Nikon | COOLPIX B500 | Nikon COOLPIX B500 Hurtigveiledning

Nikon COOLPIX B500 Hurtigveiledning
DIGITALKAMERA
Hurtigveiledning
Innledning
Kameradeler
Komme i gang
Grunnleggende opptak og avspilling
Tilkobling til en smartenhet (SnapBridge)
Andre funksjoner
Tekniske merknader
ii
1
2
8
13
19
24
• Les denne bruksanvisningen nøye før du bruker kameraet.
• For å sikre riktig bruk av kameraet, sørg for at du leser "For
din sikkerhet" (side vi).
• Oppbevar denne bruksanvisningen på et tilgjengelig sted
med tanke på fremtidig bruk etter at du har lest den.
Innledning
Les dette først
Takk for at du kjøpte Nikon COOLPIX B500 Digitalkamera.
Laste ned "Komplett bruksanvisning"
Den komplette bruksanvisningen (PDF-format) gir deg informasjon på flere språk om bruk av
dette produktet. Last ned den komplette bruksanvisningen fra nedlastingssenteret vårt på
nettadressen under og lagre den på smartenheten eller datamaskinen din for fremtidig bruk.
• Den komplette bruksanvisningen kan leses via Adobe Acrobat Reader (som kan lastes
ned fra Adobe-nettstedet) eller iBooks (en iOS-app).
Nedlasting av Nikon-programvare
For datamaskin
Last ned programvaren fra nedlastingssenteret vårt på nettadressen nedenfor.
• ViewNX-i: Programvare som kan brukes til å overføre bilder og film til datamaskinen din
for visning og redigering.
For smartenheter
• SnapBridge: Når du oppretter en trådløs nettverkstilkobling, kan du bruke denne appen
til å laste opp bilder og filmer til smartenheten din. Se "Tilkobling til en smartenhet
(SnapBridge)" (A13) for informasjon om hvordan du laster ned appen og oppretter en
tilkobling.
Gå til nedlastingssenteret vårt
http://downloadcenter.nikonimglib.com
Gå til nettstedet vårt for å laste ned bruksanvisninger for Nikonbildeprodukter, -programvare eller -firmware.
Nikon-brukerstøtte
Besøk siden under for å registrere kameraet ditt og holde deg oppdatert om den siste
produktinformasjonen. Du finner svar på ofte stilte spørsmål på denne siden, og kan kontakte oss
for teknisk hjelp.
http://www.europe-nikon.com/support
COOLPIX B500 Model Name: N1516
ii
Innledning
Bekrefte pakkens innhold
Hvis noen av artiklene mangler, må du kontakte butikken der du kjøpte kameraet.
COOLPIX B500
Digitalkamera
Bærestropp
LR6/L40 (størrelse AA)
alkaliske batterier (×4)*
Objektivdeksel LC-CP31
(med ledning)
USB-kabel UC-E16
Hurtigveiledning
(denne bruksanvisningen)
Garantiseddel (trykket på baksiden av denne
bruksanvisningen)
* De medfølgende batteriene er kun til prøvebruk.
MERKNAD: Minnekort følger ikke med kameraet. Minnekortene SD, SDHC og SDXC omtales
som "minnekort" i denne håndboken.
Innledning
iii
Informasjon og forholdsregler
Livslang læring
Som et ledd i Nikon sitt engasjement i "livslang læring" for pågående produktstøtte og opplæring,
finner du kontinuerlig oppdatert informasjon på følgende nettsteder:
• For brukere i USA: http://www.nikonusa.com/
• For brukere i Europa: http://www.europe-nikon.com/support/
• For brukere i Asia, Oseania, Midtøsten og Afrika: http://www.nikon-asia.com/
Besøk disse nettstedene for å finne oppdatert informasjon om produkter, tips, svar på vanlige
spørsmål (FAQ-sider) og generelle råd om digital bildebehandling og fotografering. Du kan få mer
informasjon fra Nikon-representanten i ditt område. Du finner kontaktinformasjon ved å gå til
nettstedet nedenfor:
http://imaging.nikon.com/
Bruk bare originalt elektronisk tilbehør fra Nikon
Nikon COOLPIX-digitalkameraer bygger på avansert teknologi og inneholder kompliserte
elektroniske kretser. Kun elektronisk tilbehør av Nikon-merket (inkludert batteriladere, batterier og
nettadaptere) som er spesifikt sertifisert av Nikon til bruk med dette Nikon-digitalkameraet, er
konstruert for og påvist å kunne operere innenfor de driftsmessige og sikkerhetsmessige kravene til
dette elektroniske kretssystemet.
BRUK AV ELEKTRONISK TILBEHØR SOM IKKE ER FRA NIKON, KAN SKADE KAMERAET OG KAN
ANNULLERE NIKON-GARANTIEN DIN.
Hvis du vil ha mer informasjon om Nikon-tilbehør, kontakter du en lokal, autorisert
Nikon-forhandler.
Før du tar viktige bilder
Før du tar bilder ved viktige begivenheter (som bryllup eller før du tar med kameraet på en tur), ta
et testbilde slik at du er sikker på at kameraet fungerer som normalt. Nikon kan ikke holdes ansvarlig
for skader eller tapt fortjeneste som følge av at produktet ikke fungerer som det skal.
iv
Innledning
Om håndbøkene
• Ingen deler av håndbøkene som følger med dette produktet, kan reproduseres, overføres,
omgjøres til et annet format, lagres i et arkivsystem, eller på noen måte oversettes til noe språk i
noen som helst form, uten skriftlig tillatelse fra Nikon.
• Illustrasjoner og skjerminnhold som vises i denne bruksanvisningen, kan variere i forhold til det
faktiske produktet.
• Nikon forbeholder seg retten til når som helst og uten varsel å endre spesifikasjonene for
maskinvaren og programvaren som er beskrevet i disse håndbøkene.
• Nikon kan ikke holdes ansvarlig for skader som skyldes bruk av dette produktet.
• Selv om vi har gjort alt vi kan for å sørge for at informasjonen i håndbøkene er nøyaktig og
fullstendig, vil vi sette pris på om du kan melde fra om eventuelle feil eller mangler til
Nikon-representanten i området ditt (adresse står oppgitt separat).
Overhold opphavsrettmerknadene
I henhold til lov om opphavsrett, kan du ikke bruke fotografier eller opptak av opphavsrettslig
beskyttede verker som er tatt med kameraet uten tillatelse fra rettighetshaver. Unntak gjelder
personlig bruk, men merk at selv personlig bruk kan være begrenset når det gjelder fotografier eller
opptak av utstillinger eller konserter.
Kassering av datalagringsenheter
Merk at selv om du sletter bilder eller formaterer datalagringsenheter, for eksempel minnekort eller
innebygd kameraminne, slettes ikke de opprinnelige bildedataene fullstendig. Slettede filer kan
noen ganger gjenopprettes fra kasserte lagringsenheter ved hjelp av kommersiell programvare.
Dette kan potensielt føre til misbruk av personlige bildedata. Det er brukerens ansvar å sørge for at
dataene er sikret.
Før du kasserer en datalagringsenhet eller overfører eierskapet til en annen person, skal alle
kamerainnstillingene nullstilles i Nullstill alle i oppsettmenyen (A22). Etter nullstillingen skal alle
data i enheten slettes ved hjelp av kommersiell programvare for sletting av data eller formatering av
enheten i Formater minne eller Formater kort i oppsettmenyen (A22), og deretter fylles med
bilder som ikke inneholder privat informasjon (f.eks. bilder av himmelen).
Du må passe nøye på å unngå personskade eller skade på eiendom når du fysisk ødelegger
minnekort.
Samsvarsmerking
Følg fremgangsmåten nedenfor for å vise noen av samsvarsmarkeringene som kameraet er i
overensstemmelse med.
Trykk på d-knappen M z-menyikonet M Samsvarsmerking M k-knappen
Innledning
v
For din sikkerhet
For å forhindre skade på eiendom eller personskade, enten på deg selv eller andre, må du
lese "For din sikkerhet" i sin helhet før du bruker dette produktet.
Oppbevar disse sikkerhetsinstruksene der alle som bruker dette produktet kan lese dem.
FARE
Dersom du ikke overholder forholdsregler
som er markert med dette ikonet, er det stor
fare for død eller alvorlig personskade.
ADVARSEL
Dersom du ikke overholder forholdsregler
som er markert med dette ikonet, kan det
resultere i død eller alvorlig personskade.
FORSIKTIG
Dersom du ikke overholder forholdsregler
som er markert med dette ikonet, er det fare
for personskade eller skade på eiendom.
ADVARSEL
• Må ikke brukes når du går eller betjener et motorkjøretøy. Hvis du ikke følger denne
forholdsregelen, kan det føre til ulykker eller annen skade.
• Ikke demonter eller endre på dette produktet. Ikke berør innvendige deler som blir
eksponert etter et fall eller en annen ulykke. Dersom du ikke overholder disse
forholdsreglene, er det fare for elektrisk støt eller andre personskader.
• Skulle du oppdage avvik, som røyk, varme eller uvanlig lukt fra produktet, må du straks
koble fra batteriene eller strømforsyningen. Hvis du fortsetter å bruke produktet, kan det
oppstå brann, som kan medføre brannskader eller andre personskader.
• Må holdes tørr. Ikke håndter produktet med våte hender. Ikke håndter pluggen med
våte hender. Dersom du ikke overholder disse forholdsreglene, er det fare for brann eller
elektrisk støt.
• Ikke la huden være i kontakt med dette produktet i lengre tid så lenge den er på eller
plugget inn. Dersom du ikke overholder denne forholdsregelen, er det fare for
lavtemperaturbrannskader.
• Ikke bruk dette produktet i nærheten av brannfarlig støv eller gass, som propan, bensin
eller aerosoler. Dersom du ikke overholder denne forholdsregelen, er det fare for
eksplosjon eller brann.
• Ikke rett blitsen mot en person som betjener et motorkjøretøy. Dersom du ikke
overholder denne forholdsregelen, er det fare for ulykker.
vi
Innledning
• Oppbevar dette produktet utilgjengelig for barn. Dersom du ikke overholder denne
forholdsregelen, er det fare for personskade eller funksjonsfeil i produktet. Vær også
oppmerksom på at små deler medfører kvelningsfare. Dersom et barn svelger noe av
dette produktet, må du øyeblikkelig kontakte lege.
• Ikke vikle, sno eller tvinn nakkeremmene rundt halsen. Dersom du ikke overholder denne
forholdsregelen, er det fare for ulykker.
• Ikke bruk batterier, ladere eller nettadaptere som ikke spesifikt er laget for bruk med
dette produktet. Når du bruker batterier, ladere og nettadaptere som er laget for bruk
med dette produktet, må du ikke:
- Skade, modifisere, dra hardt i eller bøye ledningene eller kablene, plassere dem under
tunge gjenstander, eller utsette dem for varme eller ild.
- Bruke reisekonvertere eller adaptere som er laget for å omforme til en annen
spenningsstyrke eller med likestrøm-til-vekselstrøm-vekselrettere.
Dersom du ikke overholder disse forholdsreglene, er det fare for brann eller elektrisk støt.
• Håndter ikke støpselet når nettadapteren brukes i tordenvær. Dersom du ikke
overholder denne forholdsregelen, er det fare for elektrisk støt.
• Ikke håndter produktet med ubeskyttede hender på steder med svært høye eller lave
temperaturer. Dersom du ikke overholder denne forholdsregelen, er det fare for
brannskader eller kuldeskader.
FORSIKTIG
• Slå av dette produktet i tilfeller der bruken av det ikke er tillatt. Deaktiver trådløse
funksjoner i tilfeller der bruken av disse ikke er tillatt. Radiofrekvensbølgene som blir
sendt ut av dette produktet kan forstyrre utstyr i fly eller sykehus eller andre medisinske
fasiliteter.
• Ta ut batteriene og koble fra nettadapteren hvis dette produktet ikke skal brukes i en
lengre periode. Dersom du ikke overholder denne forholdsregelen, er det fare for brann
eller funksjonsfeil i produktet.
• Ikke berør de bevegelige delene i objektivet eller andre bevegelige deler. Dersom du
ikke overholder denne forholdsregelen, er det fare for personskade.
• Ikke avfyr blitsen når den er i kontakt med eller tett opptil huden eller gjenstander.
Dersom du ikke overholder denne forholdsregelen, er det fare for brannskader eller
brann.
• Ikke la produktet ligge på et sted hvor det blir utsatt for svært høye temperaturer i lengre
perioder, som i en stengt bil eller i direkte sollys. Dersom du ikke overholder denne
forholdsregelen, er det fare for brann eller funksjonsfeil i produktet.
Innledning
vii
FARE for batterier
• Håndter batteriene med forsiktighet. Dersom du ikke overholder de følgende
forholdsreglene, er det fare for lekkasje, overoppheting eller sprekker i batteriene, eller at
de tar fyr:
- Ikke forsøk å lade ikke-oppladbare batterier.
- Ikke utsett batterier for ild eller sterk varme.
- Ikke demonter.
- Ikke kortslutt polene ved å berøre dem med halsbånd, hårnåler eller andre
metallgjenstander.
- Ikke utsett batterier eller produktene de brukes med for kraftige fysiske støt.
• Lad opp alle EN-MH2 oppladbare batterier i hver firpakning på samme tid. Dersom du
ikke overholder denne forholdsregelen, er det fare for lekkasje, overoppheting eller
sprekker i batteriene, eller at de tar fyr.
• Hvis batterivæsken kommer i kontakt med øynene, må du rense rikelig med rent vann
og straks kontakte lege. Hvis du venter kan det oppstå skader på øyet.
ADVARSEL for batterier
• Ikke ta ut eller skad batterikapslingen. Bruk aldri batterier der kapslingen er skadet.
Dersom du ikke overholder denne forholdsregelen, er det fare for lekkasje,
overoppheting eller sprekker i batteriene, eller at de tar fyr.
• Oppbevar batterier utilgjengelige for barn. Skulle et barn komme til å svelge et batteri,
må du straks kontakte lege.
• Ikke dypp batterier i vann eller utsett dem for regn. Dersom du ikke overholder denne
forholdsregelen, er det fare for brann eller funksjonsfeil i produktet. Blir produktet vått
må du straks tørke det med et håndkle eller lignende.
• Dersom du oppdager endringer i batterier, som misfarging eller deformering, må du
straks avslutte bruken av produktet. Avslutt oppladingen av EN-MH2 oppladbare
batterier hvis de ikke lades opp innenfor den angitte tidsperioden. Dersom du ikke
overholder denne forholdsregelen, er det fare for lekkasje, overoppheting eller sprekker i
batteriene, eller at de tar fyr.
• Sett inn batteriene i riktig retning. Ikke bland gamle og nye batterier eller forskjellige
batterityper. Dersom du ikke overholder denne forholdsregelen, er det fare for lekkasje,
overoppheting eller sprekker i batteriene, eller at de tar fyr.
• Isoler batteripolene med teip før du kasserer batteriet. Dersom metallgjenstander
kommer i kontakt med polene, kan det oppstå sprekker, eller batteriet kan overopphetes
eller ta fyr. Resirkuler eller kasser batterier i samsvar med lokale forskrifter.
viii
Innledning
• Hvis batterivæsken kommer i kontakt med hud eller klær, må du straks vaske det aktuelle
området rikelig med vann. Dersom du ikke overholder denne forholdsregelen, er det
fare for irritasjon av huden.
Innledning
ix
x
Innledning
Kameradeler
Kamerahuset
2
3
4 5
10
6
11 12 13
1
14
15
16
7
9
18
8
17
Zoomkontroll
f : Vidvinkel
g : Teleobjektiv
h : Miniatyravspilling
i : Avspillingszoom
10
Skjerm
11
s (display)-knapp
12
Blitsens klarsignal
13
b (e filmopptak)-knapp
2
Utløser
14
c (avspilling)-knapp
3
Strømbryter/strømforsyningslampe
15
Multivelger
4
Funksjonsvelger
16
k (lagre valg)-knapp
5
Blits
17
l (slett)-knapp
6
m (blitsaktivering)-knapp
18
d (meny)-knapp
7
N-Mark (NFC-antenne)
8
Zoomkontroll på siden
9
q (tilbakestilling av zoom)-knapp
1
Kameradeler
1
Komme i gang
Slik fester du bærestroppen og objektivdekslet
Fest objektivdekslet til bærestroppen, og fest så stroppen til kameraet.
Fest bærestroppen på to steder.
B
Objektivdeksel
• Sett på objektivdekslet for å beskytte linsen når kameraet ikke er i bruk.
• Hvis du slår på kameraet uten å fjerne objektivdekselet, ser du meldingen "Slå kameraet av og
deretter på igjen.". Fjern objektivdekselet og slå av og på kameraet.
2
Komme i gang
Sette inn batteriene og minnekortet
3
1
4
2
6
5
78
Minnekortspor
• Hold kameraet opp ned for å hindre at batteriene faller ut, kontroller at de positive (+) og
negative (–) batteripolene er riktig innrettet og sett inn batteriene.
• Skyv inn minnekortet til det festes på plass med et klikk (5).
• Påse at du ikke setter inn batteriene eller minnekortet opp ned eller baklengs, da dette
kan forårsake feilfunksjon.
• Når du lukker dekslet, skyv det til siden mens du holder ned området som er markert med
7.
B
Formatere et minnekort
Første gang du setter et minnekort som har vært brukt i en annen enhet, inn i dette kameraet, må
du passe på å formatere det med dette kameraet.
• Merk at hvis et minnekort formateres permanent, slettes alle bilder og andre data på
minnekortet. Sørg for at du tar kopier av eventuelle bilder du vil beholde før du formaterer
minnekortet.
• Hvis du vil formatere et minnekort, trykker du på d-knappen, og velger deretter Formater
kort i oppsettmenyen (A22).
Egnede batterier
• Fire LR6/L40 alkaliske batterier (AA-størrelse) (medfølgende batterier)
• Fire FR6/L91 litiumbatterier (AA-størrelse)
• Fire oppladbare EN-MH2-Ni-MH-batterier (nikkelmetallhydrid)
Oppladbare EN-MH1-Ni-MH-batterier kan ikke brukes.
Komme i gang
3
B
Merknader om batteriene
• Ikke bland gamle og nye batterier eller batterier av forskjellige merker eller typer.
• Batterier med følgende defekter kan ikke brukes:
Batterier med etikett som
er i ferd med å løsne
B
Batterier med isolasjon
som ikke dekker området
rundt den negative polen
Batterier med en flat
negativ pol
Merknader om EN-MH2 oppladbare Ni-MH-batterier
Ved bruk av EN-MH2-batterier med kameraet må fire batterier lades om gangen ved bruk av
MH-73-batteriladeren (A28).
C
Alkaliske batterier
Ytelsen til alkaliske batterier kan variere i stor grad avhengig av merket.
Fjerne batteriene eller minnekortet
Slå av kameraet og sjekk at strømforsyningslampen og skjermen er slått av før du åpner
dekslet til batterikammeret/minnekortsporet.
• Skyv minnekortet forsiktig inn i kameraet for å løse kortet delvis ut.
• Vær forsiktig når du håndterer kameraet, batteriene og minnekortet umiddelbart etter
bruk av kameraet, da de kan være varme.
Minnekort og internminne
Kameradata, inkludert bilder og filmer, kan lagres enten på et minnekort eller i kameraets
internminne. Ta ut minnekortet for å bruke internminnet.
4
Komme i gang
Endre vinkelen på skjermen
Vinkelen på skjermen kan senkes til ca. 85° eller heves til ca. 90°.
B
Merknader om skjermen
• Ikke bruk makt når du endrer vinkelen på skjermen.
• Skjermen kan ikke beveges til venstre eller høyre.
• Sett skjermen tilbake i opprinnelig posisjon når den brukes i normale situasjoner.
Komme i gang
5
Kameraoppsett
Fjern objektivdekslet før du slår på kameraet.
1
Trykk på strømbryteren for å slå på kameraet.
• Bruk multivelgeren til å velge og justere innstillingene.
Strømbryter
Multivelger
Opp
Venstre
k-knapp
(lagre valg)
Høyre
Ned
d-knapp
• En dialogboks for valg av språk vises. Trykk på HI på
multivelgeren for å markere et språk, og trykk på kknappen for å velge det.
• Du kan når som helst endre språket med
oppsettsmenyen (A22) M Språk/Language.
Språk/Language
Avbryt
2
Når dialogboksen til høyre vises, følger du
instruksjonene under og trykker på dknappen eller k-knappen.
• Hvis du ikke skal koble til en smartenhet trådløst: Trykk
på d-knappen og gå til trinn 3.
• Hvis du skal koble til en smartenhet trådløst: Trykk på
k-knappen. Se "Tilkobling til en smartenhet
(SnapBridge)" (A13) for informasjon om prosessen
for oppsett.
3
6
Bruk SnapBridge til å sende
bilder til enh. og del dem.
Hvis du vil hoppe over og
angi SnapBridge fra Nettverksmenyen, trykk på "MENU".
Senere
Angi
Når du blir bedt om å stille kameraklokken, trykker du på HI for å
markere Ja og deretter på k-knappen.
Komme i gang
4
Marker tidssonen din og trykk på kknappen.
London, Casablanca
• Trykk på H for å slå på sommertid. Når den er på, er
tiden én time tidligere og W vises øverst på kartet.
Trykk på I for å slå av sommertid.
Tilb.
5
6
Trykk på HI for å velge et datoformat og trykk på k-knappen.
Angi gjeldende dato og klokkeslett og
trykk på k-knappen.
• Trykk på JK for å markere elementer og trykk på HI
for å endre.
• Trykk på k-knappen for å stille klokken.
Dato og tid
D
M
Å
01 01 2016
t
m
00 00
Endre
7
Velg Ja når du blir bedt om det, og trykk på k-knappen.
• Oppsettet er fullført når kameraet bytter til opptaksskjermen.
• Du kan når som helst endre tidssone og dato med oppsettsmenyen (A22) M Tidssone
og dato.
Komme i gang
7
Grunnleggende opptak og avspilling
Ta bilder
A (auto)-modus brukes her som et eksempel. A (auto)-modus muliggjør generelle
opptak under en rekke ulike opptaksforhold.
1
Roter funksjonsvelgeren til A.
• Indikator for batterinivå
b: Høyt batterinivå.
B: Lavt batterinivå.
• Antall gjenværende eksponeringer
C vises når det ikke har blitt satt inn et minnekort i
kameraet, og bildene vil bli lagret i internminnet.
• Trykk på s (display)-knappen for å veksle mellom
informasjonsvisningene på skjermen.
25m 0s
3200
Indikator for batterinivå
Antall gjenværende
eksponeringer
2
Hold kameraet i ro.
• Hold fingre og andre objekter borte fra objektivet, blitsen, AF-lampen, mikrofonen og
høyttaleren.
8
Grunnleggende opptak og avspilling
3
Komponer bildet.
• Beveg zoomkontrollen eller zoomkontrollen på siden for å endre posisjonen til
zoomobjektivet.
• Hvis motivet kommer utenfor bilderammen når tar bilder med objektivet i
teleobjektivstilling, kan du trykke på q (tilbakestilling av zoom)-knappen for å gjøre det
synlige området bredere og du kan få med motivet i bilderammen.
Zoome ut
Zoome inn
Zoome inn
Zoome ut
q-knapp
4
Trykk utløseren halvveis ned.
• Å trykke utløseren "halvveis" ned betyr å trykke ned
knappen til du føler svak motstand, og holde den der.
• Når motivet er i fokus, lyser fokusområdet eller
fokusindikatoren grønt.
• Når du bruker digital zoom, fokuserer kameraet midt i
bildefeltet, og fokusområdet vises ikke.
• Hvis fokusområdet eller fokusindikatoren blinker, betyr
det at kameraet ikke kan fokusere. Endre
komposisjonen, og trykk deretter utløseren halvveis
ned igjen.
1/250
F3
Fokusområde
5
B
Trykk så utløseren helt ned uten å løfte
fingeren.
Merknader om å lagre bilder eller filmer
Indikatoren som viser antall gjenværende eksponeringer, eller indikatoren som viser gjenværende
opptakstid, blinker mens bilder eller filmer lagres. Ikke åpne dekslet til batterikammeret/
minnekortsporet eller ta ut minnekortet eller batteriene mens en indikator blinker. Det kan
føre til at kameraet eller minnekortet blir skadet.
Grunnleggende opptak og avspilling
9
C
Auto av-funksjonen
• Når funksjoner ikke utføres i omtrent ett minutt, slår skjermen seg av, kameraet går over i
beredskapsstilling og strømforsyningslampen blinker. Kameraet slås av etter å ha vært i
beredskapsstilling i omtrent tre minutter.
• Hvis du vil slå på skjermen igjen når kameraet er i beredskapsstilling, utfør en funksjon som f.eks. å
trykke på strømbryteren eller utløseren.
C
Ved bruk av stativ
• Vi anbefaler deg å bruke et stativ for å stabilisere kameraet i følgende situasjoner:
- Når blitsen er senket på mørke steder eller ved bruk av en opptaksmodus der blitsen ikke
utløses
- Når zoomen er i en teleobjektivposisjon
• Still Foto VR til Av i oppsettmenyen (A22) for å hindre at funksjonen forårsaker feil når stativet
brukes for å stabilisere kameraet under opptak.
Bruke blitsen
I situasjoner der det er nødvendig å bruke blits, som på steder
med lite lys eller når motivet er i motlys, trykker du
m (blitsaktivering)-knappen for å heve blitsen.
• Når du ikke skal bruke blitsen mer, trykker du den forsiktig
ned til den når nedfelt posisjon med et klikk.
Ta opp filmer
Vis opptaksskjermen og trykk på b (e filmopptak)-knappen
for å starte et filmopptak. Trykk på b (e)-knappen én gang
til for å avslutte opptaket.
10
Grunnleggende opptak og avspilling
Spille av bilder
1
Trykk på c (avspilling)-knappen for å
aktivere avspillingsmodus.
• Hvis du trykker og holder nede c-knappen når
kameraet er slått av, blir kameraet slått på i
avspillingsmodus.
2
Bruk multivelgeren til å velge et bilde du
vil vise.
• Trykk og hold nede HIJK for å bla raskt gjennom
bildene.
• Trykk på s (display)-knappen for å veksle mellom
informasjonsvisningene på skjermen.
• Hvis du vil spille av et filmopptak, trykker du på
k-knappen.
• Hvis du vil gå tilbake til opptaksmodus, trykker du
på c-knappen eller utløseren.
• Når e vises i modus for avspilling på full skjerm,
kan du trykke på k-knappen for å bruke en effekt på
bildet.
Viser forrige bilde
Viser neste bilde
4/4
0004. JPG
15/11/2016 15:30
• Beveg zoomkontrollen mot g (i) i
modus for avspilling på full skjerm for å
zoome inn på et bilde.
3.0
• I modus for avspilling på full skjerm
beveger du zoomkontrollen til f (h)
for å bytte til modus for
miniatyravspilling og vise flere bilder på
skjermen.
Grunnleggende opptak og avspilling
1/20
11
Slette bilder
1
Trykk på l (slett)-knappen for å slette
bildet som vises på skjermen.
2
Trykk på HI på multivelgeren for å
velge ønsket slettemetode, og trykk
deretter på k-knappen.
Gjeldende bilde
• Trykk på d hvis du vil avslutte uten å slette.
Slett valgte bilder
Slett
Alle bilder
3
Velg Ja og trykk på k.
• Slettede bilder kan ikke gjenopprettes.
Slette 1 bilde?
Ja
Nei
B
Slette bilder i en sekvens
• Bilder som er tatt kontinuerlig, eller med flere
eksponeringskompensasjonsverdier, i kreativ modus eller
med funksjonen selvportretter i fotomontasje, lagres som en
sekvens, og kun det første bildet i sekvensen (hovedbildet)
vises i avspillingsmodusen (standardinnstilling).
• Hvis du trykker på l-knappen mens et hovedbilde vises for
en bildesekvens, slettes alle bildene i sekvensen.
• Hvis du vil slette enkeltbilder i en sekvens, trykker du på k for
å vise ett og ett. Trykk deretter på l.
C
1/5
0004.JPG
15/11/2016 15:30
Slette bildet som ble tatt i opptaksmodus
Når du bruker opptaksmodus, trykker du på l-knappen for å slette det siste bildet som ble lagret.
12
Grunnleggende opptak og avspilling
Tilkobling til en smartenhet
(SnapBridge)
Installasjon av SnapBridge-appen
Når du installerer SnapBridge-appen og oppretter en trådløs
nettverkstilkobling mellom et SnapBridge-støttet kamera og en smartenhet,
kan du laste opp bilder tatt med kameraet til smartenheten, eller bruke
smartenheten til å ta bilder (A17).
• Fremgangsmåter beskrevet ved hjelp av versjon av 2.0 av SnapBridgeappen. Bruk den nyeste versjonen av SnapBridge-appen. Fremgangsmåten kan variere
avhengig av firmware på kameraet, versjonen av SnapBridge-appen eller
operativsystemet på smartenheten.
• Hvis du trenger informasjon om bruken av smartenheten, kan du lese dokumentasjonen
som fulgte med den.
1
Installer SnapBridge-appen på smartenheten.
• Last ned appen fra Apple App Store® for iOS og fra Google Play™ for Android™. Søk etter
"snapbridge" og installer appen.
• Gå til den aktuelle nedlastingssiden for mer informasjon om OS-versjoner som støttes.
• "SnapBridge 360/170-appen" kan ikke brukes med dette kameraet.
2
Aktiver Bluetooth og Wi-Fi på smartenheten.
• Bruk SnapBridge-appen til å koble til kameraet. Du kan ikke koble til via
Bluetooth-innstillingerskjermen på smartenheten.
C
Skjermbilder i SnapBridge-appen
1 Du kan se varsler fra Nikon og Hjelp i SnapBridge-appen
samt konfigurere appens innstillinger.
2 Hovedsakelig utføre tilkoblingsinnstillinger for
smarttelefoner og kameraer.
3 Du kan vise, slette, eller dele bilder som er lastet ned fra
kameraet.
1
2
3
Tilkobling til en smartenhet (SnapBridge)
13
Tilkobling av kameraet til en smartenhet
• Bruk et oppladet batteri, slik at kameraet ikke slås av under prosessen.
• Sett inn et minnekort med nok ledig plass i kameraet.
1
Kamera: Velg Nettverksmeny (A22) M
Koble til smartenhet og trykk på
k-knappen.
• Dialogen i trinn 2 vises når du slår på kameraet for
første gang. Dette trinnet er unødvendig i så tilfelle.
Flymodus
Koble til smartenhet
Alt. for aut. sending
Wi-Fi
Bluetooth
Gjenoppr. standardinnst.
2
Kamera: Trykk på k-knappen når
dialogen til høyre vises.
Bruk SnapBridge til å sende
bilder til enh. og del dem.
Hvis du vil hoppe over og
angi SnapBridge fra Nettverksmenyen, trykk på "MENU".
Senere
• Det vises en dialog som spør om du vil bruke NFCfunksjonen. Hvis du vil bruke NFC-funksjonen, holder
du NFC-antennen på smartenheten mot Y (N-merket)
på kameraet. Når Start pairing? (Vil du starte
paring?) vises på smartenheten, trykker du på OK og
går til trinn 6. Hvis du ikke vil bruke NFC-funksjonen,
trykker du på k-knappen.
NFC-akrtivert enhet: berør
kameraet til smartenheten.
Ikke-NFC-aktiverte enheter:
trykk på "OK".
Avbryt
3
Kamera: Bekreft at dialogen til høyre vises.
• Forbered smartenheten og gå til neste trinn.
App
SnapBridge
Kamera
På smartenheten går du til appbutikken og søker etter SnapBridge.
Når det er installert, åpner du
SnapBridge.
Avbryt
14
Tilkobling til en smartenhet (SnapBridge)
Angi
Neste
4
Smartenhet: Start SnapBridge-appen og trykk på
Pair with camera (Par med kamera).
• Når dialogen for valg av kamera vises, trykker du på kameraet du
vil koble til.
• Hvis du ikke koblet til kameraet ved å trykke på Skip (Hopp
over) øverst til høyre på skjermen da du åpnet SnapBridgeappen for første gang, trykker du på Pair with camera (Par
med kamera) i A-fanen og går til trinn 5.
5
Smartenhet: Trykk på kameranavnet på Pair
with camera (Par med kamera)-skjermen.
• Hvis en dialog med forklaring av prosedyren vises når du kobler
til en iOS-enhet, bekrefter du informasjonen og trykker på
Understood (Forstått) (hvis den ikke vises, ruller du ned på
skjermen). Trykk på kameranavnet igjen når skjermen for valg av
tilbehør vises (det kan ta litt tid før kameranavnet vises).
6
Kamera/smartenhet:
Bekreft at kameraet og
smartenheten viser
samme nummer (seks
siffer).
Verifis.kode:
123456
Bekreft at den samme
verifiseringskoden vises
på smartenheten, og trykk på OK.
• For iOS vises kanskje ikke
Avbryt
nummeret på smartenheten,
avhengig av
operativsystemversjonen. Gå til trinn 7 hvis dette er tilfelle.
7
OK
Kamera/smartenhet: Trykk på
k-knappen på kameraet og PAIR
(PAR) i SnapBridge-appen.
Tilkobling til en smartenhet (SnapBridge)
15
8
Kamera/smartenhet: Fullfør konfigureringen av tilkoblingen.
Kamera: Trykk på k-knappen når dialogen til høyre vises.
Smartenhet: Trykk på OK når du ser dialogen som
bekrefter at paringen er fullført.
Kameraet og smartenheten
er tilkoblet.
SnapBridge sender bildene
til smartenheten når de er tatt.
Neste
9
Kamera: Følg instruksjonene på skjermen for å fullføre oppsettet.
• Hvis du vil registrere posisjonsdata for bilder, velger du Yes (Ja) når du blir bedt om det og
aktiverer funksjoner for posisjonsdata. Aktiver funksjoner for posisjonsdata på
smartenheten, og gå til A-fanen i SnapBridge-appen M Auto link options
(Automatisk link-alternativer) M og aktiver Synchronize location data
(Synkroniser posisjonsdata).
• Du kan også synkronisere kameraklokken til tiden som smartenheten viser ved å velge Yes
(Ja) når du blir bedt om det. I A-fanen i SnapBridge-appen M Auto link options
(Automatisk link-alternativer) M aktiverer du Synchronize clocks (Synkroniser
klokker).
Tilkoblingen av kameraet til smartenheten er fullført.
Som standard lastes stillbilder som tas med kameraet opp til smartenheten.
C
Slik finner du ut mer om bruk av SnapBridge-appen og kameraet
• Hvis du vil ha informasjon om bruk av SnapBridge-appen kan du lese hjelpeinformasjonen på
nettet (etter tilkobling finner du informasjon i SnapBridge-appmenyen M Help (Hjelp)).
https://nikonimglib.com/snbr/onlinehelp/en/index.html
• Du finner informasjon om bruk av kameraet i dokumentasjonen "Komplett bruksanvisning" (PDF)
som fulgte med det. Du kan laste ned dokumentasjonen fra nedlastingssenteret.
http://downloadcenter.nikonimglib.com
C
Hvis tilkoblingen mislykkes
• Hvis kameraet viser Kunne ikke koble til. under tilkobling
- Trykk på k-knappen og repeter fremgangsmåten fra trinn 2 (A14) i "Tilkobling av kameraet til
en smartenhet" for å koble til på nytt.
- Trykk på d-knappen for å avbryte tilkoblingen.
• Problemet kan kanskje rettes opp ved å starte appen på nytt. Lukk SnapBridge-appen helt og
trykk på appikonet for å starte appen igjen. Når appen starter, gjentar du fremgangsmåten fra
trinn 1 (A14) i "Tilkobling av kameraet til en smartenhet".
• Hvis kameraet ikke kobler til og en feil oppstår i iOS, er kameraet kanskje registrert som en enhet i
iOS. Start iOS-innstillingerappen og fjern oppføringen for enheten (kameranavnet) hvis dette er
tilfelle.
16
Tilkobling til en smartenhet (SnapBridge)
Deaktivering eller aktivering av trådløs
nettverkstilkobling
Bruk en av følgende metoder til å deaktivere eller aktivere tilkoblingen.
• Endre innstillingen i Nettverksmeny M Flymodus på kameraet. Du kan stille det til På
for å slå av alle kommunikasjonsfunksjoner på steder der trådløs kommunikasjon ikke er
tillatt.
• Endre innstillingen i Nettverksmeny M Bluetooth M Nettverkstilkobling på
kameraet.
• Bytt innstillingen i A-fanen M Auto link options (Automatisk link-alternativer) M
Auto link (Automatisk link) i SnapBridge-appen.
Du kan redusere batteribruken på smartenheten ved å deaktivere denne innstillingen.
Bildeopplasting og Fjernstyrt fotografering
Bildeopplasting
Du kan laste opp bilder på tre måter.
1
2
3
Last opp stillbilder til
smartenheten automatisk når
du tar bildene1, 2
Nettverksmeny på kameraet M Send under bildetaking
M stiller du Stillbilder til Ja.
Filmer kan ikke lastes opp automatisk.
Velg bilder i kameraet og last
dem opp til smartenheten.1, 2
Avspillingsmeny på kameraet M bruker du Merk for
opplasting til å velge bilde.
Filmer kan ikke velges for opplasting.
Bruk smartenheten til å velge
bilder på kameraet, og last dem
ned til smartenheten
A-fanen i SnapBridge-appen M trykk på Download
pictures (Last ned bilder).
En dialog angående Wi-Fi-tilkoblinger vises. Trykk på OK3 og
velg bilder.
Størrelsen på bildene som lastes opp er 2 megapiksler.
Når NettverksmenyMBluetoothMSend mens av på kameraet er satt til På, lastes bilder opp
til smartenheten automatisk selv når kameraet er slått av.
Du må kanskje velge kameraets SSID når du trykker på OK, avhengig av iOS-versjonen.
Se "Hvis en dialog angående Wi-Fi-tilkoblinger vises i iOS" (A18).
B
Om bruk mens du er koblet til Wi-Fi
• Hvis smartenheten går inn i hvilemodus eller du bytter fra SnapBridge-appen til en annen app,
avbrytes Wi-Fi-tilkoblingen.
• Enkelte funksjoner i SnapBridge-appen kan ikke brukes over Wi-Fitilkobling. Hvis du vil avbryte en Wi-Fi-tilkobling, trykker du på
A-fanen M F M Yes (Ja).
Tilkobling til en smartenhet (SnapBridge)
17
Fjernstyrt fotografering
Du kan trykke på A-fanen i SnapBridge-appen M Remote Photography (Fjernstyrt
fotografering) for å utløse kameralukkeren via smartenheten.
• Følg instruksene i SnapBridge-appen, for å bytte til en Wi-Fi-tilkobling. En dialog
angående Wi-Fi-tilkoblinger kan vises i iOS. I så tilfelle kan du se "Hvis en dialog angående
Wi-Fi-tilkoblinger vises i iOS" (A18).
Hvis en dialog angående Wi-Fi-tilkoblinger vises i iOS
SnapBridge-appen kobler vanligvis kameraet og smartenheten sammen via Bluetooth. Du
må imidlertid bytte til en Wi-Fi-tilkobling for å bruke Download pictures (Last ned bilder)
eller fjernstyrt fotografering. Du må kanskje bytte tilkobling manuelt, avhengig av iOSversjonen. I så tilfelle bruker du følgende fremgangsmåte for å konfigurere tilkoblingen.
1
Skriv ned kameraets SSID (kameranavnet som
standard) og passordet som vises på
smartenheten. Deretter trykker du på View
options (Visningsalternativer).
• Du kan endre SSID eller passord via Nettverksmeny M Wi-Fi
M Type Wi-Fi-tilkobling på kameraet. Av sikkerhetsmessige
årsaker anbefaler vi at du endrer passordet med jevne
mellomrom. Deaktiver den trådløse nettverkstilkoblingen når
du endrer passordet (A17).
2
Velg SSID-en du skrev ned i trinn 1 fra listen over
tilkoblinger.
• Når du kobler til første gang, må du skrive inn passordet du
skrev ned i trinn 1. Vær obs på riktig bruk av små og store
bokstaver. Du trenger ikke å angi passordet igjen etter at du har
koblet til for første gang.
• Wi-Fi-tilkoblingen er fullført når G vises ved siden av
kameraets SSID, som vist på skjermen til høyre. Gå tilbake til
SnapBridge-appen, og bruk appen.
18
Tilkobling til en smartenhet (SnapBridge)
Andre funksjoner
Velge en opptaksmodus
Du kan rotere funksjonsvelgeren for å stille ønsket opptakmodus på linje med
indikatormerket på kamerahus.
• A (auto)-modus
Velg denne modusen for å gjøre generelle opptak under en rekke ulike opptaksforhold.
• y, o, j, e, o, d (motivvalg)-moduser
Velg en av opptaksmodusene på bakgrunn av opptaksforholdene for å ta bilder med
passende innstillinger for disse forholdene.
- y: Trykk på d-knappen og velg en opptaksmodus.
- o (automatisk motivvalg): Kameraet gjenkjenner opptaksforholdene når du
komponerer et bilde, og du kan ta bilder med innstillinger som passer for forholdene.
- j (nattlandskap): Bruk denne modusen til å ta bilder av nattlandskap.
- e (nattportrett): Bruk denne modusen til å ta kvelds- og nattportretter som inkluderer
bakgrunnsomgivelser.
- o (motlys): Bruk denne modusen til å fotografere motiv i motlys.
- d (sport): Bruk denne modusen til å ta sportsbilder.
• s (kreativ)-modus
Kameraet lagrer fire bilder med effekter og ett bilde uten effekter, samtidig i ett opptak.
• F (Smart portrett)-modus
Bruk glamourretusjering for å forbedre personansikter ved opptak, og bruk smilutløseren
eller selvkollasjfunksjonen til å ta bilder.
• M (Kort filmkollasj)-modus
Kameraet lager en kort film som er opptil 30 sekunder lang (e 1080/30p eller
S 1080/25p) ved å ta opp og automatisk kombinere flere filmklipp som er flere
sekunder lange.
Andre funksjoner
19
C
Hjelp-visning
Beskrivelse av funksjonene vises når du endrer opptaksmodus eller når innstillingsskjermen vises.
Trykk utløseren halvveis ned for å skifte raskt til opptaksmodus. Du kan vise eller skjule beskrivelsene
ved å bruke Hjelp-visning i Skjerminnstillinger i oppsettmenyen.
20
Andre funksjoner
Velge opptaksfunksjoner med multivelgeren
Når opptaksskjermen vises, kan du trykke på H (m) J (n) I (p) K (o) på multivelgeren
for å stille inn funksjonene beskrevet nedenfor.
• m Blitsfunksjon
Når blitsen er hevet, kan blitsmodus stilles inn etter opptaksforholdene.
• n Selvutløser, Selvportrettutløser
Lukkeren utløses det angitte antallet sekunder etter at utløseren trykkes ned.
• p Makro
Bruk makro når du tar nærbilder.
• o Eksponeringskompensasjon
Du kan justere generell lysstyrke for bildet.
Funksjonene som kan endres, varierer avhengig av opptaksmodus.
Andre funksjoner
21
Menyfunksjoner
Du kan stille inn menyene oppført nedenfor ved å trykke på d (meny)-knappen.
•
•
•
•
•
A Opptaksmeny1, 2
D Filmmeny1
G Avspillingsmeny3
J Nettverksmeny
z Oppsettmeny
1
2
3
Trykk på d-knappen når opptaksskjermen vises.
Menyikoner og tilgjengelige innstillingsalternativer varierer avhengig av opptaksmodus.
Trykk på d-knappen når avspillingsskjermen vises. Menyikoner og tilgjengelige
innstillingsalternativer varierer avhengig av avspillingsmodus.
1
Trykk på d (meny)-knappen.
• Menyen vises.
2
Trykk på J på multivelgeren.
• Det gjeldende menyikonet vises i gult.
Opptaksmeny
Bildeinnstillinger
Hvitbalanse
Kontinuerlig
ISO-følsomhet
AF søkefeltfunksjon
Autofokus-modus
Menyikoner
3
Velg et menyikon, og trykk
på k-knappen.
• Menyalternativene blir valgbare.
Oppsett
Tidssone og dato
Skjerminnstillinger
Datostempel
Foto VR
AF-hjelp
Digital zoom
22
Andre funksjoner
4
Velg et menyalternativ, og trykk
på k-knappen.
• Noen menyalternativer kan ikke angis,
avhengig av gjeldende opptaksmodus
eller kameraets tilstand.
Tidssone og dato
Skjerminnstillinger
Datostempel
Foto VR
AF-hjelp
Digital zoom
5
Velg en innstilling, og trykk
på k-knappen.
• Innstillingen du har valgt, tas i bruk.
• Når du er ferdig med å bruke menyen,
trykker du på d.
• Når en meny vises, kan du bytte til
opptaksmodus ved å trykke på utløseren
eller på b (e)-knappen.
Datostempel
Dato
Dato og tid
Av
Andre funksjoner
23
Tekniske merknader
Merknader
Meldinger til forbrukere i Europa
Dette symbolet angir at elektrisk og elektronisk utstyr skal kasseres separat.
Det følgende gjelder bare for kunder i europeiske land:
• Dette produktet er beregnet for separat kassering ved et passende
kasseringssted. Ikke kasser dette produktet sammen med vanlig
husholdningsavfall.
• Separat kassering og resirkulering hjelper til med å konservere naturlige
ressurser og med å forhindre negative konsekvenser for menneskelig helse og miljøet,
hvilket ukorrekt avhending kan resultere i.
• Hvis du vil ha mer informasjon, kontakter du forhandleren eller de lokale myndighetene
som har ansvaret for avfallshåndtering.
Dette symbolet på batteriet angir at batteriene skal samles inn separat.
Det følgende gjelder bare for kunder i europeiske land:
• Alle batterier er, uavhengig av om de er merket med dette symbolet,
beregnet for separat kassering ved et passende innsamlingssted. Ikke kast
dette batteriet sammen med husholdningsavfall.
• Hvis du vil ha mer informasjon, kontakter du forhandleren eller de lokale myndighetene
som har ansvaret for avfallshåndtering.
24
Tekniske merknader
Merknader om funksjoner for trådløs
kommunikasjon
Begrensninger for trådløse enheter
Den trådløse transceiveren som følger med dette produktet er i overensstemmelse med
forskriftene i salgslandet, og er ikke ment for bruk i andre land (produkter kjøpt i EU eller
EFTA kan brukes hvor som helst innen EU og EFTA). Nikon kan ikke holdes ansvarlig for bruk i
andre land. Brukere som ikke er sikre på opprinnelig salgsland, skal kontakte det lokale
Nikon-servicesenteret eller Nikon-godkjent servicerepresentant. Denne begrensningen
gjelder kun trådløs bruk, og ikke for noen annen bruk av produktet.
Sikkerhet
Selv om en av fordelene ved produktet er at det tillater andre å koble seg til det for trådløs
utveksling av data i produktets rekkevidde, kan det følgende forekomme hvis
sikkerhetsinnstillingene ikke er aktivert:
• Datatyveri: Ondsinnede tredjeparter kan fange opp trådløse sendinger for å stjele
bruker-ID-er, passord og annen personlig informasjon.
• Uautorisert tilgang: Uautoriserte brukere kan få tilgang til nettverket og endre data eller
utføre andre ondsinnede handlinger. Merk at utformingen av trådløse nettverk kan gi
uautorisert tilgang for målrettede angrep, selv når sikkerhetsinnstillinger er aktivert. Nikon
kan ikke kan holdes ansvarlig for lekkasje av data eller informasjon som kan oppstå ved
dataoverføring.
• Ikke koble til nettverk som du ikke har tillatelse til å bruke, selv om de vises på
smarttelefonen eller nettbrettet ditt. Dette kan anses som uautorisert tilgang. Koble kun
til nettverk som du har tillatelse til å bruke.
Håndtering av personlig informasjon og ansvarsfraskrivelse
• Brukerinformasjon som er registrert og konfigurert på produktet, inkludert
tilkoblingsinnstillinger for trådløst lokalt nettverk og annen personlig informasjon, kan
endres eller mistes som en følge av driftsfeil, statisk elektrisitet, ulykke, feilfunksjon,
reparasjon eller annen håndtering. Oppbevar alltid separate kopier av viktig informasjon.
Nikon kan ikke holdes ansvarlig for direkte eller indirekte skade eller tapt profitt fra
endring eller tap av innhold som ikke kan knyttes til Nikon.
• Før avhending av dette produktet eller overføring til en annen eier, utfør Nullstill alle i
oppsettmenyen (A22) for å slette all brukerinformasjon som er registrert og konfigurert
med produktet, inkludert tilkoblingsinnstillinger for trådløst lokalt nettverk og annen
personlig informasjon.
• Nikon er ikke ansvarlig for skader som forårsakes av uautorisert bruk av dette produktet av
tredjeparter hvis produktet blir stjålet eller kommer bort.
Tekniske merknader
25
Forholdsregler ved eksport eller transport av dette produktet i utlandet
Dette produktet er underlagt United States Export Administration Regulations
(EAR)-regelverket. Det er ikke påkrevd med tillatelse fra amerikanske myndigheter for eksport
til land utenom de følgende, som i skrivende stund er underlagt handelsblokade eller
spesialkontroller: Kuba, Iran, Nord-Korea, Sudan og Syria (listen kan endres).
Melding til forbrukere i Europa
Samsvarserklæring (Europa)
Nikon Corporation erklærer herved at radioutstyret av type COOLPIX B500 er i samsvar med
direktiv 2014/53/EU.
Den fullstendige teksten til EU-samsvarserklæringen er tilgjengelig på følgende
internettadresse: https://imaging.nikon.com/support/pdf/DoC_B500.pdf.
• Maksimal utgangseffekt:
- Wi-Fi: 16,8 dBm (EIRP)
- Bluetooth: 7,8 dBm (EIRP)
- Bluetooth Lav effekt: 7,8 dBm (EIRP)
• Bruksfrekvens:
- Wi-Fi: 2412–2462 MHz (1–11 kanaler)
- Bluetooth: 2402–2480 MHz
- Bluetooth Lav effekt: 2402–2480 MHz
- NFC: 13,56 MHz
26
Tekniske merknader
Vedlikeholde produktet
Ta hensyn til forholdsreglene nevnt nedenfor og varslene i "For din sikkerhet" (Avi–ix) ved
bruk eller oppbevaring av denne enheten.
Kameraet
Ikke utsett kameraet for støt
Funksjonsfeil kan oppstå hvis produktet utsettes for sterke støt eller kraftig vibrasjon. Du må heller
ikke berøre eller bruke makt på objektivet.
Hold produktet tørt
Enheten vil bli skadet hvis den senkes ned i vann eller utsettes for høy fuktighet.
Unngå brå temperaturendringer
Raske endringer i temperaturen, for eksempel når du går inn i eller ut av et varmt hus på en kald
dag, kan forårsake kondens i kameraet. Den enkleste måten å unngå kondens på, er å legge
kameraet i et futteral eller en plastpose før det utsettes for raske endringer i temperaturen.
Hold kameraet unna sterke magnetfelter
Ikke bruk eller oppbevar kameraet i nærheten av utstyr som genererer sterk elektromagnetisk
stråling eller magnetfelt. Det kan føre til tap av data eller feilfunksjon på kameraet.
Ikke pek objektivet mot sterke lyskilder over lengre tid
Unngå å peke objektivet mot solen eller andre sterke lyskilder over lengre perioder når du bruker
eller oppbevarer kameraet. Intenst lys kan føre til forringelse av bildesensoren eller gi hvite
uskarpheter i fotografier.
Slå av produktet før du kobler fra strømkilden eller fjerner minnekortet
Ikke fjern batteriene når produktet er påslått, eller mens bildene blir lagret eller slettet. Å kutte
strømmen med makt i disse situasjonene kan føre til tap av data eller skade på minnekortet eller de
interne kretsene.
Merknader om skjermen
• Skjermer (inkludert elektroniske søkere) er konstruert med ekstrem høy nøyaktighet, der minst
99,99% fungerer og mindre enn 0,01% av pikslene mangler eller er defekte. Følgelig kan disse
skjermene inneholde piksler som alltid lyser (hvitt, rødt, blått eller grønt) eller som alltid er av
(svart). Dette er ikke en feil, og påvirker heller ikke bilder som tas opp med dette utstyret.
• Bildene på skjermen kan være vanskelige å se i sterkt lys.
• Ikke trykk på skjermen, da dette kan føre til skade eller feilfunksjon. Hvis skjermen knuses, er det
viktig at du unngår å få flytende krystaller fra skjermen på huden eller i øynene eller munnen. Pass
også på at du ikke skjærer deg på knust glass.
Tekniske merknader
27
Batterier
Forholdsregler for bruk
• Merk at batteriene kan bli varme etter bruk.
• Bruk ikke batterier etter den anbefalte utløpsdatoen.
• Ikke slå kameraet av og på gjentatte ganger med utladede batterier satt inn i kameraet.
Ta med ekstra batterier
Vi anbefaler å ha med ekstra batterier avhengig av hvor du tar opp. Det kan være vanskelig å kjøpe
batterier i visse områder.
Lade batterier
Lad opp batteriene først før du tar bilder hvis du bruker valgfrie oppladbare batterier. Batteriene er
ikke fulladet ved kjøp.
Sørg for å lese og følge advarslene i bruksanvisningene som følger med batteriladeren.
Lade opp oppladbare batterier
• Ikke bland batterier med ulike gjenværende mengder ladning, eller batterier av ulike merker eller
modeller.
• Ved bruk av EN-MH2-batterier for dette kameraet må batteriene lades fire om gangen ved bruk av
MH-73-batteriladeren. Bruk kun MH-73-batteriladeren til å lade opp EN-MH2-batterier.
• Lad kun opp EN-MH2-batterier med MH-73-batteriladeren.
• Oppladbare EN-MH1-Ni-MH-batterier kan ikke brukes.
Merknader om oppladbare Ni-MH-batterier
• Hvis du gjentatte ganger lader opp oppladbare Ni-MH-batterier når de fremdeles ikke er helt
utladet, kan meldingen Batteriet er tomt. vises for tidlig ved bruk av batteriene. Dette skyldes
"minneeffekten", der ladningsmengden batteriene kan romme reduseres midlertidig. Bruk
batteriene til de er helt utladet. Da vil de fungere som normalt igjen.
• Oppladbare Ni-MH-batterier utlades selv når de ikke brukes. Vi anbefaler at batteriene lades opp
rett før bruk.
Bruke batteriene når de er kalde
Batterikapasiteten reduseres når det er kaldt. Du vil kanskje ikke kunne slå på kameraet hvis du
bruker nesten tomme batterier i lav temperatur. Oppbevar reservebatteriene på et varmt sted og
bytt etter behov. Kalde batterier gjenvinner noe av ladingen når de blir varme.
Batteripoler
Smuss på batteripolene kan føre til at kameraet ikke virker. Hvis batteripolene blir skitne, tørk av
dem med en ren, tørr klut før bruk.
Gjenværende batteriladning
Hvis du setter utladede batterier inn i kameraet, kan det vise at batteriene har tilstrekkelige
ladninger igjen. Dette er vanlig for batterier.
28
Tekniske merknader
Gjenvinne brukte batterier
Bytt ut batteriene når de ikke virker lenger. Brukte batterier er en verdifull ressurs. Gjenvinn
batteriene i samsvar med lokale miljøvernbestemmelser.
Tekniske merknader
29
Rengjøring og oppbevaring
Rengjøring
Bruk aldri alkohol, tynner eller andre flyktige kjemikalier.
Objektiv
Unngå å ta på glassdeler med fingrene. Fjern støv eller lo ved hjelp av en
blåsebørste (vanligvis en liten enhet med en gummiball på én ende som pumpes
for å skape en luftstrøm som kommer ut av den andre enden). Fingeravtrykk og
andre flekker du ikke kan fjerne med en blåsebørste, fjerner du ved å gni av
objektivet med en myk klut. Gni forsiktig i en spiralbevegelse fra midten og utover
mot kantene. Hvis dette ikke er tilstrekkelig, rengjør du objektivet med en klut som
er fuktet lett i kommersielt tilgjengelig objektivrengjøringsmiddel.
Skjerm
Fjern støv eller lo ved hjelp av en blåsebørste. For å fjerne fingeravtrykk og andre
flekker rengjør du skjermen med myk, tørr klut. Pass på å ikke legge på trykk.
Kamerahus
Bruk en blåsebørste til å fjerne støv, skitt eller sand, og tørk deretter av med en myk,
tørr klut. Etter at kameraet har vært brukt på stranden eller ved sjøen, tørker du av
eventuell sand, støv eller salt med en klut lett fuktet med ferskvann før du tørker
kameraet grundig. Merk at fremmedlegemer inni kameraet kan forårsake
skader som ikke dekkes av garantiseddelen.
Oppbevaring
Ta ut batteriene hvis kameraet ikke skal brukes over lengre tid. Ta kameraet ut av
oppbevaring minst én gang i måneden for å forhindre at mugg eller sopp dannes.
Slå på kameraet og utløs lukkeren et par ganger før du legger det vekk igjen. Ikke oppbevar
kameraet på noen av de følgende stedene:
• steder som er dårlig ventilert eller utsatt for fuktighet over 60%
• utsatt for temperaturer over 50°C eller under –10°C
• nær elektriske apparater som genererer sterke elektromagnetiske felt, for eksempel
fjernsynsapparater eller radioer
30
Tekniske merknader
Feilsøking
Hvis ikke kameraet fungerer som forventet, kan du sjekke i listen over vanlige problemer
nedenfor før du kontakter forhandleren eller et Nikon-verksted.
Se også Komplett bruksanvisning (PDF-format) for flere detaljer om hvordan dette kameraet
skal brukes (Aii).
A
Problem
Årsak/løsning
Kameraet er på,
men reagerer ikke.
• Vent på at opptaket skal ta slutt.
• Dersom problemet vedvarer, slå av kameraet.
Dersom kameraet ikke slår seg av, ta ut og sett inn batteriet
eller batteriene på nytt, eller, dersom du bruker en
nettadapter, koble fra og koble til nettadapteren på nytt.
Merk deg at selv om data som for øyeblikket tas opp går tapt,
vil ikke data som allerede har blitt tatt opp, bli påvirket av at
du tar ut eller kobler fra strømkilden.
–
Kameraet kan ikke
slås på.
Batteriene er tomme.
3, 28
10
Kameraet slår seg
av uten varsel.
• Kameraet slås av automatisk for å spare strøm (automatisk
avstengning).
• Kameraet og batteriene vil kanskje ikke fungere korrekt i lave
temperaturer.
• Innsiden av kameraet er varm. La kameraet være av til
innsiden av kameraet har kjølt seg ned, og prøv så å slå det
på igjen.
6
10
Skjermen er blank.
• Kameraet er av.
• Kameraet slås av automatisk for å spare strøm (automatisk
avstengning).
• Blitsens klarsignal blinker når blitsen lades opp. Vent til
ladingen er fullført.
• Kameraet er koblet til en TV eller datamaskin.
• Kameraet brukes til opptak med motivvalget Multieksp.
Gjør lysere.
Kameraet blir
varmt.
Kameraet kan bli varmt når det brukes over en lengre
tidsperiode, f.eks. ved opptak av filmer, eller når det brukes på et
varmt sted. Dette er ikke en funksjonsfeil.
Tekniske merknader
28
–
–
–
–
–
31
Minnekort som kan brukes
Kameraet støtter bruk av SD-, SDHC- og SDXC-minnekort.
• Det anbefales minnekort med en nominell SD-hastighetsklasse på 6 eller raskere for
opptak av filmer. Hvis du bruker et minnekort med en lavere hastighetsklasse, kan det
hende at filmopptaket plutselig avbrytes.
• Hvis du bruker en kortleser, sørg for at den er kompatibel med minnekortet.
• Ta kontakt med produsenten for informasjon om egenskaper, bruk og
bruksbegrensninger.
Informasjon om varemerker
• Windows er enten registrerte varemerker eller varemerker for Microsoft Corporation i
USA og/eller andre land.
• Bluetooth®-ordmerket og Bluetooth-logoer er registrerte varemerker som tilhører
Bluetooth SIG, Inc. og all bruk av slike merker av Nikon Corporation er lisensiert.
• Apple®, App Store®, Apple-logoene, Mac, OS X, macOS, iPhone®, iPad®, iPod touch® og
iBooks er varemerker eller registrerte varemerker som tilhører Apple Inc., i USA og andre
land.
• Android, Google Play og Google Play-logoen er varemerker som tilhører Google LLC.
Android-roboten er gjenprodusert eller modifisert fra arbeider som er utviklet av Google,
og brukes i samsvar med vilkårene som er oppført i Lisens for Creative Commons 3.0
Attribution.
• iOS er et varemerke eller registrert varemerke som tilhører Cisco Systems, Inc., i USA og/
eller andre land, og brukes på lisens.
• Adobe, Adobe-logoen og Reader er enten registrerte varemerker eller varemerker for
Adobe i USA og/eller andre land.
• SDXC-, SDHC- og SD-logoene er varemerker for SD-3C, LLC.
• PictBridge er et varemerke.
• HDMI, HDMI-logoen og High-Definition Multimedia Interface er varemerker eller
registrerte varemerker som tilhører HDMI Licensing, LLC.
• Wi-Fi og Wi-Fi-logoen er varemerker eller registrerte varemerker som tilhører Wi-Fi
Alliance.
• N-Mark er et varemerke eller registrert varemerke for NFC Forum, Inc, i USA og i andre
land.
• Alle andre varemerker som nevnes i denne bruksanvisningen eller annen dokumentasjon
som fulgte med Nikon-produktet, er varemerker eller registrerte varemerker som tilhører
de respektive eierne.
32
Tekniske merknader
“Made for iPod,” “Made for iPhone,” and “Made for iPad” mean that an electronic
accessory has been designed to connect specifically to iPod, iPhone, or iPad, respectively,
and has been certified by the developer to meet Apple performance standards. Apple is
not responsible for the operation of this device or its compliance with safety and
regulatory standards. Please note that the use of this accessory with iPod, iPhone, or iPad
may affect wireless performance.
AVC Patent Portfolio License
Dette produktet er lisensiert under AVC Patent Portfolio License for personlig og
ikke-kommersiell bruk av en konsument for å (i) kode video i samsvar med AVC-standarden
("AVC-video") og/eller (ii) avkode AVC-video som ble kodet av en konsument som var
engasjert i personlig og ikke-kommersiell aktivitet og/eller ble innhentet fra en videotilbyder
som har lisens til å yte AVC-video. Ingen lisens gis eller antydes for noen annen bruk.
Du kan få mer informasjon fra MPEG LA, L.L.C.
Se http://www.mpegla.com.
FreeType-lisens (FreeType2)
Deler av denne programvaren er opphavsrettslig beskyttet under copyright © for 2012 The
FreeType Project (http://www.freetype.org). Ettertrykk forbudt.
MIT-lisens (HarfBuzz)
Deler av denne programvaren er opphavsrettslig beskyttet under copyright © for 2016 The
HarfBuzz Project (http://www.freedesktop.org/wiki/Software/HarfBuzz). Ettertrykk forbudt.
Tekniske merknader
33
Garantibetingelser - Nikons europeiske
servicegaranti
Kjære Nikonkunde!
Vi takker for at du kjøpte dette Nikon-produktet. Hvis Nikon-produktet ditt skulle
trenge vedlikehold som faller inn under servicegarantien, kan du kontakte
forhandleren eller et medlem av vårt autoriserte servicenettverk innenfor
salgsområdet til Nikon Europe B.V. (Europa/ Russland/andre). Se detaljer under:
http://www.europe-nikon.com/support
Vi anbefaler at du leser bruksanvisningen nøye før du tar kontakt med
forhandleren eller vårt autoriserte servicenettverk for å unngå unødige
problemer.
Garantien for Nikon-utstyr gjelder enhver produksjonsfeil ett år fra kjøpsdato.
Hvis du i løpet av denne garantiperioden opplever at produktet ikke fungerer
som det skal på grunn av materialsvikt eller feil under selve produksjonen, vil vårt
autoriserte servicenettverk innenfor salgsområdet til Nikon Europe B.V. reparere
produktet, uten material- eller arbeidskostnader, på de vilkårene som er
beskrevet under. Nikon forbeholder seg retten til, etter skjønn, å erstatte eller
reparere produktet.
1. Garantien gjelder bare ved fremleggelse av hele garantikortet og den
originale bestillingen, eller kvitteringen med kjøpsdato, produktnavn og navn
på forhandleren, sammen med produktet. Nikon forbeholder seg retten til å
avslå gratis garantiservice dersom dokumentet ovenfor ikke kan fremlegges
eller hvis teksten er ufullstendig eller uleselig.
2. Garantien dekker ikke:
• nødvendig vedlikehold og reparasjon eller utskiftning av deler som følge av
vanlig bruk og slitasje.
• endringer som har til hensikt å oppgradere produktet fra sitt vanlige
bruksområde, som beskrevet i bruksanvisningene, uten skriftlig
forhåndstillatelse fra Nikon.
• transportkostnader og risikoer som følger av transport i direkte eller
indirekte forbindelse med garantien.
34
Tekniske merknader
• enhver skade som følger av endringer eller tilpassinger som gjøres ved
produktet, uten forhåndstillatelse fra Nikon, for å tilpasse produktet
nasjonale tekniske standarder i andre land enn de som produktet
opprinnelig var utviklet og/eller produsert for.
3. Garantien gjelder ikke i tilfeller av:
• skade som følger av feil bruk inkludert, men ikke begrenset til, bruk av
produktet til andre enn normale formål og i følge bruksanvisningen om
riktig bruk og vedlikehold, og installasjon eller bruk av produktet på en
måte som ikke følger sikkerhetsstandarder i landet der det brukes.
• skade som følge av ulykker inkludert, men ikke begrenset til, vann, ild,
feilbruk eller forsømmelse.
• endring av, skade på eller fjerning av modell- eller serienummeret på
produktet.
• skade som følge av reparasjoner eller tilpassinger som har blitt utført av
uautoriserte servicebedrifter eller -personer.
• mangler ved ethvert system som produktet er del av eller som det brukes
sammen med.
4. Denne servicegarantien påvirker ikke forbrukerens lovbestemte rettigheter
etter gjeldende, nasjonale lover eller forbrukerens rettigheter som følger av
kjøpskontrakten.
Merknad: Du kan finne en oversikt over alle autoriserte Nikon-verksteder online
ved å følge denne koblingen
(http://www.europe-nikon.com/service/).
Tekniske merknader
35
36
Tekniske merknader
Tekniske merknader
37
Ingen kopiering eller reproduksjon av noen art skal foretas av
denne veiledningen, hverken i sin helhet eller av enkeltdeler
(med unntak av korte henvisninger i artikler eller anmeldelser)
uten skriftlig godkjennelse fra NIKON CORPORATION.
CT8K08(1A)
6MN6671A-08
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising