Nikon | COOLPIX W300 | Nikon COOLPIX W300 Hurtigveiledning

Nikon COOLPIX W300 Hurtigveiledning
DIGITALKAMERA
Hurtigveiledning
Innledning
Kameradelene
Komme i gang
Grunnleggende opptaks- og avspillingsoperasjoner
Andre funksjoner
Tekniske merknader
ii
1
2
9
15
21
• Les denne bruksanvisningen nøye før du bruker
kameraet.
• For å sikre riktig bruk av kameraet, sørg for at du leser For
din sikkerhet (side vi) og <Viktig> Om støtsikker,
vannsikker og støvsikker ytelse og kondens (side ix).
• Oppbevar denne bruksanvisningen på et tilgjengelig sted
med tanke på fremtidig bruk etter at du har lest den.
Innledning
Les dette først
Takk for at du kjøpte Nikon COOLPIX W300-digitalkameraet.
Laste ned "Komplett bruksanvisning"
Den komplette bruksanvisningen (PDF-format) gir deg informasjon om bruk av dette
produktet på flere språk. Last ned den komplette bruksanvisningen fra nedlastingssenteret vårt
på nettadressen nedenfor og lagre den på mobilenheten eller datamaskinen din for fremtidig
bruk.
• Den komplette bruksanvisningen kan leses via Adobe Acrobat Reader (som kan lastes
ned fra Adobe-nettstedet) eller iBooks (en iOS-app).
Last ned Nikon-programvare
For datamaskinen
Last ned programvaren fra nedlastingssenteret vårt på nettadressen nedenfor.
• ViewNX-i: Programvare som kan brukes til å overføre bilder og film til datamaskinen din
for visning og redigering.
For smartenheter
• SnapBridge: Når du oppretter en trådløs nettverkstilkobling, kan du bruke denne appen
til å laste opp bilder og filmer til smartenheten din. Les “SnapBridge
Tilkoblingsveiledning” for informasjon om hvordan du laster ned appen og oppretter en
tilkobling.
Gå til nedlastingssenteret vårt
http://downloadcenter.nikonimglib.com
Gå til nettstedet vårt for å laste ned bruksanvisninger for
Nikon-bildeprodukter, -programvare eller -firmware.
Nikon-brukerstøtte
Besøk siden under for å registrere kameraet ditt og holde deg oppdatert om den siste
produktinformasjonen. Du finner svar på ofte stilte spørsmål på denne siden, og kan kontakte oss
for teknisk hjelp.
http://www.europe-nikon.com/support
COOLPIX W300 Model Name: N16D3
ii
Innledning
Bekrefte pakkens innhold
Hvis noen av artiklene mangler, må du kontakte butikken der du kjøpte kameraet.
COOLPIX W300
Digitalkamera
Kamerastropp for bruk på
land
Oppladbart Li-ion-batteri
EN-EL12
Nettadapter for lading
EH-73P1
USB-kabel UC-E21
Børste2
Hurtigveiledning (denne
bruksanvisningen)
SnapBridge
Tilkoblingsveiledning
Garantiseddel (trykket på
baksiden av denne
bruksanvisningen)
1 En universaladapter er inkludert hvis kameraet ble kjøpt i et land eller en region der denne er
nødvendig. Typen universaladapter varierer avhengig av landet eller regionen kameraet ble
kjøpt i (A5).
2 Børsten brukes for rengjøring av den vannsikre pakningen.
MERKNAD:
• Tilbehør er ikke vannsikre.
• Minnekort følger ikke med kameraet. SD-, SDHC- og SDXC-minnekort henvises til som
"minnekort" i denne bruksanvisningen.
Innledning
iii
Informasjon og forholdsregler
Livslang læring
Som et ledd i Nikon sitt engasjement i "livslang læring" for pågående produktstøtte og opplæring,
finner du kontinuerlig oppdatert informasjon på følgende nettsteder:
• For brukere i USA: http://www.nikonusa.com/
• For brukere i Europa: http://www.europe-nikon.com/support/
• For brukere i Asia, Oseania, Midtøsten og Afrika: http://www.nikon-asia.com/
Besøk disse websidene for å finne oppdatert informasjon om produkter, tips, svar på vanlige
spørsmål (FAQ-sider) og generelle råd om fotografering. Du kan få mer informasjon fra
Nikon-representanten i ditt område. Du finner kontaktinformasjon ved å gå til websiden nedenfor.
http://imaging.nikon.com/
Bruk bare originalt elektronisk tilbehør fra Nikon
Nikon COOLPIX-digitalkameraer bygger på avansert teknologi og inneholder kompliserte
elektroniske kretser. Bruk bare originalt elektronisk tilbehør (inkludert batteriladere, batterier,
nettadaptere for lading, nettadaptere og USB-kabler) fra Nikon som er sertifisert og godkjent av
Nikon spesielt for bruk med dette Nikon-digitalkameraet. Dette tilbehøret er konstruert slik at det
tilfredsstiller kravene til riktig og sikker bruk av de elektroniske kretsene.
BRUK AV ELEKTRONISK TILBEHØR SOM IKKE ER FRA NIKON KAN FØRE TIL SKADER PÅ KAMERAET OG
KAN ANNULLERE NIKON-GARANTIEN DIN.
Bruk av oppladbare litium-ion batteri fra tredjeparter som ikke har det holografiske seglet fra Nikon
kan forstyrre med kameraets normale operasjon eller føre til at batteriene overoppheter, tar fyr,
sprekker eller lekker.
Holografisk segl: Kjennetegner
enheten som et autentisk Nikon-produkt.
Hvis du vil ha mer informasjon om Nikon-tilbehør, kontakter du en lokal, autorisert
Nikon-forhandler.
Før du tar viktige bilder
Før du tar bilder på spesielle anledninger (som bryllup eller før du tar kameraet med deg på en
reise), ta et prøvebilde for å sjekke at kameraet fungerer som normalt. Nikon vil ikke holdes ansvarlig
for skader eller tapte inntekter som kan oppstå fra feil med produktet.
iv
Innledning
Om håndbøkene
• Ingen deler av bruksanvisningene som følger med dette produktet, kan reproduseres, overføres,
omgjøres til et annet format, lagres i et arkivsystem, eller oversettes til noe språk på noen måte
eller i noen som helst form, uten skriftlig tillatelse fra Nikon.
• Illustrasjoner og skjerminnhold som vises i denne bruksanvisningen, kan variere i forhold til det
faktiske produktet.
• Nikon forbeholder seg retten til når som helst og uten varsel å endre spesifikasjonene for
maskinvaren og programvaren som er beskrevet i disse bruksanvisningene.
• Nikon kan ikke holdes ansvarlig for skader som skyldes bruk av dette produktet.
• Selv om vi har gjort alt vi kan for å sørge for at informasjonen i disse bruksanvisningene er
nøyaktig og fullstendig, vil vi sette pris på om du kan melde fra om eventuelle feil eller mangler til
Nikon-representanten i området ditt (adresse står oppgitt separat).
Overhold opphavsrettmerknadene
I henhold til lov om opphavsrett, kan du ikke bruke fotografier eller opptak av opphavsrettslig
beskyttede verker som er tatt med kameraet uten tillatelse fra rettighetshaver. Unntak gjelder
personlig bruk, men merk at selv personlig bruk kan være begrenset når det gjelder fotografier eller
opptak av utstillinger eller konserter.
Kassering av datalagringsenheter
Merk at selv om du sletter bilder eller formaterer datalagringsenheter, for eksempel minnekort eller
innebygd kameraminne, slettes ikke de opprinnelige bildedataene fullstendig. Slettede filer kan
noen ganger gjenopprettes fra kasserte lagringsenheter ved hjelp av kommersiell programvare.
Dette kan potensielt føre til misbruk av personlige bildedata. Det er brukerens ansvar å sørge for at
dataene er sikret.
Før du kasserer en datalagringsenhet eller overfører eierskapet til en annen person, skal alle
kamerainnstillingene nullstilles i Nullstill alle i oppsettmenyen (A19). Etter nullstillingen skal alle
data i enheten slettes ved hjelp av kommersiell programvare for sletting av data eller formatering av
enheten i Formater minne eller Formater kort i oppsettmenyen (A19), og deretter fylles med
bilder som ikke inneholder privat informasjon (f.eks. bilder av himmelen).
Du må passe nøye på å unngå personskade eller skade på eiendom når du fysisk ødelegger
minnekort.
For COOLPIX W300, håndteres loggdata lagret på minnekortet på samme måte som annen data.
For å slette loggdata som er oppnådd, men ikke lagret på minnekortet, velg Opprett logg M
Avslutt alle logger M Slett logger.
Samsvarsmerking
Følg fremgangsmåten under for å vise noen av konformitetsmerkene som kameraet overholder
med.
Trykk på d-knappen M z-menyikonet M Samsvarsmerking M k-knappen
Innledning
v
For din sikkerhet
For å forhindre skade på eiendom eller personskade, enten på deg selv eller andre, må du
lese "For din sikkerhet" i sin helhet før du bruker dette produktet.
Oppbevar disse sikkerhetsinstruksene der alle som bruker dette produktet kan lese dem.
FARE
Dersom du ikke overholder forholdsregler
som er markert med dette ikonet, er det stor
fare for død eller alvorlig personskade.
ADVARSEL
Dersom du ikke overholder forholdsregler
som er markert med dette ikonet, kan det
resultere i død eller alvorlig personskade.
FORSIKTIG
Dersom du ikke overholder forholdsregler
som er markert med dette ikonet, er det fare
for personskade eller skade på eiendom.
ADVARSEL
• Ikke bruk mens du går eller fører et kjøretøy. Hvis du ikke følger denne
forholdsregelen, kan det føre til ulykker eller annen skade.
• Ikke demonter eller endre på dette produktet. Ikke berør innvendige deler som
blir eksponert etter et fall eller en annen ulykke. Dersom du ikke overholder disse
forholdsreglene, er det fare for elektrisk støt eller andre personskader.
• Skulle du oppdage avvik, som røyk, varme eller uvanlig lukt fra produktet, må
du straks koble fra batteriet eller strømforsyningen. Hvis du fortsetter å bruke
produktet, kan det oppstå brann, som kan medføre brannskader eller andre
personskader.
• Ikke håndter pluggen med våte hender. Hvis du ikke følger denne forholdsregelen,
kan det resultere i brann eller elektrisk støt.
• Ikke la huden være i kontakt med dette produktet i lengre tid så lenge den er
på eller plugget inn. Dersom du ikke overholder denne forholdsregelen, er det fare for
lavtemperaturbrannskader.
• Ikke bruk dette produktet i nærheten av brannfarlig støv eller gass, som
propan, bensin eller aerosoler. Dersom du ikke overholder denne forholdsregelen, er
det fare for eksplosjon eller brann.
• Ikke rett blitsen, AF-lampen, LED-lampen eller filmlyset mot en person som
betjener et motorkjøretøy. Dersom du ikke overholder denne forholdsregelen, er det
fare for ulykker.
vi
Innledning
• Oppbevar dette produktet utilgjengelig for barn. Dersom du ikke overholder
denne forholdsregelen, er det fare for personskade eller funksjonsfeil i produktet. Vær
også oppmerksom på at små deler medfører kvelningsfare. Dersom et barn svelger noe
av dette produktet, må du øyeblikkelig kontakte lege.
• Ikke vikle, sno eller tvinn nakkeremmene rundt halsen. Dersom du ikke
overholder denne forholdsregelen, er det fare for ulykker.
• Ikke bruk batterier, ladere, nettadaptere eller USB-kabler som ikke spesifikt er
laget for bruk med dette produktet. Når du bruker batterier, ladere,
nettadaptere og USB-kabler som er laget for bruk med dette produktet, må du
ikke:
- Skade, modifisere, dra hardt i eller bøye ledningene eller kablene, plassere
dem under tunge gjenstander, eller utsette dem for varme eller ild.
- Bruke reisekonvertere eller adaptere som er laget for å omforme til en
annen spenningsstyrke eller med likestrøm-til-vekselstrøm-vekselrettere.
Dersom du ikke overholder disse forholdsreglene, er det fare for brann eller elektrisk støt.
• Ikke håndter pluggen når du lader produktet eller bruker nettadapteren på
dager med tordenvær. Dersom du ikke overholder denne forholdsregelen, er det fare
for elektrisk støt.
• Ikke håndter produktet med ubeskyttede hender på steder med svært høye
eller lave temperaturer. Hvis du ikke følger denne forholdsregelen, kan dette resultere
i brannsår eller frostbitt.
FORSIKTIG
• Ikke la objektivet peke mot solen eller andre sterke lyskilder. Lyset som blir
fokusert av objektivet kan forårsake brann og skade produktets indre deler.
Pass på at solen er et godt stykke utenfor bildet når du tar bilder av motiver i motlys.
• Slå av dette produktet i tilfeller der bruken av det ikke er tillatt. Deaktiver
funksjonene for opptak av stedsdata. Avslutt loggopptak. Deaktiver trådløse
funksjoner i tilfeller der bruken av disse ikke er tillatt. Radiofrekvensbølgene som
blir sendt ut av dette produktet kan forstyrre utstyr i fly eller sykehus eller andre
medisinske fasiliteter.
• Ta ut batteriet og koble fra nettadapteren hvis dette produktet ikke skal
brukes i en lengre periode. Dersom du ikke overholder denne forholdsregelen, er det
fare for brann eller funksjonsfeil i produktet.
• Ikke avfyr blitsen når den er i kontakt med eller tett opptil huden eller
gjenstander. Dersom du ikke overholder denne forholdsregelen, er det fare for
brannskader eller brann.
• Ikke se direkte på AF-lampen, LED-lampen eller filmlyset. Dette kan skade øynene
eller gi synsskader.
Innledning
vii
• Ikke la produktet ligge på et sted hvor det blir utsatt for svært høye
temperaturer i lengre perioder, som i en stengt bil eller i direkte sollys. Dersom
du ikke overholder denne forholdsregelen, er det fare for brann eller funksjonsfeil i
produktet.
FARE for batterier
• Håndter batteriene med forsiktighet. Dersom du ikke overholder de følgende
forholdsreglene, er det fare for lekkasje, overoppheting eller sprekker i batteriene, eller at
de tar fyr:
- Bruk kun oppladbare batterier som er godkjent for bruk med dette produktet.
- Ikke utsett batterier for ild eller sterk varme.
- Ikke demonter.
- Ikke kortslutt polene ved å berøre dem med halsbånd, hårnåler eller andre
metallgjenstander.
- Ikke utsett batterier eller produktene de brukes med for kraftige fysiske støt.
• Lad batteriene i.h.t. den angitte metoden. Dersom du ikke overholder denne
forholdsregelen, er det fare for lekkasje, overoppheting eller sprekker i batteriene, eller at de
tar fyr.
• Hvis batterivæsken kommer i kontakt med øynene, må du rense rikelig med
rent vann og straks kontakte lege. Hvis du venter kan det oppstå skader på øyet.
ADVARSEL for batterier
• Oppbevar batterier utilgjengelige for barn. Skulle et barn komme til å svelge et
batteri, må du straks kontakte lege.
• Ikke dukk dette produktet i vann eller utsett det for regn. Dersom du ikke
overholder denne forholdsregelen, er det fare for brann eller funksjonsfeil i produktet.
Blir produktet vått må du straks tørke det med et håndkle eller lignende.
• Avbryt bruken øyeblikkelig hvis du merker at batteriet er blitt misfarget,
deformert eller endret på andre måter. Avslutt oppladingen hvis batteriene ikke
lades opp innenfor den angitte tidsperioden. Manglende etterlevelse av disse
forholdsreglene kan medføre batterilekkasje, overoppheting, sprekking eller brann.
• Isoler batteripolene med teip før du kasserer batteriet. Dersom metallgjenstander
kommer i kontakt med polene, kan det oppstå sprekker, eller batteriet kan overopphetes
eller ta fyr. Resirkuler eller kasser batterier i samsvar med lokale forskrifter.
• Hvis batterivæsken kommer i kontakt med hud eller klær, må du straks vaske
det aktuelle området rikelig med vann. Dersom du ikke overholder denne
forholdsregelen, er det fare for irritasjon av huden.
viii
Innledning
<Viktig> Om støtsikker, vannsikker og støvsikker
ytelse og kondens
• Den støtsikre, vannsikre og støvsikre ytelsen som beskrives her, garanterer ikke at
kameraet vil forbli fullstendig vanntett eller at det aldri skades eller aldri oppstår
problemer under alle forhold.
• Ikke utsett kameraet for store støt, vibrasjon eller trykk ved å slippe det, slå det eller
plassere en tung gjenstand på det. Manglende evne til å overholde denne
forholdsregelen kan deformere kameraet, føre til at vann trenger inn i kameraet eller
skade de lufttette forseglingene, som fører til feilfunksjon på kameraet.
• Nikon-garantien dekker ikke problemer forårsaket av at vann trenger inn i kameraet som
skyldes feil håndtering av kameraet.
Om støtsikker ytelse
Dette kameraet har bestått Nikons interne test (test av fall fra en høyde på 240 cm på 5 cm
tykk kryssfinérplate) som overholder standarden MIL-STD 810F Method 516.5-Shock*.
Endringer i utseende, som at maling flasser av og deformering av fallstøtdelen er ikke
underlagt Nikons interne test.
* Standard testmetode for forsvarsdepartementet i USA.
Denne testen defineres ved å forberede fem kameraer og sørge for at minst ett av de fem
kameraene består testen når de slippes i 26 retninger (åtte hjørner, tolv kanter og seks overflater)
fra en høyde på 122 cm.
Om vannsikker og støvsikker ytelse
Kameraet tilsvarer JIS/IEC vannsikker klasse 8 (IPX8) og JIS/IEC støvsikker klasse 6 (IP6X) og
kan brukes til å ta bilder under vann ved en dybde på 30 m i opptil 60 minutter.*
* Denne rangeringen indikerer at kameraet har blitt designet til å motstå det oppgitte vanntrykket
i den oppgitte tidsperioden når kameraet brukes i henhold til metodene som er oppgitt av
Nikon.
- Den vannsikre ytelsen til dette kameraet er bare testet i ferskvann (svømmebasseng, elver og
innsjøer) og saltvann.
- Kameraets indre deler er ikke vannsikre. Vann som trenger inn i kameraet kan føre til at
komponentene ruster, som gir store reparasjonskostnader eller uopprettelig skade.
- Tilbehør er ikke vannsikre.
B
Forhåndsregler for rengjøring
• Ikke lag hull på mikrofonen eller høyttaleråpningene med en skarp gjenstand. Hvis kameraet er
skadet på innsiden, forringes den vannsikre ytelsen.
• Ikke bruk såpe, nøytrale rengjøringsmidler eller kjemikalier som benzen under rengjøring.
Innledning
ix
Om støtsikker, vannsikker og støvsikker ytelse
• Ikke slipp kameraet i bakken, slå det mot en hard gjenstand som en stein, eller kast det
mot en vannoverflate.
• Ikke utsett kameraet for støt når du bruker det under vann.
- Ikke utsett kameraet for vanntrykk ved å la det ligge under en stri eller foss.
- Ikke utsett kameraet for større dybder enn 30 m under vann.
- Sørg for at du ikke slipper kameraet under vann. Dette kameraet flyter ikke i vann.
• Ikke bruk kameraet kontinuerlig i over 60 minutter.
• Ikke sett inn et minnekort eller et batteri i kameraet som er vått.
- Ikke åpne dekselet til batterikammeret/minnekortsporet når kameraet eller hendene
dine er våte. Dette kan føre til at vann trenger inn i kameraet eller føre til en
feilfunksjon.
• Ikke åpne dekslet til batterikammeret/minnekortsporet under vann.
• Hvis fuktighet som vanndråper fester seg til
utsiden av kameraet eller innsiden av
dekslet til batterikammeret/
minnekortsporet, tørk straks av med en myk
og tørr klut.
- Hvis en fremmedgjenstand sitter fast på
utsiden av kameraet eller inni dekslet til
batterikammeret/minnekortsporet, må
du straks fjerne denne med en
blåsebørste eller myk klut.
- Hvis en fremmedgjenstand sitter fast på
Vannsikker pakning
den vannsikre pakningen inni dekslet til
batterikammeret/minnekortsporet,
fjerner du den med børsten som følger
med. Ikke bruk børsten som følger med
til noe annet enn å rengjøre den
vannsikre pakningen.
• Ikke legg kameraet i kalde forhold eller på
steder som er varmere enn 40°C i lengre
perioder.
- Dette kan føre til forringelse av den
vannsikre ytelsen.
- Når du bruker kameraet under vann, må du sikre at vanntemperaturen er mellom 0°C
og 40°C.
• Ikke bruk kameraet i varme kilder.
x
Innledning
Før du bruker kameraet under vann
Kontroller de følgende tingene før du bruker kameraet under vann.
• Fjern kamerastroppen for bruk på land.
• Sørg for at det ikke er noen fremmedgjenstander inni dekslet til batterikammeret/
minnekortsporet.
• Sørg for at den vannsikre pakningen i dekslet til batterikammeret/minnekortsporet ikke
er sprukket eller deformert.
- Sørg for at den vannsikre pakningen ikke kommer løs fra kameraet.
• Sørg for at dekslet til batterikammeret/minnekortsporet er godt lukket.
- Sørg for at låseindikatoren indikerer "Lukket".
Om driftstemperatur, fuktighet og kondens
Driften til dette kameraet har blitt testet ved temperaturer fra –10°C til +40°C.
Når du bruker kameraet i kalde klimaforhold eller høye områder, vær obs på følgende
forholdsregler.
• Batteriytelsen er midlertidig dårligere i kalde temperaturer. Hold kameraet og batteriene
varme under klærne før bruk.
• Kameraytelsen kan være midlertidig dårligere hvis det utsettes for ekstrem kulde i lengre
perioder. For eksempel kan skjermen bli mørkere enn normalt rett etter at kameraet er
slått på eller spøkelsesbilder kan dannes.
● Miljøforhold som sannsynligvis fører til kondens
Tåkedannelse (kondens) kan skje på innsiden av skjermen eller objektivet i følgende
miljøforhold hvor det er store temperaturendringer eller høy fuktighet. Dette er ikke en
kamerafeil eller defekt.
• Kameraet plutselig plasseres i kaldt vann etter å ha vært på en varm plass på land.
• Kameraet føres til et varmt sted som inni en bygning fra kaldt klima utendørs.
• Dekslet til batterikammeret/minnekortsporet åpnes eller lukkes i et miljø med høy
fuktighet.
● Reduser kondens
• Åpne dekselet til batterikammeret/minnekortsporet, plasser kameraet og et
dehydreringsmiddel i en beholder (f.eks. en plastpose) og forsegle beholderen.
Det er mindre sannsynlig at kondens oppstår hvis fuktigheten på innsiden av kameraet er
redusert.
• Før du bruker kameraet under vann, må du unngå å oppbevare det på steder det kan
varmes opp (f.eks. i direkte sollys).
Hvis du senker kameraet under vann mens det er varmt, kan den plutselige
temperaturendringen føre til kondens.
Innledning
xi
● Fjerne tåken
• Slå av kameraet og åpne dekselet til batterikammeret/minnekortsporet på et sted der
temperaturen er stabil (unngå steder med høy temperatur, høy luftfuktighet, sand eller
støv).
For å fjerne tåken, fjern batteriet og minnekortet, og la dekslet til batterikammeret/
minnekortsporet være åpent for å la kameraet tilpasse seg omgivelsestemperaturen.
Inspeksjon og reparasjon
• Hvis kameraet er utsatt for støt, anbefales det at du kontakter forhandleren eller en
Nikon-autorisert servicerepresentant for å bekrefte den vannsikre ytelsen (kostnadsbelagt
tjeneste).
• Hvis den vannsikre pakningen begynner å svekkes, ta kontakt med forhandleren eller en
Nikon-autorisert servicerepresentant. Den vannsikre ytelsen til den vannsikre pakningen
kan svekkes etter ett år.
• Hvis vann trenger inn i kameraet, må du umiddelbart slutte å bruke det og ta kontakt
med en Nikon-autorisert servicerepresentant.
xii
Innledning
Kameradelene
Kamerahuset
1 2 3
4
4
8
9 10 11
12
13
14
15
19
18
17
6
5
1
2
3
7
Utløser
Strømbryter/strømforsyningslampe
16
9
10
Ladelampe
Blitslys
11
12
13
14
15
16
17
18
19
b-knapp (e filmopptak)
Blits
LED-lampe
Selvutløserlampe
AF-lampe
Filmlys
5
Lås på deksel til batterikammer/
minnekortspor
6
Utkaster for deksel til batterikammer/
minnekortspor
7
8
Skjerm
A-knapp (opptaksfunksjon)
Zoomkontroll
c (avspilling)-knapp
Multivelger*
k (lagre valg)-knapp
l (slett)-knapp
d (meny)-knapp
r (LED-lampe)-knapp
V (betjening)-knapp
q (verktøy)-knapp
* I denne bruksanvisningen er å trykke opp, ned, venstre eller høyre på multivelgeren angitt som
H, I, J eller K.
Kameradelene
1
Komme i gang
Slik fester du kamerastroppen for bruk på land
Fjern bærestroppen for bruk på land før du bruker kameraet under vann.
2
Komme i gang
Sett inn batteriet og minnekortet
Batterilås
Minnekortspor
4
2
1
3
5
8
6
7
• Trykk på utkasteren på dekselet til batterikammeret/minnekortsporet (1) og drei låsen
på dekselet til batterikammeret/minnekortsporet (2) for å åpne dekselet (3).
• Med batteriets positive og negative terminaler satt i riktig retning, flytt den oransje
batterilåsen (4), og sett batteriet helt inn (5).
• Skyv inn minnekortet inntil det festes på plass med et klikk (6).
• Vær forsiktig så du ikke setter batteriet eller minnekortet inn opp ned eller baklengs, da
dette kan føre til feil.
• Lukk dekslet til batterikammeret/minnekortsporet (7) og, mens du presser det ned mot
kameraet slik at den røde delen på siden av dekslet er skjult, drei låsen på dekslet til
batterikammeret/minnekortsporet inntil den klikker på plass (8).
Sørg for at dekselet er lukket helt.
• Hvis bryteren for skrivebeskyttelse på minnekortet er låst, kan du ikke ta bilder, slette
bilder eller formatere minnekortet.
• Kameradata, inkludert bilder og filmer, kan lagres enten på et minnekort eller i
internminnet. Fjern minnekortet når du vil bruke internminnet.
B
Om vannsikker og støvsikker ytelse
Se "Om støtsikker, vannsikker og støvsikker ytelse" (Ax) hvis du vil ha mer informasjon.
B
Om lukking av dekselet uten å få kamerastroppen i klem
Hvis bærestroppens ledning kommer i klem i dekselet til batterikammeret/minnekortsporet når det
lukkes, kan dekselet bli skadet. Før du lukker dekselet til batterikammeret/minnekortsporet, sørg for
at bærestroppen ikke kommer i klem.
Komme i gang
3
B
Formatere et minnekort
Første gang du setter et minnekort som har blitt brukt i en annen enhet inn i dette kameraet, må du
formatere minnekortet med dette kameraet.
• Merk at formatering av et minnekort vil permanent slette alle bilder og andre data på
minnekortet. Ta kopier av bilder som du vil beholde før du formaterer minnekortet.
• Sett minnekortet inn i kameraet, trykk på d-knappen og velg Formater kort i
oppsettsmenyen (A19).
Ta ut batteriet eller minnekortet
Slå av kameraet og sjekk at strømforsyningslampen og skjermen er slått av før du åpner
dekslet til batterikammeret/minnekortsporet.
• Flytt batterilåsen for å løse ut batteriet.
• Trykk minnekortet forsiktig inn i kameraet for å delvis løse ut minnekortet.
• Vær forsiktig når du håndterer kameraet, batteriet og minnekortet rett etter at du har
brukt kameraet, da de kan være varme.
4
Komme i gang
Lade batteriet
Ladelampe
Nominell inngangsspenning
Stikkontakt
3
1
2
USB-kabel (inkludert)
Hvis en universaladapter* er inkludert med kameraet, fester du den til nettadapteren for
lading. Når de to er sammenkoblet, kan et forsøk på å fjerne universaladapteren med makt
forårsake skade på produktet.
* Fasongen på universaladapteren varierer i henhold til landet eller regionen som kameraet ble
kjøpt i.
Dette trinnet kan utelates hvis universaladapteren kommer permanent festet til nettadapteren
for lading.
• Ladingen starter når kameraet kobles til et strømuttak med batteriet satt inn, som vist på
bildet. Ladelampen blinker sakte mens batteriet lades.
• Når ladingen er ferdig, slukkes ladelampen. Koble nettadapteren for lading fra det
elektriske uttaket og koble deretter fra USB-kabelen.
Ladetiden er ca. 2 timer og 20 minutter for et batteri som er helt utladet.
• Batteriet kan ikke lades når ladelampen blinker raskt, muligens på grunn av én av
årsakene beskrevet under.
- Romtemperaturen egner seg ikke for lading.
- USB-kabelen eller nettadapteren for lading er ikke riktig tilkoblet.
- Batteriet er skadet.
Komme i gang
5
B
Om USB-kabelen
• Ikke bruk en annen USB-kabel enn UC-E21. Bruk av en annen USB-kabel enn UC-E21 kan føre til
overoppheting, brann eller elektrisk støt.
• Kontroller formen og retningen på plugger, og sett ikke inn eller fjern plugger i vinkel.
B
Om lading av batteriet
• Kameraet kan betjenes mens batteriet lader, men ladetiden øker.
• Hvis batterinivået er svært lavt, kan det hende at du ikke kan betjene kameraet mens batteriet
lader.
• Du må ikke under noen omstendighet bruke en nettadapter av et annet merke eller modell enn
EH-73P-nettadapteren for lading, og ikke bruke en kommersielt tilgjengelig USB-nettadapter eller
batterilader for en mobiltelefon. Hvis du ikke overholder denne forholdsregelen, kan det føre til
overoppheting eller skade på kameraet.
6
Komme i gang
Kameraoppsett
1
Trykk på strømbryteren for å slå på kameraet.
• Bruk multivelgeren til å velge og justere innstillingene.
Strømbryter
Multivelger
Opp
Venstre
k-knapp
(bruk valg)
d-knapp
• En skjerm for valg av språk vises. Bruk multivelgeren
HI til å markere et språk og trykk på k-knappen for
å velge det.
• Du kan når som helst endre språket i oppsettmenyen
(A19) M Språk/Language.
Høyre
Ned
Språk/Language
Avbryt
2
Når dialogen til høyre vises, følger du
instruksjonene nedenfor og trykker
på d-knappen eller k-knappen.
Bruk SnapBridge til å sende
bilder til enh. og del dem.
• Hvis du ikke skal koble til en smartenhet trådløst:
Hvis du vil hoppe over og
Trykk på d-knappen og gå til trinn 3.
angi SnapBridge fra Nettverksmenyen, trykk på "MENU".
• Hvis du skal koble til en smartenhet trådløst:
Senere
Angi
Trykk på k-knappen. Les "SnapBridge
Tilkoblingsveiledning" for å finne prosessen for
oppsett.
Når du oppretter en trådløs tilkobling via SnapBridge-appen, kan du laste opp bilder med
kameraet til en smartenhet eller bruke fjernutløser.
3
Bruk HI til å velge Ja når du blir bedt om å stille kameraklokken,
og trykk deretter på k-knappen.
Komme i gang
7
4
Marker tidssonen din og trykk på
k-knappen.
London, Casablanca
• Du kan angi sommertid ved å trykke på H. Når
sommertid er aktivert, er klokken stilt en time senere
og W vises over kartet. Trykk I for å slå det av.
Tilb.
5
6
Bruk HI for å velge datoformatet og trykk på k-knappen.
Angi gjeldende dato og klokkeslett og
trykk på k-knappen.
• Bruk JK til å merke elementer og HI til å endre
dem.
• Velg minuttfeltet og trykk på k-knappen for å
bekrefte innstillingen.
Dato og tid
D
M
Å
01 01 2017
t
m
00 00
Endre
7
Når bekreftelsesdialogen vises, velger du Ja og trykker på
k-knappen.
• Du kan endre tidssone, dato og klokkeslett via oppsettmenyen (A19) M Tidssone og
dato.
8
Les meldingen om den vannsikre funksjonen, og trykk på K.
• Bekreft den siste meldingen og trykk på k-knappen. Kameraet bytter til opptakskjermen
når oppsettet er fullført.
• Meldinger angående vannsikkerhet vises i følgende situasjoner.
- Når du slår på og setter opp kameraet for første gang.
- Når du aktiverer Under vann-motivprogrammet
- Når du slår på kameraet etter lading
8
Komme i gang
Grunnleggende opptaks- og
avspillingsoperasjoner
Ta bilder
o-modus (automatisk motivvalg) er brukt som et eksempel. I o-modus (automatisk
motivvalg) gjenkjenner kameraet opptaksforholdene når du komponerer et bilde, og du kan
ta bilder med innstillinger som passer for forholdene.
1
Hold kameraet stødig.
• Hold fingre og andre objekter borte fra objektivet,
blitsen, AF-lampen, mikrofonen og høyttaleren.
• Når du tar bilder i portrett ("høydeformat") retning, bør
du snu kameraet slik at blitsen er over objektivet.
2
Komponer bildet.
• Flytt zoomkontrollen for å endre zoomlinsens posisjon.
Zoome inn
Zoome ut
Grunnleggende opptaks- og avspillingsoperasjoner
9
• Når kameraet gjenkjenner opptaksforholdene,
endres opptaksfunksjonsikonet henholdsvis.
• Indikator for batterinivå
b: Batterinivået er høyt.
B: Batterinivået er lavt.
• Antall gjenværende eksponeringer
C vises når intet minnekort er satt inn i kameraet, og
bilder lagres i internminnet.
Ikon for opptaksfunksjon
40
30
20
10
0
-10
15m
1010hPa
25m 0s
500
Indikator for batterinivå
Antall gjenværende
eksponeringer
3
Trykk utløseren halvveis ned.
• Å trykke utløseren "halvveis" ned betyr å trykke ned
knappen til du føler svak motstand, og holde den
der.
• Når motivet er i fokus, vises fokusområdet eller
fokusindikatoren i grønt.
• Når du bruker digital zoom, fokuserer kameraet i
midten av bildefeltet og fokusområdet vises ikke.
• Dersom fokusområdet eller fokusindikatoren blinker,
kan ikke kameraet fokusere. Tilpass komposisjonen, og
prøv å trykke utløserknappen halvveis ned igjen.
1/250
F 2.8
Fokusområde
4
B
Trykk så utløseren helt ned uten å løfte
fingeren.
Om lagring av bilder eller filmer
Indikatoren som viser totalt antall gjenværende eksponeringer eller indikatoren som viser
gjenværende tid blinker mens bilder eller en film lagres. Ikke åpne dekslet til batterikammeret/
minnekortsporet eller ta ut batteriet eller minnekortet mens en indikator blinker. Dette kan
føre til tap av data, eller skade på kameraet eller minnekortet.
10
Grunnleggende opptaks- og avspillingsoperasjoner
C
Auto av-funksjonen
• Når funksjoner ikke utføres i omtrent ett minutt, slår skjermen seg av, kameraet går over i
beredskapsstilling og strømforsyningslampen blinker. Kameraet slås av når det har stått i
beredskapsstilling i omtrent tre minutter.
• Hvis du vil slå på skjermen igjen når kameraet er i beredskapsstilling, utfør en funksjon som f.eks. å
trykke på strømbryteren eller utløseren.
C
Når et stativ brukes
• Vi anbefaler at du bruker et stativ til å stabilisere kameraet i følgende situasjoner:
- Ved opptak med dempet belysning med blitsfunksjonen (A16) stilt inn til W (av)
- Når zoom er ved en teleobjektivposisjon
• Når du bruker et stativ til å stabilisere kameraet under opptak, stiller du inn Foto VR til Av i
oppsettsmenyen (A19) for å forhindre eventuelle feil forårsaket av denne funksjonen.
Spille inn filmer
Vis opptaksskjermen og trykk på b (e filmopptak)-knappen
for å starte opptak av en film. Trykk på b (e)-knappen igjen
for å avslutte opptaket.
• Hvis batteritemperaturen blir lav, er kanskje
bildestørrelsen/bildefrekvensen i filmer begrenset. Varm
batteriet mellom hendene før bruk.
Bruk av LED-lampen
Bruk LED-lampen på mørke steder.
Trykk på og hold inne r (LED-lampe)-knappen for å slå på
LED-lampen. Hvis du vil slå av lampen, trykker du på
r-knappen.
Du kan også bruke LED-lampen når kameraet er slått av.
• Bruk Tidsbryter for LED-lampe i oppsettmenyen
(A19) til å angi hvor lang tid det skal gå før
LED-lampen slås av.
Grunnleggende opptaks- og avspillingsoperasjoner
11
Spille av bilder
1
Trykk på c-knappen (avspilling)
for å gå inn i avspillingsmodus.
• Hvis du trykker og holder nede c-knappen
mens kameraet er slått av, slås kameraet på i
avspillingsmodus.
2
Bruk multivelgeren til å velge et bilde som skal vises.
• Trykk og hold nede HIJK for å bla raskt gjennom
bildene.
• Hvis du vil spille av et filmopptak, trykker du på
k-knappen.
• For å gå tilbake til opptaksfunksjonen, trykk på
A-knappen eller utløseren.
Vis det forrige bildet
Vis det neste bildet
• Når e vises i modus for avspilling på full skjerm,
kan du trykke på k-knappen for å bruke en effekt på
bildet.
4/4
15m
1010hPa
0004. JPG
15/11/2017 15:30
• Flytt zoomkontrollen mot g (i) i modus
for avspilling på full skjerm for å zoome
inn på bildet.
3.0
• I modus for avspilling på full skjerm,
flytt zoomkontrollen mot f (h) for å
bytte til miniatyravspillingsmodus og
vise flere bilder på skjermen.
12
Grunnleggende opptaks- og avspillingsoperasjoner
1/20
Slette bilder
1
Trykk på l (slett)-knappen for å
slette bildet som vises på
skjermen.
2
Bruk multivelgeren HI til å velge ønsket
slettemetode og trykk på k-knappen.
• For å avslutte uten å slette, trykk på d-knappen.
Slett
Gjeldende bilde
Slett valgte bilder
Alle bilder
3
Velg Ja og trykk på k-knappen.
• Slettede bilder kan ikke gjenopprettes.
Slette 1 bilde?
Ja
Nei
B
Slette bilder som er tatt kontinuerlig (sekvens)
• Bilder som er tatt kontinuerlig, eller med flere
eksponeringskompensasjonsverdier, i kreativ modus eller
med funksjonen selvportretter i fotomontasje, lagres som en
sekvens, og kun det første bildet i sekvensen (hovedbildet)
vises i avspillingsmodusen (standardinnstilling).
• Hvis du trykker på l-knappen mens et hovedbilde vises for
en sekvens på bilder, slettes alle bilder i sekvensen.
• For å slette individuelle bilder i en sekvens, trykker du på
k-knappen for å vise dem enkeltvist og trykker på
l-knappen.
C
1/5
0004.JPG
15/11/2017 15:30
Slette bildet som ble tatt i opptaksfunksjon
Mens du bruker opptaksfunksjon, trykker du på l-knappen for å slette det siste bildet som ble
lagret.
Grunnleggende opptaks- og avspillingsoperasjoner
13
Handlingskontroll
Operasjonene beskrevet under kan utføres ved å riste kameraet.
Vise forrige eller neste bilde i modus for avspilling på full
skjerm
I modus for avspilling på full skjerm, rist kameraet
opp/ned for å vise det neste bildet, eller
fremover/bakover for å vise forrige bilde (når
Bevegelseskontrollert avspilling i
oppsettsmenyen (A19) er stilt inn til På).
• Sørg for at du holder kameraet godt med
bærestroppen rundt hånden, og bruk
håndleddet til å riste kameraet som vist i
illustrasjonen.
Bruke handlingsmenyen
Trykk på V (handling)-knappen til å
vise handlingsmenyen.
• Rist kameraet for å velge et
alternativ vist under, og trykk på
V-knappen for å utføre
operasjonen.
Automatisk motivvalg
Bekreft
Handlingsmeny
Alternativ
Beskrivelse
Valg for opptaksfunksjon
Velg en opptaksfunksjon (kun begrenset til noen
opptaksfunksjoner).
q Start filmopptak
Trykk på V-knappen for å ta opp/avslutte en film.
b (e filmopptak)-knappen kan ikke brukes til å avslutte
opptak.
K Hurtig avspilling
Vis et bilde i modus for avspilling på full skjerm. Du kan bruke
bevegelseskontroll til å spille av bilder.
f Avslutt
Avslutt handlingsmenyen.
Når handlingsmenyen vises, kan du bare bruke V-knappen, utløseren, strømbryteren eller
r (LED-lampe)-knappen.
14
Grunnleggende opptaks- og avspillingsoperasjoner
Andre funksjoner
Velge en opptaksmodus
Opptaksfunksjonene som er beskrevet nedenfor er tilgjengelige.
• o Automatisk motivvalg
Kameraet gjenkjenner opptaksforholdene når du komponerer et bilde, og du kan ta
bilder med innstillinger som passer for de forholdene.
• b Motivprogram
Velg en av opptaksmodusene på bakgrunn av opptaksforholdene for å ta bilder med
passende innstillinger for disse forholdene.
• s Kreativ modus
Kameraet lagrer fire bilder med effekter og ett bilde uten effekter, samtidig i ett opptak.
• F Smart portrett
Bruk skjønnhetsretusjering til å fremheve ansikter på personer under opptak, og bruk
smilutløser- eller fotomontasje-funksjonen til å ta bilder.
• M Kort filmkollasj
Kameraet lager en kort film som er opptil 30 sekunder lang (e 1080/30p eller
S 1080/25p) ved å ta opp og automatisk kombinere flere filmklipp som er flere
sekunder lange.
• A Automodus
Velg denne modusen for å gjøre generelle opptak under en rekke ulike opptaksforhold.
1
Når opptaksskjermen vises, trykk
på A-knappen
(opptaksfunksjon).
2
Bruk multivelgeren HI til å
velge en opptaksfunksjon og
trykk på k-knappen.
Automatisk motivvalg
• Når motivprogram er valgt, trykk på
K for å velge et motivprogram eller
en effekt før du trykker på
k-knappen.
Andre funksjoner
15
C
Hjelp-visning
Beskrivelse av funksjonene vises når du endrer opptaksmodus eller når innstillingsskjermen vises.
Du kan vise eller skjule beskrivelsene ved å bruke Hjelp-visning i Skjerminnstillinger i
oppsettmenyen.
Velge opptaksfunksjoner med multivelgeren
Når opptaksskjermen vises, kan du trykke på multivelgeren H (m) J (n) I (p) K (o) for å
stille inn funksjonene som er beskrevet under.
• m Blitsinnstilling
Blitsmodus stilles inn etter opptaksforholdene.
• n Selvutløser, Selvportrettutløser
Lukkeren utløses det angitte antallet sekunder etter at utløseren trykkes ned.
• p Makro
Bruk makro når du tar nærbilder.
• o Eksponeringskompensasjon
Du kan justere den generelle lysstyrken på bildet.
Funksjonene som kan stilles inn varierer avhengig av opptaksfunksjonen.
16
Andre funksjoner
Handlinger som er tilgjengelige med Funksjoner
for stedsdata
Kameraet begynner å motta signaler fra posisjoneringssatellitter når Bruk innebygde
stedsdata i Alternativer for stedsdata i z (alternativer for stedsdata)-menyen (A19) er
stilt inn til På.
Mottak av stedsdata kan sjekkes på opptakskjermen.
0
15m
• n eller o: Signaler mottas fra fire satellitter eller flere, eller fra
-10 1 0 1 0 h P a
tre satellitter, og stedsdata innhentes.
• z: Signaler mottas, men stedsdata kan ikke innhentes.
• y: Signaler mottas ikke.
Registrering av opptaksplassering i bildet
• Når du tar bilder mens plasseringen innhentes, blir stedsdata (lengde- og breddegrad)
registrert i bildene som tas.
• De registrerte dataene kan sjekkes på et kart via ViewNX-i når du har overført bildene til
en datamaskin.
• Når Vis kompass i Elektronisk kompass i alternativmenyen for stedsdata er stilt inn til
På, tas også den omtrentlige retningen til opptaket opp.
Registrering av loggen
• Når du velger Start alle logger i Opprett logg i alternativmenyen for stedsdata,
registreres med faste mellomrom stedsdata, høydenivå og vanndybde for stedene du
besøker når posisjonering utføres.
• Registrerte logger (bevegelsesinformasjon som stedsdata, høydenivå eller vanndybde)
kan lagres på et minnekort ved å velge Opprett logg for å stoppe opptak og deretter
velge Lagre logger.
• Du kan se stedslogger som er lagret på minnekortet via programvare som kan vise
loggdata, f.eks. ViewNX-i.
• Høydenivå- og vanndybdelogger som er lagret på minnekortet kan vises som en graf ved
å velge Høyde-/dybdelogger i Vis logg i alternativmenyen for stedsdata.
• Du kan sjekke grafene for gjeldende høydenivå- og vanndybdelogger som registreres via
aktiv guide (A18).
Andre funksjoner
17
Visning av POI-informasjon
• Når Legg inn POI i Interessepunkter (POI) i alternativmenyen for stedsdata er stilt inn
til På mens kameraet registrerer posisjonen, registreres den nærmeste
stedsnavninformasjonen for den gjeldende posisjonen i bildene som tas.
• Når Vis POI i alternativmenyen for stedsdata er stilt inn
til På mens kameraet registrerer posisjonen, vises det
nærmeste stedsnavnet for den gjeldende posisjonen på
opptaksskjermen og i aktiv guide, og
stedsnavninformasjonen som er registrert for bildet
15m
1010hPa
vises på avspillingsskjermen.
40
30
20
10
0
-10
25m 0s
500
Vise Aktiv guide
Trykk på q (verktøy)-knappen for å vise aktiv guide. Her kan
du se stedsdataene som innhentes.
Du kan endre hvilken informasjon som vises ved å trykke på k-knappen mens aktiv guide
vises.
15/11/2017 15:30
15/11/2017 15:30
15
1010
3500
0
4000
hPa
Stedsdatavisning
2
m
m/m
0
10
20
30
40
60
50
50
40
1010
hPa
30
20
10
1500
2500
N
E
Neste
1
500
4500
1000
3000
NNE
31º 23’ 15”
136º 15’ 32”
15/11/2017 15:30
15
m
2000
0 0
NNE
Neste
Visning av høydenivå eller
vanndybde1
15
m
1010
hPa
Neste
Visning av høydenivå- eller
vanndybdelogg2
Vanndybde vises når du bruker Under vann-motivprogram eller når kameraet registrerer at det
er under vann.
En graf vises for høydenivå- eller vanndybdeloggen som registreres for øyeblikket. Når kameraet
registrerer at det er under vann, vises en graf for vanndybdeloggen. Når høydenivå- eller
vanndybdeloggen ikke registreres, vises ikke noen graf.
• Trykk på q-knappen for å avslutte aktiv guide.
• Hvis du vil bytte opptaksmodus via aktiv guide, trykker du på utløseren, A-knappen eller
b (e)-knappen.
18
Andre funksjoner
Menyfunksjoner
Du kan stille inn menyene som er oppført under ved å trykke på d (meny)-knappen.
•
•
•
•
•
•
A Opptaksmeny1, 2
DFilmmeny1
G Avspillingsmeny3, 4
J Nettverksmeny
z Alternativer for stedsdata-meny
zOppsettmeny
1
2
3
4
Trykk på d-knappen når opptakskjermen vises.
Menyikoner og tilgjengelige innstillingsalternativer varierer avhengig av opptaksmodus.
Trykk på d-knappen når avspillingsskjermen vises.
Menyikoner og tilgjengelige innstillingsalternativer varierer avhengig av avspillingsmodus.
1
Trykk på d (meny)-knappen.
• Menyen vises.
2
Trykk på multivelgeren J.
• Gjeldende menyikon vises i gult.
Opptaksmeny
Bildeinnstillinger
Hvitbalanse
Kontinuerlig
ISO-følsomhet
AF søkefeltfunksjon
Autofokus-modus
Menyikoner
3
Velg et menyikon og trykk
på k-knappen.
• Menyalternativene kan velges.
Oppsett
Tidssone og dato
Skjerminnstillinger
Datostempel
Foto VR
AF-hjelp
Digital zoom
Andre funksjoner
19
4
Velg et menyalternativ og
trykk på k-knappen.
• Visse menyalternativer kan ikke
stilles inn avhengig av gjeldende
opptaksfunksjon eller kameraets
tilstand.
Tidssone og dato
Skjerminnstillinger
Datostempel
Foto VR
AF-hjelp
Digital zoom
5
Velg en innstilling og trykk
på k-knappen.
• Innstillingen du valgte anvendes.
• Når du er ferdig med menyen,
trykker du på d-knappen.
• Når en meny vises, kan du bytte til
opptaksfunksjon ved å trykke på
utløseren, A-knappen eller
b (e filmopptak)-knappen.
20
Andre funksjoner
Datostempel
Dato
Dato og tid
Av
Tekniske merknader
Merknader
Melding til forbrukere i Europa
FORSIKTIG
FARE FOR EKSPLOSJON HVIS BATTERIET SKIFTES UT MED FEIL TYPE.
KAST BRUKTE BATTERIER I HENHOLD TIL INSTRUKSJONENE.
Dette symbolet angir at elektrisk og elektronisk utstyr skal kasseres separat.
Det følgende gjelder bare for kunder i europeiske land:
• Dette produktet skal behandles som spesialavfall og kastes ved en
miljøstasjon. Må ikke kasseres sammen med husholdningsavfall.
• Separat kassering og resirkulering hjelper til med å konservere naturlige
ressurser og med å forhindre negative konsekvenser for menneskelig helse
og miljøet, hvilket ukorrekt kassering kan resultere i.
• Hvis du vil ha mer informasjon, kontakter du forhandleren eller de lokale myndighetene
som har ansvaret for avfallshåndtering.
Dette symbolet betyr at batteriet skal kasseres separat.
Det følgende gjelder bare for kunder i europeiske land:
• Alle batterier er, uavhengig av om de er merket med dette symbolet,
beregnet for separat kassering ved et passende innsamlingssted. Må ikke
kasseres sammen med husholdningsavfall.
• Hvis du vil ha mer informasjon, kontakter du forhandleren eller de lokale myndighetene
som har ansvaret for avfallshåndtering.
Tekniske merknader
21
Merknader om funksjoner for trådløs
kommunikasjon
Restriksjoner for trådløse enheter
Den trådløse mottakeren inkludert i dette produktet overholder forskrifter om trådløst utstyr
i salgslandet og er ikke for bruk i andre land (produkter kjøpt i EU eller EFTA kan brukes hvor
som helst innenfor EU og EFTA). Nikon godtar ikke ansvar for bruk i andre land. Brukere som
ikke er sikre på det opprinnelige salgslandet burde ta kontakt med deres lokale
Nikon-servicestasjon eller Nikon-autorisert servicerepresentant. Denne restriksjonene
gjelder kun for trådløs operasjon og ikke for annen bruk av produktet.
Sikkerhet
Selv om en av fordelene ved produktet er at det tillater andre å koble seg til det for trådløs
utveksling av data i produktets rekkevidde, kan det følgende forekomme hvis
sikkerhetsinnstillingene ikke er aktivert:
• Datatyveri: Ondsinnede tredjeparter kan fange opp trådløse sendinger for å stjele
bruker-ID-er, passord og annen personlig informasjon.
• Uautorisert tilgang: Uautoriserte brukere kan få tilgang til nettverket og endre data eller
utføre andre ondsinnede handlinger. Merk at utformingen av trådløse nettverk kan gi
uautorisert tilgang for målrettede angrep, selv når sikkerhetsinnstillinger er aktivert. Nikon
kan ikke kan holdes ansvarlig for lekkasje av data eller informasjon som kan oppstå ved
dataoverføring.
• Ikke koble til nettverk som du ikke har tillatelse til å bruke, selv om de vises på
smarttelefonen eller nettbrettet ditt. Dette kan anses som uautorisert tilgang. Koble kun
til nettverk som du har tillatelse til å bruke.
Håndtering av personlig informasjon og ansvarsfraskrivelse
• Brukerinformasjon registrert og konfigurert på produktet, inkludert innstillinger for
trådløs LAN-tilkobling og annen personlig informasjon, kan endres og gå tapt på grunn
av driftsfeil, statisk elektrisitet, uhell, feilfunksjon, reparasjon eller annen handling.
Oppbevar alltid kopier av viktig informasjon. Nikon er ikke ansvarlig for eventuelle direkte
eller indirekte skader eller tapte inntekter som oppstår fra endring eller tap av innhold
som ikke skyldes Nikon.
• Før du kaster dette produktet eller overfører det til en annen eier, må du utføre Nullstill
alle i oppsettsmenyen (A19) for å slette all brukerinformasjon som er registrert og
konfigurert med produktet, inkludert innstillinger for tilkobling til trådløst lokalt nettverk
samt annen personlig informasjon.
• Nikon er ikke ansvarlig for skader som forårsakes av uautorisert bruk av dette produktet av
tredjeparter hvis produktet blir stjålet eller kommer bort.
22
Tekniske merknader
Forholdsregler ved eksport eller transport av dette produktet i utlandet
Dette produktet er underlagt United States Export Administration Regulations
(EAR)-regelverket. Det er ikke påkrevd med tillatelse fra amerikanske myndigheter for eksport
til land utenom de følgende, som i skrivende stund er underlagt handelsblokade eller
spesialkontroller: Kuba, Iran, Nord-Korea, Sudan og Syria (listen kan endres).
Melding til forbrukere i Europa
Konformitetserklæring (Europa)
Nikon Corporation erklærer herved at radioutstyret av type COOLPIX W300 er i samsvar med
direktiv 2014/53/EU.
Den fullstendige teksten til EU-samsvarserklæringen er tilgjengelig på følgende
internettadresse: https://imaging.nikon.com/support/pdf/DoC_W300.pdf.
• Maksimal utgangseffekt:
- Wi-Fi: 11,3 dBm (EIRP)
- Bluetooth: 9,3 dBm (EIRP)
- Bluetooth Lav effekt: 9,3 dBm (EIRP)
• Bruksfrekvens:
- Wi-Fi: 2412–2462 MHz (1–11 kanaler)
- Bluetooth: 2402–2480 MHz
- Bluetooth Lav effekt: 2402–2480 MHz
Tekniske merknader
23
Om stedsdatafunksjoner (GPS/GLONASS,
Elektronisk kompass)
Stedsnavndata på dette kameraet
Før du bruker stedsdatafunksjoner, sørg for at du leser "BRUKERLISENSAVTALE FOR
STEDSNAVNDATA" (A33) og godtar vilkårene.
• Informasjon om stedsnavn (Interessepunkter: POI) oppdateres ikke.
• Bruk kun stedsnavninformasjon som en veiledning.
• Informasjon om stedsnavn (Interessepunkter: POI) i til Folkerepublikken Kina ("Kina") og
republikken Korea er ikke tilgjengelig for COOLPIX W300.
Om opptaksstedsdatafunksjoner og loggopptak
• Når Bruk innebygde stedsdata i Alternativer for stedsdata i alternativmenyen for
stedsdata er stilt inn til På eller under opptak av logger, vil opptaksfunksjoner for
stedsdata og loggopptak fortsette å fungere selv etter at kameraet er slått av (A17).
• En person kan identifiseres fra stillbilder eller filmer som er tatt opp med stedsdata. Vær
forsiktig når du overfører stillbilder eller filmer tatt opp med stedsdata, eller loggfiler til en
tredjepart eller laster dem opp til et nettverk som Internett hvor offentligheten kan se på
dem. Sørg for at du leser "Kassering av datalagringsenheter" (Av).
Om målefunksjoner
COOLPIX W300 er et kamera. Ikke bruk dette kameraet som en navigasjonsenhet eller et
måleinstrument.
• Bruk informasjon (som retning, høydenivå og vanndybde) målt av kameraet kun som en
veiledning. Ikke bruk denne informasjonen for navigering av et fly, en bil, og person eller
tomteundersøkelse.
• Når du bruker kameraet til fjellklatring, trekking eller under vann, sørg for at du også tar
med deg et kart, en navigasjonsenhet eller måleutstyr.
Bruke kameraet i utlandet
• Før du tar med deg kameraet med stedsdatafunksjoner til utlandet, ta kontakt med
reisebyrået eller ambassaden i landet som du skal besøke for å bekrefte at det ikke er
restriksjoner for bruk.
For eksempel, du kan ikke ta opp stedsdatalogger uten tillatelse fra myndighetene i Kina.
Still inn Bruk innebygde stedsdata til Av.
• Stedsdata fungerer kanskje ikke riktig i Kina og på grensen av Kina og naboland (fra og
med desember 2014).
24
Tekniske merknader
Ta vare på produktet
Overhold forholdsreglene som er beskrevet under i tillegg til advarslene i "For din sikkerhet"
(Avi–viii) og "<Viktig> Om støtsikker, vannsikker og støvsikker ytelse og kondens" (Aix)
når du bruker eller oppbevarer enheten.
Kameraet
Ikke bruk makt på kameraet
Funksjonsfeil kan oppstå hvis kameraet utsettes for harde støt eller vibrasjoner. Du må heller ikke
berøre eller bruke makt på objektivet.
Unngå brå temperaturendringer
Raske endringer i temperaturen, for eksempel når du går inn i eller ut av et varmt hus på en kald
dag, kan forårsake kondens i kameraet. Den enkleste måten å unngå kondens på er å legge
kameraet i en tett veske eller plastpose før det utsettes for raske endringer i temperaturen.
Hold kameraet unna sterke magnetfelter
Ikke bruk eller oppbevar kameraet i nærheten av utstyr som genererer sterk elektromagnetisk
stråling eller magnetfelt. Dette kan føre til tap av data eller feil på kameraet.
Ikke pek objektivet mot sterke lyskilder over lengre tid
Unngå å peke objektivet mot solen eller andre sterke lyskilder over lengre perioder når du bruker
eller oppbevarer kameraet. Sterkt lys kan føre til forringelse av bildesensoren eller lage en hvit
tåkeeffekt på bildene.
Slå av produktet før du tar ut batteriet eller kobler fra strømkilden eller
minnekortet
Ikke ta ut batteriet mens kameraet er på, eller mens du lagrer eller sletter bilder. Å kutte strømmen
med makt i disse situasjonene kan føre til tap av data eller skade på minnekortet eller de interne
kretsene.
Om skjermen
• Skjermer (inkludert elektroniske søkere) er konstruert med ekstrem høy nøyaktighet, der minst
99,99% fungerer og mindre enn 0,01% av pikslene mangler eller er defekte. Følgelig kan disse
skjermene inneholde piksler som alltid lyser (hvitt, rødt, blått eller grønt) eller som alltid er av
(sort). Dette er ikke en feil, og påvirker heller ikke bilder som tas opp med dette utstyret.
• Bildene på skjermen kan være vanskelige å se i sterkt lys.
• Ikke bruk makt på skjermen, da dette kan føre til skade eller feil. Hvis skjermen knuses, er det viktig
at du unngår å få flytende krystaller fra skjermen på huden eller i øynene eller munnen. Pass også
på at du ikke skjærer deg på knust glass.
Tekniske merknader
25
Batteriet
Forholdsregler for bruk
• Legg merke til at batteriet kan bli varmt etter bruk.
• Ikke bruk batteriet i temperaturer under -10°C eller over 40°C da dette kan føre til skade eller feil.
• Hvis du merker noe unormalt, som ekstrem varme, røyk eller en uvanlig lukt fra batteriet, må du
straks slutte å bruke det og ta kontakt med forhandleren eller en Nikon-autorisert
servicerepresentant.
• Etter å ha tatt ut batteriet fra kameraet eller den ekstra batteriladeren, legger du det i en
plastpose, e.l. for å isolere det.
Lade batteriet
Kontroller batterinivået før du bruker kameraet, og bytt ut eller lad opp batteriet om nødvendig.
• Lad opp batteriet innendørs med en romtemperatur på 5°C til 35°C før bruk.
• En høy batteritemperatur kan forhindre at batteriet lades riktig eller helt, og dette kan redusere
batteriets ytelse. Merk at batteriet kan bli varmt etter bruk. La batteriet bli nedkjølt før du lader det
opp.
Når du lader batteriet som er satt inn i dette kameraet med nettadapteren for lading eller en
datamaskin, lades ikke batteriet ved batteritemperaturer under 0°C eller over 45°C.
• Ikke fortsett å lade batteriet når det er fullt oppladet, siden dette reduserer batteriets ytelse.
• Batteritemperaturen kan øke under lading. Dette er derimot ikke en feil.
Bære reservebatterier
Ha med deg fullt oppladede reservebatterier når du tar bilder under viktige hendelser, når det er
mulig.
Bruke batteriet i lave temperaturer
Batterikapasiteten har en tendens til å svekkes i kulde. Hvis et utladet batteri brukes ved en lav
temperatur, slås kanskje ikke kameraet på. Ha reservebatterier på et varmt sted, og bytt om
nødvendig mellom batteriene. Kalde batterier gjenvinner vanligvis noe av sin styrke når de varmes
opp.
Batteriterminaler
Skitt på batteripolene kan føre til at kameraet ikke virker. Skulle batteripolene bli skitne, bør de
tørkes av med en ren og tørr klut før bruk.
26
Tekniske merknader
Lade et utladet batteri
Hvis du slår kameraet av og på mens et utladet batteri er satt inn i kameraet, kan det føre til at
batteriets levetid reduseres. Lad opp det utladede batteriet før bruk.
Oppbevare batteriet
• Du må alltid ta batteriet ut av kameraet eller den ekstra batteriladeren når det ikke brukes. Små
mengder lading tappes fra batteriet mens det står i kameraet, selv når det ikke er i bruk. Dette kan
føre til overdreven tapping av batteriet og gjøre det umulig å bruke batteriet.
• Lad batteriet opp minst én gang hvert halvår, og bruk det til det er tomt før du oppbevarer det
igjen.
• Legg batteriet i en plastpose, e.l. for å isolere det og oppbevar det på en kjølig plass. Batteriet bør
oppbevares på et tørt sted med romtemperatur fra 15°C til 25°C. Ikke oppbevar batteriet på
steder med svært høye eller lave temperaturer.
Batterilevetid
En merkbar reduksjon av tiden et fulladet batteri holder på ladningen ved bruk i romtemperatur,
indikerer at batteriet bør skiftes ut. Kjøp et nytt batteri.
Resirkulere brukte batterier
Skift ut batteriet når det slutter å holde på ladingen. Brukte batterier er en verdifull ressurs. Gjenvinn
brukte batterier i samsvar med lokale miljøvernbestemmelser.
Nettadapteren for lading
• EH-73P-nettadapteren for lading er kun beregnet til bruk med kompatible enheter. Ikke bruk med
et annet enhetsmerke eller -modell.
• Ikke bruk en annen USB-kabel enn UC-E21. Bruk av en annen USB-kabel enn UC-E21 kan føre til
overoppheting, brann eller elektrisk støt.
• Du må ikke under noen omstendighet bruke en nettadapter av et annet merke eller modell enn
EH-73P-nettadapteren for lading, og ikke bruke en kommersielt tilgjengelig USB-nettadapter eller
batterilader for en mobiltelefon. Hvis du ikke overholder denne forholdsregelen, kan det føre til
overoppheting eller skade på kameraet.
• EH-73P er kompatibel med en elektrisk spenning på 100 V–240 V, 50/60 Hz. Ved bruk i andre land,
bruk en universaladapter (finnes i handelen) etter behov. Kontakt et reisebyrå for å få mer
informasjon om universaladaptere.
Tekniske merknader
27
Rengjøring og oppbevaring
Rengjøring etter bruk av kameraet under vann
Følg fremgangsmåten nedenfor for å rengjøre kameraet med ferskvann innen 60 minutter etter
bruk av kameraet under vann eller på stranden.
1. Hold dekslet til batterikammeret/
minnekortsporet lukket og vask av
kameraet med ferskvann.
Senk kameraet i en grunn bolle fylt med
ferskvann i 10 minutter.
• Senk kameraet ned i ferskvann og rist det
til vannet fjerner alle
fremmedgjenstander fra kameraet.
• Når kameraet er senket ned i vannet, kan
noen få luftbobler komme ut av
vanndreneringshullene til kameraet som åpninger i mikrofonen eller høyttalere. Dette
er ikke en feil.
2. Tørk av vanndråper med en myk klut og tørk kameraet på et sted som er godt
ventilert og som har skygge.
• Plasser kameraet på en tørr klut for å tørke den.
• Ikke tørk av kameraet med varm luft fra en hårføner eller tørketrommel.
3. Etter at du har sørget for at det ikke er noen vanndråper på kameraet, åpne
dekslet til batterikammeret/minnekortsporet og tørk forsiktig av vann eller
sand som er igjen på den vannsikre pakningen eller innsiden av kameraet med
en tørr og myk klut.
• Hvis dekslet er lukket når innsiden er våt, kan dette føre til kondens eller feilfunksjon.
Rengjøring av kameraet etter bruk i andre steder enn
under vann
Bruk en blåsebørste til å fjerne støv eller lo som er på objektivet, skjermen eller kamerahuset. Tør
delene forsiktig med en myk klut for å fjerne fingeravtrykk eller andre flekker. Hvis du bruker for mye
trykk eller en klut som ikke er myk nok, kan det føre til skader på kameraet eller feilfunksjoner.
28
Tekniske merknader
Oppbevaring
Hvis du ikke skal bruke kameraet over lengre perioder, må du ta ut batteriet og unngå å oppbevare
kameraet på følgende steder:
• På steder med dårlig ventilasjon eller med luftfuktighet på over 60%
• På steder med temperaturer på over 50°C eller under –10°C
• Nær elektriske apparater som genererer sterke elektromagnetiske felt, for eksempel
fjernsynsapparater eller radioer
For å unngå mugg tar du kameraet ut av oppbevaring minst én gang i måneden, slår det
på og utløser lukkeren noen ganger før du legger det på plass igjen. Sørg for at batteriet
er helt utladet, og lad det minst én gang hver sjette måned. Du må også legge batteriet i
en plastpose, e.l. for å isolere det og oppbevare det på en kjølig plass.
Tekniske merknader
29
Feilsøking
Hvis ikke kameraet fungerer som forventet, kan du sjekke i listen over vanlige problemer
nedenfor før du kontakter forhandleren eller et Nikon-verksted.
Se også Komplett bruksanvisning (PDF-format) for flere detaljer om hvordan dette kameraet
skal brukes (Aii).
Problem
A
Årsak/løsning
Kameraet er på, men
reagerer ikke.
• Vent på at opptaket skal ta slutt.
• Dersom problemet vedvarer, slå av kameraet.
Dersom kameraet ikke slår seg av, ta ut og sett inn
batteriet eller batteriene på nytt, eller, dersom du bruker
en nettadapter, koble fra og koble til nettadapteren på
nytt.
Merk deg at selv om data som for øyeblikket tas opp
vil mistes, vil ikke data som allerede har blitt tatt opp
påvirkes av at du tar ut eller kobler fra strømkilden.
Kameraet kan ikke slås på.
• Batteriet er tomt.
• Strømbryteren er aktivert noen få sekunder etter at
batteriet er satt inn. Vent noen sekunder før du trykker
på strømbryteren.
3, 5, 26
–
11
Kameraet slår seg av uten
varsel.
• Kameraet slås av automatisk for å spare strøm
(automatisk avstengingsfunksjon).
• Kameraet og batteriet fungerer kanskje ikke ved lave
temperaturer.
• Hvis størrelsen eller bildefrekvensen til filmen er satt til
d 2160/30p (4K UHD), c 2160/25p (4K UHD),
e 1080/60p, f 1080/50p, h HS 480/4×,
a HS 480/4×, j HS 1080/0,5×, eller Y HS
1080/0,5× og batteritemperaturen blir lavere enn 0°C
under opptak, stopper opptaket og kameraet slår seg
av automatisk.
• Innsiden av kameraet har blitt varm. La kameraet være
avslått til innsiden av kameraet er avkjølt, og forsøk
deretter å slå det på igjen.
7
11
Skjermen er svart.
• Kameraet er av.
• Kameraet slås av automatisk for å spare strøm
(automatisk avstengingsfunksjon).
• Kameraet er koblet til en TV eller datamaskin.
• Kameraet brukes til opptak med motivvalget
Intervallfilm eller Multieksp. Gjør lysere.
Kameraet blir varmt.
Kameraet kan bli varmt når det brukes over en lengre
tidsperiode, f.eks. ved opptak av filmer, eller når det brukes på
et varmt sted. Dette er ikke en funksjonsfeil.
30
Tekniske merknader
–
26
–
–
–
–
–
Minnekort som kan brukes
Kameraet støtter bruk av SD-, SDHC- og SDXC-minnekort.
• Kameraet støtter også SDHC- og SDXC-kort som overholder UHS-I.
• Minnekort med en nominell SD-hastighetsklasse på 6 eller hurtigere anbefales for opptak
av filmer (under opptak av 4K UHD-filmer anbefales en bildestørrelse/-frekvens på
d 2160/30p eller c 2160/25p, kort med en UHS-hastighetsklasse på 3 eller
raskere). Når et minnekort med en lavere nominell hastighetsklasse brukes, kan
filmopptak stoppe uventet.
• Hvis du bruker en kortleser, sørg for at den er kompatibel med minnekortet ditt.
• Ta kontakt med produsenten for informasjon om egenskaper, bruk og
bruksbegrensninger.
Informasjon om varemerker
• Windows er enten et registrert varemerke eller varemerke for Microsoft Corporation i USA
og/eller andre land.
• Bluetooth®-ordmerket og Bluetooth-logoer er registrerte varemerker som tilhører
Bluetooth SIG, Inc. og all bruk av slike merker av Nikon Corporation er lisensiert.
• Apple®, App Store®, Apple-logoene, Mac, OS X, macOS, iPhone®, iPad®, iPod touch® og
iBooks er varemerker eller registrerte varemerker som tilhører Apple Inc. Inc., i USA og
andre land.
• Android, Google Play og Google Play-logoen er varemerker som tilhører Google LLC.
Android-roboten er gjenprodusert eller modifisert fra arbeider som er utviklet av Google,
og brukes i samsvar med vilkårene som er oppført i Lisens for Creative Commons 3.0
Attribution.
• iOS er et varemerke eller registrert varemerke som tilhører Cisco Systems, Inc., i USA og/
eller andre land, og brukes på lisens.
• Adobe, Adobe-logoen, Acrobat og Reader er enten varemerker eller registrerte
varemerker for Adobe Systems Incorporated i USA og/eller andre land.
• SDXC-, SDHC- og SD-logoene er varemerker for SD-3C, LLC.
• PictBridge er et varemerke.
• HDMI, HDMI-logoen og High-Definition Multimedia Interface er varemerker eller
registrerte varemerker som tilhører HDMI Licensing, LLC.
• Wi-Fi og Wi-Fi-logoen er varemerker eller registrerte varemerker for Wi-Fi Alliance.
Tekniske merknader
31
• Alle andre varemerker som nevnes i denne håndboken eller annen dokumentasjon som
fulgte med Nikon-produktet, er varemerker eller registrerte varemerker som tilhører de
respektive eierne.
“Made for iPod,” “Made for iPhone,” and “Made for iPad” mean that an electronic
accessory has been designed to connect specifically to iPod, iPhone, or iPad,
respectively, and has been certified by the developer to meet Apple performance
standards. Apple is not responsible for the operation of this device or its compliance
with safety and regulatory standards. Please note that the use of this accessory with
iPod, iPhone, or iPad may affect wireless performance.
AVC Patent Portfolio License
Dette produktet er lisensiert under AVC Patent Portfolio
License-patentporteføljelisensen for en forbrukers personlige og ikke-kommersielle
formål for (i) omkoding av video i overensstemmelse med AVC-standarden
("AVC-video") og/eller (ii) omkoding av AVC-video som ble kodet av en forbruker i
forbindelse med en personlig og ikke-kommersiell aktivitet og/eller ble innhentet av
en videoleverandør som har lisens til å utlevere AVC-video. Ingen lisens er gitt for eller
skal være implisert for noe annet formål.
Ytterligere informasjon er tilgjengelig fra MPEG LA, L.L.C.
Se http://www.mpegla.com.
FreeType-lisens (FreeType2)
• Deler av denne programvaren er opphavsrettslig beskyttet under copyright © for
2012 The FreeType Project (http://www.freetype.org). Ettertrykk forbudt.
MIT-lisens (HarfBuzz)
• Deler av denne programvaren er opphavsrettslig beskyttet under copyright © for
2017 The HarfBuzz Project (http://www.freedesktop.org/wiki/Software/HarfBuzz).
Ettertrykk forbudt.
32
Tekniske merknader
BRUKERLISENSAVTALE FOR STEDSNAVNDATA
Stedsnavndataene som lagres i dette digitale kameraet ("Data"), er bare ment for din personlige, interne
bruk og ikke for videresalg. Brukerlisensavtalen er beskyttet av opphavsrett, og den er underlagt
følgende vilkår og betingelser du samtykker i på den ene siden, og som Nikon Corporation ("Nikon") og
selskapets lisensgivere (inkludert deres lisensgivere og leverandører) samtykker i på den andre siden.
Vilkår og betingelser
Bare til personlig bruk. Du samtykker i å bruke disse dataene sammen med dette digitale kameraet og
bildedataene som tas av det digitale kameraet, kun til personlig, ikke-kommersiell bruk, som du er
lisensiert til å utføre, og ikke distribuere dataene til trykkeri, dele dem med andre brukere eller lignende
bruk. Tilsvarende, men ikke underlagt begrensningene som er angitt i følgende avsnitt, samtykker du i
ikke å gjengi, kopiere, endre, dekompilere, demontere eller oppheve programkode for noen deler av
disse dataene, og du kan verken overføre eller distribuere dataene på noen som helst måte, for noe som
helst formål, bortsett fra i den grad dette er tillatt i henhold til gjeldende lover.
Begrensninger. Bortsett fra når du har blitt spesifikt lisensiert av Nikon, og uten å begrense forrige avsnitt,
kan du ikke (a) bruke disse dataene med andre produkter, systemer eller programmer som er installert,
eller på annen måte koblet til, eller som er i kommunikasjon med kjøretøyer som er i stand til å utføre
navigasjon, posisjonering, ekspedering, retningsveiledning i sanntid, flåteadministrasjon eller lignende
handlinger, eller (b) ved hjelp av eller kombinert med andre posisjoneringsenheter eller mobile eller
trådløse elektronikk- eller datamaskinenheter, inkludert, men ikke begrenset til mobiltelefoner,
håndholdte datamaskiner, personsøkere eller personlige digitale assistenter (PDA-er).
Advarsel. Dataene kan inneholde unøyaktig eller ufullstendig informasjon på grunn av forelding, endring
i omstendighetene, brukte kilder og arbeidet med å samle inn omfattende geografiske data. Alt dette
kan føre til feilaktige resultater.
Ingen garanti. Disse dataene er formidlet til deg "som de er", og du samtykker i å bruke dem på eget
ansvar. Nikon og dets lisensgivere (og deres lisensgivere og leverandører) gir ingen representasjoner eller
form for garantier, direkte eller indirekte, som oppstår fra lov eller annet, inkludert, men ikke begrenset til,
om at innhold, kvalitet, nøyaktighet, fullstendighet, effektivitet, pålitelighet, egnethet for et bestemt
formål, anvendelighet, bruk eller resultater kan utledes fra disse dataene, eller at dataene eller serveren vil
være uforstyrret eller feilfri.
Garantifraskrivelse: NIKON OG DETS LISENSGIVERE (INKLUDERT DERES LISENSGIVERE OG
LEVERANDØRER) FRASKRIVER SER ALLE GARANTIER, DIREKTE ELLER INDIREKTE, OM KVALITET, YTELSE,
SALGBARHET, EGNETHET FOR ET BESTEMT FORMÅL ELLER IKKE-KRENKELSE. Noen stater, territorier og
land tillater ikke bestemte garantiunntak, og unntaket ovenfor gjelder dermed kanskje ikke for deg.
Tekniske merknader
33
Ansvarsfraskrivelse: NIKON OG DETS LISENSGIVERE (INKLUDERT DERES LISENSGIVERE OG
LEVERANDØRER) ER IKKE ANSVARLIG OVERFOR DEG: NÅR DET GJELDER FORDRINGER, KRAV ELLER
HANDLINGER, UAVHENGIG AV FORDRINGENS, KRAVETS ELLER HANDLINGENS ART, SOM PÅBEROPER
SEG TAP ELLER SKADER, DIREKTE ELLER INDIREKTE, SOM SKYLDES BRUK ELLER INNEHAV AV
INFORMASJONEN; ELLER FOR TAP AV FORTJENESTE, INNTEKTER, KONTRAKTER ELLER BESPARINGER,
ELLER ANDRE DIREKTE, INDIREKTE, TILFELDIGE, SPESIELLE ELLER KONSEKVENSMESSIGE SKADER SOM
OPPSTÅR SOM EN FØLGE AV DIN BRUK AV ELLER MANGLENDE EVNE TIL Å BRUKE DENNE
INFORMASJONEN, ALLE MANGLER I INFORMASJONEN, ELLER BRUDD PÅ DISSE VILKÅRENE ELLER
BETINGELSENE, DET VÆRE SEG I FORBINDELSE MED EN KONTRAKTSHANDLING ELLER ANNET
SUBJEKTIVT ANSVAR, ELLER BASERT PÅ EN GARANTI, SELV OM NIKON ELLER DETS LISENSGIVERE HAR
BLITT GJORT OPPMERKSOM PÅ MULIGHETEN FOR SLIKE SKADER. Noen stater, territorier og land tillater
ikke bestemte ansvarsunntak eller skadebegrensninger, og i så henseende gjelder dermed kanskje ikke
unntaket ovenfor for deg.
Eksportkontroll. Du samtykker i ikke å eksportere noen deler av dataene eller andre
direkteprodukter heri, bortsett fra i overensstemmelse med, og i henhold til alle lisenser og
obligatoriske godkjenninger, ifølge gjeldende eksportlover, regler og bestemmelser, inkludert, men
ikke begrenset til, lovene, reglene og bestemmelsene som håndheves av Office of Foreign Assets
Control og Bureau of Industry and Security i det amerikanske handelsdepartementet. Hvis slike
eksportlover, regler eller forskrifter hindrer Nikon og dets lisensgivere i å overholde de nevnte
forpliktelsene om å levere eller distribuere data, vil Nikon fritas for ansvar, og manglende
etterlevelse vil ikke utgjøre et brudd på denne avtalen.
Hele avtalen. Disse vilkårene og betingelsene utgjør hele avtalen mellom Nikon (og dets
lisensgivere, inkludert deres lisensgivere og leverandører) og deg som gjelder denne saken, og de
har forrang for alle skriftlige og muntlige avtaler som tidligere har eksistert mellom oss når det
gjelder denne saken.
Gjeldende lov. Vilkårene og betingelsene ovenfor skal håndheves etter Japans lover, uten å gi
næring til (i) lovkonflikter, eller (ii) FNs Convention on Contracts for the International Sale of Goods,
som er eksplisitt ekskludert, såfremt denne avtalen skal håndheves av lovene i det landet du skaffet
dataene til veie i tilfelle japanske lover ikke anses som gyldige for denne avtalen i det landet du
skaffet dataene til veie. Du samtykker i å rette deg etter Japans lover og regler i forbindelse med alle
disputter, fordringer og handlinger som oppstår fra, eller som er en direkte følge av din tilgang til
dataene herunder.
34
Tekniske merknader
Government End Users. If the Data supplied by HERE is being acquired by or on behalf of the United
States government or any other entity seeking or applying rights similar to those customarily
claimed by the United States government, the Data is a "commercial item" as that term is defined at
48 C.F.R. ("FAR") 2.101, is licensed in accordance with the End-User Terms under which this Data was
provided, and each copy of the Data delivered or otherwise furnished shall be marked and
embedded as appropriate with the following "Notice of Use," and shall be treated in accordance
with such Notice:
NOTICE OF USE
CONTRACTOR (MANUFACTURER/ SUPPLIER) NAME:
HERE
CONTRACTOR (MANUFACTURER/ SUPPLIER) ADDRESS:
425 West Randolph Street, Chicago, Illinois 60606
This Data is a commercial item as defined in
FAR 2.101 and is subject to the End-User
Terms under which this Data was provided.
© 2017 HERE All Rights Reserved
If the Contracting Officer, federal government agency, or any federal official refuses to use the
legend provided herein, the Contracting Officer, federal government agency, or any federal official
must notify HERE prior to seeking additional or alternative rights in the Data.
Notiser i forbindelse med rettighetsinnehavere av lisensiert
programvare
• Stedsnavndata for Japan
© ZENRIN CO., LTD. All rights reserved.
Denne tjenesten bruker POI-data fra ZENRIN CO., LTD.
"ZENRIN" is a registered trademark of ZENRIN CO., LTD.
• Stedsnavndata bortsett fra i Japan
© 2017 HERE All Rights Reserved
Tekniske merknader
35
Austria:  Bundesamt für Eich- und Vermessungswesen
Belgium:  - Distribution & Copyright CIRB
Croatia/Cyprus/Estonia/Latvia/Lithuania/Moldova/Poland/Slovenia/Ukraine:  EuroGeographics
Denmark: Contains data that is made available by the Danish Geodata Agency (FOT) Retrieved by HERE 01/
2014
Finland: Contains data from the National Land Survey of Finland Topographic Database 06/2012. (Terms of
Use available at (http://www.maanmittauslaitos.fi/en/NLS_open_data_licence_version1_20120501)).
Contains data that is made available by Itella in accordance with the terms available at (http://www.itella.fi/
liitteet/palvelutjatuotteet/yhteystietopalvelut/
uusi_postal_code_services_service_description_and_terms_of_use.pdf). Retrieved by HERE 09/2013
France: source:  IGN 2009 – BD TOPO 
Germany: Die Grundlagendaten wurden mit Genehmigung der zuständigen Behörden entnommen
Contains content of „ BayrischeVermessungsverwaltung – (www.geodaten.bayern.de) “, licensed in accordance
with (http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/legalcode)
Contains content of “LGL, (www.lgl-bw.de) “, licensed in accordance with (http://creativecommons.org/
licenses/by/3.0/legalcode)
Contains content of “Stadt Köln – offenedaten-koeln.de”, licensed in accordance with (http://
creativecommons.org/licenses/by/3.0/legalcode)
Contains Content of “Geoportal Berlin / ATKIS Basis-DLM”, licensed in accordance with (http://
www.stadtentwicklung.berlin.de/geoinformation/download/nutzIII.pdf)
Contains Content of “Geoportal Berlin / Karte von Berlin 1:5000 (K5-Farbausgabe)”, licensed in accordance with
(http://www.stadtentwicklung.berlin.de/geoinformation/download/nutzIII.pdf)
Great Britain: Contains Ordnance Survey data  Crown copyright and database right 2010
Contains Royal Mail data  Royal Mail copyright and database right 2010
Greece: Copyright Geomatics Ltd.
Italy: La Banca Dati Italiana è stata prodotta usando quale riferimento anche cartografia numerica ed al tratto
prodotta e fornita dalla Regione Toscana.
Contains data from Trasporto Passeggeri Emilia-Romagna- S.p.A.
Includes content of Comune di Bologna licensed under (http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
legalcode) and updated by licensee July 1, 2013.
Includes content of Comune di Cesena licensed under (http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
legalcode) and updated by licensee July 1, 2013.
Includes contents of Ministero della Salute, and Regione Sicilia, licensed under (http://www.formez.it/iodl/) and
updated by licensee September 1, 2013.
Includes contents of Provincia di Enna, Comune di Torino, Comune di Pisa, Comune di Trapani, Comune di
Vicenza, Regione Lombardia, Regione Umbria, licensed under (http://www.dati.gov.it/iodl/2.0/) and updated
by licensee September 1, 2013.
Includes content of GeoforUs, licensed in accordance with (http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
legalcode).
Includes content of Comune di Milano, licensed under (http://creativecommons.org/licenses/by/2.5/it/
legalcode) and updated by licensee November 1, 2013.
Includes content of the “Comunità Montana della Carnia”, licensed under (http://www.dati.gov.it/iodl/2.0/) and
updated by licensee December 1, 2013.
Includes content of “Agenzia per la mobilità” licensed under (http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
legalcode) and updated by licensee January 1, 2014.
Includes content of Regione Sardegna, licensed under (http://www.dati.gov.it/iodl/2.0/) and updated by
licensee May 1, 2014.
Includes content of CISIS, licensed under (http://creativecommons.org/licenses/by/2.5/legalcode).
Norway: Copyright  2000; Norwegian Mapping Authority
Includes data under the Norwegian licence for Open Government data (NLOD), available at (http://
data.norge.no/nlod/en/1.0)
Contains information copyrighted by  Kartverket, made available in accordance with (http://
creativecommons.org/licenses/by/3.0/no/).
36
Tekniske merknader
Contains data under the Norwegian licence for Open Government data (NLOD) distributed by Norwegian
Public Roads Administration (NPRA)
Portugal: Source: IgeoE – Portugal
Spain: Información geográfica propiedad del CNIG
Contains data that is made available by the Generalitat de Catalunya Government in accordance with the
terms available at (http://www.gencat.cat/web/eng/avis_legal.htm). Retrieved by HERE 05/2013.
Contains content of Centro Municipal de Informatica – Malaga, licensed in accordance with (http://
creativecommons.org/licenses/by /3.0/legalcode).
Contains content of Administración General de la Comunidad Autónoma de Euskadi, licensed in accordance
with (http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/legalcode)
Contains data made available by the Ayuntamiento de Santander, licensed in accordance with (http://
creativecommons.org/licenses/by/3.0/es/legalcode.es)
Contains data of Ajuntament de Sabadell, licensed per (http://creativecommons.org/licences/by/3.0/
legalcode), updated 4/2013
Sweden: Based upon electronic data  National Land Survey Sweden.
Contains public data, licensed under Go Open v1.0, available at (http://data.goteborg.se/goopen/
Avtal%20GoOpen%201.0.0.pdf)
Switzerland: Topografische Grundlage:  Bundesamt für Landestopographie
United Kingdom: Contains public sector information licensed under the Open Government Licence v1.0
(see for the license (http://www.nationalarchives.gov.uk/doc/open-government-licence/))
Adapted from data from the office for National Statistics licensed under the Open Government Licence v.1.0
Canada: This data includes information taken with permission from Canadian authorities, including © Her
Majesty,  Queen's Printer for Ontario,  Canada Post, GeoBase,  Department of Natural Resources
Canada. All rights reserved.
Mexico: Fuente: INEGI (Instituto Nacional de Estadística y Geografía.)
United States: ©United States Postal Service 2013. Prices are not established, controlled or approved by
the United States Postal Service. The following trademarks and registrations are owned by the USPS: United
States Postal Service, USPS, and ZIP+4.
Includes data available from the U.S. Geological Survey.
Australia: Copyright. Based on data provided under license from PSMA Australia Limited
(www.psma.com.au).
Product incorporates data which is  2013 Telstra Corporation Limited, Intelematics Australia Pty Ltd and
HERE International LLC.
Nepal: Copyright  Survey Department, Government of Nepal.
Sri Lanka: This product incorporates original source digital data obtained from the Survey Department of Sri
Lanka
 2009 Survey Department of Sri Lanka
The data has been used with the permission of the Survey Department of Sri Lanka
Israel:  Survey of Israel data source
Jordan:  Royal Jordanian Geographic Centre.
Mozambique: Certain Data for Mozambique provided by Cenacarta  2013 by Cenacarta
Nicaragua: The Pacific Ocean and Caribbean Sea maritime borders have not been entirely defined.
Northern land border defined by the natural course of the Coco River (also known as Segovia River or Wangki
River) corresponds to the source of information available at the moment of its representation.
Réunion: source:  IGN 2009 - BD TOPO 
Ecuador: INSTITUTO GEOGRAFICO MILITAR DEL ECUADRO
AUTORIZACION N° IGM-2011-01- PCO-01 DEL 25 DE ENERO DE 2011
Guadeloupe: source:  IGN 2009 - BD TOPO 
Guatemala: Aprobado por el INSTITUTO GEOGRAFICO NACIONAL – Resolución del IGN No 186-2011
French Guiana: source:  IGN 2009 - BD TOPO 
Martinique: source:  IGN 2009 - BD TOPO 
Tekniske merknader
37
Garantibetingelser - Nikons europeiske
servicegaranti
Kjære Nikonkunde!
Vi takker for at du kjøpte dette Nikon-produktet. Hvis Nikon-produktet ditt skulle
trenge vedlikehold som faller inn under servicegarantien, kan du kontakte
forhandleren eller et medlem av vårt autoriserte servicenettverk innenfor
salgsområdet til Nikon Europe B.V. (Europa/ Russland/andre). Se detaljer under:
http://www.europe-nikon.com/support
Vi anbefaler at du leser bruksanvisningen nøye før du tar kontakt med
forhandleren eller vårt autoriserte servicenettverk for å unngå unødige
problemer.
Garantien for Nikon-utstyr gjelder enhver produksjonsfeil ett år fra kjøpsdato.
Hvis du i løpet av denne garantiperioden opplever at produktet ikke fungerer
som det skal på grunn av materialsvikt eller feil under selve produksjonen, vil vårt
autoriserte servicenettverk innenfor salgsområdet til Nikon Europe B.V. reparere
produktet, uten material- eller arbeidskostnader, på de vilkårene som er
beskrevet under. Nikon forbeholder seg retten til, etter skjønn, å erstatte eller
reparere produktet.
1. Garantien gjelder bare ved fremleggelse av hele garantikortet og den
originale bestillingen, eller kvitteringen med kjøpsdato, produktnavn og navn
på forhandleren, sammen med produktet. Nikon forbeholder seg retten til å
avslå gratis garantiservice dersom dokumentet ovenfor ikke kan fremlegges
eller hvis teksten er ufullstendig eller uleselig.
2. Garantien dekker ikke:
• nødvendig vedlikehold og reparasjon eller utskiftning av deler som følge av
vanlig bruk og slitasje.
• endringer som har til hensikt å oppgradere produktet fra sitt vanlige
bruksområde, som beskrevet i bruksanvisningene, uten skriftlig
forhåndstillatelse fra Nikon.
• transportkostnader og risikoer som følger av transport i direkte eller
indirekte forbindelse med garantien.
38
Tekniske merknader
• enhver skade som følger av endringer eller tilpassinger som gjøres ved
produktet, uten forhåndstillatelse fra Nikon, for å tilpasse produktet
nasjonale tekniske standarder i andre land enn de som produktet
opprinnelig var utviklet og/eller produsert for.
3. Garantien gjelder ikke i tilfeller av:
• skade som følger av feil bruk inkludert, men ikke begrenset til, bruk av
produktet til andre enn normale formål og i følge bruksanvisningen om
riktig bruk og vedlikehold, og installasjon eller bruk av produktet på en
måte som ikke følger sikkerhetsstandarder i landet der det brukes.
• skade som følge av ulykker inkludert, men ikke begrenset til, vann, ild,
feilbruk eller forsømmelse.
• endring av, skade på eller fjerning av modell- eller serienummeret på
produktet.
• skade som følge av reparasjoner eller tilpassinger som har blitt utført av
uautoriserte servicebedrifter eller -personer.
• mangler ved ethvert system som produktet er del av eller som det brukes
sammen med.
4. Denne servicegarantien påvirker ikke forbrukerens lovbestemte rettigheter
etter gjeldende, nasjonale lover eller forbrukerens rettigheter som følger av
kjøpskontrakten.
Merknad: Du kan finne en oversikt over alle autoriserte Nikon-verksteder online
ved å følge denne koblingen
(http://www.europe-nikon.com/service/).
Tekniske merknader
39
Ingen kopiering eller reproduksjon av noen art skal foretas av
denne veiledningen, hverken i sin helhet eller av enkeltdeler
(med unntak av korte henvisninger i artikler eller anmeldelser)
uten skriftlig godkjennelse fra NIKON CORPORATION.
CT8K04(1A)
6MQA691A-04
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising