Nikon | COOLPIX P1000 | Nikon COOLPIX P1000 Atsauces rokasgrāmata (pilnīgi norādījumi)

Nikon COOLPIX P1000 Atsauces rokasgrāmata (pilnīgi norādījumi)
DIGITĀLĀ KAMERA
Atsauces rokasgrāmata
• Iekams lietot kameru, uzmanīgi izlasiet šo rokasgrāmatu.
• Lai nodrošinātu, ka kamera tiek lietota pareizi, noteikti
izlasiet sadaļu „Jūsu drošībai” (vi. lpp.).
• Noteikti izlasiet nodaļas „Produkta apkope” sadaļu
„Nepavērsiet objektīvu pret sauli” (189. lpp.).
• Kad esat izlasījuši šo rokasgrāmatu, glabājiet to vietā, kur
tā būs vienmēr pieejama turpmākām uzziņām.
Lv
Ātrā tēmu meklēšana
Šajā lapā varat atgriezties, pieskaroties vai noklikšķinot uz simbola
pusē apakšējā stūrī.
jebkuras lapas labajā
Galvenās tēmas
Ievads................................................................................................................................................... iii
Satura rādītājs .................................................................................................................................... x
Kameras daļas .................................................................................................................................... 1
Darba uzsākšana .............................................................................................................................14
Uzņemšanas un atskaņošanas pamatdarbības ...................................................................21
Uzņemšanas funkcijas...................................................................................................................30
Atskaņošanas funkcijas ................................................................................................................79
Video ...................................................................................................................................................89
Kameras pievienošana televizoram, printerim vai datoram ........................................ 102
Izvēlnes izmantošana................................................................................................................. 112
Tehniskās piezīmes ..................................................................................................................... 185
Aktuālākās tēmas
Jūsu drošībai
Vadības pogu
funkcijas
Manuālais fokuss
Padomi
ekspozīcijas
iestatīšanai
Funkcijas, ko nevar Traucējummeklēšana
izmantot
vienlaikus
ii
Tālvadības pults
Indekss
Ievads
Vispirms izlasiet šo informāciju
Paldies, ka iegādājāties digitālo kameru Nikon COOLPIX P1000.
Rokasgrāmatā izmantotie simboli un apzīmējumi
• Lai atvērtu sadaļu „Ātrā tēmu meklēšana” (Aii), pieskarieties vai noklikšķiniet uz simbola
jebkuras lapas apakšējā labajā stūrī.
• Simboli
Simbols
Apraksts
Šī ikona norāda brīdinājumus un informāciju, kas jāizlasa pirms kameras
izmantošanas.
Šī ikona norāda piezīmes un informāciju, kas jāizlasa pirms kameras
izmantošanas.
Šī ikona apzīmē citas lappuses, kurās ir saistīta informācija.
•
•
•
•
SD, SDHC un SDXC atmiņas kartes šajā rokasgrāmatā tiek sauktas par „atmiņas kartēm”.
Viedtālruņi un planšetdatori tiek saukti par „viedierīcēm”.
Iestatījums iegādāšanās brīdī tiek dēvēts par „noklusējuma iestatījumu”.
Kameras ekrānā redzamie izvēlnes vienumu nosaukumi un datora ekrānā redzamie pogu
nosaukumi un ziņojumi ir attēloti treknrakstā.
• Šajā rokasgrāmatā ekrānā redzamā satura piemēros attēli dažreiz ir izlaisti, lai labāk būtu
redzami ekrāna indikatori.
iii
Ievads
Vispirms izlasiet šo informāciju
Informācija un brīdinājumi
Mūžizglītība
Mūžizglītības koncepcijas ietvaros Nikon ir apņēmies nodrošināt pastāvīgu produktu atbalstu un
izglītību, tiešsaistē sniedzot pastāvīgi atjauninātu informāciju tālāk norādītajās vietnēs.
• Lietotājiem ASV: http://www.nikonusa.com/
• Lietotājiem Eiropā: http://www.europe-nikon.com/support/
• Lietotājiem Āzijā, Okeānijā, Tuvējos un Vidējos Austrumos un Āfrikā: http://www.nikon-asia.com/
Apmeklējiet šīs vietnes, lai uzzinātu jaunāko informāciju par produktiem, padomus, atbildes uz bieži
uzdotajiem jautājumiem (BUJ) un vispārīgus ieteikumus par digitālo attēlveidošanu un fotogrāfiju
uzņemšanu. Papildinformācija var būt pieejama pie vietējā Nikon pārstāvja. Lai iegūtu
kontaktinformāciju, apmeklējiet šo vietni:
http://imaging.nikon.com/
Izmantojiet tikai Nikon zīmola elektroniskos piederumus
Nikon COOLPIX kameras ir izstrādātas atbilstoši visaugstākajiem standartiem, un tās veido
kompleksas elektroshēmas. Tikai Nikon zīmola elektroniskie piederumi (tostarp akumulatora
lādētāji, akumulatori, maiņstrāvas adapteri un USB vadi), kurus Nikon sertificējis lietošanai tieši ar šo
Nikon digitālo kameru, ir izstrādāti un to darbība ir pārbaudīta atbilstīgi šo elektronisko shēmu
darbības un drošības prasībām.
CITU, NEVIS NIKON ELEKTRONISKO PIEDERUMU LIETOŠANA VAR SABOJĀT KAMERU UN ANULĒT
JŪSU NIKON GARANTIJU.
Tādu trešās puses izgatavotu uzlādējamu litija jonu akumulatoru, uz kuriem nav Nikon hologrāfiskā
marķējuma, lietošana var traucēt kameras normālu darbību vai izraisīt akumulatoru pārkaršanu,
uzliesmošanu, ieplīšanu vai iztecēšanu.
Hologrāfiskā uzlīme: norāda, ka šī
ierīce ir autentisks Nikon produkts.
Lai iegūtu plašāku informāciju par Nikon zīmola piederumiem, sazinieties ar vietējo pilnvaroto
Nikon izplatītāju.
Pirms svarīgu attēlu uzņemšanas
Pirms attēlu uzņemšanas svarīgu notikumu laikā (piemēram, kāzās vai pirms kameras ņemšanas līdzi
ceļojumā), veiciet pārbaudes uzņēmumu, lai pārliecinātos, ka kamera darbojas pareizi. Nikon
neatbild par zaudējumiem vai negūto peļņu, kas var rasties kļūdainas šī produkta darbības rezultātā.
iv
Ievads
Vispirms izlasiet šo informāciju
Par rokasgrāmatām
• Nevienu šī produkta komplektācijā iekļauto rokasgrāmatu daļu nekādā veidā un ne ar kādiem
līdzekļiem nedrīkst pavairot, pārsūtīt, pārrakstīt, uzglabāt izguves sistēmā vai pārtulkot bez Nikon
iepriekšējas rakstiskas atļaujas.
• Šajā rokasgrāmatā iekļautie attēli un norādītais ekrāna saturs var neatbilst konkrētā produkta
izskatam.
• Nikon patur tiesības jebkurā brīdī un bez iepriekšēja brīdinājuma mainīt tās aparatūras un
programmatūras specifikācijas, kas aprakstītas šajās rokasgrāmatās.
• Nikon neatbild par nekādiem zaudējumiem, kas radušies, izmantojot šo produktu.
• Lai arī tiek darīts viss iespējamais, lai panāktu, ka šajās rokasgrāmatās norādītā informācija ir
pareiza un pilnīga, mēs būtu pateicīgi, ja par kļūdām vai nepilnībām jūs ziņotu vietējam Nikon
pārstāvim (adrese norādīta atsevišķi).
Ievērojiet autortiesību paziņojumus!
Saskaņā ar autortiesību likumu ar autortiesībām aizsargātu darbu fotogrāfijas un ierakstus aizliegts
izmantot bez autortiesību īpašnieka atļaujas. Izņēmums ir to izmantošana personīgām vajadzībām,
tomēr ņemiet vērā, ka gadījumos, kad runa ir par priekšnesumu vai izstāžu fotogrāfijām vai
ierakstiem, to izmantošanas personīgām vajadzībām arī var tikt ierobežota.
Atbrīvošanās no datu uzglabāšanas ierīcēm
Lūdzu, ievērojiet, ka attēlu dzēšana vai atmiņas ierīču, piemēram, atmiņas karšu, formatēšana pilnībā
neizdzēš oriģinālā attēla datus. Izmantojot komerciāli pieejamu programmatūru, dažreiz no
izmestās datu uzglabāšanas ierīces izdzēstos failus var atjaunot, tā radot iespēju ļaunprātīgi
izmantot personīgos attēlu datus. Šādu datu konfidencialitātes nodrošināšana ir lietotāja atbildība.
Pirms atbrīvojaties no datu glabāšanas ierīces vai nododat kameras īpašumtiesības citai personai,
iestatīšanas izvēlnē (A113) izmantojiet funkciju Reset all (Atiestatīt visu) vai tīkla izvēlnē
(A113) izmantojiet funkciju Restore default settings (Atjaunot noklusējuma iestatījumus),
lai atiestatītu visus kameras iestatījumus. Pēc atiestatīšanas izdzēsiet visus datus ar komerciāli
pieejamu dzēšanas programmatūru vai iestatīšanas izvēlnē (A113) atlasiet opciju Format card
(Formatēt karti), lai formatētu ierīci. Tad pilnībā aizpildiet atmiņu ar anonīmiem attēliem,
piemēram, tukšu debesu fotogrāfijām.
Ja izlemjat fiziski iznīcināt atmiņas kartes, dariet to uzmanīgi, lai negūtu traumas un izvairītos no
materiāliem zaudējumiem.
v
Ievads
Vispirms izlasiet šo informāciju
Jūsu drošībai
Lai nepieļautu kaitējuma nodarīšanu īpašumam vai nesavainotos paši, pirms šī izstrādājuma
lietošanas uzmanīgi izlasiet visu sadaļu „Jūsu drošībai”.
Uzglabājiet šīs drošības instrukcijas vietā, kur tās būs pieejamas visiem, kas lietos šo
izstrādājumu.
BRIESMAS!
Brīdinājumu, kas apzīmēti ar šo ikonu,
neievērošana, var radīt nāvējošu vai smagu
ievainojumu riskus.
BRĪDINĀJUMS!
Brīdinājumu, kas apzīmēti ar šo ikonu,
neievērošana, var būt nāvējošu vai smagu
ievainojumu cēlonis.
ESIET
PIESARDZĪGI!
Brīdinājumu, kas apzīmēti ar šo ikonu,
neievērošana, var būt ievainojumu vai
īpašuma sabojāšanas cēlonis.
BRĪDINĀJUMS!
• Nelietojiet ejot vai vadot transportlīdzekli! Šī brīdinājuma neievērošana var būt
avāriju vai savainojumu cēlonis.
• Neizjauciet un nepārveidojiet šo izstrādājumu. Nepieskarieties iekšējām daļām,
kurām radusies pieeja kritiena vai cita negadījuma rezultātā. Šī brīdinājuma
neievērošana var būt elektriskās strāvas trieciena vai citu savainojumu cēlonis.
• Ja pamanāt jebkādas nenormālības, piemēram, no izstrādājuma izdalās dūmi,
karstums vai neparastas smakas, nekavējoties atvienojiet akumulatoru vai
strāvas avotu. Turpinot lietošanu, var notikt aizdegšanās, kā arī rasties apdegumi vai citi
savainojumi.
• Uzturiet sausu! Nerīkojieties ar slapjām rokām. Nepieskarieties kontaktdakšai
ar slapjām rokām. Šī brīdinājuma neievērošana var būt aizdegšanās vai elektriskās
strāvas trieciena cēlonis.
• Neļaujiet ādai ilgstoši būt saskarē ar izstrādājumu, kad tas ir ieslēgts vai
pievienots elektriskajam tīklam. Šī brīdinājuma neievērošana var būt zemas
temperatūras apdegumu cēlonis.
• Nelietojiet šo izstrādājumu vidē, kas satur uzliesmojošus putekļus vai gāzes,
piemēram, propānu, benzīna tvaikus vai uzliesmojošus aerosolus. Šī brīdinājuma
neievērošana var būt eksplozijas vai aizdegšanās cēlonis.
• Nevērsiet zibspuldzi pret transportlīdzekļa vadītāju. Šī brīdinājuma neievērošana
var būt nelaimes gadījumu cēlonis.
vi
Ievads
Jūsu drošībai
• Uzglabājiet izstrādājumu bērniem nepieejamā vietā. Šī brīdinājuma neievērošana
var būt savainojumu vai izstrādājuma nepareizas darbības cēlonis. Turklāt sīkas daļiņas
rada nosmakšanas briesmas. Ja bērns ir norijis kādu šī izstrādājuma daļu, nekavējoties
meklējiet medicīnisko palīdzību.
• Nesamudžiniet, netiniet un nesavērpiet siksnas ap kaklu. Šī brīdinājuma
neievērošana var būt nelaimes gadījumu cēlonis.
• Neizmantojiet akumulatorus, lādētājus, maiņstrāvas adapterus un USB vadus,
kas nav īpaši paredzēti darbam ar šo izstrādājumu. Lietojot šim izstrādājumam
paredzētus akumulatorus, lādētājus, maiņstrāvas adapterus un USB vadus,
neveiciet tālāk minētās darbības:
- Nebojājiet, nepārveidojiet, ar spēku nevelciet un nelokiet vadus un kabeļus,
nenovietojiet tos zem smagiem priekšmetiem un nepakļaujiet karstuma un
liesmu iedarbībai.
- Neizmantojiet ceļojuma pārveidotājus vai adapterus, kas paredzēti
sprieguma pārveidošanai, un līdzstrāvās-maiņstrāvas pārveidotājus.
Šī brīdinājuma neievērošana var būt aizdegšanās vai elektriskās strāvas trieciena cēlonis.
• Nerīkojieties ar kontaktdakšu izstrādājuma uzlādēšanas laikā vai lietojot
maiņstrāvas adapteri negaisa laikā. Šī brīdinājuma neievērošana var būt elektriskās
strāvas trieciena cēlonis.
• Nerīkojieties kailām rokām vietās, kas pakļautas ļoti augstas vai ļoti zemas
temperatūras iedarbībai. Šī brīdinājuma neievērošana var būt apdegumu vai
apsaldējumu cēlonis.
ESIET PIESARDZĪGI!
• Neatstājiet objektīvu pavērstu pret sauli vai citu spēcīgu gaismas avotu.
Objektīva fokusētā gaisma var izraisīt aizdegšanos vai izstrādājuma iekšējo daļu
bojājumus. Uzņemot objektus pretgaismā, neļaujiet kadrā iekļūt saulei. Saules gaisma,
fokusējoties kamerā, kad saule ir tuvu kadram, vai izraisīt aizdegšanos.
• Izslēdziet izstrādājumu, ja to ir aizliegts lietot. Atspējojiet bezvadu funkcijas, ja
bezvadu iekārtu izmantošana ir aizliegta. Šī izstrādājuma izstarotie radioviļņi var
mijiedarboties ar lidmašīnu borta iekārtām vai medicīnisko aparatūru slimnīcās un citās
ārstnieciskās iestādēs.
• Izņemiet akumulatoru un atvienojiet maiņstrāvas adapteri, ja šis izstrādājums
netiks izmantots ilgāku laiku. Šī brīdinājuma neievērošana var būt aizdegšanās vai
izstrādājuma nepareizas darbības cēlonis.
vii
Ievads
Jūsu drošībai
• Nepieskarieties objektīvu kustīgajām daļām un citām kustīgajām daļām. Šī
brīdinājuma neievērošana var būt savainojumu cēlonis.
• Nedarbiniet zibspuldzi, ja tā saskaras ar ādu vai priekšmetiem, vai ir ļoti tuvu
tiem. Šī brīdinājuma neievērošana var būt apdegumu vai aizdegšanās cēlonis.
• Nepaceliet iebūvēto zibspuldzi, ja izmantojat kameras piederumu pieslēgvietā
uzstādītu zibspuldzi. Neievērojot šo piesardzības pasākumu, kamera var aizdegties vai
tikt bojāta.
• Neatstājiet izstrādājumu vietās, kur tas ilgstoši varētu tikt pakļauts ļoti augstas
temperatūras iedarbībai, piemēram, aizslēgtā automobilī vai tiešos saules
staros. Šī brīdinājuma neievērošana var būt aizdegšanās vai izstrādājuma nepareizas
darbības cēlonis.
• Nepārvietojiet kameru, tai esot uzstādītai uz trijkāja vai līdzīga piederuma. Šī
brīdinājuma neievērošana var būt savainojumu vai izstrādājuma nepareizas darbības
cēlonis.
BĪSTAMĪBA, kas saistīta ar akumulatoriem
• Neapejieties ar akumulatoriem nepareizi. Tālāk sniegto brīdinājumu neievērošana
var būt akumulatoru sūces, pārkaršanas, saplīšanas vai aizdegšanās cēlonis:
- Izmantojiet tikai šim izstrādājumam paredzētos uzlādējamos akumulatorus.
- Nepakļaujiet akumulatorus liesmu vai pārmērīga karstuma iedarbībai.
- Neizjauciet tos.
- Nesavienojiet spailes īssavienojumā, pieskaroties tām ar kaklarotām, matadatām un
citiem metāla priekšmetiem.
- Nepakļaujiet akumulatorus, kā arī izstrādājumus, kuros tie ir ievietoti, spēcīgiem
fiziskiem triecieniem.
• Uzlādējiet tikai kā norādīts instrukcijā. Šī brīdinājuma neievērošana var būt
akumulatoru sūces, pārkaršanas, saplīšanas vai aizdegšanās cēlonis.
• Ja akumulatora šķidrums nonāk saskarē ar acīm, izskalojiet tās, izmantojot
lielu daudzumu ūdens, un nekavējoties vērsieties pēc medicīniskās palīdzības.
Kavēšanās var būt acu ievainojumu cēlonis.
viii
Ievads
Jūsu drošībai
BRĪDINĀJUMS, kas saistīts ar akumulatoriem
• Uzglabājiet akumulatorus bērniem nepieejamā vietā. Ja bērns ir norijis
akumulatoru, nekavējoties vērsieties pēc medicīniskās palīdzības.
• Nemērciet akumulatorus ūdenī un neatstājiet tos lietū. Šī brīdinājuma
neievērošana var būt aizdegšanās vai izstrādājuma nepareizas darbības cēlonis. Ja
izstrādājums ir samircis, nekavējoties to nosusiniet, izmantojot dvieli vai līdzīgu
priekšmetu.
• Ja pamanāt akumulatoriem jebkādas izmaiņas, piemēram, krāsas noplukšanu
vai deformēšanos, nekavējoties pārtrauciet to lietošanu. Pārtrauciet uzlādi, ja
uzlādējamie akumulatori norādītajā laika posmā neuzlādējas. Šo piesardzības
pasākumu neievērošana var izraisīt akumulatoru iztecēšanu, pārkaršanu, saplaisāšanu vai
aizdegšanos.
• Kad akumulatori vairs nav vajadzīgi, izolējiet kontaktus ar lenti. Metāla
priekšmetiem nonākot saskarē ar spailēm, elementi var pārkarst, saplīst vai aizdegties.
• Ja akumulatora šķidrums nonāk saskarē ar cilvēka ādu vai apģērbu,
nekavējoties noskalojiet skarto vietu ar lielu daudzumu tīra ūdens. Šī
brīdinājuma neievērošana var būt ādas iekaisuma cēlonis.
ix
Ievads
Jūsu drošībai
Satura rādītājs
Ātrā tēmu meklēšana........................................................................................................... ii
Galvenās tēmas ............................................................................................................................................................. ii
Aktuālākās tēmas.......................................................................................................................................................... ii
Ievads........................................................................................................................................ iii
Vispirms izlasiet šo informāciju ........................................................................................................ iii
Rokasgrāmatā izmantotie simboli un apzīmējumi................................................................................. iii
Informācija un brīdinājumi.................................................................................................................................... iv
Jūsu drošībai............................................................................................................................................ vi
Kameras daļas ......................................................................................................................... 1
Kameras korpuss..................................................................................................................................... 2
Vadības pogu galvenās funkcijas...................................................................................................... 5
Ekrāns/skatu meklētājs ......................................................................................................................... 8
Ekrānā redzamās informācijas mainīšana (s poga) ....................................................................... 8
Uzņemšanai ..................................................................................................................................................................... 9
Skatīšanai........................................................................................................................................................................ 12
Darba uzsākšana.................................................................................................................. 14
Kameras siksnas piestiprināšana..................................................................................................... 15
Objektīva vāciņa un objektīva pārsega piestiprināšana......................................................... 15
Akumulatora un atmiņas kartes ievietošana .............................................................................. 16
Akumulatora vai atmiņas kartes izņemšana ............................................................................................. 16
Akumulatora uzlādēšana ................................................................................................................... 17
Ekrāna atvēršana................................................................................................................................... 18
Kameras iestatīšana ............................................................................................................................. 19
Uzņemšanas un atskaņošanas pamatdarbības ........................................................ 21
Attēlu uzņemšana ................................................................................................................................ 22
Iebūvētās zibspuldzes izmantošana.............................................................................................................. 25
Piederumu pieslēgvietas vāciņa BS-1 (pieejams atsevišķi) piestiprināšana .......................... 25
Video ierakstīšana...................................................................................................................................................... 25
Pārslēgšanās starp ekrānu un skatu meklētāju ....................................................................................... 26
Attēlu demonstrēšana ........................................................................................................................ 27
Attēlu dzēšana ....................................................................................................................................... 28
Dzēšamo attēlu atlasīšanas ekrāns ................................................................................................................. 29
Uzņemšanas funkcijas ....................................................................................................... 30
Uzņemšanas režīma atlasīšana ........................................................................................................ 31
A (automātiskais) režīms.................................................................................................................. 32
x
Satura rādītājs
Sižeta režīms (uzņemšanas apstākļiem pielāgota uzņemšana)........................................... 33
Padomi un piezīmes par sižeta režīmu........................................................................................................ 34
Uzņemšana ar funkciju vienkāršās panorāmas funkciju.................................................................... 41
Atskaņošana ar vienkāršās panorāmas funkciju..................................................................................... 43
Radošais režīms (efektu piemērošana uzņemšanas laikā) ..................................................... 44
j, k, l un m režīms (ekspozīcijas iestatīšana uzņemšanai)............................................... 46
Padomi ekspozīcijas iestatīšanai ...................................................................................................................... 47
Iestatāmais aizvara ātruma diapazons (j, k, l un m režīms).................................................... 49
Uzņemšana, izmantojot iestatījumu Bulb vai Time (ja ir ieslēgts m režīms)........................ 50
M (lietotāja iestatījumu) režīms....................................................................................................... 52
Iestatījumu saglabāšana M režīmā (lietotāja iestatījumu saglabāšana)................................... 53
Uzņemšanas funkciju iestatīšana, izmantojot kursortaustiņu.............................................. 54
Zibspuldzes režīms............................................................................................................................... 55
Self-timer (Automātiskais taimeris)................................................................................................ 58
Smile Timer (Smaida taimeris) (smaidošu seju automātiska uzņemšana) ....................... 60
Autofokusa lietošana........................................................................................................................... 61
Fokusa režīma atlase ............................................................................................................................................... 61
Aizvara atbrīvošanas poga................................................................................................................................... 62
Mērķa meklēšanas AF izmantošana............................................................................................................... 63
Seju uztveršanas izmantošana.......................................................................................................................... 64
Sejas krāsas izlīdzināšanas funkcijas izmantošana ................................................................................ 65
Autofokusa izmantošanai nepiemēroti objekti ...................................................................................... 65
Fokusa fiksators........................................................................................................................................................... 66
Manuālā fokusa izmantošana........................................................................................................... 67
Exposure Compensation (Ekspozīcijas kompensācija) (spilgtuma pielāgošana).......... 69
w (funkciju) pogas izmantošana .................................................................................................. 70
Tālummaiņas lietošana....................................................................................................................... 71
Noklusējuma iestatījumi (zibspuldze, automātiskais taimeris un fokusa režīms) ......... 73
Funkcijas, ko uzņemšanas laikā nevar izmantot vienlaikus................................................... 75
Atskaņošanas funkcijas ..................................................................................................... 79
Atskaņošanas tālummaiņa ................................................................................................................ 80
Sīktēlu atskaņošana/kalendāra parādīšana................................................................................. 81
Nepārtrauktas uzņemšanas režīmā uzņemto attēlu skatīšana un dzēšana (secība).... 82
Attēlu secīga skatīšana........................................................................................................................................... 82
Secības attēlu dzēšana........................................................................................................................................... 83
Attēlu rediģēšana (nekustīgi attēli)................................................................................................ 83
Pirms attēlu rediģēšanas....................................................................................................................................... 83
Quick Retouch (Ātrā retuša): kontrasta un piesātinājuma palielināšana................................. 84
D-Lighting: spilgtuma un kontrasta palielināšana................................................................................ 84
Skin Softening (Sejas krāsas izlīdzināšana): sejas krāsas toņa izlīdzināšana........................... 85
Filter Effects (Filtra efekti): digitālā filtra efektu lietošana.................................................................. 86
xi
Satura rādītājs
Small Picture (Mazs attēls): attēla izmēra samazināšana................................................................... 87
Apcirpšana: apcirptas kopijas izveide ........................................................................................................... 88
Video ........................................................................................................................................ 89
Video ierakstīšanas un atskaņošanas pamatdarbības............................................................. 90
Nekustīgu attēlu uzņemšana video ierakstīšanas laikā .......................................................... 93
Movie Manual (Manuālais video) (Ekspozīcijas iestatīšana video ierakstīšanai)............ 94
Uzņemšana ar funkciju video filmēšana ar laika intervālu..................................................... 96
Augstas izšķirtspējas intervāla fotografēšanas video ierakstīšana ..................................... 98
Darbības video atskaņošanas laikā ................................................................................................ 99
Video rediģēšana ............................................................................................................................... 100
Tikai nepieciešamās video daļas izvilkšana............................................................................................. 100
Video kadra kā nekustīga attēla saglabāšana........................................................................................ 101
Kameras pievienošana televizoram, printerim vai datoram............................. 102
Attēlu izmantošana........................................................................................................................... 103
Attēlu skatīšana televizorā ............................................................................................................. 104
Attēlu drukāšana, neizmantojot datoru .................................................................................... 105
Kameras pievienošana printerim.................................................................................................................. 105
Attēlu izdrukāšana pa vienam........................................................................................................................ 106
Vairāku attēlu drukāšana.................................................................................................................................... 107
Attēlu pārsūtīšana uz datoru (ViewNX-i)................................................................................... 109
ViewNX-i instalēšana............................................................................................................................................ 109
Attēlu pārsūtīšana uz datoru........................................................................................................................... 109
Izvēlnes izmantošana...................................................................................................... 112
Izvēlnes darbības ............................................................................................................................... 113
Attēlu atlases ekrāns............................................................................................................................................. 115
Izvēļņu saraksti ................................................................................................................................... 116
Uzņemšanas izvēlne............................................................................................................................................. 116
Izvēlne Movie Manual Mode (Video manuālais režīms)................................................................. 117
Video izvēlne............................................................................................................................................................. 117
Atskaņošanas izvēlne........................................................................................................................................... 118
Tīkla izvēlne................................................................................................................................................................ 118
Iestatīšanas izvēlne................................................................................................................................................ 119
Uzņemšanas izvēlne (vispārīgas uzņemšanas opcijas) ........................................................ 121
Image Quality (Attēla kvalitāte) ..................................................................................................................... 121
Image Size (Attēla izmērs)................................................................................................................................. 123
Uzņemšanas izvēlne (režīms j, k, l vai m) .......................................................................... 124
Picture Control (COOLPIX Picture Control) ............................................................................................ 124
Custom Picture Control (Pielāgota Picture Control funkcija) (COOLPIX Custom
Picture Control (Pielāgota Picture Control funkcija)) ....................................................................... 128
White Balance (Baltā balanss) (Adjusting Hue (nokrāsas noregulēšana)) ........................... 129
xii
Satura rādītājs
Metering (Mērīšana).............................................................................................................................................. 132
Nepārtrauktā uzņemšana.................................................................................................................................. 133
ISO Sensitivity (ISO jutība)................................................................................................................................. 137
Exposure Bracketing (Ekspozīcijas vairākkadru dublēšana) ......................................................... 139
AF Area Mode (AF apgabala režīms) .......................................................................................................... 140
Autofocus Mode (Autofokusa režīms)....................................................................................................... 143
Flash Exp. Comp. (Zibspuldzes eksp. komp.) ........................................................................................ 143
Noise Reduction Filter (Trokšņu samazināšanas filtrs)..................................................................... 144
Active D-Lighting (Aktīvā D-Lighting)....................................................................................................... 144
Multiple Exposure (Daudzkārtēja ekspozīcija)...................................................................................... 145
Zoom Memory (Tālummaiņas atmiņa)..................................................................................................... 147
Startup Zoom Position (Ieslēgšanas tālummaiņas pozīcija)........................................................ 148
M Exposure Preview (M ekspozīcijas priekšskatījums) .................................................................... 148
Izvēlne Movie Manual Mode (Video manuālais režīms) ...................................................... 149
Video izvēlne ....................................................................................................................................... 150
Movie Options (Video opcijas)....................................................................................................................... 150
Autofocus Mode (Autofokusa režīms)....................................................................................................... 153
Electronic VR (Elektroniskā vibrāciju samazināšanas sistēma).................................................... 154
Wind Noise Reduction (Vēja trokšņu samazināšana)....................................................................... 154
Zoom Microphone (Tālummaiņas mikrofons)..................................................................................... 155
Frame Rate (Kadru uzņemšanas ātrums)................................................................................................. 155
External Mic Sensitivity (Ārējā mikrofona jutība) ................................................................................ 156
Atskaņošanas izvēlne ....................................................................................................................... 157
Mark for Upload (Atzīmēt augšupielādei)............................................................................................... 157
Slide Show (Slaidrāde)......................................................................................................................................... 158
Protect (Aizsargāt).................................................................................................................................................. 159
Rotate Image (Pagriezt attēlu)........................................................................................................................ 159
Sequence Display Options (Secības parādīšanas opcijas) ............................................................ 160
Choose Key Picture (Izvēlēties galveno attēlu).................................................................................... 160
Tīkla izvēlne ......................................................................................................................................... 161
Teksta ievades tastatūras lietošana ............................................................................................................. 163
Iestatīšanas izvēlne ........................................................................................................................... 164
Time Zone and Date (Laika josla un datums) ....................................................................................... 164
Slot Empty Release Lock (Aizvara bloķēšana, kad izņemta atmiņas karte)......................... 166
Monitor Settings (Ekrāna iestatījumi)......................................................................................................... 167
EVF Auto Toggle (EVF automātiska pārslēgšana) (automātiska ekrāna pārslēgšana uz
skatu meklētāju)...................................................................................................................................................... 169
Date Stamp (Datuma spiedogs) ................................................................................................................... 169
Self-timer: After Release (Automātiskais taimeris: pēc atbrīvošanas)..................................... 170
Vibration Reduction (Vibrāciju samazināšana)..................................................................................... 171
AF Assist (AF palīggaismotājs)........................................................................................................................ 172
Digital Zoom (Digitālā tālummaiņa)........................................................................................................... 172
xiii
Satura rādītājs
Assign Side Zoom Control (Piešķirt funkciju tālummaiņas vadībai objektīva sānā) .....
Snap-back Zoom (Tālummaiņas ātrā atiestate)...................................................................................
Control Ring Options (Vadības gredzena opcijas).............................................................................
AE/AF Lock Button (AE/AF fiksators) ..........................................................................................................
Sound Settings (Skaņas iestatījumi)............................................................................................................
Auto Off (Automātiska izslēgšanās) ............................................................................................................
Format Card (Formatēt karti)...........................................................................................................................
Language (Valoda).................................................................................................................................................
HDMI ..............................................................................................................................................................................
Charge by Computer (Uzlāde, izmantojot datoru) ...........................................................................
Image Comment (Komentārs par attēlu)................................................................................................
Copyright Information (Autortiesību informācija).............................................................................
Location Data (Atrašanās vietas dati).........................................................................................................
Toggle Av/Tv Selection (Pārslēgt AV/TV izvēli) ....................................................................................
Reset File Numbering (Atiestatīt failu numerāciju) ...........................................................................
Peaking (Fokusā esošo apgabalu iekrāsošana)....................................................................................
Reset All (Atiestatīt visu).....................................................................................................................................
Firmware Version (Programmaparatūras versija) ...............................................................................
173
173
174
175
175
176
176
176
177
179
180
181
182
182
183
184
184
184
Tehniskās piezīmes .......................................................................................................... 185
Norādījumi ........................................................................................................................................... 186
Piezīmes par bezvadu saziņas funkcijām.................................................................................. 187
Produkta apkope ............................................................................................................................... 189
Kamera .......................................................................................................................................................................... 189
Baterija/akumulators ............................................................................................................................................ 190
Uzlādes maiņstrāvas adapteris....................................................................................................................... 192
Atmiņas kartes.......................................................................................................................................................... 192
Tīrīšana un uzglabāšana.................................................................................................................. 194
Tīrīšana .......................................................................................................................................................................... 194
Uzglabāšana .............................................................................................................................................................. 194
Kļūdu ziņojumi.................................................................................................................................... 195
Traucējummeklēšana....................................................................................................................... 198
Failu nosaukumi................................................................................................................................. 207
Papildu piederumi............................................................................................................................. 208
Speedlight (ārējās zibspuldzes).................................................................................................... 210
Tālvadības pults ML-L7.................................................................................................................... 212
Specifikācijas ....................................................................................................................................... 217
Saderīgas atmiņas kartes ................................................................................................................................... 222
Indekss................................................................................................................................................... 224
xiv
Satura rādītājs
Kameras daļas
Kameras korpuss............................................................................................................................... 2
Vadības pogu galvenās funkcijas................................................................................................ 5
Ekrāns/skatu meklētājs................................................................................................................... 8
1
Kameras daļas
Kameras korpuss
Pacelta iebūvētā zibspuldze
1 2 3 4
13
12 11 10
5
1
6
9
7
8
1
Cilpa kameras siksnai.......................................15
2
Grozāmais komandu pārslēgs ...................46
3
Jaudas slēdzis/barošanas ieslēgšanas
indikators (uzlādes lampiņa)....... 17, 19, 24
4
Grozāmais režīmu pārslēgs..................22, 31
5
Mikrofons (stereo) .................................. 90, 155
6
Iebūvētā zibspuldze.................................25, 55
7
K (zibspuldzes iedarbināšanas) slēdzis
.......................................................................................55
11 spuldze .................................................................... 57
8
Objektīvs
12 Aizvara atbrīvošanas poga .................. 24, 62
9
Vadības gredzens. ...................................67, 174
Tālummaiņas vadība....................................... 71
f : platleņķis ............................................ 71
g : telefoto ................................................ 71
10
h : sīktēlu demonstrēšana .............. 81
i : demonstrēšanas tālummaiņa
.................................................................. 80
Automātiskā taimera spuldze.................... 58
Sarkano acu efekta samazināšanas
AF palīggaismotājs.........................................172
13 w (funkciju) poga .......................................... 70
2
Kameras daļas
Kameras korpuss
1
2
3
9
6
8
5
4
7
1
p (tālummaiņas ātrās atiestates) poga
.......................................................................................72
2
Tālummaiņas vadība objektīva sānā......71
f : platleņķis.............................................71
g : telefoto.................................................71
3
Piederumu pieslēgvieta...................... 25, 210
4
Dioptriju regulēšanas poga.........................26
3
Kameras daļas
Kameras korpuss
5
Ārējā mikrofona savienotāja vāks..........209
6
Savienotāja vāks.......................................17, 103
7
Papildpiederumu pieslēgvieta................209
8
HDMI mikrosavienotājs (D tipa) .............103
9
USB mikropieslēgvietas savienotājs
............................................................................17, 103
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
17
16
14
15
10 k (atlases apstiprināšanas) poga ........113
1
Skaļrunis ....................................................... 99, 175
2
Elektroniskais skatu meklētājs....................26
3
Acs sensors ............................................................26
4
x (ekrāna) poga..............................................26
5
o (AE-L/AF-L) poga............................. 66, 175
6
Fokusa režīma atlasītājs..........................61, 67
7
b (e video ierakstīšanas) poga ....25, 90
8
c (atskaņošanas) poga ...............................27
15 maiņstrāvas adapterim) ............................ 208
9
s (displeja) poga..........................................8
16 Trijkāja ligzda
Rotējamais kursortaustiņš
11 (kursortaustiņš)*.......................................54, 113
12 l (dzēšanas) poga........................................... 28
13 d (izvēļņu) poga ............................113, 116
Akumulatora nodalījuma/atmiņas kartes
14 slota vāks ................................................................ 16
Barošanas savienotāja vāks (papildu
17 Ekrāns .................................................................. 8, 18
* Šajā rokasgrāmatā kursortaustiņa augšējās, apakšējās, kreisās vai labās daļas nospiešanas darbība
ir apzīmēta ar H, I, J vai K.
4
Kameras daļas
Kameras korpuss
Vadības pogu galvenās funkcijas
Vadības poga
Galvenā funkcija
Uzņemšanai
Uzņemšanas režīma atlasīšana (A31).
Uzņemšanai
Izvēlieties q (autofokuss) vai r (manuālais
fokuss).
Uzņemšanai
Bloķējiet ekspozīciju vai fokusu.
Uzņemšanai
Pagrieziet g (i) (telefoto) virzienā, lai tuvinātu
objektu, un pagrieziet f (h) (platleņķa)
virzienā, lai tālinātu un skatītu lielāku apgabalu.
Atskaņošanai
• Pagrieziet g (i) virzienā, lai tuvinātu attēlu, un
pagrieziet f (h) virzienā, lai parādītu attēlus
kā sīktēlus vai kalendāru.
• Noregulē skaļumu video atskaņošanai.
Uzņemšanai
Uz laiku palielina skata leņķi.
Uzņemšanai
Ļauj izmantot ar opciju Assign side zoom
control (Piešķirt funkciju tālummaiņas
vadībai objektīva sānā) piešķirto funkciju.
• Tālummaiņa (noklusējuma iestatījums):
pagrieziet g (telefoto) virzienā, lai tuvinātu
objektu, un pagrieziet f (platleņķa) virzienā,
lai tālinātu un skatītu lielāku apgabalu.
• Manuālais fokuss: kad fokusa režīma atlasītājs
ir iestatīts stāvoklī r, regulējiet fokusu
manuāli.
Grozāmais režīmu pārslēgs
Fokusa režīma atlasītājs
o (AE-L/AF-L) poga
Tālummaiņas vadība
p (tālummaiņas ātrās
atiestates) poga
Tālummaiņas vadība
objektīva sānā
5
Kameras daļas
Vadības pogu galvenās funkcijas
Vadības poga
Aizvara atbrīvošanas poga
b (e video ierakstīšanas)
poga
Kursortaustiņš
Galvenā funkcija
Uzņemšanai
Kad poga ir nospiesta līdz pusei: fokusa un
ekspozīcijas pielāgošana.
Kad poga ir nospiesta pilnībā: aizvara
atbrīvošana.
Atskaņošanai
Atgriešanās uzņemšanas režīmā.
Uzņemšanai
Sāk un pārtrauc video ierakstīšanu.
Atskaņošanai
Atgriešanās uzņemšanas režīmā.
Uzņemšanai
• Kamēr ir atvērts uzņemšanas ekrāns:
atveriet tālāk norādītos iestatīšanas ekrānus,
nospiežot:
- uz augšu (H): m (zibspuldzes režīms)
- pa kreisi (J): n (automātiskais taimeris/
smaida taimeris)
- uz leju (I): p (fokusa režīms)*
- pa labi (K): o (ekspozīcijas kompensācija)
• Kad ir izvēlēts uzņemšanas režīms l, m, vai
u (Movie manual (Manuālais video)):
pagrieziet kursortaustiņu, lai iestatītu f skaitli.
* Pieejams tikai tad, ja fokusa režīma atlasītājs ir
iestatīts stāvoklī q.
Atskaņošanai
• Kad tiek rādīts skatīšanas ekrāns: mainiet
attēloto attēlu, izmantojot bultiņu uz augšu
(H), pa kreisi (J), uz leju (I), pa labi (K) vai
pagriežot kursortaustiņu.
• Kad attēls tiek rādīts tālummaiņas režīmā:
pārvietojiet ekrāna apgabalu.
Iestatīšanai
Atskaņošanai
k (atlases apstiprināšanas)
poga
Iestatīšanai
• Atlasiet vienumu, izmantojot pogas
HIJK vai pagriežot kursortaustiņu.
Apstipriniet atlasi, nospiežot k pogu.
• Atver atsevišķus secības attēlus pilnrāmja
kadra demonstrēšanas režīmā (A28).
• Ritiniet attēlu, kas uzņemts, izmantojot
funkciju Easy panorama (Vienkāršā
panorāma).
• Demonstrē video.
• Pārslēdz no sīktēlu demonstrēšanas vai
tuvināta attēla parādīšanas uz pilnrāmja kadra
demonstrēšanu.
Piemērojiet atlasīto vienumu, izmantojot
kursortaustiņu.
6
Kameras daļas
Vadības pogu galvenās funkcijas
Vadības poga
Galvenā funkcija
Uzņemšanai
Grozāmais komandu
pārslēgs
• Kad uzņemšanas režīms ir j (A46):
iestatiet elastīgu programmu.
• Kad ir izvēlēts uzņemšanas režīms k, m
(A46), vai Manual (Manuāls) režīmā
u (Movie manual (Manuālais video)):
iestatiet aizvara ātrumu.
Atskaņošanai
Mainiet tuvinātā attēla palielinājuma koeficientu.
Uzņemšanai
• Ja fokusa režīma atlasītājs ir iestatīts stāvoklī
q: atveriet iestatīšanas ekrānu, kas atlasīts,
izmantojot vienumu Control ring options
(Vadības gredzena opcijas) (A119).*
• Kad fokusa režīma atlasītājs ir iestatīts stāvoklī
r: regulējiet fokusu manuāli.
* Dažos uzņemšanas režīmos šī funkcija nav
pieejama.
Uzņemšanai/
skatīšanai
Parādiet vai aizveriet izvēlni (A113).
Uzņemšanai
Kad uzņemšanas režīms ir j, k, l, m vai M:
parādiet vai aizveriet iestatījumu izvēlnes,
piemēram, Continuous (Nepārtraukts) vai
Vibration reduction (Vibrāciju
samazināšana).
Uzņemšanai/
skatīšanai
Pārslēdzas starp ekrānu un skatu meklētāju
(A26).
Uzņemšanai/
skatīšanai
Pārslēdz ekrānā redzamo informāciju.
Uzņemšanai
Parāda attēlus (A27).
Atskaņošanai
• Kad kamera ir izslēgta, turiet nospiestu šo
pogu, lai pārslēgtu kameru skatīšanas režīmā
(A27).
• Atgriešanās uzņemšanas režīmā.
Uzņemšanai
Dzēš pēdējo saglabāto attēlu (A28).
Atskaņošanai
Dzēš attēlus (A28).
Vadības gredzens
d (izvēļņu) poga
w (funkciju) poga
x (ekrāna) poga
s (displeja) poga
c (atskaņošanas) poga
l (dzēšanas) poga
7
Kameras daļas
Vadības pogu galvenās funkcijas
Ekrāns/skatu meklētājs
Uzņemšanas un skatīšanas ekrānā redzamā informācija atšķiras atkarībā no kameras
iestatījumiem un izmantošanas statusa.
Ekrānā redzamās informācijas mainīšana (s poga)
Lai mainītu informāciju, kas redzama
uzņemšanas vai skatīšanas ekrānā, nospiediet
pogu s (displejs).
Uzņemšanai
1/250
F5.6
25m 0s
1400
1/250
F5.6
25m 0s
1400
Rādīt tikai
Paslēpt informāciju
kadrēšanas režģi,
histogrammu un
virtuālo
redzesloku*
* Kadrēšanas režģis, histogramma un virtuālais redzesloks tiek attēloti atkarībā no iestatījumiem
Monitor settings (Ekrāna iestatījumi) (A167) iestatīšanas izvēlnē.
Rādīt informāciju*
Video kadrs*
Redzams uzņemamā
video attēla rāmis.
Skatīšanai
4/4
4/4
1/250
F 5.6
100
COMMENT
XXXXXXXXXXXXXXXXXX
ARTIST
XXXXXXXXXXXXXXXXXX
COPYRIGHT
XXXXXXXXXXXXXXXXXX
+1.0
0004.JPG
15/11/2018 15:30
0004. JPG
15/11/2018 15:30
Rādīt informāciju
Attēla komentārs
(A180), autortiesību
informācija (A181)
Toņu līmeņa
informācija
(izņemot video)
Redzama histogramma,
toņu līmeņa un
uzņemšanas informācija
(A13).
8
Kameras daļas
Ekrāns/skatu meklētājs
Paslēpt informāciju
Uzņemšanai
3
7
2
1
28
27
4 AF
10
120
3200
26 25 24
1
2
3
4
5
6
7
3000mm
9
8
5 6
10
x1.2
1/250
23
F5.6
+1.0
+1.0
10m 0s
9999
16
17
18
19
13
12
15
11
14
22 21 20
Uzņemšanas režīms......................................... 31
16 Zibspuldzes ekspozīcijas kompensācija.... 143
Zibspuldzes režīms........................................... 55
Exposure compensation (Ekspozīcijas
17 kompensācija) vērtība....................................69
Fokusa režīms ...............................................61, 67
18 Atlikušais video ierakstīšanas laiks...90, 91
19 Zibspuldzes gatavības indikators ............55
Tālummaiņas indikators.........................62, 71
Fokusa indikators .............................................. 24
Atlikušo kadru skaits (nekustīgi attēli)
Digitālās tālummaiņas koeficients.......... 71
20 ........................................................................... 22, 122
Movie options (Video opcijas) (standarta
ātruma video)....................................................150
Aizvara iespējošanas ikona (kad nav
21 ievietota atmiņas karte)................... 166, 200
Movie options (Video opcijas) (HS video)....151
8
9 Image quality (Attēla kvalitāte)...............121
10 Image size (Attēla izmērs)..........................123
11 Easy panorama (Vienkāršā panorāma)..... 41
22 F skaitlis....................................................................46
23 Aizvara ātrums.....................................................46
24 ISO sensitivity (ISO jutība).......................... 137
Uzlādes maiņstrāvas adaptera
25 savienojuma indikators
Noise reduction filter (Trokšņu
12 samazināšanas filtrs)......................................144
26 Akumulatora līmeņa indikators ................22
Wind noise reduction (Vēja trokšņu
Automātiskā ekspozīcija (AE)/
automātiskās fokusēšanas (AF)
13 samazināšana)...................................................154
Vibration reduction (Vibrāciju
samazināšana) ikona.....................................171
27 bloķēšanas indikators (nekustīgs attēls)
samazināšanas sistēma) ikona ................154
Fokusa garums (35mm [135] formātā)
28 ........................................................................... 71, 147
........................................................................... 66, 175
14 Electronic VR (Elektroniskā vibrāciju
15 Ekspozīcijas indikators.................................... 48
9
Kameras daļas
Ekrāns/skatu meklētājs
45
47
46
2
±0.7
±0.3
±1.0
44
41
48
10
43
42
120
49
50
51
70mm
10
120
60
52
3
40
39
38
PRE
3200 1/250
37 36 35 34 33
Travel destination (Ceļojuma galamērķis)
29 ikona........................................................................164
41
„Date not set” (datums nav iestatīts)
42
31 Date stamp (Datuma spiedogs).............169
43
30 indikators...................................................164, 199
Automātiskā ekspozīcija (AE)/
32 automātiskās fokusēšanas (AF)
bloķēšanas indikators (video)..........91, 175
44
Location data (Atrašanās vietas dati)
45
34 Wi-Fi saziņas indikators................................162
46
Bluetooth tālvadības pults savienojuma
35 indikators..............................................................215
47
33 ....................................................................................182
36
37
38
39
Bluetooth saziņas indikators ....................162
48
Airplane mode (Lidmašīnas režīms) ....161
49
White balance (Baltā balanss) .................129
50
COOLPIX Picture Control............................124
51
Active D-Lighting (Aktīvā D-Lighting)
40 ....................................................................................144
52
10
Kameras daļas
Ekrāns/skatu meklētājs
32
31
F5.6
+1.0
+1.0
10m 0s
9999
30 29
Continuous (Nepārtraukts) uzņemšanas
režīms..................................................... 38, 40, 133
Backlighting (Pretgaisma) (HDR (Augsts
dinamiskais diapazons)) ................................37
Noise reduction burst (Sērijveida
uzņemšana ar trokšņu samazināšanu)/
single shot (viens uzņēmums) .......... 34, 36
Time-lapse movie (Video, izmantojot
intervāla fotografēšanu) ................................96
Exposure bracketing (Ekspozīcijas
vairākkadru dublēšana) ............................. 139
Hand-held (Turot rokās)/tripod (Trijkājis)
.............................................................................. 35, 36
Atskaņošanas ātrums......................................98
Multiple exp. Lighten (Daudzkārtēja eksp.
Apgaismojums) ..................................................39
Efektu grupa (radošais režīms) ..................44
Nekustīgu attēlu uzņemšana (video
ierakstīšanas laikā) .............................................93
Multiple exposure (Daudzkārtēja ekspozīcija) ... 145
Self-timer (Automātiskais taimeris)
indikators................................................................58
Smile timer (Smaida taimeris)....................60
Pet portrait auto release (Mājdzīvnieka
portrets, aizvara automātiska
atbrīvošana) ..........................................................38
1/250
F5.6
1/250
59
53
54
10m 0s
9999
F5.6
60
55 56 57 58
1/250
F5.6
10m 0s
9999
1/250
61
F5.6
25m 0s
9999
62
Fokusa apgabals (mērķa atrašanas AF)
57 Spot (Punkts) mērīšanas apgabals....... 132
Fokusa apgabals (centrs/manuāls)
58 apgabals............................................................... 132
53 ............................................................................63, 141
Center-weighted (Centra svērtais)
54 ....................................................................33, 66, 140
View/hide histograms (Skatīt/slēpt
59 histogrammas) ................................................. 167
Fokusa apgabals (sejas uztveršana,
55 mājdzīvnieku uztveršana)
...........................................................38, 60, 64, 140
Kadrēšanas rāmis (Moon
(Mēnessgaisma) vai Bird-watching
60 (Putnu vērošana) režīms, vai
Fokusa apgabals (objekta kustības
56 paredzēšana) .........................................141, 142
tālummaiņas ātrā atiestate).................40, 72
View/hide framing grid (Skatīt/slēpt
61 kadrēšanas režģi) ............................................ 167
Virtual horizon (Virtuālais redzesloks)
62 ........................................................................ 167, 168
11
Kameras daļas
Ekrāns/skatu meklētājs
Skatīšanai
1 2 3 456 7
8
9
10
Demo mode
12 13
24
23
22 21
20
11
14
15
16
17
19 18
1
Protect (Aizsargāt) ikona ............................ 159
14 Movie options (Video opcijas)................150
2
Secības parādīšana (kad atlasīta opcija
Individual pictures (Atsevišķi attēli))
................................................................................... 160
15 indikators ................................................................43
3
Skin softening (Sejas krāsas izlīdzināšana)
ikona.......................................................................... 85
17 Apcirpšanas ikona .............................................88
4
Filter effects (Filtra efekti) ikona ................ 86
5
D-Lighting ikona................................................ 84
6
Quick retouch (Ātrā retuša) ikona ........... 84
7
Augšupielādes rezervēšanas ikona ..... 157
8
Redzamā attēla numurs/
kopējais attēlu skaits
9
Video garums vai pagājušais skatīšanas
laiks
Easy panorama (Vienkāršā panorāma)
16 Small picture (Mazs attēls) ikona..............87
Easy panorama (Vienkāršā panorāma)
atskaņošanas vednis ........................................43
18 Secības atskaņošanas vednis......................82
Video atskaņošanas vednis..........................90
19 Ierakstīšanas laiks
20 Ierakstīšanas datums
Uzlādes maiņstrāvas adaptera
21 savienojuma indikators
22 Akumulatora līmeņa indikators.................22
10 Skaļuma indikators ........................................... 99
23 Faila numurs un tips......................................207
Enable release (Iespējot atbrīvošanu)
11 ikona (ja nav ievietota atmiņas karte)
................................................................................... 166
24 ....................................................................................182
Ierakstīto atrašanās vietas datu indikators
12 Image quality (Attēla kvalitāte).............. 121
13 Image size (Attēla izmērs) ......................... 123
12
Kameras daļas
Ekrāns/skatu meklētājs
Toņu līmeņa informācijas parādīšana
Varat pārbaudīt detaļu kontrasta zudumu izgaismotajās daļās un ēnās, skatot redzamo
histogrammu vai katra toņa līmeņa mirgojošo ekrānu. Tas nodrošina vadlīnijas, veicot attēla
spilgtuma pielāgošanu, piemēram, ar ekspozīcijas kompensācijas funkciju.
4/4
14
13
12
11
10
1/250
F 5.6
1
2
3
4
5
6
100
+1.0
0004.JPG
15/11/2018 15:30
9
7
8
Redzamā attēla numurs/
kopējais attēlu skaits
1
8
Ierakstīšanas laiks ....................................19, 164
9
Ierakstīšanas datums.............................19, 164
2
Histogramma1
3
Toņu līmenis2
4
ISO sensitivity (ISO jutība) ......................... 137
11 kompensācija) vērtība ....................................69
5
COOLPIX Picture Control ........................... 124
12 Uzņemšanas režīms..........................................31
6
Image quality (Attēla kvalitāte)/
Image size (Attēla izmērs) ...............121, 123
13 Aizvara ātrums.....................................................46
7
White balance (Baltā balanss)................. 129
10 Faila numurs un tips......................................207
Exposure compensation (Ekspozīcijas
14 F skaitlis....................................................................46
1
Histogramma ir diagramma, kurā redzams attēla toņu sadalījums. Uz horizontālās ass
norādīts pikseļu spilgtums, tumšie toņi atrodas pa kreisi, bet gaišie toņi atrodas pa labi. Uz
vertikālās ass parādīts pikseļu skaits.
2
Toņu līmenis norāda spilgtuma līmeni. Kad pārbaudāmais toņu līmenis ir atlasīts,
izmantojot kursortaustiņu JK vai pagriežot to, atlasītajam toņu līmenim atbilstošais
attēla apgabals mirgo.
13
Kameras daļas
Ekrāns/skatu meklētājs
Darba uzsākšana
Kameras siksnas piestiprināšana...............................................................................................15
Objektīva vāciņa un objektīva pārsega piestiprināšana...................................................15
Akumulatora un atmiņas kartes ievietošana ........................................................................16
Akumulatora uzlādēšana.............................................................................................................17
Ekrāna atvēršana.............................................................................................................................18
Kameras iestatīšana .......................................................................................................................19
14
Darba uzsākšana
Kameras siksnas piestiprināšana
Piestipriniet siksnu kameras kreisajā un labajā pusē.
Objektīva vāciņa un objektīva pārsega
piestiprināšana
• Ja neuzņemat attēlus, uzlieciet objektīva vāciņu, lai to aizsargātu.
• Objektīva pārsegs samazina apgaismojuma nelabvēlīgo ietekmi uz attēlu, kā arī aizsargā
kameru. Nelietojiet objektīva pārsegu, kad uzņemšanas laikā lietojat zibspuldzi vai kad ir
nepieciešams AF palīggaismotājs uzņemšanas laikā.
Kad objektīva pārsegs jeb saulsargs netiek lietots
15
Darba uzsākšana
Kameras siksnas piestiprināšana
Akumulatora un atmiņas kartes ievietošana
Akumulatora sprūds
Atmiņas kartes slots
• Pavērsiet pareizajā virzienā akumulatora pozitīvo un negatīvo polu, pabīdiet oranžo
akumulatora sprūdu (3) un pilnībā ievietojiet akumulatoru (4).
• Iebīdiet atmiņas karti, līdz tā ar klikšķi nofiksējas savā vietā (5).
• Uzmanieties un neievietojiet akumulatoru vai atmiņas karti ar augšu uz leju vai otru pusi
uz priekšu, jo šādi var izraisīt nepareizu darbību.
• Ja atmiņas kartes rakstīšanas aizsardzības slēdzis atrodas bloķēšanas pozīcijā, nevar
uzņemt vai dzēst attēlus un formatēt karti.
B
Atmiņas kartes formatēšana
Pirmo reizi šajā kamerā ievietojot atmiņas karti, kas iepriekš lietota citā ierīcē, noteikti to
formatējiet ar šo kameru.
• Ņemiet vērā, ka atmiņas kartes formatēšana neatgriezeniski izdzēš visus attēlus un
citus atmiņas kartē saglabātos datus. Pirms atmiņas kartes formatēšanas neaizmirstiet dublēt
visus attēlus, kurus vēlaties saglabāt.
• Ievietojiet atmiņas karti kamerā, nospiediet pogu d un iestatīšanas izvēlnē atlasiet Format
card (Formatēt karti) (A113).
Akumulatora vai atmiņas kartes izņemšana
Izslēdziet kameru un pārliecinieties, vai barošanas ieslēgšanas indikators un ekrāns ir izslēgti,
pēc tam atveriet akumulatora nodalījuma/atmiņas kartes slota vāku.
• Pabīdiet akumulatora sprūdu, lai izbīdītu akumulatoru.
• Viegli iespiediet atmiņas karti kamerā, lai daļēji izbīdītu atmiņas karti.
• Apejoties ar kameru, akumulatoru un atmiņas karti uzreiz pēc kameras lietošanas
ievērojiet piesardzību, jo šīs daļas var būt sakarsušas.
16
Darba uzsākšana
Akumulatora un atmiņas kartes ievietošana
Akumulatora uzlādēšana
Elektrotīkla
kontaktligzda
Uzlādes maiņstrāvas
adapteris*
USB vads (iekļauts komplektā)
Barošanas ieslēgšanas
indikators
(uzlādes lampiņa)
* Pievienotais kontaktdakšas adapteris, ir atkarīgs no valsts vai reģiona, kurā izdarīts pirkums.
Kontaktdakšas adaptera forma atšķiras atkarībā no pārdošanas valsts vai reģiona.
• Uzlāde tiek sākta, kad akumulators ir ievietots kamerā un kamera ir pievienota elektrotīkla
kontaktligzdai, kā parādīts attēlā. Kamēr notiek akumulatora uzlāde, barošanas ieslēgšanas
indikators (uzlādes lampiņa) lēni mirgo.
• Kad uzlāde ir pabeigta, barošanas ieslēgšanas indikators nodziest. Atvienojiet uzlādes
maiņstrāvas adapteri no elektrotīkla kontaktligzdas un pēc tam atvienojiet USB vadu.
Pilnīgi izlādēta akumulatora uzlāde ilgst aptuveni 3 stundas.
• Ja barošanas ieslēgšanas indikators ātri mirgo, akumulatoru nevar uzlādēt, un iemesls var
būt kāds no šeit minētajiem.
- Vides temperatūra nav piemērota uzlādes veikšanai.
- USB vads vai uzlādes maiņstrāvas adapteris nav pareizi pievienots.
- Akumulators ir bojāts.
17
Darba uzsākšana
Akumulatora uzlādēšana
B
Piezīmes par USB vadu
• Izmantojiet tikai USB vadu UC-E21. Izmantojot citu USB vadu, nevis UC-E21, iespējama pārkaršana,
aizdegšanās vai elektriskās strāvas trieciens.
• Pārbaudiet spraudņu formu un virzienu, neievietojiet vai neizņemiet tos slīpi.
B
Piezīmes par akumulatora uzlādēšanu
• Akumulatora uzlādes laikā kameru var izmantot, taču tad uzlādes laiks ir ilgāks. Kad kamera tiek
izmantota, barošanas ieslēgšanas indikators (uzlādes lampiņa) izslēdzas.
• Nekādā gadījumā nelietojiet cita ražotāja izgatavotu vai cita modeļa maiņstrāvas adapteri, bet
tikai uzlādes maiņstrāvas adapteri EH-73P, un neizmantojiet tirdzniecībā pieejamu USB uzlādes
maiņstrāvas adapteri vai mobilā tālruņa akumulatora lādētāju. Šī piesardzības pasākuma
neievērošana var izraisīt kameras pārkaršanu vai tās bojājumu.
Ekrāna atvēršana
• Varat pielāgot ekrāna virzienu un leņķi. Lai veiktu parastu uzņemšanu, nolokiet ekrānu
pret kameras aizmuguri ar ekrānu uz ārpusi (5).
• Kad kameru neizmantojat vai to pārnēsājat, nolokiet ekrānu tā, lai tas būtu pavērsts pret
kameras korpusu (1).
B
Piezīmes par ekrānu
• Ekrāna regulēšanas diapazons var būt ierobežots, kad kamerai ir pievienots kabelis vai piederumi.
• Virzot ekrānu, neizmantojiet pārāk lielu spēku un lēni pagrieziet to regulēšanas diapazona
robežās, lai nesabojātu savienojumu.
18
Darba uzsākšana
Ekrāna atvēršana
Kameras iestatīšana
1
Ieslēdziet kameru.
• Izmantojot kursortaustiņu, atlasiet un noregulējiet iestatījumus.
Kursortaustiņš
Barošanas slēdzis
Uz augšu
Pa labi
Pa kreisi
k poga
(atlases apstiprināšana)
Uz leju
• Tiks parādīts valodas atlasīšanas dialoglodziņš.
Kursortaustiņā nospiediet H vai I, lai iezīmētu
valodu, un nospiediet k, lai to atlasītu.
• Valodu var mainīt jebkurā laikā, izmantojot iestatīšanas
izvēlnes opciju Language (Valoda) (A113).
Language
Cancel
2
Atlasiet Yes (Jā) un nospiediet k.
Choose time zone and
set date and time?
Yes
No
Cancel
3
Iezīmējiet jūsu laika joslu un nospiediet
k.
• Lai ieslēgtu vasaras laiku, nospiediet H; kartes
augšdaļā tika parādīts W. Nospiediet I, lai izslēgtu
vasaras laiku.
Back
4
Nospiediet H vai I, lai izvēlētos datuma formātu, un nospiediet k.
19
Darba uzsākšana
Kameras iestatīšana
5
Ievadiet pašreizējo datumu un laiku un
nospiediet k.
• Nospiediet J vai K, lai iezīmētu vienumus, un
nospiediet H vai I, lai tos mainītu.
• Atlasiet minūšu lauku un nospiediet k, lai apstiprinātu
iestatījumu.
Date and time
D
M
Y
h
m
01 01 2018 00 00
Edit
6
Kad tiek parādīta uzvedne, nospiediet H vai I, lai iezīmētu Yes
(Jā), un nospiediet k.
• Kad iestatīšana ir pabeigta, kamera atvērs uzņemšanas ekrānu.
C
Pulksteņa iestatīšana
Iestatīšanas izvēlnes opciju Time zone and date (Laika josla un datums) var izmantot, lai atlasītu
laika joslu un iestatītu kameras pulksteni.
Vasaras laiku var ieslēgt un izslēgt, izmantojot izvēlni Time zone (Laika josla).
C
Lietotnes SnapBridge izmantošana
Kad tiek izveidots kameras un viedierīces bezvadu savienojums, izmantojot lietotni SnapBridge
varat augšupielādēt ar kameru uzņemtos attēlus viedierīcē vai veikt attālo fotogrāfiju uzņemšanu.
Informāciju par savienojuma izveides procedūru skatiet komplektā iekļautajā dokumentā
„SnapBridge Savienojuma izveides pamācība”.
20
Darba uzsākšana
Kameras iestatīšana
Uzņemšanas un atskaņošanas
pamatdarbības
Attēlu uzņemšana ..........................................................................................................................22
Attēlu demonstrēšana ..................................................................................................................27
Attēlu dzēšana.................................................................................................................................28
21
Uzņemšanas un atskaņošanas pamatdarbības
Attēlu uzņemšana
A (automātiskais) režīms šeit izmantots kā piemērs. A (automātisko) režīmu var izmantot
vispārīgai uzņemšanai atšķirīgos uzņemšanas apstākļos.
1
Pagrieziet grozāmo režīmu pārslēgu līdz A.
• Akumulatora līmeņa indikators
b: akumulatora uzlādes līmenis ir augsts.
B: zems akumulatora uzlādes līmenis.
• Nospiediet pogu s (displejs), lai pārslēgtu
uzņemšanas laikā ekrānā redzamo informāciju.
Atlikušo kadru skaits
1/250
F5.6
25m 0s
1400
Akumulatora līmeņa indikators
2
Turiet kameru nekustīgi.
• Izvairieties, lai pirksti un citi priekšmeti neaizsedz objektīvu, zibspuldzi, AF palīggaismotāju,
mikrofonu un skaļruni.
22
Uzņemšanas un atskaņošanas pamatdarbības
Attēlu uzņemšana
3
Kadrējiet attēlu.
• Pārvietojiet tālummaiņas vadības pogu vai tālummaiņas vadības pogu objektīva sānā, lai
mainītu tālummaiņas objektīva pozīciju.
• Ja, uzņemot attēlu ar objektīvu telefoto tālummaiņas pozīcijā, objekts kadrā vairs nav
redzams, nospiediet pogu p (tālummaiņas ātrā atiestate), lai īslaicīgi paplašinātu redzamo
apgabalu un varētu vieglāk kadrēt objektu.
Tālināšana
p poga
Tuvināšana
Tuvināšana
Tālināšana
C
Trijkāja lietošana
• Trijkāji ieteicams izmantot kameras stabilizēšanai šādās situācijās:
- veicot uzņemšanu vājā apgaismojumā, kad zibspuldzes režīms iestatīts W (izsl.);
- kad tālummaiņa ir telefoto pozīcijā.
• Izmantojot trijkāji kameras stabilizēšanai uzņemšanas laikā, iestatīšanas izvēlnē (A113)
iestatiet opciju Vibration reduction (Vibrāciju samazināšana) pozīcijā Off (Izslēgts),
lai novērstu iespējamās šīs funkcijas izraisītās kļūdas.
• Pēc kameras piestiprināšanas trijkājim pārliecinieties, ka kamera nevar nokrist, veicot
tuvināšanu un tālināšanu ar objektīvu. Izbīdiet vienu trijkāja kāju uz priekšu pret
fotografējamo objektu un abas pārējās kājas pret sevi vienādā attālumā.
• Darbības laikā kamera var nedaudz pārvietoties pat tad, ja tā ir piestiprināta pie trijkāja, kas
savukārt var traucēt autofokusam. Pagaidiet dažas sekundes, un pēc tam lēnām nospiediet
aizvara atbrīvošanas pogu.
Kad tālummaiņa ir platleņķa
stāvoklī.
Kad tālummaiņa ir telefoto
stāvoklī.
23
Uzņemšanas un atskaņošanas pamatdarbības
Attēlu uzņemšana
4
Nospiediet aizvara atbrīvošanas
pogu līdz pusei.
• Aizvara atbrīvošanas pogas nospiešana „līdz
pusei” nozīmē pogu nospiest līdz vietai, kur
sajūtat vieglu pretestību, un turēt to.
• Ja objekts atrodas fokusā, fokusa apgabals vai
fokusa indikators ir zaļā krāsā.
• Ja izmantojat digitālo tālummaiņu, kamera
fokusējas kadra centrā un fokusa apgabals nav
redzams.
• Ja fokusa apgabals vai fokusa indikators mirgo,
kamera nevar iestatīt fokusu. Mainiet
kompozīciju un mēģiniet vēlreiz līdz pusei
nospiest aizvara atbrīvošanas pogu.
1/250
F 5.6
Fokusa apgabals
5
B
Neatlaižot pirkstu, nospiediet aizvara
atbrīvošanas pogu līdz galam.
Piezīmes par attēlu vai video saglabāšanu
Attēlu vai video saglabāšanas laikā atlikušo kadru skaita indikators vai atlikušā ierakstīšanas laika
indikators mirgo. Neatveriet akumulatora nodalījuma/atmiņas kartes slota vāku un
neizņemiet akumulatoru vai atmiņas karti, kamēr mirgo indikators. Šādi rīkojoties, var izraisīt
datu zudumu vai sabojāt kameru vai atmiņas karti.
C
Funkcija Auto Off (Automātiska izslēgšanās)
• Ja aptuveni vienu minūti netiek veiktas nekādas darbības, ekrāns izslēdzas, kamera pārslēdzas
gaidstāves režīmā un pēc tam mirgo barošanas ieslēgšanas indikators. Kamera izslēdzas pēc
aptuveni trim minūtēm gaidstāves režīmā.
• Lai atkal ieslēgtu ekrānu, kad kamera ir gaidstāves režīmā, veiciet kādu darbību, piemēram,
nospiediet barošanas slēdzi vai aizvara atbrīvošanas pogu.
24
Uzņemšanas un atskaņošanas pamatdarbības
Attēlu uzņemšana
Iebūvētās zibspuldzes izmantošana
Situācijās, kad ir jāizmanto zibspuldze, piemēram, tumšās
telpās vai gadījumos, ja objekts ir izgaismots no
aizmugures, pārbīdiet K (zibspuldzes atvēršanas) vadības
elementu, lai paceltu iebūvēto zibspuldzi.
• Ja iebūvēto zibspuldzi neizmantojat, saudzīgi to iebīdiet,
līdz ir dzirdams klikšķis.
Piederumu pieslēgvietas vāciņa BS-1 (pieejams atsevišķi)
piestiprināšana
Video ierakstīšana
Atveriet uzņemšanas ekrānu un nospiediet pogu
b (e video ierakstīšana), lai sāktu ierakstīt video.
• Vēlreiz nospiediet pogu b (e), lai beigtu ierakstīšanu.
Pagriežot grozāmo režīmu pārslēgu stāvoklī u (Movie
manual (Manuālais video)), varat iestatīt aizvara ātrumu
un f skaitli video ierakstīšanai.
25
Uzņemšanas un atskaņošanas pamatdarbības
Attēlu uzņemšana
Pārslēgšanās starp ekrānu un skatu meklētāju
Atrodoties spilgtā vidē, piemēram, ārā saules gaismā,
ekrāna saturs ir grūti saskatāms, tādēļ ieteicams
izmantot skatu meklētāju.
• Tuvinot seju skatu meklētājam, acs sensors atbilstoši
reaģē un ieslēdzas skatu meklētājs, bet ekrāns
izslēdzas (noklusējuma iestatījums).
• Var arī nospiest x (ekrāna) pogu, lai pārslēgtos
starp ekrānu un skatu meklētāju.
Skatu meklētājs
Skatu meklētāja dioptriju regulēšana
Ja ir grūti saskatīt attēlu skatu meklētājā, noregulējiet to,
griežot dioptriju regulēšanas pogu un vienlaikus skatoties
skatu meklētājā.
• Uzmanieties, lai ar pirkstiem vai nagiem nesaskrāpētu
acis.
Dioptriju regulēšanas poga
26
Uzņemšanas un atskaņošanas pamatdarbības
Attēlu uzņemšana
Attēlu demonstrēšana
1
Nospiediet (atskaņošanas) pogu c, lai
piekļūtu atskaņošanas režīmam.
• Ja kamera ir izslēgta un turat nospiestu pogu c,
kamera ieslēdzas atskaņošanas režīmā.
2
Izmantojiet kursortaustiņu, lai atlasītu
attēlu, ko vēlaties apskatīt.
Parādīt iepriekšējo attēlu
• Nospiediet un turiet HIJK, lai ātri ritinātu attēlus.
• Attēlus var atlasīt arī pagriežot kursortaustiņu.
• Nospiediet pogu s (displejs), lai pārslēgtu
ekrānā redzamo informāciju.
• Lai atskaņotu ierakstīto video, nospiediet pogu k.
• Lai atgrieztos uzņemšanas režīmā, nospiediet pogu
c vai aizvara atbrīvošanas pogu.
Parādīt nākamo attēlu
• Pilnrāmja kadra atskaņošanas režīmā
pārvietojiet tālummaiņas vadību g (i)
virzienā, lai tuvinātu attēlu.
3.0
• Pilnrāmja kadra atskaņošanas režīmā
pārvietojiet tālummaiņas vadību f (h)
virzienā, lai pārslēgtos uz sīktēlu
atskaņošanas režīmu un parādītu ekrānā
vairākus attēlus.
27
Uzņemšanas un atskaņošanas pamatdarbības
Attēlu demonstrēšana
1/20
Attēlu dzēšana
1
Lai dzēstu ekrānā redzamo attēlu,
nospiediet (dzēšanas) pogu l.
2
Izmantojiet kursortaustiņu HI, lai
atlasītu vēlamo dzēšanas metodi, un
nospiediet pogu k.
Current image
• Lai izietu bez dzēšanas, nospiediet pogu d.
Erase selected images
Delete
All images
3
Atlasiet Yes (Jā) un nospiediet pogu k.
• Izdzēstus attēlus nevar atkopt.
Erase 1 image?
Yes
No
B
Piezīmes par vienlaikus RAW un JPEG formātā saglabātu attēlu dzēšanu
Izmantojot kameru, lai dzēstu attēlus, kuru uzņemšanai izmantota iestatījuma Image quality
(Attēla kvalitāte) (A116) opcija RAW + Fine (RAW + augstas kvalitātes) vai RAW + Normal
(RAW + normālas kvalitātes), dzēsti tiek abi vienlaikus saglabātie RAW un JPEG attēli. Dzēst tikai
viena formāta attēlu nav iespējams.
B
Nepārtrauktas uzņemšanas režīmā uzņemto attēlu (secības) dzēšana
• Nepārtraukti uzņemtie attēli tiek saglabāti kā secība, un tikai
pirmais secības attēls (galvenais attēls) tiek parādīts
atskaņošanas režīmā (noklusējuma iestatījums).
• Nospiežot pogu l, kamēr ir redzams attēlu secības pirmais
attēls, tiek dzēsti visi secības attēli.
• Lai izdzēstu dažus no secības attēliem, nospiediet pogu k, lai
parādītu tos pa vienam, un nospiediet pogu l.
4/8
0004.JPG
15/11/2018 15:30
C
Attēla dzēšana uzņemšanas režīmā
Izmantojot uzņemšanas režīmu, nospiediet pogu l, lai dzēstu pēdējo saglabāto attēlu.
28
Uzņemšanas un atskaņošanas pamatdarbības
Attēlu dzēšana
Dzēšamo attēlu atlasīšanas ekrāns
1
Izmantojiet kursortaustiņu JK vai
pagrieziet to, lai atlasītu attēlu, ko vēlaties
dzēst.
Erase selected images
• Pagrieziet tālummaiņas vadības pogu (A2) g (i)
virzienā, lai pārslēgtu kameru pilnrāmja kadra
atskaņošanas režīmā, vai f (h) virzienā, lai pārslēgtu
kameru sīktēlu atskaņošanas režīmā.
Back
2
Izmantojiet HI, lai atlasītu ON vai OFF.
Erase selected images
• Kad atlasīts ON, ikona ir redzama zem atlasītā attēla. Lai
atlasītu vēl citus attēlus, atkārtoti veiciet 1. un
2. darbību.
Back
3
Nospiediet pogu k, lai lietotu attēlu atlasi.
• Tiek atvērts apstiprinājuma dialoglodziņš. Lai izmantotu funkciju, izpildiet ekrānā redzamos
norādījumus.
29
Uzņemšanas un atskaņošanas pamatdarbības
Attēlu dzēšana
Uzņemšanas funkcijas
Uzņemšanas režīma atlasīšana ..................................................................................................31
A (automātiskais) režīms............................................................................................................32
Sižeta režīms (uzņemšanas apstākļiem pielāgota uzņemšana).....................................33
Radošais režīms (efektu piemērošana uzņemšanas laikā)...............................................44
j, k, l un m režīms (ekspozīcijas iestatīšana uzņemšanai).........................................46
M (lietotāja iestatījumu) režīms.................................................................................................52
Uzņemšanas funkciju iestatīšana, izmantojot kursortaustiņu........................................54
Zibspuldzes režīms ........................................................................................................................55
Self-timer (Automātiskais taimeris)..........................................................................................58
Smile Timer (Smaida taimeris) (smaidošu seju automātiska uzņemšana).................60
Autofokusa lietošana ....................................................................................................................61
Manuālā fokusa izmantošana ....................................................................................................67
Exposure Compensation (Ekspozīcijas kompensācija) (spilgtuma pielāgošana)....69
w (funkciju) pogas izmantošana............................................................................................70
Tālummaiņas lietošana.................................................................................................................71
Noklusējuma iestatījumi (zibspuldze, automātiskais taimeris un fokusa režīms)...73
Funkcijas, ko uzņemšanas laikā nevar izmantot vienlaikus ............................................75
30
Uzņemšanas funkcijas
Uzņemšanas režīma atlasīšana
Varat pagriezt grozāmo režīmu pārslēgu līdz indikatora atzīmei uz kameras korpusa, lai
atlasītu vēlamo uzņemšanas režīmu.
• A (automātiskais) režīms
Atlasiet šo režīmu vispārīgai uzņemšanai dažādos uzņemšanas apstākļos.
• y, g un L (sižeta) režīmi
Atlasot kādu no sižeta režīmiem atbilstīgi uzņemšanas apstākļiem, varēsiet uzņemt
attēlus, izmantojot apstākļiem atbilstīgus iestatījumus.
- y: nospiediet pogu d un atlasiet sižeta režīmu. Izmantojot funkciju Scene
auto selector (Ainas automātiskais atlasītājs), kamera kadrēšanas laikā automātiski
atpazīst uzņemšanas apstākļus, tādējādi attēls tiek uzņemts atbilstīgi uzņemšanas
apstākļiem.
- g (moon (mēnessgaisma)): izmantojiet šo režīmu, uzņemot mēness attēlus telefoto
stāvoklī.
- L (bird-watching (putnu vērošana)): izmantojiet šo režīmu, uzņemot putnu attēlus
telefoto stāvoklī.
• p (radošais) režīms
Piemērojiet attēliem efektus uzņemšanas laikā.
• j, k, l un m režīms
Atlasiet šos režīmus, lai varētu labāk kontrolēt aizvara ātrumu un f skaitļa iestatījumu.
• M (User settings (Lietotāja iestatījumi)) režīms
Iespējams saglabāt j, k, l un m režīmā biežāk lietotos iestatījumus. Lai uzņemtu
attēlus, izmantojot saglabātos iestatījumus, pagrieziet grozāmo režīmu pārslēgu līdz
atzīmei M.
• u (Movie manual (Manuālais video)) režīms
Varat ierakstīt video, izmantojot apertūras prioritātes automātisko vai manuālo
ekspozīcijas režīmu.
31
Uzņemšanas funkcijas
Uzņemšanas režīma atlasīšana
A (automātiskais) režīms
Atlasiet šo režīmu vispārīgai uzņemšanai dažādos
uzņemšanas apstākļos.
• Kamera uztver galveno objektu un iestata uz to fokusu
(mērķa atrašanas AF). Ja tiek noteikta cilvēka seja,
kamera automātiski iestata tai fokusa prioritāti.
• Vairāk informācijas skatiet sadaļā „Autofokusa lietošana”
(A61).
A (automātiskajā) režīmā pieejamās funkcijas
•
•
•
•
•
•
Zibspuldzes režīms (A55)
Self-timer (Automātiskais taimeris) (A58)
Smile timer (Smaida taimeris) (A60)
Fokusa režīms (A61)
Exposure compensation (Ekspozīcijas kompensācija) (A69)
Shooting menu (Uzņemšanas izvēlne) (A121)
32
Uzņemšanas funkcijas
A (automātiskais) režīms
Sižeta režīms (uzņemšanas apstākļiem pielāgota
uzņemšana)
Atlasot kādu no sižeta režīmiem atbilstīgi uzņemšanas apstākļiem, varēsiet uzņemt attēlus,
izmantojot apstākļiem atbilstīgus iestatījumus.
g Moon (Mēnessgaisma) (A40)1, 2, 3, L Bird-watching
(Putnu vērošana) (A40)1
Pagrieziet grozāmo režīmu pārslēgu uz atzīmi g vai L un uzņemiet attēlus.
y
Scene auto selector
Portrait
Landscape
Sports
Night portrait
Party/indoor
Beach
Nospiediet pogu d, lai atvērtu sižeta izvēlni un, izmantojot kursortaustiņu, atlasiet vienu no tālāk norādītajiem sižeta režīmiem.
1
2
3
x
Scene auto selector (Ainas automātiskais
atlasītājs) (noklusējuma iestatījums) (A34)
b
c
k
Close-up (Tuvplāns) (A36)
Portrait (Portrets)
u
Food (Ēdiens) (A37)
Landscape (Ainava) (A34)1, 2
m
Fireworks show (Uguņošana) (A37) 3
d
Sports (Sports) (A35)1
o
Backlighting (Pretgaisma) (A37)1
s
Night portrait (Nakts portrets) (A35)
p Easy panorama (Vienkāršā panorāma) (A41)1
f
Party/indoor (Viesības/iekštelpas) (A35)1
O
Z
Beach (Pludmale)1
O Soft (Kontrasta mazināšana)1
z
Snow (Sniegs)1
I
h
Sunset (Saulriets)1, 2, 3
exp. Lighten (Daudzkārtēja
m Multiple
eksp. Apgaismojums) (A39)3
i
Dusk/dawn (Krēsla/ausma)1, 2, 3
i
X
movie (Augstas izšķirtspējas
Night landscape (Nakts ainava) (A36)1, 2 o Superlapse
intervāla fotografēšanas video) (A98)1
Pet portrait (Mājdzīvnieka portrets) (A38)
Selective color (Atlases krāsa) (A38)1
Time-lapse movie (Video, izmantojot
intervāla fotografēšanu) (A96)3
Kameras fokuss tiek iestatīts uz apgabalu kadra centrā. Apgabala pozīciju nevar pārvietot.
Kamera iestata fokusu uz bezgalību.
Ieteicams izmantot trijkāji (A23). Kad uzņemšanas laikā kameras stabilizēšanai izmantojat trijkāji,
iestatīšanas izvēlnē funkcijai Vibration reduction (Vibrāciju samazināšana) (A171) iestatiet
iespēju Off (Izslēgts).
33
Uzņemšanas funkcijas
Sižeta režīms (uzņemšanas apstākļiem pielāgota uzņemšana)
Padomi un piezīmes par sižeta režīmu
y M x Scene auto selector (Ainas automātiskais atlasītājs)
• Pavēršot kameru pret objektu, kamera automātiski atpazīst uzņemšanas apstākļus un atbilstīgi
pielāgo uzņemšanas iestatījumus.
e
Portrait (Portrets) (viena vai divu cilvēku portretu uzņemšanai tuvplānā)
b
Portrait (Portrets) (daudzu cilvēku portretu vai attēlu, kuros fons aizņem lielu daļu no
kadra, uzņemšanai)
f
Landscape (Ainava)
p
Night portrait (Nakts portrets) (viena vai divu cilvēku portretu uzņemšanai tuvplānā)
q
Night portrait (Nakts portrets) (daudzu cilvēku portretu vai attēlu, kuros fons aizņem lielu
daļu no kadra, uzņemšanai)
r
Night landscape (Nakts ainava)
i
Close-up (Tuvplāns)
j
Backlighting (Pretgaisma) (citu objektu, nevis cilvēku attēlu uzņemšanai)
d
Backlighting (Pretgaisma) (portretu uzņemšanai)
d
Citi uzņemšanas apstākļi
• Noteiktos uzņemšanas apstākļos kamera var neatlasīt vēlamos iestatījumus. Šajā gadījumā
atlasiet citu uzņemšanas režīmu (A31).
y M c Landscape (Ainava)
• Pēc vienuma c Landscape (Ainava) atlasīšanas parādītajā ekrānā atlasiet Noise reduction
burst (Sērijveida uzņemšana ar trokšņu samazināšanu) vai Single shot (viens
uzņēmums).
• Noise reduction burst (Sērijveida uzņemšana ar trokšņu samazināšanu): ļauj
fotografēt asu ainavu ar minimālu trokšņu līmeni.
- Nospiediet aizvara atbrīvošanas pogu līdz galam, lai uzņemtu attēlu sēriju, kas tiek apvienota
vienā attēlā un saglabāta.
- Pēc aizvara atbrīvošanas pogas nospiešanas līdz galam turiet kameru nekustīgi, līdz tiek
parādīts nekustīgs attēls. Pēc attēla uzņemšanas neizslēdziet kameru līdz ekrāns ir pārslēdzies
uz uzņemšanas ekrānu.
- Saglabātajā attēlā redzamais skata leņķis (t. i., kadrā redzamais apgabals) ir šaurāks nekā tas
redzams uzņemšanas ekrānā.
- Noteiktos uzņemšanas apstākļos nepārtraukta uzņemšana var būt neiespējama.
• Single shot (viens uzņēmums) (noklusējuma iestatījums): saglabā attēlus ar izteiktām
kontūrām un palielinātu kontrastu.
- Kad aizvara atbrīvošanas poga ir nospiesta līdz galam, tiek uzņemts viens attēls.
34
Uzņemšanas funkcijas
Sižeta režīms (uzņemšanas apstākļiem pielāgota uzņemšana)
y M d Sports (Sports)
• Kamēr aizvara atbrīvošanas poga tiek turēta līdz galam nospiesta, attēli tiek tverti nepārtraukti.
• Kamera nepārtraukti var uzņemt aptuveni 7 attēlus ar ātrumu 7 kadri/s.
• Kadru uzņemšanas ātrums nepārtrauktas uzņemšanas laikā var palēnināties atkarībā no
izvēlētā attēla kvalitātes iestatījuma, attēla izmēra iestatījuma, izmantotās atmiņas kartes vai
uzņemšanas apstākļiem.
• Visiem nākamajiem attēliem tiek piemērotas pirmajam attēlam iestatītās fokusa, ekspozīcijas
un nokrāsas vērtības.
y M s Night portrait (Nakts portrets)
• Kad ir atlasīts režīms s Night portrait (Nakts portrets), parādītājā ekrānā atlasiet u Handheld (Turot rokās) (noklusējuma iestatījums) vai w Tripod (Trijkājis).
• Tiek uzņemts viens attēls, izmantojot mazu aizvara ātrumu. Salīdzinājumā ar opcijas w Tripod
(Trijkājis) izmantošanu, pēc opcijas u Hand-held (Turot rokās) atlasīšanas, kamera iestata
mazliet lielāku aizvara ātrumu, pielāgojoties uzņemšanas apstākļiem, lai novērstu kameras
drebēšanu.
• Ja atlasīta opcija w Tripod (Trijkājis), vibrāciju samazināšanas funkcija ir atspējota, neatkarīgi
no funkcijas Vibration reduction (Vibrāciju samazināšana) iestatījuma (A171)
iestatīšanas izvēlnē. Izmantojot trijkāji, skatiet sadaļu „Trijkāja lietošana” (A23).
• Pirms uzņemšanas paceliet iebūvēto zibspuldzi.
y M f Party/indoor (Viesības/iekštelpas)
• Lai izvairītos no kameras drebēšanas radītiem efektiem, turiet kameru stabili. Kad uzņemšanas
laikā kameras stabilizēšanai izmantojat trijkāji, iestatīšanas izvēlnē funkcijai Vibration
reduction (Vibrāciju samazināšana) (A171) iestatiet iespēju Off (Izslēgts). Izmantojot
trijkāji, skatiet sadaļu „Trijkāja lietošana” (A23).
35
Uzņemšanas funkcijas
Sižeta režīms (uzņemšanas apstākļiem pielāgota uzņemšana)
y M X Night landscape (Nakts ainava)
• Kad ir atlasīts režīms X Night landscape (Nakts ainava), parādītājā ekrānā atlasiet
u Hand-held (Turot rokās) (noklusējuma iestatījums) vai w Tripod (Trijkājis).
• u Hand-held (Turot rokās) (noklusējuma iestatījums)
- Nospiediet aizvara atbrīvošanas pogu līdz galam, lai uzņemtu attēlu sēriju, kas tiek apvienota
vienā attēlā un saglabāta.
- Pēc aizvara atbrīvošanas pogas nospiešanas līdz galam turiet kameru nekustīgi, līdz tiek
parādīts nekustīgs attēls. Pēc attēla uzņemšanas neizslēdziet kameru, līdz ekrāns ir
pārslēdzies uz uzņemšanas ekrānu.
- Saglabātajā attēlā redzamais skata leņķis (t. i., kadrā redzamais apgabals) ir šaurāks nekā tas
redzams uzņemšanas ekrānā.
- Noteiktos uzņemšanas apstākļos nepārtraukta uzņemšana var būt neiespējama.
• w Tripod (Trijkājis)
- Līdz galam nospiežot aizvara atbrīvošanas pogu, tiek uzņemts viens attēls, izmantojot mazu
aizvara ātrumu.
- Vibrāciju samazināšanas funkcija ir atspējota, neatkarīgi no tā, kāds iestatīšanas izvēlnē ir
funkcijas Vibration reduction (Vibrāciju samazināšana) (A171) iestatījums.
- Izmantojot trijkāji, skatiet sadaļu „Trijkāja lietošana” (A23).
y M k Close-up (Tuvplāns)
Pēc k Close-up (Tuvplāns) atlasīšanas parādītajā ekrānā atlasiet Noise reduction burst
(Sērijveida uzņemšana ar trokšņu samazināšanu) vai Single shot (viens uzņēmums).
• Noise reduction burst (Sērijveida uzņemšana ar trokšņu samazināšanu): ļauj uzņemt
asu attēlu ar minimālu trokšņu līmeni.
- Nospiediet aizvara atbrīvošanas pogu līdz galam, lai uzņemtu attēlu sēriju, kas tiek apvienota
vienā attēlā un saglabāta.
- Pēc aizvara atbrīvošanas pogas nospiešanas līdz galam turiet kameru nekustīgi, līdz tiek
parādīts nekustīgs attēls. Pēc attēla uzņemšanas neizslēdziet kameru, līdz ekrāns ir
pārslēdzies uz uzņemšanas ekrānu.
- Ja objekts atrodas kustībā vai kamera jūtami dreb nepārtrauktas uzņemšanas laikā, attēls var
būt deformēts, pārklājies vai izplūdis.
- Saglabātajā attēlā redzamais skata leņķis (t. i., kadrā redzamais apgabals) ir šaurāks nekā tas
redzams uzņemšanas ekrānā.
- Noteiktos uzņemšanas apstākļos nepārtraukta uzņemšana var būt neiespējama.
• Single shot (viens uzņēmums) (noklusējuma iestatījums): saglabā attēlus ar izteiktām
kontūrām un palielinātu kontrastu.
- Kad aizvara atbrīvošanas poga ir nospiesta līdz galam, tiek uzņemts viens attēls.
• Fokusa režīma (A61) iestatījums tiek nomainīts uz D (makro tuvplāns) un kameras
tālummaiņa tiek automātiski iestatīta tuvākajā pozīcijā, kādā tā var iestatīt fokusu.
• Fokusa apgabalu var pārvietot. Nospiediet pogu k, izmantojiet kursortaustiņu HIJK vai
pagrieziet to, lai pārvietotu fokusa apgabalu, un nospiediet pogu k, lai piemērotu iestatījumu.
36
Uzņemšanas funkcijas
Sižeta režīms (uzņemšanas apstākļiem pielāgota uzņemšana)
y M u Food (Ēdiens)
• Fokusa režīma (A61) iestatījums tiek nomainīts uz
D (makro tuvplāns) iestatījumu, un kameras tālummaiņa
tiek automātiski iestatīta tuvākajā pozīcijā, kādā tā var
noregulēt fokusu.
• Izmantojot grozāmo komandu pārslēgu, varat pielāgot
nokrāsu. Šis nokrāsas iestatījums paliek saglabāts kameras
atmiņā arī pēc kameras izslēgšanas.
• Fokusa apgabalu var pārvietot. Nospiediet pogu k,
izmantojiet kursortaustiņu HIJK vai pagrieziet to, lai
pārvietotu fokusa apgabalu, un nospiediet pogu k, lai
piemērotu iestatījumu.
1/250
F5.6
25m 0s
1400
y M m Fireworks show (Uguņošana)
• Fiksētais aizvara ātrums ir aptuveni četras sekundes.
• Ekspozīcijas kompensāciju nevar izmantot (A69).
• Ieteicams izmantot manuālo fokusu (A67).
y M o Backlighting (Pretgaisma)
• Kad atlasīts režīms o Backlighting (Pretgaisma), atvērtajā ekrānā atlasiet opciju On
(Ieslēgts) vai Off (Izslēgts), lai atbilstīgi uzņemšanas apstākļiem iespējotu vai atspējotu
augsta dinamiskā diapazona (HDR (Augsts dinamiskais diapazons)) funkciju.
• Off (Izslēgts) (noklusējuma iestatījums): zibspuldze apgaismo objektu, lai tas nepaliktu ēnā.
Uzņemiet attēlus ar paceltu iebūvēto zibspuldzi.
- Lai uzņemtu vienu attēlu, nospiediet aizvara atbrīvošanas pogu līdz galam.
• On (Ieslēgts): izmantojiet, uzņemot attēlus, kuros vienā kadrā ir ļoti gaišas un ļoti tumšas vietas.
- Pēc aizvara atbrīvošanas pogas nospiešanas līdz galam kamera nepārtraukti uzņem attēlus
un saglabā tālāk norādītos divus attēlus.
- Salikts attēls bez augsta dinamiskā diapazona
- Salikts attēls ar augstu dinamisko diapazonu, kurā samazināts detaļu zudums
izgaismotajos un ēnotajos apgabalos
- Ja atmiņā pietiek vietas tikai viena attēla saglabāšanai, uzņemšanas laikā ar D-Lighting
(A84) apstrādātais attēls, kurā ir koriģēti attēla tumšie apgabali, ir vienīgais saglabātais
attēls.
- Pēc aizvara atbrīvošanas pogas nospiešanas līdz galam turiet kameru nekustīgi, līdz tiek
parādīts nekustīgs attēls. Pēc attēla uzņemšanas neizslēdziet kameru, līdz ekrāns ir
pārslēdzies uz uzņemšanas ekrānu.
- Saglabātajā attēlā redzamais skata leņķis (t. i., kadrā redzamais apgabals) ir šaurāks nekā tas
redzams uzņemšanas ekrānā.
- Noteiktos uzņemšanas apstākļos ap spilgtiem objektiem var būt redzamas tumšas ēnas un
ap tumšiem objektiem — spilgti apgabali.
B
Piezīmes par HDR (Augsts dinamiskais diapazons)
Ieteicams izmantot trijkāji (A23). Kameras stabilizēšanai izmantojot trijkāji, iestatīšanas izvēlnē
iestatiet Vibration reduction (Vibrāciju samazināšana) (A171) pozīcijā Off (Izslēgts).
37
Uzņemšanas funkcijas
Sižeta režīms (uzņemšanas apstākļiem pielāgota uzņemšana)
y M O Pet portrait (Mājdzīvnieka portrets)
• Pavēršot kameru pret suni vai kaķi, kamera uztver mājdzīvnieka purniņu un iestata fokusu uz to.
Pēc noklusējuma, kad kamera uztver suņa vai kaķa purniņu, tiek automātiski atbrīvots aizvars
(pet portrait auto release (mājdzīvnieka portrets, aizvara automātiska atbrīvošana)).
• Kad atlasīts sižets O Pet portrait (Mājdzīvnieka portrets), atvērtajā ekrānā atlasiet opciju
U Single (Viens) vai V Continuous (Nepārtraukts).
- U Single (Viens): kamera uzņem vienu attēlu, tiklīdz tā atpazīst suņa vai kaķa purniņu.
- V Continuous (Nepārtraukts) (noklusējuma iestatījums): kamera uzņem trīs attēlus pēc
kārtas, tiklīdz tā atpazīst suņa vai kaķa purniņu.
B
Pet Portrait Auto Release (Mājdzīvnieka portrets, aizvara automātiska
atbrīvošana)
• Nospiediet kursortaustiņu J (n), lai mainītu opcijas Pet portrait auto release (Mājdzīvnieka
portrets, aizvara automātiska atbrīvošana) iestatījumu.
- Y: kamera automātiski atbrīvo aizvaru, kad tā nosaka suņa vai kaķa purniņu.
- OFF: kamera neatbrīvo aizvaru automātiski pat tad, ja ir uztverts suņa vai kaķa purniņš.
Nospiediet aizvara atbrīvošanas pogu. Kad ir atlasīta opcija OFF, kamera nosaka arī cilvēku sejas.
• Kad ir uzņemta piecu attēlu sērija, funkcijai Pet portrait auto release (Mājdzīvnieka portrets,
aizvara automātiska atbrīvošana) tiek iestatīta opcija OFF.
• Uzņemšana ir iespējama arī, nospiežot aizvara atbrīvošanas pogu, neatkarīgi no tā, kāds ir Pet
portrait auto release (Mājdzīvnieka portrets, aizvara automātiska atbrīvošana)
iestatījums.
B
Focus Area (Fokusa apgabals)
• Kad kamera nosaka purniņu, tam apkārt parādās dzeltena
līnija. Kad kamera iestatīta ar fokusu uz purniņu, kam apkārt
redzama dubultlīnija (fokusa apgabals), šī dubultlīnija kļūst
zaļa. Ja neviens purniņš netiek noteikts, kamera fokusu iestata
uz apgabalu kadra centrā.
• Noteiktos uzņemšanas apstākļos mājdzīvnieka purniņu nevar
noteikt un līnijas iekšpusē var būt redzami citi objekti.
1/250
F5.6
y M I Selective color (Atlases krāsa)
• Tiek saglabāta tikai atlasītā attēla krāsa, un citas krāsas tiek pārvērstas par melnbaltām.
• Pagrieziet grozāmo komandu pārslēgu, lai atlasītu vēlamo
krāsu, un nospiediet pogu k, lai piemērotu šo krāsu. Lai
mainītu krāsu atlasi, vēlreiz nospiediet pogu k.
Save
38
Uzņemšanas funkcijas
Sižeta režīms (uzņemšanas apstākļiem pielāgota uzņemšana)
25m 0s
1400
y M m Multiple exp. Lighten (Daudzkārtēja eksp. Apgaismojums)
• Kamera vienādos intervālos automātiski tver kustīgus objektus, salīdzina katru attēlu, apvieno
tikai to spilgtos apgabalus un saglabā visus attēlus kā vienu attēlu. Tiek uzņemtas gaismas
līnijas, piemēram, automašīnu lukturu vai zvaigžņu kustības gaismas joslas.
• Kad atlasīts režīms m Multiple exp. Lighten (Daudzkārtēja eksp. Apgaismojums),
atvērtajā ekrānā atlasiet opciju nNightscape + light trails (Nakts ainava ar gaismas ceļu)
vai W Star trails (Zvaigžņu ceļš).
Opcija
Apraksts
n Nightscape +
light trails (Nakts
ainava ar gaismas
ceļu)
Izmantojiet šo funkciju, lai uz nakts
ainavas fona uzņemtu automašīnu
1m40s
gaismas joslu plūsmu.
• Lai iestatītu intervālu, ar kādu attēli
tiek uzņemti, pagrieziet grozāmo
komandu pārslēgu. Iestatītais
intervāls atbilst aizvara ātrumam.
25m 0s
Kad uzņemti 50 attēli, kamera
1400
2”
F5.6
automātiski pārtrauc uzņemšanu.
• Ik pēc 10 uzņemtajiem attēliem
automātiski tiek saglabāts viens saliktais attēls ar ceļu pārklājumu no
uzņemšanas sākuma brīža.
• Kameras fokuss tiek iestatīts uz apgabalu kadra centrā.
W Star trails
(Zvaigžņu ceļš)
Izmantojiet šo funkciju, lai uzņemtu zvaigžņu kustību.
• Attēli tiek uzņemti ar aizvara ātrumu 25 sekundes un kadru uzņemšanas
intervālu aptuveni 5 sekundes. Kad uzņemti 300 attēli, kamera
automātiski pārtrauc uzņemšanu.
• Ik pēc 30 uzņemtajiem attēliem automātiski tiek saglabāts viens saliktais
attēls ar ceļu pārklājumu no uzņemšanas sākuma brīža.
• Uzņemšanas intervāla laikā ekrāns var izslēgties. Ja ekrāns ir izslēgts, izgaismojas barošanas
ieslēgšanas indikators.
• Uzņemšanas laikā ir atspējota automātiskās izslēgšanās funkcija (A176).
• Lai apturētu uzņemšanu pirms tā automātiski tiek pabeigta, nospiediet pogu k.
• Kad ir iegūti nepieciešamie ceļi, beidziet uzņemšanu. Ja turpināsit uzņemšanu, saliktā attēla
apgabalos var samazināties detalizācija.
• Uzņemot tālumā esošu objektu, piemēram, lidmašīnas vai uguņošanas, attēlus, ir ieteicams
iestatīt fokusa režīmu (A61) B (bezgalība) vai izmantot manuālo fokusu (A67).
• Uzņemot zvaigžņu attēlus, ieteicams izmantot manuālo fokusu.
• Ekspozīcijas kompensāciju nevar izmantot (A69).
B
Piezīmes par Multiple Exp. Lighten (Daudzkārtēja eksp. Apgaismojums)
• Negrieziet grozāmo režīmu pārslēgu un neievietojiet jaunu atmiņas karti, kamēr nav beigusies
uzņemšana.
• Lai kamera uzņemšanas laikā neizslēgtos, lietojiet pietiekami uzlādētus akumulatorus.
39
Uzņemšanas funkcijas
Sižeta režīms (uzņemšanas apstākļiem pielāgota uzņemšana)
C
Atlikušais laiks
Līdz uzņemšanas automātiskai pabeigšanai atlikušo laiku varat
apskatīt ekrānā.
End recording
g Moon (Mēnessgaisma)
• Platleņķa tālummaiņas pozīcijā tiek parādīts kadrēšanas rāmis, lai norādītu skata leņķi, kas ir
līdzvērtīgs 1000 mm objektīva skata leņķim (35mm [135] formātā; noklusējuma iestatījums).
Kadrējot mēnesi kadrēšanas rāmī un nospiežot pogu k, kamera tuvina attēlu tā, lai apgabals
kadrēšanas rāmī aizņemtu visu skata leņķi (fokusa garums). Jūs varat mainīt kadrēšanas rāmja
skata leņķi, nospiežot pogu d un atlasot Focal length selection (Fokusa garuma atlase)
izvēlnē Moon (Mēnessgaisma).
• Izmantojot grozāmo komandu pārslēgu, varat pielāgot nokrāsu. Šis nokrāsas iestatījums paliek
saglabāts kameras atmiņā arī pēc kameras izslēgšanas.
• Pielāgojiet spilgtumu, izmantojot ekspozīcijas kompensāciju (A69), atkarībā no uzņemšanas
apstākļiem, piemēram, Mēness augšanas un dilšanas un uzņemšanas prasībām.
• Automātiskā taimera noklusējuma iestatījums (A58) ir n3s (3 sekundes). Lai mainītu
iestatījumu, nospiediet kursortaustiņu J (n).
L Bird-watching (Putnu vērošana)
• Platleņķa tālummaiņas pozīcijā tiek parādīts kadrēšanas rāmis, lai norādītu skata leņķi, kas ir
līdzvērtīgs 500 mm objektīva skata leņķim (35 mm [135] formātā; noklusējuma iestatījums).
Kadrējot putnu kadrēšanas rāmī un nospiežot pogu k, kamera tuvina attēlu tā, lai apgabals
kadrēšanas rāmī aizņemtu visu skata leņķi (fokusa garums). Jūs varat mainīt kadrēšanas rāmja
skata leņķi, nospiežot pogu d un atlasot Focal length selection (Fokusa garuma atlase)
izvēlnē Bird-watching (Putnu vērošana).
• Lai nepārtraukti uzņemtu attēlus, nospiediet pogu d un izvēlnē Bird-watching (Putnu
vērošana) atlasiet Continuous (Nepārtraukts).
- U Single (Viens) (noklusējuma iestatījums): ik reizi nospiežot aizvara atbrīvošanas pogu,
tiek uzņemts viens attēls.
- V Continuous (Nepārtraukts): kamēr aizvara atbrīvošanas poga tiek turēta līdz galam
nospiesta, attēli tiek uzņemti nepārtraukti.
Kamera nepārtraukti var uzņemt aptuveni 7 attēlus ar ātrumu 7 kadri/s.
40
Uzņemšanas funkcijas
Sižeta režīms (uzņemšanas apstākļiem pielāgota uzņemšana)
Uzņemšana ar funkciju vienkāršās panorāmas funkciju
Pagrieziet grozāmo režīmu pārslēgu līdz atzīmei y M poga d M
p Easy panorama (Vienkāršā panorāma) M poga k
1
2
Atlasiet W Normal (180°) (Parasts
(180°)) vai X Wide (360°) (Platleņķa
(360°)) kā uzņemšanas diapazonu un
nospiediet pogu k.
Easy panorama
Normal (180°)
Wide (360°)
Kadrējiet panorāmas sižeta pirmo malu un
pēc tam līdz pusei nospiediet aizvara
atbrīvošanas pogu, lai fokusētu.
• Tālummaiņas pozīcija tiek fiksēta platleņķa pozīcijā.
• Kameras fokusu iestata uz apgabalu kadra centrā.
1/250
3
F5.6
Līdz galam nospiediet aizvara
atbrīvošanas pogu un pēc tam noņemiet
pirkstu no aizvara atbrīvošanas pogas.
• Tiek parādīti bulttaustiņi KLJI, kas norāda kameras
kustības virzienu.
4
Pārvietojiet kameru vienā no četriem
virzieniem, līdz vedņa indikators sasniedz
joslas beigas.
• Tiklīdz kamera nosaka kustības virzienu, sākas
uzņemšana.
• Kad kamera būs uzņēmusi norādīto diapazonu,
uzņemšana beigsies.
• Fokuss un ekspozīcija ir fiksēti līdz uzņemšanas beigām.
41
Uzņemšanas funkcijas
Sižeta režīms (uzņemšanas apstākļiem pielāgota uzņemšana)
Vednis
25m 0s
1400
Kameras kustības piemērs
• Izmantojiet savu augumu kā rotācijas asi un ar lokveida
kustību lēni pārvietojiet kameru atzīmes virzienā (KLJI).
• Uzņemšana apstājas, ja vednis, sākoties uzņemšanai,
nesasniedz joslas beigas aptuveni 15 sekundēs (kad ir atlasīts
iestatījums W Normal (180°) (Parasts (180°))) vai
aptuveni 30 sekundēs (kad ir atlasīts iestatījums X Wide
(360°) (Platleņķa (360°))).
B
Piezīmes par uzņemšanu ar vienkāršās panorāmas funkciju
• Saglabātajā attēlā redzamais attēla diapazons ir šaurāks nekā uzņemšanas laikā ekrānā redzamais
diapazons.
• Ja kamera tiek pārvietota pārāk ātri, vērojama pārmērīga kameras drebēšana vai objekta struktūra
ir pārāk viendabīga (piemēram, sienas vai tumsa), var rasties kļūda.
• Ja uzņemšana ir pārtraukta, pirms kamera sasniedz pusi no panorāmas diapazona, panorāmas
attēls netiek saglabāts.
• Ja uzņemta vairāk nekā puse no panorāmas diapazona, taču uzņemšana ir pārtraukta pirms
diapazona malas sasniegšanas, nenotvertais diapazons tiek ierakstīts un parādīts pelēkā krāsā.
C
Vienkāršās panorāmas funkcijas attēlu izmērs
Pieejami četri dažādi attēla izmēri (pikseļos), kā norādīts tālāk.
Kad iestatīta opcija W Normal (180°) (Parasts (180°))
4800
920
1536
Kad iestatīta opcija X Wide (360°) (Platleņķa (360°))
9600
920
1536
42
Uzņemšanas funkcijas
Sižeta režīms (uzņemšanas apstākļiem pielāgota uzņemšana)
Atskaņošana ar vienkāršās panorāmas funkciju
Pārslēdziet kameru atskaņošanas režīmā (A27), atveriet
vienkāršās panorāmas funkcijas laikā uzņemto attēlu
pilnrāmja kadra atskaņošanas režīmā un pēc tam
nospiediet pogu k, lai ritinātu attēlu uzņemšanas laikā
izmantotajā virzienā.
• Pagrieziet kursortaustiņu, lai demonstrējot ritinātu attēlu
uz priekšu vai atpakaļ.
4/4
0004.JPG
15/11/2018 15:30
Demonstrēšanas laikā atskaņošanas vadības pogas ir
redzamas ekrānā.
Izmantojiet kursortaustiņu JK, lai atlasītu vadības pogu,
un pēc tam nospiediet pogu k, lai veiktu tālāk norādītās
darbības.
Funkcija
Ikona
Apraksts
Attīt
A
Turiet nospiestu pogu k, lai demonstrēšanas laikā, ritinot attītu attēlu
atpakaļ.*
Patīt
B
Turiet nospiestu pogu k, lai demonstrēšanas laikā, ritinot patītu attēlu uz
priekšu.*
Pauzējiet atskaņošanu. Pauzēšanas laikā var veikt turpmāk norādītās
darbības.
Pauzēt
Beigt
E
G
C
Ritiniet vienu darbību pa kreisi. Turiet nospiestu pogu k, lai
ritinātu nepārtraukti.*
D
Ritiniet vienu darbību pa labi. Turiet nospiestu pogu k, lai
ritinātu nepārtraukti.*
F
Atsāciet automātisku ritināšanu.
Pārslēdziet kameru atpakaļ pilnrāmja kadra atskaņošanas režīmā.
* Šīs darbības var arī veikt, pagriežot kursortaustiņu.
B
Piezīmes par vienkāršās panorāmas attēliem
• Šajā kamerā attēlus nevar rediģēt.
• Šajā kamerā, iespējams, nevarēs ritinot demonstrēt vai tuvināt attēlus, kas uzņemti ar vienkāršās
panorāmas funkciju, izmantojot citas markas vai modeļa digitālo kameru.
B
Piezīmes par panorāmas attēlu drukāšanu
Atkarībā no printera iestatījumiem, iespējams, nevarēs izdrukāt visu attēlu. Turklāt atkarībā no
printera, iespējams, drukāšanu nevarēs veikt.
43
Uzņemšanas funkcijas
Sižeta režīms (uzņemšanas apstākļiem pielāgota uzņemšana)
Radošais režīms (efektu piemērošana
uzņemšanas laikā)
Piemērojiet attēliem efektus uzņemšanas laikā.
• Ir pieejamas piecas efektu grupas: Light
(Apgaismojums) (noklusējuma iestatījums), Depth
(Dziļums), Memories (Atmiņas), Classic (Klasisks)
un Noir (Melns).
1
Nospiediet pogu k.
• Tiek atvērts efektu atlases ekrāns.
2
Lai atlasītu efektu, izmantojiet
kursortaustiņu J K.
Efektu grupa
Light
• Efekta grupu var mainīt, pagriežot grozāmo komandu
pārslēgu.
• Lai aizvērtu šo ekrānu, nesaglabājot atlasi, nospiediet
taustiņu H.
Dream
Back
Adjust
Confirm
Efekti
3
Lai pielāgotu efektus, nospiediet taustiņu
I.
Light
• Ja nevēlaties pielāgot efektus, nospiediet pogu k, lai
pārietu uz 6. darbību.
Pop
Back
44
Uzņemšanas funkcijas
Radošais režīms (efektu piemērošana uzņemšanas laikā)
Adjust
Confirm
4
Izmantojiet J K, lai iezīmētu vēlamo
opciju, un nospiediet I.
• Atlasiet opciju Amount (Apjoms), Exposure
compensation (Ekspozīcijas kompensācija),
Contrast (Kontrasts), Hue (Nokrāsa), Saturation
(Piesātinājums), Filter (Filtrs) vai Peripheral
illumination (Perifērais izgaismojums). Atlasei
pieejamās opcijas katrā grupā atšķiras.
5
Amount
Back
Reset
Adjust
Izmantojiet taustiņus J K, lai pielāgotu
efekta pakāpi, un nospiediet pogu k.
Amount
70
Back
6
Confirm
Lai sāktu uzņemšanu, nospiediet aizvara atbrīvošanas pogu vai
pogu b (e video ierakstīšana).
• Kad kamera atrod galveno objektu, tā iestata asumu uz šo objektu (A63).
C
Efektu grupas un efekta atlasīšana
Efektu grupu un efektu varat arī atlasīt, nospiežot pogu d, kad tiek atvērts 1. darbībā redzamais
ekrāns.
Radošajā režīmā pieejamās funkcijas
•
•
•
•
•
Zibspuldzes režīms (A55)
Self-timer (Automātiskais taimeris) (A58)
Fokusa režīms (A61)
Exposure compensation (Ekspozīcijas kompensācija) (A69)
Shooting menu (Uzņemšanas izvēlne) (A121)
45
Uzņemšanas funkcijas
Radošais režīms (efektu piemērošana uzņemšanas laikā)
j, k, l un m režīms (ekspozīcijas iestatīšana
uzņemšanai)
j, k, l un m režīmos varat iestatīt uzņemšanas
apstākļiem atbilstīgu ekspozīciju (aizvara ātruma un f skaitļa
kombināciju). Varat arī uzlabot kontroli attēlu uzņemšanas
laikā, iestatot uzņemšanas izvēlnes opcijas (A116).
Uzņemšanas režīms
Apraksts
j
Programmed auto
(Ieprogrammēts
automātiskais)
Varat ļaut kamerai pielāgot aizvara ātrumu un f skaitļa vērtību.
• Aizvara ātruma un f skaitļa vērtības var mainīt, pagriežot
grozāmo komandu pārslēgu (elastīga programma). Kad ir
aktivizēta elastīga programma, ekrāna augšpusē kreisajā pusē
redzams simbols A (elastīgas programmas zīme).
• Lai deaktivizētu elastīgu programmu, pagrieziet grozāmo
komandu pārslēgu pretēji virzienam, kādā to griezāt, aktivizējot
programmu, līdz simbols A vairs nav redzams, mainiet
uzņemšanas režīmu vai izslēdziet kameru.
k
Shutter-priority auto
(Aizvara prioritātes
automātiskais režīms)
Lai iestatītu aizvara ātrumu, pagrieziet grozāmo komandu
pārslēgu. Kamera automātiski nosaka f skaitļa vērtību.
l
Aperture-priority auto
(Apertūras prioritātes
automātiskais režīms)
Lai iestatītu f skaitli, pagrieziet kursortaustiņu. Kamera automātiski
nosaka aizvara ātruma vērtību.
m
Manual (Manuāls)
Iestatiet aizvara ātrumu un f skaitli. Lai iestatītu aizvara ātrumu, pagrieziet
grozāmo komandu pārslēgu. Lai iestatītu f skaitli, pagrieziet kursortaustiņu.
• Varat izmantot iestatījumu Bulb vai Time attēlu uzņemšanai ar
ilgu ekspozīciju.
• Vadības pogu funkcijas ekspozīcijas iestatīšanai var mainīt, iestatīšanas izvēlnē (A113)
izmantojot opciju Toggle Av/Tv selection (Pārslēgt AV/TV izvēli).
Aktivizēta elastīga programma.
Grozāmais
komandu
pārslēgs
Kursortaustiņš
1/250
F5.6
25m 0s
1400
F skaitlis
Aizvara ātrums
46
Uzņemšanas funkcijas
j, k, l un m režīms (ekspozīcijas iestatīšana uzņemšanai)
Padomi ekspozīcijas iestatīšanai
Objektu fona defokusēšanas apjoms un dinamiskuma efekts atšķiras atkarībā no aizvara
ātruma un f skaitļa vērtības kombinācijas pat tad, ja ekspozīcija nemainās.
Aizvara ātruma efekts
Izmantojot lielu aizvara ātrumu, kamera rada efektu, ka objekts ātrā kustībā ir it kā sastindzis,
vai, izmantojot mazu aizvara ātrumu, izcelt šāda objekta kustību.
Lielāks ātrums
1/1000 s
Mazāks ātrums
1/30 s
F skaitļa efekts
Kamera var iestatīt fokusu uz objektu, priekšplānu vai fonu, vai, ja nepieciešams, izplūdināt
objekta fonu.
Liels f skaitlis
(mazāks apertūras atvērums)
f/8
Neliels f skaitlis
(lielāks apertūras atvērums)
f/2.8
C
Aizvara ātrums un f skaitlis
• Iestatāmais aizvara ātruma diapazons atšķiras atkarībā no tālummaiņas pozīcijas, f skaitļa vērtības
vai ISO jutības iestatījuma.
• Šīs kameras f skaitļa vērtība mainās arī atkarībā no tālummaiņas pozīcijas.
• Ja pēc tam, kad ekspozīcija iestatīta, ir veikta tālummaiņa, var mainīties ekspozīcijas kombinācijas
vai f skaitlis.
• Lielas apertūras (izteiktas ar maziem f skaitļiem) ļauj kamerā nokļūt vairāk gaismai, savukārt mazas
apertūras (lieli f skaitļi) ļauj iekļūt mazāk gaismai. Mazākais f skaitlis apzīmē lielāko apertūras
atvērumu, savukārt lielākais f skaitlis — mazāko apertūras atvērumu.
47
Uzņemšanas funkcijas
j, k, l un m režīms (ekspozīcijas iestatīšana uzņemšanai)
• Jo tuvāk objektīvs ir telefoto tālummaiņas pozīcijai, jo mazāks ir apertūras atvēruma diapazons. f
skaitlis ir uzstādīts uz f/8.0, kad tālummaiņa atrodas telefoto pozīcijā, kas pārsniedz fokusa
garumu, kas līdzvērtīgs 2800 mm objektīva fokusa attālumam ( 35mm [135] formātā).
C
Ekspozīcijas iestatīšana video ierakstīšanas laikā
Kad ierakstāt video režīmā j, k, l, m vai M, iestatītais aizvara ātrums un f skaitlis netiek lietoti.
Pagriežot režīmu pārslēgu pozīcijā u (Movie manual (Manuālais video)), varat iestatīt video
ierakstīšanas ekspozīciju.
B
Piezīmes par ekspozīcijas iestatīšanu
Ja objekts ir pārāk tumšs vai pārāk spilgts, iespējams, nevarēs panākt atbilstošu ekspozīciju. Šādos
gadījumos aizvara ātruma indikators vai f skaitļa indikators mirgo, kad aizvara atbrīvošanas poga ir
nospiesta līdz pusei (izņemot gadījumus, kad tiek izmantots m režīms). Mainiet aizvara ātruma
iestatījumu vai f skaitli.
Ekspozīcijas indikators (m režīmā)
Kameras izmērītā pielāgotās ekspozīcijas vērtības un
optimālās ekspozīcijas vērtības novirzes pakāpe redzama
ekrāna ekspozīcijas indikatorā. Ekspozīcijas indikatora
parādītā novirzes pakāpe ir izteikta kā EV (no -3 līdz +3 EV ar
pieaugumu 1/3 EV).
1/250
F5.6
25m 0s
1400
Ekspozīcijas indikators
B
Piezīmes par ISO jutību
Ja opcijai ISO sensitivity (ISO jutība) (A116) ir iestatīta iespēja Auto (Automātisks)
(noklusējuma iestatījums) vai Fixed range auto (Fiksēta diapazona automātiskais režīms),
ISO jutībai m režīmā ir fiksēta vērtība ISO 100.
j, k, l un m režīmā pieejamās funkcijas
•
•
•
•
•
•
•
Zibspuldzes režīms (A54)
Self-timer (Automātiskais taimeris) (A54)
Smile timer (Smaida taimeris) (A54)
Fokusa režīms (A54)
Exposure compensation (Ekspozīcijas kompensācija) (A54)
Shooting menu (Uzņemšanas izvēlne) (A116)
Funkcijas, ko var iestatīt, izmantojot w (funkciju) pogu (A114)
C
Fokusa apgabals
Autofokusa funkcijas fokusa apgabals atšķiras atkarībā no uzņemšanas izvēlnes opcijas AF area
mode (AF apgabala režīms) (A116) iestatījuma. Kad iestatīta opcija Target finding AF (Mērķa
meklēšanas AF) (noklusējuma iestatījums), kamera nosaka galveno objektu un fokusu iestata uz
to. Ja tiek noteikta cilvēka seja, kamera automātiski iestata tai fokusa prioritāti.
48
Uzņemšanas funkcijas
j, k, l un m režīms (ekspozīcijas iestatīšana uzņemšanai)
Iestatāmais aizvara ātruma diapazons (j, k, l un
m režīms)
Iestatāmais aizvara ātruma diapazons atšķiras atkarībā no tālummaiņas pozīcijas, f skaitļa
vērtības vai ISO jutības iestatījuma. Turklāt iestatāmais diapazons mainās, izmantojot
turpmāk norādītos nepārtrauktās uzņemšanas iestatījumus.
Iestatījums
ISO sensitivity (ISO
jutība) (A137)1
Continuous
(Nepārtraukts)
(A133)
1
2
3
4
5
Iestatāmais diapazons
Auto (Automātisks)2,
Fixed range auto (Fiksēta
diapazona automātiskais
režīms)2
1/40003, 4–1 s (režīmi j, k un l)
1/40003, 4–30 s (režīms m)5
ISO 100
1/40003, 4–8 s (režīmi j, k un l)
1/40003, 4–30 s (režīms m)5
ISO 200
1/40003, 4–4 s (režīmi j, k un l)
1/40003, 4–8 s (režīms m)
ISO 400
1/40003, 4–4 s
ISO 800
1/40003, 4–2 s
ISO 1600
1/40003, 4–1 s
ISO 3200
1/40003, 4–1/2 s
ISO 6400
1/40003, 4–1/2 s
Continuous H (Nepārtraukti
lielā ātrumā), Continuous L
(Nepārtraukti mazā ātrumā)
1/40003, 4–1/30 s
Pre-shooting cache
(Pirmsuzņemšanas
kešatmiņa), Continuous H:
120 fps (Nepārtraukti lielā
ātrumā: 120 kadri/s)
1/4000–1/125 s
Continuous H: 60 fps
(Nepārtraukti lielā
ātrumā: 60 kadri/s)
1/4000–1/60 s
Intvl timer shooting
(Uzņemšana ar intervāla
taimeri)
Tāds pats kā ar iestatītu opciju Single
(Viens)
ISO jutības iestatījums ir ierobežots atkarībā no nepārtrauktās uzņemšanas iestatījuma (A76).
m režīmā ISO jutība ir fiksēta kā ISO 100.
Maksimālais aizvara ātrums, kad maksimālajā platleņķa tālummaiņas pozīcijā f skaitlim iestatīta
vislielākā vērtība (mazākais apertūras atvērums). Jo tuvāk tālummaiņas pozīcija atrodas telefoto
iestatījumam vai jo mazāks ir f skaitlis (lielāks apertūras atvērums), jo mazāks maksimālais aizvara
ātrums. Piemēram, kad maksimālajā telefoto tālummaiņas pozīcijā f skaitlim iestatīta vislielākā
vērtība (mazākais apertūras atvērums), maksimālais aizvara ātrums ir 1/2500 sekundes.
Ekspozīcija var atšķirties, uzņemot vienu un to pašu objektu vairākas reizes ar aizvara ātrumu, kas
pārsniedz 1/2000 sekundē.
Ir pieejams iestatījums Bulb un Time (A50).
49
Uzņemšanas funkcijas
j, k, l un m režīms (ekspozīcijas iestatīšana uzņemšanai)
Uzņemšana, izmantojot iestatījumu Bulb vai Time (ja ir
ieslēgts m režīms)
Izmantojiet Bulb vai Time iestatījumu, lai uzņemtu attēlus ar ilgu ekspozīciju, piemēram,
uzņemot uguņošanas, nakts ainavu, nakts debesu vai automašīnu gaismu ceļa attēlus.
Maksimālais ekspozīcijas laiks iestatījumam Bulb un Time ir 60 sekundes.
Bulb
Aizvars paliek atvērts, kamēr ir nospiesta aizvara atbrīvošanas poga, un
aizveras, kad poga tiek atbrīvota.
Time
Aizvars tiek atvērts, kad aizvara atbrīvošanas poga tiek nospiesta līdz galam,
un aizveras, kad poga vēlreiz tiek nospiesta līdz galam.
• Varat izmantot tālvadības pults ML-L7 (iegādājama atsevišķi) aizvara
atbrīvošanas pogu, lai fotografētu ar iestatījumu Time.
1
Stabilizējiet kameru, izmantojot tādu instrumentu kā trijkājis.
• Iestatīšanas izvēlnē atlasiet opcijas Vibration reduction (Vibrāciju samazināšana)
iestatījumu Off (Izslēgts) (A171).
• Izmantojot trijkāji, skatiet sadaļu „Trijkāja lietošana” (A23).
2
Pagrieziet grozāmo režīmu pārslēgu pozīcijā m.
• Iestatiet ISO sensitivity (ISO jutība) stāvoklī Auto (Automātisks), Fixed range auto
(Fiksēta diapazona automātiskais režīms) vai 100.
• Iestatiet Continuous (Nepārtraukts) (A133) uz Single (Viens).
3
Grieziet grozāmo komandu pārslēgu uz
lēnāku ātrumu, līdz aizvara ātruma
indikators parāda Bulb vai Time.
Time
Bulb
Bulb
4
15”
F5.6
25m 0s
1400
Kad ir iestatīts fokuss, nospiediet aizvara
atbrīvošanas pogu.
• Bulb: turiet nospiestu aizvara atbrīvošanas pogu, līdz ir
pagājis vajadzīgais ekspozīcijas laiks.
• Time: kad ir pagājis vēlamais ekspozīcijas laiks, vēlreiz
līdz galam nospiediet aizvara atbrīvošanas pogu.
• Kad ekspozīcijas laiks sasniedz 60 sekundes, tiek automātiski aizvērts aizvars un beigta
uzņemšana.
B
Piezīmes par uzņemšanu ar iestatījumu Bulb vai Time
Iestatījumu Bulb vai Time nevar izmantot, ja opcijas opcijas Continuous (Nepārtraukts)
iestatījums nav Single (Viens) (A133).
50
Uzņemšanas funkcijas
j, k, l un m režīms (ekspozīcijas iestatīšana uzņemšanai)
C
Ilga ekspozīcija
• Ja uzņemšanas laikā tiek izmantots mazs aizvara ātrums, attēlu saglabāšanai kamerā var būt
nepieciešams ilgāks laiks.
• Lai nepieļautu negaidītu kameras izslēgšanos, ir ieteicams izmantot pietiekami uzlādētu
akumulatoru vai maiņstrāvas adapteri EH-5b/EH-5c un barošanas savienotāju EP-5C (abi ir pieejami
atsevišķi) (A208).
51
Uzņemšanas funkcijas
j, k, l un m režīms (ekspozīcijas iestatīšana uzņemšanai)
M (lietotāja iestatījumu) režīms
j (ieprogrammētajā automātiskajā), k (aizvara prioritātes automātiskajā), l (apertūras
prioritātes automātiskajā) vai m (manuālajā) režīmā bieži uzņemšanai izmantotās
iestatījumu kombinācijas var saglabāt M režīmā.
Pagrieziet grozāmo režīmu pārslēgu uz M, lai lietotu
iestatījumus, kas ir saglabāti, izmantojot opciju Save user
settings (Saglabāt lietotāja iestatījumus).
• Kadrējiet objektu un uzņemiet, izmantojot šos
iestatījumus, vai mainiet tos pēc nepieciešamības.
Tālāk norādītos iestatījumus var saglabāt.
Vispārīgie iestatījumi
• Uzņemšanas režīmi j, k, l un m (A46)
• Tālummaiņas pozīcija (A71)
• Zibspuldzes režīms (A55)
• Self-timer (Automātiskais taimeris) (A58)
• Fokusa režīms (A61)
• Exposure compensation (Ekspozīcijas
kompensācija) (A69)
• Fn button (Fn poga) (A70)
Manuālā fokusa iestatījumi
• Attālums līdz objektam, palielinājuma koeficients un
fokusā esošo apgabalu iekrāsošanas līmenis (A67)
Attēlošanas iestatījumi
• Ekrāna un skatu meklētāja displejs (A26)
Shooting Menu (Uzņemšanas izvēlne)
• Image quality (Attēla kvalitāte) (A121)
• Image size (Attēla izmērs) (A123)
• Picture Control (A124)
• Custom Picture Control (Pielāgota
Picture Control funkcija) (A128)
• White balance (Baltā balanss) (A129)
• Metering (Mērīšana) (A132)
•
Parādītā informācija (A8)
•
•
•
•
AF area mode (AF apgabala režīms) (A140)
Autofocus mode (Autofokusa režīms) (A143)
Flash exp. comp. (Zibspuldzes eksp. komp.) (A143)
Noise reduction filter (Trokšņu
samazināšanas filtrs) (A144)
Active D-Lighting (Aktīvā D-Lighting) (A144)
Multiple exposure (Daudzkārtēja
ekspozīcija) (A145)
Zoom memory (Tālummaiņas atmiņa) (A147)
Startup zoom position (Ieslēgšanas
tālummaiņas pozīcija) (A148)
M exposure preview (M ekspozīcijas
priekšskatījums) (A148)
•
•
• Continuous (Nepārtraukts) (A133)
• ISO sensitivity (ISO jutība) (A137)
•
•
• Exposure bracketing (Ekspozīcijas
vairākkadru dublēšana) (A139)
•
Iestatīšanas izvēlne
• Monitor settings (Ekrāna iestatījumi) (A167)
52
Uzņemšanas funkcijas
M (lietotāja iestatījumu) režīms
Iestatījumu saglabāšana M režīmā (lietotāja iestatījumu
saglabāšana)
Iespējams saglabāt j, k, l un m režīmā biežāk lietotos iestatījumus. Iegādes brīdī saglabāti
ir j režīma noklusējuma iestatījumi.
1
Pagrieziet grozāmo režīmu pārslēgu līdz atzīmei j, k, l, m vai M.
• Ja vēlaties mainīt uzņemšanas režīmu, atlasiet j, k, l vai m.
• Ja nevēlaties mainīt saglabāto uzņemšanas režīmu, atlasiet M.
2
Mainiet uz bieži izmantotu uzņemšanas iestatījumu kombināciju.
• Lai iegūtu detalizētāku informāciju par iestatījumiem, skatiet A52.
• Tiks saglabāti arī pašreizējās elastīgās programmas (ja iestatīta opcija j), aizvara ātruma (ja
iestatīta opcija k vai m) vai f skaitļa (ja iestatīta opcija l vai m) iestatījumi.
• Tiks saglabāts arī fokusa apgabals, kas atlasīts ar iestatījumu Manual (spot) (Manuāls
režīms (sīks)), Manual (normal) (Manuāls režīms (normāls)) vai Manual (wide)
(Manuāls režīms (plats)) sadaļā AF area mode (AF apgabala režīms).
3
Nospiediet (izvēļņu) pogu d, lai atvērtu
uzņemšanas izvēlni.
4
Izmantojiet kursortaustiņu HI, lai
atlasītu opciju Save user settings
(Saglabāt lietotāja iestatījumus), un
nospiediet pogu k.
• M režīmā pašreizējie iestatījumi pārraksta iepriekš
saglabātos iestatījumus.
Noise reduction filter
Active D-Lighting
Multiple exposure
Save user settings
Reset user settings
Zoom memory
M (lietotāja iestatījumu) režīma atiestate
Ja uzņemšanas izvēlnē tiek atlasīta opcija Reset user settings (Atiestatīt lietotāja
iestatījumus), lietotāja iestatījumos saglabātajiem iestatījumiem tiek atjaunotas
noklusējuma vērtības.
B
Piezīmes par pulksteņa akumulatoru
Ja iekšējā pulksteņa akumulators ir izlādējies, M režīmā saglabātie iestatījumi tiek atiestatīti.
Ieteicams visus svarīgos iestatījumus pierakstīt.
53
Uzņemšanas funkcijas
M (lietotāja iestatījumu) režīms
Uzņemšanas funkciju iestatīšana, izmantojot
kursortaustiņu
Kad redzams uzņemšanas režīms, varat nospiest kursortaustiņu H (m) J (n) I (p) K (o),
lai iestatītu tālāk aprakstītās funkcijas.
• m Zibspuldzes režīms
Zibspuldzes režīmu var iestatīt atbilstoši uzņemšanas apstākļiem.
• n Self-timer (Automātiskais taimeris)/Smile timer (Smaida taimeris)
Kamera atbrīvo aizvaru pēc tam, kad ir pagājis norādītais laiks pēc aizvara atbrīvošanas
pogas nospiešanas. Ja ir iestatīts smaida taimeris, kamera automātiski atbrīvos aizvaru,
pamanot smaidošu seju.
• p Fokusa režīms
Varat norādīt iestatījumu A (autofokuss), D (makro tuvplāns) vai B (bezgalība) atkarībā
no attāluma līdz objektam (ja fokusa režīma atlasītājam ir iestatīta opcija q
(autofokuss)).
• o Exposure compensation (Ekspozīcijas kompensācija)
Var pielāgot visa attēla spilgtumu.
Funkcijas, kuras var iestatīt, atšķiras atkarībā no uzņemšanas režīma.
54
Uzņemšanas funkcijas
Uzņemšanas funkciju iestatīšana, izmantojot kursortaustiņu
Zibspuldzes režīms
Zibspuldzes režīmu var iestatīt atbilstoši uzņemšanas apstākļiem.
1
Lai atvērtu iebūvēto zibspuldzi, pārbīdiet
K (zibspuldzes atvēršanas) vadības
elementu.
• Kad iebūvētā zibspuldze ir nolaista, tās darbība ir
atspējota un tiek parādīta ikona S.
• Izmantojot Speedlight zibspuldzi, pārliecinieties, ka
iebūvētā zibspuldze ir nolaista.
• Vairāk informācijas skatiet sadaļā „Speedlight (ārējās
zibspuldzes)” (A210).
2
Nospiediet kursortaustiņu H (m).
3
Atlasiet vajadzīgo zibspuldzes režīmu
(A56) un nospiediet pogu k.
Auto
• Ja iestatījums netiek piemērots, nospiežot pogu k, tad
atlase tiek atcelta.
B
Zibspuldzes gatavības indikators
Kamēr notiek iebūvētās zibspuldzes uzlāde, q mirgo. Ar kameru
nevar uzņemt attēlus.
Ja uzlāde ir pabeigta, līdz pusei nospiežot aizvara atbrīvošanas
pogu, ir redzams statisks simbols q.
1/250
F5.6
25m 0s
1400
Zibspuldzes gatavības indikators
55
Uzņemšanas funkcijas
Zibspuldzes režīms
Pieejamie zibspuldzes režīmi
U
Auto (Automātisks)
Zibspuldze uzplaiksnī nepieciešamības gadījumā, piemēram, vājā apgaismojumā.
• Zibspuldzes režīma indikators tiek parādīts uzņemšanas ekrānā tikai uzreiz pēc
iestatīšanas.
Auto with red-eye reduction (Automātiska ar sarkano acu efekta samazināšanu)/
Red-eye reduction (Sarkano acu efekta samazināšana)
V
Samazina zibspuldzes radīto sarkano acu efektu portretos (A57).
• Kad ir atlasīta opcija Red-eye reduction (Sarkano acu efekta samazināšana),
zibspuldze uzplaiksnī katrā attēla uzņemšanas reizē.
Fill flash (Piespiedu zibspuldze)/Standard flash (Standarta zibspuldze)
X
Zibspuldze uzplaiksnī katrā attēla uzņemšanas reizē.
Y
Slow sync (Lēna sinhronizācija)
Piemērota vakara un nakts portretiem, kuros ietverta fona ainava. Piespiedu zibspuldze
uzplaiksnī, lai izgaismotu galveno objektu; mazs aizvara ātrums tiek izmantots, lai tvertu
fonu naktī vai vāja apgaismojuma apstākļos.
Z
Rear-curtain sync (Aizmugurējā aizkara sinhronizācija)
Piespiedu zibspuldze uzzibsnī tieši pirms aizvara aizvēršanās, radot kustīgiem objektiem
sekojošas gaismas plūsmas efektu.
B
Piezīmes par uzņemšanu ar zibspuldzi
Ja zibspuldzi izmanto platleņķa tālummaiņas pozīcijā, apgabals ap attēlu atkarībā no objekta
attāluma var būt tumšs.
To var labot, tālummaiņas vadības pogu nedaudz pavirzot telefoto pozīcijas virzienā.
56
Uzņemšanas funkcijas
Zibspuldzes režīms
C
Zibspuldzes režīma iestatījums
Pieejamie zibspuldzes režīmi atšķiras atkarībā no uzņemšanas režīma.
Zibspuldzes režīms
U Auto (Automātisks)
Auto with red-eye
reduction (Automātiska ar
sarkano acu efekta
samazināšanu)
V
X
1
2
A1
p
j1
k1
l1
m1
w
w
–
–
–
–
w
w
–
–
–
–
w
w
w
w
–
–
–
–
–
w
w
w
w
Red-eye reduction
(Sarkano acu efekta
samazināšana)
–
Fill flash (Piespiedu
zibspuldze)
w
Standard flash (Standarta
zibspuldze)
y,
g, L
–
2
–
w
Y
Slow sync (Lēna
sinhronizācija)
w
w
w
–
w
–
Z
Rear-curtain sync
(Aizmugurējā aizkara
sinhronizācija)
w
w
w
w
w
w
A (automātiskajā) režīmā uzņemot attēlus ar funkciju V (automātiska ar sarkano acu efekta
samazināšanu) vai izmantojot j, k, l vai m režīmus, pielietotie iestatījumi tiek saglabāti
kameras atmiņā arī pēc tam, kad kamera tiek izslēgta.
Pieejamība atšķiras atkarībā no iestatījuma. Vairāk informācijas skatiet sadaļā „Noklusējuma
iestatījumi (zibspuldze, automātiskais taimeris un fokusa režīms)” (A73).
C
Automātiska ar sarkano acu efekta samazināšanu/sarkano acu efekta
samazināšana
Sarkano acu efekta samazināšanas spuldze iedegas pirms galvenās zibspuldzes, lai samazinātu
sarkano acu efektu.
Uzņemšanas laikā ņemiet vērā turpmāk norādītos faktorus.
• Tā kā deg sarkano acu efekta samazināšanas spuldze, tad no aizvara atbrīvošanas pogas
piespiešanas brīža līdz aizvara atbrīvošanai paiet ilgāks laiks nekā parasti.
• Sarkano acu efekta samazināšana var ne vienmēr nodrošināt gaidītos rezultātus.
C
Speedlight zibspuldzes (ārējās zibspuldzes) izmantošana
• Iebūvētā zibspuldze neieslēdzas, kad ir pievienota Speedlight zibspuldze. Pārliecinieties, ka
iebūvētā zibspuldze ir nolaista.
• Piestiprinot un atvienojot Speedlight zibspuldzi, izslēdziet kameru.
• Speedlight zibspuldzes režīmu nosaukumi un funkciju nosaukumi var atšķirties no iebūvētās
zibspuldzes režīmu un funkciju nosaukumiem.
• Plašāku informāciju skatiet sadaļā „Speedlight (ārējās zibspuldzes)” (A210) un kopā ar
Speedlight zibspuldzi piegādātajā dokumentācijā.
57
Uzņemšanas funkcijas
Zibspuldzes režīms
Self-timer (Automātiskais taimeris)
Kamera atbrīvo aizvaru pēc tam, kad ir pagājis norādītais laiks pēc aizvara atbrīvošanas pogas
nospiešanas. Kad uzņemšanas laikā kameras stabilizēšanai izmantojat trijkāji, iestatīšanas
izvēlnē funkcijai Vibration reduction (Vibrāciju samazināšana) (A171) iestatiet iespēju
Off (Izslēgts). Izmantojot trijkāji, skatiet sadaļu „Trijkāja lietošana” (A23).
1
Nospiediet kursortaustiņu J (n).
2
Atlasiet laiku, kas paiet, pirms kamera
atbrīvo aizvaru, un nospiediet pogu k.
Self-timer
• n10s (10 sekundes): lietojiet svarīgos gadījumos,
piemēram, kāzās vai arī, lai nepieļautu kameras
drebēšanu. Šo iestatījumu ieteicams izmantot,
fotografējot telefoto stāvoklī, kad kamera ir
piestiprināta trijkājim.
• n3s (3 sekundes): izmantojiet, lai novērstu kameras
drebēšanu.
• Ja iestatījums netiek piemērots, nospiežot pogu k, tad atlase tiek atcelta.
3
Kadrējiet attēlu un līdz pusei nospiediet aizvara atbrīvošanas pogu.
• Pārliecinieties, ka objekts atrodas fokusā.
58
Uzņemšanas funkcijas
Self-timer (Automātiskais taimeris)
4
Nospiediet aizvara atbrīvošanas
pogu līdz galam.
• Kamera fiksē fokusu un ekspozīciju, un sākas
laika atskaite. Automātiskā taimera spuldze
mirgo un pēc tam aptuveni vienu sekundi
pirms aizvara atbrīvošanas vienmērīgi deg.
• Kad aizvars ir atbrīvots, automātiskajam
taimerim tiek iestatīta opcija OFF.*
• Lai pārtrauktu laika atskaiti, vēlreiz
nospiediet aizvara atbrīvošanas pogu.
9
1/250
F5.6
* Kad uzņemšanas režīma iestatījums ir Moon
(Mēnessgaisma), automātiskais taimeris
netiek automātiski iestatīts stāvoklī OFF. Lai
apturētu automātisko taimeri, 2. darbībā atlasiet opciju OFF.
B
Piezīmes par trijkāja lietošanu fotografēšanas laikā
• Darbības laikā kamera var nedaudz pārvietoties pat tad, ja tā ir piestiprināta pie trijkāja, kas
savukārt var traucēt autofokusam. Pagaidiet dažas sekundes, un pēc tam lēnām nospiediet
aizvara atbrīvošanas pogu (A23).
• Ja kamerai ir grūti fokusēt ar autofokusu, mēģiniet izmantot manuālo fokusu (A67).
• Izmantojot tālvadības pulti (pieejama atsevišķi) (A209), jūs varat atbrīvot aizvaru, nenospiežot
kameras aizvara atbrīvošanas pogu.
C
Automātiskā taimera iestatījums
• Automātiskā taimera iestatījums var nebūt pieejams dažiem uzņemšanas režīmiem (A73).
• Self-timer: after release (Automātiskais taimeris: pēc atbrīvošanas) (A170) iestatīšanas
izvēlnē jūs varat izvēlēties, vai pēc fotografēšanas atcelt automātiskā taimera iestatījumu.
59
Uzņemšanas funkcijas
Self-timer (Automātiskais taimeris)
Smile Timer (Smaida taimeris) (smaidošu seju
automātiska uzņemšana)
Kad kamera nosaka smaidošu seju, varat automātiski uzņemt attēlu, nenospiežot aizvara
atbrīvošanas pogu.
• Šo funkciju var izmantot, ja uzņemšanas režīms ir A (automātisks), j, k, l, m vai M vai
sižeta režīms ir Portrait (Portrets) vai Night portrait (Nakts portrets).
1
Nospiediet kursortaustiņu J (n).
• Pirms pogas J nospiešanas mainiet jebkurus
zibspuldzes režīma, ekspozīcijas vai uzņemšanas
izvēlnes iestatījumus.
2
Atlasiet a (smaida taimeris) un
nospiediet pogu k.
Smile timer
• Ja iestatījums netiek piemērots, nospiežot pogu k, tad
atlase tiek atcelta.
3
Kadrējiet attēlu un pagaidiet, līdz
cilvēks pasmaida, nenospiežot aizvara
atbrīvošanas pogu.
• Pavērsiet kameru pret cilvēka seju.
• Ja kamera konstatē, ka ar dubultlīniju ierāmētā cilvēka
seja ir smaidoša, aizvars automātiski tiek atbrīvots.
• Ik reizi, kad kamera konstatē smaidošu seju, tiek
automātiski atbrīvots aizvars.
4
1/250
F5.6
25m 0s
1400
Beidziet automātisko uzņemšanu.
• Lai beigtu automātisko uzņemšanu ar smaida taimeri, atgriezieties pie 1. darbības un
atlasiet iestatījumu OFF.
B
Piezīmes par smaida taimeri
• Ja fokusa režīma atlasītājs ir iestatīts stāvoklī r (manuālais fokuss), smaida taimeri nevar iestatīt.
• Atsevišķos uzņemšanas apstākļos, iespējams, kamera nevarēs noteikt sejas vai smaidus (A64).
Uzņemšanai var izmantot arī aizvara atbrīvošanas pogu.
C
Automātiskās taimera spuldzes mirgošana
Izmantojot smaida taimeri, automātiskā taimera spuldze mirgo, kad kamera nosaka seju, un ātri
mirgo uzreiz pēc aizvara atbrīvošanas.
60
Uzņemšanas funkcijas
Smile Timer (Smaida taimeris) (smaidošu seju automātiska uzņemšana)
Autofokusa lietošana
Iestatiet fokusa režīma atlasītāju režīmā q (autofokuss), lai
izmantotu autofokusu.
Fokusa režīma atlase
Varat atlasīt uzņemšanas attālumam piemērotu fokusa režīmu.
1
Nospiediet kursortaustiņu I (p).
2
Atlasiet vajadzīgo fokusa režīmu (A62)
un nospiediet pogu k.
• Ja iestatījums netiek piemērots, nospiežot pogu k, tad
atlase tiek atcelta.
61
Uzņemšanas funkcijas
Autofokusa lietošana
Autofocus
Pieejamie fokusa režīmi
A
Autofocus (Autofokuss)
Izmantojiet, ja attālums no objekta līdz objektīvam ir 30 cm vai lielāks, vai arī ja šis attālums
ir 7,0 m vai lielāks maksimālajā telefoto tālummaiņas pozīcijā.
• Fokusa režīma ikona uzņemšanas ekrānā tiek parādīta tikai uzreiz pēc iestatījuma
veikšanas.
D
Macro close-up (Makro tuvplāns)
Iestatiet, uzņemot tuvplāna attēlus.
Kad tālummaiņas koeficients ir iestatīts pozīcijā, kurā F un tālummaiņas indikators tiek
rādīts zaļā krāsā, kamera var fokusēties uz objektiem, kas atrodas pat aptuveni 10 cm
attālumā no objektīva. Ja tālummaiņas koeficients ir iestatīts platāka leņķa pozīcijā nekā
tajā, kurā redzama ikona G, kamera var noregulēt fokusu uz objektiem, kas atrodas pat
aptuveni 1 cm attālumā no objektīva.
B
Infinity (Bezgalība)
Izmantojiet, uzņemot attālus sižetus caur loga stiklu vai arī uzņemot ainavas.
Kamera automātiski iestata fokusu bezgalības tuvumā.
• Kamera, iespējams, nevarēs iestatīt fokusu uz tuvumā esošiem objektiem.
C
Fokusa režīma iestatījums
• Dažos uzņemšanas režīmos šis iestatījums var nebūt pieejams.
• Uzņemšanas režīmos j, k, l un m šis iestatījums tiek saglabāts kameras atmiņā arī pēc kameras
izslēgšanas.
Aizvara atbrīvošanas poga
Nospiediet
līdz pusei
Aizvara atbrīvošanas pogas nospiešana „līdz pusei” nozīmē pogu
nospiest līdz vietai, kur sajūtat vieglu pretestību, un turēt to.
• Fokuss un ekspozīcija (aizvara ātrums un f skaitlis) tiek iestatīti,
nospiežot aizvara atbrīvošanas pogu līdz pusei. Kamēr poga ir
nospiesta līdz pusei, fokuss un ekspozīcija paliek fiksēti.
• Fokusa apgabals atšķiras atkarībā no uzņemšanas režīma.
Nospiediet
līdz galam
Aizvara atbrīvošanas pogas nospiešana „līdz galam” nozīmē pogu
nospiest pilnībā.
• Kad aizvara atbrīvošanas poga ir nospiesta līdz galam, aizvars
tiek atbrīvots.
• Nespiediet aizvara atbrīvošanas pogu ar spēku, jo tas var izraisīt
kameras drebēšanu un radīt izplūdušus attēlus. Nospiediet
pogu viegli.
62
Uzņemšanas funkcijas
Autofokusa lietošana
Mērķa meklēšanas AF izmantošana
A (automātiskajā) režīmā vai radošajā režīmā, vai tad, kad funkcijai AF area mode (AF
apgabala režīms) (A140) j, k, l, m vai M režīmā ir iestatīta opcija Target finding AF
(Mērķa meklēšanas AF), nospiežot aizvara atbrīvošanas pogu līdz pusei, kamera regulē
fokusu, kā aprakstīts zemāk.
• Kamera nosaka galveno objektu un fokusējas uz to. Ja
objekts atrodas fokusā, fokusa apgabals ir zaļā krāsā. Ja
tiek noteikta cilvēka seja, kamera automātiski iestata tai
fokusa prioritāti.
1/250
F5.6
Fokusa apgabali
• Ja galvenais objekts nav noteikts, kamera automātiski
atlasa vienu vai vairākus no deviņiem fokusa
apgabaliem, kuros ietverts kamerai vistuvāk esošais
objekts. Ja objekts atrodas fokusā, fokusā esošie fokusa
apgabali ir zaļā krāsā.
1/250
F5.6
Fokusa apgabali
B
Piezīmes par mērķa meklēšanas AF
• Atkarībā no uzņemšanas apstākļiem var atšķirties objekts, ko kamera uzskata par galveno objektu.
• Lietojot noteiktus iestatījumus White balance (Baltā balanss), Picture Control vai efektu
grupā radošajā režīmā, iespējamas galvenā objekta noteikšanas problēmas.
• Kamera var noteikt nepareizi galveno objektu šādās situācijās:
- ja objekts ir ļoti tumšs vai gaišs;
- ja galvenajam objektam nav skaidri izteiktu krāsu;
- ja attēls ir kadrēts tā, ka galvenais objekts atrodas ekrāna malā;
- ja galvenais objekts veido raksts, kas atkārtojas.
63
Uzņemšanas funkcijas
Autofokusa lietošana
Seju uztveršanas izmantošana
Lietojot turpmākos iestatījumus, kamera izmanto seju
noteikšanu, lai automātiski iestatītu fokusu uz cilvēku
sejām.
• Scene auto selector (Ainas automātiskais
atlasītājs), Portrait (Portrets) vai Night portrait
(Nakts portrets) sižeta režīms (A33)
• a (smaida taimeris) (A60)
25m 0s
1/250
F5.6
1400
• Ja vienumam AF area mode (AF apgabala režīms)
(A140) ir iestatīta opcija Face priority (Sejas
prioritāte)
Ja kamera uztver vairāk nekā vienu seju, tā seja, uz kuru kamera iestata fokusu, tiek ierāmēta
ar dubultlīniju, bet pārējās sejas tiek ierāmētas ar vienu līniju.
Ja aizvara atbrīvošanas poga tiek nospiesta līdz pusei gadījumā, kad nav noteikta neviena
seja, notiek tālāk norādītais.
• Kad atlasīta funkcija Scene auto selector (Ainas automātiskais atlasītājs), fokusa
apgabals mainās atkarībā no kameras atpazītajiem uzņemšanas apstākļiem.
• Režīmā Portrait (Portrets) un Night portrait (Nakts portrets) kameras fokuss tiek
iestatīts uz apgabalu kadra centrā.
• Ja AF area mode (AF apgabala režīms) iestatījums ir Face priority (Sejas prioritāte),
kamera atlasa to fokusa apgabalu, kurā ietverts kamerai vistuvāk esošais objekts.
• Kad a (smaida taimeris) ir izvēlēts režīmā A (automātiskais), j, k, l, m vai M, kamera
automātiski atlasa vienu vai vairākus no deviņiem fokusa apgabaliem, kuros atrodams
objekts, kas ir vistuvāk kamerai.
B
Piezīmes par seju noteikšanu
• Kameras spēja noteikt sejas ir atkarīga no dažādiem faktoriem, tostarp virziena, kurā pavērstas
sejas.
• Kamera nevar noteikt sejas šādās situācijās:
- ja sejas ir daļēji aizsegtas ar saulesbrillēm vai kaut ko citu;
- ja sejas aizņem pārāk lielu vai pārāk mazu kadra daļu.
64
Uzņemšanas funkcijas
Autofokusa lietošana
Sejas krāsas izlīdzināšanas funkcijas izmantošana
Izmantojot režīmu Scene auto selector (Ainas automātiskais atlasītājs), Portrait
(Portrets) vai Night portrait (Nakts portrets) sižeta režīmu, ja tiek noteiktas cilvēku sejas,
kamera apstrādā attēlu, izlīdzinot sejas krāsas toni (līdz pat trīs sejām).
Sejas krāsas izlīdzināšanu atskaņošanas režīmā var pielietot arī saglabātajiem attēliem
(A85).
B
Piezīmes par sejas krāsas izlīdzināšanas funkciju
• Attēlu saglabāšanai pēc uzņemšanas var būt nepieciešams ilgāks laiks nekā parasti.
• Noteiktos uzņemšanas apstākļos var neizdoties panākt vēlamos sejas krāsas izlīdzināšanas
rezultātus un sejas krāsas izlīdzināšana var tikt piemērota citiem attēla apgabaliem, kuros nav seju.
Autofokusa izmantošanai nepiemēroti objekti
Kamera, iespējams, neiestatīs fokusu kā paredzēts turpmāk norādītajās situācijās. Retos
gadījumos objekts var nebūt fokusā, lai gan fokusa apgabals vai fokusa indikators ir zaļā
krāsā:
• objekts ir ļoti tumšs;
• uzņemšanas apstākļos ir objekti ar kontrastainu spilgtumu (piemēram, saule aiz objekta
padara objektu ļoti tumšu);
• starp objektu un vidi nav kontrasta (piemēram, cilvēks pozējot portretam, baltā kreklā stāv
pie baltas sienas fona);
• vairāki objekti atrodas dažādos attālumos no kameras (piemēram, objekts atrodas būrī);
• objekti ar rakstu, kas atkārtojas (logu žalūzijas, ēkas ar vienādas formas logu rindām utt.);
• objekts strauji kustas.
Iepriekš minētajās situācijās mēģiniet aizvara atbrīvošanas pogu nospiest līdz pusei, lai
vairākas reizes atkārtoti fokusētu, vai fokusējiet uz objektu, kas no kameras atrodas tādā pašā
attālumā kā uzņemamais objekts, un izmantojiet fokusa fiksatoru (A66).
Kameru var arī fokusēt, izmantojot manuālo fokusu (A67).
65
Uzņemšanas funkcijas
Autofokusa lietošana
Fokusa fiksators
Izmantojiet fokusa fiksatoru, lai uzņemtu attēlus ar radošām kompozīcijām pat tad, kad
fokusa apgabals ir iestatīts kadra centrā.
1
Novietojiet objektu kadra centrā
un līdz pusei nospiediet aizvara
atbrīvošanas pogu.
• Kamera fokusējas uz objektu, un fokusa
apgabals ir zaļā krāsā.
• Ekspozīcija arī tiek nofiksēta.
2
1/250
F5.6
1/250
F5.6
25m 0s
1400
Nepaceļot pirkstu, vēlreiz izvēlieties attēla
kompozīciju.
• Noteikti saglabājiet tādu pašu attālumu starp kameru
un objektu.
3
C
Pilnībā nospiediet aizvara atbrīvošanas
pogu, lai uzņemtu attēlu.
Fokusa apgabala pārvietošana uz vajadzīgo pozīciju
j, k, l vai m uzņemšanas režīmā fokusa apgabalu var pārvietot ar kursortaustiņu, uzņemšanas
izvēlnē opcijai AF area mode (AF apgabala režīms) (A140) iestatot kādu no manuālā režīma
opcijām.
C
Pogas o (AE-L/AF-L) izmantošana fokusa fiksēšanai
Ekspozīciju un fokusu var fiksēt, izmantojot atlasīto AE/AF lock button (AE/AF fiksatora poga)
iestatījumu (A175), nospiežot pogu o (AE-L/AF-L), kad aizvara atbrīvošanas poga ir nospiesta līdz
pusei.
66
Uzņemšanas funkcijas
Autofokusa lietošana
Manuālā fokusa izmantošana
Iestatiet fokusa režīma atlasītāju stāvoklī r (manuālais
fokuss), lai regulētu fokusu manuāli.
1
Fokusa regulēšanai izmantojiet
kursortaustiņu vai vadības gredzenu.
5
• Nospiediet J, lai pārslēgtu skatu starp 1×, 2× un 4×.
4
0.3m
3
• Lai precīzāk noregulētu fokusu, lēnām pagrieziet
2
1
kursortaustiņu vai vadības gredzenu.
0
• Kad tiek nospiests K, kamera iestata fokusu uz objektu
x4
x1
kadra centrā, izmantojot autofokusu. Manuālo fokusu
1/250
F5.6
1400
var izmantot pēc kameras fokusēšanas ar autofokusu.
Fokusā esošo apgabalu
• Fokusēšana tiek uzlabota, iekrāsojot baltā krāsā fokusā
iekrāsošanas līmenis
esošos apgabalus (fokusā esošo apgabalu iekrāsošanas
funkcija) (A68). Lai pielāgotu iekrāsošanas līmeni,
pagrieziet grozāmo komandu pārslēgu.
• Nospiediet aizvara atbrīvošanas pogu līdz pusei, lai apstiprinātu attēla kompozīciju.
Nospiediet aizvara atbrīvošanas pogu līdz galam, lai uzņemtu attēlu.
2
Nospiediet kursortaustiņu I.
• Iestatītais fokuss ir fiksēts.
• Nospiediet aizvara atbrīvošanas pogu līdz galam, lai
uzņemtu attēlu.
• Lai atkārtoti regulētu fokusu, nospiediet I; tiek atvērts
1. darbības ekrāns.
1/250
67
Uzņemšanas funkcijas
Manuālā fokusa izmantošana
F5.6
25m 0s
1400
C
Manuālais fokuss
• 1. darbības laikā ekrāna labajā pusē parādītie cipari norāda attālumu līdz fokusā esošajam
objektam gadījumos, kad mērītājs atrodas tuvu centram.
• Tuvākā pozīcija, kur kamera var fokusēties, ir atkarīga no tālummaiņas pozīcijas. Ja ir iestatīta
platleņķa tālummaiņas pozīcija, kamera var fokusēties arī uz objektiem, kas atrodas pat aptuveni
1 cm attālumā no objektīva. Ja ir iestatīta telefoto tālummaiņas pozīcija, kamera var fokusēties arī
uz objektiem, kas atrodas aptuveni 7,0 m attālumā no objektīva.
• Faktiskais attālums, kurā objekts var būt fokusā, atkarīgs no f skaitļa vērtības un tālummaiņas
pozīcijas. Lai redzētu, vai objekts atrodas fokusā, apskatiet attēlu pēc uzņemšanas.
• Iestatīšanas izvēlnē funkcijai Assign side zoom control (Piešķirt funkciju tālummaiņas
vadībai objektīva sānā) (A119) iestatiet opciju Manual focus (Manuālais fokuss), lai
iestatītu fokusu, izmantojot tālummaiņas vadību objektīva sānā, nevis kursortaustiņu vai vadības
gredzenu, kā norādīts 1. darbībā.
C
Fokusā esošo apgabalu iekrāsošana
• Kontrasta līmeņa apgabalu, kurš tiek uzskatīts par fokusā esošu, var mainīt, pielāgojot fokusā
esošo apgabalu iekrāsošanas līmeni. Objektiem ar lielu kontrastu labāk iestatīt zemu līmeni un
objektiem ar mazu kontrastu — augstu līmeni.
• Fokusā esošo apgabalu iekrāsošanas funkcija iezīmē attēlā redzamos liela kontrasta apgabalus
baltā krāsā. Noteiktos uzņemšanas apstākļos iezīmēšana var nedarboties pareizi vai var tikt
iezīmēti apgabali, kas nav fokusā.
• Fokusā esošo apgabalu iekrāsošanu var atspējot, izmantojot iestatīšanas izvēlnes opciju Peaking
(Fokusā esošo apgabalu iekrāsošana) (A120).
• Fokusā esošo apgabalu iekrāsošana ir atspējota, ja iestatīšanas izvēlnes sadaļā HDMI (A119)
opcijai Clean HDMI output (Notīrīt HDMI izvadi) ir atlasīts iestatījums On (Ieslēgts) un
kamera ir savienota ar ierīci, kas saderīga ar HDMI.
C
Manuālā fokusēšana video ierakstīšanas laikā
• Ja fokusa režīma atlasītājs ir iestatīts stāvoklī r un ir nospiesta poga b (e video ierakstīšana),
varat regulēt fokusu video ierakstīšanas laikā, griežot kursortaustiņu vai vadības gredzenu.
• Fokusā esošo apgabalu iekrāsošana ir atspējota.
• J K darbība kursortaustiņā un fokusa režīma atlasītāja darbība ir atspējota.
C
Fokusa regulēšana, izmantojot tālvadības pulti ML-L7 (pieejama atsevišķi)
• Varat regulēt manuālo fokusu ar tālvadības pulti ML-L7, nospiežot tālvadības pults kursortaustiņu
HI.
• Varat fiksēt iestatīto fokusu, nospiežot tālvadības pults (atlases apstiprināšanas) pogu k.
68
Uzņemšanas funkcijas
Manuālā fokusa izmantošana
Exposure Compensation (Ekspozīcijas
kompensācija) (spilgtuma pielāgošana)
Var pielāgot visa attēla spilgtumu.
1
Nospiediet kursortaustiņu K (o).
2
Atlasiet kompensācijas vērtību un
nospiediet pogu k.
Vednis
Exposure compensation
• Lai attēlu padarītu gaišāku, piemērojiet pozitīvu (+)
vērtību.
• Lai attēlu padarītu tumšāku, iestatiet negatīvu (–)
vērtību.
• Kompensācijas vērtība tiek pielietota, pat nenospiežot
pogu k.
Histogramma
C
Ekspozīcijas kompensācijas vērtība
• Ja šis iestatījums ir pielietots j, k vai l režīmā, tas paliek saglabāts kameras atmiņā arī pēc
kameras izslēgšanas.
• Ekspozīcijas kompensāciju nevar izmantot šādos uzņemšanas režīmos:
- Ja sižeta režīmam (A33) ir iestatīta opcija Fireworks show (Uguņošana), Multiple exp.
Lighten (Daudzkārtēja eksp. Apgaismojums) vai Night sky (150 minutes) (Nakts
debesis (150 minūtes)) vai Star trails (150 minutes) (Zvaigžņu ceļi (150 minūtes)) sadaļā
Time-lapse movie (Video, izmantojot intervāla fotografēšanu)
- m (manuālais) režīms (A46)
- Manual (Manuāls) režīmā u (Movie manual (Manuālais video))
• Kad ekspozīcijas kompensācija ir iestatīta iebūvētās zibspuldzes izmantošanas laikā, kompensācija
tiek pielietota gan fona ekspozīcijai, gan zibspuldzes jaudai.
• Ekspozīcijas kompensāciju var iestatīt arī ar vadības gredzenu (A174).
C
Histogrammas izmantošana
Histogramma ir diagramma, kurā redzams attēla toņu sadalījums. Izmantojiet to kā vadlīniju, kad
lietojat ekspozīcijas kompensāciju un uzņemat bez zibspuldzes.
• Uz horizontālās ass norādīts pikseļu spilgtums, tumšie toņi atrodas pa kreisi, bet gaišie toņi
atrodas pa labi. Uz vertikālās ass parādīts pikseļu skaits.
• Ekspozīcijas kompensācijas vērtības palielināšana pārvieto toņa izplatību uz labo pusi, bet
samazināšana — uz kreiso pusi.
69
Uzņemšanas funkcijas
Exposure Compensation (Ekspozīcijas kompensācija) (spilgtuma pielāgošana)
w (funkciju) pogas izmantošana
Nospiežot pogu w režīmā j, k, l, m vai M, varat ātri konfigurēt iepriekš saglabātās
izvēlnes opcijas.
• Saglabāt iespējams šeit norādītās izvēlnes opcijas.
Image quality (Attēla kvalitāte) (A121)
Image size (Attēla izmērs) (A123)
Picture Control (A124)
White balance (Baltā balanss) (A129)
Continuous (Nepārtraukts) (A133)
ISO sensitivity (ISO jutība) (A137)
AF area mode (AF apgabala režīms) (A140)
Vibration reduction (Vibrāciju samazināšana)
(A171)
Metering (Mērīšana) (A132)
1
Uzņemšanas ekrānā nospiediet w (funkciju) pogu.
• Var atlasīt iestatītās izvēlnes iestatījumu opcijas (noklusējuma iestatījums ir Continuous
(Nepārtraukts)) un U Fn button (Fn poga).
Single
2
Izmantojiet kursortaustiņu, lai atlasītu
iestatījumu, un nospiediet pogu k.
• Ja iestatījums netiek piemērots, nospiežot pogu k,
tad atlase tiek atcelta.
Apstipriniet atlasi
• Lai atgrieztos uzņemšanas ekrānā, nemainot
iestatījumu, nospiediet pogu w vai aizvara
atbrīvošanas pogu.
• Lai iestatītu citu izvēlnes opciju, atlasiet U Fn button (Fn poga) un nospiediet pogu k.
Atlasiet vēlamo izvēlnes opciju un nospiediet pogu k, lai to iestatītu.
70
Uzņemšanas funkcijas
w (funkciju) pogas izmantošana
Tālummaiņas lietošana
Pārvietojot tālummaiņas vadības pogu, mainās tālummaiņas
Tālināšana
Tuvināšana
objektīva pozīcija.
• Lai tuvinātu, bīdiet g virzienā.
• Lai tālinātu, bīdiet f virzienā.
• Tālummaiņu var ātri regulēt (izņemot video ierakstīšanas
laikā), pagriežot tālummaiņas vadības pogu līdz galam vienā
vai otrā virzienā.
• Tālummaiņu var arī vadīt, pārvietojot tālummaiņas vadības
pogu objektīva sānā g vai f virzienā.
Tālummaiņas vadības funkciju objektīva sānā var iestatīt,
izmantojot iestatīšanas izvēlnes opciju Assign side zoom
control (Piešķirt funkciju tālummaiņas vadībai
objektīva sānā) (A173).
• Tālummaiņas indikators un fokusa garums (35mm [135]
formātā) parādās uzņemšanas ekrānā, kad tālummaiņas
vadības ierīce tiek kustināta.
Optiskā
Digitālā
• Digitālo tālummaiņu, ar kuru objektu var palielināt vēl par
tālummaiņa tālummaiņa
aptuveni 4×, salīdzinot ar maksimālo optiskās tālummaiņas
koeficientu, var aktivizēt, virzot un turot nospiestu
tālummaiņas vadības sviru g virzienā pēc tam, kad attēls kamerā ir pietuvināts līdz
maksimālajai optiskās tālummaiņas pozīcijai.
• Ja lietojat tālvadības pulti ML-L7 (pieejama atsevišķi), kamera tuvina attēlu, kas nospiežat
tālvadības pults pogu +, un tālina attēlu, kad nospiežat pogu –.
B
Piezīmes par digitālo tālummaiņu video ierakstīšanas laikā
• Tālummaiņas indikators netiek rādīts video ierakstīšanas laikā.
• Ja video ierakstīšanas laikā veicat tālummaiņu, tā tiek apturēta stāvoklī, kad optiskā tālummaiņa
pārslēdzas uz digitālo tālummaiņu. Lai turpinātu tālummaiņu, atlaidiet pirkstu no tālummaiņas
vadības elementa, pēc tam atsāciet tālummaiņas vadības lietošanu.
• Video ierakstīšanas laikā maksimālais digitālās tālummaiņas koeficients ir aptuveni 3.6×, ja ir
norādīts opcijas Movie options (Video opcijas) (A150) iestatījums 2160/30p (4K UHD) vai
2160/25p (4K UHD).
C
Digitālā tālummaiņa
Aktivizējot digitālo tālummaiņu, tālummaiņas indikators kļūst zils; turpinot palielināšanu, tas kļūst
dzeltens.
• Tālummaiņas indikators zilā krāsā: izmantojot Dynamic Fine Zoom tālummaiņu, attēla kvalitāte
netiek ievērojami pasliktināta.
• Dzeltens tālummaiņas indikators: var būt gadījumi, kad attēla kvalitāte tiek ievērojami samazināta.
• Ja attēla izmērs ir mazāks, indikators paliek zils plašākā apgabalā.
• Izmantojot zināmus nepārtrauktās uzņemšanas iestatījumus vai citus iestatījumus, tālummaiņas
indikators var nekļūt zils.
71
Uzņemšanas funkcijas
Tālummaiņas lietošana
C
Tālummaiņas ātrums video ierakstīšanas laikā
Tālummaiņas ātrums, izmantojot tālummaiņas vadību objektīva sānā, ir mazāks nekā izmantojot
tālummaiņas vadību. Izmantojiet tālummaiņas vadību lielākam tālummaiņas ātrumam, ierakstot
video.
Tālummaiņas ātrās atiestates izmantošana
Ja, uzņemot attēlu ar objektīvu telefoto tālummaiņas
pozīcijā, objekts kadrā vairs nav redzams, nospiediet pogu
p (tālummaiņas ātrā atiestate), lai īslaicīgi paplašinātu
redzamo apgabalu un varētu vieglāk kadrēt objektu.
• Nospiežot pogu p, kadrējiet objektu uzņemšanas
ekrāna kadrēšanas rāmī. Lai vēl vairāk paplašinātu
redzamo apgabalu, pagrieziet tālummaiņas vadības
pogu f virzienā, vienlaikus nospiežot pogu p.
• Atlaidiet pogu p, lai atgrieztos sākotnējā tālummaiņas
pozīcijā.
• Varat iestatīšanas izvēlnē atlasīt Snap-back zoom
(Tālummaiņas ātrā atiestate) iestatījumu (A173), lai
norādītu tā apgabala lielumu, kas ir redzams, kad tiek
nospiesta poga p.
• Tālummaiņas ātrā atiestate nav pieejama video
ierakstīšanas laikā.
72
Uzņemšanas funkcijas
Tālummaiņas lietošana
1/250
F5.6
25m 0s
1400
Kadrēšanas rāmis
Noklusējuma iestatījumi (zibspuldze,
automātiskais taimeris un fokusa režīms)
Turpmāk ir norādīti katra uzņemšanas režīma noklusējuma iestatījumi.
A (automātisks)
Zibspuldzes
režīms
(A54)
Self-timer
(Automātiskais
taimeris)
(A54)
U
OFF1
A
Fokusa
režīms
(A54)
y
x (scene auto selector (ainas automātiskais atlasītājs)) U2
OFF
A2
b (portrait (portrets))
V
OFF1
A2
c (landscape (ainava))
W2
OFF
B2
d (sports (sports))
W2
OFF2
A2
V
3
1
OFF
A2
f (party/indoor (viesības/iekštelpas))
V
4
OFF
A2
Z (beach (pludmale))
U
OFF
A5
z (snow (sniegs))
U
OFF
A5
h (sunset (saulriets))
W2
OFF
B2
i (dusk/dawn (krēsla/ausma))
W2
OFF
B2
X (night landscape (nakts ainava))
W2
OFF
B2
k (close-up (tuvplāns))
U6
OFF
D2
W
2
OFF
D2
m (fireworks show (uguņošana))
W
2
2
OFF
o2
o (backlighting (pretgaisma))
X/W7
OFF
A2
s (night portrait (nakts portrets))
u (food (ēdiens))
p (easy panorama (vienkāršā panorāma))
W
2
2
OFF
A2
O (pet portrait (mājdzīvnieka portrets))
W2
Y8
A5
O (soft (kontrasta mazināšana))
U
OFF
A
I (selective color (atlases krāsa))
U
OFF
A
m (multiple exp. lighten (izgaismoto apgabalu
daudzk. eksp.))
W
2
OFF
A/o9
i (time-lapse movie (video, izmantojot
intervāla fotografēšanu))
W2
OFF
A/B/
o10
o (superlapse movie (augstas izšķirtspējas
intervāla fotografēšanas video))
W2
OFF
A
73
Uzņemšanas funkcijas
Noklusējuma iestatījumi (zibspuldze, automātiskais taimeris un fokusa režīms)
Zibspuldzes
režīms
(A54)
Self-timer
(Automātiskais
taimeris)
(A54)
g (moon (mēnessgaisma))
W2
n3s
B2
L (bird-watching (putnu vērošana))
W2
OFF
A11
Fokusa
režīms
(A54)
u (movie manual (manuālais video))
W
2
OFF
A
p (radošais)
U
OFF
A5
j, k, l, un m
X
OFF1
A
M (user settings (lietotāja iestatījumi))
X
OFF1
A
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Var atlasīt arī iestatījumu Smile timer (Smaida taimeris).
Nevar mainīt.
Nevar mainīt. Ja iestatījums ir Hand-held (Turot rokās), zibspuldzes režīma iestatījums ir fiksēts,
izmantojot piespiedu zibspuldzi ar lēnu sinhronizāciju un sarkano acu efekta samazināšanu. Ja
iestatījums ir Tripod (Trijkājis), zibspuldzes režīma iestatījums ir fiksēts, izmantojot automātisku
zibspuldzi ar lēnu sinhronizāciju un sarkano acu efekta samazināšanu.
Var pārslēgt uz lēnas sinhronizācijas zibspuldzes režīmu ar sarkano acu efekta samazināšanu.
Var atlasīt opciju A (autofokuss) vai D (makro tuvplāns).
Izmantojot opciju Noise reduction burst (Sērijveida uzņemšana ar trokšņu
samazināšanu), zibspuldze ir fiksēta pozīcijā W (izslēgta).
Ja opcija HDR (Augsts dinamiskais diapazons) ir iestatīta pozīcijā Off (Izslēgts), zibspuldzes
režīms ir fiksēts pozīcijā X (piespiedu zibspuldze). Ja opcijas HDR (Augsts dinamiskais
diapazons) iestatījums ir On (Ieslēgts), zibspuldzes režīms ir fiksēts pozīcijā W (izslēgts).
Opciju Pet portrait auto release (Mājdzīvnieka portrets, aizvara automātiska atbrīvošana) var
ieslēgt vai izslēgt. Opciju Self-timer (Automātiskais taimeris) nevar izmantot.
Izmantojot opciju Nightscape + light trails (Nakts ainava ar gaismas ceļu), var atlasīt
vienumu A (autofokuss) vai B (bezgalība). Izmantojot Star trails (Zvaigžņu ceļš), fokusa
režīms tiek fiksēts stāvoklī o (bezgalība).
Fokuss tiek fiksēts stāvoklī A (autofokuss), izmantojot Cityscape (10 minutes) (Pilsētas
ainava (10 minūtes)) vai B (bezgalība), lietojot Landscape (25 minutes) (Ainava (25
minūtes)) vai Sunset (50 minutes) (Saulriets (50 minūtes)), vai o (bezgalība), kad
izmanto Night sky (150 minutes) (Nakts debesis (150 minūtes)) vai Star trails (150
minutes) (Zvaigžņu ceļi (150 minūtes)).
Var atlasīt opciju A (autofokuss) vai B (bezgalība).
74
Uzņemšanas funkcijas
Noklusējuma iestatījumi (zibspuldze, automātiskais taimeris un fokusa režīms)
Funkcijas, ko uzņemšanas laikā nevar izmantot
vienlaikus
Dažas funkcijas nevar izmantot ar citiem izvēlnes iestatījumiem.
Ierobežota funkcija
Iestatījums
Fokusa režīms (A61)
Continuous
(Nepārtraukts)
Zibspuldzes režīms (A133)
Exposure bracketing
(Ekspozīcijas vairākkadru
dublēšana) (A139)
Fokusa režīms
Self-timer
(A61)
(Automātiskais
taimeris)/Smile
AF area mode (AF
timer (Smaida
apgabala režīms)
taimeris)
(A140)
Smile timer (Smaida
Fokusa režīms
taimeris) (A60)
Image quality
(Attēla kvalitāte)
Continuous
(Nepārtraukts)
(A133)
Multiple exposure
(Daudzkārtēja
ekspozīcija)
(A145)
Image quality
(Attēla kvalitāte)
(A121)
Image size
(Attēla izmērs)
Continuous
(Nepārtraukts)
(A133)
Apraksts
Atlasot B (bezgalība), zibspuldzi nevar izmantot.
Zibspuldzi nevar izmantot (izņemot opcijai Intvl timer
shooting (Uzņemšana ar intervāla taimeri)).
Zibspuldzi nevar izmantot.
Kad izvēlēts kāds cits iestatījums, nevis A (autofokuss),
smaida taimeris ir iestatīts pozīcijā OFF.
Kad atlasīta opcija Subject tracking (Objekta
kustības paredzēšana), automātisko taimeri/smaida
taimeri izmantot nevar.
Kad ir atlasīts smaida taimeris, fokusa režīms tiek fiksēts
pozīcijā A (autofokuss).
• Ja atlasīta opcija Pre-shooting cache
(Pirmsuzņemšanas kešatmiņa), Image quality
(Attēla kvalitāte) ir fiksēts pozīcijā Normal (Normāls).
• Kad atlasīts iestatījums Continuous H: 120 fps
(Nepārtraukti lielā ātrumā: 120 kadri/s) vai
Continuous H: 60 fps (Nepārtraukti lielā
ātrumā: 60 kadri/s), opciju RAW, RAW + Fine
(RAW + augstas kvalitātes) vai RAW + Normal
(RAW + normālas kvalitātes) nevar izmantot.
Kad režīmam Multiple exposure mode (Daudzkārtējas
ekspozīcijas režīms) iestatīta opcija On (Ieslēgts), iestatījumu
RAW, RAW + Fine (RAW + augstas kvalitātes) vai RAW +
Normal (RAW + normālas kvalitātes) nevar izmantot.
• Ja atlasīta opcija RAW, vienumam Image size (Attēla
izmērs) ir fiksēts iestatījums i 4608×3456.
• Kad atlasīti iestatījumi RAW + Fine (RAW + augstas
kvalitātes) vai RAW + Normal (RAW + normālas
kvalitātes), JPEG attēliem var iestatīt opcijas Image
size (Attēla izmērs) vērtību. Tomēr nevar atlasīt
j 4608×2592, I 4608×3072 vai H 3456×3456.
Vienuma Image size (Attēla izmērs) opcija tiek
iestatīta atbilstoši šeit norādītajam atkarībā no
nepārtrauktās uzņemšanas iestatījuma:
• Pre-shooting cache (Pirmsuzņemšanas kešatmiņa):
A (attēla izmērs: 1280 × 960 pikseļi)
• Continuous H: 120 fps (Nepārtraukti lielā
ātrumā: 120 kadri/s):
f (attēla izmērs: 640 × 480 pikseļi)
• Continuous H: 60 fps (Nepārtraukti lielā
ātrumā: 60 kadri/s):
O (attēla izmērs: 1920 × 1080 pikseļi)
75
Uzņemšanas funkcijas
Funkcijas, ko uzņemšanas laikā nevar izmantot vienlaikus
Ierobežota funkcija
Iestatījums
Apraksts
Picture Control
AF area mode (AF apgabala
režīms) (A140)
Active D-Lighting (Aktīvā
D-Lighting) (A144)
White balance
(Baltā balanss)
Picture Control
(A124)
Ja atlasīta opcija Subject tracking (Objekta kustības paredzēšana),
tad opciju Monochrome (Vienkrāsains) nevar izmantot.
Izmantojot opciju Active D-Lighting (Aktīvā D-Lighting),
opciju Contrast (Kontrasts) nevar pielāgot manuāli.
Ja atlasīta opcija Monochrome (Vienkrāsains),
White balance (Baltā balanss) ir fiksēts pozīcijā
Auto (normal) (Automātiski (normāls)).
Izmantojot funkciju Active D-Lighting (Aktīvā DLighting), opcijai Metering (Mērīšana) tiek
atiestatīts iestatījums Matrix (Matrica).
Continuous (Nepārtraukts), Exposure bracketing
(Ekspozīcijas vairākkadru dublēšana) un Multiple
exposure (Daudzkārtēja ekspozīcija) — vienlaikus
var izmantot tikai vienu no šīm funkcijām.
Metering
(Mērīšana)
Continuous
(Nepārtraukts)
Exposure bracketing
(Ekspozīcijas
vairākkadru
dublēšana)
Active D-Lighting
(Aktīvā D-Lighting)
(A144)
Continuous
(Nepārtraukts)
(A133)/Exposure
bracketing (Ekspozīcijas
vairākkadru dublēšana)
(A139)/Multiple
exposure (Daudzkārtēja
ekspozīcija) (A145)
Self-timer
(Automātiskais
taimeris) (A58)
Smile timer
(Smaida taimeris)
(A60)
Image quality
(Attēla kvalitāte)
(A121)
Picture Control
(A124)
ISO sensitivity
(ISO jutība)
Continuous
(Nepārtraukts)
(A133)
Movie options
(Video opcijas)
(A150)
• Pat tad, ja Continuous H (Nepārtraukti lielā
ātrumā) vai Continuous L (Nepārtraukti mazā
ātrumā) ir iestatīts, attēli netiek uzņemti nepārtraukti,
kad aizvara atbrīvošanas poga tiek atbrīvota pēc
automātiskā taimera laika atskaites sākuma.
• Attēli netiek uzņemti nepārtraukti pat tad, kad Pre-shooting
cache (Pirmsuzņemšanas kešatmiņa) ir iestatīts.
• Ja iestatīta opcija Intvl timer shooting (Uzņemšana
ar intervāla taimeri), uzņemšana tiek pārtraukta
automātiski, kad uzņemts viens attēls.
• Opciju Exposure bracketing (Ekspozīcijas
vairākkadru dublēšana) nevar izmantot.
• Kad kamera uztver smaidošas sejas un tiek atbrīvots aizvars, tiek
uzņemts tikai viens attēls. Ja iestatīta opcija Intvl timer shooting
(Uzņemšana ar intervāla taimeri), uzņemšana tiek pārtraukta
automātiski, kad uzņemts viens attēls.
• Opciju Exposure bracketing (Ekspozīcijas
vairākkadru dublēšana) nevar izmantot.
Kad atlasīts iestatījums RAW, RAW + Fine (RAW + augstas
kvalitātes) vai RAW + Normal (RAW + normālas kvalitātes), opciju
Pre-shooting cache (Pirmsuzņemšanas kešatmiņa), Continuous
H: 120 fps (Nepārtraukti lielā ātrumā: 120 kadri/s) vai
Continuous H: 60 fps (Nepārtraukti lielā ātrumā: 60 kadri/s)
nevar izmantot.
Ja atlasīts iestatījums Monochrome (Vienkrāsains), tad opciju Exposure
bracketing (Ekspozīcijas vairākkadru dublēšana) nevar izmantot.
Ja atlasīta opcija Pre-shooting cache (Pirmsuzņemšanas kešatmiņa),
Continuous H: 120 fps (Nepārtraukti lielā ātrumā: 120 kadri/s) vai
Continuous H: 60 fps (Nepārtraukti lielā ātrumā: 60 kadri/s), funkcijai
ISO sensitivity (ISO jutība) tiek iestatīta opcija Auto (Automātisks).
Kad uzņemšanas režīms ir Movie manual (Manuālais
video) un funkcijai Movie options (Video opcijas) ir
atlasīta HS video opcija, iestatījums ISO sensitivity
(ISO jutība) ir fiksēts pozīcijā Auto (Automātisks).
76
Uzņemšanas funkcijas
Funkcijas, ko uzņemšanas laikā nevar izmantot vienlaikus
Ierobežota funkcija
Iestatījums
Smile timer
(Smaida taimeris)
(A60)
Fokusa režīms
(A61)
AF area mode
(AF apgabala
režīms)
Picture Control
(A124)
White balance
(Baltā balanss)
(A129)
Autofocus mode
(Autofokusa
režīms)
Smile timer (Smaida
taimeris) (A60)
Fokusa režīms
(A61)
Image quality
(Attēla kvalitāte)
(A121)
Multiple
exposure
(Daudzkārtēja
ekspozīcija)
Monitor settings
(Ekrāna
iestatījumi)
Continuous
(Nepārtraukts)
(A133)/Exposure
bracketing
(Ekspozīcijas
vairākkadru
dublēšana) (A139)
AF area mode (AF
apgabala režīms)
(A140)
Image quality
(Attēla kvalitāte)
(A121)
Date stamp
(Datuma
spiedogs)
Continuous
(Nepārtraukts)
(A133)
Apraksts
Kamera uzņem attēlus, izmantojot seju noteikšanas
funkciju, neatkarīgi no izmantotās AF area mode (AF
apgabala režīms) opcijas.
Ja atlasīts jebkurš cits iestatījums, nevis Subject tracking
(Objekta kustības paredzēšana), un uzņemšanai
atlasīts fokusa režīms B (bezgalība), kamera iestata
fokusu uz bezgalību neatkarīgi no tā, kā tiek piemērota
opcija AF area mode (AF apgabala režīms).
Ja atlasīta opcija Monochrome (Vienkrāsains), tad
opciju Subject tracking (Objekta kustības
paredzēšana) nevar izmantot.
Ja atlasīta opcija Target finding AF (Mērķa meklēšanas
AF) un baltā balansa iestatījums ir Auto (normal)
(Automātiski (normāls)), kamera noregulē fokusu uz seju
vai atlasa vienu vai vairākus no deviņiem fokusa apgabaliem,
kuros ietverts kamerai vistuvāk esošais objekts.
Kad atlasīts smaida taimeris, autofokusa režīms darbojas,
izmantojot iestatījumu Single AF (Viens AF).
Kad fokusa režīmā atlasīts iestatījums B (bezgalība), autofokusa
režīmam tiek izmantots iestatījums Single AF (Viens AF).
Ja ir atlasīts iestatījums RAW, RAW + Fine (RAW +
augstas kvalitātes) vai RAW + Normal (RAW +
normālas kvalitātes), opciju Multiple exposure
(Daudzkārtēja ekspozīcija) nevar izmantot.
Continuous (Nepārtraukts), Exposure bracketing
(Ekspozīcijas vairākkadru dublēšana) un Multiple
exposure (Daudzkārtēja ekspozīcija) — vienlaikus
var izmantot tikai vienu no šīm funkcijām.
• Ja fokusa apgabals tiek izvēlēts ar iestatījumu
Manual (spot) (Manuāls režīms (sīks)), Manual
(normal) (Manuāls režīms (normāls)) vai
Manual (wide) (Manuāls režīms (plats)),
histogramma netiks parādīta.
• Ja atlasīta funkcija Subject tracking (Objekta
kustības paredzēšana), pēc objekta reģistrēšanas
(objekta kustības paredzēšanas laikā) histogramma
netiek parādīta.
• Ja atlasīta funkcija Target finding AF (Mērķa
meklēšanas AF), histogramma netiek parādīta.
Ja atlasīta opcija RAW, RAW + Fine (RAW + augstas
kvalitātes) vai RAW + Normal (RAW + normālas
kvalitātes), tad uz attēliem nevar norādīt datuma un
laika zīmogu.
Ja atlasīta opcija Pre-shooting cache
(Pirmsuzņemšanas kešatmiņa), Continuous H:
120 fps (Nepārtraukti lielā ātrumā: 120 kadri/s)
vai Continuous H: 60 fps (Nepārtraukti lielā
ātrumā: 60 kadri/s), tad uz attēliem nevar norādīt
datuma un laika zīmogu.
77
Uzņemšanas funkcijas
Funkcijas, ko uzņemšanas laikā nevar izmantot vienlaikus
Ierobežota funkcija
Digital zoom
(Digitālā
tālummaiņa)
Iestatījums
Smile timer
(Smaida taimeris)
(A60)
Image quality
(Attēla kvalitāte)
(A121)
AF area mode (AF
apgabala režīms)
(A140)
Zoom memory
(Tālummaiņas
atmiņa) (A147)
Continuous
(Nepārtraukts)
(A133)
Shutter sound
(Aizvara skaņa)
B
Exposure
bracketing
(Ekspozīcijas
vairākkadru
dublēšana)
(A139)
Apraksts
Ja ir atlasīts smaida taimeris, digitālo tālummaiņu nevar
izmantot.
Ja atlasīta opcija RAW, RAW + Fine (RAW + augstas
kvalitātes) vai RAW + Normal (RAW + normālas
kvalitātes), digitālo tālummaiņu nevar izmantot.
Ja atlasīta funkcija Subject tracking (Objekta
kustības paredzēšana), digitālo tālummaiņu nevar
izmantot.
Ja funkcijai Zoom memory (Tālummaiņas atmiņa)
iestatīta opcija On (Ieslēgts), digitālo tālummaiņu
nevar izmantot.
Ja atlasīta opcija Pre-shooting cache
(Pirmsuzņemšanas kešatmiņa), Continuous H:
120 fps (Nepārtraukti lielā ātrumā: 120 kadri/s)
vai Continuous H: 60 fps (Nepārtraukti lielā
ātrumā: 60 kadri/s), aizvara skaņa ir atspējota.
Aizvara skaņa ir atspējota.
Piezīmes par digitālo tālummaiņu
• Atkarībā no uzņemšanas režīma vai pašreizējiem iestatījumiem digitālā tālummaiņa var būt
nepieejama (A172).
• Ja iespējota digitālā tālummaiņa, AF apgabala režīmā vai mērīšanas režīmā atlasāmās opcijas ir
ierobežotas.
78
Uzņemšanas funkcijas
Funkcijas, ko uzņemšanas laikā nevar izmantot vienlaikus
Atskaņošanas funkcijas
Atskaņošanas tālummaiņa..........................................................................................................80
Sīktēlu atskaņošana/kalendāra parādīšana...........................................................................81
Nepārtrauktas uzņemšanas režīmā uzņemto attēlu skatīšana un dzēšana (secība)
...............................................................................................................................................................82
Attēlu rediģēšana (nekustīgi attēli)..........................................................................................83
79
Atskaņošanas funkcijas
Atskaņošanas tālummaiņa
Pārvietojot tālummaiņas vadības pogu g (i atskaņošanas
tālummaiņa) virzienā pilnrāmja kadra atskaņošanas režīmā
(A27), attēls tiek tuvināts.
4/4
0004. JPG
15/11/2018 15:30
Pilnrāmja kadra atskaņošana
g (i)
g
(i)
f
(h)
3.0
Parādāmā
apgabala rāmis
Attēls tiek tuvināts.
• Palielinājuma koeficientu var mainīt, pārvietojot tālummaiņas vadības pogu f (h) vai
g (i) virzienā. Turklāt tālummaiņu var pielāgot, pagriežot grozāmo komandu pārslēgu.
• Lai skatītu citu attēla apgabalu, nospiediet kursortaustiņu HIJK.
• Ja skatāt attēlu, kas uzņemts ar seju noteikšanas vai mājdzīvnieku noteikšanas funkciju,
uzņemšanas laikā tvertās sejas kamera tuvina (izņemot attēlus, kas uzņemti ar opciju
Continuous (Nepārtraukts) vai Exposure bracketing (Ekspozīcijas vairākkadru
dublēšana)). Lai tuvinātu attēla apgabalu, kurā nav seju, pielāgojiet palielinājuma
koeficientu un pēc tam nospiediet HIJK.
• Kad tiek parādīts tuvināts attēls, nospiediet pogu k, lai pārslēgtu kameru pilnrāmja kadra
atskaņošanas režīmā.
C
Attēlu apcirpšana
Kad redzams tuvināts attēls, varat nospiest pogu d, lai apcirptu attēlu, ietverot tikai redzamo
daļu, un saglabātu to kā atsevišķu failu (A88).
80
Atskaņošanas funkcijas
Atskaņošanas tālummaiņa
Sīktēlu atskaņošana/kalendāra parādīšana
Pārvietojot tālummaiņas vadības pogu f (h sīktēlu
atskaņošana) virzienā, pilnrāmja kadra atskaņošanas režīmā
(A27) attēli tiek parādīti kā sīktēli.
1/20
0004. JPG
15/11/2018 15:30
f
(h)
1/20
f
(h)
g
(i)
g
(i)
Pilnrāmja kadra atskaņošana
f (h)
Sīktēlu atskaņošana
Sun Mon
2 0 1 8 11
Tue Wed Thu
1
1
Fri
Sat
2
3
10
4
5
6
7
8
9
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Kalendāra parādīšana
• Lai mainītu parādāmo sīktēlu skaitu, pārvietojiet tālummaiņas vadības pogu f (h) vai
g (i) virzienā.
• Sīktēlu atskaņošanas režīmā izmantojiet kursortaustiņu HIJK vai pagrieziet to, lai
atlasītu attēlu, un pēc tam nospiediet pogu k, lai skatītu attēlu pilnrāmja kadra
atskaņošanas režīmā.
• Kalendāra parādīšanas režīmā izmantojiet HIJK vai pagrieziet to, lai atlasītu datumu,
un pēc tam nospiediet pogu k, lai skatītu attiecīgajā dienā uzņemtos attēlus.
B
Piezīmes par kalendāra parādīšanu
Attēliem, kas tiek uzņemti, kad kamerā nav iestatīts datums, tiek pievienots uzņemšanas datums:
2018. gada 1. janvāris.
81
Atskaņošanas funkcijas
Sīktēlu atskaņošana/kalendāra parādīšana
Nepārtrauktas uzņemšanas režīmā uzņemto
attēlu skatīšana un dzēšana (secība)
Attēlu secīga skatīšana
Nepārtrauktas uzņemšanas režīmā uzņemtie attēli tiek saglabāti kā secība.
Pilnrāmja kadra atskaņošanas režīmā vai sīktēlu
atskaņošanas režīmā (noklusējuma iestatījums) pirmais
secības attēls tiek lietots kā pirmais attēls, kas attēlo pārējos
secības attēlus.
Lai apskatītu katru secības attēlu atsevišķi, nospiediet pogu
k.
4/8
0004.JPG
15/11/2018 15:30
Pēc pogas k nospiešanas varat veikt kādu no turpmāk
norādītajām darbībām.
• Ja vēlaties apskatīt iepriekšējo vai nākamo attēlu,
pagrieziet kursortaustiņu vai nospiediet JK.
• Ja vēlaties apskatīt attēlus, kas nav ietverti secībā,
nospiediet H, lai atgrieztos pie galvenā attēla.
• Ja vēlaties attēlu secību apskatīt kā sīktēlus vai
Back
demonstrēt kā slaidrādi, atskaņošanas izvēlnē opcijai
Sequence display options (Secības parādīšanas
opcijas) (A160) iestatiet iespēju Individual pictures (Atsevišķi attēli).
B
Secības parādīšanas opcijas
• Attēlus, kas uzņemti nepārtrauktas uzņemšanas režīmā ar citām kamerām, nevis šo kameru, nevar
parādīt kā secību.
• Ja kameras atmiņas kartē saglabāto attēlu secību skaits pārsniedz 1000, pēc tam uzņemtos attēlus
var nebūt iespējams skatīt kā attēlu secības. Lai arī turpmāk uzņemtu attēlu secības, dzēsiet
secības, ko nevēlaties paturēt, vai ievietojiet citu atmiņas karti. Tomēr pat gadījumā, ja izdzēšat
secības, attēlus, kuri nebija iekļauti secībā uzņemšanas laikā, nevar skatīt kā attēlu secību.
C
Secības izmantošanas laikā pieejamās atskaņošanas izvēlnes opcijas
• Kad secīgi sakārtotie attēli redzami pilnrāmja kadra atskaņošanas režīmā, nospiediet pogu d,
lai atlasītu atskaņošanas izvēlnes (A118) funkcijas.
• Galvenā attēla parādīšanas laikā nospiežot pogu d, visiem secības attēliem var piemērot šādus
iestatījumus:
- Mark for upload (Atzīmēt augšupielādei), Protect (Aizsargāt)
82
Atskaņošanas funkcijas
Nepārtrauktas uzņemšanas režīmā uzņemto attēlu skatīšana un dzēšana (secība)
Secības attēlu dzēšana
Secības attēlu rādīšanas laikā nospiežot l (dzēšanas) pogu, dzēšamie attēli atšķiras atkarībā
no secību parādīšanas veida.
• Kad redzams galvenais attēls:
- Current image (Pašreizējais attēls):
tiek dzēsti visi secībā parādītie attēli.
- Erase selected images (Dzēst atlasītos attēlus):
ja dzēšanai atlasīto attēlu ekrānā (A115) ir atlasīts
galvenais attēls, tiek dzēsti visi šīs secības attēli.
- All images (Visi attēli): tiek dzēsti visi atmiņas kartē esošie attēli.
• Kad secības attēli ir redzami pilnrāmja kadra atskaņošanas režīmā:
- Current image (Pašreizējais attēls):
tiek dzēsts attiecīgajā brīdī redzamais attēls.
- Erase selected images (Dzēst atlasītos attēlus):
tiek dzēsti attiecīgajā secībā atlasītie attēli.
- Entire sequence (Visa secība):
tiek dzēsti visi secībā parādītie attēli.
Attēlu rediģēšana (nekustīgi attēli)
Pirms attēlu rediģēšanas
Šajā kamerā var ērti rediģēt attēlus. Rediģēto attēlu kopijas tiek saglabātas kā atsevišķi faili.
Rediģēto attēlu kopijas tiek saglabātas ar tādu pašu uzņemšanas datumu un laiku kā
sākotnējie attēli.
C
Attēlu rediģēšanas ierobežojumi
• RAW formāta attēlus un attēlus, kas uzņemti, izmantojot opciju easy panorama (vienkāršā
panorāma), nevar rediģēt.
• JPEG formāta attēlu var rediģēt līdz 10 reizēm. Nekustīgu attēlu, kas ir izveidots, rediģējot video,
var rediģēt līdz 9 reizēm.
• Iespējams, nevarēsiet rediģēt noteikta izmēra attēlus vai izmantot noteiktas rediģēšanas funkcijas.
83
Atskaņošanas funkcijas
Attēlu rediģēšana (nekustīgi attēli)
Quick Retouch (Ātrā retuša): kontrasta un piesātinājuma
palielināšana
Nospiediet pogu c (atskaņošanas režīms) M atlasiet attēlu M pogu d M
Quick retouch (Ātrā retuša) M pogu k
Izmantojiet kursortaustiņu HI, lai atlasītu
vēlamo efekta līmeni, un nospiediet pogu k.
Quick retouch
• Labajā pusē tiek parādīta rediģētā versija.
• Lai izietu, nesaglabājot kopiju, nospiediet J.
Normal
Amount
D-Lighting: spilgtuma un kontrasta palielināšana
Nospiediet pogu c (atskaņošanas režīms) M atlasiet attēlu M pogu d M
D-Lighting M pogu k
Izmantojiet kursortaustiņu HI, lai atlasītu
vēlamo efekta līmeni, un nospiediet pogu k.
D-Lighting
• Labajā pusē tiek parādīta rediģētā versija.
• Lai izietu, nesaglabājot kopiju, nospiediet J.
Normal
Amount
84
Atskaņošanas funkcijas
Attēlu rediģēšana (nekustīgi attēli)
Skin Softening (Sejas krāsas izlīdzināšana): sejas krāsas
toņa izlīdzināšana
Nospiediet pogu c (atskaņošanas režīms) M atlasiet attēlu M pogu d M
Skin softening (Sejas krāsas izlīdzināšana) M pogu k
1
Izmantojiet kursortaustiņu HI, lai
atlasītu vēlamo efekta līmeni, un
nospiediet pogu k.
Skin softening
• Lai izietu, nesaglabājot kopiju, nospiediet J.
Normal
Amount
2
Priekšskatiet rezultātu un nospiediet
pogu k.
• Rediģētā seja tiek tuvināta.
• Ja attēlā ir rediģētas vairākas sejas, nospiediet JK, lai
pārslēgtu, kuru seju rādīt.
• Lai mainītu efekta līmeni, nospiediet pogu d un
atgriezieties pie 1. darbības.
• Tiek izveidota rediģēta attēla kopija.
B
Preview
Back
Save
Piezīmes par sejas krāsas izlīdzināšanas funkciju
• Sejas krāsas izlīdzināšanu var veikt līdz pat 12 sejām, sākot ar to seju, kas atrodas vistuvāk kadra
centram, un pēc tam virzoties uz malām.
• Atkarībā no virziena, kurā vērstas personu sejas, vai no seju apgaismojuma kamera, iespējams,
nevarēs precīzi noteikt sejas, kā arī sejas krāsas izlīdzināšanas funkcija var nenodrošināt vēlamo
rezultātu.
• Ja nav noteikta neviena seja, parādās brīdinājums un ekrāns tiek pārslēgts atpakaļ uz
atskaņošanas izvēlni.
85
Atskaņošanas funkcijas
Attēlu rediģēšana (nekustīgi attēli)
Filter Effects (Filtra efekti): digitālā filtra efektu lietošana
Nospiediet pogu c (atskaņošanas režīms) M atlasiet attēlu M pogu d M
Filter effects (Filtra efekti) M pogu k
Opcija
Apraksts
Soft portrait
(Portrets ar mazāku
kontrastu)
Izplūdina cilvēku kontūras fonā. Ja cilvēki netiek noteikti, iestata fokusu uz
apgabalu kadra centrā un izpludina apkārtējo zonu.
Selective color
(Atlases krāsa)
Tiek saglabāta tikai atlasītā attēla krāsa, un citas krāsas tiek pārvērstas par
melnbaltām.
Cross screen
(Tīklots ekrāns)
Tiek parādīti zvaigznēm līdzīgi gaismas stari, ko izstaro spilgti objekti,
piemēram, saules atspulgi un pilsētas laternas. Opcija ir piemērota nakts
sižetiem.
Fisheye (Platleņķis)
Tiek izveidoti attēli, kas izskatās kā ar platleņķa objektīvu uzņemti attēli.
Opcija ir piemērota makro režīmā uzņemtiem attēliem.
Miniature effect
(Miniatūrefekts)
Tiek izveidoti attēli, kas izskatās kā diorāmas tuvplāna fotogrāfijas. Opcija ir
piemērota attēliem, kas uzņemti, skatoties lejup no augstas vietas, un
kuros galvenais objekts atrodas tuvu kadra centram.
Painting (Glezna)
Tiek izveidoti attēli, kas izskatās kā glezna.
Vignette (Vinjete)
Samazina perifērās gaismas intensitāti virzienā no attēla centra uz malām.
Photo illustration
(Foto ilustrācija)
Uzsver kontūras un samazina krāsu skaitu, lai izveidotu attēlus ar zīmējuma
iespaidu.
Portrait (color +
B&W) (Portrets
(krāsains un
melnbalts))
Padara cilvēku fona krāsas melnbaltas. Ja cilvēki netiek noteikti, saglabā
krāsas kadra centrālajā apgabalā un padara apkārtējo zonu melnbaltu.
1
Izmantojiet kursortaustiņu HI, lai
atlasītu vēlamo filtra efektu, un nospiediet
pogu k.
• Ja ir atlasīti citi efekti, nevis Selective color (Atlases
krāsa), turpiniet ar 3. darbību.
Filter effects
Soft portrait
Selective color
Cross screen
Fisheye
Miniature effect
Painting
86
Atskaņošanas funkcijas
Attēlu rediģēšana (nekustīgi attēli)
2
Izmantojiet HI, lai atlasītu saglabājamo
krāsu, un pēc tam nospiediet pogu k.
3
Priekšskatiet rezultātu un nospiediet
pogu k.
Selective color
Preview
• Tiek izveidota rediģēta attēla kopija.
• Lai izietu, nesaglabājot kopiju, nospiediet J.
Back
Save
Small Picture (Mazs attēls): attēla izmēra samazināšana
Nospiediet pogu c (atskaņošanas režīms) M atlasiet attēlu M pogu d M
Small picture (Mazs attēls) M pogu k
1
Izmantojiet kursortaustiņu HI, lai
atlasītu vēlamo kopijas izmēru, un
nospiediet pogu k.
• Ja attēla proporcijas ir 16:9, attēla izmēram tiek fiksēta
opcija 640 × 360. Lai pārietu uz 2. darbību, nospiediet
pogu k.
2
Small picture
640×480
320×240
160×120
Atlasiet Yes (Jā) un nospiediet pogu k.
• Tiek izveidota rediģēta kopija (aptuvenā kompresijas
pakāpe ir 1:8).
Create small picture file?
Yes
No
B
Piezīmes par mazu attēlu
Ja attēla proporcijas ir 3:2 vai 1:1, attēlu nevar rediģēt.
87
Atskaņošanas funkcijas
Attēlu rediģēšana (nekustīgi attēli)
Apcirpšana: apcirptas kopijas izveide
1
2
Pārvietojiet tālummaiņas vadības pogu, lai palielinātu attēlu (A80).
Novietojiet attēlu tā, lai būtu parādīta tikai
attēla daļa, ko vēlaties saglabāt, un pēc
tam nospiediet (izvēļņu) pogu d.
• Pārvietojiet tālummaiņas vadības pogu g (i) vai
f (h) virzienā, lai pielāgotu palielinājuma
koeficientu. Iestatiet palielinājuma koeficientu, ar kādu
tiek parādīta ikona u.
• Izmantojiet kursortaustiņu HIJK, lai ritinātu līdz
parādāmajai attēla daļai.
3
Pārbaudiet attēlu un nospiediet pogu k.
3.0
Trim
• Lai mainītu saglabājamo fragmentu, atgriezieties pie
2. darbības, nospiežot pogu J.
• Lai izietu, nesaglabājot apcirpto attēlu, nospiediet
pogu d.
Back
4
Save
Atlasiet Yes (Jā) un nospiediet pogu k.
• Tiek izveidota rediģēta attēla kopija.
Save this image as
displayed?
Yes
No
B
Piezīmes par apgriešanu
Attēlus, kas uzņemti, izmantojot easy panorama (vienkāršā panorāma), nevar rediģēt.
C
Attēla izmērs
• Apcirptās kopijas proporcijas (horizontālais izmērs pret vertikālo) ir tādas pašas kā oriģinālam.
• Kad apcirptās kopijas attēla izmēra iestatījums ir 320 × 240 vai mazāks, atskaņošanas laikā attēls
tiek parādīts mazāks.
88
Atskaņošanas funkcijas
Attēlu rediģēšana (nekustīgi attēli)
Video
Video ierakstīšanas un atskaņošanas pamatdarbības.......................................................90
Nekustīgu attēlu uzņemšana video ierakstīšanas laikā ....................................................93
Movie Manual (Manuālais video) (Ekspozīcijas iestatīšana video ierakstīšanai)......94
Uzņemšana ar funkciju video filmēšana ar laika intervālu ..............................................96
Augstas izšķirtspējas intervāla fotografēšanas video ierakstīšana ...............................98
Darbības video atskaņošanas laikā ..........................................................................................99
Video rediģēšana......................................................................................................................... 100
89
Video
Video ierakstīšanas un atskaņošanas
pamatdarbības
1
Atveriet uzņemšanas ekrānu.
Video rāmis
• Pārbaudiet atlikušo video ierakstīšanas laiku (A91, 150).
• Ieteicams ekrānā parādīt video rāmi, kas norāda
ierakstāmā video apgabalu (A91).
1/250
F5.6
25m 0s
1400
Atlikušais video
ierakstīšanas laiks
2
Nospiediet pogu b (e video
ierakstīšana), lai sāktu video ierakstīšanu.
• Kamera iestata fokusu uz objektu kadra centrā.
• Nospiediet pogu k, lai pauzētu ierakstīšanu, un
nospiediet pogu k vēlreiz, lai atsāktu ierakstīšanu
(izņemot gadījumu, kad izvēlnē Movie options
(Video opcijas) ir atlasīta HS video opcija). Ierakstīšana
automātiski beidzas, ja tā paliek pauzēta aptuveni
piecas minūtes.
• Nekustīgu attēlu varat uzņemt, video ierakstīšanas laikā
nospiežot aizvara atbrīvošanas pogu (A93).
3
4
12m30s
Vēlreiz nospiediet pogu b (e video ierakstīšana), lai beigtu ierakstīšanu.
Atlasiet video pilnrāmja kadra
atskaņošanas režīmā un nospiediet pogu
k, lai demonstrētu video.
10s
• Attēls ar video opciju ikonu ir video.
0004. MP4
15/11/2018 15:30
Video opcijas
90
Video
Video ierakstīšanas un atskaņošanas pamatdarbības
Video rāmis
• Lai ekrānā parādītu video rāmi (A8), nospiediet pogu s. Pirms sākat ierakstīt video,
pārbaudiet video redzamo apgabalu video rāmī.
• Video uzņemtais apgabals atšķiras atkarībā no video izvēlnes opciju Movie options
(Video opcijas) vai Electronic VR (Elektroniskā vibrāciju samazināšanas sistēma)
u. c. iestatījumiem.
Fokusēšana
• Video ierakstīšanas laikā fokusu var noregulēt atbilstoši Autofocus mode (Autofokusa
režīms) (A153) iestatījumam video izvēlnē.
- A Single AF (Viens AF) (noklusējuma iestatījums): kad sākas video ierakstīšana,
fokuss ir fiksēts. Lai video ierakstīšanas laikā izmantotu autofokusa funkciju, nospiediet
kursortaustiņu J.
- B Full-time AF (Pilna laika AF): video ierakstīšanas laikā fokuss tiek atkārtoti
noregulēts. Poga, kas fiksē fokusu, ir atkarīga no iestatījuma, kas atlasīts iestatīšanas
izvēlnes vienumam AE/AF lock button (AE/AF fiksatora poga) (A175). Ja ir
atlasīta opcija AE/AF lock (AE/AF fiksators) vai AF lock only (Tikai AF fiksators),
nospiediet pogu o (AE-L/AF-L) (A5) video uzņemšanas laikā, lai fiksētu fokusu. Lai
to atbrīvotu, vēlreiz nospiediet pogu o. Ja ir atlasīta opcija AE lock only (Tikai AE
fiksators) vai AE lock (Hold) (AE fiksators (turēt)), nospiediet kursortaustiņu J
video uzņemšanas laikā, lai fiksētu fokusu. Lai to atbrīvotu, vēlreiz nospiediet J.
• Ja fokusa režīma atlasītājs ir iestatīts stāvoklī r (manuālais fokuss), varat regulēt fokusu
video ierakstīšanas laikā manuāli, griežot kursortaustiņu vai vadības gredzenu.
Ekspozīcija
Poga, kas fiksē ekspozīciju, ir atkarīga no iestatījuma, kas atlasīts iestatīšanas izvēlnes vienumam
AE/AF lock button (AE/AF fiksatora poga) (A175). Ja ir atlasīta opcija AE/AF lock (AE/AF
fiksators), AE lock only (Tikai AE fiksators) vai AE lock (Hold) (AE fiksators (turēt)),
nospiediet pogu o (AE-L/AF-L) (A5) video uzņemšanas laikā, lai fiksētu ekspozīciju. Lai to
atbrīvotu, vēlreiz nospiediet pogu o. Ja ir atlasīta opcija AF lock only (Tikai AF fiksators),
nospiediet kursortaustiņu K video uzņemšanas laikā, lai fiksētu ekspozīciju. Lai to atbrīvotu,
vēlreiz nospiediet K.
Maksimālais video ierakstīšanas laiks
Atsevišķu videofailu garums nedrīkst pārsniegt 29 minūtes, pat ja atmiņas kartē ir pietiekami
daudz brīvas vietas, lai ierakstītu garāku video. Maksimālais atsevišķu video failu lielums ir 4
GB. Ierakstot video, kas ir ilgāks par aptuveni sešām minūtēm ar attēla izmēru/kadru
uzņemšanas ātrumu 2160/30p (4K UHD) vai ilgāks par aptuveni septiņām minūtēm ar
attēla izmēru/kadru uzņemšanas ātrumu 2160/25p (4K UHD), tiek izveidoti vairāki faili, ja
ierakstītā video lielums pārsniedz 4 GB, un failus nevar atskaņot nepārtraukti (A150).
• Atlikušais viena video ierakstīšanas laiks tiek parādīts uzņemšanas ekrānā.
• Ja kameras temperatūra ir paaugstināta, ierakstīšana var tikt beigta pirms šī ierobežojuma
sasniegšanas.
• Faktiskais atlikušais ierakstīšanas laiks ir atkarīgs no video satura, objekta kustības un
atmiņas kartes tipa.
91
Video
Video ierakstīšanas un atskaņošanas pamatdarbības
• Video ierakstīšanai ieteicams izmantot atmiņas kartes ar SD ātruma klases novērtējumu 6
vai vairāk (4K UHD video ierakstīšanai, kuru attēla izmērs/kadru uzņemšanas ātrums ir
2160/30p vai 2160/25p, ieteicamas UHS 3. vai augstākas ātruma klases kartes).
Izmantojot atmiņas karti ar zemāku ātruma klasi, video ierakstīšana var tikt negaidīti
pārtraukta.
B
Kameras temperatūra
• Ilgstoši ierakstot video vai izmantojot kameru vietā, kur ir augsta gaisa temperatūra, kamera var
sakarst.
• Ja video ierakstīšanas laikā kameras iekšējās detaļas ļoti sakarst, ierakstīšana tiek automātiski
pārtraukta. Ekrānā ir redzams laiks, kas atlicis līdz brīdim, kad kamera pārtrauks ierakstīšanu
(B10s).
Pēc tam, kad kamera beidz ierakstīšanu, tā pati izslēdzas.
Atstājiet kameru izslēgtu, līdz tās iekšpuse atdziest.
Piezīmes par video ierakstīšanu
B
Piezīmes par attēlu vai video saglabāšanu
Attēlu vai video saglabāšanas laikā atlikušo kadru skaita indikators vai atlikušā ierakstīšanas laika
indikators mirgo. Neatveriet akumulatora nodalījuma/atmiņas kartes slota vāku un
neizņemiet akumulatoru vai atmiņas karti, kamēr mirgo indikators. Šādi rīkojoties, var izraisīt
datu zudumu vai sabojāt kameru vai atmiņas karti.
B
Piezīmes par ierakstītajiem video
• Var tikt ierakstīta vadības gredzena darbības, tālummaiņas vadības, tālummaiņas, autofokusa
objektīva kustības, vibrāciju samazināšanas vai apertūras atvēruma (spilgtuma pielāgošanas)
vadības radītā skaņa.
• Video ierakstīšanas laikā ekrānā var būt redzamas turpmāk uzskaitītās parādības. Šīs parādības tiek
saglabātas ierakstītajos video.
- Joslas uz attēliem var rasties fluorescējošo lampu, kā arī dzīvsudraba vai nātrija spuldžu
apgaismojumā.
- Objekti, kas ātri pārvietojas no vienas kadra malas uz otru, piemēram, braucošs vilciens vai
automašīna, var izskatīties šķībi.
- Kad kamera tiek panoramēta, šķībs var būt viss video attēls.
- Kameru pārvietojot, apgaismojums vai citi spilgti apgabali var atstāt pēcattēlus.
• Atkarībā no attāluma līdz objektam vai izmantotā tālummaiņas koeficienta video ierakstīšanas un
atskaņošanas laikā objektos ar rakstu, kas atkārtojas (audums, logi ar restēm utt.), var parādīties
krāsainas svītras. Šis efekts rodas objekta raksta un attēla sensora izkārtojuma mijiedarbības laikā.
Šis efekts nenorāda uz ierīces darbības traucējumiem.
B
Piezīmes par autofokusa izmantošanu video ierakstīšanai
Autofokuss var nedarboties, kā paredzēts (A65). Ja tā notiek, veiciet fokusēšanu, izmantojot
manuālo fokusu (A67), vai mēģiniet rīkoties, kā norādīts šeit.
1. Pirms video ierakstīšanas iestatiet video izvēlnes opciju Autofocus mode (Autofokusa režīms)
pozīcijā Single AF (Viens AF) (noklusējuma iestatījums).
2. Kadrējiet kadra centrā kādu citu objektu (kas atrodas vienādā attālumā no kameras kā plānotais
uzņemamais objekts), nospiediet pogu b (e), lai sāktu ierakstīšanu, un pēc tam mainiet
kompozīciju.
92
Video
Video ierakstīšanas un atskaņošanas pamatdarbības
Nekustīgu attēlu uzņemšana video ierakstīšanas
laikā
Ja video ierakstīšanas laikā aizvara atbrīvošanas poga tiek
nospiesta līdz galam, viens kadrs tiek saglabāts kā nekustīgs
attēls (JPEG attēls). Vienlaikus ar nekustīgo attēla
saglabāšanu turpinās arī video ierakstīšana.
• Nekustīgu attēlu var tvert, kad ekrānā ir redzama ikona
Q. Ja ir redzama ikona f, nekustīgu attēlu nevar
saglabāt.
• Tvertā nekustīgā attēla izmēru nosaka video attēla
izmērs (A150).
B
12m30s
Piezīmes par nekustīgo attēlu uzņemšanu video ierakstīšanas laikā
• Nekustīgus attēlus nevar saglabāt video ierakstīšanas laikā šādās situācijās:
- kad video ierakstīšana ir pauzēta;
- kad atlikušais video ierakstīšanas laiks ir mazāks par piecām sekundēm;
- kad sadaļā Movie options (Video opcijas) (A150) ir iestatīta HS video opcija.
• Ja uzņemšanas izvēlnes vienumam Image quality (Attēla kvalitāte) (A121) ir iestatīta opcija
RAW vai RAW + Fine (RAW + augstas kvalitātes), nekustīgais attēls tiek uzņemts ar kvalitāti
Fine (Smalka). Ja vienumam Image quality (Attēla kvalitāte) ir iestatīta opcija RAW +
Normal (RAW + normālas kvalitātes), attēls tiek uzņemts ar kvalitāti Normal (Normāls).
• Ja sadaļā Movie options (Video opcijas) iestatīta opcija J 2160/30p vai K 2160/25p,
video ierakstīšanas laikā varat saglabāt līdz pat 20 nekustīgiem attēliem. Nekustīgi attēli tiek
uzņemti ar iestatījumu Fine (Smalka).
• Attēlu saglabāšanai pēc uzņemšanas var būt nepieciešams zināms laiks.
• Nekustīga attēla uzņemšanas laikā ierakstītā video kadri var netikt atskaņoti plūstoši.
• Ierakstītajā video var būt dzirdama aizvara atbrīvošanas pogas piespiešanas radītā skaņa, kas rodas
nekustīgā attēla saglabāšanas laikā.
• Ja aizvara atbrīvošanas pogas nospiešanas brīdī kamera izkustas, attēls var būt izplūdis.
93
Video
Nekustīgu attēlu uzņemšana video ierakstīšanas laikā
Movie Manual (Manuālais video) (Ekspozīcijas
iestatīšana video ierakstīšanai)
Režīmā Movie manual (Manuālais video) varat izmantot
apertūras prioritātes automātiskā vai manuālā režīma
iestatījumu, lai iestatītu video ierakstīšanas ekspozīciju
(aizvara ātrumu un f skaitli).
Aperture-priority
auto (Apertūras
prioritātes
automātiskais
režīms)
(noklusējuma
iestatījums)
Ja ir iestatīts f skaitlis, kamera automātiski nosaka aizvara ātrumu. F skaitli
var mainīt, tādējādi iestatot fokusu uz objektu, priekšplānu vai fonu vai arī,
ja nepieciešams, izplūdinot objekta fonu.
Manual (Manuāls)
Iestatiet gan aizvara ātrumu, gan f skaitli.
1
2
Nospiediet pogu d, izvēlnē Movie
manual mode (Video manuālais režīms)
atlasiet opciju Exposure mode
(Ekspozīcijas režīms) un nospiediet
pogu k.
Atlasiet opciju Aperture-priority auto
(Apertūras prioritātes automātiskais
režīms) vai Manual (Manuāls) un
nospiediet pogu k.
Exposure mode
Picture Control
Custom Picture Control
White balance
ISO sensitivity
Exposure mode
Aperture-priority auto
Manual
• Konfigurējiet iestatījumus vienumiem Picture
Control, Custom Picture Control (Pielāgota
Picture Control funkcija), White balance (Baltā
balanss) vai ISO sensitivity (ISO jutība) atkarībā no
uzņemšanas apstākļiem un uzņemšanas prasībām.
3
4
Nospiediet pogu d, lai atvērtu uzņemšanas ekrānu.
Iestatiet ekspozīciju.
• Lai iestatītu aizvara ātrumu, pagrieziet grozāmo komandu pārslēgu. Lai iestatītu f skaitli,
pagrieziet kursortaustiņu.
94
Video
Movie Manual (Manuālais video) (Ekspozīcijas iestatīšana video ierakstīšanai)
5
Nospiediet pogu b (e video
ierakstīšana), lai sāktu video ierakstīšanu.
• Aizvara ātrumu vai f skaitli var iestatīt arī video
ierakstīšanas laikā (ja vien sadaļā Movie options
(Video opcijas) nav atlasīta HS video opcija).
• Lai video ierakstīšanas laikā uzņemtu nekustīgu attēlu,
līdz galam nospiediet aizvara atbrīvošanas pogu
(A93).
B
1/250
F5.6
+1.0
12m30s
Piezīmes par režīmu Movie Manual (Manuālais video)
• Režīmā Movie manual (Manuālais video) nekustīgu attēlu nevar uzņemt, nospiežot aizvara
atbrīvošanas pogu pirms pogas b (e) nospiešanas.
• Režīmā Movie manual (Manuālais video) nevar noregulēt fokusu pat tad, ja nospiežat aizvara
atbrīvošanas pogu līdz pusei, pirms sākat video ierakstīšanu. Lai noregulētu fokusu, pirms sākat
video ierakstīšanu, iestatiet video izvēlnes vienumam Autofocus mode (Autofokusa režīms)
(A153) opciju Full-time AF (Pilna laika AF) vai izmantojiet manuālo fokusu (A67).
B
Piezīmes par ISO jutību
• Režīmā Movie manual (Manuālais video) zemākā ISO jutība ir ISO 125.
• Ja vienumam Exposure mode (Ekspozīcijas režīms) ir atlasīta opcija Manual (Manuāls)
režīmā Movie manual (Manuālais video) un vienumam ISO sensitivity (ISO jutība) (A137) ir
iestatīta opcija Auto (Automātisks), ISO 125-400 (ISOjutība 125-400) vai ISO 125-800
(ISOjutība 125-800), ISO jutībai tiek fiksēta vērtība ISO 125.
• Ja sadaļā Movie options (Video opcijas) (A150) ir atlasīta HS video opcija, tiek lietota
nemainīga ISO jutība Auto (Automātisks).
C
Aizvara ātrums
Ja aizvara ātruma iestatījums ir tuvāks video kadru uzņemšanas ātrumam, kustība izskatās
vienmērīgāka.
Funkcijas, ko var iestatīt, izmantojot režīmu Movie Manual
(Manuālais video)
•
•
•
•
•
Self-timer (Automātiskais taimeris) (A58)
Fokusa režīms (A61)
Exposure compensation (Ekspozīcijas kompensācija) (A69)
Movie manual mode (Video manuālais režīms) izvēlne (A149)
Movie (Video) izvēlne (A150)
95
Video
Movie Manual (Manuālais video) (Ekspozīcijas iestatīšana video ierakstīšanai)
Uzņemšana ar funkciju video filmēšana ar laika
intervālu
Kamera var norādītajā laika intervālā automātiski tvert nekustīgus attēlus, lai izveidotu ar laika
intervālu filmētus video, kuri ir aptuveni 10 sekundes gari.
• Kad video izvēlnes opcija Frame rate (Kadru uzņemšanas ātrums) ir iestatīta pozīcijā
30 fps (30p/60p) (30 kadri/s (30p/60p)), tiek uzņemti 300 attēli, kas tiek saglabāti ar
e 1080/30p. Kad ir iestatīta opcija 25 fps (25p/50p) (25 kadri/s (25p/50p)), tiek
uzņemti 250 attēli, kas tiek saglabāti ar p 1080/25p.
Pagrieziet grozāmo režīmu pārslēgu līdz atzīmei y M poga d M
i Time-lapse movie (Video, izmantojot intervāla fotografēšanu) M poga k
Intervāla laiks
Tips (nepieciešamais uzņemšanas laiks)
30 fps (30p/60p)
(30 kadri/s (30p/60p))
25 fps (25p/50p)
(25 kadri/s (25p/50p))
2s
2,4 s
U Cityscape (10 minutes) (Pilsētas ainava (10 minūtes))1
(noklusējuma iestatījums)
1
2
3
1
V Landscape (25 minutes) (Ainava (25 minūtes))
5s
6s
Y Sunset (50 minutes) (Saulriets (50 minūtes))1
10 s
12 s
X Night sky (150 minutes) (Nakts debesis (150 minūtes))2
30 s
36 s
W Star trails (150 minutes) (Zvaigžņu ceļi (150 minūtes))3
30 s
36 s
Kameras fokuss tiek iestatīts uz apgabalu kadra centrā.
Piemērots zvaigžņu kustības ierakstīšanai.
Attēla apstrādes dēļ zvaigžņu kustība izskatās kā gaismas līnijas.
1
Izmantojiet kursortaustiņu HI, lai
atlasītu tipu, un nospiediet pogu k.
Time-lapse movie
Cityscape (10 minutes)
Landscape (25 minutes)
Sunset (50 minutes)
Night sky (150 minutes)
Star trails (150 minutes)
2
Atlasiet, fiksēt vai nefiksēt ekspozīciju
(spilgtumu), un nospiediet pogu k (izņemot
režīmiem Nakts debesis vai Zvaigžņu ceļi).
• Kad ir atlasīts AE-L on (AE-L ieslēgts), pirmajam
attēlam izmantotā ekspozīcija tiek izmantota visiem
attēliem. Kad spilgtums krasi mainās, piemēram, krēslas
laikā, ieteicams izmantot AE-L off (AE-L izslēgts).
96
Video
Uzņemšana ar funkciju video filmēšana ar laika intervālu
Landscape (25 minutes)
AE-L on
AE-L off
3
Stabilizējiet kameru, izmantojot tādu instrumentu kā trijkājis.
• Izmantojot trijkāji, skatiet sadaļu „Trijkāja lietošana” (A23).
4
Nospiediet aizvara atbrīvošanas pogu, lai
tvertu pirmo attēlu.
25m 0s
• Iestatiet ekspozīcijas kompensāciju (A69) un tikai pēc
tam atbrīvojiet aizvaru pirmā attēla uzņemšanai (ja tiek
lietots režīms Night sky (150 minutes) (Nakts
debesis (150 minūtes)) vai Star trails (150
25m 0s
minutes) (Zvaigžņu ceļi (150 minūtes)),
1/250
F5.6
1400
ekspozīcijas kompensāciju nevar izmantot). Pēc pirmā
attēla uzņemšanas ekspozīcijas kompensāciju nevar
mainīt. Uzņemot pirmo attēlu, tiek fiksēts fokuss un nokrāsa.
• Uzņemot zvaigžņu attēlus, ieteicams izmantot manuālo fokusu (A67).
• Uzņemšanas laikā ir atspējota automātiskās izslēgšanās funkcija (A176).
• Aizvars tiek automātiski atbrīvots, lai uzņemtu otro un turpmākos attēlus.
• Kamēr ar kameru netiek uzņemti attēli, ekrāns var izslēgties.
• Uzņemšana automātiski tiek apturēta, kad ir uzņemti 300 vai 250 attēli.
• Nospiediet pogu k, lai beigtu uzņemšanu pirms nepieciešamā uzņemšanas laika beigām
un izveidotu intervāla fotografēšanas video.
• Skaņu un nekustīgus attēlus nevar saglabāt.
B
•
•
•
•
Piezīmes par video filmēšanu ar laika intervālu
Nenomainiet atmiņas karti, kamēr uzņemšana nav pabeigta.
Lai kamera negaidīti neizslēgtos, izmantojiet pietiekami uzlādētu akumulatoru.
Ar laika intervālu filmētu video nevar ierakstīt, nospiežot pogu b (e).
Nepagrieziet grozāmo režīmu pārslēgu uz citu iestatījumu, kamēr uzņemšana nav pabeigta.
97
Video
Uzņemšana ar funkciju video filmēšana ar laika intervālu
Augstas izšķirtspējas intervāla fotografēšanas
video ierakstīšana
Kamera ieraksta un saglabā paātrinātas kustības video (e 1080/30p vai p 1080/25p).
Izmantojiet šo funkciju, ierakstot video, kad kamera tiek pārvietota. Kamera saspiež objekta
izmaiņu laiku un saglabā video.
Pagrieziet grozāmo režīmu pārslēgu līdz atzīmei y M poga d M
o Superlapse movie (Augstas izšķirtspējas intervāla fotografēšanas video) M
poga k
1
Izmantojiet kursortaustiņu HI, lai
atlasītu atskaņošanas ātrumu, un
nospiediet pogu k.
• Ja iespējots noklusējuma iestatījums 2×, divās minūtēs
ierakstīts video tiek atskaņots kā vienu minūti garš
video.
• Ja atsevišķa videofaila ierakstīšanas laiks pārsniedz
29 minūtes, ierakstīšana tiek automātiski pārtraukta.
2
Superlapse movie
2×
4×
10×
20×
30×
Nospiediet pogu b (e video
ierakstīšana), lai sāktu ierakstīšanu.
• Ierakstīšanas un atskaņošanas laiku varat redzēt ekrānā.
• Ieteicams ekrānā parādīt video rāmi, kas norāda
ierakstāmā video apgabalu (A91).
• Skaņa netiek ierakstīta.
02m 0s
01m 0s
Ierakstīšanas laiks
Atskaņošanas laiks
C
Nekustīgu attēlu uzņemšana
• Nekustīgu attēlu (O (1920 × 1080 pikseļi)) var uzņemt, nospiežot aizvara atbrīvošanas pogu
pirms pogas b (e video ierakstīšana) nospiešanas.
• Varat uzņemt nekustīgus attēlus video ierakstīšanas laikā (A93).
98
Video
Augstas izšķirtspējas intervāla fotografēšanas video ierakstīšana
Darbības video atskaņošanas laikā
Lai regulētu skaļumu, pārvietojiet tālummaiņas vadības
pogu video atskaņošanas laikā (A2).
Lai video patītu uz priekšu vai attītu atpakaļ, pagrieziet
kursortaustiņu vai grozāmo komandu pārslēgu.
Skaļuma indikators
Atskaņošanas vadības pogas ir redzamas ekrānā.
Tālāk norādītās darbības var izpildīt, izmantojot
kursortaustiņu JK, lai atlasītu vadības pogu, un pēc tam
nospiežot pogu k.
Funkcija
Ikona
Pauzes
laikā
Apraksts
Attīt
A
Turiet nospiestu pogu k, lai attītu video atpakaļ.
Patīt
B
Turiet nospiestu pogu k, lai patītu video uz priekšu.
Pauzējiet atskaņošanu. Pauzēšanas laikā var veikt turpmāk norādītās
darbības.
Pauzēt
Beigt
E
G
C
Attiniet video atpakaļ par vienu kadru. Turiet nospiestu pogu k,
lai nepārtraukti attītu.*
D
Patiniet video uz priekšu par vienu kadru. Turiet nospiestu pogu
k, lai nepārtraukti pārtītu.*
F
Atsāciet atskaņošanu.
I
Izvēlieties video daļu un saglabājiet to kā atsevišķu failu.
H
Izvēlieties vienu video kadru un saglabājiet to kā nekustīgu attēlu.
Pārslēdziet kameru atpakaļ pilnrāmja kadra atskaņošanas režīmā.
* Video var arī patīt par vienu kadru uz priekšu vai attīt atpakaļ, pagriežot kursortaustiņu vai
grozāmo komandu pārslēgu.
99
Video
Darbības video atskaņošanas laikā
Video rediģēšana
Lai nepieļautu kameras izslēgšanos video rediģēšanas laikā, izmantojiet pietiekami uzlādētu
akumulatoru.
Tikai nepieciešamās video daļas izvilkšana
No ierakstītā video nepieciešamo daļu var saglabāt, kā atsevišķu failu.
1
Atskaņojiet vēlamo video un pauzējiet to izvelkamās daļas sākuma
punktā (A99).
2
Izmantojiet kursortaustiņu JK, lai
atlasītu vadības pogu I, un pēc tam
nospiediet pogu k.
3
Izmantojiet HI, lai atlasītu J (izvēlēties
sākuma punktu).
1m30s
Choose start point
• Izmantojiet JK vai pagrieziet grozāmo komandu
pārslēgu, lai pārvietotu sākuma punktu.
• Lai atceltu rediģēšanu, atlasiet O (atpakaļ) un
nospiediet pogu k.
4
Izmantojiet HI, lai atlasītu K (izvēlēties
beigu punktu).
• Izmantojiet JK vai pagrieziet grozāmo komandu
pārslēgu, lai pārvietotu beigu punktu.
• Lai priekšskatītu norādīto daļu, izmantojiet HI, lai
atlasītu F, un pēc tam nospiediet pogu k. Vēlreiz
nospiediet pogu k, lai pārtrauktu priekšskatījumu.
100
Video
Video rediģēšana
Choose end point
5
Izmantojiet HI, lai atlasītu m (saglabāt),
un nospiediet pogu k.
Save
• Izpildiet ekrānā redzamos norādījumus, lai saglabātu
video.
B
Piezīmes par video daļu izvilkšanu
• Rediģēšanas laikā izveidotu video nevar rediģēt vēlreiz.
• Faktiskā apcirptā video daļa var nedaudz atšķirties no daļas, kas atlasīta, izmantojot sākuma
punktu un beigu punktu.
• Video nevar apcirpt īsāku par divām sekundēm.
Video kadra kā nekustīga attēla saglabāšana
Nepieciešamo kadru no ierakstītā video var izvilkt un saglabāt šo kadru kā nekustīgu attēlu.
• Pauzējiet video un parādiet izvelkamo kadru (A99).
1m30s
• Izmantojiet kursortaustiņu JK, lai atlasītu vadības
pogu H, un nospiediet pogu k.
• Kad redzams apstiprinājuma dialoglodziņš, atlasiet Yes
(Jā) un nospiediet pogu k, lai saglabātu attēlu.
• Nekustīgais attēls tiek saglabāts ar attēla kvalitāti
Normal (Normāls). Attēla izmērs ir nosakāms pēc
sākotnējā video attēla izmēra (A150).
Copy this frame as a still image?
Yes
No
B
Nekustīgu attēlu izguves ierobežojumi
Nekustīgus attēlus nevar izgūt no video, kas ierakstīts, izmantojot HS video opciju.
101
Video
Video rediģēšana
Kameras pievienošana televizoram,
printerim vai datoram
Attēlu izmantošana..................................................................................................................... 103
Attēlu skatīšana televizorā ....................................................................................................... 104
Attēlu drukāšana, neizmantojot datoru.............................................................................. 105
Attēlu pārsūtīšana uz datoru (ViewNX-i)............................................................................. 109
102
Kameras pievienošana televizoram, printerim vai datoram
Attēlu izmantošana
Papildus lietotnes SnapBridge iespējām uzņemto attēlu apskatei attēlus var izmantot
dažādos veidos, pievienojot kameru turpmāk norādītajām ierīcēm.
Attēlu skatīšana televizorā
Ar kameru uzņemtos attēlus un video var skatīt televizora ekrānā.
Savienošanas veids: pievienojiet tirdzniecībā pieejamu HDMI kabeli
televizora HDMI ieejas ligzdai.
Attēlu drukāšana, neizmantojot datoru
Savienojot kameru ar PictBridge saderīgu printeri, varat drukāt attēlus,
neizmantojot datoru.
Savienošanas veids: pievienojiet kameru tieši printera USB portam,
izmantojot USB kabeli.
Attēlu pārsūtīšana uz datoru (ViewNX-i)
Attēlus un video var pārsūtīt uz datoru, lai tur tos skatītu un rediģētu.
Savienošanas veids: pievienojiet kameru datora USB portam, izmantojot
USB kabeli.
• Pirms pievienojat kameru datoram, instalējiet datorā programmatūru
ViewNX-i.
B
Piezīmes par vadu pievienošanu kamerai
USB mikropieslēgvietas
savienotājs
HDMI mikrosavienotājs
(D tips)
Atveriet savienotāja
vāku.
Ievietojiet spraudni.
• Pirms pievienojat vai atvienojat vadus, izslēdziet kameru. Pārbaudiet spraudņu formu un virzienu,
neievietojiet vai neizņemiet tos slīpi.
• Pārliecinieties, vai kameras akumulators ir pietiekami uzlādēts. Izmantojot maiņstrāvas adapteri
EH-5b/EH-5c un barošanas savienotāju EP-5C (abi pieejami atsevišķi), šai kamerai var nodrošināt
barošanu no elektrības kontaktligzdas. Nekādā gadījumā neizmantojiet nevienu citu maiņstrāvas
adapteri, izņemot EH-5b/EH-5c. Šī piesardzības pasākuma neievērošana var būt iemesls kameras
pārkaršanai vai tās bojājumam.
• Informāciju par savienošanas veidiem un turpmākajām darbībām skatiet dokumentācijā, kas
iekļauta ierīces komplektācijā papildus šim dokumentam.
103
Kameras pievienošana televizoram, printerim vai datoram
Attēlu izmantošana
Attēlu skatīšana televizorā
1
Izslēdziet kameru un pievienojiet to televizoram.
• Pārbaudiet spraudņu formu un virzienu, neievietojiet vai neizņemiet tos slīpi.
HDMI mikrosavienotājs
(D tips)
uz HDMI ligzdu
2
Iestatiet televizora ievadi kā ārējo ievadi.
• Plašāku informāciju skatiet televizora komplektācijā ietvertajā dokumentācijā.
3
Nospiediet un turiet (atskaņošanas) pogu
c, lai ieslēgtu kameru.
• Televizora ekrānā tiek parādīti attēli.
• Kameras ekrāns neieslēdzas.
• Kad ieslēdzat kameru, izmantojot barošanas slēdzi,
televizora ekrānā tiek parādīts uzņemšanas ekrāns. Lai
parādītu uzņemtos attēlus un video televizora ekrānā,
nospiediet (atskaņošanas) pogu c, lai atvērtu atskaņošanas režīmu.
B
Piezīmes par HDMI vada pievienošanu
Izmantojot USB vadu, kamerai nevar iestatīt HDMI izvadi uz televizoru.
C
4K video atskaņošana
Lai atskaņotu videofailus, kas ir ierakstīti ar 4K UHD attēla kvalitātes iestatījumu 2160/30p (4K UHD)
vai 2160/25p (4K UHD), izmantojiet ar 4K saderīgu televizoru un HDMI kabeli. Turklāt iestatīšanas
izvēlnes sadaļā HDMI opcijai Clean HDMI output (Notīrīt HDMI izvadi) (A177) iestatiet
vienumu Off (Izslēgts).
• Atskaņojot 4K video noteiktos televizoros, dažas pirmās sekundes var netikt rādītas, jo televizoram
nepieciešams laiks, lai pielāgotu displeju atbilstoši kameras izvadei.
104
Kameras pievienošana televizoram, printerim vai datoram
Attēlu skatīšana televizorā
Attēlu drukāšana, neizmantojot datoru
Ar PictBridge saderīgu printeru lietotāji var pievienot kameru tieši printerim un drukāt
attēlus, neizmantojot datoru.
Kameras pievienošana printerim
1
2
Ieslēdziet printeri.
Izslēdziet kameru un pievienojiet to printerim, izmantojot USB vadu.
• Pārbaudiet spraudņu formu un virzienu, neievietojiet vai neizņemiet tos slīpi.
3
Kamera tiek automātiski ieslēgta.
• Kameras ekrānā atveras PictBridge ieslēgšanas ekrāns (1) un pēc tam — Print
selection (Drukāšanas atlase) ekrāns (2).
1
B
2
Print selection
Ja PictBridge ieslēgšanas ekrāns netiek parādīts
Ja opcijai Charge by computer (Uzlādēt, izmantojot datoru) (A179) ir atlasīts
iestatījums Auto (Automātisks), iespējams, nevarēs izdrukāt attēlus, tieši pievienojot
kameru dažiem printeriem.
Ja pēc kameras ieslēgšanas netiek parādīts PictBridge ieslēgšanas ekrāns, izslēdziet kameru un
atvienojiet USB vadu. Iestatiet opciju Charge by computer (Uzlādēt, izmantojot datoru)
pozīcijā Off (Izslēgts) un atkal pievienojiet kameru printerim.
105
Kameras pievienošana televizoram, printerim vai datoram
Attēlu drukāšana, neizmantojot datoru
Attēlu izdrukāšana pa vienam
1
Izmantojiet kursortaustiņu JK, lai
izvēlētos vajadzīgo attēlu, un nospiediet
pogu k.
Print selection
• Pagrieziet tālummaiņas vadības pogu f (h) virzienā,
lai pārslēgtu kameru sīktēlu atskaņošanas režīmā, vai
g (i) virzienā, lai pārslēgtu kameru pilnrāmja kadra
atskaņošanas režīmā.
2
Izmantojiet HI, lai atlasītu Copies
(Kopijas), un nospiediet pogu k.
• Izmantojiet kursortaustiņu HI, lai iestatītu vēlamo
kopiju skaitu (līdz pat deviņām kopijām) un nospiediet
pogu k.
PictBridge
1 prints
Start print
Copies
Paper size
3
Atlasiet opciju Paper size (Papīra izmērs)
un nospiediet pogu k.
• Atlasiet vēlamo papīra izmēru un nospiediet pogu k.
• Lai drukātu ar printerī konfigurēto papīra izmēra
iestatījumu, atlasiet Default (Noklusējums).
• Kamerā pieejamās papīra izmēra opcijas ir atkarīgas no
izmantotā printera.
4
Atlasiet opciju Start print (Sākt drukāt)
un nospiediet pogu k.
PictBridge
4 prints
Start print
Copies
Paper size
PictBridge
• Tiek sākta drukāšana.
4 prints
Start print
Copies
Paper size
106
Kameras pievienošana televizoram, printerim vai datoram
Attēlu drukāšana, neizmantojot datoru
Vairāku attēlu drukāšana
1
Kad tiek atvērts ekrāns Print selection
(Drukāšanas atlase), nospiediet (izvēļņu)
pogu d.
2
Izmantojiet kursortaustiņu HI, lai
atlasītu opciju Paper size (Papīra
izmērs), un nospiediet pogu k.
• Atlasiet vēlamo papīra izmēru un nospiediet pogu k.
• Lai drukātu ar printerī konfigurēto papīra izmēra
iestatījumu, atlasiet Default (Noklusējums).
• Kamerā pieejamās papīra izmēra opcijas ir atkarīgas no
izmantotā printera.
• Lai izietu no drukāšanas izvēlnes, nospiediet pogu d.
3
Atlasiet opciju Print selection
(Drukāšanas atlase) vai Print all images
(Drukāt visus attēlus) un nospiediet
pogu k.
Print selection
Print menu
Print selection
Print all images
Paper size
Print menu
Print selection
Print all images
Paper size
107
Kameras pievienošana televizoram, printerim vai datoram
Attēlu drukāšana, neizmantojot datoru
Print selection (Drukāšanas atlase)
Izvēlieties attēlus (ne vairāk par 99) un katra
Print selection
attēla kopiju skaitu (ne vairāk par 9).
• Izmantojiet kursortaustiņu JK, lai atlasītu
attēlus, un pēc tam izmantojiet HI, lai
1
1
3
norādītu izdrukājamo kopiju skaitu.
• Drukāšanai atlasītie attēli ir norādīti ar ikonu
a un ciparu, kas apzīmē izdrukājamo kopiju
skaitu. Lai atceltu drukāšanas izvēli, iestatiet
Back
kopiju skaitu uz 0.
• Pagrieziet tālummaiņas vadības pogu g (i)
virzienā, lai pārslēgtu kameru pilnrāmja kadra atskaņošanas režīmā, vai f (h)
virzienā, lai pārslēgtu kameru sīktēlu atskaņošanas režīmā.
• Kad iestatīšana ir pabeigta, nospiediet pogu k. Kad tiek parādīts izdrukājamo
kopiju skaita apstiprināšanas ekrāns, atlasiet Start print (Sākt drukāt) un
nospiediet pogu k, lai sāktu drukāšanu.
Print all images (Drukāt visus attēlus)
Tiek izdrukāta katra atmiņas kartē saglabātā attēla viena kopija.
• Kad tiek parādīts izdrukājamo kopiju skaita apstiprināšanas ekrāns, atlasiet Start
print (Sākt drukāt) un nospiediet pogu k, lai sāktu drukāšanu.
108
Kameras pievienošana televizoram, printerim vai datoram
Attēlu drukāšana, neizmantojot datoru
Attēlu pārsūtīšana uz datoru (ViewNX-i)
ViewNX-i instalēšana
ViewNX-i ir Nikon programmatūra, kas ļauj pārsūtīt attēlus un video uz datoru, lai tos skatītu
un rediģētu.
Lai instalētu programmatūru ViewNX-i, lejupielādējiet ViewNX-i instalēšanas programmu
norādītajā tīmekļa vietnē un izpildiet ekrānā redzamos norādījumus, lai pabeigtu instalēšanu.
http://downloadcenter.nikonimglib.com
Sistēmas prasības un citu informāciju skatiet sava reģiona Nikon tīmekļa vietnē.
Attēlu pārsūtīšana uz datoru
Vienumu attēlojums datora ekrānā var mainīties, kad atjaunināt operētājsistēmas vai
programmatūras versiju.
1
Sagatavojiet atmiņas karti, kurā ir attēli.
Attēlu pārsūtīšanai no atmiņas kartes uz datoru var izmantot jebkuru no turpmāk
uzskaitītajiem paņēmieniem.
• SD atmiņas kartes slots/karšu lasītājs: ievietojiet atmiņas karti datora vai karšu lasītāja
(komerciāli pieejams), kas ir pievienots datoram, karšu slotā.
• Tiešs USB savienojums: izslēdziet kameru un pārliecinieties, vai atmiņas karte ir ievietota
kamerā. Savienojiet kameru ar datoru, izmantojot USB vadu.
Kamera automātiski ieslēdzas.
B
Piezīmes par kameras pievienošanu datoram
Atvienojiet visas datora USB pieslēgvietām pievienotās ierīces. Kameras un citu USB ierīču
vienlaicīga pievienošana vienam un tam pašam datoram var izraisīt kameras nepareizu
darbību vai pārāk lielu datora jaudas patēriņu, šādi sabojājot kameru vai atmiņas karti.
109
Kameras pievienošana televizoram, printerim vai datoram
Attēlu pārsūtīšana uz datoru (ViewNX-i)
Ja parādās uzvedne izvēlēties programmu, atlasiet Nikon Transfer 2.
• Lietojot Windows 7
Ja tiek parādīts dialoglodziņš (skatīt
attēlu labajā pusē), izpildiet tālāk
aprakstītās darbības, lai atlasītu
Nikon Transfer 2.
1 Sadaļā Import pictures and videos
(Importēt attēlus un video)
noklikšķiniet uz opcijas Change
program (Mainīt programmu).
Tiek parādīts programmas atlases
dialoglodziņš; atlasiet opciju Nikon Transfer 2 un noklikšķiniet uz OK (Labi).
2 Ar dubultklikšķi noklikšķiniet uz ikonas Nikon Transfer 2.
• Izmantojot Windows 10 vai Windows 8.1
Ja tiek atvērts pa labi redzamais dialoglodziņš,
noklikšķiniet tajā un tad noklikšķiniet uz Import File/
Nikon Transfer 2 (Importēt failu, izmantojot
Nikon Transfer 2).
• Izmantojot OS X vai macOS
Ja programma Nikon Transfer 2 netiek startēta automātiski, pēc kameras un datora
savienošanas palaidiet lietotni Image Capture (Attēlu uzņemšanas), kas ir iekļauta Mac
komplektā, un atlasiet Nikon Transfer 2 kā noklusējuma lietotni, kas tiks atvērta, pievienojot
kameru datoram.
Ja atmiņas kartē ir ļoti daudzi attēlu, iespējams, būs nepieciešams ilgāks laiks, līdz
Nikon Transfer 2 palaišanai. Pagaidiet, līdz tiek palaista programma Nikon Transfer 2.
B
Piezīmes par USB vada pievienošanu
Ja kamera ir pievienota datoram, izmantojot USB centrmezglu, tās darbība nav garantēta.
C
Programmatūras ViewNX-i izmantošana
Vairāk informācijas meklējiet tiešsaistes palīdzībā.
110
Kameras pievienošana televizoram, printerim vai datoram
Attēlu pārsūtīšana uz datoru (ViewNX-i)
2
Kad programma Nikon Transfer 2 ir palaista, noklikšķiniet uz Start
Transfer (Sākt pārsūtīšanu).
Start Transfer
(Sākt pārsūtīšanu)
• Sākas attēlu pārsūtīšana. Kad attēlu pārsūtīšanas ir pabeigta, tiek palaista programma
ViewNX-i un parādīti pārsūtītie attēli.
3
Pārtrauciet savienojumu.
• Ja izmantojat karšu lasītāju vai kartes slotu, atlasiet attiecīgo iespēju datora
operētājsistēmā, lai atvienotu atmiņas kartei atbilstošo noņemamo disku, un pēc tam
izņemiet atmiņas karti no kartes lasītāja vai kartes slota.
• Ja kamera ir pievienota datoram, izslēdziet kameru un atvienojiet USB vadu.
C
Capture NX-D
Capture NX-D ir Nikon programmatūra, kas sniedz iespēju veikt fotogrāfiju precīzu ieregulēšanu vai
mainīt NEF (RAW) formāta attēlus un saglabāt tos citos formātos.
Lejupielādējiet programmatūru no tīmekļa vietnes, izmantojot zemāk norādīto vietrādi URL.
http://downloadcenter.nikonimglib.com
111
Kameras pievienošana televizoram, printerim vai datoram
Attēlu pārsūtīšana uz datoru (ViewNX-i)
Izvēlnes izmantošana
Izvēlnes darbības ......................................................................................................................... 113
Izvēļņu saraksti ............................................................................................................................. 116
Uzņemšanas izvēlne (vispārīgas uzņemšanas opcijas) .................................................. 121
Uzņemšanas izvēlne (režīms j, k, l vai m) .................................................................... 124
Izvēlne Movie Manual Mode (Video manuālais režīms) ................................................ 149
Video izvēlne................................................................................................................................. 150
Atskaņošanas izvēlne ................................................................................................................. 157
Tīkla izvēlne ................................................................................................................................... 161
Iestatīšanas izvēlne ..................................................................................................................... 164
112
Izvēlnes izmantošana
Izvēlnes darbības
Tālāk norādītās izvēlnes varat iestatīt, nospiežot d (izvēļņu) pogu.
•
•
•
•
•
•
A Shooting menu (Uzņemšanas izvēlne)1, 2
G Movie manual mode (Video manuālais režīms) izvēlne3
e Video izvēlne1
c Playback menu (Atskaņošanas izvēlne)4
q Network menu (Tīkla izvēlne)
z Iestatīšanas izvēlne
1
2
3
Uzņemšanas ekrānā nospiediet d pogu.
Katrā uzņemšanas režīmā izvēlnes ikonas un pieejamie iestatījumi atšķiras.
Pagrieziet grozāmo režīmu pārslēgu uz u (Movie manual (Manuālais video)) un, kad tiek
parādīts uzņemšanas ekrāns, nospiediet pogu d.
Demonstrēšanas ekrānā nospiediet d pogu.
4
1
Nospiediet d (izvēļņu) pogu.
• Tiek atvērta izvēlne.
1/250
2
F5.6
25m 0s
1400
Nospiediet kursortaustiņu J.
Shooting menu
Image quality
• Izvēlētās izvēlnes ikona ir redzama
dzeltenā krāsā.
Image size
Picture Control
Custom Picture Control
White balance
Metering
Izvēlnes ikonas
3
Atlasiet izvēlnes ikonu un
nospiediet pogu k.
Set up
Time zone and date
Slot empty release lock
• Tagad izvēlnes opcijas var atlasīt.
Monitor settings
EVF auto toggle
Date stamp
Self-timer: after release
113
Izvēlnes izmantošana
Izvēlnes darbības
4
Atlasiet izvēlnes opciju un
nospiediet pogu k.
Time zone and date
Slot empty release lock
• Atkarībā no izvēlētā uzņemšanas
režīma vai kameras statusa noteiktas
izvēlnes opcijas nevar iestatīt.
• Vienumus var atlasīt, arī pagriežot
kursortaustiņu.
5
Monitor settings
EVF auto toggle
Date stamp
Self-timer: after release
Atlasiet iestatījumu un
nospiediet pogu k.
Date stamp
• Izvēlētais iestatījums ir piemērots.
• Kad esat pabeidzis lietot izvēlni,
nospiediet pogu d.
• Kad tiek parādīta izvēlne, kameru var
pārslēgt uzņemšanas režīmā, nospiežot
aizvara atbrīvošanas pogu vai pogu
b (e).
w (funkciju) pogas izmantošana
Nospiežot pogu w režīmā j, k, l, m vai M, varat
ātri konfigurēt iepriekš saglabātās izvēlnes opcijas
(noklusējuma iestatījums ir Continuous
(Nepārtraukts)). Lai iestatītu citu izvēlnes iespēju,
atlasiet iespēju U Fn button (Fn poga) un atlasiet
vēlamo izvēlnes opciju.
114
Izvēlnes izmantošana
Izvēlnes darbības
Date
Date and time
Off
Attēlu atlases ekrāns
Ja kameras izvēlnes lietošanas laikā tiek atvērts attēlu
atlases ekrāns (kā redzams labajā pusē), rīkojieties, kā
norādīts tālāk, lai atlasītu attēlus.
Erase selected images
Back
1
Izmantojiet kursortaustiņu JK vai
pagrieziet to, lai atlasītu vēlamo attēlu.
• Pagrieziet tālummaiņas vadības pogu (A2) g (i)
virzienā, lai pārslēgtu kameru pilnrāmja kadra
atskaņošanas režīmā, vai f (h) virzienā, lai pārslēgtu
kameru sīktēlu atskaņošanas režīmā.
• Opcijām Rotate image (Pagriezt attēlu) un Choose
key picture (Izvēlēties galveno attēlu) var atlasīt tikai
vienu attēlu.
Veiciet 3. darbību.
2
Izmantojiet HI, lai atlasītu ON vai OFF.
Erase selected images
Back
Erase selected images
• Kad atlasīts ON, ikona ir redzama zem atlasītā attēla. Lai
atlasītu vēl citus attēlus, atkārtoti veiciet 1. un 2. darbību.
Back
3
Nospiediet pogu k, lai lietotu attēlu atlasi.
• Kad tiek parādīts apstiprinājuma dialoglodziņš, izpildiet ekrānā redzamos norādījumus.
115
Izvēlnes izmantošana
Izvēlnes darbības
Izvēļņu saraksti
Uzņemšanas izvēlne
Aktivizējiet uzņemšanas režīmu M poga d
Vispārīgās opcijas (izņemot režīmu Movie Manual (Manuālais video))
Opcija
A
Noklusējuma iestatījums
Image quality (Attēla kvalitāte)*
Normal (Normāls)
121
Image size (Attēla izmērs)*
i 4608×3456
123
* Var atiestatīt, nospiežot arī pogu w (A114).
j, k, l, m un M režīmiem
Opcija
A
Noklusējuma iestatījums
Picture Control*
Standard (Standarta)
124
Custom Picture Control (Pielāgota
Picture Control funkcija)
–
128
White balance (Baltā balanss)*
Auto (normal) (Automātiski (normāls))
129
Metering (Mērīšana)*
Matrix (Matrica)
132
Continuous (Nepārtraukts)*
Single (Viens)
133
ISO sensitivity (ISO jutība)*
• ISO sensitivity (ISO jutība): Auto (Automātisks)
• Minimum shutter speed (Minimālais
137
aizvara ātrums): None (Nav)
Exposure bracketing (Ekspozīcijas
vairākkadru dublēšana)
Off (Izslēgts)
AF area mode (AF apgabala režīms)*
Target finding AF (Mērķa meklēšanas AF) 140
Autofocus mode (Autofokusa režīms)
Full-time AF (Pilna laika AF)
139
143
Flash exp. comp. (Zibspuldzes eksp. komp.) 0.0 (0,0)
143
Noise reduction filter (Trokšņu samazināšanas filtrs) Normal (Normāls)
144
Active D-Lighting (Aktīvā D-Lighting)
Off (Izslēgts)
144
Multiple exposure (Daudzkārtēja
ekspozīcija)
• Multiple exposure mode (Daudzkārtējas
ekspozīcijas režīms): Off (Izslēgts)
• Auto gain (Automātiska palielināšana):
On (Ieslēgts)
145
Save user settings (Saglabāt lietotāja iestatījumus) –
53
Reset user settings (Atiestatīt lietotāja iestatījumus) –
53
116
Izvēlnes izmantošana
Izvēļņu saraksti
Opcija
A
Noklusējuma iestatījums
Zoom memory (Tālummaiņas atmiņa)
Off (Izslēgts)
147
Startup zoom position (Ieslēgšanas
tālummaiņas pozīcija)
24 mm
148
M exposure preview (M ekspozīcijas priekšskatījums) Off (Izslēgts)
148
* Var atiestatīt, nospiežot arī pogu w (A114).
Izvēlne Movie Manual Mode (Video manuālais režīms)
Pagrieziet grozāmo režīmu pārslēgu uz u (Movie manual (Manuālais video)) M
poga d M izvēlnes ikona G M poga k
Opcija
A
Noklusējuma iestatījums
Exposure mode (Ekspozīcijas režīms)
Aperture-priority auto (Apertūras
prioritātes automātiskais režīms)
Picture Control
Standard (Standarta)
124
Custom Picture Control (Pielāgota
Picture Control funkcija)
–
128
White balance (Baltā balanss)
Auto (normal) (Automātiski (normāls))
129
ISO sensitivity (ISO jutība)
• ISO sensitivity (ISO jutība): Auto (Automātisks)
• Minimum shutter speed (Minimālais
137
aizvara ātrums): None (Nav)
94
Video izvēlne
Aktivizējiet uzņemšanas režīmu M poga d M izvēlnes ikona e M poga k
Opcija
Noklusējuma iestatījums
A
Movie options (Video opcijas)
e 1080/30p vai p 1080/25p
150
Autofocus mode (Autofokusa režīms)
Single AF (Viens AF)
153
Electronic VR (Elektroniskā vibrāciju
samazināšanas sistēma)
On (Ieslēgts)
154
Wind noise reduction (Vēja trokšņu samazināšana)
Off (Izslēgts)
154
Zoom microphone (Tālummaiņas mikrofons) On (Ieslēgts)
155
Frame rate (Kadru uzņemšanas ātrums)
155
–
External mic sensitivity (Ārējā mikrofona jutība) Auto sensitivity (Automātiskā jutība)
117
Izvēlnes izmantošana
Izvēļņu saraksti
156
Atskaņošanas izvēlne
Nospiediet pogu c (atskaņošanas režīms) M pogu d
A
Opcija
1
2
Mark for upload (Atzīmēt augšupielādei)1
157
Quick retouch (Ātrā retuša)2
84
D-Lighting2
84
Skin softening (Sejas krāsas izlīdzināšana)2
85
Filter effects (Filtra efekti)2
86
Slide show (Slaidrāde)
158
Protect (Aizsargāt)1
159
Rotate image (Pagriezt attēlu)1
159
Small picture (Mazs attēls)2
87
Sequence display options (Secības parādīšanas opcijas)
160
Choose key picture (Izvēlēties galveno attēlu)1
160
Attēlu atlases ekrānā atlasiet attēlu. Vairāk informācijas skatiet sadaļā „Attēlu atlases ekrāns”
(A115).
Rediģētu attēlu kopijas tiek saglabātas kā atsevišķi faili. Dažus attēlus, iespējams, nevarēs rediģēt.
Tīkla izvēlne
Nospiediet pogu d M izvēlnes ikonu q M pogu k
Opcija
Airplane mode (Lidmašīnas režīms)
A
161
Choose connection (Izvēlēties savienojumu)
161
Connect to smart device (Izveidot savienojumu ar viedierīci)
161
Connection to remote (Savienošana ar tālvadības pulti)
161
Send while shooting (Sūtīt uzņemšanas laikā)
161
Wi-Fi
162
Bluetooth
162
118
Izvēlnes izmantošana
Izvēļņu saraksti
Opcija
Restore default settings (Atjaunot noklusējuma iestatījumus)
A
162
Iestatīšanas izvēlne
Nospiediet pogu d M izvēlnes ikonu z M pogu k
Opcija
A
Time zone and date (Laika josla un datums)
164
Slot empty release lock (Aizvara bloķēšana, kad izņemta atmiņas karte)
166
Monitor settings (Ekrāna iestatījumi)
167
EVF auto toggle (Elektroniskā skatu meklētāja automātiska pārslēgšana)
169
Date stamp (Datuma spiedogs)
169
Self-timer: after release (Automātiskais taimeris: pēc atbrīvošanas)
170
Vibration reduction (Vibrāciju samazināšana)*
171
AF assist (AF palīggaismotājs)
172
Digital zoom (Digitālā tālummaiņa)
172
Assign side zoom control (Piešķirt funkciju tālummaiņas vadībai objektīva sānā)
173
Snap-back zoom (Tālummaiņas ātrā atiestate)
173
Control ring options (Vadības gredzena opcijas)
174
AE/AF lock button (AE/AF fiksatora poga)
175
Sound settings (Skaņas iestatījumi)
175
Auto off (Automātiska izslēgšanās)
176
Format card (Formatēt karti)
176
Language (Valoda)
176
HDMI
177
Charge by computer (Uzlādēt, izmantojot datoru)
179
Image comment (Attēla komentārs)
180
Copyright information (Autortiesību informācija)
181
Location data (Atrašanās vietas dati)
182
Toggle Av/Tv selection (Pārslēgt AV/TV izvēli)
182
119
Izvēlnes izmantošana
Izvēļņu saraksti
Opcija
A
Reset file numbering (Atiestatīt failu numerāciju)
183
Peaking (Fokusā esošo apgabalu iekrāsošana)
184
Reset all (Atiestatīt visu)
184
Firmware version (Aparātprogrammatūras versija)
184
* Var atiestatīt, nospiežot arī pogu w (A114).
120
Izvēlnes izmantošana
Izvēļņu saraksti
Uzņemšanas izvēlne (vispārīgas uzņemšanas
opcijas)
Image Quality (Attēla kvalitāte)
Aktivizējiet uzņemšanas režīmu* M poga d M uzņemšanas režīma izvēlnes ikona
M Image quality (Attēla kvalitāte) M poga k
* Attēla kvalitāti var iestatīt jebkurā uzņemšanas režīmā, izņemot Movie manual (Manuālais video).
Iestatījums tiek piemērots arī citiem uzņemšanas režīmiem (izņemot M uzņemšanas režīmu un
Easy panorama (Vienkāršā panorāma) sižeta režīmu).
Ļauj iestatīt attēlu kvalitāti (kompresijas pakāpi), ko izmanto, saglabājot attēlus.
Izmantojot zemāku kompresijas pakāpi, attēlu kvalitāte ir augstāka, tomēr saglabājamo
attēlu skaits ir mazāks.
Opcija
Apraksts
a
Fine (Smalka)
Labāka attēla kvalitāte nekā Normal (Normāls).
Kompresijas pakāpe aptuveni 1:4
b
Normal (Normāls)
(noklusējuma
iestatījums)
Parasta attēla kvalitāte, kas piemērota lielākajai daļai gadījumu.
Kompresijas pakāpe aptuveni 1:8
l
RAW
Attēla sensora jēldati tiek saglabāti, tos papildus neapstrādājot.
Izmantojot datoru, varat mainīt uzņemšanas laikā atlasītos
iestatījumus, piemēram, baltā balansu un kontrastu.
• Faila formāts: RAW (NRW) (Nikon formāts)
j
RAW + Fine (RAW
+ augstas
kvalitātes)
Ierakstīti tiek divi attēli — RAW formāta attēls un augstas
kvalitātes JPEG formāta attēls.
k
RAW + Normal
(RAW + normālas
kvalitātes)
Ierakstīti tiek divi attēli — RAW formāta attēls un standarta
kvalitātes JPEG formāta attēls.
B
Piezīmes par attēla kvalitāti
• Image size (Attēla izmērs) fiksētā vērtība ir i 4608×3456, ja opcijas Image quality (Attēla
kvalitāte) iestatījums ir RAW.
• RAW formāta attēlus nav iespējams uzņemt turpmāk norādītajos režīmos.
- Sižeta režīmi
- Moon (Mēnessgaisma) režīms
- Bird-watching (Putnu vērošana) režīms
- Creative mode (Radošais režīms)
Ja tiek iestatīts kāds no šiem uzņemšanas režīmiem, kad ir atlasīta RAW formāta attēla kvalitāte,
attēla kvalitātei tiks iestatīta opcija Fine (Smalka) vai Normal (Normāls).
• Šī funkcija var būt nepieejama izmantošanai kopā ar citām funkcijām (A75).
121
Izvēlnes izmantošana
Uzņemšanas izvēlne (vispārīgas uzņemšanas opcijas)
C
Kameras RAW formāta attēli
• Šajā kamerā RAW formāta attēlus nevar apstrādāt.
• Lai RAW formāta attēlus varētu skatīt datorā, jābūt instalētai programmatūrai ViewNX-i (A109).
• RAW formāta attēlus nav iespējams rediģēt vai drukāt uzreiz. RAW attēlus varat pielāgot vai
apstrādāt, pārsūtot tos uz datoru un tad izmantojot kādu programmatūru, piemēram, Capture
NX-D (A111).
C
Vienlaicīga RAW un JPEG attēlu saglabāšana
• Vienlaikus saglabātajiem RAW un JPEG attēliem ir viens un tas pats faila numurs, taču katram
formātam ir savs paplašinājums, „.NRW” un „.JPG” (A207).
• Atverot attēlu kamerā, parādīts tiks tikai JPEG attēls.
• Ņemiet vērā, ka dzēšot JPEG attēlu, izdzēsts tiks arī RAW attēls, kas ar to tika vienlaikus saglabāts.
C
Saglabājamo attēlu skaits
• Aptuveno saglabājamo attēlu skaitu var pārbaudīt ekrānā uzņemšanas laikā (A22).
• Ņemiet vērā, ka JPEG kompresijas dēļ saglabājamo attēlu skaits var ļoti atšķirties atkarībā no attēlu
satura pat tad, ja izmantoto atmiņas karšu kapacitāte, kā arī attēlu kvalitātes un attēlu izmēra
iestatījumi ir vienādi. Turklāt saglabājamo attēlu skaits var atšķirties atkarībā no atmiņas kartes
ražotāja.
• Ja atlikušo kadru skaits ir 10 000 vai vairāk, ekrānā redzamais atlikušo kadru skaits ir „9999”.
122
Izvēlnes izmantošana
Uzņemšanas izvēlne (vispārīgas uzņemšanas opcijas)
Image Size (Attēla izmērs)
Aktivizējiet uzņemšanas režīmu* M poga d M uzņemšanas režīma izvēlnes ikona
M Image size (Attēla izmērs) M poga k
* Attēla izmēru var iestatīt jebkurā uzņemšanas režīmā, izņemot Movie manual (Manuālais video).
Iestatījums tiek piemērots arī citiem uzņemšanas režīmiem (izņemot M uzņemšanas režīmu,
Easy panorama (Vienkāršā panorāma) sižeta režīmu un Superlapse movie (Augstas
izšķirtspējas intervāla fotografēšanas video)).
Iestatiet attēla izmēru (pikseļu skaitu), ko izmantot, saglabājot JPEG attēlus.
Jo lielāks ir attēla izmērs, jo lielākā izmērā to var izdrukāt, tomēr saglabājamo attēlu skaits ir
mazāks.
Opcija*
Proporcijas (horizontāli/vertikāli)
i
4608×3456 (noklusējuma iestatījums)
4:3
E
3264×2448
4:3
L
2272×1704
4:3
B
1600×1200
4:3
j
4608×2592
16:9
I
4608×3072
3:2
H
3456×3456
1:1
* Skaitliskās vērtības norāda uzņemto pikseļu skaitu.
Piemērs: i 4608×3456 = aptuveni 16 megapikseļi, 4608 × 3456 pikseļi
B
Piezīmes par attēlu izdrukāšanu ar proporcijām 1:1
Drukājot attēlus ar malu attiecību 1:1, mainiet printera iestatījumu uz „Border” (Apmale).
Daži printeri, iespējams, nevarēs drukāt attēlus ar malu attiecību 1:1.
B
Piezīmes par attēla izmēru
Šī funkcija var būt nepieejama izmantošanai kopā ar citām funkcijām (A75).
123
Izvēlnes izmantošana
Uzņemšanas izvēlne (vispārīgas uzņemšanas opcijas)
Uzņemšanas izvēlne (režīms j, k, l vai m)
• Sadaļā „M (lietotāja iestatījumu) režīms” (A52) skatiet informāciju par funkcijām Save
user settings (Saglabāt lietotāja iestatījumus) un Reset user settings (Atiestatīt
lietotāja iestatījumus).
Picture Control (COOLPIX Picture Control)
Pagrieziet grozāmo režīmu pārslēgu līdz atzīmei j, k, l, m vai M1 M poga d M
izvēlnes ikona j, k, l, m vai M2 M Picture Control M poga k
1
2
Šo iestatījumu var konfigurēt arī režīmā u (Movie manual (Manuālais video)).
Kad veicat ierakstīšanu režīmā u (Movie manual (Manuālais video)), tiek rādīta izvēlnes ikona
G.
Mainiet attēlu ierakstīšanas iestatījumus atbilstīgi uzņemšanas apstākļiem vai savām
vēlmēm. Asumu, kontrastu un piesātinājumu var precīzi pielāgot.
Opcija
Apraksts
b
Standard
(Standarta)
(noklusējuma
iestatījums)
Standarta apstrāde līdzsvarotiem rezultātiem. Ieteicama
vairākumā gadījumu.
c
Neutral (Neitrāls)
Minimāla apstrāde dabiskiem rezultātiem. Atlasiet attēliem, kas
vēlāk tiks apstrādāti vai retušēti.
d
Vivid (Košs)
Attēliem tiek piešķirts dzīvīgums ar fotoizdrukas efektu. Atlasiet
attēliem, kuros uzsvērtas pamatkrāsas, piemēram, zilā, sarkanā un
zaļā krāsa.
e
Monochrome
(Vienkrāsains)
Tiek uzņemtas vienkrāsainas fotogrāfijas, izmantojot melnbalto
vai sēpijas opciju.
f
Custom 1 (1.
pielāgotais
režīms)*
Maina uz iestatījumu Custom 1 (1. pielāgotais režīms) izvēlnē
COOLPIX Custom Picture Control (Pielāgota Picture Control
funkcija).
g
Custom 2 (2.
pielāgotais
režīms)*
Maina uz iestatījumu Custom 2 (2. pielāgotais režīms) izvēlnē
COOLPIX Custom Picture Control (Pielāgota Picture Control
funkcija).
* Tiek parādīts tikai tad, kad ir reģistrēts opcijā Custom Picture Control (Pielāgota Picture
Control funkcija) (A128) pielāgotais iestatījums.
B
Piezīmes par COOLPIX Picture Control
• Šīs kameras COOLPIX Picture Control funkciju nevar izmantot ar citu ražotāju kamerām un tādas
programmatūras kā Capture NX-D, Picture Control Utility 2 utt. Picture Control funkciju.
• Šī funkcija var būt nepieejama izmantošanai kopā ar citām funkcijām (A75).
124
Izvēlnes izmantošana
Uzņemšanas izvēlne (režīms j, k, l vai m)
Esošas COOLPIX Picture Control pielāgošana: ātrā pielāgošana un
manuālā pielāgošana
COOLPIX Picture Control funkciju var pielāgot, izmantojot opciju „Quick adjust (Ātrā
pielāgošana)”, kas ļauj veikt līdzsvarotu asuma, kontrasta, piesātinājuma un citu attēla
rediģēšanas parametru pielāgošanu, vai opcijas „Manual adjust” (manuālā pielāgošana)
lietošanu, kas ļauj precīzi pielāgot katru parametru atsevišķi.
1
Izmantojiet kursortaustiņu HI, lai
atlasītu vēlamo COOLPIX Picture Control
tipu, un nospiediet pogu k.
• Vienumus var atlasīt, arī pagriežot kursortaustiņu.
Picture Control
Standard
Neutral
Vivid
Monochrome
2
Izmantojiet HI, lai iezīmētu vēlamo
opciju (A126), un pēc tam JK, lai
atlasītu vērtību.
• Nospiediet pogu k, lai iestatītu vērtību.
• Lai pielāgoto vērtību vietā atjaunotu noklusējuma
iestatījumus, atlasiet Reset (Atiestatīt) un nospiediet
pogu k.
125
Izvēlnes izmantošana
Uzņemšanas izvēlne (režīms j, k, l vai m)
Standard
Quick adjust
Image sharpening
Contrast
Saturation
Reset
Back
Ātrās pielāgošanas un manuālās noregulēšanas veidi
Opcija
Apraksts
Quick adjust (Ātrā
pielāgošana) 1
Automātiski noregulē asuma, kontrasta un piesātinājuma līmeni.
Iestatot virzienā uz „–” zīmi, atlasītās COOLPIX Picture Control opcijas
efekts samazinās; iestatot virzienā uz „+” zīmi, efekts palielinās.
• Noklusējuma iestatījums: 0
Image sharpening
(Attēla korekcija)
Izmantojams, lai kontrolētu, cik lielā mērā uzņemšanas laikā jāpalielina
kontūru asums.
Jo lielāks ir skaitlis, jo asāks ir attēls; jo mazāks ir skaitlis, jo mazāks ir attēla
kontrasts.
Atlasiet A (automātiski) automātiskai pieregulēšanai.
• Noklusējuma iestatījums: 3 opcijai Standard (Standarta) vai
Monochrome (Vienkrāsains), 2 opcijai Neutral (Neitrāls) un 4
opcijai Vivid (Košs)
Contrast (Kontrasts)
Izmantojams, lai kontrolētu kontrastu.
Iestatot virzienā uz „–” zīmi, kontrasts samazinās; iestatot virzienā uz „+”
zīmi, kontrasts palielinās. Atlasiet mazākas vērtības, lai novērstu krāsas
zudumu portreta vai objekta izgaismotajās vietās tiešās saules gaismas
ietekmē. Atlasiet lielākas vērtības, lai saglabātu detalizāciju miglainās
ainavās un citos zema kontrasta attēlos.
Atlasiet A (automātiski) automātiskai pieregulēšanai.
• Noklusējuma iestatījums: 0
Saturation
(Piesātinājums) 2
Izmantojams, lai kontrolētu krāsu košumu.
Iestatot virzienā uz „–” zīmi, spilgtums samazinās, un, iestatot virzienā uz
„+” zīmi, spilgtums palielinās.
Atlasiet A (automātiski) automātiskai pieregulēšanai.
• Noklusējuma iestatījums: 0
Filter effects (Filtra
efekti) 3
Nodrošina krāsas filtru efektu vienkrāsainām fotogrāfijām.
• OFF: filtra efekti netiek lietoti.
• Y (dzeltenā), O (oranžā), R (sarkanā):
kontrasta uzlabošana. Var izmantot debesu spilgtuma mazināšanai
ainavu fotogrāfijās. Kontrasts tiek pastiprināts šādā secībā: Y ➝ O ➝ R.
• G (zaļā):
ādas toņa un iezīmju, piemēram, lūpu, kontrasta mazināšana.
Piemērots portretiem.
• Noklusējuma iestatījums: OFF
126
Izvēlnes izmantošana
Uzņemšanas izvēlne (režīms j, k, l vai m)
1
2
3
Opcija
Apraksts
Toning (Tonēšana) 3
Izmanto, lai iestatītu vienkrāsaino fotogrāfiju nokrāsu, izvēloties kādu no
opcijām: B&W (Melnbalts) (melnbalts), Sepia (sēpija) un Cyanotype
(ciāntipa) (vienkrāsains ar zilganu nokrāsu).
Nospiežot kursortaustiņu I, kad atlasīta opcija Sepia (sēpija) vai
Cyanotype (ciāntipa), var atlasīt piesātinājuma līmeni. Nospiediet JK,
lai noregulētu piesātinājumu.
• Noklusējuma iestatījums: B&W (Melnbalts) (melnbalts)
Ātrā pielāgošana nav pieejama iestatījumiem Neutral (Neitrāls), Monochrome
(Vienkrāsains), Custom 1 (1. pielāgotais režīms) un Custom 2 (2. pielāgotais režīms). Pēc
manuālās iestatīšanas izmantojot ātro pielāgošanu, manuāli iestatītās vērtības tiek atspējotas.
Nav redzams iestatījumam Monochrome (Vienkrāsains).
Redzams tikai iestatījumam Monochrome (Vienkrāsains).
B
Piezīmes par attēla korekciju
Uzņemšanas laikā opcijas Image sharpening (Attēla korekcija) efektu ekrānā nevar priekšskatīt.
Pārbaudiet rezultātus atskaņošanas režīmā.
B
Piezīmes par kontrastu, piesātinājumu un A (automātisko) režīmu
Kontrasts un piesātinājums var atšķirties atkarībā no ekspozīcijas un objekta izmēra un izvietojuma
kadrā.
127
Izvēlnes izmantošana
Uzņemšanas izvēlne (režīms j, k, l vai m)
Custom Picture Control (Pielāgota Picture Control
funkcija) (COOLPIX Custom Picture Control (Pielāgota
Picture Control funkcija))
Pagrieziet grozāmo režīmu pārslēgu līdz atzīmei j, k, l, m vai M1 M poga d M
izvēlnes ikona j, k, l, m vai M2 M Custom Picture Control (Pielāgota Picture Control
funkcija) M poga k
1
2
Šo iestatījumu var konfigurēt arī režīmā u (Movie manual (Manuālais video)).
Kad veicat ierakstīšanu režīmā u (Movie manual (Manuālais video)), tiek rādīta izvēlnes ikona
G.
Pielāgojiet COOLPIX Picture Control (A125) iestatījumus un reģistrējiet tos opcijā Custom
1 (1. pielāgotais režīms) vai Custom 2 (2. pielāgotais režīms) opcijā Picture Control.
1
Izmantojiet kursortaustiņu HI, lai
atlasītu Edit and save (Rediģēt un
saglabāt), un nospiediet pogu k.
• Atlasiet Delete (Dzēst), lai dzēstu reģistrētu COOLPIX
Custom Picture Control (Pielāgota Picture Control
funkcija).
Custom Picture Control
Edit and save
Delete
2
Atlasiet sākotnējo COOLPIX Picture Control (A124), kuru vēlaties
rediģēt, un nospiediet pogu k.
3
Izmantojiet HI, lai iezīmētu vēlamo opciju, un pēc tam JK, lai
atlasītu vērtību (A125).
• Šīs opcijas ir tādas pašas kā COOLPIX Picture Control pielāgošanai.
• Kad regulēšana ir pabeigta, nospiediet pogu k.
• Lai pielāgoto vērtību vietā atjaunotu noklusējuma iestatījumus, atlasiet opciju Reset
(Atiestatīt) un nospiediet pogu k.
4
Atlasiet reģistrācijas galamērķi un
nospiediet pogu k.
• Custom 1 (1. pielāgotais režīms) vai Custom 2 (2.
pielāgotais režīms) kļūst atlasāms opcijā Picture
Control vai Custom Picture Control (Pielāgota
Picture Control funkcija).
• Lai mainītu pielāgotās vērtības, atlasiet Custom 1 (1.
pielāgotais režīms) vai Custom 2 (2. pielāgotais
režīms) opcijā Picture Control vai Custom Picture
Control (Pielāgota Picture Control funkcija).
128
Izvēlnes izmantošana
Uzņemšanas izvēlne (režīms j, k, l vai m)
Save as
Custom 1
Custom 2
White Balance (Baltā balanss) (Adjusting Hue (nokrāsas
noregulēšana))
Pagrieziet grozāmo režīmu pārslēgu līdz atzīmei j, k, l, m vai M1 M poga d M
izvēlnes ikona j, k, l, m vai M2 M White balance (Baltā balanss) M poga k
1
2
Šo iestatījumu var konfigurēt arī režīmā u (Movie manual (Manuālais video)).
Kad veicat ierakstīšanu režīmā u (Movie manual (Manuālais video)), tiek rādīta izvēlnes ikona G.
Noregulējiet baltā balansu, lai pielāgotu to atbilstoši gaismas avotam vai laika apstākļiem, tā
nodrošinot attēla krāsu atbilstību reālajām krāsām.
Opcija
Apraksts
a1
Auto (normal)
(Automātiski
(normāls))
(noklusējuma
iestatījums)
a2
Auto (warm lighting)
(Automātiski (silts
apgaismojums))
b
Preset manual
(Iepriekš iestatīts
manuāls režīms)
Izmantojiet, ja vēlamais rezultāts netiek sasniegts ar Auto (normal)
(Automātiski (normāls)), Auto (warm lighting) (Automātiski (silts
apgaismojums)), Incandescent (Spilgts apgaismojums) utt. (A131).
c
Daylight (Dienas
gaisma)*
Izmantojiet tiešā saules gaismā.
d
Incandescent (Spilgts
apgaismojums)*
Izmantojiet kvēlspuldžu apgaismojumā.
e
Fluorescent
(Fluorescējošs)
Izmantojiet gandrīz jebkura veida dienasgaismas lampu
apgaismojumā. Izvēlieties kādu no šīm opcijām: 1 (vēsi baltas
fluorescējošas lampas), 2 (baltas fluorescējošas dienasgaismas
lampas) vai 3 (fluorescējošas dienasgaismas lampas).
Baltā balanss tiek automātiski pielāgots.
Kad tas ir iestatīts pozīcijā Auto (warm lighting) (Automātiski
(silts apgaismojums)), attēli tiek saglabāti ar siltām krāsām, ja
uzņemti kvēlspuldžu apgaismojumā. Izmantojot zibspuldzi, baltā
balanss tiek noregulēts atbilstoši zibspuldzes apgaismojumam.
f
Cloudy (Mākoņains)* Izmantojiet mākoņainā laikā.
g
Flash (Zibspuldze)* Izmantojiet ar zibspuldzi.
x
Choose color
temp. (Izvēlēties
krāsu temp.)
Izmantojiet, lai tieši norādītu krāsu temperatūru (A130).
* Iespējama precīza pielāgošana, veicot septiņas darbības. Izmantojiet plus zīmi (+), lai palielinātu
zilo nokrāsu, un mīnus zīmi (–), lai palielinātu sarkano nokrāsu.
B
Piezīmes par baltā balansu
• Ja baltā balansa iestatījums ir cits nekā Auto (normal) (Automātiski (normāls)), Auto (warm lighting)
(Automātiski (silts apgaismojums)) vai Flash (Zibspuldze) (A25), nolaidiet iebūvēto zibspuldzi.
• Šī funkcija var būt nepieejama izmantošanai kopā ar citām funkcijām (A75).
129
Izvēlnes izmantošana
Uzņemšanas izvēlne (režīms j, k, l vai m)
C
Krāsu temperatūra
Krāsu temperatūra ir gaismas avota krāsas objektīvs raksturlielums, kas izteikts absolūtās
temperatūras vienībās (K — kelvini). Gaismas avoti, kuru krāsu temperatūra ir zemāka, šķiet
sarkanīgāki, bet gaismas avoti, kuru krāsu temperatūra ir augstāka, šķiet zilganāki.
Sarkanā krāsā
Zils
3000
1
2
4000
3
4
5000
6000
567 8
8000
9
10000 [K]
0 a
1 Nātrija spuldzes: 2700 K
7 Zibspuldze: 5400 K
Kvēlspuldze/
2 silti balta fluorescējošā spuldze: 3000 K
8 Apmākušās debesis: 6000 K
3 Balta fluorescējošā spuldze: 3700 K
9 6500 K
4 Vēsi balta fluorescējošā spuldze: 4200 K
0 spuldze: 7200 K
Dienasgaismas fluorescējošā spuldze:
Augstas temperatūras dzīvsudraba
Baltas dienasgaismas fluorescējošā
5 spuldze: 5000 K
a Ēna: 8000 K
6 Tieša saules gaisma: 5200 K
130
Izvēlnes izmantošana
Uzņemšanas izvēlne (režīms j, k, l vai m)
Iepriekš iestatīta manuāla režīma izmantošana
Lai izmērītu baltā balansa vērtību uzņemšanas laikā izmantotajā apgaismojumā, rīkojieties,
kā norādīts turpmāk.
1
Novietojiet baltu vai pelēku atsauces objektu apgaismojumā, kurā
notiks uzņemšana.
2
Izmantojiet kursortaustiņu HI, lai
atlasītu opciju Preset manual (Iepriekš
iestatīts manuāls režīms), un nospiediet
pogu k.
• Objektīvs izbīdās tālummaiņas pozīcijā mērījumu
veikšanai.
3
Atlasiet Measure (Mērīt).
White balance
Auto (normal)
Auto (warm lighting)
Preset manual
Daylight
Incandescent
Fluorescent
Preset manual
• Lai piemērotu pēdējo izmērīto vērtību, atlasiet Cancel
(Atcelt).
Cancel
Measure
4
Kadrējiet balto vai pelēko atsauces
objektu mērīšanas logā un nospiediet
pogu k, lai izmērītu vērtību.
• Aizvars ir atbrīvots, un mērīšana ir pabeigta (attēls
netiek saglabāts).
Preset manual
Cancel
Measure
Mērīšanas logs
B
Piezīmes par iepriekš iestatīto manuālo režīmu
Zibspuldzes apgaismojuma baltā balansa vērtību nevar izmērīt, izmantojot režīmu Preset manual
(Iepriekš iestatīts manuāls režīms). Uzņemot attēlus ar zibspuldzi, funkcijai White balance
(Baltā balanss) iestatiet opciju Auto (normal) (Automātiski (normāls)), Auto (warm lighting)
(Automātiski (silts apgaismojums)) vai Flash (Zibspuldze).
131
Izvēlnes izmantošana
Uzņemšanas izvēlne (režīms j, k, l vai m)
Metering (Mērīšana)
Pagrieziet grozāmo režīmu pārslēgu līdz atzīmei j, k, l, m vai M M poga d
M izvēlnes ikona j, k, l, m vai M M Metering (Mērīšana) M poga k
Objekta spilgtuma mērīšanas procesu ekspozīcijas noteikšanai sauc par mērīšanu.
Izmantojiet šo opciju, lai iestatītu metodi, kā kamerai jāmēra ekspozīcija.
Opcija
Apraksts
G
Matrix (Matrica)
(noklusējuma
iestatījums)
Kamera izmanto mērīšanai plašu ekrāna apgabalu.
Ieteicams parastai uzņemšanai.
q
Center-weighted
(Centra svērtais)
Kamera veic visa kadra mērīšanu, bet visprecīzāk tas tiek darīts
objektam kadra centrā. Klasiskā mērīšana portretiem saglabā fona
detaļas, ļaujot noteikt ekspozīciju pēc apgaismojuma apstākļiem
kadra centrā.*
r
Spot (Punkts)
Kamera mēra ar apli apvilkto apgabalu kadra centrā. To var
izmantot, kad objekts ir daudz gaišāks vai tumšāks par fonu.
Pārliecinieties, vai objekts uzņemšanas laikā atrodas ar apli
norādītajā apgabalā.*
* Lai iestatītu fokusu un ekspozīciju objektiem, kas neatrodas centrā, mainiet opcijas AF area
mode (AF apgabala režīms) iestatījumu uz manuālo režīmu, iestatiet fokusa apgabalu kadra
centrā un pēc tam izmantojiet fokusa fiksatoru (A66).
B
Piezīmes par mērīšanu
• Ja tiek izmantota digitālā tālummaiņa, atbilstīgi tālummaiņas koeficientam tiek atlasīta opcija
Center-weighted (Centra svērtais) vai Spot (Punkts).
• Šī funkcija var būt nepieejama izmantošanai kopā ar citām funkcijām (A75).
C
Parādīšana uzņemšanas ekrānā
Ja ir atlasīta opcija Center-weighted (Centra svērtais) vai Spot (Punkts), redzams mērīšanas
diapazona rāmis (A11) (izņemot digitālās tālummaiņas laikā).
132
Izvēlnes izmantošana
Uzņemšanas izvēlne (režīms j, k, l vai m)
Nepārtrauktā uzņemšana
Pagrieziet grozāmo režīmu pārslēgu līdz atzīmei j, k, l, m vai M M poga d
M izvēlnes ikona j, k, l, m vai M M Continuous (Nepārtraukts) M poga k
Opcija
Apraksts
U
Single (Viens)
(noklusējuma
iestatījums)
Katru reizi, kad tiek nospiesta aizvara atbrīvošanas poga, tiek
uzņemts viens attēls.
k
Continuous H
(Nepārtraukti lielā
ātrumā)
Kamēr aizvara atbrīvošanas poga tiek turēta līdz galam nospiesta,
attēli tiek tverti nepārtraukti.
• Kamera nepārtraukti var uzņemt līdz 7 attēliem ar aptuvenu
ātrumu 7 kadri/s.
m
Continuous L
(Nepārtraukti
mazā ātrumā)
Kamēr aizvara atbrīvošanas poga tiek turēta līdz galam nospiesta,
attēli tiek tverti nepārtraukti.
• Kamera nepārtraukti var uzņemt līdz 200 attēliem ar aptuvenu
ātrumu 1 kadrs/s.
q
Kad aizvara atbrīvošanas poga ir nospiesta līdz pusei, sākas
uzņemšana ar pirmsuzņemšanas kešatmiņu. Kad aizvara
atbrīvošanas poga ir nospiesta līdz galam, kamera saglabā pašreizējo
attēlu, kā arī tieši pirms pogas nospiešanas tvertos attēlus (A134).
Pre-shooting
Pirmsuzņemšanas kešatmiņa ļauj viegli tvert ideālus momentus.
cache
(Pirmsuzņemšanas • Kamera nepārtraukti var uzņemt līdz 20 attēliem ar ātrumu
15 kadri/s (tostarp līdz 5 uzņemtiem attēliem pirmsuzņemšanas
kešatmiņa)
kešatmiņā).
• Attēla kvalitāte ir fiksēta pozīcijā Normal (Normāls) savukārt
attēla izmērs — A (1280 × 960 pikseļi).
Continuous H: 120
fps (Nepārtraukti
n
lielā ātrumā: 120
kadri/s)
Ik reizi, kad aizvara atbrīvošanas poga ir nospiesta līdz galam, attēli
nepārtraukti tiek tverti lielā ātrumā.
• Kamera nepārtraukti var uzņemt līdz 60 attēliem ar aptuvenu
ātrumu 120 kadri/s.
• Attēla izmērs ir fiksēts pozīcijā f (640 × 480 pikseļi).
Continuous H: 60
fps (Nepārtraukti
j
lielā ātrumā: 60
kadri/s)
Ik reizi, kad aizvara atbrīvošanas poga ir nospiesta līdz galam, attēli
nepārtraukti tiek tverti lielā ātrumā.
• Kamera nepārtraukti var tvert līdz pat 60 attēliem ar ātrumu
60 kadri/s.
• Attēla izmērs ir fiksēts pozīcijā O (1920 × 1080 pikseļi).
X
Intvl timer
shooting
(Uzņemšana ar
intervāla taimeri)
Kamera automātiski nepārtraukti tver nekustīgus attēlus ar norādīto
laika intervālu (A135).
133
Izvēlnes izmantošana
Uzņemšanas izvēlne (režīms j, k, l vai m)
B
Piezīmes par nepārtraukto uzņemšanu
• Tiek fiksētas katras sērijas pirmā uzņēmuma fokusa un ekspozīcijas vērtības. Arī baltā balansam
tiek fiksēta katras sērijas pirmā uzņēmuma vērtība, izņemot gadījumus, kad tiek izmantots režīms
Continuous L (Nepārtraukti mazā ātrumā) vai Intvl timer shooting (Uzņemšana ar
intervāla taimeri).
• Attēlu saglabāšanai pēc uzņemšanas var būt nepieciešams zināms laiks.
• Palielinoties ISO jutībai, uzņemtajos attēlos var parādīties trokšņi.
• Kadru uzņemšanas ātrums var palēnināties atkarībā no attēla kvalitātes, attēla izmēra, atmiņas
kartes tipa vai uzņemšanas apstākļiem (piemēram, RAW attēlu saglabāšanas laikā).
• Izmantojot iestatījumus Continuous H: 120 fps (Nepārtraukti lielā ātrumā: 120 kadri/s) vai
Continuous H: 60 fps (Nepārtraukti lielā ātrumā: 60 kadri/s), var parādīties svītras,
spilgtuma vai nokrāsas atšķirības attēlos, kas uzņemti lielā ātrumā mirgojošā apgaismojumā,
piemēram, fluorescējošo, dzīvsudraba vai nātrija spuldžu gaismā.
• Šī funkcija var būt nepieejama izmantošanai kopā ar citām funkcijām (A75).
C
Pirmsuzņemšanas kešatmiņa
Kad aizvara atbrīvošanas poga ir nospiesta līdz pusei vai līdz galam, attēli tiek saglabāti kā norādīts
šeit.
Nospiežot līdz pusei
Nospiežot līdz galam
Saglabātie attēli, pirms
poga nospiesta līdz galam
Saglabātie attēli, kad poga
nospiesta līdz galam
• Kamēr aizvara atbrīvošanas poga ir nospiesta līdz pusei, uzņemšanas ekrānā redzamā
pirmsuzņemšanas kešatmiņas ikona (Q) kļūst zaļa.
134
Izvēlnes izmantošana
Uzņemšanas izvēlne (režīms j, k, l vai m)
Uzņemšana ar intervāla taimeri
Pagrieziet grozāmo režīmu pārslēgu līdz atzīmei j, k, l, m vai M M poga d
M izvēlnes ikona j, k, l, m vai M M Continuous (Nepārtraukts) M poga k
1
Izmantojiet kursortaustiņu HI, lai
atlasītu opciju X Intvl timer shooting
(Uzņemšana ar intervāla taimeri), un
pēc tam nospiediet pogu k.
2
Iestatiet vēlamo intervālu starp
uzņēmumiem.
Continuous
Intvl timer shooting
Intvl timer shooting
m
• Izmantojiet JK, lai atlasītu vienumu, un HI, lai
iestatītu laiku.
• Kad iestatīšana ir pabeigta, nospiediet pogu k.
s
Edit
3
4
Nospiediet d (izvēļņu) pogu, lai atvērtu uzņemšanas ekrānu.
Nospiediet aizvara atbrīvošanas pogu, lai
uzņemtu pirmo attēlu.
30s
• Aizvars tiek automātiski atbrīvots noteiktajā intervālā,
lai uzņemtu otru un nākamos attēlus.
• Ekrāns tiek izslēgts, un attēlu uzņemšanas starplaikā
mirgo barošanas ieslēgšanas indikators.
1/250
5
Kad vēlamais attēlu skaits ir uzņemts, nospiediet aizvara
atbrīvošanas pogu.
• Uzņemšana tiek pabeigta.
• Uzņemšana tiek automātiski pārtraukta šajās situācijās:
- kad atmiņas kartē nav brīvas vietas;
- kad secīgi tiek uzņemti 9999 uzņēmumi.
135
Izvēlnes izmantošana
Uzņemšanas izvēlne (režīms j, k, l vai m)
F5.6
25m 0s
1400
B
Piezīmes par uzņemšanu ar intervāla taimeri
• Lai nepieļautu kameras negaidītu izslēgšanos uzņemšanas laikā, izmantojiet pietiekami uzlādētu
akumulatoru.
• Izmantojot maiņstrāvas adapteri EH-5b/EH-5c un barošanas savienotāju EP-5C (abi pieejami
atsevišķi) (A208), šai kamerai var nodrošināt barošanu no elektrības kontaktligzdas. Nekādā
gadījumā neizmantojiet nevienu citu maiņstrāvas adapteri, izņemot EH-5b/EH-5c. Šī piesardzības
pasākuma neievērošana var būt iemesls kameras pārkaršanai vai tās bojājumam.
• Veicot uzņemšanu ar intervāla taimeri, nemainiet iestatījumu ar grozāmo režīmu pārslēgu. Šādā
gadījumā kamera var pārtraukt uzņemšanu.
• Ja aizvara ātrums ir lēns un attēla saglabāšanai nepieciešams ilgāks laiks nekā noteiktais intervāls,
uzņemšanas laikā ar intervāla taimeri dažu attēlu saglabāšana var tikt atcelta.
136
Izvēlnes izmantošana
Uzņemšanas izvēlne (režīms j, k, l vai m)
ISO Sensitivity (ISO jutība)
Pagrieziet grozāmo režīmu pārslēgu līdz atzīmei j, k, l, m vai M1 M poga d M
izvēlnes ikona j, k, l, m vai M2 M ISO sensitivity (ISO jutība) M poga k
1
2
Šo iestatījumu var konfigurēt arī režīmā u (Movie manual (Manuālais video)).
Kad veicat ierakstīšanu režīmā u (Movie manual (Manuālais video)), tiek rādīta izvēlnes ikona
G.
Augstāka ISO jutība ļauj uzņemt tumšāku objektu attēlus. Turklāt var ar lielāku aizvara ātrumu
uzņemt pat attēlus, kuros ir līdzīga spilgtuma objekti, un samazināt kameras drebēšanas un
objekta kustības radīto izplūšanu.
• Ja iestatīta augstāka ISO jutības vērtība, attēlos var būt trokšņi.
Opcija
ISO sensitivity (ISO
jutība)
Minimum shutter
speed (Minimālais
aizvara ātrums)
B
Apraksts
• Auto (Automātisks) (noklusējuma iestatījums):
jutība tiek automātiski iestatīta diapazonā no ISO 100 līdz 1600. Režīmā
Movie manual (Manuālais video) tā tiek iestatīta diapazonā no ISO 125
līdz 1600.
• Fixed range auto (Fiksēta diapazona automātiskais režīms):
var iestatīt vienu no šiem diapazoniem, kuros kamera automātiski
pielāgo ISO jutību: Y ISO 100-400 (ISOjutība 100-400) vai Z
ISO 100-800 (ISOjutība 100-800). Režīmā Movie manual (Manuālais
video) var iestatīt diapazonu Y ISO 125-400 (ISOjutība 125-400)
vai Z ISO 125-800 (ISOjutība 125-800).
• 100–6400 (125–6400 režīmā Movie manual (Manuālais video)):
ISO jutība ir fiksēta ar norādīto vērtību.
Iestatiet aizvara ātrumu, pie kura tiek sākta automātiska ISO jutības
pielāgošana, ja uzņemšanas režīms ir j vai l.
Ja ekspozīcija ar šeit iestatīto aizvara ātrumu nav pietiekama, ISO jutība
tiek automātiski palielināta, lai panāktu optimālu ekspozīciju.
• Iestatījums ir iespējots, ja opcija ISO sensitivity (ISO jutība) ir iestatīta
pozīcijā Auto (Automātisks) vai Fixed range auto (Fiksēta
diapazona automātiskais režīms).
• Ja ekspozīcija nav pietiekama arī pēc ISO jutības palielināšanas, aizvara
ātrums samazinās.
• Noklusējuma iestatījums: None (Nav)
Piezīmes par ISO jutību
• Ja vienumam ISO sensitivity (ISO jutība) ir iestatīta opcija Auto (Automātisks) vai Fixed
range auto (Fiksēta diapazona automātiskais režīms) m (manuālajā) režīmā, ISO jutībai tiek
fiksēta vērtība ISO 100.
• Ja vienumam Exposure mode (Ekspozīcijas režīms) ir atlasīta opcija Manual (Manuāls)
režīmā Movie manual (Manuālais video) un vienumam ISO sensitivity (ISO jutība) ir iestatīta
opcija Auto (Automātisks) vai Fixed range auto (Fiksēta diapazona automātiskais
režīms), ISO jutībai tiek fiksēta vērtība ISO 125.
• Šī funkcija var būt nepieejama izmantošanai kopā ar citām funkcijām (A75).
137
Izvēlnes izmantošana
Uzņemšanas izvēlne (režīms j, k, l vai m)
C
ISO jutības parādīšana uzņemšanas ekrānā
• Ja ir atlasīts iestatījums Auto (Automātisks), palielinoties ISO jutībai, redzama ikona E.
• Ja ir atlasīta opcija Fixed range auto (Fiksēta diapazona automātiskais režīms), tiek
parādīta ISO jutības maksimālā vērtība.
138
Izvēlnes izmantošana
Uzņemšanas izvēlne (režīms j, k, l vai m)
Exposure Bracketing (Ekspozīcijas vairākkadru
dublēšana)
Pagrieziet grozāmo režīmu pārslēgu līdz j, k vai l M poga d M izvēlnes ikona j,
k vai l M Exposure bracketing (Ekspozīcijas vairākkadru dublēšana) M poga k
Ļauj automātiski mainīt ekspozīciju (spilgtumu) nepārtrauktas uzņemšanas laikā. Tas ir
efektīvi uzņemšanai situācijās, kad ir grūti pielāgot attēla spilgtumu.
Opcija
Apraksts
Off (Izslēgts)
(noklusējuma
iestatījums)
Ekspozīcijas vairākkadru dublēšana netiek veikta.
±0.3 (±0,3)
Kad aizvara atbrīvošanas poga ir nospiesta līdz galam, secīgi tiek uzņemti 3
uzņēmumi un kamera maina ekspozīciju ar soli 0, –0,3 un +0,3 katrā no
uzņēmumiem.
±0.7 (±0,7)
Kad aizvara atbrīvošanas poga ir nospiesta līdz galam, secīgi tiek uzņemti 3
uzņēmumi un kamera maina ekspozīciju ar soli 0, –0,7 un +0,7 katrā no
uzņēmumiem.
±1.0 (±1,0)
Kad aizvara atbrīvošanas poga ir nospiesta līdz galam, secīgi tiek uzņemti 3
uzņēmumi un kamera maina ekspozīciju ar soli 0, –1,0 un +1,0 katrā no
uzņēmumiem.
B
Piezīmes par ekspozīcijas vairākkadru dublēšanu
• Exposure bracketing (Ekspozīcijas vairākkadru dublēšana) nav pieejama m (manuālajā)
režīmā.
• Ja vienlaikus ir iestatīta ekspozīcijas kompensācija (A69) un opcijai Exposure bracketing
(Ekspozīcijas vairākkadru dublēšana) ir iestatīta vērtība ±0.3 (±0,3), ±0.7 (±0,7) vai ±1.0
(±1,0), tiek piemērotas ekspozīcijas kompensācijas summas vērtības.
• Šī funkcija var būt nepieejama izmantošanai kopā ar citām funkcijām (A75).
139
Izvēlnes izmantošana
Uzņemšanas izvēlne (režīms j, k, l vai m)
AF Area Mode (AF apgabala režīms)
Pagrieziet grozāmo režīmu pārslēgu līdz atzīmei j, k, l, m vai M M poga d
M izvēlnes ikona j, k, l, m vai M M AF area mode (AF apgabala režīms) M poga k
Iestatiet, kā kamera atlasa fokusa apgabalu autofokusam.
Opcija
Face priority
a (Sejas
prioritāte)
Apraksts
Kad kamera nosaka cilvēka seju, tā
iestata fokusu uz šo seju. Vairāk
informācijas skatiet sadaļā „Seju
uztveršanas izmantošana” (A64).
Kadrējot kompozīciju, kurā nav cilvēku
vai noteiktu seju, kamera automātiski
atlasa vienu vai vairākus no
deviņiem fokusa apgabaliem, kuros ir
objekts, kas atrodas vistuvāk kamerai.
1/250
F5.6
25m 0s
1400
Fokusa apgabals
Manual
y (spot)
(Manuāls
režīms (sīks))
Manual
(normal)
(Manuāls
x
režīms
(normāls))
Izmantojiet kursortaustiņu
HIJK vai pagrieziet to, lai
pārvietotu fokusa apgabalu uz vietu,
kuru vēlaties fokusēt.
Lai izmantotu kursortaustiņu
zibspuldzes režīma vai citu iestatījumu
konfigurēšanai, nospiediet pogu k. Lai
atgrieztos pie fokusa apgabala
pārvietošanas, vēlreiz nospiediet pogu
k.
Pārvietojamā fokusa apgabala diapazons
Fokusa apgabals (centrs)
Manual
(wide)
(Manuāls
w režīms
(plats))
Fokusa apgabals (pārvietots)
140
Izvēlnes izmantošana
Uzņemšanas izvēlne (režīms j, k, l vai m)
Opcija
Apraksts
Izmantojiet šo funkciju, lai uzņemtu
kustīgu objektu attēlus. Reģistrējiet
Subject
objektu, uz kuru kamera iestata fokusu.
tracking
Fokusa apgabals automātiski
s (Objekta
pārvietojas, lai izsekotu objekta
kustības
kustībai. Vairāk informācijas skatiet
paredzēšana) sadaļā „Objekta kustības paredzēšanas
funkcijas izmantošana” (A142).
Target
finding AF
(Mērķa
M meklēšanas
AF)
(noklusējuma
iestatījums)
End
Kad kamera konstatē galveno objektu,
tā iestata fokusu uz šo objektu.
Skatiet sadaļu „Mērķa meklēšanas AF
izmantošana” (A63).
1/250
F5.6
Fokusa apgabali
B
Piezīmes par AF apgabala režīmu
• Izmantojot digitālo tālummaiņu, kamera iestata fokusu uz apgabalu kadra centrā neatkarīgi no
AF area mode (AF apgabala režīms) iestatījuma.
• Ja fokusa režīma atlasītājs ir iestatīts stāvoklī r (manuālais fokuss), AF area mode (AF
apgabala režīms) nevar iestatīt.
• Šī funkcija var būt nepieejama izmantošanai kopā ar citām funkcijām (A75).
141
Izvēlnes izmantošana
Uzņemšanas izvēlne (režīms j, k, l vai m)
Objekta kustības paredzēšanas funkcijas izmantošana
Pagrieziet grozāmo režīmu pārslēgu līdz j, k, l, m vai M M poga d M izvēlnes
ikona j, k, l, m vai M M AF area mode (AF apgabala režīms) M poga k
M s Subject tracking (Objekta kustības paredzēšana) M poga k M poga d
1
Reģistrējiet objektu.
• Centrējiet objektu, kuram vēlaties paredzēt kustību,
rāmī kadra centrā un nospiediet pogu k.
• Pēc objekta reģistrēšanas tas tiek ierāmēts ar dzeltenu
līniju (tā norādot fokusa apgabalu), un kamera sāk šī
objekta kustības paredzēšanu.
• Ja objektu nevar reģistrēt, līnija ir sarkanā krāsā. Mainiet
kompozīciju un mēģiniet vēlreiz reģistrēt objektu.
• Lai atceltu objekta reģistrāciju, nospiediet pogu k.
• Ja kamera vairs nevar paredzēt reģistrētā objekta
kustību, fokusa apgabals nozūd. Vēlreiz reģistrējiet
objektu.
Start
End
2
Nospiediet aizvara atbrīvošanas pogu līdz
galam, lai uzņemtu attēlu.
• Ja aizvara atbrīvošanas poga ir nospiesta, kamēr fokusa
apgabals nav redzams, kamera fokusējas uz objektu
kadra centrā.
1/250
B
F5.6
Piezīmes par objekta kustības paredzēšanu
• Veicot tādas darbības kā tālummaiņa, kamēr kamera veic objekta kustības paredzēšanu,
reģistrācija tiek atcelta.
• Noteiktos uzņemšanas apstākļos objekta kustības paredzēšana var nebūt iespējama.
142
Izvēlnes izmantošana
Uzņemšanas izvēlne (režīms j, k, l vai m)
Autofocus Mode (Autofokusa režīms)
Pagrieziet grozāmo režīmu pārslēgu līdz atzīmei j, k, l, m vai M M poga d
M izvēlnes ikona j, k, l, m vai M M Autofocus mode (Autofokusa režīms) M
poga k
Atlasiet, kā kamera iestata fokusu, uzņemot nekustīgus attēlus.
Opcija
Apraksts
A
Single AF (Viens
AF)
Kamera iestata fokusu tikai tad, ja aizvara atbrīvošanas poga ir
nospiesta līdz pusei.
B
Full-time AF (Pilna
laika AF)
(noklusējuma
iestatījums)
Kamera iestata fokusu vienmēr — pat tad, ja aizvara atbrīvošanas
poga nav nospiesta līdz pusei. Kamēr kamera iestata fokusu, ir
dzirdama objektīva kustības radītā skaņa.
B
Piezīmes par autofokusa režīmu
• Ja fokusa režīma atlasītājs ir iestatīts stāvoklī r (manuālais fokuss), Autofocus mode
(Autofokusa režīms) nevar iestatīt.
• Šī funkcija var būt nepieejama izmantošanai kopā ar citām funkcijām (A75).
C
Autofokusa režīms video ierakstīšanai
Autofokusa režīmu video ierakstīšanai var iestatīt video izvēlnē ar opciju Autofocus mode
(Autofokusa režīms) (A153).
Flash Exp. Comp. (Zibspuldzes eksp. komp.)
Pagrieziet grozāmo režīmu pārslēgu līdz atzīmei j, k, l, m vai M M poga d
M izvēlnes ikona j, k, l, m vai M M Flash exp. comp. (Zibspuldzes eksp. komp.) M
poga k
Noregulē zibspuldzes jaudu. Izmantojiet šo opciju, ja zibspuldze ir pārāk spilgta vai pārāk
tumša.
• Ja iestatīšanas ekrānā netiek parādīta kompensācijas vērtība, kuru vēlaties iestatīt, spiediet
kursortaustiņu HI, līdz tā tiek parādīta.
Opcija
Apraksts
+0.3 (+0,3) – +2.0
(+2,0)
Zibspuldzes jauda tiek palielināta no +0.3 (+0,3) līdz +2.0 (+2,0) EV ar
1/3 EV soli, lai kadra galveno objektu padarītu spilgtāku.
0.0 (0,0) (noklusējuma
iestatījums)
Zibspuldzes jauda nav pielāgota.
-0.3 (-0,3) – -2.0 (-2,0)
Zibspuldzes jauda tiek samazināta no -0.3 (-0,3) līdz -2.0 (-2,0) EV ar
1/3 EV lielu soli, lai novērstu nevajadzīgu izgaismojumu vai atspīdumu.
143
Izvēlnes izmantošana
Uzņemšanas izvēlne (režīms j, k, l vai m)
Noise Reduction Filter (Trokšņu samazināšanas filtrs)
Pagrieziet grozāmo režīmu pārslēgu līdz atzīmei j, k, l, m vai M M poga d M izvēlnes
ikona j, k, l, m vai M M Noise reduction filter (Trokšņu samazināšanas filtrs) M poga k
Iestata attēlu saglabāšanas laikā veiktās trokšņu samazināšanas funkcijas darbības līmeni.
Opcija
e High (Augsts)
Normal
(Normāls)
(noklusējuma
iestatījums)
M
l Low (Zems)
Apraksts
Izmanto, lai samazinātu trokšņu līmeni, kas ir augstāks par standarta līmeni.
Izmanto, lai samazinātu standarta trokšņu līmeni.
Izmanto, lai samazinātu trokšņu līmeni, kas ir zemāks par standarta līmeni.
Active D-Lighting (Aktīvā D-Lighting)
Pagrieziet grozāmo režīmu pārslēgu līdz atzīmei j, k, l, m vai M M poga d
M izvēlnes ikona j, k, l, m vai M M Active D-Lighting (Aktīvā D-Lighting) M
poga k
Detaļas izgaismotās un ēnotās attēla daļās tiek saglabātas, un dabiskais kontrasts, kas
saskatāms ar neapbruņotu aci, tiek labi atveidots tvertajā attēlā. Tas ir ļoti efektīvi, ja
uzņemšanas apstākļos ir liels kontrasts, piemēram, spilgti apgaismota ainava no tumšas
telpas vai ēnoti objekti saulainā jūrmalā.
Opcija
Apraksts
a
b
c
High (Augsts)
Normal (Normāls) Iestatiet efekta līmeni.
Low (Zems)
k
Off (Izslēgts)
(noklusējuma
iestatījums)
B
Aktīvā D-Lighting netiek lietota.
Piezīmes par opciju Aktīvā D-Lighting
• Pēc uzņemšanas attēlu saglabāšanai ir nepieciešams papildu laiks.
• Šī funkcija var būt nepieejama izmantošanai kopā ar citām funkcijām (A75).
C
Aktīvā D-Lighting salīdzinājums ar D-Lighting
• Opcija Active D-Lighting (Aktīvā D-Lighting), tverot attēlu, samazina detaļu neskaidrību
gaišajos apgabalos un pielāgo toni, kad attēli tiek saglabāti.
• Opcija D-Lighting (A84) atskaņošanas izvēlnē pielāgo saglabāto attēlu toni.
144
Izvēlnes izmantošana
Uzņemšanas izvēlne (režīms j, k, l vai m)
Multiple Exposure (Daudzkārtēja ekspozīcija)
Pagrieziet grozāmo režīmu pārslēgu līdz atzīmei j, k, l, m vai M M poga d
M izvēlnes ikona j, k, l, m vai M M Multiple exposure (Daudzkārtēja ekspozīcija) M
poga k
Kamera apvieno divus vai trīs attēlus un saglabā tos kā vienu attēlu.
Opcija
Apraksts
Multiple exposure
mode
(Daudzkārtējas
ekspozīcijas režīms)
Kad ir iestatīta pozīcijā On (Ieslēgts), ļauj uzņemt attēlus daudzkārtējas
ekspozīcijas režīmā.
• Atsevišķie attēli arī tiek saglabāti.
• Noklusējuma iestatījums: Off (Izslēgts)
Auto gain
(Automātiska
palielināšana)
Ļauj iestatīt, vai attēla spilgtums jāpielāgo automātiski, kad attēli tiek
apvienoti.
• Noklusējuma iestatījums: On (Ieslēgts)
B
Piezīmes par daudzkārtējo ekspozīciju
• Attēlu apvienošana var aizņemt zināmu laiku.
• Daudzkārtējas ekspozīcijas uzņemšana tiek pārtraukta, ja uzņemšanas laikā automātiskās
izslēgšanās funkcija (A176) kamerā aktivizē gaidstāves režīmu. Uzņemot ar gariem intervāliem
starp uzņēmumiem, ieteicams iestatīt ilgāku automātiskās izslēgšanās funkcijas laiku.
• Šī funkcija var būt nepieejama izmantošanai kopā ar citām funkcijām (A75).
• Daudzkārtējās ekspozīcijas režīmā uzņemot ar mazāku aizvara ātrumu, saglabātajos attēlos var
parādīties trokšņi (spilgti punkti).
Uzņemšana ar daudzkārtējas ekspozīcijas izmantošanu
Pagrieziet grozāmo režīmu pārslēgu līdz atzīmei j, k, l, m vai M M poga d
M izvēlnes ikona j, k, l, m vai M M Multiple exposure (Daudzkārtēja ekspozīcija) M
poga k
1
Izmantojiet HI kursortaustiņu, lai
atlasītu Multiple exposure mode
(Daudzkārtējas ekspozīcijas režīms), un
pēc tam nospiediet pogu k.
145
Izvēlnes izmantošana
Uzņemšanas izvēlne (režīms j, k, l vai m)
Multiple exposure
Multiple exposure mode
Auto gain
2
Atlasiet On (Ieslēgts) un pēc tam
nospiediet pogu k.
Multiple exposure mode
On
Off
3
Nospiediet d (izvēļņu) pogu, lai atvērtu uzņemšanas ekrānu.
4
Nospiediet aizvara atbrīvošanas pogu, lai
uzņemtu pirmo attēlu.
1/250
5
F5.6
25m 0s
1400
Nospiediet aizvara atbrīvošanas pogu, lai
uzņemtu otro attēlu.
• Kadrējiet attēlu, skatoties uz redzamo caurspīdīgo
pirmo attēlu.
• Uzņemot otro attēlu, tiek rādīts caurspīdīgs saglabātā
pirmā un otrā attēla apvienotais attēls.
25m 0s
• Lai atspējotu daudzkārtējās ekspozīcijas funkciju pēc
1/250
F5.6
1400
otra attēla uzņemšanas, funkcijai Multiple exposure
mode (Daudzkārtējas ekspozīcijas režīms) iestatiet opciju Off (Izslēgts) vai pagrieziet
grozāmo režīmu pārslēgu uz jebkuru režīmu, izņemot j, k, l, m vai M.
6
Nospiediet aizvara atbrīvošanas pogu, lai uzņemtu trešo attēlu.
• Apvienotais pirmā līdz trešā uzņēmuma attēls tiek saglabāts un daudzkārtējā ekspozīcija ir
pabeigta.
• Līdz brīdim, kad ir uzņemts trešais attēls, var paiet zināms laiks.
146
Izvēlnes izmantošana
Uzņemšanas izvēlne (režīms j, k, l vai m)
Zoom Memory (Tālummaiņas atmiņa)
Pagrieziet grozāmo režīmu pārslēgu līdz atzīmei j, k, l, m vai M M poga d
M izvēlnes ikona j, k, l, m vai M M Zoom memory (Tālummaiņas atmiņa) M
poga k
Opcija
Apraksts
On (Ieslēgts)
Pārvietojot tālummaiņas vadības sviru, tālummaiņas pozīcija (vienāda
ar fokusa garumu/skata leņķi 35mm [135] formātā) tiek pārslēgta uz
pozīcijām, kas ir atlasītas, atzīmējot šīs izvēlnes opcijas izvēles rūtiņas.
• Ar kursortaustiņu HI atlasiet fokusa garumu un pēc tam
nospiediet pogu k, lai iestatītu izvēles rūtiņu ieslēgtā [w] vai
izslēgtā stāvoklī.
Ir pieejami šādi iestatījumi: 24 mm, 28 mm, 35 mm, 50 mm, 70
mm, 85 mm, 105 mm, 135 mm, 200 mm, 300 mm, 400 mm, 500
mm, 600 mm, 800 mm, 1000 mm, 1200 mm, 1400 mm, 1600
mm, 1800 mm, 2000 mm, 2200 mm, 2400 mm, 2600 mm, 2800
mm un 3000 mm.
• Noklusējuma iestatījums: On (Ieslēgts) [w] visām izvēles rūtiņām.
• Lai pabeigtu iestatīšanu, nospiediet kursortaustiņu K.
• Opcijā Startup zoom position (Ieslēgšanas tālummaiņas
pozīcija) iestatītā tālummaiņas pozīcija automātiski tiek iestatīta
ieslēgtā stāvoklī [w].
• Tālummaiņas atmiņas funkciju nevar lietot, izmantojot tālummaiņas
vadības pogu objektīva sānā.
Off (Izslēgts)
(noklusējuma
iestatījums)
Tālummaiņas pozīciju var pārvietot uz jebkuru pozīciju, tostarp uz
pozīcijām, kuras var iestatīt ar opciju On (Ieslēgts).
B
Piezīmes par tālummaiņas darbību
• Ja ir iestatīts vairāk kā viens fokusa garums, pārvietojiet tālummaiņas vadības pogu, lai pārslēgtu
fokusa garumu uz vistuvāko vērtību tam, kāds tas bija pirms šīs darbības veikšanas. Lai pārslēgtu
citu fokusa garumu, atbrīvojiet tālummaiņas vadības pogu un pēc tam pārvietojiet to vēlreiz.
• Izmantojot digitālo tālummaiņu, iestatiet opciju Zoom memory (Tālummaiņas atmiņa)
pozīcijā Off (Izslēgts).
147
Izvēlnes izmantošana
Uzņemšanas izvēlne (režīms j, k, l vai m)
Startup Zoom Position (Ieslēgšanas tālummaiņas
pozīcija)
Pagrieziet grozāmo režīmu pārslēgu līdz atzīmei j, k, l, m vai M M poga d
M izvēlnes ikona j, k, l, m vai M M Startup zoom position (Ieslēgšanas
tālummaiņas pozīcija) M poga k
Kad kamera ir ieslēgta, iestatiet tālummaiņas pozīciju (ekvivalenta fokusa garumam/skata
leņķim 35mm [135] formātā).
Ir pieejami šādi iestatījumi: 24 mm (noklusējuma iestatījums), 28 mm, 35 mm, 50 mm, 70
mm, 85 mm, 105 mm un 135 mm.
M Exposure Preview (M ekspozīcijas priekšskatījums)
Pagrieziet grozāmo režīmu pārslēgu līdz atzīmei j, k, l, m vai M M poga d
M izvēlnes ikona j, k, l, m vai M M M exposure preview (M ekspozīcijas
priekšskatījums) M poga k
Ļauj iestatīt, vai spilgtums tiek attēlots uzņemšanas ekrānā, kad ekspozīcija tiek mainīta
m (manuālajā) režīmā.
Opcija
Apraksts
On (Ieslēgts)
Attēlo spilgtumu uzņemšanas ekrānā.
Off (Izslēgts)
(noklusējuma
iestatījums)
Neattēlo spilgtumu uzņemšanas ekrānā.
148
Izvēlnes izmantošana
Uzņemšanas izvēlne (režīms j, k, l vai m)
Izvēlne Movie Manual Mode (Video manuālais
režīms)
Skatiet tālāk norādītās izvēlnes opcijas.
• Exposure mode (Ekspozīcijas režīms) (A94)
• Picture Control (A124)
• Custom Picture Control (Pielāgota Picture Control funkcija) (A128)
• White balance (Baltā balanss) (A129)
• ISO sensitivity (ISO jutība) (A137)
149
Izvēlnes izmantošana
Izvēlne Movie Manual Mode (Video manuālais režīms)
Video izvēlne
Movie Options (Video opcijas)
Aktivizējiet uzņemšanas režīmu M poga d M izvēlnes ikona e M Movie options
(Video opcijas) M poga k
Atlasiet vēlamo video ierakstīšanas opciju. Atlasiet parasta ātruma video opcijas, lai ierakstītu
parastā ātrumā, vai HS video opcijas (A151), lai ierakstītu palēninātus un paātrinātus video.
Atlasāmās video opcijas atšķiras atkarībā no Frame rate (Kadru uzņemšanas ātrums)
iestatījuma (A155).
• Video ierakstīšanai (A222) ieteicams izmantot atmiņas kartes ar SD Speed Class atzīmi 6
vai ātrākas.
Parasta ātruma video opcijas
Opcija (attēla izmērs/
kadru uzņemšanas ātrums, faila
formāts)
Attēla izmērs
Proporcijas
(horizontāli/vertikāli)
J 2160/30p (4K UHD)
K 2160/25p (4K UHD)
3840 × 2160
16:9
e 1080/30p
p 1080/25p
(noklusējuma iestatījums)
1920 × 1080
16:9
I 1080/60p
H 1080/50p
1920 × 1080
16:9
f 720/30p
r 720/25p
1280 × 720
16:9
i 720/60p
w 720/50p
1280 × 720
16:9
• Maksimālais atsevišķu video failu lielums ir 4 GB. Ierakstot video, kas ir ilgāks par aptuveni
sešām minūtēm ar attēla izmēru/kadru uzņemšanas ātrumu 2160/30p (4K UHD) vai
ilgāks par aptuveni septiņām minūtēm ar attēla izmēru/kadru uzņemšanas ātrumu 2160/
25p (4K UHD), tiek izveidoti vairāki faili, ja ierakstītā video lielums pārsniedz 4 GB, un failus
nevar atskaņot nepārtraukti.
Faktiskais atlikušais ierakstīšanas laiks ir atkarīgs no video satura, objekta kustības un
atmiņas kartes tipa.
150
Izvēlnes izmantošana
Video izvēlne
HS video opcijas
Ierakstītie video tiek atskaņoti paātrināti vai palēnināti.
Skatiet sadaļu „Palēnināta un paātrināta atskaņošana” (A152).
Opcija
Apraksts
HS 480/4×
640 × 480
4:3
Palēnināti video, kas ierakstīti ar 1/4 no
parastā ātruma
• Maksimālais ierakstīšanas laiks:
7 minūtes un 15 sekundes
(atskaņošanas laiks: 29 minūtes)
c
d
HS 720/2×
1280 × 720
16:9
Palēnināti video, kas ierakstīti ar 1/2 no
parastā ātruma
• Maksimālais ierakstīšanas laiks:
14 minūtes un 30 sekundes
(atskaņošanas laiks: 29 minūtes)
e
f
HS 1080/0.5×
(HS 1080/
0,5×)
1920 × 1080
16:9
2× lielāka ātruma ātras kustības video
• Maksimālais ierakstīšanas laiks:
29 minūtes (atskaņošanas laiks:
14 minūtes un 30 sekundes)
a
b
B
•
•
•
•
Attēla izmērs
Proporcijas
(horizontāli/vertikāli)
Piezīmes par HS video
Skaņa netiek ierakstīta.
Attēlus nevar saglabāt video ierakstīšanas laikā.
Video ierakstīšanu nevar pauzēt.
Kad sākas video ierakstīšana, tālummaiņas pozīcija, fokuss, ekspozīcija un baltā balanss ir fiksēts.
151
Izvēlnes izmantošana
Video izvēlne
C
Palēnināta un paātrināta atskaņošana
Ierakstot parastā ātrumā:
Ierakstīšanas
laiks
10 s
Atskaņošanas
laiks
10 s
Ierakstīšana, izmantojot iestatījumu a HS 480/4× vai b HS 480/4×:
Videofaili tiek ierakstīti ar ātrumu, kas ir4× lielāks par parastu ātrumu.
Tos atskaņo lēnā kustībā ar 4× mazāku ātrumu.
Ierakstīšanas
laiks
10 s
Atskaņošanas
laiks
40 s
Palēnināta atskaņošana
Ierakstīšana, izmantojot iestatījumu e HS 1080/0.5× (HS 1080/0,5×) vai f HS 1080/
0.5× (HS 1080/0,5×):
Video tiek ierakstīti ar ātrumu, kas ir 1/2 no parastā ātruma.
Videofaili tiek atskaņoti ātrā kustībā ar 2× lielāku ātrumu.
Ierakstīšanas
laiks
10 s
Atskaņošanas
laiks
5s
Paātrināta atskaņošana
152
Izvēlnes izmantošana
Video izvēlne
Autofocus Mode (Autofokusa režīms)
Aktivizējiet uzņemšanas režīmu M poga d M izvēlnes ikona e M Autofocus mode
(Autofokusa režīms) M poga k
Iestatiet, kā kamera iestata fokusu video ierakstīšanas laikā.
Opcija
Single AF (Viens
AF)
A
(noklusējuma
iestatījums)
B
B
Full-time AF (Pilna
laika AF)
Apraksts
Kad sākas video ierakstīšana, fokuss ir fiksēts.
Atlasiet šo opciju, kad attālums starp kameru un objektu ir diezgan
nemainīgs.
Kamera nepārtraukti iestata fokusu.
Atlasiet šo opciju, ja attālums starp kameru un objektu ierakstīšanas
laikā būtiski mainīsies. Ierakstītajā video var būt dzirdama skaņa, kā
kamera iestata fokusu. Ieteicams izmantot opciju Single AF (Viens
AF), lai novērstu traucējumus, ko ierakstīšanas laikā rada kameras
fokusa iestatīšanas skaņa.
Piezīmes par autofokusa režīmu
• Video režīmā ar augstas izšķirtspējas intervālu, iestatījums ir fiksēts pozīcijā Single AF (Viens AF).
• Ja izvēlnē Movie options (Video opcijas) ir atlasīta HS video opcija, iestatījums ir fiksēts pozīcijā
Single AF (Viens AF).
• Ja fokusa režīma atlasītājs ir iestatīts stāvoklī r (manuālais fokuss), Autofocus mode
(Autofokusa režīms) nevar iestatīt.
• Šī funkcija var būt nepieejama izmantošanai kopā ar citām funkcijām (A75).
153
Izvēlnes izmantošana
Video izvēlne
Electronic VR (Elektroniskā vibrāciju samazināšanas
sistēma)
Aktivizējiet uzņemšanas režīmu M poga d M izvēlnes ikona e M Electronic VR
(Elektroniskā vibrāciju samazināšanas sistēma) M poga k
Iestatiet, vai video ierakstīšanas laikā ir vai nav nepieciešama elektroniskā vibrāciju
samazināšanas funkcija.
Opcija
Apraksts
On (Ieslēgts)
(noklusējuma iestatījums)
Veic elektronisko vibrāciju samazināšanu.
• Skata leņķis (t. i., kadrā redzamais apgabals) kļūst šaurāks.
• Kad iestatīšanas izvēlnes funkcijai Vibration reduction
(Vibrāciju samazināšana) (A171) iestatīta opcija Normal
(Normāls), Active (Aktīvs), Normal (framing first) (Parasts
(kadrēšana vispirms)) vai Active (framing first) (Aktīvs
(kadrēšana vispirms)), vienlaikus tiek veikta optiska vibrāciju
samazināšana.
Off (Izslēgts)
Neveic elektronisko vibrāciju samazināšanu.
B
Piezīmes par elektronisko vibrāciju samazināšanas sistēmu
• Video režīmā ar augstas izšķirtspējas intervālu, iestatījums ir fiksēts pozīcijā On (Ieslēgts).
• Ja funkcijai Movie options (Video opcijas) atlasīta opcija 2160/30p, 2160/25p vai HS video,
iestatījums ir fiksēts pozīcijā Off (Izslēgts).
Wind Noise Reduction (Vēja trokšņu samazināšana)
Aktivizējiet uzņemšanas režīmu M poga d M izvēlnes ikona e M Wind noise
reduction (Vēja trokšņu samazināšana) M poga k
Opcija
Apraksts
On (Ieslēgts)
Samazina skaņu, kas rodas, video ierakstīšanas laikā vējam pūšot
mikrofonā. Atskaņošanas laikā var būt apgrūtināta citu skaņu
dzirdamība.
Off (Izslēgts)
(noklusējuma iestatījums)
Vēja trokšņu samazināšana ir atspējota.
B
Piezīmes par vēja trokšņa samazināšanu
Ja atverat režīmu superlapse movie (augstas izšķirtspējas intervāla fotografēšanas video) vai arī, ja
sadaļā Movie options (Video opcijas) atlasāt HS video opciju, iestatījums tiek fiksēts stāvoklī Off
(Izslēgts).
154
Izvēlnes izmantošana
Video izvēlne
Zoom Microphone (Tālummaiņas mikrofons)
Aktivizējiet uzņemšanas režīmu M poga d M izvēlnes ikona e M Zoom
microphone (Tālummaiņas mikrofons) M poga k
Opcija
Apraksts
On (Ieslēgts)
(noklusējuma iestatījums)
Atbilstoši skata leņķim kamera ieraksta skaņu plašā apgabalā
platleņķa tālummaiņas pozīcijā un ierobežotā apgabalā — telefoto
tālummaiņas pozīcijā.
Off (Izslēgts)
Tālummaiņas mikrofons ir atspējots.
B
Piezīmes par tālummaiņas mikrofonu
Iestatījums tiek fiksēts stāvoklī Off (Izslēgts) šādos gadījumos.
• Režīmā superlapse movie (augstas izšķirtspējas intervāla fotografēšanas video).
• Ja sadaļā Movie options (Video opcijas) ir atlasīta HS video opcija.
• Ja ir pievienots ārējais mikrofons
Frame Rate (Kadru uzņemšanas ātrums)
Aktivizējiet uzņemšanas režīmu M poga d M izvēlnes ikona e M Frame rate
(Kadru uzņemšanas ātrums) M poga k
Ļauj atlasīt kadru uzņemšanas ātrumu, kas tiek izmantots video ierakstīšanas laikā. Kad kadru
uzņemšanas ātruma iestatījums ir mainīts, mainās vienumam Movie options (Video
opcijas) (A150) iestatāmās opcijas.
Opcija
Apraksts
30 fps (30p/60p) (30 kadri/
s (30p/60p))
Piemērots atskaņošanai televizorā ar NTSC standartu.
25 fps (25p/50p) (25 kadri/
s (25p/50p))
Piemērots atskaņošanai televizorā ar PAL standartu.
155
Izvēlnes izmantošana
Video izvēlne
External Mic Sensitivity (Ārējā mikrofona jutība)
Aktivizējiet uzņemšanas režīmu M poga d M izvēlnes ikona e M External mic
sensitivity (Ārējā mikrofona jutība) M poga k
Iestatiet kameras ārējā mikrofona savienotājam pievienotā mikrofona jutību. Šo opciju var
iestatīt tikai tad, ja ir pievienots ārējais mikrofons.
Opcija
Apraksts
w
Auto sensitivity
(Automātiskā
jutība)
(noklusējuma
iestatījums)
Ārējā mikrofona jutība tiek iestatīta automātiski.
x
Manual sensitivity
(Manuālā jutība)
Ārējā mikrofona jutība tiek iestatīta manuāli.
Ekrāna Manual Sensitivity (Manuālā jutība) izmantošana
• Ārējā mikrofona ievades līmenis tiek parādīts indikatorā.
• Izmantojiet kursortaustiņu, lai regulētu vērtību, un
nospiediet pogu k, lai lietotu iestatījumu.
Manual sensitivity
50
1
64
Edit
Indikators
156
Izvēlnes izmantošana
Video izvēlne
Atskaņošanas izvēlne
Informāciju par attēla rediģēšanas funkcijām skatiet sadaļā „Attēlu rediģēšana (nekustīgi
attēli)” (A83).
Mark for Upload (Atzīmēt augšupielādei)
Nospiediet pogu c (atskaņošanas režīms) M pogu d M Mark for upload (Atzīmēt
augšupielādei) M pogu k
Atlasiet attēlus kamerā un augšupielādējiet tos viedierīcē, kurā ir izveidots bezvadu
savienojums ar lietotni SnapBridge.
Attēlu atlases ekrānā (A115) atlasiet attēlus vai atceliet attēlu atlasi funkcijai „Atzīmēt
augšupielādei”.
• Augšupielādēto attēlu izmērs tiek ierobežots līdz 2 megapikseļiem. Lai augšupielādētu
nekustīgus attēlus to sākotnējā izmērā, izmantojiet opciju Download pictures
(Lejupielādēt attēlus) lietotnē SnapBridge.
• Nevar atlasīt RAW formāta attēlus. Lai augšupielādētu video viedierīcē, izmantojiet opciju
Download pictures (Lejupielādēt attēlus) lietotnē SnapBridge.
• Ņemiet vērā, ka iestatīšanas izvēlnē, atlasot opciju Reset all (Atiestatīt visu) (A184) vai
tīkla izvēlnē atlasot opciju Restore default settings (Atjaunot noklusējuma
iestatījumus) (A162), funkcijai „Atzīmēt augšupielādei” atlasītie iestatījumi tiek atcelti.
157
Izvēlnes izmantošana
Atskaņošanas izvēlne
Slide Show (Slaidrāde)
Nospiediet pogu c (atskaņošanas režīms) M pogu d M Slide show (Slaidrāde) M
pogu k
Atskaņojiet attēlus vienu pēc otra automātiskās slaidrādes laikā. Atskaņojot slaidrādē
videofailus, tiek parādīts tikai katra video pirmais kadrs.
1
Izmantojiet kursortaustiņu HI, lai
atlasītu opciju Start (Sākt), un nospiediet
pogu k.
Slide show
Start
• Tiek sākta slaidrāde.
Frame intvl
• Lai mainītu laika intervālu starp attēliem, atlasiet opciju
Loop
Frame intvl (Kadru intervāls), nospiediet pogu k
un pēc tam norādiet vēlamo laika intervālu pirms
Pause
opcijas Start (Sākt) atlasīšanas.
• Lai automātiski atkārtotu slaidrādi, pirms opcijas Start (Sākt) atlasīšanas atlasiet iespēju
Loop (Atkārtot) un nospiediet pogu k.
• Maksimālais atskaņošanas laiks ir aptuveni 30 minūtes pat tad, ja iespējota opcija Loop
(Atkārtot).
2
Beidziet vai atsāciet slaidrādi.
• Kad slaidrāde beidzas vai ir pauzēta, tiek parādīts labajā
pusē redzamais ekrāns. Lai izietu no slaidrādes, atlasiet
G un pēc tam nospiediet pogu k. Lai atsāktu
slaidrādi, atlasiet F un pēc tam nospiediet pogu k.
Darbības atskaņošanas laikā
• Izmantojiet kursortaustiņu HIJK, lai parādītu iepriekšējo/nākamo attēlu. Nospiediet
un turiet nospiestu, lai ātri attītu/patītu uz priekšu attēlus.
• Nospiediet pogu k, lai pauzētu vai beigtu slaidrādi.
158
Izvēlnes izmantošana
Atskaņošanas izvēlne
Protect (Aizsargāt)
Nospiediet pogu c (atskaņošanas režīms) M pogu d M Protect (Aizsargāt) M
pogu k
Kamera aizsargā atlasītos attēlus no nejaušas izdzēšanas.
Atlasiet aizsargājamos attēlus vai atceliet aizsardzību attēlu atlases ekrānā (A115).
Atcerieties, ka, formatējot atmiņas karti, neatgriezeniski tiek dzēsti visi dati, tostarp arī
aizsargātie faili (A176).
Rotate Image (Pagriezt attēlu)
Nospiediet pogu c (atskaņošanas režīms) M pogu d M Rotate image (Pagriezt
attēlu) M pogu k
Norādiet orientāciju, kādā saglabātie attēli ir jārāda atskaņošanas laikā. Nekustīgos attēlus var
pagriezt par 90 grādiem pulksteņrādītāju kustības virzienā vai par 90 grādiem pretēji
pulksteņrādītāju kustības virzienam.
Attēlus, kas ir saglabāti „vertikālā” orientācijā, var pagriezt par 180 grādiem jebkurā virzienā.
Attēlu atlases ekrānā atlasiet attēlu (A115). Kad redzams attēlu pagriešanas ekrāns,
izmantojot kursortaustiņu JK vai pagriežot to, pagrieziet attēlu par 90 grādiem.
Rotate image
Back
Rotate image
Rotate image
Rotate
Rotate
Back
Back
Rotate
Pagriezt par
90 grādiem
pulksteņrādītāju
kustības virzienā
Pagriezt par
90 grādiem pretēji
pulksteņrādītāju
kustības virzienam
Nospiediet pogu k, lai pabeigtu orientācijas izvēli un saglabātu orientācijas informāciju
kopā ar attēlu.
159
Izvēlnes izmantošana
Atskaņošanas izvēlne
Sequence Display Options (Secības parādīšanas opcijas)
Nospiediet pogu c (atskaņošanas režīms) M pogu d M Sequence display options
(Secības parādīšanas opcijas) M pogu k
Atlasiet metodi, ko izmantot, lai parādītu attēlus secībā (A82).
Opcija
Apraksts
Individual pictures
(Atsevišķi attēli)
Atsevišķi parāda katru secības attēlu. Atskaņošanas ekrānā ir
redzams F.
Key picture only (Tikai
pamatattēls)
(noklusējuma
iestatījums)
Parāda tikai attēlu secības pirmo attēlu.
Iestatījumi tiek lietoti visām secībām, un šis iestatījums paliek saglabāts kameras atmiņā arī
pēc kameras izslēgšanas.
Choose Key Picture (Izvēlēties galveno attēlu)
Nospiediet pogu c (atskaņošanas režīms) M parādiet secību, kurai vēlaties mainīt
galveno attēlu M pogu d M Choose key picture (Izvēlēties galveno attēlu) M
pogu k
Norādiet citu attēlu kā secības galveno attēlu.
• Kad redzams galvenā attēla atlases ekrāns, atlasiet attēlu (A115).
160
Izvēlnes izmantošana
Atskaņošanas izvēlne
Tīkla izvēlne
Nospiediet pogu d M izvēlnes ikonu q M pogu k
Lai savienotu kameru ar viedierīci vai tālvadības pulti ML-L7 (pieejama atsevišķi),
konfigurējiet bezvadu tīkla iestatījumus.
• Kad tiek izveidots kameras un viedierīces bezvadu savienojums, izmantojot lietotni
SnapBridge varat augšupielādēt ar kameru uzņemtos attēlus viedierīcē vai veikt attālo
fotogrāfiju uzņemšanu. Informāciju par savienojuma izveides procedūru skatiet
komplektā iekļautajā dokumentā „SnapBridge Savienojuma izveides pamācība”.
• Kad izveidots bezvadu savienojums, dažus iestatījumus nevar mainīt. Lai tos mainītu,
pārtrauciet bezvadu savienojumu.
Opcija
Apraksts
Airplane mode (Lidmašīnas
režīms)
Atlasiet opciju On (Ieslēgts), lai izslēgtu visus bezvadu
savienojumus.
Choose connection
(Izvēlēties savienojumu)
Atlasiet, vai kameru savienot ar viedierīci vai tālvadības pulti
ML-L7 (pieejama atsevišķi).
Connect to smart device
(Izveidot savienojumu ar
viedierīci)
Atlasiet šo funkciju, kad izmantojat programmu SnapBridge, lai
savienotu viedierīci ar kameru. Plašāku informāciju skatiet
komplektā iekļautajā dokumentā „SnapBridge Savienojuma
izveides pamācība”.
• Atlasiet vienumu Smart device (Viedierīce) izvēlnē
Choose connection (Izvēlēties savienojumu) pirms šīs
opcijas izvēlēšanās.
Connection to remote
(Savienošana ar tālvadības
pulti)
Atlasiet, savienojot tālvadības pulti ML-L7 (pieejama atsevišķi)
un kameru. Kamera gaida, līdz tiek izveidots savienojums
(A215).
• Atlasiet vienumu Remote control (Tālvadības pults)
izvēlnē Choose connection (Izvēlēties savienojumu)
pirms šīs opcijas izvēlēšanās.
Send while shooting (Sūtīt
uzņemšanas laikā)
Iestatiet apstākļus, kad attēli tiek automātiski sūtīti uz viedierīci.
• Augšupielādēto attēlu izmērs tiek ierobežots līdz
2 megapikseļiem. Lai augšupielādētu nekustīgus attēlus to
sākotnējā izmērā, izmantojiet opciju Download pictures
(Lejupielādēt attēlus) lietotnē SnapBridge.
161
Izvēlnes izmantošana
Tīkla izvēlne
Opcija
Apraksts
SSID*: mainiet SSID. Iestatiet burtciparu SSID ar garumu no 1
līdz 32 rakstzīmēm.
Auth./encryp. (Autentif./šifr.): izvēlieties, vai datu
pārsūtīšana starp kameru un savienoto viedierīci jāšifrē.
Kad ir atlasīta opcija Open (Atvērts), sakari netiek šifrēti.
Wi-Fi
Network
settings
(Tīkla
iestatījumi)
Password (Parole)*: iestatiet paroli. Iestatiet 8 līdz 36
burtciparu rakstzīmju paroli.
Channel (Kanāls): atlasiet Wi-Fi savienojumam izmantoto
kanālu. Ja sakaru kvalitāte ir slikta vai attēla augšupielādes
ātrums ir ļoti lēns, lietojot Wi-Fi savienojumu, mēģiniet nomainīt
kanālu.
Subnet mask (Apakštīkla maska): parastos apstākļos lietojiet
noklusējuma iestatījumu (255.255.255.0).
DHCP server IP address (DHCP servera IP adrese): parastos
apstākļos lietojiet noklusējuma iestatījumu (192.168.0.10).
Current
settings
(Pašreizējie
iestatījumi)
Atveriet pašreizējos iestatījumus.
Connection
Lai izslēgtu Bluetooth saziņu, atlasiet opciju Disable
(Savienojums) (Atspējot).
Bluetooth
Paired
devices (Pārī
savienotas
ierīces)
Mainiet viedierīci, ar kuru veidot savienojumu, vai dzēsiet
pievienoto viedierīci. Kamerā var reģistrēt līdz piecām
viedierīcēm, bet kamera vienlaikus var izveidot savienojumu
tikai ar vienu ierīci.
Send while
off (Sūtīt, kad
izslēgts)
Iestatiet atļaut vai liegt kamerai sazināties ar viedierīci, kad
kamera ir izslēgta vai gaidstāves režīmā (A24).
Restore default settings
(Atjaunot noklusējuma
iestatījumus)
Atjaunojiet visus tīkla izvēlnes iestatījumus uz to noklusējuma
vērtībām.
* Informāciju par burtciparu rakstzīmju ievadīšanu skatiet sadaļā „Teksta ievades tastatūras
lietošana” (A163).
C
Bluetooth saziņas indikators uzņemšanas ekrānā
• Iedegas, kad kamera ir savienota ar viedierīci, izmantojot Bluetooth.
• Mirgo, kad kamera gaida savienojuma ar viedierīci atjaunošanu. Mirgo arī, kad tiek pārtraukts
Bluetooth savienojums, augšupielādējot attēlus (A205).
162
Izvēlnes izmantošana
Tīkla izvēlne
Teksta ievades tastatūras lietošana
• Izmantojiet kursortaustiņu HIJK, lai atlasītu burtciparu
rakstzīmes. Nospiediet pogu k, lai ievadītu atlasīto rakstzīmi
teksta laukā un pārvietotu kursoru uz nākamās rakstzīmes
vietu.
• Lai pārvietotu kursoru teksta laukā, atlasiet uz tastatūras N vai
O un nospiediet pogu k.
• Lai izdzēstu vienu rakstzīmi, nospiediet pogu l.
• Lai lietotu iestatījumu, atlasiet uz tastatūras P un nospiediet
pogu k.
Teksta lauks
SSID
Delete
Back
Tastatūra
163
Izvēlnes izmantošana
Tīkla izvēlne
Iestatīšanas izvēlne
Time Zone and Date (Laika josla un datums)
Nospiediet pogu d M izvēlnes ikonu z M Time zone and date (Laika josla un
datums) M pogu k
Iestatiet kameras pulksteni.
Opcija
Apraksts
Sync with smart
device
(Sinhronizēt ar
viedierīci)
Atlasiet On (Ieslēgts), lai aktivizētu sinhronizēšanu ar viedierīces datumu un
laiku. Iespējojiet lietotnes SnapBridge pulksteņa sinhronizēšanas funkciju.
Date and time
(Datums un
laiks)
Ja funkcijai Sync with smart device (Sinhronizēt ar viedierīci) iestatīta
opcija Off (Izslēgts), iestatiet datumu un laiku.
• Atlasiet lauku: nospiediet
Date and time
kursortaustiņu JK.
• Rediģējiet datumu un laiku: nospiediet
D
M
Y
h m
HI. Datumu un laiku var arī mainīt,
pagriežot kursortaustiņu vai grozāmo
15 11 2018 15 10
komandu pārslēgu.
• Lietojiet iestatījumu: atlasiet minūšu
lauka iestatījumu un nospiediet pogu
Edit
k vai K.
Date format
(Datuma
formāts)
Atlasiet Year/Month/Day (Gads/mēnesis/diena), Month/Day/Year
(Mēnesis/diena/gads) vai Day/Month/Year (Diena/mēnesis/gads).
Time zone (Laika
josla)
Iestatiet laika joslu un vasaras laiku.
• Ja opcija Travel destination (Ceļojuma galamērķis) (x) tiek iestatīta
pēc vietējās laika zonas iestatīšanas (w), laika starpība starp ceļojuma
galamērķi un vietējo laika zonu tiek aprēķināta automātiski un datums un
laiks tiek saglabāts atlasītajam reģionam.
164
Izvēlnes izmantošana
Iestatīšanas izvēlne
Laika joslas iestatīšana
1
Izmantojiet kursortaustiņu HI, lai
atlasītu opciju Time zone (Laika josla),
un nospiediet pogu k.
Time zone and date
Sync with smart device
Date and time
Date format
Time zone
2
Atlasiet opciju w Home time zone
(Vietējā laika josla) vai
x Travel destination (Ceļojuma
galamērķis) un nospiediet pogu k.
Time zone
Home time zone
Travel destination
• Ekrānā redzamais datums un laiks mainās atkarībā no
tā, vai ir atlasīta vietējā laika josla vai laiks ceļojuma
galamērķī.
3
Nospiediet K.
Time zone
Home time zone
Travel destination
4
Izmantojiet taustiņus JK, lai atlasītu laika
joslu.
• Nospiediet H, lai iespējotu vasaras laika funkciju un
tiktu parādīta ikona W. Nospiediet I, lai atspējotu
vasaras laika funkciju.
• Nospiediet pogu k, lai lietotu laika joslu.
• Ja vietējās vai ceļojuma galamērķa laika joslas
iestatījumā nav redzams pareizs laiks, iestatiet pareizu
laiku, izmantojot opciju Date and time (Datums un laiks).
165
Izvēlnes izmantošana
Iestatīšanas izvēlne
Back
Slot Empty Release Lock (Aizvara bloķēšana, kad izņemta
atmiņas karte)
Nospiediet pogu d M izvēlnes ikonu z M Slot empty release lock (Aizvara
bloķēšana, kad izņemta atmiņas karte) M pogu k
Iestatiet, atbrīvot vai neatbrīvot aizvaru laikā, kad kamerā nav ievietota atmiņas karte.
Opcija
Release locked
(Atbrīvošana bloķēta)
(noklusējuma
iestatījums)
Apraksts
Ja vien kamerā nav ievietota atmiņas karte, aizvaru nevar atbrīvot.
Arī tad, ja kamerā nav ievietota atmiņas karte, aizvaru var atbrīvot.
Tomēr attēlā, kurš uzņemts, kad atmiņas karte nav ievietota, ir redzams
Enable release
uzraksts Demo mode (Demonstrācijas režīms), lai gan attēls ir
(Iespējot atbrīvošanu)
redzams ekrānā, to nevar izdrukāt vai saglabāt atmiņas kartē. Attēlu
nevar arī pārsūtīt uz viedierīci.
166
Izvēlnes izmantošana
Iestatīšanas izvēlne
Monitor Settings (Ekrāna iestatījumi)
Nospiediet pogu d M izvēlnes ikonu z M Monitor settings (Ekrāna iestatījumi) M
pogu k
Opcija
Apraksts
Image review
(Attēlu apskate)
Iestatiet, rādīt vai nerādīt tverto attēlu uzreiz pēc uzņemšanas.
• Noklusējuma iestatījums: On (Ieslēgts)
Monitor options
(Ekrāna opcijas)
Noregulējiet ekrāna spilgtumu un nokrāsu.
• Izmantojiet kursortaustiņu HI, lai noregulētu spilgtumu, JK, lai
noregulētu nokrāsu, un pēc tam nospiediet pogu k.
• Noklusējuma iestatījums: spilgtums 3, nokrāsa 0
• Nevar iestatīt, ja tiek izmantots skatu meklētājs.
EVF options
(Elektroniskā skatu
meklētāja opcijas)
Noregulējiet skatu meklētāja spilgtumu un nokrāsu.
• Izmantojiet kursortaustiņu HI, lai noregulētu spilgtumu, JK, lai
noregulētu nokrāsu, un pēc tam nospiediet pogu k.
• Noklusējuma iestatījums: spilgtums 3, nokrāsa 0
• Nevar iestatīt, ja tiek izmantots ekrāns.
View/hide framing
grid (Skatīt/slēpt
kadrēšanas režģi)*
Iestatiet, rādīt vai nerādīt kadrēšanas režģi uzņemšanas ekrānā, lai veiktu
kadrēšanu.
• Noklusējuma iestatījums: Off (Izslēgts)
• Kadrēšanas režģis netiek rādīts, ja manuālā fokusa režīmā ekrānā tiek
rādīts palielinātais attēla centrs.
View/hide
histograms
(Skatīt/slēpt
histogrammas)*
Iestatiet, rādīt vai nerādīt diagrammu, kurā ir redzams spilgtuma sadalījums
attēlā (A11, 69), uzņemšanas ekrānā.
• Noklusējuma iestatījums: Off (Izslēgts)
• Iespējams parādīt tikai turpmāk norādītajos uzņemšanas režīmos.
- Režīmā j, k, l vai m (ja funkcijai AF area mode (AF apgabala
režīms) ir atlasīta opcija Face priority (Sejas prioritāte), Manual
(spot) (Manuāls režīms (sīks)), Manual (normal) (Manuāls
režīms (normāls)) vai Manual (wide) (Manuāls režīms (plats)))
- Sižeta režīmos (izņemot režīmu Easy panorama (Vienkāršā
panorāma)).
• Video ierakstīšanas vai manuālās fokusēšanas laikā histogramma netiek
parādīta ekrānā.
Virtual horizon
(Virtuālais
redzesloks)*
Iestatiet, vai parādīt virtuālo redzesloku uzņemšanas ekrānā vai tas nav
vajadzīgs (A168).
• Noklusējuma iestatījums: Off (Izslēgts)
* Lai šos indikatorus parādītu vai slēptu, nospiediet pogu s (rādīt), kad atlasīta opcija On
(Ieslēgts) (A8).
167
Izvēlnes izmantošana
Iestatīšanas izvēlne
Virtuālais redzesloks
Varat skatīt kameras sasveres leņķi divos virzienos.
Sānsveres virziens
1/250
F5.6
Garensveres virziens
25m 0s
1400
1/250
25m 0s
1400
Ja centrā esošais punkts b tiek rādīts
dzeltenā krāsā, tas nozīmē, ka kamera ir
sasvērta uz priekšu vai atpakaļ. Kad kamera ir
līmeņota, punkta b krāsa mainās uz zaļu.
Katra mēroga atzīme atbilst 10 grādiem.
Ja parādītā atsauces līnija ir dzeltenā krāsā, tas
nozīmē, ka kamera ir sasvērta pa kreisi vai pa
labi. Kad kamera ir līmeņota, atsauces līnijas
krāsa mainās uz zaļu. Katra mēroga atzīme
atbilst 5 grādiem.
C
F5.6
Virtuālā redzesloka precizitāte
Ņemiet vērā to, ka gadījumā, ja kamera ir lielā mērā sasvērta uz priekšu vai atpakaļ, rodas liela kļūda.
Ja kamera ir sasvērta tādā mērā, ka sasveri nevar izmērīt, virtuālā redzesloka gradācija izslēdzas.
168
Izvēlnes izmantošana
Iestatīšanas izvēlne
EVF Auto Toggle (EVF automātiska pārslēgšana)
(automātiska ekrāna pārslēgšana uz skatu meklētāju)
Nospiediet pogu d M izvēlnes ikonu z M EVF auto toggle (Elektroniskā skatu
meklētāja automātiska pārslēgšana) M pogu k
Opcija
Apraksts
On (Ieslēgts)
(noklusējuma
iestatījums)
Pieliekot seju tuvu pie skatu meklētāja, acs sensors atbilstoši reaģē un
displeja režīms tiek automātiski pārslēgts no ekrāna uz skatu meklētāju.
Off (Izslēgts)
Pat tad, ja pietuvināt seju skatu meklētājam, ekrāns netiek pārslēgts uz
skatu meklētāju.
Date Stamp (Datuma spiedogs)
Nospiediet pogu d M izvēlnes ikonu z M Date stamp (Datuma spiedogs) M
pogu k
Uzņemšanas laikā uz attēliem var norādīt datumu un laiku.
15.11.2018
Opcija
Apraksts
f Date (Datums)
Uz attēliem norādīts datums.
S Date and time
(Datums un laiks)
Uz attēliem norādīts datums un laiks.
Off (Izslēgts) (noklusējuma
iestatījums)
Uz attēliem nav norādīts datums un laiks.
169
Izvēlnes izmantošana
Iestatīšanas izvēlne
B
Piezīmes par datuma spiedogu
• Norādītais datums un laiks ir pastāvīga attēla daļa, un tos nevar nodzēst. Datumu un laiku nevar
pievienot attēliem pēc tveršanas.
• Datumu un laiku nevar pievienot šādās situācijās:
- ja sižeta režīmam iestatīta opcija Sports (Sports), Night portrait (Nakts portrets) (izvēloties
iestatījumu Hand-held (Turot rokās)), Night landscape (Nakts ainava) (izvēloties
iestatījumu Hand-held (Turot rokās)), Backlighting (Pretgaisma) (kad HDR (Augsts
dinamiskais diapazons) iestatījums ir On (Ieslēgts)), Easy panorama (Vienkāršā
panorāma), Pet portrait (Mājdzīvnieka portrets) (izvēloties iestatījumu Continuous
(Nepārtraukts)), Multiple exp. Lighten (Daudzkārtēja eksp. Apgaismojums), Timelapse movie (Video, izmantojot intervāla fotografēšanu) vai Superlapse movie
(Augstas izšķirtspējas intervāla fotografēšanas video)
- Ja ir izvēlēts režīms Bird-watching (Putnu vērošana) (iestatot stāvoklī Continuous
(Nepārtraukts))
- ja Image quality (Attēla kvalitāte) (A121) iestatījums ir RAW, RAW + Fine (RAW + augstas
kvalitātes) vai RAW + Normal (RAW + normālas kvalitātes);
- ja opcijai Continuous (Nepārtraukts) (A133) atlasīts iestatījums Pre-shooting cache
(Pirmsuzņemšanas kešatmiņa), Continuous H: 120 fps (Nepārtraukti lielā ātrumā: 120
kadri/s) vai Continuous H: 60 fps (Nepārtraukti lielā ātrumā: 60 kadri/s);
- video ierakstīšanas laikā;
- ja video ierakstīšanas laikā tiek saglabāti nekustīgi attēli;
- ja video atskaņošanas laikā no video tiek izvēlēti nekustīgi attēli.
• Uzrādītais datums un laiks var būt grūti salasāms, ja tiek izmantots mazs attēla izmērs.
Self-timer: After Release (Automātiskais taimeris: pēc
atbrīvošanas)
Nospiediet pogu d M izvēlnes ikonu z M Self-timer: after release (Automātiskais
taimeris: pēc atbrīvošanas) M pogu k
Atlasiet, vai atcelt automātiskā taimera iestatījumu pēc uzņemšanas, izmantojot automātisko
taimeri (A58).
Opcija
Apraksts
Exit self-timer mode
(Aizvērt automātiskā
taimera režīmu)
(noklusējuma iestatījums)
Automātiskā taimera iestatījums tiek atcelts pēc uzņemšanas.
• Pēc uzņemšanas, izmantojot automātisko taimeri režīmā Moon
(Mēnessgaisma) (A40) automātiskā taimera iestatījums ir n3s
(3 sekundes).
• Iestatījums pet portrait auto release (mājdzīvnieka portrets,
aizvara automātiska atbrīvošana)(A38) nav atcelts.
• Smaida taimera iestatījums (A60) nav atcelts.
Stay in self-timer mode
(Saglabāt automātiskā
taimera režīmu)
Uzņemšana tiek turpināta, neatceļot automātiskā taimera
iestatījumu.
• Automātiskā taimera iestatījums tiek atcelts, izslēdzot kameru.
170
Izvēlnes izmantošana
Iestatīšanas izvēlne
Vibration Reduction (Vibrāciju samazināšana)
Nospiediet pogu d M izvēlnes ikonu z M Vibration reduction (Vibrāciju
samazināšana) M pogu k
Ļauj atlasīt uzņemšanas laikā izmantojamo vibrāciju samazināšanas iestatījumu.
Ja uzņemšanas laikā kameras stabilizēšanai izmantojat trijkāji, atlasiet opciju Off (Izslēgts).
Opcija
Apraksts
g
Normal (Normāls)
(noklusējuma
iestatījums)
Opcija piemērota nekustīgu objektu attēlu uzņemšanai.
Z
Active (Aktīvs)
Opcija ir piemērota attēlu uzņemšanai, ja ir sagaidāma samērā liela
kameras drebēšana, piemēram, uzņemot attēlus no automašīnas
vai stāvot uz nestabilas virsmas.
R
Normal (framing
first) (Parasts
(kadrēšana
vispirms))
Salīdzinājumā ar iestatījumu Normal (Normāls) varat samazināt
paredzētās kompozīcijas un uzņemtā attēla atšķirības.
S
Active (framing
first) (Aktīvs
(kadrēšana
vispirms))
Salīdzinājumā ar iestatījumu Active (Aktīvs) varat samazināt
paredzētās kompozīcijas un uzņemtā attēla atšķirības.
Off (Izslēgts)
B
Kompensācija netiek veikta.
Piezīmes par vibrāciju samazināšanu
• Pēc kameras ieslēgšanas vai pēc pārslēgšanas no atskaņošanas režīma uz uzņemšanas režīmu
pagaidiet, līdz uzņemšanas režīma ekrāns ir gatavs darbam, un tikai pēc tam uzņemiet attēlus.
• Opciju Normal (Normāls) vai Active (Aktīvs) ieteicams izmantot, ja jums netraucēs nelielas
izmaiņas, kas var rasties attēla kompozīcijā. Kameras izkustēšanās kompensācijas apjoms ir lielāks
nekā Normal (framing first) (Parasts (kadrēšana vispirms)) vai Active (framing first)
(Aktīvs (kadrēšana vispirms)).
• Opciju Normal (framing first) (Parasts (kadrēšana vispirms)) ieteicams izmantot tad, ja
grasāties būtiski mainīt kameras virzienu fotografējot, piemēram, veicot panoramēšanu. Kamera
automātiski nosaka panoramēšanas virzienu un kompensē tikai vibrāciju, ko izraisa kameras
drebēšana.
• Uzreiz pēc uzņemšanas attēli ekrānā var izskatīties izplūduši.
• Atsevišķās situācijās vibrāciju samazināšana var pilnībā nenovērst kameras drebēšanas sekas.
171
Izvēlnes izmantošana
Iestatīšanas izvēlne
AF Assist (AF palīggaismotājs)
Nospiediet pogu d M izvēlnes ikonu z M AF assist (AF palīggaismotājs) M pogu k
Opcija
Apraksts
Auto (Automātisks)
(noklusējuma iestatījums)
AF palīggaismotājs automātiski ieslēdzas pēc aizvara atbrīvošanas
pogas nospiešanas vāja apgaismojuma apstākļos. Palīggaismotāja
diapazons ir aptuveni 5,0 m maksimālajā platleņķa pozīcijā un
aptuveni 7,0 m maksimālajā telefoto pozīcijā.
• Ņemiet vērā, ka atsevišķiem sižeta režīmiem vai fokusa
apgabaliem AF palīggaismotājs var neiedegties.
Off (Izslēgts)
AF palīggaismotājs nedeg.
Digital Zoom (Digitālā tālummaiņa)
Nospiediet pogu d M izvēlnes ikonu z M Digital zoom (Digitālā tālummaiņa) M
pogu k
Opcija
Apraksts
On (Ieslēgts)
(noklusējuma iestatījums)
Digitālā tālummaiņa ir iespējota.
Off (Izslēgts)
Digitālā tālummaiņa ir atspējota.
B
Piezīmes par digitālo tālummaiņu
• Digitālo tālummaiņu nevar izmantot šādos sižeta režīmos:
- Scene auto selector (Ainas automātiskais atlasītājs), Portrait (Portrets), Night portrait
(Nakts portrets), Backlighting (Pretgaisma) (kad iestatīta opcija HDR (Augsts
dinamiskais diapazons)), Easy panorama (Vienkāršā panorāma), Pet portrait
(Mājdzīvnieka portrets), Time-lapse movie (Video, izmantojot intervāla
fotografēšanu), Superlapse movie (Augstas izšķirtspējas intervāla fotografēšanas
video)
• Digitālo tālummaiņu nevar izmantot citos uzņemšanas režīmos, izmantojot konkrētus
iestatījumus (A78).
172
Izvēlnes izmantošana
Iestatīšanas izvēlne
Assign Side Zoom Control (Piešķirt funkciju tālummaiņas
vadībai objektīva sānā)
Nospiediet pogu d M izvēlnes ikonu z M Assign side zoom control (Piešķirt
funkciju tālummaiņas vadībai objektīva sānā) M pogu k
Ļauj izvēlieties funkciju, kas tiek izpildīta uzņemšanas laikā, kad tiek pārvietota tālummaiņas
vadības poga objektīva sānā.
Opcija
Apraksts
Zoom (Tālummaiņa)
(noklusējuma
iestatījums)
Izmantojiet tālummaiņas vadības pogu objektīva sānā (A23), lai
uzņemšanas laikā pielāgotu tālummaiņu.
Manual focus (Manuālais
fokuss)
Kad fokusa režīma atlasītājs ir iestatīts stāvoklī r (manuālais
fokuss), izmantojiet tālummaiņas vadības pogu objektīva sānā, lai
noregulētu fokusu.
• Pārvietojiet tālummaiņas vadības pogu objektīva sānā g virzienā,
lai fokusu iestatītu uz tāliem objektiem.
• Pārvietojiet tālummaiņas vadības pogu objektīva sānā
f virzienā, lai fokusu iestatītu uz tuviem objektiem.
• Iestatot fokusa režīma atlasītāju stāvoklī q (autofokuss),
tālummaiņas vadības poga objektīva sānā tiek atspējota.
Snap-back Zoom (Tālummaiņas ātrā atiestate)
Nospiediet pogu d M izvēlnes ikonu z M Snap-back zoom (Tālummaiņas ātrā
atiestate) M pogu k
Atlasiet tā apgabala lielumu, kas ir īslaicīgi redzams, kad tiek nospiesta poga
p (tālummaiņas ātrā atiestate) (A72) (noklusējuma iestatījums ir Snap back: long (Ātrā
atiestate: ilgi)).
173
Izvēlnes izmantošana
Iestatīšanas izvēlne
Control Ring Options (Vadības gredzena opcijas)
Nospiediet pogu d M izvēlnes ikonu z M Control ring options (Vadības gredzena
opcijas) M pogu k
Atlasiet vadības gredzena funkciju, kad fokusa režīma atlasītājs ir iestatīts pozīcijā q
(autofokuss).
Opcija
Apraksts
Exposure compensation
(Ekspozīcijas
kompensācija)
(noklusējuma
iestatījums)
Izmantojot vadības gredzenu, var iestatīt ekspozīcijas kompensāciju
(A69).
ISO sensitivity (ISO
jutība)
Izmantojot vadības gredzenu, var iestatīt ISO jutību (A137), ja ir
izvēlēts uzņemšanas režīms j, k, l, m, vai Movie manual
(Manuālais video) (ja vien sadaļā Movie options (Video opcijas)
nav atlasīta kāda no HS video opcijām).
• Grieziet kursortaustiņu vai vadības gredzenu, lai atlasītu
iestatījumu, un nospiediet pogu k vai K, lai lietotu šo
iestatījumu.
White balance (Baltā
balanss)
Izmantojot vadības gredzenu, var iestatīt baltā balansu (A129), ja ir
izvēlēts uzņemšanas režīms j, k, l, m vai Movie manual
(Manuālais video).
• Grieziet kursortaustiņu vai vadības gredzenu, lai atlasītu
iestatījumu, un nospiediet pogu k vai K, lai lietotu šo
iestatījumu.
None (Nav)
Vadības gredzena darbība tiek atspējota, iestatot fokusa režīma
atlasītāju stāvoklī q (autofokuss).
174
Izvēlnes izmantošana
Iestatīšanas izvēlne
AE/AF Lock Button (AE/AF fiksators)
Nospiediet pogu d M izvēlnes ikonu z M AE/AF lock button (AE/AF fiksatora poga)
M pogu k
Iestatiet funkciju, kas tiek veikta, uzņemšanas laikā nospiežot pogu o (AE-L/AF-L).
Opcija
1
2
Apraksts
AE/AF lock (AE/AF
fiksators)
(noklusējuma
iestatījums)
Fiksē fokusu un ekspozīciju, kad ir nospiesta poga o.
AE lock only (Tikai AE
fiksators)
Fiksē tikai ekspozīciju, kad ir nospiesta poga o.1
AE lock (Hold) (AE
fiksators (turēt))
Fiksē tikai ekspozīciju, kad ir nospiesta un turēta poga o. Lai
atbloķētu, vēlreiz nospiediet šo pogu.
AF lock only (Tikai AF
fiksators)
Fiksē tikai fokusu, kad ir nospiesta poga o.2
Ierakstot video, ekspozīcijas vērtība tiek fiksēta pēc tam, kad poga o tiek nospiesta vienu reizi.
Vēlreiz nospiediet pogu, lai varētu pielāgot ekspozīciju.
Ierakstot video, fokusa vērtība tiek fiksēta pēc tam, kad poga o tiek nospiesta vienu reizi. Vēlreiz
nospiediet pogu, lai varētu pielāgot fokusu.
Sound Settings (Skaņas iestatījumi)
Nospiediet pogu d M izvēlnes ikonu z M Sound settings (Skaņas iestatījumi) M
pogu k
Opcija
Apraksts
Ja atlasīts On (Ieslēgts) (noklusējuma iestatījums), kamera nopīkst
vienu reizi, kad tiek veiktas darbības, divas reizes, kad objekts atrodas
fokusā, un trīs reizes — kļūdas gadījumā.
Button sound (Pogu skaņa)
• Skaņas tiek atspējotas, izmantojot Pet portrait (Mājdzīvnieka
portrets) sižeta režīmu vai režīmu Bird-watching (Putnu
vērošana).
Shutter sound (Aizvara
skaņa)
Ja atlasīts On (Ieslēgts) (noklusējuma iestatījums), aizvara skaņa ir
dzirdama, atbrīvojot aizvaru.
• Izmantojot nepārtrauktās uzņemšanas režīmu (izņemot
Continuous H (Nepārtraukti lielā ātrumā) un Continuous
L (Nepārtraukti mazā ātrumā)), izmantojot ekspozīcijas
vairākkadru dublēšanu, ierakstot video vai izmantojot sižeta
režīmu Easy panorama (Vienkāršā panorāma) vai Pet
portrait (Mājdzīvnieka portrets) vai režīmu Bird-watching
(Putnu vērošana), netiek radīta aizvara skaņa.
175
Izvēlnes izmantošana
Iestatīšanas izvēlne
Auto Off (Automātiska izslēgšanās)
Nospiediet pogu d M izvēlnes ikonu z M Auto off (Automātiska izslēgšanās) M
pogu k
Iestatiet laiku, pēc kura kamerai jāpārslēdzas gaidstāves režīmā (A24).
Varat atlasīt 30 s, 1 min (noklusējuma iestatījums), 5 min vai 30 min.
C
Automātiskās izslēgšanās funkcijas iestatīšana
Laiks, kas paiet pirms kameras pārslēgšanās gaidstāves režīmā, tiek fiksēts šādās situācijās:
• Kad tiek parādīta izvēlne: 3 minūtes (ja automātiska izslēgšanās ir iestatīta režīmā 30 s vai 1 min).
• Ja ir pievienots maiņstrāvas adapteris: 30 minūtes.
Format Card (Formatēt karti)
Nospiediet pogu d M izvēlnes ikonu z M Format card (Formatēt karti) M pogu k
Izmantojiet šo opciju atmiņas kartes formatēšanai.
Formatējot atmiņas kartes, visi dati tiek neatgriezeniski izdzēsti. Izdzēstus datus
nevar atjaunot. Pirms formatēšanas saglabājiet svarīgus attēlus datorā.
Lai sāktu formatēšanu, atvērtajā ekrānā atlasiet opciju Format (Formatēt) un nospiediet
pogu k.
• Formatēšanas laikā neizslēdziet kameru un neatveriet akumulatora nodalījuma/atmiņas
kartes slota vāku.
• Iespējams, ka šo iestatījumu nevarēsit atlasīt, kad izveidots bezvadu savienojums.
Language (Valoda)
Nospiediet pogu d M izvēlnes ikonu z M Language (Valoda) M pogu k
Atlasiet valodu, kurā rādīt kameras izvēlnes un ziņojumus.
176
Izvēlnes izmantošana
Iestatīšanas izvēlne
HDMI
Nospiediet pogu d M izvēlnes ikonu z M HDMI M pogu k
Iestatiet kameras HDMI izvadi.
Varat izvadīt tiešā skata attēlu ar HDMI saderīgās ierīcēs bez kameras ekrāna papildu
informācijas parādīšanas, vai iestatīt izvades izšķirtspēju.
Opcija
Clean HDMI
output
(Notīrīt HDMI
izvadi)
Apraksts
On
(Ieslēgts)
Izvadiet tiešā skata attēlu bez informācijas displeja uz ierīci, kas ir
saderīga ar HDMI. Izmantojiet šo opciju, ja kamerā esošos attēlus
vēlaties ierakstīt tirdzniecībā pieejamā ārējā ierakstītājā.
• Pagrieziet grozāmo režīmu pārslēgu līdz Movie manual
(Manuālais video). Bez tam iestatiet fokusa režīma atlasītāju
stāvoklī r.
• Ieslēdziet kameru, izmantojot barošanas slēdzi, pēc tam, kad
kamera ir pievienota ierīcei, kas ir saderīga ar HDMI.
• Skaņa, ko uztver mikrofons, tiek izvadīta uz ierīci, kas saderīga
ar HDMI.
• Kad informācijas displejs tiek parādīts ārējā ierakstītāja
monitorā, vairākas reizes nospiediet kameras pogu s
(A8), lai izslēgtu informācijas displeju.
• Nevar izvadīt 4K UHD attēla kvalitāti.
• Fokusā esošo apgabalu iekrāsošanas ekrāns, kā arī video
izvēlnes vienumi Movie options (Video opcijas) un Frame
rate (Kadru uzņemšanas ātrums) nav pieejami, kamēr
kamera ir savienota ar ierīci, kas ir saderīga ar HDMI. Ar kameru
nevar uzņemt nekustīgus attēlus.
• Kamēr kamera ir savienota ar ierīci, kas ir saderīga ar HDMI,
varat nospiest kameras pogu b (e video ierakstīšana), lai
ierakstītu video un saglabātu to kameras atmiņas kartē. Kamēr
kamera ieraksta video, mirgo barošanas ieslēgšanas indikators.
Off
Izmantojiet šo opciju, lai skatītu uzņemtos attēlus. Turklāt, varat ar
(Izslēgts)
kameru uzņemt nekustīgus attēlus vai ierakstīt video, skatot
(noklusējuma
objektu televizora ekrānā.
iestatījums)
177
Izvēlnes izmantošana
Iestatīšanas izvēlne
Opcija
HDMI output
(HDMI
izvade)
Apraksts
Atlasiet attēla izšķirtspēju, ja opcijas Clean HDMI output (Notīrīt HDMI
izvadi) iestatījums ir On (Ieslēgts).
• Attēla izšķirtspējas iestatījums tiek fiksēts stāvoklī Auto (Automātisks), ja
opcijas Clean HDMI output (Notīrīt HDMI izvadi) iestatījums ir Off
(Izslēgts).
• Kameras ekrāns netiek ieslēgts, kamēr tā ir pievienota ar HDMI saderīgai ierīcei.
C
Piezīmes par HDMI izvades izšķirtspēju
Kad vienumam Clean HDMI output (Notīrīt HDMI izvadi) ir iestatīta opcija Off (Izslēgts) vai kad
kad vienumam HDMI output (HDMI izvade) ir iestatīta opcija On (Ieslēgts) un ir atlasīta opcija
Auto (Automātisks) (noklusējuma iestatījums), kamera nosaka izvades ierīces izšķirtspēju un
automātiski iestata HDMI izvades izšķirtspēju.
178
Izvēlnes izmantošana
Iestatīšanas izvēlne
Charge by Computer (Uzlāde, izmantojot datoru)
Nospiediet pogu d M izvēlnes ikonu z M Charge by computer (Uzlādēt, izmantojot
datoru) M pogu k
Opcija
Apraksts
a Auto
(Automātisks)
(noklusējuma
iestatījums)
Kad kamera ir pievienota ieslēgtam datoram (A103), tad kamerā
ievietotais akumulators tiek automātiski uzlādēts, izmantojot datora
nodrošināto enerģiju.
• Kamēr notiek akumulatora uzlāde, barošanas ieslēgšanas indikators lēni
mirgo. Kad uzlāde ir pabeigta, barošanas ieslēgšanas indikators deg
nemirgojot.
Off (Izslēgts)
Kad kamera ir pievienota datoram, kamerā ievietotais akumulators netiek
uzlādēts.
B
Piezīmes par uzlādēšanu, izmantojot datoru
• Kad kamera ir pievienota datoram, tā ieslēdzas un sākas uzlāde. Ja kamera tiek izslēgta, uzlāde tiek
pārtraukta.
• Lai uzlādētu pilnībā izlādētu akumulatoru, nepieciešamas apmēram 8 stundas un 30 minūtes. Ja
akumulatora uzlādes laikā tiek pārsūtīti attēli, tad uzlādes laiks palielinās.
• Ja pēc akumulatora uzlādes pabeigšanas 30 minūtes nav sakaru ar datoru, tad kamera
automātiski izslēdzas.
B
Barošanas ieslēgšanas indikators (uzlādes lampiņa) ātri mirgo
Uzlāde nav iespējama, iespējams, kāda turpmāk norādītā iemesla dēļ.
• Vides temperatūra nav piemērota uzlādes veikšanai. Uzlādējiet akumulatoru telpās, kur apkārtējās
vides temperatūra ir no 5 °C līdz 35 °C.
• USB vads nav pareizi pievienots vai arī akumulators ir bojāts. Pārliecinieties, vai USB vads ir pareizi
pievienots vai, ja nepieciešams, nomainiet akumulatoru.
• Dators ir miega režīmā un nenodrošina barošanu. Aktivizējiet datoru.
• Akumulatoru nevar uzlādēt, jo savas specifikācijas vai iestatījumu dēļ dators nevar nodrošināt
kameras barošanu.
179
Izvēlnes izmantošana
Iestatīšanas izvēlne
Image Comment (Komentārs par attēlu)
Nospiediet pogu d M izvēlnes ikonu z M Image comment (Attēla komentārs) M
pogu k
Pievienojiet komentāru, kas iepriekš tika reģistrēts pievienošanai tvertajiem fotoattēliem.
Varat iekļaut pievienoto komentāru attēlos, kas, izmantojot lietotni SnapBridge, tiks sūtīti uz
viedierīci. Jums ir jākonfigurē lietotne SnapBridge iepriekš. Plašāku informāciju skatiet
lietotnes SnapBridge tiešsaistes palīdzības sadaļā.
Varat arī pārbaudīt pievienoto komentāru, izmantojot ViewNX-i metadatus.
Opcija
Attach comment
(Pievienot
komentāru)
(noklusējuma
iestatījums)
Input comment
(Ievadīt
komentāru)
B
Apraksts
Komentārs, kas reģistrēts ar funkciju
Input comment (Ievadīt
komentāru), tiek pievienots attēliem.
• Atlasiet opciju Attach comment
(Pievienot komentāru),
nospiediet pogu K un atlases
lodziņā atzīmējiet (w). Nospiežot
pogu k, komentārs tiek pievienots
turpmāk uzņemtajiem attēliem.
Attach comment
Input comment
Set
Confirm
Varat reģistrēt līdz 36 burtciparu rakstzīmēm garu komentāru.
• Atlasiet opciju Input comment (Ievadīt komentāru) un nospiediet
pogu K — atvērsies ievades ekrāns. Informāciju par teksta ievadīšanu
skatiet sadaļā „Teksta ievades tastatūras lietošana” (A163).
Piezīmes par Image Comment (Komentārs par attēlu)
Piezīmes nevar pievienot videofailiem.
180
Izvēlnes izmantošana
Iestatīšanas izvēlne
Image comment
Copyright Information (Autortiesību informācija)
Nospiediet pogu d M izvēlnes ikonu z M Copyright information (Autortiesību
informācija) M pogu k
Pievienojiet autortiesību informāciju, kas iepriekš tika reģistrēta pievienošanai tvertajiem
attēliem.
Varat iekļaut pievienoto autortiesību informāciju attēlos, kas, izmantojot lietotni SnapBridge,
tiks sūtīta uz viedierīci. Jums ir jākonfigurē lietotne SnapBridge iepriekš. Plašāku informāciju
skatiet lietotnes SnapBridge tiešsaistes palīdzības sadaļā.
Varat arī pārbaudīt pievienoto autortiesību informāciju, izmantojot ViewNX-i metadatus.
Opcija
Apraksts
Attach copyright
info (Pievienot
autortiesību
informāciju)
(noklusējuma
iestatījums)
Autortiesību informācija, kas reģistrēta,
izmantojot opciju Artist
(Mākslinieks) un Copyright
(Autortiesības), ir pievienota attēliem.
• Atlasiet opciju Attach copyright
info (Pievienot autortiesību
informāciju), nospiediet pogu
K un atlases lodziņā atzīmējiet (w).
Nospiežot pogu k, autortiesību
informācija tiks pievienota turpmāk
uzņemtajiem attēliem.
Artist (Mākslinieks)
Varat reģistrēt līdz 36 burtciparu rakstzīmēm garu mākslinieka vārdu.
• Atlasiet opciju Artist (Mākslinieks) un nospiediet pogu K — atvērsies
ievades ekrāns. Informāciju par teksta ievadīšanu skatiet sadaļā „Teksta
ievades tastatūras lietošana” (A163).
Copyright
(Autortiesības)
Varat reģistrēt līdz 54 burtciparu rakstzīmēm garu autortiesību īpašnieka
vārdu.
• Atlasiet opciju Copyright (Autortiesības) un nospiediet pogu K —
atvērsies ievades ekrāns. Informāciju par teksta ievadīšanu skatiet sadaļā
„Teksta ievades tastatūras lietošana” (A163).
B
Copyright information
Attach copyright info
Artist
Copyright
Set
Confirm
Piezīmes par autortiesību informāciju
• Lai nepieļautu nelegālu fotogrāfa vai autortiesību īpašnieka vārda izmantošanu, kad kamera tiek
kādam aizdota vai tai mainās īpašnieks, neaizmirstiet atspējot iestatījumu Attach copyright info
(Pievienot autortiesību informāciju). Tāpat pārbaudiet, vai fotogrāfa un autortiesību
īpašnieka vārda lauks ir tukšs.
• Nikon nav atbildīgs par jebkāda veida problēmām vai bojājumiem, kas radušies, izmantojot
funkciju Copyright information (Autortiesību informācija).
• Autortiesību informāciju nevar pievienot videofailiem.
C
Autortiesību informācija
Ja autortiesību informācija ir ievadīta gan vienumam Artist (Mākslinieks), gan vienumam
Copyright (Autortiesības), attēliem lietotnē SnapBridge tiek pievienots tikai vienuma Copyright
(Autortiesības) ieraksts.
181
Izvēlnes izmantošana
Iestatīšanas izvēlne
Location Data (Atrašanās vietas dati)
Nospiediet pogu d M izvēlnes ikonu z M Location data (Atrašanās vietas dati) M
pogu k
Iestatiet, vai attēliem pievienot vai nepievienot informāciju par to uzņemšanas vietu.
Opcija
Apraksts
Download from device
(Lejupielāde no ierīces)
(noklusējuma iestatījums)
Lai uzņemtajiem attēliem pievienotu atrašanās vietas informāciju
no viedierīces, atlasiet opciju Yes (Jā). Iespējojiet lietotnei
SnapBridge atrašanās vietas funkciju.
Position (Pozīcija)
Norādiet iegūto atrašanās vietas informāciju.
Toggle Av/Tv Selection (Pārslēgt AV/TV izvēli)
Nospiediet pogu d M izvēlnes ikonu z M Toggle Av/Tv selection (Pārslēgt AV/TV
izvēli) M pogu k
Mainiet vadības rīkus, kurus izmantot ekspozīcijas iestatīšanai režīmā j, k, l, m, M vai u
(Movie manual (Manuālais video)).
Opcija
Apraksts
Do not toggle selection
(Nepārslēgt atlasi)
(noklusējuma iestatījums)
Izmantojiet grozāmo komandu pārslēgu, lai iestatītu elastīgu
programmu vai aizvara ātrumu (Tv), kā arī kursortaustiņu, lai
iestatītu f skaitli (Av).
Toggle selection (Pārslēgt
atlasi)
Izmantojiet kursortaustiņu, lai iestatītu elastīgu programmu vai
aizvara ātrumu (Tv), un grozāmo komandu pārslēgu, lai iestatītu
f skaitli (Av).
182
Izvēlnes izmantošana
Iestatīšanas izvēlne
Reset File Numbering (Atiestatīt failu numerāciju)
Nospiediet pogu d M izvēlnes ikonu z M Reset file numbering (Atiestatīt failu
numerāciju) M pogu k
Ja atlasīts Yes (Jā), failu numuru secīgā numerācija tiek atiestatīta (A207). Pēc
atiestatīšanas tiek izveidota jauna mape un nākamā uzņemtā attēla numerācija sākas ar
„0001”.
B
Piezīmes par failu numerācijas atiestatīšanu
Reset file numbering (Atiestatīt failu numerāciju) nevar izpildīt, ja mapju skaits ir sasniedzis
999 un mapē ir attēli. Ievietojiet jaunu atmiņas karti vai formatējiet atmiņas karti (A176).
• Reset file numbering (Atiestatīt failu numerāciju) nevar izpildīt, ja atmiņas kartes rakstīšanas
aizsardzības slēdzis atrodas „bloķēšanas” pozīcijā. Pārbīdiet rakstīšanas aizsardzības slēdzi
„rakstīšanas” pozīcijā (A16, 192).
C
Mapes failu glabāšanai
Ar šo kameru uzņemtie nekustīgie attēli vai ierakstītie video tiek saglabāti atmiņas kartes mapēs.
• Mapju nosaukumiem tiek piešķirti secīgi numuri augošā kārtībā, sākot no „100” un beidzot ar
„999” (mapju nosaukumi tiek parādīti kamerā).
• Jauna mape tiek izveidota šādās situācijās:
- failu skaits mapē sasniedz 999;
- ja failam mapē tiek piešķirts numurs „9999”;
- ja tiek izpildīta funkcija Reset file numbering (Atiestatīt failu numerāciju).
• Ik reizi kad, izmantojot uzņemšanu ar intervāla taimeri, tiek uzņemta attēlu sērija, tiek izveidota
jauna mape un attēli tiek saglabāti attiecīgajā mapē, sākot ar faila numuru „0001”.
183
Izvēlnes izmantošana
Iestatīšanas izvēlne
Peaking (Fokusā esošo apgabalu iekrāsošana)
Nospiediet pogu d M izvēlnes ikonu z M Peaking (Fokusā esošo apgabalu
iekrāsošana) M pogu k
Opcija
Apraksts
On (Ieslēgts)
(noklusējuma
iestatījums)
Izmantojot manuālo fokusu, fokusēšana tiek atvieglota, iezīmējot baltā
krāsā fokusā esošos apgabalus ekrānā redzamajā attēlā (A67, 68).
Off (Izslēgts)
Fokusā esošo apgabalu iekrāsošana ir atspējota.
Reset All (Atiestatīt visu)
Nospiediet pogu d M izvēlnes ikonu z M Reset all (Atiestatīt visu) M pogu k
Ja ir atlasīts Reset (Atiestatīt), tiek atjaunotas kameras iestatījumu noklusējuma vērtības.
• Tiek atjaunotas tīkla izvēlnes iestatījumu noklusējuma vērtības.
• Daži iestatījumi, piemēram, Time zone and date (Laika josla un datums) un
Language (Valoda), netiek atiestatīti. Lietotāja iestatījumi, kas tiek saglabāti, kad
grozāmais režīmu pārslēgs ir pagriezts uz M, netiek atiestatīti. Lai atiestatītu šos
iestatījumus, izmantojiet opciju Reset user settings (Atiestatīt lietotāja
iestatījumus) (A53).
• Iespējams, ka šo iestatījumu nevarēsit atlasīt, kad izveidots bezvadu savienojums.
C
Resetting File Numbering (Failu numerācijas atiestatīšana)
Lai atiestatītu failu numerāciju uz „0001”, izdzēsiet visus atmiņas kartē saglabātos attēlus un tikai pēc
tam atlasiet opciju Reset all (Atiestatīt visu). Reset file numbering (Atiestatīt failu
numerāciju) var arī izmantot, lai atiestatītu uz „0001” (A183).
Firmware Version (Programmaparatūras versija)
Nospiediet pogu d M izvēlnes ikonu z M Firmware version
(Aparātprogrammatūras versija) M pogu k
Apskatiet pašreizējo kameras aparātprogrammatūras versiju.
• Iespējams, ka šo iestatījumu nevarēsit atlasīt, kad izveidots bezvadu savienojums.
184
Izvēlnes izmantošana
Iestatīšanas izvēlne
Tehniskās piezīmes
Norādījumi ..................................................................................................................................... 186
Piezīmes par bezvadu saziņas funkcijām............................................................................ 187
Produkta apkope ......................................................................................................................... 189
Kamera ................................................................................................................................... 189
Baterija/akumulators......................................................................................................... 190
Uzlādes maiņstrāvas adapteris...................................................................................... 192
Atmiņas kartes..................................................................................................................... 192
Tīrīšana un uzglabāšana............................................................................................................ 194
Tīrīšana ................................................................................................................................... 194
Uzglabāšana......................................................................................................................... 194
Kļūdu ziņojumi ............................................................................................................................. 195
Traucējummeklēšana................................................................................................................. 198
Failu nosaukumi........................................................................................................................... 207
Papildu piederumi....................................................................................................................... 208
Speedlight (ārējās zibspuldzes).............................................................................................. 210
Tālvadības pults ML-L7.............................................................................................................. 212
Specifikācijas ................................................................................................................................. 217
Saderīgas atmiņas kartes................................................................................................. 222
Indekss............................................................................................................................................. 224
185
Tehniskās piezīmes
Norādījumi
Paziņojumi pircējiem Eiropā
ESIET PIESARDZĪGI!: JA AKUMULATORU NOMAINA AR NEPAREIZA VEIDA
AKUMULATORU, TAS VAR UZSPRĀGT.
Šis simbols norāda, ka elektriskās un elektroniskās ierīces jāsavāc atsevišķi.
Tālāk tekstā minētais attiecas tikai uz lietotājiem Eiropas valstīs:
• Šis produkts ir paredzēts atsevišķai savākšanai tam piemērotos savākšanas
punktos. To nedrīkst iznīcināt kā mājsaimniecības atkritumus.
• Atsevišķa atkritumu savākšana un pārstrāde palīdz saglabāt dabas resursus
un izvairīties no cilvēka veselībai un apkārtējai videi negatīvām sekām, ko var
radīt nepareiza to iznīcināšana.
• Lai noskaidrotu papildu informāciju, sazinieties ar mazumtirgotāju vai vietējām iestādēm,
kas atbild par atkritumu apsaimniekošanu.
ATBRĪVOJIETIES NO IZLIETOTAJIEM AKUMULATORIEM ATBILSTOŠI
NORĀDĪJUMIEM.
Šis simbols norāda, ka akumulators ir jānodod savākšanai atsevišķi.
Tālāk tekstā minētais attiecas tikai uz lietotājiem Eiropas valstīs.
• Visi akumulatori ar šo simbolu vai bez tā ir paredzēti atsevišķai savākšanai
piemērotā savākšanas punktā. To nedrīkst iznīcināt kā mājsaimniecības
atkritumus.
• Lai noskaidrotu papildu informāciju, sazinieties ar mazumtirgotāju vai vietējām iestādēm,
kas atbild par atkritumu apsaimniekošanu.
186
Tehniskās piezīmes
Norādījumi
Piezīmes par bezvadu saziņas funkcijām
Bezvadu ierīču lietošanas ierobežojumi
Ierīces bezvadu raiduztvērējs atbilst tā pārdošanas valsts bezvadu ierīču lietošanas
noteikumiem; tā izmantošana citās valstīs nav paredzēta (izstrādājumus, kas iegādāti ES vai
Eiropas Brīvās tirdzniecības asociācijas (EBTA) dalībvalstīs, var izmantot jebkurā ES un EBTA
valstī). Nikon neuzņemas atbildību par ierīces lietošanu citās valstīs. Lietotāji, kas nav
pārliecināti par ierīces sākotnējās pārdošanas valsti, var sazināties ar vietējo Nikon apkopes
centru vai Nikon pilnvarotu tehniskās apkopes pārstāvi. Šis ierobežojums attiecas tikai uz
bezvadu darbību, un tas neattiecas uz ierīces cita veida izmantošanu.
Drošība
Lai arī viena no produkta priekšrocībām ir iespēja bez ierobežojumiem izveidot savienojumu,
lai uztveramības zonā izmantotu bezvadu datu apmaiņu, ja drošības funkcija nav iespējota,
var notikt tālāk norādītais.
• Datu zādzība: ļaunprātīgas trešās puses var pārtvert bezvadu pārraidi, lai nozagtu lietotāja
ID, paroles un citu personas informāciju.
• Nesankcionēta piekļuve: nepilnvaroti lietotāji var piekļūt tīklam un mainīt datus vai veikt
citas ļaunprātīgas darbības. Ņemiet vērā — bezvadu tīklu uzbūves dēļ arī tad, ja ir
iespējota drošība, specializētu uzbrukumu rezultātā var notikt nepilnvarota piekļuve.
Nikon neatbild par iespējamu datu vai informācijas noplūdi datu pārraides laikā.
• Nemēģiniet piekļūt tīkliem, kurus jums nav atļauts lietot, pat tad, ja viedtālrunī vai
planšetdatorā tie ir redzami. Piekļūšana šādiem tīkliem var tikt uzskatīta par nepilnvarotu
piekļuvi. Piekļūstiet tikai tiem tīkliem, kurus jums ir atļauts lietot.
Personiskās informācijas pārvaldība un atruna
• Lietotāja informācija, kas reģistrēta un konfigurēta izstrādājumā, tostarp bezvadu LAN
savienojuma iestatījumi un cita personiskā informācija, var tikt pārveidota un zaudēta
darbības kļūdas, statiskās elektrības, negadījuma, darbības traucējuma, remonta vai cita
iemesla dēļ. Svarīgai informācijai vienmēr izveidojiet atsevišķas kopijas. Nikon neuzņemas
atbildību par nekādu tiešu vai netiešu kaitējumu vai peļņas zaudējumiem, kas radušies
tādu satura izmaiņu vai pazaudēšanas dēļ, kur nav vainojams Nikon.
• Pirms atbrīvošanās no produkta vai tā īpašnieka maiņas iestatīšanas izvēlnē veiciet
darbību Reset all (Atiestatīt visu) (A113), lai izdzēstu visu produktā reģistrēto un
konfigurēto lietotāja informāciju, tostarp bezvadu LAN savienojuma iestatījumus un citu
personisku informāciju.
• Nikon neatbild ne par kādiem zaudējumiem, ko izraisījusi neautorizēta trešo pušu šī
produkta lietošana, ja produkts tiek nozagts vai pazaudēts.
187
Tehniskās piezīmes
Piezīmes par bezvadu saziņas funkcijām
Informācija produkta eksportēšanai vai ievešanai citās valstīs
Šo izstrādājumu reglamentē ASV Eksporta administrācijas noteikumi (EAR). ASV valdības
atļauja nav nepieciešama izstrādājuma eksportēšanai uz dažādām valstīm, izņemot tālāk
minētās valstis, uz kurām šī dokumenta tapšanas brīdī attiecas embargo vai īpašas kontroles
nosacījumi: Kuba, Irāna, Ziemeļkoreja, Sudāna un Sīrija (saraksts var tikt mainīts).
Paziņojums pircējiem Eiropā
Atbilstības deklarācija (Eiropa)
Korporācija Nikon ar šo deklarē, ka COOLPIX P1000 tipa radio aparatūra atbilst direktīvas
2014/53/ES prasībām.
Pilns ES atbilstības deklarācijas teksts ir pieejams šādā tīmekļa adresē:
http://imaging.nikon.com/support/pdf/DoC_P1000.pdf.
• Darbības frekvence:
- Wi-Fi: 2412–2462 MHz (1-11 kanāli)
- Bluetooth: 2402–2480 MHz
- Bluetooth Zema enerģija (Low Energy): 2402–2480 MHz
• Maksimālā izvades jauda: 9,2 dBm (EIRP)
188
Tehniskās piezīmes
Piezīmes par bezvadu saziņas funkcijām
Produkta apkope
Izmantojot vai uzglabājot šo ierīci, papildus sadaļā „Jūsu drošībai” (Avi–ix) aprakstītajiem
noteikumiem ievērojiet arī tālāk minētos drošības pasākumus.
Kamera
Nepakļaujiet kameru spēcīga trieciena iedarbībai
Ja pakļausiet izstrādājumu spēcīgam triecienam vai vibrācijai, tas var darboties nepareizi. Turklāt
nepieskarieties un neiedarbojieties ar spēku uz objektīvu.
Uzturiet sausu
Ja ierīci iegremdēsiet ūdenī vai pakļausiet lielam mitrumam, tā tiks bojāta.
Izvairieties no pēkšņām temperatūras izmaiņām
Strauju temperatūras izmaiņu ietekmē, piemēram, aukstā laikā ieejot apsildītā ēkā vai izejot no tās,
ierīces iekšpusē var rasties kondensāts. Lai izvairītos no kondensācijas, ievietojiet ierīci somā
pārnēsāšanai vai plastmasas iepakojumā, pirms tā tiek pakļauta pēkšņām temperatūras izmaiņām.
Sargiet to no spēcīgiem magnētiskajiem laukiem
Neizmantojiet un neuzglabājiet ierīci tādu ierīču tuvumā, kas rada spēcīgu elektromagnētisko
starojumu vai magnētiskos laukus. Tas var izraisīt datu zudumu vai kameras nepareizu darbību.
Nepavērsiet objektīvu pret sauli
Fotografējot vai atstājot kameru bez uzraudzības ar noņemtu objektīva vāciņu, nepavērsiet
objektīvu pret sauli vai citiem spēcīgiem gaismas avotiem. Spēcīgi gaismas avoti, piemēram, saules
gaisma, caur objektīvu tiek koncentrēti, un tas var izraisīt objektīva iekšējo daļu deformāciju vai
attēla sensora krāsas izmaiņas vai apdegumus. Kamera var tikt bojāta pat tad, ja objektīvs ir pavērsts
pret sauli tikai dažas sekundes — jo īpaši, ja objektīvs ir telefoto pozīcijā.
Ja objektīva iekšējās daļas ir deformētas, kamerā var nebūt iespējams veikt ekspozīcijas vadību.
Ja ir notikušas attēla sensora krāsas izmaiņas vai apdegumi, attēlos var parādīties neviendabīgums.
Ja nelietojat kameru, ieteicams uzlikt objektīva vāciņu.
189
Tehniskās piezīmes
Produkta apkope
Izslēdziet ierīci pirms atmiņas kartes izņemšanas vai atvienošanas
no barošanas avota
Neizņemiet akumulatoru, kamēr produkts ir ieslēgts vai kamēr attēli tiek saglabāti vai izdzēsti.
Enerģijas padeves piespiedu pārtraukšana šādos apstākļos var radīt datu zudumus vai bojājumu
atmiņas kartē vai iekšējā elektroshēmā.
Piezīmes par ekrānu
• Ekrāni (tostarp elektroniskie skatu meklētāji) ir izgatavoti ar ārkārtīgi augstu precizitāti; tiem ir
vismaz 99,99 % darbspējīgu pikseļu un ne vairāk kā 0,01 % pikseļu var trūkt vai būt bojāti. Tādēļ šie
displeji var saturēt vienmēr izgaismotus (baltus, sarkanus, zilus vai zaļus) vai vienmēr izslēgtus
(melnus) pikseļus; tas nenorāda uz darbības traucējumiem un neatstāj nekādu iespaidu uz
attēliem, kas ierakstīti ar ierīci.
• Spilgtā gaismā attēlus uz ekrāna var būt grūti saskatīt.
• Nespiediet ekrānu ar spēku, jo tas var izraisīt bojājumus vai nepareizu darbību. Ja ekrāns tiek
sasists, jāuzmanās no savainošanās ar sasisto stiklu un jāizvairās no šķidro kristālu saskares ar ādu
un iekļūšanas acīs vai mutē.
Baterija/akumulators
Piesardzības pasākumi lietošanas laikā
• Ievērojiet, ka akumulators pēc lietošanas var būt karsts.
• Neizmantojiet akumulatoru, kad apkārtējās vides temperatūra ir zemāka par 0 °C vai augstāka par
40 °C, jo tas var izraisīt bojājumu vai nepareizu darbību.
• Ievērojot tādas nepareizas darbības pazīmes kā pārāk liela sakaršana, dūmi vai akumulatora
neparasta smaka, nekavējoties pārtrauciet izmantošanu un konsultējieties ar mazumtirgotāju vai
Nikon pilnvarotu tehniskās apkopes pārstāvi.
• Pēc akumulatora izņemšanas no kameras vai papildus pieejamā akumulatora lādētāja, ievietojiet
akumulatoru plastmasas vai līdzīgā iepakojumā, lai izolētu to.
Akumulatora uzlādēšana
Pirms kameras izmantošanas pārbaudiet akumulatora uzlādes līmeni un nomainiet vai uzlādējiet
akumulatoru, ja tas nepieciešams.
• Pirms lietošanas uzlādējiet akumulatoru iekštelpās, kur apkārtējās vides temperatūra ir no 5 °C līdz
35 °C.
• Augsta akumulatora temperatūra var traucēt akumulatora pareizu vai pilnīgu uzlādi un samazināt
akumulatora veiktspēju. Ievērojiet, ka akumulators pēc lietošanas var būt karsts. Pirms uzlādes
pagaidiet, līdz akumulators atdziest.
Ja kamerā ievietotā akumulatora uzlādei izmanto uzlādes maiņstrāvas adapteri vai datoru,
akumulators netiek uzlādēts, ja tā temperatūra ir zemāka par 0 °C vai augstāka par 50 °C.
• Neturpiniet uzlādi pēc tam, kad akumulators ir pilnībā uzlādēts, jo tādā veidā tiek samazināta
akumulatora veiktspēja.
• Akumulatora temperatūra var paaugstināties uzlādes lakā. Tas nenorāda uz darbības kļūmi.
190
Tehniskās piezīmes
Produkta apkope
Rezerves akumulatoru līdzņemšana
Ja iespējams, uzņemot attēlus svarīgos notikumos, vienmēr ņemiet līdzi pilnīgi uzlādētu rezerves
akumulatoru.
Auksta akumulatora izmantošana
Aukstās dienās akumulatoru kapacitātei ir tendence samazināties. Ja zemā temperatūrā
akumulators ir tukšs, kameru var nebūt iespējams ieslēgt. Rezerves akumulatorus turiet siltā vietā
un, kad nepieciešams, nomainiet. Pēc sasildīšanas auksts akumulators var atjaunot daļu uzlādes.
Akumulatora kontakti
Netīrumi uz akumulatora kontaktiem var traucēt kameras darbību. Ja akumulatora kontakti kļūst
netīri, pirms lietošanas tie jānotīra ar tīru, sausu drāniņu.
Izlādēta akumulatora uzlādēšana
Kameras ieslēgšana vai izslēgšana, kad kamerā ir ievietots izlādēts akumulators, var saīsināt
akumulatora darbmūžu. Pirms izmantošanas uzlādējiet izlādēto akumulatoru.
Akumulatora uzglabāšana
• Vienmēr, kad akumulators netiek lietots, izņemiet to no kameras vai papildu akumulatora lādētāja.
Kamēr akumulators atrodas kamerā, niecīgs strāvas daudzums tiek patērēts pat tad, kad
akumulators netiek izmantots. Rezultātā akumulators var pārlieku izlādēties un pārtraukt
darboties.
• Atkārtoti uzlādējiet akumulatoru vismaz reizi sešos mēnešos un pilnīgi izlādējiet pirms nolikšanas
uzglabāšanai.
• Ievietojiet akumulatoru plastmasas maisiņā vai līdzīgā iepakojumā, lai izolētu, un glabājiet to vēsā
vietā. Akumulators jāglabā sausā vietā, kur vides temperatūra ir no 15 °C līdz 25 °C. Neglabājiet
akumulatoru karstā vai ļoti aukstā vietā.
Akumulatora darbmūžs
Izteikta pilnībā uzlādēta akumulatora izlādēšanās laika saīsināšanās, to lietojot istabas temperatūrā,
norāda, ka jānomaina akumulators. Iegādājieties jaunu akumulatoru.
Veco bateriju/akumulatoru otrreizējā pārstrāde
Utilizējiet akumulatorus atbilstoši vietējiem noteikumiem, vispirms noteikti izolējot kontaktus ar
lenti.
191
Tehniskās piezīmes
Produkta apkope
Uzlādes maiņstrāvas adapteris
• Uzlādes maiņstrāvas adapteris EH-73P ir paredzēts izmantošanai tikai ar saderīgām ierīcēm.
Nelietojiet to ar cita ražotāja vai modeļa ierīci.
• Neizmantojiet nevienu citu USB vadu, izņemot UC-E21. Izmantojot citu USB vadu, nevis UC-E21,
iespējama pārkaršana, aizdegšanās vai elektriskās strāvas trieciens.
• Nekādā gadījumā nelietojiet cita ražotāja izgatavotu vai cita modeļa maiņstrāvas adapteri, bet
tikai uzlādes maiņstrāvas adapteri EH-73P, un neizmantojiet tirdzniecībā pieejamu USB uzlādes
maiņstrāvas adapteri vai mobilā tālruņa akumulatora lādētāju. Šī piesardzības pasākuma
neievērošana var izraisīt kameras pārkaršanu vai tās bojājumu.
• EH-73P ir savietojams ar 100–240 V maiņstrāvas, 50/60 Hz elektrotīkla kontaktligzdām. Ja adapteri
izmantojat citās valstīs, pēc nepieciešamības lietojiet adapteri ar spraudni (komerciāli pieejams).
Sīkāku informāciju par spraudņu adapteriem varat saņemt no savas tūrisma aģentūras.
Atmiņas kartes
Piesardzības pasākumi lietošanas laikā
• Izmantojiet tikai Secure Digital atmiņas kartes (A222).
• Noteikti ievērojiet piesardzības pasākumus, kas norādīti atmiņas kartes dokumentācijā.
• Ja atmiņas kartes rakstīšanas aizsardzības slēdzis
atrodas bloķēšanas pozīcijā, nevar iegūt vai dzēst
attēlus un formatēt karti.
Rakstīšanas aizsardzības slēdzis
• Nelīmējiet uz atmiņas kartes etiķetes un uzlīmes.
192
Tehniskās piezīmes
Produkta apkope
Formatēšana
• Neformatējiet atmiņas karti, izmantojot datoru.
• Pirmo reizi šajā kamerā ievietojot citā ierīcē izmantotu atmiņas karti, tā jāformatē. Pirms šajā
kamerā izmantojat jaunas atmiņas kartes, tās ieteicams formatēt šajā kamerā.
• Ņemiet vērā, ka atmiņas kartes formatēšana neatgriezeniski izdzēš visus attēlus un
citus atmiņas kartē saglabātos datus. Pirms atmiņas kartes formatēšanas neaizmirstiet
nokopēt visus attēlus, kurus vēlaties saglabāt.
• Ja parādās ziņojums Card is not formatted. Format card? (Karte nav formatēta. Vai
formatēt karti?), kad kamera tiek ieslēgta, jāformatē atmiņas karte. Ja tajā ir dati, kurus nevēlaties
izdzēst, atlasiet No (Nē). Nokopējiet visus vajadzīgos datus datorā vai citā ierīcē. Ja vēlaties
formatēt atmiņas karti, atlasiet Yes (Jā). Tiks parādīts apstiprinājuma dialoglodziņš. Lai sāktu
formatēšanu, nospiediet pogu k.
• Formatēšanas, datu ierakstīšanas atmiņas kartē vai dzēšanas no atmiņas kartes un datu
pārsūtīšanas uz datoru laikā neveiciet tālāk norādītās darbības. Ja neievērosiet šo piesardzības
pasākumu, tas var izraisīt datu zudumu vai sabojāt kameru vai atmiņas karti.
- Neatveriet akumulatora nodalījumu/atmiņas kartes slota vāku, lai izņemtu/ievietotu
akumulatoru vai atmiņas karti.
- Neizslēdziet kameru.
- Neatvienojiet maiņstrāvas adapteri.
193
Tehniskās piezīmes
Produkta apkope
Tīrīšana un uzglabāšana
Tīrīšana
Neizmantojiet spirtu, atšķaidītāju vai citas ātri iztvaikojošas ķīmiskās vielas.
Objektīvs/
skatu
meklētājs
Izvairieties no pieskaršanās stikla detaļām ar pirkstiem. Notīriet putekļus vai
plūksnas ar pūtēju (parasti maza ierīce ar gumijas pūsli vienā galā, kuru spiežot tiek
veidota gaisa plūsma otrā galā). Lai notīrītu pirkstu nospiedumus vai citus
netīrumus, ko nevar notīrīt ar pūtēju, ar mīkstu audumu tīriet ar spirālveida kustību
no objektīva centra uz malām. Ja tīrīšana neizdodas, tīriet objektīvu ar audumu, kas
nedaudz samitrināts ar veikalos nopērkamu tīrīšanas līdzekli objektīviem.
Ekrāns
Notīriet putekļus un plūksnas ar pūtēju. Lai notīrītu pirkstu nospiedumus un citus
netīrumus, notīriet ekrānu ar mīkstu, sausu audumu, uzmanoties, lai ekrānu
nepiespiestu.
Korpuss
Izmantojiet pūtēju, lai uzmanīgi notīrītu putekļus, netīrumus vai smiltis, pēc tam
uzmanīgi noslaukiet ar mīkstu, sausu drāniņu. Pēc kameras lietošanas pludmalē vai
jebkurā citā smilšainā vai putekļainā vidē, noslaukiet no tās jebkādas smiltis,
putekļus vai sāli ar sausu, mazliet dzeramajā ūdenī samitrinātu drānu un kārtīgi
izžāvējiet. Ņemiet vērā, ka svešķermeņi kameras iekšpusē var izraisīt
bojājumus, ko garantija nesedz.
Uzglabāšana
Ja kamera netiks izmantota ilgāku laika periodu, izņemiet akumulatoru. Lai novērstu
aprasošanu vai pelējuma veidošanos, izņemiet kameru no glabāšanas vietas vismaz reizi
mēnesī.
Ieslēdziet kameru un pāris reižu atveriet aizvaru, pirms noliekat kameru atpakaļ. Neglabājiet
kameru nevienā no tālāk norādītajām vietām:
• vietās ar sliktu ventilāciju vai mitruma līmeni virs 60 %;
• temperatūrā virs 50 °C vai zem –10 °C;
• blakus iekārtām, kas rada stipru elektromagnētisko lauku, piemēram, televizoriem vai
radio.
Uzglabājot akumulatoru, ievērojiet piesardzības pasākumus, kas aprakstīti nodaļas „Baterija/
akumulators” (A190) sadaļā „Produkta apkope” (A189).
194
Tehniskās piezīmes
Tīrīšana un uzglabāšana
Kļūdu ziņojumi
Ja redzams kļūdas ziņojums, skatiet tabulu tālāk.
Redzamais kļūdas
ziņojums
Battery temperature is
elevated. The camera will
turn off. (Paaugstināta
akumulatora
temperatūra. Kamera tiks
izslēgta.)
A
Cēlonis/risinājums
Kamera automātiski izslēdzas. Uzgaidiet, līdz kamera vai
akumulators ir atdzisis, un tikai pēc tam turpiniet.
–
The camera will turn off
to prevent overheating.
(Kamera izslēgsies, lai
nepieļautu pārkaršanu.)
Memory card is write
protected. (Atmiņas
karte ir aizsargāta pret
ierakstīšanu.)
This card cannot be
used. (Šo karti nevar
izmantot.)
Rakstīšanas aizsardzības slēdzis ir „bloķēšanas” pozīcijā.
16, 192
Pabīdiet rakstīšanas aizsardzības slēdzi „rakstīšanas” pozīcijā.
Piekļūstot atmiņas kartei, radās kļūda.
• Izmantojiet lietošanai apstiprinātu atmiņas karti.
• Pārbaudiet, vai kontakti ir tīri.
• Pārliecinieties, vai atmiņas karte ir ievietota pareizi.
16, 222
Card is not formatted.
Format card? (Karte
nav formatēta. Vai
formatēt karti?)
Atmiņas karte nav formatēta izmantošanai šajā kamerā.
Formatēšanas rezultātā visi atmiņas kartē saglabātie dati tiek dzēsti.
Ja vēlaties saglabāt attēlu kopijas, pirms atmiņas kartes
formatēšanas atlasiet No (Nē) un saglabājiet kopijas datorā vai citā
datu nesējā. Atlasiet Yes (Jā) un nospiediet pogu k, lai formatētu
atmiņas karti.
16, 193
Out of memory.
(Nepietiek atmiņas.)
Izdzēsiet attēlus vai ievietojiet jaunu atmiņas karti.
16, 28
Saglabājot attēlu, radās kļūda.
Ievietojiet jaunu atmiņas karti vai formatējiet atmiņas karti.
16, 176
Kamerā beigušies failu numuri.
Ievietojiet jaunu atmiņas karti vai formatējiet atmiņas karti.
16, 176
Image cannot be
modified. (Attēlu nevar
pārveidot.)
Pārbaudiet, vai attēlus var rediģēt.
83, 204
Cannot record movie.
(Nevar ierakstīt video.)
Saglabājot video atmiņas kartē, radās noildzes kļūda.
Atlasiet atmiņas karti ar lielāku ierakstīšanas ātrumu.
222
Cannot reset file
numbering. (Nevar
atiestatīt failu
numerāciju.)
Nevar atiestatīt failu numerāciju, jo mapes secīgais numurs
ir sasniedzis maksimālo ierobežojumu.
Ievietojiet jaunu atmiņas karti vai formatējiet atmiņas karti.
16, 176
This card cannot be
read. (Šo karti nevar
nolasīt.)
Image cannot be
saved. (Attēlu nevar
saglabāt.)
195
Tehniskās piezīmes
Kļūdu ziņojumi
Redzamais kļūdas
ziņojums
Cēlonis/risinājums
Set the focus-mode
selector to MF.
(Iestatiet fokusa režīma
atlasītāju uz MF.)
Ja opcija Clean HDMI output (Notīrīt HDMI izvadi) ir
iestatīta uz On (Ieslēgts) un kamera ir pievienota ar HDMIsaderīgai ierīcei, iestatiet fokusa režīma atlasītāju pozīcijā
r.
5, 177
Memory contains no
images. (Atmiņā nav
attēlu.)
Ievietojiet atmiņas karti, kurā ir attēli.
16
File contains no image
data. (Fails nesatur
attēla datus.)
Fails nav izveidots vai rediģēts ar šo kameru.
Failu nevar apskatīt šajā kamerā.
Apskatiet failu datorā vai ierīcē, kas izmantota šī faila
izveidošanai vai rediģēšanai.
–
All images are hidden.
(Visi attēli ir slēpti.)
• Nav pieejami attēli slaidrādei utt.
• Nav izdzēšamo attēlu, ko parādīt attēlu atlases ekrānā.
–
This image cannot be
deleted. (Šo attēlu
nevar izdzēst.)
Attēls ir aizsargāts.
Atspējojiet aizsardzību.
159
Raise the flash.
(Paceliet zibspuldzi.)
• Kad sižeta režīms ir Scene auto selector (Ainas
automātiskais atlasītājs), var uzņemt attēlu pat tad, ja
iebūvētā zibspuldze ir nolaista, bet neuzplaiksnī.
• Kad sižeta režīms ir Night portrait (Nakts portrets) vai
Backlighting (Pretgaisma) un opcija HDR (Augsts
dinamiskais diapazons) ir iestatīta kā Off (Izslēgts),
lai uzņemtu attēlu, ir jāpaceļ iebūvētā zibspuldze.
Turn the camera off
and then on again.
(Izslēdziet un pēc tam
vēlreiz ieslēdziet
kameru.)
Radās objektīva kļūda. Nelietojiet spēku, darbojoties ar
objektīvu. Izslēdziet kameru un pēc tam to vēlreiz ieslēdziet,
lai atjaunotu normālu objektīva darbību. Ja pēc kameras
izslēgšanas un ieslēgšanas kļūda joprojām pastāv, sazinieties
ar mazumtirgotāju vai Nikon pilnvarotu tehniskās apkopes
pārstāvi.
198
Speedlight setting
error (Speedlight
zibspuldzes
iestatījumu kļūda)
Ir iestatīta Speedlight zibspuldzes funkcija, ko nevar
izmantot kopā ar kameru. Mainiet Speedlight zibspuldzes
iestatījumu.
210
Communications error
(Sakaru kļūda)
Sazinoties ar printeri, radās kļūda.
Izslēdziet kameru un atkārtoti pievienojiet USB vadu.
105
System error (Sistēmas
kļūda)
Kameras iekšējā shēmā radās kļūda.
Izslēdziet kameru, izņemiet un atkārtoti ievietojiet
akumulatoru un pēc tam ieslēdziet kameru. Ja kļūda
joprojām pastāv, sazinieties ar mazumtirgotāju vai Nikon
pilnvarotu tehniskās apkopes pārstāvi.
198
196
Tehniskās piezīmes
Kļūdu ziņojumi
A
34
35, 37
Redzamais kļūdas
ziņojums
A
Cēlonis/risinājums
Printer error: check
printer status. (Printera
kļūda: pārbaudiet
printera statusu.)
Pēc problēmas novēršanas atlasiet Resume (Atsākšana)
un nospiediet pogu k, lai atsāktu drukāšanu.*
Printer error: check
paper. (Printera kļūda:
pārbaudiet papīru.)
Ievietojiet norādītā izmēra papīru, atlasiet Resume
–
(Atsākšana) un nospiediet pogu k, lai atsāktu drukāšanu.*
Printer error: paper
jam. (Printera kļūda:
iestrēdzis papīrs.)
Izņemiet iesprūdušo papīru, atlasiet Resume (Atsākšana)
un nospiediet pogu k, lai atsāktu drukāšanu.*
Printer error: out of
paper. (Printera kļūda:
beidzies papīrs.)
Ievietojiet norādītā izmēra papīru, atlasiet Resume
–
(Atsākšana) un nospiediet pogu k, lai atsāktu drukāšanu.*
Printer error: check ink.
(Printera kļūda:
pārbaudiet tinti.)
Radās ar printera tinti saistīta problēma.
Pārbaudiet tinti, atlasiet Resume (Atsākšana) un
nospiediet pogu k, lai atsāktu drukāšanu.*
–
Printer error: out of ink.
(Printera kļūda:
beigusies tinte.)
Nomainiet tintes kasetni, atlasiet Resume (Atsākšana) un
nospiediet pogu k, lai atsāktu drukāšanu.*
–
Printer error: file
corrupt. (Printera
kļūda: fails bojāts.)
Radās ar drukājamā attēla failu saistīta problēma.
Atlasiet Cancel (Atcelt) un nospiediet pogu k, lai atceltu
drukāšanu.
–
Clean HDMI output
enabled. Select “Movie
manual” mode. (HDMI
izvades notīrīšana
iespējota. Atlasiet
video manuālo
režīmu.)
Ja iespējas Clean HDMI output (Notīrīt HDMI izvadi)
iestatījums ir On (Ieslēgts) un kamera ir pievienota ar HDMI
saderīgai ierīcei, pagrieziet grozāmo režīmu pārslēgu
stāvoklī Movie manual (Manuālais video).
94
–
–
* Plašākus norādījumus un informāciju skatiet printera komplektācijā ietvertajā dokumentācijā.
197
Tehniskās piezīmes
Kļūdu ziņojumi
Traucējummeklēšana
Ja kamera nedarbojas, kā paredzēts, pirms sazināšanās ar mazumtirgotāju vai Nikon
pilnvarotu tehniskās apkopes pārstāvi skatiet izplatītāko problēmu sarakstu tālāk.
Barošanas avota, displeja un iestatījumu problēmas
Problēma
A
Cēlonis/risinājums
Kamera ir
ieslēgta, bet
nereaģē.
• Pagaidiet, līdz beidzas ierakstīšana.
• Ja problēma neizzūd, izslēdziet kameru.
Ja kamera neizslēdzas, izņemiet akumulatoru vai baterijas un
ievietojiet to/tās atpakaļ vai arī, ja izmantojat maiņstrāvas
adapteri, atvienojiet to un pievienojiet atkal atpakaļ.
Ņemiet vērā, ka, lai gan pašlaik ierakstāmie dati tiks zaudēti,
strāvas avota izņemšana vai atvienošana neietekmēs jau
ierakstītos datus.
–
Kameru nevar
ieslēgt.
Akumulators ir izlādējies.
16, 17,
190
Kamera izslēdzas
bez brīdinājuma.
• Kamera automātiski izslēdzas, lai ietaupītu enerģiju
(automātiskās izslēgšanās funkcija).
• Zemā temperatūrā kamera un akumulators var nedarboties
pareizi.
• Kameras iekšējās detaļas ir sakarsušas. Neieslēdziet kameru, līdz
tās iekšējās detaļas nav atdzisušas. Pēc tam mēģiniet to vēlreiz
ieslēgt.
• Kamera ir izslēgta.
• Akumulators ir izlādējies.
• Kamera automātiski izslēdzas, lai ietaupītu enerģiju
(automātiskās izslēgšanās funkcija).
• Ekrānu un skatu meklētāju nevar ieslēgt vienlaikus. Lai pārslēgtu
ekrānu un skatu meklētāju, var būt nepieciešams zināms laiks.
Ekrāns vai skatu
• Kamera ir pievienota televizoram vai datoram.
meklētājs ir tukšs.
• Notiek uzņemšana, izmantojot intervāla taimeri, uzņemšana,
izmantojot sižeta režīmu Multiple exp. Lighten
(Daudzkārtēja eksp. Apgaismojums) (kad ir iestatīta opcija
Star trails (Zvaigžņu ceļš)), vai video ierakstīšana, izmantojot
laika intervālu, vai arī kamera uzņem attēlus ar ilgu ekspozīciju,
izmantojot iestatījumu Bulb vai Time.
Kamera sakarst.
Kamera var sakarst, ilgstoši ierakstot video vai lietojot kameru karstā
vidē. Tas nenorāda uz darbības kļūmi.
198
Tehniskās piezīmes
Traucējummeklēšana
24
190
–
19
22
24
–
–
–
–
A
Problēma
Cēlonis/risinājums
17
Nevar uzlādēt
kamerā ievietoto
akumulatoru.
• Pārbaudiet visus savienojumus.
• Pie datora pievienota kamera var neuzlādēties jebkura tālāk
norādītā iemesla dēļ.
- Iestatīšanas izvēlnē opcijai Charge by computer (Uzlādēt,
izmantojot datoru) ir atlasīts režīms Off (Izslēgts).
- Akumulatora uzlāde tiek pārtraukta, ja kamera tiek izslēgta.
- Akumulatora uzlāde nav iespējama, ja nav iestatīta kameras
displeja valoda un laiks vai arī datums un laiks ir atiestatīti pēc
kameras pulksteņa akumulatora izlādēšanās. Lai uzlādētu
akumulatoru, izmantojiet uzlādes maiņstrāvas adapteri.
- Akumulatora uzlāde var tikt pārtraukta, ja dators pārslēdzas
miega režīmā.
- Akumulatora uzlāde var nebūt iespējama atkarībā no datora
specifikācijas, iestatījumiem un statusa.
Ekrānā redzamā
informācija ir
grūti saskatāma.
• Apkārtējā vide ir pārāk spilgta.
- Paejiet kādā tumšākā vietā.
- Izmantojiet skatu meklētāju.
• Noregulējiet ekrāna spilgtumu.
26
Skatu meklētājs ir
grūti saskatāms.
• Pielāgojiet skatu meklētāja dioptriju.
• Noregulējiet ekrāna spilgtumu.
26
167
O mirgo ekrānā.
• Ja kameras pulkstenis nav iestatīts, uzņemšanas ekrānā mirgo
ikona O un pirms pulksteņa iestatīšanas saglabātie attēli un
video ir datēti attiecīgi ar „00/00/0000 00:00” un „01/01/2018
00:00”. Iestatiet pareizo laiku un datumu opcijā Time zone and
date (Laika josla un datums) iestatīšanas izvēlnē.
• Kameras pulkstenis nav tik precīzs kā parasts pulkstenis. Regulāri
salīdziniet kameras pulkstenī redzamo laiku ar precīzāka
pulksteņa rādījumiem un atiestatiet laiku, ja nepieciešams.
10, 164
Ekrānā nav
redzama nekāda
informācija.
Uzņemšanas dati un fotogrāfijas informācija var būt paslēpti.
Nospiediet pogu s, līdz tiek parādīta informācija.
8
Opcija Date
stamp (Datuma
spiedogs) nav
pieejama.
Iestatīšanas izvēlnē nav konfigurēts iestatījums Time zone and
date (Laika josla un datums).
113,
164
Attēlos netiek
norādīts datums,
kaut arī opcija
Date stamp
(Datuma
spiedogs) ir
iespējota.
• Pašreizējā uzņemšanas režīmā opcija Date stamp (Datuma
spiedogs) netiek atbalstīta.
• Ir iespējota opcija, kas ierobežo opcijas Date stamp (Datuma
spiedogs) izmantošanu.
• Video failos nevar norādīt datumu.
31, 170
Ierakstīšanas
datums un laiks
nav pareizi.
199
Tehniskās piezīmes
Traucējummeklēšana
113,
179
–
19
–
–
167
75
–
A
Problēma
Cēlonis/risinājums
Ieslēdzot kameru,
parādās laika
zonas un datuma
iestatīšanas
ekrāns.
Pulksteņa akumulators ir izlādējies, un visi iestatījumi ir atjaunoti ar
noklusējuma vērtībām. Konfigurējiet kameras iestatījumus vēlreiz.
• Iekšējā pulksteņa akumulators nodrošina kameras pulksteņa
darbību un noteiktu iestatījumu saglabāšanu. Ievietojot
akumulatoru kamerā vai kamerai pievienojot maiņstrāvas
adapteri (pieejams atsevišķi), pulksteņa akumulatora uzlādes laiks
ir aptuveni 10 h; pulksteņa akumulators var darboties vairākas
dienas arī tad, ja kameras akumulators ir izņemts.
–
Reset file
numbering
(Atiestatīt failu
numerāciju)
nevar izpildīt.
Kaut arī failu numerācijas atiestatīšanas vai citu darbību veikšanas
laikā atmiņas kartē ir izveidota jauna mape, atiestatīšanu nevar veikt,
ja mapes secīgais numurs (kas kamerā netiek parādīts) sasniedz
maksimālo ierobežojumu („999”). Nomainiet vai formatējiet atmiņas
karti.
• Rakstīšanas aizsardzības slēdzis ir „bloķēšanas” pozīcijā.
Pabīdiet rakstīšanas aizsardzības slēdzi „rakstīšanas” pozīcijā.
176,
183
Kameras
darbības laikā
dzirdama skaņa.
Atsevišķos uzņemšanas režīmos vai gadījumā, kad opcija
Autofocus mode (Autofokusa režīms) ir iestatīta kā Full-time
AF (Pilna laika AF), kameras fokusa noregulēšanas laikā var būt
dzirdama skaņa.
31,
143,
153
Kameras
iestatījumi ir
atiestatīti.
Problēmas uzņemšanas laikā
Problēma
Cēlonis/risinājums
A
Nevar pārslēgt
uzņemšanas
režīmā.
Atvienojiet USB kabeli.
103
2, 27
Nevar uzņemt
attēlus vai
ierakstīt video.
• Kad kamera ir atskaņošanas režīmā, nospiediet c pogu, aizvara
atbrīvošanas pogu vai pogu b (e).
• Kad tiek parādītas izvēlnes, nospiediet pogu d.
• Kad sižeta režīms ir iestatīts kā Night portrait (Nakts portrets)
vai Backlighting (Pretgaisma) un HDR (Augsts dinamiskais
diapazons) ir iestatīts kā Off (Izslēgts), paceliet iebūvēto
zibspuldzi.
• Kamēr mirgo q, notiek iebūvētās zibspuldzes uzlāde.
• Akumulators ir izlādējies.
• Ievietojiet atmiņas karti, kurā ir pietiekami daudz brīvas vietas.
200
Tehniskās piezīmes
Traucējummeklēšana
114
25, 35,
37
55
17, 190
16
Cēlonis/risinājums
A
• Objekts ir pārāk tuvu. Mēģiniet uzņemt attēlus Scene auto
selector (Ainas automātiskais atlasītājs) vai Close-up
(Tuvplāns) sižeta režīmā vai makro tuvplāna fokusa režīmā.
• Fokusa režīma iestatījums ir nepareizs. Pārbaudiet vai mainiet
iestatījumu.
• Grūti noregulēt fokusu uz objektu.
• Iestatīšanas izvēlnē iestatiet opciju AF assist (AF
palīggaismotājs) kā Auto (Automātisks).
• Kad aizvara atbrīvošanas poga ir nospiesta līdz pusei, objekts ir
ārpus fokusa apgabala.
• Fokusa režīma atlasītājs ir iestatīts stāvoklī r (manuālais fokuss).
• Izslēdziet un pēc tam vēlreiz ieslēdziet kameru.
• Darbības laikā kamera var nedaudz pārvietoties pat tad, ja tā ir
piestiprināta pie trijkāja, kas savukārt var traucēt autofokusam.
31, 34,
36, 54,
62
61
Problēma
Kamera nevar
fokusēties.
Uzņemšanas
laikā ekrānā ir
redzamas
krāsainas svītras.
Uzņemot objektus, kuru raksts atkārtojas (piemēram, žalūzijas), ir
redzamas krāsainas svītras. Tas nenorāda uz darbības kļūmi.
Krāsainās svītras nebūs redzamas uzņemtajos attēlos vai
ierakstītajos video. Tomēr, ja izmantojat Continuous H: 120 fps
(Nepārtraukti lielā ātrumā: 120 kadri/s) vai HS 480/4×
iestatījumu, krāsainās svītras var būt redzamas uzņemtajos attēlos
un ierakstītajos video.
• Izmantojiet zibspuldzi.
• Iespējojiet vibrāciju samazināšanu.
Attēli ir izplūduši.
• Izmantojiet trijkāji, lai stabilizētu kameru (labākam rezultātam
vienlaikus izmantojiet arī automātiskā taimera n10s (10
sekunžu) iestatījumu).
65
113,
172
24, 140
67
–
23
–
25, 55
154,
171
23, 58
Ar zibspuldzi
uzņemtajos
attēlos ir redzami
spilgti plankumi.
Zibspuldze atspīd no gaisa daļiņām. Nolaidiet iebūvēto zibspuldzi.
25, 55
Zibspuldze
neuzplaiksnī.
• Iebūvētā zibspuldze ir nolaista.
• Atlasītajā uzņemšanas režīmā zibspuldze nevar uzplaiksnīt.
• Ir iespējota funkcija, kas ierobežo zibspuldzes darbību.
25
73
75
• Digital zoom (Digitālā tālummaiņa) ir iestatītā kā Off
(Izslēgts) iestatīšanas izvēlnē.
113,
172
• Digitālo tālummaiņu nevar izmantot zināmos uzņemšanas
režīmos vai izmantojot zināmus citu funkciju iestatījumus.
78, 172
• Ir iespējota funkcija, kas ierobežo opcijas Image size (Attēla
izmērs) izmantošanu.
• Kad sižeta režīms ir iestatīts kā Easy panorama (Vienkāršā
panorāma), attēla izmērs ir fiksēts.
75
Nevar izmantot
digitālo
tālummaiņu.
Opcija Image
size (Attēla
izmērs) nav
pieejama.
201
Tehniskās piezīmes
Traucējummeklēšana
41
Problēma
Nospiežot
aizvara
atbrīvošanas
pogu, nav
dzirdama skaņa.
A
Cēlonis/risinājums
Off (Izslēgts) ir atlasīts opcijai Shutter sound (Aizvara skaņa)
78,
iestatījumā Sound settings (Skaņas iestatījumi) iestatīšanas
113,
izvēlnē. Izmantojot dažus uzņemšanas režīmus vai iestatījumus,
175
skaņa nav dzirdama pat tad, kad ir atlasīts iestatījums On (Ieslēgts).
Off (Izslēgts) ir atlasīts opcijai AF assist (AF palīggaismotājs)
AF palīggaismotājs iestatīšanas izvēlnē. Atkarībā no fokusa apgabala pozīcijas vai
izmantojamā sižeta režīma AF palīggaismotājs var nedegt pat tad, ja
nedeg.
ir atlasīts iestatījums Auto (Automātisks).
113,
172
Attēlos ir redzami
smērējumi.
Objektīvs ir netīrs. Notīriet objektīvu.
194
Krāsas nav
dabiskas.
Baltā balanss vai nokrāsa nav pareizi noregulēti.
37, 129
Attēlā ir redzami
brīvi izvietoti,
spilgti pikseļi
(„trokšņi”).
Objekts ir tumšs, aizvara ātrums ir pārāk zems vai ISO jutība ir pārāk
liela. Trokšņus var samazināt šādi:
• izmantojot zibspuldzi;
• norādot mazāku ISO jutības iestatījumu.
25, 55
137
Attēlos parādās
spilgti punkti.
Daudzkārtējās ekspozīcijas režīmā uzņemot ar mazāku aizvara
ātrumu, saglabātajos attēlos var parādīties trokšņi (spilgti punkti).
–
Attēli ir pārāk
tumši
(nepietiekami
eksponēti).
•
•
•
•
•
22
219
69
137
25, 37
Zibspuldzes logs ir bloķēts.
Objekts ir ārpus zibspuldzes diapazona.
Noregulējiet ekspozīcijas kompensāciju.
Palieliniet ISO jutību.
Objekts ir pretgaismā. Izmantojiet zibspuldzi vai Backlighting
(Pretgaisma) sižeta režīmu.
Attēli ir pārāk
spilgti
(pāreksponēti).
Noregulējiet ekspozīcijas kompensāciju.
69
• Atsevišķos uzņemšanas apstākļos sejas toņiem var netikt
mazināts kontrasts.
• Ja attēlos ir redzamas četras vai vairāk sejas, atskaņošanas izvēlnē
izmantojiet opciju Skin softening (Sejas krāsas
izlīdzināšana).
65
Sejas toņiem
netiek mazināts
kontrasts.
202
Tehniskās piezīmes
Traucējummeklēšana
85, 113
Problēma
Attēlu
saglabāšanai ir
nepieciešams
zināms laiks.
A
Cēlonis/risinājums
Attēlu saglabāšanas laiks var būt ilgāks tālāk norādītajās situācijās:
• kad tiek izmantota trokšņu samazināšanas funkcija;
• ja zibspuldzes režīms ir iestatīts kā V (automātiska ar sarkano
acu efekta samazināšanu/sarkano acu efekta samazināšana);
• ja attēli tiek uzņemti šādos sižeta režīmos:
- Noise reduction burst (Sērijveida uzņemšana ar trokšņu
samazināšanu) režīmā Landscape (Ainava) vai Close-up
(Tuvplāns)
- Hand-held (Turot rokās) režīmā Night landscape (Nakts
ainava)
- HDR (Augsts dinamiskais diapazons) ir iestatīta opcija On
(Ieslēgts) režīmā Backlighting (Pretgaisma)
- Easy panorama (Vienkāršā panorāma)
• kad izmantojat Bulb vai Time iestatījumu, lai uzņemtu attēlus ar
ilgu ekspozīciju;
• Continuous (Nepārtraukts) uzņemšanas izvēlnē ir iestatīta kā
Continuous H: 120 fps (Nepārtraukti lielā ātrumā: 120
kadri/s) vai Continuous H: 60 fps (Nepārtraukti lielā
ātrumā: 60kadri/s);
• kad uzņemšanas laikā tiek izmantots smaida taimeris;
• kad uzņemšanas laikā tiek izmantota funkcija Aktīvā D-Lighting;
• kad uzņemšanas laikā tiek izmantota daudzkārtēja ekspozīcija;
• Ja opcijas Image quality (Attēla kvalitāte) iestatījums ir RAW,
RAW + Fine (RAW + augstas kvalitātes) vai RAW + Normal
(RAW + normālas kvalitātes)
• Uzņemot nekustīgus attēlus video ierakstīšanas laikā, ja iestatītas
Movie options (Video opcijas) opcijas 2160/30p vai 2160/
25p
–
56
34, 36
36
37
41
50
113,
133
60
144
145
121
93
Ekrānā vai attēlos
ir redzamas
gredzenveida vai
varavīksnes krāsu
joslas.
Uzņemot pretgaismā vai gadījumā, ja kadrā ir redzams pārāk spilgts
gaismas avots (piemēram, saules gaisma), var būt redzamas
gredzenveida vai varavīksnes krāsu joslas (dubultošanās).
Mainiet gaismas avota pozīciju vai kadrējiet attēlu tā, lai gaismas
avots atrastos ārpus kadra, un pēc tam mēģiniet vēlreiz.
–
Nevar atlasīt
iestatījumu/
atlasītais
iestatījums ir
atspējots.
• Atkarībā no uzņemšanas režīma daži izvēlnes vienumi var nebūt
pieejami. Izvēlnes vienumi, ko nevar atlasīt, tiks parādīti pelēkā
krāsā.
• Ir iespējota funkcija, kas ierobežo atlasītās funkcijas darbību.
–
Problēmas atskaņošanas laikā
Problēma
Failu nevar
atskaņot.
Cēlonis/risinājums
• Šajā kamerā var nebūt iespējams demonstrēt attēlus, kas ir
saglabāti citas markas vai modeļa digitālajā kamerā.
• Šajā kamerā nevar atvērt RAW attēlus vai video, kas saglabāti ar
citas markas vai modeļa digitālo kameru.
• Šajā kamerā var nebūt iespējams atskaņot datorā rediģētos
datus.
• Failus nevar atskaņot, kamēr notiek uzņemšana ar intervāla
taimeri.
203
Tehniskās piezīmes
Traucējummeklēšana
A
–
–
–
133
Problēma
Attēlu nevar
tuvināt.
Nevar rediģēt
attēlu.
• Dažus attēlus nevar rediģēt. Attēlus, kas ir rediģēti iepriekš, nevar
rediģēt atkārtoti.
• Atmiņas kartē nav pietiekami daudz brīvas vietas.
• Šajā kamerā nevar rediģēt attēlus, kas ir uzņemti ar citām
kamerām.
• Attēliem izmantotās rediģēšanas funkcijas nav pieejamas video
rediģēšanai.
Nevar pagriezt
attēlu.
A
Cēlonis/risinājums
• Atskaņošanas tālummaiņu nevar izmantot ar video.
• Šajā kamerā var nebūt iespējams tuvināt attēlus, kas ir uzņemti ar
citas markas vai modeļa digitālo kameru.
• Tuvinot maza izmēra attēlu, ekrānā redzamais palielinājuma
koeficients var atšķirties no attēla faktiskā palielinājuma
koeficienta.
Šajā kamerā nevar pagriezt attēlus, kas ierakstīti ar citas markas vai
modeļa digitālo kameru.
–
43, 83,
122
–
–
–
–
Ārējās ierīces darbības kļūmes
Problēma
Nevar izveidot
bezvadu
savienojumu ar
viedierīci.1
A
Cēlonis/risinājums
• Pirmo reizi izveidojot bezvadu savienojumu, izpildiet
norādījumus, kas iekļauti dokumentā „SnapBridge Savienojuma
izveides pamācība”, un izveidojiet savienojumu.
• Ja bezvadu savienojums ir izveidots, veiciet tālāk minētās darbības.
- Izslēdziet un pēc tam vēlreiz ieslēdziet kameru.
- Restartējiet lietotni SnapBridge.
- Atceliet savienojumu un pēc tam atjaunojiet to.
• Kamerā pārbaudiet Network menu (Tīkla izvēlne)
iestatījumus.
- Iestatiet opciju Airplane mode (Lidmašīnas režīms) režīmā
Off (Izslēgts).
- Iestatiet Bluetooth M Connection (Savienojums) stāvoklī
Enable (Iespējot).
• Ja kamerā ir reģistrētas divas vai vairāk viedierīces, izvēlieties
viedierīci, ko vēlaties pievienot, kameras sadaļā Network menu
(Tīkla izvēlne) M Bluetooth M Paired devices (Pārī
savienotas ierīces). Ja lietotnē SnapBridge ir reģistrētas divas
vai vairāk kameras, pārslēdziet savienojumu lietotnē.
• Lai kamera negaidīti neizslēgtos, izmantojiet pietiekami uzlādētu
akumulatoru.
• Ievietojiet kamerā atmiņas karti, kurā ir pietiekami daudz brīvas vietas.
• Atvienojiet HDMI vadu vai USB vadu.
• Viedierīcē iespējojiet Bluetooth, Wi-Fi un atrašanās vietas
noteikšanas funkcijas.
• Lietotnes SnapBridge M cilnes A M sadaļā Auto link options
(Automātiskās piesaistes opcijas) ieslēdziet funkciju Auto
link (Automātiskā piesaiste). Ja funkcija ir izslēgta, opciju
Download pictures (Lejupielādēt attēlus) un Remote
photography (Attālā fotogrāfiju uzņemšana) varēs
izmantot, taču attēlus nevarēs lejupielādēt automātiski.
204
Tehniskās piezīmes
Traucējummeklēšana
–
–
161
162
–
16
103
–
–
Problēma
Cēlonis/risinājums
Nevar
augšupielādēt
attēlus viedierīcē,
kurā ir izveidots
bezvadu
savienojums ar
lietotni
SnapBridge.1
• Veicot automātisko augšupielādi, rīkojieties šādi.
- Kamerā iestatiet Network menu (Tīkla izvēlne) M Send
while shooting (Sūtīt uzņemšanas laikā) M Still images
(Nekustīgi attēli) stāvoklī Yes (Jā).
- Lietotnes SnapBridge M cilnes A M sadaļā Auto link
options (Automātiskās piesaistes opcijas) ieslēdziet
funkciju Auto link (Automātiskā piesaiste).
- Lietotnes SnapBridge M cilnes A M sadaļā Auto link
options (Automātiskās piesaistes opcijas) ieslēdziet
funkciju Auto download (Automātiska lejupielāde).
- Ja opcija Network menu (Tīkla izvēlne) M Bluetooth M
Send while off (Sūtīt, kad izslēgts) kamerā ir iestatīta
stāvoklī Off (Izslēgts), ieslēdziet kameru vai iestatiet to
stāvoklī On (Ieslēgts).
• Ja Bluetooth savienojuma laikā nepieciešams augšupielādēt lielu
skaitu attēlu, augšupielādes laikā savienojums var tikt pārtraukts.
Izslēdzot un pēc tam atkal ieslēdzot kameru, savienojums ar
viedierīci tiek atjaunots, un attēlu augšupielāde tiek atsākta
režīmā Send while shooting (Sūtīt uzņemšanas laikā) vai
Mark for upload (Atzīmēt augšupielādei).
• Ievietojiet atmiņas karti kamerā.
• Kamēr lietojat kameru, var nebūt iespējams augšupielādēt
attēlus vai augšupielāde var tikt atcelta.
A
161
–
–
162
157,
161
16
–
Nevar veikt
fotogrāfiju attālu
uzņemšanu no
viedierīces, kurā ir
izveidots bezvadu
savienojums ar
lietotni
SnapBridge.1
• Nevar veikt attālo fotogrāfiju uzņemšanu, ja kamerā nav ievietota
atmiņas karte. Ievietojiet atmiņas karti.
• Kamēr lietojat kameru, var nebūt iespējams veikt fotogrāfiju
attālu uzņemšanu.
Nevar
augšupielādēt
nekustīgus attēlus
to sākotnējā
izmērā, izmantojot
lietotni
SnapBridge.1
Kameras funkcijāmSend while shooting (Sūtīt uzņemšanas
laikā) un Mark for upload (Atzīmēt augšupielādei)
augšupielādējamo attēlu izmēra ierobežojums ir 2 megapikseļi.
Izmantojiet funkciju Download pictures (Lejupielādēt attēlus)
lietotnē SnapBridge, lai augšupielādētu nekustīgus attēlus
sākotnējā izmērā.
–
Sakaru kvalitāte ir
slikta vai attēla
augšupielādes
ātrums ir ļoti lēns,
izmantojot lietotni
SnapBridge kopā
ar bezvadu
savienojumu.1
Kamerā mēģiniet mainīt kanālu sadaļā Network menu (Tīkla
izvēlne) M Wi-Fi M Network settings (Tīkla iestatījumi).
162
205
Tehniskās piezīmes
Traucējummeklēšana
16
–
Cēlonis/risinājums
Kamera nereaģē,
lietojot
tālvadības pulti
ML-L7.2
• Kamera nav savienota ar tālvadības pulti ML-L7 (pieejama
atsevišķi). Lai izveidotu savienojumu, nospiediet tālvadības pults
ieslēgšanas pogu. Ja uzņemšanas ekrānā nav redzama ikona Z,
vēlreiz veiciet savienošanu pārī.
• Tālvadības pulti var izmantot tikai uzņemšanas darbībām.
• Tālvadības pults pogas w1 (1. funkciju)/w2 (2. funkciju) nevar
izmantot kopā ar šo kameru.
Nevar savienot
pārī ar tālvadības
pulti ML-L7.2
Kamerā pārbaudiet Network menu (Tīkla izvēlne) iestatījumus.
• Atlasiet Remote control (Tālvadības pults) sadaļā Choose
connection (Izvēlēties savienojumu).
• Iestatiet opciju Airplane mode (Lidmašīnas režīms) režīmā
Off (Izslēgts).
• Iestatiet Bluetooth M Connection (Savienojums) stāvoklī
Enable (Iespējot).
161
Kamerā saglabātos
attēlus nevar skatīt
pievienotā
viedierīcē vai
datorā.
Ja kameras atmiņas kartē saglabāto attēlu skaits pārsniedz 10 000,
pēc tam uzņemtos attēlus var nebūt iespējams skatīt pievienotajā
ierīcē.
• Samaziniet atmiņas kartē saglabāto attēlu skaitu. Pārkopējiet
vajadzīgos attēlus datorā u. tml.
–
Attēli nav redzami
televizora ekrānā.
• Kamerai ir pievienots dators vai printeris.
• Atmiņas kartē nav attēlu.
–
Nikon Transfer 2
programmatūra
netiek palaista,
kad kamera ir
pievienota
datoram.
2
• Kamera ir izslēgta.
• Akumulators ir izlādējies.
• USB vads nav pareizi pievienots.
• Kamera netiek atpazīta datorā.
• Dators nav iestatīts, lai automātiski palaistu programmatūru
Nikon Transfer 2. Sīkāku informāciju par programmatūru
Nikon Transfer 2 skatiet ViewNX-i palīdzības informācijā.
215
212
213
–
103,
179
103,
109
–
–
Dažiem ar PictBridge savietojamiem printeriem PictBridge
ieslēgšanas ekrāns var nebūt redzams un var nebūt iespējams
izdrukāt attēlus, kad iestatīšanas izvēlnē opcijai Charge by
computer (Uzlādēt, izmantojot datoru) ir atlasīts iestatījums
Auto (Automātisks). Iestatiet opciju Charge by computer
(Uzlādēt, izmantojot datoru) pozīcijā Off (Izslēgts) un atkal
pievienojiet kameru printerim.
113,
179
Drukājamie attēli
netiek parādīti.
Atmiņas kartē nav attēlu.
–
Kamerā nevar
atlasīt papīra
izmēru.
Tālāk norādītajos gadījumos kamerā nevar atlasīt papīra izmēru pat
tad, ja tiek izmantots ar PictBridge saderīgs printeris. Izmantojiet
printeri, lai atlasītu papīra izmēru.
• Printeris neatbalsta kamerā norādīto papīra izmēru.
• Papīra izmērs printerī tiek atlasīts automātiski.
–
Kad kamera ir
pievienota
printerim,
PictBridge ekrāns
nav redzams.
1
A
Problēma
Skatiet komplektā iekļauto dokumentu „SnapBridge Savienojuma izveides pamācība” un
SnapBridge tiešsaistes palīdzības sadaļu.
Skatiet tālvadības pultij ML-L7 pievienoto User’s Manual (Lietošanas rokasgrāmata) (pieejama
atsevišķi).
206
Tehniskās piezīmes
Traucējummeklēšana
Failu nosaukumi
Attēliem vai video failu nosaukumi tiek piešķirti, kā aprakstīts tālāk.
Faila nosaukums: DSCN0001.JPG
(1)
(2)
(3)
(1) Identificētājs
Nav parādīts kameras ekrānā.
• DSCN: oriģinālie nekustīgi attēli, video, ar video rediģēšanas funkciju
izveidoti nekustīgie attēli
• SSCN: mazo attēlu kopijas
• RSCN: apcirptās kopijas
• FSCN: attēli, kas izveidoti, izmantojot citu attēla rediģēšanas funkciju
(nevis apcirpto un mazo attēlu), video, kas izveidoti, izmantojot video
rediģēšanas funkciju
(2) Faila numurs
Tiek piešķirts automātiski pieaugošā secībā, sākot no „0001” un beidzot ar
„9999”.
• Ik reizi kad, izmantojot uzņemšanu ar intervāla taimeri, tiek uzņemta
attēlu sērija, tiek izveidota jauna mape un attēli tiek saglabāti attiecīgajā
mapē, sākot ar faila numuru „0001”.
(3) Paplašinājums
Norāda faila formātu.
• .JPG: JPEG nekustīgi attēli
• .NRW: RAW nekustīgi attēli
• .MP4: video
B
Piezīme
Ja, uzņemot attēlus, funkcijai Image quality (Attēla kvalitāte) (A121) ir iestatīta opcija RAW +
Fine (RAW + augstas kvalitātes) vai RAW + Normal (RAW + normālas kvalitātes), RAW un
JPEG attēliem, kas tiek saglabāti vienlaicīgi, tiek piešķirts viens un tas pats identifikācijas un faila
numurs. Attēlu pāris tiek saglabāts vienā un tajā pašā mapē, un tiek uzskatīts par vienu failu.
207
Tehniskās piezīmes
Failu nosaukumi
Papildu piederumi
Akumulatora
lādētājs
Akumulatora lādētājs MH-29
Pilnīgi izlādēta akumulatora uzlāde ilgst aptuveni 3 stundas.
Maiņstrāvas adapteris EH-5b/EH-5c un barošanas savienotājs
EP-5C
Ja kamerai ir pievienots barošanas savienotājs un maiņstrāvas adapteris,
kameras barošanu var nodrošināt, izmantojot elektrības kontaktligzdu.
Maiņstrāvas adapteris un barošanas savienotājs ir pieejami atsevišķi.
(Kā pievienot EP-5C)
Maiņstrāvas
adapteris
• Atveriet barošanas savienotāja vāku (2) un ievietojiet barošanas
savienotāju tā, lai pozitīvais pols un negatīvais pols būtu vērsti pareizajos
virzienos (4).
• Pirms akumulatora nodalījuma/atmiņas kartes slota vāka aizvēršanas
barošanas savienotāja kabeli ievietojiet akumulatora nodalījuma (5)
slotā līdz galam. Ja vada daļa ir izvirzīta no slota, vāka aizvēršanas laikā
vāks vai vads var tikt sabojāts.
• Iespraudiet maiņstrāvas adaptera līdzstrāvas spraudni barošanas
savienotāja līdzstrāvas spraudņa savienojumā.
Piederumu
pieslēgvietas
vāciņš
Piederumu pieslēgvietas vāciņš BS-1
Aizsargā piederumu pieslēgvietu.
Speedlight
zibspuldze
(ārēja zibspuldze)
Informāciju par saderīgām Speedlight zibspuldzēm un to izmantošanu
skatiet sadaļā „Speedlight (ārējās zibspuldzes)” (A210).
Filtrs
77mm uzskrūvējams neitrālas krāsas NC filtrs 77NC (77 mm)
Aizsargā objektīvu. Kad izmantojat iebūvēto zibspuldzi ar pievienotu filtru,
attēlu perifērija var izskatīties tumša.
208
Tehniskās piezīmes
Papildu piederumi
Ārējais mikrofons
• Stereomikrofons ME-1
• Bezvadu mikrofons
ME-W1
Pieslēdziet audiovadu
(iekļauts bezvadu
mikrofona komplektācijā)
uztvērēja austiņu
spraudnim un kameras
ārējā mikrofona
savienojumam. Plašāku
informāciju skatiet ME-W1
dokumentācijā.
Ārējā
mikrofona savienojums
Tālvadības pults vads MC-DC2
Varat izmantot MC-DC2, lai atbrīvotu aizvaru, kad tas ir savienots ar
papildpiederumu pieslēgvietu.
Tālvadības pults
piederumi
Bezvadu tālvadības ierīce WR-R10/WR-T10
Kad WR-R10 (uztvērējs) ir savienots ar papildpiederumu pieslēgvietu,
kameru var vadīt bezvadu režīmā, izmantojot WR-T10 (raidītāju). Ir pieejams
arī komplekts, kurā ir ietverta bezvadu tālvadības ierīce WR-R10 (uztvērējs),
bezvadu tālvadības ierīce WR-T10 (raidītājs) un WR adapteris WR-A10.
Bezvadu tālvadības ierīce WR-1
Ierīci WR-1 var konfigurēt kā raidītāju vai kā uztvērēju. Pieslēdzot WR-1
papildpiederumu pieslēgvietai, lai izmantotu raidītāja režīmu, kameru var
vadīt bezvadu režīmā, lietojot bezvadu tālvadības ierīci WR-T10 vai citu
WR-1, kas darbojas kā raidītājs.
Tālvadības pults ML-L7
Informāciju par tās lietošanu skatiet sadaļā „Tālvadības pults ML-L7”
(A212).
Pieejamība var atšķirties atkarībā no valsts vai reģiona.
Jaunāko informāciju skatiet mūsu tīmekļa vietnē vai brošūrās.
209
Tehniskās piezīmes
Papildu piederumi
Speedlight (ārējās zibspuldzes)
Kameras vajadzībām var izmantot tālāk minētās Speedlight zibspuldzes. Ir pieejama
standarta i-TTL zibspuldzes funkcija.
• SB-5000, SB-700, SB-500
Kā pievienot Speedlight zibspuldzi
• Neatveriet iebūvēto zibspuldzi.
• Informāciju, kā pievienot un noņemt Speedlight
zibspuldzi, izmantojot fiksācijas tapu, un citu
informāciju skatiet Speedlight zibspuldzes
dokumentācijā.
• Mēģinot pieslēgt piederumu, kas netiek
atbalstīts kamerā, var sabojāt kameru un
attiecīgo piederumu.
B
Piezīmes par iebūvēto zibspuldzi
Šīs kameras iebūvēto zibspuldzi nevar izmantot, kad ir pievienota Speedlight zibspuldze.
Nepaceliet iebūvēto zibspuldzi, kad pieslēgta Speedlight zibspuldze. Paceļot to var atsist pret
Speedlight zibspuldzi, nodarot bojājumu produktam.
B
Izmantojiet tikai Nikon zibspuldzes piederumus
Izmantojiet tikai Nikon Speedlight zibspuldzes. Izmantojot citu ražotāju ierīces (kuru radītais
spriegums uz kameras X sinhronizācijas kontaktiem pārsniedz 250 V vai kas izraisa piederumu
pieslēgvietas savienojuma īssavienojumu), var tikt ne tikai traucēta normāla darbība, bet arī rasties
kameras vai zibspuldzes sinhronizētās elektriskās shēmas bojājumi.
B
Piezīmes par Speedlight (ārējo zibspuldžu) izmantošanu
Ja uzņemtajā attēlā ir redzama viņjetēšana, mēģiniet palielināt attālumu starp kameru un objektu
vai noņemiet objektīva pārsegu.
210
Tehniskās piezīmes
Speedlight (ārējās zibspuldzes)
Funkcijas, ko var izmantot apvienojumā ar Speedlight zibspuldzi
i-TTL
SB-5000
SB-700
SB-500
–
–
–
Vienmērīga apgaismojuma i-TTL
piespiedu zibspuldze
Standarta i-TTL zibspuldze
w
w
w
AA
Automātiskā apertūras atvēruma
zibspuldze
w
–
–
A
Automātiskā zibspuldze, kas nav
TTL
–
–
–
M
Manuālā zibspuldze
w
w
–
GN
Attāluma prioritātes manuālais
zibspuldzes režīms
w
w
–
RPT
Atkārtotā zibspuldze
w
–
–
w
w
w
Red-eye reduction (Sarkano acu efekta
samazināšana)
C
Piezīmes par i-TTL zibspuldzi
• Tiek veikti pārbaudes priekšzibšņi, lai mērītu no objekta atstaroto gaismu un pielāgotu Speedlight
zibspuldzes izvadi.
- Standarta i-TTL zibspuldze: zibspuldzes izvade tiek pielāgota, lai nodrošinātu pareizu ekspozīciju
atbilstoši galvenā objekta spilgtumam, neņemot vērā fona apgaismojumu. Šis iestatījums ir
optimāls attēlu uzņemšanai, akcentējot galvenos objektus.
• Ja uzņemšanas laikā izmantojat i-TTL zibspuldzi, pirms attēlu uzņemšanas kā Speedlight
zibspuldzes vadības režīmu iestatiet i-TTL.
C
Piezīmes par Speedlight zibspuldzēm
• Šajā kamerā netiek atbalstīta zibspuldzes krāsas informācijas pārraidīšana, automātiska FP
lielātruma sinhronizācija, zibspuldzes vērtības fiksēšana, AF palīgizgaismojums vairāku punktu AF
vai bezvadu apgaismojuma funkcija Speedlight zibspuldzes izmantošanas laikā.
• Kad automātiskās tālummaiņas funkciju izmanto ar zibspuldzes modeli SB-5000 vai SB-700,
tālummaiņas augšējā pozīcija tiek iestatīta automātiski atkarībā no objektīva fokusa garuma.
• Ja izmantojat Speedlight zibspuldzi, attēla perifērija var izskatīties tumša, ja tālummaiņa darbojas
platleņķa pozīcijā. Šādos gadījumos izmantojiet platleņķa zibspuldzi SB-5000 vai SB-700.
• Ja Speedlight zibspuldzes iestatījums ir STBY (gaidstāve), zibspuldze ieslēdzas un izslēdzas
vienlaicīgi ar kameru. Pārliecinieties, vai Speedlight zibspuldzes gatavības indikators ir iededzies.
• Plašāku informāciju skatiet Speedlight zibspuldzes ražotāja dokumentācijā.
211
Tehniskās piezīmes
Speedlight (ārējās zibspuldzes)
Tālvadības pults ML-L7
Varat savienot kameru pārī ar tālvadības pulti ML-L7 (pieejama atsevišķi) (A215), izmantojot
Bluetooth, un izmantot to kameras vadīšanai. Uzņemot ar šo kameru, ir iespējams izpildīt
sadaļā „Tālvadības pults daļas un funkcijas (P1000)” (A213) aprakstītās funkcijas.
• Kameru vienlaikus var savienot pārī ar vienu tālvadības pulti. Savienojot kameru pārī ar
citu tālvadības pulti, tiek saglabāta tikai jaunākā savienojuma informācija.
• Skatiet tālvadības pultij ML-L7 pievienoto User’s Manual (Lietošanas rokasgrāmata).
212
Tehniskās piezīmes
Tālvadības pults ML-L7
Tālvadības pults daļas un funkcijas (P1000)
1
5
2
6
3
7
8
4
Daļas
Funkcija
1
Poga –/+
Tiek veikta tālināšana, nospiežot pogu –, un tuvināšana,
nospiežot pogu +, kad ir atvērts uzņemšanas ekrāns.
2
Video ierakstīšanas poga
Nospiežot šo pogu, sākas video ierakstīšana, kas tiek
apturēta, vēlreiz nospiežot šo pogu.
Kursortaustiņš
• Funkcijas, kas ir līdzīgas kameras kursortaustiņam un ļauj
konfigurēt uzņemšanas ekrāna iestatījumus, piemēram,
zibspuldzes režīmu (A55), automātisko taimeri (A58),
fokusa režīmu (A62) un ekspozīcijas kompensāciju
(A69). Dažos fotografēšanas režīmos un izvēlnes
iestatījumos ir iespējams noregulēt efektu vai pārvietot
fokusa apgabalu (A140).
• Ja izmantojat manuālo fokusu, to var pielāgot ar HI
(A67).
4
Ieslēgšanas poga
Nospiediet pogu, lai ieslēgtu tālvadības pulti, un meklējiet
ierīci, ar kuru jau ir izveidots pāra savienojums. Turiet
nospiestu pogu (vismaz 3 sekundes), lai sameklētu jaunu
pāra savienojuma ierīci. Lai izslēgtu tālvadības pulti, vēlreiz
nospiediet šo pogu.
5
Stāvokļa indikators
Gaismas indikatora krāsa vai darbība norāda tālvadības
pults stāvokli vai fotografēšanas statusu. Vairāk informācijas
skatiet sadaļā „Tālvadības pults statusa indikators (P1000)”
(A214).
Aizvara atbrīvošanas poga
Darbojas tāpat kā aizvara atbrīvošanas poga kamerā.
• Nospiešana līdz pusei, kā arī nospiešana un turēšana nav
iespējama.
• Izmantojot automātisko taimeri, varat nospiest pogu
laika atskaites laikā, lai atceltu uzņemšanu.
3
6
213
Tehniskās piezīmes
Tālvadības pults ML-L7
Daļas
Funkcija
7
k (atlases apstiprināšanas)
poga
Lieto atlasīto vienumu. Regulējot asumu manuāli,
nospiediet šo pogu, lai pārtrauktu fokusēšanu.
8
w1 (1. funkcijas) / w2
(2. funkcijas) pogas
Nevar izmantot ar šo kameru.
Tālvadības pults statusa indikators (P1000)
Krāsa
Statuss
Apraksts
Zaļā krāsā
Iemirgojas aptuveni reizi sekundē
Tālvadības pults meklē ierīci, ar kuru
jau ir izveidots pāra savienojums.
Zaļā krāsā
Ātri mirgo (aptuveni ik pēc
0,5 sekundēm)
Notiek pāra savienojuma izveide.
Zaļā krāsā
Iemirgojas ik pēc 3 sekundēm
Starp tālvadības pulti un kameru ir
izveidots savienojums.
Oranžā krāsā
Iemirgojas vienu reizi
Tiek sākta attēlu uzņemšana.
Oranžā krāsā
Iemirgojas divas reizes
Attēlu uzņemšana tiek pārtraukta
(piemēram, uzņemšana, izmantojot
iestatījumu Time).
Sarkanā krāsā
Iemirgojas vienu reizi
Sākas video ierakstīšana.
Sarkanā krāsā
Iemirgojas divas reizes
Video ierakstīšana tiek pārtraukta.
214
Tehniskās piezīmes
Tālvadības pults ML-L7
Kameras un tālvadības pults savienošana pārī
Pirms tālvadības pults lietošanas pirmo reizi tā ir jāsavieno pārī ar kameru.
1
2
Nospiediet kameras pogu d.
3
Atlasiet Choose connection (Izvēlēties
savienojumu) un nospiediet pogu k.
Nospiediet kursortaustiņu J, izmantojiet HI, lai atlasītu izvēlnes
ikonu q, un nospiediet pogu k.
Airplane mode
Choose connection
Connect to smart device
Connection to remote
Send while shooting
Wi-Fi
4
Atlasiet Remote control (Tālvadības
pults) un nospiediet pogu k.
Choose connection
Remote control
Smart device
5
Atlasiet Connection to remote
(Savienošana ar tālvadības pulti) un
nospiediet pogu k.
Airplane mode
• Savienošana pārī ir iespējota, un kamera gaida, līdz tiek
izveidots savienojums.
Connection to remote
Choose connection
Connect to smart device
Send while shooting
Wi-Fi
215
Tehniskās piezīmes
Tālvadības pults ML-L7
6
Nospiediet un turiet nospiestu (vismaz trīs sekundes) tālvadības
pults ieslēgšanas pogu.
• Tiek sākta kameras un tālvadības pults savienošana pārī. Kamēr tiek veikts process,
tālvadības pults statusa indikators mirgo aptuveni ik pēc 0,5 sekundēm.
• Kad ir pabeigta savienošana pārī, tiek izveidots kameras
un tālvadības pults savienojums. Ieslēdzot uzņemšanas
režīmu, uzņemšanas ekrānā tiek parādīta ikona Z.
• Ja tiek parādīts ziņojums, ka savienošana pārī nav
izdevusies, veiciet procedūru vēlreiz, sākot no
5. darbības.
1/250
F5.6
25m 0s
1400
Savienojuma pārslēgšana uz viedierīci
• Pārslēdziet savienojumu no Remote control (Tālvadības pults) uz Smart device
(Viedierīce) kameras tīkla izvēlnes sadaļā Choose connection (Izvēlēties
savienojumu) (A161, 215).
• Ieslēdzot viedierīcē lietotni SnapBridge un izveidojot savienojumu starp kameru un
viedierīci, uzņemšanas ekrānā tiek parādīta ikona s.
• Pirmo reizi izveidojot bezvadu savienojumu ar viedierīci, skatiet komplektācijā iekļauto
dokumentu „SnapBridge Savienojuma izveides pamācība”.
216
Tehniskās piezīmes
Tālvadības pults ML-L7
Specifikācijas
Digitālā kamera Nikon COOLPIX P1000
Veids
Efektīvo pikseļu skaits
Attēla sensors
Objektīvs
Fokusa garums
f skaitlis
Uzbūve
Digitālās tālummaiņas
palielinājums
Vibrāciju samazināšana
Autofokuss (AF)
Fokusa diapazons
Fokusa apgabala
atlase
Skatu meklētājs
Kadra aptvērums
(uzņemšanas režīmā)
Kadra aptvērums
(atskaņošanas režīmā)
Kompakta digitālā kamera
16,0 miljoni (attēla apstrādes gaitā faktisko pikseļu skaits var
samazināties)
1/2,3-collu tipa CMOS; kopā aptuveni 16,79 miljoni pikseļu
NIKKOR objektīvs ar 125× optisko tālummaiņu
4,3–539 mm (skata leņķis ekvivalents 24–3000 mm objektīvam
35mm [135] formātā)
f/2.8–8
17 elementi 12 grupās (5 ED objektīva elementi un 1 Super ED
objektīva elements)
Līdz 4× (skata leņķis ir līdzvērtīgs aptuveni 12000 mm objektīvam
35mm [135] formātā)
Līdz 3,6×, ierakstot video režīmā 2160/30p (4K UHD) vai
2160/25p (4K UHD)
Objektīva pārbīde (nekustīgi attēli)
Objektīva pārbīdes un elektroniskās (video) vibrāciju samazināšanas
kombinācija
Kontrasta noteikšanas AF
• [W]: aptuveni 30 cm–,
[T]: aptuveni 7,0 m–
• Makro tuvplāna režīms: aptuveni 1 cm–(platleņķa pozīcijā),
aptuveni 7,0 m– (telefoto pozīcijā)
(Visi attālumi tiek mērīti no objektīva priekšējās virsmas centra.)
Mērķa meklēšanas AF, sejas prioritāte, manuāls režīms (sīks),
manuāls režīms (parasts), manuāls režīms (plats), objekta kustības
paredzēšana
Elektroniskais skatu meklētājs, 1 cm (0,39 collu), aptuveni
2359 tūkstoši punktu OLED ar dioptrijas pielāgošanas funkciju (-3 –
+3 m-1)
Aptuveni 99 % horizontālā un vertikālā virzienā (salīdzinājumā ar
faktisko attēlu)
Aptuveni 100 % horizontālā un vertikālā virzienā (salīdzinājumā ar
faktisko attēlu)
217
Tehniskās piezīmes
Specifikācijas
Ekrāns
Kadra aptvērums
(uzņemšanas režīmā)
Kadra aptvērums
(atskaņošanas režīmā)
Atmiņa
Datu nesējs
Failu sistēma
Failu formāti
8,1 cm (3,2 collu), aptuveni 921 tūkstoši punktu (RGB), plaša
skatīšanas leņķa TFT šķidro kristālu displejs ar pretatspīdumu
pārklājumu un 5 līmeņu spilgtuma regulēšanas funkciju, maināma
leņķa TFT šķidro kristālu displejs
Aptuveni 99 % horizontālā un vertikālā virzienā (salīdzinājumā ar
faktisko attēlu)
Aptuveni 100 % horizontālā un vertikālā virzienā (salīdzinājumā ar
faktisko attēlu)
SD/SDHC/SDXC atmiņas karte
Saderīga ar DCF un Exif 2.31
Nekustīgi attēli: JPEG, RAW (NRW) (Nikon formāts)
Video: MP4 (video: H.264/MPEG-4 AVC; audio: AAC stereo)
Attēla izmērs
Nekustīgs attēls
Video
ISO sensitivity (ISO jutība)
(Standarta izvades jutība)
Ekspozīcija
Mērīšanas režīms
Ekspozīcijas vadība
Aizvars
Ātrums
Zibspuldzes
sinhronizācijas ātrums
Apertūras atvērums
Diapazons
Automātiskais taimeris
16 M 4608×3456, 8 M 3264×2448, 4 M 2272×1704, 2 M
1600×1200, 16:9 12 M 4608×2592, 3:2 14 M 4608×3072, 1:1
12 M 3456×3456
2160/30p (4K UHD), 2160/25p (4K UHD), 1080/30p, 1080/25p,
1080/60p, 1080/50p, 720/30p, 720/25p, 720/60p, 720/50p,
HS 480/4×, HS 720/2×, HS 1080/0.5× (HS 1080/0,5×)
• ISO 100*–1600
* Zemākais ISO jutības iestatījums Movie manual (Manuālais
video) režīmā ir ISO 125.
• ISO 3200, 6400 (pieejams, izmantojot j, k, l, m vai Movie
manual (Manuālais video) režīmu)
Matrix (Matrica), center-weighted (centra svērtais), spot (punkts)
Ieprogrammēta automātiskā ekspozīcija ar elastīgu programmu,
aizvara prioritātes automātiskais režīms, apertūras prioritātes
automātiskais režīms, manuālais režīms, ekspozīcijas vairākkadru
dublēšana, ekspozīcijas kompensācija (no –2,0 līdz +2,0 EV ar 1/3 EV
soli)
Mehāniskais un CMOS matricas elektroniskais aizvars
• 1/4000*–1 s
• 1/4000*–30 s (kad režīmā m ISO jutība ir iestatīta kā 100)
* Platleņķa pozīcijā ar lielāko f skaitļa iestatījumu (mazākais
apertūras atvērums)
• Iestatījumi Bulb un Time (var iestatīt, kad režīmā m ISO jutība ir
iestatīta kā 100): līdz 60 sekundēm
• 1/8000 –1/30 s (ierakstot video)
Tiek sinhronizēts ar visiem aizvara ātrumiem
Elektroniski vadāma 7 lapiņu īrisdiafragma
10 soļi pa 1/3 EV (W) (režīms l, m)
Pieejamais laika intervāls: 10 s un 3 s
218
Tehniskās piezīmes
Specifikācijas
Zibspuldze
Iebūvētās zibspuldzes
diapazons (aptuveni)
(ISO sensitivity (ISO
jutība): Auto
(Automātisks))
Zibspuldzes vadība
Zibspuldzes
ekspozīcijas
kompensācija
Piederumu pieslēgvieta
[W]: aptuveni 0,3–12 m
Aptuveni 5,0–8,0 m (fokusa garums ir līdzvērtīgs 2000 mm
objektīvam 35mm [135] formātā)
• Ja fokusa garums ir līdzvērtīgs 3000 mm objektīvam 35mm
[135] formātā: aptuveni 7,0–8,2 m (ISO sensitivity (ISO jutība):
3200), aptuveni 7,0–11 m (ISO sensitivity (ISO jutība): 6400)
TTL automātiskā zibspuldze ar pārbaudes priekšzibšņiem
Ar soli 1/3 EV diapazonā no –2 EV līdz +2 EV
ISO 518 prasībām atbilstoša piederumu pieslēgvieta ar
sinhronizācijas un datu kontaktiem, kā arī drošības fiksatoru
Interfeiss
USB savienotājs
USB mikropieslēgvietas savienotājs (neizmantojiet nekādus citus
USB kabeļus, izņemot komplektācijā iekļauto UC-E21 USB kabeli),
Hi-Speed USB
• Atbalsta tiešo drukāšanu (PictBridge)
HDMI izvades
savienotājs
HDMI mikrosavienotājs (D tips)
Papildpiederumu
pieslēgvieta
Ārējā mikrofona
savienojums
Wi-Fi (bezvadu LAN)
Standarti
Darbības frekvence
Maksimālā izvades
jauda
Autentifikācija
Bluetooth
Saziņas protokols
Darbības frekvence
Saderīgs ar tālāk norādītajiem piederumiem (pieejami atsevišķi).
• Tālvadības pults vads MC-DC2
• Bezvadu tālvadības ierīce WR-R10/WR-1
Stereo minikontaktu spraudnis (3,5 mm diametrs; atbalstīta
spraudņa barošana)
IEEE 802.11b/g (standarta bezvadu LAN protokols)
2412–2462 MHz (1–11 kanāli)
9,2 dBm (EIRP)
Atvērtā sistēma, WPA2-PSK
Bluetooth specifikācijas versija 4.1
Bluetooth: 2402–2480 MHz
Bluetooth Zema enerģija (Low Energy): 2402–2480 MHz
219
Tehniskās piezīmes
Specifikācijas
Barošanas avoti
Uzlādes laiks
Akumulatora darbības
ilgums1
Nekustīgi attēli
Video ierakstīšana
(faktiskais akumulatora
darbības ilgums
ierakstīšanai)2
Trijkāja ligzda
Izmēri
(P × A × Dz)
Svars
Darba vide
Temperatūra
Mitrums
Viens litija jonu akumulators EN-EL20a (iekļauts komplektācijā)
Maiņstrāvas adapteris EH-5b/EH-5c; nepieciešams barošanas
savienotājs EP-5C (pieejams atsevišķi)
Aptuveni 3 h (izmantojot uzlādes maiņstrāvas adapteri EH-73P, kad
akumulators ir pilnīgi izlādējies)
Aptuveni 250 attēli, izmantojot EN-EL20a
Aptuveni 1 h 20 min, izmantojot EN-EL20a
1/4 (ISO 1222)
Aptuveni 146,3 × 118,8 × 181,3 mm
(izņemot izvirzījumus)
Aptuveni 1415 g (ieskaitot akumulatoru un atmiņas karti)
0 °C–40 °C
85 % vai mazāk (bez kondensācijas)
• Visi mērījumi tiek veikti atbilstoši Kameru un attēlveidošanas izstrādājumu asociācijas
(Camera and Imaging Products Association — CIPA) standartiem vai vadlīnijām.
1
2
Akumulatora darbmūžs neatspoguļo SnapBridge lietošanu un var mainīties atkarībā no
lietošanas apstākļiem, tostarp temperatūras, intervāla starp uzņēmumiem un tā, cik ilgi tiek
rādītas izvēlnes un attēli.
Atsevišķu videofailu garums nedrīkst pārsniegt 29 minūtes, pat ja atmiņas kartē ir pietiekami
daudz brīvas vietas, lai ierakstītu garāku video. Maksimālais atsevišķu video failu lielums ir 4 GB.
Ierakstot video, kas ir ilgāks par aptuveni sešām minūtēm ar attēla izmēru/kadru uzņemšanas
ātrumu 2160/30p (4K UHD) vai ilgāks par aptuveni septiņām minūtēm ar attēla izmēru/kadru
uzņemšanas ātrumu 2160/25p (4K UHD), tiek izveidoti vairāki faili, ja ierakstītā video lielums
pārsniedz 4 GB, un failus nevar atskaņot nepārtraukti. Ja kameras temperatūra ir paaugstināta,
ierakstīšana var tikt pārtraukta pirms šī ierobežojuma sasniegšanas.
Uzlādējams litija jonu akumulators EN-EL20a
Veids
Uzlādējams litija jonu akumulators
Nominālā kapacitāte
7,2 V līdzstrāva, 1110 mAh
Darbības temperatūra
0 °C–40 °C
Izmēri (P × A × Dz)
Aptuveni 30,7 × 50,0 × 14,0 mm
Svars
Aptuveni 42 g
220
Tehniskās piezīmes
Specifikācijas
Uzlādes maiņstrāvas adapteris EH-73P
Nominālais ievades patēriņš
Maiņstrāva 100–240 V, 50/60 Hz, MAKS. 0,14 A
Nominālais izvades patēriņš
Līdzstrāva 5,0 V, 1,0 A
Darbības temperatūra
0 °C–40 °C
Izmēri (P × A × Dz)
Aptuveni 55 × 22 × 54 mm
(bez adaptera spraudņa)
Svars
Aptuveni 51 g (bez adaptera spraudņa)
Uz šī izstrādājuma esošie simboli apzīmē:
D maiņstrāva, E līdzstrāva, F II klases iekārta (izstrādājuma konstrukcijai ir dubulta izolācija.)
• Uzņēmums Nikon neatbild par šajā rokasgrāmatā konstatētajām kļūdām.
• Šī izstrādājuma izskats vai specifikācija var tikt mainīti bez iepriekšēja brīdinājuma.
• Kamerā attēlotie paraugi un rokasgrāmatā ietvertie attēli un ilustrācijas ir paredzēti tikai
ilustratīviem nolūkiem.
221
Tehniskās piezīmes
Specifikācijas
Saderīgas atmiņas kartes
Kamera atbalsta SD, SDHC un SDXC atmiņas kartes.
• Kamera atbalsta UHS-I klases kartes.
• Kameras ar SD ātruma klases novērtējumu 6 vai vairāk ieteicamas video ierakstīšanai (4K
UHD video ierakstīšanai, kuru attēla izmērs/kadru uzņemšanas ātrums ir 2160/30p vai
2160/25p, ieteicamas UHS 3. vai augstākas ātruma klases kartes). Izmantojot atmiņas
karti ar zemāku ātruma klasi, video ierakstīšana var tikt negaidīti pārtraukta.
• Ja izmantojat karšu lasītāju, pārliecinieties, vai tas ir saderīgs ar jūsu atmiņas karti.
• Sazinieties ar ražotāju, lai saņemtu informāciju par kartes funkcijām, darbību un lietošanas
ierobežojumiem.
Informācija par preču zīmēm
• Windows ir vai nu reģistrēta preču zīme, vai preču zīme, kas pieder Microsoft
Corporation ASV un/vai citās valstīs.
• Vārds Bluetooth® un logotips ir reģistrētas preču zīmes, kas pieder korporācijai
Bluetooth SIG, Inc.; korporācija Nikon šīs preču zīmes izmanto saskaņā ar licenci.
• Apple®, App Store®, Apple logos (Apple logotipi), Mac, OS X, macOS, iPhone®, iPad®,
iPod touch® un iBooks ir uzņēmuma Apple Inc. preču zīmes vai reģistrētas preču
zīmes ASV un citās valstīs.
• Android, Google Play un Google Play logotips ir uzņēmumaa Google LLC preču
zīmes. Android logotips ar robotu ir atveidots vai pārveidots, izmantojot Google
radīto un kopīgoto darbu, un tas tiek izmantots saskaņā ar Creative Commons
Attribution 3.0 licences nosacījumiem.
• iOS ir uzņēmuma Cisco Systems, Inc. preču zīme vai reģistrēta preču zīme ASV un/vai
citās valstīs un tiek izmantota pēc licences.
• Adobe, Adobe logo (Adobe logotips), Acrobat un Reader ir uzņēmuma Adobe
Systems Incorporated preču zīmes vai reģistrētas preču zīmes Amerikas Savienotajās
Valstīs un/vai citās valstīs.
• SDXC, SDHC un SD logotipi ir SD-3C, LLC preču zīmes.
• PictBridge ir preču zīme.
• HDMI, HDMI logotips un High-Definition Multimedia Interface ir HDMI Licensing,
LLC preču zīmes vai reģistrētas preču zīmes.
222
Tehniskās piezīmes
Specifikācijas
• Wi-Fi un Wi-Fi logotipi ir Wi-Fi Alliance preču zīmes vai reģistrētas preču zīmes.
• Visas pārējās preču zīmes, kas minētas šajā rokasgrāmatā vai citā dokumentācijā, kas
piegādāta kopā ar Nikon produktu, ir to attiecīgo īpašnieku preču zīmes vai
reģistrētas preču zīmes.
Use of the Made for Apple badge means that an accessory has been designed to
connect specifically to the Apple products identified in the badge, and has been
certified by the developer to meet Apple performance standards. Apple is not
responsible for the operation of this device or its compliance with safety and
regulatory standards. Please note that the use of this accessory with an Apple
product may affect wireless performance.
AVC patentu portfeļa licence
Šis produkts ir licencēts atbilstoši AVC patentu portfeļa licencei (Patent Portfolio License)
personīgai un nekomerciālai lietošanai, lai (i) kodētu videomateriālus atbilstoši AVC
standartam („AVC video”) un/vai (ii) dekodētu AVC videomateriālus, ko kodējis patērētājs, kas
veic personiskas un nekomerciālas darbības, un/vai kas ir iegūti no video pakalpojumu
sniedzēja, kas ir licencēts nodrošināt AVC videomateriālus. Licence netiek ne piešķirta, ne
paredzēta citai lietošanai. Papildu informāciju var saņemt no uzņēmuma MPEG LA, L.L.C..
Skatiet sadaļu http://www.mpegla.com.
FreeType licence (FreeType2)
Šīs programmatūras daļas aizsargā autortiesības © 2012 The FreeType Project
(http://www.freetype.org). Visas tiesības aizsargātas.
MIT licence (HarfBuzz)
Šīs programmatūras daļas aizsargā autortiesības © 2016 The HarfBuzz Project
(http://www.freedesktop.org/wiki/Software/HarfBuzz). Visas tiesības aizsargātas.
223
Tehniskās piezīmes
Specifikācijas
Indekss
Simboli
A Automātiskais režīms ................ 31, 32
p Radošais režīms ...................... 31, 44
y Sižeta režīms....................... 31, 33
l Aperture-priority auto (Apertūras
prioritātes automātiskais) režīms
....................................................................... 31, 46
k Shutter-priority auto (Aizvara
prioritātes automātiskais) režīms
....................................................................... 31, 46
g Moon (Mēnessgaismas) režīms
............................................................... 31, 33, 40
L Bird-watching (Putnu vērošanas)
režīms ................................................ 31, 33, 40
j Programmed auto (Ieprogrammēts
automātiskais) režīms ...................... 31, 46
u Movie manual (Video manuālais)
režīms ........................................................ 31, 94
m Manual (Manuālais) režīms.... 31, 46
M User settings (Lietotāja iestatījumu)
režīms ......................................................... 31, 52
i Atskaņošanas tālummaiņa...... 27, 80
f Platleņķis ................................................... 71
h Sīktēlu atskaņošana................... 27, 81
g Telefoto........................................................ 71
p Tālummaiņas ātrās atiestates poga
..................................................................... 3, 5, 72
k Atlases apstiprināšanas poga.... 4, 6
c Atskaņošanas poga................ 4, 7, 27
l Dzēšanas poga ................... 4, 7, 28, 83
b (e video ierakstīšanas) poga
........................................................... 4, 6, 25, 90
s Displeja poga .......................... 4, 7, 8
w Funkciju poga ........................... 2, 7, 70
K Zibspuldzes atvēršanas slēdzis
.................................................................. 2, 25, 55
d Izvēļņu poga ......................... 4, 7, 113
x Ekrāna poga............................... 4, 7, 26
o AE-L/AF-L poga.................... 5, 66, 175
n Self-timer (Automātiskais taimeris)/
Smile timer (Smaida taimeris)
............................................................. 54, 58, 60
p Fokusa režīms ................................ 54, 61
m Zibspuldzes režīms....................... 54, 55
o Exposure compensation
(Ekspozīcijas kompensācija)........ 54, 69
A
Acs sensors ............................................... 4, 26
Active D-Lighting (Aktīvā D-Lighting)
................................................................. 116, 144
AE/AF lock button (AE/AF fiksatora
poga)..................................................... 119, 175
AF area mode (AF apgabala režīms)
......................................................... 70, 116, 140
AF assist (AF palīggaismotājs)
.................................................................. 119, 172
AF palīggaismotājs ........................................ 2
Airplane mode (Lidmašīnas režīms)
.................................................................. 118, 161
Aizvara atbrīvošanas poga
........................................................... 2, 6, 24, 62
Aizvara ātrums..................................... 46, 49
Akumulatora lādētājs ............................ 208
Akumulatora līmeņa indikators ......... 22
Akumulators ....................................... 16, 220
Apcirpšana............................................. 80, 88
Aperture-priority auto (Apertūras
prioritātes automātiskais) režīms
....................................................................... 31, 46
Assign side zoom control (Piešķirt
funkciju tālummaiņas vadībai objektīva
sānā)....................................................... 119, 173
224
Tehniskās piezīmes
Indekss
Atlikušais video ierakstīšanas laiks
....................................................................... 90, 91
Atlikušo kadru skaits ...................... 22, 122
Atmiņas ietilpība................................. 22, 90
Atmiņas karte.......................... 16, 192, 222
Atskaņošana .......................................... 27, 90
Atskaņošanas izvēlne.................. 118, 157
Atskaņošanas režīms ................................. 27
Atskaņošanas tālummaiņa ........... 27, 80
Attēlu atlases ekrāns................................ 115
Auto (Automātiskā) zibspuldze .......... 56
Auto off (Automātiska izslēgšanās)
......................................................... 24, 119, 176
Auto with red-eye reduction
(Automātiska ar sarkano acu efekta
samazināšanu)...................................... 56, 57
Autofocus mode (Autofokusa režīms)
............................................ 116, 117, 143, 153
Autofokuss.............................................. 61, 65
Automātiskais režīms........................ 31, 32
Automātiskā taimera spuldze
................................................................. 2, 59, 60
B
Backlighting (Pretgaisma) o...... 33, 37
Barošana............................................................ 19
Barošanas ieslēgšanas indikators
.......................................................................... 2, 24
Barošanas savienotāja vāks ...................... 4
Barošanas savienotājs........................... 208
Barošanas slēdzis .................................... 2, 19
Beach (Pludmale) Z................................. 33
Bird-watching (Putnu vērošanas)
režīms ................................................ 31, 33, 40
Bluetooth............................................ 118, 162
Button sound (Pogu skaņa) ............... 175
C
Capture NX-D .............................................. 111
Charge by computer (Uzlādēt,
izmantojot datoru)........................ 119, 179
Choose connection (Izvēlēties
savienojumu) ................................... 118, 161
Choose key picture (Izvēlēties galveno
attēlu).................................................... 118, 160
Cilpa kameras siksnai............................ 2, 15
Clean HDMI output (Notīrīt HDMI
izvadi)................................................... 104, 177
Close-up (Tuvplāns) k................... 33, 36
Connect to smart device (Izveidot
savienojumu ar viedierīci) ........ 118, 161
Connection to remote (Savienošana ar
tālvadības pulti) .............................. 118, 161
Continuous (Nepārtraukts)
................................................ 40, 70, 116, 133
Contrast (Kontrasts)................................. 126
Control ring options (Vadības gredzena
opcijas)................................................. 119, 174
COOLPIX Custom Picture Control
(Pielāgota Picture Control funkcija)
....................................................... 116, 117, 128
COOLPIX Picture Control
.............................................. 70, 116, 117, 124
Copyright information (Autortiesību
informācija) ....................................... 119, 181
Custom Picture Control (Pielāgota
Picture Control funkcija)
....................................................... 116, 117, 128
D
Date and time (Datums un laiks)
......................................................... 19, 119, 164
Date format (Datuma formāts)
.................................................................... 19, 164
Date stamp (Datuma spiedogs)
.................................................................. 119, 169
Dators .................................................. 103, 109
225
Tehniskās piezīmes
Indekss
Digital zoom (Digitālā tālummaiņa)
.......................................................... 71, 119, 172
Dioptriju regulēšanas poga ............ 3, 26
D-Lighting............................................ 84, 118
Drukāšana .............................. 105, 106, 107
Dusk/dawn (Krēsla/ausma) i............ 33
Dynamic Fine Zoom tālummaiņa..... 71
Dzēst .......................................................... 28, 83
E
Easy panorama (Vienkāršā panorāma)
p................................................................ 33, 41
EH-73P............................................................. 221
Ekrāns........................................... 4, 8, 18, 194
Electronic VR (Elektroniskā vibrāciju
samazināšanas sistēma) ............ 117, 154
EN-EL20a....................................................... 220
EVF auto toggle (Elektroniskā skatu
meklētāja automātiska pārslēgšana)
.................................................................. 119, 169
EVF options (Elektroniskā skatu
meklētāja opcijas) .................................... 167
Exposure bracketing (Ekspozīcijas
vairākkadru dublēšana).............. 116, 139
Exposure compensation (Ekspozīcijas
kompensācija) ..................................... 54, 69
Exposure mode (Ekspozīcijas režīms)
.............................................................................. 117
External mic sensitivity (Ārējā
mikrofona jutība)........................... 117, 156
F
Face priority (Sejas prioritāte) ........... 140
Faila nosaukums ...................................... 207
Fill flash (Piespiedu zibspuldze).......... 56
Filter effects (Filtra efekti)
......................................................... 86, 118, 126
Fireworks show (Salūts) m........... 33, 37
Firmware version
(Aparātprogrammatūras versija)
................................................................. 120, 184
Flash exp. comp. (Zibspuldzes eksp.
komp.)................................................... 116, 143
Fn pogas iestatīšana ...................... 70, 114
Focal length selection (Fokusa garuma
atlase)................................................................. 40
Fokusa apgabals.............. 11, 24, 38, 140
Fokusa fiksators............................................ 66
Fokusa garums................... 147, 148, 217
Fokusa indikators.................................. 9, 24
Fokusa režīma atlasītājs .............................. 5
Fokusa režīms ....................................... 54, 61
Fokuss..................... 24, 91, 140, 143, 153
Food (Ēdiens) u .................................. 33, 37
Format card (Formatēt karti)
.......................................................... 16, 119, 176
Formatēt ..................................... 16, 119, 176
Formatēt atmiņas kartes ... 16, 119, 176
Frame rate (Kadru uzņemšanas ātrums)
.................................................................. 117, 155
Fskaitlis .............................................................. 46
Full-time AF (Pilna laika AF).... 143, 153
Funkcijas, ko nevar izmantot vienlaikus
................................................................................ 75
G
Grozāmais komandu pārslēgs ...... 7, 46
Grozāmais režīmu pārslēgs
............................................................. 2, 5, 22, 31
H
HDMI ..................................................... 119, 177
HDMI mikrosavienotājs................... 3, 104
HDR ...................................................................... 37
Histogramma ............................. 13, 69, 167
HS video .............................................. 151, 152
226
Tehniskās piezīmes
Indekss
I
Identificētājs ............................................... 207
Iebūvētā zibspuldze ............................ 2, 55
Iestatījums Bulb (Spuldzīte) (ilga
ekspozīcija)...................................................... 50
Iestatījums Time (Laiks) (ilga
ekspozīcija)...................................................... 50
Iestatīšanas izvēlne....................... 119, 164
Image comment (Attēla komentārs)
.................................................................. 119, 180
Image quality (Attēla kvalitāte)
.......................................................... 70, 116, 121
Image review (Attēlu apskate) ......... 167
Image sharpening (Attēla korekcija)
............................................................................. 126
Image size (Attēla izmērs)
......................................................... 70, 116, 123
Infinity (Bezgalība) ...................................... 62
ISO sensitivity (ISO jutība)
............................................... 70, 116, 117, 137
Mark for upload (Atzīmēt
augšupielādei)................................. 118, 157
Metering (Mērīšana)............ 70, 116, 132
Mikrofons (stereo) .......................................... 2
Minimālais aizvara ātrums................... 137
Monitor options (Ekrāna opcijas).... 167
Monitor settings (Ekrāna iestatījumi)
.................................................................. 119, 167
Moon (Mēnessgaismas) režīms
.............................................................. 31, 33, 40
Movie manual (Video manuālais)
režīms......................................................... 31, 94
Movie manual mode (Video manuālā
režīma) izvēlne ................................ 117, 149
Movie options (Video opcijas)
.................................................................. 117, 150
Multiple exp. Lighten (Daudzkārtēja
eksp. Apgaismojums) m............... 33, 39
Multiple exposure (Daudzkārtēja
ekspozīcija) ........................................ 116, 145
K
N
Kalendāra parādīšana................................ 81
Krāsu temperatūra................................... 130
Kursortaustiņš.......................................... 6, 54
Nekustīgu attēlu izvēle.......................... 101
Nekustīgu attēlu rediģēšana ............... 83
Nepārtraukta uzņemšana lielā ātrumā
............................................................................. 133
Network menu (Tīkla izvēlne)
................................................................... 113, 161
Night landscape (Nakts ainava) X
....................................................................... 33, 36
Night portrait (Nakts portrets) s
....................................................................... 33, 35
Noise reduction filter (Trokšņu
samazināšanas filtrs) ................... 116, 144
Nospiešana līdz pusei ................ 6, 24, 62
L
Laika atšķirība.............................................. 164
Landscape (Ainava) c.................... 33, 34
Language (Valoda) ....................... 119, 176
Location data (Atrašanās vietas dati)
.................................................................. 119, 182
M
M exposure preview (M ekspozīcijas
priekšskatījums).............................. 117, 148
Macro close-up (Makro tuvplāns) ..... 62
Maiņstrāvas adapteris................ 103, 208
Manuālais fokuss.......................................... 67
Manuālais režīms ................................ 31, 46
O
Objektīva pārsegs........................................ 15
Objektīva vāciņš ........................................... 15
Objektīvs ....................................... 2, 194, 217
227
Tehniskās piezīmes
Indekss
Optiskā tālummaiņa .................................. 71
P
Paātrināti video................................ 151, 152
Palēnināti video............................... 151, 152
Paper size (Papīra izmērs)........ 106, 107
Papildu piederumi.................................. 208
Paplašinājums............................................ 207
Party/indoor (Viesības/iekštelpas) f
....................................................................... 33, 35
Peaking (Fokusā esošo apgabalu
iekrāsošana) ..................................... 120, 184
Pet portrait (Mājdzīvnieka portrets) O
....................................................................... 33, 38
PictBridge........................................... 103, 105
Picture Control............ 70, 116, 117, 124
Pilnrāmja kadra atskaņošana
...................................................... 12, 27, 80, 81
Platleņķis........................................................... 71
Portrait (Portrets) b .................................. 33
Preset manual (Iepriekš iestatīts
manuāls režīms) ......................................... 131
Pre-shooting cache (Pirmsuzņemšanas
kešatmiņa) ......................................... 133, 134
Printeris................................................ 103, 105
Programmed auto (Ieprogrammēts
automātiskais) režīms ...................... 31, 46
Protect (Aizsargāt)......................... 118, 159
Q
Quick adjust (Ātrā pielāgošana) ...... 126
Quick retouch (Ātrā retuša)....... 84, 118
R
Radošais režīms ................................... 31, 44
Rear-curtain sync (Aizmugurējā aizkara
sinhronizācija)................................................ 56
Red-eye reduction (Sarkano acu efekta
samazināšana)...................................... 56, 57
Reset all (Atiestatīt visu)............ 120, 184
Reset file numbering (Atiestatīt failu
numerāciju)...................................... 120, 183
Reset user settings (Atiestatīt lietotāja
iestatījumus) ................................................... 53
Restore default settings (Atjaunot
noklusējuma iestatījumus)....... 119, 162
Rotate image (Pagriezt attēlu)
.................................................................. 118, 159
Rotējamais kursortaustiņš ................ 6, 54
S
Sarkano acu efekta samazināšanas
spuldze......................................................... 2, 57
Saturation (Piesātinājums) .................. 126
Save user settings (Saglabāt lietotāja
iestatījumus) ................................................... 53
Savienošana pārī ar tālvadības pulti
............................................................................. 215
Savienotāja vāks .......................... 3, 17, 103
Scene auto selector (Sižeta
automātiskais atlasītājs) x
............................................................... 31, 33, 34
Secība ........................................................ 28, 82
Seju uztveršana............................................ 64
Selective color (Izvēles krāsa) I
....................................................................... 33, 38
Self-timer (Automātiskais taimeris)
...................................................................... 54, 58
Self-timer: after release (Automātiskais
taimeris: pēc atbrīvošanas) ...... 119, 170
Send while shooting (Sūtīt
uzņemšanas laikā) ......................... 118, 161
Sequence display options (Secības
parādīšanas opcijas)..................... 118, 160
Shutter sound (Aizvara skaņa) .......... 175
Shutter-priority auto (Aizvara
prioritātes automātiskais) režīms
....................................................................... 31, 46
Single (Viens)............................................... 133
228
Tehniskās piezīmes
Indekss
Single AF (Viens AF) ..................... 143, 153
Sižeta režīms........................................... 31, 33
Sīktēlu atskaņošana............................ 27, 81
Skaļrunis ............................................................... 4
Skaļums ............................................................ 99
Skatu meklētājs..................... 4, 8, 26, 194
Skin softening (Sejas krāsas
izlīdzināšana).............................. 65, 85, 118
Slide show (Slaidrāde) ................ 118, 158
Slot empty release lock (Aizvara
bloķēšana, kad izņemta atmiņas karte)
.................................................................. 119, 166
Slow sync (Lēna sinhronizācija).......... 56
Small picture (Mazs attēls).......... 87, 118
Smile timer (Smaida taimeris).... 54, 60
Snap-back zoom (Tālummaiņas ātrā
atiestate) ............................................. 119, 173
Snow (Sniegs) z......................................... 33
Soft (Kontrasta samazināšana) O
................................................................................ 33
Sound settings (Skaņas iestatījumi)
.................................................................. 119, 175
Spilgtums ...................................................... 167
Sports (Sports) d............................... 33, 35
Standard flash (Standarta zibspuldze)
................................................................................ 56
Startup zoom position (Ieslēgšanas
tālummaiņas pozīcija) ................ 117, 148
Subject tracking (Objekta kustības
paredzēšana).................................... 141, 142
Sunset (Saulriets) h.................................. 33
Superlapse movie (Video ar augstas
izšķirtspējas intervālu) o............. 33, 98
Sync with smart device (Sinhronizēt ar
viedierīci) ....................................................... 164
T
Target finding AF (Mērķa meklēšanas
AF).............................................................. 63, 141
Tālummaiņa.................................................... 71
Tālummaiņas vadība ...................... 2, 5, 71
Tālummaiņas vadība objektīva sānā
..................................................................... 3, 5, 23
Tālvadības pults......................................... 212
Telefoto.............................................................. 71
Televizors........................................... 103, 104
Tiešā drukāšana ............................. 103, 105
Time zone (Laika josla) .................. 19, 165
Time zone and date (Laika josla un
datums)....................................... 19, 119, 164
Time-lapse movie (Video filmēšana ar
laika intervālu) i............................... 33, 96
Toggle Av/Tv selection (Pārslēgt AV/TV
izvēli)...................................................... 119, 182
Toning (Tonēšana)................................... 127
Toņu līmenis................................................... 13
Toņu līmeņa informācija.................... 8, 13
U
USB mikropieslēgvietas savienotājs
.................................................... 3, 17, 105, 109
USB vads.......................... 17, 103, 105, 109
User settings (Lietotāja iestatījumu)
režīms.......................................................... 31, 52
Uzlādes lampiņa...................................... 2, 17
Uzlādes maiņstrāvas adapteris
..................................................................... 17, 221
Uzlādējams akumulators......................... 17
Uzlādējams litija jonu akumulators
.................................................................... 16, 220
Uzņemšana.................................... 22, 31, 90
Uzņemšana ar intervāla taimeri
.................................................................. 133, 135
Uzņemšanas informācija............................ 8
Uzņemšanas izvēlne ......... 116, 121, 124
Uzņemšanas režīms ................................... 31
V
Vadības gredzens ............................... 7, 174
229
Tehniskās piezīmes
Indekss
Vasaras laiks.......................................... 19, 165
Vibration reduction (Vibrāciju
samazināšana)......................... 70, 119, 171
Video atskaņošana............................. 27, 90
Video ierakstīšana............................... 25, 90
Video izvēlne.................................... 117, 150
Video rediģēšana...................................... 100
View/hide framing grid (Skatīt/slēpt
kadrēšanas režģi) .............................. 11, 167
ViewNX-i ............................................ 103, 109
Virtuālais redzesloks............. 11, 167, 168
W
White balance (Baltā balanss)
............................................... 70, 116, 117, 129
Wi-Fi....................................................... 118, 162
Wind noise reduction (Vēja trokšņu
samazināšana)................................. 117, 154
Z
Zibspuldzes gatavības indikators ...... 55
Zibspuldzes režīms............................ 54, 55
Zoom memory (Tālummaiņas atmiņa)
.................................................................. 117, 147
Zoom microphone (Tālummaiņas
mikrofons)........................................... 117, 155
230
Tehniskās piezīmes
Indekss
Bez rakstiskas NIKON CORPORATION atļaujas aizliegts šo
rokasgrāmatu jebkādā veidā reproducēt kopumā vai pa daļām
(izņemot īsus citātus atsaucēs vai recenzijās).
YP8L02(Y2)
6MQA57Y2-02
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising