Nikon | COOLPIX P1000 | Nikon COOLPIX P1000 Komplett bruksanvisning

Nikon COOLPIX P1000 Komplett bruksanvisning
DIGITALKAMERA
Komplett bruksanvisning
• Les denne bruksanvisningen nøye før du bruker
kameraet.
• For å sikre riktig bruk av kameraet, sørg for at du leser "For
din sikkerhet" (side vi).
• Les nøye "Ikke rett objektivet mot solen" (side 189) i "Stell
av produktet".
• Oppbevar denne bruksanvisningen på et tilgjengelig sted
med tanke på fremtidig bruk etter at du har lest den.
No
Hurtigsøk på tema
Du kan gå tilbake til denne siden ved å trykke eller klikke på
en av de andre sidene.
i nedre høyre del på
Hovedemner
Innledning................................................................................................................................ iii
Innholdsfortegnelse .............................................................................................................. x
Kameradelene.......................................................................................................................... 1
Komme i gang .......................................................................................................................14
Grunnleggende opptaks- og avspillingsfunksjoner ................................................21
Opptaksfunksjoner ..............................................................................................................30
Avspillingsfunksjoner .........................................................................................................79
Filmer ........................................................................................................................................89
Koble kameraet til en TV, skriver eller datamaskin................................................ 102
Bruke menyen..................................................................................................................... 112
Teknisk informasjon ......................................................................................................... 185
Vanlige emner
For din sikkerhet
Manuell
fokusering
Tips for
eksponeringsinnstilling
Fjernkontroll
Kontrollenes
funksjoner
Funksjoner som
ikke kan brukes
samtidig
Feilsøking
Indeks
ii
Innledning
Les dette først
Tusen takk for at du valgte å kjøpe et Nikon COOLPIX P1000 digitalkamera.
Symboler og begreper brukt i denne bruksanvisningen
• Trykk eller klikk på
(Aii).
• Symboler
i nedre høyre del av sidene for å vise “Hurtigsøk på tema”
Symbol
Beskrivelse
Dette ikonet markerer forholdsregler og informasjon som bør leses før
du bruker kameraet.
Dette ikonet markerer notiser og informasjon som bør leses før du
bruker kameraet.
Disse ikonene markerer andre sider som inneholder relevant
informasjon.
• SD-, SDHC- og SDXC-minnekort omtales som "minnekort" i denne
bruksanvisningen.
• Smarttelefoner og nettbrett er referert til som "smartenheten".
• Betegnelsen "standardinnstilling" brukes når det henvises til en innstilling som er i
kameraet når du kjøper det.
• Navnene på menyelementene som vises på skjermen, og navnet på knappene eller
meldinger som vises på en dataskjerm, står med fet skrift.
• I denne bruksanvisningen utelukkes noen ganger bilder fra skjermbilde-eksempler
slik at skjermindikatorer kan vises tydeligere.
iii
Innledning
Les dette først
Informasjon og forholdsregler
Livslang læring
Som et ledd i Nikons policy om livslang læring ved produktstøtte og opplæring finner du
kontinuerlig oppdatert informasjon på følgende nettsteder:
• For brukere i USA: http://www.nikonusa.com/
• For brukere i Europa: http://www.europe-nikon.com/support/
• For brukere i Asia, Oseania, Midtøsten og Afrika: http://www.nikon-asia.com/
Besøk disse nettstedene for å finne oppdatert informasjon om produkter, tips, svar
på vanlige spørsmål (FAQ-sider) og generelle råd om fotografering. Du kan finne
mer informasjon hos Nikon-representanten i området ditt. Gå inn på nettstedet nedenfor for
å få kontaktinformasjon.
http://imaging.nikon.com/
Bruk bare originalt elektronisk tilbehør fra Nikon
Nikon COOLPIX-kameraer bygger på avansert teknologi og inneholder kompliserte
elektroniske kretser. Kun originalt elektronisk Nikon-tilbehør (inkludert batteriladere,
batterier, nettadaptere og USB-kabler) sertifisert av Nikon spesifikt for bruk med dette Nikondigitalkameraet er konstruert og beregnet til bruk innenfor drifts- og sikkerhetskravene til
denne elektroniske kretsen.
BRUK AV ELEKTRONISK TILLEGGSUTSTYR FRA ANDRE PRODUSENTER ENN NIKON KAN SKADE
KAMERAET OG GJØRE NIKON-GARANTIEN UGYLDIG.
Bruk av oppladbare litium-ion-batterier som ikke har påstemplet Nikons holografiske segl,
kan forstyrre normal bruk av kameraet eller forårsake at batteriene kan bli overopphetet,
antenne, sprekke eller lekke.
Holografisk segl: Kjennetegner
apparatet som et autentisk
Nikon-produkt.
Hvis du vil ha mer informasjon om Nikon-tilbehør, kontakter du en lokal, autorisert
Nikon-forhandler.
Før du tar viktige bilder
Før du fotograferer under viktige begivenheter (for eksempel i brylluper eller før du tar med
deg kameraet på reise), tar du et prøvebilde for å kontrollere at kameraet fungerer som det
skal. Nikon kan ikke holdes ansvarlig for skader eller tap av fortjeneste som kan skyldes
funksjonsfeil.
iv
Innledning
Les dette først
Om bruksanvisningene
• Ingen deler av bruksanvisningene som følger med dette produktet, kan reproduseres,
overføres, omgjøres til et annet format, lagres i et arkivsystem eller oversettes til noe språk
i noen som helst form uten skriftlig forhåndstillatelse fra Nikon.
• Illustrasjonene og skjerminnhold vist i denne bruksanvisningen kan være annerledes enn
det faktiske produktet.
• Nikon forbeholder seg retten til når som helst og uten varsel å endre spesifikasjonene for
maskinvaren og programvaren som er beskrevet i disse bruksanvisningene.
• Nikon kan ikke holdes ansvarlig for skader som skyldes bruk av dette produktet.
• Selv om vi har gjort alt vi kan for å sørge for at informasjonen i disse bruksanvisningene er
nøyaktig og fullstendig, vil vi sette pris på om du kan melde fra om eventuelle feil eller
mangler til Nikon-representanten i området ditt (adresse står oppgitt separat).
Overhold opphavsrettmerknadene
I henhold til lov om opphavsrett, kan du ikke bruke fotografier eller opptak av
opphavsrettslig beskyttede verker som er tatt med kameraet uten tillatelse fra
rettighetshaver. Unntak gjelder personlig bruk, men merk at selv personlig bruk kan være
begrenset når det gjelder fotografier eller opptak av utstillinger eller konserter.
Kassering av datalagringsenheter
Merk at selv om du sletter bilder eller formaterer datalagringsenheter, for eksempel
minnekort, slettes ikke de opprinnelige bildedataene fullstendig. Slettede filer kan noen
ganger gjenopprettes, ved hjelp av kommersielt tilgjengelig programvare, fra
lagringsenheter som er kastet. Dette kan potensielt føre til misbruk av personlige bildedata.
Det er brukerens ansvar å sørge for at dataene er sikret.
Før du kasserer en datalagringsenhet eller overfører eierskapet til en annen person, skal alle
kamerainnstillingene nullstilles i Nullstill alle i oppsettmenyen (A113) eller Gjenoppr.
standardinnst. i nettverksmenyen (A113). Etter nullstillingen skal alle data i enheten
slettes ved hjelp av kommersiell programvare for sletting av data eller formatering av
enheten i Formater kort i oppsettmenyen (A113), og deretter fylles med bilder som ikke
inneholder privat informasjon (f.eks. bilder av himmelen).
Du må passe nøye på å unngå personskade eller skade på eiendom når du fysisk ødelegger
minnekort.
v
Innledning
Les dette først
For din sikkerhet
For å forhindre skade på eiendom eller personskade, enten på deg selv eller andre, må du
lese "For din sikkerhet" i sin helhet før du bruker dette produktet.
Oppbevar disse sikkerhetsinstruksene der alle som bruker dette produktet kan lese dem.
FARE
Dersom du ikke overholder forholdsregler
som er markert med dette ikonet, er det stor
fare for død eller alvorlig personskade.
ADVARSEL
Dersom du ikke overholder forholdsregler
som er markert med dette ikonet, kan det
resultere i død eller alvorlig personskade.
FORSIKTIG
Dersom du ikke overholder forholdsregler
som er markert med dette ikonet, er det fare
for personskade eller skade på eiendom.
ADVARSEL
• Må ikke brukes når du går eller betjener et kjøretøy. Hvis du ikke følger denne
forholdsregelen, kan det føre til ulykker eller annen skade.
• Ikke demonter eller endre på dette produktet. Ikke berør innvendige deler som
blir eksponert etter et fall eller en annen ulykke. Dersom du ikke overholder disse
forholdsreglene, er det fare for elektrisk støt eller andre personskader.
• Skulle du oppdage avvik, som røyk, varme eller uvanlig lukt fra produktet, må
du straks koble fra batteriet eller strømforsyningen. Hvis du fortsetter å bruke
produktet, kan det oppstå brann, som kan medføre brannskader eller andre
personskader.
• Må holdes tørr. Ikke håndter produktet med våte hender. Ikke håndter pluggen
med våte hender. Dersom du ikke overholder disse forholdsreglene, er det fare for
brann eller elektrisk støt.
• Ikke la huden være i kontakt med dette produktet i lengre tid så lenge den er
på eller plugget inn. Dersom du ikke overholder denne forholdsregelen, er det fare for
lavtemperaturbrannskader.
• Ikke bruk dette produktet i nærheten av brannfarlig støv eller gass, som
propan, bensin eller aerosoler. Dersom du ikke overholder denne forholdsregelen, er
det fare for eksplosjon eller brann.
• Ikke rett blitsen mot en person som betjener et motorkjøretøy. Dersom du ikke
overholder denne forholdsregelen, er det fare for ulykker.
vi
Innledning
For din sikkerhet
• Oppbevar dette produktet utilgjengelig for barn. Dersom du ikke overholder
denne forholdsregelen, er det fare for personskade eller funksjonsfeil i produktet. Vær
også oppmerksom på at små deler medfører kvelningsfare. Dersom et barn svelger noe
av dette produktet, må du øyeblikkelig kontakte lege.
• Ikke vikle, sno eller tvinn stroppene rundt halsen. Dersom du ikke overholder
denne forholdsregelen, er det fare for ulykker.
• Ikke bruk batterier, ladere, nettadaptere eller USB-kabler som ikke spesifikt er
laget for bruk med dette produktet. Når du bruker batterier, ladere,
nettadaptere og USB-kabler som er laget for bruk med dette produktet, må du
ikke:
- Skade, modifisere, dra hardt i eller bøye ledningene eller kablene, plassere
dem under tunge gjenstander, eller utsette dem for varme eller ild.
- Bruke reisekonvertere eller adaptere som er laget for å omforme til en
annen spenningsstyrke eller med likestrøm-til-vekselstrøm-vekselrettere.
Dersom du ikke overholder disse forholdsreglene, er det fare for brann eller elektrisk støt.
• Ikke håndter pluggen når du lader produktet eller bruker nettadapteren på
dager med tordenvær. Dersom du ikke overholder denne forholdsregelen, er det fare
for elektrisk støt.
• Ikke håndter produktet med ubeskyttede hender på steder med svært høye
eller lave temperaturer. Dersom du ikke overholder denne forholdsregelen, er det
fare for brannskader eller kuldeskader.
FORSIKTIG
• Ikke la objektivet peke mot solen eller andre sterke lyskilder. Lyset som blir
fokusert av objektivet kan forårsake brann og skade produktets indre deler. Pass på at
solen er et godt stykke utenfor bildet når du tar bilder av motiver i motlys. Sollyset som
fokuseres i kameraet når solen er nær bildet kan forårsake brann.
• Slå av dette produktet i tilfeller der bruken av det ikke er tillatt. Deaktiver
trådløse funksjoner i tilfeller der bruken av disse ikke er tillatt.
Radiofrekvensbølgene som blir sendt ut av dette produktet kan forstyrre utstyr i fly eller
sykehus eller andre medisinske fasiliteter.
• Ta ut batteriet og koble fra nettadapteren hvis dette produktet ikke skal
brukes i en lengre periode. Dersom du ikke overholder denne forholdsregelen, er det
fare for brann eller funksjonsfeil i produktet.
vii
Innledning
For din sikkerhet
• Ikke berør de bevegelige delene i objektivet eller andre bevegelige deler.
Dersom du ikke overholder denne forholdsregelen, er det fare for personskade.
• Ikke avfyr blitsen når den er i kontakt med eller tett opptil huden eller
gjenstander. Dersom du ikke overholder denne forholdsregelen, er det fare for
brannskader eller brann.
• Ikke hev den innebygde blitsen når du bruker en blits montert i kameraets
tilbehørssko. Hvis denne forholdsregelen ikke følges, kan det føre til brann eller skade
på produktet.
• Ikke la produktet ligge på et sted hvor det blir utsatt for svært høye
temperaturer i lengre perioder, som i en stengt bil eller i direkte sollys. Dersom
du ikke overholder denne forholdsregelen, er det fare for brann eller funksjonsfeil i
produktet.
• Ikke transporter kameraet med et stativ eller lignende tilbehør montert.
Dersom du ikke overholder denne forholdsregelen, er det fare for personskade eller
funksjonsfeil i produktet.
FARE for batterier
• Håndter batteriene med forsiktighet. Dersom du ikke overholder de følgende
forholdsreglene, er det fare for lekkasje, overoppheting eller sprekker i batteriene, eller at
de tar fyr:
- Bruk kun oppladbare batterier som er godkjent for bruk med dette produktet.
- Ikke utsett batterier for ild eller sterk varme.
- Ikke demonter.
- Ikke kortslutt polene ved å berøre dem med halsbånd, hårnåler eller andre
metallgjenstander.
- Ikke utsett batterier eller produktene de brukes med for kraftige fysiske støt.
• Lad kun opp på den måten som er angitt. Dersom du ikke overholder denne
forholdsregelen, er det fare for lekkasje, overoppheting eller sprekker i batteriene, eller at
de tar fyr.
• Hvis batterivæsken kommer i kontakt med øynene, må du rense rikelig med
rent vann og straks kontakte lege. Hvis du venter kan det oppstå skader på øyet.
viii
Innledning
For din sikkerhet
ADVARSEL for batterier
• Oppbevar batterier utilgjengelige for barn. Skulle et barn komme til å svelge et
batteri, må du straks kontakte lege.
• Ikke dypp batterier i vann eller utsett dem for regn. Dersom du ikke overholder
denne forholdsregelen, er det fare for brann eller funksjonsfeil i produktet. Blir produktet
vått må du straks tørke det med et håndkle eller lignende.
• Dersom du oppdager endringer i batterier, som misfarging eller deformering,
må du straks avslutte bruken av produktet. Avslutt oppladingen hvis
batteriene ikke lades opp innenfor den angitte tidsperioden. Manglende evne til
å overholde disse forholdsreglene kan føre til at batteriene lekker, overoppheter,
sprekker eller tar fyr.
• Når batteriene ikke lenger trengs, isolerer du batteripolene med teip. Dersom
metallgjenstander kommer i kontakt med polene, kan det oppstå sprekker, eller batteriet
kan overopphetes eller ta fyr.
• Hvis batterivæsken kommer i kontakt med hud eller klær, må du straks
vaske det aktuelle området rikelig med vann. Dersom du ikke overholder
denne forholdsregelen, er det fare for irritasjon av huden.
ix
Innledning
For din sikkerhet
Innholdsfortegnelse
Hurtigsøk på tema................................................................................................................. ii
Hovedemner ................................................................................................................................................................... ii
Vanlige emner ................................................................................................................................................................ ii
Innledning............................................................................................................................... iii
Les dette først ......................................................................................................................................... iii
Symboler og begreper brukt i denne bruksanvisningen................................................................... iii
Informasjon og forholdsregler............................................................................................................................ iv
For din sikkerhet .................................................................................................................................... vi
Kameradelene......................................................................................................................... 1
Kamerahuset ............................................................................................................................................ 2
Kontrollenes hovedfunksjoner .......................................................................................................... 5
Skjerm/søker............................................................................................................................................. 8
Bytt om informasjonsvisning på skjermen (s-knapp).................................................................. 8
For opptak ........................................................................................................................................................................ 9
For avspilling ................................................................................................................................................................ 12
Komme i gang ...................................................................................................................... 14
Slik fester du kamerastroppen......................................................................................................... 15
Slik fester du objektivdekselet og solblenderen ....................................................................... 15
Sette i batteri og minnekort ............................................................................................................. 16
Fjerne batteriet eller minnekortet................................................................................................................... 16
Lade batteriet......................................................................................................................................... 17
Åpne skjermen....................................................................................................................................... 18
Kameraoppsett...................................................................................................................................... 19
Grunnleggende opptaks- og avspillingsfunksjoner ............................................... 21
Fotografering ......................................................................................................................................... 22
Bruke den innebygde blitsen ............................................................................................................................ 25
Slik fester du dekselet til tilbehørssko BS-1 (tilgjengelig separat)............................................... 25
Ta opp filmer................................................................................................................................................................ 25
Bytte mellom skjermen og søkeren............................................................................................................... 26
Avspilling av bilde ................................................................................................................................ 27
Slette bilder............................................................................................................................................. 28
Bildevalgskjermen for sletting........................................................................................................................... 29
x
Innholdsfortegnelse
Opptaksfunksjoner ............................................................................................................. 30
Velg en opptaksfunksjon ................................................................................................................... 31
A (auto)-modus ................................................................................................................................... 32
Motivprogram (opptak tilpasset forholdene) ............................................................................ 33
Tips og notater om motivprogram................................................................................................................ 34
Ta bilder med lettvint panorama .................................................................................................................... 41
Avspilling med lettvint panorama.................................................................................................................. 43
Kreativ modus (legg til effekter under fotografering)............................................................. 44
j, k, l, og m-funksjoner (still inn opptakseksponering).................................................... 46
Tips for eksponeringsinnstilling ....................................................................................................................... 47
Kontrollområdet for lukkertiden (j-, k-, l-, m-modus)................................................................ 49
Opptak med Bulb-innstillingen eller Time-innstillingen (i m-modus) .................................... 50
M (User Settings)-modus ................................................................................................................... 52
Lagre innstillinger i M-modus (Lagre User Settings)........................................................................... 53
Innstille opptaksfunksjoner med multivelgeren....................................................................... 54
Blitsfunksjon ........................................................................................................................................... 55
Selvutløser............................................................................................................................................... 58
Smilutløser (Ta bilde av smilende ansikter automatisk)......................................................... 60
Bruke autofokus .................................................................................................................................... 61
Velge fokusmodusen .............................................................................................................................................. 61
Utløseren ........................................................................................................................................................................ 62
Bruke målsøkende AF............................................................................................................................................. 63
Bruke ansiktsgjenkjenning................................................................................................................................... 64
Bruke mykere hudtoner ........................................................................................................................................ 65
Motiver som ikke er egnet for autofokus ................................................................................................... 65
Fokuslås........................................................................................................................................................................... 66
Bruke manuell fokusering ................................................................................................................. 67
Eksponeringskompensasjon (justere lysstyrken)...................................................................... 69
Bruke w (funksjon)-knappen......................................................................................................... 70
Bruke zoom............................................................................................................................................. 71
Standardinnstilling (blits, selvutløser, og fokusmodus) ......................................................... 73
Funksjoner som ikke kan brukes samtidig under opptak...................................................... 75
Avspillingsfunksjoner ........................................................................................................ 79
Avspillingszoom.................................................................................................................................... 80
Miniatyravspilling/kalendervisning ............................................................................................... 81
Vise og slette bilder som er tatt i en serie (sekvens) ................................................................ 82
Vise bilder i en sekvens.......................................................................................................................................... 82
Slette bilder i en sekvens...................................................................................................................................... 83
Redigere bilder (stillbilde) ................................................................................................................. 83
Før du redigerer bildene....................................................................................................................................... 83
xi
Innholdsfortegnelse
Rask retusjering: Forbedre kontrast og metning................................................................................... 84
D-Lighting: Forbedre lysstyrke og kontrast............................................................................................... 84
Mykere hudtoner: Gjøre hudtoner mykere............................................................................................... 85
Filtereffekter: Bruk av digitale filtereffekter................................................................................................ 86
Lite bilde: Redusere størrelsen på et bilde ................................................................................................ 87
Beskjæring: Lage en beskåret kopi ................................................................................................................. 88
Filmer ....................................................................................................................................... 89
Grunnleggende funksjoner for filmopptak og -avspilling..................................................... 90
Ta stillbilder under filmopptak ........................................................................................................ 93
Manuell film (stille inn eksponeringen for filmopptak) .......................................................... 94
Opptak av intervallfilmer ................................................................................................................... 96
Ta opp superintervallfilm................................................................................................................... 98
Funksjoner under avspilling av filmer........................................................................................... 99
Redigere filmer ................................................................................................................................... 100
Trekke ut kun en bestemt del av en film ................................................................................................. 100
Lagre et bildefelt fra en film som et stillbilde ....................................................................................... 101
Koble kameraet til en TV, skriver eller datamaskin............................................... 102
Bruke bilder.......................................................................................................................................... 103
Vise bilder på en TV........................................................................................................................... 104
Skrive ut bilde uten en datamaskin ............................................................................................ 105
Koble kameraet til en skriver ........................................................................................................................... 105
Skriv ut ett bilde om gangen .......................................................................................................................... 106
Skrive ut flere bilder .............................................................................................................................................. 107
Overføre bilder til en datamaskin (ViewNX-i).......................................................................... 109
Installere ViewNX-i................................................................................................................................................. 109
Overføre bilder til en datamaskin................................................................................................................. 109
Bruke menyen.................................................................................................................... 112
Menyfunksjoner ................................................................................................................................. 113
Skjermen for bildevalg ........................................................................................................................................ 115
Menyliste .............................................................................................................................................. 116
Fotomeny.................................................................................................................................................................... 116
Film manuell modus-menyen........................................................................................................................ 117
Filmmenyen............................................................................................................................................................... 117
Avspillingsmenyen................................................................................................................................................ 118
Nettverksmenyen................................................................................................................................................... 118
Oppsettsmenyen.................................................................................................................................................... 119
Opptaksmenyen (vanlige opptaksalternativer)...................................................................... 121
Bildekvalitet................................................................................................................................................................ 121
Bildestørrelse............................................................................................................................................................. 123
xii
Innholdsfortegnelse
Opptaksmenyen (j-, k-, l- eller m-modus)......................................................................... 124
Picture Control (COOLPIX Picture Control) ............................................................................................ 124
Egend. Picture Control (COOLPIX Egend. Picture Control) .......................................................... 128
Hvitbalanse (justere nyanse) ........................................................................................................................... 129
Lysmåling .................................................................................................................................................................... 132
Seriefotografering.................................................................................................................................................. 133
ISO-følsomhet........................................................................................................................................................... 137
Alternative eksponeringer ................................................................................................................................ 139
AF søkefeltfunksjon............................................................................................................................................... 140
Autofokus-modus .................................................................................................................................................. 143
Blits eksp. komp....................................................................................................................................................... 143
Støyreduksjonsfilter .............................................................................................................................................. 144
Aktiv D-Lighting ...................................................................................................................................................... 144
Multieksponering ................................................................................................................................................... 145
Zoom-minne............................................................................................................................................................. 147
Zoompos. ved oppstart...................................................................................................................................... 148
Forhåndsv. av M-ekspon.................................................................................................................................... 148
Film manuell modus-menyen....................................................................................................... 149
Filmmenyen......................................................................................................................................... 150
Filmalternativer........................................................................................................................................................ 150
Autofokus-modus .................................................................................................................................................. 153
Elektronisk VR............................................................................................................................................................ 154
Vindstøyreduksjon................................................................................................................................................. 154
Zoommikrofon......................................................................................................................................................... 155
Filmfrekvens............................................................................................................................................................... 155
Følsomhet ekstern mik. ...................................................................................................................................... 156
Avspillingsmenyen............................................................................................................................ 157
Merk for opplasting............................................................................................................................................... 157
Lysbildefremvisning ............................................................................................................................................. 158
Beskytt........................................................................................................................................................................... 159
Roter bilde .................................................................................................................................................................. 159
Sekvensvisningsalternat..................................................................................................................................... 160
Velg hovedbilde...................................................................................................................................................... 160
Nettverksmenyen .............................................................................................................................. 161
Betjene tastatur for å skrive inn tekst......................................................................................................... 163
Oppsettsmenyen ............................................................................................................................... 164
Tidssone og dato.................................................................................................................................................... 164
Utløserlås ved tomt spor ................................................................................................................................... 166
Skjerminnstillinger................................................................................................................................................. 167
EVF-autoveksling (veksler automatisk displayet til søkeren) ....................................................... 169
Datostempel.............................................................................................................................................................. 169
Selvutløser: etter utløsn...................................................................................................................................... 170
xiii
Innholdsfortegnelse
Bildestabilisering.....................................................................................................................................................
AF-hjelp ........................................................................................................................................................................
Digital zoom ..............................................................................................................................................................
Bruk zoomkontr. på siden .................................................................................................................................
Tilbakestilling av zoom .......................................................................................................................................
Valg på kontrollring...............................................................................................................................................
Knapp for AE/AF-lås..............................................................................................................................................
Lydinnstillinger ........................................................................................................................................................
Auto av..........................................................................................................................................................................
Formater kort ............................................................................................................................................................
Språk/Language......................................................................................................................................................
HDMI ..............................................................................................................................................................................
Lad opp med PC.....................................................................................................................................................
Bildekommentar .....................................................................................................................................................
Info om opphavsrett ............................................................................................................................................
Stedsdata.....................................................................................................................................................................
Bytte om Av/Tv-valg.............................................................................................................................................
Tilbakestill filnummer. .........................................................................................................................................
Peaking .........................................................................................................................................................................
Nullstill alle..................................................................................................................................................................
Firmware-versjon....................................................................................................................................................
171
172
172
173
173
174
175
175
176
176
176
177
179
180
181
182
182
183
184
184
184
Teknisk informasjon ........................................................................................................ 185
Merknader ............................................................................................................................................ 186
Om trådløse kommunikasjonsfunksjoner ................................................................................ 187
Stell av produktet .............................................................................................................................. 189
Kameraet...................................................................................................................................................................... 189
Batteriet........................................................................................................................................................................ 190
Nettadapter for lading ........................................................................................................................................ 192
Minnekort.................................................................................................................................................................... 192
Rengjøring og oppbevaring .......................................................................................................... 194
Rengjøring .................................................................................................................................................................. 194
Oppbevaring............................................................................................................................................................. 194
Feilmeldinger ...................................................................................................................................... 195
Feilsøking.............................................................................................................................................. 198
Filnavn ................................................................................................................................................... 207
Ekstrautstyr .......................................................................................................................................... 208
Blitser (eksterne blitser)................................................................................................................... 210
Fjernkontroll ML-L7........................................................................................................................... 212
Spesifikasjoner.................................................................................................................................... 217
Minnekort som kan brukes............................................................................................................................... 222
Stikkordregister.................................................................................................................................. 224
xiv
Innholdsfortegnelse
Kameradelene
Kamerahuset ............................................................................................................................ 2
Kontrollenes hovedfunksjoner.......................................................................................... 5
Skjerm/søker ............................................................................................................................ 8
1
Kameradelene
Kamerahuset
Innebygd blits hevet
1 2 3 4
13
12 11 10
5
1
6
9
7
8
1
Festeøye for bærestropp........................ 15
9
2
Kommandohjul............................................ 46
3
Strømbryter/strømforsyningslampe
(ladelampe) .................................... 17, 19, 24
4
Modushjul............................................... 22, 31
Zoomkontroll................................................ 71
f : Vidvinkel ........................................ 71
g : Teleobjektiv ................................. 71
10
h : Miniatyravspilling .................... 81
i : Avspillingszoom ....................... 80
5
Mikrofon (stereo).............................. 90, 155
6
Innebygd blits....................................... 25, 55
7
K (blits) aktiveringsbryter................. 55
8
Objektiv
Selvutløserlampe........................................ 58
11 Reduksjon av rød øyerefleks................ 57
AF-assistert lampe ...................................172
12 Utløserknappen .................................. 24, 62
13 w (funksjon)-knapp............................... 70
2
Kameradelene
Kamerahuset
Kontrollring ..........................................67, 174
1
2
3
9
6
8
5
4
7
1
p (tilbakestilling av zoom)knappen ........................................................... 72
2
Zoomkontroll på siden............................ 71
f : Vidvinkel ........................................ 71
g : Teleobjektiv.................................. 71
3
Tilbehørssko........................................ 25, 210
4
Diopterjusteringskontroll ...................... 26
3
Kameradelene
Kamerahuset
5
Eksternt mikrofonkontaktdeksel
.............................................................................209
6
Kontaktdeksel .....................................17, 103
7
Terminal for tilbehør...............................209
8
HDMI-mikrokontakt (type D).............103
9
Mikro-USB-kontakt ..........................17, 103
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
17
16
14
15
10 k (lagre valg)-knapp ............................113
1
Høyttaler................................................ 99, 175
2
Elektronisk søker.......................................... 26
3
Okularsensor.................................................. 26
4
x (skjerm)-knapp.................................... 26
5
o (AE-L/AF-L) knapp ................... 66, 175
6
Fokusfunksjonsvelger ...................... 61, 67
7
b (e filmopptaks)-knapp.......... 25, 90
8
c (avspilling)-knapp .............................. 27
Deksel til strømforsyning (for valgfri
15 nettadapter)............................................... 208
9
s (display)-knapp .................................8
16 Stativfeste
11
Dreibar multivelger
(multivelger)*......................................54, 113
12 l (slette)-knapp ......................................... 28
13 d (meny)-knapp ......................113, 116
14
Deksel til batterikammer/
minnekortspor ............................................. 16
17 Skjerm........................................................... 8, 18
* I denne bruksanvisningen er betjening ved trykk på øvre, nedre, venstre eller høyre del av
multivelgeren indikert som H, I, J eller K.
4
Kameradelene
Kamerahuset
Kontrollenes hovedfunksjoner
Kontroll
Hovedfunksjon
For opptak
Velg en opptaksfunksjon (A31).
For opptak
Velg q (autofokus) eller r (manuell
fokusering).
For opptak
Lås eksponeringen eller fokuset.
For opptak
Flytt mot g (i) (teleobjektiv) for å zoome inn
på motivet, og flytt mot f (h) (vidvinkel)
for å zoome ut og vise et større område.
For avspilling
• Flytt mot g (i) for å zoome inn, og flytt mot
f (h) for å vise bilder som miniatyrbilder,
eller kalenderen.
• Juster volumet for filmavspilling.
Funksjonsvelger
Fokusfunksjonsvelger
o (AE-L/AF-L)-knapp
Zoomkontroll
For opptak
Utvid bildevinkelen midlertidig.
For opptak
Bruk funksjonen tildelt i Bruk zoomkontr.
på siden.
• Zoom (standardinnstilling): Skyv mot
g (teleobjektiv) for å zoome inn på
motivet, og skyv mot f (vidvinkel) for å
zoome ut og vise et større område.
• Manuell fokusering: Når
fokusfunksjonsvelgeren er satt til r,
justerer du fokuset manuelt.
p (tilbakestilling av
zoom)-knapp
Zoomkontroll på siden
5
Kameradelene
Kontrollenes hovedfunksjoner
Kontroll
Hovedfunksjon
For opptak
Utløser
b (e filmopptaks)knapp
Når knappen trykkes halvveis ned: Angi fokus
og eksponering.
Når knappen trykkes helt ned: Frigjør
lukkeren.
For avspilling
Tilbake til opptaksfunksjon.
For opptak
Start og avslutt filmopptak.
For avspilling
Tilbake til opptaksfunksjon.
For opptak
• Mens opptaksskjermen vises:
Vis følgende innstillingsskjerm ved å
trykke på:
- Opp (H): m (blitsfunksjon)
- Venstre (J): n (selvutløser/smilutløser)
- Ned (I): p (fokusmodus)*
- Høyre (K): o
(eksponeringskompensasjon)
• Når opptaksmodusen er l, m eller u
(Manuell film): Drei multivelgeren for å
stille inn f-tallet.
* Kun tilgjengelig når
fokusfunksjonsvelgeren er stilt inn til q.
For avspilling
• Mens avspillingsskjermen vises: Endre
visningsbilde ved hjelp av opp (H),
venstre (J) ned (I), høyre (K), eller ved å
dreie på multivelgeren.
• Mens et zoomet bilde vises: Flytt
visningsområdet.
For innstilling
• Velg et element ved hjelp av HIJK
eller ved å dreie multivelgeren; lagre
valget ved å trykke på k-knappen.
For avspilling
• Vis individuelle bilder fra en sekvens med
avspilling på full skjerm (A28).
• Rull et bilde som er tatt med Lettvint
panorama.
• Spill av filmer.
• Bytt fra miniatyravspilling eller zoomet
bilde til avspilling på full skjerm.
For innstilling
Lagre et element som du valgte ved hjelp av
multivelgeren.
Multivelger
k (lagre valg)-knapp
6
Kameradelene
Kontrollenes hovedfunksjoner
Kontroll
Hovedfunksjon
For opptak
Kommandohjul
For avspilling
• Når opptaksmodusen er j (A46):
Still inn fleksiprogrammet.
• Når opptaksmodusen er k eller m
(A46), eller Manuell i u (Manuell
film): Still inn lukkertiden.
Endre forstørrelsen til et innzoomet bilde.
For opptak
• Når fokusfunksjonsvelgeren er stilt inn til
q: Vis innstillingsskjermen som er valgt i
Valg på kontrollring (A119).*
• Når fokusfunksjonsvelgeren er satt til r:
Juster fokuset manuelt.
* Denne funksjonen er ikke tilgjengelig med
enkelte opptaksmoduser.
For opptak/
avspilling
Vis eller lukk menyen (A113).
For opptak
Når opptaksmodusen er j, k, l, m eller M:
Vis eller lukk innstillingsmenyene som
Kontinuerlig eller Bildestabilisering.
For opptak/
avspilling
Bytt mellom skjerm og søker (A26).
For opptak/
avspilling
Bytt informasjonsvisningen på skjermen.
Kontrollring
d (meny)-knapp
w (funksjon)-knapp
x (skjerm)-knapp
s (display)-knapp
For opptak
For avspilling
c (avspilling)-knapp
For opptak
For avspilling
Spille av bilder (A27).
• Når kameraet er slått av, trykk og hold
denne knappen for å slå kameraet på i
avspillingsmodus (A27).
• Tilbake til opptaksfunksjon.
Slett det siste bildet som ble lagret.(A28).
Slette bilder (A28).
l (slett)-knapp
7
Kameradelene
Kontrollenes hovedfunksjoner
Skjerm/søker
Informasjonen som vises på opptaks- eller avspillingsskjermen er forskjellig avhengig
av kameraets innstillinger og bruksmodus.
Bytt om informasjonsvisning på skjermen (s-knapp)
Trykk på s (display)-knappen for å bytte
informasjonsvisningen på skjermen mellom
fotografering og avspilling.
For opptak
1/250
F5.6
25m 0s
1400
Vis informasjon*
1/250
F5.6
25m 0s
1400
Filmramme*
Viser området til en film
i en ramme.
Viser bare rutenett
Skjul informasjon
for komposisjon,
histogram og
kunstig horisont*
* Når rutenett for komposisjon, histogrammet og den kunstige horisonten vises, avhengig av
innstillingene i Skjerminnstillinger (A167) i oppsettmenyen.
For avspilling
4/4
4/4
1/250
F 5.6
100
COMMENT
XXXXXXXXXXXXXXXXXX
ARTIST
XXXXXXXXXXXXXXXXXX
COPYRIGHT
XXXXXXXXXXXXXXXXXX
+1.0
0004. JPG
15/11/2018 15:30
Vis informasjon
0004.JPG
15/11/2018 15:30
Informasjon om
fargetonenivå
(unntatt filmer)
Vis histogram,
fargetonenivå og
opptaksinformasjon
(A13).
Bildekommentar
(A180),
informasjon om
opphavsrett
(A181)
8
Kameradelene
Skjerm/søker
Skjul informasjon
For opptak
3
7
2
1
28
27
4 AF
10
120
3200
26 25 24
3000mm
1/250
23
9
8
5 6
10
x1.2
F5.6
+1.0
+1.0
10m 0s
9999
16
17
18
19
13
15
12
11
14
22 21 20
Kompensasjon for
16 blitseksponering....................................... 143
1
Opptaksfunksjon .........................................31
2
Blits-funksjon .................................................55
3
Fokusmodus...........................................61, 67
4
Zoomindikator......................................62, 71
5
Fokusindikator ..............................................24
6
Digitalt zoomforhold ................................71
7
Filmalternativer (filmer i normal
hastighet)......................................................150
8
Filmalternativer (HS-filmer) ................151
Aktiver utløserikon (når det ikke er satt
21 inn noe minnekort) ..................... 166, 200
9 Bildekvalitet .................................................121
10 Bildestørrelse ..............................................123
11 Lettvint panorama......................................41
22 Blenderverdi...................................................46
23 Lukkertid ..........................................................46
17 Eksponeringskompensasjonsverdi ....69
Gjenværende film opptakstid
18 ........................................................................90, 91
19 Klarsignal for blitsen..................................55
Antall gjenværende eksponeringer
20 (stillbilder)............................................. 22, 122
24 ISO-følsomhet............................................ 137
Indikator for tilkobling
25 av nettadapter for lading
12 Støyreduksjonsfilter ................................144
13 Vindstøyreduksjon...................................154
26 Indikator for batterinivå ..........................22
Automatisk eksponering (AE) / autofokus
27 (AF) låsindikator (stillbilde) ............ 66, 175
Bildestabilisering ikon ...........................171
14 Elektronisk VR ikon ..................................154
15 Eksponeringsindikator.............................48
Brennvidde (i 35mm [135]-format)
28 ..................................................................... 71, 147
9
Kameradelene
Skjerm/søker
45
47
46
2
±0.7
±0.3
±1.0
44
41
48
10
43
42
120
49
50
51
70mm
10
120
60
52
3
40
39
38
PRE
3200 1/250
37 36 35 34 33
32
31
F5.6
+1.0
+1.0
10m 0s
9999
30 29
Kontinuerlig opptaks-modus
41 ............................................................. 38, 40, 133
29 Reisemål ikon .............................................164
Indikator for "dato ikke angitt"
30 .................................................................. 164, 199
42 Motlys (HDR)..................................................37
Støyreduksjonsserie/enkeltopptak
43 ........................................................................34, 36
31 Datostempel ...............................................169
Automatisk eksponering (AE) /
32 autofokus (AF) låsindikator (film)
.....................................................................91, 175
44 Intervallfilm.....................................................96
45 Alternative eksponeringer................. 139
33 Stedsdata ......................................................182
Wi-Fi-kommunikasjons
34 indikator.........................................................162
46 Håndholdt/på stativ..........................35, 36
47 Avspillingshastighet..................................98
Bluetooth tilkoblingsindikator for
35 fjernkontroll.................................................215
48 Multieksp. Gjør lysere ...............................39
49 Effektgruppe (kreativt modus)............44
Bluetooth-kommunikasjonsindikator
36 .............................................................................162
50 Å ta stillbilde (under filmopptak) ......93
51 Multieksponering .................................... 145
37 Flymodus.......................................................161
38 Hvitbalanse..................................................129
Selvutløser-indikator.................................58
52 Smilutløser ......................................................60
Automatisk utløser.....................................38
39 COOLPIX Picture Control.....................124
40 Aktiv D-Lighting........................................144
10
Kameradelene
Skjerm/søker
1/250
F5.6
1/250
59
53
54
10m 0s
9999
F5.6
60
55 56 57 58
1/250
F5.6
10m 0s
9999
1/250
61
F5.6
25m 0s
9999
62
Fokusområde (målsøkende AF)
53 .....................................................................63, 141
57 Punkt lysmålingsområde .................... 132
58 Sentrumsdominert område.............. 132
Fokusområde (midten/manuelt)
54 ............................................................. 33, 66, 140
59 Vis/skjul histogrammer......................... 167
Komposisjonsramme (Måne eller
60 Fugletitting-modus, eller
tilbakestilling av zoom) ...................40, 72
Fokusområde (ansiktsgjenkjenning,
55 kjæledyrgjenkjenning)
..................................................... 38, 60, 64, 140
61 Vis/skjul rutenett ...................................... 167
62 Kunstig horisont ............................ 167, 168
Fokusområde (følg motivet)
56 .................................................................. 141, 142
11
Kameradelene
Skjerm/søker
For avspilling
1 2 3 456 7
8
9
10
Demomodus
12 13
24
23
22 21
20
14
15
16
17
19 18
1
Beskytt-ikon .................................................159
2
Sekvensvisning (når Enkeltbilder er
valgt) .................................................................160
3
Mykere hudtoner-ikon............................ 85
4
Filtereffekter-ikon ....................................... 86
5
D-Lighting-ikon........................................... 84
6
Rask retusjering-ikon................................ 84
7
Reserveringsikon for
opplastning..................................................157
8
Gjeldende bildenummer/
totalt antall bilder
9
Filmlengde eller forløpt avspillingstid
14 Filmalternativer..........................................150
15 Lettvint panorama indikator ................43
16 Lite bilde-ikon ...............................................87
17 Beskjæring.......................................................88
Lettvint panorama
avspillingsguide...........................................43
18 Veiledning for sekvensavspilling .......82
Veiledning for filmavspilling.................90
19 Opptakstidspunkt
20 Opptaksdato
Indikator for tilkobling av nettadapter
21 for lading
22 Indikator for batterinivå ..........................22
23 Filnummer og -type ...............................207
10 Lydstyrkeindikator ..................................... 99
Aktiver utløser-ikon (når det ikke er
11 satt inn noe minnekort) .......................166
24 Indikator for lagrede stedsdata .......182
12 Bildekvalitet..................................................121
13 Bildestørrelse...............................................123
12
Kameradelene
Skjerm/søker
11
Informasjon om fargetonenivå
Du kan kontrollere med tanke på tap av kontrastdetaljer i markeringene og skyggene
fra histogrammet som vises, eller den blinkende visningen for hvert fargetonenivå.
Disse sørger for retningslinjer når bildets lysstyrke justeres med funksjoner som
eksponeringskompensasjon.
4/4
14
13
12
11
10
1/250
F 5.6
1
1
2
2
3
4
5
6
100
+1.0
0004.JPG
15/11/2018 15:30
9
7
8
Gjeldende bildenummer/
totalt antall bilder
1
8
Opptakstidspunkt............................19, 164
9
Opptaksdato .......................................19, 164
2
Histogram1
3
Fargetonenivå2
4
ISO-følsomhet ............................................137
5
COOLPIX Picture Control .....................124
6
Bildekvalitet/Bildestørrelse......121, 123
12 Opptaksfunksjon .........................................31
13 Lukkertid...........................................................46
7
Hvitbalanse ..................................................129
14 Blenderverdi...................................................46
10 Filnummer og -type ...............................207
Eksponeringskompensasjon
11 verdi.....................................................................69
Et histogram er en graf som viser fordelingen av fargetoner i bildet. Den horisontale
aksen tilsvarer piksellysstyrke med mørke fargetoner til venstre og lyse fargetoner til
høyre. Den vertikale aksen viser antall piksler.
Fargetonenivået indikerer lysstyrken. Når fargetonenivået som skal sjekkes, velges
ved hjelp av JK på multivelgeren eller ved å dreie den, blinker området på bildet
som korresponderer med det valgte fargetonenivået.
13
Kameradelene
Skjerm/søker
Komme i gang
Slik fester du kamerastroppen.........................................................................................15
Slik fester du objektivdekselet og solblenderen.......................................................15
Sette i batteri og minnekort .............................................................................................16
Lade batteriet ........................................................................................................................17
Åpne skjermen ......................................................................................................................18
Kameraoppsett......................................................................................................................19
14
Komme i gang
Slik fester du kamerastroppen
Fest nakkeremmen til venstre og høyre side av kameraet.
Slik fester du objektivdekselet og
solblenderen
• Når du ikke tar bilder, fest objektivdekselet for å beskytte objektivet.
• Solblenderen kutter lys som kan ha en negativ innvirking på bildet, og hjelper til
med å beskytte kameraet. Ikke bruk solblenderen under opptak med blits eller når
AF-lampen er nødvendig for opptak.
Når du ikke bruker solblenderen
15
Komme i gang
Slik fester du kamerastroppen
Sette i batteri og minnekort
Batterilås
Minnekortspor
• Med batteriets plusspol og minuspol satt i riktig retning, flytter du den oransje
batterilåsen (3), og setter batteriet helt inn (4).
• Skyv inn minnekortet til det klikker på plass (5).
• Pass på så du ikke setter inn batteriet eller minnekortet opp-ned eller baklengs, da
dette kan føre til feil.
• Når bryteren for skrivebeskyttelse på minnekortet står i "låst"-posisjonen, kan ikke
bilder tas eller slettes, og kortet kan ikke formateres.
B Formatere et minnekort
Første gang du setter inn et minnekort som har blitt brukt i en annen enhet, i dette
kameraet, må du formatere det med dette kameraet.
• Merk at formatering av et minnekort sletter permanent alle bildene og andre
data på minnekortet. Før du formaterer minnekortet, må du passe på å ta kopier av
eventuelle bilder du ønsker å beholde.
• Sett minnekortet inn i kameraet, trykk på d-knappen, og velg Formater kort i
oppsettsmenyen (A113).
Fjerne batteriet eller minnekortet
Slå av kameraet og kontroller at strømforsyningslampen og skjermen har slått seg av,
og åpne deretter dekselet til batterikammeret/minnekortsporet.
• Skyv på batterilåsen for å mate ut batteriet.
• Trykk minnekortet forsiktig inn i kameraet for å mate minnekortet delvis ut.
• Vær forsiktig når du håndterer kameraet, batteriet og minnekortet umiddelbart
etter at du har brukt kameraet, da de kan bli varme.
16
Komme i gang
Sette i batteri og minnekort
Lade batteriet
Nettadapter
for lading*
Strømuttak
USB-kabel (medfølger)
Strømforsyningslampe
(ladelampe)
* En adapter følger med, avhengig av landet eller regionen for kjøpet. Adapterens form
avhenger av landet eller regionen for kjøpet.
• Lading starter så snart kameraet kobles til et strømuttak når batteriet står i kameraet,
som vist i illustrasjonen. Strømforsyningslampen (ladelampe) blinker sakte mens
batteriet lader.
• Når ladingen er fullført, slukkes strømforsyningslampen. Koble nettadapteren for
lading fra strømuttaket, og koble deretter fra USB-kabelen.
Oppladningstid er cirka 3 timer for et helt utladet batteri.
• Batteriet kan ikke lades opp når strømforsyningslampen blinker raskt grønt,
muligens på grunn av én av årsakene beskrevet nedenfor.
- Romtemperaturen passer ikke til lading.
- USB-kabelen eller nettadapteren for lading er ikke ordentlig tilkoblet.
- Batteriet er skadet.
17
Komme i gang
Lade batteriet
B
Om USB-kabelen
• Ikke bruk en annen USB-kabel enn UC-E21. Bruk av andre USB-kabler enn UC-E21 kan føre
til overoppheting, brann eller elektrisk støt.
• Sjekk formen og retningen på kontaktene og pass på å sette dem rett inn eller ut.
B
Om batterilading
• Kameraet kan brukes mens batteriet lader, men det øker ladetiden.
Strømforsyningslampen (ladelampe) slukkes når kameraet brukes.
• Du må ikke under noen omstendighet bruke en nettadapter av et annet merke eller en
annen modell enn nettadapteren for lading EH-73P, og ikke bruk en alminnelig
tilgjengelig USB-nettadapter eller en batterilader for mobiltelefon. Hvis du ikke overholder
denne forholdsregelen, kan det føre til overoppheting eller skade på kameraet.
Åpne skjermen
• Du kan stille retningen og vinkelen til skjermen. For vanlig fotografering, fold
skjermen inn mot kameraets bakside, med skjermens fremside ut (5).
• Når du ikke bruker eller bærer kameraet, må du folde skjermen med skjermen
vendt mot kamerahuset (1).
B
Om skjermen
• Skjermens justerbare område kan være begrenset når en kabel eller tilbehør er koblet til
kameraet.
• Når du beveger skjermen må du ikke bruke makt på den. Drei den sakte innenfor
justeringsområdet slik at koblingen ikke skades.
18
Komme i gang
Åpne skjermen
Kameraoppsett
1
Slå på kameraet.
• Bruk multivelgeren til å velge og justere innstillingene.
Multivelger
Opp
Venstre
k-knapp
(bruk valg)
Strømbryter
Høyre
Ned
• En dialogboks for valg av språk vises. Trykk på H
eller I på multivelgeren for å markere et språk og
trykk på k for å velge.
• Du kan når som helst endre språket med
alternativet Språk/Language i oppsettsmenyen
(A113).
Språk/Language
Avbryt
2
Velg Ja og trykk på k.
Velge tidssone og innstille dato
og tid?
Ja
Nei
Avbryt
3
Marker din hjemmetidssone og trykk på
k.
• Trykk på H for å slå på sommertid; W vises øverst
på kartet. Trykk på I for å slå av sommertid.
Tilb.
4
Trykk på H eller I for å velge et datoformat og trykk på k.
19
Komme i gang
Kameraoppsett
5
Angi gjeldende dato og klokkeslett og
trykk på k.
• Trykk på J eller K for å markere elementer og
trykk på H eller I for å endre.
• Velg minuttfeltet og trykk på k for å bekrefte
innstillingen.
Dato og tid
D
M
Å
t
m
01 01 2018 00 00
Endre
6
Når du blir bedt om det, trykker du på H eller I for å markere
Ja og trykker på k.
• Kameraet går tilbake til opptaksdisplayet når oppsettet er fullført.
C
Tilbakestille klokken
Du kan bruke alternativet Tidssone og dato i oppsettsmenyen til å velge tidssone og stille
kameraklokken.
Du kan slå sommertid på eller av i menyen Tidssone.
C
Bruke SnapBridge-appen
Når du etablerer en trådløs nettverkstilkobling mellom kameraet og en smartenhet med
SnapBridge-appen, kan du laste opp bilder som er tatt med kameraet til smartenheten eller
utføre ekstern fotografering. Se den inkluderte "SnapBridge Tilkoblingsveiledning" for
tilkoblingsprosedyre.
20
Komme i gang
Kameraoppsett
Grunnleggende opptaks- og
avspillingsfunksjoner
Fotografering.........................................................................................................................22
Avspilling av bilde................................................................................................................27
Slette bilder ............................................................................................................................28
21
Grunnleggende opptaks- og avspillingsfunksjoner
Fotografering
A (auto)-modus er brukt her som et eksempel. A (auto)-modus passer for generell
fotografering i en rekke forskjellige opptaksforhold.
1
Drei funksjonsvelgeren til A.
Antall gjenværende
eksponeringer
• Indikator for batterinivå
b: Batterinivået er høyt.
B: Batterinivået er lavt.
• Trykk på s (display)-knappen for å bytte
informasjonsvisningen på skjermen hver gang.
1/250
F5.6
25m 0s
1400
Indikator for batterinivå
2
Hold kameraet stødig.
• Hold fingre og andre objekter bort fra objektivet, blitsen, AF-lampen, mikrofonen og
høyttaleren.
22
Grunnleggende opptaks- og avspillingsfunksjoner
Fotografering
3
Komponer bildet.
• Flytt zoomkontrollen eller zoomkontrollen på siden for å endre zoomens
objektivposisjon.
• Hvis du mister motivet av syne under fotografering mens objektivet er i teleposisjon,
trykk på p (tilbakestilling av zoom)-knappen for å midlertidig utvide synsfeltet slik
at du lettere kan fange motivet i bildefeltet.
Zoome ut
p-knappen
Zoome inn
Zoome inn
Zoome ut
C
Bruk av stativ
• Vi anbefaler å bruke stativ for å stabilisere kameraet i følgende situasjoner:
- Ved opptak i dårlig belysning med blitsfunksjonen stilt inn på W (av)
- Når zoomen er i en teleobjektivstilling
• Når du bruker stativ til å stabilisere kameraet under opptak, setter du
Bildestabilisering på Av i oppsettsmenyen (A113) for å forhindre eventuelle feil
forårsaket av denne funksjonen.
• Etter festing av kameraet til et stativ, sørg for at kameraet ikke ramler ned når du
zoomer linsen inn eller ut. Strekk ett ben på stativet mot motivet og de andre to
benene mot deg i en lik avstand.
• Kameraet kan bevege seg litt når det brukes, selv om det er festet til et stativ, noe
som kan forstyrre autofokus. Vent noen sekunder etter at du har brukt kameraet, og
trykk deretter langsomt på utløseren.
Når zoom er i vidvinkelstilling
Når zoom er i teleobjektivstilling
23
Grunnleggende opptaks- og avspillingsfunksjoner
Fotografering
4
Trykk utløserknappen halvveis
ned.
• Å trykke utløseren "halvveis ned" betyr å
trykke og holde knappen til du kjenner en
viss motstand.
• Når motivet er i fokus, vises fokusområdet
eller fokusindikatoren i grønt.
• Når du bruker digital zoom, fokuserer
kameraet i bildefeltet, og fokusområdet
vises ikke.
• Hvis fokusområdet eller fokusindikatoren
blinker, kan ikke kameraet fokusere. Endre
komposisjonen, og prøv å trykke utløseren
halvveis inn igjen.
1/250
F 5.6
Fokusområde
5
B
Trykk utløseren helt ned uten å løfte
fingeren av.
Om lagring av bilder eller filmer
Indikatoren som viser antallet gjenværende eksponeringer, eller indikatoren som viser den
gjenværende opptakstiden, blinker mens bilder eller filmer lagres. Ikke åpne dekselet til
batterikammeret/minnekortsporet eller ta ut batteriet eller minnekortet mens en
indikator blinker. Hvis dette gjøres, kan det føre til tap av data, eller til skade på kameraet eller
minnekortet.
C
Auto av-funksjonen
• Når ingen handlinger utføres på ca. ett minutt, slås skjermen av, kameraet går i
beredskapsstilling, og strømforsyningslampen blinker. Kameraet slås av etter å ha vært i
beredskapsstilling i ca. tre minutter.
• For å slå skjermen på igjen mens kameraet er i beredskapsstilling, utfører du en handling
som f.eks. å trykke på strømbryteren eller utløseren.
24
Grunnleggende opptaks- og avspillingsfunksjoner
Fotografering
Bruke den innebygde blitsen
I situasjoner hvor du trenger blits, som på mørke
steder, eller når motivet er i motlys, må du flytte Kkontrollen (blitsaktiveringsbryter) for å heve den
innebygde blitsen.
• Når du ikke vil bruke den innebygde blitsen, trykker
du den forsiktig ned til den lukkes med et klikk.
Slik fester du dekselet til tilbehørssko BS-1
(tilgjengelig separat)
Ta opp filmer
Vis fotograferingsskjermen og trykk på b
(e filmopptaks)-knappen for å starte opptak av en
film.
• Trykk på b (e)-knappen igjen for å avslutte
opptaket. Når du dreier funksjonsvelgeren til u
(Manuell film), kan du stille inn lukkertiden og f-tallet
for filmopptak.
25
Grunnleggende opptaks- og avspillingsfunksjoner
Fotografering
Bytte mellom skjermen og søkeren
Det anbefales at du bruker søkeren når
lysforholdene gjør det vanskelig å se skjermen, for
eksempel utendørs i sollys.
• Når du tar ansiktet inntil søkeren, reagerer
okularsensoren og slår søkeren på mens
skjermen slås av (standardinnstilling).
• Du kan også trykke på x (skjerm)-knappen for å
bytte visningen mellom skjermen og søkeren.
Søker
Diopterjustering av søkeren
Når det er vanskelig å se bildet i søkeren, justerer du
bildet ved å dreie på diopterjusteringen mens du ser
gjennom søkeren.
• Pass på at fingertupper og negler ikke kommer i
kontakt med øyet.
Diopterjustering
26
Grunnleggende opptaks- og avspillingsfunksjoner
Fotografering
Avspilling av bilde
1
Trykk på c (avspilling)-knappen for å
gå inn i avspillingsmodus.
• Hvis du trykker inn og holder c-knappen nede
mens kameraet er slått av, slås kameraet på i
avspillingsmodus.
2
Bruk multivelgeren til å velge et bilde
som skal vises.
Vis det forrige bildet
• Trykk og hold HIJK inne for å rulle
raskt gjennom bildene.
• Du kan også velge bilder ved å dreie på
multivelgeren.
• Trykk på s (display)-knappen for å bytte
informasjonsvisningen på skjermen hver gang.
• Trykk på k-knappen for å spille av en innspilt
film.
• For å gå tilbake til opptaksfunksjonen trykker du
på c-knappen eller på utløseren.
Vis det neste bildet
• Flytt zoomkontrollen mot g (i) under
avspilling på full skjerm for å zoome
inn på et bilde.
3.0
• Flytt zoomkontrollen mot f (h) i
avspilling på full skjerm for å bytte til
miniatyravspilling og vise flere bilder
på skjermen.
27
Grunnleggende opptaks- og avspillingsfunksjoner
Avspilling av bilde
1/20
Slette bilder
1
Trykk på l (slette)-knappen for å slette
bildet som vises på skjermen.
2
Bruk HI på multivelgeren til å velge
ønsket slettemetode, og trykk på
k-knappen.
• For å gå ut uten å slette, trykker du på dknappen.
3
Slett
Gjeldende bilde
Slett valgte bilder
Alle bilder
Velg Ja, og trykk på k-knappen.
• Slettede bilder kan ikke gjenopprettes.
Slette 1 bilde?
Ja
Nei
B
Om å slette bilder samtidig lagret som RAW og JPEG
Når kameraet brukes til å slette bilder som er tatt ved hjelp av RAW + Fine eller RAW +
Normal i Bildekvalitet (A116)-innstillingene, blir både RAW- og JPEG-bildene slettet
samtidig. Du kan ikke slette kun ett format.
B
Slette bilder som er tatt i en serie (sekvens)
• Bilder tatt kontinuerlig lagres som en sekvens, og bare
det første bildet i sekvensen (hovedbildet) vises i
avspillingsmodus (standardinnstilling).
• Hvis du trykker på l-knappen mens det vises et
hovedbilde for en bildesekvens, slettes alle bildene i
sekvensen.
• For å slette individuelle bilder i en sekvens, trykk på
k-knappen for å vise ett bilde av gangen, og trykk så på
l-knappen.
C
4/8
0004.JPG
15/11/2018 15:30
Slette bildet som er tatt når du står i opptaksfunksjon
Når du bruker opptaksfunksjonen, trykker du på l-knappen for å slette det siste bildet som
ble lagret.
28
Grunnleggende opptaks- og avspillingsfunksjoner
Slette bilder
Bildevalgskjermen for sletting.
1
Bruk multivelgeren JK eller roter den
for å velge det bildet du ønsker å slette.
Slett valgte bilder
• Flytt zoomkontrollen (A2) mot g (i) hvis du vil
bytte til avspilling på full skjerm, eller mot f (h)
hvis du vil bytte til miniatyravspilling.
Tilb.
2
Bruk HI til å velge ON eller OFF.
Slett valgte bilder
• Når ON er valgt, vises et ikon under det valgte
bildet. Gjenta trinn 1 og 2 hvis du vil velge flere
bilder.
Tilb.
3
Trykk på k-knappen for å lagre bildevalget.
• En bekreftelsedialogboks vises. Følg skjerminstruksene for å bruke.
29
Grunnleggende opptaks- og avspillingsfunksjoner
Slette bilder
Opptaksfunksjoner
Velg en opptaksfunksjon...................................................................................................31
A (auto)-modus...................................................................................................................32
Motivprogram (opptak tilpasset forholdene) ............................................................33
Kreativ modus (legg til effekter under fotografering).............................................44
j, k, l, og m-funksjoner (still inn opptakseksponering) ...................................46
M (User Settings)-modus ...................................................................................................52
Innstille opptaksfunksjoner med multivelgeren.......................................................54
Blitsfunksjon...........................................................................................................................55
Selvutløser ..............................................................................................................................58
Smilutløser (Ta bilde av smilende ansikter automatisk).........................................60
Bruke autofokus....................................................................................................................61
Bruke manuell fokusering .................................................................................................67
Eksponeringskompensasjon (justere lysstyrken)......................................................69
Bruke w (funksjon)-knappen.........................................................................................70
Bruke zoom.............................................................................................................................71
Standardinnstilling (blits, selvutløser, og fokusmodus) .........................................73
Funksjoner som ikke kan brukes samtidig under opptak......................................75
30
Opptaksfunksjoner
Velg en opptaksfunksjon
Du kan rotere funksjonsvelgeren slik at ønsket opptaksfunksjon er på linje med
indikatormerket på kamerahuset.
• A (auto)-modus
Velg denne modusen for generell fotografering i forskjellige opptaksforhold.
• y, g og L (motiv)-moduser
Når du velger et av følgende motivprogrammer etter opptaksforholdene, kan du ta
bilder med innstillinger som er passende for de forholdene.
- y: Trykk på d-knappen og velg et motiv. Når du bruker Automatisk
motivvalg, gjenkjenner kameraer opptaksforholdene når du komponerer et
bilde, og du kan ta bilder etter forholdene.
- g (måne): Bruk denne modusen når du tar bilder av månen i en
teleobjektivstilling.
- L (fugletitting): Bruk denne modusen når du tar bilder av fugler i en
teleobjektivstilling.
• p (kreativ)-modus
Legg til effekter på bilder under fotografering.
• j, k, l, og m-funksjoner
Velg disse funksjonene for bedre kontroll med lukkertid og blenderåpningsverdi.
• M (User settings) modus
Hyppig brukte innstillinger i modusene j, k, l, og m kan lagres. For å ta bilde
med lagrede innstillinger, vri funksjonsvelgeren til M.
• u (Manuell film)-modus
Du kan ta opp filmer med eksponeringsmodusen satt til blenderprioritert
automatikk eller manuell.
31
Opptaksfunksjoner
Velg en opptaksfunksjon
A (auto)-modus
Velg denne modusen for generell fotografering i
forskjellige opptaksforhold.
• Kameraet registrerer hovedmotivet og fokuserer på
det (målsøkende AF). Hvis det oppdages et
menneskeansikt, setter kameraet automatisk
fokusprioritet på det.
• Se "Bruke autofokus" (A61) hvis du vil ha mer
informasjon.
Funksjoner tilgjengelige i A (Auto)-modus
•
•
•
•
•
•
Blitsfunksjon (A55)
Selvutløser (A58)
Smilutløser (A60)
Fokusfunksjon (A61)
Eksponeringskompensasjon (A69)
Opptaksmeny (A121)
32
Opptaksfunksjoner
A (auto)-modus
Motivprogram (opptak tilpasset forholdene)
Når du velger et av følgende motivprogrammer etter opptaksforholdene, kan du ta
bilder med innstillinger som er passende for de forholdene.
g Måne (A40)1, 2, 3, L Fugletitting (A40)1
Drei funksjonsvelgeren til g, L og ta bilder.
y
Automatisk motivvalg
Portrett
Landskap
Sport
Nattportrett
Fest/innendørs
Strand
Trykk på d-knappen for å vise motivmenyen og velge et av følgende
motivprogrammer ved hjelp av multivelgeren.
x
b
c
d
s
f
Z
z
h
i
X
1
2
3
Automatisk motivvalg
(standardinnstilling) (A34)
Portrett
Landskap (A34)1, 2
Sport (A35)1
Nattportrett (A35)
Fest/innendørs (A35)1
Strand1
Snø1
Solnedgang1, 2, 3
Skumring/soloppgang1, 2, 3
Nattlandskap (A36)1, 2
k Nærbilde (A36)
u Mat (A37)
m Fyrverkeri (A37) 3
o Motlys (A37)1
p Lettvint panorama (A41)1
O Kjæledyrportrett (A38)
O Softfokus1
I Bare valgt farge (A38)1
m Multieksp. Gjør lysere (A39)3
i Intervallfilm (A96)3
o Superintervallfilm (A98)1
Kameraet fokuserer på området i midten av bildefeltet. Områdets posisjon kan ikke flyttes.
Kameraet fokuserer på uendelig langt hold.
Bruk av stativ anbefales (A23). Still inn Bildestabilisering (A171) til Av i
oppsettsmenyen når du bruker et stativ til å stabilisere kameraet mens du tar bilder.
33
Opptaksfunksjoner
Motivprogram (opptak tilpasset forholdene)
Tips og notater om motivprogram
y M x Automatisk motivvalg
• Når du retter kameraet mot motivet, gjenkjenner kameraet automatisk optimale
opptaksforhold og justerer fotograferingsinnstillingene etter dette.
e
Portrett (for å ta nærbilder av én eller to personer)
b
Portrett (for å ta bilder av et stort antall mennesker, eller bilder hvor bakgrunnen
tar opp en stor del av bildefeltet)
f
Landskap
p
Nattportrett (for å ta nærbilder av én eller to personer)
q
Nattportrett (for å ta bilder av et stort antall mennesker, eller bilder hvor
bakgrunnen tar opp en stor del av bildefeltet)
r
Nattlandskap
i
Nærbilde
j
Motlys (for å ta bilder av andre motiver enn mennesker)
d
Motlys (for å ta portretter)
d
Andre opptaksforhold
• Under enkelte opptaksforhold kan det forekomme at kameraet ikke velger ønsket
innstilling. Velg i så fall en annen opptaksfunksjon (A31).
y M c Landskap
• På skjermen som vises når c Landskap er valgt, velger du Støyreduksjonsserie eller
Enkeltopptak.
• Støyreduksjonsserie: Dette gjør at du kan ta et skarpt landskapsbilde med minimal
støy.
- Trykk utløseren helt ned for å ta en serie bilder som kombineres til ett enkelt bilde og
lagres.
- Når utløseren trykkes helt inn, holder du kameraet stille til det vises et stillbilde. Når du
har tatt et bilde, må du ikke slå av kameraet før skjermen går over til opptaksskjermen.
- Bildevinkelen (dvs. området som er synlig i bildefeltet) som sees i det lagrede bildet,
er smalere enn det som ble sett på skjermen da bildet ble tatt.
- Seriefotografering er ikke mulig under enkelte opptaksforhold.
• Enkeltopptak (standardinnstilling): Lagrer bilder med forsterkede omriss og forsterket
kontrast.
- Det tas ett bilde når utløseren trykkes helt ned.
34
Opptaksfunksjoner
Motivprogram (opptak tilpasset forholdene)
y M d Sport
• Når du trykker og holder utløseren helt nede, tas det bilder kontinuerlig.
• Kameraet kan ta ca. 7 bilder i serie med en hastighet på 7 b/s.
• Bildefrekvensen for seriefotografering kan bli langsom avhengig av innstillingene for
bildekvalitet og bildestørrelse, hvilket minnekort som brukes, og opptaksforholdene.
• Fokus, eksponering og nyanse for det neste og påfølgende bilder er låst til de verdiene
som ble brukt i det første bildet.
y M s Nattportrett
• På skjermen som vises når s Nattportrett er valgt, velger du u Håndholdt
(standardinnstilling) eller w På stativ.
• Det tas ett bilde med lang lukkertid. Sammenlignet med å bruke w På stativ, bruker
kameraet en noe kortere lukkertid i henhold til opptaksforholdene for å forhindre
kamerabevegelse når uHåndholdt er valgt.
• Når w På stativ er valgt, er bildestabilisator deaktivert uavhengig av
Bildestabilisering-innstillingen (A171) i oppsettsmenyen. Se "Bruk av stativ" (A23)
ved bruk av stativ.
• Hev den innebygde blitsen før du tar bilder.
y M f Fest/innendørs
• For å unngå kamerabevegelse bør du holde kameraet stødig. Still inn
Bildestabilisering (A171) til Av i oppsettsmenyen når du bruker et stativ til å
stabilisere kameraet mens du tar bilder. Se "Bruk av stativ" (A23) ved bruk av stativ.
35
Opptaksfunksjoner
Motivprogram (opptak tilpasset forholdene)
y M X Nattlandskap
• På skjermen som vises når X Nattlandskap er valgt, velger du u Håndholdt
(standardinnstilling) eller w På stativ.
• u Håndholdt (standardinnstilling):
- Trykk utløseren helt ned for å ta en serie bilder som kombineres til ett enkelt bilde og
lagres.
- Når utløseren trykkes helt inn, holder du kameraet stille til det vises et stillbilde. Når du
har tatt et bilde, må du ikke slå av kameraet før skjermen går over til opptaksskjermen.
- Bildevinkelen (dvs. området som er synlig i bildefeltet) som sees i det lagrede bildet,
er smalere enn det som ble sett på skjermen da bildet ble tatt.
- Seriefotografering er ikke mulig under enkelte opptaksforhold.
• w På stativ:
- Det tas ett bilde ved lang lukkertid når utløseren trykkes helt ned.
- Bildestabilisering er deaktivert uavhengig av Bildestabilisering-innstillingen
(A171) i oppsettsmenyen.
- Se "Bruk av stativ" (A23) ved bruk av stativ.
y M k Nærbilde
På skjermen som vises når k Nærbilde er valgt, velger du Støyreduksjonsserie eller
Enkeltopptak.
• Støyreduksjonsserie: Dette gjør at du kan ta et skarpt bilde med minimal støy.
- Trykk utløseren helt ned for å ta en serie bilder som kombineres til ett enkelt bilde og
lagres.
- Når utløseren trykkes helt inn, holder du kameraet stille til det vises et stillbilde. Når du
har tatt et bilde, må du ikke slå av kameraet før skjermen går over til opptaksskjermen.
- Hvis motivet beveger på seg eller det er betydelig kamerabevegelse under
kontinuerlig opptak, kan bildet bli fortegnet, overlappet eller uskarpt.
- Bildevinkelen (dvs. området som er synlig i bildefeltet) som sees i det lagrede bildet,
er smalere enn det som ble sett på skjermen da bildet ble tatt.
- Seriefotografering er ikke mulig under enkelte opptaksforhold.
• Enkeltopptak (standardinnstilling): Lagrer bilder med forsterkede omriss og forsterket
kontrast.
- Det tas ett bilde når utløseren trykkes helt ned.
• Innstillingen for fokusfunksjon (A61) endres til D (makro-nærbilde), og kameraet
zoomer automatisk til den nærmeste posisjonen det kan fokusere på.
• Du kan flytte fokusområdet. Trykk på k-knappen, bruk HIJK på multivelgeren eller
drei den for å flytte fokusområdet, og trykk på k-knappen for å lagre innstillingen.
36
Opptaksfunksjoner
Motivprogram (opptak tilpasset forholdene)
y M u Mat
• Innstillingen for fokusfunksjonen (A61) endres
til D (makro-nærbilde), og kameraet zoomer
automatisk til den nærmeste posisjonen det kan
fokusere på.
• Du kan justere nyanse ved hjelp av kommandohjulet.
Innstillingen for nyanse lagres i kameraminnet selv etter
at kameraet er slått av.
• Du kan flytte fokusområdet. Trykk på k-knappen, bruk
HIJK på multivelgeren eller drei den for å flytte
fokusområdet, og trykk på k-knappen for å lagre innstillingen.
1/250
F5.6
25m 0s
1400
y M m Fyrverkeri
• Lukkertiden er låst på ca. fire sekunder.
• Eksponeringskompensasjon kan ikke brukes (A69).
• Det anbefales at du bruker manuell fokusering (A67).
y M o Motlys
• På skjermen som vises når o Motlys er valgt, velger du På eller Av for å aktivere eller
deaktivere HDR-funksjonen (high dynamic range) basert på opptaksforholdene.
• Av (standardinnstilling): Blitsen utløses for å hindre at motivet blir skjult i skygge. Ta
bilder med den innebygde blitsen hevet.
- Trykk utløseren helt ned for å ta et bilde.
• På: Brukes når det tas bilder med veldig lyse og mørke områder i samme bilderamme.
- Når utløseren trykkes helt ned, tar kameraet bilder kontinuerlig og lagrer de følgende
to bildene.
- Et ikke-HDR-sammensatt bilde
- Et HDR-sammensatt bilde hvor tapet av detaljer i høylys eller skygger minimeres
- Hvis det bare er nok minne til å lagre ett bilde, lagres det kun et bilde som behandles
av D-Lighting (A84) på opptakstidspunktet, hvor mørke områder av bildet
korrigeres.
- Når utløseren trykkes helt inn, holder du kameraet stille til det vises et stillbilde. Når du
har tatt et bilde, må du ikke slå av kameraet før skjermen går over til opptaksskjermen.
- Bildevinkelen (dvs. området som er synlig i bildefeltet) som sees i det lagrede bildet,
er smalere enn det som ble sett på skjermen da bildet ble tatt.
- Avhengig av opptaksforholdene, kan mørke skygger forekomme rundt lyse motiver
og lyse områder kan forekomme rundt mørke motiver.
B
Merknader om HDR
Bruk av stativ anbefales (A23). Sett Bildestabilisering (A171) i oppsettsmenyen til Av
når du bruker stativ for å stabilisere kameraet.
37
Opptaksfunksjoner
Motivprogram (opptak tilpasset forholdene)
y M O Kjæledyrportrett
• Når du retter kameraet mot en hund eller katt, oppdager kameraet kjæledyrets ansikt
og fokuserer på det. Som standard utløses lukkeren automatisk når et hunde- eller
katteansikt oppdages (automatisk utløser).
• På skjermen som vises når O Kjæledyrportrett er valgt, velger du U Enkel eller
V Kontinuerlig.
- U Enkel: Hver gang det oppdages et hunde- eller katteansikt, tar kameraet ett bilde.
- V Kontinuerlig (standardinnstilling): Hver gang kameraet oppdager et hunde- eller
katteansikt, tar det tre bilder fortløpende.
B
Automatisk utløser
• Trykk på J (n) på multivelgeren for å endre innstillingen for Automatisk utløser.
- Y: Kameraet utløser lukkeren automatisk når den oppdager et hunde- eller katteansikt.
- OFF: Kameraet utløser ikke lukkeren automatisk, selv om det oppdages et hunde- eller
katteansikt. Trykk på utløseren. Kameraet gjenkjenner også menneskeansikter når OFF er
valgt.
• Automatisk utløser settes til OFF etter at fem serier er blitt tatt.
• Opptak er også mulig ved å trykke på utløseren, uavhengig av innstillingen for
Automatisk utløser.
B
Fokusområde
• Når kameraet oppdager et ansikt, vises ansiktet innenfor
en gul kant. Når kameraet oppnår fokus på et ansikt som
vises innenfor en dobbel kant (fokusområde), forandrer
den doble kanten seg til grønn. Hvis kameraet ikke
oppdager noen ansikter, fokuserer det på området i
midten av bildefeltet.
• Under enkelte opptaksforhold kan det hende at
kjæledyransiktet ikke oppdages, og at andre motiver
vises innenfor en kant.
1/250
F5.6
y M IBare valgt farge
• Beholder kun den valgte bildefargen og gjør andre farger til svart-hvitt.
• Drei kommandohjulet for å velge ønsket farge, og
trykk på k-knappen for å lagre fargen. Trykk på kknappen for å endre fargevalget.
Lagre
38
Opptaksfunksjoner
Motivprogram (opptak tilpasset forholdene)
25m 0s
1400
y M m Multieksp. Gjør lysere
• Kameraet tar automatisk bilde av motiver i bevegelse med faste intervaller,
sammenligner hvert bilde og setter kun sammen de lyse områdene, før det lagrer dem
som ett bilde. Lysspor, som billys i bevegelse eller stjernenes gang, blir fotografert.
• På skjermen som vises når m Multieksp. Gjør lysere er valgt, velger du
n Nattlandskap + lysspor eller W Stjernespor.
Alternativ
Beskrivelse
n Nattlandskap
+ lysspor
Brukes til å ta bilde av billys som en
stripe mot et nattlandskap.
1m40s
• Du kan vri kommandohjulet for å
stille inn ønsket intervall mellom
fotografering. Det innstilte
intervallet blir lukkertiden. Når 50
bilder er tatt, stopper kameraet
25m 0s
1400
2”
F5.6
automatisk å fotografere.
• For hvert 10. bilde lagres ett
sammensatt bilde automatisk, med overlappende spor fra starten
av opptaket.
• Kameraet fokuserer på området i midten av bildefeltet.
W Stjernespor
Bruk til å ta bilde av stjernenes bevegelse.
• Bilder tas med en lukkertid på 25 sekund, med et intervall på
omtrent 5 sekunder mellom bildene. Når 300 bilder er tatt, stopper
kameraet automatisk å fotografere.
• For hvert 30. bilde lagres ett sammensatt bilde automatisk, med
overlappende spor fra starten av opptaket.
• Skjermen kan slå seg av mellom fotografering. Strømforsyningslampen tennes når
skjermen er av.
• Automatisk avstengningsfunksjonen er deaktivert under opptak (A176).
• For å avslutte fotografering før det avsluttes automatisk, trykk på k-knappen.
• Når du har oppnådd lyssporene du ønsker, avslutter du opptaket. Hvis du fortsetter med
opptaket, kan detaljer i de sammensatte områdene gå tapt.
• Når du gjør opptak av fjerne motiver, som fly eller fyrverkeri, anbefales det å stille
fokusmodus (A61) til B (uendelig) eller bruk av manuell fokusering (A67).
• Når du tar bilder av stjerner, anbefales det at du bruker manuell fokusering.
• Eksponeringskompensasjon kan ikke brukes (A69).
B
Merknader om Multieksp. Gjør lysere
• Ikke drei funksjonsvelgeren eller sett inn et nytt minnekort før fotograferingen er ferdig.
• Bruk fullt oppladede batterier så kameraet ikke slår seg av uventet under opptak.
39
Opptaksfunksjoner
Motivprogram (opptak tilpasset forholdene)
C
Gjenværende tid
Du kan sjekke på skjermen hvor lenge det er igjen før
automatisk fotografering avsluttes.
Avslutt opptak
g Måne
• Ved vidvinkelzoomposisjonen vises komposisjonsrammen for å indikere en bildevinkel
tilsvarende et 1000 mm-objektiv (i 35mm [135]-formatet) (standardinnstilling). Når du
har månen i komposisjonsrammen og trykker på k-knappen, vil kameraet zoome inn
slik at området innenfor rammekanten tar opp hele bildevinkelen (brennvidden). Du
kan endre bildevinkelen for komposisjonsrammen ved å trykke på d-knappen og
velge Valg av brennvidde i Måne-menyen.
• Du kan justere nyanse ved hjelp av kommandohjulet. Innstillingen for nyanse lagres i
kameraminnet selv etter at kameraet er slått av.
• Juster lysstyrken med eksponeringskompensasjon (A69) i henhold til opptaksforhold
som f.eks. tiltakende og avtakende måne og opptakskrav.
• Standardinnstillingen til selvutløseren (A58) er n3s (3 sekunder). Du endrer
innstillingen ved å trykke på J på multivelgeren (n).
L Fugletitting
• Ved vidvinkelzoomposisjonen vises komposisjonsrammen for å indikere en bildevinkel
tilsvarende et 500 mm-objektiv (i 35mm [135]-formatet) (standardinnstilling). Når du
har en fugl i komposisjonsrammen og trykker på k-knappen, vil kameraet zoome inn
slik at området innenfor rammekanten tar opp hele bildevinkelen (brennvidden). Du
kan endre bildevinkelen for komposisjonsrammen ved å trykke på d-knappen og
velge Valg av brennvidde i Fugletitting-menyen.
• For å ta bilder kontinuerlig, trykk på d-knappen og velg Kontinuerlig i
Fugletitting-menyen.
- U Enkel (standardinnstilling): Det tas ett bilde hver gang du trykker på utløseren.
- V Kontinuerlig: Når du trykker og holder utløseren helt nede, tas det bilder
kontinuerlig.
Kameraet kan ta ca. 7 bilder i serie med en hastighet på 7 b/s.
40
Opptaksfunksjoner
Motivprogram (opptak tilpasset forholdene)
Ta bilder med lettvint panorama
Drei modushjulet til y M d-knappen M p Lettvint panorama M
k-knappen
1
Velg W Normalt (180°) eller
XBredt (360°) som opptaksområde,
og trykk på k-knappen.
Lettvint panorama
Normalt (180°)
Bredt (360°)
2
Komponer den første kanten
av panoramamotivet, og trykk
utløseren halvveis ned for å fokusere.
• Zoomposisjonen er låst til vidvinkel.
• Kameraet fokuserer i midten av bildefeltet.
1/250
3
F5.6
Trykk utløseren helt ned, og løft
fingeren fra utløseren.
• KLJI vises for å angi retningen til
kamerabevegelsen.
4
Beveg kameraet i én av de
fire retningene til
hjelpemerkeindikatoren kommer til
slutten.
• Når kameraet registrerer hvilken retning du
beveger det i, starter opptaket.
• Opptaket ender når kameraet har tatt det
angitte opptaksområdet.
• Fokus og eksponering er låst frem til opptaket
ender.
41
Opptaksfunksjoner
Motivprogram (opptak tilpasset forholdene)
Hjelpemerke
25m 0s
1400
Eksempel på kamerabevegelse
• Bruk kroppen din som rotasjonsakse, og beveg kameraet
sakte i en bue i samme retning som merket (KLJI).
• Opptaket stopper hvis anviseren ikke når kanten innen
ca. 15 sekunder (når W Normalt (180°) er valgt) eller
innenfor ca. 30 sekunder (når X Bredt (360°) er
valgt) etter at opptaket starter.
B
Om opptak i lettvint panorama
• Området til bildet som sees i det lagrede bildet, er smalere enn det som ble sett på
skjermen da bildet ble tatt.
• Hvis kameraet beveges for raskt eller ristes for mye, eller hvis motivet er for ensartet (for
eksempel vegger eller mørke), kan en feil oppstå.
• Hvis opptaket stoppes før kameraet når midten av panoramaområdet, lagres ikke et
panoramabilde.
• Hvis det er tatt bilde av over halvparten av panoramaområdet, men opptaket slutter før
kameraet når kanten av området, vises den delen av området som det ikke er tatt bilde av,
i grått.
C
Bildestørrelsen til lettvint panorama
Det finnes fire forskjellige bildestørrelser (i piksler) som beskrevet under.
Når W Normalt (180°) er satt
4800
920
1536
Når X Bredt (360°) er satt
9600
920
1536
42
Opptaksfunksjoner
Motivprogram (opptak tilpasset forholdene)
Avspilling med lettvint panorama
Bytt til avspillingsmodus (A27), vis et bilde du har tatt
med lettvint panorama, i avspilling på full skjerm, og
trykk på k-knappen for å rulle bildet i retningen som
ble brukt da det ble tatt.
• Roter multivelgeren for å spole frem eller tilbake
rulleavspilling.
4/4
0004.JPG
15/11/2018 15:30
Avspillingskontrollene vises på skjermen under
avspilling.
Bruk JK på multivelgeren til å velge en kontroll, og
trykk på k-knappen for å utføre handlingene
beskrevet nedenfor.
Funksjon
Ikon
Beskrivelse
Spole
bakover
A
Hold k-knappen nede for å spole rulleavspilling bakover.*
Spol frem
B
Hold k-knappen nede for å spole rulleavspilling fremover.*
Setter avspillingen på pause. Handlingene nedenfor kan utføres
mens avspillingen er satt på pause.
Pause
Slutt
E
G
C
Rull ett trinn til venstre. Hold k-knappen nede for å rulle
kontinuerlig.*
D
Rull ett trinn til høyre. Hold k-knappen nede for å rulle
kontinuerlig.*
F
Fortsetter automatisk rulling.
Går tilbake til avspilling på full skjerm.
* Disse handlingene kan også utføres ved å dreie multivelgeren.
B
Om bilder i lettvint panorama
• Bildene kan ikke redigeres på dette kameraet.
• Det kan hende at dette kameraet ikke kan rulle under avspilling av, eller zoome inn på,
bilder som er tatt med lettvint panorama med et digitalkamera av et annet merke eller en
annen modell.
B
Om utskrift av panoramabilder
Det kan hende at ikke hele bildet kan skrives ut, avhengig av skriverinnstillingene. I tillegg
kan det hende at utskrift ikke er mulig avhengig av skriveren.
43
Opptaksfunksjoner
Motivprogram (opptak tilpasset forholdene)
Kreativ modus (legg til effekter under
fotografering)
Legg til effekter på bilder under fotografering.
• Fem effektgrupper er tilgjengelige: Lys
(standardinnstilling), Dybde, Minne, Klassisk og
Fordums.
1
Trykk på k-knappen.
• Effektvalgskjermen vises.
2
Bruk multivelgeren J K for å velge en
effekt.
Effektgruppe
Lys
• Effektgruppen kan endres ved å vri på
kommandohjulet.
• For å gå ut uten å lagre valget, trykk H.
Drøm
Tilb.
Juster
Bekreft
Effekter
3
For å justere effekten, trykk I.
Lys
• Hvis du ikke ønsker å justere effekten, trykk på
k-knappen for å gå til trinn 6.
Pop
Tilb.
44
Opptaksfunksjoner
Kreativ modus (legg til effekter under fotografering)
Juster
Bekreft
4
Bruk J K for å merke av det ønskede
valget og trykk på I.
• Velg Grad, Eksponeringskompensasjon,
Kontrast, Nyanse, Metning, Filter, eller
Belysning i periferien. Alternativene som kan
velges varierer avhengig av gruppen.
Grad
Tilb.
5
Tilbakestill
Juster
Bruk J K for å justere effektnivå og
trykk på k-knappen.
Grad
70
Tilb.
6
Bekreft
Trykk på utløseren eller b (e filmopptaks)-knapp for å
fotografere.
• Når kameraet registrerer hovedmotivet, fokuseres det på motivet (A63).
C
Velg en effektgruppe og effekt
Du kan også velge en effektgruppe og effekt ved å trykke på d-knappen når skjermen i
trinn 1 vises.
Funksjoner tilgjengelige i kreativ modus
•
•
•
•
•
Blitsfunksjon (A55)
Selvutløser (A58)
Fokusfunksjon (A61)
Eksponeringskompensasjon (A69)
Opptaksmeny (A121)
45
Opptaksfunksjoner
Kreativ modus (legg til effekter under fotografering)
j, k, l, og m-funksjoner (still inn
opptakseksponering)
I j, k, l, og m modi, kan du stille eksponeringen
(kombinasjonen av lukkertid og blenderverdi) i
henhold til fotograferingsforholdene. Du kan også
oppnå større kontroll ved fotografering hvis du stiller
inn opptaksmenyvalgene (A116).
Opptaksfunksjon
Beskrivelse
j
Du kan la kameraet justere lukkertiden og blenderverdien.
• Kombinasjonen av lukkertid og blenderverdi kan endres
ved å dreie kommandohjulet (fleksiprogram). Så lenge
fleksiprogram er aktivt, vises A (fleksiprogram-merket) i
Programautomatikk
øvre venstre del av skjermen.
• For å slå av fleksiprogrammet, vri kommandohjulet i
motsatt retning enn da du slo på, helt til A ikke lenger
vises, endre opptaksfunksjonen eller slå av kameraet.
k
Lukkerprioritert
autom.
Roter kommandohjulet for å angi lukkertiden. Kameraet stiller
blenderverdien automatisk.
l
Blenderprior.
autom.
Drei multivelgeren for å stille inn blenderåpningsverdien.
Kameraet stiller inn lukkertiden automatisk.
Manuell
Angi både lukkertid og blenderverdi. Roter kommandohjulet
for å angi lukkertiden. Drei multivelgeren for å stille inn
blenderåpningsverdien.
• Du kan bruke Bulb- eller Time-innstillingen til å ta bilder
med en lang eksponeringstid.
m
• Tildelingen av kontrollene for eksponeringsinnstilling kan endres ved hjelp av
Bytte om Av/Tv-valg i oppsettsmenyen (A113).
Fleksiprogram er på.
Kommandohjul
Multivelger
1/250
F5.6
25m 0s
1400
Blenderverdi
Lukkertid
46
Opptaksfunksjoner
j, k, l, og m-funksjoner (still inn opptakseksponering)
Tips for eksponeringsinnstilling
Dynamikken og dybdeskarpheten til motivene kan varieres ved en kombinasjon av
lukkertid og blenderåpning, selv om eksponeringen er den samme.
Lukkertidseffekt
Kameraet kan få et motiv som beveger seg raskt til å virke statisk ved bruk av kort
lukkertid, eller fremheve bevegelsen til et motiv ved bruk av lang lukkertid.
Hurtigere
1/1000 sek
Langsommere
1/30 sek
Effekt av blenderverdi
Kameraet kan fokusere på motivet, forgrunnen og bakgrunnen, eller gjøre motivets
bakgrunn uklart med vilje.
Lite f-tall
(større blenderåpning)
f/2.8
C
Stort f-tall
(mindre blenderåpning)
f/8
Lukkertid og blenderverdi
• Lukkertidens innstillingsområde varierer avhengig av zoomposisjonen, blenderverdi eller
innstillingen for ISO-følsomhet.
• Blenderåpningsverdien til dette kameraet endres også avhengig av zoomposisjonen.
• Når det zoomes etter at eksponeringen er innstilt, kan eksponeringskombinasjonen og
blenderverdien endres.
• Store blenderåpninger (angitt med lave f-tall) slipper inn mer lys i kameraet, og små
blenderåpninger (høye f-tall) slipper inn mindre lys. Det minste f-tallet står for den største
blenderåpningen, og det høyeste f-tallet står for den minste blenderåpningen.
47
Opptaksfunksjoner
j, k, l, og m-funksjoner (still inn opptakseksponering)
• Jo nærmere objektivet er zoomposisjonen, desto mindre blir blenderåpningen. F-tallet er
satt til f/8.0 når zoomen er i et teleobjektivposisjon utover brennvidden som tilsvarer den
for 2800 mm objektivet (i 35mm [135]-format).
C
Stille inn eksponering under opptak av filmer
Ved opptak av filmer i j, k, l, m eller M, brukes ikke lukkertiden og f-tallet som du har
angitt. Når funksjonsvelgeren er dreid til u (Manuell film), kan du stille inn eksponeringen
for filmopptak.
B
Om eksponeringsinnstillinger
Når motivet er for mørkt eller for lyst, kan det være at det ikke er mulig å oppnå riktig
eksponering. I slike tilfeller blinker lukkertidsindikatoren eller blenderåpningsverdiens
indikator når utløseren trykkes halvveis ned (unntatt i m-modusen). Endre
lukkertidsinnstillingen eller blenderåpningsverdien.
Eksponeringsindikator (når i m-modus)
Graden av avvik mellom det målte eksponeringsnivået
og det optimale eksponeringsnivået som målt av
kameraet, vises i eksponeringsindikatoren på skjermen.
Graden av avvik fra eksponeringsindikatoren er vist i EV
(–3 til +3 EV i trinn på 1/3 EV).
1/250
F5.6
25m 0s
1400
Eksponeringsindikator
B
Om ISO-følsomhet
Når ISO-følsomhet (A116) er stilt inn på Auto (standardinnstilling) eller Fast avstand
auto, er ISO-følsomheten i m-modus låst til ISO 100.
Funksjoner tilgjengelige i modusene j, k, l, og m
•
•
•
•
•
•
•
Blitsfunksjon (A54)
Selvutløser (A54)
Smilutløser (A54)
Fokusfunksjon (A54)
Eksponeringskompensasjon (A54)
Opptaksmeny (A116)
Funksjoner som kan stilles inn ved hjelp av w (funksjon)-knappen (A114)
C
Fokusområde
Fokusområdet for autofokus varierer avhengig av innstillingene av AF søkefeltfunksjon
(A116) i opptaksmenyen. Når innstillingen er Målsøkende AF (standardinnstilling),
oppdager kameraet hovedmotivet og fokuserer på det. Hvis det oppdages et
menneskeansikt, setter kameraet automatisk fokusprioritet på det.
48
Opptaksfunksjoner
j, k, l, og m-funksjoner (still inn opptakseksponering)
Kontrollområdet for lukkertiden (j-, k-, l-, mmodus)
Lukkertidens innstillingsområde varierer avhengig av zoomposisjonen, blenderverdi
eller innstillingen for ISO-følsomhet. I tillegg endres innstillingsområdet ved følgende
innstillinger for serieopptak.
Innstilling
ISO-følsomhet
(A137)1
Kontinuerlig
(A133)
Innstillingsområde
Auto2,
Fast avstand auto2
1/40003, 4–1 sek (j-, k- og l-modus)
1/40003, 4–30 sek (m mode)5
ISO 100
1/40003, 4–8 sek (j-, k- og l-modus)
1/40003, 4–30 sek (m mode)5
ISO 200
1/40003, 4–4 sek (j-, k- og l-modus)
1/40003, 4–8 sek (m-modus)
ISO 400
1/40003, 4–4 sek
ISO 800
1/40003, 4–2 sek
ISO 1600
1/40003, 4–1 sek
ISO 3200
1/40003, 4–1/2 sek
ISO 6400
1/40003, 4–1/2 sek
Serie H, Serie L
1/40003, 4–1/30 sek
Forhåndsbuffer, Serie
H: 120 bs
1/4000–1/125 sek
Serie H: 60 bs
1/4000–1/60 sek
Intervallopptak
Samme som når Enkel er angitt
1
Innstillingen for ISO-følsomhet begrenses avhengig av innstillingen for kontinuerlig
opptak (A76).
I m-modus er ISO-følsomheten låst på ISO 100.
Maksimal lukkertid når blenderverdien er stilt inn på høyeste verdi (minste
blenderåpning) ved maksimal vidvinkel-zoomposisjon. Desto nærmere zoomposisjonen
er til teleobjektiv, eller desto mindre blenderverdien er (større blenderåpning), desto
lengre blir maksimal lukkertid. For eksempel er maksimal lukkertid 1/2500 sekund når
blenderverdien er stilt til høyeste tall (minste blenderåpning) ved maksimal
telezoomposisjon.
4
Eksponeringen kan variere når du tar bilde av det samme motivet flere ganger med en
lukkertiden raskere enn 1/2000 sekund.
5
Bulb-innstillingen og Time-innstillingen (A50) er tilgjengelige.
2
3
49
Opptaksfunksjoner
j, k, l, og m-funksjoner (still inn opptakseksponering)
Opptak med Bulb-innstillingen eller Time-innstillingen
(i m-modus)
Bruk Bulb-innstillingen eller Time-innstillingen til å ta bilder med en lang
eksponeringstid, som når du tar bilder av fyrverkerier, nattlandskap, nattehimmelen
eller lys fra billykter. Maksimal eksponeringstid for både Bulb- og Time-innstillingen er
60 sekunder.
Bulb
Lukkeren forblir åpen mens utløseren trykkes, og lukkes når knappen
frigjøres.
Time
Lukkeren åpnes når utløseren trykkes helt ned, og lukkes når knappen
trykkes helt ned igjen.
• Du kan bruke utløseren på fjernkontrollen ML-L7 (tilgjengelig
separat) for å ta bilde med Time-innstillingen.
1
Stabiliser kameraet ved å bruke et verktøy som f.eks. et stativ.
• Velg Av for Bildestabilisering (A171) i oppsettsmenyen.
• Se "Bruk av stativ" (A23) ved bruk av stativ.
2
Drei funksjonsvelgeren til m.
• Still inn ISO-følsomhet til Auto, Fast avstand auto eller 100.
• Still inn Kontinuerlig (A133) til Enkel.
3
Drei kommandohjulet til en lavere
hastighet inntil lukkertidsindikatoren
viser Bulb eller Time.
Time
Bulb
Bulb
4
15”
F5.6
25m 0s
1400
Trykk på utløseren etter innstilling av
fokuset.
• Bulb: Hold nede utløseren inntil ønsket
eksponeringstid har forløpt.
• Time: Trykk utløseren helt ned igjen når ønsket
eksponeringstid forløper.
• Når eksponeringstiden når 60 sekunder, stenges lukkeren automatisk og opptaket
avsluttes.
B
Om fotografering med Bulb- eller Time-innstillingen
Bulb- eller Time-innstillingen kan ikke brukes når en annen innstilling enn Enkel er valgt for
Kontinuerlig (A133).
50
Opptaksfunksjoner
j, k, l, og m-funksjoner (still inn opptakseksponering)
C
Lang eksponeringstid
• Det kan ta lengre for kameraet å lagre bilder hvis en lang lukkertid brukes under opptak.
• Det anbefales at du bruker et tilstrekkelig ladet batteri eller nettadapteren EH-5b/EH-5c og
strømforsyningen EP-5C (begge tilgjengelig separat) (A208) for å forhindre at kameraet slås
av uventet.
51
Opptaksfunksjoner
j, k, l, og m-funksjoner (still inn opptakseksponering)
M (User Settings)-modus
Innstillingskombinasjoner som ofte brukes for fotografering med
j (programautomatikk), k (lukkerprioritert automatikk), l (blenderprioritert
automatikk), eller m (manuell) kan lagres i M.
Drei modushjulet til M for å hente innstillingene som er
lagret i Lagre user settings.
• Sikt på motivet og fotografer med disse
innstillingene, eller endre innstillingene ved behov.
Følgende innstillinger kan lagres.
Generelle innstillinger
• Opptaksfunksjoner j, k, l, og
m (A46)
• Zoomposisjon (A71)
• Blitsfunksjon (A55)
• Selvutløser (A58)
• Fokusfunksjon (A61)
• Eksponeringskompensasjon (A69)
• Fn-knapp (A70)
Innstillinger for manuell fokusering
• Avstand til et motiv, forstørrelsesgrad
og peaking-nivå (A67)
Visningsinnstillinger
• Skjermvisning og informasjon i
søkeren (A26)
Opptaksmeny
• Bildekvalitet (A121)
• Bildestørrelse (A123)
• Picture Control (A124)
• Egend. Picture Control (A128)
• Hvitbalanse (A129)
• Lysmåling (A132)
• Kontinuerlig (A133)
• ISO-følsomhet (A137)
• Alternative eksponeringer (A139)
• Vist informasjon (A8)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Oppsettsmeny
• Skjerminnstillinger (A167)
52
Opptaksfunksjoner
M (User Settings)-modus
AF søkefeltfunksjon (A140)
Autofokus-modus (A143)
Blits eksp. komp. (A143)
Støyreduksjonsfilter (A144)
Aktiv D-Lighting (A144)
Multieksponering (A145)
Zoom-minne (A147)
Zoompos. ved oppstart (A148)
Forhåndsv. av M-ekspon. (A148)
Lagre innstillinger i M-modus (Lagre User Settings)
Hyppig brukte innstillinger i modusene j, k, l, og m kan lagres. På kjøpstidspunktet
er standardinnstillingen j-modus satt.
1
Drei funksjonsvelgeren til j, k, l, m, eller M.
• Hvis du ønsker å endre opptaksfunksjonen, velg j, k, l, eller m.
• Hvis du ikke ønsker å endre den lagrede opptaksfunksjonen, velg M.
2
Endre til en hyppig brukt kombinasjon av opptaksfunksjoner.
• Se A52 for innstillingsdetaljer.
• Fleksiprogrammet (når stilt til j), lukkertid (når stilt til k eller m), eller blenderverdi
(når stilt til l eller m) blir også lagret.
• Fokusområdet som er valgt med Manuelt (punkt)-, Manuelt (normalt)- eller
Manuelt (bredt)-innstillingen i AF søkefeltfunksjon lagres også.
3
Trykk på d (meny)-knappen for å vise
opptaksmenyen.
4
Bruk multivelgeren HI til å velge
Lagre user settings, og trykk på
k-knappen.
• Innstillingene lagret tidligere blir overskrevet av de
gjeldende innstillingene som M-modusen.
Støyreduksjonsfilter
Aktiv D-Lighting
Multieksponering
Lagre user settings
Tilbakest. user settings
Zoom-minne
Tilbakestille M (User settings)-modus
Hvis Tilbakest. user settings er valgt i opptaksmenyen, gjenopprettes innstillingene
som er lagret i User settings til standardverdiene.
B
Om klokkebatteriet
Hvis det interne klokkebatteriet blir utladet, vil innstillingene som er lagret i M, bli tilbakestilt.
Det anbefales å skrive ned alle viktige innstillinger.
53
Opptaksfunksjoner
M (User Settings)-modus
Innstille opptaksfunksjoner med
multivelgeren
Når opptaksskjermen vises, kan du trykke på H (m) J (n) I (p) K (o) på
multivelgeren for å stille inn funksjonene beskrevet nedenfor.
• m Blitsfunksjon
Blitsfunksjonen kan stilles inn etter opptaksforholdene.
• n Selvutløser/Smilutløser
Kameraet frigjør lukkeren når den spesifiserte tiden forløper etter at du trykker på
utløseren. Hvis smilutløseren er innstilt frigjør kameraet automatisk lukkeren når et
smilende ansikt registreres.
• p Fokusmodus
Du kan spesifisere A (autofokus), D (makro-nærbilde), eller B (uendelig) i
henhold til avstanden til motivet (når fokusfunksjonsvelgeren er stilt inn til q
(autofokus)).
• o Eksponeringskompensasjon
Du kan justere lysstyrken for hele bildet.
Funksjonene som kan stilles inn, varierer avhengig av opptaksmodusen.
54
Opptaksfunksjoner
Innstille opptaksfunksjoner med multivelgeren
Blitsfunksjon
Blitsfunksjonen kan stilles inn etter opptaksforholdene.
1
Flytt K (blitsaktivering)-kontrollen for
å heve den innebygde blitsen.
• Når den innebygde blitsen senkes, blir blitsen
deaktivert og S vises.
• Sørg for at den innebygde blitsen er senket når du
bruker en blits.
• Se "Blitser (eksterne blitser)" (A210) hvis du vil ha
mer informasjon.
2
Trykk på multivelgeren H (m).
3
Velg ønsket blitsfunksjon (A56) og
trykk på k-knappen.
Automatisk
• Valget avbrytes hvis innstillingene ikke aktiveres
ved å trykke på k-knappen.
B
Klarsignal for blitsen
Mens den innebygde blitsen lades, blinker q. Kameraet
kan ikke ta bilder.
Hvis ladingen er fullført, vises q jevnt når du trykker
utløseren halvveis ned.
1/250
F5.6
25m 0s
1400
Klarsignal for blitsen
55
Opptaksfunksjoner
Blitsfunksjon
Tilgjengelige blitsfunksjoner
U
Automatisk
Blitsen avfyres når det er nødvendig, som i dårlig belysning.
• Blitsfunksjonsindikatoren vises kun rett etter innstilling på opptaksskjermen.
Auto med red. rød øyerefle./Red. av rød øyerefleks
V
Reduserer røde øyne i portretter forårsaket av blitsen (A57).
• Når Red. av rød øyerefleks er valgt, avfyres blitsen hver gang det tas et bilde.
Utfyllingsblits/Standard blits
X
Blitsen avfyres hver gang det tas et bilde.
Y
Synkron. på lang lukkertid
Passer til kvelds- og nattportretter som inkluderer bakgrunnsmotiver.
Utfyllingsblitsen avfyres for å opplyse hovedmotivet; lange lukkertider brukes for å
fange inn bakgrunn om natten eller i svak belysning.
Z
Synkron. mot bakre gardin
Utfyllingsblitsen avfyres rett før lukkeren lukkes, slik at det skapes en
lysstrømseffekt som følger motiver i bevegelse.
B
Om fotografering med blits
Når du bruker blits i vidvinkel zoomposisjon, blir området rundt bildet mørkt avhengig av
avstanden til motivet.
Dette kan forbedres hvis du flytter zoomkontrollen så vidt mot posisjonen til teleobjektivet.
56
Opptaksfunksjoner
Blitsfunksjon
C
Blitsinnstillingen
Tilgjengelige blitsfunksjoner varierer avhengig av opptaksfunksjonen.
Blitsfunksjon
U Automatisk
Auto med red. rød
øyerefle.
V
Red. av rød øyerefleks
X
A1
y,
g, L
p
j1
k1
l1
m1
w
w
–
–
–
–
w
w
–
–
–
–
w
–
Utfyllingsblits
w
Standard blits
–
2
–
w
w
w
w
–
–
–
–
–
w
w
w
w
Y
Synkron. på lang
lukkertid
w
w
w
–
w
–
Z
Synkron. mot bakre
gardin
w
w
w
w
w
w
1
Når du fotograferer med V (auto med reduksjon av rød øyerefleks) i A (auto)-modus,
og når opptaksfunksjon j, k, l, eller m brukes, blir den brukte innstillingen lagret i
kameraets minne, selv etter at kameraet er slått av.
2
Tilgjengelighet avhenger av innstillingen. Se "Standardinnstilling (blits, selvutløser, og
fokusmodus)" (A73) hvis du vil ha mer informasjon.
C
Auto med reduksjon av rød øyerefleks / reduksjon av rød øyerefleks
Lampen for reduksjon av rød øyerefleks lyser før hovedblitsen, for å redusere rød øyerefleks.
Legg merke til det følgende når du tar bilder:
• Fordi lampen for reduksjon av rød øyerefleks lyser, trengs det mer tid enn vanlig før
lukkeren utløses etter at du trykker på utløseren.
• Reduksjon av rød øyerefleks gir kanskje ikke ønsket resultat i enkelte situasjoner.
C
Bruke en blits (ekstern blits)
• Den innebygde blitsen avfyres ikke når en blits er festet. Sørg for at den innebygde blitsen
er senket.
• Slå av kameraet når du fester eller tar av en blits.
• Modusnavnene og funksjonsnavnene til blitser kan være forskjellige fra de til den
innebygde blitsen.
• Se "Blitser (eksterne blitser)" (A210) og dokumentasjonen som fulgte med blitsen for
mer informasjon.
57
Opptaksfunksjoner
Blitsfunksjon
Selvutløser
Kameraet frigjør lukkeren når den spesifiserte tiden forløper etter at du trykker på
utløseren. Still inn Bildestabilisering (A171) til Av i oppsettsmenyen når du bruker
et stativ til å stabilisere kameraet mens du tar bilder. Se "Bruk av stativ" (A23) ved
bruk av stativ.
1
Trykk på J (n) på multivelgeren.
2
Velg tiden som forløper før kameraet
frigjør lukkeren og trykk på kknappen.
Selvutløser
• n10s (10 sekunder): Brukes ved viktige
anledninger, som f.eks. bryllup, eller for å forhindre
kamerabevegelse. Denne innstillingen anbefales
når du gjør opptak i en teleobjektivstilling med
kameraet festet på et stativ.
• n3s (3 sekunder): Brukes til å forhindre kamerabevegelse.
• Valget avbrytes hvis innstillingene ikke aktiveres ved å trykke på k-knappen.
3
Komponer bildet, og trykk utløseren halvveis inn.
• Sørg for at motivet er i fokus.
58
Opptaksfunksjoner
Selvutløser
4
Trykk utløseren helt ned.
• Fokus og eksponering er låst, og
nedtelling starter. Selvutløserlampen
blinker og lyser deretter jevnt i ca. ett
sekund før lukkeren utløses.
• Når lukkeren utløses settes selvutløseren
til OFF.*
• Trykk på utløseren igjen for å stanse
nedtellingen.
9
1/250
F5.6
* Når opptaksfunksjonen er Måne, settes
selvutløseren ikke automatisk til OFF.
For å avslutte selvutløser, velg OFF i
trinn 2.
B
Merknader om bruk av stativ
• Kameraet kan bevege seg litt når det brukes, selv om det er festet til et stativ, noe som kan
forstyrre autofokus. Vent noen sekunder etter at du har brukt kameraet, og trykk deretter
langsomt på utløseren (A23).
• Hvis det er vanskelig for kameraet å fokusere ved hjelp av autofokus, kan du prøve å bruke
manuell fokusering (A67).
• Når du bruker en fjernkontroll (tilgjengelig separat) (A209), kan du utløse utløseren uten
å trykke ned utløserknappen på kameraet.
C
Selvutløserinnstilling
• Selvutløserinnstillingen er kanskje ikke tilgjengelig med enkelte opptaksmoduser (A73).
• I Selvutløser: etter utløsn. (A170) i oppsettsmenyen kan du velg om du vil avbryte
selvutløserinnstillingen etter opptak med selvutløser.
59
Opptaksfunksjoner
Selvutløser
Smilutløser (Ta bilde av smilende ansikter
automatisk)
Når kameraet registrerer et smilende ansikt, kan du ta et bilde automatisk uten å trykke
på utløseren.
• Denne funksjonen kan brukes når opptaksfunksjonen er A (auto), j, k, l, m,
eller M, eller når motivprogrammet er Portrett eller Nattportrett.
1
Trykk på J (n) på multivelgeren.
• Endre eventuelle blits-, eksponerings- eller
opptaksmenyinnstillinger før du trykker på J.
2
Velg a (smilutløser) og trykk på
k-knappen.
Smilutløser
• Valget avbrytes hvis innstillingene ikke aktiveres
ved å trykke på k-knappen.
3
Komponer bildet og vent til motivet
smiler uten å trykke på utløseren.
• Rett kameraet mot et menneskeansikt.
• Når kameraet oppdager at ansiktet i den doble
rammen smiler, utløses lukkeren automatisk.
• Hver gang kameraet oppdager et smilende ansikt,
utløser det automatisk lukkeren.
4
1/250
F5.6
25m 0s
1400
Avslutte automatisk opptak.
• Hvis du vil avslutte automatisk opptak med smilutløser, går du tilbake til trinn 1 og
velger OFF.
B
Om smilutløser
• Når fokusfunksjonsvelgeren er satt til r (manuell fokusering), kan smilutløseren ikke
stilles inn.
• Under enkelte opptaksforhold kan det hende at kameraet ikke kan oppdage ansikter eller
smil (A64). Utløseren kan også brukes til opptak.
C
Når selvutløserlampen blinker
Når du bruker smilutløseren, blinker selvutløserlampen når kameraet oppdager et ansikt og
blinker raskt umiddelbart etter at lukkeren utløses.
60
Opptaksfunksjoner
Smilutløser (Ta bilde av smilende ansikter automatisk)
Bruke autofokus
Still inn fokusfunksjonsvelgeren til q (autofokus) for å
bruke autofokus.
Velge fokusmodusen
Fokusmodusen som best passer opptaksavstanden kan velges.
1
Trykk på I (p) på multivelgeren.
2
Velg ønsket fokusfunksjon (A62) og
trykk på k-knappen.
• Valget avbrytes hvis innstillingene ikke aktiveres
ved å trykke på k-knappen.
61
Opptaksfunksjoner
Bruke autofokus
Autofokus
Tilgjengelige fokusfunksjoner
A
Autofokus
Brukes når avstanden fra motivet til objektet er 30 cm eller mer, eller 7,0 m eller
mer ved maksimal telezoomposisjon.
• Fokusfunksjon-ikonet på opptaksskjermen vises kun umiddelbart etter at
innstillingen foretas.
D
Makro-nærbilde
Angi når du tar nærbilder.
Når zoomforholdet er angitt til en posisjon der F og zoomindikatoren lyser grønt,
kan kameraet fokusere på motiver så nært som ca. 10 cm fra objektivet. Når
zoomen er i en posisjon som er mer vidvinklet enn hvor G vises, kan kameraet
fokusere på motiver som er så nært som ca. 1 cm fra objektivet.
B
Uendelig
Brukes til å fotografere motiver på avstand, gjennom et vindu eller til
landskapsfotografering.
Kameraet justerer automatisk fokus nær uendelig.
• Kameraet greier muligens ikke å fokusere på motiver i nærheten.
C
Innstilling av fokusfunksjon
• Innstillingen er kanskje ikke tilgjengelig med enkelte opptaksfunksjoner.
• Med opptaksfunksjonene j, k, l og m lagres innstillingen i kameraminnet selv etter at
kameraet er slått av.
Utløseren
Trykke
utløseren
halvveis ned
Å trykke utløseren "halvveis ned" betyr å trykke og holde
knappen til du kjenner en viss motstand.
• Fokus og eksponering (lukkertid og blenderverdi) stilles
når du trykker lukkeren halvt ned. Fokus og eksponering
forblir låst så lenge knappen er trykket halvveis ned.
• Fokusområdet avhenger av opptaksfunksjonen.
Trykke
utløseren
helt ned
Å trykke utløseren "helt ned" betyr å trykke knappen så langt
ned den går.
• Lukkeren utløses når utløseren trykkes helt ned.
• Ikke bruk kraft når du trykker på utløseren, da dette kan
føre til kamerabevegelse og uklare bilder. Trykk forsiktig på
knappen.
62
Opptaksfunksjoner
Bruke autofokus
Bruke målsøkende AF
I A (auto)-modus eller kreativ modus, eller når AF søkefeltfunksjon (A140) i j-,
k-, l-, m- eller M-modus er satt til Målsøkende AF, fokuserer kameraet som
beskrevet nedenfor når du trykker utløseren halvveis ned.
• Kameraet registrerer hovedmotivet og fokuserer på
det. Når motivet er i fokus, vises fokusområdet i
grønt. Hvis det oppdages et menneskeansikt, setter
kameraet automatisk fokusprioritet på det.
1/250
F5.6
Fokusområder
• Hvis det ikke registreres noe hovedmotiv, velger
kameraet automatisk ett eller flere av de ni
fokusområdene som inneholder motivet som er
nærmest kameraet. Når motivet er i fokus, vises
fokusområdene som er i fokus, i grønt.
1/250
F5.6
Fokusområder
B
Om målsøkende AF
• Motivet som kameraet avgjør er hovedmotivet, kan variere avhengig av
opptaksforholdene.
• Det kan hende at hovedmotivet ikke registreres ved bruk av visse innstillinger for
Hvitbalanse, Picture Control eller effektgrupper i kreativ modus.
• Kameraet kan kanskje ikke oppdage hovedmotivet ordentlig i følgende situasjoner:
- Når motivet er svært mørkt eller lyst
- Når hovedmotivet mangler klart definerte farger
- Når bildet er komponert slik at hovedmotivet er på kanten av skjermen
- Når hovedmotivet består av et repeterende mønster
63
Opptaksfunksjoner
Bruke autofokus
Bruke ansiktsgjenkjenning
Under følgende innstillinger bruker kameraet
ansiktsgjenkjenning til å automatisk fokusere
på ansikter.
• Automatisk motivvalg-, Portrett- eller
Nattportrett-motivprogram (A33)
• a (smilutløser) (A60)
25m 0s
• Når AF søkefeltfunksjon (A140) er satt til
1/250
F5.6
1400
Ansiktsprioritet
Hvis kameraet oppdager flere ansikter, vises det en dobbel ramme rundt det ansiktet
som kameraet fokuserer på, og en enkel ramme rundt de andre ansiktene.
Hvis utløseren trykkes halvveis ned når det ikke oppdages noen ansikter:
• Når Automatisk motivvalg er valgt, endres fokusområde etter
opptaksforholdene som kameraet kan oppfatte.
• I Portrett og Nattportrett, fokuserer kameraet på området i midten av rammen.
• Når AF søkefeltfunksjon er satt til Ansiktsprioritet, velger kameraet
fokusområdet som inneholder motivet som er nærmest kameraet.
• Når a (smilutløser) er valgt i A (auto), j, k, l, m eller M-modus, velger
kameraet automatisk ett eller flere av de ni fokusområdene som inneholder
motivet som er nærmest kameraet.
B
Om ansiktsgjenkjenning
• Om kameraet klarer å oppdage ansikter, avhenger av en rekke faktorer, deriblant
retningen ansiktene ser i.
• Kameraet kan ikke registrere ansikter i følgende situasjoner:
- Når ansiktene er delvis skjult bak solbriller, eller det er andre ting i veien
- Når ansiktene dekker for mye eller for lite av bildefeltet
64
Opptaksfunksjoner
Bruke autofokus
Bruke mykere hudtoner
I motivprogrammet Automatisk motivvalg, Portrett eller Nattportrett, hvis
menneskeansikt oppfattes, vil kameraet søke å mykne hudfargetonene før bildet
lagres (opp til tre ansikter).
Du kan også bruke funksjonen for mykere hudtoner på lagrede bilder i
avspillingsmodus (A85).
B
Om mykere hudtoner
• Det kan ta lengre tid enn vanlig å lagre bildene etter opptak.
• Under enkelte opptaksforhold er det ikke sikkert du får ønsket resultat når du bruker
funksjonen for mykere hudtoner, og det kan hende at funksjonen brukes på områder i
bildet som ikke inneholder ansikter.
Motiver som ikke er egnet for autofokus
Det kan hende at kameraet ikke fokuserer som forventet i følgende situasjoner. En
sjelden gang hender det at motivet ikke er i fokus selv om fokusområdet eller
fokusindikatoren vises i grønt:
• Motivet er veldig mørkt
• Gjenstander med svært ulik lysstyrke er med i opptaksforholdene (for eksempel vil
motivet virke svært mørkt hvis solen er bak motivet)
• Det er ingen kontrast mellom motivet og omgivelsene (hvis for eksempel
portrettmotivet har på seg en hvit T-skjorte og står foran en hvit vegg)
• Mange gjenstander er i forskjellige avstander fra kameraet (f.eks. motivet er i bur)
• Motiver med repeterende mønstre (persienner, bygninger med flere rader med
vinduer med lik form, osv.)
• Motivet er i rask bevegelse
I situasjonene ovenfor prøver du å trykke utløseren halvveis ned for å fokusere på nytt
flere ganger, eller fokuser på et annet motiv som befinner seg på samme avstand fra
kameraet som det faktiske ønskede motivet, og bruk fokuslås (A66).
Kameraet kan også fokusere ved hjelp av manuell fokusering (A67).
65
Opptaksfunksjoner
Bruke autofokus
Fokuslås
Bruk fokuslås til å ta kreative komposisjoner selv når fokusområdet er satt til midten av
bildefeltet.
1
Plasser motivet midt
i bildefeltet og trykk utløseren
halvveis ned.
• Kameraet fokuserer på motivet og
fokusområdet vises i grønt.
• Eksponering låses også.
2
1/250
F5.6
1/250
F5.6
25m 0s
1400
Komponer bildet på nytt uten å løfte
fingeren.
• Sørg for at du opprettholder den samme
avstanden mellom kameraet og motivet.
3
Trykk utløseren helt ned for å ta bildet.
C
Flytte fokusområdet til ønsket posisjon
I opptaksfunksjonen j, k, l eller m kan fokusområdet flyttes ved hjelp av multivelgeren
ved å stille AF søkefeltfunksjon (A140) i opptaksmenyen til én av de manuelle
innstillingene.
C
Bruke o (AE-L/AF-L)-knappen for fokuslås
Eksponering og fokus kan låses med den valgte Knapp for AE/AF-lås-innstillingen
(A175), ved å trykke på o (AE-L/AF-L)-knappen mens utløseren holdes halvveis ned.
66
Opptaksfunksjoner
Bruke autofokus
Bruke manuell fokusering
Still inn fokusfunksjonsvelgeren til r (manuell
fokusering) for å justere fokuset manuelt.
1
Bruk multivelgeren eller kontrollringen
til å justere fokuset.
5
4
• Trykk J for å bytte visningen mellom 1×, 2× og 4×.
0.3m
3
2
• For å justere fokuset med flere detaljer, drei
1
0
multivelgeren eller kontrollringen sakte.
• Når K er trykket, fokuserer kameraet på motivet i
x4
x1
1/250
F5.6
1400
midten av bildefeltet med autofokus. Det manuelle
fokuset kan betjenes etter at kameraet fokuserer
Peakingnivå
med autofokus.
• Fokusering hjelpes ved å fremheve områder som
er i fokus, i hvitt (peaking) (A68). Drei kommandohjulet for å justere peakingnivået.
• Trykk utløseren halvveis ned for å bekrefte bildets komposisjon. Trykk utløseren helt
ned for å ta bildet.
2
Trykk på multivelgeren I.
• Angitt fokus er låst.
• Trykk utløseren helt ned for å ta bildet.
• For å justere fokus på nytt trykker du på I for å
vise skjermen i trinn 1.
1/250
67
Opptaksfunksjoner
Bruke manuell fokusering
F5.6
25m 0s
1400
C
Manuell fokusering
• Sifrene som vises for måleren på høyre side av skjermen i trinn 1 fungerer som en
retningslinje for avstanden til et motiv som er i fokus når måleren er nær midten.
• Den nærmeste posisjonen som kameraet kan fokusere på, varierer avhengig av
zoomposisjonen. Når zoomen er i maksimum vidvinkelposisjonen, kan kameraet fokusere
på motiver som er så nært som ca. 1 cm fra objektivet. Når zoomen er i maksimum
teleobjektivposisjonen, kan kameraet fokusere på motiver som er så nært som ca. 7,0 m fra
objektivet.
• Dybdeskarpheten varierer avhengig av blenderåpningsverdien og zoomposisjonen.
Kontroller bildet etter at du har tatt det for å se om det er i fokus.
• Still Bruk zoomkontr. på siden (A119) i oppsettsmenyen til Manuell fokusering for å
fokusere ved hjelp av zoomkontrollen på siden istedenfor multivelgeren eller
kontrollringen i trinn 1.
C
Peaking
• Området til kontrastnivået som anses å være i fokus, kan endres ved å justere
peakingnivået. Det er effektivt for å sette nivået lavt for motiver med høy kontrast, og høyt
for motiver med lav kontrast.
• Peaking fremhever områder med høy kontrast i bildet i hvitt. Avhengig av
opptaksforholdene kan det hende at fremheving ikke fungerer ordentlig eller områder
som ikke er i fokus, kan fremheves.
• Du kan deaktivere peakingvisningen ved hjelp av Peaking (A120) i oppsettsmenyen.
• Peaking-visningen er deaktivert når På er valgt for Ukomprimert HDMI i HDMI (A119)
i oppsettsmenyen, og kameraet er koblet til en HDMI-kompatibel enhet.
C
Manuell fokusering ved opptak av filmer
• Når fokusfunksjonsvelgeren er satt til r og b (e filmopptak)-knappen er trykt, kan du
justere fokuset under opptak av filmer ved å dreie multivelgeren eller kontrollringen.
• Peaking-visningen er deaktivert.
• J K-operasjon på multivelgeren og operasjon av fokusfunksjonsvelgeren er deaktivert.
C
Justere fokuset med fjernkontrollen ML-L7 (tilgjengelig separat)
• Du kan justere manuell fokusering med fjernkontrollen ML-L7 ved å trykke på
multivelgeren HI på fjernkontrollen.
• Du kan låse innstilt fokus ved å trykke på k (lagre valg)-knappen på fjernkontrollen.
68
Opptaksfunksjoner
Bruke manuell fokusering
Eksponeringskompensasjon (justere
lysstyrken)
Du kan justere lysstyrken for hele bildet.
1
Trykk på K (o) på multivelgeren.
2
Velg en kompensasjonsverdi, og trykk
på k-knappen.
Hjelpemerke
Eksponeringskompensasjon
• Angi en positiv (+) verdi for å gjøre bildet lysere.
• Angi en negativ (–) verdi for å gjøre bildet mørkere.
• Kompensasjonsverdien brukes, selv uten at du
trykker på k-knappen.
Histogram
C
Eksponeringskompensasjonsverdi
• Hvis innstillingen tas i bruk i j-, k- eller l-modus, lagres den i kameraminnet selv etter at
kameraet er slått av.
• Eksponeringskompensasjon kan ikke brukes i følgende opptaksmoduser:
- Når motivprogram (A33) er stilt inn til Fyrverkeri, Multieksp. Gjør lysere, eller
Natthimmel (150 min.) eller Stjernespor (150 min.) i Intervallfilm
- m (manuell) modus (A46)
- Manuell i u (Manuell film)-modus
• Når eksponeringskompensasjonen angis mens du bruker den innebygde blitsen, brukes
kompensasjonen både på bakgrunnseksponeringen og blitsstyrken.
• Eksponeringskompensasjon kan også stilles inn med kontrollringen (A174).
C
Bruke histogrammet
Et histogram er en graf som viser fordelingen av fargetoner i bildet. Bruk som en veiledning
når du bruker eksponeringskompensasjon og opptak uten blitsen.
• Den horisontale aksen tilsvarer piksellysstyrke med mørke fargetoner til venstre og lyse
fargetoner til høyre. Den vertikale aksen viser antall piksler.
• Hvis eksponeringskompensasjonsverdien økes, flyttes spredningen av fargetoner mot
høyre, og hvis den minskes, flyttes spredningen av fargetoner mot venstre.
69
Opptaksfunksjoner
Eksponeringskompensasjon (justere lysstyrken)
Bruke w (funksjon)-knappen
Hvis du trykker på w-knappen i j, k, l, m eller M-modus, kan du raskt konfigurere
tidligere lagrede menyvalg.
• Menylisten nedenfor kan lagres.
Bildekvalitet (A121)
Bildestørrelse (A123)
Picture Control (A124)
Hvitbalanse (A129)
Lysmåling (A132)
1
Kontinuerlig (A133)
ISO-følsomhet (A137)
AF søkefeltfunksjon (A140)
Bildestabilisering (A171)
Trykk på w (funksjon)-knappen når fotografiskjermen vises.
• Innstillingsalternativene i menyen som er blitt stilt (standard-innstillingen er
Kontinuerlig) og U Fn-knapp kan velges.
Enkel
2
Bruk multivelgeren for å velge en
innstilling og trykk på k-knappen.
• Valget avbrytes hvis innstillingene ikke aktiveres
ved å trykke på k-knappen.
Lagre valg
• For å gå tilbake til opptaksskjermen uten å
endre innstillingen, trykk på w-knappen eller
på utløseren.
• For å stille inn andre menyalternativer, velg U Fn-knapp og trykk på k-knappen.
Velg de ønskede menyalternativene og trykk på k-knappen for å velge dem.
70
Opptaksfunksjoner
Bruke w (funksjon)-knappen
Bruke zoom
Når du flytter zoomkontrollen, endres zoomens
Zoome ut Zoome inn
objektivposisjon.
• For å zoome inn: Flytt mot g
• For å zoome ut: Flytt mot f
• Hvis zoomkontrollen dreies hele veien i én av de to
retningene, justeres zoomen raskt (unntatt under
filmopptak).
• Zoomen kan også betjenes ved å flytte zoomkontrollen
på siden mot g eller f.
Funksjonen til zoomkontrollen på siden kan stilles inn i
Bruk zoomkontr. på siden (A173) i oppsettsmenyen.
• En zoomindikator og brennvidde (i 35mm [135]-format)
vises på opptaksskjermen når zoomkontrollen skyves.
• Digital zoom, som lar deg ytterligere forstørre motivet
Optisk
Digital
opptil omtrent 4× maksimalt optisk zoomforhold, kan
zoom
zoom
aktiveres ved å bevege og holde zoomkontrollen
fremover g når kameraet er zoomet til maksimum
optisk zoomposisjon.
• Når du bruker fjernkontrollen ML-L7 (tilgjengelig separat), zoomer kameraet inn når
du trykker på +-knappen på fjernkontrollen, og zoomer ut når du trykker på
–-knappen.
B
Merknader om digital zoom ved opptak av filmer
• Zoomindikatoren vises ikke under opptak av en film.
• Hvis du fortsetter å zoome under et filmopptak, stopper zoombevegelsen der optisk zoom
bytter til digital zoom. For å fortsette zooming, løft fingeren kort fra zoomkontrollen før du
fortsetter å betjene zoomkontrollen.
• Zoomforholdet til digital zoom er begrenset til omtrent 3,6× når Filmalternativer (A150)
er stilt inn til 2160/30p (4K UHD) eller 2160/25p (4K UHD) under opptak av en film.
C
Digital zoom
Zoomindikatoren endrer til blå når digital zoom er aktivert, og den endrer til gul når
zoomforstørrelsen økes ytterligere.
• Zoomindikatoren er blå: Bildekvaliteten reduseres ikke betydelig ved bruk av Dynamic
Fine Zoom.
• Zoomindikatoren er gul: Det kan forekomme tilfeller hvor bildekvaliteten reduseres
betraktelig.
• Indikatoren forblir blå over et bredere område når bildestørrelsen er mindre.
• Det kan hende at zoomindikatoren ikke endrer til blå ved bruk av visse
serieopptaksinnstillinger eller andre innstillinger.
71
Opptaksfunksjoner
Bruke zoom
C
Zoomhastighet under opptak av filmer
Zoomhastigheten ved bruk av zoomkontrollen på siden er tregere enn når zoomkontrollen
brukes. Bruk zoomkontrollen for en raskere zoomhastighet ved opptak av en film.
Bruke tilbakestilling av zoom
Hvis du mister motivet av syne under fotografering
mens objektivet er i teleposisjon, trykk på
p (tilbakestilling av zoom)-knappen for å midlertidig
utvide synsfeltet slik at du lettere kan fange motivet i
bildefeltet.
• Komponer motivet innenfor opptaksskjermens
komposisjonsramme mens du trykker på
p-knappen. For å utvide det synlige området mer,
beveg zoomkontrollen mot f samtidig som
p-knappen holdes nede.
• Løft fingeren fra p-knappen for å gå tilbake til den
opprinnelige zoomposisjonen.
• Du kan velge Tilbakestilling av zoom-innstillingen
(A173) i oppsettsmenyen for å spesifisere størrelsen
på området som er synlig når p-knappen trykkes.
• Tilbakestilling av zoom er ikke tilgjengelig under
opptak.
72
Opptaksfunksjoner
Bruke zoom
1/250
F5.6
25m 0s
1400
Komposisjonsramme
Standardinnstilling (blits, selvutløser, og
fokusmodus)
Nedenfor finner du en beskrivelse av standardinnstillingene for hver opptaksfunksjon.
Blitsfunksjon Selvutløser
(A54)
(A54)
Fokusfunksjon
(A54)
U
OFF1
A
U2
OFF
A2
b (portrett)
V
OFF1
A2
c (landskap)
W2
OFF
B2
d (sport)
W2
OFF2
A2
s (nattportrett)
V3
OFF1
A2
f (fest/innendørs)
V4
OFF
A2
Z (strand)
U
OFF
A5
z (snø)
U
OFF
A5
h (solnedgang)
W2
OFF
B2
i (skumring/soloppgang)
W2
OFF
B2
X (nattlandskap)
W2
OFF
B2
k (nærbilde)
U6
OFF
D2
u (mat)
W2
OFF
D2
m (fyrverkeri)
W2
OFF2
o2
o (motlys)
X/W7
OFF
A2
p (lettvint panorama)
W2
OFF2
A2
O (kjæledyrportrett)
W2
Y8
A5
A (auto)
y
x (automatisk motivvalg)
O (softfokus)
U
OFF
A
I (bare valgt farge)
U
OFF
A
m (multieksp. gjør lysere)
W2
OFF
A/o9
i (intervallfilm)
W2
OFF
A/B/
o10
o (superintervallfilm)
W2
OFF
A
73
Opptaksfunksjoner
Standardinnstilling (blits, selvutløser, og fokusmodus)
Blitsfunksjon Selvutløser
(A54)
(A54)
Fokusfunksjon
(A54)
W2
n3s
B2
W
2
OFF
A11
u (manuell film)
W
2
OFF
A
p (kreativ)
U
OFF
A5
j, k, l, og m
X
OFF1
A
M (user settings)
X
OFF1
A
g (måne)
L (fugletitting)
1
2
3
Smilutløser kan også velges.
Kan ikke endres.
Kan ikke endres. Når satt til Håndholdt, er blitsinnstillingen låst på utfyllingsblits med
synkronisering på lang lukkertid og reduksjon av rød øyerefleks. Når satt til På stativ, er
blitsinnstillingen låst på auto med synkronisering på lang lukkertid og reduksjon av rød
øyerefleks.
4
Du kan bytte til synkronisering på lang lukkertid med reduksjon av rød øyerefleks.
5
Du kan velge A (autofokus) eller D (makro-nærbilde).
6 Blitsfunksjonen låses på W (av) når Støyreduksjonsserie brukes.
7
Når HDR er satt til Av, er blitsfunksjonen låst til X (utfyllingsblits). Når HDR er satt til På, er
blitsfunksjonen låst til W (av).
8 Automatisk utløser kan stilles inn til på eller av. Selvutløser kan ikke brukes.
9
Når du bruker Nattlandskap + lysspor, kan A (autofokus) eller B (uendelig) velges.
Når du bruker Stjernespor, er fokusmodusen fastsatt til o (uendelig).
10 Fokus er låst til A (autofokus) når du bruker Bymotiv (10 minutter), på B (uendelig)
når du bruker Landskap (25 minutter) eller Solnedgang (50 minutter) eller på o
(uendelig) når du bruker Natthimmel (150 min.) eller Stjernespor (150 min.).
11 Kan velges fra A (autofokus) eller B (uendelig).
74
Opptaksfunksjoner
Standardinnstilling (blits, selvutløser, og fokusmodus)
Funksjoner som ikke kan brukes samtidig
under opptak
Enkelte funksjoner kan ikke brukes med andre menyinnstillinger.
Begrenset
funksjon
Blitsfunksjon
Selvutløser/
Smilutløser
Fokusfunksjon
Bildekvalitet
Innstilling
Beskrivelse
Fokusfunksjon
(A61)
Når B (uendelig) er valgt, kan ikke blitsen brukes.
Kontinuerlig
(A133)
Blits kan ikke brukes (unntatt for Intervallopptak).
Alternative
eksponeringer
(A139)
Blits kan ikke brukes.
Fokusfunksjon
(A61)
Når en annen innstilling enn A (autofokus) er
valgt, settes smilutløseren til OFF.
AF
søkefeltfunksjon
(A140)
Når Følg motivet er valgt, kan selvutløser/
smilutløser ikke brukes.
Smilutløser
(A60)
Når smilutløser er valgt, låses fokusfunksjonen på
A (autofokus).
Kontinuerlig
(A133)
• Når Forhåndsbuffer er valgt, er Bildekvalitet
låst til Normal.
• Når Serie H: 120 bs eller Serie H: 60 bs er
valgt, kan ikke RAW, RAW + Fine eller RAW +
Normal brukes.
Multieksponering
(A145)
Når Multieksponeringer er stilt på På, kan ikke
RAW, RAW + Fine eller RAW + Normal brukes.
Bildekvalitet
(A121)
• Når RAW er valgt, er Bildestørrelse låst til
i 4608 × 3456.
• Når RAW + Fine eller RAW + Normal er valgt,
kan Bildestørrelse av JPEG-bilder stilles inn.
j 4608 × 2592, I 4608 × 3072 eller
H 3456 × 3456 kan derimot ikke velges.
Kontinuerlig
(A133)
Bildestørrelse er angitt som følger, avhengig av
innstillingen for kontinuerlig opptak:
• Forhåndsbuffer:
A (bildestørrelse: 1280 × 960 piksler)
• Serie H: 120 bs:
f (bildestørrelse: 640 × 480 piksler)
• Serie H: 60 bs:
O (bildestørrelse: 1920 × 1080 piksler)
Bildestørrelse
75
Opptaksfunksjoner
Funksjoner som ikke kan brukes samtidig under opptak
Begrenset
funksjon
Innstilling
Beskrivelse
AF
søkefeltfunksjon
(A140)
Når Følg motivet er valgt, kan ikke Monokrom
angis.
Aktiv D-Lighting
(A144)
Når du bruker Aktiv D-Lighting, kan ikke
Kontrast justeres manuelt.
Hvitbalanse
Picture Control
(A124)
Når Monokrom er valgt, er Hvitbalanse låst til
Auto (normal).
Lysmåling
Aktiv D-Lighting
(A144)
Når Aktiv D-Lighting brukes, blir Lysmåling
tilbakestilt til Matrise.
Kontinuerlig
(A133)/
Alternative
eksponeringer
(A139)/
Multieksponering
(A145)
Kontinuerlig, Alternative eksponeringer, og
Multieksponering kan ikke brukes samtidig.
Picture Control
Kontinuerlig
Alternative
eksponeringer
ISO-følsomhet
Selvutløser
(A58)
• Selv når Serie H eller Serie L er innstilt, blir
bilder ikke tatt kontinuerlig når utløseren slippes
etter at nedtelling av selvutløser er startet.
• Bilder tas ikke kontinuerlig når Forhåndsbuffer
er valt.
• Hvis Intervallopptak er angitt, avsluttes
opptaket etter at ett bilde er tatt.
• Alternative eksponeringer kan ikke brukes.
Smilutløser
(A60)
• Når kameraet registrerer smilende ansikter og
lukkeren utløses, tas det bare ett bilde. Hvis
Intervallopptak er angitt, avsluttes opptaket
etter at ett bilde er tatt.
• Alternative eksponeringer kan ikke brukes.
Bildekvalitet
(A121)
Når RAW, RAW + Fine eller RAW + Normal er
valgt, kan ikke Forhåndsbuffer, Serie H: 120 bs
eller Serie H: 60 bs brukes.
Picture Control
(A124)
Når Monokrom er valgt, kan Alternative
eksponeringer ikke brukes.
Kontinuerlig
(A133)
Når Forhåndsbuffer, Serie H: 120 bs, eller Serie
H: 60 bs er valgt, er ISO-følsomhet låst til Auto.
Filmalternativer
(A150)
Når opptaksmodusen er Manuell film og et
alternativ for HS-film er valgt i Filmalternativer, er
ISO-følsomhet fast innstilt til Auto.
76
Opptaksfunksjoner
Funksjoner som ikke kan brukes samtidig under opptak
Begrenset
funksjon
AF
søkefeltfunksjon
Autofokusmodus
Innstilling
Smilutløser
(A60)
Fokusfunksjon
(A61)
Når en annen innstilling enn Følg motivet er valgt
og B (uendelig) er valgt som fokusfunksjon for
opptak, fokuserer kameraet på uendelig uansett
hvilket alternativ for AF søkefeltfunksjon som
brukes.
Picture Control
(A124)
Når Monokrom er valgt, kan ikke Følg motivet
angis.
Hvitbalanse
(A129)
Når Målsøkende AF er valgt, og hvis hvitbalansen
er stilt til annet enn Auto (normal), fokuserer
kameraet på et ansikt eller velger ett eller flere av
de ni fokusområdene som inneholder motivet
nærmest kameraet.
Smilutløser
(A60)
Når smilutløser er valgt, er autofokusmodusen
aktiv ved hjelp av innstillingen Enkeltbilde AF.
Fokusfunksjon
(A61)
Når B (uendelig) er valgt som fokusmodus, bruker
autofokusmodusen Enkeltbilde AF-innstillingen.
Bildekvalitet
(A121)
Når RAW, RAW + Fine eller RAW + Normal er
valgt, kan ikke Multieksponering brukes.
Kontinuerlig
Multieksponering (A133)/
Alternative
eksponeringer
(A139)
AF
Skjerminnstillinger søkefeltfunksjon
(A140)
Datostempel
Beskrivelse
Kameraet tar bilder ved hjelp av
ansiktsgjenkjenning uansett alternativet for AF
søkefeltfunksjon som brukes.
Kontinuerlig, Alternative eksponeringer, og
Multieksponering kan ikke brukes samtidig.
• Når fokusområdet er valgt med Manuelt
(punkt)-, Manuelt (normalt)- eller Manuelt
(bredt)-innstillingen, vises ikke histogrammet.
• Når Følg motivet er valgt og etter at motivet er
blitt registrert (under motivfølging) vises
histogrammet ikke.
• Histogrammet vises ikke når Målsøkende AF er
valgt.
Bildekvalitet
(A121)
Når RAW, RAW + Fine eller RAW + Normal er
valgt, kan ikke dato og tid stemples på bilder.
Kontinuerlig
(A133)
Når Forhåndsbuffer, Serie H: 120 bs eller Serie
H: 60 bs er valgt, kan ikke dato og tid stemples på
bilder.
77
Opptaksfunksjoner
Funksjoner som ikke kan brukes samtidig under opptak
Begrenset
funksjon
Digital zoom
Lukkerlyd
B
Innstilling
Beskrivelse
Smilutløser
(A60)
Når smilutløseren er valgt kan digital zoom ikke
brukes.
Bildekvalitet
(A121)
Når RAW, RAW + Fine eller RAW + Normal er
valgt, kan digital zoom ikke brukes.
AF
søkefeltfunksjon
(A140)
Når Følg motivet er valgt kan digital zoom ikke
brukes.
Zoom-minne
(A147)
Når Zoom-minne er stilt på På, kan digital zoom
ikke brukes.
Kontinuerlig
(A133)
Når Forhåndsbuffer, Serie H: 120 bs, eller Serie
H: 60 bs er valgt, deaktiveres lukkerlyden.
Alternative
eksponeringer
(A139)
Lukkerlyd deaktiveres.
Om digital zoom
• Avhengig av opptaksfunksjonen eller de gjeldende innstillingene, kan det hende at digital
zoom ikke er tilgjengelig (A172).
• Når digital zoom er aktivert, begrenses alternativene som kan velges for
AF søkefeltfunksjon eller lysmålemetode.
78
Opptaksfunksjoner
Funksjoner som ikke kan brukes samtidig under opptak
Avspillingsfunksjoner
Avspillingszoom ...................................................................................................................80
Miniatyravspilling/kalendervisning ...............................................................................81
Vise og slette bilder som er tatt i en serie (sekvens)................................................82
Redigere bilder (stillbilde) .................................................................................................83
79
Avspillingsfunksjoner
Avspillingszoom
Du zoomer inn på bildet ved å flytte zoomkontrollen mot
g (i avspillingszoom) under avspilling på full skjerm
(A27).
4/4
0004. JPG
15/11/2018 15:30
Avspilling på full skjerm
g (i)
g
(i)
f
(h)
3.0
Vist område
Bildet er zoomet inn.
• Du kan endre forstørrelsesgraden ved å flytte zoomkontrollen mot f (h) eller
g (i). Du kan også justere zoomen ved å dreie kommandohjulet.
• Hvis du vil vise en annen del av bildet, trykker du på HIJK på multivelgeren.
• Hvis du viser et bilde som ble tatt med ansiktsgjenkjenning eller
kjæledyrgjenkjenning, zoomer kameraet inn på ansiktet som ble gjenkjent da
bildet ble tatt (bortsett fra bilder som ble tatt med Kontinuerlig eller Alternative
eksponeringer). Hvis du vil zoome inn på et område av bildet der det ikke er noen
ansikter, justerer du forstørrelsesgraden, og deretter trykker du på HIJK.
• Når et zoomet bilde vises, trykker du på k-knappen for å gå tilbake til avspilling på
full skjerm.
C
Beskjære bilder
Når et zoomet bilde vises, kan du trykke på d-knappen for å beskjære det til kun å
inkludere den synlige delen og lagre det som en egen fil (A88).
80
Avspillingsfunksjoner
Avspillingszoom
Miniatyravspilling/kalendervisning
Du viser bilder som miniatyrbilder ved å flytte
zoomkontrollen mot f (h miniatyravspilling) under
avspilling på full skjerm (A27).
1/20
f
(h)
1/20
f (h)
f
(h)
Sun Mon
1
4
0004. JPG
15/11/2018 15:30
Avspilling på full skjerm
g
(i)
Miniatyravspilling
g
(i)
2 0 1 8 11
Tue Wed Thu
8
1
Fri
2
9
Sat
3
10
5
6
7
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Kalendervisning
• Du kan endre antallet miniatyrbilder som vises, ved å flytte zoomkontrollen mot
f (h) eller g (i).
• Under miniatyravspilling kan du trykke på HIJK på multivelgeren eller dreie
den for å velge et bilde og deretter trykke på k-knappen for å vise det i avspilling
på full skjerm.
• I kalendervisning kan du trykke på HIJK eller dreie den for å velge en dato og
deretter trykke på k-knappen for å vise bildene som ble tatt på denne datoen.
B
Om kalendervisning
Bilder som er tatt når kameraets dato ikke er stilt inn, behandles som bilder tatt 1. januar
2018.
81
Avspillingsfunksjoner
Miniatyravspilling/kalendervisning
Vise og slette bilder som er tatt i en serie
(sekvens)
Vise bilder i en sekvens
Bilder som er tatt i en serie, lagres som en sekvens.
Det første bildet i en sekvens brukes som hovedbilde
for å representere sekvensen når den vises ved
avspilling på full skjerm eller miniatyravspilling
(standardinnstilling).
Hvis du vil vise hvert bilde i sekvensen enkeltvis, trykker
du på k-knappen.
4/8
0004.JPG
15/11/2018 15:30
Når du har trykket på k-knappen, er handlingene
nedenfor tilgjengelige.
• Hvis du vil vise forrige eller neste bilde, dreier du
multivelgeren eller trykker på JK.
• Hvis du vil vise bilder som ikke er inkludert
i sekvensen, trykker du på H for å gå tilbake til
Tilb.
hovedbildet.
• Hvis du vil vise bilder i en sekvens som
miniatyrbilder eller spille dem av i en
lysbildefremvisning, stiller du Sekvensvisningsalternat. (A160) på
Enkeltbilder i avspillingsmenyen.
B
Sekvensvisningsalternativer
• Bilder som er tatt i en serie med andre kameraer enn dette, kan ikke vises som en sekvens.
• Hvis antall sekvenser som er lagret på minnekortet i kameraet overskrider 1 000, er det ikke
sikkert at nye bilder som tas vises som sekvenser. For å fortsette å ta bilder i sekvenser, slett
enten sekvenser som du ikke må beholde, eller skift ut minnekortet. Selv om du sletter
sekvenser, kan ikke bilder som ikke var inkludert i en sekvensen da de tatt, vises som en
sekvens.
C
Tilgjengelige menyalternativer for avspilling ved bruk av sekvens
• Når bilder i en sekvens vises under fullskjerm-avspilling, kan du trykke på d-knappen for
å velge funksjoner i avspillingsmenyen (A118).
• Hvis du trykker på d-knappen når et hovedbilde vises, kan du bruke følgende
innstillinger på alle bildene i sekvensen:
- Merk for opplasting, Beskytt
82
Avspillingsfunksjoner
Vise og slette bilder som er tatt i en serie (sekvens)
Slette bilder i en sekvens
Når du trykker på l-(slett)-knappen for bilder i en sekvens, varierer bildene som
slettes, avhengig av hvordan sekvensene vises.
• Når hovedbildet vises:
- Gjeldende bilde:
- Slett valgte bilder:
- Alle bilder:
Alle bildene i den viste sekvensen slettes.
Når et hovedbilde er valgt i skjermbildet for slett
valgte bilder (A115), slettes alle bildene i den
sekvensen.
Alle bildene på minnekortet slettes.
• Når bilder i en sekvens vises under avspilling på full skjerm:
- Gjeldende bilde:
Bildet som vises på skjermen, slettes.
- Slett valgte bilder:
Bilder som slettes i sekvensen, slettes.
- Hele sekvensen:
Alle bildene i den viste sekvensen slettes.
Redigere bilder (stillbilde)
Før du redigerer bildene
Det er enkelt å redigere bilder med dette kameraet. Redigerte kopier lagres som
separate filer.
Redigerte kopier lagres med samme opptaksdato og -tid som originalbildet.
C
Restriksjoner for bilderedigering
• RAW-bilder tatt med lettvint panorama kan ikke redigeres.
• Et JPEG-bilde kan redigeres inntil 10 ganger. Et stillbilde som er opprettet via redigering av
film, kan redigeres inntil 9 ganger.
• Det kan hende du ikke kan redigere bilder av en viss størrelse eller med visse
redigeringsfunksjoner.
83
Avspillingsfunksjoner
Redigere bilder (stillbilde)
Rask retusjering: Forbedre kontrast og metning
Trykk på c-knappen (avspillingsmodus) M Velg et bilde M d-knappen M
Rask retusjering M k-knappen
Bruk HI på multivelgeren til å velge
ønsket effektnivå, og trykk på k-knappen.
Rask retusjering
• Den redigerte versjonen vises til høyre.
• Hvis du vil avslutte uten å lagre kopien, trykker du på J.
Normal
Mengde
D-Lighting: Forbedre lysstyrke og kontrast
Trykk på c-knappen (avspillingsmodus) M Velg et bilde M d-knappen M
D-Lighting M k-knappen
Bruk HI på multivelgeren til å velge
ønsket effektnivå, og trykk på k-knappen.
D-Lighting
• Den redigerte versjonen vises til høyre.
• Hvis du vil avslutte uten å lagre kopien, trykker du på J.
Normal
Mengde
84
Avspillingsfunksjoner
Redigere bilder (stillbilde)
Mykere hudtoner: Gjøre hudtoner mykere
Trykk på c-knappen (avspillingsmodus) M Velg et bilde M d-knappen M
Mykere hudtoner M k-knappen
1
Bruk multivelgeren HI til å velge
ønsket effektnivå, og trykk på
k-knappen.
• Hvis du vil avslutte uten å lagre kopien, trykker
du på J.
Mykere hudtoner
Normal
Mengde
2
Forhåndsvis resultatet og trykk på
k-knappen.
• Det redigerte ansiktet zoomes inn.
• Når du har redigert flere ansikter, trykker du på JK
for å bytte til ansiktet som vises.
• Hvis du vil endre effektnivået, trykker du på
d-knappen og går tilbake til trinn 1.
• En redigert kopi lages.
B
Forhåndsvisning
Tilb.
Lagre
Om mykere hudtoner
• Hudfargetonene kan forbedres i opp til 12 ansikter, først det nærmest sentrum av
bildefeltet og utover.
• Avhengig av retningen ansiktene er vendt i, eller lysstyrken til ansiktene, kan det hende at
kameraet ikke klarer å oppdage ansikter, eller at funksjonen for mykere hudtoner ikke
fungerer som forventet.
• Hvis det ikke oppdages noen ansikter, vises det en varselmelding, og skjermen går tilbake
til avspillingsmenyen.
85
Avspillingsfunksjoner
Redigere bilder (stillbilde)
Filtereffekter: Bruk av digitale filtereffekter
Trykk på c-knappen (avspillingsmodus) M Velg et bilde M d-knappen M
Filtereffekter M k-knappen
Alternativ
Beskrivelse
Soft-portrett
Gjør bakgrunnen til menneskemotiver uskarp. Når det ikke oppdages
noe menneskelig motiv, holdes området i midten av bildefeltet i
fokus og gjør området rundt uskarpt.
Bare valgt farge
Beholder kun den valgte bildefargen og gjør andre farger til svarthvitt.
Stjernefilter
Produserer stjernelignende lysstråler som sendes ut fra lyse objekter,
for eksempel refleksjoner av sollys og gatelys. Egnet for nattlige
scener.
Fiskeøye
Lager bilder som ser ut som de er tatt med fiskeøyeobjektiv. Egnet
for bilder som tas i makromodus.
Miniatyreffekt
Lager bilder som ser ut som nærbilder av et diorama. Egnet for bilder
som tas når du ser ned fra et høyt sted med hovedmotivet nær
midten av bildefeltet.
Malerieffekt
Lager bilder med stemning som i et maleri.
Vignett
Senker den perifere lysstyrken fra midten til kantene av et bilde.
Fotoillustrasjon
Øker omriss og reduserer antallet farger for å opprette bilder med
stemning som i en illustrasjon.
Portrett (farge +
S/H)
Gjør farger i bakgrunnen til menneskelige motiver svart/hvitt. Når det
ikke oppdages noe menneskelig motiv, holdes fargene i området i
midten av bildefeltet i fokus og gjør området rundt svart/hvitt.
1
Bruk multivelgeren HI til å velge
ønsket filtereffekt, og trykk på
k-knappen.
• Når andre effekter enn Bare valgt farge er valgt,
går du til trinn 3.
Filtereffekter
Soft-portrett
Bare valgt farge
Stjernefilter
Fiskeøye
Miniatyreffekt
Malerieffekt
86
Avspillingsfunksjoner
Redigere bilder (stillbilde)
2
Bruk HI til å velge fargen som skal
beholdes og trykk på k-knappen.
3
Forhåndsvis resultatet og trykk på
k-knappen.
Bare valgt farge
Forhåndsvisning
• En redigert kopi lages.
• Hvis du vil avslutte uten å lagre kopien, trykker
du på J.
Lagre
Tilb.
Lite bilde: Redusere størrelsen på et bilde
Trykk på c-knappen (avspillingsmodus) M Velg et bilde M d-knappen M
Lite bilde M k-knappen
1
Bruk multivelgeren HI til å velge
ønsket kopistørrelse, og trykk på
k-knappen.
• Når bildeforholdet er satt til 16:9, er bildestørrelsen
låst til 640 × 360. Trykk på k-knappen for å gå til
trinn 2.
2
Lite bilde
640 × 480
320 × 240
160 × 120
Velg Ja, og trykk på k-knappen.
• En redigert kopi lages (komprimeringsforhold på
ca. 1:8).
Lage liten bildefil?
Ja
Nei
B
Om lite bilde
Når bildets sideforhold er 3:2 eller 1:1, kan ikke bildet redigeres.
87
Avspillingsfunksjoner
Redigere bilder (stillbilde)
Beskjæring: Lage en beskåret kopi
1
2
Flytt zoomkontrollen for å forstørre bildet (A80).
Juster bildet slik at bare den delen du
ønsker å beholde, vises, og trykk
deretter på d (meny)-knappen.
• Flytt zoomkontrollen mot g (i) eller f (h) for å
justere forstørrelsesgraden. Still inn en
forstørrelsesgrad der u vises.
• Bruk HIJK på multivelgeren for å rulle til den
delen av bildet du ønsker å vise.
3
Kontroller bildet og trykk på
k-knappen.
3.0
Beskjæring
• Gå tilbake til trinn 2 ved å trykke på J for å endre
delen du vil beholde.
• Trykk på d-knappen for å avslutte uten å lagre
det beskårne bildet.
Tilb.
4
Lagre
Velg Ja, og trykk på k-knappen.
• En redigert kopi lages.
Lagre bildet som vist?
Ja
Nei
B
Om beskjæring
Bilder tatt med lettvint panorama kan ikke redigeres.
C
Bildestørrelse
• Sideforholdet (horisontalt til vertikalt) til den beskårede kopien er det samme som
originalen.
• Når bildestørrelsen til den beskårne kopien er 320 × 240 eller mindre, vises bildet i en
mindre størrelse under avspilling.
88
Avspillingsfunksjoner
Redigere bilder (stillbilde)
Filmer
Grunnleggende funksjoner for filmopptak og -avspilling ....................................90
Ta stillbilder under filmopptak ........................................................................................93
Manuell film (stille inn eksponeringen for filmopptak)..........................................94
Opptak av intervallfilmer...................................................................................................96
Ta opp superintervallfilm ..................................................................................................98
Funksjoner under avspilling av filmer...........................................................................99
Redigere filmer................................................................................................................... 100
89
Filmer
Grunnleggende funksjoner for filmopptak
og -avspilling
1
Vis opptaksskjermen.
Filmramme
• Kontroller gjenværende tid for filmopptak (A91,
150).
• Det anbefales at du viser filmrammen som
indikerer området som skal filmes (A91).
1/250
F5.6
25m 0s
1400
Gjenværende film
opptakstid
2
Trykk på b (e filmopptak)-knappen
for å starte filmopptaket.
• Kameraet fokuserer på motivet i midten av
bildefeltet.
• Trykk på k-knappen for å sette innspillingen på
pause og trykk så på k-knappen igjen for å
gjenoppta innspillingen (unntatt når HSfilmalternativet er valgt i Filmalternativer).
Opptaket slutter automatisk hvis opptakspausen
varer i rundt fem minutter.
• Du kan ta et stillbilde under et filmopptak ved å
trykke på utløseren (A93).
3
4
12m30s
Trykk på b (e filmopptak)-knappen igjen for å avslutte opptak.
Velg en film under avspilling på full
skjerm og trykk på k-knappen for å
spille den av.
10s
• Et bilde med et ikon for filmalternativer er en film.
0004. MP4
15/11/2018 15:30
Filmalternativer
90
Filmer
Grunnleggende funksjoner for filmopptak og -avspilling
Filmramme
• Trykk s-knappen for å vise filmramme (A8). Sjekk rekkevidden for filmen i
feltet før du begynner opptaket.
• Området som blir tatt opp i en film varierer avhengig av innstillingene til
Filmalternativer, Elektronisk VR osv. i filmmenyen.
Fokusere
• Fokus kan justeres under filmopptak på følgende måte i samsvar med filmmenyens
innstilling for Autofokus-modus (A153).
- A Enkeltbilde AF (standardinnstilling): Fokus låses når filmopptaket starter.
Trykk på J på multivelgeren for å utføre autofokus-funksjonen under
filmopptak.
- B Kontinuerlig AF: Fokus justeres gjentatte ganger selv under filmopptak.
Knappen som låser fokuset avhenger av innstillingen for Knapp for AE/AF-lås
(A175) i oppsettsmenyen. Når AE/AF-lås eller Bare AF-lås er valgt, trykk på
o (AE-L/AF-L)-knappen (A5) under filmopptak for å låse fokuset. Trykk på
o-knappen igjen for å låse opp. Når Bare AE-lås eller AE-lås (hold) er valgt,
trykk på J-multivelgeren under filmopptak for å låse fokuset. Trykk J igjen for å
låse opp.
• Når fokusfunksjonsvelgeren er satt til r (manuell fokusering), kan du justere
fokuset manuelt under opptak av filmer ved å dreie multivelgeren eller
kontrollringen.
Eksponering
Knappen som låser eksponeringen avhenger av innstillingen for Knapp for AE/AFlås (A175) i oppsettsmenyen. Når AE/AF-lås, Bare AE-lås eller AE-lås (hold) er
valgt, trykk på o (AE-L/AF-L)-knappen (A5) under filmopptak for å låse
eksponeringen. Trykk på o-knappen igjen for å låse opp. Når Bare AF-lås er valgt,
trykk på K-multivelgeren under filmopptak for å låse eksponeringen. Trykk K for å
låse opp igjen.
Maksimal tid for filmopptak
Individuelle filmfiler kan ikke være lengre enn 29 minutter selv om det er plass på
minnekortet til et lengre opptak. Maksimal filstørrelse for individuelle filmfiler er 4 GB.
Når du tar opp en film som er lengre enn omtrent seks minutter med en
bildestørrelse/bildefrekvens på 2160/30p (4K UHD) eller lengre enn omtrent syv
minutter ved en bildestørrelse/bildefrekvens på 2160/25p (4K UHD), blir flere filer
opprettet når filstørrelsen på den innspilte filmen overskrider 4 GB, og filene kan ikke
spilles av kontinuerlig (A150).
• Gjenværende opptakstid for én enkel film vises på opptaksskjermen.
• Hvis kameratemperaturen blir høy, kan opptaket stanse før disse grensene nås.
• Den faktiske gjenværende opptakstiden varierer avhengig av filmens innhold,
motivets bevegelser og typen minnekort.
91
Filmer
Grunnleggende funksjoner for filmopptak og -avspilling
• Minnekort i SD-hastighetsklasse 6 eller raskere anbefales for filmopptak (når man
tar opp 4K UHD-filmer med en bildestørrelse/frekvens på 2160/30p eller 2160/
25p, er kort rangert i UHS-hastighetsklasse 3 eller raskere anbefalt). Ved bruk av et
minnekort i en lavere hastighetsklasse kan filmopptak stanse uventet.
B
Kameratemperatur
• Kameraet kan bli varmt under filmopptak over en lengre periode eller når kameraet brukes
i et varmt område.
• Hvis innsiden av kameraet blir ekstremt varm under filmopptak, stoppes opptaket
automatisk. Hvor mye tid som gjenstår før kameraet stopper opptaket (B10s), vises.
Når kameraet har stoppet opptaket, slår det seg av.
La kameraet være avslått helt til innsiden av kameraet har kjølt seg ned.
Om filmopptak
B
Om lagring av bilder eller filmer
Indikatoren som viser antallet gjenværende eksponeringer, eller indikatoren som viser den
gjenværende opptakstiden, blinker mens bilder eller filmer lagres. Ikke åpne dekselet til
batterikammeret/minnekortsporet eller ta ut batteriet eller minnekortet mens en
indikator blinker. Hvis dette gjøres, kan det føre til tap av data, eller til skade på kameraet eller
minnekortet.
B
Om filmopptak
• Lydene av bruk av betjening av kontrollringen, zoomkontrollen, zoom,
autofokusbevegelse av objektivene, bildestabilisator og blenderåpningskontroll når
lysstyrken endres, kan bli tatt opp.
• Det følgende kan komme opp på skjermen mens man spiller inn filmer. Disse
fenomenene lagres i filmene som blir tatt opp.
- Streker kan oppstå på bilder under lyskilder som lysstoffrør, kvikksølvdamplamper eller
natriumlamper.
- Motiver som beveger seg raskt fra én side av bildefeltet til den andre, for eksempel et tog
eller en bil i bevegelse, kan virke fordreide.
- Hele filmbildet kan bli fordreid når kameraet panoreres.
- Belysning eller andre lyse områder kan etterlate rester når kameraet beveges.
• Avhengig av avstanden til motivet eller hvor mye zoom som brukes, kan det hende at
motiver med repeterende mønstre (tøy, blyvinduer og så videre) kan få fargede striper
under avspilling og opptak av filmer. Dette inntreffer når mønsteret i motivet og oppsettet
til bildebrikken forstyrrer hverandre. Det er ikke en feil.
B
Om autofokus under filmopptak
Det kan være at autofokus ikke fungerer som forventet (A65). Hvis dette skjer, fokuserer du
ved hjelp av manuell fokus (A67) eller prøver følgende:
1. Still inn Autofokus-modus på Enkeltbilde AF (standardinnstilling) i filmmenyen før
filmopptaket startes.
2. Komponer annet motiv (plassert i samme avstand fra kameraet som det tiltenkte motivet)
i midten av bildefeltet, trykk på b (e)-knappen for å starte opptak, og modifiser
komposisjonen.
92
Filmer
Grunnleggende funksjoner for filmopptak og -avspilling
Ta stillbilder under filmopptak
Hvis utløseren trykkes helt inn under et filmopptak,
lagres ett bildefelt som et stillbilde (JPEG-bilde).
Filmopptaket fortsetter mens stillbildet lagres.
• Et stillbilde kan tas når Q vises på skjermen. Når
f vises, kan ikke stillbilde tas.
• Størrelsen til stillbildet bestemmes av
filmbildestørrelsen (A150).
B
12m30s
Om stillbilder under filmopptak
• Stillbilder kan ikke lagres under filmopptak i følgende situasjoner:
- Når filmopptak er satt på pause
- Når gjenværende tid for filmopptak er mindre enn fem sekunder
- Når Filmalternativer (A150) er innstilt på HS-film
• Når Bildekvalitet (A121) i opptaksmenyen er stilt inn til RAW eller RAW + Fine, tas et
stillbilde som Fine. Når Bildekvalitet er stilt inn til RAW + Normal, tas det som Normal.
• Opp til 20 stillbilder kan lagres mens man spiller inn en enkel film, hvis Filmalternativer
er stilt til J 2160/30p eller K 2160/25p. Stillbilder tas som Fine.
• Det kan ta litt tid å lagre bildene etter opptak.
• Det kan hende at bildene i en film som ble tatt opp mens det ble tatt et stillbilde, ikke
avspilles jevnt.
• Lyden av at utløseren betjenes når et stillbilde lagres kan høres i filmen som er tatt opp.
• Hvis kameraet beveges når utløseren trykkes inn, kan bildet bli uskarpt.
93
Filmer
Ta stillbilder under filmopptak
Manuell film (stille inn eksponeringen for
filmopptak)
I Manuell film-modus kan du bruke blenderprioritert
automatikk eller manuell innstilling for å stille inn
eksponeringen (lukkertid og f-tall) når du tar opp filmer.
Blenderprioritert
Når f-tallet er innstilt, bestemmer kameraet automatisk lukkertiden.
autom.
Du kan endre f-tallet for å fokusere på motivet, forgrunnen og
(standardinnstilling) bakgrunnen, eller gjøre motivets bakgrunn uklart med vilje.
Manuell
1
Angi både lukkertid og f-tall.
Trykk d-knappen, velg
Eksponeringsmodus i Film manuell
modus-menyen, og trykk på
k-knappen.
Eksponeringsmodus
Picture Control
Egend. Picture Control
Hvitbalanse
ISO-følsomhet
2
Velg Blenderprioritert autom. eller
Manuell og trykk på k-knappen.
• Konfigurer innstillinger for Picture Control,
Egend. Picture Control, Hvitbalanse eller ISOfølsomhet i henhold til opptaksforholdene og
opptakskravene.
3
4
Eksponeringsmodus
Blenderprioritert autom.
Manuell
Trykk på d-knappen for å vise opptaksskjermen.
Still inn eksponeringen.
• Roter kommandohjulet for å angi lukkertiden. Drei multivelgeren for å stille inn
f-tallet.
94
Filmer
Manuell film (stille inn eksponeringen for filmopptak)
5
Trykk på b (e filmopptaks)-knappen
for å starte opptaket av filmen.
• Lukkertiden eller f-tallet kan også stilles inn under
filmopptak (utenom når et HS-filmalternativ er
valgt i Filmalternativer).
• For å ta et stillbilde under filmopptak, trykk
utløseren helt ned (A93).
B
1/250
F5.6
+1.0
12m30s
Om Manuell film-modus
• I Manuell film-modus kan du ikke ta et stillbilde hvis du trykker på utløseren før du trykker
på b (e)-knappen.
• I Manuell film-modus, kan du ikke justere fokuset selv når du trykker utløserknappen
halvveis før du starter filmopptak. For å justere fokuset før filmopptaket startes, sett
Autofokus-modus (A153) i filmmenyen til Kontinuerlig AF eller bruk manuell
fokusering (A67).
B
Om ISO-følsomhet
• I Manuell film-modus er laveste ISO-følsomhet ISO 125.
• Når Manuell er valgt for Eksponeringsmodus i Manuell film-modus og ISO-følsomhet
(A137) er stilt inn til Auto, ISO 125–400 eller ISO 125–800, er ISO-følsomheten stilt inn
til ISO 125.
• Når det er valgt et alternativ for HS-film i Filmalternativer (A150), låses ISOfølsomheten på Auto.
C
Lukkertid
Når innstillingene for lukkertid er nærmere filmfrekvensen, vises bevegelsen jevnere.
Funksjoner som kan stilles inn i Manuell film-modus
•
•
•
•
•
Selvutløser (A58)
Fokusfunksjon (A61)
Eksponeringskompensasjon (A69)
Film manuell modus-meny (A149)
Film-meny (A150)
95
Filmer
Manuell film (stille inn eksponeringen for filmopptak)
Opptak av intervallfilmer
Kameraet kan ta stillbilder automatisk ved et angitt intervall for å lage tidsforløpsfilmer
som er ca. 10 sekunder lange.
• Når Filmfrekvens-innstillingen i filmmenyen er satt til 30 bs (30p/60p), tas og
lagres det 300 bilder med e 1080/30p. Ved innstillingen 25 bs (25p/50p) tas
og lagres det 250 bilder med p 1080/25p.
Drei modushjulet til y M d-knappen M i Intervallfilm M k-knappen
Intervalltid
Type (påkrevd opptakstid)
30 bs (30p/60p)
U Bymotiv (10 minutter)1
(standardinnstilling)
V Landskap (25 minutter)
1
2
3
25 bs (25p/50p)
2 sek
1
2,4 sek
5 sek
6 sek
Y Solnedgang (50 minutter)1
10 sek
12 sek
X Natthimmel (150 min.)2
30 sek
36 sek
W Stjernespor (150 min.)3
30 sek
36 sek
Kameraet fokuserer på området i midten av bildefeltet.
Passer til opptak av stjernenes bevegelse.
Stjernebevegelse vises som lyslinjer på grunn av bildebehandling.
1
Bruk HI på multivelgeren til å velge
en type, og trykk på k-knappen.
Intervallfilm
Bymotiv (10 minutter)
Landskap (25 minutter)
Solnedgang (50 minutter)
Natthimmel (150 min.)
Stjernespor (150 min.)
2
Velg om eksponering (lysstyrke) skal
låses eller ikke, og trykk på k-knappen
(unntatt for natthimmel og
stjernegang).
• Når AE-L på er valgt, brukes eksponeringen som
ble brukt på det første bildet, på alle bildene. Når
lysstyrken endres drastisk som ved skumring,
anbefales AE-L av.
96
Filmer
Opptak av intervallfilmer
Landskap (25 minutter)
AE-L på
AE-L av
3
Stabiliser kameraet ved å bruke et verktøy som f.eks. et stativ.
• Se "Bruk av stativ" (A23) ved bruk av stativ.
4
Trykk på utløseren for å ta det første
bildet.
25m 0s
• Angi eksponeringskompensasjon (A69) før du
løfter fingeren fra lukkeren for det første bildet (når
du bruker Natthimmel (150 min.) eller
Stjernespor (150 min.) kan ikke
25m 0s
eksponeringskompensasjon brukes).
1/250
F5.6
1400
Eksponeringskompensasjon kan ikke endres etter
at det første bildet er tatt. Fokus og nyanse låses når det første bildet tas.
• Når du tar bilder av stjerner, anbefales det at du bruker manuell fokusering (A67).
• Automatisk avstengningsfunksjonen er deaktivert under opptak (A176).
• Lukkeren utløses automatisk for det andre og påfølgende bilder.
• Skjermen kan slå seg av når kameraet ikke tar bilder.
• Opptaket ender automatisk når 300 eller 250 bilder er tatt.
• Trykk på k-knappen for å avslutte opptak før den påkrevde opptakstiden har gått
og opprett en intervallfilm.
• Lyd og stillbilder kan ikke lagres.
B
•
•
•
•
Om intervallfilm
Ikke bytt ut minnekortet før opptaket er fullført.
Bruk et fullt oppladet batteri så kameraet ikke slår seg av uventet.
Intervallfilmer kan ikke tas opp ved å trykke på b (e)-knappen.
Ikke drei funksjonsvelgeren til en annen innstilling før opptaket er fullført.
97
Filmer
Opptak av intervallfilmer
Ta opp superintervallfilm
Kameraet tar opp filmer og lagrer dem i rask kino (e 1080/30p eller p 1080/
25p). Bruk ved filmopptak mens kameraet er i bevegelse. Kameraet komprimerer
endringstiden til motivet og lagrer filmen.
Roter modushjulet til y M d -knappen M o Superintervallfilm M
k-knappen
1
Bruk multivelgeren HI til å velge en
avspillingshastighet, og trykk på
k-knappen.
• Ved standard-innstillingen 2× blir en tominutters
film avspilt som en ettminuttsfilm.
• Hvis opptakstiden til en individuell filmfil overstiger
29 minutter, stopper opptaket automatisk.
2
Superintervallfilm
2×
4×
10×
20×
30×
Trykk på b (e filmopptaks)-knappen
for å starte filmopptak.
• Du kan sjekke opptakstiden og avspillingstiden på
skjermen.
• Det anbefales at du viser filmrammen som
indikerer området som skal filmes (A91).
• Lyd tas ikke opp.
02m 0s
01m 0s
Opptakstid
Avspillingstid
C
Fotografere stillbilde
• Et stillbilde (O (1920 × 1080 piksler)) kan bli tatt ved å trykke utløserknappen før du trykker
på b (e filmopptaks)-knappen.
• Du kan ta stillbilder under opptak av filmer (A93).
98
Filmer
Ta opp superintervallfilm
Funksjoner under avspilling av filmer
Du justerer lydstyrken ved å flytte zoomkontrollen
mens en film spilles av (A2).
Drei multivelgeren eller kommandohjulet for å spole
fremover eller bakover.
Lydstyrkeindikator
Avspillingskontrollene vises på skjermen.
Handlingene nedenfor kan utføres ved å bruke JK på
multivelgeren til å velge en kontroll og deretter trykke
på k-knappen.
Funksjon
Ikon
Når
avspillingen er
satt på pause
Beskrivelse
Spole
bakover
A
Hold k-knappen nede for spole filmen bakover.
Spol frem
B
Hold k-knappen nede for spole filmen fremover.
Setter avspillingen på pause. Handlingene nedenfor kan utføres
mens avspillingen er satt på pause.
Pause
Slutt
E
G
C
Spoler filmen ett bildefelt bakover. Hold k-knappen nede
for å spole bakover kontinuerlig.*
D
Spoler filmen ett bildefelt fremover. Hold k-knappen nede
for å spole fremover kontinuerlig.*
F
Fortsetter avspillingen.
I
Trekker ut den ønskede delen av en film og lagrer den som
en egen fil.
H
Trekker ut ett enkelt bildefelt fra en film og lagrer det som et
stillbilde.
Går tilbake til avspilling på full skjerm.
* Filmen kan også spoles ett bildefelt fremover eller bakover ved å dreie på multivelgeren
eller kommandohjulet.
99
Filmer
Funksjoner under avspilling av filmer
Redigere filmer
Bruk et tilstrekkelig oppladet batteri for å forhindre at kameraet slår seg av under
redigering når du redigerer filmer.
Trekke ut kun en bestemt del av en film
Den ønskede delen av et filmopptak kan lagres som en egen fil.
1
Spill av en ønsket film, og sett den på pause ved startpunktet til
den delen som skal trekkes ut (A99).
2
Bruk multivelgeren JK til å velge
I-kontrollen, og trykk på
k-knappen.
3
Bruk HI til å velge J (velg
startpunkt).
1m30s
Velg startpunkt
• Bruk JK eller drei kommandohjulet for å flytte
startpunktet.
• Du avbryter redigering ved å velge O (tilbake) og
trykke på k-knappen.
4
Bruk HI til å velge K (velg
sluttpunkt).
• Bruk JK eller drei kommandohjulet for å flytte
sluttpunktet.
• Hvis du vil forhåndsvise den angitte delen, bruker
du HI til å velge F, og deretter trykker du på
k-knappen. Trykk på k-knappen igjen for å
stoppe forhåndsvisningen.
100
Filmer
Redigere filmer
Velg sluttpunkt
5
Bruk HI til å velge m (lagre), og trykk
på k-knappen.
Lagre
• Følg instruksjonene på skjermen for å lagre filmen.
B
Om å trekke ut filmer
• En film som er laget gjennom redigering, kan ikke redigeres på nytt.
• Den delen av en film som faktisk beskjæres, kan være litt forskjellig fra den delen som
velges med start- og sluttpunktet.
• Filmer kan ikke beskjæres slik at lengden kommer under to sekunder.
Lagre et bildefelt fra en film som et stillbilde
Et bildefelt fra en film som er tatt opp, kan trekkes ut og lagres som et stillbilde.
• Sett filmen på pause, og vis bildet som skal trekkes
ut (A99).
• Bruk JK på multivelgeren til å velge
H -kontrollen, og trykk på k-knappen.
• Når bekreftelsesdialogboksen vises, velger du Ja og
trykker på k-knappen for å lagre bildet.
• Stillbildet lagres med Normal som bildekvaliteten.
Bildestørrelsen er avhengig av den opprinnelige
filmbildestørrelsen (A150).
Kopiere dette bildet som
stillbilde?
Ja
Nei
B
Restriksjoner på å trekke ut stillbilder
Stillbilder kan ikke trekkes ut fra en film som er tatt opp i HS-filmmodus.
101
Filmer
Redigere filmer
1m30s
Koble kameraet til en TV, skriver
eller datamaskin
Bruke bilder ......................................................................................................................... 103
Vise bilder på en TV .......................................................................................................... 104
Skrive ut bilde uten en datamaskin ............................................................................ 105
Overføre bilder til en datamaskin (ViewNX-i).......................................................... 109
102
Koble kameraet til en TV, skriver eller datamaskin
Bruke bilder
I tillegg til å bruke SnapBridge-appen for å se bildene som er tatt, kan du også bruke
bildene på mange måter ved å koble kameraet til enhetene beskrevet under.
Vise bilder på en TV
Du kan vise bilder og filmer du har tatt med kameraet, på en TV.
Tilkoblingsmetode: Koble en vanlig HDMI-kabel til TV-ens
HDMI-inngangsplugg.
Skrive ut bilde uten en datamaskin
Hvis du kobler kameraet til en PictBridge-kompatibel skriver, kan du
skrive ut bilder uten å bruke en datamaskin.
Tilkoblingsmetode: Koble kameraet direkte til skriverens USB-port,
med USB-kabelen.
Overføre bilder til en datamaskin (ViewNX-i)
Du kan overføre bilder og filmer for visning og redigering på en
datamaskin.
Tilkoblingsmetode: Koble kameraet til datamaskinens USB port, med
USB-kabelen.
• Før du kobler til en datamaskin, installer ViewNX-i på
datamaskinen.
B
Om å koble kabler til kamera
Mikro-USB-kontakt
Åpne
kontaktdekselet.
HDMI-mikrokontakt
(type D)
Koble til kontakten.
• Pass på at du slår kameraet av før du kobler kabler til eller fra. Sjekk formen og retningen
på kontaktene og pass på å sette dem rett inn eller ut.
• Sørg for at kamerabatteriet har nok strøm. Hvis nettadapteren EH-5b/EH-5c og
strømforsyningen EP-5C (begge tilgjengelige separat) brukes, kan dette kameraet gå på
strøm fra en stikkontakt. Bruk ikke, under noen omstendigheter, en annen nettadapter enn
EH-5b/EH-5c. Hvis denne forholdsregelen ikke følges, kan det føre til overoppheting eller
skade på kameraet.
• Se dokumentasjon som følger med enheten, i tillegg til dette dokumentet, hvis du ønsker
mer informasjon om tilkoblingsmetoder og påfølgende handlinger.
103
Koble kameraet til en TV, skriver eller datamaskin
Bruke bilder
Vise bilder på en TV
1
Slå av kameraet, og koble det til TV-en.
• Sjekk formen og retningen på kontaktene og pass på å sette dem rett inn eller ut.
HDMI-mikrokontakt
(type D)
til HDMI-inngang
2
Still inn TV-en til å motta ekstern inndata.
• Se i dokumentasjonen til TV-en hvis du vil ha mer informasjon.
3
Trykk og hold c (avspilling)-knappen
inne for å slå på kameraet.
• Bildene vises på TV-en.
• Kameraskjermen kommer ikke på.
• Når kameraet slås på med strømbryteren, vises
opptaksskjermen på TV. Hvis du vil vise bilder og
filmopptak på TV, trykker du på c (avspilling)-knappen for å gå inn i
avspillingsmodus.
B
Om tilkobling av HDMI-kabelen
Når du bruker en USB-kabel, kan ikke kameraet utføre HDMI-utmating til TV-en.
C
Spille av 4K-filmer
For å spille av filmer som er spilt inn med 2160/30p (4K UHD) eller 2160/25p (4K UHD) i 4K
UHD-bildekvalitet, bruk et fjernsyn og en HDMI-kabel som er kompatibel med 4K. Still også
inn Ukomprimert HDMI (A177) i HDMI i oppsettsmenyen til Av.
• Når du spiller av filmer på enkelte 4K-TV-er, kan de første sekundene ikke vises fordi det tar
litt tid før TV-en justerer skjermen for å matche utgangen fra kameraet.
104
Koble kameraet til en TV, skriver eller datamaskin
Vise bilder på en TV
Skrive ut bilde uten en datamaskin
Hvis du har en PictBridge-kompatibel skriver, kan du koble kameraet direkte til
skriveren og skrive ut bilder uten å bruke en datamaskin.
Koble kameraet til en skriver
1
2
Slå på skriveren.
Slå av kameraet, og koble det til skriveren med USB-kabelen.
• Sjekk formen og retningen på kontaktene og pass på å sette dem rett inn eller ut.
3
Kameraet slås automatisk på.
• PictBridge-oppstartsskjermen (1) vises på kameraskjermen, fulgt av Skriv ut
valgte bilder skjermen (2).
1
B
2
Skriv ut valgte bilder
Hvis PictBridge-oppstartsskjermen ikke vises
Når Auto er valgt for Lad opp med PC (A179), er det mulig at noen skrivere ikke
tillater direkte utskrift fra kamera til skriver.
Hvis PictBridge-oppstartsskjermen ikke vises når kameraet slås på, slår du kameraet av
og kobler fra USB-kabelen. Still Lad opp med PC på Av, og koble kameraet til
skriveren igjen.
105
Koble kameraet til en TV, skriver eller datamaskin
Skrive ut bilde uten en datamaskin
Skriv ut ett bilde om gangen
1
Bruk JK på multivelgeren til å velge
ønsket bilde, og trykk på k-knappen.
Skriv ut valgte bilder
• Flytt zoomkontrollen mot f (h) hvis du vil bytte
til miniatyravspilling, eller mot g (i) hvis du vil
bytte til avspilling på full skjerm.
2
Bruk HI på multivelgeren til å velge
Kopier, og trykk på k-knappen.
• Bruk HI til å angi hvor mange kopier du vil ha
(opptil ni), og trykk på k-knappen.
PictBridge
1 utskrifter
Start utskrift
Kopier
Papirstørrelse
3
Velg Papirstørrelse, og trykk på
k-knappen.
PictBridge
4 utskrifter
• Velg ønsket papirstørrelse, og trykk på
k-knappen.
Start utskrift
• Hvis du vil skrive ut med innstillingen for
Kopier
papirstørrelse som er stilt inn på skriveren, velger
Papirstørrelse
du Standard.
• Alternativene for papirstørrelse som er
tilgjengelige i kameraet, varierer avhengig av skriveren du bruker.
4
Velg Start utskrift, og trykk på
k-knappen.
PictBridge
4 utskrifter
• Utskriften starter.
Start utskrift
Kopier
Papirstørrelse
106
Koble kameraet til en TV, skriver eller datamaskin
Skrive ut bilde uten en datamaskin
Skrive ut flere bilder
1
Når Skriv ut valgte bilder-skjermen
vises, trykker du på d (meny)knappen.
2
Bruk HI på multivelgeren til å velge
Papirstørrelse, og trykk på
k-knappen.
Skriv ut valgte bilder
Utskriftsmeny
Skriv ut utvalg
Skriv ut alle bilder
• Velg ønsket papirstørrelse, og trykk på
Papirstørrelse
k-knappen.
• Hvis du vil skrive ut med innstillingen for
papirstørrelse som er stilt inn på skriveren, velger
du Standard.
• Alternativene for papirstørrelse som er tilgjengelige i kameraet, varierer avhengig av
skriveren du bruker.
• For å gå ut av utskriftsmenyen trykker du på d-knappen.
3
Velg Skriv ut utvalg eller Skriv ut alle
bilder, og trykk på k-knappen.
Utskriftsmeny
Skriv ut utvalg
Skriv ut alle bilder
Papirstørrelse
107
Koble kameraet til en TV, skriver eller datamaskin
Skrive ut bilde uten en datamaskin
Skriv ut valgte bilder
Velg bilder (opptil 99) og antallet kopier
Skriv ut valgte bilder
(opptil 9) du vil ha av hvert bilde.
• Bruk JK på multivelgeren til å velge
bilder, og bruk HI til å angi antallet
1
1
3
kopier du vil skrive ut.
• Bilder som er valgt for utskrift, gjenkjennes
på a og antall kopier du vil skrive ut. For å
Tilb.
avbryte utskriftsvalget setter du antall
kopier til 0.
• Flytt zoomkontrollen mot g (i) hvis du vil bytte til avspilling på full skjerm,
eller mot f (h) hvis du vil bytte til miniatyravspilling.
• Trykk på k-knappen når innstillingen er fullført. Når skjermen for
bekreftelse av antall kopier vises, velger du Start utskrift og trykker på
k-knappen for å starte utskriften.
Skriv ut alle bilder
Det skrives ut én kopi hver av alle bildene som er lagret på minnekortet.
• Når skjermen for bekreftelse av antall kopier vises, velger du Start utskrift
og trykker på k-knappen for å starte utskriften.
108
Koble kameraet til en TV, skriver eller datamaskin
Skrive ut bilde uten en datamaskin
Overføre bilder til en datamaskin (ViewNX-i)
Installere ViewNX-i
ViewNX-i er Nikon-programvare du kan bruke til å overføre bilder og filmer til
datamaskinen for å se og redigere dem.
Hvis du vil installere ViewNX-i, laster du ned det nyeste ViewNX-iinstallasjonsprogrammet fra nettstedet nedenfor og følger instruksjonene på
skjermen.
http://downloadcenter.nikonimglib.com
Se Nikon-nettstedet for din region for systemkrav og annen informasjon.
Overføre bilder til en datamaskin
Elementene som vises på dataskjermen kan endres når du oppdaterer versjonen av
operativsystemet eller programvaren.
1
Klargjør et minnekort som inneholder bilder.
Du kan bruke en hvilken som helst av metodene nedenfor til å overføre bilder fra
minnekortet til en datamaskin.
• SD-minnekortspor/kortleser: Sett inn minnekortet i kortsporet på datamaskinen
eller kortleseren (handelsvare) som er koblet til datamaskinen.
• Direkte USB-tilkobling: Slå kameraet av, og kontroller at minnekortet sitter i
kameraet. Koble kameraet til datamaskinen med USB-kabelen.
Kameraet slår seg automatisk på.
B
Om å koble kameraet til en datamaskin
Koble alle andre USB-drevne enheter fra datamaskinen. Å koble kameraet med andre
USB-drevne enheter til samme datamaskin samtidig, kan forårsake at kameraet
feilfungerer eller at for stor strømtilførsel fra datamaskinen skader kameraet eller
minnekortet.
109
Koble kameraet til en TV, skriver eller datamaskin
Overføre bilder til en datamaskin (ViewNX-i)
Hvis det vises en melding som ber deg om å velge et program, velger du
Nikon Transfer 2.
• Når du bruker Windows 7
Hvis dialogboksen til høyre vises, følg
trinnene under for å velge
Nikon Transfer 2.
1 Under Import pictures and
videos (Importer bilder og
videoer), klikk på Change
program (Endre program). En
dialog for programvalg vises; velg
Nikon Transfer 2 og klikk på OK.
2 Dobbeltklikk på Nikon Transfer 2-ikonet.
• Når du bruker Windows 10 eller Windows 8.1
Hvis dialogen til høyre vises, klikk dialogen og
deretter Import File/Nikon Transfer 2
(Importer fil/Nikon Transfer 2).
• Når du bruker OS X eller macOS
Hvis Nikon Transfer 2 ikke starter automatisk, åpne Image Capture
(Bildeopptak)-applikasjonen som kommer sammen med Mac mens kameraet og
datamaskinen er sammenkoblet og velg Nikon Transfer 2 som
standardapplikasjonen som skal åpnes når kameraet er koblet til datamaskinen.
Hvis minnekortet inneholder et stort antall bilder, kan det ta en stund før
Nikon Transfer 2 starter. Vent til Nikon Transfer 2 starter.
B
Om tilkobling av USB-kabelen
Det gis ingen garanti for at bilder overføres hvis kameraet er koblet til datamaskinen via en
USB-hub.
C
Bruke ViewNX-i
Se hjelpesiden på nettstedet for mer informasjon.
110
Koble kameraet til en TV, skriver eller datamaskin
Overføre bilder til en datamaskin (ViewNX-i)
2
Etter at Nikon Transfer 2 starter, klikk på Start Transfer (Start
overføring).
Start Transfer
(Start overføring)
• Overføringen av bildene begynner. Når bildene er overført, starter ViewNX-i og de
overførte bildene vises.
3
Avslutt tilkoblingen.
• Hvis du bruker en kortleser eller et kortspor, velger du riktig alternativ i
datamaskinens operativsystem for å løse ut den flyttbare disken som svarer til
minnekortet. Deretter fjerner du minnekortet fra kortleseren eller kortsporet.
• Hvis kameraet er koblet til datamaskinen, slår du av kameraet og kobler fra USBkabelen.
C
Capture NX-D
Capture NX-D er Nikon-programvare som muliggjør finstilling av bilder eller endring av
innstillinger for NEF (RAW)-bilder for å lagre dem i andre format.
Last ned programvaren fra websiden på nettadressen nedenfor.
http://downloadcenter.nikonimglib.com
111
Koble kameraet til en TV, skriver eller datamaskin
Overføre bilder til en datamaskin (ViewNX-i)
Bruke menyen
Menyfunksjoner................................................................................................................. 113
Menyliste .............................................................................................................................. 116
Opptaksmenyen (vanlige opptaksalternativer) ..................................................... 121
Opptaksmenyen (j-, k-, l- eller m-modus)......................................................... 124
Film manuell modus-menyen....................................................................................... 149
Filmmenyen ........................................................................................................................ 150
Avspillingsmenyen ........................................................................................................... 157
Nettverksmenyen.............................................................................................................. 161
Oppsettsmenyen............................................................................................................... 164
112
Bruke menyen
Menyfunksjoner
Du kan stille inn menyene nedenfor ved å trykke på d (meny)-knappen.
•
•
•
•
•
•
A Opptaksmeny1, 2
G Film manuell modus-meny3
e Filmmeny1
c Avspillingsmeny4
q Nettverksmeny
z Oppsettsmeny
1
2
3
Trykk på d-knappen når fotografiskjermen vises.
Menyikoner og tilgjengelige alternativer varierer avhengig av opptaksfunksjon.
Drei funksjonsvelgeren til u (Manuell film) og trykk på d-knappen når
opptaksskjermen vises.
4
Trykk på d-knappen når avspillingsskjermen vises.
1
Trykk på d (meny)-knappen.
• Menyen vises.
1/250
2
F5.6
25m 0s
1400
Trykk på J på multivelgeren.
Opptaksmeny
Bildekvalitet
• Gjeldende menyikon er gult.
Bildestørrelse
Picture Control
Egend. Picture Control
Hvitbalanse
Lysmåling
Menyikoner
3
Velg et menyikon og trykk
på k-knappen.
Tidssone og dato
• Menyalternativene blir tilgjengelige.
Skjerminnstillinger
Oppsett
Utløserlås ved tomt spor
EVF-autoveksling
Datostempel
Selvutløser: etter utløsn.
113
Bruke menyen
Menyfunksjoner
4
Velg et menyalternativ og
trykk på k-knappen.
Tidssone og dato
Utløserlås ved tomt spor
• Enkelte menyalternativer kan ikke
stilles inn, avhengig av gjeldende
opptaksfunksjon eller kameraets
tilstand.
• Du kan også velge elementer ved å
dreie på multivelgeren.
5
Skjerminnstillinger
EVF-autoveksling
Datostempel
Selvutløser: etter utløsn.
Velg en innstilling og trykk
på k-knappen.
Datostempel
• Innstillingen du valgte, brukes.
• Trykk på d-knappen når du er
ferdig med menyen.
• Når du viser en meny, kan du bytte
til opptaksfunksjon ved å trykke på
utløseren eller b (e)-knappen.
Dato
Dato og tid
Av
Bruke w (funksjon)-knappen
Hvis du trykker på w-knappen i j, k, l, m
eller M-modus, kan du raskt konfigurere tidligere
lagrede menyvalg (standard-innstillingen er
Kontinuerlig). For å sette et annet
menyalternativ, velg U Fn-knapp og velg det
ønskede menyalternativet.
114
Bruke menyen
Menyfunksjoner
Skjermen for bildevalg
Når en skjerm for bildevalg, for eksempel den som vises
til høyre, vises når du bruker kameraet, følger du
fremgangsmåtene nedenfor for å velge bildene.
Slett valgte bilder
Tilb.
1
Bruk JK på multivelgeren eller drei den
for å velge bildet du ønsker.
• Flytt zoomkontrollen (A2) mot g (i) hvis du vil
bytte til avspilling på full skjerm, eller mot f (h)
hvis du vil bytte til miniatyravspilling.
• Kun ett bilde kan velges for Roter bilde og Velg
hovedbilde.
Gå til trinn 3.
2
Bruk HI til å velge ON eller OFF.
Slett valgte bilder
Tilb.
Slett valgte bilder
• Når ON er valgt, vises et ikon under det valgte bildet.
Gjenta trinn 1 og 2 hvis du vil velge flere bilder.
Tilb.
3
Trykk på k-knappen for å lagre bildevalget.
• Når en bekreftelsesdialogboks vises, følger du instruksjonene på skjermen.
115
Bruke menyen
Menyfunksjoner
Menyliste
Fotomeny
Gå inn i opptaksmodus M d-knappen
Vanlige alternativer (utenom Manuell film-modus)
Alternativ
Standardinnstilling
A
Bildekvalitet*
Normal
121
Bildestørrelse*
i 4608 × 3456
123
* Kan også stilles inn ved å trykke på w-knappen (A114).
For modusene j, k, l, m og M
Alternativ
Standardinnstilling
A
Picture Control*
Standard
Egend. Picture Control
–
128
Hvitbalanse*
Auto (normal)
129
Lysmåling*
Matrise
132
Kontinuerlig*
Enkel
133
ISO-følsomhet*
• ISO-følsomhet: Auto
• Lengste lukkertid: Ingen
137
Alternative eksponeringer
Av
139
AF søkefeltfunksjon*
Målsøkende AF
140
Autofokus-modus
Kontinuerlig AF
143
Blits eksp. komp.
0,0
143
Støyreduksjonsfilter
Normalt
144
Aktiv D-Lighting
Av
144
Multieksponering
• Multieksponeringer: Av
• Automatisk økning: På
145
Lagre user settings
–
53
Tilbakest. user settings
–
53
116
Bruke menyen
Menyliste
124
Alternativ
Standardinnstilling
A
Zoom-minne
Av
147
Zoompos. ved oppstart
24 mm
148
Forhåndsv. av M-ekspon.
Av
148
* Kan også stilles inn ved å trykke på w-knappen (A114).
Film manuell modus-menyen
Drei funksjonsvelgeren til u (Manuell film) M d-knappen M
G-menyikonet M k-knappen
Alternativ
Standardinnstilling
A
Eksponeringsmodus
Blenderprioritert autom.
94
Picture Control
Standard
124
Egend. Picture Control
–
128
Hvitbalanse
Auto (normal)
129
ISO-følsomhet
• ISO-følsomhet: Auto
• Lengste lukkertid: Ingen
137
Filmmenyen
Gå til opptaksmodus M d-knapp M e-menyikonet M k-knappen
Alternativ
Standardinnstilling
A
Filmalternativer
e 1080/30p eller p 1080/25p
150
Autofokus-modus
Enkeltbilde AF
153
Elektronisk VR
På
154
Vindstøyreduksjon
Av
154
Zoommikrofon
På
155
Filmfrekvens
–
155
Følsomhet ekstern mik.
Automatisk følsomhet
156
117
Bruke menyen
Menyliste
Avspillingsmenyen
Trykk på c-knappen (avspillingsmodus) M d-knappen
Alternativ
A
Merk for opplasting1
157
Rask retusjering2
84
D-Lighting2
84
Mykere hudtoner2
85
Filtereffekter2
86
Lysbildefremvisning
158
Beskytt1
159
Roter bilde1
159
Lite bilde2
87
Sekvensvisningsalternat.
160
Velg hovedbilde1
160
1
Velg et bilde på bildevalgskjermen. Se "Skjermen for bildevalg" (A115) hvis du vil ha mer
informasjon.
2
Redigerte bilder lagres som separate filer. Enkelte bilder kan kanskje ikke redigeres.
Nettverksmenyen
Trykk på d-knappen M q-menyikonet M k-knappen
Alternativ
A
Flymodus
161
Velg tilkobling
161
Koble til smartenhet
161
Tilkobling til fjernkontroll
161
Send under bildetaking
161
Wi-Fi
162
Bluetooth
162
118
Bruke menyen
Menyliste
Alternativ
Gjenoppr. standardinnst.
A
162
Oppsettsmenyen
Trykk på d-knappen M z-menyikonet M k-knappen
Alternativ
A
Tidssone og dato
164
Utløserlås ved tomt spor
166
Skjerminnstillinger
167
EVF-autoveksling
169
Datostempel
169
Selvutløser: etter utløsn.
170
Bildestabilisering*
171
AF-hjelp
172
Digital zoom
172
Bruk zoomkontr. på siden
173
Tilbakestilling av zoom
173
Valg på kontrollring
174
Knapp for AE/AF-lås
175
Lydinnstillinger
175
Auto av
176
Formater kort
176
Språk/Language
176
HDMI
177
Lad opp med PC
179
Bildekommentar
180
Info om opphavsrett
181
Stedsdata
182
Bytte om Av/Tv-valg
182
119
Bruke menyen
Menyliste
Alternativ
A
Tilbakestill filnummer.
183
Peaking
184
Nullstill alle
184
Firmware-versjon
184
* Kan også stilles inn ved å trykke på w-knappen (A114).
120
Bruke menyen
Menyliste
Opptaksmenyen (vanlige opptaksalternativer)
Bildekvalitet
Gå til opptaksfunksjon* M d-knappen M menyikonet for opptaksfunksjon M
Bildekvalitet M k-knappen
* Bildekvaliteten kan stilles inn i enhver opptaksmodus utenom Manuell film. Innstillingen
brukes også i andre opptaksfunksjoner (unntatt opptaksfunksjonen M og
motivprogrammet Lettvint panorama).
Angi bildekvaliteten (komprimeringsforholdet) som brukes ved lagring av bilder.
Lavere komprimeringsforhold fører til bedre bildekvalitet, men antallet bilder som kan
lagres, blir redusert.
Alternativ
Beskrivelse
Bedre bildekvalitet enn Normal.
Komprimeringsforhold på ca. 1:4
a
Fine
b
Normal
Normal bildekvalitet som passer til de fleste bruksområder.
(standardinnstilling) Komprimeringsforhold på ca. 1:8
l
RAW
Rådata fra bildebrikken lagres uten videre behandling. På
datamaskinen kan du endre innstillingene som ble brukt
under fotografering, så som hvitbalanse og kontrast.
• Filformat: RAW (NRW), (Nikons eget format)
j
RAW + Fine
To bilder lagres, ett RAW-bilde og ett høykvalitets JPEG bilde.
k
RAW + Normal
To bilder lagres, ett RAW-bilde og ett normalkvalitets JPEG
bilde.
B
Om bildekvalitet
• Bildestørrelse er fastsatt til i 4608 × 3456 når Bildekvalitet er stilt inn til RAW.
• RAW-bilder (digital negativ) kan ikke tas i de følgende opptaksfunksjoner:
- Motivprogrammer
- Måne-modus
- Fugletitting-modus
- Kreativ modus
Hvis du endrer opptaksfunksjonen til en av opptaksfunksjonene over når
RAW-bildekvalitet er valgt, endres bildekvaliteten til Fine eller Normal.
• Det kan hende at denne funksjonen ikke er tilgjengelig for bruk sammen med andre
funksjoner (A75).
121
Bruke menyen
Opptaksmenyen (vanlige opptaksalternativer)
C
RAW-eksponeringer (digitale negativer) på dette kameraet
• RAW-bilder (digitale negativ) kan ikke behandles på dette kameraet.
• ViewNX-i (A109) må være installert på datamaskinen for å kunne se RAW-bilder (digitale
negativer).
• RAW-bilder kan ikke redigeres eller skrives ut direkte. Du kan justere bilder eller behandle
RAW-bilder hvis du overfører RAW-bildene til en datamaskin, og bruker programvare så
som Capture NX-D (A111).
C
Lagre RAW (digitale negativer) og JPEG bilder på samme tid
• RAW-bildet og JPEG-bildet som er lagret samtidig har samme filnummer men forskjellige
typefelt, ".NRW" og ".JPG" (A207).
• Ved avspilling på kameraet, vises kun JPEG-bildet.
• Merk: Når JPEG-bildet slettes, blir RAW-bildet som var lagret samtidig også slettet.
C
Antall bilder som kan lagres
• Det omtrentlige antallet fotografier som kan lagres kan sjekkes på skjermen under
fotografering (A22).
• På grunn av JPEG-komprimering kan det hende at antallet bilder som kan lagres, varierer
mye, avhengig av bildeinnholdet, selv når du bruker minnekort med samme kapasitet og
samme innstillinger for bildekvalitet og bildestørrelse. I tillegg kan det hende at antallet
bilder som kan lagres, varierer avhengig av merket til minnekortet.
• Hvis antallet gjenværende eksponeringer er 10 000 eller mer, vises antallet gjenværende
eksponeringer som "9999".
122
Bruke menyen
Opptaksmenyen (vanlige opptaksalternativer)
Bildestørrelse
Gå til opptaksfunksjon* M d-knappen M menyikonet for opptaksfunksjon M
Bildestørrelse M k-knappen
* Bildestørrelsen kan stilles inn i enhver opptaksmodus utenom Manuell film. Innstillingen
brukes også i andre opptaksfunksjoner (unntatt opptaksfunksjonen M, Lettvint
panorama motivprogrammet, og Superintervallfilm).
Angi bildestørrelsen (antallet piksler) som skal brukes når du lagrer JPEG-bilder.
Jo større bildestørrelsen er, jo større bilde kan du skrive ut, men antallet bilder du kan
lagre, reduseres.
Alternativ*
Sideforhold (horisontalt til vertikalt)
i
4608 × 3456 (standardinnstilling)
4:3
E
3264 × 2448
4:3
L
2272 × 1704
4:3
B
1600 × 1200
4:3
j
4608 × 2592
16:9
I
4608 × 3072
3:2
H
3456 × 3456
1:1
* Tallverdiene angir antallet piksler på bildene.
Eksempel: i 4608 × 3456 = ca. 16 megapiksler, 4608 × 3456 piksler
B
Om utskrift av bilder med sideforholdet 1:1
Endre skriverinnstillingen til Kant når du skriver ut bilder med sideforholdet 1:1.
Det kan hende at enkelte skrivere ikke kan skrive ut bilder med sideforholdet 1:1.
B
Om bildestørrelse
Det kan hende at denne funksjonen ikke er tilgjengelig for bruk sammen med andre
funksjoner (A75).
123
Bruke menyen
Opptaksmenyen (vanlige opptaksalternativer)
Opptaksmenyen (j-, k-, l- eller m-modus)
• Se "M (User Settings)-modus" (A52) for informasjon om Lagre user settings og
Tilbakest. user settings.
Picture Control (COOLPIX Picture Control)
Drei funksjonsvelgeren til j, k, l, m eller M1 M d-knappen M j, k, l, m
eller M-menyikonet2 M Picture Control M k-knappen
1
2
Innstillingene kan også konfigureres i u (Manuell film) modus.
I u (Manuell film)-modus, vises G-menyikonet.
Endre innstillingene for å ta bilder etter opptaksforholdene eller i henhold til ditt
ønske. Skarphet, kontrast og metning kan justeres i detalj.
Alternativ
Beskrivelse
b
Standard
Standard bearbeiding for balanserte resultater. Anbefales for
(standardinnstilling) de fleste situasjoner.
c
Nøytral
Minimal bearbeiding for naturlige resultater. Velg dette for
bilder som senere skal gjennomgå en bearbeiding eller
retusjering.
d
Friske farger
Bilder forsterkes for å få en livfull effekt av bilde på fotopapir.
Velg dette for bilder som legger vekt på primærfarger, slik
som blå, rød og grønn.
e
Monokrom
Tar monokrome fotografier, for eksempel som i svart-hvitt
eller sepia.
f
Egendefinert 1*
Endrer til innstillingen for Egendefinert 1 i COOLPIX Egend.
Picture Control.
g
Egendefinert 2*
Endrer til innstillingen for Egendefinert 2 i COOLPIX Egend.
Picture Control.
* Vises kun når innstillingen som er tilpasset i Egend. Picture Control (A128), er
registrert.
B
Merknader om COOLPIX Picture Control
• Funksjonen COOLPIX Picture Control på dette kameraet kan ikke brukes sammen med
andre kameramerker, Picture Control-funksjonen i programvare som Capture NX-D,
Picture Control Utility 2, osv.
• Det kan hende at denne funksjonen ikke er tilgjengelig for bruk sammen med andre
funksjoner (A75).
124
Bruke menyen
Opptaksmenyen (j-, k-, l- eller m-modus)
Tilpasse eksisterende COOLPIX-bildekontroller: Rask justering
og manuell justering
COOLPIX Picture Control kan tilpasses ved hjelp av "Hurtigjustering", som muliggjør
balansert justering av skarphet, kontrast, metning eller andre
bilderedigeringskomponenter, eller "manuell justering", som muliggjør detaljert
justering av komponentene enkeltvis.
1
Bruk HI på multivelgeren til å velge
ønsket type COOLPIX Picture Control,
og trykk på k-knappen.
• Du kan også velge elementer ved å dreie på
multivelgeren.
2
Bruk HI til å markere alternativet du
ønsker (A126), og bruk JK til å velge
en verdi.
• Trykk på k-knappen for å stille inn verdien.
• Vil du endre de justerte verdiene for
standardinnstillingen, velger du Tilbakestill og
trykker på k-knappen.
125
Bruke menyen
Opptaksmenyen (j-, k-, l- eller m-modus)
Picture Control
Standard
Nøytral
Friske farger
Monokrom
Standard
Hurtigjustering
Oppskarping
Kontrast
Metning
Tilbakestill
Tilb.
Typer hurtigjustering og manuell justering
Alternativ
Beskrivelse
Hurtigjustering 1
Justerer nivåene for skarphet, kontrast og metning automatisk.
Innstilling mot – reduserer effekten av valgt COOLPIX Picture
Control, og innstilling mot + øker effekten.
• Standardinnstilling: 0
Oppskarping
Kontrollerer hvor skarpe omrissene skal bli under opptak.
Jo høyere nummeret er, desto skarpere bilde, og jo lavere
nummeret er, desto mykere bilde.
Velg A (automatisk) for automatisk justering.
• Standardinnstilling: 3 for Standard eller Monokrom, 2 for
Nøytral og 4 for Friske farger
Kontrast
Kontrollerer kontrasten.
Innstilling mot – gjør bildet mykere, og innstilling mot + gjør det
hardere. Velg lavere verdier for å hindre at markeringer i portretter
"vaskes ut" i direkte sollys, og høyere verdier for å bevare detaljer i
disige landskap eller andre motiver med liten kontrast.
Velg A (automatisk) for automatisk justering.
• Standardinnstilling: 0
Metning 2
Kontrollerer livligheten i fargene.
Innstilling mot – reduserer livligheten, og innstilling mot + øker
livligheten.
Velg A (automatisk) for automatisk justering.
• Standardinnstilling: 0
Filtereffekter 3
Simulerer effekten av fargefiltre på monokrome fotografier.
• OFF: Filtereffekter brukes ikke.
• Y (gul), O (oransje), R (rød):
Forbedre kontrast. Kan brukes til å tone ned lysstyrken på
himmelen i landskapsbilder. Kontrasten økes i rekkefølgen Y ➝
O ➝ R.
• G (grønn):
Gjør hudtoner og farger av enkelte trekk mykere, som lepper.
Egner seg for portretter.
• Standardinnstilling: OFF
126
Bruke menyen
Opptaksmenyen (j-, k-, l- eller m-modus)
Alternativ
Toning 3
Beskrivelse
Kontrollerer fargen som brukes i monokrome fotografier, fra B&W
(svart-hvitt), Sepia og Cyanotype (blåfarget monokrom).
Ved å trykke I på multivelgeren når Sepia eller Cyanotype er
valgt, kan du velge et metningsnivå. Trykk på JK for å justere
metningen.
• Standardinnstilling: B&W (svart-hvitt)
1
Hurtigjustering er ikke tilgjengelig i Nøytral, Monokrom, Egendefinert 1 og
Egendefinert 2. Verdiene som er stilt inn manuelt, deaktiveres hvis hurtigjustering
brukes etter manuell innstilling.
2
Ikke vist for Monokrom.
3
Kun vist for Monokrom.
B
Om oppskarping
Virkningen av Oppskarping kan ikke vises på skjermen under fotografering. Kontroller
resultatene i avspillingsmodus.
B
Om kontrast, metning, og A (Auto)
Resultatene for kontrast og metning varierer med eksponeringen samt posisjonen og
størrelsen på motivet i bildefeltet.
127
Bruke menyen
Opptaksmenyen (j-, k-, l- eller m-modus)
Egend. Picture Control (COOLPIX Egend. Picture
Control)
Drei funksjonsvelgeren til j, k, l, m eller M1 M d-knappen M j, k, l, m
eller M-menyikonet2 M Egend. Picture Control M k-knappen
1
2
Innstillingene kan også konfigureres i u (Manuell film) modus.
I u (Manuell film)-modus, vises G-menyikonet.
Tilpass innstillingene for COOLPIX Picture Control (A125) og registrer dem i
Egendefinert 1 eller Egendefinert 2 under Picture Control.
1
Bruk HI på multivelgeren til å velge
Rediger og lagre, og trykk på
k-knappen.
• Velg Slett for å slette en registrert COOLPIX Egend.
Picture Control.
Egend. Picture Control
Rediger og lagre
Slett
2
Velg den originale COOLPIX Picture Control (A124) som skal
redigeres, og trykk på k-knappen.
3
Bruk HI til å velge ønsket alternativ, og bruk JK til å velge en
verdi (A125).
• Alternativene er de samme som alternativene for justering av COOLPIX Picture
Control.
• Trykk på k-knappen når du er ferdig.
• Hvis du vil endre de justerte verdiene for standardinnstillingen, velger du
Tilbakestill og trykker på k-knappen.
4
Velg registreringsstedet, og trykk på
k-knappen.
• Egendefinert 1 eller Egendefinert 2 blir valgbar
i Picture Control eller Egend. Picture Control.
• Hvis du vil endre de justerte verdiene, velger du
Egendefinert 1 eller Egendefinert 2 i Picture
Control eller Egend. Picture Control.
128
Bruke menyen
Opptaksmenyen (j-, k-, l- eller m-modus)
Lagre som
Egendefinert 1
Egendefinert 2
Hvitbalanse (justere nyanse)
Drei funksjonsvelgeren til j, k, l, m eller M1 M d-knappen M j, k, l, m
eller M-menyikonet2 M Hvitbalanse M k-knappen
1
2
Innstillingene kan også konfigureres i u (Manuell film) modus.
I u (Manuell film)-modus, vises G-menyikonet.
Juster hvitbalansen slik at den passer til lyskilden eller værforholdene for at fargene i
bilder skal stemme med det du ser med øynene.
Alternativ
a1
a2
Beskrivelse
Auto (normal)
Hvitbalansen justeres automatisk.
(standardinnstilling) Når den er satt til Auto (varm farge), bevares bildene med
varme farger hvis de ikke er tatt under en glødelampekilde.
Når du bruker blits, justeres hvitbalansen i henhold til
Auto (varm
blitslyset.
farge)
b
Manuell
innstilling
Brukes når du ikke får resultatet du ønsker, med Auto
(normal), Auto (varm farge), Glødelampe og så videre
(A131).
c
Dagslys*
Brukes under direkte sollys.
d
Glødelampe*
Brukes under glødelampelys.
e
Lysstoffrør
Brukes for de fleste typer fluorescerende lys (lysstoffrør). Velg
én av 1 (kjølig hvitt lysstoffrør), 2 (dagslyshvitt lysstoffrør) og
3 (dagslys lysstoffrør).
f
Skyet*
Brukes når det er overskyet.
g
Blits*
Brukes sammen med blitsen.
x
Velg
Brukes til å spesifisere fargetemperatur direkte (A130).
fargetemperatur
* Syvtrinns finjustering er tilgjengelig. Bruk positiv (+) for å øke blåtonen og negativ (–) for å
øke rødtonen.
B
Om hvitbalanse
• Senk den innebygde blitsen når hvitbalansen er stilt inn på noe annet enn Auto
(normal), Auto (varm farge) eller Blits (A25).
• Det kan hende at denne funksjonen ikke er tilgjengelig for bruk sammen med andre
funksjoner (A75).
129
Bruke menyen
Opptaksmenyen (j-, k-, l- eller m-modus)
C
Fargetemperatur
Fargetemperatur er et objektivt mål på farger fra lyskilder som uttrykkes i enheter av absolutt
temperatur (K: Kelvin). Lyskilder med lavere fargetemperaturer er rødere, mens lyskilder med
høyere fargetemperaturer er blåere.
Rød
Blå
3000
1
2
4000
3
4
5000
6000
567 8
8000
9
0 a
1 Natriumlamper: 2700K
7 Blits: 5400K
Glødelampe /
2 varmhvitt lysstoffrør: 3000K
8 Skyet: 6000K
3 Hvitt lysstoffrør: 3700K
10000 [K]
9 Dagslyslysstoffrør: 6500K
4 Kjølig hvitt lysstoffrør: 4200K
Kvikksølvdamplampe med høy temp.:
0 7200K
5 Dagslyshvitt lysstoffrør: 5000K
a Skygge: 8000K
6 Direkte sollys: 5200K
130
Bruke menyen
Opptaksmenyen (j-, k-, l- eller m-modus)
Bruk av manuell innstilling
Bruk prosedyren nedenfor til å måle hvitbalanseverdien under belysningen som
brukes ved fotografering.
1
Plasser en hvit eller grå referansegjenstand under belysningen
som skal brukes under opptak.
2
Bruk multivelgeren HI til å velge
Manuell innstilling, og trykk på
k-knappen.
• Objektivet utvider seg til zoomposisjonen for
måling.
3
Velg Mål.
Hvitbalanse
Auto (normal)
Auto (varm farge)
Manuell innstilling
Dagslys
Glødelampe
Lysstoffrør
Manuell innstilling
• Velg Avbryt hvis du vil bruke den siste verdien
som ble målt.
Avbryt
Mål
4
Komponer den hvite eller grå
referansegjenstanden i målevinduet, og
trykk på k-knappen for å måle verdien.
• Lukkeren utløses, og målingen utføres (intet bilde
lagres).
Manuell innstilling
Avbryt
Mål
Målevindu
B
Om manuell innstilling
Du kan ikke måle en hvitbalanseverdi for blitslys med Manuell innstilling. Ved
fotografering med blits still Hvitbalanse på Auto (normal), Auto (varm farge) eller Blits.
131
Bruke menyen
Opptaksmenyen (j-, k-, l- eller m-modus)
Lysmåling
Drei funksjonsvelgeren til j, k, l, m eller M M d-knappen M menyikonet
j, k, l, m eller M M Lysmåling M k-knappen
Prosessen med å måle lysstyrken i et motiv for å bestemme eksponeringen, kalles for
lysmåling.
Bruk dette alternativet til å angi hvordan kameraet måler eksponeringen.
Alternativ
Beskrivelse
Matrise
Kameraet bruker et bredt område av skjermen til lysmåling.
G
(standardinnstilling) Anbefales til vanlig opptak.
Kameraet måler hele bildefeltet, men legger mest vekt på
motivet i midten av bildefeltet. Klassisk lysmåling for
q Sentrumsdominert portretter. Bevarer bakgrunnsdetaljer samtidig som
lysforholdene i midten av bildefeltet bestemmer
eksponeringen.*
r Punkt
Kameraet måler området angitt av sirkelen i midten av
bildefeltet. Dette kan brukes når motivet er mye lysere eller
mørkere enn bakgrunnen. Forsikre deg om at motivet er
innenfor sirkelen ved opptak.*
* For å stille inn fokus og eksponering for motiver som ikke er i midten av bildet, endrer du
AF søkefeltfunksjon til manuell og setter fokusområdet til midten av bildefeltet, og
bruker deretter fokuslås (A66).
B
Om lysmåling
• Når den digitale zoomen er i bruk, velges Sentrumsdominert eller Punkt avhengig av
zoomgraden.
• Det kan hende at denne funksjonen ikke er tilgjengelig for bruk sammen med andre
funksjoner (A75).
C
Visning på opptaksskjermen
Når Sentrumsdominert eller Punkt er valgt, vises anviseren for lysmålingsområdet (A11)
(unntatt når digital zoom brukes).
132
Bruke menyen
Opptaksmenyen (j-, k-, l- eller m-modus)
Seriefotografering
Drei funksjonsvelgeren til j, k, l, m eller M M d-knappen M menyikonet
j, k, l, m eller M M Kontinuerlig M k-knappen
Alternativ
U
Beskrivelse
Enkel
Det tas ett bilde hver gang du trykker på utløseren.
(standardinnstilling)
k Serie H
Når du trykker og holder utløseren helt nede, tas det bilder
kontinuerlig.
• Kameraet kan fotografere opptil ca. 7 bilder kontinuerlig
med en hastighet på 7 b/s.
m Serie L
Når du trykker og holder utløseren helt nede, tas det bilder
kontinuerlig.
• Kameraet kan fotografere opptil ca. 200 bilder kontinuerlig
med en hyppighet på ca. 1 b/s.
q
Opptak med forhåndsbuffer begynner når utløseren trykkes
halvveis ned. Når utløseren trykkes helt ned, lagrer kameraet
det gjeldende bildet, samt bildene som ble tatt rett før
knappen ble trykket ned (A134). Forhåndsbuffer gjør det
mulig å ta bilde av perfekte øyeblikk.
• Kameraet kan fotografere opptil 20 bilder kontinuerlig med
en hyppighet på 15 b/s (inkludert maksimalt 5 bilder lagret i
forhåndsbufferen).
• Bildekvaliteten er låst til Normal og bildestørrelsen er låst til
A (1280 × 960 piksler).
Forhåndsbuffer
n Serie H: 120 bs
Hver gang utløseren trykkes helt ned, tas det bilder kontinuerlig
med høy hastighet.
• Kameraet kan fotografere opptil 60 bilder kontinuerlig med
en hyppighet på 120 b/s.
• Bildestørrelsen er låst til f (640 × 480 piksler).
j Serie H: 60 bs
Hver gang utløseren trykkes helt ned, tas det bilder kontinuerlig
med høy hastighet.
• Kameraet kan fotografere opptil ca. 60 bilder kontinuerlig
med en hastighet på 60 b/s.
• Bildestørrelsen er låst til O (1920 × 1080 piksler).
X
Kameraet tar automatisk stillbilder kontinuerlig, med spesifisert
intervall (A135).
Intervallopptak
133
Bruke menyen
Opptaksmenyen (j-, k-, l- eller m-modus)
B
Om serieopptak
• Fokus og eksponering er låst til verdiene som fastsettes for det første bildet i hver serie.
Hvitbalanse er også låst til verdiene som fastsettes for det første bildet i hver serie, bortsett
fra når du bruker Serie L eller Intervallopptak.
• Det kan ta litt tid å lagre bildene etter opptak.
• Når ISO-følsomheten øker, kan det oppstå støy i bildene.
• Bildefrekvensen kan bli langsommere avhengig av bildekvaliteten, bildestørrelsen,
minnekorttypen eller opptaksforholdene (som for eksempel ved lagring av RAW-bilder).
• Når du bruker Serie H: 120 bs, eller Serie H: 60 bs, kan det oppstå streker eller
variasjoner i lysstyrke eller nyanser i bilder tatt i omgivelser med lys som blinker raskt i høy
hastighet, som lysstoffrør, kvikksølvdamplamper eller natriumlamper.
• Det kan hende at denne funksjonen ikke er tilgjengelig for bruk sammen med andre
funksjoner (A75).
C
Forhåndsbuffer
Når utløseren trykkes halvveis eller helt ned, lagres bilder på måten beskrevet nedenfor.
Trykk utløseren halvveis ned
Trykk utløseren helt ned
Bilder lagret før utløseren
ble trykket helt ned
Bilder lagret ved å trykke
utløseren helt ned
• Ikonet for forhåndsbuffer (Q) på opptaksskjermen blir grønt når utløseren trykkes halvveis
ned.
134
Bruke menyen
Opptaksmenyen (j-, k-, l- eller m-modus)
Intervallopptak
Drei funksjonsvelgeren til j, k, l, m eller M M d-knappen M menyikonet
j, k, l, m eller M M Kontinuerlig M k-knappen
1
Bruk multivelgeren HI til å velge X
Intervallopptak, og trykk deretter
på k-knappen.
2
Still inn ønsket intervall mellom hvert
bilde.
Kontinuerlig
Intervallopptak
Intervallopptak
m
• Bruk JK til å velge et element, og bruk HI til å
stille inn klokkeslettet.
• Trykk på k-knappen når innstillingen er fullført.
s
Endre
3
4
Trykk på d (meny)-knappen for å vise opptaksskjermen.
Trykk på utløseren for å ta det første
bildet.
• Lukkeren utløses automatisk ved det
gitte intervallet for å ta det neste og de
etterfølgende bildene.
• Skjermen slår seg av og strømforsyningslampen
blinker under intervallet mellom fotografering.
5
30s
1/250
Når ønsket antall bilder er tatt, trykker du på utløseren.
• Opptaket avsluttes.
• Opptak avsluttes automatisk i følgende situasjoner:
- Når minnekortet blir fullt
- Når 9999 opptak er utført i sekvens
135
Bruke menyen
Opptaksmenyen (j-, k-, l- eller m-modus)
F5.6
25m 0s
1400
B
Om opptak med intervallutløser
• Bruk et fulladet batteri for å unngå at kameraet uventet slår seg av under fotografering.
• Hvis nettadapteren EH-5b/EH-5c og strømforsyningen EP-5C (begge tilgjengelige separat)
(A208) brukes, kan dette kameraet gå på strøm fra en stikkontakt. Bruk ikke, under noen
omstendigheter, en annen nettadapter enn EH-5b/EH-5c. Hvis denne forholdsregelen ikke
følges, kan det føre til overoppheting eller skade på kameraet.
• Ikke drei funksjonsvelgeren til en annen innstilling under et opptak med intervallutløser. Å
gjøre dette vil forårsake at kameraet stopper opptaket.
• Hvis lukkertiden er lang og det tar tid å lagre et bilde sammenlignet med det angitte
intervallet, kan noen av opptakene under opptak med intervallutløser bli avbrutt.
136
Bruke menyen
Opptaksmenyen (j-, k-, l- eller m-modus)
ISO-følsomhet
Drei funksjonsvelgeren til j, k, l, m eller M1 M d-knappen M j, k, l, m
eller M-menyikonet2 M ISO-følsomhet M k-knappen
1
2
Innstillingene kan også konfigureres i u (Manuell film) modus.
I u (Manuell film)-modus, vises G-menyikonet.
En høyere ISO-følsomhet gjør det mulig å ta bilde av mørkere motiver. I tillegg kan
bilder tas med raskere lukkertid selv av motiver med samme lysstyrke, og uskarphet
som forårsakes av at kameraet eller motivet beveger seg, kan reduseres.
• Når en høyere ISO-følsomhet er angitt, kan bildene inneholde støy.
Alternativ
ISO-følsomhet
Lengste lukkertid
B
Beskrivelse
• Auto (standard innstilling):
Følsomhet settes automatisk innen området ISO 100 til 1600. I
Manuell film-modus er den satt innen området ISO 125 til 1600.
• Fast avstand auto:
Området hvor kameraet automatisk justerer ISO følsomheten kan
settes til Y ISO 100–400 eller Z ISO 100–800. I Manuell
film-modus, kan det settes til Y ISO 125–400 eller
Z ISO 125–800.
• 100 til 6400 (125 til 6400 i Manuell film-modus):
ISO-følsomhet er fastsatt til den angitte verdien.
Angir lukkertiden der ISO-følsomheten begynner å bli justert
automatisk når opptaksfunksjonen er j eller l.
Hvis eksponeringen ikke er god nok med lukkertiden som stilles inn
her, økes ISO-følsomheten automatisk for å oppnå riktig
eksponering.
• Innstillingen aktiveres når ISO-følsomhet er stilt inn på Auto
eller Fast avstand auto.
• Hvis eksponeringen fremdeles er utilstrekkelig selv etter at
ISO-følsomheten er økt, økes lukkertiden.
• Standardinnstilling: Ingen
Om ISO-følsomhet
• Når ISO-følsomhet er innstilt på Auto eller Fast avstand auto i m (manuell) modus, er
ISO følsomheten stilt inn på ISO 100.
• Når Manuell er valgt for Eksponeringsmodus i Manuell film-modus og ISO-følsomhet
er stilt inn til Auto, eller Fast avstand auto, er ISO-følsomheten stilt inn til ISO 125.
• Det kan hende at denne funksjonen ikke er tilgjengelig for bruk sammen med andre
funksjoner (A75).
137
Bruke menyen
Opptaksmenyen (j-, k-, l- eller m-modus)
C
Visning av ISO-følsomhet på opptaksskjermen
• Når Auto er valgt, vises E når ISO-følsomheten øker.
• Når Fast avstand auto er valgt, vises maksimal verdi for ISO-følsomhet.
138
Bruke menyen
Opptaksmenyen (j-, k-, l- eller m-modus)
Alternative eksponeringer
Drei funksjonsvelgeren til j, k eller l M d-knappen M menyikonet j, k
eller l M Alternative eksponeringer M k-knappen
Eksponeringen (lysstyrken) kan endres automatisk under kontinuerlig opptak. Dette er
effektivt for opptak når det er vanskelig å justere bildelysstyrken.
Alternativ
Beskrivelse
Av
Alternative eksponeringer brukes ikke.
(standardinnstilling)
±0,3
Når utløseren trykkes helt ned, tas det 3 bilder i serie og kameraet
varierer eksponering med 0, –0,3 og +0,3 over bildene.
±0,7
Når utløseren trykkes helt ned, tas det 3 bilder i serie og kameraet
varierer eksponering med 0, –0,7 og +0,7 over bildene.
±1,0
Når utløseren trykkes helt ned, tas det 3 bilder i serie og kameraet
varierer eksponering med 0, –1,0 og +1,0 over bildene.
B
Om alternative eksponeringer
• Alternative eksponeringer er ikke tilgjengelig i m (manuell) modus.
• Når eksponeringskompensasjon (A69) og ±0,3, ±0,7 eller ±1,0 i Alternative
eksponeringer angis samtidig, tas de kombinerte eksponeringskompensasjonsverdiene
i bruk.
• Det kan hende at denne funksjonen ikke er tilgjengelig for bruk sammen med andre
funksjoner (A75).
139
Bruke menyen
Opptaksmenyen (j-, k-, l- eller m-modus)
AF søkefeltfunksjon
Drei funksjonsvelgeren til j, k, l, m eller M M d-knappen M menyikonet
j, k, l, m eller M M AF søkefeltfunksjon M k-knappen
Still inn hvordan kameraet velger fokusområde for autofokus.
Alternativ
Beskrivelse
Når kameraet oppdager et
menneskeansikt, fokuserer det på
ansiktet. Se "Bruke
ansiktsgjenkjenning" (A64) hvis du
vil ha mer informasjon.
a Ansiktsprioritet Når du komponerer en komposisjon
uten menneskemotiver eller
oppdagede ansikter, velger kameraet
automatisk ett eller flere av de ni
fokusområdene som inneholder
motivet nærmest kameraet.
y
Manuelt
(punkt)
x
Manuelt
(normalt)
Bruk HIJK på multivelgeren,
eller drei den for å flytte
fokusområdet til der du vil fokusere.
Trykk på k-knappen for å bruke
multivelgeren til å definere
blitsfunksjonen eller andre
innstillinger. Når du vil gå tilbake til å
flytte fokusområdet, trykker du på
k-knappen igjen.
1/250
F5.6
25m 0s
1400
Fokusområde
Området som fokus kan
flyttes innenfor
Fokusområde (midten)
Manuelt
w
(bredt)
Fokusområde (flyttet)
140
Bruke menyen
Opptaksmenyen (j-, k-, l- eller m-modus)
Alternativ
s
Følg
motivet
Beskrivelse
Bruk denne funksjonen til å ta bilder
av motiver som beveger seg.
Registrer motivet som kameraet skal
fokusere på. Fokusområdet flyttes
automatisk slik at det følger motivet.
Se "Bruke Følg motivet" (A142)
hvis du vil ha mer informasjon.
Avslutt
Når kameraet registrerer
hovedmotivet, fokuseres det på
dette motivet.
Se "Bruke målsøkende AF" (A63).
M
Målsøkende AF
(standardinnstilling)
1/250
F5.6
Fokusområder
B
Om AF søkefeltfunksjon
• Når den digitale zoomen er i bruk, fokuserer kameraet på området i midten av bildefeltet,
uavhengig av innstillingen for AF søkefeltfunksjon.
• Når fokusfunksjonsvelgeren er satt til r (manuell fokusering), kan ikke AF
søkefeltfunksjon stilles inn.
• Det kan hende at denne funksjonen ikke er tilgjengelig for bruk sammen med andre
funksjoner (A75).
141
Bruke menyen
Opptaksmenyen (j-, k-, l- eller m-modus)
Bruke Følg motivet
Drei funksjonsvelgeren til j, k, l, m eller M M d-knappen M menyikonet
j, k, l, m eller M M AF søkefeltfunksjon M k-knappen M sFølg motivet
M k-knappen M d-knappen
1
Registrer et motiv.
• Plasser motivet du vil følge med rammen i sentrum
av bildefeltet, og trykk på k-knappen.
• Når motivet er registrert, vises en gul ramme
(fokusområdet) rundt det, og kameraet begynner å
følge motivet.
• Hvis motivet ikke registreres, er rammen rød. Endre
komposisjonen, og prøv å registrere motivet på
nytt.
• Hvis du vil avbryte registreringen av motivet,
trykker du på k-knappen.
• Hvis kameraet ikke kan følge det registrerte
motivet lenger, forsvinner fokusområdet. Registrer
motivet på nytt.
2
Start
Avslutt
Trykk utløseren helt ned for å ta bildet.
• Hvis utløseren trykkes ned uten at fokusområdet
vises, vil kameraet fokusere på motivet som er midt
i bildefeltet.
1/250
B
F5.6
Om Følg motivet
• Hvis du for eksempel zoomer mens kameraet følger motivet, blir registreringen avbrutt.
• Det kan hende at det ikke er mulig å følge motivet under enkelte opptaksforhold.
142
Bruke menyen
Opptaksmenyen (j-, k-, l- eller m-modus)
Autofokus-modus
Drei funksjonsvelgeren til j, k, l, m eller M M d-knappen M menyikonet
j, k, l, m eller M M Autofokus-modus M k-knappen
Still inn hvordan kameraet skal fokusere når du tar stillbilder.
Alternativ
Beskrivelse
A Enkeltbilde AF
B
B
Kameraet fokuserer bare når utløseren trykkes halvveis ned.
Kameraet fokuserer alltid, selv om utløseren ikke er trykket
Kontinuerlig AF
halvveis ned. Når kameraet fokuserer, hører du lyden av
(standardinnstilling)
objektivmotoren som beveger seg.
Om Autofokus-modus
• Når fokusfunksjonsvelgeren er satt til r (manuell fokusering), kan ikke Autofokusmodus stilles inn.
• Det kan hende at denne funksjonen ikke er tilgjengelig for bruk sammen med andre
funksjoner (A75).
C
Autofokus-modus for filmopptak
Autofokus-modus for filmopptak kan stilles inn med Autofokus-modus (A153) i
filmmenyen.
Blits eksp. komp.
Drei funksjonsvelgeren til j, k, l, m eller M M d-knappen M menyikonet
j, k, l, m eller M M Blits eksp. komp. M k-knappen
Juster blitsstyrken. Bruk dette alternativet når blitsen er for lys eller for mørk.
• Hvis kompensasjonsverdien du vil angi ikke vises på innstillingsskjermen, trykker du
på multivelgeren HI til den vises.
Alternativ
+0,3 til +2,0
Beskrivelse
Blitsstyrken økes fra +0,3 til +2,0 EV i trinn på 1/3 EV for å gjøre
hovedmotivet i bildefeltet lysere.
0,0
Blitsstyrken justeres ikke.
(standardinnstilling)
-0,3 til -2,0
Blitsstyrken reduseres fra -0,3 til -2,0 EV, i trinn på 1/3 EV for å
unngå uønsket baklys eller refleksjoner.
143
Bruke menyen
Opptaksmenyen (j-, k-, l- eller m-modus)
Støyreduksjonsfilter
Drei funksjonsvelgeren til j, k, l, m eller M M d-knappen M menyikonet j,
k, l, m eller M M Støyreduksjonsfilter M k-knappen
Still inn styrken på støyreduksjonsfunksjonen som vanligvis utføres når bildet lagres.
Alternativ
e Høyt
Beskrivelse
Utfører støyreduksjon som er kraftigere enn standard styrke.
Normalt
Utfører støyreduksjon med standard styrke.
(standardinnstilling)
M
l Lavt
Utfører støyreduksjon som er svakere enn standard styrke.
Aktiv D-Lighting
Drei funksjonsvelgeren til j, k, l, m eller M M d-knappen M menyikonet
j, k, l, m eller M M Aktiv D-Lighting M k-knappen
Detaljene i høylys og skygger beholdes, og den naturlig kontrasten som du ser med
det blotte øye, gjengis på en naturtro måte i bildet. Dette er spesielt effektivt for
fotografering av motiver med høy kontrast, som et kraftig opplyst utendørsmotiv fra
et mørkt rom eller motiver i skyggen på en strand i sterkt sollys.
Alternativ
Beskrivelse
a
b
c
Høy
Normal
Lav
k
Av
Aktiv D-Lighting brukes ikke.
(standardinnstilling)
B
Angi nivået for effekten.
Om Aktiv D-Lighting
• Det tar lenger tid før bildet lagres etter at det er tatt.
• Det kan hende at denne funksjonen ikke er tilgjengelig for bruk sammen med andre
funksjoner (A75).
C
Aktiv D-Lighting versus D-Lighting
• Aktiv D-Lighting tar bilder samtidig som det unngår detaljtap i lyse felter, og justerer
fargetonen når bildet lagres.
• D-Lighting (A84)-alternativene i avspillingsmenyen justerer fargetonen til de lagrede
bildene.
144
Bruke menyen
Opptaksmenyen (j-, k-, l- eller m-modus)
Multieksponering
Drei funksjonsvelgeren til j, k, l, m eller M M d-knappen M menyikonet
j, k, l, m eller M M Multieksponering M k-knappen
Kameraet kombinerer to til tre bilder og lagrer dem som et enkelt bilde.
Alternativ
Beskrivelse
Tar bilder i Multieksponeringer når den står På.
Multieksponeringer • Enkeltbilder lagres også.
• Standardinnstilling: Av
Automatisk
økning
B
Angi om bildets lysstyrke skal justeres automatisk eller ikke når bilder
kombineres.
• Standardinnstilling: På
Om multieksponering
• Det kan ta litt tid å kombinere bilder.
• Multieksponeringen avsluttes hvis funksjonen automatisk avstengning (A176) utløser
beredskapsstillingen under opptak. Ved opptak med et langt intervall mellom opptak,
anbefales det at du angir en lengre tid for funksjonen automatisk avstengning.
• Det kan hende at denne funksjonen ikke er tilgjengelig for bruk sammen med andre
funksjoner (A75).
• Når det tas bilder med lang lukkertid i multieksponeringsmodus, kan støy (lyse punkter)
vises i lagrede bilder.
Opptak med multieksponering
Drei funksjonsvelgeren til j, k, l, m eller M M d-knappen M menyikonet
j, k, l, m eller M M Multieksponering M k-knappen
1
Bruk HI på multivelgeren til å velge
Multieksponeringer, og trykk deretter
på k-knappen.
Multieksponering
Multieksponeringer
Automatisk økning
145
Bruke menyen
Opptaksmenyen (j-, k-, l- eller m-modus)
2
Velg På, og trykk deretter på
k-knappen.
Multieksponeringer
På
Av
3
Trykk på d (meny)-knappen for å vise opptaksskjermen.
4
Trykk på utløseren for å ta det første
bildet.
1/250
5
F5.6
25m 0s
1400
Trykk på utløseren for å ta det andre
bildet.
• Komponer bildet mens du ser på det første bildet
som vises gjennomsiktig.
• Når du tar det andre bildet, lagres det kombinerte
bildet av det første og andre bildet, og vises som
25m 0s
1/250
F5.6
1400
gjennomsiktig.
• Du avslutter multieksponeringen av det andre
bildet ved å sette Multieksponeringer til Av eller endre funksjonsvelgeren til
hvilket som helst annet modus enn j, k, l, m eller M.
6
Trykk på utløseren for å ta det tredje bildet.
• Det kombinerte bildet av første til tredje bilde lagres og multieksponeringen
avsluttes.
• Det kan ta litt tid før det tredje bildet tas.
146
Bruke menyen
Opptaksmenyen (j-, k-, l- eller m-modus)
Zoom-minne
Drei funksjonsvelgeren til j, k, l, m eller M M d-knappen M menyikonet
j, k, l, m eller M M Zoom-minne M k-knappen
Alternativ
Beskrivelse
På
Når zoomkontrollen flyttes, byttes zoomposisjonen (tilsvarende
brennvidde/bildevinkel i 35mm [135]-format) til posisjonene som
har blitt valgt ved å krysse av i avmerkingsboksen i dette
menyalternativet.
• Velg brennvidden med multivelgeren HI, og trykk deretter
på k-knappen for å merke av i avmerkingsboksen [w] eller
fjerne merket.
Følgende innstillinger er tilgjengelige: 24 mm, 28 mm,
35 mm, 50 mm, 70 mm, 85 mm, 105 mm, 135 mm, 200
mm, 300 mm, 400 mm, 500 mm, 600 mm, 800 mm, 1000
mm, 1200 mm, 1400 mm, 1600 mm, 1800 mm, 2000 mm,
2200 mm, 2400 mm, 2600 mm, 2800 mm og 3000 mm.
• Standardinnstilling: På [w] for alle avmerkingsboksene
• Du fullfører innstillingen ved å trykke på K på multivelgeren.
• Zoomposisjonen som er angitt i Zoompos. ved oppstart,
stilles automatisk til på [w].
• Zoom-minnefunksjonen kan ikke brukes med zoomkontroll på
siden.
Av
(standardinnstilling)
Zoomposisjonen kan flyttes til en hvilken som helst posisjon,
inkludert posisjonene som kan angis med På.
B
Om zoombetjening
• Når det er angitt flere brennvidder, beveger du zoomkontrollen for å bytte til
den brennvidden som er nærmest brennvidden du brukte før du beveget
zoomkontrollen. Du bytter til en annen brennvidde ved å slippe zoomkontrollen og
deretter bevege den igjen.
• Still inn Zoom-minne på Av når du bruker digital zoom.
147
Bruke menyen
Opptaksmenyen (j-, k-, l- eller m-modus)
Zoompos. ved oppstart
Drei funksjonsvelgeren til j, k, l, m eller M M d-knappen M menyikonet
j, k, l, m eller M M Zoompos. ved oppstart M k-knappen
Angi zoomposisjonen (tilsvarende brennvidde/bildevinkel i 35mm [135]-format) som
brukes når kameraet slås på.
Følgende innstillinger er tilgjengelige: 24 mm (standardinnstilling), 28 mm, 35 mm,
50 mm, 70 mm, 85 mm, 105 mm og 135 mm.
Forhåndsv. av M-ekspon.
Drei funksjonsvelgeren til j, k, l, m eller M M d-knappen M menyikonet
j, k, l, m eller M M Forhåndsv. av M-ekspon. M k-knappen
Angi om lysstyrken skal vises på skjermen eller ikke når eksponeringen endres i m
(manuell) modus.
Alternativ
På
Beskrivelse
Viser lysstyrken på opptaksskjermen.
Av
Viser ikke lysstyrken på opptaksskjermen.
(standardinnstilling)
148
Bruke menyen
Opptaksmenyen (j-, k-, l- eller m-modus)
Film manuell modus-menyen
Se menyalternativene oppført under.
• Eksponeringsmodus (A94)
• Picture Control (A124)
• Egend. Picture Control (A128)
• Hvitbalanse (A129)
• ISO-følsomhet (A137)
149
Bruke menyen
Film manuell modus-menyen
Filmmenyen
Filmalternativer
Gå til opptaksmodus M d-knappen M menyikonet e M Filmalternativer M
k-knappen
Velg ønsket filmalternativ for opptaket. Velg filmalternativer for normal hastighet for
opptak i normal hastighet eller HS-filmalternativer (A151) for opptak i sakte eller rask
kino. Filmalternativene som kan velges, varierer avhengig av Filmfrekvensinnstillingen (A155).
• Minnekort med en SD-hastighetsklasse 6 eller raskere anbefales for filmopptak
(A222).
Filmalternativer for normal hastighet
Alternativ (Bildestørrelse/
filmfrekvens, filformat)
Bildestørrelse
Sideforhold
(horisontalt til vertikalt)
J 2160/30p (4K UHD)
K 2160/25p (4K UHD)
3840 × 2160
16:9
e 1080/30p
p 1080/25p
(standardinnstilling)
1920 × 1080
16:9
I 1080/60p
H 1080/50p
1920 × 1080
16:9
f 720/30p
r 720/25p
1280 × 720
16:9
i 720/60p
w 720/50p
1280 × 720
16:9
• Maksimal filstørrelse for individuelle filmfiler er 4 GB. Når du tar opp en film som er
lengre enn omtrent seks minutter med en bildestørrelse/bildefrekvens på 2160/
30p (4K UHD) eller lengre enn omtrent syv minutter ved en bildestørrelse/
bildefrekvens på 2160/25p (4K UHD), blir flere filer opprettet når filstørrelsen på
den innspilte filmen overskrider 4 GB, og filene kan ikke spilles av kontinuerlig.
Den faktiske gjenværende opptakstiden varierer avhengig av filmens innhold,
motivets bevegelser og typen minnekort.
150
Bruke menyen
Filmmenyen
HS-filmalternativer
Filmer som er tatt opp, spilles av i rask eller sakte kino.
Se "Spille av i sakte og rask bevegelse" (A152).
Alternativ
Beskrivelse
HS 480/4×
640 × 480
4:3
Filmer i sakte kino med 1/4 hastighet
• Maks. opptakstid:
7 minutter 15 sekunder
(avspillingstid: 29 minutter)
c
HS 720/2×
d
1280 × 720
16:9
Filmer i sakte kino med 1/2 hastighet
• Maks. opptakstid:
14 minutter 30 sekunder
(avspillingstid: 29 minutter)
e
f
1920 × 1080
16:9
Filmer i rask kino med 2× hastighet
• Maks. opptakstid:
29 minutter (avspillingstid:
14 minutter 30 sekunder)
a
b
B
•
•
•
•
Bildestørrelse
Sideforhold
(horisontalt til
vertikalt)
HS 1080/
0,5×
Om HS-film
Lyd tas ikke opp.
Stillbilder kan ikke lagres under filmopptak.
Filmopptak kan ikke pauses.
Zoomposisjon, fokus, eksponering og hvitbalanse låses når filmopptaket starter.
151
Bruke menyen
Filmmenyen
C
Spille av i sakte og rask bevegelse
Ved opptak i normal hastighet:
Opptakstid
10 sek
Avspillingstid
10 sek
Ved opptak på a HS 480/4× eller b HS 480/4×:
Filmer blir tatt opp i 4× normal hastighet.
De blir spilt av i sakte kino i 4× lavere hastighet.
10 sek
Opptakstid
Avspillingstid
40 sek
Avspilling i sakte bevegelse
Ved opptak på e HS 1080/0,5× eller f HS 1080/0,5×:
Filmer blir tatt opp i 1/2 normal hastighet.
De blir spilt av i rask kino i 2× høyere hastighet.
10 sek
Opptakstid
5 sek
Avspillingstid
Avspilling i rask bevegelse
152
Bruke menyen
Filmmenyen
Autofokus-modus
Gå til opptaksmodus M d-knappen M menyikonet e M Autofokus-modus
M k-knappen
Angi hvordan kameraet fokuserer når du tar opp filmer.
Alternativ
Beskrivelse
Fokus låses når filmopptaket starter.
Enkeltbilde AF
A
Velg dette alternativet når avstanden mellom kameraet og
(standardinnstilling)
motivet vil være forholdsvis konstant.
B Kontinuerlig AF
B
Kameraet fokuserer kontinuerlig under opptak.
Velg dette alternativet når avstanden mellom kameraet og
motivet endres betydelig under opptaket. Det kan hende at
lyden av kameraet som fokuserer, kan høres i filmopptaket. Du
bør bruke Enkeltbilde AF for å hindre at lyden av kameraet
som fokuserer, kommer med på opptaket.
Om Autofokus-modus
• I superintervallfilmmodus er innstillingen låst på Enkeltbilde AF.
• Når det er valgt et alternativ for HS-film i Filmalternativer, låses innstillingen
på Enkeltbilde AF.
• Når fokusfunksjonsvelgeren er satt til r (manuell fokusering), kan ikke Autofokusmodus stilles inn.
• Det kan hende at denne funksjonen ikke er tilgjengelig for bruk sammen med andre
funksjoner (A75).
153
Bruke menyen
Filmmenyen
Elektronisk VR
Gå til opptaksmodus M d-knappen M menyikonet e M Elektronisk VR M
k-knappen
Angi om elektronisk VR skal utføres ved filmopptak.
Alternativ
Beskrivelse
På
(standardinnstilling)
Utfører elektronisk VR.
• Bildevinkelen (dvs. området som sees i bildefeltet) blir
smalere.
• Når Bildestabilisering (A171) er stilt til Normal, Aktiv,
Normal (komp. først) eller Aktiv (komposisjon først) i
oppsettsmenyen, foretas optisk bildestabilisering samtidig.
Av
Utfører ikke elektronisk VR.
B
Om Elektronisk VR
• I superintervallfilmmodus er innstillingen låst på På.
• Når det er valgt 2160/30p, 2160/25p eller et alternativ for HS-film i Filmalternativer,
låses innstillingen på Av.
Vindstøyreduksjon
Gå til opptaksmodus M d-knappen M menyikonet e M Vindstøyreduksjon
M k-knappen
Alternativ
Beskrivelse
På
Reduserer støyen som skyldes vind som blåser over
mikrofonen under filmopptak. Det kan bli vanskelig å høre
andre lyder under avspilling.
Av
(standardinnstilling)
Vindstøyreduksjon er deaktivert.
B
Om vindstøyreduksjon
I superintervallfilm-modus eller når det er valgt et alternativ for HS-film i Filmalternativer,
låses innstillingen på Av.
154
Bruke menyen
Filmmenyen
Zoommikrofon
Gå til opptaksmodus M d-knappen M menyikonet e M Zoommikrofon M
k-knappen
Alternativ
Beskrivelse
På
(standardinnstilling)
I henhold til bildevinkelen, tar kameraet opp lyd over et bredt
område ved vidvinkelzoomposisjonen, og tar opp lyd i det
begrensede området ved telezoomposisjonen.
Av
Zoommikrofonen er deaktivert.
B
Om zoommikrofon
Innstillingen er fastsatt til Av i følgende situasjoner:
• I superintervallfilm-modus
• Når det er valgt et alternativ for HS-film i Filmalternativer
• Når en ekstern mikrofon er koblet til
Filmfrekvens
Gå til opptaksmodus M d-knappen M menyikonet e M Filmfrekvens M
k-knappen
Velg filmfrekvens som brukes når det tas opp filmer. Når filmfrekvensen byttes, endres
alternativene som kan angis i Filmalternativer (A150).
Alternativ
Beskrivelse
30 bs (30p/60p)
Passer til avspilling på en TV med NTSC-standarden.
25 bs (25p/50p)
Passer til avspilling på en TV med PAL-standarden.
155
Bruke menyen
Filmmenyen
Følsomhet ekstern mik.
Gå til opptaksmodus M d-knappen M menyikonet e M Følsomhet ekstern
mik. M k-knappen
Still inn følsomheten til mikrofonen som er tilkoblet kameraets eksterne
mikrofonkontakt. Dette alternativet kan kun stilles inn når en ekstern mikrofon er
tilkoblet.
Alternativ
Beskrivelse
w
Automatisk
Følsomheten til den eksterne mikrofonen er innstilt
følsomhet
automatisk.
(standardinnstilling)
x
Manuell
Følsomheten til den eksterne mikrofonen er innstilt manuelt.
følsomhetsinnstilling
Bruke Manuell følsomhet-skjermen
• Inngangsnivået fra den eksterne mikrofonen vises i
indikatoren.
• Bruk multivelgeren for å justere verdien og trykk på
k-knappen for å bruke innstillingen.
Manuell følsomhetsinnstilling
50
1
64
Endre
Indikator
156
Bruke menyen
Filmmenyen
Avspillingsmenyen
Se "Redigere bilder (stillbilde)" (A83) hvis du vil ha mer informasjon om
bilderedigeringsfunksjoner.
Merk for opplasting
Trykk på c-knappen (avspillingsmodus) M d-knappen M Merk for
opplasting M k-knappen
Velg stillbilder i kameraet og last dem opp til en smartenhet som har en trådløs
nettverkstilkobling etablert med SnapBridge-appen.
På bildevalgskjermen (A115), velg eller opphev valget av bilder for Merk for
opplasting-funksjonen.
• Størrelsen på bilder som skal lastes opp er begrenset til 2 megapiksler. Bruk
Download pictures (Last ned bilder) i SnapBridge-appen for å laste opp
stillbilder i original størrelse.
• RAW-bilder og filmer kan ikke velges. Hvis du vil laste opp filmer til en smartenhet,
kan du bruke Download pictures (Last ned bilder) i SnapBridge-appen.
• Merk at når du velger Nullstill alle (A184) i oppsettsmenyen eller Gjenoppr.
standardinnst. (A162) i menyen for Wi-Fi-alternativer, avbrytes innstillingene du
har valgt for Merk for opplasting.
157
Bruke menyen
Avspillingsmenyen
Lysbildefremvisning
Trykk på c-knappen (avspillingsmodus) M d-knappen M
Lysbildefremvisning M k-knappen
Spill av bildene ett etter ett i en automatisk lysbildefremvisning. Når du spiller av
filmfiler i lysbildefremvisningen, vises bare det første bildefeltet i hver film.
1
Bruk HI på multivelgeren til å velge
Start, og trykk på k-knappen.
Lysbildefremvisning
• Lysbildefremvisningen starter.
Start
• Hvis du vil endre intervallet mellom bildene, velger
Bildefrekvens
du Bildefrekvens, trykker på k-knappen og
Gjenta
angir ønsket intervall før du velger Start.
Pause
• Hvis du vil gjenta lysbildefremvisningen
automatisk, velger du Gjenta og trykker på
k-knappen før du velger Start.
• Maksimal avspillingstid er opptil ca. 30 minutter selv om Gjenta er aktivert.
2
Avslutt lysbildefremvisningen eller start
den på nytt.
• Når lysbildefremvisningen er ferdig eller satt på
pause, vises skjermen til høyre. Hvis du vil avslutte
lysbildefremvisningen, velger du G og trykker
deretter på k-knappen. Hvis du vil fortsette
lysbildefremvisningen, velger du F og trykker
deretter på k-knappen.
Operasjoner under avspilling
• Bruk HIJK på multivelgeren til å vise forrige/neste bilde. Trykk og hold nede for
å spole frem/tilbake.
• Trykk på k-knappen for å sette lysbildefremvisningen på pause eller avslutte den.
158
Bruke menyen
Avspillingsmenyen
Beskytt
Trykk på c-knappen (avspillingsmodus) M d-knappen M Beskytt M
k-knappen
Kameraet beskytter bildene som er valgt, mot uønsket sletting.
Velg bildene du vil beskytte, eller fjern beskyttelsen på skjermen for bildevalg (A115).
Merk at formatering av minnekortet permanent sletter alle data inkludert beskyttede
filer (A176).
Roter bilde
Trykk på c-knappen (avspillingsmodus) M d-knappen M Roter bilde M
k-knappen
Angi retningen som lagrede bilder skal vises i under avspilling. Du kan rotere stillbilder
90 grader med eller mot urviserne.
Bilder som er lagret i høydeformat, kan roteres opptil 180 grader i begge retninger.
Velg et bilde på skjermen for bildevalg (A115). Når Roter bilde-skjermen vises, bruker
du JK på multivelgeren eller dreier multivelgeren for å rotere bildet 90 grader.
Roter bilde
Tilb.
Roter bilde
Roter bilde
Roter
Roter
Tilb.
Roter 90 grader
mot urviserne
Tilb.
Trykk på k-knappen for å fullføre innstillingen av visningsretning og lagre
informasjonen sammen med bildet.
159
Bruke menyen
Avspillingsmenyen
Roter
Roter 90 grader
med urviserne
Sekvensvisningsalternat.
Trykk på c-knappen (avspillingsmodus) M d-knappen M
Sekvensvisningsalternat. M k-knappen
Velg metoden som skal brukes til å vise bilder i sekvensen (A82).
Alternativ
Enkeltbilder
Beskrivelse
Viser hvert bilde i en sekvens individuelt. F vises på
avspillingsskjermen.
Kun hovedbilde
Viser bare hovedbildet for bildene i sekvensen.
(standardinnstilling)
Innstillingene brukes på alle sekvenser, og innstillingen er lagret i kameraminnet selv
om kameraet slås av.
Velg hovedbilde
Trykk på c-knappen (avspillingsfunksjon) M vis en sekvens du ønsker å endre
hovedbildet til M d-knappen M Velg hovedbilde M k-knappen
Angi et annet bilde i sekvensen som hovedbilde.
• Når skjermen for valg av hovedbilde vises, velger du et bilde (A115).
160
Bruke menyen
Avspillingsmenyen
Nettverksmenyen
Trykk på d-knappen M q-menyikonet M k-knappen
Konfigurer de trådløse nettverksinnstillingene for å koble kameraet til en smartenhet
eller fjernkontrollen ML-L7 (tilgjengelig separat).
• Når du etablerer en trådløs nettverkstilkobling mellom kameraet og en smartenhet
med SnapBridge-appen, kan du laste opp bilder som er tatt med kameraet til
smartenheten eller utføre ekstern fotografering. Se den inkluderte "SnapBridge
Tilkoblingsveiledning" for tilkoblingsprosedyre.
• Noen innstillinger kan ikke velges når en trådløs nettverkstilkobling er opprettet.
For å endre dem, koble fra den trådløse nettverkstilkoblingen.
Alternativ
Beskrivelse
Flymodus
Velg På for å skru av all trådløs nettverkstilkobling.
Velg tilkobling
Velg om du vil koble kameraet til en smartenhet eller
fjernkontrollen ML-L7 (tilgjengelig separat).
Koble til smartenhet
Velg dette når du bruker SnapBridge-appen til å pare en
smartenhet med kameraet. Se den inkluderte "SnapBridge
Tilkoblingsveiledning" for mer informasjon.
• Velg Smartenhet i Velg tilkobling før du velger dette
alternativet.
Tilkobling til fjernkontroll
Velg ved paring av fjernkontrollen ML-L7 (tilgjengelig
separat) med kameraet. Kameraet venter på at tilkoblingen
skal opprettes (A215).
• Velg Fjernkontroll i Velg tilkobling før du velger
dette alternativet.
Send under bildetaking
Still inn ved hvilke forhold bilder skal sendes automatisk til
en smartenhet.
• Størrelsen på bilder som skal lastes opp er begrenset til 2
megapiksler. Bruk Download pictures (Last ned
bilder) i SnapBridge-appen for å laste opp stillbilder i
original størrelse.
161
Bruke menyen
Nettverksmenyen
Alternativ
Beskrivelse
SSID*: Endre SSID. Angi en alfanumerisk SSID på 1 til 32
tegn.
Verifisering/kryptering: Velg om kommunikasjonen
mellom kameraet og den tilkoblede smartenheten skal
krypteres eller ikke.
Kommunikasjonen krypteres ikke når Åpen er valgt.
Wi-Fi
Type Wi-Fitilkobling
Passord*: Sett passordet. Angi et alfanumerisk passord på
8 til 36 tegn.
Kanal: Velg kanalen som brukes til Wi-Fi tilkobling. Hvis
kommunikasjonskvaliteten er dårlig eller hastigheten på
bildefilopplastingen er ekstremt langsom når du bruker en
Wi-Fi forbindelse kan du prøve å endre kanal.
Nettverksmaske: Bruk standardinnstillingen
(255.255.255.0) under normale forhold.
IP-adresse for DHCP-server: Bruk standardinnstillingen
(192.168.0.10) under normale forhold.
Gjeldende
innstillinger
Bluetooth
Viser de gjeldende innstillingene.
Tilkobling
Velg Deaktiver for å skru av Bluetooth-kommunikasjon.
Parede
enheter
Endre hvilken smartenhet som skal tilkobles, eller slett
paringen med en smartenhet. Opptil fem smartenheter
kan registreres med kameraet, men kameraet kan bare
koble til én enhet av gangen.
Send mens
av
Still inn om kameraet skal kunne kommunisere med
smartenheten når kameraet er av eller i beredskapsstilling
(A24).
Gjenoppr. standardinnst.
Gjenopprett alle innstillinger for nettverksmenyer til sine
standardverdier.
* Se "Betjene tastatur for å skrive inn tekst" (A163) for informasjon om hvordan du skriver
inn alfanumeriske tegn.
C
Bluetooth-kommunikasjonsindikator på opptaksskjermen
• Lyser opp når kameraet er koblet til en smartenhet via Bluetooth.
• Blinker når kameraet venter på at tilkoblingen til en smartenhet skal gjenopprettes. Blinker
også når Bluetooth-tilkoblingen er slått av mens du laster opp bilder (A205).
162
Bruke menyen
Nettverksmenyen
Betjene tastatur for å skrive inn tekst
• Bruk HIJK på multivelgeren til å velge alfanumeriske
tegn. Trykk på k-knappen for å sette inn det valgte
tegnet i tekstfeltet og flytte markøren til neste plass.
• Velg N eller O på tastaturet for å flytte markøren i
tekstfeltet, og trykk k-knappen.
• Trykk på l-knappen for å slette ett tegn.
• Velg P på tastaturet for å bruke innstillingen, og trykk
deretter på k-knappen.
Tekstfelt
SSID
Slett
Tilb.
Tastatur
163
Bruke menyen
Nettverksmenyen
Oppsettsmenyen
Tidssone og dato
Trykk på d-knappen M menyikonet z M Tidssone og dato M k-knappen
Still inn kameraklokken.
Alternativ
Beskrivelse
Synk. med
smartenhet
Velg På for å synkronisere innstillingen for dato og tid med en
smartenhet. Aktiver SnapBridge-appens klokkesynkroniseringsfunksjon.
Dato og tid
Angi dato og tid hvis Synk. med smartenhet er stilt inn på Av.
• Velg et felt: Trykk på JK på
Dato og tid
multivelgeren.
• Rediger datoen og klokkeslettet:
D
M
Å
t
Trykk på HI. Du kan også endre
15 11 2018 15
dato og tid ved å dreie på
multivelgeren eller
kommandohjulet.
• Bruk innstillingen: Velg innstillingen
for minuttfelt, og trykk på kknappen eller K.
m
10
Endre
Datoformat
Velg År/måned/dag, Måned/dag/år eller Dag/måned/år.
Tidssone
Still inn tidssone og sommertid.
• Når Reisemål (x) angis etter at du har angitt tidssonen for
hjemsted (w), beregnes tidsforskjellen mellom reisemålet og
tidssonen for hjemsted automatisk, og datoen og klokkeslettet for
regionen som er valgt, lagres.
164
Bruke menyen
Oppsettsmenyen
Angi tidssone
1
Bruk HI på multivelgeren til å velge
Tidssone, og trykk på k-knappen.
Tidssone og dato
Synk. med smartenhet
Dato og tid
Datoformat
Tidssone
2
Velg w Tidssone hjemme eller
x Reisemål, og trykk på k-knappen.
• Datoen og klokkeslettet som vises på skjermen,
endres avhengig av om du har valgt tidssonen for
hjemstedet eller reisemålet.
3
Trykk på K.
Tidssone
Tidssone hjemme
Reisemål
Tidssone
Tidssone hjemme
Reisemål
4
Bruk JK til å velge tidssone.
• Trykk på H for å aktivere funksjonen for
sommertid, og W vises. Trykk på I for å
deaktivere funksjonen for sommertid.
• Trykk på k-knappen for å aktivere tidssonen.
• Hvis riktig klokkeslett ikke vises for
tidssoneinnstillingen for hjemsted eller reisemål,
stiller du inn riktig klokkeslett i Dato og tid.
165
Bruke menyen
Oppsettsmenyen
Tilb.
Utløserlås ved tomt spor
Trykk på d-knappen M menyikonet z M Utløserlås ved tomt spor M
k-knappen
Angi om lukkeren kan frigjøres eller ikke når det ikke er satt inn noe minnekort i
kameraet.
Alternativ
Beskrivelse
Utløser låst
Så sant et minnekort ikke er satt inn i kameraet, kan ikke lukkeren
(standardinnstilling) utløses.
Aktiver utløser
Selv når et minnekort ikke er satt inn i kameraet, kan lukkeren
utløses. Men Demomodus vises på bildet som er tatt når det ikke
er satt inn noe minnekort, og bildet ikke kan skrives ut eller lagres
på et minnekort, selv om bildet vises på skjermen. Bildet kan heller
ikke overføres til en smartenhet.
166
Bruke menyen
Oppsettsmenyen
Skjerminnstillinger
Trykk på d-knappen M menyikonet z M Skjerminnstillinger M k-knappen
Alternativ
Beskrivelse
Bildevisning
Still inn om bildene du tar, skal vises rett etter opptak eller ikke.
• Standardinnstilling: På
Skjermalternativer
Juster skjermens lysstyrke og nyanse.
• Bruk HI på multivelgeren til å justere lysstyrke, JK til å justere
nyanse, og trykk deretter på k-knappen.
• Standardinnstilling: Lysstyrke 3, nyanse 0
• Kan ikke angis når du bruker søkeren.
EVF-alternativer
Juster søkerens lysstyrke og nyanse.
• Bruk HI på multivelgeren til å justere lysstyrke, JK til å justere
nyanse, og trykk deretter på k-knappen.
• Standardinnstilling: Lysstyrke 3, Nyanse 0
• Kan ikke angis når du bruker skjermen.
Vis/skjul
rutenett*
Angi om et rutenett som gjør det enklere å komponere bildet, skal
vises på opptaksskjermen eller ikke.
• Standardinnstilling: Av
• Når den forstørrede midten av bildet vises i manuell fokusering,
vises ikke rutenettet for komposisjon på skjermen.
Vis/skjul
histogrammer*
Angi om det skal vises en graf som viser lysstyrkefordelingen i bildet
(A11, 69) på opptaksskjermen eller ikke.
• Standardinnstilling: Av
• Kan kun vises i de følgende opptaksfunksjoner:
- Når i j-, k-, l- eller m-modus (hvis Ansiktsprioritet, Manuelt
(punkt), Manuelt (normalt) eller Manuelt (bredt) er valgt i AF
søkefeltfunksjon)
- Når motivprogrammer er på (unntatt Lettvint panorama)
• Histogrammet vises ikke under filmopptak eller ved manuell
fokusering.
Kunstig
horisont*
Angi om en kunstig horisont skal vises på opptaksskjermen eller ikke
(A168).
• Standardinnstilling: Av
* For å vise eller skjule disse indikatorene, trykk på s (display)-knappen mens På er valgt
(A8).
167
Bruke menyen
Oppsettsmenyen
Kunstig horisont
Du kan sjekke graden av kameravinkling i to retninger.
Rulleretning
1/250
F5.6
Kastretning
25m 0s
1400
1/250
Når referanselinjen vises i gult er kameraet
vinklet i venstre eller høyre retning.
Referanselinjen blir grønn når kameraet er
plant. Hvert skalamerke representerer 5
grader.
C
F5.6
25m 0s
1400
Når b i midten vises i gult er kameraet
vinklet i fremover eller bakover. b blir
grønn når kameraet er plant. Hvert
skalamerke representerer 10 grader.
Presisjonen til kunstig horisont
Legg merke til at en feil blir større hvis kameraet vinkles mye fremover eller bakover. Hvis
kameraet er vinklet til en umålelig grad, slås graderingene til den kunstige horisonten av.
168
Bruke menyen
Oppsettsmenyen
EVF-autoveksling (veksler automatisk displayet til
søkeren)
Trykk på d-knappen M menyikonet z M EVF-autoveksling M k-knappen
Alternativ
Beskrivelse
På
Når du tar ansiktet inntil søkeren, responderer okularsensoren på
(standardinnstilling) det og displayet veksles automatisk fra skjermen til søkeren.
Selv når du tar ansiktet nær inntil søkeren, slår ikke visningen seg
over til søkeren.
Av
Datostempel
Trykk på d-knappen M menyikonet z M Datostempel M k-knappen
Opptaksdatoen og -klokkeslettet kan stemples på
bildene når du tar dem.
15.11.2018
Alternativ
fDato
Beskrivelse
Bildene merkes med dato.
SDato og tid
Bildene merkes med dato og klokkeslett.
Av (standardinnstilling)
Bildene merkes ikke med dato og klokkeslett.
169
Bruke menyen
Oppsettsmenyen
B
Om datostempling
• Dato- og tidspunktstempling utgjør en permanent del av bildedataene og kan ikke slettes.
Du kan ikke merke bildene med dato og klokkeslett etter at de er tatt.
• Du kan ikke merke bildene med dato og klokkeslett i følgende situasjoner:
- Når motivprogrammet er innstilt til Sport, Nattportrett (når innstilt til Håndholdt),
Nattlandskap (når innstilt til Håndholdt), Motlys (når HDR er innstilt til På), Lettvint
panorama, Kjæledyrportrett (når innstilt til Kontinuerlig), Multieksp. Gjør lysere,
Intervallfilm eller Superintervallfilm
- Når i Fugletitting-modus (når innstilt til Kontinuerlig)
- Når Bildekvalitet (A121) er stilt inn til RAW, RAW + Fine eller RAW + Normal
- Når Forhåndsbuffer, Serie H: 120 bs eller Serie H: 60 bs er valgt for Kontinuerlig
(A133)
- Under filmopptak
- Ved lagring av stillbilder under filmopptak
- Når du trekker ut stillbilder fra en film under filmavspilling
• Når du bruker liten bildestørrelse, kan det være vanskelig å lese datoen og klokkeslettet.
Selvutløser: etter utløsn.
Trykk på d-knappen M menyikonet z M Selvutløser: etter utløsn. M
k-knappen
Velg om du vil avbryte selvutløserinnstillingen etter opptak med selvutløser (A58).
Alternativ
Beskrivelse
Avslutt
selvutløsermodus
(standardinnstilling)
Selvutløserinnstillingen avbrytes etter opptak.
• Etter opptak med selvutløseren i Måne-modus (A40), er
selvutløserinnstillingen n3s (3 sekunder).
• Automatisk utløser (A38)-innstillingen er ikke avbrutt.
• Smilutløser (A60)-innstillingen er ikke avbrutt.
Bli i selvutløsermodus
Opptak fortsetter uten å avbryte selvutløserinnstillingen.
• Selvutløserinnstillingen avbrytes når kameraet slås av.
170
Bruke menyen
Oppsettsmenyen
Bildestabilisering
Trykk på d-knappen M menyikonet z M Bildestabilisering M k-knappen
Velg bildestabiliseringsinnstillingen som ble brukt under opptak.
Velg Av når du bruker et stativ til å stabilisere kameraet under opptak.
Alternativ
Beskrivelse
g
Normal
Egnet for å ta bilder av motiver som ikke beveger seg.
(standardinnstilling)
Z
Aktiv
Egnet for å ta bilder hvis en sammenlignbar stor
kamerabevegelse kan hende ved opptak fra en bil eller under
dårlige opptaksforhold.
R
Normal (komp.
først)
Sammenlignet med Normal-innstillingen, kan du redusere
mengde forskjell mellom tiltenkt komposisjon og det tatte
bildet.
S
Aktiv
(komposisjon
først)
Sammenlignet med Aktiv-innstillingen, kan du redusere
mengde forskjell mellom tiltenkt komposisjon og det tatte
bildet.
Av
B
Kompensasjon foretas ikke.
Om bildestabilisering
• Etter at kameraet er slått på, eller etter at du har gått fra avspillingsfunksjon til
opptaksfunksjon, vent til opptaksskjermen er klar før du tar bilder.
• Normal eller Aktiv anbefales hvis du ikke er bekymret for mindre variasjoner i
bildekomposisjon som kan oppstå. Mengde kamerabevegelseskompensasjon er større
enn det for Normal (komp. først) eller Aktiv (komposisjon først).
• Normal (komp. først) anbefales når du vil betydelig endre retningen til kameraet under
opptak, som ved panorering. Kameraet registrerer automatisk panoreringsretningen og
kompenserer kun for vibrasjon som skyldes kamerabevegelse.
• Bilder kan vises uskarpe på skjermen umiddelbart etter fotografering.
• Det kan hende at bildestabiliseringen i visse tilfeller ikke klarer å fjerne alle uskarpheter
som følge av kamerabevegelse.
171
Bruke menyen
Oppsettsmenyen
AF-hjelp
Trykk på d-knappen M menyikonet z M AF-hjelp M k-knappen
Alternativ
Beskrivelse
Auto
(standardinnstilling)
AF-lampen tennes automatisk når du trykker på utløseren i
dårlig belysning. Lampen har en rekkevidde på ca. 5,0 m ved
maksimum vidvinkelposisjon og ca. 7,0 m ved maksimum
teleobjektivposisjon.
• Legg merke til at AF-lampen ikke tennes for enkelte
motivvalg eller fokusområder.
Av
AF-lampen lyser ikke.
Digital zoom
Trykk på d-knappen M menyikonet z M Digital zoom M k-knappen
Alternativ
Beskrivelse
På
(standardinnstilling)
Digital zoom er aktivert.
Av
Digital zoom er deaktivert.
B
Om digital zoom
• Digital zoom kan ikke brukes i følgende motivprogrammer.
- Automatisk motivvalg, Portrett, Nattportrett, Motlys (når stilt til HDR), Lettvint
panorama, Kjæledyrportrett, Intervallfilm, Superintervallfilm
• Digital zoom kan ikke brukes sammen med andre opptaksfunksjoner når du bruker
enkelte innstillinger (A78).
172
Bruke menyen
Oppsettsmenyen
Bruk zoomkontr. på siden
Trykk på d-knappen M menyikonet z M Bruk zoomkontr. på siden M
k-knappen
Lukk funksjonen som skal utføres under opptak når zoomkontrollen på siden flyttes.
Alternativ
Beskrivelse
Zoom
(standardinnstilling)
Bruk zoomkontrollen på siden under opptak (A23) for å
justere zoomen.
Manuell fokusering
Når fokusfunksjonsvelgeren er satt til r (manuell fokusering),
bruker du zoomkontrollen på siden for å fokusere.
• Flytt zoomkontrollen på siden mot g for å fokusere på fjerne
motiver.
• Flytt zoomkontrollen på siden mot f for å fokusere på nære
motiver.
• Når fokusfunksjonsvelgeren er satt til q (autofokus), er
betjening av zoomkontrollen på siden deaktivert.
Tilbakestilling av zoom
Trykk på d-knappen M menyikonet z M Tilbakestilling av zoom M
k-knappen
Velg størrelsen på området som er midlertidig synlig når p (tilbakestilling av zoom)knappen (A72) trykkes (standardinnstilling er Tilbakestilling: lang).
173
Bruke menyen
Oppsettsmenyen
Valg på kontrollring
Trykk på d-knappen M menyikonet z M Valg på kontrollring M k-knappen
Velg alternativet for kontrollringen når fokusfunksjonsvelgeren er stilt inn til q
(autofokus).
Alternativ
Beskrivelse
Eksponeringskomp.
(standardinnstilling)
Eksponeringskompensasjon (A69) kan stilles inn med
kontrollringen.
ISO-følsomhet
ISO-følsomhet (A137) kan stilles inn med kontrollringen når
opptaksmodusen er j, k, l, m eller Manuell film (utenom når
et HS-filmalternativ er valgt i Filmalternativer).
• Drei multivelgeren eller kontrollringen for å velge en
innstilling, og trykk på k-knappen eller K for å bruke den.
Hvitbalanse
Hvitbalanse (A129) kan stilles inn med kontrollringen når
opptaksmodus er j, k, l, m Manuell film, eller.
• Drei multivelgeren eller kontrollringen for å velge en
innstilling, og trykk på k-knappen eller K for å bruke den.
Ingen
Betjening av kontrollringen er deaktivert når
fokusfunksjonsvelgeren er stilt inn til q (autofokus).
174
Bruke menyen
Oppsettsmenyen
Knapp for AE/AF-lås
Trykk på d-knappen M menyikonet z M Knapp for AE/AF-lås M k-knappen
Still inn funksjonen som skal utføres når o (AE-L/AF-L)-knappen trykkes under
opptak.
Alternativ
1
2
Beskrivelse
AE/AF-lås
(standardinnstilling)
Låser både fokus og eksponering mens o-knappen trykkes.
Bare AE-lås
Låser kun eksponeringen mens o-knappen trykkes.1
AE-lås (hold)
Låser eksponeringen når o-knappen trykkes. Trykk på
knappen igjen for å låse opp.
Bare AF-lås
Låser kun fokuset mens o-knappen trykkes.2
Ved opptak av filmer, forblir eksponeringen låst etter at du trykker én gang på
o-knappen. Trykk på knappen igjen for å låse opp eksponeringen.
Ved opptak av filmer, forblir fokuset låst etter at du trykker én gang på o-knappen. Trykk
på knappen igjen for å låse opp fokuset.
Lydinnstillinger
Trykk på d-knappen M menyikonet z M Lydinnstillinger M k-knappen
Alternativ
Beskrivelse
Knappelyd
Når På (standardinnstilling) er valgt, avgir kameraet ett
lydsignal når det utføres en operasjon, to lydsignaler når
fokus er oppnådd, og tre lydsignaler når det oppstår en feil.
• Lydene er deaktivert når du bruker Kjæledyrportrettmotivprogrammet eller Fugletitting-modusen.
Lukkerlyd
Når På (standardinnstilling) er valgt, høres lukkerlyden når
lukkeren utløses.
• Lukkerlyden deaktiveres under serieopptak (unntatt Serie
H og Serie L), når du bruker alternative eksponeringer, tar
opp film, og når du bruker Lettvint panorama-,
Kjæledyrportrett-motivprogrammet eller
Fugletitting-modusen.
175
Bruke menyen
Oppsettsmenyen
Auto av
Trykk på d-knappen M menyikonet z M Auto av M k-knappen
Angi hvor lang tid som skal gå før kameraet går i beredskapsstilling (A24).
Du kan velge 30 sek, 1 min (standardinnstilling), 5 min eller 30 min.
C
Stille inn funksjonen for automatisk avstengning
Tiden som går før kameraet går i beredskapsstilling, er låst i følgende situasjoner:
• Når en meny vises: 3 minutter (når automatisk avstengning er stilt inn på 30 sek eller
1 min)
• Når nettadapteren er koblet til: 30 minutter
Formater kort
Trykk på d-knappen M menyikonet z M Formater kort M k-knappen
Bruk dette alternativet til å formatere et minnekort.
Formatering av minnekortet sletter automatisk alle data. Det er ikke mulig å
gjenopprette data som er slettet. Husk å lagre viktige bilder på en datamaskin før
du formaterer.
Start formateringen ved å velge Formater på skjermen som vises, og trykk deretter på
k-knappen.
• Ikke slå av kameraet eller åpne dekselet til batterikammeret/minnekortsporet før
formateringen er fullført.
• Du kan kanskje ikke velge denne innstillingen mens en trådløs nettverkstilkobling er
etablert.
Språk/Language
Trykk på d-knappen M menyikonet z M Språk/Language M k-knappen
Velg språket du vil vise kameramenyer og meldinger på.
176
Bruke menyen
Oppsettsmenyen
HDMI
Trykk på d-knappen M menyikonet z M HDMI M k-knappen
Still inn kameraets HDMI-utmating.
Du kan mate ut live view-bildet til HDMI-kompatible enheter uten
informasjonsvisningen, eller stille inn utmatingsoppløsningen.
Alternativ
Beskrivelse
På
Ukomprimert
HDMI
Mat ut live view-bildet uten informasjonsvisningen på en
HDMI-kompatibel enhet. Bruk dette alternativet når du vil ta
opp bilder fra kameraet på en kommersielt tilgjengelig
ekstern opptaker.
• Drei funksjonsvelgeren til Manuell film. Du kan også sette
fokusfunksjonsvelgeren til r.
• Slå på kameraet med strømbryteren etter at du har koblet
kameraet til en HDMI-kompatibel enhet.
• Lyden som plukkes opp av mikrofonen mates ut til den
HDMI-kompatible enheten.
• Når en informasjonsvisning vises på en ekstern opptakers
skjerm, trykk på s-knappen til kameraet (A8) flere
ganger for å slå av informasjonsvisningen.
• 4K UHD bildekvalitet kan ikke være utgang.
• Peaking-skjerm, så vel som Filmalternativer og
Filmfrekvens i filmmenyen, er ikke tilgjengelige mens
kameraet er koblet til en HDMI-kompatibel enhet.
Stillbilder kan ikke tas med kameraet.
• Mens kameraet er koblet til en HDMI-kompatibel enhet,
kan du trykke på knappen b (e filmopptak)-knappen
på kameraet for å ta opp en film og lagre den på
minnekortet i kameraet. Strømforsyningslampen blinker
når kameraet tar opp filmer.
Bruk dette alternativet til å se tatte bilder. Du kan også ta
Av
stillbilder eller spille inn filmer med kameraet mens du ser
(standardinnstilling)
motivet på en TV-skjerm.
177
Bruke menyen
Oppsettsmenyen
Alternativ
HDMIutgang
Beskrivelse
Velg bildeoppløsningen når Ukomprimert HDMI er stilt inn til På.
• Bildeoppløsningsinnstillingen er fastsatt til Auto når Ukomprimert
HDMI er innstilt til Av.
• Kameraskjermen slås ikke på mens kameraet er koblet til en HDMI-kompatibel
enhet.
C
Om HDMI-utmatingsoppløsning
Når Ukomprimert HDMI er satt til Av, eller når den er satt til På mens Auto
(standardinnstilling) er valgt for HDMI-utgang, registrerer kameraet oppløsningen til
utgangsenheten og setter automatisk HDMI-utdataoppløsningen.
178
Bruke menyen
Oppsettsmenyen
Lad opp med PC
Trykk på d-knappen M menyikonet z M Lad opp med PC M k-knappen
Alternativ
Beskrivelse
Når kameraet er koblet til en datamaskin som står på (A103), lades
batteriet i kameraet automatisk ved hjelp av strøm fra datamaskinen.
a Auto
• Strømforsyningslampen blinker sakte mens batteriet lader. Når
(standardinnstilling)
ladingen er fullført, slutter strømforsyningslampen å blinke, og
lyser kontinuerlig.
Batteriet i kameraet lades ikke når kameraet er koblet til en
datamaskin.
Av
B
Om lading med datamaskin
• Når kameraet kobles til en datamaskin, slår det seg på og begynner å lade. Hvis kameraet
slås av, stopper ladingen.
• Det tar ca. 8 timer og 30 minutter å lade opp et helt utladet batteri. Ladetiden øker når det
overføres bilder mens batteriet lades.
• Kameraet slår seg av automatisk hvis det ikke er noe kommunikasjon med datamaskinen i
30 minutter etter at batteriet er ferdig med å lade.
B
Når strømforsyningslampen (ladelampen) blinker raskt
Lading kan ikke utføres, muligens på grunn av en av grunnene beskrevet nedenfor.
• Romtemperaturen passer ikke til lading. Lad opp batteriet innendørs med en
romtemperatur på 5 °C til 35 °C.
• USB-kabelen er ikke koblet til korrekt eller det er en feil på batteriet. Sikre at USB-kabelen er
koblet til korrekt, eller skift batteriet om nødvendig.
• Datamaskinen er i beredskapsstilling og forsyner ikke kameraet med strøm. Vekk opp
datamaskinen.
• Batteriet kan ikke lades fordi datamaskinen ikke kan levere strøm til kameraet på grunn av
datamaskinens innstillinger eller spesifikasjoner.
179
Bruke menyen
Oppsettsmenyen
Bildekommentar
Trykk på d-knappen M menyikonet z M Bildekommentar M k-knappen
Legg ved en tidligere registrert kommentar til bildene som blir tatt.
Du kan stemple den vedlagte info om opphavsrett på bilder som skal sendes til en
smartenhet ved hjelp av SnapBridge-appen. Du må konfigurere SnapBridge-appen på
forhånd. Se nettveiledning for SnapBridge-appen for mer informasjon.
Du kan også sjekke den vedlagte kommentaren ved å bruke ViewNX-i-metadata.
Alternativ
Beskrivelse
En kommentar registrert med Legg
inn kommentar er festet til bilder.
• Velg Legg ved kommentar,
Legg ved
trykk på K-knappen og angi
kommentar
valgboksen til på (w). Når
(standardinnstilling)
k-knappen trykkes, festes
kommentaren i etterkant til
bildene som tas.
Legg inn
kommentar
B
Merknader om Bildekommentar
180
Bruke menyen
Legg ved kommentar
Legg inn kommentar
Angi
Bekreft
Du kan registrere en kommentar på opptil 36 alfanumeriske tegn.
• Velg Legg inn kommentar, trykk på K, og input-skjermen vises.
Se "Betjene tastatur for å skrive inn tekst" (A163) for informasjon
om input-metode.
Kommentarer kan ikke legges til filmer.
Oppsettsmenyen
Bildekommentar
Info om opphavsrett
Trykk på d-knappen M menyikonet z M Info. om opphavsrett M
k-knappen
Legg opphavsrettinformasjonen som ble registrert tidligere, til bildene som blir tatt.
Du kan stemple den vedlagte info. om opphavsrett på bilder som skal sendes til en
smartenhet ved hjelp av SnapBridge-appen. Du må konfigurere SnapBridge-appen på
forhånd. Se nettveiledning for SnapBridge-appen for mer informasjon.
Du kan også sjekke den vedlagte info. om opphavsrett ved å bruke ViewNX-imetadata.
Alternativ
Beskrivelse
Info om opphavsrett som er
registrert med Fotograf og
Opphavsrett, festes til bilder.
• Velg Legg til info om
Legg til info om
opphavsr., trykk på K-knappen
opphavsr.
og angi valgboksen til på (w).
(standardinnstilling)
Når k-knappen trykkes, festes
info. om opphavsrett i etterkant til
bildene som tas.
Info om opphavsrett
Legg til info om opphavsr.
Fotograf
Opphavsrett
Angi
Bekreft
Fotograf
Du kan registrere et artistnavn på opptil 36 alfanumeriske tegn.
• Velg Fotograf, trykk på K, og input-skjermen vises. Se "Betjene
tastatur for å skrive inn tekst" (A163) for informasjon om
input-metode.
Opphavsrett
Du kan registrere navnet på eieren av kopibeskyttelsen med opptil 54
alfanumeriske tegn.
• Velg Opphavsrett, trykk på K, og input-skjermen vises. Se
"Betjene tastatur for å skrive inn tekst" (A163) for informasjon om
input-metode.
B
Notater om opphavsrett
• For å hindre ulovlig bruk av opphavspersonsnavn og opphavsrettsinnehavers navn når du
låner ut eller videreselger kameraet, sørg for å deaktivere Legg til info om opphavsr.innstillingene. I tillegg, sørg for at opphavspersonen og opphavsrettsinnehaverens navn
er blankt.
• Nikon er ikke ansvarlig for problemer eller skade av noe slag som oppstår ved bruk av Info
om opphavsrett.
• Info om opphavsrett kan ikke legges til filmer.
C
Visning av info om opphavsrett
Når opphavsrettsinformasjon er oppgitt for både Fotograf og Opphavsrett, er bare
Opphavsrett-oppføringen knyttet til bildene i SnapBridge-appen.
181
Bruke menyen
Oppsettsmenyen
Stedsdata
Trykk på d-knappen M menyikonet z M Stedsdata M k-knappen
Still inn hvorvidt geografisk informasjon skal legges til fotografiene eller ikke.
Alternativ
Beskrivelse
Last ned fra smartenhet
(standardinnstilling)
Velg Ja for å legge til posisjonsinformasjon fra en smartenhet
til bildene du tar. Aktiver SnapBridge-appens geografisk
informasjonsfunksjon.
Posisjon
Vis fremskaffet geografisk informasjon.
Bytte om Av/Tv-valg
Trykk på d-knappen M menyikonet z M Bytte om Av/Tv-valg M k-knappen
Endre hvilke kontroller å bruke for å stille eksponering i j-, k-, l-, m-, M eller u
(Manuell film)-modus.
Alternativ
Beskrivelse
Ikke bytte om valg
(standardinnstilling)
Bruk kommandohjulet til å angi fleksiprogrammet eller
lukkertiden (Tv), og multivelgeren til å angi f-tallet (Av).
Bytte om valg
Bruk multivelgeren til å angi fleksiprogrammet eller
lukkertiden (Tv), og kommandohjulet til å angi f-tallet (Av).
182
Bruke menyen
Oppsettsmenyen
Tilbakestill filnummer.
Trykk på d-knappen M menyikonet z M Tilbakestill filnummer. M
k-knappen
Når Ja er valgt, tilbakestilles den sekvensielle nummereringen av filer (A207). Etter
tilbakestilling opprettes det en ny mappe og filnummeret for det neste bildet starter
på "0001".
B
Om tilbakestilling av filnummerering
Tilbakestill filnummer. kan ikke aktiveres når mappenummeret når 999 og det finnes
bilder i mappen. Sett inn et nytt minnekort, eller formater minnekortet (A176).
• Tilbakestill filnummer. kan ikke utføres når bryteren for skrivebeskyttelse på
minnekortet står i "låst"-posisjonen. Skyv bryteren for skrivebeskyttelse til "skriv"-stilling
(A16, 192)
C
Mapper til lagring av filer
Stillbilder og filmer som tas opp med dette kameraet, lagres i mapper på minnekortet.
• Mappenavnene nummereres i stigende rekkefølge fra "100" til "999" (mappenavnene vises
ikke på kameraet).
• Det opprettes en ny mappe i følgende situasjoner:
- Når antall filer i en mappe når 999.
- Når filnumrene i en mappe når "9999".
- Når Tilbakestill filnummer. utføres.
• Det opprettes en ny mappe hver gang det tas en serie bilder ved hjelp av opptak med
intervallutløser, og bildene lagres i denne mappen med filnumre som starter fra "0001".
183
Bruke menyen
Oppsettsmenyen
Peaking
Trykk på d-knappen M menyikonet z M Peaking M k-knappen
Alternativ
Beskrivelse
Når manuell fokusering benyttes, hjelpes fokuseringen ved
På
å fremheve i hvitt områder som er i fokus, på bildet som vises på
(standardinnstilling)
skjermen (A67, 68).
Av
Peaking er deaktivert.
Nullstill alle
Trykk på d-knappen M menyikonet z M Nullstill alle M k-knappen
Når Nullstill er valgt, tilbakestilles kamerainnstillingene til standardverdiene.
• Innstillingene for nettverksmeny gjenopprettes også til sine standardverdier.
• Enkelte innstillinger, for eksempel Tidssone og dato og Språk/Language,
tilbakestilles ikke. User settings som ble lagret i M på funksjonsvelgeren,
tilbakestilles ikke. Hvis du vil tilbakestille disse innstillingene, bruker du Tilbakest.
user settings (A53).
• Du kan kanskje ikke velge denne innstillingen mens en trådløs nettverkstilkobling
er etablert.
C
Tilbakestille filnummerering
Hvis du vil tilbakestille filnummereringen til "0001", sletter du alle bildene på minnekortet før
du velger Nullstill alle. Tilbakestill filnummer. kan også brukes til å tilbakestille til "0001"
(A183).
Firmware-versjon
Trykk på d-knappen M menyikonet z M Firmware-versjon M k-knappen
Viser kameraets gjeldende firmware-versjon.
• Du kan kanskje ikke velge denne innstillingen mens en trådløs nettverkstilkobling er
etablert.
184
Bruke menyen
Oppsettsmenyen
Teknisk informasjon
Merknader............................................................................................................................ 186
Om trådløse kommunikasjonsfunksjoner ................................................................ 187
Stell av produktet .............................................................................................................. 189
Kameraet...................................................................................................................... 189
Batteriet........................................................................................................................ 190
Nettadapter for lading ............................................................................................ 192
Minnekort .................................................................................................................... 192
Rengjøring og oppbevaring.......................................................................................... 194
Rengjøring................................................................................................................... 194
Oppbevaring .............................................................................................................. 194
Feilmeldinger...................................................................................................................... 195
Feilsøking ............................................................................................................................. 198
Filnavn ................................................................................................................................... 207
Ekstrautstyr .......................................................................................................................... 208
Blitser (eksterne blitser)................................................................................................... 210
Fjernkontroll ML-L7 .......................................................................................................... 212
Spesifikasjoner.................................................................................................................... 217
Minnekort som kan brukes.................................................................................... 222
Stikkordregister.................................................................................................................. 224
185
Teknisk informasjon
Merknader
Melding til forbrukere i Europa
FORSIKTIG: FARE FOR EKSPLOSJON HVIS BATTERIET SKIFTES UT MED FEIL TYPE.
Dette symbolet angir at elektrisk og elektronisk utstyr skal kasseres separat.
Det følgende gjelder bare for kunder i europeiske land:
• Dette produktet skal behandles som spesialavfall og kastes ved en
miljøstasjon. Må ikke kasseres sammen med husholdningsavfall.
• Separat kassering og resirkulering hjelper til med å konservere naturlige
ressurser og med å forhindre negative konsekvenser for menneskelig helse
og miljøet, hvilket ukorrekt avhending kan resultere i.
• Hvis du vil ha mer informasjon, kontakter du forhandleren eller de lokale myndighetene
som har ansvaret for avfallshåndtering.
KAST BRUKTE BATTERIER I HENHOLD TIL INSTRUKSJONENE.
Dette symbolet betyr at batteriet skal kasseres separat.
Det følgende gjelder bare for kunder i europeiske land:
• Alle batterier er, uavhengig av om de er merket med dette symbolet,
beregnet for separat kassering ved et passende innsamlingssted. Må ikke
kasseres sammen med husholdningsavfall.
• Hvis du vil ha mer informasjon, kontakter du forhandleren eller de lokale myndighetene
som har ansvaret for avfallshåndtering.
186
Teknisk informasjon
Merknader
Om trådløse kommunikasjonsfunksjoner
Restriksjoner for trådløse enheter
Den trådløse radiosenderen og -mottakeren i dette produktet overholder
trådløs-reguleringer i salgslandet og er ikke for bruk i andre land (produkter kjøpt i EU
eller EFTA kan brukes hvor som helst innenfor EU og EFTA). Nikon påtar seg ikke
erstatningsansvar for bruk i andre land. Brukere som er usikre på det opprinnelige
salgslandet bør ta kontakt med deres lokale Nikon-servicesenter eller Nikonautoriserte servicerepresentant. Denne begrensningen gjelder kun trådløs operasjon
og ikke for annen bruk av produktet.
Sikkerhet
Selv om en av fordelene ved produktet er at det tillater andre å koble seg til det for
trådløs utveksling av data i produktets rekkevidde, kan det følgende forekomme hvis
sikkerhetsinnstillingene ikke er aktivert:
• Datatyveri: Ondsinnede tredjeparter kan fange opp trådløse sendinger for å stjele
bruker-ID-er, passord og annen personlig informasjon.
• Uautorisert tilgang: Uautoriserte brukere kan få tilgang til nettverket og endre data
eller utføre andre ondsinnede handlinger. Merk at utformingen av trådløse nettverk
kan gi uautorisert tilgang for målrettede angrep, selv når sikkerhetsinnstillinger er
aktivert. Nikon kan ikke kan holdes ansvarlig for lekkasje av data eller informasjon
som kan oppstå ved dataoverføring.
• Ikke koble til nettverk som du ikke har tillatelse til å bruke, selv om de vises på
smarttelefonen eller nettbrettet ditt. Dette kan anses som uautorisert tilgang. Koble
kun til nettverk som du har tillatelse til å bruke.
Administrering av personlig informasjon og ansvarsfraskrivelse
• Brukerinformasjon registrert og konfigurert på produktet, inkludert innstillinger for
trådløst lokalt nettverk-tilkobling og annen personlig informasjon, er utsatt for
endring og tap som følge av driftsfeil, statisk elektrisitet, uhell, feilfunksjon,
reparasjon eller annen håndtering. Du må alltid oppbevare egne kopier av viktig
informasjon. Nikon er ikke ansvarlig for eventuelle direkte eller indirekte skader eller
tapte inntekter som følge av endring eller tap av innhold som ikke skyldes Nikon.
• Før du kasserer dette produktet eller overfører eierskapet til en annen person, bør
du utføre Nullstill alle i oppsettmenyen (A113) for å slette all brukerinformasjon
som er registrert og konfigurert med produktet, samt innstillinger for trådløst lokalt
nettverk (LAN) og annen personlig informasjon.
• Nikon er ikke ansvarlig for skader som forårsakes av uautorisert bruk av dette
produktet av tredjeparter hvis produktet blir stjålet eller kommer bort.
187
Teknisk informasjon
Om trådløse kommunikasjonsfunksjoner
Forholdsregler ved eksport eller transport av dette produktet i utlandet
Dette produktet er regulert av United States Export Administration Regulations (EAR;
USAs administrasjonsforskrifter for eksport). Tillatelse fra USAs myndigheter er ikke
påkrevd for eksport til andre land enn de følgende, som i skrivende stund er underlagt
embargo eller spesielle kontroller: Cuba, Iran, Nord-Korea, Sudan og Syria (listen kan
bli endret).
Melding til forbrukere i Europa
Samsvarserklæring (Europa)
Nikon Corporation erklærer herved at radioutstyret av type COOLPIX P1000 er i
samsvar med direktiv 2014/53/EU.
Den fullstendige teksten til EU-samsvarserklæringen er tilgjengelig på følgende
internettadresse:
http://imaging.nikon.com/support/pdf/DoC_P1000.pdf.
• Bruksfrekvens:
- Wi-Fi: 2412–2462 MHz (1-11 kanaler)
- Bluetooth: 2402–2480 MHz
- Bluetooth lav energi: 2402–2480 MHz
• Maksimal utgangseffekt: 9,2 dBm (EIRP)
188
Teknisk informasjon
Om trådløse kommunikasjonsfunksjoner
Stell av produktet
Følg forholdsreglene nedenfor i tillegg til advarslene i "For din sikkerhet" (Avi-ix) ved
bruk eller oppbevaring av enheten.
Kameraet
Ikke utsett kameraet for store påkjenninger
Funksjonsfeil kan oppstå hvis kameraet utsettes for harde støt eller vibrasjoner. I tillegg må
du aldri ta på eller bruke makt på objektivet eller objektivdekselet.
Hold produktet tørt
Enheten blir skadet hvis den senkes i vann eller utsettes for høy fuktighet.
Unngå brå temperaturendringer
Brå temperaturendringer, så som når man går inn i eller ut av en oppvarmet bygning. på en
kald dag kan forårsake kondensering inni enheten. Den enkleste måten å unngå kondens på
er å legge kameraet i en tett veske eller plastpose før det utsettes for brå
temperaturendringer.
Hold kameraet unna sterke magnetfelter
Ikke bruk eller oppbevar kameraet i nærheten av utstyr som genererer sterk
elektromagnetisk stråling eller magnetfelter. Hvis du gjør dette, kan det føre til tap av data
eller feil på kameraet.
Ikke rett objektivet mot solen
Unngå å rette objektivet mot solen eller andre sterke lyskilder når du tar bilder eller
oppbevarer kameraet uten objektivdeksel. Sterke lyskilder som sollys, konsentreres gjennom
linsen. Det kan føre til deformering av de indre delene av linsen eller misfarging eller
innbrenning på bildesensoren. Kameraet kan bli skadet, selv om objektivet peker mot solen
bare i noen sekunder, spesielt når objektivet er i en teleobjektivposisjon.
Kameraet vil muligens ikke kunne utføre eksponeringskontroll hvis de innvendige delene av
objektivet er deformert.
Ujevnhet kan vises i bilder når misfarging eller innbrenning skjer på bildesensoren.
Når du ikke bruker kameraet, anbefales det at du fester objektivdekselet.
189
Teknisk informasjon
Stell av produktet
Slå produktet av før du fjerner eller kobler fra strømkilden eller
minnekortet
Ikke ta ut batteriet mens produktet er på, eller mens du tar eller sletter bilder. Hvis strømmen
til kameraet brytes av i disse tilfellene, kan det hende at du mister data eller skader
minnekortet eller interne kretser.
Om skjermen
• Skjermer (inkludert elektroniske søkere) er konstruert med ekstremt høy nøyaktighet, der
minst 99,99 % av pikslene fungerer og mindre enn 0,01 % av pikslene mangler eller er
defekte. Følgelig kan disse skjermene inneholde piksler som alltid lyser (hvitt, rødt, blått
eller grønt), eller som alltid er av (svart). Dette er ikke en feil og påvirker heller ikke bilder
som tas med dette utstyret.
• Bildene på skjermen kan være vanskelige å se i sterkt lys.
• Ikke utsett skjermen for trykk, da dette kan føre til skade eller feil. Hvis skjermen knuses, er
det viktig at du unngår å få flytende krystaller fra skjermen på huden eller i øynene eller
munnen. Pass også på at du ikke skjærer deg på knust glass.
Batteriet
Forholdsregler for bruk
• Merk at batteriet kan bli varmt etter bruk.
• Ikke bruk batteriet i temperaturer under 0 °C eller over 40 °C. Dette kan føre til skader eller
feil.
• Hvis du merker noe unormalt ved batteriet, for eksempel kraftig varme, røyk eller uvanlig
lukt, må du straks slutte å bruke kameraet og kontakte forhandleren eller en Nikonautorisert servicerepresentant.
• Etter at du har tatt batteriet ut av kameraet eller den ekstra batteriladeren, putter du
batteriet i en plastpose eller lignende for å isolere det.
Lade batteriet
Kontroller batterinivået før du bruker kameraet, og bytt ut eller lad opp batteriet om
nødvendig.
• Lad batteriet innendørs ved en romtemperatur mellom 5 °C og 35 °C før bruk.
• En høy batteritemperatur kan føre til at batteriet ikke lades ordentlig eller fullstendig, og
kan også redusere batteriets ytelse. Vær oppmerksom på at batteriet kan bli svært varmt
etter bruk. Vent til batteriet har kjølt seg ned før du lader det.
Når du lader batteriet som er satt inn i dette kameraet, ved hjelp av nettadapteren for
lading eller en datamaskin, lades ikke batteriet ved batteritemperaturer under 0 °C eller
over 50 °C.
• Ikke fortsett å lade batteriet når det er fullt oppladet, siden dette reduserer batteriets
ytelse.
• Batteritemperaturen kan stige under lading. Dette er ikke en feil.
190
Teknisk informasjon
Stell av produktet
Ha med seg reservebatterier
Det er lurt å ha med seg fullt oppladede reservebatterier når du skal ta bilder under viktige
hendelser.
Bruke batteriet når det er kaldt
Batterikapasiteten har en tendens til å svekkes i kulde. Hvis et utladet batteri brukes ved en
lav temperatur, kan det hende at kameraet ikke slår seg på. Ha reservebatterier på et varmt
sted, og bytt om nødvendig mellom batteriene. Kalde batterier gjenvinner vanligvis noe av
sin styrke når de varmes opp.
Batteripoler
Smuss på batteripolene kan gjøre at kameraet ikke fungerer. Skulle batteripolene bli skitne,
tørker du av dem med en ren, tørr klut før bruk.
Lade et utladet batteri
Hvis kameraet slås på eller av mens et utladet batteri er satt inn i kameraet, kan føre til at
batteriets levetid reduseres. Lad opp det utladede batteriet før bruk.
Oppbevaring av batteriet
• Ta alltid batteriet ut av kameraet eller den ekstra batteriladeren når det ikke er i bruk.
Batteriet trekker ørsmå mengder strøm når det er i kameraet, også når du ikke bruker det.
Dette kan føre til overdreven tapping av batteriet og fullstendig funksjonstap.
• Lad opp batteriet på nytt minst én gang hvert halvår, og la det gå helt tomt før du setter
det til oppbevaring igjen.
• Legg batteriet i en plastpose eller lignende for å isolere det, og oppbevar det på et kjølig
sted. Batteriet må oppbevares på et tørt sted med en romtemperatur mellom 15 °C og
25 °C. Ikke oppbevar batteriet på steder med svært høye eller lave temperaturer.
Batteriets levetid
En markert reduksjon av tiden et fulladet batteri holder på ladningen ved bruk i
romtemperatur, indikerer at batteriet bør skiftes ut. Kjøp et nytt batteri.
Resirkulere brukte batterier
Oppladbare batterier skal resirkuleres i henhold til lokale forskrifter og sørg for at du først
isolerer batteripolene med teip.
191
Teknisk informasjon
Stell av produktet
Nettadapter for lading
• Nettadapteren for lading EH-73P må kun brukes med kompatible enheter. Ikke bruk den
med andre enhetsmerker eller -modeller.
• Den eneste USB-kabelen som skal brukes, er UC-E21. Bruk av andre USB-kabler enn UC-E21
kan føre til overoppheting, brann eller elektrisk støt.
• Du må ikke under noen omstendighet bruke en nettadapter av et annet merke eller en
annen modell enn nettadapteren for lading EH-73P, og ikke bruk en alminnelig
tilgjengelig USB-nettadapter eller en batterilader for mobiltelefon. Hvis du ikke overholder
denne forholdsregelen, kan det føre til overoppheting eller skade på kameraet.
• EH-73P er kompatibel med en elektrisk spenning på 100–240 V, 50/60 Hz. Ved bruk i andre
land kan du bruke en vanlig universaladapter etter behov. Kontakt et reisebyrå for å få mer
informasjon om universaladaptere.
Minnekort
Forholdsregler for bruk
• Bruk kun sikre digitale minnekort (A222).
• Følg forholdsreglene som er oppført i dokumentasjonen som følger med minnekortet.
• Når bryteren for skrivebeskyttelse på
minnekortet står i "låst"-posisjonen, kan ikke
bilder tas eller slettes, og kortet kan ikke
formateres.
Bryter for skrivebeskyttelse
• Ikke sett etiketter eller klistremerker på
minnekort.
192
Teknisk informasjon
Stell av produktet
Formatering
• Ikke formater minnekortet ved hjelp av en datamaskin.
• Første gang du setter et minnekort som har blitt brukt i en annen enhet, inn i dette
kameraet, må du formatere minnekortet med dette kameraet. Vi anbefaler formatering av
nye minnekort med dette kameraet før du bruker dem med dette kameraet.
• Merk at formatering av et minnekort sletter permanent alle bildene og andre
data på minnekortet. Før du formaterer minnekortet, må du passe på å ta kopier av
eventuelle bilder du ønsker å beholde.
• Hvis meldingen Kortet er ikke formatert. Formater kort? vises på skjermen når du slår
på kameraet, må du formatere minnekortet før du bruker det. Hvis minnekortet
inneholder data som du ikke ønsker å slette, velger du Nei. Kopier dataene til en
datamaskin eller en annen enhet. Hvis du vil formatere minnekortet, velger du Ja. En
bekreftelsesdialogboks vises. Trykk på k-knappen for å starte formateringen.
• Ikke gjør noe av følgende under formatering, mens data skrives til eller slettes fra
minnekortet, eller mens data overføres til en datamaskin. Hvis du ikke overholder denne
forholdsregelen, kan det føre til tap av data eller skade på kameraet eller minnekortet:
- Åpne dekselet til batterikammeret/minnekortsporet for å ta ut eller sette inn batteriet
eller minnekortet.
- Slå av kameraet.
- Koble fra nettadapteren.
193
Teknisk informasjon
Stell av produktet
Rengjøring og oppbevaring
Rengjøring
Ikke bruk alkohol, tynner eller andre flyktige kjemikalier.
Objektiv/
søker
Unngå å ta på glassdelene med fingrene. Bruk en blåsebørste (vanligvis en
liten enhet med et gummikolbe i én ende som pumpes for å få luft til å
komme ut av den andre enden) av den typen som selges i fotobutikker, til å
fjerne støv eller lo. Fingeravtrykk og andre flekker du ikke kan fjerne med en
blåsebørste, fjerner du ved å tørke av objektivet med en myk klut. Gni
forsiktig i en spiralbevegelse fra midten av objektivet og utover mot kantene.
Hvis objektivet ikke blir rent, tørker du av det med en klut som er lett fuktet
med et objektivrengjøringsmiddel.
Skjerm
Fjern støv eller lo ved hjelp av en blåsebørste. Fingeravtrykk og andre flekker
kan fjernes ved å tørke skjermen forsiktig med en myk, tørr klut. Pass på at du
ikke gnir for hardt.
Fjern støv, rusk og sand med en blåsebørste, og gni deretter forsiktig med en
myk, tørr klut. Når du har brukt kameraet på stranden eller i andre sandete
eller støvete omgivelser, tørker du av sand, støv eller salt med en tørr klut lett
Kamerahus
fuktet med ferskvann, og deretter tørker du godt av kameraet. Merk at
fremmedlegemer inni kameraet kan forårsake skader som ikke
dekkes av garantien.
Oppbevaring
Ta ut batteriet hvis kameraet ikke skal brukes over lengre tid. For å unngå mugg bør
du ta kameraet ut av oppbevaring minst én gang i måneden.
Slå på kameraet, og utløs lukkeren noen ganger før du legger det bort igjen. Ikke
oppbevar kameraet på noen av følgende steder:
• steder som er dårlig ventilert eller utsatt for over 60 % luftfuktighet
• Utsatt for temperaturer over 50 °C eller under –10 °C
• nær elektriske apparater som genererer sterke elektromagnetiske felter, for
eksempel fjernsynsapparater eller radioer
For oppbevaring av batteriet, følg forholdsreglene i "Batteriet" (A190) i "Stell av
produktet" (A189).
194
Teknisk informasjon
Rengjøring og oppbevaring
Feilmeldinger
Se tabellen nedenfor hvis det vises en feilmelding.
På skjermen
Batteriet er for varmt.
Kameraet skrus av.
A
Årsak/løsning
Kameraet slår seg av automatisk. Vent til kamera- eller
batteritemperaturen har gått ned før du fortsetter å
bruke.
–
Minnekortet er
skrivebeskyttet.
Bryteren for skrivebeskyttelse er i låst stilling.
Skyv bryteren for skrivebeskyttelse til skrivestilling.
16, 192
Dette kortet kan ikke
brukes.
Det oppstod en feil under kommunikasjon med
minnekortet.
• Bruk et godkjent minnekort.
• Kontroller at tilkoblingspunktene er rene.
• Sjekk at minnekortet er riktig satt inn.
16, 222
Minnekortet er ikke formatert for bruk i kameraet.
Formatering sletter alle dataene som er lagret på
minnekortet.
Hvis du trenger å beholde kopier av eventuelle bilder,
må du passe på at du velger Nei og lagrer kopiene på
en datamaskin eller et annet medium før du formaterer
minnekortet. Velg Ja og trykk på k-knappen for å
formatere minnekortet.
16, 193
Kameraet slås av for å
unngå
overoppheting.
Dette kortet kan ikke
leses.
Kortet er ikke
formatert. Formater
kort?
Ikke nok minne.
Slett bilder eller sett inn et nytt minnekort.
16, 28
Det oppstod en feil under lagring av bildet.
Sett inn et nytt minnekort, eller formater minnekortet.
16, 176
Kameraet har ikke flere filnumre.
Sett inn et nytt minnekort, eller formater minnekortet.
16, 176
Bildet kan ikke
endres.
Kontroller at det er mulig å redigere bildene.
83, 204
Kan ikke ta opp film.
Det oppstod en tidsavbruddsfeil mens filmen ble lagret
på minnekortet.
Bruk et minnekort med høyere skrivehastighet.
222
Kan ikke tilbakestille
filnummerering.
Filnummerering kan ikke tilbakestilles fordi
sekvensnummeret til en mappe har nådd den øvre
grensen.
Sett inn et nytt minnekort, eller formater minnekortet.
16, 176
Bildet kan ikke lagres.
195
Teknisk informasjon
Feilmeldinger
På skjermen
A
Årsak/løsning
Sett
Når Ukomprimert HDMI er stilt inn til På og kameraet
fokusfunksjonsvelgeren er koblet til en HDMI-kompatibel enhet, sett
til MF.
fokusfunksjonsvelgeren til r.
5, 177
Kortet inneholder
ingen bilder.
Sett inn et minnekort som inneholder bilder.
16
Filen inneholder ikke
bildedata.
Fila ble ikke opprettet eller redigert med dette
kameraet.
Fila kan ikke vises på dette kameraet.
Vis fila ved hjelp av en datamaskin eller enheten som
ble brukt til å opprette eller redigere denne fila.
–
Alle bilder er skjulte.
• Det er ingen bilder tilgjengelig for
lysbildefremvisning osv.
• Det er ingen bilder som kan vises på
bildevalgskjermen for sletting.
–
Dette bildet kan ikke
slettes.
Bildet er beskyttet.
Deaktiver beskyttelsen.
159
Hev blitsen.
• Når motivprogrammet er Automatisk motivvalg,
kan du ta bilde selv om den innebygde blitsen er
senket, men blitsen vil ikke avfyres.
• Når motivprogrammet er Nattportrett eller Motlys
med HDR satt til Av, må du heve den innebygde
blitsen for å ta bilde.
Slå kameraet av og
deretter på igjen.
En linsefeil oppsto. Ikke bruk makt på objektivet. Slå
kameraet av og deretter på igjen for å returnere
objektivet til normal operasjon. Kontakt forhandleren
eller en Nikon-autorisert servicerepresentant hvis feilen
vedvarer etter at kameraet er skrudd av og på.
198
Feil med
blitsinnstilling
En blitsfunksjoner som ikke kan brukes med kameraet
er innstilt. Endre blitsinnstillingene.
210
Kommunikasjonsfeil
Det oppstod en feil under kommunikasjon med
skriveren.
Slå av kameraet og koble til USB-kabelen igjen.
105
Systemfeil
Det oppstod en feil i kameraets interne kretser.
Slå av kameraet, ta ut og sett inn igjen batteriet, og slå
198
kameraet på igjen. Kontakt forhandleren eller en Nikonautorisert servicerepresentant hvis feilen vedvarer.
196
Teknisk informasjon
Feilmeldinger
34
35, 37
På skjermen
A
Årsak/løsning
Utskriftsfeil:
kontroller
skriverstatus.
Etter at problemet er løst, velger du Fortsett og trykker
på k-knappen for å fortsette utskriften.*
–
Skriverfeil: sjekk
papiret.
Legg i spesifisert papirstørrelse, velg Fortsett, og trykk
på k-knappen for å fortsette utskriften.*
–
Skriverfeil:
papirstopp.
Fjern papiret som sitter fast, velg Fortsett, og trykk på
k-knappen for å fortsette utskriften.*
–
Skriverfeil: tomt for
papir.
Legg i spesifisert papirstørrelse, velg Fortsett, og trykk
på k-knappen for å fortsette utskriften.*
–
Skriverfeil: sjekk
blekk.
Det er problemer med blekket i skriveren.
Kontroller blekket, velg Fortsett, og trykk på kknappen for å fortsette utskriften.*
–
Skriverfeil: tomt for
blekk.
Skift blekkpatronen, velg Fortsett, og trykk på kknappen for å fortsette utskriften.*
–
Skriverfeil: korrupt fil.
Det er et problem med bildefilen som skal skrives ut.
Velg Avbryt, og trykk på k-knappen for å avbryte
utskriften.
–
Ukomprimert HDMI
er aktivert. Velg
"Manuell film"modus.
Når Ukomprimert HDMI er stilt inn til På og kameraet
er koblet til en HDMI-kompatibel enhet, drei
funksjonsvelgeren til Manuell film.
94
* Se i dokumentasjonen som fulgte med skriveren, for mer veiledning og informasjon.
197
Teknisk informasjon
Feilmeldinger
Feilsøking
Hvis ikke kameraet fungerer som forventet, kan du sjekke i listen over vanlige
problemer nedenfor før du kontakter forhandleren eller en Nikon-autorisert
servicerepresentant.
Problemer med strømforsyning, skjerm, innstillinger
A
Problem
Årsak/løsning
Kameraet er på,
men reagerer
ikke.
• Vent på at opptaket skal ta slutt.
• Dersom problemet vedvarer, slå av kameraet.
Dersom kameraet ikke slår seg av, ta ut og sett inn batteriet eller
batteriene på nytt, eller, dersom du bruker en nettadapter, koble
fra og koble til nettadapteren på nytt.
Merk deg at selv om data som for øyeblikket tas opp vil mistes, vil
ikke data som allerede har blitt tatt opp påvirkes av at du tar ut
eller kobler fra strømkilden.
–
Kameraet kan
ikke slås på.
Batteriet er utladet.
16, 17,
190
24
Kameraet slår
seg uventet av
uten varsel.
• Kameraet slås automatisk av for å spare strøm (funksjon for
automatisk avstengning).
• Det kan hende at kameraet og batteriet ikke fungerer
ordentlig ved lave temperaturer.
• Innsiden av kameraet har blitt varm. La kameraet være
avslått helt til innsiden av kameraet har kjølt seg ned, og
prøv deretter å slå det på igjen.
19
22
24
Skjermen eller
søkeren er tom.
• Kameraet er av.
• Batteriet er utladet.
• Kameraet slås automatisk av for å spare strøm (funksjon for
automatisk avstengning).
• Du kan ikke slå på både skjermen og søkeren samtidig. Det
kan ta en stund å veksle mellom skjermen og søkeren.
• Kameraet er koblet til en TV eller datamaskin.
• Opptak med intervallutløser, opptak med Multieksp. Gjør
lysere-motivprogram (når Stjernespor er innstilt) eller
opptak av intervallfilm pågår, eller kameraet tar bilder med
en lang eksponeringstid ved hjelp av Bulb-innstillingen eller
Time-innstillingen.
Kameraet blir
varmt.
Kameraet kan bli varmt når det brukes over lengre tid som f.eks.
til filmopptak eller når det brukes i svært varme omgivelser.
Dette er ikke en feil.
198
Teknisk informasjon
Feilsøking
190
–
–
–
–
–
Problem
Batteriet som er
satt inn i
kameraet, kan
ikke lades.
A
Årsak/løsning
• Sjekk alle tilkoblinger.
• Når kameraet er tilkoblet en datamaskin, kan det være at det
ikke lader på grunn av en av årsakene beskrevet under.
- I oppsettsmenyen er Av valgt for Lad opp med PC.
17
113,
179
–
19
- Batteriladingen stopper hvis kameraet slås av.
- Batterilading er ikke mulig hvis kameraets visningsspråk,
dato og klokkeslett ikke er stilt inn, eller hvis datoen og
klokkeslettet ble nullstilt etter at kameraets klokkebatteri
ble utladet. Bruk nettadapteren for lading for å lade
batteriet.
- Batteriladingen kan stoppe når datamaskinen går inn i
–
beredskapsstilling.
- Avhengig av datamaskinens spesifikasjoner, innstillinger –
og status kan det være at det ikke er mulig å lade batteriet.
• Området omkring er altfor lyst.
- Gå til et mørkere område.
- Bruk søkeren.
• Juster skjermens lysstyrke.
26
Skjermen er
vanskelig å lese.
Søkeren er
vanskelig å se.
• Juster søkerens diopter.
• Juster skjermens lysstyrke.
26
167
O blinker på
skjermen.
• Hvis kameraklokken ikke er stilt inn, blinker O på
opptaksskjermen, og bilder og filmer som lagres før du stiller
inn klokken, får henholdsvis datoene "00/00/0000 00:00" og
"01/01/2018 00:00". Still inn riktig klokkeslett og dato for
Tidssone og dato i oppsettsmenyen.
• Kameraklokken er ikke like nøyaktig som vanlige
armbåndsur eller klokker. Sammenlign tiden på
kameraklokken med tiden på et mer nøyaktig ur med jevne
mellomrom, og still klokken på nytt ved behov.
10, 164
Dato og
klokkeslett for
opptaket er ikke
riktig.
167
Ingen
Opptaks- og bildeinformasjonen kan være skjult. Trykk på
informasjonsvisning
s-knappen til informasjon vises.
på skjermen.
8
Datostempel
er ikke
tilgjengelig.
Tidssone og dato har ikke blitt stilt inn i oppsettsmenyen.
113,
164
Datoen blir ikke
stemplet på
bildene selv om
Datostempel
er aktivert.
• Gjeldende opptaksfunksjon støtter ikke Datostempel.
• En funksjon som begrenser Datostempel-funksjonen, er
aktivert.
• Datoen kan ikke stemples på filmer.
199
Teknisk informasjon
Feilsøking
31, 170
75
–
Problem
A
Årsak/løsning
Skjermbilde for
innstilling av
tidssone og
dato vises når
kameraet slås
på.
Klokkebatteriet er utladet, og alle innstillinger ble
gjenopprettet til standardverdier. Still inn kameraets
innstillinger på nytt.
• Det interne klokkebatteriet brukes til å drive kameraklokken
og å sikre at lagrede innstillinger bevares. Klokkebatteriet tar
cirka 10 timer å lade når du setter batteriet inni kameraet
eller kobler nettadapteren (tilgjengelig separat) til kameraet,
Kamerainnstillingene
og klokkebatteriet virker i flere dager selv etter at batteriet er
ble nullstilt.
fjernet.
–
Selv om det opprettes en ny mappe på minnekortet ved å
tilbakestille filnummerering, osv., er det ikke mulig å
Tilbakestill
tilbakestille hvis sekvensnummeret til et mappenavn (som ikke
filnummer.
vises på kameraet) når den øvre grensen ("999"). Bytt
kan ikke utføres. minnekortet eller formater minnekortet.
• Bryteren for skrivebeskyttelse er i låst stilling.
Skyv bryteren for skrivebeskyttelse til skrivestilling.
176,
183
Når Autofokus-modus er satt til Kontinuerlig AF eller mens
det er på visse opptaksfunksjoner, kan det hende kameraet
produserer en hørbar fokuseringslyd.
31,
143,
153
Kameraet lager
lyd.
Opptaksproblemer
Problem
Årsak/løsning
Kan ikke bytte til
Koble fra USB-kabelen.
opptaksfunksjon.
Kan ikke ta
bilder eller ta
opp filmer.
• Trykk på c-knappen, utløseren eller b (e)-knappen når
kameraet er i avspillingsmodus.
• Trykk på d-knappen når menyene vises.
• Når motivprogrammet er Nattportrett eller Motlys med
HDR satt til Av, hever du den innebygde blitsen.
• Den innebygde blitsen lades mens q blinker.
• Batteriet er utladet.
• Sett inn et minnekort med nok ledig plass.
200
Teknisk informasjon
Feilsøking
A
103
2, 27
114
25, 35,
37
55
17, 190
16
Årsak/løsning
A
• Motivet er for nært. Prøv å ta bilde med motivprogrammet
Automatisk motivvalg eller Nærbilde, eller
fokusfunksjonen kun kort hold/makro-nærbilde.
• Uriktig fokusfunksjoninnstilling. Kontroller eller endre
innstillingen.
• Det er vanskelig å fokusere på motivet.
• Still AF-hjelp i oppsettsmenyen til Auto.
31, 34,
36, 54,
62
61
Problem
Kameraet kan
ikke fokusere.
Fargestriper
vises på
skjermen under
fotografering.
• Motivet er ikke i fokusområdet når du trykker utløseren
halvveis ned.
• Fokusfunksjonsvelgeren er satt til r (manuell fokusering).
• Slå kameraet av og på.
• Kameraet kan bevege seg litt når det brukes, selv om det er
festet til et stativ, noe som kan forstyrre autofokus.
Fargestriper kan dukke opp når du tar bilde av motiver med
repeterende mønstre (som vinduspersienner); dette er ikke en
feil.
Fargestripene vises ikke på bilder eller filmer. Men når du
bruker Serie H: 120 bs eller HS 480/4×, kan fargestripene
kanskje sees i bildene og filmene.
• Bruk blitsen.
• Aktiver bildestabilisator.
Bildene er
uskarpe.
• Bruk et stativ til å stabilisere kameraet (bruk av
selvutløserinnstillingen n10s (10 sekunder) samtidig er
mer effektivt).
65
113,
172
24, 140
67
–
23
–
25, 55
154,
171
23, 58
Det oppstår lyse
flekker på bilder
som er tatt med
blits.
Lyset fra blitsen reflekteres fra partikler i luften. Senk den
innebygde blitsen.
25, 55
Blitsen virker
ikke.
• Den innebygde blitsen er senket.
• En opptaksfunksjon hvor blitsen ikke kan avfyres, er valgt.
• En funksjon som begrenser blitsen, er aktivert.
25
73
75
• Digital zoom er satt til Av i oppsettsmenyen.
113,
172
78, 172
Digital zoom
kan ikke brukes.
Bildestørrelse
er ikke
tilgjengelig.
• Digital zoom kan ikke brukes med visse opptaksfunksjoner
eller når du bruker enkelte innstillinger for andre funksjoner.
• En funksjon som begrenser Bildestørrelse-alternativet, er
aktivert.
• Når motivprogrammet er satt til Lettvint panorama, er
bildestørrelsen låst.
201
Teknisk informasjon
Feilsøking
75
41
Problem
Det kommer
ingen lyd når
lukkeren
utløses.
A
Årsak/løsning
Av er valgt for Lukkerlyd i Lydinnstillinger i
oppsettsmenyen. Det kommer ingen lyd for enkelte
opptaksfunksjoner og innstillinger, selv når På er valgt.
78,
113,
175
Av er valgt for AF-hjelp-alternativet i oppsettsmenyen. Det
AF-lampen lyser kan hende at AF-lampen ikke lyser, avhengig posisjonen på
ikke.
fokusområdet eller gjeldende motivprogram, selv når Auto er
valgt.
113,
172
Bilder virker
flekkete.
Objektivet er skittent. Rengjør objektivet.
194
Fargene er
unaturlige.
Hvitbalansen eller nyansen er ikke ordentlig justert.
37, 129
Lyse piksler
vises vilkårlig
spredt i bildet
("støy").
Motivet er mørkt, og lukkertiden er for lang, eller ISOfølsomheten er for høy. Støy kan reduseres ved å gjøre
følgende:
• bruke blitsen
• angi en lavere innstilling for ISO-følsomheten
25, 55
137
Lyser punkter
vises i bilde.
Når det tas bilder med lang lukkertid i
multieksponeringsmodus, kan støy (lyse punkter) vises i
lagrede bilder.
–
• Blitsvinduet er blokkert.
Bildene er for
• Motivet er utenfor blitsens rekkevidde.
mørke
• Juster eksponeringskompensasjonen.
(undereksponert). • Øk ISO-følsomheten.
• Motivet er i motlys. Bruk blitsen eller Motlys motivprogram.
22
219
69
137
25, 37
Bildene er for
lyse
Juster eksponeringskompensasjonen.
(overeksponert).
69
Hudtoner er
ikke gjort
mykere.
• Under enkelte opptaksforhold kan det hende at
ansiktshudtoner ikke blir gjort mykere.
• For bilder som inneholder fire ansikter eller mer, prøv å bruke
Mykere hudtoner i avspillingsmenyen.
202
Teknisk informasjon
Feilsøking
65
85, 113
Problem
Det tar tid å
lagre bilder.
A
Årsak/løsning
Det kan ta lengre tid å lagre bilder i følgende situasjoner:
• når støyreduksjonsfunksjonen er på
• når blitsfunksjonen er satt til V (auto med reduksjon av
rød øyerefleks/reduksjon av rød øyerefleks)
• når du tar bilder med følgende motivprogrammer.
- Støyreduksjonsserie i Landskap eller Nærbilde
- Håndholdt i Nattlandskap
- HDR er stilt inn til På i Motlys
- Lettvint panorama
• Når du bruker Bulb- eller Time-innstillingen til å ta bilder
med en lang eksponeringstid.
• Kontinuerlig i opptaksmenyen er satt til Serie H: 120 bs
eller Serie H: 60 bs
• når du bruker smilutløser under opptak
• når du bruker Aktiv D-Lighting under opptak
• når du bruker multieksponering under opptak
• Når Bildekvalitet er stilt inn til RAW, RAW + Fine eller RAW
+ Normal
• Når du tar stillbilder under opptak av en film med
Filmalternativer stilt inn til 2160/30p eller 2160/25p
–
56
34, 36
36
37
41
50
113,
133
60
144
145
121
93
Et ringformet
belte eller en
regnbuefarget
stripe vises på
skjermen eller
bildet.
Når du tar bilder i motlys, eller når det er en veldig sterk lyskilde
(f.eks. sollys) i bildefeltet, kan det oppstå et ringformet belte
eller en regnbuefarget stripe (skyggebilder).
Endre posisjonen til lyskilden, eller komponer bildet slik at
lyskilden ikke kommer inn i bildefeltet, og prøv på nytt.
–
Kan ikke velge
innstilling/Valgt
innstilling er
deaktivert.
• Visse menyelementer er utilgjengelige avhengig av
opptaksfunksjonen. Menyelementer som ikke kan velges,
vises i grått.
• En funksjon som begrenser den valgte funksjonen, er
aktivert.
–
Avspillingsproblemer
Problem
Filen kan ikke
spilles av.
203
Teknisk informasjon
Feilsøking
A
Årsak/løsning
• Det kan hende at dette kameraet ikke kan spille av bilder
som er lagret av et digitalkamera av et annet merke eller en
annen modell.
• Kameraet kan ikke avspille RAW-bilder eller filmer lagret med
en annen modell eller annet merke digitalkamera.
• Det kan hende at dette kameraet ikke kan spille av data som
er redigert på en datamaskin.
• Filer kan ikke avspilles under opptak med intervallutløser.
–
–
–
133
Problem
A
Årsak/løsning
Kan ikke zoome
inn på bildet.
• Avspillingszoom kan ikke brukes for filmer.
• Det kan hende at dette kameraet ikke kan zoome inn på bilder som
er tatt med et digitalkamera av et annet merke eller en annen modell. –
• Ved innzooming i små bilder vil forstørrelsesgraden som vises på
skjermen, kunne avvike fra den reelle forstørrelsesgraden for bildet.
Kan ikke
redigere bilde.
• Enkelte bilder kan ikke redigeres. Det kan hende at bilder som
allerede er redigert, ikke kan redigeres igjen.
• Det er ikke nok ledig plass på minnekortet.
• Dette kameraet kan ikke redigere bilder tatt med andre kameraer.
• Redigeringsfunksjoner som brukes til bilder, er ikke tilgjengelige for
filmer.
43, 83,
122
–
–
–
Kan ikke rotere
bildet.
Dette kameraet kan ikke rotere bilder tatt med et digitalkamera av et
annet merke eller en annen modell.
–
Problemer med ekstern enhet
Problem
204
Teknisk informasjon
Feilsøking
A
Årsak/løsning
• Når du etablerer en trådløs nettverkstilkobling for første
gang, følg paringsinstruksjonene i den inkluderte
"SnapBridge Tilkoblingsveiledning" og koble til.
• Utfør de følgende operasjonene, når en trådløs
nettverkstilkobling er opprettet.
- Slå kameraet av og på.
- Start SnapBridge-appen på nytt.
- Avbryt tilkoblingen og opprett en tilkobling på nytt.
• Sjekk Nettverksmeny-innstillingene på kameraet.
- Still inn Flymodus til Av.
- Still inn Bluetooth M Tilkobling til Aktiver.
Kan ikke etablere • Hvis kameraet er paret med to eller flere smartenheter, velg
en trådløs
smartenheten som du vil koble til i Nettverksmeny M
nettverkstilkobling
Bluetooth M Parede enheter på kameraet. Hvis to eller
med en
flere kameraer er registrert i SnapBridge-appen, må du bytte
smartenhet.1
tilkoblingen på appen.
• Bruk et fullt oppladet batteri så kameraet ikke slår seg av
uventet.
• Sett inn et minnekort med nok ledig plass i kameraet.
• Koble fra HDMI-kabelen eller USB-kabelen.
• Aktiver Bluetooth, Wi-Fi og stedsdatafunksjonene på
smartenheten.
• I A-fanen til SnapBridge-appen M Auto link options
(Automatisk link-alternativer) M skrur på Auto link
(Automatisk link). Hvis det er deaktivert, kan Download
pictures (Last ned bilder) og Remote photography (Ekstern
fotografering) brukes, men bilder kan ikke lastes ned automatisk.
–
–
161
162
–
16
103
–
–
Problem
Kan ikke utføre
ekstern
fotografering fra
• Du kan ikke utføre ekstern fotografering uten et minnekort
en smartenhet
satt inn i kameraet. Sett inn minnekortet.
som har en trådløs
• Du kan kanskje ikke utføre ekstern fotografering mens
nettverkstilkobling
kameraet betjenes.
etablert med
SnapBridgeappen.1
Kan ikke laste
opp stillbilder i
original størrelse
ved bruk av
SnapBridgeappen.1
161
–
–
162
157,
161
16
–
16
–
For Send under bildetaking og Merk for opplasting i
kameraet kan bildestørrelsen som lastes opp, begrenses til 2
–
megapiksler. Bruk Download pictures (Last ned bilder) i
SnapBridge-appen for å laste opp stillbilder i original størrelse.
Kommunikasjonskvaliteten er dårlig
eller hastigheten på
bildefilopplastingen
Forsøk å endre kanal på kameraet i Nettverksmeny M Wi-Fi
er ekstremt langsom
M Type Wi-Fi-tilkobling.
når du bruker trådløs
nettverkstilkobling
med SnapBridgeappen.1
205
Teknisk informasjon
Feilsøking
A
Årsak/løsning
• Utfør operasjonene beskrevet under når du laster opp
automatisk.
- På kameraet, still inn Nettverksmeny M Send under
bildetaking M Stillbilder til Ja.
- I A-fanen til SnapBridge-appen M Auto link options
(Automatisk link-alternativer M skrur på Auto link
(Automatisk link).
Kan ikke laste opp
- I A-fanen til SnapBridge-appen M Auto link options
bilder til en
(Automatisk link-alternativer) M skrur på Auto
download (Automatisk nedlastning).
smartenhet som
- Hvis Nettverksmeny M Bluetooth M Send mens av
har en trådløs
på kameraet er stilt inn til Av, slå på kameraet eller still inn
nettverkstilkobling
til På.
etablert med
• Når det er et stort antall bilder å laste opp under BluetoothSnapBridge1
kommunikasjon, kan kommunikasjon koble fra under
appen.
opplasting av bildene. Hvis du slår av kameraet og deretter
på igjen, kobles kameraet til smartenheten, og
bildefilopplastingen gjenopptas i Send under bildetaking
eller Merk for opplasting.
• Sett inn et minnekort i kameraet.
• Du kan kanskje ikke laste opp bilder eller opplastningen kan
avbrytes mens kameraet betjenes.
162
Årsak/løsning
Kameraet
reagerer ikke
når du bruker
fjernkontrollen
ML-L7.2
• Kameraet er ikke koblet til fjernkontrollen ML-L7
(tilgjengelig separat). Trykk på strømforsyningsknappen på
fjernkontrollen for å etablere koblingen. Utfører paring
igjen, hvis Z-ikonet ikke vises på skjermbildet.
• Fjernkontrollen kan bare brukes til opptaksoperasjoner.
• w1 (Funksjon 1) / w2 (Funksjon 2)-knappene på
fjernkontrollen kan ikke brukes med dette kameraet.
Kan ikke brukes
med
fjernkontrollen
ML-L7.2
Sjekk Nettverksmeny-innstillingene på kameraet.
• Velg Fjernkontroll i Velg tilkobling.
• Still inn Flymodus til Av.
• Still inn Bluetooth M Tilkobling til Aktiver.
161
Bilder som er
lagret på
kameraet vises
ikke på en
tilkoblet
smartenhet eller
datamaskin.
Hvis antall bilder lagret på minnekortet overskrider 10 000, er
det ikke sikkert at nye bilder som tas, vises på en tilkoblet
enhet.
• Reduser antall bilder som er lagret på minnekortet. Kopier
de nødvendige bildene til en datamaskin e.l.
–
Bildene vises
ikke på TV-en.
• En datamaskin eller skriver er koblet til kameraet.
• Minnekortet inneholder ingen bilder.
–
• Kameraet er av.
• Batteriet er utladet.
Nikon Transfer 2
starter ikke når • USB-kabelen er ikke riktig tilkoblet.
kameraet
kobles til en
• Kameraet gjenkjennes ikke av datamaskinen.
datamaskin.
• Datamaskinen er ikke stilt inn til å starte Nikon Transfer 2
automatisk. Du finner mer informasjon om Nikon Transfer 2
i hjelpen i ViewNX-i.
1
2
A
Problem
215
212
213
–
103,
179
103,
109
–
–
Med noen PictBridge-kompatible skrivere kan det være at
PictBridge-skjermen
PictBridge-oppstartsskjermen ikke vises, og at det ikke er mulig
vises ikke når
å skrive ut bilder når Auto er valgt for Lad opp med PC i
kameraet er koblet
oppsettsmenyen. Still Lad opp med PC på Av, og koble
til en skriver.
kameraet til skriveren igjen.
113,
179
Bildene som
skal skrives ut,
vises ikke.
Minnekortet inneholder ingen bilder.
–
Kan ikke velge
papirstørrelse
med kameraet.
Kameraet kan ikke brukes til å velge papirstørrelsen i følgende
situasjoner, selv ved utskrift fra en PictBridge-kompatibel
skriver. Bruk skriveren til å velge papirstørrelsen.
• Skriveren støtter ikke papirstørrelsene som er angitt av kameraet.
• Skriveren velger papirstørrelsen automatisk.
–
Se den inkluderte "SnapBridge Tilkoblingsveiledning" og SnapBridge online hjelp.
Se User’s Manual (Bruksanvisning) som følger med fjernkontrollen ML-L7 (tilgjengelig separat).
206
Teknisk informasjon
Feilsøking
Filnavn
Bilder og filmer får filnavn som følger.
Filnavn: DSCN0001.JPG
(1)
(2)
(3)
(1) Identifikator
Vises ikke på kameraskjermen.
• DSCN: Originale stillbilder, filmer, stillbilder opprettet med
filmredigeringsfunksjonen.
• SSCN: Små bildekopier
• RSCN: Beskårne kopier
• FSCN: Bilder som er opprettet av en annen
bilderedigeringsfunksjon enn beskjæring og lite bilde, filmer
opprettet av bilderedigeringsfunksjonen
(2) Filnummer
Tildelt i stigende rekkefølge fra "0001" til "9999".
• Det opprettes en ny mappe hver gang det tas en serie bilder ved
hjelp av opptak med intervallutløser, og bildene lagres i denne
mappen med filnumre som starter fra "0001".
(3) Filtype
Indikerer filformat.
• .JPG: JPEG stillbilder
• .NRW: RAW-stillbilder
• .MP4: Filmer
B
Notater
Når bilder er tatt med Bildekvalitet (A121)-innstillingen satt til RAW + Fine eller RAW +
Normal, så blir RAW- og JPEG-bildene som tas samtidig gitt samme identifikasjon og
filnummer. Begge bildene er lagret i samme mappe og regnes som én fil.
207
Teknisk informasjon
Filnavn
Ekstrautstyr
Batterilader
Batterilader MH-29
Oppladningstid er cirka 3 timer for et helt utladet batteri.
Nettadapter EH-5b/EH-5c og strømforsyning EP-5C
Når strømforsyningen er satt inn i kameraet og nettadapteren er
tilkoblet, kan kameraet strømføres fra en stikkontakt. Nettadapteren
og strømforsyningen er tilgjengelige separat.
(Slik fester du EP-5C)
Nettadapter
• Åpne dekselet til strømforsyningen (2) og sett inn
strømforsyningen med de positive og negative terminalene i riktig
retning (4).
• Før du lukker dekselet til batterikammeret/minnekortsporet, må du
sette strømforsyningen helt inn i sporet i batterikammeret (5).
Hvis deler av kabelen stikker ut av sporene, kan dekselet eller
kabelen bli skadet når dekselet lukkes.
• Sett inn DC-pluggen på nettadapteren i DC-pluggkontakten til
strømforsyningen.
Deksel til
tilbehørssko
Deksel til tilbehørssko BS-1
Beskytter tilbehørsskoen.
Blits
(ekstern blits)
Se "Blitser (eksterne blitser)" (A210) for informasjon om kompatible
blitser og hvordan du bruker dem.
Filter
77 mm påskrubart fargenøytralt filter 77NC (77 NC mm)
Beskytter linsen. Når du bruker den innebygde blitsen med filteret
festet, kan bildeomkretsen virke mørk.
208
Teknisk informasjon
Ekstrautstyr
Ekstern mikrofon
• Stereomikrofon ME-1 Ekstern
• Trådløs mikrofon
mikrofonkontakt
ME-W1
Koble lydkabelen
(inkludert med den
trådløse mikrofonen) til
hodetelefonkontakten
på mottakeren og den
eksterne
mikrofonkontakten på
kameraet. Se
dokumentasjonen som fulgte med ME-W1 for mer informasjon.
Fjernstyringskabel MC-DC2
Du kan bruke MC-DC2 til å frigjøre lukkeren når den er koblet til
terminalen for tilbehør.
Tilbehør for
fjernkontroll
Trådløs fjernkontroll WR-R10/WR-T10
Når WR-R10 (mottakeren) er koblet til terminalen for tilbehør, kan
kameraet kontrolleres trådløst med WR-T10 (senderen). Et sett som
inkluderer trådløs fjernkontroll WR-R10 (mottaker), trådløs
fjernkontroll WR-T10 (sender), og WR-adapter WR-A10 er også
tilgjengelig.
Trådløs fjernkontroll WR-1
WR-1 kan konfigureres som en sender eller mottaker. Når WR-1 er
koblet til terminalen for tilbehør for bruk som en mottaker, kan
kameraet kontrolleres trådløst med trådløs fjernkontroll WR-T10 eller
en annen WR-1 som fungerer som en sender.
Fjernkontroll ML-L7
Se "Fjernkontroll ML-L7" (A212) for informasjon om hvordan du
bruker den.
Tilgjengelighet kan variere etter land eller region.
Se våre nettsider eller brosjyrer for den nyeste informasjonen.
209
Teknisk informasjon
Ekstrautstyr
Blitser (eksterne blitser)
Følgende blitser kan brukes med kameraet. Standard i-TTL-blitsfunksjon er
tilgjengelig.
• SB-5000, SB-700, SB-500
Slik fester du blitsen
• Ikke hev den innebygde blitsen.
• Se dokumentasjonen som fulgte med blitsen
for mer informasjon om hvordan du fester og
løsner blitsen med en låsepinne og andre
detaljer.
• Forsøk på å feste et tilbehør som ikke støtter
dette kameraet kan skade kameraet og
tilbehøret.
B
Merknader om den innebygde blitsen
Den innebygde blitsen på dette kameraet kan ikke brukes når en blits er festet.
Ikke hev den innebygde blitsen når en blits er festet. Dette kan i så fall føre til kollisjon med
blitsen, som kan skade produktet.
B
Bruk kun Nikon-blitstilbehør
Bruk kun Nikon-blitser. Blitser fra andre produsenter (med spenninger over 250 V påført
kameraets X-synkrokontakt, eller som forårsaker kortslutning ved kontakten for
tilbehørsskoen), kan ikke bare forhindre normal betjening av kameraet, men også skade
kameraets eller blitsens elektronisk krets.
B
Merknader om bruk av blitser (eksterne blitser)
Hvis vignettering vises i det tatte bildet, prøv å øke avstanden mellom kameraet og motivet,
eller fjern solblenderen.
210
Teknisk informasjon
Blitser (eksterne blitser)
Funksjoner som kan brukes i kombinasjon med blitsen
SB-5000
SB-700
–
–
–
Standard i-TTL-blits
w
w
w
AA
Blits med automatisk
blenderåpning
w
–
–
A
Automatisk blits som ikke er
TTL
–
–
–
i-TTL-balansert utfyllingsblits
i-TTL
SB-500
M
Manuell blits
w
w
–
GN
Avstandsprioritert manuell
blitsstyring
w
w
–
RPT
Repeterende blits
w
–
–
w
w
w
Red. av rød øyerefleks
C
Merknader om i-TTL-blits
• Skjermens forhåndsblinker avfyres for å måle gjenspeilende lys fra et motiv for å justere
blitseffekten til blitsen.
- Standard i-TTL-blits: Blitsens effekt reguleres for å oppnå riktig eksponering i henhold til
hovedmotivets lysstyrke uten medregning av bakgrunnslyset. Denne innstillingen er
optimal for å ta bilder med vektleggelse på hovedmotivene.
• Ved opptak med i-TTL-blits, still inn blitzstyringen til blitsen til i-TTL før du tar bilder.
C
Merknader om blitser
• Dette kameraet støtter ikke overføring av informasjon om blitslysets fargetemperatur,
automatisk FP-høyhastighetssynkronisering, FV-lås, fokuseringslys for flerpunkts AF eller
den trådløse belysningsfunksjonen ved bruk av blitser.
• Når du bruker automatisk motorzoom med blitsene SB-5000 eller SB-700, settes
blitshodets posisjon automatisk avhengig av linsens brennvidde.
• Når du bruker en blits, kan bildeomkretsen virke mørk hvis zoomen er i
vidvinkelposisjonen. I så fall bruker du bredpanelet til SB-5000 eller SB-700.
• Når innstilt til STBY (standby), slås blitsen på og av samtidig som kameraet. Bekreft på
blitsen at klarsignalene for blitsen er på.
• Se dokumentasjonen som fulgte med blitsen for mer informasjon.
211
Teknisk informasjon
Blitser (eksterne blitser)
Fjernkontroll ML-L7
Du kan pare kameraet med fjernkontrollen ML-L7 (tilgjengelig separat) (A215) via
Bluetooth, og bruke den til å kontrollere kameraet. Funksjonene beskrevet i
"Fjernkontrollens deler og funksjoner (for P1000)" (A213) kan utføres ved
fotografering med dette kameraet.
• Kameraet kan kun pares med én fjernkontroll om gangen. Når kameraet er paret
med en annen fjernkontroll, lagres kun den nyeste paringsinformasjonen.
• Se User’s Manual (Bruksanvisning) som følger med fjernkontrollen ML-L7.
212
Teknisk informasjon
Fjernkontroll ML-L7
Fjernkontrollens deler og funksjoner (for P1000)
1
5
2
6
3
7
8
4
Deler
Funksjon
1
–-knapp/+-knapp
Zoomer ut når –-knappen trykkes og zoomer inn når
+-knappen trykkes, mens opptaksskjermen vises.
2
Filmopptaksknapp
Starter opptak av en film når knappen trykkes, og
stopper opptak når den trykkes igjen.
Multivelger
• Fungerer lik multivelgeren på kameraet, slik at du
kan konfigurere innstillinger på opptaksskjermen,
for eksempel blitsmodus (A55), selvutløser
(A58), fokusmodus (A62) og
eksponeringskompensasjon (A69). Med noen
opptaksmoduser og menyinnstillinger er det mulig
å justere effekten eller flytte fokusområdet (A140).
• Ved bruk av manuell fokusering kan fokuset justeres
med HI (A67).
4
Av/på-knapp
Trykk på knappen for å slå på fjernkontrollen og søke
etter en enhet som allerede har blitt paret. Trykk og
hold knappen (i minst 3 sekunder) for å søke etter en
ny paringsenhet. Trykk på knappen igjen for å slå av
fjernkontrollen.
5
Statuslampe
Indikerer fjernkontrollens status eller opptaksøktens
status, basert på lampens farge og oppførsel. Se
"Statuslampe på fjernkontrollen (for P1000)" (A214)
hvis du vil ha mer informasjon.
6
Utløser
Funksjoner som ligner utløseren på kameraet.
• Halvt trykk og trykk-og-hold er ikke tilgjengelige.
• Når du bruker selvutløseren, kan du trykke på
knappen under nedtellingen for å avbryte opptaket.
3
213
Teknisk informasjon
Fjernkontroll ML-L7
Deler
Funksjon
7
k (lagre valg)-knapp
Bruker det valgte elementet. Når du justerer manuell
fokusering, trykk på denne knappen for å stoppe
fokusering.
8
w1 (Funksjon 1)- / w2
(Funksjon 2)-knapper
Kan ikke brukes med dette kameraet.
Statuslampe på fjernkontrollen (for P1000)
Farge
Status
Beskrivelse
Grønn
Blinker omtrent hvert sekund
Fjernkontrollen søker etter en
enhet som allerede har blitt paret.
Grønn
Blinker raskt (omtrent 0,5 sekund)
Paring utføres.
Grønn
Blinker omtrent hvert 3. sekund
Tilkobling etablert mellom
fjernkontroll og kamera.
Oransje
Blinker én gang
Opptak av stillbilde starter.
Oransje
Blinker to ganger
Opptak av stillbilde avsluttes (f.eks.,
opptak med Time-innstillingen).
Rød
Blinker én gang
Filmopptak starter.
Rød
Blinker to ganger
Filmopptak avsluttes.
214
Teknisk informasjon
Fjernkontroll ML-L7
Pare kameraet og fjernkontroll
Før du bruker fjernkontrollen for første gang, må den pares med kameraet.
1
2
Trykk på d-knappen på kameraet.
3
Velg Velg tilkobling og trykk på
k-knappen.
Bruk multivelgeren J, bruk HI til å velge q-menyikonet, og
trykk på k-knappen.
Flymodus
Velg tilkobling
Koble til smartenhet
Tilkobling til fjernkontroll
Alt. for aut. sending
Wi-Fi
4
Velg Fjernkontroll og trykk på
k-knappen.
Velg tilkobling
Fjernkontroll
Smartenhet
5
Velg Tilkobling til fjernkontroll og
trykk på k-knappen.
• Paring er aktivert og kameraet venter på at
tilkoblingen skal opprettes.
Flymodus
Velg tilkobling
Koble til smartenhet
Tilkobling til fjernkontroll
Alt. for aut. sending
Wi-Fi
215
Teknisk informasjon
Fjernkontroll ML-L7
6
Trykk og hold (i minst tre sekunder) av/på-knappen på
fjernkontrollen.
• Paring starter for kameraet og fjernkontrollen. Mens prosessen utføres, blinker
statuslampen på fjernkontrollen omtrent hvert 0,5 sekund.
• Når paringen er ferdig, etableres en tilkobling
mellom kameraet og fjernkontrollen. I
opptaksmodus vises Z-ikonet på opptaksskjermen.
• Hvis en melding om feil med paring vises, utfør
prosedyren igjen fra trinn 5.
1/250
F5.6
25m 0s
1400
Bytte tilkoblingen til en smartenhet
• Bytt forbindelsen fra Fjernkontroll til Smartenhet i Velg tilkobling i kameraets
nettverksmeny (A161, 215).
• Når SnapBridge-appen er åpnet på smartenheten, og det er opprettet en
forbindelse mellom kameraet og smartenheten, vises s-ikonet på
opptaksskjermen.
• Se "SnapBridge Tilkoblingsveiledning" når du etablerer en trådløs
nettverkstilkobling med en smartenhet for første gang.
216
Teknisk informasjon
Fjernkontroll ML-L7
Spesifikasjoner
Nikon COOLPIX P1000 Digitalkamera
Type
Antall effektive piksler
Bildesensor
Objektiv
Brennvidde
f-tall
Konstruksjon
Forstørrelse med digital
zoom
Bildestabilisering
Autofokus (AF)
Fokusområde
Valg av fokusområde
Søker
Motivdekning
(opptaksmodus)
Motivdekning
(avspillingsmodus)
Digitalt kompaktkamera
16,0 millioner (bildebehandling kan redusere antall effektive
piksler)
1/2,3-tommers CMOS; ca. 16,79 millioner piksler totalt
NIKKOR-objektiv med 125× optisk zoom
4,3–539 mm (bildevinkelen tilsvarer 24–3000 mm objektiv på
35mm [135]-format)
f/2.8–8
17 elementer i 12 grupper (5 ED-linseelementer og 1 super
ED-linseelement)
Opptil 4× (bildevinkelen tilsvarer ca. 12000 mm objektiv på 35mm
[135]-format)
Opptil 3,6× ved opptak av filmer med 2160/30p (4K UHD) eller
2160/25p (4K UHD)
Objektivforskyvning (stillbilder)
Kombinasjon av objektivforskyvning og elektronisk VR (filmer)
Kontrastsøkende AF
• [W]: Ca. 30 cm –,
[T]: Ca. 7,0 m –
• Makro-nærbildemodus: Ca. 1 cm –(vidvinkelposisjon), ca.
7,0 m – (teleobjektivposisjon)
(Alle avstander er målt fra midten av objektivets overflate foran)
Målsøkende AF, ansiktsprioritet, manuelt (punktmåling),
manuelt (normalt), manuelt (bredt), følg motivet
Elektronisk søker, 1 cm (0,39-tommers), ca. 2359k-punkt OLED
med diopterjusteringsfunksjonen (-3 – +3 m-1)
Ca. 99 % horisontalt og vertikalt (sammenlignet med det
faktiske bildet)
Ca. 100 % horisontalt og vertikalt (sammenlignet med faktisk
bilde)
217
Teknisk informasjon
Spesifikasjoner
Skjerm
Motivdekning
(opptaksmodus)
Motivdekning
(avspillingsmodus)
Oppbevaring
Media
Filsystem
Filformater
8,1 cm (3,2-tommers), ca. 921k-punkt (RGB), bred
innsynsvinkel TFT LCD med antirefleksbelegg og 5-nivås
lysstyrkejustering, multivinkel TFT LCD
Ca. 99 % horisontalt og vertikalt (sammenlignet med det
faktiske bildet)
Ca. 100 % horisontalt og vertikalt (sammenlignet med faktisk
bilde)
SD-/SDHC-/SDXC-minnekort
DCF og Exif 2.31-ettergivende
Stillbilder: JPEG, RAW (NRW) (Nikon sitt eget format)
Filmer: MP4 (Video: H.264/MPEG-4 AVC, lyd: AAC stereo)
Bildestørrelse
Stillbilde
Film
ISO-følsomhet
(Standard
utmatingsfølsomhet)
16 M 4608 × 3456, 8 M 3264 × 2448, 4 M 2272 × 1704, 2 M
1600 × 1200, 16:9 12 M 4608 × 2592, 3:2 14 M 4608 × 3072,
1:1 12 M 3456 × 3456
2160/30p (4K UHD), 2160/25p (4K UHD), 1080/30p, 1080/25p,
1080/60p, 1080/50p, 720/30p, 720/25p, 720/60p, 720/50p, HS
480/4×, HS 720/2×, HS 1080/0,5×
• ISO 100*–1600
* Den laveste ISO-følsomheten i Manuell film-modus er ISO 125.
• ISO 3200, 6400 (tilgjengelig når j, k, l, m eller Manuell
film-modus brukes)
Eksponering
Lysmålingsmodus
Matrise, sentrumsdominert, punkt
Programautomatikk-eksponering med fleksiprogram,
lukkerprioritert automatikk, blenderprioritert automatikk,
Eksponeringskontroll
manuell, alternative eksponeringer,
eksponeringskompensasjon (–2,0 – +2,0 EV i trinn på 1/3 EV)
Lukker
Mekanisk og CMOS elektronisk lukker
• 1/4000 *–1 sek
• 1/4000 *–30 sek (når ISO-følsomhet er 100 i m-modus)
* I vidvinkelposisjoner, med størst f-tallinnstilling (minst
Hastighet
blenderåpning)
• Bulb- og Time-innstillingen (kan stilles inn når ISOfølsomhet er 100 i m-modus): opptil 60 sekunder
• 1/8000 –1/30 sek (ved opptak av filmer)
Korteste
blitssynkroniserte
Synkroniserer med alle lukkertider
lukkertid
Blenderåpning
Elektronisk kontrollert 7-bladers irisblender
Rekkevidde
10 trinn på 1/3 EV (W) (l, m-modus)
Selvutløser
Kan velge mellom 10 sek og 3 sek
218
Teknisk informasjon
Spesifikasjoner
Blits
Rekkevidde for
innebygd blits (ca.)
(ISO-følsomhet:
Auto)
Blitsstyring
Kompensasjon for
blitseksponering
Tilbehørssko
[B]: Ca. 0,3–12 m
Ca. 5,0–8,0 m (brennvidde tilsvarende et 2000 mm objektiv i
35mm [135] format)
• Når brennvidde er tilsvarende det til et 3000 mm objektiv i
35mm [135] format: Ca. 7,0–8,2 m (ISO-følsomhet: 3200),
ca. 7,0–11 m (ISO-følsomhet: 6400)
TTL autoblits med forhåndsblink
I trinn på 1/3 EV i området mellom –2 og +2 EV
ISO 518 sko med synkronisering og datakontakter og
sikkerhetslås
Grensesnitt
USB-kontakt
Mikro-USB kontakt (ikke bruk en annen USB-kabel enn den
medfølgende USB-kabelen UC-E21), høy hastighet USB
• Støtter Direct Print (PictBridge).
HDMIutgangskontakt
HDMI-mikrokontakt (type D)
Terminal for tilbehør
Ekstern
mikrofonkontakt
Wi-Fi (trådløst lokalt
nettverk)
Standarder
Bruksfrekvens
Maksimal
utgangseffekt
Verifisering
Bluetooth
Kommunikasjonsprotokoll
Bruksfrekvens
Kompatibel med følgende tilbehør (tilgjengelig separat):
• Fjernstyringskabel MC-DC2
• Trådløs fjernkontroll WR-R10/WR-1
Stereominipinnekontakt (3,5 mm diameter tilkoblingsstrøm
støttes)
IEEE 802.11b/g (standard trådløs LAN-protokoll)
2412–2462 MHz (1–11 kanaler)
9,2 dBm (EIRP)
Åpent system, WPA2-PSK
Bluetooth-spesifikasjon versjon 4.1
Bluetooth: 2402–2480 MHz
Bluetooth lav energi: 2402–2480 MHz
219
Teknisk informasjon
Spesifikasjoner
Strømkilder
Ladetid
Batteriets levetid1
Stillbilder
Filmopptak
(batteriets faktiske
levetid for opptak)2
Stativfeste
Mål (B × H × D)
Vekt
Driftsmiljø
Temperatur
Fuktighet
Ett oppladbart litium-ion batteri EN-EL20a (inkludert)
Nettadapter EH-5b/EH-5c; krever strømforsyning EP-5C
(tilgjengelig separat)
Ca. 3 t (ved bruk av nettadapter for lading EH-73P og når ingen
lading gjenstår)
Ca. 250 bilder når EN-EL20a brukes
Ca. 1 t 20 min når du bruker EN-EL20a
1/4 (ISO 1222)
Ca. 146,3 × 118,8 × 181,3 mm (utenom fremspring)
Ca. 1415 g (inkludert batteri og minnekort)
0 °C–40 °C
85 % eller mindre (ingen kondens)
• Alle målinger er gjort i samsvar med foreningen Camera and Imaging Products
Association (CIPA) sine standarder og retningslinjer.
1
Batteriets levetid reflekterer ikke bruken av SnapBridge og kan avhenge av
bruksforholdene, inkludert temperatur, intervall mellom opptak og hvor lenge menyene
og bildene blir vist.
2
Individuelle filmfiler kan ikke være lengre enn 29 minutter selv om det er plass på
minnekortet til et lengre opptak. Maksimal filstørrelse for individuelle filmfiler er 4 GB. Når
du tar opp en film som er lengre enn omtrent seks minutter med en bildestørrelse/
bildefrekvens på 2160/30p (4K UHD) eller lengre enn omtrent syv minutter ved en
bildestørrelse/bildefrekvens på 2160/25p (4K UHD), blir flere filer opprettet når
filstørrelsen på den innspilte filmen overskrider 4 GB, og filene kan ikke spilles av
kontinuerlig. Opptaket kan stanse før denne grensen er nådd hvis kameratemperaturen
øker.
Oppladbart litium-ion-batteri EN-EL20a
Type
Oppladbart litium-ion-batteri
Nominell kapasitet
DC 7,2 V, 1110 mAh
Driftstemperatur
0 °C–40 °C
Mål (B × H × D)
Ca. 30,7 × 50,0 × 14,0 mm
Vekt
Ca. 42 g
220
Teknisk informasjon
Spesifikasjoner
Nettadapter for lading EH-73P
Nominell
inngangsspenning
AC 100–240 V, 50/60 Hz, MAX 0,14 A
Nominell
utgangsspenning
DC 5,0 V, 1,0 A
Driftstemperatur
0 °C–40 °C
Mål (B × H × D)
Ca. 55 × 22 × 54 mm (ekskluderer universaladapter)
Vekt
Ca. 51 g (ekskludert universaladapter)
Symbolene på dette produktet representerer følgende:
D Vekselstrøm, E Likestrøm, F Klasse II-utstyr (Utformingen av produktet er
dobbeltisolert.)
• Nikon kan ikke holdes ansvarlig for eventuelle feil i denne bruksanvisningen.
• Utseendet og spesifikasjonene til dette produktet kan endres uten forvarsel.
• Prøvebildene som vises på kameraet og bildene og illustrasjonene i bruksanvisningen er
kun til illustrasjonsformål.
221
Teknisk informasjon
Spesifikasjoner
Minnekort som kan brukes
Kameraet kan brukes med SD-, SDHC- og SDXC-minnekort.
• Kameraet støtter UHS-I.
• Minnekort i SD-hastighetsklasse 6 eller raskere anbefales for filmopptak (når man
tar opp 4K UHD-filmer med en bildestørrelse/frekvens på 2160/30p eller 2160/
25p, er kort rangert i UHS-hastighetsklasse 3 eller raskere anbefalt). Ved bruk av et
minnekort i en lavere hastighetsklasse kan filmopptak stanse uventet.
• Hvis du bruker en kortleser, kontrollerer du at den er kompatibel med minnekortet.
• Kontakt produsenten for informasjon om egenskaper, bruk og begrensninger i
bruken.
Informasjon om varemerker
• Windows er enten et registrert varemerke eller et varemerke for Microsoft
Corporation i USA og/eller andre land.
• Bluetooth®-ordmerket og Bluetooth-logoer er registrerte varemerker som
tilhører Bluetooth SIG, Inc. og all bruk av slike merker av Nikon Corporation er
lisensiert.
• Apple®, App Store®, Apple logos, Mac, OS X, macOS, iPhone®, iPad®, iPod
touch® og iBooks er varemerker eller registrerte varemerker for Apple Inc., i
USA og andre land.
• Android, Google Play og Google Play-logoen er varemerker som tilhører
Google LLC. Android-roboten er gjenprodusert eller modifisert fra arbeider
som er utviklet av Google, og brukes i samsvar med vilkårene som er oppført i
Lisens for Creative Commons 3.0 Attribution.
• iOS er et varemerke tilhørende Cisco Systems, Inc. i USA og/eller andre land,
og brukes under lisens.
• Adobe, Adobe logo, Acrobat og Reader er enten varemerker eller registrerte
varemerker for Adobe Systems Incorporated i USA og/eller andre land.
• SDXC-, SDHC- og SD-logoen er varemerker for SD-3C, LLC.
• PictBridge er et varemerke.
• HDMI, HDMI-logoen og High-Definition Multimedia Interface er varemerker
eller registrerte varemerker for HDMI Licensing, LLC.
222
Teknisk informasjon
Spesifikasjoner
• Wi-Fi og Wi-Fi-logoen er varemerker eller registrerte varemerker for Wi-Fi
Alliance.
• Alle andre varemerker som nevnes i denne bruksanvisningen eller annen
dokumentasjon som fulgte med Nikon-produktet, er varemerker eller
registrerte varemerker som tilhører de respektive eierne.
Use of the Made for Apple badge means that an accessory has been designed to
connect specifically to the Apple products identified in the badge, and has been
certified by the developer to meet Apple performance standards. Apple is not
responsible for the operation of this device or its compliance with safety and
regulatory standards. Please note that the use of this accessory with an Apple
product may affect wireless performance.
AVC patentporteføljelisens
Dette produktet er lisensiert under AVC patentporteføljelisensen for personlig og
ikke-kommersiell bruk av en konsument for å (i) kode video i samsvar med AVCstandarden ("AVC-video") og/eller (ii) dekode AVC-video som ble kodet av en
konsument som var engasjert i personlig og ikke-kommersiell aktivitet, og/eller ble
innhentet fra en videotilbyder som har lisens til å tilby AVC-videoer. Ingen lisens gis
eller antydes for noen annen bruk. Du kan få mer informasjon fra MPEG LA, L.L.C.
Se http://www.mpegla.com.
FreeType-lisens (FreeType2)
Deler av denne programvaren er opphavsrettslig beskyttet under
copyright © for 2012 The FreeType Project (http://www.freetype.org).
Ettertrykk forbudt.
MIT-lisens (HarfBuzz)
Deler av denne programvaren er opphavsrettslig beskyttet under copyright © for
2016 The HarfBuzz Project (http://www.freedesktop.org/wiki/Software/HarfBuzz).
Ettertrykk forbudt.
223
Teknisk informasjon
Spesifikasjoner
Stikkordregister
Symboler
A Automodus ..................................... 31, 32
p Kreativ modus ......................... 31, 44
y Motivprogram ................... 31, 33
l Blenderprioritert autom.-modus
....................................................................... 31, 46
k Lukkerprioritert autom.-modus
....................................................................... 31, 46
g Måne-modus ......................... 31, 33, 40
L Fugletitting-modus........... 31, 33, 40
j Programautomatikk-modus
....................................................................... 31, 46
u Film manuell modus ............ 31, 94
m Manuell modus............................. 31, 46
M (User settings)-modus................ 31, 52
i Avspillingszoom ............................ 27, 80
f Vidvinkel.................................................... 71
h Miniatyravspilling ....................... 27, 81
g Teleobjektiv............................................... 71
p Knapp for tilbakestilling av zoom
..................................................................... 3, 5, 72
k Lagre valg-knapp.............................. 4, 6
c Avspillingsknapp..................... 4, 7, 27
l Slett-knapp............................ 4, 7, 28, 83
b (e filmopptaks)-knapp
........................................................... 4, 6, 25, 90
s Displayknapp .......................... 4, 7, 8
w Funksjonsknapp ...................... 2, 7, 70
K Blitsaktiveringsbryter ........ 2, 25, 55
d Menyknapp ........................... 4, 7, 113
x Skjermknapp............................. 4, 7, 26
o AE-L/AF-L-knapp................. 5, 66, 175
n Selvutløser/smilutløser... 54, 58, 60
p Fokusmodus................................... 54, 61
m Blitsfunksjon ..................................... 54, 55
o Eksponeringskompensasjon
...................................................................... 54, 69
A
AF søkefeltfunksjon............. 70, 116, 140
AF-hjelp ............................................... 119, 172
AF-lampe ............................................................. 2
Aktiv D-Lighting ............................ 116, 144
Alternative eksponeringer ....... 116, 139
Ansiktsgjenkjenning ................................. 64
Ansiktsprioritet.......................................... 140
Antall gjenværende eksponeringer
.................................................................... 22, 122
Auto av........................................ 24, 119, 176
Auto med red. rød øyerefle.......... 56, 57
Autofokus................................................ 61, 65
Autofokus-modus ... 116, 117, 143, 153
Automatisk blits........................................... 56
Automatisk motivvalg x... 31, 33, 34
Automodus ............................................. 31, 32
Avspilling ................................................. 27, 90
Avspilling på full skjerm
...................................................... 12, 27, 80, 81
Avspillingsfunksjon ................................... 27
Avspillingsmeny............................. 118, 157
Avspillingszoom.................................. 27, 80
B
Bare valgt farge I ............................ 33, 38
Batteri...................................................... 16, 220
Batterilader .................................................. 208
Beskjæring.............................................. 80, 88
Beskytt .................................................. 118, 159
Bildekommentar ............................ 119, 180
Bildekvalitet............................... 70, 116, 121
Bildestabilisering.................... 70, 119, 171
Bildestørrelse........................... 70, 116, 123
224
Teknisk informasjon
Stikkordregister
Bildevalgskjermen..................................... 115
Bildevisning.................................................. 167
Blenderprioritert autom.-modus
....................................................................... 31, 46
Blenderverdi .................................................. 46
Blits eksp. komp.............................. 116, 143
Blitsfunksjon .......................................... 54, 55
Bluetooth............................................ 118, 162
Brennvidde............................ 147, 148, 217
Bruk zoomkontr. på siden ........ 119, 173
Bulb-innstilling (lang eksponeringstid)
................................................................................ 50
Bytte om Av/Tv-valg.................... 119, 182
C
Capture NX-D .............................................. 111
COOLPIX Egend. Picture Control
....................................................... 116, 117, 128
COOLPIX Picture Control
.............................................. 70, 116, 117, 124
D
Datamaskin ...................................... 103, 109
Dato og tid ............................... 19, 119, 164
Datoformat.......................................... 19, 164
Datostempel .................................... 119, 169
Deksel til strømforsyning........................... 4
Digital zoom............................. 71, 119, 172
Diopterjustering..................................... 3, 26
Direct Print......................................... 103, 105
D-Lighting............................................ 84, 118
Dreibar multivelger.............................. 6, 54
Dynamic Fine Zoom.................................. 71
E
Egend. Picture Control
....................................................... 116, 117, 128
EH-73P............................................................. 221
Eksponeringskompensasjon ...... 54, 69
Eksponeringsmodus................................ 117
Ekstrautstyr .................................................. 208
Elektronisk VR................................... 117, 154
EN-EL20a....................................................... 220
Enkel ................................................................. 133
Enkeltbilde AF................................. 143, 153
EVF-alternativer.......................................... 167
EVF-autoveksling ........................... 119, 169
F
Fargetemperatur....................................... 130
Fargetonenivå ............................................... 13
Fest/innendørs f.............................. 33, 35
Festeøye for bærestropp ................... 2, 15
Film manuell modus ........................ 31, 94
Film manuell modus-meny..... 117, 149
Filmalternativer............................... 117, 150
Filmavspilling ........................................ 27, 90
Filmer i rask bevegelse............... 151, 152
Filmer i sakte bevegelse ............ 151, 152
Filmfrekvens...................................... 117, 155
Filmmeny............................................ 117, 150
Filmopptak ............................................. 25, 90
Filnavn............................................................ 207
Filtereffekter............................. 86, 118, 126
Filtype ............................................................. 207
Firmware-versjon.......................... 120, 184
Fjernkontroll ................................................ 212
Flymodus............................................ 118, 161
Fn-knappinnstilling ........................ 70, 114
Fokus ....................... 24, 91, 140, 143, 153
Fokusfunksjon....................................... 54, 61
Fokusfunksjonsvelger .................................. 5
Fokusindikator........................................ 9, 24
Fokuslås ............................................................ 66
Fokusområde .................... 11, 24, 38, 140
Forhåndsbuffer .............................. 133, 134
Forhåndsv. av M-ekspon........... 117, 148
Formater ..................................... 16, 119, 176
Formater kort ........................... 16, 119, 176
225
Teknisk informasjon
Stikkordregister
Formatere minnekort ......... 16, 119, 176
Følg motivet..................................... 141, 142
Følsomhet ekstern mik. ............. 117, 156
Fugletitting-modus................... 31, 33, 40
Funksjoner som ikke kan brukes
samtidig ............................................................ 75
Funksjonsvelger ........................ 2, 5, 22, 31
Fyrverkeri m.......................................... 33, 37
G
Gjenoppr. standardinnst........... 119, 162
Gjenværende tid for filmopptak
....................................................................... 90, 91
H
HDMI ..................................................... 119, 177
HDMI-mikrokontakt .......................... 3, 104
HDR...................................................................... 37
Histogram .................................... 13, 69, 167
Høyhastighetsserie.................................. 133
Høyttaler .............................................................. 4
HS-film................................................... 151, 152
Hurtigjustering........................................... 126
Hvitbalanse
............................................... 70, 116, 117, 129
I
Identifikator................................................. 207
Indikator for batterinivå........................... 22
Info om opphavsrett .................... 119, 181
Informasjon om fargetonenivå...... 8, 13
Innebygd blits ......................................... 2, 55
Intervallfilm i..................................... 33, 96
Intervallopptak................................ 133, 135
ISO-følsomhet .............. 70, 116, 117, 137
K
Kalendervisning............................................ 81
Kjæledyrportrett O .......................... 33, 38
Klarsignal for blitsen .................................. 55
Knapp for AE/AF-lås..................... 119, 175
Knappelyd..................................................... 175
Koble til smartenhet .................... 118, 161
Kommandohjul...................................... 7, 46
Kontaktdeksel ............................... 3, 17, 103
Kontinuerlig .................... 40, 70, 116, 133
Kontinuerlig AF .............................. 143, 153
Kontrast .......................................................... 126
Kontrollring ............................................ 7, 174
Kreativ modus....................................... 31, 44
Kunstig horisont..................... 11, 167, 168
L
Lad opp med PC ............................ 119, 179
Ladelampe.................................................. 2, 17
Lagre user settings ..................................... 53
Landskap c .......................................... 33, 34
Lengste lukkertid ...................................... 137
Lettvint panorama p..................... 33, 41
Lite bilde ................................................ 87, 118
Lukkerlyd........................................................ 175
Lukkerprioritert autom.-modus
....................................................................... 31, 46
Lukkertid ................................................. 46, 49
Lydinnstillinger ............................... 119, 175
Lydstyrke.......................................................... 99
Lysbildefremvisning..................... 118, 158
Lysmåling .................................. 70, 116, 132
Lysstyrke......................................................... 167
M
Makro-nærbilde........................................... 62
Målsøkende AF ................................. 63, 141
Måne-modus................................ 31, 33, 40
Manuell fokusering.................................... 67
Manuell innstilling .................................... 131
Manuell modus.................................... 31, 46
Mat u......................................................... 33, 37
Merk for opplasting...................... 118, 157
Metning.......................................................... 126
Mikrofon (stereo) ............................................ 2
226
Teknisk informasjon
Stikkordregister
Mikro-USB-kontakt.......... 3, 17, 105, 109
Miniatyravspilling ................................ 27, 81
Minnekapasitet .................................... 22, 90
Minnekort.................................. 16, 192, 222
Motivprogram....................................... 31, 33
Motlys o................................................. 33, 37
Multieksponering.......................... 116, 145
Multieksponering Gjør lysere m
....................................................................... 33, 39
Multivelger ................................................ 6, 54
Mykere hudtoner..................... 65, 85, 118
N
Nattlandskap X.................................. 33, 36
Nattportrett s .................................... 33, 35
Nærbilde k........................................... 33, 36
Nettadapter ..................................... 103, 208
Nettadapter for lading .................. 17, 221
Nettverksmeny ................................ 113, 161
Nullstill alle ....................................... 120, 184
O
Objektiv ......................................... 2, 194, 217
Objektivdeksel............................................... 15
Okularsensor ............................................ 4, 26
Oppladbart batteri...................................... 17
Oppladbart litium-ionbatteri ... 16, 220
Oppsettsmeny ................................ 119, 164
Oppskarping................................................ 126
Opptak .............................................. 22, 31, 90
Opptaksfunksjon ......................................... 31
Opptaksinformasjon..................................... 8
Opptaksmeny....................... 116, 121, 124
Optisk zoom ................................................... 71
P
Papirstørrelse .................................. 106, 107
Pare fjernkontrollen ................................ 215
Peaking ............................................... 120, 184
PictBridge........................................... 103, 105
Picture Control
.............................................. 70, 116, 117, 124
Portrett b........................................................ 33
Programautomatikk-modus ........ 31, 46
R
Rask retusjering................................. 84, 118
Red. av rød øyerefleks................ 2, 56, 57
Redigere filmer........................................... 100
Redigere stillbilder..................................... 83
Roter bilde ......................................... 118, 159
S
Sekvens..................................................... 28, 82
Sekvensvisningsalternat............ 118, 160
Selvutløser ............................................. 54, 58
Selvutløser: etter utløsning ..... 119, 170
Selvutløserlampe.......................... 2, 59, 60
Send under bildetaking............. 118, 161
Skjerm.......................................... 4, 8, 18, 194
Skjermalternativer .................................... 167
Skjerminnstillinger ........................ 119, 167
Skrive ut................................... 105, 106, 107
Skriver .................................................. 103, 105
Skumring/soloppgang i ..................... 33
Slett ............................................................. 28, 83
Smilutløser............................................. 54, 60
Snø z ................................................................ 33
Softfokus O ........................................... 33
Solblender........................................................ 15
Solnedgang h............................................. 33
Sommertid............................................ 19, 165
Søker............................................ 4, 8, 26, 194
Sport d .................................................... 33, 35
Språk/Language............................. 119, 176
Standard blits................................................ 56
Stedsdata............................................ 119, 182
Støyreduksjonsfilter..................... 116, 144
Strand Z.......................................................... 33
Strøm................................................................... 19
227
Teknisk informasjon
Stikkordregister
Strømbryter................................................ 2, 19
Strømforsyning......................................... 208
Strømforsyningslampe ...................... 2, 24
Superintervallfilm o....................... 33, 98
Synk. med smartenhet.......................... 164
Synkron. mot bakre gardin.................... 56
Synkron. på lang lukkertid ..................... 56
T
Teleobjektiv..................................................... 71
Tidsforskjell................................................... 164
Tidsinnstilling (lang eksponeringstid)
................................................................................ 50
Tidssone................................................. 19, 165
Tidssone og dato.................. 19, 119, 164
Tilbakest. user settings............................. 53
Tilbakestill filnummer. ................ 120, 183
Tilbakestilling av zoom .............. 119, 173
Tilkobling til fjernkontroll .......... 118, 161
Toning............................................................. 127
Trekke ut stillbilder ................................... 101
Trykke utløseren halvveis ned
................................................................. 6, 24, 62
TV............................................................ 103, 104
ViewNX-i............................................. 103, 109
Vindstøyreduksjon........................ 117, 154
Vis/skjul rutenett ............................... 11, 167
W
Wi-Fi....................................................... 118, 162
Z
Zoom................................................................... 71
Zoomkontroll...................................... 2, 5, 71
Zoomkontroll på siden ................. 3, 5, 23
Zoommikrofon................................ 117, 155
Zoom-minne.................................... 117, 147
Zoompos. ved oppstart............. 117, 148
U
Uendelig ........................................................... 62
Ukomprimert HDMI .................... 104, 177
USB-kabel ....................... 17, 103, 105, 109
User settings-modus......................... 31, 52
Utfyllingsblits ................................................. 56
Utløser........................................... 2, 6, 24, 62
Utløserlås ved tomt spor .......... 119, 166
V
Valg av brennvidde................................... 40
Valg på kontrollring ..................... 119, 174
Velg hovedbilde............................. 118, 160
Velg tilkobling .................................. 118, 161
Vidvinkel............................................................ 71
228
Teknisk informasjon
Stikkordregister
Ingen kopiering eller reproduksjon av noen art skal foretas av
denne veiledningen, hverken i sin helhet eller av enkeltdeler
(med unntak av korte henvisninger i artikler eller anmeldelser)
uten skriftlig godkjennelse fra NIKON CORPORATION.
YP8L02(1A)
6MQA571A-02
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising