Nikon | D5300 | Nikon D5300 Instrukcja obsługi

Nikon D5300 Instrukcja obsługi
Wszelkie powielanie niniejszej instrukcji, w całości lub w części (poza krótkimi cytatami
w recenzjach lub omówieniach), jest zabronione, jeżeli nie uzyskano pisemnego
zezwolenia firmy NIKON CORPORATION.
APARAT CYFROWY
Instrukcja obsługi
Pomoc techniczna Nikon
Aby zarejestrować aparat i uzyskać najnowsze informacje o produkcie, wejdź na poniższą
stronę. Znajdują się tam odpowiedzi na często zadawane pytania i dane do kontaktu
w przypadku konieczności pomocy technicznej.
http://www.europe-nikon.com/support
AMA15843
Wydrukowano w Europie
SB6A02(1K)
6MB2211K-02
Pl
Dokumentacja produktu
Dokumentacja tego produktu składa się z Instrukcji obsługi (niniejsza książeczka) oraz
Dokumentacji aparatu (pdf). Aby w maksymalnym stopniu wykorzystać możliwości aparatu,
należy dokładnie przeczytać niniejszą instrukcję i przechowywać ją w miejscu dostępnym dla
wszystkich osób korzystających z produktu.
Informacje na temat podstaw obsługi aparatu zawiera Instrukcji obsługi (niniejsza książeczka).
Kompletne informacje na temat produktu zawiera Dokumentacji aparatu, którą można pobrać
jako plik PDF ze strony internetowej podanej poniżej i wyświetlić przy pomocy programu
Adobe Reader lub Adobe Acrobat Reader w wersji 5.0 lub nowszej.
1 Uruchom przeglądarkę internetową na komputerze i otwórz następującą stronę:
http://downloadcenter.nikonimglib.com/
2 Wybierz język i pobierz Dokumentacji aparatu.
3 Kliknij dwukrotnie pobrany plik.
Symbole stosowane w niniejszej instrukcji
Aby ułatwić znalezienie potrzebnych informacji, zastosowano następujące symbole i oznaczenia:
D
Ikona oznaczająca ostrzeżenia, czyli informacje, z którymi należy się zapoznać przed
rozpoczęciem korzystania z aparatu, aby zapobiec jego uszkodzeniu.
A
Ikona oznaczająca uwagi, czyli informacje, które należy przeczytać przed
rozpoczęciem korzystania z aparatu.
0
Ta ikona oznacza odniesienia do innych stron tej instrukcji.
Elementy menu, opcje i komunikaty wyświetlane na monitorze aparatu są wytłuszczone.
Ustawienia aparatu
Omówienia w tej instrukcji opierają się na założeniu, że stosowane są ustawienia domyślne.
A Zasady bezpieczeństwa
Przed rozpoczęciem użytkowania aparatu przeczytaj instrukcje dotyczące bezpieczeństwa z rozdziału
„Zasady bezpieczeństwa” (0 vi–xii).
Zawartość opakowania
Sprawdź, czy opakowanie zawiera następujące elementy:
Pokrywka sanek mocujących BS-1
Gumowa muszla oczna DK-25
Pokrywka bagnetu korpusu BF-1B
Aparat D5300
Akumulator jonowo-litowy
EN-EL14a (z pokrywką styków)
Ładowarka MH-24 (adapter
wtyczki jest dołączany w krajach lub
regionach, gdzie to wymagane, a jego
kształt zależy od kraju sprzedaży)
Pasek AN-DC3
Kabel USB UC-E17
Kabel audio/wideo EG-CP16
Pokrywka okularu DK-5
Płyta CD-ROM z programem ViewNX 2
Instrukcja obsługi (niniejsza książeczka)
Gwarancja
Nabywcy opcjonalnego zestawu z obiektywem powinni sprawdzić, czy opakowanie zawiera
również obiektyw. Karty pamięci są sprzedawane oddzielnie (0 66). Aparaty zakupione
w Japonii wyświetlają menu i komunikaty jedynie w językach angielskim i japońskim, a inne
języki nie są obsługiwane. Przepraszamy za wszelkie niedogodności, jakie może to
powodować.
i
Skrócona instrukcja obsługi
Postępuj zgodnie z opisem poniżej, aby szybko rozpocząć korzystanie z aparatu D5300.
1
Przymocuj pasek aparatu (0 9).
Zamocuj pasek zgodnie z ilustracją. Powtórz dla drugiego zaczepu.
ii
2
Naładuj akumulator (0 9).
3
Włóż akumulator i kartę pamięci (0 10).
4
Zamocuj obiektyw (0 11).
5
Otwórz monitor (0 6, 12).
6
Włącz aparat (0 12).
7
8
Wybierz język i ustaw zegar aparatu (0 13).
9
Naciśnij spust migawki do połowy (0 19).
10
Wykadruj zdjęcie (0 18).
Zrób zdjęcie (0 19).
iii
Spis treści
Zawartość opakowania............................................................................................................................... i
Skrócona instrukcja obsługi.....................................................................................................................ii
Zasady bezpieczeństwa............................................................................................................................vi
Uwagi ..............................................................................................................................................................ix
Dane pozycji ...............................................................................................................................................xiii
Sieci bezprzewodowe ............................................................................................................................ xiv
Wprowadzenie
1
Poznawanie aparatu ...................................................................................................................................1
Pierwsze kroki
Fotografowanie w trybie „łatwego fotografowania” (i i j)
9
17
Kadrowanie zdjęć w wizjerze ............................................................................................................... 18
Wyświetlanie zdjęć.................................................................................................................................... 20
Usuwanie niepotrzebnych zdjęć.......................................................................................................... 21
Kadrowanie zdjęć na monitorze.......................................................................................................... 22
Wyświetlanie zdjęć.................................................................................................................................... 25
Usuwanie niepotrzebnych zdjęć.......................................................................................................... 25
Nagrywanie filmów.................................................................................................................................. 26
Oglądanie filmów ...................................................................................................................................... 29
Usuwanie niepotrzebnych filmów ...................................................................................................... 30
Dopasowanie ustawień do fotografowanego obiektu lub sytuacji
(program tematyczny)
31
Pokrętło trybu pracy ................................................................................................................................. 32
k Portret.................................................................................................................................................. 32
l Krajobraz............................................................................................................................................. 32
p Dziecko................................................................................................................................................ 32
m Zdjęcia sportowe ............................................................................................................................. 32
n Makro ................................................................................................................................................... 32
Inne programy tematyczne.................................................................................................................... 33
o Portret nocny .................................................................................................................................... 33
r Krajobraz nocny ............................................................................................................................... 33
s Przyjęcie/wnętrza ............................................................................................................................ 33
t Plaża/śnieg ......................................................................................................................................... 33
u Zachód słońca................................................................................................................................... 33
v Zmierzch/świt ................................................................................................................................... 33
w Portret zwierzaka ............................................................................................................................. 33
x Blask świec ........................................................................................................................................... 33
y Kwiaty................................................................................................................................................... 34
z Barwy jesieni...................................................................................................................................... 34
0 Żywność ............................................................................................................................................... 34
iv
Efekty specjalne
35
% Noktowizor .........................................................................................................................................35
g Szkic kolorowy ..................................................................................................................................35
' Efekt aparatu zabawkowego........................................................................................................35
( Efekt miniatury..................................................................................................................................36
3 Kolor selektywny ..............................................................................................................................36
1 Sylwetka ..............................................................................................................................................36
2 Rozjaśnienie .......................................................................................................................................36
3 Przyciemnienie..................................................................................................................................36
) Malowanie HDR ................................................................................................................................36
Opcje dostępne w trybie podglądu na żywo...................................................................................37
Tryby P, S, A i M
41
Tryb P (automatyka programowa).......................................................................................................42
Tryb S (automatyka z preselekcją czasu) ...........................................................................................42
Tryb A (automatyka z preselekcją przysłony) ..................................................................................42
Tryb M (tryb manualny) ...........................................................................................................................42
Kompensacja ekspozycji..........................................................................................................................44
Dane pozycji
45
Dołączanie danych pozycji do zdjęć i filmów ..................................................................................45
Sieć bezprzewodowa (Wi-Fi)
48
Jakie możliwości oferują sieci bezprzewodowe ............................................................................48
Uzyskiwanie dostępu do aparatu........................................................................................................49
Menu aparatu
54
Opcje menu.................................................................................................................................................55
ViewNX 2
59
Instalacja programu ViewNX 2 .............................................................................................................59
Korzystanie z programu ViewNX 2......................................................................................................61
Kopiowanie zdjęć do komputera .........................................................................................................61
Wyświetl zdjęcia .........................................................................................................................................62
Uwagi techniczne
63
Zgodne obiektywy....................................................................................................................................63
Inne akcesoria.............................................................................................................................................64
Zatwierdzone karty pamięci...................................................................................................................66
Konserwacja aparatu ...............................................................................................................................67
Zasady pielęgnacji aparatu i akumulatora: przestrogi ................................................................68
Komunikaty o błędach ............................................................................................................................71
Dane techniczne........................................................................................................................................74
Warunki gwarancji - Gwarancja na usługi serwisowe firmy Nikon świadczone
w Europie.................................................................................................................................................88
v
Zasady bezpieczeństwa
Aby zapobiec wszelkim uszkodzeniom tego produktu Nikon i obrażeniom ciała, przed rozpoczęciem
korzystania z produktu należy w całości przeczytać poniższe uwagi dotyczące bezpieczeństwa. Uwagi te
powinny znajdować się w miejscu dostępnym dla wszystkich użytkowników produktu.
Możliwe skutki nieprzestrzegania zaleceń wymienionych w tej części instrukcji są oznaczone poniższym
symbolem:
Tą ikoną oznaczone są ostrzeżenia. Aby zapobiec możliwym obrażeniom, należy przeczytać
A wszystkie ostrzeżenia przed przystąpieniem do korzystania z tego produktu firmy Nikon.
❚❚ OSTRZEŻENIA
A Uważaj, aby słońce znajdowało się poza obszarem kadru
W przypadku fotografowania obiektów pod
światło należy zadbać, aby słońce znajdowało
się z dala od obszaru kadru. Światło słoneczne
zogniskowane wewnątrz aparatu, gdy słońce
znajduje się w kadrze lub w pobliżu jego
obszaru, może spowodować pożar.
A Nie patrz na słońce przez wizjer
Patrzenie przez wizjer na słońce lub inne silne
źródło światła może spowodować trwałe
uszkodzenie wzroku.
A Korzystanie z pokrętła korekcji dioptrażu
Podczas korzystania z pokrętła korekcji
dioptrażu z okiem przyłożonym do wizjera,
należy zachować ostrożność, aby przez
przypadek nie urazić się palcem w oko.
A W razie jakiegokolwiek nieprawidłowego
funkcjonowania natychmiast wyłącz aparat
Gdyby z aparatu lub zasilacza sieciowego
(dostępnego osobno) zaczął wydobywać się
dym lub dziwny zapach, należy natychmiast
wyjąć wtyczkę zasilacza sieciowego z gniazda,
a akumulator z aparatu, uważając, aby się nie
poparzyć. Dalsze użytkowanie aparatu może
prowadzić do obrażeń ciała. Po wyjęciu
akumulatora proszę zanieść aparat do
autoryzowanego serwisu firmy Nikon w celu
przeprowadzenia kontroli sprzętu.
A Nie używaj urządzenia w obecności gazów
łatwopalnych
Nie należy używać urządzeń elektronicznych
w pobliżu łatwopalnego gazu, ponieważ
istnieje wówczas niebezpieczeństwo
wybuchu lub pożaru.
vi
A Przechowuj w miejscu niedostępnym dla dzieci
Nieprzestrzeganie tego zalecenia może
spowodować obrażenia ciała. Poza tym, zwróć
uwagę, że małe części mogą spowodować
zadławienie. Jeśli dziecko połknie jakąkolwiek
część tego urządzenia, uzyskaj
natychmiastową pomoc lekarską.
A Nie demontuj produktu
Dotknięcie wewnętrznych części aparatu
może spowodować obrażenia ciała.
W przypadku usterki aparat może naprawiać
jedynie odpowiednio wykwalifikowany
technik. Gdyby korpus aparatu został
uszkodzony odsłaniając wnętrze aparatu
w wyniku upadku lub z innej przyczyny, należy
odłączyć zasilacz sieciowy i (lub) wyjąć
akumulator, a następnie dostarczyć aparat do
autoryzowanego serwisu firmy Nikon.
A Nigdy nie zakładaj paska aparatu na szyję dziecka
Pasek na szyję owinięty wokół szyi dziecka
może być przyczyną uduszenia.
A Nie dotykaj przez długi okres aparatu, akumulatora, ani
ładowarki, kiedy te urządzenia są włączone lub
użytkowane
Części urządzenia nagrzewają się i stają
gorące. Pozostawienie urządzenia
w bezpośredniej styczności ze skórą przez
długi okres może spowodować lekkie
oparzenia.
A Nie pozostawiaj produktu w miejscach narażonych na
działanie skrajnie wysokich temperatur, np.
w zamkniętym samochodzie lub w miejscu
bezpośrednio nasłonecznionym
Nieprzestrzeganie tego zalecenia może
spowodować uszkodzenia lub pożar.
A Nie kieruj lampy błyskowej na kierowcę pojazdu
silnikowego
Nieprzestrzeganie tego zalecenia może
spowodować wypadek.
A Zachowaj ostrożność podczas użytkowania lampy
błyskowej
• Używanie aparatu z lampą błyskową
w bliskiej odległości od skóry lub innych
obiektów może spowodować oparzenia.
• Użycie lampy błyskowej w niewielkiej
odległości od oczu fotografowanej osoby
może spowodować chwilowe zaburzenia
widzenia. Lampa błyskowa nie powinna
znajdować się w odległości mniejszej niż
jeden metr od fotografowanego obiektu.
Zachowaj szczególną ostrożność podczas
fotografowania niemowląt.
A Unikaj styczności z ciekłym kryształem
W razie stłuczenia monitora należy zachować
szczególną ostrożność. Pozwoli to uniknąć
zranienia odłamkami potłuczonego szkła oraz
kontaktu ciekłego kryształu z monitora ze
skórą, a także przedostania się tej substancji
do oczu lub ust.
• Nie należy wystawiać akumulatora na
działanie płomieni ani nadmiernej
temperatury.
• Nie należy zanurzać akumulatorów
w wodzie ani wystawiać ich na działanie
wilgoci.
• Na czas transportu akumulatora, załóż na
niego pokrywkę styków. Nie należy
transportować ani przechowywać
akumulatora wraz z przedmiotami z metalu,
takimi jak naszyjniki czy spinki do włosów.
• Całkowicie rozładowane akumulatory są
narażone na wyciek elektrolitu. Aby uniknąć
uszkodzenia aparatu, należy wyjąć z niego
rozładowany akumulator.
• Gdy akumulator nie jest używany, należy
umieścić na nim pokrywkę styków
i przechowywać go w chłodnym i suchym
miejscu.
• Bezpośrednio po korzystaniu z aparatu lub
po długim okresie pracy, akumulator może
być rozgrzany. Przed wyjęciem akumulatora
poczekaj, aż ostygnie.
• W razie zauważenia w akumulatorze
jakichkolwiek zmian, takich jak odbarwienie
lub odkształcenie, należy niezwłocznie
zakończyć jego używanie.
A Nie przenoś statywów z podłączonym obiektywem lub
aparatem
Użytkownik może się potknąć lub przypadkowo
kogoś uderzyć, powodując obrażenia ciała.
A Przestrzegaj odpowiednich środków ostrożności przy
obchodzeniu się z akumulatorami
W przypadku niewłaściwego obchodzenia się
z akumulatorami może dojść do wycieku
elektrolitu z akumulatora albo przegrzania,
rozerwania lub zapłonu akumulatora.
Przestrzegaj następujących środków
ostrożności podczas obchodzenia się z
akumulatorami w celu użytku w tym produkcie:
• Należy używać tylko akumulatorów
zatwierdzonych do użytku w tym
urządzeniu.
• Nie należy zwierać ani rozmontowywać
akumulatora.
• Nie wolno narażać akumulatora ani aparatu,
do którego jest on włożony, na silne
uderzenia lub wstrząsy.
• Przed wyjęciem akumulatora należy
wyłączyć aparat. Jeśli używany jest zasilacz
sieciowy, należy odłączyć go od gniazdka.
• Należy uważać, aby akumulatora nie włożyć
odwrotnie lub złą stroną.
vii
A Przestrzegaj odpowiednich środków ostrożności przy
obchodzeniu się z ładowarką
• Chroń przed wodą i wilgocią.
Nieprzestrzeganie tego zalecenia może
doprowadzić do pożaru lub porażenia
prądem elektrycznym.
• Nie należy zwierać styków ładowarki.
Nieprzestrzeganie tego zalecenia może
doprowadzi do przegrzania i uszkodzenia
ładowarki.
• Kurz znajdujący się na częściach metalowych
lub w ich pobliżu należy usuwać suchą
szmatką. Dalsze użytkowanie może
spowodować pożar.
• Nie wolno przebywać w pobliżu ładowarki
podczas burz z wyadowaniami
elektrycznymi. Nieprzestrzeganie tego
zalecenia może doprowadzić do porażenia
prądem elektrycznym.
• Nie wolno dotykać wtyczki ani ładowarki
mokrymi dłońmi. Nieprzestrzeganie tego
zalecenia może doprowadzić do porażenia
prądem elektrycznym.
• Nie używać z przetwornikami podróżnymi
i przejściówkami przeznaczonymi do
zamieniania typu napięcia ani
z przemiennikami prądu stałego na prąd
zmienny. Niezastosowanie się do tego
zalecenia może spowodować uszkodzenie
lub przegrzanie produktu, a nawet pożar.
A Używaj odpowiednich przewodów
Podczas podłączania przewodów do gniazd
wejściowych i wyjściowych należy używać
wyłącznie przewodów dostarczonych lub
sprzedawanych przez firmę Nikon
przeznaczonych do tego celu, aby zachować
zgodność z przepisami dotyczącymi
produktu.
viii
A Płyty CD
Płyty CD z oprogramowaniem lub
dokumentacją nie powinny być odtwarzane
w odtwarzaczach płyt audio CD. Może to
doprowadzić do utraty słuchu lub
uszkodzenia odtwarzacza.
A Postępuj zgodnie z poleceniami pracowników szpitali
i linii lotniczych
Wyjmij karty Eye-Fi, wyłącz sieć
bezprzewodową, a następnie wybierz Wyłącz
dla Dane pozycji > Zapis danych pozycji
przed wejściem na pokład samolotu, wyłączaj
ten produkt na czas startu oraz lądowania,
a także gdy wymagają tego pracownicy linii
lotniczej lub szpitala. Fale radiowe emitowane
przez urządzenie mogą zakłócać pracę
nawigacji pokładowej lub szpitalnych
urządzeń medycznych.
Uwagi
• Żadna część instrukcji dołączonych do tego
urządzenia nie może być powielana, przesyłana,
przekształcana, przechowywana w systemie
służącym do pozyskiwania informacji ani
tłumaczona na jakikolwiek język niezależnie od
formy i sposobu bez uprzedniej pisemnej zgody
firmy Nikon.
• Firma Nikon zastrzega sobie prawo do zmiany
wyglądu i danych technicznych sprzętu
i oprogramowania opisanych w tych
instrukcjach w dowolnym momencie i bez
wcześniejszego powiadomienia.
• Firma Nikon nie ponosi odpowiedzialności za
ewentualne szkody spowodowane
użytkowaniem aparatu.
• Dołożono wszelkich starań, aby informacje
zawarte w instrukcji były ścisłe i pełne, jednak
w przypadku zauważenia jakichkolwiek błędów
lub pominięć będziemy wdzięczni za
poinformowanie o nich lokalnego
przedstawiciela firmy Nikon (adres podany
osobno).
ix
Uwagi dla klientów w Europie
OSTRZEŻENIE
ISTNIEJE RYZYKO EKSPLOZJI, JEŚLI AKUMULATOR/BATERIĘ ZASTĄPI SIĘ NIEWŁAŚCIWYM TYPEM.
ZUŻYTY AKUMULATOR/ZUŻYTĄ BATERIĘ NALEŻY ZUTYLIZOWAĆ ZGODNIE Z INSTRUKCJĄ.
Ten symbol wskazuje, że urządzenia
elektryczne i elektroniczne podlegają
selektywnej zbiórce odpadów.
Poniższe informacje dotyczą tylko
użytkowników w krajach europejskich:
• Ten produkt jest przeznaczony do
zbiórki selektywnej w odpowiednich punktach
zbiórki odpadów. Nie należy go wyrzucać
z odpadami z gospodarstw domowych.
• Selektywna zbiórka odpadów i recykling
pomagają oszczędzać zasoby naturalne
i zapobiegać negatywnym konsekwencjom dla
ludzkiego zdrowia i środowiska naturalnego,
które mogłyby być spowodowane
nieodpowiednim usuwaniem odpadów.
• Więcej informacji można uzyskać u sprzedawcy
lub w wydziale miejscowych władz zajmującym
się utylizacją odpadów.
x
Ten symbol umieszczony na
akumulatorze/baterii wskazuje, że
akumulator/bateria jest objęty/objęta
oddzielnym systemem zbiórki
odpadów.
Poniższe informacje dotyczą tylko użytkowników
w krajach europejskich:
• Wszelkie akumulatory/baterie, niezależnie od
tego, czy są oznaczone tym symbolem, czy też
nie, są przeznaczone do zbiórki selektywnej
w odpowiednich punktach zbiórki odpadów.
Nie należy ich wyrzucać razem z odpadami
z gospodarstw domowych.
• Więcej informacji można uzyskać u sprzedawcy
lub w wydziale miejscowych władz zajmującym
się utylizacją odpadów.
Uwaga o zakazie kopiowania i reprodukcji
Samo posiadanie materiałów skopiowanych lub powielonych cyfrowo za pomocą skanera, cyfrowego
aparatu fotograficznego lub innego urządzenia może być zabronione i podlegać odpowiedzialności
karnej.
• Dokumenty, których kopiowanie lub powielanie jest
zabronione i podlega odpowiedzialności karnej
Nie wolno kopiować ani powielać banknotów,
monet, papierów wartościowych, obligacji
państwowych ani samorządowych, nawet jeżeli
egzemplarze powstałe w wyniku skopiowania
lub reprodukcji zostaną oznaczone jako
„Przykład” lub „Wzór”.
Zabronione jest kopiowanie i reprodukcja
banknotów, monet i papierów wartościowych
znajdujących się w obiegu w innym kraju.
Jeżeli nie uzyskano wcześniej pozwolenia ze
strony właściwych władz, zabronione jest
kopiowanie i reprodukcja nieużywanych
znaczków pocztowych i kart pocztowych
wyemitowanych przez rząd.
Zabronione jest kopiowanie i reprodukcja
pieczęci i poświadczonych dokumentów
urzędowych.
• Ograniczenia dotyczące niektórych kopii i reprodukcji
Władze wprowadziły ograniczenia dotyczące
kopiowania i reprodukcji papierów
wartościowych emitowanych przez firmy
prywatne (akcje, faktury, czeki, bony towarowe
itp.), biletów na dojazdy oraz talonów i kuponów.
Wyjątkiem są sytuacje, gdy pewna minimalna
liczba kopii jest wymagana w firmie do użytku
służbowego. Zabronione jest również
kopiowanie i powielanie paszportów wydanych
przez rząd, zezwoleń wydanych przez organy
publiczne i grupy prywatne, dowodów
osobistych, biletów i bonów żywnościowych.
• Przestrzeganie praw autorskich
Zasady dotyczące kopiowania i reprodukcji
utworów chronionych prawem autorskim, takich
jak książki, utwory muzyczne, obrazy, odbitki
z drzeworytów, mapy, rysunki, filmy i fotografie,
określone są w krajowych i międzynarodowych
przepisach o prawie autorskim. Urządzenia nie
należy używać do nielegalnego kopiowania
utworów ani naruszania przepisów o prawie
autorskim w inny sposób.
Pozbywanie się urządzeń do przechowywania danych
Należy pamiętać, że usuwanie obrazów lub formatowanie kart pamięci i innych urządzeń do
przechowywania danych nie powoduje całkowitego wymazania znajdujących się na nich danych obrazu.
W niektórych przypadkach z wyrzuconych nośników pamięci można odzyskać usunięte pliki za pomocą
dostępnego na rynku oprogramowania, co może skutkować niewłaściwym wykorzystaniem prywatnych
zdjęć przez osoby postronne. Za zapewnienie prywatności takich danych odpowiada użytkownik.
Przed wyrzuceniem nośnika danych lub przekazaniem go innej osobie należy wybrać Wyłącz dla Dane
pozycji > Zapis danych pozycji (0 46) w menu ustawień, usunąć wszystkie dane przy użyciu
komercyjnego oprogramowania do kasowania danych lub sformatować pamięć nośnika, a następnie
zapełnić ją ponownie zdjęciami nie zawierającymi prywatnych treści (np. zdjęciami pustego nieba). Proszę
również pamiętać o zastąpieniu zdjęć wybranych do manualnego pomiaru balansu bieli. Aby usunąć
dane rejestrów śledzenia z karty pamięci, wybierz Dane pozycji > Lista rejestrów i usuń wszystkie
rejestry. Domyślne ustawienia sieci bezprzewodowej można przywrócić, wybierając Wi-Fi > Ustawienia
sieci > Resetuj ustawienia sieci w menu ustawień. Należy zachować ostrożność, aby uniknąć obrażeń
podczas fizycznego niszczenia nośników danych.
AVC Patent Portfolio License
PRODUKT TEN OBJĘTY JEST LICENCJĄ W RAMACH AVC PATENT PORTFOLIO LICENSE NA OSOBISTE I NIEKOMERCYJNE
WYKORZYSTYWANIE PRZEZ UŻYTKOWNIKA W CELU (i) KODOWANIA OBRAZU WIDEO ZGODNIE ZE STANDARDEM AVC ("OBRAZ
WIDEO AVC") ORAZ/LUB (ii) DEKODOWANIA OBRAZU WIDEO AVC, KTÓRY ZOSTAŁ ZAKODOWANY PRZEZ UŻYTKOWNIKA NA
POTRZEBY OSOBISTE I NIEKOMERCYJNE ORAZ/LUB ZOSTAŁ UZYSKANY OD DOSTAWCY OBRAZU WIDEO, KTÓRY POSIADA
LICENCJĘ UMOŻLIWIAJĄCĄ UDOSTĘPNIANIE OBRAZU WIDEO AVC. NIE UDZIELA SIĘ LICENCJI WYRAŹNEJ ANI DOROZUMIANEJ NA
JAKIEKOLWIEK INNE FORMY UŻYTKOWANIA. DODATKOWYCH INFORMACJI UDZIELA MPEG LA, L.L.C.
ODWIEDŹ ADRES http://www.mpegla.com
xi
Używaj tylko markowych akcesoriów elektronicznych Nikon
Aparaty firmy Nikon zostały zaprojektowane według najwyższych standardów i zawierają skomplikowane
układy elektroniczne. Tylko markowe akcesoria elektroniczne firmy Nikon (w tym ładowarki, akumulatory,
zasilacze sieciowe i akcesoria do lamp błyskowych) przeznaczone do użytkowania z tym aparatem
cyfrowym Nikon zostały skonstruowane i przetestowane pod kątem spełnienia wszelkich wymagań
technicznych oraz wymagań w zakresie bezpieczeństwa układów elektronicznych stosowanych
w aparatach cyfrowych.
Korzystanie z akcesoriów elektronicznych marek innych niż Nikon może spowodować
uszkodzenie aparatu i unieważnienie gwarancji Nikon. Korzystanie z akumulatorów
jonowo-litowych innych firm, bez znaku holograficznego firmy Nikon (przedstawionego po
prawej stronie), może zakłócić normalną pracę aparatu lub spowodować przegrzanie,
zapłon, przebicie lub wyciek z akumulatora.
Aby uzyskać więcej informacji o markowych akcesoriach firmy Nikon, należy skontaktować się z lokalnym
przedstawicielem handlowym firmy Nikon.
D
Używaj tylko markowych akcesoriów firmy Nikon
Spełnienie wymagań dotyczących pracy i bezpieczeństwa zapewniają tylko akcesoria marki Nikon
zaprojektowane i zatwierdzone przez firmę Nikon do pracy z tym aparatem. UŻYWANIE AKCESORIÓW FIRM
INNYCH NIŻ NIKON MOŻE SPOWODOWAĆ USZKODZENIE APARATU I UNIEWAŻNIĆ GWARANCJĘ NIKON.
A
Przed zrobieniem ważnych zdjęć
Przed przystąpieniem do fotografowania ważnych okazji (np. ślubów lub własnych wypraw) należy
zrobić zdjęcie próbne, aby mieć pewność, że aparat działa normalnie. Firma Nikon nie ponosi
odpowiedzialności za straty ani utracone korzyści spowodowane niewłaściwym działaniem produktu.
A
Program kształcenia ustawicznego „Life-Long Learning”
Chcąc zapewnić klientom stałą pomoc techniczną i wiedzę na temat swoich produktów, firma Nikon
w ramach programu kształcenia ustawicznego - „Life-Long Learning” udostępnia najświeższe
informacje pod następującymi adresami internetowymi:
• Dla użytkowników w USA: http://www.nikonusa.com/
• Dla użytkowników w Europie i Afryce: http://www.europe-nikon.com/support/
• Dla użytkowników w Azji, Oceanii i na Bliskim Wschodzie: http://www.nikon-asia.com/
W witrynach tych można znaleźć aktualne informacje o produktach, wskazówki, odpowiedzi na
najczęściej zadawane pytania oraz ogólne informacje na temat fotografowania cyfrowego i obróbki
zdjęć. Dodatkowych informacji udziela przedstawiciel firmy Nikon na danym obszarze. Dane
kontaktowe można znaleźć pod następującym adresem: http://imaging.nikon.com/
xii
Dane pozycji
Rejestry śledzenia: dane pozycji będą rejestrowane wraz ze zdjęciami zrobionymi, gdy Włącz jest wybrane
dla Dane pozycji > Zapis danych pozycji (0 45). Poza tym, jeśli Start jest wybrane dla Dane pozycji >
Utwórz rejestr > Rejestracja danych pozycji w menu ustawień, aparat nadal rejestruje dane pozycji,
nawet gdy jest wyłączony. Fale radiowe wytwarzane przez urządzenie mogą mieć negatywny wpływ na
działanie urządzeń medycznych lub lotniczych systemów nawigacji; w sytuacjach, w których używanie
urządzeń nawigacji satelitarnej jest ograniczone lub zakazane, np. w szpitalu lub w samolocie, wybierz
Wyłącz dla Zapis danych pozycji i wyłącz aparat.
Udostępnianie danych pozycji: zwróć uwagę, że adresy i inne prywatne informacje można wywnioskować
w oparciu o dane pozycji zapisane w rejestrach śledzenia lub dołączone do zdjęć. Zachowaj ostrożność
podczas udostępniania zdjęć i rejestrów śledzenia oraz publikowania ich w Internecie lub innych
miejscach, gdzie mogą je oglądać osoby trzecie. Rozdział „Pozbywanie się urządzeń do przechowywania
danych” (0 xi) zawiera informacje na temat usuwania danych pozycji przed pozbyciem się aparatu lub
kart pamięci.
Nawigacja: położenie, wysokość i inne dane pozycji podawane przez urządzenie mają jedynie charakter
przybliżony i nie są przeznaczone do geodezji lub nawigacji. Pamiętaj, aby zabrać ze sobą odpowiednie
mapy lub inne urządzenia nawigacyjne w przypadku korzystania z produktu podczas takich aktywności na
wolnym powietrzu, jak wspinaczka górska lub piesze wędrówki.
Ograniczenia dotyczące użytkowania: funkcja danych pozycji może nie działać zgodnie z oczekiwaniami
w niektórych krajach lub regionach, w tym (od listopada 2013 r.) w Chinach i w pobliżu granicy z Chinami.
Niektóre kraje, w tym Chiny, zabraniają korzystania z nawigacji satelitarnej i innych urządzeń do określania
danych pozycji bez zezwolenia. Przed rozpoczęciem podróży skontaktuj się z pracownikiem biura
podróży, ambasadą lub organizacjami turystycznymi krajów, które zamierzasz odwiedzić. W miejscach,
gdzie użytkowanie jest zabronione, wybieraj Wyłącz dla Zapis danych pozycji.
xiii
Sieci bezprzewodowe
Ten produkt, który zawiera oprogramowanie szyfrujące opracowane w USA, podlega przepisom
eksportowym USA i nie może być eksportowany ani reeksportowany do żadnych państw objętych
embargiem towarów USA. Obecnie embargiem objęte są następujące kraje: Iran, Korea Północna, Kuba,
Sudan i Syria.
xiv
Uwagi dla klientów w Europie
Niniejszym firma Nikon Corporation oświadcza, że urządzenie radiowe typu D5300 jest zgodne
z Dyrektywą 2014/53/UE.
Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod następującym adresem internetowym:
http://imaging.nikon.com/support/pdf/DoC_D5300.pdf.
Bezpieczeństwo
Mimo tego, że jedną z korzyści oferowanych przez ten produkt jest zezwalanie innym osobom na
swobodne łączenie się z urządzeniem w celu bezprzewodowej wymiany danych z dowolnego miejsca
w jego zasięgu, może dojść do następujących zdarzeń, jeśli zabezpieczenia nie zostaną włączone:
• Kradzież danych: osoby trzecie działające w złej wierze mogą przechwytywać transmisje
bezprzewodowe w celu kradzieży danych logowania użytkownika, haseł i innych informacji osobistych.
• Nieuprawniony dostęp: nieuprawnieni użytkownicy mogą uzyskać dostęp do sieci i zmieniać dane lub
wykonywać inne szkodliwe działania. Zwróć uwagę, że ze względu na budowę sieci
bezprzewodowych, wyspecjalizowane ataki mogą prowadzić do uzyskania nieuprawnionego dostępu,
nawet przy włączonych zabezpieczeniach.
xv
xvi
Wprowadzenie
Poznawanie aparatu
Warto poświęcić kilka chwil na zapoznanie się z elementami sterującymi i wyświetlaczami
aparatu. Tę sekcję warto zaznaczyć zakładką, aby móc łatwo korzystać z zawartych w niej
informacji podczas lektury dalszej części instrukcji.
Korpus aparatu
3 2 1
13
24
4
5
6
7
8
11
4
16
9
17
10
18
19
20
12
22
23
1 Pokrętło trybu pracy....................... 3
2 Przełącznik podglądu na żywo
Podgląd na żywo ......................22
Film ..............................................26
3 Przycisk R informacje..................... 7
4 Zaczepy paska.................................. 9
5 Przycisk E/N
Kompensacja ekspozycji ..........44
Regulacja przysłony .................42
Kompensacja błysku
6 Spust migawki ................................19
7 Włącznik zasilania ........................... 2
8 Przycisk nagrywania filmu ..........26
9 Odbiornik podczerwieni dla pilota
ML-L3 (przód) .............................65
10 Dioda wspomagająca AF
Dioda samowyzwalacza
Lampa redukcji efektu
czerwonych oczu
25
14
15
11 Pokrywka bagnetu korpusu
12 Styki procesora
13 Wbudowana lampa błyskowa
....................................................... 21
14 Głośnik................................................2
15 Znacznik płaszczyzny ogniskowej
(E)
16 Przycisk M/ Y.........................34, 41
Tryb lampy błyskowej
Kompensacja błysku
17 Pokrywka gniazda
18 Przycisk Fn
Używanie przycisku Fn............ 55
19 Znacznik pozycji mocowania .... 11
20 Przycisk zwalniania obiektywu
....................................................... 16
21 Przycisk s/E/#...............................4
Fotografowanie w trybie zdjęć
seryjnych ...................................4
Samowyzwalacz ..........................4
Zdalne sterowanie......................4
22 Lustro
26
27
28
29
30
21
23 Mocowanie obiektywu................ 11
24 Pokrywka sanek mocujących
25 Sanki mocujące (do opcjonalnych
lamp błyskowych)
26 Mikrofon stereofoniczny ............. 28
27 Złącze mikrofonu zewnętrznego
28 Złącze USB i A/V
Podłączanie do komputera.... 61
29 Gniazdo akcesoriów ..................... 65
30 Złącze HDMI typu mini
1
1
7
8 9
10
2
11
12
3
4
13
14
15
16
5
17
21
20
18
19
6
1 Okular wizjera............................ 5, 14
2 Gumowa muszla oczna
3 Przycisk G
Menu........................................... 54
4 Odbiornik podczerwieni dla pilota
ML-L3 (tył)................................... 65
5 Monitor
Wyświetlanie ustawień .............7
Podgląd na żywo...................... 22
Widok pełnoekranowy ........... 20
6 Gniazdo mocowania statywu
7 Pokrętło korekcji dioptrażu........ 14
8 Przycisk P
Zmiana ustawień na ekranie
Informacje.................................8
9 Przycisk A/L.............................. 55
Chronienie zdjęć przed
usunięciem
10 Pokrętło sterowania
11 Przycisk K
Odtwarzanie .............................. 20
12 Pokrywa gniazda karty pamięci
................................................ 10, 15
13 Przycisk J (OK)............................. 57
14 Wybierak wielofunkcyjny............ 57
15 Przycisk O
Usuwanie zdjęć podczas
odtwarzania........................... 21
16 Dioda dostępu do karty pamięci
....................................................... 19
22
17 Osłona opcjonalnego złącza
zasilania
18 Zatrzask pokrywy komory
akumulatora ........................ 10, 15
19 Pokrywa komory akumulatora
................................................ 10, 15
20 Przycisk W/Q
Miniatury ....................................20
Oddalenie w trybie
odtwarzania Pomoc .............54
21 Przycisk X........................................20
Powiększenie (przybliżenie)
w trybie odtwarzania
22 Zatrzask akumulatora ........... 10, 15
D
Głośnik
Nie umieszczaj głośnika w pobliżu urządzeń magnetycznych. Nieprzestrzeganie tego zalecania może
mieć negatywny wpływ na dane rejestrowane na urządzeniach magnetycznych.
A
Włącznik zasilania
Przekręć włącznik zasilania zgodnie z ilustracją,
aby włączyć aparat.
2
Przekręć włącznik zasilania zgodnie z ilustracją,
aby wyłączyć aparat.
Pokrętło trybu pracy
Aparat oferuje następujące tryby fotografowania:
Tryby P, S, A i M
Wybierz jeden z tych trybów w celu uzyskania
pełnej kontroli nad ustawieniami aparatu.
• P—Automatyka programowa (0 42)
• S—Automatyka z preselekcją czasu (0 42)
• A—Automatyka z preselekcją przysłony (0 42)
• M—Tryb manualny (0 42)
Tryby efektów specjalnych
Używaj efektów specjalnych podczas
fotografowania.
• % Noktowizor (0 35)
• g Szkic kolorowy (0 35, 37)
• ' Efekt aparatu zabawkowego (0 35, 38)
• ( Efekt miniatury (0 36, 38)
• 3 Kolor selektywny (0 36, 39)
• 1 Sylwetka (0 36)
• 2 Rozjaśnienie (0 36)
• 3 Przyciemnienie (0 36)
• ) Malowanie HDR (0 36)
Tryby automatyczne
Wybierz jeden z tych trybów, by robić zdjęcia
w trybie „łatwego fotografowania”.
• i Automatyczny (0 17)
• j Autom. (błysk wyłączony) (0 17)
Programy tematyczne
Po wybraniu programu tematycznego za pomocą pokrętła trybu pracy aparat automatycznie dobiera
optymalne ustawienia dla wybranej sytuacji. Dopasuj swój wybór do fotografowanego tematu.
• k Portret (0 32)
• m Zdjęcia sportowe (0 32)
• l Krajobraz (0 32)
• n Makro (0 32)
• p Dziecko (0 32)
• h Inne scenerie (0 33)
3
Przycisk s (E/#)
Aby wybrać sposób wyzwalania migawki (tryb
wyzwalania migawki), naciśnij przycisk s (E/#),
a następnie wyróżnij żądaną opcję i naciśnij J.
Przycisk s (E/#)
Tryb
8
!
9
J
E
"
#
4
Opis
Pojedyncze zdjęcie: każde naciśnięcie spustu migawki powoduje zrobienie jednego zdjęcia.
Seryjne wolne: tak długo, jak spust migawki jest wciśnięty, aparat rejestruje zdjęcia z niską
szybkością.
Seryjne szybkie: tak długo, jak spust migawki jest wciśnięty, aparat rejestruje zdjęcia z wysoką
szybkością.
Cicha migawka: jak dla zdjęć pojedynczych, z tą różnicą, że dźwięki wydawane przez aparat są
ograniczone.
Samowyzwalacz: rób zdjęcia z użyciem samowyzwalacza. Samowyzwalacz uruchamia się
w momencie wciśnięcia spustu migawki do końca, a migawka zostaje wyzwolona po około
10 sekundach.
Zdalne z opóźnieniem (ML-L3): migawka jest wyzwalana 2 s po naciśnięciu spustu migawki na
opcjonalnym pilocie zdalnego sterowania ML-L3.
Zdalne natychmiastowe (ML-L3): migawka jest wyzwalana po naciśnięciu spustu migawki na
opcjonalnym pilocie zdalnego sterowania ML-L3.
Wizjer
1
2
3
4
5
6
1 Linie kadrowania (wyświetlane,
gdy Włączone jest wybrane dla
ustawienia osobistego d2) .....55
2 Pola AF .............................................19
3 Ramka pola AF ........................ 14, 18
4 Ostrzeżenie o niskim poziomie
naładowania akumulatora ......15
5 Wskaźnik ustawienia
„Monochromatyczne”
(wyświetlany w trybie %, lub
gdy wybrane jest ustawienie
Picture Control
Monochromatyczne lub
ustawienie Picture Control
oparte o ustawienie
Monochromatyczne) ..........35
6 Wskaźnik „Brak karty pamięci”
.......................................................10
7 Wskaźnik ostrości ..........................19
8 Wskaźnik blokady automatycznej
ekspozycji (AE)
9 Czas otwarcia migawki ................43
78
9
10
16
10 Przysłona (liczba przysłony)....... 43
11 Wskaźnik trybu efektów
specjalnych................................. 35
12 Wskaźnik braketingu
13 Liczba pozostałych zdjęć ........... 13
Liczba zdjęć pozostałych do
zapełnienia bufora pamięci.... 19
Wskaźnik zapisu pomiaru balansu
bieli
Wartość kompensacji ekspozycji
....................................................... 44
Wartość kompensacji mocy błysku
Czułość ISO........................................8
Wskaźnik trybu przechwytywania
14 „k” (wskaźnik wyświetlany, gdy
w pamięci pozostaje miejsce na
ponad 1000 zdjęć) .................... 13
11 12
17
18
19
13 14 15
20
21
15 Wskaźnik gotowości lampy
błyskowej .................................... 21
16 Wskaźnik fleksji programu
17 Wskaźnik ekspozycji..................... 43
Wskaźnik kompensacji ekspozycji
....................................................... 44
Wskaźnik ustawienia ostrości
18 Wskaźnik kompensacji mocy
błysku
19 Wskaźnik kompensacji ekspozycji
....................................................... 44
20 Wskaźnik automatycznego
ustawiania czułości ISO
21 Wskaźnik ostrzeżenia................... 71
Uwaga: wyświetlacz został przedstawiony z widocznymi wszystkimi wskaźnikami w celach
ilustracyjnych.
D
Wizjer
Czas reakcji i jasność wyświetlacza wizjera mogą różnić się w zależności od temperatury.
5
Monitor
Monitor można przechylać i obracać zgodnie z ilustracją poniżej.
180°
90°
180°
Normalne użytkowanie
Złóż monitor, przykładając go płasko do korpusu
aparatu, ustawiając stronę wyświetlającą obraz na
zewnątrz. To położenie zalecane do normalnego
fotografowania.
Zdjęcia od dołu
Kadruj zdjęcia w trybie podglądu na żywo, trzymając
aparat blisko ziemi.
Zdjęcia od góry
Kadruj zdjęcia w trybie podglądu na żywo, trzymając
aparat nad głową.
Autoportrety
Używaj do rejestrowania autoportretów w trybie
podglądu na żywo. Monitor przedstawia lustrzane
odbicie obrazu, jaki pojawi się na gotowym zdjęciu.
D
Korzystanie z monitora
Obracaj monitor delikatnie, zgodnie z przedstawionymi ograniczeniami jego ruchu. Nie używaj siły.
Nieprzestrzeganie powyższych zaleceń może spowodować uszkodzenie połączenia pomiędzy
monitorem a korpusem aparatu. Aby chronić monitor, gdy aparat nie jest używany, składaj go,
przykładając płasko do korpusu aparatu, ustawiając stronę wyświetlającą obraz do wewnątrz.
6
Ekran Informacje
Wyświetlanie ustawień: aby wyświetlić ekran Informacje, naciśnij przycisk
R.
Przycisk R
1
8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
2
19
3
4
5
6
7
20
21
22
24
1 Tryb fotografowania
i automatyka/
j automatyka (błysk
wyłączony)..............................17
Programy tematyczne.............31
Tryb efektów specjalnych.......35
Tryby P, S, A i M...........................41
2 Przysłona (liczba przysłony)........43
Wskaźnik przysłony ......................43
3 Czas otwarcia migawki ................43
Wskaźnik czasu migawki .............43
4 Wskaźnik braketingu...................... 8
5 Wskaźnik blokady automatycznej
ekspozycji (AE)
6 Wskaźnik automatycznego
wyboru pola AF
Wskaźnik śledzenia 3D
Pole AF .............................................19
7 Tryb wyzwalania migawki............. 4
8 Wskaźnik połączenia Eye-Fi
23
9 Wskaźnik połączenia z siecią
bezprzewodową ....................... 53
10 Wskaźnik rejestru śledzenia
11 Wskaźnik sygnału satelitarnego
....................................................... 46
12 Tryb opóźnienia ekspozycji........ 55
13 Wskaźnik wielokrotnej ekspozycji
....................................................... 55
14 Wskaźnik nanoszenia daty ......... 55
15 Wskaźnik redukcji drgań............. 16
16 Wskaźnik sterowania błyskiem
Wskaźnik kompensacji błysku dla
opcjonalnych lamp błyskowych
17 Wskaźnik sygnału dźwiękowego
....................................................... 55
18 Wskaźnik stanu akumulatora .... 15
19 Czułość ISO........................................8
Wskaźnik czułości ISO
Wskaźnik automatycznego
ustawiania czułości ISO
20 Stopień braketingu ADL
21 Liczba pozostałych zdjęć............. 13
Wskaźnik zapisu pomiaru balansu
bieli
Wskaźnik trybu przechwytywania
22 „k” (wskaźnik wyświetlany, gdy
w pamięci pozostaje miejsce na
ponad 1000 zdjęć) .................... 13
23 Wskaźnik ekspozycji..................... 43
Wskaźnik kompensacji ekspozycji
....................................................... 44
Wskaźnik postępu braketingu
24 Ikona pomocy ................................ 71
Uwaga: wyświetlacz został przedstawiony z widocznymi wszystkimi wskaźnikami w celach
ilustracyjnych.
A
Wyłączanie monitora
Aby usunąć informacje zdjęciowe z monitora, naciśnij przycisk R lub naciśnij spust migawki do połowy.
Monitor wyłączy się automatycznie, jeśli przez około 8 s nie przeprowadzi się żadnych czynności
(ustawienia osobistego c2 Czasy autowyłączenia, można użyć do ustawienia czasu, przez który
monitor pozostaje włączony).
7
Zmiana ustawień: aby zmienić ustawienia wyświetlone na dole ekranu,
naciśnij przycisk P, następnie wyróżnij pozycje przy pomocy wybieraka
wielofunkcyjnego, po czym naciśnij J, aby wyświetlić opcje dla
wyróżnionej pozycji.
1
2
3
4
5
6
7
Przycisk P
14
1 Jakość zdjęcia
2 Wielkość zdjęcia
3 Autobraketing
4 HDR (wysoki zakres dynamiki)
5 Aktywna funkcja D-Lighting
6 Balans bieli
7 Czułość ISO
8 Kompensacja ekspozycji
9
10
11
12
13
14
8
Kompensacja błysku
Tryb lampy błyskowej
Pomiar ekspozycji
Tryb pola AF
Tryb ustawiania ostrości
Picture Control
13
12
11
10
9
8
Wybierz format pliku i stopień kompresji.
Wybierz wielkość dla nowych zdjęć.
Wybierz krok braketingu (braketing ekspozycji i balansu bieli) lub włącz albo
wyłącz braketing ADL.
Aparat łączy dwa zdjęcia zrobione z różnymi wartościami ekspozycji, aby
zwiększyć szczegóły w obszarach oświetlonych i zacienionych.
Zwiększa poziom szczegółów w obszarach oświetlonych i zacienionych
w warunkach wysokiego kontrastu.
Dostosuj ustawienia dla różnych rodzajów oświetlenia.
Reguluj czułość aparatu na światło.
Reguluj ekspozycję w stosunku do wartości zmierzonej przez aparat, rozjaśniając
lub przyciemniając cały kadr.
Dostosuj moc lampy błyskowej.
Wybierz tryb lampy błyskowej.
Wybierz sposób pomiaru ekspozycji przez aparat.
Wybierz sposób wybierania pola ostrości.
Wybierz sposób ustawiania ostrości przez aparat.
Wybierz sposób przetwarzania zdjęć przez aparat.
Pierwsze kroki
Przed włożeniem lub wyjęciem karty pamięci lub akumulatora należy zawsze wyłączyć aparat.
1
Przymocuj pasek.
Zamocuj pasek zgodnie z ilustracją. Powtórz dla drugiego zaczepu.
2
Naładuj akumulator.
Jeśli do aparatu został dołączony adapter wtyczki, rozłóż bolce wtyczki i podłącz adapter
wtyczki zgodnie z ilustracją poniżej po lewej stronie, dopilnowując, aby wtyczka została
włożona do końca. Włóż akumulator i podłącz ładowarkę do zasilania. Rozładowany
akumulator zostanie całkowicie naładowany w ciągu godziny i 50 minut.
Ładowanie akumulatora
Ładowanie zakończone
D
Podczas ładowania
Nie przenoś ładowarki ani nie dotykaj akumulatora podczas ładowania. Nieprzestrzeganie tego
zalecenia może w bardzo rzadkich przypadkach powodować, że ładowarka będzie informować
o zakończeniu ładowania, mimo że akumulator będzie naładowany tylko częściowo. Wyjmij i włóż
akumulator ponownie, aby rozpocząć ładowanie jeszcze raz.
9
3
Włóż akumulator i kartę pamięci.
Włóż akumulator w pozycji przedstawionej na ilustracji, używając go tak, aby
pomarańczowy zatrzask akumulatora pozostawał dociśnięty do jednego boku. Zatrzask
blokuje akumulator w poprawnym położeniu po jego włożeniu do końca.
Zatrzask akumulatora
16GB
Wsuń kartę pamięci, aż zablokuje się w poprawnym położeniu.
Przełącznik ochrony przed zapisem
Karty pamięci SD są wyposażone w przełącznik ochrony przed
zapisem, zapobiegający przypadkowej utracie danych. Kiedy
przełącznik znajduje się w położeniu zablokowanym („lock”), nie
można zapisywać zdjęć na karcie, usuwać zdjęć z karty ani jej
formatować (przy próbie wyzwolenia migawki włączy się sygnał
dźwiękowy). Aby odblokować kartę pamięci, przesuń przełącznik
w położenie umożliwiające zapis („write”).
D
B
16G
A
Przełącznik ochrony przed
zapisem
Karty pamięci
• Karty pamięci mogą się nagrzewać w trakcie użytkowania. Podczas wyjmowania kart pamięci
z aparatu należy zachować szczególną ostrożność.
• Przed włożeniem lub wyjęciem karty pamięci wyłącz aparat. Podczas formatowania karty,
zapisywania lub usuwania danych i kopiowania danych do komputera nie wolno wyjmować karty
pamięci z aparatu, wyłączać aparatu ani wyjmować lub odłączać źródła zasilania. Nieprzestrzeganie
powyższych zaleceń może spowodować utratę danych lub uszkodzenie aparatu lub karty.
• Nie wolno dotykać styków kart pamięci palcami ani metalowymi przedmiotami.
• Nie wolno zginać karty, upuszczać jej ani poddawać silnym wstrząsom fizycznym.
• Nie wolno naciskać na obudowę karty. Nieprzestrzeganie tego zalecenia może doprowadzić do
uszkodzenia karty.
• Nie wolno narażać karty na działanie wody, ciepła, wysokiej wilgotności lub bezpośredniego światła
słonecznego.
• Nie formatuj kart pamięci w komputerze.
10
4
Zamocuj obiektyw.
Zachowaj ostrożność, aby nie dopuścić do zakurzenia się wnętrza aparatu po zdjęciu
obiektywu lub pokrywki bagnetu korpusu.
Zdejmij pokrywkę bagnetu
korpusu aparatu
Zdejmij tylną
pokrywkę obiektywu
Znacznik mocowania (aparat)
Dopasuj znaczniki mocowania
Znacznik mocowania (obiektyw)
Obracaj obiektywem, tak jak pokazano na ilustracji, aż zablokuje się w poprawnym położeniu.
Pamiętaj, aby zdjąć pokrywkę obiektywu przed
rozpoczęciem fotografowania.
11
5
Rozłóż monitor.
Rozłóż monitor zgodnie z ilustracją. Nie używaj siły.
6
Włącz aparat.
Zostanie wyświetlone okno dialogowe wyboru języka.
A
Obiektywy wyposażone w przycisk chowania/wysuwania obiektywu
Przed rozpoczęciem korzystania z aparatu odblokuj
i wysuń pierścień zoomu. Trzymając wciśnięty
przycisk chowania/wysuwania obiektywu (q),
obracaj pierścień zoomu zgodnie z ilustracją (w).
Przycisk chowania/
wysuwania obiektywu
Kiedy obiektyw jest schowany, robienie zdjęć jest
niemożliwe. Jeśli w wyniku włączenia aparatu ze
schowanym obiektywem wyświetlany jest
komunikat o błędzie, obracaj pierścień zoomu, aż
komunikat przestanie być wyświetlany.
12
7
Wybierz język i ustaw zegar aparatu.
Przy pomocy wybieraka wielofunkcyjnego
i przycisku J wybierz język i ustaw zegar aparatu.
Przesunięcie kursora w górę
Przycisk J: wybór
wyróżnionej pozycji
Wybór wyróżnionej
pozycji lub
wyświetlenie
podmenu
Przesunięcie kursora w dół
q
w
Wybierz język
r
Wybierz strefę czasową
Wybierz format daty
t
Wybierz opcję czasu
letniego
8
e
Ustaw godzinę i datę
(zwróć uwagę, że aparat
korzysta z zegara
24-godzinnego)
Sprawdź poziom naładowania akumulatora i liczbę pozostałych zdjęć.
Naciśnij przycisk R i sprawdź poziom naładowania akumulatora
i liczbę pozostałych zdjęć. W przypadku liczby pozostałych
zdjęć, wartości powyżej 1000 są pokazane w tysiącach,
oznaczone literą „k”.
Przycisk R
Poziom naładowania
akumulatora (0 15)
Liczba pozostałych zdjęć
13
9
Ustaw ostrość wizjera.
Po zdjęciu pokrywki obiektywu obracaj pokrętłem
korekcji dioptrażu, aż ramka pola AF będzie idealnie
ostra. Obracając pokrętłem korekcji dioptrażu z okiem
przyłożonym do wizjera, uważaj, aby nie zranić się
niechcący w oko palcem lub paznokciem.
Ramka pola AF
Obraz w wizjerze jest nieostry
Obraz w wizjerze jest ostry
D
Ładowanie akumulatora
Przeczytaj ostrzeżenia i przestrogi umieszczone na stronach vi–viii i 68–70 tej instrukcji i przestrzegaj ich
treści. Ładuj akumulator w pomieszczeniach w temperaturze otoczenia mieszczącej się w zakresie
5°C - 35°C. Nie używaj akumulatora w temperaturze otoczenia poniżej 0°C lub powyżej 40°C.
Nieprzestrzeganie tego zalecenia może prowadzić do uszkodzenia akumulatora lub obniżenia jego
wydajności. Pojemność akumulatora może się obniżyć, a czas jego ładowania wydłużyć, jeśli
temperatura akumulatora mieści się w zakresie od 0°C do 15°C oraz od 45°C do 60°C. Akumulator nie
będzie się ładować, jeśli jego temperatura wynosi poniżej 0°C lub powyżej 60°C. Jeśli dioda CHARGE
(ładowanie) mruga szybko (tzn. błyska około osiem razy na sekundę) podczas ładowania, sprawdź, czy
temperatura mieści się w poprawnym zakresie, następnie odłącz ładowarkę od zasilania, po czym
wyjmij i ponownie włóż akumulator. Jeśli problem będzie się utrzymywał, natychmiast zaprzestań
użytkowania i oddaj akumulator oraz ładowarkę do sprzedawcy lub autoryzowanego serwisu firmy
Nikon.
Ładowarki należy używać tylko ze zgodnymi akumulatorami. Odłączaj ją od zasilania, gdy nie jest
używana.
14
A
Poziom naładowania akumulatora
Stan naładowania akumulatora jest przedstawiony na ekranie Informacje
(jeśli poziom naładowania akumulatora jest niski, zostanie również
wyświetlone ostrzeżenie w wizjerze). Jeśli ekran Informacje nie pojawia się
po naciśnięciu przycisku R, oznacza to, że akumulator jest rozładowany
i wymaga ponownego naładowania.
Ekran Informacje
L
K
Wizjer
—
—
H
d
H
d
(miga)
(miga)
Opis
Akumulator jest całkowicie naładowany.
Akumulator jest częściowo rozładowany.
Niski poziom naładowania akumulatora. Przygotuj
całkowicie naładowany zapasowy akumulator lub
przygotuj akumulator do ładowania.
Akumulator jest rozładowany. Naładuj akumulator.
A
Wyjmowanie akumulatora
Aby wyjąć akumulator, wyłącz aparat i otwórz pokrywę komory
akumulatora. Naciśnij zatrzask akumulatora w kierunku wskazanym
strzałką, aby zwolnić akumulator, a następnie wyjmij go ręką.
A
Formatowanie kart pamięci
Jeśli karta pamięci będzie użyta w aparacie pierwszy raz lub była
sformatowana w innym urządzeniu, wybierz Formatowanie karty pamięci
w menu ustawień i postępuj zgodnie z poleceniami na ekranie, aby
sformatować kartę (0 55). Zwróć uwagę, że powoduje to trwałe usunięcie
wszelkich danych, jakie mogą być zawarte na karcie. Przed rozpoczęciem
formatowania skopiuj do komputera wszelkie zdjęcia i inne dane, które
chcesz zachować.
Wyjmowanie kart pamięci
Po sprawdzeniu, że dioda dostępu do karty pamięci nie świeci się, wyłącz
aparat, otwórz pokrywę gniazda karty pamięci i wciśnij kartę do środka,
aby ją wysunąć (q). Następnie kartę można wyciągnąć ręką (w).
16GB
A
15
A
Przełączniki A-M, M/A-M oraz A/M-M
Podczas korzystania z autofokusa w połączeniu z obiektywem wyposażonym
w przełącznik trybu A-M, przesuń przełącznik w położenie A (jeśli obiektyw
jest wyposażony w przełącznik M/A-M lub A/M-M, wybierz M/A lub A/M).
Informacje dotyczące innych obiektywów, których można używać
w połączeniu z tym aparatem, podane są na stronie 63.
A
Redukcja drgań (VR)
Redukcję drgań można włączyć, wybierając Włącz dla Optyczna redukcja
drgań w menu fotografowania, jeśli obiektyw obsługuje tę opcję, lub
przesuwając przełącznik redukcji drgań obiektywu w położenie ON (włącz),
jeśli obiektyw jest wyposażony w przełącznik redukcji drgań. Wskaźnik
redukcji drgań pojawia się na ekranie Informacje, gdy redukcja drgań jest
włączona.
A
Odłączanie obiektywu
Aparat musi być wyłączony przed odłączeniem lub wymianą obiektywu. Aby
zdjąć obiektyw, naciśnij i przytrzymaj przycisk zwalniania obiektywu (q),
obracając jednocześnie obiektyw w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek
zegara (w). Po zdjęciu obiektywu załóż na miejsce pokrywki obiektywu
i pokrywkę bagnetu korpusu aparatu.
A
Chowanie obiektywów wyposażonych w przycisk chowania/wysuwania obiektywu
Aby schować obiektyw, gdy aparat nie jest używany, przytrzymaj przycisk
chowania/wysuwania obiektywu (q) i przekręć pierścień zoomu w położenie
„L” (blokada) zgodnie z ilustracją (w). Schowaj obiektyw przed odłączeniem
go od aparatu i uważaj, aby nie nacisnąć przycisku chowania/wysuwania
obiektywu podczas podłączania lub odłączania obiektywu.
A
Zegar aparatu
Zegar aparatu nie jest tak dokładny, jak większość zegarków ręcznych i zegarów domowych. Wskazania
zegara należy regularnie porównywać z dokładniejszymi czasomierzami i w razie potrzeby dokonywać
jego regulacji.
A
Akumulator zegara
Zegar aparatu jest zasilany przez niezależny akumulator, ładowany w razie potrzeby, gdy włożony jest
główny akumulator. Trzy dni ładowania zapewniają działanie zegara przez około miesiąc. Jeśli po
włączeniu aparatu wyświetla się komunikat ostrzegający, że zegar aparatu nie jest ustawiony,
akumulator zegara jest rozładowany i zegar został wyzerowany. Nastaw zegar na aktualną godzinę
i datę.
16
Fotografowanie w trybie „łatwego
fotografowania” (i i j)
W tym rozdziale opisano sposób robienia zdjęć i nagrywania filmów
w trybach i i j, czyli automatycznych trybach „łatwego
fotografowania”, w których większość ustawień jest dostosowywana
przez aparat do warunków fotografowania.
Przed przejściem dalej włącz aparat, a następnie przekręć
pokrętło trybu pracy w położenie i lub j (jedyną różnicą
pomiędzy tymi dwoma położeniami jest to, że w trybie j
lampa błyskowa nie będzie emitować błysków).
Pokrętło trybu pracy
Fotografowanie z użyciem wizjera
Fotografowanie
0 18
Wyświetlanie zdjęć
0 20
Usuwanie zdjęć
0 21
Fotografowanie
0 22
Wyświetlanie zdjęć
0 25
Usuwanie zdjęć
0 25
Nagrywanie filmów
0 26
Oglądanie filmów
0 29
Usuwanie filmów
0 30
Podgląd na żywo
17
Kadrowanie zdjęć w wizjerze
1
Przygotuj aparat.
Podczas kadrowania zdjęć w wizjerze
prawą ręką trzymaj aparat za uchwyt,
a lewą obejmij dolną część korpusu
aparatu lub obiektyw.
Podczas kadrowania zdjęć w orientacji portretowej (pionowej)
trzymaj aparat w sposób pokazany po prawej stronie.
2
Wykadruj zdjęcie.
Wykadruj zdjęcie w wizjerze, ustawiając główny
fotografowany obiekt w ramce pola AF.
Ramka pola AF
A
Używanie obiektywu zmiennoogniskowego
Przed ustawieniem ostrości obracaj pierścieniem zoomu w celu
dostosowania ogniskowej i wykadruj zdjęcie. Użyj pierścienia zoomu
w celu uzyskania zbliżenia fotografowanego obiektu, tak aby
wypełniał większą część kadru, lub w celu oddalenia obiektu
i zwiększenia pola widzianego na gotowej fotografii (wybierz
dłuższą ogniskową na skali ogniskowych obiektywu w celu zbliżenia
lub krótszą w celu oddalenia).
Przybliżenie
Pierścień
zoomu
Oddalenie
Jeśli obiektyw jest wyposażony w przycisk chowania/wysuwania
obiektywu (0 12), naciśnij i przytrzymaj ten przycisk, jednocześnie
obracając pierścień zoomu, aż do zwolnienia obiektywu i zniknięcia
komunikatu przedstawionego po prawej stronie, a następnie
dostosuj zoom przy pomocy pierścienia zoomu.
18
3
Naciśnij spust migawki do połowy.
Naciśnij spust migawki do połowy, aby ustawić
ostrość (jeśli obiekt jest słabo oświetlony, może
podnieść się lampa błyskowa i zaświecić się dioda
wspomagająca AF). Po zakończeniu ustawiania
ostrości włączy się sygnał dźwiękowy (sygnał
dźwiękowy może się nie włączyć, jeśli fotografowany
obiekt się porusza), a w wizjerze pojawi się aktywne
pole AF i wskaźnik ostrości (I).
Wskaźnik ostrości
Opis
I
Ostrość ustawiona na obiekt.
Aparat nie może ustawić ostrości za
I (miga)
pomocą autofokusa. Patrz strona 72.
4
Pole AF
Wskaźnik
ostrości
Pojemność
bufora
Zrób zdjęcie.
Płynnie naciśnij spust migawki do końca, aby
zarejestrować zdjęcie. Dioda dostępu do karty
pamięci zaświeci się, a zdjęcie zostanie wyświetlone
na monitorze na kilka sekund. Nie wysuwaj karty
pamięci i nie wyjmuj ani nie odłączaj źródła zasilania,
dopóki dioda nie zgaśnie i zapisywanie nie zostanie
zakończone.
Dioda dostępu do karty
pamięci
A
Spust migawki
Spust migawki w aparacie działa dwustopniowo. Aparat ustawia ostrość po naciśnięciu spustu migawki
do połowy. Aby zrobić zdjęcie, naciśnij spust migawki do końca.
Ustaw ostrość: wciśnij do połowy
Zrób zdjęcie: naciśnij do końca
Naciśnięcie spustu migawki do połowy kończy również odtwarzanie i przygotowuje aparat do
natychmiastowego użytku.
19
Wyświetlanie zdjęć
Naciśnięcie przycisku K powoduje wyświetlenie
zdjęcia na monitorze.
Przycisk K
Naciskaj 4 lub 2, aby wyświetlić więcej zdjęć.
❚❚ Widok miniatur
Aby wyświetlać zdjęcia w formie „stykówek”,
składających się z czterech, 12 lub 80 zdjęć (widok
miniatur), naciśnij przycisk W (Q). Użyj wybieraka
wielofunkcyjnego lub pokrętła sterowania, aby
wyróżnić zdjęcia, a następnie naciśnij J, aby wyświetlić
wyróżnione zdjęcie w widoku pełnoekranowym.
Przycisk W (Q)
Naciśnij X, aby zmniejszyć liczbę wyświetlanych zdjęć.
❚❚ Widok kalendarza
Aby wyświetlić zdjęcia zrobione wybranego dnia
(widok kalendarza), naciśnij przycisk W (Q) podczas
wyświetlania 80 zdjęć. Naciskaj przycisk W (Q), aby
przełączać pomiędzy listą dat a listą miniatur dla
wybranego dnia. Używaj wybieraka wielofunkcyjnego
do wyróżniania dat na liście dat lub do wyróżniania
zdjęć na liście miniatur. Naciśnij X, kiedy kursor
znajduje się na liście dat, aby powrócić do widoku
80 zdjęć.
20
Lista miniatur
Lista dat
Usuwanie niepotrzebnych zdjęć
Wyświetl zdjęcie, które chcesz usunąć.
Przycisk K
Naciśnij O. Zostanie wyświetlone okno dialogowe
potwierdzenia.
Przycisk O
Naciśnij przycisk O ponownie, aby usunąć zdjęcie.
A
Licznik czasu czuwania
Wizjer i ekran Informacje wyłączą się, jeśli przez około osiem sekund nie przeprowadzi się żadnych
czynności, zmniejszając zużycie energii akumulatora. Naciśnij spust migawki do połowy, aby ponownie
włączyć ekran. Czas czuwania dla licznika czasu czuwania, po upływie którego ekrany wyłączą się
automatycznie, można wybrać przy pomocy ustawienia osobistego c2 (Czasy autowyłączenia; 0 55).
Pomiar ekspozycji włączony
Pomiar ekspozycji
wyłączony
Pomiar ekspozycji włączony
A
Wbudowana lampa błyskowa
Jeśli w celu uzyskania poprawnej ekspozycji w trybie i wymagane jest
dodatkowe oświetlenie, wbudowana lampa błyskowa podniesie się
automatycznie po wciśnięciu spustu migawki do połowy (0 19). Kiedy
lampa błyskowa jest podniesiona, zdjęcia można robić tylko wtedy, gdy
wyświetlony jest wskaźnik gotowości lampy błyskowej (M). Jeśli wskaźnik
gotowości lampy błyskowej nie jest wyświetlany, trwa ładowanie lampy.
Zdejmij na chwilę palec ze spustu migawki i spróbuj ponownie.
Kiedy lampa błyskowa nie jest używana, złóż ją, wciskając ją lekko w dół, aż
się zatrzaśnie.
21
Kadrowanie zdjęć na monitorze
1
Przekręć przełącznik podglądu na żywo.
Na monitorze aparatu pojawi się widok przez obiektyw
(podgląd na żywo).
Przełącznik podglądu
na żywo
2
Przygotuj aparat.
Prawą ręką trzymaj aparat za uchwyt,
a lewą obejmij dolną część korpusu
aparatu lub obiektyw.
Podczas kadrowania zdjęć w orientacji portretowej (pionowej)
trzymaj aparat w sposób pokazany po prawej stronie.
3
Ustaw ostrość.
Naciśnij spust migawki do połowy. Podczas ustawiania
ostrości przez aparat pole AF będzie migać na zielono.
Jeśli aparat jest w stanie ustawić ostrość, pole AF
będzie wyświetlone na zielono. Jeśli aparat nie jest
w stanie ustawić ostrości, pole AF będzie migać na
czerwono.
22
Pole AF
4
Zrób zdjęcie.
Naciśnij spust migawki do końca. Podczas
rejestrowania zdjęcia monitor wyłącza się, a dioda
dostępu do karty pamięci świeci. Nie wysuwaj karty
pamięci i nie wyjmuj ani nie odłączaj źródła zasilania,
dopóki dioda nie zgaśnie i zapisywanie nie zostanie
zakończone. Po zakończeniu zapisu zdjęcie zostanie
wyświetlone na monitorze na kilka sekund. Przekręć
przełącznik podglądu na żywo, aby wyłączyć podgląd
na żywo.
Dioda dostępu do karty pamięci
A
Automatyczny dobór programu (automatyczne wybieranie trybów)
Jeśli podgląd na żywo jest wybrany w trybie i lub j, aparat będzie
automatycznie analizował fotografowany obiekt i dobierał odpowiedni tryb
fotografowania, kiedy autofokus jest włączony. Wybrany tryb jest pokazany
na monitorze.
c
d
e
f
Z
b
Portret
Krajobraz
Makro
Portret nocny
Automatyczny
Autom. (błysk
wyłączony)
Wykonywanie portretów osób
Krajobrazy i panoramy miejskie
Obiekty blisko aparatu
Wykonywanie portretów osób na ciemnym tle
Obiekty odpowiednie dla trybu i lub j lub nie mieszczące się w żadnej
z kategorii powyżej
23
D
Fotografowanie w trybie podglądu na żywo
Mimo że nie będzie to widoczne na gotowym zdjęciu, na monitorze może być widoczna dystorsja, jeśli
aparat zostanie obrócony w poziomie lub przez kadr z dużą prędkością przemieści się jakiś obiekt.
Jasne źródła światła mogą pozostawiać powidoki na monitorze podczas obracania aparatu. Mogą
również pojawiać się jasne punkty. Migotanie i pasy widoczne na monitorze przy oświetleniu
jarzeniowym, rtęciowym lub sodowym można zredukować przy pomocy opcji Redukcja migotania
(0 55), ale te zakłócenia mogą być nadal widoczne na gotowym zdjęciu przy pewnych czasach otwarcia
migawki. Podczas fotografowania w trybie podglądu na żywo unikaj kierowania aparatu na słońce lub
inne źródła silnego światła. Nieprzestrzeganie tego środka ostrożności może spowodować uszkodzenie
wewnętrznych obwodów elektronicznych aparatu.
Tryb podglądu na żywo kończy się automatycznie po zamknięciu monitora (zamknięcie monitora nie
kończy trybu podglądu na żywo w telewizorach lub na innych ekranach zewnętrznych).
Aby zapobiec uszkodzeniu wewnętrznych obwodów aparatu, podgląd na żywo może zakończyć się
automatycznie. Wyłączaj podgląd na żywo, gdy nie używasz aparatu. Zwróć uwagę, że w następujących
okolicznościach temperatura wewnętrznych obwodów aparatu może wzrastać, powodując
powstawanie szumów (jasnych punktów, losowo rozmieszczonych jasnych pikseli lub mgły; aparat
może również w zauważalny sposób się nagrzać, ale nie oznacza to usterki):
• Temperatura otoczenia jest wysoka
• Aparat był używany przez długi okres w trybie podglądu na żywo lub nagrywania filmów
• Aparat był używany przez długi okres w trybie seryjnego wyzwalania migawki
Jeśli podgląd na żywo nie włącza się przy próbie jego włączenia, odczekaj aż temperatura
wewnętrznych obwodów aparatu spadnie i spróbuj ponownie.
D
Ekran odliczania
Ekran odliczania wyświetli się na 30 s przed automatycznym wyłączeniem podglądu na żywo (cyfry
licznika zmieniają kolor na czerwony na 5 s przed upływem czasu autowyłączenia (0 55), lub jeśli
podgląd na żywo zostanie zaraz wyłączony w celu ochrony wewnętrznych obwodów elektronicznych).
W zależności od warunków fotografowania licznik czasu może wyświetlić się natychmiast po wybraniu
podglądu na żywo.
24
Wyświetlanie zdjęć
Naciśnięcie przycisku K powoduje wyświetlenie
zdjęcia na monitorze.
Przycisk K
Naciskaj 4 lub 2, aby wyświetlić więcej zdjęć.
Usuwanie niepotrzebnych zdjęć
Wyświetl zdjęcie, które chcesz usunąć.
Przycisk K
Naciśnij O. Zostanie wyświetlone okno dialogowe
potwierdzenia.
Przycisk O
Naciśnij przycisk O ponownie, aby usunąć zdjęcie.
25
Nagrywanie filmów
W trybie podglądu na żywo można nagrywać filmy.
1
Przekręć przełącznik podglądu na żywo.
Widok przez obiektyw jest wyświetlany na monitorze.
D Ikona 0
Ikona 0 oznacza, że nagrywanie filmów jest niemożliwe.
Przełącznik podglądu
na żywo
2
Przygotuj aparat.
Prawą ręką trzymaj aparat za uchwyt,
a lewą obejmij dolną część korpusu
aparatu lub obiektyw.
3
Ustaw ostrość.
Naciśnij spust migawki do połowy w celu ustawienia
ostrości.
Pole AF
4
Rozpocznij nagrywanie.
Naciśnij przycisk nagrywania filmu, aby rozpocząć
nagrywanie. Dostępny czas nagrywania jest
wyświetlany na monitorze wraz ze wskaźnikiem
nagrywania.
Przycisk nagrywania
filmu
Wskaźnik nagrywania
Pozostały czas
26
5
Zakończ nagrywanie.
Naciśnij przycisk nagrywania filmu ponownie, aby
zakończyć nagrywanie. Nagrywanie zakończy się
automatycznie po osiągnięciu maksymalnej długości
filmu, zapełnieniu karty pamięci, wybraniu innego
trybu lub zamknięciu monitora (zamknięcie monitora
nie kończy nagrywania na telewizorach lub innych
zewnętrznych ekranach). Przekręć przełącznik
podglądu na żywo, aby wyłączyć podgląd na żywo.
A
Maksymalna długość
Maksymalny rozmiar jednego pliku filmu wynosi 4 GB; maksymalna długość różni się w zależności od
opcji wybranej dla Ustawienia filmu > Rozmiar klatki/liczba klatek i Jakość filmów zgodnie
z ilustracją poniżej. Zwróć uwagę, że w zależności od prędkości zapisu na karcie pamięci nagrywanie
może się zakończyć przed osiągnięciem tej długości (0 66).
L/t
M/u
N/r
O/s
P/k
Q/l
R/o
S/n
T/p
Rozmiar klatki/liczba klatek
Rozmiar klatki (w pikselach)
Liczba klatek na sekundę 1
60p 2
50p 3
30p 2
1920 × 1080
25p 3
24p
60p 2
1280 × 720
50p 3
30p 2
640 × 424
25p 3
Maksymalna długość (wysoka jakość filmów ★/
normalna jakość filmów) 4
10 min/20 min
20 min/29 min 59 s
29 min 59 s/
29 min 59 s
1 Podana wartość. Rzeczywiste liczby klatek dla 60p, 50p, 30p, 25p i 24p to, odpowiednio, 59,94; 50; 29,97; 25
i 23,976 kl./s.
2 Dostępne, gdy NTSC jest wybrane dla Tryb wideo (0 55).
3 Dostępne, gdy PAL jest wybrane dla Tryb wideo.
4 Podczas odtwarzania filmy nagrane w trybie efektu miniatury mają długość do trzech minut.
27
D
Nagrywanie filmów
Migotanie, pasy lub dystorsja mogą być widoczne na monitorze i na gotowym filmie przy oświetleniu
jarzeniowym, rtęciowym lub sodowym, jeśli aparat jest obracany w poziomie lub przez kadr z dużą
prędkością przemieści się jakiś obiekt (migotanie i powstawanie pasów można zredukować przy
pomocy opcji Redukcja migotania; 0 55). Jasne źródła światła mogą pozostawiać powidoki podczas
obracania aparatu. Mogą pojawiać się również poszarpane krawędzie, aberracja chromatyczna, efekt
mory i jasne punkty. Jasne pasma mogą pojawić się na niektórych obszarach kadru, jeśli obiekt zostanie
na chwilę oświetlony lampą błyskową lub innym jasnym, chwilowym źródłem światła. Podczas
nagrywania filmów unikaj kierowania aparatu na słońce lub inne źródła silnego światła.
Nieprzestrzeganie tego środka ostrożności może spowodować uszkodzenie wewnętrznych obwodów
elektronicznych aparatu.
Aparat może nagrywać jednocześnie obraz i dźwięk; nie zasłaniaj mikrofonu podczas nagrywania filmu.
Zwróć uwagę, że wbudowany mikrofon może nagrywać dźwięki wytwarzane przez obiektyw podczas
pracy układu autofokusa i w trakcie redukcji drgań.
Podczas filmowania nie można stosować oświetlenia błyskowego.
Aby zapobiec uszkodzeniu wewnętrznych obwodów aparatu, podgląd na żywo może zakończyć się
automatycznie. Wyłączaj podgląd na żywo, gdy nie używasz aparatu. Zwróć uwagę, że w następujących
okolicznościach temperatura wewnętrznych obwodów aparatu może wzrastać, powodując
powstawanie szumów (jasnych punktów, losowo rozmieszczonych jasnych pikseli lub mgły; aparat
może również w zauważalny sposób się nagrzać, ale nie oznacza to usterki):
• Temperatura otoczenia jest wysoka
• Aparat był używany przez długi okres w trybie podglądu na żywo lub nagrywania filmów
• Aparat był używany przez długi okres w trybie seryjnego wyzwalania migawki
Jeśli podgląd na żywo nie włącza się przy próbie włączenia trybu podglądu na żywo lub rozpoczęcia
nagrywania filmu, odczekaj, aż temperatura wewnętrznych obwodów aparatu spadnie, a następnie
spróbuj ponownie.
D
Ekran odliczania
Ekran odliczania wyświetli się 30 sekund przed automatycznym wyłączeniem trybu podglądu na żywo.
W zależności od warunków fotografowania licznik czasu może wyświetlić się natychmiast po
rozpoczęciu nagrywania filmu. Zwróć uwagę, że niezależnie od dostępnego czasu nagrywania podgląd
na żywo i tak zostanie wyłączony automatycznie po zakończeniu odliczania. Odczekaj, aż temperatura
wewnętrznych obwodów aparatu spadnie i wznów nagrywanie filmu.
28
Oglądanie filmów
Naciśnij K, aby rozpocząć odtwarzanie, a następnie
przesuwaj zdjęcia, aż wyświetlony zostanie film
(oznaczony ikoną 1).
Przycisk K
Naciśnij J, aby rozpocząć odtwarzanie. Bieżące położenie jest pokazane na pasku postępu
filmu.
Ikona 1
Długość
Bieżące położenie/całkowita długość
Głośność
Pasek postępu filmu
Wskaźnik pomocniczy
Można wykonać następujące czynności:
Czynność
Użyj
Opis
Pauza
Wstrzymaj odtwarzanie.
Wznów odtwarzanie, gdy film jest wstrzymany lub podczas
przewijania do tyłu/do przodu.
Odtwarzanie
Przewijanie do
przodu/do tyłu
Prędkość wzrasta z każdym naciśnięciem, z 2× do 4×, do 8×, do 16×.
Trzymaj przycisk wciśnięty, aby przejść do początku lub do końca
filmu (pierwsza klatka jest oznaczona h w prawym górnym rogu
monitora, a ostatnia jest oznaczona i). Kiedy odtwarzanie jest
wstrzymane, film przewija się do przodu lub do tyłu po jednej klatce;
trzymaj przycisk wciśnięty, aby przewijać film do przodu lub wstecz
w sposób ciągły.
Przeskakiwanie
o 10 s
Obracaj pokrętłem sterowania, aby przeskakiwać do przodu lub do
tyłu o 10 s.
Regulacja
głośności
Powrót do widoku
pełnoekranowego
X/W (Q)
Naciśnij X, aby zwiększyć głośność, lub W (Q), aby ją zmniejszyć.
Naciśnij 1 lub K, aby przejść do odtwarzania w widoku
/K pełnoekranowym.
29
Usuwanie niepotrzebnych filmów
Wyświetl film, który chcesz usunąć (filmy są oznaczone
ikoną 1).
Przycisk K
Naciśnij O. Zostanie wyświetlone okno dialogowe
potwierdzenia.
Przycisk O
Naciśnij przycisk O ponownie, aby usunąć film.
30
Dopasowanie ustawień do
fotografowanego obiektu lub
sytuacji (program tematyczny)
Aparat oferuje wybór programów tematycznych. Wybranie programu tematycznego
automatycznie dostosowuje ustawienia do wybranej sytuacji, co sprawia, że kreatywne
fotografowanie jest bardzo proste. Wystarczy wybrać program, wykadrować zdjęcie i je zrobić,
zgodnie z opisem na stronie 17.
Programy tematyczne wymienione poniżej
można wybrać pokrętłem trybu pracy.
k Portret
l Krajobraz
p Dziecko
m Zdjęcia sportowe
n Makro
Następujące programy tematyczne wybiera się, przekręcając pokrętło trybu pracy w położenie h
i obracając pokrętłem sterowania, aż na monitorze wyświetli się żądany program tematyczny.
o Portret nocny
r Krajobraz nocny
s Przyjęcie/wnętrza
t Plaża/śnieg
u Zachód słońca
v Zmierzch/świt
w Portret zwierzaka
x Blask świec
y Kwiaty
z Barwy jesieni
0 Żywność
31
Pokrętło trybu pracy
Następujące programy tematyczne można wybrać
pokrętłem trybu pracy:
Pokrętło trybu pracy
k Portret
Używaj tego programu w celu uzyskania portretów z łagodnym, wyglądającym naturalnie
odcieniem skóry. Jeśli fotografowany obiekt znajduje się w dużej odległości od tła lub używa
się teleobiektywu, szczegóły tła zostaną zmiękczone, nadając kompozycji wrażenie głębi.
l Krajobraz
Używaj tego programu w celu uzyskania żywych zdjęć krajobrazu w ciągu dnia.
Uwaga: wbudowana lampa błyskowa i dioda wspomagająca AF wyłączają się.
p Dziecko
Używaj do fotografowania dzieci. Ubrania i szczegóły tła są wyraźnie odwzorowane przy
jednoczesnym zachowaniu naturalnego i ciepłego odcienia skóry.
m Zdjęcia sportowe
Krótki czas otwarcia migawki pozwala na zatrzymanie ruchu i uzyskanie dynamicznych zdjęć
sportowych, wyraźnie podkreślających główny fotografowany obiekt.
Uwaga: wbudowana lampa błyskowa i dioda wspomagająca AF wyłączają się.
n Makro
Używaj tego programu do wykonywania zbliżeń kwiatów, owadów i innych małych
obiektów (do ustawiania ostrości z bardzo niewielkiej odległości można użyć specjalnego
obiektywu do makrofotografii).
32
Inne programy tematyczne
Następujące programy tematyczne wybiera się, przekręcając pokrętło trybu pracy w położenie
h i obracając pokrętłem sterowania, aż na monitorze wyświetli się żądany program
tematyczny.
Pokrętło trybu pracy
Pokrętło sterowania
Monitor
o Portret nocny
Używaj tego programu w celu uzyskania naturalnej równowagi pomiędzy głównym
fotografowanym obiektem a tłem podczas robienia zdjęć portretowych przy słabym
oświetleniu.
r Krajobraz nocny
Redukuj szumy i występowanie nienaturalnych kolorów podczas fotografowania nocnych
krajobrazów zawierających oświetlenie uliczne i neony.
Uwaga: wbudowana lampa błyskowa i dioda wspomagająca AF wyłączają się.
s Przyjęcie/wnętrza
Uchwyć efekty oświetlenia tła we wnętrzach. Używaj do fotografowania przyjęć i innych
scenerii wewnątrz pomieszczeń.
t Plaża/śnieg
Pozwala uchwycić jasność oświetlonych słońcem dużych obszarów wody, śniegu lub piasku.
Uwaga: wbudowana lampa błyskowa i dioda wspomagająca AF wyłączają się.
u Zachód słońca
Zachowuje głębokie odcienie widoczne podczas zachodów i wschodów słońca.
Uwaga: wbudowana lampa błyskowa i dioda wspomagająca AF wyłączają się.
v Zmierzch/świt
Zachowuje barwy widoczne przy słabym naturalnym oświetleniu przed świtem lub po
zachodzie słońca.
Uwaga: wbudowana lampa błyskowa i dioda wspomagająca AF wyłączają się.
w Portret zwierzaka
Używaj w celu uzyskania portretów aktywnych zwierzaków.
Uwaga: dioda wspomagająca AF wyłącza się.
x Blask świec
Do zdjęć robionych w blasku świec.
Uwaga: wbudowana lampa błyskowa wyłącza się.
33
y Kwiaty
Używaj do fotografowania kwiecistych pól, kwitnących sadów i innych krajobrazów
zawierających duże obszary pokryte kwiatami.
Uwaga: wbudowana lampa błyskowa wyłącza się.
z Barwy jesieni
Pozwala uchwycić jaskrawe czerwienie i żółcie jesiennych liści.
Uwaga: wbudowana lampa błyskowa wyłącza się.
0 Żywność
Używaj w celu uzyskania żywych zdjęć żywności.
Uwaga: w celu fotografowania z użyciem lampy błyskowej naciśnij przycisk M (Y), aby
podnieść lampę błyskową.
A
Zapobieganie poruszeniu zdjęć
Użyj statywu, aby zapobiec poruszeniu zdjęć spowodowanemu drganiem aparatu przy długich czasach
otwarcia migawki.
34
Efekty specjalne
Podczas rejestracji zdjęć można korzystać z efektów specjalnych.
% Noktowizor
g Szkic kolorowy
Efekt aparatu
'
zabawkowego
( Efekt miniatury
3 Kolor selektywny
1 Sylwetka
2 Rozjaśnienie
3 Przyciemnienie
) Malowanie HDR
Następujące efekty można wybierać, przekręcając pokrętło trybu pracy w położenie q,
a następnie obracając pokrętłem sterowania, aż żądana opcja pojawi się na monitorze.
Pokrętło trybu pracy
Pokrętło
sterowania
Monitor
% Noktowizor
Używaj w ciemności do rejestrowania zdjęć monochromatycznych z wysoką czułością ISO.
Uwaga: na zdjęciach mogą występować szumy w formie losowo rozmieszczonych jasnych
pikseli, mgły lub linii. Autofokus jest dostępny jedynie w trybie podglądu na żywo. Jeśli
aparat nie jest w stanie ustawić ostrości, można ustawić ostrość ręcznie. Wbudowana lampa
błyskowa i dioda wspomagająca AF wyłączają się.
g Szkic kolorowy
Aparat wykrywa kontury i oznacza je kolorami w celu uzyskania efektu barwnego szkicu. Ten
efekt można regulować podczas podglądu na żywo (0 37).
Uwaga: filmy nagrane w tym trybie są odtwarzane jak pokaz slajdów składający się z serii zdjęć.
' Efekt aparatu zabawkowego
Twórz zdjęcia i filmy wyglądające na zarejestrowane za pomocą aparatu zabawkowego. Ten
efekt można regulować podczas podglądu na żywo (0 38).
35
( Efekt miniatury
Twórz zdjęcia, które wyglądają jak fotografie dioram. Daje najlepsze rezultaty w przypadku
fotografowania z wysokiego punktu obserwacyjnego. Filmy nagrane z efektem miniatury są
odtwarzane z wysoką prędkością, powodując skrócenie około 45 minut materiału filmowego
nagranego z rozdzielczością 1920 × 1080/30p do filmu odtwarzanego w ciągu około trzech
minut. Ten efekt można regulować podczas podglądu na żywo (0 38).
Uwaga: filmy są nagrywane bez dźwięku. Wbudowana lampa błyskowa i dioda wspomagająca
AF wyłączają się.
3 Kolor selektywny
Wszystkie kolory poza wybranymi kolorami są rejestrowane w czerni i bieli. Ten efekt można
regulować podczas podglądu na żywo (0 39).
Uwaga: wbudowana lampa błyskowa wyłącza się.
1 Sylwetka
Uzyskanie sylwetek fotografowanych obiektów na jasnym tle.
Uwaga: wbudowana lampa błyskowa wyłącza się.
2 Rozjaśnienie
Używaj do jasnych scenerii w celu utworzenia jasnych zdjęć, które wydają się być wypełnione
światłem.
Uwaga: wbudowana lampa błyskowa wyłącza się.
3 Przyciemnienie
Używaj do ciemnych scenerii w celu utworzenia mrocznych, przyciemnionych zdjęć
z podkreślonymi obszarami prześwietlonymi.
Uwaga: wbudowana lampa błyskowa wyłącza się.
) Malowanie HDR
Za każdym razem, gdy robione jest zdjęcie, aparat rejestruje dwa kadry z różnymi
wartościami ekspozycji i łączy je w jedno zdjęcie w celu uzyskania efektu przypominającego
obraz, na którym szczegóły i barwy są uwydatnione.
Uwaga: podglądu tego efektu nie można uzyskać w trybie podglądu na żywo. Zwróć uwagę,
że uzyskanie oczekiwanych rezultatów może być niemożliwe, jeśli aparat lub fotografowany
obiekt poruszą się podczas fotografowania. Podczas rejestracji zdjęć wyświetlony jest
komunikat i nie można robić kolejnych zdjęć. Wbudowana lampa błyskowa wyłącza się,
zdjęcia seryjne są niedostępne, a filmy są nagrywane w trybie j.
A
Zapobieganie poruszeniu zdjęć
Użyj statywu, aby zapobiec poruszeniu zdjęć spowodowanemu drganiem aparatu przy długich czasach
otwarcia migawki.
36
Opcje dostępne w trybie podglądu na żywo
❚❚ g Szkic kolorowy
1
Wybierz podgląd na żywo.
Przekręć przełącznik podglądu na żywo. Widok przez obiektyw
zostanie wyświetlony na monitorze.
Przełącznik podglądu na
żywo
2
Dostosuj opcje.
Naciśnij J, aby wyświetlić opcje przedstawione po
prawej stronie. Naciskaj 1 lub 3, aby wyróżnić
Żywość lub Kontury, a następnie naciskaj 4 lub 2,
aby zmieniać wartość. Żywość można zwiększać, aby
wzmacniać nasycenie kolorów, a także zmniejszać, aby
uzyskać efekt wyblakłych, monochromatycznych barw.
Można także zwiększyć lub zmniejszyć grubość
konturów. Zwiększenie grubości konturów powoduje
również zwiększenie nasycenia barw.
3
Naciśnij J.
Naciśnij J, aby wyjść z menu po zakończeniu regulacji ustawień. Aby wyłączyć tryb
podglądu na żywo, przekręć przełącznik podglądu na żywo. Wybrane ustawienia
pozostaną aktywne i będą stosowane do zdjęć rejestrowanych z użyciem wizjera.
A
NEF (RAW)
Zapisywanie NEF (RAW) nie jest dostępne w trybach %, g, ', (, 3 i ). Zdjęcia zrobione, gdy w tych
trybach wybrana jest opcja NEF (RAW) lub NEF (RAW) + JPEG, zostaną zapisane jako zdjęcia JPEG.
Zdjęcia w formacie JPEG utworzone z ustawieniem NEF (RAW) + JPEG zostaną zapisane z wybraną
jakością formatu JPEG, a zdjęcia zarejestrowane z ustawieniem NEF (RAW) zostaną zapisane jako zdjęcia
o jakości „fine”.
A
Tryby g i (
Autofokus jest niedostępny podczas nagrywania filmu. Częstotliwość odświeżania podglądu na żywo
spada, tak jak i liczba klatek rejestrowanych na sekundę dla trybów seryjnego wyzwalania migawki.
Użycie autofokusa podczas podglądu na żywo spowoduje przerwanie podglądu.
37
❚❚ ' Efekt aparatu zabawkowego
1
Wybierz tryb podglądu na żywo.
Przekręć przełącznik podglądu na żywo. Widok przez obiektyw
zostanie wyświetlony na monitorze.
Przełącznik podglądu na
żywo
2
Dostosuj opcje.
Naciśnij J, aby wyświetlić opcje przedstawione po
prawej stronie. Naciskaj 1 lub 3, aby wyróżnić
Żywość lub Winietowanie, a następnie naciskaj 4 lub
2, aby zmieniać wartość. Reguluj żywość, aby
zwiększyć lub zmniejszyć nasycenie kolorów, lub
reguluj winietowanie, aby ustawić stopień
winietowania.
3
Naciśnij J.
Naciśnij J, aby wyjść z menu po zakończeniu regulacji ustawień. Aby wyłączyć tryb
podglądu na żywo, przekręć przełącznik podglądu na żywo. Wybrane ustawienia
pozostaną aktywne i będą stosowane do zdjęć rejestrowanych z użyciem wizjera.
❚❚ ( Efekt miniatury
1
Wybierz podgląd na żywo.
Przekręć przełącznik podglądu na żywo. Widok przez obiektyw
zostanie wyświetlony na monitorze.
Przełącznik podglądu na
żywo
38
2
Ustaw pole AF.
Przy pomocy wybieraka wielofunkcyjnego ustal
położenie pola AF w obszarze, który będzie ostry,
a następnie naciśnij spust migawki do połowy, aby
ustawić ostrość. Aby tymczasowo usunąć opcje efektu
miniatury z ekranu i powiększyć widok na monitorze
w celu dokładnego ustawienia ostrości, naciśnij X.
Naciśnij W (Q), aby przywrócić wyświetlanie efektu
miniatury.
3
Wyświetl opcje.
Naciśnij J, aby wyświetlić opcje efektu miniatury.
4
Dostosuj opcje.
Naciskaj 4 lub 2, aby wybrać orientację obszaru, który
będzie ostry, a następnie naciskaj 1 lub 3, aby
dostosować jego szerokość.
5
Powróć do wyświetlania podglądu na żywo.
Naciśnij J, aby powrócić do podglądu na żywo. Aby wyłączyć tryb podglądu na żywo,
przekręć przełącznik podglądu na żywo. Wybrane ustawienia pozostaną aktywne i będą
stosowane do zdjęć rejestrowanych z użyciem wizjera.
❚❚ 3 Kolor selektywny
1
Wybierz tryb podglądu na żywo.
Przekręć przełącznik podglądu na żywo. Widok przez obiektyw
zostanie wyświetlony na monitorze.
Przełącznik podglądu na
żywo
2
Wyświetl opcje.
Naciśnij J, aby wyświetlić opcje koloru selektywnego.
39
3
Wybierz kolor.
Wybrany kolor
Wykadruj obiekt w białym kwadracie w centrum
ekranu i naciśnij 1, aby wybrać kolor tego obiektu,
jako kolor, który pozostanie na gotowym zdjęciu
(aparat może mieć trudności z wykryciem
nienasyconych kolorów; wybierz nasycony kolor). Aby
przybliżyć centrum ekranu w celu dokładniejszego
wyboru koloru, naciśnij X. Naciśnij W (Q), aby oddalić
obraz.
4
Wybierz zakres kolorów.
Zakres barw
Naciskaj 1 lub 3, aby zwiększyć lub zmniejszyć zakres
zbliżonych odcieni, które pozostaną na gotowym
zdjęciu. Wybierz wartość od 1 do 7. Zwróć uwagę, że
wyższe wartości mogą spowodować uwzględnienie
odcieni innych kolorów.
5
Wybierz więcej kolorów.
Aby wybrać więcej kolorów, obracaj pokrętłem
sterowania w celu wyróżnienia kolejnej z trzech kratek
kolorów na górze ekranu. Następnie powtórz kroki 3
i 4, aby wybrać kolejny kolor. W razie potrzeby
powtórz powyższą procedurę dla trzeciego koloru.
Aby cofnąć wybór wyróżnionego koloru, naciśnij O
(aby usunąć wszystkie kolory, naciśnij i przytrzymaj O.
Zostanie wyświetlone okno dialogowe potwierdzenia.
Wybierz Tak).
6
Powróć do wyświetlania podglądu na żywo.
Naciśnij J, aby powrócić do podglądu na żywo. Podczas fotografowania jedynie
obiekty o wybranych odcieniach będą rejestrowane w kolorze. Wszystkie pozostałe
obiekty będą rejestrowane jako czarno-białe. Aby wyłączyć tryb podglądu na żywo,
przekręć przełącznik podglądu na żywo. Wybrane ustawienia pozostaną aktywne i będą
stosowane do zdjęć rejestrowanych z użyciem wizjera.
40
Tryby P, S, A i M
Tryby P, S, A i M zapewniają różne stopnie kontroli nad czasem otwarcia
migawki i przysłoną:
Tryb
Automatyka
P programowa (0 42)
Automatyka
S z preselekcją czasu
(0 42)
Automatyka
A z preselekcją przysłony
(0 42)
M Tryb manualny (0 42)
Opis
Zalecany do fotografowania okazjonalnego oraz w sytuacjach, w których
nie ma czasu na ręczne dobieranie ustawień aparatu. Aparat dobiera czas
otwarcia migawki i wartość przysłony w celu zapewnienia optymalnej
ekspozycji.
Pozwala uzyskać efekt zatrzymania lub rozmycia ruchu. Użytkownik
wybiera czas otwarcia migawki, a aparat dobiera przysłonę w celu
uzyskania najlepszych rezultatów.
Używaj do rozmycia tła lub uzyskania jednocześnie ostrego tła
i pierwszego planu. Użytkownik wybiera przysłonę, a aparat dobiera czas
otwarcia migawki w celu uzyskania najlepszych rezultatów.
Użytkownik ustawia zarówno czas otwarcia migawki, jak i wartość
przysłony. Ustaw czas otwarcia migawki na „Bulb” (czas B) lub „Time”
(czas), aby uzyskać długi czas naświetlania.
A
Korzystanie z wbudowanej lampy błyskowej
Aby fotografować z użyciem lampy błyskowej, naciśnij przycisk M (Y), aby podnieść lampę błyskową.
41
Tryb P (automatyka programowa)
Ten tryb jest zalecany do okazjonalnego fotografowania i zawsze wtedy, gdy użytkownik woli
zdać się na ustawienia czasu otwarcia migawki i wartości przysłony dobrane przez aparat.
Aparat automatycznie dostosowuje czas otwarcia migawki i przysłonę w celu uzyskania
optymalnej ekspozycji w większości sytuacji.
Tryb S (automatyka z preselekcją czasu)
W trybie automatyki z preselekcją czasu otwarcia migawki użytkownik wybiera czas otwarcia
migawki, a aparat automatycznie ustawia wartość przysłony zapewniającą optymalną
ekspozycję.
Obracaj pokrętłem sterowania w celu wybrania
żądanego czasu otwarcia migawki: obracaj w prawo,
aby wybrać krótszy czas otwarcia migawki, lub w lewo,
aby wybrać dłuższy czas otwarcia migawki.
Pokrętło
sterowania
Tryb A (automatyka z preselekcją przysłony)
W trybie automatyki z preselekcją przysłony użytkownik wybiera wartość przysłony, a aparat
automatycznie ustawia czas otwarcia migawki zapewniający optymalną ekspozycję.
Obracaj pokrętłem sterowania w lewo, aby uzyskać
większe otwory przysłony (mniejsze liczby przysłony),
lub w prawo, aby uzyskać mniejsze otwory przysłony
(większe liczby przysłony).
Pokrętło
sterowania
Tryb M (tryb manualny)
W trybie manualnym użytkownik reguluje zarówno czas otwarcia migawki, jak i wartość
przysłony.
Patrząc na wskazania wskaźnika ekspozycji, ustaw czas Przycisk E (N)
otwarcia migawki i przysłonę. Czas otwarcia migawki
wybiera się, obracając pokrętłem sterowania (w prawo,
aby ustawić krótszy czas, lub w lewo, aby ustawić
dłuższy czas). Aby ustawić przysłonę, przytrzymaj
wciśnięty przycisk E (N), jednocześnie obracając
pokrętłem sterowania (w lewo, aby uzyskać większe
otwory przysłony/mniejsze liczby przysłony, lub
w prawo, aby uzyskać mniejsze otwory przysłony/
większe liczby przysłony).
Pokrętło sterowania
42
A
Czas otwarcia migawki i przysłona
Czas otwarcia migawki i wartość przysłony są wyświetlane w wizjerze oraz na ekranie Informacje.
Czas otwarcia migawki
Przysłona
Krótkie wartości czasu otwarcia migawki (1/1600 s
w tym przykładzie) powodują zatrzymanie ruchu.
Długie wartości czasu otwarcia migawki (tutaj 1 s)
powodują rozmycie ruchu.
Duże otwory przysłony (np. f/5,6; pamiętaj, że im
niższa liczba przysłony, tym większy otwór przysłony)
powodują rozmycie szczegółów przed i za głównym
fotografowanym obiektem.
Małe otwory przysłony (f/22 w tym przypadku)
zapewniają ostrość zarówno tła, jak i pierwszego
planu.
A
Wskaźnik ekspozycji
Optymalna ekspozycja
Niedoświetlone o 1/3 EV
Prześwietlone o ponad 2 EV
43
Kompensacja ekspozycji
Kompensacja ekspozycji służy do modyfikowania wartości ekspozycji proponowanej przez
aparat, umożliwiając rozjaśnianie i przyciemnianie zdjęć (0 75).
–1 EV
Bez kompensacji ekspozycji
Aby wybrać wartość kompensacji
ekspozycji, trzymaj przycisk E (N)
wciśnięty i obracaj pokrętłem
sterowania, aż żądana wartość
zostanie wybrana w wizjerze lub na
Przycisk E (N)
Pokrętło
ekranie Informacje. Normalną
sterowania
ekspozycję można przywrócić,
ustawiając kompensację ekspozycji
na ±0 (regulacja kompensacji
–0,3 EV
ekspozycji dokonana w trybie %
zostanie zresetowana po wybraniu
innego trybu). Wyłączenie aparatu nie
powoduje zresetowania wartości
kompensacji ekspozycji.
A
Ekran Informacje
Dostęp do opcji kompensacji ekspozycji można także uzyskać na ekranie
Informacje (0 8).
44
+1 EV
+2 EV
Dane pozycji
Dołączanie danych pozycji do zdjęć i filmów
Wbudowane urządzenie do określania danych pozycji może rejestrować informacje
o bieżącym położeniu aparatu (szerokość i długość geograficzną oraz wysokość) oraz bieżący
czas (UTC) uzyskane z systemów nawigacji satelitarnej i dołączać je do zdjęć i filmów
rejestrowanych aparatem. Funkcja danych pozycji działa najlepiej w miejscach
z niezasłoniętym widokiem nieba.
1
Wybierz Dane pozycji.
Naciśnij przycisk G, aby wyświetlić menu,
a następnie wyróżnij Dane pozycji w menu
ustawień i naciśnij 2.
Przycisk G
2
Wybierz Zapis danych pozycji.
Wyróżnij Zapis danych pozycji i naciśnij 2.
3
Wybierz Włącz.
Wyróżnij Włącz i naciśnij J, aby włączyć
wbudowane urządzenie do określania danych
pozycji aparatu. Aparat rozpocznie odbieranie
danych pozycji z satelitów nawigacyjnych.
A
Przed włączeniem funkcji danych pozycji
Przed użyciem funkcji danych pozycji przeczytaj ostrzeżenia na stronach od vi do xiii i dopilnuj, aby
zegar był ustawiony na poprawną godzinę i datę w Strefa czasowa i data (0 55). Aby uniknąć nagłego
wyłączenia się aparatu, dopilnuj, aby akumulator był naładowany.
45
4
Sprawdź siłę sygnału satelitarnego.
Naciśnij przycisk R i sprawdź siłę sygnału
satelitarnego na ekranie Informacje.
Przycisk R
5
Rób zdjęcia.
Dane pozycji uzyskane poprzez system nawigacji satelitarnej zostaną zapisane wraz
z każdym zarejestrowanym zdjęciem lub filmem i można je wyświetlić na ekranach
odtwarzania informacji zdjęciowych lub nanieść na mapę przy pomocy dołączonego
oprogramowania ViewNX 2 (0 62).
6
Wyłącz funkcję danych pozycji.
Aby wyłączyć funkcję danych pozycji, gdy nie jest
już potrzebna, wybierz Wyłącz dla Dane pozycji >
Zapis danych pozycji w menu ustawień.
A
Wskaźnik sygnału satelitarnego
Siła sygnału jest przedstawiana na ekranie danych pozycji w następujący
sposób:
• # (nieruchoma): aparat rejestruje długość, szerokość i wysokość.
• $ (nieruchoma): aparat zapisuje tylko szerokość i długość, a wysokość nie
jest rejestrowana.
• % (migająca): pozycja nie jest rejestrowana.
46
D
Dane pozycji
Lokalne warunki geograficzne i atmosferyczne mogą uniemożliwiać lub opóźniać pozyskiwanie danych
pozycji. Aparat może nie być w stanie odbierać danych pozycji wewnątrz budynku, pod ziemią,
w metalowych kontenerach lub w pobliżu mostów i innych dużych konstrukcji, drzew, linii
elektroenergetycznych oraz innych obiektów, które blokują lub odbijają sygnały satelitarne. Poszukując
miejsca zapewniającego dobry odbiór sygnału, zwracaj uwagę na podłoże, po którym stąpasz, a także
na swoje otoczenie. Położenie satelitów nawigacyjnych ulega ciągłej zmianie, uniemożliwiając lub
opóźniając pozyskiwanie danych pozycji o pewnych porach dnia. Obecność telefonów komórkowych
lub innych urządzeń nadających na częstotliwościach zbliżonych do częstotliwości satelitów
nawigacyjnych także może zakłócać pozyskiwanie danych pozycji.
Zwróć uwagę, że w pewnych sytuacjach aparat może potrzebować trochę czasu na pozyskanie sygnału,
na przykład zaraz po włożeniu akumulatora, lub gdy funkcja rejestracji danych pozycji zostanie
włączona pierwszy raz lub po długim okresie nieużywania. Dane pozycji dla filmów dotyczą początku
nagrywania. Zwróć uwagę, że wyłączenie aparatu nie powoduje wyłączenia funkcji danych pozycji.
W zależności od dokładności danych pozyskanych z systemu satelitarnego i wpływu lokalnej topografii
na odbiór sygnału satelitarnego, dane pozycji rejestrowane wraz ze zdjęciami mogą różnić się od
rzeczywistego położenia o maksymalnie kilkaset metrów.
47
Sieć bezprzewodowa (Wi-Fi)
Jakie możliwości oferują sieci
bezprzewodowe
Zainstaluj aplikację Wireless Mobile Utility na urządzeniu z systemem Android lub iOS, aby
wyświetlać widok przez obiektyw aparatu na urządzeniu z dostępem do sieci
bezprzewodowej, zdalnie robić zdjęcia i sterować aparatem, a także pobierać zdjęcia z aparatu
i dzielić się nimi przez Internet.
Pobieraj zdjęcia
Dziel się zdjęciami
Zdalne sterowanie
Szczegółowe informacje na ten temat zawiera instrukcja obsługi aplikacji
Wireless Mobile Utility (0 49).
48
Uzyskiwanie dostępu do aparatu
Przed podłączeniem za pośrednictwem bezprzewodowej sieci LAN (Wi-Fi) zainstaluj aplikację
Wireless Mobile Utility na urządzeniu z dostępem do sieci bezprzewodowej z systemem
Android lub iOS. Instrukcje dotyczące uzyskiwania dostępu do aparatu różnią się w zależności
od typu połączenia używanego przez urządzenie z dostępem do sieci bezprzewodowej.
Android
• Przycisk konfig. ust. WPS: jeśli urządzenie z dostępem do sieci bezprzewodowej obsługuje
przycisk konfiguracji ustawień WPS (tzn. oferuje opcję WPS button connection
(Połączenie przyciskiem WPS) w menu Wi-Fi settings (Ustawienia sieci
bezprzewodowej)), do połączenia z urządzeniem z dostępem do sieci bezprzewodowej
można użyć tego prostego sposobu (0 50).
• Wprow. kodu PIN ust. WPS: jeśli urządzenie z dostępem do sieci bezprzewodowej obsługuje
WPS, można użyć aparatu do nawiązania połączenia, wpisując kod PIN wyświetlony przez
urządzenie z dostępem do sieci bezprzewodowej (0 51).
• Wyświetl identyfikator SSID: jeśli urządzenie z dostępem do sieci bezprzewodowej nie
obsługuje WPS, można nawiązać połączenie, wybierając identyfikator sieci (SSID) aparatu
w urządzeniu z dostępem do sieci bezprzewodowej (0 52).
iOS
• Wyświetl identyfikator SSID: nawiąż połączenie, wybierając identyfikator sieci (SSID) aparatu
w urządzeniu z dostępem do sieci bezprzewodowej (0 52).
A
Instalacja aplikacji
1 Wyszukaj aplikację.
Korzystając z urządzenia z dostępem do sieci bezprzewodowej, połącz się z usługą Google Play, App
Store lub innym serwisem sprzedającym aplikacje, a następnie wyszukaj „Wireless Mobile Utility”.
Więcej informacji można znaleźć w instrukcji dołączonej do urządzenia z dostępem do sieci
bezprzewodowej.
2 Zainstaluj aplikację.
Przeczytaj opis aplikacji i zainstaluj ją. Instrukcję aplikacji Wireless Mobile Utility w formacie PDF
można pobrać z poniższych stron internetowych:
• Android: http://nikonimglib.com/ManDL/WMAU/
• iOS: http://nikonimglib.com/ManDL/WMAU-ios/
A
WPS
WPS (ang. Wi-Fi Protected Setup – bezpieczna konfiguracja sieci bezprzewodowej) to standard
zaprojektowany w celu zapewnienia łatwego tworzenia bezpiecznej sieci bezprzewodowej. Informacje
dotyczące wymaganych kroków oraz czasu, przez jaki urządzenie z dostępem do sieci bezprzewodowej
czeka na nawiązanie połączenia, znajdują się w dokumentacji dołączonej do urządzenia z dostępem do
sieci bezprzewodowej.
49
WPS (tylko Android)
1
Włącz wbudowaną sieć bezprzewodową
aparatu.
Naciśnij przycisk G, aby wyświetlić menu,
a następnie wyróżnij Wi-Fi w menu ustawień
i naciśnij 2. Wyróżnij Połączenie sieciowe
i naciśnij 2, a następnie wyróżnij Włącz i naciśnij Przycisk G
J. Poczekaj kilka sekund na włączenie się sieci
bezprzewodowej.
2
Nawiąż połączenie.
Włącz połączenia za pomocą przycisku WPS w aparacie i w urządzeniu z dostępem do
sieci bezprzewodowej:
• Aparat: wyróżnij Ustawienia sieci i naciśnij 2.
Wyróżnij Przycisk konfig. ust. WPS i naciśnij
2, aby przygotować aparat na połączenie WPS.
Aparat będzie oczekiwać około dwie minuty na
żądanie nawiązania połączenia WPS
z urządzenia z dostępem do sieci
bezprzewodowej. Aby wydłużyć czas
oczekiwania, naciśnij J.
• Urządzenie z dostępem do sieci bezprzewodowej: wybierz Wi-Fi settings (Ustawienia sieci
bezprzewodowej) > WPS button connection (Połączenie przyciskiem WPS).
3
Uruchom aplikację Wireless Mobile Utility.
Uruchom aplikację Wireless Mobile Utility w urządzeniu z dostępem do sieci
bezprzewodowej. Zostanie wyświetlone główne okno dialogowe.
50
Wprowadzenie kodu PIN (tylko Android)
1
Włącz wbudowaną sieć bezprzewodową
aparatu.
Naciśnij przycisk G, aby wyświetlić menu,
a następnie wyróżnij Wi-Fi w menu ustawień
i naciśnij 2. Wyróżnij Połączenie sieciowe
i naciśnij 2, a następnie wyróżnij Włącz i naciśnij Przycisk G
J. Poczekaj kilka sekund na włączenie się sieci
bezprzewodowej.
2
Wybierz Ustawienia sieci > Wprow. kodu PIN ust. WPS.
Wyróżnij Ustawienia sieci i naciśnij 2.
Wyróżnij Wprow. kodu PIN ust. WPS i naciśnij 2.
3
Wprowadź kod PIN.
Wprowadź kod PIN wyświetlony przez urządzenie z dostępem do sieci
bezprzewodowej. Naciskaj 4 lub 2, aby wyróżnić cyfry, a następnie naciskaj 1 lub 3,
aby je zmieniać. Naciśnij J po zakończeniu wpisywania.
4
Uruchom aplikację Wireless Mobile Utility.
Uruchom aplikację Wireless Mobile Utility w urządzeniu z dostępem do sieci
bezprzewodowej. Zostanie wyświetlone główne okno dialogowe.
51
Identyfikator SSID (Android i iOS)
1
Włącz wbudowaną sieć bezprzewodową
aparatu.
Naciśnij przycisk G, aby wyświetlić menu,
a następnie wyróżnij Wi-Fi w menu ustawień
i naciśnij 2. Wyróżnij Połączenie sieciowe
i naciśnij 2, a następnie wyróżnij Włącz i naciśnij Przycisk G
J. Poczekaj kilka sekund na włączenie się sieci
bezprzewodowej.
2
Wyświetl identyfikator SSID aparatu.
Wyróżnij Ustawienia sieci i naciśnij 2.
Wyróżnij Wyświetl identyfikator SSID i naciśnij
2.
3
Wybierz identyfikator SSID aparatu.
Wybierz identyfikator SSID aparatu na liście sieci wyświetlanej przez urządzenie
z dostępem do sieci bezprzewodowej.
4
Uruchom aplikację Wireless Mobile Utility.
Uruchom aplikację Wireless Mobile Utility w urządzeniu z dostępem do sieci
bezprzewodowej. Zostanie wyświetlone główne okno dialogowe.
52
❚❚ Kończenie połączenia
Sieć bezprzewodową można wyłączyć:
• Wybierając Wi-Fi > Połączenie sieciowe > Wyłącz w menu ustawień aparatu
• Rozpoczynając nagrywanie filmu
• Wyłączając aparat
❚❚ Przywracanie wartości domyślnych ustawień
Aby przywrócić domyślne ustawienia sieci, wybierz Wi-Fi > Ustawienia sieci > Resetuj
ustawienia sieci. Zostanie wyświetlone okno dialogowe potwierdzenia. Wyróżnij Tak
i naciśnij J, aby przywrócić domyślne ustawienia sieci.
A
Ekran sieci bezprzewodowej
Kiedy sieć bezprzewodowa jest włączona, ikona c miga na ekranie
Informacje. Ikona przestanie migać po nawiązaniu połączenia i podczas
wymiany danych przez aparat z urządzeniem z dostępem do sieci
bezprzewodowej.
D
Sieci bezprzewodowe (Wi-Fi)
Przeczytaj ostrzeżenia na stronach od xiv do xv przed rozpoczęciem korzystania z funkcji sieci
bezprzewodowej. Aby wyłączyć sieć bezprzewodową w miejscach, gdzie jej używanie jest zabronione,
wybierz Wi-Fi > Połączenie sieciowe > Wyłącz w menu ustawień aparatu. Zwróć uwagę, że kart
Eye-Fi nie można używać, kiedy sieć bezprzewodowa jest włączona, a licznik czasu czuwania nie
wyłącza się, gdy aplikacja Wireless Mobile Utility w urządzeniu z dostępem do sieci bezprzewodowej
komunikuje się z aparatem. Jeśli żadne dane nie zostaną wymienione w ciągu około 5 minut, licznik
czasu czuwania wyłączy się. Funkcja sieci bezprzewodowej aparatu jest dostępna tylko wtedy, gdy
w aparacie znajduje się karta pamięci, a korzystanie z niej jest niemożliwe, gdy podłączony jest kabel
USB lub HDMI. Aby zapobiec utracie zasilania podczas połączenia, naładuj akumulator przed
włączeniem połączenia sieciowego.
53
Menu aparatu
Większość opcji fotografowania, odtwarzania
i konfiguracji jest dostępnych w menu aparatu. Aby
wyświetlić menu, naciśnij przycisk G.
Przycisk G
Karty
Można wybierać spośród następujących menu:
•
•
•
•
D: odtwarzanie
C: fotografowanie
• A: ustawienia osobiste
• B: ustawienia
N: retusz
m/O: Ostatnie Ustawienia lub Moje Menu
(domyślne ustawienie to Ostatnie
Ustawienia)
Bieżące ustawienia są wskazywane za pomocą ikon.
Opcje menu
Opcje w bieżącym menu.
d
Opis aktualnie wybranej opcji lub wybranego menu można
wyświetlić, naciskając przycisk W (Q). Naciskaj 1 lub 3, aby
przesuwać wyświetlane informacje. Naciśnij W (Q) ponownie,
aby powrócić do menu.
Przycisk W (Q)
54
Opcje menu
❚❚ D Menu odtwarzania: zarządzanie zdjęciami
Usuwanie
Folder odtwarzania
Opcje odtwarzania
Podgląd zdjęć
Obrót zdjęć pionowych
Pokaz slajdów
Polecenie wydruku DPOF
Ocena
Wyb. do przesł. do urz. int.
❚❚ C Menu fotografowania: opcje fotografowania
Reset. menu fotografowania
Folder zapisu
Jakość zdjęcia
Wielkość zdjęcia
Zapisywanie NEF (RAW)
Balans bieli
Ustaw funkcję Picture Control
Dopasuj f. Picture Control
Automat. korekcja dystorsji
Przestrzeń barw
Aktywna funkcja D-Lighting
HDR (wysoki zakres dynamiki)
Redukcja szumów - dł. naśw.
Reduk. szumów - wys. czuł.
Ustawienia czułości ISO
Tryb wyzwalania migawki
Wielokrotna ekspozycja
Fotogr. z interwalometrem
Optyczna redukcja drgań *
Ustawienia filmu
* Dostępne wyłącznie w połączeniu z obiektywami obsługującymi ten element.
❚❚ A Ustawienia osobiste: dokładna regulacja ustawień aparatu
Reset. ustawień osobistych
a Autofokus
a1 Priorytet w trybie AF-C
a2 Liczba pól AF
a3 Wbud. dioda wspomag. AF
a4 Wskaź. ustawienia ostrości
b Ekspozycja
b1 Krok EV zmiany ekspozycji
c Zegary/blokada AE
c1 Blok. AE spustem migawki
c2 Czasy autowyłączenia
c3 Samowyzwalacz
c4 Oczek. na zdal. wyzwol. (ML-L3)
d Fotografowanie/wyświetl.
d1 Sygnał dźwiękowy
d2 Wyśw. siatki linii w wizjerze
d3 Wyświetlanie ISO
d4 Numery kolejne plików
d5 Tryb opóźnienia ekspozycji
d6 Nanieś datę
e Braketing/lampa błyskowa
e1 Sterowanie lampą wbud.
e2 Sposób real. aut. braketingu
f Elementy sterujące
f1 Rola przycisku Fn
f2 Rola przycisku AE-L/AF-L
f3 Odwróć pokrętło sterowania
f4 Puste gniazdo, blok. spustu
f5 Odwróć wskaźniki
❚❚ B Menu ustawień: ustawienia aparatu
Formatowanie karty pamięci
Jasność monitora
Format wyświetlan. informacji
Autom. wyświetlan. informacji
Czyść matrycę
Podnoszenie lustra
Wzorzec do usuwania kurzu
Redukcja migotania
Strefa czasowa i data
Język (Language)
Automatyczny obrót zdjęć
Komentarz do zdjęcia
Dane pozycji
Tryb wideo
HDMI
Zdalne sterowanie
Wi-Fi
Przesyłanie Eye-Fi *
Oznakowanie zgodności
Wersja programu
* Dostępne, tylko gdy włożona jest zgodna karta pamięci Eye-Fi.
55
❚❚ N Menu retuszu: tworzenie wyretuszowanych kopii
D-Lighting
Korekcja efektu czerw. oczu
Przycinanie
Monochromatyczne
Efekty filtrów
Balans kolorów
Nakładanie zdjęć
Przetwarzanie NEF (RAW)
Zmień wielkość
Szybki retusz
Prostowanie
Korekta dystorsji
Rybie oko
Kolorowy kontur
Szkic kolorowy
Korekcja kształtu
Efekt miniatury
Kolor selektywny
Edytuj film
Bezpośrednie porównanie*
* Dostępne tylko wtedy, gdy menu retuszu zostanie wyświetlone poprzez naciśnięcie P i wybranie Retusz
podczas odtwarzania na pełnym ekranie, gdy wyświetlana jest wyretuszowana kopia lub oryginał.
❚❚ m Ostatnie Ustawienia/O Moje Menu (domyślne ustawienie to m Ostatnie Ustawienia)
A
Więcej informacji
Informacje na temat poszczególnych opcji menu są dostępne we wbudowanej pomocy aparatu (0 54).
56
Korzystanie z menu aparatu
Wybierak wielofunkcyjny i przycisk J służą do poruszania się po menu aparatu.
Przesunięcie kursora w górę
Przycisk J: wybór wyróżnionej pozycji
Anulowanie wyboru i powrót
do poprzedniego menu
Wybór wyróżnionej pozycji lub
wyświetlenie podmenu
Przesunięcie kursora w dół
Aby poruszać się po menu, należy wykonywać poniższe czynności.
1
Wyświetl menu.
Naciśnij przycisk G, aby wyświetlić menu.
Przycisk G
2
Wyróżnij ikonę bieżącego menu.
Aby wyróżnić ikonę bieżącego menu, naciśnij 4.
3
Wybierz menu.
Naciskaj 1 lub 3, aby wybrać żądane menu.
57
4
Ustaw kursor w wybranym menu.
Aby umieścić kursor w wybranym menu, naciśnij
przycisk 2.
5
Wyróżnij pozycję (element) menu.
Naciskaj 1 lub 3, aby wyróżnić pozycję menu.
6
Wyświetl opcje.
Aby wyświetlić opcje dostępne dla wybranej pozycji
menu, naciśnij 2.
7
Wyróżnij opcję.
Naciskaj 1 lub 3, aby wyróżnić opcję.
8
Wybierz wyróżnioną pozycję.
Aby wybrać wyróżnioną pozycję, naciśnij J. Aby
wyjść z menu bez dokonywania wyboru, naciśnij
przycisk G.
Zwróć uwagę na poniższe informacje:
• Pozycje menu wyświetlone w kolorze szarym nie są aktualnie dostępne.
• Chociaż ogólnie naciśnięcie przycisku 2 daje taki sam efekt, jak naciśnięcie przycisku J,
w niektórych przypadkach wybór można zatwierdzić tylko poprzez naciśnięcie J.
• Aby wyjść z menu i powrócić do trybu fotografowania, naciśnij spust migawki do połowy
(0 19).
58
ViewNX 2
Instalacja programu ViewNX 2
Zainstaluj dołączone oprogramowanie, aby
wyświetlać i edytować zdjęcia oraz filmy
skopiowane wcześniej do komputera. Przed
zainstalowaniem programu ViewNX 2 sprawdź,
czy komputer spełnia wymagania systemowe
podane na stronie 60. Pamiętaj, aby zawsze
używać najnowszej wersji programu ViewNX 2,
którą można pobrać ze stron internetowych
podanych na stronie xii, ponieważ wcześniejsze
wersje nieobsługujące aparatu D5300 mogą nie
przesyłać zdjęć NEF (RAW) poprawnie.
1
Uruchom program instalacyjny.
Uruchom komputer, włóż płytę CD
z programem instalacyjnym i uruchom
program instalacyjny. Zostanie
wyświetlone okno dialogowe wyboru
języka. Jeśli żądany język jest niedostępny,
kliknij Region Selection (Wybór regionu),
aby wybrać inny region (wybór regionu jest
niedostępny w wersji europejskiej).
2
ViewNX 2TM
Twój zestaw narzędzi do
obróbki zdjęć
q Wybierz region (jeśli to wymagane)
w Wybierz
język
e Kliknij Next
(Dalej)
Uruchom program instalacyjny.
Kliknij Install (Instaluj) i postępuj zgodnie
z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.
Kliknij Install (Instaluj)
59
3
4
A
Wyłącz program instalacyjny.
Windows
Mac OS
Kliknij Yes (Tak)
Kliknij OK
Wyjmij instalacyjną płytę CD z napędu CD-ROM.
Wymagania systemowe
Windows
Mac OS
• Zdjęcia: Intel Celeron, Pentium 4 lub z serii Core,
• Zdjęcia: Intel z serii Core lub Xeon
z taktowaniem 1,6 GHz lub szybszy
• Filmy (odtwarzanie): Core Duo 2 GHz lub szybszy;
• Filmy (odtwarzanie): Pentium D 3,0 GHz lub szybszy;
Intel Core i5 lub szybszy zalecany podczas
Intel Core i5 lub szybszy zalecany podczas
wyświetlania filmów o rozmiarze klatki
Procesor
wyświetlania filmów o rozmiarze klatki
1280 × 720 lub większym z liczbą 30 klatek na
1280 × 720 lub większym z szybkością 30 kl./s
sekundę lub wyższą, lub też filmów o rozmiarze
lub wyższą lub filmów o rozmiarze klatki
klatki 1920 × 1080 lub większym
1920 × 1080 lub większym
• Filmy (edycja): Intel Core i5 lub szybszy
• Filmy (edycja): Intel Core i5 lub szybszy
Preinstalowane wersje Windows 8, Windows 7,
System
OS X 10.8 lub 10.7, Mac OS X 10.6
operacyjny Windows Vista i Windows XP; zwróć uwagę, że
64-bitowe wersje Windows XP nie są obsługiwane
• 32-bitowe Windows 8, Windows 7 lub Windows Vista:
1 GB lub więcej (zalecane 2 GB lub więcej)
• OS X 10.8, 10.7: 2 GB lub więcej (zalecane 4 GB lub więcej)
Pamięć
• 64-bitowe Windows 8, Windows 7 lub Windows Vista:
(RAM)
• Mac OS X 10.6: 1 GB lub więcej (zalecane 4 GB lub więcej)
2 GB lub więcej (zalecane 4 GB lub więcej)
• Windows XP: 512 MB lub więcej (zalecane 2 GB lub więcej)
Miejsce na
dysku
Co najmniej 1 GB dostępne na dysku rozruchowym (zalecane 3 GB lub więcej)
twardym
Rozdzielczość: 1024 × 768 pikseli (XGA) lub więcej
Rozdzielczość: 1024 × 768 pikseli (XGA) lub więcej
Grafika
(zalecane 1280 × 1024 pikseli lub więcej)
(zalecane 1280 × 1024 pikseli lub więcej)
Kolory: kolory 24-bitowe (True Color) lub lepsze
Kolory: kolory 24-bitowe (miliony kolorów) lub lepsze
Odwiedź strony internetowe podane na stronie xii, aby uzyskać najnowsze informacje o obsługiwanych systemach
operacyjnych.
60
Korzystanie z programu ViewNX 2
Kopiowanie zdjęć do komputera
Przed przejściem dalej dopilnuj, aby zainstalować oprogramowanie z dołączonej do zestawu
płyty CD z ViewNX 2 (0 59).
1
Podłącz kabel USB.
Po wyłączeniu aparatu i sprawdzeniu, czy w aparacie znajduje się karta pamięci, podłącz
dołączony do zestawu kabel USB zgodnie z ilustracją i włącz aparat.
2
Uruchom komponent ViewNX 2 o nazwie Nikon Transfer 2.
Jeśli pojawi się komunikat wymagający wybrania programu, wybierz Nikon Transfer 2.
A
Windows 7
Jeśli wyświetli się następujące okno dialogowe, wybierz Nikon Transfer 2 zgodnie z opisem
poniżej.
1 Pod Import pictures and videos (Importuj obrazy
i wideo) kliknij Change program (Zmień program).
Wyświetli się okno dialogowe wyboru programu.
Wybierz Import File using Nikon Transfer 2
(Importuj plik przy pomocy programu
Nikon Transfer 2) i kliknij OK.
2 Kliknij dwukrotnie Import file (Importuj plik).
3
Kliknij Start Transfer (Rozpocznij
przesyłanie).
Przy ustawieniach domyślnych zdjęcia z karty
pamięci zostaną skopiowane do komputera.
A
Podczas przesyłania
Gdy trwa przesyłanie danych, nie należy wyłączać
aparatu ani odłączać kabla USB.
Start Transfer (Rozpocznij
przesyłanie)
4
Zakończ połączenie.
Po zakończeniu przesyłania wyłącz aparat i odłącz kabel USB.
61
Wyświetl zdjęcia
Zdjęcia zostaną wyświetlone w ViewNX 2 po zakończeniu
przenoszenia.
A
Ręczne uruchamianie programu ViewNX 2
• Windows: kliknij dwukrotnie skrót ViewNX 2 na pulpicie.
• Mac OS: kliknij ikonę ViewNX 2 w doku.
❚❚ Retuszowanie zdjęć
Aby przycinać zdjęcia i przeprowadzać takie czynności, jak regulacja
ostrości i poziomu tonów, kliknij przycisk Edit (Edytuj) na pasku
narzędzi programu ViewNX 2.
❚❚ Edytowanie filmów
Aby m.in. wycinać niechciane fragmenty filmów nagranych aparatem,
kliknij przycisk Movie Editor (Edytor filmów) na pasku narzędzi
ViewNX 2.
❚❚ Drukowanie zdjęć
Kliknij przycisk Print (Drukuj) na pasku narzędzi ViewNX 2. Wyświetli
się okno dialogowe pozwalające na drukowanie zdjęć na drukarce
podłączonej do komputera.
❚❚ Wyświetlanie danych pozycji
Aby wyświetlić miejsca, w których zostały zrobione zdjęcia, lub
wyświetlić rejestry śledzenia, kliknij przycisk Map (Mapa) na pasku
narzędzi programu ViewNX 2.
A
Więcej informacji
Skorzystaj z internetowej pomocy, aby uzyskać więcej
informacji o korzystaniu z programu ViewNX 2.
A
Wyświetlenie strony internetowej firmy Nikon
Aby wejść na stronę internetową firmy Nikon po zainstalowaniu ViewNX 2, wybierz All Programs
(Wszystkie programy) > Link to Nikon (Odnośnik do strony Nikon) z menu start Windows
(wymagane połączenie z Internetem).
62
Uwagi techniczne
Przeczytaj ten rozdział w celu uzyskania informacji na temat kompatybilnych akcesoriów,
czyszczenia oraz przechowywania aparatu, a także tego, co robić w razie pojawienia się
komunikatu o błędzie lub napotkania problemów podczas używania aparatu.
Zgodne obiektywy
Ten aparat obsługuje automatyczną regulację ostrości (autofokus) tylko w połączeniu
z obiektywami AF-S, AF-P i AF-I z procesorem. Nazwy obiektywów AF-S zaczynają się na AF-S,
obiektywów AF-P na AF-P, a obiektywów AF-I na AF-I. Autofokus nie jest dostępny w przypadku
innych obiektywów z autofokusem (AF). Poniższa tabela przedstawia funkcje dostępne
w połączeniu ze zgodnymi obiektywami podczas fotografowania przez wizjer:
Ustawienie aparatu
Ostrość
MF (ze wskaźnikiem
ustawienia ostrości)
Tryb
Pomiar ekspozycji
L
M
3D Color N
Obiektywy/akcesoria
AF
MF M
Inne tryby
AF-S, AF-P, AF-I NIKKOR
z
z
z z
z
z
—
z1
Innego typu AF NIKKOR G lub D
—
z
z z
z
z
—
z1
Seria PC-E NIKKOR 2, 3
—
z4
z z
z
z
—
z1
5
4
PC Micro 85 mm f/2,8D
—
z
z z
—
z
—
z1
Telekonwerter AF-S/AF-I
z6
z6
z z
z
z
—
z1
Inne obiektywy AF NIKKOR (oprócz obiektywów do —
7
z z
z
—
✔
z
z1
F3AF)
8
AI-P NIKKOR
—
z
z z
z
—
✔
z1
1 Pomiar punktowy w wybranym polu AF.
2 Zachowaj odpowiednią ostrożność podczas pochylania i przesuwania obiektywów PC-E NIKKOR 24 mm f/3,5D ED,
ponieważ mogą one dotykać korpusu aparatu i powodować uszkodzenia lub obrażenia ciała.
3 Przesunięcie i/lub pochylenie obiektywu zakłóca ekspozycję.
4 Nie można stosować podczas przesuwania lub pochylania.
5 Uzyskanie optymalnej ekspozycji jest możliwe tylko wtedy, gdy obiektyw jest ustawiony na otwór względny i nie jest
przesunięty ani pochylony.
6 Przy maksymalnym efektywnym otworze przysłony f/5,6 lub większym.
7 Kiedy obiektywy AF 80–200 mm f/2,8, AF 35–70 mm f/2,8, AF 28–85 mm f/3,5–4,5 (Nowy) lub AF 28–85 mm f/3,5–4,5
zostaną ustawione na minimalną odległość zdjęciową, wskaźnik ostrości (I) może być wyświetlany, gdy obraz na
matówce w wizjerze nie jest ostry. Przed rozpoczęciem fotografowania sprawdź, czy obraz na ekranie wizjera jest
ostry.
8 Przy otworze względnym f/5,6 lub większym.
• Szumy w formie linii mogą pojawiać się podczas pracy autofokusa, gdy filmy są nagrywane z wysoką czułością ISO.
Użyj ręcznego ustawiania ostrości lub zablokuj ostrość.
D
Obiektywy IX NIKKOR
Nie można korzystać z obiektywów IX NIKKOR.
63
Inne akcesoria
W czasie redagowania tej instrukcji do aparatu D5300 były dostępne poniższe akcesoria.
Źródła zasilania
Filtry
Akcesoria do
okularu wizjera
• Akumulator jonowo-litowy EN-EL14a (0 9): dodatkowe akumulatory EN-EL14a można
nabyć u lokalnych sprzedawców detalicznych i w autoryzowanych serwisach firmy
Nikon. Można również używać akumulatorów EN-EL14.
• Ładowarka MH-24 (0 9): służy do ładowania akumulatorów EN-EL14a i EN-EL14.
• Złącze zasilania EP-5A, zasilacz sieciowy EH-5b: te akcesoria służą do zasilania aparatu przez
długi okres (można również używać zasilaczy sieciowych EH-5a i EH-5). Złącze
zasilania EP-5A jest wymagane do podłączenia aparatu do EH-5b, EH-5a lub EH-5.
• Filtry przeznaczone do efektów specjalnych mogą zakłócać pracę autofokusa lub
wskaźnika ustawienia ostrości.
• W połączeniu z aparatem D5300 nie można stosować liniowych filtrów
polaryzacyjnych. Zamiast nich należy używać kołowych filtrów polaryzacyjnych C-PL
lub C-PL II.
• Zalecamy stosowanie filtrów neutralnych (NC) do ochrony obiektywu.
• Nie zaleca się stosowania filtra, gdy fotografowany obiekt znajduje się na tle jasnego
światła lub gdy kadr zawiera jasne źródło światła, ponieważ może to spowodować
powstawanie refleksów.
• W przypadku filtrów o współczynniku wydłużenia ekspozycji (współczynniku filtra)
większym niż 1× (Y44, Y48, Y52, O56, R60, X0, X1, C-PL, ND2S, ND4, ND4S, ND8, ND8S,
ND400, A2, A12, B2, B8, B12) zaleca się korzystanie z pomiaru centralnie ważonego.
Szczegółowe informacje na ten temat zawiera instrukcja obsługi filtra.
• Szkła korekcyjne wizjera DK-20C: dostępne są szkła o dioptrażu –5, –4, –3, –2, 0, +0,5, +1, +2
i +3 m–1, gdy pokrętło korekcji dioptrażu aparatu jest w położeniu neutralnym (–1 m–1).
Należy ich używać tylko wtedy, gdy nie można uzyskać odpowiedniej ostrości za
pomocą wbudowanego pokrętła korekcji dioptrażu (–1,7 do +1,0 m–1). Przetestuj szkła
korekcyjne wizjera przed zakupem, aby upewnić się, że możesz dzięki nim ustawić
ostrość. Gumowej muszli ocznej nie można używać w połączeniu ze szkłami
korekcyjnymi wizjera.
• Okular powiększający DG-2: okular DG-2 powiększa scenerię wyświetlaną w centrum
wizjera, co zapewnia większą precyzję podczas ustawiania ostrości. Wymagany jest
adapter do okularu (dostępny osobno).
• Adapter do okularu DK-22: adaptera DK-22 używa się do podłączania okularu
powiększającego DG-2. Kiedy adapter jest zamontowany, nie można obracać
monitora.
• Lupa kątowa DR-6: lupę DR-6 zakłada się na okular wizjera pod kątem prostym
w stosunku do okularu wizjera, co umożliwia patrzenie na obraz w wizjerze pod
kątem prostym w stosunku do obiektywu (np. z góry, kiedy aparat jest w ustawieniu
do fotografowania poziomo). Kiedy lupa kątowa jest zamontowana, nie można
obracać monitora.
• Capture NX 2: kompletny pakiet oprogramowania do edycji zdjęć oferujący m.in. funkcję
regulacji balansu bieli i punkty kontroli barw.
• Camera Control Pro 2: steruj aparatem zdalnie z komputera, aby rejestrować filmy
i zdjęcia oraz zapisywać zdjęcia bezpośrednio na dysku twardym komputera.
Oprogramowanie Uwaga: używaj najnowszych wersji oprogramowania firmy Nikon. Większość
oprogramowania firmy Nikon udostępnia funkcję automatycznej aktualizacji
(Nikon Message Center 2), przeprowadzanej, gdy komputer jest połączony z Internetem.
Odwiedź strony internetowe podane na stronie xii, aby uzyskać najnowsze informacje
o obsługiwanych systemach operacyjnych.
64
Pokrywka bagnetu korpusu BF-1B/Pokrywka bagnetu korpusu BF-1A: pokrywka bagnetu korpusu
Pokrywka
chroni lustro, ekran wizjera i matrycę przed kurzem, gdy obiektyw nie jest podłączony do
bagnetu korpusu
aparatu.
• Bezprzewodowy pilot zdalnego sterowania ML-L3 (0 4): pilot ML-L3 jest zasilany baterią 3 V
CR2025.
Piloty zdalnego
sterowania/
bezprzewodowy
pilot zdalnego
sterowania
Mikrofony
Akcesoria
podłączane do
gniazda
akcesoriów
Dociskając zatrzask komory baterii w prawo (q), włóż paznokieć w szczelinę i otwórz
komorę baterii (w). Dopilnuj, aby bateria została włożona w poprawnej pozycji (r).
• Bezprzewodowy pilot zdalnego sterowania WR-R10 */WR-T10: kiedy do aparatu podłączony jest
bezprzewodowy pilot zdalnego sterowania WR-R10, aparatem można sterować
bezprzewodowo za pomocą bezprzewodowego pilota zdalnego sterowania WR-T10.
Pilot WR-T10 jest zasilany baterią 3 V CR2032.
Włóż paznokieć w szczelinę za zatrzaskiem komory baterii i otwórz komorę baterii
(q). Dopilnuj, aby bateria została włożona w poprawnej pozycji (e).
• Bezprzewodowy pilot zdalnego sterowania WR-1: piloty WR-1 łączy się w grupy składające się
z dwóch lub więcej urządzeń, w których jeden pilot pełni rolę nadajnika, a pozostałe
piloty pełnią rolę odbiorników. Odbiorniki podłącza się do gniazd akcesoriów
aparatów (jednego lub więcej), pozwalając na korzystanie z nadajnika do wyzwalania
migawek aparatów.
Mikrofon stereofoniczny ME-1 *
Aparat D5300 jest wyposażony w gniazdo akcesoriów do
bezprzewodowych pilotów zdalnego sterowania WR-1 i WR-R10,
przewodów zdalnego sterowania MC-DC2 i odbiorników GPS GP-1/
GP-1A, które podłącza się, dopasowując oznaczenie 4 na
złączu do oznaczenia 2 obok gniazda akcesoriów (zamknij
pokrywkę gniazda, kiedy nie używasz gniazda).
Akcesoria
• Kable USB UC-E17 i UC-E6 (0 61): dołączonego do zestawu kabla UC-E17 nie można
podłączane do
zakupić oddzielnie; zamiast tego proszę zakupić kable UC-E6.
złącza USB i złącza
• Kabel audio-wideo EG-CP16
A/V
* Bezprzewodowy pilot zdalnego sterowania nie może być podłączony, kiedy podłączony jest mikrofon
stereofoniczny ME-1. Próba podłączenia akcesoriów na siłę może spowodować uszkodzenie aparatu
lub akcesoriów.
A
Akcesoria opcjonalne
Dostępność może różnić się w zależności od kraju lub regionu. Odwiedź naszą stronę internetową lub
skorzystaj z broszur, aby uzyskać najnowsze informacje.
65
Zatwierdzone karty pamięci
Aparat obsługuje karty pamięci SD, SDHC i SDXC, w tym karty SDHC i SDXC zgodne
z UHS-I. Karty o klasie prędkości SD 6 lub szybsze są zalecane do nagrywania
filmów. Użycie wolniejszych kart może powodować przerywanie nagrywania.
Wybierając karty do użytku w czytniku kart, upewnij się, że są one zgodne z urządzeniem.
Aby uzyskać więcej informacji na temat cech, obsługi i ograniczeń stosowania, skontaktuj się
z producentem.
66
Konserwacja aparatu
Zapis danych
Jeśli aparat nie będzie używany przez dłuższy czas, należy wyjąć z niego akumulator, założyć
na akumulator pokrywkę styków i schować go w chłodnym i suchym miejscu. Aby zapobiec
powstawaniu pleśni, aparat należy przechowywać w suchym i dobrze wentylowanym miejscu.
Aparatu nie należy przechowywać w obecności środków przeciw molom zawierających
naftalinę lub kamforę ani w następujących miejscach:
• słabo wentylowanych lub z wilgotnością względną przekraczającą 60%
• sąsiadujących z urządzeniami wytwarzającymi silne pole magnetyczne, na przykład
odbiornikami telewizyjnymi lub radiowymi
• narażonych na działanie temperatury powyżej 50°C lub poniżej –10°C
Czyszczenie
Korpus
aparatu
Obiektyw,
lustro
i wizjer
Monitor
Kurz i pyłki należy usunąć gruszką, a następnie delikatnie wytrzeć aparat miękką, suchą
szmatką. Jeżeli aparat był używany na plaży lub nad morzem, należy usunąć ewentualny
piasek lub sól szmatką zwilżoną w wodzie destylowanej, a następnie dobrze wysuszyć
aparat. Ważne: kurz lub inne ciała obce wewnątrz aparatu mogą spowodować uszkodzenia
nieobjęte gwarancją.
Te szklane elementy łatwo ulegają uszkodzeniom. Kurz i pyłki należy usuwać gruszką.
W przypadku stosowania strumienia powietrza w aerozolu zbiornik należy trzymać pionowo,
aby zapobiec wypływaniu cieczy. Aby usunąć ślady palców i inne plamy, należy nanieść na
miękką szmatkę niewielką ilość środka do czyszczenia optyki i ostrożnie wyczyścić szkło.
Kurz i pyłki należy usuwać gruszką. Aby usunąć ślady palców i inne plamy, powierzchnię
monitora należy wytrzeć delikatnie miękką szmatką lub irchą. Nie należy naciskać na
monitor, ponieważ może to doprowadzić do jego uszkodzenia lub nieprawidłowego
działania.
Do czyszczenia nie należy używać alkoholu, rozcieńczalników ani innych lotnych środków
chemicznych.
D
Serwisowanie aparatu i akcesoriów
Aparat jest precyzyjnym urządzeniem, które wymaga regularnego serwisowania. Firma Nikon zaleca,
aby raz na rok lub dwa lata aparat oddać do kontroli u sprzedawcy lub w autoryzowanym serwisie firmy
Nikon, a raz na trzy do pięciu lat do przeglądu technicznego (zwróć uwagę, że usługi te są płatne).
Częste kontrole i przeglądy techniczne są zalecane szczególnie wówczas, gdy aparat jest
wykorzystywany w celach zawodowych. Do kontroli lub przeglądu technicznego należy wraz
z aparatem oddać wszelkie akcesoria regularnie z nim używane, np. obiektywy lub opcjonalne lampy
błyskowe.
67
Zasady pielęgnacji aparatu
i akumulatora: przestrogi
Konserwacja aparatu
Nie upuszczać: aparat może działać wadliwie po silnym wstrząsie lub po poddaniu go wibracjom.
Chronić przed wodą i wilgocią: aparat nie jest wodoodporny i może działać wadliwie po zamoczeniu w wodzie
oraz przy wysokiej wilgotności powietrza. Korozja wewnętrznych mechanizmów może spowodować
nieodwracalne uszkodzenia.
Unikać nagłych zmian temperatury: nagłe zmiany temperatury, np. podczas wchodzenia i wychodzenia
z ogrzewanego budynku w chłodny dzień, mogą powodować skraplanie się pary wodnej wewnątrz
urządzenia. Aby uniknąć skraplania się pary wodnej, umieść aparat w futerale lub plastikowej torebce
przed wystawieniem go na nagłą zmianę temperatury.
Trzymać z dala od silnych pól magnetycznych: nie używaj ani nie przechowuj aparatu w pobliżu sprzętu
generującego silne promieniowanie elektromagnetyczne lub pola magnetyczne. Silne ładunki
elektrostatyczne oraz pola magnetyczne wytwarzane przez urządzenia, takie jak nadajniki radiowe, mogą
zakłócać działanie monitora, uszkodzić dane przechowywane na karcie pamięci oraz wpływać negatywnie
na funkcjonowanie wewnętrznych obwodów elektronicznych aparatu.
Nie pozostawiać obiektywu skierowanego na słońce: nie kieruj obiektywu przez dłuższy czas na słońce lub inne
silne źródła światła. Intensywne światło może spowodować pogorszenie jakości matrycy lub
spowodować na zdjęciach efekt w postaci białego rozmazania obrazu.
Wyłączać aparat przed odłączeniem lub wyjęciem źródła zasilania: aparatu nie wolno odłączać od sieci ani wyjmować
z niego akumulatora, gdy jest włączony albo trwa zapisywanie lub usuwanie zdjęć z pamięci. Nagłe
odcięcie zasilania w tych okolicznościach może spowodować utratę danych albo uszkodzenie pamięci lub
wewnętrznych obwodów aparatu. Aby zabezpieczyć się przed przypadkowymi przerwami w zasilaniu,
należy unikać przenoszenia aparatu, do którego jest podłączony zasilacz sieciowy.
Czyszczenie: podczas czyszczenia korpusu aparatu należy usunąć kurz i pyłki gruszką, a następnie delikatnie
wytrzeć korpus miękką, suchą szmatką. Jeśli aparat był używany na plaży lub nad morzem, należy usunąć
ewentualny piasek lub sól szmatką zwilżoną w czystej wodzie, a następnie dobrze wysuszyć aparat.
Obiektyw i lustro są podatne na uszkodzenia. Kurz i pyłki należy delikatnie usuwać gruszką. W przypadku
stosowania strumienia powietrza w aerozolu zbiornik należy trzymać pionowo, aby zapobiec wypływaniu
cieczy. Aby usunąć odciski palców lub inne trwałe zanieczyszczenia z obiektywu, należy nałożyć na
miękką szmatkę niewielką ilość płynu do czyszczenia optyki i ostrożnie wyczyścić obiektyw.
Skorzystaj z Dokumentacji aparatu, aby uzyskać informacje o czyszczeniu matrycy.
Nie dotykać kurtynki migawki: kurtynka migawki jest niezwykle cienka i podatna na uszkodzenia. Pod żadnym
pozorem nie wolno na nią naciskać, dotykać jej narzędziami czyszczącymi ani poddawać działaniu silnego
strumienia powietrza z gruszki. Działania tego typu mogą spowodować zadrapanie, zdeformowanie lub
rozerwanie kurtynki migawki.
68
Przechowywanie: aby zapobiec powstawaniu pleśni, aparat należy przechowywać w suchym i dobrze
wentylowanym miejscu. Jeśli używasz zasilacza sieciowego, odłącz go od zasilania, aby uniknąć pożaru.
Jeśli aparat nie będzie używany przez dłuższy czas, należy wyjąć z niego akumulator, aby zapobiec
wyciekowi, a następnie włożyć aparat do plastikowej torby zawierającej środek pochłaniający wilgoć.
Futerału aparatu nie należy jednak przechowywać w plastikowej torbie, ponieważ może to zniszczyć
materiał, z którego jest wykonany. Pochłaniacze wilgoci stopniowo tracą zdolność wchłaniania wilgoci
i powinny być regularnie wymieniane.
Aby zapobiec powstawaniu pleśni, aparat należy co najmniej raz na miesiąc wyjąć z miejsca, w którym jest
przechowywany. Następnie należy go włączyć i wyzwolić kilka razy migawkę, po czym aparat można
ponownie schować.
Akumulator należy przechowywać w chłodnym, suchym miejscu. Przed schowaniem akumulatora należy
założyć pokrywkę styków.
Uwagi dotyczące monitora: monitor został wykonany z niezwykle wysoką dokładnością; co najmniej 99,99%
pikseli działa, a nie więcej niż 0,01% pikseli nie działa lub brakuje. Z tej przyczyny, mimo tego, że na tych
ekranach mogą występować piksele, które świecą stale (na biało, czerwono, niebiesko lub zielono) lub
nigdy nie świecą (są czarne), nie oznacza to usterki i nie ma wpływu na zdjęcia rejestrowane aparatem.
Przy jaskrawym oświetleniu obraz na monitorze może być słabo widoczny.
Nie należy naciskać na monitor, gdyż może spowodować to jego uszkodzenie lub nieprawidłowe
działanie. Kurz i pyłki z monitora można usuwać gruszką. Plamy można usunąć, wycierając delikatnie
powierzchnię monitora miękką szmatką lub irchą. W razie stłuczenia monitora należy zachować
szczególną ostrożność, aby nie dopuścić do zranienia się kawałkami potłuczonego szkła, styczności
ciekłego kryształu z monitora ze skórą oraz przedostania się go do oczu lub ust.
Efekt mory: efekt mory to wzór zakłóceń powstający podczas interakcji obrazu zawierającego regularną
i powtarzalną siatkę, takiego jak wzór splotu w tkaninie lub okna w budynku, z siatką matrycy aparatu.
Jeśli zauważysz efekt mory na swoich zdjęciach, spróbuj zmienić odległość od fotografowanego obiektu,
przybliżyć lub oddalić obraz, lub też zmienić kąt pomiędzy obiektem a aparatem.
Konserwacja akumulatora
Przy niewłaściwym użytkowaniu akumulatorów istnieje niebezpieczeństwo wycieku elektrolitu lub
wybuchu akumulatora. Przestrzegaj następujących środków ostrożności podczas obchodzenia się
z akumulatorami:
• Należy używać tylko akumulatorów zatwierdzonych do użytku w tym urządzeniu.
• Nie należy wystawiać akumulatora na działanie płomieni ani wysokiej temperatury.
• Utrzymuj styki akumulatora w czystości.
• Przed wyjęciem akumulatora należy wyłączyć aparat.
• Wyjmij akumulator z aparatu lub ładowarki, kiedy go nie używasz, a następnie załóż pokrywkę styków.
Nawet gdy są wyłączone, te urządzenia pobierają minimalne ilości prądu i mogą całkowicie rozładować
akumulator, tak że nie będzie on działał. Jeśli akumulator nie będzie używany przez jakiś czas, włóż go
do aparatu i całkowicie rozładuj, a następnie wyjmij go i przechowuj w miejscu z temperaturą
otoczenia od 15°C do 25°C (unikaj skrajnie gorących lub zimnych miejsc). Powtarzaj tę procedurę co
najmniej raz na pół roku.
• Wielokrotne włączanie i wyłączanie aparatu, gdy akumulator jest całkowicie rozładowany, skraca czas
działania akumulatora. Całkowicie rozładowane akumulatory należy naładować przed użyciem.
69
• Wewnętrzna temperatura akumulatora może wzrastać podczas użytkowania. Podjęcie próby
ładowania akumulatora, gdy jego temperatura wewnętrzna jest podniesiona, spowoduje obniżenie
jego wydajności, a akumulator może nie naładować się lub naładować się tylko częściowo. Przed
ładowaniem akumulatora należy poczekać, aż akumulator ostygnie.
• Dalsze ładowanie w pełni naładowanego akumulatora może doprowadzić do pogorszenia jego
parametrów.
• Znaczący spadek czasu utrzymywania ładunku przez całkowicie naładowany akumulator podczas jego
użytkowania w temperaturze pokojowej oznacza, że należy go wymienić. Kup nowy akumulator
EN-EL14a.
• Przed użyciem należy naładować akumulator. Podczas robienia zdjęć w czasie ważnych uroczystości
należy mieć przygotowany zapasowy, całkowicie naładowany akumulator EN-EL14a. W niektórych
miejscach szybki zakup nowego akumulatora może stanowić problem. Zwróć uwagę, że w zimne dni
pojemność akumulatora zwykle się obniża. Planując fotografowanie w plenerze w niskich
temperaturach należy dopilnować, aby akumulator był w pełni naładowany. Należy mieć przy sobie
schowany w ciepłym miejscu akumulator zapasowy, aby w razie potrzeby włożyć go do aparatu. Zimne
akumulatory mogą odzyskać część energii po ogrzaniu.
• Zużyte akumulatory to cenny surowiec. Należy je oddawać do utylizacji zgodnie z obowiązującymi
przepisami.
70
Komunikaty o błędach
W tym podrozdziale przedstawiono wskaźniki ostrzegawcze i komunikaty o błędach
wyświetlane w wizjerze i na monitorze.
A
Ikony ostrzegawcze
Migająca ikona d na monitorze lub s w wizjerze informuje, że ostrzeżenie lub komunikat o błędzie
można wyświetlić na monitorze, naciskając przycisk W (Q).
Wskaźnik
Monitor
Zablokuj pierścień przysłony
na przysłonie maksymalnej
(największa liczba f/).
Wizjer
B
(miga)
Nie zamocow. obiektywu
F/s
(miga)
Przed wykonaniem zdjęć obracaj
pierścień zooma, aby wysunąć
obiektyw.
F
(miga)
Spust migawki jest
zablokowany.
Naładuj akumulator.
Nie można użyć tego rodzaju
zasilania. Wybierz akumulator
przeznaczony dla tego
aparatu.
Błąd inicjowania.
Wyłącz aparat i włącz go
ponownie.
Akumulator jest bliski
rozładowania.
Natychmiast zakończ pracę
i wyłącz aparat.
Nie ustawiono zegara
Brak karty pamięci
Karta pamięci jest
zablokowana.
Przesuń suwak blokady
w pozycję „write”.
Nie można użyć
tej karty pamięci.
Karta może być uszkodzona.
Włóż inną kartę.
Rozwiązanie
Ustaw na pierścieniu minimalną wartość przysłony
(największą liczbę przysłony).
• Zamocuj obiektyw inny niż IX NIKKOR.
• Jeśli zamocowany jest obiektyw bez procesora, wybierz
tryb M.
Obiektyw wyposażony w przycisk chowania/wysuwania
obiektywu jest podłączony i schowany. Naciśnij przycisk
chowania/wysuwania obiektywu i obróć pierścień zoomu,
aby wysunąć obiektyw.
d/s
(miga)
Wyłącz aparat i naładuj lub wymień akumulator.
d
(miga)
Zastosuj akumulator zatwierdzony przez firmę Nikon.
d/k
(miga)
—
Wyłącz aparat, wyjmij i włóż ponownie akumulator,
a następnie ponownie włącz aparat.
Zakończ czyszczenie, wyłącz aparat i naładuj lub wymień
akumulator.
—
S/s
(miga)
Ustaw zegar w aparacie.
Wyłącz aparat i sprawdź, czy karta pamięci jest prawidłowo
włożona.
(
(miga)
Karta pamięci jest zablokowana (chroniona przed zapisem).
Przesuń przełącznik ochrony przed zapisem w położenie do
zapisu.
(/k
(miga)
• Zastosuj kartę zatwierdzoną przez firmę Nikon.
• Sformatuj kartę pamięci. Jeśli problem się utrzymuje,
karta może być uszkodzona. Skontaktuj się
z autoryzowanym serwisem firmy Nikon.
• Błąd tworzenia nowego folderu. Usuń pliki lub włóż nową
kartę pamięci.
• Włóż nową kartę pamięci.
71
Wskaźnik
Monitor
Ta karta nie jest
sformatowana.
Sformatuj kartę.
Karta pamięci jest pełna
—
Wizjer
Rozwiązanie
T
(miga)
Sformatuj kartę pamięci lub wyłącz aparat i włóż nową kartę
pamięci.
j/A/s
(miga)
●
(miga)
Obiekt jest za jasny
s
(miga)
Obiekt jest za ciemny
Czas „B” niedostępny w trybie S
Czas „T” niedostępny w trybie S
72
A
(miga)
&
(miga)
—
N
(miga)
—
N/s
(miga)
• Zmniejsz jakość lub wielkość.
• Usuń zdjęcia.
• Włóż nową kartę pamięci.
Aparat nie może ustawić ostrości za pomocą autofokusa.
Zmień kompozycję kadru lub ustaw ostrość ręcznie.
• Wybierz niższą czułość ISO.
• Użyj dostępnego w sprzedaży filtra szarego (ND).
• W trybie:
S Skróć czas otwarcia migawki
A Ustaw mniejszy otwór przysłony (większą liczbę
przysłony)
% Wybierz inny tryb fotografowania
• Wybierz wyższą czułość ISO.
• Użyj lampy błyskowej.
• W trybie:
S Wydłuż czas otwarcia migawki
A Ustaw większy otwór przysłony (mniejszą liczbę
przysłony)
Zmień czas otwarcia migawki lub wybierz tryb M.
Lampa wyemitowała błysk z pełną mocą. Sprawdź zdjęcie
na monitorze. Jeżeli jest niedoświetlone, zmień ustawienia
i spróbuj ponownie.
• Użyj lampy błyskowej.
• Zmień odległość od fotografowanego obiektu,
ustawienie przysłony, zasięg lampy błyskowej lub czułość
ISO.
• Ogniskowa obiektywu wynosi poniżej 18 mm: użyj
dłuższej ogniskowej.
Wskaźnik
Monitor
Błąd.
Ponownie naciśnij przycisk
spustu migawki.
Błąd uruchomienia.
Skontaktuj się z autoryzowanym
serwisem firmy Nikon.
Błąd pomiaru ekspozycji
Nie można włączyć podglądu
na żywo.
Zaczekaj na ostygnięcie
aparatu.
Wizjer
O
(miga)
Rozwiązanie
Wyzwól migawkę. Jeśli błąd nie ustępuje lub występuje
często, skonsultuj się z autoryzowanym serwisem firmy
Nikon.
Skonsultuj się z autoryzowanym serwisem firmy Nikon.
—
Odczekaj, aż temperatura wewnętrznych obwodów aparatu
spadnie i wznów tryb podglądu na żywo lub nagrywanie
filmu.
Folder nie zawiera zdjęć.
—
Folder wybrany do odtwarzania nie zawiera zdjęć (zwróć
uwagę, że ten komunikat zostanie wyświetlony, jeśli karta
pamięci zostanie włożona i odtwarzanie zostanie
rozpoczęte przed zrobieniem jakichkolwiek zdjęć po
wybraniu Bieżący dla Folder odtwarzania w menu
odtwarzania). Włóż inną kartę pamięci lub wybierz
Wszystkie dla Folder odtwarzania.
Nie można wyświetlić tego
pliku.
—
Nie można odtworzyć pliku za pomocą aparatu.
Nie można wybrać tego pliku.
—
Nie można się połączyć; wykryto
więcej niż jedno urządzenie.
Spróbuj ponownie później.
—
Błąd
—
Brak dostępu do sieci do czasu
ostygnięcia aparatu.
—
Nie można retuszować zdjęć zarejestrowanych za pomocą
innych urządzeń.
Jednocześnie z aparatem próbuje połączyć się wiele
urządzeń z dostępem do sieci bezprzewodowej. Odczekaj
kilka minut i spróbuj ponownie.
Wybierz Wyłącz dla Wi-Fi > Połączenie sieciowe,
a następnie wybierz Włącz ponownie.
Wyłącz aparat i spróbuj ponownie po odczekaniu, aż aparat
ostygnie.
73
Dane techniczne
❚❚ Aparat cyfrowy Nikon D5300
Typ
Typ
Mocowanie obiektywu
Efektywny kąt widzenia
Efektywne piksele
Efektywne piksele
24,2 miliona
Matryca
Matryca
Całkowita liczba pikseli
System usuwania
zanieczyszczeń
Czujnik CMOS 23,5 × 15,6 mm
24,78 miliona
Czyszczenie matrycy, zbieranie danych wzorcowych dla funkcji usuwania kurzu
(wymaga opcjonalnego programu Capture NX 2)
Przechowywanie danych
Wielkość zdjęcia
(w pikselach)
Format plików
System Picture Control
Nośniki
System plików
Wizjer
Wizjer
Pokrycie kadru
Powiększenie
Dystans widzenia całej
matówki
Korekcja dioptrażu
Matówka
Lustro
Przysłona obiektywu
74
Jednoobiektywowa lustrzanka cyfrowa
Mocowanie Nikon F (ze stykami AF)
Format Nikon DX; ogniskowa odpowiadająca około 1,5× ogniskowej obiektywów
z kątem widzenia formatu FX
•
•
•
•
6000 × 4000 (Duża)
• 4496 × 3000 (Średnia)
2992 × 2000 (Mała)
NEF (RAW): 12-bitowe lub 14-bitowe, skompresowane
JPEG: zgodny ze standardem JPEG-Baseline ze stopniem kompresji „fine” (około
1 : 4), „normal” (około 1 : 8) lub „basic” (około 1 : 16)
• NEF (RAW)+JPEG: pojedyncze zdjęcia zapisywane jednocześnie w formatach
NEF (RAW) i JPEG
Standardowe, Neutralne, Żywe, Monochromatyczne, Portret, Krajobraz; wybrane
ustawienia funkcji Picture Control można modyfikować; miejsce na
przechowywanie osobistych ustawień Picture Control
Karty pamięci SD (Secure Digital) i karty pamięci SDHC i SDXC zgodne z UHS-I
DCF (ang. Design Rule for Camera File System) 2.0, DPOF (ang. Digital Print Order
Format), Exif (ang. Exchangeable Image File Format for Digital Still Cameras) 2.3,
PictBridge
Wizjer z pentagonalnym układem luster z poziomu oka do lustrzanek
jednoobiektywowych
Około 95% w poziomie oraz 95% w pionie
Około 0,82 × (obiektyw 50 mm f/1,4 ustawiony na nieskończoność, –1,0 m–1)
18 mm (–1,0 m–1; od okularu wizjera)
–1,7–+1,0 m–1
Matówka typu B BriteView Clear Matte Mark VII
Szybkopowrotne
Samopowracająca, sterowana elektronicznie
Obiektyw
Zgodne obiektywy
Autofokus jest dostępny w połączeniu z obiektywami AF-S, AF-P i AF-I.
Autofokus jest niedostępny w połączeniu z innymi obiektywami typu G i D,
obiektywami AF (IX NIKKOR oraz obiektywy do aparatu F3AF nie są obsługiwane)
oraz obiektywami AI-P. Obiektywów bez procesora można używać w trybie M,
ale pomiar ekspozycji aparatu nie będzie działać.
Wskaźnika ustawienia ostrości można używać z obiektywami z otworem
względnym (maksymalnym otworem przysłony) o wartości f/5,6 lub większej.
Migawka
Typ
Sterowana elektronicznie szczelinowa o pionowym przebiegu w płaszczyźnie
ogniskowej
1/4000 – 30 s w krokach co 1/3 lub 1/2 EV; czas B; czas
Czas otwarcia migawki
Czas synchronizacji błysku X= 1/200 s; synchronizacja z czasem otwarcia migawki 1/200 s lub dłuższym
Spust migawki
Tryb wyzwalania migawki 8 (pojedyncze zdjęcie), ! (seryjne wolne), 9 (seryjne szybkie), J (cicha
migawka), E (samowyzwalacz), " (zdalne z opóźnieniem; ML-L3), #
(natychmiastowe zdalne wyzwolenie; ML-L3); obsługa fotografowania
z interwalometrem
Szybkość rejestrowania • !: do 3 kl./s
zdjęć
• 9: do 5 kl./s (JPEG i 12-bitowe NEF/RAW) lub 4 kl./s (14-bitowe NEF/RAW)
Uwaga: przy określaniu szybkości rejestracji zdjęć założono, że zastosowano
następujące ustawienia: ciągły AF, ręczna regulacja ekspozycji lub automatyka
ekspozycji z preselekcją czasu, czas otwarcia migawki 1/250 s lub krótszy i Spust
migawki wybrane dla ustawienia osobistego a1 (Priorytet w trybie AF-C), a inne
ustawienia mają wartości domyślne.
Samowyzwalacz
2 s, 5 s, 10 s, 20 s; 1–9 ekspozycji
Ekspozycja
Tryb pomiaru ekspozycji
Sposób pomiaru
ekspozycji
System pomiaru ekspozycji TTL korzystający z 2016-pikselowego czujnika RGB
• Pomiar matrycowy: matrycowy pomiar ekspozycji 3D Color Matrix II (obiektywy
typu G, E i D); matrycowy pomiar ekspozycji color matrix II (inne obiektywy
z procesorem)
• Pomiar centralnie ważony: 75% wagi przypada na koło o średnicy 8 mm w centrum
kadru
• Pomiar punktowy: pomiar w kole o średnicy 3,5 mm (około 2,5% kadru)
w centrum wybranego pola AF
Zakres (ISO 100, obiektyw • Pomiar matrycowy lub centralnie ważony: 0–20 EV
f/1,4; 20°C)
• Pomiar punktowy: 2–20 EV
Sprzężenie światłomierza Procesor
Tryb
Tryby automatyczne (i automatyka; j automatyka, błysk wyłączony); automatyka
programowa z fleksją programu (P); automatyka z preselekcją czasu otwarcia
migawki (S); automatyka z preselekcją przysłony (A); tryb manualny (M); programy
tematyczne (k portret; l krajobraz; p dziecko; m zdjęcia sportowe; n makro; o portret nocny;
r krajobraz nocny; s przyjęcie/wnętrza; t plaża/śnieg; u zachód słońca; v zmierzch/świt; w portret
zwierzaka; x blask świec; y kwiaty; z barwy jesieni; 0 żywność); tryby efektów specjalnych
(% noktowizor; g szkic kolorowy; ' efekt aparatu zabawkowego; ( efekt miniatury; 3 kolor selektywny;
1 sylwetka; 2 rozjaśnienie; 3 przyciemnienie; ) malowanie HDR)
Kompensacja ekspozycji Można ją regulować w zakresie od –5 do +5 EV w krokach co 1/3 lub 1/2 EV
w trybach P, S, A i M
Braketing
• Braketing ekspozycji: 3 zdjęcia w krokach co 1/3 lub 1/2 EV
• Braketing balansu bieli: 3 zdjęcia w krokach co 1
• Braketing aktywnej funkcji D-Lighting (ADL): 2 zdjęcia
Blokada ekspozycji
Blokada zmierzonej wartości światła przyciskiem A (L)
75
Ekspozycja
Czułość ISO (indeks
zalecanych ekspozycji)
Aktywna funkcja
D-Lighting
ISO 100–12 800 w krokach co 1/3 EV. Można również ustawić na około 0,3, 0,7 lub
1 EV (odpowiednik ISO 25 600) powyżej ISO 12 800; dostępny automatyczny
dobór ISO
Y Automatyczna, Z Bardzo wysoka, P Zwiększona, Q Normalna,
R Zmniejszona lub ! Wyłączona
Ostrość
Autofokus
Moduł czujnika autofokusa Nikon Multi-CAM 4800DX z wykrywaniem fazy TTL, 39
polami AF (w tym dziewięć czujników typu krzyżowego) i diodą wspomagającą
AF (zasięg około 0,5–3 m)
Zakres działania
Od –1 do +19 EV (ISO 100, 20°C)
Silnik ustawiania ostrości • Autofokus (AF): pojedynczy AF (AF-S); ciągły AF (AF-C); automatyczny wybór AF-S/
AF-C (AF-A); wyprzedzające śledzenie ostrości uruchamiane automatycznie
w zależności od stanu fotografowanego obiektu
• Ręczne ustawianie ostrości (MF): można korzystać ze wskaźnika ustawienia ostrości
Pole AF
Możliwość wyboru spośród 39 lub 11 pól AF
Tryb pola AF
Jednopolowy AF; AF z dynamicznym wyborem pola z 9, 21 lub 39 polami;
śledzenie 3D, automatyczny wybór pola AF
Blokada ostrości
Ostrość można zablokować, wciskając spust migawki do połowy (pojedynczy AF)
lub naciskając przycisk A (L)
Lampa błyskowa
Wbudowana lampa
błyskowa
i, k, p, n, o, s, w, g, ': automatyka lampy błyskowej z automatycznym
podnoszeniem lampy błyskowej
P, S, A, M, 0: ręczne podnoszenie lampy przyciskiem
Liczba przewodnia
Około 12, 13 w trybie manualnym lampy błyskowej (m, ISO 100, 20°C)
Sterowanie błyskiem
TTL: sterowanie błyskiem w trybie i-TTL z wykorzystaniem 2016-pikselowego
czujnika RGB dostępne z wbudowaną lampą błyskową i lampami SB-910, SB-900,
SB-800, SB-700, SB-600, SB-400 lub SB-300; zrównoważony błysk wypełniający i-TTL
dla cyfrowych lustrzanek jednoobiektywowych stosowany w połączeniu
z matrycowym i centralnie ważonym pomiarem ekspozycji, standardowy błysk
i-TTL dla cyfrowych lustrzanek jednoobiektywowych z pomiarem punktowym
Tryb lampy błyskowej
Automatyka, automatyka z redukcją efektu czerwonych oczu, automatyczna
synchronizacja z długimi czasami ekspozycji, automatyczna synchronizacja
z długimi czasami ekspozycji z redukcją efektu czerwonych oczu, błysk
wypełniający, redukcja efektu czerwonych oczu, synchronizacja z długimi
czasami ekspozycji, synchronizacja z długimi czasami ekspozycji z redukcją
efektu czerwonych oczu, synchronizacja na tylną kurtynkę migawki
z synchronizacją z długimi czasami ekspozycji, synchronizacja na tylną kurtynkę
migawki, wyłączona
Kompensacja błysku
Od –3 do +1 EV w krokach co 1/3 lub 1/2 EV
Wskaźnik gotowości
Włącza się, gdy wbudowana lub opcjonalna lampa błyskowa jest całkowicie
lampy
naładowana; miga po wyemitowaniu błysku z pełną mocą
Sanki mocujące
ISO 518 „gorąca stopka” z synchronizacją, stykami danych i blokadą
zabezpieczającą
Kreatywny system
Zaawansowany bezprzewodowy system oświetlenia obsługiwany z SB-910,
oświetlenia firmy Nikon SB-900, SB-800 lub SB-700 w roli lamp głównych lub SU-800 w roli sterownika
(CLS)
błysku; funkcja informowania o temperaturze barwowej błysku obsługiwana dla
wszystkich lamp błyskowych zgodnych z systemem CLS
Gniazdo synchronizacyjne Adapter z gniazdem synchronizacyjnym AS-15 (dostępny osobno)
Balans bieli
Balans bieli
76
Automatyczny, światło żarowe, światło jarzeniowe (7 rodzajów), światło
słoneczne, lampa błyskowa, pochmurno, cień, pomiar manualny; korekta
dostępna dla wszystkich opcji poza pomiarem manualnym.
Podgląd na żywo
Silnik ustawiania ostrości • Autofokus (AF): pojedynczy AF (AF-S); tryb ciągłego AF (AF-F)
• Ręczne ustawianie ostrości (MF)
Tryb pola AF
AF z priorytetem twarzy, szerokie pole AF, normalne pole AF, AF ze śledzeniem
obiektu
Autofokus
Autofokus z detekcją kontrastu w dowolnym punkcie kadru (aparat wybiera pole
AF automatycznie po wybraniu AF z priorytetem ostrości twarzy lub AF ze
śledzeniem obiektu)
Automatyczny dobór
Dostępny w trybach i oraz j
programu
Film
Pomiar ekspozycji
Sposób pomiaru
ekspozycji
Rozmiar klatki (piksele)
i liczba klatek na sekundę
Format plików
Kompresja wideo
Format nagrywania
dźwięku
Urządzenie nagrywające
dźwięk
Czułość ISO
Monitor
Monitor
Odtwarzanie
Odtwarzanie
Interfejs
USB
Wyjście wideo
Wyjście HDMI
Gniazdo akcesoriów
Wejście dźwięku
System pomiaru ekspozycji TTL korzystający z głównej matrycy
Matrycowy
• 1920 × 1080, 60p (progresywny)/50p/30p/25p/24p, ★ wysoka/normalna
• 1280 × 720, 60p/50p, ★ wysoka/normalna
• 640 × 424, 30p/25p, ★ wysoka/normalna
Liczby klatek na sekundę 30p (rzeczywista liczba klatek na sekundę to 29,97 kl./s)
oraz 60p (rzeczywista liczba klatek na sekundę to 59,94 kl./s) są dostępne, gdy
NTSC jest wybrane jako tryb wideo. 25p oraz 50p są dostępne, gdy wybrany jest
tryb wideo PAL. Rzeczywista liczba klatek, gdy wybrane jest 24p, wynosi
23,976 kl./s.
MOV
Zaawansowane kodowanie wideo H.264/MPEG-4
Liniowe PCM
Wbudowany lub zewnętrzny mikrofon stereofoniczny; możliwość regulacji
czułości
ISO 100–12 800; można ustawić na około 0,3, 0,7 lub 1 EV (odpowiednik
ISO 25 600) powyżej ISO 12 800
Ruchomy wyświetlacz TFT o przekątnej około 8,1 cm (3,2 cala) (3 : 2) z około 1037
tys. punktów (720 × 480 × 3 = 1 036 800 punktów), z kątem widzenia 170°,
z pokryciem kadru około 100% i regulacją jasności
Pełen ekran i miniatury (liczba 4, 12, 80 zdjęć lub kalendarz), odtwarzanie z funkcją
powiększenia w trybie odtwarzania, odtwarzanie filmów, pokaz slajdów
zawierający zdjęcia i/lub filmy, wyświetlanie histogramu, obszary prześwietlone,
automatyczny obrót zdjęć, ocena zdjęć i komentarz do zdjęcia (o długości do 36
znaków)
USB o wysokiej szybkości
NTSC, PAL
Złącze mini HDMI typu C
Bezprzewodowe piloty zdalnego sterowania: WR-1, WR-R10 (dostępne osobno)
Przewód zdalnego sterowania: MC-DC2 (dostępny osobno)
Odbiorniki GPS: GP-1/GP-1A (dostępne osobno)
Gniazdo stereo typu mini (3,5 mm średnicy); obsługuje opcjonalne mikrofony
stereofoniczne ME-1
77
Sieci bezprzewodowe
Standardy
IEEE 802.11b, IEEE 802.11g
Protokoły komunikacyjne • IEEE 802.11b: DSSS/CCK
• IEEE 802.11g: OFDM
Częstotliwość robocza
2412–2462 MHz (kanały 1–11)
Maksymalna moc
7,8 dBm (EIRP)
wyjściowa
Zasięg (linia widzenia)
Około 30 m (przy założeniu braku zakłóceń; zasięg może się nieznacznie różnić
w zależności od siły sygnału oraz obecności lub braku przeszkód)
Szybkość przesyłania
54 Mb/s
danych
Maksymalna logiczna szybkość przesyłania danych zgodnie ze standardem IEEE.
Rzeczywiste wartości mogą być inne.
Bezpieczeństwo
• Uwierzytelnianie: system otwarty, WPA2-PSK
• Szyfrowanie: AES
Konfiguracja sieci
Obsługuje WPS
bezprzewodowej
Protokoły dostępu
Infrastruktura
Dane pozycji
Częstotliwość odbiorcza
Dane geodezyjne
Obsługiwane języki
Obsługiwane języki
Źródło zasilania
Akumulator
Zasilacz sieciowy
1575,42 MHz (kod C/A)
WGS84
Angielski, arabski, bengalski, chiński (uproszczony i tradycyjny), czeski, duński,
fiński, francuski, grecki, hindi, hiszpański, indonezyjski, japoński, koreański,
niderlandzki, niemiecki, norweski, perski, polski, portugalski (Portugalia i Brazylia),
rosyjski, rumuński, szwedzki, tajski, tamilski, turecki, ukraiński, węgierski,
wietnamski, włoski
Jeden akumulator jonowo-litowy EN-EL14a
Zasilacz sieciowy EH-5b; wymaga złącza zasilania EP-5A (dostępne osobno)
Gniazdo mocowania statywu
Gniazdo mocowania
1/4 cala (ISO 1222)
statywu
Wymiary/ciężar
Wymiary (szer. × wys. ×
gł.)
Ciężar
Środowisko pracy
Temperatura
Wilgotność
Około 125 × 98 × 76 mm
Około 530 g z akumulatorem i kartą pamięci, ale bez pokrywki bagnetu korpusu;
około 480 g (sam korpus aparatu)
0°C–40°C
Maksymalnie 85% (bez skraplania pary wodnej)
• Jeśli nie podano inaczej, wszystkie pomiary zostały przeprowadzone zgodnie z normami i wytycznymi stowarzyszenia
Camera and Imaging Products Association (CIPA).
• Wszystkie dane dotyczą aparatu z całkowicie naładowanym akumulatorem.
• Firma Nikon zastrzega sobie prawo do zmiany wyglądu i danych technicznych sprzętu i oprogramowania opisanych
w tej instrukcji w dowolnym momencie i bez wcześniejszego powiadomienia. Firma Nikon nie ponosi
odpowiedzialności za szkody mogące wyniknąć z ewentualnych błędów i pomyłek zawartych w tej instrukcji.
78
❚❚ Ładowarka MH-24
Nominalne parametry
wejściowe
Nominalne parametry
wyjściowe
Obsługiwane akumulatory
Czas ładowania
Prąd zmienny 100–240 V, 50/60 Hz, maksymalnie 0,2 A
Prąd stały 8,4 V/0,9 A
Akumulator jonowo-litowy EN-EL14a firmy Nikon
Około 1 godzina i 50 minut w temperaturze otoczenia 25°C, gdy akumulator jest
całkowicie rozładowany
Zakres temperatury pracy 0°C–40°C
Wymiary (szer. × wys. × gł.) Około 70 × 26 × 97 mm bez adaptera wtyczki
Ciężar
Około 96 g bez adaptera wtyczki
Symbole na tym produkcie mają następujące znaczenie:
m Prąd zmienny, p Prąd stały, q Urządzenie klasy II (konstrukcja produktu jest podwójnie izolowana).
❚❚ Akumulator jonowo-litowy EN-EL14a
Typ
Pojemność nominalna
Zakres temperatury pracy
Wymiary (szer. × wys. × gł.)
Ciężar
Akumulator jonowo-litowy
7,2 V/1230 mAh
0°C–40°C
Około 38 × 53 × 14 mm
Około 49 g bez pokrywki styków
❚❚ Obiektywy AF-P DX NIKKOR 18–55 mm f/3,5–5,6G VR oraz AF-P DX NIKKOR 18–55 mm
f/3,5–5,6G
Typ
Ogniskowa
Otwór względny
Konstrukcja obiektywu
Kąt widzenia
Skala ogniskowych
Informacja o odległości
Zoom
Ustawianie ostrości
Redukcja drgań (tylko AF-P
DX NIKKOR 18–55 mm
f/3,5–5,6G VR)
Minimalna odległość
zdjęciowa
Listki przysłony
Przysłona
Zakres przysłony
Pomiar ekspozycji
Rozmiar filtra
Wymiary
Ciężar
Obiektyw AF-P DX typu G z wbudowanym procesorem i mocowaniem F
18–55 mm
f/3,5–5,6
12 soczewek w 9 grupach (2 soczewki asferyczne)
76° – 28° 50´
Stopniowana w milimetrach (18, 24, 35, 45, 55)
Przesyłana do aparatu
Ręczna regulacja przy użyciu niezależnego pierścienia zoomu
Autofokus sterowany przez silnik krokowy; oddzielny pierścień ustawiania
ostrości do ręcznego ustawiania ostrości
Przesunięcie obiektywu z użyciem liniowych silników dźwiękowych (ang. voice
coil motors – VCM)
0,25 m od płaszczyzny ogniskowej przy wszystkich pozycjach zoomu
7 (zaokrąglony otwór przysłony)
Całkowicie automatyczna
• Ogniskowa 18 mm: f/3,5–22
• Ogniskowa 55 mm: f/5,6–38
Minimalna wyświetlana wartość przysłony może różnić się w zależności od
rozmiaru kroku ekspozycji wybranego przy pomocy aparatu.
Pełna przysłona
55 mm (P = 0,75 mm)
Około 64,5 mm maksymalnej średnicy × 62,5 mm (odległość od kołnierza mocowania
obiektywu aparatu, kiedy obiektyw jest schowany)
• AF-P DX NIKKOR 18–55 mm f/3,5–5,6G VR: około 205 g
• AF-P DX NIKKOR 18–55 mm f/3,5–5,6G: około 195 g
79
❚❚ Obiektyw AF-S DX NIKKOR 18–140 mm f/3,5–5,6G ED VR
Typ
Ogniskowa
Otwór względny
Konstrukcja obiektywu
Kąt widzenia
Skala ogniskowych
Informacja o odległości
Zoom
Ustawianie ostrości
Redukcja drgań
Minimalna odległość
zdjęciowa
Listki przysłony
Przysłona
Zakres przysłony
Pomiar ekspozycji
Rozmiar filtra
Wymiary
Ciężar
80
Obiektyw AF-S DX typu G z wbudowanym procesorem i mocowaniem F
18–140 mm
f/3,5–5,6
17 soczewek w 12 grupach (w tym 1 soczewka ED i 1 soczewka asferyczna)
76°–11° 30´
Stopniowana w milimetrach (18, 24, 35, 50, 70, 140)
Przesyłana do aparatu
Ręczna regulacja przy użyciu niezależnego pierścienia zoomu
System wewnętrznego ustawiania ostrości firmy Nikon (ang. Nikon Internal
Focusing System – IF) z autofokusem sterowanym przez cichy silnik falowy (ang.
Silent Wave Motor) i oddzielnym pierścieniem ustawiania ostrości do ręcznego
ustawiania ostrości
Przesuwanie obiektywu z użyciem liniowych silników prądu stałego z ruchomą
cewką drgającą (ang. voice coil motors – VCM)
0,45 m od płaszczyzny ogniskowej przy wszystkich położeniach zoomu
7 (zaokrąglony otwór przysłony)
Całkowicie automatyczna
• Ogniskowa 18 mm: f/3,5–22
• Ogniskowa 140 mm: f/5,6–38
Minimalna wyświetlana wartość przysłony może różnić się w zależności od
rozmiaru kroku ekspozycji wybranego przy pomocy aparatu.
Pełna przysłona
67 mm (P = 0,75 mm)
Około 78 mm maksymalnej średnicy × 97 mm (odległość od kołnierza mocowania obiektywu
aparatu)
Około 490 g
❚❚ Obiektyw AF-S DX NIKKOR 18–55 mm f/3,5–5,6G VR II
Typ
Ogniskowa
Otwór względny
Konstrukcja obiektywu
Kąt widzenia
Skala ogniskowych
Informacja o odległości
Zoom
Ustawianie ostrości
Redukcja drgań
Minimalna odległość
zdjęciowa
Listki przysłony
Przysłona
Zakres przysłony
Pomiar ekspozycji
Rozmiar filtra
Wymiary
Ciężar
Obiektyw AF-S DX typu G z wbudowanym procesorem i mocowaniem F
18–55 mm
f/3,5–5,6
11 soczewek w 8 grupach (w tym 1 soczewka asferyczna)
76°–28° 50´
Stopniowana w milimetrach (18, 24, 35, 45, 55)
Przesyłana do aparatu
Ręczna regulacja przy użyciu niezależnego pierścienia zoomu
Autofokus sterowany przez cichy silnik falowy i oddzielny pierścień ustawiania
ostrości do ręcznej regulacja ostrości
Przesuwanie obiektywu z użyciem liniowych silników prądu stałego z ruchomą
cewką drgającą (ang. voice coil motors – VCM)
• AF: 0,28 m od płaszczyzny ogniskowej przy wszystkich położeniach zoomu
• MF: 0,25 m od płaszczyzny ogniskowej przy wszystkich położeniach zoomu
7 (zaokrąglony otwór przysłony)
Całkowicie automatyczna
• Ogniskowa 18 mm: f/3,5–22
• Ogniskowa 55 mm: f/5,6–38
Minimalna wyświetlana wartość przysłony może różnić się w zależności od
rozmiaru kroku ekspozycji wybranego przy pomocy aparatu.
Pełna przysłona
52 mm (P = 0,75 mm)
Około 66 mm średnicy × 59,5 mm (odległość od kołnierza mocowania obiektywu aparatu, kiedy
obiektyw jest schowany)
Około 195 g
Firma Nikon zastrzega sobie prawo do zmiany wyglądu i danych technicznych sprzętu i oprogramowania opisanych w tej
instrukcji w dowolnym momencie i bez wcześniejszego powiadomienia. Firma Nikon nie ponosi odpowiedzialności za
szkody mogące wyniknąć z ewentualnych błędów i pomyłek zawartych w tej instrukcji.
81
A AF-P DX NIKKOR 18–55 mm f/3,5–5,6G VR, AF-P DX NIKKOR 18–55 mm f/3,5–5,6G
Obiektywy AF-P DX NIKKOR 18–55 mm f/3,5–5,6G VR i AF-P DX NIKKOR 18–55 mm f/3,5–5,6G
są wyposażone w wysuwane tubusy.
Znacznik skali ogniskowych
Znacznik pozycji mocowania obiektywu
(0 11)
Skala ogniskowych
Styki procesora
Tylna pokrywka obiektywu
Przycisk chowania/wysuwania
obiektywu (0 12)
Pokrywka obiektywu
Pierścień ustawiania ostrości
Pierścień zoomu (0 18)
A
AF-S DX NIKKOR 18–140 mm f/3,5–5,6G ED VR
W tej instrukcji przykładowym obiektywem jest najczęściej AF-S DX NIKKOR 18–140 mm f/3,5–5,6G ED VR.
Znacznik skali ogniskowych
Znacznik pozycji mocowania obiektywu
(0 11)
Styki procesora
Skala ogniskowych
Pokrywka obiektywu
Tylna pokrywka obiektywu
Pierścień zoomu (0 18)
Przełącznik trybu A-M (0 16)
Przełącznik redukcji drgań (ON/OFF)
Pierścień ustawiania ostrości
82
A
AF-S DX NIKKOR 18–55 mm f/3,5–5,6G VR II
Obiektyw AF-S DX NIKKOR 18–55 mm f/3,5–5,6G VR II jest wyposażony w funkcję chowania/wysuwania.
Znacznik skali ogniskowych
Znacznik pozycji mocowania obiektywu (0 11)
Skala ogniskowych
Przycisk chowania/wysuwania
obiektywu (0 12)
Styki procesora
Tylna pokrywka obiektywu
Pokrywka obiektywu
Pierścień ustawiania ostrości
Przełącznik trybu A-M (0 16)
Przełącznik redukcji drgań (ON/OFF)
Pierścień zoomu (0 18)
83
A
Informacje dotyczące znaków towarowych
IOS to znak towarowy lub zastrzeżony znak towarowy firmy Cisco Systems Inc. w USA i/lub innych
krajach, który jest wykorzystywany na licencji. Mac OS i OS X to zarejestrowane znaki towarowe firmy
Apple Inc. w USA i/lub innych krajach. Microsoft, Windows i Windows Vista to zarejestrowane znaki
towarowe lub znaki towarowe firmy Microsoft w USA i/lub innych krajach. Logo PictBridge to znak
towarowy. Logo SD, SDHC oraz SDXC to znaki towarowe firmy SD-3C, LLC. HDMI, logo HDMI oraz
High-Definition Multimedia Interface to znaki towarowe lub zarejestrowane znaki towarowe HDMI
Licensing LLC.
Wi-Fi oraz logo Wi-Fi to znaki towarowe lub zarejestrowane znaki towarowe organizacji Wi-Fi Alliance.
Wszelkie pozostałe nazwy handlowe użyte w tej instrukcji lub innej dokumentacji dostarczonej wraz
z produktem Nikon są znakami towarowymi bądź zarejestrowanymi znakami towarowymi ich
właścicieli.
A
Oznakowanie zgodności
Normy, których wymogi spełnia aparat, można wyświetlić, korzystając z opcji Oznakowanie zgodności
w menu ustawień (0 55).
A
Licencja FreeType (FreeType2)
Części tego oprogramowania są objęte prawami autorskimi © 2013 The FreeType Project
(http://www.freetype.org). Wszelkie prawa zastrzeżone.
A
Licencja MIT (HarfBuzz)
Części tego oprogramowania są objęte prawami autorskimi © 2013 The HarfBuzz Project
(http://www.freedesktop.org/wiki/Software/HarfBuzz). Wszelkie prawa zastrzeżone.
84
Z
A
Czas działania akumulatora
Długość materiału filmowego oraz liczba zdjęć, jakie można zapisać przy użyciu całkowicie
naładowanych akumulatorów, zależą od stanu akumulatora, temperatury, odstępów czasu między
zdjęciami, a także czasu wyświetlania menu. Poniżej przedstawione są przykładowe dane dla
akumulatorów EN-EL14a (1230 mAh).
• Zdjęcia, tryb zdjęć pojedynczych (standard CIPA 1): około 600 zdjęć
• Zdjęcia, tryb zdjęć seryjnych (standard Nikon 2): około 2000 zdjęć
• Filmy: około 50 minut o jakości 1080/60p i 1080/50p 3
1 Mierzone w temperaturze 23°C (±2°C) z obiektywem AF-S DX NIKKOR 18–55 mm f/3,5–5,6G VR II
w następujących warunkach testowych: obiektyw przełączany z nieskończoności do minimalnej
odległości zdjęciowej i jedno zdjęcie robione z ustawieniami domyślnymi co 30 s; po zrobieniu
zdjęcia monitor włączony na 4 s; osoba przeprowadzająca test czeka, aż czas czuwania upłynie po
wyłączeniu monitora; lampa błyskowa emituje błysk z pełną mocą co drugie zdjęcie. Bez
korzystania z podglądu na żywo.
2 Mierzone w temperaturze 20°C z obiektywem AF-S DX NIKKOR 18–55 mm f/3,5–5,6G VR II
w następujących warunkach testowych: redukcja drgań wyłączona, tryb seryjnego szybkiego
wyzwalania migawki, tryb ustawiania ostrości ustawiony na AF-C, jakość zdjęcia ustawiona na JPEG
basic, wielkość zdjęcia ustawiona na M (średnia), balans bieli ustawiony na v, czułość ISO
ustawiona na ISO 100, czas otwarcia migawki 1/250, ostrość przełączana cyklicznie
z nieskończoności do minimalnej odległości trzy razy po tym, jak spust migawki pozostawał
wciśnięty do połowy przez 3 s; następnie sześć zdjęć zrobionych po kolei i monitor włączony na
4 s, a następnie wyłączony; cykl powtarzany po upływie czasu czuwania.
3 Zmierzone w temperaturze 23°C (±2°C) z wartościami domyślnymi ustawień aparatu
i obiektywem AF-S DX NIKKOR 18–55 mm f/3,5–5,6G VR II w warunkach określonych przez
stowarzyszenie Camera and Imaging Products Association (CIPA). Pojedyncze filmy mogą mieć
długość do 20 minut i rozmiar do 4 GB. Nagrywanie może zakończyć się przed osiągnięciem tych
limitów, jeśli temperatura aparatu wzrośnie.
Czas działania akumulatora mogą ograniczyć następujące czynniki:
• Korzystanie z monitora
• Przytrzymywanie spustu migawki naciśniętego do połowy
• Powtarzane operacje autofokusa
• Robienie zdjęć w formacie NEF (RAW)
• Długie czasy otwarcia migawki
• Korzystanie z wbudowanej funkcji sieci bezprzewodowej, funkcji danych pozycji lub korzystanie
z opcjonalnego urządzenia do określania danych pozycji
• Używanie karty Eye-Fi
• Używanie redukcji drgań (VR) w przypadku obiektywów VR
• Wielokrotne wydłużanie i skracanie ogniskowej obiektywem AF-P.
Aby zapewnić jak najlepsze działanie akumulatorów Nikon EN-EL14a:
• Utrzymuj styki akumulatora w czystości. Zanieczyszczone styki mogą pogorszyć parametry pracy
akumulatora.
• Używaj akumulatora bezpośrednio po naładowaniu. Nieużywane akumulatory rozładowują się
samoczynnie.
85
86
87
Warunki gwarancji - Gwarancja na usługi
serwisowe firmy Nikon świadczone
w Europie
Szanowni Państwo,
Dziękujemy za zakup produktu firmy Nikon. W przypadku gdyby produkt ten wymagał usług
gwarancyjnych, należy skontaktować się ze sprzedawcą, u którego został zakupiony, lub
z autoryzowanym serwisem znajdującym się na terenie sprzedaży firmy Nikon Europe B.V.
(np. Europa/Rosja/inne). Szczegółowe informacje podane są na stronie:
http://www.europe-nikon.com/support
Przed skontaktowaniem się ze sprzedawcą lub autoryzowanym punktem serwisowym
zalecamy dokładne zapoznanie się z instrukcjami obsługi w celu uniknięcia zbędnych
niedogodności.
Gwarancja na zakupiony sprzęt firmy Nikon obejmuje wszelkie wady produkcyjne i jest ważna
przez jeden rok od daty zakupu. Jeśli w ciągu tego okresu produkt okaże się wadliwy wskutek
zastosowania niewłaściwych materiałów lub nienależytego wykonania, autoryzowany serwis
na terenie sprzedaży firmy Nikon Europe B.V. dokona naprawy produktu na warunkach
opisanych poniżej, nie pobierając opłat za części ani za robociznę. Firma Nikon zastrzega sobie
prawo do wymiany lub naprawy produktu (według własnego uznania).
1. Aby skorzystać z usług gwarancyjnych świadczonych w ramach niniejszej gwarancji muszą
Państwo przedłożyć razem z produktem wypełnioną kartę gwarancyjną oraz oryginał
faktury lub paragonu, w których uwzględnione będą takie informacje, jak data zakupu, typ
produktu oraz nazwa sprzedawcy. Firma Nikon zastrzega sobie prawo do odmowy
świadczenia nieodpłatnych usług gwarancyjnych w przypadku nieotrzymania
dokumentów wymienionych powyżej lub gdy zawarte w nich informacje okażą się
niekompletne lub nieczytelne.
2. Niniejsza gwarancja nie obejmuje:
• niezbędnych czynności konserwacyjnych lub wymiany części na skutek zwykłego
zużycia;
• modyfikacji związanych z uaktualnieniem produktu wykraczającymi poza jego
zwykłe przeznaczenie opisane w instrukcjach obsługi, wykonanych bez uprzedniej
pisemnej zgody firmy Nikon;
• kosztów oraz ryzyka dotyczącego transportu bezpośrednio lub pośrednio
związanego z gwarancją dotyczącą produktów;
• wszelkich uszkodzeń powstałych wskutek modyfikacji dokonanych w produkcie bez
uprzedniej pisemnej zgody firmy Nikon, mających na celu dostosowanie produktu do
standardów technicznych obowiązujących w krajach innych niż te, dla których
produkt został oryginalnie opracowany i wyprodukowany.
88
3. Gwarancja nie ma zastosowania w przypadku:
• uszkodzeń spowodowanych niewłaściwym używaniem produktu, w tym
w szczególności wynikających z używania produktu niezgodnie z jego
przeznaczeniem lub niestosowania się do instrukcji dotyczącej korzystania
z produktu i jego konserwacji, bądź związanych z instalacją lub używaniem produktu
niezgodnie z normami dotyczącymi bezpieczeństwa obowiązującymi w kraju
użytkowania;
• uszkodzeń powstałych w wyniku wypadków lub zdarzeń losowych, w tym
w szczególności szkód spowodowanych przez wyładowania atmosferyczne, wodę,
ogień, niewłaściwe używanie lub zaniedbanie;
• zmiany, zniszczenia lub usunięcia nazwy modelu lub numeru seryjnego produktu;
• uszkodzeń powstałych w wyniku napraw lub modyfikacji wykonanych przez
nieautoryzowane punkty serwisowe lub osoby;
• uszkodzeń systemu, do którego produkt został włączony lub z którym jest używany.
4. Niniejsza gwarancja na usługi serwisowe nie wpływa na prawa konsumenta, jakie
przysługują Państwu na mocy obowiązującego prawa krajowego, ani na Państwa prawo do
dochodzenia roszczeń od sprzedawcy wynikające z zawartej umowy sprzedaży.
Uwaga: Spis wszystkich autoryzowanych serwisów firmy Nikon można znaleźć online pod
adresem (URL = http://www.europe-nikon.com/service/ ).
89
Wszelkie powielanie niniejszej instrukcji, w całości lub w części (poza krótkimi cytatami
w recenzjach lub omówieniach), jest zabronione, jeżeli nie uzyskano pisemnego
zezwolenia firmy NIKON CORPORATION.
APARAT CYFROWY
Instrukcja obsługi
Pomoc techniczna Nikon
Aby zarejestrować aparat i uzyskać najnowsze informacje o produkcie, wejdź na poniższą
stronę. Znajdują się tam odpowiedzi na często zadawane pytania i dane do kontaktu
w przypadku konieczności pomocy technicznej.
http://www.europe-nikon.com/support
AMA15843
Wydrukowano w Europie
SB8K04(1K)
6MB2211K-04
Pl
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising