Nikon | D5600 | Nikon D5600 Dodatek do Instrukcji obsługi

Nikon D5600 Dodatek do Instrukcji obsługi
SB9D01(1K)
6MB4541K-01
Pl
Dodatek do instrukcji obsługi
3 Urządzenie inteligentne: stuknij w Wi-Fi connection (Połączenie Wi-Fi),
gdy wyświetlony zostanie odpowiedni komunikat.
Urządzenie inteligentne wyświetli komunikat wymagający
przygotowania aparatu. Włącz aparat i przejdź do kolejnego kroku.
*Nie stukaj w Next (Dalej), zanim nie ukończysz kroku 4.
Element Wi-Fi w menu ustawień zakupionego aparatu zawiera
opcję Nawiąż połączenie Wi-Fi, której można użyć do nawiązania
bezpośredniego połączenia Wi-Fi między aparatem a smartfonem
lub tabletem (dalej zwane „urządzeniami inteligentnymi”), na którym
uruchomiona jest aplikacja SnapBridge.
Aplikacja SnapBridge
Używaj aplikacji SnapBridge do pobierania zdjęć lub zdalnego
sterowania aparatem za pomocą urządzenia inteligentnego.
Przed przejściem dalej zwróć uwagę na następujące kwestie:
• Koniecznie używaj wyłącznie najnowszej wersji aplikacji.
• Aplikację SnapBridge można pobrać z serwisu
Apple App Store® lub Google Play™.
• Najnowsze informacje na temat aplikacji
SnapBridge są dostępne na witrynie
internetowej firmy Nikon.
• Informacje na temat korzystania z aplikacji
są dostępne w pomocy internetowej, którą
można wyświetlić pod adresem:
https://nikonimglib.com/snbr/onlinehelp/en/index.html
4 Aparat: w menu ustawień aparatu wybierz
Wi-Fi, a następnie wyróżnij Nawiąż
połączenie Wi-Fi i naciśnij J.
Wyświetlone zostaną identyfikator SSID aparatu
oraz hasło.
Bezpośrednie łączenie z aparatem przez Wi-Fi
D Przed nawiązaniem połączenia
Przed przejściem dalej:
• Włącz Wi-Fi w urządzeniu inteligentnym (aby uzyskać szczegółowe informacje,
skorzystaj z dokumentacji dołączonej do urządzenia).
• Dopilnuj, aby akumulatory aparatu i urządzenia inteligentnego były całkowicie
naładowane, co pozwoli zapobiec nagłemu wyłączeniu się urządzeń.
• Sprawdź, czy na karcie pamięci aparatu jest wolne miejsce.
5 Urządzenie inteligentne: powróć do urządzenia
inteligentnego i stuknij w Next (Dalej).
Zostaną wyświetlone polecenia dotyczące
połączenia Wi-Fi.
1 Urządzenie inteligentne: uruchom aplikację
SnapBridge i stuknij w Skip (Pomiń).
• Jeśli aplikacja była już wcześniej uruchamiana,
okno dialogowe powitania nie zostanie
wyświetlone. Przejdź do kroku 2.
• Stuknięcie w Connect to camera (Połącz
z aparatem) spowoduje wyświetlenie okna
dialogowego parowania Bluetooth. Stuknij
w przycisk w lewym górnym rogu, aby
powrócić do okna dialogowego powitania.
Aby uzyskać informacje na temat połączeń
Bluetooth, skorzystaj z pomocy internetowej.
2 Urządzenie inteligentne: otwórz kartę
, stuknij w
6 Urządzenie inteligentne: po przeczytaniu poleceń
, po czym wybierz
Wi-Fi mode (Tryb W-Fi).
stuknij w View options (Wyświetl opcje).
Wygląd wyświetlonego okna dialogowego różni
się w zależności od urządzenia inteligentnego
i systemu operacyjnego:
• W urządzeniach z systemem Android stuknięcie
w View options (Wyświetl opcje) powoduje
wyświetlenie okna dialogowego ustawień Wi-Fi
urządzenia inteligentnego.
2
1
3
D Nie ma opcji „Wi-Fi mode” (Tryb Wi-Fi)?
Sprawdź, czy zainstalowana jest najnowsza wersja aplikacji SnapBridge. Jeśli
używasz najnowszej wersji, a opcja trybu Wi-Fi nadal jest niedostępna, wyjdź
z aplikacji i sprawdź, czy nie jest ona uruchomiona w tle, a następnie sprawdź,
czy urządzenie jest podłączone do Internetu i ponownie uruchom aplikację.
• W urządzeniach z systemem iOS stuknięcie w View options (Wyświetl
opcje) powoduje uruchomienie aplikacji ustawień iOS. Stuknij w < Settings
(Ustawienia), aby wyświetlić aplikację ustawień, a następnie przewiń do
góry i stuknij w element Wi-Fi, który znajduje się blisko szczytu listy ustawień.
7 Urządzenie inteligentne: wybierz identyfikator SSID wyświetlony przez
aparat w kroku 4 i wpisz hasło.
W zależności od urządzenia inteligentnego i systemu operacyjnego,
wygląd ekranu może różnić się od przedstawionego poniżej.
Android
Informacje o znakach towarowych
Apple®, App Store®, logotypy Apple, iPhone®, iPad®, iPod touch®, Mac,
macOS i OS X są znakami towarowymi Apple Inc. zastrzeżonymi w USA
i w innych krajach. Znak towarowy iPhone jest wykorzystywany na
licencji Aiphone Co., Ltd. Android, Google Play i logotyp Google Play są
znakami towarowymi Google LLC. Robot Android został odtworzony lub
zmodyfikowany na podstawie projektu utworzonego i udostępnionego
przez Google. Jego wykorzystanie jest zgodne z warunkami opisanymi
w Licencji Creative Commons 3.0 – Uznanie autorstwa. IOS to znak
towarowy lub zastrzeżony znak towarowy Cisco Systems, Inc. w USA
i/lub innych krajach, który jest wykorzystywany na licencji.
iOS
D Ponowne łączenie
Jeśli w międzyczasie hasło nie zostało zmienione, nie będzie konieczności
wpisywania hasła podczas kolejnego nawiązywania połączenia z aparatem.
8 Urządzenie inteligentne: powróć do aplikacji
SnapBridge.
Po nawiązaniu połączenia Wi-Fi aplikacja
wyświetli opcje trybu Wi-Fi. Aby uzyskać
informacje dotyczące stosowania aplikacji
SnapBridge, skorzystaj z pomocy internetowej.
D Kończenie połączeń Wi-Fi
Aby zakończyć połączenie Wi-Fi, stuknij w . Gdy
ikona zmieni się w ikonę , stuknij w i wybierz
Exit Wi-Fi mode (Zakończ tryb Wi-Fi).
© 2019 Nikon Corporation
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising