Nikon | D5300 | Nikon D5300 Bruksanvisning

Nikon D5300 Bruksanvisning
Ingen kopiering eller reproduksjon av noen art skal foretas av denne veiledningen, hverken
i sin helhet eller av enkeltdeler (med unntak av korte henvisninger i artikler eller
anmeldelser) uten skriftlig godkjennelse fra NIKON CORPORATION.
DIGITALKAMERA
Bruksanvisning
Nikon-brukerstøtte
Besøk siden under for å registrere kameraet ditt og holde deg oppdatert om den siste
produktinformasjonen. Du finner svar på ofte stilte spørsmål på denne siden, og kan kontakte
oss for teknisk hjelp.
http://www.europe-nikon.com/support
AMA15834
Trykt i Europa
SB6A02(1A)
6MB2211A-02
No
Produktdokumentasjon
Dokumentasjonen for dette produktet består av en Bruksanvisning (dette heftet) og en
Komplett bruksanvisning (pdf ). For å få mest mulig ut av kameraet, bør du lese alle
instruksene nøye, og oppbevare dem lett tilgjengelig for alle andre brukere av produktet.
For informasjon om grunnleggende kamerabruk, se Bruksanvisning (dette heftet). For
komplett produktinformasjon, se Komplett bruksanvisning som kan lastes ned som en
PDF-fil fra nettstedet nedenfor og vises ved bruk av Adobe Reader eller Adobe Acrobat
Reader 5.0 eller nyere.
1 Start en nettleser på datamaskinen din og åpne følgende side:
http://downloadcenter.nikonimglib.com/
2 Velg et språk og last ned Komplett bruksanvisning.
3 Dobbeltklikk på den nedlastede filen.
Symboler og begreper
For å gjøre det enklere å finne den informasjonen du trenger, brukes følgende symboler og
begreper:
D
Dette ikonet markerer forholdsregler, informasjon som bør leses før bruk for å
unngå at kameraet skades.
A
Dette ikonet markerer merknader, informasjon som du bør lese før du bruker
kameraet.
0
Dette ikonet angir referanser til andre sider i denne bruksanvisningen.
Menyelementer, alternativer og meldinger som vises på kameraskjermen, vises i fet skrift.
Kamerainnstillinger
Forklaringene i denne bruksanvisningen forutsetter at standardinnstillingene benyttes.
A For sikkerhets skyld
Les sikkerhetsinstruksene i "For sikkerhets skyld" før du bruker kameraet for første gang (0 vi–xii).
Pakkens innhold
Bekreft at pakken inneholder følgende deler:
Deksel til tilbehørssko BS-1
Øyemusling i gummi DK-25
Kamerahusdeksel BF-1B
Kamera D5300
Oppladbart litium-ion batteri
EN-EL14a (med batteripoldeksel)
Batterilader MH-24
(universaladapter medfølger i land eller
regioner der det er nødvendig; formen
avhenger av hvilket land den ble kjøpt i)
Nakkerem AN-DC3
USB-kabel UC-E17
Lyd-/videokabel EG-CP16
Søkerdeksel DK-5
ViewNX 2 CD-ROM
Bruksanvisning (dette heftet)
Garantiseddel
Kjøpere av objektivsettet bør bekrefte at pakken også inneholder et objektiv. Minnekort
selges separat (0 66). Kameraer kjøpt i Japan viser kun menyer og meldinger på engelsk
og japansk; andre språk støttes ikke. Vi beklager for uleilighetene dette kan skape.
i
Hurtigveiledning
Følg disse trinnene for en hurtigstart med D5300.
1
ii
Fest bærestroppen (0 9).
Fest bærestroppen som vist. Gjenta for det andre festeøyet.
2
Lad opp batteriet (0 9).
3
Sett inn batteriet og minnekortet (0 10).
4
Sett på et objektiv (0 11).
5
Åpne skjermen (0 6, 12).
6
7
8
9
10
Slå kameraet på (0 12).
Velg et språk og still inn kameraklokken (0 13).
Komponer fotografiet (0 18).
Trykk utløseren halvveis ned (0 19).
Ta bildet (0 19).
iii
Innholdsfortegnelse
Pakkens innhold............................................................................................................................................ i
Hurtigveiledning..........................................................................................................................................ii
For sikkerhets skyld....................................................................................................................................vi
Merknader .....................................................................................................................................................ix
Stedsdata .....................................................................................................................................................xiii
Trådløs ......................................................................................................................................................... xiv
Innledning
1
Bli kjent med kameraet..............................................................................................................................1
De første trinnene
"Pek og skyt"-funksjoner (i og j)
9
17
Komponere fotografier i søkeren........................................................................................................ 18
Vise fotografier ........................................................................................................................ 20
Slette uønskede bilder.......................................................................................................... 21
Komponere fotografier på skjermen ................................................................................................. 22
Vise fotografier ........................................................................................................................ 25
Slette uønskede bilder.......................................................................................................... 25
Ta opp filmer .............................................................................................................................................. 26
Vise filmer.................................................................................................................................. 29
Slette uønskede filmer.......................................................................................................... 30
Tilpasse innstillingene etter motiv eller situasjon (Motivprogrammer)
31
Funksjonsvelgeren................................................................................................................. 32
k Portrett.............................................................................................................................. 32
l Landskap.......................................................................................................................... 32
p Barn.................................................................................................................................... 32
m Sport .................................................................................................................................. 32
n Nærbilde .......................................................................................................................... 32
Andre motiver.......................................................................................................................... 33
o Nattportrett..................................................................................................................... 33
r Nattlandskap .................................................................................................................. 33
s Fest/innendørs............................................................................................................... 33
t Strand/snø....................................................................................................................... 33
u Solnedgang..................................................................................................................... 33
v Skumring/soloppgang................................................................................................ 33
w Kjæledyrportrett............................................................................................................ 33
x Stearinlys ........................................................................................................................... 33
y Blomstring ....................................................................................................................... 34
z Høstfarger ........................................................................................................................ 34
0 Mat....................................................................................................................................... 34
iv
Spesialeffekter
35
% Nattsyn..............................................................................................................................35
g Fargeskisse ......................................................................................................................35
' Leketøyskameraeffekt..................................................................................................35
( Miniatyreffekt .................................................................................................................36
3 Bare valgt farge..............................................................................................................36
1 Silhuett..............................................................................................................................36
2 Lyse toner.........................................................................................................................36
3 Dempede toner..............................................................................................................36
) HDR-maleri.......................................................................................................................36
Tilgjengelige alternativer i live view ................................................................................37
Eksponeringskontrollene P, S, A og M
41
Eksponeringskontroll P (Programautomatikk) ............................................................42
Eksponeringskontroll S (Lukkerprioritert automatikk)..............................................42
Eksponeringskontroll A (Blenderprioritert automatikk)...........................................42
Eksponeringskontroll M (Manuell) ...................................................................................42
Eksponeringskompensasjon...............................................................................................44
Stedsdata
45
Lagre stedsdata i fotografier og filmer............................................................................45
Wi-Fi
48
Hva Wi-Fi kan gjøre for deg ...................................................................................................................48
Få tilgang til kameraet.............................................................................................................................49
Kameramenyer
54
Menyalternativer .......................................................................................................................................55
ViewNX 2
59
Installere ViewNX 2...................................................................................................................................59
Bruke ViewNX 2..........................................................................................................................................61
Kopiere bilder til datamaskinen ........................................................................................61
Vis bilder.....................................................................................................................................62
Tekniske merknader
63
Kompatible objektiver.............................................................................................................................63
Annet tilbehør ............................................................................................................................................64
Godkjente minnekort ............................................................................................................66
Vedlikeholde kameraet ...........................................................................................................................67
Vedlikeholde kameraet og batteriet: Forholdsregler...................................................................68
Feilmeldinger..............................................................................................................................................71
Spesifikasjoner ...........................................................................................................................................74
Garantibetingelser - Nikons europeiske servicegaranti ..............................................................88
v
For sikkerhets skyld
For å unngå skader på ditt Nikon-produkt, skader på deg selv eller andre, les følgende
sikkerhetsregler i sin helhet før du bruker dette utstyret. Oppbevar disse sikkerhetsreglene på et
sted der alle som bruker produktet, kan lese dem.
Konsekvensene av å overse forholdsreglene som er oppført i denne delen, angis med følgende
symboler:
er merket med dette ikonet. For å unngå skader bør du lese alle advarslene før du
A Advarsler
bruker dette Nikon-produktet.
❚❚ ADVARSLER
A Hold solen utenfor bildefeltet
Når du fotograferer motiver i motlys må du
passe på å holde solen godt utenfor
bildefeltet. Sollys fokusert inn i kameraet
når solen er i eller nær bildefeltet kan
forårsake brann.
A Ikke se på solen gjennom søkeren
Det kan oppstå permanente synsskader
dersom du ser på solen eller andre sterke
lyskilder gjennom søkeren.
A Bruke søkerens diopterjustering
Når du bruker søkerens diopterjustering
med øyet mot søkeren, må du være
forsiktig slik at du ikke ved et uhell stikker
fingeren i øyet.
A Ved funksjonsfeil må du slå av utstyret øyeblikkelig
Hvis du merker røyk eller uvanlig lukt fra
utstyret eller nettadapteren (ekstrautstyr),
kobler du fra nettadapteren og fjerner
batteriet umiddelbart. Vær forsiktig slik at
du unngår brannskader. Fortsatt bruk kan
medføre skader. Etter at batteriet er fjernet
må du ta med kameraet til et
Nikon-godkjent servicesenter for kontroll.
A Må ikke brukes i nærheten av antennelige gasser
Elektronisk utstyr må ikke brukes i
nærheten av antennelige gasser. Det kan
forårsake eksplosjon eller brann.
vi
A Holdes utenfor barns rekkevidde
Hvis du ikke overholder denne
forholdsregelen, kan det resultere i skade.
Vær også klar over at små deler utgjør
kvelningsfare. Kontakt lege umiddelbart
hvis et barn skulle svelge en del av dette
utstyret.
A Må ikke demonteres
Berøring av kameraets indre deler kan
medføre skader. Ved funksjonsfeil bør
kameraet kun repareres av en kvalifisert
tekniker. Hvis produktet åpner seg som
følge av et fall eller annet uhell, fjerner du
batteriet og/eller nettadapteren. Ta
deretter produktet med til et autorisert
Nikon-verksted for inspeksjon.
A Ikke plasser nakkeremmen rundt halsen på barn/
spedbarn
Hvis du plasserer nakkeremmen rundt
halsen på et barn/spedbarn, kan det føre til
at barnet kveles.
A Ikke vær i kontakt med kameraet, batteriet eller
laderen i lengre perioder når enhetene er på eller i
bruk
Deler av enheten blir varme. Å la enheten
være i direkte hudkontakt i lengre tid kan
resultere i lavtemperaturs brannskader.
A Du må ikke etterlate produktet på steder der det vil
bli utsatt for ekstremt høye temperaturer, som i en
lukket bil eller i direkte sollys
Hvis du ikke følger denne forholdsregelen,
kan det føre til skade eller brann.
A Ikke sikt blitsen på føreren av et motorkjøretøy
Hvis du ikke overholder denne
forholdsregelen, kan det resultere i ulykker.
A Vær forsiktig når du bruker blitsen
• Hvis du bruker kameraet med blitsen nær
huden eller andre objekter, kan det
oppstå brannsår.
• Bruk av blitsen nær motivets øyne kan
forårsake midlertidig synssvekkelse.
Blitsen bør brukes minst én meter unna
motivet. Vær spesielt oppmerksom når
du fotograferer spedbarn.
A Unngå kontakt med flytende krystaller
Hvis skjermen knuses er det viktig at du
unngår å få flytende krystaller fra skjermen
på huden eller i øynene eller munnen. Pass
også på at du ikke skjærer deg på knust
glass.
A Du må ikke bære et stativ når et objektiv eller
• Ikke utsett batteriet for åpen ild eller sterk
varme.
• Batteriet må ikke senkes ned i eller
utsettes for vann.
• Sett batteripoldekslet på batteriet før det
transporteres. Batteriet må ikke
transporteres eller oppbevares sammen
med metallgjenstander, for eksempel
halskjeder eller hårnåler.
• Batterier kan ofte lekke når de er helt
utladet. For å unngå skader på kameraet
må du passe på å ta batteriet ut av
kameraet når det er utladet.
• Når batteriet ikke er i bruk, setter du på
batteripoldekslet og oppbevarer det på et
tørt og kjølig sted.
• Batteriet kan være varmt like etter bruk
eller når produktet har blitt brukt med
batterikraft over en lang periode. Slå av
kameraet og la batteriet bli nedkjølt før du
tar det ut.
• Avbryt bruken øyeblikkelig hvis du
merker at batteriet har blitt misfarget,
deformert eller har endret seg på andre
måter.
kamera er montert på det
Du kan snuble eller treffe andre ved et uhell
og forårsake personskade.
A Forholdsregler ved håndtering av batterier
Batterier kan lekke, bli overopphetet,
sprekke eller ta fyr hvis de ikke håndteres
riktig. Følg disse forholdsreglene når du
håndterer batterier for bruk i dette
produktet:
• Bruk kun batterier som er godkjent for
bruk i dette utstyret.
• Ikke kortslutt eller demonter batteriet.
• Ikke utsett batteriet eller kameraet som
det er satt inn i, for kraftige fysiske støt.
• Sørg for at produktet er slått av før du
bytter batteriet. Hvis du bruker en
nettadapter, må du forsikre deg om at den
er frakoblet.
• Ikke prøv å sette inn batteriet opp-ned
eller baklengs.
vii
A Følg behørige forholdsregler når du håndterer
laderen
• Må holdes tørr. Hvis du ikke følger denne
forholdsregelen kan det resultere i brann
eller elektriske støt.
• Ikke kortslutt laderens poler. Hvis du
unnlater å ta hensyn til denne
forholdsregelen, kan det føre til
overoppheting og skade på laderen.
• Støv på eller i nærheten av metalldelene
på støpselet bør fjernes med en tørr klut.
Fortsatt bruk kan føre til brann.
• Ikke kom i nærheten av laderen i
tordenvær. Hvis du ikke følger denne
forholdsregelen, kan det resultere i
elektriske støt.
• Ikke håndter støpselet eller laderen når du
er våt på hendene. Hvis du ikke følger
denne forholdsregelen, kan det resultere i
elektriske støt.
• Må ikke brukes sammen med adaptere
(støpsel) for ulike kontakter, konvertere
for omforming mellom to spenninger
(volt) eller med vekselrettere for
likestrøm/vekselstrøm. Hvis disse
forholdsreglene ikke overholdes, kan det
skade produktet eller føre til
overoppheting eller brann.
A Bruk riktige kabler
For å overholde produktbestemmelsene
når du kobler til kabler, må du bare bruke
kabler som leveres eller selges av Nikon til
dette formålet.
viii
A CD-ROM-plater
CD-ROM-platene som programvaren og
håndbøkene ligger på, må ikke avspilles på
en CD-spiller for musikk. Hvis du spiller av
CD-ROM-plater i en musikk-CD-spiller, kan
du bli utsatt for hørselsskader eller skade
utstyret.
A Følg anvisningene fra fly- og sykehuspersonell
Fjern Eye-Fi-kort, deaktiver Wi-Fi og velg Av
for Stedsdata > Lagre stedsdata før du går
ombord på et fly, og slå av produktet under
takeoff og landing eller når du blir bedt om
å gjøre det av fly- og sykehuspersonell.
Radiobølger som sendes ut av enheten kan
forstyrre luftfartsnavigasjon eller medisinsk
utstyr på sykehus.
Merknader
• Ingen del av håndbøkene som følger med
dette produktet, kan reproduseres,
overføres, omskrives, lagres i et søkesystem
eller oversettes til et annet språk i noen som
helst form, uansett metode, uten at det på
forhånd er innhentet skriftlig tillatelse fra
Nikon.
• Nikon forbeholder seg retten til når som helst
og uten forvarsel å endre utseendet på og
spesifikasjonene for maskinvaren og
programvaren som er beskrevet i disse
bruksanvisningene.
• Nikon kan ikke holdes ansvarlig for skader
som skyldes bruk av dette produktet.
• Selv om vi har gjort alt vi kan for å sørge for at
informasjonen i brukerhåndbøkene er
nøyaktig og fullstendig, setter vi pris på om
du melder fra om eventuelle feil eller
mangler til Nikons representant i ditt område
(adresser er angitt for seg selv).
ix
Meldinger til forbrukere i Europa
FORSIKTIG
EKSPLOSJONSFARE DERSOM BATTERIER BYTTES MED FEIL TYPE. KAST BRUKTE BATTERIER I
HENHOLD TIL INSTRUKSJONENE.
Dette symbolet angir at elektrisk og
elektronisk utstyr skal kasseres
separat.
Det følgende gjelder bare for kunder
i europeiske land:
• Dette produktet skal behandles som
spesialavfall og kastes ved en miljøstasjon.
Må ikke kasseres sammen med
husholdningsavfall.
• Separat kassering og resirkulering hjelper til
med å konservere naturlige ressurser og med
å forhindre negative konsekvenser for
menneskelig helse og miljøet, hvilket
ukorrekt avhending kan resultere i.
• Hvis du vil ha mer informasjon, kontakter du
forhandleren eller de lokale myndighetene
som har ansvaret for avfallshåndtering.
x
Dette symbolet betyr at batteriet skal
kasseres separat.
Det følgende gjelder bare for kunder
i europeiske land:
• Alle batterier skal behandles som
spesialavfall, uansett om de er merket med
dette symbolet eller ikke, og skal kastes ved
en miljøstasjon. Må ikke kasseres sammen
med husholdningsavfall.
• Hvis du vil ha mer informasjon, kontakter du
forhandleren eller de lokale myndighetene
som har ansvaret for avfallshåndtering.
Merknad om forbud mot kopiering eller reproduksjon
Det å være i besittelse av materiale som er kopiert digitalt eller reprodusert med skanner,
digitalkamera eller annen innretning, kan i seg selv være straffbart.
• Gjenstander som det er forbudt ved lov å kopiere eller
reprodusere
Ikke kopier eller reproduser papirpenger,
mynter, verdipapirer, obligasjoner utstedt av
stat eller annen myndighet, selv om slike
kopier eller reproduksjoner merkes
"Prøveeksemplar".
Kopiering eller reproduksjon av sedler,
mynter eller verdipapirer som sirkuleres i
utlandet, er forbudt.
Med mindre tillatelse er forhåndsinnhentet fra
myndighetene, er det forbudt å kopiere eller
reprodusere ubrukte frimerker eller postkort
som er utstedt av myndighetene.
Det er forbudt å kopiere eller reprodusere
frimerker utstedt av myndighetene og
dokumenter med lovmessig sertifisering.
• Vær forsiktig med kopiering og reproduksjon av visse
dokumenter
Myndighetene har utstedt forholdsregler om
kopier eller reproduksjoner av verdipapirer
utstedt av private selskaper (aksjer, veksler,
sjekker, gavekort osv.), transportbevis (f.eks.
månedskort o.l.) eller klippekort, unntatt når
et minimum av nødvendige kopier skal
tilveiebringes for forretningsmessig bruk av et
firma. I tillegg er det forbudt å kopiere eller
reprodusere pass utstedt av politiet, lisenser
utstedt av offentlige organer eller private
grupper samt identitetskort og billetter, slik
som passersedler eller matkuponger.
• Overhold opphavsretten
Kopiering eller reproduksjon av
opphavsrettslig beskyttet arbeid som bøker,
musikk, malerier, tresnitt, trykk, kart,
tegninger, filmer og fotografier er regulert av
nasjonale og internasjonale lover om
opphavsrett. Ikke bruk dette produktet til å
lage ulovlige kopier eller bryte lover om
opphavsrett.
Kassering av datalagringsutstyr
Vær oppmerksom på at selv om du sletter bilder eller formaterer minnekort eller annet
datalagringsutstyr, slettes ikke de opprinnelige bildedataene fullstendig. Slettede filer kan noen
ganger gjenopprettes fra kassert lagringsutstyr ved hjelp av kommersiell programvare. Dette kan
føre til misbruk av personlige bildedata. Det er brukerens ansvar å sikre personvernet for denne
typen data.
Før du kaster en datalagringsenhet eller overfører eierskapet til en annen person, velger du Av for
Stedsdata > Lagre stedsdata (0 46) i oppsettsmenyen, og sletter alle data ved hjelp av
kommersielle programvarer for sletting, eller formater enheten og fyll den deretter helt opp med
bilder som ikke inneholder privat informasjon (for eksempel bilder av himmelen). Sikre også at du
erstatter alle bilder som er valgt for manuell forhåndsinnstilling. For å slette all sporingsloggdata på
et minnekort, velger du Stedsdata > Vis logger og sletter alle logger. Wi-Fi-innstillinger kan
nullstilles til standardverdiene ved å velge Wi-Fi > Nettverksinnstillinger > Nullstill
nettverksinnstillinger i oppsettsmenyen. Vær forsiktig slik at du unngår å skade deg når du fysisk
ødelegger en datalagringsenhet.
AVC Patent Portfolio License
DETTE PRODUKTET ER LISENSERT UNDER AVC PATENT PORTFOLIO LICENSE FOR PERSONLIG OG IKKE-KOMMERSIELL
BRUK AV EN KONSUMENT FOR Å (i) KODE VIDEO I SAMSVAR MED AVC-STANDARDEN ("AVC-VIDEO") OG/ELLER
(ii) AVKODE AVC-VIDEO SOM BLE KODET AV EN KONSUMENT SOM VAR ENGASJERT I PERSONLIG OG IKKE-KOMMERSIELL
AKTIVITET OG/ELLER BLE INNHENTET FRA EN VIDEOTILBYDER SOM HAR LISENS TIL Å YTE AVC-VIDEO. INGEN LISENS GIS
ELLER ANTYDES FOR NOEN ANNEN BRUK. DU KAN FÅ MER INFORMASJON FRA MPEG LA, L.L.C.
SE http://www.mpegla.com
xi
Bruk bare originalt elektronisk utstyr fra Nikon
Nikons kameraer inneholder komplekse elektroniske kretser. Bare originalt Nikon-tilbehør
(inkludert batteriladere, batterier, nettadaptere og blitstilbehør) som er sertifisert av Nikon og
spesielt beregnet til bruk sammen med dette digitale Nikon-kameraet, er konstruert for og påvist å
virke innenfor Nikons driftsmessige og sikkerhetsmessige krav for disse elektroniske kretsene.
Bruk av elektronisk ekstrautstyr som ikke er produsert av Nikon kan skade kameraet og
gjøre garantien ugyldig. Bruk av tredjeparts oppladbare Li-ion batterier som ikke har
det holografiske Nikon-merket vist til høyre, kan påvirke kameraets normale funksjon
eller resultere i at batteriene overopphetes, tar fyr, sprekker eller lekker.
Hvis du vil ha mer informasjon om originalt Nikon-tilbehør, kontakter du en autorisert
Nikonforhandler.
D Bruk kun originalt Nikon tilbehør
Bare originalt Nikon tilbehør som er sertifisert av Nikon og spesielt beregnet for bruk med dette
digitalkameraet, fyller Nikons driftsmessige og sikkerhetsmessige krav. BRUK AV TILBEHØR FRA ANDRE
PRODUSENTER ENN NIKON KAN SKADE KAMERAET OG GJØRE NIKON-GARANTIEN UGYLDIG.
A Før du tar viktige bilder
Før du skal ta bilder ved viktige anledninger (for eksempel i bryllup eller på reise), bør du ta et
prøvebilde for å kontrollere at kameraet fungerer normalt. Nikon kan ikke holdes ansvarlig for
skader eller tapt fortjeneste som kan være et resultat av produktfeil.
A Livslang læring
Som et ledd i Nikons forpliktelse om "livslang læring" ved produktstøtte og opplæring finner du
kontinuerlig oppdatert informasjon på følgende webområder:
• For brukere i USA: http://www.nikonusa.com/
• For brukere i Europa og Afrika: http://www.europe-nikon.com/support/
• For brukere i Asia, Oseania og Midtøsten: http://www.nikon-asia.com/
Besøk disse nettsidene med oppdatert informasjon om produkter, nyttige tips, svar på ofte stilte
spørsmål fra brukerne (FAQ) og generelle råd om digital bildebehandling og fotografering. Du
finner mer informasjon hos den lokale Nikon-representanten. Du finner kontaktinformasjon ved å
gå til webadressen nedenfor: http://imaging.nikon.com/
xii
Stedsdata
Sporingslogger: Stedsdata vil lagres med bilder som er tatt mens På er valgt for Stedsdata > Lagre
stedsdata (0 45). Hvis Start dessuten er valgt for Stedsdata > Opprett logg > Logg stedsdata i
oppsettsmenyen, fortsetter kameraet å logge stedsdata selv når det er av. Radiobølger som
produseres av enheten kan påvirke medisinsk utstyr og luftfartsnavigasjonssystemer; i situasjoner
der bruk av satellittnavigasjonsenheter er begrenset eller forbudt, som på sykehus eller ombord på
et fly, må du passe på at du velger Av for Lagre stedsdata og slår av kameraet.
Dele stedsdata: Merk at konklusjoner om adresser og annen personlig informasjon kan bli trukket fra
stedsdata som er lagret i sporingslogger eller lagret på bilder. Utvis forsiktighet når du deler bilder
og sporingslogger og når du laster dem opp på internett eller andre steder der de kan ses av
tredjeparter. Se "Kassering av datalagringsutstyr" (0 xi) for informasjon om sletting av stedsdata før
du kaster kameraet eller minnekort.
Navigasjon: Posisjonen, høyden og annen stedsdata som rapporteres av enheten er kun anslag og er
ikke ment for undersøkelser eller navigasjon. Sørg for at du tar med deg egnede kart eller andre
navigasjonsenheter når du bruker produktet under utendørsaktiviteter som fjellklatring eller
fotturer.
Begrensninger for bruk: Det kan hende at stedsdatafunksjonen ikke yter som forventet i noen land eller
regioner, inkludert (per november 2013) Kina og i nærheten av den kinesiske grensen. Noen land,
inkludert Kina, forbyr uautorisert bruk av satellittnavigasjons- og andre stedsdataenheter; konsulter
med din reiseagent eller ambassaden eller turistrådet i landene du skal besøke før du reiser. På
steder der bruk er forbudt, velger du Av for Lagre stedsdata.
xiii
Trådløs
Dette produktet, som inneholder krypteringsprogramvare utviklet i USA, reguleres av amerikanske
eksportadministrasjonsreguleringer og må ikke eksporteres eller videreksporteres til et land som
USA forbyr eksport av varer til. Eksport av varer er for øyeblikket forbudt til følgende land: Cuba,
Iran, Nord-Korea, Sudan og Syria.
xiv
Melding til forbrukere i Europa
Nikon Corporation erklærer herved at radioutstyret av type D5300 er i samsvar med
direktiv 2014/53/EU.
Den fullstendige teksten til EU-samsvarserklæringen er tilgjengelig på følgende
internettadresse: http://imaging.nikon.com/support/pdf/DoC_D5300 pdf.
Sikkerhet
Selv om en av fordelene med dette produktet er at det gjør det mulig for andre å fritt koble seg til
for trådløs utveksling av data hvor som helst innenfor produktets rekkevidde, kan det følgende skje
dersom sikkerhet ikke er aktivert:
• Datatyveri: Ondsinnede tredjeparter kan snappe opp trådløse overføringer for å stjele
brukeridentiteter, passord og annen personlig informasjon.
• Uautorisert tilgang: Uautoriserte brukere kan få tilgang til nettverket og endre data eller utføre
andre ondsinnede handlinger. Merk at på grunn av de trådløse nettverkenes utforming, kan
spesialiserte angrep tillate uautorisert tilgang selv når sikkerhet er aktivert.
xv
xvi
Innledning
Bli kjent med kameraet
Bruk litt tid på å bli kjent med kamerakontrollene og -visningene. Det kan være lurt å
sette et bokmerke i denne delen og slå opp i den mens du leser gjennom resten av
bruksanvisningen.
Kamerahuset
3 2 1
13
24
4
5
6
7
8
11
4
16
9
17
10
18
19
20
12
22
23
1 Funksjonsvelger...........................3
2 Bryter for live view
Live view................................. 22
Film .......................................... 26
3 R (informasjons-) knapp .............7
4 Festeøyne for bærestropp.........9
5 E/N-knapp
Eksponeringskompensasjon
............................................... 44
Justere blenderåpning........ 42
Blitskompensasjon
6 Utløser ......................................... 19
7 Strømbryter...................................2
8 Filmopptaksknapp ................... 26
9 Infrarød mottaker for
fjernkontroll ML-L3 (foran)... 65
10 AF-lampe
Selvutløserlampe
Lampe for reduksjon av rød
øyerefleks
25
14
15
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
Kamerahusdeksel
CPU-kontakter
Innebygd blits............................ 21
Høyttaler ....................................... 2
Fokusplanmerke (E)
M/ Y-knapp....................... 34, 41
Blitsfunksjon
Blitskompensasjon
Kontaktdeksel
Fn-knapp
Bruke Fn-knappen ................ 55
Påsettingsmerke ....................... 11
Utløserknapp for objektivet ... 16
s/E/#-knapp............................. 4
Serieopptak.............................. 4
Selvutløser................................ 4
Fjernkontroll ............................ 4
Speil
26
27
28
29
30
21
23 Objektivfatning .........................11
24 Deksel til tilbehørssko
25 Tilbehørssko (for eksterne
blitser)
26 Stereomikrofon..........................28
27 Kontakt for ekstern mikrofon
28 USB- og lyd-/bildekontakt
Koble til en datamaskin ......61
29 Terminal for tilbehør ................65
30 HDMI miniplugg-kontakt
1
1
7
8 9
10
2
11
12
3
4
13
14
15
16
5
17
21
20
18
19
6
1 Søkerokular............................ 5, 14
2 Øyemusling i gummi
3 G-knapp
Menyer.....................................54
4 Infrarød mottaker for
fjernkontroll ML-L3 (bak) .....65
5 Skjerm
Vise innstillinger......................7
Live view .................................22
Avspilling på full skjerm ......20
6 Stativfeste
7 Diopterjustering ........................14
8 P-knapp
Endre innstillinger i
informasjonsvisningen ......8
9 A/L-knapp ............................ 55
Beskytte fotografier mot
sletting
10 Kommandohjul
11 K-knapp
Avspilling................................ 20
12 Deksel til minnekortspor ...10, 15
13 J (OK)-knapp ........................... 57
14 Multivelger................................. 57
15 O-knapp
Slette bilder under avspilling
............................................... 21
16 Lampe for minnekortaktivitet....19
22
17 Deksel til strømforsyning
(ekstrautstyr)
18 Lås for batterideksel.......... 10, 15
19 Batterideksel ...................... 10, 15
20 W/Q-knapp
Miniatyrbilder........................ 20
Avspillingszoom ut
Hjelp ........................................ 54
21 X-knapp...................................... 20
Avspillingszoom inn
22 Batterilås .............................. 10, 15
D Høyttaleren
Ikke plasser høyttaleren i nærheten av magnetiske enheter. Hvis ikke denne forholdsregelen
overholdes, kan data lagret på de magnetiske enhetene påvirkes.
A Strømbryteren
Drei strømbryteren som vist for å slå på
kameraet.
2
Drei strømbryteren som vist for å slå av
kameraet.
Funksjonsvelgeren
Du kan velge mellom følgende opptaksfunksjoner:
Eksponeringskontroll P, S, A og M
Velg disse eksponeringskontrollene for full
kontroll over kamerainnstillingene.
• P—Programautomatikk (0 42)
• S—Lukkerprioritert automatikk (0 42)
• A—Blenderprioritert automatikk (0 42)
• M—Manuell (0 42)
Spesialeffekter
Bruk spesialeffekter under opptak.
• % Nattsyn (0 35)
• g Fargeskisse (0 35, 37)
• ' Leketøyskameraeffekt (0 35, 38)
• ( Miniatyreffekt (0 36, 38)
• 3 Bare valgt farge (0 36, 39)
• 1 Silhuett (0 36)
• 2 Lyse toner (0 36)
• 3 Dempede toner (0 36)
• ) HDR-maleri (0 36)
Autofunksjoner
Velg disse funksjonene for enkel pek-og-skytfotografering.
• i Auto (0 17)
• j Auto (blits av) (0 17)
Motivprogrammer
Kameraet optimaliserer automatisk innstillingene slik at de passer motivet som er valgt med
funksjonsvelgeren. Tilpass valget ditt etter motivet som skal fotograferes.
• k Portrett (0 32)
• m Sport (0 32)
• l Landskap (0 32)
• n Nærbilde (0 32)
• p Barn (0 32)
• h Andre motiver (0 33)
3
s (E/#)-knappen
For å velge hvordan lukkeren skal utløses
(utløserfunksjon), trykk på s (E/#)-knappen, marker
deretter ønsket alternativ og trykk på J.
s (E/#)-knapp
Modus
Beskrivelse
8 Enkeltbilde: Kameraet tar ett bilde hver gang du trykker ned utløseren.
! Serieopptak L: Kameraet tar fotografier i langsomt tempo mens utløseren holdes nede.
9 Serieopptak H: Kameraet tar fotografier i raskt tempo mens utløseren holdes nede.
J Lyddempet lukker: Som for enkeltbilde, bortsett fra at kamerastøy reduseres.
Selvutløser: Ta bilder med selvutløseren. Tidsbryteren startes når utløseren trykkes helt ned
E og lukkeren utløses etter cirka 10 sekunder.
Fjernktrl. m/utløserfors. (ML-L3): Lukkeren utløses 2 s etter utløseren på fjernkontrollen ML-L3
" (ekstrautstyr) trykkes ned.
Fjernk. m/rask respons (ML-L3): Lukkeren utløses når utløseren på fjernkontrollen ML-L3
# (ekstrautstyr) trykkes ned.
4
Søkeren
1
2
3
4
5
6
1 Rutenett for komposisjon (vises
når På er valgt som
egendefinert innstilling d2)
................................................... 55
2 Fokuspunkter............................. 19
3 AF-områdemarkører ..........14, 18
4 Advarsel om lavt batteri.......... 15
5 Monokrom-indikator (vises i
%-funksjon eller når
Monokrom Picture Control
eller en Picture Control basert
på Monokrom er valgt) .... 35
6 "Finner ikke minnekort"indikator .................................. 10
7 Fokusindikator .......................... 19
8 Indikator for eksponeringslås
(AE)
9 Lukkertid..................................... 43
78
9
10
16
10 Blenderåpning (f-tall) .............. 43
11 Indikator for spesialeffekter ... 35
12 Indikator for alternative
eksponeringer
13 Antall gjenværende
eksponeringer ....................... 13
Antall bilder som gjenstår før
minnebufferen er full ........... 19
Opptaksindikator for
hvitbalanse
Eksponeringskompensasjonsverdi
................................................... 44
Verdi for blitskompensasjon
ISO-følsomhet.............................. 8
Indikator for bildeoppsamling
14 "k" (vises når det er igjen minne
til mer enn 1000
eksponeringer)....................... 13
11 12
17
18
19
20
13 14 15
21
15 Klarsignal for blitsen.................21
16 Indikator for fleksiprogram
17 Eksponeringsindikator.............43
Eksponeringskompensasjonsvisning
....................................................44
Elektronisk avstandsmåler
18 Indikator for blitskompensasjon
19 Indikator for
eksponeringskompensasjon
....................................................44
20 Automatisk valgt ISO-følsomhet
21 Varsellampe................................71
Merk: Displayet vises med alle indikatorene tent for illustrative formål.
D Søkeren
Søkerens responstid og lysstyrke kan variere med temperaturen.
5
Skjermen
Skjermen kan vinkles og dreies som vist nedenfor.
180°
90°
180°
Normal bruk
Brett skjermen mot kameraet med fronten utover.
Denne posisjonen anbefales for normal
fotografering.
Lav-vinkelbilder
Komponer live view-bilder med kameraet nærme
bakken.
Høy-vinkel bilder
Komponer live view-bilder mens du holder
kameraet over hodet.
Selvportretter
Bruk for selvportretter i live view. Skjermen viser et
speilbilde av hva som vil vises i det endelige bildet.
D Bruke skjermen
Drei skjermen forsiktig innenfor grensene som vises. Ikke bruk for stor kraft. Dersom disse
forholdsreglene ikke overholdes, kan det skade tilkoblingen mellom skjermen og kamerahuset.
For å beskytte skjermen når kameraet ikke er i bruk, bretter du den tilbake med fronten nedover
mot kamerahuset.
6
Informasjonsvisningen
Visningsinnstillinger: Trykk på R-knappen for å vise
informasjonsvisningen.
R-knapp
1
8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
2
19
3
4
5
6
7
24
1 Opptaksfunksjon
i auto/
j auto (blits av) ................... 17
Motivprogrammer ............... 31
Spesialeffekter ...................... 35
Eksponeringskontroll P, S, A
og M...................................... 41
2 Blenderåpning (f-tall) .............. 43
Visning av blenderåpning ...... 43
3 Lukkertid..................................... 43
Visning av lukkertid ................. 43
4 Indikator for alternative
eksponeringer...........................8
5 Indikator for eksponeringslås
(AE)
6 Indikator for automatisk valg av
AF-søkefelt
Indikator for 3D følgefokus
Fokuspunkt ................................ 19
20
21
22
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
23
Utløserfunksjon........................... 4
Indikator for Eye-Fi-tilkobling
Indikator for Wi-Fi-tilkobling ...53
Indikator for sporingslogg
Indikator for satellittsignal ..... 46
Innstilling for
eksponeringsforsinkelse...... 55
Multieksponeringsindikator... 55
Indikator for datomerking ...... 55
Bildestabilisator......................... 16
Blitsstyringsindikator
Indikator for blitskompensasjon
for eksterne blitser
Indikator for pipesignal........... 55
Batteriindikator ......................... 15
ISO-følsomhet.............................. 8
ISO-følsomhetsvisning
Automatisk valgt ISO-følsomhet
20 Verdi for alternativ eksponering
med ADL
21 Antall gjenværende
eksponeringer ........................13
Opptaksindikator for
hvitbalanse
Indikator for bildeoppsamling
22 "k" (vises når det er igjen minne
til mer enn 1000
eksponeringer).......................13
23 Eksponeringsindikator.............43
Indikator for
eksponeringskompensasjon
....................................................44
Fremdriftsindikator for
alternative innstillinger
24 Hjelp-ikon ...................................71
Merk: Displayet vises med alle indikatorene tent for illustrative formål.
A Slå av skjermen
For å fjerne visningen av opptaksinformasjon fra skjermen, trykker du på R-knappen eller trykker
utløseren halvveis ned. Skjermen slås av automatisk hvis det ikke utføres noen handlinger på
omtrent 8 sekunder (egendefinert innstilling c2, Tidsbryt. for auto. avsteng., kan brukes til å
velge hvor lenge skjermen skal være på).
7
Endre innstillinger: For å endre innstillingene nederst på displayet,
trykker du på P-knappen, og markerer deretter elementene ved
bruk av multivelgeren, og trykk på J for å vise alternativer for det
markerte elementet.
1
2
3
4
5
6
7
P-knapp
14
1 Bildekvalitet
2 Bildestørrelse
3 Auto. alternative ekspon.
4 HDR (High Dynamic Range)
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
8
Aktiv D-Lighting
Hvitbalanse
ISO-følsomhet
Eksponeringskompensasjon
Blitskompensasjon
Blitsfunksjon
Lysmåling
AF-søkefeltfunksjon
Fokusfunksjon
Picture Control
13
12
11
10
9
8
Velg filformat og komprimeringsforhold.
Velg en størrelse for nye fotografier.
Velg økning for alternative eksponeringer (alternative eksponeringer og
alternative hvitbalanseeksponeringer) eller slå alternativ eksponering med
ADL på eller av.
Kameraet kombinerer to fotografier som er tatt med forskjellige
eksponeringer for å forsterke detaljer i høylys og skygger.
Forbedrer detaljer i høylys og skygger under høykontrastforhold.
Juster innstillingene for ulike belysningstyper.
Kontroller kameraets lysfølsomhet.
Juster eksponeringen fra verdien som måles av kameraet for å gjøre hele
bildefeltet lysere eller mørkere.
Juster blitsens blinkstyrke.
Velg blitsfunksjon.
Velg hvordan kameraet skal måle eksponeringen.
Velg hvordan fokusområdet skal velges.
Velg hvordan kameraet skal fokusere.
Velg hvordan kameraet skal behandle bilder.
De første trinnene
Slå alltid av kameraet før du setter inn eller tar ut batterier eller minnekort.
1
Sett på bærestroppen.
Fest bærestroppen som vist. Gjenta for det andre festeøyet.
2
Lad opp batteriet.
Hvis en universaladapter er inkludert, løfter du støpselet opp og kobler til
universaladapteren som vist til venstre nedenfor. Kontroller at støpselet trykkes helt
inn i adapteren. Sett inn batteriet og plugg i laderen. Et helt tomt batteri vil lades
helt opp på cirka 1 time og 50 minutter.
Batteriet lades
Lading ferdig
D Under lading
Ikke flytt laderen eller berør batteriet under ladingen. Hvis ikke denne forholdsregelen
overholdes, kan det i sjeldne tilfeller resultere i at laderen viser at ladingen er ferdig selv om
batteriet bare er delvis oppladet. Ta ut og sett inn batteriet igjen for å begynne ladingen på nytt.
9
3
Sett inn batteriet og minnekortet.
Sett inn batteriet i den retningen som vises, og bruk batteriet for å holde den
oransje batterilåsen trykket til én side. Låsen låser batteriet på plass når det er satt
helt inn.
Batterilås
A Bryteren for skrivebeskyttelse
SD-minnekort er utstyrt med en bryter for skrivebeskyttelse for å
hindre at data går tapt ved et uhell. Når denne bryteren står i
posisjon "lock" (låst), kan ikke minnekortet formateres og
fotografier kan ikke tas eller slettes (et pipesignal høres hvis du
prøver å utløse lukkeren). Skyv bryteren til posisjonen "write"
(skriv) for å låse opp minnekortet.
B
16G
16GB
Skyv minnekortet inn til det klikker på plass.
Skrivebeskyttelsesbryter
D Minnekort
• Minnekort kan være varme etter bruk. Vær forsiktig når du tar ut minnekortet fra kameraet.
• Slå av strømmen før du setter inn eller tar ut minnekort. Ikke fjern minnekort fra kameraet, slå
av kameraet eller ta ut eller koble fra strømkilden under formatering eller mens data lagres,
slettes eller kopieres til en datamaskin. Følges ikke denne forholdsregelen, kan data gå tapt,
eller kameraet eller minnekortet kan bli skadet.
• Ikke berør kortterminalene med fingrene eller metallgjenstander.
• Ikke bøy eller mist kortet i bakken, og pass på at det ikke utsettes for kraftige slag eller støt.
• Bruk ikke kraft på kortrammen. Hvis du ikke følger denne forholdsregelen, kan kortet bli
skadet.
• Må ikke utsettes for vann, varme, høy fuktighet eller direkte sollys.
• Ikke formater minnekort i en datamaskin.
10
4
Sett på et objektiv.
Pass på at det ikke kommer støv inn i kameraet når du tar av objektivet eller
kamerahusdekslet.
Fjern
kamerahusdekslet
Ta av bakre
objektivdeksel
Påsettingsmerke (kamera)
Pass sammen
påsettingsmerkene
Påsettingsmerke (objektiv)
Drei objektivet som vist til det klikker på plass.
Pass på at du fjerner objektivdekslet før du tar bilder.
11
5
Åpne skjermen.
Åpne skjermen som vist. Ikke bruk for stor kraft.
6
Slå kameraet på.
En dialogboks for valg av språk vil vises.
A Objektiver med knapp for inntrekkbart objektiv
Før du bruker kameraet, låser du opp og trekker
ut zoomringen. Hold knappen for inntrekkbart
objektiv trykket ned (q) og drei zoomringen som
vist (w).
Knapp for inntrekkbart
objektiv
Bilder kan ikke tas når objektivet er trukket inn;
hvis en feilmelding vises som følge av at
kameraet har blitt slått på med objektivet
inntrukket, dreier du zoomringen til meldingen
ikke lenger vises.
12
7
Velg et språk og still inn
kameraklokken.
Bruk multivelgeren og J-knappen til å velge
et språk og til å stille kameraklokken.
Flytt markøren opp
J-knapp: velg
markert element
Velg det markerte
elementet eller vis
undermenyen
Flytt markøren ned
q
w
Velg et språk
r
Velg tidssone
Velg datoformat
t
Velg et alternativ for
sommertid
8
e
Still inn tid og dato
(merk deg at kameraet
bruker en 24-timers
klokke)
Kontroller batterinivået og antall gjenværende eksponeringer.
Trykk på R-knappen, og kontroller batterinivået og antall
gjenværende eksponeringer. For antall gjenværende
eksponeringer, vises verdier over 1000 i tusenvis, indikert av
bokstaven "k".
R-knapp
Batterinivå (0 15)
Antall gjenværende
eksponeringer
13
9
Fokuser søkeren.
Etter at du har fjernet objektivdekslet, dreier du
diopterjusteringen til AF-områdemarkørene er i
skarpt fokus. Når du håndterer kontrollen og har
øyet inntil søkeren, må du passe på at du ikke får
fingeren eller en negl i øyet.
AF-områdemarkører
Søkeren er ikke i fokus
Søkeren er i fokus
D Lade opp batteriet
Les og følg advarslene og forholdsreglene på sidene vi–viii og 68–70 i denne bruksanvisningen. Lad
opp batteriet innendørs ved omgivelsestemperaturer på mellom 5 °C–35 °C. Du må ikke bruke
batteriet ved omgivelsestemperaturer på under 0 °C eller over 40 °C; dersom denne
forholdsregelen ikke overholdes, kan det skade batteriet eller hemme dets ytelse. Kapasiteten
kan bli redusert og ladetidene kan øke ved batteritemperaturer fra 0 °C til 15 °C og fra 45 °C til
60 °C. Batteriet vil ikke lades opp hvis temperaturen er under 0 °C eller over 60 °C. Hvis
ladelampen CHARGE blinker raskt (rundt åtte ganger i sekundet) under opplading, bekreft at
temperaturen er innenfor korrekt område, og koble deretter fra laderen og ta ut og sett inn
batteriet på nytt. Hvis problemet fortsetter, stans bruken umiddelbart og ta batteriet og laderen
med til din forhandler eller til en Nikon-autorisert servicerepresentant.
Bruk bare laderen sammen med kompatible batterier. Koble fra laderen når den ikke er i bruk.
14
A Batterinivå
Batterinivået vises i informasjonsvisningen (en advarsel vises også i
søkeren dersom batterinivået er lavt). Hvis informasjonsvisningen ikke
vises når du trykker på R-knappen, er batteriet utladet og må lades
opp på nytt.
Informasjonsvisning
L
K
Søker
—
d
Batteriet er delvis utladet.
Lavt batterinivå. Klargjør et fullt oppladet ekstrabatteri
eller forbered lading av batteriet.
H
d
(blinker)
(blinker)
Batteriet er utladet. Lad opp batteriet.
H
—
Beskrivelse
Batteriet er helt oppladet.
A Ta ut batteriet
Slå av kameraet og åpne batteridekslet for å ta ut batteriet. Skyv
batterilåsen i retningen som vises med pilen for å frigjøre batteriet, og
ta så ut batteriet for hånd.
A Fjerne minnekort
Etter å ha forsikret deg om at lampen for minnekortaktivitet ikke lyser,
kan du slå av kameraet, åpne dekslet til minnekortsporet og trykke på
kortet for å støte det ut (q). Deretter kan du ta ut kortet for hånd (w).
16GB
A Formatere minnekort
Dersom dette er første gang minnekortet skal brukes i dette kameraet
eller dersom kortet har vært formatert i en annen enhet, velg Formater
minnekort i oppsettsmenyen og følg instruksjonene på skjermen for å
formatere kortet (0 55). Legg merke til at dette permanent sletter alle
data som kan ligge lagret på kortet. Pass på å kopiere alle fotografier og
andre data som du ønsker å beholde til en datamaskin før du fortsetter.
15
A A-M-, M/A-M- og A/M-M-brytere
Når du bruker autofokus sammen med et objektiv som har en A-Mfunksjonsbryter, skyver du bryteren til A (dersom objektivet har en M/A-Meller A/M-M-bryter, velg M/A eller A/M). For informasjon om andre
objektiver som kan brukes med dette kameraet, se side 63.
A Bildestabilisator (VR)
Dersom objektivet støtter dette, kan du aktivere bildestabilisatoren ved å
velge På under Optisk VR i opptaksmenyen. Hvis objektivet er utstyrt
med en bildestabilisatorbryter, kan du alternativt skyve denne til ON. En
bildestabilisatorindikator vises i informasjonsvisningen når
bildestabilisatoren er på.
A Ta av objektivet
Pass på at kameraet er slått av når du tar av eller bytter objektiv. For å ta
av objektivet, trykker du på og holder nede utløserknappen for
objektivet (q) mens du vrir objektivet i klokkeretningen (w). Sett på
objektivdekslene og kamerahusdekslet når du har fjernet objektivet.
A Trekke inn objektiver med knapp for inntrekkbart objektiv
For å trekke inn objektivet når kameraet ikke er i bruk, holder du knappen
for inntrekkbart objektiv nede (q) og dreier zoomringen til "L" (låst)
posisjon som vist (w). Trekk inn objektivet før du fjerner det fra kameraet,
og pass på at du ikke trykker på knappen for inntrekkbart objektiv når du
fester eller fjerner objektivet.
A Kameraklokken
Kameraklokken er ikke like nøyaktig som de fleste armbåndsur og klokker. Sjekk klokken jevnlig
mot andre mer nøyaktige klokker, og still den hvis det er nødvendig.
A Klokkebatteriet
Kameraklokken får strøm fra en uavhengig, oppladbar strømkilde som lades opp ved behov når
hovedbatteriet er satt i kameraet. Tre dagers opplading vil gi strøm til klokken i cirka en måned.
Dersom en advarsel om at klokken ikke er stilt inn vises når kameraet slås på, er klokkebatteriet
utladet, og klokken vil være nullstilt. Still klokken på riktig dato og klokkeslett.
16
"Pek og skyt"-funksjoner
(i og j)
Dette avsnittet beskriver hvordan du tar fotografier og filmer med
funksjonene i og j samt med automatiske "pek og skyt"funksjoner der majoriteten av innstillingene styres av kameraet i
forhold til opptaksforholdene.
Før du går videre, må du slå på kameraet og dreie
funksjonsvelgeren til i eller j (den eneste forskjellen
mellom de to er at blitsen ikke avfyres med
j-funksjonen).
Funksjonsvelger
Fotografering med søkeren
Ta fotografier
0 18
Vise fotografier
0 20
Slette fotografier
0 21
Ta fotografier
0 22
Vise fotografier
0 25
Slette fotografier
0 25
Ta opp filmer
0 26
Vise filmer
0 29
Slette filmer
0 30
Live view
17
Komponere fotografier i søkeren
1
Gjør klart kameraet.
Når du komponerer fotografier i
søkeren, holder du håndtaket i høyre
hånd og lar kamerahuset eller
objektivet hvile i venstre hånd.
Hold kameraet som vist til høyre når du komponerer
fotografier i høydeformat (portrett).
2
Komponer fotografiet.
Komponer et fotografi i søkeren med
hovedmotivet innenfor AF-områdemarkørene.
AF-områdemarkører
A Bruk av zoomobjektiv
Før du fokuserer, dreier du på zoomringen for å justere
brennvidden og komponere bildet. Bruk zoomringen til å zoome
inn på motivet slik at det fyller et større område av bildet, eller
zoom ut for å få med mer av motivområdet i det endelige bildet
(velg lengre brennvidder for å zoome inn, kortere brennvidder
for å zoome ut).
Zoome inn
Zoomring
Zoome ut
Hvis objektivet er utstyrt med en knapp for inntrekkbart objektiv
(0 12), trykker du og holder nede knappen mens du dreier på
zoomringen til objektivet utløses og meldingen til høyre ikke
lenger vises. Juster deretter zoom med zoomringen.
18
3
Trykk utløseren halvveis ned.
Trykk utløseren halvveis ned for å fokusere (hvis
motivet er dårlig belyst, kan blitsen sprette opp og
AF-lampen kan tennes). Når fokusoperasjonen er
ferdig, vil du høre et pipesignal (du vil kanskje ikke
høre et pipesignal dersom motivet er i bevegelse)
og det aktive fokuspunktet og fokusindikatoren
(I) vil komme til syne i søkeren.
Fokusindikator
I
I (blinker)
Fokuspunkt
Beskrivelse
Motivet er i fokus.
Kameraet kan ikke fokusere ved bruk
av autofokus. Se side 72.
Fokusindikator Bufferkapasitet
4
Ta bildet.
Trykk utløseren mykt ned resten av veien for å løse
ut lukkeren og ta fotografiet. Lampen for
minnekortaktivitet lyser og fotografiet vises på
skjermen i noen få sekunder. Ikke ta ut minnekortet
eller fjern eller koble fra strømkilden før lampen har
slukket, og lagringen er ferdig.
Lampe for
minnekortaktivitet
A Utløseren
Kameraet har en totrinns utløser. Kameraet fokuserer når du trykker utløseren halvveis ned. Trykk
utløseren helt ned for å ta fotografiet.
Fokuser: trykk halvveis ned
Fotografer: trykk helt ned
Hvis du trykker utløseren halvveis ned, avsluttes også avspillingen og kameraet gjøres klart for
umiddelbar bruk.
19
Vise fotografier
Trykk på K for å vise et bilde på skjermen.
K-knapp
Trykk på 4 eller 2 for å vise flere bilder.
❚❚ Miniatyravspilling
For å vise bilder på "kontaktkopier" med fire, 12 eller
80 bilder (miniatyravspilling), trykker du på W (Q)knappen. Bruk multivelgeren eller kommandohjulet
til å markere bildene, og trykk på J for å vise det
markerte bildet på full skjerm. Trykk på X for å
W (Q)-knapp
redusere antall bilder som vises.
❚❚ Kalenderavspilling
For å vise bilder som er tatt på en valgt dato
(kalenderavspilling), trykker du på W (Q)-knappen
når 80 bilder vises. Trykk på W (Q)-knappen for å
veksle mellom datolisten og listen over
miniatyrbilder for valgt dato. Bruk multivelgeren til å
markere datoer i datolisten eller for å markere bilder
i miniatyrbildelisten. Trykk på X når markøren er på
datolisten for å gå tilbake til 80-bildersavspilling.
20
Miniatyrbildeliste
Datoliste
Slette uønskede bilder
Vis fotografiet du ønsker å slette.
K-knapp
Trykk på O; en bekreftelsesdialogboks vil vises.
O-knapp
Trykk på O-knappen igjen for å slette bildet.
A Tidsbryteren for beredskapsstilling
Søkeren og informasjonsvisningen slås av dersom det ikke utføres noen handling i løpet av åtte
sekunder for å redusere utlading av batteriet. Trykk utløseren halvveis ned for å reaktivere
visningen. Tidsintervallet før tidsbryteren for beredskapsstilling slås av automatisk kan velges ved
bruk av egendefinert innstilling c2 (Tidsbryt. for auto. avsteng.; 0 55).
Lysmålere på
Lysmålere av
Lysmålere på
A Den innebygde blitsen
Dersom det er nødvendig med ekstra lys for å få riktig eksponering
med innstillingen i, spretter den innebygde blitsen opp automatisk
når utløseren trykkes halvveis ned (0 19). Hvis blitsen er hevet, kan
du bare ta fotografier når klarsignalet for blitsen (M) vises. Blitsen lades
hvis klarsignalet for blitsen ikke vises; løft fingeren kort fra utløseren
og prøv igjen.
Når blitsen ikke er i bruk, må du sette den tilbake til lukket posisjon ved
å trykke den forsiktig nedover til den går i lås med et klikk.
21
Komponere fotografier på skjermen
1
Drei på bryteren for live view.
Visningen gjennom objektivet vil vises på
kameraskjermen (live view).
Bryter for live view
2
Gjør klart kameraet.
Hold håndtaket i høyre hånd og la
kamerahuset eller objektivet hvile i
venstre hånd.
Hold kameraet som vist til høyre når du komponerer
fotografier i høydeformat (portrett).
3
Fokuser.
Trykk utløseren halvveis ned. Fokuspunktet blinker
grønt mens kameraet fokuserer. Fokuspunktet vises
i grønt hvis kameraet er i stand til å fokusere; hvis
kameraet ikke kan fokusere, blinker fokuspunktet
rødt.
22
Fokuspunkt
4
Ta bildet.
Trykk utløseren helt ned. Skjermen slår seg av og
lampen for minnekortaktivitet lyser når bildet
lagres. Ikke ta ut minnekortet eller fjern eller koble fra
strømkilden før lampen har slukket, og lagringen er
ferdig. Fotografiet vises på skjermen i noen få
sekunder når lagringen av bildet er ferdig. Drei på
bryteren for live view for å avslutte live view.
Lampe for minnekortaktivitet
A Automatisk motivvalg (Automatisk motivvalg)
Hvis live view er valgt i funksjon i eller j, analyserer kameraet
automatisk motivet og velger passende opptaksfunksjon når autofokus
aktiveres. Valgt funksjon vises på skjermen.
c
d
e
f
Z
b
Portrett
Landskap
Nærbilde
Nattportrett
Auto
Auto (blits av)
Portrett av mennesker
Landskap og bybilder
Motiver nær kameraet
Portrettmotiver som fokuseres mot en mørk bakgrunn
Motiver som passer til funksjon i eller j, eller som ikke faller inn under de
kategoriene som er listet opp ovenfor
23
D Opptak med live view-funksjon
Selv om de ikke vil vises på det endelige bildet, kan fortegning være synlig på skjermen dersom
kameraet panoreres horisontalt eller dersom en gjenstand beveger seg i høy hastighet gjennom
bildefeltet. Sterke lyskilder kan forårsake etterbilder på skjermen når kameraet panoreres. Lyse
prikker kan også komme til syne. Flimmer og bånd som vises på skjermen under belysning med
lysstoffrør, kvikksølvdamp- eller natriumlamper kan reduseres ved å bruke Flimmerreduksjon
(0 55), selv om de fortsatt kan være synlige på det endelige fotografiet ved enkelte lukkertider.
Unngå å peke kameraet mot solen eller andre sterke lyskilder ved opptak med live
view-funksjonen. Hvis du unnlater å ta hensyn til denne forholdsregelen, kan det resultere i skade
på kameraets indre kretser.
Live view avsluttes automatisk når skjermen lukkes (lukking av skjermen avslutter ikke live view
på fjernsyn eller andre eksterne visningsenheter).
Live view kan bli automatisk avsluttet for å forhindre skade på kameraets indre kretser; avbryt live
view når kameraet ikke er i bruk. Merk at temperaturen i kameraets indre kretser kan øke, og
bildestøy (lyse flekker, lyse piksler vilkårlig spredt i bildet eller slør) kan vises i de følgende
tilfellene (kameraet kan også bli merkbart varmt, men dette er ikke en feil):
• Temperaturen i omgivelsen er høy
• Kameraet har blitt brukt i lengre perioder i live view eller til å ta opp filmer
• Kameraet har blitt brukt i kontinuerlig utløserfunksjon i lengre perioder
Hvis live view ikke starter når du forsøker å starte live view, må du vente til de indre kretsene har
kjølt seg ned og så prøve igjen.
D Nedtellingsvisningen
En nedtelling vises 30 s før live view stopper automatisk (tidsbryteren lyser rødt 5 s før tiden hos
tidsbryteren for automatisk avstengning går ut (0 55) eller dersom live view er i ferd med å
avsluttes for å beskytte de indre kretsene). Avhengig av opptaksforholdene, kan telleren vises
umiddelbart når live view velges.
24
Vise fotografier
Trykk på K for å vise et bilde på skjermen.
K-knapp
Trykk på 4 eller 2 for å vise flere bilder.
Slette uønskede bilder
Vis fotografiet du ønsker å slette.
K-knapp
Trykk på O; en bekreftelsesdialogboks vil vises.
O-knapp
Trykk på O-knappen igjen for å slette bildet.
25
Ta opp filmer
Filmer kan tas opp med live view-funksjonen.
1
Drei på bryteren for live view.
Visningen gjennom objektivet vises på skjermen.
D
0-ikonet
Et 0-ikon angir at filmer ikke kan tas opp.
Bryter for live view
2
Klargjør kameraet.
Hold håndtaket i høyre hånd og la
kamerahuset eller objektivet hvile i
venstre hånd.
3
Fokuser.
Trykk utløseren halvveis ned for å fokusere.
Fokuspunkt
4
Start opptaket.
Trykk på filmopptaksknappen for å begynne
opptaket. En opptaksindikator og tilgjengelig tid
vises på skjermen.
Filmopptaksknapp
Indikator for opptak
Gjenstående tid
26
5
Avslutt opptaket.
Trykk på filmopptaksknappen igjen for å avslutte
opptaket. Opptaket vil avsluttes automatisk når den
maksimale lengden nås, minnekortet er fullt, en
annen funksjon velges eller skjermen lukkes
(lukking av skjermen avslutter ikke opptaket på
fjernsyn eller andre eksterne visningsenheter). Drei på bryteren for live view for å
avslutte live view.
A Maksimum lengde
Den maksimale størrelsen for individuelle filmfiler er 4 GB; den maksimale lengden varierer med
alternativene som er valgt for Filminnstillinger > Bildestørrelse/frekvens og Filmkvalitet som
vist nedenfor. Merk at avhengig av minnekortets skrivehastighet, kan det hende at opptaket
avsluttes før denne lengden nås (0 66).
L/t
M/u
N/r
O/s
P/k
Q/l
R/o
S/n
T/p
Bildestørrelse/frekvens
Bildestørrelse (piksler)
Filmfrekvens 1
60p 2
50p 3
1920 × 1080
30p 2
25p 3
24p
60p 2
1280 × 720
50p 3
30p 2
640 × 424
25p 3
Maksimal lengde (høy filmkvalitet ★/normal
filmkvalitet) 4
10 min./20 min.
20 min./29 min. 59 s
29 min. 59 s/ 29 min. 59 s
1 Angitt verdi. Faktiske filmfrekvenser for 60p, 50p, 30p, 25p og 24p er henholdsvis 59,94, 50, 29,97, 25 og
23,976 b/s.
2 Tilgjengelig når NTSC er valgt som Videostandard (0 55).
3 Tilgjengelig når PAL er valgt som Videostandard.
4 Filmer som tas opp med miniatyreffektfunksjonen er opp til tre minutter lange når de spilles av.
27
D Ta opp filmer
Flimmer, bånd og fortegninger kan være synlige på skjermen og i den endelige filmen under
belysning med lysstoffrør, kvikksølvdamp- eller natriumlamper hvis kameraet panoreres
horisontalt, eller hvis en gjenstand beveger seg med høy hastighet gjennom bildefeltet (flimmer
og bånding kan reduseres med Flimmerreduksjon; 0 55). Sterke lyskilder kan forårsake
etterbilder når kameraet panoreres. Ujevne kanter, falske farger, moaré og lyse flekker kan også
forekomme. Lyse bånd kan vises i visse deler av bildet hvis motivet blir kort opplyst av en blits
eller en annen lys, momentan lyskilde. Unngå å peke kameraet mot solen eller andre sterke
lyskilder når du tar opp filmer. Hvis du unnlater å ta hensyn til denne forholdsregelen, kan det
resultere i skade på kameraets indre kretser.
Kameraet kan ta opp både video og lyd; ikke dekk over mikrofonen under opptak. Merk at den
innebygde mikrofonen kan ta opp støy fra objektivet under autofokus og bildestabilisering.
Du kan ikke bruke blits under filmopptak.
Live view kan bli automatisk avsluttet for å forhindre skade på kameraets indre kretser; avbryt live
view når kameraet ikke er i bruk. Merk at temperaturen i kameraets indre kretser kan øke, og
bildestøy (lyse flekker, lyse piksler vilkårlig spredt i bildet eller slør) kan vises i de følgende
tilfellene (kameraet kan også bli merkbart varmt, men dette er ikke en feil):
• Temperaturen i omgivelsen er høy
• Kameraet har blitt brukt i lengre perioder i live view eller til å ta opp filmer
• Kameraet har blitt brukt i kontinuerlig utløserfunksjon i lengre perioder
Hvis live view ikke starter når du forsøker å starte live view eller filmopptak, må du vente til de
indre kretsene har kjølt seg ned og så prøve igjen.
D Nedtellingsvisningen
En nedtelling vises 30 s før live view avsluttes automatisk. Avhengig av opptaksforholdene, kan
nedtellingen vises umiddelbart når filmopptaket starter. Merk at uavhengig av tilgjengelig
opptakstidslengde, vil live view fremdeles avsluttes automatisk når nedtellingstiden går ut. Vent
til de indre kretsene har kjølt seg ned før du fortsetter å ta opp film.
28
Vise filmer
Trykk på K for å starte avspilling og bla deretter
gjennom bildene til en film (indikert av et 1-ikon)
vises.
K-knapp
Trykk på J for å starte avspillingen; din gjeldende posisjon vises av
filmfremdriftsindikatoren.
1-ikon
Lengde
Gjeldende posisjon/total lengde
Lydstyrke
Filmfremdriftsindikator Guide
Følgende handlinger kan utføres:
Hvis du vil
Pause
Spille av
Bruk
Beskrivelse
Pause avspilling.
Gjenoppta avspilling når filmen er satt på pause eller under
tilbakespoling/fremoverspoling.
Spole fremover/
spole tilbake
Hastigheten øker med hvert trykk, fra 2× til 4× til 8× til 16×; hold
knappen nede for å hoppe til begynnelsen eller slutten av filmen
(første bilde vises med h i øvre høyre hjørne på skjermen, siste
bilde med i). Mens avspilling er satt på pause, spoles filmen
tilbake eller raskt fremover ett bildefelt av gangen; hold knappen
nede for kontinuerlig spoling tilbake eller fremover.
Hoppe 10 s
Drei på kommandohjulet for å hoppe 10 s forover eller bakover.
Justere
lydstyrken
Gå tilbake til
avspilling på full
skjerm
X/W (Q) Trykk på X for å øke lydstyrken, W (Q) for å redusere den.
/ K Trykk på 1 eller K for å gå tilbake til avspilling på full skjerm.
29
Slette uønskede filmer
Vis filmen du ønsker å slette (filmer indikeres av
1-ikoner).
K-knapp
Trykk på O; en bekreftelsesdialogboks vil vises.
O-knapp
Trykk på O-knappen igjen for å slette filmen.
30
Tilpasse innstillingene etter
motiv eller situasjon
(Motivprogrammer)
Kameraet byr på et utvalg av motivprogrammer. Ved valg av et motivprogram optimeres
automatisk innstillingene for det valgte motivet. Slik blir kreativ fotografering enkelt: bare
velg et motivprogram, komponer og ta bildet som beskrevet på side 17.
Motivene som er angitt nedenfor kan velges
med funksjonsvelgeren.
k Portrett
l Landskap
p Barn
m Sport
n Nærbilde
Følgende motiver kan velges ved å dreie funksjonsvelgeren til h og å dreie kommandohjulet til
ønsket motiv vises på skjermen.
o Nattportrett
r Nattlandskap
s Fest/innendørs
t Strand/snø
u Solnedgang
v Skumring/soloppgang
w Kjæledyrportrett
x Stearinlys
y Blomstring
z Høstfarger
0 Mat
31
Funksjonsvelgeren
Følgende motiver kan velges med funksjonsvelgeren:
Funksjonsvelger
k Portrett
Brukes for portretter med myke, naturtro hudtoner. Hvis motivet er langt fra
bakgrunnen eller hvis du bruker et teleobjektiv, blir bakgrunnsdetaljene utvisket slik at
bildet gir inntrykk av dybde.
l Landskap
For landskapsbilder med friske farger i dagslys.
Merk: Den innebygde blitsen og AF-lampen slås av.
p Barn
Bruk til øyeblikksbilder av barn. Klær og bakgrunnsdetaljer får friske og kraftige farger,
mens hudtoner gjengis mykt og naturlig.
m Sport
Korte lukkertider fryser bevegelse for dynamiske sportsbilder hvor hovedmotivet skiller
seg tydelig ut.
Merk: Den innebygde blitsen og AF-lampen slås av.
n Nærbilde
For nærbilder av blomster, insekter eller andre små gjenstander (makroobjektiver kan
brukes til å fokusere på svært korte avstander).
32
Andre motiver
Følgende motiver kan velges ved å dreie funksjonsvelgeren til h og å dreie
kommandohjulet til ønsket motiv vises på skjermen.
Funksjonsvelger
Kommandohjul
Skjerm
o Nattportrett
Brukes for å oppnå en naturlig balanse mellom hovedmotivet og bakgrunnen i
portretter tatt i svakt lys.
r Nattlandskap
Reduser støy og unaturlige farger i landskapsbilder tatt om natten, også i bymotiver
med gater opplyst av neonskilt.
Merk: Den innebygde blitsen og AF-lampen slås av.
s Fest/innendørs
Fanger effekten i innendørs belysning. Brukes til fester og andre innendørs motiver.
t Strand/snø
Fremhever lysstyrken med sterkt solskinn og lyset som glitrer i vann, snø eller sand.
Merk: Den innebygde blitsen og AF-lampen slås av.
u Solnedgang
Bevarer de dype fargene i solnedganger og soloppganger.
Merk: Den innebygde blitsen og AF-lampen slås av.
v Skumring/soloppgang
Bevarer fargene i det svake lyset før soloppgang og etter solnedgang.
Merk: Den innebygde blitsen og AF-lampen slås av.
w Kjæledyrportrett
Brukes til portretter av aktive kjæledyr.
Merk: AF-lampen slås av.
x Stearinlys
For fotografering i levende lys.
Merk: Den innebygde blitsen slås av.
33
y Blomstring
For blomsterenger, hager i blomstring og andre landskap med mange blomster.
Merk: Den innebygde blitsen slås av.
z Høstfarger
Fanger høstløvets klare rød- og gulfarger.
Merk: Den innebygde blitsen slås av.
0 Mat
Brukes til matbilder med friske farger.
Merk: For fotografering med blits, trykker du på knappen M (Y) for å heve blitsen.
A Forhindre uskarphet
Bruk et stativ til å forhindre uskarphet som forårsakes av kamerabevegelse ved lange lukkertider.
34
Spesialeffekter
Spesialeffekter kan brukes når du tar bilder.
%
g
'
(
3
Nattsyn
Fargeskisse
Leketøyskameraeffekt
Miniatyreffekt
Bare valgt farge
1
2
3
)
Silhuett
Lyse toner
Dempede toner
HDR-maleri
Følgende effekter kan velges ved å dreie funksjonsvelgeren til q og dreie
kommandohjulet til ønsket alternativ kommer til syne på skjermen.
Funksjonsvelger
Kommandohjul
Skjerm
% Nattsyn
Bruk under mørke forhold for å ta monokrome bilder ved høye ISO-følsomheter.
Merk: Bilder kan påvirkes av støy i form av lyse piksler vilkårlig spredt i bildet, slør eller
linjer. Autofokus er kun tilgjengelig i live view, manuell fokusering kan brukes dersom
kameraet ikke er i stand til å fokusere. Den innebygde blitsen og AF-lampen slås av.
g Fargeskisse
Kameraet oppdager og farger konturene for en fargeskisse-effekt. Effekten kan justeres
i live view (0 37).
Merk: Filmer som tas opp med denne funksjonen spilles av som en serie stillbilder i en
lysbildefremvisning.
' Leketøyskameraeffekt
Opprett fotografier og filmer som ser ut som de er tatt med et leketøyskamera. Effekten
kan justeres i live view (0 38).
35
( Miniatyreffekt
Lag fotografier som ser ut til å være bilder av dioramaer. Fungerer best når du tar bilder
fra et høyt utsiktpunkt. Filmer med miniatyreffekt spilles av i høy hastighet og
komprimerer opptak på rundt 45 minutter tatt med 1920 × 1080/30p til en film som
spilles av på rundt tre minutter. Effekten kan justeres i live view (0 38).
Merk: Det tas ikke opp lyd sammen med filmer. Den innebygde blitsen og AF-lampen
slås av.
3 Bare valgt farge
Alle andre farger enn de valgte fargene tas opp i svart og hvitt. Effekten kan justeres i
live view (0 39).
Merk: Den innebygde blitsen slås av.
1 Silhuett
Silhuettmotiver mot lyse bakgrunner.
Merk: Den innebygde blitsen slås av.
2 Lyse toner
Brukes til lyse motiver for å skape bilder som ser ut til å være fylt med lys.
Merk: Den innebygde blitsen slås av.
3 Dempede toner
Brukes til mørke motiver for å skape bilder med dempede toner og betoning av
høylysområder.
Merk: Den innebygde blitsen slås av.
) HDR-maleri
Hver gang et bilde tas, tar kameraet to bilder med forskjellige eksponeringer og
kombinerer dem for en malerisk effekt som fremhever detaljer og farger.
Merk: Effekten kan ikke forhåndsvises i live view. Merk at det kan hende at du ikke får
ønsket resultat dersom kameraet eller motivet beveger seg under opptaket. Under
opptak vises en melding og ingen flere fotografier kan tas. Den innebygde blitsen slås
av, serieopptak deaktiveres og filmer tas opp med j-funksjonen.
A Forhindre uskarphet
Bruk et stativ til å forhindre uskarphet som forårsakes av kamerabevegelse ved lange lukkertider.
36
Tilgjengelige alternativer i live view
❚❚ g Fargeskisse
1
Velg live view.
Drei på bryteren for live view. Visningen gjennom objektivet
vil vises på skjermen.
Bryter for live view
2
Juster alternativer.
Trykk på J for å vise alternativene som vises til
høyre. Trykk på 1 eller 3 for å markere Mettede
farger eller Konturer og trykk på 4 eller 2 for å
endre. Mettede farger kan forsterkes for å gjøre
fargene mer mettet, eller reduseres for en utvasket,
monokrom virkning, mens konturene kan gjøres
tykkere eller tynnere. Økning av linjenes tykkelse
gjør også fargene mer mettet.
3
Trykk på J.
Trykk på J for å avslutte når innstillingene er ferdige. Drei på bryteren for live view
for å avslutte live view. De valgte innstillingene vil fortsette å være aktive og vil bli
anvendt på fotografier som tas ved bruk av søkeren.
A NEF (RAW)
NEF (RAW)-opptak er ikke tilgjengelig med funksjonene %, g, ', (, 3 og ). Bilder som tas når
et NEF (RAW)- eller NEF (RAW)+JPEG-alternativ er valgt i disse funksjonene vil lagres som
JPEG-bilder. JPEG-bilder som er laget med innstillingene til NEF (RAW)+JPEG vil lagres med den
valgte JPEG-kvaliteten, mens bilder som tas med innstillingen til NEF (RAW) vil lagres som bilder
med fin kvalitet.
A Funksjonene g og (
Autofokus er ikke tilgjengelig under filmopptak. Oppfriskningsraten til live view vil synke, i tillegg
til bildefrekvensen for serieopptak; bruk av autofokus under live view-fotografering vil forstyrre
forhåndsvisningen.
37
❚❚ ' Leketøyskameraeffekt
1
Velg live view.
Drei på bryteren for live view. Visningen gjennom objektivet
vil vises på skjermen.
Bryter for live view
2
Juster alternativer.
Trykk på J for å vise alternativene som vises til
høyre. Trykk på 1 eller 3 for å markere Mettede
farger eller Vignettering og trykk på 4 eller 2 for å
endre. Juster mettede farger for å gjøre fargene mer
eller mindre mettet, juster vignetteringen for å
bestemme vignetteringsgraden.
3
Trykk på J.
Trykk på J for å avslutte når innstillingene er ferdige. Drei på bryteren for live view
for å avslutte live view. De valgte innstillingene vil fortsette å være aktive og vil bli
anvendt på fotografier som tas ved bruk av søkeren.
❚❚ ( Miniatyreffekt
1
Velg live view.
Drei på bryteren for live view. Visningen gjennom objektivet
vil vises på skjermen.
Bryter for live view
38
2
Plasser fokuspunktet.
Bruk multivelgeren til å plassere fokuspunktet i
området som skal være i fokus og trykk deretter
utløseren halvveis ned for å fokusere. For å
midlertidig ta vekk alternativer for miniatyreffekt fra
visningen og forstørre visningen på skjermen for
nøyaktig fokus, trykker du på X. Trykk på W (Q) for
å gjenopprette miniatyreffektvisningen.
3
Visningsalternativer.
Trykk på J for å vise alternativer for miniatyreffekt.
4
Juster alternativer.
Trykk på 4 eller 2 for å velge retningen på området
som skal være i fokus og trykk på 1 eller 3 for å
justere bredden.
5
Gå tilbake til live view-visningen.
Trykk på J for å gå tilbake til live view. Drei på bryteren for live view for å avslutte
live view. De valgte innstillingene vil fortsette å være aktive og vil bli anvendt på
fotografier som tas ved bruk av søkeren.
❚❚ 3 Bare valgt farge
1
Velg live view.
Drei på bryteren for live view. Visningen gjennom objektivet
vil vises på skjermen.
Bryter for live view
2
Visningsalternativer.
Trykk på J for å vise de fargealternativer som kan
velges.
39
3
Velg en farge.
Valgt farge
Komponer en gjenstand i den hvite firkanten i
midten av visningen og trykk på 1 for å velge
fargen på gjenstanden, dvs. den farge som vil forbli
i det endelige bildet (det kan hende at kameraet har
vanskeligheter med å oppdage umettede farger;
velg derfor en mettet farge). For å zoome inn på
midten av visningen for mer nøyaktig fargevalg,
trykker du på X. Trykk på W (Q) for å zoome ut.
4
Velg fargeområdet.
Fargespekter
Trykk på 1 eller 3 for å øke eller redusere området
for tilsvarende nyanser som skal tas med i det
endelige bildet. Velg verdier mellom 1 og 7. Legg
merke til at høyere verdier kan inkludere nyanser fra
andre farger.
5
Velg flere farger.
For å velge flere farger, dreier du på
kommandohjulet for å markere en annen av de tre
fargeboksene øverst i skjermbildet, og gjentar
trinnene 3 og 4 for å velge en annen farge. Gjenta
om ønskelig for en tredje farge. For å velge bort den
markerte fargen, trykker du på O (Trykk og hold
nede O hvis du vil fjerne alle farger. En
bekreftelsesdialogboks vises; velg Ja).
6
Gå tilbake til live view-visningen.
Trykk på J for å gå tilbake til live view. Under opptaket vil kun gjenstander med de
valgte nyansene tas opp i farger; alle andre vil tas opp i svart-hvitt. Drei på bryteren
for live view for å avslutte live view. De valgte innstillingene vil fortsette å være
aktive og vil bli anvendt på fotografier som tas ved bruk av søkeren.
40
Eksponeringskontrollene P, S, A
og M
Eksponeringskontroll P, S, A og M tilbyr forskjellige grader av kontroll over
lukkertid og blenderåpning:
Modus
P Programautomatikk
(0 42)
Lukkerprioritert
S automatikk (0 42)
Blenderprioritert
A automatikk (0 42)
M Manuell (0 42)
Beskrivelse
Anbefales til øyeblikksbilder og i andre situasjoner der det er liten tid
til å justere kamerainnstillingene. Kameraet velger lukkertid og
blenderåpning for optimal eksponering.
Bruk denne innstillingen for å fryse motiver i bevegelse eller gjøre
dem uskarpe. Du velger lukkertid, og kameraet velger blenderåpning
for å oppnå beste resultat.
Brukes til å gjøre bakgrunnen uskarp eller til å bringe både forgrunn
og bakgrunn i fokus. Du velger blenderåpning, og kameraet velger
lukkertid for å oppnå beste resultat.
Du kontrollerer både lukkertid og blenderåpning. Still lukkertiden på
"B-innstilling" eller "Tid" for lang eksponeringstid.
A Bruke den innebygde blitsen
For fotografering med blits, trykker du på knappen M (Y) for å heve blitsen.
41
Eksponeringskontroll P (Programautomatikk)
Denne eksponeringskontrollen anbefales til øyeblikksbilder eller når du vil overlate
innstillingene av lukkertid og blenderåpning til kameraet. Kameraet justerer automatisk
lukkertid og blenderåpning for optimal eksponering i de fleste situasjoner.
Eksponeringskontroll S (Lukkerprioritert
automatikk)
Når lukkerprioritert automatikk brukes, velger du lukkertiden, mens blenderåpningen
som gir optimal eksponering, velges automatisk av kameraet.
Drei kommandohjulet for å velge ønsket lukkertid:
drei til høyre for kortere lukkertider og til venstre for
lengre lukkertider.
Kommandohjul
Eksponeringskontroll A (Blenderprioritert
automatikk)
Med blenderprioritert automatikk velger du blenderåpningen, og kameraet velger
automatisk den lukkertiden som gir optimal eksponering.
Drei kommandohjulet til venstre for større
blenderåpninger (lavere f-tall), og til høyre for
mindre blenderåpninger (høyere f-tall).
Kommandohjul
Eksponeringskontroll M (Manuell)
Med manuell eksponeringskontroll velger du selv både lukkertid og blenderåpning.
Kontroller eksponeringsindikatoren og juster
E (N)-knapp
lukkertid og blenderåpning. Lukkertiden velges ved
at du dreier på kommandohjulet (til høyre for kortere
lukkertider, til venstre for lengre). For å justere
blenderåpningen, holder du E (N)-knappen trykket
ned mens du dreier på kommandohjulet (til venstre
for større blenderåpninger/lavere f-tall og til høyre
for mindre blenderåpninger/høyere f-tall).
Kommandohjul
42
A Lukkertid og blenderåpning
Lukkertiden og blenderåpningen vises i søkeren og i informasjonsvisningen.
Lukkertid
Blenderåpning
Korte lukkertider (1/1600 s i dette eksemplet) fryser
bevegelse.
Lange lukkertider (her 1 s) gjør bevegelse uskarp.
Store blenderåpninger (som f/5,6; husk, jo lavere Små blenderåpninger (i dette tilfellet f/22) bringer
f-tall, desto større blenderåpning) gjør detaljer
både bakgrunnen og forgrunnen i fokus.
foran og bak hovedmotivet uskarpe.
A
Eksponeringsindikatoren
Optimal eksponering
Undereksponert med 1/3 EV
Overeksponert med over 2 EV
43
Eksponeringskompensasjon
Eksponeringskompensasjon brukes til å endre eksponeringen fra den verdien som
foreslås av kameraet, slik at bildene blir lysere eller mørkere (0 75).
–1 EV
Ingen
eksponeringskompensasjon
For å velge en verdi for
eksponeringskompensasjon, holder
du E (N)-knappen trykket ned og
dreier på kommandohjulet til
ønsket verdi er valgt i søkeren eller
E (N)-knapp
Kommandohjul
informasjonsvisningen. Normal
eksponering kan gjenopprettes ved
å stille inn
eksponeringskompensasjonen på
–0,3 EV
±0 (justeringer av
eksponeringskompensasjon i
%-funksjonen nullstilles når en
annen funksjon velges).
Eksponeringskompensasjonen
nullstilles ikke når kameraet slås av.
A Informasjonsvisningen
Du kan også få tilgang til eksponeringskompensasjonsalternativer fra
informasjonsvisningen (0 8).
44
+1 EV
+2 EV
Stedsdata
Lagre stedsdata i fotografier og filmer
Den innebygde stedsdataenheten kan lagre informasjon om kameraets gjeldende
posisjon (breddegrad, lengdegrad, høyde) og gjeldende tid (UTC), som gitt av
satellittnavigasjonssystemer, og lagre informasjonen i fotografier og filmer som tas med
kameraet. Stedsdatafunksjonen fungerer best på steder med fritt utsyn til himmelen.
1
Velg Stedsdata.
Trykk på G-knappen for å vise menyene,
marker deretter Stedsdata i oppsettsmenyen
og trykk på 2.
G-knapp
2
Velg Lagre stedsdata.
Marker Lagre stedsdata og trykk på 2.
3
Velg På.
Marker På og trykk på J for å aktivere
kameraets innebygde stedsdataenhet.
Kameraet vil begynne å motta stedsdata fra
navigasjonssatellitter.
A Før du aktiverer stedsdatafunksjonen
Les advarslene på side vi til xiii før du bruker stedsdatafunksjonen og pass på at klokken er stilt inn
på riktig klokkeslett og dato som beskrevet i Tidssone og dato (0 55). Sørg for at batteriet er
ladet opp for å unngå at kameraet uventet slår seg av.
45
4
Sjekk satellittsignalstyrken.
Trykk på R-knappen og sjekk
satellittsignalstyrken i informasjonsvisningen.
R-knapp
5
Ta bilder.
Stedsdata som fra navigasjonssatellittsystemet vil lagres med hvert fotografi eller
hver film som tas og kan vises i visningene med opptaksinformasjon eller merket av
på et kart ved bruk av den medfølgende ViewNX 2-programvaren (0 62).
6
Slå stedsdatafunksjonen av.
For å slå av stedsdatafunksjonen når du ikke
trenger den lenger, velger du Av for Stedsdata >
Lagre stedsdata i oppsettsmenyen.
A Indikator for satellittsignal
Signalstyrken vises i stedsdatavisningen som følger:
• # (statisk): Kameraet lagrer breddegrad, lengdegrad og høyde.
• $ (statisk): Kameraet lagrer kun breddegrad og lengdegrad; høyde
lagres ikke.
• % (blinker): Sted lagres ikke.
46
D Stedsdata
Lokale geografiske og atmosfæriske forhold kan forhindre eller forsinke innsamlingen av
stedsdata. Det kan hende at kameraet ikke er i stand til å motta stedsdata innendørs, under
bakken eller i metallcontainere eller i nærheten av broer og andre store bygninger, trær,
kraftledninger eller andre gjenstander som blokkerer for eller reflekterer satellittsignaler. Hold
øye med fotfestet ditt og omgivelsene dine når du søker etter steder med godt mottak.
Navigasjonssatellittenes posisjoner endres kontinuerlig, noe som kan forhindre eller forsinke
innsamling av stedsdata på visse tidspunkter på dagen. Tilstedeværelsen av mobiltelefoner eller
andre enheter som sender på frekvenser i nærheten av navigasjonssatellittenes frekvenser kan
også forstyrre innsamling av stedsdata.
Merk at i noen tilfeller kan kameraet bruke noe tid til å fange signaler, for eksempel umiddelbart
etter at batteriet er satt inn eller når lagre stedsdata-funksjonen aktiveres for første gang eller
etter en lengre periode uten bruk. Stedsdata for filmer gjelder for starten av opptaket. Merk deg
at stedsdatafunksjonen ikke blir deaktivert ved at du slår av kameraet.
Avhengig av nøyaktigheten på data innhentet fra satellittsystemet og innvirkningen fra lokal
topografi på satellittmottak, kan det hende at stedsdata som er lagret med bildene kan skille seg
fra det faktiske stedet med opptil flere hundre meter.
47
Wi-Fi
Hva Wi-Fi kan gjøre for deg
Installer app'en Wireless Mobile Utility på din Android- og iOS-enhet for å vise visningen
gjennom kameraets objektiv på smartenheten, ta bilder og fjernstyre kameraet samt laste
ned bilder fra kameraet for deling på internett.
Last ned bilder
Del bilder
Fjernkontroll
Se bruksanvisningen til Wireless Mobile Utility for mer informasjon (0 49).
48
Få tilgang til kameraet
Før du kobler til via Wi-Fi (trådløst lokalt nettverk), må du installere Wireless Mobile Utility
på din Android- eller iOS-smartenhet. Instruksjoner for å få tilgang til kameraet varierer
med tilkoblingstypen din smartenhet bruker.
Android
• Trykk-på-knappen WPS: Hvis smartenheten støtter trykk-på-knappen WPS (dvs. har et
alternativ for WPS button connection (WPS-knappetilkobling) i menyen for Wi-Fi
settings (Wi-Fi-innstillinger)), kan du bruke denne enkle metoden for tilkobling til
smartenheten (0 50).
• WPS med PIN-kode: Hvis smartenheten støtter WPS, kan du bruke kameraet til å etablere
en tilkobling ved å skrive inn PIN-koden som vises av smartenheten (0 51).
• Vis SSID: Hvis smartenheten ikke støtter WPS, kan du koble til ved å velge kameraets SSID
på smartenheten (0 52).
iOS
• Vis SSID: Koble til ved å velge kameraets SSID på smartenheten (0 52).
A Installere app'en
1 Finn app'en.
På smartenheten kobler du til Google Play-tjenesten, App Store eller en markedsplass for
app'er og søker etter "Wireless Mobile Utility". Du finner mer informasjon i instruksjonene som
følger med smartenheten.
2 Installer app'en.
Les app-beskrivelsen og installer app'en. En pdf-bruksanvisning for Wireless Mobile Utility er
tilgjengelig for nedlastning på følgende nettsider:
• Android: http://nikonimglib.com/ManDL/WMAU/
• iOS: http://nikonimglib.com/ManDL/WMAU-ios/
A WPS
WPS (Wi-Fi Protected Setup) er en standard som er utviklet for å gjøre det enkelt å etablere et
sikkert trådløst nettverk. For informasjon om de involverte trinnene og hvor lenge smartenheten
vil vente på en tilkobling, se dokumentasjonen som følger med smartenheten.
49
WPS (kun Android)
1
Aktiver kameraets innebygde Wi-Fi.
Trykk på G-knappen for å vise menyene,
marker deretter Wi-Fi i oppsettsmenyen og
trykk på 2. Marker Nettverkstilkobling og
trykk på 2, marker deretter Aktiver og trykk på
G-knapp
J. Vent noen sekunder for at Wi-Fi skal
aktiveres.
2
Koble til.
Aktiver WPS-knappetilkoblingene på kameraet og smartenheten:
• Kamera: Marker Nettverksinnstillinger og
trykk på 2.
Marker Trykk-på-knappen WPS og trykk
på 2 for å gjøre kameraet klart for en
WPS-tilkobling. Kameraet vil vente cirka to
minutter på en WPS-tilkoblingsanmodning
fra smartenheten. Trykk på J for å
forlenge ventetiden.
• Smartenhet: Velg Wi-Fi settings (Wi-Fi-innstillinger) > WPS button connection
(WPS-knappetilkobling).
3
Start Wireless Mobile Utility.
Start Wireless Mobile Utility på smartenheten. Hoveddialogboksen vises.
50
PIN-kode (kun Android)
1
Aktiver kameraets innebygde Wi-Fi.
Trykk på G-knappen for å vise menyene,
marker deretter Wi-Fi i oppsettsmenyen og
trykk på 2. Marker Nettverkstilkobling og
trykk på 2, marker deretter Aktiver og trykk på
G-knapp
J. Vent noen sekunder for at Wi-Fi skal
aktiveres.
2
Velg Nettverksinnstillinger > WPS med PIN-kode.
Marker Nettverksinnstillinger og trykk på 2.
Marker WPS med PIN-kode og trykk på 2.
3
Skriv inn PIN-koden.
Skriv inn PID-koden som vises av smartenheten. Trykk på 4 eller 2 for å markere
sifre, og trykk på 1 eller 3 for å endre. Trykk på J når inntastingen er fullført.
4
Start Wireless Mobile Utility.
Start Wireless Mobile Utility på smartenheten. Hoveddialogboksen vises.
51
SSID (Android og iOS)
1
Aktiver kameraets innebygde Wi-Fi.
Trykk på G-knappen for å vise menyene,
marker deretter Wi-Fi i oppsettsmenyen og
trykk på 2. Marker Nettverkstilkobling og
trykk på 2, marker deretter Aktiver og trykk på
G-knapp
J. Vent noen sekunder for at Wi-Fi skal
aktiveres.
2
Vis kameraets SSID.
Marker Nettverksinnstillinger og trykk på 2.
Marker Vis SSID og trykk på 2.
3
Velg kameraets SSID.
Velg kameraets SSID i listen over nettverk som vises av smartenheten.
4
Start Wireless Mobile Utility.
Start Wireless Mobile Utility på smartenheten. Hoveddialogboksen vises.
52
❚❚ Avbryte tilkoblingen
Wi-Fi kan deaktiveres ved å:
• Velge Wi-Fi > Nettverkstilkobling > Deaktiver i kameraets oppsettsmeny
• Starte filmopptak
• Slå av kameraet
❚❚ Gjenopprette standardinnstillingene
For å gjenopprette standard nettverksinnstillinger, velger du Wi-Fi >
Nettverksinnstillinger > Nullstill nettverksinnstillinger. En bekreftelsesdialogboks
vises. Marker Ja og trykk på J for å gjenopprette standard nettverksinnstillingene.
A Wi-Fi-visningen
Mens Wi-Fi er aktivert, blinker et c-ikon i informasjonsvisningen. Ikonet
vil stoppe å blinke med en gang en tilkobling har blitt etablert og
kameraet utveksler data med smartenheten.
D Wi-Fi
Les advarslene på sidene xiv til xv før du bruker Wi-Fi-funksjonen. For å deaktivere Wi-Fi i
omgivelser der Wi-Fi-bruk er forbudt, velger du Wi-Fi > Nettverkstilkobling > Deaktiver i
kameraets oppsettsmeny. Merk at Eye-Fi-kort ikke kan brukes når Wi-Fi er aktivert og at
tidsbryteren for beredskapsstilling ikke slås av når Wireless Mobile Utility-app'en på
smartenheten kommuniserer med kameraet. Hvis ingen data blir utvekslet på cirka 5 minutter,
slås tidsbryteren for beredskapsstilling av. Kameraets Wi-Fi-funksjon er kun tilgjengelig når et
minnekort er satt inn og kan ikke brukes når en USB- eller HDMI-kabel er koblet til. For å forhindre
tap av strøm under tilkoblingen, må du lade opp batteriet før du aktiverer nettverkstilkoblingen.
53
Kameramenyer
Du finner de fleste alternativene for opptak,
avspilling og oppsett i kameramenyene. Trykk på
G-knappen for å vise menyene.
G-knapp
Faner
Velg mellom følgende menyer:
•
•
•
•
D: Avspilling
C: Opptak
A: Egendefinerte innstillinger
B: Oppsett
•
•
N: Retusjering
m/O: Siste innstillinger eller Min meny
(standardinnstillingen er Siste innstillinger)
Gjeldende innstillinger angis med ikoner.
Menyalternativer
Alternativer i gjeldende meny.
d
En beskrivelse av alternativet eller menyen som er valgt for
øyeblikket kan vises ved å trykke på W (Q)-knappen. Trykk
på 1 eller 3 for å rulle gjennom visningen. Trykk på W (Q)
igjen for å gå tilbake til menyene.
W (Q)-knapp
54
Menyalternativer
❚❚ D Avspillingsmeny: Administrere bilder
Slett
Avspillingsmappe
Visn.alternativer for avspilling
Bildevisning
Dreie til høydeformat
Lysbildefremvisning
DPOF-utskriftsordre
Rangering
Merk for overf. til smartenhet
❚❚ C Opptaksmeny: Opptaksalternativer
Nullstill opptaksmenyen
Lagringsmappe
Bildekvalitet
Bildestørrelse
NEF (RAW)-opptak
Hvitbalanse
Still inn Picture Control
Bruke Picture Control
Auto. fortegningskontroll
Fargerom
Aktiv D-Lighting
HDR (High Dynamic Range)
Støyred. ved lang eksponering
Støyreduksjon v. høy følsomhet
Knapp for ISO-følsomhet
Utløserfunksjon
Multieksponering
Opptak med intervallutløser
Optisk VR *
Filminnstillinger
* Kun tilgjengelig med objektiver som støtter dette elementet.
❚❚ A Egendefinerte innstillinger: Finjustere kamerainnstillinger
Nullstill egend. innstillinger
a Autofokus
a1 Valg av AF-C-prioritet
a2 Antall fokuspunkter
a3 Innebygd fokuseringslys
a4 Avstandsmåler
b Eksponering
b1 Ev-trinn for ekspon.ktrl.
c Tidsbrytere/AE-lås
c1 Utløser AE-L
c2 Tidsbryt. for auto. avsteng.
c3 Selvutløser
c4 Fjernkontrollens virketid (ML-L3)
d Opptak/visning
d1 Pipesignal
d2 Rutenett i søkeren
d3 ISO-visning
d4 Filnummersekvens
d5 Innst. for ekspon.forsinkelse
d6 Datomerking
e Alternativ eksp./blits
e1 Blitsktrl. for innebygd blits
e2 Auto. altern. eksp. innstilt
f Kontroller
f1 Tildel Fn-knappen
f2 Tildel AE-L/AF-L-knappen
f3 Omvendt dreieretning
f4 Utløserlås ved tomt spor
f5 Omvendte indikatorer
❚❚ B Oppsettsmeny: Kameraoppsett
Formater minnekort
Skjermens lysstyrke
Format for infodisplay
Automatisk infodisplay
Rengjør bildebrikken
Lås speilet oppe for rengjøring
Referansebilde for støvfjerning
Flimmerreduksjon
Tidssone og dato
Språk (Language)
Automatisk bilderotering
Bildekommentar
Stedsdata
Videostandard
HDMI
Fjernkontroll
Wi-Fi
Eye-Fi-opplasting *
Samsvarsmerking
Firmware-versjon
* Kun tilgjengelig når et kompatibelt Eye-Fi-minnekort er satt inn.
55
❚❚ N Retusjeringsmeny: Opprette retusjerte kopier
D-Lighting
Korreksjon av rød øyerefleks
Beskjær
Monokrom
Filtereffekter
Fargebalanse
Bildeoverlapping
NEF (RAW)-prosessering
Endre størrelse
Rask retusjering
Rett opp
Fortegningskontroll
Fiskeøye
Fargekontur
Fargeskisse
Perspektivkontroll
Miniatyreffekt
Bare valgt farge
Rediger film
Direkte sammenligning*
* Bare tilgjengelig hvis retusjeringsmenyen vises ved at du trykker på P-knappen og velger Retusj
under avspilling på full skjerm når et retusjert bilde eller en original vises.
❚❚ m Siste innstillinger/O Min meny (Standardinnstillingen er m Siste innstillinger)
A For mer informasjon
Informasjon om individuelle menyalternativer er tilgjengelig ved bruk av kameraets innebygde
hjelpefunksjon (0 54).
56
Bruke kameramenyene
Bruk multivelgeren og J-knappen til å navigere gjennom kameramenyene.
Flytt markøren opp
J-knapp: velg markert element
Avbryt og gå tilbake til
forrige meny
Velg det markerte elementet eller
vis undermenyen
Flytt markøren ned
Følg trinnene nedenfor for å navigere i menyene.
1
Vis menyene.
Trykk på G-knappen for å vise menyene.
G-knapp
2
Marker ikonet for gjeldende meny.
Trykk på 4 for å markere ikonet for gjeldende
meny.
3
Velg en meny.
Trykk på 1 eller 3 for å velge ønsket meny.
57
4
Plasser markøren i den valgte menyen.
Trykk på 2 for å plassere markøren i den valgte
menyen.
5
Marker et menyelement.
Trykk på 1 eller 3 for å markere et menyelement.
6
Vis alternativene.
Trykk på 2 for å vise alternativene for det valgte
menyelementet.
7
Marker et alternativ.
Trykk på 1 eller 3 for å markere et alternativ.
8
Velg det markerte elementet.
Trykk på J for å velge det markerte elementet.
Hvis du vil avslutte uten å velge, trykker du på
G-knappen.
Legg merke til følgende:
• Menyelementer som vises i grått er ikke tilgjengelige for øyeblikket.
• Et trykk på 2 har hovedsakelig samme effekt som å trykke på J, men det finnes tilfeller
der du kun kan velge ved å trykke på J.
• For å gå ut av menyene og gå tilbake til opptaksfunksjonen, trykker du utløseren
halvveis ned (0 19).
58
ViewNX 2
Installere ViewNX 2
Installer medfølgende programvare for å vise
og redigere fotografier og filmer som har blitt
kopiert til datamaskinen din. Bekreft at ditt
system imøtekommer kravene på side 60 før
ViewNX 2 installeres. Sørg for at du bruker
nyeste versjon av ViewNX 2, som er
tilgjengelig for nedlastning fra nettsidene som
er angitt på side xii ettersom tidligere
versjoner som ikke støtter D5300 kanskje ikke
er i stand til å overføre NEF (RAW)-bilder på
riktig måte.
1
Start installasjonsprogrammet.
ViewNX 2TM
Din Imaging Toolbox
q Velg region (hvis nødvendig)
Start datamaskinen, sett inn
installasjons-CD'en og start
installasjonsprogrammet. En dialogboks
for valg av språk vises. Dersom ønsket
språk ikke er tilgjengelig, klikker du på
Region Selection (Regionvalg) for å
velge en annen region (regionvalg er
ikke tilgjengelig i den europeiske
utgaven).
2
w Velg et
språk
e Klikk på
Next
(Neste)
Start installasjonsprogrammet.
Klikk på Install (Installer) og følg instruksjonene på
skjermen.
Klikk på Install (Installer)
59
3
4
A
Avslutt installasjonsprogrammet.
Windows
Mac OS
Klikk på Yes (Ja)
Klikk på OK
Fjern installasjons-CD-en fra CD-ROM-stasjonen.
Systemkrav
Windows
Mac OS
CPU
• Fotografier: Intel Celeron, Pentium 4,
• Fotografier: Intel Core- eller Xeon-serien
Core-serien; 1,6 GHz eller bedre
• Filmer (avspilling): Core Duo 2 GHz eller bedre;
• Filmer (avspilling): 3,0 GHz eller bedre Pentium
Intel Core i5 eller bedre anbefales når du
D; Intel Core i5 eller bedre anbefales når du
viser filmer med en filmfrekvens på
viser filmer med en filmfrekvens på
1280×720 eller mer ved en filmfrekvens på
1280×720 eller mer ved en filmfrekvens på
30 b/s eller over eller filmer med en
30 b/s eller over eller filmer med en
filmfrekvens på 1920×1080 eller mer
filmfrekvens på 1920×1080 eller mer
• Filmer (redigering): Intel Core i5 eller bedre
• Filmer (redigering): Intel Core i5 eller bedre
OS
Forhåndsinstallerte versjoner av Windows 8,
Windows 7, Windows Vista og Windows XP;
OS X 10.8 eller 10.7, Mac OS X 10.6
merk at 64-bits versjoner av Windows XP støttes
ikke
Minne
(RAM)
• 32-bits Windows 8, Windows 7 eller Windows Vista:
1 GB eller mer (2 GB eller mer anbefales)
• OS X 10.8, 10.7: 2 GB eller mer (4 GB eller mer
• 64-bits Windows 8, Windows 7 eller Windows Vista: anbefales)
2 GB eller mer (4 GB eller mer anbefales)
• Mac OS X 10.6: 1 GB eller mer (4 GB eller mer
• Windows XP: 512 MB eller mer (2 GB eller mer
anbefales)
anbefales)
Plass på
Minst 1 GB tilgjengelig på oppstartsdisken (3 GB eller mer anbefales)
harddisk
Oppløsning: 1024×768 piksler (XGA) eller mer
Oppløsning: 1024×768 piksler (XGA) eller mer
(1280×1024 piksler eller mer anbefales)
Grafikk (1280×1024 piksler eller mer anbefales)
Farge: 24-bits farge (Sann farge) eller mer
Farge: 24-bits farge (millioner av farger) eller mer
Se nettsidene som er oppført på side xii for siste informasjon om operativsystemer som støttes.
60
Bruke ViewNX 2
Kopiere bilder til datamaskinen
Før du går videre, sørg for at du har installert programvaren på den medfølgende
ViewNX 2 CD'en (0 59).
1
Koble til USB-kabelen.
Etter at du har slått av kameraet og forsikret deg om at et minnekort er satt inn,
kobler du til den medfølgende USB-kabelen som vist og slår deretter kameraet på.
2
Start Nikon Transfer 2-komponenten til ViewNX 2.
Hvis du får en melding om å velge et program, velg Nikon Transfer 2.
A Windows 7
Hvis den følgende dialogboksen vises, velg Nikon Transfer 2 slik det er beskrevet nedenfor.
1 Under Import pictures and videos (Importer
bilder og filmer), klikker du på Change program
(Bytt program). En dialogboks for programbytte
vises; velg Import File using Nikon Transfer 2
(Importer fil med Nikon Transfer 2) og klikk på
OK.
2 Dobbeltklikk på Import file (Importer fil).
3
Klikk på Start Transfer (Start overføring).
Med standardinnstillingene kopieres bildene på
minnekortet til datamaskinen.
A Under overføring
Ikke slå av kameraet eller koble fra USB-kabelen
mens overføringen pågår.
Start Transfer (Start overføring)
4
Avbryt forbindelsen.
Når overføringen er ferdig, slår du av kameraet og kobler fra USB-kabelen.
61
Vis bilder
Bildene vises i ViewNX 2 når overføringen er ferdig.
A Starte ViewNX 2 manuelt
• Windows: Dobbeltklikk på snarveien til ViewNX 2 på
arbeidsflaten.
• Mac OS: Klikk på ViewNX 2-ikonet i dokken.
❚❚ Retusjere fotografier
For å beskjære bilder og utføre slike handlinger som å justere
skarpheten eller fargetonenivåer, klikker du på knappen Edit
(Rediger) på ViewNX 2-verktøylinjen.
❚❚ Redigere filmer
For å utføre oppgaver som beskjæring av uønsket opptak fra filmer
som er tatt med kameraet, klikker du på knappen Movie Editor
(Filmredigerer) på ViewNX 2-verktøylinjen.
❚❚ Skrive ut bilder
Klikk på knappen Print (Skriv ut) på ViewNX2-verktøylinjen. En
dialogboks vises, slik at du kan skrive ut bilder på en skriver som er
tilkoblet datamaskinen.
❚❚ Vise stedsdata
For å vise stedene der bildene ble tatt eller vise sporingslogger,
klikker du på knappen Map (Kart) på ViewNX 2-verktøylinjen.
A
For mer informasjon
Se hjelp på nettet for mer informasjon om bruk av ViewNX 2.
A Vise Nikons nettside
Dersom du vil besøke Nikon-nettsiden etter at du har installert ViewNX 2, velger du All Programs
(Alle programmer) > Link to Nikon (Nikon-lenke) fra Windows-startmenyen (en
internett-tilkobling er påkrevet).
62
Tekniske merknader
Les dette kapitlet for informasjon om kompatibelt ekstrautstyr, rengjøring og
oppbevaring av kameraet, og hva du skal gjøre dersom det vises en feilmelding på
skjermen, eller hvis du opplever problemer med kameraet.
Kompatible objektiver
Dette kameraet støtter kun autofokus med CPU-objektiver med AF-S, AF-P og AF-I. AF-Sobjektiver har navn som begynner med AF-S, AF-P-objektiver har navn med AF-P og AF-Iobjektiver har navn med AF-I. Autofokus støttes ikke med andre autofokus (AF)objektiver. Tabellen nedenfor lister opp de funksjonene som er tilgjengelige med
kompatible objektiver ved fotografering med søkeren:
Kamerainnstilling
Fokusering
MF (med elektronisk
avstandsmåler)
z
z
z4
z4
z6
z7
z8
Modus
Andre
funksjoner
z
z
z
—
z
z
z
Lysmåling
L
M
3D Farge N
z — z1
z — z1
z — z1
z — z1
z — z1
— ✔ z1
— ✔ z1
Objektiv/tilbehør
AF
MF M
AF-S, AF-P, AF-I NIKKOR
z
z z
Andre typer G eller D AF NIKKOR
—
z z
PC-E NIKKOR-serien 2, 3
—
z z
PC Micro 85 mm f/2,8D 5
—
z z
AF-S/AF-I telekonverter
z6
z z
Andre AF NIKKOR (unntatt objektiver for F3AF) —
z z
AI-P NIKKOR
—
z z
1 Punktmåling i valgt fokuspunkt.
2 Vær forsiktig når du skråstiller eller forskyver PC-E NIKKOR 24 mm f/3,5D ED-objektiver da de kan komme i
kontakt med kamerahuset og forårsake skade.
3 Forskyving og/eller skråstilling av objektivet påvirker eksponeringen.
4 Kan ikke brukes ved forskyvning eller skråstilling.
5 Optimal eksponering vil kun oppnås hvis objektivet er på største blenderåpning og objektivet ikke forskyves
eller skråstilles.
6 Med største effektive blenderåpning på f/5,6 eller større.
7 Når du fokuserer på korteste fokusavstand (nærgrensen) og lengste brennvidde med objektivene AF
80–200 mm f/2,8, AF 35–70 mm f/2,8, AF 28–85 mm f/3,5–4,5 (ny) eller AF 28–85 mm f/3,5–4,5, kan det hende
at fokusindikatoren (I) vises selv om bildet på mattskiven i søkeren ikke er i fokus. Kontroller at bildet i
søkeren er i fokus før du gjør opptak eller tar bilder.
8 Med største blenderåpning på f/5,6 eller større.
• Støy i form av linjer kan forekomme under autofokus når filmer tas opp med høye ISO-følsomheter.
Bruk manuell fokusering eller fokuslås.
D IX NIKKOR-objektiver
IX NIKKOR-objektiver kan ikke benyttes.
63
Annet tilbehør
Da dette ble skrevet, var følgende tilbehør tilgjengelig for D5300.
Strømkilder
Filtre
Tilbehør for
søkerokular
Programvare
• Oppladbart litium-ion batteri EN-EL14a (0 9): Ekstra EN-EL14a-batterier er tilgjengelige
fra lokale forhandlere og Nikon-autoriserte servicerepresentanter.
EN-EL14-batterier kan også brukes.
• Batterilader MH-24 (0 9): Lader opp EN-EL14a- og EN-EL14-batterier.
• Strømforsyning EP-5A, nettadapter EH-5b: Disse tilbehørene kan brukes til å gi
kameraet strøm i lengre perioder (nettadaptrene EH-5a og EH-5 kan også
brukes). Strømforsyningen EP-5A kreves for å koble kameraet til EH-5b, EH-5a
eller EH-5.
• Filtre som er ment for fotografering med spesialeffekter kan forstyrre autofokus
eller den elektroniske avstandsmåleren.
• D5300 kan ikke brukes med lineære polarisasjonsfiltre. Bruk det sirkulære
polarisasjonsfilteret C-PL eller C-PL II i stedet.
• NC-filtre anbefales for å beskytte objektivet.
• For å unngå skyggebilder, anbefales det at du ikke bruker filter når motivet står
i sterkt motlys, eller når det er en sterk lyskilde i bildefeltet.
• Sentrumsdominert lysmåling anbefales med filtre som har eksponeringsfaktor
(filterfaktorer) over 1 × (Y44, Y48, Y52, O56, R60, X0, X1, C-PL, ND2S, ND4, ND4S,
ND8, ND8S, ND400, A2, A12, B2, B8, B12). Se filterets bruksanvisning for mer
informasjon.
• Korreksjonslinser DK-20C: For å imøtekomme individuelle synsforskjeller, leveres
korreksjonslinser med styrke –5, –4, –3, –2, 0, +0,5, +1, +2 og +3 m–1 når
kameraets diopterjustering er i nøytral stilling (–1 m–1). Øyekorreksjonslinser
bør bare brukes hvis du ikke kan fokusere skarpt med den innebygde
diopterjusteringen (–1,7 til +1,0 m–1). Prøv korreksjonslinsene før du kjøper
dem, slik at du er sikker på at du kan fokusere skarpt. Øyemuslingen i gummi
kan ikke brukes sammen med korreksjonslinser.
• Søkerlupe DG-2: DG-2 forstørrer sentrum av søkerbildet for større nøyaktighet
under fokusering. Du trenger okularadapteren (ekstrautstyr).
• Okularadapter DK-22: DK-22 brukes for å feste søkerlupen DG-2. Skjermen kan ikke
dreies når adapteren er på plass.
• Vinkelsøker DR-6: DR-6 settes på søkerokularet i rett vinkel, slik at bildet i søkeren
kan ses ovenfra når kameraet er i horisontal opptaksposisjon. Skjermen kan
ikke dreies når festeanordningen er på plass.
• Capture NX 2: En komplett fotografiredigeringspakke med avanserte muligheter
som justering av hvitbalanse og valgbare fargekontrollpunkter.
• Camera Control Pro 2: Brukes til fjernstyring av kameraet fra en datamaskin for å ta
opp filmer og fotografere og for å lagre fotografier direkte på datamaskinens
harddisk.
Merk: Bruk siste versjon av programvaren fra Nikon. Nesten all Nikon-programvare
har en automatisk oppdateringsfunksjon (Nikon Message Center 2) når
datamaskinen er koblet til internett. Se nettsidene som er listet opp på side xii for
nyeste informasjon om operativsystemer som støttes.
64
Kamerahusdeksel BF-1B/kamerahusdeksel BF-1A: Kamerahusdekslene beskytter speilet,
Kamerahusdeksel søkerskjermen og bildebrikken mot støv når du ikke har et objektiv montert på
kameraet.
• Trådløs fjernkontroll ML-L3 (0 4): ML-L3 bruker et 3 V CR2025 batteri.
Fjernkontroller/
trådløs
fjernkontroll
Skyv låsen for batteridekslet mot høyre (q), sett en fingernegl inn i åpningen
og åpne batterikammeret (w). Kontroller at batteriet er satt inn i riktig retning
(r).
• Trådløs fjernkontroll WR-R10 */WR-T10: Når den trådløse fjernkontrollen WR-R10 er
montert, kan kameraet fjernstyres trådløst ved bruk av den trådløse
fjernkontrollen WR-T10. WR-T10 benytter et 3 V CR2032-batteri.
Sett inn en negl i mellomrommet bak låsen til batterikammeret og åpne
batterikammeret (q). Kontroller at batteriet er satt inn i riktig retning (e).
• Trådløs fjernkontroll WR-1: WR-1-enheter brukes i grupper på to eller flere, der én
fungerer som sender og de gjenværende enhetene fungerer som mottakere.
Mottakerne festes til terminalene for tilbehør på ett eller flere kameraer, noe
som gjør det mulig å bruke senderen til å utløse kameraets lukkere.
Mikrofoner
Stereomikrofon ME-1 *
Utstyr som kan
kobles til
terminalen for
tilbehør
D5300 har en terminal for tilbehør for trådløse
fjernkontroller WR-1 og WR-R10, fjernstyringskabler MC-DC2
og GPS-mottakere GP-1/GP-1A, som kan kobles til ved å
passe sammen 4-merket på kontakten med symbolet
2 ved siden av terminalen for tilbehør (lukk
kontaktdekslet når terminalen ikke brukes).
Tilbehør for
USB- og lyd-/
bildekontakt
• USB-kabler UC-E17 og UC-E6 (0 61): Den medfølgende kabelen UC-E17 kan ikke
kjøpes separat; kjøp UC-E6-kabler i stedet.
• Lyd-/videokabler EG-CP16
* En trådløs fjernkontroll kan ikke monteres samtidig som en stereomikrofon ME-1. Kameraet eller
tilbehøret kan skades dersom du forsøker å feste tilbehør med makt.
A Ekstra tilbehør
Tilgjengeligheten kan variere avhengig av land eller region. Se vår nettside eller våre brosjyrer for
siste informasjon.
65
Godkjente minnekort
Kameraet støtter SD-, SDHC- og SDXC-minnekort, inkludert SDHC- og SDXCkort som er kompatible med UHS-I. Kort merket som SD-hastighetsklasse 6
eller bedre anbefales for filminnspilling. Hvis du bruker tregere kort enn dette kan
innspillingen bli avbrutt. Når du velger kort som skal brukes i kortlesere, må du passe på
at de er kompatible med enheten. Kontakt produsenten for informasjon om funksjoner,
drift og bruksbegrensninger.
66
Vedlikeholde kameraet
Lagring
Når kameraet ikke skal brukes i en lengre periode, tar du ut batteriet og oppbevarer det
på et tørt, kjølig sted med batteripoldekslet på plass. For å forhindre mugg og jordslag,
må kameraet oppbevares på et tørt, godt ventilert sted. Ikke oppbevar kameraet med
nafta eller kamfermøllkuler eller på steder som er:
• dårlig ventilert eller utsatt for over 60 % luftfuktighet
• nær elektriske apparater som genererer sterke elektromagnetiske felt, for eksempel
fjernsynsapparater eller radioer
• utsatt for temperaturer over 50 °C eller under –10 °C
Rengjøring
Fjern støv og rusk med en blåsebørste, og gni deretter forsiktig med en myk, tørr klut.
Etter at kameraet har vært brukt på stranden eller ved sjøen, tørker du av eventuell sand
Kamerahus eller salt med en klut du har fuktet lett i destillert vann, og lar det tørke skikkelig. Viktig:
Støv eller andre fremmedlegemer inne i kameraet kan medføre skader som ikke dekkes av
garantien.
Disse glasselementene kan lett bli skadet. Fjern støv og rusk med en blåsebørste. Hvis
Objektiv,
du bruker en sprayboks, må du holde boksen loddrett for å unngå å søle væske. For å
speil og
fjerne fingeravtrykk og andre flekker, bruker du litt objektivrengjøringsmiddel på en
søker
myk klut og rengjør forsiktig.
Fjern støv og rusk med en blåsebørste. Når du fjerner fingeravtrykk og andre flekker,
Skjerm
tørker du forsiktig overflaten med en myk klut eller semsket skinn. Ikke gni for hardt,
siden skjermen kan bli skadet eller slutte å virke som den skal.
Ikke bruk alkohol, tynner eller andre flyktige kjemikalier.
D Service på kamera og tilbehør
Kameraet er et presisjonsinstrument og krever regelmessig vedlikehold. Nikon anbefaler at
kameraet inspiseres av forhandleren eller en Nikon-autorisert servicerepresentant én gang hvert
eller hvert annet år, og at det etterses hvert tredje til femte år (vær oppmerksom på at disse
tjenestene ikke er gratis). Regelmessig inspeksjon og service anbefales særlig hvis du bruker
kameraet profesjonelt. Alt tilbehør du bruker regelmessig med kameraet, for eksempel objektiver
og blitser (ekstrautstyr), bør følge med når du leverer inn kameraet til inspeksjon og service.
67
Vedlikeholde kameraet og batteriet:
Forholdsregler
Vedlikeholde kameraet
Må ikke mistes: Funksjonsfeil kan oppstå hvis kameraet utsettes for harde støt eller vibrasjoner.
Holdes tørt: Produktet er ikke vanntett, og det kan oppstå funksjonsfeil hvis det havner under vann
eller utsettes for høy fuktighet. Rust på den innvendige mekanismen kan forårsake uopprettelig
skade.
Unngå raske endringer i temperatur: Raske endringer i temperatur, for eksempel når du går inn i eller ut
av et varmt hus på en kald dag, kan forårsake kondens i produktet. Den enkleste måten å unngå
kondens på, er å legge kameraet i en tett veske eller plastpose før det utsettes for raske endringer i
temperaturen.
Holdes borte fra sterke magnetfelt: Ikke bruk eller oppbevar produktet i nærheten av utstyr som
genererer sterk elektromagnetisk stråling eller magnetfelt. Sterke statiske utladninger eller
magnetfelt som dannes av for eksempel radiosendere, kan påvirke skjermen, skade data som er
lagret på minnekortet, eller påvirke kameraets interne kretser.
Ikke la objektivet være rettet mot solen: Ikke la objektivet være rettet mot solen eller andre sterke lyskilder
i en lengre periode. Sterkt lys kan svekke bildebrikken eller skape en hvit tåkeeffekt på fotografiene.
Slå av produktet før du fjerner eller kobler fra strømkilden: Ikke koble fra produktet eller fjern batteriet mens
produktet er på eller mens bilder lagres eller slettes. Hvis strømmen kobles fra under slike
omstendigheter, kan det resultere i tap av data eller i skade på produktminnet eller indre kretser.
For å forhindre tilfeldige strømbrudd, må du ikke bære produktet fra et sted til et annet mens
nettadapteren er tilkoblet.
Rengjøring: Bruk en blåsebørste til å fjerne støv og rusk forsiktig når du rengjør kamerahuset, og tørk
deretter forsiktig av med en myk, tørr klut. Etter at kameraet har vært brukt på stranden eller ved
sjøen, tørker du av eventuell sand eller salt med en lett fuktet klut (bruk rent vann), og deretter
tørker du kameraet grundig.
Objektivet og speilet blir lett skadet. Støv og rusk fjerner du forsiktig med en blåsebelg. Når du
bruker en sprayboks, holder du boksen loddrett for å unngå å søle væske. For å fjerne fingeravtrykk
eller en flekk på objektivet, bruker du litt objektivrengjøringsmiddel på en myk klut og tørker
forsiktig av.
Se Komplett bruksanvisning for informasjon om hvordan du rengjør bildebrikken.
Ikke berør lukkergardinen: Lukkergardinen er svært tynn og kan lett bli skadet. Du må aldri legge trykk
på gardinen, komme borti den med rengjøringsutstyr, eller utsette den for kraftig lufttrykk fra en
blåsebelg. Hvis du gjør dette, kan gardinen få en rift, deformeres eller revne.
68
Oppbevaring: Oppbevar kameraet på et tørt, godt ventilert sted for å unngå mugg og jordslag. Bruker
du en nettadapter, må den frakobles for å unngå brann. Hvis det er lenge til neste gang produktet
skal brukes, tar du ut batteriet for å unngå lekkasje og oppbevarer kameraet i en plastpose sammen
med et tørkemiddel. Du må imidlertid ikke oppbevare kameraetuiet i en plastpose siden dette kan
svekke materialet. Merk at tørkemiddel etter hvert mister evnen til å absorbere fuktighet, og det må
byttes ut med jevne mellomrom.
For å unngå mugg, tar du kameraet ut av oppbevaringen minst én gang i måneden. Slå på
kameraet, og utløs lukkeren noen ganger før du legger det bort igjen.
Oppbevar batteriet på et kjølig og tørt sted. Sett batteripoldekslet på før du legger bort batteriet til
oppbevaring.
Merknader om skjermen: Skjermen er konstruert med ekstrem høy nøyaktighet; minst 99,99 % av
pikslene fungerer og mindre enn 0,01 % mangler eller er defekte. Følgelig kan disse skjermene
inneholde piksler som alltid lyser (hvitt, rødt, blått eller grønt) eller alltid er slukket (sort). Dette er
ikke en feil og påvirker ikke bildene som tas med dette utstyret.
Bilder på skjermen kan være vanskelige å se i sterkt lys.
Ikke legg trykk på skjermen da den kan bli skadet eller slutte å virke som den skal. Støv og rusk på
skjermen kan du fjerne med en blåsebørste. Du kan fjerne flekker ved å tørke overflaten forsiktig
med en myk klut eller et semsket skinn. Hvis skjermen skulle gå i stykker, må du være forsiktig slik at
du unngår skader fra glasskår. Du må også unngå at flytende krystaller fra skjermen berører hud eller
kommer inn i øyne eller munn.
Moaré: Moaré er et forstyrrende mønster som kan oppstå som resultat av interaksjonen i et bilde med
jevnlig og repeterende rutenett, slik som mønsteret fra et vevd tøystykke eller vinduer i en bygning,
og rutenettet i kameraets bildebrikke. Dersom du merker moaré på dine fotografier, kan du prøve å
endre avstanden til motivet, zoome inn eller ut, eller endre vinkel mellom kameraet og motivet.
Vedlikeholde batteriet
Batterier kan lekke eller eksplodere hvis de håndteres feil. Følg disse forholdsreglene når du
håndterer batterier:
• Bruk kun batterier som er godkjent for bruk i dette utstyret.
• Ikke utsett batteriet for åpen ild eller sterk varme.
• Hold batteripolene rene.
• Sørg for at produktet er slått av før du bytter batteri.
• Ta batteriet ut av kameraet eller laderen når det ikke er i bruk og sett på batteripoldekslet. Disse
enhetene trekker litt strøm fra batteriet selv når de er slått av og kan over tid lade ut batteriet slik
at det ikke lenger fungerer. Hvis batteriet ikke skal brukes i en lengre periode, sett det inn i
kameraet og kjør det helt flatt før du tar det ut for oppbevaring på et kjølig sted med en
omgivelsestemperatur på 15 °C til 25 °C (unngå svært varme eller kalde steder). Gjenta denne
prosessen minst én gang hver sjette måned.
• Slås kameraet på og av flere ganger mens batteriet er helt oppladet, vil dette forkorte batteriets
levetid. Batterier som har blitt helt utladet må lades opp før de brukes.
69
• Batteriets innvendige temperatur kan stige mens batteriet er i bruk. Forsøk på å lade batteriet
mens det er varmt, vil redusere batteriets ytelse, slik at det ikke lenger kan lades opp eller bare kan
lades opp delvis. Vent til batteriet er avkjølt før det lades opp.
• Hvis du fortsetter å lade batteriet når det er helt oppladet, kan det gå ut over batteriytelsen.
• Et markert fall i tiden et fullt ladet batteri holder på ladingen når det brukes ved normal
romtemperatur, viser at det må byttes. Kjøp et nytt EN-EL14a-batteri.
• Lad opp batteriet før du bruker det. Når du fotograferer ved viktige begivenheter, bør du ha klart
et reservebatteri EN-EL14a som er helt oppladet. På enkelte steder kan det av og til være
vanskelig å kjøpe nye batterier på kort varsel. Vær oppmerksom på at batterikapasiteten har en
tendens til å svekkes i kulde. Det er derfor viktig at batterier som skal brukes i kulde, er helt
oppladet. Ha et reservebatteri på et varmt sted, og bytt om nødvendig mellom batteriene. Kalde
batterier gjenvinner vanligvis noe av sin styrke når de varmes opp.
• Brukte batterier er en verdifull ressurs, og bør resirkuleres i samsvar med lokale bestemmelser.
70
Feilmeldinger
Dette avsnittet inneholder indikasjonene og feilmeldingene som vises i søkeren og på
skjermen.
A Advarselsikoner
En blinkende d på skjermen eller s i søkeren angir at en advarsel eller feilmelding kan vises på
skjermen ved å trykke på W (Q)-knappen.
Indikator
Skjerm
Lås objektivets blenderring på
minste blenderåpning
(høyeste f-tall).
Søker
B
(blinker)
Objektivet er ikke på
F/s
(blinker)
Før du tar bilder, må du dreie
zoomringen for å få ut
objektivet.
F
(blinker)
Utløseren er deaktivert.
Lad opp batteriet
Batteriet kan ikke brukes.
Velg et batteri som er laget for
bruk med dette kameraet.
Oppstartsfeil. Slå kameraet av
og deretter på igjen.
Batterinivået er lavt.
Fullfør handlingen og slå
kameraet av umiddelbart.
Klokkeslett er ikke angitt
SD-kort er ikke satt i
Minnekortet er låst.
Skyv låsen til skriveposisjon.
Dette minnekortet kan ikke
brukes. Kortet kan være
ødelagt. Sett inn et annet kort.
Løsning
Sett objektivets blenderring på minste blenderåpning
(høyeste f-tall).
• Monter et ikke-IX NIKKOR-objektiv.
• Dersom et ikke-CPU objektiv er montert, velg
eksponeringskontroll M.
Et objektiv med en knapp for inntrekkbart objektiv er
montert med objektivet inntrukket. Hold knappen for
inntrekkbart objektiv trykket ned og drei zoomringen for
å trekke ut objektivet.
d/s
(blinker)
Slå av kameraet og lad opp eller bytt ut batteriet.
d
(blinker)
Bruk et batteri som er godkjent av Nikon.
d/k
(blinker)
—
—
S/s
(blinker)
(
(blinker)
(/k
(blinker)
Slå av kameraet, fjern og sett inn igjen batteriet, slå
deretter på kameraet igjen.
Avslutt rengjøringen, slå av kameraet og lad opp eller
bytt ut batteriet.
Still kameraklokken.
Slå av kameraet og kontroller at kortet er riktig satt inn.
Minnekortet er låst (skrivebeskyttet). Skyv kortets
skrivebeskyttelsesbryter til skriveposisjon.
• Bruk et godkjent minnekort.
• Formater kortet. Dersom problemet vedvarer, kan
kortet være skadet. Kontakt en Nikon-autorisert
servicerepresentant.
• Feil ved oppretting av ny mappe. Slett filer eller sett
inn et nytt minnekort.
• Sett inn et nytt minnekort.
71
Indikator
Skjerm
Dette kortet er ikke formatert.
Formater kortet.
Søker
T
(blinker)
j/A/s
(blinker)
Kortet er fullt
—
●
(blinker)
Motivet er for lyst
s
(blinker)
Motivet er for mørkt
Ikke "B" med S-innstilling
Ikke "Tid" med S-innstilling
72
A
(blinker)
&
(blinker)
—
N
(blinker)
—
N/s
(blinker)
Løsning
Formater minnekortet eller slå av kameraet og sett inn et
nytt minnekort.
• Reduser kvalitet eller størrelse.
• Slett fotografier.
• Sett inn et nytt minnekort.
Kameraet kan ikke fokusere med autofokus. Endre
komposisjon eller fokuser manuelt.
• Bruk lavere ISO-følsomhet.
• Bruk et ND-filter (ekstrautstyr).
• Med funksjon:
S Bruk kortere lukkertid
A Velg mindre blenderåpning (høyere f-tall)
% Velg en annen opptaksfunksjon
• Bruk høyere ISO-følsomhet.
• Bruk blitsen.
• Med funksjon:
S Bruk en lengre lukkertid
A Velg større blenderåpning (lavere f-tall)
Endre lukkertid eller velg eksponeringskontroll M.
Blitsen ble avfyrt med full styrke. Kontroller fotografiet
på skjermen; dersom det er undereksponert, justerer du
innstillingene og prøver på nytt.
• Bruk blitsen.
• Endre avstanden til motivet, blenderåpningen,
blitsområdet eller ISO-følsomheten.
• Objektivets brennvidde er mindre enn 18 mm: bruk en
lengre brennvidde.
Indikator
Skjerm
Søker
Feil. Trykk ned utløseren igjen.
Oppstartsfeil. Kontakt et
Nikon-autorisert
serviceverksted.
Målefeil
Kan ikke starte live view. Vent
til kameraet er kjølt ned.
Mappen inneholder ingen
bilder.
Kan ikke vise denne filen.
Kan ikke velge denne filen.
Kan ikke koble til. Flere
enheter er oppdaget. Prøv på
nytt senere.
O
(blinker)
Løsning
Utløs lukkeren. Hvis feilen vedvarer eller oppstår
regelmessig, kontakter du en Nikon-autorisert
servicerepresentant.
Konsulter en Nikon-autorisert servicerepresentant.
—
—
—
—
Vent til de indre kretsene har kjølt seg ned før du
fortsetter live view eller filmopptaket.
Mappen som er valgt for avspilling inneholder ingen
bilder (merk at denne meldingen vil vises hvis
minnekortet er satt inn etter at Gjeldende er valgt for
Avspillingsmappe i avspillingsmenyen og avspillingen
har startet før noen bilder har blitt tatt). Sett inn et annet
minnekort eller velg Alle for Avspillingsmappe.
Filen kan ikke spilles av på kameraet.
Bilder som er laget med annet utstyr kan ikke retusjeres.
—
Flere smartenheter forsøker å koble seg til kameraet
samtidig. Vent noen minutter før du prøver igjen.
Feil
—
Velg Deaktiver for Wi-Fi > Nettverkstilkobling, velg
deretter Aktiver igjen.
Nettverkstilgang er ikke
tilgjengelig før kameraet er
kjølt ned.
—
Slå av kameraet og prøv igjen etter at du har ventet på at
kameraet har kjølt seg ned.
73
Spesifikasjoner
❚❚ Nikon D5300 digitalkamera
Type
Type
Objektivfatning
Effektiv bildevinkel
Effektive piksler
Effektive piksler
Bildebrikke
Bildebrikke
Piksler totalt
Støvreduksjonssystem
Oppbevaring
Bildestørrelse (piksler)
Filformat
Picture Control-system
Medier
Filsystem
Søker
Søker
Motivdekning
Forstørrelse
Pupillavstand
Diopterjustering
Mattskive
Speil
Objektivets
blenderåpning
74
Digitalt speilreflekskamera
Nikon F-fatning (med AF-kontakter)
Nikon DX-format; brennvidde tilsvarer ca. 1,5× den hos objektiver med
FX-format-bildevinkel
24,2 millioner
23,5 × 15,6 mm CMOS-sensor
24,78 millioner
Rengjøring av bildebrikke, referansedata for fjerning av bildestøv
(Capture NX 2-programvare er nødvendig; ekstrautstyr)
•
•
•
•
6 000 × 4 000 (Stor)
• 4 496 × 3 000 (Medium)
2 992 × 2 000 (Liten)
NEF (RAW): 12- eller 14-bits, komprimert
JPEG: Oppfyller JPEG-Baseline komprimeringen fin (ca. 1 : 4), normal (ca.
1 : 8) eller basic (ca. 1 : 16)
• NEF (RAW)+JPEG: Enkeltfotografier lagres i både NEF (RAW)- og JPEG-format
Standard, nøytral, mettede farger, monokrom, portrett, landskap; valgt
Picture Control kan endres; lagring for egendefinerte Picture Controls
SD- (Secure Digital) og UHS-I-kompatible SDHC- og SDXC-minnekort
DCF (Design Rule for Camera File System) 2.0, DPOF (Digital Print Order
Format), Exif (Exchangeable Image File-format for digitale
stillbildekameraer) 2.3, PictBridge
Speilsøker på øyenivå med speilreflekssøker
Ca. 95 % horisontalt og 95 % vertikalt
Cirka 0,82 × (50 mm f/1,4 objektiv ved uendelig, –1,0 m–1)
18 mm (–1,0 m–1; fra midten på søkerokularets overflate)
–1,7–+1,0 m–1
Brite View Clear Mark VII mattskive av type B
Hurtigreturnerende
Øyeblikkelig retur, elektronisk kontrollert
Objektiv
Kompatible objektiver
Autofokus er tilgjengelig med AF-S-, AF-P- og AF-I-objektiver. Autofokus
er ikke tilgjengelig med andre objektiver av type G og D, AF-objektiver (IX
NIKKOR- og objektiver for F3AF støttes ikke) og AI-P-objektiver.
Objektiver uten CPU kan brukes med eksponeringskontroll M, men
kameraets lysmåler vil ikke fungere.
Den elektroniske avstandsmåleren kan brukes med objektiver som har en
største blenderåpning på f/5,6 eller større.
Lukker
Type
Elektronisk styrt fokalplanlukker med loddrett bevegelse
1/4 000 – 30 s i trinn på 1/3 eller 1/2 EV, B-innstilling, tid
Lukkertider
Korteste blitssynkroniserte
X= 1/200 s; synkroniseres med lukkeren på 1/200 s eller lenger
lukkertid
Utløsing
Utløserfunksjon
8 (enkeltbilde), ! (serieopptak L), 9 (serieopptak H), J (lyddempet
lukker), E (selvutløser), " (fjernkontroll med utløserforsinkelse; ML-L3), #
(fjernkontroll med rask respons; ML-L3), fotografering med
intervallutløser støttes
Opptakshastighet (bilder i • !: Opp til 3 b/s
sekundet)
• 9: Opp til 5 b/s (JPEG og 12-bits NEF/RAW) eller 4 b/s (14-bits NEF/RAW)
Merk: Bildefrekvensene antar kontinuerlig AF, manuell eller
lukkerprioritert automatikk, en lukkertid på 1/250 s eller kortere, Utløs valgt
i egendefinert innstilling a1 (Valg av AF-C-prioritet) og andre
innstillinger på standardverdiene.
Selvutløser
2 s, 5 s, 10 s, 20 s; 1–9 eksponeringer
Eksponering
Lysmålingsfunksjon
TTL-lysmåling ved bruk av en RGB-sensor med 2016 piksler
Lysmålingsmetode
• Matrisemåling: 3D farge-matrisemåling II (type G-, E- og D-objektiver);
farge-matrisemåling II (andre CPU-objektiver)
• Sentrumsdominert lysmåling: 75 % av måleresultatet fra en 8-mm sirkel
midt i bildefeltet
• Punktmåling: Måler en 3,5 mm sirkel (cirka 2,5 % av bildefeltet) i midten
av det valgte fokuspunktet
Lysmålingsområde (ISO
• Matrise- eller sentrumsdominert lysmåling: 0–20 EV
100, f/1,4 objektiv, 20 °C) • Punktmåling: 2–20 EV
Lysmålerkobling
CPU
Funksjoner
Autofunksjoner (i auto; j auto, blits av); programautomatikk med
fleksiprogram (P); lukkerprioritert automatikk (S); blenderprioritert
automatikk (A); manuell (M); motivprogrammer (k portrett; l landskap; p barn;
m sport; n nærbilde; o nattportrett; r nattlandskap; s fest/innendørs; t strand/snø;
u solnedgang; v skumring/soloppgang; w kjæledyrportrett; x stearinlys; y blomstring;
z høstfarger; 0 mat); spesialeffekter (% nattsyn; g fargeskisse; ' leketøyskameraeffekt;
( miniatyreffekt; 3 bare valgt farge; 1 silhuett; 2 lyse toner; 3 dempede toner; ) HDR-maleri)
Eksponeringskompensasjon Kan justeres med –5 – +5 EV i trinn på 1/3 eller 1/2 EV når
eksponeringskontroll P, S, A eller M brukes
Alternative eksponeringer • Alternative eksponeringer: 3 bilder i trinn på 1/3 eller 1/2 EV
• Alternative eksponeringer for hvitbalanse: 3 bilder i trinn på 1
• Alternative eksponeringer med Aktiv D-Lighting: 2 bilder
Eksponeringslås
Eksponeringen låses på målt lysverdi med A (L)-knappen
75
Eksponering
ISO-følsomhet (anbefalt
eksponeringsindeks)
Aktiv D-Lighting
Fokusering
Autofokus
Søkeområde
Fokuseringsmotor
Fokuspunkt
AF-søkefeltfunksjon
Fokuslås
Blits
Innebygd blits
Ledetall
Blitsstyring
Blitsfunksjoner
Blitskompensasjon
Klarsignal for blitsen
Tilbehørssko
Nikon Creative Lighting
System (CLS)
Kontakt for
blitssynkronisering
Hvitbalanse
Hvitbalanse
76
ISO 100–12 800 i trinn på 1/3 EV. Kan også stilles inn på ca. 0,3, 0,7, eller
1 EV (tilsvarer ISO 25 600) over ISO 12 800; automatisk ISOfølsomhetskontroll tilgjengelig
Y Auto, Z Ekstra høy, P Høy, Q Normal, R Lav, ! Av
TTL-fasesøkende Nikon Multi-CAM 4800DX autofokus sensormodul, 39
fokuspunkter (inklusive 9 korsformede sensorer) og AF-lampe (ca.
0,5–3 m rekkevidde)
–1 – +19 EV (ISO 100, 20 °C)
• Autofokus (AF): Enkeltbilde-AF (AF-S); kontinuerlig AF (AF-C); automatisk
valg av AF-S/AF-C (AF-A); følgefokus aktiveres automatisk ut fra motivets
status
• Manuell fokusering (MF): Elektronisk avstandsmåler kan benyttes
Kan velges mellom 39 eller 11 fokuspunkter
Enkeltpunkt-AF, 9-, 21-, eller 39-punkts dynamisk AF-område, 3D
følgefokus, automatisk valg av AF-søkefelt
Fokus kan låses ved å trykke utløseren halvveis ned (enkeltbilde-AF) eller
ved å trykke på A (L)-knappen
i, k, p, n, o, s, w, g, ' : Automatisk blits med automatisk heving
P, S, A, M, 0: Manuell heving med knapp
Ca. 12, 13 med manuell blits (m, ISO 100, 20 °C)
TTL: i-TTL blitsstyring med 2016-pikslers RGB-sensor er tilgjengelig
sammen med den innebygde blitsen og SB-910, SB-900, SB-800, SB-700,
SB-600, SB-400 eller SB-300; i-TTL balansert utfyllingsblits for digitale
speilreflekskameraer brukes sammen med matrise- og sentrumsdominert
lysmåling, standard i-TTL blits for digitale speilreflekskameraer med
punktmåling
Auto, auto med reduksjon av rød øyerefleks, automatisk synkronisering
på lang lukkertid, automatisk synkronisering på lang lukkertid med
reduksjon av rød øyerefleks, utfyllingsblits, reduksjon av rød øyerefleks,
synkronisering på lang lukkertid, synkronisering på lang lukkertid med
reduksjon av rød øyerefleks, synkronisering på bakre gardin med
synkronisering på lang lukkertid, synkronisering på bakre gardin, av
–3 – +1 EV i trinn på 1/3 eller 1/2 EV
Tennes når den innebygde blitsen eller eksterne blitsen er helt oppladet;
blinker etter at blitsen er avfyrt med full styrke
ISO 518 blitskontakt med synkronisering, datakontakt og sikkerhetslås
Avansert trådløs blitsstyring støttes av SB-910, SB-900, SB-800 eller SB-700
som masterblits, eller SU-800 som styringsenhet; overføring av
informasjon om blitslysets fargetemperatur støttes med alle CLSkompatible blitser.
Adapter for synkroniseringskontakt AS-15 (ekstrautstyr)
Automatisk, glødelampe, lysstoffrør (7 typer), direkte sollys, blits,
overskyet, skygge, manuell forhåndsinnstilling, alle (unntatt manuell
forhåndsinnstilling) med finjustering.
Live view
Fokuseringsmotor
AF-søkefeltfunksjon
Autofokus
Automatisk motivvalg
Film
Lysmåling
Lysmålingsmetode
Bildestørrelse (piksler)
og filmfrekvens
Filformat
Videokomprimering
Opptaksformat for lyd
Lydopptaksutstyr
ISO-følsomhet
Skjerm
Skjerm
Avspilling
Avspilling
Grensesnitt
USB
Videoutgang
HDMI-utgang
Terminal for tilbehør
Lydinngang
• Autofokus (AF): Enkeltbilde-AF (AF-S); konstant AF (AF-F)
• Manuell fokusering (MF)
Ansiktsprioritert AF, bredt fokusfelt-AF, normalt fokusfelt-AF, motivfølgende
AF
Kontrastsøkende AF hvor som helst i bildet (kameraet velger fokuspunkt
automatisk når ansiktsprioritert AF eller motivfølgende AF er valgt)
Tilgjengelig med funksjonene i og j
TTL-måling ved bruk av hovedbildebrikken
Matrise
• 1 920 × 1 080, 60 p (progressivt)/50 p/30 p/25 p/24 p, ★ høy/normal
• 1 280 × 720, 60 p/50 p, ★ høy/normal
• 640 × 424, 30 p/25 p, ★ høy/normal
Filmfrekvens på 30 p (faktisk filmfrekvens 29,97 b/s) og 60 p (faktisk
filmfrekvens 59,94 b/s) er tilgjengelig når NTSC er valgt som videostandard.
25 p og 50 p er tilgjengelig når PAL er valgt som videostandard. Den faktiske
filmfrekvensen når 24 p er valgt, er 23,976 b/s.
MOV
H.264/MPEG-4 Advanced Video Coding
Lineær PCM
Innebygd eller ekstern stereomikrofon; justerbar følsomhet
ISO 100–12 800; kan også stilles inn på ca. 0,3, 0,7 eller 1 EV (tilsvarer
ISO 25 600) over ISO 12 800
8,1 cm/3,2 tommer (3 : 2) ca. 1 037 000 punkters (720 × 480 × 3 = 1 036 800
punkter), vippbar og dreibar TFT-skjerm med 170° innsynsvinkel, ca. 100 %
motivdekning og justering av lysstyrke
Fullskjerm- og miniatyr- (4, 12 eller 80 bilder eller kalender) avspilling med
avspillingszoom, filmavspilling, lysbildefremvisning med fotografier eller
film, histogramvisning, høylyspunkter, automatisk bilderotering,
bilderangering og bildekommentar (inntil 36 tegn)
Høyhastighets-USB
NTSC, PAL
Type C HDMI-minikontakt
Trådløse fjernkontroller: WR-1, WR-R10 (ekstrautstyr)
Fjernstyringskabler: MC-DC2 (ekstrautstyr)
GPS-mottakere: GP-1/GP-1A (ekstrautstyr)
Stereo-minikontakt (3,5 mm i diameter); støtter stereomikrofoner ME-1
(ekstrautstyr)
77
Trådløs
Standarder
Kommunikasjonsprotokoller
Kommunikasjonsfrekvenser
Maksimal utgangseffekt
Rekkevidde (synslinje)
Datahastighet
Sikkerhet
Trådløst oppsett
Tilgangsprotokoller
Stedsdata
Mottaksfrekvens
Geodetisk
Språk som støttes
Språk som støttes
Strømkilde
Batteri
Nettadapter
Stativfeste
Stativfeste
Ytre mål/vekt
Ytre mål (B × H × D)
Vekt
Bruksforhold
Temperatur
Luftfuktighet
IEEE 802.11b, IEEE 802.11g
• IEEE 802.11b: DSSS/CCK
• IEEE 802.11g: OFDM
2412–2462 MHz (kanalene 1–11)
7,8 dBm (EIRP)
Cirka 30 m (uten forstyrrelser; rekkevidden kan variere med signalstyrken og
tilstedeværelsen eller fraværet av hindringer)
54 Mbps
Maksimal logisk datahastighet i henhold til IEEE-standarden. De faktiske
hastighetene kan være forskjellige.
• Verifisering: Åpent system, WPA2-PSK
• Kryptering: AES
Støtter WPS
Infrastruktur
1575,42 MHz (C/A-kode)
WGS84
Arabisk, bengali, dansk, engelsk, finsk, fransk, gresk, hindi, indonesisk,
italiensk, japansk, kinesisk (forenklet og tradisjonell), koreansk, nederlandsk,
norsk, persisk, polsk, portugisisk (Portugal og Brasil), rumensk, russisk,
spansk, svensk, tamilsk, thai, tsjekkisk, tyrkisk, tysk, ukrainsk, ungarsk,
vietnamesisk
Ett oppladbart EN-EL14a litium-ion batteri
Nettadapter EH-5b; krever strømforsyningen EP-5A (ekstrautstyr)
1/4 tomme
(ISO 1222)
Ca. 125 × 98 × 76 mm
Ca. 530 g med batteri og minnekort, men uten kamerahusdeksel, ca. 480 g
(kun kamerahus)
0 °C–40 °C
85 % eller under (ingen kodens)
• Hvis ikke noe annet er oppgitt, oppgis alle mål i samsvar med standardene og retningslinjene fra Camera and
Imaging Products Association (CIPA).
• Alle tall er for et kamera med et fulladet batteri.
• Nikon forbeholder seg retten til når som helst og uten forvarsel å endre utseendet på og spesifikasjonene for
maskinvaren og programvaren som er beskrevet i denne bruksanvisningen. Nikon kan ikke holdes ansvarlig for
skader som kan være et resultat av eventuelle feil i denne bruksanvisningen.
78
❚❚ Batterilader MH-24
Nominell
inngangsspenning
Nominell
utgangsspenning
Støttede batterier
Ladetid
Brukstemperatur
Ytre mål (B × H × D)
Vekt
100–240 V vekselstrøm, 50/60 Hz, maksimalt 0,2 A
8,4 V likestrøm/0,9 A
Nikon oppladbart litium-ion batteri EN-EL14a
Ca. 1 time og 50 minutter ved en omgivelsestemperatur på 25 °C når
batteriet er helt utladet
0 °C–40 °C
Ca. 70 × 26 × 97 mm, eksklusive universaladapter
Ca. 96 g, eksklusive universaladapter
Symbolene på dette produktet representerer følgende:
m Vekselstrøm, p Likestrøm, q Klasse II-utstyr (Utformingen av produktet er dobbeltisolert.)
❚❚ Oppladbart litium-ion batteri EN-EL14a
Type
Nominell kapasitet
Brukstemperatur
Ytre mål (B × H × D)
Vekt
Oppladbart litium-ion batteri
7,2 V/1230 mAh
0°C–40 °C
Ca. 38 × 53 × 14 mm
Ca. 49 g, eksklusive batteripoldeksel
❚❚ Objektivene AF-P DX NIKKOR 18–55 mm f/3,5–5,6 G VR og AF-P DX NIKKOR 18–55 mm
f/3,5–5,6 G
Type
Brennvidde
Største blenderåpning
Objektivkonstruksjon
Bildevinkel
Brennviddeskala
Avstandsinformasjon
Zoom
Fokusering
Bildestabilisator (kun AF-P
DX NIKKOR 18–55 mm
f/3,5–5,6 G VR)
Minste fokusavstand
Irisblenderblader
Irisblender
Blenderåpningsområde
Lysmåling
Filterfatning
Ytre mål
Vekt
Type G AF-P DX-objektiv med innebygd CPU og F-fatning
18–55 mm
f/3,5–5,6
12 elementer i 9 grupper (inkludert 2 asfæriske linseelementer)
76° – 28° 50´
Angitt i millimeter (18, 24, 35, 45, 55)
Overføres til kameraet
Manuell zoom med separat zoomring
Autofokus styres av en trinnmotor; en separat fokuseringsring brukes for
manuell fokusering
Objektivforskyvning ved bruk av stabiliseringsmotorer (voice coil motorer
(VCMs))
0,25 m fra fokalplanet ved alle zoomposisjoner
7 (avrundet blenderåpning)
Helautomatisk
• 18 mm brennvidde: f/3,5–22
• 55 mm brennvidde: f/5,6–38
Den minste blenderåpningen som vises, kan variere, avhengig av
eksponeringstrinnenes størrelse valgt med kameraet.
Full blenderåpning
55 mm (P = 0,75 mm)
Ca. 64,5 mm diameter × 62,5 mm (avstand fra kameraets objektivmonteringsflens når
objektivet er inntrukket)
• AF-P DX NIKKOR 18–55 mm f/3,5–5,6 G VR: Ca. 205 g
• AF-P DX NIKKOR 18–55 mm f/3,5–5,6 G: Ca. 195 g
79
❚❚ AF-S DX NIKKOR 18–140 mm f/3,5–5,6 G ED VR-objektiv
Type
Brennvidde
Største blenderåpning
Objektivkonstruksjon
Bildevinkel
Brennviddeskala
Avstandsinformasjon
Zoom
Fokusering
Bildestabilisator
Minste fokusavstand
Irisblenderblader
Irisblender
Blenderåpningsområde
Lysmåling
Filterfatning
Ytre mål
Vekt
80
Type G AF-S DX-objektiv med innebygd CPU og F-fatning
18–140 mm
f/3,5–5,6
17 elementer i 12 grupper (inkludert 1 ED-linseelement, 1 asfærisk linseelement)
76° – 11° 30 ´
Angitt i millimeter (18, 24, 35, 50, 70, 140)
Overføres til kameraet
Manuell zoom med separat zoomring
Nikon Internal Focusing (IF) System med autofokus kontrollert av en
autofokusmotor og en separat fokuseringsring for manuell fokusering
Objektivforskyving ved bruk av voice coil motorer (VCMs)
0,45 m fra fokalplanet ved alle zoomposisjoner
7 (avrundet blenderåpning)
Helautomatisk
• 18 mm brennvidde: f/3,5–22
• 140 mm brennvidde: f/5,6–38
Den minste blenderåpningen som vises kan variere avhengig av
eksponeringstrinnenes størrelse valgt med kameraet.
Full blenderåpning
67 mm (P = 0,75 mm)
Ca. 78 mm diameter × 97 mm (avstand fra objektivets monteringflens)
Ca. 490 g
❚❚ AF-S DX NIKKOR 18–55 mm f/3,5–5,6 G VR II-objektiv
Type
Brennvidde
Største blenderåpning
Objektivkonstruksjon
Bildevinkel
Brennviddeskala
Avstandsinformasjon
Zoom
Fokusering
Bildestabilisator
Minste fokusavstand
Irisblenderblader
Irisblender
Blenderåpningsområde
Lysmåling
Filterfatning
Ytre mål
Vekt
Type G AF-S DX-objektiv med innebygd CPU og F-fatning
18–55 mm
f/3,5–5,6
11 elementer i 8 grupper (inkludert 1 asfærisk linseelement)
76 °–28 ° 50 ´
Angitt i millimeter (18, 24, 35, 45, 55)
Overføres til kameraet
Manuell zoom med separat zoomring
Autofokus kontrollert av en autofokusmotor og en separat fokuseringsring
for manuell fokusering
Objektivforskyving ved bruk av voice coil motorer (VCMs)
• AF: 0,28 m fra fokusplanet ved alle zoomposisjoner
• MF: 0,25 m fra fokusplanet ved alle zoomposisjoner
7 (avrundet blenderåpning)
Helautomatisk
• 18 mm brennvidde: f/3,5–22
• 55 mm brennvidde: f/5,6–38
Den minste blenderåpningen som vises kan variere avhengig av
eksponeringstrinnenes størrelse valgt med kameraet.
Full blenderåpning
52 mm (P = 0,75 mm)
Ca. 66 mm diameter × 59,5 mm (avstand fra kameraets objektivmonteringsflens når
objektivet er inntrukket)
Ca. 195 g
Nikon forbeholder seg retten til når som helst og uten forvarsel å endre utseendet på og spesifikasjonene for
maskinvaren og programvaren som er beskrevet i denne bruksanvisningen. Nikon kan ikke holdes ansvarlig for
skader som kan være et resultat av eventuelle feil i denne bruksanvisningen.
81
A AF-P DX NIKKOR 18–55 mm f/3,5–5,6 G VR, AF-P DX NIKKOR 18–55 mm f/3,5–5,6 G
AF-P DX NIKKOR 18–55 mm f/3,5–5,6 G VR og AF-P DX NIKKOR 18–55 mm f/3,5–5,6 G har
inntrekkbare objektivrør.
Brennviddemarkering
Objektivets påsettingsmerke (0 11)
Brennviddeskala
CPU-kontakter
Bakre objektivdeksel
Objektivdeksel
Knapp for inntrekkbart objektiv
(0 12)
Fokuseringsring
Zoomring (0 18)
A AF-S DX NIKKOR 18–140 mm f/3,5–5,6 G ED VR
Objektivet som oftest brukes i denne bruksanvisningen for illustrasjonsformål er et AF-S DX
NIKKOR 18–140 mm f/3,5–5,6 G ED VR-objektiv.
Brennviddemarkering
Objektivets påsettingsmerke (0 11)
Brennviddeskala
CPU-kontakter
Objektivdeksel
Bakre objektivdeksel
Zoomring (0 18)
Fokuseringsring
82
A-M-bryter (0 16)
Bildestabilisator PÅ/AV-bryter
A AF-S DX NIKKOR 18–55 mm f/3,5–5,6 G VR II
AF-S DX NIKKOR 18–55 mm f/3,5–5,6 G VR II er et inntrekkbart objektiv.
Brennviddemarkering
Objektivets påsettingsmerke (0 11)
Brennviddeskala
Knapp for inntrekkbart objektiv
(0 12)
CPU-kontakter
Bakre objektivdeksel
A-M-bryter (0 16)
Objektivdeksel
Fokuseringsring
Bildestabilisator PÅ/AV-bryter
Zoomring (0 18)
83
A Informasjon om varemerker
IOS er et varemerke eller et registrert varemerke som tilhører Cisco Systems, Inc. i USA og/eller
andre land og som brukes under lisens. Mac OS og OS X er registrerte varemerker som tilhører
Apple Inc. i USA og/eller andre land. Microsoft, Windows og Windows Vista er enten registrerte
varemerker eller varemerker som tilhører Microsoft Corporation i USA og/eller andre land.
PictBridge-logoen er et varemerke. Logoene SD, SDHC og SDXC er varemerker som tilhører
SD-3C, LLC. HDMI, HDMI-logoen og High-Definition Multimedia Interface er varemerker eller
registrerte varemerker som tilhører HDMI Licensing LLC.
Wi-Fi og Wi-Fi-logoen er varemerker eller registrerte varemerker som tilhører Wi-Fi Alliance. Alle
andre handelsnavn som er nevnt i denne bruksanvisningen eller annen dokumentasjon som
fulgte med ditt Nikon-produkt, er varemerker eller registrerte varemerker som tilhører sine
respektive eiere.
A Samsvarsmerking
Standardene som kameraet samsvarer med kan vises ved bruk av alternativet Samsvarsmerking
i oppsettsmenyen (0 55).
A FreeType-lisens (FreeType2)
Deler av denne programvaren er opphavsrettslig beskyttet under copyright © for 2013 The
FreeType Project (http://www.freetype.org). Ettertrykk forbudt.
A MIT-lisens (HarfBuzz)
Deler av denne programvaren er opphavsrettslig beskyttet under copyright © for 2013 The
HarfBuzz Project (http://www.freedesktop.org/wiki/Software/HarfBuzz). Ettertrykk forbudt.
84
A Batteriets levetid
Antall bilder eller filmer som kan tas opp med fulladede batterier varierer etter batteriets tilstand,
temperatur, intervall mellom opptak og hvor lenge menyene vises. Eksempeltall for EN-EL14a
(1230 mAh)-batterier angis nedenfor.
• Fotografier, med enkeltbildeutløsing (CIPA-standard 1): Cirka 600 bilder
• Fotografier, med serieopptak (Nikon-standard 2): Cirka 2000 bilder
• Filmer: Cirka 50 minutter ved 1080/60p og 1080/50p 3
1 Målt ved 23 °C (±2 °C) med et AF-S DX NIKKOR 18–55 mm f/3,5–5,6 G VR II-objektiv under
følgende testforhold: objektiv i syklus fra uendelig til minste avstand og ett fotografi tatt
med standardinnstillingene én gang hvert 30 s; etter at bildet er tatt, slås skjermen på i 4 s;
tester venter på at tidsbryteren for beredskapsstilling går ut etter at skjermen er slått av;
blitsen avfyres med full styrke én gang for hvert annet bilde. Live view er ikke brukt.
2 Målt ved 20 °C med et AF-S DX NIKKOR 18–55 mm f/3,5–5,6 G VR II-objektiv under følgende
testforhold: bildestabilisator av, kontinuerlig høyhastighets utløserfunksjon, fokusfunksjon
satt til AF-C, bildekvalitet satt til JPEG basic, bildestørrelse satt til M (medium), hvitbalanse satt
til v, ISO-følsomhet satt til ISO 100, lukkertid 1/250 s, fokus endres i syklus fra uendelig til
minste avstand tre ganger etter at utløseren er trykt halvveis ned i 3 s; seks bilder blir deretter
tatt i rekkefølge og skjermen slås på i 4 s og slås deretter av, syklusen gjentas så snart
tidsbryteren for beredskapsstilling er utløpt.
3 Målt ved 23 °C (±2 °C) med kameraet i standardinnstillingene og et AF-S DX NIKKOR 18–55 mm
f/3,5–5,6 G VR II-objektiv under forhold spesifisert av Camera and Imaging Products
Association (CIPA). Enkeltfilmer kan være opp til 20 minutter lange og med en størrelse på 4
GB; opptaket kan komme til å avslutte før disse grensene nås dersom kameratemperaturen
stiger.
Batteriets levetid kan reduseres ved å:
• Bruke skjermen
• Holde utløseren halvveis nede
• Fokusere gjentatte ganger med autofokus
• Ta NEF (RAW)-fotografier
• Bruke lange lukkertider
• Bruke de innebygde Wi-Fi- eller stedsdatafunksjonene, eller bruke en stedsdataenhet
(ekstrautstyr)
• Bruke et Eye-Fi-kort
• Bruke bildestabilisator med VR-objektiver
• Zoome ut og inn gjentatte ganger med et AF-P-objektiv.
Slik får du mest mulig ut av de oppladbare Nikon EN-EL14a-batteriene:
• Hold batterikontaktene rene. Tilsmussede kontakter kan redusere batteriets ytelse.
• Bruk batteriene umiddelbart etter at de er oppladet. Batterier utlades over tid hvis de ikke
brukes.
85
86
87
Garantibetingelser - Nikons europeiske
servicegaranti
Kjære Nikonkunde!
Vi takker for at du kjøpte dette Nikon-produktet. Hvis Nikon-produktet ditt skulle trenge
vedlikehold som faller inn under servicegarantien, kan du kontakte forhandleren eller et
medlem av vårt autoriserte servicenettverk innenfor salgsområdet til Nikon Europe B.V.
(Europa/ Russland/andre). Se detaljer under:
http://www.europe-nikon.com/support
Vi anbefaler at du leser bruksanvisningen nøye før du tar kontakt med forhandleren eller
vårt autoriserte servicenettverk for å unngå unødige problemer.
Garantien for Nikon-utstyr gjelder enhver produksjonsfeil ett år fra kjøpsdato. Hvis du i
løpet av denne garantiperioden opplever at produktet ikke fungerer som det skal på
grunn av materialsvikt eller feil under selve produksjonen, vil vårt autoriserte
servicenettverk innenfor salgsområdet til Nikon Europe B.V. reparere produktet, uten
material- eller arbeidskostnader, på de vilkårene som er beskrevet under. Nikon
forbeholder seg retten til, etter skjønn, å erstatte eller reparere produktet.
1. Garantien gjelder bare ved fremleggelse av hele garantikortet og den originale
bestillingen, eller kvitteringen med kjøpsdato, produktnavn og navn på forhandleren,
sammen med produktet. Nikon forbeholder seg retten til å avslå gratis garantiservice
dersom dokumentet ovenfor ikke kan fremlegges eller hvis teksten er ufullstendig eller
uleselig.
2. Garantien dekker ikke:
• nødvendig vedlikehold og reparasjon eller utskiftning av deler som følge av
vanlig bruk og slitasje.
• endringer som har til hensikt å oppgradere produktet fra sitt vanlige
bruksområde, som beskrevet i bruksanvisningene, uten skriftlig
forhåndstillatelse fra Nikon.
• transportkostnader og risikoer som følger av transport i direkte eller indirekte
forbindelse med garantien.
• enhver skade som følger av endringer eller tilpassinger som gjøres ved
produktet, uten forhåndstillatelse fra Nikon, for å tilpasse produktet nasjonale
tekniske standarder i andre land enn de som produktet opprinnelig var utviklet
og/eller produsert for.
88
3. Garantien gjelder ikke i tilfeller av:
• skade som følger av feil bruk inkludert, men ikke begrenset til, bruk av produktet
til andre enn normale formål og i følge bruksanvisningen om riktig bruk og
vedlikehold, og installasjon eller bruk av produktet på en måte som ikke følger
sikkerhetsstandarder i landet der det brukes.
• skade som følge av ulykker inkludert, men ikke begrenset til, vann, ild, feilbruk
eller forsømmelse.
• endring av, skade på eller fjerning av modell- eller serienummeret på produktet.
• skade som følge av reparasjoner eller tilpassinger som har blitt utført av
uautoriserte servicebedrifter eller -personer.
• mangler ved ethvert system som produktet er del av eller som det brukes
sammen med.
4. Denne servicegarantien påvirker ikke forbrukerens lovbestemte rettigheter etter
gjeldende, nasjonale lover eller forbrukerens rettigheter som følger av
kjøpskontrakten.
Merknad: Du kan finne en oversikt over alle autoriserte Nikon-verksteder online ved å følge
denne koblingen (URL = http://www.europe-nikon.com/service/ ).
89
Ingen kopiering eller reproduksjon av noen art skal foretas av denne veiledningen, hverken
i sin helhet eller av enkeltdeler (med unntak av korte henvisninger i artikler eller
anmeldelser) uten skriftlig godkjennelse fra NIKON CORPORATION.
DIGITALKAMERA
Bruksanvisning
Nikon-brukerstøtte
Besøk siden under for å registrere kameraet ditt og holde deg oppdatert om den siste
produktinformasjonen. Du finner svar på ofte stilte spørsmål på denne siden, og kan kontakte
oss for teknisk hjelp.
http://www.europe-nikon.com/support
AMA15834
Trykt i Europa
SB8K04(1A)
6MB2211A-04
No
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising