., kadrā redzamais apgabals) ir šaurāks nekā tas
redzams uzņemšanas ekrānā.
- Noteiktos uzņemšanas apstākļos ap spilgtiem objektiem var būs redzamas tumšas ēnas un
ap tumšiem objektiem — spilgti apgabali.
38
Uzņemšanas funkcijas
Sižeta režīms (uzņemšanas apstākļiem pielāgota uzņemšana)
d Sports
• Kamēr aizvara atbrīvošanas poga tiek turēta nospiesta līdz galam, attēli tiek uzņemti nepārtraukti.
• Kamera nepārtraukti var uzņemt līdz pat 7 attēliem ar ātrumu 7,7 kadri/s (ja funkcijai Image
mode (Attēla režīms) ir iestatīta opcija P 4608×3456).
• Kadru uzņemšanas ātrums nepārtrauktās uzņemšanas laikā var palēnināties atkarībā no atlasītā
attēla režīma iestatījuma, izmantotās atmiņas kartes vai uzņemšanas apstākļiem.
• Visiem nākamajiem attēliem tiek piemērotas pirmajam attēlam iestatītās fokusa, ekspozīcijas
un nokrāsas vērtības.
y M U Multiple exp. Lighten (Izgaismoto apg. daudzk. eksp.)
• Kamera automātiski tver kustīgus objektus noteiktos intervālos, salīdzina katru attēlu, apvieno
tikai to spilgtos apgabalus un saglabā visus attēlus kā vienu attēlu. Tiek uzņemtas gaismas
līnijas, piemēram, automašīnu lukturu vai zvaigžņu kustības atstātās gaismas pavediens.
• Kad ir atlasīta funkcija U Multiple exp. Lighten (Izgaismoto apg. daudzk. eksp.), atvērtajā
ekrānā atlasiet opciju V Nightscape + light trails (Nakts ainava + gaismas pēdas),
W Nightscape + star trails (Nakts ainava + zvaigžņu kustība) vai S Star trails
(Zvaigžņu ceļš).
Opcija
Apraksts
V Nightscape +
light trails (Nakts
ainava +
gaismas pēdas)
Izmantojiet šo funkciju, lai uz nakts ainavas fona uzņemtu automašīnu gaismu
plūsmu.
• Aizvara ātrums ir 4 sekundes, un attēli tiek uzņemti ar 4 sekunžu intervālu.
Kad ir uzņemti 50 attēli, kamera automātiski pārtrauc uzņemšanu.
• Katrai 10 uzņemto attēlu kopai tiek saglabāts viens salikts attēls ar gaismas
līniju attēliem, kas ir pārklājušies no uzņemšanas sākuma.
W Nightscape +
star trails (Nakts
ainava +
zvaigžņu
kustība)
Izmantojiet šo funkciju, lai uzņemtu nakts ainavas kadru ar zvaigžņu kustību.
• Aizvara ātrums ir 20 sekundes, un attēli tiek uzņemti ar 25 sekunžu intervālu.
Kad ir uzņemti 300 attēli, kamera automātiski pārtrauc uzņemšanu.
• Katrai 30 uzņemto attēlu kopai tiek saglabāts viens salikts attēls ar gaismas
līniju attēliem, kas ir pārklājušies no uzņemšanas sākuma.
S Star trails
(Zvaigžņu ceļš)
Izmantojiet šo funkciju, lai uzņemtu zvaigžņu kustību.
• Aizvara ātrums ir 25 sekundes, un attēli tiek uzņemti ar 30 sekunžu intervālu.
Kad ir uzņemti 300 attēli, kamera automātiski pārtrauc uzņemšanu.
• Katrai 30 uzņemto attēlu kopai tiek saglabāts viens salikts attēls ar gaismas
līniju attēliem, kas ir pārklājušies no uzņemšanas sākuma.
• Uzņemšanas intervāla laikā ekrāns var izslēgties. Kamēr ekrāns ir izslēgts, deg barošanas
ieslēgšanas indikators.
• Lai apturētu uzņemšanu pirms tā tiek pārtraukta automātiski, nospiediet pogu k.
• Kad ir iegūti nepieciešamie ceļi, beidziet uzņemšanu. Ja turpināsit uzņemšanu, saliktā attēla
apgabalos var samazināties detalizācija.
• Uzņemšanas laikā automātiski saglabātie attēli un uzņemšanas beigās izveidotais saliktais attēls
tiek grupēti kā secības attēli; saliktais attēls, kas tiek izveidots uzņemšanas beigās, ir galvenais
attēls (A72).
39
Uzņemšanas funkcijas
Sižeta režīms (uzņemšanas apstākļiem pielāgota uzņemšana)
B
Piezīmes par izgaismoto apgabalu daudzkārtējo ekspozīciju
C
Atlikušais laiks
• Kamera nevar uzņemt attēlus, ja tajā nav ievietota atmiņas karte.
• Negrieziet grozāmo režīmu pārslēgu vai neievietojiet jaunu atmiņas karti, līdz uzņemšana nav
beigusies.
• Lai kamera uzņemšanas laikā neizslēgtos, lietojiet pietiekami uzlādētas baterijas.
• Ekspozīcijas kompensāciju nav iespējams izmantot (A57).
Līdz uzņemšanas automātiskai pārtraukšanai atlikušo laiku varat
apskatīt ekrānā.
10m 0s
End recording
y M f Party/indoor (Viesības/iekštelpas)
• Lai novērstu kameras kustības radīto efektu, turiet kameru stingri. Ja kameras stabilizēšanai
uzņemšanas laikā izmantojat trijkāji, iestatīšanas izvēlnē atlasiet opcijas Photo VR (Fotoattēlu
VR) (A140) iestatījumu Off (Izslēgts).
y M k Close-up (Tuvplāns)
• Tiek iespējots makro režīms (A56), un kamera automātiski tuvina līdz mazākajam attālumam,
kādā tā spēj fokusēt.
• Fokusa apgabalu var pārvietot. Nospiediet pogu k, izmantojiet kursortaustiņus HIJK, lai
pārvietotu fokusa apgabalu, un tad nospiediet pogu k, lai pielietotu iestatījumus.
y M u Food (Ēdieni)
• Tiek iespējots makro režīms (A56), un kamera automātiski tuvina līdz mazākajam attālumam,
kādā tā spēj fokusēt.
• Nokrāsu var pielāgot, izmantojot kursortaustiņus HI.
Nokrāsas iestatījumu saglabā kameras atmiņā arī pēc
kameras izslēgšanas.
• Fokusa apgabalu var pārvietot. Nospiediet pogu k,
izmantojiet kursortaustiņus HIJK, lai pārvietotu fokusa
apgabalu, un tad nospiediet pogu k, lai pielietotu
iestatījumus.
25m 0s
3200
y M m Fireworks show (Salūts)
• Tiek fiksēts aizvara ātrums — tas ir četras sekundes.
• Ekspozīcijas kompensāciju nav iespējams izmantot (A57).
40
Uzņemšanas funkcijas
Sižeta režīms (uzņemšanas apstākļiem pielāgota uzņemšana)
y M O Pet portrait (Mājdzīvnieka portrets)
• Vēršot kameru pret suņa vai kaķa purniņu, kamera uztver šo purniņu un fokusē to. Pēc
noklusējuma aizvars tiek automātiski atbrīvots tad, kad tiek uztverts suņa vai kaķa purniņš
(automātiskā aizvara atbrīvošana mājdzīvnieku portretu uzņemšanas laikā).
• Ekrānā, kas parādās pēc opcijas O Pet portrait (Mājdzīvnieka portrets) atlasīšanas,
izvēlieties iespēju U Single (Viens) vai V Continuous (Nepārtraukts).
- U Single (Viens): ik reizi, kad tiek uztverts suņa vai kaķa purniņš, kamera uzņem vienu attēlu.
- V Continuous (Nepārtraukts): ik reizi, kad tiek uztverts suņa vai kaķa purniņš, kamera
nepārtraukti uzņem trīs attēlus.
B
Mājdzīvnieka portrets ar aizvara automātisku atbrīvošanu un pašportreta
taimeris
Nospiediet kursortaustiņu J (n), lai atlasītu kādu no tālāk norādītajām iespējām.
• Y Pet portrait auto release (Aizvara automātiska atbrīvošana mājdzīvnieku portretu
uzņemšanas laikā): aizvars tiek automātiski atbrīvots, kad kamera uztver suņa vai kaķa purniņu.
- Pēc pieciem sērijveida uzņēmumiem šis režīms automātiski tiek iestatīts uz k.
- Aizvaru var atbrīvot arī manuāli, nospiežot aizvara atbrīvošanas pogu. Ja ir aktivizēts režīms
V Continuous (Nepārtraukts), varat nepārtraukti uzņemt attēlus, turot aizvara atbrīvošanas
pogu līdz galam nospiestu.
• r5s Self-portrait timer (Pašportreta taimeris): aizvars tiek atbrīvots 5 sekundes pēc tam, kad
pilnībā nospiesta aizvara atbrīvošanas poga.
Kadrējiet attēlu, kad aizvara atbrīvošanas poga ir nospiesta līdz galam.
- Plašāku informāciju skatiet sadaļā „Self-timer (Automātiskais taimeris)” (A54).
- Kamera fokusējas uz suņa vai kaķa purniņu vai cilvēka seju, kad tādas tiek uztvertas.
- Kamera nevar uzņemt attēlus nepārtraukti.
• k: aizvars tiek atbrīvots, kad pilnībā nospiesta aizvara atbrīvošanas poga.
- Kamera fokusējas uz suņa vai kaķa purniņu vai cilvēka seju, kad tādas tiek uztvertas.
- Ja ir aktivizēts režīms V Continuous (Nepārtraukts), varat nepārtraukti uzņemt attēlus, turot
aizvara atbrīvošanas pogu līdz galam nospiestu.
B
Fokusa apgabals
• Kad kamera uztver purniņu, ap to tiek parādīts dzeltens
dubultrāmis. Kad kamera fokusē dubultrāmī (fokusa
apgabala) ierāmēto purniņu, rāmis izgaismojas zaļā krāsā. Ja
neviens purniņš nav uztverts, kamera fokusē objektu kadra
centrā.
• Dažos uzņemšanas apstākļos suņa vai kaķa purniņš vai cilvēka
seja var netikt uztverti un var tikt ierāmēti citi objekti.
41
Uzņemšanas funkcijas
Sižeta režīms (uzņemšanas apstākļiem pielāgota uzņemšana)
25m 0s
3200
y M L Moon (Mēness)
• Izmantojot platleņķa tālummaiņas pozīciju, redzams kadrēšanas rāmis, lai demonstrētu skata
leņķi, kas ir līdzvērtīgs 900 mm objektīva skata leņķim (35 mm [135] formātā). Kadrējot mēnesi
kadrēšanas rāmja iekšpusē un nospiežot pogu k, skata leņķis kļūst vienlīdzīgs 900 mm
objektīva skata leņķim.
• Nokrāsu var pielāgot, izmantojot kursortaustiņus HI. Nokrāsas iestatījumu saglabā kameras
atmiņā arī pēc kameras izslēgšanas.
• Regulējiet spilgtumu, izmantojot ekspozīcijas kompensāciju (A57), atbilstīgi uzņemšanas
apstākļiem un nosacījumiem, piemēram, augošam vai dilstošam mēnesim.
y M l Bird-watching (Putnu vērošana)
• Pēc režīma l Bird-watching (Putnu vērošana) atlasīšanas atvērtajā ekrānā atlasiet opciju
U Single (Viens) vai V Continuous (Nepārtraukts).
• U Single (Viens): katrā aizvara atbrīvošanas pogas nospiešanas reizē uzņem vienu attēlu.
• V Continuous (Nepārtraukts): kamēr aizvara atbrīvošanas poga tiek turēta nospiesta līdz
galam, attēli tiek uzņemti nepārtraukti.
Kamera nepārtraukti var uzņemt līdz pat 7 attēliem ar ātrumu 7,7 kadri/s (ja funkcijai Image
mode (Attēla režīms) iestatīta opcija P 4608×3456).
• Izmantojot platleņķa tālummaiņas pozīciju, redzams kadrēšanas rāmis, lai demonstrētu skata
leņķi, kas ir līdzvērtīgs 440 mm objektīva skata leņķim (35 mm [135] formātā). Kadrējot putnu
kadrēšanas rāmja iekšpusē un nospiežot pogu k, skata leņķis kļūst vienlīdzīgs 440 mm
objektīva skata leņķim.
42
Uzņemšanas funkcijas
Sižeta režīms (uzņemšanas apstākļiem pielāgota uzņemšana)
Uzņemšana vienkāršās panorāmas režīmā
Pagrieziet grozāmo režīmu pārslēgu līdz atzīmei y M poga d M
V (vienkāršā panorāma) M poga k
1
Uzņemšanas diapazonam atlasiet opciju
W Normal (Parasts) vai X Wide
(Plats) un nospiediet pogu k.
Easy panorama
Normal
Wide
2
Kadrējiet pirmo panorāmas sižeta malu un
pēc tam, lai fokusētu, līdz pusei nospiediet
aizvara atbrīvošanas pogu.
• Tālummaiņa tiek fiksēta platleņķa pozīcijā.
• Kamera fokusē kadra centru.
25m 0s
3200
3
Nospiediet aizvara atbrīvošanas pogu līdz
galam un pēc tam atlaidiet pirkstu no
aizvara atbrīvošanas pogas.
• Tiek parādīti simboli KLJI, kas norāda kameras
pārvietošanas virzienu.
4
Pārvietojiet kameru kādā no četriem
virzieniem, līdz vadlīnijas indikators
sasniedz malu.
• Kad kamera uztver virzienu, kurā tā tiek pārvietota,
sākas uzņemšana.
• Uzņemšana beidzas tad, kad kamera ir sasniegusi
norādīto uzņemšanas diapazonu.
• Fokuss un ekspozīcija ir fiksēti līdz uzņemšanas beigām.
43
Uzņemšanas funkcijas
Sižeta režīms (uzņemšanas apstākļiem pielāgota uzņemšana)
Vadlīnija
Kameras kustības piemērs
• Izmantojot savu ķermeni kā rotācijas asi, lēnām pārvietojiet
kameru puslokā marķējuma (KLJI) virzienā.
• Ja vadlīnijas indikators nesasniedz malu aptuveni 15 sekunžu
laikā (ja atlasīts iestatījums W Normal (Parasts)) vai aptuveni
30 sekunžu laikā (ja atlasīts iestatījums X Wide (Plats)) pēc
uzņemšanas sākuma, uzņemšana tiek apturēta.
B
Piezīmes par uzņemšanu vienkāršās panorāmas režīmā
• Saglabātajā attēlā redzamais attēla diapazons ir šaurāks nekā uzņemšanas laikā ekrānā redzamais
diapazons.
• Ja kameru pārvieto pārāk ātri, tā pārāk daudz kustās, vai arī objekts ir pārāk vienveidīgs (piemēram,
sienas vai tumsa), var rasties kļūda.
• Ja uzņemšana tiek pārtraukta, pirms kamera sasniedz aprēķināto panorāmas diapazona
viduspunktu, panorāmas attēls netiek saglabāts.
C
Vienkāršās panorāmas funkcijas attēlu izmērs
• Pieejami četri dažādi attēla izmēri (pikseļos), kā norādīts tālāk.
Kad iestatīta opcija W Normal (Parasts)
4800
920
1536
Kad iestatīta opcija X Wide (Plats)
9600
920
1536
• Ja uzņemta vairāk nekā puse no panorāmas diapazona, taču uzņemšana ir pārtraukta pirms
diapazona malas sasniegšanas, attēla izmērs ir mazāks.
44
Uzņemšanas funkcijas
Sižeta režīms (uzņemšanas apstākļiem pielāgota uzņemšana)
Demonstrēšana vienkāršās panorāmas režīmā
Pārslēdziet kameru demonstrēšanas režīmā (A20). Attēlu,
kas uzņemts vienkāršās panorāmas režīmā, parādiet
pilnrāmja kadra demonstrēšanas režīmā un pēc tam
nospiediet pogu k, lai ritinātu attēlu uzņemšanas laikā
noteiktajā virzienā.
4/4
0004.JPG
15/11/2016 15:30
Demonstrēšanas laikā atskaņošanas vadības pogas ir
redzamas ekrānā. Ar kursortaustiņiem JK atlasiet vadības
pogu un pēc tam nospiediet pogu k, lai veiktu tālāk
aprakstītās darbības.
Funkcija
Ikona
Apraksts
Attīt
A
Turiet nospiestu pogu k, lai paritinātu attēlu atpakaļ.
Ritināšana uz
priekšu
B
Turiet nospiestu pogu k, lai paritinātu attēlu uz priekšu.
Pauzēt demonstrēšanu. Pauzēšanas laikā var veikt tālāk norādītās
darbības.
Pauzēt
Pabeigt
B
E
G
C
Nospiediet un turiet nospiestu pogu k, lai attītu.
D
Nospiediet un turiet nospiestu pogu k, lai pārvietotos uz
priekšu.
F
Atsākt automātisko pārvietošanos uz priekšu.
Pārslēdz kameru pilnrāmja kadra demonstrēšanas režīmā.
Piezīmes par vienkāršās panorāmas režīmā uzņemtiem attēliem
• Šajā kamerā šos attēlus nevar rediģēt.
• Iespējams, šī kamera nevarēs demonstrēšanas laikā pārvietot vai tuvināt vienkāršās panorāmas
attēlus, kas uzņemti, izmantojot cita ražotāja vai modeļa digitālo kameru.
B
Piezīmes par panorāmas attēlu drukāšanu
Iespējams, printera iestatījumu dēļ nevarēs izdrukāt visu attēlu. Turklāt drukāšana ar dažiem
printeriem var nebūt iespējama.
45
Uzņemšanas funkcijas
Sižeta režīms (uzņemšanas apstākļiem pielāgota uzņemšana)
Radošais režīms (efektu piemērošana uzņemšanas
laikā)
Vienā uzņemšanas reizē kamera saglabā četrus attēlus ar
efektiem un vienu attēlu bez efektiem.
• Kamera fokusē kadra centru.
1
Nospiediet pogu k.
Variety
• Tiek atvērts efektu atlases ekrāns.
25m 0s
Select effect
2
Ar kursortaustiņiem HI atlasiet vēlamo
efektu un nospiediet pogu k.
3200
Variety
• Varat atlasīt opciju Variety (Dažādas krāsas),
Selective color (red) (Atlases krāsa (sarkana)),
25m 0s
Selective color (green) (Atlases krāsa (zaļa)),
Selective color (blue) (Atlases krāsa (zila)), Light
(Apgaismojums) (noklusējuma iestatījums), Depth
Select effect
3200
(Dziļums), Memory (Atmiņa), Classic (Klasisks) vai
Noir (Melns).
• Attēli bez efektiem redzami ekrāna augšdaļā. Ekrāna apakšdaļā redzami četru veidu attēli ar
efektiem.
• Video var piemērot tikai viena veida efektus. Nospiediet kursortaustiņus JK, lai atlasītu
vēlamo efektu.
3
Lai uzņemtu attēlu, nospiediet aizvara atbrīvošanas pogu vai
b (e video ierakstīšanas) pogu.
• Pieci saglabātie attēli tiek attēloti kā secība. Viens attēls ar piemērotu efektu ir galvenais
attēls (A72).
B
Piezīmes par radošo režīmu
Kad tiek atlasīts efekts Variety (Dažādas krāsas), nav pieejamas noteiktas sadaļas Movie options
(Video opcijas) (A122) iespējas.
46
Uzņemšanas funkcijas
Radošais režīms (efektu piemērošana uzņemšanas laikā)
Radošajā režīmā pieejamās funkcijas
Tālāk redzamās funkcijas ir pieejamas, 2. darbībā nospiežot pogu k.
• Zibspuldzes režīms (A52)
• Self-timer (Automātiskais taimeris) (A54)
• Macro mode (Makro režīms) (A56)
• Exposure compensation (Ekspozīcijas kompensācija) (A57)
• Uzņemšanas izvēlne (A110)
47
Uzņemšanas funkcijas
Radošais režīms (efektu piemērošana uzņemšanas laikā)
Viedportretēšanas režīms (seju uzlabošana
uzņemšanas laikā)
Uzņemot attēlu varat izmantot valdzinošās retušas funkciju,
ar ko uzlabot seju izskatu.
1
Nospiediet kursortaustiņu K.
2
Piemērojiet efektu.
Slīdnis
• Atlasiet vēlamo efektu ar kursortaustiņiem JK.
• Atlasiet efekta apmēru ar kursortaustiņiem HI.
• Vienlaicīgi var piemērot vairākus efektus.
B Skin softening (Sejas krāsas izlīdzināšana),
l Foundation makeup (Pamatgrims), Q Soft
(Samazināts kontrasts), G Vividness (Krāsu
spilgtums), o Brightness (Exp. +/-) (Spilgtums
(Eksp. +/-))
• Lai paslēptu slīdni, atlasiet f Exit (Iziet).
• Pārbaudiet visu efektu iestatījumus un nospiediet
pogu k.
Skin softening
5
4
3
2
1
OFF
Efekts
3
Kadrējiet attēlu un nospiediet aizvara atbrīvošanas pogu.
B
Piezīmes par viedportretēšanas režīmu
• Uzņemšanas ekrānā parādītajā attēlā un saglabātajā attēlā redzamais efekta apmērs var atšķirties.
• Ja ir iestatīta opcija Soft (Samazināts kontrasts), atsevišķas Movie options (Video opcijas)
(A122) nav pieejamas.
Viedportretēšanas režīmā pieejamās funkcijas
•
•
•
•
•
Smile timer (Smaida taimeris) (A49)
Self-Collage (Pašfoto kolāža) (A50)
Zibspuldzes režīms (A52)
Self-timer (Automātiskais taimeris) (A54)
Viedportretēšanas izvēlne (A120)
48
Uzņemšanas funkcijas
Viedportretēšanas režīms (seju uzlabošana uzņemšanas laikā)
Smaida taimera izmantošana
Lai kamera automātiski atbrīvotu aizvaru, tiklīdz tā uztver
smaidošu seju, nospiediet kursortaustiņu J, lai atlasītu
opciju a Smile timer (Smaida taimeris), un nospiediet
pogu k.
• Pirms smaida taimera atlasīšanas iestatiet valdzinošās
retušas funkciju (A48).
• Nospiežot aizvara atbrīvošanas pogu, lai uzņemtu attēlu,
smaida taimera darbība tiek pārtraukta.
B
Smile timer
Piezīmes par smaida taimeri
Dažos uzņemšanas apstākļos kamera var nespēt uztvert sejas vai smaidus (A61). Uzņemšanai var
izmantot arī aizvara atbrīvošanas pogu.
C
Kad mirgo taimera indikators
Izmantojot smaida taimeri, taimera spuldze mirgo, kad kamera uztver seju, un uzreiz pēc aizvara
atbrīvošanas sāk mirgot ātrāk.
49
Uzņemšanas funkcijas
Viedportretēšanas režīms (seju uzlabošana uzņemšanas laikā)
Pašfoto kolāžas izmantošana
Kamera var ar intervāliem uzņemt četru vai deviņu attēlu
sēriju un tos saglabāt kā vienrāmja attēlu (attēlu kolāžu).
1
Ar kursortaustiņu J atlasiet opciju
n Self-Collage (Pašfoto kolāža) un
nospiediet pogu k.
• Parādās apstiprinājuma dialoglodziņš.
• Pirms nospiežat kursortaustiņu J nospiediet
pogu d un atlasiet opciju Self-Collage (Pašfoto
kolāža), lai konfigurētu iestatījumus Number of
shots (Fotouzņēmumu skaits), Interval (Intervāls)
un Shutter sound (Aizvara skaņa) (A120).
• Ja uzņemšanas laikā vēlaties lietot valdzinošo retušu,
iestatiet efektu pirms pašfoto kolāžas atlasīšanas
(A48).
2
Uzņemiet attēlu.
• Pēc aizvara atbrīvošanas pogas nospiešanas sākas laika
atskaite (aptuveni piecas sekundes) un aizvars tiek
atbrīvots automātiski.
• Kamera automātiski atbrīvo aizvaru atlikušo attēlu
uzņemšanai. Laika atskaite sākas aptuveni trīs sekundes
pirms uzņemšanas.
• Attēlu skaitu ekrānā norāda ikona U. Uzņemšanas laikā
tā ir zaļā krāsā un pēc tam izgaismojas balta.
3
Self-Collage
2
Kad kamera ir uzņēmusi sadaļā Number of shots (Fotouzņēmumu skaits)
iestatīto attēlu skaitu, atvērtajā ekrānā atlasiet opciju Yes (Jā) un nospiediet
pogu k.
• Tiek saglabāta attēlu kolāža.
• Katrs uzņemtais attēls tiek saglabāts kā individuāls attēls atsevišķi no attēlu kolāžas. Attēli
tiek saglabāti kā secība, un kā galvenais attēls tiek izmantots pirmais kolāžas attēls (A72).
• Ja ir atlasīta opcija No (Nē), attēlu kolāža netiek saglabāta.
B
Piezīmes par pašfoto kolāžu
• Ja nospiež aizvara atbrīvošanas pogu, pirms kamera uzņēmusi noteikto attēlu skaitu, uzņemšanu
atceļ un attēlu kolāžu nesaglabā. Pirms uzņemšanas atcelšanas uzņemtos attēlus saglabā kā
atsevišķus attēlus.
• Iespējams, šo funkciju nevarēs izmantot kopā ar citām funkcijām (A66).
50
Uzņemšanas funkcijas
Viedportretēšanas režīms (seju uzlabošana uzņemšanas laikā)
Uzņemšanas funkciju iestatīšana, izmantojot
kursortaustiņu
Uzņemšanas ekrānā ar kursortaustiņiem H (m) J (n) I (p) K (o) varat iestatīt tālāk
aprakstītās funkcijas.
• m Zibspuldzes režīms
Kad zibspuldze ir pacelta, zibspuldzes režīmu var iestatīt atbilstoši uzņemšanas
apstākļiem.
• n Self-timer (Automātiskais taimeris), Self-portrait timer (Pašportreta taimeris)
Kad nospiesta aizvara atbrīvošanas poga, kamera atbrīvo aizvaru pēc tam, kad pagājis
iepriekš iestatītais sekunžu skaits.
• p Macro mode (Makro režīms)
Uzņemot tuvplānu attēlus, izmantojiet makro režīmu.
• o Exposure compensation (Ekspozīcijas kompensācija)
Šajā režīmā varat regulēt kopējo attēla spilgtumu.
Iestatāmās funkcijas ir atkarīgas no uzņemšanas režīma.
51
Uzņemšanas funkcijas
Uzņemšanas funkciju iestatīšana, izmantojot kursortaustiņu
Zibspuldzes režīms
Kad zibspuldze ir pacelta, zibspuldzes režīmu var iestatīt atbilstoši uzņemšanas apstākļiem.
1
Nospiediet m (zibspuldzes atvēršanas) pogu,
lai atvērtu zibspuldzi.
• Kad zibspuldze ir nolaista, tās darbība ir atspējota un ir
redzama ikona W.
2
Nospiediet kursortaustiņu H (X).
3
Atlasiet vajadzīgo zibspuldzes režīmu
(A53) un nospiediet pogu k.
• Ja pēc pogas k nospiešanas iestatījums netiek
piemērots, atlase tiek atcelta.
C
Zibspuldzes lampiņa
• Zibspuldzes statusu var pārbaudīt, līdz pusei nospiežot aizvara
atbrīvošanas pogu.
- Deg: nospiežot aizvara atbrīvošanas pogu līdz galam,
zibspuldze uzplaiksnīs.
- Mirgo: notiek zibspuldzes uzlāde. Kamera nevar uzņemt
attēlus.
- Nedeg: uzņemot attēlu, zibspuldze neuzplaiksnī.
• Ja bateriju uzlādes līmenis ir zems, zibspuldzes uzlādes laikā
ekrāns izslēgsies.
52
Uzņemšanas funkcijas
Zibspuldzes režīms
Auto
Pieejamie zibspuldzes režīmi
U
Auto (Automātiski)
Zibspuldze uzplaiksnīs, kad nepieciešams, piemēram, vājā apgaismojumā.
• Zibspuldzes režīma indikators tiek parādīts tikai uzņemšanas ekrānā uzreiz pēc
iestatīšanas.
V
Auto with red-eye reduction (Automātiska ar sarkano acu efekta samazināšanu)
Samazina zibspuldzes radīto sarkano acu efektu portretos.
X
Fill flash (Piespiedu zibspuldze)
Zibspuldze uzplaiksnīs, kad tiks uzņemts attēls. Izmanto, lai papildus apgaismotu
(izgaismotu) ēnas un objektus pretgaismā.
Y
Slow sync (Lēna sinhronizācija)
Piemērots vakarā un naktī uzņemtiem portretiem, kuriem ir fona ainava. Zibspuldze
uzplaiksnīs, kad tas ir nepieciešams, lai izgaismotu galveno objektu; nelielu aizvara
ātrumu izmanto fona tveršanai naktī vai vājā apgaismojumā.
B
Piezīmes par uzņemšanu ar zibspuldzi
Ja zibspuldzi izmanto platleņķa tālummaiņas pozīcijā, apgabals ap attēlu atkarībā no objekta
attāluma var būt tumšs.
To var labot, tālummaiņas vadību nedaudz pavirzot telefoto pozīcijas virzienā.
C
Zibspuldzes režīma iestatījums
• Dažos uzņemšanas režīmos iestatījums var nebūt pieejams (A64).
• A (automātiskajā) režīmā piemērotais iestatījums tiek saglabāts kameras atmiņā arī pēc kameras
izslēgšanas.
C
Sarkano acu efekta mazināšana
Ja kamera attēla saglabāšanas laikā konstatē sarkano acu efektu, attiecīgais apgabals tiek apstrādāts,
lai samazinātu sarkano acu efektu pirms attēla saglabāšanas.
Uzņemot attēlus, ņemiet vērā tālāk minēto informāciju:
• attēlu saglabāšanai vajag vairāk laika nekā parasti;
• dažkārt sarkano acu efekta mazināšana nesniedz gaidīto rezultātu;
• Retos gadījumos sarkano acu efekta samazināšana attēla apgabaliem var tikt piemērota bez
vajadzības. Ja tā notiek, atlasiet citu zibspuldzes režīmu un uzņemiet attēlu vēlreiz.
53
Uzņemšanas funkcijas
Zibspuldzes režīms
Self-timer (Automātiskais taimeris)
Kad nospiesta aizvara atbrīvošanas poga, kamera atbrīvo aizvaru pēc tam, kad pagājis
iepriekš iestatītais sekunžu skaits.
Ja kameras stabilizēšanai uzņemšanas laikā izmantojat trijkāji, iestatīšanas izvēlnē atlasiet
opcijas Photo VR (Fotoattēlu VR) (A140) iestatījumu Off (Izslēgts).
1
Nospiediet kursortaustiņu J (n).
2
Atlasiet, cik sekundēm jāpaiet, līdz aizvars
tiek atbrīvots, un nospiediet pogu k.
Self-timer
• n10s (10 sekundes): izmantojiet īpašos gadījumos,
piemēram, kāzās.
• n2s (2 sekundes): izmantojiet, lai novērstu kameras
drebēšanu.
• r5s (5 sekundes, pašportreta taimeris): izmantojiet
pašportretiem.
• Ja pēc pogas k nospiešanas iestatījums netiek piemērots, atlase tiek atcelta.
3
Kadrējiet attēlu un līdz pusei nospiediet aizvara atbrīvošanas pogu.
• Kad izmantojat iespējas n10s (10 sekundes) vai n2s (2 sekundes), pārliecinieties, ka
objekti ir fokusā.
• Kad izmantojat iespēju r5s (5 sekundes, pašportreta taimeris), 4. darbības laikā līdz galam
nospiediet aizvara atbrīvošanas pogu un tad kadrējiet attēlu.
54
Uzņemšanas funkcijas
Self-timer (Automātiskais taimeris)
4
Nospiediet aizvara atbrīvošanas
pogu līdz galam.
• Sākas laika atskaite. Taimera lampiņa mirgo
un apmēram vienu sekundi pirms aizvara
atbrīvošanas pārstāj mirgot un deg.
• Kad aizvars ir atbrīvots, taimerim tiek
aktivizēts iestatījums OFF.*
• Lai apturētu laika atskaiti, vēlreiz nospiediet
aizvara atbrīvošanas pogu.
* Ja uzņemšanai atlasīts sižeta režīms Moon
(Mēness), taimera iestatījums netiek
automātiski mainīts uz OFF. Lai izslēgtu
taimeri, 2. darbībā atlasiet iestatījumu OFF.
C
9
1/250
F3
Fokuss un ekspozīcija, kad tiek veikta uzņemšana ar automātisko taimeri
• n10s, n2s: kad pilnībā nospiesta aizvara atbrīvošanas poga, fokusa un ekspozīcijas iestatījumi
tiek fiksēti.
• r5s: fokusa un ekspozīcijas iestatījumi tiek noteikti tieši pirms aizvara atbrīvošanas.
C
Automātiskā taimera iestatījums
Dažos uzņemšanas režīmos iestatījums var nebūt pieejams (A64).
55
Uzņemšanas funkcijas
Self-timer (Automātiskais taimeris)
Macro Mode (Makro režīms) (Tuvplānu attēlu
uzņemšana)
Uzņemot tuvplānu attēlus, izmantojiet makro režīmu.
1
Nospiediet kursortaustiņu I (p).
2
Atlasiet opciju ON un nospiediet pogu k.
Macro mode
• Ja pēc pogas k nospiešanas iestatījums netiek
piemērots, atlase tiek atcelta.
3
Bīdiet tālummaiņas vadīklu, lai iestatītu
tālummaiņas koeficientu pozīcijā, kur
ikona F un tālummaiņas indikators deg
zaļā krāsā.
• Ja tālummaiņas koeficients ir iestatīts pozīcijā, kurā ikona F un tālummaiņas indikators ir
zaļā krāsā, kamera var noregulēt fokusu uz objektiem pat aptuveni 10 cm attālumā no
objektīva.
• Kad tālummaiņa iestatīta platleņķa pozīcijā un
apgabalā, ko apzīmē ar 1, kamera var fokusēt
objektus, kas atrodas pat apmēram 1 cm attālumā no
objektīva.
1
C
Makro režīma iestatījums
• Dažos uzņemšanas režīmos iestatījums var nebūt pieejams (A64).
• A (automātiskajā) režīmā piemērotais iestatījums tiek saglabāts kameras atmiņā arī pēc kameras
izslēgšanas.
56
Uzņemšanas funkcijas
Macro Mode (Makro režīms) (Tuvplānu attēlu uzņemšana)
Exposure compensation (Ekspozīcijas
kompensācija) (Spilgtuma regulēšana)
Šajā režīmā varat regulēt kopējo attēla spilgtumu.
1
Nospiediet kursortaustiņu K (o).
2
Atlasiet kompensācijas vērtību un
nospiediet pogu k.
Exposure compensation
+2.0
• Lai padarītu attēlu gaišāku, iestatiet pozitīvu (+) vērtību.
+0.3
• Lai padarītu attēlu tumšāku, iestatiet negatīvu (–)
vērtību.
• Kompensācijas vērtība tiek piemērota, pat nenospiežot
-2.0
pogu k.
• Ja uzņemšanai atlasīts viedportretēšanas režīms,
Histogramma
ekspozīcijas kompensācijas ekrāna vietā parādās
valdzinošās retušas ekrāns (A48).
• Ja uzņemšanai atlasīts A (automātiskais) režīms, ekspozīcijas kompensācijas ekrāna vietā
parādās radošais slīdnis (A34).
C
Ekspozīcijas kompensācijas vērtība
Ekspozīcijas kompensāciju nevar izmantot, ja uzņemšanas režīms ir Multiple exp. Lighten
(Izgaismoto apg. daudzk. eksp.) (A39) vai Fireworks show (Salūts) (A40) sižeta režīms.
C
Histogrammas izmantošana
Histogramma ir grafiks, kurā parādīts attēla toņu sadalījums. Lietojiet to kā atskaites punktu, kad
izmantojat ekspozīcijas kompensāciju un fotografējat bez zibspuldzes.
• Horizontālajā asī ir redzams pikseļu spilgtums; tumšie toņi ir kreisajā pusē, bet gaišie toņi —
labajā. Vertikālajā asī ir redzams pikseļu skaits.
• Ekspozīcijas kompensācijas vērtības palielināšana pārvieto toņu izplatību uz labo pusi, bet
samazināšana — uz kreiso pusi.
57
Uzņemšanas funkcijas
Exposure compensation (Ekspozīcijas kompensācija) (Spilgtuma regulēšana)
Tālummaiņas lietošana
Pārvietojot tālummaiņas vadīklu, mainās
tālummaiņas objektīva pozīcija.
• Lai tuvinātu: bīdiet g virzienā.
• Lai tālinātu: bīdiet f virzienā.
Ieslēdzot kameru, tālummaiņa pārvietojas
maksimālajā platleņķa pozīcijā.
• Lai ātri noregulētu tālummaiņu, pagrieziet
tālummaiņas vadību līdz galam jebkurā
virzienā (izņemot video ierakstīšanas laikā).
• Tālummaiņu var regulēt, arī pārvietojot
tālummaiņas vadību (A2) objektīva sānā
g vai f virzienā.
Tālināšana
Tuvināšana
Tuvināt
Tālināt
• Tālummaiņas vadības bīdīšanas laikā
ekrānā ir redzams tālummaiņas indikators.
• Kad ir sasniegta maksimālā kameras
Optiskā
Digitālā
optiskās tālummaiņas pozīcija, var ieslēgt
tālummaiņa tālummaiņa
digitālo tālummaiņu, kas ļauj papildus
palielināt objektu vēl apmēram 4×,
salīdzinot ar maksimālo optiskās tālummaiņas koeficientu. Lai to izdarītu, turiet
tālummaiņas vadību vai tālummaiņas vadību objektīva sānā g virzienā.
C
Digitālā tālummaiņa
Kad ir aktivizēta digitālā tālummaiņa, tālummaiņas indikators izgaismojas zilā krāsā; ja tālummaiņas
palielināšanu turpina, tas izgaismojas dzeltenā krāsā.
• Zils tālummaiņas indikators: izmantojot Dynamic Fine Zoom tālummaiņu, attēla kvalitāte
ievērojami nepasliktinās.
• Dzeltens tālummaiņas indikators: dažkārt attēla kvalitāte var ievērojami pasliktināties.
• Ja iestatīts mazs attēla izmērs, indikators plašākā laukumā var saglabāties zilā krāsā.
• Tālummaiņas indikators var neizgaismoties zilā krāsā, ja ir iespējoti noteikti nepārtrauktās
uzņemšanas iestatījumi vai citi iestatījumi.
58
Uzņemšanas funkcijas
Tālummaiņas lietošana
Tālummaiņas ātrās atiestates izmantošana
Ja, uzņemot attēlu ar objektīvu telefoto tālummaiņas pozīcijā, objekts kadrā vairs nav
redzams, nospiediet q (tālummaiņas ātrās atiestates) pogu, lai īslaicīgi paplašinātu redzamo
apgabalu un atvieglotu objekta kadrēšanu.
25m 0s
3200
q poga
Kadrēšanas robeža
• Turot nospiestu q pogu, kadrējiet objektu uzņemšanas ekrāna kadrēšanas rāmja
robežās. Lai vēl vairāk paplašinātu redzamo apgabalu, pagrieziet tālummaiņas vadību
f virzienā, vienlaikus nospiežot q pogu.
• Lai atjaunotu sākotnējo tālummaiņas pozīciju, atlaidiet q pogu.
• Tālummaiņas ātrā atiestate nav pieejama video ierakstīšanas laikā.
59
Uzņemšanas funkcijas
Tālummaiņas lietošana
Fokusēšana
Aizvara atbrīvošanas poga
Nospiediet
līdz pusei
Aizvara atbrīvošanas pogas nospiešana „līdz pusei” nozīmē pogu
nospiest līdz vietai, kur sajūtat vieglu pretestību, un turēt to.
• Fokuss un ekspozīcija (aizvara ātrums un f skaitlis) tiek iestatīti,
nospiežot aizvara atbrīvošanas pogu līdz pusei. Kamēr poga ir
nospiesta līdz pusei, fokuss un ekspozīcija paliek fiksēti.
• Fokusa apgabals atšķiras atbilstīgi uzņemšanas režīmam.
Nospiežot līdz
galam
Aizvara atbrīvošanas pogas nospiešana „līdz galam” nozīmē pogu
nospiest pilnībā.
• Kad aizvara atbrīvošanas poga ir nospiesta līdz galam, aizvars
tiek atbrīvots.
• Nespiediet aizvara atbrīvošanas pogu pārāk spēcīgi, jo šādi var
izkustināt kameru un iegūt izplūdušu attēlu. Spiediet pogu
uzmanīgi.
Mērķa atrašanas AF izmantošana
Ja opcijas AF area mode (AF apgabala režīms) (A116) iestatījums A (automātiskajā)
režīmā ir Target finding AF (Mērķa atrašanas AF), kamera fokusēsies tālāk aprakstītajā
veidā, tiklīdz aizvara atbrīvošanas poga būs nospiesta līdz pusei.
• Kamera uztver galveno objektu un fokusējas uz to. Kad
objekts ir fokusēts, fokusa apgabals iedegas zaļā krāsā. Ja
tiek uztverta cilvēka seja, kamera automātiski iestata uz
to fokusa prioritāti.
1/250
F3
Fokusa apgabali
• Ja galvenais objekts nav uztverts, kamera automātiski
atlasa vienu vai vairākus no deviņiem fokusa
apgabaliem, kuros atrodas kamerai vistuvākais objekts.
Kad objekts ir fokusēts, fokusētie fokusa apgabali
iedegas zaļā krāsā.
1/250
F3
Fokusa apgabali
60
Uzņemšanas funkcijas
Fokusēšana
B
Piezīmes par mērķa atrašanas AF
• Atkarībā no uzņemšanas apstākļiem kameras noteiktais galvenais objekts var atšķirties.
• Galvenais objekts var netikt uztverts, ja izmanto noteiktus opcijas White balance (Baltā
balanss) iestatījumus.
• Iespējams, kamera neuztvers galveno objektu pareizi tālāk norādītajās situācijās:
- objekts ir pārāk gaišs vai ļoti tumšs;
- objektā nav skaidru, izteiktu krāsu;
- ja attēls ir kadrēts tā, ka galvenais objekts atrodas ekrāna malā;
- galvenā objekta raksti atkārtojas.
Seju uztveršanas izmantošana
Lietojot tālāk norādītos iestatījumus, kamera izmanto seju
uztveršanu, lai automātiski fokusētos uz cilvēku sejām.
• o (Automātiskā sižeta atlasītāja) režīms (A37)
• e (nakts portrets) vai Portrait (Portrets) sižeta režīms
(A36)
• Viedportretēšanas režīms (A48)
• Ja opcijas AF area mode (AF apgabala režīms)
(A116) iestatījums A (automātiskajā) režīmā (A34)
ir Face priority (Sejas prioritāte)
25m 0s
3200
Ja kamera uztver vairāk nekā vienu seju, tad ap to seju, kuru kamera fokusē, tiek parādīts
dubultrāmis, bet ap pārējām sejām — vienkāršs rāmis.
Ja aizvara atbrīvošanas poga tiek nospiesta līdz pusei gadījumā, kad nav uztverta neviena
seja:
• o (automātiskā sižeta atlasītāja) režīmā fokusa apgabals pielāgojas kameras
atpazītajiem uzņemšanas apstākļiem;
• e (nakts portreta) un Portrait (Portrets) sižeta režīmos vai viedportretēšanas režīmā
kamera noregulē fokusu uz kadra centru;
• A (automātiskajā) režīmā kamera fokusējas uz objektu, kas atrodas vistuvāk.
B
Piezīmes par seju uztveršanu
• Kameras spēja uztvert sejas ir atkarīga no dažādiem faktoriem, tostarp no virziena, kādā vērstas
sejas.
• Kamera nespēj uztvert sejas šādās situācijās:
- ja sejas ir daļēji aizsegtas ar saulesbrillēm vai citiem priekšmetiem;
- ja sejas aizņem pārāk lielu vai pārāk mazu kadra daļu.
61
Uzņemšanas funkcijas
Fokusēšana
Sejas krāsas izlīdzināšanas izmantošana
Tālāk norādītajos uzņemšanas režīmos, ja tiek uztvertas cilvēku sejas, kamera apstrādā attēlu,
izlīdzinot sejas krāsas toni (līdz pat trīs sejām), pirms attēli tiek saglabāti.
• Viedportretēšanas režīms (A48)
- Efekta Skin softening (Sejas krāsas izlīdzināšana) apmēru var regulēt.
• o (Automātiskā sižeta atlasītāja) režīms (A37)
• e (nakts portrets) vai Portrait (Portrets) sižeta režīmā (A36)
Skin softening (Sejas krāsas izlīdzināšana) Opciju var piemērot arī saglabātajiem
attēliem, demonstrēšanas režīmā (A76) izmantojot funkciju Glamour retouch
(Valdzinošā retuša).
B
Piezīmes par sejas krāsas izlīdzināšanu
• Iespējams, attēlu saglabāšana pēc uzņemšanas notiek ilgāk nekā parasti.
• Noteiktos uzņemšanas apstākļos, iespējams, nevarēs iegūt vēlamo sejas krāsas izlīdzināšanas
rezultātu un sejas krāsas izlīdzināšanas funkcija var tikt lietota attēla apgabaliem, kuros nav seju.
Objekti, kas nav piemēroti autofokusa izmantošanai
Kameras automātiskā fokusēšana var nedarboties efektīvi tālāk minētajās situācijās. Retumis
objekts var nebūt fokusā arī tad, ja fokusa apgabals vai fokusa indikators deg zaļā krāsā.
• Objekts ir ļoti tumšs.
• Uzņemšanas apstākļos ir objekti ar kontrastainu spilgtumu (piemēram, saule aiz objekta
liek objektam izskatīties ļoti tumšam);
• Starp objektu un apkārtējo vidi nav kontrasta (piemēram, cilvēkam baltā kreklā aiz
muguras atrodas balta siena).
• Vairāki objekti atrodas dažādos attālumos no kameras (piemēram, objekts atrodas būrī).
• Objektos ir raksti, kas atkārtojas (žalūzijas, ēkas ar daudzām vienādas formas logu rindām
utt.).
• Objekts strauji kustas.
Minētajās situācijās mēģiniet vairākas reizes līdz pusei nospiest aizvara atbrīvošanas pogu, lai
fokusētu atkārtoti, vai fokusējiet citu objektu, kas atrodas tādā pašā attālumā no kameras kā
vēlamais objekts, un izmantojiet fokusa fiksatoru (A63).
62
Uzņemšanas funkcijas
Fokusēšana
Fokusa fiksators
Uzņemšana ar fokusa fiksatoru ir ieteicama, ja kamerā nav redzami aktīvi fokusa apgabali ar
vēlamajiem objektiem.
1
A (Automātiskajā) režīmā kā opcijas AF area mode (AF apgabala
režīms) iestatījumu izvēlieties Center (Centrs) (A116).
2
Pozicionējiet galveno objektu
kadra centrā un līdz pusei
nospiediet aizvara atbrīvošanas
pogu.
• Kamera fokusēs objektu, un fokusa apgabals
iedegsies zaļā krāsā.
• Arī ekspozīcija ir fiksēta.
3
1/250
F3
1/250
F3
Nepaceļot pirkstu, vēlreiz kadrējiet attēlu.
• Pārliecinieties, vai attālums starp kameru un objektu
nemainās.
4
Nospiediet aizvara atbrīvošanas pogu līdz
galam, lai uzņemtu attēlu.
63
Uzņemšanas funkcijas
Fokusēšana
Noklusējuma iestatījumi (zibspuldze,
automātiskais taimeris un makro režīms)
Katra uzņemšanas režīma noklusējuma iestatījumi ir norādīti tālāk.
Flash
(Zibspuldze)1
(A52)
A (automātiskais)
Self-timer
(Automātiskais
taimeris)
(A54)
Macro mode
(Makro režīms)
(A56)
U
Izslēgts
Izslēgts
o (automātiskais sižeta
atlasītājs)
U2
Izslēgts
Izslēgts3
j (nakts ainava)
W4
Izslēgts5
Izslēgts4
e (nakts portrets)
V6
Izslēgts
Izslēgts4
o (pretgaisma)
X/W7
Izslēgts
d (sports)
W4
Izslēgts
b (portrets)
c (ainava)
Sižeta režīmi
Izslēgts4
4
Izslēgts4
V
Izslēgts
Izslēgts4
W4
Izslēgts5
Izslēgts4
W4
n 2s5
Izslēgts4
V8
Izslēgts
Izslēgts4
Z (pludmale)
U
Izslēgts
Izslēgts4
z (sniegs)
U
Izslēgts
Izslēgts4
h (saulriets)
W4
Izslēgts
Izslēgts4
i (krēsla/ausma)
W4
Izslēgts5
Izslēgts4
k (tuvplāns)
W
Izslēgts
Ieslēgts4
u (ēdieni)
W4
Izslēgts
Ieslēgts4
m (uguņošana)
W4
Izslēgts4
Izslēgts4
V (vienkāršā panorāma)
W4
Izslēgts4
Izslēgts4
O (mājdzīvnieka portrets)
W4
Y9
Izslēgts
L (mēness)
W4
n 2s
Izslēgts4
l (putnu vērošana)
Izslēgts
U
(izgaism. apg. daudzk.
eksp.)
f (viesības/iekštelpas)
W4
Izslēgts
s (radošais režīms)
U
Izslēgts
Izslēgts
F (viedportretēšana)
U10
Izslēgts11
Izslēgts4
M (video kopsavilkums)
W4
Izslēgts
Izslēgts
64
Uzņemšanas funkcijas
Noklusējuma iestatījumi (zibspuldze, automātiskais taimeris un makro režīms)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Iestatījums tiek izmantots, kad zibspuldze ir atvērta.
Kamera automātiski atlasa atpazītajiem uzņemšanas apstākļiem piemērotu zibspuldzes režīmu.
Iestatījumu W (izslēgta) var atlasīt manuāli.
Nevar mainīt. Kad ir atlasīts režīms i, ieslēdzas kameras makro režīms.
Nevar mainīt.
Opciju r5s Self-portrait timer (Pašportreta taimeris) nevar izmantot.
Nevar mainīt. Kad ir iestatīts režīms Hand-held (Turot rokās), tiek iestatīts automātisks
zibspuldzes režīms un lēnā sinhronizācija ar sarkano acu efekta mazināšanu. Kad ir iestatīts
režīms Tripod (Trijkājis), tiek iestatīts piespiedu zibspuldzes režīms un lēnā sinhronizācija ar
sarkano acu efekta mazināšanu.
Ja opcijas HDR (Augsts dinamiskais diapazons) iestatījums ir Off (Izsl.), zibspuldzes
iestatījums tiek fiksēts kā X (piespiedu zibspuldze). Zibspuldze neuzplaiksnī, ja opcijas HDR
(Augsts dinamiskais diapazons) iestatījums ir On (Iesl.).
Var pārslēgties uz lēnas sinhronizācijas zibspuldzes režīmu ar sarkano acu efekta samazināšanu.
Var izmantot režīmu Y Pet portrait auto release (Aizvara automātiska atbrīvošana
mājdzīvnieku portretu uzņemšanas laikā) un r5s Self-portrait timer (Pašportreta
taimeris) (A41). Opciju n10s vai n2s nevar izmantot.
Nevar izmantot, ja opcijas Blink proof (Mirkšķināšanas pārbaude) iestatījums ir On
(Ieslēgts).
Papildus opcijām n10s, n2s vai r5s Self-portrait timer (Pašportreta taimeris) var
izmantot funkcijas a Smile timer (Smaida taimeris) (A49) un n Self-Collage (Pašfoto
kolāža) (A50).
65
Uzņemšanas funkcijas
Noklusējuma iestatījumi (zibspuldze, automātiskais taimeris un makro režīms)
Funkcijas, kuras uzņemšanas laikā nevar
izmantot vienlaicīgi
Dažas funkcijas nevar izmantot kopā ar citiem izvēlnes iestatījumiem.
Ierobežotā funkcija
Iestatījums
Apraksts
Continuous
Ja nav atlasīts uzņemšanas iestatījums Single
(Nepārtraukts) (A113) (Viens), zibspuldzi nevar izmantot.
Zibspuldzes režīms
Blink proof (Mirkšķināšanas
pārbaude) (A121)
Ja opcijas Blink proof (Mirkšķināšanas
pārbaude) iestatījums ir On (Ieslēgts),
zibspuldzi nevar izmantot.
Self-timer
(Automātiskais
taimeris)
AF area mode (AF
Ja atlasīta opcija Subject tracking (Sekošana
apgabala režīms) (A116) objektam), taimeri nevar izmantot.
Macro mode
(Makro režīms)
AF area mode (AF
Ja atlasīta opcija Subject tracking (Sekošana
apgabala režīms) (A116) objektam), makro režīmu nevar izmantot.
Image mode
(Attēla režīms)
Image mode (Attēla režīms) Opcija tiek iestatīta
atbilstīgi nepārtrauktās uzņemšanas iestatījumam:
• Pre-shooting cache (Pirmsuzņemšanas
kešatmiņa): q (attēla izmērs:
Continuous
1600 × 1200 pikseļi)
(Nepārtraukts) (A113) • Continuous H: 120 fps (Nepārtraukts H:
120 kadri/s): O (attēla izmērs: 640 × 480 pikseļi)
• Continuous H: 60 fps (Nepārtraukts H:
60 kadri/s): M (attēla izmērs:
1280 × 960 pikseļi)
White balance
(Baltā balanss)
Hue (Nokrāsa)
(izmantojot pielāgošanas
slīdni) (A34)
Ja nokrāsa tiek regulēta, izmantojot pielāgošanas
slīdni, uzņemšanas izvēlnē nevar iestatīt opciju
White balance (Baltā balanss). Lai iestatītu
funkciju White balance (Baltā balanss),
pielāgošanas slīdņa iestatīšanas ekrānā atlasiet
opciju P, lai atiestatītu spilgtumu, piesātinājumu,
nokrāsu un aktīvo D-Lighting funkciju.
Continuous
(Nepārtraukts)
Self-timer (Automātiskais
taimeris) (A54)
Ja taimeri izmanto, kad ir atlasīta opcija
Pre-shooting cache (Pirmsuzņemšanas
kešatmiņa), tiek fiksēts iestatījums Single (Viens).
ISO sensitivity (ISO
jutība)
Ja ir atlasīta opcija Pre-shooting cache
(Pirmsuzņemšanas kešatmiņa), Continuous
Continuous
H: 120 fps (Nepārtraukts H: 120 kadri/s) vai
(Nepārtraukts) (A113) Continuous H: 60 fps (Nepārtraukts H:
60 kadri/s), opcijas ISO sensitivity (ISO jutība)
fiksētais iestatījums ir Auto (Automātiski).
AF area mode (AF
apgabala režīms)
White balance (Baltā
balanss) (A111)
Ja režīmā Target finding AF (Mērķa atrašanas
AF) nav atlasīts opcijas White balance (Baltā
balanss) iestatījums Auto (Automātiski),
kamera neuztver galveno objektu.
Blink proof
(Mirkšķināšanas
pārbaude)
Self-Collage (Pašfoto
kolāža) (A50)
Ja aktivizēts režīms Self-Collage (Pašfoto
kolāža), opcija Blink proof (Mirkšķināšanas
pārbaude) tiek atspējota.
66
Uzņemšanas funkcijas
Funkcijas, kuras uzņemšanas laikā nevar izmantot vienlaicīgi
Ierobežotā funkcija
Iestatījums
Apraksts
Date stamp
(Datuma
spiedogs)
Continuous
(Nepārtraukts)
(A113)
Ja ir atlasīta opcija Pre-shooting cache
(Pirmsuzņemšanas kešatmiņa), Continuous
H: 120 fps (Nepārtraukts H: 120 kadri/s) vai
Continuous H: 60 fps (Nepārtraukts H:
60 kadri/s), uz attēla nevar saglabāt datumu un
laiku.
Digital zoom
(Digitālā
tālummaiņa)
AF area mode (AF
apgabala režīms)
(A116)
Ja atlasīta opcija Subject tracking (Sekošana
objektam), nevar izmantot digitālo tālummaiņu.
B
Piezīmes par digitālo tālummaiņu
• Atkarībā no uzņemšanas režīma vai atlasītajiem iestatījumiem digitālā tālummaiņa var nebūt
pieejama (A141).
• Ja darbojas digitālā tālummaiņa, kamera fokusē kadra centru.
67
Uzņemšanas funkcijas
Funkcijas, kuras uzņemšanas laikā nevar izmantot vienlaicīgi
Demonstrēšanas funkcijas
Demonstrēšanas tālummaiņa....................................................................................................69
Sīktēlu demonstrēšana/kalendāra skatījums .......................................................................70
Kārtošana pēc datuma..................................................................................................................71
Secības attēlu apskatīšana un dzēšana ..................................................................................72
Attēlu rediģēšana (nekustīgi attēli)..........................................................................................74
68
Demonstrēšanas funkcijas
Demonstrēšanas tālummaiņa
Lai tuvinātu attēlu, pilnrāmja kadra demonstrēšanas režīmā
(A20) bīdiet tālummaiņas vadību g (i demonstrēšanas
tālummaiņa) virzienā.
g
(i)
4/4
0004. JPG
15/11/2016 15:30
g (i)
f
(h)
3.0
Pilnrāmja kadra
demonstrēšana
Parādītā
apgabala rāmis
Attēls ir tuvināts
• Palielinājuma koeficientu var mainīt, bīdot tālummaiņas vadību f (h) vai g (i)
virzienā.
• Lai skatītu citu attēla apgabalu, izmantojiet kursortaustiņus HIJK.
• Kad parādīts tālummainītais attēls, nospiediet pogu k, lai atgrieztos pilnrāmja kadra
demonstrēšanas režīmā.
C
Attēlu apcirpšana
Kad parādīts tālummainītais attēls, var nospiest pogu d, lai attēlu apcirptu, atstājot tajā vienīgi
redzamo daļu, un to saglabātu atsevišķā failā (A79).
69
Demonstrēšanas funkcijas
Demonstrēšanas tālummaiņa
Sīktēlu demonstrēšana/kalendāra skatījums
Lai attēlus rādītu kā sīktēlus, pilnrāmja kadra
demonstrēšanas režīmā (A20) bīdiet tālummaiņas vadību
f (h sīktēlu demonstrēšana) virzienā.
1/20
0001. JPG
15/11/2016 15:30
Pilnrāmja kadra
demonstrēšana
f
(h)
g
(i)
1/20
Sīktēlu demonstrēšana
f (h)
f
(h)
g
(i)
Sun Mon
2 0 1 6 11
Tue Wed Thu
1
2
3
1
Fri
Sat
4
5
6
7
8
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
9
Kalendāra skatījums
• Parādīto sīktēlu skaitu var mainīt, bīdot tālummaiņas vadību f (h) vai g (i) virzienā.
• Sīktēlu demonstrēšanas režīmā ar kursortaustiņiem HIJK atlasiet attēlu un pēc tam
nospiediet pogu k, lai parādītu šo attēlu pilnrāmja kadra demonstrēšanas režīmā.
• Kalendāra skatījuma režīmā nospiediet kursortaustiņus HIJK, lai atlasītu datumu, un
pēc tam nospiediet pogu k, lai parādītu attiecīgajā datumā uzņemtos attēlus.
B
Piezīmes par kalendāra skatījumu
Attēli, kas uzņemti, kad kamerai nav iestatīts datums, tiek attēloti kā attēli, kas uzņemti ceturtdienā,
piektdiena, 2016. gada 1. janvārī.
70
Demonstrēšanas funkcijas
Sīktēlu demonstrēšana/kalendāra skatījums
Kārtošana pēc datuma
Nospiediet c pogu (demonstrēšanas režīms) M poga d M N izvēlnes ikona M
C List by date (Uzskaitīt pēc datuma) M poga k
Ar kursortaustiņiem HI atlasiet datumu un pēc tam
nospiediet pogu k, lai demonstrētu atlasītajā datumā
uzņemtos attēlus.
• Atlasītajā datumā uzņemtajiem attēliem var piemērot
demonstrēšanas izvēlnē (A129) pieejamās funkcijas
(izņemot funkciju Copy (Kopēt)).
• Uzņemšanas datuma atlases ekrāna rādīšanas laikā ir
pieejamas tālāk uzskaitītās darbības.
- Poga d: ir pieejamas tālāk uzskaitītās funkcijas.
• Slide show (Slīdrāde)
• Protect (Aizsargāt)*
List by date
20/11/2016
3
15/11/2016
1
05/11/2016
2
04/11/2016
10
* Tos pašus iestatījumus var lietot visiem atlasītajā datumā uzņemtajiem attēliem.
- Poga l: tiek dzēsti visi atlasītajā datumā uzņemtie attēli.
B
Piezīmes par kārtošanu pēc datuma
• Šajā režīmā var atlasīt līdz 29 nesenākajiem datumiem. Ja attēlu uzņemšanas datumu skaits
pārsniedz 29, visus iepriekš saglabātos attēlus apvienos sadaļā Others (Citi).
• Var attēlot pēdējos 9 000 attēlus.
• Attēli, kas uzņemti, kad kamerai nav iestatīts datums, tiek attēloti kā attēli, kas uzņemti
ceturtdienā, piektdiena, 2016. gada 1. janvārī.
71
Demonstrēšanas funkcijas
Kārtošana pēc datuma
Secības attēlu apskatīšana un dzēšana
Secības attēlu skatīšana
Nepārtraukti uzņemtie attēli un attēli, kas uzņemti, izmantojot izgaismoto apgabalu
daudzkārtējo ekspozīciju, radošo režīmu vai pašfoto kolāžas funkciju, tiek saglabāti kā secība.
Pilnrāmja kadra demonstrēšanas režīmā vai sīktēlu
1/5
demonstrēšanas režīmā vienu secības attēlu izmanto kā
galveno attēlu secības apzīmēšanai.
Lai katru secības attēlu parādītu atsevišķi, nospiediet pogu
k.
0004.JPG
15/11/2016 15:30
Pēc pogas k nospiešanas ir pieejamas tālāk uzskaitītās
darbības.
• Lai skatītu iepriekšējo vai nākamo attēlu, izmantojiet
kursortaustiņus JK.
• Lai skatītu attēlus, kas nav iekļauti secībā, nospiediet
kursortaustiņu H, lai atgrieztos galvenā attēla skatā.
Back
• Lai parādītu secības attēlu sīktēlus vai demonstrētu tos
0004.JPG
15/11/2016 15:30
slīdrādē, demonstrēšanas izvēlnē (A133) atlasiet
opcijas Sequence display options (Secības
attēlošanas opcijas) iestatījumu Individual pictures (Atsevišķi attēli).
B
1/5
Secības attēlošanas opcijas
Attēlus, kas uzņemti ar citām kamerām, nevis šo kameru, nevar parādīt kā secību.
C
Secības izmantošanas laikā pieejamās demonstrēšanas izvēlnes opcijas
• Kad secības attēlus parāda pilnrāmja kadra demonstrēšanas režīmā, nospiediet pogu d, lai
atlasītu demonstrēšanas izvēlnes funkcijas (A129).
• Nospiežot pogu d tad, kad tiek rādīts galvenais attēls, visiem šīs secības attēliem var piemērot
tālāk norādītos iestatījumus:
- Mark for upload (Atzīmēt augšupielādei), Protect (Aizsargāt), Copy (Kopēt)
72
Demonstrēšanas funkcijas
Secības attēlu apskatīšana un dzēšana
Secības attēlu dzēšana
Ja secības attēliem nospiež l (dzēšanas) pogu, attēli, kas tiks dzēsti, ir atkarīgi no secības
parādīšanas veida.
• Ja parādīts secības pamatattēls
- Current image (Pašreizējais attēls): tiek dzēsti visi parādītās secības attēli.
- Erase selected images (Dzēst atlasītos attēlus): ja attēlu dzēšanas ekrānā (A22) norāda
galveno attēlu, tiek izdzēsti visi attiecīgās
secības attēli.
- All images (Visi attēli):
tiek dzēsti visi atmiņas kartē vai kameras
iekšējā atmiņā saglabātie attēli.
• Ja secības attēli ir parādīti pilnrāmja kadra demonstrēšanas režīmā
- Current image (Pašreizējais attēls): tiek dzēsts šobrīd redzamais attēls.
- Erase selected images (Dzēst atlasītos attēlus): tiek dzēsti atlasītie secības attēli.
- Entire sequence (Visa secība):
tiek dzēsti visi parādītās secības attēli.
73
Demonstrēšanas funkcijas
Secības attēlu apskatīšana un dzēšana
Attēlu rediģēšana (nekustīgi attēli)
Pirms attēlu rediģēšanas
Šajā kamerā var vienkārši rediģēt attēlus. Rediģētās kopijas tiek saglabātas kā atsevišķi faili.
Rediģētās kopijas tiek saglabātas ar tādu pašu uzņemšanas datumu un laiku kā oriģinālie
attēli.
C
Attēlu rediģēšanas ierobežojumi
• Attēlu var rediģēt ne vairāk kā 10 reižu. Video rediģēšanas laikā izveidotu nekustīgu attēlu var
rediģēt līdz 9 reizēm.
• Iespējams, nevarēs rediģēt konkrēta izmēra attēlus un dažiem attēliem nevarēs izmantot noteiktas
rediģēšanas funkcijas.
Quick effects (Ātrie efekti): nokrāsas vai noskaņas maiņa
Apstrādājiet attēlu, piemērojot dažādus efektus.
Varat atlasīt iespējas Painting (Glezna), Photo illustration (Fotoilustrācija), Soft
portrait (Portrets ar samazinātu kontrastu), Background monochrome portrait
(Portrets ar melnbaltu fonu), Fisheye (Platleņķa objektīvs), Cross screen
(Zvaigžņveida ekrāns) vai Miniature effect (Miniatūras efekts).
1
2
Pilnrāmja kadra demonstrēšanas režīmā
atveriet attēlu, kuram vēlaties piemērot
efektu, un nospiediet pogu k.
Ar kursortaustiņiem HIJK atlasiet
vēlamo efektu un nospiediet pogu k.
• Lai pārslēgtos pilnrāmja kadra demonstrēšanas režīmā,
bīdiet tālummaiņas vadīklu (A2) g (i) virzienā; lai
pārslēgtos sīktēlu demonstrēšanas režīmā, bīdiet to
f (h) virzienā.
• Lai izietu, nesaglabājot rediģēto attēlu, nospiediet
pogu d.
3
Atlasiet Yes (Jā) un nospiediet pogu k.
• Tiek izveidota rediģēta kopija.
74
Demonstrēšanas funkcijas
Attēlu rediģēšana (nekustīgi attēli)
0004. JPG
15/11/2016 15:30
Quick effects
Painting
Photo
illustration
Soft portrait
Portrait
(color + B&W)
Fisheye
Cross screen
Cancel
Check
Quick Retouch (Ātrā retuša): kontrasta un piesātinājuma
uzlabošana
Nospiediet c pogu (demonstrēšanas režīms) M atlasiet attēlu M poga d M Quick
retouch (Ātrā retuša) M poga k
Ar kursortaustiņiem HI atlasiet vajadzīgo
efekta pakāpi un nospiediet pogu k.
Quick retouch
• Rediģētā versija tiek parādīta labajā pusē.
• Lai izietu, nesaglabājot kopiju, nospiediet kursortaustiņu J.
Normal
Amount
D-Lighting: spilgtuma un kontrasta pastiprināšana
Nospiediet c pogu (demonstrēšanas režīms) M atlasiet attēlu M d poga M
D-Lighting M k poga
Ar kursortaustiņiem HI atlasiet opciju OK
(Labi) un nospiediet pogu k.
D-Lighting
• Rediģētā versija tiek parādīta labajā pusē.
• Lai izietu, nesaglabājot kopiju, atlasiet opciju Cancel (Atcelt)
un nospiediet pogu k.
OK
Cancel
75
Demonstrēšanas funkcijas
Attēlu rediģēšana (nekustīgi attēli)
Red-eye Correction (Sarkano acu efekta korekcija):
sarkano acu efekta korekcija, fotografējot ar zibspuldzi
Nospiediet c pogu (demonstrēšanas režīms) M atlasiet attēlu M d poga M
Red-eye correction (Sarkano acu efekta korekcija) M k poga
Priekšskatiet rezultātu un nospiediet pogu k.
Red-eye correction
• Lai aizvērtu attēlu, nesaglabājot kopiju, nospiediet
kursortaustiņu J.
Back
B
Save
Piezīmes par sarkano acu efekta korekciju
• Sarkano acu efekta korekcijas funkciju var izmantot tikai tādos attēlos, kuros uztverts sarkano acu
efekts.
• Sarkano acu efekta korekcija var tikt piemērota mājdzīvniekiem (suņiem vai kaķiem) arī tad, ja to
acis neizskatās sarkanas.
• Atsevišķos attēlos sarkano acu efekta korekcijai var nebūt gaidītais rezultāts.
• Retumis sarkano acu efekta korekcija var tikt bez vajadzības lietota citās attēla daļās.
Glamour Retouch (Valdzinošā retuša): sejas izskata
uzlabošana
Nospiediet c pogu (demonstrēšanas režīms) M atlasiet attēlu M poga d M
Glamour retouch (Valdzinošā retuša) M poga k
1
Ar kursortaustiņiem HIJK atlasiet
retušējamo seju un nospiediet pogu k.
Subject selection
• Ja kamera uztver tikai vienu seju, veiciet 2. darbību.
Back
76
Demonstrēšanas funkcijas
Attēlu rediģēšana (nekustīgi attēli)
2
Ar JK atlasiet efektu, ar HI atlasiet
efekta intensitāti un tad nospiediet
pogu k.
Small face
• Vienlaicīgi var piemērot vairākus efektus.
Vispirms noregulējiet vai pārbaudiet visu efektu
iestatījumus un tad nospiediet pogu k.
Back
F Small face (Maza seja), B Skin softening (Sejas
krāsas izlīdzināšana), l Foundation makeup
(Pamatgrims), m Glare reduction (Vājāks apgaismojuma), E Hide eye bags
(Notušēt maisiņus zem acīm), A Big eyes (Lielas acis), G Whiten eyes (Padarīt
acis gaišākas), n Eye shadow (Acu ēnas), o Mascara (Skropstu tuša), H Whiten
teeth (Padarīt zobus baltākus), p Lipstick (Lūpu krāsa), D Redden cheeks
(Padarīt vaigus sārtākus)
• Lai atgrieztos ekrānā un atlasītu personu, nospiediet pogu d.
3
Priekšskatiet rezultātu un nospiediet
pogu k.
Preview
• Lai varētu atkārtot 2. darbību un mainīt iestatījumus,
nospiediet pogu J.
• Lai izietu, nesaglabājot rediģēto attēlu, nospiediet
pogu d.
Save
4
Atlasiet opciju Yes (Jā) un nospiediet
pogu k.
• Tiek izveidota rediģēta kopija.
Save OK?
Yes
No
B
Piezīmes par valdzinošo retušu
• Vienā reizē var rediģēt vienu seju. Lai ar valdzinošo retušu apstrādātu citu seju, vēlreiz rediģējiet
jau rediģēto attēlu.
• Atkarībā no virziena, kādā vērstas sejas, vai no seju spilgtuma kamera var neatpazīt sejas precīzi vai
arī valdzinošās retušas funkcija var nedarboties, kā paredzēts.
• Ja kamera neuztver nevienu seju, parādās brīdinājums un ekrāns pārslēdzas demonstrēšanas
izvēlnē.
• Valdzinošās retušas funkcija ir pieejama tikai tādiem attēliem, kas uzņemti ar ISO jutības
iestatījumu 1600 vai mazāku un kuru izmērs ir 640 × 480 vai lielāks.
77
Demonstrēšanas funkcijas
Attēlu rediģēšana (nekustīgi attēli)
Small Picture (Mazs attēls): attēla izmēra mazināšana
Nospiediet c pogu (demonstrēšanas režīms) M atlasiet attēlu M poga d M Small
picture (Mazs attēls) M poga k
1
Ar kursortaustiņiem HI atlasiet
vajadzīgo kopijas izmēru un nospiediet
pogu k.
• Ja attēla uzņemšanai izmantots attēlu režīma
iestatījums l 4608×2592, pieejama ir tikai iespēja
640×360, savukārt, ja izmantots iestatījums
s 3456×3456, pieejama tikai iespēja 480×480.
2
Small picture
640× 480
320× 240
160× 120
Atlasiet opciju Yes (Jā) un nospiediet
pogu k.
• Tiek izveidota rediģēta kopija (kompresijas pakāpe ir
aptuveni 1:8).
Create small picture file?
Yes
No
78
Demonstrēšanas funkcijas
Attēlu rediģēšana (nekustīgi attēli)
Apcirpšana: apcirptas kopijas izveidošana
1
2
Lai palielinātu attēlu, bīdiet tālummaiņas vadīklu (A69).
Pielāgojiet attēlu tā, lai tiktu parādīta tikai
tā daļa, ko vēlaties paturēt, un pēc tam
nospiediet d (izvēlnes) pogu.
• Lai pielāgotu palielinājuma koeficientu, bīdiet
tālummaiņas vadīklu g (i) vai f (h) virzienā.
Iestatiet tādu palielinājuma koeficientu, lai tiktu
parādīts simbols u.
• Ar kursortaustiņiem HIJK ritiniet līdz tai attēla
daļai, ko vēlaties parādīt.
3
Pārliecinieties, ka redzat apgabalu, ko
vēlaties paturēt, un nospiediet pogu k.
3.0
Trim
• Lai iestatītu apgabalu vēlreiz, nospiediet kursortaustiņu
J.
Save
4
Atlasiet opciju Yes (Jā) un nospiediet
pogu k.
• Tiek izveidota rediģēta kopija.
Save this image as
displayed?
Yes
No
C
Attēla izmērs
• Apcirptās kopijas izmēru attiecība (pa horizontāli/pa vertikāli) ir tāda pati kā oriģinālajam attēlam.
• Ja apcirptās kopijas izmērs ir 320 × 240 vai mazāks, demonstrēšanas laikā attēlu parāda mazākā
izmērā.
79
Demonstrēšanas funkcijas
Attēlu rediģēšana (nekustīgi attēli)
Video
Video ierakstīšanas un demonstrēšanas pamatdarbības ................................................81
Nekustīgu attēlu uzņemšana, ierakstot video......................................................................84
Video kopsavilkuma režīms (videoklipu apvienošana, lai izveidotu īsus video) .....85
Video demonstrēšanas laikā pieejamās darbības...............................................................88
Video rediģēšana............................................................................................................................89
80
Video
Video ierakstīšanas un demonstrēšanas pamatdarbības
1
Ieslēdziet uzņemšanas ekrānu.
Video rāmis
• Pārbaudiet atlikušo video ierakstīšanas laiku.
• Ieteicams ekrānā atvērt video kadru, kas apzīmē
apgabalu, kas tiks ierakstīts videofailā (A82).
25m 0s
3200
Atlikušais video ierakstīšanas
ilgums
2
Aizveriet zibspuldzi (A19).
• Ierakstot video ar atvērtu zibspuldzi, tajos var būt slāpēta skaņa.
3
Lai sāktu video ierakstīšanu, nospiediet
b (e video ierakstīšanas) pogu.
• Kamera fokusējas uz objektu kadra centrā.
• Ar kursortaustiņu K pauzējiet ierakstu un, lai atsāktu
ierakstīšanu, vēlreiz nospiediet
kursortaustiņu K (izņemot, ja sadaļā Movie options
(Video opcijas) ir atlasīts HS video iestatījums). Ja
ierakstīšanu pauzē aptuveni piecas minūtes, to
automātiski pārtrauc.
12m30s
• Video ierakstīšanas laikā nospiežot aizvara atbrīvošanas pogu, var uzņemt nekustīgu attēlu (A84).
4
Lai beigtu ierakstīt, vēlreiz nospiediet b (e video ierakstīšanas)
pogu.
5
Pilnrāmja kadra demonstrēšanas režīmā
atlasiet video un, lai to demonstrētu,
nospiediet pogu k.
10s
• Attēls, kam pievienota video opciju ikona, ir video.
0010. MP4
15/11/2016 15:30
Video opcijas
81
Video
Video ierakstīšanas un demonstrēšanas pamatdarbības
Video rāmis
• Lai ekrānā parādītu video rāmi (A4), nospiediet s pogu. Pirms sākat ierakstīt video,
pārbaudiet video redzamo apgabalu video rāmī.
• Video uzņemtais apgabals ir atkarīgs no video izvēlnes funkcijas Movie options (Video
opcijas) vai Movie VR (Video VR) iestatījumiem.
Maksimālais video ierakstīšanas ilgums
Atsevišķs video fails nevar būt lielāks par 4 GB vai ilgāks par 29 minūtēm arī tad, ja atmiņas
kartē pietiek vietas ilgākam ierakstam.
• Uzņemšanas ekrānā ir redzams atlikušais laiks viena video faila ierakstīšanai.
• Faktiskais vēl pieejamais ierakstīšanas ilgums var atšķirties — tas atkarīgs no video satura,
objekta kustības vai atmiņas kartes veida.
• Video ierakstīšanai ieteicams izmantot atmiņas kartes ar SD ātruma 6. vai augstāku klasi
(A173). Ja izmantojat zemākas ātruma klases atmiņas karti, video ierakstīšana var tikt
negaidīti pārtraukta.
B
Kameras temperatūra
• Ilgstoši ierakstot video vai izmantojot kameru vietā, kur ir augsta gaisa temperatūra, kamera var
sakarst.
• Ja video ierakstīšanas laikā kameras iekšpuse pārlieku uzkarst, kamera automātiski apturēs
ierakstīšanu.
Tiek parādīts, pēc cik ilga laika kamera pārtrauks ierakstīšanu (B10s).
Pēc ieraksta pārtraukšanas kamera automātiski izslēdzas.
Atstājiet kameru izslēgtu, līdz tās iekšpuse atdziest.
82
Video
Video ierakstīšanas un demonstrēšanas pamatdarbības
Piezīmes par video ierakstīšanu
B
Piezīmes par attēlu un video saglabāšanu
Attēlu un video saglabāšanas laikā mirgo indikators, kas rāda atlikušo kadru skaitu vai atlikušo video
ierakstīšanas ilgumu. Ja indikators mirgo, neatveriet bateriju nodalījuma/atmiņas kartes slota
vāku un neizņemiet atmiņas karti vai baterijas. Pretējā gadījumā iespējams datu zudums vai
kameras vai atmiņas kartes bojājumi.
B
Piezīmes par ierakstītajiem video
• Video saglabāšana kameras iekšējā atmiņā var aizņemt nedaudz laika.
• Izmantojot digitālo tālummaiņu, attēla kvalitāte var mazināties.
• Mainoties spilgtumam, var tikt ierakstītas tālummaiņas vadības sviras darbības, tālummaiņas un
autofokusa objektīva kustības, vibrācijas mazināšanas un apertūras atvēruma sistēmas darbības
skaņas.
• Video ierakstīšanas laikā ekrānā var būs redzamas tālāk norādītās parādības. Šīs parādības tiek
saglabātas uzņemtajā video.
- Ja objekta apgaismošanai tiek izmantota fluorescences, dzīvsudraba tvaiku vai nātrija tvaiku
tehnoloģija, attēlos var būt redzamas svītras.
- Objekti, kas ātri pārvietojas no vienas kadra malas uz otru, piemēram, vilciens vai automašīna,
var izskatīties sašķiebti.
- Pagriežot kameru, viss video attēls var kļūt asimetrisks.
- Pārvietojot kameru, apgaismojums vai citi gaiši apgabali var atstāt aiz sevis izgaismotus
laukumus.
• Video ierakstīšanas un demonstrēšanas laikā uz objektiem ar regulāru rakstu (audumiem, logu
režģiem u. c.) var parādīties krāsainas svītras — tas atkarīgs no attāluma līdz objektam vai
tālummaiņas apmēra. Tas notiek tāpēc, ka objekta raksts un attēla sensora izkārtojums rada
savstarpējus traucējumus; tas nav darbības traucējums.
B
Piezīmes par vibrāciju mazināšanu video ierakstīšanas laikā
• Ja video izvēlnes sadaļas Movie VR (Video VR) (A127) iestatījums ir On (hybrid) (Ieslēgta
(jaukta)), video ierakstīšanas laikā skata leņķis (t. i., kadrā redzamais apgabals) sašaurinās.
• Ja uzņemšanas laikā kameras stabilizēšanai izmantojat trijkāji, aktivizējiet opcijas Movie VR
(Video VR) iestatījumu Off (Izslēgts), lai nepieļautu iespējamās šīs funkcijas izraisītās kļūdas.
B
Piezīmes par video ierakstīšanas automātisko fokusu
Automātiskais fokuss var nedarboties, kā paredzēts (A62). Ja tā notiek, mēģiniet veikt tālāk
norādītās darbības.
1. Pirms sākt video ierakstīšanu video izvēlnes sadaļā Autofocus mode (Autofokusa režīms)
atlasiet iestatījumu Single AF (Viens AF) (noklusējuma iestatījums).
2. Kadra centrā kadrējiet citu objektu (kas atrodas tādā pašā attālumā no kameras kā vēlamais
objekts); nospiediet b (e video ierakstīšanas) pogu, lai sāktu ierakstīšanu, un pārveidojiet
kompozīciju.
83
Video
Video ierakstīšanas un demonstrēšanas pamatdarbības
Nekustīgu attēlu uzņemšana, ierakstot video
Lai video ierakstīšanas laikā saglabātu kadru kā nekustīgu
attēlu, līdz galam nospiediet aizvara atbrīvošanas pogu.
Kamēr tiek saglabāts nekustīgais attēls, turpinās video
ierakstīšana.
• Nekustīgu attēlu var notvert, kad ekrānā ir redzama
ikona y. Ja redzama ikona z, nekustīgu attēlu nevar
notvert.
• Notvertā nekustīgā attēla izmēru nosaka video attēla
izmērs (A122).
B
12m30s
Piezīmes par nekustīgu attēlu tveršanu, ierakstot video
• Nekustīgus attēlus nevar saglabāt video ierakstīšanas laikā šādās situācijās:
- ja atlikušais video ierakstīšanas ilgums ir mazāks par piecām sekundēm;
- ja sadaļas Movie options (Video opcijas) (A122) iestatījums ir Z 1080/60i, U 1080/
50i, g 480/30p, W 480/25p vai HS video.
• Ierakstītajā video var būt dzirdama aizvara atbrīvošanas pogas piespiešanas radītā skaņa, kas rodas
nekustīgā faila saglabāšanas laikā.
• Ja kamera izkustās, nospiežot aizvara atbrīvošanas pogu, attēls var būt izplūdis.
84
Video
Nekustīgu attēlu uzņemšana, ierakstot video
Video kopsavilkuma režīms (videoklipu
apvienošana, lai izveidotu īsus video)
Ierakstot un automātiski apvienojot vairākus pāris sekundes
ilgus video, kamera izveido līdz 30 sekundēm ilgu video
kopsavilkumu (e 1080/30p vai S 1080/25p).
1
Nospiediet d (izvēlnes) pogu un
konfigurējiet video ierakstīšanas
iestatījumus.
Number of shots
Special effects
Background music
• Number of shots (Fotouzņēmumu skaits): iestatiet
End recording
ierakstāmo videoklipu skaitu un katra video
ierakstīšanas ilgumu. Pēc noklusējuma kamera ieraksta
15 divas sekundes ilgus videoklipus, lai izveidotu
30 sekundes ilgu video kopsavilkumu.
• Special effects (Specefekti) (A87): video uzņemšanas laikā lietojiet dažādus efektus.
Katram videoklipam var izvēlēties citus efektus.
• Background music (Fona mūzika): atlasiet fona mūziku. Varat to priekšskatīt, pavirzot
tālummaiņas vadīklu (A2) g (i) virzienā.
• Kad iestatīšana ir pabeigta, lai izietu no izvēlnes, nospiediet pogu d vai aizvara
atbrīvošanas pogu.
2
Lai ierakstītu videoklipu, nospiediet
b (e video ierakstīšanas) pogu.
• Kamera automātiski pārtrauc videoklipa ierakstīšanu,
kad ir pagājis 1. darbībā iestatītais laiks.
• Videoklipa ierakstīšanu var īslaicīgi pauzēt.
Skatiet sadaļu „Video ierakstīšanas pauzēšana” (A86).
0
15
25m 0s
3200
3
Skatiet ierakstīto videoklipu vai izdzēsiet
to.
• Lai to skatītu, nospiediet pogu k.
• Lai to dzēstu, nospiediet pogu l. Var izdzēst pēdējo
ierakstīto videoklipu vai visus videoklipus.
• Lai turpinātu videoklipu ierakstīšanu, atkārtojiet
2. darbībā norādīto darbību.
• Lai mainītu efektus, sāciet ar 1. darbību.
12
15
Preview
24m36s
3200
Ierakstīto videoklipu skaits
85
Video
Video kopsavilkuma režīms (videoklipu apvienošana, lai izveidotu īsus video)
4
Saglabājiet video kopsavilkumu.
• Video kopsavilkumu saglabā, kad kamera pabeigusi noteiktā videoklipu skaita ierakstīšanu.
• Lai saglabātu video kopsavilkumu, pirms kamera pabeidz noteiktā videoklipu skaita
ierakstīšanu, nospiediet pogu d, kad parādās uzņemšanas gaidstāves ekrāns, un pēc
tam atlasiet opciju End recording (Beigt ierakstīšanu).
• Kad ir saglabāts video kopsavilkums, ierakstītos videoklipus izdzēš.
Videoklipa demonstrēšanas laikā pieejamās darbības
Lai regulētu skaļumu, videoklipa demonstrēšanas laikā
bīdiet tālummaiņas vadīklu (A2).
Demonstrēšanas vadības pogas ir redzamas ekrānā.
Tālāk aprakstītās darbības var veikt, izmantojot
kursortaustiņus JK, lai atlasītu vadības pogu, un pēc tam
nospiežot pogu k.
10s
Demonstrēšanas vadības pogas
Funkcija
Ikona
Apraksts
Attīt
A
Lai attītu video, turiet nospiestu pogu k.
Ritināšana uz
priekšu
B
Turiet nospiestu k pogu, lai pārtītu video uz priekšu.
Pauzēt demonstrēšanu. Pauzēšanas laikā var veikt tālāk norādītās
darbības.
Pauzēt
E
C
Attīt vienu video kadru. Lai nepārtraukti attītu, turiet
nospiestu pogu k.
D
Tīt uz priekšu vienu video kadru. Lai nepārtraukti tītu uz
priekšu, turiet nospiestu pogu k.
F
Atsākt demonstrēšanu.
Beigt
demonstrēšanu
G
Atgriezieties uzņemšanas ekrānā.
Beigt
ierakstīšanu
p
Saglabājiet video kopsavilkumu, izmantojot ierakstītos videoklipus.
B
Piezīmes par video kopsavilkuma ierakstīšanu
C
Video ierakstīšanas pauzēšana
• Kamera nevar ierakstīt video, ja nav ievietota atmiņas karte.
• Nemainiet atmiņas karti, kamēr video kopsavilkums nav saglabāts.
• Lai notvertu nekustīgu attēlu (l 4608×2592), nospiediet aizvara atbrīvošanas pogu, kad atvērts
uzņemšanas gaidstāves ekrāns.
• Varat pauzēt video ierakstīšanu un demonstrēt attēlus vai ieslēgt citus uzņemšanas režīmus, lai
uzņemtu attēlus. Lai atsāktu video ierakstīšanu, no jauna ieslēdziet video kopsavilkuma režīmu.
86
Video
Video kopsavilkuma režīms (videoklipu apvienošana, lai izveidotu īsus video)
Video kopsavilkuma režīmā pieejamās funkcijas
•
•
•
•
•
Self-timer (Automātiskais taimeris) (A54)
Macro mode (Makro režīms) (A56)
Exposure compensation (Ekspozīcijas kompensācija) (A57)
Video kopsavilkuma izvēlne (A85)
Video opciju izvēlne (A122)
Specefektu izmantošana
Piemērojiet attēliem efektus uzņemšanas laikā.
Pagrieziet grozāmo režīmu pārslēgu līdz atzīmei n M poga d M n izvēlnes
ikona M Special effects (Specefekti) M poga k
Veids
Apraksts
O Soft (Samazināts
kontrasts)
Mazina attēla kontrastu, nedaudz izplūdinot visu attēlu.
P Nostalgic sepia
(Nostalģiska sēpija)
Pievieno attēlam sēpijas toni un mazina kontrastu, lai attēls
izskatītos kā veca fotogrāfija.
F High-contrast mono.
(Spēcīgs kontrasts,
vienkr.)
Izveido augsta kontrasta melnbalto fotogrāfiju.
I Selective color (Atlases
krāsa)
Tiek saglabāta tikai atlasītā krāsa, un citas krāsas tiek pārvērstas par
melnbaltām.
l Pop (Koši)
Piesātina krāsas visā attēlā, lai padarītu to spilgtāku.
o Cross process
(Apvērstā apstrāde)
Padara attēlu mistiskāku, izmantojot kādu specifisku krāsu.
m Toy camera effect 1
(1. rotaļu kameras efekts)
Iekrāso attēlu dzeltenā tonī un padara tumšāku attēla ārējās malas.
n Toy camera effect 2
(2. rotaļu kameras efekts)
Mazina krāsas piesātinājumu visā attēlā un tumšina attēla ārējās
malas.
b Mirror (Spogulis)
Izveido divpusēji simetrisku attēlu, kura labā puse ir apvērsts kreisās
puses spoguļattēls.
k Off (Izslēgts)
(noklusējuma iestatījums)
Attēlam nav pielietots efekts.
• Ja atlasīta opcija Selective color (Atlases krāsa) vai
Cross process (Apvērstā apstrāde), ar
kursortaustiņiem HI atlasiet vēlamo krāsu un, lai to
lietotu, nospiediet pogu k.
Selective color
Save
87
Video
Video kopsavilkuma režīms (videoklipu apvienošana, lai izveidotu īsus video)
Video demonstrēšanas laikā pieejamās darbības
Lai noregulētu skaļumu, video demonstrēšanas laikā bīdiet
tālummaiņas vadīklu (A2).
Skaļuma indikators
Demonstrēšanas vadības pogas ir redzamas ekrānā.
Tālāk aprakstītās darbības var veikt, izmantojot
kursortaustiņus JK, lai atlasītu vadības pogu, un pēc tam
nospiežot pogu k.
Kad pauzēts
Funkcija
Ikona
Apraksts
Attīt
A
Lai attītu video, turiet nospiestu pogu k.
Ritināšana uz
priekšu
B
Turiet nospiestu k pogu, lai pārtītu video uz priekšu.
Pauzēt demonstrēšanu. Pauzēšanas laikā var veikt tālāk norādītās
darbības.
Pauzēt
Pabeigt
E
G
C
Attīt vienu video kadru. Lai nepārtraukti attītu, turiet
nospiestu pogu k.
D
Tīt uz priekšu vienu video kadru. Lai nepārtraukti tītu uz
priekšu, turiet nospiestu pogu k.
I
Izgūt vēlamo video fragmentu un saglabāt to atsevišķā failā.
H
Izvēlieties vienu video kadru un saglabājiet to kā nekustīgu
attēlu.
F
Atsākt demonstrēšanu.
Pārslēdz kameru pilnrāmja kadra demonstrēšanas režīmā.
88
Video
Video demonstrēšanas laikā pieejamās darbības
Video rediģēšana
Tikai nepieciešamās video daļas saglabāšana
Vēlamo ierakstītā video fragmentu var saglabāt kā atsevišķu failu.
1
Atskaņojiet vēlamo video un pauzējiet to nepieciešamās daļas
sākuma punktā (A88).
2
Ar kursortaustiņiem JK atlasiet vadības
pogu I un pēc tam nospiediet pogu k.
3
Ar kursortaustiņiem HI atlasiet opciju
M (izvēlēties sākuma punktu).
1m30s
Choose start point
• Lai pārvietotu sākumpunktu, izmantojiet
kursortaustiņus JK.
• Lai atceltu rediģēšanu, atlasiet opciju O (atpakaļ) un
nospiediet pogu k.
1m 0s
4
Ar kursortaustiņiem HI atlasiet
N (izvēlēties beigu punktu).
• Lai pārvietotu beigu punktu, izmantojiet
kursortaustiņus JK.
• Lai priekšskatītu norādīto daļu, atlasiet opciju G un
pēc tam nospiediet pogu k. Lai apturētu
priekšskatīšanu, vēlreiz nospiediet pogu k.
5
Ar kursortaustiņiem HI atlasiet
m (saglabāt) un nospiediet pogu k.
Choose end point
30s
Save
• Izpildiet ekrānā redzamos norādījumus, lai saglabātu
video.
30s
89
Video
Video rediģēšana
B
Piezīmes par video rediģēšanu
• Lai novērstu kameras izslēgšanos rediģēšanas laikā, izmantojiet pietiekami uzlādētas baterijas. Ja
bateriju uzlādes līmeņa indikators ir B, video nevar rediģēt.
• Rediģēšanas laikā izveidotu video nevar rediģēt vēlreiz.
• Faktiskais apgrieztais video fragments var nedaudz atšķirties no fragmenta, kas atlasīts, izmantojot
sākuma un beigu punktus.
• Video nevar apgriezt tā, lai tie būtu īsāki par divām sekundēm.
Nekustīga attēla saglabāšana no video kadra
Varat izvēlēties nepieciešamo kadru no ierakstītā video un saglabāt šo kadru kā nekustīgu
attēlu.
1m30s
• Pauzējiet video, lai būtu redzams izvēlētais kadrs
(A88).
• Ar kursortaustiņiem JK atlasiet vadības pogu H un
nospiediet pogu k.
• Kad redzams apstiprinājuma dialoglodziņš, atlasiet Yes
(Jā) un nospiediet pogu k, lai saglabātu attēlu.
• Nekustīgos attēlus saglabā standarta kvalitātē
(kompresijas pakāpe: aptuveni 1:8). Attēla izmēru nosaka
sākotnējā video attēla izmērs (A122).
Copy this frame as a still image?
Yes
No
B
Piezīmes par nekustīgu attēlu saglabāšanu
Nekustīgus attēlus nevar saglabāt no tādiem videofailiem, kuru uzņemšanas iestatījumi ir
Z 1080/60i, U 1080/50i, g 480/30p, W 480/25p vai HS video (A122).
90
Video
Video rediģēšana
Kameras pievienošana televizoram,
printerim vai datoram
Attēlu izmantošana........................................................................................................................92
Attēlu skatīšana televizorā ..........................................................................................................93
Attēlu drukāšana, neizmantojot datoru.................................................................................95
Attēlu pārsūtīšana uz datoru (ViewNX-i)................................................................................99
91
Kameras pievienošana televizoram, printerim vai datoram
Attēlu izmantošana
Papildus lietotnes SnapBridge iespējām uzņemto attēlu apstrādei varat attēlus izmantot
dažādos veidos, pievienojot kameru tālāk norādītajām ierīcēm.
Attēlu skatīšana televizorā
Kamerā uzņemtus attēlus un video var skatīt televizorā.
Savienojuma metode: pieslēdziet papildu audio/video kabeļa video un audio
spraudņus televizora ieeju kontaktspraudņiem. Vai arī pievienojiet veikalos
nopērkamo HDMI kabeli televizora HDMI ieejas kontaktspraudnim.
Attēlu drukāšana, neizmantojot datoru
Pievienojot kameru ar PictBridge saderīgam printerim, var drukāt attēlus
bez datora.
Savienojuma metode: pieslēdziet kameru tieši printera USB pieslēgvietai,
izmantojot USB kabeli.
Attēlu pārsūtīšana uz datoru (ViewNX-i)
Attēlus un video var pārsūtīt uz datoru, lai tur tos skatītu un rediģētu.
Savienojuma metode: pieslēdziet kameru datora USB pieslēgvietai,
izmantojot USB vadu.
• Pirms pievienojat kameru datoram, instalējiet datorā programmatūru
ViewNX-i.
B
Piezīmes par vadu pievienošanu kamerai
Atveriet savienotāja
vāku.
HDMI mikropieslēgvietas
savienotājs (D veida)
USB/audio/video izvades
savienotājs
Ievietojiet spraudni.
• Pirms pievienojat vai atvienojat vadus, izslēdziet kameru. Pārbaudiet spraudņu formu un virzienu;
neievietojiet vai neizņemiet tos slīpi.
• Pārliecinieties, vai bateriju uzlādes līmenis ir pietiekams. Ja tiek izmantots maiņstrāvas adapteris
EH-67/EH-67s (pieejams atsevišķi), kameras barošanai var izmantot elektrotīklu. Nekādā gadījumā
neizmantojiet nevienu citu maiņstrāvas adapteri, izņemot EH-67/EH-67s. Šī piesardzības
pasākuma neievērošana var izraisīt kameras pārkaršanu vai bojājumu.
• Lai iegūtu informāciju par pievienošanas metodēm un attiecīgajām darbībām, papildus šim
dokumentam skatiet ierīces komplektācijā iekļauto dokumentāciju.
92
Kameras pievienošana televizoram, printerim vai datoram
Attēlu izmantošana
Attēlu skatīšana televizorā
1
Izslēdziet kameru un pievienojiet to televizoram.
• Pārbaudiet spraudņu formu un virzienu; neievietojiet vai neizņemiet tos slīpi.
Izmantojot komplektā iekļauto audio/video kabeli
Dzeltens Balts Sarkans
Izmantojot veikalos nopērkamo HDMI kabeli
HDMI mikropieslēgvietas savienotājs
(D veida)
2
HDMI ligzda
Iestatiet televizora ievadi uz ārējo.
• Papildinformāciju skatiet televizora dokumentācijā.
93
Kameras pievienošana televizoram, printerim vai datoram
Attēlu skatīšana televizorā
3
Nospiediet un turiet c (demonstrēšanas)
pogu, lai ieslēgtu kameru.
• Attēli tiek parādīti televizorā.
• Kameras ekrāns neieslēdzas.
94
Kameras pievienošana televizoram, printerim vai datoram
Attēlu skatīšana televizorā
Attēlu drukāšana, neizmantojot datoru
Ar PictBridge saderīgu printeru lietotāji var pieslēgt kameru tieši printerim un drukāt attēlus,
neizmantojot datoru.
Kameras pievienošana printerim
1
2
Ieslēdziet printeri.
Izslēdziet kameru un pieslēdziet to printerim, izmantojot USB kabeli.
• Pārbaudiet spraudņu formu un virzienu; neievietojiet vai neizņemiet tos slīpi.
3
Ieslēdziet kameru.
• Kameras ekrānā atveras PictBridge ieslēgšanas ekrāns (1) un pēc tam — Print
selection (Drukāšanas atlase) ekrāns (2).
1
2
Print selection
15/11/2016
95
Kameras pievienošana televizoram, printerim vai datoram
Attēlu drukāšana, neizmantojot datoru
No. 32
32
Attēlu drukāšana pa vienam
1
Ar kursortaustiņiem JK atlasiet
vajadzīgo attēlu un nospiediet pogu k.
Print selection
15/11/2016
No. 32
• Pārvietojiet tālummaiņas vadīklu f (h) virzienā, lai
pārslēgtos sīktēlu demonstrēšanas režīmā, vai g (i)
virzienā, lai pārslēgtos pilnrāmja kadra demonstrēšanas
režīmā.
2
Ar kursortaustiņiem HI atlasiet opciju
Copies (Kopijas) un nospiediet pogu k.
PictBridge
• Ar kursortaustiņiem HI atlasiet vajadzīgo kopiju
skaitu (ne vairāk kā deviņas) un nospiediet pogu k.
1 prints
Start print
Copies
Paper size
3
Atlasiet opciju Paper size (Papīra izmērs)
un nospiediet pogu k.
• Atlasiet vajadzīgo papīra izmēru un nospiediet
pogu k.
• Lai izdruka atbilstu printerī konfigurētajiem papīra
izmēriem, atlasiet iestatījumu Default
(Noklusējums).
• Kamerā pieejamās papīra izmēru opcijas ir atkarīgas no
izmantotā printera.
4
Atlasiet opciju Start print (Sākt
drukāšanu) un nospiediet pogu k.
PictBridge
4 prints
Start print
Copies
Paper size
PictBridge
• Tiek sākta drukāšana.
4 prints
Start print
Copies
Paper size
96
Kameras pievienošana televizoram, printerim vai datoram
Attēlu drukāšana, neizmantojot datoru
32
Vairāku attēlu drukāšana
1
2
Kad parādās ekrāns Print selection
(Drukāšanas atlase), nospiediet
d (izvēlnes) pogu.
Ar kursortaustiņiem HI atlasiet opciju
Paper size (Papīra izmērs) un nospiediet
pogu k.
Print selection
15/11/2016
No. 32
Print menu
Print selection
• Atlasiet vajadzīgo papīra izmēru un nospiediet
Print all images
pogu k.
Paper size
• Lai izdruka atbilstu printerī konfigurētajiem papīra
izmēriem, atlasiet iestatījumu Default
(Noklusējums).
• Kamerā pieejamās papīra izmēru opcijas ir atkarīgas no izmantotā printera.
• Lai izietu no drukāšanas izvēlnes, nospiediet pogu d.
3
Atlasiet opciju Print selection
(Drukāšanas atlase) vai Print all images
(Drukāt visus attēlus) un nospiediet
pogu k.
Print menu
Print selection
Print all images
Paper size
97
Kameras pievienošana televizoram, printerim vai datoram
Attēlu drukāšana, neizmantojot datoru
32
Print selection (Drukāšanas atlase)
Atlasiet attēlus (ne vairāk kā 99) un katra attēla
Print selection
5
kopiju skaitu (ne vairāk kā 9).
• Izmantojiet kursortaustiņus JK, lai atlasītu
attēlus, un izmantojiet kursortaustiņus HI,
1
1
lai norādītu drukājamo kopiju skaitu.
• Pie drukāšanai atlasītajiem attēliem tiek
norādīta ikona a un drukājamo kopiju
3
skaits. Lai atceltu drukājamo attēlu atlasi,
Back
iestatiet kopiju skaitu uz 0.
• Pārvietojiet tālummaiņas vadīklu g (i)
virzienā, lai pārslēgtu pilnrāmja kadra demonstrēšanas režīmā, vai f (h)
virzienā, lai pārslēgtu sīktēlu demonstrēšanas režīmā.
• Kad iestatīšana pabeigta, nospiediet pogu k. Kad parādās drukājamo kopiju
skaita apstiprināšanas ekrāns, atlasiet opciju Start print (Sākt drukāšanu) un
nospiediet pogu k, lai sāktu drukāšanu.
Print all images (Drukāt visus attēlus)
Tiek izdrukāta viena kopija katram iekšējā atmiņā vai atmiņas kartē saglabātajam
attēlam.
• Kad parādās drukājamo kopiju skaita apstiprināšanas ekrāns, atlasiet opciju
Start print (Sākt drukāšanu) un nospiediet pogu k, lai sāktu drukāšanu.
98
Kameras pievienošana televizoram, printerim vai datoram
Attēlu drukāšana, neizmantojot datoru
Attēlu pārsūtīšana uz datoru (ViewNX-i)
ViewNX-i instalēšana
ViewNX-i ir bezmaksas programmatūra, kas ļauj pārsūtīt attēlus un video uz datoru, lai tur
varētu tos apskatīt un rediģēt.
Lai instalētu programmatūru ViewNX-i, lejupielādējiet ViewNX-i instalēšanas programmu no
tālāk norādītās vietnes un izpildiet ekrānā redzamos norādījumus, lai veiktu instalēšanu.
ViewNX-i: http://downloadcenter.nikonimglib.com
Lai uzzinātu sistēmas prasības un citu informāciju, dodieties uz savas valsts Nikon tīmekļa
vietni.
Attēlu pārsūtīšana uz datoru
1
Sagatavojiet atmiņas karti, kurā saglabāti attēli.
Lai pārsūtītu attēlus no atmiņas kartes uz datoru, izmantojiet jebkuru tālāk aprakstīto metodi.
• SD atmiņas kartes slots/karšu lasītājs: ievietojiet atmiņas karti datora vai tam pieslēgtā
karšu lasītāja (pieejams veikalos) slotā.
• Tiešais USB savienojums: izslēdziet kameru un pārbaudiet, vai kamerā ir ievietota
atmiņas karte. Pievienojiet kameru datoram, izmantojot USB kabeli. Ieslēdziet kameru.
Lai pārsūtītu kameras iekšējā atmiņā saglabātos attēlus, vispirms izņemiet no kameras
atmiņas karti un pēc tam pieslēdziet kameru datoram.
99
Kameras pievienošana televizoram, printerim vai datoram
Attēlu pārsūtīšana uz datoru (ViewNX-i)
Ja tiek parādīts ziņojums ar aicinājumu izvēlēties programmu, atlasiet opciju Nikon Transfer 2.
• Izmantojot Windows 7
Ja tiek atvērts pa labi redzamais
dialoglodziņš, veiciet tālāk norādītas
darbības, lai atlasītu opciju Nikon
Transfer 2.
1 Sadaļā Import pictures and videos
(Importēt attēlus un video)
noklikšķiniet uz iespējas Change
program (Mainīt programmu). Tiks
atvērts programmas atlasīšanas
dialoglodziņš; atlasiet opciju Nikon Transfer 2 un noklikšķiniet uz OK (Labi).
2 Veiciet dubultklikšķi uz ikonas Nikon Transfer 2.
• Operētājsistēmā Windows 10 vai Windows 8.1
Ja redzams labajā pusē parādītais dialoglodziņš,
noklikšķiniet uz tā un pēc tam noklikšķiniet uz opcijas
Import File (Importēt failu)/Nikon Transfer 2.
• Operētājsistēmā OS X vai macOS
Ja programmatūra Nikon Transfer 2 neatveras automātiski, palaidiet lietotni Image
Capture (Attēla tveršana) (iekļauta operētājsistēmas Mac komplektācijā), kad kamera ir
pievienota datoram, un atlasiet Nikon Transfer 2 kā noklusējuma lietotni, kas tiek atvērta,
kad kamera ir pievienota datoram.
Ja atmiņas kartē ir daudz attēlu, iespējams, būs nepieciešams noteikts laiks, lai palaistu Nikon
Transfer 2. Gaidiet, līdz tiek palaista programma Nikon Transfer 2.
B
Piezīmes par USB kabeļa pieslēgšanu
Ja kamera pieslēgta datoram, izmantojot USB centrmezglu, darbība nav garantēta.
C
Programmatūras ViewNX-i izmantošana
Papildu informāciju meklējiet tiešsaistē.
100
Kameras pievienošana televizoram, printerim vai datoram
Attēlu pārsūtīšana uz datoru (ViewNX-i)
2
Kad ieslēdzas Nikon Transfer 2, noklikšķiniet uz opcijas Start
Transfer (Sākt pārsūtīšanu).
Start Transfer
(Sākt pārsūtīšanu)
• Sākas attēlu pārsūtīšana. Kad pārsūtīšana pabeigta, ieslēdzas ViewNX-i un tiek parādīti
pārsūtītie attēli.
3
Pārtrauciet savienojumu.
• Ja izmantojat karšu lasītāju vai slotu, datora operētājsistēmā atlasiet attiecīgo opciju, lai
atvienotu attiecīgās atmiņas kartes noņemamo disku, un tad izņemiet karti no karšu lasītāja
vai slota.
• Ja kamera ir pieslēgta datoram, izslēdziet kameru un atvienojiet USB kabeli.
101
Kameras pievienošana televizoram, printerim vai datoram
Attēlu pārsūtīšana uz datoru (ViewNX-i)
Izvēlnes pogas izmantošana
Izvēlnes pogas darbības............................................................................................................ 103
Izvēļņu saraksti ............................................................................................................................. 106
Uzņemšanas izvēlne (vispārīgas uzņemšanas opcijas) .................................................. 110
Uzņemšanas izvēlne (A (automātiskajā) režīmā) .......................................................... 111
Viedportretēšanas izvēlne........................................................................................................ 120
Video izvēlne................................................................................................................................. 122
Demonstrēšanas izvēlne........................................................................................................... 129
Tīkla izvēlne ................................................................................................................................... 134
Iestatīšanas izvēlne ..................................................................................................................... 136
102
Izvēlnes pogas izmantošana
Izvēlnes pogas darbības
Tālāk norādītās izvēlnes var iestatīt, nospiežot d (izvēlnes) pogu.
•
•
•
•
•
A Shooting menu (Uzņemšanas izvēlne)1, 2
D Video izvēlne1
G Playback menu (Atskaņošanas izvēlne)3
J Network menu (Tīkla izvēlne)
z Iestatīšanas izvēlne
1
2
3
Uzņemšanas ekrānā nospiediet d (izvēlnes) pogu.
Katrā uzņemšanas režīmā izvēlnes ikonas un pieejamie iestatījumi atšķiras.
Demonstrēšanas ekrānā nospiediet d (izvēlnes) pogu. Katrā demonstrēšanas režīmā izvēlnes
ikonas un pieejamie iestatījumi atšķiras.
1
Nospiediet d (izvēlnes) pogu.
• Tiek parādīta izvēlne.
2
Nospiediet kursortaustiņu J.
Shooting menu
Image mode
• Pašreizējā izvēlnes ikona tiek parādīta
dzeltenā krāsā.
White balance
Continuous
ISO sensitivity
AF area mode
Autofocus mode
Izvēlnes ikonas
3
Atlasiet izvēlnes ikonu un
nospiediet pogu k.
Set up
Time zone and date
Monitor settings
• Tagad var atlasīt izvēlnes opcijas.
Date stamp
Photo VR
AF assist
Digital zoom
103
Izvēlnes pogas izmantošana
Izvēlnes pogas darbības
4
Atlasiet izvēlnes opciju un
nospiediet pogu k.
Time zone and date
• Dažas izvēlnes opcijas nevar iestatīt; tas ir
atkarīgs no pašreizējā uzņemšanas
režīma vai kameras statusa.
Monitor settings
Date stamp
Photo VR
AF assist
Digital zoom
5
Atlasiet iestatījumu un
nospiediet pogu k.
Date stamp
• Tiek apstiprināts atlasītais iestatījums.
• Kad izvēlnes lietošana pabeigta,
nospiediet pogu d.
• Kad tiek parādīta izvēlne, kameru var
pārslēgt uzņemšanas režīmā, nospiežot
aizvara atbrīvošanas pogu vai b (e)
pogu.
104
Izvēlnes pogas izmantošana
Izvēlnes pogas darbības
Date
Date and time
Off
Attēlu atlases ekrāns
Ja kameras izvēlnes lietošanas laikā tiek atvērts attēlu
atlases ekrāns (kā redzams labajā pusē), rīkojieties, kā
norādīts tālāk, lai atlasītu attēlus.
Erase selected images
Back
1
Ar kursortaustiņiem JK atlasiet
vajadzīgo attēlu.
• Lai pārslēgtos pilnrāmja kadra demonstrēšanas režīmā,
bīdiet tālummaiņas vadīklu (A2) g (i) virzienā; lai
pārslēgtos sīktēlu demonstrēšanas režīmā, bīdiet to
f (h) virzienā.
• Opciju Rotate image (Pagriezt attēlu) var piemērot
tikai vienam attēlam. Veiciet 3. darbību.
2
Ar kursortaustiņiem HI atlasiet opciju
ON vai OFF.
Erase selected images
Back
Erase selected images
• Kad atlasīta opcija ON, pie atlasītā attēla ir redzama
ikona. Atkārtojiet 1. un 2. darbību, lai atlasītu papildu
attēlus.
Back
3
Nospiediet k pogu, lai apstiprinātu attēlu atlasi.
• Kad parādās apstiprinājuma dialoglodziņš, lai veiktu attiecīgās darbības, izpildiet ekrānā
redzamos norādījumus.
105
Izvēlnes pogas izmantošana
Izvēlnes pogas darbības
Izvēļņu saraksti
Uzņemšanas izvēlne
Aktivizējiet uzņemšanas režīmu M poga d
Vispārīgās opcijas
Opcija
Image mode (Attēla režīms)
Noklusējuma iestatījums
P 4608×3456
A
110
A (automātiskais) režīms
Opcija
Noklusējuma iestatījums
A
White balance (Baltā balanss)
Auto (Automātiski)
111
Continuous (Nepārtraukts)
Single (Viens)
113
ISO sensitivity (ISO jutība)
Auto (Automātiski)
115
AF area mode (AF apgabala
režīms)
Target finding AF (Mērķa atrašanas AF)
116
Autofocus mode (Autofokusa
režīms)
Pre-focus (Pirmsfokusēšana)
119
Viedportretēšanas režīms
Opcija
Noklusējuma iestatījums
A
Self-Collage (Pašfoto kolāža)
–
120
Blink proof (Mirkšķināšanas
pārbaude)
Off (Izslēgts)
121
106
Izvēlnes pogas izmantošana
Izvēļņu saraksti
Video izvēlne
Aktivizējiet uzņemšanas režīmu M poga d M D izvēlnes ikona M poga k
Opcija
Noklusējuma iestatījums
A
Movie options (Video opcijas)
e 1080/30p vai S 1080/25p
122
Autofocus mode (Autofokusa
režīms)
Single AF (Viens AF)
126
Movie VR (Video VR)
On (hybrid) (Ieslēgta (jaukta))
127
Wind noise reduction (Vēja
trokšņu samazināšana)
Off (Izsl.)
127
Frame rate (Kadru uzņemšanas
ātrums)
–
128
Demonstrēšanas izvēlne
Nospiediet c pogu (demonstrēšanas režīms) M poga d
Opcija
1
2
A
Mark for upload (Atzīmēt augšupielādei)1
129
Quick retouch (Ātrā retuša)2
75
D-Lighting2
75
Red-eye correction (Sarkano acu efekta korekcija)2
76
Glamour retouch (Valdzinošā retuša)2
76
Slide show (Slīdrāde)
130
Protect (Aizsargāt)1
131
Rotate image (Pagriezt attēlu)1
131
Small picture (Mazs attēls)2
78
Copy (Kopēt)1
132
Sequence display options (Secības attēlošanas opcijas)
133
Attēlu atlases ekrānā atlasiet attēlu. Plašāku informāciju skatiet sadaļā „Attēlu atlases ekrāns”
(A105).
Rediģēti attēli tiek saglabāti kā atsevišķi faili. Dažus attēlus var nebūt iespējams rediģēt.
107
Izvēlnes pogas izmantošana
Izvēļņu saraksti
Tīkla izvēlne
Nospiediet pogu d M izvēlnes ikonu J M pogu k
Opcija
A
Airplane mode (Lidmašīnas režīms)
134
Connect to smart device (Izveidot savienojumu ar viedierīci)
134
Send while shooting (Sūtīt uzņemšanas laikā)
134
Wi-Fi
134
Bluetooth
135
Restore default settings (Atjaunot noklusējuma iestatījumus)
135
108
Izvēlnes pogas izmantošana
Izvēļņu saraksti
Iestatīšanas izvēlne
Nospiediet d pogu M z izvēlnes ikona M k poga
Opcija
A
Time zone and date (Laika josla un datums)
136
Monitor settings (Monitora iestatījumi)
138
Date stamp (Datuma zīmogs)
139
Photo VR (Fotoattēlu VR)
140
AF assist (AF palīggaismotājs)
140
Digital zoom (Digitālā tālummaiņa)
141
Sound settings (Skaņas iestatījumi)
141
Auto off (Automātiska izslēgšanās)
142
Format card (Formatēt karti)/Format memory (Formatēt atmiņu)
143
Language (Valoda)
143
Image comment (Attēla komentārs)
144
Copyright information (Autortiesību informācija)
145
Location data (Atrašanās vietas dati)
146
Reset all (Atiestatīt visu)
146
Battery type (Bateriju veids)
147
Conformity marking (Atbilstības marķējums)
147
Firmware version (Aparātprogrammatūras versija)
147
109
Izvēlnes pogas izmantošana
Izvēļņu saraksti
Uzņemšanas izvēlne (vispārīgas uzņemšanas opcijas)
Image Mode (Attēla režīms) (Attēla izmērs un kvalitāte)
Aktivizējiet uzņemšanas režīmu* M poga d M Image mode (Attēla režīms) M
poga k
* Attēla režīmu var iestatīt jebkurā uzņemšanas režīmā, izņemot video kopsavilkuma režīmu.
Iestatījums tiek piemērots arī citiem uzņemšanas režīmiem (izņemot Easy panorama
(Vienkāršā panorāma) sižeta režīmu).
Atlasiet attēla izmēra un kompresijas pakāpes kombināciju, kas jāizmanto, saglabājot attēlus.
Jo augstākas kvalitātes attēla režīma iestatījums izvēlēts, jo lielāka izmēra attēlus var drukāt;
jo zemāka kompresijas pakāpe, jo labāka attēlu kvalitāte, taču samazinās saglabājamo attēlu
skaits.
Kompresijas pakāpe
Attēla malu attiecība
(horizontāli/vertikāli)
Q 4608×3456P
Apm. 1:4
4:3
P 4608×3456 (noklusējuma
iestatījums)
Apm. 1:8
4:3
R 3264×2448
Apm. 1:8
4:3
r 2272×1704
Apm. 1:8
4:3
q 1600×1200
Apm. 1:8
4:3
O 640×480
Apm. 1:8
4:3
g 4608×2592
Apm. 1:8
16:9
s 3456×3456
Apm. 1:8
1:1
Opcija*
* Ciparu vērtības norāda uzņemto pikseļu skaitu.
Piemērs: P 4608×3456 = apm. 16 megapikseļi, 4608 × 3456 pikseļi
B
Piezīmes par 1:1 (attiecība) attēlu drukāšanu
Ja drukājamo attēlu malu attiecība ir 1:1, atlasiet printera iestatījumu „Border (Apmale)”. Daži printeri
nevar izdrukāt attēlus, kuru malu attiecība ir 1:1.
B
Piezīmes par attēla režīmu
Iespējams, šo funkciju nevarēs izmantot kopā ar citām funkcijām (A66).
C
Saglabājamo attēlu skaits
• Aptuveno attēlu skaitu, ko var saglabāt, var pārbaudīt ekrānā uzņemšanas laikā (A17).
• Ievērojiet: JPEGkompresijas dēļ saglabājamo attēlu skaits var ievērojami atšķirties atkarībā no
attēla satura pat tad, ja izmanto vienādas kapacitātes atmiņas kartes un vienādu attēla režīma
iestatījumu. Turklāt saglabājamo attēlu skaits ir atkarīgs arī no atmiņas kartes modeļa.
• Ja atlikušo kadru skaits ir 10 000 vai vairāk, displejā redzamais atlikušo kadru skaits ir „9999”.
110
Izvēlnes pogas izmantošana
Uzņemšanas izvēlne (vispārīgas uzņemšanas opcijas)
Uzņemšanas izvēlne (A (automātiskajā) režīmā)
White Balance (Baltā balanss) (nokrāsas pielāgošana)
Pagrieziet grozāmo režīmu pārslēgu līdz atzīmei A M d poga M A izvēlnes
ikona M White balance (Baltā balanss) M k poga
Pielāgojiet baltā balansu atbilstīgi laikapstākļiem vai gaismas avotam, lai krāsas attēlos
izskatītos tādas pašas kā dabā.
Opcija
Apraksts
a Auto (Automātiski)
(noklusējuma iestatījums)
Baltā balansu pielāgo automātiski.
b Preset manual (Iepriekš
iestatīts manuāli)
Izmantojiet, ja opcijas Auto (Automātiski), Incandescent
(Kvēlspuldžu apgaismojums) u.c. (A112) nenodrošina
vēlamo rezultātu.
c Daylight (Dienasgaisma)
Izmantojiet tiešā saules gaismā.
d Incandescent (Kvēlspuldžu
apgaismojums)
Izmantojiet spilgtā apgaismojumā.
e Fluorescent
(Dienasgaismas lampu
apgaismojums)
Izmantojiet luminiscējošā apgaismojumā.
f Cloudy (Mākoņains)
Izmantojiet, kad ir apmākušās debesis.
g Flash (Zibspuldze)
Izmantojiet, uzņemot ar zibspuldzi.
B
Piezīmes par baltā balansu
• Nolaidiet zibspuldzi, ja baltā balansam ir iestatīts jebkurš iestatījums, izņemot Auto
(Automātiski) vai Flash (Zibspuldze) (A19).
• Iespējams, šo funkciju nevarēs izmantot kopā ar citām funkcijām (A66).
111
Izvēlnes pogas izmantošana
Uzņemšanas izvēlne (A (automātiskajā) režīmā)
Iepriekšiestatīto manuālo iestatījumu izmantošana
Lai izmērītu baltā balansa vērtību uzņemšanas laikā izmantotajā apgaismojumā, rīkojieties,
kā norādīts tālāk.
1
Novietojiet baltu vai pelēku atsauces objektu tādā apgaismojumā,
kādā notiks uzņemšana.
2
Ar kursortaustiņiem HI izvēlnē White
balance (Baltā balanss) atlasiet opciju
Preset manual (Iepriekš iestatīts
manuāli) un nospiediet pogu k.
• Objektīvs izbīdās tālummaiņas pozīcijā mērījumu
veikšanai.
3
Atlasiet opciju Measure (Mērīšana).
White balance
Auto
Preset manual
Daylight
Incandescent
Fluorescent
Cloudy
Preset manual
• Lai izmantotu pēdējo mērīto vērtību, atlasiet opciju
Cancel (Atcelt) un nospiediet pogu k.
Cancel
Measure
4
Mērīšanas lodziņā kadrējiet balto vai
pelēko atsauces objektu un nospiediet
pogu k, lai mērītu vērtību.
Preset manual
• Aizvars tiek atbrīvots, un mērījums ir pabeigts (attēls
netiek saglabāts).
Cancel
Measure
Mērīšanas lodziņš
B
Piezīmes par iepriekšiestatītajiem manuālajiem iestatījumiem
Zibspuldzes apgaismojuma baltā balansa vērtību nevar izmērīt, izmantojot režīmu Preset manual
(Iepriekš iestatīts manuāli). Uzņemot attēlu ar zibspuldzi, opcijai White balance (Baltā
balanss) atlasiet iespēju Auto (Automātiski) vai Flash (Zibspuldze).
112
Izvēlnes pogas izmantošana
Uzņemšanas izvēlne (A (automātiskajā) režīmā)
Nepārtraukta uzņemšana
Pagrieziet grozāmo režīmu pārslēgu līdz atzīmei A M d poga M A izvēlnes
ikona M Continuous (Nepārtraukts) M k poga
Opcija
Apraksts
U Single (Viens)
(noklusējuma
iestatījums)
Katrā aizvara atbrīvošanas pogas nospiešanas reizē uzņem vienu attēlu.
k Continuous H
(Nepārtraukts H)
Kamēr aizvara atbrīvošanas poga tiek turēta nospiesta līdz galam, attēli
tiek uzņemti nepārtraukti.
• Kamera nepārtraukti var uzņemt līdz pat 7 attēliem ar ātrumu
7,7 kadri/s (ja attēlu režīma iestatījums ir P 4608×3456).
m Continuous L
(Nepārtraukts L)
Kamēr aizvara atbrīvošanas poga tiek turēta nospiesta līdz galam, attēli
tiek uzņemti nepārtraukti.
• Kamera nepārtraukti var uzņemt līdz pat 7 attēliem ar ātrumu 2 kadri/
s (ja attēlu režīmam iestatīta opcija P 4608×3456). Turpinot turēt
aizvara atbrīvošanas pogu nospiestu līdz galam, attēlu uzņemšanas
ātrums palielinās.
q Pre-shooting
cache
(Pirmsuzņemšanas
kešatmiņa)
Kad aizvara atbrīvošanas poga ir nospiesta līdz pusei, sākas uzņemšana
ar pirmsuzņemšanas kešatmiņu. Kad aizvara atbrīvošanas pogu nospiež
līdz galam, kamera saglabā gan pašreizējo attēlu, gan attēlus, kas
uzņemti uzreiz pirms pogas nospiešanas (A114). Pirmsuzņemšanas
kešatmiņa ļauj viegli notvert ideālus mirkļus.
• Kamera nepārtraukti var uzņemt līdz pat 25 attēliem ar ātrumu
15 kadri/s (tostarp līdz 4 uzņemtajiem attēliem pirmsuzņemšanas
kešatmiņā).
• Image mode (Attēla režīms) fiksētais iestatījums ir q (attēla
izmērs: 1600 × 1200 pikseļi).
n Continuous H:
120 fps
(Nepārtraukts H:
120 kadri/s)
Ik reizi, kad aizvara atbrīvošanas poga ir nospiesta līdz galam, attēli tiek
nepārtraukti uzņemti lielā ātrumā.
• Kamera nepārtraukti var uzņemt līdz pat 50 attēliem ar ātrumu
120 kadri/s.
• Image mode (Attēla režīms) fiksētais iestatījums ir O (attēla
izmērs: 640 × 480 pikseļi).
j Continuous H:
60 fps
(Nepārtraukts H:
60 kadri/s)
Ik reizi, kad aizvara atbrīvošanas poga ir nospiesta līdz galam, attēli tiek
lielā ātrumā uzņemti nepārtraukti.
• Kamera nepārtraukti var uzņemt līdz pat 25 attēliem ar ātrumu
60 kadri/s.
• Image mode (Attēla režīms) fiksētais iestatījums ir M (attēla
izmērs: 1280 × 960 pikseļi).
113
Izvēlnes pogas izmantošana
Uzņemšanas izvēlne (A (automātiskajā) režīmā)
B
Piezīmes par nepārtraukto uzņemšanu
•
•
•
•
Fokuss, ekspozīcija un baltā balanss tiek fiksēti pēc katras sērijas pirmā uzņēmuma vērtībām.
Attēlu saglabāšana pēc uzņemšanas var ieilgt.
Palielinot ISO jutību, uzņemtie attēli var būt graudaini.
Kadru uzņemšanas ātrums var samazināties atkarībā no atlasītā attēla režīma iestatījuma,
izmantotās atmiņas kartes vai uzņemšanas apstākļiem.
• Izmantojot iestatījumu Pre-shooting cache (Pirmsuzņemšanas kešatmiņa), Continuous H:
120 fps (Nepārtraukts H: 120 kadri/s) vai Continuous H: 60 fps (Nepārtraukts H:
60 kadri/s), var būt redzamas svītras vai spilgtuma vai nokrāsas atšķirības attēlos, kas uzņemti
lielā ātrumā mirgojošā apgaismojumā, piemēram, fluorescējošo, dzīvsudraba vai nātrija spuldžu
gaismā.
• Iespējams, šo funkciju nevarēs izmantot kopā ar citām funkcijām (A66).
C
Pirmsuzņemšanas kešatmiņa
Kad aizvara atbrīvošanas pogu nospiež līdz pusei vai līdz galam, attēlus saglabā, kā parādīts tālāk.
Līdz pusei
Līdz galam
Attēli, kas saglabāti, kad poga nospiesta Attēli, kas saglabāti, nospiežot
līdz pusei pogu līdz galam
• Kad aizvara atbrīvošanas poga ir nospiesta līdz pusei, uzņemšanas ekrānā redzamā
pirmsuzņemšanas kešatmiņas ikona (Q) iedegas zaļā krāsā.
114
Izvēlnes pogas izmantošana
Uzņemšanas izvēlne (A (automātiskajā) režīmā)
ISO Sensitivity (ISO jutība)
Pagrieziet grozāmo režīmu pārslēgu līdz atzīmei A M d poga M A izvēlnes
ikona M ISO sensitivity (ISO jutība) M k poga
Iestatot lielāku ISO jutību, var uzņemt tumšākus objektus. Turklāt arī tad, ja tiek uzņemti
vienādi spilgti objekti, attēlu var uzņemt, izmantojot lielāku aizvara ātrumu, tādējādi mazinot
attēla izplūšanu, kas rodas kameras drebēšanas un objekta kustības dēļ.
• Ja tiek izmantots lielāks ISO jutības iestatījums, attēlos var būt trokšņi.
Opcija
Apraksts
a Auto (Automātiski)
(noklusējuma iestatījums)
Jutība tiek automātiski atlasīta diapazonā ISO 125–1600.
I Fixed range auto
(Automātiska iestatīšana
noteiktā attālumā)
Atlasiet diapazonu (ISO 125-400 vai ISO 125-800), kurā
kamera automātiski iestatīs ISO jutību.
125, 200, 400, 800, 1600, 3200,
6400
Tiek fiksēta norādītā jutības vērtība.
B
Piezīmes par ISO jutību
Iespējams, šo funkciju nevarēs izmantot kopā ar citām funkcijām (A66).
C
ISO jutības attēlojums uzņemšanas ekrānā
• Ja atlasīta opcija Auto (Automātiski), kad palielinās ISO jutība, ekrānā parādās simbols E.
• Atlasot opciju Fixed range auto (Automātiska iestatīšana noteiktā attālumā), tiek parādīta
maksimālā ISO jutības vērtība.
115
Izvēlnes pogas izmantošana
Uzņemšanas izvēlne (A (automātiskajā) režīmā)
AF Area Mode (AF apgabala režīms)
Pagrieziet grozāmo režīmu pārslēgu līdz atzīmei A M d poga M A izvēlnes
ikona M AF area mode (AF apgabala režīms) M k poga
Iestatiet, kā kamerai jāatlasa fokusa apgabals autofokusa režīmā.
Opcija
Apraksts
Kad kamera uztver cilvēka seju, tā
tiek fokusēta. Papildinformāciju
skatiet sadaļā „Seju uztveršanas
izmantošana” (A61).
25m 0s
3200
a Face priority (Sejas
prioritāte)
Fokusa apgabals
Kad uzņemat attēlu, kurā nav
cilvēku seju vai veidolu, un
nospiežat aizvara atbrīvošanas
pogu līdz pusei, kamera
automātiski izvēlas vienu no
deviņiem fokusa apgabaliem (to,
kurā atrodas kamerai tuvākais
objekts).
1/250
F3
Fokusa apgabali
x Manual (Manuāli)
Izmantojiet kursortaustiņus
HIJK, lai pārvietotu fokusa
apgabalu uz vajadzīgo vietu.
• Lai ar kursortaustiņu
konfigurētu zibspuldzes režīmu
un citus iestatījumus, nospiediet
pogu k. Lai atgrieztos fokusa
apgabala pārvietošanas ekrānā,
vēlreiz nospiediet pogu k.
Pārvietojamā fokusa
apgabala laukums
Fokusa apgabals
116
Izvēlnes pogas izmantošana
Uzņemšanas izvēlne (A (automātiskajā) režīmā)
Opcija
Apraksts
Kamera fokusējas uz objektu kadra
centrā.
y Center (Centrs)
25m 0s
3200
Fokusa apgabals
s Subject tracking
(Sekošana objektam)
M Target finding AF
(Mērķa atrašanas AF)
(noklusējuma
iestatījums)
Izmantojiet šo funkciju, lai
uzņemtu kustīgu objektu attēlus.
Norādiet objektu, uz kuru kamerai
jāfokusējas. Fokusa apgabals
automātiski pārvietojas, sekojot
objektam.
Papildinformāciju skatiet sadaļā
„Objekta izsekošanas izmantošana”
(A118).
Start
25m 0s
3200
Kad kamera uztver galveno
objektu, tā fokusējas uz šo objektu.
Skatiet sadaļu „Mērķa atrašanas AF
izmantošana” (A60).
1/250
F3
Fokusa apgabali
B
Piezīmes par AF apgabala režīmu
• Izmantojot digitālo tālummaiņu, kamera fokusējas uz apgabalu kadra centrā neatkarīgi no AF
area mode (AF apgabala režīms) iestatījuma.
• Iespējams, šo funkciju nevarēs izmantot kopā ar citām funkcijām (A66).
117
Izvēlnes pogas izmantošana
Uzņemšanas izvēlne (A (automātiskajā) režīmā)
Objekta izsekošanas izmantošana
Pagrieziet grozāmo režīmu pārslēgu līdz atzīmei A M poga d M A izvēlnes
ikona M AF area mode (AF apgabala režīms) M poga k M s Subject tracking
(Sekošana objektam) M poga k M poga d
1
Objekta reģistrēšana
• Centrējiet objektu, kura kustību vēlaties paredzēt, rāmī
kadra centrā un nospiediet k pogu.
• Kad objekts ir reģistrēts, ap to redzams dzeltens rāmis
(fokusa apgabals), un kamera sāk objekta izsekošanu.
• Ja objektu nevar reģistrēt, rāmis ir sarkans.
Mainiet kompozīciju un mēģiniet vēlreiz reģistrēt
objektu.
• Lai atceltu objekta reģistrēšanu, nospiediet pogu k.
• Ja kamera nespēj izsekot reģistrētajam objektam,
fokusa apgabals pazūd. Tādā gadījumā vēlreiz reģistrējiet objektu.
2
Start
Nospiediet aizvara atbrīvošanas pogu līdz
galam, lai uzņemtu attēlu.
• Nospiežot aizvara atbrīvošanas pogu, kamēr fokusa
apgabals nav redzams, kamera fokusēs objektu kadra
centrā.
1/250
B
Piezīmes par objekta izsekošanu
• Ja tālummainīsiet attēlu, kamēr kamera izseko objektu, reģistrācija tiks atcelta.
• Noteiktos uzņemšanas apstākļos objekta izsekošana var nebūt iespējama.
118
Izvēlnes pogas izmantošana
Uzņemšanas izvēlne (A (automātiskajā) režīmā)
F3
25m 0s
3200
Autofocus Mode (Autofokusa režīms)
Pagrieziet grozāmo režīmu pārslēgu līdz atzīmei A M poga d M A izvēlnes
ikona M Autofocus mode (Autofokusa režīms) M poga k
Iestatiet, kā kamerai jāfokusē, uzņemot nekustīgus attēlus.
Opcija
Apraksts
A Single AF (Viens AF)
Kamera fokusē tikai tad, kad aizvara atbrīvošanas poga ir nospiesta
līdz pusei.
B Full-time AF (Pilna
laika AF)
Kamera noregulē fokusu vienmēr — pat tad, ja aizvara
atbrīvošanas poga nav nospiesta līdz pusei. Fokusēšanas laikā ir
dzirdama objektīva kustības skaņa.
a Pre-focus
(Pirmsfokusēšana)
(noklusējuma iestatījums)
Pat ja aizvara atbrīvošanas poga nav nospiesta līdz pusei, kamera
noregulē fokusu, kad ir noteikta objekta kustība vai kad kadrētā
attēla kompozīcija ir ievērojami mainījusies.
C
Autofokusa režīma darbība video ierakstīšanas laikā
Autofokusa režīmu video ierakstīšanai var iestatīt video izvēlnes sadaļā Autofocus mode
(Autofokusa režīms) (A126).
119
Izvēlnes pogas izmantošana
Uzņemšanas izvēlne (A (automātiskajā) režīmā)
Viedportretēšanas izvēlne
• Informāciju par opciju Image mode (Attēla režīms) skatiet sadaļā „Image Mode (Attēla
režīms) (Attēla izmērs un kvalitāte)” (A110).
Self-Collage (Pašfoto kolāža)
Pagrieziet grozāmo režīmu pārslēgu līdz atzīmei F M poga d M F izvēlnes
ikona M Self-Collage (Pašfoto kolāža) M poga k
Opcija
Apraksts
Number of shots
(Fotouzņēmumu
skaits)
Iestatiet uzņēmumu skaitu, ko kamera uzņem automātiski (apkopotajā
attēlā iekļaujamo attēlu skaitu).
• 4 Var atlasīt (noklusējuma iestatījums) vai 9.
Interval (Intervāls)
Iestatiet intervālu, kas jāievēro starp katru uzņēmumu. Var atlasīt šādas
opcijas:
• Short (Neliels), Medium (Vidējs) (noklusējuma iestatījums) vai
Long (Liels).
Shutter sound
(Aizvara skaņa)
Iestatiet, vai aktivizēt aizvara skaņu, kad attēlus uzņem, izmantojot
pašfoto kolāžas funkciju. Var atlasīt šādas opcijas:
• Standard (Standarta), SLR (Spoguļkamera), Magic (Maģiska)
(noklusējuma iestatījums) vai Off (Izslēgts).
• Šim iestatījumam nepiemēro iestatīšanas izvēlnes opcijai Shutter
sound (Aizvara skaņa) atlasīto iestatījumu Sound settings
(Skaņas iestatījumi).
120
Izvēlnes pogas izmantošana
Viedportretēšanas izvēlne
Blink Proof (Mirkšķināšanas pārbaude)
Pagrieziet grozāmo režīmu pārslēgu līdz atzīmei F M poga d M F izvēlnes
ikona M Blink proof (Mirkšķināšanas pārbaude) M poga k
Opcija
Apraksts
y On (Ieslēgts)
Kamera automātiski atbrīvo aizvaru divas
reizes katram uzņēmumam un saglabā to
attēlu, kurā personas acis ir atvērtas.
• Ja kamera ir saglabājusi attēlu, kurā
personas acis, iespējams, bijušas
aizvērtas, dažas sekundes tiek rādīts pa
labi redzamais dialoglodziņš.
• Zibspuldzi nevar izmantot.
Off (Izslēgts)
(noklusējuma
iestatījums)
Izslēdz mirkšķināšanas pārbaudi.
B
Piezīmes par mirkšķināšanas pārbaudi
Iespējams, šo funkciju nevarēs izmantot kopā ar citām funkcijām (A66).
121
Izvēlnes pogas izmantošana
Viedportretēšanas izvēlne
A blink was detected in the
picture just taken.
Video izvēlne
Movie Options (Video opcijas)
Aktivizējiet uzņemšanas režīmu M poga d M izvēlnes ikona D M Movie options
(Video opcijas) M poga k
Atlasiet vēlamo video ierakstīšanas opciju. Atlasiet normāla ātruma video opcijas, lai
ierakstītu normālā ātrumā, vai HS video opcijas (A123), lai ierakstītu lēnā vai ātrā kustībā.
Pieejamie video iestatījumi atšķiras atkarībā no opcijas Frame rate (Kadru uzņemšanas
ātrums) iestatījuma (A128).
• Video ierakstīšanai ieteicams izmantot atmiņas kartes, kuru SD ātruma klases vērtējums ir
6 vai ātrākas (A173).
Parasta ātruma video opcijas
1
2
Opcija (Attēla izmērs/kadru
uzņemšanas ātrums1,
faila formāts)
Attēla izmērs
Attēla malu attiecība
(horizontāli/vertikāli)
1080/30p
e
1080/25p
S
(noklusējuma
iestatījums)
1920 × 1080
16:9
Z 1080/60i2
U 1080/50i2
1920 × 1080
16:9
f 720/30p
V 720/25p
1280 × 720
16:9
g 480/30p
W 480/25p
640 × 480
4:3
Rindpārlēces formātā izmantotā vērtība ir lauki sekundē.
Iestatījums nav pieejams, ja tiek izmantoti noteikti radošajā režīmā pieejamie efekti vai
valdzinošās retušas funkcija.
122
Izvēlnes pogas izmantošana
Video izvēlne
HS video opcijas
Ierakstītie video tiek demonstrēti lēnā vai ātrā kustībā.
Skatiet sadaļu „Lēnas kustības un ātras kustības video ierakstīšana (HS video)” (A125).
Opcija
Attēla izmērs
Attēla malu attiecība
(horizontāli/vertikāli)
h
HS 480/4×1
a
j
HS 1080/0,5 ×1
Y
1
2
Apraksts
Lēnas kustības video: 1/4 no standarta
ātruma
• Maks. ierakstīšanas ilgums2:
10 sekundes (demonstrēšanas
ilgums: 40 sekundes)
640 × 480
4:3
Ātras kustības video: 2× ātrāks par
standartu
• Maks. ierakstīšanas ilgums2: 2 minūtes
(demonstrēšanas ilgums: 1 minūte)
1920 × 1080
16:9
Iestatījums nav pieejams, ja tiek izmantoti noteikti radošajā režīmā pieejamie efekti vai
valdzinošās retušas funkcija.
Video ierakstīšanas laikā kameru no parasta ātruma video ierakstīšanas režīma var pārslēgt lēnas
kustības vai ātras kustības video ierakstīšanas režīmā un otrādi.
Šeit norādītais maksimālais ierakstīšanas ilgums attiecas vienīgi uz to video daļu, ko ieraksta lēnas
kustības vai ātras kustības ierakstīšanas režīmā.
B
Piezīmes par HS video
• Skaņa netiek ierakstīta.
• Tālummaiņas pozīcija, fokuss, ekspozīcija un baltā balanss tiek fiksēts video ieraksta sākuma brīdī.
123
Izvēlnes pogas izmantošana
Video izvēlne
C
Lēnas kustības un ātras kustības video demonstrēšana
Ierakstot parastā ātrumā
Ierakstīšanas
laiks
10 s
Demonstrēšanas
laiks
10 s
Ierakstot ar iestatījumu h/a HS 480/4×:
Video ierakstīšanas ātrums ir 4× lielāks par parasto ātrumu.
Demonstrēšana notiek palēnināti — 4× lēnāk.
Ierakstīšanas
laiks
10 s
Demonstrēšanas
laiks
40 s
Palēnināta demonstrēšana
Ierakstot ar iestatījumu j/Y HS 1080/0,5 ×:
Video tiek ierakstīti 1/2 lēnāk, salīdzinot ar parasto ātrumu.
Demonstrēšana notiek paātrināti — 2× ātrāk.
Ierakstīšanas
laiks
Demonstrēšanas
laiks
10 s
5s
Paātrināta demonstrēšana
124
Izvēlnes pogas izmantošana
Video izvēlne
Lēnas kustības un ātras kustības video ierakstīšana (HS video)
Aktivizējiet uzņemšanas režīmu M poga d M izvēlnes ikona D M Movie options
(Video opcijas) M poga k
Video failus, kas ierakstīti, izmantojot HS video opciju, var demonstrēt par 1/4 lēnāk,
salīdzinot ar parasto demonstrēšanas ātrumu, vai divreiz ātrāk par parasto demonstrēšanas
ātrumu.
1
Ar kursortaustiņiem HI atlasiet HS
video opciju (A123) un nospiediet
pogu k.
• Kad opcija ir apstiprināta, nospiediet pogu d, lai
atgrieztos uzņemšanas ekrānā.
Movie options
1080/30p
1080/60i
720/30p
480/30p
HS 480/4×
HS 1080/0.5×
2
Lai sāktu ierakstīšanu, nospiediet
b (e video ierakstīšanas) pogu.
• Kamera sāk ierakstīt HS video.
• Ikreiz, kad tiek nospiesta poga k, kamera no parasta
ātruma video ierakstīšanas režīma pārslēdzas uz HS
video ierakstīšanas režīmu vai otrādi.
• Kad kameru no HS video ierakstīšanas režīma pārslēdz
parasta ātruma video ierakstīšanas režīmā vai otrādi,
5s
atbilstīgi mainās video opciju ikona.
• Kad ir sasniegts maksimālais HS video ierakstīšanas
ilgums (A123), kamera automātiski pārslēdzas parasta ātruma video ierakstīšanas režīmā.
3
Lai beigtu ierakstīšanu, nospiediet b (e video ierakstīšanas) pogu.
125
Izvēlnes pogas izmantošana
Video izvēlne
Autofocus Mode (Autofokusa režīms)
Aktivizējiet uzņemšanas režīmu M poga d M izvēlnes ikona D M Autofocus mode
(Autofokusa režīms) M poga k
Iestatiet kameras fokusa regulēšanas veidu video ierakstīšanas laikā.
Opcija
Apraksts
A Single AF
(Viens AF)
(noklusējuma
iestatījums)
Sākot video ierakstīšanu, tiek nofiksēts fokuss.
Atlasiet šo opciju, kad attālums starp kameru un objektu ir samērā
nemainīgs.
B Full-time AF
(Pilna laika AF)
Kamera regulē fokusu nepārtraukti.
Atlasiet šo opciju, ja attālums starp kameru un objektu ierakstīšanas laikā
ievērojami mainīsies. Kameras fokusēšanas skaņa var būt dzirdama
ierakstītajā video. Lai novērstu kameras fokusēšanās skaņu, kas var traucēt
ierakstīšanu, ieteicams izmantot opciju Single AF (Viens AF).
C
Piezīmes par autofokusa režīmu
Ja opcijai Movie options (Video opcijas) atlasīts iestatījums HS video, šī opcija tiek fiksēta ar
iestatījumu Single AF (Viens AF).
126
Izvēlnes pogas izmantošana
Video izvēlne
Movie VR (Video VR)
Aktivizējiet uzņemšanas režīmu M poga d M izvēlnes ikona D M Movie VR (Video
VR) M poga k
Atlasiet vibrāciju mazināšanas iestatījumu, kas jāizmanto, ierakstot video.
Ja kameras stabilizēšanai uzņemšanas laikā tiek izmantots trijkājis, atlasiet iespēju Off
(Izslēgts).
Opcija
Apraksts
V On (hybrid)
(Ieslēgta (jaukta))
(noklusējuma
iestatījums)
Optiski kompensē kameras drebēšanas ietekmi, izmantojot objektīva
pārbīdes vibrāciju mazināšanas funkciju, un vienlaicīgi veic elektronisko
vibrāciju mazināšanu, izmantojot attēlu apstrādi. Skata leņķis (t.i. kadrā
redzamais apgabals) kļūst šaurāks.
g On (Ieslēgts)
Kompensē kameras drebēšanas, izmantojot objektīva pārbīdes vibrāciju
mazināšanas funkciju.
Off (Izslēgts)
Kustību ietekmes mazināšana ir atspējota.
B
Piezīmes par vibrāciju efekta mazināšanu, uzņemot video
• Ja opcijai Movie options (Video opcijas) atlasīts iestatījums HS video, šī opcija tiek fiksēta ar
iestatījumu Off (Izslēgts).
• Dažās situācijās vibrāciju mazināšanas funkcija var nenovērst kameras drebēšanas sekas pilnībā.
Wind Noise Reduction (Vēja trokšņu samazināšana)
Aktivizējiet uzņemšanas režīmu M poga d M izvēlnes ikona D M Wind noise
reduction (Vēja trokšņu samazināšana) M poga k
Opcija
Apraksts
Y On (Iesl.)
Mazina trokšņus, kas rodas, ja video ierakstīšanas laikā mikrofonā pūš
vējš. Citas skaņas ieraksta laikā var būt grūti saklausāmas.
Off (Izsl.)
(noklusējuma
iestatījums)
Vēja trokšņu mazināšana ir atspējota.
127
Izvēlnes pogas izmantošana
Video izvēlne
Frame Rate (Kadru uzņemšanas ātrums)
Aktivizējiet uzņemšanas režīmu M poga d M izvēlnes ikona D M Frame rate
(Kadru uzņemšanas ātrums) M poga k
Atlasiet kadru uzņemšanas ātrumu (rindpārlēces formātā — lauki sekundē), kas jāizmanto,
ierakstot video. Kad tiek mainīts kadru uzņemšanas ātruma iestatījums, mainās izvēlnē
Movie options (Video opcijas) (A122) pieejamās opcijas.
Opcija
Apraksts
30 fps (30p/60i) (30 kadri/s
(30p/60i))
Piemērota demonstrēšanai televizorā, izmantojot NTSC standartu.
25 fps (25p/50i) (25 kadri/s
(25p/50i))
Piemērota demonstrēšanai televizorā, izmantojot PAL standartu.
128
Izvēlnes pogas izmantošana
Video izvēlne
Demonstrēšanas izvēlne
• Informāciju par attēlu rediģēšanas funkcijām skatiet sadaļā „Attēlu rediģēšana (nekustīgi
attēli)” (A74).
Mark for Upload (Atzīmēt augšupielādei)
Nospiediet c (demonstrēšanas režīma) pogu M pogu d M Mark for upload
(Atzīmēt augšupielādei) M pogu k
Kamerā atlasiet nekustīgos attēlus un augšupielādējiet tos viedierīcē, kurā ir izveidots
bezvadu savienojums ar programmu SnapBridge.
Attēlu atlases ekrānā (A105) pievienojiet vai noņemiet atzīmes attēlu augšupielādei.
• Augšupielādējamo attēlu izmēra ierobežojums ir 2 megapikseļi (attēli, kas uzņemti Easy
panorama (Vienkāršā panorāma) sižeta režīmā, tiek augšupielādēti oriģinālajā
izmērā). Lai augšupielādētu nekustīgus attēlus to oriģinālajā izmērā, izmantojiet
programmas SnapBridge opciju Download pictures (Lejupielādēt attēlus).
• Nevar atlasīt attēlu. Lai augšupielādētu video viedierīcē, izmantojiet programmas
SnapBridge opciju Download pictures (Lejupielādēt attēlus).
• Ņemiet vērā, ka, iestatīšanas izvēlnē atlasot opciju Reset all (Atiestatīt visu) (A146) vai
tīkla izvēlnē atlasot opciju Restore default settings (Atjaunot noklusējuma
iestatījumus) (A135), funkcijai „Atzīmēt augšupielādei” atlasītie iestatījumi tiek atcelti.
129
Izvēlnes pogas izmantošana
Demonstrēšanas izvēlne
Slide Show (Slīdrāde)
Nospiediet c (demonstrēšanas režīma) pogu M pogu d M Slide show
(Slīdrāde) M pogu k
Skatiet attēlus pa vienam, izmantojot automatizētu slīdrādi. Ja slīdrādes demonstrēšanā ir
iekļauti video faili, tiek parādīts tikai katra video pirmais kadrs.
1
Ar kursortaustiņiem HI atlasiet opciju
Start (Sākt) un nospiediet pogu k.
Slide show
• Slīdrāde tiks sākta.
Start
• Lai mainītu starp attēliem ievērojamo intervālu, atlasiet
Frame intvl
Frame intvl (Kadru interv.), nospiediet pogu k,
Loop
norādiet vēlamo intervālu un tikai tad atlasiet Start
(Sākt).
Pause
• Lai automātiski atkārtotu slīdrādi, atlasiet opciju Loop
(Cilpa), nospiediet pogu k un pēc tam atlasiet opciju Start (Sākt).
• Maksimālais demonstrēšanas ilgums ir apmēram 30 minūtes arī tad, ja ir iespējota opcija
Loop (Cilpa).
2
Pārtrauciet vai restartējiet slīdrādi.
• Slīdrādes beigās vai to pauzējot tiek parādīts labajā
pusē attēlotais ekrāns. Lai izietu no slīdrādes, atlasiet
G un nospiediet pogu k. Lai atsāktu slīdrādi, atlasiet
F un pēc tam nospiediet pogu k.
Darbības demonstrēšanas laikā
• Lai parādītu iepriekšējo/nākamo attēlu, izmantojiet kursortaustiņus JK. Turiet nospiestu
kādu no pogām JK, lai ātri pārvietotos uz iepriekšējo/nākamo attēlu.
• Lai beigtu vai pauzētu slīdrādi, nospiediet pogu k.
130
Izvēlnes pogas izmantošana
Demonstrēšanas izvēlne
Protect (Aizsargāt)
Nospiediet c (demonstrēšanas režīma) pogu M pogu d M Protect (Aizsargāt) M
pogu k
Kamera aizsargā atlasītos attēlus pret nejaušu izdzēšanu.
Attēlu atlases ekrānā atlasiet aizsargājamos attēlus vai atceliet attēlu aizsardzību (A105).
Ņemiet vērā, ka, formatējot atmiņas karti vai kameras iekšējo atmiņu, tiek neatgriezeniski
izdzēsti visi dati, tostarp aizsargātie faili (A143).
Rotate Image (Pagriezt attēlu)
Nospiediet c (demonstrēšanas režīma) pogu M pogu d M Rotate image (Pagriezt
attēlu) M pogu k
Norādiet orientāciju, kādā saglabātie attēli jārāda demonstrēšanas laikā.
Nekustīgus attēlus var pagriezt par 90 grādiem pulksteņrādītāju kustības virzienā vai par
90 grādiem pretēji pulksteņrādītāju kustības virzienam.
Atlasiet attēlu atlases ekrānā (A105). Kad parādās attēlu pagriešanas ekrāns, nospiediet
kursortaustiņus JK, lai pagrieztu attēlu par 90 grādiem.
Rotate image
Back
Rotate image
Rotate image
Rotate
Rotate
Back
Back
Rotate
Pagrieziet par
90 grādiem
pulksteņrādītāju
kustības virzienā
Pagrieziet par
90 grādiem pretēji
pulksteņrādītāju
kustības virzienam
Lai beigtu orientācijas iestatīšanu un saglabātu attēla orientācijas informāciju, nospiediet
pogu k.
131
Izvēlnes pogas izmantošana
Demonstrēšanas izvēlne
Copy (Kopēt) (kopēšana no atmiņas kartes uz iekšējo atmiņu un
otrādi)
Nospiediet c (demonstrēšanas režīma) pogu M pogu d M Copy (Kopēt) M
pogu k
Attēlus var kopēt no atmiņas kartes uz iekšējo atmiņu un otrādi.
• Ja kamerā ievieto atmiņas karti, kurā nav attēlu, un ieslēdz demonstrēšanas režīmu,
parādās ziņojums Memory contains no images. (Atmiņā nav attēlu.). Ja tā notiek,
nospiediet pogu d, lai atlasītu Copy (Kopēt).
1
Izmantojiet kursortaustiņus HI, lai
atlasītu galamērķa opciju, kur kopēt
attēlus, un nospiediet pogu k.
Copy
Camera to card
Card to camera
2
Atlasiet kopēšanas opciju un nospiediet
pogu k.
• Ja izvēlaties opciju Selected images (Atlasītie attēli),
norādiet attēlus atlases ekrānā (A105).
B
Camera to card
Selected images
All images
Piezīmes par attēlu kopēšanu
• Var kopēt tikai tos failus, kurus šī kamera var ierakstīt.
• Funkcija var nedarboties, kopējot attēlus, kas uzņemti, izmantojot cita ražotāja kameru, vai kas
tikuši modificēti datorā.
C
Secības attēlu kopēšana
• Sadaļā Selected images (Atlasītie attēli) atlasot secības galveno attēlu, tiks kopēti visi secības
attēli.
• Nospiežot pogu d, kad parādīti secības attēli, ir pieejama tikai kopēšanas opcija Card to
camera (No kartes uz kameru). Lai kopētu visus secības attēlus, atlasiet opciju Current
sequence (Pašreizējā secība).
132
Izvēlnes pogas izmantošana
Demonstrēšanas izvēlne
Sequence Display Options (Secības attēlošanas opcijas)
Nospiediet c (demonstrēšanas režīma) pogu M pogu d M Sequence display
options (Secības attēlošanas opcijas) M pogu k
Atlasiet veidu, kas jāizmanto secības attēlu parādīšanai (A72).
Opcija
Apraksts
Q Individual pictures
(Atsevišķi attēli)
Katrs secības attēls tiek parādīts atsevišķi.
Demonstrēšanas ekrānā tiek parādīts simbols F.
V Key picture only (Tikai
pamatattēls) (noklusējuma
iestatījums)
Tiek parādīts tikai secības attēlu galvenais attēls.
Iestatījumi tiek piemēroti visām secībām, un šis iestatījums paliek saglabāts kameras atmiņā
arī pēc kameras izslēgšanas.
133
Izvēlnes pogas izmantošana
Demonstrēšanas izvēlne
Tīkla izvēlne
Nospiediet pogu d M izvēlnes ikonu J M pogu k
Lai izveidotu savienojumu starp kameru un viedierīci, konfigurējiet bezvadu tīkla
iestatījumus.
• Ja ir izveidots bezvadu savienojums, dažus iestatījumus nevar mainīt. Lai tos mainītu,
pārtrauciet bezvadu savienojumu.
Opcija
Apraksts
Airplane mode (Lidmašīnas
režīms)
Atlasiet opciju On (Iesl.), lai izslēgtu visus bezvadu
savienojumus.
Connect to smart device
(Izveidot savienojumu ar
viedierīci)
Atlasiet, ja programma SnapBridge tiek izmantota savienojuma
izveidei starp kameru un viedierīci (A25).
Send while shooting (Sūtīt
uzņemšanas laikā)
Norādiet iestatījumus attēlu automātiskai sūtīšanai uz viedierīci.
• Augšupielādējamo attēlu izmēra ierobežojums ir
2 megapikseļi (attēli, kas uzņemti Easy panorama
(Vienkāršā panorāma) sižeta režīmā, tiek augšupielādēti
oriģinālajā izmērā). Lai augšupielādētu nekustīgus attēlus to
oriģinālajā izmērā, izmantojiet programmas SnapBridge
opciju Download pictures (Lejupielādēt attēlus).
SSID*: mainiet SSID. Iestatiet burtciparu SSID ar garumu no
1 līdz 32 rakstzīmēm.
Wi-Fi
Network
settings
(Tīkla
iestatījumi)
Auth./encryp. (Aut./šifr.): norādiet, vai šifrēt kameras un
pieslēgtās viedierīces sakarus.
Kad ir atlasīta opcija Open (Atvērt), saziņa netiek šifrēta.
Password (Parole)*: iestatiet paroli. Iestatiet burtciparu paroli,
kuras garums ir no 8 līdz 36 rakstzīmēm.
Channel (Kanāls): atlasiet bezvadu sakariem izmantojamo kanālu.
Current
settings
(Pašreizējie
iestatījumi)
Parāda pašreizējos iestatījumus.
134
Izvēlnes pogas izmantošana
Tīkla izvēlne
Opcija
Apraksts
Connection
Lai izslēgtu Bluetooth saziņu, atlasiet opciju Disable
(Savienojums) (Atspējot).
Bluetooth
Paired devices
(Pārī savienotās
ierīces)
Mainiet viedierīci, ar kuru veidot savienojumu, vai dzēsiet
viedierīci, ar kuru ir izveidots savienojums. Ar šo kameru var
izveidot pāra savienojumu ar līdz piecām viedierīcēm, tomēr
vienlaicīgi var būt izveidots savienojums tikai ar vienu ierīci.
Send while
off (Sūtīt,
kamēr ierīce
ir izslēgta)
Iestatiet, vai atļaut vai liegt kamerai sazināties ar viedierīci, kad
kamera ir izslēgta vai gaidstāves režīmā (A19).
Restore default settings
(Atjaunot noklusējuma
iestatījumus)
Atjaunojiet visus tīkla izvēlnes iestatījumus uz to noklusējuma
vērtībām.
* Informāciju par burtciparu rakstzīmju ievadīšanu skatiet sadaļā „Teksta ievades tastatūras
lietošana” (A135).
Teksta ievades tastatūras lietošana
• Ar kursortaustiņiem HIJK atlasiet burtciparu
rakstzīmes. Nospiediet pogu k, lai teksta laukā ievadītu
atlasīto rakstzīmi, un pārvietojiet kursoru uz nākamo
laukumu.
• Lai pārvietotu kursoru teksta laukā, tastatūrā atlasiet
pogu N vai O un nospiediet pogu k.
• Lai dzēstu vienu rakstzīmi, nospiediet pogu l.
• Lai apstiprinātu iestatījumu, tastatūrā atlasiet pogu
P un nospiediet pogu k.
Teksta lauks
SSID
Back
Delete
Tastatūra
135
Izvēlnes pogas izmantošana
Tīkla izvēlne
Iestatīšanas izvēlne
Time Zone and Date (Laika josla un datums)
Nospiediet pogu d M izvēlnes ikonu z M Time zone and date (Laika josla un
datums) M pogu k
Iestatiet kameras pulksteni.
Opcija
Apraksts
Sync with smart
device
(Sinhronizēt ar
viedierīci)
Atlasiet On (Iesl.), lai sinhronizētu datuma un laika iestatījumu ar viedierīces
datiem. Iespējojiet programmas SnapBridge pulksteņa sinhronizācijas
funkciju.
Date and time
(Datums un
laiks)*
• Atlasiet lauku: nospiediet
kursortaustiņus JK.
• Rediģējiet datumu un laiku: nospiediet
kursortaustiņus HI.
• Apstipriniet iestatījumu: Atlasiet minūšu
lauka iestatījumu un nospiediet
pogu k.
Date and time
D
M
Y
01 01 2016
h
m
00 00
Edit
Date format
(Datuma
formāts)
Atlasiet formātu Year/Month/Day (Gads/Mēnesis/Diena), Month/Day/
Year (Mēnesis/Diena/Gads) vai Day/Month/Year (Diena/Mēnesis/
Gads).
Time zone (Laika
josla)*
Iestatiet laika joslu un vasaras laiku.
• Ja pēc vietējās laika joslas (w) iestatīšanas tiek iestatīta opcija Travel
destination (Ceļojuma galamērķis) (x), automātiski tiek aprēķināta
laika atšķirība starp ceļojuma galamērķa un vietējo laika joslu un tiek
saglabāts atlasītā reģiona datums un laiks.
* Var iestatīt tikai tad, ja iespējas Sync with smart device (Sinhronizēt ar viedierīci) iestatījums
ir Off (Izsl.).
136
Izvēlnes pogas izmantošana
Iestatīšanas izvēlne
Laika joslas iestatīšana
1
Ar kursortaustiņiem HI atlasiet opciju
Time zone (Laika josla) un nospiediet
pogu k.
Time zone and date
Sync with smart device
Date and time
Date format
Time zone
London, Casablanca
15/11/2016 15:30
2
Atlasiet opciju w Home time zone
(Vietējā laika josla) vai x Travel
destination (Ceļojuma galamērķis) un
nospiediet pogu k.
• Ekrānā redzamais datums un laiks mainās atkarībā no
tā, vai ir atlasīta vietējā laika zona vai laiks ceļojuma
galamērķī.
3
Nospiediet kursortaustiņu K.
Time zone
Home time zone
Travel destination
London, Casablanca
15/11/2016 15:30
Time zone
Home time zone
Travel destination
London, Casablanca
15/11/2016 15:30
4
Ar kursortaustiņiem JK atlasiet laika
zonu.
New York, Toronto, Lima
10:30
–05:00
• Lai iespējotu vasaras laika funkciju, nospiediet
kursortaustiņu H; tiks parādīts simbols W. Lai
atspējotu vasaras laika funkciju, nospiediet
kursortaustiņu I.
• Nospiediet pogu k, lai piemērotu laika joslu.
Back
• Ja ir parādīts nepareizs vietējās vai ceļojuma galamērķa
laika joslas iestatījums, iestatiet atbilstīgu laiku, izmantojot opciju Date and time (Datums
un laiks).
137
Izvēlnes pogas izmantošana
Iestatīšanas izvēlne
Monitor Settings (Monitora iestatījumi)
Nospiediet pogu d M izvēlnes ikona z M Monitor settings (Monitora
iestatījumi) M poga k
Opcija
Apraksts
Help display
(Palīdzības
informācija)
Funkciju apraksti redzami, kad tiek mainīts uzņemšanas režīms vai kad
atvērts iestatījumu ekrāns.
• Noklusējuma iestatījums: On (Iesl.)
Image review
(Attēlu apskate)
Iestatiet, vai parādīt attēlu uzreiz pēc uzņemšanas.
• Noklusējuma iestatījums: On (Ieslēgts)
Brightness
(Spilgtums)
Regulējiet spilgtumu.
• Noklusējuma iestatījums: 3.
View/hide framing
grid (Skatīt/
paslēpt
kadrēšanas režģi)
Iestatiet, vai rādīt vai nerādīt kadrēšanas režģi uzņemšanas ekrānā, lai veiktu
kadrēšanu.
• Noklusējuma iestatījums: Off (Izsl.)
138
Izvēlnes pogas izmantošana
Iestatīšanas izvēlne
Date Stamp (Datuma zīmogs)
Nospiediet pogu d M izvēlnes ikona z M Date stamp (Datuma zīmogs) M poga k
Uzņemšanas laikā uz attēliem var norādīt uzņemšanas
datumu un laiku.
15.11.2016
Opcija
Apraksts
f Date (Datums)
Uz attēliem norāda datumu.
S Date and time
(Datums un laiks)
Uz attēliem norāda datumu un laiku.
Off (Izslēgts)
(noklusējuma
iestatījums)
Uz attēliem nenorāda datumu un laiku.
B
Piezīmes par datuma zīmogu
• Norādītais datums un laiks ir pastāvīga attēla daļa, un tos nevar dzēst. Datumu un laiku uz
attēliem nevar norādīt pēc to uzņemšanas.
• Datumu un laiku nevar norādīt šādos gadījumos:
- ja sižeta režīmam iestatīta opcija Night landscape (Nakts ainava) (kad iestatīta funkcija
Y Hand-held (Turot rokās)), Night portrait (Nakts portrets) (kad iestatīta funkcija
Y Hand-held (Turot rokās)), Backlighting (Pretgaisma) (kad opcijai HDR (Augsts
dinamiskais diapazons) iestatīta iespēja On (Iesl.)) vai Easy panorama (Vienkāršā
panorāma)
- ja nepārtrauktās uzņemšanas iestatījums (A113) ir Pre-shooting cache (Pirmsuzņemšanas
kešatmiņa), Continuous H: 120 fps (Nepārtraukts H: 120 kadri/s) vai Continuous H:
60 fps (Nepārtraukts H: 60 kadri/s)
- video ierakstīšanas laikā;
- ja video ierakstīšanas laikā tiek saglabāti nekustīgi attēli;
- video failu rediģēšanas laikā, izveidojot nekustīgus attēlus.
• Ja ir mazs attēla izmērs, norādīto datumu un laiku var būt grūti salasīt.
139
Izvēlnes pogas izmantošana
Iestatīšanas izvēlne
Photo VR (Fotoattēlu VR)
Nospiediet pogu d M izvēlnes ikona z M Photo VR (Fotoattēlu VR) M poga k
Atlasiet nekustīgu attēlu uzņemšanai izmantojamo vibrāciju mazināšanas iestatījumu.
Ja kameras stabilizēšanai uzņemšanas laikā tiek izmantots trijkājis, atlasiet iespēju Off
(Izslēgts).
Opcija
Apraksts
g On (Ieslēgts)
(noklusējuma
iestatījums)
Kameras drebēšanu kompensē, izmantojot objektīva pārbīdes
vibrāciju mazināšanas funkciju.
Off (Izslēgts)
Kompensēšanu neveic.
B
Piezīmes par vibrāciju mazināšanu, uzņemot fotoattēlus
• Pēc kameras ieslēgšanas vai pēc pārslēgšanas no atskaņošanas režīma uz uzņemšanas režīmu
pagaidiet, līdz uzņemšanas režīma ekrāns ir gatavs darbam, un tikai pēc tam uzņemiet attēlus.
• Uzreiz pēc uzņemšanas attēli ekrānā var izskatīties izplūduši.
• Dažās situācijās vibrāciju samazināšanas funkcija var nespēt pilnīgi novērst kameras drebēšanas
sekas.
AF Assist (AF palīgs)
Nospiediet pogu d M izvēlnes ikona z M AF assist (AF palīggaismotājs) M poga k
Opcija
Apraksts
a Auto
(Automātiski)
(noklusējuma
iestatījums)
AF palīggaismotājs automātiski iedegas, kad vājā apgaismojumā tiek
nospiesta aizvara atbrīvošanas poga. Gaismotāja diapazons maksimālajā
platleņķa pozīcijā ir apmēram 2,0 m un maksimālajā telefoto pozīcijā —
apmēram 1,6 m.
• Atkarībā no fokusa apgabala pozīcijas un uzņemšanas režīma AF
palīggaismotājs var neiedegties.
Off (Izslēgts)
AF palīggaismotājs neiedegas.
140
Izvēlnes pogas izmantošana
Iestatīšanas izvēlne
Digital Zoom (Digitālā tālummaiņa)
Nospiediet pogu d M izvēlnes ikona z M Digital zoom (Digitālā tālummaiņa) M
poga k
Opcija
Apraksts
On (Ieslēgts) (noklusējuma
iestatījums)
Digitālā tālummaiņa ir iespējota.
Off (Izslēgts)
Digitālā tālummaiņa ir atspējota.
B
Piezīmes par digitālo tālummaiņu
• Digitālo tālummaiņu nevar izmantot šādos uzņemšanas režīmos:
- Night landscape (Nakts ainava), Night portrait (Nakts portrets), Backlighting
(Pretgaisma) (ja iestatīta opcija HDR (Augsts dinamiskais diapazons)), Portrait (Portrets),
Easy panorama (Vienkāršā panorāma) vai Pet portrait (Mājdzīvnieka portrets) sižeta
režīmā;
- Creative mode (Radošais režīms)
- viedportretēšanas režīmā.
• Ja tiek izmantoti atsevišķi iestatījumi (A67), digitālo tālummaiņu nevar izmantot arī citos
uzņemšanas režīmos.
Sound Settings (Skaņas iestatījumi)
Nospiediet pogu d M izvēlnes ikona z M Sound settings (Skaņas iestatījumi) M
poga k
Opcija
Apraksts
Button sound
(Pogu skaņa)
Ja ir atlasīta opcija On (Ieslēgts) (noklusējuma iestatījums), kamerā atskan
viens pīkstiens, kad tiek veiktas darbības; divi pīkstieni, kad ir iegūts objekta
fokuss; un trīs pīkstieni — kad notikusi kļūda. Būs dzirdama arī sveiciena
ekrāna skaņa.
• Kad tiek izmantots sižeta režīms Pet portrait (Mājdzīvnieka
portrets) vai Bird-watching (Putnu vērošana), skaņas ir atspējotas.
Shutter sound
(Aizvara skaņa)
Ja atlasīta opcija On (Iesl.) (noklusējuma iestatījums), tad, atbrīvojot
aizvaru, būs dzirdama skaņa.
• Aizvara skaņa nav dzirdama, kad tiek ierakstīts video vai izmantots Pet
portrait (Mājdzīvnieka portrets) vai Bird-watching (Putnu
vērošana) sižeta režīms.
141
Izvēlnes pogas izmantošana
Iestatīšanas izvēlne
Auto Off (Automātiska izslēgšanās)
Nospiediet pogu d M izvēlnes ikona z M Auto off (Automātiska izslēgšanās) M
poga k
Iestatiet, pēc cik ilga laika kamerai pārslēgties gaidstāves režīmā (A19).
Varat atlasīt 30 s, 1 min (noklusējuma iestatījums), 5 min vai 30 min.
C
Automātiskās izslēgšanas funkcijas iestatīšana
Laiks, kas paiet līdz brīdim, kad kamera pārslēdzas gaidstāves režīmā, tālāk minētajās situācijās ir
fiksēts:
• kad atvērta izvēlne: 3 minūtes (kad automātiskās izslēgšanās iestatījums ir 30 s vai 1 min);
• kad atlasīts uzņemšanas režīms Pet portrait auto release (Aizvara automātiska atbrīvošana
mājdzīvnieku portretu uzņemšanas laikā): 5 minūtes (kad automātiskās izslēgšanās
iestatījums ir 30 s vai 1 min);
• kad atlasīts uzņemšanas režīms Smile timer (Smaida taimeris): 5 minūtes (kad automātiskās
izslēgšanās iestatījums ir 30 s vai 1 min);
• kad ir pieslēgts audio/video kabelis: 30 minūtes
• kad ir pievienots HDMI kabelis: 30 minūtes
• kad ir pievienots EH-67/EH-67s maiņstrāvas adapteris: 30 minūtes
• Gaidot savienojuma izveidi, kad izmantota iespēja Connect to smart device (Izveidot
savienojumu ar viedierīci): 30 minūtes
142
Izvēlnes pogas izmantošana
Iestatīšanas izvēlne
Format Card (Formatēt karti)/Format Memory (Formatēt
atmiņu)
Nospiediet pogu d M izvēlnes ikona z M Format card (Formatēt karti)/Format
memory (Formatēt atmiņu) M poga k
Izmantojiet šo opciju, lai formatētu atmiņas karti vai iekšējo atmiņu.
Formatējot atmiņas kartes vai iekšējo atmiņu, tiek neatgriezeniski izdzēsti visi
dati. Izdzēstos datus nevar atjaunot. Pirms formatēšanas noteikti saglabājiet svarīgos
attēlus datorā.
Atmiņas kartes formatēšana
• Ievietojiet atmiņas karti kamerā.
• Iestatīšanas izvēlnē atlasiet opciju Format card (Formatēt karti) un pēc tam nospiediet
pogu k.
Iekšējās atmiņas formatēšana
• Izņemiet no kameras atmiņas karti.
• Iestatīšanas izvēlnē atlasiet opciju Format memory (Formatēt atmiņu) un pēc tam
nospiediet pogu k.
Lai sāktu formatēšanu, atvērtajā ekrānā atlasiet opciju Format (Formatēt) un nospiediet
k pogu.
• Formatēšanas laikā neizslēdziet kameru un neatveriet bateriju nodalījuma/atmiņas kartes
slota vāku.
• Šo iestatījumu, iespējams, nevarēs atlasīt, ja ir izveidots bezvadu savienojums.
Language (Valoda)
Nospiediet pogu d M izvēlnes ikona z M Language (Valoda) M poga k
Atlasiet valodu, kurā rādīt kameras izvēlnes un ziņojumus.
143
Izvēlnes pogas izmantošana
Iestatīšanas izvēlne
Image Comment (Attēla komentārs)
Nospiediet pogu d M izvēlnes ikona z M Image comment (Attēla komentārs) M
poga k
Pievienojiet komentāru, kas iepriekš tika reģistrēts pievienošanai uzņemtajiem fotoattēliem.
Varat iestatīt, lai pievienotais komentārs tiktu norādīts attēlos, kas tiks nosūtīti uz viedierīci,
izmantojot programmu SnapBridge. Vispirms ir jānokonfigurē programma SnapBridge.
Sīkāku informāciju skatiet programmas SnapBridge tiešsaistes palīdzības sadaļā.
Varat arī skatīt pievienoto komentāru, izmantojot ViewNX-i metadatus.
Opcija
Attach comment
(Pievienot
komentāru)
Input comment
(Ievadīt
komentāru)
C
Apraksts
Komentārs, kas reģistrēts ar funkciju
Input comment (Ievadīt komentāru),
ir pievienots attēlam.
• Atlasiet opciju Attach comment
(Pievienot komentāru), nospiediet
pogu K un atlases lodziņā atzīmējiet
(w). Nospiežot k pogu, iestatījums
tiek iespējots, un komentārs tiks
pievienots nākamajam uzņemtajam
attēlam.
Attach comment
Input comment
XXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXX
Set
Confirm
Varat reģistrēt komentāru, kurā ir ne vairāk kā 36 burtciparu rakstzīmes.
• Atlasiet opciju Input comment (Ievadīt komentāru) un nospiediet
pogu K — atvērsies ievades ekrāns. Informāciju par teksta ievadīšanu
skatiet sadaļā „Teksta ievades tastatūras lietošana” (A135).
Attēlu komentāru attēlošana
Attēlu komentāri nav redzami pat tad, kad attēli tiek demonstrēti kamerā.
144
Izvēlnes pogas izmantošana
Iestatīšanas izvēlne
Image comment
Copyright Information (Autortiesību informācija)
Nospiediet pogu d M izvēlnes ikona z M Copyright information (Autortiesību
informācija) M poga k
Pievienojiet autortiesību informāciju, kas iepriekš tika reģistrēta pievienošanai uzņemtajiem
attēliem.
Varat iestatīt, lai pievienotā autortiesību informācija tiktu norādīta attēlos, kas tiks nosūtīti uz
viedierīci, izmantojot programmu SnapBridge. Vispirms ir jānokonfigurē programma
SnapBridge. Sīkāku informāciju skatiet programmas SnapBridge tiešsaistes palīdzības sadaļā.
Varat arī skatīt pievienoto autortiesību informāciju, izmantojot ViewNX-i metadatus.
Opcija
Apraksts
Attach copyright
info (Pievienot
autortiesību
informāciju)
Autortiesību informācija, kas reģistrēta,
Copyright information
izmantojot opciju Artist
Attach copyright info
(Mākslinieks) un Copyright
Artist
(Autortiesības), ir pievienota attēliem.
XXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXX
• Atlasiet opciju Attach copyright
Copyright
info (Pievienot autortiesību
XXXXXXXXXXXXXXXX
informāciju), nospiediet pogu
XXXXXXXXXXXXXXXX
K un atlases lodziņā atzīmējiet (w).
Set
Confirm
Nospiežot k pogu, iestatījums tiek
iespējots, un autortiesību
informācija tiks pievienota nākamajam uzņemtajam attēlam.
Artist (Mākslinieks)
Varat reģistrēt fotogrāfa vārdu, kurā ir līdz pat 36 burtciparu rakstzīmēm.
• Atlasiet opciju Artist (Mākslinieks) un nospiediet pogu K — atvērsies
ievades ekrāns. Informāciju par teksta ievadīšanu skatiet sadaļā „Teksta
ievades tastatūras lietošana” (A135).
Copyright
(Autortiesības)
Varat reģistrēt autortiesību īpašnieka vārdu, kurā ir līdz pat 54 burtciparu
rakstzīmēm.
• Atlasiet opciju Copyright (Autortiesības) un nospiediet pogu K —
atvērsies ievades ekrāns. Informāciju par teksta ievadīšanu skatiet sadaļā
„Teksta ievades tastatūras lietošana” (A135).
B
Piezīmes par autortiesību informāciju
• Lai nepieļautu nelegālu fotogrāfa vai autortiesību īpašnieka vārda izmantošanu, kad kamera tiek kādam
aizdota vai tai mainās īpašnieks, atspējojiet iestatījumu Attach copyright info (Pievienot autortiesību
informāciju). Tāpat pārbaudiet, vai fotogrāfa un autortiesību īpašnieka vārda lauks ir tukšs.
• Nikon nav atbildīgs par jebkāda veida problēmām vai bojājumiem, kas radušies, izmantojot
funkciju Copyright information (Autortiesību informācija).
C
Autortiesību informācijas attēlošana
• Autortiesību informācija nav redzama arī tad, kad attēli tiek demonstrēti kamerā.
• Ja ievadāt gan Artist (Mākslinieks), gan Copyright (Autortiesības) informāciju,
programmā SnapBridge attēlos tiek norādīts tikai autortiesību īpašnieka vārds.
145
Izvēlnes pogas izmantošana
Iestatīšanas izvēlne
Location Data (Atrašanās vietas dati)
Nospiediet pogu d M izvēlnes ikona z M Location data (Atrašanās vietas dati) M
poga k
Iestatiet, vai attēliem pievienot to uzņemšanas atrašanās vietas informāciju, vai to nedarīt.
Opcija
Apraksts
Download from device
(Lejupielādēt no ierīces)
Lai uzņemtajiem attēliem pievienotu atrašanās vietas informāciju
no viedierīces, atlasiet opciju Yes (Jā). Iespējojiet lietotnes
SnapBridge atrašanās vietas funkciju.
Position (Pozīcija)
Iegūtās informācijas attēlošana.
• Kamēr informācija ir redzama, tā netiek atjaunināta. Lai to
atjauninātu, atkārtoti palaidiet funkciju Position (Pozīcija).
Reset All (Atiestatīt visu)
Nospiediet pogu d M izvēlnes ikona z M Reset all (Atiestatīt visu) M poga k
Ja atlasīta opcija Reset (Atiestatīt), tiek atjaunotas kameras iestatījumu noklusējuma
vērtības.
• Tiek atjaunotas tīkla izvēlnes iestatījumu noklusējuma vērtības.
• Dažus iestatījumus, piemēram, Time zone and date (Laika josla un datums) vai
Language (Valoda), šādi nevar atiestatīt.
• Šo iestatījumu, iespējams, nevarēs atlasīt, ja ir izveidots bezvadu savienojums.
C
Failu numerācijas atiestatīšana
Lai atiestatītu failu numerāciju uz „0001”, izdzēsiet visus atmiņas kartē vai iekšējā atmiņā saglabātos
attēlus (A21) un pēc tam atlasiet opciju Reset all (Atiestatīt visu).
146
Izvēlnes pogas izmantošana
Iestatīšanas izvēlne
Battery Type (Bateriju veids)
Nospiediet pogu d M izvēlnes ikona z M Battery type (Bateriju veids) M poga k
Lai kamera rādītu pareizo bateriju uzlādes līmeni (A17), atlasiet pašlaik izmantoto bateriju
veidu.
Opcija
Apraksts
k Alkaline (Sārma)
(noklusējuma iestatījums)
LR6/L40 (AA izmēra) sārma baterijas
l COOLPIX (Ni-MH)
Nikon EN-MH2 uzlādējamas Ni-MH (niķeļa metāla hidrīda)
baterijas
m Lithium (Litija)
FR6/L91 (AA izmēra) litija baterijas
Conformity Marking (Atbilstības marķējums)
Nospiediet pogu d M izvēlnes ikonu z M Conformity marking (Atbilstības
marķējums) M pogu k
Apskatiet atsevišķus kameras atbilstības marķējumus.
Firmware Version (Programmaparatūras versija)
Nospiediet pogu d M izvēlnes ikona z M Firmware version
(Aparātprogrammatūras versija) M poga k
Ļauj skatīt pašreizējo kameras programmaparatūras versiju.
• Šo iestatījumu, iespējams, nevarēs atlasīt, ja ir izveidots bezvadu savienojums.
147
Izvēlnes pogas izmantošana
Iestatīšanas izvēlne
Tehniskās piezīmes
Paziņojumi ..................................................................................................................................... 149
Piezīmes par bezvadu saziņas funkcijām............................................................................ 150
Kameras kopšana......................................................................................................................... 152
Kamera ................................................................................................................................... 152
Baterijas.................................................................................................................................. 153
Atmiņas kartes..................................................................................................................... 154
Tīrīšana un glabāšana ................................................................................................................ 155
Tīrīšana ................................................................................................................................... 155
Glabāšana.............................................................................................................................. 155
Kļūdu ziņojumi ............................................................................................................................. 156
Traucējummeklēšana................................................................................................................. 159
Failu nosaukumi........................................................................................................................... 167
Papildaprīkojums......................................................................................................................... 168
Specifikācija ................................................................................................................................... 169
Saderīgās atmiņas kartes................................................................................................. 173
Indekss............................................................................................................................................. 175
148
Tehniskās piezīmes
Paziņojumi
Paziņojumi pircējiem Eiropā
Šis simbols norāda, ka elektriskās un elektroniskās ierīces jāsavāc atsevišķi.
Tālāk tekstā minētais attiecas tikai uz lietotājiem Eiropas valstīs:
• Šis produkts ir paredzēts atsevišķai savākšanai tam piemērotos savākšanas
punktos. No tā nedrīkst atbrīvoties kā no mājsaimniecības atkritumiem.
• Atsevišķa atkritumu savākšana un pārstrāde palīdz saglabāt dabas resursus
un izvairīties no cilvēka veselībai un apkārtējai videi negatīvām sekām, ko var
radīt nepareiza to iznīcināšana.
• Lai saņemtu plašāku informāciju, sazinieties ar mazumtirgotāju vai vietējām iestādēm, kas
atbild par atkritumu apsaimniekošanu.
Šis simbols uz baterijām norāda to, ka baterijas ir jāsavāc un jālikvidē atsevišķi.
Tālāk tekstā minētais attiecas tikai uz lietotājiem Eiropas valstīs:
• Baterijas ar vai bez šī simbola ir paredzētas atsevišķai savākšanai piemērotā
savākšanas punktā. No tām nedrīkst atbrīvoties kā no mājsaimniecības
atkritumiem.
• Lai saņemtu plašāku informāciju, sazinieties ar mazumtirgotāju vai vietējām iestādēm, kas
atbild par atkritumu apsaimniekošanu.
149
Tehniskās piezīmes
Paziņojumi
Piezīmes par bezvadu saziņas funkcijām
Bezvadu ierīcēm piemērotie ierobežojumi
Šajā produktā iestrādātais bezvadu uztvērējs atbilst tā pārdošanas valsts noteikumiem par
bezvadu ierīcēm, un produkts nav paredzēts izmantošanai citās valstīs (ES vai EBTA
dalībvalstīs iegādātos produktus var izmantot visās ES un EBTA dalībvalstīs). Nikon
neuzņemas atbildību par produkta lietošanu citās valstīs. Lietotājiem, kas nezina, kura ir
sākotnējā pārdošanas valsts, būtu jākonsultējas ar vietējā Nikon apkopes centra vai Nikon
pilnvarotas remontdarbnīcas darbiniekiem. Šis ierobežojums attiecas vienīgi uz bezvadu
darbībām, un to nepiemēro citiem produkta pielietojumiem.
Drošība
Lai arī viena no produkta priekšrocībām ir iespēja bez ierobežojumiem izveidot savienojumu,
lai uztveramības zonā izmantotu bezvadu datu apmaiņu, ja drošības funkcija nav iespējota,
var notikt tālāk norādītais.
• Datu zādzība Ļaunprātīga trešās puses bezvadu datu pārraides pārtveršana ar nolūku
piesavināties lietotāja identifikāciju, paroli un citu personisku informāciju.
• Nepilnvarota piekļuve Nepilnvaroti lietotāji var gūt pieeju tīklam un mainīt datus vai veikt
citas ļaunprātīgas darbības. Ņemiet vērā, ka bezvadu tīklu uzbūves dēļ arī tad, kad drošība
ir iespējota, var notikt specializēti uzbrukumi, kad tie iegūta nepilnvarota pieeja. Nikon
neatbild par iespējamu datu vai informācijas noplūdi datu pārraides laikā.
• Nemēģiniet piekļūt tīkliem, kurus jums nav atļauts lietot, pat tad, ja viedtālrunī vai
planšetdatorā tie ir redzami. Piekļūšana šādiem tīkliem var tikt uzskatīta par nepilnvarotu
piekļūšanu. Izmantojiet tikai tos tīklus, kurus jums ir atļauts lietot.
Personiskās informācijas pārvaldība un saistību atruna
• Ekspluatācijas kļūmes, statiskās elektrības, nelaimes gadījuma, darbības traucējuma,
remontdarbu vai citu darbību rezultātā var mainīties un pazust produktā reģistrētā un
konfigurētā lietotāja informācija, tostarp bezvadu lokālā tīkla savienojuma iestatījumi un
cita personiska informācija. Vienmēr izveidojiet svarīgas informācijas kopijas un glabājiet
tās atsevišķi. Nikon neatbild par tiešiem vai netiešiem bojājumiem un zaudētiem
ienākumiem, kuru cēlonis ir Nikon nepiedēvējama satura maiņa vai zudums.
• Pirms atbrīvošanās no produkta vai tā īpašnieka maiņas iestatīšanas izvēlnē veiciet
darbību Reset all (Atiestatīt visu) (A103), lai izdzēstu visu produktā reģistrēto un
konfigurēto lietotāja informāciju, tostarp bezvadu lokālā tīkla savienojuma iestatījumus
un citu personisku informāciju.
• Nikon neatbild par jebkādiem zaudējumiem, ko izraisījusi neautorizēta trešo pušu šī
produkta lietošana, ja produkts tiek nozagts vai pazaudēts.
150
Tehniskās piezīmes
Piezīmes par bezvadu saziņas funkcijām
Informācija produkta eksportēšanai vai ievešanai citās valstīs
Šī produkta lietošanu nosaka Amerikas Savienoto Valstu Eksporta pārvaldības noteikumi
(EPN). Amerikas Savienoto Valstu atļauja nepieciešama eksportēšanai tikai uz tālāk
norādītajām valstīm, uz kurām attiecas embargo vai īpaša kontrole: Kuba, Irāna, Ziemeļkoreja,
Sudāna un Sīrija (sarakstā iespējamas izmaiņas)
Paziņojums pircējiem Eiropā
Atbilstības deklarācija (Eiropa)
Korporācija Nikon ar šo deklarē, ka COOLPIX B500 tipa radio aparatūra atbilst direktīvas 2014/
53/ES prasībām.
Pilns ES atbilstības deklarācijas teksts ir pieejams šādā tīmekļa adresē:
http://imaging.nikon.com/support/pdf/DoC_B500.pdf.
• Maksimālā izvades jauda: 16,8 dBm (EIRP)
• Darbības frekvence:
- Wi-Fi: 2412 – 2462 MHz (1 – 11 kanāli)
- Bluetooth: 2402 – 2480 MHz
- Bluetooth Low Energy: 2402 – 2480 MHz
- NFC: 13,56 MHz
151
Tehniskās piezīmes
Piezīmes par bezvadu saziņas funkcijām
Kameras kopšana
Izmantojot un glabājot ierīci, papildus sadaļā „Jūsu drošībai” (Avi–ix) sniegtajiem
brīdinājumiem ievērojiet tālāk izklāstītos norādījumus.
Kamera
Nepakļaujiet kameru spēcīgiem triecieniem
Pakļaujot kameru spēcīgiem triecieniem vai vibrācijām, iespējami darbības traucējumi. Neaiztieciet
objektīvu ar spēku.
Uzturiet sausu
Kameru var sabojāt, ja tā tiek iemērkta ūdenī vai tiek pakļauta spēcīga mitruma ietekmei.
Izvairieties no pēkšņām temperatūras maiņām
Pēkšņas temperatūras izmaiņas, kādas rodas, piemēram, atstājot apsildītu ēku aukstā dienā, var
izraisīt kondensāta rašanos ierīces iekšpusē. Lai izvairītos no kondensāta rašanās, ievietojiet ierīci
pārnēsājamā apvalkā vai plastmasas iepakojumā, pirms tā tiek pakļauta pēkšņām temperatūras
maiņām.
Sargiet no spēcīgiem magnētiskajiem laukiem
Neizmantojiet un neglabājiet ierīci tādu iekārtu tuvumā, kas rada spēcīgu elektromagnētisko
starojumu vai magnētiskos laukus. Citādi ir iespējams datu zudums vai kameras darbības
traucējumi.
Ilgstoši nevērsiet objektīvu pret spēcīgiem gaismas avotiem
Nevērsiet ilgstoši objektīvu pret sauli vai citiem spēcīgiem gaismas avotiem, kad kameru izmantojat
vai glabājat. Intensīva gaisma var nelabvēlīgi ietekmēt attēla sensora darbību vai izraisīt attēlos
baltus izplūdumus.
Pirms barošanas avota atvienošanas vai atmiņas kartes izņemšanas izslēdziet
kameru
Neizņemiet baterijas, kamēr kamera ir ieslēgta, kā arī attēlu saglabāšanas vai dzēšanas laikā. Šādā
situācijā piespiedu kārtā pārtraucot barošanas padevi, iespējams datu zudums vai kameras atmiņas
vai iekšējās shēmas bojājumi.
Piezīmes par ekrānu
• Ekrāni (un elektroniskie skatu meklētāji) ir izgatavoti ar ārkārtīgi augstu precizitāti; tiem ir vismaz
99,99 % darbspējīgu pikseļu; ne vairāk ka 0,01 % pikseļu var trūkt vai būt bojāti. Tādēļ šie ekrāni var
saturēt vienmēr izgaismotus (baltus, sarkanus, zilus vai zaļus) vai vienmēr izslēgtus (melnus)
pikseļus; tas nenorāda uz darbības traucējumiem un neatstāj nekādu iespaidu uz attēliem, kas
saglabāti ierīcē.
• Spilgtā gaismā attēlus ekrānā var būt grūti saskatīt.
• Nepakļaujiet ekrānu spiedienam, pretējā gadījumā ir iespējami bojājumi vai darbības traucējumi.
Ja ekrāns tiek sasists, jāuzmanās no savainošanās ar saplīsušo stiklu un jāizvairās no šķidro kristālu
saskares ar ādu un iekļūšanas acīs vai mutē.
152
Tehniskās piezīmes
Kameras kopšana
Baterijas
Norādījumi, kas jāievēro izmantošanas laikā
• Ņemiet vērā, ka baterijas pēc lietošanas var būt sakarsušas.
• Nepārsniedziet norādīto bateriju ieteicamo derīguma termiņu.
• Ja kamerā ievietotas izlādētas baterijas, atkārtoti neieslēdziet un neizslēdziet kameru.
Nēsājiet līdzi rezerves baterijas
Atkarībā no uzņemšanas vietas ieteicams nēsāt līdzi rezerves baterijas. Dažās teritorijās bateriju
iegāde var būt sarežģīta.
Bateriju uzlāde
Ja izmantojat papildu uzlādējamās baterijas, uzlādējiet tās pirms attēlu uzņemšanas. Iegādes brīdī
baterijas nav pilnīgi uzlādētas.
Izlasiet un ievērojiet brīdinājumus, kas norādīti bateriju lādētāja komplektā iekļautajās lietošanas
instrukcijās.
Bateriju lādēšana
• Vienlaikus nelietojiet baterijas ar atšķirīgu uzlādes līmeni vai atšķirīgu ražotāju vai modeļu
baterijas.
• Ja šajā kamerā izmantojat EN-MH2 baterijas, bateriju lādētājā MH-73 vienlaikus lādējiet visas četras
baterijas. EN-MH2 bateriju uzlādei izmantojiet tikai bateriju lādētāju MH-73.
• Bateriju lādētājā MH-73 drīkst lādēt tikai EN-MH2 baterijas.
• EN-MH1 uzlādējamās Ni-MH baterijas nevar izmantot.
Piezīmes par uzlādējamajām Ni-MH baterijām
• Ja atkārtoti lādējat Ni-MH baterijas, ja tajās vēl ir atlikusi enerģija, bateriju lietošanas laikā var tikt
priekšlaicīgi parādīts ziņojums Battery exhausted. (Baterija izlādējusies.). Tas notiek „atmiņas
efekta dēļ” — īslaicīgi samazinās bateriju uzlādes kapacitāte. Lietojiet baterijas, līdz tās ir pilnībā
iztukšotas; tad bateriju darbība normalizēsies.
• Uzlādējamās Ni-MH baterijas izlādējas arī laikā, kad netiek lietotas. Ieteicams baterijas pirms
lietošanas uzlādēt.
Bateriju izmantošana aukstā laikā
Aukstā laikā bateriju kapacitāte mēdz samazināties. Ja izlādējušās baterijas izmanto zemā
temperatūrā, kamera var neieslēgties. Turiet rezerves baterijas siltā vietā un, ja vajadzīgs, izmantojiet
tās. Kad aukstās baterijas ir sasilušas, iespējams, to uzlādes līmenis daļēji atjaunosies.
Bateriju gala kontakti
Netīrumi uz bateriju gala kontaktiem var traucēt kameras darbībai. Ja bateriju gala kontakti
nosmērējas, pirms lietošanas noslaukiet tos ar tīru un sausu drāniņu.
Atlikušais bateriju uzlādes līmenis
Ievietojot kamerā izlādētas baterijas, kamera var uzrādīt, ka bateriju uzlādes līmenis ir pietiekams. Tas
ir atkarīgs no baterijām.
153
Tehniskās piezīmes
Kameras kopšana
Lietoto bateriju utilizācija
Kad baterijas vairs nevar uzlādēt, nomainiet tās. Izmantotās baterijas ir vērtīgs resurss. Izlietotās
baterijas, utilizējiet atbilstoši vietējiem normatīvajiem aktiem.
Atmiņas kartes
Norādījumi, kas jāievēro izmantošanas laikā
• Izmantojiet tikai Secure Digital atmiņas kartes (A173).
• Noteikti ievērojiet atmiņas kartei pievienotajā dokumentācijā izklāstītos piesardzības pasākumus.
• Nelīmējiet uz atmiņas kartēm etiķetes un uzlīmes.
Formatēšana
• Neformatējiet atmiņas karti, izmantojot datoru.
• Pirmo reizi ievietojot šajā kamerā atmiņas karti, kas izmantota citā ierīcē, noteikti formatējiet to,
izmantojot šo kameru. Arī pirms jaunas atmiņas kartes izmantošanas šajā kamerā ieteicams to
formatēt, izmantojot šo kameru.
• Ņemiet vērā, ka, formatējot atmiņas karti, tiek neatgriezeniski izdzēsti visi attēli un
pārējie tajā saglabātie dati. Pirms atmiņas kartes formatēšanas noteikti izveidojiet visu to
attēlu kopijas, ko vēlaties paturēt.
• Ja pēc kameras ieslēgšanas ekrānā ir redzams ziņojums Card is not formatted. Format card?
(Karte nav formatēta. Vai formatēt karti?), atmiņas karte ir jāformatē. Ja atmiņas kartē ir dati,
ko nevēlaties dzēst, atlasiet opciju No (Nē). Pārkopējiet vajadzīgos datus datorā vai citā ierīcē. Ja
vēlaties formatēt atmiņas karti, atlasiet opciju Yes (Jā). Parādīsies apstiprinājuma dialoglodziņš.
Lai sāktu formatēšanu, nospiediet pogu k.
• Neveiciet tālāk uzskaitītās darbības formatēšanas laikā, kad datus ieraksta atmiņas kartē vai no tās
dzēš, kā arī, kad datus pārsūta uz datoru. Neievērojot šo norādījumu, var izraisīt datu zudumu vai
kameras vai atmiņas kartes bojājumus.
- Neatveriet bateriju nodalījuma/atmiņas kartes slota vāku, lai izņemtu/ievietotu baterijas vai
atmiņas karti.
- Neizslēdziet kameru.
- Neatvienojiet maiņstrāvas adapteri.
154
Tehniskās piezīmes
Kameras kopšana
Tīrīšana un glabāšana
Tīrīšana
Neizmantojiet spirtu, šķīdinātāju vai citas gaistošas ķīmiskās vielas.
Objektīvs
Nepieskarieties stikla daļām ar pirkstiem. Notīriet putekļus un plūksnas ar pūtēju
(parasti — maza ierīce ar galā piestiprinātu gumijas balonu, kuru saspiežot, otrā
galā rodas gaisa plūsma). Lai notīrītu pirkstu nospiedumus vai citus netīrumus, ko
nevar noņemt ar pūtēju, noslaukiet objektīvu ar mīkstu, sausu drāniņu, no tā centra
ar spirālveida kustībām virzoties uz malām. Ja šāda tīrīšana nav efektīva, tīriet
objektīvu, izmantojot drāniņu, kas nedaudz samērcēta tirdzniecībā pieejamā
tīrīšanas līdzeklī.
Monitors
Notīriet putekļus un plūksnas ar pūtēju. Lai notīrītu pirkstu nospiedumus un citus
netīrumus, tīriet ekrānu ar mīkstu, sausu drāniņu; nepiemērojiet pārmērīgu spēku.
Korpuss
Putekļu, netīrumu vai smilšu notīrīšanai izmantojiet pūtēju, pēc tam uzmanīgi
notīriet ar mīkstu, sausu drāniņu. Pēc kameras izmantošanas pludmalē vai citā
smilšainā vai putekļainā vidē, noslaukiet smiltis, netīrumus vai sāli ar sausu drānu,
kas mazliet samitrināta saldūdenī, un rūpīgi nožāvējiet. Ņemiet vērā, ka
svešķermeņi kameras iekšpusē var izraisīt bojājumus, ko garantija
nesedz.
Glabāšana
Ja kamera netiks izmantota ilgāku laika posmu, izņemiet baterijas. Lai nepieļautu aprasošanu
vai pelējumu, vismaz reizi mēnesī izņemiet kameru no glabāšanas vietas.
Pirms atkārtoti novietojiet kameru glabāšanā, ieslēdziet to un vairākas reizes atbrīvojiet
aizvaru. Neglabājiet kameru šādās vietās:
• slikti vēdinātās vai mitrās vietās, kur relatīvais mitrums pārsniedz 60%;
• kur tā pakļauta temperatūrai, kas pārsniedz 50°C vai ir zem –10°C;
• blakus iekārtām, kas rada stipru elektromagnētisko lauku, piemēram, televizoriem vai
radio.
155
Tehniskās piezīmes
Tīrīšana un glabāšana
Kļūdu ziņojumi
Informāciju par parādītajiem kļūdu ziņojumiem skatiet tabulā.
Ziņojums
Battery temperature is
elevated. The camera will
turn off. (Paaugstināta
akumulatora temperatūra.
Kamera izslēgsies.)
A
Cēlonis/risinājums
Kamera automātiski izslēdzas. Uzgaidiet, līdz kamera vai
baterijas ir atdzisušas, un tikai pēc tam turpiniet darbu.
–
Memory card is write
protected. (Atmiņas karte
ir aizsargāta pret
ierakstīšanu.)
Kartes rakstīšanas aizsardzības slēdzis ir bloķēšanas
pozīcijā.
Pabīdiet rakstīšanas aizsardzības slēdzi rakstīšanas
pozīcijā.
–
This card cannot be used.
(Šo karti nevar izmantot.)
Kļūda, piekļūstot atmiņas kartei.
• Izmantojiet apstiprinātu atmiņas karti.
• Pārbaudiet, vai kontakti ir tīri.
• Pārliecinieties, ka atmiņas karte ir pareizi ievietota.
11, 173
Card is not formatted.
Format card? (Karte nav
formatēta. Vai formatēt
karti?)
Atmiņas karte nav formatēta lietošanai šajā kamerā.
Formatējot tiek dzēsti visi atmiņas kartē saglabātie dati. Ja
vēlaties saglabāt attēlu kopijas, pirms atmiņas kartes
formatēšanas atlasiet opciju No (Nē), un saglabājiet
kopijas datorā vai citā datu nesējā. Atlasiet opciju Yes
(Jā) un nospiediet pogu k, lai formatētu atmiņas karti.
154
Out of memory.
(Nepietiek atmiņas.)
Dzēsiet attēlus vai ievietojiet jaunu atmiņas karti.
11, 21
Kļūda, saglabājot attēlu.
Ievietojiet jaunu atmiņas karti vai formatējiet atmiņas
karti vai iekšējo atmiņu.
143
Kamerai trūkst failu numuru.
Ievietojiet jaunu atmiņas karti vai formatējiet atmiņas
karti vai iekšējo atmiņu.
143
Nepietiek vietas kopijas saglabāšanai.
Izdzēsiet attēlus no mērķa mapes.
21
Pārbaudiet, vai attēlus var rediģēt.
74, 163
The camera will turn off to
prevent overheating.
(Kamera izslēgsies, lai
nepieļautu pārkaršanu.)
This card cannot be read.
(Šo karti nevar nolasīt.)
Image cannot be saved.
(Attēlu nevar saglabāt.)
Image cannot be
modified. (Attēlu nevar
pārveidot.)
156
Tehniskās piezīmes
Kļūdu ziņojumi
Ziņojums
Cannot record movie.
(Nevar ierakstīt video.)
A
Cēlonis/risinājums
Noildzes kļūda, saglabājot video atmiņas kartē.
Izmantojiet atmiņas karti ar lielāku rakstīšanas ātrumu.
Iekšējā atmiņā vai atmiņas kartē nav attēlu.
• Izņemiet atmiņas karti, lai demonstrētu iekšējā atmiņā
Memory contains no
saglabātos attēlus.
images. (Atmiņā nav attēlu.) • Lai kopētu kameras iekšējā atmiņā saglabātus attēlus uz
atmiņas karti, nospiediet pogu d, lai demonstrēšanas
izvēlnē varētu atlasīt opciju Copy (Kopēt).
82, 173
12
132
File contains no image data.
(Fails nesatur attēla datus.)
Fails nav izveidots vai rediģēts šajā kamerā.
Failu nevar skatīt šajā kamerā.
Skatiet failu datorā vai citā ierīcē, kura ir izmantota šī faila
izveidei un rediģēšanai.
–
All images are hidden.
(Visi attēli ir slēpti.)
Nav slīdrādei vai citiem režīmiem pieejamu attēlu.
130
This image cannot be
deleted. (Šo attēlu nevar
izdzēst.)
Attēls ir aizsargāts.
Atspējojiet aizsardzību.
131
Raise the flash. (Atveriet
zibspuldzi.)
Zibspuldze ir aizvērta.
Izmantojot sižeta režīmu Night portrait (Nakts
portrets) vai Backlighting (Pretgaisma) (ja opcijas
HDR (Augsts dinamiskais diapazons) iestatījums ir
Off (Izsl.)), atveriet zibspuldzi.
38, 52
Turn the camera off and
then on again. (Izslēdziet
un pēc tam vēlreiz
ieslēdziet kameru.)
Noņemiet objektīva vāciņu un tad izslēdziet un atkal
ieslēdziet kameru.
Ja kļūme saglabājas, sazinieties ar izplatītāju vai Nikon
pilnvarotu tehniskās apkopes pārstāvi.
10, 159
Communications error
(Sakaru kļūda)
Kļūda, izveidojot sakarus ar printeri.
Izslēdziet kameru un atkārtoti pievienojiet USB kabeli.
95
Radusies kļūda kameras iekšējā shēmā.
Izslēdziet kameru, izņemiet baterijas un ievietojiet tās
System error (Sistēmas kļūda) atpakaļ, un pēc tam vēlreiz ieslēdziet kameru. Ja kļūme
saglabājas, sazinieties ar izplatītāju vai Nikon pilnvarotu
tehniskās apkopes pārstāvi.
159
Printer error: check printer
status. (Printera kļūda:
pārbaudiet printera
statusu.)
Kad problēma atrisināta, lai atsāktu drukāšanu, atlasiet
opciju Resume (Atsākšana) un nospiediet pogu k.*
–
Printer error: check paper.
(Printera kļūda:
pārbaudiet papīru.)
Ievietojiet norādītā izmēra papīru, atlasiet opciju Resume
(Atsākšana) un nospiediet pogu k, lai atsāktu
drukāšanu.*
–
Printer error: paper jam.
(Printera kļūda: iesprūdis
papīrs.)
Izņemiet iestrēgušo papīru, atlasiet opciju Resume
(Atsākšana) un nospiediet pogu k, lai atsāktu
drukāšanu.*
–
Printer error: out of paper.
(Printera kļūda: beidzies
papīrs.)
Ievietojiet norādītā izmēra papīru, atlasiet opciju Resume
(Atsākšana) un nospiediet pogu k, lai atsāktu
drukāšanu.*
–
157
Tehniskās piezīmes
Kļūdu ziņojumi
Ziņojums
A
Cēlonis/risinājums
Printer error: check ink.
(Printera kļūda:
pārbaudiet tinti.)
Radusies problēma ar printera tinti.
Pārbaudiet tinti, atlasiet opciju Resume (Atsākšana) un
nospiediet pogu k, lai atsāktu drukāšanu.*
–
Printer error: out of ink.
(Printera kļūda: beigusies
tinte.)
Nomainiet tintes kasetni, atlasiet opciju Resume
(Atsākšana) un nospiediet pogu k, lai atsāktu
drukāšanu.*
–
Printer error: file corrupt.
(Printera kļūda: bojāts
fails.)
Radusies problēma ar drukājamo attēla failu.
Atlasiet opciju Cancel (Atcelt) un nospiediet pogu k,
lai atceltu drukāšanu.
–
* Skatiet dokumentāciju, kas iekļauta printera komplektā, lai saņemtu palīdzību un plašāku
informāciju.
158
Tehniskās piezīmes
Kļūdu ziņojumi
Traucējummeklēšana
Ja kamera nedarbojas, kā paredzēts, pārbaudiet tālāk minēto tipiskāko problēmu sarakstu,
pirms sazināties ar kameras izplatītāju vai Nikon pilnvarotu servisa pārstāvi.
Barošanas, ekrāna, iestatījumu problēmas
Problēma
A
Cēlonis/risinājums
Kamera ir ieslēgta,
taču nereaģē.
• Pagaidiet, līdz beidzas ierakstīšana.
• Ja problēma neizzūd, izslēdziet kameru.
Ja kamera neizslēdzas, izņemiet bateriju vai baterijas un
ievietojiet to/tās atpakaļ vai arī, ja izmantojat maiņstrāvas
adapteri, atvienojiet to un pievienojiet atkal atpakaļ.
Ņemiet vērā, ka strāvas avota izņemšana vai atvienošana
neietekmēs jau ierakstītos datus, lai gan tajā brīdī ierakstītie
dati tiks zaudēti.
–
Nevar ieslēgt
kameru.
Izlādējušās baterijas.
11, 153
19
Kamera izslēdzas
bez brīdinājuma.
• Kamera automātiski izslēdzas, lai taupītu enerģiju
(automātiskās izslēgšanās funkcija).
• Kamera un baterijas var pienācīgi nedarboties zemā
temperatūrā.
• Kameras iekšpuse ir uzkarsusi. Atstājiet kameru izslēgtu, līdz
tās iekšpuse atdziest, un pēc tam mēģiniet to vēlreiz ieslēgt.
• Kamera ir izslēgta.
• Kamera automātiski izslēdzas, lai taupītu enerģiju
(automātiskās izslēgšanās funkcija).
• Kad notiek zibspuldzes uzlāde, zibspuldzes lampiņa mirgo.
Pagaidiet, līdz lādēšana ir pabeigta.
• Kamera ir pieslēgta televizoram vai datoram.
• Kamera uzņem attēlus Multiple exp. Lighten (Izgaismoto
apg. daudzk. eksp.) ainavas režīmā.
14
19
Ekrāns ir tumšs.
Kamera sakarst.
Kamera var sakarst, ilgstoši ierakstot video vai lietojot kameru
karstā vidē. Tas nenorāda uz darbības kļūmi.
Ekrānā redzamā
informācija ir grūti
saskatāma.
• Apkārtējā vide ir pārāk spilgta.
- Paejiet kādā tumšākā vietā.
• Noregulējiet ekrāna spilgtumu.
159
Tehniskās piezīmes
Traucējummeklēšana
153
–
–
–
–
–
–
138
A
Problēma
Cēlonis/risinājums
Ekrānā mirgo ikona
O.
• Ja kameras pulkstenis nav iestatīts, uzņemšanas ekrānā mirgo
ikona O un pirms pulksteņa iestatīšanas saglabātie attēli un
video ir datēti attiecīgi ar „00/00/0000 00:00” un „01/01/
2016 00:00”. Izmantojot iestatīšanas izvēlnes opciju Time
zone and date (Laika josla un datums), iestatiet pareizu
laiku un datumu.
• Kameras pulkstenis nav tik precīzs kā parastie pulksteņi. Regulāri
salīdziniet kameras pulkstenī redzamo laiku ar precīzāka
pulksteņa rādījumiem un atiestatiet laiku, ja nepieciešams.
4, 136
Uzņemšanas dati un fotogrāfijas informācija var būt paslēpti.
Spiediet s pogu, līdz tiek parādīta informācija.
4
Datuma un laika
ieraksti nav pareizi.
Ekrānā nav redzama
nekāda informācija.
Date stamp
Time zone and date (Laika josla un datums) Iestatīšanas
(Datuma spiedogs)
izvēlnē nav veikti opcijas iestatījumi.
Opcija nav pieejama.
136
Attēlos netiek
norādīts datums arī
tad, ja ir iespējots
iestatījums Date
stamp (Datuma
spiedogs).
• Pašreizējais uzņemšanas režīms neatbalsta opciju Date
stamp (Datuma spiedogs).
• Videofailos datumu norādīt nevar.
139
Pulksteņa baterija izlādējusies; tika atjaunotas visu iestatījumu
noklusējuma vērtībās. Konfigurējiet kameras iestatījumus vēlreiz.
• Iekšējā pulksteņa akumulators nodrošina kameras pulksteņa
darbību un noteiktu iestatījumu saglabāšanu. Ievietojot
baterijas kamerā vai kamerai pievienojot maiņstrāvas
adapteri (pieejams atsevišķi), pulksteņa akumulatora uzlāde
ilgst aptuveni 10 h; pulksteņa akumulators var darboties
vairākas dienas arī tad, ja kameras akumulators ir izņemts.
–
Dažos uzņemšanas režīmos un tad, ja opcijas Autofocus mode
(Autofokusa režīms) iestatījums ir Full-time AF (Pilna laika
AF), no kamera var atskanēt fokusēšanas skaņa.
33, 126
Ieslēdzot kameru,
parādās laika joslas
un datuma
iestatīšanas ekrāns.
Kameras iestatījumi
atiestatīti.
No kameras atskan
skaņas.
Uzņemšanas problēmas
Problēma
Nevar uzņemt
attēlus vai ierakstīt
video.
A
Cēlonis/risinājums
Nevar pārslēgt uz
Atvienojiet HDMI kabeli vai USB kabeli.
uzņemšanas režīmu.
• Kad kamera ir demonstrēšanas režīmā, nospiediet c pogu,
aizvara atbrīvošanas pogu vai b (e) pogu.
• Kad parādās izvēlnes, nospiediet pogu d.
• Kamēr mirgo zibspuldzes lampiņa, zibspuldze tiek uzlādēta.
• Izlādējušās baterijas.
160
Tehniskās piezīmes
Traucējummeklēšana
92
2, 20
103
52
11, 153
Problēma
A
Cēlonis/risinājums
Kamera nefokusē.
• Objekts atrodas pārāk tuvu. Mēģiniet izmantot sižeta režīmu
automātiskais sižeta atlasītājs, Close-up (Tuvplāns) vai
makro režīms.
• Objektu ir grūti fokusēt.
• Iestatīšanas izvēlnē atlasiet opcijas AF assist (AF palīgs)
iestatījumu Auto (Automātiski).
• Izslēdziet kameru un pēc tam ieslēdziet to no jauna.
33, 37,
40, 51,
56
62
140
Attēli ir izplūduši.
• Izmantojiet zibspuldzi.
• Palieliniet ISO jutības vērtību.
• Nekustīgu attēlu uzņemšanai iespējojiet Photo VR (Fotoattēlu
VR). Video uzņemšanai iespējojiet Movie VR (Video VR).
• Lai stabilizētu kameru, izmantojiet trijkāji (lielākam efektam
lietojiet gan trijkāji, gan taimeri).
52
115
127,
140
54
Uzņemot ar zibspuldzi,
attēlos parādās spilgti
plankumi.
Zibspuldze atspoguļojas gaisa daļiņās. Aizveriet zibspuldzi.
19, 52
Zibspuldze
neuzplaiksnī.
• Zibspuldze ir aizvērta.
• Atlasīts sižeta režīms, kas ierobežo zibspuldzes lietošanu.
• Iespējota funkcija, kas ierobežo zibspuldzes lietošanu.
19, 52
64
66
Digitālo
tālummaiņu nevar
izmantot.
• Digital zoom (Digitālā tālummaiņa) Iestatīšanas izvēlnē
opcijas iestatījums ir Off (Izslēgts).
• Digitālo tālummaiņu nevar izmantot atsevišķos uzņemšanas
režīmos vai tad, kad izmanto noteiktus citu funkciju iestatījumus.
141
Image mode
Ir iespējota funkcija, kas ierobežo opciju Image mode (Attēla
(Attēla režīms)
režīms).
Opcija nav pieejama.
Atbrīvojot aizvaru,
nav skaņas.
• Off (Izsl.) Iestatīšanas izvēlnes sadaļas Sound settings
(Skaņas iestatījumi) opcijas Shutter sound (Aizvara
skaņa) iestatījums ir . Dažos uzņemšanas režīmos skaņa nav
dzirdama pat tad, kad ir atlasīts iestatījums On (Iesl.).
• Neaizklājiet skaļruni.
AF palīggaismotājs
neiedegas.
Off (Izslēgts) ir atlasīts iestatīšanas izvēlnes opcijai AF assist
(AF palīgs). Atkarībā no fokusa apgabala pozīcijas vai
uzņemšanas režīma AF palīggaismotājs var neiedegties arī tad,
ja ir atlasīts iestatījums Auto (Automātiski).
161
Tehniskās piezīmes
Traucējummeklēšana
–
67, 141
66
141
3
140
Problēma
A
Cēlonis/risinājums
Attēliem ir
smērējumi.
Netīrs objektīvs. Notīriet objektīvu.
155
Krāsas nav
dabiskas.
Nav pareizi pielāgots baltā balanss vai nokrāsa.
40, 111
Attēlā parādās
haotiski izvietoti
spilgti pikseļi
(„trokšņi”).
Objekts ir tumšs, un aizvara ātrums ir pārāk mazs, vai arī ISO
jutība ir pārāk liela. Trokšņus var novērst šādi:
• lietojot zibspuldzi;
• izvēloties mazāku ISO jutības iestatījumu.
52
115
Attēli ir pārāk tumši
(nepietiekami
eksponēti).
• Zibspuldze ir aizvērta, vai atlasīts uzņemšanas režīms, kurā
zibspuldzes lietošana ir ierobežota.
• Zibspuldzes lodziņš ir bloķēts.
• Objekts atrodas ārpus zibspuldzes diapazona.
• Noregulējiet ekspozīcijas kompensāciju.
• Palieliniet ISO jutību.
• Objekts atrodas pretgaismā. Atlasiet sižeta režīmu
Backlighting (Pretgaisma) vai atveriet zibspuldzi un
iestatiet zibspuldzes režīmu uz X (piespiedu zibspuldze).
19, 52,
64
17
170
57
115
38, 52
Attēli ir pārāk spilgti
(pāreksponēti).
Noregulējiet ekspozīcijas kompensāciju.
57
Neparedzami
rezultāti, kad
zibspuldze ir iestatīta
kā V (automātiska
ar sarkano acu efekta
mazināšanu).
Izmantojiet jebkuru sižeta režīmu, izņemot Night portrait
(Nakts portrets), un mainiet zibspuldzes režīmu uz jebkuru
iestatījumu, izņemot V (automātiska ar sarkano acu efekta
mazināšanu). Pēc tam mēģiniet uzņemt attēlu vēlreiz.
52, 64
Sejas krāsas toņi
netiek izlīdzināti.
• Dažos uzņemšanas apstākļos sejas krāsa var netikt izlīdzināta.
• Ja attēlos ir redzamas četras vai vairāk seju, izmantojiet
demonstrēšanas izvēlnes opcijas Glamour retouch
(Valdzinošā retuša) funkciju Skin softening (Sejas krāsas
izlīdzināšana).
Attēlu saglabāšana
notiek ilgi.
Attēlu saglabāšana var notikt ilgāk tālāk norādītajos gadījumos.
• Ja aktivizēta trokšņu mazināšana, piemēram, uzņemot tumšā
vidē.
• Ja zibspuldzei iestatīts režīms V (automātiska ar sarkano
acu efekta mazināšanu).
• Ja tiek izmantots Night landscape (Nakts ainava), Night
portrait (Nakts portrets) vai Backlighting (Pretgaisma)
(ja funkcijai HDR (Augsts dinamiskais diapazons) iestatīta
opcija On (Iesl.)) sižeta režīms.
• Ja uzņemšanas laikā izmanto sejas krāsas izlīdzināšanu.
• Izmantojot nepārtrauktās uzņemšanas režīmu.
162
Tehniskās piezīmes
Traucējummeklēšana
62
76
–
53
37, 38
48, 62
113
Demonstrēšanas problēmas
Problēma
A
Cēlonis/risinājums
Failu nevar
demonstrēt.
• Iespējams, šī kamera nevar demonstrēt attēlus, kas saglabāti,
izmantojot cita ražotāja vai modeļa digitālo kameru.
• Šī kamera nevar demonstrēt video, kas uzņemti ar cita
ražotāja vai cita modeļa digitālo kameru.
• Šī kamera var nespēt demonstrēt datus, kas rediģēti datorā.
–
Attēlu nevar
pietuvināt.
• Demonstrēšanas tālummaiņas funkciju nevar izmantot ar
videofailiem.
• Tuvinot maza izmēra attēlu, ekrānā redzamais palielinājuma
koeficients var atšķirties no attēla faktiskā palielinājuma
koeficienta.
• Iespējams, šī kamera nevarēs tuvināt attēlus, kas uzņemti,
izmantojot cita ražotāja vai modeļa digitālo kameru.
–
Nevar rediģēt
attēlus.
• Dažus attēlus nevar rediģēt. Jau rediģētus attēlus nevar
rediģēt vēlreiz.
• Atmiņas kartē vai iekšējā atmiņā nav pietiekami daudz brīvas
vietas.
• Šī kamera nevar rediģēt citās kamerās uzņemtus attēlus.
• Attēlu rediģēšanas funkcijas nav pieejamas videofailiem.
Nevar pagriezt
attēlu.
Šī kamera nevar pagriezt attēlus, kas uzņemti ar cita ražotāja vai
cita modeļa digitālo kameru.
163
Tehniskās piezīmes
Traucējummeklēšana
45, 74
–
–
–
–
Ārējas ierīces problēmas
Problēma
Nevar izveidot
bezvadu
savienojumu ar
viedierīci.*
A
Cēlonis/risinājums
• Ja bezvadu savienojums tiek veidots pirmoreiz, skatiet
informāciju sadaļā „Savienojuma izveide ar viedierīci
(SnapBridge)”.
• Skatiet arī sadaļu „Nesekmīga savienojuma izveide.”
• Ja bezvadu savienojums jau ir izveidots, veiciet tālāk
norādītās darbības.
- Izslēdziet un pēc tam vēlreiz ieslēdziet kameru.
- Restartējiet programmu SnapBridge.
- Atceliet savienojumu un pēc tam izveidojiet to atkārtoti.
• Kamerā pārbaudiet Network menu (Tīkla izvēlne)
iestatījumus.
- Atlasiet Airplane mode (Lidmašīnas režīms)
iestatījumu Off (Izsl.).
- Atlasiet Bluetooth M Connection (Savienojums)
iestatījumu Enable (Iespējot).
• Ja kamerā ir reģistrētas divas vai vairāk viedierīces, kameras
sadaļā Network menu (Tīkla izvēlne) M Bluetooth M
Paired devices (Pārī savienotās ierīces) atlasiet viedierīci,
ar kuru vēlaties izveidot savienojumu. Ja programmā
SnapBridge ir reģistrētas divas vai vairākas kameras,
programmā mainiet savienojumu.
• Lietojiet akumulatoru ar pietiekamu uzlādes līmeni.
• Ievietojiet kamerā atmiņas karti, kurā ir pietiekami daudz
brīvas vietas.
• Atvienojiet HDMI vadu vai USB vadu.
• Viedierīcē iespējojiet Bluetooth, Wi-Fi un atrašanās vietas
datu funkciju.
• Programmas SnapBridge cilnē A atlasiet opciju M Auto
link options (Automātiskas saites opcijas) M un
ieslēdziet funkciju Auto link (Automātiska saite). Ja šī
funkcija ir izslēgta, var izmantot opciju Download pictures
(Lejupielādēt attēlus) un Remote photography (Attālā
fotografēšana), tomēr attēlus nevar automātiski
lejupielādēt.
164
Tehniskās piezīmes
Traucējummeklēšana
23
28
31
–
31
134
135
–
11
92
–
–
Problēma
Attēlus nevar
augšupielādēt
viedierīcē, kurā ir
izveidots bezvadu
savienojums ar
programmu
SnapBridge.*
A
Cēlonis/risinājums
• Ja vēlaties izmantot automātiskās augšupielādes iespēju,
rīkojieties, kā norādīts tālāk.
- Kamerā atlasiet Network menu (Tīkla izvēlne) M Send
while shooting (Sūtīt uzņemšanas laikā) M Still
images (Fotoattēli) iestatījumu Yes (Jā).
- Programmas SnapBridge cilnē A atlasiet opciju M Auto
link options (Automātiskas saites opcijas) M un
ieslēdziet funkciju Auto link (Automātiska saite).
- Programmas SnapBridge cilnē A atlasiet opciju M Auto
link options (Automātiskas saites opcijas) M un
ieslēdziet funkciju Auto download (Automātiskā
lejupielāde).
- Ja Network menu (Tīkla izvēlne) M Bluetooth M
Send while off (Sūtīt, kamēr ierīce ir izslēgta)
iestatījums kamerā ir Off (Izsl.), ieslēdziet kameru vai
mainiet iestatījumu uz On (Iesl.).
• Kameras darbības laikā, iespējams, attēlus nevarēs
augšupielādēt vai augšupielāde tiks atcelta.
• Atkarībā no kameras statusa, iespējams, attēlus nevarēs
augšupielādēt vai augšupielāde tiks atcelta.
• Skatiet arī sadaļu „Nesekmīgs attēlu augšupielādes
mēģinājums.”
134
–
–
135
–
31
31
Nevar veikt attālo
fotografēšanu ar
viedierīci, kurā ir
izveidots bezvadu
savienojums ar
programmu
SnapBridge.*
–
• Attālo fotografēšanu nevar veikt, ja kameras iekšējā atmiņā
vai atmiņas kartē nepietiek vietas. Izdzēsiet liekos attēlus vai
ievietojiet atmiņas karti, kurā ir pietiekami daudz brīvas vietas.
–
• Kameras darbības laikā, iespējams, nevar veikt attālo
fotografēšanu.
31
• Atkarībā no kameras statusa, iespējams, nevarēs veikt attālo
fotografēšanu.
Programmā
SnapBridge nevar
augšupielādēt
nekustīgus attēlus
to oriģinālajā
izmērā.*
Kameras režīmā Send while shooting (Sūtīt uzņemšanas
laikā) un Mark for upload (Atzīmēt augšupielādei)
lejupielādēto attēlu izmēra ierobežojums ir 2 megapikseļi (attēli,
kas uzņemti Easy panorama (Vienkāršā panorāma) sižeta
režīmā, tiek augšupielādēti oriģinālajā izmērā). Lai lejupielādētu
nekustīgos attēlus to oriģinālajā izmērā, izmantojiet
programmas SnapBridge opciju Download pictures
(Lejupielādēt attēlus).
–
Attēli netiek
parādīti televizora
ekrānā.
• Ir izveidots kameras savienojums ar datoru vai printeri.
• Atmiņas kartē nav attēlu.
• Izņemiet atmiņas karti, lai demonstrētu iekšējā atmiņā
saglabātos attēlus.
–
–
12
165
Tehniskās piezīmes
Traucējummeklēšana
Problēma
Kad kamera ir
pieslēgta datoram,
netiek palaista
programma Nikon
Transfer 2.
A
Cēlonis/risinājums
•
•
•
•
•
Kamera ir izslēgta.
Izlādējušās baterijas.
USB kabelis nav pievienots pareizi.
Dators neatpazīst kameru.
Datorā nav iestatīta automātiska programmas Nikon Transfer
2 palaišana. Papildinformāciju par Nikon Transfer 2 skatiet
programmas ViewNX-i palīdzības informācijā.
–
92
92, 99
–
–
Drukājamie attēli
netiek parādīti.
• Atmiņas kartē nav attēlu.
• Izņemiet atmiņas karti, lai drukātu iekšējā atmiņā saglabātos
attēlus.
–
12
Ar kameru nevar
atlasīt papīra
izmēru.
Kameru nevar izmantot papīra izmēru atlasei tālāk norādītajos
gadījumos pat tad, ja drukājat, izmantojot ar PictBridge saderīgu
printeri. Izmantojiet printeri, lai atlasītu papīra izmērus.
• Printeris neatbalsta kamerā norādītos papīra izmērus.
• Papīra izmērs printerī tiek atlasīts automātiski.
–
* Skatiet sadaļu „Savienojuma izveide ar viedierīci (SnapBridge)” (A23) un SnapBridge tiešsaistes
palīdzību.
166
Tehniskās piezīmes
Traucējummeklēšana
Failu nosaukumi
Attēliem un videofailiem nosaukumi tiek piešķirti tālāk norādītajā veidā.
Failu nosaukumi: DSCN 0001 .JPG
(1) (2) (3)
(1) Identifikators
Netiek rādīts kameras ekrānā.
• DSCN: oriģinālie nekustīgie attēli, video, ar video rediģēšanas funkciju
izveidoti nekustīgie attēli.
• SSCN: mazo attēlu kopijas.
• RSCN: apcirptas kopijas.
• FSCN: attēli, kas izveidoti, izmantojot rediģēšanas funkcijas, izņemot
maza attēla un apcirpšanas funkciju, un video, kas izveidoti ar video
rediģēšanas funkciju.
(2) Faila numurs
Piešķirts augošā secībā, sākot no „0001” un beidzot ar „9999”.
(3) Paplašinājums
Norāda faila formātu.
• .JPG: Nekustīgs attēli
• .MP4: Video
167
Tehniskās piezīmes
Failu nosaukumi
Papildaprīkojums
Bateriju lādētājs,
uzlādējamās baterijas*
• MH-73 Akumulatora lādētājs (iekļautas četras uzlādējamās
EN-MH2 Ni-MH baterijas)
• Uzlādējamās nomaiņas baterijas: EN-MH2-B4 Uzlādējamas Ni-MH
akumulatori (četru EN-MH2 bateriju komplekts)
Maiņstrāvas adapteris
EH-67/EH-67s Maiņstrāvas adapteris
Audio/video vads
EG-CP16 Audio/video vads
Rokas siksna
AH-CP1 Rokas siksna
* Kamerā izmantojot EN-MH2 uzlādējamās Ni-MH baterijas, bateriju lādētājā MH-73 vienlaikus var
uzlādēt četras baterijas. Nelādējiet vienlaikus baterijas, kurām ir atšķirīgs uzlādes līmenis (A153).
EN-MH1 uzlādējamās Ni-MH baterijas nevar izmantot.
Pieejamība ir atkarīga no attiecīgās valsts vai reģiona.
Jaunāko informāciju skatiet mūsu tīmekļa vietnēs vai brošūrās.
168
Tehniskās piezīmes
Papildaprīkojums
Specifikācija
Nikon COOLPIX B500 digitālā kamera
Veids
Kompakta digitālā kamera
Faktisko pikseļu skaits
16,0 miljoni (attēlu apstrāde var samazināt faktisko pikseļu
skaitu)
Attēla sensors
1/2,3 collu CMOS; kopējais pikseļu skaits apm. 16,76 miljoni
Objektīvs
NIKKOR objektīvs ar 40× optisko tālummaiņu
Fokusa attālums
4.0–160 mm (skata leņķis ekvivalents 22.5–900 mm objektīvam
35mm [135] formātā)
f skaitlis
f/3–6.5
Uzbūve
12 elementi 9 grupās (3 ED objektīva elementi)
Digitālās tālummaiņas
palielinājums
Līdz 4× (skata leņķis ekvivalents aptuveni 3600 mm objektīvam
35mm [135] formātā)
Vibrāciju samazināšana
Objektīva pārbīde (nekustīgi attēli)
Objektīva pārbīde un elektroniskā vibrāciju mazināšana (video)
Autofokuss (AF)
Kontrasta noteikšanas AF
Fokusa diapazons
• [W]: apmēram 30 cm –∞
[T]: apmēram 3,5 m –∞
• Macro mode (Makro režīms): Apmēram 1 cm –∞ (platleņķa
pozīcija)
(Visi attālumi mērīti no objektīva priekšējās virsmas centra.)
Fokusa apgabala izvēle
Sejas prioritāte, manuāli ar 99 fokusa apgabaliem, centrs,
objekta izsekošana, mērķa meklēšanas AF.
Monitors
7,5 cm (3 collas), apmēram 921 000 punktu, platleņķa TFT LCD ar
pretatspīduma pārklājumu un piecpakāpju spilgtuma
regulēšanas iespēju, pagriežams apmēram 85° uz leju un
apmēram 90° uz augšu
Kadra aptvērums
(uzņemšanas režīmā)
Apmēram 99% horizontāli un vertikāli (salīdzinot ar faktisko
attēlu)
Kadra aptvērums
(atskaņošanas režīmā)
Apmēram 99% horizontāli un vertikāli (salīdzinot ar faktisko
attēlu)
Uzglabāšana
Vide/datu nesējs
Iekšējā atmiņa (apmēram 20 MB), SD/SDHC/SDXC atmiņas karte
Failu sistēma
Saderīga ar DCF un Exif 2.3
Failu formāti
Nekustīgs attēli: JPEG
Video: MP4 (Video: H.264/MPEG-4 AVC, Audio: AAC stereo)
169
Tehniskās piezīmes
Specifikācija
Attēla izmērs
(pikseļi)
•
•
•
•
•
•
•
•
ISO jutība (Standarta izejas
jutība)
• ISO 125–1600
• ISO 3200, 6400 (pieejama, izmantojot automātisko režīmu)
16M (augsts) [4608 × 3456P]
16M [4608 × 3456]
8M [3264 × 2448]
4M [2272 × 1704]
2M [1600 × 1200]
VGA [640 × 480]
16:9 [4608 × 2592]
1:1 [3456 × 3456]
Ekspozīcija
Mērīšanas režīms
Matrica, centra svērtais (digitālā tālummaiņa nepārsniedz 2×),
punkta (digitālā tālummaiņa ir 2× vai vairāk)
Ekspozīcijas vadība
Ieprogrammēta automātiskā ekspozīcija un ekspozīcijas
kompensācija
(–2,0 – +2,0 EV, solis 1/3 EV)
Aizvars
Mehānisks un CMOS elektronisks aizvars
•
•
Ātrums
Apertūras atvērums
Diapazons
Automātiskais taimeris
1/1500–1 s
1/4000 s (maksimālais ātrums liela ātruma nepārtrauktas
uzņemšanas laikā)
• 25 s (funkcija Star trails (Zvaigžņu ceļš) sižeta režīmā
Multiple exp. Lighten (Izgaismoto apg. daudzk. eksp.))
Elektroniski vadīta ND filtra (–2 AV) atlase
2 pakāpes (f/3 un f/6 [W])
• 10 s, 2 s
• 5 s (pašfoto taimeris)
Zibspuldze
Diapazons (apm.)
(ISO jutība: Automātiska)
[W]: 0,5–6,9 m
[T]: 3,5 m
Zibspuldzes vadība
TTL automātiskā zibspuldze ar pārbaudes priekšzibšņiem
Interfeiss
USB savienotājs
Ātrdarbīgs USB
• Atbalsta tiešo drukāšanu (PictBridge)
• Audio/video izvades savienotājs (var atlasīt NTSC vai PAL)
HDMI izvades savienotājs
HDMI mikropieslēgvietas savienotājs (D veida)
līdzstrāvas ievades
savienotājs
Paredzēts EH-67/EH-67s Maiņstrāvas adapteris (pieejams
atsevišķi)
170
Tehniskās piezīmes
Specifikācija
Wi-Fi (Bezvadu LAN)
Standarti
IEEE 802.11b/g (standarta bezvadu LAN protokols)
Darbības frekvence
2412–2462 MHz (1-11 kanāli)
Autentificēšana
Atvērta sistēma, WPA2-PSK
Bluetooth
Saziņas protokols
Bluetooth specifikācijas versija 4.1
Atbalstītās valodas
Angļu, arābu, bengāļu, bulgāru, čehu, dāņu, franču, grieķu,
hindu, holandiešu, indonēziešu, itāliešu, japāņu, korejiešu,
krievu, ķīniešu (vienkāršotā un tradicionālā), marathu, norvēģu,
persiešu, poļu, portugāļu (Eiropas un Brazīlijas), rumāņu, serbu,
somu, spāņu, taju, tamilu, telugu, turku, ukraiņu, ungāru, vācu,
vjetnamiešu, zviedru
Barošanas avoti
• Četras LR6/L40 (AA izmēra) sārma baterijas
• Četras FR6/L91 (AA izmēra) litija baterijas
• Četras EN-MH2 Uzlādējamas Ni-MH akumulatori (pieejamas
atsevišķi)
• EH-67/EH-67s Maiņstrāvas adapteris (pieejams atsevišķi)
Akumulatora darbmūžs/
Baterijas darbmūžs1
Nekustīgs attēli
• Apm. 600 kadri, izmantojot sārma baterijas
• Apm. 1240 kadri, izmantojot litija baterijas
• Apm. 750 kadri, izmantojot EN-MH2 baterijas
Video ierakstīšana
(faktiskais akumulatora
darbības ilgums
ierakstīšanas laikā)2
Trijkāja ligzda
• Apm. 1 h 30 min, izmantojot sārma baterijas
• Apm. 4 h 30 min, izmantojot litija baterijas
• Apm. 2 h 35 min, izmantojot EN-MH2 baterijas
Izmēri (P × A × Dz)
Apm. 113,5 × 78,3 × 94,9 mm (bez izvirzījumiem)
Svars
Apm. 542 g (kopā ar LR6/L40 (AA izmēra) sārma baterijām un
atmiņas karti)
1/4 (ISO 1222)
Darba vide
Temperatūra
0°C–40°C
Mitrums
85% vai mazāk (nav kondensācijas)
• Visi mērījumi tiek veikti atbilstoši Kameru un attēlveidošanas izstrādājumu asociācijas
(Camera and Imaging Products Association — CIPA) standartiem vai vadlīnijām.
171
Tehniskās piezīmes
Specifikācija
1
2
Akumulatora/baterijas darbmūžs neatspoguļo SnapBridge lietošanu un var mainīties atkarībā no
lietošanas apstākļiem, tostarp temperatūras, intervāla starp uzņēmumiem un tā, cik ilgi tiek
rādītas izvēlnes un attēli. Piegādes komplektā iekļautās baterijas ir paredzētas tikai ierīces
izmēģināšanai. Litija baterijām norādītie skaitļi tika iegūti, izmantojot pārdošanā pieejamās FR6/
L91 (AA tipa) Energizer® Ultimate Lithium baterijas.
Atsevišķs video fails nevar būt lielāks par 4 GB vai garāks par 29 minūtēm. Ja paaugstinās kameras
temperatūra, ierakstīšana var tikt pārtraukta pirms šo ierobežojumu sasniegšanas.
• Nikon neatbild par iespējamām kļūdām šajā rokasgrāmatā.
• Šī produkta izskats vai specifikācijas var mainīties bez brīdinājuma.
172
Tehniskās piezīmes
Specifikācija
Saderīgās atmiņas kartes
Kamera atbalsta SD, SDHC un SDXC atmiņas kartes.
• Video ierakstīšanai ieteicams izmantot atmiņas kartes ar SD ātruma klases vērtējumu 6 vai
ātrākas. Izmantojot atmiņas kartes ar zemāku ātruma klases vērtējumu, video ierakstīšana
var negaidīti tikt apturēta.
• Ja izmantojat karšu lasītāju, pārbaudiet, vai tas ir saderīgs ar jūsu atmiņas karti.
• Lai saņemtu informāciju par kartes funkcijām, tās darbību un lietošanas ierobežojumiem,
sazinieties ar tās ražotāju.
Informācija par preču zīmēm
• Windows ir reģistrēta preču zīme vai Microsoft Corporation preču zīme ASV un/vai citās
valstīs.
• Vārds Bluetooth® un logotips ir reģistrētas preču zīmes, kas pieder korporācijai Bluetooth
SIG, Inc.; korporācija Nikon šīs preču zīmes izmanto saskaņā ar licenci.
• Apple®, App Store®, Apple logotipi, Mac, OS X, macOS, iPhone®, iPad®, iPod touch® un
iBooks ir Apple Inc. preču zīmes vai reģistrētas preču zīme ASV un citās valstīs.
• Android, Google Play un Google Play logotips ir uzņēmumaa Google LLC preču zīmes.
Android logotips ar robotu ir atveidots vai pārveidots, izmantojot Google radīto un
kopīgoto darbu, un tas tiek izmantots saskaņā ar Creative Commons Attribution
3.0 licences nosacījumiem.
• iOS ir preču zīme vai reģistrēta uzņēmuma Cisco Systems, Inc preču zīme Amerikas
Savienotajās valstīs un/vai citās valstīs; tās lietošanu regulē licence.
• Adobe, Adobe logotips un Reader ir preču zīmes vai reģistrēta Adobe Systems
Incorporated preču zīme ASV un/vai citās valstīs.
• SDXC, SDHC un SD logotipi ir „SD-3C, LLC” preču zīmes.
• PictBridge ir preču zīme.
• HDMI, HDMI logotips un High-Definition Multimedia Interface ir uzņēmuma HDMI
Licensing, LLC. preču zīmes vai reģistrētas preču zīmes.
• Wi-Fi un Wi-Fi logotips ir preču zīmes vai reģistrētas Wi-Fi Alliance preču zīmes.
• N-Mark (N-atzīme) ir preču zīme vai reģistrēta NFC Forum, Inc. preču zīme ASV un citās
valstīs.
• Visas pārējās preču zīmes, kas minētas šajā rokasgrāmatā vai citā dokumentācijā, kas
piegādāta kopā ar Nikon produktu, ir to attiecīgo īpašnieku preču zīmes vai reģistrētas
preču zīmes.
173
Tehniskās piezīmes
Specifikācija
“Made for iPod,” “Made for iPhone,” and “Made for iPad” mean that an electronic
accessory has been designed to connect specifically to iPod, iPhone, or iPad, respectively,
and has been certified by the developer to meet Apple performance standards. Apple is
not responsible for the operation of this device or its compliance with safety and
regulatory standards. Please note that the use of this accessory with iPod, iPhone, or iPad
may affect wireless performance.
AVC Patent Portfolio License
Šis produkts ir licencēts saskaņā ar „AVC Patent Portfolio License” (AVC patentu portfeļa
licenci) un paredzēts patērētājiem personīgai un nekomerciālai lietošanai, lai (i) kodētu video
atbilstoši AVC standartam („AVC video”) un/vai (ii) atkodētu AVC video, ko patērētājs kodējis
personīgi vai nekomerciāli un/vai ieguvis no video sniedzēja, kam ir atļauja piedāvāt AVC
video. Citiem mērķiem licence netiek sniegta un nav „piedomājama”.
Papildu informāciju sniedz uzņēmums MPEG LA, L.L.C.
Skatiet vietni http://www.mpegla.com.
FreeType licence (FreeType2)
Šīs programmatūras daļas aizsargā autortiesības © 2012 The FreeType Project (http://
www.freetype.org). Visas tiesības aizsargātas.
MIT licence (HarfBuzz)
Šīs programmatūras daļas aizsargā autortiesības © 2016 The HarfBuzz Project (http://
www.freedesktop.org/wiki/Software/HarfBuzz). Visas tiesības aizsargātas.
174
Tehniskās piezīmes
Specifikācija
Indekss
Simboli
A Automātiskais režīms.................... 33, 34
o Automātiskā sižeta atlasītāja režīms
..................................................................... 33, 36, 37
o Pretgaismas režīms................. 33, 36, 38
s Radošais režīms .............................. 33, 46
y sižeta režīms ............................ 33, 36
n Video kopsavilkuma režīms ........ 33, 85
d Sporta režīms .............................. 33, 36, 39
F Viedportretēšanas režīms ........... 33, 48
e Nakts portreta režīms ............ 33, 36, 38
j Nakts ainavas režīms............... 33, 36, 37
c Demonstrēšanas režīms ....................... 20
C Kārtošana pēc datuma............................ 71
i Demonstrēšanas tālummaiņa..... 20, 69
f (Platleņķa)....................................................... 58
h Sīktēlu demonstrēšana ................ 20, 70
g (Telefoto)........................................................... 58
q (tālummaiņas ātrās atiestates) poga
................................................................................ 2, 59
k Atlases apstiprināšanas poga..... 3, 103
c Demonstrēšanas poga .................... 3, 20
l Dzēšanas poga ........................................ 3, 21
b (e video ierakstīšanas) poga....... 3, 19
s Displeja poga...................................... 3, 4
m Zibspuldzes atvēršanas poga
........................................................................ 2, 19, 52
d Izvēlnes poga................................... 3, 103
n Automātiskais taimeris .................. 51, 54
m Zibspuldzes režīms.............................. 51, 52
p Makro režīms......................................... 51, 56
o Ekspozīcijas kompensācija
............................................................ 34, 48, 51, 57
Y N-Mark ........................................................ 2, 25
A
AF apgabala režīms............................ 106, 116
AF palīggaismotājs.............................................. 2
AF palīgs .................................................. 109, 140
Ainava c ............................................................... 36
Aizsargāt ................................................... 107, 131
Aizvara atbrīvošanas poga...................... 2, 18
Aizvara ātrums .................................................... 60
Aizvara skaņa.......................................... 120, 141
Aktīvā D-Lighting .............................................. 34
Apcirpt ............................................................ 69, 79
Atbilstības marķējums..................... 109, 147
Atiestatīt visu ........................................ 109, 146
Atjaunot noklusējuma iestatījumus
........................................................................ 108, 135
Atlikušais video ierakstīšanas ilgums
............................................................................. 81, 82
Atlikušo kadru skaits .............................. 17, 110
Atmiņas karšu formatēšana
................................................................ 11, 109, 143
Atmiņas karte................................. 11, 154, 173
Atmiņas kartes slots.......................................... 11
Atrašanās vietas dati......................... 109, 146
Attēla komentārs................................ 109, 144
Attēla režīms .......................................... 106, 110
Attēlu apskate .................................................. 138
Attēlu rediģēšana............................................. 74
Atzīmēt augšupielādei..................... 107, 129
Audio/video ieejas ligzda.................... 92, 93
Audio/video vads......................... 92, 93, 168
Autofokusa režīms....... 106, 107, 119, 126
Autofokuss ................................................ 62, 126
Automātiska izslēgšanās........ 19, 109, 142
Automātiskais režīms............................. 33, 34
Automātiskā sižeta atlasītāja režīms
..................................................................... 33, 36, 37
Automātiskā zibspuldze................................ 53
Autortiesību informācija ................ 109, 145
Ā
Ātrā retuša .................................................. 75, 107
175
Tehniskās piezīmes
Indekss
Ātrie efekti............................................................. 74
B
Baltā balanss............................................ 106, 111
Barošanas slēdzis/barošanas ieslēgšanas
indikators.......................................................... 2, 14
Baterijas .................................................................... 11
Bateriju lādētājs ............................................... 168
Bateriju nodalījuma/atmiņas kartes slota
vāks ............................................................................... 3
Bateriju uzlādes līmenis................................. 17
Bateriju veids......................................... 109, 147
Beigt ierakstīšanu ............................................. 86
Bluetooth ................................................. 108, 135
C
Cilpa kameras siksnai ......................................... 2
D
Dators .............................................................. 92, 99
Datuma formāts...................................... 15, 136
Datuma zīmogs................................... 109, 139
Datums un laiks....................................... 14, 136
Demonstrēšana................................ 20, 72, 88
Demonstrēšanas izvēlne................. 103, 129
Demonstrēšanas režīms................................ 20
Demonstrēšanas tālummaiņa.......... 20, 69
Digitālā tālummaiņa................. 58, 109, 141
D-Lighting.................................................. 75, 107
Drukāt..................................................... 92, 96, 97
Dzēst ................................................................. 21, 73
Fokusa apgabals ................................................ 18
Fokusa fiksators .................................................. 63
Fokusa indikators.................................................. 5
Fokuss....................................................................... 60
Fona mūzika ......................................................... 85
Formatēšana ............................................. 11, 143
Formatēt iekšējo atmiņu ............... 109, 143
Fskaitlis..................................................................... 60
G
Grozāmais režīmu pārslēgs........... 2, 17, 33
H
HDMI kabelis ............................................... 92, 93
HDMI mikropieslēgvietas savienotājs
................................................................................ 3, 92
HDR............................................................................ 38
Histogramma................................................. 8, 57
HS video.................................................... 123, 125
I
Iekšējā atmiņa...................................................... 12
Iepriekš iestatīts manuāli ............................ 112
Iestatīšanas izvēlne............................. 103, 136
Intervāls................................................................ 120
ISO jutība.................................................. 106, 115
Izgaismoto apgabalu daudzk.
ekspozīcija U ............................................ 36, 39
K
Ē
Kadru uzņemšanas ātrums............ 107, 128
Kalendāra skatījums......................................... 70
Kārtošana pēc datuma................................... 71
Kompresijas pakāpe ...................................... 110
Kopēt .......................................................... 107, 132
Krāsu spilgtums........................................ 34, 48
Krēsla/ausma i ................................................ 36
Kursortaustiņš.............................................. 3, 103
Ēdieni u ........................................................ 36, 40
L
F
Laika atšķirība.................................................... 137
Laika josla .................................................... 15, 136
Laika josla un datums .............. 14, 109, 136
Lēna sinhronizācija........................................... 53
E
Ekrāna iestatījumi ............................... 109, 138
Ekrāns.................................................. 3, 4, 13, 155
Ekspozīcijas kompensācija. 34, 48, 51, 57
EN-MH2 ..................................................... 153, 168
Failu nosaukumi.............................................. 167
Fiksēta diapazona automātiskais režīms
.................................................................................... 115
176
Tehniskās piezīmes
Indekss
Lēnas kustības video uzņemšana
........................................................................ 123, 125
Lidmašīnas režīms.............................. 108, 134
Liela ātruma nepārtrauktā uzņemšana
.................................................................................... 113
Litija baterijas ........................................................ 11
Līdzstrāvas ieejas savienotājs........................ 3
M
Maiņstrāvas adapteris......................... 92, 168
Makro režīms................................................ 51, 56
Mazāks kontrasts............................................... 48
Mazs attēls ................................................. 78, 107
Mājdzīvnieka portrets O..................... 36, 41
Mājdzīvnieka portrets, aizvara
automātiska atbrīvošana .............................. 41
Mēness L............................................................. 42
Mērķa atrašanas AF ............................... 60, 117
Mikrofons (stereo)................................................ 2
Mirkšķināšanas pārbaude............... 106, 121
Pašfoto taimeris.................................................. 54
Pašreizējie iestatījumi .................................. 134
PictBridge...................................................... 92, 95
Pielāgošanas slīdnis ......................................... 34
Pieslēgt viedierīcei............................. 108, 134
Piespiedu zibspuldze...................................... 53
Pilna laika AF ..................................................... 126
Pilnrāmja kadra demonstrēšana .............. 20
Pirmsuzņemšanas kešatmiņa ....... 113, 114
Platleņķa ................................................................. 58
Pludmale Z......................................................... 36
Pogu skaņa......................................................... 141
Portrets b ............................................................. 36
Pretgaismas režīms ........................ 33, 36, 38
Printeris........................................................... 92, 95
Programma.......................................................... 24
Programmaparatūras versija ....... 109, 147
Putnu vērošana l ......................................... 42
R
N
Radošais režīms ......................................... 33, 46
Nakts ainavas režīms ...................... 33, 36, 37
Nakts portreta režīms.................... 33, 36, 38
Nekustīgu attēlu izvilkšana................. 88, 90
Nekustīgu attēlu uzņemšana, ierakstot
video ........................................................................ 84
Nepārtraukta uzņemšana............... 106, 113
Nokrāsa................................................................... 34
Nospiežot līdz pusei ....................................... 60
S
O
Objekta izsekošana.............................. 117, 118
Objektīvs........................................................ 2, 169
Optiskā tālummaiņa ........................................ 58
P
Pagriezt attēlu ....................................... 107, 131
Palīdzības informācija.................................. 138
Pamatgrims.......................................................... 48
Papildaprīkojums............................................ 168
Papīra izmēri................................................ 96, 97
Pašfoto kolāža............................... 50, 106, 120
Sarkano acu efekta korekcija.......... 76, 107
Sarkano acu efekta mazināšana ............... 53
Saulriets h ........................................................... 36
Savienotāja vāks........................................... 3, 92
Sārma baterijas .................................................... 11
SD atmiņas karte.......................... 11, 154, 173
Secības attēlošanas opcijas
............................................................... 72, 107, 133
Sejas krāsas izlīdzināšana............................. 48
Sejas prioritāte .................................................. 116
Seju uztveršana .................................................. 61
Siksna........................................................................ 10
Sinhronizēt ar viedierīci.............................. 136
Sižeta režīms................................................ 33, 36
Sīktēlu demonstrēšana ......................... 20, 70
Skaļrunis..................................................................... 3
Skaļums ................................................................... 88
Skaņas iestatījumi................................ 109, 141
Skatīt/paslēpt kadrēšanas režģi........ 6, 138
177
Tehniskās piezīmes
Indekss
Slīdrāde...................................................... 107, 130
Smaida taimeris................................................. 49
SnapBridge programma .............................. 24
Sniegs z................................................................ 36
Specefekti...................................................... 85, 87
Spilgtums ............................................................ 138
Sporta režīms ..................................... 33, 36, 39
Sūtīt uzņemšanas laikā.................... 108, 134
T
Taimera spuldze........................................... 2, 55
Taimeris .......................................................... 51, 54
Tālināt....................................................................... 58
Tālummaiņa.......................................................... 58
Tālummaiņas vadīkla......................... 2, 18, 58
Tālummaiņas vadīkla objektīva sānā
........................................................................ 2, 18, 58
Telefoto ................................................................... 58
Televizors....................................................... 92, 93
Tiešā drukāšana ......................................... 92, 95
Tīkla izvēlne............................................ 103, 134
Toņu līmenis............................................................ 8
Toņu līmeņa informācija............................ 4, 8
Trijkāja ligzda................................................ 3, 171
Tuvināt ..................................................................... 58
Tuvplāns k ................................................ 36, 40
V
Valdzinošā retuša ......................... 48, 76, 107
Valoda........................................................ 109, 143
Vasaras laiks ............................................... 15, 137
Vēja trokšņu mazināšana................ 107, 127
Vibrāciju mazināšana, uzņemot
fotoattēlus .............................................. 109, 140
Vibrāciju mazināšana, uzņemot video
........................................................................ 107, 127
Video ierakstīšana ..................................... 19, 81
Video izvēlne.......................................... 103, 122
Video kopsavilkuma izvēlne ....................... 85
Video kopsavilkuma režīms ............... 33, 85
Video opcijas.......................................... 107, 122
Video rediģēšana...................................... 89, 90
Viedportretēšanas izvēlne ............. 103, 120
Viedportretēšanas režīms.................... 33, 48
Viena kadra uzņemšana .............................. 113
Vienkāršā panorāma V ....................... 36, 43
Vienkāršās panorāmas demonstrēšana
...................................................................................... 45
Viens AF................................................................ 126
Viesības/iekštelpas f .......................... 36, 40
ViewNX-i ................................................................. 99
W
U
Wi-Fi............................................................ 108, 134
Uguņošana m .......................................... 36, 40
USB kabelis .......................................... 92, 95, 99
USB/audio/video izvades savienotājs
...................................................... 3, 92, 93, 95, 99
Uzlādējama baterija...................................... 168
Uzlādējamas niķeļa metāla hidrīda
baterijas.................................................................... 11
Uzņemšana ................................................... 17, 33
Uzņemšanas informācija ................................. 4
Uzņemšanas izvēlne................ 103, 110, 111
Uzņemšanas režīms......................................... 33
Uzņēmumu skaits ................................. 85, 120
Z
Zibspuldze............................................... 2, 19, 52
Zibspuldzes lampiņa.................................. 3, 52
Zibspuldzes režīms................................... 51, 52
178
Tehniskās piezīmes
Indekss
Bez rakstiskas NIKON CORPORATION atļaujas aizliegts šo
rokasgrāmatu jebkādā veidā reproducēt kopumā vai pa daļām
(izņemot īsus citātus atsaucēs vai recenzijās).
CT8K07(Y2)
6MN664Y2-07
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising