Nikon | COOLPIX B500 | Nikon COOLPIX B500 Dokumentacja aparatu (pełna instrukcja)

Nikon COOLPIX B500 Dokumentacja aparatu (pełna instrukcja)
APARAT CYFROWY
Dokumentacja aparatu
• Przeczytaj dokładnie niniejszą instrukcję przed
rozpoczęciem korzystania z aparatu.
• Aby zapewnić poprawne użytkowanie aparatu,
koniecznie przeczytaj „Zasady bezpieczeństwa” (str. vi).
• Po przeczytaniu instrukcji przechowuj ją w łatwo dostępnym
miejscu, aby móc z niej skorzystać w przyszłości.
Szybkie szukanie tematu
Można wrócić do tej strony, stukając lub klikając ikonę
strony.
w prawym dolnym rogu każdej
Główne tematy
Wprowadzenie ................................................................................................................................. iii
Spis treści............................................................................................................................................. x
Elementy aparatu ............................................................................................................................. 1
Rozpoczęcie pracy............................................................................................................................ 9
Podstawowe czynności związane z fotografowaniem i odtwarzaniem.....................16
Nawiązywanie połączenia z urządzeniem inteligentnym (SnapBridge) ....................23
Funkcje związane z fotografowaniem ....................................................................................32
Funkcje związane z odtwarzaniem ..........................................................................................68
Filmy....................................................................................................................................................80
Podłączanie aparatu do telewizora, drukarki lub komputera ........................................91
Korzystanie z menu..................................................................................................................... 102
Informacje techniczne ............................................................................................................... 148
Wspólne tematy
Zasady
bezpieczeństwa
Nawiązywanie
połączenia z
urządzeniem
inteligentnym
Wybór trybu
fotografowania
Korzystanie z
zoomu
Zdjęcia seryjne
Edytowanie zdjęć
Rozwiązywanie
problemów
Indeks
ii
Wprowadzenie
Do przeczytania w pierwszej kolejności
Dziękujemy za zakup aparatu cyfrowego Nikon COOLPIX B500.
Symbole i konwencje używane w niniejszej instrukcji
• Stuknij lub kliknij przycisk
w prawym dolnym rogu każdej strony, aby wyświetlić
„Szybkie szukanie tematu” (Aii).
• Symbole
Symbol
Opis
B
Ostrzeżenia i informacje, z którymi należy się zapoznać przed rozpoczęciem
użytkowania aparatu.
C
Uwagi i informacje, z którymi należy się zapoznać przed rozpoczęciem
użytkowania aparatu.
A
Inne strony z odpowiednimi informacjami.
• Karty pamięci SD, SDHC i SDXC są w tej instrukcji określane zbiorczo jako „karty pamięci”.
• Smartfony i tablety są w określane jako „urządzenia inteligentne”.
• Ustawienia fabryczne skonfigurowane w nowym aparacie są określane mianem
„ustawień domyślnych”.
• Elementy menu wyświetlane na ekranie aparatu oraz przyciski i komunikaty wyświetlane
na ekranie komputera oznaczono pogrubioną czcionką.
• W niniejszej instrukcji z niektórych zrzutów ekranu aparatu usunięto zdjęcie w celu
zapewnienia większej czytelności wskaźników ekranu.
iii
Wprowadzenie
Do przeczytania w pierwszej kolejności
Informacje i zalecenia
Program Life-Long Learning
Chcąc zapewnić klientom stałą pomoc techniczną i wiedzę na temat swoich produktów, firma
Nikon w ramach programu Nikon „Life-Long Learning” udostępnia najnowsze informacje w
następujących witrynach internetowych:
• USA: http://www.nikonusa.com/
• Europa: http://www.europe-nikon.com/support/
• Azja, Oceania, Bliski Wschód i Afryka: http://www.nikon-asia.com/
W tych witrynach można znaleźć aktualne informacje o produktach, wskazówki, odpowiedzi na
najczęściej zadawane pytania oraz ogólne informacje na temat fotografii cyfrowej i obróbki zdjęć.
Dodatkowe informacje można uzyskać od lokalnego przedstawiciela firmy Nikon. Dane kontaktowe
można znaleźć, odwiedzając poniższą witrynę:
http://imaging.nikon.com/
Używaj tylko markowych akcesoriów elektronicznych firmy Nikon
Aparaty cyfrowe Nikon COOLPIX są projektowane zgodnie z najwyższymi standardami i zawierają
złożone układy elektroniczne. Tylko akcesoria elektroniczne marki Nikon (w tym ładowarki, baterie
lub akumulatory i zasilacze sieciowe) certyfikowane przez firmę Nikon jako przeznaczone specjalnie
do użytku z tym aparatem cyfrowym Nikon są skonstruowane i przetestowane pod kątem
zgodności z wymaganiami dotyczącymi eksploatacji i bezpieczeństwa stosowanych układów
elektronicznych.
KORZYSTANIE Z AKCESORIÓW ELEKTRONICZNYCH INNYCH NIŻ NIKON MOŻE SPOWODOWAĆ
USZKODZENIE APARATU I BYĆ PRZYCZYNĄ UNIEWAŻNIENIA GWARANCJI UDZIELONEJ PRZEZ
FIRMĘ NIKON.
Aby uzyskać więcej informacji o markowych akcesoriach firmy Nikon, należy skontaktować się z
lokalnym przedstawicielem handlowym firmy Nikon.
Przed robieniem ważnych zdjęć
Przed przystąpieniem do fotografowania ważnych okazji (np. ślubów lub własnych wypraw) należy
zrobić zdjęcie próbne, aby mieć pewność, że aparat działa normalnie. Firma Nikon nie ponosi
odpowiedzialności za straty ani utratę zysków spowodowane niewłaściwym działaniem aparatu.
iv
Wprowadzenie
Do przeczytania w pierwszej kolejności
Informacje na temat instrukcji obsługi
• Żadna część instrukcji dołączonych do tego produktu nie może być powielana, przesyłana,
przekształcana, przechowywana w systemie służącym do pozyskiwania informacji ani
tłumaczona na jakikolwiek język niezależnie od formy i sposobu bez uprzedniej pisemnej zgody
firmy Nikon.
• Przedstawione w instrukcji ilustracje oraz zrzuty ekranów mogą wyglądać inaczej niż w
zakupionym produkcie.
• Firma Nikon zastrzega sobie prawo do zmiany danych technicznych sprzętu i oprogramowania
opisanego w instrukcjach w dowolnym momencie i bez wcześniejszego powiadomienia.
• Firma Nikon nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody spowodowane użytkowaniem
aparatu.
• Dołożono wszelkich starań, aby informacje zawarte w instrukcji były ścisłe i pełne, jednak w
przypadku zauważenia jakichkolwiek błędów lub pominięć będziemy wdzięczni za
poinformowanie o nich lokalnego przedstawiciela firmy Nikon (adres podany osobno).
Przestrzegaj treści informacji o prawach autorskich
Zgodnie z prawem ochrony własności intelektualnej, wykonanych aparatem zdjęć ani nagrań prac
chronionych prawem autorskim nie wolno wykorzystywać bez zgody właściciela praw autorskich.
Użytek osobisty stanowi wyjątek, ale zwróć uwagę, że nawet użytek osobisty może być ograniczony
w przypadku zdjęć lub nagrań wystaw lub występów na żywo.
Pozbywanie się urządzeń służących do przechowywania danych
Należy pamiętać, że usunięcie obrazów lub sformatowanie pamięci urządzeń służących do
przechowywania danych, takich jak karty pamięci lub wbudowana pamięć aparatu, nie powoduje
całkowitego usunięcia oryginalnych danych zdjęć. Podczas pozbywania się urządzeń do
przechowywania danych należy pamiętać, że usunięte pliki można z nich odzyskać za pomocą
dostępnego na rynku oprogramowania, co może skutkować niewłaściwym wykorzystaniem
osobistych danych i prywatnych zdjęć przez osoby postronne. Odpowiedzialność za zapewnienie
bezpieczeństwa i prywatności tych danych spoczywa na użytkowniku.
Przed utylizacją urządzenia pamięci masowej lub jego przekazaniem innej osobie należy
zresetować wszystkie ustawienia aparatu za pomocą opcji Resetuj wszystko w menu ustawień
(A103). Po zresetowaniu ustawień należy skasować wszystkie dane z urządzenia za pomocą
dostępnego w sprzedaży oprogramowania do kasowania danych lub sformatować urządzenie za
pomocą opcji Formatuj pamięć lub Formatuj kartę w menu ustawień (A103), a następnie w
całości je zapełnić zdjęciami niezawierającymi prywatnych danych (np. zdjęciami nieba).
Podczas fizycznego niszczenia kart pamięci należy zachować ostrożność, aby uniknąć obrażeń ciała
lub zniszczenia mienia.
Oznakowanie zgodności
Aby wyświetlić oznakowanie zgodności ze standardami spełnianymi przez aparat, wykonaj
poniższe czynności.
Naciśnij przycisk d M ikona menu z M Oznakowanie zgodności M przycisk k
v
Wprowadzenie
Do przeczytania w pierwszej kolejności
Zasady bezpieczeństwa
Aby zapobiec uszkodzeniu mienia lub obrażeniom ciała użytkownika lub innych osób, przed
rozpoczęciem korzystania z tego produktu przeczytaj „Zasady bezpieczeństwa” w całości.
Przechowuj te instrukcje dotyczące bezpieczeństwa w miejscu dostępnym dla wszystkich
osób korzystających z tego produktu.
NIEBEZPIECZEŃSTWO
nieprzestrzeganie środków
ostrożności oznaczonych tą ikoną
niesie wysokie ryzyko śmierci lub
poważnych obrażeń ciała.
OSTRZEŻENIE
nieprzestrzeganie środków
ostrożności oznaczonych tą ikoną
może prowadzić do śmierci lub
poważnych obrażeń ciała.
PRZESTROGA
nieprzestrzeganie środków
ostrożności oznaczonych tą ikoną
może prowadzić do obrażeń ciała
lub uszkodzenia mienia.
OSTRZEŻENIE
• Nie używać podczas chodzenia lub obsługiwania urządzeń mechanicznych.
Nieprzestrzeganie tego środka ostrożności może prowadzić do wypadków lub obrażeń
ciała z innego powodu.
• Nie demontować ani nie modyfikować tego produktu. Nie dotykać wewnętrznych
części odsłoniętych w wyniku upadku lub innego wypadku. Nieprzestrzeganie tych
środków ostrożności może prowadzić do porażenia prądem lub innych obrażeń ciała.
• W razie zauważenia nietypowych objawów, jak wydostawanie się dymu z produktu, nagrzanie
produktu lub nietypowe zapachy, niezwłocznie odłączyć akumulatory/baterie lub inne źródło
zasilania. Dalsze użytkowanie może prowadzić do pożaru, poparzeń lub innych obrażeń ciała.
• Chronić przed wodą i wilgocią. Nie dotykać mokrymi rękami. Nie dotykać wtyczki
mokrymi rękami. Nieprzestrzeganie tych środków ostrożności może prowadzić do
pożaru lub porażenia prądem.
• Nie narażać skóry na przedłużoną styczność z tym produktem, gdy jest on włączony lub
podłączony do zasilania. Nieprzestrzeganie tego środka ostrożności może prowadzić do
słabych oparzeń.
• Nie używać tego produktu w miejscach występowania łatwopalnych pyłów lub gazów,
takich jak propan, opary benzyny lub aerozole. Nieprzestrzeganie tego środka
ostrożności może prowadzić do wybuchu lub pożaru.
• Nie kierować lampy błyskowej na operatora pojazdu mechanicznego. Nieprzestrzeganie
tego środka ostrożności może prowadzić do wypadków.
vi
Wprowadzenie
Zasady bezpieczeństwa
• Przechowywać ten produkt w miejscu niedostępnym dla dzieci. Nieprzestrzeganie tego
środka ostrożności może prowadzić do obrażeń ciała lub wadliwego działania produktu.
Dodatkowo należy pamiętać, że małe części mogą być przyczyną zadławienia. W razie
połknięcia jakiejkolwiek części tego produktu przez dziecko, niezwłocznie uzyskać
pomoc lekarską.
• Nie oplatać, nie owijać ani nie okręcać pasków wokół szyi. Nieprzestrzeganie tego środka
ostrożności może prowadzić do wypadków.
• Nie używać akumulatorów, ładowarek lub zasilaczy sieciowych, które nie są specjalnie
przeznaczone do użytku z tym produktem. Podczas korzystania z akumulatorów,
ładowarek i zasilaczy sieciowych przeznaczonych do użytku z tym produktem nie wolno:
- Uszkadzać, modyfikować, ciągnąć silnie lub zginać przewodów albo kabli, umieszczać
na nich ciężkich przedmiotów ani narażać ich na działanie gorąca lub płomieni.
- Używać konwerterów podróżnych lub zasilaczy przeznaczonych do zmiany poziomu
napięcia ani w połączeniu z przemiennikami prądu stałego na prąd zmienny.
Nieprzestrzeganie tych środków ostrożności może prowadzić do pożaru lub porażenia
prądem.
• Nie wolno trzymać wtyczki w trakcie używania zasilacza sieciowego podczas burzy.
Nieprzestrzeganie tego środka ostrożności może prowadzić do porażenia prądem.
• Nie dotykać gołymi rękami miejsc narażonych na działanie skrajnie wysokich lub niskich
temperatur. Nieprzestrzeganie tego środka ostrożności może prowadzić do poparzeń
lub odmrożeń.
PRZESTROGA
• Wyłączać ten produkt, gdy jego użytkowanie jest zabronione. Wyłączać funkcje
bezprzewodowe, gdy korzystanie z urządzeń bezprzewodowych jest zabronione.
Sygnały o częstotliwości radiowej emitowane przez ten produkt mogą zakłócać
działanie wyposażenia na pokładzie samolotu lub w szpitalach albo innych placówkach
opieki zdrowotnej.
• Wyjąć akumulatory/baterie i odłączyć zasilacz sieciowy, jeśli ten produkt nie będzie
używany przez długi okres. Nieprzestrzeganie tego środka ostrożności może prowadzić
do pożaru lub wadliwego działania produktu.
• Nie dotykać ruchomych części obiektywu ani innych ruchomych części.
Nieprzestrzeganie tego środka ostrożności może prowadzić do obrażeń ciała.
• Nie wyzwalać błysku lampy błyskowej, gdy lampa styka się albo jest w bezpośredniej
bliskości ze skórą lub jakimś przedmiotem. Nieprzestrzeganie tego środka ostrożności
może prowadzić do poparzeń lub pożaru.
• Nie pozostawiać produktu w miejscu, gdzie będzie on narażony na wpływ skrajnie
wysokiej temperatury przez długi okres, np. w zamkniętym samochodzie lub w miejscu
bezpośrednio nasłonecznionym. Nieprzestrzeganie tego środka ostrożności może
prowadzić do pożaru lub wadliwego działania produktu.
vii
Wprowadzenie
Zasady bezpieczeństwa
NIEBEZPIECZEŃSTWO związane z akumulatorami
• Nie obchodzić się niewłaściwie z akumulatorami/bateriami. Nieprzestrzeganie
następujących środków ostrożności może prowadzić do wycieku płynu z
akumulatorów/baterii albo ich przegrzania, pęknięcia lub zapłonu:
- Nie podejmować prób ładowania baterii.
- Nie narażać akumulatorów/baterii na działanie płomieni lub nadmiernego gorąca.
- Nie demontować.
- Nie zwierać styków, dotykając nimi naszyjników, spinek do włosów lub innych
metalowych przedmiotów.
- Nie narażać akumulatorów/baterii ani produktów, do których są włożone, na silne
wstrząsy i uderzenia.
• Każdy komplet czterech akumulatorów EN-MH2 należy ładować równocześnie.
Nieprzestrzeganie tego środka ostrożności może prowadzić do wycieku płynu z
akumulatorów albo ich przegrzania, pęknięcia lub zapłonu.
• Jeśli płyn z akumulatora/baterii dostanie się do oczu, przepłukać oczy dużą ilością czystej
wody i niezwłocznie uzyskać pomoc lekarską. Opóźnienie interwencji może prowadzić
do uszkodzenia oczu.
OSTRZEŻENIE dotyczące akumulatorów
• Nie usuwać ani nie uszkadzać obudowy akumulatora/baterii. Nigdy nie używać
akumulatorów/baterii z uszkodzoną obudową. Nieprzestrzeganie tego środka
ostrożności może prowadzić do wycieku płynu z akumulatorów/baterii albo ich
przegrzania, pęknięcia lub zapłonu.
• Przechowywać akumulatory/baterie w miejscu niedostępnym dla dzieci. W razie
połknięcia akumulatora/baterii przez dziecko, niezwłocznie uzyskać pomoc lekarską.
• Nie należy zanurzać urządzenia w wodzie ani wystawiać go na deszcz. Nieprzestrzeganie
tego środka ostrożności może prowadzić do pożaru lub wadliwego działania produktu.
Niezwłocznie wysuszyć produkt ręcznikiem lub podobnym przedmiotem, jeśli się
zamoczy.
• Niezwłocznie zaprzestać użytkowania w przypadku zauważenia jakichkolwiek zmian w
akumulatorach/bateriach, takich jak odbarwienie lub odkształcenie. Przestać ładować
akumulatory EN-MH2, jeśli nie ładują się w wyznaczonym czasie. Nieprzestrzeganie tego
środka ostrożności może prowadzić do wycieku płynu z akumulatorów/baterii albo ich
przegrzania, pęknięcia lub zapłonu.
• Wkładać akumulatory/baterie w poprawnej pozycji. Nie mieszać starych i nowych
akumulatorów/baterii lub akumulatorów/baterii różnego typu. Nieprzestrzeganie tego
środka ostrożności może prowadzić do wycieku płynu z akumulatorów/baterii albo ich
przegrzania, pęknięcia lub zapłonu.
• Przed oddaniem do utylizacji zaizolować styki akumulatora/baterii taśmą. Zetknięcie się
metalowych przedmiotów ze stykami może spowodować przegrzanie, pęknięcie lub
pożar. Przekazywać akumulatory/baterie do recyklingu lub utylizacji zgodnie z lokalnymi
przepisami.
viii
Wprowadzenie
Zasady bezpieczeństwa
• Jeśli płyn z akumulatora/baterii zetknie się ze skórą lub odzieżą osoby, niezwłocznie
przepłukać miejsce styczności dużą ilością czystej wody. Nieprzestrzeganie tego środka
ostrożności może prowadzić do podrażnienia skóry.
ix
Wprowadzenie
Zasady bezpieczeństwa
Spis treści
Szybkie szukanie tematu .............................................................................................................. ii
Główne tematy.............................................................................................................................................................................. ii
Wspólne tematy ........................................................................................................................................................................... ii
Wprowadzenie ................................................................................................................................ iii
Do przeczytania w pierwszej kolejności ..................................................................................................... iii
Symbole i konwencje używane w niniejszej instrukcji........................................................................................ iii
Informacje i zalecenia.............................................................................................................................................................. iv
Zasady bezpieczeństwa.................................................................................................................................... vi
Elementy aparatu ............................................................................................................................ 1
Korpus aparatu...................................................................................................................................................... 2
Monitor .................................................................................................................................................................... 4
Przełączanie informacji wyświetlanych na ekranie (przycisk s)............................................................ 4
Fotografowanie............................................................................................................................................................................ 5
Odtwarzanie................................................................................................................................................................................... 7
Rozpoczęcie pracy........................................................................................................................... 9
Mocowanie paska aparatu i pokrywki obiektywu................................................................................. 10
Wkładanie baterii/akumulatorów i karty pamięci................................................................................. 11
Odpowiednie baterie/akumulatory............................................................................................................................... 11
Wyjmowanie baterii/akumulatorów lub karty pamięci .................................................................................... 12
Karty pamięci i pamięć wewnętrzna............................................................................................................................. 12
Zmiana kąta ustawienia monitora .............................................................................................................. 13
Konfiguracja aparatu ....................................................................................................................................... 14
Podstawowe czynności związane z fotografowaniem i odtwarzaniem.................... 16
Fotografowanie ................................................................................................................................................. 17
Używanie lampy błyskowej ................................................................................................................................................ 19
Nagrywanie filmów.................................................................................................................................................................. 19
Odtwarzanie zdjęć ............................................................................................................................................ 20
Usuwanie zdjęć.................................................................................................................................................. 21
Ekran wyboru zdjęć do usunięcia................................................................................................................................... 22
x
Spis treści
Nawiązywanie połączenia z urządzeniem inteligentnym (SnapBridge) ................... 23
Instalowanie aplikacji SnapBridge .............................................................................................................. 24
Połączenie aparatu z urządzeniem inteligentnym ............................................................................... 25
Włączanie i wyłączanie połączenia bezprzewodowego .................................................................................. 28
Wysyłanie zdjęć i zdalne fotografowanie................................................................................................. 29
Wysyłanie zdjęć.......................................................................................................................................................................... 29
Zdalne fotografowanie.......................................................................................................................................................... 30
Jeśli w systemie iOS pojawia się okno dialogowe połączeń Wi-Fi............................................................. 30
Jeśli nie można wysyłać zdjęć........................................................................................................................................... 31
Funkcje związane z fotografowaniem ................................................................................... 32
Wybór trybu fotografowania ........................................................................................................................ 33
Tryb A (automatyczny) ................................................................................................................................ 34
Używanie suwaka ustawień................................................................................................................................................ 34
Program tematyczny (fotografowanie dostosowane do warunków fotografowania)............ 36
Wskazówki i uwagi na temat programów tematycznych ............................................................................... 37
Fotografowanie w trybie Łatwa panorama.............................................................................................................. 43
Odtwarzanie w trybie Łatwa panorama ..................................................................................................................... 45
Tryb kreatywny (stosowanie efektów podczas fotografowania)..................................................... 46
Tryb Portret inteligentny (poprawa wyglądu twarzy podczas fotografowania)........................ 48
Korzystanie z funkcji Wyzwolenie uśmiechem....................................................................................................... 49
Używanie funkcji Seria autoportretów ........................................................................................................................ 50
Wybieranie funkcji fotografowania za pomocą wybieraka wielofunkcyjnego .......................... 51
Tryb lampy błyskowej...................................................................................................................................... 52
Samowyzwalacz................................................................................................................................................. 54
Tryb makro (Zdjęcia w zbliżeniu) ................................................................................................................ 56
Kompensacja ekspozycji (Regulacja jasności) ........................................................................................ 57
Korzystanie z zoomu........................................................................................................................................ 58
Ustawianie ostrości........................................................................................................................................... 60
Spust migawki............................................................................................................................................................................. 60
Korzystanie z funkcji AF z wyszukiw. celu .................................................................................................................. 60
Używanie funkcji wykrywania twarzy........................................................................................................................... 61
Korzystanie z funkcji Miękki odcień skóry .................................................................................................................. 62
Obiekty nieodpowiednie dla funkcji autofokus..................................................................................................... 62
Blokada ostrości ......................................................................................................................................................................... 63
Ustawienia domyślne (Lampa błyskowa, Samowyzwalacz i Tryb makro).................................... 64
Funkcje, których nie można używać jednocześnie podczas fotografowania ............................. 66
xi
Spis treści
Funkcje związane z odtwarzaniem ......................................................................................... 68
Powiększenie w trybie odtwarzania........................................................................................................... 69
Widok miniatur/widok kalendarza ............................................................................................................. 70
Tryb Sortuj według daty ................................................................................................................................. 71
Odtwarzanie i usuwanie zdjęć w sekwencji ............................................................................................ 72
Wyświetlanie zdjęć w sekwencji...................................................................................................................................... 72
Usuwanie zdjęć w sekwencji ............................................................................................................................................. 73
Edytowanie zdjęć .............................................................................................................................................. 74
Przed edycją zdjęć.................................................................................................................................................................... 74
Szybkie efekty: zmiana odcienia lub nastroju.......................................................................................................... 74
Szybki retusz: poprawa kontrastu i nasycenia......................................................................................................... 75
D-Lighting: korygowanie jasności i kontrastu......................................................................................................... 75
Korekcja ef. czerwonych oczu: Korekcja efektu czerwonych oczu przy fotografowaniu z
lampą błyskową ......................................................................................................................................................................... 76
Retusz upiększający: Poprawa wyglądu twarzy ..................................................................................................... 76
Miniatury zdjęć: zmniejszanie rozmiaru zdjęć......................................................................................................... 78
Przycinanie: tworzenie przyciętej kopii ....................................................................................................................... 79
Filmy................................................................................................................................................... 80
Podstawowe czynności związane z nagrywaniem i odtwarzaniem filmów ................................ 81
Zapisywanie zdjęć podczas nagrywania filmów ................................................................................... 84
Tryb Pokaz krótkich filmów (tworzenie krótkich filmów przez łączenie fragmentów filmów) .... 85
Korzystanie z efektów specjalnych ................................................................................................................................ 87
Operacje dostępne podczas odtwarzania filmu.................................................................................... 88
Edytowanie filmów........................................................................................................................................... 89
Wyodrębnianie wybranej części filmu......................................................................................................................... 89
Zapisywanie klatki filmu jako zdjęcia............................................................................................................................ 90
Podłączanie aparatu do telewizora, drukarki lub komputera ....................................... 91
Korzystanie ze zdjęć......................................................................................................................................... 92
Oglądanie zdjęć za pomocą telewizora .................................................................................................... 93
Drukowanie zdjęć bez użycia komputera ................................................................................................ 95
Podłączanie aparatu do drukarki..................................................................................................................................... 95
Drukowanie pojedynczych zdjęć.................................................................................................................................... 96
Drukowanie wielu zdjęć ....................................................................................................................................................... 97
Przesyłanie zdjęć do komputera (ViewNX-i) ........................................................................................... 99
Instalacja programu ViewNX-i........................................................................................................................................... 99
Przesyłanie zdjęć do komputera...................................................................................................................................... 99
xii
Spis treści
Korzystanie z menu.................................................................................................................... 102
Czynności w menu.......................................................................................................................................... 103
Ekran wyboru zdjęć .............................................................................................................................................................. 105
Listy menu ......................................................................................................................................................... 106
Menu fotografowania ......................................................................................................................................................... 106
Menu filmowania ................................................................................................................................................................... 107
Menu odtwarzania ................................................................................................................................................................ 107
Menu sieci................................................................................................................................................................................... 108
Menu ustawień........................................................................................................................................................................ 109
Menu fotografowania (wspólne opcje fotografowania)................................................................... 110
Tryb obrazu (wielkość i jakość zdjęcia) ..................................................................................................................... 110
Menu fotografowania (w trybie A (automatycznym)).................................................................... 111
Balans bieli (korekta odcienia)........................................................................................................................................ 111
Zdjęcia seryjne......................................................................................................................................................................... 113
Czułość ISO ................................................................................................................................................................................ 115
Tryb pól AF................................................................................................................................................................................. 116
Tryb AF.......................................................................................................................................................................................... 119
Menu Portret inteligentny ........................................................................................................................... 120
Seria autoportretów ............................................................................................................................................................. 120
Wykr. mrugnięcia ................................................................................................................................................................... 121
Menu filmowania ............................................................................................................................................ 122
Opcje filmów ............................................................................................................................................................................ 122
Tryb AF.......................................................................................................................................................................................... 126
Redukcja drgań - filmy........................................................................................................................................................ 127
Redukcja szumu wiatru ...................................................................................................................................................... 127
Liczba klatek na sekundę................................................................................................................................................... 128
Menu odtwarzania.......................................................................................................................................... 129
Zaznacz do wysłania ............................................................................................................................................................ 129
Pokaz slajdów........................................................................................................................................................................... 130
Zabezpiecz................................................................................................................................................................................. 131
Obróć zdjęcie ........................................................................................................................................................................... 131
Kopiowanie (kopiowanie między kartą pamięci a pamięcią wewnętrzną) ....................................... 132
Opcje wyświetl. sekwencji................................................................................................................................................ 133
Menu sieci.......................................................................................................................................................... 134
Obsługa klawiatury do wprowadzania tekstu...................................................................................................... 135
xiii
Spis treści
Menu ustawień ................................................................................................................................................ 136
Strefa czasowa i data............................................................................................................................................................ 136
Ustaw. monitora ..................................................................................................................................................................... 138
Datownik..................................................................................................................................................................................... 139
Redukcja drgań - zdjęcia ................................................................................................................................................... 140
Wspomaganie AF................................................................................................................................................................... 140
Zoom cyfrowy.......................................................................................................................................................................... 141
Ustaw. dźwięków ................................................................................................................................................................... 141
Autowyłączanie....................................................................................................................................................................... 142
Formatuj kartę/Formatuj pamięć................................................................................................................................. 143
Język/Language...................................................................................................................................................................... 143
Komentarz do zdjęcia.......................................................................................................................................................... 144
Inf. o prawach autorskich.................................................................................................................................................. 145
Dane pozycji.............................................................................................................................................................................. 146
Resetuj wszystko..................................................................................................................................................................... 146
Typ baterii................................................................................................................................................................................... 147
Oznakowanie zgodności................................................................................................................................................... 147
Wersja oprogramow. ........................................................................................................................................................... 147
Informacje techniczne .............................................................................................................. 148
Uwagi................................................................................................................................................................... 149
Uwagi dotyczące funkcji komunikacji bezprzewodowej ................................................................. 150
Konserwacja aparatu ..................................................................................................................................... 152
Aparat............................................................................................................................................................................................ 152
Baterie/akumulatory............................................................................................................................................................. 153
Karty pamięci ............................................................................................................................................................................ 154
Czyszczenie i przechowywanie.................................................................................................................. 155
Czyszczenie................................................................................................................................................................................ 155
Przechowywanie .................................................................................................................................................................... 155
Komunikaty o błędach .................................................................................................................................. 156
Rozwiązywanie problemów ........................................................................................................................ 159
Nazwy plików ................................................................................................................................................... 167
Akcesoria dodatkowe .................................................................................................................................... 168
Dane techniczne.............................................................................................................................................. 169
Karty pamięci, których można używać ..................................................................................................................... 173
Indeks .................................................................................................................................................................. 175
xiv
Spis treści
Elementy aparatu
Korpus aparatu .................................................................................................................................. 2
Monitor................................................................................................................................................. 4
1
Elementy aparatu
Korpus aparatu
23 45 6
3
7
8
1
9
13
12 11 10
Dźwignia zoomu................................................58
f : Szerokokątny........................................ 58
g : Teleobiektyw........................................ 58
h : Widok miniatur ...................................70
i : Powiększenie w trybie
odtwarzania..........................................................69
2
3
7
Mikrofon (stereo)
8
Lampa błyskowa ........................................19, 52
9
Znak N (antena NFC) .......................................25
10
Przycisk m (podnoszenie lampy
błyskowej) ......................................................19, 52
Spust migawki.....................................................18
11
Boczna dźwignia zoomu...............................58
Zaczep paska ....................................................... 10
12
Przycisk q (zoomu krokowego)..............59
4
Włącznik zasilania/dioda zasilania...........14
13
Obiektyw
5
Dioda samowyzwalacza................................54
Dioda wspomagająca AF
6
Pokrętło trybu pracy................................ 17, 33
1
2
Elementy aparatu
Korpus aparatu
1 2 3 4
5 6
7
8
9
10
11
12
14 13
16
15
1
Monitor...............................................................4, 13
9
Złącze USB i wyjście audio/wideo...........92
2
Głośnik
10
Pokrywka gniazda .............................................92
3
Przycisk s (wyświetlania)........................4
11
Wybierak wielofunkcyjny...........................103
4
Dioda gotowości lampy błyskowej........ 52
12
Przycisk k (zatwierdzania wyboru)....103
5
Przycisk b (e nagrywania filmu).........81
13
Przycisk l (usuwania) ....................................21
6
Przycisk c (odtwarzanie) ...........................20
14
Przycisk d (menu) ....................................103
7
Złącze wejściowe prądu stałego (do
podłączenia zasilacza sieciowego oferowanego
osobno przez firmę Nikon)............................... 168
15
Pokrywa komory baterii/akumulatorów/
gniazda karty pamięci.....................................11
16
Gniazdo mocowania statywu .................171
8
Mikrozłącze HDMI (typu D) .........................92
3
Elementy aparatu
Korpus aparatu
Monitor
Informacje wyświetlane na ekranie fotografowania lub odtwarzania zdjęć zmieniają się w
zależności od ustawień i stanu aparatu.
Przełączanie informacji wyświetlanych na ekranie
(przycisk s)
Aby przełączyć informacje wyświetlane na ekranie podczas
fotografowania lub odtwarzania, naciśnij przycisk
s (wyświetlania).
Fotografowanie
25m 0s
3200
Pokaż informacje
25m 0s
3200
Kadr filmu
Wyświetlanie zakresu filmu
w kadrze.
Ukryj informacje
Odtwarzanie
4/4
4/4
1/250
125
F3
0.0
0004. JPG
15/11/2016 15:30
Pokaż informacje
0004.JPG
15/11/2016 15:30
Informacje o poziomie
odcienia (z wyjątkiem
filmów)
Wyświetlanie histogramu,
poziomu odcienia i informacji
zdjęciowych (A8).
4
Elementy aparatu
Monitor
Ukryj informacje
Fotografowanie
6
2
3
1
4
7
AF 5
8
10
22
26
25
24
23
21
20
F3
1/250
19 18
+1.0
29m 0s
999
17
16
999
9999
12
13
14
9
10
11
15
1
Tryb fotografowania ........................................ 33
15
Liczba pozostałych zdjęć (zdjęcia) ..........17
2
Tryb lampy błyskowej.....................................52
16
Wskaźnik pamięci wewnętrznej ...............17
3
Tryb makro ............................................................ 56
4
Wskaźnik zoomu........................................ 56, 58
17
Ramka kadrowania (program tematyczny
Księżyc lub Obserwacja ptaków albo
zoom krokowy) ...........................................42, 59
5
Wskaźnik ostrości ..............................................18
Ikona celu podróży ........................................136
Opcje filmów (filmy z normalną
szybkością) ......................................................... 122
18
6
19
Czułość ISO.........................................................115
7
Opcje filmów (filmy HS).............................. 123
20
Wskaźnik stanu baterii/
akumulatorów .....................................................17
8
Tryb obrazu........................................................ 110
Wskaźnik „Brak ustawienia daty”...........159
Łatwa panorama................................................43
21
9
Datownik..............................................................139
10
Ikona Redukcja drgań - zdjęcia.............. 140
22
11
Ikona Redukcja drgań - filmy................... 127
12
Redukcja szumu wiatru .............................. 127
13
Wartość kompensacji ekspozycji
...................................................................... 34, 48, 57
14
Pozostały czas nagrywania filmu............. 81
5
Elementy aparatu
Monitor
23
Wskaźnik komunikacji Bluetooth..............135
24
Wskaźnik komunikacji Wi-Fi .....................134
25
Dane pozycji......................................................146
26
Tryb samolotowy ............................................134
47
49
46
45 HDR
44
43
42
H
L
120
5
10
2
48
50
51
52
10
60
41
40
37
39
38
PRE
35
27
28
29
30
1/250
36
33 32
34
F3
+1.0
29m 0s
999
31
30 29 28 27
Pole ostrości (tryb manualny lub środek)
........................................................................... 63, 116
Pole ostrości (AF z wyszukiw. celu),
........................................................................... 60, 117
Pole ostrości (wykrywanie twarzy,
wykrywanie pyska zwierzęcia)
............................................................41, 48, 61, 116
Pole ostrości (śledzenie obiektów w
ruchu) ..........................................................117, 118
39
Miękki odcień skóry .........................................48
40
Efekty specjalne ..................................................87
41
Żywość .....................................................................34
42
Tryb zdjęć seryjnych..............................41, 113
43
Ikona Wykrywanie mrugnięcia...............121
44
Z ręki/statyw.................................................37, 38
45
Zdjęcia pod światło (HDR)............................38
46
Wielokrotna ekspoz. Jasno...........................39
31
Liczba przysłony................................................. 60
32
Czas otwarcia migawki .................................. 60
47
Zapisanie zdjęcia (podczas nagrywania
filmu)..........................................................................84
33
Wyśw./ukr. linie kadr. .................................... 138
48
Wskaźnik samowyzwalacza.........................54
34
Zmiękczenie .........................................................48
49
Wyzwolenie uśmiechem ..............................49
35
Aktywna funkcja D-Lighting ......................34
50
Seria autoportretów..............................50, 120
36
Podkład pod makijaż....................................... 48
51
Wyzwalacz autoportretu...............................54
37
Balans bieli.......................................................... 111
52
Wyzwalanie automatyczne .........................41
38
Odcień...................................................................... 34
6
Elementy aparatu
Monitor
Odtwarzanie
1 2 3 4 56 7 8
9
999/999
24
23
22
10
11
12
9999.JPG
15/11/2016 12:00
21
999/999
9999/9999
29m 0s
29m 0s
17 16
20
13
14
15
19 18
1
Ikona Sortuj według daty............................. 71
13
Tryb obrazu.........................................................110
2
Ikona ochrony................................................... 131
14
Opcje filmów.....................................................122
3
Wyświetlanie sekwencji (gdy wybrano
Pojedyncze zdjęcia) ................................. 133
15
Łatwa panorama ................................................45
16
Ikona miniatur zdjęć ........................................78
17
Ikona przycinania.......................................69, 79
18
Instrukcja odtwarzania łatwej panoramy
Instrukcja odtwarzania sekwencji
Instrukcja odtwarzania filmu
4
Ikona Retusz upiększający ...........................76
5
Ikona Szybkie efekty........................................ 74
6
Ikona D-Lighting................................................75
7
Ikona Szybki retusz...........................................75
Ikona korekcji efektu czerwonych oczu
...................................................................................... 76
19
Instrukcja dotycząca szybkich efektów
8
20
Godzina zapisu zdjęcia
9
Wskaźnik pamięci wewnętrznej
21
Data zapisu zdjęcia
10
Numer bieżącego zdjęcia/łączna liczba
zdjęć
22
Wskaźnik stanu baterii/akumulatorów...17
23
Numer i typ pliku ............................................167
24
Wskaźnik zapisanych danych pozycji.....146
11
Długość filmu lub pozostały czas
odtwarzania
12
Wskaźnik głośności ..........................................88
7
Elementy aparatu
Monitor
Wyświetlanie informacji o poziomie odcienia
Na wyświetlonym histogramie można sprawdzić utratę szczegółów w oświetlonych
obszarach i w cieniach lub wyświetlić poziom odcienia. Umożliwi to uzyskanie wskazówek
przydatnych podczas regulowania jasności zdjęcia za pomocą funkcji takich jak
kompensacja ekspozycji.
4/4
13
12
11
10
9
1/250
0004.JPG
15/11/2016 15:30
8
1
1
2
125
F3
0.0
1
2
3
4
5
6
7
Numer bieżącego zdjęcia/
łączna liczba zdjęć
2
Histogram1
3
Poziom odcienia2
4
Czułość ISO......................................................... 115
5
Balans bieli.......................................................... 111
6
Tryb obrazu........................................................ 110
7
Godzina zapisu zdjęcia ....................... 14, 136
8
Data zapisu zdjęcia ................................14, 136
9
Numer i typ pliku ............................................167
10
Wartość kompensacji ekspozycji ........... 57
11
Tryb fotografowania.........................................33
12
Czas otwarcia migawki...................................60
13
Liczba przysłony.................................................60
Histogram to wykres przedstawiający rozkład odcieni zdjęcia. Oś pozioma odpowiada jasności
pikseli: odcienie ciemne znajdują się po lewej, a jasne — po prawej stronie osi. Na osi pionowej
przedstawiona jest liczba pikseli.
Poziom odcienia określa poziom jasności.
8
Elementy aparatu
Monitor
Rozpoczęcie pracy
Mocowanie paska aparatu i pokrywki obiektywu ..............................................................10
Wkładanie baterii/akumulatorów i karty pamięci ..............................................................11
Zmiana kąta ustawienia monitora............................................................................................13
Konfiguracja aparatu.....................................................................................................................14
9
Rozpoczęcie pracy
Mocowanie paska aparatu i pokrywki obiektywu
Przyczep pokrywkę obiektywu do paska aparatu i zamocuj pasek do aparatu.
Zamocuj pasek w dwóch miejscach.
B
Pokrywka obiektywu
• Jeśli nie używasz aparatu, załóż pokrywkę obiektywu na obiektyw, aby go zabezpieczyć.
• Po włączeniu aparatu bez zdejmowania pokrywki obiektywu zostaje wyświetlony komunikat
„Wyłącz aparat i włącz go ponownie.”. Zdejmij pokrywkę obiektywu i wyłącz aparat, a
następnie włącz go ponownie.
10
Rozpoczęcie pracy
Mocowanie paska aparatu i pokrywki obiektywu
Wkładanie baterii/akumulatorów i karty pamięci
3
1
4
6
5
2
78
Gniazdo karty pamięci
• Trzymaj aparat górną częścią do dołu, aby baterie z niego nie wypadły. Sprawdź, czy
dodatnie (+) i ujemne (–) styki baterii/akumulatorów są ustawione prawidłowo i włóż
baterie/akumulatory.
• Wsuń kartę pamięci, aż do zablokowania jej w gnieździe (5).
• Uważaj, aby nie włożyć baterii/akumulatorów odwrotnie albo w niewłaściwą stronę,
ponieważ może to spowodować uszkodzenie.
• Zamykając pokrywę, przytrzymuj mocno część oznaczoną symbolem 7.
B
Formatowanie karty pamięci
Przed pierwszym użyciem w aparacie karty pamięci używanej wcześniej w innych urządzeniach
należy ją sformatować za pomocą tego aparatu.
• Uwaga: formatowanie karty pamięci powoduje trwałe usunięcie wszystkich zdjęć i
innych zapisanych na niej danych. Przed sformatowaniem karty pamięci koniecznie zrób
kopie wszystkich zdjęć, które chcesz zachować.
• Włóż kartę pamięci do aparatu, naciśnij przycisk d i wybierz opcję Formatuj kartę z menu
ustawień (A103).
Odpowiednie baterie/akumulatory
• Cztery baterie alkaliczne LR6/L40 (AA; w zestawie*)
• Cztery baterie litowe FR6/L91 (AA)
• Cztery akumulatory niklowo-wodorkowe (Ni-MH) EN-MH2
Nie wolno używać akumulatorów niklowo-wodorkowych EN-MH1.
* Chociaż w niniejszej instrukcji napisano, że baterie/akumulatory znajdują się w zestawie, to
mogły również nie zostać dołączone w zależności od kraju lub regionu, w którym został kupiony
aparat.
11
Rozpoczęcie pracy
Wkładanie baterii/akumulatorów i karty pamięci
B
Uwagi na temat baterii/akumulatorów
• Nie należy jednocześnie używać baterii/akumulatorów starych i nowych ani ich różnych marek
lub typów.
• Nie wolno używać baterii/akumulatorów mających następujące wady:
Baterie/akumulatory z
łuszczącą się lub
niekompletną osłoną
B
Baterie/akumulatory, w
których izolacja nie
zasłania obszaru wokół
styku ujemnego
Baterie/akumulatory
ze spłaszczonym
stykiem ujemnym
Uwagi na temat akumulatorów niklowo-wodorkowych EN-MH2
W przypadku używania w aparacie akumulatorów EN-MH2 należy ładować po cztery akumulatory
jednocześnie za pomocą ładowarki MH-73 (A153).
C
Baterie alkaliczne
Wydajność baterii alkalicznych zależy od ich producenta.
Wyjmowanie baterii/akumulatorów lub karty pamięci
Wyłącz aparat i upewnij się, że dioda zasilania przestała świecić, a ekran jest wyłączony.
Następnie otwórz pokrywę komory baterii / akumulatorów / gniazda karty pamięci.
• Delikatnie wciśnij kartę pamięci w głąb aparatu, aby ją częściowo wysunąć.
• Zachowaj ostrożność podczas obchodzenia się z aparatem, bateriami/akumulatorami i
kartą pamięci bezpośrednio po użyciu aparatu, ponieważ mogą one być gorące.
Karty pamięci i pamięć wewnętrzna
Dane aparatu, w tym zdjęcia i filmy, można zapisywać na karcie pamięci albo w pamięci
wewnętrznej aparatu. Aby użyć pamięci wewnętrznej aparatu, wyjmij kartę pamięci.
12
Rozpoczęcie pracy
Wkładanie baterii/akumulatorów i karty pamięci
Zmiana kąta ustawienia monitora
Monitor można obniżyć, ustawiając go pod kątem 85°, lub podnieść do około 90°.
B
Uwagi na temat monitora
• Podczas zmieniania kąta ustawienia monitora nie należy stosować nadmiernej siły.
• Monitora nie można przesuwać w lewo ani w prawo.
• Używając aparatu normalnie, ustaw monitor z powrotem w pierwotnym położeniu.
13
Rozpoczęcie pracy
Zmiana kąta ustawienia monitora
Konfiguracja aparatu
Zdejmij pokrywkę obiektywu przed włączeniem aparatu.
1
Naciśnij włącznik zasilania, aby włączyć aparat.
• Przy pomocy wybieraka wielofunkcyjnego wybierz i dostosuj ustawienia.
Włącznik zasilania
Wybierak wielofunkcyjny
Do góry
W lewo
Przycisk k
(zatwierdzanie wyboru)
W
prawo
W dół
Przycisk d
• Wyświetlone zostanie okno dialogowe wyboru języka.
Naciśnij HI na wybieraku wielofunkcyjnym, aby
wyróżnić język, a następnie naciśnij przycisk k, aby go
wybrać.
• Język można zmienić w dowolnej chwili za pomocą
menu ustawień (A103) M Język/Language.
Język/Language
Anuluj
2
Po wyświetleniu okna dialogowego
przedstawionego po prawej stronie
postępuj zgodnie z poniższymi
instrukcjami i naciśnij przycisk d lub
przycisk k.
SnapBridge pozwala wysyłać zdjęcia
na urz. inteligentne i udostępniać je.
Aby pominąć ten ekran i skonfigurować
SnapBridge z Menu sieci,
naciśnij „MENU”.
• Jeśli nie chcesz nawiązać połączenia
Później
bezprzewodowego z urządzeniem inteligentnym:
Naciśnij przycisk d i przejdź do kroku 3.
• Jeśli chcesz nawiązywać połączenie bezprzewodowe z urządzeniem inteligentnym:
Naciśnij przycisk k. Aby uzyskać informacje na temat procedury konfiguracji, patrz
„Nawiązywanie połączenia z urządzeniem inteligentnym (SnapBridge)” (A23).
3
Ustaw
Gdy pojawi się monit dotyczący ustawienia zegara aparatu, naciskaj
przycisk HI, aby wyróżnić Tak, a następnie naciśnij przycisk k.
14
Rozpoczęcie pracy
Konfiguracja aparatu
4
Wyróżnij macierzystą strefę czasową i
naciśnij przycisk k.
London, Casablanca
• Naciśnij H, aby ustawić czas letni. Gdy jest on
włączony, czas jest ustawiony o godzinę wcześniej
i w górnej części mapy znajduje się wskazanie W.
Naciśnij I, aby wyłączyć czas letni.
Wstecz
5
Naciśnij przycisk HI, aby wybrać format daty, a następnie naciśnij
przycisk k.
6
Wpisz bieżącą datę i godzinę, a następnie
naciśnij przycisk k.
• Naciskaj JK, aby wyróżniać elementy, a następnie
naciskaj HI, aby zmieniać ich wartość.
• Naciśnij przycisk k, aby ustawić zegar.
Data i czas
D
M
R
01 01 2016
h
m
00 00
Edytuj
7
Po wyświetleniu odpowiedniego monitu wybierz pozycję Tak, a
następnie naciśnij przycisk k.
• Konfiguracja zostaje zakończona po powrocie aparatu do ekranu fotografowania.
• Strefę czasową i datę można zmienić w dowolnej chwili za pomocą menu ustawień
(A103) M Strefa czasowa i data.
15
Rozpoczęcie pracy
Konfiguracja aparatu
Podstawowe czynności związane z
fotografowaniem i odtwarzaniem
Fotografowanie...............................................................................................................................17
Odtwarzanie zdjęć .........................................................................................................................20
Usuwanie zdjęć ...............................................................................................................................21
16
Podstawowe czynności związane z fotografowaniem i odtwarzaniem
Fotografowanie
Tryb A (automatyczny) służy jako przykład. Tryb A (automatyczny) umożliwia
fotografowanie w różnych warunkach fotografowania.
1
Obróć pokrętło trybu pracy do pozycji A.
• Wskaźnik stanu baterii/akumulatorów
b: Wysoki stan naładowania baterii/akumulatorów.
B: Niski stan naładowania baterii/akumulatorów.
• Liczba pozostałych zdjęć
Symbol C jest wyświetlany, gdy w aparacie nie ma
karty pamięci, a zdjęcia są zapisywane w pamięci
wewnętrznej.
• Naciśnij przycisk s (wyświetlania), aby wybrać
rodzaj informacji wyświetlanych na ekranie.
25m 0s
3200
Wskaźnik stanu baterii/
akumulatorów
Liczba
pozostałych zdjęć
2
Trzymaj aparat stabilnie.
• Trzymaj palce i inne przedmioty z dala od obiektywu, lampy błyskowej, diody
wspomagającej AF, mikrofonu i głośnika.
17
Podstawowe czynności związane z fotografowaniem i odtwarzaniem
Fotografowanie
3
Wykadruj zdjęcie.
• Przesuń dźwignię zoomu albo boczną dźwignię zoomu, aby zmienić pozycję zoomu
obiektywu.
• Jeśli podczas fotografowania z użyciem teleobiektywu tracisz obiekt z pola widzenia,
naciśnij przycisk q (zoomu krokowego), aby tymczasowo poszerzyć kąt widzenia i ułatwić
wykadrowanie obiektu.
Pomniejszenie
Powiększenie
Powiększenie
Pomniejszenie
Przycisk q
4
Wciśnij spust migawki do połowy.
• Wciśnięcie spustu migawki do połowy oznacza
wciśnięcie i przytrzymanie przycisku w punkcie, w
którym można wyczuć delikatny opór.
• Po ustawieniu ostrości pole ostrości lub wskaźnik
ostrości ma kolor zielony.
• Jeśli używasz zoomu cyfrowego, aparat ustawia
ostrość w środku kadru, a pole ostrości nie jest
wyświetlane.
• Jeśli pole ostrości lub wskaźnik ostrości miga, aparat
nie może ustawić ostrości. Zmień kompozycję zdjęcia,
a następnie ponownie wciśnij spust migawki do
połowy.
1/250
F3
Pole ostrości
5
B
Bez podnoszenia palca wciśnij spust
migawki do końca.
Uwagi dotyczące zapisywania zdjęć lub filmów
Wskaźnik liczby pozostałych zdjęć lub wskaźnik maksymalnej długości filmu miga podczas
zapisywania zdjęć lub filmu. Nie otwieraj pokrywy komory baterii/akumulatorów/gniazda
karty pamięci w celu wyjęcia baterii/akumulatorów lub karty, gdy wskaźnik miga. Może to
spowodować utratę danych lub uszkodzenie aparatu lub karty pamięci.
18
Podstawowe czynności związane z fotografowaniem i odtwarzaniem
Fotografowanie
C
Funkcja autowyłączania
• Jeśli przez około minutę nie wykonasz żadnej operacji, ekran się wyłączy, aparat przejdzie w tryb
czuwania, a dioda zasilania zacznie migać. Po mniej więcej trzech minutach w trybie czuwania
aparat się wyłączy.
• Aby ponownie włączyć ekran, gdy aparat znajduje się w trybie czuwania, naciśnij włącznik
zasilania albo wciśnij spust migawki.
C
Jeśli używasz statywu
• W poniższych sytuacjach zalecamy użycie statywu w celu ustabilizowania aparatu:
- Gdy podczas fotografowania przy słabym oświetleniu lampa błyskowa jest zamknięta lub
wybrano tryb fotografowania, w którym lampa nie jest używana.
- Gdy zoom znajduje się w pozycji teleobiektywu.
• Jeśli korzystasz ze statywu w celu ustabilizowania aparatu podczas fotografowania, wybierz w
opcji Redukcja drgań - zdjęcia w menu ustawień (A103) wartość Wyłączona, aby zapobiec
potencjalnym błędom spowodowanym przez tę funkcję.
Używanie lampy błyskowej
W sytuacjach wymagających użycia lampy błyskowej, np.
podczas fotografowania w ciemnych miejscach lub pod
światło, naciśnij przycisk m (podnoszenia lampy błyskowej), aby
podnieść lampę błyskową.
• Jeśli lampa błyskowa nie jest używana, schowaj ją, delikatnie
popychając w dół do momentu kliknięcia.
Nagrywanie filmów
Aby rozpocząć nagrywanie filmu, wyświetl ekran
fotografowania i naciśnij przycisk b (e nagrywanie
filmu). Aby zakończyć nagrywanie, naciśnij ponownie
przycisk b (e).
19
Podstawowe czynności związane z fotografowaniem i odtwarzaniem
Fotografowanie
Odtwarzanie zdjęć
1
Aby przejść do trybu odtwarzania, naciśnij
przycisk c (odtwarzanie).
• Wciśnięcie i przytrzymanie przycisku c przy
wyłączonym aparacie powoduje włączenie aparatu w
trybie odtwarzania.
2
Użyj wybieraka wielofunkcyjnego, aby
wybrać zdjęcie do wyświetlenia.
• Naciśnij i przytrzymaj przyciski HIJK, aby szybko
przewijać zdjęcia.
• Naciśnij przycisk s (wyświetlania), aby wybrać
rodzaj informacji wyświetlanych na ekranie.
• Aby odtworzyć nagrany film, naciśnij przycisk k.
• Aby wrócić do trybu fotografowania, naciśnij przycisk
c lub wciśnij spust migawki.
• Jeśli w widoku pełnoekranowym wyświetlany jest
symbol e, można nacisnąć przycisk k, aby
zastosować dany efekt do zdjęcia.
Wyświetlenie poprzedniego zdjęcia
Wyświetlenie następnego zdjęcia
4/4
0004. JPG
15/11/2016 15:30
• Aby powiększyć obraz, w widoku
pełnoekranowym przesuń dźwignię
zoomu w stronę symbolu g (i).
3.0
• Aby przejść do widoku miniatur i
wyświetlić na ekranie wiele zdjęć
jednocześnie, w widoku
pełnoekranowym przesuń dźwignię
zoomu w stronę symbolu f (h).
1/20
20
Podstawowe czynności związane z fotografowaniem i odtwarzaniem
Odtwarzanie zdjęć
Usuwanie zdjęć
1
Aby usunąć zdjęcie obecnie wyświetlane
na ekranie, naciśnij przycisk l (usuwania).
2
Wybierz odpowiednią metodę usuwania
za pomocą przycisków HI na wybieraku
wielofunkcyjnym i naciśnij przycisk k.
Usuń
Bieżące zdjęcie
• Aby opuścić menu bez usuwania pozycji, naciśnij
przycisk d.
3
Usuń wybrane zdjęcia
Wszystkie zdjęcia
Wybierz opcję Tak i naciśnij przycisk k.
• Usuniętych zdjęć nie można odzyskać.
Usunąć 1 zdjęcie?
Tak
Nie
B
Usuwanie zdjęć w sekwencji
• Zdjęcia zrobione w trybie zdjęć seryjnych lub z użyciem
funkcji Wielokr. eksp. Jasno, Tryb kreatywny bądź Seria
autoportretów są zapisane jako sekwencja, a w trybie
odtwarzania wyświetlane jest tylko pierwsze zdjęcie z
sekwencji (zdjęcie kluczowe). Jest to ustawienie domyślne.
• Jeśli naciśniesz przycisk l, gdy wyświetlane jest zdjęcie
kluczowe sekwencji, wszystkie należące do niej zdjęcia
zostaną usunięte.
• Aby usunąć pojedyncze zdjęcia z sekwencji, naciśnij przycisk
k, aby wyświetlić je osobno, a następnie naciśnij przycisk l.
C
1/5
0004.JPG
15/11/2016 15:30
Usuwanie zrobionego zdjęcia w trybie fotografowania
Aby w trybie fotografowania usunąć ostatnie zapisane zdjęcie, naciśnij przycisk l.
21
Podstawowe czynności związane z fotografowaniem i odtwarzaniem
Usuwanie zdjęć
Ekran wyboru zdjęć do usunięcia
1
Za pomocą przycisków JK na wybieraku
wielofunkcyjnym wybierz zdjęcie do
usunięcia.
• Przesuń dźwignię zoomu (A2) w stronę symbolu
g (i), aby przełączyć na widok pełnoekranowy lub w
stronę symbolu f (h), aby przełączyć na widok
miniatur.
2
Użyj przycisków HI na wybieraku
wielofunkcyjnym, aby wybrać opcję ON
lub OFF.
Usuń wybrane zdjęcia
Wstecz
Usuń wybrane zdjęcia
• Jeśli wybrana została opcja ON, pod wybranym
zdjęciem wyświetlona zostanie ikona. Aby wybrać
dodatkowe zdjęcia, powtórz kroki 1 i 2.
Wstecz
3
Naciśnij przycisk k, aby zastosować wybór zdjęć.
• Zostanie wyświetlone okno dialogowe potwierdzenia. Aby wykonać czynności, wykonuj
polecenia wyświetlane na ekranie.
22
Podstawowe czynności związane z fotografowaniem i odtwarzaniem
Usuwanie zdjęć
Nawiązywanie połączenia
z urządzeniem inteligentnym
(SnapBridge)
Instalowanie aplikacji SnapBridge ...........................................................................................24
Połączenie aparatu z urządzeniem inteligentnym.............................................................25
Wysyłanie zdjęć i zdalne fotografowanie ..............................................................................29
23
Nawiązywanie połączenia z urządzeniem inteligentnym (SnapBridge)
Instalowanie aplikacji SnapBridge
Po zainstalowaniu aplikacji SnapBridge i nawiązaniu połączenia
bezprzewodowego między aparatem obsługującym SnapBridge
i urządzeniem inteligentnym można wysyłać zdjęcia wykonane aparatem do
urządzenia inteligentnego lub zwalniać migawkę aparatu przy użyciu
urządzenia inteligentnego (A29).
• Procedury zostały opisane na przykładzie aplikacji SnapBridge w wersji 2.0. Należy
korzystać z najnowszej wersji aplikacji SnapBridge. Procedury obsługi mogą się różnić w
zależności od oprogramowania sprzętowego aparatu i wersji aplikacji SnapBridge oraz
systemu operacyjnego urządzenia inteligentnego.
• Informacje dotyczące obsługi urządzenia inteligentnego można znaleźć w dołączonej do
niego dokumentacji.
1
Zainstaluj aplikację SnapBridge w urządzeniu inteligentnym.
• Pobierz aplikację z serwisu Apple App Store® w przypadku systemu iOS lub z serwisu
Google Play™ w przypadku systemu Android™. Wyszukaj aplikację „snapbridge”, a
następnie zainstaluj ją.
• Dodatkowe informacje dotyczące obsługiwanych wersji systemów operacyjnych można
znaleźć na odpowiedniej stronie pobierania.
• Aplikacja SnapBridge 360/170 nie jest zgodna z tym aparatem.
2
Włącz komunikację Bluetooth i Wi-Fi w urządzeniu inteligentnym.
• Użyj aplikacji SnapBridge w celu nawiązania połączenia z aparatem. Połączenia
nie można nawiązać z poziomu ekranu ustawień Bluetooth w urządzeniu
inteligentnym.
C
Ekrany w aplikacji SnapBridge
1 Wyświetla powiadomienia od firmy Nikon i pomoc
aplikacji SnapBridge oraz pozwala konfigurować
ustawienia aplikacji.
2 Podstawowe ustawienia połączenia dla urządzeń
inteligentnych i aparatów.
3 Wyświetlanie, usuwanie lub udostępnianie obrazów
pobranych z aparatu.
1
2
3
24
Nawiązywanie połączenia z urządzeniem inteligentnym (SnapBridge)
Instalowanie aplikacji SnapBridge
Połączenie aparatu z urządzeniem inteligentnym
• Akumulator musi być wystarczająco naładowany, tak aby aparat nie wyłączył się w trakcie
tej procedury.
• Włóż do aparatu kartę pamięci z wystarczającą ilością wolnego miejsca.
1
Aparat: Wybierz Menu sieci (A103) M
Połącz z urz. intelig., a następnie naciśnij
przycisk k.
• Okno dialogowe przedstawione w kroku 2 jest
wyświetlane po włączeniu aparatu po raz pierwszy. W
takich przypadkach ten krok nie jest wymagany.
2
Aparat: Naciśnij przycisk k, gdy
wyświetlone zostanie okno dialogowe
przedstawione po prawej stronie.
Tryb samolotowy
Połącz z urz. intelig.
Opcje autom. wysyłania
Wi-Fi
Bluetooth
Przywróć ust. domyślne
SnapBridge pozwala wysyłać zdjęcia
na urz. inteligentne i udostępniać je.
Aby pominąć ten ekran i skonfigurować
SnapBridge z Menu sieci,
naciśnij „MENU”.
Później
• Zostaje wyświetlone okno dialogowe z monitem
o chęć użycia funkcji NFC. Aby skorzystać z funkcji NFC,
dotknij anteną NFC urządzenia inteligentnego
znacznika Y (znaku N) na aparacie. Po wyświetleniu
komunikatu Start pairing? (Rozpocząć
parowanie?) na ekranie urządzenia inteligentnego
stuknij opcję OK i przejdź do kroku 6. Jeśli nie chcesz
korzystać z funkcji NFC, naciśnij przycisk k.
3
Aparat: Upewnij się, że zostało
wyświetlone okno dialogowe
przedstawione po prawej stronie.
• Przygotuj urządzenie inteligentne i przejdź do
następnego kroku.
Urządzenia z wł. funkcją NFC: przyłóż
aparat do urządzenia inteligentnego.
Urządzenia z wył. funkcją NFC:
kliknij „OK”.
Anuluj
Dalej
Aplikacja
SnapBridge
Aparat
Na urządzeniu inteligentnym przejdź do
sklepu z aplikacjami i wyszukaj
SnapBridge. Zainstaluj aplikację
SnapBridge i otwórz ją.
Anuluj
25
Nawiązywanie połączenia z urządzeniem inteligentnym (SnapBridge)
Połączenie aparatu z urządzeniem inteligentnym
Ustaw
4
Urządzenie inteligentne: Uruchom aplikację
SnapBridge i stuknij opcję Pair with camera
(Paruj z aparatem).
• Po wyświetleniu okna dialogowego wyboru aparatu stuknij
pozycję aparatu, z którym chcesz nawiązać połączenie.
• Jeśli połączenie z aparatem nie zostało nawiązane w wyniku
stuknięcia opcji Skip (Pomiń) w prawym górnym rogu ekranu
wyświetlonego po pierwszym uruchomieniu aplikacji
SnapBridge, stuknij opcję Pair with camera (Paruj z
aparatem) na karcie A, a następnie przejdź do kroku 5.
5
Urządzenie inteligentne: Na ekranie Pair with
camera (Paruj z aparatem) stuknij nazwę
aparatu.
• W przypadku systemu iOS, jeśli podczas łączenia pojawi się
okno dialogowe z wyjaśnieniem procedury, potwierdź
szczegóły i stuknij opcję Understood (Rozumiem) (jeśli okno
nie jest wyświetlane, przesuń ekran w dół). Stuknij ponownie
nazwę aparatu po wyświetleniu ekranu wyboru akcesoriów (wyświetlenie nazwy aparatu
może zająć pewien czas).
6
Aparat/urządzenie
inteligentne: Upewnij
się, że na aparacie i
urządzeniu
inteligentnym jest
wyświetlony ten sam
numer (sześć cyfr).
Kod uwierz.
123456
Upewnij się, że urządzenie
inteligentne wyświetla ten sam kod
uwierzytelniający, i naciśnij OK.
Anuluj
OK
• W przypadku systemu iOS, w zależności od wersji systemu, numer może nie być
wyświetlany na ekranie urządzenia inteligentnego. W takich przypadkach przejdź do kroku
7.
7
Aparat/urządzenie inteligentne:
Naciśnij przycisk k w aparacie oraz
przycisk PAIR (PARUJ) w aplikacji
SnapBridge.
26
Nawiązywanie połączenia z urządzeniem inteligentnym (SnapBridge)
Połączenie aparatu z urządzeniem inteligentnym
8
Aparat/urządzenie inteligentne: Zakończ ustawienia połączenia.
Aparat: Naciśnij przycisk k, gdy wyświetlone zostanie
okno dialogowe przedstawione po prawej stronie.
Urządzenie inteligentne: Po wyświetleniu okna
dialogowego informującego o zakończeniu parowania
stuknij opcję OK.
Połączono aparat z urządzeniem
inteligentnym! W chwili
wykonania zdjęcia SnapBridge
prześle je na urządzenie inteligentne.
Dalej
9
Aparat: Postępuj zgodnie z instrukcjami na ekranie, aby zakończyć
proces konfiguracji.
• Aby wraz ze zdjęciami zapisywać dane pozycji, po wyświetleniu monitu wybierz opcję Yes
(Tak) i włącz funkcje danych pozycji. Włącz dane pozycji w urządzeniu inteligentnym oraz
na karcie A aplikacji SnapBridge M Auto link options (Opcje automatycznego
połączenia) M włącz opcję Synchronize location data (Synchronizuj dane pozycji).
• Aby zsynchronizować zegar aparatu z czasem przekazywanym przez urządzenie
inteligentne, wybierz opcję Yes (Tak) po wyświetleniu odpowiedniego monitu. Na karcie
A aplikacji SnapBridge M Auto link options (Opcje automatycznego połączenia) M
włącz Synchronize clocks (Synchronizuj zegary).
Połączenie aparatu i urządzenia inteligentnego zostanie zakończone.
Zdjęcia wykonane aparatem zostaną automatycznie wysłane do urządzenia
inteligentnego.
C
Dodatkowe informacje dotyczące korzystania z aplikacji SnapBridge
Szczegółowe informacje dotyczące korzystania z aplikacji SnapBridge można znaleźć w pomocy
online (po nawiązaniu połączenia przejdź do menu aplikacji SnapBridge M Help (Pomoc)).
https://nikonimglib.com/snbr/onlinehelp/en/index.html
27
Nawiązywanie połączenia z urządzeniem inteligentnym (SnapBridge)
Połączenie aparatu z urządzeniem inteligentnym
C
Jeśli nie można nawiązać połączenia
• Jeśli podczas łączenia aparat wyświetla komunikat Połączenie nieudane.
- Naciśnij przycisk k i powtórz procedurę od kroku 2 (A25) w części „Połączenie aparatu z
urządzeniem inteligentnym”, aby ponownie nawiązać połączenie.
- Naciśnij przycisk d, aby anulować połączenie.
• Problem może rozwiązać ponowne uruchomienie aplikacji. Całkowicie zamknij aplikację
SnapBridge, a następnie ponownie stuknij ikonę aplikacji, aby uruchomić ją ponownie. Po
uruchomieniu aplikacji powtórz procedurę od kroku 1 (A25) w części „Połączenie aparatu z
urządzeniem inteligentnym”.
• Jeśli w systemie iOS aparat nie może nawiązać połączenia i wyświetlany jest błąd, aparat może
być zarejestrowany jako urządzenie w systemie iOS. W takich przypadkach uruchom aplikację
ustawień systemu iOS i wyrejestruj urządzenie (nazwę aparatu).
Włączanie i wyłączanie połączenia bezprzewodowego
Aby wyłączyć lub włączyć połączenie, można użyć jednej z poniższych metod.
• Przełącz ustawienie opcji Menu sieci M Tryb samolotowy w aparacie. Można wybrać
ustawienie Włącz, aby wyłączyć wszystkie funkcje komunikacyjne w miejscach, w
których komunikacja bezprzewodowa jest zabroniona.
• Przełącz ustawienie opcji Menu sieci M Bluetooth M Połączenie sieciowe w
aparacie.
• Przełącz ustawienie na karcie A M Auto link options (Opcje automatycznego
połączenia) M Auto link (Automatyczne połączenie) w aplikacji SnapBridge.
Wyłączenie tego ustawienia pozwala zmniejszyć zużycie energii akumulatora w
urządzeniu inteligentnym.
28
Nawiązywanie połączenia z urządzeniem inteligentnym (SnapBridge)
Połączenie aparatu z urządzeniem inteligentnym
Wysyłanie zdjęć i zdalne fotografowanie
Wysyłanie zdjęć
Istnieją trzy sposoby wysyłania zdjęć.
1
2
3
Automatyczne wysłanie zdjęć
do urządzenia inteligentnego
po ich wykonaniu1, 2
Menu sieci w aparacie M Wyślij podczas fotogr. M
ustaw dla opcji Zdjęcia wartość Tak.
Filmów nie można wysyłać automatycznie.
Wybranie zdjęć w aparacie i
wysłanie ich do urządzenia
inteligentnego1, 2
Menu odtwarzania w aparacie M użyj opcji Zaznacz do
wysłania, aby wybrać zdjęcia.
Filmów nie można wybrać do wysłania.
Wybranie zdjęć w aparacie przy
użyciu urządzenia
inteligentnego i pobranie ich do
urządzenia inteligentnego
Karta A w aplikacji SnapBridge M stuknij opcję Download
pictures (Pobierz zdjęcia).
Zostanie wyświetlone okno dialogowe połączeń Wi-Fi.
Stuknij opcję OK3 i wybierz zdjęcia.
Zdjęcia są wysyłane w rozdzielczości 2 megapikseli (zdjęcia wykonane w trybie Łatwa
panorama są przesyłane w oryginalnym rozmiarze).
Jeśli dla opcji Menu sieci M Bluetooth M Wysyłaj po wyłączeniu w aparacie została
ustawiona wartość Włącz, zdjęcia są wysyłane do urządzenia inteligentnego automatycznie,
nawet gdy aparat jest wyłączony.
W zależności od wersji systemu iOS po stuknięciu opcji OK może być wymagane wybranie
identyfikatora SSID aparatu.
Patrz „Jeśli w systemie iOS pojawia się okno dialogowe połączeń Wi-Fi” (A30).
B
Uwagi dotyczące połączenia Wi-Fi
• Jeśli urządzenie inteligentne przejdzie w tryb uśpienia lub przejdziesz z aplikacji SnapBridge do
innej aplikacji, połączenie Wi-Fi zostanie rozłączone.
• Niektóre funkcje aplikacji SnapBridge nie są dostępne podczas
połączenia Wi-Fi. Aby anulować połączenie Wi-Fi, stuknij kartę A M
F M Yes (Tak).
29
Nawiązywanie połączenia z urządzeniem inteligentnym (SnapBridge)
Wysyłanie zdjęć i zdalne fotografowanie
Zdalne fotografowanie
Aby zwolnić migawkę aparatu przy użyciu urządzenia inteligentnego, stuknij kartę A w
aplikacji SnapBridge M Remote photography (Zdalne fotografowanie).
• Postępuj zgodnie z instrukcjami w aplikacji SnapBridge, aby przejść do połączenia Wi-Fi.
W systemie iOS może zostać wyświetlone okno dialogowe połączeń Wi-Fi. W tym
przypadku patrz „Jeśli w systemie iOS pojawia się okno dialogowe połączeń Wi-Fi”
(A30).
Jeśli w systemie iOS pojawia się okno dialogowe połączeń
Wi-Fi
Aplikacja SnapBridge zwykle łączy aparat i urządzenie inteligentne z wykorzystaniem
łączności Bluetooth. Jednakże w przypadku korzystania z funkcji Download pictures
(Pobierz zdjęcia) lub zdalnego fotografowania należy przejść do połączenia Wi-Fi. W
zależności od wersji systemu iOS może być wymagane ręczne włączenie połączenia. W
takim przypadku nawiąż połączenie zgodnie z poniższą procedurą.
1
Zanotuj identyfikator SSID aparatu (domyślnie
jest to nazwa aparatu) i hasło wyświetlane
w urządzeniu inteligentnym, a następnie stuknij
przycisk View options (Wyświetl opcje).
• Identyfikator SSID i hasło można zmienić za pomocą opcji
Menu sieci M Wi-Fi M Rodzaj połączenia Wi-Fi w aparacie.
Aby chronić swoją prywatność, zaleca się regularną zmianę
hasła. Podczas zmiany hasła wyłącz połączenie bezprzewodowe
(A28).
2
Wybierz z listy połączeń identyfikator SSID
zanotowany w kroku 1.
• Jeśli jest to pierwsze połączenie, wprowadź hasło zanotowane
w kroku 1, zwracając uwagę na wielkość liter. Po pierwszym
nawiązaniu połączenia wprowadzanie hasła nie jest wymagane.
• Połączenie Wi-Fi jest nawiązane, gdy obok identyfikatora SSID
aparatu pojawi się symbol G, jak to zostało przedstawione na
ekranie po prawej stronie. Wróć do aplikacji SnapBridge i
korzystaj z niej zgodnie z potrzebami.
30
Nawiązywanie połączenia z urządzeniem inteligentnym (SnapBridge)
Wysyłanie zdjęć i zdalne fotografowanie
Jeśli nie można wysyłać zdjęć
• Jeśli podczas wysyłania zdjęć z wykorzystaniem funkcji Wyślij podczas fotogr. lub
Zaznacz do wysłania w aparacie połączenie zostanie rozłączone, wyłączenie i
ponowne włączenie aparatu może wznowić połączenie i wysyłanie zdjęć.
• Zdjęcia można wysłać przez anulowanie i ponowne nawiązanie
połączenia. Stuknij kartę A w aplikacji SnapBridge M D M
Forget camera (Zapomnij aparat) M aparat, z którym
połączenie chcesz anulować M Yes (Tak)*, aby anulować
połączenie, a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami
wyświetlanymi w części „Połączenie aparatu z urządzeniem inteligentnym” (A25), aby
ponownie nawiązać połączenie.
* W przypadku systemu iOS zostanie wyświetlone okno dialogowe rejestracji urządzenia.
Uruchom aplikację ustawień systemu iOS i wyrejestruj urządzenie (nazwę aparatu).
B
Uwagi dotyczące wysyłania zdjęć i funkcji zdalnego fotografowania
• Podczas używania aparatu wysyłanie zdjęć może być niemożliwe lub też może zostać anulowane
albo zdalne fotografowanie przy użyciu aplikacji SnapBridge może być niemożliwe.
• Gdy aparat jest ustawiony w poniższym trybie, wysyłanie zdjęć lub zdalne fotografowanie może
być niemożliwe. Zmień ustawienia lub przejdź do trybu odtwarzania.
- Program tematyczny Krajobraz nocny (gdy wybrano opcję Y Z ręki), Portret nocny (gdy
wybrano opcję Y Z ręki), Zdjęcia pod światło (gdy w opcji HDR wybrano ustawienie
Włączony), Sport, Wielokr. ekspozycja Jasno, Łatwa panorama, Portret zwierzaka (gdy
wybrano opcję V Zdjęcia seryjne) lub Obserwacja ptaków (gdy wybrano opcję V
Zdjęcia seryjne)
- Seria autoportretów
- Gdy w opcji Wykr. mrugnięcia wybrano ustawienie Włączone
- Gdy w opcji Zdjęcia seryjne wybrano ustawienie Szybkie, Wolne, Bufor zdj. wstępnych,
Szybkie: 120 klatek/sek. lub Szybkie: 60 klatek/sek.
31
Nawiązywanie połączenia z urządzeniem inteligentnym (SnapBridge)
Wysyłanie zdjęć i zdalne fotografowanie
Funkcje związane z fotografowaniem
Wybór trybu fotografowania......................................................................................................33
Tryb A (automatyczny)..............................................................................................................34
Program tematyczny (fotografowanie dostosowane do warunków
fotografowania) ..............................................................................................................................36
Tryb kreatywny (stosowanie efektów podczas fotografowania) ..................................46
Tryb Portret inteligentny (poprawa wyglądu twarzy podczas fotografowania) .....48
Wybieranie funkcji fotografowania za pomocą wybieraka wielofunkcyjnego........51
Tryb lampy błyskowej ...................................................................................................................52
Samowyzwalacz..............................................................................................................................54
Tryb makro (Zdjęcia w zbliżeniu)..............................................................................................56
Kompensacja ekspozycji (Regulacja jasności)......................................................................57
Korzystanie z zoomu .....................................................................................................................58
Ustawianie ostrości........................................................................................................................60
Ustawienia domyślne (Lampa błyskowa, Samowyzwalacz i Tryb makro) .................64
Funkcje, których nie można używać jednocześnie podczas fotografowania...........66
32
Funkcje związane z fotografowaniem
Wybór trybu fotografowania
Pokrętło trybu pracy można obrócić, aby ustawić wybrany tryb fotografowania naprzeciw
wskaźnika znajdującego się na korpusie aparatu.
• Tryb A (automatyczny)
Wybierz ten tryb, aby wykonywać zdjęcia o przeznaczeniu ogólnym w różnych
warunkach fotografowania.
• Programy tematyczne y, o, j, e, o, d
Wybierz jeden z programów tematycznych na podstawie warunków fotografowania, aby
wykonywać zdjęcia w trybie odpowiednim do warunków.
- y: Naciśnij przycisk d i wybierz program tematyczny.
- o (automatycz.wyb.prog.): aparat określa warunki fotografowania podczas
kadrowania zdjęcia, dzięki czemu można fotografować z ustawieniami odpowiednimi
do tych warunków.
- j (krajobraz nocny): użyj tego trybu, aby wykonywać zdjęcia krajobrazów nocnych.
- e (portret nocny): użyj tego trybu, aby wykonywać portrety wieczorne i nocne
obejmujące tło.
- o (zdjęcia pod światło): ten tryb umożliwia wykonywanie zdjęć obiektów pod
światło.
- d (sport): ten tryb umożliwia wykonywanie zdjęć sportowych.
• Tryb s (kreatywny)
aparat równocześnie zapisuje cztery zdjęcia z efektami i jedno zdjęcie bez efektów.
• Tryb F (Portret inteligentny)
Użyj funkcji Retusz upiększający, aby poprawić wygląd twarzy podczas fotografowania, a
funkcji Wyzw. uśmiechem lub Seria autoportretów, aby robić zdjęcia.
• Tryb M (Pokaz krótkich filmów)
Aparat tworzy krótki, 30-sekundowy film (e 1080/30p lub S 1080/25p),
nagrywając i automatycznie łącząc wiele kilkusekundowych fragmentów filmów.
C
Wyświetlenie pomocy
Opisy funkcji wyświetlają się podczas zmieniania trybu fotografowania lub podczas wyświetlania
ekranu ustawień.
Wciśnij spust migawki do połowy, aby szybko wybrać tryb fotografowania. Opisy można wyświetlić
lub ukryć za pomocą ustawienia Wyświetlenie pomocy opcji Ustaw. monitora w menu
ustawień.
33
Funkcje związane z fotografowaniem
Wybór trybu fotografowania
Tryb A (automatyczny)
Wybierz ten tryb, aby wykonywać zdjęcia o przeznaczeniu
ogólnym w różnych warunkach fotografowania.
• Pole ostrości autofokusu różni się w zależności od
ustawienia Tryb pól AF (A116). Ustawienie domyślne
to AF z wyszukiw. celu (A60).
Funkcje dostępne w trybie A (automatyczny)
•
•
•
•
•
Suwak ustawień (A34)
Tryb lampy błyskowej (A52)
Samowyzwalacz (A54)
Tryb makro (A56)
Menu fotografowania (A110, 111)
Używanie suwaka ustawień
Podczas fotografowania można regulować jasność (kompensację ekspozycji), żywość,
odcień i aktywną funkcję D-Lighting.
1
Naciśnij przycisk K na wybieraku
wielofunkcyjnym.
2
Wybierz pozycję za pomocą przycisków
JK.
Jasność (Eksp. +/-)
• F Odcień: dostosowanie odcienia (niebieskawy/
czerwonawy) całego zdjęcia.
• G Żywość: dostosowanie żywości całego zdjęcia.
• o Jasność (Eksp. +/-): dostosowanie jasności całego
zdjęcia.
• J Aktywna funk. D-Lighting: zmniejszenie utraty
szczegółów w oświetlonych obszarach i w cieniu.
Wybierz intensywność efektu za pomocą opcji w (Zwiększony), x (Normalny),
y (Umiarkowany).
34
Funkcje związane z fotografowaniem
Tryb A (automatyczny)
+2.0
+0.3
-2.0
3
Dostosuj poziom za pomocą przycisków
HI.
•
•
•
•
Suwak
Jasność (Eksp. +/-)
Podgląd wyników można obejrzeć na ekranie.
Aby ustawić kolejną pozycję, wróć do kroku 2.
Aby ukryć suwak, wybierz opcję y Wyjście.
Aby anulować wszystkie ustawienia, wybierz opcję
P Resetuj i naciśnij przycisk k. Wróć do kroku 2 i
dostosuj ustawienia ponownie.
+2.0
+0.3
-2.0
Histogram
4
Po zakończeniu wprowadzania ustawień naciśnij przycisk k.
• Ustawienia zostaną zastosowane, a aparat wróci do ekranu fotografowania.
C
Ustawienia suwaka ustawień
• Użycie tej funkcji w połączeniu z innymi funkcjami może być niemożliwe (A66).
• Ustawienia jasności (kompensacji ekspozycji), żywości, odcienia i aktywnej funkcji D-Lighting są
zapisywane w pamięci aparatu nawet po jego wyłączeniu.
• Aby uzyskać więcej informacji, patrz temat „Używanie histogramu” (A57).
C
Aktywna funk. D-Lighting w porównaniu z D-Lighting
• Opcja Aktywna funk. D-Lighting w menu fotografowania podczas wykonywania zdjęć
zmniejsza utratę szczegółów w oświetlonych obszarach i dostosowuje odcień podczas
zapisywania zdjęć.
• Opcja D-Lighting (A75) w menu odtwarzania dostosowuje odcień zapisanych zdjęć.
35
Funkcje związane z fotografowaniem
Tryb A (automatyczny)
Program tematyczny (fotografowanie dostosowane do
warunków fotografowania)
Wybierz jeden z programów tematycznych na podstawie warunków fotografowania, aby
wykonywać zdjęcia w trybie odpowiednim do warunków.
j Krajobraz nocny1, 2 (A37),
e Portret nocny (A38),
o Zdjęcia pod światło2
(A38), d Sport2 (A39)
o (automatycz.wyb.prog.)
(A37)
aparat określa warunki
fotografowania podczas
kadrowania zdjęcia, dzięki czemu
można fotografować z
ustawieniami odpowiednimi do
tych warunków.
Obróć pokrętło trybu pracy,
aby wybrać tryb j, e, o lub
d i wykonaj zdjęcia.
y
Portret
Krajobraz
Wielokr. eksp. Jasno
Przyjęcie/wnętrza
Plaża
Śnieg
Naciśnij przycisk d, aby wyświetlić menu programów i wybrać jeden z programów
tematycznych za pomocą wybieraka wielofunkcyjnego.
b Portret (ustawienie domyślne)
k Makro (A40)
c Krajobraz1, 2
u Żywność (A40)
U Wielokr. eksp. Jasno3, 4 (A39)
m Sztuczne ognie1, 3 (A40)
f
Przyjęcie/wnętrza2
V Łatwa panorama2 (A43)
(A40)
Z Plaża2
O Portret zwierzaka (A41)
z Śnieg2
L Księżyc1, 2 (A42)
h Zachód słońca2, 3
l Obserwacja ptaków1, 2 (A42)
i Zmierzch/świt1, 2, 3
1
2
3
4
Aparat ustawia ostrość na nieskończoność.
Aparat ustawia ostrość na obszarze znajdującym się na środku kadru.
Ze względu na długi czas otwarcia migawki zaleca się użycie statywu. Przed użyciem statywu w
celu ustabilizowania aparatu wybierz w opcji Redukcja drgań - zdjęcia (A140) w menu
ustawień wartość Wyłączona.
Przy wybraniu opcji Kraj. noc. + smug. św. aparat ustawia ostrość na obszarze znajdującym się
na środku kadru. Przy wybraniu opcji Kraj. noc. + smug. gw. lub Smugi gwiezdne aparat
ustawia ostrość na nieskończoność.
36
Funkcje związane z fotografowaniem
Program tematyczny (fotografowanie dostosowane do warunków
fotografowania)
Wskazówki i uwagi na temat programów tematycznych
o Automatycz.wyb.prog.
• Aparat automatycznie rozpozna warunki fotografowania po skadrowaniu zdjęcia, dzięki
czemu łatwiej będzie można wykonać zdjęcia w sposób odpowiedni do warunków.
• Kiedy aparat automatycznie rozpozna warunki fotografowania, ikona trybu fotografowania
wyświetlana na ekranie fotografowania odpowiednio się zmieni.
e
Portret (do portretowania z bliska jednej lub dwóch osób)
b
Portret (do portretowania dużej liczby osób lub zdjęć, w których tło zajmuje dużą część
kadru)
f
Krajobraz
h
Portret nocny* (do portretowania z bliska jednej lub dwóch osób)
c
Portret nocny* (do portretowania dużej liczby osób lub zdjęć, w których tło zajmuje dużą
część kadru)
g
Krajobraz nocny*
i
Makro
j
Zdjęcia pod światło (do fotografowania obiektów innych niż ludzie)
d
Zdjęcia pod światło (do zdjęć portretowych)
d
Inne warunki fotografowania
* Rejestrowane jest jedno zdjęcie z długim czasem otwarcia migawki.
• W niektórych sytuacjach wybór żądanych ustawień może nie być możliwy. W takim przypadku
należy wybrać inny tryb fotografowania (A33).
• Jeśli włączony jest zoom cyfrowy, ikona trybu fotografowania zostanie zmieniona na d.
j Krajobraz nocny
• Naciśnij przycisk d, aby wybrać opcję Y Z ręki lub Z Na statywie w trybie Krajobraz
nocny.
• Y Z ręki (ustawienie domyślne):
- Gdy ikona j na ekranie fotografowania ma kolor zielony, wciśnij spust migawki do końca,
aby zarejestrować serię zdjęć, które zostaną połączone i zapisane jako pojedyncze zdjęcie.
- Po wciśnięciu spustu migawki do końca należy trzymać aparat nieruchomo do chwili
wyświetlenia wykonanego zdjęcia. Po zrobieniu zdjęcia nie wyłączaj aparatu, zanim ekran
nie przełączy się na ekran fotografowania.
- Kąt widzenia (tzn. obszar widoczny w kadrze) zapisanego zdjęcia będzie węższy niż
widoczny na ekranie fotografowania.
• Z Na statywie:
- Po wciśnięciu spustu migawki do końca rejestrowane jest jedno zdjęcie z długim czasem
otwarcia migawki.
- Redukcja drgań jest wyłączona, nawet jeśli opcja Redukcja drgań - zdjęcia (A140) w
menu ustawień jest ustawiona na Włączona.
37
Funkcje związane z fotografowaniem
Program tematyczny (fotografowanie dostosowane do warunków
fotografowania)
e Portret nocny
• Podnieś lampę błyskową przed zrobieniem zdjęcia.
• Naciśnij przycisk d, aby wybrać opcję Y Z ręki lub Z Na statywie w trybie Portret
nocny.
• Y Z ręki (ustawienie domyślne):
- Gdy ikona e na ekranie fotografowania ma kolor zielony, wciśnij spust migawki do końca,
aby zarejestrować serię zdjęć, które zostaną połączone i zapisane jako pojedyncze zdjęcie.
- Po wciśnięciu spustu migawki do końca należy trzymać aparat nieruchomo do chwili
wyświetlenia wykonanego zdjęcia. Po zrobieniu zdjęcia nie wyłączaj aparatu, zanim ekran
nie przełączy się na ekran fotografowania.
- Jeśli obiekt zmieni położenie przy rejestrowaniu serii zdjęć, obraz może być zniekształcony
lub nieostry.
• Z Na statywie:
- Po wciśnięciu spustu migawki do końca rejestrowane jest jedno zdjęcie z długim czasem
otwarcia migawki.
- Redukcja drgań jest wyłączona, nawet jeśli opcja Redukcja drgań - zdjęcia (A140) w
menu ustawień jest ustawiona na Włączona.
o Zdjęcia pod światło
• Naciśnij przycisk d, aby wybrać opcję Włączony lub Wyłączony w celu włączenia lub
wyłączenia funkcji rozszerzonego zakresu dynamiki (HDR) w opcji HDR na podstawie
warunków fotografowania.
• Wyłączony (ustawienie domyślne): lampa błyskowa zostaje uruchomiona, aby zapobiec
ukryciu obiektu w cieniu. Wykonywanie zdjęć z podniesioną lampą błyskową.
- Wciśnij spust migawki do końca, aby wykonać jedno zdjęcie.
• Włączony: ustawienie przydatne podczas robienia zdjęć, na których w kadrze znajdują się
jednocześnie bardzo jasne i bardzo ciemne obszary.
- Po wciśnięciu do końca spustu migawki aparat wykonuje zdjęcia seryjne i zapisuje dwa
poniższe zdjęcia.
- zdjęcie bez zastosowanej kompozycji HDR,
- zdjęcie z zastosowaną kompozycją HDR, na którym zminimalizowana jest strata
szczegółowości w obszarach mocno oświetlonych lub zacienionych.
- Jeśli ilość pamięci pozwala na zapisanie tylko jednego zdjęcia, zapisywane jest wyłącznie
zdjęcie przetworzone w czasie fotografowania przez funkcję D-Lighting (A75), gdzie
ciemne obszary są skorygowane.
- Po wciśnięciu spustu migawki do końca należy trzymać aparat nieruchomo do chwili
wyświetlenia wykonanego zdjęcia. Po zrobieniu zdjęcia nie wyłączaj aparatu, zanim ekran
nie przełączy się na ekran fotografowania.
- Kąt widzenia (tzn. obszar widoczny w kadrze) zapisanego zdjęcia będzie węższy niż
widoczny na ekranie fotografowania.
- W niektórych sytuacjach wokół jasnych obiektów mogą pojawić się ciemne cienie lub jasne
obszary mogą pojawić się wokół ciemnych obiektów.
38
Funkcje związane z fotografowaniem
Program tematyczny (fotografowanie dostosowane do warunków
fotografowania)
d Sport
• Po wciśnięciu i przytrzymaniu spustu migawki wykonywane są zdjęcia seryjne.
• Aparat może wykonać do około 7 zdjęć seryjnych z prędkością około 7,7 kl./s (gdy Tryb
obrazu jest ustawiony na wartość P 4608×3456).
• Liczba klatek na sekundę dla zdjęć seryjnych może się zmniejszyć w zależności od bieżącego
ustawienia trybu obrazu, typu używanej karty pamięci lub warunków fotografowania.
• Ostrość, ekspozycja i odcień dla drugiego i kolejnych zdjęć są określone na podstawie pierwszego zdjęcia.
y M U Wielokr. ekspozycja Jasno
• Aparat automatycznie wykonuje zdjęcia poruszających się obiektów w regularnych odstępach,
porównuje je ze sobą, łączy ich jasne obszary, a następnie zapisuje je jako jedno zdjęcie. Zostają
uchwycone smugi świetlne, takie jak światła samochodów czy ruch gwiazd.
• Na ekranie wyświetlonym po wybraniu opcji U Wielokr. ekspozycja Jasno wybierz opcję
V Kraj. noc. + smug. św., W Kraj. noc. + smug. gw. lub S Smugi gwiezdne.
Opcja
Opis
V Kraj. noc. +
smug. św.
Służy do uchwycenia smug świateł samochodów na tle krajobrazu nocnego.
• Zdjęcia są wykonywane co 4 sekund z czasem otwarcia migawki równym
4 sekund. Po wykonaniu 50 zdjęć aparat automatycznie zatrzymuje
fotografowanie.
• Na każde 10 wykonanych zdjęć aparat automatycznie tworzy i zapisuje
jedno zdjęcie z nałożonymi na siebie śladami od momentu rozpoczęcia
fotografowania.
W Kraj. noc. +
smug. gw.
Służy do uchwycenia ruchu gwiazd z krajobrazem nocnym w kadrze.
• Zdjęcia są wykonywane co 20 sekund z czasem otwarcia migawki równym
25 sekund. Po wykonaniu 300 zdjęć aparat automatycznie zatrzymuje
fotografowanie.
• Na każde 30 wykonanych zdjęć aparat automatycznie tworzy i zapisuje jedno
zdjęcie z nałożonymi na siebie śladami od momentu rozpoczęcia fotografowania.
S Smugi
gwiezdne
Służy do uchwycenia ruchu gwiaz5d.
• Zdjęcia są wykonywane co 25 sekund z czasem otwarcia migawki równym
30 sekund. Po wykonaniu 300 zdjęć aparat automatycznie zatrzymuje
fotografowanie.
• Na każde 30 wykonanych zdjęć aparat automatycznie tworzy i zapisuje jedno
zdjęcie z nałożonymi na siebie śladami od momentu rozpoczęcia fotografowania.
• Ekran może się wyłączyć podczas przerwy w fotografowaniu. Dioda zasilania jest włączona, gdy
ekran jest wyłączony.
• Aby zakończyć fotografowanie przed jego automatycznym zakończeniem, naciśnij przycisk k.
• Po uzyskaniu oczekiwanych smug należy zakończyć fotografowanie. Kontynuowanie
fotografowania może spowodować utratę szczegółów w połączonych obszarach.
• Zdjęcia zapisane automatycznie podczas fotografowania i zdjęcie złożone po zakończeniu
fotografowania są układane w sekwencję, a zdjęcie złożone staje się zdjęciem kluczowym (A72).
39
Funkcje związane z fotografowaniem
Program tematyczny (fotografowanie dostosowane do warunków
fotografowania)
B
Uwagi na temat funkcji Wielokr. eksp. Jasno
C
Pozostały czas
• Aparat nie wykonuje zdjęć, jeśli nie włożono do niego karty pamięci.
• Nie obracaj pokrętła trybu pracy ani nie wkładaj nowej karty pamięci przed zakończeniem fotografowania.
• Aby aparat nie wyłączył się podczas fotografowania, użyj baterii/akumulatorów o wystarczającym
poziomie naładowania.
• Nie można użyć kompensacji ekspozycji (A57).
Można sprawdzić na ekranie czas, jaki pozostał do końca
fotografowania.
10m 0s
Zakończ nagryw.
y M f Przyjęcie/wnętrza
• Aby uniknąć efektów drgań aparatu, trzymaj aparat stabilnie. Przed użyciem statywu w celu
ustabilizowania aparatu wybierz w opcji Redukcja drgań - zdjęcia (A140) w menu
ustawień wartość Wyłączona.
y M k Makro
• Włączany jest tryb makro (A56), a aparat automatycznie ustawia zoom na największą
wartość, przy jakiej może ustawić ostrość.
• Pole ostrości można przesuwać. Naciśnij przycisk k, użyj przycisków HIJK na wybieraku
wielofunkcyjnym, aby przesunąć pole ostrości, i naciśnij przycisk k, aby zastosować
ustawienie.
y M u Żywność
• Włączany jest tryb makro (A56), a aparat automatycznie ustawia zoom na największą wartość,
przy jakiej może ustawić ostrość.
• Aby ustawić odcień, naciśnij przyciski HI na wybieraku
wielofunkcyjnym. Ustawienie odcienia jest przechowywane
w pamięci aparatu nawet po jego wyłączeniu.
• Pole ostrości można przesuwać. Naciśnij przycisk k, użyj
przycisków HIJK na wybieraku wielofunkcyjnym, aby
przesunąć pole ostrości, i naciśnij przycisk k, aby
zastosować ustawienie.
25m 0s
3200
y M m Sztuczne ognie
• Czas otwarcia migawki zostaje ustalony na cztery sekundy.
• Nie można użyć kompensacji ekspozycji (A57).
40
Funkcje związane z fotografowaniem
Program tematyczny (fotografowanie dostosowane do warunków
fotografowania)
y M O Portret zwierzaka
• Po skierowaniu aparatu na pysk psa lub kota aparat może go wykryć i ustawić na nim ostrość.
Domyślnie migawka jest automatycznie zwalniania po wykryciu pyska psa lub kota (wyzwalanie
automat.).
• Na ekranie wyświetlonym po wybraniu opcji O Portret zwierzaka wybierz opcję U Zdjęcie
pojedyncze lub V Zdjęcia seryjne.
- U Zdjęcie pojedyncze: Po każdorazowym wykryciu pyska psa lub kota aparat wykonuje
zdjęcie.
- V Zdjęcia seryjne: Po każdorazowym wykryciu pyska psa lub kota aparat wykonuje trzy
zdjęcia seryjne.
B
Wyzwalanie automatyczne i wyzwalacz autoportretu
Naciśnij przycisk J (n) wybieraka wielofunkcyjnego, aby wybrać jedną z poniższych opcji.
• Y Wyzwalanie automat.: Migawka jest automatycznie zwalniana po wykryciu przez aparat
pyska psa lub kota.
- Ta opcja automatycznie przełącza się na ustawienie k po wykonaniu pięciu serii.
- Migawkę można także zwolnić ręcznie, naciskając spust migawki. Jeśli ustawiona jest opcja
V Zdjęcia seryjne, można wykonywać zdjęcia w sposób ciągły, trzymając naciśnięty do
końca spust migawki.
• r5s Wyzwalacz autoportretu: Zwolnienie migawki następuje 5 sekund po naciśnięciu spustu
migawki do końca.
Skadruj zdjęcie po naciśnięciu spustu migawki do końca.
- Więcej informacji zawiera rozdział „Samowyzwalacz” (A54).
- Aparat ustawia ostrość na wykrytym pysku psa lub kota albo wykrytej twarzy człowieka.
- Aparat nie może wykonywać zdjęć seryjnych.
• k: Zwolnienie migawki następuje po naciśnięciu spustu migawki do końca.
- Aparat ustawia ostrość na wykrytym pysku psa lub kota albo wykrytej twarzy człowieka.
- Jeśli ustawiona jest opcja V Zdjęcia seryjne, można wykonywać zdjęcia w sposób ciągły,
trzymając naciśnięty do końca spust migawki.
B
Pole ostrości
• Gdy aparat wykryje pysk zwierzęcia, jest on otaczany żółtą
ramką. Gdy aparat ustawia ostrość na pysku zwierzęcia
wyświetlonym w podwójnej ramce (polu ostrości), ramka ta
zmienia kolor na zielony. Jeśli nie zostanie rozpoznany żaden
pysk zwierzęcia, aparat ustawi ostrość na obiekcie
znajdującym się pośrodku kadru.
• W niektórych warunkach fotografowania może nie nastąpić
wykrycie pyska psa lub kota bądź twarzy człowieka i w ramce
mogą zostać wyświetlone inne obiekty.
41
Funkcje związane z fotografowaniem
Program tematyczny (fotografowanie dostosowane do warunków
fotografowania)
25m 0s
3200
y M L Księżyc
• Gdy wybrano zoom szerokokątny, wyświetlana jest ramka kadrowania wskazująca kąt widzenia
odpowiadający kątowi widzenia obiektywu o długości ogniskowej 900 mm (w formacie 35 mm
[135]). Po skadrowaniu księżyca wewnątrz ramki kadrowania i naciśnięciu przycisku k kąt
widzenia będzie odpowiadał kątowi widzenia obiektywu o długości ogniskowej 900 mm.
• Aby ustawić odcień, naciśnij przyciski HI na wybieraku wielofunkcyjnym. Ustawienie
odcienia jest przechowywane w pamięci aparatu nawet po jego wyłączeniu.
• Dostosuj jasność i kompensację ekspozycji (A57) odpowiednio do warunków fotografowania,
np. fazy księżyca i wymagań dotyczących zdjęcia.
y M l Obserwacja ptaków
• Na ekranie wyświetlonym po wybraniu opcji l Obserwacja ptaków wybierz opcję
U Zdjęcie pojedyncze lub V Zdjęcia seryjne.
• U Zdjęcie pojedyncze: Każde wciśnięcie spustu migawki powoduje zrobienie jednego
zdjęcia.
• V Zdjęcia seryjne: Po wciśnięciu i przytrzymaniu spustu migawki wykonywane są zdjęcia
seryjne.
Aparat może wykonać do około 7 zdjęć seryjnych z prędkością około 7,7 kl./s (gdy Tryb obrazu
jest ustawiony na wartość P 4608×3456).
• Gdy wybrano zoom szerokokątny, wyświetlana jest ramka kadrowania wskazująca kąt widzenia
odpowiadający kątowi widzenia obiektywu o długości ogniskowej 440 mm (w formacie 35 mm
[135]). Po skadrowaniu ptaka wewnątrz ramki kadrowania i naciśnięciu przycisku k kąt
widzenia będzie odpowiadał kątowi widzenia obiektywu o długości ogniskowej 440 mm.
42
Funkcje związane z fotografowaniem
Program tematyczny (fotografowanie dostosowane do warunków
fotografowania)
Fotografowanie w trybie Łatwa panorama
Obróć pokrętło trybu pracy do położenia y M przycisk d M V (łatwa
panorama) M przycisk k
1
Wybierz zakres fotografowania
W Normalna lub X Szeroka i
naciśnij przycisk k.
Łatwa panorama
Normalna
Szeroka
2
Wykadruj pierwszą scenę panoramy, a
następnie wciśnij spust migawki do
połowy, aby ustawić ostrość.
• Pozycja zoomu jest ustalona na zoom szerokokątny.
• Aparat ustawia ostrość na środku kadru.
25m 0s
3200
3
Wciśnij spust migawki do końca, po czym
zdejmij palec ze spustu migawki.
• Wyświetlane są ikony KLJI wskazujące kierunek
ruchu aparatu.
4
Przesuwaj aparat w jednym z czterech
kierunków, aż prowadnica pozycji
osiągnie krawędź.
• Po wykryciu kierunku ruchu rozpocznie się
fotografowanie.
• Fotografowanie kończy się automatycznie, gdy aparat
wykona zdjęcia dla określonej szerokości.
• Ustawienia ostrości i ekspozycji są zablokowane do
chwili zakończenia fotografowania.
43
Funkcje związane z fotografowaniem
Program tematyczny (fotografowanie dostosowane do warunków
fotografowania)
Prowadnica
Przykład ruchu aparatu
• Używając swojego ciała jako osi obrotu, przesuń aparat powoli
po łuku w kierunku oznaczenia (KLJI).
• Fotografowanie zatrzyma się, jeśli wskaźnik nie sięgnie brzegu w
ciągu ok. 15 sekund (po wybraniu opcji W Normalna) lub ok.
30 sekund (po wybraniu opcji X Szeroka) od rozpoczęcia
fotografowania.
B
Uwagi dotyczące fotografowania w trybie Łatwa panorama
• Zakres obrazu widocznego na zapisanym zdjęciu będzie węższy niż obserwowany na ekranie w
trakcie fotografowania.
• Jeżeli aparat jest przesuwany zbyt szybko, drgania aparatu są zbyt duże lub obiekt ma zbyt
jednolity wygląd (np. ściana lub obiekt słabo oświetlony), może wystąpić błąd.
• Jeżeli fotografowanie zostanie przerwane przed osiągnięciem połowy zakresu panoramy, zdjęcie
panoramiczne nie zostanie zapisane.
C
Wielkość zdjęcia w trybie Łatwa panorama
• Dostępne są cztery różne wielkości zdjęcia (w pikselach) opisane poniżej.
Przy ustawieniu zakresu W Normalna
4800
920
1536
Przy ustawieniu zakresu X Szeroka
9600
920
1536
• Jeżeli zarejestrowano więcej niż połowę zakresu panoramy, lecz fotografowanie zostanie
przerwane przed osiągnięciem końca zakresu, wielkość zdjęcia będzie mniejsza.
44
Funkcje związane z fotografowaniem
Program tematyczny (fotografowanie dostosowane do warunków
fotografowania)
Odtwarzanie w trybie Łatwa panorama
Przełącz aparat w tryb odtwarzania (A20), wyświetl
zdjęcie wykonane za pomocą funkcji łatwej panoramy w
widoku pełnoekranowym, a następnie naciśnij przycisk k,
aby przewinąć obraz w kierunku wykorzystanym podczas
fotografowania.
4/4
0004.JPG
15/11/2016 15:30
W trakcje odtwarzania na ekranie wyświetlone zostaną
przyciski sterujące odtwarzaniem. Na wybieraku
wielofunkcyjnym naciśnij przyciski JK, aby wybrać
element sterujący, a następnie naciśnij przycisk k w celu
wykonania niżej opisanych operacji.
Funkcja
Ikona
Opis
Przewijanie do
tyłu
A
Przytrzymaj przycisk k, aby przewinąć odtwarzanie do tyłu.
Przewijanie do
przodu
B
Przytrzymaj przycisk k, aby przewinąć odtwarzanie do przodu.
Wstrzymanie odtwarzania. Operacje wymienione poniżej można
wykonać po wstrzymaniu odtwarzania.
Pauza
Koniec
B
E
G
C
Przytrzymaj przycisk k, aby przewinąć do tyłu.
D
Przytrzymaj przycisk k, aby przewinąć obraz.
F
Wznawia przewijanie automatyczne.
Powrót do trybu widoku pełnoekranowego.
Uwagi dotyczące zdjęć zapisanych w trybie Łatwa panorama
• Zdjęć nie można edytować za pomocą tego aparatu.
• Aparat może nie być w stanie przewijać lub powiększać zdjęć wykonanych w trybie łatwej
panoramy przy użyciu aparatu cyfrowego innej marki lub innego modelu aparatu.
B
Uwagi dotyczące drukowania panoram
W zależności od ustawień drukarki wydrukowanie całego zdjęcia może być niemożliwe. Ponadto
drukowanie tego typu zdjęć może być niemożliwe na niektórych drukarkach.
45
Funkcje związane z fotografowaniem
Program tematyczny (fotografowanie dostosowane do warunków
fotografowania)
Tryb kreatywny (stosowanie efektów podczas
fotografowania)
aparat równocześnie zapisuje cztery zdjęcia z efektami i
jedno zdjęcie bez efektów.
• Aparat ustawia ostrość na środku kadru.
1
Naciśnij przycisk k.
Odmiany
• Wyświetlony zostanie ekran wyboru efektu.
25m 0s
Wybierz efekt
2
Wybierz odpowiedni efekt za pomocą
przycisków HI na wybieraku
wielofunkcyjnym i naciśnij przycisk k.
3200
Odmiany
• Można wybrać następujące efekty: Odmiany, Kolor
25m 0s
selekt. (czerw.), Kolor selektywny (ziel.), Kolor
selektywny (nieb.), Jasność (ustawienie domyślne),
Głębia, Pamięć, Retro lub Mrok.
Wybierz efekt
3200
• Zdjęcie bez efektów jest wyświetlane w górnej części
ekranu. Cztery typy zdjęć z efektami są wyświetlane w dolnej części ekranu.
• W przypadku filmu można zastosować tylko jeden typ efektu. Naciśnij przyciski JK, aby
wybrać żądany efekt.
3
Wciśnij spust migawki lub przycisk b (e nagrywanie filmu), aby
wykonać zdjęcie.
• Pięć zapisanych zdjęć zostanie ułożonych w sekwencję. Jedno zdjęcie z zastosowanym
efektem zostanie użyte jako zdjęcie kluczowe (A72).
B
Uwagi dotyczące trybu kreatywnego
Po wybraniu efektu Odmiany niektóre Opcje filmów (A122) nie są dostępne.
46
Funkcje związane z fotografowaniem
Tryb kreatywny (stosowanie efektów podczas fotografowania)
Funkcje dostępne w trybie kreatywnym
Poniższe funkcje są dostępne po naciśnięciu przycisku k w kroku 2.
• Tryb lampy błyskowej (A52)
• Samowyzwalacz (A54)
• Tryb makro (A56)
• Kompensacja ekspozycji (A57)
• Menu fotografowania (A110)
47
Funkcje związane z fotografowaniem
Tryb kreatywny (stosowanie efektów podczas fotografowania)
Tryb Portret inteligentny (poprawa wyglądu
twarzy podczas fotografowania)
Użycie funkcji Retusz upiększający podczas robienia zdjęć
pozwala poprawić wygląd twarzy fotografowanych osób.
1
Naciśnij przycisk K na wybieraku
wielofunkcyjnym.
2
Zastosuj efekt.
Suwak
• Wybierz żądany efekt za pomocą przycisków JK.
• Wybierz intensywność efektu za pomocą przycisków
HI.
• Możesz zastosować jednocześnie wiele efektów.
B Miękki odcień skóry, l Podkład pod makijaż,
Q Zmiękczenie, G Żywość, o Jasność (Eksp. +/-)
• Aby ukryć suwak, wybierz opcję f Wyjście.
• Po sprawdzeniu ustawień wszystkich efektów naciśnij
przycisk k.
3
Wykadruj zdjęcie i wciśnij spust migawki.
B
Uwagi dotyczące trybu portretu inteligentnego
Miękki odcień skóry
5
4
3
2
1
OFF
Efekt
• Intensywność (ilość) efektu widoczna na zdjęciu wyświetlanym na ekranie fotografowania i na
zapisanym zdjęciu może być różna.
• Jeśli wybrano ustawienie Zmiękczenie, niektóre Opcje filmów (A122) są niedostępne.
Funkcje dostępne w trybie portretu inteligentnego
•
•
•
•
•
Wyzw. uśmiechem (A49)
Seria autoportretów (A50)
Tryb lampy błyskowej (A52)
Samowyzwalacz (A54)
Menu Portret inteligentny (A120)
48
Funkcje związane z fotografowaniem
Tryb Portret inteligentny (poprawa wyglądu twarzy podczas fotografowania)
Korzystanie z funkcji Wyzwolenie uśmiechem
Gdy za pomocą przycisku J na wybieraku
wielofunkcyjnym wybierzesz ustawienie a Wyzw.
uśmiechem, a potem naciśniesz przycisk k, aparat
automatycznie zwolni migawkę w chwili wykrycia
uśmiechniętej twarzy.
• Przed użyciem funkcji wyzwalania uśmiechem ustaw
funkcję retuszu upiększającego (A48).
• Jeśli wciśniesz spust migawki, aby zrobić zdjęcie,
działanie funkcji wyzwalanie uśmiechem zostanie
przerwane.
B
Wyzw. uśmiechem
Uwagi dotyczące funkcji Wyzwolenie uśmiechem
W niektórych sytuacjach aparat może nie rozpoznać twarzy lub uśmiechów (A61). Do
fotografowania można także użyć spustu migawki.
C
Gdy miga dioda samowyzwalacza
Przy wyzwalaniu uśmiechem dioda samowyzwalacza zacznie migać, kiedy aparat wykryje twarz, a
zaraz po wyzwoleniu migawki dioda ta zacznie migać szybko.
49
Funkcje związane z fotografowaniem
Tryb Portret inteligentny (poprawa wyglądu twarzy podczas fotografowania)
Używanie funkcji Seria autoportretów
Aparat może zrobić w określonych odstępach czasu serię
od czterech do dziewięciu zdjęć i zapisać je jako jeden
obraz (kolaż).
1
Za pomocą przycisku J na wybieraku
wielofunkcyjnym wybierz opcję n Seria
autoportretów i naciśnij przycisk k.
• Zostanie wyświetlone okno dialogowe potwierdzenia.
• Jeśli naciśniesz przycisk d i wybierzesz opcję Seria
autoportretów, a potem naciśniesz przycisk J,
możesz skonfigurować ustawienia opcji Liczba zdjęć,
Interwał i Dźwięk migawki (A120).
• Aby podczas fotografowania zastosować funkcję
retuszu upiększającego, wybierz ten efekt przed
włączeniem opcji serii autoportretów (A48).
2
Seria autoportretów
Zrób zdjęcie.
• Po wciśnięciu spustu migawki rozpocznie się odliczanie
(około pięciu sekund), a potem migawka zostanie
zwolniona automatycznie.
• Aparat automatycznie zwalnia migawkę i robi pozostałe
zdjęcia. Około trzy sekundy przed rozpoczęciem
fotografowania rozpoczyna się odliczanie.
• O liczbie zdjęć informuje symbol U na ekranie. Podczas
fotografowania jest on zielony, a po zakończeniu
fotografowania zmienia kolor na biały.
3
2
Na ekranie wyświetlanym, gdy aparat zakończy wykonywanie liczby zdjęć
wybranej w opcji Liczba zdjęć, wybierz opcję Tak i naciśnij przycisk k.
• Kolaż zdjęć zostanie zapisany.
• Każde zrobione zdjęcie jest zapisywane także jako osobne zdjęcie, niezależnie od kolażu.
Zdjęcia są układane w sekwencję, a jej zdjęciem kluczowym jest ich kolaż (A72).
• Gdy wybrana zostanie opcja Nie, kolaż nie zostanie zapisany.
B
Uwagi dotyczące funkcji Seria autoportretów
• Jeśli wciśniesz spust migawki, zanim aparat zrobi określoną liczbę zdjęć, fotografowanie zostanie
anulowane, a kolaż nie zostanie zapisany. Zdjęcia zrobione przed anulowaniem fotografowania
zostaną zapisane jako pojedyncze zdjęcia.
• Użycie tej funkcji w połączeniu z innymi funkcjami może być niemożliwe (A66).
50
Funkcje związane z fotografowaniem
Tryb Portret inteligentny (poprawa wyglądu twarzy podczas fotografowania)
Wybieranie funkcji fotografowania za pomocą
wybieraka wielofunkcyjnego
Kiedy wyświetlony jest ekran fotografowania, możesz nacisnąć przyciski H (m) J (n)
I (p) K (o) na wybieraku wielofunkcyjnym, aby ustawić funkcje opisane poniżej.
• m Tryb lampy błyskowej
Po podniesieniu lampy błyskowej można ustawić tryb lampy błyskowej zgodnie z
warunkami fotografowania.
• n Samowyzwalacz, Wyzwalacz autoportretu
Aparat zwalnia migawkę, gdy upłynie ustawiona liczba sekund po naciśnięciu spustu
migawki.
• p Tryb makro
Użyj trybu makro w przypadku robienia zdjęć o dużych zbliżeniach.
• o Kompensacja ekspozycji
Pozwala dostosować ogólną jasność obrazu.
Funkcje, które można ustawić, różnią się w zależności od trybu fotografowania.
51
Funkcje związane z fotografowaniem
Wybieranie funkcji fotografowania za pomocą wybieraka wielofunkcyjnego
Tryb lampy błyskowej
Po podniesieniu lampy błyskowej można ustawić tryb lampy błyskowej zgodnie z
warunkami fotografowania.
1
Naciśnij przycisk m (podnoszenie lampy
błyskowej), aby podnieść lampę.
• Gdy lampa błyskowa jest zamknięta, błysk jest wyłączony i
wyświetlana jest ikona W.
2
Naciśnij przycisk H (X) na wybieraku
wielofunkcyjnym.
3
Wybierz odpowiedni tryb lampy
błyskowej (A53) i naciśnij przycisk k.
Automatyka
• Jeśli ustawienie nie zostanie zatwierdzone
naciśnięciem przycisku k, wybór zostanie anulowany.
C
Dioda gotowości lampy błyskowej
• Status lampy błyskowej można potwierdzić, wciskając spust
migawki do połowy.
- Włączona: lampa błyskowa emituje błysk po wciśnięciu
spustu migawki do końca.
- Miga: trwa ładowanie lampy błyskowej. Aparat nie może
rejestrować zdjęć.
- Wyłączona: lampa błyskowa nie zostanie uruchomiona
podczas robienia zdjęcia.
• Jeśli stan naładowania baterii/akumulatorów jest niski, podczas ładowania lampy ekran zostanie
wyłączony.
52
Funkcje związane z fotografowaniem
Tryb lampy błyskowej
Dostępne tryby lampy błyskowej
U
Automatyka
Lampa błyskowa jest uruchamiana w razie potrzeby, na przykład w warunkach słabego
oświetlenia.
• Wskaźnik trybu lampy błyskowej jest wyświetlany tylko po ustawieniu ekranu
fotografowania.
V
Aut. z red. efektu czerw. oczu
Redukcja efektu czerwonych oczu na portretach spowodowanego przez lampę
błyskową.
X
Błysk wypełniający
Lampa błyskowa emituje błysk przy wykonywaniu każdego zdjęcia. Służy on do
„wypełniania” (doświetlania) cieni i do fotografowania obiektów pod światło.
Y
Synchr. z dł. czasami eksp.
Przeznaczony do wykonywania portretów wieczornych i nocnych obejmujących tło.
Lampa błyskowa emituje błysk, gdy konieczne jest oświetlenie głównego obiektu;
długie czasy otwarcia migawki umożliwiają naświetlenie tła w nocy lub przy słabym
oświetleniu.
B
Uwagi dotyczące fotografowania z lampą błyskową
Podczas korzystania z lampy błyskowej z zoomem szerokokątnym obszar wokół zdjęcia może być
ciemny w zależności od odległości od obiektu.
Można to poprawić, jeśli suwak zoomu zostanie lekko przesunięty w kierunku pozycji
teleobiektywu.
C
Ustawienia trybu lampy błyskowej
• Ustawienie może nie być dostępne w niektórych trybach fotografowania (A64).
• W trybie A (automatycznym) zastosowane ustawienie jest przechowywane w pamięci aparatu
nawet po jego wyłączeniu.
C
Redukcja efektu czerwonych oczu
Jeśli aparat wykryje efekt czerwonych oczu podczas zapisywania zdjęcia, obszar, którego to dotyczy,
zostanie przetworzony pod kątem redukcji tego efektu przed zapisaniem zdjęcia.
Podczas fotografowania należy pamiętać o poniższych informacjach:
• Do zapisania zdjęć potrzeba więcej czasu niż zwykle.
• W niektórych sytuacjach redukcja efektu czerwonych oczu może nie przynieść oczekiwanych
rezultatów.
• W rzadkich przypadkach redukcja efektu czerwonych oczu może też zostać zastosowana do
innych obszarów zdjęcia. W takiej sytuacji należy wybrać inny tryb lampy błyskowej i zrobić
zdjęcie ponownie.
53
Funkcje związane z fotografowaniem
Tryb lampy błyskowej
Samowyzwalacz
Aparat zwalnia migawkę, gdy upłynie ustawiona liczba sekund po naciśnięciu spustu
migawki.
Przed użyciem statywu w celu ustabilizowania aparatu wybierz w opcji Redukcja
drgań - zdjęcia (A140) w menu ustawień wartość Wyłączona.
1
Naciśnij przycisk J (n) na wybieraku
wielofunkcyjnym.
2
Wybierz liczbę sekund do zwolnienia
migawki i naciśnij przycisk k.
Samowyzwalacz
• n10s (10 sekund): opcja przydatna przy ważnych
okazjach, takich jak śluby.
• n2s (2 sekundy): opcja pozwalająca zapobiec
drganiom aparatu.
• r5s (5 sekund, wyzwalacz autoportretu): Służy do
wykonywania autoportretów.
• Jeśli ustawienie nie zostanie zatwierdzone naciśnięciem przycisku k, wybór zostanie
anulowany.
3
Wykadruj zdjęcie, a następnie wciśnij spust migawki do połowy.
• W przypadku używania opcji n10s (10 sekund) lub n2s (2 sekundy) należy sprawdzić,
czy ustawiono ostrość na obiektach.
• W przypadku używania opcji r5s (5 sekund, wyzwalacz autoportretu) należy w
kroku 4 nacisnąć spust migawki do końca, a następnie skadrować zdjęcie.
54
Funkcje związane z fotografowaniem
Samowyzwalacz
4
Wciśnij spust migawki do końca.
• Rozpocznie się odliczanie. Dioda
samowyzwalacza zacznie migać, a około
sekundy przed zwolnieniem migawki
zacznie świecić światłem ciągłym.
• Z chwilą zwolnienia migawki
samowyzwalacz zostanie ustawiony na
wartość OFF.*
• Aby zatrzymać odliczanie, wciśnij ponownie
spust migawki.
* W programie tematycznym Księżyc
samowyzwalacz nie jest automatycznie
przestawiany w tryb OFF. Aby zakończyć
działanie samowyzwalacza, w
kroku 2 wybierz opcję OFF.
C
9
1/250
F3
Ostrość i ekspozycja podczas fotografowania z samowyzwalaczem
• n10s, n2s: Ostrość i ekspozycja zostają zablokowane po naciśnięciu spustu migawki do końca.
• r5s: Ostrość i ekspozycja zostają ustawione bezpośrednio przed zwolnieniem migawki.
C
Ustawienie samowyzwalacza
Ustawienie może nie być dostępne w niektórych trybach fotografowania (A64).
55
Funkcje związane z fotografowaniem
Samowyzwalacz
Tryb makro (Zdjęcia w zbliżeniu)
Użyj trybu makro w przypadku robienia zdjęć o dużych zbliżeniach.
1
Naciśnij przycisk I (p) na wybieraku
wielofunkcyjnym.
2
Wybierz opcję ON i naciśnij przycisk k.
Tryb makro
• Jeśli ustawienie nie zostanie zatwierdzone
naciśnięciem przycisku k, wybór zostanie anulowany.
3
Obróć dźwignię zoomu tak, aby ustawić
stopień powiększenia, przy którym ikona
F i wskaźnik zoomu mają kolor zielony.
• Jeśli zoom jest ustawiony w pozycji F i wskaźnik
zoomu ma kolor zielony, aparat może ustawić ostrość na obiektach znajdujących się w
minimalnej odległości ok. 10 cm od obiektywu.
• Jeśli wybrano zoom szerokokątny i pozycja zoomu
znajduje się w obszarze wskazanym symbolem 1,
aparat może ustawić ostrość na obiektach
znajdujących się w minimalnej odległości ok. 1 cm od
1
obiektywu.
C
Ustawienie trybu makro
• Ustawienie może nie być dostępne w niektórych trybach fotografowania (A64).
• W trybie A (automatycznym) zastosowane ustawienie jest przechowywane w pamięci aparatu
nawet po jego wyłączeniu.
56
Funkcje związane z fotografowaniem
Tryb makro (Zdjęcia w zbliżeniu)
Kompensacja ekspozycji (Regulacja jasności)
Pozwala dostosować ogólną jasność obrazu.
1
Naciśnij przycisk K (o) na wybieraku
wielofunkcyjnym.
2
Wybierz wartość kompensacji i naciśnij
przycisk k.
Kompensacja ekspozycji
• Aby rozjaśnić zdjęcie, zastosuj wartość dodatnią (+).
• Aby przyciemnić zdjęcie, zastosuj wartość ujemną (–).
• Wartość kompensacji zostanie zastosowana nawet bez
naciśnięcia przycisku k.
• Jeśli wybrano tryb fotografowania Portret inteligentny,
zamiast ekranu kompensacji ekspozycji wyświetlony
Histogram
zostanie ekran funkcji retuszu upiększającego (A48).
• Jeśli wybrano tryb A (automatyczny), zamiast ekranu
kompensacji ekspozycji wyświetlony zostanie suwak ustawień (A34).
C
+2.0
+0.3
-2.0
Wartość kompensacji ekspozycji
Gdy wybrano tryb fotografowania Wielokr. eksp. Jasno (A39) lub program tematyczny
Sztuczne ognie (A40), nie można zastosować kompensacji ekspozycji.
C
Używanie histogramu
Histogram to wykres przedstawiający rozkład odcieni zdjęcia. Można go użyć jako wskazówki
podczas ustawiania kompensacji ekspozycji i robienia zdjęć bez lampy błyskowej.
• Oś pozioma odpowiada jasności pikseli: odcienie ciemne znajdują się po lewej, a jasne — po
prawej stronie osi. Na osi pionowej przedstawiona jest liczba pikseli.
• Zwiększenie wartości kompensacji ekspozycji powoduje przesunięcie krzywej rozkładu tonów w
prawo, a zmniejszenie jej – w lewo.
57
Funkcje związane z fotografowaniem
Kompensacja ekspozycji (Regulacja jasności)
Korzystanie z zoomu
Przy obracaniu dźwigni zoomu zmienia się
Pomniejszenie
pozycja zoomu obiektywu.
• Aby przybliżyć obiekt: przesuń dźwignię w
stronę symbolu g.
• Aby oddalić obiekt: przesuń dźwignię w
stronę symbolu f.
Po włączeniu aparatu zoom jest ustawiony
w pozycji o najszerszym kącie.
• Obrócenie dźwigni zoomu do końca w
każdym z kierunków powoduje szybkie
dostosowanie zoomu (nie dotyczy to nagrywania filmów).
• Zoomem można również sterować,
przesuwając boczną dźwignię zoomu
(A2) w kierunku g lub f.
Powiększenie
Powiększenie
Pomniejszenie
• Podczas przesuwania dźwigni zoomu na
ekranie fotografowania jest wyświetlany
wskaźnik zoomu.
Zoom
Zoom
• Zoom cyfrowy, który umożliwia
optyczny cyfrowy
dodatkowe powiększanie obiektu do skali
około 4× większej od maksymalnej skali
powiększenia optycznego, można włączyć przez przesunięcie dźwigni zoomu lub
bocznej dźwigni zoomu w stronę symbolu g i przytrzymanie jej, gdy aparat znajduje się
w pozycji maksymalnego powiększenia optycznego.
C
Zoom cyfrowy
Wskaźnik zoomu zmienia kolor na niebieski po włączeniu zoomu cyfrowego, a na żółty, gdy
powiększenie zoomu zostanie jeszcze zwiększone.
• Niebieski wskaźnik zoomu: jakość obrazu nie jest zauważalnie zmniejszona wskutek użycia
precyzyjnego zoomu dynamicznego.
• Żółty wskaźnik zoomu: w niektórych przypadkach jakość obrazu może być zauważalnie
zmniejszona.
• Wskaźnik pozostaje niebieski przy większym obszarze, gdy wielkość zdjęcia jest mniejsza.
• Przy niektórych ustawieniach zdjęć seryjnych lub innych ustawieniach wskaźnik zoomu może nie
zmieniać koloru na niebieski.
58
Funkcje związane z fotografowaniem
Korzystanie z zoomu
Korzystanie z zoomu krokowego
Jeśli podczas fotografowania z użyciem teleobiektywu tracisz obiekt z pola widzenia, naciśnij
przycisk q (zoomu krokowego), aby tymczasowo poszerzyć kąt widzenia i ułatwić
wykadrowanie obiektu.
25m 0s
3200
Przycisk q
Ramka kadrowania
• Po naciśnięciu przycisku q ustaw aparat tak, aby obiekt znalazł się wewnątrz ramki
kadrowania na ekranie fotografowania. Aby jeszcze bardziej poszerzyć pole widzenia,
przesuń dźwignię zoomu w kierunku f, trzymając naciśnięty przycisk q.
• Aby wrócić do oryginalnej pozycji zoomu, zwolnij przycisk q.
• Zoom krokowy nie jest dostępny podczas nagrywania filmów.
59
Funkcje związane z fotografowaniem
Korzystanie z zoomu
Ustawianie ostrości
Spust migawki
Wciśnięcie do
połowy
Wciśnięcie spustu migawki do połowy oznacza wciśnięcie i
przytrzymanie przycisku w punkcie, w którym można wyczuć
delikatny opór.
• Ostrość i ekspozycja (czas otwarcia migawki i liczba przysłony)
zostaną ustawione po wciśnięciu spustu migawki do połowy.
Ostrość i ekspozycja pozostaną zablokowane, gdy przycisk
będzie wciśnięty do połowy.
• Pole ostrości jest zależne od trybu fotografowania.
Wciśnięcie do
końca
Wciśnięcie do końca oznacza wciśnięcie spustu migawki do
samego końca.
• Migawka zostaje zwolniona po wciśnięciu spustu migawki do
końca.
• Nie wciskaj spustu migawki ze zbyt dużą siłą, ponieważ może
to spowodować drganie aparatu i rozmazanie zdjęć. Pamiętaj o
konieczności delikatnego naciskania przycisku.
Korzystanie z funkcji AF z wyszukiw. celu
Jeśli opcja Tryb pól AF (A116) w trybie A (automatycznym) jest ustawiona na AF z
wyszukiw. celu, po wciśnięciu spustu migawki do połowy aparat ustawia ostrość w sposób
opisany poniżej:
• Aparat wykrywa główny obiekt i ustawia na nim ostrość.
Po ustawieniu ostrości pole ostrości ma kolor zielony. W
przypadku wykrycia twarzy aparat ustawia na niej
ostrość w pierwszej kolejności.
1/250
F3
Pola ostrości
• W przypadku braku głównego obiektu aparat
automatycznie wybiera jedno lub kilka z dziewięciu pól
ostrości zawierających obiekt znajdujący się najbliżej
aparatu. Po ustawieniu ostrości na obiekcie pola
ostrości, w których ustawiono ostrość, mają kolor
zielony.
1/250
F3
Pola ostrości
60
Funkcje związane z fotografowaniem
Ustawianie ostrości
B
Uwagi dotyczące AF z wyszukiw. celu
• W zależności od warunków fotografowania aparat może wybierać obiekt główny na różne
sposoby.
• W przypadku korzystania z niektórych ustawień opcji Balans bieli wykrycie obiektu głównego
może nie być możliwe.
• W poniższych sytuacjach aparat może nie wykryć poprawnie głównego obiektu:
- Obiekt jest bardzo ciemny lub jasny
- Gdy główny obiekt nie ma wyraźnie zdefiniowanych kolorów
- Gdy ujęcie jest skadrowane tak, że obiekt główny znajduje się na krawędzi ekranu
- Gdy główny obiekt zawiera powtarzający się wzór
Używanie funkcji wykrywania twarzy
W poniższych ustawieniach aparat używa funkcji
wykrywania twarzy, aby automatycznie ustawić ostrość na
ludzkich twarzach.
• Tryb o (automatycz.wyb.prog.; A37)
• e (portret nocny) lub Portret program tematyczny
(A36)
• Tryb Portret inteligentny (A48)
• Jeśli w opcji Tryb pól AF (A116) w trybie
A (automatycznym; A34) wybrano ustawienie
Priorytet twarzy
25m 0s
3200
Jeżeli aparat wykryje więcej niż jedną twarz, wokół twarzy, na której zostanie ustawiona
ostrość, pojawi się podwójna ramka, a pozostałe twarze będą otoczone ramką pojedynczą.
Jeśli spust migawki zostanie wciśnięty do połowy, a aparat nie wykryje żadnych twarzy:
• W trybie o (automatycz.wyb.prog.) pole ostrości zmienia się zależnie od warunków
fotografowania rozpoznawanych przez aparat.
• W trybie e (portret nocny), trybie programów tematycznych Portret lub w trybie
portretu inteligentnego aparat ustawia ostrość pośrodku kadru.
• W trybie A (automatycznym) aparat wybiera pole ostrości zawierające obiekt
znajdujący się najbliżej aparatu.
B
Uwagi dotyczące wykrywania twarzy
• Możliwość rozpoznawania twarzy przez aparat zależy od różnych czynników, w tym od kierunku,
w który spoglądają fotografowane osoby.
• Aparat nie może rozpoznać twarzy również w następujących sytuacjach:
- Gdy twarze są częściowo przysłonięte okularami przeciwsłonecznymi lub innymi przedmiotami
- Gdy twarze zajmują zbyt dużą lub zbyt małą część kadru
61
Funkcje związane z fotografowaniem
Ustawianie ostrości
Korzystanie z funkcji Miękki odcień skóry
W poniższych trybach fotografowania po wykryciu ludzkiej twarzy aparat przetwarza zdjęcie
tak, aby zmiękczyć odcienie skóry, a następnie zapisuje zdjęcie (wykrywane są maksymalnie
trzy twarze).
• Tryb Portret inteligentny (A48)
- Stopień intensywności efektu Miękki odcień skóry można dostosować.
• Tryb o (automatycz.wyb.prog.; A37)
• e (portret nocny) lub Portret program tematyczny (A36)
Miękki odcień skóry można również użyć w przypadku zapisanych zdjęć, korzystając z
opcji Retusz upiększający w trybie odtwarzania (A76).
B
Uwagi dotyczące funkcji miękkiego odcienia skóry
• Zapisywanie zdjęć może trwać dłużej niż zazwyczaj.
• W niektórych sytuacjach pożądany efekt zastosowania miękkiego odcienia skóry może nie zostać
osiągnięty lub efekt może zostać zastosowany do obszarów, na których nie ma twarzy.
Obiekty nieodpowiednie dla funkcji autofokus
W poniższych sytuacjach aparat może nie ustawić ostrości zgodnie z oczekiwaniami. W
rzadkich przypadkach nie jest możliwe ustawienie ostrości obiektu, mimo że pole ostrości
lub wskaźnik mają kolor zielony:
• Obiekt jest bardzo ciemny
• W danych warunkach fotografowania znalazły się obiekty o dużych różnicach jasności
(np. obiekt jest fotografowany pod słońce, co powoduje, że jest bardzo ciemny)
• Brak kontrastu między obiektem a otoczeniem (np. gdy fotografowana osoba ma na
sobie białą koszulę i stoi na tle białej ściany)
• Kilka obiektów znajduje się w różnych odległościach od aparatu (np. obiekt w klatce)
• Przedmioty o powtarzających się wzorach (żaluzje okienne, budynki z wieloma rzędami
podobnych okien itd.)
• Obiekt porusza się bardzo szybko
W sytuacjach opisanych powyżej należy spróbować wcisnąć kilkakrotnie spust migawki do
połowy, aby zmienić ustawienie ostrości, lub też ustawić ostrość na innym obiekcie
znajdującym się w tej samej odległości od aparatu co obiekt główny i użyć funkcji blokady
ostrości (A63).
62
Funkcje związane z fotografowaniem
Ustawianie ostrości
Blokada ostrości
Fotografowanie z blokadą ostrości to tryb zalecany, jeśli aparat nie aktywuje pola ostrości
zawierającego dany obiekt.
1
W opcji Tryb pól AF wybierz ustawienie Środek w trybie
A (automatycznym) (A116).
2
Umieść obiekt w środku kadru i
wciśnij spust migawki do połowy.
• Aparat ustawi ostrość na obiekcie, a pole
ostrości będzie wyświetlone na zielono.
• Ekspozycja także zostanie zablokowana.
3
1/250
F3
1/250
F3
Zmień kompozycję zdjęcia bez
podnoszenia palca.
• Pamiętaj o zachowaniu tej samej odległości pomiędzy
aparatem i obiektem.
4
Wciśnij spust migawki do końca, aby
zrobić zdjęcie.
63
Funkcje związane z fotografowaniem
Ustawianie ostrości
Ustawienia domyślne (Lampa błyskowa,
Samowyzwalacz i Tryb makro)
Poniżej wymieniono domyślne ustawienia każdego trybu fotografowania.
Lampa błyskowa1
(A52)
A (automatyczny)
Samowyzwalacz
(A54)
Tryb makro
(A56)
U
Wył.
o (automatycz.wyb.prog.)
U2
Wył.
Wył.3
j (krajobraz nocny)
W4
Wył.5
Wył.4
e (portret nocny)
V6
Wył.
Wył.4
o (zdjęcia pod światło)
X/W7
Wył.
Wył.4
d (sport)
W4
Wył.4
Wył.4
Wył.
Programy tematyczne
b (portret)
V
Wył.
Wył.4
c (krajobraz)
W4
Wył.5
Wył.4
U (wielokr. eksp. jasno)
W4
n 2s5
Wył.4
f (przyjęcie/wnętrza)
V8
Wył.
Wył.4
Z (plaża)
U
Wył.
Wył.4
z (śnieg)
U
Wył.
Wył.4
h (zachód słońca)
W4
Wył.
Wył.4
i (zmierzch/świt)
W4
Wył.5
Wył.4
k (makro)
W
Wył.
Wł.4
u (żywność)
W4
Wył.
Wł.4
m (sztuczne ognie)
W4
Wył.4
Wył.4
V (łatwa panorama)
W4
Wył.4
Wył.4
O (portret zwierzaka)
W4
Y
Wył.
L (księżyc)
W4
n 2s
Wył.4
l (obserwacja ptaków)
W4
Wył.
Wył.
s (tryb kreatywny)
U
Wył.
Wył.
Tryb F (portret inteligentny)
U10
Wył.11
Wył.4
M (pokaz krótkich filmów)
W4
Wył.
Wył.
9
64
Funkcje związane z fotografowaniem
Ustawienia domyślne (Lampa błyskowa, Samowyzwalacz i Tryb makro)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
To ustawienie jest używane po podniesieniu lampy błyskowej.
Aparat automatycznie wybiera tryb lampy błyskowej odpowiedni dla wybranych przez siebie
warunków fotografowania. Opcję W (wyłączona) można wybrać ręcznie.
Nie można zmienić. Po wybraniu opcji i aparat przełącza się w tryb makro.
Nie można zmienić.
Nie można używać opcji r5s. Wyzwalacz autoportretu
Nie można zmienić. Po wybraniu opcji Z ręki tryb lampy błyskowej zostaje ustawiony na
automatyczną synchronizację z długimi czasami ekspozycji i redukcję efektu czerwonych oczu.
Po wybraniu opcji Na statywie tryb lampy błyskowej zostaje ustawiony na błysk wypełniający,
synchronizację z długimi czasami ekspozycji i redukcję efektu czerwonych oczu.
Lampa błyskowa jest ustawiona na X (błysk wypełniający), jeśli funkcja HDR jest ustawiona na
Wyłączony. Jeśli funkcja HDR jest ustawiona na Włączony, lampa błyskowa nie jest
uruchamiana.
Może przełączyć się na synchronizację z długimi czasami ekspozycji i redukcję efektu
czerwonych oczu.
Można użyć opcji Y Wyzwalanie automat. i r5s Wyzwalacz autoportretu (A41). Nie
można użyć opcji n10s ani n2s.
Niedostępne w przypadku wybrania w opcji Wykr. mrugnięcia ustawienia Włączone.
Funkcji a Wyzw. uśmiechem (A49) i n Seria autoportretów (A50) można używać
oprócz opcji n10s, n2s lub r5s. Wyzwalacz autoportretu
65
Funkcje związane z fotografowaniem
Ustawienia domyślne (Lampa błyskowa, Samowyzwalacz i Tryb makro)
Funkcje, których nie można używać jednocześnie
podczas fotografowania
Z niektórych funkcji nie można korzystać w przypadku innych ustawień w menu.
Funkcja z
ograniczeniami
Ustawienie
Opis
Zdjęcia seryjne
(A113)
Gdy została wybrana opcja inna niż Zdjęcie
pojedyncze, nie jest możliwe użycie lampy
błyskowej.
Wykr. mrugnięcia
(A121)
Gdy opcja Wykr. mrugnięcia została ustawiona
na Włączone, nie jest możliwe użycie lampy
błyskowej.
Samowyzwalacz
Tryb pól AF (A116)
Gdy została wybrana opcja Śledz. ob. w ruchu,
nie jest możliwe użycie samowyzwalacza.
Tryb makro
Tryb pól AF (A116)
Po wybraniu opcji Śledz. ob. w ruchu nie można
używać trybu makro.
Tryb obrazu
Zdjęcia seryjne
(A113)
Tryb obrazu Opcja jest ustawiana następująco
w zależności od ustawienia zdjęć seryjnych:
• Bufor zdj. wstępnych: q (wielkość zdjęcia:
1600 × 1200 pikseli)
• Szybkie: 120 klatek/sek.: O (wielkość
zdjęcia: 640 × 480 pikseli)
• Szybkie: 60 klatek/sek.: M (wielkość
zdjęcia: 1280 × 960 pikseli)
Balans bieli
Odcień (używanie
suwaka ustawień;
A34)
Jeśli odcień dostosowano za pomocą suwaka
ustawień, nie można ustawić wartości Balans
bieli w menu fotografowania. Aby ustawić
Balans bieli, wybierz opcję P na ekranie suwaka
ustawień w celu wyzerowania wartości jasności,
żywości, odcienia i aktywnej funkcji D-Lighting.
Zdjęcia seryjne
Samowyzwalacz
(A54)
Jeśli po wybraniu opcji Bufor zdj. wstępnych
użyto samowyzwalacza, wartość ustawienia
zostaje ustalona na Zdjęcie pojedyncze.
Czułość ISO
Zdjęcia seryjne
(A113)
Jeśli wybrano opcję Bufor zdj. wstępnych,
Szybkie: 120 klatek/sek. lub Szybkie:
60 klatek/sek., wartość Czułość ISO zostaje
ustalona na Automatyczna.
Tryb pól AF
Balans bieli (A111)
Jeśli dla opcji Balans bieli ustawiono wartość
inną niż Automatyczny w trybie AF z
wyszukiw. celu, aparat nie wykrywa głównego
obiektu.
Wykr. mrugnięcia
Seria autoportretów
(A50)
Gdy została wybrana opcja Seria
autoportretów, opcja Wykr. mrugnięcia jest
wyłączona.
Tryb lampy
błyskowej
66
Funkcje związane z fotografowaniem
Funkcje, których nie można używać jednocześnie podczas fotografowania
Funkcja z
ograniczeniami
Ustawienie
Opis
Datownik
Zdjęcia seryjne
(A113)
Jeśli wybrano opcję Bufor zdj. wstępnych,
Szybkie: 120 klatek/sek. lub Szybkie:
60 klatek/sek., nanoszenie daty i godziny na
zdjęcia jest niemożliwe.
Zoom cyfrowy
Tryb pól AF (A116)
Wybranie opcji Śledz. ob. w ruchu powoduje
wyłączenie zoomu cyfrowego.
B
Uwagi dotyczące zoomu cyfrowego
• W zależności od trybu fotografowania lub bieżących ustawień zoom cyfrowy może być
niedostępny (A141).
• Gdy włączony jest zoom cyfrowy, aparat ustawia ostrość pośrodku kadru.
67
Funkcje związane z fotografowaniem
Funkcje, których nie można używać jednocześnie podczas fotografowania
Funkcje związane z odtwarzaniem
Powiększenie w trybie odtwarzania ........................................................................................69
Widok miniatur/widok kalendarza...........................................................................................70
Tryb Sortuj według daty...............................................................................................................71
Odtwarzanie i usuwanie zdjęć w sekwencji..........................................................................72
Edytowanie zdjęć ...........................................................................................................................74
68
Funkcje związane z odtwarzaniem
Powiększenie w trybie odtwarzania
Przesunięcie dźwigni zoomu w stronę g (i powiększenie
w trybie odtwarzania) w widoku pełnoekranowym (A20)
powiększa obraz.
4/4
0004. JPG
15/11/2016 15:30
g (i)
g
(i)
f
(h)
3.0
Widok pełnoekranowy
Zdjęcie zostanie
powiększone.
Wskaźnik
wyświetlanego
obszaru
• Aby zmienić współczynnik powiększenia, przesuń dźwignię zoomu do pozycji f (h)
lub g (i).
• Aby wyświetlić inny obszar zdjęcia, naciskaj przyciski HIJK na wybieraku
wielofunkcyjnym.
• Po wyświetleniu powiększonego zdjęcia, aby powrócić do trybu widoku
pełnoekranowego, naciśnij przycisk k.
C
Przycinanie obrazów
Po wyświetleniu powiększonego zdjęcia można nacisnąć przycisk d, aby przyciąć zdjęcie tak, by
znajdowała się na nim tylko widoczna część, oraz zapisać je jako osobny plik (A79).
69
Funkcje związane z odtwarzaniem
Powiększenie w trybie odtwarzania
Widok miniatur/widok kalendarza
Przesunięcie dźwigni zoomu w stronę symbolu
f (h widok miniatur) w widoku pełnoekranowym
(A20) powoduje wyświetlenie miniatur zdjęć.
1/20
0001. JPG
15/11/2016 15:30
Widok pełnoekranowy
1/20
f
(h)
g
(i)
f (h)
Widok miniatur
f
(h)
g
(i)
Sun Mon
2 0 1 6 11
Tue Wed Thu
1
2
1
Fri
3
Sat
4
5
6
7
8
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
9
Widok kalendarza
• Aby zmienić liczbę wyświetlanych zdjęć, przesuń dźwignię zoomu do pozycji f (h)
lub g (i).
• W widoku miniatur naciśnij przyciski HIJK na wybieraku wielofunkcyjnym, aby
wybrać zdjęcie, a następnie przycisk k, aby wyświetlić to zdjęcie w widoku
pełnoekranowym.
• W widoku kalendarza naciskaj przyciski HIJK, aby wybrać datę, a następnie naciśnij
przycisk k, aby wyświetlić zdjęcia zrobione danego dnia.
B
Uwagi na temat widoku kalendarza
Zdjęcia zrobione, gdy nie została ustawiona data aparatu, są uważane za wykonane 1 stycznia
2016 r.
70
Funkcje związane z odtwarzaniem
Widok miniatur/widok kalendarza
Tryb Sortuj według daty
Naciśnij przycisk c (tryb odtwarzania) M przycisk d M ikona menu N
M C Sortuj według daty M przycisk k
Za pomocą przycisków HI na wybieraku
wielofunkcyjnym wybierz datę, a następnie naciśnij
przycisk k, aby odtworzyć zdjęcia zapisane w wybranym
dniu.
• Do zdjęć zrobionych wybranego dnia można
zastosować funkcje dostępne w menu odtwarzania
(A129). Wyjątkiem jest funkcja Kopiowanie.
• Jeśli wyświetlony jest ekran wyboru daty zrobienia
zdjęcia, dostępne są niżej wymienione operacje.
- Przycisk d: dostępne są funkcje wymienione poniżej.
• Pokaz slajdów
• Zabezpiecz*
Sortuj według daty
20/11/2016
3
15/11/2016
1
05/11/2016
2
04/11/2016
10
* Te same ustawienia można zastosować do wszystkich zdjęć zrobionych w wybranym
dniu.
- Przycisk l: usunięcie wszystkich zdjęć zrobionych w wybranym dniu.
B
Uwagi dotyczące trybu sortuj według daty
• Można wybrać do 29 ostatnich dat. Jeśli liczba dni, w których zrobiono zdjęcia, jest większa niż 29,
wszystkie zdjęcia wykonane wcześniej niż w ciągu ostatnich 29 dat zostaną połączone w
obszarze Inne.
• Można wyświetlić 9.000 najnowszych zdjęć.
• Zdjęcia zrobione, gdy nie została ustawiona data aparatu, są uważane za wykonane 1 stycznia
2016 r.
71
Funkcje związane z odtwarzaniem
Tryb Sortuj według daty
Odtwarzanie i usuwanie zdjęć w sekwencji
Wyświetlanie zdjęć w sekwencji
Zdjęcia seryjne lub zrobione przy użyciu funkcji wielokr. eksp. jasno, trybu kreatywnego lub
funkcji autokolażu są zapisane jako sekwencja.
Jedno zdjęcie z sekwencji jest używane jako zdjęcie
1/5
kluczowe, reprezentujące sekwencję w trybie widoku
pełnoekranowego i widoku miniatur.
Aby wyświetlić poszczególne zdjęcia należące do
sekwencji, naciśnij przycisk k.
0004.JPG
15/11/2016 15:30
Po naciśnięciu przycisku k dostępne są operacje
wymienione poniżej.
• Aby wyświetlić poprzednie lub następne zdjęcie,
naciśnij przyciski JK.
• Aby wyświetlić obrazy, które nie należą do sekwencji,
naciśnij przycisk H, aby powrócić do trybu wyświetlania
Wstecz
tylko kluczowych zdjęć.
0004.JPG
15/11/2016 15:30
• Aby wyświetlić zdjęcia w sekwencji jako miniatury lub
odtworzyć je jako pokaz slajdów, ustaw w menu
odtwarzania (A133) w opcji Opcje wyświetl. sekwencji wartość Pojedyncze
zdjęcia.
B
Opcje wyświetl. sekwencji
Zdjęć wykonanych za pomocą innego aparatu nie można wyświetlać w postaci sekwencji.
C
Opcje menu odtwarzania dostępne podczas używania sekwencji
• Jeśli sekwencja zdjęć jest wyświetlona w widoku pełnoekranowym, naciśnij przycisk d, aby
wybrać funkcje z menu odtwarzania (A129).
• W przypadku naciśnięcia przycisku d przy wyświetlonym zdjęciu kluczowym do wszystkich
zdjęć w sekwencji można zastosować poniższe ustawienia:
- Zaznacz do wysłania, Zabezpiecz, Kopiowanie
72
Funkcje związane z odtwarzaniem
Odtwarzanie i usuwanie zdjęć w sekwencji
1/5
Usuwanie zdjęć w sekwencji
Jeśli w przypadku zdjęć w sekwencji naciśniesz przycisk l (usuń), usuwane zdjęcia różnią się
w zależności od sposobu wyświetlenia sekwencji.
• W przypadku wyświetlenia zdjęcia kluczowego:
- Bieżące zdjęcie:
usuwane są wszystkie zdjęcia w wyświetlonej sekwencji.
- Usuń wybrane zdjęcia: po wybraniu kluczowego zdjęcia na ekranie usuwania
wybranych zdjęć (A22) usunięte zostaną wszystkie
zdjęcia z danej sekwencji.
- Wszystkie zdjęcia:
usuwane są wszystkie zdjęcia zapisane na karcie pamięci
lub w pamięci wewnętrznej aparatu.
• W przypadku wyświetlania zdjęć w sekwencji w trybie widoku pełnoekranowego:
- Bieżące zdjęcie:
usuwanie aktualnie wyświetlanego zdjęcia.
- Usuń wybrane zdjęcia: usuwane są wybrane zdjęcia w sekwencji.
- Cała sekwencja:
usuwane są wszystkie zdjęcia w wyświetlonej sekwencji.
73
Funkcje związane z odtwarzaniem
Odtwarzanie i usuwanie zdjęć w sekwencji
Edytowanie zdjęć
Przed edycją zdjęć
Aparat umożliwia łatwe edytowanie obrazów. Edytowane kopie są zapisywane jako osobne
pliki.
Kopie uzyskane w wyniku edycji są zapisywane z taką samą godziną i datą jak oryginał.
C
Ograniczenia dotyczące edycji zdjęć
• Zdjęcie można edytować maksymalnie dziesięć razy. Zdjęcia utworzone przez edytowanie filmu
można edytować maksymalnie 9 razy.
• Edytowanie zdjęć określonego rozmiaru lub użycie określonych funkcji edycji może być
niemożliwe.
Szybkie efekty: zmiana odcienia lub nastroju
Przetwarzanie zdjęć przy użyciu różnych efektów.
Dostępne opcje: Malowidło, Ilustracja, Miękki portret, Portret z
monochromatycznym tłem, Rybie oko, Efekt rozbłysku lub Efekt miniatury.
1
2
Wyświetl zdjęcie, do którego chcesz
zastosować efekt, w widoku
pełnoekranowym i naciśnij przycisk k.
Wybierz odpowiedni efekt za pomocą
przycisków HIJK na wybieraku
wielofunkcyjnym i naciśnij przycisk k.
• Przesuń dźwignię zoomu (A2) w stronę symbolu
g (i), aby włączyć widok pełnoekranowy, lub w stronę
symbolu f (h), aby włączyć widok miniatur.
• Aby zakończyć bez zapisywania edytowanego zdjęcia,
naciśnij przycisk d.
3
Wybierz opcję Tak i naciśnij przycisk k.
• Zostanie utworzona kopia poddana edycji.
74
Funkcje związane z odtwarzaniem
Edytowanie zdjęć
0004. JPG
15/11/2016 15:30
Szybkie efekty
Malowidło
Ilustracja
Miękki portret
Portret (kolor +
czarno-białe)
Rybie oko
Efekt rozbłysku
Anuluj
Spr.
Szybki retusz: poprawa kontrastu i nasycenia
Naciśnij przycisk c (tryb odtwarzania) M wybierz obraz M przycisk d M Szybki
retusz M przycisk k
Wybierz żądany poziom efektu za pomocą
przycisków HI na wybieraku
wielofunkcyjnym i naciśnij przycisk k.
Szybki retusz
• Po prawej stronie wyświetlana jest wersja po edycji.
• Aby zakończyć bez zapisywania kopii, naciśnij przycisk J.
Normalny
Ilość
D-Lighting: korygowanie jasności i kontrastu
Naciśnij przycisk c (tryb odtwarzania) M wybierz obraz M przycisk d
M D-Lighting M przycisk k
Za pomocą przycisków HI na wybieraku
wielofunkcyjnym wybierz opcję OK i naciśnij
przycisk k.
• Po prawej stronie wyświetlana jest wersja po edycji.
• Aby zakończyć bez zapisywania kopii, wybierz opcję Anuluj i
naciśnij przycisk k.
75
Funkcje związane z odtwarzaniem
Edytowanie zdjęć
D-Lighting
OK
Anuluj
Korekcja ef. czerwonych oczu: Korekcja efektu
czerwonych oczu przy fotografowaniu z lampą błyskową
Naciśnij przycisk c (tryb odtwarzania) M wybierz obraz M przycisk d M Korekcja
ef. czerw. oczu M przycisk k
Wyświetl podgląd wyniku i naciśnij
przycisk k.
Korekcja ef. czerwonych oczu
• Aby zakończyć bez zapisywania kopii, naciśnij przycisk J na
wybieraku wielofunkcyjnym.
Wstecz
B
Zapisz
Uwagi na temat redukcji czerwonych oczu
• Korekcję efektu czerwonych oczu można zastosować do zdjęć tylko wtedy, jeśli wykryto na nich
efekt czerwonych oczu.
• Korekcję efektu czerwonych oczu można zastosować do zdjęć zwierząt (psów lub kotów), nawet
jeśli ich oczy nie są czerwone.
• Korekcja efektu czerwonych oczu może nie przynieść oczekiwanych rezultatów we wszystkich
sytuacjach.
• W rzadkich przypadkach korekcja efektu czerwonych oczu może też zostać niepotrzebnie
zastosowana do innych obszarów zdjęcia.
Retusz upiększający: Poprawa wyglądu twarzy
Naciśnij przycisk c (tryb odtwarzania) M wybierz obraz M przycisk d M Retusz
upiększający M przycisk k
1
Za pomocą przycisków HIJK na
wybieraku wielofunkcyjnym wybierz
twarz, którą chcesz retuszować, i naciśnij
przycisk k.
Wybór obiektu
• Jeśli aparat wykryje tylko jedną twarz, przejdź do kroku
2.
Wstecz
76
Funkcje związane z odtwarzaniem
Edytowanie zdjęć
2
Za pomocą przycisków JK wybierz efekt,
dostosuj jego poziom, używając
przycisków HI, a następnie naciśnij
przycisk k.
Mniejsza twarz
• Możesz zastosować jednocześnie wiele efektów.
Przed naciśnięciem przycisku k dostosuj lub sprawdź
Wstecz
ustawienia wszystkich efektów.
F Mniejsza twarz, B Miękki odcień skóry,
l Podkład pod makijaż, m Redukcja odblasków, E Uk. worków pod oczami,
A Duże oczy, G Wybielanie oczu, n Cienie do powiek, o Tusz do rzęs,
H Wybielanie zębów, p Szminka, D Czerwone policzki
• Aby wrócić do ekranu wyboru osoby, naciśnij przycisk d.
3
Wyświetl podgląd wyniku i naciśnij
przycisk k.
Podgląd
• Aby zmienić ustawienia, naciśnij przycisk J i wróć do
kroku 2.
• Aby zakończyć bez zapisywania edytowanego zdjęcia,
naciśnij przycisk d.
Zapisz
4
Wybierz opcję Tak i naciśnij przycisk k.
• Zostanie utworzona kopia poddana edycji.
Czy chcesz zapisać zmiany?
Tak
Nie
B
Uwagi dotyczące funkcji Retusz upiększający
• W danym momencie można edytować tylko jedną twarz. Aby zastosować retusz upiększający do
innej twarzy, trzeba edytować edytowane zdjęcie ponownie.
• W zależności od kierunku, w którym zwrócona jest twarz, oraz od jasności twarzy aparat może nie
wykryć poprawnie twarzy albo efekty funkcji retuszu upiększającego mogą być niezgodne z
oczekiwaniami.
• Jeśli aparat nie wykryje więcej twarzy, wyświetli ostrzeżenie, a na ekranie pojawi się ponownie
menu odtwarzania.
• Funkcja Retusz upiększający jest dostępna tylko w przypadku zdjęć zrobionych przy ustawieniu
czułości ISO 1600 lub niższym i wielkości zdjęcia co najmniej 640 × 480.
77
Funkcje związane z odtwarzaniem
Edytowanie zdjęć
Miniatury zdjęć: zmniejszanie rozmiaru zdjęć
Naciśnij przycisk c (tryb odtwarzania) M wybierz obraz M przycisk d M Miniatury
zdjęć M przycisk k
1
Wybierz odpowiedni rozmiar kopii za
pomocą przycisków HI na wybieraku
wielofunkcyjnym i naciśnij przycisk k.
• W przypadku zdjęć zrobionych przy ustawieniu trybu
obrazu l 4608×2592 wyświetlana jest tylko opcja
640×360, a w przypadku trybu obrazu
s 3456×3456 – tylko opcja 480×480.
2
Miniatury zdjęć
640×480
320×240
160×120
Wybierz opcję Tak i naciśnij przycisk k.
• Zostanie utworzona kopia poddana edycji
(współczynnik kompresji około 1:8).
Czy utworzyć plik
miniatury zdjęcia?
Tak
Nie
78
Funkcje związane z odtwarzaniem
Edytowanie zdjęć
Przycinanie: tworzenie przyciętej kopii
1
2
Obróć dźwignię zoomu, aby powiększyć zdjęcie (A69).
Dostosuj zdjęcie tak, aby wyświetlana
była tylko ta jego część, którą chcesz
zachować, a potem naciśnij przycisk
d (menu).
• Obróć dźwignię zoomu w stronę symbolu g (i) lub
f (h), aby wyregulować współczynnik
3.0
powiększenia. Ustaw współczynnik powiększenia, w
którym wyświetlany jest symbol u.
• Za pomocą przycisków HIJK na wybieraku wielofunkcyjnym przewiń do tej części
zdjęcia, którą chcesz wyświetlić.
3
Potwierdź obszar, który chcesz zachować,
i naciśnij przycisk k.
Przycinanie
• Aby ustawić ten obszar ponownie, naciśnij przycisk J.
Zapisz
4
Wybierz opcję Tak i naciśnij przycisk k.
• Zostanie utworzona kopia poddana edycji.
Zapisać zdjęcie tak,
jak na wyświetlaczu?
Tak
Nie
C
Wielkość obrazu
• Proporcje (stosunek szerokości do wysokości) przyciętej kopii są takie same jak proporcje
oryginalnego zdjęcia.
• Jeśli wielkość przyciętej kopii to 320 × 240 lub mniej, podczas odtwarzania obraz jest wyświetlany
w mniejszym rozmiarze.
79
Funkcje związane z odtwarzaniem
Edytowanie zdjęć
Filmy
Podstawowe czynności związane z nagrywaniem i odtwarzaniem filmów .............81
Zapisywanie zdjęć podczas nagrywania filmów.................................................................84
Tryb Pokaz krótkich filmów (tworzenie krótkich filmów przez łączenie
fragmentów filmów)......................................................................................................................85
Operacje dostępne podczas odtwarzania filmu .................................................................88
Edytowanie filmów ........................................................................................................................89
80
Filmy
Podstawowe czynności związane z nagrywaniem i odtwarzaniem filmów
1
Wyświetl ekran fotografowania.
Kadr filmu
• Sprawdź pozostały czas nagrywania filmu.
• Zaleca się wyświetlić kadr filmu pokazujący obszar,
który będzie uwzględniony w filmie (A82).
25m 0s
3200
Pozostały czas nagrywania
filmu
2
Opuść lampę błyskową (A19).
3
Aby rozpocząć nagrywanie filmu, naciśnij
przycisk b (e nagrywanie filmu).
• Nagrywanie filmów z podniesioną lampą błyskową może spowodować zniekształcenia nagranego dźwięku.
• Aparat ustawia ostrość na obiekt znajdujący się na środku kadru.
• Aby wstrzymać nagrywanie, naciśnij przycisk K na wybieraku
wielofunkcyjnym. Aby wznowić nagrywanie, naciśnij przycisk
K ponownie (nie dotyczy sytuacji, gdy w ustawieniu Opcje
filmów wybrano opcję Film HS). Jeśli nagrywanie pozostanie
wstrzymane przez około pięć minut, zakończy się automatycznie.
12m30s
• Podczas nagrywania filmu można zrobić zdjęcie, wciskając spust migawki (A84).
4
Naciśnij ponownie przycisk b (e nagrywanie filmu), aby
zakończyć filmowanie.
5
Aby odtworzyć film, wybierz go w widoku
pełnoekranowym i naciśnij przycisk k.
10s
• Zdjęcie z ikoną opcji filmów to film.
0010. MP4
15/11/2016 15:30
Opcje filmów
81
Filmy
Podstawowe czynności związane z nagrywaniem i odtwarzaniem filmów
Kadr filmu
• Naciśnij przycisk s, aby wyświetlić kadr filmu (A4). Sprawdź zakres filmu w kadrze
przed rozpoczęciem nagrywania.
• Obszar nagrywany w filmie zależy od ustawień opcji Opcje filmów lub Redukcja
drgań - filmy w menu filmowania.
Maksymalny czas nagrywania filmu
Poszczególne pliki filmów nie mogą przekraczać rozmiaru 4 GB ani długości 29 minut, nawet
jeśli na karcie pamięci znajduje się wystarczająca ilość miejsca.
• Pozostały czas nagrywania pojedynczego filmu jest wyświetlany na ekranie
fotografowania.
• Rzeczywisty pozostały czas nagrywania filmu może różnić się w zależności od jego
zawartości, ruchu obiektów i typu karty pamięci.
• Do nagrywania filmów zaleca się używać kart pamięci SD o klasie szybkości 6 (lub
szybszych; A173). W przypadku używania karty pamięci o niższej klasie szybkości
nagrywanie filmu może zostać nieoczekiwanie zatrzymane.
B
Temperatura aparatu
• Podczas nagrywania filmów przez dłuższy czas lub używania aparatu w miejscach, w których
panuje wysoka temperatura, aparat może się nagrzewać.
• Jeśli podczas nagrywania filmów aparat bardzo się rozgrzeje, nagrywanie zostanie automatycznie
zatrzymane.
Na ekranie pojawi się informacja o czasie pozostałym do zakończenia nagrywania (B10s).
Po zakończeniu nagrywania aparat zostanie wyłączony.
Pozostaw aparat wyłączony, aż jego wnętrze ostygnie.
82
Filmy
Podstawowe czynności związane z nagrywaniem i odtwarzaniem filmów
Uwagi dotyczące nagrywania filmów
B
Uwagi dotyczące zapisywania zdjęć lub filmów
Wskaźnik liczby pozostałych zdjęć lub wskaźnik maksymalnej długości filmu miga podczas
zapisywania zdjęć lub filmu. Nie otwieraj pokrywy komory baterii/akumulatorów/gniazda
karty pamięci w celu wyjęcia baterii/akumulatorów lub karty, gdy wskaźnik miga. Może to
spowodować utratę danych lub uszkodzenie aparatu lub karty pamięci.
B
Uwagi dotyczące nagranych filmów
• Podczas używania pamięci wewnętrznej aparatu zapisywanie filmów może trochę potrwać.
• Podczas używania zoomu cyfrowego jakość obrazu może spadać.
• Na nagraniu może zostać zarejestrowany dźwięk towarzyszący obracaniu dźwigni zoomu,
działaniu funkcji zoomu, silnika obiektywu, mechanizmu redukcji drgań i działania przysłony
podczas zmieniania jasności.
• W trakcie nagrywania filmu na ekranie mogą być widoczne wymienione poniżej zjawiska.
Zjawiska te są zapisywane w nagranych filmach.
- Na zdjęciach rejestrowanych w świetle jarzeniowym lub w świetle próżniowych lamp
rtęciowych i sodowych mogą być widoczne pasy.
- Obiekty, które szybko przesuwają się z jednej strony kadru na drugą (np. pociągi lub
samochody w ruchu), mogą wyglądać na przekrzywione.
- Podczas panoramowania cały film może być przekrzywiony.
- Przy poruszaniu aparatu światło lub inne jasne obszary mogą być widoczne jako pozostałości.
• W zależności od odległości od obiektu lub zastosowanego poziomu zoomu na obiektach o
powtarzających się wzorach (tkaniny, kraty okienne itp.) podczas nagrywania i odtwarzania filmów
mogą pojawiać się kolorowe pasy. Sytuacja taka występuje, gdy wzór obiektu i układ matrycy
wchodzą w interferencję i nie oznacza to uszkodzenia aparatu.
B
Uwagi dotyczące redukcji drgań podczas nagrywania filmów
• Jeśli w opcji Redukcja drgań - filmy (A127) w menu filmowania wybrano ustawienie
Włączona (hybrydowa), kąt widzenia (tzn. obszar widoczny w kadrze) podczas nagrywania
filmów staje się węższy.
• Jeśli korzystasz ze statywu w celu ustabilizowania aparatu podczas filmowania, wybierz w opcji
Redukcja drgań - filmy ustawienie Wyłączona, aby zapobiec potencjalnym błędom
spowodowanym przez tę funkcję.
B
Uwagi dotyczące autofokusu podczas nagrywania filmów
Funkcja autofokusu może nie działać prawidłowo (A62). Należy wtedy spróbować wykonać
następujące czynności:
1. Przed rozpoczęciem nagrywania przestaw opcję Tryb AF w menu filmowania na Pojedynczy
AF (ustawienie domyślne).
2. Zmień położenie aparatu, aby w kadrze znalazł się inny obiekt (będący w tej samej odległości od
aparatu co obiekt rejestrowany), rozpocznij nagrywanie, naciskając przycisk b (e nagrywanie
filmu), a następnie zmień kompozycję kadru.
83
Filmy
Podstawowe czynności związane z nagrywaniem i odtwarzaniem filmów
Zapisywanie zdjęć podczas nagrywania filmów
Jeśli podczas nagrywania filmu spust migawki zostanie
wciśnięty do końca, jedna klatka jest zapisywana jako
zdjęcie. Nagrywanie filmu trwa nadal podczas zapisywania
zdjęcia.
• Zdjęcie można zapisać, gdy na ekranie wyświetlany jest
symbol y. Gdy wyświetlany jest symbol z, nie można
zapisać zdjęcia.
• Wielkość zapisanego zdjęcia jest określona przez
wielkość filmu (A122).
B
12m30s
Uwagi dotyczące zapisywania zdjęć podczas nagrywania filmów
• W następujących sytuacjach zapisywanie zdjęć podczas nagrywania filmów jest niemożliwe:
- Gdy pozostały czas nagrywania filmów jest krótszy niż pięć sekund.
- Gdy w obszarze Opcje filmów (A122) wybrano ustawienie Z 1080/60i, U 1080/50i,
g 480/30p, W 480/25p lub film HS.
• Dźwięk spustu migawki działającego podczas zapisywania zdjęcia może być słyszalny w
nagrywanym filmie.
• Jeśli aparat poruszy się w momencie wciśnięcia spustu migawki, obraz może być rozmazany.
84
Filmy
Zapisywanie zdjęć podczas nagrywania filmów
Tryb Pokaz krótkich filmów (tworzenie krótkich
filmów przez łączenie fragmentów filmów)
Aparat tworzy krótki, 30-sekundowy film (e 1080/30p
lub S 1080/25p), nagrywając i automatycznie łącząc
wiele kilkusekundowych fragmentów filmów.
1
Naciśnij przycisk d (menu) i skonfiguruj
ustawienia nagrywania filmów.
Liczba zdjęć
Efekty specjalne
• Liczba zdjęć: ustaw liczbę fragmentów filmów nagranych
Muzyka w tle
przez aparat oraz czasy ich nagrywania. Domyślnie aparat
Zakończ nagrywanie
rejestruje 15 2-sekundowych fragmentów filmów, z których
tworzy krótki film trwający 30 sekund.
• Efekty specjalne (A87): podczas nagrywania filmów
zastosuj do nich różne efekty. Efekty można zmienić
dla każdego fragmentu.
• Muzyka w tle: wybierz muzykę w tle. Aby wyświetlić jej podgląd, przesuń dźwignię
zoomu (A2) w stronę symbolu g (i).
• Po wprowadzeniu ustawień naciśnij przycisk d lub wciśnij spust migawki, aby wyjść z
menu.
2
Aby nagrać fragment filmu, naciśnij
przycisk b (e nagrywanie filmu).
• Aparat automatycznie zatrzyma nagrywanie
fragmentu filmu po upływie czasu określonego w
kroku 1.
• Nagrywanie fragmentu filmu można tymczasowo
wstrzymać.
Patrz temat „Wstrzymywanie nagrywania filmów”
(A86).
3
0
15
25m 0s
3200
Sprawdź nagrany fragment filmu lub usuń
go.
• Aby sprawdzić fragment filmu, naciśnij przycisk k.
• Aby usunąć fragment filmu, naciśnij przycisk l. Można
usunąć ostatnio nagrany fragment filmu lub wszystkie
fragmenty.
• Aby dalej nagrywać fragmenty filmu, powtórzy
czynności opisane w kroku 2.
• Aby zmienić używane efekty, wróć do kroku 1.
12
15
Podgląd
24m36s
3200
Liczba nagranych fragmentów
filmu
85
Filmy
Tryb Pokaz krótkich filmów (tworzenie krótkich filmów przez łączenie
fragmentów filmów)
4
Zapisz pokaz krótkich filmów.
• Pokaz krótkich filmów zostaje zapisany, gdy aparat zakończy nagrywanie określonej liczby
fragmentów filmu.
• Aby zapisać pokaz krótkich filmów, zanim aparat zakończy nagrywanie określonej liczby
fragmentów filmów, naciśnij przycisk d, gdy wyświetlany jest ekran czuwania w trybie
fotografowania, a potem wybierz opcję Zakończ nagrywanie.
• Po zapisaniu pokazu krótkich filmów fragmenty filmu są usuwane.
Operacje dostępne podczas odtwarzania fragmentów filmu
Aby wyregulować poziom głośności, przesuń dźwignię
zoomu podczas odtwarzania fragmentów filmu (A2).
Na ekranie wyświetlone zostaną przyciski sterujące
odtwarzaniem.
Operacje wymienione poniżej można wykonać, wybierając
przycisk sterujący za pomocą przycisków JK na
wybieraku wielofunkcyjnym, a potem naciskając
przycisk k.
10s
Przyciski sterujące odtwarzaniem
Funkcja
Ikona
Opis
Przewijanie do
tyłu
A
Przytrzymaj przycisk k, aby przewinąć film do tyłu.
Przewijanie do
przodu
B
Przytrzymaj przycisk k, aby przewinąć film do przodu.
Wstrzymanie odtwarzania. Operacje wymienione poniżej można
wykonać po wstrzymaniu odtwarzania.
Pauza
E
C
Przewinięcie filmu o jedną klatkę do tyłu. Przytrzymaj
przycisk k, aby przewijać film do tyłu w sposób ciągły.
D
Przewinięcie filmu o jedną klatkę do przodu. Przytrzymaj
przycisk k, aby przewijać film do przodu w sposób ciągły.
F
Wznowienie odtwarzania.
Zakończenie
odtwarzania
G
Powrót do ekranu fotografowania.
Zakończenie
nagrywania
p
Zapisz pokaz krótkich filmów, używając nagranych fragmentów filmu.
B
Uwagi dotyczące nagrywania pokazu krótkich filmów
C
Wstrzymywanie nagrywania filmów
• Aparat nie nagrywa filmów, jeśli nie włożono do niego karty pamięci.
• Nie wymieniaj karty pamięci, dopóki pokaz krótkich filmów nie zostanie zapisany.
• Jeśli wciśniesz spust migawki, gdy wyświetlany jest ekran czuwania trybu fotografowania, możesz
zapisać zdjęcie (l 4608×2592).
• Aby zapisać zdjęcia, możesz wstrzymać nagrywanie filmów i odtworzyć zdjęcia albo włączyć inne
tryby fotografowania. Po włączeniu trybu pokazu krótkich filmów nagrywanie filmu zostanie
wznowione.
86
Filmy
Tryb Pokaz krótkich filmów (tworzenie krótkich filmów przez łączenie
fragmentów filmów)
Funkcje dostępne w trybie Pokaz krótkich filmów
•
•
•
•
•
Samowyzwalacz (A54)
Tryb makro (A56)
Kompensacja ekspozycji (A57)
Menu Pokaz krótkich filmów (A85)
Menu Opcje filmów (A122)
Korzystanie z efektów specjalnych
Stosowanie efektów na zdjęciach podczas fotografowania.
Obróć pokrętło trybu pracy do położenia n M przycisk d M ikona menu n
M Efekty specjalne M przycisk k
Typ
Opis
O Zmiękczenie
Zmiękczenie zdjęcia przez dodanie delikatnego rozmycia do
całego obrazu.
P Nostalgiczna sepia
Dodaje odcień sepii i zmniejsza kontrast, tworząc obraz
przypominający starą fotografię.
F Monochr. wys. kontrast Tworzy zdjęcie czarno-białe z wysokim kontrastem.
I Kolor selektywny
Zachowuje tylko wybrany kolor i zmienia inne kolory na kolor
czarno-biały.
l Pop
Zwiększenie nasycenia kolorów całego zdjęcia, aby było ono jasne i
wyraziste.
o Krosowanie
Nadanie zdjęciu tajemniczego wyglądu przez wykorzystanie
określonego koloru.
m Efekt aparatu zab. 1
Nadanie całemu zdjęciu żółtawego odcienia oraz przyciemnienie
krawędzi zdjęcia.
n Efekt aparatu zab. 2
Zmniejszenie nasycenia kolorów całego zdjęcia i przyciemnienie
obszaru przy brzegach zdjęcia.
b Odbicie lustrzane
Utworzenie symetrycznego zdjęcia, którego prawa połowa to
odbicie lustrzane lewej połowy.
k Wyłączone
(ustawienie domyślne)
Do zdjęcia nie zostanie zastosowany żaden efekt.
• Po wybraniu opcji Kolor selektywny lub Krosowanie
użyj przycisków HI na wybieraku wielofunkcyjnym,
aby wybrać żądany kolor, a potem naciśnij przycisk k,
aby go zastosować.
Kolor selektywny
Zapisz
87
Filmy
Tryb Pokaz krótkich filmów (tworzenie krótkich filmów przez łączenie
fragmentów filmów)
Operacje dostępne podczas odtwarzania filmu
Aby wyregulować poziom głośności, podczas odtwarzania
filmu przesuń dźwignię zoomu (A2).
Wskaźnik głośności
Na ekranie wyświetlone zostaną przyciski sterujące
odtwarzaniem.
Operacje wymienione poniżej można wykonać, wybierając
przycisk sterujący za pomocą przycisków JK na
wybieraku wielofunkcyjnym, a potem naciskając
przycisk k.
Funkcja
Ikona
W czasie
wstrzymania
Opis
Przewijanie
do tyłu
A
Przytrzymaj przycisk k, aby przewinąć film do tyłu.
Przewijanie
do przodu
B
Przytrzymaj przycisk k, aby przewinąć film do przodu.
Wstrzymanie odtwarzania. Operacje wymienione poniżej można
wykonać po wstrzymaniu odtwarzania.
Pauza
Koniec
C
Przewinięcie filmu o jedną klatkę do tyłu. Przytrzymaj
przycisk k, aby przewijać film do tyłu w sposób ciągły.
D
Przewinięcie filmu o jedną klatkę do przodu. Przytrzymaj
przycisk k, aby przewijać film do przodu w sposób ciągły.
I
Wycięcie odpowiedniego fragmentu filmu i zapisanie go jako
osobnego pliku.
H
Wycięcie pojedynczego kadru filmu i zapisanie go jako
osobnego zdjęcia.
F
Wznowienie odtwarzania.
E
G
Powrót do trybu widoku pełnoekranowego.
88
Filmy
Operacje dostępne podczas odtwarzania filmu
Edytowanie filmów
Wyodrębnianie wybranej części filmu
Wybrany fragment nagranego filmu można zapisać jako osobny plik.
1
Odtwórz żądany film i wstrzymaj odtwarzanie w początkowym
momencie fragmentu, który chcesz wyciąć (A88).
2
Użyj przycisków JK na wybieraku
wielofunkcyjnym, aby wybrać opcję I, a
następnie naciśnij przycisk k.
3
Naciśnij przyciski HI, aby wybrać opcję
N (wybierz początek).
1m30s
Wybierz początek
• Użyj przycisków JK, by przesunąć początek.
• Aby anulować edycję, wybierz opcję O (powrót) i
naciśnij przycisk k.
1m 0s
4
Naciśnij przyciski HI, aby wybrać opcję
N (wybierz koniec).
Wybierz koniec
• Użyj przycisków JK, by przesunąć koniec.
• Aby wyświetlić podgląd wybranego fragmentu,
wybierz opcję G i naciśnij przycisk k. Aby zatrzymać
podgląd, naciśnij przycisk k ponownie.
30s
5
Użyj przycisków HI, aby wybrać opcję
m (zapisz) i naciśnij przycisk k.
Zapisz
• Postępuj zgodnie z instrukcjami na ekranie, aby zapisać
film.
30s
89
Filmy
Edytowanie filmów
B
Uwagi dotyczące edytowania filmów
• Aby aparat nie wyłączył się podczas edycji, użyj baterii/akumulatorów o wystarczającym
poziomie naładowania. Jeśli wskaźnik stanu baterii/akumulatorów ma postać B, edycja filmów
jest niemożliwa.
• Film utworzony za pomocą funkcji edycji nie może być ponownie edytowany.
• Rzeczywisty przycięty fragment filmu może się nieco różnić od fragmentu wybranego przy
użyciu punktów początkowych i końcowych.
• Nie można przycinać filmów tak, aby ich długość była mniejsza niż dwie sekundy.
Zapisywanie klatki filmu jako zdjęcia
Żądany kadr z nagranego filmu można wyodrębnić i zapisać jako zdjęcie.
• Wstrzymaj film i wyświetl kadr do wyodrębnienia
(A88).
• Użyj przycisków JK na wybieraku wielofunkcyjnym,
aby wybrać opcję H, a następnie naciśnij przycisk k.
• Po wyświetleniu okna dialogowego z potwierdzeniem
wybierz opcję Tak i naciśnij przycisk k, aby zapisać
zdjęcie.
• Jakość zapisywanych zdjęć jest normalna (stopień
kompresji wynosi około 1:8). Wielkość zdjęcia jest
określona przez wielkość filmu (A122).
B
1m30s
Skopiować tę klatkę jako
zdjęcie?
Tak
Nie
Uwagi dotyczące zapisywania zdjęć
Zdjęć nie można zapisywać z filmów nagranych przy ustawieniu Z 1080/60i, U 1080/50i,
g 480/30p, W 480/25p lub film HS (A122).
90
Filmy
Edytowanie filmów
Podłączanie aparatu do telewizora,
drukarki lub komputera
Korzystanie ze zdjęć ......................................................................................................................92
Oglądanie zdjęć za pomocą telewizora .................................................................................93
Drukowanie zdjęć bez użycia komputera..............................................................................95
Przesyłanie zdjęć do komputera (ViewNX-i).........................................................................99
91
Podłączanie aparatu do telewizora, drukarki lub komputera
Korzystanie ze zdjęć
Oprócz korzystania z aplikacji SnapBridge umożliwiającej cieszenie się zrobionymi zdjęciami
można je wykorzystywać na różne inne sposoby, podłączając aparat do urządzeń opisanych
poniżej.
Oglądanie zdjęć za pomocą telewizora
Zdjęcia i filmy zarejestrowane przy użyciu aparatu można wyświetlać na
ekranie telewizora.
Metoda połączenia: podłącz wtyczki audio i wideo opcjonalnego kabla
audio-wideo do gniazd wejściowych telewizora. Możesz też użyć dostępnego
w handlu kabla HDMI, aby podłączyć aparat do gniazda HDMI telewizora.
Drukowanie zdjęć bez użycia komputera
Podłączając aparat do drukarki zgodnej ze standardem PictBridge, można
drukować zdjęcia bez użycia komputera.
Metoda połączenia: podłącz aparat bezpośrednio do portu USB drukarki za
pomocą dołączonego w zestawie kabla USB.
Przesyłanie zdjęć do komputera (ViewNX-i)
Można przesłać zdjęcia i filmy do komputera, aby je wyświetlać i edytować.
Metoda połączenia: podłącz aparat do portu USB komputera za pomocą
kabla USB.
• Przed podłączeniem aparatu do komputera zainstaluj na nim program
ViewNX-i.
B
Uwagi na temat podłączania kabli do aparatu
Mikrozłącze HDMI (typu D)
Złącze USB i wyjście audio/
wideo
Otwórz pokrywkę
gniazda.
Włóż wtyczkę.
• Przed podłączaniem i odłączaniem kabli upewnij się, że aparat jest wyłączony. Sprawdź kształt i
kierunek wtyczek. Nie wkładaj ani nie wyjmuj wtyczek pod kątem.
• Upewnij się, że poziom naładowania akumulatora/baterii jest wystarczający. Za pomocą zasilacza
sieciowego EH-67/EH-67s (dostępnego osobno) aparat można zasilać z gniazdka elektrycznego.
W żadnym wypadku nie używaj zasilacza sieciowego innego niż EH-67/EH-67s. Nieprzestrzeganie
tego zalecenia może doprowadzić do przegrzania lub uszkodzenia aparatu.
• Informacje na temat metod połączenia i dalszych czynności można znaleźć także w
dokumentacji dołączonej do danego urządzenia.
92
Podłączanie aparatu do telewizora, drukarki lub komputera
Korzystanie ze zdjęć
Oglądanie zdjęć za pomocą telewizora
1
Wyłącz aparat i podłącz go do telewizora.
• Sprawdź kształt i kierunek wtyczek. Nie wkładaj ani nie wyjmuj wtyczek pod kątem.
W przypadku użycia kabla audio-wideo
Żółta
Biała Czerwona
W przypadku użycia zakupionego samodzielnie kabla HDMI
Mikrozłącze HDMI (typu D)
do wejścia HDMI
2
Ustaw wejście telewizora na wejście zewnętrzne.
• Dodatkowe informacje można znaleźć w dokumentacji telewizora.
93
Podłączanie aparatu do telewizora, drukarki lub komputera
Oglądanie zdjęć za pomocą telewizora
3
Naciśnij i przytrzymaj przycisk
c (odtwarzania), aby włączyć aparat.
• Zdjęcia są wyświetlane na ekranie telewizora.
• Ekran aparatu nie jest włączany.
94
Podłączanie aparatu do telewizora, drukarki lub komputera
Oglądanie zdjęć za pomocą telewizora
Drukowanie zdjęć bez użycia komputera
Użytkownicy drukarek zgodnych ze standardem PictBridge mogą podłączyć aparat
bezpośrednio do drukarki i wydrukować zdjęcia bez korzystania z komputera.
Podłączanie aparatu do drukarki
1
2
Włącz drukarkę.
Wyłącz aparat i podłącz go do drukarki za pomocą kabla USB.
• Sprawdź kształt i kierunek wtyczek. Nie wkładaj ani nie wyjmuj wtyczek pod kątem.
3
Włącz aparat.
• Na ekranie aparatu zostanie wyświetlony ekran początkowy PictBridge (1), a następnie
ekran Wybór do wydruku (2).
1
2
Wybór do wydruku
15/11/2016
95
Podłączanie aparatu do telewizora, drukarki lub komputera
Drukowanie zdjęć bez użycia komputera
No. 32
32
Drukowanie pojedynczych zdjęć
1
Za pomocą przycisków JK na wybieraku
wielofunkcyjnym wybierz żądane zdjęcie i
naciśnij przycisk k.
Wybór do wydruku
15/11/2016
No. 32
• Przesuń dźwignię zoomu w stronę f (h), aby
włączyć widok miniatur lub w stronę g (i), aby
włączyć widok pełnoekranowy.
2
Za pomocą przycisków HI wybierz
opcję Kopie i naciśnij przycisk k.
PictBridge
• Za pomocą przycisków HI wybierz żądaną liczbę
kopii (maksymalnie dziewięć) i naciśnij przycisk k.
1 wydruków
Rozpocznij druk
Kopie
Rozmiar strony
3
Wybierz opcję Rozmiar strony i naciśnij
przycisk k.
• Wybierz odpowiedni rozmiar strony i naciśnij
przycisk k.
• Aby drukować przy użyciu rozmiaru strony
skonfigurowanego w drukarce, wybierz opcję
Domyślne.
• Opcje rozmiaru strony dostępne w aparacie różnią się
w zależności od używanej drukarki.
4
Wybierz opcję Rozpocznij druk i naciśnij
przycisk k.
PictBridge
4 wydruków
Rozpocznij druk
Kopie
Rozmiar strony
PictBridge
• Rozpocznie się drukowanie.
4 wydruków
Rozpocznij druk
Kopie
Rozmiar strony
96
Podłączanie aparatu do telewizora, drukarki lub komputera
Drukowanie zdjęć bez użycia komputera
32
Drukowanie wielu zdjęć
1
2
Po wyświetleniu ekranu Wybór do
wydruku naciśnij przycisk d (menu).
Za pomocą przycisków HI na wybieraku
wielofunkcyjnym wybierz opcję Rozmiar
strony i naciśnij przycisk k.
Wybór do wydruku
15/11/2016
No. 32
32
Menu drukowania
Drukuj wybrane
• Wybierz odpowiedni rozmiar strony i naciśnij
Drukuj wszystkie
przycisk k.
Rozmiar strony
• Aby drukować przy użyciu rozmiaru strony
skonfigurowanego w drukarce, wybierz opcję
Domyślne.
• Opcje rozmiaru strony dostępne w aparacie różnią się w zależności od używanej drukarki.
• Aby wyjść z menu drukowania, naciśnij przycisk d.
3
Wybierz opcję Drukuj wybrane lub
Drukuj wszystkie i naciśnij przycisk k.
Menu drukowania
Drukuj wybrane
Drukuj wszystkie
Rozmiar strony
97
Podłączanie aparatu do telewizora, drukarki lub komputera
Drukowanie zdjęć bez użycia komputera
Drukuj wybrane
Wybierz zdjęcia (do 99) i liczbę odbitek (do 9)
Wybór do wydruku
5
każdego z nich.
• Użyj przycisków JK na wybieraku
wielofunkcyjnym, by wybrać zdjęcia i
1
1
przycisków HI, by określić liczbę kopii do
wydrukowania.
• Zdjęcia wybrane do wydrukowania są
3
oznaczone symbolem a i liczbą odbitek,
Wstecz
które mają zostać wydrukowane. Aby
anulować wybór do wydruku, ustaw liczbę
odbitek na 0.
• Przesuń dźwignię zoomu w stronę g (i), aby włączyć widok pełnoekranowy
lub w stronę f (h), aby włączyć widok miniatur.
• Po zakończeniu wprowadzania ustawień naciśnij przycisk k. Gdy wyświetlony
zostanie ekran z potwierdzeniem liczby odbitek do wydrukowania, wybierz
opcję Rozpocznij druk i naciśnij przycisk k, aby rozpocząć drukowanie.
Drukuj wszystkie
Zostanie wydrukowana jedna kopia każdego zdjęcia zapisanego w pamięci
wewnętrznej lub na karcie pamięci.
• Gdy wyświetlony zostanie ekran z potwierdzeniem liczby odbitek do
wydrukowania, wybierz opcję Rozpocznij druk i naciśnij przycisk k, aby
rozpocząć drukowanie.
98
Podłączanie aparatu do telewizora, drukarki lub komputera
Drukowanie zdjęć bez użycia komputera
Przesyłanie zdjęć do komputera (ViewNX-i)
Instalacja programu ViewNX-i
ViewNX-i to bezpłatne oprogramowanie umożliwiające przesyłanie zdjęć i filmów do
komputera, na którym można je przeglądać, edytować lub udostępniać.
Aby zainstalować oprogramowanie ViewNX-i, pobierz najnowszą wersję instalatora
ViewNX-i z poniższej witryny internetowej i postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi
na ekranie w celu ukończenia instalacji.
ViewNX-i: http://downloadcenter.nikonimglib.com
Wymagania systemowe i inne informacje można znaleźć w witrynie internetowej firmy
Nikon dla danego regionu.
Przesyłanie zdjęć do komputera
1
Przygotuj kartę pamięci zawierającą zdjęcia.
Aby przesłać zdjęcia z karty pamięci do komputera, możesz użyć dowolnej z poniższych
metod.
• Gniazdo karty pamięci/czytnik kart SD: włóż kartę pamięci do gniazda kart pamięci w
komputerze lub czytnika kart (dostępnego w handlu) podłączonego do komputera.
• Bezpośrednie połączenie USB: wyłącz aparat i upewnij się, że karta pamięci jest do
niego włożona. Podłącz aparat do komputera przy użyciu kabla USB. Włącz aparat.
Aby przesłać zdjęcia zapisane w pamięci wewnętrznej aparatu, przed podłączeniem go do
komputera wyjmij z niego kartę pamięci.
99
Podłączanie aparatu do telewizora, drukarki lub komputera
Przesyłanie zdjęć do komputera (ViewNX-i)
Jeśli wyświetli się monit o wybranie programu, wybierz Nikon Transfer 2.
• W systemie Windows 7
Jeśli wyświetlane jest okno dialogowe
widoczne po prawej stronie, postępuj
zgodnie z opisem poniżej, aby wybrać
program Nikon Transfer 2.
1 W obszarze Import pictures and
videos (Importowanie zdjęć i
filmów) kliknij opcję Change
program (Zmień program).
Wyświetli się okno dialogowe wyboru
programu. Wybierz opcję Nikon Transfer 2 i kliknij OK.
2 Kliknij dwukrotnie ikonę Nikon Transfer 2.
• W systemie Windows 10 lub Windows 8.1
Jeśli wyświetlane jest okno dialogowe widoczne po
prawej stronie, kliknij okno dialogowe, a następnie
kliknij opcję Import File (Zaimportuj plik)/Nikon
Transfer 2.
• W przypadku używania systemu OS X lub macOS
Jeśli program Nikon Transfer 2 nie uruchamia się automatycznie, uruchom aplikację
Image Capture (Fotografowanie) dostępną w pakiecie z systemem Mac, gdy aparat i
komputer są połączone. Następnie wybierz program Nikon Transfer 2 jako aplikację
domyślną do otwierania, gdy aparat podłączony jest do komputera.
Jeśli na karcie pamięci znajduje się wiele zdjęć, uruchomienie programu Nikon Transfer 2
może chwilę potrwać. Poczekaj, aż program Nikon Transfer 2 zostanie uruchomiony.
B
Uwagi dotyczące podłączania kabla USB
Nie gwarantujemy prawidłowego działania, jeśli aparat jest podłączony do komputera za
pośrednictwem koncentratora USB.
C
Korzystanie z programu ViewNX-i
Aby uzyskać więcej informacji, skorzystaj z internetowej pomocy.
100
Podłączanie aparatu do telewizora, drukarki lub komputera
Przesyłanie zdjęć do komputera (ViewNX-i)
2
Po uruchomieniu programu Nikon Transfer 2 kliknij polecenie Start
Transfer (Rozpocznij przenoszenie).
Start Transfer
(Rozpocznij
przenoszenie)
• Rozpocznie się przesyłanie zdjęć. Po zakończeniu przesyłania zdjęć uruchomi się program
ViewNX-i, a przesłane zdjęcia zostaną w nim wyświetlone.
3
Zakończ połączenie.
• Jeśli używasz czytnika lub gniazda kart, wybierz odpowiednią opcję w systemie
operacyjnym komputera, aby wysunąć dysk wymienny odpowiadający karcie pamięci, a
następnie wyjmij ją z czytnika lub gniazda kart.
• Jeśli aparat jest podłączony do komputera, należy najpierw wyłączyć aparat, a dopiero
potem odłączyć kabel USB.
101
Podłączanie aparatu do telewizora, drukarki lub komputera
Przesyłanie zdjęć do komputera (ViewNX-i)
Korzystanie z menu
Czynności w menu ...................................................................................................................... 103
Listy menu...................................................................................................................................... 106
Menu fotografowania (wspólne opcje fotografowania) ............................................... 110
Menu fotografowania (w trybie A (automatycznym))................................................ 111
Menu Portret inteligentny........................................................................................................ 120
Menu filmowania......................................................................................................................... 122
Menu odtwarzania ...................................................................................................................... 129
Menu sieci ...................................................................................................................................... 134
Menu ustawień............................................................................................................................. 136
102
Korzystanie z menu
Czynności w menu
Ustawienia w menu wymienionych poniżej można konfigurować, naciskając przycisk
d (menu).
•
•
•
•
•
A Menu fotografowania1, 2
D Menu filmowania1
G Menu odtwarzania3
J Menu sieci
z Menu ustawień
1
2
3
Naciśnij przycisk d, gdy wyświetlony jest ekran fotografowania.
Ikony menu i dostępne opcje ustawień różnią się w zależności od trybu fotografowania.
Naciśnij przycisk d, gdy wyświetlony jest ekran odtwarzania. Dostępne ikony menu i opcje
ustawień zależą od wybranego trybu odtwarzania.
1
Naciśnij przycisk d (menu).
• Wyświetlone zostanie menu.
2
Naciśnij przycisk J na
wybieraku wielofunkcyjnym.
Menu fotografowania
Tryb obrazu
Balans bieli
• Bieżąca ikona menu zostanie
wyświetlona w kolorze żółtym.
Zdjęcia seryjne
Czułość ISO
Tryb pól AF
Tryb AF
Ikony menu
3
Wybierz ikonę menu, a
następnie naciśnij przycisk k.
• Możliwy będzie wybór opcji menu.
Ustawienia
Strefa czasowa i data
Ustaw. monitora
Datownik
Redukcja drgań - zdjęcia
Wspomaganie AF
Zoom cyfrowy
103
Korzystanie z menu
Czynności w menu
4
Wybierz opcję menu, a
następnie naciśnij przycisk k.
• Niektórych opcji menu nie można
ustawić w pewnych trybach
fotografowania lub w pewnym stanie
aparatu.
Strefa czasowa i data
Ustaw. monitora
Datownik
Redukcja drgań - zdjęcia
Wspomaganie AF
Zoom cyfrowy
5
Wybierz ustawienie, a następnie
naciśnij przycisk k.
• Wybrane ustawienie zostanie
zastosowane.
• Po zakończeniu korzystania z menu
naciśnij przycisk d.
• Gdy wyświetlane jest menu, do trybu
fotografowania można przejść, wciskając
spust migawki lub przycisk b (e).
104
Korzystanie z menu
Czynności w menu
Datownik
Data
Data i czas
Wyłączone
Ekran wyboru zdjęć
Jeśli podczas obsługi menu aparatu wyświetlony zostanie
ekran wyboru zdjęcia, taki jak przedstawiony po prawej
stronie, postępuj zgodnie z procedurami opisanymi
poniżej, aby wybrać zdjęcia.
Usuń wybrane zdjęcia
Wstecz
1
Użyj przycisków JK na wybieraku
wielofunkcyjnym, aby wybrać żądane
zdjęcie.
• Przesuń dźwignię zoomu (A2) w stronę symbolu
g (i), aby włączyć widok pełnoekranowy, lub w stronę
symbolu f (h), aby włączyć widok miniatur.
• W przypadku funkcji Obróć zdjęcie można wybrać
tylko jedno zdjęcie. Przejdź do kroku 3.
2
Użyj przycisków HI na wybieraku
wielofunkcyjnym, aby wybrać opcję ON
lub OFF.
Usuń wybrane zdjęcia
Wstecz
Usuń wybrane zdjęcia
• Jeśli wybrana została opcja ON, ze zdjęciem
wyświetlona zostanie ikona. Aby wybrać dodatkowe
zdjęcia, powtórz kroki 1 i 2.
Wstecz
3
Naciśnij przycisk k, aby zastosować wybór zdjęć.
• Po wyświetleniu okna dialogowego potwierdzenia postępuj zgodnie z instrukcjami
wyświetlanymi na ekranie.
105
Korzystanie z menu
Czynności w menu
Listy menu
Menu fotografowania
Przejście do trybu fotografowania przez wciśnięcie przycisku M d
Opcje wspólne
Opcja
Ustawienie domyślne
P 4608×3456
Tryb obrazu
A
110
Tryb A (automatyczny)
Opcja
Ustawienie domyślne
A
Balans bieli
Automatyczny
111
Zdjęcia seryjne
Zdjęcie pojedyncze
113
Czułość ISO
Automatyczna
115
Tryb pól AF
AF z wyszukiw. celu
116
Tryb AF
Wstępne ust. Ostrości
119
Tryb Portret inteligentny
Opcja
Ustawienie domyślne
A
Seria autoportretów
–
120
Wykr. mrugnięcia
Wyłączone
121
106
Korzystanie z menu
Listy menu
Menu filmowania
Przejdź do trybu fotografowania M przycisk d M ikona menu D M przycisk k
Opcja
Ustawienie domyślne
A
Opcje filmów
e 1080/30p lub S 1080/25p
122
Tryb AF
Pojedynczy AF
126
Redukcja drgań - filmy
Włączona (hybrydowa)
127
Redukcja szumu wiatru
Wyłączona
127
Liczba klatek na sekundę
–
128
Menu odtwarzania
Naciśnij przycisk c (tryb odtwarzania) M przycisk d
Opcja
1
2
A
Zaznacz do wysłania1
129
Szybki retusz2
75
D-Lighting2
75
Korekcja ef. czerw. oczu2
76
Retusz upiększający2
76
Pokaz slajdów
130
Zabezpiecz1
131
Obróć zdjęcie1
131
Miniatury zdjęć2
78
Kopiowanie1
132
Opcje wyświetl. sekwencji
133
Wybierz zdjęcie z ekranu wyboru zdjęć. Aby uzyskać więcej informacji, patrz temat „Ekran
wyboru zdjęć” (A105).
Edytowane zdjęcia są zapisywane jako osobne pliki. Niektórych zdjęć nie można edytować.
107
Korzystanie z menu
Listy menu
Menu sieci
Naciśnij przycisk d M ikona menu J M przycisk k
Opcja
A
Tryb samolotowy
134
Połącz z urz. intelig.
134
Opcje autom. wysyłania
134
Wi-Fi
134
Bluetooth
135
Przywróć ust. domyślne
135
108
Korzystanie z menu
Listy menu
Menu ustawień
Naciśnij przycisk d M ikona menu z M przycisk k
Opcja
A
Strefa czasowa i data
136
Ustaw. monitora
138
Datownik
139
Redukcja drgań - zdjęcia
140
Wspomaganie AF
140
Zoom cyfrowy
141
Ustaw. dźwięków
141
Autowyłączanie
142
Formatuj kartę/Formatuj pamięć
143
Język/Language
143
Komentarz do zdjęcia
144
Inf. o prawach autorskich
145
Dane pozycji
146
Resetuj wszystko
146
Typ baterii
147
Oznakowanie zgodności
147
Wersja oprogramow.
147
109
Korzystanie z menu
Listy menu
Menu fotografowania (wspólne opcje fotografowania)
Tryb obrazu (wielkość i jakość zdjęcia)
Przejdź do trybu fotografowania* M przycisk d M Tryb obrazu M przycisk k
* Tryb obrazu można ustawić w dowolnym trybie fotografowania innym niż tryb Pokaz krótkich
filmów. To ustawienie dotyczy również innych trybów fotografowania (z wyjątkiem trybu
programów tematycznych Łatwa panorama).
Wybierz kombinację wielkości zdjęcia i stopnia kompresji używaną przy zapisywaniu obrazów.
Im wyższe ustawienie trybu obrazu, tym większy możliwy rozmiar wydruku zdjęcia, mniejszy
stopień kompresji i wyższa jakość zdjęć. Zmniejsza to jednak liczbę zdjęć, które mogą zostać
zapisane.
Stopień kompresji
Proporcje obrazu
(szerokość do wysokości)
Q 4608×3456P
Ok. 1:4
4:3
P 4608×3456 (ustawienie
domyślne)
Ok. 1:8
4:3
R 3264×2448
Ok. 1:8
4:3
r 2272×1704
Ok. 1:8
4:3
q 1600×1200
Ok. 1:8
4:3
O 640×480
Ok. 1:8
4:3
g 4608×2592
Ok. 1:8
16:9
s 3456×3456
Ok. 1:8
1:1
Opcja*
* Wartości liczbowe oznaczają liczbę zarejestrowanych pikseli.
Przykład: P 4608×3456 = ok. 16 megapikseli, 4608 × 3456 pikseli
B
Uwagi dotyczące drukowania zdjęć ze współczynnikiem proporcji 1:1
Podczas drukowania zdjęć ze współczynnikiem proporcji 1:1 zmień ustawienie drukarki na druk z
ramką. Na niektórych drukarkach drukowanie zdjęć ze współczynnikiem proporcji 1:1 jest
niemożliwe.
B
Uwagi dotyczące trybu obrazu
Użycie tej funkcji w połączeniu z innymi funkcjami może być niemożliwe (A66).
C
Liczba zdjęć, które można zapisać
• Przybliżoną liczbę zdjęć, które można zapisać, można sprawdzić na ekranie podczas
fotografowania (A17).
• Należy pamiętać, że ze względu na kompresję JPEG liczba zdjęć, które można zapisać, w dużym
stopniu zależy od ich kompozycji, nawet w przypadku używania kart pamięci o takiej samej
pojemności oraz tych samych ustawień trybu obrazu. Dodatkowo liczba obrazów, które mogą
zostać zapisane, może różnić się w zależności od marki karty pamięci.
• Jeśli liczba pozostałych zdjęć przekracza 10.000, na liczniku pozostałych zdjęć jest wyświetlana
wartość „9999”.
110
Korzystanie z menu
Menu fotografowania (wspólne opcje fotografowania)
Menu fotografowania (w trybie
A (automatycznym))
Balans bieli (korekta odcienia)
Obróć pokrętło trybu pracy do położenia A M przycisk d M ikona menu A
M Balans bieli M przycisk k
Dostosuj ustawienia balansu bieli do warunków pogodowych lub źródła światła, aby kolory
na zdjęciach odpowiadały obrazowi widzianemu w rzeczywistości.
Opcja
Opis
a Automatyczny
(ustawienie domyślne)
Balans bieli zostaje dopasowany automatycznie.
b Pomiar manualny
Użyj tej opcji, jeśli ustawienia Automatyczny, Światło
żarowe itp. nie zapewniają odpowiednich wyników (A112).
c Światło dzienne
Do wykonywania zdjęć w bezpośrednim świetle słonecznym.
d Światło żarowe
Do wykonywania zdjęć w oświetleniu żarowym.
e Światło jarzeniowe
Do wykonywania zdjęć w oświetleniu jarzeniowym.
f Pochmurno
Do wykonywania zdjęć przy pochmurnym niebie.
g Lampa błyskowa
Do wykonywania zdjęć z lampą błyskową.
B
Uwagi dotyczące balansu bieli
• Opuść lampę błyskową, jeśli wybrano ustawienie balansu bieli inne niż Automatyczny lub
Lampa błyskowa (A19).
• Użycie tej funkcji w połączeniu z innymi funkcjami może być niemożliwe (A66).
111
Korzystanie z menu
Menu fotografowania (w trybie A (automatycznym))
Używanie pomiaru manualnego
Postępuj zgodnie z procedurą opisaną poniżej, aby zmierzyć wartość balansu bieli do
zastosowania w danym oświetleniu.
1
Umieść biały lub szary obiekt referencyjny w świetle, które będzie
używane podczas fotografowania.
2
Za pomocą przycisków HI na wybieraku
wielofunkcyjnym wybierz opcję Pomiar
manualny z menu Balans bieli i naciśnij
przycisk k.
• Obiektyw wysuwa się do pozycji zoomu w celu
przeprowadzenia pomiaru.
3
Wybierz opcję Zmierz.
Balans bieli
Automatyczny
Pomiar manualny
Światło dzienne
Światło żarowe
Światło jarzeniowe
Pochmurno
Pomiar manualny
• Aby zastosować ostatnią zmierzoną wartość, wybierz
opcję Anuluj, a następnie naciśnij przycisk k.
Anuluj
Zmierz
4
Ustaw aparat tak, aby biały lub szary
obiekt referencyjny znajdował się w oknie
pomiaru, a potem naciśnij przycisk k, aby
zmierzyć wartość.
• Migawka zostanie zwolniona, a pomiar zakończony
(nie zostanie zapisane żadne zdjęcie).
Pomiar manualny
Anuluj
Zmierz
Okno pomiaru
B
Uwagi dotyczące pomiaru manualnego
Wartości balansu bieli nie można zmierzyć przy użyciu opcji Pomiar manualny. Gdy używasz
lampy błyskowej, ustaw opcję Balans bieli na wartość Automatyczny lub Lampa błyskowa.
112
Korzystanie z menu
Menu fotografowania (w trybie A (automatycznym))
Zdjęcia seryjne
Obróć pokrętło trybu pracy do położenia A M przycisk d M ikona menu A
M Zdjęcia seryjne M przycisk k
Opcja
Opis
U Zdjęcie
pojedyncze
(ustawienie
domyślne)
Każde wciśnięcie spustu migawki powoduje wykonanie jednego
zdjęcia.
k Szybkie
Po wciśnięciu i przytrzymaniu spustu migawki wykonywane są zdjęcia
seryjne.
• Aparat może wykonać do około 7 zdjęć seryjnych z prędkością około
7,7 kl./s (gdy tryb obrazu jest ustawiony na wartość P 4608×3456).
m Wolne
Po wciśnięciu i przytrzymaniu spustu migawki wykonywane są zdjęcia
seryjne.
• Aparat może wykonać do około 7 zdjęć seryjnych z prędkością około
2 kl./s (gdy tryb obrazu jest ustawiony na wartość P 4608×3456).
Jeśli wciśnięty do końca spust migawki będzie cały czas
przytrzymywany, prędkość spadnie.
q Bufor zdj.
wstępnych
Ustawianie bufora zdj. wstępnych dla fotografowania rozpoczyna się,
gdy spust migawki jest wciśnięty do połowy. Po wciśnięciu spustu
migawki do końca aparat zapisuje bieżące zdjęcie oraz zdjęcia
zarejestrowane zaraz po naciśnięciu przycisku (A114). Funkcja bufora
zdj. wstępnych ułatwia uchwycenie odpowiednich momentów.
• Aparat może wykonać do około 25 zdjęć seryjnych z prędkością
około 15 kl./s (włączając maksymalnie 4 zdjęcia wykonane w buforze
zdj. wstępnych).
• Tryb obrazu Opcja jest ustawiona na q (wielkość zdjęcia:
1600 × 1200 pikseli).
n Szybkie:
120 klatek/sek.
Każde wciśnięcie spustu migawki do końca powoduje wykonywanie
zdjęć seryjnych z dużą szybkością.
• Aparat może wykonać do około 50 zdjęć seryjnych z prędkością
około 120 kl./s.
• Tryb obrazu Opcja jest ustawiona na O (wielkość zdjęcia:
640 × 480 pikseli).
j Szybkie:
60 klatek/sek.
Każde wciśnięcie spustu migawki do końca powoduje wykonywanie
zdjęć seryjnych z dużą szybkością.
• Aparat może wykonać do około 25 zdjęć seryjnych z prędkością
około 60 kl./s.
• Tryb obrazu Opcja jest ustawiona na M (wielkość zdjęcia:
1280 × 960 pikseli).
113
Korzystanie z menu
Menu fotografowania (w trybie A (automatycznym))
B
Uwagi dotyczące wykonywania zdjęć seryjnych
• Ostrość, ekspozycja i balans bieli są określane dla całej serii na podstawie pierwszego zdjęcia z
każdej serii.
• Zapisanie zdjęć po ich zrobieniu może chwilę potrwać.
• Wraz ze wzrostem czułości ISO na zarejestrowanych zdjęciach mogą pojawiać się szumy.
• Liczba klatek na sekundę może się zmniejszyć w zależności od bieżącego ustawienia trybu
obrazu, typu karty pamięci lub warunków fotografowania.
• W przypadku wybrania ustawienia Bufor zdj. wstępnych, Szybkie: 120 klatek/sek. lub
Szybkie: 60 klatek/sek. na zdjęciach wykonywanych w szybko mrugającym świetle (np. przy
oświetleniu jarzeniowym albo świetle próżniowych lamp rtęciowych czy sodowych) może
wystąpić prążkowanie lub rozbieżność jasności bądź odcienia.
• Użycie tej funkcji w połączeniu z innymi funkcjami może być niemożliwe (A66).
C
Bufor zdjęć wstępnych
Po wciśnięciu spustu migawki do połowy lub do końca zdjęcia zostają zapisane zgodnie z opisem
poniżej.
Wciśnięcie do połowy
Wciśnięcie do końca
Zdjęcia zapisane przed wciśnięciem spustu Zdjęcia zapisane po wciśnięciu
migawki do końca spustu migawki do końca
• Jeśli spust migawki jest wciśnięty do połowy, ikona bufora zdjęć wstępnych (Q) na ekranie
fotografowania zmienia kolor na zielony.
114
Korzystanie z menu
Menu fotografowania (w trybie A (automatycznym))
Czułość ISO
Obróć pokrętło trybu pracy do położenia A M przycisk d M ikona menu A
M Czułość ISO M przycisk k
Wyższa czułość ISO pozwala na fotografowanie ciemniejszych obiektów. Ponadto przy
obiektach o tej samej jasności zdjęcia mogą być wykonywane z krótszym czasem otwarcia
migawki. Pozwala to zmniejszyć efekt rozmazania, który powstaje wskutek drgań aparatu i
poruszania się obiektu.
• W przypadku ustawienia wyższej czułości ISO obrazy mogą zawierać szumy.
Opcja
Opis
a Automatyczna
(ustawienie domyślne)
Czułość jest wybierana automatycznie z zakresu ISO 125 do
1600.
I Autom. stały zakres
Wybierz zakres, w którym aparat automatycznie
dostosowuje czułość ISO: ISO 125–400 lub ISO 125–800.
125, 200, 400, 800, 1600, 3200,
6400
Określona wartość czułości jest ustawiona na stałe.
B
Uwagi dotyczące czułości ISO
Użycie tej funkcji w połączeniu z innymi funkcjami może być niemożliwe (A66).
C
Wyświetlanie czułości ISO na ekranie fotografowania
• Jeśli wybrano opcję Automatyczna, w razie zwiększenia czułości ISO wyświetlana jest ikona E.
• Jeśli wybrano opcję Autom. stały zakres, wyświetlana jest maksymalna wartość czułości ISO.
115
Korzystanie z menu
Menu fotografowania (w trybie A (automatycznym))
Tryb pól AF
Obróć pokrętło trybu pracy do położenia A M przycisk d M ikona menu A
M Tryb pól AF M przycisk k
Ustaw sposób wybierania przez aparat pola ostrości używanego przez autofokus.
Opcja
Opis
Jeżeli aparat rozpozna twarz,
ustawi na niej ostrość. Aby uzyskać
więcej informacji, patrz temat
„Używanie funkcji wykrywania
twarzy” (A61).
25m 0s
3200
a Priorytet twarzy
Pole ostrości
Jeśli kadr nie zawiera twarzy ani
postaci ludzkich, po wciśnięciu
spustu migawki do połowy aparat
automatycznie wybiera co
najmniej jedno z dziewięciu pól
ostrości zawierające obiekt
znajdujący się najbliżej aparatu.
1/250
F3
Pola ostrości
x Wybór ręczny
Użyj przycisków HIJK na
wybieraku wielofunkcyjnym, aby
przesunąć pole ostrości w
odpowiednie miejsce.
• Aby użyć wybieraka
wielofunkcyjnego do
konfigurowania trybu lampy
błyskowej lub innych ustawień,
naciśnij przycisk k. Aby
powrócić do przesuwania pola
ostrości, naciśnij ponownie
przycisk k.
116
Korzystanie z menu
Menu fotografowania (w trybie A (automatycznym))
Zakres przesuwania
pola ostrości
Pole ostrości
Opcja
Opis
Aparat ustawia ostrość na obiekt
znajdujący się na środku kadru.
y Środek
25m 0s
3200
Pole ostrości
s Śledz. ob. w ruchu
M AF z wyszukiw.
celu (ustawienie
domyślne)
Funkcja ta umożliwia robienie
zdjęć poruszających się obiektów.
Zarejestruj obiekt, na którym
aparat ustawi ostrość. Pole ostrości
automatycznie przesuwa się tak,
aby śledzić ten obiekt.
Aby uzyskać więcej informacji,
patrz temat „Używanie funkcji
Śledz. ob. w ruchu” (A118).
Start
25m 0s
3200
Jeżeli aparat wykryje główny
obiekt, ustawi na nim ostrość.
Patrz temat „Korzystanie z funkcji
AF z wyszukiw. celu” (A60).
1/250
F3
Pola ostrości
B
Uwagi dotyczące trybu pól AF
• Gdy włączony jest zoom cyfrowy, aparat ustawia ostrość na obszarze pośrodku kadru niezależnie
od ustawienia Tryb pól AF.
• Użycie tej funkcji w połączeniu z innymi funkcjami może być niemożliwe (A66).
117
Korzystanie z menu
Menu fotografowania (w trybie A (automatycznym))
Używanie funkcji Śledz. ob. w ruchu
Obróć pokrętło trybu pracy do położenia A M przycisk d M ikona menu A
M Tryb pól AF M przycisk k M s Śledz. ob. w ruchu M przycisk k M przycisk d
1
Zarejestruj obiekt.
• Ustaw obiekt, który chcesz śledzić, w środku ramki i
naciśnij przycisk k.
• Po zarejestrowaniu obiektu pojawi się wokół niego
żółta ramka (pole ostrości), a aparat zacznie go śledzić.
• Jeśli nie da się zarejestrować obiektu, ramka ma kolor
czerwony.
Zmień kompozycję i spróbuj zarejestrować obiekt
Start
25m 0s
ponownie.
3200
• Aby anulować rejestrowanie obiektu, naciśnij przycisk
k.
• Jeśli aparat nie będzie w stanie dłużej śledzić zarejestrowanego obiektu, pole ostrości
zniknie. Zarejestruj obiekt ponownie.
2
Wciśnij spust migawki do końca, aby
zrobić zdjęcie.
• Jeśli spust migawki zostanie wciśnięty, gdy pole
ostrości nie jest wyświetlane, aparat ustawi ostrość na
obiekcie znajdującym się pośrodku kadru.
1/250
B
F3
Uwagi na temat funkcji Śledz. ob. w ruchu
• Jeśli podczas śledzenia obiektu wykonasz operacje takie jak użycie zoomu, rejestracja zostanie
anulowana.
• W niektórych warunkach śledzenie obiektów w ruchu może być niemożliwe.
118
Korzystanie z menu
Menu fotografowania (w trybie A (automatycznym))
Tryb AF
Obróć pokrętło trybu pracy do położenia A M przycisk d M ikona menu A
M Tryb AF M przycisk k
Wybierz sposób ustawiania ostrości podczas fotografowania.
Opcja
Opis
A Pojedynczy AF
Aparat ustawia ostrość tylko po wciśnięciu spustu migawki do
połowy.
B Ciągły AF
Aparat ustawia ostrość zawsze, nawet jeśli spust migawki nie jest
wciśnięty do połowy. Gdy aparat ustawia ostrość, słychać dźwięk
przesuwania mechanizmu obiektywu.
a Wstępne ust.
Ostrości (ustawienie
domyślne)
Aparat ustawia ostrość, gdy wykryty zostanie ruch obiektu lub
kompozycja obrazu w kadrze znacząco się zmieni, nawet jeśli
spust migawki nie zostanie wciśnięty do połowy.
C
Tryb AF przy nagrywaniu filmów
Tryb AF przy nagrywaniu filmów można ustawić za pomocą opcji Tryb AF (A126) w menu
filmowania.
119
Korzystanie z menu
Menu fotografowania (w trybie A (automatycznym))
Menu Portret inteligentny
• Aby uzyskać więcej informacji o opcji Tryb obrazu, patrz temat „Tryb obrazu (wielkość i
jakość zdjęcia)” (A110).
Seria autoportretów
Obróć pokrętło trybu pracy do położenia F M przycisk d M ikona menu F
M Seria autoportretów M przycisk k
Opcja
Opis
Liczba zdjęć
Ustaw liczbę zdjęć rejestrowanych automatycznie przez aparat
(składających się na połączony obraz).
• 4 Dostępne opcje: (ustawienie domyślne) lub 9.
Interwał
Ustaw długość interwału między poszczególnymi ujęciami.
• KrótkiDostępne opcje: , Średni (ustawienie domyślne) lub Długi.
Dźwięk migawki
Wybierz, czy podczas fotografowania przy użyciu funkcji Seria
autoportretów ma być słyszalny dźwięk migawki.
• StandardowyDostępne opcje: , Lustrz. jednoobiekt., Dźwięk
magiczny (ustawienie domyślne) lub Wyłączony.
• To samo ustawienie określone w opcji Dźwięk migawki w obszarze
Ustaw. dźwięków w menu ustawień nie jest tu stosowane.
120
Korzystanie z menu
Menu Portret inteligentny
Wykr. mrugnięcia
Obróć pokrętło trybu pracy do położenia F M przycisk d M ikona menu F
M Wykr. mrugnięcia M przycisk k
Opcja
Opis
y Włączone
Aparat automatycznie zwalnia migawkę
dwukrotnie przy każdym ujęciu i zapisuje
zdjęcie, na którym oczy obiektu są
otwarte.
• Jeżeli aparat zapisze zdjęcie, na którym
sfotografowana osoba ma zamknięte
oczy, zostanie na kilka sekund
wyświetlone okno dialogowe
przedstawione po prawej stronie.
• Nie można używać lampy błyskowej.
Wyłączone
(ustawienie
domyślne)
Wyłącza funkcję wykrywania mrugnięcia.
B
Na wykonanym zdjęciu wykryto
mrugnięcie.
Uwagi dotyczące funkcji Wykr. mrugnięcia
Użycie tej funkcji w połączeniu z innymi funkcjami może być niemożliwe (A66).
121
Korzystanie z menu
Menu Portret inteligentny
Menu filmowania
Opcje filmów
Przejdź do trybu fotografowania M przycisk d M ikona menu D M Opcje
filmów M przycisk k
Wybierz odpowiednią opcję filmu do nagrania. Wybierz szybkość normalną, by nagrywać
filmy z normalną szybkością lub dużą szybkość (HS, A123), aby nagrywać filmy zwolnione i
przyspieszone. Dostępne do wyboru opcje filmów zależą od wartości ustawienia Liczba
klatek na sekundę (A128).
• Do nagrywania filmów zaleca się używać kart pamięci SD o klasie szybkości 6 lub
szybszych (A173).
Opcje dla filmów z normalną szybkością
Opcja (wielkość obrazu/
liczba klatek na sekundę1,
format pliku)
1
2
Wielkość obrazu
Proporcje obrazu (szerokość
do wysokości)
1080/30p
e
1080/25p
S
(ustawienie
domyślne)
1920 × 1080
16:9
Z 1080/60i2
U 1080/50i2
1920 × 1080
16:9
f 720/30p
V 720/25p
1280 × 720
16:9
g 480/30p
W 480/25p
640 × 480
4:3
W formacie z przeplotem wykorzystywana jest liczba pól na sekundę.
Ustawienie to jest niedostępne podczas używania określonych efektów w trybie kreatywnym lub
funkcji retuszu upiększającego.
122
Korzystanie z menu
Menu filmowania
Opcje filmów HS
Nagrane filmy są odtwarzane jako zwolnione lub przyspieszone.
Patrz temat „Nagrywanie filmów w spowolnieniu i przyspieszeniu (film HS)” (A125).
Opcja
Wielkość obrazu
Proporcje obrazu
(szerokość do wysokości)
h
HS 480/4×1
a
j
HS 1080/0,5×1
Y
1
2
Opis
Filmy o szybkości 1/4
• Maksymalny czas nagrywania2:
10 sekund (czas odtwarzania:
40 sekund)
640 × 480
4:3
Filmy o szybkości 2×
• Maksymalny czas nagrywania2:
2 minuty (czas odtwarzania: 1 minuta)
1920 × 1080
16:9
Ustawienie to jest niedostępne podczas używania określonych efektów w trybie kreatywnym lub
funkcji retuszu upiększającego.
Podczas nagrywania filmów aparat można przełączać między nagrywaniem z normalną
prędkością oraz nagrywaniem w spowolnieniu lub w przyspieszeniu.
Pokazany maksymalny czas nagrywania odnosi się tylko do tej części filmu, która jest nagrywana
w trybie zwolnionym lub przyspieszonym.
B
Uwagi dotyczące filmu HS
• Nie jest nagrywany dźwięk.
• Pozycja zoomu, ostrość, ekspozycja i balans bieli są blokowane w momencie rozpoczęcia
nagrywania filmu.
123
Korzystanie z menu
Menu filmowania
C
Odtwarzanie w spowolnieniu i w przyspieszeniu
Przy nagrywaniu z normalną prędkością:
Czas
nagrywania
10 s
Czas
odtwarzania
10 s
Przy nagrywaniu z szybkością h/a HS 480/4×:
Filmy są nagrywane z szybkością 4× większą od normalnej.
Są odtwarzane z szybkością 4× mniejszą.
Czas
nagrywania
10 s
Czas
odtwarzania
40 s
Odtwarzanie spowolnione
Przy nagrywaniu z szybkością j/Y HS 1080/0,5×:
Filmy są nagrywane z 1/2 zwykłej szybkości.
Są odtwarzane z szybkością 2× większą.
Czas
nagrywania
10 s
Czas
odtwarzania
5s
Odtwarzanie przyspieszone
124
Korzystanie z menu
Menu filmowania
Nagrywanie filmów w spowolnieniu i przyspieszeniu (film HS)
Przejdź do trybu fotografowania M przycisk d M ikona menu D M Opcje
filmów M przycisk k
Filmy nagrane przy użyciu funkcji Film HS można odtworzyć w spowolnieniu z 1/
4 normalnej szybkości odtwarzania albo w przyspieszeniu z szybkością dwa razy większą od
normalnej.
1
Za pomocą przycisków HI na wybieraku
wielofunkcyjnym wybierz opcję Film HS
(A123) i naciśnij przycisk k.
• Po zastosowaniu tej opcji naciśnij przycisk d, aby
wrócić do ekranu fotografowania.
Opcje filmów
1080/30p
1080/60i
720/30p
480/30p
HS 480/4×
HS 1080/0,5×
2
Aby rozpocząć nagrywanie, naciśnij
przycisk b (e nagrywanie filmu).
• Aparat zacznie nagrywać film HS.
• Po każdym naciśnięciu przycisku k aparat przełącza
się między trybem nagrywania z normalną szybkością a
trybem nagrywania filmu HS.
• Przy przełączaniu między nagrywaniem filmu HS a
nagrywaniem filmu z normalną szybkością zmienia się
ikona opcji filmów.
• Po osiągnięciu maksymalnego czasu nagrywania
filmów HS (A123) aparat automatycznie przełącza się w tryb nagrywania filmu z
normalną szybkością.
3
Aby zakończyć nagrywanie, naciśnij przycisk b (e nagrywanie
filmu).
125
Korzystanie z menu
Menu filmowania
5s
Tryb AF
Przejdź do trybu fotografowania M przycisk d M ikona menu D M Tryb AF
M przycisk k
Wybierz sposób ustawiania ostrości podczas nagrywania filmów.
Opcja
Opis
A Pojedynczy AF
(ustawienie domyśl
ne)
Po rozpoczęciu nagrywania filmu ustawienie ostrości zostaje
zablokowane.
Wybierz tę opcję, gdy odległość między aparatem a obiektem pozostanie
mniej więcej taka sama.
B Ciągły AF
Aparat ustawia ostrość w sposób ciągły.
Wybierz tę opcję, gdy odległość między aparatem a obiektem będzie się
istotnie zmieniać w trakcie nagrywania filmu. Na nagranym filmie może
być słyszalny dźwięk ustawiania ostrości przez aparat. Zaleca się użycie
opcji Pojedynczy AF. Zapobiegnie to nagraniu odgłosów
automatycznego ustawiania ostrości.
C
Uwagi dotyczące trybu AF
Po wybraniu opcji filmu HS w menu Opcje filmów w ustawieniu zostanie trwale wybrana wartość
Pojedynczy AF.
126
Korzystanie z menu
Menu filmowania
Redukcja drgań - filmy
Przejdź do trybu fotografowania M przycisk d M ikona menu D M Redukcja
drgań - filmy M przycisk k
Wybierz ustawienie redukcji drgań używane podczas nagrywania filmów.
W przypadku korzystania ze statywu do stabilizacji aparatu podczas fotografowania wybierz
ustawienie Wyłączona.
Opcja
Opis
V Włączona
(hybrydowa)
(ustawienie
domyślne)
Kompensacja optyczna drgania aparatu jest realizowana przy użyciu
funkcji redukcji drgań przy przesunięciu obiektywu. Jednocześnie
przeprowadzana jest elektroniczna redukcja drgań wykorzystująca
przetwarzanie obrazu. Kąt widzenia (tj. obszar widoczny w kadrze) staje
się węższy.
g Włączona
Kompensacja drgania aparatu jest realizowana przy użyciu funkcji
redukcji drgań przy przesunięciu obiektywu.
Wyłączona
Redukcja drgań jest wyłączona.
B
Uwagi na temat funkcji Redukcja drgań – filmy
• Po wybraniu opcji filmu HS w menu Opcje filmów w ustawieniu zostanie trwale wybrana
wartość Wyłączona.
• Funkcja redukcji drgań może nie być w stanie całkowicie wyeliminować skutków drgania aparatu
w niektórych sytuacjach.
Redukcja szumu wiatru
Przejdź do trybu fotografowania M przycisk d M ikona menu D M Redukcja
szumu wiatru M przycisk k
Opcja
Opis
Y Włączona
Zmniejsza hałas powodowany przez wiatr uderzający o mikrofon
podczas nagrywania filmu. Podczas odtwarzania słyszalność innych
dźwięków może być utrudniona.
Wyłączona
(ustawienie
domyślne)
Redukcja szumu wiatru jest wyłączona.
127
Korzystanie z menu
Menu filmowania
Liczba klatek na sekundę
Przejdź do trybu fotografowania M przycisk d M ikona menu D M Liczba klatek
na sekundę M przycisk k
Wybierz liczbę klatek na sekundę (lub liczbę pól na sekundę w przypadku formatu z
przeplotem) stosowaną podczas nagrywania filmów. Po zmianie ustawienia liczby klatek na
sekundę zmieniają się też opcje, które można ustawić w obszarze Opcje filmów (A122).
Opcja
Opis
30 kl./s (30p/60i)
Odpowiednia do odtwarzania zdjęć na telewizorze używającym
standardu NTSC.
25 kl./s (25p/50i)
Odpowiednia do odtwarzania zdjęć na telewizorze używającym
standardu PAL.
128
Korzystanie z menu
Menu filmowania
Menu odtwarzania
• Aby uzyskać więcej informacji o funkcjach edycji zdjęć, patrz „Edytowanie zdjęć” (A74).
Zaznacz do wysłania
Naciśnij przycisk c (tryb odtwarzania) M przycisk d M Zaznacz do wysłania
M przycisk k
Wybierz zdjęcia w aparacie i wyślij je do urządzenia inteligentnego, które jest połączone
bezprzewodowo z aplikacją SnapBridge.
Na ekranie wyboru zdjęć (A105) zaznacz lub usuń zaznaczenie zdjęć do wysłania.
• Rozmiar wysyłanych zdjęć jest ograniczony do 2 megapikseli (zdjęcia wykonane w trybie
Łatwa panorama są przesyłane w oryginalnym rozmiarze). Aby wysłać zdjęcia
w oryginalnym rozmiarze, użyj funkcji Download pictures (Pobierz zdjęcia) w aplikacji
SnapBridge.
• Nie można wybierać filmów. Aby przesłać filmy do urządzenia inteligentnego, użyj funkcji
Download pictures (Pobierz zdjęcia) w aplikacji SnapBridge.
• Uwaga: jeśli wybierzesz opcję Resetuj wszystko (A146) w menu ustawień lub
Przywróć ust. domyślne (A135) w menu sieci, wprowadzone ustawienia funkcji
Zaznacz do wysłania zostaną usunięte.
129
Korzystanie z menu
Menu odtwarzania
Pokaz slajdów
Naciśnij przycisk c (tryb odtwarzania) M przycisk d M Pokaz slajdów
M przycisk k
Odtwarzanie obrazów kolejno w formie automatycznego pokazu slajdów. W przypadku
odtwarzania plików filmowych w formie pokazu slajdów wyświetlane są tylko pierwsze klatki
poszczególnych filmów.
1
Za pomocą przycisków HI na wybieraku
wielofunkcyjnym wybierz opcję Start i
naciśnij przycisk k.
Pokaz slajdów
Start
• Rozpocznie się pokaz slajdów.
Interwał
• Aby zmienić interwał między zdjęciami, wybierz opcję
W pętli
Interwał, naciśnij przycisk k i określ długość
interwału, a potem wybierz Start.
Wstrzymaj
• Aby automatycznie powtórzyć pokaz slajdów, przed
wybraniem opcji Start wybierz opcję W pętli, a następnie naciśnij przycisk k.
• Maksymalny czas odtwarzania wynosi około 30 minut, nawet jeżeli włączona jest opcja W
pętli.
2
Zakończ pokaz slajdów lub uruchom go
ponownie.
• Po zakończeniu lub wstrzymaniu pokazu slajdów
wyświetlany jest ekran przedstawiony po prawej
stronie. Aby zamknąć pokaz slajdów, wybierz opcję
G, a następnie naciśnij przycisk k. Aby wznowić
pokaz slajdów, wybierz opcję F, a następnie naciśnij
przycisk k.
Operacje w trakcie odtwarzania
• Użyj przycisków JK na wybieraku wielofunkcyjnym, aby wyświetlić poprzednie/
następne zdjęcie. Naciśnij i przytrzymaj przyciski JK, aby szybko przewijać zdjęcia do
przodu i do tyłu.
• Aby zakończyć lub wstrzymać pokaz slajdów, naciśnij przycisk k.
130
Korzystanie z menu
Menu odtwarzania
Zabezpiecz
Naciśnij przycisk c (tryb odtwarzania) M przycisk d M Zabezpiecz M przycisk k
Aparat zabezpiecza wybrane zdjęcia przed przypadkowym usunięciem.
Na ekranie wyboru zdjęć wybierz zdjęcia do zabezpieczenia (A105).
Uwaga: sformatowanie karty pamięci lub pamięci wewnętrznej aparatu spowoduje trwałe
usunięcie wszystkich danych, w tym też plików zabezpieczonych (A143).
Obróć zdjęcie
Naciśnij przycisk c (tryb odtwarzania) M przycisk d M Obróć zdjęcie
M przycisk k
Określ orientację wyświetlania zapisanych zdjęć podczas odtwarzania.
Zdjęcia można obracać o 90 stopni w prawo lub 90 stopni w lewo.
Wybierz obraz z ekranu wyboru obrazu (A105). Po wyświetleniu ekranu Obróć zdjęcie
naciśnij przyciski JK na wybieraku wielofunkcyjnym, aby obrócić zdjęcie o 90 stopni.
Obróć zdjęcie
Wstecz
Obróć zdjęcie
Obróć zdjęcie
Obróć
Obróć
Wstecz
Obrót o 90 stopni w
lewo
Wstecz
Obróć
Obrót o 90 stopni w
prawo
Naciśnij przycisk k, aby zakończyć zmianę orientacji wyświetlania oraz zapisać informacje o
orientacji zdjęcia.
131
Korzystanie z menu
Menu odtwarzania
Kopiowanie (kopiowanie między kartą pamięci a pamięcią
wewnętrzną)
Naciśnij przycisk c (tryb odtwarzania) M przycisk d M Kopiowanie M przycisk k
Zdjęcia można kopiować między kartą pamięci a pamięcią wewnętrzną.
• Jeśli do aparatu włożona jest karta pamięci, na której nie ma żadnych zdjęć, a aparat
zostanie przełączony w tryb odtwarzania, pojawi się komunikat W pamięci nie ma
zapisanych żadnych zdjęć.. W takim przypadku naciśnij przycisk d, aby wybrać
opcję Kopiowanie.
1
2
Za pomocą przycisków HI na wybieraku
wielofunkcyjnym wybierz opcję miejsca
docelowego, dokąd mają zostać
skopiowane zdjęcia, a następnie naciśnij
przycisk k.
Wybierz opcję kopiowania, a następnie
naciśnij przycisk k.
• Jeśli wybierzesz opcję Wybrane zdjęcia, użyj ekranu
wyboru zdjęcia do wskazania zdjęć (A105).
B
Kopiowanie
Z aparatu do karty
Z karty do aparatu
Z aparatu do karty
Wybrane zdjęcia
Wszystkie zdjęcia
Uwagi na temat kopiowania zdjęć
• Możliwe jest kopiowanie plików wyłącznie w formatach, które aparat może rejestrować.
• W przypadku zdjęć zrobionych aparatem innej marki lub zmodyfikowanych na komputerze nie
można zagwarantować poprawności wykonania tej operacji.
C
Kopiowanie zdjęć w sekwencji
• W przypadku wybrania zdjęcia kluczowego sekwencji w trybie Wybrane zdjęcia kopiowane są
wszystkie zdjęcia w sekwencji.
• W przypadku naciśnięcia przycisku d podczas wyświetlania zdjęć w sekwencji dostępna jest
tylko opcja kopiowania Z karty do aparatu. W przypadku wybrania opcji Bieżąca sekwencja
kopiowane są wszystkie zdjęcia w sekwencji.
132
Korzystanie z menu
Menu odtwarzania
Opcje wyświetl. sekwencji
Naciśnij przycisk c (tryb odtwarzania) M przycisk d M Opcje wyświetl.
sekwencji M przycisk k
Wybierz metodę używaną do wyświetlania zdjęć w sekwencji (A72).
Opcja
Opis
Q Pojedyncze zdjęcia
Indywidualne wyświetlanie poszczególnych zdjęć w sekwencji.
Na ekranie odtwarzania zostanie wyświetlony symbol F.
V Tylko kluczowe zdjęcie
(ustawienie domyślne)
Wyświetlenie tylko zdjęcia kluczowego sekwencji.
Ustawienia zostają zastosowane do wszystkich sekwencji i są przechowywane w pamięci
aparatu nawet po jego wyłączeniu.
133
Korzystanie z menu
Menu odtwarzania
Menu sieci
Naciśnij przycisk d M ikona menu J M przycisk k
Aby połączyć aparat z urządzeniem inteligentnym, skonfiguruj ustawienia sieci
bezprzewodowej.
• Niektórych ustawień nie można zmienić, gdy nawiązane zostało połączenie
bezprzewodowe. Aby je zmienić, rozłącz połączenie bezprzewodowe.
Opcja
Opis
Tryb samolotowy
Wybierz opcję Włącz, aby wyłączyć wszystkie połączenia
bezprzewodowe.
Połącz z urz. intelig.
Zaznacz, jeśli używasz aplikacji SnapBridge w celu nawiązania
połączenia między aparatem i urządzeniem inteligentnym
(A25).
Wyślij podczas fotogr.
Ustawianie warunków automatycznego wysyłania zdjęć do
urządzenia inteligentnego.
• Rozmiar wysyłanych zdjęć jest ograniczony do 2 megapikseli
(zdjęcia wykonane w trybie Łatwa panorama są przesyłane
w oryginalnym rozmiarze). Aby wysłać zdjęcia
w oryginalnym rozmiarze, użyj funkcji Download pictures
(Pobierz zdjęcia) w aplikacji SnapBridge.
SSID*: zmień identyfikator SSID. Ustaw alfanumeryczny
identyfikator SSID o długości od 1 do 32 znaków.
Wi-Fi
Rodzaj
połączenia
Wi-Fi
Uwierzytelnianie/kodowanie: określ, czy komunikacja
między aparatem a urządzeniem inteligentnym ma być
szyfrowana.
Po wybraniu opcji Otwarte komunikacja nie jest szyfrowana.
Hasło*: ustaw hasło. Ustaw alfanumeryczne hasło o długości od
8 do 36 znaków.
Kanał: wybierz kanał wykorzystywany do połączenia
bezprzewodowego.
Bieżące
ustawienia
Wyświetl bieżące ustawienia.
134
Korzystanie z menu
Menu sieci
Opcja
Bluetooth
Opis
Połączenie
Wybierz opcję Wyłączone, aby wyłączyć komunikację za
pośrednictwem Bluetooth.
Sparowane
urządzenia
Zmień urządzenie inteligentne, z którym zostanie nawiązane
połączenie, lub usuń połączone urządzenie inteligentne. Ten
aparat może być sparowany z maksymalnie pięcioma
urządzeniami inteligentnymi, ale w danej chwili może być
połączony tylko z jednym urządzeniem.
Wysyłaj po
wyłączeniu
Określ, czy aparat będzie się komunikował z urządzeniem
inteligentnym, gdy będzie wyłączony lub w trybie czuwania
(A19).
Przywróć ust. domyślne
Przywróć domyślne wartości wszystkich ustawień menu sieci.
* Aby uzyskać informacje na temat wpisywania znaków alfanumerycznych, patrz temat „Obsługa
klawiatury do wprowadzania tekstu” (A135).
Obsługa klawiatury do wprowadzania tekstu
• Użyj przycisków HIJK na wybieraku
wielofunkcyjnym, aby wybierać znaki alfanumeryczne.
Naciśnij przycisk k, aby wprowadzić wybrany znak w
polu tekstowym, a potem przesuń kursor do
następnego miejsca.
• Aby przesuwać kursor w polu tekstowym, wybierz
symbol N lub O na klawiaturze, a potem naciśnij
przycisk k.
• Aby usunąć jeden znak, naciśnij przycisk l.
• Aby zastosować ustawienie, wybierz symbol P na
klawiaturze i naciśnij przycisk k.
135
Korzystanie z menu
Menu sieci
Pole tekstowe
SSID
Wstecz
Usuń
Klawiatura
Menu ustawień
Strefa czasowa i data
Naciśnij przycisk d M ikona menu z M Strefa czasowa i data M przycisk k
Ustaw zegar aparatu.
Opcja
Synchr. z urządz.
intelig.
Data i czas*
Opis
Zaznacz opcję Włącz, aby ustawienia daty i czasu były synchronizowane z
urządzeniem inteligentnym. Włącz funkcję synchronizacji zegara aplikacji
SnapBridge.
• Wybierz pole: naciśnij przyciski JK na
wybieraku wielofunkcyjnym.
• Edytuj datę i godzinę: naciskaj przyciski
HI.
• Zastosuj ustawienie: Wybierz
ustawienie pola minut i naciśnij przycisk
k.
Data i czas
D
M
R
01 01 2016
h
m
00 00
Edytuj
Format daty
Wybierz opcję Rok/miesiąc/dzień, Miesiąc/dzień/rok lub Dzień/
miesiąc/rok.
Strefa czasowa*
Ustaw strefę czasową i czas letni.
• W przypadku ustawienia opcji Cel podróży (x) po ustawieniu
macierzystej strefy czasowej (w) automatycznie obliczana jest różnica
czasu pomiędzy celem podróży i strefą macierzystą oraz zapisywane są
data i godzina dla wybranego obszaru.
* Można ustawić tylko wtedy, gdy w opcji Synchr. z urządz. intelig. wybrano wartość Wyłącz.
136
Korzystanie z menu
Menu ustawień
Ustawianie strefy czasowej
1
Za pomocą przycisków HI na wybieraku
wielofunkcyjnym wybierz opcję Strefa
czasowa i naciśnij przycisk k.
Strefa czasowa i data
Synchr. z urządz. intelig.
Data i czas
Format daty
Strefa czasowa
London, Casablanca
15/11/2016 15:30
2
Wybierz opcję w Macierz. strefa czas.
lub x Cel podróży i naciśnij przycisk k.
• Data i godzina wyświetlane na ekranie zmieniają się w
zależności od tego, czy wybrano macierzystą strefę
czasową, czy cel podróży.
Strefa czasowa
Macierz. strefa czas.
Cel podróży
London, Casablanca
15/11/2016 15:30
3
Naciśnij przycisk K.
Strefa czasowa
Macierz. strefa czas.
Cel podróży
London, Casablanca
15/11/2016 15:30
4
Użyj przycisków JK, aby wybrać strefę
czasową.
• Naciśnij przycisk H, aby włączyć funkcję czasu letniego
i wyświetlić menu W. Naciśnij przycisk I, aby
wyłączyć funkcję czasu letniego.
• Aby zastosować strefę czasową, naciśnij przycisk k.
• Jeśli dla macierzystej strefy czasowej lub celu podróży
nie jest wyświetlana poprawna godzina, ustaw
odpowiednią godzinę w opcji Data i czas.
137
Korzystanie z menu
Menu ustawień
New York, Toronto, Lima
10:30
Wstecz
–05:00
Ustaw. monitora
Naciśnij przycisk d M ikona menu z M Ustaw. monitora M przycisk k
Opcja
Opis
Wyświetlenie
pomocy
Opisy funkcji wyświetlają się podczas zmieniania trybu fotografowania lub
podczas wyświetlania ekranu ustawień.
• Ustawienie domyślne: Włącz
Podgląd zdjęć
Określ, czy zarejestrowane zdjęcie ma być wyświetlane zaraz po jego
zrobieniu.
• Ustawienie domyślne: Włączony
Jasność
Dostosuj jasność.
• Ustawienie domyślne: 3
Wyśw./ukr. linie
kadr.
Określ, czy na ekranie fotografowania mają być wyświetlane linie kadru.
• Ustawienie domyślne: Wyłączone
138
Korzystanie z menu
Menu ustawień
Datownik
Naciśnij przycisk d M ikona menu z M Datownik M przycisk k
Podczas fotografowania na zdjęcia można nanieść datę i
godzinę zrobienia zdjęcia.
15.11.2016
Opcja
Opis
f Data
Na zdjęciach jest nanoszona data.
S Data i czas
Na zdjęciach są nanoszone data i godzina.
Wyłączone (ustawienie
domyślne)
Data ani godzina nie są nanoszone na zdjęciach.
B
Uwagi dotyczące datownika
• Naniesione data i czas stanowią trwały element danych zdjęcia i nie można ich usunąć. Po
zrobieniu zdjęć nie można na nie nanieść daty i godziny.
• Daty i godziny nie można nanieść w następujących przypadkach:
- Gdy wybrano program tematyczny Krajobraz nocny (z ustawieniem Y Z ręki), Portret
nocny (z ustawieniem Y Z ręki), Zdjęcia pod światło (gdy funkcja HDR ma ustawienie
Włączony) lub Łatwa panorama
- Jeśli wybrane ustawienie zdjęć seryjnych (A113) to Bufor zdj. wstępnych, Szybkie:
120 klatek/sek. lub Szybkie: 60 klatek/sek.
- Podczas nagrywania filmów
- Podczas zapisywania zdjęć w czasie nagrywania filmu
- Podczas tworzenia zdjęć przez edytowanie filmów
• Odczytanie naniesionych daty i godziny może być trudne przy małym rozmiarze zdjęcia.
139
Korzystanie z menu
Menu ustawień
Redukcja drgań - zdjęcia
Naciśnij przycisk d M ikona menu z M Redukcja drgań - zdjęcia M przycisk k
Wybierz ustawienie funkcji redukcji drgań podczas fotografowania.
W przypadku korzystania ze statywu do stabilizacji aparatu podczas fotografowania wybierz
ustawienie Wyłączona.
Opcja
Opis
g Włączona
(ustawienie domyślne)
Kompensacja drgania aparatu jest realizowana przy użyciu funkcji
redukcji drgań przy przesunięciu obiektywu.
Wyłączona
Brak kompensacji.
B
Uwagi na temat funkcji Redukcja drgań – zdjęcia
• Po włączeniu aparatu lub przełączeniu go z trybu odtwarzania w tryb fotografowania poczekaj na
całkowite wyświetlenie ekranu fotografowania, zanim przejdziesz do robienia zdjęć.
• Zdjęcia wyświetlane na ekranie zaraz po ich zrobieniu mogą być widoczne jako nieostre.
• Funkcja redukcji drgań może nie być w stanie całkowicie wyeliminować skutków drgania aparatu
w niektórych sytuacjach.
Wspomaganie AF
Naciśnij przycisk d M ikona menu z M Wspomaganie AF M przycisk k
Opcja
Opis
a Automatyczne
(ustawienie
domyślne)
Dioda wspomagająca AF zapala się automatycznie po wciśnięciu spustu
migawki przy słabym świetle. Zasięg diody wynosi ok. 2,0 m w
maksymalnym ustawieniu szerokokątnym i ok. 1,6 m w maksymalnym
ustawieniu teleobiektywu.
• Zależnie od położenia pola ostrości lub trybu fotografowania dioda
wspomagająca AF może się nie zapalić.
Wyłączone
Dioda wspomagająca AF nie włącza się.
140
Korzystanie z menu
Menu ustawień
Zoom cyfrowy
Naciśnij przycisk d M ikona menu z M Zoom cyfrowy M przycisk k
Opcja
Opis
Włączona (ustawienie
domyślne)
Zoom cyfrowy jest włączony.
Wyłączona
Zoom cyfrowy jest wyłączony.
B
Uwagi dotyczące zoomu cyfrowego
• Zoomu cyfrowego nie można wykorzystywać w następujących sytuacjach:
- Krajobraz nocnyprogramy tematyczne Portret nocny, Zdjęcia pod światło (gdy ustawiona
jest funkcja HDR), Portret, Łatwa panorama lub Portret zwierzaka
- Tryb kreatywny
- Tryb Portret inteligentny
• Zoomu cyfrowego nie można używać w niektórych trybach fotografowania lub przy użyciu
określonych ustawień (A67).
Ustaw. dźwięków
Naciśnij przycisk d M ikona menu z M Ustaw. dźwięków M przycisk k
Opcja
Opis
Dźwięk przycisków
W przypadku wybrania opcji Włączony (ustawienie domyślne) aparat
wydaje jeden dźwięk podczas wykonywania operacji, dwa dźwięki przy
ustawieniu ostrości oraz trzy dźwięki w przypadku wystąpienia błędu.
Wydawany jest także dźwięk ekranu powitalnego.
• W programie tematycznym Portret zwierzaka lub Obserwacja
ptaków dźwięki są wyłączone.
Dźwięk migawki
W przypadku wybrania opcji Włączony (ustawienie domyślne) przy
zwolnieniu migawki wydawany jest dźwięk migawki.
• Dźwięk migawki nie jest emitowany podczas nagrywania filmów i
korzystania z programu tematycznego Portret zwierzaka lub
Obserwacja ptaków.
141
Korzystanie z menu
Menu ustawień
Autowyłączanie
Naciśnij przycisk d M ikona menu z M Autowyłączanie M przycisk k
Ustaw czas, po którym aparat przechodzi w tryb czuwania (A19).
Dostępne opcje: 30 s, 1 min (ustawienie domyślne) 5 min lub 30 min.
C
Ustawianie funkcji autowyłączania
Czas, po upływie którego aparat przechodzi w tryb czuwania, jest ustalony w następujących
sytuacjach:
• Gdy wyświetlone jest menu: 3 minuty (gdy autowyłączanie ustawiono na 30 s lub 1 min)
• Podczas fotografowania przy użyciu opcji Wyzwalanie automat.: 5 minut (gdy autowyłączanie
ustawiono na 30 s lub 1 min)
• Podczas fotografowania przy użyciu opcji Wyzw. uśmiechem: 5 minut (gdy autowyłączanie
ustawiono na 30 s lub 1 min)
• Gdy jest podłączony kabel audio-wideo: 30 minut
• Gdy jest podłączony kabel HDMI: 30 minut
• Gdy podłączony jest zasilacz sieciowy EH-67/EH-67s: 30 minut
• Podczas oczekiwania na połączenie z użyciem opcji Połącz z urz. intelig.: 30 minut
142
Korzystanie z menu
Menu ustawień
Formatuj kartę/Formatuj pamięć
Naciśnij przycisk d M ikona menu z M Formatuj kartę/Formatuj pamięć
M przycisk k
Użyj tej opcji, aby sformatować kartę pamięci lub pamięć wewnętrzną.
Sformatowanie kart pamięci lub pamięci wewnętrznej powoduje trwałe usunięcie
wszystkich danych. Odtworzenie usuniętych w ten sposób danych nie jest
możliwe. Przed przystąpieniem do formatowania należy zapisać wszystkie ważne zdjęcia na
dysku komputera.
Formatowanie karty pamięci
• Włóż kartę pamięci do aparatu.
• W menu ustawień wybierz opcję Formatuj kartę i naciśnij przycisk k.
Formatowanie pamięci wewnętrznej
• Wyjmij kartę pamięci z aparatu.
• W menu ustawień wybierz opcję Formatuj pamięć i naciśnij przycisk k.
Aby rozpocząć formatowanie, na wyświetlonym ekranie wybierz opcję Formatuj i naciśnij
przycisk k.
• W trakcie formatowania nie wyłączaj aparatu ani nie otwieraj pokrywy komory baterii/
akumulatorów/gniazda karty pamięci.
• Gdy jest nawiązane połączenie bezprzewodowe, zaznaczenie tego ustawienia może być
niemożliwe.
Język/Language
Naciśnij przycisk d M ikona menu z M Język/Language M przycisk k
Wybierz język menu i komunikatów aparatu.
143
Korzystanie z menu
Menu ustawień
Komentarz do zdjęcia
Naciśnij przycisk d M ikona menu z M Komentarz do zdjęcia M przycisk k
Dołącz wcześniej zapisany komentarz do zdjęć, które zostaną wykonane.
Dołączony komentarz można nanieść na zdjęcia, które zostaną wysłane do urządzenia
inteligentnego za pomocą aplikacji SnapBridge. W pierwszej kolejności należy
skonfigurować aplikację SnapBridge. Aby uzyskać dodatkowe informacje, skorzystaj z
internetowej pomocy aplikacji SnapBridge.
Dołączony komentarz można sprawdzić również za pomocą metadanych ViewNX-i.
Opcja
Dołącz komentarz
Wpisz komentarz
C
Opis
Komentarz zapisany za pomocą opcji
Wpisz komentarz zostanie dołączony
do zdjęć.
• Wybierz opcję Dołącz komentarz,
naciśnij przycisk K i zaznacz pole
wyboru (w). Po naciśnięciu przycisku
k ustawienie zostanie włączone i
komentarz będzie dołączany do zdjęć,
które zostaną później wykonane.
Komentarz do zdjęcia
Dołącz komentarz
Wpisz komentarz
XXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXX
Potwier.
Zapisany komentarz może się składać z maksymalnie 36 znaków
alfanumerycznych.
• Wybierz opcję Wpisz komentarz i naciśnij przycisk K, aby wyświetlić
ekran wprowadzania. Aby uzyskać więcej informacji o sposobach
wprowadzania, patrz temat „Obsługa klawiatury do wprowadzania
tekstu” (A135).
Wyświetlanie komentarzy do zdjęcia
Komentarze do zdjęć nie są wyświetlane, nawet jeśli zdjęcia są odtwarzane na aparacie.
144
Korzystanie z menu
Menu ustawień
Ustaw
Inf. o prawach autorskich
Naciśnij przycisk d M ikona menu z M Inf. o prawach autorskich M przycisk k
Dołącz wcześniej zapisaną inf. o prawach autorskich do zdjęć, które będą następnie
wykonywane.
Dołączone informacje o prawach autorskich można nanieść na zdjęcia, które zostaną
wysłane do urządzenia inteligentnego za pomocą aplikacji SnapBridge. W pierwszej
kolejności należy skonfigurować aplikację SnapBridge. Aby uzyskać dodatkowe informacje,
skorzystaj z internetowej pomocy aplikacji SnapBridge.
Dołączone informacje o prawach autorskich można sprawdzić również za pomocą metadanych ViewNX-i.
Opcja
Dołącz inf. o praw.
autor.
Opis
Inf. o prawach autorskich zapisana za
pomocą opcji Fotograf i Prawa
autorskie zostanie dołączona do zdjęć.
• Wybierz opcję Dołącz inf. o praw.
autor., naciśnij przycisk K i zaznacz
pole wyboru (w). Po naciśnięciu
przycisku k ustawienie zostanie
włączone i inf. o prawach autorskich
będzie dołączana do zdjęć, które
zostaną później wykonane.
Inf. o prawach autorskich
Dołącz inf. o praw. autor.
Fotograf
XXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXX
Prawa autorskie
XXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXX
Ustaw
Potwier.
Fotograf
Zapisana inf. o prawach autorskich może się składać z maksymalnie
36 znaków alfanumerycznych.
• Wybierz opcję Fotograf i naciśnij przycisk K, aby wyświetlić ekran
wprowadzania. Aby uzyskać więcej informacji o sposobach wprowadzania, patrz
temat „Obsługa klawiatury do wprowadzania tekstu” (A135).
Prawa autorskie
Można zapisać nazwę właściciela inf. o prawach autorskich składającą się
maksymalnie z 54 znaków alfanumerycznych.
• Wybierz opcję Prawa autorskie i naciśnij przycisk K, aby wyświetlić ekran
wprowadzania. Aby uzyskać więcej informacji o sposobach wprowadzania,
patrz temat „Obsługa klawiatury do wprowadzania tekstu” (A135).
B
Uwagi na temat inf. o prawach autorskich
• Aby zapobiec niezgodnemu z prawem korzystaniu z nazw artystów i nazw właścicieli praw
autorskich podczas pożyczania lub przenoszenia własności aparatu, upewnij się, że ustawienie
Dołącz inf. o praw. autor. zostało wyłączone. Ponadto upewnij się, że pola z nazwą artysty i
właściciela praw autorskich są puste.
• Nikon nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek problemy i szkody wynikające z użycia Inf. o
prawach autorskich.
C
Wyświetlanie informacji o prawach autorskich
• Inf. o prawach autorskich nie jest wyświetlana, nawet jeśli zdjęcia są odtwarzane na aparacie.
• Jeżeli wprowadzono zarówno Fotograf oraz Prawa autorskie, jedynie naniesienie na zdjęcia
nazwiska właściciela praw autorskich jest możliwe w aplikacji SnapBridge.
145
Korzystanie z menu
Menu ustawień
Dane pozycji
Naciśnij przycisk d M ikona menu z M Dane pozycji M przycisk k
Określ, czy do wykonywanych zdjęć dodawana będzie informacja o lokalizacji, w której
zrobiono zdjęcia.
Opcja
Opis
Pobierz z urządz. intelig.
Wybierz opcję Tak, aby do wykonywanych zdjęć dodać
informację o lokalizacji z urządzenia inteligentnego. Włącz funkcję
informacji o lokalizacji w aplikacji SnapBridge.
Położenie
Wyświetlanie otrzymanej informacji o lokalizacji.
• Informacja nie jest aktualizowana podczas wyświetlania. Aby
zaktualizować, wybierz ponownie opcję Położenie.
Resetuj wszystko
Naciśnij przycisk d M ikona menu z M Resetuj wszystko M przycisk k
Po wybraniu opcji Resetuj zostaną przywrócone domyślne ustawienia aparatu.
• Ustawienia menu sieci zostaną również przywrócone do wartości domyślnych.
• Niektóre ustawienia, takie jak Strefa czasowa i data i Język/Language, nie są
resetowane.
• Gdy jest nawiązane połączenie bezprzewodowe, zaznaczenie tego ustawienia może być
niemożliwe.
C
Resetowanie numerów plików
Aby ustawić numerowanie plików na „0001”, usuń wszystkie zdjęcia zapisane na karcie pamięci lub
w pamięci wewnętrznej (A21), a następnie wybierz opcję Resetuj wszystko.
146
Korzystanie z menu
Menu ustawień
Typ baterii
Naciśnij przycisk d M ikona menu z M Typ baterii M przycisk k
Aby zapewnić wyświetlanie poprawnych informacji o stanie baterii/akumulatorów (A17),
wybierz typ odpowiadający używanym w danym momencie bateriom/akumulatorom.
Opcja
Opis
k Alkaliczna (ustawienie
domyślne)
Baterie alkaliczne LR6/L40 (AA)
l COOLPIX (Ni-MH)
Akumulatory Ni-MH (niklowo-wodorkowe) Nikon EN-MH2
m Litowa
Baterie litowe FR6/L91 (AA)
Oznakowanie zgodności
Naciśnij przycisk d M ikona menu z M Oznakowanie zgodności M przycisk k
Wyświetl niektóre oznaczenia zgodności z normami spełnianymi przez aparat.
Wersja oprogramow.
Naciśnij przycisk d M ikona menu z M Wersja oprogramow. M przycisk k
Wyświetlanie bieżącej wersji oprogramowania aparatu.
• Gdy jest nawiązane połączenie bezprzewodowe, zaznaczenie tego ustawienia może być
niemożliwe.
147
Korzystanie z menu
Menu ustawień
Informacje techniczne
Uwagi............................................................................................................................................... 149
Uwagi dotyczące funkcji komunikacji bezprzewodowej.............................................. 150
Konserwacja aparatu.................................................................................................................. 152
Aparat ..................................................................................................................................... 152
Baterie/akumulatory ......................................................................................................... 153
Karty pamięci ....................................................................................................................... 154
Czyszczenie i przechowywanie .............................................................................................. 155
Czyszczenie........................................................................................................................... 155
Przechowywanie................................................................................................................. 155
Komunikaty o błędach............................................................................................................... 156
Rozwiązywanie problemów .................................................................................................... 159
Nazwy plików................................................................................................................................ 167
Akcesoria dodatkowe ................................................................................................................ 168
Dane techniczne .......................................................................................................................... 169
Karty pamięci, których można używać ....................................................................... 173
Indeks............................................................................................................................................... 175
148
Informacje techniczne
Uwagi
Uwagi dla klientów w Europie
Ten symbol wskazuje, że urządzenia elektryczne i elektroniczne podlegają
selektywnej zbiórce odpadów.
Poniższe informacje dotyczą tylko użytkowników w krajach europejskich:
• Ten produkt należy wyrzucać do śmieci osobno w odpowiednich punktach
zbiórki odpadów. Nie należy ich wyrzucać razem z odpadami z gospodarstw
domowych.
• Selektywna zbiórka odpadów i recykling pomagają oszczędzać zasoby naturalne i
zapobiegać negatywnym konsekwencjom dla ludzkiego zdrowia i środowiska
naturalnego, które mogłyby być spowodowane nieodpowiednim usuwaniem odpadów.
• Więcej informacji na ten temat można uzyskać u miejscowego sprzedawcy lub władz
samorządowych odpowiedzialnych za gospodarkę odpadami.
Ten symbol na bateriach/akumulatorach oznacza, że należy utylizować je
oddzielnie.
Poniższe informacje dotyczą tylko użytkowników w krajach europejskich:
• Wszelkie akumulatory, niezależnie od tego, czy są oznaczone tym symbolem,
czy też nie, należy wyrzucać do śmieci osobno w odpowiednich punktach
zbiórki odpadów. Nie należy ich wyrzucać razem z odpadami z gospodarstw domowych.
• Więcej informacji na ten temat można uzyskać u miejscowego sprzedawcy lub władz
samorządowych odpowiedzialnych za gospodarkę odpadami.
149
Informacje techniczne
Uwagi
Uwagi dotyczące funkcji komunikacji
bezprzewodowej
Ograniczenia dotyczące urządzeń bezprzewodowych
Nadajnik-odbiornik bezprzewodowy stanowiący część tego urządzenia jest zgodny z
regulacjami dotyczącymi łączności bezprzewodowej w kraju sprzedaży i nie jest
przeznaczony do użytku w innych krajach (urządzenia kupione w kraju należącym do UE lub
EFTA można użytkować w dowolnym miejscu na terenie UE lub EFTA). Firma Nikon nie
przyjmuje odpowiedzialności za użytkowanie urządzenia w innych krajach. Użytkownicy
niemający pewności co do oryginalnego kraju sprzedaży powinni skonsultować się z
lokalnym centrum serwisowym Nikon lub autoryzowanym przedstawicielem serwisowym
Nikon. To ograniczenie dotyczy wyłącznie łączności bezprzewodowej i nie ma zastosowania
do żadnych innych funkcji urządzenia.
Zabezpieczenia
Mimo że jedną z zalet niniejszego produktu jest możliwość nawiązania z nim połączenia
bezprzewodowego przez inne urządzenia będące w jego zasięgu w celu wymiany danych,
to w przypadku braku zabezpieczeń mogą nastąpić poniższe sytuacje:
• Kradzież danych: inne osoby mogą przechwycić dane przesyłane bezprzewodowo w
celu kradzieży identyfikatorów użytkownika, haseł i innych informacji osobistych.
• Nieupoważniony dostęp: nieupoważnieni użytkownicy mogą uzyskać dostęp do sieci i
zmodyfikować dane lub wykonać inne szkodliwe czynności. Należy pamiętać o tym, że
specyfika sieci bezprzewodowych sprawia, że wyspecjalizowane ataki mogą umożliwić
nieautoryzowany dostęp do nich, nawet jeśli zastosowano odpowiednie ustawienia
bezpieczeństwa. Firma Nikon nie ponosi odpowiedzialności za wycieki danych lub
informacji podczas przesyłania danych.
• Nie wolno korzystać z sieci bez pozwolenia, nawet jeśli takie sieci wyświetlają się na
smartfonie czy tablecie. W przeciwnym razie takie postępowanie może zostać uznane za
nieupoważniony dostęp. Z sieci można korzystać tylko po uzyskaniu pozwolenia.
Zarządzanie danymi osobowymi i zrzeczenie odpowiedzialności
• Informacje o użytkowniku zapisane i skonfigurowane w urządzeniu, w tym ustawienia
połączenia z bezprzewodową siecią LAN i inne dane osobowe, mogą zostać zmienione
lub utracone wskutek błędu działania, elektryczności statycznej, wypadku, awarii,
naprawy lub innych czynności. Zawsze przechowuj odrębne kopie ważnych informacji.
Firma Nikon nie ponosi odpowiedzialności za żadne szkody pośrednie lub bezpośrednie
ani za utratę zysków wskutek zmiany lub utraty informacji, która nie wynika z winy firmy
Nikon.
• Przed utylizacją urządzenia lub przekazaniem go innemu właścicielowi przeprowadź
operację Resetuj wszystko dostępną w menu ustawień (A103), aby usunąć wszystkie
informacje o użytkowniku zapisane i skonfigurowane w urządzeniu, w tym ustawienia
połączenia z bezprzewodową siecią LAN i inne dane osobowe.
• Firma Nikon nie ponosi odpowiedzialności za żadne szkody spowodowane
nieupoważnionym użytkowaniem niniejszego produktu przez osoby trzecie w
przypadku zgubienia lub utraty produktu.
150
Informacje techniczne
Uwagi dotyczące funkcji komunikacji bezprzewodowej
Ostrzeżenia dotyczące eksportowania niniejszego produktu lub jego użytkowania
za granicą
Niniejszy produkt podlega regulacjom eksportowym (EAR) Stanów Zjednoczonych Ameryki.
Zezwolenie rządu Stanów Zjednoczonych Ameryki nie jest wymagane w przypadku
eksportowania niniejszego produktu do krajów innych niż kraje wymienione poniżej, które
w momencie publikacji niniejszego dokumentu były objęte embargiem lub specjalnymi
ograniczeniami: Kuba, Iran, Korea Północna, Sudan i Syria (lista może się zmieniać).
Uwaga dla klientów w Europie
Deklaracja zgodności (Europa)
Niniejszym firma Nikon Corporation oświadcza, że urządzenie radiowe typu COOLPIX B500
jest zgodne z Dyrektywą 2014/53/UE.
Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod następującym adresem
internetowym: http://imaging.nikon.com/support/pdf/DoC_B500.pdf.
• Maksymalna moc wyjściowa: 16,8 dBm (EIRP)
• Częstotliwość robocza:
- Wi-Fi: 2412–2462 MHz (1–11 kanały)
- Bluetooth: 2402–2480 MHz
- Bluetooth Low Energy: 2402–2480 MHz
- NFC: 13,56 MHz
151
Informacje techniczne
Uwagi dotyczące funkcji komunikacji bezprzewodowej
Konserwacja aparatu
Podczas użytkowania i przechowywania aparatu przestrzegaj ostrzeżeń opisanych w części
„Zasady bezpieczeństwa” (Avi–ix).
Aparat
Nie narażaj aparatu na mocne naciski ani duże siły.
Upuszczenie lub uderzenie aparatu może spowodować jego usterkę. Nie dotykaj obiektywu z dużą
siłą ani nie naciskaj go mocno.
Chroń aparat przed wilgocią
Zanurzenie urządzenia lub narażenie go na kontakt z wilgocią spowoduje jego uszkodzenie.
Unikaj nagłych zmian temperatury
Nagłe zmiany temperatury, np. podczas wchodzenia do ogrzewanego budynku i wychodzenia z
niego w chłodny dzień, mogą powodować skraplanie pary wodnej wewnątrz urządzenia. Aby
zapobiec skraplaniu, włóż aparat do futerału lub plastikowej torby przed wystawieniem go na nagłe
zmiany temperatury.
Unikaj silnych pól magnetycznych
Nie używaj ani nie przechowuj aparatu w pobliżu sprzętu generującego silne promieniowanie
elektromagnetyczne oraz wytwarzającego pole magnetyczne. Może to spowodować utratę danych
lub usterkę aparatu.
Nie kieruj obiektywu przez dłuższy czas na silne źródła światła
Przy użytkowaniu i przechowywaniu aparatu należy unikać kierowania obiektywu przez dłuższy
czas na słońce lub inne silne źródła światła. Intensywne światło może spowodować pogorszenie
stanu matrycy, dając na zdjęciach efekt w postaci białego rozmazania obrazu.
Wyłącz aparat przed wyjęciem lub odłączeniem źródła zasilania albo karty pamięci
Nie wyjmuj baterii, gdy produkt jest włączony oraz podczas zapisywania i usuwania zdjęć.
Wymuszone wyłączenie zasilania w takiej sytuacji może spowodować utratę danych lub
uszkodzenie karty pamięci i obwodów wewnętrznych aparatu.
Uwagi na temat monitora
• Monitory i wizjery elektroniczne są wytwarzane z niezwykle wysoką dokładnością. Działa co
najmniej 99,99% pikseli, a nie więcej niż 0,01% pikseli brakuje lub nie działa. Dlatego, mimo że
wyświetlacze te mogą zawierać piksele, które świecą zawsze (na biało, czerwono, niebiesko lub
zielono) lub nigdy nie świecą (są czarne), nie oznacza to usterki i nie ma wpływu na zdjęcia
rejestrowane urządzeniem.
• Zdjęcia na monitorze mogą być trudno widoczne w jasnym świetle.
• Nie naciskaj mocno na monitor, ponieważ może to doprowadzić do jego uszkodzenia lub usterki.
W razie stłuczenia monitora należy zachować szczególną ostrożność. Pozwoli to uniknąć
zranienia kawałkami potłuczonego szkła oraz uniemożliwi ciekłemu kryształowi z monitora
wejście w kontakt ze skórą oraz przedostanie się tej substancji do oczu lub ust.
152
Informacje techniczne
Konserwacja aparatu
Baterie/akumulatory
Środki ostrożności dotyczące użytkowania
• Uwaga: baterie/akumulatory mogą rozgrzać się podczas używania.
• Nie używaj baterii, jeśli zalecany termin ich ważności upłynął.
• Jeśli do aparatu włożone są rozładowane baterie, nie włączaj i nie wyłączaj aparatu parokrotnie.
Noszenie zapasowych baterii/akumulatorów
Zalecamy, aby w zależności od miejsca fotografowania nosić ze sobą zapasowe baterie/
akumulatory. W niektórych obszarach kupno baterii może być trudne.
Ładowanie akumulatorów
W przypadku korzystania z opcjonalnych akumulatorów należy je naładować przed rozpoczęciem
fotografowania. W momencie zakupu baterie/akumulatory nie są całkowicie naładowane.
Koniecznie przeczytaj ostrzeżenia wymienione w instrukcji obsługi ładowarki i przestrzegaj ich.
Ładowanie akumulatorów
• Nie łącz ze sobą akumulatorów o różnym stopniu naładowania ani akumulatorów różnych marek
czy typów.
• W przypadku używania w aparacie akumulatorów EN-MH2 należy ładować po cztery akumulatory
jednocześnie za pomocą ładowarki MH-73. Do ładowania akumulatorów EN-MH2 należy używać
wyłącznie ładowarki MH-73.
• Za pomocą ładowarki MH-73 można ładować tylko akumulatory EN-MH2.
• Nie wolno używać akumulatorów niklowo-wodorkowych EN-MH1.
Uwagi na temat akumulatorów niklowo-wodorkowych
• Jeśli akumulatory niklowo-wodorkowe są wielokrotnie ładowane, mimo że nie zostały
rozładowane do końca, podczas ich używania może przedwcześnie pojawiać się komunikat
Wyczerpana bateria.. Wynika to z „efektu pamięci” polegającego na tym, że maksymalny stopień
naładowania akumulatorów ulega tymczasowemu obniżeniu. Używaj akumulatorów, aż rozładują
się do końca. Dzięki temu znowu zaczną działać w zwykły sposób.
• Akumulatory niklowo-wodorkowe rozładowują się, nawet gdy nie są używane. Zalecamy
naładowanie akumulatorów tuż przed ich użyciem.
Używanie baterii/akumulatorów w niskich temperaturach
Jeśli temperatura jest niska, pojemność baterii/akumulatorów się zmniejsza. Jeśli przy niskiej
temperaturze używasz rozładowanych baterii/akumulatorów, aparat może się nie włączać.
Przechowuj zapasowe baterie/akumulatory w ciepłym miejscu i wymień je w razie potrzeby. Po
ogrzaniu zimne baterie/akumulatory mogą częściowo odzyskać poziom naładowania.
Styki baterii/akumulatorów
Zanieczyszczenie styków baterii/akumulatorów może uniemożliwić poprawne działanie aparatu.
Jeśli styki baterii/akumulatorów są brudne, przed użyciem wytrzyj je czystą, suchą szmatką.
Pozostały stopień naładowania baterii/akumulatorów
Po włożeniu rozładowanych baterii/akumulatorów aparat może wyświetlić komunikat o
wystarczającym stopniu naładowania. Jest to uzależnione od charakterystyki baterii/akumulatorów.
153
Informacje techniczne
Konserwacja aparatu
Recykling używanych baterii/akumulatorów
Jeśli baterie/akumulatory nie utrzymują już poziomu naładowania, oddaj je do recyklingu. Zużyte
baterie/akumulatory są wartościowym surowcem. Należy oddawać je do utylizacji zgodnie z
obowiązującymi przepisami.
Karty pamięci
Środki ostrożności dotyczące użytkowania
• Należy korzystać wyłącznie z kart pamięci Secure Digital (A173).
• Koniecznie przestrzegaj środków ostrożności opisanych w dokumentacji dołączonej do karty
pamięci.
• Do karty pamięci nie należy przyklejać naklejek ani innych etykiet.
Formatowanie
• Nie wolno formatować karty pamięci za pomocą komputera.
• Przed pierwszym użyciem w aparacie karty pamięci używanej wcześniej w innych urządzeniach
należy ją sformatować za pomocą tego aparatu. Zalecamy sformatowanie nowych kart pamięci
przy użyciu aparatu przed rozpoczęciem stosowania ich w aparacie.
• Uwaga: formatowanie karty pamięci powoduje trwałe usunięcie wszystkich zdjęć i
innych zapisanych na niej danych. Przed sformatowaniem karty pamięci koniecznie zrób
kopie wszystkich zdjęć, które chcesz zachować.
• Jeśli po włączeniu aparatu zostanie wyświetlony komunikat Karta nie jest sformatowana.
Sformatować?, należy sformatować kartę. Jeśli znajdują się na niej dane, których nie chcesz
usuwać, wybierz opcję Nie. Skopiuj potrzebne dane do komputera itp. Jeśli chcesz sformatować
kartę pamięci, wybierz opcję Tak. Wyświetlone zostanie okno dialogowe z potwierdzeniem. Aby
rozpocząć formatowanie, naciśnij przycisk k.
• Podczas formatowania karty pamięci, zapisywania na niej lub usuwania z niej danych albo
przesyłania danych do komputera nie wykonuj niżej wymienionych czynności. Nieprzestrzeganie
tego zalecenia może spowodować utratę danych lub uszkodzenie aparatu lub karty pamięci.
- Otwieranie pokrywy komory akumulatora/baterii/gniazda karty pamięci w celu włożenia
baterii/akumulatorów lub karty pamięci.
- Wyłączanie aparatu.
- Odłączanie zasilacza sieciowego.
154
Informacje techniczne
Konserwacja aparatu
Czyszczenie i przechowywanie
Czyszczenie
Nie należy stosować alkoholu, rozcieńczalników ani innych lotnych substancji chemicznych.
Obiektyw
Unikaj dotykania szklanych części palcami. Usuń pył i kurz gruszką (zazwyczaj
niewielki obiekt z gumowym zbiornikiem, którego naciśnięcie wytwarza strumień
powietrza). Aby usunąć ślady palców i inne plamy, których nie można usunąć
gruszką, przetrzyj obiektyw miękką szmatką, wykonując ruch spiralny od środka
obiektywu w kierunku jego brzegów. Jeśli to nie pomoże, wyczyść obiektyw przy
użyciu szmatki lekko zwilżonej komercyjnym środkiem do czyszczenia
obiektywów.
Monitor
Kurz i pyłki należy usuwać gruszką. Aby usunąć ślady palców i inne plamy, wyczyść
monitor miękką, suchą szmatką, nie naciskając go.
Korpus
Użyj gruszki, by usunąć pył, kurz i piasek, a następnie przetrzyj delikatnie miękką,
suchą szmatką. Jeśli aparat był używany na plaży lub w innym zapiaszczonym lub
zakurzonym środowisku, należy zetrzeć cały piasek, kurz i sól suchą szmatką
zwilżoną czystą wodą, a następnie dokładnie wysuszyć. Należy pamiętać, że
obce ciała w aparacie mogą spowodować uszkodzenia, których naprawa
nie jest objęta gwarancją.
Przechowywanie
Jeśli aparat nie będzie używany przez dłuższy czas, należy wyjąć z niego baterie/
akumulatory. Aby zapobiec powstawaniu pleśni, wyjmij aparat z pojemnika co najmniej raz
w miesiącu.
Włącz aparat i zwolnij kilkakrotnie migawkę przed jego odłożeniem. Nie przechowuj aparatu
w miejscach, które:
• Mają nieodpowiednią wentylację lub wilgotność powyżej 60%.
• Są wystawione na temperatury powyżej 50°C lub poniżej –10°C.
• Sąsiadują z urządzeniami wytwarzającymi silne pole magnetyczne, np. odbiornikami
telewizyjnymi lub radiowymi.
155
Informacje techniczne
Czyszczenie i przechowywanie
Komunikaty o błędach
W przypadku wyświetlenia komunikatu o błędzie skonsultuj się z poniższą tabelą.
Wyświetlacz
Temperatura baterii jest
podwyższona. Aparat
wyłączy się.
A
Przyczyna/Rozwiązanie
Aparat wyłączy się automatycznie. Przed ponownym
użyciem aparatu poczekaj, aż temperatura aparatu lub
akumulatora się obniży.
–
Karta pamięci jest
zabezpieczona przed
zapisem.
Przełącznik ochrony przed zapisem znajduje się w pozycji
blokady.
Przesuń przełącznik ochrony w pozycję zapisu.
–
Nie można użyć tej karty.
Podczas uzyskiwania dostępu do karty pamięci wystąpił
błąd.
• Zastosuj zatwierdzoną kartę pamięci.
• Sprawdź, czy styki karty są czyste.
• Sprawdź, czy karta pamięci jest prawidłowo włożona.
11, 173
Karta nie jest
sformatowana.
Sformatować?
Karta pamięci nie została sformatowana w sposób
umożliwiający jej używanie w tym aparacie.
Formatowanie powoduje usunięcie wszystkich danych
zapisanych na karcie pamięci. Jeśli musisz zachować
kopie zdjęć, pamiętaj o wybraniu opcji Nie i zapisz kopie
na komputerze lub innym nośniku przed rozpoczęciem
formatowania karty pamięci. Wybierz opcję Tak i naciśnij
przycisk k, aby sformatować kartę pamięci.
154
Brak wolnej pamięci.
Usuń zdjęcia lub włóż nową kartę pamięci.
11, 21
Podczas zapisywania zdjęcia wystąpił błąd.
Włóż nową kartę pamięci albo sformatuj kartę pamięci
lub pamięć wewnętrzną.
143
Brak dostępnych numerów plików.
Włóż nową kartę pamięci albo sformatuj kartę pamięci
lub pamięć wewnętrzną.
143
Niewystarczająca ilość miejsca na zapisanie kopii zdjęcia.
Usuń zdjęcia z miejsca docelowego.
21
Sprawdź, czy zdjęcia można edytować.
74, 163
Aparat wyłączy się, aby
nie doszło do przegrzania.
Nie można odczytać tej
karty.
Nie można zapisać
zdjęcia.
Nie można zmodyfikować
obrazu.
156
Informacje techniczne
Komunikaty o błędach
Wyświetlacz
Nie można zarejestrować
filmu.
A
Przyczyna/Rozwiązanie
Błąd przekroczenia czasu podczas nagrywania filmu na
karcie pamięci.
Zastosuj kartę pamięci umożliwiającą szybszy zapis.
Brak zdjęć w pamięci wewnętrznej lub na karcie pamięci.
• Aby odtwarzać zdjęcia zapisane w pamięci
W pamięci nie ma
wewnętrznej, wyjmij kartę pamięci.
zapisanych żadnych zdjęć. • Aby skopiować zdjęcia zapisane w pamięci wewnętrznej
aparatu na kartę pamięci, naciśnij przycisk d, aby
wybrać opcję Kopiowanie w menu odtwarzania.
82, 173
12
132
Plik nie zawiera żadnych
danych o zdjęciu.
Plik nie został utworzony lub poddany edycji przy użyciu
tego aparatu.
Plik nie może być przeglądany za pomocą tego aparatu.
Wyświetl plik za pomocą komputera albo urządzenia
użytego do utworzenia lub edycji tego pliku.
–
Wszystkie zdjęcia są
ukryte
Brak dostępnych zdjęć do pokazu slajdów itp.
130
Nie można usunąć tego
zdjęcia.
Zdjęcie jest chronione.
Wyłącz ochronę.
131
Podnieś lampę błyskową.
Lampa błyskowa jest zamknięta.
Podnieś lampę błyskową podczas fotografowania w
trybach Portret nocny lub Zdjęcia pod światło (gdy
funkcja HDR ma ustawienie Wyłączony).
38, 52
Wyłącz aparat i włącz go
ponownie.
Zdejmij pokrywkę obiektywu i wyłącz aparat, a następnie
włącz go ponownie.
Jeśli błąd nie zniknie, skontaktuj się ze sprzedawcą lub
autoryzowanym serwisem firmy Nikon.
10, 159
Błąd komunikacji
Podczas komunikacji z drukarką wystąpił błąd.
Wyłącz aparat i podłącz ponownie kabel USB.
95
Błąd systemowy
Wystąpił błąd w wewnętrznych obwodach aparatu.
Wyłącz aparat, wyjmij i ponownie włóż baterie/akumulatory, a
następnie włącz aparat. Jeśli błąd nie zniknie, skontaktuj się ze
sprzedawcą lub autoryzowanym serwisem firmy Nikon.
159
Błąd drukarki: sprawdź
stan drukarki.
Po rozwiązaniu problemu wybierz pozycję Wznów, a
następnie naciśnij przycisk k, aby wznowić
drukowanie.*
–
Błąd drukarki: sprawdź
papier.
Włóż papier odpowiedniej wielkości i wybierz opcję
Wznów, a następnie naciśnij przycisk k, aby wznowić
drukowanie.*
–
Błąd drukarki: blokada
papieru.
Usuń zacięty papier i wybierz pozycję Wznów, a
następnie naciśnij przycisk k, aby wznowić
drukowanie.*
–
Błąd drukarki: brak
papieru.
Włóż papier odpowiedniej wielkości i wybierz opcję
Wznów, a następnie naciśnij przycisk k, aby wznowić
drukowanie.*
–
157
Informacje techniczne
Komunikaty o błędach
Wyświetlacz
A
Przyczyna/Rozwiązanie
Błąd drukarki: sprawdź
tusz.
Wystąpił problem z tuszem drukarki.
Sprawdź poziom tuszu, wybierz pozycję Wznów, a
następnie naciśnij przycisk k, aby wznowić
drukowanie.*
–
Błąd drukarki: brak tuszu.
Wymień zbiornik z tuszem, wybierz pozycję Wznów, a
następnie naciśnij przycisk k, aby wznowić
drukowanie.*
–
Błąd drukarki: plik
uszkodzony.
Wystąpił problem ze zdjęciem do wydrukowania.
Wybierz opcję Anuluj, a następnie naciśnij przycisk k,
aby anulować drukowanie.
–
* Dodatkowe wskazówki i informacje można znaleźć w dokumentacji drukarki.
158
Informacje techniczne
Komunikaty o błędach
Rozwiązywanie problemów
Jeżeli aparat nie działa zgodnie z oczekiwaniami, przed skontaktowaniem się ze sprzedawcą lub
autoryzowanym serwisem firmy Nikon należy się zapoznać z poniższą listą typowych problemów.
Problemy z zasilaniem, monitorem i ustawieniami
Problem
A
Przyczyna/Rozwiązanie
Aparat jest
włączony, ale nie
reaguje.
• Poczekaj na zakończenie zapisywania danych.
• Jeśli problem się utrzymuje, wyłącz aparat.
Jeśli aparat nie wyłącza się, wyjmij baterie lub akumulatory i
włóż je ponownie, a jeśli używasz zasilacza sieciowego,
odłącz i ponownie podłącz zasilacz sieciowy.
Zwróć uwagę, że mimo tego, iż aktualnie zapisywane dane
zostaną utracone, wyjęcie lub odłączenie źródła zasilania nie
ma wpływu na dane, które już zostały zapisane.
–
Nie da się włączyć
aparatu.
Baterie/akumulatory są wyczerpane.
11, 153
• Aparat automatycznie wyłącza się w celu oszczędzania
energii (funkcja autowyłączania).
• Aparat i baterie/akumulatory mogą nie działać prawidłowo w
niskich temperaturach.
• Wnętrze aparatu się przegrzało. Pozostaw aparat wyłączony, aż jego
wnętrze ostygnie, a następnie spróbuj uruchomić go ponownie.
19
Aparat wyłącza się
bez ostrzeżenia.
• Aparat jest wyłączony.
• Aparat automatycznie wyłącza się w celu oszczędzania
energii (funkcja autowyłączania).
• Dioda gotowości lampy błyskowej miga, gdy trwa ładowanie
lampy. Poczekaj na zakończenie ładowania.
• Aparat jest podłączony do telewizora lub komputera.
• Aparat robi zdjęcia z użyciem programu tematycznego
Wielokr. ekspozycja Jasno.
14
19
Brak obrazu na
monitorze.
Aparat się
nagrzewa.
Aparat może rozgrzać się w przypadku używania przez dłuższy
czas, na przykład do nagrywania filmów lub w wysokiej
temperaturze. Nie jest to oznaka awarii.
Obraz na
monitorze jest
niewyraźny.
• Otoczenie jest zbyt jasne.
- Przejdź do ciemniejszego miejsca.
• Dostosuj jasność ekranu.
Na ekranie miga
symbol O.
• Jeśli nie ustawiono zegara aparatu, na ekranie
fotografowania miga symbol O. Zdjęcia i filmy zapisane
przed ustawieniem zegara są opatrywane datami „00/00/
0000 00:00” i „01/01/2016 00:00”. Ustaw poprawnie czas i
datę w opcji Strefa czasowa i data w menu ustawień.
• Zegar aparatu nie jest tak dokładny, jak zwykłe zegary. Od
czasu do czasu porównuj czas aparatu z czasem bardziej
dokładnych czasomierzy i zmieniaj czas, jeśli to konieczne.
Data i godzina
zapisu są
nieprawidłowe.
159
Informacje techniczne
Rozwiązywanie problemów
153
–
–
–
–
–
–
138
4, 136
Problem
A
Przyczyna/Rozwiązanie
Brak informacji
wyświetlanych na
ekranie.
Informacje o fotografowaniu i informacje o zdjęciu mogą być
ukryte. Naciskaj przycisk s do momentu aż informacje
zostaną wyświetlone.
4
Datownik Opcja
nie jest dostępna.
Strefa czasowa i data Opcja nie została ustawiona w menu
ustawień.
136
Na zdjęciach nie
jest nanoszona
data pomimo
włączenia opcji
Datownik.
• Bieżący tryb fotografowania nie obsługuje opcji Datownik.
• Daty nie można nanieść na filmy.
139
Akumulator zegara jest rozładowany. Wszystkie ustawienia
zostały przywrócone do wartości domyślnych. Skonfiguruj
ustawienia aparatu jeszcze raz.
• Wewnętrzny akumulator zegara służy do zasilania zegara
aparatu i do utrzymania określonych ustawień. Czas
ładowania akumulatora zegara to około 10 godzin od
włożenia akumulatorów do aparatu lub podłączenia
zasilacza sieciowego (sprzedawanego oddzielnie) do
aparatu. Akumulator zegara działa przez kilka dni nawet po
wyjęciu akumulatorów z aparatu.
–
W przypadku wybrania dla opcji Tryb AF ustawienia Ciągły AF
i w niektórych trybach fotografowania aparat może wydawać
słyszalny dźwięk ustawiania ostrości.
33, 126
Po włączeniu
aparatu jest
wyświetlany ekran
ustawiania strefy
czasowej i daty.
Ustawienia aparatu
zostały
przywrócone do
wartości
domyślnych.
Aparat wydaje
dźwięk.
Problemy z fotografowaniem
Problem
A
Przyczyna/Rozwiązanie
Nie można się
przełączyć w tryb
fotografowania.
Odłącz przewód HDMI lub kabel USB.
92
• Gdy aparat pracuje w trybie odtwarzania, naciśnij przycisk c,
spust migawki lub przycisk b (e).
• W przypadku wyświetlonych menu naciśnij przycisk d.
• Jeśli dioda gotowości lampy błyskowej miga, trwa ładowanie lampy.
• Baterie/akumulatory są wyczerpane.
2, 20
Nie można robić
zdjęć ani nagrywać
filmów.
160
Informacje techniczne
Rozwiązywanie problemów
103
52
11, 153
Problem
A
Przyczyna/Rozwiązanie
Aparat nie może
ustawić ostrości.
• Obiekt jest zbyt blisko. Spróbuj włączyć tryb
automatycznego wyboru programu, program tematyczny
Makro lub tryb makro.
• Napotkano trudności z ustawieniem ostrości na obiekcie.
• Ustaw w menu ustawień opcję Wspomaganie AF na
wartość Automatyczne.
• Wyłącz aparat, a następnie włącz go ponownie.
33, 37,
40, 51,
56
62
140
Zdjęcia są nieostre.
• Użyj lampy błyskowej.
• Zwiększ wartość czułości ISO.
• Podczas robienia zdjęć włącz opcję Redukcja drgań - zdjęcia.
Podczas nagrywania filmów włącz opcję Redukcja drgań - filmy.
• Użyj statywu, aby ustabilizować aparat (jeszcze lepsze wyniki
przynosi jednoczesne zastosowanie samowyzwalacza).
52
115
127,
140
54
Na zdjęciach
zrobionych z lampą
błyskową widać
jasne plamki.
Światło błysku lampy błyskowej odbija się od cząsteczek
znajdujących się w powietrzu. Opuść lampę błyskową.
19, 52
Lampa błyskowa
nie działa.
• Lampa błyskowa jest zamknięta.
19, 52
• Wybrano program tematyczny, który ogranicza użycie lampy błyskowej. 64
• Włączona jest funkcja ograniczająca korzystanie z lampy błyskowej. 66
Nie można użyć
zoomu cyfrowego.
• Zoom cyfrowy W menu ustawień w opcji wybrano wartość
Wyłączona.
• Zoomu cyfrowego nie można używać w niektórych trybach
fotografowania lub przy użyciu określonych ustawień innych funkcji.
Tryb obrazu Opcja
nie jest dostępna.
Włączono funkcję ograniczającą korzystanie z funkcji Tryb
obrazu.
Brak dźwięku
wyzwalania
migawki.
• Wyłączony wybrano dla opcji Dźwięk migawki w zakładce Ustaw.
dźwięków w menu ustawień. W przypadku niektórych trybów
fotografowania brak jest dźwięku, nawet po wybraniu opcji Włączony.
• Nie blokuj głośnika.
Dioda
wspomagająca AF
nie włącza się.
Wyłączone wybrano dla opcji Wspomaganie AF w menu
ustawień. Zależnie od położenia pola ostrości lub programu
tematycznego dioda wspomagająca AF może się nie zaświecić,
nawet jeśli wybrano ustawienie Automatyczne.
161
Informacje techniczne
Rozwiązywanie problemów
–
141
67, 141
66
141
3
140
Problem
A
Przyczyna/Rozwiązanie
Zdjęcia wyglądają
jak zabrudzone.
Obiektyw jest brudny. Wyczyść obiektyw.
155
Kolory wyglądają
nienaturalnie.
Balans bieli i odcień nie są właściwie regulowane.
40, 111
Na zdjęciu pojawia
się „szum” w postaci
rozmieszczonych
losowo, jasnych
pikseli.
Obiekt jest ciemny, a czas otwarcia migawki jest zbyt długi lub
wartość czułości ISO jest zbyt wysoka. Aby ograniczyć
zaszumienie:
• Użyj lampy błyskowej.
• Ustaw mniejszą wartość czułości ISO.
52
115
Zdjęcia są zbyt
ciemne
(niedoświetlone).
• Lampa błyskowa jest zamknięta lub został wybrany tryb
fotografowania ograniczający korzystanie z lampy.
• Okienko lampy błyskowej jest zasłonięte.
• Obiekt znajduje się poza zasięgiem lampy błyskowej.
• Zmień kompensację ekspozycji.
• Zwiększ czułość ISO.
• Obiekt jest fotografowany pod światło. Wybierz program
tematyczny Zdjęcia pod światło lub podnieś lampę
błyskową i ustaw jej tryb na X (błysk wypełniający).
19, 52,
64
17
170
57
115
38, 52
Zdjęcia są zbyt
jasne
(prześwietlone).
Zmień kompensację ekspozycji.
57
Nieoczekiwane
efekty po wybraniu
trybu lampy
błyskowej
V (automatyka z
redukcją efektu
czerwonych oczu).
Użyj dowolnego trybu fotografowania innego niż Portret
nocny i zmień tryb lampy błyskowej na dowolne ustawienie
inne niż V (automatyka z redukcją efektu czerwonych oczu), a
następnie spróbuj ponownie zrobić zdjęcie.
52, 64
Odcienie skóry nie
są zmiękczane.
• W niektórych sytuacjach odcienie skóry twarzy mogą nie być
zmiękczone.
• W przypadku zdjęć zawierających co najmniej cztery twarze
spróbuj użyć opcji Miękki odcień skóry w zakładce Retusz
upiększający w menu odtwarzania.
Zapisywanie zdjęć
wymaga czasu.
W następujących sytuacjach zapisanie zdjęć może zająć więcej
czasu:
• Gdy działa funkcja redukcji szumów, na przykład podczas
robienia zdjęć przy słabym oświetleniu
• Gdy tryb lampy błyskowej jest ustawiony na
V (automatyka z redukcją efektu czerwonych oczu)
• Podczas fotografowania w programie tematycznym
Krajobraz nocny, Portret nocny lub Zdjęcia pod światło
(gdy HDR jest ustawiony na Włączony)
• Gdy podczas fotografowania została zastosowana funkcja
miękkiego odcienia skóry
• Podczas korzystania z trybu zdjęć seryjnych
162
Informacje techniczne
Rozwiązywanie problemów
62
76
–
53
37, 38
48, 62
113
Problemy z odtwarzaniem
Problem
A
Przyczyna/Rozwiązanie
Nie można
odtworzyć pliku.
• Przy użyciu aparatu nie można odtwarzać zdjęć wykonanych
za pomocą innego modelu aparatu cyfrowego ani aparatem
innej marki.
• Aparat nie umożliwia odtwarzania filmów wykonanych za
pomocą innego modelu aparatu cyfrowego ani aparatem
innej marki.
• Aparat może nie być w stanie odtwarzać danych
edytowanych przy użyciu komputera.
–
Nie można
powiększyć zdjęcia.
• Powiększenia w trybie odtwarzania nie można użyć w
przypadku filmów.
• Podczas powiększania przy zdjęciach o małych rozmiarach
współczynnik powiększenia wyświetlany na ekranie może
różnić się od rzeczywistego współczynnika powiększania
zdjęcia.
• Przy użyciu aparatu nie można powiększać zdjęć
wykonanych za pomocą innego modelu aparatu cyfrowego
ani aparatem innej marki.
–
Nie można
edytować zdjęć.
• Niektórych zdjęć nie można edytować. Zdjęcia, które
poddano już edycji, nie mogą być edytowane ponownie.
• Brak miejsca na karcie pamięci lub w pamięci wewnętrznej.
• Aparat nie jest w stanie edytować zdjęć wykonanych przy
użyciu innego aparatu.
• Funkcje edycji zdjęć nie są dostępne dla filmów.
Nie można obrócić
zdjęcia.
Aparat nie umożliwia obracania zdjęć wykonanych za pomocą
innego modelu aparatu cyfrowego ani aparatem innej marki.
163
Informacje techniczne
Rozwiązywanie problemów
45, 74
–
–
–
–
Problemy z urządzeniem zewnętrznym
Problem
164
Informacje techniczne
Rozwiązywanie problemów
A
Przyczyna/rozwiązanie
• W przypadku nawiązywania połączenia bezprzewodowego
po raz pierwszy patrz „Nawiązywanie połączenia
z urządzeniem inteligentnym (SnapBridge)”.
• Patrz również „Jeśli nie można nawiązać połączenia”.
• Jeśli połączenie bezprzewodowe jest nawiązane, wykonaj
poniższe czynności.
- Wyłącz aparat, a następnie włącz go ponownie.
- Uruchom ponownie aplikację SnapBridge.
- Anuluj połączenie i nawiąż je ponownie.
• Sprawdź ustawienia Menu sieci w aparacie.
- Dla ustawienia Tryb samolotowy wybierz opcję Wyłącz.
- Dla ustawienia Bluetooth M Połączenie wybierz opcję
Włączone.
• Jeżeli w aparacie są zarejestrowane dwa urządzenia
Nie można
inteligentne lub więcej, wybierz urządzenie inteligentne,
nawiązać
z którym chcesz się połączyć w Menu sieci M Bluetooth M
połączenia
Sparowane urządzenia w aparacie. Jeśli w aplikacji
bezprzewodowego
SnapBridge są zarejestrowane co najmniej dwa aparaty,
z urządzeniem
przełącz połączenie w aplikacji.
inteligentnym*.
• Użyj wystarczająco naładowanego akumulatora.
• Włóż do aparatu kartę pamięci z wystarczającą ilością
wolnego miejsca.
• Odłącz kabel HDMI lub kabel USB.
• Włącz funkcje Bluetooth, Wi-Fi i dane pozycji w urządzeniu
inteligentnym.
• Na karcie A aplikacji SnapBridge M Auto link options
(Opcje automatycznego połączenia) M włącz Auto link
(Automatyczne połączenie). Jeśli funkcja ta jest
wyłączona, można użyć funkcji Download pictures
(Pobierz zdjęcia) oraz Remote photography (Zdalne
fotografowanie), lecz zdjęcia nie mogą być pobierane
automatycznie.
23
28
31
–
31
134
135
–
11
92
–
–
Problem
Nie można wysłać
zdjęć do
urządzenia
inteligentnego,
które jest
połączone
bezprzewodowo
z aplikacją
SnapBridge*.
A
Przyczyna/rozwiązanie
• Wykonaj opisane poniżej czynności podczas wysyłania
automatycznego.
- Dla ustawienia Menu sieci M Wyślij podczas fotogr. M
Zdjęcia w aparacie wybierz opcję Tak.
- Na karcie A aplikacji SnapBridge M Auto link options
(Opcje automatycznego połączenia) M włącz Auto
link (Automatyczne połączenie).
- Na karcie A aplikacji SnapBridge M Auto link options
(Opcje automatycznego połączenia) M włącz Auto
download (Automatyczne pobieranie).
- Jeśli dla ustawienia Menu sieci M Bluetooth M Wysyłaj
po wyłączeniu w aparacie wybrano opcję Wyłącz, włącz
aparat lub zmień ustawienie na Włącz.
• Podczas używania aparatu wysyłanie zdjęć może być
niemożliwe lub też może zostać anulowane.
• W zależności od stanu aparatu wysyłanie zdjęć może być
niemożliwe lub też może zostać anulowane.
• Patrz również „Jeśli nie można wysyłać zdjęć”.
134
–
–
135
–
31
31
Nie można
wykonywać zdalnego
fotografowania z
użyciem urządzenia
inteligentnego, które
jest połączone
bezprzewodowo
z aplikacją
SnapBridge*.
• Zdalne fotografowanie nie jest dostępne, jeśli nie ma
wolnego miejsca w pamięci wewnętrznej lub na karcie
pamięci. Usuń zbędne zdjęcia lub włóż kartę pamięci z
wystarczającą ilością wolnego miejsca.
• Podczas używania aparatu użycie funkcji zdalnego
fotografowania może być niemożliwe.
• W zależności od stanu aparatu użycie funkcji zdalnego
fotografowania może być niemożliwe.
W aplikacji
SnapBridge nie
można pobierać
zdjęć
w oryginalnym
rozmiarze*.
W przypadku Wyślij podczas fotogr. oraz Zaznacz do
wysłania w aparacie rozmiar pobieranych zdjęć jest
ograniczony do 2 megapikseli (zdjęcia wykonane w trybie
–
Łatwa panorama są przesyłane w oryginalnym rozmiarze).
Aby pobrać zdjęcia w oryginalnym rozmiarze, użyj funkcji
Download pictures (Pobierz zdjęcia) w aplikacji SnapBridge.
Zdjęcia nie są
wyświetlane na
ekranie telewizora.
• Aparat jest podłączony do komputera lub drukarki.
• Karta pamięci nie zawiera zdjęć.
• Aby odtwarzać zdjęcia zapisane w pamięci wewnętrznej,
wyjmij kartę pamięci.
165
Informacje techniczne
Rozwiązywanie problemów
–
–
31
–
–
12
Problem
Program Nikon
Transfer 2 nie jest
uruchamiany po
podłączeniu
aparatu do
komputera.
A
Przyczyna/rozwiązanie
•
•
•
•
•
Aparat jest wyłączony.
Baterie/akumulatory są wyczerpane.
Kabel USB nie jest poprawnie podłączony.
Aparat nie jest wykrywany przez komputer.
W komputerze nie ustawiono automatycznego
uruchamiania programu Nikon Transfer 2. Dodatkowe
informacje dotyczące programu Nikon Transfer 2 można
znaleźć w pomocy programu ViewNX-i.
–
92
92, 99
–
–
Zdjęcia do
wydrukowania nie
są wyświetlane.
• Karta pamięci nie zawiera zdjęć.
• Aby wydrukować zdjęcia zapisane w pamięci wewnętrznej,
wyjmij kartę pamięci.
–
12
W aparacie nie
można wybrać
rozmiaru strony.
W poniższych sytuacjach w aparacie nie można wybrać
rozmiaru strony, nawet w przypadku drukowania za pomocą
drukarki zgodnej ze standardem PictBridge. Rozmiar strony
należy wtedy wybrać w interfejsie drukarki.
• Drukarka nie obsługuje rozmiarów strony określonych w
aparacie.
• Drukarka automatycznie wybiera rozmiar strony.
–
* Patrz „Nawiązywanie połączenia z urządzeniem inteligentnym (SnapBridge)” (A23) i pomoc
online w SnapBridge.
166
Informacje techniczne
Rozwiązywanie problemów
Nazwy plików
Zdjęciom lub filmom są przypisywane nazwy plików składające się z przedstawionych
poniżej części.
Nazwa pliku: DSCN 0001 .JPG
(1)
(2) (3)
(1) Identyfikator
Nie jest widoczny na ekranie aparatu.
• DSCN: oryginalne zdjęcia, filmy, zdjęcia utworzone za pomocą funkcji
edycji filmów
• SSCN: miniatury zdjęć (kopie)
• RSCN: przycięte kopie
• FSCN: zdjęcia utworzone za pomocą funkcji edycji zdjęć innych niż
przycinanie lub miniatury oraz filmy utworzone za pomocą funkcji edycji
filmów
(2) Numer pliku
Przypisywany w kolejności rosnącej, od „0001” do „9999”.
(3) Rozszerzenie
Oznacza format pliku.
• .JPG: Zdjęcia
• .MP4: Filmy
167
Informacje techniczne
Nazwy plików
Akcesoria dodatkowe
Ładowarka,
akumulatory*
• MH-73 Ładowarka (zawiera cztery akumulatory
niklowo-wodorkowe EN-MH2)
• Akumulatory zamienne: EN-MH2-B4 Akumulatory
niklowo-wodorkowe (zestaw czterech akumulatorów EN-MH2)
Zasilacz sieciowy
EH-67/EH-67s Zasilacz sieciowy
Kabel audio-wideo
EG-CP16 Kabel audio-wideo
Pasek na rękę
AH-CP1 Pasek na rękę
* W przypadku używania w aparacie akumulatorów niklowo-wodorkowych EN-MH2 należy
ładować po cztery akumulatory jednocześnie za pomocą ładowarki MH-73. Nie wolno ładować
jednocześnie akumulatorów naładowanych w różnym stopniu (A153). Nie wolno używać
akumulatorów niklowo-wodorkowych EN-MH1.
Dostępność może różnić się w zależności od kraju i regionu.
Najnowsze informacje można znaleźć w naszej witrynie i broszurach.
168
Informacje techniczne
Akcesoria dodatkowe
Dane techniczne
Aparat cyfrowy Nikon COOLPIX B500
Typ
Kompaktowy aparat cyfrowy
Liczba efektywnych pikseli
16,0 miliona (przetworzenie obrazu może spowodować
zmniejszenie liczby efektywnych pikseli)
Matryca
Matryca 1/2,3 cala typu CMOS; łączna liczba pikseli: ok.
16,76 miliona
Obiektyw
Obiektyw NIKKOR z zoomem optycznym 40×
Ogniskowa
4.0–160 mm (odpowiednik kąta widzenia obiektywu o
ogniskowej ok. 22.5–900 mm dla formatu 35mm [135])
liczba przysłony
f/3–6.5
Konstrukcja
12 soczewek w 9 grupach (3 soczewki ED)
Powiększenie cyfrowe
Do 4× (odpowiednik kąta widzenia obiektywu o ogniskowej ok.
3600 mm dla formatu 35mm [135])
Redukcja drgań
Przesunięcie obiektywu (zdjęcia)
Przesunięcie obiektywu i elektroniczna redukcja drgań (filmy)
Autofokus (AF)
AF z detekcją kontrastu
• [W]: około 30 cm –∞,
[T]: około 3,5 m –∞
Zakres ustawiania ostrości • Tryb makro: około 1 cm –∞ (pozycja szerokokątna)
(wszystkie odległości mierzone od środka przedniej
powierzchni obiektywu)
Wybór pola ostrości
Monitor
Priorytet twarzy, tryb ręczny z 99 polami ostrości, środek, śledz.
ob. w ruchu, AF z wyszukiw. celu
7,5 cm (3 cale), około 921 tys. punktów, monitor Monitor LCD
typu TFT o szerokim kącie oglądania z powłoką
przeciwodblaskową i 5-poziomową regulacją jasności, możliwość
przechylania o około 85° w dół i około 90° w górę
Pokrycie kadru (tryb
fotografowania)
Około 99% w poziomie i w pionie (w porównaniu z aktualnym
obrazem)
Pokrycie kadru (tryb
odtwarzania)
Około 99% w poziomie i w pionie (w porównaniu z aktualnym
obrazem)
Przechowywanie
Nośniki
Pamięć wewnętrzna (około 20 MB), karta pamięci SD/SDHC/
SDXC
System plików
Zgodny ze standardem DCF i Exif 2.3
Formaty plików
Zdjęcia: JPEG
Filmy: MP4 (wideo: H.264/MPEG-4 AVC, dźwięk: AAC stereo)
169
Informacje techniczne
Dane techniczne
Wielkość zdjęcia
(piksele)
•
•
•
•
•
•
•
•
Czułość ISO (standardowa
czułość)
• ISO 125–1600
• ISO 3200, 6400 (dostępne w trybie automatycznym)
16M (zwiększona) [4608 × 3456P]
16M [4608 × 3456]
8M [3264 × 2448]
4M [2272 × 1704]
2M [1600 × 1200]
VGA [640 × 480]
16:9 [4608 × 2592]
1:1 [3456 × 3456]
Ekspozycja
Tryb pomiaru ekspozycji
Matryca, pomiar centralnie ważony (zoom cyfrowy mniejszy niż
2×), pomiar punktowy (zoom cyfrowy 2× lub większy)
Ustalenie ekspozycji
Programowana ekspozycja automatyczna i kompensacja
ekspozycji
(–2,0 – +2,0 EV z krokiem co 1/3 EV)
Migawka
Migawka mechaniczna ielektroniczna typu CMOS
•
•
Szybkość
Przysłona
Zasięg
1/1500–1 s
1/4000 s (maksymalna szybkość podczas zdjęć seryjnych o
dużej szybkości)
• 25 s (Smugi gwiezdne w programie tematycznym
Wielokr. ekspozycja Jasno)
Wybór filtra ND sterowany elektronicznie (–2 AV)
2 kroki (f/3 i f/6 [W])
Samowyzwalacz
• 10 s, 2 s
• 5 s (wyzwalacz autoportretu)
Lampa błyskowa
Zasięg (przybliżony)
(Czułość ISO:
Automatyczna)
Sterowanie błyskiem
[W]: 0,5–6,9 m
[T]: 3,5 m
Błysk automatyczny TTL z przedbłyskami monitorującymi
Interfejs
Złącze USB
Hi-Speed USB
• Obsługa funkcji wydruku bezpośredniego (PictBridge)
• Złącze wyjściowe dźwięk/wideo (można wybrać NTSC lub
PAL)
Złącze wyjściowe HDMI
Mikrozłącze HDMI (typu D)
złącze wejściowe prądu
stałego
EH-67/EH-67s Zasilacz sieciowy (dostępny osobno)
170
Informacje techniczne
Dane techniczne
Wi-Fi (Bezprzewodowa sieć
LAN)
Standardy
IEEE 802.11b/g (standardowy protokół sieci LAN)
Częstotliwość robocza
2412–2462 MHz (kanały 1–11)
Uwierzytelnianie
System otwarty, WPA2-PSK
Bluetooth
Protokoły komunikacyjne
Dane techniczne Bluetooth wersja 4.1
Wersje językowe
angielski, arabski, bengalski, bułgarski, chiński (odmiana
uproszczona i tradycyjna), czeski, duński, fiński, francuski, grecki,
hindi, hiszpański, holenderski, indonezyjski, japoński, koreański,
marati, niemiecki, norweski, perski, polski, portugalski (odmiana
europejska i brazylijska), rosyjski, rumuński, serbski, szwedzki,
tajski, tamilski, telugu, turecki, ukraiński, węgierski, wietnamski,
włoski
Źródła zasilania
• Cztery baterie alkaliczne LR6/L40 (AA)
• Cztery baterie litowe FR6/L91 (AA)
• Cztery akumulatory EN-MH2 Akumulatory
niklowo-wodorkowe (dostępne osobno)
• EH-67/EH-67s Zasilacz sieciowy (dostępny osobno)
Czas działania akumulatora1
Zdjęcia
Nagrywanie filmów
(rzeczywisty czas
działania akumulatora
podczas nagrywania)2
Gniazdo mocowania statywu
Wymiary
(szer. × wys. × głęb.)
Masa
• Ok. 600 zdjęć przy użyciu baterii alkalicznych
• Ok. 1240 zdjęć przy użyciu baterii litowych
• Ok. 750 zdjęć przy użyciu akumulatorów EN-MH2
• Ok. 1 godz. 30 min przy użyciu baterii alkalicznych
• Ok. 4 godz. 30 min przy użyciu baterii litowych
• Ok. 2 godz. 35 min przy użyciu akumulatorów EN-MH2
1/4 (ISO 1222)
Około 113,5 × 78,3 × 94,9 mm (bez części wystających)
Około 542 g , włącznie z bateriami alkalicznymi LR6/L40 (AA) i
kartą pamięci
Środowisko pracy
Temperatura
0°C–40°C
Wilgotność
85% lub mniej (bez skraplania pary wodnej)
• Wszystkie pomiary zostały przeprowadzone zgodnie z normami lub wytycznymi
stowarzyszenia Camera and Imaging Products Association (CIPA).
171
Informacje techniczne
Dane techniczne
1
2
Czas działania akumulatora/baterii nie uwzględnia korzystania ze SnapBridge i może się różnić w
zależności od warunków użytkowania, w tym temperatury, odstępów czasu między zdjęciami, a
także czasu wyświetlania menu i zdjęć. Dołączone baterie służą jedynie do użytku próbnego.
Liczby podane dla baterii litowych zostały uzyskane z użyciem dostępnych w sprzedaży baterii
FR6/L91 (typu AA) Energizer® Ultimate Lithium.
Poszczególne pliki filmów nie mogą przekraczać wielkości 4 GB i długości 29 minut. Nagrywanie
może zakończyć się przed osiągnięciem limitu, jeśli wzrośnie temperatura aparatu.
• Firma Nikon nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek błędy, które może zawierać niniejsza
instrukcja.
• Wygląd produktu i jego dane techniczne mogą być zmieniane bez powiadomienia.
172
Informacje techniczne
Dane techniczne
Karty pamięci, których można używać
Aparat obsługuje karty pamięci SD, SDHC i SDXC.
• Do nagrywania filmów zaleca się używać kart pamięci SD o klasie szybkości 6 (lub
szybszych). Podczas używania karty pamięci o niższej klasie szybkości nagrywanie filmu
może zostać nieoczekiwanie zatrzymane.
• Jeśli używasz czytnika kart, upewnij się, że obsługuje on wykorzystywaną kartę pamięci.
• Skontaktuj się z producentem, aby uzyskać informacje na temat funkcji, działania i
ograniczeń w użytkowaniu.
Informacje dotyczące znaków towarowych
• Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym lub znakiem towarowym firmy
Microsoft Corporation w Stanach Zjednoczonych i (lub) innych krajach.
• Znak słowny oraz logotypy Bluetooth® są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy
Bluetooth SIG, Inc., a każde wykorzystanie tych znaków przez firmę Nikon Corporation
podlega licencji.
• Apple®, App Store®, logo Apple, Mac, OS X, macOS, iPhone®, iPad®, iPod touch® oraz
iBooks są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Apple Inc.
w USA i innych krajach.
• Android, Google Play oraz logotyp Google Play są znakami towarowymi Google LLC.
Robot Android został odtworzony lub zmodyfikowany na podstawie projektu
utworzonego i udostępnionego przez Google. Jego wykorzystanie jest zgodne z
warunkami opisanymi w Licencji Creative Commons 3.0 – Uznanie autorstwa.
• iOS to znak towarowy lub zastrzeżony znak towarowy Cisco System, Inc. w Stanach
Zjednoczonych i/lub innych krajach i jest wykorzystywany na podstawie licencji.
• Adobe, logo Adobe i Reader są zastrzeżonymi znakami towarowymi lub znakami
towarowymi firmy Adobe Systems Incorporated w Stanach Zjednoczonych i (lub) innych
krajach.
• Logo SDXC, SDHC i SD są znakami towarowymi firmy SD-3C, LLC.
• PictBridge jest znakiem towarowym.
• HDMI, logo HDMI i High-Definition Multimedia Interface są znakami towarowymi lub
zastrzeżonymi znakami towarowymi HDMI Licensing, LLC.
• Wi-Fi i logo Wi-Fi są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi spółki
Wi-Fi Alliance.
• Znak N jest znakiem towarowym lub zastrzeżonym znakiem towarowym spółki NFC
Forum, Inc. w Stanach Zjednoczonych i innych krajach.
• Wszelkie inne nazwy handlowe wymienione w niniejszej instrukcji lub w innych
dokumentach dołączonych do tego produktu firmy Nikon stanowią znaki towarowe lub
zastrzeżone znaki towarowe odpowiednich podmiotów.
173
Informacje techniczne
Dane techniczne
“Made for iPod,” “Made for iPhone,” and “Made for iPad” mean that an electronic
accessory has been designed to connect specifically to iPod, iPhone, or iPad, respectively,
and has been certified by the developer to meet Apple performance standards. Apple is
not responsible for the operation of this device or its compliance with safety and
regulatory standards. Please note that the use of this accessory with iPod, iPhone, or iPad
may affect wireless performance.
AVC Patent Portfolio License
Produkt ten objęty jest licencją w ramach AVC Patent Portfolio License na osobiste i
niekomercyjne wykorzystywanie przez użytkownika w celu (i) kodowania obrazu wideo
zgodnie ze standardem AVC („obraz wideo AVC”) oraz/lub (ii) dekodowania obrazu wideo
AVC, który został zakodowany przez użytkownika na potrzeby osobiste i niekomercyjne
oraz/lub został uzyskany od dostawcy obrazu wideo, który posiada licencję umożliwiającą
udostępnianie obrazu wideo AVC. Nie udziela się licencji wyraźnej ani dorozumianej na
jakiekolwiek inne formy użytkowania.
Dodatkowych informacji udziela MPEG LA, L.L.C.
Odwiedź adres http://www.mpegla.com.
Licencja FreeType (FreeType2)
Części tego oprogramowania są objęte prawami autorskimi © 2012 The FreeType Project
(http://www.freetype.org). Wszelkie prawa zastrzeżone.
Licencja MIT (HarfBuzz)
Części tego oprogramowania są objęte prawami autorskimi © 2016 The HarfBuzz Project
(http://www.freedesktop.org/wiki/Software/HarfBuzz). Wszelkie prawa zastrzeżone.
174
Informacje techniczne
Dane techniczne
Indeks
Symbole
A Tryb automatyczny ........................ 33, 34
o Tryb Automatycz.wyb.prog
. .................................................................... 33, 36, 37
o Tryb Zdjęcia pod światło..... 33, 36, 38
s Tryb kreatywny ............................... 33, 46
y Program tematyczny.......... 33, 36
n Tryb Pokaz krótkich filmów......... 33, 85
d Tryb Sport...................................... 33, 36, 39
F Tryb Portret inteligentny............. 33, 48
e Tryb Portret nocny .................. 33, 36, 38
j Tryb Krajobraz nocny.............. 33, 36, 37
c Tryb odtwarzania ...................................... 20
C Tryb Sortuj według daty........................ 71
i Powiększenie w trybie
odtwarzania................................................. 20, 69
f (Szerokokątny)............................................. 58
h Widok miniatur ................................. 20, 70
g (Teleobiektyw) ............................................... 58
q Przycisk zoomu krokowego........... 2, 59
k Przycisk zatwierdzania wyboru... 3, 103
c Przycisk odtwarzania ........................ 3, 20
l Przycisk usuwania.................................. 3, 21
b Przycisk (e nagrywania filmu).... 3, 19
s Przycisk wyświetlania..................... 3, 4
m Przycisk podnoszenia lampy
błyskowej ................................................. 2, 19, 52
d Przycisk menu.................................. 3, 103
n Samowyzwalacz ................................ 51, 54
m Tryb lampy błyskowej........................ 51, 52
p Tryb makro ............................................. 51, 56
o Kompensacja ekspozycji
............................................................ 34, 48, 51, 57
Y Znak N......................................................... 2, 25
A
AF z wyszukiw. celu .............................. 60, 117
Akcesoria dodatkowe.................................. 168
Aktywna funkcja D-Lighting....................... 34
Akumulator ........................................................ 168
Akumulatory niklowo-wodorkowe......... 11
Aplikacja................................................................. 24
Aplikacja SnapBridge..................................... 24
Autofokus................................................... 62, 126
Automatyka lampy błyskowej................... 53
Automatyka stałego zakresu.................... 115
Autowyłączanie........................... 19, 109, 142
B
Balans bieli................................................ 106, 111
Bateria ....................................................................... 11
Baterie alkaliczne................................................ 11
Baterie litowe........................................................ 11
Bieżące ustawienia........................................ 134
Blokada ostrości ................................................. 63
Bluetooth ................................................. 108, 135
Błysk wypełniający............................................ 53
Boczna dźwignia zoomu ................ 2, 18, 58
Bufor zdjęć wstępnych..................... 113, 114
C
Ciągły AF.............................................................. 126
Czas letni ..................................................... 15, 137
Czas otwarcia migawki .................................. 60
Czułość ISO ............................................. 106, 115
D
Dane pozycji.......................................... 109, 146
Data i czas................................................... 14, 136
Datownik.................................................. 109, 139
Dioda gotowości lampy błyskowej..... 3, 52
Dioda samowyzwalacza........................... 2, 55
Dioda wspomagająca AF ................................ 2
D-Lighting .................................................. 75, 107
Drukarka......................................................... 92, 95
Drukowanie ........................................ 92, 96, 97
Dźwięk migawki................................... 120, 141
Dźwięk przycisków........................................ 141
175
Informacje techniczne
Indeks
Dźwignia zoomu ................................. 2, 18, 58
E
Edytowanie filmów ................................. 89, 90
Edytowanie zdjęć............................................. 74
Efekty specjalne......................................... 85, 87
EN-MH2 ..................................................... 153, 168
F
Film HS....................................................... 123, 125
Format daty ............................................... 15, 136
Formatowanie.......................................... 11, 143
Formatowanie kart pamięci... 11, 109, 143
Formatowanie pamięci
wewnętrznej ......................................... 109, 143
Fotografowanie.......................................... 17, 33
Komputer...................................................... 92, 99
Kopiowanie............................................. 107, 132
Krajobraz c ......................................................... 36
Księżyc L ............................................................. 42
L
Lampa błyskowa.................................. 2, 19, 52
Liczba klatek na sekundę................ 107, 128
Liczba pozostałych zdjęć.................... 17, 110
Liczba przysłony................................................. 60
Liczba zdjęć .............................................. 85, 120
Ł
Ładowarka .......................................................... 168
Łączenie z urządzeniem
inteligentnym....................................... 108, 134
G
M
Głośnik ........................................................................ 3
Głośność ................................................................ 88
Gniazdo karty pamięci .................................... 11
Gniazdo mocowania statywu............ 3, 171
Makro k ...................................................... 36, 40
Menu filmowania ................................ 103, 122
Menu fotografowania ............ 103, 110, 111
Menu odtwarzania ............................. 103, 129
Menu Pokaz krótkich filmów...................... 85
Menu Portret inteligentny............. 103, 120
Menu sieci................................................ 103, 134
Menu ustawień..................................... 103, 136
Miękki odcień skóry ........................................ 48
Mikrofon (stereo).................................................. 2
Mikrozłącze HDMI ....................................... 3, 92
Miniatury zdjęć ....................................... 78, 107
Monitor.............................................. 3, 4, 13, 155
Muzyka w tle ........................................................ 85
H
HDR............................................................................ 38
Histogram ........................................................ 8, 57
I
Inf. o prawach autorskich .............. 109, 145
Informacje o poziomie odcienia........... 4, 8
Informacje zdjęciowe ........................................ 4
Interwał................................................................. 120
J
Jasność.................................................................. 138
Język ........................................................... 109, 143
K
Kabel audio-wideo ...................... 92, 93, 168
Kabel HDMI .................................................. 92, 93
Kabel USB ............................................. 92, 95, 99
Kadrowanie.................................................. 69, 79
Karta pamięci ................................. 11, 154, 173
Karta pamięci SD ......................... 11, 154, 173
Komentarz do zdjęcia...................... 109, 144
Kompensacja ekspozycji..... 34, 48, 51, 57
N
Nagrywanie filmów.................................. 19, 81
Nagrywanie filmów w
spowolnieniu......................................... 123, 125
Nazwy plików ................................................... 167
O
Obiektyw ....................................................... 2, 169
Obróć zdjęcie ........................................ 107, 131
Obserwacja ptaków l................................ 42
Odcień ..................................................................... 34
176
Informacje techniczne
Indeks
Odtwarzanie....................................... 20, 72, 88
Odtwarzanie łatwej panoramy ................ 45
Opcje autom. wysyłania................. 108, 134
Opcje filmów ......................................... 107, 122
Opcje wyświetl. sekwencji.... 72, 107, 133
Ostrość.................................................................... 60
Oznakowanie zgodności ............... 109, 147
Redukcja efektu czerwonych
oczu ....................................................... 53, 76, 107
Redukcja szumu wiatru ................... 107, 127
Resetuj wszystko................................. 109, 146
Retusz upiększający .................... 48, 76, 107
Rozmiar strony ........................................... 96, 97
Różnica czasu ................................................... 137
P
S
Pamięć wewnętrzna........................................ 12
Pasek ......................................................................... 10
PictBridge...................................................... 92, 95
Plaża Z................................................................... 36
Podgląd zdjęć................................................... 138
Podkład pod makijaż...................................... 48
Pojedynczy AF.................................................. 126
Pokaz slajdów ........................................ 107, 130
Pokrętło trybu pracy.......................... 2, 17, 33
Pokrywa komory baterii/akumulatorów/
gniazda karty pamięci ....................................... 3
Pokrywka gniazda....................................... 3, 92
Pokrywka złącza wejściowego prądu
stałego ........................................................................ 3
Pole ostrości ......................................................... 18
Pomiar manualny............................................ 112
Pomniejszenie..................................................... 58
Portret b................................................................ 36
Portret zwierzaka O............................... 36, 41
Powiększenie ....................................................... 58
Powiększenie w trybie
odtwarzania................................................. 20, 69
Poziom odcienia ................................................... 8
Pozostały czas nagrywania filmu.... 81, 82
Priorytet twarzy ................................................ 116
Program tematyczny ............................. 33, 36
Przyjęcie/wnętrza f ............................ 36, 40
Przywracanie ustawień
domyślnych ............................................ 108, 135
Samowyzwalacz......................................... 51, 54
Seria autoportretów ................. 50, 106, 120
Spust migawki................................................ 2, 18
Stan baterii/akumulatorów......................... 17
Stopień kompresji........................................... 110
Strefa czasowa ......................................... 15, 136
Strefa czasowa i data ............... 14, 109, 136
Suwak ustawień ................................................. 34
Synchr. z urządz. intelig.............................. 136
Synchronizacja z długimi czasami
ekspozycji............................................................... 53
Szerokokątny........................................................ 58
Sztuczne ognie m.................................. 36, 40
Szybki retusz.............................................. 75, 107
Szybkie efekty..................................................... 74
R
Redukcja drgań - filmy ..................... 107, 127
Redukcja drgań - zdjęcia................ 109, 140
Ś
Śledz. ob. w ruchu ............................... 117, 118
Śnieg z.................................................................. 36
T
Teleobiektyw........................................................ 58
Telewizor ....................................................... 92, 93
Tryb AF................................ 106, 107, 119, 126
Tryb Automatycz.wyb.prog. ...... 33, 36, 37
Tryb automatyczny ................................. 33, 34
Tryb fotografowania........................................ 33
Tryb Krajobraz nocny..................... 33, 36, 37
Tryb kreatywny .......................................... 33, 46
Tryb lampy błyskowej............................. 51, 52
Tryb Łatwa panorama V.................... 36, 43
Tryb makro .................................................... 51, 56
Tryb obrazu............................................. 106, 110
177
Informacje techniczne
Indeks
Tryb odtwarzania............................................... 20
Tryb Pokaz krótkich filmów................ 33, 85
Tryb Portret inteligentny ..................... 33, 48
Tryb Portret nocny.......................... 33, 36, 38
Tryb pól AF .............................................. 106, 116
Tryb samolotowy................................ 108, 134
Tryb Sortuj według daty ............................... 71
Tryb Sport ............................................ 33, 36, 39
Tryb zdjęcia pod światło............. 33, 36, 38
Typ baterii/akumulatorów............ 109, 147
U
Ustawienia dźwięków....................... 109, 141
Ustawienia monitora........................ 109, 138
Usuwanie........................................................ 21, 73
V
ViewNX-i ................................................................ 99
W
Wciśnięcie do połowy................................... 60
Wejście audio/wideo ............................. 92, 93
Wersja oprogramowania............... 109, 147
Widok kalendarza.............................................. 70
Widok miniatur .......................................... 20, 70
Widok pełnoekranowy................................... 20
Wielokrotna ekspoz. Jasno U ......... 36, 39
Wi-Fi............................................................ 108, 134
Włącznik zasilania/dioda zasilania .... 2, 14
Wskaźnik ostrości ................................................. 5
Wspomaganie AF............................... 109, 140
Wybierak wielofunkcyjny ..................... 3, 103
Wydruk bezpośredni.............................. 92, 95
Wykrywanie mrugnięcia ................. 106, 121
Wykrywanie twarzy .......................................... 61
Wyodrębnianie zdjęć............................. 88, 90
Wyśw./ukr. linie kadr............................... 6, 138
Wyświetlenie pomocy ................................ 138
Wyzwalacz autoportretu ............................. 54
Wyzwalanie automat. ..................................... 41
Wyzwolenie uśmiechem ............................. 49
Z
Zabezpieczanie .................................... 107, 131
Zachód słońca h............................................. 36
Zaczep paska .......................................................... 2
Zakończenie nagrywania ............................. 86
Zapisywanie zdjęć podczas nagrywania
filmów ..................................................................... 84
Zasilacz sieciowy ................................... 92, 168
Zaznacz do wysłania ......................... 107, 129
Zdjęcia pojedyncze........................................ 113
Zdjęcia seryjne...................................... 106, 113
Zdjęcia seryjne z dużą szybkością......... 113
Złącze USB i wyjście audio/wideo
...................................................... 3, 92, 93, 95, 99
Zmierzch/świt i.............................................. 36
Zmiękczenie ........................................................ 48
Zoom ........................................................................ 58
Zoom cyfrowy.............................. 58, 109, 141
Zoom optyczny.................................................. 58
Ż
Żywność u.................................................. 36, 40
Żywość........................................................... 34, 48
178
Informacje techniczne
Indeks
Wszelkie powielanie niniejszej instrukcji, w całości lub w części
(poza krótkimi cytatami w recenzjach lub omówieniach), jest
zabronione, jeżeli nie uzyskano pisemnego zezwolenia firmy
NIKON CORPORATION.
CT8K07(1K)
6MN6641K-07
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising