Nikon | COOLPIX B500 | Nikon COOLPIX B500 Skrócona instrukcja obsługi

Nikon COOLPIX B500 Skrócona instrukcja obsługi
APARAT CYFROWY
Skrócona instrukcja obsługi
Wprowadzenie
Elementy aparatu
Rozpoczęcie pracy
Podstawowe czynności związane z fotografowaniem i odtwarzaniem
Nawiązywanie połączenia z urządzeniem inteligentnym (SnapBridge)
Inne funkcje
Informacje techniczne
ii
1
2
8
13
19
24
• Przeczytaj dokładnie niniejszą instrukcję przed rozpoczęciem
korzystania z aparatu.
• Aby zapewnić poprawne użytkowanie aparatu, koniecznie
przeczytaj „Zasady bezpieczeństwa” (str. vi).
• Po przeczytaniu instrukcji przechowuj ją w łatwo dostępnym
miejscu, aby móc z niej skorzystać w przyszłości.
Wprowadzenie
Do przeczytania w pierwszej kolejności
Dziękujemy za zakup aparatu cyfrowego Nikon COOLPIX B500.
Pobieranie: „Dokumentacja aparatu”
Dokumentacja aparatu (w formacie PDF) zawiera szczegółowe informacje w różnych
językach na temat używania produktu. Dokumentację aparatu można pobrać w
centrum pobierania pod adresem URL wskazanym poniżej i zapisać ją w urządzeniu
inteligentnym lub na komputerze.
• Dokumentację aparatu można przeglądać za pomocą programu Adobe Acrobat Reader
(do pobrania ze strony internetowej Adobe) lub iBooks (aplikacja w systemie iOS).
Pobieranie oprogramowania Nikon
Dla komputera
Oprogramowanie można pobrać w centrum pobierania pod adresem URL wskazanym poniżej.
• ViewNX-i: To oprogramowanie umożliwia przesyłanie zdjęć i filmów do komputera
w celu ich przeglądania i edycji.
Dla urządzeń inteligentnych
• SnapBridge: Po nawiązaniu połączenia bezprzewodowego ta aplikacja umożliwia
wysyłanie zdjęć i filmów do urządzenia inteligentnego. Aby uzyskać informacje na
temat pobierania aplikacji i nawiązywania połączenia, patrz „Nawiązywanie
połączenia z urządzeniem inteligentnym (SnapBridge)” (A13).
Odwiedź nasze centrum pobierania
http://downloadcenter.nikonimglib.com
Na naszej stronie internetowej można pobierać instrukcje do
produktów do obrazowania Nikon, oprogramowanie
komputerowe lub oprogramowanie sprzętowe.
Pomoc techniczna Nikon
Aby zarejestrować aparat i uzyskać najnowsze informacje o produkcie, wejdź na poniższą stronę.
Znajdują się tam odpowiedzi na często zadawane pytania i dane do kontaktu w przypadku
konieczności pomocy technicznej.
http://www.europe-nikon.com/support
COOLPIX B500 Model Name: N1516
ii
Wprowadzenie
Sprawdzanie zawartości opakowania
Jeśli brakuje któregokolwiek z wymienionych elementów, należy skontaktować się ze
sklepem, w którym aparat został zakupiony.
COOLPIX B500
Aparat cyfrowy
Pasek aparatu
Baterie alkaliczne LR6/L40
(AA) (×4)*
Pokrywka obiektywu
LC-CP31 (ze sznurkiem)
Kabel USB UC-E16
Skrócona instrukcja obsługi
(niniejsza instrukcja)
Gwarancja (wydrukowana na czwartej stronie okładki
niniejszej instrukcji)
* Dołączone baterie są przeznaczone tylko do użytku próbnego.
UWAGA: Do aparatu nie jest dołączona karta pamięci. Karty pamięci SD, SDHC i SDXC są w
tej instrukcji określane zbiorczo jako „karty pamięci”.
Wprowadzenie
iii
Informacje i zalecenia
Program Life-Long Learning
Chcąc zapewnić klientom stałą pomoc techniczną i wiedzę na temat swoich produktów, firma
Nikon w ramach programu Nikon „Life-Long Learning” udostępnia najnowsze informacje w
następujących witrynach internetowych:
• USA: http://www.nikonusa.com/
• Europa: http://www.europe-nikon.com/support/
• Azja, Oceania, Bliski Wschód i Afryka: http://www.nikon-asia.com/
W tych witrynach można znaleźć aktualne informacje o produktach, wskazówki, odpowiedzi na
najczęściej zadawane pytania oraz ogólne informacje na temat fotografii cyfrowej i obróbki zdjęć.
Dodatkowe informacje można uzyskać od lokalnego przedstawiciela firmy Nikon. Dane kontaktowe
można znaleźć, odwiedzając poniższą witrynę:
http://imaging.nikon.com/
Używaj tylko markowych akcesoriów elektronicznych firmy Nikon
Aparaty cyfrowe Nikon COOLPIX są projektowane zgodnie z najwyższymi standardami i zawierają
złożone układy elektroniczne. Tylko akcesoria elektroniczne marki Nikon (w tym ładowarki, baterie
lub akumulatory i zasilacze sieciowe) certyfikowane przez firmę Nikon jako przeznaczone specjalnie
do użytku z tym aparatem cyfrowym Nikon są skonstruowane i przetestowane pod kątem
zgodności z wymaganiami dotyczącymi eksploatacji i bezpieczeństwa stosowanych układów
elektronicznych.
KORZYSTANIE Z AKCESORIÓW ELEKTRONICZNYCH INNYCH NIŻ NIKON MOŻE SPOWODOWAĆ
USZKODZENIE APARATU I BYĆ PRZYCZYNĄ UNIEWAŻNIENIA GWARANCJI UDZIELONEJ PRZEZ
FIRMĘ NIKON.
Aby uzyskać więcej informacji o markowych akcesoriach firmy Nikon, należy skontaktować się z
lokalnym przedstawicielem handlowym firmy Nikon.
Przed robieniem ważnych zdjęć
Przed przystąpieniem do fotografowania ważnych okazji (np. ślubów lub własnych wypraw) należy
zrobić zdjęcie próbne, aby mieć pewność, że aparat działa normalnie. Firma Nikon nie ponosi
odpowiedzialności za straty ani utratę zysków spowodowane niewłaściwym działaniem aparatu.
iv
Wprowadzenie
Informacje na temat instrukcji obsługi
• Żadna część instrukcji dołączonych do tego produktu nie może być powielana, przesyłana,
przekształcana, przechowywana w systemie służącym do pozyskiwania informacji ani
tłumaczona na jakikolwiek język niezależnie od formy i sposobu bez uprzedniej pisemnej zgody
firmy Nikon.
• Przedstawione w instrukcji ilustracje oraz zrzuty ekranów mogą wyglądać inaczej niż w
zakupionym produkcie.
• Firma Nikon zastrzega sobie prawo do zmiany danych technicznych sprzętu i oprogramowania
opisanego w instrukcjach w dowolnym momencie i bez wcześniejszego powiadomienia.
• Firma Nikon nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody spowodowane użytkowaniem
aparatu.
• Dołożono wszelkich starań, aby informacje zawarte w instrukcji były ścisłe i pełne, jednak w
przypadku zauważenia jakichkolwiek błędów lub pominięć będziemy wdzięczni za
poinformowanie o nich lokalnego przedstawiciela firmy Nikon (adres podany osobno).
Przestrzegaj treści informacji o prawach autorskich
Zgodnie z prawem ochrony własności intelektualnej, wykonanych aparatem zdjęć ani nagrań prac
chronionych prawem autorskim nie wolno wykorzystywać bez zgody właściciela praw autorskich.
Użytek osobisty stanowi wyjątek, ale zwróć uwagę, że nawet użytek osobisty może być ograniczony
w przypadku zdjęć lub nagrań wystaw lub występów na żywo.
Pozbywanie się urządzeń służących do przechowywania danych
Należy pamiętać, że usunięcie obrazów lub sformatowanie pamięci urządzeń służących do
przechowywania danych, takich jak karty pamięci lub wbudowana pamięć aparatu, nie powoduje
całkowitego usunięcia oryginalnych danych zdjęć. Podczas pozbywania się urządzeń do
przechowywania danych należy pamiętać, że usunięte pliki można z nich odzyskać za pomocą
dostępnego na rynku oprogramowania, co może skutkować niewłaściwym wykorzystaniem
osobistych danych i prywatnych zdjęć przez osoby postronne. Odpowiedzialność za zapewnienie
bezpieczeństwa i prywatności tych danych spoczywa na użytkowniku.
Przed utylizacją urządzenia pamięci masowej lub jego przekazaniem innej osobie należy
zresetować wszystkie ustawienia aparatu za pomocą opcji Resetuj wszystko w menu ustawień
(A22). Po zresetowaniu ustawień należy skasować wszystkie dane z urządzenia za pomocą
dostępnego w sprzedaży oprogramowania do kasowania danych lub sformatować urządzenie za
pomocą opcji Formatuj pamięć lub Formatuj kartę w menu ustawień (A22), a następnie w
całości je zapełnić zdjęciami niezawierającymi prywatnych danych (np. zdjęciami nieba).
Podczas fizycznego niszczenia kart pamięci należy zachować ostrożność, aby uniknąć obrażeń ciała
lub zniszczenia mienia.
Oznakowanie zgodności
Aby wyświetlić oznakowanie zgodności ze standardami spełnianymi przez aparat, wykonaj
poniższe czynności.
Naciśnij przycisk d M ikona menu z M Oznakowanie zgodności M przycisk k
Wprowadzenie
v
Zasady bezpieczeństwa
Aby zapobiec uszkodzeniu mienia lub obrażeniom ciała użytkownika lub innych osób, przed
rozpoczęciem korzystania z tego produktu przeczytaj „Zasady bezpieczeństwa” w całości.
Przechowuj te instrukcje dotyczące bezpieczeństwa w miejscu dostępnym dla wszystkich
osób korzystających z tego produktu.
NIEBEZPIECZEŃSTWO
nieprzestrzeganie środków ostrożności
oznaczonych tą ikoną niesie wysokie
ryzyko śmierci lub poważnych obrażeń
ciała.
OSTRZEŻENIE
nieprzestrzeganie środków ostrożności
oznaczonych tą ikoną może prowadzić
do śmierci lub poważnych obrażeń ciała.
PRZESTROGA
nieprzestrzeganie środków ostrożności
oznaczonych tą ikoną może prowadzić
do obrażeń ciała lub uszkodzenia mienia.
OSTRZEŻENIE
• Nie używać podczas chodzenia lub obsługiwania urządzeń mechanicznych. Nieprzestrzeganie
tego środka ostrożności może prowadzić do wypadków lub obrażeń ciała z innego powodu.
• Nie demontować ani nie modyfikować tego produktu. Nie dotykać wewnętrznych
części odsłoniętych w wyniku upadku lub innego wypadku. Nieprzestrzeganie tych
środków ostrożności może prowadzić do porażenia prądem lub innych obrażeń ciała.
• W razie zauważenia nietypowych objawów, jak wydostawanie się dymu z produktu, nagrzanie
produktu lub nietypowe zapachy, niezwłocznie odłączyć akumulatory/baterie lub inne źródło
zasilania. Dalsze użytkowanie może prowadzić do pożaru, poparzeń lub innych obrażeń ciała.
• Chronić przed wodą i wilgocią. Nie dotykać mokrymi rękami. Nie dotykać wtyczki
mokrymi rękami. Nieprzestrzeganie tych środków ostrożności może prowadzić do
pożaru lub porażenia prądem.
• Nie narażać skóry na przedłużoną styczność z tym produktem, gdy jest on włączony lub
podłączony do zasilania. Nieprzestrzeganie tego środka ostrożności może prowadzić do
słabych oparzeń.
• Nie używać tego produktu w miejscach występowania łatwopalnych pyłów lub gazów,
takich jak propan, opary benzyny lub aerozole. Nieprzestrzeganie tego środka
ostrożności może prowadzić do wybuchu lub pożaru.
• Nie kierować lampy błyskowej na operatora pojazdu mechanicznego. Nieprzestrzeganie
tego środka ostrożności może prowadzić do wypadków.
vi
Wprowadzenie
• Przechowywać ten produkt w miejscu niedostępnym dla dzieci. Nieprzestrzeganie tego
środka ostrożności może prowadzić do obrażeń ciała lub wadliwego działania produktu.
Dodatkowo należy pamiętać, że małe części mogą być przyczyną zadławienia. W razie
połknięcia jakiejkolwiek części tego produktu przez dziecko, niezwłocznie uzyskać
pomoc lekarską.
• Nie oplatać, nie owijać ani nie okręcać pasków wokół szyi. Nieprzestrzeganie tego środka
ostrożności może prowadzić do wypadków.
• Nie używać akumulatorów, ładowarek lub zasilaczy sieciowych, które nie są specjalnie
przeznaczone do użytku z tym produktem. Podczas korzystania z akumulatorów,
ładowarek i zasilaczy sieciowych przeznaczonych do użytku z tym produktem nie wolno:
- Uszkadzać, modyfikować, ciągnąć silnie lub zginać przewodów albo kabli, umieszczać
na nich ciężkich przedmiotów ani narażać ich na działanie gorąca lub płomieni.
- Używać konwerterów podróżnych lub zasilaczy przeznaczonych do zmiany poziomu
napięcia ani w połączeniu z przemiennikami prądu stałego na prąd zmienny.
Nieprzestrzeganie tych środków ostrożności może prowadzić do pożaru lub porażenia
prądem.
• Nie wolno trzymać wtyczki w trakcie używania zasilacza sieciowego podczas burzy.
Nieprzestrzeganie tego środka ostrożności może prowadzić do porażenia prądem.
• Nie dotykać gołymi rękami miejsc narażonych na działanie skrajnie wysokich lub niskich
temperatur. Nieprzestrzeganie tego środka ostrożności może prowadzić do poparzeń
lub odmrożeń.
PRZESTROGA
• Wyłączać ten produkt, gdy jego użytkowanie jest zabronione. Wyłączać funkcje
bezprzewodowe, gdy korzystanie z urządzeń bezprzewodowych jest zabronione.
Sygnały o częstotliwości radiowej emitowane przez ten produkt mogą zakłócać
działanie wyposażenia na pokładzie samolotu lub w szpitalach albo innych placówkach
opieki zdrowotnej.
• Wyjąć akumulatory/baterie i odłączyć zasilacz sieciowy, jeśli ten produkt nie będzie
używany przez długi okres. Nieprzestrzeganie tego środka ostrożności może prowadzić
do pożaru lub wadliwego działania produktu.
• Nie dotykać ruchomych części obiektywu ani innych ruchomych części.
Nieprzestrzeganie tego środka ostrożności może prowadzić do obrażeń ciała.
• Nie wyzwalać błysku lampy błyskowej, gdy lampa styka się albo jest w bezpośredniej
bliskości ze skórą lub jakimś przedmiotem. Nieprzestrzeganie tego środka ostrożności
może prowadzić do poparzeń lub pożaru.
• Nie pozostawiać produktu w miejscu, gdzie będzie on narażony na wpływ skrajnie
wysokiej temperatury przez długi okres, np. w zamkniętym samochodzie lub w miejscu
bezpośrednio nasłonecznionym. Nieprzestrzeganie tego środka ostrożności może
prowadzić do pożaru lub wadliwego działania produktu.
Wprowadzenie
vii
NIEBEZPIECZEŃSTWO związane z akumulatorami
• Nie obchodzić się niewłaściwie z akumulatorami/bateriami. Nieprzestrzeganie
następujących środków ostrożności może prowadzić do wycieku płynu z
akumulatorów/baterii albo ich przegrzania, pęknięcia lub zapłonu:
- Nie podejmować prób ładowania baterii.
- Nie narażać akumulatorów/baterii na działanie płomieni lub nadmiernego gorąca.
- Nie demontować.
- Nie zwierać styków, dotykając nimi naszyjników, spinek do włosów lub innych
metalowych przedmiotów.
- Nie narażać akumulatorów/baterii ani produktów, do których są włożone, na silne
wstrząsy i uderzenia.
• Każdy komplet czterech akumulatorów EN-MH2 należy ładować równocześnie.
Nieprzestrzeganie tego środka ostrożności może prowadzić do wycieku płynu z
akumulatorów albo ich przegrzania, pęknięcia lub zapłonu.
• Jeśli płyn z akumulatora/baterii dostanie się do oczu, przepłukać oczy dużą ilością czystej
wody i niezwłocznie uzyskać pomoc lekarską. Opóźnienie interwencji może prowadzić
do uszkodzenia oczu.
OSTRZEŻENIE dotyczące akumulatorów
• Nie usuwać ani nie uszkadzać obudowy akumulatora/baterii. Nigdy nie używać
akumulatorów/baterii z uszkodzoną obudową. Nieprzestrzeganie tego środka
ostrożności może prowadzić do wycieku płynu z akumulatorów/baterii albo ich
przegrzania, pęknięcia lub zapłonu.
• Przechowywać akumulatory/baterie w miejscu niedostępnym dla dzieci. W razie
połknięcia akumulatora/baterii przez dziecko, niezwłocznie uzyskać pomoc lekarską.
• Nie należy zanurzać urządzenia w wodzie ani wystawiać go na deszcz. Nieprzestrzeganie tego
środka ostrożności może prowadzić do pożaru lub wadliwego działania produktu. Niezwłocznie
wysuszyć produkt ręcznikiem lub podobnym przedmiotem, jeśli się zamoczy.
• Niezwłocznie zaprzestać użytkowania w przypadku zauważenia jakichkolwiek zmian w
akumulatorach/bateriach, takich jak odbarwienie lub odkształcenie. Przestać ładować
akumulatory EN-MH2, jeśli nie ładują się w wyznaczonym czasie. Nieprzestrzeganie tego środka
ostrożności może prowadzić do wycieku płynu z akumulatorów/baterii albo ich przegrzania,
pęknięcia lub zapłonu.
• Wkładać akumulatory/baterie w poprawnej pozycji. Nie mieszać starych i nowych
akumulatorów/baterii lub akumulatorów/baterii różnego typu. Nieprzestrzeganie tego
środka ostrożności może prowadzić do wycieku płynu z akumulatorów/baterii albo ich
przegrzania, pęknięcia lub zapłonu.
• Przed oddaniem do utylizacji zaizolować styki akumulatora/baterii taśmą. Zetknięcie się
metalowych przedmiotów ze stykami może spowodować przegrzanie, pęknięcie lub
pożar. Przekazywać akumulatory/baterie do recyklingu lub utylizacji zgodnie z lokalnymi
przepisami.
viii
Wprowadzenie
• Jeśli płyn z akumulatora/baterii zetknie się ze skórą lub odzieżą osoby, niezwłocznie
przepłukać miejsce styczności dużą ilością czystej wody. Nieprzestrzeganie tego środka
ostrożności może prowadzić do podrażnienia skóry.
Wprowadzenie
ix
x
Wprowadzenie
Elementy aparatu
Korpus aparatu
2
3
4 5
10
6
11 12 13
1
14
15
16
7
9
1
18
8
Dźwignia zoomu
f : Szerokokątny
g : Teleobiektyw
h : Widok miniatur
i : Powiększenie w trybie
odtwarzania
2
Spust migawki
3
Włącznik zasilania/dioda zasilania
4
Pokrętło trybu pracy
5
Lampa błyskowa
6
Przycisk m (podnoszenia lampy
błyskowej)
7
Znak N (antena NFC)
8
Boczna dźwignia zoomu
9
Przycisk q (zoomu krokowego)
17
10
Monitor
11
Przycisk s (wyświetlania)
12
Dioda gotowości lampy błyskowej
13
Przycisk b (e nagrywania filmu)
14
Przycisk c (odtwarzanie)
15
Wybierak wielofunkcyjny
16
Przycisk k (zatwierdzania wyboru)
17
Przycisk l (usuwania)
18
Przycisk d (menu)
Elementy aparatu
1
Rozpoczęcie pracy
Mocowanie paska aparatu i pokrywki obiektywu
Przyczep pokrywkę obiektywu do paska aparatu i zamocuj pasek do aparatu.
Pasek zamocuj w dwóch miejscach.
B
Pokrywka obiektywu
• Jeśli nie używasz aparatu, załóż pokrywkę obiektywu na obiektyw, aby go zabezpieczyć.
• Po włączeniu aparatu bez zdejmowania pokrywki obiektywu zostaje wyświetlony komunikat
„Wyłącz aparat i włącz go ponownie.”. Zdejmij pokrywkę obiektywu i wyłącz aparat, a
następnie włącz go ponownie.
2
Rozpoczęcie pracy
Wkładanie baterii/akumulatorów i karty pamięci
3
1
4
2
6
5
78
Gniazdo karty pamięci
• Trzymaj aparat górną częścią do dołu, aby baterie z niego nie wypadły. Sprawdź, czy
dodatnie (+) i ujemne (–) styki baterii/akumulatorów są ustawione prawidłowo i włóż
baterie/akumulatory.
• Wsuń kartę pamięci, aż do zablokowania jej w gnieździe (5).
• Uważaj, aby nie włożyć baterii/akumulatorów odwrotnie albo w niewłaściwą stronę,
ponieważ może to spowodować uszkodzenie.
• Zamykając pokrywę, przytrzymuj mocno część oznaczoną symbolem 7.
B
Formatowanie karty pamięci
Przed pierwszym użyciem w aparacie karty pamięci używanej wcześniej w innych urządzeniach
należy ją sformatować za pomocą tego aparatu.
• Uwaga: formatowanie karty pamięci powoduje trwałe usunięcie wszystkich zdjęć i
innych zapisanych na niej danych. Przed sformatowaniem karty pamięci koniecznie zrób
kopie wszystkich zdjęć, które chcesz zachować.
• Włóż kartę pamięci do aparatu, naciśnij przycisk d i wybierz opcję Formatuj kartę z menu
ustawień (A22).
Odpowiednie baterie/akumulatory
• Cztery baterie alkaliczne LR6/L40 (AA; w zestawie)
• Cztery baterie litowe FR6/L91 (AA)
• Cztery akumulatory niklowo-wodorkowe EN-MH2 (Ni-MH)
Nie wolno używać akumulatorów niklowo-wodorkowych EN-MH1.
Rozpoczęcie pracy
3
B
Uwagi na temat baterii/akumulatorów
• Nie należy jednocześnie używać baterii/akumulatorów starych i nowych ani ich różnych marek
lub typów.
• Nie wolno używać baterii/akumulatorów mających następujące wady:
Baterie/akumulatory z
łuszczącą się lub
niekompletną osłoną
B
Baterie/akumulatory, w
których izolacja nie
zasłania obszaru wokół
styku ujemnego
Baterie/akumulatory
ze spłaszczonym
stykiem ujemnym
Uwagi na temat akumulatorów niklowo-wodorkowych EN-MH2
W przypadku używania w aparacie akumulatorów EN-MH2 należy ładować po cztery akumulatory
jednocześnie za pomocą ładowarki MH-73 (A28).
C
Baterie alkaliczne
Wydajność baterii alkalicznych zależy od ich producenta.
Wyjmowanie baterii/akumulatorów lub karty pamięci
Wyłącz aparat i upewnij się, że dioda zasilania przestała świecić, a ekran jest wyłączony.
Następnie otwórz pokrywę komory akumulatora/baterii/gniazda karty pamięci.
• Delikatnie wciśnij kartę pamięci w głąb aparatu, aby ją częściowo wysunąć.
• Zachowaj ostrożność podczas obchodzenia się z aparatem, bateriami/akumulatorami i
kartą pamięci bezpośrednio po użyciu aparatu, ponieważ mogą one być gorące.
Karty pamięci i pamięć wewnętrzna
Dane aparatu, w tym zdjęcia i filmy, można zapisywać na karcie pamięci albo w pamięci
wewnętrznej aparatu. Aby użyć pamięci wewnętrznej aparatu, wyjmij kartę pamięci.
4
Rozpoczęcie pracy
Zmiana kąta ustawienia monitora
Monitor można obniżyć, ustawiając go pod kątem 85°, lub podnieść do około 90°.
B
Uwagi na temat monitora
• Podczas zmieniania kąta ustawienia monitora nie należy stosować nadmiernej siły.
• Monitora nie można przesuwać w lewo ani w prawo.
• Używając aparatu normalnie, ustaw monitor z powrotem w pierwotnym położeniu.
Rozpoczęcie pracy
5
Konfiguracja aparatu
Zdejmij pokrywkę obiektywu przed włączeniem aparatu.
1
Naciśnij włącznik zasilania, aby włączyć aparat.
• Przy pomocy wybieraka wielofunkcyjnego wybierz i dostosuj ustawienia.
Włącznik zasilania
Wybierak wielofunkcyjny
Do góry
W lewo
Przycisk k
(zatwierdzanie wyboru)
Przycisk d
• Wyświetlone zostanie okno dialogowe wyboru języka.
Naciśnij HI na wybieraku wielofunkcyjnym, aby
wyróżnić język, a następnie naciśnij przycisk k, aby go
wybrać.
• Język można zmienić w dowolnej chwili za pomocą
menu ustawień (A22) M Język/Language.
W
prawo
W dół
Język/Language
Anuluj
2
Po wyświetleniu okna dialogowego
przedstawionego po prawej stronie
postępuj zgodnie z poniższymi
instrukcjami i naciśnij przycisk d lub
przycisk k.
SnapBridge pozwala wysyłać zdjęcia
na urz. inteligentne i udostępniać je.
Aby pominąć ten ekran i skonfigurować
SnapBridge z Menu sieci,
naciśnij „MENU”.
• Jeśli nie chcesz nawiązać połączenia
Później
bezprzewodowego z urządzeniem inteligentnym:
Naciśnij przycisk d i przejdź do kroku 3.
• Jeśli chcesz nawiązywać połączenie bezprzewodowe z urządzeniem inteligentnym:
Naciśnij przycisk k. Aby uzyskać informacje na temat procedury konfiguracji, patrz
„Nawiązywanie połączenia z urządzeniem inteligentnym (SnapBridge)” (A13).
3
6
Ustaw
Gdy pojawi się monit dotyczący ustawienia zegara aparatu, naciskaj
przycisk HI, aby wyróżnić Tak, a następnie naciśnij przycisk k.
Rozpoczęcie pracy
4
Wyróżnij macierzystą strefę czasową i
naciśnij przycisk k.
London, Casablanca
• Naciśnij H, aby ustawić czas letni. Gdy jest on
włączony, czas jest ustawiony o godzinę wcześniej
i w górnej części mapy znajduje się wskazanie W.
Naciśnij I, aby wyłączyć czas letni.
Wstecz
5
Naciśnij przycisk HI, aby wybrać format daty, a następnie naciśnij
przycisk k.
6
Wpisz bieżącą datę i godzinę, a następnie
naciśnij przycisk k.
• Naciskaj JK, aby wyróżniać elementy, a następnie
naciskaj HI, aby zmieniać ich wartość.
• Naciśnij przycisk k, aby ustawić zegar.
Data i czas
D
M
R
01 01 2016
h
m
00 00
Edytuj
7
Po wyświetleniu odpowiedniego monitu wybierz pozycję Tak, a
następnie naciśnij przycisk k.
• Konfiguracja zostaje zakończona po powrocie aparatu do ekranu fotografowania.
• Strefę czasową i datę można zmienić w dowolnej chwili za pomocą menu ustawień
(A22) M Strefa czasowa i data.
Rozpoczęcie pracy
7
Podstawowe czynności związane z
fotografowaniem i odtwarzaniem
Fotografowanie
Tryb A (automatyczny) służy jako przykład. Tryb A (automatyczny) umożliwia
fotografowanie w różnych warunkach fotografowania.
1
Obróć pokrętło trybu pracy do ustawienia A.
• Wskaźnik stanu baterii/akumulatorów
b: Wysoki stan naładowania baterii/akumulatorów.
B: Niski stan naładowania baterii/akumulatorów.
• Liczba pozostałych zdjęć
Symbol C jest wyświetlany, gdy w aparacie nie ma
karty pamięci, a zdjęcia są zapisywane w pamięci
wewnętrznej.
• Naciśnij przycisk s (wyświetlania), aby wybrać
rodzaj informacji wyświetlanych na ekranie.
2
25m 0s
3200
Wskaźnik stanu baterii/
akumulatorów
Liczba pozostałych zdjęć
Trzymaj aparat stabilnie.
• Trzymaj palce i inne przedmioty z dala od obiektywu, lampy błyskowej, diody
wspomagającej AF, mikrofonu i głośnika.
8
Podstawowe czynności związane z fotografowaniem i odtwarzaniem
3
Wykadruj zdjęcie.
• Przesuń dźwignię zoomu albo boczną dźwignię zoomu, aby zmienić pozycję zoomu
obiektywu.
• Jeśli podczas fotografowania z użyciem teleobiektywu tracisz obiekt z pola widzenia,
naciśnij przycisk q (zoomu krokowego), aby tymczasowo poszerzyć kąt widzenia i ułatwić
wykadrowanie obiektu.
Pomniejszenie
Powiększenie
Powiększenie
Pomniejszenie
Przycisk q
4
Wciśnij spust migawki do połowy.
• Wciśnięcie spustu migawki „do połowy” oznacza
wciśnięcie przycisku do momentu wyczucia
niewielkiego oporu i jego przytrzymanie.
• Po ustawieniu ostrości pole ostrości lub wskaźnik
ostrości ma kolor zielony.
• Jeśli używasz zoomu cyfrowego, aparat ustawia
ostrość w środku kadru, a pole ostrości nie jest
wyświetlane.
• Jeśli pole ostrości lub wskaźnik ostrości miga, aparat
nie może ustawić ostrości. Zmień kompozycję zdjęcia,
a następnie ponownie naciśnij spust migawki do
połowy.
1/250
F3
Pole ostrości
5
B
Bez podnoszenia palca wciśnij spust
migawki do końca.
Uwagi dotyczące zapisywania zdjęć lub filmów
Wskaźnik liczby pozostałych zdjęć lub wskaźnik maksymalnej długości filmu miga podczas
zapisywania zdjęć lub filmu. Nie otwieraj pokrywy komory baterii/akumulatorów/gniazda
karty pamięci w celu wyjęcia baterii/akumulatorów lub karty, gdy wskaźnik miga. Może to
spowodować utratę danych lub uszkodzenie aparatu lub karty pamięci.
Podstawowe czynności związane z fotografowaniem i odtwarzaniem
9
C
Funkcja autowyłączania
• Jeśli przez około minutę nie wykonasz żadnej czynności, wówczas ekran się wyłączy i aparat
przejdzie do trybu czuwania, a dioda zasilania zacznie migać. Po mniej więcej trzech minutach w
trybie czuwania aparat się wyłączy.
• Aby włączyć ekran, gdy aparat znajduje się w trybie czuwania, naciśnij włącznik zasilania albo
wciśnij spust migawki.
C
Jeśli używasz statywu
• W poniższych sytuacjach zalecamy użycie statywu w celu ustabilizowania aparatu:
- Gdy podczas fotografowania przy słabym oświetleniu lampa błyskowa jest zamknięta lub
wybrano tryb fotografowania, w którym lampa nie jest używana.
- Gdy zoom znajduje się w pozycji teleobiektywu.
• Jeśli korzystasz ze statywu w celu ustabilizowania aparatu podczas fotografowania, wybierz w
opcji Redukcja drgań - zdjęcia w menu ustawień (A22) wartość Wyłączona, aby zapobiec
potencjalnym błędom spowodowanym przez tę funkcję.
Używanie lampy błyskowej
W sytuacjach wymagających użycia lampy błyskowej, np.
podczas fotografowania w ciemnych miejscach lub pod
światło, naciśnij przycisk m (podnoszenia lampy błyskowej), aby
podnieść lampę błyskową.
• Aby schować lampę błyskową, delikatnie ją naciśnij, aż się
zatrzaśnie.
Nagrywanie filmów
Aby rozpocząć nagrywanie filmu, wyświetl ekran
fotografowania i naciśnij przycisk b (e nagrywanie
filmu). Aby zakończyć nagrywanie, naciśnij ponownie
przycisk b (e).
10
Podstawowe czynności związane z fotografowaniem i odtwarzaniem
Odtwarzanie zdjęć
1
Aby przejść do trybu odtwarzania, naciśnij
przycisk c (odtwarzanie).
• Naciśnięcie i przytrzymanie przycisku c przy
wyłączonym aparacie powoduje włączenie aparatu w
trybie odtwarzania.
2
Użyj wybieraka wielofunkcyjnego, aby
wybrać zdjęcie do wyświetlenia.
• Naciśnij i przytrzymaj przyciski HIJK, aby szybko
przewijać zdjęcia.
• Naciśnij przycisk s (wyświetlania), aby wybrać
rodzaj informacji wyświetlanych na ekranie.
• Aby odtworzyć nagrany film, naciśnij przycisk k.
• Aby wrócić do trybu fotografowania, naciśnij przycisk
c lub wciśnij spust migawki.
• Jeśli w widoku pełnoekranowym wyświetlany jest
symbol e, można nacisnąć przycisk k, aby
zastosować dany efekt do zdjęcia.
Wyświetlenie poprzedniego zdjęcia
Wyświetlenie następnego zdjęcia
4/4
0004. JPG
15/11/2016 15:30
• Aby powiększyć obraz, w widoku
pełnoekranowym przesuń dźwignię
zoomu w stronę symbolu g (i).
3.0
• Aby przejść do widoku miniatur i
wyświetlić na ekranie wiele zdjęć
jednocześnie, w widoku
pełnoekranowym przesuń dźwignię
zoomu w stronę symbolu f (h).
Podstawowe czynności związane z fotografowaniem i odtwarzaniem
1/20
11
Usuwanie zdjęć
1
Aby usunąć zdjęcie wyświetlane na
ekranie, naciśnij przycisk l (usuwania).
2
Wybierz odpowiednią metodę usuwania
za pomocą przycisków HI na wybieraku
wielofunkcyjnym i naciśnij przycisk k.
Usuń
Bieżące zdjęcie
• Aby opuścić menu bez usuwania pozycji, naciśnij
przycisk d.
3
Usuń wybrane zdjęcia
Wszystkie zdjęcia
Wybierz opcję Tak i naciśnij przycisk k.
• Usuniętych zdjęć nie można odzyskać.
Usunąć 1 zdjęcie?
Tak
Nie
B
Usuwanie zdjęć w sekwencji
• Zdjęcia zrobione w trybie zdjęć seryjnych lub z użyciem
funkcji Wielokr. eksp. Jasno, Tryb kreatywny bądź Seria
autoportretów są zapisane jako sekwencja, a w trybie
odtwarzania wyświetlane jest tylko pierwsze zdjęcie z
sekwencji (zdjęcie kluczowe). Jest to ustawienie domyślne.
• Jeśli naciśniesz przycisk l, gdy wyświetlane jest zdjęcie
kluczowe sekwencji, wszystkie należące do niej zdjęcia
zostaną usunięte.
• Aby usunąć pojedyncze zdjęcia z sekwencji, naciśnij przycisk
k, aby wyświetlić je osobno, a następnie naciśnij przycisk l.
C
1/5
0004.JPG
15/11/2016 15:30
Usuwanie zrobionego zdjęcia w trybie fotografowania
Aby w trybie fotografowania usunąć ostatnie zapisane zdjęcie, naciśnij przycisk l.
12
Podstawowe czynności związane z fotografowaniem i odtwarzaniem
Nawiązywanie połączenia z urządzeniem
inteligentnym (SnapBridge)
Instalowanie aplikacji SnapBridge
Po zainstalowaniu aplikacji SnapBridge i nawiązaniu połączenia
bezprzewodowego między aparatem obsługującym SnapBridge
i urządzeniem inteligentnym można wysyłać zdjęcia wykonane aparatem do
urządzenia inteligentnego lub zwalniać migawkę aparatu przy użyciu
urządzenia inteligentnego (A17).
• Procedury zostały opisane na przykładzie aplikacji SnapBridge w wersji 2.0. Należy
korzystać z najnowszej wersji aplikacji SnapBridge. Procedury obsługi mogą się różnić w
zależności od oprogramowania sprzętowego aparatu i wersji aplikacji SnapBridge oraz
systemu operacyjnego urządzenia inteligentnego.
• Informacje dotyczące obsługi urządzenia inteligentnego można znaleźć w dołączonej do
niego dokumentacji.
1
Zainstaluj aplikację SnapBridge w urządzeniu inteligentnym.
• Pobierz aplikację z serwisu Apple App Store® w przypadku systemu iOS lub z serwisu
Google Play™ w przypadku systemu Android™. Wyszukaj aplikację „snapbridge”, a
następnie zainstaluj ją.
• Dodatkowe informacje dotyczące obsługiwanych wersji systemów operacyjnych można
znaleźć na odpowiedniej stronie pobierania.
• Aplikacja SnapBridge 360/170 nie jest zgodna z tym aparatem.
2
Włącz komunikację Bluetooth i Wi-Fi w urządzeniu inteligentnym.
• Użyj aplikacji SnapBridge w celu nawiązania połączenia z aparatem. Połączenia nie
można nawiązać z poziomu ekranu ustawień Bluetooth w urządzeniu inteligentnym.
C
Ekrany w aplikacji SnapBridge
1 Wyświetla powiadomienia od firmy Nikon i pomoc
aplikacji SnapBridge oraz pozwala konfigurować
ustawienia aplikacji.
2 Podstawowe ustawienia połączenia dla urządzeń
inteligentnych i aparatów.
3 Wyświetlanie, usuwanie lub udostępnianie obrazów
pobranych z aparatu.
1
2
3
Nawiązywanie połączenia z urządzeniem inteligentnym (SnapBridge)
13
Połączenie aparatu z urządzeniem inteligentnym
• Akumulator musi być wystarczająco naładowany, tak aby aparat nie wyłączył się w trakcie
tej procedury.
• Włóż do aparatu kartę pamięci z wystarczającą ilością wolnego miejsca.
1
Aparat: Wybierz Menu sieci (A22) M
Połącz z urz. intelig., a następnie naciśnij
przycisk k.
• Okno dialogowe przedstawione w kroku 2 jest
wyświetlane po włączeniu aparatu po raz pierwszy. W
takich przypadkach ten krok nie jest wymagany.
2
Aparat: Naciśnij przycisk k, gdy
wyświetlone zostanie okno dialogowe
przedstawione po prawej stronie.
Tryb samolotowy
Połącz z urz. intelig.
Opcje autom. wysyłania
Wi-Fi
Bluetooth
Przywróć ust. domyślne
SnapBridge pozwala wysyłać zdjęcia
na urz. inteligentne i udostępniać je.
Aby pominąć ten ekran i skonfigurować
SnapBridge z Menu sieci,
naciśnij „MENU”.
Później
• Zostaje wyświetlone okno dialogowe z monitem
o chęć użycia funkcji NFC. Aby skorzystać z funkcji NFC,
dotknij anteną NFC urządzenia inteligentnego
znacznika Y (znaku N) na aparacie. Po wyświetleniu
komunikatu Start pairing? (Rozpocząć
parowanie?) na ekranie urządzenia inteligentnego
stuknij opcję OK i przejdź do kroku 6. Jeśli nie chcesz
korzystać z funkcji NFC, naciśnij przycisk k.
3
Aparat: Upewnij się, że zostało
wyświetlone okno dialogowe
przedstawione po prawej stronie.
• Przygotuj urządzenie inteligentne i przejdź do
następnego kroku.
Urządzenia z wł. funkcją NFC: przyłóż
aparat do urządzenia inteligentnego.
Urządzenia z wył. funkcją NFC:
kliknij „OK”.
Anuluj
Dalej
Aplikacja
SnapBridge
Aparat
Na urządzeniu inteligentnym przejdź do
sklepu z aplikacjami i wyszukaj
SnapBridge. Zainstaluj aplikację
SnapBridge i otwórz ją.
Anuluj
14
Ustaw
Nawiązywanie połączenia z urządzeniem inteligentnym (SnapBridge)
4
Urządzenie inteligentne: Uruchom aplikację
SnapBridge i stuknij opcję Pair with camera
(Paruj z aparatem).
• Po wyświetleniu okna dialogowego wyboru aparatu stuknij
pozycję aparatu, z którym chcesz nawiązać połączenie.
• Jeśli połączenie z aparatem nie zostało nawiązane w wyniku
stuknięcia opcji Skip (Pomiń) w prawym górnym rogu ekranu
wyświetlonego po pierwszym uruchomieniu aplikacji
SnapBridge, stuknij opcję Pair with camera (Paruj z
aparatem) na karcie A, a następnie przejdź do kroku 5.
5
Urządzenie inteligentne: Na ekranie Pair with
camera (Paruj z aparatem) stuknij nazwę
aparatu.
• W przypadku systemu iOS, jeśli podczas łączenia pojawi się
okno dialogowe z wyjaśnieniem procedury, potwierdź
szczegóły i stuknij opcję Understood (Rozumiem) (jeśli okno
nie jest wyświetlane, przesuń ekran w dół). Stuknij ponownie
nazwę aparatu po wyświetleniu ekranu wyboru akcesoriów (wyświetlenie nazwy aparatu
może zająć pewien czas).
6
Aparat/urządzenie
inteligentne: Upewnij
się, że na aparacie i
urządzeniu
inteligentnym jest
wyświetlony ten sam
numer (sześć cyfr).
Kod uwierz.
123456
Upewnij się, że urządzenie
inteligentne wyświetla ten sam kod
uwierzytelniający, i naciśnij OK.
Anuluj
OK
• W przypadku systemu iOS, w zależności od wersji systemu, numer może nie być
wyświetlany na ekranie urządzenia inteligentnego. W takich przypadkach przejdź do kroku
7.
7
Aparat/urządzenie inteligentne:
Naciśnij przycisk k w aparacie oraz
przycisk PAIR (PARUJ) w aplikacji
SnapBridge.
Nawiązywanie połączenia z urządzeniem inteligentnym (SnapBridge)
15
8
Aparat/urządzenie inteligentne: Zakończ ustawienia połączenia.
Aparat: Naciśnij przycisk k, gdy wyświetlone zostanie
okno dialogowe przedstawione po prawej stronie.
Urządzenie inteligentne: Po wyświetleniu okna
dialogowego informującego o zakończeniu parowania
stuknij opcję OK.
Połączono aparat z urządzeniem
inteligentnym! W chwili
wykonania zdjęcia SnapBridge
prześle je na urządzenie inteligentne.
Dalej
9
Aparat: Postępuj zgodnie z instrukcjami na ekranie, aby zakończyć
proces konfiguracji.
• Aby wraz ze zdjęciami zapisywać dane pozycji, po wyświetleniu monitu wybierz opcję Yes
(Tak) i włącz funkcje danych pozycji. Włącz dane pozycji w urządzeniu inteligentnym oraz
na karcie A aplikacji SnapBridge M Auto link options (Opcje automatycznego
połączenia) M włącz opcję Synchronize location data (Synchronizuj dane pozycji).
• Aby zsynchronizować zegar aparatu z czasem przekazywanym przez urządzenie
inteligentne, wybierz opcję Yes (Tak) po wyświetleniu odpowiedniego monitu. Na karcie
A aplikacji SnapBridge M Auto link options (Opcje automatycznego połączenia) M
włącz Synchronize clocks (Synchronizuj zegary).
Połączenie aparatu i urządzenia inteligentnego zostanie zakończone.
Zdjęcia wykonane aparatem zostaną automatycznie wysłane do urządzenia inteligentnego.
C
Dodatkowe informacje dotyczące korzystania z aplikacji SnapBridge oraz aparatu
• Szczegółowe informacje dotyczące korzystania z aplikacji SnapBridge można znaleźć w pomocy
online (po nawiązaniu połączenia przejdź do menu aplikacji SnapBridge M Help (Pomoc)).
https://nikonimglib.com/snbr/onlinehelp/en/index.html
• Szczegółowe informacje dotyczące korzystania z aparatu można znaleźć w dokumentacji „Dokumentacja
aparatu” (w formacie PDF) dołączonej do aparatu. Można ją pobrać w Centrum pobierania.
http://downloadcenter.nikonimglib.com
C
Jeśli nie można nawiązać połączenia
• Jeśli podczas łączenia aparat wyświetla komunikat Połączenie nieudane.
- Naciśnij przycisk k i powtórz procedurę od kroku 2 (A14) w części „Połączenie aparatu z
urządzeniem inteligentnym”, aby ponownie nawiązać połączenie.
- Naciśnij przycisk d, aby anulować połączenie.
• Problem może rozwiązać ponowne uruchomienie aplikacji. Całkowicie zamknij aplikację SnapBridge, a
następnie ponownie stuknij ikonę aplikacji, aby uruchomić ją ponownie. Po uruchomieniu aplikacji
powtórz procedurę od kroku 1 (A14) w części „Połączenie aparatu z urządzeniem inteligentnym”.
• Jeśli w systemie iOS aparat nie może nawiązać połączenia i wyświetlany jest błąd, aparat może
być zarejestrowany jako urządzenie w systemie iOS. W takich przypadkach uruchom aplikację
ustawień systemu iOS i wyrejestruj urządzenie (nazwę aparatu).
16
Nawiązywanie połączenia z urządzeniem inteligentnym (SnapBridge)
Włączanie i wyłączanie połączenia bezprzewodowego
Aby wyłączyć lub włączyć połączenie, można użyć jednej z poniższych metod.
• Przełącz ustawienie opcji Menu sieci M Tryb samolotowy w aparacie. Można wybrać
ustawienie Włącz, aby wyłączyć wszystkie funkcje komunikacyjne w miejscach, w
których komunikacja bezprzewodowa jest zabroniona.
• Przełącz ustawienie opcji Menu sieci M Bluetooth M Połączenie sieciowe w
aparacie.
• Przełącz ustawienie na karcie A M Auto link options (Opcje automatycznego
połączenia) M Auto link (Automatyczne połączenie) w aplikacji SnapBridge.
Wyłączenie tego ustawienia pozwala zmniejszyć zużycie energii akumulatora w
urządzeniu inteligentnym.
Wysyłanie zdjęć i zdalne fotografowanie
Wysyłanie zdjęć
Istnieją trzy sposoby wysyłania zdjęć.
1
2
3
Automatyczne wysłanie zdjęć
do urządzenia inteligentnego
po ich wykonaniu1, 2
Menu sieci w aparacie M Wyślij podczas fotogr. M
ustaw dla opcji Zdjęcia wartość Tak.
Filmów nie można wysyłać automatycznie.
Wybranie zdjęć w aparacie i
wysłanie ich do urządzenia
inteligentnego1, 2
Menu odtwarzania w aparacie M użyj opcji Zaznacz do
wysłania, aby wybrać zdjęcia.
Filmów nie można wybrać do wysłania.
Wybranie zdjęć w aparacie przy
użyciu urządzenia
inteligentnego i pobranie ich do
urządzenia inteligentnego
Karta A w aplikacji SnapBridge M stuknij opcję Download
pictures (Pobierz zdjęcia).
Zostanie wyświetlone okno dialogowe połączeń Wi-Fi.
Stuknij opcję OK3 i wybierz zdjęcia.
Zdjęcia są wysyłane w rozdzielczości 2 megapikseli.
Jeśli dla opcji Menu sieci M Bluetooth M Wysyłaj po wyłączeniu w aparacie została
ustawiona wartość Włącz, zdjęcia są wysyłane do urządzenia inteligentnego automatycznie,
nawet gdy aparat jest wyłączony.
W zależności od wersji systemu iOS po stuknięciu opcji OK może być wymagane wybranie
identyfikatora SSID aparatu.
Patrz „Jeśli w systemie iOS pojawia się okno dialogowe połączeń Wi-Fi” (A18).
B
Uwagi dotyczące połączenia Wi-Fi
• Jeśli urządzenie inteligentne przejdzie w tryb uśpienia lub przejdziesz z aplikacji SnapBridge do
innej aplikacji, połączenie Wi-Fi zostanie rozłączone.
• Niektóre funkcje aplikacji SnapBridge nie są dostępne podczas
połączenia Wi-Fi. Aby anulować połączenie Wi-Fi, stuknij kartę A M
F M Yes (Tak).
Nawiązywanie połączenia z urządzeniem inteligentnym (SnapBridge)
17
Zdalne fotografowanie
Aby zwolnić migawkę aparatu przy użyciu urządzenia inteligentnego, stuknij kartę A w
aplikacji SnapBridge M Remote photography (Zdalne fotografowanie).
• Postępuj zgodnie z instrukcjami w aplikacji SnapBridge, aby przejść do połączenia Wi-Fi.
W systemie iOS może zostać wyświetlone okno dialogowe połączeń Wi-Fi. W tym
przypadku patrz „Jeśli w systemie iOS pojawia się okno dialogowe połączeń Wi-Fi”
(A18).
Jeśli w systemie iOS pojawia się okno dialogowe połączeń
Wi-Fi
Aplikacja SnapBridge zwykle łączy aparat i urządzenie inteligentne z wykorzystaniem
łączności Bluetooth. Jednakże w przypadku korzystania z funkcji Download pictures
(Pobierz zdjęcia) lub zdalnego fotografowania należy przejść do połączenia Wi-Fi. W
zależności od wersji systemu iOS może być wymagane ręczne włączenie połączenia. W
takim przypadku nawiąż połączenie zgodnie z poniższą procedurą.
1
Zanotuj identyfikator SSID aparatu (domyślnie
jest to nazwa aparatu) i hasło wyświetlane
w urządzeniu inteligentnym, a następnie stuknij
przycisk View options (Wyświetl opcje).
• Identyfikator SSID i hasło można zmienić za pomocą opcji
Menu sieci M Wi-Fi M Rodzaj połączenia Wi-Fi w aparacie.
Aby chronić swoją prywatność, zaleca się regularną zmianę
hasła. Podczas zmiany hasła wyłącz połączenie bezprzewodowe
(A17).
2
Wybierz z listy połączeń identyfikator SSID
zanotowany w kroku 1.
• Jeśli jest to pierwsze połączenie, wprowadź hasło zanotowane
w kroku 1, zwracając uwagę na wielkość liter. Po pierwszym
nawiązaniu połączenia wprowadzanie hasła nie jest wymagane.
• Połączenie Wi-Fi jest nawiązane, gdy obok identyfikatora SSID
aparatu pojawi się symbol G, jak to zostało przedstawione na
ekranie po prawej stronie. Wróć do aplikacji SnapBridge i
korzystaj z niej zgodnie z potrzebami.
18
Nawiązywanie połączenia z urządzeniem inteligentnym (SnapBridge)
Inne funkcje
Wybór trybu fotografowania
Możesz obrócić pokrętło trybu pracy, aby ustawić wybrany tryb fotografowania przy
wskaźniku na korpusie aparatu.
• Tryb A (automatyczny)
Wybierz ten tryb, aby fotografować w różnych warunkach fotografowania.
• Programy tematyczne y, o, j, e, o, d
Wybierz jeden z programów tematycznych w zależności od warunków fotografowania,
aby fotografować z ustawieniami odpowiednimi do tych warunków.
- y: Naciśnij przycisk d i wybierz program tematyczny.
- o (automatycz.wyb.prog.): Aparat określa warunki fotografowania podczas
kadrowania zdjęcia, dzięki czemu można fotografować z ustawieniami odpowiednimi
do tych warunków.
- j (krajobraz nocny): Ten tryb umożliwia wykonywanie zdjęć krajobrazów nocnych.
- e (portret nocny): Ten tryb jest przeznaczony do wykonywania portretów
wieczornych i nocnych obejmujących tło.
- o (zdjęcia pod światło): Ten tryb umożliwia wykonywanie zdjęć obiektów pod
światło.
- d (sport): Ten tryb umożliwia wykonywanie zdjęć sportowych.
• Tryb s (kreatywny)
Aparat równocześnie zapisuje cztery zdjęcia z efektami i jedno zdjęcie bez efektów.
• Tryb F (Portret inteligentny)
Użyj funkcji Retusz upiększający, aby poprawić wygląd twarzy podczas fotografowania, a
funkcji Wyzw. uśmiechem lub Seria autoportretów, aby robić zdjęcia.
• Tryb M (Pokaz krótkich filmów)
Aparat tworzy krótki, 30-sekundowy film (e 1080/30p lub S 1080/25p),
nagrywając i automatycznie łącząc wiele kilkusekundowych fragmentów filmów.
Inne funkcje
19
C
Wyświetlenie pomocy
Opisy funkcji wyświetlają się podczas zmieniania trybu fotografowania lub podczas wyświetlania
ekranu ustawień.
Wciśnij spust migawki do połowy, aby szybko wybrać tryb fotografowania. Opisy można wyświetlić
lub ukryć za pomocą ustawienia Wyświetlenie pomocy opcji Ustaw. monitora w menu
ustawień.
20
Inne funkcje
Wybieranie funkcji fotografowania za pomocą
wybieraka wielofunkcyjnego
Kiedy wyświetlony jest ekran fotografowania, możesz nacisnąć przyciski H (m) J (n)
I (p) K (o) na wybieraku wielofunkcyjnym, aby ustawić funkcje opisane poniżej.
• m Tryb lampy błyskowej
Po podniesieniu lampy błyskowej można wybrać tryb pracy lampy błyskowej
odpowiadający warunkom fotografowania.
• n Samowyzwalacz, Wyzwalacz autoportretu
Aparat zwalnia migawkę, gdy upłynie ustawiona liczba sekund po naciśnięciu spustu
migawki.
• p Tryb makro
Użyj trybu makro w przypadku robienia zdjęć o dużych zbliżeniach.
• o Kompensacja ekspozycji
Pozwala dostosować ogólną jasność obrazu.
Funkcje, które można ustawić, różnią się w zależności od trybu fotografowania.
Inne funkcje
21
Używanie menu
Ustawienia w menu wymienionych poniżej można konfigurować, naciskając przycisk
d (menu).
•
•
•
•
•
A Menu fotografowania1, 2
D Menu filmowania1
G Menu odtwarzania3
J Menu sieci
z Menu ustawień
1
2
3
Naciśnij przycisk d, gdy wyświetlony jest ekran fotografowania.
Dostępne ikony menu i opcje ustawień zależą od wybranego trybu fotografowania.
Naciśnij przycisk d, gdy wyświetlony jest ekran odtwarzania. Dostępne ikony menu i opcje
ustawień zależą od wybranego trybu odtwarzania.
1
Naciśnij przycisk d (menu).
• Wyświetlone zostanie menu.
2
Naciśnij przycisk J na
wybieraku wielofunkcyjnym.
• Bieżąca ikona menu zostanie
wyświetlona w kolorze żółtym.
Menu fotografowania
Tryb obrazu
Balans bieli
Zdjęcia seryjne
Czułość ISO
Tryb pól AF
Tryb AF
Ikony menu
3
Wybierz ikonę menu, a
następnie naciśnij przycisk k.
• Możliwy będzie wybór opcji menu.
Ustawienia
Strefa czasowa i data
Ustaw. monitora
Datownik
Redukcja drgań - zdjęcia
Wspomaganie AF
Zoom cyfrowy
22
Inne funkcje
4
Wybierz opcję menu, a
następnie naciśnij przycisk k.
• Niektórych opcji menu nie można
ustawić w pewnych trybach
fotografowania lub w pewnym stanie
aparatu.
Strefa czasowa i data
Ustaw. monitora
Datownik
Redukcja drgań - zdjęcia
Wspomaganie AF
Zoom cyfrowy
5
Wybierz ustawienie, a następnie
naciśnij przycisk k.
• Wybrane ustawienie zostanie
zastosowane.
• Po zakończeniu korzystania z menu
naciśnij przycisk d.
• Gdy wyświetlane jest menu, do trybu
fotografowania można przejść, wciskając
spust migawki lub naciskając przycisk b (e).
Datownik
Data
Data i czas
Wyłączone
Inne funkcje
23
Informacje techniczne
Uwagi
Uwaga dla klientów w Europie
Ten symbol wskazuje, że urządzenia elektryczne i elektroniczne podlegają
selektywnej zbiórce odpadów.
Poniższe informacje dotyczą tylko użytkowników w krajach europejskich:
• Ten produkt należy wyrzucać do śmieci osobno w odpowiednich punktach
zbiórki odpadów. Nie wolno go wyrzucać do zwykłych pojemników na
śmieci.
• Selektywna zbiórka odpadów i recykling pomagają oszczędzać zasoby naturalne i
zapobiegać negatywnym konsekwencjom dla ludzkiego zdrowia i środowiska
naturalnego, które mogłyby być spowodowane nieodpowiednim usuwaniem odpadów.
• Więcej informacji na ten temat można uzyskać u miejscowego sprzedawcy lub władz
samorządowych odpowiedzialnych za gospodarkę odpadami.
Ten symbol na bateriach/akumulatorach oznacza, że należy utylizować je
oddzielnie.
Poniższe informacje dotyczą tylko użytkowników w krajach europejskich:
• Wszelkie akumulatory, niezależnie od tego, czy są oznaczone tym symbolem,
czy też nie, należy wyrzucać do śmieci osobno w odpowiednich punktach
zbiórki odpadów. Nie należy ich wyrzucać razem z odpadami z gospodarstw domowych.
• Więcej informacji na ten temat można uzyskać u miejscowego sprzedawcy lub władz
samorządowych odpowiedzialnych za gospodarkę odpadami.
24
Informacje techniczne
Uwagi dotyczące funkcji komunikacji
bezprzewodowej
Ograniczenia dotyczące urządzeń bezprzewodowych
Nadajnik-odbiornik bezprzewodowy stanowiący część tego urządzenia jest zgodny z
regulacjami dotyczącymi łączności bezprzewodowej w kraju sprzedaży i nie jest
przeznaczony do użytku w innych krajach (urządzenia kupione w kraju należącym do UE lub
EFTA można użytkować w dowolnym miejscu na terenie UE lub EFTA). Firma Nikon nie
przyjmuje odpowiedzialności za użytkowanie urządzenia w innych krajach. Użytkownicy
niemający pewności co do oryginalnego kraju sprzedaży powinni skonsultować się z
lokalnym centrum serwisowym Nikon lub autoryzowanym przedstawicielem serwisowym
Nikon. To ograniczenie dotyczy wyłącznie łączności bezprzewodowej i nie ma zastosowania
do żadnych innych funkcji urządzenia.
Zabezpieczenia
Mimo że jedną z zalet niniejszego produktu jest możliwość nawiązania z nim połączenia
bezprzewodowego przez inne urządzenia będące w jego zasięgu w celu wymiany danych,
to w przypadku braku zabezpieczeń mogą nastąpić poniższe sytuacje:
• Kradzież danych: inne osoby mogą przechwycić dane przesyłane bezprzewodowo w
celu kradzieży identyfikatorów użytkownika, haseł i innych informacji osobistych.
• Nieupoważniony dostęp: nieupoważnieni użytkownicy mogą uzyskać dostęp do sieci i
zmodyfikować dane lub wykonać inne szkodliwe czynności. Należy pamiętać, że ze
względu na architekturę sieci bezprzewodowej przeprowadzenie wyspecjalizowanych
ataków może zapewnić nieupoważniony dostęp nawet w przypadku korzystania z
zabezpieczeń. Firma Nikon nie ponosi odpowiedzialności za wycieki danych lub
informacji podczas przesyłania danych.
• Nie wolno korzystać z sieci bez pozwolenia, nawet jeśli takie sieci wyświetlają się na
smartfonie czy tablecie. W przeciwnym razie takie postępowanie może zostać uznane za
nieupoważniony dostęp. Z sieci można korzystać tylko po uzyskaniu pozwolenia.
Zarządzanie danymi osobowymi i zrzeczenie odpowiedzialności
• Informacje o użytkowniku zapisane i skonfigurowane w urządzeniu, w tym ustawienia
połączenia z bezprzewodową siecią LAN i inne dane osobowe, mogą zostać zmienione
lub utracone wskutek błędu działania, elektryczności statycznej, wypadku, awarii,
naprawy lub innych czynności. Zawsze przechowuj odrębne kopie ważnych informacji.
Firma Nikon nie ponosi odpowiedzialności za żadne szkody pośrednie lub bezpośrednie
ani za utratę zysków wskutek zmiany lub utraty informacji, która nie wynika z winy firmy
Nikon.
• Przed utylizacją urządzenia lub przekazaniem go innemu właścicielowi przeprowadź
operację Resetuj wszystko dostępną w menu ustawień (A22), aby usunąć wszystkie
informacje o użytkowniku zapisane i skonfigurowane w urządzeniu, w tym ustawienia
połączenia z bezprzewodową siecią LAN i inne dane osobowe.
• Firma Nikon nie ponosi odpowiedzialności za żadne szkody spowodowane
nieupoważnionym użytkowaniem niniejszego produktu przez osoby trzecie w
przypadku zgubienia lub utraty produktu.
Informacje techniczne
25
Ostrzeżenia dotyczące eksportowania niniejszego produktu lub jego użytkowania
za granicą
Niniejszy produkt podlega regulacjom eksportowym (EAR) Stanów Zjednoczonych Ameryki.
Zezwolenie rządu Stanów Zjednoczonych Ameryki nie jest wymagane w przypadku
eksportowania niniejszego produktu do krajów innych niż kraje wymienione poniżej, które
w momencie publikacji niniejszego dokumentu były objęte embargiem lub specjalnymi
ograniczeniami: Kuba, Iran, Korea Północna, Sudan i Syria (lista może się zmieniać).
Uwaga dla klientów w Europie
Deklaracja zgodności (Europa)
Niniejszym firma Nikon Corporation oświadcza, że urządzenie radiowe typu COOLPIX B500
jest zgodne z Dyrektywą 2014/53/UE.
Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod następującym adresem
internetowym: https://imaging.nikon.com/support/pdf/DoC_B500.pdf.
• Maksymalna moc wyjściowa:
- Wi-Fi: 16,8 dBm (EIRP)
- Bluetooth: 7,8 dBm (EIRP)
- Bluetooth Low Energy: 7,8 dBm (EIRP)
• Częstotliwość robocza:
- Wi-Fi: 2412–2462 MHz (kanały 1–11)
- Bluetooth: 2402–2480 MHz
- Bluetooth Low Energy: 2402–2480 MHz
- NFC: 13,56 MHz
26
Informacje techniczne
Konserwacja aparatu
Podczas użytkowania i przechowywania aparatu przestrzegaj ostrzeżeń opisanych w części
„Zasady bezpieczeństwa” (Avi–ix).
Aparat
Nie narażaj aparatu na mocne naciski ani duże siły.
Upuszczenie lub uderzenie aparatu może spowodować jego usterkę. Nie dotykaj obiektywu z dużą
siłą ani nie naciskaj go mocno.
Chroń aparat przed wilgocią
Zanurzenie urządzenia lub narażenie go na kontakt z wilgocią spowoduje jego uszkodzenie.
Unikaj nagłych zmian temperatury
Nagłe zmiany temperatury, np. podczas wchodzenia do ogrzewanego budynku i wychodzenia z
niego w chłodny dzień, mogą powodować skraplanie pary wodnej wewnątrz urządzenia. Aby
zapobiec skraplaniu, włóż aparat do futerału lub plastikowej torby przed wystawieniem go na nagłe
zmiany temperatury.
Unikaj silnych pól magnetycznych
Nie używaj ani nie przechowuj aparatu w pobliżu sprzętu generującego silne promieniowanie
elektromagnetyczne oraz wytwarzającego pole magnetyczne. Może to spowodować utratę danych
lub usterkę aparatu.
Nie kieruj obiektywu przez dłuższy czas na silne źródła światła
Przy użytkowaniu i przechowywaniu aparatu należy unikać kierowania obiektywu przez dłuższy
czas na słońce lub inne silne źródła światła. Intensywne światło może spowodować pogorszenie
stanu matrycy, dając na zdjęciach efekt w postaci białego rozmazania obrazu.
Wyłącz aparat przed wyjęciem lub odłączeniem źródła zasilania albo karty pamięci
Nie wyjmuj baterii, gdy produkt jest włączony oraz podczas zapisywania i usuwania zdjęć.
Wymuszone wyłączenie zasilania w takiej sytuacji może spowodować utratę danych lub
uszkodzenie karty pamięci bądź obwodów wewnętrznych aparatu.
Uwagi na temat monitora
• Monitory i wizjery elektroniczne są wytwarzane z niezwykle wysoką dokładnością. Działa co
najmniej 99,99% pikseli, a nie więcej niż 0,01% pikseli brakuje lub nie działa. Dlatego, mimo że
wyświetlacze te mogą zawierać piksele, które świecą zawsze (na biało, czerwono, niebiesko lub
zielono) lub nigdy nie świecą (są czarne), nie oznacza to usterki i nie ma wpływu na zdjęcia
rejestrowane urządzeniem.
• Zdjęcia na monitorze mogą być trudno widoczne w jasnym świetle.
• Nie naciskaj mocno na monitor, ponieważ może to doprowadzić do jego uszkodzenia lub usterki.
W razie stłuczenia monitora należy zachować szczególną ostrożność. Pozwoli to uniknąć
zranienia kawałkami potłuczonego szkła oraz uniemożliwi ciekłemu kryształowi z monitora
wejście w kontakt ze skórą oraz przedostanie się tej substancji do oczu lub ust.
Informacje techniczne
27
Baterie/akumulatory
Środki ostrożności dotyczące użytkowania
• Uwaga: baterie/akumulatory mogą rozgrzać się podczas używania.
• Nie używaj baterii, jeśli zalecany termin ich ważności upłynął.
• Jeśli do aparatu włożone są rozładowane baterie, nie włączaj i nie wyłączaj aparatu parokrotnie.
Noszenie zapasowych baterii/akumulatorów
Zalecamy, aby w zależności od miejsca fotografowania nosić ze sobą zapasowe baterie/
akumulatory. W niektórych obszarach kupno baterii może być trudne.
Ładowanie akumulatorów
W przypadku korzystania z opcjonalnych akumulatorów należy je naładować przed rozpoczęciem
fotografowania. W momencie zakupu baterie/akumulatory nie są całkowicie naładowane.
Koniecznie przeczytaj ostrzeżenia wymienione w instrukcji obsługi ładowarki i przestrzegaj ich.
Ładowanie akumulatorów
• Nie łącz ze sobą akumulatorów o różnym stopniu naładowania ani akumulatorów różnych marek
czy typów.
• W przypadku używania w aparacie akumulatorów EN-MH2 należy ładować po cztery akumulatory
jednocześnie za pomocą ładowarki MH-73. Do ładowania akumulatorów EN-MH2 należy używać
wyłącznie ładowarki MH-73.
• Za pomocą ładowarki MH-73 można ładować tylko akumulatory EN-MH2.
• Nie wolno używać akumulatorów niklowo-wodorkowych EN-MH1.
Uwagi na temat akumulatorów niklowo-wodorkowych
• Jeśli akumulatory niklowo-wodorkowe są wielokrotnie ładowane, mimo że nie zostały
rozładowane do końca, podczas ich używania może przedwcześnie pojawiać się komunikat
Wyczerpana bateria.. Wynika to z „efektu pamięci” polegającego na tym, że maksymalny stopień
naładowania akumulatorów ulega tymczasowemu obniżeniu. Używaj akumulatorów, aż rozładują
się do końca. Dzięki temu znowu zaczną działać w zwykły sposób.
• Akumulatory niklowo-wodorkowe rozładowują się, nawet gdy nie są używane. Zalecamy
naładowanie akumulatorów tuż przed ich użyciem.
Używanie baterii/akumulatorów w niskich temperaturach
Jeśli temperatura jest niska, pojemność baterii/akumulatorów się zmniejsza. Jeśli przy niskiej
temperaturze używasz rozładowanych baterii/akumulatorów, aparat może się nie włączać.
Przechowuj zapasowe baterie/akumulatory w ciepłym miejscu i wymień je w razie potrzeby. Po
ogrzaniu zimne baterie/akumulatory mogą częściowo odzyskać poziom naładowania.
Styki baterii/akumulatorów
Zanieczyszczenie styków baterii/akumulatorów może uniemożliwić poprawne działanie aparatu.
Jeśli styki baterii/akumulatorów są brudne, przed użyciem wytrzyj je czystą, suchą szmatką.
Pozostały stopień naładowania baterii/akumulatorów
Po włożeniu rozładowanych baterii/akumulatorów aparat może wyświetlić komunikat o
wystarczającym stopniu naładowania. Jest to uzależnione od charakterystyki baterii/akumulatorów.
28
Informacje techniczne
Recykling używanych baterii/akumulatorów
Jeśli baterie/akumulatory nie utrzymują już poziomu naładowania, oddaj je do recyklingu. Zużyte
baterie/akumulatory są wartościowym surowcem. Należy oddawać je do utylizacji zgodnie z
obowiązującymi przepisami.
Informacje techniczne
29
Czyszczenie i przechowywanie
Czyszczenie
Nie należy stosować alkoholu, rozcieńczalników ani innych lotnych substancji chemicznych.
Obiektyw
Unikaj dotykania szklanych części palcami. Usuń pył i kurz gruszką (zazwyczaj
niewielki obiekt z gumowym zbiornikiem, którego naciśnięcie wytwarza strumień
powietrza). Aby usunąć ślady palców i inne plamy, których nie można usunąć
gruszką, przetrzyj obiektyw miękką szmatką, wykonując ruch spiralny od środka
obiektywu w kierunku jego brzegów. Jeśli to nie pomoże, wyczyść obiektyw przy
użyciu szmatki lekko zwilżonej komercyjnym środkiem do czyszczenia
obiektywów.
Monitor
Kurz i pyłki należy usuwać gruszką. Aby usunąć ślady palców i inne plamy, wyczyść
monitor miękką, suchą szmatką, nie naciskając go.
Korpus
Użyj gruszki, by usunąć pył, kurz i piasek, a następnie przetrzyj delikatnie miękką,
suchą szmatką. Jeśli aparat był używany na plaży lub w innym zapiaszczonym lub
zakurzonym środowisku, należy zetrzeć cały piasek, kurz i sól suchą szmatką
zwilżoną czystą wodą, a następnie dokładnie wysuszyć. Należy pamiętać, że
obce ciała w aparacie mogą spowodować uszkodzenia, których naprawa
nie jest objęta gwarancją.
Przechowywanie
Jeśli aparat nie będzie używany przez dłuższy czas, należy wyjąć z niego baterie/
akumulatory. Aby zapobiec powstawaniu pleśni, wyjmij aparat z pojemnika co najmniej raz
w miesiącu.
Włącz aparat i zwolnij kilkakrotnie migawkę przed jego odłożeniem. Nie przechowuj aparatu
w miejscach, które:
• Mają nieodpowiednią wentylację lub wilgotność powyżej 60%.
• Są wystawione na temperatury powyżej 50°C lub poniżej –10°C.
• Sąsiadują z urządzeniami wytwarzającymi silne pole magnetyczne, np. odbiornikami
telewizyjnymi lub radiowymi.
30
Informacje techniczne
Rozwiązywanie problemów
Jeżeli aparat nie działa zgodnie z oczekiwaniami, przed skontaktowaniem się ze sprzedawcą
lub autoryzowanym serwisem firmy Nikon należy się zapoznać z poniższą listą typowych
problemów.
Więcej informacji na temat korzystania z aparatu znajdziesz w Dokumentacji aparatu (w
formacie PDF) (Aii).
Problem
A
Przyczyna/Rozwiązanie
Aparat jest
włączony, ale nie
reaguje.
• Poczekaj na zakończenie zapisywania danych.
• Jeśli problem się utrzymuje, wyłącz aparat.
Jeśli aparat nie wyłącza się, wyjmij baterie lub akumulatory i
włóż je ponownie, a jeśli używasz zasilacza sieciowego,
odłącz i ponownie podłącz zasilacz sieciowy.
Zwróć uwagę, że mimo tego, iż aktualnie zapisywane dane
zostaną utracone, wyjęcie lub odłączenie źródła zasilania nie
ma wpływu na dane, które już zostały zapisane.
–
Nie da się włączyć
aparatu.
Baterie/akumulatory są wyczerpane.
3, 28
10
Aparat wyłącza się
bez ostrzeżenia.
• Aparat automatycznie wyłącza się w celu oszczędzania
energii (funkcja autowyłączania).
• Aparat i baterie/akumulatory mogą nie działać prawidłowo w
niskich temperaturach.
• Wnętrze aparatu się przegrzało. Pozostaw aparat wyłączony,
aż jego wnętrze ostygnie, a następnie spróbuj uruchomić go
ponownie.
6
10
Brak obrazu na
monitorze.
• Aparat jest wyłączony.
• Aparat automatycznie wyłącza się w celu oszczędzania
energii (funkcja autowyłączania).
• Dioda gotowości lampy błyskowej miga, gdy trwa ładowanie
lampy. Poczekaj na zakończenie ładowania.
• Aparat jest podłączony do telewizora lub komputera.
• Aparat robi zdjęcia z użyciem programu tematycznego
Wielokr. ekspozycja Jasno.
Aparat się
nagrzewa.
Aparat może się nagrzać w przypadku używania przez dłuższy
czas, np. do nagrywania filmów, lub używania w wysokiej
temperaturze. Nie oznacza to awarii.
Informacje techniczne
28
–
–
–
–
–
31
Kompatybilne karty pamięci
Aparat obsługuje karty pamięci SD, SDHC i SDXC.
• Do nagrywania filmów zaleca się używać kart pamięci SD o klasie szybkości 6 (lub
szybszych). Podczas używania karty pamięci o niższej klasie szybkości nagrywanie filmu
może zostać nieoczekiwanie zatrzymane.
• Jeśli używasz czytnika kart, upewnij się, że obsługuje on wykorzystywaną kartę pamięci.
• Informacje o danych technicznych, sposobie działania i ograniczeniach użytkowania
można uzyskać u producenta.
Informacje dotyczące znaków towarowych
• Windows jest zarejestrowanym znakiem towarowym lub znakiem towarowym firmy
Microsoft Corporation w Stanach Zjednoczonych i (lub) innych krajach.
• Znak słowny oraz logotypy Bluetooth® są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy
Bluetooth SIG, Inc., a każde wykorzystanie tych znaków przez firmę Nikon Corporation
podlega licencji.
• Apple®, App Store®, logo Apple, Mac, OS X, macOS, iPhone®, iPad®, iPod touch® oraz
iBooks są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Apple Inc.
w USA i innych krajach.
• Android, Google Play oraz logotyp Google Play są znakami towarowymi Google LLC.
Robot Android został odtworzony lub zmodyfikowany na podstawie projektu
utworzonego i udostępnionego przez Google. Jego wykorzystanie jest zgodne z
warunkami opisanymi w Licencji Creative Commons 3.0 – Uznanie autorstwa.
• iOS jest znakiem towarowym lub zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Cisco
Systems, Inc. w USA i/lub innych krajach, a jego użycie jest zgodne z warunkami licencji.
• Adobe, logo Adobe i Reader są zarejestrowanymi znakami towarowymi lub znakami
towarowymi firmy Adobe Systems Incorporated w Stanach Zjednoczonych i (lub) innych
krajach.
• Logo SDXC, SDHC i SD są znakami towarowymi firmy SD-3C, LLC.
• PictBridge jest znakiem towarowym.
• HDMI, logo HDMI i High-Definition Multimedia Interface są znakami towarowymi lub
zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy HDMI Licensing, LLC.
• Wi-Fi i logo Wi-Fi są znakami towarowymi lub zarejestrowanymi znakami towarowymi
spółki Wi-Fi Alliance.
• Znak N jest znakiem towarowym lub zarejestrowanym znakiem towarowym spółki NFC
Forum, Inc. w Stanach Zjednoczonych i innych krajach.
• Wszelkie inne nazwy handlowe wymienione w niniejszej instrukcji lub w innych
dokumentach dołączonych do tego produktu firmy Nikon stanowią znaki towarowe lub
zastrzeżone znaki towarowe odpowiednich podmiotów.
32
Informacje techniczne
“Made for iPod,” “Made for iPhone,” and “Made for iPad” mean that an electronic
accessory has been designed to connect specifically to iPod, iPhone, or iPad, respectively,
and has been certified by the developer to meet Apple performance standards. Apple is
not responsible for the operation of this device or its compliance with safety and
regulatory standards. Please note that the use of this accessory with iPod, iPhone, or iPad
may affect wireless performance.
AVC Patent Portfolio License
Produkt ten objęty jest licencją w ramach AVC Patent Portfolio License na osobiste i
niekomercyjne wykorzystywanie przez użytkownika w celu (i) kodowania obrazu wideo
zgodnie ze standardem AVC („obraz wideo AVC”) oraz/lub (ii) dekodowania obrazu wideo
AVC, który został zakodowany przez użytkownika na potrzeby osobiste i niekomercyjne
oraz/lub został uzyskany od dostawcy obrazu wideo, który posiada licencję umożliwiającą
udostępnianie obrazu wideo AVC. Nie udziela się licencji wyraźnej ani dorozumianej na
jakiekolwiek inne formy użytkowania.
Dodatkowych informacji udziela MPEG LA, L.L.C.
Odwiedź adres http://www.mpegla.com.
Licencja FreeType (FreeType2)
Części tego oprogramowania są objęte prawami autorskimi © 2012 The FreeType Project
(http://www.freetype.org). Wszelkie prawa zastrzeżone.
Licencja MIT (HarfBuzz)
Części tego oprogramowania są objęte prawami autorskimi © 2016 The HarfBuzz Project
(http://www.freedesktop.org/wiki/Software/HarfBuzz). Wszelkie prawa zastrzeżone.
Informacje techniczne
33
Warunki gwarancji - Gwarancja na usługi
serwisowe firmy Nikon świadczone w Europie
Szanowni Państwo,
Dziękujemy za zakup produktu firmy Nikon. W przypadku gdyby produkt ten
wymagał usług gwarancyjnych, należy skontaktować się ze sprzedawcą, u
którego został zakupiony, lub z autoryzowanym serwisem znajdującym się na
terenie sprzedaży firmy Nikon Europe B.V. (np. Europa/Rosja/inne). Szczegółowe
informacje podane są na stronie:
http://www.europe-nikon.com/support
Przed skontaktowaniem się ze sprzedawcą lub autoryzowanym punktem
serwisowym zalecamy dokładne zapoznanie się z instrukcjami obsługi w celu
uniknięcia zbędnych niedogodności.
Gwarancja na zakupiony sprzęt firmy Nikon obejmuje wszelkie wady
produkcyjne i jest ważna przez jeden rok od daty zakupu. Jeśli w ciągu tego
okresu produkt okaże się wadliwy wskutek zastosowania niewłaściwych
materiałów lub nienależytego wykonania, autoryzowany serwis na terenie
sprzedaży firmy Nikon Europe B.V. dokona naprawy produktu na warunkach
opisanych poniżej, nie pobierając opłat za części ani za robociznę. Firma Nikon
zastrzega sobie prawo do wymiany lub naprawy produktu (według własnego
uznania).
1. Aby skorzystać z usług gwarancyjnych świadczonych w ramach niniejszej
gwarancji muszą Państwo przedłożyć razem z produktem wypełnioną kartę
gwarancyjną oraz oryginał faktury lub paragonu, w których uwzględnione
będą takie informacje, jak data zakupu, typ produktu oraz nazwa sprzedawcy.
Firma Nikon zastrzega sobie prawo do odmowy świadczenia nieodpłatnych
usług gwarancyjnych w przypadku nieotrzymania dokumentów
wymienionych powyżej lub gdy zawarte w nich informacje okażą się
niekompletne lub nieczytelne.
2. Niniejsza gwarancja nie obejmuje:
• niezbędnych czynności konserwacyjnych lub wymiany części na skutek
zwykłego zużycia;
• modyfikacji związanych z uaktualnieniem produktu wykraczającymi poza
jego zwykłe przeznaczenie opisane w instrukcjach obsługi, wykonanych
bez uprzedniej pisemnej zgody firmy Nikon;
• kosztów oraz ryzyka dotyczącego transportu bezpośrednio lub pośrednio
związanego z gwarancją dotyczącą produktów;
34
Informacje techniczne
• wszelkich uszkodzeń powstałych wskutek modyfikacji dokonanych w
produkcie bez uprzedniej pisemnej zgody firmy Nikon, mających na celu
dostosowanie produktu do standardów technicznych obowiązujących w
krajach innych niż te, dla których produkt został oryginalnie opracowany i
wyprodukowany.
3. Gwarancja nie ma zastosowania w przypadku:
• uszkodzeń spowodowanych niewłaściwym używaniem produktu, w tym w
szczególności wynikających z używania produktu niezgodnie z jego
przeznaczeniem lub niestosowania się do instrukcji dotyczącej korzystania
z produktu i jego konserwacji, bądź związanych z instalacją lub używaniem
produktu niezgodnie z normami dotyczącymi bezpieczeństwa
obowiązującymi w kraju użytkowania;
• uszkodzeń powstałych w wyniku wypadków lub zdarzeń losowych, w tym
w szczególności szkód spowodowanych przez wyładowania
atmosferyczne, wodę, ogień, niewłaściwe używanie lub zaniedbanie;
• zmiany, zniszczenia lub usunięcia nazwy modelu lub numeru seryjnego
produktu;
• uszkodzeń powstałych w wyniku napraw lub modyfikacji wykonanych
przez nieautoryzowane punkty serwisowe lub osoby;
• uszkodzeń systemu, do którego produkt został włączony lub z którym jest
używany.
4. Niniejsza gwarancja na usługi serwisowe nie wpływa na prawa konsumenta,
jakie przysługują Państwu na mocy obowiązującego prawa krajowego, ani na
Państwa prawo do dochodzenia roszczeń od sprzedawcy wynikające z
zawartej umowy sprzedaży.
Uwaga: Spis wszystkich autoryzowanych serwisów firmy Nikon można znaleźć
online pod adresem http://www.europe-nikon.com/service/.
Informacje techniczne
35
36
Informacje techniczne
Informacje techniczne
37
Wszelkie powielanie niniejszej instrukcji, w całości lub w części
(poza krótkimi cytatami w recenzjach lub omówieniach), jest
zabronione, jeżeli nie uzyskano pisemnego zezwolenia firmy
NIKON CORPORATION.
CT8K08(1K)
6MN6671K-08
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising