Nikon | COOLPIX A900 | Nikon COOLPIX A900 Skrócona instrukcja obsługi

Nikon COOLPIX A900 Skrócona instrukcja obsługi
APARAT CYFROWY
Skrócona instrukcja obsługi
Wprowadzenie
Elementy aparatu
Przygotowanie do fotografowania
Podstawowe czynności podczas fotografowania i odtwarzania
Połączenie z urządzeniem inteligentnym (SnapBridge)
Inne funkcje
Uwagi techniczne
• Przeczytaj dokładnie niniejszą instrukcję przed
rozpoczęciem korzystania z aparatu.
• Aby zapewnić poprawne użytkowanie aparatu,
koniecznie przeczytaj „Zasady bezpieczeństwa” (str. vi).
• Po przeczytaniu instrukcji przechowuj ją w łatwo
dostępnym miejscu, aby móc z niej skorzystać
w przyszłości.
ii
1
2
9
14
20
24
Pl
Wprowadzenie
Najpierw przeczytaj
Dziękujemy za zakup aparatu cyfrowego Nikon COOLPIX A900.
Pobieranie pliku „Dokumentacja aparatu”
Dokumentacja aparatu (w formacie PDF) zawiera szczegółowe informacje w różnych językach dotyczące
sposobu użytkowania tego produktu. Pobierz dokumentację aparatu z Centrum pobierania pod poniższym
adresem URL i zapisz ją na urządzeniu inteligentnym lub komputerze do wglądu.
• Dokumentację aparatu można przeglądać za pomocą programu Adobe Acrobat Reader (dostępnego
do pobrania z witryny internetowej firmy Adobe) lub iBooks (tylko aplikacja iOS).
Pobieranie oprogramowania Nikon
Na komputer
Pobierz oprogramowanie z Centrum pobierania pod poniższym adresem URL.
• ViewNX-i: to oprogramowanie do przesyłania zdjęć i filmów na komputer w celu ich przeglądania oraz
edytowania.
Na urządzenie inteligentne
• SnapBridge: po nawiązaniu połączenia bezprzewodowego ta aplikacja umożliwia wysyłanie zdjęć i
filmów do urządzenia inteligentnego. Informacje dotyczące pobierania aplikacji i nawiązywania
połączenia zawiera rozdział „Połączenie z urządzeniem inteligentnym (SnapBridge)” (A14).
Odwiedź nasze centrum pobierania
http://downloadcenter.nikonimglib.com
Odwiedź naszą witrynę internetową, aby pobrać instrukcje produktów do obróbki
zdjęć, oprogramowanie komputerowe lub oprogramowanie firmy Nikon.
Pomoc firmy Nikon
Aby zarejestrować swój aparat i znaleźć aktualne informacje o produktach, odwiedź poniższą witrynę
internetową. Można w niej znaleźć odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania i skontaktować się z nami
w celu uzyskania pomocy technicznej.
http://www.europe-nikon.com/support
COOLPIX A900 Model Name: N1511
ii
Wprowadzenie
Sprawdzenie zawartości opakowania
W przypadku braku jakichkolwiek elementów należy skontaktować się ze sklepem, w którym aparat został
zakupiony.
COOLPIX A900
Aparat cyfrowy
Pasek aparatu
EN-EL12 Akumulator
jonowo-litowy
EH-73P Ładowarka*
UC-E21 Kabel USB
Skrócona instrukcja obsługi
(niniejsza instrukcja)
Gwarancja (wydrukowana na czwartej stronie okładki niniejszej
instrukcji)
* Jeśli aparat został zakupiony w kraju lub regionie, w którym wymagane jest stosowanie adaptera wtyczki,
w zestawie jest odpowiedni adapter wtyczki. Kształt adaptera wtyczki jest różny w zależności od kraju lub
regionu zakupu (A4).
UWAGA: karta pamięci nie jest dostarczana z aparatem. SD Karty pamięci SDHC i SDXC są w niniejszej
instrukcji określane wspólnie jako „karty pamięci”.
Wprowadzenie
iii
Informacje i zalecenia
Program Life-Long Learning
Chcąc zapewnić klientom stałą pomoc techniczną i wiedzę w zakresie swoich produktów, firma Nikon w ramach
programu „Life-Long Learning” udostępnia najnowsze informacje pod następującymi adresami internetowymi:
• USA: http://www.nikonusa.com/
• Europa: http://www.europe-nikon.com/support/
• Azja, Oceania, Bliski Wschód i Afryka: http://www.nikon-asia.com/
W tych witrynach internetowych można znaleźć aktualne informacje o produktach, wskazówki, odpowiedzi na
najczęściej zadawane pytania oraz ogólne informacje dotyczące fotografii cyfrowej i obróbki zdjęć. Dodatkowych
informacji udziela przedstawiciel firmy Nikon na danym obszarze. Dane kontaktowe można znaleźć, odwiedzając
poniższą witrynę internetową.
http://imaging.nikon.com/
Używaj tylko markowych akcesoriów elektronicznych firmy Nikon
Aparaty cyfrowe Nikon COOLPIX są projektowane zgodnie z najwyższymi standardami technologicznymi
i zawierają złożone układy elektroniczne. Tylko markowe akcesoria elektroniczne firmy Nikon (w tym ładowarki,
akumulatory, zasilacze sieciowe i kable USB) certyfikowane przez firmę Nikon jako odpowiednie do stosowania
w aparatach cyfrowych firmy Nikon, zostały skonstruowane i przetestowane pod kątem spełniania wszelkich
wymagań technicznych oraz wymagań w zakresie bezpieczeństwa układów elektronicznych stosowanych
w aparatach cyfrowych.
UŻYWANIE AKCESORIÓW ELEKTRONICZNYCH INNYCH NIŻ NIKON MOŻE SPOWODOWAĆ USZKODZENIE
APARATU I BYĆ PRZYCZYNĄ UNIEWAŻNIENIA GWARANCJI UDZIELONEJ PRZEZ FIRMĘ NIKON.
Używanie akumulatorów litowo-jonowych innych producentów bez znaku holograficznego Nikon może zakłócać
prawidłową pracę aparatu lub spowodować ich przegrzanie, zapalenie, rozerwanie lub wycieki.
Znak holograficzny: identyfikuje urządzenie
jako autentyczny produkt firmy Nikon.
Aby uzyskać dodatkowe informacje o markowych akcesoriach firmy Nikon, należy skontaktować się z lokalnym
przedstawicielem handlowym firmy Nikon.
Przed wykonywaniem ważnych zdjęć
Przed przystąpieniem do fotografowania ważnych okazji (np. ślubów lub wypraw) należy wykonać zdjęcie próbne,
aby mieć pewność, że aparat działa prawidłowo. Nikon nie ponosi odpowiedzialności za straty ani utratę zysków
spowodowane niewłaściwym działaniem aparatu.
iv
Wprowadzenie
Informacje dotyczące instrukcji obsługi
• Żadna część instrukcji dołączonych do tego produktu nie może być powielana, przesyłana, przekształcana,
przechowywana w systemie służącym do pozyskiwania informacji ani tłumaczona na jakikolwiek język
niezależnie od formy i sposobu bez uprzedniej pisemnej zgody firmy Nikon.
• Ilustracje przedstawiające informacje na ekranie oraz aparat mogą się różnić od rzeczywistego wyglądu.
• Firma Nikon zastrzega sobie prawo do zmiany danych technicznych sprzętu i oprogramowania opisanego w
instrukcjach w dowolnym momencie i bez wcześniejszego powiadomienia.
• Firma Nikon nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody spowodowane użytkowaniem aparatu.
• Dołożono wszelkich starań, aby informacje zawarte w instrukcji były ścisłe i pełne, jednak w przypadku
zauważenia jakichkolwiek błędów lub pominięć będziemy wdzięczni za poinformowanie o nich lokalnego
przedstawiciela firmy Nikon (adres podany osobno).
Przestrzegaj treści informacji o prawach autorskich
Zgodnie z prawem ochrony własności intelektualnej, wykonanych aparatem zdjęć ani nagrań prac chronionych
prawem autorskim nie wolno wykorzystywać bez zgody właściciela praw autorskich. Użytek osobisty stanowi
wyjątek, ale zwróć uwagę, że nawet użytek osobisty może być ograniczony w przypadku zdjęć lub nagrań wystaw
lub występów na żywo.
Utylizacja urządzeń służących do przechowywania danych
Należy pamiętać, że usunięcie zdjęć lub sformatowanie pamięci urządzeń służących do przechowywania danych,
takich jak karty pamięci lub wbudowana pamięć aparatu, nie powoduje całkowitego usunięcia oryginalnych
danych zdjęć. Utylizując urządzenia do przechowywania danych, należy pamiętać, że usunięte pliki można z nich
odzyskać za pomocą dostępnego na rynku oprogramowania, co może skutkować niewłaściwym wykorzystaniem
osobistych danych i prywatnych zdjęć przez osoby postronne. Odpowiedzialność za zapewnienie bezpieczeństwa
i prywatności tych danych spoczywa na użytkowniku.
Przed utylizacją urządzenia do przechowywania danych lub przeniesieniem prawa własności na inną osobę należy
pamiętać o wyzerowaniu ustawień aparatu, wybierając w menu ustawień opcję Resetuj wszystko (A22).
Po wyzerowaniu ustawień aparatu należy wykasować wszystkie dane z urządzenia przy użyciu komercyjnego
oprogramowania do usuwania lub sformatować urządzenie, wybierając w menu ustawień opcję Formatuj pamięć
lub Formatuj kartę (A22). Następnie należy ponownie zapełnić pamięć zdjęciami niezawierającymi prywatnych
informacji (na przykład zdjęciami pustego nieba). Podczas fizycznego niszczenia kart pamięci należy zachować
ostrożność, aby uniknąć obrażeń ciała lub zniszczenia mienia.
Oznakowanie zgodności
Postępując zgodnie z poniższą procedurą, można wyświetlić oznakowania deklaracji, z którymi aparat jest zgodny.
Naciśnij kolejno przycisk d M ikonę menu z M Oznakowanie zgodności M przycisk k
Wprowadzenie
v
Zasady bezpieczeństwa
Aby zapobiec uszkodzeniu mienia lub obrażeniom ciała użytkownika lub innych osób, przed rozpoczęciem
korzystania z tego produktu przeczytaj „Zasady bezpieczeństwa” w całości.
Przechowuj te instrukcje dotyczące bezpieczeństwa w miejscu dostępnym dla wszystkich osób
korzystających z tego produktu.
NIEBEZPIECZEŃSTWO
Nieprzestrzeganie środków ostrożności
oznaczonych tą ikoną niesie wysokie ryzyko
śmierci lub poważnych obrażeń ciała.
OSTRZEŻENIE
Nieprzestrzeganie środków ostrożności
oznaczonych tą ikoną może prowadzić do
śmierci lub poważnych obrażeń ciała.
PRZESTROGA
Nieprzestrzeganie środków ostrożności
oznaczonych tą ikoną może prowadzić do
obrażeń ciała lub uszkodzenia mienia.
OSTRZEŻENIE
• Nie używać podczas chodzenia lub obsługiwania urządzeń mechanicznych. Nieprzestrzeganie tego
zalecenia może spowodować wypadek lub obrażenia.
• Nie demontować ani nie modyfikować tego produktu. Nie dotykać wewnętrznych części odsłoniętych
w wyniku upadku lub innego wypadku. Nieprzestrzeganie tych środków ostrożności może prowadzić
do porażenia prądem lub innych obrażeń ciała.
• W razie zauważenia nietypowych objawów, jak wydostawanie się dymu z produktu, nagrzanie
produktu lub nietypowe zapachy, niezwłocznie odłączyć akumulator lub inne źródło zasilania.
Dalsze użytkowanie może prowadzić do pożaru, poparzeń lub innych obrażeń ciała.
• Chronić przed wodą i wilgocią. Nie dotykać mokrymi rękami. Nie dotykać wtyczki mokrymi rękami.
Nieprzestrzeganie tych zaleceń może doprowadzić do pożaru lub porażenia prądem elektrycznym.
• Nie narażać skóry na przedłużoną styczność z tym produktem, gdy jest on włączony lub podłączony
do zasilania. Nieprzestrzeganie tego środka ostrożności może prowadzić do słabych oparzeń.
• Nie używać tego produktu w miejscach występowania łatwopalnych pyłów lub gazów, takich jak
propan, pary benzyny lub aerozole. Nieprzestrzeganie tego środka ostrożności może prowadzić do
wybuchu lub pożaru.
• Nie kierować lampy błyskowej na operatora pojazdu mechanicznego. Nieprzestrzeganie tego zalecenia
może doprowadzić do obrażeń ciała.
vi
Wprowadzenie
• Przechowywać ten produkt w miejscu niedostępnym dla dzieci. Nieprzestrzeganie tego środka
ostrożności może prowadzić do obrażeń ciała lub wadliwego działania produktu. Dodatkowo należy
pamiętać, że małe części mogą być przyczyną zadławienia. W razie połknięcia jakiejkolwiek części tego
produktu przez dziecko niezwłocznie uzyskać pomoc lekarską.
• Nie oplatać, nie owijać ani nie okręcać paska wokół szyi. Nieprzestrzeganie tego zalecenia może
doprowadzić do obrażeń ciała.
• Nie używać akumulatorów/ładowarek/zasilaczy sieciowych/kabli USB, które nie są specjalnie
przeznaczone do użytku z tym produktem. Podczas używania akumulatorów/ładowarek/zasilaczy
sieciowych/kabli USB przeznaczonych do użytku z tym produktem nie wolno:
- Uszkadzać, modyfikować, ciągnąć silnie lub zginać przewodów albo kabli, umieszczać na nich
ciężkich przedmiotów ani narażać ich na działanie gorąca lub płomieni.
- Używać konwerterów podróżnych lub zasilaczy przeznaczonych do zmiany poziomu napięcia ani
w połączeniu z przemiennikami prądu stałego na prąd zmienny.
Nieprzestrzeganie tych zaleceń może doprowadzić do pożaru lub porażenia prądem elektrycznym.
• Nie dotykać wtyczki podczas ładowania produktu ani nie używać zasilacza sieciowego podczas burz
z piorunami. Nieprzestrzeganie tego zalecenia może doprowadzić do porażenia prądem elektrycznym.
• Nie dotykać gołymi rękami miejsc narażonych na działanie skrajnie wysokich lub niskich temperatur.
Nieprzestrzeganie tego środka ostrożności może prowadzić do poparzeń lub odmrożeń.
PRZESTROGA
• Nie pozostawiać obiektywu skierowanego na słońce lub inne źródła silnego światła. Światło
zogniskowane przez obiektyw może spowodować pożar lub uszkodzenie wewnętrznych części
produktu. Podczas fotografowania obiektów pod światło utrzymywać słońce w znacznej odległości
poza kadrem.
• Wyłączać ten produkt, gdy jego użytkowanie jest zabronione. Wyłączać funkcje bezprzewodowe,
gdy korzystanie z urządzeń bezprzewodowych jest zabronione. Sygnały o częstotliwości radiowej
emitowane przez ten produkt mogą zakłócać działanie wyposażenia na pokładzie samolotu lub
w szpitalach albo innych placówkach opieki zdrowotnej.
• Wyjąć akumulator i odłączyć zasilacz sieciowy, jeśli ten produkt nie będzie używany przez długi okres.
Nieprzestrzeganie tego środka ostrożności może prowadzić do pożaru lub wadliwego działania
produktu.
• Nie dotykać ruchomych części obiektywu ani innych ruchomych części. Nieprzestrzeganie tego
zalecenia może doprowadzić do obrażeń ciała.
• Nie wyzwalać błysku lampy błyskowej, gdy lampa styka się albo jest w bezpośredniej bliskości ze skórą
lub jakimś przedmiotem. Nieprzestrzeganie tego zalecenia może doprowadzić do poparzenia lub pożaru.
Wprowadzenie
vii
• Nie pozostawiać tego produktu w miejscu, gdzie będzie on narażony na wpływ skrajnie wysokiej
temperatury przez długi okres, np. w zamkniętym samochodzie lub w miejscu bezpośrednio
nasłonecznionym. Nieprzestrzeganie tego środka ostrożności może prowadzić do pożaru lub
wadliwego działania produktu.
NIEBEZPIECZEŃSTWO dla akumulatorów
• Nie obchodzić się niewłaściwie z akumulatorami. Nieprzestrzeganie następujących środków
ostrożności może prowadzić do wycieku płynu z akumulatorów albo ich przegrzania, pęknięcia
lub zapłonu:
- Używać jedynie akumulatorów zatwierdzonych do użytku w tym produkcie.
- Nie narażać akumulatorów na działanie płomieni lub nadmiernego gorąca.
- Nie demontować.
- Nie zwierać styków, dotykając nimi naszyjników, spinek do włosów lub innych metalowych
przedmiotów.
- Nie narażać akumulatorów ani produktów, do których są włożone, na silne wstrząsy i uderzenia.
• Nie podejmować prób ładowania akumulatorów EN-EL12 za pomocą ładowarek/aparatów, które nie
są do tego specjalnie przeznaczone. Nieprzestrzeganie tego środka ostrożności może prowadzić do
wycieku płynu z akumulatorów albo ich przegrzania, pęknięcia lub zapłonu.
• Jeśli płyn z akumulatora dostanie się do oczu, przepłukać oczy dużą ilością czystej wody i niezwłocznie
uzyskać pomoc lekarską. Opóźnienie interwencji może prowadzić do uszkodzenia oczu.
OSTRZEŻENIE dla akumulatorów
• Przechowywać akumulatory w miejscu niedostępnym dla dzieci. W razie połknięcia akumulatora przez
dziecko, niezwłocznie uzyskać pomoc lekarską.
• Nie zanurzać tego produktu w wodzie ani nie narażać na działanie deszczu. Nieprzestrzeganie tego
środka ostrożności może prowadzić do pożaru lub wadliwego działania produktu. Niezwłocznie
wysuszyć produkt ręcznikiem lub podobnym przedmiotem, jeśli się zamoczy.
• Niezwłocznie zaprzestać użytkowania w przypadku zauważenia jakichkolwiek zmian w akumulatorach,
takich jak odbarwienie lub odkształcenie. Przestać ładować akumulatory EN-EL12, jeśli nie ładują się
w wyznaczonym czasie. Nieprzestrzeganie tego środka ostrożności może prowadzić do wycieku płynu
z akumulatorów albo ich przegrzania, pęknięcia lub zapłonu.
• Przed oddaniem do utylizacji zaizolować styki akumulatora taśmą. Zetknięcie się metalowych
przedmiotów ze stykami może spowodować przegrzanie, pęknięcie lub pożar. Przekazywać
akumulatory do recyklingu lub utylizacji zgodnie z lokalnymi przepisami.
• Jeśli płyn z akumulatora zetknie się ze skórą lub odzieżą, niezwłocznie przepłukać miejsce styczności dużą
ilością czystej wody. Nieprzestrzeganie tego środka ostrożności może prowadzić do podrażnienia skóry.
viii
Wprowadzenie
Elementy aparatu
Korpus aparatu
1 23 4
5
8
9
10
11
12
13
14
15
7
6
16
1
Pokrętło sterowania
8
K Dźwignia (podnoszenia lampy błyskowej)
2
Włącznik zasilania/dioda zasilania
9
Przycisk q (zoomu krokowego)
3
Spust migawki
10 Przycisk b (e nagrywania filmu)
4
Pokrętło trybu pracy
11 Przycisk c (odtwarzania)
5
Lampa błyskowa
6
Dźwignia zoomu
f : Szerokokątny
g : Teleobiektyw
h : Widok miniatur
i : Powiększenie w trybie odtwarzania
7
Znak N (antena NFC)
12
Obrotowy wybierak wielofunkcyjny (wybierak
wielofunkcyjny)
13 Przycisk k (zatwierdzania wyboru)
14 Przycisk l (usuwania)
15 Przycisk d (menu)
16 Monitor
Elementy aparatu
1
Przygotowanie do fotografowania
Mocowanie paska aparatu
• Pasek aparatu można zamocować do oczek po obu stronach (lewej i prawej) korpusu aparatu.
2
Przygotowanie do fotografowania
Wkładanie akumulatora i karty pamięci
Zatrzask akumulatora
Gniazdo karty pamięci
• Ustaw prawidłowo styki dodatni i ujemny akumulatora, a następnie przesuń pomarańczowy zatrzask
akumulatora (3) i włóż akumulator do końca (4).
• Wsuń kartę pamięci aż do jej zablokowania w gnieździe (5).
• Należy uważać, aby nie włożyć akumulatora lub karty pamięci odwrotnie, ponieważ może to
spowodować uszkodzenie aparatu.
B
Formatowanie karty pamięci
Kartę pamięci używaną w innych urządzeniach, która została włożona po raz pierwszy do aparatu, należy
sformatować.
• Należy pamiętać, że formatowanie powoduje trwałe usunięcie wszystkich zdjęć i innych danych
zapisanych na karcie pamięci. Pamiętaj, aby przed sformatowaniem karty pamięci skopiować zdjęcia, które
chcesz zachować.
• Włóż kartę pamięci do aparatu, naciśnij przycisk d, a następnie wybierz w menu ustawień pozycję Formatuj
kartę (A22).
Wyjmowanie akumulatora lub karty pamięci
Wyłącz aparat i upewnij się, że dioda zasilania oraz ekran są wyłączone, a następnie otwórz pokrywę komory
akumulatora/gniazda karty pamięci.
• Przesuń zatrzask akumulatora, aby wysunąć akumulator.
• Delikatnie wciśnij kartę pamięci do aparatu, co spowoduje jej częściowe wysunięcie.
• Po zakończeniu użytkowania aparatu należy zachować ostrożność, ponieważ aparat, akumulator i karta
pamięci mogą być gorące.
Karty pamięci i pamięć wewnętrzna
Dane aparatu, łącznie ze zdjęciami i filmami, można zapisać na karcie pamięci albo w pamięci wewnętrznej
aparatu. Aby korzystać z pamięci wewnętrznej aparatu, należy wyjąć kartę pamięci.
Przygotowanie do fotografowania
3
Ładowanie akumulatora
Ładowarką
Gniazdo sieciowe
Dioda ładowania
Kabel USB (dostarczony w zestawie)
Jeśli w zestawie dołączony jest adapter wtyczki*, podłącz go do Ładowarki. Próba wyjęcia na siłę adaptera
wtyczki po jego podłączeniu może doprowadzić do uszkodzenia produktu.
* Kształt adaptera wtyczki różni się w zależności od kraju lub regionu, w którym zakupiono aparat.
Tę czynność można pominąć, jeśli adapter wtyczki jest zintegrowany z Ładowarką.
• Ładowanie rozpoczyna się, gdy aparat jest podłączony do gniazda sieciowego i akumulator jest włożony,
co zostało pokazane na ilustracji. Dioda ładowania błyska powoli w kolorze zielonym podczas ładowania
akumulatora.
• Po zakończeniu ładowania dioda ładowania wyłącza się. Odłącz Ładowarkę od gniazda sieciowego,
a następnie odłącz kabel USB.
Czas ładowania całkowicie rozładowanego akumulatora wynosi około 2 godzin i 20 minut.
• Gdy dioda ładowania szybko błyska w kolorze zielonym, nie można ładować akumulatora. Ładowanie nie
jest możliwe prawdopodobnie z jednej z opisanych poniżej przyczyn.
- Temperatura otoczenia jest nieodpowiednia do ładowania.
- Kabel USB lub Ładowarką nie są prawidłowo podłączone.
- Akumulator jest uszkodzony.
4
Przygotowanie do fotografowania
B
Uwagi dotyczące kabla USB
• Nie używaj kabla USB innego niż UC-E21. Użycie kabla USB innego niż UC-E21 może spowodować przegrzanie,
pożar lub porażenie prądem.
• Sprawdź kształt i kierunek wtyczek oraz nie wkładaj ani nie wyjmuj wtyczek pod kątem.
B
Uwagi dotyczące ładowania akumulatora
• Aparatu można używać podczas ładowania akumulatora, ale wtedy czas ładowania się wydłuża. Dioda ładowania
wyłącza się podczas używania aparatu.
• W żadnych okolicznościach nie wolno używać zasilacza sieciowego innego modelu lub innej marki niż
Ładowarką EH-73P. Nie wolno też używać powszechnie dostępnych zasilaczy sieciowych USB ani ładowarek do
telefonów komórkowych. Nieprzestrzeganie tego zalecenia może doprowadzić do przegrzania lub uszkodzenia
aparatu.
Przygotowanie do fotografowania
5
Zmienianie kąta ustawienia monitora
Można ustawić kierunek i kąt nachylenia monitora.
Podczas normalnego fotografowania Podczas wykonywania autoportretów
1/250
F3.7
25m 0s
880
Podczas fotografowania aparatem trzymanym nisko
Podczas fotografowania aparatem trzymanym wysoko
B
Uwagi dotyczące monitora
• Poruszając monitorem, nie należy używać nadmiernej siły. Należy poruszać nim powoli w zakresie regulacji, aby
nie uszkodzić przewodów połączeniowych.
• Nie należy dotykać tylnej części monitora. Nieprzestrzeganie tego
zalecenia może spowodować usterkę produktu.
Należy zachować szczególną
ostrożność, aby nie dotykać tych
obszarów.
6
Przygotowanie do fotografowania
Konfiguracja aparatu
1
Włącz aparat.
• Przy pomocy wybieraka wielofunkcyjnego wybierz i dostosuj ustawienia.
Wybierak wielofunkcyjny
Do góry
W prawo
W lewo
Przycisk k
(zastosuj wybraną opcję)
Włącznik
zasilania
W dół
• Wyświetlone zostanie okno dialogowe wyboru języka. Naciskaj
HI na wybieraku wielofunkcyjnym, aby wyróżnić język,
a następnie naciśnij przycisk k, aby go wybrać.
• Język można zmienić w dowolnej chwili za pomocą opcji
Język/Language w menu ustawień.
• Włącznik zasilania został włączony kilka sekund po włożeniu
akumulatora. Przed naciśnięciem wyłącznika zasilania należy
zaczekać kilka sekund.
2
Po wyświetleniu okna dialogowego po prawej
stronie postępuj zgodnie z poniższymi
instrukcjami i naciśnij przycisk d lub k.
Język/Language
Norsk
Polski
Português (BR)
Português (PT)
Русский
Română
Anuluj
SnapBridge pozwala wysyłać zdjęcia
na urz. inteligentne i udostępniać je.
• Jeśli połączenie bezprzewodowe z urządzeniem inteligentnym
Aby pominąć ten ekran i skonfigurować
nie zostanie nawiązane: naciśnij przycisk d i przejdź do
SnapBridge z Menu sieci,
naciśnij „MENU” .
kroku 3.
Ustaw
Później
• Jeśli połączenie bezprzewodowe z urządzeniem inteligentnym
zostanie nawiązane: naciśnij przycisk k. Informacje dotyczące
procedury konfiguracji zawiera rozdział „Połączenie z urządzeniem inteligentnym (SnapBridge)” (A14).
3
Gdy zostanie wyświetlony monit o ustawienie zegara aparatu, naciskaj przyciski
HI, aby wyróżnić opcję Tak, a następnie naciśnij przycisk k.
Przygotowanie do fotografowania
7
4
Wyróżnij domową strefę czasową i naciśnij
przycisk k.
London, Casablanca
• Naciśnij przycisk H, aby ustawić czas letni. Po włączeniu tej
opcji zegar zostaje przestawiony o godzinę do tyłu i w górnej
części mapy pojawia się symbol W. Naciśnij przycisk I, aby
wyłączyć czas letni.
Wstecz
5
Za pomocą przycisków HI wybierz format daty, a następnie naciśnij
przycisk k.
6
Wpisz bieżącą datę i godzinę, a następnie naciśnij
przycisk k.
• Naciskaj przyciski JK, aby wyróżniać elementy, a następnie
naciskaj przyciski HI, aby zmieniać ich wartość.
• Naciśnij przycisk k, aby ustawić zegar.
Data i czas
D
M
R
h
m
15
11
2016
15
10
Edytuj
7
Po wyświetleniu monitu wybierz opcję Tak i naciśnij przycisk k.
• Po zakończeniu regulacji ustawień aparat przejdzie do ekranu fotografowania.
• Strefę czasową i datę można zmienić w dowolnej chwili z poziomu menu ustawień (A22) M Strefa
czasowa i data.
8
Przygotowanie do fotografowania
Podstawowe czynności podczas
fotografowania i odtwarzania
Fotografowanie
Tryb automatyczny A został tu użyty jako przykład. Tryb automatyczny A umożliwia wykonywanie
amatorskich fotografii w różnych warunkach fotografowania.
1
Ustaw pokrętło trybu pracy w pozycji A.
Liczba pozostałych zdjęć
• Wskaźnik stanu akumulatora
b: stopień naładowania akumulatora jest wysoki.
B: stopień naładowania akumulatora jest niski.
• Liczba pozostałych zdjęć
C jest wyświetlana, gdy w aparacie nie ma karty pamięci
i zdjęcia są zapisywane w pamięci wewnętrznej.
1/250
F3.7
25m 0s
880
Wskaźnik stanu akumulatora
2
Chwyć pewnie aparat.
• Trzymaj palce i inne obiekty z dala od obiektywu, lampy
błyskowej, diody wspomagającej AF, mikrofonu oraz głośnika.
Podstawowe czynności podczas fotografowania i odtwarzania
9
• Podczas rejestracji zdjęć w orientacji pionowej obróć aparat tak,
aby lampa błyskowa znajdowała się nad obiektywem.
3
Wykadruj zdjęcie.
• Przesuń dźwignię zoomu, aby zmienić pozycję obiektywu ze zmienną ogniskową.
• Jeśli obiekt nie jest widoczny podczas fotografowania w pozycji teleobiektywu, naciśnij przycisk q
(zoomu krokowego), aby tymczasowo rozszerzyć pole widzenia w celu łatwiejszego wykadrowania obiektu.
Pomniejszenie/ Powiększenie/
oddalenie przybliżenie
Przycisk q
4
Naciśnij spust migawki do połowy.
• Naciśnięcie przycisku migawki „do połowy” oznacza naciśnięcie
i przytrzymanie przycisku w miejscu, gdzie będzie wyczuwalny
lekki opór.
• Po ustawieniu ostrości na obiekcie pole ostrości lub wskaźnik
ostrości są wyświetlane w kolorze zielonym.
• Podczas robienia autoportretów (A6), pole ostrości nie jest
wyświetlane.
• Gdy włączony jest zoom cyfrowy, aparat ustawia ostrość na
środku kadru, a pole ostrości nie jest wyświetlane.
• Jeśli pole ostrości lub wskaźnik ostrości migają, aparat nie może
ustawić ostrości. Zmień kompozycję ujęcia i spróbuj ponownie
nacisnąć spust migawki do połowy.
1/250
F3.7
Pole ostrości
5
10
Nie unosząc palca, naciśnij spust migawki
do końca.
Podstawowe czynności podczas fotografowania i odtwarzania
B
Uwagi dotyczące zapisywania zdjęć lub filmów
Wskaźnik pokazujący liczbę pozostałych zdjęć lub wskaźnik pokazujący pozostały czas nagrywania migają podczas
zapisywania zdjęć lub filmów. Gdy wskaźnik miga, nie należy otwierać pokrywy komory akumulatora/
gniazda karty pamięci ani wyjmować akumulatora lub karty pamięci. Może to spowodować utratę danych
lub uszkodzenie aparatu bądź karty pamięci.
C
Funkcja autowyłączania
• Po około minucie bezczynności ekran wyłącza się, aparat przechodzi w tryb czuwania, a dioda zasilania błyska.
Aparat wyłącza się po około trzech minutach w trybie czuwania.
• Aby włączyć ekran, gdy aparat jest w trybie czuwania, wykonaj dowolną czynność, np. naciśnij włącznik zasilania
lub spust migawki.
C
Używanie statywu
• Zalecamy używanie statywu w celu stabilizacji aparatu w następujących sytuacjach:
- Podczas fotografowania w słabym oświetleniu przy ustawieniu trybu lampy błyskowej W (wyłączona)
- Gdy zoom jest w pozycji teleobiektywu
• W przypadku używania statywu do ustabilizowania aparatu wybierz w opcji Redukcja drgań - zdjęcia
ustawienie Wyłączona w menu ustawień (A22), aby uniknąć błędów, które mogą być spowodowane
używaniem tej funkcji.
Używanie lampy błyskowej
W sytuacjach, w których światło lampy błyskowej
jest wymagane, na przykład w ciemnych
pomieszczeniach lub podczas fotografowania
pod światło, należy podnieść lampę błyskową,
przesuwając dźwignię K (podnoszenia lampy
błyskowej).
• Kiedy lampa błyskowa nie jest używana,
zamknij ją przez delikatne naciśnięcie aż do
zablokowania.
Nagrywanie filmów
Wyświetl ekran fotografowania i naciśnij przycisk b (e
nagrywania filmu), aby rozpocząć nagrywanie filmu. Naciśnij
ponownie przycisk b (e), aby zakończyć nagrywanie.
Podstawowe czynności podczas fotografowania i odtwarzania
11
Odtwarzanie zdjęć
1
Naciśnij przycisk c (odtwarzanie), aby przejść
do trybu odtwarzania.
• Naciśnięcie i przytrzymanie przycisku c, gdy aparat jest
wyłączony, spowoduje włączenie aparatu w trybie odtwarzania.
2
Wybierz zdjęcie do wyświetlenia za pomocą
wybieraka wielofunkcyjnego.
• Naciśnięcie i przytrzymanie przycisków HIJK
umożliwia szybkie przewijanie zdjęć.
• Zdjęcia można również wybierać, obracając wybierak
wielofunkcyjny.
• Aby odtworzyć nagrany film, naciśnij przycisk k.
• Aby powrócić do trybu fotografowania, naciśnij przycisk c
lub spust migawki.
• Gdy w trybie widoku pełnoekranowego jest wyświetlany
symbol e, można nacisnąć przycisk k, aby zastosować
efekt do zdjęcia.
Wyświetlanie poprzedniego zdjęcia
Wyświetlanie następnego zdjęcia
4/4
0004. JPG
15/11/2016 15:30
• Przesuń dźwignię zoomu w kierunku g (i)
w trybie widoku pełnoekranowego,
aby powiększyć zdjęcie.
3.0
• W trybie widoku pełnoekranowego przesuń
dźwignię zoomu w kierunku f (h), aby
wybrać tryb widoku miniatur i wyświetlić wiele
zdjęć na ekranie.
12
Podstawowe czynności podczas fotografowania i odtwarzania
1 / 20
Usuwanie zdjęć
1
Naciśnij przycisk usuwania l, aby usunąć zdjęcie
wyświetlane aktualnie na ekranie.
2
Za pomocą przycisków HI wybieraka
wielofunkcyjnego wybierz odpowiedni sposób
usuwania i naciśnij przycisk k.
• Aby wyjść bez usuwania, naciśnij przycisk d.
• Obracając pokrętło sterowania lub wybierak wielofunkcyjny,
można również wybrać odpowiednią metodę usuwania.
3
Usuń
Bieżące zdjęcie
Usuń wybrane zdjęcia
Wszystkie zdjęcia
Wybierz pozycję Tak, a następnie naciśnij
przycisk k.
Usunąć 1 zdjęcie?
• Usuniętych zdjęć nie można odzyskać.
Tak
Nie
B
Usuwanie zdjęć seryjnych (sekwencji)
• Zdjęcia seryjne lub z wykonane za pomocą funkcji Wielokr. eksp.
Jasno, funkcji serii autoportretów lub w trybie kreatywnym są
zapisywane jako sekwencja i w trybie odtwarzania jest wyświetlane
tylko jedno zdjęcie z sekwencji (kluczowe zdjęcie).
• Po naciśnięciu przycisku l, gdy jest wyświetlane zdjęcie kluczowe danej
sekwencji zdjęć, usunięte zostaną wszystkie zdjęcia w sekwencji.
• Aby usunąć pojedyncze zdjęcia w sekwencji, należy nacisnąć przycisk k
w celu wyświetlenia poszczególnych zdjęć, a następnie nacisnąć
przycisk l.
C
1/5
0004. JPG
15/11/2016 15:30
Usuwanie wykonanego zdjęcia w trybie fotografowania
Aby usunąć ostatnie wykonane zdjęcie w trybie fotografowania, naciśnij przycisk l.
Podstawowe czynności podczas fotografowania i odtwarzania
13
Połączenie z urządzeniem inteligentnym
(SnapBridge)
Instalowanie aplikacji SnapBridge
Po zainstalowaniu aplikacji SnapBridge i nawiązaniu połączenia bezprzewodowego
między aparatem obsługiwanym przez aplikację SnapBridge a urządzeniem
inteligentnym można wysyłać zdjęcia wykonane aparatem do urządzenia inteligentnego
lub zwalniać migawkę aparatu przy użyciu urządzenia inteligentnego (A18).
• Opisane procedury dotyczą korzystania z aplikacji SnapBridge w wersji 2.0. Należy
korzystać z najnowszej wersji aplikacji SnapBridge. Procedury obsługi mogą się różnić w zależności od
oprogramowania sprzętowego aparatu i wersji aplikacji SnapBridge oraz systemu operacyjnego
urządzenia inteligentnego.
• Informacje dotyczące obsługi urządzenia inteligentnego można znaleźć w dołączonej do niego
dokumentacji.
1
Zainstaluj aplikację SnapBridge na urządzeniu inteligentnym.
• Pobierz aplikację z serwisu Apple App Store® w przypadku systemu iOS lub z serwisu Google Play™
w przypadku systemu Android™. Wyszukaj aplikację „snapbridge”, a następnie zainstaluj ją.
• Dodatkowe informacje dotyczące obsługiwanych wersji systemów operacyjnych można znaleźć
na odpowiedniej stronie pobierania.
• „Aplikacja SnapBridge 360/170” nie jest zgodna z tym aparatem.
2
Włącz komunikację Bluetooth i Wi-Fi na urządzeniu inteligentnym.
• Użyj aplikacji SnapBridge w celu nawiązania połączenia z aparatem. Połączenia nie można
nawiązać z poziomu ekranu ustawień Bluetooth na urządzeniu inteligentnym.
C
Ekrany w aplikacji SnapBridge
1 Wyświetla powiadomienia od firmy Nikon i pomoc aplikacji
SnapBridge oraz pozwala konfigurować ustawienia aplikacji.
2 Podstawowe ustawienia połączenia dla urządzeń inteligentnych
i aparatów.
3 Pozwala wyświetlać, usuwać lub udostępniać zdjęcia pobrane
z aparatu.
14
Połączenie z urządzeniem inteligentnym (SnapBridge)
1
2
3
Połączenie aparatu z urządzeniem inteligentnym
• Akumulator musi być wystarczająco naładowany, tak aby aparat nie wyłączył się w trakcie tej procedury.
• Włóż do aparatu kartę pamięci z wystarczającą ilością wolnego miejsca.
1
Aparat: wybierz Menu sieci (A22) M Połącz z
urz. intelig., a następnie naciśnij przycisk k.
• Po włączeniu aparatu po raz pierwszy zostaje wyświetlone okno
dialogowe przedstawione w kroku 2. W takich przypadkach ten
krok nie jest wymagany.
Tryb samolotowy
Połącz z urz. intelig.
Opcje autom. wysyłania
Wi-Fi
Bluetooth
Przywróć ust. domyślne
2
Aparat: naciśnij przycisk k, gdy wyświetlone
zostanie okno dialogowe przedstawione po
prawej stronie.
SnapBridge pozwala wysyłać zdjęcia
na urz. inteligentne i udostępniać je.
Aby pominąć ten ekran i skonfigurować
SnapBridge z Menu sieci,
naciśnij „MENU” .
Później
• Zostanie wyświetlone okno dialogowe z monitem o chęć
użycia funkcji NFC. Aby skorzystać z funkcji NFC, przyłóż antenę
NFC urządzenia inteligentnego do znacznika Y (znaku N)
na aparacie. Po wyświetleniu komunikatu Start pairing?
(Rozpocząć parowanie?) na ekranie urządzenia
inteligentnego stuknij opcję OK i przejdź do kroku 6.
Jeśli nie chcesz korzystać z funkcji NFC, naciśnij przycisk k.
Urządzenia z wł. funkcją NFC: przyłóż
aparat do urządzenia inteligentnego.
Urządzenia z wył. funkcją NFC:
kliknij „OK” .
Anuluj
3
Aparat: upewnij się, że zostało wyświetlone okno
dialogowe przedstawione po prawej stronie.
• Przygotuj urządzenie inteligentne i przejdź do następnego
kroku.
Ustaw
Dalej
Aplikacja
SnapBridge
Aparat
Na urządzeniu inteligentnym przejdź
do sklepu z aplikacjami i wyszukaj
SnapBridge. Zainstaluj
aplikację SnapBridge i otwórz ją.
Anuluj
Połączenie z urządzeniem inteligentnym (SnapBridge)
15
4
Urządzenie inteligentne: uruchom aplikację SnapBridge
i stuknij opcję Pair with camera (Paruj z aparatem).
• Po wyświetleniu okna dialogowego wyboru aparatu stuknij pozycję
aparatu, z którym chcesz nawiązać połączenie.
• Jeśli połączenie z aparatem nie zostało nawiązane w wyniku stuknięcia
opcji Skip (Pomiń) w prawym górnym rogu ekranu wyświetlonego po
pierwszym uruchomieniu aplikacji SnapBridge, stuknij opcję Pair with
camera (Paruj z aparatem) na karcie A, a następnie przejdź do
kroku 5.
5
Urządzenie inteligentne: na ekranie Pair with camera
(Paruj z aparatem) stuknij nazwę aparatu.
• W przypadku systemu iOS, jeśli podczas łączenia pojawi się okno
dialogowe z wyjaśnieniem procedury, potwierdź szczegóły i stuknij opcję
Understood (Rozumiem) (jeśli okno nie jest wyświetlane, przesuń ekran
w dół). Stuknij ponownie nazwę aparatu po wyświetleniu ekranu wyboru
akcesoriów (wyświetlenie nazwy aparatu może zająć pewien czas).
6
Aparat/urządzenie
inteligentne: upewnij się, że
na aparacie i urządzeniu
inteligentnym jest
wyświetlony ten sam numer
(sześć cyfr).
Kod uwierz.
123456
Upewnij się, że urządzenie
inteligentne wyświetla ten sam kod
uwierzytelniający, i naciśnij OK.
Anuluj
OK
• W przypadku systemu iOS,
w zależności od wersji systemu, numer może nie być wyświetlany na ekranie urządzenia inteligentnego.
W takich przypadkach przejdź do kroku 7.
7
16
Aparat/urządzenie inteligentne: naciśnij
przycisk k na aparacie i stuknij opcję
PAIR (PARUJ) w aplikacji SnapBridge.
Połączenie z urządzeniem inteligentnym (SnapBridge)
8
Aparat/urządzenie inteligentne: zakończ ustawienia połączenia.
Aparat: naciśnij przycisk k, gdy wyświetlone zostanie okno
dialogowe przedstawione po prawej stronie.
Urządzenie inteligentne: po wyświetleniu okna dialogowego
informującego o zakończeniu parowania stuknij opcję OK.
Połączono aparat z urządzeniem
inteligentnym! W chwili
wykonania zdjęcia SnapBridge
prześle je na urządzenie inteligentne.
Dalej
9
Aparat: postępuj zgodnie z instrukcjami na ekranie, aby zakończyć proces
konfiguracji.
• Aby wraz ze zdjęciami zapisywać dane pozycji, po wyświetleniu monitu wybierz opcję Tak i włącz
funkcje danych pozycji. Włącz dane pozycji na urządzeniu inteligentnym oraz na karcie A aplikacji
SnapBridge M Auto link options (Opcje automatycznego połączenia) M włącz opcję
Synchronize location data (Synchronizuj dane pozycji).
• Aby zsynchronizować zegar aparatu z czasem przekazywanym przez urządzenie inteligentne, wybierz
opcję Tak po wyświetleniu odpowiedniego monitu. Na karcie A aplikacji SnapBridge M Auto link
options (Opcje automatycznego połączenia) M włącz Synchronize clocks (Synchronizuj
zegary).
Połączenie aparatu i urządzenia inteligentnego zostanie zakończone.
Zdjęcia wykonane aparatem zostaną automatycznie wysłane do urządzenia inteligentnego.
C
Dodatkowe informacje dotyczące korzystania z aplikacji SnapBridge oraz aparatu
• Szczegółowe informacje dotyczące korzystania z aplikacji SnapBridge można znaleźć w pomocy online (po
nawiązaniu połączenia przejdź do menu aplikacji SnapBridge M Help (Pomoc)).
https://nikonimglib.com/snbr/onlinehelp/en/index.html
• Szczegółowe informacje dotyczące obsługi można znaleźć w „Dokumentacji aparatu” (w formacie PDF)
dołączonej do aparatu. Dokumentację można pobrać z Centrum pobierania.
http://downloadcenter.nikonimglib.com
C
Jeśli nie można nawiązać połączenia
• Jeśli podczas łączenia aparat wyświetla komunikat Połączenie nieudane.
- Naciśnij przycisk k i powtórz procedurę od kroku 2 (A15) w części „Połączenie aparatu z urządzeniem
inteligentnym”, aby ponownie nawiązać połączenie.
- Naciśnij przycisk d, aby anulować połączenie.
• Problem może rozwiązać ponowne uruchomienie aplikacji. Całkowicie zamknij aplikację SnapBridge, a następnie
ponownie stuknij ikonę aplikacji, aby ją uruchomić. Po uruchomieniu aplikacji powtórz procedurę od kroku 1
(A15) w części „Połączenie aparatu z urządzeniem inteligentnym”.
Połączenie z urządzeniem inteligentnym (SnapBridge)
17
Wyłączanie lub włączanie połączenia bezprzewodowego
Aby wyłączyć lub włączyć połączenie, można zastosować jedną z poniższych metod.
• Przełącz ustawienie opcji Menu sieci M Tryb samolotowy w aparacie. Można wybrać ustawienie
Włącz, aby wyłączyć wszystkie funkcje komunikacyjne w miejscach, w których komunikacja
bezprzewodowa jest zabroniona.
• Przełącz ustawienie opcji Menu sieci M Bluetooth M Połączenie sieciowe w aparacie.
• Przełącz ustawienie na karcie A M Auto link options (Opcje automatycznego połączenia) M
Auto link (Automatyczne połączenie) w aplikacji SnapBridge.
Wyłączenie tego ustawienia pozwala zmniejszyć zużycie energii akumulatora w urządzeniu
inteligentnym.
Wysyłanie zdjęć i zdalne fotografowanie
Wysyłanie zdjęć
Istnieją trzy sposoby wysyłania zdjęć.
• Nie można wysyłać zdjęć zapisanych w pamięci wewnętrznej.
Automatyczne wysłanie zdjęć do
urządzenia inteligentnego po ich
wykonaniu.1, 2
Menu sieci w aparacie M Opcje autom. wysyłania M ustaw dla
opcji Zdjęcia wartość Tak.
Filmów nie można wysyłać automatycznie.
Wybranie zdjęć w aparacie i wysłanie
ich do urządzenia inteligentnego.1, 2
Menu odtwarzania w aparacie M użyj opcji Zaznacz do wysłania,
aby wybrać zdjęcia.
Filmów nie można wybrać do wysłania.
Wybranie zdjęć w aparacie przy
użyciu urządzenia inteligentnego
i pobranie ich na urządzenie
inteligentne.
Karta A w aplikacji SnapBridge M stuknij opcję Download
pictures (Pobierz zdjęcia).
Zostanie wyświetlone okno dialogowe połączeń Wi -Fi. Stuknij opcję
OK3 i wybierz zdjęcia.
1
2
Zdjęcia są wysyłane w rozdzielczości 2 megapikseli.
Jeśli dla opcji Menu sieci M Bluetooth M Wysyłaj po wyłączeniu w aparacie została ustawiona wartość
Włącz, zdjęcia są wysyłane do urządzenia inteligentnego automatycznie, nawet gdy aparat jest wyłączony.
3
W zależności od wersji systemu iOS, w przypadku stuknięcia opcji OK może być wymagane wybranie
identyfikatora SSID aparatu.
Patrz „Jeśli w systemie iOS pojawia się okno dialogowe połączeń Wi-Fi” (A19).
B
Uwagi dotyczące połączenia Wi-Fi
• Jeśli urządzenie inteligentne przejdzie w tryb uśpienia lub przejdziesz z aplikacji SnapBridge do innej aplikacji,
połączenie Wi-Fi zostanie rozłączone.
• Niektóre funkcje aplikacji SnapBridge nie są dostępne podczas połączenia Wi-Fi.
Aby anulować połączenie Wi-Fi, stuknij kartę A M F M Yes (Tak).
18
Połączenie z urządzeniem inteligentnym (SnapBridge)
Zdalne fotografowanie
Aby zwolnić migawkę aparatu przy użyciu urządzenia inteligentnego, stuknij kartę A w aplikacji
SnapBridge M Remote photography (Zdalne fotografowanie).
• Postępuj zgodnie z instrukcjami w aplikacji SnapBridge, aby przejść do połączenia Wi-Fi. W systemie iOS
może zostać wyświetlone okno dialogowe połączeń Wi-Fi. W takich przypadkach zapoznaj się z częścią
„Jeśli w systemie iOS pojawia się okno dialogowe połączeń Wi-Fi” (A19).
• Zdalne fotografowanie nie jest dostępne, jeśli do aparatu nie została włożona karta pamięci.
Jeśli w systemie iOS pojawia się okno dialogowe połączeń Wi-Fi
Aplikacja SnapBridge zwykle łączy aparat i urządzenie inteligentne z wykorzystaniem łączności Bluetooth.
Jednakże w przypadku korzystania z funkcji Download pictures (Pobierz zdjęcia) lub zdalnego
fotografowania należy przejść do połączenia Wi-Fi. W zależności od wersji systemu iOS może być
wymagane ręczne włączenie połączenia. W takich przypadkach nawiąż połączenie zgodnie z poniższą
procedurą.
1
Zanotuj identyfikator SSID aparatu (domyślnie jest to
nazwa aparatu) i hasło wyświetlane na ekranie
urządzenia inteligentnego, a następnie stuknij przycisk
View options (Wyświetl opcje).
• Identyfikator SSID i hasło można zmienić za pomocą opcji Menu sieci M
Wi-Fi M Rodzaj połączenia Wi-Fi w aparacie. Aby chronić swoją
prywatność, zaleca się regularną zmianę hasła. Podczas zmiany hasła
wyłącz połączenie bezprzewodowe (A18).
2
Wybierz z listy połączeń identyfikator SSID zanotowany
w kroku 1.
• Podczas nawiązywania połączenia po raz pierwszy wprowadź hasło
zanotowane w kroku 1, zwracając uwagę na wielkość liter. Po pierwszym
nawiązaniu połączenia wprowadzanie hasła nie jest wymagane.
• Połączenie Wi-Fi jest nawiązane, gdy obok identyfikatora SSID aparatu
pojawi się symbol G, jak to zostało przedstawione na ekranie po prawej
stronie. Wróć do aplikacji SnapBridge i korzystaj z niej zgodnie z
potrzebami.
Połączenie z urządzeniem inteligentnym (SnapBridge)
19
Inne funkcje
Wybieranie trybu fotografowania
Żądany tryb fotografowania można wybrać, obracając pokrętło
trybu pracy tak, by ustawić odpowiedni symbol obok znacznika
na korpusie aparatu.
• Tryb A (automatyczny)
Ten tryb służy do ogólnego fotografowania w różnych warunkach.
• Tryb o (kreatywny)
Aparat zapisuje jednocześnie cztery zdjęcia z zastosowaniem efektów i jedno zdjęcie bez efektów po
jednym naciśnięciu spustu migawki.
• Tryby y (program tematyczny)
Naciśnij przycisk d i wybierz program tematyczny.
- Automatycz.wyb.prog.: aparat rozpoznaje warunki fotografowania podczas kadrowania i umożliwia
wykonanie zdjęcia odpowiednio do panujących warunków.
- Film poklatkowy: aparat może automatycznie rejestrować zdjęcia zgodnie z określonym interwałem,
aby tworzyć filmy poklatkowe (e1080/30p lub S1080/25p) o długości około 10 sekund.
- Wielokr. eksp. Jasno: aparat automatycznie fotografuje ruchome obiekty w regularnych interwałach,
porównuje każde zdjęcie i łączy tylko ich jasne obszary, a następnie zapisuje je jako jedno zdjęcie.
Rejestrowane są smugi światła, na przykład przejeżdżających samochodów lub ruchu gwiazd.
- Film superpoklatkowy: ten tryb służy do nagrywania filmów podczas ruszania aparatem i umożliwia
rejestrowanie zmian w obiekcie wraz z upływem czasu. Filmy są nagrywane w przyspieszonym tempie
(e1080/30p lub S1080/25p).
- Portret inteligentny: retusz upiększający służy do poprawiania wyglądu twarzy podczas
fotografowania, a ponadto możliwe jest także wykonywanie zdjęć przy użyciu funkcji wyzwalania
uśmiechem lub serii autoportretów.
Oprócz wymienionych powyżej trybów można wybrać różne programy tematyczne.
• Tryb M (Pokaz krótkich filmów)
Aparat tworzy krótki film o długości do 30 sekund (e1080/30p lub S1080/25p), nagrywając
i automatycznie łącząc wiele klipów filmowych, które trwają po kilka sekund.
• Tryby A, B, C i D
Te tryby zapewniają pełniejszą kontrolę nad czasem otwarcia migawki i liczbą przysłony.
20
Inne funkcje
C
Wyświetlenie pomocy
Opisy funkcji są wyświetlane podczas zmiany trybu fotografowania lub gdy wyświetlany jest ekran ustawień.
Wciśnięcie do połowy spustu migawki pozwala na szybkie włączenie trybu fotografowania. Do wyświetlenia
opisów służy opcja Wyświetlenie pomocy dostępna w Ustaw. monitora w menu ustawień.
Ustawianie funkcji fotografowania przy użyciu wybieraka
wielofunkcyjnego
Po wyświetleniu ekranu fotografowania można nacisnąć przyciski H (m) J (n) I (p) K (o)
wybieraka wielofunkcyjnego, aby ustawić opisane poniżej funkcje.
• m Tryb lampy błyskowej
Gdy lampa błyskowa jest podniesiona, można dostosować jej tryb do warunków fotografowania.
• n Samowyzwalacz/Wyzwalacz autoportretu
- Samowyzwalacz: Migawka jest automatycznie zwalniana po upływie 10 lub 2 sekund.
- Wyzwalacz autoportretu: Aparat ustawia ostrość w ciągu 5 sekund i następuje automatyczne
zwolnienie migawki.
• p Tryb makro
Trybu makro można użyć podczas wykonywania zdjęć w dużym zbliżeniu.
• o Suwak ustawień (o jasność (kompensacja ekspozycji), G żywość, F odcień i J Aktywna
funk. D-Lighting)
Istnieje możliwość dostosowania ogólnej jasności zdjęcia (kompensacji ekspozycji).
W programie tematycznym Portret inteligentny można zastosować funkcję retuszu upiększającego
do poprawienia wyglądu twarzy.
W programach A, B, C i D można dostosować ogólną jakość zdjęcia, żywość, odcień i Aktywna funk.
D-Lighting.
Dostępne funkcje różnią się w zależności od trybu fotografowania.
Inne funkcje
21
Menu operacji
Naciskając przycisk d (menu), można konfigurować menu wymienione poniżej.
•
•
•
•
•
•
A Menu fotografowania1, 2
e Menu filmowania1
N Menu trybu odtwarzania (tryb Sortuj według daty)3
c Menu odtwarzania3
q Menu sieci
z Menu ustawień
1
2
3
Naciśnij przycisk d podczas wyświetlania ekranu fotografowania.
Ikony menu i dostępne opcje ustawień różnią się w zależności od trybu fotografowania.
Naciśnij przycisk d podczas wyświetlania ekranu odtwarzania.
1
Naciśnij przycisk d (menu).
• Zostanie wyświetlone menu.
1/250
2
F 3.7
F3.7
25m 0s
880
Naciśnij przycisk J wybieraka
wielofunkcyjnego.
Menu fotografowania
Jakość zdjęcia
Rozmiar zdjęcia
• Ikona bieżącego menu jest wyświetlana w
kolorze żółtym.
Ikony menu
3
Wybierz ikonę menu i naciśnij
przycisk k.
Strefa czasowa i data
• Umożliwi to wybranie opcji menu.
Datownik
Ustawienia
Ustaw. monitora
Redukcja drgań - zdjęcia
Wspomaganie AF
Zoom cyfrowy
22
Inne funkcje
4
Wybierz opcję menu i naciśnij
przycisk k.
• W zależności od bieżącego trybu
fotografowania lub stanu aparatu nie można
ustawić niektórych opcji menu.
Strefa czasowa i data
Ustaw. monitora
Datownik
Redukcja drgań - zdjęcia
Wspomaganie AF
Zoom cyfrowy
5
Wybierz ustawienie i naciśnij
przycisk k.
• Wybrane ustawienie zostanie zastosowane.
• Po zakończeniu korzystania z menu naciśnij
przycisk d.
• Podczas wyświetlania menu można przejść
do trybu fotografowania, naciskając spust
migawki lub przycisk b (e).
C
Datownik
Data
Data i czas
Wyłączone
Działanie pokrętła sterowania lub wybieraka wielofunkcyjnego podczas wyświetlania menu
Gdy jest wyświetlane menu lub pozycje ustawień, opcję menu można też wybrać, obracając pokrętło sterowania
lub wybierak wielofunkcyjny.
Inne funkcje
23
Uwagi techniczne
Komunikaty
Uwagi dla klientów w Europie
OSTRZEŻENIE
ISTNIEJE RYZYKO EKSPLOZJI JEŚLI AKUMULATOR ZASTĄPI SIĘ NIEWŁAŚCIWYM TYPEM.
ZUŻYTY AKUMULATOR NALEŻY ZUTYLIZOWAĆ ZGODNIE Z INSTRUKCJĄ.
Ten symbol wskazuje, że urządzenia elektryczne i elektroniczne podlegają selektywnej zbiórce
odpadów.
Poniższe informacje dotyczą tylko użytkowników w krajach europejskich:
• Ten produkt należy wyrzucać do śmieci osobno w odpowiednich punktach zbiórki
odpadów. Nie należy go wyrzucać razem z odpadami z gospodarstw domowych.
• Selektywna zbiórka odpadów i recykling pomagają oszczędzać zasoby naturalne
i zapobiegać negatywnym konsekwencjom dla ludzkiego zdrowia i środowiska naturalnego,
które mogłyby być spowodowane nieodpowiednim usuwaniem odpadów.
• Dodatkowe informacje można uzyskać u sprzedawcy lub w wydziale miejscowych władz zajmującym
się utylizacją odpadów.
Ten symbol umieszczony na akumulatorze wskazuje, że akumulator powinien być wyrzucany
do śmieci osobno.
Poniższe informacje dotyczą tylko użytkowników w krajach europejskich:
• Wszelkie akumulatory, niezależnie od tego, czy są oznaczone tym symbolem, czy też nie,
należy wyrzucać do śmieci osobno w odpowiednich punktach zbiórki odpadów.
Nie należy go wyrzucać razem z odpadami z gospodarstw domowych.
• Dodatkowe informacje można uzyskać u sprzedawcy lub w wydziale miejscowych władz zajmującym
się utylizacją odpadów.
24
Uwagi techniczne
Uwagi dotyczące funkcji komunikacji bezprzewodowej
Ograniczenia dotyczące urządzeń bezprzewodowych
Bezprzewodowy nadajnik-odbiornik zamontowany w tym produkcie spełnia wymogi prawne dotyczące
urządzeń bezprzewodowych obowiązujące w kraju sprzedaży i nie jest przeznaczony do użytku w innych
krajach (produkty nabyte w krajach UE i EFTA mogą być używane w dowolnym kraju UE i EFTA). Nikon nie
ponosi odpowiedzialności za użytkowanie w innych krajach. Użytkownicy, którzy nie mają pewności co do
oryginalnego kraju sprzedaży, powinni skontaktować się z lokalnym centrum serwisowym firmy Nikon lub
autoryzowanym serwisem firmy Nikon. Powyższe ograniczenia mają zastosowanie wyłącznie do działania
bezprzewodowego i nie dotyczą żadnych innych sposobów wykorzystania produktu.
Zabezpieczenia
Chociaż jedną z zalet tego produktu jest to, że umożliwia innym osobom swobodne połączenie w celu
bezprzewodowej wymiany danych z dowolnego miejsca będącego w jego zasięgu, może nastąpić jedno
z poniższych zdarzeń, jeśli zabezpieczenia nie są włączone:
• Kradzież danych: Złośliwe strony trzecie mogą przechwycić transmisje bezprzewodową w celu kradzieży
identyfikatorów użytkownika, haseł i innych danych osobistych.
• Nieautoryzowany dostęp: Nieautoryzowani użytkownicy mogą uzyskać dostęp sieci i zmienić dane lub
wykonać inne szkodliwe czynności. Należy pamiętać, że ze względu na budowę sieci bezprzewodowych
wyspecjalizowane ataki mogą umożliwić nieautoryzowany dostęp nawet wtedy, gdy zabezpieczenia są
włączone. Nikon nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek wycieki danych bądź informacji zaistniałe
podczas przesyłania danych.
• Nie wolno uzyskiwać dostępu do sieci, do których użytkownik nie ma uprawnień nawet, jeśli są one
wyświetlane w smartfonie lub tablecie. Taka czynność może być uważana za nieautoryzowany dostęp.
Można uzyskiwać dostęp tylko do tych sieci, do których użytkownika ma uprawnienia.
Zarządzanie informacjami osobistymi i zrzeczenie się odpowiedzialności
• Informacje dotyczące użytkownika, zapisane i skonfigurowane w tym produkcie, włączając w to
ustawienia połączenia bezprzewodowej sieci LAN i inne informacje osobiste, mogą ulec zmianie
i utracie na skutek błędu w obsłudze, działania elektryczności statycznej, wypadku, awarii, naprawy
lub innych działań. Należy zawsze posiadać odrębne kopie ważnych informacji. Nikon nie ponosi
odpowiedzialności za jakiekolwiek bezpośrednie lub pośrednie szkody albo utracone zyski wynikające
ze zmiany lub utraty zawartości niepochodzącej od firmy Nikon.
• Zaleca się, aby przed utylizacją tego produktu lub przekazaniem go innej osobie użyć opcji Resetuj
wszystko w menu ustawień (A22) w celu usunięcia wszystkich danych użytkownika zapisanych
i skonfigurowanych w produkcie, m.in. ustawień połączeń z bezprzewodowymi sieciami LAN i innych
informacji osobistych.
• Nikon nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody spowodowane nieautoryzowanym
użytkowaniem tego produktu przez osoby trzecie, jeśli produkt zostanie skradziony lub zgubiony.
Uwagi techniczne
25
Zalecenia dotyczące eksportowania lub wywożenia tego produktu za granicę
Ten produkt podlega przepisom dotyczącym eksportu, obowiązującym w Stanach Zjednoczonych Ameryki
(EAR). Zgoda rządu Stanów Zjednoczonych nie jest wymagana w przypadku eksportu do krajów innych niż
następujące, które w czasie przygotowywania tego dokumentu podlegały embargu lub specjalnej kontroli:
Kuba, Iran, Korea Północna, Sudan i Syria (lista może ulec zmianie).
Uwaga dla klientów w Europie
Deklaracja zgodności (Europa)
Niniejszym firma Nikon Corporation oświadcza, że urządzenie radiowe typu COOLPIX A900 jest zgodne
z Dyrektywą 2014/53/UE.
Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod następującym adresem internetowym:
http://imaging.nikon.com/support/pdf/DoC_A900.pdf.
• Maksymalna moc wyjściowa:
- Wi-Fi: 11,3 dBm (EIRP)
- Bluetooth: 9,3 dBm (EIRP)
- Bluetooth Low Energy: 9,3 dBm (EIRP)
• Częstotliwość robocza:
- Wi-Fi: 2412–2462 MHz (kanały 1–11)
- Bluetooth: 2402–2480 MHz
- Bluetooth Low Energy: 2402–2480 MHz
- NFC: 13,56 MHz
26
Uwagi techniczne
Konserwacja produktu
Podczas użytkowania i przechowywania urządzenia należy przestrzegać zaleceń oraz ostrzeżeń podanych
w części „Zasady bezpieczeństwa” (Avi-viii).
Aparat
Należy chronić aparat przed silnymi uderzeniami
Aparat może działać nieprawidłowo w wyniku uderzenia lub narażenia na drgania. Ponadto, obsługując obiektyw
i pokrywkę obiektywu, nie należy ich dotykać lub używać nadmiernej siły.
Chroń przed wilgocią
Duża wilgotność powietrza lub przeniknięcie wody do wnętrza aparatu może spowodować jego uszkodzenie.
Unikaj nagłych zmian temperatury
Nagłe zmiany temperatury, np. podczas wchodzenia i wychodzenia z ogrzewanego budynku w chłodny dzień
mogą powodować skraplanie pary wodnej wewnątrz urządzenia. Aby zapobiec skraplaniu, włóż aparat do futerału
lub plastikowej torby przed wystawieniem go na nagłe zmiany temperatury.
Unikaj silnych pól magnetycznych
Nie używaj ani nie przechowuj aparatu w pobliżu sprzętu generującego silne promieniowanie elektromagnetyczne
oraz wytwarzającego pole magnetyczne. Może to prowadzić do utraty danych lub usterki aparatu.
Nie kieruj obiektywu przez dłuższy czas na silne źródła światła
Przy użytkowaniu i przechowywaniu aparatu należy unikać kierowania obiektywu przez dłuższy czas na słońce lub
inne silne źródła światła. Intensywne światło może spowodować pogorszenie parametrów matrycy, dając na
zdjęciach efekt poruszenia w postaci białego rozmazania obrazu.
Przed wyłączeniem lub odłączeniem zasilania, a także przed wyjęciem karty
pamięci aparat należy wyłączyć
Nie należy wyjmować akumulatora z aparatu, gdy jest on włączony albo trwa zapisywanie lub usuwanie zdjęć.
Nagłe odcięcie zasilania w tych okolicznościach może spowodować utratę danych albo uszkodzenie karty pamięci
lub wewnętrznych obwodów aparatu.
Uwagi techniczne
27
Uwagi dotyczące monitora
• Monitory (łącznie z wizjerami elektronicznymi) są wytwarzane z niezwykle wysoką dokładnością. Co najmniej
99,99% pikseli działa, a nie więcej niż 0,01% pikseli brakuje lub nie działa. Dlatego, mimo że te wyświetlacze mogą
zawierać piksele, które świecą zawsze (na biało, czerwono, niebiesko lub zielono) lub nigdy nie świecą (są czarne),
nie oznacza to usterki i nie ma wpływu na zdjęcia rejestrowane urządzeniem.
• Zdjęcia na monitorze mogą być źle widoczne w jasnym świetle.
• Nie należy naciskać na monitor, ponieważ może to spowodować jego uszkodzenie lub usterkę. W razie stłuczenia
monitora należy zachować szczególną ostrożność. Pozwoli to uniknąć zranienia kawałkami potłuczonego szkła
oraz zapobiegnie narażeniu skóry na działanie ciekłego kryształu z monitora oraz przedostanie się tej substancji
do oczu lub ust.
Akumulator
Środki ostrożności dotyczące użytkowania
• Należy pamiętać, że akumulator może być gorący po użyciu.
• Nie należy używać akumulatora, jeśli temperatura otoczenia wynosi poniżej 0°C lub powyżej 40°C, ponieważ
może to prowadzić do uszkodzenia lub usterki.
• W razie zauważenia nieprawidłowości, takich jak nadmierne nagrzewanie się, emitowanie dymu lub
nietypowego zapachu wydobywającego się z akumulatora, należy natychmiast zaprzestać użytkowania
produktu i skontaktować się z przedstawicielem autoryzowanego serwisu firmy Nikon.
• Po wyjęciu akumulatora z aparatu lub opcjonalnej ładowarki należy go włożyć do torebki foliowej.
Ładowanie akumulatora
Przed użyciem aparatu należy sprawdzić, czy akumulator jest w pełni naładowany, i naładować go, jeżeli jest to
konieczne.
• Przed użyciem akumulator należy naładować. Ładowanie powinno odbywać się w pomieszczeniu zamkniętym
w temperaturze otoczenia od 5°C do 35°C.
• Wysoka temperatura może uniemożliwić prawidłowe i całkowite naładowanie akumulatora i ma negatywny
wpływ na czas jego pracy. Należy pamiętać, że podczas użytkowania aparatu akumulator może się nagrzewać.
W takiej sytuacji przed naładowaniem akumulatora należy poczekać na jego ostygnięcie.
Kiedy do ładowania akumulatora włożonego do tego aparatu jest używana Ładowarka lub komputer,
akumulator nie jest ładowany, jeśli jego temperatura spadnie poniżej 0°C lub wzrośnie powyżej 50°C.
• Nie należy kontynuować ładowania, jeśli akumulator jest w pełni naładowany, gdyż może to skrócić czas jego
pracy.
• Temperatura akumulatora może wzrosnąć podczas ładowania. Jednak nie jest to usterka.
Noszenie zapasowych akumulatorów
Podczas fotografowania ważnych uroczystości należy w miarę możliwości mieć przy sobie dodatkowe w pełni
naładowane akumulatory.
Używanie akumulatora przy niskich temperaturach
W chłodne dni pojemność akumulatorów zwykle spada. Próba włączenia aparatu przy rozładowanym akumulatorze
i niskiej temperaturze może zakończyć się niepowodzeniem. W ciepłym miejscu należy mieć przygotowane zapasowe
akumulatory, aby w razie potrzeby włożyć je do aparatu. Zimne akumulatory mogą odzyskać część energii po ich ogrzaniu.
28
Uwagi techniczne
Styki akumulatora
Zabrudzenie styków akumulatora może uniemożliwić poprawne działanie aparatu. W przypadku zabrudzenia
styków akumulatora należy je przed użyciem wytrzeć czystą, suchą ściereczką.
Ładowanie rozładowanego akumulatora
Włączenie lub wyłączenie aparatu, gdy włożony jest rozładowany akumulator może skrócić czas jego działania.
Naładować rozładowany akumulator przed użyciem.
Przechowywanie akumulatora
• Zawsze należy wyjąć akumulator z aparatu lub opcjonalnej ładowarki, gdy nie jest on używany. Umieszczenie
akumulatora w aparacie powoduje jego stopniowe powolne rozładowywanie, nawet jeśli aparat nie jest
używany. Może to spowodować nadmierne rozładowanie akumulatora i całkowitą utratę jego funkcji.
• Co najmniej raz na sześć miesięcy akumulator należy naładować i całkowicie rozładować przed dalszym
przechowywaniem.
• Akumulator należy włożyć do torebki foliowej i przechowywać w chłodnym miejscu. Akumulator należy
przechowywać w suchym miejscu o temperaturze otoczenia od 15°C do 25°C. Nie przechowywać akumulatora
w miejscach podatnych na wysokie lub bardzo niskie temperatury.
Czas działania akumulatora
Znaczne skrócenie czasu, przez jaki akumulator utrzymuje prawidłowy stan naładowania podczas eksploatacji
w temperaturze pokojowej, oznacza konieczność jego wymiany. Należy zakupić nowy akumulator.
Utylizacja zużytych akumulatorów
Gdy czas działania akumulatora znacznie się skróci, należy go wymienić. Zużyte akumulatory są wartościowym
materiałem. Należy oddawać je do utylizacji zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Ładowarka
• Ładowarka EH-73P jest przeznaczona wyłącznie do użytku z kompatybilnymi urządzeniami. Nie należy jej używać
z innymi typami lub modelami urządzeń.
• Nie używaj kabla USB innego niż UC-E21. Użycie kabla USB innego niż UC-E21 może spowodować przegrzanie,
pożar lub porażenie prądem.
• W żadnych okolicznościach nie wolno używać zasilacza sieciowego innego modelu lub innej marki niż
Ładowarka EH-73P. Nie wolno też używać dostępnych w handlu zasilaczy sieciowych USB-AC ani ładowarek do
telefonów komórkowych. Nieprzestrzeganie tego zalecenia może doprowadzić do przegrzania lub uszkodzenia
aparatu.
• Ładowarka EH-73P działa z gniazdkami na prąd przemienny o napięciu 100–240 V i częstotliwości 50/60 Hz.
W przypadku używania w innych krajach należy w razie potrzeby użyć adaptera wtyczki (dostępnego w handlu).
Więcej informacji o adapterach można uzyskać w biurze podróży.
• Symbole na tym produkcie mają następujące znaczenie:
D Prąd zmienny, E Prąd stały, F Urządzenie klasy II (konstrukcja produktu jest podwójnie izolowana).
Uwagi techniczne
29
Czyszczenie i przechowywanie
Czyszczenie
Nie używać alkoholu, rozcieńczalników lub innych agresywnych substancji chemicznych.
Obiektyw
Należy unikać dotykania szklanych elementów palcami. Kurz i pyłki należy usuwać gruszką (jest
to niewielkie urządzenie z gumowym zbiornikiem, którego naciśnięcie powoduje wytworzenie
strumienia powietrza). Aby usunąć ślady palców lub inne zaplamienia, których nie można
usunąć gruszką, należy wytrzeć obiektyw miękką szmatką, wykonując ruch spiralny od środka
obiektywu w kierunku jego brzegów. Jeśli ta czynność nie przyniesie oczekiwanego efektu,
należy przetrzeć obiektyw szmatką zwilżoną dostępnym w sklepach środkiem do czyszczenia
soczewek.
Monitor
Kurz i pyłki należy usuwać gruszką. Aby usunąć ślady palców lub inne zaplamienia, monitor
należy wytrzeć miękką, suchą szmatką, nie naciskając go przy tym.
Korpus
Gruszką należy usunąć kurz, zanieczyszczenia lub piasek, a następnie delikatnie wytrzeć korpus
miękką, suchą szmatką. Po zakończeniu użytkowania aparatu na plaży lub w innych miejscach,
w których może być narażony na działanie piasku lub pyłu, należy usunąć piasek, pył lub sól
szmatką delikatnie zwilżoną czystą wodą, a następnie dokładnie wysuszyć aparat. Należy
pamiętać, że zanieczyszczenia w aparacie mogą spowodować uszkodzenia, których
naprawa nie jest objęta gwarancją.
Przechowywanie
Jeśli aparat nie będzie używany przez dłuższy czas, należy wyjąć z niego akumulator. Aby zapobiec
narastaniu pleśni, aparat należy co najmniej raz na miesiąc wyjąć z miejsca, w którym jest przechowywany.
Następnie należy go włączyć, zwolnić kilka razy migawkę, po czym ponownie schować. Nie należy
przechowywać aparatu w miejscach, które:
• są słabo wentylowane lub zawilgocone (wilgotność względna przekraczająca 60%),
• są narażone na działanie temperatury poniżej –10°C lub powyżej 50°C,
• sąsiadują z urządzeniami wytwarzającymi silne pole magnetyczne, np. odbiornikami telewizyjnymi lub
radiowymi.
Informacje o przechowywaniu akumulatora znajdują się w części „Akumulator” (A28), w rozdziale
„Konserwacja produktu” (A27).
30
Uwagi techniczne
Rozwiązywanie Problemów
Jeśli aparat nie działa zgodnie z oczekiwaniami, przed skontaktowaniem się ze sprzedawcą lub
z autoryzowanym serwisem firmy Nikon należy zapoznać się z poniższą listą typowych problemów.
Więcej informacji na temat obsługi tego aparatu zawiera również Dokumentacja aparatu (w formacie PDF)
(Aiv).
Problem
A
Przyczyna/rozwiązanie
• Poczekaj na zakończenie zapisywania danych.
• Jeśli problem nadal występuje, wyłącz aparat.
Jeśli aparat nie wyłącza się, wyjmij i włóż akumulator lub akumulatory,
Aparat jest włączony,
a w przypadku używania zasilacza sieciowego – odłącz i podłącz go
–
ale nie reaguje.
ponownie.
Zwróć uwagę, że mimo tego, że aktualnie zapisywane dane zostaną
utracone, wyjęcie lub odłączenie źródła zasilania nie ma wpływu na dane,
które już zostały zapisane.
Nie można włączyć
aparatu.
• Akumulator jest wyczerpany.
3, 4, 28
• Włącznik zasilania został włączony kilka sekund po włożeniu akumulatora. –
Przed naciśnięciem wyłącznika zasilania należy zaczekać kilka sekund.
Aparat wyłącza się
bez ostrzeżenia.
• Aparat wyłącza się automatycznie w celu oszczędzania energii (funkcja 11
autowyłączania).
• Aparat i akumulator mogą nie działać prawidłowo w niskich
28
temperaturach.
• Wnętrze aparatu rozgrzało się do wysokiej temperatury. Pozostaw aparat –
wyłączony, aż jego wnętrze ostygnie, a następnie spróbuj włączyć go
ponownie.
Brak obrazu na
monitorze.
• Aparat jest wyłączony.
• Akumulator jest wyczerpany.
• Aparat wyłącza się automatycznie w celu oszczędzania energii (funkcja
autowyłączania).
• Dioda gotowości lampy błyskowej miga podczas ładowania lampy
błyskowej.
Należy zaczekać do chwili zakończenia ładowania.
• Aparat jest podłączony do telewizora lub komputera.
• Trwa nagrywanie filmów poklatkowych.
• Aparat i urządzenie inteligentne są połączone przez sieć Wi-Fi, a aparat
jest obsługiwany za pomocą pilota zdalnego sterowania.
7
9
11
–
–
–
–
Aparat może się nagrzać w przypadku użytkowania go przez dłuższy czas do
Aparat nagrzewa się. nagrywania filmów lub wysyłania zdjęć, lub do pracy w otoczeniu o wysokiej –
temperaturze. Nie jest to usterka.
Uwagi techniczne
31
Karty pamięci, których można używać
Aparat obsługuje karty pamięci SD, SDHC i SDXC łącznie z kartami SDHC i SDXC zgodnymi ze standardem
UHS-I.
• Do nagrywania filmów są zalecane karty o znamionowej klasie prędkości 6 lub szybsze (po wybraniu
ustawienia d 2160/30p (4K UHD) lub c 2160/25p (4K UHD) w menu Opcje filmów zalecane
są karty UHS o znamionowej klasie prędkości 3 lub szybsze). Używanie wolniejszych kart może
powodować przerwy w nagraniu.
• Podczas wybierania kart, które mają być używane w czytnikach kart, należy się upewnić, że są one
zgodne z tym urządzeniem.
• Informacje o funkcjach, działaniu i ograniczeniach można uzyskać od producenta.
Informacje dotyczące znaków towarowych
• Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym lub znakiem towarowym firmy Microsoft
Corporation w Stanach Zjednoczonych i/lub innych krajach.
• Znak słowny oraz logotypy Bluetooth® są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Bluetooth SIG,
Inc., a każde wykorzystanie tych znaków przez firmę Nikon Corporation podlega licencji.
• Apple®, App Store®, logo Apple, Mac, OS X, macOS, iPhone®, iPad®, iPod touch® oraz iBooks są
znakami handlowymi firmy Apple Inc. w Stanach Zjednoczonych i/lub innych krajach.
• Android, Google Play oraz logotyp Google Play są znakami towarowymi Google LLC. Robot
Android został odtworzony lub zmodyfikowany na podstawie projektu utworzonego i
udostępnionego przez Google. Jego wykorzystanie jest zgodne z warunkami opisanymi w Licencji
Creative Commons 3.0 – Uznanie autorstwa.
• iOS jest znakiem towarowym lub zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Cisco Systems, Inc.,
w Stanach Zjednoczonych i/lub innych krajach oraz jest używany na podstawie licencji.
• Adobe, logo Adobe i Reader są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi
firmy Adobe Systems Incorporated w Stanach Zjednoczonych i/lub innych krajach.
• Logo SDXC, SDHC i SD są znakami towarowymi firmy SD-3C, LLC.
• PictBridge jest znakiem towarowym.
32
Uwagi techniczne
• HDMI, logo HDMI i High-Definition Multimedia Interface są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi
znakami towarowymi firmy HDMI Licensing, LLC.
• Wi-Fi i logo Wi-Fi są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi stowarzyszenia
Wi-Fi Alliance.
• N-Mark jest znakiem towarowym lub zastrzeżonym znakiem towarowym firmy NFC Forum, Inc.
w Stanach Zjednoczonych i/lub innych krajach.
• Wszelkie inne nazwy handlowe wymienione w tej instrukcji lub w innych dokumentach
dołączonych do tego produktu firmy Nikon stanowią znaki towarowe lub zastrzeżone znaki
towarowe odpowiednich podmiotów.
“Made for iPod,” “Made for iPhone,” and “Made for iPad” mean that an electronic
accessory has been designed to connect specifically to iPod, iPhone, or iPad,
respectively, and has been certified by the developer to meet Apple
performance standards. Apple is not responsible for the operation of this device
or its compliance with safety and regulatory standards. Please note that the use
of this accessory with iPod, iPhone, or iPad may affect wireless performance.
AVC Licencja Patent Portfolio License
Produkt ten objęty jest licencją w ramach licencji AVC Patent Portfolio License na osobiste i niekomercyjne
wykorzystywanie przez użytkownika w celu (i) kodowania obrazu wideo zgodnie ze standardem AVC
(„obraz wideo AVC”) oraz/lub (ii) dekodowania obrazu wideo AVC, który został zakodowany przez
użytkownika na potrzeby osobiste i niekomercyjne oraz/lub został uzyskany od dostawcy obrazu wideo,
który posiada licencję umożliwiającą udostępnianie obrazu wideo AVC. Nie udziela się licencji wyraźnej ani
dorozumianej na jakiekolwiek inne formy użytkowania. Dodatkowych informacji udziela MPEG LA, L.L.C.
Patrz http://www.mpegla.com.
Licencja FreeType (FreeType2)
Części tego oprogramowania są objęte prawami autorskimi © 2012 The FreeType Project
(http://www.freetype.org). Wszelkie prawa zastrzeżone.
Licencja MIT (HarfBuzz)
Części tego oprogramowania są objęte prawami autorskimi © 2016 The HarfBuzz Project
(http://www.freedesktop.org/wiki/Software/HarfBuzz). Wszelkie prawa zastrzeżone.
Uwagi techniczne
33
Warunki gwarancji — Gwarancja na usługi serwisowe
firmy Nikon świadczone w Europie
Szanowni Państwo,
Dziękujemy za zakup produktu firmy Nikon. W przypadku gdyby ten produkt firmy Nikon
wymagał usług gwarancyjnych, należy się skontaktować ze sprzedawcą, u którego został
zakupiony, lub z autoryzowanym serwisem znajdującym się na terenie sprzedaży firmy
Nikon Europe B.V. (np. Europa/Rosja/inne). Szczegółowe informacje podane są na stronie:
http://www.europe-nikon.com/support
Przed skontaktowaniem się ze sprzedawcą lub autoryzowanym punktem serwisowym
zalecamy dokładne zapoznanie się z instrukcjami obsługi w celu uniknięcia zbędnych
niedogodności.
Gwarancja na zakupiony sprzęt firmy Nikon obejmuje wszelkie wady produkcyjne i jest ważna
przez jeden rok od daty zakupu. Jeśli w ciągu tego okresu produkt okaże się wadliwy wskutek
zastosowania niewłaściwych materiałów lub nienależytego wykonania, autoryzowany serwis
na terenie sprzedaży firmy Nikon Europe B.V. dokona naprawy produktu na warunkach
opisanych poniżej, nie pobierając opłat za części ani za robociznę. Firma Nikon zastrzega sobie
prawo do wymiany lub naprawy produktu (według własnego uznania).
1. Aby skorzystać z usług gwarancyjnych świadczonych w ramach niniejszej gwarancji muszą
Państwo przedłożyć razem z produktem wypełnioną kartę gwarancyjną oraz oryginał
faktury lub paragonu, w których uwzględnione będą takie informacje, jak data zakupu,
typ produktu oraz nazwa sprzedawcy. Firma Nikon zastrzega sobie prawo do odmowy
świadczenia nieodpłatnych usług gwarancyjnych w przypadku nieotrzymania dokumentów
wymienionych powyżej lub gdy zawarte w nich informacje okażą się niekompletne lub
nieczytelne.
2. Niniejsza gwarancja nie obejmuje:
• niezbędnych czynności konserwacyjnych lub wymiany części na skutek zwykłego
zużycia;
• modyfikacji związanych z uaktualnieniem produktu wykraczającymi poza jego zwykłe
przeznaczenie opisane w instrukcjach obsługi wykonanych bez uprzedniej pisemnej
zgody firmy Nikon;
• kosztów oraz ryzyka dotyczącego transportu bezpośrednio lub pośrednio związanego
z gwarancją dotyczącą produktów;
34
Uwagi techniczne
• wszelkich uszkodzeń powstałych wskutek modyfikacji dokonanych w produkcie bez
uprzedniej pisemnej zgody firmy Nikon mających na celu dostosowanie produktu do
standardów technicznych obowiązujących w krajach innych niż te, dla których produkt
został oryginalnie opracowany i wyprodukowany.
3. Gwarancja nie ma zastosowania w przypadku:
• uszkodzeń spowodowanych niewłaściwym używaniem produktu, w tym w szczególności
wynikających z używania produktu niezgodnie z jego przeznaczeniem lub niestosowania
się do instrukcji dotyczącej korzystania z produktu i jego konserwacji, bądź związanych
z instalacją lub używaniem produktu niezgodnie z normami dotyczącymi bezpieczeństwa
obowiązującymi w kraju użytkowania;
• uszkodzeń powstałych w wyniku wypadków lub zdarzeń losowych, w tym
w szczególności szkód spowodowanych przez wyładowania atmosferyczne, wodę,
ogień, niewłaściwe używanie lub zaniedbanie;
• zmiany, zniszczenia lub usunięcia nazwy modelu lub numeru seryjnego produktu;
• uszkodzeń powstałych w wyniku napraw lub modyfikacji wykonanych przez
nieautoryzowane punkty serwisowe lub osoby;
• uszkodzeń systemu, do którego produkt został włączony lub z którym jest używany.
4. Niniejsza gwarancja na usługi serwisowe nie wpływa na prawa konsumenta, jakie
przysługują Państwu na mocy obowiązującego prawa krajowego, ani na Państwa prawo
do dochodzenia roszczeń od sprzedawcy wynikające z zawartej umowy sprzedaży.
Uwaga: Spis wszystkich autoryzowanych serwisów firmy Nikon można znaleźć online
pod adresem
(http://www.europe-nikon.com/service/).
Uwagi techniczne
35
Powielanie niniejszej instrukcji lub jej części (z wyjątkiem
krótkich cytatów w artykułach krytycznych i recenzjach)
w dowolnej formie jest zabronione bez pisemnej zgody f irmy
NIKON CORPORATION.
FX8J05(1K)
6MN6741K-05
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising