Nikon | COOLPIX A900 | Nikon COOLPIX A900 Snelhandleiding

Nikon COOLPIX A900 Snelhandleiding
DIGITALE CAMERA
Snelhandleiding
Inleiding
Onderdelen van de camera
Voorbereiden voor opname
Basisstappen voor fotograferen en weergeven
Aansluiten op een smart-apparaat (SnapBridge)
Overige functies
Technische opmerkingen
ii
1
2
9
14
20
24
• Lees deze handleiding grondig door voordat u de camera
gebruikt.
• Om correct gebruik van de camera te verzekeren, vergeet
niet "Voor uw veiligheid" te lezen (pagina vi).
• Bewaar deze handleiding na het lezen op een gemakkelijk
toegankelijke plaats voor later gebruik.
Nl
Inleiding
Lees dit eerst
Gefeliciteerd met de aanschaf van een Nikon COOLPIX A900 digitale camera.
"Naslaggids" downloaden
De Naslaggids (PDF-formaat) biedt meer informatie in diverse talen over het gebruik van
dit product. Download de Naslaggids in ons Download Center via de onderstaande URL
en bewaar deze op uw smart-apparaat of computer ter referentie.
• De Naslaggids kan worden bekeken met behulp van Adobe Acrobat Reader (te
downloaden op de Adobe website) of iBooks (een iOS-app).
Nikon software downloaden
Voor Computer
Download de software in ons Download Center via de onderstaande URL.
• ViewNX-i: Met behulp van deze software kunt u foto's en films naar uw computer
kopiëren, zodat u deze kunt bekijken en bewerken.
Voor smart-apparaat
• SnapBridge: Als u een draadloze verbinding tot stand brengt, kunt u met deze app
beelden en films downloaden naar uw smart-apparaat. Zie "Aansluiten op een
smart-apparaat (SnapBridge)" (A14) voor informatie over het downloaden van de
app en het tot stand brengen van een verbinding.
Bezoek ons Downloadcentrum
http://downloadcenter.nikonimglib.com
Ga naar onze website om handleidingen te downloaden voor Nikon
beeldproducten, computersoftware of firmware.
Nikon gebruikersondersteuning
Bezoek de onderstaande website om uw camera te registreren en
voor de nieuwste productinformatie. Hier vindt u antwoorden op
veelgestelde vragen (FAQ's) en kunt u contact met ons opnemen voor technische
ondersteuning.
http://www.europe-nikon.com/support
COOLPIX A900 Model Name: N1511
ii
Inleiding
Inhoud van de verpakking controleren
In het geval er items ontbreken, dient u contact op te nemen met de winkel waar u de
camera hebt gekocht.
COOLPIX A900
Digitale camera
Camerariem
EN-EL12 Oplaadbare
Li-ion batterij
EH-73P
Lichtnetlaadadapter*
UC-E21 USB-kabel
Snelhandleiding
(dezehandleiding)
Garantie (afgedrukt op de achterkant van deze
handleiding)
* Er is een stekkeradapter meegeleverd indien de camera in een land of regio is gekocht
waar een stekkeradapter vereist is. De vorm van de stekkeradapter varieert afhankelijk van
het land of regio waar de camera is gekocht (A4).
N.B.: Er is geen geheugenkaart bij de camera meegeleverd. Met "geheugenkaarten"
worden in deze handleiding SD-, SDHC- en SDXC-geheugenkaarten bedoeld.
Inleiding
iii
Informatie en voorzorgsmaatregelen
Permanente kennisoverdracht
Als onderdeel van Nikon's streven naar permanente kennisoverdracht via continue
productondersteuning en -informatie is er altijd nieuwe, bijgewerkte informatie online
beschikbaar op de volgende websites:
• Voor gebruikers in de VS: http://www.nikonusa.com/
• Voor gebruikers in Europa: http://www.europe-nikon.com/support/
• Voor gebruikers in Azië, Oceanië, het Midden-Oosten en Afrika:
http://www.nikon-asia.com/
Bezoek deze websites voor de nieuwste productinformatie, tips, antwoorden op
veelgestelde vragen (FAQ's) en algemeen advies over digitale beeldverwerking en
fotografie. Neem voor meer informatie contact op met de dichtstbijzijnde Nikon
vertegenwoordiging. Bezoek de onderstaande website voor de contactgegevens.
http://imaging.nikon.com/
Gebruik uitsluitend elektronische accessoires van het merk
Nikon
Nikon COOLPIX-camera's zijn ontwikkeld volgens de hoogste technologische normen en
bevatten complexe elektronische circuits. Alleen elektronische accessoires van het merk
Nikon (inclusief batterijladers, batterijen, lichtnetadapters en USB-kabels), die door Nikon
speciaal zijn ontwikkeld voor gebruik met deze Nikon digitale camera om binnen de
operationele eisen en veiligheidseisen van deze elektronische circuits te werken en zijn met
het oog daarop getest en goedgekeurd.
HET GEBRUIK VAN ELEKTRONISCHE ACCESSOIRES DIE NIET DOOR NIKON ZIJN
VERVAARDIGD, KAN DE CAMERA BESCHADIGEN EN DE NIKON-GARANTIE DOEN
VERVALLEN.
Het gebruik van oplaadbare Li-ion batterijen van derden zonder het Nikon hologram kan de
werking van de camera negatief beïnvloeden en/of resulteren in oververhitting,
ontbranding, breuk of lekkage van de batterijen.
Holografisch zegel: Dit zegel duidt aan dit
apparaat een origineel Nikon product is.
Neem voor meer informatie over originele Nikon accessoires contact op met een door
Nikon goedgekeurde leverancier.
Voordat u belangrijke foto's gaat maken
Voordat u foto's gaat maken van belangrijke gelegenheden (zoals een huwelijk of reis), kunt
u het beste enkele proefopnamen maken om te controleren of de camera goed werkt.
Nikon is niet aansprakelijk voor schade of gederfde inkomsten als gevolg van een defect aan
de camera.
iv
Inleiding
Over de handleidingen
• Geen enkel onderdeel van de bij dit product geleverde handleidingen mag worden
gereproduceerd, overgedragen, getranscribeerd, worden opgeslagen in een
archiefsysteem of in enige vorm worden vertaald naar enige taal, met enig middel, zonder
voorafgaande schriftelijke toestemming van Nikon.
• De afbeeldingen van scherminhoud en camera kunnen verschillen van het eigenlijke
product.
• Nikon behoudt zich het recht voor zonder voorafgaande aankondiging de specificaties
van de hardware en software die in deze handleidingen worden beschreven op elk
gewenst moment te wijzigen.
• Nikon is niet aansprakelijk voor enige schade die voortvloeit uit het gebruik van dit
product.
• Nikon heeft alles in het werk gesteld om te zorgen dat de informatie in deze
handleidingen juist en volledig is en zou het op prijs stellen als u de Nikon-importeur op
de hoogte brengt van eventuele onjuistheden of omissies (zie de overige documentatie
voor de adresgegevens).
Voldoen aan auteursrechtelijke bepalingen
Onder auteursrecht mogen foto's of opnamen van auteursrechtelijk beschermde werken,
gemaakt met de camera, niet worden gebruikt zonder toestemming van de houder van het
auteursrecht. Uitzonderingen zijn van toepassing op persoonlijk gebruik, maar houd er
rekening mee dat zelfs persoonlijk gebruik mogelijk beperkt is in het geval van foto's of
opnamen van exposities of live optredens.
Wegwerpen van opslagmedia
Houd er rekening mee dat bij het wissen van foto's of het formatteren van opslagmedia,
zoals geheugenkaarten of het interne camerageheugen, de oorspronkelijke beeldgegevens
niet volledig worden verwijderd. Met behulp van in de handel verkrijgbare software is het
soms mogelijk verwijderde bestanden op weggeworpen opslagmedia alsnog te herstellen,
wat misbruik van persoonlijke beeldgegevens tot gevolg kan hebben. De gebruiker is zelf
verantwoordelijk voor de privacybescherming met betrekking tot dergelijke gegevens.
Formatteer de camera-instellingen in Standaardwaarden (A22) in het setup-menu
alvorens een opslagmedium weg te werpen of aan een ander over te doen. Wis na het
formatteren van de instellingen van de camera alle gegevens met behulp van speciale
software, alvorens een opslagmedium weg te werpen of aan een ander over te doen. U kunt
het medium ook eerst formatteren in Geheug. formatteren of Geheugenkaart form. in
het setup-menu (A22) en vervolgens geheel vullen met beelden die geen persoonlijke
informatie bevatten (bijvoorbeeld foto's van de lucht). Wees voorzichtig bij het fysiek
vernietigen van geheugenkaarten en voorkom letsel en beschadiging van eigendommen.
Conformiteitsmarkering
Volg de onderstaande procedure om enkele conformiteitsmarkingen weer te geven
waaraan de camera voldoet.
Druk op de d knop M z menupictogram M Conformiteitsmarkering M k knop
Inleiding
v
Voor uw veiligheid
Om schade aan eigendommen of letsel aan uzelf of anderen te voorkomen, lees
"Voor uw veiligheid" in zijn geheel door alvorens dit product te gebruiken.
Bewaar deze veiligheidsinstructies daar waar iedere gebruiker van dit product ze kan lezen.
GEVAAR
Het niet in acht nemen van deze
voorzorgsmaatregelen, gemarkeerd met
dit pictogram, zorgt voor groot gevaar
voor de dood of ernstig letsel.
WAARSCHUWING
Het niet in acht nemen van deze
voorzorgsmaatregelen, gemarkeerd met
dit pictogram, kan de dood of ernstig letsel
tot gevolg hebben.
LET OP
Het niet in acht nemen van deze
voorzorgsmaatregelen, gemarkeerd met
dit pictogram, kan letsel of schade aan
eigendommen tot gevolg hebben.
WAARSCHUWING
• Gebruik niet tijdens het lopen of het bedienen van een motorvoertuig. Het niet in
acht nemen van deze voorzorgsmaatregel kan ongelukken of ander letsel tot
gevolg hebben.
• Dit product niet uit elkaar halen of aanpassen. Raak geen interne delen aan die
worden blootgesteld als gevolg van een val of ander ongeluk. Het niet in acht
nemen van deze voorzorgsmaatregelen kan een elektrische schok of ander letsel
tot gevolg hebben.
• Mocht u afwijkingen aan het product ontdekken zoals het produceren van rook, hitte
of ongebruikelijke geuren, ontkoppel dan onmiddellijk de accu of voedingsbron.
Voortgaand gebruik kan brand, brandwonden of ander letsel veroorzaken.
• Houd droog. Niet met natte handen vastpakken. Pak de stekker niet met natte
handen vast. Het niet in acht nemen van deze voorzorgsmaatregelen kan brand of
een elektrische schok tot gevolg hebben.
• Laat uw huid niet langdurig in contact komen met dit product terwijl deze in en
uit het stopcontact wordt gehaald. Het niet in acht nemen van deze
voorzorgsmaatregel kan lichte brandwonden tot gevolg hebben.
• Gebruik dit product niet in de aanwezigheid van ontvlambaar stof of gas zoals
propaan, benzine of spuitbussen. Het niet in acht nemen van deze
voorzorgsmaatregel kan een explosie of brand tot gevolg hebben.
• Richt de flitser niet op de bestuurder van een motorvoertuig. Het niet in acht
nemen van deze voorzorgsmaatregel kan ongelukken tot gevolg hebben.
vi
Inleiding
• Houd dit product uit de buurt van kinderen. Het niet in acht nemen van deze
voorzorgsmaatregel kan letsel of een defect aan het product tot gevolg hebben.
Merk bovendien op dat kleine onderdelen verstikkingsgevaar opleveren. Mocht een
kind onderdelen van dit product inslikken, zoek dan onmiddellijk medische hulp.
• Wikkel, draai en raak niet verstrikt in de riem om uw nek. Het niet in acht nemen
van deze voorzorgsmaatregel kan ongelukken tot gevolg hebben.
• Gebruik geen accu's, laders, lichtnetadapters of USB-kabels die niet specifiek zijn
bedoeld voor gebruik met dit product. Bij het gebruik van accu's, laders,
lichtnetadapters en USB-kabels die bedoeld zijn voor gebruik met dit product, ga
geen:
- Snoeren of kabels beschadigen, aanpassen, met overmatige kracht trekken aan
of buigen van kabels of ze onder zware voorwerpen plaatsen of ze blootstellen
aan hitte of vlammen.
- Reisadapters of adapters gebruiken die speciaal ontworpen zijn om van de ene
spanning naar een andere spanning over te schakelen, of met DC-naar-AComvormers.
Het niet in acht nemen van deze voorzorgsmaatregelen kan brand of een
elektrische schok tot gevolg hebben.
• Pak de stekker niet vast tijdens het opladen van het product of gebruik van de
lichtnetadapter tijdens onweersbuien. Het niet in acht nemen van deze
voorzorgsmaatregel kan een elektrische schok tot gevolg hebben.
• Pak niet met blote handen vast op plaatsen die worden blootgesteld aan extreem
hoge en lage temperaturen. Het niet in acht nemen van deze voorzorgsmaatregel
kan brandwonden of bevriezingsverschijnselen tot gevolg hebben.
LET OP
• Laat het objectief niet naar de zon of andere sterke lichtbronnen gericht. Licht dat
wordt geconvergeerd door het objectief kan brand of schade aan de interne
onderdelen van het product veroorzaken. Houd de zon goed buiten beeld bij het
fotograferen van onderwerpen met tegenlicht.
• Schakel dit product uit wanneer het gebruik ervan verboden is. Schakel draadloze
functies uit wanneer het gebruik van draadloze apparatuur verboden is. De
radiofrequentie-emissies geproduceerd door dit product kunnen interfereren met
apparatuur aan boord van vliegtuigen of in ziekenhuizen of andere medische
faciliteiten.
• Verwijder de accu en ontkoppel de lichtnetadapter als voor langere tijd geen
gebruik wordt gemaakt van dit product. Het niet in acht nemen van deze
voorzorgsmaatregel kan brand of een defect aan het product tot gevolg hebben.
• Raak geen bewegende delen van het objectief of andere bewegende delen aan. Het
niet in acht nemen van deze voorzorgsmaatregel kan letsel tot gevolg hebben.
• Laat de flitser niet flitsen terwijl deze in contact is met of zich nabij de huid of
voorwerpen bevindt. Het niet in acht nemen van deze voorzorgsmaatregel kan
brandwonden of brand tot gevolg hebben.
Inleiding
vii
• Laat dit product niet achter op een plaats waar het voor langere tijd wordt
blootgesteld aan extreem hoge temperaturen, zoals in een afgesloten auto of in
direct zonlicht. Het niet in acht nemen van deze voorzorgsmaatregel kan brand of
een defect aan het product tot gevolg hebben.
GEVAAR voor accu's
• Voorkom onjuist gebruik van accu's. Het niet in acht nemen van de volgende
voorzorgsmaatregelen kan ervoor zorgen dat de accu's lekken, oververhit raken,
scheuren of vlam vatten.
- Gebruik uitsluitend oplaadbare accu's die zijn goedgekeurd voor gebruik in dit
product.
- Stel accu's niet bloot aan vlammen of extreme hitte.
- Haal niet uit elkaar.
- Sluit de aansluitingen niet kort door ze in aanraking te laten komen met
kettingen, haarspelden of andere metalen voorwerpen.
- Stel accu's of de producten waarin ze worden geplaatst, niet bloot aan
krachtige fysieke schokken.
• Probeer EN-EL12 oplaadbare accu's niet op te laden met behulp van laders/
camera's die niet specifiek bedoeld zijn voor dit doel. Het niet in acht nemen van
deze voorzorgsmaatregel kan ervoor zorgen dat de accu's lekken, oververhit raken,
scheuren of vlam vatten.
• Als accuvloeistof in aanraking komt met de ogen, spoel dan met veel schoon
water en zoek onmiddellijk medische hulp. Het uitstellen van deze handeling kan
oogletsel tot gevolg hebben.
WAARSCHUWING voor accu's
• Houd accu's buiten bereik van kinderen. Mocht een kind een accu inslikken, zoek
dan onmiddellijk medische hulp.
• Dompel dit product niet onder in water en stel het niet bloot aan regen. Het niet
in acht nemen van deze voorzorgsmaatregel kan brand of een defect aan het
product tot gevolg hebben. Droog het product onmiddellijk met een handdoek of
gelijkwaardig voorwerp, mocht deze nat worden.
• Stop het gebruik onmiddellijk indien u veranderingen aan de accu's opmerkt,
zoals verkleuring en vervorming. Stop met het opladen van EN-EL12 oplaadbare
accu's als ze niet binnen de opgegeven tijdsduur worden opgeladen. Het niet in
acht nemen van deze voorzorgsmaatregel kan ervoor zorgen dat de accu's lekken,
oververhit raken, scheuren of vlam vatten.
• Isoleer de accupolen met tape alvorens deze weg te gooien. Oververhitting, scheuren
of brand kan het gevolg zijn indien metalen voorwerpen in aanraking komen met de
aansluiting. Recycle of gooi accu's weg overeenkomstig de lokale voorschriften.
• Als accuvloeistof in aanraking komt met huid of kleding, spoel het getroffen
gebied dan onmiddellijk met veel schoon water. Het niet in acht nemen van deze
voorzorgsmaatregel kan huidirritatie tot gevolg hebben.
viii
Inleiding
Onderdelen van de camera
De camerabody
1 23 4
5
8
9
10
11
12
13
14
15
7
6
16
1
Hoofdinstelschijf
8
K (activering flitser) knop
2
Hoofdschakelaar/camera-aan-lampje
9
q (terugkeerzoom) knop
3
Ontspanknop
10 b (e filmopname) knop
4
Keuzeknop
11 c (weergave) knop
5
Flitser
6
Zoomknop
f : Groothoekstand
g : Telestand
h : Miniatuurweergave
i : Zoomweergave
7
N-Mark (NFC-antenne)
12
Draaibare multi-selector
(multi-selector)
13 k (selectie toepassen) knop
14 l (wissen) knop
15 d (menu) knop
16 Monitor
Onderdelen van de camera
1
Voorbereiden voor opname
De camerariem bevestigen
• De camerariem kan aan het oogje aan beide zijden (links en rechts) van de
camerabody worden bevestigd.
2
Voorbereiden voor opname
De batterij en geheugenkaart plaatsen
Batterijvergrendeling
Geheugenkaartsleuf
• Houd de pluspool en minpool van de batterij in de juiste richting, duw de oranje
batterijvergrendeling (3) opzij en plaats de batterij helemaal in het batterijvak (4).
• Duw de geheugenkaart in de sleuf tot deze op zijn plaats klikt (5).
• Zorg ervoor dat u de batterij of geheugenkaart niet ondersteboven of
achterstevoren plaatst, want dit zou tot een functiestoring van de camera kunnen
leiden.
B
Een geheugenkaart formatteren
Als u een geheugenkaart die in een ander apparaat is gebruikt voor het eerst in deze
camera plaatst, moet u deze kaart voor gebruik in combinatie met deze camera
formatteren.
• Let op: tijdens het formatteren van een geheugenkaart worden alle beelden en
andere gegevens op de geheugenkaart permanent verwijderd. Maak kopieën van
foto's die u wilt bewaren voordat u de geheugenkaart gaat formatteren.
• Plaats de geheugenkaart in de camera, druk op de d knop en selecteer
Geheugenkaart form. in het setup-menu (A22).
De batterij of geheugenkaart verwijderen
Zet de camera uit en controleer of het camera-aan-lampje en het scherm uit zijn.
Open vervolgens het deksel van het batterijvak/de kaartsleuf.
• Duw de batterijvergrendeling opzij om de batterij te verwijderen.
• Druk de geheugenkaart voorzichtig in de camera om de geheugenkaart
gedeeltelijk te verwijderen.
• De camera, batterij en geheugenkaart kunnen heet zijn direct na gebruik van de
camera.
Geheugenkaarten en intern geheugen
Cameragegevens, inclusief foto's en films, kunnen op een geheugenkaart of in het
interne geheugen van de camera worden opgeslagen. Verwijder de geheugenkaart
om het interne geheugen van de camera te gebruiken.
Voorbereiden voor opname
3
De batterij opladen
Lichtnetlaadadapter
Stopcontact
Laadlampje
USB-kabel (meegeleverd)
Als een lader met losse stekkeradapter* is meegeleverd bij uw camera, verbind de
stekkeradapter dan met de Lichtnetlaadadapter. Zodra beiden met elkaar zijn
verbonden, probeer dan niet om de stekkeradapter met kracht te verwijderen, om
beschadiging te voorkomen.
* De vorm van de stekkeradapter varieert afhankelijk van het land of regio waar de
camera is gekocht.
Deze stap kan overgeslagen worden als de stekkeradapter permanent aan de
Lichtnetlaadadapter bevestigd is.
• Het opladen wordt gestart wanneer de camera wordt aangesloten op een
stopcontact wanneer de batterij is geplaatst zoals aangegeven in de afbeelding.
Het laadlampje knippert langzaam groen terwijl de batterij wordt opgeladen.
• Als het opladen is voltooid, gaat het laadlampje uit. Haal de Lichtnetlaadadapter uit
het stopcontact en ontkoppel de USB-kabel.
De oplaadtijd is ongeveer 2 uur en 20 minuten voor een volledig ontladen batterij.
• De batterij kan niet worden opgeladen wanneer het laadlampje groen knippert,
mogelijk vanwege een van de onderstaande redenen.
- De omgevingstemperatuur is niet geschikt voor opladen.
- De USB-kabel of Lichtnetlaadadapter is niet correct aangesloten.
- De batterij is beschadigd.
4
Voorbereiden voor opname
B
Opmerkingen over de USB-kabel
• Gebruik geen USB-kabel dan de UC-E21. Als u een andere USB-kabel dan de UC-E21 gebruikt,
kan dit tot oververhitting, brand of elektrische schok leiden.
• Controleer de vorm en richting van de stekkers en plaats of verwijder de stekkers niet onder
een hoek.
B
Opmerkingen over het opladen van de batteriij
• De camera kan worden bediend terwijl de batterij wordt opgeladen, maar de oplaadtijd
neemt toe. Het laadlampje wordt uitgeschakeld terwijl de camera wordt bediend.
• Gebruik in geen geval een lichtnetadapter van een ander merk of model dan de EH-73P
Lichtnetlaadadapter, en gebruik geen in de handel verkrijgbare USB-lichtnetadapter of
batterijlader voor een mobiele telefoon. Het niet in acht nemen van deze waarschuwing
kan oververhitting of schade aan de camera tot gevolg hebben.
Voorbereiden voor opname
5
De hoek van de monitor veranderen
U kunt de richting en de hoek van de monitor aanpassen.
Voor normale opnamen
Bij het nemen van zelfportretten
1/250
F3.7
25m 0s
880
Bij opnamen in een lage positie
Bij opnamen in een hoge positie
B
Opmerkingen over de monitor
• Oefen geen overmatige kracht uit bij het verstellen van de monitor en beweeg deze
langzaam binnen het verstelbare bereik van de monitor, zodat de verbinding niet
beschadigd raakt.
• Raak het gebied op de achterzijde van de monitor niet
aan. Het niet in acht nemen van deze voorzorgsmaatregel kan een defect aan het product tot gevolg
hebben.
Zorg er nadrukkelijk voor
dat deze gebieden niet
worden aangeraakt.
6
Voorbereiden voor opname
Camera instellen
1
Schakel de camera in.
• Gebruik de multi-selector om instellingen te selecteren en aan te passen.
Omhoog
Multi-selector
Links
Rechts
Hoofdschakelaar
k knop
(selectie toepassen) Omlaag
• Een taalselectievenster wordt weergegeven. Druk
op HI op de multi-selector om een taal te
markeren en druk op de k knop om te selecteren.
• De taal kan op elk gewenst moment worden
gewijzigd met behulp van de optie Taal/
Language in het setup-menu.
• De hoofdschakelaar wordt enkele seconden nadat
de batterij is geplaatst ingeschakeld. Wacht enkele
seconden alvorens op de hoofdschakelaar te
drukken.
2
Als het dialoogvenster aan de
rechterzijde wordt weergegeven, volg
dan de onderstaande instructies en
druk op de d- of k-knop.
Taal/Language
Ελληνικά
Français
Indonesia
Italiano
Magyar
Nederlands
Annuleren
Met SnapBridge kunt u foto's naar uw
smartapparaart verzenden en delen.
Druk op 'MENU' als u dit scherm wilt
overslaan en SnapBridge later wilt
• Als u geen draadloze verbinding tot stand brengt
instellen via het menu Netwerk.
met een smart-apparaat: Druk op de d-knop en
Instell.
Later
ga verder naar stap 3.
• Als u een draadloze verbinding tot stand brengt
met een smart-apparaat: Druk op de k-knop. Zie "Aansluiten op een smartapparaat (SnapBridge)" (A14) voor informatie over de instelprocedure.
3
Wanneer wordt gevraagd om de cameraklok in te stellen, druk
op HI om Ja te markeren en druk op de k-knop.
Voorbereiden voor opname
7
4
Markeer uw eigen tijdzone en druk op
de k knop.
London, Casablanca
• Druk op H om zomertijd in te stellen. Als deze is
ingeschakeld, is de tijd een uur eerder en wordt W
weergegeven bovenaan de kaart. Druk op I om
zomertijd uit te schakelen.
Terug
5
Druk op HI om een datumformaat te selecteren en druk op de
k-knop.
6
Voer de huidige datum en tijd in en
druk op de k knop.
• Druk op JK om items te markeren en druk op
HI om te wijzigen.
• Druk op de k knop om de klok in te stellen.
Datum en tijd
D
M
J
u
m
15
11
2016
15
10
Bewerk.
7
Wanneer hierom wordt gevraagd, selecteer Ja en druk op de
k-knop.
• De camera gaat naar de opnameweergave zodra setup is voltooid.
• De tijdzone en de datum kunnen te allen tijde worden gewijzigd met behulp van
het setup-menu (A22) M Tijdzone en datum.
8
Voorbereiden voor opname
Basisstappen voor fotograferen en
weergeven
Foto's maken
A (auto) stand wordt hier als voorbeeld gebruikt. Met de A (auto) stand kunt u
algemene opnamen maken onder een groot aantal opname-omstandigheden.
1
Draai de keuzeknop naar A.
Aantal resterende
opnamen
• Aanduiding batterijniveau
b: Het batterijniveau is hoog.
B: Het batterijniveau is laag.
• Het aantal resterende belichtingen
C wordt weergegeven wanneer er geen
geheugenkaart in de camera is geplaatst
en foto's zijn opgeslagen in het interne
geheugen.
1/250
F3.7
25m 0s
880
Aanduiding batterijniveau
2
Houd de camera goed stil.
• Houd vingers en andere voorwerpen uit de buurt
van het objectief, de flitser, de AF-hulpverlichting,
de microfoon en de luidspreker.
Basisstappen voor fotograferen en weergeven
9
• Tijdens het maken van foto's in de portretstand
("staand"), draait u de camera zo dat de flitser zich
boven het objectief bevindt.
3
Kadreer het beeld.
• Beweeg de zoomknop om de positie van het zoomobjectief te wijzigen.
• Als u het onderwerp uit het oog verliest tijdens fotograferen met het objectief in de
telestand, druk dan op de q (terugkeerzoom) knop om het zichtbare deel tijdelijk
te verbreden, zodat u het onderwerp eenvoudiger kunt kadreren.
Uitzoomen
Inzoomen
q knop
4
Druk de ontspanknop half in.
• Het halverwege indrukken van de ontspanknop
betekent de knop ingedrukt houden op het punt
waarop u een lichte weerstand voelt.
• Zodra het onderwerp scherp is, wordt het
scherpstelveld of de scherpstelaanduiding groen
weergegeven.
• Bij het nemen van zelfportretten (A6) wordt het
scherpstelveld niet weergegeven.
• Als u digitale zoom gebruikt, stelt de camera
scherp in het midden van het kader; het
scherpstelveld wordt niet weergegeven.
• Als het scherpstelveld of de scherpstelaanduiding
knippert, kan de camera niet scherpstellen. Pas de
compositie aan en probeer de ontspanknop
opnieuw half in te drukken.
5
10
Druk de ontspanknop helemaal in
zonder uw vinger van de knop tehalen.
Basisstappen voor fotograferen en weergeven
1/250
F3.7
Scherpstelveld
B
Opmerkingen over foto's opslaan en films opnemen
De aanduiding voor het aantal resterende foto's of de aanduiding voor de resterende
opnametijd knippert terwijl er foto's worden opgeslagen of een film wordt opgenomen.
Open het deksel van het batterijvak/de kaartsleuf niet en verwijder de batterij of
geheugenkaart niet terwijl er een aanduiding knippert. Gebeurt dit wel, dan kunnen
gegevens verloren gaan, of de camera of geheugenkaart beschadigd raken.
C
De functie Automatisch uit
• Als de camera ongeveer een minuut niet wordt bediend, gaat het scherm uit, gaat de
camera naar de stand-by-stand en gaat het camera-aan-lampje knipperen. Na ongeveer
drie minuten in de stand-by-stand wordt de camera uitgeschakeld.
• Om de camera in de stand-by-stand weer in te schakelen, voert u een bewerking uit zoals
het indrukken van de hoofdschakelaar of de ontspanknop.
C
Een statief gebruiken
• In de volgende situaties adviseren we een statief te gebruiken om de camera te
stabliseren:
- Bij fotograferen met de flitsstand ingesteld op W (uit)
- Als de zoomstand een telestand is
• Als van een statief gebruik wordt gemaakt om de camera tijdens opname te stabilseren,
stelt u de Foto VR in het setup-menu (A22) in op Uit om eventuele fouten door deze
functie te voorkomen.
De flitser gebruiken
In situaties waarin moet worden geflitst,
zoals donkere ruimtes of situaties
waarin het onderwerp in tegenlicht
staat, verschuift u de K (activering
flitser) bedieningsknop om de flitser op
te klappen.
• Als u de flitser niet wilt gebruiken,
duw deze dan voorzichtig omlaag
totdat deze vastklikt.
Films opnemen
Geeft het opnamescherm weer en druk op de b (e
filmopname) knop om de filmopname te starten. Druk
nogmaals op de b (e) knop om de filmopname te
stoppen.
Basisstappen voor fotograferen en weergeven
11
Foto's weergeven
1
Druk op de c (weergave) knop om de
weergavestand in te schakelen.
• Als u de c knop ingedrukt houdt terwijl de
camera uitgeschakeld is, schakelt de camera de
weergavestand in.
2
Gebruik de multi-selector om een foto
voor weergave te selecteren.
Vorige foto weergeven
• Houd HIJK ingedrukt om snel door de foto's
te scrollen.
• Foto's kunnen ook geselecteerd worden door de
multi-selector te draaien.
• Druk op de k knop om een opgenomen film af
te spelen.
• Druk op de c knop of op de ontspanknop om
terug te keren naar de opnamestand.
• Als e wordt weergegeven in de
schermvullende weergave, kunt u op de k knop
drukken om een effect toe te passen op de foto.
Volgende foto weergeven
4/4
0004. JPG
15/11/2016 15:30
• Beweeg de zoomknop naar g (i) in
de schermvullende weergave om op
een foto in te zoomen.
3.0
• Beweeg de zoomknop naar f (h)
in de schermvullende weergave om
over te schakelen naar
miniatuurweergave en meerdere
foto's op het scherm weer te geven.
12
Basisstappen voor fotograferen en weergeven
1 / 20
Foto's wissen
1
Druk op de l (wissen) knop om de foto
te wissen die op het scherm wordt
weergegeven.
2
Gebruik de multi-selector HI om de
gewenste wismethode te selecteren en
druk op de k knop.
• Druk op de d knop het menu te verlaten zonder
te wissen.
• U kunt tevens de gewenste verwijdermethode
selecteren door de hoofdinstelschijf of de multiselector te draaien.
3
Wissen
Huidig beeld
Wis gesel. beeld(en)
Alle beelden
Selecteer Ja en druk op de k knop.
• Gewiste foto's kunnen niet worden hersteld.
1 beeld wissen?
Ja
Nee
B
Met continu-opname gemaakte foto's wissen (reeks)
• Foto's die continu worden gemaakt of met de functie
Meerv. belicht. Lichter, zelf-collage of de creatieve
stand worden opgeslagen als een reeks; slechts één
foto in de reeks (de hoofdfoto) wordt weergegeven in
de weergavestand.
1/5
• Als u op de l knop drukt terwijl een hoofdfoto van een
0004. JPG
reeks foto's wordt weergegeven, worden alle foto's in de
15/11/2016 15:30
reeks gewist.
• Om afzonderlijke foto's in een reeks te wissen, drukt u op de k knop om de foto's een
voor een weer te geven en drukt u vervolgens op de l knop.
C
Gemaakte beelden wissen in opnamestand
Druk in de opnamestand op l om het laatste beeld te wissen dat opgeslagen is.
Basisstappen voor fotograferen en weergeven
13
Aansluiten op een smart-apparaat
(SnapBridge)
De SnapBridge-app installeren
Wanneer u de SnapBridge-app installeert en een draadloze verbinding
tot stand brengt tussen een door SnapBridge ondersteunde camera en
smart-apparaat, kunt u beelden die met de camera zijn vastgelegd
uploaden naar het smart-apparaat, of kunt u het smart-apparaat
gebruiken om de sluiter van de camera te ontspannen (A18).
• Procedures worden beschreven met behulp van de SnapBridge-app, versie 2.0.
Gebruik de meest recente versie van de SnapBridge-app. De bediening kan
afwijken, afhankelijk van de firmware van de camera, de versie van de SnapBridgeapp of het besturingssysteem van het smart-apparaat.
• Raadpleeg de documentatie bij het smart-apparaat voor informatie over het
gebruik.
1
Installeer de SnapBridge-app op het smart-apparaat.
• Download de app in de App Store® voor iOS en in Google Play™ voor Android™.
Zoek op "snapbridge" en installeer deze app daarna.
• Bezoek de desbetreffende downloadsite voor meer informatie over welke versies
van besturingssystemen worden ondersteund.
• De "SnapBridge 360/170-app" kan niet worden gebruikt met deze camera.
2
Schakel Bluetooth en Wi-Fi in op het smart-apparaat.
• Gebruik de SnapBridge-app om verbinding te maken met de camera.
Verbinding maken is niet mogelijk vanaf het instellingenscherm voor
Bluetooth op het smart-apparaat.
C Schermen in de SnapBridge-app
1 Hier kunt u meldingen van Nikon en de Help van de
SnapBridge-app zien en de instellingen van de app
configureren.
2 Hiermee kunt u verbindingsinstellingen opgeven voor
smart-apparaten en camera's.
3 Hiermee kunt u beelden weergeven, verwijderen of
delen die vanaf de camera zijn gedownload.
14
Aansluiten op een smart-apparaat (SnapBridge)
1
2
3
Verbinding maken tussen de camera en een
smart-apparaat
• Gebruik een accu die voldoende is opgeladen om te voorkomen dat de camera
tijdens de procedure wordt uitgeschakeld.
• Plaats een geheugenkaart met voldoende vrije ruimte in de camera.
1
Camera: Selecteer Menu Netwerk
(A22) M Verbind. met smart app. en
druk op de k-knop.
• Het dialoogvenster van stap 2 wordt weergegeven
wanneer u de camera voor de eerste keer
inschakelt. In dergelijke gevallen is deze stap
onnodig.
2
Camera: Druk op de k-knop als het
dialoogvenster aan de rechterkant
wordt weergegeven.
Vliegtuigmodus
Verbind. met smart app.
Automat. verzendopties
Wi-Fi
Bluetooth
Standaardw. herstellen
Met SnapBridge kunt u foto's naar uw
smartapparaart verzenden en delen.
Druk op 'MENU' als u dit scherm wilt
overslaan en SnapBridge later wilt
instellen via het menu Netwerk.
Later
• Een dialoogvenster wordt weergegeven met de
vraag of u NFC wilt gebruiken. Als u NFC gebruikt,
houdt u de NFC-antenne van het smart-apparaat
tegen Y (N-Mark) op de camera. Wanneer
Koppelen starten? wordt weergegeven op het
smart-apparaat, tikt u op OK en gaat u naar stap 6.
Als u de NFC-functie niet gebruikt, drukt u op de
k-knop.
3
Camera: Controleer of het rechts
getoonde dialoogvenster wordt
weergegeven.
• Bereid het smart-apparaat voor en ga naar de
volgende stap.
Instell.
Apparaten met NFC ingeschakeld:
raak het apparaat aan met de camera.
Apparaten met NFC uitgeschakeld:
druk op 'OK'.
Annuleren
Volg.
App
SnapBridge
Camera
Ga op uw smartapparaat naar de
appstore en zoek naar SnapBridge.
Open de SnapBridge-app nadat u
deze hebt geïnstalleerd.
Annuleren
Aansluiten op een smart-apparaat (SnapBridge)
15
4
Smart-apparaat: Start de SnapBridge-app en
tik op Met camera koppelen.
• Als het dialoogvenster voor het selecteren van een camera
wordt weergegeven, tikt u op de camera waarmee u
verbinding wilt maken.
• Als u geen verbinding met de camera tot stand hebt
gebracht door te tikken op Overslaan in de
rechterbovenhoek van het scherm toen u de SnapBridgeapp voor de eerste keer opende, tikt u op Met camera
koppelen op het tabblad A en gaat u naar stap 5.
5
Smart-apparaat: Tik in het scherm Met
camera koppelen op de naam van de
camera.
• Voor iOS: als bij het maken van verbinding een
dialoogvenster wordt weergegeven waarin de procedure
wordt uitgelegd, leest u deze informatie en tikt u
vervolgens op Begrepen (als u dit niet ziet, blader dan
naar beneden op het scherm). Tik opnieuw op de naam van de camera als het
scherm voor het selecteren van een accessoire wordt weergegeven (het kan enige
tijd duren voordat de naam van de camera wordt weergegeven).
6
Camera/smartapparaat: Controleer
of op de camera en het
smart-apparaat
dezelfde code (zes
cijfers) wordt
weergegeven.
Verific.code
123456
Controleer of dezelfde verificatiecode
wordt weergegeven op het
smartapparaat en druk op OK.
Annuleren
OK
• Bij iOS wordt de code mogelijk niet weergegeven op het smart-apparaat, afhankelijk
van de versie van het besturingssysteem. Ga in dergelijke gevallen naar stap 7.
7
16
Camera/smart-apparaat: Druk op
de k-knop op de camera en tik
op KOPPELEN in de SnapBridgeapp.
Aansluiten op een smart-apparaat (SnapBridge)
8
Camera/smart-apparaat: Voltooi de verbindingsinstellingen.
Camera: Druk op de k-knop als het dialoogvenster
aan de rechterkant wordt weergegeven.
Smart-apparaat: Tik op OK wanneer het
dialoogvenster wordt weergegeven dat aangeeft dat
de koppeling is voltooid.
Uw camera en smartapparaat zijn
verbonden!
SnapBridge verzendt uw foto's naar
het smartapparaat terwijl u ze maakt.
Volg.
9
Camera: Volg de instructies op het scherm om het setup-proces
te voltooien.
• Als u locatiegegevens met foto's wilt vastleggen, selecteert u Ja wanneer hierom
wordt gevraagd en schakelt u de locatiegegevensfuncties in. Schakel de
locatiegegevensfuncties in op het smart-apparaat en op het tabblad A van de
SnapBridge-app M Auto koppelingsopties M Locatiegegevens
synchroniseren inschakelen.
• U kunt de cameraklok synchroniseren met de tijd die wordt aangegeven door het
smart-apparaat door Ja te selecteren wanneer hierom wordt gevraagd. Op het
tabblad A van de SnapBridge-app M Auto koppelingsopties M Klokken
synchroniseren inschakelen.
Er is nu verbinding gemaakt tussen de camera en het smart-apparaat.
Foto's die met de camera zijn vastgelegd worden automatisch geüpload naar
het smart-apparaat.
C
Meer informatie over het gebruik van de SnapBridge-app
• Zie de online Help voor details over het gebruik van de SnapBridge-app (nadat u
verbinding hebt gemaakt raadpleegt u in de SnapBridge-app het menu M Help).
https://nikonimglib.com/snbr/onlinehelp/nl/index.html
• Raadpleeg de documentatie "Naslaggids" (PDF-formaat) bij de camera voor informatie
over het gebruik. U kunt deze downloaden in het Download Center.
http://downloadcenter.nikonimglib.com
C
Als de verbinding mislukt
• Als de camera Kan geen verbinding maken. weergeeft bij het maken van verbinding
- Druk op k-knop en herhaal de procedure vanaf stap 2 (A15) in "Verbinding maken
tussen de camera en een smart-apparaat" om opnieuw verbinding te maken.
- Druk op de d-knop om de verbinding te annuleren.
• U kunt dit probleem verhelpen door de app opnieuw te starten. Sluit de SnapBridge-app
volledig en tik vervolgens opnieuw op het pictogram van de app om de app opnieuw te
starten. Zodra de app opnieuw wordt gestart, herhaalt u de procedure vanaf stap 1
(A15) in "Verbinding maken tussen de camera en een smart-apparaat".
Aansluiten op een smart-apparaat (SnapBridge)
17
Draadloze verbinding uitschakelen of inschakelen
Gebruik een van de volgende methoden om de verbinding uit of in te schakelen.
• Pas de instelling aan in Menu Netwerk M Vliegtuigmodus in de camera. U kunt
deze instellen op Aan om alle communicatiefuncties uit te schakelen op plekken
waar draadloze communicatie verboden is.
• Pas de instelling aan in Menu Netwerk M Bluetooth M Netwerkverbinding in
de camera.
• Pas de instelling aan op het tabblad A M Auto koppelingsopties M Auto
koppeling in de SnapBridge-app.
U kunt de hoeveelheid verbruikte accustroom op het smart-apparaat verminderen
door deze instelling uit te schakelen.
Beelden uploaden en Afstand bediende
fotografie
Beelden uploaden
Er zijn drie manieren om beelden te uploaden.
• Beelden in het interne geheugen kunnen niet worden geüpload.
Automatisch beelden
uploaden naar het smartapparaat telkens wanneer
deze worden gemaakt.1, 2
Menu Netwerk in de camera M Automat.
verzendopties M Foto's instellen op Ja.
Films kunnen niet automatisch worden geüpload.
Beelden selecteren in de
camera en uploaden naar het
smart-apparaat.1, 2
Weergavemenu in de camera M beelden selecteren
met Markeren voor upload.
Films kunnen niet worden geselecteerd om te worden
geüpload.
Beelden in de camera
selecteren met het smartapparaat en downloaden op
het smart-apparaat.
Tabblad A in de SnapBridge-app M tikken op Foto's
downloaden.
Er wordt een dialoogvenster voor Wi-Fi-verbindingen
weergegeven. Tik op OK3 en selecteer beelden.
1
2
Geüploade beelden zijn 2 megapixels groot.
Als Menu Netwerk M Bluetooth M Verzend. indien uitgesch. in de camera is
ingesteld op Aan, worden beelden automatisch naar het smart-apparaat geüpload, zelfs
als de camera is uitgeschakeld.
3
Afhankelijk van de iOS-versie, moet u de SSID van de camera selecteren als u op OK tikt.
Zie "Als in iOS een dialoogvenster voor Wi-Fi-verbindingen wordt weergegeven" (A19).
B
Opmerkingen over het gebruik van een Wi-Fi-verbinding
• Als het smart-apparaat in de slaapstand gaat of als u van de SnapBridge-app naar een
andere app gaat, wordt de Wi-Fi-verbinding verbroken.
• Sommige functies van de SnapBridge-app kunnen niet worden
gebruikt tijdens een Wi-Fi-verbinding. Als u een Wi-Fiverbinding wilt annuleren, tikt u op het tabblad A M F M Ja.
18
Aansluiten op een smart-apparaat (SnapBridge)
Afstand bediende fotografie
U kunt klikken op het tabblad A in de SnapBridge-app M Afstand bediende
fotografie om de sluiter van de camera te ontspannen met een smart-apparaat.
• Volg de instructies in de SnapBridge-app om naar een Wi-Fi-verbinding over te
schakelen. In iOS, wordt mogelijk een dialoogvenster voor Wi-Fi-verbindingen
weergegeven. In dat geval, raadpleegt u "Als in iOS een dialoogvenster voor Wi-Fiverbindingen wordt weergegeven" (A19).
• Het is niet mogelijk om Afstand bediende fotografie te gebruiken als geen
geheugenkaart in de camera is geplaatst.
Als in iOS een dialoogvenster voor Wi-Fi-verbindingen
wordt weergegeven
Normaal gesproken gebruikt de SnapBridge-app Bluetooth voor de verbinding tussen
de camera en het smart-apparaat. Schakel echter over naar een Wi-Fi-verbinding bij
gebruik van Foto's downloaden of op afstand bediende fotografie. Afhankelijk van
de iOS-versie, moet u de verbinding automatisch omschakelen. In dat geval gebruikt
u de volgende procedure voor het tot stand brengen van de verbinding.
1
Noteer de SSID van de camera (standaard de
naam van de camera) en het wachtwoord dat
wordt weergegeven op het scherm op het
smart-apparaat en tik vervolgens op Opties
bekijken.
• U kunt de SSID of het wachtwoord wijzigen door gebruik
te maken van Menu Netwerk M Wi-Fi M Type Wi-Fiverbinding in de camera. Ter bescherming van uw
privacy adviseren wij u het wachtwoord regelmatig te
wijzigen. Schakel de draadloze verbinding uit wanneer u
het wachtwoord wijzigt (A18).
2
Selecteer de SSID die u hebt genoteerd in
stap 1 vanuit de lijst met verbindingen.
• Als u voor het eerst verbinding maakt, voert u het
wachtwoord in dat u in stap 1 hebt genoteerd. Let op het
onderscheid tussen hoofdletters en kleine letters. Het
invoeren van het wachtwoord is niet nodig nadat u voor
het eerst verbinding hebt gemaakt.
• De Wi-Fi-verbinding is tot stand gebracht wanneer G
wordt weergegeven naast de SSID van de camera, zoals
getoond in het scherm rechts. Ga terug naar de
SnapBridge-app en werk hiermee.
Aansluiten op een smart-apparaat (SnapBridge)
19
Overige functies
Opnamestand selecteren
U kunt de keuzeknop draaien om de gewenste
opnamestand uit te lijnen met de
aanduidingsmarkering op de camerabody.
• A (auto) stand
Selecteer deze stand om algemene opnamen te maken onder een groot aantal
opname-omstandigheden.
• o (creatieve) stand
De camera slaat vier foto's met effecten en één foto zonder effecten tegelijkertijd in
één opname op.
• y (onderwerp) standen
Druk op de d knop en selecteer een onderwerpstand.
- Autom. scènekeuzekn.: De camera herkent de opname-omstandigheden
wanneer u een beeld kadreert en u kunt foto's maken in overeenstemming met
de omstandigheden.
- Time-lapse-film: De camera kan automatisch foto's met een gespecificeerd
interval vastleggen voor het maken van intervalfilms (e1080/30p of
S1080/25p) van ongeveer 10 seconden lang.
- Meerv. belicht. Lichter: De camera legt op regelmatige intervallen automatisch
bewegende onderwerpen vast, vergelijkt iedere foto en stelt alleen de heldere
gebieden samen; vervolgens worden de foto's opgeslagen als één foto.
Lichtsporen zoals de lichtstroom van auto's of de beweging van sterren worden
vastgelegd.
- Superlapsefilm: Gebruik deze functie om films op te nemen tijdens bewegen
van de camera en veranderingen in het onderwerp op te nemen tijdens
verstrijken van de tijd. De films worden opgenomen in fast motion
(e1080/30p of S1080/25p).
- Slim portret: Gebruik glamour-retouchering om gezichten versterkt weer te
geven tijdens opnamen en gebruik de functie glimlachtimer of zelf-collage om
foto's te maken.
Naast de bovenstaande standen kunt u verschillende onderwerpstanden
selecteren.
• M (Korte filmvoorstelling) stand
De camera maakt een korte filmvoorstelling (e1080/30p of S1080/25p)
van maximaal 30 seconden lang door meerdere filmclips van meerdere seconden
op te nemen en automatisch te combineren.
• A, B, C en D standen
Selecteer deze standen voor meer instelmogelijkheden voor sluitertijd en f-waarde.
20
Overige functies
C
Helpweergave
De beschrijvingen van de functies worden weergegeven tijdens veranderen van de
opnamestand of weergave van het instellingenscherm.
Druk de ontspanknop half in om snel te schakelen naar de opnamestand. U kunt de
beschrijvingen tonen of verbergen met behulp van Help-weergave in
Monitorinstellingen in het setup-menu.
Opnamefuncties instellen met de multiselector
Als het opnamescherm wordt weergegeven, kunt u op de multi-selector H (m)
J (n) I (p) K (o) drukken om de hieronder beschreven functies in te stellen.
• m Flitsstand
Als de flitser omhoog staat, kunt u de flitsstand instellen die geschikt is voor de
opname-omstandigheden.
• n Zelfontspanner /Zelfportrettimer
- Zelfontspanner: De sluiter wordt binnen 10 of 2 seconden automatisch
ontspannen.
- Zelfportrettimer: De camera stelt scherp binnen 5 seconden en de sluiter wordt
automatisch ontspannen.
• p Macro-stand
Gebruik de macro-stand wanneer u close-up foto's maakt.
• o Creatieve schuifbalk (o helderheid (belichtingscompensatie),
G levendigheid, F kleurtoon en J Actieve D-Lighting)
U kunt de helderheid van het hele beeld instellen (belichtingscompensatie).
In de Slim portret onderwerpstand kunt u glamour-retouchering toepassen om
gezichten versterkt weer te geven.
In stand A, B, C en D kunt u de totale helderheid, levendigheid, kleurtoon en
Actieve D-Lighting van de foto aanpassen.
De functies die kunnen worden ingesteld, variëren afhankelijk van de opnamestand.
Overige functies
21
Menufuncties
U kunt de onderstaande menu's instellen door op de d (menu) knop te drukken.
•
•
•
•
•
•
A Opnamemenu1, 2
e Filmmenu1
N Weergavestand menu (Sorteer op datum stand)3
c Weergavemenu3
q Netwerkmenu
z Setup-menu
1
2
Druk op de d knop wanneer het opnamescherm wordt weergegeven.
Menupictogrammen en beschikbare instellingsopties verschillen afhankelijk van de
opnamestand.
3
Druk op de d knop wanneer het weergavescherm wordt weergegeven.
1
Druk op de d (menu) knop.
• Het menu wordt weergegeven.
1/250
2
Druk op de multi-selector J.
• Het huidige menupictogram wordt
geel weergegeven.
F 3.7
F3.7
25m 0s
880
Opnamemenu
Beeldkwaliteit
Beeldformaat
Menupictogrammen
3
Selecteer een
menupictogram en druk op
de k knop.
• De menu-opties kunnen
geselecteerd worden.
Set-up
Tijdzone en datum
Monitorinstellingen
Datumstempel
Foto VR
AF-hulplicht
Digitale zoom
22
Overige functies
4
Selecteer een menu-optie
en druk op de k knop.
• Bepaalde menu-opties kunnen niet
worden ingesteld, afhankelijk van
de huidige opnamestand of de
status van de camera.
5
Selecteer een instelling en
druk op de k knop.
Tijdzone en datum
Monitorinstellingen
Datumstempel
Foto VR
AF-hulplicht
Digitale zoom
Datumstempel
• De geselecteerde instelling wordt
toegepast.
• Als u klaar bent met het menu,
drukt u op d knop.
• Als een menu wordt weergegeven,
kunt u naar de opnamestand
schakelen door op de ontspanknop of b (e) knop te drukken.
C
Datum
Datum en tijd
Uit
Bedienen van hoofdinstelschijf of de multi-selector wanneer een menu
wordt weergegeven
Als een menu of instellingsopties worden weergegeven, kunt u tevens een menu-optie
selecteren door de hoofdinstelschijf of de multi-selector te draaien.
Overige functies
23
Technische opmerkingen
Mededelingen
Mededelingen voor klanten in Europa
WAARSCHUWINGEN
GEVAAR VOOR EXPLOSIE ALS BATTERIJ WORDT VERVANGEN VOOR EEN
ONJUIST TYPE.
VOER BATTERIJEN AF VOLGENS DE INSTRUCTIES.
Dit pictogram geeft aan dat elektrische en elektronische apparaten via
gescheiden inzameling moet worden afgevoerd.
Het volgende is alleen van toepassing op gebruikers in Europese landen:
• Dit product dient apart te worden ingeleverd bij een aangewezen
inzamelingspunt. Gooi niet samen met het huishoudelijk afval weg.
• Gescheiden inzameling en recycling helpt bij het behoud van
natuurlijke bronnen en voorkomt negatieve consequenties voor mens en milieu
die kunnen ontstaan door onjuist weggooien van afval.
• Neem voor meer informatie contact op met de leverancier of de gemeentelijke
reinigingsdienst.
Dit symbool op de batterij duidt aan dat de batterij afzonderlijk moet
ingezameld worden.
Het volgende is alleen van toepassing op gebruikers in Europese landen:
• Alle batterijen, al dan niet voorzien van dit symbool, moeten
afzonderlijk worden ingezameld op een geschikt inzamelpunt. Gooi
niet samen met het huishoudelijk afval weg.
• Neem voor meer informatie contact op met de leverancier of de gemeentelijke
reinigingsdienst.
24
Technische opmerkingen
Opmerkingen over draadloze communicatie
functies
Beperkingen voor draadloze apparaten
De draadloze zender/ontvanger die in dit product is inbegrepen, voldoet aan de
voorschriften voor draadloze toepassingen in het land van aankoop en is niet bedoeld
voor gebruik in andere landen (producten die werden aangeschaft in de EU of in de
EFTA, kunnen gelijk waar in de EU en de EFTA worden gebruikt). Nikon is niet
aansprakelijk voor gebruik in andere landen. Gebruikers die niet zeker zijn wat het
oorspronkelijke land van aankoop is, dienen contact op te nemen met hun lokale Nikonservicecenter of met een door Nikon erkende servicedienst. Deze beperking geldt alleen
voor de draadloze werking en niet voor enig ander gebruik van het product.
Beveiliging
Hoewel één van de voordelen van dit product is dat anderen overal binnen het bereik
vrij verbinding kunnen maken voor de draadloze uitwisseling van gegevens kan het
volgende voorkomen wanneer de beveiliging niet wordt ingeschakeld:
• Diefstal van gegevens: Kwaadwillende gebruikers kunnen draadloze transmissies
onderscheppen om gebruiker-ID's, wachtwoorden en andere persoonlijke
informatie te stelen.
• Ongeautoriseerde toegang: Ongeautoriseerde gebruikers kunnen toegang
verkrijgen tot het netwerk om gegevens te wijzigen of andere kwaadwillende
acties uit te voeren. Houd er rekening mee dat door het ontwerp van de draadloze
netwerken door specifieke aanvallen ongeautoriseerde toegang kan worden
verkregen, ook al is de beveiliging ingeschakeld. Nikon is niet verantwoordelijk
voor gegevens- of informatielekken die zich tijdens de gegevensoverdracht
kunnen voordoen.
• Verkrijg geen toegang tot netwerken die u niet mag gebruiken, ook al worden
deze weergegeven op uw smartphone of tablet. Doet u dit wel, dan wordt dit
gezien als ongeautoriseerde toegang. Verkrijg alleen toegang tot netwerken die u
mag gebruiken.
Gebruik van persoonlijke informatie en disclaimer
• Gebruikersinformatie die op het product is geregistreerd en geconfigureerd, zoals
de verbindingsinstellingen voor draadloos LAN en andere persoonlijke informatie,
kan blootstaan aan veranderingen en verlies ten gevolge van bedieningsfouten,
statische elektriciteit, ongevallen, storingen, reparaties of andere handelingen.
Bewaar altijd een kopie van belangrijke informatie op een andere plaats. Nikon is
niet verantwoordelijk voor directe of indirecte schade of winstderving ten gevolge
van een verandering of verlies van informatie waarvoor Nikon niet aansprakelijk
kan worden gesteld.
• Voordat dit product wordt weggegooid of aan een andere eigenaar wordt
overgedragen, is het raadzaam dat u Standaardwaarden in het setup-menu
(A22) gebruikt om alle gebruikersgegevens geregistreerd en geconfigureerd op
het product, met inbegrip van verbindingsinstellingen voor draadloos LAN en
andere persoonlijke informatie, te verwijderen.
• Nikon is niet verantwoordelijk voor schade resulterend uit ongeautoriseerd gebruik
van dit product door derden wanneer het product is gestolen of verloren.
Technische opmerkingen
25
Voorzorgsmaatregelen bij export of vervoer van dit product naar het
buitenland
Dit product wordt geregeld door de voorschriften van het Ministerie van Export van
de Verenigde Staten (EAR). Toestemming van de Amerikaanse regering is niet vereist
voor export naar landen anders dan de hieronder genoemde landen die op het
moment van schrijven onderhevig zijn aan een embargo of speciale controles:
Cuba, Iran, Noord-Korea, Soedan en Syrië (lijst kan worden gewijzigd).
Mededeling voor klanten in Europa
Conformiteitsverklaring (Europa)
Hierbij verklaart Nikon Corporation dat het radioapparatuurtype COOLPIX A900
overeenkomt met Richtlijn 2014/53/EU.
De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring is beschikbaar op het volgende
internetadres: http://imaging.nikon.com/support/pdf/DoC_A900.pdf.
• Maximale stroomsterkte:
- Wi-Fi: 11,3 dBm (EIRP)
- Bluetooth: 9,3 dBm (EIRP)
- Bluetooth Low Energy: 9,3 dBm (EIRP)
• Werkfrequentie:
- Wi-Fi: 2.412–2.462 MHz (kanalen 1–11)
- Bluetooth: 2.402–2.480 MHz
- Bluetooth Low Energy: 2.402–2.480 MHz
- NFC: 13,56 MHz
26
Technische opmerkingen
Verzorgen van het product
Neem naast de waarschuwingen in "Voor uw veiligheid" (Avi-viii) ook de volgende
voorzorgsmaatregelen in acht wanneer u het apparaat gebruikt of opbergt.
De camera
Stel de camera niet bloot aan sterke schokken
Als de camera wordt blootgesteld aan sterke schokken of trillingen, kan deze defect raken.
Oefen daarnaast geen kracht uit op het objectief of de objectiefbescherming.
Houd de camera droog
Als de camera in water wordt ondergedompeld of aan vocht wordt blootgesteld, raakt deze
beschadigd.
Vermijd plotselinge temperatuurverschillen
Plotselinge temperatuurverschillen, die bijvoorbeeld kunnen optreden als u op een koude
dag een verwarmd gebouw binnengaat of verlaat, kunnen condensatie in de camera
veroorzaken. U voorkomt condensatie door de camera in de cameratas of in een plastic tas
te doen voordat u deze aan plotselinge temperatuurverschillen blootstelt.
Houd de camera uit de buurt van sterke magnetische velden
U mag deze camera niet gebruiken of opbergen in de buurt van apparatuur die een sterke
elektromagnetische straling of magnetische velden produceert. Gebeurt dit wel, dan kan dit
gegevensverlies of een functiestoring van de camera tot gevolg hebben.
Richt het objectief niet gedurende langere tijd op een sterke
lichtbron
Richt het objectief niet gedurende langere tijd op de zon of een andere sterke lichtbron
wanneer u de camera gebruikt of opbergt. Door intens licht kan de kwaliteit van de
beeldsensor afnemen of een witte waas op de foto's ontstaan.
Schakel de camera uit voordat u de batterij verwijdert, de
lichtnetadapter loskoppelt of de geheugenkaart verwijdert
Verwijder de batterij niet terwijl de camera aanstaat of terwijl beelden worden opgeslagen
of gewist. Het onderbreken van de stroom kan in dit geval leiden tot gegevensverlies of
beschadiging van de geheugenkaart of de interne schakelingen.
Technische opmerkingen
27
Opmerkingen over de monitor
• Monitoren (inclusief elektronische zoekers) worden met een extreme mate van precisie
gemaakt; minimaal 99,99% van de pixels zijn werkende, en minder dan 0,01% ontbreekt of
is defect. Het kan voorkomen dat deze schermen pixels bevatten die altijd oplichten (wit,
rood, blauw of green) of altijd uitstaan (zwart), dit is geen defect en heeft geen effect op
de afbeeldingen vastgelegd door het apparaat.
• Bij helder licht zijn de beelden op de monitor mogelijk niet goed te zien.
• Oefen geen druk op de monitor uit, want dit kan beschadiging of een functiestoring van
de camera tot gevolg hebben. Als de monitor beschadigd raakt, dient u erop te letten dat
u zich niet verwondt aan de glassplinters en te voorkomen dat de vloeibare kristallen in de
monitor in aanraking komen met uw huid, ogen of mond.
De batterij
Voorzorgsmaatregelen voor gebruik
• Neem in acht dat de batterij na gebruik heet kan zijn.
• Laad de batterij niet op als de omgevingstemperatuur lager is dan 0°C of hoger dan 40°C,
want dit kan beschadiging of een functiestoring tot gevolg hebben.
• Als u afwijkingen, zoals overmatige hitte, rook of een ongebruikelijke geur vanaf de
batterij opmerkt, stop dan onmiddellijk met het gebruik van de batterij en neem contact
op met uw leverancier of met een door Nikon geautoriseerde servicevertegenwoordiger.
• Nadat u de batterij uit de camera of optionele batterijlader verwijdert heeft, dient u de
batterij ter bescherming in een plastic tas etc. te doen.
De batterij laden
Controleer het batterijniveau wanneer u de camera gaat gebruiken en laad de batterij zo
nodig op.
• Laad de batterij binnen op bij een omgevingstemperatuur tussen 5°C en 35°C voor gebruik.
• Een hoge temperatuur van de batterij kan ertoe leiden dat de batterij niet goed of niet
helemaal wordt opgeladen en de prestaties ervan negatief worden beïnvloed. Neem in
acht dat de batterij na gebruik heet kan zijn; wacht tot de batterij afgekoeld is voordat
deze opgeladen wordt.
Als de batterij die in deze camera is geplaatst wordt geladen met behulp van de
lichtnetlaadadapter of een computer, wordt de batterij niet geladen bij
batterijtemperaturen lager dan 0°C of hoger dan 50°C.
• Verwijder de batterij uit de lader zodra deze volledig is opgeladen. Doet u dat niet, dan is
dit nadelig voor de prestaties van de batterij.
• De temperatuur van de accu kan tijdens het opladen toenemen. Dit is echter geen
functiestoring.
Reservebatterijen bij de hand houden
Neem waar mogelijk volledig geladen reservebatterijen mee wanneer u foto's wilt maken
van belangrijke gebeurtenissen.
Gebruik van de batterij bij koud weer
Bij koud weer neemt de batterijcapaciteit gewoonlijk af. Als een uitgeputte batterij wordt
gebruikt bij een lage omgevingstemperatuur, is het mogelijk dat de camera niet inschakelt.
Houd reservebatterijen bij de hand op een warme plaats en verwissel ze zo nodig. Een koude
batterij die weer op temperatuur is gekomen, kan soms een deel van de lading terugkrijgen.
28
Technische opmerkingen
Aansluitingen van de batterij
Vuil op de aansluitingen van de batterij kan voorkomen dat de camera werkt. Als de
aansluitingen van de batterij vuil zijn, veeg deze dan voor gebruik met een schone, droge
schoon.
Een lege batterij opladen
Als u de camera aan- of uitzet terwijl de batterij leeg is, kan dit de gebruiksduur van de
batterij verkorten. Laad de batterij voor gebruik op.
De batterij opbergen
• Verwijder altijd de batterij uit de camera of de optionele batterijlader als het apparaat niet
wordt gebruikt. Zelfs als het apparaat niet wordt gebruikt, worden er geringe
hoeveelheden stroom van de batterij verbruikt. Dit kan ertoe leiden dat de batterij zover
leeg raakt dat deze niet meer kan worden gebruikt.
• Laad de batterij tenminste eenmaal per zes maanden op en maak de batterij volledig leeg
voordat u deze weer opbergt.
• Stop de batterij ter bescherming in een plastic tas en bewaar deze op een koele plek. De
batterij moet worden bewaard op een droge plek met een omgevingstemperatuur van
15°C tot 25°C. Bewaar de batterij niet op hete of extreem koude plekken.
Gebruiksduur batterij
Als de tijd die nodig is voordat een volledig opgeladen batterij leeg is aanzienlijk afneemt bij
gebruik op kamertemperatuur betekent dit dat de batterij moet worden vervangen. Koop een
nieuwe batterij.
Gebruikte batterijen recyclen
Vervang de batterij als deze niet meer kan worden opgeladen. Gebruikte batterijen bevatten
kostbare grondstoffen. Recycle gebruikte batterijen volgens de plaatselijke voorschriften
voor klein chemisch afval.
De lichtnetlaadadapter
• De EH-73P lichtnetlaadadapter is enkel bedoeld voor gebruik met compatibele toestellen.
Gebruik hem niet met een apparaat van een ander merk of model.
• Gebruik geen andere USB-kabel dan de UC-E21. Als u een andere USB-kabel dan de
UC-E21 gebruikt, kan dit tot oververhitting, brand of elektrische schok leiden.
• Gebruik in geen geval een lichtnetadapter van een ander merk of model dan de EH-73P
lichtnetlaadadapter, en gebruik geen in de handel verkrijgbare USB-lichtnetadapter of
batterijlader voor een mobiele telefoon. Het niet in acht nemen van deze waarschuwing
kan oververhitting of schade aan de camera tot gevolg hebben.
• De EH-73P is compatibel met stopcontacten voor 100 V-240 V AC, 50/60 Hz. Bij gebruik in
andere landen dient u eventueel een stekkeradapter (in de handel verkrijgbaar) te
gebruiken. Neem voor meer informatie over stekkeradapters contact op met uw reisbureau.
• De symbolen op dit product geven het volgende weer:
D AC, E DC, F Klasse II-apparatuur (De constructie van het product is dubbel
geïsoleerd.)
Technische opmerkingen
29
Reinigen en opslag
Reinigen
Gebruik geen alcohol, thinner of andere vluchtige chemicaliën.
Objectief
Raak glazen onderdelen niet met uw vingers aan. Verwijder stof of
pluisjes met een blaasbalgje (gewoonlijk een rubberen bal met een
spuitmondje waaruit lucht wordt geblazen). Vingerafdrukken en ander
vuil dat niet met een blaasbalgje kan worden verwijderd, kunt u
wegvegen met een zachte doek, waarbij u een ronddraaiende beweging
maakt vanuit het midden naar de randen toe. Als u het objectief op deze
manier niet kunt reinigen, veegt u het schoon met een doek die licht is
bevochtigd met lensreiniger.
Monitor
Verwijder vuil en stof met behulp van een blaasbalgje. Verwijder
vingerafdrukken en andere vlekken op de monitor met een zachte, droge
doek, waarbij u geen druk op de monitor mag uitoefenen.
Camerabody
Verwijder vuil, stof of zand met behulp van een blaasbalgje en veeg de
camerabody voorzichtig af met een zachte, droge doek. Na gebruik van
de camera aan het strand of in een andere zanderige of stoffige
omgeving, dient u zand, stof of zout te verwijderen met een droge doek
die licht is bevochtigd met water. Droog de camera daarna grondig af.
Let erop dat vuil of stof in de camera schade kan veroorzaken die
niet door de garantie wordt gedekt.
Opslag
Verwijder de batterij als de camera voor langere tijd niet wordt gebruikt. Haal de
camera minstens eenmaal per maand uit de opslag om schimmel te voorkomen.
Schakel de camera in en druk een aantal malen op de ontspanknop alvorens de
camera weer op te bergen. Bewaar de camera niet op een van de volgende plaatsen:
• Plaatsen die slecht geventileerd zijn of waar de luchtvochtigheid hoger is dan 60%
• Waar het warmer wordt dan 50°C of kouder dan –10°C
• In de nabijheid van apparaten die sterke elektromagnetische velden genereren,
zoals televisie- of radiotoestellen
Om de batterij op te bergen, houdt u rekening met de voorzorgsmaatregelen in
"De batterij" (A28) in "Verzorgen van het product" (A27).
30
Technische opmerkingen
Problemen oplossen
Als de camera niet naar behoren functioneert, raadpleeg dan eerst het volgende
overzicht met de meest voorkomende problemen voordat u zich tot de leverancier of
tot een door Nikon erkende servicedienst wendt.
Raadpleeg ook de Naslaggids (PDF-formaat) voor meer informatie over het gebruik
van deze camera (Aii).
Probleem
A
Oorzaak/Oplossing
De camera is
ingeschakeld,
maar reageert
niet.
• Wacht totdat de opname beëindigd is.
• Als het probleem zich blijft voordoen, zet u de camera uit.
Als de camera niet uitschakelt, verwijder dan de batterij of
batterijen en plaats ze terug, of, als u een lichtnetadapter
gebruikt, koppel de lichtnetadapter dan los en sluit hem
–
vervolgens weer aan.
Merk op dat ondanks het feit dat alle gegevens die op dat
moment worden opgenomen verloren zullen gaan,
gegevens die al werden geregistreerd niet beïnvloed
zullen worden door het verwijderen of loskoppelen van
de stroombron.
De camera kan
niet worden
aangezet.
• De batterij is leeg.
3, 4, 28
• De hoofdschakelaar wordt enkele seconden nadat de
–
batterij is geplaatst ingeschakeld. Wacht enkele seconden
alvorens op de hoofdschakelaar te drukken.
De camera gaat
zonder
waarschuwing
uit.
• De camera wordt automatisch uitgeschakeld om energie 11
te besparen (functie Automatisch uit).
• De camera en batterij werken mogelijk niet goed bij lage 28
temperaturen.
• De binnenkant van de camera is te warm geworden. Laat –
de camera uitgeschakeld totdat de binnenkant van de
camera is afgekoeld en probeer de camera dan weer in te
schakelen.
Monitor geeft
geen beeld.
• De camera staat uit.
• De batterij is leeg.
• De camera wordt automatisch uitgeschakeld om energie
te besparen (functie Automatisch uit).
• Het flitserlampje knippert terwijl de flitser geladen wordt.
Wacht tot het opladen is voltooid.
• De camera is aangesloten op een tv of computer.
• Bezig met het maken van een intervalfilm.
• De camera en het smartapparaat zijn verbonden via een
Wi-Fi-verbinding en de camera wordt bediend via de
afstandsbediening.
De camera
wordt warm.
Het is mogelijk dat de camera warm wordt tijdens het
opnemen van films of het versturen van foto's gedurende
een langere tijd of bij gebruik van de camera in een warme
omgeving; dit is geen storing.
Technische opmerkingen
7
9
11
–
–
–
–
–
31
Geheugenkaarten die kunnen worden gebruikt
De camera ondersteunt SD, SDHC en SDXC geheugenkaarten, inclusief SDHC en
SDXC kaarten compatibel met UHS-I.
• Kaarten met een snelheidsklasse van 6 of hoger worden aanbevolen voor het
opnemen van films (als Filmopties is ingesteld op d 2160/30p (4K UHD) of
c 2160/25p (4K UHD), worden kaarten aanbevolen met een UHSsnelheidsklasse van 3 of hoger); bij gebruik van langzamere kaarten kan de opname
worden onderbroken.
• Zorg er bij het kiezen van kaarten voor gebruik in kaartlezers voor dat deze
compatibel zijn met het toestel.
• Neem contact op met de fabrikant voor informatie over functies, werking en
gebruiksbeperkingen.
Informatie over handelsmerken
• Windows is een geregistreerd handelsmerk of handelsmerk van Microsoft
Corporation in de Verenigde Staten en/of andere landen.
• Het Bluetooth®-woordmerk en logo's zijn geregistreerde handelsmerken die
eigendom zijn van Bluetooth SIG, Inc. en elk gebruik van dergelijke merken
door Nikon Cooperation is onder licentie.
• Apple®, App Store®, de Apple logo's, Mac, OS X, macOS, iPhone®, iPad®, iPod
touch® en iBooks zijn handelsmerken van Apple Inc., geregistreerd in de V.S.
en andere landen.
• Android, Google Play en het Google Play-logo zijn handelsmerken van Google
LLC. De Android-robot wordt gereproduceerd of aangepast op basis van
materiaal dat door Google is gemaakt en gedeeld, en wordt gebruikt volgens
de voorwaarden van de Creative Commons-licentie 3.0 (Naamsvermelding).
• iOS is een handelsmerk of geregistreerd handelsmerk van Cisco Systems, Inc.
in de Verenigde Staten en/of andere landen en wordt gebruikt onder licentie.
• Adobe, het Adobe logo en Reader zijn handelsmerken of geregistreerde
handelsmerken van Adobe Systems Incorporated in de Verenigde Staten en/
of andere landen.
• SDXC, SDHC, en SD logo's zijn handelsmerken van SD-3C, LLC.
• PictBridge is een handelsmerk.
32
Technische opmerkingen
• HDMI, het HDMI logo en High-Definition Multimedia Interface zijn
handelsmerken of geregistreerde handelsmerken van HDMI Licensing, LLC.
• Wi-Fi en het Wi-Fi logo zijn handelsmerken of geregistreerde handelsmerken
van Wi-Fi Alliance.
• De N-Mark is een handelsmerk of geregistreerd handelsmerk van NFC Forum,
Inc. in de Verenigde Staten en in andere landen.
• Alle andere handelsnamen die in deze handleiding of in andere documentatie
bij uw Nikon product worden vermeld, zijn handelsmerken of geregistreerde
handelsmerken van hun respectieve eigenaars.
“Made for iPod,” “Made for iPhone,” and “Made for iPad” mean that an electronic
accessory has been designed to connect specifically to iPod, iPhone, or iPad,
respectively, and has been certified by the developer to meet Apple
performance standards. Apple is not responsible for the operation of this device
or its compliance with safety and regulatory standards. Please note that the use
of this accessory with iPod, iPhone, or iPad may affect wireless performance.
AVC Patent Portfolio License
Dit product is gelicentieerd onder de AVC Patent Portfolio License voor het
persoonlijk en niet-commercieel gebruik door een consument om (i) video te
coderen in overeenstemming met de AVC-standaard ("AVC-video") en/of (ii) AVCvideo te decoderen die door een consument werd gecodeerd in het kader van een
persoonlijke en niet-commerciële activiteit en/of werd verkregen van een
videoleverancier die over een licentie beschikt om AVC-video aan te bieden. Er wordt
geen licentie verleend of gesuggereerd voor enig ander gebruik. Voor
meer informatie kunt u terecht bij MPEG LA, L.L.C.
Zie http://www.mpegla.com.
FreeType Licentie (FreeType2)
Delen van deze software zijn beschermd door het auteursrecht © 2012
The FreeType Project (http://www.freetype.org). Alle rechten voorbehouden.
MIT Licentie (HarfBuzz)
Delen van deze software zijn beschermd door het auteursrecht © 2016
The HarfBuzz Project (http://www.freedesktop.org/wiki/Software/HarfBuzz). Alle
rechten voorbehouden.
Technische opmerkingen
33
Garantievoorwaarden - Nikon Europees
garantiebewijs
Beste Nikon-klant,
Hartelijk bedankt voor uw aanschaf van dit Nikon-product. In het geval dat
uw Nikon-product onder garantie moet worden gerepareerd, dient u
contact op te nemen met de leverancier waar u het product hebt gekocht
of een lid van ons servicenetwerk binnen de verkoopregio van Nikon
Europe B.V. (bijv. Europa/Rusland/overige). Ga voor meer informatie naar:
http://www.europe-nikon.com/support
We raden u aan om de gebruikershandleiding aandachtig te lezen voordat
u contact opneemt met de leverancier of ons servicenetwerk om onnodig
ongemak te voorkomen.
De garantie van uw Nikon-apparatuur dekt productiefouten gedurende
één vol jaar na de datum van de oorspronkelijke aankoop. Als het product
gedurende deze garantieperiode defect blijkt te zijn vanwege ondeugdelijk
materiaal of een productiefout, zal ons servicenetwerk binnen de
verkoopregio van Nikon Europe B.V. het product repareren volgens de
hieronder beschreven voorwaarden en bepalingen, zonder dat hiervoor
kosten voor arbeid of onderdelen in rekening worden gebracht. Nikon
behoudt zich het recht voor om (naar eigen goeddunken) het product te
vervangen of te repareren.
1. De garantie is slechts geldig wanneer het ingevulde garantiebewijs en de
originele factuur of bon waarop aankoopdatum, type van het product en
naam van de verkoper vermeld zijn, samen met het product getoond
kunnen worden. Nikon behoudt zich het recht voor gratis reparatie te
weigeren wanneer bovenstaande documenten niet getoond kunnen
worden of wanneer de informatie erin incompleet of onleesbaar is.
2. Onder de garantie vallen niet:
• noodzakelijk onderhoud of reparatie dan wel vervanging van delen als
gevolg van normale slijtage;
• modificaties om de gebruiksmogelijkheden van het product, als
beschreven in de gebruiksaanwijzing, uit te breiden, zonder
voorafgaande schriftelijke toestemming van Nikon;
• vervoerskosten en elk risico van het vervoer dat direct of indirect is
verbonden aan de garantie van de producten;
34
Technische opmerkingen
• alle schade als gevolg van veranderingen of aanpassingen van het
product, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Nikon,
om te voldoen aan de locale of nationale normen die gelden in elk
ander land dan dat waarvoor het product oorspronkelijk was
ontworpen en/of gefabriceerd.
3. De garantie zal niet van toepassing zijn in het geval van:
• schade als een gevolg van foutief gebruik waarbij inbegrepen maar
niet beperkt tot het niet gebruiken van het product voor de
gebruikelijke doeleinden of volgens de gebruiksaanwijzing voor juist
gebruik en onderhoud, en de installatie of het gebruik van het product
waarbij de veiligheidsnormen die van kracht zijn in het land waar het
product wordt gebruikt niet worden gehanteerd;
• schade als een gevolg van ongelukken waarbij inbegrepen maar niet
beperkt tot bliksem, water, vuur, misbruik of verwaarlozing;
• verandering, uitwissing, onleesbaarheid of verwijdering van model- of
serienummer op het product;
• schade als een gevolg van reparaties of aanpassingen uitgevoerd door
niet erkende serviceorganisaties of personen;
• defecten in het systeem waarin het product is ingebouwd of waarmee
het wordt gebruikt.
4. Dit garantiebewijs heeft geen betrekking op de wettelijke rechten van de
consument volgens de toepasselijke nationale wetten die van kracht zijn,
noch op het wettelijk recht van de consument tegenover de verkoper
voortkomend uit zijn/haar koop/aanschaf-contract.
Mededeling: Een overzicht van alle erkende Nikon onderhoudsdiensten
vindt u online via deze koppeling
(http://www.europe-nikon.com/service/).
Technische opmerkingen
35
Deze handleiding mag op geen enkele manier volledig of
gedeeltelijk (behalve voor korte citaten in kritische artikelen of
besprekingen) worden gereproduceerd zonder de schriftelijke
toestemming van NIKON CORPORATION.
FX8J05(1F)
6MN6741F-05
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising