Nikon | COOLPIX B600 | Nikon COOLPIX B600 Dokumentacja aparatu (pełna instrukcja)

Nikon COOLPIX B600 Dokumentacja aparatu (pełna instrukcja)
APARAT CYFROWY
Dokumentacja aparatu
• Przeczytaj dokładnie niniejszą instrukcję przed
rozpoczęciem korzystania z aparatu.
• Aby zapewnić poprawne użytkowanie aparatu,
koniecznie przeczytaj „Zasady bezpieczeństwa” (str. vi).
• Po przeczytaniu instrukcji przechowuj ją w łatwo
dostępnym miejscu, aby móc z niej skorzystać w
przyszłości.
Szybkie szukanie tematu
Można wrócić do tej strony, stukając lub klikając ikonę
strony.
w prawym dolnym rogu każdej
Główne tematy
Wprowadzenie ................................................................................................................................. iii
Spis treści............................................................................................................................................. x
Elementy aparatu ............................................................................................................................. 1
Przygotowanie.................................................................................................................................10
Operacje podstawowe — fotografowanie i odtwarzanie ...............................................16
Funkcje związane z fotografowaniem ....................................................................................23
Funkcje związane z odtwarzaniem ..........................................................................................63
Filmy....................................................................................................................................................75
Podłączanie aparatu do telewizora, drukarki lub komputera ........................................86
Korzystanie z menu........................................................................................................................96
Jeśli wystąpił problem ............................................................................................................... 147
Informacje techniczne ............................................................................................................... 160
Wspólne tematy
Zasady
bezpieczeństwa
Tryb kreatywny
Samowyzwalacz
Tryb makro
Zoom
Zdjęcia seryjne
Rozwiązywanie
problemów
Indeks
ii
Wprowadzenie
Do przeczytania w pierwszej kolejności
Symbole i konwencje używane w niniejszej instrukcji
• Stuknij lub kliknij przycisk
w prawym dolnym rogu każdej strony, aby wyświetlić
„Szybkie szukanie tematu” (Aii).
• Symbole
Symbol
Opis
Ostrzeżenia i informacje, z którymi należy się zapoznać przed rozpoczęciem
użytkowania aparatu.
Uwagi i informacje, z którymi należy się zapoznać przed rozpoczęciem
użytkowania aparatu.
Inne strony z odpowiednimi informacjami.
• Karty pamięci SD, SDHC i SDXC są w niniejszej instrukcji nazywane łącznie „kartami
pamięci”.
• Smartfony i tablety są w określane jako „urządzenia inteligentne”.
• Ustawienia fabryczne skonfigurowane w nowym aparacie są określane mianem
„ustawień domyślnych”.
• Elementy menu wyświetlane na ekranie aparatu oraz przyciski i komunikaty wyświetlane
na ekranie komputera oznaczono pogrubioną czcionką.
• W niniejszej instrukcji z niektórych zrzutów ekranu aparatu usunięto zdjęcie w celu
zapewnienia większej czytelności wskaźników ekranu.
iii
Wprowadzenie
Do przeczytania w pierwszej kolejności
Informacje i zalecenia
Program Life-Long Learning
Chcąc zapewnić klientom stałą pomoc techniczną i wiedzę na temat swoich produktów, firma
Nikon w ramach programu Life-Long Learning udostępnia najnowsze informacje pod
następującymi adresami internetowymi:
• USA: https://www.nikonusa.com/
• Europa: https://www.europe-nikon.com/support/
• Azja, Oceania, Bliski Wschód i Afryka: http://www.nikon-asia.com/
W tych witrynach można znaleźć aktualne informacje o produktach, wskazówki, odpowiedzi na
najczęściej zadawane pytania oraz ogólne porady na temat fotografowania i cyfrowej obróbki
zdjęć. Dodatkowych informacji może udzielić przedstawiciel Nikon na danym obszarze. Dane
kontaktowe można znaleźć w poniższej witrynie.
https://imaging.nikon.com/
Używaj tylko markowych akcesoriów elektronicznych Nikon
Aparaty Nikon COOLPIX są projektowane zgodnie z najwyższymi standardami i zawierają złożone
układy elektroniczne. Tylko markowe akcesoria elektroniczne firmy Nikon (w tym ładowarki,
akumulatory, zasilacze sieciowe i kable USB) certyfikowane przez firmę Nikon jako odpowiednie do
stosowania w aparatach cyfrowych firmy Nikon zostały skonstruowane i przetestowane pod kątem
spełniania wszelkich wymagań technicznych oraz wymagań w zakresie bezpieczeństwa dla
układów elektronicznych stosowanych w aparatach cyfrowych.
KORZYSTANIE Z AKCESORIÓW ELEKTRONICZNYCH MARKI INNEJ NIŻ NIKON MOŻE SPOWODOWAĆ
USZKODZENIE APARATU I BYĆ PRZYCZYNĄ UNIEWAŻNIENIA GWARANCJI UDZIELONEJ PRZEZ
FIRMĘ NIKON.
Używanie akumulatorów litowo-jonowych innych firm, pozbawionych znaku holograficznego firmy
Nikon może zakłócać normalne działanie aparatu lub spowodować przegrzanie, zapalenie,
uszkodzenie bądź wyciek z akumulatora.
Znak holograficzny: identyfikuje
urządzenie jako autentyczny produkt
firmy Nikon.
Aby uzyskać więcej informacji o markowych akcesoriach firmy Nikon, należy skontaktować się z
lokalnym przedstawicielem handlowym firmy Nikon.
Przed wykonywaniem ważnych zdjęć
Przed przystąpieniem do fotografowania ważnych okazji (np. ślubów lub wyjazdów) należy
wykonać zdjęcie próbne, aby mieć pewność, że aparat działa poprawnie. Firma Nikon nie ponosi
odpowiedzialności za straty ani utratę zysków spowodowane niewłaściwym działaniem aparatu.
iv
Wprowadzenie
Do przeczytania w pierwszej kolejności
Informacje na temat instrukcji obsługi
• Żadna część instrukcji dołączonych do tego produktu nie może być powielana, przesyłana,
przekształcana, przechowywana w systemie służącym do pozyskiwania informacji ani
tłumaczona na jakikolwiek język niezależnie od formy i sposobu bez uprzedniej pisemnej zgody
firmy Nikon.
• Przedstawione w instrukcji ilustracje oraz zrzuty ekranów mogą wyglądać inaczej niż w
zakupionym produkcie.
• Firma Nikon zastrzega sobie prawo do zmiany danych technicznych sprzętu i oprogramowania
opisanego w instrukcjach w dowolnym momencie i bez wcześniejszego powiadomienia.
• Firma Nikon nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody spowodowane użytkowaniem
aparatu.
• Dołożono wszelkich starań, aby informacje zawarte w instrukcji były ścisłe i pełne, jednak w
przypadku zauważenia jakichkolwiek błędów lub pominięć będziemy wdzięczni za
poinformowanie o nich lokalnego przedstawiciela firmy Nikon (adres podany osobno).
Przestrzegaj treści informacji o prawach autorskich
Zgodnie z prawem ochrony własności intelektualnej, wykonanych aparatem zdjęć ani nagrań prac
chronionych prawem autorskim nie wolno wykorzystywać bez zgody właściciela praw autorskich.
Użytek osobisty stanowi wyjątek, ale zwróć uwagę, że nawet użytek osobisty może być ograniczony
w przypadku zdjęć lub nagrań wystaw lub występów na żywo.
Pozbywanie się urządzeń służących do przechowywania danych
Należy pamiętać, że usunięcie zdjęć lub sformatowanie pamięci urządzeń służących do
przechowywania danych, takich jak karty pamięci lub wbudowana pamięć aparatu, nie powoduje
całkowitego usunięcia oryginalnych danych zdjęć. Podczas pozbywania się urządzeń do
przechowywania danych należy pamiętać, że usunięte pliki można z nich odzyskać za pomocą
dostępnego na rynku oprogramowania, co może skutkować niewłaściwym wykorzystaniem
osobistych danych i prywatnych zdjęć przez osoby postronne. Odpowiedzialność za zapewnienie
bezpieczeństwa i prywatności tych danych spoczywa na użytkowniku.
Przed utylizacją urządzenia pamięci masowej lub jego przekazaniem innej osobie należy
zresetować wszystkie ustawienia aparatu za pomocą opcji Resetuj wszystko w menu ustawień
(A97). Po zresetowaniu ustawień należy skasować wszystkie dane z urządzenia za pomocą
dostępnego w sprzedaży oprogramowania do kasowania danych lub sformatować urządzenie za
pomocą opcji Formatuj pamięć lub Formatuj kartę w menu ustawień (A97), a następnie w
całości je zapełnić zdjęciami niezawierającymi prywatnych danych (np. zdjęciami nieba).
Podczas fizycznego niszczenia kart pamięci należy zachować ostrożność, aby uniknąć obrażeń ciała
lub zniszczenia mienia.
Oznakowanie zgodności
Wykonaj poniższą procedurę, aby wyświetlić oznakowania zgodności, które są spełniane
przez aparat.
Naciśnij przycisk d M wybierz pozycję z (ustawienia) M Oznakowanie zgodności M
i naciśnij przycisk k
v
Wprowadzenie
Do przeczytania w pierwszej kolejności
Zasady bezpieczeństwa
Aby zapobiec uszkodzeniu mienia lub obrażeniom ciała użytkownika lub innych osób, przed
rozpoczęciem korzystania z tego produktu przeczytaj „Zasady bezpieczeństwa” w całości.
Przechowuj te instrukcje dotyczące bezpieczeństwa w miejscu dostępnym dla wszystkich
osób korzystających z tego produktu.
NIEBEZPIECZEŃSTWO
nieprzestrzeganie środków ostrożności
oznaczonych tą ikoną niesie wysokie ryzyko
śmierci lub poważnych obrażeń ciała.
OSTRZEŻENIE
nieprzestrzeganie środków ostrożności
oznaczonych tą ikoną może prowadzić
do śmierci lub poważnych obrażeń ciała.
PRZESTROGA
nieprzestrzeganie środków ostrożności
oznaczonych tą ikoną może prowadzić
do obrażeń ciała lub uszkodzenia mienia.
OSTRZEŻENIE
• Nie używać podczas chodzenia lub kierowania pojazdem. Nieprzestrzeganie tego
środka ostrożności może prowadzić do wypadków lub obrażeń ciała z innego powodu.
• Nie demontować ani nie modyfikować tego produktu. Nie dotykać
wewnętrznych części odsłoniętych w wyniku upadku lub innego wypadku.
Nieprzestrzeganie tych środków ostrożności może prowadzić do porażenia prądem lub
innych obrażeń ciała.
• W razie zauważenia nietypowych objawów, jak wydostawanie się dymu z
produktu, nagrzanie produktu lub nietypowe zapachy, niezwłocznie odłączyć
akumulator lub inne źródło zasilania. Dalsze użytkowanie może prowadzić do
pożaru, poparzeń lub innych obrażeń ciała.
• Chronić przed wodą i wilgocią. Nie dotykać mokrymi rękami. Nie dotykać
wtyczki mokrymi rękami. Nieprzestrzeganie tych środków ostrożności może
prowadzić do pożaru lub porażenia prądem.
• Nie narażać skóry na przedłużoną styczność z tym produktem, gdy jest on
włączony lub podłączony do zasilania. Nieprzestrzeganie tego środka ostrożności
może prowadzić do słabych oparzeń.
• Nie używać tego produktu w miejscach występowania łatwopalnych pyłów lub
gazów, takich jak propan, opary benzyny lub aerozole. Nieprzestrzeganie tego
środka ostrożności może prowadzić do wybuchu lub pożaru.
• Nie kierować lampy błyskowej na operatora pojazdu mechanicznego.
Nieprzestrzeganie tego środka ostrożności może prowadzić do wypadków.
vi
Wprowadzenie
Zasady bezpieczeństwa
• Przechowywać ten produkt w miejscu niedostępnym dla dzieci.
Nieprzestrzeganie tego środka ostrożności może prowadzić do obrażeń ciała lub
wadliwego działania produktu. Dodatkowo należy pamiętać, że małe części mogą być
przyczyną zadławienia. W razie połknięcia jakiejkolwiek części tego produktu przez
dziecko, niezwłocznie uzyskać pomoc lekarską.
• Nie oplatać, nie owijać ani nie okręcać pasków wokół szyi. Nieprzestrzeganie tego
środka ostrożności może prowadzić do wypadków.
• Nie używać akumulatorów, ładowarek, zasilaczy sieciowych ani kabli USB,
które nie są specjalnie przeznaczone do użytku z tym produktem. Podczas
korzystania z akumulatorów, ładowarek, zasilaczy sieciowych i kabli USB
przeznaczonych do użytku z tym produktem nie wolno:
- Uszkadzać, modyfikować, ciągnąć silnie lub zginać przewodów albo kabli,
umieszczać na nich ciężkich przedmiotów ani narażać ich na działanie
gorąca lub płomieni.
- Używać konwerterów podróżnych lub zasilaczy przeznaczonych do zmiany
poziomu napięcia ani w połączeniu z przemiennikami prądu stałego na prąd
zmienny.
Nieprzestrzeganie tych środków ostrożności może prowadzić do pożaru lub porażenia
prądem.
• Nie dotykać wtyczki podczas ładowania produktu ani nie używać zasilacza
sieciowego podczas burz z piorunami. Nieprzestrzeganie tego środka ostrożności
może prowadzić do porażenia prądem.
• Nie dotykać gołymi rękami miejsc narażonych na działanie skrajnie wysokich
lub niskich temperatur. Nieprzestrzeganie tego środka ostrożności może prowadzić
do poparzeń lub odmrożeń.
PRZESTROGA
• Nie pozostawiać obiektywu skierowanego na słońce lub inne źródła silnego
światła. Światło zogniskowane przez obiektyw może spowodować pożar lub
uszkodzenie wewnętrznych części produktu. Podczas fotografowania obiektów pod
światło utrzymywać słońce w znacznej odległości poza kadrem.
• Wyłączać ten produkt, gdy jego użytkowanie jest zabronione. Wyłączać funkcje
bezprzewodowe, gdy korzystanie z urządzeń bezprzewodowych jest
zabronione. Sygnały o częstotliwości radiowej emitowane przez ten produkt mogą
zakłócać działanie wyposażenia na pokładzie samolotu lub w szpitalach albo innych
placówkach opieki zdrowotnej.
• Wyjąć akumulator i odłączyć zasilacz sieciowy, jeśli ten produkt nie będzie
używany przez długi okres. Nieprzestrzeganie tego środka ostrożności może
prowadzić do pożaru lub wadliwego działania produktu.
• Nie dotykać ruchomych części obiektywu ani innych ruchomych części.
Nieprzestrzeganie tego środka ostrożności może prowadzić do obrażeń ciała.
• Nie wyzwalać błysku lampy błyskowej, gdy lampa styka się albo jest w
bezpośredniej bliskości ze skórą lub jakimś przedmiotem. Nieprzestrzeganie tego
środka ostrożności może prowadzić do poparzeń lub pożaru.
vii
Wprowadzenie
Zasady bezpieczeństwa
• Nie pozostawiać produktu w miejscu, gdzie będzie on narażony na wpływ
skrajnie wysokiej temperatury przez długi okres, np. w zamkniętym
samochodzie lub w miejscu bezpośrednio nasłonecznionym. Nieprzestrzeganie
tego środka ostrożności może prowadzić do pożaru lub wadliwego działania produktu.
• Nie transportować aparatu z podłączonym statywem lub podobnym
akcesorium. Nieprzestrzeganie tego środka ostrożności może prowadzić do obrażeń
ciała lub wadliwego działania produktu.
NIEBEZPIECZEŃSTWO związane z akumulatorami
• Nie obchodzić się niewłaściwie z akumulatorami. Nieprzestrzeganie następujących
środków ostrożności może prowadzić do wycieku płynu z akumulatorów albo ich
przegrzania, pęknięcia lub zapłonu:
- Używać jedynie akumulatorów zatwierdzonych do użytku w tym produkcie.
- Nie narażać akumulatorów na działanie płomieni lub nadmiernego gorąca.
- Nie demontować.
- Nie zwierać styków, dotykając nimi naszyjników, spinek do włosów lub innych
metalowych przedmiotów.
- Nie narażać akumulatorów ani produktów, do których są włożone, na silne wstrząsy i
uderzenia.
• Ładować tylko we wskazany sposób. Nieprzestrzeganie tego środka ostrożności
może prowadzić do wycieku płynu z akumulatorów albo ich przegrzania, pęknięcia lub
zapłonu.
• Jeśli płyn z akumulatora dostanie się do oczu, przepłukać oczy dużą ilością
czystej wody i niezwłocznie uzyskać pomoc lekarską. Opóźnienie interwencji
może prowadzić do uszkodzenia oczu.
OSTRZEŻENIE dotyczące akumulatorów
• Przechowywać akumulatory w miejscu niedostępnym dla dzieci. W razie
połknięcia akumulatora przez dziecko, niezwłocznie uzyskać pomoc lekarską.
• Nie zanurzać akumulatorów w wodzie ani nie narażać ich na działanie deszczu.
Nieprzestrzeganie tego środka ostrożności może prowadzić do pożaru lub wadliwego
działania produktu. Niezwłocznie wysuszyć produkt ręcznikiem lub podobnym
przedmiotem, jeśli się zamoczy.
• Niezwłocznie zaprzestać użytkowania w przypadku zauważenia jakichkolwiek
zmian w akumulatorach, takich jak odbarwienie lub odkształcenie. Przestać
ładować akumulatory EN-EL12, jeśli nie ładują się w wyznaczonym czasie.
Nieprzestrzeganie tych środków ostrożności może prowadzić do wycieku płynu z
akumulatorów albo ich przegrzania, pęknięcia lub zapłonu.
• Jeśli akumulatory już nie są potrzebne, zaizolować ich styki taśmą. Zetknięcie się
metalowych przedmiotów ze stykami może spowodować przegrzanie, pęknięcie lub
pożar.
viii
Wprowadzenie
Zasady bezpieczeństwa
• Jeśli płyn z akumulatora zetknie się ze skórą lub odzieżą osoby, niezwłocznie
przepłukać miejsce styczności dużą ilością czystej wody. Nieprzestrzeganie tego
środka ostrożności może prowadzić do podrażnienia skóry.
ix
Wprowadzenie
Zasady bezpieczeństwa
Spis treści
Szybkie szukanie tematu .............................................................................................................. ii
Główne tematy.............................................................................................................................................................................. ii
Wspólne tematy ........................................................................................................................................................................... ii
Wprowadzenie ................................................................................................................................ iii
Do przeczytania w pierwszej kolejności ..................................................................................................... iii
Symbole i konwencje używane w niniejszej instrukcji........................................................................................ iii
Informacje i zalecenia.............................................................................................................................................................. iv
Zasady bezpieczeństwa.................................................................................................................................... vi
Elementy aparatu ............................................................................................................................ 1
Korpus aparatu...................................................................................................................................................... 2
Monitor .................................................................................................................................................................... 4
Przełączanie informacji wyświetlanych na ekranie (przycisk s)............................................................ 4
Fotografowanie............................................................................................................................................................................ 5
Odtwarzanie................................................................................................................................................................................... 8
Przygotowanie................................................................................................................................ 10
Mocowanie paska aparatu i pokrywki obiektywu................................................................................. 11
Wkładanie akumulatora i karty pamięci ................................................................................................... 12
Wyjmowanie akumulatora lub karty pamięci ......................................................................................................... 12
Ładowanie akumulatora................................................................................................................................. 13
Konfiguracja aparatu ....................................................................................................................................... 14
Operacje podstawowe — fotografowanie i odtwarzanie .............................................. 16
Fotografowanie ................................................................................................................................................. 17
Używanie lampy błyskowej ................................................................................................................................................ 19
Nagrywanie filmów.................................................................................................................................................................. 19
Odtwarzanie zdjęć ............................................................................................................................................ 20
Usuwanie zdjęć.................................................................................................................................................. 21
Ekran wyboru zdjęć do usunięcia................................................................................................................................... 22
Funkcje związane z fotografowaniem ................................................................................... 23
Wybór trybu fotografowania ........................................................................................................................ 24
Tryb A (automatyczny) ................................................................................................................................ 25
Używanie suwaka ustawień................................................................................................................................................ 25
x
Spis treści
Program tematyczny (fotografowanie dostosowane do warunków fotografowania)............ 27
Wskazówki i uwagi na temat programów tematycznych ............................................................................... 28
Fotografowanie w trybie Łatwa panorama.............................................................................................................. 36
Odtwarzanie w trybie Łatwa panorama ..................................................................................................................... 38
Tryb kreatywny (stosowanie efektów podczas fotografowania)..................................................... 39
Tryb Portret inteligentny (poprawa wyglądu twarzy podczas fotografowania)........................ 41
Korzystanie z funkcji Wyzwolenie uśmiechem....................................................................................................... 43
Używanie funkcji Seria autoportretów ........................................................................................................................ 44
Ustawianie trybu lampy błyskowej, Samowyzwalacz, Tryb makro i kompensacji
ekspozycji............................................................................................................................................................. 46
Tryb lampy błyskowej...................................................................................................................................... 47
Samowyzwalacz................................................................................................................................................. 49
Tryb makro (Zdjęcia w zbliżeniu) ................................................................................................................ 50
Kompensacja ekspozycji (Regulacja jasności) ........................................................................................ 51
Korzystanie z zoomu........................................................................................................................................ 52
Ustawianie ostrości........................................................................................................................................... 54
Spust migawki............................................................................................................................................................................. 54
Korzystanie z funkcji AF z wyszukiw. celu .................................................................................................................. 55
Używanie funkcji wykrywania twarzy........................................................................................................................... 56
Obiekty nieodpowiednie dla funkcji autofokus..................................................................................................... 57
Blokada ostrości ......................................................................................................................................................................... 58
Ustawienia domyślne (tryb lampy błyskowej, Samowyzwalacz i tryb makro) ........................... 59
Funkcje, których nie można używać jednocześnie podczas fotografowania ............................. 61
Funkcje związane z odtwarzaniem ......................................................................................... 63
Powiększenie w trybie odtwarzania........................................................................................................... 64
Widok miniatur/widok kalendarza ............................................................................................................. 65
Tryb Sortuj według daty ................................................................................................................................. 66
Odtwarzanie i usuwanie zdjęć w sekwencji ............................................................................................ 67
Wyświetlanie zdjęć w sekwencji...................................................................................................................................... 67
Usuwanie zdjęć w sekwencji ............................................................................................................................................. 68
Edytowanie zdjęć .............................................................................................................................................. 69
Przed edycją zdjęć.................................................................................................................................................................... 69
Szybkie efekty: zmiana odcienia lub nastroju Szybkie efekty ........................................................................ 69
Szybki retusz: poprawa kontrastu i nasycenia......................................................................................................... 70
D-Lighting: korygowanie jasności i kontrastu......................................................................................................... 70
Korekcja ef. czerw. oczu: Korekcja efektu czerwonych oczu przy fotografowaniu z lampą
błyskową......................................................................................................................................................................................... 71
Retusz upiększający: Poprawa wyglądu twarzy ..................................................................................................... 71
Miniatury zdjęć: zmniejszanie rozmiaru zdjęć......................................................................................................... 73
Przycinanie: tworzenie przyciętej kopii ....................................................................................................................... 74
xi
Spis treści
Filmy................................................................................................................................................... 75
Podstawowe czynności związane z nagrywaniem i odtwarzaniem filmów ................................ 76
Zapisywanie zdjęć podczas nagrywania filmów ................................................................................... 79
Tryb Pokaz krótkich filmów (tworzenie krótkich filmów przez łączenie fragmentów
filmów) .................................................................................................................................................................. 80
Operacje dostępne podczas odtwarzania filmu.................................................................................... 83
Edytowanie filmów........................................................................................................................................... 84
Wyodrębnianie wybranej części filmu......................................................................................................................... 84
Zapisywanie klatki filmu jako zdjęcia............................................................................................................................ 85
Podłączanie aparatu do telewizora, drukarki lub komputera ....................................... 86
Korzystanie ze zdjęć......................................................................................................................................... 87
Wyświetlanie zdjęć na ekranie telewizora ............................................................................................... 88
Drukowanie zdjęć bez korzystania z komputera................................................................................... 89
Podłączanie aparatu do drukarki..................................................................................................................................... 89
Drukowanie pojedynczych zdjęć.................................................................................................................................... 90
Drukowanie wielu zdjęć ....................................................................................................................................................... 91
Przesyłanie zdjęć do komputera (ViewNX-i) ........................................................................................... 93
Instalacja programu ViewNX-i........................................................................................................................................... 93
Przesyłanie zdjęć do komputera...................................................................................................................................... 93
Korzystanie z menu....................................................................................................................... 96
Obsługa menu.................................................................................................................................................... 97
Ekran wyboru zdjęć ................................................................................................................................................................. 99
Listy menu ......................................................................................................................................................... 100
Menu fotografowania ......................................................................................................................................................... 100
Menu filmowania ................................................................................................................................................................... 101
Menu odtwarzania ................................................................................................................................................................ 101
Menu sieci................................................................................................................................................................................... 102
Menu ustawień........................................................................................................................................................................ 103
Menu fotografowania (wspólne dla trybów fotografowania) ........................................................ 104
Tryb obrazu (wielkość i jakość zdjęcia) ..................................................................................................................... 104
Menu fotografowania (w trybie A (automatycznym)).................................................................... 106
Balans bieli (korekta odcienia)........................................................................................................................................ 106
Zdjęcia seryjne......................................................................................................................................................................... 108
Czułość ISO ................................................................................................................................................................................ 110
Tryb pól AF................................................................................................................................................................................. 111
Tryb AF.......................................................................................................................................................................................... 114
xii
Spis treści
Menu Portret inteligentny ........................................................................................................................... 115
Seria autoportretów ............................................................................................................................................................. 115
Wykr. mrugnięcia ................................................................................................................................................................... 116
Menu filmowania ............................................................................................................................................ 117
Opcje filmów ............................................................................................................................................................................ 117
Tryb AF.......................................................................................................................................................................................... 121
Redukcja drgań - filmy........................................................................................................................................................ 122
Redukcja szumu wiatru ...................................................................................................................................................... 123
Liczba klatek na sekundę................................................................................................................................................... 123
Menu odtwarzania.......................................................................................................................................... 124
Zaznacz do wysłania ............................................................................................................................................................ 124
Pokaz slajdów........................................................................................................................................................................... 125
Zabezpiecz................................................................................................................................................................................. 126
Obróć zdjęcie ........................................................................................................................................................................... 126
Kopiowanie (kopiowanie między kartą pamięci a pamięcią wewnętrzną) ....................................... 127
Wyświetlenie sekwencji ..................................................................................................................................................... 128
Menu sieci.......................................................................................................................................................... 129
Nawiązywanie połączenia z urządzeniem inteligentnym ............................................................................ 129
Łączenie z pilotem zdalnego sterowania ............................................................................................................... 129
Lista menu sieci....................................................................................................................................................................... 130
Obsługa klawiatury do wprowadzania tekstu...................................................................................................... 132
Menu ustawień ................................................................................................................................................ 133
Strefa czasowa i data............................................................................................................................................................ 133
Ustaw. monitora ..................................................................................................................................................................... 135
Datownik..................................................................................................................................................................................... 136
Samowyzw.: po wyzwol..................................................................................................................................................... 137
Redukcja drgań - zdjęcia ................................................................................................................................................... 138
Wspomaganie AF................................................................................................................................................................... 138
Zoom cyfrowy.......................................................................................................................................................................... 139
Ustaw. dźwięków ................................................................................................................................................................... 139
Autowyłączanie....................................................................................................................................................................... 140
Formatuj kartę/Formatuj pamięć................................................................................................................................. 141
Język/Language...................................................................................................................................................................... 141
Komentarz do zdjęcia.......................................................................................................................................................... 142
Inf. o prawach autorskich.................................................................................................................................................. 143
Wyświet. danych pozycji ................................................................................................................................................... 144
Ładow. z komputera ............................................................................................................................................................ 145
Resetuj wszystko..................................................................................................................................................................... 146
Oznakowanie zgodności................................................................................................................................................... 146
Wersja oprogramow. ........................................................................................................................................................... 146
xiii
Spis treści
Jeśli wystąpił problem .............................................................................................................. 147
Rozwiązywanie problemów ........................................................................................................................ 148
Komunikaty o błędach .................................................................................................................................. 157
Informacje techniczne .............................................................................................................. 160
Uwagi................................................................................................................................................................... 161
Uwagi dotyczące funkcji komunikacji bezprzewodowej ................................................................. 162
Właściwe postępowanie z produktem.................................................................................................... 164
Aparat............................................................................................................................................................................................ 164
Akumulator ................................................................................................................................................................................ 165
Ładowarka sieciowa ............................................................................................................................................................. 166
Karty pamięci ............................................................................................................................................................................ 167
Czyszczenie i przechowywanie.................................................................................................................. 168
Czyszczenie................................................................................................................................................................................ 168
Przechowywanie .................................................................................................................................................................... 168
Nazwy plików ................................................................................................................................................... 169
Akcesoria............................................................................................................................................................ 170
ML-L7 Pilot zdalnego sterowania................................................................................................................................. 171
Dane techniczne.............................................................................................................................................. 175
Kompatybilne karty pamięci ........................................................................................................................................... 179
Indeks .................................................................................................................................................................. 181
xiv
Spis treści
Elementy aparatu
Korpus aparatu .................................................................................................................................. 2
Monitor................................................................................................................................................. 4
1
Elementy aparatu
Korpus aparatu
3 45 6
3
7
8
2
1
11
1
10 9
Dźwignia zoomu................................................52
f : Szerokokątny........................................ 52
g : Teleobiektyw........................................ 52
h : Widok miniatur ...................................65
i : Powiększenie w trybie odtwarzania... 64
5
Dioda samowyzwalacza................................49
Dioda wspomagająca AF...........................138
6
Pokrętło trybu pracy ................................17, 24
7
Mikrofon (stereo)
2
Spust migawki............................................. 18, 54
8
Lampa błyskowa ........................................19, 47
3
Zaczep paska ....................................................... 11
9
Boczna dźwignia zoomu...............................52
4
Włącznik zasilania/dioda zasilania
(dioda ładowania)... 13, 14, 19, 31, 131, 145
10
Przycisk q (zoomu krokowego)..............53
11
Obiektyw
2
Elementy aparatu
Korpus aparatu
1
2
3
4
5
6
7
8
12 11 10 9
16
15
13
14
1
Głośnik
10
Przycisk d (menu) .......................................97
2
Przycisk b (e nagrywania filmu).........76
11
Przycisk s (wyświetlania) ....................... 4
3
Przycisk c (odtwarzanie) ...........................20
12
Monitor ...................................................................... 4
4
Złącze micro-USB ...................................... 13, 87
13
5
Mikrozłącze HDMI (typu D) .........................87
Osłona złącza zasilania (do opcjonalnego
zasilacza sieciowego) ...................................170
6
Pokrywka gniazda..................................... 13, 87
14
Dźwignia blokady..............................................12
7
Wybierak wielofunkcyjny*...........................97
15
Komora akumulatora/
pokrywa gniazda karty pamięci ...............12
8
Przycisk k (zatwierdzania wyboru) ......97
16
Gniazdo mocowania statywu .................177
9
Przycisk l (usuwania)....................................21
* W niniejszej instrukcji naciśnięcie na wybieraku wielofunkcyjnym przycisku w górę, w dół, w lewo
lub w prawo jest przedstawiane jako H, I, J lub K.
3
Elementy aparatu
Korpus aparatu
Monitor
Informacje wyświetlane na ekranie fotografowania lub odtwarzania zdjęć zmieniają się w
zależności od ustawień i stanu aparatu.
Przełączanie informacji wyświetlanych na ekranie
(przycisk s)
Aby przełączyć informacje wyświetlane na ekranie podczas
fotografowania lub odtwarzania, naciśnij przycisk
s (wyświetlania).
Fotografowanie
25m 0s
500
Pokaż informacje
25m 0s
500
Kadr filmu
Wyświetlanie zakresu filmu
w kadrze.
Ukryj informacje
Odtwarzanie
4/4
4/4
1/250
125
F 3.3
0.0
0004. JPG
15/11/2019 15:30
Pokaż informacje
0004.JPG
15/11/2019 15:30
Informacje o poziomie
odcienia (z wyjątkiem filmów)
Wyświetlanie histogramu,
poziomu odcienia i informacji
zdjęciowych (A9).
4
Elementy aparatu
Monitor
Ukryj informacje
Fotografowanie
3
4 5
2
1
1440mm
10
24
23
200
22
8
6 AF
1/250
7
9
10
x2.0
11
12
13
+1.0
29m 0s
999
F 3.3
21 20 19
14
15
16
17
999
9999
18
14
Redukcja szumu wiatru...............................123
15
Wartość kompensacji ekspozycji
.......................................................................25, 41, 51
1
Tryb fotografowania ........................................ 24
2
Tryb lampy błyskowej.....................................47
3
Tryb makro ............................................................ 50
4
Wskaźnik zoomu........................................ 50, 52
16
Pozostały czas nagrywania filmu .............76
17
Wskaźnik gotowości lampy.........................47
5
Ogniskowa (w formacie 35mm [135])
...................................................................................... 52
18
Liczba pozostałych zdjęć (zdjęcia) ..........17
6
Wskaźnik ostrości ..............................................18
19
Wskaźnik pamięci wewnętrznej ...............17
7
Powiększenie cyfrowe ....................................52
20
Liczba przysłony.................................................54
8
Opcje filmów (filmy z normalną
szybkością) ......................................................... 117
21
Czas otwarcia migawki...................................54
22
Czułość ISO.........................................................110
23
Wskaźnik stanu akumulatora......................17
24
Wskaźnik podłączenia ładowarki
Wskaźnik podłączenia złącza zasilacza
9
Opcje filmów (filmy HS).............................. 118
10
Tryb obrazu........................................................ 104
11
Łatwa panorama................................................36
12
Ikona Redukcja drgań - zdjęcia.............. 138
13
Ikona Redukcja drgań - filmy................... 122
5
Elementy aparatu
Monitor
41
39
38
37
36 PRE
35
34
33
1440mm
10
x2.0
40
32
31
30
29
28
200
1/250
F 3.3
+1.0
29m 0s
999
27
26
25
25
Datownik ............................................................. 136
33
Zmiękczenie..........................................................41
26
Ikona celu podróży........................................ 133
34
Aktywna funkcja D-Lighting.......................25
27
Wskaźnik „Brak ustawienia daty”........... 149
35
Podkład pod makijaż .......................................41
28
Wskaźnik komunikacji Wi-Fi..................... 130
36
Balans bieli ..........................................................106
29
Wskaźnik komunikacji Bluetooth ......... 131
37
Odcień ......................................................................25
30
Połączenie do zdalnego sterowania
Bluetooth............................................................. 173
38
Miękki odcień skóry .........................................41
39
Efekty specjalne ..................................................81
40
Żywość .....................................................................25
41
Linie kadrowania.............................................135
31
Uzyskiwanie danych pozycji ................... 144
32
Tryb samolotowy............................................ 130
6
Elementy aparatu
Monitor
52
51
50
49
48
47
46
45
44
43
42
1440mm
10
10
53
54
3
55
HDR
H
120
L
60
200
1/250
42
Tryb zdjęć seryjnych............................. 34, 108
43
Ikona Wykrywanie mrugnięcia .............. 116
44
Z ręki/statyw................................................. 28, 29
45
Zdjęcia pod światło (HDR) ...........................30
46
Wielokrotna ekspoz. Jasno ..........................31
47
Wskaźnik samowyzwalacza ........................ 49
48
Wyzwalanie automatyczne.........................34
49
Wyzwolenie uśmiechem..............................43
50
Seria autoportretów ............................. 44, 115
51
Zapisywanie zdjęcia
(podczas nagrywania filmów)................... 79
7
Elementy aparatu
Monitor
x2.0
F 3.3
+1.0
29m 0s
999
56
52
Ramka kadrowania (program tematyczny
Księżyc lub Obserwacja ptaków albo
zoom krokowy) ...........................................35, 53
53
Pole ostrości (tryb manualny, środek)
............................................................................58, 111
54
Pole ostrości (wykrywanie twarzy,
wykrywanie pyska zwierzęcia)
............................................................ 34, 41, 56, 111
55
Pole ostrości (AF z wyszukiw. celu)
............................................................................55, 112
56
Pole ostrości (śledz. ob. w ruchu)
......................................................................... 112, 113
Odtwarzanie
1 2 3 4 56 7 8
9
999/999
25
24
23
22
999/999 10
9999/9999
29m 0s 11
29m 0s
12
9999.JPG
15/11/2019 12:00
21
17 16
20
13
14
15
19 18
1
Ikona Sortuj według daty............................. 66
14
Opcje filmów.....................................................117
2
Ikona ochrony................................................... 126
15
Łatwa panorama ................................................38
3
Wyświetlanie sekwencji (gdy wybrano
Pojedyncze zdjęcia) ................................. 128
16
Ikona miniatur zdjęć ........................................73
17
Ikona przycinania.......................................64, 74
18
Instrukcja odtwarzania łatwej panoramy
Instrukcja odtwarzania sekwencji
Instrukcja odtwarzania filmu
4
Ikona Retusz upiększający ...........................71
5
Ikona Szybkie efekty........................................ 69
6
Ikona D-Lighting................................................70
7
Ikona Szybki retusz...........................................70
19
Instrukcja dotycząca szybkich efektów
20
Godzina zapisu zdjęcia
8
Ikona korekcji efektu czerwonych oczu
...................................................................................... 71
21
Data zapisu zdjęcia
9
Wskaźnik pamięci wewnętrznej...............17
22
Wskaźnik stanu akumulatora......................17
10
Numer bieżącego zdjęcia/
łączna liczba zdjęć
23
Wskaźnik podłączenia ładowarki
Wskaźnik podłączenia złącza zasilacza
11
Długość filmu lub pozostały czas
odtwarzania
24
Wskaźnik zapisanych danych pozycji
....................................................................................144
12
Wskaźnik głośności ..........................................83
25
Numer i typ pliku ............................................169
13
Tryb obrazu........................................................ 104
8
Elementy aparatu
Monitor
Wyświetlanie informacji o poziomie odcienia
Na wyświetlonym histogramie można sprawdzić utratę szczegółów w oświetlonych
obszarach i w cieniach lub wyświetlić poziom odcienia. Umożliwi to uzyskanie wskazówek
przydatnych podczas regulowania jasności zdjęcia za pomocą funkcji takich jak
kompensacja ekspozycji.
4/4
13
12
11
10
9
1/250
0004.JPG
15/11/2019 15:30
8
1
1
2
125
F 3.3
0.0
1
2
3
4
5
6
7
Numer bieżącego zdjęcia/
łączna liczba zdjęć
2
Histogram1
3
Poziom odcienia2
4
Czułość ISO......................................................... 110
5
Balans bieli.......................................................... 106
6
Tryb obrazu........................................................ 104
7
Godzina zapisu zdjęcia ....................... 14, 133
8
Data zapisu zdjęcia ................................14, 133
9
Numer i typ pliku ............................................169
10
Wartość kompensacji ekspozycji ........... 51
11
Tryb fotografowania.........................................24
12
Czas otwarcia migawki...................................54
13
Liczba przysłony.................................................54
Histogram to wykres przedstawiający rozkład odcieni zdjęcia. Oś pozioma odpowiada jasności
pikseli: odcienie ciemne znajdują się po lewej, a jasne — po prawej stronie osi. Na osi pionowej
przedstawiona jest liczba pikseli.
Poziom odcienia określa poziom jasności.
9
Elementy aparatu
Monitor
Przygotowanie
Mocowanie paska aparatu i pokrywki obiektywu ..............................................................11
Wkładanie akumulatora i karty pamięci.................................................................................12
Ładowanie akumulatora ..............................................................................................................13
Konfiguracja aparatu.....................................................................................................................14
10
Przygotowanie
Mocowanie paska aparatu i pokrywki obiektywu
Przymocuj pokrywkę obiektywu do paska, a następnie przymocuj pasek do aparatu.
Pasek zamocuj w dwóch miejscach.
B
Pokrywka obiektywu
Jeśli nie używasz aparatu, załóż pokrywkę obiektywu na obiektyw, aby go zabezpieczyć.
11
Przygotowanie
Mocowanie paska aparatu i pokrywki obiektywu
Wkładanie akumulatora i karty pamięci
Zatrzask akumulatora
Gniazdo karty pamięci
• Ustaw prawidłowo bieguny dodatni i ujemny akumulatora, a następnie przesuń
pomarańczowy zatrzask akumulatora (3) i włóż akumulator do końca (4).
• Wsuń kartę pamięci aż do jej zablokowania w gnieździe (5).
• Uważaj, aby nie włożyć karty pamięci ani akumulatora w odwrotny sposób, ponieważ
może to być przyczyną awarii.
• Gdy przełącznik ochrony przed zapisem na karcie pamięci jest zablokowany, nie można
wykonać zdjęcia, usuwać zdjęć ani formatować karty pamięci.
• Dane aparatu, w tym zdjęcia i filmy, można zapisywać na karcie pamięci lub w pamięci
wewnętrznej. Aby użyć pamięci wewnętrznej, należy wyjąć kartę pamięci.
B
Formatowanie karty pamięci
Karta pamięci, która była używana w innych urządzeniach i została włożona po raz pierwszy do tego
aparatu, musi zostać sformatowana za jego pomocą.
• Należy pamiętać, że formatowanie powoduje trwałe usunięcie wszystkich zdjęć
i innych danych zapisanych na karcie pamięci. Pamiętaj, aby przed sformatowaniem karty
pamięci wykonać kopie wszystkich zdjęć, które chcesz zachować.
• Włóż kartę pamięci do aparatu, naciśnij przycisk d, a następnie wybierz w menu ustawień
pozycję Formatuj kartę (A97).
Wyjmowanie akumulatora lub karty pamięci
Wyłącz aparat i upewnij się, że dioda zasilania przestała świecić, a ekran jest wyłączony.
Następnie otwórz pokrywę komory akumulatora/gniazda karty pamięci.
• Popchnij zatrzask akumulatora i wysuń akumulator.
• Delikatnie wciśnij kartę pamięci do aparatu, aby częściowo ją wysunąć.
• Zachowaj ostrożność podczas obchodzenia się z aparatem, akumulatorem i kartą
pamięci bezpośrednio po użyciu aparatu, ponieważ mogą one być gorące.
• Podczas komunikacji z urządzeniem inteligentnym za pośrednictwem funkcji Bluetooth
w menu sieciowym (A97) M Wysyłaj po wyłączeniu dioda zasilania świeci, mimo że
aparat jest wyłączony.
12
Przygotowanie
Wkładanie akumulatora i karty pamięci
Ładowanie akumulatora
Ładowarka*
Gniazdo elektryczne
Dioda zasilania (dioda ładowania)
Kabel USB (dołączony)
* Adapter wtyczki dołączono w zależności od kraju lub regionu zakupu. Kształt adaptera
wtyczki zależy od kraju lub regionu zakupu.
• Ładowanie rozpocznie się, gdy aparat z włożonym akumulatorem zostanie podłączony do
gniazda elektrycznego w sposób pokazany na ilustracji. Podczas ładowania akumulatora
dioda zasilania (dioda ładowania) błyska powoli.
• Po zakończeniu ładowania dioda zasilania (dioda ładowania) wyłącza się. Wyjmij wtyczkę
ładowarki z gniazda elektrycznego, a następnie odłącz kabel USB.
Czas ładowania całkowicie rozładowanego akumulatora wynosi około 2 godzin.
• Gdy dioda zasilania (dioda ładowania) szybko błyska, nie można ładować akumulatora.
Ładowanie nie jest możliwe prawdopodobnie z jednej z opisanych poniżej przyczyn.
- Temperatura otoczenia nie jest odpowiednia dla ładowania.
- Kabel USB lub ładowarka nie są poprawnie podłączone.
- Akumulator jest uszkodzony.
B
Uwagi dotyczące kabla USB
• Nie używaj kabla USB innego niż UC-E21. Użycie kabla USB innego niż UC-E21 może
spowodować przegrzanie, pożar lub porażenie prądem.
• Sprawdź kształt i kierunek wtyczek. Nie wkładaj ani nie wyjmuj wtyczek pod kątem.
13
Przygotowanie
Ładowanie akumulatora
B
Uwagi dotyczące ładowania akumulatora
• Aparatu można używać podczas ładowania akumulatora, ale czas ładowania ulega wówczas
wydłużeniu. Podczas używania aparatu dioda zasilania (dioda ładowania) gaśnie.
• W żadnych okolicznościach nie wolno używać ładowarki lub zasilacza sieciowego innego modelu
lub innej marki niż ładowarka EH-73P. Nie wolno też używać dostępnych na rynku przejściówek
USB-AC ani ładowarek do telefonów komórkowych. Nieprzestrzeganie tego zalecenia może
doprowadzić do przegrzania lub uszkodzenia aparatu.
Konfiguracja aparatu
Po włączeniu aparatu po raz pierwszy wyświetlane są ekrany umożliwiające ustawienie
języka wyświetlania i zegar aparatu.
1
Włącz aparat.
• Przy pomocy wybieraka wielofunkcyjnego wybierz i dostosuj ustawienia.
Wybierak wielofunkcyjny
Do góry
W lewo
W prawo
W dół
Włącznik
zasilania
Przycisk k
(zatwierdzanie
wyboru)
• Wyświetlony zostanie ekran wyboru języka. Za pomocą
przycisku HI na wybieraku wielofunkcyjnym zaznacz
język i naciśnij przycisk k, aby go wybrać. Wyświetlana
lista języków zależy od kraju lub regionu.
Język/Language
Anuluj
2
Wybierz pozycję Tak, a następnie naciśnij
przycisk k.
Wybrać strefę czasową i
ustawić datę i czas?
Tak
Nie
Anuluj
14
Przygotowanie
Konfiguracja aparatu
3
Wyróżnij macierzystą strefę czasową i
naciśnij przycisk k.
• Naciśnij H, aby ustawić czas letni. Po jego włączeniu
czas jest ustawiony o godzinę wcześniej i następuje
wyświetlenie W. Po naciśnięciu przycisku I w celu
wyłączenia czasu letniego następuje cofnięcie o
godzinę wstecz.
London, Casablanca
Wstecz
4
Naciśnij przycisk HI, aby wybrać format daty, a następnie naciśnij
przycisk k.
5
Wpisz bieżącą datę i godzinę, a następnie
naciśnij przycisk k.
• Naciskaj JK, aby wyróżniać elementy, a następnie
naciskaj HI, aby zmieniać ich wartość.
• Wybierz pole minut i naciśnij przycisk k, aby
potwierdzić ustawienie.
Data i czas
D
M
R
01 01 2019
h
m
00 00
Edytuj
6
Po wyświetleniu odpowiedniego monitu wybierz pozycję Tak, a
następnie naciśnij przycisk k.
• Po zakończeniu regulacji ustawień aparat przełączy się do ekranu fotografowania.
C
Ustawianie języka
Język można ustawić w dowolnej chwili w Język/Language w menu ustawień z (A97).
C
Zmiana ustawienia strefy czasowej i daty
Ustaw Strefa czasowa i data w menu ustawień z.
W Strefa czasowa czas jest ustawiony o godzinę wcześniej w przypadku czasu letniego; cofnięcie
o godzinę do przodu następuje po wyłączeniu tej opcji.
15
Przygotowanie
Konfiguracja aparatu
Operacje podstawowe —
fotografowanie i odtwarzanie
Fotografowanie...............................................................................................................................17
Odtwarzanie zdjęć .........................................................................................................................20
Usuwanie zdjęć ...............................................................................................................................21
16
Operacje podstawowe — fotografowanie i odtwarzanie
Fotografowanie
W poniższym przykładzie używany jest tryb A (automatyczny). Tryb A (automatyczny)
umożliwia fotografowanie bez konkretnych ustawień w różnych warunkach.
1
Ustaw pokrętło trybu pracy w pozycji A.
• Wskaźnik stanu akumulatora
b: wysoki poziom naładowania akumulatora.
B: niski poziom naładowania akumulatora.
• Liczba pozostałych zdjęć
Symbol C jest wyświetlany, gdy w aparacie nie ma
karty pamięci, a zdjęcia są zapisywane w pamięci
wewnętrznej.
• Naciśnij przycisk s (wyświetlania), aby wybrać
rodzaj informacji wyświetlanych na ekranie.
25m 0s
500
Wskaźnik stanu
akumulatora
Liczba
pozostałych zdjęć
2
Trzymaj aparat stabilnie.
• Trzymaj palce i inne przedmioty z dala od obiektywu, lampy błyskowej, diody
wspomagającej AF, mikrofonu i głośnika.
17
Operacje podstawowe — fotografowanie i odtwarzanie
Fotografowanie
3
Wykadruj zdjęcie.
• Przesuń dźwignię zoomu lub boczną dźwignię zoomu, aby zmienić pozycję obiektywu ze
zmienną ogniskową.
• Jeśli obiekt przestanie być widoczny podczas fotografowania z obiektywem w pozycji
teleobiektywu, naciśnij przycisk q (zoomu krokowego), aby tymczasowo poszerzyć
widoczny obszar w celu łatwiejszego wykadrowania obiektu.
Pomniejszenie
Powiększenie
Powiększenie
Pomniejszenie
Przycisk q
4
Wciśnij spust migawki do połowy.
• Wciśnięcie spustu migawki „do połowy” oznacza
wciśnięcie przycisku do momentu wyczucia
niewielkiego oporu i jego przytrzymanie.
• Po ustawieniu ostrości pole ostrości lub wskaźnik
ostrości ma kolor zielony.
• Gdy używasz zoomu cyfrowego, aparat ustawi ostrość
na obiekcie znajdującym się w środku kadru, a pole
ostrości nie zostanie wyświetlone.
• Jeśli pole ostrości lub wskaźnik ostrości migają,
ustawienie ostrości jest niemożliwe. Zmień
kompozycję i spróbuj ponownie nacisnąć spust
migawki do połowy.
1/250
F 3.3
Pole ostrości
5
Bez podnoszenia palca wciśnij spust
migawki do końca.
18
Operacje podstawowe — fotografowanie i odtwarzanie
Fotografowanie
B
Uwagi dotyczące zapisywania zdjęć lub filmów
W trakcie zapisywania zdjęć lub filmów wskaźnik pokazujący liczbę pozostałych zdjęć lub wskaźnik
pozostałego czasu nagrywania miga lub jest wyświetlany komunikat Proszę poczekać, aż aparat
ukończy rejestrację.. Gdy wskaźnik miga, nie otwieraj pokrywy komory akumulatora/
gniazda karty pamięci ani nie usuwaj/nie wkładaj karty pamięci lub akumulatora. Może to
spowodować utratę danych lub uszkodzenie aparatu bądź karty pamięci.
C
Funkcja Autowyłączanie
• Jeśli przez około minutę nie wykonasz żadnej operacji, ekran się wyłączy, aparat przejdzie w tryb
czuwania, a dioda zasilania zacznie migać. Aparat wyłącza się po trzech minutach pracy w trybie
czuwania.
• Aby ponownie włączyć ekran, gdy aparat znajduje się w trybie czuwania, naciśnij włącznik
zasilania albo wciśnij spust migawki.
C
Jeśli używasz statywu
• Podczas fotografowania w następujących sytuacjach zalecamy ustabilizowane aparatu przy
użyciu statywu:
- Gdy podczas fotografowania przy słabym oświetleniu lampa błyskowa jest zamknięta lub
wybrano tryb fotografowania, w którym lampa nie jest używana
- Gdy zoom działa w trybie teleobiektywu
• Jeśli do stabilizacji aparatu podczas fotografowania używasz statywu, w menu ustawień wyłącz
dla opcji Redukcja drgań - zdjęcia ustawienie Wyłączona (A97), aby zapobiec ewentualnym
błędom spowodowanym przez tę funkcję.
Używanie lampy błyskowej
W sytuacjach, w których światło lampy błyskowej jest
wymagane, na przykład w ciemnych miejscach lub
podczas fotografowania pod światło, należy podnieść
lampę błyskową ręcznie.
• Po wyświetleniu ekranu fotografowania można
nacisnąć przycisk H (m) wybieraka wielofunkcyjnego,
aby ustawić tryb lampy błyskowej. Aby lampa błyskowa
włączała się każdorazowo, wybierz opcję m (błysk
wypełniający).
• Gdy lampa błyskowa nie jest używana, zamknij ją
ostrożnie.
Nagrywanie filmów
Wyświetl ekran fotografowania i naciśnij przycisk
b (e nagrywania filmu), aby rozpocząć nagrywanie filmu.
Aby zakończyć nagrywanie, naciśnij ponownie przycisk
b (e).
19
Operacje podstawowe — fotografowanie i odtwarzanie
Fotografowanie
Odtwarzanie zdjęć
1
Aby przejść do trybu odtwarzania, naciśnij
przycisk c (odtwarzanie).
• Naciśnięcie i przytrzymanie przycisku c, gdy aparat
jest wyłączony, spowoduje włączenie aparatu w trybie
odtwarzania.
2
Użyj wybieraka wielofunkcyjnego, aby
wybrać zdjęcie do wyświetlenia.
• Naciśnięcie i przytrzymanie przycisków
HIJK umożliwia szybkie przewijanie zdjęć.
• Naciśnij przycisk s (wyświetlania), aby wybrać
rodzaj informacji wyświetlanych na ekranie.
• Aby odtworzyć nagrany film, naciśnij przycisk k.
• Aby wrócić do trybu fotografowania, naciśnij przycisk
c lub wciśnij spust migawki.
Wyświetlanie poprzedniego
zdjęcia
Wyświetlanie następnego
zdjęcia
• Gdy w widoku pełnoekranowym zostanie wyświetlony
komunikat e, można nacisnąć przycisk k, aby
zastosować efekt na obrazie.
4/4
0004. JPG
15/11/2019 15:30
• Aby powiększyć obraz, w widoku
pełnoekranowym przesuń dźwignię
zoomu w stronę symbolu g (i).
x3.0
• Aby przejść do widoku miniatur i
wyświetlić na ekranie wiele zdjęć
jednocześnie, w widoku
pełnoekranowym przesuń dźwignię
zoomu w stronę symbolu f (h).
1/20
20
Operacje podstawowe — fotografowanie i odtwarzanie
Odtwarzanie zdjęć
Usuwanie zdjęć
1
W trybie odtwarzania naciśnij przycisk
usuwania l, aby usunąć zdjęcie
wyświetlane aktualnie na ekranie.
2
Wybierz odpowiednią metodę usuwania
za pomocą przycisków HI na wybieraku
wielofunkcyjnym i naciśnij przycisk k.
Bieżące zdjęcie
• Aby wyjść bez usuwania, naciśnij przycisk d.
Usuń wybrane zdjęcia
Usuń
Wszystkie zdjęcia
3
Wybierz opcję Tak i naciśnij przycisk k.
• Usuniętych zdjęć nie można odzyskać.
Usunąć 1 zdjęcie?
Tak
Nie
B
Usuwanie zdjęć wykonanych w trybie zdjęć seryjnych (sekwencyjnie)
• Zdjęcia zrobione w trybie zdjęć seryjnych lub z użyciem funkcji
Wielokr. eksp. Jasno, Tryb kreatywny bądź Seria autoportretów
są zapisane jako sekwencja, a w trybie odtwarzania
wyświetlane jest tylko pierwsze zdjęcie z sekwencji (zdjęcie
kluczowe). Jest to ustawienie domyślne.
• Po naciśnięciu przycisku l, gdy jest wyświetlane zdjęcie
kluczowe danej sekwencji zdjęć, usunięte zostaną wszystkie
0004.JPG
15/11/2019 15:30
zdjęcia w sekwencji.
• Aby usunąć pojedyncze zdjęcia z sekwencji, naciśnij przycisk k, aby wyświetlić je osobno, a
następnie naciśnij przycisk l.
C
Usuwanie zapisanego zdjęcia w trybie fotografowania
Aby usunąć ostatnie wykonane zdjęcie w trybie fotografowania, naciśnij przycisk l.
21
Operacje podstawowe — fotografowanie i odtwarzanie
Usuwanie zdjęć
1/5
Ekran wyboru zdjęć do usunięcia
1
Za pomocą przycisków JK na wybieraku
wielofunkcyjnym wybierz zdjęcie do
usunięcia.
• Przesuń dźwignię zoomu (A2) w stronę symbolu
g (i), aby przełączyć na widok pełnoekranowy lub w
stronę symbolu f (h), aby przełączyć na widok
miniatur.
2
Użyj przycisków HI na wybieraku
wielofunkcyjnym, aby wybrać opcję ON
lub OFF.
Usuń wybrane zdjęcia
Wstecz
Usuń wybrane zdjęcia
• Jeśli wybrana została opcja ON, pod wybranym
zdjęciem wyświetlona zostanie ikona. Aby wybrać
dodatkowe zdjęcia, powtórz kroki 1 i 2.
Wstecz
3
Naciśnij przycisk k, aby zastosować wybór zdjęć.
• Zostanie wyświetlone okno dialogowe potwierdzenia. Aby wykonać czynności, wykonuj
polecenia wyświetlane na ekranie.
22
Operacje podstawowe — fotografowanie i odtwarzanie
Usuwanie zdjęć
Funkcje związane z fotografowaniem
Wybór trybu fotografowania......................................................................................................24
Tryb A (automatyczny)..............................................................................................................25
Program tematyczny (fotografowanie dostosowane do warunków
fotografowania) ..............................................................................................................................27
Tryb kreatywny (stosowanie efektów podczas fotografowania) ..................................39
Tryb Portret inteligentny (poprawa wyglądu twarzy podczas fotografowania) .....41
Ustawianie trybu lampy błyskowej, Samowyzwalacz, Tryb makro i kompensacji
ekspozycji ..........................................................................................................................................46
Tryb lampy błyskowej ...................................................................................................................47
Samowyzwalacz..............................................................................................................................49
Tryb makro (Zdjęcia w zbliżeniu)..............................................................................................50
Kompensacja ekspozycji (Regulacja jasności)......................................................................51
Korzystanie z zoomu .....................................................................................................................52
Ustawianie ostrości........................................................................................................................54
Ustawienia domyślne (tryb lampy błyskowej, Samowyzwalacz i tryb makro).........59
Funkcje, których nie można używać jednocześnie podczas fotografowania...........61
23
Funkcje związane z fotografowaniem
Wybór trybu fotografowania
Obracając pokrętło trybu pracy, można wybrać żądany tryb
fotografowania przez ustawienie odpowiadającego mu
symbolu w pozycji wskazywanej przez znacznik na
korpusie aparatu.
• Tryb A (automatyczny)
Wybierz ten tryb, aby fotografować w różnych
warunkach fotografowania.
• Programy y, B, j, e, o, d (tematyczne)
Wybierz jeden z programów tematycznych w zależności od warunków fotografowania,
aby fotografować z ustawieniami odpowiednimi do tych warunków.
- y: Naciśnij przycisk d i wybierz program tematyczny.
- B (automatycz.wyb.prog.): Aparat określa warunki fotografowania podczas
kadrowania zdjęcia, dzięki czemu można fotografować z ustawieniami odpowiednimi
do tych warunków.
- j (krajobraz nocny): Ten tryb umożliwia wykonywanie zdjęć krajobrazów nocnych.
- e (portret nocny): Ten tryb jest przeznaczony do wykonywania portretów
wieczornych i nocnych obejmujących tło.
- o (zdjęcia pod światło): Ten tryb umożliwia wykonywanie zdjęć obiektów pod
światło.
- d (sport): Ten tryb umożliwia wykonywanie zdjęć sportowych.
• Tryb s (kreatywny)
Aparat równocześnie zapisuje cztery zdjęcia z efektami i jedno zdjęcie bez efektów.
• Tryb F (Portret inteligentny)
Użyj funkcji Retusz upiększający, aby poprawić wygląd twarzy podczas fotografowania, a
funkcji Wyzw. uśmiechem lub Seria autoportretów, aby robić zdjęcia.
• Tryb M (Pokaz krótkich filmów)
Aparat tworzy krótki, 30-sekundowy film (e 1080/30p lub S 1080/25p),
nagrywając i automatycznie łącząc wiele kilkusekundowych fragmentów filmów.
C
Wyświetlenie pomocy
Opisy funkcji wyświetlają się podczas zmieniania trybu fotografowania lub podczas wyświetlania
ekranu ustawień.
Wciśnięcie do połowy spustu migawki pozwala na szybkie włączenie trybu fotografowania. Opisy
można wyświetlić lub ukryć za pomocą ustawienia Wyświetlenie pomocy opcji Ustaw.
monitora w menu ustawień (A97).
24
Funkcje związane z fotografowaniem
Wybór trybu fotografowania
Tryb A (automatyczny)
Wybierz ten tryb, aby wykonywać zdjęcia o przeznaczeniu
ogólnym w różnych warunkach fotografowania.
• Pole ostrości autofokusu różni się w zależności od
ustawienia Tryb pól AF (A111). Ustawienie domyślne
to AF z wyszukiw. celu (A55).
Funkcje dostępne w trybie A (automatyczny)
•
•
•
•
•
Suwak ustawień (A25)
Tryb lampy błyskowej (A47)
Samowyzwalacz (A49)
Tryb makro (A50)
Menu fotografowania (A104, 106)
Używanie suwaka ustawień
Podczas fotografowania można regulować jasność (kompensację ekspozycji), żywość,
odcień i aktywną funkcję D-Lighting.
1
Naciśnij przycisk K (o) na wybieraku
wielofunkcyjnym.
2
Wybierz pozycję za pomocą przycisków
JK.
Jasność (Eksp. +/-)
• F Odcień: dostosowanie odcienia (niebieskawy/
czerwonawy) całego zdjęcia.
• G Żywość: dostosowanie żywości całego zdjęcia.
• o Jasność (Eksp. +/-): dostosowanie jasności całego
zdjęcia.
• J Aktywna funk. D-Lighting: zmniejszenie utraty
szczegółów w oświetlonych obszarach i w cieniu.
Wybierz intensywność efektu za pomocą opcji w (Zwiększony), x (Normalny),
y (Umiarkowany).
25
Funkcje związane z fotografowaniem
Tryb A (automatyczny)
+2.0
+0.3
-2.0
3
Dostosuj poziom za pomocą przycisków
HI.
•
•
•
•
Suwak
Jasność (Eksp. +/-)
Podgląd wyników można obejrzeć na ekranie.
Aby ustawić kolejną pozycję, wróć do kroku 2.
Aby ukryć suwak, wybierz opcję f Wyjście.
Aby anulować wszystkie ustawienia, wybierz opcję
g Resetuj i naciśnij przycisk k. Wróć do kroku 2 i
dostosuj ustawienia ponownie.
+2.0
+0.3
-2.0
Histogram
4
Po zakończeniu wprowadzania ustawień naciśnij przycisk k.
• Ustawienia zostaną zastosowane, a aparat wróci do ekranu fotografowania.
C
Ustawienia suwaka ustawień
• Podczas korzystania z opcji Aktywna funk. D-Lighting i w niektórych warunkach
fotografowania mogą zostać uwydatnione szumy w postaci losowo rozmieszczonych jasnych
pikseli, mgły lub linii, a wokół jasnych lub ciemnych obiektów mogą pojawić się odpowiednio
cienie lub jasne obszary.
• Podczas korzystania z opcji Aktywna funk. D-Lighting w zależności od fotografowanego
obiektu może wystąpić efekt „pomijania gradacji” (ang. gradation skipping).
• Użycie tej funkcji w połączeniu z innymi funkcjami może być niemożliwe (A61).
• Następujące ustawienie są przechowywane w pamięci aparatu nawet po jego wyłączeniu.
- Odcień
- Żywość
- Jasność (Eksp. +/-)
- Aktywna funk. D-Lighting
• Więcej informacji zawiera rozdział „Używanie histogramu” (A51).
C
Porównanie opcji Aktywna funk. D-Lighting z opcją D-Lighting
• Opcja Aktywna funk. D-Lighting umożliwia rejestrowanie zdjęć, redukując jednocześnie utratę
szczegółów w oświetlonych obszarach, oraz dostosowuje odcień podczas zapisywania zdjęć.
• Opcja D-Lighting (A70) w menu odtwarzania dostosowuje odcień zapisanych zdjęć.
26
Funkcje związane z fotografowaniem
Tryb A (automatyczny)
Program tematyczny (fotografowanie dostosowane do
warunków fotografowania)
Wybierz jeden z programów tematycznych w zależności od warunków fotografowania, aby
fotografować z ustawieniami odpowiednimi do tych warunków.
j Krajobraz nocny1, 2 (A28),
e Portret nocny (A29),
o Zdjęcia pod światło2 (A30),
d Sport2 (A30)
B (automatycz.wyb.prog.)
(A28)
Aparat określa warunki
fotografowania podczas kadrowania
zdjęcia, dzięki czemu można
fotografować z ustawieniami
odpowiednimi do tych warunków.
Obróć pokrętło trybu pracy,
aby wybrać tryb j, e, o lub
d i wykonaj zdjęcia.
y
Portret
Krajobraz
Wielokr. eksp. Jasno
Przyjęcie/wnętrza
Plaża
Śnieg
Naciśnij przycisk d, aby wyświetlić menu programów i wybrać jeden z programów
tematycznych za pomocą wybieraka wielofunkcyjnego.
b Portret (ustawienie domyślne)
k Makro (A32)
c Krajobraz1, 2
u Żywność (A33)
U Wielokr. eksp. Jasno3 (A31)
m Sztuczne ognie4, 5 (A33)
f Przyjęcie/wnętrza2 (A32)
V Łatwa panorama2 (A36)
Z Plaża2
O Portret zwierzaka (A34)
z Śnieg2
L Księżyc2 (A35)
h Zachód słońca2, 4
i Zmierzch/świt
1
2
3
4
5
l Obserwacja ptaków2 (A35)
1, 2, 4
Aparat ustawia ostrość na nieskończoność.
Aparat ustawia ostrość na obszarze znajdującym się na środku kadru.
Ze względu na długi czas otwarcia migawki zaleca się użycie statywu.
Ze względu na długi czas otwarcia migawki zaleca się użycie statywu. Przed użyciem statywu w
celu ustabilizowania aparatu wybierz w opcji Redukcja drgań - zdjęcia (A138) w menu
ustawień wartość Wyłączona.
Ustawienie ostrości przyjmuje na stałe wartość nieskończoności.
27
Funkcje związane z fotografowaniem
Program tematyczny (fotografowanie dostosowane do warunków
fotografowania)
Wskazówki i uwagi na temat programów tematycznych
B Automatycz.wyb.prog.
• Aparat określa warunki fotografowania podczas kadrowania zdjęcia, dzięki czemu można
fotografować z ustawieniami odpowiednimi do tych warunków.
e
Portret (do portretowania z bliska jednej lub dwóch osób)
b
Portret (do portretowania dużej liczby osób lub zdjęć, w których tło zajmuje dużą
część kadru)
f
Krajobraz
h
Portret nocny* (do portretowania z bliska jednej lub dwóch osób)
c
Portret nocny* (do portretowania dużej liczby osób lub zdjęć, w których tło zajmuje
dużą część kadru)
g
Krajobraz nocny*
i
Makro
j
Zdjęcia pod światło (do fotografowania obiektów innych niż ludzie)
d
Zdjęcia pod światło (do zdjęć portretowych)
d
Inne warunki fotografowania
* Rejestrowane jest jedno zdjęcie z długim czasem otwarcia migawki.
• W niektórych sytuacjach wybór żądanych ustawień może nie być możliwy. W takim przypadku
należy wybrać inny tryb fotografowania (A24).
• Jeśli włączony jest zoom cyfrowy, ikona trybu fotografowania zostanie zmieniona na d.
j Krajobraz nocny
• Naciśnij przycisk d, aby wybrać opcję Y Z ręki lub Z Na statywie w trybie Krajobraz
nocny.
• Y Z ręki (ustawienie domyślne):
- Gdy ikona j na ekranie fotografowania ma kolor zielony, wciśnij spust migawki do końca,
aby zarejestrować serię zdjęć, które zostaną połączone i zapisane jako pojedyncze zdjęcie.
- Gdy ikona j na ekranie fotografowania ma kolor biały, wciśnij spust migawki do końca, aby
zrobić jedno zdjęcie.
- Po wciśnięciu spustu migawki do końca należy trzymać aparat nieruchomo do chwili
wyświetlenia wykonanego zdjęcia. Po zrobieniu zdjęcia nie wyłączaj aparatu, zanim ekran
nie przełączy się na ekran fotografowania.
- Kąt widzenia (tzn. obszar widoczny w kadrze) zapisanego zdjęcia może być węższy niż
widoczny na ekranie fotografowania.
- Wykonywanie zdjęć seryjnych może nie być możliwe w niektórych sytuacjach.
• Z Na statywie:
- Po wciśnięciu spustu migawki do końca rejestrowane jest jedno zdjęcie z długim czasem
otwarcia migawki.
- Redukcja drgań jest wyłączona, nawet jeśli opcja Redukcja drgań - zdjęcia (A138) w menu
ustawień jest ustawiona na Włączona.
28
Funkcje związane z fotografowaniem
Program tematyczny (fotografowanie dostosowane do warunków
fotografowania)
e Portret nocny
• Podnieś lampę błyskową przed zrobieniem zdjęcia.
• Naciśnij przycisk d, aby wybrać opcję Y Z ręki lub Z Na statywie w trybie Portret
nocny.
• Y Z ręki (ustawienie domyślne):
- Gdy ikona e na ekranie fotografowania ma kolor zielony, wciśnij spust migawki do końca,
aby zarejestrować serię zdjęć, które zostaną połączone i zapisane jako pojedyncze zdjęcie.
- Gdy ikona e na ekranie fotografowania ma kolor biały, wciśnij spust migawki do końca, aby
zrobić jedno zdjęcie.
- Po wciśnięciu spustu migawki do końca należy trzymać aparat nieruchomo do chwili
wyświetlenia wykonanego zdjęcia. Po zrobieniu zdjęcia nie wyłączaj aparatu, zanim ekran
nie przełączy się na ekran fotografowania.
- Jeśli obiekt zmieni położenie przy rejestrowaniu serii zdjęć, obraz może być zniekształcony
lub nieostry.
- Wykonywanie zdjęć seryjnych może nie być możliwe w niektórych sytuacjach.
• Z Na statywie:
- Po wciśnięciu spustu migawki do końca rejestrowane jest jedno zdjęcie z długim czasem
otwarcia migawki.
- Redukcja drgań jest wyłączona, nawet jeśli opcja Redukcja drgań - zdjęcia (A138) w
menu ustawień jest ustawiona na Włączona.
29
Funkcje związane z fotografowaniem
Program tematyczny (fotografowanie dostosowane do warunków
fotografowania)
o Zdjęcia pod światło
• Naciśnij przycisk d, aby wybrać opcję Włączony lub Wyłączony w celu włączenia lub
wyłączenia funkcji rozszerzonego zakresu dynamiki (HDR) w opcji HDR na podstawie
warunków fotografowania.
• Wyłączony (ustawienie domyślne): lampa błyskowa zostaje uruchomiona, aby zapobiec
ukryciu obiektu w cieniu. Podnieś lampę błyskową przed zrobieniem zdjęcia.
- Wciśnij spust migawki do końca, aby wykonać jedno zdjęcie.
• Włączony: ustawienie przydatne podczas robienia zdjęć, na których w kadrze znajdują się
jednocześnie bardzo jasne i bardzo ciemne obszary.
- Gdy występują duże różnice między obszarami jasnymi i ciemnymi, ikona funkcji HDR na
ekranie fotografowania zmieni kolor na zielony.
- Po wciśnięciu do końca spustu migawki aparat wykonuje zdjęcia seryjne i zapisuje dwa
poniższe zdjęcia.
- zdjęcie bez zastosowanej kompozycji HDR,
- zdjęcie z zastosowaną kompozycją HDR, na którym zminimalizowana jest strata
szczegółowości w obszarach mocno oświetlonych lub zacienionych.
- Po wciśnięciu spustu migawki do końca należy trzymać aparat nieruchomo do chwili
wyświetlenia wykonanego zdjęcia. Po zrobieniu zdjęcia nie wyłączaj aparatu, zanim ekran
nie przełączy się na ekran fotografowania.
- Kąt widzenia (tzn. obszar widoczny w kadrze) zapisanego zdjęcia może być węższy niż
widoczny na ekranie fotografowania.
- W niektórych sytuacjach wokół jasnych obiektów mogą pojawić się ciemne cienie lub jasne
obszary mogą pojawić się wokół ciemnych obiektów.
- Jeśli nie można zastosować kompozycji HDR, aparat zachowa zdjęcie bez zastosowanej
kompozycji HDR oraz zdjęcie, na którym ciemne obszary zostały skorygowane za pomocą
opcji D-Lighting (A70).
- Jeśli ilość pamięci pozwala na zapisanie tylko jednego zdjęcia, zapisywane jest wyłącznie
zdjęcie przetworzone w czasie fotografowania przez funkcję D-Lighting, gdzie ciemne
obszary są skorygowane.
B
Uwagi dotyczące funkcji HDR
Zaleca się używanie statywu. Przed użyciem statywu w celu ustabilizowania aparatu wybierz w
opcji Redukcja drgań - zdjęcia (A138) w menu ustawień wartość Wyłączona.
d Sport
• Po wciśnięciu i przytrzymaniu spustu migawki wykonywane są zdjęcia seryjne.
• Aparat może wykonać do około 7 zdjęć seryjnych z prędkością około 7,7 kl./s (gdy Tryb
obrazu jest ustawiony na wartość P 4608×3456).
• Liczba klatek na sekundę dla zdjęć seryjnych może się zmniejszyć w zależności od bieżącego
ustawienia trybu obrazu, typu używanej karty pamięci lub warunków fotografowania.
• Ostrość, ekspozycja i odcień dla drugiego i kolejnych zdjęć są określone na podstawie
pierwszego zdjęcia.
30
Funkcje związane z fotografowaniem
Program tematyczny (fotografowanie dostosowane do warunków
fotografowania)
y M U Wielokr. ekspozycja Jasno
• Aparat automatycznie wykonuje zdjęcia poruszających się obiektów w regularnych odstępach,
porównuje je ze sobą, łączy ich jasne obszary, a następnie zapisuje je jako jedno zdjęcie. Zostają
uchwycone smugi świetlne, takie jak światła samochodów czy ruch gwiazd.
• Na ekranie wyświetlonym po wybraniu opcji U Wielokr. ekspozycja Jasno wybierz opcję
V Kraj. noc. + smug. św., W Kraj. noc. + smug. gw. lub S Smugi gwiezdne.
Opcja
Opis
V Kraj. noc. +
smug. św.
Służy do uchwycenia smug świateł samochodów na tle krajobrazu nocnego.
• Aparat ustawia ostrość na obszarze znajdującym się na środku kadru.
• Zdjęcia są wykonywane z czasem otwarcia migawki równym 4 sekundom.
Po wykonaniu 50 zdjęć aparat automatycznie zatrzymuje fotografowanie.
• Na każde 10 wykonanych zdjęć aparat automatycznie tworzy i zapisuje
jedno zdjęcie z nałożonymi na siebie śladami od momentu rozpoczęcia
fotografowania.
W Kraj. noc. +
smug. gw.
Służy do uchwycenia ruchu gwiazd z krajobrazem nocnym w kadrze.
• Ustawienie ostrości przyjmuje na stałe wartość nieskończoności.
• Zdjęcia są wykonywane co 5 sekund z czasem otwarcia migawki równym
20 sekundom. Po wykonaniu 300 zdjęć aparat automatycznie zatrzymuje
fotografowanie.
• Na każde 30 wykonanych zdjęć aparat automatycznie tworzy i zapisuje
jedno zdjęcie z nałożonymi na siebie śladami od momentu rozpoczęcia
fotografowania.
S Smugi
gwiezdne
Służy do uchwycenia ruchu gwiaz5d.
• Ustawienie ostrości przyjmuje na stałe wartość nieskończoności.
• Zdjęcia są wykonywane co 5 sekund z czasem otwarcia migawki równym
25 sekundom. Po wykonaniu 300 zdjęć aparat automatycznie zatrzymuje
fotografowanie.
• Na każde 30 wykonanych zdjęć aparat automatycznie tworzy i zapisuje
jedno zdjęcie z nałożonymi na siebie śladami od momentu rozpoczęcia
fotografowania.
• Ekran może się wyłączyć podczas przerwy w fotografowaniu. Dioda zasilania jest włączona, gdy
ekran jest wyłączony.
• Aby zakończyć fotografowanie przed jego automatycznym zakończeniem, naciśnij przycisk k
przy włączonym ekranie.
• Po uzyskaniu oczekiwanych smug należy zakończyć fotografowanie. Kontynuowanie
fotografowania może spowodować utratę szczegółów w połączonych obszarach.
• Zdjęcia zapisane automatycznie podczas fotografowania i zdjęcie złożone po zakończeniu
fotografowania są układane w sekwencję, a pierwsze zapisane zdjęcie staje się zdjęciem
kluczowym (A67).
31
Funkcje związane z fotografowaniem
Program tematyczny (fotografowanie dostosowane do warunków
fotografowania)
B
Uwagi na temat funkcji Wielokr. eksp. Jasno
• Aparat nie wykonuje zdjęć, jeśli nie włożono do niego karty pamięci.
• Nie obracaj pokrętła trybu pracy ani nie wyjmuj karty pamięci przed zakończeniem
fotografowania.
• Aby aparat nie wyłączył się nieoczekiwanie, akumulator musi być wystarczająco naładowany.
• Nie można użyć kompensacji ekspozycji (A51).
• Podczas korzystania z funkcji W Kraj. noc. + smug. gw. lub S Smugi gwiezdne pozycja
teleobiektywu zmiennoogniskowego jest ograniczona do kąta widzenia odpowiadającego
obiektywowi o długości ogniskowej 500 mm (w formacie 35mm [135]).
• Redukcja drgań jest wyłączona niezależnie od ustawienia Redukcja drgań - zdjęcia (A138) w
menu ustawień.
C
Pozostały czas
Można sprawdzić na ekranie czas, jaki pozostał do końca
fotografowania.
10m 0s
Zakończ nagryw.
y M f Przyjęcie/wnętrza
• Aby uniknąć efektów drgań aparatu, trzymaj aparat stabilnie. Przed użyciem statywu w celu
ustabilizowania aparatu wybierz w opcji Redukcja drgań - zdjęcia (A138) w menu
ustawień wartość Wyłączona.
y M k Makro
• Włączany jest tryb makro (A50), a aparat automatycznie ustawia zoom na największą
wartość, przy jakiej może ustawić ostrość.
• Pole ostrości można przesuwać. Naciśnij przycisk k, użyj przycisków HIJK na wybieraku
wielofunkcyjnym, aby przesunąć pole ostrości, i naciśnij przycisk k, aby zastosować
ustawienie.
32
Funkcje związane z fotografowaniem
Program tematyczny (fotografowanie dostosowane do warunków
fotografowania)
y M u Żywność
• Włączany jest tryb makro (A50), a aparat automatycznie ustawia zoom na największą wartość,
przy jakiej może ustawić ostrość.
• Aby ustawić odcień, naciśnij przyciski HI na wybieraku
wielofunkcyjnym. Ustawienie odcienia jest przechowywane
w pamięci aparatu nawet po jego wyłączeniu.
• Pole ostrości można przesuwać. Naciśnij przycisk k, użyj
przycisków HIJK na wybieraku wielofunkcyjnym, aby
przesunąć pole ostrości, i naciśnij przycisk k, aby
zastosować ustawienie.
25m 0s
500
y M m Sztuczne ognie
• Czas otwarcia migawki jest stały i wynosi 4 sekundy.
• Pozycja teleobiektywu zmiennoogniskowego jest ograniczona do kąta widzenia
odpowiadającego obiektywowi o długości ogniskowej 500 mm (w formacie 35mm [135]).
• Nie można użyć kompensacji ekspozycji (A51).
33
Funkcje związane z fotografowaniem
Program tematyczny (fotografowanie dostosowane do warunków
fotografowania)
y M O Portret zwierzaka
• Po skierowaniu aparatu na pysk psa lub kota aparat może go wykryć i ustawić na nim ostrość.
Domyślnie migawka jest automatycznie zwalniania po wykryciu pyska psa lub kota (wyzwalanie
automat.).
• Na ekranie wyświetlonym po wybraniu opcji O Portret zwierzaka wybierz opcję U Zdjęcie
pojedyncze lub V Zdjęcia seryjne.
- U Zdjęcie pojedyncze: Po każdorazowym wykryciu pyska psa lub kota aparat wykonuje
zdjęcie.
- V Zdjęcia seryjne: Po każdorazowym wykryciu pyska psa lub kota aparat wykonuje trzy
zdjęcia seryjne.
B
Wyzwalanie automat.
Po naciśnięciu wybieraka wielofunkcyjnego można wybrać następujące ustawienia J (n).
• Y Wyzwalanie automat.: aparat automatycznie zwolni migawkę po wykryciu pyska psa lub
kota.
- Wyzwalanie automat. zostanie ustawione na k po wykonaniu serii pięciu zdjęć.
- Migawkę można także zwolnić, naciskając spust migawki. Po wybraniu opcji V Zdjęcia
seryjne zdjęcia są wykonywane seryjnie, gdy spust migawki jest wciśnięty do końca.
• k: Migawka zostaje zwolniona, gdy spust migawki jest wciśnięty do końca.
- Aparat ustawia ostrość na wykrytym pysku psa lub kota albo wykrytej twarzy człowieka.
- Po wybraniu opcji V Zdjęcia seryjne zdjęcia są wykonywane seryjnie, gdy spust migawki jest
wciśnięty do końca.
B
Pole ostrości
• Gdy aparat wykryje pysk zwierzęcia, jest on otaczany żółtą
ramką. Gdy aparat ustawia ostrość na pysku zwierzęcia
wyświetlonym w podwójnej ramce (polu ostrości), ramka ta
zmienia kolor na zielony. Jeśli nie zostanie rozpoznany żaden
pysk zwierzęcia, aparat ustawi ostrość na obiekcie
znajdującym się pośrodku kadru.
• W niektórych warunkach fotografowania może nie nastąpić
wykrycie pyska psa lub kota bądź twarzy człowieka i w ramce
mogą zostać wyświetlone inne obiekty.
34
Funkcje związane z fotografowaniem
Program tematyczny (fotografowanie dostosowane do warunków
fotografowania)
25m 0s
500
y M L Księżyc
• Gdy wybrano zoom szerokokątny, wyświetlana jest ramka kadrowania wskazująca kąt widzenia
odpowiadający kątowi widzenia obiektywu o długości ogniskowej 1440 mm (w formacie
35mm [135]). Po skadrowaniu księżyca wewnątrz ramki kadrowania i naciśnięciu przycisku k
kąt widzenia będzie odpowiadał kątowi widzenia obiektywu o długości ogniskowej 1440 mm.
• Aby ustawić odcień, naciśnij przyciski HI na wybieraku wielofunkcyjnym. Ustawienie
odcienia jest przechowywane w pamięci aparatu nawet po jego wyłączeniu.
• Dostosuj jasność i kompensację ekspozycji (A51) odpowiednio do warunków fotografowania,
np. fazy księżyca i wymagań dotyczących zdjęcia.
y M l Obserwacja ptaków
• Na ekranie wyświetlonym po wybraniu opcji l Obserwacja ptaków wybierz opcję
U Zdjęcie pojedyncze lub V Zdjęcia seryjne.
• U Zdjęcie pojedyncze: Każde wciśnięcie spustu migawki powoduje wykonanie jednego
zdjęcia.
• V Zdjęcia seryjne: Po wciśnięciu i przytrzymaniu spustu migawki wykonywane są zdjęcia
seryjne.
Aparat może wykonać do około 7 zdjęć seryjnych z prędkością około 7,7 kl./s (gdy Tryb obrazu
jest ustawiony na wartość P 4608×3456).
• Gdy wybrano zoom szerokokątny, wyświetlana jest ramka kadrowania wskazująca kąt widzenia
odpowiadający kątowi widzenia obiektywu o długości ogniskowej 800 mm (w formacie 35mm
[135]). Po skadrowaniu ptaka wewnątrz ramki kadrowania i naciśnięciu przycisku k kąt
widzenia będzie odpowiadał kątowi widzenia obiektywu o długości ogniskowej 800 mm.
35
Funkcje związane z fotografowaniem
Program tematyczny (fotografowanie dostosowane do warunków
fotografowania)
Fotografowanie w trybie Łatwa panorama
Obróć pokrętło trybu pracy do położenia y M przycisk d M V (łatwa
panorama) M przycisk k
1
Wybierz zakres fotografowania
W Normalna lub X Szeroka i
naciśnij przycisk k.
Łatwa panorama
Normalna
Szeroka
2
Wykadruj pierwszą scenę panoramy, a
następnie wciśnij spust migawki do
połowy, aby ustawić ostrość.
• Pozycja zoomu jest ustalona na zoom szerokokątny.
• Aparat ustawia ostrość na środku kadru.
25m 0s
500
3
Wciśnij spust migawki do końca, po czym
zdejmij palec ze spustu migawki.
• Wyświetlane są ikony KLJI wskazujące kierunek
ruchu aparatu.
4
Przesuwaj aparat w jednym z czterech
kierunków, aż prowadnica pozycji
osiągnie krawędź.
• Po wykryciu kierunku ruchu rozpocznie się
fotografowanie.
• Fotografowanie kończy się automatycznie, gdy aparat
wykona zdjęcia dla określonej szerokości.
• Ustawienia ostrości i ekspozycji są zablokowane do
chwili zakończenia fotografowania.
36
Funkcje związane z fotografowaniem
Program tematyczny (fotografowanie dostosowane do warunków
fotografowania)
Prowadnica
Przykład ruchu aparatu
• Używając swojego ciała jako osi obrotu, przesuń aparat
powoli po łuku w kierunku oznaczenia (KLJI).
• Fotografowanie zatrzyma się, jeśli wskaźnik nie sięgnie
brzegu w ciągu ok. 15 sekund (po wybraniu opcji
W Normalna) lub ok. 30 sekund (po wybraniu opcji
X Szeroka) od rozpoczęcia fotografowania.
B
Uwagi dotyczące fotografowania w trybie Łatwa panorama
• Zakres obrazu widocznego na zapisanym zdjęciu będzie węższy niż obserwowany na ekranie w
trakcie fotografowania.
• Jeżeli aparat jest przesuwany zbyt szybko, drgania aparatu są zbyt duże lub obiekt ma zbyt
jednolity wygląd (np. ściana lub obiekt słabo oświetlony), może wystąpić błąd.
• Jeżeli fotografowanie zostanie przerwane przed osiągnięciem połowy zakresu panoramy, zdjęcie
panoramiczne nie zostanie zapisane.
C
Wielkość zdjęcia w trybie Łatwa panorama
Dostępne są cztery różne wielkości maksymalne zdjęcia (w pikselach) opisane poniżej. Jeśli
zarejestrowano więcej niż połowę zakresu panoramy, lecz fotografowanie zostanie przerwane
przed osiągnięciem końca zakresu, wielkość zdjęcia będzie mniejsza niż opisano poniżej.
Przy ustawieniu zakresu W Normalna
4800
920
1536
Przy ustawieniu zakresu X Szeroka
9600
920
1536
37
Funkcje związane z fotografowaniem
Program tematyczny (fotografowanie dostosowane do warunków
fotografowania)
Odtwarzanie w trybie Łatwa panorama
Przełącz aparat w tryb odtwarzania (A20), wyświetl
zdjęcie wykonane za pomocą funkcji łatwej panoramy w
widoku pełnoekranowym, a następnie naciśnij przycisk k,
aby przewinąć obraz w kierunku wykorzystanym podczas
fotografowania.
4/4
0004.JPG
15/11/2019 15:30
W trakcje odtwarzania na ekranie wyświetlone zostaną
przyciski sterujące odtwarzaniem. Na wybieraku
wielofunkcyjnym naciśnij przyciski JK, aby wybrać
element sterujący, a następnie naciśnij przycisk k w celu
wykonania niżej opisanych operacji.
Funkcja
Ikona
Opis
Przewijanie do
tyłu
A
Przytrzymaj przycisk k, aby przewinąć odtwarzanie do tyłu.
Przewijanie do
przodu
B
Przytrzymaj przycisk k, aby przewinąć odtwarzanie do przodu.
Wstrzymanie odtwarzania. Operacje wymienione poniżej można
wykonać po wstrzymaniu odtwarzania.
Pauza
Koniec
B
E
G
C
Przytrzymaj przycisk k, aby przewinąć do tyłu.
D
Przytrzymaj przycisk k, aby przewinąć obraz.
F
Wznawia przewijanie automatyczne.
Powrót do trybu widoku pełnoekranowego.
Uwagi dotyczące fotografowania z użyciem funkcji Łatwa panorama
• Zdjęć nie można edytować za pomocą tego aparatu.
• Aparat może nie być w stanie przewijać lub powiększać zdjęć wykonanych w trybie łatwej
panoramy przy użyciu aparatu cyfrowego innej marki lub innego modelu aparatu.
B
Uwagi dotyczące drukowania panoram
W zależności od ustawień drukarki wydrukowanie całego zdjęcia może być niemożliwe. Ponadto
drukowanie tego typu zdjęć może być niemożliwe na niektórych drukarkach.
38
Funkcje związane z fotografowaniem
Program tematyczny (fotografowanie dostosowane do warunków
fotografowania)
Tryb kreatywny (stosowanie efektów podczas
fotografowania)
aparat równocześnie zapisuje cztery zdjęcia z efektami i
jedno zdjęcie bez efektów.
• Aparat ustawia ostrość na środku kadru.
1
Naciśnij przycisk k.
Odmiany
• Wyświetlony zostanie ekran wyboru grupy efektów.
25m 0s
Wybierz efekt
2
Za pomocą wybieraka wielofunkcyjnego
HI wybierz żądaną grupę efektów i
naciśnij przycisk k.
500
Odmiany
• Można wybrać następujące efekty: Odmiany, Kolor
25m 0s
selekt. (czerw.), Kolor selektywny (ziel.), Kolor
selektywny (nieb.), Jasność (ustawienie domyślne),
Głębia, Pamięć, Retro lub Mrok.
Gotowe
500
• Po wybraniu grupy efektów zdjęcie bez efektów jest
wyświetlane w górnej części ekranu. Cztery typy zdjęć z efektami są wyświetlane w dolnej
części ekranu.
• W przypadku filmu można zastosować tylko jeden typ efektu. Naciśnij przycisk JK, aby
wybrać żądany efekt, a następnie naciśnij przycisk k.
3
Wciśnij spust migawki lub przycisk b (e nagrywanie filmu), aby
wykonać zdjęcie.
• Pięć zapisanych zdjęć zostanie ułożonych w sekwencję. Jedno zdjęcie z zastosowanym
efektem zostanie użyte jako zdjęcie kluczowe (A67).
B
Uwagi dotyczące trybu kreatywnego
Po wybraniu Odmiany jako grupy efektów niektóre Opcje filmów (A117) są niedostępne w
zależności od efektu do zastosowania na filmie.
39
Funkcje związane z fotografowaniem
Tryb kreatywny (stosowanie efektów podczas fotografowania)
Funkcje dostępne w trybie kreatywnym
•
•
•
•
•
Tryb lampy błyskowej (A47)
Samowyzwalacz (A49)
Tryb makro (A50)
Kompensacja ekspozycji (A51)
Menu fotografowania (wspólne dla trybów fotografowania) (A104)
40
Funkcje związane z fotografowaniem
Tryb kreatywny (stosowanie efektów podczas fotografowania)
Tryb Portret inteligentny (poprawa wyglądu
twarzy podczas fotografowania)
Użycie funkcji Retusz upiększający podczas robienia zdjęć
pozwala poprawić wygląd twarzy fotografowanych osób.
1
Naciśnij przycisk K na wybieraku
wielofunkcyjnym.
2
Zastosuj efekt.
Suwak
• Wybierz żądany efekt za pomocą przycisków JK.
• Wybierz intensywność efektu za pomocą przycisków
HI.
• Możesz zastosować jednocześnie wiele efektów.
B Miękki odcień skóry, l Podkład pod makijaż,
Q Zmiękczenie, G Żywość, o Jasność (Eksp. +/-)
• Aby ukryć suwak, wybierz opcję f Wyjście.
• Po skonfigurowaniu żądanych efektów naciśnij
przycisk k lub wybierz pozycję f Wyjście.
3
Wykadruj zdjęcie i wciśnij spust migawki.
B
Uwagi dotyczące trybu portretu inteligentnego
Miękki odcień skóry
5
4
3
2
1
OFF
Efekty
• Intensywność (ilość) efektu widoczna na zdjęciu wyświetlanym na ekranie fotografowania i na
zapisanym zdjęciu może być różna.
• Jeśli wybrano ustawienie Zmiękczenie, niektóre Opcje filmów (A117) są niedostępne.
C
Ustawienia funkcji Retusz upiększający
Po wybraniu Jasność (Eksp. +/-) zostaje wyświetlony histogram.
Więcej informacji zawiera rozdział „Używanie histogramu” (A51).
41
Funkcje związane z fotografowaniem
Tryb Portret inteligentny (poprawa wyglądu twarzy podczas fotografowania)
Funkcje dostępne w trybie portretu inteligentnego
•
•
•
•
•
•
Retusz upiększający (A41)
Wyzw. uśmiechem (A43)
Seria autoportretów (A44)
Tryb lampy błyskowej (A47)
Samowyzwalacz (A49)
Menu Portret inteligentny (A115)
Korzystanie z funkcji Miękki odcień skóry i Podkład pod makijaż
W poniższych trybach fotografowania po wykryciu ludzkiej twarzy aparat przetwarza zdjęcie
tak, aby zmiękczyć odcienie skóry, a następnie zapisuje zdjęcie (wykrywane są maksymalnie
trzy twarze).
• Jeśli w trybie portretu inteligentnego zostanie wybrana funkcja Miękki odcień skóry
lub Podkład pod makijaż i w kadrze zostaną wykryte twarze, aparat przetworzy obraz w
celu zmiękczenia odcieni skóry twarzy przez zapisaniem zdjęcia (maksymalnie trzy
twarze).
• Efekty Miękki odcień skóry są stosowane nawet podczas fotografowania w trybach
B (automatycz.wyb.prog.), e (portret nocny) lub Portret. Stopnia intensywności
efektu nie można dostosować.
• Można także zastosować efekty Miękki odcień skóry lub Podkład pod makijaż w
ramach funkcji Retusz upiększający dostępnej w menu odtwarzania po zakończeniu
fotografowania (A71).
B
Uwagi dotyczące funkcji Miękki odcień skóry i Podkład pod makijaż
• Zapisywanie zdjęć może trwać dłużej niż zazwyczaj.
• W niektórych warunkach fotografowania pożądany efekt może nie zostać osiągnięty lub może
zostać zastosowany do obszarów, na których nie ma twarzy.
42
Funkcje związane z fotografowaniem
Tryb Portret inteligentny (poprawa wyglądu twarzy podczas fotografowania)
Korzystanie z funkcji Wyzwolenie uśmiechem
Gdy za pomocą przycisku J na wybieraku
wielofunkcyjnym wybierzesz ustawienie a Wyzw.
uśmiechem, a potem naciśniesz przycisk k, aparat
automatycznie zwolni migawkę w chwili wykrycia
uśmiechniętej twarzy.
• Przed użyciem funkcji wyzwalania uśmiechem ustaw
funkcję retuszu upiększającego (A41).
• Jeśli wciśniesz spust migawki, aby zrobić zdjęcie,
działanie funkcji wyzwalanie uśmiechem zostanie
przerwane.
B
Wyzw. uśmiechem
Uwagi dotyczące funkcji Wyzwolenie uśmiechem
W niektórych sytuacjach aparat może nie rozpoznać twarzy lub uśmiechów (A56). Do
fotografowania można także użyć spustu migawki.
C
Gdy miga dioda samowyzwalacza
Przy wyzwalaniu uśmiechem dioda samowyzwalacza zacznie migać, kiedy aparat wykryje twarz, a
zaraz po wyzwoleniu migawki dioda ta zacznie migać szybko.
43
Funkcje związane z fotografowaniem
Tryb Portret inteligentny (poprawa wyglądu twarzy podczas fotografowania)
Używanie funkcji Seria autoportretów
Aparat może zrobić w określonych odstępach czasu serię
od czterech do dziewięciu zdjęć i zapisać je jako jeden
obraz (kolaż).
1
Za pomocą przycisku J na wybieraku
wielofunkcyjnym wybierz opcję n Seria
autoportretów i naciśnij przycisk k.
• Zostanie wyświetlone okno dialogowe potwierdzenia.
• Jeśli naciśniesz przycisk d i wybierzesz opcję Seria
autoportretów, a potem naciśniesz przycisk J,
możesz skonfigurować ustawienia opcji Liczba zdjęć,
Interwał i Dźwięk migawki (A115).
• Aby podczas fotografowania zastosować funkcję
retuszu upiększającego, wybierz ten efekt przed
włączeniem opcji serii autoportretów (A41).
2
Seria autoportretów
Zrób zdjęcie.
• Po wciśnięciu spustu migawki rozpocznie się odliczanie
(około pięciu sekund), a potem migawka zostanie
zwolniona automatycznie.
• Aparat automatycznie zwalnia migawkę i robi pozostałe
zdjęcia. Około trzy sekundy przed rozpoczęciem
fotografowania rozpoczyna się odliczanie.
• O liczbie zdjęć informuje symbol U na ekranie. Podczas
fotografowania jest on żółty, a po zakończeniu
fotografowania zmienia kolor na biały.
3
2
Na ekranie wyświetlanym, gdy aparat zakończy wykonywanie liczby
zdjęć wybranej w opcji Liczba zdjęć, wybierz opcję Tak i naciśnij
przycisk k.
• Kolaż zdjęć zostanie zapisany.
• Każde zrobione zdjęcie jest zapisywane także jako osobne zdjęcie, niezależnie od kolażu.
Zdjęcia są układane w sekwencję, a jej zdjęciem kluczowym jest ich kolaż (A67).
• Gdy wybrana zostanie opcja Nie, kolaż nie zostanie zapisany.
44
Funkcje związane z fotografowaniem
Tryb Portret inteligentny (poprawa wyglądu twarzy podczas fotografowania)
B
Uwagi dotyczące funkcji Seria autoportretów
• Ekspozycja i odcień dla drugiego i kolejnych zdjęć są określone na podstawie pierwszego zdjęcia.
• Jeśli wykonasz operacje wymienione poniżej, zanim aparat zrobi określoną liczbę zdjęć,
fotografowanie zostanie anulowane, a kolaż nie zostanie zapisany. Zdjęcia zrobione przed
anulowaniem fotografowania zostaną zapisane jako pojedyncze zdjęcia.
- Naciśniesz spust migawki
- Podniesiesz lub opuścisz lampę błyskową
- Ustawisz pokrętło trybu pracy w dowolnej pozycji
- Naciśniesz włącznik zasilania
• Jeśli zdjęcia są wykonywane przy użyciu funkcji Datownik (A136), znacznik daty i czasu zostaje
umieszczony tylko w prawym dolnym rogu połączonego obrazu. Daty i godziny nie można
nanieść na poszczególne zdjęcia w obrazie połączonym.
• Użycie tej funkcji w połączeniu z innymi funkcjami może być niemożliwe (A61).
45
Funkcje związane z fotografowaniem
Tryb Portret inteligentny (poprawa wyglądu twarzy podczas fotografowania)
Ustawianie trybu lampy błyskowej,
Samowyzwalacz, Tryb makro i kompensacji
ekspozycji
Kiedy wyświetlony jest ekran fotografowania, możesz nacisnąć przyciski H (m) J (n)
I (p) K (o) na wybieraku wielofunkcyjnym, aby ustawić funkcje opisane poniżej.
1
2
4
3
1
Tryb lampy błyskowej
Gdy lampa błyskowa jest podniesiona, można dostosować jej tryb do warunków
fotografowania.
Po wybraniu opcji m (błysk wypełniający) lampa błyskowa włącza się każdorazowo.
2
Samowyzwalacz
Aparat zwalnia migawkę, gdy upłynie ustawiona liczba sekund po naciśnięciu spustu
migawki.
3
Tryb makro
Użyj trybu makro w przypadku robienia zdjęć o dużych zbliżeniach.
4
• Suwak ustawień
W trybie fotografowania A (automatyczny) można regulować ustawienia jasności
(kompensacja ekspozycji), żywości, odcienia oraz funkcji Active D-Lighting.
• Kompensacja ekspozycji
W trybie fotografowania innym niż A (automatyczny) można regulować ustawienia
jasności (kompensacja ekspozycji).
Dostępność funkcji jest uzależniona od trybów fotografowania.
46
Funkcje związane z fotografowaniem
Ustawianie trybu lampy błyskowej, Samowyzwalacz, Tryb makro i
kompensacji ekspozycji
Tryb lampy błyskowej
Gdy lampa błyskowa jest podniesiona, można dostosować jej tryb do warunków
fotografowania.
1
Podnieś lampę błyskową ręcznie.
• Gdy lampa błyskowa jest zamknięta, błysk jest
wyłączony i wyświetlana jest ikona S.
2
Naciśnij przycisk H (X) na wybieraku
wielofunkcyjnym.
3
Wybierz odpowiedni tryb lampy
błyskowej (A48) i naciśnij przycisk k.
Automatyczny
• Jeśli ustawienie nie zostanie zatwierdzone
naciśnięciem przycisku k, wybór zostanie anulowany.
B
Wskaźnik gotowości lampy
Podczas ładowania lampy błyskowej wskaźnik Q błyska. Aparat
nie może rejestrować zdjęć. Jeśli ładowanie zostało zakończone,
Q po naciśnięciu spustu migawki do połowy wskaźnik włączy
się na stałe.
25m 0s
500
Wskaźnik gotowości lampy
47
Funkcje związane z fotografowaniem
Tryb lampy błyskowej
Dostępne tryby lampy błyskowej
U
Automatyka
Lampa błyskowa jest uruchamiana w razie potrzeby, na przykład w warunkach słabego
oświetlenia.
• Wskaźnik trybu lampy błyskowej jest wyświetlany tylko po ustawieniu ekranu
fotografowania.
V
Aut. z red. efektu czerw. oczu
Redukcja efektu czerwonych oczu na portretach spowodowanego przez lampę
błyskową.
X
Błysk wypełniający
Lampa błyskowa emituje błysk przy wykonywaniu każdego zdjęcia. Służy on do
„wypełniania” (doświetlania) cieni i do fotografowania obiektów pod światło.
Y
Synchr. z dł. czasami eksp.
Przeznaczony do wykonywania portretów wieczornych i nocnych obejmujących tło.
Lampa błyskowa emituje błysk, gdy konieczne jest oświetlenie głównego obiektu;
długie czasy otwarcia migawki umożliwiają naświetlenie tła w nocy lub przy słabym
oświetleniu.
B
Uwagi dotyczące fotografowania z lampą błyskową
Podczas korzystania z lampy błyskowej z zoomem szerokokątnym krawędź wokół zdjęcia może być
ciemna w zależności od odległości, z jakiej jest wykonywane zdjęcie.
Można to poprawić, przesuwając suwak zoomu lekko w kierunku pozycji teleobiektywu.
C
Ustawienia trybu lampy błyskowej
• Ustawienie może nie być dostępne w niektórych trybach fotografowania (A59).
• W trybie A (automatycznym) zastosowane ustawienie jest przechowywane w pamięci aparatu
nawet po jego wyłączeniu.
C
Redukcja efektu czerwonych oczu
Jeśli aparat wykryje efekt czerwonych oczu podczas zapisywania zdjęcia, obszar, którego to dotyczy,
zostanie przetworzony pod kątem redukcji tego efektu przed zapisaniem zdjęcia.
Podczas fotografowania należy pamiętać o poniższych informacjach:
• Do zapisania zdjęć potrzeba więcej czasu niż zwykle.
• W niektórych sytuacjach redukcja efektu czerwonych oczu może nie przynieść oczekiwanych
rezultatów.
• W rzadkich przypadkach redukcja efektu czerwonych oczu może też zostać zastosowana do
innych obszarów zdjęcia. W takiej sytuacji należy wybrać inny tryb lampy błyskowej i zrobić
zdjęcie ponownie.
48
Funkcje związane z fotografowaniem
Tryb lampy błyskowej
Samowyzwalacz
Aparat zwalnia migawkę, gdy upłynie ustawiona liczba sekund po naciśnięciu spustu
migawki.
Przed użyciem statywu w celu ustabilizowania aparatu wybierz w opcji Redukcja drgań zdjęcia (A138) w menu ustawień wartość Wyłączona.
1
Naciśnij przycisk J (n) na wybieraku
wielofunkcyjnym.
2
Wybierz liczbę sekund do zwolnienia
migawki i naciśnij przycisk k.
Samowyzwalacz
• n10s (10 sekundy): opcja przydatna przy ważnych
okazjach, takich jak śluby.
• n3s (3 sekundy): opcja pozwalająca zapobiec
drganiom aparatu.
• Jeśli ustawienie nie zostanie zatwierdzone
naciśnięciem przycisku k, wybór zostanie anulowany.
3
Wykadruj zdjęcie, a następnie wciśnij spust migawki do połowy.
• Sprawdź, czy ostrość jest ustawiona na obiekcie.
4
Wciśnij spust migawki do końca.
• Rozpocznie się odliczanie. Dioda
samowyzwalacza zacznie migać, a około
sekundy przed zwolnieniem migawki
zacznie świecić światłem ciągłym.
• Aby zatrzymać odliczanie, wciśnij ponownie
spust migawki.
9
1/250
C
F 3.3
Ustawienie samowyzwalacza
• Ustawienie może nie być dostępne w niektórych trybach fotografowania (A59).
• Za pomocą funkcji Samowyzw.: po wyzwol. (A137) w menu ustawień możesz ustawić
anulowanie samowyzwalacza po zrobieniu zdjęcia za jego pomocą.
49
Funkcje związane z fotografowaniem
Samowyzwalacz
Tryb makro (Zdjęcia w zbliżeniu)
Użyj trybu makro w przypadku robienia zdjęć o dużych zbliżeniach.
1
Naciśnij przycisk I (p) na wybieraku
wielofunkcyjnym.
2
Wybierz opcję o i naciśnij przycisk k.
Tryb makro
• Jeśli ustawienie nie zostanie zatwierdzone
naciśnięciem przycisku k, wybór zostanie anulowany.
3
Obróć dźwignię zoomu tak, aby ustawić
stopień powiększenia, przy którym ikona
F i wskaźnik zoomu mają kolor zielony.
• Jeśli zoom jest ustawiony w pozycji F i wskaźnik zoomu ma kolor zielony, aparat może
ustawić ostrość na obiektach znajdujących się w minimalnej odległości ok. 10 cm od
obiektywu. Jeśli zoom jest w pozycji o kącie szerszym niż kąt pozycji, przy której jest
wyświetlany symbol G, aparat może ustawić ostrość na obiektach w odległości około
1 cm od obiektywu.
C
Ustawienie trybu makro
• Ustawienie może nie być dostępne w niektórych trybach fotografowania (A59).
• W trybie A (automatycznym) zastosowane ustawienie jest przechowywane w pamięci aparatu
nawet po jego wyłączeniu.
50
Funkcje związane z fotografowaniem
Tryb makro (Zdjęcia w zbliżeniu)
Kompensacja ekspozycji (Regulacja jasności)
Pozwala dostosować ogólną jasność obrazu.
1
Naciśnij przycisk K (o) na wybieraku
wielofunkcyjnym.
• Jeśli wybrano tryb fotografowania Portret inteligentny,
zamiast ekranu kompensacji ekspozycji wyświetlony
zostanie ekran funkcji retuszu upiększającego (A41).
• Jeśli wybrano tryb A (automatyczny), zamiast ekranu kompensacji ekspozycji
wyświetlony zostanie suwak ustawień (A25).
2
Wybierz wartość kompensacji i naciśnij
przycisk k.
Kompensacja ekspozycji
+2.0
• Aby rozjaśnić zdjęcie, zastosuj wartość dodatnią (+).
• Aby przyciemnić zdjęcie, zastosuj wartość ujemną (–).
• Wartość kompensacji zostanie zastosowana nawet bez
naciśnięcia przycisku k.
+0.3
-2.0
Histogram
C
Kompensacja ekspozycji
Kompensacji ekspozycji nie można użyć w następujących programach tematycznych:
• Wielokr. ekspozycja Jasno
• Sztuczne ognie
C
Używanie histogramu
Histogram to wykres przedstawiający rozkład odcieni zdjęcia. Można go użyć jako wskazówki
podczas ustawiania kompensacji ekspozycji i robienia zdjęć bez lampy błyskowej.
• Oś pozioma odpowiada jasności pikseli: odcienie ciemne znajdują się po lewej, a jasne — po
prawej stronie osi. Na osi pionowej przedstawiona jest liczba pikseli.
• Zwiększenie wartości kompensacji ekspozycji powoduje przesunięcie krzywej rozkładu tonów w
prawo, a zmniejszenie jej – w lewo.
51
Funkcje związane z fotografowaniem
Kompensacja ekspozycji (Regulacja jasności)
Korzystanie z zoomu
Podczas używania dźwigni lub bocznej dźwigni zoomu zmienia się pozycja zoomu
obiektywu.
• Aby przybliżyć obiekt: przesuń dźwignię w stronę symbolu g.
• Aby oddalić obiekt: przesuń dźwignię w stronę symbolu f.
Po włączeniu aparatu zoom jest ustawiony w pozycji o najszerszym kącie.
Pomniejszenie
Powiększenie
Powiększenie
Pomniejszenie
• Po użyciu dźwigni zoomu lub bocznej
dźwigni zoomu na ekranie fotografowania
pojawia się wskaźnik zoomu, ogniskowa (w
Zoom
Zoom
formacie 35mm [135]) oraz cyfrowe
optyczny
cyfrowy
powiększenie zoomu.
• Zoom cyfrowy, który umożliwia dodatkowe powiększanie obiektu do skali około 4×
większej od maksymalnej skali powiększenia optycznego, można włączyć przez
przesunięcie dźwigni zoomu lub bocznej dźwigni zoomu w stronę symbolu g i
przytrzymanie jej, gdy aparat znajduje się w pozycji maksymalnego powiększenia
optycznego.
• Przesunięcie dźwigni zoomu do końca w którymkolwiek kierunku pozwala na szybką
regulację zoomu (nie ma to zastosowania w przypadku bocznej dźwigni zoomu).
• Podczas korzystania z pilota zdalnego starowania ML-L7 (dostępnego osobno) obraz
można przybliżyć przyciskiem + lub oddalić przyciskiem –.
C
Zoom cyfrowy i funkcja Dynamic Fine Zoom
Wskaźnik zoomu zmienia kolor na niebieski po włączeniu zoomu cyfrowego, a na żółty, gdy
powiększenie zoomu zostanie jeszcze zwiększone.
• Niebieski wskaźnik zoomu: jakość obrazu nie jest zauważalnie zmniejszona wskutek użycia
precyzyjnego zoomu dynamicznego.
• Żółty wskaźnik zoomu: W niektórych przypadkach jakość obrazu może być zauważalnie
zmniejszona w porównaniu z sytuacjami, w których wskaźnik zoomu jest niebieski.
• Wskaźnik pozostaje niebieski przy większym obszarze, gdy wielkość zdjęcia jest mniejsza.
• Przy niektórych ustawieniach zdjęć seryjnych lub innych ustawieniach wskaźnik zoomu może nie
zmieniać koloru na niebieski.
52
Funkcje związane z fotografowaniem
Korzystanie z zoomu
Korzystanie z zoomu krokowego
Jeśli obiekt przestanie być widoczny podczas fotografowania z obiektywem w pozycji
teleobiektywu, naciśnij przycisk q (zoomu krokowego), aby tymczasowo poszerzyć
widoczny obszar w celu łatwiejszego wykadrowania obiektu.
360mm
25m 0s
500
Przycisk q
Ramka kadrowania
• Po naciśnięciu przycisku q ustaw aparat tak, aby obiekt znalazł się wewnątrz ramki
kadrowania na ekranie fotografowania. Aby dostosować widoczny obszar, przesuń
dźwignię zoomu lub boczną dźwignię zoomu, naciskając jednocześnie przycisk q.
• Aby wrócić do oryginalnej pozycji zoomu, zwolnij przycisk q.
• Zoom krokowy nie jest dostępny w następujących sytuacjach:
- Podczas gdy spust migawki jest wciśnięty do połowy
- Podczas nagrywania filmów
53
Funkcje związane z fotografowaniem
Korzystanie z zoomu
Ustawianie ostrości
Spust migawki
Wciśnięcie do
połowy
Wciśnięcie spustu migawki „do połowy” oznacza wciśnięcie
przycisku do momentu wyczucia niewielkiego oporu i jego
przytrzymanie.
• Ostrość i ekspozycja (czas otwarcia migawki i liczba przysłony)
zostaną ustawione po wciśnięciu spustu migawki do połowy.
Ostrość i ekspozycja pozostaną zablokowane, gdy przycisk
będzie wciśnięty do połowy.
• Pole ostrości jest zależne od trybu fotografowania.
Wciśnięcie do
końca
Wciśnięcie do końca oznacza wciśnięcie spustu migawki do
samego końca.
• Migawka zostaje zwolniona po wciśnięciu spustu migawki do
końca.
• Nie wciskaj spustu migawki ze zbyt dużą siłą, ponieważ może
to spowodować drganie aparatu i rozmazanie zdjęć. Pamiętaj o
konieczności delikatnego naciskania przycisku.
54
Funkcje związane z fotografowaniem
Ustawianie ostrości
Korzystanie z funkcji AF z wyszukiw. celu
Jeśli opcja Tryb pól AF (A111) jest ustawiona na AF z wyszukiw. celu w trybie A
(automatycznym), po wciśnięciu spustu migawki do połowy aparat ustawia ostrość w
sposób opisany poniżej.
• Aparat wykrywa główny obiekt i ustawia na nim ostrość.
Po ustawieniu ostrości pole ostrości ma kolor zielony. W
przypadku wykrycia twarzy aparat ustawia na niej
ostrość w pierwszej kolejności.
1/250
F 3.3
Pola ostrości
• W przypadku braku głównego obiektu aparat
automatycznie wybiera jedno lub kilka z dziewięciu pól
ostrości zawierających obiekt znajdujący się najbliżej
aparatu. Po ustawieniu ostrości na obiekcie pola
ostrości, w których ustawiono ostrość, mają kolor
zielony.
1/250
F 3.3
Pola ostrości
B
Uwagi dotyczące AF z wyszukiw. celu
• W zależności od warunków fotografowania aparat może wybierać obiekt główny na różne
sposoby.
• W poniższych sytuacjach aparat może nie wykryć poprawnie głównego obiektu:
- Obiekt jest bardzo ciemny lub jasny
- Gdy główny obiekt nie ma wyraźnie zdefiniowanych kolorów
- Gdy ujęcie jest skadrowane tak, że obiekt główny znajduje się na krawędzi ekranu
- Gdy główny obiekt zawiera powtarzający się wzór
• Użycie tej funkcji w połączeniu z innymi funkcjami może być niemożliwe (A61).
55
Funkcje związane z fotografowaniem
Ustawianie ostrości
Używanie funkcji wykrywania twarzy
W poniższych ustawieniach aparat używa funkcji
wykrywania twarzy, aby automatycznie ustawić ostrość na
ludzkich twarzach.
• Tryb B (automatycz.wyb.prog.; A28)
• e (portret nocny) lub Portret program tematyczny
(A27)
• Tryb Portret inteligentny (A41)
• Gdy funkcja Tryb pól AF (A111) jest ustawiona na
Priorytet twarzy w trybie A (automatycznym)
(A25)
25m 0s
500
Jeżeli aparat wykryje więcej niż jedną twarz, wokół twarzy, na której zostanie ustawiona
ostrość, pojawi się podwójna ramka, a pozostałe twarze będą otoczone ramką pojedynczą.
Jeśli spust migawki zostanie wciśnięty do połowy, a aparat nie wykryje żadnych twarzy:
• W trybie B (automatycz.wyb.prog.) pole ostrości zmienia się zależnie od warunków
fotografowania rozpoznawanych przez aparat.
• W trybie e (portret nocny), trybie programów tematycznych Portret lub w trybie
portretu inteligentnego aparat ustawia ostrość pośrodku kadru.
• W trybie A (automatycznym) aparat wybiera pole ostrości zawierające obiekt
znajdujący się najbliżej aparatu.
B
Uwagi dotyczące wykrywania twarzy
• Możliwość rozpoznawania twarzy przez aparat zależy od różnych czynników, w tym od kierunku,
w który spoglądają fotografowane osoby.
• Aparat nie może rozpoznać twarzy również w następujących sytuacjach:
- Gdy twarze są częściowo przysłonięte okularami przeciwsłonecznymi lub innymi przedmiotami
- Gdy twarze zajmują zbyt dużą lub zbyt małą część kadru
56
Funkcje związane z fotografowaniem
Ustawianie ostrości
Obiekty nieodpowiednie dla funkcji autofokus
W poniższych sytuacjach aparat może nie ustawić ostrości zgodnie z oczekiwaniami. W
rzadkich przypadkach nie jest możliwe ustawienie ostrości obiektu, mimo że pole ostrości
lub wskaźnik mają kolor zielony:
• Obiekt jest bardzo ciemny
• W danych warunkach fotografowania znalazły się obiekty o dużych różnicach jasności
(np. obiekt jest fotografowany pod słońce, co powoduje, że jest bardzo ciemny)
• Brak kontrastu między obiektem a otoczeniem (np. gdy fotografowana osoba ma na
sobie białą koszulę i stoi na tle białej ściany)
• Punktowe źródła światła, takie jak iluminacje i widoki nocne lub obiekty o zmiennej
jasności (np. neony)
• Kilka obiektów znajduje się w różnych odległościach od aparatu (np. obiekt w klatce)
• Przedmioty o powtarzających się wzorach (żaluzje okienne, budynki z wieloma rzędami
podobnych okien itd.)
• Obiekt porusza się bardzo szybko
W sytuacjach opisanych powyżej należy spróbować wcisnąć kilkakrotnie spust migawki do
połowy, aby zmienić ustawienie ostrości, lub też ustawić ostrość na innym obiekcie
znajdującym się w tej samej odległości od aparatu co obiekt główny i użyć funkcji blokady
ostrości (A58).
57
Funkcje związane z fotografowaniem
Ustawianie ostrości
Blokada ostrości
Fotografowanie z blokadą ostrości to tryb zalecany, jeśli aparat nie aktywuje pola ostrości
zawierającego dany obiekt.
1
W opcji Tryb pól AF wybierz ustawienie Środek w trybie
A (automatycznym) (A111).
2
Umieść obiekt w środku kadru i
wciśnij spust migawki do połowy.
• Aparat ustawi ostrość na obiekcie, a pole
ostrości będzie wyświetlone na zielono.
• Ekspozycja także zostanie zablokowana.
3
1/250
F 3.3
1/250
F 3.3
Zmień kompozycję zdjęcia bez
podnoszenia palca.
• Pamiętaj o zachowaniu tej samej odległości pomiędzy
aparatem i obiektem.
4
Wciśnij spust migawki do końca, aby
zrobić zdjęcie.
58
Funkcje związane z fotografowaniem
Ustawianie ostrości
Ustawienia domyślne (tryb lampy błyskowej,
Samowyzwalacz i tryb makro)
Poniżej wymieniono domyślne ustawienia każdego trybu fotografowania.
Tryb lampy
błyskowej
(A47)
Samowyzwalacz
(A49)
Tryb makro
(A50)
A (automatyczny)
U
k
k
B (automatycz.wyb.prog.)
U1
k
k2
j (krajobraz nocny)
W3
k
k3
e (portret nocny)
V4
k
k3
o (zdjęcia pod światło)
X/W5
k
k3
d (sport)
W3
k3
k3
Programy tematyczne
b (portret)
V
k
k3
c (krajobraz)
W3
k
k3
U (wielokr. eksp. jasno)
W3
n 3s
k3
f (przyjęcie/wnętrza)
V6
k
k3
Z (plaża)
U
k
k3
z (śnieg)
U
k
k3
h (zachód słońca)
W3
k
k3
i (zmierzch/świt)
W3
k
k3
k (makro)
U
k
o3
u (żywność)
W3
k
o3
m (sztuczne ognie)
W3
k3
k3
V (łatwa panorama)
W3
k3
k3
O (portret zwierzaka)
W3
7
Y
k
L (księżyc)
W3
n 3s
k3
l (obserwacja ptaków)
W3
k
k
s (tryb kreatywny)
U
k
k
Tryb F (portret inteligentny)
U8
k9
k3
M (pokaz krótkich filmów)
W3
k
k
59
Funkcje związane z fotografowaniem
Ustawienia domyślne (tryb lampy błyskowej, Samowyzwalacz i tryb makro)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Aparat automatycznie wybiera tryb lampy błyskowej odpowiedni dla wybranych przez siebie
warunków fotografowania. Opcję W (wyłączona) można wybrać ręcznie.
Nie można zmienić. Po wybraniu opcji i aparat przełącza się w tryb makro.
Nie można zmienić.
Nie można zmienić. Po wybraniu opcji Z ręki tryb lampy błyskowej zostaje ustawiony na
automatyczny z redukcją efektu czerwonych oczu. Po wybraniu opcji Na statywie tryb lampy
błyskowej zostaje ustawiony na automatyczną synchronizację z długimi czasami ekspozycji i
redukcję efektu czerwonych oczu.
Gdy w opcji HDR wybrano ustawienie Wyłączony, tryb lampy błyskowej przyjmuje na stałe
wartość X (błysk wypełniający). Jeśli funkcja HDR jest ustawiona na Włączony, lampa błyskowa
nie jest uruchamiana.
Może przełączyć się na synchronizację z długimi czasami ekspozycji i redukcję efektu
czerwonych oczu.
Można użyć opcji Y Wyzwalanie automat. (A34). Nie można użyć opcji n10s ani n3s.
Gdy opcja Wykr. mrugnięcia została ustawiona na Włączone, nie jest możliwe użycie lampy
błyskowej.
Funkcji a Wyzw. uśmiechem (A43) i n Seria autoportretów (A44) można używać
oprócz opcji n10s lub n3s.
60
Funkcje związane z fotografowaniem
Ustawienia domyślne (tryb lampy błyskowej, Samowyzwalacz i tryb makro)
Funkcje, których nie można używać jednocześnie
podczas fotografowania
Z niektórych funkcji nie można korzystać w przypadku innych ustawień w menu.
Funkcja z
ograniczeniami
Ustawienie
Opis
Zdjęcia seryjne
(A108)
Gdy została wybrana opcja inna niż Zdjęcie
pojedyncze, nie jest możliwe użycie lampy
błyskowej.
Wykr. mrugnięcia
(A116)
Gdy opcja Wykr. mrugnięcia została ustawiona
na Włączone, nie jest możliwe użycie lampy
błyskowej.
Samowyzwalacz
Tryb pól AF (A111)
Gdy została wybrana opcja Śledz. ob. w ruchu,
nie jest możliwe użycie samowyzwalacza.
Tryb makro
Tryb pól AF (A111)
Po wybraniu opcji Śledz. ob. w ruchu nie można
używać trybu makro.
Tryb obrazu
Zdjęcia seryjne
(A108)
Tryb obrazu Opcja jest ustawiana następująco w
zależności od ustawienia zdjęć seryjnych:
• Bufor zdj. wstępnych: q (wielkość zdjęcia:
1600 × 1200 pikseli)
• Szybkie: 120 klatek/sek.: O (wielkość
zdjęcia: 640 × 480 pikseli)
• Szybkie: 60 klatek/sek.: M (wielkość zdjęcia:
1280 × 960 pikseli)
Balans bieli
Odcień (używanie
suwaka ustawień;
A25)
Jeśli odcień dostosowano za pomocą suwaka
ustawień, nie można ustawić wartości Balans
bieli w menu fotografowania. Aby ustawić
Balans bieli, wybierz opcję g na ekranie suwaka
ustawień w celu wyzerowania wartości jasności,
żywości, odcienia i aktywnej funkcji D-Lighting.
Zdjęcia seryjne
Samowyzwalacz
(A49)
• W przypadku zwolnienia spustu migawki po
uruchomieniu odliczania przez
samowyzwalacz aparat nie wykona serii zdjęć
nawet po wybraniu opcji Szybkie lub Wolne.
• Aparat nie wykona serii zdjęć nawet po
wybraniu opcji Bufor zdj. wstępnych.
Czułość ISO
Zdjęcia seryjne
(A108)
Jeśli wybrano opcję Bufor zdj. wstępnych,
Szybkie: 120 klatek/sek. lub Szybkie: 60
klatek/sek., wartość Czułość ISO zostaje
ustalona na Automatyczna.
Tryb lampy
błyskowej
61
Funkcje związane z fotografowaniem
Funkcje, których nie można używać jednocześnie podczas fotografowania
Funkcja z
ograniczeniami
Ustawienie
Opis
Odcień (używanie
suwaka ustawień;
A25)
Po dostosowaniu odcienia przy użyciu suwaka
ustawień w trybie AF z wyszukiw. celu aparat
nie wykryje głównego obiektu z wyjątkiem
twarzy. Aby wykryć obiekt główny, wybierz opcję
g na ekranie suwaka ustawień w celu
wyzerowania wartości jasności, żywości, odcienia i
aktywnej funkcji D-Lighting.
Balans bieli (A106)
Jeśli dla opcji Balans bieli ustawiono wartość
inną niż Automatyczny w trybie AF z
wyszukiw. celu, aparat nie wykrywa głównego
obiektu z wyjątkiem twarzy.
Wykr. mrugnięcia
Seria autoportretów
(A44)
Gdy została wybrana opcja Seria
autoportretów, opcja Wykr. mrugnięcia jest
wyłączona.
Datownik
Zdjęcia seryjne
(A108)
Jeśli wybrano opcję Bufor zdj. wstępnych,
Szybkie: 120 klatek/sek. lub Szybkie: 60
klatek/sek., nanoszenie daty i godziny na zdjęcia
jest niemożliwe.
Zoom cyfrowy
Tryb pól AF (A111)
Wybranie opcji Śledz. ob. w ruchu powoduje
wyłączenie zoomu cyfrowego.
Tryb pól AF
B
Uwagi dotyczące zoomu cyfrowego
• W zależności od trybu fotografowania lub bieżących ustawień zoom cyfrowy może być
niedostępny (A139).
• Gdy włączony jest zoom cyfrowy, aparat ustawia ostrość pośrodku kadru.
62
Funkcje związane z fotografowaniem
Funkcje, których nie można używać jednocześnie podczas fotografowania
Funkcje związane z odtwarzaniem
Powiększenie w trybie odtwarzania ........................................................................................64
Widok miniatur/widok kalendarza...........................................................................................65
Tryb Sortuj według daty...............................................................................................................66
Odtwarzanie i usuwanie zdjęć w sekwencji..........................................................................67
Edytowanie zdjęć ...........................................................................................................................69
63
Funkcje związane z odtwarzaniem
Powiększenie w trybie odtwarzania
Przesunięcie dźwigni zoomu w stronę symbolu g (i powiększenie w
trybie odtwarzania) w widoku pełnoekranowym (A20) powiększa
obraz.
4/4
0004. JPG
15/11/2019 15:30
g (i)
g
(i)
f
(h)
Widok pełnoekranowy
x3.0
Zdjęcie zostanie powiększone.
Wskaźnik
wyświetlanego
obszaru
• Aby zmienić współczynnik powiększenia, przesuń dźwignię zoomu w stronę
symboluf (h) lub g (i).
• Aby wyświetlić inny obszar zdjęcia, naciskaj przyciski HIJK na wybieraku
wielofunkcyjnym.
• Po wyświetleniu powiększonego zdjęcia, aby powrócić do trybu widoku
pełnoekranowego, naciśnij przycisk k.
C
Przycinanie obrazów
Po wyświetleniu powiększonego zdjęcia można nacisnąć przycisk d, aby przyciąć zdjęcie tak, by
znajdowała się na nim tylko widoczna część, oraz zapisać je jako osobny plik (A74).
64
Funkcje związane z odtwarzaniem
Powiększenie w trybie odtwarzania
Widok miniatur/widok kalendarza
Przesunięcie dźwigni zoomu w stronę symbolu f (h widok
miniatur) w widoku pełnoekranowym (A20) powoduje wyświetlenie
miniatur zdjęć.
1/20
0001. JPG
15/11/2019 15:30
Widok pełnoekranowy
f
(h)
g
(i)
1/20
Widok miniatur
f
(h)
g
(i)
f (h)
Sun Mon
2 0 1 9 11
Tue Wed Thu
1
Fri
Sat
1
2
3
4
5
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
6
Widok kalendarza
• Aby zmienić liczbę wyświetlanych zdjęć, przesuń dźwignię zoomu w stronę symbolu
f (h) lub g (i).
• W widoku miniatur naciśnij przyciski HIJK na wybieraku wielofunkcyjnym, aby
wybrać zdjęcie, a następnie przycisk k, aby wyświetlić to zdjęcie w widoku
pełnoekranowym.
• W widoku kalendarza naciskaj przyciski HIJK, aby wybrać datę, a następnie naciśnij
przycisk k, aby wyświetlić zdjęcia zrobione danego dnia.
B
Uwagi na temat widoku kalendarza
Zdjęcia zrobione, gdy nie została ustawiona data aparatu, są uważane za wykonane 1 stycznia
2019 r.
65
Funkcje związane z odtwarzaniem
Widok miniatur/widok kalendarza
Tryb Sortuj według daty
Naciśnij przycisk c, aby przejść do trybu odtwarzania M przycisk d M wybierz
N (tryb odtwarzania) M C Sortuj według daty M przycisk k
Za pomocą przycisków HI na wybieraku
wielofunkcyjnym wybierz datę, a następnie naciśnij
przycisk k, aby odtworzyć zdjęcia zapisane w wybranym
dniu.
• Do zdjęć zrobionych wybranego dnia można
zastosować funkcje dostępne w menu odtwarzania
(A124). Wyjątkiem jest funkcja Kopiowanie.
• Jeśli wyświetlony jest ekran wyboru daty zrobienia
zdjęcia, dostępne są niżej wymienione operacje.
- Przycisk d: dostępne są funkcje wymienione poniżej.
• Pokaz slajdów
• Zabezpiecz*
Sortuj według daty
20/11/2019
3
15/11/2019
1
05/11/2019
2
04/11/2019
10
* To samo ustawienie można zastosować do wszystkich zdjęć zrobionych w wybranym
dniu.
- Przycisk l: usunięcie wszystkich zdjęć zrobionych w wybranym dniu.
B
Uwagi dotyczące trybu sortuj według daty
• Można wybrać do 29 ostatnich dat. Jeśli liczba dni, w których zrobiono zdjęcia, jest większa niż 29,
wszystkie zdjęcia wykonane wcześniej niż w ciągu ostatnich 29 dat zostaną połączone w
obszarze Inne.
• Można wyświetlić 9.000 najnowszych zdjęć.
• Zdjęcia zrobione, gdy nie została ustawiona data aparatu, są uważane za wykonane 1 stycznia
2019 r.
66
Funkcje związane z odtwarzaniem
Tryb Sortuj według daty
Odtwarzanie i usuwanie zdjęć w sekwencji
Wyświetlanie zdjęć w sekwencji
Zdjęcia seryjne lub zrobione przy użyciu funkcji wielokr. eksp. jasno, trybu kreatywnego lub
funkcji autokolażu są zapisane jako sekwencja.
Jedno zdjęcie z sekwencji jest używane jako zdjęcie
1/5
kluczowe, reprezentujące sekwencję w trybie widoku
pełnoekranowego i widoku miniatur.
Aby wyświetlić poszczególne zdjęcia należące do
sekwencji, naciśnij przycisk k.
0004.JPG
15/11/2019 15:30
Po naciśnięciu przycisku k dostępne są operacje
1/5
wymienione poniżej.
• Aby wyświetlić poprzednie lub następne zdjęcie,
naciśnij przyciski JK.
• Aby wyświetlić obrazy, które nie należą do sekwencji,
naciśnij przycisk H, aby powrócić do trybu wyświetlania
Wstecz
tylko kluczowych zdjęć.
0004.JPG
15/11/2019 15:30
• Aby wyświetlić zdjęcia w sekwencji jako miniatury lub
odtworzyć je w pokazie slajdów, wybierz w opcji Opcje
wyświetl. sekwencji (A128) w menu odtwarzania ustawienie Pojedyncze zdjęcia.
B
Opcje wyświetl. sekwencji
Zdjęć wykonanych za pomocą innego aparatu nie można wyświetlać w postaci sekwencji.
C
Opcje menu odtwarzania dostępne podczas używania sekwencji
• Jeśli sekwencja zdjęć jest wyświetlona w widoku pełnoekranowym, naciśnij przycisk d, aby
wybrać funkcje z menu odtwarzania (A124).
• Jeśli na ekranie wyboru zdjęć zaznaczysz zdjęcie główne i zastosujesz opcje odtwarzania,
wybrana opcja zostanie zastosowana do wszystkich obrazów w sekwencji.
- Zaznacz do wysłania, Zabezpiecz, Kopiowanie
67
Funkcje związane z odtwarzaniem
Odtwarzanie i usuwanie zdjęć w sekwencji
Usuwanie zdjęć w sekwencji
Jeśli w przypadku zdjęć w sekwencji naciśniesz przycisk l (usuń), usuwane zdjęcia różnią się
w zależności od sposobu wyświetlenia sekwencji.
• W przypadku wyświetlenia zdjęcia kluczowego:
- Bieżące zdjęcie:
usuwane są wszystkie zdjęcia w wyświetlonej sekwencji.
- Usuń wybrane zdjęcia: po wybraniu kluczowego zdjęcia na ekranie usuwania
wybranych zdjęć (A22) usunięte zostaną wszystkie
zdjęcia z danej sekwencji.
- Wszystkie zdjęcia:
usuwane są wszystkie zdjęcia zapisane na karcie pamięci
lub w pamięci wewnętrznej aparatu.
• W przypadku wyświetlania zdjęć w sekwencji w trybie widoku pełnoekranowego:
- Bieżące zdjęcie:
usuwanie aktualnie wyświetlanego zdjęcia.
- Usuń wybrane zdjęcia: usuwane są wybrane zdjęcia w sekwencji.
- Cała sekwencja:
usuwane są wszystkie zdjęcia w wyświetlonej sekwencji.
68
Funkcje związane z odtwarzaniem
Odtwarzanie i usuwanie zdjęć w sekwencji
Edytowanie zdjęć
Przed edycją zdjęć
Aparat umożliwia łatwe edytowanie obrazów. Edytowane kopie są zapisywane jako osobne
pliki.
Kopie uzyskane w wyniku edycji są zapisywane z taką samą godziną i datą jak oryginał.
C
Ograniczenia dotyczące edycji zdjęć
• Zdjęcie można edytować maksymalnie dziesięć razy. Zdjęcia utworzone przez edytowanie filmu
można edytować maksymalnie 9 razy.
• Edytowanie zdjęć określonego rozmiaru lub użycie określonych funkcji edycji może być
niemożliwe.
Szybkie efekty: zmiana odcienia lub nastroju Szybkie
efekty
Dostępne opcje:
Możesz wybrać Malowidło, Ilustracja, Miękki portret, Portret (kolor + czarno-białe),
Rybie oko, Efekt rozbłysku lub Efekt miniatury.
1
2
Wyświetl zdjęcie, do którego chcesz
zastosować efekt, w widoku
pełnoekranowym i naciśnij przycisk k.
Wybierz odpowiedni efekt za pomocą
przycisków HIJK na wybieraku
wielofunkcyjnym i naciśnij przycisk k.
• Przesuń dźwignię zoomu (A2) w stronę symbolu
g (i), aby przełączyć na widok pełnoekranowy, lub w
stronę symbolu f (h), aby przełączyć na widok
miniatur.
• Aby zakończyć bez zapisywania edytowanego zdjęcia,
naciśnij przycisk d.
3
Wybierz opcję Tak i naciśnij przycisk k.
• Zostanie utworzona kopia poddana edycji.
69
Funkcje związane z odtwarzaniem
Edytowanie zdjęć
0004. JPG
15/11/2019 15:30
Szybkie efekty
Malowidło
Ilustracja
Miękki portret
Portret (kolor +
czarno-białe)
Rybie oko
Efekt rozbłysku
Anuluj
Spr.
Szybki retusz: poprawa kontrastu i nasycenia
Naciśnij przycisk c, aby przejść do trybu odtwarzania M Wybierz zdjęcie M
przycisk d M Szybki retusz M przycisk k
Wybierz żądany poziom efektu za pomocą
przycisków HI na wybieraku
wielofunkcyjnym i naciśnij przycisk k.
Szybki retusz
• Po prawej stronie wyświetlana jest wersja po edycji.
• Aby zakończyć bez zapisywania kopii, naciśnij przycisk J.
Normalny
Ilość
D-Lighting: korygowanie jasności i kontrastu
Naciśnij przycisk c, aby przejść do trybu odtwarzania M Wybierz zdjęcie M
przycisk d M D-Lighting M przycisk k
Za pomocą przycisków HI na wybieraku
wielofunkcyjnym wybierz opcję OK i naciśnij
przycisk k.
• Po prawej stronie wyświetlana jest wersja po edycji.
• Aby zakończyć bez zapisywania kopii, wybierz opcję Anuluj i
naciśnij przycisk k.
70
Funkcje związane z odtwarzaniem
Edytowanie zdjęć
D-Lighting
OK
Anuluj
Korekcja ef. czerw. oczu: Korekcja efektu czerwonych
oczu przy fotografowaniu z lampą błyskową
Naciśnij przycisk c, aby przejść do trybu odtwarzania M Wybierz zdjęcie M
przycisk d M Korekcja ef. czerw. oczu M przycisk k
Wyświetl podgląd wyniku i naciśnij
przycisk k.
Korekcja ef. czerwonych oczu
• Aby zakończyć bez zapisywania kopii, naciśnij przycisk J na
wybieraku wielofunkcyjnym.
Wstecz
B
Zapisz
Uwagi na temat redukcji czerwonych oczu
• Jeśli aparat nie wykryje czerwonych oczu, wyświetli ostrzeżenie, a na ekranie pojawi się ponownie
menu odtwarzania.
• Korekcję efektu czerwonych oczu można zastosować do zdjęć zwierząt (psów lub kotów), nawet
jeśli ich oczy nie są czerwone.
• Korekcja efektu czerwonych oczu może nie przynieść oczekiwanych rezultatów we wszystkich
sytuacjach.
• W rzadkich przypadkach korekcja efektu czerwonych oczu może też zostać niepotrzebnie
zastosowana do innych obszarów zdjęcia.
Retusz upiększający: Poprawa wyglądu twarzy
Naciśnij przycisk c, aby przejść do trybu odtwarzania M Wybierz zdjęcie M
przycisk d M Retusz upiększający M przycisk k
1
Za pomocą przycisków HIJK na
wybieraku wielofunkcyjnym wybierz twarz,
którą chcesz retuszować, i naciśnij
przycisk k.
Wybór obiektu
• Jeśli aparat wykryje tylko jedną twarz, przejdź do kroku 2.
Wstecz
71
Funkcje związane z odtwarzaniem
Edytowanie zdjęć
2
Za pomocą przycisków JK wybierz efekt,
dostosuj jego poziom, używając
przycisków HI, a następnie naciśnij
przycisk k.
Mniejsza twarz
• Możesz zastosować jednocześnie wiele efektów.
Przed naciśnięciem przycisku k dostosuj lub sprawdź
Wstecz
ustawienia wszystkich efektów.
F Mniejsza twarz, B Miękki odcień skóry, l Podkład pod makijaż, m Redukcja
odblasków, E Uk. worków pod oczami, A Duże oczy, G Wybielanie oczu,
n Cienie do powiek, o Tusz do rzęs, H Wybielanie zębów, p Szminka,
D Czerwone policzki
• Aby wrócić do ekranu wyboru osoby, naciśnij przycisk d.
3
Wyświetl podgląd wyniku i naciśnij
przycisk k.
Podgląd
• Aby zmienić ustawienia, naciśnij przycisk J i wróć do
kroku 2.
• Aby zakończyć bez zapisywania edytowanego zdjęcia,
naciśnij przycisk d.
Zapisz
4
Wybierz opcję Tak i naciśnij przycisk k.
• Zostanie utworzona kopia poddana edycji.
Czy chcesz zapisać zmiany?
Tak
Nie
B
Uwagi dotyczące funkcji Retusz upiększający
• W danym momencie można edytować tylko jedną twarz. Aby zastosować retusz upiększający do
innej twarzy, trzeba edytować edytowane zdjęcie ponownie.
• W zależności od kierunku, w którym zwrócona jest twarz, oraz od jasności twarzy aparat może nie
wykryć poprawnie twarzy albo efekty funkcji retuszu upiększającego mogą być niezgodne z
oczekiwaniami.
• Jeśli aparat nie wykryje więcej twarzy, wyświetli ostrzeżenie, a na ekranie pojawi się ponownie
menu odtwarzania.
• Funkcja Retusz upiększający jest dostępna tylko w przypadku zdjęć zrobionych przy ustawieniu
czułości ISO 1600 lub niższym i wielkości zdjęcia co najmniej 640 × 480.
72
Funkcje związane z odtwarzaniem
Edytowanie zdjęć
Miniatury zdjęć: zmniejszanie rozmiaru zdjęć
Naciśnij przycisk c, aby przejść do trybu odtwarzania M Wybierz zdjęcie M
przycisk d M Miniatury zdjęć M przycisk k
1
Wybierz odpowiedni rozmiar kopii za
pomocą przycisków HI na wybieraku
wielofunkcyjnym i naciśnij przycisk k.
• W przypadku zdjęć zrobionych przy ustawieniu trybu
obrazu l 4608×2592 wyświetlana jest tylko opcja
640×360, a w przypadku trybu obrazu
s 3456×3456 – tylko opcja 480×480.
2
Miniatury zdjęć
640×480
320×240
160×120
Wybierz opcję Tak i naciśnij przycisk k.
• Zostanie utworzona kopia poddana edycji
(współczynnik kompresji około 1:8).
Czy utworzyć plik
miniatury zdjęcia?
Tak
Nie
73
Funkcje związane z odtwarzaniem
Edytowanie zdjęć
Przycinanie: tworzenie przyciętej kopii
1
2
Obróć dźwignię zoomu, aby powiększyć zdjęcie (A64).
Dostosuj zdjęcie tak, aby wyświetlana
była tylko ta jego część, którą chcesz
zachować, a potem naciśnij przycisk
d (menu).
• Obróć dźwignię zoomu w stronę symbolu g (i) lub
f (h), aby wyregulować współczynnik
x3.0
powiększenia. Ustaw współczynnik powiększenia, w
którym wyświetlany jest symbol u.
• Za pomocą przycisków HIJK na wybieraku wielofunkcyjnym przewiń do tej części
zdjęcia, którą chcesz wyświetlić.
3
Potwierdź obszar, który chcesz zachować,
i naciśnij przycisk k.
Przycinanie
• Aby ustawić ten obszar ponownie, naciśnij przycisk J.
Zapisz
4
Wybierz opcję Tak i naciśnij przycisk k.
• Zostanie utworzona kopia poddana edycji.
Zapisać zdjęcie tak,
jak na wyświetlaczu?
Tak
Nie
B
Uwagi dotyczące kadrowania
Nie jest możliwe edytowanie zdjęć typu Łatwa panorama.
C
Wielkość obrazu
Proporcje (stosunek szerokości do wysokości) przyciętej kopii są takie same jak proporcje
oryginalnego zdjęcia.
74
Funkcje związane z odtwarzaniem
Edytowanie zdjęć
Filmy
Podstawowe czynności związane z nagrywaniem i odtwarzaniem filmów .............76
Zapisywanie zdjęć podczas nagrywania filmów.................................................................79
Tryb Pokaz krótkich filmów (tworzenie krótkich filmów przez łączenie fragmentów
filmów)................................................................................................................................................80
Operacje dostępne podczas odtwarzania filmu .................................................................83
Edytowanie filmów ........................................................................................................................84
75
Filmy
Podstawowe czynności związane z nagrywaniem
i odtwarzaniem filmów
1
Wyświetl ekran fotografowania.
• Sprawdź pozostały czas nagrywania filmu.
• Zaleca się wyświetlić kadr filmu pokazujący obszar,
który będzie uwzględniony w filmie (A77).
Pozostały czas nagrywania
filmu
25m 0s
500
Kadr filmu
2
Opuść lampę błyskową (A19).
• Nagrywanie filmów z podniesioną lampą błyskową może spowodować zniekształcenia
nagranego dźwięku.
3
Aby rozpocząć nagrywanie filmu, naciśnij
przycisk b (e nagrywanie filmu).
• Aparat ustawia ostrość na środku kadru.
• Aby wstrzymać nagrywanie, naciśnij przycisk K na
wybieraku wielofunkcyjnym. Aby wznowić
nagrywanie, naciśnij przycisk K ponownie (nie dotyczy
sytuacji, gdy w ustawieniu Opcje filmów wybrano
opcję Film HS). Jeśli nagrywanie pozostanie
wstrzymane przez około pięć minut, zakończy się
automatycznie.
• Podczas nagrywania filmu można zrobić zdjęcie,
wciskając spust migawki (A79).
4
5
12m30s
Naciśnij ponownie przycisk b (e), aby zakończyć nagrywanie.
Aby odtworzyć film, wybierz go w widoku
pełnoekranowym i naciśnij przycisk k.
10s
• Zdjęcie z ikoną filmu to film.
0010. MP4
15/11/2019 15:30
76
Filmy
Podstawowe czynności związane z nagrywaniem i odtwarzaniem filmów
Kadr filmu
• Naciśnij przycisk s, aby wyświetlić kadr filmu (A4). Sprawdź zakres filmu w kadrze
przed rozpoczęciem nagrywania.
• Obszar nagrywany w filmie zależy od ustawień opcji Opcje filmów lub Redukcja drgań
- filmy w menu filmowania.
Maksymalny czas nagrywania filmu
Poszczególne pliki filmów nie mogą przekraczać długości 29 minut, nawet jeśli na karcie
pamięci znajduje się wystarczająca ilość miejsca. Rozmiar maksymalny pojedynczego pliku
filmu to 4 GB.
Jeśli rozmiar pliku przekroczy 4 GB, nawet jeśli czas nagrania jest krótszy niż 29 minut,
nagrywanie zostanie przerwane.
• Pozostały czas nagrywania pojedynczego filmu jest wyświetlany na ekranie
fotografowania.
• Rzeczywisty pozostały czas nagrywania filmu może różnić się w zależności od jego
zawartości, ruchu obiektów i typu karty pamięci.
• Do nagrywania filmów zalecane są karty pamięci SD o klasie szybkości 6 (Video Speed
Class V6) lub szybsze (A179). W przypadku używania karty pamięci o niższej klasie
szybkości nagrywanie filmu może zostać nieoczekiwanie zatrzymane.
B
Temperatura aparatu
• Podczas nagrywania filmów przez dłuższy czas lub używania aparatu w miejscach, w których
panuje wysoka temperatura, aparat może się nagrzewać.
• Jeśli podczas nagrywania filmów aparat bardzo się rozgrzeje, nagrywanie zostanie automatycznie
zatrzymane. Na ekranie pojawi się informacja o czasie pozostałym do zakończenia nagrywania
(B10 s) i rozpocznie się odliczanie.
Po zakończeniu nagrywania aparat zostanie wyłączony.
Pozostaw aparat wyłączony, aż jego wnętrze ostygnie.
77
Filmy
Podstawowe czynności związane z nagrywaniem i odtwarzaniem filmów
Uwagi dotyczące nagrywania filmów
B
Uwagi dotyczące zapisywania zdjęć lub filmów
• W trakcie zapisywania zdjęć lub filmów wskaźnik pokazujący liczbę pozostałych zdjęć lub
wskaźnik pozostałego czasu nagrywania miga lub jest wyświetlany komunikat Proszę
poczekać, aż aparat ukończy rejestrację.. Gdy wskaźnik miga, nie otwieraj pokrywy
komory akumulatora/gniazda karty pamięci ani nie usuwaj/nie wkładaj karty pamięci
lub akumulatora. Może to spowodować utratę danych lub uszkodzenie aparatu bądź karty
pamięci.
• Podczas używania pamięci wewnętrznej aparatu zapisywanie filmów może trochę potrwać.
B
Uwagi dotyczące nagranych filmów
• Podczas używania zoomu cyfrowego jakość obrazu może spadać.
• Na nagraniu może zostać zarejestrowany dźwięk towarzyszący obracaniu dźwigni zoomu,
działaniu funkcji zoomu, silnika obiektywu autofokusa, mechanizmu redukcji drgań filmu i
działania przysłony podczas zmieniania jasności.
• W trakcie nagrywania filmu na ekranie mogą być widoczne wymienione poniżej zjawiska.
Zjawiska te są zapisywane w nagranych filmach.
- Na zdjęciach rejestrowanych w świetle jarzeniowym lub w świetle próżniowych lamp
rtęciowych i sodowych mogą być widoczne pasy.
- Obiekty, które szybko przesuwają się z jednej strony kadru na drugą (np. pociągi lub
samochody w ruchu), mogą wyglądać na przekrzywione.
- Podczas panoramowania cały film może być przekrzywiony.
- Przy poruszaniu aparatu światło lub inne jasne obszary mogą być widoczne jako pozostałości.
• W zależności od odległości od obiektu lub zastosowanego poziomu zoomu na obiektach o
powtarzających się wzorach (tkaniny, kraty okienne itp.) podczas nagrywania i odtwarzania filmów
mogą pojawiać się kolorowe pasy. Sytuacja taka występuje, gdy wzór obiektu i układ matrycy
wchodzą w interferencję i nie oznacza to uszkodzenia aparatu.
B
Uwagi dotyczące redukcji drgań podczas nagrywania filmów
• Jeśli w opcji Redukcja drgań - filmy (A122) w menu filmowania wybrano ustawienie
Włączona (hybrydowa), kąt widzenia (tzn. obszar widoczny w kadrze) podczas nagrywania
filmów staje się węższy.
• Jeśli korzystasz ze statywu w celu ustabilizowania aparatu podczas nagrywania, wybierz w opcji
Redukcja drgań - filmy ustawienie Wyłączona, aby zapobiec potencjalnym błędom
spowodowanym przez tę funkcję.
B
Uwagi dotyczące autofokusu podczas nagrywania filmów
Funkcja autofokusu może nie działać prawidłowo (A57). Należy wtedy spróbować wykonać
następujące czynności:
1. Przed rozpoczęciem nagrywania przestaw opcję Tryb AF w menu filmowania na Pojedynczy
AF (ustawienie domyślne).
2. Zmień położenie aparatu, aby w kadrze znalazł się inny obiekt (będący w tej samej odległości od
aparatu co obiekt rejestrowany), rozpocznij nagrywanie, naciskając przycisk b (e nagrywanie
filmu), a następnie zmień kompozycję kadru.
78
Filmy
Podstawowe czynności związane z nagrywaniem i odtwarzaniem filmów
Zapisywanie zdjęć podczas nagrywania filmów
Jeśli podczas nagrywania filmu spust migawki zostanie
wciśnięty do końca, jedna klatka jest zapisywana jako
zdjęcie. Nagrywanie filmu trwa nadal podczas zapisywania
zdjęcia.
• Zdjęcie można zapisać, gdy na ekranie wyświetlany jest
symbol y. Gdy wyświetlany jest symbol z, nie można
zapisać zdjęcia.
• Wielkość zapisanego zdjęcia jest taka sama jak wielkość
filmu (A117).
B
12m30s
Uwagi dotyczące zapisywania zdjęć podczas nagrywania filmów
• W następujących sytuacjach zapisywanie zdjęć podczas nagrywania filmów jest niemożliwe:
- Gdy pozostały czas nagrywania filmów jest krótszy niż pięć sekund.
- Gdy w obszarze Opcje filmów (A117) wybrano ustawienie Z 1080/60i, U 1080/50i,
g 480/30p, W 480/25p lub film HS.
• Dźwięk spustu migawki działającego podczas zapisywania zdjęcia może być słyszalny w
nagrywanym filmie.
• Jeśli aparat poruszy się w momencie wciśnięcia spustu migawki, obraz może być rozmazany.
79
Filmy
Zapisywanie zdjęć podczas nagrywania filmów
Tryb Pokaz krótkich filmów (tworzenie krótkich
filmów przez łączenie fragmentów filmów)
Aparat tworzy krótki, 30-sekundowy film (e 1080/30p
lub S 1080/25p), nagrywając i automatycznie łącząc
wiele kilkusekundowych fragmentów filmów.
1
Naciśnij przycisk d (menu) i skonfiguruj
ustawienia nagrywania filmów.
Liczba zdjęć
Efekty specjalne
• Liczba zdjęć: ustaw liczbę fragmentów filmów nagranych
Muzyka w tle
przez aparat oraz czasy ich nagrywania. Domyślnie aparat
Zakończ nagrywanie
rejestruje 15 2-sekundowych fragmentów filmów, z których
tworzy krótki film trwający 30 sekund.
• Efekty specjalne (A81): podczas nagrywania
filmów zastosuj do nich różne efekty. Efekty można
zmienić dla każdego fragmentu.
• Muzyka w tle: wybierz muzykę w tle. Przesuń dźwignię zoomu (A2) w kierunku g (i),
aby uzyskać podgląd.
• Po wprowadzeniu ustawień naciśnij przycisk d lub wciśnij spust migawki, aby wyjść z
menu.
2
Aby nagrać fragment filmu, naciśnij
przycisk b (e nagrywanie filmu).
• Aparat automatycznie zatrzyma nagrywanie
fragmentu filmu po upływie czasu określonego w
kroku 1.
• Nagrywanie fragmentu filmu można tymczasowo
wstrzymać.
Patrz temat „Wstrzymywanie nagrywania filmów”
(A82).
3
0
15
25m 0s
500
Sprawdź nagrany fragment filmu lub usuń
go.
• Aby sprawdzić fragment filmu, naciśnij przycisk k.
• Aby usunąć fragment filmu, naciśnij przycisk l. Można
usunąć ostatnio nagrany fragment filmu lub wszystkie
fragmenty.
• Aby dalej nagrywać fragmenty filmu, powtórzy
czynności opisane w kroku 2.
• Aby zmienić używane efekty, wróć do kroku 1.
80
Filmy
Tryb Pokaz krótkich filmów (tworzenie krótkich filmów przez łączenie
fragmentów filmów)
12
15
Podgląd
24m36s
500
Liczba nagranych
fragmentów filmu
4
Zapisz pokaz krótkich filmów.
• Pokaz krótkich filmów zostaje zapisany, gdy aparat zakończy nagrywanie określonej liczby
fragmentów filmu.
• Aby zapisać pokaz krótkich filmów, zanim aparat zakończy nagrywanie określonej liczby
fragmentów filmów, naciśnij przycisk d, gdy wyświetlany jest ekran czuwania w trybie
fotografowania, a potem wybierz opcję Zakończ nagryw..
• Po zapisaniu pokazu krótkich filmów fragmenty filmu są usuwane.
Efekty specjalne
Typ
Opis
O Zmiękczenie
Zmiękczenie zdjęcia przez dodanie delikatnego rozmycia do całego
obrazu.
P Nostalgiczna
sepia
Dodaje odcień sepii i zmniejsza kontrast, tworząc obraz
przypominający starą fotografię.
F Monochr. wys.
kontrast
Tworzy zdjęcie czarno-białe z wysokim kontrastem.
I Kolor selektywny
Zachowuje tylko wybrany kolor i zmienia inne kolory na kolor
czarno-biały.
l Pop
Zwiększenie nasycenia kolorów całego zdjęcia, aby było ono jasne i
wyraziste.
o Krosowanie
Nadanie zdjęciu tajemniczego wyglądu przez wykorzystanie
określonego koloru.
m Efekt aparatu zab. 1
Nadanie całemu zdjęciu żółtawego odcienia oraz przyciemnienie
krawędzi zdjęcia.
n Efekt aparatu zab. 2
Zmniejszenie nasycenia kolorów całego zdjęcia i przyciemnienie
obszaru przy brzegach zdjęcia.
b Odbicie lustrzane
Odbicie lewej strony zdjęcia od środka w celu uzyskania efektu
symetrii.
k Wyłączone
(ustawienie domyślne)
Do zdjęcia nie zostanie zastosowany żaden efekt.
• Po wybraniu opcji Kolor selektywny lub Krosowanie
użyj przycisków HI na wybieraku wielofunkcyjnym,
aby wybrać żądany kolor, a potem naciśnij przycisk k,
aby go zastosować.
Kolor selektywny
Zapisz
81
Filmy
Tryb Pokaz krótkich filmów (tworzenie krótkich filmów przez łączenie
fragmentów filmów)
Operacje dostępne podczas odtwarzania fragmentów filmu
Aby wyregulować poziom głośności, przesuń dźwignię
zoomu (A2) podczas odtwarzania fragmentu filmu.
Na ekranie wyświetlone zostaną przyciski sterujące
odtwarzaniem.
Operacje wymienione poniżej można wykonać, wybierając
przycisk sterujący za pomocą przycisków JK na
wybieraku wielofunkcyjnym, a potem naciskając przycisk k.
Przyciski sterujące
odtwarzaniem
Funkcja
Ikona
Przewijanie do
tyłu
A
Przytrzymaj przycisk k, aby przewinąć film do tyłu.
Opis
Przewijanie do
przodu
B
Przytrzymaj przycisk k, aby przewinąć film do przodu.
Wstrzymanie odtwarzania. Operacje wymienione poniżej można
wykonać po wstrzymaniu odtwarzania.
Pauza
E
C
Przewinięcie filmu o jedną klatkę do tyłu. Przytrzymaj
przycisk k, aby przewijać film do tyłu w sposób ciągły.
D
Przewinięcie filmu o jedną klatkę do przodu. Przytrzymaj
przycisk k, aby przewijać film do przodu w sposób ciągły.
F
Wznowienie odtwarzania.
Zakończenie
odtwarzania
G
Powrót do ekranu fotografowania.
Zakończenie
nagrywania
p
Zapisz pokaz krótkich filmów, używając nagranych fragmentów filmu.
B
Uwagi dotyczące nagrywania pokazu krótkich filmów
• Aparat nie nagrywa filmów, jeśli nie włożono do niego karty pamięci.
• Nie wymieniaj karty pamięci, dopóki pokaz krótkich filmów nie zostanie zapisany.
C
Wstrzymywanie nagrywania filmów
• Jeśli wciśniesz spust migawki, gdy wyświetlany jest ekran czuwania trybu fotografowania, możesz
zapisać zdjęcie (l 4608×2592).
• Aby zapisać zdjęcia, możesz wstrzymać nagrywanie filmów i odtworzyć zdjęcia albo włączyć inne
tryby fotografowania. Po włączeniu trybu pokazu krótkich filmów nagrywanie filmu zostanie
wznowione.
Funkcje dostępne w trybie Pokaz krótkich filmów
•
•
•
•
•
Samowyzwalacz (A49)
Tryb makro (A50)
Kompensacja ekspozycji (A51)
Menu Pokaz krótkich filmów (A80)
Menu Opcje filmów (A117)
82
Filmy
Tryb Pokaz krótkich filmów (tworzenie krótkich filmów przez łączenie
fragmentów filmów)
Operacje dostępne podczas odtwarzania filmu
Aby wyregulować poziom głośności, przesuń dźwignię
zoomu (A2) podczas odtwarzania filmu.
Wskaźnik głośności
Na ekranie wyświetlone zostaną przyciski sterujące
odtwarzaniem.
Operacje wymienione poniżej można wykonać, wybierając
przycisk sterujący za pomocą przycisków JK na
wybieraku wielofunkcyjnym, a potem naciskając
przycisk k.
Funkcja
Ikona
W czasie wstrzymania
Opis
Przewijanie
do tyłu
A
Przytrzymaj przycisk k, aby przewinąć film do tyłu.
Przewijanie
do przodu
B
Przytrzymaj przycisk k, aby przewinąć film do przodu.
Wstrzymanie odtwarzania. Operacje wymienione poniżej można
wykonać po wstrzymaniu odtwarzania.
Pauza
Koniec
C
Przewinięcie filmu o jedną klatkę do tyłu. Przytrzymaj
przycisk k, aby przewijać film do tyłu w sposób ciągły.
D
Przewinięcie filmu o jedną klatkę do przodu. Przytrzymaj
przycisk k, aby przewijać film do przodu w sposób ciągły.
I
Wycięcie odpowiedniego fragmentu filmu i zapisanie go jako
osobnego pliku.
H
Wycięcie pojedynczego kadru filmu i zapisanie go jako
osobnego zdjęcia.
F
Wznowienie odtwarzania.
E
G
Powrót do trybu widoku pełnoekranowego.
83
Filmy
Operacje dostępne podczas odtwarzania filmu
Edytowanie filmów
Aby aparat nie wyłączył się podczas edytowania filmów, akumulator musi być wystarczająco
naładowany. Jeśli wskaźnik stanu akumulatora ma postać B, edycja filmów jest
niemożliwa.
Wyodrębnianie wybranej części filmu
Wybrany fragment nagranego filmu można zapisać jako osobny plik.
1
Odtwórz żądany film i wstrzymaj odtwarzanie w początkowym
momencie fragmentu, który chcesz wyciąć (A83).
2
Użyj przycisków JK na wybieraku
wielofunkcyjnym, aby wybrać opcję I, a
następnie naciśnij przycisk k.
3
Naciśnij przyciski HI, aby wybrać opcję
M (wybierz początek).
1m30s
Wybierz początek
• Użyj przycisków JK, by przesunąć początek.
• Aby anulować edycję, wybierz opcję O (powrót) i
naciśnij przycisk k.
1m 0s
4
Naciśnij przyciski HI, aby wybrać opcję
N (wybierz koniec).
Wybierz koniec
• Użyj przycisków JK, by przesunąć koniec.
• Aby wyświetlić podgląd wybranego fragmentu,
wybierz opcję G i naciśnij przycisk k. Aby zatrzymać
podgląd, naciśnij przycisk k ponownie.
30s
84
Filmy
Edytowanie filmów
5
Użyj przycisków HI, aby wybrać opcję
m (zapisz) i naciśnij przycisk k.
Zapisz
• Postępuj zgodnie z instrukcjami na ekranie, aby zapisać
film.
30s
B
Uwagi dotyczące wyodrębniania filmów
• Film utworzony za pomocą funkcji edycji nie może być ponownie edytowany.
• Rzeczywisty przycięty fragment filmu może się nieco różnić od fragmentu wybranego przy
użyciu punktów początkowych i końcowych.
• Nie można przycinać filmów tak, aby ich długość była mniejsza niż dwie sekundy.
Zapisywanie klatki filmu jako zdjęcia
Żądany kadr z nagranego filmu można wyodrębnić i zapisać jako zdjęcie.
• Wstrzymaj film i wyświetl kadr do wyodrębnienia
(A83).
• Użyj przycisków JK na wybieraku wielofunkcyjnym,
aby wybrać opcję H, a następnie naciśnij przycisk k.
• Po wyświetleniu okna dialogowego z potwierdzeniem
wybierz opcję Tak i naciśnij przycisk k, aby zapisać
zdjęcie.
• Jakość zapisywanych zdjęć jest normalna (stopień
kompresji wynosi około 1:8). Wielkość zdjęcia jest
określona przez wielkość filmu (A117).
B
1m30s
Skopiować tę klatkę jako
zdjęcie?
Tak
Nie
Ograniczenia dotyczące wyodrębniania zdjęć
Nie można wyodrębnić zdjęć z filmów nagranych z użyciem opcji Z 1080/60i, U 1080/50i,
g 480/30p, W 480/25p lub opcji filmu HS.
85
Filmy
Edytowanie filmów
Podłączanie aparatu do telewizora,
drukarki lub komputera
Korzystanie ze zdjęć ......................................................................................................................87
Wyświetlanie zdjęć na ekranie telewizora.............................................................................88
Drukowanie zdjęć bez korzystania z komputera ................................................................89
Przesyłanie zdjęć do komputera (ViewNX-i).........................................................................93
86
Podłączanie aparatu do telewizora, drukarki lub komputera
Korzystanie ze zdjęć
Oprócz korzystania z aplikacji SnapBridge umożliwiającej cieszenie się zrobionymi zdjęciami
można je wykorzystywać na różne inne sposoby, podłączając aparat do urządzeń opisanych
poniżej.
Wyświetlanie zdjęć na ekranie telewizora
Zdjęcia i filmy zarejestrowane przy użyciu aparatu można wyświetlać na
ekranie telewizora.
Metoda połączenia: podłącz dostępny w handlu kabel HDMI do złącza
HDMI telewizora.
Drukowanie zdjęć bez korzystania z komputera
Podłączając aparat do drukarki zgodnej ze standardem PictBridge, można
drukować zdjęcia bez użycia komputera.
Metoda połączenia: podłącz aparat bezpośrednio do gniazda USB drukarki
przy użyciu kabla USB.
Przesyłanie zdjęć do komputera (ViewNX-i)
Można przesłać zdjęcia i filmy do komputera, aby je wyświetlać i edytować.
Metoda połączenia: podłącz aparat do portu USB komputera za pomocą
kabla USB.
• Przed podłączeniem aparatu do komputera zainstaluj na nim program
ViewNX-i.
B
Uwagi na temat podłączania kabli do aparatu
Złącze micro-USB
Mikrozłącze HDMI (typu D)
Otwórz pokrywkę
gniazda.
Włóż wtyczkę.
• Przed podłączaniem i odłączaniem kabli upewnij się, że aparat jest wyłączony. Sprawdź kształt i
kierunek wtyczek. Nie wkładaj ani nie wyjmuj wtyczek pod kątem.
• Należy się upewnić, że akumulator aparatu jest wystarczająco naładowany. Za pomocą zasilacza
sieciowego EH-62F (dostępnego osobno) aparat można zasilać z gniazdka elektrycznego. W
żadnym wypadku nie używaj zasilacza sieciowego innego niż EH-62F. Nieprzestrzeganie tego
zalecenia może doprowadzić do przegrzania lub uszkodzenia aparatu.
• Informacje na temat metod połączenia i dalszych czynności można znaleźć także w
dokumentacji dołączonej do danego urządzenia.
87
Podłączanie aparatu do telewizora, drukarki lub komputera
Korzystanie ze zdjęć
Wyświetlanie zdjęć na ekranie telewizora
1
Wyłącz aparat i podłącz go do telewizora za pomocą dostępnego w
sklepach kabla HDMI.
• Sprawdź kształt i kierunek wtyczek. Nie wkładaj ani nie wyjmuj wtyczek pod kątem.
Mikrozłącze HDMI (typu D)
2
Do wejścia HDMI
Ustaw wejście telewizora na wejście zewnętrzne.
• Dodatkowe informacje można znaleźć w dokumentacji telewizora.
3
Naciśnij i przytrzymaj przycisk
c (odtwarzania), aby włączyć aparat.
• Zdjęcia są wyświetlane na ekranie telewizora.
• Ekran aparatu nie jest włączany.
88
Podłączanie aparatu do telewizora, drukarki lub komputera
Wyświetlanie zdjęć na ekranie telewizora
Drukowanie zdjęć bez korzystania z komputera
Użytkownicy drukarek zgodnych ze standardem PictBridge mogą podłączyć aparat
bezpośrednio do drukarki i wydrukować zdjęcia bez korzystania z komputera.
Podłączanie aparatu do drukarki
1
2
Włącz drukarkę.
Wyłącz aparat i podłącz go do drukarki za pomocą kabla USB.
• Sprawdź kształt i kierunek wtyczek. Nie wkładaj ani nie wyjmuj wtyczek pod kątem.
3
Aparat zostanie automatycznie włączony.
• Na ekranie aparatu zostanie wyświetlony ekran początkowy PictBridge (1), a następnie
ekran Wybór do wydruku (2).
1
2
Wybór do wydruku
15/11/2019
B
No. 32
32
Jeżeli nie zostanie wyświetlony ekran startowy funkcji PictBridge
Jeżeli wybrano ustawienie Automatyczne opcji Ładow. z komputera (A145), można
drukować zdjęcia, korzystając z bezpośredniego połączenia aparatu z niektórymi drukarkami.
Jeśli ekran startowy funkcji PictBridge nie zostanie wyświetlony po włączeniu aparatu, wyłącz
aparat i odłącz kabel USB. Wybierz w opcji Ładow. z komputera ustawienie Wyłącz
i podłącz ponownie aparat do drukarki.
89
Podłączanie aparatu do telewizora, drukarki lub komputera
Drukowanie zdjęć bez korzystania z komputera
Drukowanie pojedynczych zdjęć
1
Za pomocą przycisków JK na wybieraku
wielofunkcyjnym wybierz żądane zdjęcie i
naciśnij przycisk k.
Wybór do wydruku
15/11/2019
No. 32
• Przesuń dźwignię zoomu w stronę symbolu f (h),
aby włączyć widok miniatur lub w stronę symbolu
g (i), aby włączyć widok pełnoekranowy.
2
Za pomocą przycisków HI wybierz
opcję Kopie i naciśnij przycisk k.
PictBridge
• Za pomocą przycisków HI wybierz żądaną liczbę
kopii (maksymalnie dziewięć) i naciśnij przycisk k.
1 wydruków
Rozpocznij druk
Kopie
Rozmiar strony
3
Wybierz opcję Rozmiar strony i naciśnij
przycisk k.
• Wybierz odpowiedni rozmiar strony i naciśnij
przycisk k.
• Aby drukować przy użyciu rozmiaru strony
skonfigurowanego w drukarce, wybierz opcję
Domyślne.
• Opcje rozmiaru strony dostępne w aparacie różnią się
w zależności od używanej drukarki.
4
Wybierz opcję Rozpocznij druk i naciśnij
przycisk k.
PictBridge
4 wydruków
Rozpocznij druk
Kopie
Rozmiar strony
PictBridge
• Rozpocznie się drukowanie.
4 wydruków
Rozpocznij druk
Kopie
Rozmiar strony
90
Podłączanie aparatu do telewizora, drukarki lub komputera
Drukowanie zdjęć bez korzystania z komputera
32
Drukowanie wielu zdjęć
1
2
Po wyświetleniu ekranu Wybór do
wydruku naciśnij przycisk d (menu).
Za pomocą przycisków HI na wybieraku
wielofunkcyjnym wybierz opcję Rozmiar
strony i naciśnij przycisk k.
Wybór do wydruku
15/11/2019
No. 32
32
Menu drukowania
Drukuj wybrane
• Wybierz odpowiedni rozmiar strony i naciśnij
Drukuj wszystkie
przycisk k.
Rozmiar strony
• Aby drukować przy użyciu rozmiaru strony
skonfigurowanego w drukarce, wybierz opcję
Domyślne.
• Opcje rozmiaru strony dostępne w aparacie różnią się w zależności od używanej drukarki.
• Aby wyjść z menu drukowania, naciśnij przycisk d.
3
Wybierz opcję Drukuj wybrane lub
Drukuj wszystkie i naciśnij przycisk k.
Menu drukowania
Drukuj wybrane
Drukuj wszystkie
Rozmiar strony
91
Podłączanie aparatu do telewizora, drukarki lub komputera
Drukowanie zdjęć bez korzystania z komputera
Drukuj wybrane
Wybierz zdjęcia (do 99) i liczbę odbitek (do 9)
Wybór do wydruku
5
każdego z nich.
• Użyj przycisków JK na wybieraku
wielofunkcyjnym, by wybrać zdjęcia i
1
1
przycisków HI, by określić liczbę kopii do
wydrukowania.
• Zdjęcia wybrane do wydrukowania są
3
oznaczone symbolem a i liczbą odbitek,
Wstecz
które mają zostać wydrukowane. Aby
anulować wybór do wydruku, ustaw liczbę
odbitek na 0.
• Przesuń dźwignię zoomu w stronę symbolu g (i), aby przełączyć na widok
pełnoekranowy, lub w stronę symbolu f (h), aby przełączyć na widok
miniatur.
• Po zakończeniu wprowadzania ustawień naciśnij przycisk k. Gdy wyświetlony
zostanie ekran z potwierdzeniem liczby odbitek do wydrukowania, wybierz
opcję Rozpocznij druk i naciśnij przycisk k, aby rozpocząć drukowanie.
Drukuj wszystkie
Zostanie wydrukowana jedna kopia każdego zdjęcia zapisanego w pamięci
wewnętrznej lub na karcie pamięci.
• Gdy wyświetlony zostanie ekran z potwierdzeniem liczby odbitek do
wydrukowania, wybierz opcję Rozpocznij druk i naciśnij przycisk k, aby
rozpocząć drukowanie.
92
Podłączanie aparatu do telewizora, drukarki lub komputera
Drukowanie zdjęć bez korzystania z komputera
Przesyłanie zdjęć do komputera (ViewNX-i)
Instalacja programu ViewNX-i
ViewNX-i to oprogramowanie firmy Nikon umożliwiające przesyłanie zdjęć i filmów do
komputera, na którym można je przeglądać, edytować lub udostępniać.
Aby zainstalować oprogramowanie ViewNX-i, pobierz najnowszą wersję instalatora ViewNXi z poniższej witryny internetowej i postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na
ekranie w celu ukończenia instalacji.
https://downloadcenter.nikonimglib.com
Wymagania systemowe i inne informacje można znaleźć w witrynie internetowej firmy Nikon
dla danego regionu.
Przesyłanie zdjęć do komputera
Elementy wyświetlane na ekranie komputera mogą ulec zmianie po zaktualizowaniu wersji
systemu operacyjnego lub oprogramowania.
1
Przygotuj kartę pamięci zawierającą zdjęcia.
Aby przesłać zdjęcia z karty pamięci do komputera, możesz użyć dowolnej z poniższych
metod.
• Gniazdo karty pamięci/czytnik kart SD: włóż kartę pamięci do gniazda kart pamięci w
komputerze lub czytnika kart (dostępnego w handlu) podłączonego do komputera.
• Bezpośrednie połączenie USB: wyłącz aparat i upewnij się, że karta pamięci jest do
niego włożona. Podłącz aparat do komputera przy użyciu kabla USB. Aparat zostanie
automatycznie włączony.
Aby przesłać zdjęcia zapisane w pamięci wewnętrznej aparatu, przed podłączeniem go do
komputera wyjmij z niego kartę pamięci.
B
Uwagi dotyczące podłączania aparatu do komputera
Należy odłączyć od komputera wszystkie inne urządzenia zasilane z portu USB. Podłączenie
aparatu i innych urządzeń zasilanych z portu USB jednocześnie do tego samego komputera
może spowodować nieprawidłowe działanie aparatu lub nadmierny pobór energii
z komputera, co może być przyczyną uszkodzenia aparatu lub karty pamięci.
93
Podłączanie aparatu do telewizora, drukarki lub komputera
Przesyłanie zdjęć do komputera (ViewNX-i)
Jeśli wyświetli się monit o wybranie programu, wybierz Nikon Transfer 2.
• W systemie Windows 7
Jeśli wyświetlane jest okno dialogowe
widoczne po prawej stronie, postępuj
zgodnie z opisem poniżej, aby wybrać
program Nikon Transfer 2.
1 W obszarze Import pictures and
videos (Importowanie zdjęć i
filmów) kliknij opcję Change
program (Zmień program).
Wyświetli się okno dialogowe wyboru
programu. Wybierz opcję Nikon Transfer 2 i kliknij OK.
2 Kliknij dwukrotnie ikonę Nikon Transfer 2.
• W systemie Windows 10 lub Windows 8.1
Jeśli wyświetlane jest okno dialogowe widoczne po
prawej stronie, kliknij okno dialogowe, a następnie
kliknij opcję Import File (Zaimportuj plik)/Nikon
Transfer 2.
• W przypadku używania systemu OS X lub
macOS
Jeśli program Nikon Transfer 2 nie uruchamia się automatycznie, uruchom aplikację
Image Capture (Fotografowanie) dostępną w pakiecie z systemem Mac, gdy aparat i
komputer są połączone. Następnie wybierz program Nikon Transfer 2 jako aplikację
domyślną do otwierania, gdy aparat podłączony jest do komputera.
Jeśli na karcie pamięci znajduje się wiele zdjęć, uruchomienie programu Nikon Transfer 2
może chwilę potrwać. Poczekaj, aż program Nikon Transfer 2 zostanie uruchomiony.
B
Uwagi dotyczące podłączania kabla USB
Nie gwarantujemy prawidłowego działania, jeśli aparat jest podłączony do komputera za
pośrednictwem koncentratora USB.
C
Korzystanie z programu ViewNX-i
Aby uzyskać więcej informacji, skorzystaj z internetowej pomocy.
94
Podłączanie aparatu do telewizora, drukarki lub komputera
Przesyłanie zdjęć do komputera (ViewNX-i)
2
Po uruchomieniu programu Nikon Transfer 2 kliknij polecenie Start
Transfer (Rozpocznij przenoszenie).
Start Transfer
(Rozpocznij
przenoszenie)
• Rozpocznie się przesyłanie zdjęć. Po zakończeniu przesyłania zdjęć uruchomi się program
ViewNX-i, a przesłane zdjęcia zostaną w nim wyświetlone.
3
Zakończ połączenie.
• Jeśli używasz czytnika lub gniazda kart, wybierz odpowiednią opcję w systemie
operacyjnym komputera, aby wysunąć dysk wymienny odpowiadający karcie pamięci, a
następnie wyjmij ją z czytnika lub gniazda kart.
• Jeśli aparat jest podłączony do komputera, należy najpierw wyłączyć aparat, a dopiero
potem odłączyć kabel USB.
95
Podłączanie aparatu do telewizora, drukarki lub komputera
Przesyłanie zdjęć do komputera (ViewNX-i)
Korzystanie z menu
Obsługa menu .................................................................................................................................97
Listy menu...................................................................................................................................... 100
Menu fotografowania (wspólne dla trybów fotografowania)..................................... 104
Menu fotografowania (w trybie A (automatycznym))................................................ 106
Menu Portret inteligentny........................................................................................................ 115
Menu filmowania......................................................................................................................... 117
Menu odtwarzania ...................................................................................................................... 124
Menu sieci ...................................................................................................................................... 129
Menu ustawień............................................................................................................................. 133
96
Korzystanie z menu
Obsługa menu
Naciskając przycisk d (menu), można wyświetlić ekran menu pozwalający zmienić
ustawienia aparatu.
• Zawartość menu zależy od stanu aparatu (fotografowanie/odtwarzanie).
• Pozycje menu są podzielone na kategorie zgodnie z ikonami umieszczonymi po lewej
stronie ekranu.
Podczas fotografowania
Podczas odtwarzania
Menu odtwarzania
Menu fotografowania
Tryb obrazu
Zaznacz do wysłania
Balans bieli
Szybki retusz
Zdjęcia seryjne
D-Lighting
Czułość ISO
Korekcja ef. czerw. oczu
Tryb pól AF
Retusz upiększający
Tryb AF
Pokaz slajdów
Kategorie menu
1
2
Kategorie menu
A Menu fotografowania1
D Menu filmowania
J Menu sieci
z Menu ustawień
•
•
•
•
•
•
•
•
N Menu trybu odtwarzania
G Menu odtwarzania2
J Menu sieci
z Menu ustawień
Zestaw dostępnych ikon zależy od trybu fotografowania.
Zestaw dostępnych ikon zależy od trybu odtwarzania.
1
Naciśnij przycisk d
(menu), aby wyświetlić
ekran menu.
Tryb obrazu
Balans bieli
Zdjęcia seryjne
Czułość ISO
Tryb pól AF
Tryb AF
2
Naciśnij przycisk wybieraka
wielofunkcyjnego J, aby przejść
do wyboru kategorii menu.
Menu fotografowania
Tryb obrazu
Balans bieli
Zdjęcia seryjne
Czułość ISO
Tryb pól AF
Tryb AF
97
Korzystanie z menu
Obsługa menu
3
Naciśnij przycisk HI, aby
zmienić kategorie menu.
Ustawienia
Strefa czasowa i data
Ustaw. monitora
Datownik
Samowyzw.: po wyzwol.
Redukcja drgań - zdjęcia
Wspomaganie AF
4
Naciśnij przycisk k, aby
potwierdzić kategorię menu.
Strefa czasowa i data
• Zostaną wyświetlone pozycje
odpowiadające wybranej kategorii menu.
Ustaw. monitora
Datownik
Samowyzw.: po wyzwol.
Redukcja drgań - zdjęcia
Wspomaganie AF
5
Naciśnij przycisk HI, aby
wybrać opcję menu, a następnie
naciśnij przycisk k, aby
potwierdzić wybór.
• Niektórych opcji nie można ustawić
zależnie od bieżącego trybu
fotografowania lub stanu aparatu.
6
Ustaw. monitora
Datownik
Samowyzw.: po wyzwol.
Redukcja drgań - zdjęcia
Wspomaganie AF
Naciśnij przycisk HI, aby
wybrać ustawienie, a następnie
naciśnij przycisk k, aby
potwierdzić wybór.
• Po zakończeniu korzystania z menu
naciśnij przycisk d.
• Podczas wyświetlania menu można wrócić
do trybu fotografowania, naciskając spust
migawki lub przycisk b (e nagrywania filmu).
C
Strefa czasowa i data
Datownik
Data
Data i czas
Wyłączony
Aby zmienić ustawienia trybu lampy błyskowej, samowyzwalacza, trybu
makro i kompensacji ekspozycji
Po wyświetleniu ekranu trybu fotografowania wybierak wielofunkcyjny HIJK pozwala zmienić
takie ustawienia, jak tryb lampy błyskowej lub samowyzwalacz (A46).
98
Korzystanie z menu
Obsługa menu
Ekran wyboru zdjęć
Jeśli podczas obsługi menu aparatu wyświetlony zostanie
ekran wyboru zdjęcia, taki jak przedstawiony po prawej
stronie, postępuj zgodnie z procedurami opisanymi
poniżej, aby wybrać zdjęcia.
Zabezpiecz
Wstecz
1
Użyj przycisków JK na wybieraku
wielofunkcyjnym, aby wybrać żądane
zdjęcie.
• Przesuń dźwignię zoomu (A2) w stronę symbolu
g (i), aby przełączyć na widok pełnoekranowy lub w
stronę symbolu f (h), aby przełączyć na widok
miniatur.
• W przypadku funkcji Obróć zdjęcie można wybrać
tylko jedno zdjęcie. Przejdź do kroku 3.
2
Użyj przycisków HI na wybieraku
wielofunkcyjnym, aby wybrać opcję ON
lub OFF.
Zabezpiecz
Wstecz
Zabezpiecz
• Jeśli wybrana została opcja ON, pod wybranym
zdjęciem wyświetlona zostanie ikona. Aby wybrać
dodatkowe zdjęcia, powtórz kroki 1 i 2.
Wstecz
3
Naciśnij przycisk k, aby zastosować wybór zdjęć.
• Po wyświetleniu okna dialogowego potwierdzenia postępuj zgodnie z instrukcjami
wyświetlanymi na ekranie.
99
Korzystanie z menu
Obsługa menu
Listy menu
Menu fotografowania
Przejdź do trybu fotografowania M przycisk d
Opcje wspólne
Opcja
Ustawienie domyślne
P 4608×3456
Tryb obrazu
A
104
Tryb A (automatyczny)
Opcja
Ustawienie domyślne
A
Balans bieli
Automatyczny
106
Zdjęcia seryjne
Zdjęcie pojedyncze
108
Czułość ISO
Automatyczna
110
Tryb pól AF
AF z wyszukiw. celu
111
Tryb AF
Wstępne ust. Ostrości
114
Tryb Portret inteligentny
Opcja
Ustawienie domyślne
A
Seria autoportretów
• Liczba zdjęć: 4
• Interwał: Średni
• Dźwięk migawki: Dźwięk magiczny
115
Wykr. mrugnięcia
Wyłączone
116
100
Korzystanie z menu
Listy menu
Menu filmowania
Przejdź do trybu fotografowania M przycisk d M wybierz pozycję
D (menu filmowania) M przycisk k
Ustawienie domyślne
A
Opcje filmów
e 1080/30p lub S 1080/25p
117
Tryb AF
Pojedynczy AF
121
Redukcja drgań - filmy
Włączona (hybrydowa)
122
Redukcja szumu wiatru
Wyłączona
123
Liczba klatek na sekundę
–
123
Opcja
Menu odtwarzania
Naciśnij przycisk c, aby przejść do trybu odtwarzania M przycisk d
A
Opcja
1
2
Zaznacz do wysłania1
124
Szybki retusz2
70
D-Lighting2
70
Korekcja ef. czerw. oczu2
71
Retusz upiększający2
71
Pokaz slajdów
125
Zabezpiecz1
126
Obróć zdjęcie1
126
Miniatury zdjęć2
73
Kopiowanie1
127
Wyświetlenie sekwencji
128
Wybierz zdjęcie z ekranu wyboru zdjęć. Aby uzyskać więcej informacji, patrz temat „Ekran
wyboru zdjęć” (A99).
Edytowane zdjęcia są zapisywane jako osobne pliki. Niektórych zdjęć nie można edytować.
101
Korzystanie z menu
Listy menu
Menu sieci
Naciśnij przycisk d M wybierz pozycję J (menu sieci) M przycisk k
Opcja
A
Tryb samolotowy
130
Wybierz typ połączenia
130
Połącz z urz. intelig.
130
Nawiązywanie zdal. ster.
130
Opcje autom. wysyłania
130
Wi-Fi
130
Bluetooth
131
Przywróć ust. domyślne
131
102
Korzystanie z menu
Listy menu
Menu ustawień
Naciśnij przycisk d M wybierz pozycję z (ustawienia) M przycisk k
Opcja
A
Strefa czasowa i data
133
Ustaw. monitora
135
Datownik
136
Samowyzw.: po wyzwol.
137
Redukcja drgań - zdjęcia
138
Wspomaganie AF
138
Zoom cyfrowy
139
Ustaw. dźwięków
139
Autowyłączanie
140
Formatuj kartę/Formatuj pamięć
141
Język/Language
141
Komentarz do zdjęcia
142
Inf. o prawach autorskich
143
Wyświet. danych pozycji
144
Ładow. z komputera
145
Resetuj wszystko
146
Oznakowanie zgodności
146
Wersja oprogramow.
146
103
Korzystanie z menu
Listy menu
Menu fotografowania (wspólne dla trybów
fotografowania)
Tryb obrazu (wielkość i jakość zdjęcia)
Przejdź do trybu fotografowania M naciśnij przycisk d M Tryb obrazu M
przycisk k
Wybierz kombinację wielkości zdjęcia i stopnia kompresji używaną przy zapisywaniu
obrazów.
Im wyższe ustawienie trybu obrazu, tym większy możliwy rozmiar wydruku zdjęcia, mniejszy
stopień kompresji i wyższa jakość zdjęć. Zmniejsza to jednak liczbę zdjęć, które mogą zostać
zapisane.
To ustawienie dotyczy również innych trybów fotografowania.
Stopień kompresji
Proporcje obrazu
(szerokość do wysokości)
Q 4608×3456P
Ok. 1:4
4:3
P 4608×3456
(ustawienie domyślne)
Ok. 1:8
4:3
R 3264×2448
Ok. 1:8
4:3
r 2272×1704
Ok. 1:8
4:3
q 1600×1200
Ok. 1:8
4:3
O 640×480
Ok. 1:8
4:3
g 4608×2592
Ok. 1:8
16:9
s 3456×3456
Ok. 1:8
1:1
Opcja*
* Wartości liczbowe oznaczają liczbę zarejestrowanych pikseli.
Przykład: P 4608×3456 = ok. 16 megapikseli, 4608 × 3456 pikseli
B
Uwagi dotyczące drukowania zdjęć ze współczynnikiem proporcji 1:1
Podczas drukowania zdjęć ze współczynnikiem proporcji 1:1 zmień ustawienie drukarki na druk z
ramką. Na niektórych drukarkach drukowanie zdjęć ze współczynnikiem proporcji 1:1 jest
niemożliwe.
B
Uwagi dotyczące trybu obrazu
• Trybu obrazu nie można wykorzystywać w następujących sytuacjach:
- Program tematyczny Łatwa panorama
- Tryb Pokaz krótkich filmów
• Użycie tej funkcji w połączeniu z innymi funkcjami może być niemożliwe (A61).
104
Korzystanie z menu
Menu fotografowania (wspólne dla trybów fotografowania)
C
Liczba zdjęć, które można zapisać
• Przybliżoną liczbę zdjęć, które można zapisać, można sprawdzić na ekranie podczas
fotografowania (A17).
• Należy pamiętać, że ze względu na kompresję JPEG liczba zdjęć, które można zapisać, w dużym
stopniu zależy od ich kompozycji, nawet w przypadku używania kart pamięci o takiej samej
pojemności oraz tych samych ustawień trybu obrazu. Dodatkowo liczba obrazów, które mogą
zostać zapisane, może różnić się w zależności od marki karty pamięci.
• Jeśli liczba pozostałych zdjęć przekracza 10.000, na liczniku pozostałych zdjęć jest wyświetlana
wartość „9999”.
105
Korzystanie z menu
Menu fotografowania (wspólne dla trybów fotografowania)
Menu fotografowania (w trybie
A (automatycznym))
Balans bieli (korekta odcienia)
Obróć pokrętło trybu pracy do położenia A M przycisk d M wybierz pozycję
A (menu fotografowania) M Balans bieli M przycisk k
Dostosuj ustawienia balansu bieli do warunków pogodowych lub źródła światła, aby kolory
na zdjęciach odpowiadały obrazowi widzianemu w rzeczywistości.
Opcja
Opis
a Automatyczny
(ustawienie domyślne)
Balans bieli zostaje dopasowany automatycznie.
b Pomiar manualny
Użyj tej opcji, jeśli ustawienia Automatyczny, Światło
żarowe itp. nie zapewniają odpowiednich wyników (A107).
c Światło dzienne
Do wykonywania zdjęć w bezpośrednim świetle słonecznym.
d Światło żarowe
Do wykonywania zdjęć w oświetleniu żarowym.
e Światło jarzeniowe
Do wykonywania zdjęć w oświetleniu jarzeniowym.
f Pochmurno
Do wykonywania zdjęć przy pochmurnym niebie.
g Lampa błyskowa
Do wykonywania zdjęć z lampą błyskową.
B
Uwagi dotyczące balansu bieli
• Opuść lampę błyskową, jeśli wybrano ustawienie balansu bieli inne niż Automatyczny lub
Lampa błyskowa (A19).
• Użycie tej funkcji w połączeniu z innymi funkcjami może być niemożliwe (A61).
106
Korzystanie z menu
Menu fotografowania (w trybie A (automatycznym))
Używanie pomiaru manualnego
Postępuj zgodnie z procedurą opisaną poniżej, aby zmierzyć wartość balansu bieli do
zastosowania w danym oświetleniu.
1
Umieść biały lub szary obiekt referencyjny w świetle, które będzie
używane podczas fotografowania.
2
Za pomocą przycisków HI na wybieraku
wielofunkcyjnym wybierz opcję Pomiar
manualny i naciśnij przycisk k.
• Obiektyw wysuwa się do pozycji zoomu w celu
przeprowadzenia pomiaru.
Balans bieli
Automatyczny
Pomiar manualny
Światło dzienne
Światło żarowe
Światło jarzeniowe
Pochmurno
3
Wybierz opcję Zmierz.
Pomiar manualny
• Aby zastosować ostatnią zmierzoną wartość, wybierz
opcję Anuluj, a następnie naciśnij przycisk k.
Anuluj
Zmierz
4
Ustaw aparat tak, aby biały lub szary
obiekt referencyjny znajdował się w oknie
pomiaru, a potem naciśnij przycisk k, aby
zmierzyć wartość.
• Migawka zostanie zwolniona, a pomiar zakończony
(nie zostanie zapisane żadne zdjęcie).
Pomiar manualny
Anuluj
Zmierz
Okno pomiaru
B
Uwagi dotyczące pomiaru manualnego
Wartości balansu bieli nie można zmierzyć przy użyciu opcji Pomiar manualny. Gdy używasz
lampy błyskowej, ustaw opcję Balans bieli na wartość Automatyczny lub Lampa błyskowa.
107
Korzystanie z menu
Menu fotografowania (w trybie A (automatycznym))
Zdjęcia seryjne
Obróć pokrętło trybu pracy do położenia A M przycisk d M wybierz pozycję
A (menu fotografowania) M Zdjęcia seryjne M przycisk k
Opcja
Opis
U Zdjęcie
pojedyncze
(ustawienie
domyślne)
Każde wciśnięcie spustu migawki powoduje wykonanie jednego
zdjęcia.
k Szybkie
Po wciśnięciu i przytrzymaniu spustu migawki wykonywane są zdjęcia
seryjne.
• Aparat może wykonać do około 7 zdjęć seryjnych z prędkością około
7,7 kl./s (gdy tryb obrazu jest ustawiony na wartość P 4608×3456).
m Wolne
Po wciśnięciu i przytrzymaniu spustu migawki wykonywane są zdjęcia
seryjne.
• Aparat może wykonać do około 14 zdjęć seryjnych z prędkością
około 2 kl./s (gdy tryb obrazu jest ustawiony na wartość
P 4608×3456). Jeśli spust migawki pozostanie wciśnięty do końca,
liczba klatek na sekundę spadnie.
q Bufor zdj.
wstępnych
Ustawianie bufora zdj. wstępnych dla fotografowania rozpoczyna się,
gdy spust migawki jest wciśnięty do połowy. Po naciśnięciu spustu
migawki do końca aparat zapisze bieżące zdjęcie oraz zdjęcia
zarejestrowane bezpośrednio przed naciśnięciem przycisku (A109).
Funkcja bufora zdj. wstępnych ułatwia uchwycenie odpowiednich
momentów.
• Aparat może wykonać do około 25 zdjęć seryjnych z prędkością
około 15 kl./s (włączając maksymalnie 4 zdjęcia wykonane w buforze
zdj. wstępnych).
• Tryb obrazu jest trwale ustawiony na q (wielkość zdjęcia: 1600 ×
1200 pikseli).
n Szybkie:
120 klatek/sek.
Każde wciśnięcie spustu migawki do końca powoduje wykonywanie
zdjęć seryjnych z dużą szybkością.
• Aparat może wykonać do około 50 zdjęć seryjnych z prędkością
około 120 kl./s.
• Tryb obrazu jest trwale ustawiony na O (wielkość zdjęcia: 640 ×
480 pikseli).
j Szybkie:
60 klatek/sek.
Każde wciśnięcie spustu migawki do końca powoduje wykonywanie
zdjęć seryjnych z dużą szybkością.
• Aparat może wykonać do około 25 zdjęć seryjnych z prędkością
około 60 kl./s.
• Tryb obrazu jest trwale ustawiony na M (wielkość zdjęcia: 1280 ×
960 pikseli).
108
Korzystanie z menu
Menu fotografowania (w trybie A (automatycznym))
B
Uwagi dotyczące wykonywania zdjęć seryjnych
• Ostrość, ekspozycja i balans bieli są określane dla całej serii na podstawie pierwszego zdjęcia z
każdej serii.
• Zapisanie zdjęć po ich zrobieniu może chwilę potrwać.
• Wraz ze wzrostem czułości ISO na zarejestrowanych zdjęciach mogą pojawiać się szumy.
• Liczba klatek na sekundę może się zmniejszyć w zależności od bieżącego ustawienia trybu
obrazu, typu karty pamięci lub warunków fotografowania.
• W przypadku wybrania ustawienia Bufor zdj. wstępnych, Szybkie: 120 klatek/sek. lub
Szybkie: 60 klatek/sek. na zdjęciach wykonywanych w szybko mrugającym świetle (np. przy
oświetleniu jarzeniowym albo świetle próżniowych lamp rtęciowych czy sodowych) może
wystąpić prążkowanie lub rozbieżność jasności bądź odcienia.
• Użycie tej funkcji w połączeniu z innymi funkcjami może być niemożliwe (A61).
C
Bufor zdjęć wstępnych
Po wciśnięciu spustu migawki do połowy lub do końca zdjęcia zostają zapisane zgodnie z opisem
poniżej.
Wciśnięcie do połowy
Wciśnięcie do końca
Zdjęcia zapisane przed wciśnięciem spustu Zdjęcia zapisane po wciśnięciu
migawki do końca spustu migawki do końca
• Jeśli spust migawki jest wciśnięty do połowy, ikona bufora zdjęć wstępnych (Q) na ekranie
fotografowania zmienia kolor na zielony.
109
Korzystanie z menu
Menu fotografowania (w trybie A (automatycznym))
Czułość ISO
Obróć pokrętło trybu pracy do położenia A M przycisk d M wybierz pozycję
A (menu fotografowania) M Czułość ISO M przycisk k
Wyższa czułość ISO pozwala na fotografowanie ciemniejszych obiektów. Ponadto przy
obiektach o tej samej jasności zdjęcia mogą być wykonywane z krótszym czasem otwarcia
migawki. Pozwala to zmniejszyć efekt rozmazania, który powstaje wskutek drgań aparatu i
poruszania się obiektu.
• W przypadku ustawienia wyższej czułości ISO obrazy mogą zawierać szumy.
Opcja
Opis
a Automatyczna
(ustawienie domyślne)
Czułość jest wybierana automatycznie z zakresu ISO 125 do
1600.
I Autom. stały zakres
Umożliwia wybór zakresu, w którym aparat ma
automatycznie dostosowywać czułość ISO: ISO 125–400
lub ISO 125–800.
125, 200, 400, 800, 1600, 3200,
6400
Określona wartość czułości ISO zostanie ustawiona na stałe.
B
Uwagi dotyczące czułości ISO
Użycie tej funkcji w połączeniu z innymi funkcjami może być niemożliwe (A61).
C
Wyświetlanie czułości ISO na ekranie fotografowania
• Jeśli wybrano opcję Automatyczna, w razie zwiększenia czułości ISO wyświetlana jest ikona E.
• Jeśli wybrano opcję Autom. stały zakres, wyświetlana jest maksymalna wartość czułości ISO.
110
Korzystanie z menu
Menu fotografowania (w trybie A (automatycznym))
Tryb pól AF
Obróć pokrętło trybu pracy do położenia A M przycisk d M wybierz pozycję
A (menu fotografowania) M Tryb pól AF M przycisk k
Ustaw sposób wybierania przez aparat pola ostrości używanego przez autofokus.
Opcja
Opis
Jeżeli aparat rozpozna twarz,
ustawi na niej ostrość. Aby uzyskać
więcej informacji, patrz temat
„Używanie funkcji wykrywania
twarzy” (A56).
25m 0s
500
a Priorytet twarzy
Pole ostrości
Jeśli kadr nie zawiera twarzy ani
postaci ludzkich, po wciśnięciu
spustu migawki do połowy aparat
automatycznie wybiera co
najmniej jedno z dziewięciu pól
ostrości zawierające obiekt
znajdujący się najbliżej aparatu.
1/250
F 3.3
Pola ostrości
x Wybór ręczny
Użyj przycisków HIJK na
wybieraku wielofunkcyjnym, aby
przesunąć pole ostrości w
odpowiednie miejsce.
• Aby użyć wybieraka
wielofunkcyjnego do
konfigurowania trybu lampy
błyskowej lub innych ustawień,
naciśnij przycisk k. Aby
powrócić do przesuwania pola
ostrości, naciśnij ponownie
przycisk k.
111
Korzystanie z menu
Menu fotografowania (w trybie A (automatycznym))
Zakres przesuwania
pola ostrości
Pole ostrości
Opcja
Opis
Aparat ustawia ostrość na obiekt
znajdujący się na środku kadru.
y Środek
25m 0s
500
Pole ostrości
s Śledz. ob. w ruchu
M AF z wyszukiw.
celu
(ustawienie domyślne)
Funkcja ta umożliwia robienie
zdjęć poruszających się obiektów.
Zarejestruj obiekt, na którym
aparat ustawi ostrość. Pole ostrości
automatycznie przesuwa się tak,
aby śledzić ten obiekt.
Więcej informacji zawiera rozdział
„Używanie funkcji Śledz. ob. w
ruchu” (A113).
Start
25m 0s
500
Jeżeli aparat wykryje główny
obiekt, ustawi na nim ostrość.
Patrz temat „Korzystanie z funkcji
AF z wyszukiw. celu” (A55).
1/250
F 3.3
Pola ostrości
B
Uwagi dotyczące trybu pól AF
• Gdy włączony jest zoom cyfrowy, aparat ustawia ostrość na obszarze pośrodku kadru niezależnie
od ustawienia Tryb pól AF.
• Użycie tej funkcji w połączeniu z innymi funkcjami może być niemożliwe (A61).
112
Korzystanie z menu
Menu fotografowania (w trybie A (automatycznym))
Używanie funkcji Śledz. ob. w ruchu
Obróć pokrętło trybu pracy do położenia A M przycisk d M wybierz pozycję
A (menu fotografowania) M Tryb pól AF M przycisk k M s Śledz. ob. w ruchu M
przycisk k M przycisk d
1
Zarejestruj obiekt.
• Ustaw obiekt, który ma być śledzony, w ramce na
środku kadru, a następnie naciśnij przycisk k.
• Po zarejestrowaniu obiektu pojawi się wokół niego
żółta ramka (pole ostrości), a aparat zacznie go śledzić.
• Jeśli nie da się zarejestrować obiektu, ramka ma kolor
czerwony.
Zmień kompozycję i spróbuj zarejestrować obiekt
ponownie.
• Aby anulować rejestrowanie obiektu, naciśnij przycisk
k.
• Jeśli aparat nie będzie w stanie dłużej śledzić
zarejestrowanego obiektu, pole ostrości zniknie.
Zarejestruj obiekt ponownie.
2
Start
25m 0s
500
Wyjście
25m 0s
500
Wciśnij spust migawki do końca, aby
zrobić zdjęcie.
• Jeśli spust migawki zostanie wciśnięty, gdy pole
ostrości nie jest wyświetlane, aparat ustawi ostrość na
obiekcie znajdującym się pośrodku kadru.
1/250
B
F 3.3
Uwagi na temat funkcji Śledz. ob. w ruchu
• Jeśli podczas śledzenia obiektu wykonasz operacje takie jak użycie zoomu, rejestracja zostanie
anulowana.
• W niektórych warunkach śledzenie obiektów w ruchu może być niemożliwe.
113
Korzystanie z menu
Menu fotografowania (w trybie A (automatycznym))
Tryb AF
Obróć pokrętło trybu pracy do położenia A M przycisk d M wybierz pozycję
A (menu fotografowania) M Tryb AF M przycisk k
Wybierz sposób ustawiania ostrości podczas fotografowania.
Opcja
Opis
A Pojedynczy AF
Aparat ustawia ostrość tylko po wciśnięciu spustu migawki do
połowy.
B Ciągły AF
Aparat ustawia ostrość zawsze, nawet jeśli spust migawki nie jest
wciśnięty do połowy. Gdy aparat ustawia ostrość, słychać dźwięk
przesuwania mechanizmu obiektywu.
a Wstępne ust.
Ostrości
(ustawienie domyślne)
Aparat ustawia ostrość, gdy wykryty zostanie ruch obiektu lub
kompozycja obrazu w kadrze znacząco się zmieni, nawet jeśli
spust migawki nie zostanie wciśnięty do połowy.
C
Tryb AF przy nagrywaniu filmów
Tryb AF przy nagrywaniu filmów można ustawić za pomocą opcji Tryb AF (A121) w menu
filmowania.
114
Korzystanie z menu
Menu fotografowania (w trybie A (automatycznym))
Menu Portret inteligentny
• Aby uzyskać więcej informacji o opcji Tryb obrazu, patrz temat „Tryb obrazu (wielkość i
jakość zdjęcia)” (A104).
Seria autoportretów
Obróć pokrętło trybu pracy do położenia F M przycisk d M wybierz pozycję
F (portret inteligentny) M Seria autoportretów M przycisk k
Opcja
Opis
Liczba zdjęć
Ustaw liczbę zdjęć rejestrowanych automatycznie przez aparat
(składających się na połączony obraz).
• Można wybrać 4 (ustawienie domyślne) lub 9.
Interwał
Ustaw długość interwału między poszczególnymi ujęciami.
• Można wybrać Krótki, Średni (ustawienie domyślne) lub Długi.
Dźwięk migawki
Wybierz, czy podczas fotografowania przy użyciu funkcji Seria
autoportretów ma być słyszalny dźwięk migawki.
• Można wybrać Standardowy, lustrzanka, Dźwięk magiczny
(ustawienie domyślne) lub Wyłączony.
• Ustawienie określone w opcji Dźwięk migawki w obszarze Ustaw.
dźwięków w menu ustawień nie jest tu stosowane.
115
Korzystanie z menu
Menu Portret inteligentny
Wykr. mrugnięcia
Obróć pokrętło trybu pracy do położenia F M przycisk d M wybierz pozycję
F (portret inteligentny) M Wykr. mrugnięcia M przycisk k
Opcja
Opis
y Włączone
Aparat automatycznie zwalnia migawkę
dwukrotnie przy każdym ujęciu i zapisuje
zdjęcie, na którym oczy obiektu są
otwarte.
• Jeżeli aparat zapisze zdjęcie, na którym
sfotografowana osoba ma zamknięte
oczy, zostanie na kilka sekund
wyświetlone okno dialogowe
przedstawione po prawej stronie.
• Nie można używać lampy błyskowej.
Wyłączone
(ustawienie
domyślne)
Wyłącza funkcję wykrywania mrugnięcia.
B
Na wykonanym zdjęciu wykryto
mrugnięcie.
Uwagi dotyczące funkcji Wykr. mrugnięcia
Użycie tej funkcji w połączeniu z innymi funkcjami może być niemożliwe (A61).
116
Korzystanie z menu
Menu Portret inteligentny
Menu filmowania
Opcje filmów
Przejdź do trybu fotografowania M przycisk d M wybierz pozycję
D (menu filmowania) M Opcje filmów M przycisk k
Wybierz odpowiednią opcję filmu do nagrania. Wybierz szybkość normalną, by nagrywać
filmy z normalną szybkością lub dużą szybkość (HS, A118), aby nagrywać filmy zwolnione i
przyspieszone. Dostępne do wyboru opcje filmów zależą od wartości ustawienia Liczba
klatek na sekundę (A123).
• Do nagrywania filmów zalecane są karty pamięci SD o klasie szybkości 6 (Video Speed
Class V6) lub szybsze (A179).
Opcje dla filmów z normalną szybkością
Opcja
(wielkość obrazu/liczba
klatek na sekundę1, format
pliku)
1
2
Wielkość obrazu
Proporcje obrazu
(szerokość do wysokości)
e 1080/30p
S 1080/25p
(ustawienie domyślne)
1920 × 1080
16:9
Z 1080/60i2
U 1080/50i2
1920 × 1080
16:9
f 720/30p
V 720/25p
1280 × 720
16:9
g 480/30p
W 480/25p
640 × 480
4:3
W formacie z przeplotem wykorzystywana jest liczba pól na sekundę.
Ustawienie to jest niedostępne podczas używania określonych efektów w trybie kreatywnym
(A39) lub funkcji retuszu upiększającego (A41).
117
Korzystanie z menu
Menu filmowania
Opcje filmów HS
Nagrane filmy są odtwarzane jako zwolnione lub przyspieszone.
Patrz temat „Nagrywanie filmów w spowolnieniu i przyspieszeniu (film HS)” (A120).
Opcja
Wielkość obrazu
Proporcje obrazu
(szerokość do wysokości)
f HS 480/4×1
V HS 1080/0,5×1
1
2
Filmy o szybkości 1/4
• Maksymalny czas nagrywania2:
10 sekund (czas odtwarzania:
40 sekund)
640 × 480
4:3
Filmy o szybkości 2×
• Maksymalny czas nagrywania2:
2 minuty (czas odtwarzania: 1 minuta)
1920 × 1080
16:9
Ustawienie to jest niedostępne podczas używania określonych efektów w trybie kreatywnym
(A39) lub funkcji retuszu upiększającego (A41).
Podczas nagrywania filmów aparat można przełączać między nagrywaniem z normalną
prędkością oraz nagrywaniem w spowolnieniu lub w przyspieszeniu.
Widoczny tutaj maksymalny czas nagrywania dotyczy sytuacji, w której nagrywanie jest
kontynuowane bez przełączenia na normalną prędkość.
B
•
•
•
•
Opis
Uwagi dotyczące filmu HS
Nie jest nagrywany dźwięk.
Podczas nagrywania filmów zapisywanie zdjęć jest niemożliwe.
Nagrywania filmów nie można wstrzymać.
Pozycja zoomu i ostrość są blokowane w momencie rozpoczęcia nagrywania filmu.
118
Korzystanie z menu
Menu filmowania
C
Odtwarzanie w spowolnieniu i w przyspieszeniu
Przy nagrywaniu z normalną prędkością:
Czas
nagrywania
10 s
Czas
odtwarzania
10 s
Przy nagrywaniu z prędkością f HS 480/4×:
Filmy są nagrywane z prędkością 4× większą od normalnej.
Są też odtwarzane z prędkością 4× mniejszą.
Czas
nagrywania
10 s
Czas
odtwarzania
40 s
Odtwarzanie spowolnione
Przy nagrywaniu z prędkością V HS 1080/0,5×:
Filmy są nagrywane z 1/2 zwykłej szybkości.
Są odtwarzane z prędkością 2× większą.
Czas
nagrywania
10 s
Czas
odtwarzania
5s
Odtwarzanie przyspieszone
119
Korzystanie z menu
Menu filmowania
Nagrywanie filmów w spowolnieniu i przyspieszeniu (film HS)
Przejdź do trybu fotografowania M przycisk d M wybierz pozycję
D (menu filmowania) M Opcje filmów M przycisk k
Filmy nagrane przy użyciu funkcji Film HS można odtworzyć w spowolnieniu z 1/4
normalnej szybkości odtwarzania albo w przyspieszeniu z szybkością dwa razy większą od
normalnej.
1
Za pomocą przycisków HI na wybieraku
wielofunkcyjnym wybierz opcję Film HS
(A118) i naciśnij przycisk k.
Opcje filmów
• Po zastosowaniu tej opcji naciśnij przycisk d, aby
wrócić do ekranu fotografowania.
1080/30p
1080/60i
720/30p
480/30p
HS 480/4×
HS 1080/0,5×
2
Aby rozpocząć nagrywanie, naciśnij
przycisk b (e nagrywanie filmu).
• Aparat zacznie nagrywać film HS.
• Po każdym naciśnięciu przycisku k aparat przełącza się
między trybem nagrywania z normalną szybkością a
trybem nagrywania filmu HS.
• Przy przełączaniu między nagrywaniem filmu HS a
nagrywaniem filmu z normalną szybkością zmienia się
ikona opcji filmów.
• Po osiągnięciu maksymalnego czasu nagrywania filmów HS (A118) aparat
automatycznie przełącza się w tryb nagrywania filmu z normalną szybkością.
3
Naciśnij przycisk b (e), aby zakończyć nagrywanie.
120
Korzystanie z menu
Menu filmowania
5s
Tryb AF
Przejdź do trybu fotografowania M przycisk d M wybierz pozycję
D (menu filmowania) M Tryb AF M przycisk k
Wybierz sposób ustawiania ostrości podczas nagrywania filmów.
Opcja
Opis
A Pojedynczy AF
(ustawienie domyślne)
Po rozpoczęciu nagrywania filmu ustawienie ostrości zostaje
zablokowane.
Wybierz tę opcję, gdy odległość między aparatem a obiektem pozostanie
mniej więcej taka sama.
B Ciągły AF
Aparat ustawia ostrość w sposób ciągły.
Wybierz tę opcję, gdy odległość między aparatem a obiektem będzie się
istotnie zmieniać w trakcie nagrywania filmu. Na nagranym filmie może
być słyszalny dźwięk ustawiania ostrości przez aparat. Zaleca się użycie
opcji Pojedynczy AF. Zapobiegnie to nagraniu odgłosów
automatycznego ustawiania ostrości.
C
Uwagi dotyczące trybu AF
Po wybraniu opcji filmu HS w menu Opcje filmów w ustawieniu zostanie trwale wybrana wartość
Pojedynczy AF.
121
Korzystanie z menu
Menu filmowania
Redukcja drgań - filmy
Przejdź do trybu fotografowania M przycisk d M wybierz pozycję
D (menu filmowania) M Redukcja drgań - filmy M przycisk k
Wybierz ustawienie redukcji drgań używane podczas nagrywania filmów.
Wybierz ustawienie Wyłączona w przypadku używania statywu do stabilizacji aparatu w
trakcie nagrywania.
Opcja
Opis
V Włączona
(hybrydowa)
(ustawienie
domyślne)
Kompensacja optyczna drgania aparatu jest realizowana przy użyciu
funkcji redukcji drgań przy przesunięciu obiektywu. Jednocześnie
przeprowadzana jest elektroniczna redukcja drgań wykorzystująca
przetwarzanie obrazu. Kąt widzenia (tj. obszar widoczny w kadrze) staje
się węższy.
g Włączona
Kompensacja drgania aparatu jest realizowana przy użyciu funkcji
redukcji drgań przy przesunięciu obiektywu.
Wyłączona
Brak kompensacji.
B
Uwagi na temat funkcji Redukcja drgań – filmy
• Po wybraniu opcji filmu HS w menu Opcje filmów w ustawieniu zostanie trwale wybrana
wartość Wyłączona.
• W niektórych sytuacjach całkowite wyeliminowanie skutków drgania aparatu może być
niemożliwe.
122
Korzystanie z menu
Menu filmowania
Redukcja szumu wiatru
Przejdź do trybu fotografowania M przycisk d M wybierz pozycję
D (menu filmowania) M Redukcja szumu wiatru M przycisk k
Opcja
Opis
Y Włączona
Zmniejsza hałas powodowany przez wiatr uderzający o mikrofon
podczas nagrywania filmu. Podczas odtwarzania słyszalność innych
dźwięków może być utrudniona.
Wyłączona
(ustawienie
domyślne)
Redukcja szumu wiatru jest wyłączona.
B
Uwagi dotyczące redukcji szumu wiatru
Po wybraniu opcji filmu HS w menu Opcje filmów w ustawieniu zostanie trwale wybrana wartość
Wyłączona.
Liczba klatek na sekundę
Przejdź do trybu fotografowania M przycisk d M wybierz pozycję
D (menu filmowania) M Liczba klatek na sekundę M przycisk k
Wybierz liczbę klatek na sekundę (lub liczbę pól na sekundę w przypadku formatu z
przeplotem) stosowaną podczas nagrywania filmów. Po zmianie ustawienia liczby klatek na
sekundę zmieniają się też opcje, które można ustawić w obszarze Opcje filmów (A117).
Opcja
Opis
30 kl./s (30p/60i)
Odpowiednia do odtwarzania zdjęć na telewizorze używającym
standardu NTSC.
25 kl./s (25p/50i)
Odpowiednia do odtwarzania zdjęć na telewizorze używającym
standardu PAL.
123
Korzystanie z menu
Menu filmowania
Menu odtwarzania
• Aby uzyskać więcej informacji o funkcjach edycji zdjęć, patrz „Edytowanie zdjęć” (A69).
Zaznacz do wysłania
Naciśnij przycisk c, aby przejść do trybu odtwarzania M przycisk d M Zaznacz do
wysłania M przycisk k
Zaznacz zdjęcia na ekranie odtwarzania aparatu, aby przesłać je automatycznie do
urządzenia inteligentnego.
Więcej informacji na temat połączeń z urządzeniami inteligentnymi oraz używania aplikacji
SnapBridge można znaleźć w części „SnapBridge Przewodnik połączenia” oraz pomocy
online dla aplikacji SnapBridge.
1
Na ekranie wyboru zdjęć (A99) zaznacz zdjęcia, które chcesz
przesłać do urządzenia inteligentnego.
2
Za pomocą aplikacji SnapBridge nawiąż połączenie Bluetooth
między aparatem a urządzeniem inteligentnym.
3
Na karcie A aplikacji SnapBridge M wybierz Auto link
(Automatyczne połączenie) M i włącz funkcję Auto download
(Automatyczne pobieranie)
• Zaznaczone zdjęcia zostaną przesłane do urządzenia inteligentnego.
B
Uwagi dotyczące funkcji Zaznacz do wysłania
• Zdjęcia są przesyłane z ustaloną wielkością 2 megapikseli.
• Przesyłanie filmów jest niemożliwe.
• Aby przesłać zdjęcia w oryginalnym rozmiarze lub filmy, użyj funkcji Download pictures
(Pobierz zdjęcia) w aplikacji SnapBridge.
• Jeśli wybierzesz opcję Resetuj wszystko (A146) w menu ustawień lub Przywróć ust.
domyślne (A131) w menu sieci, wprowadzone ustawienia funkcji Zaznacz do wysłania zostaną
usunięte.
C
Opcje autom. wysyłania
Po użyciu opcji Wyślij podczas fotogr. (A130) w menu sieci zdjęcia mogą być automatycznie
przesyłane do urządzenia inteligentnego po każdorazowym wykonaniu.
124
Korzystanie z menu
Menu odtwarzania
Pokaz slajdów
Naciśnij przycisk c, aby przejść do trybu odtwarzania M przycisk d M Pokaz
slajdów M przycisk k
Odtwarzanie obrazów kolejno w formie automatycznego pokazu slajdów. W przypadku
odtwarzania plików filmowych w formie pokazu slajdów wyświetlane są tylko pierwsze klatki
poszczególnych filmów.
1
Za pomocą przycisków HI na wybieraku
wielofunkcyjnym wybierz opcję Start i
naciśnij przycisk k.
Pokaz slajdów
Start
• Rozpocznie się pokaz slajdów.
Interwał
• Aby zmienić interwał między zdjęciami, wybierz opcję
W pętli
Interwał, naciśnij przycisk k i określ długość
interwału, a potem wybierz Start.
Wstrzymaj
• Aby automatycznie powtórzyć pokaz slajdów, przed
wybraniem opcji Start wybierz opcję W pętli, a następnie naciśnij przycisk k.
• Maksymalny czas odtwarzania wynosi około 30 minut, nawet jeżeli włączona jest opcja W
pętli.
2
Zakończ pokaz slajdów lub uruchom go
ponownie.
• Po zakończeniu lub wstrzymaniu pokazu slajdów
wyświetlany jest ekran przedstawiony po prawej
stronie. Aby zamknąć pokaz slajdów, wybierz opcję
G, a następnie naciśnij przycisk k. Aby wznowić
pokaz slajdów, wybierz opcję F, a następnie naciśnij
przycisk k.
Operacje w trakcie odtwarzania
• Użyj przycisków HIJK na wybieraku wielofunkcyjnym, aby wyświetlić poprzednie/
następne zdjęcie. Naciśnij i przytrzymaj przyciski, aby szybko przewijać zdjęcia do przodu
i do tyłu.
• Aby zakończyć lub wstrzymać pokaz slajdów, naciśnij przycisk k.
125
Korzystanie z menu
Menu odtwarzania
Zabezpiecz
Naciśnij przycisk c, aby przejść do trybu odtwarzania M przycisk d M Zabezpiecz
M przycisk k
Aparat zabezpiecza wybrane zdjęcia przed przypadkowym usunięciem.
Na ekranie wyboru zdjęć wybierz zdjęcia do zabezpieczenia (A99).
Uwaga: sformatowanie karty pamięci lub pamięci wewnętrznej aparatu spowoduje trwałe
usunięcie wszystkich danych, w tym też plików zabezpieczonych (A141).
Obróć zdjęcie
Naciśnij przycisk c, aby przejść do trybu odtwarzania M przycisk d M Obróć
zdjęcie M przycisk k
Określ orientację wyświetlania zapisanych zdjęć podczas odtwarzania.
Zdjęcia można obracać o 90 stopni w prawo lub 90 stopni w lewo.
Wybierz obraz z ekranu wyboru obrazu (A99). Po wyświetleniu ekranu Obróć zdjęcie
naciśnij przyciski JK na wybieraku wielofunkcyjnym, aby obrócić zdjęcie o 90 stopni.
Obróć zdjęcie
Wstecz
Obróć zdjęcie
Obróć zdjęcie
Obróć
Obróć
Wstecz
Obrót o 90 stopni w
lewo
Wstecz
Obróć
Obrót o 90 stopni w
prawo
Naciśnij przycisk k, aby zakończyć zmianę orientacji wyświetlania oraz zapisać informacje o
orientacji zdjęcia.
126
Korzystanie z menu
Menu odtwarzania
Kopiowanie (kopiowanie między kartą pamięci a pamięcią
wewnętrzną)
Naciśnij przycisk c, aby przejść do trybu odtwarzania M przycisk d M Kopiowanie
M przycisk k
Zdjęcia można kopiować między kartą pamięci a pamięcią wewnętrzną.
• Jeśli do aparatu włożona jest karta pamięci, na której nie ma żadnych zdjęć, a aparat
zostanie przełączony w tryb odtwarzania, pojawi się komunikat W pamięci nie ma
zapisanych żadnych zdjęć.. W takim przypadku naciśnij przycisk d, aby wybrać
opcję Kopiowanie.
1
2
Za pomocą przycisków HI na wybieraku
wielofunkcyjnym wybierz opcję miejsca
docelowego, dokąd mają zostać
skopiowane zdjęcia, a następnie naciśnij
przycisk k.
Wybierz opcję kopiowania, a następnie
naciśnij przycisk k.
• Jeśli wybierzesz opcję Wybrane zdjęcia, użyj ekranu
wyboru zdjęcia do wskazania zdjęć (A99).
B
Kopiowanie
Z aparatu do karty
Z karty do aparatu
Z aparatu do karty
Wybrane zdjęcia
Wszystkie zdjęcia
Uwagi na temat kopiowania zdjęć
• Możliwe jest kopiowanie plików wyłącznie w formatach, które aparat może rejestrować.
• W przypadku zdjęć zrobionych aparatem innej marki lub zmodyfikowanych na komputerze nie
można zagwarantować poprawności wykonania tej operacji.
C
Kopiowanie zdjęć w sekwencji
• W przypadku wybrania zdjęcia kluczowego sekwencji w trybie Wybrane zdjęcia kopiowane są
wszystkie zdjęcia w sekwencji.
• W przypadku wyświetlania zdjęć w sekwencji w trybie widoku pełnoekranowego nie można
wybrać opcji Z aparatu do karty.
• W przypadku wyświetlania zdjęć w sekwencji w trybie widoku pełnoekranowego wszystkie
zdjęcia w sekwencji zostaną skopiowane po wybraniu opcji Bieżąca sekwencja w menu Z
karty do aparatu.
127
Korzystanie z menu
Menu odtwarzania
Wyświetlenie sekwencji
Naciśnij przycisk c, aby przejść do trybu odtwarzania M przycisk d M
Wyświetlenie sekwencji M przycisk k
Wybierz metodę używaną do wyświetlania zdjęć w sekwencji (A67).
Opcja
Opis
Q Pojedyncze zdjęcia
Indywidualne wyświetlanie poszczególnych zdjęć w sekwencji.
Na ekranie odtwarzania zostanie wyświetlony symbol F.
V Tylko kluczowe zdjęcie
(ustawienie domyślne)
Wyświetlenie tylko zdjęcia kluczowego sekwencji.
Ustawienia zostają zastosowane do wszystkich sekwencji i są przechowywane w pamięci
aparatu nawet po jego wyłączeniu.
128
Korzystanie z menu
Menu odtwarzania
Menu sieci
Naciśnij przycisk d M wybierz pozycję J (menu sieci) M przycisk k
Skonfiguruj ustawienia podczas nawiązywania połączenia bezprzewodowego między
aparatem a urządzeniem inteligentnym lub aparatem a pilotem zdalnego sterowania ML-L7
(dostępnym osobno).
Nawiązywanie połączenia z urządzeniem inteligentnym
Po nawiązaniu połączenia z urządzeniem inteligentnym można przesyłać na nie zdjęcia
wykonane aparatem lub obsługiwać aparat zdalnie za pomocą połączonego urządzenia.
Zainstaluj aplikację SnapBridge w urządzeniu inteligentnym.
Zawczasu ustaw opcję Wybierz typ połączenia (A130) w menu sieci na Urządzenie
inteligentne (ustawienie domyślne).
• Dostępne metody nawiązywania połączenia są wymienione poniżej.
- Połączenie Bluetooth: pozwala automatycznie przesyłać zdjęcia (o wielkości
2 megapikseli). Podczas nawiązywania połączenia Bluetooth po raz pierwszy należy
użyć opcji Połącz z urz. intelig. (A130) w menu sieci, aby sparować aparat z
urządzeniem inteligentnym.
Po nawiązaniu połączenia Bluetooth można przełączyć się na połączenie Wi-Fi.
- Połączenie Wi-Fi: pozwala pobierać zdjęcia (o wielkości 2 megapikseli lub w
pierwotnym rozmiarze) i filmy na urządzenie inteligentne lub wykonywać zdjęcia
zdalnie.
• Więcej informacji na temat połączeń oraz używania aplikacji SnapBridge można znaleźć
w instrukcji „SnapBridge Przewodnik połączenia” oraz pomocy online dla aplikacji
SnapBridge.
Łączenie z pilotem zdalnego sterowania
Zawczasu ustaw opcję Wybierz typ połączenia (A130) w menu sieci na Zdalne
sterowanie.
Aparat i pilot zdalnego sterowania komunikują się ze sobą przez Bluetooth. Podczas
nawiązywania połączenia po raz pierwszy sparuj aparat z pilotem.
Więcej informacji na temat pilota zdalnego sterowania można znaleźć w części „ML-L7 Pilot
zdalnego sterowania” (A171).
129
Korzystanie z menu
Menu sieci
Lista menu sieci
Niektórych opcji nie można ustawić po nawiązaniu połączenia bezprzewodowego. Aby to
zrobić, rozłącz połączenie bezprzewodowe.
Opcja
Opis
Tryb samolotowy
Wybierz opcję Włącz, aby wyłączyć wszystkie połączenia
bezprzewodowe.
Wybierz typ połączenia
Wybierz, czy chcesz połączyć aparat z Urządzenie
inteligentne (ustawienie domyślne) czy z Zdalne
sterowanie.
Połącz z urz. intelig.
Pamiętaj o sparowaniu urządzeń podczas nawiązywania
połączenia z urządzeniem inteligentnym przez Bluetooth po raz
pierwszy.
Więcej informacji można znaleźć w instrukcji „SnapBridge
Przewodnik połączenia” oraz pomocy online dla aplikacji
SnapBridge.
Nawiązywanie zdal. ster.
Pamiętaj o sparowaniu urządzeń podczas nawiązywania
połączenia z pilotem zdalnego sterowania (dostępnym osobno)
przez ML-L7 po raz pierwszy (A173).
Wyślij podczas
fotogr.
Zdjęcia
Wyślij
(zdjęcia)
Po wybraniu opcji Tak wykonane zdjęcia mogą być
automatycznie wysyłane do urządzenia inteligentnego
połączonego przez Bluetooth.
• Aby automatyczne wysyłanie było możliwe, należy także
skonfigurować aplikację SnapBridge. Na karcie A aplikacji
SnapBridge M Auto link (Automatyczne połączenie) M
włącz Auto download (Automatyczne pobieranie).
• Zdjęcia są przesyłane z ustaloną wielkością 2 megapikseli.
Aby przesłać je w oryginalnym rozmiarze, użyj funkcji
Download pictures (Pobierz zdjęcia) w aplikacji
SnapBridge.
• Po użyciu opcji Zaznacz do wysłania (A124) w menu
odtwarzania można zaznaczyć zdjęcia na ekranie
odtwarzania aparatu, aby przesłać je automatycznie do
urządzenia inteligentnego.
Ustaw warunki automatycznego wysyłania zdjęć.
SSID*: Ustaw alfanumeryczny identyfikator SSID o długości od
1 do 32 znaków.
Uwierzytelnianie/kodowanie: Wybierz, czy komunikacja ma
być szyfrowana. Po wybraniu opcji Otwarte komunikacja nie jest
szyfrowana.
Wi-Fi
Rodzaj
połączenia Wi-Fi Hasło*: Ustaw alfanumeryczne hasło o długości od 8 do 36 znaków.
• Z uwagi na zasady ochrony prywatności zalecamy regularną
zmianę hasła.
Kanał: Wybierz kanał wykorzystywany do połączenia Wi-Fi. Jeśli
jakość komunikacji Wi-Fi jest słaba lub prędkość przesyłania
obrazów jest bardzo niska, zalecamy zmianę kanału.
Bieżące
ustawienia
Potwierdź bieżące Rodzaj połączenia Wi-Fi na liście.
130
Korzystanie z menu
Menu sieci
Opcja
Opis
Połączenie
Wybierz Włączone lub Wyłączone dla komunikacji Bluetooth.
Sparowane
urządzenia
Wyświetl sparowane urządzenia inteligentne.
Możesz zmienić urządzenie inteligentne, z którym zostanie
nawiązane połączenie, lub usunąć sparowane urządzenia
inteligentne.
• Ten aparat może być sparowany z maksymalnie pięcioma
urządzeniami inteligentnymi (w danej chwili może być
połączony tylko z jednym urządzeniem).
Wysyłaj po
wyłączeniu
Wybierz opcję Włącz lub Wyłącz, aby określić, czy aparat
będzie się komunikował z urządzeniem inteligentnym, gdy
będzie wyłączony lub w trybie czuwania (A19).
• Podczas komunikacji przez Wysyłaj po wyłączeniu dioda
zasilania świeci, nawet gdy aparat jest wyłączony.
Bluetooth
Przywróć ust. domyślne
Przywróć domyślne wartości wszystkich ustawień menu sieci.
* Aby uzyskać więcej informacji o sposobach wprowadzania, patrz temat „Obsługa klawiatury do
wprowadzania tekstu” (A132).
C
Bluetooth Wskaźnik komunikacji i wskaźnik komunikacji Wi-Fi na ekranie
fotografowania
• Informacje na temat wskaźnika komunikacji Bluetooth
- Gdy aparat jest połączony z urządzeniem inteligentnym przez Bluetooth, widoczna jest ikona L.
- Gdy aparat oczekuje na przywrócenie połączenia z urządzeniem inteligentnym, ikona L miga.
Ikona miga także wtedy, gdy komunikacja Bluetooth zostanie przerwana podczas przesyłania
zdjęć (A155).
• Informacje na temat wskaźnika komunikacji Wi-Fi
- Gdy aparat próbuje połączyć się z urządzeniem inteligentnym przez Wi-Fi, ikona h miga.
- Gdy aparat jest połączony z urządzeniem inteligentnym przez Wi-Fi, widoczna jest ikona h.
131
Korzystanie z menu
Menu sieci
Obsługa klawiatury do wprowadzania tekstu
• Użyj przycisków HIJK na wybieraku
wielofunkcyjnym, aby wybierać znaki alfanumeryczne.
Naciśnij przycisk k, aby wprowadzić wybrany znak w
polu tekstowym, a potem przesuń kursor do
następnego miejsca.
• Aby przesuwać kursor w polu tekstowym, wybierz
symbol N lub O na klawiaturze, a potem naciśnij
przycisk k.
• Aby usunąć jeden znak, naciśnij przycisk l.
• Aby zastosować ustawienie, wybierz symbol P na
klawiaturze i naciśnij przycisk k.
132
Korzystanie z menu
Menu sieci
Pole tekstowe
SSID
Wstecz
Usuń
Klawiatura
Menu ustawień
Strefa czasowa i data
Naciśnij przycisk d M wybierz pozycję z (ustawienia) M Strefa czasowa i data M
przycisk k
Ustaw zegar aparatu.
Opcja
Data i czas
Opis
• Wybierz pole: naciśnij przyciski JK na
wybieraku wielofunkcyjnym.
• Edytuj datę i godzinę: naciskaj przyciski
HI.
• Zastosuj ustawienie: Wybierz
ustawienie pola minut i naciśnij przycisk
k.
Data i czas
D
M
R
01 01 2019
h
m
00 00
Edytuj
Format daty
Wybierz opcję Rok/miesiąc/dzień, Miesiąc/dzień/rok lub Dzień/
miesiąc/rok.
Strefa czasowa
Ustaw strefę czasową i czas letni.
• W przypadku ustawienia opcji Cel podróży (x) po ustawieniu
macierzystej strefy czasowej (w) automatycznie obliczana jest różnica
czasu pomiędzy celem podróży i strefą macierzystą oraz zapisywane są
data i godzina dla wybranego obszaru.
133
Korzystanie z menu
Menu ustawień
Ustawianie strefy czasowej
1
Za pomocą przycisków HI na wybieraku
wielofunkcyjnym wybierz opcję Strefa
czasowa i naciśnij przycisk k.
Strefa czasowa i data
Data i czas
Format daty
Strefa czasowa
London, Casablanca
15/11/2019 15:30
2
Wybierz opcję w Macierz. strefa czas.
lub x Cel podróży i naciśnij przycisk k.
• Data i godzina wyświetlane na ekranie zmieniają się w
zależności od tego, czy wybrano macierzystą strefę
czasową, czy cel podróży.
Strefa czasowa
Macierz. strefa czas.
Cel podróży
London, Casablanca
15/11/2019 15:30
3
Naciśnij przycisk K.
Strefa czasowa
Macierz. strefa czas.
Cel podróży
London, Casablanca
15/11/2019 15:30
4
Użyj przycisków JK, aby wybrać strefę
czasową.
• Naciśnij przycisk H, aby włączyć funkcję czasu letniego
i wyświetlić menu W. Naciśnij przycisk I, aby
wyłączyć funkcję czasu letniego.
• Aby zastosować strefę czasową, naciśnij przycisk k.
• Jeśli dla macierzystej strefy czasowej lub celu podróży
nie jest wyświetlana poprawna godzina, ustaw
odpowiednią godzinę w opcji Data i czas.
134
Korzystanie z menu
Menu ustawień
New York, Toronto, Lima
10:30
Wstecz
–05:00
Ustaw. monitora
Naciśnij przycisk d M wybierz pozycję z (ustawienia) M Ustaw. monitora M
przycisk k
Opcja
Opis
Wyświetlenie
pomocy
Opisy funkcji wyświetlają się podczas zmieniania trybu fotografowania lub
podczas wyświetlania ekranu ustawień.
• Ustawienie domyślne: Włącz
Podgląd zdjęć
Określ, czy zarejestrowane zdjęcie ma być wyświetlane zaraz po jego
zrobieniu.
• Ustawienie domyślne: Włączony
Jasność
Dostosuj jasność.
• Ustawienie domyślne: 3
Wyśw./ukr. linie
kadr.
Określ, czy na ekranie fotografowania mają być wyświetlane linie kadru.
• Ustawienie domyślne: Wyłączone
135
Korzystanie z menu
Menu ustawień
Datownik
Naciśnij przycisk d M wybierz pozycję z (ustawienia) M Datownik M przycisk k
Podczas fotografowania na zdjęcia można nanieść datę i
godzinę zrobienia zdjęcia.
15.11.2019
Opcja
Opis
f Data
Na zdjęciach jest nanoszona data.
S Data i czas
Na zdjęciach są nanoszone data i godzina.
Wyłączone
(ustawienie domyślne)
Data ani godzina nie są nanoszone na zdjęciach.
B
Uwagi dotyczące datownika
• Naniesione data i czas stanowią trwały element danych zdjęcia i nie można ich usunąć. Po
zrobieniu zdjęć nie można na nie nanieść daty i godziny.
• Daty i godziny nie można nanieść w następujących przypadkach:
- Po wybraniu programu tematycznego Krajobraz nocny (z ustawieniem Z ręki), Portret
nocny (z ustawieniem Z ręki), Zdjęcia pod światło (gdy HDR ma ustawienie Włączony),
Wielokr. ekspozycja Jasno lub Łatwa panorama
- Jeśli wybrane ustawienie zdjęć seryjnych (A108) to Bufor zdj. wstępnych, Szybkie:
120 klatek/sek. lub Szybkie: 60 klatek/sek.
- Podczas nagrywania filmów
- Podczas zapisywania zdjęć w czasie nagrywania filmu
- Podczas tworzenia zdjęć przez edytowanie filmów
• Odczytanie naniesionych daty i godziny może być trudne przy małym rozmiarze zdjęcia.
136
Korzystanie z menu
Menu ustawień
Samowyzw.: po wyzwol.
Naciśnij przycisk d M wybierz pozycję z (ustawienia) M Samowyzw.: po wyzwol. M
przycisk k
Wybierz, czy samowyzwalacz ma zostać wyłączony po użyciu go do wykonania zdjęcia
(A49).
Opcja
Opis
Wyjdź z trybu samowyzw.
(ustawienie domyślne)
Samowyzwalacz zostaje wyłączony po wykonaniu zdjęcia.
• Po wykonaniu zdjęcia z programem tematycznym Wielokr.
eksp. Jasno lub Księżyc samowyzwalacz zostaje ustawiony
na n3s (3 sekundy). Aby zakończyć działanie
samowyzwalacza, ustaw go ręcznie na k.
• Funkcje Wyzwalanie automat. i Wyzw. uśmiechem nie
zostaną wyłączone.
Zost. w tryb. samowyzw.
Fotografowanie z samowyzwalaczem jest kontynuowane po
wykonaniu zdjęcia.
• Wyłączenie aparatu wyłącza także samowyzwalacz.
• Funkcja Seria autoportretów zostaje wyłączona.
137
Korzystanie z menu
Menu ustawień
Redukcja drgań - zdjęcia
Naciśnij przycisk d M wybierz pozycję z (ustawienia) M Redukcja drgań - zdjęcia
M przycisk k
Wybierz ustawienie funkcji redukcji drgań podczas fotografowania.
Wybierz ustawienie Wyłączona w przypadku używania statywu do stabilizacji aparatu w
trakcie fotografowania.
Opcja
Opis
g Włączona
(ustawienie domyślne)
Kompensacja drgania aparatu jest realizowana przy użyciu funkcji
redukcji drgań przy przesunięciu obiektywu.
Wyłączona
Brak kompensacji.
B
Uwagi na temat funkcji Redukcja drgań – zdjęcia
• Po włączeniu aparatu lub przełączeniu go z trybu odtwarzania w tryb fotografowania poczekaj na
całkowite wyświetlenie ekranu fotografowania, zanim przejdziesz do robienia zdjęć.
• Zdjęcia wyświetlane na ekranie zaraz po ich zrobieniu mogą być widoczne jako nieostre.
• Funkcja redukcji drgań może nie być w stanie całkowicie wyeliminować skutków drgania aparatu
w niektórych sytuacjach.
Wspomaganie AF
Naciśnij przycisk d M wybierz pozycję z (ustawienia) M Wspomaganie AF M
przycisk k
Opcja
Opis
a
Automatyczne
(ustawienie
domyślne)
Dioda wspomagająca AF zapala się automatycznie po wciśnięciu spustu
migawki przy słabym świetle. Zasięg diody wynosi ok. 1,5 m w
maksymalnym ustawieniu szerokokątnym i ok. 3,0 m w maksymalnym
ustawieniu teleobiektywu.
• Zależnie od położenia pola ostrości lub trybu fotografowania dioda
wspomagająca AF może się nie zapalić.
Wyłączone
Dioda wspomagająca AF nie włącza się.
138
Korzystanie z menu
Menu ustawień
Zoom cyfrowy
Naciśnij przycisk d M wybierz pozycję z (ustawienia) M Zoom cyfrowy M
przycisk k
Opcja
Opis
Włączona
(ustawienie domyślne)
Zoom cyfrowy jest włączony.
Wyłączona
Zoom cyfrowy jest wyłączony.
B
Uwagi dotyczące zoomu cyfrowego
• Zoomu cyfrowego nie można wykorzystywać w następujących sytuacjach:
- Z aktywnym programem tematycznym Krajobraz nocny, Portret nocny, Zdjęcia pod
światło (gdy HDR ma ustawienie Włączona), Portret, Wielokr. eksp. Jasno (z ustawieniem
Kraj. noc. + smug. gw. lub Smugi gwiezdne), Sztuczne ognie, Łatwa panorama lub
Portret zwierzaka
- Tryb kreatywny
- Tryb Portret inteligentny
• Zoomu cyfrowego nie można używać w niektórych trybach fotografowania lub przy użyciu
określonych ustawień (A62).
Ustaw. dźwięków
Naciśnij przycisk d M wybierz pozycję z (ustawienia) M Ustaw. dźwięków M
przycisk k
Opcja
Opis
Dźwięk przycisków
W przypadku wybrania opcji Włączony (ustawienie domyślne) aparat
wydaje jeden dźwięk podczas wykonywania operacji, dwa dźwięki przy
ustawieniu ostrości oraz trzy dźwięki w przypadku wystąpienia błędu.
Wydawany jest także dźwięk ekranu powitalnego.
• W programie tematycznym Portret zwierzaka lub Obserwacja
ptaków dźwięki są wyłączone.
Dźwięk migawki
W przypadku wybrania opcji Włączony (ustawienie domyślne) przy
zwolnieniu migawki wydawany jest dźwięk migawki.
• Dźwięk migawki nie jest emitowany podczas nagrywania filmów i
korzystania z programu tematycznego Łatwa panorama, Portret
zwierzaka lub Obserwacja ptaków.
139
Korzystanie z menu
Menu ustawień
Autowyłączanie
Naciśnij przycisk d M wybierz pozycję z (ustawienia) M Autowyłączanie M
przycisk k
Ustaw czas, po którym aparat przechodzi w tryb czuwania (A19).
Dostępne opcje: 30 s, 1 min (ustawienie domyślne) 5 min lub 30 min.
C
Ustawianie funkcji autowyłączania
Czas, po upływie którego aparat przechodzi w tryb czuwania, jest ustalony w następujących
sytuacjach:
• Gdy wyświetlone jest menu: 3 minut (gdy autowyłączanie ustawiono na 30 s lub 1 min)
• Podczas fotografowania przy użyciu opcji Wyzwalanie automat.: 5 minut (gdy autowyłączanie
ustawiono na 30 s lub 1 min)
• Podczas fotografowania przy użyciu opcji Wyzw. uśmiechem: 5 minut (gdy autowyłączanie
ustawiono na 30 s lub 1 min)
• Gdy jest podłączony kabel HDMI: 30 minut
• Po podłączeniu zasilacza sieciowego: 30 minut
• Podczas oczekiwania na nawiązanie połączenia z urządzeniem inteligentnym: 30 minut
140
Korzystanie z menu
Menu ustawień
Formatuj kartę/Formatuj pamięć
Naciśnij przycisk d M wybierz pozycję z (ustawienia) M Formatuj kartę/Formatuj
pamięć M przycisk k
Użyj tej opcji, aby sformatować kartę pamięci lub pamięć wewnętrzną.
Sformatowanie kart pamięci lub pamięci wewnętrznej powoduje trwałe usunięcie
wszystkich danych. Odtworzenie usuniętych w ten sposób danych nie jest
możliwe. Przed przystąpieniem do formatowania należy zapisać wszystkie ważne zdjęcia na
dysku komputera.
• Gdy jest nawiązane połączenie bezprzewodowe, zaznaczenie tego ustawienia może być
niemożliwe.
Formatowanie karty pamięci
• Włóż kartę pamięci do aparatu.
• W menu ustawień wybierz opcję Formatuj kartę i naciśnij przycisk k.
Formatowanie pamięci wewnętrznej
• Wyjmij kartę pamięci z aparatu.
• W menu ustawień wybierz opcję Formatuj pamięć i naciśnij przycisk k.
Aby rozpocząć formatowanie, na wyświetlonym ekranie wybierz opcję Formatuj i naciśnij
przycisk k.
• W trakcie formatowania nie wyłączaj aparatu ani nie otwieraj pokrywy komory
akumulatora/gniazda karty pamięci.
Język/Language
Naciśnij przycisk d M wybierz pozycję z (ustawienia) M Język/Language M
przycisk k
Wybierz język menu i komunikatów aparatu.
141
Korzystanie z menu
Menu ustawień
Komentarz do zdjęcia
Naciśnij przycisk d M wybierz pozycję z (ustawienia) M Komentarz do zdjęcia M
przycisk k
Dołącz wcześniej zapisany komentarz do zdjęć, które zostaną wykonane.
• Dołączony komentarz można nanieść na zdjęcia, które zostaną wysłane do urządzenia
inteligentnego za pomocą aplikacji SnapBridge. W pierwszej kolejności należy
skonfigurować aplikację SnapBridge. Aby uzyskać dodatkowe informacje, skorzystaj z
internetowej pomocy aplikacji SnapBridge.
• Dołączony komentarz można sprawdzić również za pomocą metadanych ViewNX-i.
Opcja
Dołącz komentarz
Wpisz komentarz
B
Opis
Komentarz zapisany za pomocą opcji
Wpisz komentarz zostanie dołączony
do zdjęć.
• Wybierz opcję Dołącz komentarz,
naciśnij przycisk K i zaznacz pole
wyboru (w). Po naciśnięciu przycisku
k ustawienie zostanie włączone i
komentarz będzie dołączany do zdjęć,
które zostaną później wykonane.
Komentarz do zdjęcia
Dołącz komentarz
Wpisz komentarz
XXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXX
Ustaw
Zapisany komentarz może się składać z maksymalnie 36 znaków
alfanumerycznych.
• Wybierz opcję Wpisz komentarz i naciśnij przycisk K, aby wyświetlić
ekran wprowadzania. Aby uzyskać więcej informacji o sposobach
wprowadzania, patrz temat „Obsługa klawiatury do wprowadzania
tekstu” (A132).
Uwagi dotyczące funkcji Komentarz do zdjęcia
Komentarzy nie można dodawać do filmów.
C
Wyświetlanie komentarzy do zdjęcia
Komentarze do zdjęć nie są wyświetlane, nawet jeśli zdjęcia są odtwarzane na aparacie.
142
Korzystanie z menu
Menu ustawień
Potwier.
Inf. o prawach autorskich
Naciśnij przycisk d M wybierz pozycję z (ustawienia) M Inf. o prawach autorskich
M przycisk k
Dołącz wcześniej zapisaną inf. o prawach autorskich do zdjęć, które będą następnie wykonywane.
• Dołączone informacje o prawach autorskich można nanieść na zdjęcia, które zostaną
wysłane do urządzenia inteligentnego za pomocą aplikacji SnapBridge. W pierwszej
kolejności należy skonfigurować aplikację SnapBridge. Aby uzyskać dodatkowe
informacje, skorzystaj z internetowej pomocy aplikacji SnapBridge.
• Dołączone informacje o prawach autorskich można sprawdzić również za pomocą
metadanych ViewNX-i.
Opcja
Dołącz inf. o praw.
autor.
Opis
Inf. o prawach autorskich zapisana za
pomocą opcji Fotograf i Prawa
autorskie zostanie dołączona do zdjęć.
• Wybierz opcję Dołącz inf. o praw.
autor., naciśnij przycisk K i zaznacz
pole wyboru (w). Po naciśnięciu
przycisku k ustawienie zostanie
włączone i inf. o prawach autorskich
będzie dołączana do zdjęć, które
zostaną później wykonane.
Inf. o prawach autorskich
Dołącz inf. o praw. autor.
Fotograf
XXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXX
Prawa autorskie
XXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXX
Ustaw
Potwier.
Fotograf
Zapisana inf. o prawach autorskich może się składać z maksymalnie
36 znaków alfanumerycznych.
• Wybierz opcję Fotograf i naciśnij przycisk K, aby wyświetlić ekran
wprowadzania. Aby uzyskać więcej informacji o sposobach
wprowadzania, patrz temat „Obsługa klawiatury do wprowadzania
tekstu” (A132).
Prawa autorskie
Można zapisać nazwę właściciela inf. o prawach autorskich składającą się
maksymalnie z 54 znaków alfanumerycznych.
• Wybierz opcję Prawa autorskie i naciśnij przycisk K, aby wyświetlić
ekran wprowadzania. Aby uzyskać więcej informacji o sposobach
wprowadzania, patrz temat „Obsługa klawiatury do wprowadzania
tekstu” (A132).
B
Uwagi na temat inf. o prawach autorskich
C
Wyświetlanie informacji o prawach autorskich
• Informacji o prawach autorskich nie można dodawać do filmów.
• Aby zapobiec niezgodnemu z prawem korzystaniu z nazw artystów i nazw właścicieli praw
autorskich podczas pożyczania lub przenoszenia własności aparatu, upewnij się, że ustawienie
Dołącz inf. o praw. autor. zostało wyłączone. Ponadto upewnij się, że pola z nazwą artysty i
właściciela praw autorskich są puste.
• Nikon nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek problemy i szkody wynikające z użycia Inf. o
prawach autorskich.
• Inf. o prawach autorskich nie jest wyświetlana, nawet jeśli zdjęcia są odtwarzane na aparacie.
• Jeżeli wprowadzono zarówno Fotograf oraz Prawa autorskie, jedynie naniesienie na zdjęcia
nazwiska właściciela praw autorskich jest możliwe w aplikacji SnapBridge.
143
Korzystanie z menu
Menu ustawień
Wyświet. danych pozycji
Naciśnij przycisk d M wybierz pozycję z (ustawienia) M Wyświet. danych pozycji
M przycisk k
Ta opcja pozwala wyświetlić informacje o pozycji uzyskane z urządzenia inteligentnego.
Uzyskiwanie informacji o pozycji z urządzenia inteligentnego.
Więcej informacji na temat połączeń z urządzeniami inteligentnymi oraz używania aplikacji
SnapBridge można znaleźć w części „SnapBridge Przewodnik połączenia” oraz pomocy
online dla aplikacji SnapBridge.
1
Za pomocą aplikacji SnapBridge nawiąż połączenie Bluetooth
między aparatem a urządzeniem inteligentnym.
2
Na karcie A aplikacji SnapBridge M Auto link (Automatyczne
połączenie) M włącz Synchronize location data (Synchronizuj
dane pozycji).
• Podczas uzyskiwania informacji o pozycji na ekranie fotografowania aparatu jest widoczna
ikona z.
• Po wyświetleniu ikony z informacje o pozycji zostają zapisane na wykonanych zdjęciach.
• Aby wyłączyć uzyskiwanie informacji o pozycji, wyłącz funkcję Synchronize location
data (Synchronizuj dane pozycji).
144
Korzystanie z menu
Menu ustawień
Ładow. z komputera
Naciśnij przycisk d M wybierz pozycję z (ustawienia) M Ładow. z komputera M
przycisk k
Opcja
Opis
a
Automatyczne
(ustawienie
domyślne)
Po podłączeniu aparatu do uruchomionego komputera (A93)
akumulator w aparacie będzie automatycznie ładowany przez komputer.
• Podczas ładowania akumulatora dioda zasilania (dioda ładowania)
błyska powoli. Po zakończeniu ładowania dioda zasilania (dioda
ładowania) zaczyna świecić na stałe.
Wyłącz
Akumulator w aparacie nie będzie ładowany po podłączeniu aparatu do
komputera.
B
Uwagi dotyczące ładowania z komputera
• Aparat po podłączeniu do komputera włącza się i rozpoczyna ładowanie. Po wyłączeniu aparatu
ładowanie zostanie zatrzymane.
• Pełne naładowanie całkowicie rozładowanego akumulatora trwa około 5 godzin. Czas ładowania
akumulatora wydłuża się, jeśli jednocześnie są przesyłane zdjęcia.
• Aparat wyłącza się automatycznie po 30 minutach braku komunikacji z komputerem od
zakończenia ładowania akumulatora.
B
Gdy dioda zasilania (dioda ładowania) szybko błyska
Ładowanie nie jest możliwe prawdopodobnie z jednej z opisanych poniżej przyczyn.
• Temperatura otoczenia nie jest odpowiednia dla ładowania. Ładowanie powinno odbywać się
w pomieszczeniu zamkniętym w temperaturze otoczenia od 5°C do 35°C.
• Kabel USB jest podłączony nieprawidłowo lub akumulator jest uszkodzony. Upewnij się, że kabel
USB jest podłączony prawidłowo lub w razie potrzeby wymień akumulator.
• Komputer jest w trybie uśpienia i nie dostarcza zasilania. Wznów działanie komputera.
• Nie można ładować akumulatora, ponieważ komputer nie dostarcza zasilania do aparatu ze
względu na ustawienia lub specyfikacje komputera.
145
Korzystanie z menu
Menu ustawień
Resetuj wszystko
Naciśnij przycisk d M wybierz pozycję z (ustawienia) M Resetuj wszystko M
przycisk k
Po wybraniu opcji Resetuj zostaną przywrócone domyślne ustawienia aparatu.
• Ustawienia menu sieci zostaną również przywrócone do wartości domyślnych.
• Niektóre ustawienia, takie jak Strefa czasowa i data i Język/Language, nie są
resetowane.
• Gdy jest nawiązane połączenie bezprzewodowe, zaznaczenie tego ustawienia może być
niemożliwe.
C
Resetowanie numerów plików
Aby ustawić numerowanie plików na „0001”, usuń wszystkie zdjęcia zapisane na karcie pamięci lub
w pamięci wewnętrznej (A21), a następnie wybierz opcję Resetuj wszystko.
Oznakowanie zgodności
Naciśnij przycisk d M wybierz pozycję z (ustawienia) M Oznakowanie zgodności
M przycisk k
Wyświetl niektóre oznaczenia zgodności z normami spełnianymi przez aparat.
Wersja oprogramow.
Naciśnij przycisk d M wybierz pozycję z (ustawienia) M Wersja oprogramow. M
przycisk k
Wyświetlanie bieżącej wersji oprogramowania aparatu.
• Gdy jest nawiązane połączenie bezprzewodowe, zaznaczenie tego ustawienia może być
niemożliwe.
146
Korzystanie z menu
Menu ustawień
Jeśli wystąpił problem
Rozwiązywanie problemów .................................................................................................... 148
Komunikaty o błędach............................................................................................................... 157
147
Jeśli wystąpił problem
Rozwiązywanie problemów
Jeśli aparat nie działa zgodnie z oczekiwaniami, przed skontaktowaniem się ze sprzedawcą
lub autoryzowanym serwisem firmy Nikon należy zapoznać się z listą typowych problemów.
• Problem może rozwiązać jednokrotne wyłączenie aparatu.
• Jeśli brakuje interesującego Cię wpisu, zajrzyj do sekcji „Komunikaty o błędach” (A157)
lub na właściwą dla Twojego regionu stronę internetową Nikon.
Problemy z zasilaniem, monitorem i ustawieniami
Problem
A
Przyczyna/rozwiązanie
Aparat jest
włączony, ale nie
reaguje.
• Poczekaj na zakończenie zapisywania danych.
• Jeśli problem się utrzymuje, wyłącz aparat.
Jeśli aparat nie wyłącza się, wyjmij akumulator lub
akumulatory i włóż je ponownie, a jeśli używasz zasilacza
sieciowego, odłącz i ponownie podłącz zasilacz sieciowy.
Zwróć uwagę, że mimo tego, iż aktualnie zapisywane dane
zostaną utracone, wyjęcie lub odłączenie źródła zasilania nie
ma wpływu na dane, które już zostały zapisane.
–
Nie można włączyć
aparatu.
Akumulator jest wyczerpany.
12, 13,
165
19
Aparat wyłącza się
bez ostrzeżenia.
• Aparat wyłącza się automatycznie w celu oszczędzania
energii (funkcja autowyłączanie).
• Aparat i akumulator może nie działać prawidłowo w niskich
temperaturach.
• Wnętrze aparatu lub akumulator rozgrzał się do wysokiej
temperatury. Wyłącz aparat i poczekaj, aż ostygnie,
a następnie spróbuj włączyć go ponownie.
Brak obrazu na
monitorze.
• Aparat jest wyłączony.
• Akumulator jest wyczerpany.
• Aparat wyłącza się automatycznie w celu oszczędzania
energii (funkcja autowyłączanie).
• Aparat jest podłączony do telewizora lub komputera.
• Trwa fotografowanie w trybie Wielokr. ekspozycja Jasno.
14
17
19
Aparat się
nagrzewa.
Aparat może się nagrzać w przypadku używania przez dłuższy
czas, np. do nagrywania filmów, lub używania w wysokiej
temperaturze. Nie oznacza to awarii.
148
Jeśli wystąpił problem
Rozwiązywanie problemów
165
–
–
–
–
Problem
Nie można
naładować
akumulatora
włożonego do
aparatu.
A
Przyczyna/rozwiązanie
• Sprawdź wszystkie połączenia.
• Po podłączeniu do komputera nie można naładować
akumulatora aparatu z przyczyn wymienionych poniżej.
- Wyłącz to pozycja wybrana w opcji Ładow. z komputera
w menu ustawień.
- Wyłączenie aparatu powoduje przerwanie ładowania
akumulatora.
- Nie można ładować akumulatora, jeśli w aparacie nie
ustawiono języka oraz daty i czasu lub jeśli data i czas
zostały wyzerowane po rozładowaniu się akumulatora
zegara aparatu. Naładuj akumulator przy użyciu ładowarki.
- Gdy komputer przechodzi w tryb uśpienia, ładowanie
akumulatora może zostać przerwane.
- W zależności od danych technicznych, ustawień i stanu
komputera ładowanie akumulatora może być niemożliwe.
13
145
–
14
–
–
Obraz na
monitorze jest
niewyraźny.
• Jasność otoczenia jest zbyt duża.
- Przejdź do ciemniejszego miejsca.
• Dostosuj jasność ekranu.
Na ekranie miga
symbol O.
• Jeśli nie ustawiono zegara aparatu, na ekranie
fotografowania miga symbol O. Zdjęcia i filmy zapisane
przed ustawieniem zegara są opatrywane datami „00/00/
0000 00:00” i „01/01/2019 00:00”. Ustaw poprawnie czas i
datę w opcji Strefa czasowa i data w menu ustawień.
• Zegar aparatu nie jest tak dokładny, jak zwykłe zegary. Od czasu
do czasu porównuj czas aparatu z czasem bardziej dokładnych
czasomierzy i zmieniaj czas, jeśli to konieczne.
4, 133
Brak informacji
wyświetlanych na
ekranie.
Informacje o fotografowaniu i informacje o zdjęciu mogą być
ukryte. Naciskaj przycisk s do momentu aż informacje
zostaną wyświetlone.
4
Datownik jest
niedostępny.
Strefa czasowa i data nie została ustawiona w menu
ustawień.
133
Na zdjęciach nie
jest nanoszona
data pomimo
włączenia opcji
Datownik.
• Daty nie można nanieść w niektórych trybach
fotografowania lub przy użyciu określonych ustawień innych
funkcji.
• Daty nie można nanieść na filmy.
61, 136
Data i godzina
zapisu są
nieprawidłowe.
149
Jeśli wystąpił problem
Rozwiązywanie problemów
–
135
A
Problem
Przyczyna/rozwiązanie
Po włączeniu
aparatu jest
wyświetlany ekran
ustawiania strefy
czasowej i daty.
Akumulator zegara jest rozładowany. Wszystkie ustawienia
zostały przywrócone do wartości domyślnych. Skonfiguruj
ustawienia aparatu jeszcze raz.
• Wewnętrzny akumulator zegara służy do zasilania zegara
aparatu i do utrzymania określonych ustawień. Czas
ładowania akumulatora zegara wynosi około 10 godzin, gdy
akumulator jest włożony do aparatu lub do aparatu jest
podłączony zasilacz sieciowy (dostępny oddzielnie).
Akumulator zegara działa przez kilka dni nawet po wyjęciu
akumulatora aparatu.
–
W przypadku wybrania dla opcji Tryb AF ustawienia Ciągły AF
i w niektórych trybach fotografowania aparat może wydawać
słyszalny dźwięk ustawiania ostrości.
24, 114,
121
Ustawienia aparatu
zostały
przywrócone do
wartości
domyślnych.
Aparat wydaje
dźwięk.
Problemy z fotografowaniem
Problem
Nie można się
przełączyć w tryb
fotografowania.
Nie można robić
zdjęć ani nagrywać
filmów.
Aparat nie może
ustawić ostrości.
A
Przyczyna/rozwiązanie
Odłącz kabel HDMI lub kabel USB.
87
• Gdy aparat pracuje w trybie odtwarzania, naciśnij
przycisk c, spust migawki lub przycisk b (e).
• W przypadku wyświetlonych menu naciśnij przycisk d.
• Jeśli wskaźnik gotowości lampy Q miga, trwa ładowanie
lampy. Poczekaj na zakończenie ładowania.
• Włóż do aparatu kartę pamięci z wystarczającą ilością
wolnego miejsca.
• Akumulator jest wyczerpany.
2, 20
• Obiekt jest zbyt blisko. Spróbuj włączyć tryb
automatycznego wyboru programu, program tematyczny
Makro lub tryb makro.
• Napotkano trudności z ustawieniem ostrości na obiekcie.
• Ustaw w menu ustawień opcję Wspomaganie AF na
wartość Automatyczne.
• Wyłącz aparat, a następnie włącz go ponownie.
24, 28,
32, 46,
50
57
138
150
Jeśli wystąpił problem
Rozwiązywanie problemów
97
47
12
12, 13,
165
–
Problem
Przyczyna/rozwiązanie
Zdjęcia są nieostre.
• Użyj lampy błyskowej.
• Zwiększ wartość czułości ISO.
• Podczas robienia zdjęć włącz opcję Redukcja drgań zdjęcia. Podczas nagrywania filmów włącz opcję Redukcja
drgań - filmy.
• Użyj statywu, aby ustabilizować aparat (jeszcze lepsze wyniki
przynosi jednoczesne zastosowanie samowyzwalacza).
A
47
110
122,
138
49
Na zdjęciach
zrobionych z lampą
błyskową widać
jasne plamki.
Światło lampy błyskowej odbija się od cząsteczek znajdujących
się w powietrzu. Opuść lampę błyskową.
Lampa błyskowa
nie działa.
• Lampa błyskowa jest zamknięta.
• Lampa błyskowa nie działa w niektórych trybach
fotografowania lub przy użyciu określonych ustawień innych
funkcji.
19, 47
59, 61
• Zoom cyfrowy ma ustawienie Wyłączona w menu
ustawień.
• Zoomu cyfrowego nie można używać w niektórych trybach
fotografowania lub przy użyciu określonych ustawień innych
funkcji.
139
Nie można użyć
zoomu cyfrowego.
Tryb obrazu jest
niedostępny.
Tryb obrazu nie można używać w niektórych trybach
fotografowania lub przy użyciu określonych ustawień innych
funkcji.
Brak dźwięku
wyzwalania
migawki.
• Wyłączony wybrano dla opcji Dźwięk migawki w zakładce
Ustaw. dźwięków w menu ustawień. W przypadku
niektórych trybów fotografowania brak jest dźwięku, nawet
po wybraniu opcji Włączony.
• Nie blokuj głośnika.
Dioda
wspomagająca AF
nie włącza się.
Wyłączone wybrano dla opcji Wspomaganie AF w menu
ustawień. Dioda wspomagająca AF może nie świecić w
zależności od położenia pola ostrości lub bieżącego trybu
fotografowania, nawet po wybraniu ustawienia
Automatyczne.
138
Zdjęcia wyglądają
jak zabrudzone.
Obiektyw jest brudny. Wyczyść obiektyw.
168
Kolory wyglądają
nienaturalnie.
Balans bieli i odcień nie są właściwie regulowane.
33, 106
Na zdjęciu pojawia
się „szum” w
postaci
rozmieszczonych
losowo, jasnych
pikseli.
Obiekt jest niedostatecznie oświetlony, a czas otwarcia migawki
jest zbyt długi lub czułość ISO jest zbyt wysoka. Aby ograniczyć
zaszumienie:
• Użyj lampy błyskowej.
• Ustaw mniejszą wartość czułości ISO.
47
110
151
Jeśli wystąpił problem
Rozwiązywanie problemów
19, 47
62, 139
61, 104
139
3
Problem
A
Przyczyna/rozwiązanie
Zdjęcia są zbyt
ciemne
(niedoświetlone).
• Lampa błyskowa jest zamknięta lub został wybrany tryb
fotografowania ograniczający korzystanie z lampy.
• Okienko lampy błyskowej jest zasłonięte.
• Obiekt znajduje się poza zasięgiem lampy błyskowej.
• Zmień kompensację ekspozycji.
• Zwiększ czułość ISO.
• Obiekt jest fotografowany pod światło. Wybierz program
tematyczny Zdjęcia pod światło lub podnieś lampę błyskową
i ustaw jej tryb na X (błysk wypełniający).
19, 47,
59
17
176
51
110
30, 47
Zdjęcia są zbyt
jasne
(prześwietlone).
Zmień kompensację ekspozycji.
51
Skorygowane
zostaną wszystkie
obszary poza
czerwonymi oczami.
Użyj dowolnego trybu fotografowania innego niż Portret
nocny i zmień tryb lampy błyskowej na dowolne ustawienie
inne niż V (automatyka z redukcją efektu czerwonych oczu), a
następnie spróbuj ponownie zrobić zdjęcie.
47, 59
Odcienie skóry nie
są zmiękczane.
• W niektórych sytuacjach odcienie skóry twarzy mogą nie być
zmiękczone.
• W przypadku zdjęć zawierających co najmniej cztery twarze
spróbuj użyć opcji Miękki odcień skóry w zakładce Retusz
upiększający w menu odtwarzania.
Zapisywanie zdjęć
wymaga czasu.
W następujących sytuacjach zapisanie zdjęć może zająć więcej czasu:
• Gdy działa funkcja redukcji szumów, na przykład podczas
robienia zdjęć przy słabym oświetleniu
• Gdy tryb lampy błyskowej jest ustawiony na
V (automatyka z redukcją efektu czerwonych oczu)
• Podczas fotografowania w programie tematycznym
Krajobraz nocny, Portret nocny lub Zdjęcia pod światło
(gdy HDR jest ustawiony na Włączony)
• Gdy podczas fotografowania została zastosowana funkcja
miękkiego odcienia skóry
• Podczas korzystania z trybu zdjęć seryjnych
152
Jeśli wystąpił problem
Rozwiązywanie problemów
42
71
–
48
28, 29
41, 42
108
Problemy z odtwarzaniem
Problem
A
Przyczyna/rozwiązanie
Nie można
odtworzyć pliku.
• Przy użyciu aparatu nie można odtwarzać zdjęć wykonanych
za pomocą innego modelu aparatu cyfrowego ani aparatem
innej marki.
• Przy użyciu aparatu nie można odtwarzać filmów nagranych
za pomocą innego modelu aparatu cyfrowego ani aparatem
innej marki.
• Aparat może nie być w stanie odtwarzać danych
edytowanych przy użyciu komputera.
–
Nie można
powiększyć zdjęcia.
• Powiększenia w trybie odtwarzania nie można użyć w
przypadku filmów.
• Podczas powiększania przy zdjęciach o małych rozmiarach
współczynnik powiększenia wyświetlany na ekranie może
różnić się od rzeczywistego współczynnika powiększania
zdjęcia.
• Przy użyciu aparatu nie można powiększać zdjęć
wykonanych za pomocą innego modelu aparatu cyfrowego
ani aparatem innej marki.
–
Nie można
edytować zdjęcia.
• Niektórych zdjęć nie można edytować. Zdjęcia, które
poddano już edycji, nie mogą być edytowane ponownie.
• Brak miejsca na karcie pamięci lub w pamięci wewnętrznej.
• Aparat nie jest w stanie edytować zdjęć wykonanych przy
użyciu innego aparatu.
• Funkcje edycji zdjęć nie są dostępne dla filmów.
Nie można obrócić
zdjęcia.
Aparat nie umożliwia obracania zdjęć wykonanych za pomocą
innego modelu aparatu cyfrowego ani aparatem innej marki.
153
Jeśli wystąpił problem
Rozwiązywanie problemów
38, 69
–
–
–
–
Problemy z urządzeniem zewnętrznym
A
Problem
Przyczyna/rozwiązanie
–
Nie można wybrać
Połącz z urz. intelig..1/
Nie można sparować z
urządzeniem
inteligentnym przez
Połącz z urz. intelig..1
• Podczas nawiązywania połączenia bezprzewodowego
po raz pierwszy posiłkuj się załączoną instrukcją
„SnapBridge Przewodnik połączenia”.
• Użyj wystarczająco naładowanego akumulatora.
• Włóż do aparatu kartę pamięci z wystarczającą ilością
wolnego miejsca.
• Odłącz kabel HDMI lub kabel USB.
• Ustaw następującą opcję w Menu sieci w aparacie.
- Tryb samolotowy: Wyłącz
- Wybierz typ połączenia: Urządzenie
inteligentne
- Bluetooth M Połączenie: Włączone
• Włącz komunikację Bluetooth w urządzeniu
inteligentnym.
• Ustaw następującą opcję w Menu sieci w aparacie.
- Tryb samolotowy: Wyłącz
- Wybierz typ połączenia: Urządzenie
inteligentne
- Bluetooth M Połączenie: Włączone
• Jeśli aparat jest sparowany z wieloma urządzeniami
inteligentnymi, wybierz urządzenie inteligentne,
z którym chcesz się połączyć w Menu sieci M
Bluetooth M Sparowane urządzenia w aparacie.
• Jeśli w aplikacji SnapBridge jest zarejestrowanych wiele
aparatów, wybierz aparat, z którym chcesz się połączyć
przez aplikację SnapBridge.
129
Sparowane urządzenia
inteligentne nie łączą się
automatycznie przez
Bluetooth.1
154
Jeśli wystąpił problem
Rozwiązywanie problemów
–
12
87
129
–
131
–
Problem
Przyczyna/rozwiązanie
Nie można przesłać zdjęć
do urządzenia
inteligentnego
połączonego z aplikacją
SnapBridge.1
• Przesyłanie automatyczne jest możliwe za
pośrednictwem funkcji automatycznego łączenia tylko
w przypadku połączenia przez Bluetooth. Aby przesyłać
zdjęcia automatycznie, zastosuj następujące
ustawienia.
- Menu sieci M Wyślij podczas fotogr. M Zdjęcia
w aparacie: Tak
- Na karcie A aplikacji SnapBridge M Auto link
(Automatyczne połączenie) M Auto download
(Automatyczne pobieranie): Włącz
- Jeśli funkcja Menu sieci M Bluetooth M Wysyłaj
po wyłączeniu w aparacie jest ustawiona na
Wyłącz, zmień ustawienie na Włącz lub włącz
aparat.
• Jeśli masz dużo zdjęć do przesłania podczas sesji
Bluetooth, połączenie może zostać zerwane. Jeśli
wyłączysz, a następnie włączysz ponownie aparat,
połączenie z urządzeniem inteligentnym zostanie
przywrócone.
Przesyłanie zostanie wznowione po ponownym
podłączeniu aparatu w następujących okolicznościach.
- Gdy funkcja Menu sieci M Wyślij podczas fotogr.
M Zdjęcia w aparacie jest ustawiona na Tak
- Gdy zdjęcia są zaznaczone do przesłania w Menu
odtwarzania M Zaznacz do wysłania w aparacie
• Podczas używania aparatu wysyłanie zdjęć może być
niemożliwe lub też może zostać anulowane.
A
130
–
131
–
–
Nie można pobrać zdjęć
w oryginalnym rozmiarze
na urządzenie
inteligentne połączone z
aplikacją SnapBridge.1
Dla funkcji Wyślij podczas fotogr. i Zaznacz do
wysłania w aparacie zdjęcia są przesyłane z wielkością
2 megapikseli. Aby przesłać je w oryginalnym rozmiarze,
użyj funkcji Download pictures (Pobierz zdjęcia)
w aplikacji SnapBridge.
–
Nie można wykonywać
zdjęć zdalnie przy użyciu
urządzenia
inteligentnego
połączonego z aplikacją
SnapBridge.1
• Zdalne fotografowanie nie jest dostępne, jeśli nie ma
wolnego miejsca w pamięci wewnętrznej lub na karcie
pamięci. Usuń zbędne zdjęcia lub włóż kartę pamięci z
wystarczającą ilością wolnego miejsca.
• Podczas używania aparatu użycie funkcji zdalnego
fotografowania może być niemożliwe.
–
Jakość komunikacji jest
słaba lub prędkość
przesyłania obrazów jest
bardzo niska w przypadku
połączenia z aplikacją
SnapBridge przez Wi-Fi.
W aparacie spróbuj zmienić kanał w Menu sieci M Wi-Fi
M Rodzaj połączenia Wi-Fi M Kanał.
130
155
Jeśli wystąpił problem
Rozwiązywanie problemów
Problem
Aparat nie reaguje na
polecenia wysyłane za
pomocą pilota zdalnego
sterowania ML-L7.2
Zdjęcia nie są
wyświetlane na ekranie
telewizora.
Program Nikon Transfer
2 nie jest uruchamiany
po podłączeniu aparatu
do komputera.
1
2
A
Przyczyna/rozwiązanie
Nie można wybrać opcji
• Użyj wystarczająco naładowanego akumulatora.
Nawiązywanie zdal. ster..2
• Ustaw następującą opcję w Menu sieci w aparacie.
/Nie można użyć funkcji
- Tryb samolotowy: Wyłącz
Nawiązywanie zdal. ster.,
- Wybierz typ połączenia: Zdalne sterowanie
aby sparować z pilotem
- Bluetooth M Połączenie: Włączone
zdalnego sterowania ML-L7.2
–
129
• Aparat nie jest połączony z pilotem ML-L7 (dostępny
osobno). Naciśnij przycisk zasilania na pilocie, aby
nawiązać połączenie. Jeśli na ekranie fotografowania
nie jest widoczna ikona M, przeprowadź ponownie
procedurę parowania.
• Pilot zdalnego sterowania służy jedynie do obsługi
funkcji związanych z fotografowaniem.
• Przyciski w1/w2 na pilocie nie służą do obsługi tego
modelu aparatu.
173
• Aparat jest podłączony do komputera lub drukarki.
• Karta pamięci nie zawiera zdjęć.
• Aby odtwarzać zdjęcia zapisane w pamięci
wewnętrznej, wyjmij kartę pamięci.
–
–
12
•
•
•
•
•
–
87
87, 93
–
–
Aparat jest wyłączony.
Akumulator jest wyczerpany.
Kabel USB nie jest poprawnie podłączony.
Aparat nie jest wykrywany przez komputer.
W komputerze nie ustawiono automatycznego uruchamiania
programu Nikon Transfer 2. Dodatkowe informacje dotyczące
programu Nikon Transfer 2 można znaleźć w pomocy
programu ViewNX-i.
171
171
Po podłączeniu aparatu
do drukarki ekran funkcji
PictBridge nie jest
wyświetlany.
W przypadku niektórych drukarek zgodnych ze standardem
PictBridge ekran startowy funkcji PictBridge może się nie
wyświetlać, a drukowanie zdjęć może być niemożliwe po
wybraniu ustawienia Automatyczne opcji Ładow. z
komputera w menu ustawień. Wybierz w opcji Ładow. z
komputera ustawienie Wyłącz i podłącz ponownie aparat do
drukarki.
145
Zdjęcia do
wydrukowania nie są
wyświetlane.
• Karta pamięci nie zawiera zdjęć.
• Aby wydrukować zdjęcia zapisane w pamięci
wewnętrznej, wyjmij kartę pamięci.
–
12
W aparacie nie można
wybrać rozmiaru strony.
W poniższych sytuacjach w aparacie nie można wybrać
rozmiaru strony, nawet w przypadku drukowania za
pomocą drukarki zgodnej ze standardem PictBridge.
Rozmiar strony należy wtedy wybrać w interfejsie drukarki. –
• Drukarka nie obsługuje rozmiarów strony określonych
w aparacie.
• Drukarka automatycznie wybiera rozmiar strony.
Więcej informacji można znaleźć w załączonej instrukcji „SnapBridge Przewodnik połączenia”
oraz pomocy online do aplikacji SnapBridge.
Więcej informacji można znaleźć w instrukcji obsługi pilota zdalnego sterowania ML-L7
(dostępnego osobno).
156
Jeśli wystąpił problem
Rozwiązywanie problemów
Komunikaty o błędach
W przypadku wyświetlenia komunikatu o błędzie skonsultuj się z poniższą tabelą.
• Jeśli brakuje interesującego Cię wpisu, zajrzyj do sekcji „Rozwiązywanie problemów”
(A148).
Wyświetlacz
Temperatura baterii jest
podwyższona. Aparat
wyłączy się.
A
Przyczyna/rozwiązanie
Aparat wyłączy się automatycznie. Przed ponownym
użyciem aparatu poczekaj, aż temperatura aparatu lub
akumulatora się obniży.
–
Przełącznik ochrony przed zapisem znajduje się w pozycji
blokady. Odblokuj go.
167
Podczas uzyskiwania dostępu do karty pamięci wystąpił
błąd.
• Zastosuj zatwierdzoną kartę pamięci.
• Sprawdź, czy styki karty są czyste.
• Sprawdź, czy karta pamięci jest prawidłowo włożona.
12, 179
Karta nie jest
sformatowana.
Sformatować?
Karta pamięci nie została sformatowana w sposób
umożliwiający jej używanie w tym aparacie.
Formatowanie powoduje usunięcie wszystkich danych
zapisanych na karcie pamięci. Jeśli musisz zachować
kopie zdjęć, pamiętaj o wybraniu opcji Nie i zapisz kopie
na komputerze lub innym nośniku przed rozpoczęciem
formatowania karty pamięci. Wybierz opcję Tak i naciśnij
przycisk k, aby sformatować kartę pamięci.
167
Brak wolnej pamięci.
Usuń zdjęcia lub włóż nową kartę pamięci.
12, 21
Podczas zapisywania zdjęcia wystąpił błąd.
Włóż nową kartę pamięci albo sformatuj kartę pamięci
lub pamięć wewnętrzną.
12, 141
Brak dostępnych numerów plików.
Włóż nową kartę pamięci albo sformatuj kartę pamięci
lub pamięć wewnętrzną.
12, 141
Niewystarczająca ilość miejsca na zapisanie kopii zdjęcia.
Usuń zdjęcia z miejsca docelowego.
21
Sprawdź, czy zdjęcia można edytować.
69, 153
Aparat wyłączy się, aby
nie doszło do przegrzania.
Karta pamięci jest
zabezpieczona przed
zapisem.
Nie można użyć tej karty.
Nie można odczytać tej
karty.
Nie można zapisać
zdjęcia.
Nie można zmodyfikować
obrazu.
157
Jeśli wystąpił problem
Komunikaty o błędach
Wyświetlacz
Nie można zarejestrować
filmu.
A
Przyczyna/rozwiązanie
Błąd przekroczenia czasu podczas nagrywania filmu na
karcie pamięci.
Zastosuj kartę pamięci umożliwiającą szybszy zapis.
Brak zdjęć w pamięci wewnętrznej lub na karcie pamięci.
• Aby odtwarzać zdjęcia zapisane w pamięci
wewnętrznej, wyjmij kartę pamięci.
W pamięci nie ma
• Aby skopiować zdjęcia zapisane w pamięci
zapisanych żadnych zdjęć.
wewnętrznej aparatu na kartę pamięci, naciśnij
przycisk d, aby wybrać opcję Kopiowanie w menu
odtwarzania.
77, 179
12
127
Plik nie zawiera żadnych
danych o zdjęciu.
Plik nie został utworzony lub poddany edycji przy użyciu
tego aparatu.
Plik nie może być przeglądany za pomocą tego aparatu.
Wyświetl plik za pomocą komputera albo urządzenia
użytego do utworzenia lub edycji tego pliku.
–
Nie można wybrać tego
zdjęcia.
Do przesłania nie można zaznaczyć zdjęć wykonanych
innym aparatem.
–
Wszystkie zdjęcia są
ukryte
Brak dostępnych zdjęć do pokazu slajdów itp.
125
Nie można usunąć tego
zdjęcia.
Zdjęcie jest chronione.
Wyłącz ochronę.
126
Podnieś lampę błyskową.
Lampa błyskowa jest zamknięta.
Podnieś lampę błyskową przed rozpoczęciem
fotografowania w trybach Portret nocny lub Zdjęcia
pod światło (gdy funkcja HDR ma ustawienie
Wyłączony).
29, 47
Wyłącz aparat i włącz go
ponownie.
Wystąpił błąd związany z działaniem obiektywu.
Nie używaj nadmiernej siły wobec obiektywu.
Jeśli wyłączysz, a następnie włączysz ponownie aparat,
obiektyw zacznie działać normalnie.
Jeśli błąd nie ustąpi nawet po ponownym włączeniu
aparatu, skontaktuj się z dystrybutorem lub serwisantem
autoryzowanym przez firmę Nikon.
148
Błąd komunikacji
Podczas komunikacji z drukarką wystąpił błąd.
Wyłącz aparat i podłącz ponownie kabel USB.
89
Błąd systemowy
Wystąpił błąd w wewnętrznych obwodach aparatu.
Wyłącz aparat, wyjmij i włóż akumulator, a następnie
włącz aparat. Jeśli błąd nie zniknie, skontaktuj się ze
sprzedawcą lub autoryzowanym serwisem firmy Nikon.
148
Błąd drukarki: sprawdź
stan drukarki.
Po rozwiązaniu problemu wybierz pozycję Wznów, a
następnie naciśnij przycisk k, aby wznowić
drukowanie.*
–
Błąd drukarki: sprawdź
papier.
Włóż papier odpowiedniej wielkości i wybierz opcję
Wznów, a następnie naciśnij przycisk k, aby wznowić
drukowanie.*
–
158
Jeśli wystąpił problem
Komunikaty o błędach
Wyświetlacz
A
Przyczyna/rozwiązanie
Błąd drukarki: blokada
papieru.
Usuń zacięty papier i wybierz pozycję Wznów, a
następnie naciśnij przycisk k, aby wznowić
drukowanie.*
–
Błąd drukarki: brak
papieru.
Włóż papier odpowiedniej wielkości i wybierz opcję
Wznów, a następnie naciśnij przycisk k, aby wznowić
drukowanie.*
–
Błąd drukarki: sprawdź
tusz.
Wystąpił problem z tuszem drukarki.
Sprawdź poziom tuszu, wybierz pozycję Wznów, a
następnie naciśnij przycisk k, aby wznowić
drukowanie.*
–
Błąd drukarki: brak tuszu.
Wymień zbiornik z tuszem, wybierz pozycję Wznów, a
następnie naciśnij przycisk k, aby wznowić
drukowanie.*
–
Błąd drukarki: plik
uszkodzony.
Wystąpił problem ze zdjęciem do wydrukowania.
Wybierz opcję Anuluj, a następnie naciśnij przycisk k,
aby anulować drukowanie.
–
* Dodatkowe wskazówki i informacje można znaleźć w dokumentacji drukarki.
159
Jeśli wystąpił problem
Komunikaty o błędach
Informacje techniczne
Uwagi............................................................................................................................................... 161
Uwagi dotyczące funkcji komunikacji bezprzewodowej.............................................. 162
Właściwe postępowanie z produktem ................................................................................ 164
Aparat ..................................................................................................................................... 164
Akumulator........................................................................................................................... 165
Ładowarka sieciowa .......................................................................................................... 166
Karty pamięci ....................................................................................................................... 167
Czyszczenie i przechowywanie .............................................................................................. 168
Czyszczenie........................................................................................................................... 168
Przechowywanie................................................................................................................. 168
Nazwy plików................................................................................................................................ 169
Akcesoria ........................................................................................................................................ 170
ML-L7 Pilot zdalnego sterowania ................................................................................. 171
Dane techniczne .......................................................................................................................... 175
Kompatybilne karty pamięci .......................................................................................... 179
Indeks............................................................................................................................................... 181
160
Informacje techniczne
Uwagi
Uwagi dla klientów w Europie
OSTRZEŻENIE: ISTNIEJE RYZYKO EKSPLOZJI, JEŚLI AKUMULATOR/BATERIĘ
ZASTĄPI SIĘ NIEWŁAŚCIWYM TYPEM.
Ten symbol wskazuje, że urządzenia elektryczne i elektroniczne podlegają
selektywnej zbiórce odpadów.
Poniższe informacje dotyczą tylko użytkowników w krajach europejskich:
• Ten produkt jest przeznaczony do zbiórki selektywnej w odpowiednich
punktach zbiórki odpadów. Nie należy go wyrzucać z odpadami z
gospodarstw domowych.
• Selektywna zbiórka odpadów i recykling pomagają oszczędzać zasoby naturalne i
zapobiegać negatywnym konsekwencjom dla ludzkiego zdrowia i środowiska
naturalnego, które mogłyby być spowodowane nieodpowiednim usuwaniem odpadów.
• Więcej informacji można uzyskać u sprzedawcy lub w wydziale miejscowych władz
zajmującym się utylizacją odpadów.
ZUŻYTY AKUMULATOR/ZUŻYTĄ BATERIĘ NALEŻY ZUTYLIZOWAĆ ZGODNIE Z
INSTRUKCJĄ.
Ten symbol umieszczony na akumulatorze/baterii wskazuje, że akumulator/
bateria jest objęty/objęta oddzielnym systemem zbiórki odpadów.
Poniższe informacje dotyczą tylko użytkowników w krajach europejskich:
• Wszelkie akumulatory/baterie, niezależnie od tego, czy są oznaczone tym
symbolem, czy też nie, są przeznaczone do zbiórki selektywnej w
odpowiednich punktach zbiórki odpadów. Nie należy ich wyrzucać razem z odpadami z
gospodarstw domowych.
• Więcej informacji można uzyskać u sprzedawcy lub w wydziale miejscowych władz
zajmującym się utylizacją odpadów.
161
Informacje techniczne
Uwagi
Uwagi dotyczące funkcji komunikacji
bezprzewodowej
Ograniczenia dotyczące urządzeń bezprzewodowych
Nadajnik-odbiornik bezprzewodowy będący elementem tego produktu jest zgodny z
regulacjami dotyczącymi transmisji bezprzewodowej w kraju jego sprzedaży i nie jest
przeznaczony do użytku w innych krajach (produkty zakupione w UE lub EFTA mogą być
użytkowane wszędzie w obrębie UE i EFTA). Firma Nikon nie odpowiada za ich użytkowanie
w innych krajach. Użytkownicy, którzy nie mają pewności co do oryginalnego kraju
sprzedaży, powinni skonsultować się z lokalnym centrum obsługi firmy Nikon lub
autoryzowanym serwisem firmy Nikon. Ograniczenie to odnosi się tylko do transmisji
bezprzewodowej i nie ma zastosowania do innych form użytkowania produktu.
Zabezpieczenia
Mimo że jedną z zalet niniejszego produktu jest możliwość nawiązania z nim połączenia
bezprzewodowego przez inne urządzenia będące w jego zasięgu w celu wymiany danych,
to w przypadku braku zabezpieczeń mogą nastąpić poniższe sytuacje:
• Kradzież danych: inne osoby mogą przechwycić dane przesyłane bezprzewodowo w
celu kradzieży identyfikatorów użytkownika, haseł i innych informacji osobistych.
• Nieupoważniony dostęp: nieupoważnieni użytkownicy mogą uzyskać dostęp do sieci i
zmodyfikować dane lub wykonać inne szkodliwe czynności. Należy pamiętać, że ze
względu na architekturę sieci bezprzewodowej przeprowadzenie wyspecjalizowanych
ataków może umożliwić nieupoważniony dostęp, nawet w przypadku korzystania z
zabezpieczeń. Firma Nikon nie ponosi odpowiedzialności za wycieki danych lub
informacji podczas przesyłania danych.
• Nie wolno korzystać z sieci bez pozwolenia, nawet jeśli takie sieci wyświetlają się na
smartfonie czy tablecie. W przeciwnym razie takie postępowanie może zostać uznane za
nieupoważniony dostęp. Z sieci można korzystać tylko po uzyskaniu pozwolenia.
Oświadczenie dotyczące zarządzania danymi osobowymi
• Dane użytkownika zapisane i skonfigurowane w tym produkcie, w tym ustawienia
połączenia bezprzewodowego z siecią LAN i inne dane osobowe, są narażone na zmiany
i utratę wskutek błędu obsługi, oddziaływań elektrostatycznych, wypadku, awarii, napraw
lub innych czynności eksploatacyjnych. Należy zawsze przechowywać kopie ważnych
danych. Firma Nikon nie odpowiada za żadne szkody bezpośrednie lub pośrednie ani za
utratę zysków wskutek zmiany lub utraty treści, których nie można przypisać firmie Nikon.
• Przed wyrzuceniem tego produktu lub przekazaniem go innemu właścicielowi należy
przeprowadzić operację Resetuj wszystko w menu ustawień (A97), aby usunąć
wszystkie dane użytkownika zapisane i skonfigurowane w tym produkcie, w tym
ustawienia połączenia bezprzewodowego z siecią LAN i inne dane osobowe.
• Firma Nikon nie ponosi odpowiedzialności za żadne szkody spowodowane
nieupoważnionym użytkowaniem niniejszego produktu przez osoby trzecie w
przypadku zgubienia lub utraty produktu.
162
Informacje techniczne
Uwagi dotyczące funkcji komunikacji bezprzewodowej
Ostrzeżenia dotyczące eksportowania niniejszego produktu lub jego użytkowania
za granicą
Niniejszy produkt podlega regulacjom eksportowym (EAR) Stanów Zjednoczonych Ameryki.
Zezwolenie rządu Stanów Zjednoczonych Ameryki nie jest wymagane w przypadku
eksportowania niniejszego produktu do krajów innych niż kraje wymienione poniżej, które
w momencie publikacji niniejszego dokumentu były objęte embargiem lub specjalnymi
ograniczeniami: Kuba, Iran, Korea Północna, Sudan i Syria (lista może się zmieniać).
Uwaga dla klientów w Europie
Deklaracja zgodności (Europa)
Niniejszym firma Nikon Corporation oświadcza, że urządzenie radiowe typu COOLPIX B600
jest zgodne z Dyrektywą 2014/53/UE.
Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod następującym adresem
internetowym: https://imaging.nikon.com/support/pdf/DoC_N1811.pdf.
• Maksymalna moc wyjściowa:
- Wi-Fi: 11,3 dBm (EIRP)
- Bluetooth: 3,1 dBm (EIRP)
- Bluetooth Low Energy: 2,12 dBm (EIRP)
• Częstotliwość robocza:
- Wi-Fi: 2412–2462 MHz (kanały 1–11)
- Bluetooth: 2402–2480 MHz
- Bluetooth Low Energy: 2402–2480 MHz
163
Informacje techniczne
Uwagi dotyczące funkcji komunikacji bezprzewodowej
Właściwe postępowanie z produktem
Podczas użytkowania i przechowywania urządzenia należy przestrzegać zaleceń oraz
ostrzeżeń podanych poniżej oraz w części „Zasady bezpieczeństwa” (Avi–ix).
Aparat
Nie dotykaj aparatu ze zbyt dużą siłą
Aparat może wadliwie działać po silnym wstrząsie lub po poddaniu go drganiom. Nie dotykaj
obiektywu z dużą siłą ani nie naciskaj go mocno.
Chronić przed wodą i wilgocią
Duża wilgotność powietrza lub przeniknięcie wody do wnętrza aparatu może spowodować jego
uszkodzenie.
Unikaj nagłych zmian temperatury
Nagłe zmiany temperatury, np. podczas wchodzenia i wychodzenia z ogrzewanego budynku w
chłodny dzień, mogą powodować skraplanie pary wodnej wewnątrz urządzenia. Aby zapobiec
skraplaniu, włóż aparat do futerału lub plastikowej torby przed narażeniem go na nagłe zmiany
temperatury.
Unikaj silnych pól magnetycznych
Nie używaj ani nie przechowuj aparatu w pobliżu sprzętu generującego silne promieniowanie
elektromagnetyczne oraz wytwarzającego pole magnetyczne. Może to spowodować utratę danych
lub uszkodzenie aparatu.
Nie kieruj obiektywu przez dłuższy czas na silne źródła światła
Podczas użytkowania i przechowywania aparatu należy unikać kierowania obiektywu przez dłuższy
czas w stronę słońca lub innego silnego źródła światła. Intensywne światło może spowodować
pogorszenie jakości matrycy, dając na zdjęciach efekt w postaci białego rozmazania obrazu.
Wyłącz aparat przed wyjęciem akumulatora lub karty pamięci albo
odłączeniem zasilacza
Nie należy wyjmować akumulatora z aparatu, gdy jest on włączony albo trwa zapisywanie lub
usuwanie zdjęć. Wymuszone wyłączenie zasilania w takiej sytuacji może spowodować utratę
danych lub uszkodzenie karty pamięci bądź obwodów wewnętrznych aparatu.
164
Informacje techniczne
Właściwe postępowanie z produktem
Uwagi na temat monitora
• Monitory i wizjery elektroniczne są wytwarzane z niezwykle wysoką dokładnością. Działa co
najmniej 99,99% pikseli, a nie więcej niż 0,01% pikseli brakuje lub nie działa. Dlatego, mimo że te
wyświetlacze mogą zawierać piksele, które świecą zawsze (na biało, czerwono, niebiesko lub
zielono) lub nigdy nie świecą (są czarne), nie oznacza to usterki i nie ma wpływu na zdjęcia
rejestrowane urządzeniem.
• Zdjęcia na monitorze mogą być trudno widoczne w jasnym świetle.
• Nie dotykaj monitora ze zbyt dużą siłą, ponieważ może to spowodować uszkodzenie lub awarię. W
razie stłuczenia monitora należy zachować szczególną ostrożność. Pozwoli to uniknąć zranienia
kawałkami potłuczonego szkła oraz uniemożliwi ciekłemu kryształowi z monitora wejście w
kontakt ze skórą oraz przedostanie się tej substancji do oczu lub ust.
Akumulator
Środki ostrożności dotyczące stosowania
• Należy pamiętać, że podczas korzystania z aparatu akumulator może się nagrzewać.
• Nie należy używać akumulatora, gdy temperatura otoczenia spadnie poniżej 0°C lub wzrośnie
powyżej 40°C, ponieważ może to spowodować jego uszkodzenie.
• Jeśli wystąpią niestandardowe sytuacje, np. z akumulatora wydostaje się dym, dziwny zapach lub
jest on nadmiernie gorący, należy natychmiast wyłączyć aparat i skontaktować się ze sprzedawcą
lub autoryzowanym przedstawicielem serwisu Nikon.
• Akumulator wyjęty z aparatu lub opcjonalnej ładowarki należy włożyć do plastikowej torebki, itp.
w celu odizolowania.
Ładowanie akumulatora
Przed użyciem aparatu należy sprawdzić, czy akumulator jest w pełni naładowany i wymienić lub
naładować go, jeżeli jest to konieczne.
• Przed użyciem naładuj akumulator w pomieszczeniu o temperaturze otoczenia od 5°C do 35°C.
• Wysoka temperatura akumulatora może uniemożliwić prawidłowe jego ładowanie lub
uniemożliwić jego całkowite naładowanie oraz obniżyć wydajność akumulatora. Należy
pamiętać, że podczas korzystania z aparatu akumulator może się nagrzewać; w takiej sytuacji
przed naładowaniem akumulatora trzeba poczekać, aż ostygnie.
Jeśli akumulator włożony do aparatu będzie ładowany za pomocą ładowarki lub komputera przy
temperaturze otoczenia poniżej 0°C lub powyżej 50°C, pojemność akumulatora może spaść.
• Nie należy kontynuować ładowania, jeśli akumulator jest w pełni naładowany, gdyż może to
skrócić czas jego pracy.
• Temperatura akumulatora może wzrosnąć podczas ładowania. Nie jest to jednak usterka.
Zapasowe akumulatory
Podczas fotografowania ważnych uroczystości należy, jeśli jest to możliwe, mieć przy sobie
dodatkowy w pełni naładowany akumulator.
Używanie akumulatora przy niskiej temperaturze
W zimne dni pojemność akumulatorów zwykle spada. Próba włączenia aparatu przy rozładowanym
akumulatorze i niskiej temperaturze może zakończyć się niepowodzeniem. W ciepłym miejscu należy
mieć przygotowane zapasowe akumulatory, aby w razie potrzeby włożyć je do aparatu. Zimne
akumulatory mogą odzyskać część energii po ich ogrzaniu.
165
Informacje techniczne
Właściwe postępowanie z produktem
Styki akumulatora
Zanieczyszczenie styków akumulatora może uniemożliwić poprawne działanie aparatu.
W przypadku zanieczyszczenia styków akumulatora, przed użyciem należy je wytrzeć czystą, suchą
ściereczką.
Ładowanie rozładowanego akumulatora
Włączanie lub wyłączanie aparatu, gdy akumulator jest rozładowany, może skrócić czas działania
akumulatora. Rozładowany akumulator naładuj przed użyciem.
Przechowywanie akumulatora
• Akumulator, który nie będzie używany należy zawsze wyjmować z aparatu lub opcjonalnej
ładowarki. Z włożonego akumulatora jest pobierana minimalna ilość prądu, nawet jeśli aparat nie
jest używany. Może to spowodować wyczerpanie akumulatora i utratę możliwości
funkcjonowania.
• Zaleca się ładowanie używanego akumulatora w ciągu sześciu miesięcy. Przechowując
akumulator przez długi czas, należy naładować go co najmniej raz na sześć miesięcy i używać
aparatu do czasu, gdy wskaźnik stanu akumulatora będzie B, nim zostanie odłożony do
przechowywania.
• W celu odizolowania akumulator należy włożyć do plastikowej torebki, itp. i przechowywać go w
chłodnym miejscu. Akumulator należy przechowywać w suchym miejscu o temperaturze otoczenia
wynoszącej od 15°C do 25°C. Nie przechowywać akumulatora w miejscach podatnych na wysokie
lub bardzo niskie temperatury.
Czas działania akumulatora
Znaczne skrócenie czasu, przez jaki akumulator utrzymuje prawidłowy stan naładowania podczas
eksploatacji w temperaturze pokojowej, oznacza konieczność jego wymiany. Należy kupić nowy
akumulator.
Recykling zużytych akumulatorów
Oddawać akumulatory do recyklingu zgodnie z przepisami krajowymi, pamiętając o zaizolowaniu
ich styków taśmą przed oddaniem.
Ładowarka sieciowa
• Ładowarka EH-73P jest przeznaczona wyłącznie do użytku z kompatybilnymi urządzeniami. Nie
należy jej używać z innymi typami lub modelami urządzeń.
• Nie używaj kabla USB innego niż UC-E21. Użycie kabla USB innego niż UC-E21 może
spowodować przegrzanie, pożar lub porażenie prądem.
• W żadnych okolicznościach nie wolno używać ładowarki lub zasilacza sieciowego innego modelu
lub innej marki niż ładowarka EH-73P. Nie wolno też używać dostępnych na rynku przejściówek
USB-AC ani ładowarek do telefonów komórkowych. Nieprzestrzeganie tego zalecenia może
doprowadzić do przegrzania lub uszkodzenia aparatu.
• Ładowarka EH-73P działa z gniazdkami na prąd przemienny o napięciu 100–240 V i częstotliwości
50/60 Hz. W przypadku używania w innych krajach należy w razie potrzeby użyć adaptera wtyczki
(dostępnego w sprzedaży). Więcej informacji o przejściówkach można uzyskać w biurze podróży.
166
Informacje techniczne
Właściwe postępowanie z produktem
Karty pamięci
Środki ostrożności dotyczące stosowania
• Należy korzystać wyłącznie z kart pamięci Secure Digital (A179).
• Koniecznie przestrzegaj środków ostrożności opisanych w dokumentacji dołączonej do karty
pamięci.
• Gdy przełącznik ochrony przed zapisem na karcie pamięci jest
zablokowany, nie można wykonać zdjęcia, usuwać zdjęć ani
formatować karty pamięci.
GB
• Do karty pamięci nie należy przyklejać naklejek ani innych etykiet.
Przełącznik ochrony
przed zapisem
16
Formatowanie
• Nie wolno formatować karty pamięci za pomocą komputera.
• Przed pierwszym użyciem w aparacie karty pamięci używanej wcześniej w innych urządzeniach
należy ją sformatować za pomocą tego aparatu. Zalecamy sformatowanie nowych kart pamięci
przy użyciu aparatu przed rozpoczęciem stosowania ich w aparacie.
• Uwaga: formatowanie karty pamięci powoduje trwałe usunięcie wszystkich zdjęć i
innych zapisanych na niej danych. Pamiętaj, aby przed sformatowaniem karty pamięci
wykonać kopie wszystkich zdjęć, które chcesz zachować.
• Jeśli po włączeniu aparatu zostanie wyświetlony komunikat Karta nie jest sformatowana.
Sformatować?, należy sformatować kartę. Jeśli znajdują się na niej dane, których nie chcesz
usuwać, wybierz opcję Nie. Skopiuj potrzebne dane do komputera itp. Jeśli chcesz sformatować
kartę pamięci, wybierz opcję Tak. Wyświetlone zostanie okno dialogowe z potwierdzeniem. Aby
rozpocząć formatowanie, naciśnij przycisk k.
• Podczas formatowania karty pamięci, zapisywania na niej lub usuwania z niej danych albo
przesyłania danych do komputera nie wykonuj niżej wymienionych czynności. Nieprzestrzeganie
tego zalecenia może spowodować utratę danych lub uszkodzenie aparatu lub karty pamięci.
- Otwórz pokrywę komory akumulatora/gniazda karty pamięci, aby wyjąć/włożyć akumulator
lub kartę pamięci.
- Wyłączanie aparatu.
- Odłączanie zasilacza sieciowego.
167
Informacje techniczne
Właściwe postępowanie z produktem
Czyszczenie i przechowywanie
Czyszczenie
Nie używać alkoholu, rozcieńczalników lub innych lotnych substancji chemicznych.
Obiektyw
Należy unikać dotykania szklanych elementów palcami. Kurz i pyłki należy usuwać
gruszką (jest to niewielkie urządzenie z gumowym zbiornikiem, którego
naciśnięcie powoduje wytworzenie strumienia powietrza). Aby usunąć ślady
palców lub inne zaplamienia, których nie można usunąć gruszką, należy wytrzeć
obiektyw miękką szmatką, wykonując ruch spiralny od środka obiektywu w
kierunku jego brzegów. Jeśli ta czynność nie przyniesie oczekiwanego efektu,
należy przetrzeć obiektyw szmatką zwilżoną dostępnym w sklepach środkiem do
czyszczenia soczewek.
Monitor
Kurz i pyłki należy usuwać gruszką. Aby usunąć ślady palców lub inne zaplamienia,
monitor należy wytrzeć miękką, suchą szmatką, nie naciskając go przy tym.
Korpus
Gruszką należy usunąć kurz, zanieczyszczenia lub piasek, a następnie delikatnie
wytrzeć korpus miękką, suchą szmatką. Po zakończeniu użytkowania aparatu na
plaży lub w innych miejscach, w których może być narażony na działanie piasku
lub pyłu, należy usunąć piasek, pył lub sól szmatką delikatnie zwilżoną czystą wodą,
a następnie dokładnie wysuszyć aparat. Należy pamiętać, że zanieczyszczenia
w aparacie mogą spowodować uszkodzenia, których naprawa nie jest
objęta gwarancją.
Przechowywanie
Jeśli aparat nie będzie używany przez dłuższy czas, należy wyjąć z niego akumulator. Aby
zapobiec narastaniu pleśni, aparat należy co najmniej raz na miesiąc wyjąć z miejsca, w
którym jest przechowywany.
Następnie należy go włączyć, zwolnić kilka razy migawkę, po czym ponownie schować. Nie
należy przechowywać aparatu w miejscach, które:
• mają nieodpowiednią wentylację lub w których wilgotność wynosi ponad 60%;
• są narażone na działanie temperatury powyżej 50°C lub poniżej –10°C;
• sąsiadują z urządzeniami wytwarzającymi silne pole elektromagnetyczne, np.
odbiornikami telewizyjnymi lub radiowymi.
Informacje o środkach ostrożności dotyczących przechowywania akumulatora znajdują się
w części „Akumulator” (A165) w rozdziale „Właściwe postępowanie z produktem” (A164).
168
Informacje techniczne
Czyszczenie i przechowywanie
Nazwy plików
Zdjęciom lub filmom są przypisywane nazwy plików składające się z przedstawionych
poniżej części.
Nazwa pliku: DSCN 0001 .JPG
(1)
(2)
(3)
(1) Identyfikator
Nie jest widoczny na ekranie aparatu.
• DSCN: oryginalne zdjęcia, filmy, zdjęcia utworzone za pomocą funkcji
edycji filmów
• SSCN: miniatury zdjęć (kopie)
• RSCN: przycięte kopie
• FSCN: zdjęcia utworzone za pomocą funkcji edycji zdjęć innych niż
przycinanie lub miniatury oraz filmy utworzone za pomocą funkcji edycji
filmów
(2) Numer pliku
Przypisywany w kolejności rosnącej, od „0001” do „9999”.
(3) Rozszerzenie
Oznacza format pliku.
• .JPG: Zdjęcia
• .MP4: Filmy
169
Informacje techniczne
Nazwy plików
Akcesoria
Ładowarka
MH-65 Ładowarka
Czas ładowania całkowicie rozładowanego akumulatora wynosi około
2 godz. i 30 min.
EH-62F Zasilacz sieciowy
(podłącz, jak pokazano)
Zasilacz sieciowy
Przed włożeniem zasilacza prądu zmiennego do komory akumulatora
sprawdź, czy kabel złącza zasilania jest całkowicie włożony do gniazda
zasilania. Sprawdź też, czy kabel złącza zasilania jest całkowicie umieszczony
w komorze akumulatora przed zamknięciem pokrywy komory akumulatora/
gniazda karty pamięci. Pokrywa lub kabel mogą ulec uszkodzeniu, jeśli
fragment kabla będzie wystawać podczas zamykania pokrywy.
Akcesoria do
zdalnego
sterowania
ML-L7 Pilot zdalnego sterowania
Aby uzyskać informacje na temat korzystania z pilota, patrz temat
„ML-L7 Pilot zdalnego sterowania” (A171).
Pasek na rękę
AH-CP1 Pasek na rękę
Dostępność może różnić się w zależności od kraju i regionu.
Najnowsze informacje można znaleźć w naszej witrynie i broszurach.
170
Informacje techniczne
Akcesoria
ML-L7 Pilot zdalnego sterowania
Użytkownik może sparować (A173) dostępny w sklepach pilot zdalnego sterowania ML-L7
z aparatem i sterować nim za jego pomocą. Podczas fotografowania tym aparatem można
wykonywać operacje opisane w części „Część i funkcje pilota zdalnego sterowania (do
aparatu COOLPIX B600)” (A171).
• Aparat można jednorazowo sparować tylko z jednym pilotem zdalnego sterowania. Po
sparowaniu z innym pilotem obsługa aparatu jest możliwa tylko za pośrednictwem
ostatnio sparowanego pilota.
• Więcej informacji można znaleźć w instrukcji obsługi pilota zdalnego sterowania ML-L7.
Część i funkcje pilota zdalnego sterowania (do aparatu COOLPIX
B600)
1
5
2
6
3
7
8
4
Element sterujący
Funkcja
1
Przycisk –/+
Podczas wyświetlania ekranu fotografowania obraz
można pomniejszyć lub powiększyć, naciskając
odpowiednio przycisk – lub +.
2
Przycisk nagrywania filmu
Pierwsze naciśnięcie przycisku rozpoczyna nagrywanie
filmu, a następne je zatrzymuje.
Wybierak wielofunkcyjny
Działa podobnie do wybieraka wielofunkcyjnego
aparatu, pozwalając na konfigurację ustawień na ekranie
fotografowania, takich jak suwak ustawień (A25), tryb
lampy błyskowej (A47), samowyzwalacz (A49), tryb
makro (A50) i kompensacja ekspozycji (A51).
3
171
Informacje techniczne
Akcesoria
Element sterujący
Funkcja
Przycisk zasilania
Naciśnij go, aby włączyć pilota zdalnego sterowania i
wyszukać sparowany wcześniej aparat. Naciśnij i
przytrzymaj przycisk (przez co najmniej 3 sekundy), aby
wyszukać inny aparat do sparowania. Aby wyłączyć
pilota, naciśnij przycisk ponownie.
Dioda stanu
Informuje o statusie pilota zdalnego sterowania lub sesji
fotograficznej na podstawie koloru i zachowania diody.
Więcej informacji zawiera rozdział „Dioda stanu na pilocie
zdalnego sterowania (do aparatu COOLPIX B600)”
(A172).
6
Spust migawki
Działa podobnie do spustu migawki w aparacie.
• Funkcje wciśnięcia przycisku „do połowy” lub
naciśnięcia go i przytrzymania są niedostępne.
• Podczas używania samowyzwalacza naciśnięcie
przycisku podczas odliczania powoduje przerwanie
operacji.
7
Przycisk zatwierdzania
wyboru k
Powoduje zatwierdzenie wybranego elementu.
8
Przyciski w1 (funkcji 1) /
w2 (funkcji 2)
Nie są zgodne z tym aparatem.
4
5
Dioda stanu na pilocie zdalnego sterowania (do aparatu
COOLPIX B600)
Kolor
Stan
Opis
Zielony
Miganie co ok. sekundę
Pilot zdalnego sterowania szuka
sparowanego wcześniej aparatu.
Zielony
Szybkie miganie (co ok. pół
sekundy)
Trwa parowanie.
Zielony
Miganie co ok. 3 sekundy
Nawiązano połączenie między pilotem a
aparatem.
Pomarańczowy Jednokrotne mignięcie
Początek wykonywania zdjęcia.
Pomarańczowy Dwukrotne mignięcie
Koniec wykonywania zdjęcia (Wielokr.
ekspozycja Jasno).
Czerwona
Jednokrotne mignięcie
Początek nagrywania filmu.
Czerwona
Dwukrotne mignięcie
Koniec nagrywania filmu.
172
Informacje techniczne
Akcesoria
Parowanie aparatu z pilotem zdalnego sterowania
Przed pierwszym użyciem pilota zdalnego sterowania należy go sparować z aparatem.
• Sprawdź, czy poziom naładowania akumulatora jest wystarczający.
1
2
Naciśnij przycisk d na aparacie.
3
Wybierz pozycję Wybierz typ
połączenia, a następnie naciśnij przycisk
k.
Naciśnij wybierak wielofunkcyjny J, za pomocą przycisków HI
wybierz pozycję J (menu sieci), po czym naciśnij przycisk k.
Tryb samolotowy
Wybierz typ połączenia
Połącz z urz. intelig.
Nawiązywanie zdal. ster.
Opcje autom. wysyłania
Wi-Fi
4
Wybierz pozycję Zdalne sterowanie, a
następnie naciśnij przycisk k.
Wybierz typ połączenia
Zdalne sterowanie
Urządzenie inteligentne
5
Wybierz pozycję Nawiązywanie zdal.
ster., a następnie naciśnij przycisk k.
• Funkcja parowania jest włączona, a aparat czeka na
nawiązanie połączenia.
• Jeśli nie możesz wybrać pozycji Nawiązywanie zdal.
ster., wprowadź następujące ustawienia w menu sieci.
- Tryb samolotowy: Wyłącz
- Bluetooth M Połączenie M Włączone
173
Informacje techniczne
Akcesoria
Tryb samolotowy
Wybierz typ połączenia
Połącz z urz. intelig.
Nawiązywanie zdal. ster.
Opcje autom. wysyłania
Wi-Fi
6
Naciśnij przycisk zasilania na pilocie zdalnego sterowania i
przytrzymaj go przez co najmniej 3 sekundy.
• Rozpocznie się parowanie aparatu z pilotem zdalnego sterowania. Podczas trwania tej
operacji dioda stanu na pilocie będzie migać co ok. pół sekundy.
• Pomyślne parowanie kończy się nawiązaniem
połączenia między aparatem a pilotem zdalnego
sterowania. Po wejściu w tryb fotografowania na
ekranie zostanie wyświetlona ikona M.
• Jeśli zostanie wyświetlony komunikat o
niepowodzeniu parowania, wykonaj procedurę
ponownie, zaczynając od kroku 5.
25m 0s
500
Zmiana połączenia na urządzenie inteligentne
• W menu sieci zmień ustawienie funkcji Wybierz typ połączenia (A130) z Zdalne
sterowanie na Urządzenie inteligentne.
• Po uruchomieniu aplikacji SnapBridge sparowane urządzenia inteligentne łączą się z
aparatem przez Bluetooth. Na ekranie fotografowania aparatu jest widoczna ikona L.
• Więcej informacji na temat połączeń z urządzeniami inteligentnymi można znaleźć w
części „SnapBridge Przewodnik połączenia” oraz pomocy online dla aplikacji SnapBridge.
174
Informacje techniczne
Akcesoria
Dane techniczne
Aparat cyfrowy Nikon COOLPIX B600
Typ
Kompaktowy aparat cyfrowy
Liczba efektywnych pikseli
16,0 miliona (przetworzenie obrazu może spowodować
zmniejszenie liczby efektywnych pikseli)
Matryca
1/2,3 cala typu CMOS; całkowita liczba pikseli: około 16,76 mln
Obiektyw
Obiektyw NIKKOR z zoomem optycznym 60×
Ogniskowa
4.3–258 mm (odpowiednik kąta widzenia obiektywu o
ogniskowej ok. 24–1440 mm dla formatu 35mm [135])
liczba przysłony
f/3.3–6.5
Konstrukcja
16 soczewek w 11 grupach (4 soczewki typu ED i 1 soczewka
typu super ED)
Powiększenie cyfrowe
Do 4× (odpowiednik kąta widzenia obiektywu o ogniskowej ok.
5760 mm dla formatu 35mm [135])
Redukcja drgań
Przesunięcie obiektywu (zdjęcia)
Połączenie przesunięcia obiektywu i elektronicznej redukcji
drgań (filmy)
Autofokus (AF)
AF z detekcją kontrastu
• [W]: Około 50 cm–∞,
[T]: Około 2,0 m–∞
• Tryb makro:
Zakres ustawiania ostrości
[W]: Około 1 cm–∞,
[T]: Około 2,0 m–∞
(wszystkie odległości mierzone od środka przedniej
powierzchni obiektywu)
Wybór pola ostrości
Monitor
Priorytet twarzy, tryb ręczny z 99 polami ostrości, środek, śledz.
ob. w ruchu, AF z wyszukiw. celu
7,6 cm (3 cale), około 921 tys. punktów, monitor Monitor LCD
typu TFT o szerokim kącie oglądania z powłoką
przeciwodblaskową i 5-poziomową regulacją jasności
Pokrycie kadru (tryb
fotografowania)
Około 99% w poziomie i w pionie (w porównaniu z aktualnym
obrazem)
Pokrycie kadru (tryb
odtwarzania)
Około 99% w poziomie i w pionie (w porównaniu z aktualnym
obrazem)
Przechowywanie
Nośniki
Pamięć wewnętrzna (około 83 MB), karta pamięci SD/SDHC/
SDXC
System plików
Zgodny ze standardem DCF i Exif 2.3
Formaty plików
Zdjęcia: JPEG
Filmy: MP4 (wideo: H.264/MPEG-4 AVC, dźwięk: AAC stereo)
175
Informacje techniczne
Dane techniczne
Wielkość zdjęcia
Zdjęcia
16 M (wysoka) 4608×3456P, 16 M 4608×3456,
8 M 3264×2448, 4 M 2272×1704, 2 M 1600×1200,
VGA 640×480, 16:9 12 M 4608×2592, 1:1 3456×3456
Filmy
1080/30p, 1080/25p, 1080/60i, 1080/50i, 720/30p, 720/25p,
480/30p, 480/25p, HS 480/4×, HS 1080/0,5×
Czułość ISO
(standardowa czułość)
• ISO 125–1600
• ISO 3200, 6400 (dostępne w trybie automatycznym)
Ekspozycja
Tryb pomiaru ekspozycji
Matryca, pomiar centralnie ważony (zoom cyfrowy mniejszy niż
2×), pomiar punktowy (zoom cyfrowy 2× lub większy)
Ustalenie ekspozycji
Programowana ekspozycja automatyczna i kompensacja
ekspozycji
(–2,0 – +2,0 EV z krokiem co 1/3 EV)
Migawka
Szybkość
Przysłona
Zasięg
Migawka mechaniczna ielektroniczna typu CMOS
• 1/1600–1 s
• 1/4000 s (maksymalna szybkość podczas zdjęć seryjnych o
dużej szybkości)
• 25 s (Smugi gwiezdne w programie tematycznym
Wielokr. ekspozycja Jasno)
Elektromagnetyczna sześciolamelkowa przysłona irysowa
8 kroków co 1/3 EV (W)
Samowyzwalacz
10 s, 3 s
Lampa błyskowa
Zasięg (przybliżony)
(Czułość ISO:
Automatyczna)
Sterowanie błyskiem
[W]: 0,5–6,8 m
[T]: 2,0–3,4 m
Błysk automatyczny TTL z przedbłyskami monitorującymi
Interfejs
Złącze USB
Złącze micro USB (nie należy używać kabla USB innego niż
dołączony kabel UC-E21 USB), Hi-Speed USB
• Obsługa funkcji wydruku bezpośredniego (PictBridge)
Złącze wyjściowe HDMI
Mikrozłącze HDMI (typu D)
Wi-Fi (Bezprzewodowa sieć
LAN)
Standardy
IEEE 802.11b/g (standardowy protokół sieci LAN)
Częstotliwość robocza
2412–2462 MHz (kanały 1-11)
Maksymalna moc
wyjściowa
11,3 dBm (EIRP)
Uwierzytelnianie
System otwarty, WPA2-PSK
176
Informacje techniczne
Dane techniczne
Bluetooth
Protokoły komunikacyjne
Bluetooth Dane techniczne wersja 4.1
Częstotliwość robocza
Bluetooth: 2402–2480 MHz
Bluetooth Low Energy: 2402–2480 MHz
Maksymalna moc
wyjściowa
Źródła zasilania
Czas ładowania
Bluetooth: 3,1 dBm (EIRP)
Bluetooth Low Energy: 2,12 dBm (EIRP)
Jeden EN-EL12 Akumulator jonowo-litowy (w zestawie)
EH-62F Zasilacz sieciowy (dostępny osobno)
Około 2 godz. (w przypadku używania ładowarki EH-73P
Ładowarka sieciowa i przy całkowicie rozładowanym
akumulatorze)
Czas działania akumulatora1
Zdjęcia
Nagrywanie filmów
(rzeczywisty czas
działania akumulatora
podczas nagrywania)2
Gniazdo mocowania statywu
Około 280 zdjęć w przypadku używania EN-EL12
Około 1 godz. i 5 min (w przypadku używania EN-EL12)
1/4 (ISO 1222)
Wymiary (szer. × wys. × głęb.) Około 121,6 × 81,5 × 99,2 mm (bez części wystających)
Masa
Około 500 g (z akumulatorem i kartą pamięci)
Środowisko pracy
Temperatura
0–40°C
Wilgotność
85% lub mniej (bez skraplania pary wodnej)
• Wszystkie pomiary zostały przeprowadzone zgodnie z normami lub wytycznymi
stowarzyszenia Camera and Imaging Products Association (CIPA).
1
2
Czas działania akumulatora nie uwzględnia korzystania ze SnapBridge i może się różnić w
zależności od warunków użytkowania, w tym temperatury, odstępów czasu między zdjęciami, a
także czasu wyświetlania menu i zdjęć.
Poszczególne pliki filmów nie mogą przekraczać długości 29 minut, nawet jeśli na karcie pamięci
znajduje się wystarczająca ilość miejsca. Rozmiar maksymalny pojedynczego pliku filmu to 4 GB.
Jeśli rozmiar pliku przekroczy 4 GB, nawet jeśli czas nagrania jest krótszy niż 29 minut,
nagrywanie zostanie przerwane.
177
Informacje techniczne
Dane techniczne
EN-EL12 Akumulator jonowo-litowy
Typ
Akumulator jonowo-litowy
Pojemność nominalna
Napięcie stałe 3,7 V, 1050 mAh
Zakres temperatur pracy
0–40°C
Wymiary (szer. × wys. × głęb.) Około 32 × 43,8 × 7,9 mm
Masa
Około 22,5 g
EH-73P Ładowarka sieciowa
Nominalne parametry
wejściowe
Napięcie przemienne 100–240 V, 50/60 Hz, maks. 0,14 A
Nominalne parametry
wyjściowe
Napięcie stałe 5,0 V, 1,0 A
Zakres temperatur pracy
0–40°C
Wymiary (szer. × wys. × głęb.) Około 55 × 22 × 54 mm (bez adaptera wtyczki)
Masa
Około 51 g (bez adaptera wtyczki)
Symbole na tym produkcie mają następujące znaczenie:
D Prąd zmienny, E Prąd stały, F Urządzenie klasy II (konstrukcja produktu jest podwójnie
izolowana).
• Firma Nikon nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek błędy, które może zawierać niniejsza
instrukcja.
• Wygląd produktu i jego dane techniczne mogą być zmieniane bez powiadomienia.
• Obrazy przykładowe wyświetlane w aparacie oraz obrazy i ilustracje zawarte w instrukcji obsługi
mają charakter wyłącznie poglądowy.
178
Informacje techniczne
Dane techniczne
Kompatybilne karty pamięci
Aparat obsługuje karty pamięci SD, SDHC i SDXC.
• Do nagrywania filmów zalecane są karty pamięci SD o klasie szybkości 6 (Video Speed
Class V6) lub szybsze. W przypadku używania kart pamięci o niższej klasie szybkości
nagrywanie filmu może zostać nieoczekiwanie zatrzymane.
• W przypadku korzystania z czytnika kart upewnij się, że jest on zgodny z używaną kartą
pamięci.
• Informacje o funkcjach, sposobie działania i ograniczeniach użytkowania można uzyskać
u producenta.
Informacje dotyczące znaków towarowych
• Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym lub znakiem towarowym Microsoft
Corporation w Stanach Zjednoczonych i/lub innych krajach.
• Znak słowny oraz logotypy Bluetooth® są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy
Bluetooth SIG, Inc., a każde wykorzystanie tych znaków przez firmę Nikon Corporation
podlega licencji.
• Apple®, App Store®, loga Apple, Mac, OS X, macOS, iPhone®, iPad®, iPod touch® i iBooks są
znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Apple Inc. Inc. w
Stanach Zjednoczonych i innych krajach.
• Android, Google Play oraz logotyp Google Play są znakami towarowymi Google LLC.
Robot Android został odtworzony lub zmodyfikowany na podstawie projektu
utworzonego i udostępnionego przez Google. Jego wykorzystanie jest zgodne z
warunkami opisanymi w Licencji Creative Commons 3.0 – Uznanie autorstwa.
• iOS jest znakiem towarowym lub zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Cisco
Systems, Inc. w USA i/lub innych krajach, a jego użycie podlega warunkom licencji.
• Adobe, logo Adobe, Acrobat i Reader są zastrzeżonymi znakami towarowymi lub
znakami towarowymi firmy Adobe Systems Incorporated w Stanach Zjednoczonych i/lub
innych krajach.
• Logo SDXC, SDHC i SD są znakami towarowymi firmy SD-3C, LLC.
• PictBridge jest znakiem towarowym.
• HDMI, logo HDMI i High-Definition Multimedia Interface są znakami towarowymi lub
zastrzeżonymi znakami towarowymi HDMI Licensing, LLC.
179
Informacje techniczne
Dane techniczne
• Wi-Fi i logo Wi-Fi są znakami towarowymi lub zarejestrowanymi znakami towarowymi
spółki Wi-Fi Alliance.
• Wszelkie inne nazwy handlowe wymienione w tej instrukcji lub w innych dokumentach
dołączonych do tego produktu firmy Nikon stanowią znaki towarowe lub zastrzeżone
znaki towarowe odpowiednich podmiotów.
Use of the Made for Apple badge means that an accessory has been designed to
connect specifically to the Apple products identified in the badge, and has been
certified by the developer to meet Apple performance standards. Apple is not
responsible for the operation of this device or its compliance with safety and regulatory
standards. Please note that the use of this accessory with an Apple product may affect
wireless performance.
AVC Patent Portfolio License
Produkt ten objęty jest licencją w ramach AVC Patent Portfolio License na osobiste i
niekomercyjne wykorzystywanie przez użytkownika w celu (i) kodowania obrazu wideo
zgodnie ze standardem AVC (obraz wideo AVC) i/lub (ii) dekodowania obrazu wideo AVC,
który został zakodowany przez użytkownika na potrzeby osobiste i niekomercyjne i/lub
został uzyskany od dostawcy obrazu wideo, który posiada licencję umożliwiającą
udostępnianie obrazu wideo AVC. Licencja nie obejmuje żadnych innych zastosowań.
Dodatkowych informacji udziela MPEG LA, L.L.C.
Patrz http://www.mpegla.com.
Licencja FreeType (FreeType2)
Części tego oprogramowania są objęte prawami autorskimi © 2012 The FreeType Project
(https://www.freetype.org). Wszelkie prawa zastrzeżone.
Licencja MIT License (HarfBuzz)
Części tego oprogramowania są objęte prawami autorskimi © 2019 The HarfBuzz Project
(https://www.freedesktop.org/wiki/Software/HarfBuzz). Wszelkie prawa zastrzeżone.
180
Informacje techniczne
Dane techniczne
Indeks
Symbole
A Tryb automatyczny ........................ 24, 25
B Tryb Automatycz.wyb.prog.
.................................................................... 24, 27, 28
o Tryb Zdjęcia pod światło..... 24, 27, 30
s Tryb kreatywny ............................... 24, 39
y Program tematyczny.......... 24, 27
n Tryb Pokaz krótkich filmów........ 24, 80
d Tryb Sport...................................... 24, 27, 30
F Tryb Portret inteligentny............. 24, 41
e Tryb Portret nocny .................. 24, 27, 29
j Tryb Krajobraz nocny............. 24, 27, 28
c Tryb odtwarzania ...................................... 20
C Tryb Sortuj według daty....................... 66
i Powiększenie w trybie odtwarzania
............................................................................ 20, 64
f (Szerokokątny)............................................. 52
h Widok miniatur ................................. 20, 65
g (Teleobiektyw) ............................................... 52
q Przycisk zoomu krokowego........... 2, 53
k Przycisk zatwierdzania wyboru ... 3, 97
c Przycisk odtwarzania ........................ 3, 20
l Przycisk usuwania.................................. 3, 21
b Przycisk (e nagrywania filmu).... 3, 19
s Przycisk wyświetlania..................... 3, 4
d Przycisk menu.................................... 3, 97
n Samowyzwalacz ............................... 46, 49
m Tryb lampy błyskowej...................... 46, 47
p Tryb makro ........................................... 46, 50
o Kompensacja ekspozycji
............................................................ 25, 41, 46, 51
A
AF z wyszukiw. celu .............................. 55, 112
Akcesoria ............................................................. 170
Aktywna funkcja D-Lighting....................... 25
Akumulator ..................... vi, 12, 13, 165, 177
Akumulator jonowo-litowy
................................................ vi, 12, 13, 165, 178
Aplikacja............................................................... 130
Aplikacja SnapBridge................................... 130
Autofokus.................................................... 57, 121
Automatyka lampy błyskowej.................. 48
Automatyka stałego zakresu.................... 110
Autowyłączanie........................... 19, 103, 140
B
Balans bieli.............................................. 100, 106
Bieżące ustawienia........................................ 130
Blokada ostrości ................................................. 58
Bluetooth ................................................. 102, 131
Błysk wypełniający........................................... 48
Boczna dźwignia zoomu ................ 2, 18, 52
Bufor zdjęć wstępnych................... 108, 109
C
Ciągły AF.................................................... 114, 121
Czas letni ..................................................... 15, 134
Czas otwarcia migawki .................................. 54
Czułość ISO ............................................. 100, 110
D
Data i czas................................................... 14, 133
Datownik.................................................. 103, 136
Dioda ładowania .......................................... 2, 13
Dioda samowyzwalacza.......................... 2, 49
Dioda wspomagająca AF ................................ 2
D-Lighting .................................................. 70, 101
Drukarka......................................................... 87, 89
Drukowanie ......................................... 87, 90, 91
Dynamic Fine Zoom........................................ 52
Dźwięk migawki.................................... 115, 139
Dźwięk przycisków........................................ 139
Dźwignia zoomu ................................. 2, 18, 52
E
Edycja zdjęć.......................................................... 69
Edytowanie filmów......................................... 84
181
Informacje techniczne
Indeks
Efekty specjalne......................................... 80, 81
Księżyc L .............................................................. 35
F
L
Film HS....................................................... 118, 120
Filmy w przyśpieszonym tempie... 118, 120
Filmy w zwolnionym tempie ....... 118, 120
Format daty ............................................... 15, 133
Formatowanie.......................................... 12, 141
Formatowanie kart pamięci............. 12, 141
Formatowanie karty................... 12, 103, 141
Formatowanie pamięci wewnętrznej... 141
Formatuj pamięć ................................. 103, 141
Fotografowanie................................ 17, 24, 76
Lampa błyskowa.................................. 2, 19, 47
Liczba klatek na sekundę................ 101, 123
Liczba pozostałych zdjęć................... 17, 105
Liczba przysłony................................................. 54
Liczba zdjęć ............................................... 80, 115
Ładow. z komputera ......................... 103, 145
Ładowarka ................... vi, 13, 166, 170, 178
Łączenie z urządzeniem inteligentnym
........................................................................ 102, 130
G
M
Głośnik ........................................................................ 3
Głośność ................................................................. 83
Gniazdo karty pamięci ................................... 12
Gniazdo mocowania statywu............ 3, 177
H
HDR............................................................................ 30
Histogram ......................................................... 9, 51
I
Inf. o prawach autorskich .............. 103, 143
Informacje o poziomie odcienia........... 4, 9
Informacje zdjęciowe ........................................ 4
Interwał.................................................................. 115
J
Jasność.................................................................. 135
Język ............................................................ 103, 141
K
Kabel HDMI .................................................. 87, 88
Kabel USB ..................................... 13, 87, 89, 93
Kadrowanie................................................. 64, 74
Karta pamięci ................................ 12, 167, 179
Karta pamięci SD ........................ 12, 167, 179
Komentarz do zdjęcia...................... 103, 142
Kompensacja ekspozycji..... 25, 41, 46, 51
Komputer ...................................................... 87, 93
Kopiowanie............................................. 101, 127
Krajobraz c ......................................................... 27
Ł
Makro k ....................................................... 27, 32
Menu filmowania ................................... 97, 117
Menu fotografowania ............ 97, 104, 106
Menu odtwarzania ............................... 97, 124
Menu Pokaz krótkich filmów...................... 80
Menu Portret inteligentny................ 97, 115
Menu sieci.................................................. 97, 129
Menu ustawień........................................ 97, 133
Miękki odcień skóry ................................ 41, 42
Mikrofon (stereo).................................................. 2
Mikrozłącze HDMI ....................................... 3, 87
Miniatury zdjęć ........................................ 73, 101
Monitor...................................................... 3, 4, 168
Muzyka w tle ........................................................ 80
N
Naciśnięcie do połowy .................................. 54
Nagrywanie filmów................................. 19, 76
Nawiązywanie zdal. ster.................. 102, 130
Nazwy plików ................................................... 169
O
Obiektyw ........................................................ 2, 175
Obróć zdjęcie ........................................ 101, 126
Obserwacja ptaków l................................. 35
Odcień ..................................................................... 25
Odtwarzanie....................................... 20, 67, 83
Odtwarzanie filmów...................... 20, 76, 83
182
Informacje techniczne
Indeks
Odtwarzanie łatwej panoramy ................. 38
Ogniskowa.................................................. 52, 175
Opcje autom. wysyłania.................. 102, 130
Opcje filmów .......................................... 101, 117
Ostrość.................................................................... 54
Oznakowanie zgodności ............... 103, 146
P
Pamięć wewnętrzna........................................ 12
Pasek .......................................................................... 11
PictBridge...................................................... 87, 89
Pilot zdalnego sterowania ......................... 171
Plaża Z................................................................... 27
Podgląd zdjęć................................................... 135
Podkład pod makijaż.............................. 41, 42
Pojedynczy AF........................................ 114, 121
Pokaz slajdów ........................................ 101, 125
Pokrętło trybu pracy.......................... 2, 17, 24
Pokrywa gniazda.................................. 3, 13, 87
Pokrywa komory akumulatora/gniazda
karty pamięci................................................... 3, 13
Pole ostrości ......................................................... 18
Pomiar manualny........................................... 107
Portret b................................................................ 27
Portret zwierzaka O............................... 27, 34
Powiększenie w trybie odtwarzania
............................................................................ 20, 64
Poziom odcienia ................................................... 9
Pozostały czas nagrywania filmów
............................................................................. 76, 77
Priorytet twarzy ................................................ 111
Program tematyczny ............................. 24, 27
Przyjęcie/wnętrza f ............................. 27, 32
Przywracanie ustawień domyślnych
........................................................................ 102, 131
R
Redukcja drgań - filmy ..................... 101, 122
Redukcja drgań - zdjęcia................. 103, 138
Redukcja efektu czerwonych oczu
.................................................................. 48, 71, 101
Redukcja szumu wiatru ................... 101, 123
Resetuj wszystko................................. 103, 146
Retusz upiększający ...................... 41, 71, 101
Rozmiar strony ........................................... 90, 91
Różnica czasu ................................................... 134
S
Samowyzwalacz....................................... 46, 49
Samowyzwalacz: po zwolnieniu
przycisku................................................... 103, 137
Sekwencja...................................................... 21, 67
Seria autoportretów ................. 44, 100, 115
Spust migawki....................................... 2, 18, 54
Stan akumulatora.............................................. 17
Stopień kompresji.......................................... 104
Strefa czasowa ......................................... 15, 133
Strefa czasowa i data ............... 14, 103, 133
Suwak ustawień ................................................. 25
Synchronizacja z długimi czasami
ekspozycji.............................................................. 48
Szerokokątny........................................................ 52
Sztuczne ognie m................................... 27, 33
Szybki retusz.............................................. 70, 101
Szybkie efekty............................................. 20, 69
Ś
Śledz. ob. w ruchu ............................... 112, 113
Śnieg z.................................................................. 27
T
Teleobiektyw........................................................ 52
Telewizor ....................................................... 87, 88
Tryb AF................................. 100, 101, 114, 121
Tryb Automatycz.wyb.prog. ..... 24, 27, 28
Tryb automatyczny ................................. 24, 25
Tryb fotografowania....................................... 24
Tryb Krajobraz nocny.................... 24, 27, 28
Tryb kreatywny .......................................... 24, 39
Tryb lampy błyskowej........................... 46, 47
Tryb Łatwa panorama V.................... 27, 36
Tryb makro ................................................... 46, 50
Tryb obrazu............................................ 100, 104
Tryb odtwarzania............................................... 20
183
Informacje techniczne
Indeks
Tryb Pokaz krótkich filmów............... 24, 80
Tryb Portret inteligentny ..................... 24, 41
Tryb Portret nocny.......................... 24, 27, 29
Tryb pól AF ............................................... 100, 111
Tryb samolotowy................................. 102, 130
Tryb Sortuj według daty .............................. 66
Tryb Sport ............................................ 24, 27, 30
Tryb Zdjęcia pod światło ............ 24, 27, 30
U
Ustawienia dźwięków....................... 103, 139
Ustawienia monitora......................... 103, 135
Usuń ................................................................. 21, 68
V
ViewNX-i ................................................................. 93
W
Wersja oprogramowania............... 103, 146
Widok kalendarza.............................................. 65
Widok miniatur .......................................... 20, 65
Widok pełnoekranowy................................... 20
Wielokrotna ekspoz. Jasno U .......... 27, 31
Wi-Fi............................................................. 102, 130
Włącznik zasilania/dioda zasilania .... 2, 14
Wskaźnik gotowości lampy ....................... 47
Wskaźnik ostrości ................................................. 5
Wskaźnik pamięci wewnętrznej.................. 8
Wspomaganie AF................................ 103, 138
Wstępne ust. Ostrości.................................. 114
Wybierak wielofunkcyjny ....................... 3, 97
Wybierz typ połączenia ................... 102, 130
Wydruk bezpośredni.............................. 87, 89
Wykrywanie mrugnięcia ................. 100, 116
Wykrywanie twarzy .......................................... 56
Wyodrębnianie zdjęć............................. 83, 85
Wyśw./ukr. linie kadr................................ 6, 135
Wyświetl. danych pozycji .............. 103, 144
Wyświetlenie pomocy ................................ 135
Wyświetlenie sekwencji ......... 67, 101, 128
Wyzwalanie automat. .................................... 34
Wyzwolenie uśmiechem ............................. 43
Z
Zabezpieczanie .................................... 101, 126
Zachód słońca h............................................. 27
Zaczep paska .......................................................... 2
Zakończenie nagrywania ............................. 81
Zapisywanie zdjęć podczas nagrywania
filmów ...................................................................... 79
Zasilacz sieciowy ................................... 87, 170
Zaznacz do wysłania ......................... 101, 124
Zdjęcia seryjne..................................... 100, 108
Zdjęcia seryjne z dużą szybkością........ 108
Zdjęcie pojedyncze ...................................... 108
Zegar.............................................................. 14, 133
Złącze micro USB................ 3, 13, 87, 89, 93
Zmierzch/świt i.............................................. 27
Zmiękczenie ......................................................... 41
Zoom ........................................................................ 52
Zoom cyfrowy.............................. 52, 103, 139
Ż
Żywność u................................................... 27, 33
Żywość............................................................ 25, 41
184
Informacje techniczne
Indeks
Wszelkie powielanie niniejszej instrukcji, w całości lub w części
(poza krótkimi cytatami w recenzjach lub omówieniach), jest
zabronione, jeżeli nie uzyskano pisemnego zezwolenia firmy
NIKON CORPORATION.
CT9A01(1K)
2019
6MQ0191K-01
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising