Nikon | D5600 | Nikon D5600 Instrukcja obsługi

Nikon D5600 Instrukcja obsługi
APARAT CYFROWY
A Wybierak wielofunkcyjny
Konfiguracja aparatu
Pomoc techniczna Nikon
Aby zarejestrować aparat i uzyskać
najnowsze informacje o produkcie,
wejdź na poniższą stronę. Znajdują
się tam odpowiedzi na często
zadawane pytania i dane do
kontaktu w przypadku konieczności
pomocy technicznej.
http://www.europe-nikon.com/support
W tej instrukcji czynności wykonywane z użyciem wybieraka
wielofunkcyjnego są oznaczone ikonami 1, 3, 4 i 2.
❚❚ Konfiguracja z użyciem smartfona lub tabletu
Urządzenie inteligentne: pobierz i zainstaluj aplikację SnapBridge.
Aplikacja jest dostępna bezpłatnie na stronie internetowej
firmy Nikon (http://snapbridge.nikon.com), w sklepie
Apple App Store® oraz w sklepie Google Play™.
1: naciśnij wybierak wielofunkcyjny do góry
Przycisk J (wybierz)
4: naciśnij wybierak
wielofunkcyjny w lewo
2: naciśnij wybierak
wielofunkcyjny w prawo
B Skrócona instrukcja obsługi
Informacje na temat Dokumentacji aparatu
• Przeczytaj dokładnie niniejszą instrukcję przed rozpoczęciem
korzystania z aparatu.
• Aby zapewnić poprawne użytkowanie aparatu, koniecznie przeczytaj
„Zasady bezpieczeństwa” (na odwrocie).
• Po przeczytaniu instrukcji przechowuj ją w łatwo dostępnym miejscu,
aby móc z niej skorzystać w przyszłości.
Wszelkie powielanie niniejszej instrukcji, w całości lub w części (poza
krótkimi cytatami w recenzjach lub omówieniach), jest zabronione,
jeżeli nie uzyskano pisemnego zezwolenia firmy NIKON CORPORATION.
E
L
P
Nikon D5600
M
A
S
Przed skontaktowaniem się ze sprzedawcą lub autoryzowanym punktem serwisowym
zalecamy dokładne zapoznanie się z instrukcjami obsługi w celu uniknięcia zbędnych
niedogodności.
Gwarancja na zakupiony sprzęt firmy Nikon obejmuje wszelkie wady produkcyjne
i jest ważna przez jeden rok od daty zakupu. Jeśli w ciągu tego okresu produkt okaże
się wadliwy wskutek zastosowania niewłaściwych materiałów lub nienależytego
wykonania, autoryzowany serwis na terenie sprzedaży firmy Nikon Europe B.V. dokona
naprawy produktu na warunkach opisanych poniżej, nie pobierając opłat za części ani
za robociznę. Firma Nikon zastrzega sobie prawo do wymiany lub naprawy produktu
(według własnego uznania).
Zawartość opakowania
Naładuj akumulator
❏ Aparat D5600
❏ Pasek AN-DC3
❏ Gumowa muszla oczna DK-25
❏ Instrukcja obsługi
(dostarczany zamontowany do
(niniejszy arkusz)
aparatu)
❏ Gwarancja
❏ Pokrywka bagnetu korpusu BF-1B
(patrz po lewej stronie)
❏ Akumulator jonowo-litowy EN-EL14a (z pokrywką styków)
❏ Ładowarka MH-24 (adapter wtyczki jest dołączany w krajach lub
regionach, gdzie to wymagane, a jego kształt zależy od kraju
sprzedaży)
Jeśli do aparatu został dołączony adapter wtyczki, rozłóż bolce
wtyczki i podłącz adapter wtyczki zgodnie z ilustracją poniżej
po lewej stronie, dopilnowując, aby wtyczka została włożona do
końca. Włóż akumulator i podłącz ładowarkę do zasilania.
Nabywcy opcjonalnego zestawu z obiektywem powinni
sprawdzić, czy w opakowaniu znajduje się również obiektyw. Karty
pamięci są sprzedawane oddzielnie. Aparaty zakupione w Japonii
wyświetlają menu i komunikaty jedynie w języku angielskim
i języku japońskim, a inne języki nie są obsługiwane. Przepraszamy
za wszelkie niedogodności, jakie może to powodować.
2. Niniejsza gwarancja nie obejmuje:
• niezbędnych czynności konserwacyjnych lub wymiany części na skutek zwykłego
zużycia;
• modyfikacji związanych z uaktualnieniem produktu wykraczającymi poza
jego zwykłe przeznaczenie opisane w instrukcjach obsługi, wykonanych bez
uprzedniej pisemnej zgody firmy Nikon;
• kosztów oraz ryzyka dotyczącego transportu bezpośrednio lub pośrednio
związanego z gwarancją dotyczącą produktów;
• wszelkich uszkodzeń powstałych wskutek modyfikacji dokonanych w produkcie
bez uprzedniej pisemnej zgody firmy Nikon, mających na celu dostosowanie
produktu do standardów technicznych obowiązujących w krajach innych niż te,
dla których produkt został oryginalnie opracowany i wyprodukowany.
3. Gwarancja nie ma zastosowania w przypadku:
• uszkodzeń spowodowanych niewłaściwym używaniem produktu, w tym
w szczególności wynikających z używania produktu niezgodnie z jego
przeznaczeniem lub niestosowania się do instrukcji dotyczącej korzystania
z produktu i jego konserwacji, bądź związanych z instalacją lub używaniem
produktu niezgodnie z normami dotyczącymi bezpieczeństwa obowiązującymi
w kraju użytkowania;
• uszkodzeń powstałych w wyniku wypadków lub zdarzeń losowych, w tym
w szczególności szkód spowodowanych przez wyładowania atmosferyczne, wodę,
ogień, niewłaściwe używanie lub zaniedbanie;
• zmiany, zniszczenia lub usunięcia nazwy modelu lub numeru seryjnego produktu;
• uszkodzeń powstałych w wyniku napraw lub modyfikacji wykonanych przez
nieautoryzowane punkty serwisowe lub osoby;
• uszkodzeń systemu, do którego produkt został włączony lub z którym jest
używany.
4. Niniejsza gwarancja na usługi serwisowe nie wpływa na prawa konsumenta, jakie
przysługują Państwu na mocy obowiązującego prawa krajowego, ani na Państwa
prawo do dochodzenia roszczeń od sprzedawcy wynikające z zawartej umowy
sprzedaży.
Uwaga: Spis wszystkich autoryzowanych serwisów firmy Nikon można znaleźć online
pod adresem (URL = http://www.europe-nikon.com/service/).
5
Ładowanie zakończone
5
4
3
2
1
18
Włóż akumulator i kartę pamięci
8
9
10
17
16
1 Dioda wspomagająca AF
Dioda samowyzwalacza
Lampa redukcji efektu
czerwonych oczu
2 Włącznik zasilania
3 Spust migawki
4 Przycisk E/N
5 Przycisk nagrywania filmu
6 Przełącznik podglądu na żywo
7 Pokrętło trybu pracy
8 Wbudowana lampa błyskowa
15
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Rozłóż monitor
11
12
13
14
Rozłóż monitor zgodnie z ilustracją. Nie używaj siły.
Przycisk M/Y
Zaczepy paska
Przycisk Fn
Znacznik pozycji mocowania
Przycisk zwalniania obiektywu
Przycisk s/E
Lustro
Mocowanie obiektywu
Styki procesora
Pokrywka bagnetu korpusu
8
9
Zamocuj obiektyw
31
2
29
Obracaj obiektywem, tak jak
pokazano na ilustracji, aż zablokuje się w poprawnym położeniu.
A Obiektywy wyposażone w przycisk chowania/wysuwania obiektywu
Przed rozpoczęciem użytkowania aparatu odblokuj i wysuń obiektyw.
Trzymając wciśnięty przycisk chowania/wysuwania obiektywu (q),
obracaj pierścieniem zoomu zgodnie z ilustracją (w).
36
35
37
38
39
40
46
49
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
44 43
Okular wizjera
Pokrętło korekcji dioptrażu
Przycisk K
Przycisk P
Wybierak wielofunkcyjny
Przycisk J (OK)
Znak N (antena NFC)
Przycisk O
Dioda dostępu do karty pamięci
Zatrzask pokrywy komory
akumulatora
42 41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
Urządzenie inteligentne: stuknij w nazwę
aparatu w oknie dialogowym „Pair
with camera” (Sparuj z aparatem).
Użytkownikom parującym aparat
z urządzeniem z systemem iOS
pierwszy raz przedstawiona zostanie
instrukcja parowania. Po przeczytaniu instrukcji przewiń obraz
do dołu ekranu i stuknij w Understood (Rozumiem). Jeśli
następnie pojawi się monit wymagający wybrania akcesorium,
ponownie stuknij w nazwę aparatu.
51
Pokrywa komory akumulatora
Przycisk W/Q
Przycisk X
Gniazdo mocowania statywu
Dotykowy ruchomy monitor
Gumowa muszla oczna
Pokrywka gniazda HDMI
Pokrywa gniazda karty pamięci
Osłona opcjonalnego złącza
zasilania
51 Zatrzask akumulatora
Naciśnij spust migawki do połowy w celu
ustawienia ostrości.
4
Płynnie naciśnij spust migawki do końca,
aby zarejestrować zdjęcie.
❚❚ Czyszczenie
D Wyświetlanie zdjęć
Naciśnięcie przycisku K powoduje
wyświetlenie zdjęcia na monitorze.
Przycisk K
E Usuwanie niepotrzebnych zdjęć
Zwróć uwagę, że usuniętych zdjęć nie można
odzyskać.
• Naciśnij przycisk O. Zostanie wyświetlone
okno dialogowe potwierdzenia. Naciśnij
przycisk O ponownie, aby usunąć zdjęcie
i powrócić do odtwarzania.
1
Przycisk O
Przekręć przełącznik podglądu na
żywo.
Widok przez obiektyw zostanie
wyświetlony na monitorze.
Przełącznik podglądu
na żywo
2
Naciśnij spust migawki do połowy w celu ustawienia
ostrości.
3
Naciśnij przycisk nagrywania filmu,
aby rozpocząć nagrywanie.
Ustaw ostrość wizjera
Po zdjęciu pokrywki obiektywu obracaj
pokrętłem korekcji dioptrażu, aż ramka
pola AF będzie idealnie ostra. Obracając
pokrętłem korekcji dioptrażu z okiem
przyłożonym do wizjera, uważaj, aby nie
zranić się niechcący w oko palcem lub
paznokciem.
Robienie zdjęć jest niemożliwe, kiedy
obiektyw jest schowany. Jeśli w wyniku
włączenia aparatu ze schowanym
obiektywem wyświetlany jest komunikat
o błędzie, obracaj pierścieniem zoomu, aż
komunikat przestanie być wyświetlany.
Obraz w wizjerze jest nieostry
C Fotografowanie w trybach „łatwego
fotografowania” (i i j)
A Odłączanie obiektywów
Aby odłączyć obiektyw, wyłącz aparat, a następnie naciśnij i przytrzymaj
przycisk zwalniania obiektywu na przedniej części aparatu, obracając
jednocześnie obiektyw w kierunku przeciwnym do przedstawionego
powyżej.
Obraz w wizjerze jest ostry
1
Przekręć pokrętło trybu pracy w położenie
i lub j.
Aparat jest włączony, ale nie reaguje: poczekaj, aż zakończy się zapis. Jeśli
problem utrzymuje się, wyłącz aparat. Jeśli aparat nie wyłącza się, wyjmij
i ponownie włóż akumulator lub, jeśli korzystasz z zasilacza sieciowego,
odłącz i ponownie podłącz zasilacz sieciowy. Zwróć uwagę, że mimo tego,
iż aktualnie zapisywane dane zostaną utracone, wyjęcie lub odłączenie
źródła zasilania nie ma wpływu na dane, które już zostały zapisane.
Obraz w wizjerze jest ciemny: włóż całkowicie naładowany akumulator.
Ekrany wyłączają się bez ostrzeżenia: wybierz dłuższy czas opóźnienia dla
ustawienia osobistego c2 (Czasy autowyłączenia).
Wyświetlacz wizjera nie reaguje i jest ściemniony: czas reakcji i jasność tego
wyświetlacza mogą różnić się w zależności od temperatury.
Cienkie linie są widoczne wokół aktywnego pola AF lub ekran zmienia kolor na czerwony
po wyróżnieniu pola AF: te zjawiska są normalne dla tego typu wizjera i nie
oznaczają usterki.
❚❚ Fotografowanie (wszystkie tryby)
Włączenie aparatu trwa długo: usuń pliki lub foldery.
❚❚ Aparat cyfrowy Nikon D5600
Przycisk nagrywania
filmu
Dostępny czas nagrywania jest
wyświetlany na monitorze wraz ze
wskaźnikiem nagrywania.
Pozostały czas
Typ
Typ
Cyfrowa lustrzanka jednoobiektywowa
Mocowanie obiektywu Mocowanie Nikon F (ze stykami AF)
Efektywny kąt widzenia Format Nikon DX; ogniskowa odpowiadająca około 1,5×
ogniskowej obiektywów z kątem widzenia formatu FX
Efektywne piksele
Efektywne piksele
Wskaźnik nagrywania
4
Naciśnij przycisk nagrywania filmu ponownie, aby zakończyć
nagrywanie.
5
Przekręć przełącznik podglądu na żywo, aby wyłączyć
podgląd na żywo.
G Menu aparatu
Większość opcji fotografowania, odtwarzania i konfiguracji jest
dostępnych w menu aparatu. Aby wyświetlić menu, naciśnij
przycisk G.
Opcje menu
Opcje w bieżącym menu.
Suwak wskazuje
położenie
w bieżącym menu.
Bieżące ustawienia
są wskazywane za
pomocą ikon.
Przycisk chowania/wysuwania
obiektywu
❚❚ Akumulator/wyświetlacz
Dane techniczne
Aparat/urządzenie inteligentne: naciśnij J na aparacie i stuknij
w PAIR (SPARUJ) na urządzeniu inteligentnym.
Naciśnij G i ustaw zegar aparatu.
Po ustawieniu opcji strefy czasowej,
formatu daty oraz czasu letniego,
użyj wybieraka wielofunkcyjnego
i przycisku J, aby ustawić zegar
aparatu.
Korpus aparatu
Kurz i pyłki należy usunąć gruszką, a następnie delikatnie wytrzeć aparat
miękką i suchą szmatką. Jeżeli aparat był używany na plaży lub nad
morzem, należy usunąć ewentualny piasek lub sól szmatką zwilżoną
w wodzie destylowanej, a następnie dobrze wysuszyć aparat.
Ważne: kurz lub inne ciała obce wewnątrz aparatu mogą spowodować
uszkodzenia nieobjęte gwarancją.
Obiektyw, lustro i wizjer
Te szklane elementy łatwo ulegają uszkodzeniom. Kurz i pyłki należy usuwać
gruszką. W przypadku stosowania strumienia powietrza w aerozolu, zbiornik
należy trzymać pionowo, aby zapobiec wypływaniu cieczy. Aby usunąć
ślady palców i inne plamy, należy nanieść na miękką szmatkę niewielką ilość
środka do czyszczenia optyki i ostrożnie wyczyścić szkło.
Monitor
Kurz i pyłki należy usuwać gruszką. Aby usunąć ślady palców i inne plamy,
powierzchnię monitora należy wytrzeć delikatnie miękką szmatką lub
irchą. Nie należy naciskać na monitor, ponieważ może to doprowadzić do
jego uszkodzenia lub nieprawidłowego działania.
* Do czyszczenia nie należy używać alkoholu, rozcieńczalników ani innych
lotnych środków chemicznych.
Rozwiązywanie problemów
• Aby wyjść z menu bez usuwania zdjęcia, naciśnij K.
Aparat/urządzenie inteligentne: sprawdź, czy aparat i urządzenie
inteligentne wyświetlają ten sam sześciocyfrowy numer.
Niektóre wersje systemu iOS mogą nie wyświetlić numeru. Jeśli
numer nie jest wyświetlony, przejdź do kroku 9.
48
50
45
Urządzenie inteligentne: uruchom
aplikację SnapBridge i stuknij w Pair
with camera (Sparuj z aparatem).
Jeśli pojawi się monit wymagający
wybrania aparatu, stuknij w nazwę
aparatu.
Znacznik mocowania (obiektyw)
25
26 Przycisk G
27 Głośnik
28 Znacznik płaszczyzny
ogniskowej (E)
29 Złącze USB
30 Złącze mikrofonu zewnętrznego
31 Gniazdo akcesoriów
3
F Nagrywanie filmów
❚❚ Konfiguracja za pomocą menu aparatu
Włącz aparat.
Wyświetlone zostanie okno dialogowe wyboru języka. Naciskaj
1 i 3, aby wyróżnić język, a następnie naciśnij J, aby go
wybrać.
26
33 34
Aparat: sprawdź, czy aparat wyświetla
komunikat przedstawiony po
prawej stronie, po czym przygotuj
urządzenie inteligentne.
1
27
32
Aparat/urządzenie inteligentne: rozpocznij parowanie.
• Urządzenia z systemem Android z obsługą NFC: po sprawdzeniu,
czy NFC jest włączone w urządzeniu inteligentnym, przyłóż
znak H (Znak N) na aparacie do anteny NFC na urządzeniu
inteligentnym, aby uruchomić aplikację SnapBridge,
a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi
na ekranie przed przejściem do kroku 8.
• Urządzenia z systemem iOS oraz urządzenia z systemem Android bez
obsługi NFC: naciśnij przycisk J na aparacie, aby przygotować
aparat do parowania.
i urządzeniu inteligentnym, aby dokończyć proces konfiguracji.
28
47
Aparat: gdy wyświetlone zostanie okno
dialogowe przedstawione po prawej
stronie, naciśnij J.
Jeśli okno dialogowe przedstawione
po prawej stronie nie jest wyświetlone
lub chcesz skonfigurować aparat
ponownie, wyróżnij Połącz z urz.
intelig. w menu ustawień, a następnie
naciśnij J.
Znacznik mocowania (aparat)
22 23 24
19 Mikrofon stereofoniczny
20 Sanki mocujące (do
opcjonalnych lamp błyskowych)
21 Czujnik zbliżenia oka
22 Przycisk R (informacje)
23 Pokrętło sterowania
24 Przycisk A/L
25 Pokrywka gniazda
Aparat: włącz aparat.
Wyświetlone zostanie okno dialogowe
wyboru języka. Naciskaj 1 i 3, aby
wyróżnić język, a następnie naciśnij J,
aby go wybrać.
Jeśli aparat nie będzie używany przez dłuższy czas, wyłącz aparat i wyjmij
akumulator. Nie przechowuj aparatu i akumulatora w następujących
miejscach:
• słabo wentylowanych lub z wilgotnością względną przekraczającą 60%
• sąsiadujących z urządzeniami wytwarzającymi silne pole
elektromagnetyczne, na przykład odbiornikami telewizyjnymi lub
radiowymi
• narażonych na działanie temperatury powyżej 50°C lub poniżej –10°C
zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.
10 Postępuj
Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi w aparacie
19 20 21
30
6
7
6 7
Konserwacja aparatu
❚❚ Przechowywanie
Ładowanie akumulatora
A Korpus aparatu
1. Aby skorzystać z usług gwarancyjnych świadczonych w ramach niniejszej gwarancji
muszą Państwo przedłożyć razem z produktem wypełnioną kartę gwarancyjną oraz
oryginał faktury lub paragonu, w których uwzględnione będą takie informacje, jak
data zakupu, typ produktu oraz nazwa sprzedawcy. Firma Nikon zastrzega sobie
prawo do odmowy świadczenia nieodpłatnych usług gwarancyjnych w przypadku
nieotrzymania dokumentów wymienionych powyżej lub gdy zawarte w nich
informacje okażą się niekompletne lub nieczytelne.
3
4
Pl
Warunki gwarancji - Gwarancja na usługi serwisowe firmy Nikon świadczone
w Europie
Szanowni Państwo,
Dziękujemy za zakup produktu firmy Nikon. W przypadku gdyby produkt ten wymagał
usług gwarancyjnych, należy skontaktować się ze sprzedawcą, u którego został
zakupiony, lub z autoryzowanym serwisem znajdującym się na terenie sprzedaży firmy
Nikon Europe B.V. (np. Europa/Rosja/inne). Szczegółowe informacje podane są na
stronie:
http://www.europe-nikon.com/support
2
Zamocuj pasek aparatu
Aby uzyskać więcej informacji na temat korzystania z tego aparatu firmy Nikon, pobierz kopię
Dokumentacji aparatu w formacie PDF ze strony internetowej podanej poniżej.
http://downloadcenter.nikonimglib.com/
Wykadruj zdjęcie.
1
3: naciśnij wybierak wielofunkcyjny w dół
Instrukcja obsługi (wraz z gwarancją)
AMA16634
Wydrukowano w Europie
SB8L04(1K)/6MB3711K-04
2
D5600 Model Name: N1538
Ikona pomocy
Jeśli wyświetlana jest ikona pomocy, można nacisnąć
przycisk W (Q), aby wyświetlić pomoc dla aktualnie
wybranego elementu.
Karty
Można wybierać spośród następujących menu:
D odtwarzanie
C fotografowanie
A ustawienia osobiste
B ustawienia
N retusz
m Ostatnie ustawienia / O Moje menu
Matryca
Matryca
Całkowita liczba pikseli
System usuwania
zanieczyszczeń
24,2 miliona
Czujnik CMOS 23,5 × 15,6 mm
24,78 miliona
Czyszczenie matrycy, zbieranie danych wzorcowych dla
funkcji usuwania kurzu (wymagane oprogramowanie
Capture NX-D)
Przechowywanie danych
Wielkość zdjęcia
• 6000 × 4000 (Duża)
(w pikselach)
• 4496 × 3000 (Średnia)
• 2992 × 2000 (Mała)
Format plików
• NEF (RAW): 12-bitowe lub 14-bitowe, skompresowane
• JPEG: zgodny ze standardem JPEG-Baseline ze stopniem
kompresji „fine” (około 1 : 4), „normal” (około 1 : 8) lub
„basic” (około 1 : 16)
• NEF (RAW) + JPEG: pojedyncze zdjęcia zapisywane
jednocześnie w formatach NEF (RAW) i JPEG
System Picture Control Standardowe, Neutralne, Żywe, Monochromatyczne,
Portret, Krajobraz, Równomierne; wybrane ustawienia
funkcji Picture Control można modyfikować; miejsce na
przechowywanie osobistych ustawień Picture Control
Nośniki
Karty pamięci SD (Secure Digital) i karty pamięci SDHC
i SDXC zgodne z UHS-I
System plików
DCF 2.0, Exif 2.3, PictBridge
Wizjer
Wizjer
Wizjer z pentagonalnym układem luster z poziomu oka
do lustrzanek jednoobiektywowych
Pokrycie kadru
Około 95% w poziomie oraz 95% w pionie
Powiększenie
Około 0,82× (obiektyw 50 mm f/1,4 ustawiony na
nieskończoność, –1,0 m–1)
Dystans widzenia całej 17 mm (–1,0 m–1; od okularu wizjera)
matówki
Korekcja dioptrażu
–1,7–+0,5 m–1
Matówka
Matówka typu B BriteView Clear Matte Mark VII
Lustro
Szybkopowrotne
Przysłona obiektywu Samopowracająca, sterowana elektronicznie
Obiektyw
Obsługa autofokusa
Autofokus jest dostępny w połączeniu z obiektywami
AF-S, AF-P i AF-I.
Ciąg dalszy na odwrocie
Migawka
Typ
Czas otwarcia
Czas synchronizacji
błysku
Sterowana elektronicznie szczelinowa o pionowym
przebiegu w płaszczyźnie ogniskowej
1/4000–30 s w krokach co 1/3 lub 1/2 EV; Bulb (czas B);
Time (czas)
X = 1/200 s; synchronizacja z czasem otwarcia migawki
1/200 s lub dłuższym
Spust migawki
Tryb wyzwalania
migawki
8 (pojedyncze zdjęcie), ! (seryjne wolne), 9 (seryjne
szybkie), J (cicha migawka), E (samowyzwalacz);
obsługa fotografowania z interwalometrem
Szybkość rejestrowania • !: do 3 kl./s
zdjęć
• 9: do 5 kl./s (JPEG i 12-bitowe NEF/RAW) lub 4 kl./s
(14-bitowe NEF/RAW)
Uwaga: przy określaniu szybkości rejestracji zdjęć
założono, że zastosowano następujące ustawienia:
ciągły AF, ręczna regulacja ekspozycji lub automatyka
ekspozycji z preselekcją czasu, czas otwarcia migawki
1/250 s lub krótszy i Spust migawki wybrane dla
ustawienia osobistego a1 (Priorytet w trybie AF-C),
a inne ustawienia mają wartości domyślne.
Samowyzwalacz
2 s, 5 s, 10 s, 20 s; 1–9 ekspozycji
Ekspozycja
Tryb pomiaru
ekspozycji
Sposób pomiaru
ekspozycji
Zakres (ISO 100,
obiektyw f/1,4; 20°C)
Sprzężenie
światłomierza
Tryb
System pomiaru ekspozycji TTL korzystający
z 2016-pikselowego czujnika RGB
• Pomiar matrycowy: matrycowy pomiar ekspozycji 3D
Color Matrix II (obiektywy typu G, E i D); matrycowy
pomiar ekspozycji Color Matrix II (inne obiektywy
z procesorem)
• Pomiar centralnie ważony: 75% wagi przypada na koło
o średnicy 8 mm w centrum kadru
• Pomiar punktowy: pomiar w kole o średnicy 3,5 mm (około
2,5% kadru) w centrum wybranego pola AF
• Pomiar matrycowy lub centralnie ważony: 0–20 EV
• Pomiar punktowy: 2–20 EV
Procesor
Tryby automatyczne (i automatyka; j automatyka,
błysk wyłączony); automatyka programowa z fleksją
programu (P); automatyka z preselekcją czasu otwarcia
migawki (S); automatyka z preselekcją przysłony (A);
tryb manualny (M); programy tematyczne (k portret;
l krajobraz; p dziecko; m zdjęcia sportowe; n makro;
o portret nocny; r krajobraz nocny; s przyjęcie/
wnętrza; t plaża/śnieg; u zachód słońca; v zmierzch/
świt; w portret zwierzaka; x blask świec; y kwiaty;
z barwy jesieni; 0 żywność); tryby efektów specjalnych
(% noktowizor; S żywe kolory; T pop; U ilustracja;
' efekt aparatu zabawkowego; ( efekt miniatury;
3 kolor selektywny; 1 sylwetka; 2 high key; 3 low key)
Kompensacja ekspozycji Można ją regulować w zakresie od –5 do +5 EV w krokach
co 1/3 lub 1/2 EV w trybach P, S, A, M, h i %
Blokada ekspozycji
Blokada zmierzonej wartości światła przyciskiem A (L)
Czułość ISO (indeks
ISO 100–25600 w krokach co 1/3 EV. Dostępny
zalecanych ekspozycji) automatyczny dobór ISO
Aktywna funkcja
Y Automatyczna, Z Bardzo wysoka, P Zwiększona,
D-Lighting
Q Normalna, R Zmniejszona, ! Wyłącz
Ostrość
Autofokus
Zakres detekcji
Silnik ustawiania
ostrości
Pole AF
Tryb pola AF
Blokada ostrości
Lampa błyskowa
Wbudowana lampa
błyskowa
Liczba przewodnia
Sterowanie błyskiem
Tryb lampy błyskowej
Kompensacja błysku
Wskaźnik gotowości
lampy
Sanki mocujące
Moduł czujnika autofokusa Nikon Multi-CAM 4800DX
z wykrywaniem fazy TTL, 39 polami AF (w tym dziewięć
czujników typu krzyżowego) i diodą wspomagającą AF
(zasięg około 0,5–3 m)
–1–+19 EV (ISO 100, 20°C)
• Autofokus (AF): pojedynczy AF (AF-S); ciągły AF (AF-C);
automatyczny wybór AF-S/AF-C (AF-A); wyprzedzające
śledzenie ostrości uruchamiane automatycznie
w zależności od stanu fotografowanego obiektu
• Ręczne ustawianie ostrości (MF): można korzystać ze
wskaźnika ustawienia ostrości
Możliwość wyboru spośród 39 lub 11 pól AF
Jednopolowy AF; AF z dynamicznym wyborem pola z 9,
21 lub 39 polami; śledzenie 3D, automatyczny wybór
pola AF
Ostrość można zablokować, wciskając spust migawki do
połowy (pojedynczy AF) lub naciskając przycisk A (L)
i, k, p, n, o, s, w, S, T, U, ': automatyka lampy
błyskowej z automatycznym podnoszeniem lampy
P, S, A, M, 0: ręczne podnoszenie lampy przyciskiem
Około 12, 12 w trybie manualnym lampy błyskowej
(m, ISO 100, 20°C)
TTL: sterowanie błyskiem w trybie i-TTL z wykorzystaniem
2016-pikselowego czujnika RGB dostępne z wbudowaną
lampą błyskową; zrównoważony błysk wypełniający
i-TTL dla cyfrowych lustrzanek jednoobiektywowych
stosowany w połączeniu z matrycowym i centralnie
ważonym pomiarem ekspozycji, standardowy błysk
i-TTL dla cyfrowych lustrzanek jednoobiektywowych
z pomiarem punktowym
Automatyka, automatyka z redukcją efektu czerwonych
oczu, automatyczna synchronizacja z długimi czasami
ekspozycji, automatyczna synchronizacja z długimi
czasami ekspozycji z redukcją efektu czerwonych
oczu, błysk wypełniający, redukcja efektu czerwonych
oczu, synchronizacja z długimi czasami ekspozycji,
synchronizacja z długimi czasami ekspozycji z redukcją
efektu czerwonych oczu, synchronizacja na tylną kurtynkę
migawki z synchronizacją z długimi czasami ekspozycji,
synchronizacja na tylną kurtynkę migawki, wyłączona
Można ją regulować w zakresie od –3 do +1 EV w krokach
co 1/3 lub 1/2 EV w trybach P, S, A, M i h
Włącza się, gdy wbudowana lub opcjonalna lampa
błyskowa jest całkowicie naładowana; miga po
wyemitowaniu błysku z pełną mocą
ISO 518 „gorąca stopka” z synchronizacją, stykami danych
i blokadą zabezpieczającą
Obsługa CLS Nikon
Kreatywny system
oświetlenia firmy Nikon
(CLS)
Gniazdo
Adapter z gniazdem synchronizacyjnym AS-15 (dostępny
synchronizacyjne
osobno)
Balans bieli
Balans bieli
Braketing
Rodzaje braketingu
Automatyczny, światło żarowe, światło jarzeniowe
(7 rodzajów), światło słoneczne, lampa błyskowa,
pochmurno, cień, pomiar manualny; korekta dostępna
dla wszystkich opcji poza pomiarem manualnym.
Podgląd na żywo
Silnik ustawiania
ostrości
Tryb pola AF
Autofokus
Automatyczny dobór
programu
Film
Pomiar ekspozycji
❚❚ Akumulator jonowo-litowy EN-EL14a
• Autofokus (AF): pojedynczy AF (AF-S); tryb ciągłego AF (AF-F)
• Ręczne ustawianie ostrości (MF)
AF z priorytetem twarzy, szerokie pole AF, normalne pole
AF, AF ze śledzeniem obiektu
Autofokus z detekcją kontrastu w dowolnym punkcie kadru
(aparat wybiera pole AF automatycznie po wybraniu AF
z priorytetem ostrości twarzy lub AF ze śledzeniem obiektu)
Dostępny w trybach i oraz j
Odtwarzanie
Odtwarzanie
Interfejs
USB
Wyjście HDMI
Gniazdo akcesoriów
Wejście dźwięku
System pomiaru ekspozycji TTL korzystający z głównej
matrycy
Matrycowy
Ruchomy ekran dotykowy TFT LCD o przekątnej
8,1 cm/3,2 cala (3 : 2) z około 1037 tys. punktów (720 × 480 ×
3 = 1 036 800 punktów), z kątem oglądania 170°, z pokryciem
kadru około 100%, regulacją jasności oraz włączaniem/
wyłączaniem sterowanym przez czujnik zbliżenia oka
Odtwarzanie w widoku pełnoekranowym i widoku
miniatur (liczba 4, 12, 80 zdjęć lub kalendarz) z funkcją
powiększenia w trybie odtwarzania, przycinanie podczas
powiększenia w trybie odtwarzania, zoom twarzy
podczas odtwarzania, odtwarzanie filmów, pokaz slajdów
zawierający zdjęcia i/lub filmy, wyświetlanie histogramu,
obszary prześwietlone, informacje o zdjęciu, wyświetlanie
danych pozycji, automatyczny obrót zdjęć, ocena zdjęć
i komentarz do zdjęcia (o długości do 36 znaków)
Hi-Speed USB ze złączem micro-USB; zalecane
podłączanie do wbudowanego gniazda USB
Złącze HDMI typu C
• Bezprzewodowe piloty zdalnego sterowania: WR-1, WR-R10
(dostępne osobno)
• Przewody zdalnego sterowania: MC-DC2 (dostępny osobno)
• Odbiorniki GPS: GP-1/GP-1A (dostępne osobno)
Gniazdo stereo typu mini (3,5 mm średnicy); obsługuje
opcjonalne mikrofony stereofoniczne ME-1
Sieci bezprzewodowe/Bluetooth
Sieci bezprzewodowe • Standardy: IEEE 802.11b, IEEE 802.11g
• Częstotliwość robocza: 2412–2462 MHz (kanały 1–11)
• Maksymalna moc wyjściowa: 6,6 dBm (EIRP)
• Uwierzytelnianie: system otwarty, WPA2-PSK
Bluetooth
• Protokoły komunikacji: specyfikacja Bluetooth w wersji 4.1
• Częstotliwość robocza
Bluetooth: 2402–2480 MHz
Bluetooth Low Energy: 2402–2480 MHz
• Maksymalna moc wyjściowa (EIRP)
Bluetooth: 4,6 dBm
Bluetooth Low Energy: 4,6 dBm
Zasięg (linia widzenia) Około 10 m bez zakłóceń; zasięg może być różny
w zależności od siły sygnału i obecności lub braku przeszkód
NFC
Działanie
Częstotliwość robocza
Obsługiwane języki
Obsługiwane języki
Źródło zasilania
Akumulator
Zasilacz sieciowy
Znacznik typu 3 Forum NFC
13,56 MHz
Angielski, arabski, bengalski, bułgarski, chiński
(uproszczony i tradycyjny), czeski, duński, fiński,
francuski, grecki, hindi, hiszpański, indonezyjski, japoński,
koreański, marathi, niderlandzki, niemiecki, norweski,
perski, polski, portugalski (Portugalia i Brazylia), rosyjski,
rumuński, serbski, szwedzki, tajski, tamilski, telugu,
turecki, ukraiński, węgierski, wietnamski, włoski
Jeden akumulator jonowo-litowy EN-EL14a
Zasilacz sieciowy EH-5b/EH-5c; wymaga złącza zasilania
EP-5A (dostępne osobno)
Gniazdo mocowania statywu
Gniazdo mocowania
1/4 cala (ISO 1222)
statywu
Wymiary/ciężar
Wymiary
(szer. × wys. × gł.)
Ciężar
Środowisko pracy
Temperatura
Wilgotność
Oddawać akumulatory do recyklingu zgodnie z przepisami krajowymi,
pamiętając o zaizolowaniu ich styków taśmą przed oddaniem.
Około 124 × 97 × 70 mm
Około 465 g z akumulatorem i kartą pamięci, ale bez
pokrywki bagnetu korpusu; około 415 g (sam korpus aparatu)
0°C–40°C
Maksymalnie 85% (bez skraplania pary wodnej)
Długość materiału filmowego oraz liczba zdjęć, jakie można zapisać
przy użyciu całkowicie naładowanych akumulatorów, zależą od stanu
akumulatora, temperatury, odstępów czasu między zdjęciami, a także
czasu wyświetlania menu. Poniżej przedstawione są przykładowe dane
dla akumulatorów EN-EL14a (1230 mAh).
• Zdjęcia, tryb zdjęć pojedynczych (standard CIPA): około 970 zdjęć
• Filmy: około 70 minut o jakości 1080/60p
❚❚ AF-P DX NIKKOR 18–55 mm f/3,5–5,6G VR
Typ
Ogniskowa
Otwór względny
Konstrukcja obiektywu
Kąt widzenia
Skala ogniskowych
Informacja o odległości
Zoom
Ustawianie ostrości
Redukcja drgań
Minimalna odległość
zdjęciowa
Listki przysłony
Przysłona
Zakres przysłony
Pomiar ekspozycji
Rozmiar filtra
Wymiary
Ciężar
Typ
Obiektyw AF-P DX typu G z wbudowanym procesorem
i mocowaniem F
Ogniskowa
70–300 mm
Otwór względny
f/4,5–6,3
Konstrukcja obiektywu 14 soczewek w 10 grupach (w tym 1 soczewka ED)
Kąt widzenia
22° 50´–5° 20´
Skala ogniskowych
Stopniowana w milimetrach (70, 100, 135, 200, 300)
Informacja o odległości Przesyłana do aparatu
Zoom
Ręczna regulacja przy użyciu niezależnego pierścienia
zoomu
Ustawianie ostrości
Autofokus sterowany przez silnik krokowy; oddzielny
pierścień ustawiania ostrości do ręcznego ustawiania ostrości
Redukcja drgań (tylko AF-P Przesunięcie obiektywu z użyciem liniowych silników
DX NIKKOR 70–300 mm
dźwiękowych (ang. voice coil motors – VCM)
f/4,5–6,3G ED VR)
Minimalna odległość
1,1 m od płaszczyzny ogniskowej przy wszystkich
zdjęciowa
pozycjach zoomu
Listki przysłony
7 (zaokrąglony otwór przysłony)
Przysłona
Całkowicie automatyczna
Zakres przysłony
• Ogniskowa 70 mm: f/4,5–22
• Ogniskowa 300 mm: f/6,3–32
Minimalna wyświetlana wartość przysłony może
różnić się w zależności od rozmiaru kroku ekspozycji
wybranego przy pomocy aparatu.
Pomiar ekspozycji
Pełna przysłona
Rozmiar filtra
58 mm (P = 0,75 mm)
Wymiary
Około 72 mm maksymalnej średnicy × 125 mm
(odległość od kołnierza mocowania obiektywu aparatu)
Ciężar
• AF-P DX NIKKOR 70–300 mm f/4,5–6,3G ED VR: około 415 g
• AF-P DX NIKKOR 70–300 mm f/4,5–6,3G ED: około 400 g
❚❚ AF-S DX NIKKOR 18–140 mm f/3,5–5,6G ED VR
Typ
Ogniskowa
Otwór względny
Konstrukcja obiektywu
Kąt widzenia
Skala ogniskowych
Informacja o odległości
Zoom
Ustawianie ostrości
Prąd zmienny 100–240 V, 50/60 Hz, maksymalnie 0,2 A
Prąd stały 8,4 V/0,9 A
Akumulatory jonowo-litowe Nikon EN-EL14a
Około 1 godzina i 50 minut w temperaturze otoczenia
25°C, gdy akumulator jest całkowicie rozładowany
Zakres temperatury pracy 0°C–40°C
Wymiary (szer. × wys. × gł.) Około 70 × 26 × 97 mm bez adaptera wtyczki
Ciężar
Około 96 g bez adaptera wtyczki
Symbole na tym produkcie mają następujące znaczenie:
m Prąd zmienny, p Prąd stały, q Urządzenie klasy II (konstrukcja produktu jest
podwójnie izolowana).
Obiektyw AF-P DX typu G z wbudowanym procesorem
i mocowaniem F
18–55 mm
f/3,5–5,6
12 soczewek w 9 grupach (2 soczewki asferyczne)
76°–28° 50´
Stopniowana w milimetrach (18, 24, 35, 45, 55)
Przesyłana do aparatu
Ręczna regulacja przy użyciu niezależnego pierścienia
zoomu
Autofokus sterowany przez silnik krokowy; oddzielny
pierścień ustawiania ostrości do ręcznego ustawiania ostrości
Przesunięcie obiektywu z użyciem liniowych silników
dźwiękowych (ang. voice coil motors – VCM)
0,25 m od płaszczyzny ogniskowej przy wszystkich
pozycjach zoomu
7 (zaokrąglony otwór przysłony)
Całkowicie automatyczna
• Ogniskowa 18 mm: f/3,5–22
• Ogniskowa 55 mm: f/5,6–38
Minimalna wyświetlana wartość przysłony może
różnić się w zależności od rozmiaru kroku ekspozycji
wybranego przy pomocy aparatu.
Pełna przysłona
55 mm (P = 0,75 mm)
Około 64,5 mm maksymalnej średnicy × 62,5 mm
(odległość od kołnierza mocowania obiektywu aparatu,
kiedy obiektyw jest schowany)
Około 205 g
❚❚ AF-P DX NIKKOR 70–300 mm f/4,5–6,3G ED VR oraz
AF-P DX NIKKOR 70–300 mm f/4,5–6,3G ED
❚❚ Ładowarka MH-24
Nominalne parametry
wejściowe
Nominalne parametry
wyjściowe
Obsługiwane akumulatory
Czas ładowania
Akumulator jonowo-litowy
7,2 V/1230 mAh
0°C–40°C
Około 38 × 53 × 14 mm
Około 49 g bez pokrywki styków
A Czas działania akumulatora
Sposób pomiaru
ekspozycji
Rozmiar klatki (piksele) • 1920 × 1080; 60p (progresywny), 50p, 30p, 25p, 24p
i liczba klatek na
• 1280 × 720; 60p, 50p
sekundę
Rzeczywiste liczby klatek dla 60p, 50p, 30p, 25p i 24p
to, odpowiednio, 59,94; 50; 29,97; 25 i 23,976 kl./s; opcje
z obsługą wysokiej ★ i normalnej jakości zdjęcia
Format plików
MOV
Kompresja wideo
Zaawansowane kodowanie wideo H.264/MPEG-4
Format nagrywania
Liniowe PCM
dźwięku
Urządzenie
Wbudowany lub zewnętrzny mikrofon stereofoniczny;
nagrywające dźwięk
możliwość regulacji czułości
Czułość ISO
ISO 100–25600
Inne opcje
Filmy poklatkowe
Monitor
Monitor
Typ
Pojemność nominalna
Zakres temperatury pracy
Wymiary (szer. × wys. × gł.)
Ciężar
Redukcja drgań
Minimalna odległość
zdjęciowa
Listki przysłony
Przysłona
Zakres przysłony
Pomiar ekspozycji
Rozmiar filtra
Wymiary
Ekspozycji, balansu bieli i ADL
Ciężar
Obiektyw AF-S DX typu G z wbudowanym procesorem
i mocowaniem F
18–140 mm
f/3,5–5,6
17 soczewek w 12 grupach (w tym 1 soczewka ED
i 1 soczewka asferyczna)
76°–11° 30´
Stopniowana w milimetrach (18, 24, 35, 50, 70, 140)
Przesyłana do aparatu
Ręczna regulacja przy użyciu niezależnego pierścienia zoomu
System wewnętrznego ustawiania ostrości firmy Nikon
(ang. Nikon Internal Focusing System – IF) z autofokusem
sterowanym przez cichy silnik falowy (ang. Silent Wave
Motor) i oddzielnym pierścieniem ustawiania ostrości do
ręcznego ustawiania ostrości
Przesunięcie obiektywu z użyciem liniowych silników
dźwiękowych (ang. voice coil motors – VCM)
0,45 m od płaszczyzny ogniskowej przy wszystkich
pozycjach zoomu
7 (zaokrąglony otwór przysłony)
Całkowicie automatyczna
• Ogniskowa 18 mm: f/3,5–22
• Ogniskowa 140 mm: f/5,6–38
Minimalna wyświetlana wartość przysłony może
różnić się w zależności od rozmiaru kroku ekspozycji
wybranego przy pomocy aparatu.
Pełna przysłona
67 mm (P = 0,75 mm)
Około 78 mm maksymalnej średnicy × 97 mm (odległość
od kołnierza mocowania obiektywu aparatu)
Około 490 g
• Jeśli nie podano inaczej, wszystkie pomiary zostały przeprowadzone
zgodnie z normami i wytycznymi stowarzyszenia Camera and Imaging
Products Association (CIPA).
• Wszystkie dane dotyczą aparatu z całkowicie naładowanym akumulatorem.
• Przykładowe obrazy wyświetlone w aparacie oraz obrazy i ilustracje
w instrukcji mają jedynie charakter poglądowy.
• Firma Nikon zastrzega sobie prawo do zmiany wyglądu i danych
technicznych sprzętu i oprogramowania opisanych w tej instrukcji
w dowolnym momencie i bez wcześniejszego powiadomienia. Firma Nikon
nie ponosi odpowiedzialności za szkody mogące wyniknąć z ewentualnych
błędów i pomyłek zawartych w tej instrukcji.
❚❚ Informacje o znakach towarowych
IOS to znak towarowy lub zarejestrowany znak towarowy Cisco Systems, Inc.
w Stanach Zjednoczonych i/lub innych krajach, który jest wykorzystywany
na licencji. Windows jest zarejestrowanym znakiem towarowym lub znakiem
towarowym firmy Microsoft Corporation w Stanach Zjednoczonych i/lub
innych krajach. Mac, OS X, Apple®, App Store®, logotypy Apple, iPhone®, iPad®
i iPod touch® są znakami towarowymi firmy Apple Inc. zarejestrowanymi
w USA i/lub innych krajach. Android, Google Play oraz logotyp Google Play
są znakami towarowymi Google LLC. Robot Android został odtworzony lub
zmodyfikowany na podstawie projektu utworzonego i udostępnionego przez
Google. Jego wykorzystanie jest zgodne z warunkami opisanymi w Licencji
Creative Commons 3.0 – Uznanie autorstwa. Logo PictBridge to znak
towarowy. Logotypy SD, SDHC oraz SDXC to znaki towarowe firmy SD-3C,
LLC. HDMI, logotyp HDMI oraz High-Definition Multimedia Interface to znaki
towarowe lub zarejestrowane znaki towarowe HDMI Licensing LLC.
PRZESTROGA
• Nie pozostawiać obiektywu skierowanego na słońce lub inne źródła silnego
światła.
Światło zogniskowane przez obiektyw może spowodować pożar lub uszkodzenie
wewnętrznych części produktu. Podczas fotografowania obiektów pod światło
utrzymywać słońce w znacznej odległości poza kadrem. Światło słoneczne
zogniskowane wewnątrz aparatu, gdy słońce znajduje się blisko kadru, może
spowodować pożar.
• Wyłączać ten produkt, gdy jego użytkowanie jest zabronione. Wyłączać funkcje
bezprzewodowe, gdy korzystanie z urządzeń bezprzewodowych jest zabronione.
Sygnały o częstotliwości radiowej emitowane przez ten produkt mogą zakłócać
działanie wyposażenia na pokładzie samolotu lub w szpitalach albo innych
placówkach opieki zdrowotnej.
• Wyjąć akumulator i odłączyć zasilacz sieciowy, jeśli ten produkt nie będzie
używany przez długi okres.
Nieprzestrzeganie tego środka ostrożności może prowadzić do pożaru lub
wadliwego działania produktu.
• Nie dotykać ruchomych części obiektywu ani innych ruchomych części.
Nieprzestrzeganie tego środka ostrożności może prowadzić do obrażeń ciała.
• Nie wyzwalać błysku lampy błyskowej, gdy lampa styka się albo jest
w bezpośredniej bliskości ze skórą lub jakimś przedmiotem.
Nieprzestrzeganie tego środka ostrożności może prowadzić do poparzeń lub pożaru.
• Nie pozostawiać produktu w miejscu, gdzie będzie on narażony na wpływ
skrajnie wysokiej temperatury przez długi okres, np. w zamkniętym
samochodzie lub w miejscu bezpośrednio nasłonecznionym.
Nieprzestrzeganie tego środka ostrożności może prowadzić do pożaru lub
wadliwego działania produktu.
NIEBEZPIECZEŃSTWO (Akumulatory)
Wi-Fi oraz logotyp Wi-Fi są znakami towarowymi lub zarejestrowanymi
znakami towarowymi Wi-Fi Alliance. Znak N to znak towarowy lub
zarejestrowany znak towarowy NFC Forum, Inc., w USA i/lub innych krajach.
Znak słowny oraz logotypy Bluetooth® są zastrzeżonymi znakami
towarowymi firmy Bluetooth SIG, Inc., a każde wykorzystanie tych znaków
przez firmę Nikon Corporation podlega licencji.
Wszelkie pozostałe nazwy handlowe użyte w tej instrukcji lub innej
dokumentacji dostarczonej wraz z produktem Nikon są znakami
towarowymi bądź zarejestrowanymi znakami towarowymi ich właścicieli.
Use of the Made for Apple badge means that an accessory has been
designed to connect specifically to the Apple products identified in
the badge, and has been certified by the developer to meet Apple
performance standards. Apple is not responsible for the operation
of this device or its compliance with safety and regulatory standards.
Please note that the use of this accessory with an Apple product may
affect wireless performance.
❚❚ Oznakowanie zgodności
Normy, których wymogi spełnia aparat, można wyświetlić za pomocą opcji
Oznakowanie zgodności w menu ustawień.
❚❚ Licencja FreeType (FreeType2)
Części tego oprogramowania są objęte prawami autorskimi © 2012 The
FreeType Project (http://www.freetype.org). Wszelkie prawa zastrzeżone.
❚❚ Licencja MIT (HarfBuzz)
Części tego oprogramowania są objęte prawami autorskimi © 2016 The
HarfBuzz Project (http://www.freedesktop.org/wiki/Software/HarfBuzz).
Wszelkie prawa zastrzeżone.
Zasady bezpieczeństwa
• Nie obchodzić się niewłaściwie z akumulatorami.
Nieprzestrzeganie następujących środków ostrożności może prowadzić do
wycieku płynu z akumulatorów albo ich przegrzania, pęknięcia lub zapłonu:
- Używać jedynie akumulatorów zatwierdzonych do użytku w tym produkcie.
- Nie narażać akumulatorów na działanie płomieni lub nadmiernego gorąca.
- Nie demontować.
- Nie zwierać styków, dotykając nimi naszyjników, spinek do włosów lub innych
metalowych przedmiotów.
- Nie narażać akumulatorów ani produktów, do których są włożone, na silne
wstrząsy i uderzenia.
• Nie podejmować prób ładowania akumulatorów EN-EL14a za pomocą
ładowarek, które nie są do tego specjalnie przeznaczone.
Nieprzestrzeganie tego środka ostrożności może prowadzić do wycieku płynu
z akumulatorów albo ich przegrzania, pęknięcia lub zapłonu.
• Jeśli płyn z akumulatora dostanie się do oczu, przepłukać oczy dużą ilością
czystej wody i niezwłocznie uzyskać pomoc lekarską.
Opóźnienie interwencji może prowadzić do uszkodzenia oczu.
OSTRZEŻENIE (Akumulatory)
• Przechowywać akumulatory w miejscu niedostępnym dla dzieci.
W razie połknięcia akumulatora przez dziecko, niezwłocznie uzyskać pomoc lekarską.
• Nie zanurzać akumulatorów w wodzie ani nie narażać ich na działanie deszczu.
Nieprzestrzeganie tego środka ostrożności może prowadzić do pożaru lub
wadliwego działania produktu. Niezwłocznie wysuszyć produkt ręcznikiem lub
podobnym przedmiotem, jeśli się zamoczy.
• Niezwłocznie zaprzestać użytkowania w przypadku zauważenia jakichkolwiek
zmian w akumulatorach, takich jak odbarwienie lub odkształcenie. Przestać
ładować akumulatory EN-EL14a, jeśli nie ładują się w wyznaczonym czasie.
Nieprzestrzeganie tych środków ostrożności może prowadzić do wycieku płynu
z akumulatorów albo ich przegrzania, pęknięcia lub zapłonu.
• Przed oddaniem do utylizacji zaizolować styki akumulatora taśmą.
Zetknięcie się metalowych przedmiotów ze stykami może spowodować
przegrzanie, pęknięcie lub pożar. Przekazywać akumulatory do recyklingu lub
utylizacji zgodnie z lokalnymi przepisami.
• Jeśli płyn z akumulatora zetknie się ze skórą lub odzieżą osoby, niezwłocznie
przepłukać miejsce styczności dużą ilością czystej wody.
Nieprzestrzeganie tego środka ostrożności może prowadzić do podrażnienia skóry.
Aby zapobiec uszkodzeniu mienia lub obrażeniom ciała użytkownika lub innych osób, przed
rozpoczęciem korzystania z tego produktu przeczytaj „Zasady bezpieczeństwa” w całości.
Przechowuj te instrukcje dotyczące bezpieczeństwa w miejscu dostępnym dla
wszystkich osób korzystających z tego produktu.
NIEBEZPIECZEŃSTWO: nieprzestrzeganie środków ostrożności oznaczonych tą ikoną
niesie wysokie ryzyko śmierci lub poważnych obrażeń ciała.
OSTRZEŻENIE: nieprzestrzeganie środków ostrożności oznaczonych tą ikoną może
prowadzić do śmierci lub poważnych obrażeń ciała.
PRZESTROGA: nieprzestrzeganie środków ostrożności oznaczonych tą ikoną może
prowadzić do obrażeń ciała lub uszkodzenia mienia.
OSTRZEŻENIE
• Nie używać podczas chodzenia lub obsługiwania urządzeń mechanicznych.
Nieprzestrzeganie tego środka ostrożności może prowadzić do wypadków lub
obrażeń ciała z innego powodu.
• Nie demontować ani nie modyfikować tego produktu. Nie dotykać
wewnętrznych części odsłoniętych w wyniku upadku lub innego wypadku.
Nieprzestrzeganie tych środków ostrożności może prowadzić do porażenia
prądem lub innych obrażeń ciała.
• W razie zauważenia nietypowych objawów, jak wydostawanie się dymu
z produktu, nagrzanie produktu lub nietypowe zapachy, niezwłocznie odłączyć
akumulator lub inne źródło zasilania.
Dalsze użytkowanie może prowadzić do pożaru, poparzeń lub innych obrażeń ciała.
• Chronić przed wodą i wilgocią. Nie dotykać mokrymi rękami. Nie dotykać
wtyczki mokrymi rękami.
Nieprzestrzeganie tych środków ostrożności może prowadzić do pożaru lub
porażenia prądem.
• Nie narażać skóry na przedłużoną styczność z tym produktem, gdy jest on
włączony lub podłączony do zasilania.
Nieprzestrzeganie tego środka ostrożności może prowadzić do słabych oparzeń.
• Nie używać tego produktu w miejscach występowania łatwopalnych pyłów lub
gazów, takich jak propan, opary benzyny lub aerozole.
Nieprzestrzeganie tego środka ostrożności może prowadzić do wybuchu lub pożaru.
• Nie patrzeć bezpośrednio na słońce lub inne jasne źródło światła przez obiektyw
lub aparat.
Nieprzestrzeganie tego środka ostrożności może prowadzić do uszkodzenia wzroku.
• Nie kierować lampy błyskowej ani diody wspomagającej AF na operatora
pojazdu mechanicznego.
Nieprzestrzeganie tego środka ostrożności może prowadzić do wypadków.
• Przechowywać ten produkt w miejscu niedostępnym dla dzieci.
Nieprzestrzeganie tego środka ostrożności może prowadzić do obrażeń ciała lub
wadliwego działania produktu. Dodatkowo należy pamiętać, że małe części mogą
być przyczyną zadławienia. W razie połknięcia jakiejkolwiek części tego produktu
przez dziecko, niezwłocznie uzyskać pomoc lekarską.
• Nie oplatać, nie owijać ani nie okręcać pasków wokół szyi.
Nieprzestrzeganie tego środka ostrożności może prowadzić do wypadków.
• Nie używać akumulatorów, ładowarek lub zasilaczy sieciowych, które nie są
specjalnie przeznaczone do użytku z tym produktem. Podczas korzystania
z akumulatorów, ładowarek i zasilaczy sieciowych przeznaczonych do użytku
z tym produktem nie wolno:
- Uszkadzać, modyfikować, ciągnąć silnie lub zginać przewodów albo kabli,
umieszczać na nich ciężkich przedmiotów ani narażać ich na działanie gorąca
lub płomieni.
- Używać konwerterów podróżnych lub zasilaczy przeznaczonych do zmiany poziomu
napięcia ani w połączeniu z przemiennikami prądu stałego na prąd zmienny.
Nieprzestrzeganie tych środków ostrożności może prowadzić do pożaru lub
porażenia prądem.
• Nie dotykać wtyczki podczas ładowania produktu ani nie używać zasilacza
sieciowego podczas burz z piorunami.
Nieprzestrzeganie tego środka ostrożności może prowadzić do porażenia prądem.
• Nie dotykać gołymi rękami miejsc narażonych na działanie skrajnie wysokich
lub niskich temperatur.
Nieprzestrzeganie tego środka ostrożności może prowadzić do poparzeń lub odmrożeń.
• Ograniczenia dotyczące niektórych kopii i reprodukcji
Władze wprowadziły ograniczenia dotyczące kopiowania i reprodukcji papierów
wartościowych emitowanych przez firmy prywatne (akcje, faktury, czeki, bony
towarowe itp.), biletów na dojazdy oraz talonów i kuponów. Wyjątkiem są sytuacje,
gdy pewna minimalna liczba kopii jest wymagana w firmie do użytku służbowego.
Zabronione jest również kopiowanie i powielanie paszportów wydanych przez
rząd, zezwoleń wydanych przez organy publiczne i grupy prywatne, dowodów
osobistych, biletów i bonów żywnościowych.
• Przestrzeganie praw autorskich
Zgodnie z prawem autorskim wykonanych aparatem zdjęć lub nagrań dzieł
chronionych prawem autorskim nie wolno wykorzystywać bez zgody właściciela
praw autorskich. Do użytku osobistego mają zastosowanie wyjątki, ale zwróć uwagę,
że nawet użytek osobisty może być ograniczony w przypadku zdjęć lub nagrań
wystaw lub przedstawień na żywo.
Pozbywanie się urządzeń do przechowywania danych
Należy pamiętać, że usuwanie obrazów lub formatowanie kart pamięci i innych
urządzeń do przechowywania danych nie powoduje całkowitego wymazania
znajdujących się na nich danych obrazu. W niektórych przypadkach z wyrzuconych
nośników pamięci można odzyskać usunięte pliki za pomocą dostępnego na rynku
oprogramowania, co może skutkować niewłaściwym wykorzystaniem prywatnych
zdjęć przez osoby postronne. Za zapewnienie prywatności takich danych odpowiada
użytkownik.
Przed wyrzuceniem nośnika danych lub przekazaniem go innej osobie należy usunąć
wszystkie dane przy użyciu komercyjnego oprogramowania do kasowania danych
lub sformatować pamięć nośnika, a następnie zapełnić ją ponownie zdjęciami nie
zawierającymi prywatnych treści (np. zdjęciami pustego nieba). Proszę również
pamiętać o zastąpieniu zdjęć wybranych do manualnego pomiaru balansu bieli.
Przed wyrzuceniem aparatu lub przekazaniem go innej osobie należy także użyć
opcji Wi-Fi > Resetuj ustawienia połączeń w menu ustawień aparatu, aby usunąć
wszelkie osobiste informacje sieciowe. Należy zachować ostrożność, aby uniknąć
obrażeń podczas fizycznego niszczenia nośników danych.
AVC Patent Portfolio License
PRODUKT TEN OBJĘTY JEST LICENCJĄ W RAMACH AVC PATENT PORTFOLIO LICENSE NA OSOBISTE
I NIEKOMERCYJNE WYKORZYSTYWANIE PRZEZ UŻYTKOWNIKA W CELU (i) KODOWANIA OBRAZU WIDEO ZGODNIE ZE
STANDARDEM AVC („OBRAZ WIDEO AVC”) ORAZ/LUB (ii) DEKODOWANIA OBRAZU WIDEO AVC, KTÓRY ZOSTAŁ
ZAKODOWANY PRZEZ UŻYTKOWNIKA NA POTRZEBY OSOBISTE I NIEKOMERCYJNE ORAZ/LUB ZOSTAŁ UZYSKANY
OD DOSTAWCY OBRAZU WIDEO, KTÓRY POSIADA LICENCJĘ UMOŻLIWIAJĄCĄ UDOSTĘPNIANIE OBRAZU WIDEO
AVC. NIE UDZIELA SIĘ LICENCJI WYRAŹNEJ ANI DOROZUMIANEJ NA JAKIEKOLWIEK INNE FORMY UŻYTKOWANIA.
DODATKOWYCH INFORMACJI UDZIELA MPEG LA, L.L.C. ODWIEDŹ ADRES http://www.mpegla.com
Używaj tylko markowych akcesoriów elektronicznych Nikon
Aparaty firmy Nikon zostały zaprojektowane według najwyższych standardów
i zawierają skomplikowane układy elektroniczne. Tylko markowe akcesoria
elektroniczne firmy Nikon (w tym ładowarki, akumulatory, zasilacze sieciowe
i akcesoria do lamp błyskowych) przeznaczone do użytkowania z tym aparatem
cyfrowym Nikon zostały skonstruowane i przetestowane pod kątem spełnienia
wszelkich wymagań technicznych oraz wymagań w zakresie bezpieczeństwa układów
elektronicznych stosowanych w aparatach cyfrowych.
Korzystanie z akcesoriów elektronicznych marek innych niż Nikon
może spowodować uszkodzenie aparatu i unieważnienie gwarancji
Nikon. Korzystanie z akumulatorów jonowo-litowych innych firm,
bez znaku holograficznego firmy Nikon (przedstawionego po
prawej stronie), może zakłócić normalną pracę aparatu lub spowodować przegrzanie,
zapłon, przebicie lub wyciek z akumulatora.
Aby uzyskać więcej informacji o markowych akcesoriach firmy Nikon, należy
skontaktować się z lokalnym przedstawicielem handlowym firmy Nikon.
D Używaj tylko markowych akcesoriów firmy Nikon
Spełnienie wymagań dotyczących pracy i bezpieczeństwa zapewniają
tylko akcesoria marki Nikon zaprojektowane i zatwierdzone przez firmę
Nikon do pracy z tym aparatem. UŻYWANIE AKCESORIÓW FIRM INNYCH NIŻ NIKON
MOŻE SPOWODOWAĆ USZKODZENIE APARATU I UNIEWAŻNIĆ GWARANCJĘ NIKON.
A Przed zrobieniem ważnych zdjęć
Przed przystąpieniem do fotografowania ważnych okazji (np. ślubów
lub własnych wypraw) należy zrobić zdjęcie próbne, aby mieć pewność,
że aparat działa normalnie. Firma Nikon nie ponosi odpowiedzialności
za straty ani utracone korzyści spowodowane niewłaściwym działaniem
produktu.
A Program kształcenia ustawicznego „Life-Long Learning”
Uwagi
• Żadna część instrukcji dołączonych do tego urządzenia nie może być powielana,
przesyłana, przekształcana, przechowywana w systemie służącym do pozyskiwania
informacji ani tłumaczona na jakikolwiek język niezależnie od formy i sposobu bez
uprzedniej pisemnej zgody firmy Nikon.
• Firma Nikon zastrzega sobie prawo do zmiany wyglądu i danych technicznych
sprzętu i oprogramowania opisanych w tych instrukcjach w dowolnym momencie
i bez wcześniejszego powiadomienia.
• Firma Nikon nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody spowodowane
użytkowaniem aparatu.
• Dołożono wszelkich starań, aby informacje zawarte w instrukcji były ścisłe i pełne,
jednak w przypadku zauważenia jakichkolwiek błędów lub pominięć będziemy
wdzięczni za poinformowanie o nich lokalnego przedstawiciela firmy Nikon (adres
podany osobno).
Chcąc zapewnić klientom stałą pomoc techniczną i wiedzę na temat
swoich produktów, firma Nikon w ramach programu kształcenia
ustawicznego – „Life-Long Learning” udostępnia najświeższe informacje
pod następującymi adresami internetowymi:
• Dla użytkowników w USA: http://www.nikonusa.com/
• Dla użytkowników w Europie i Afryce: http://www.europe-nikon.com/support/
• Dla użytkowników w Azji, Oceanii i na Bliskim Wschodzie:
http://www.nikon-asia.com/
W witrynach tych można znaleźć aktualne informacje o produktach,
wskazówki, odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania oraz ogólne
informacje na temat fotografowania cyfrowego i obróbki zdjęć.
Dodatkowych informacji udziela przedstawiciel firmy Nikon na danym
obszarze. Dane kontaktowe można znaleźć pod następującym adresem:
http://imaging.nikon.com/
Uwagi dla klientów w Europie
OSTRZEŻENIE: ISTNIEJE RYZYKO EKSPLOZJI, JEŚLI AKUMULATOR/BATERIĘ ZASTĄPI
SIĘ NIEWŁAŚCIWYM TYPEM. ZUŻYTY AKUMULATOR/ZUŻYTĄ BATERIĘ NALEŻY
ZUTYLIZOWAĆ ZGODNIE Z INSTRUKCJĄ.
Ten symbol wskazuje, że urządzenia elektryczne i elektroniczne podlegają
selektywnej zbiórce odpadów.
Poniższe informacje dotyczą tylko użytkowników w krajach europejskich:
• Ten produkt jest przeznaczony do zbiórki selektywnej w odpowiednich
punktach zbiórki odpadów. Nie należy go wyrzucać z odpadami
z gospodarstw domowych.
• Selektywna zbiórka odpadów i recykling pomagają oszczędzać zasoby
naturalne i zapobiegać negatywnym konsekwencjom dla ludzkiego
zdrowia i środowiska naturalnego, które mogłyby być spowodowane
nieodpowiednim usuwaniem odpadów.
• Więcej informacji można uzyskać u sprzedawcy lub w wydziale
miejscowych władz zajmującym się utylizacją odpadów.
Ten symbol umieszczony na akumulatorze/baterii wskazuje, że
akumulator/bateria jest objęty/objęta oddzielnym systemem zbiórki
odpadów.
Poniższe informacje dotyczą tylko użytkowników w krajach europejskich:
• Wszelkie akumulatory/baterie, niezależnie od tego, czy są oznaczone
tym symbolem, czy też nie, są przeznaczone do zbiórki selektywnej
w odpowiednich punktach zbiórki odpadów. Nie należy ich wyrzucać
razem z odpadami z gospodarstw domowych.
• Więcej informacji można uzyskać u sprzedawcy lub w wydziale
miejscowych władz zajmującym się utylizacją odpadów.
Uwaga o zakazie kopiowania i reprodukcji
Samo posiadanie materiałów skopiowanych lub powielonych cyfrowo za pomocą
skanera, cyfrowego aparatu fotograficznego lub innego urządzenia może być
zabronione i podlegać odpowiedzialności karnej.
• Dokumenty, których kopiowanie lub powielanie jest zabronione i podlega odpowiedzialności karnej
Nie wolno kopiować ani powielać banknotów, monet, papierów wartościowych,
obligacji państwowych ani samorządowych, nawet jeżeli egzemplarze powstałe
w wyniku skopiowania lub reprodukcji zostaną oznaczone jako „Przykład” lub „Wzór”.
Zabronione jest kopiowanie i reprodukcja banknotów, monet i papierów
wartościowych znajdujących się w obiegu w innym kraju.
Jeżeli nie uzyskano wcześniej pozwolenia ze strony właściwych władz, zabronione
jest kopiowanie i reprodukcja nieużywanych znaczków pocztowych i kart
pocztowych wyemitowanych przez rząd.
Zabronione jest kopiowanie i reprodukcja pieczęci i poświadczonych dokumentów
urzędowych.
Bluetooth i Wi-Fi
(bezprzewodowe sieci LAN)
Niniejszy produkt podlega przepisom eksportowym USA (ang. Export Administration
Regulations – EAR). Zezwolenie rządu USA nie jest konieczne w celu eksportowania
do krajów innych niż wymienione poniżej, które w dniu redakcji tego tekstu były
objęte embargiem lub szczególnymi ograniczeniami: Iran, Korea Północna, Kuba,
Sudan i Syria (lista może ulec zmianie).
Korzystanie z urządzeń bezprzewodowych może być zakazane w niektórych
krajach lub regionach. Skontaktuj się z autoryzowanym serwisem firmy Nikon przed
rozpoczęciem korzystania z funkcji bezprzewodowych tego produktu poza krajem
zakupu.
Uwagi dla klientów w Europie
Niniejszym firma Nikon Corporation oświadcza, że urządzenie radiowe
typu D5600 jest zgodne z Dyrektywą 2014/53/UE.
Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod następującym
adresem internetowym:
http://imaging.nikon.com/support/pdf/DoC_D5600.pdf.
Zabezpieczenia
Mimo tego, że jedną z korzyści oferowanych przez ten produkt jest zezwalanie
innym osobom na swobodne nawiązywanie połączeń z tym produktem w celu
bezprzewodowej wymiany danych z dowolnego miejsca w jego zasięgu, może dojść
do następujących zdarzeń, jeśli zabezpieczenia nie są włączone:
• Kradzież danych: osoby trzecie o złych zamiarach mogą przechwytywać transmisje
bezprzewodowe w celu kradzieży danych logowania, haseł i innych informacji
osobistych.
• Nieuprawniony dostęp: nieuprawnieni użytkownicy mogą uzyskać dostęp do
sieci i zmieniać dane lub wykonywać inne szkodliwe działania. Zwróć uwagę, że
ze względu na budowę sieci bezprzewodowych, wyspecjalizowane ataki mogą
prowadzić do uzyskania nieuprawnionego dostępu, nawet gdy zabezpieczenia są
włączone.
• Niezabezpieczone sieci: podłączanie się do otwartych sieci może skutkować
nieuprawnionym dostępem. Korzystaj wyłącznie z bezpiecznych sieci.
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising