Nikon | D5 | Nikon D5 Manualul utilizatorului

Nikon D5 Manualul utilizatorului
Nikon D5
APARAT FOTO DIGITAL
Acest manual nu poate fi reprodus sub nicio formă, în întregime sau pe
părţi fără autorizaţie scrisă din partea NIKON CORPORATION (excepţie
făcând citarea critică în articole sau recenzii).
Manualul utilizatorului (cu garanţie)
AMA16536
Imprimat în Europa
Ro
SB6E02(Y5)
6MB292Y5-02
• Citiţi cu atenţie acest manual înainte de a folosi aparatul
foto.
• Pentru a vă asigura că folosiţi aparatul foto în mod
corespunzător, aveţi grijă să citiţi capitolul „Pentru
siguranţa dumneavoastră” (de la pagina x).
• După ce aţi citit acest manual, păstraţi-l într-un loc uşor
accesibil pentru a-l putea consulta pe viitor.
Ro
Pentru a obţine randamentul maxim de la aparatul dumneavoastră foto,
vă rugăm să citiţi cu atenţie toate instrucţiunile şi să le păstraţi într-un loc
unde vor putea fi citite de toţi cei care utilizează produsul.
Ghidurile pentru meniu şi reţea
Ghidul reţelei şi Ghidul meniului pot fi descărcate de pe site-ul internet Nikon în
format pdf în conformitate cu descrierea de mai jos şi pot fi vizualizate folosind
Adobe Reader sau Adobe Acrobat Reader. Ghidul reţelei descrie modul în care se
conectează aparatul foto la o reţea, în timp ce Ghidul meniului descrie opţiunile
disponibile în meniurile aparatului foto.
1 Lansaţi un navigator internet pe computerul dumneavoastră şi deschideţi site-ul
Nikon pentru descărcarea manualelor la adresa
http://downloadcenter.nikonimglib.com/
2 Navigaţi la pagina aferentă produsului dorit şi descărcaţi manualul.
Asistenţă pentru utilizatori Nikon
Vizitaţi site-ul de mai jos pentru a înregistra aparatul dvs. foto şi a fi la curent cu cele
mai noi informaţii despre produse. Veţi găsi răspunsuri la întrebări frecvente (FAQ)
şi ne veţi putea contacta pentru asistenţă tehnică.
http://www.europe-nikon.com/support
A Pentru siguranţa dumneavoastră
Înainte de a utiliza aparatul foto pentru prima dată, citiţi instrucţiunile de
siguranţă din secţiunea „Pentru siguranţa dumneavoastră” (0 x–xiii).
D5-a (XQD Card Type)
D5-b (CF Card Type)
Simboluri şi convenţii
Pentru a vă fi mai uşor să găsiţi informaţiile de care aveţi nevoie, sunt utilizate
următoarele simboluri şi convenţii:
D
Această pictogramă indică precauţiile; informaţii care trebuie citite înainte
de utilizare pentru a preveni deteriorarea aparatului foto.
A
Această pictogramă indică notele; informaţii care trebuie citite înainte de a
utiliza aparatul foto.
0
Această pictogramă indică referinţele la alte pagini din acest manual.
Elementele din meniu, opţiunile şi mesajele afişate pe monitorul aparatului foto
sunt afişate în caractere bold.
Acest aparat foto este disponibil ca modele compatibile cu XQD şi cu
CompactFlash. Instrucţiunile din acest manual presupun că se utilizează un card de
memorie XQD, dar operaţiile sunt identice pentru ambele modele.
Setările aparatului foto
Explicaţiile din acest manual presupun că se folosesc setările implicite.
i
Conţinutul cutiei
Verificaţi ca toate articolele enumerate aici să fie livrate cu aparatul foto.
• Aparat foto
digital D5 (0 1)
• Capac corp BF-1B
(0 25, 339)
• Capac cuplă accesorii
BS-3 (0 14)
• Acumulator Li-ion EN-EL18c cu capac terminal (0 19, 22)
• Încărcător pentru acumulator MH-26a cu cablu de alimentare şi două
protecţii pentru contacte (forma cablului de alimentare depinde de ţara
de comercializare; 0 19, 380)
• Clemă cablu USB
(0 278)
• Cablu USB UC-E22 (0 278, 283)
• Manualul utilizatorului (acest
ghid)
• Curea AN-DC15 (0 19)
• Clemă cablu HDMI
(0 286)
• Garanţie (tipărită pe coperta
spate a acestui manual)
Cardurile de memorie sunt comercializate separat. Aparatele foto
achiziţionate în Japonia afişează meniuri şi mesaje numai în engleză şi
japoneză; nu sunt acceptate alte limbi. Ne cerem scuze pentru orice
neplăcere care ar putea fi cauzată de acest lucru.
A
Software-ul ViewNX-i şi Capture NX-D
Utilizaţi ViewNX-i pentru a regla fin fotografii sau pentru a copia fotografii pe un
computer pentru a le vizualiza. ViewNX-i este disponibil pentru descărcare de pe
următorul site internet: http://downloadcenter.nikonimglib.com/
Utilizaţi Capture NX-D pentru a face reglaje fine la fotografiile care au fost copiate
pe un computer şi pentru a converti imaginile NEF (RAW) în alte formate.
Capture NX-D este disponibil pentru descărcare de pe:
http://downloadcenter.nikonimglib.com/
De asemenea, puteţi vizita acest site pentru cele mai recente informaţii privind
software-ul Nikon, inclusiv cerinţele de sistem.
ii
Cuprins
Pentru siguranţa dumneavoastră ..................................................................x
Note....................................................................................................................... xiv
Introducere
1
Familiarizarea cu aparatul foto........................................................................1
Corpul aparatului foto.................................................................................... 1
Panoul de control superior........................................................................... 6
Panoul de control posterior ......................................................................... 8
Afişajul vizorului.............................................................................................10
Folosirea ecranului tactil .............................................................................12
Capacul cuplei pentru accesorii ...............................................................14
Tutorial
15
Meniuri aparat foto........................................................................................... 15
Utilizarea meniurilor aparatului foto ......................................................16
Primii paşi............................................................................................................. 19
Ataşaţi cureaua aparatului foto ................................................................19
Încărcaţi acumulatorul.................................................................................19
Introduceţi acumulatorul............................................................................22
Ataşaţi un obiectiv.........................................................................................25
Configurare de bază .....................................................................................27
Introduceţi un card de memorie ..............................................................30
Formataţi cardul de memorie ...................................................................33
Reglaţi focalizarea vizorului .......................................................................35
Fotografiere de bază şi redare...................................................................... 37
Nivelul acumulatorului şi numărul de expuneri rămase .................37
Pregătiţi aparatul foto..................................................................................39
Focalizaţi şi fotografiaţi ...............................................................................40
Vizualizarea fotografiilor .............................................................................42
Ştergerea fotografiilor nedorite ...............................................................43
iii
Fotografiere cu vizualizare în timp real
44
Focalizare automată .....................................................................................48
Focalizare manuală .......................................................................................50
Utilizarea butonului i ..................................................................................51
Mod fără sunet................................................................................................54
Afişajul vizualizării în timp real..................................................................56
Afişajul informaţiilor .....................................................................................57
Filme
59
Înregistrarea filmelor ........................................................................................59
Indexuri..............................................................................................................63
Utilizarea butonului i ..................................................................................63
Afişajul vizualizării în timp real..................................................................65
Dimensiunea maximă ..................................................................................67
Afişajul informaţiilor .....................................................................................68
Decuparea filmului........................................................................................69
Realizarea fotografiilor în modul film .....................................................71
Filmări trecere timp...........................................................................................74
Vizualizarea filmelor..........................................................................................80
Editarea filmelor .................................................................................................82
Decuparea filmelor........................................................................................82
Salvarea cadrelor selectate.........................................................................85
Opţiuni înregistrare imagine
87
Zonă imagine ......................................................................................................87
Calitate imagine .................................................................................................92
Dimensiune imagine ........................................................................................95
Utilizarea a două carduri de memorie........................................................97
iv
Focalizare
98
Focalizare automată......................................................................................... 98
Mod focalizare automată......................................................................... 101
Mod zonă AF................................................................................................. 104
Selectarea punctului de focalizare ....................................................... 108
Blocare focalizare........................................................................................ 111
Focalizare manuală.........................................................................................114
Mod declanşare
116
Alegerea unui mod de declanşare ............................................................116
Selectarea rapidă a modului declanşare ............................................ 119
Mod autodeclanşator ....................................................................................120
Mod oglindă sus ..............................................................................................122
Sensibilitate ISO
124
Reglare manuală..............................................................................................124
Control sensibilitate ISO automat .............................................................126
Expunere
129
Măsurare.............................................................................................................129
Mod expunere ..................................................................................................131
P: Mod automat program......................................................................... 133
S: Mod automat prioritate de timp ....................................................... 134
A: Mod automat prioritate de diafragmă............................................ 135
M: Manual....................................................................................................... 136
Expuneri îndelungate (numai modul M) .................................................138
Blocare timp de expunere şi diafragmă ..................................................140
Blocare expunere automată (AE)...............................................................141
Compensare expunere..................................................................................143
Bracketing ..........................................................................................................146
v
Balans de alb
159
Opţiuni balans de alb .................................................................................... 159
Reglarea fină a balansului de alb .............................................................. 162
Alegerea unei temperaturi a culorii ......................................................... 165
Presetare manuală.......................................................................................... 168
Fotografierea prin vizor ............................................................................ 169
Vizualizare în timp real (balans de alb în punct unic) .................... 173
Gestionarea presetărilor........................................................................... 176
Îmbunătăţire imagine
179
Opţiuni Picture Control................................................................................. 179
Selectarea unei opţiuni Picture Control.............................................. 179
Modificarea opţiunilor Picture Control ............................................... 181
Crearea opţiunilor Picture Control personalizate ........................... 184
Păstrarea detaliilor în zone luminoase şi zone umbrite.................... 187
D-Lighting activ........................................................................................... 187
High Dynamic Range (HDR) .................................................................... 189
Fotografierea cu bliţ
194
Folosirea unui bliţ ........................................................................................... 194
Fotografierea cu bliţul de pe aparatul foto ........................................... 197
Moduri bliţ......................................................................................................... 198
Compensare bliţ.............................................................................................. 200
Blocare FV .......................................................................................................... 202
Fotografierea cu bliţ controlat la distanţă ............................................. 204
Configurare ................................................................................................... 205
Fotografierea................................................................................................ 209
Vizualizarea informaţiilor despre bliţ....................................................... 216
vi
Alte opţiuni de fotografiere
220
Butonul R..........................................................................................................220
Butonul i............................................................................................................223
Reiniţializare prin două butoane: Restabilirea setărilor
implicite .........................................................................................................224
Reducerea efectului de clipire ....................................................................227
Expunere multiplă...........................................................................................229
Fotografiere cu temporizator de interval ...............................................236
Obiective non-CPU .........................................................................................243
Date de locaţie .................................................................................................246
Mai multe detalii despre redare
248
Vizualizarea imaginilor ..................................................................................248
Redare cadru întreg ................................................................................... 248
Redare miniaturi.......................................................................................... 248
Comenzi redare .......................................................................................... 249
Folosirea ecranului tactil .......................................................................... 251
Butonul i ....................................................................................................... 253
Informaţii fotografie.......................................................................................254
O privire mai de aproape: Zoom redare..................................................263
Protejarea fotografiilor împotriva ştergerii............................................265
Evaluarea fotografiilor ...................................................................................267
Ştergerea fotografiilor ...................................................................................268
Redare cadru întreg şi redare miniaturi.............................................. 268
Meniul redare ............................................................................................... 270
Note vocale
272
Înregistrarea notelor vocale ........................................................................272
În timpul redării........................................................................................... 272
În timpul fotografierii ................................................................................ 273
Redarea notelor vocale .................................................................................276
vii
Conexiuni
277
Instalarea ViewNX-i .................................................................................... 277
Copierea fotografiilor pe computer..................................................... 278
Reţele Ethernet şi fără fir .......................................................................... 281
Imprimarea fotografiilor............................................................................... 283
Conectarea imprimantei .......................................................................... 283
Imprimarea fotografiilor una câte una................................................ 284
Imprimarea mai multor fotografii......................................................... 285
Vizualizarea fotografiilor pe televizor...................................................... 286
Opţiuni HDMI ............................................................................................... 287
Listă meniuri
289
D Meniul redare: Gestionarea imaginilor............................................. 289
C Meniul fotografiere: Opţiuni de fotografiere ................................. 291
1 Meniul filmare: Opţiuni de filmare ...................................................... 296
A Setări personalizate: Reglarea fină a setărilor aparatului
foto .................................................................................................................. 299
B Meniul setare: Setare aparat foto .......................................................... 310
N Meniul retuşare: Crearea copiilor retuşate....................................... 314
O Meniul meu/m Setări recente ............................................................... 316
Opţiuni meniu retuşare ................................................................................ 317
Procesare NEF (RAW) ................................................................................. 317
Decupare........................................................................................................ 319
Suprapunere imagine ............................................................................... 320
viii
Note tehnice
323
Obiective compatibile ...................................................................................323
Sistemul creativ de iluminare Nikon (CLS) .............................................330
Alte accesorii.....................................................................................................336
Ataşarea unui conector de alimentare şi a unui adaptor la
reţeaua electrică..................................................................................... 342
Îngrijirea aparatului foto...............................................................................344
Păstrare........................................................................................................... 344
Curăţare.......................................................................................................... 344
Filtrul low-pass............................................................................................. 345
„Curăţare acum”..................................................................................... 345
„Curăţare la pornire/oprire” ............................................................... 346
Curăţarea manuală................................................................................ 347
Înlocuirea bateriei ceasului ..................................................................... 351
Îngrijirea aparatului foto şi a acumulatorului: Atenţionări...............353
Program expunere..........................................................................................357
Localizarea defectelor....................................................................................358
Acumulator/Afişaj....................................................................................... 358
Fotografiere .................................................................................................. 358
Redare............................................................................................................. 362
Diverse ............................................................................................................ 363
Mesaje de eroare .............................................................................................364
Specificaţii..........................................................................................................370
Calibrarea acumulatorilor........................................................................ 380
Carduri de memorie aprobate....................................................................383
Capacitatea cardului de memorie.............................................................385
Durata de funcţionare a acumulatorului ................................................388
Index ....................................................................................................................390
Termeni de garanţie – Garanţie de service Nikon în Europa...........400
ix
Pentru siguranţa dumneavoastră
Pentru a împiedica deteriorarea produsului dumneavoastră Nikon sau accidentarea
dumneavoastră sau a altor persoane, citiţi în întregime următoarele precauţii legate
de siguranţă înainte de utilizarea acestui echipament. Păstraţi aceste informaţii
privind siguranţa la îndemâna tuturor celor care vor utiliza acest produs, pentru a le
parcurge.
Consecinţele ce ar putea decurge din ignorarea precauţiilor enumerate în această
secţiune sunt indicate de simbolul următor:
A
Această pictogramă marchează avertismentele. Pentru a împiedica
posibilele accidentări, citiţi toate avertismentele înaintea utilizării acestui
produs Nikon.
❚❚ AVERTIZĂRI
x
A
Nu lăsaţi să pătrundă soarele în cadru
Păstraţi soarele cu mult în afara
cadrului atunci când fotografiaţi
subiecte pe un fundal luminos. Lumina
solară focalizată în aparatul foto atunci
când soarele este în sau aproape de
cadru ar putea provoca aprinderea.
A
Nu priviţi direct spre soare prin vizor
Privirea soarelui sau a altor surse
puternice de lumină prin intermediul
vizorului poate provoca deficienţe
permanente de vedere.
A
Utilizarea controlului de reglare dioptriilor
vizorului
La acţionarea controlului de reglare a
dioptriilor vizorului cu ochiul pe vizor,
trebuie să aveţi grijă să nu vă băgaţi
degetul în ochi în mod accidental.
A
Opriţi imediat în cazul unei defecţiuni
În caz că observaţi fum sau un miros
neobişnuit ce provine din aparat sau
din adaptorul pentru priză (disponibil
separat), deconectaţi adaptorul pentru
priză şi scoateţi imediat acumulator,
având grijă să evitaţi arsurile.
Continuarea operării poate duce la
rănire. După scoaterea acumulatorului,
duceţi echipamentul la un centru
service autorizat Nikon pentru
inspectare.
A
Nu demontaţi
Atingerea componentelor interne ale
produsului se poate solda cu rănire. În
caz de funcţionare defectuoasă,
produsul trebuie să fie reparat numai
de un tehnician calificat. În caz că
produsul s-ar sparge ca urmare a unei
căzături sau unui alt accident,
îndepărtaţi acumulator şi/sau
adaptorul pentru priză şi apoi
prezentaţi produsul unui service
autorizat Nikon pentru inspecţie.
A
Nu utilizaţi în prezenţa unor gaze inflamabile
Nu utilizaţi echipamentul electronic în
prezenţa unui gaz inflamabil, deoarece
aceasta ar putea provoca explozii sau
incendii.
A
A nu se lăsa la îndemâna copiilor
În cazul nerespectării acestei precauţii,
se pot produce accidentări. În plus,
reţineţi că piesele mici prezintă risc de
înecare. În cazul în care un copil
înghite orice piesă a acestui
echipament, consultaţi imediat un
medic.
A
A
A
Nu ţineţi cureaua în jurul gâtului unui bebeluş
sau al unui copil
Plasarea curelei aparatului foto în jurul
gâtului unui bebeluş sau al unui copil
ar putea provoca strangularea.
Nu rămâneţi în contact cu aparatul foto,
acumulatorul sau încărcătorul perioade lungi
în timp ce dispozitivele sunt pornite sau în uz
Componentele dispozitivului se pot
încinge. Lăsarea dispozitivului în
contact direct cu pielea pe perioade
lungi poate duce la arsuri la
temperatură scăzută.
Nu lăsaţi produsul în locuri unde va fi expus la
temperaturi foarte ridicate, cum ar fi un
automobil închis sau la lumina directă a
soarelui
Nerespectarea acestei precauţii ar
putea cauza deteriorări sau incendiu.
A
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Ţineţi cont de precauţiile corespunzătoare
atunci când manipulaţi acumulatorii
Acumulatorii pot prezenta scurgeri, se
pot supraîncălzi sau sparge sau pot lua
foc dacă sunt manipulaţi
necorespunzător. Ţineţi cont de
precauţiile următoare atunci când
manevraţi acumulatorii utilizaţi în
cazul acestui produs:
Utilizaţi doar acumulatorii aprobaţi
pentru utilizarea în acest echipament.
Folosiţi exclusiv baterii litiu CR1616
pentru a înlocui bateria ceasului.
Folosirea unui alt tip de baterie ar
putea provoca o explozie. Eliminaţi
bateriile folosite conform
instrucţiunilor.
Nu scurtcircuitaţi şi nu demontaţi
acumulatorul.
Nu expuneţi acumulatorul sau
aparatul foto în care este introdus la
şocuri fizice puternice.
Asiguraţi-vă că produsul este oprit
înainte de înlocuirea acumulatorului.
Dacă utilizaţi un adaptor pentru priză,
asiguraţi-vă că este scos din priză.
Nu încercaţi să introduceţi
acumulatorul cu susul în jos sau invers.
Nu expuneţi acumulatorul la flacără
deschisă sau la căldură excesivă.
Nu introduceţi în apă şi nu expuneţi la
apă.
Aplicaţi capacul terminal atunci când
transportaţi acumulatorul. Nu
transportaţi sau depozitaţi
acumulatorul la un loc cu obiecte
metalice precum coliere sau agrafe.
xi
• Aacumulatorii sunt predispuşi la
scurgeri când sunt descărcaţi complet.
Pentru a evita deteriorarea produsului,
asiguraţi-vă că aţi scos acumulatorul
atunci când este descărcat.
• Atunci când acumulatorii nu sunt
utilizaţi, ataşaţi capacul terminal şi
depozitaţi-i într-un loc răcoros, uscat.
• Acumulatorul ar putea fi fierbinte
imediat după utilizare sau atunci când
produsul a fost alimentat de la
acumulatori o perioadă îndelungată
de timp. Înainte de scoaterea
acumulatorului, opriţi aparatul foto şi
lăsaţi acumulatorul să se răcească.
• Opriţi utilizarea imediat în caz că
remarcaţi modificări ale
acumulatorilor, precum decolorare sau
deformare.
A
Ţineţi cont de precauţiile corespunzătoare
atunci când manipulaţi încărcătorul
• Menţineţi încărcătorul uscat. În cazul
nerespectării acestei precauţii, se pot
produce răniri sau produsul se poate
defecta datorită aprinderii sau
electrocutării.
• Praful de pe sau din jurul
componentelor metalice ale ştecărului
poate fi îndepărtat cu o cârpă uscată.
Continuarea utilizării se poate solda cu
incendiu.
• Nu manevraţi cablul de alimentare şi
nu vă apropiaţi de încărcător în timpul
furtunilor. În cazul nerespectării
acestei precauţii, pot rezulta
electrocutări.
xii
• Nu deterioraţi, modificaţi sau trageţi
forţat sau îndoiţi cablul de alimentare.
Nu-l aşezaţi sub obiecte grele şi nu-l
expuneţi la căldură sau flacără. În cazul
în care izolaţia este deteriorată şi firele
sunt expuse, duceţi cablul de
alimentare la un reprezentant de
service autorizat Nikon pentru
verificare. În cazul nerespectării acestei
precauţii, pot rezulta incendii sau
electrocutări.
• Nu manipulaţi ştecărul sau
încărcătorul cu mâinile umede. În
cazul nerespectării acestei precauţii, se
pot produce răniri sau produsul se
poate defecta datorită aprinderii sau
electrocutării.
• Nu folosiţi cu transformatoare sau
adaptoare de călătorie proiectate să
transforme de la un voltaj la altul sau
convertoare de la curent continuu în
curent alternativ. În cazul nerespectării
aceastei prevederi, acesta poate duce
la defectarea produsului sau poate
cauza supraîncălzire sau incendii.
A
Utilizaţi cablurile adecvate
Atunci când conectaţi cablurile la
mufele de intrare şi ieşire, utilizaţi doar
cabluri furnizate sau comercializate de
Nikon cu scopul respectării
reglementărilor produsului.
A
Nu îndreptaţi bliţul spre conducătorul unui
vehicul cu motor
În cazul nerespectării acestei precauţii,
se pot produce accidente.
A
Evitaţi contactul cu cristalele lichide
În cazul în care monitorul se va sparge,
riscul accidentării datorate cioburilor
de sticlă trebuie evitat cu grijă, iar
cristalele lichide din monitor nu
trebuie să intre în contact cu pielea,
ochii sau gura.
A
Nu transportaţi trepiedele cu un obiectiv sau
aparat foto ataşat
Vă puteţi împiedica sau îi puteţi lovi
accidental pe alţii, provocând răniri.
A
Urmaţi instrucţiunile personalului companiei
aeriene sau al spitalului
A
Ţineţi cont de precauţii atunci când utilizaţi
bliţul
• Utilizarea aparatului foto cu bliţ în
imediata apropiere a pielii sau a altor
obiecte ar putea provoca arsuri.
• Utilizarea bliţului în apropierea ochilor
subiectului ar putea afecta temporar
vederea. Bliţul nu trebuie să se afle la
mai puţin de un metru faţă de subiect.
Trebuie acordată o atenţie deosebită
la fotografierea copiilor mici.
xiii
Note
• Nicio parte din manualele incluse în
• Nikon nu se face responsabil pentru nicio
pachetul acestui produs nu poate fi
defecţiune rezultată din utilizarea acestui
reprodusă, transmisă mai departe, transcrisă,
produs.
stocată pe un sistem mobil sau tradusă într-o • Am depus toate eforturile pentru a ne
altă limbă în nicio formă, în nicio
asigura că informaţiile cuprinse în aceste
circumstanţă, fără aprobarea prealabilă
manuale sunt corecte şi complete şi am fi
scrisă a Nikon.
recunoscători dacă aţi semnala erorile sau
• Nikon îşi rezervă dreptul de a modifica
omisiunile reprezentantului Nikon din zona
oricând aspectul şi specificaţiile hardware şi
dumneavoastră (adresa este furnizată
software descrise în aceste manuale fără
separat).
vreun avertisment prealabil.
xiv
Avertismente pentru clienţii din Europa
ATENŢIE: RISC DE EXPLOZIE DACĂ BATERIA/ACUMULATORUL ESTE ÎNLOCUITĂ/ÎNLOCUIT CU UNA/
UNUL DE TIP INCORECT. ARUNCAŢI BATERIILE/ACUMULATORII UZATE/UZAŢI ÎN CONFORMITATE
CU INSTRUCŢIUNILE.
Acest simbol indică faptul că
echipamentele electrice şi
electronice trebuie colectate
separat.
Acest simbol de pe baterie/
acumulator indică faptul că
bateria/acumulatorul trebuie
colectată/colectat separat.
Următoarele vizează doar
utilizatorii din ţările europene:
• Acest produs este proiectat pentru
colectarea separată la un centru adecvat de
colectare. Nu aruncaţi la un loc cu deşeurile
menajere.
• Colectarea separată şi reciclarea ajută la
conservarea resurselor naturale şi la
prevenirea consecinţelor negative asupra
sănătăţii umane şi mediului care ar putea
rezulta din cauza eliminării incorecte.
• Pentru mai multe informaţii, contactaţi
distribuitorul sau autorităţile locale
responsabile cu gestionarea deşeurilor.
Următoarele vizează doar
utilizatorii din ţările europene:
• Toate bateriile/toţi acumulatorii, fie că sunt
marcate/marcaţi cu acest simbol sau nu,
sunt proiectate/proectaţi pentru colectarea
separată la un centru adecvat de colectare.
Nu aruncaţi la un loc cu deşeurile menajere.
• Pentru mai multe informaţii, contactaţi
distribuitorul sau autorităţile locale
responsabile cu gestionarea deşeurilor.
xv
Casarea dispozitivelor de stocare a datelor
Reţineţi că ştergerea imaginilor sau formatarea cardurilor de memorie sau a altor dispozitive de
stocare a datelor nu şterge definitiv datele de imagine originale. Fişierele şterse pot fi uneori
recuperate de pe dispozitivele de stocare aruncate utilizând software disponibil pe piaţă,
putând da ocazie utilizării rău voitoare a datelor personale sub formă de imagini. Asigurarea
caracterului privat al acestor date este responsabilitatea utilizatorului.
Înainte de a arunca orice dispozitiv de stocare a datelor sau de a-l transfera în proprietatea altei
persoane, ştergeţi datele folosind un software comercial de ştergere sau formataţi dispozitivul
şi apoi umpleţi-l complet cu imagini care nu conţin informaţii private (de exemplu imagini cu
cerul liber). Trebuie să se procedeze cu grijă pentru a se evita rănirea când sunt distruse fizic
dispozitivele de stocare a datelor.
Înainte de a arunca aparatul foto sau de a-l transfera în proprietatea altei persoane, ar trebui să
utilizaţi, de asemenea, opţiunea Resetare totală setări din meniul setare al aparatului foto
pentru a şterge orice informaţii personale referitoare la reţea.
AVC Patent Portfolio License
ACEST PRODUS ESTE LICENŢIAT PE BAZA AVC PATENT PORTFOLIO LICENSE PENTRU UTILIZAREA PERSONALĂ, ÎN
SCOPURI NELUCRATIVE DE CĂTRE UN CLIENT PENTRU (i) CODIFICAREA MATERIALELOR VIDEO ÎN CONFORMITATE CU
STANDARDUL AVC („AVC VIDEO”) ŞI/SAU (ii) DECODIFICAREA MATERIALELOR VIDEO AVC CODIFICATE DE UN
CLIENT ANGAJAT ÎNTR-O ACTIVITATE PERSONALĂ, FĂRĂ SCOP LUCRATIV ŞI/SAU CARE A FOST OBŢINUT DE LA UN
FURNIZOR DE MATERIALE VIDEO LICENŢIAT PENTRU FURNIZAREA MATERIALELOR VIDEO AVC. NICIO LICENŢĂ NU
ESTE ACORDATĂ SAU IMPLICATĂ PENTRU ALTE UTILIZĂRI. PUTEŢI BENEFICIA DE INFORMAŢII SUPLIMENTARE DE LA
MPEG LA, L.L.C. VIZITAŢI http://www.mpegla.com.
xvi
Notă privind interzicerea copierii şi reproducerii
Reţineţi că simpla posesie a materialului copiat sau reprodus digital prin intermediul unui
scaner, aparat foto digital sau alte dispozitive poate fi sancţionată prin lege.
• Elementele a căror copiere sau reproducere este
interzisă prin lege
Nu copiaţi sau nu reproduceţi bancnote de
hârtie, monede, elemente de siguranţă,
obligaţiuni guvernamentale, obligaţiuni
municipale, nici măcar dacă acele copii sau
reproduceri sunt ştampilate ca „Mostre”.
Copierea sau reproducerea bancnotelor,
monedelor sau elementelor de securitate
aflate în circulaţie într-un alt stat este
interzisă.
În lipsa unui acord prealabil al guvernului,
copierea sau reproducerea unor timbre
poştale sau cărţi poştale neutilizate emise de
guvern este interzisă.
Copierea sau reproducerea timbrelor
guvernamentale sau a altor documente
oficiale stipulate prin lege este interzisă.
• Precauţii legate de anumite copii şi reproduceri
Guvernul a emis atenţionări referitoare la
copierea şi reproducerea elementelor de
siguranţă emise de companii private (acţiuni,
facturi, cecuri, bonuri valorice etc.), permise
pentru navetişti sau cupoane cu excepţia
cazurilor în care este necesar un număr
minim de exemplare pentru a fi utilizate în
scop de afaceri de către o companie. De
asemenea, nu copiaţi şi nu reproduceţi
paşapoartele emise de guvern, atestate
emise de agenţii publice şi grupuri private,
carduri de identificare şi tichete precum
permise şi bonuri de masă.
• Respectaţi notele referitoare la proprietatea
intelectuală
În temeiul legii privind drepturile de autor,
fotografiile sau înregistrările lucrărilor care
intră sub incidenţa drepturilor de autor,
realizate cu aparatul foto, nu pot fi folosite
fără permisiunea deţinătorului drepturilor de
autor. Se aplică excepţii pentru folosirea în
scop personal însă reţineţi că este posibil ca
şi folosirea în scop personal să fie
restricţionată în cazul fotografiilor şi
înregistrărilor realizate la expoziţii şi
spectacole în direct.
xvii
Utilizaţi doar accesorii electronice marca Nikon
Aparatele foto Nikon sunt proiectate la cele mai înalte standarde şi includ un ansamblu
complex de circuite electrice. Doar accesoriile electronice marca Nikon (inclusiv încărcătoarele,
acumulatoarele, adaptoarele CA şi accesoriile pentru bliţ) atestate explicit de Nikon pentru
utilizarea cu acest aparat foto digital sunt proiectate şi verificate pentru a opera în limitele
cerinţelor de funcţionare şi de siguranţă al acestui ansamblu de circuite electronice.
Utilizarea altor accesorii decât cele Nikon ar putea deteriora aparatul foto şi
poate anula garanţia Nikon. Utilizarea acumulatorilor Li-ion furnizaţi de terţe
părţi ce nu prezintă sigiliul holografic Nikon în dreapta ar putea împiedica
funcţionarea normală a aparatului foto şi ar putea provoca încălzirea excesivă,
aprindere, fisurări sau scurgeri.
Pentru mai multe informaţii legate de accesoriile marca Nikon, contactaţi furnizorul autorizat
Nikon.
xviii
D
Utilizaţi doar accesorii marca Nikon
Doar accesoriile marca Nikon aprobate de Nikon explicit pentru utilizarea cu
aparatul dumneavoastră foto digital Nikon sunt proiectate şi verificate să
funcţioneze în limitele cerinţelor operaţionale şi de siguranţă. UTILIZAREA ALTOR
ACCESORII DECÂT CELE ALE NIKON AR PUTEA DETERIORA APARATUL FOTO ŞI POATE ANULA
GARANŢIA NIKON.
A
Înainte de efectuarea fotografiilor importante
Înainte de efectuarea fotografiilor la ocazii importante (precum nunţi sau înainte
de a pleca cu aparatul foto în excursie) efectuaţi o fotografie de probă pentru a vă
asigura că aparatul foto funcţionează normal. Nikon nu se face responsabil
pentru nicio defecţiune sau pierdere financiară rezultată din defectarea acestui
produs.
A
Învăţarea continuă
Ca parte din angajamentul pentru „Învăţare continuă” pentru sprijin continuu şi
educare privind produsele, informaţii actualizate permanent sunt disponibile pe
următoarele situri:
• Pentru utilizatorii din S.U.A.: http://www.nikonusa.com/
• Pentru utilizatorii din Europa şi Africa: http://www.europe-nikon.com/support/
• Pentru utilizatorii din Asia, Oceania şi Orientul Mijlociu: http://www.nikon-asia.com/
Vizitaţi aceste situri pentru a fi la curent cu cele mai noi informaţii legate de
produs, sugestii, răspunsuri la întrebări frecvente (FAQ) şi sfaturi generale
referitoare la imaginea şi fotografierea digitală. Informaţii suplimentare sunt
disponibile la reprezentanţa Nikon din zona dumneavoastră. Consultaţi
următorul URL pentru informaţii de contact: http://imaging.nikon.com/
xix
xx
XIntroducere
Familiarizarea cu aparatul foto
Rezervaţi-vă un răgaz pentru a vă familiariza cu comenzile şi afişajele
aparatului foto. Ar putea fi util să puneţi un semn în dreptul acestei
secţiuni pentru a îl folosi ca referinţă pe măsură ce parcurgeţi restul
manualului.
Corpul aparatului foto
2
7
8
9
3
10
11
1
X
3
4
12
5
13
14
6
15
16
1 Buton I............................................. 131
2 Buton deblocare selector mod de
declanşare.............................................. 116
3 Buclă pentru curea aparat foto........... 19
4 Buton BKT .. 147, 151, 155, 193, 231, 307
5 Selector mod de declanşare.............. 116
6 Buton Y................................................. 130
7 Buton înregistrare film................. 61, 307
8 Comutator alimentare ...................... 9, 27
9 Buton declanşare .............................40, 41
Buton E ..................................................143
Buton S/Q........................33, 124, 128
Panou de control superior...................... 6
Marcaj plan focal (E) .........................115
Control ajustare dioptrii........................35
Cuplă accesorii (pentru unitatea de bliţ
opţională) ........................................14, 194
16 Capac cuplă accesorii...........14, 194, 355
10
11
12
13
14
15
1
Corpul aparatului foto (continuare)
1
4
5
6
16
17
18
2
7
8
9
3
X
10
20
21
11
22
12
24
15
1 Microfon stereo
(pentru filme) ...........................61, 63, 298
2 Comandă cuplare dispozitiv
măsurare.................................................373
3 Oglindă ..........................................122, 347
4 Indicator luminos autodeclanşator... 121
5 Capac terminal sincronizare bliţ.......195
6 Capac terminal cu zece pini pentru
telecomandă ................................246, 339
7 Capac conector USB....................278, 283
8 Capac conector periferice ..................337
9 Capac conector audio .................. 64, 341
10 Capac conector HDMI/Ethernet
.........................................................281, 286
11 Buton decuplare obiectiv..................... 26
12 Zăvor capac locaş acumulator ............ 22
D
14
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
19
23
13
Capac locaş acumulator ........................22
Buton mod AF................. 48, 50, 101, 105
Selector mod focalizare......... 48, 98, 114
Terminal sincronizare bliţ .................. 195
Terminal cu zece pini pentru
telecomandă ................................ 246, 339
Conector periferice.............................. 337
Conector USB ............................... 278, 283
Conector pentru
microfon extern..............................64, 341
Conector căşti ................................... 64, 66
Conector HDMI..................................... 286
Conector Ethernet ............................... 281
Capac corp.......................................25, 339
Închideţi capacul conectorului
Închideţi capacul conectorului când conectorii nu sunt în uz. Prezenţa corpurilor
străine în conectori poate interfera cu transferul datelor.
2
1
9
2
10
3
11
4
5
6
12
X
7
8
Buton Pv .........................50, 132, 307, 309 7 Buton Fn (vertical)..........................39, 307
Selector secundar de comandă ........ 308 8 Blocare buton declanşare fotografiere
verticală.....................................................39
Buton Fn1 ...................................... 307, 309
9
Marcaj montură obiectiv ......................26
Buton Fn2 ...................................... 307, 309
Selector secundar de comandă pentru 10 Montură obiectiv ...........................26, 115
fotografiere verticală.................... 39, 308 11 Contacte CPU
6 Buton declanşare pentru fotografiere
12 Montură trepied
verticală .................................................... 39
1
2
3
4
5
D
Difuzorul
Nu amplasaţi difuzorul în imediata apropiere a dispozitivelor magnetice.
Nerespectarea acestei precauţii ar putea afecta datele înregistrate pe
dispozitivele magnetice.
3
Corpul aparatului foto (continuare)
1
16
2
3
4
5
6
17
18
7
8
9
X
19
10
11 12
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
4
13 14
Buton O/Q..............................33, 43, 268
Buton K.......................................... 42, 248
Monitor ............... 12, 42, 44, 59, 248, 310
Buton G ...................................... 15, 289
Buton L (Z/Q) ................ 16, 180, 265
Buton X ..................................................263
Buton W/M ................199, 200, 248, 263
Buton J (OK) ................................. 16, 249
Indicator reţea
Buton Fn3.....................273, 276, 307, 309
15
Panou control posterior .......................... 8
Buton S ..................... 116, 119, 224, 304
Buton T...................................... 93, 96
Buton U .......... 159, 163, 167, 169, 224
Buton R (informaţii) ............. 57, 68, 220
Vizor .................................................... 10, 35
Blocare selector focalizare................. 108
Indicator luminos acces
card memorie.................................... 31, 41
19 Buton i............................. 51, 63, 223, 253
11
12
13
14
15
16
17
18
6
7
8
1
9
2
10
3
11
12
13
X
14
15
16
4
Adaptor ocular............................... 36, 338
Pârghie obturator ocular.................... 120
Pârghie adaptor ocular......................... 36
Buton a...........................44, 59, 173, 309
Selector vizualizare în timp real ...44, 59
Ocular vizor..................................... 36, 120
Selector
secundar............. 109, 111, 141, 307, 309
8 Buton AF-ON ................ 102, 112, 300, 307
9 Selector principal de comandă......... 308
10 Selector multiplu.....................16, 41, 250
1
2
3
4
5
6
7
5
11 Capac fantă card memorie ............ 30, 32
12 Buton eliberare capac fantă card (sub
capac) ........................................................30
13 Buton C ....................................39, 102, 307
14 Selector multiplu (vertical)..........39, 307
15 Selector principal de comandă
(vertical) ...........................................39, 308
Difuzor..............................................81, 276
16 Microfon (pentru note vocale) ..........272
5
Panoul de control superior
1
8
9
2
3
4
5
6
7
X
6
10
11
12
13
1 Timp de expunere.......................134, 136 8 Indicator stop diafragmă .......... 135, 326
Mod zonă AF.................................104, 106 9 Diafragmă (număr f/) ................. 135, 136
Valoare compensare expunere.........143
Diafragmă
Valoare compensare bliţ.....................200
(număr de stopuri)...................... 135, 326
Număr de fotografii în secvenţă de
Treaptă bracketing ..................... 148, 152
bracketing expunere şi bliţ ................147
Număr de fotografii în secvenţă de
Număr de fotografii în secvenţă de
bracketing ADL..................................... 155
bracketing WB.......................................151
Număr de fotografii pe interval........ 239
Număr de intervale pentru
Expunere diferenţială HDR ................ 193
fotografierea cu temporizator de
Număr de expuneri (expunere
interval....................................................239
multiplă)................................................. 231
Distanţă focală
Diafragmă maximă (obiective
(obiective non-CPU) ............................245
non-CPU)................................................ 245
2 Indicator program flexibil ..................133
Indicator mod PC ................................. 339
3 Mod expunere.......................................131 10 Pictogramă card memorie
(fanta 1) .............................................. 32, 33
4 Indicator mod zonă AF...............104, 106
5 Arhivă meniu fotografiere..................291 11 Pictogramă card memorie
(fanta 2) .............................................. 32, 33
6 Arhivă setări personalizate ................299
12
Indicator acumulator .............................37
7 Mod focalizare automată ...................101
13 Indicator temporizator de interval... 239
Indicator trecere timp activată............79
21
22
23
14
15
16
18
24
25
26
27
19
28
20
29
17
14 Indicator bracketing
expunere şi bliţ ..................................... 147
Indicator bracketing WB..................... 151
Indicator bracketing ADL ................... 155
15 Pictogramă blocare
timp de expunere ................................ 140
16 Indicator sincronizare bliţ .................. 305
17 Mod bliţ .................................................. 198
18 Măsurare ................................................ 130
19 Indicator sensibilitate ISO .................. 124
Indicator sensibilitate
ISO automat........................................... 128
20 Contor cadre............................................ 38
Sensibilitate ISO.................................... 124
Sensibilitate ISO (modificare mare/
mică)........................................................ 125
Număr presetare a
balansului de alb.................................. 170
Mod suprapunere ................................ 232
21 Indicator HDR........................................ 190
22 Indicator expunere multiplă ............. 230
23 Pictogramă blocare diafragmă ......... 140
24 Indicator baterie ceas................... 29, 351
25 Indicator compensare bliţ ..................200
26 Indicator compensare expunere.......143
27 Indicator expunere...............................137
Afişaj compensare expunere .............143
Indicator progres bracketing:
Bracketing expunere şi bliţ .............147
Bracketing WB....................................151
Bracketing ADL ..................................155
Indicator conexiune PC .......................339
28 „k” (apare atunci când rămâne
memorie pentru mai mult de 1.000 de
expuneri)...................................................38
29 Număr de expuneri rămase ........38, 385
Număr de fotografii rămase înainte de
ocuparea completă a memoriei
tampon...........................................118, 385
Indicator înregistrare balans de alb
presetat ...................................................170
Nivel D-Lighting activ..........................156
Mod HDR.................................................193
Mod expunere multiplă ......................231
Număr obiectiv manual ......................245
Indicator înregistrare trecere timp.....79
Indicator mod captură.........................339
X
Notă: Afişaj prezentat cu toate indicatoarele active în scopuri ilustrative.
7
Panoul de control posterior
1
2
8
9
3
4
5
6
7
X
1
2
3
4
5
6
Indicator „rămase” ...............................385 7 „k” (apare atunci când rămâne
memorie pentru mai mult de 1.000 de
Dimensiune imagine (NEF/RAW) ....... 96
expuneri)...................................................38
Mod declanşare ...........................116, 119
Indicator temperatură culoare ......... 167
Indicator stare notă vocală .......274, 275
Afişaj suplimentar secunde...... 121, 274
Mod înregistrare notă vocală ............274 8 Dimensiune imagine (imagini JPEG şi
Mod declanşare ...........................116, 119
TIFF)............................................................96
Viteză fotografiere continuă.....116, 303 9 Calitate imagine ......................................92
Contorizare fotografii autodeclanşator/
întârziere autodeclanşator........121, 303 10 Balans de alb......................................... 159
Indicator reglare fină
Număr de expuneri
balans de alb......................................... 163
rămase........................................93, 96, 385
Indicator protecţie presetare balans de
Lungimea notei vocale .......................274
alb ............................................................ 172
Reglare fină balans de alb ..................163
11 Rolul cardului de memorie din
Numărul presetării
fanta 2........................................................97
balansului de alb ..................................170
Calitate imagine ......................................92
Temperatură culoare..................161, 167
Indicator mod PC..................................339
Notă: Afişaj prezentat cu toate indicatoarele active în scopuri ilustrative.
8
10
11
A
Luminatoare LCD
Rotirea comutatorului de alimentare spre Comutator alimentare
D activează iluminările de fundal pentru
butoane şi panourile de control, facilitând
utilizarea aparatului foto în întuneric. După
ce comutatorul de alimentare este eliberat,
iluminările de fundal vor rămâne aprinse
pentru câteva secunde cât timp
temporizatorul standby este activ sau până
când obturatorul este declanşat sau
comutatorul de alimentare este rotit din nou spre D.
D
Afişajele panoului de control şi vizorului
Luminozitatea afişajelor panoului de control şi vizorului variază în funcţie de
temperatură, iar timpii de răspuns ai afişajelor pot creşte la temperaturi scăzute.
Acest lucru este normal şi nu indică o defecţiune.
X
9
Afişajul vizorului
2
1
3
4
5
X
6
7
8
9
10 11 12 13
23
24
14
15 16 17
25
1 Reţea de încadrare (afişată când este
selectat Activat pentru setarea
personalizată d8)..................................304
2 Cerc de referinţă de 12 mm pentru
măsurarea central-evaluativă ...........129
3 Marcaje zonă AF ..................................... 35
4 Puncte de focalizare ............ 40, 108, 300
Ţinte măsurare spot.............................129
Indicator mod zonă AF........................105
Indicator înclinare laterală 1
10
18
19
20 21 22
26
5 Indicator expunere .............................. 137
Afişaj compensare expunere ............ 143
Indicator progres bracketing:
Bracketing expunere şi bliţ ........... 147
Indicator înclinare longitudinală 2
6 Indicator compensare expunere...... 143
7 Indicator compensare bliţ ................. 200
8 Indicator bracketing:
Bracketing expunere şi bliţ............ 147
Bracketing WB .................................. 151
Bracketing ADL................................. 155
9 Indicator focalizare ....................... 40, 115
10 Măsurare ................................................ 129
11 Blocare expunere automată (AE) ..... 141
12 Mod expunere....................................... 131
13 Pictogramă blocare
timp de expunere ................................ 140
14 Timp de expunere....................... 134, 136
Mod focalizare automată ............ 98, 101
15 Pictogramă blocare diafragmă ......... 140
16 Diafragmă (număr f/) ................. 135, 136
Diafragmă
(număr de stopuri)...................... 135, 326
17 Indicator sensibilitate ISO .................. 124
Indicator sensibilitate ISO
automat.................................................. 127
18 Sensibilitate ISO.................................... 124
Nivel D-Lighting activ
Mod zonă AF ................................ 105, 106
19 Afişaj reţea..............................................281
20 Număr de expuneri rămase ........38, 385
Număr de fotografii rămase înainte de
ocuparea completă a memoriei
tampon....................................40, 118, 385
Indicator înregistrare balans de alb
presetat ...................................................170
Valoare compensare expunere .........143
Valoare compensare bliţ.....................200
Indicator mod PC ..................................339
Indicator detectare clipire ..................227
21 „k” (apare atunci când rămâne
memorie pentru mai mult de 1.000 de
expuneri)...................................................38
22 Indicator bliţ pregătit 3 ......194, 203, 374
23 Indicator blocare FV.............................203
24 Indicator sincronizare bliţ...................305
25 Indicator stop diafragmă ...........135, 326
26 Avertizare acumulator descărcat........37
X
1 Funcţionează ca indicator al înclinării longitudinale când aparatul foto este rotit
pentru a face fotografii în orientarea „pe înalt” (portret).
2 Funcţionează ca indicator al înclinării laterale când aparatul foto este rotit pentru a
face fotografii în orientarea „pe înalt” (portret).
3 Se afişează când este ataşată o unitate de bliţ opţională (0 194). Indicatorul bliţ
pregătit se aprinde când bliţul este încărcat.
Notă: Afişaj prezentat cu toate indicatoarele active în scopuri ilustrative.
D
Fără acumulator
Când acumulatorul este complet descărcat sau nu este introdus niciun
acumulator, afişajul vizorului se va întuneca. Acest lucru este normal şi nu indică
o defecţiune. Afişajul vizorului va reveni la normal când este introdus un
acumulator complet încărcat.
11
Folosirea ecranului tactil
Monitorul sensibil la atingere acceptă următoarele operaţii:
Glisare
Glisaţi un deget pe o distanţă scurtă, spre stânga
sau spre dreapta, pe monitor.
X
Glisare
Glisaţi un deget pe monitor.
Depărtare/apropiere
Puneţi două degete pe monitor şi depărtaţi-le sau
apropiaţi-le unul de celălalt.
12
❚❚ Folosirea ecranului tactil
În timpul redării (0 251), ecranul tactil poate fi folosit pentru:
• Vizualizarea altor imagini
• Mărire sau micşorare
• Vizualizarea miniaturilor
• Vizualizarea filmelor
Ecranul tactil poate fi folosit pentru a poziţiona punctul de focalizare în
timpul vizualizării în timp real (0 49), pentru a măsura o valoare pentru
balansul de alb presetat manual folosind instrumentul balans de alb în
punct unic (0 173) şi pentru scriere (0 185).
X
D
Ecranul tactil
Ecranul tactil răspunde la electricitatea statică şi este posibil să nu răspundă
atunci când este acoperit cu folii de protecţie de la alţi furnizori sau când este
atins cu unghiile sau cu mâinile acoperite cu mănuşi. Nu utilizaţi forţa în exces şi
nu atingeţi ecranul cu obiecte ascuţite.
D
Folosirea ecranului tactil
Este posibil ca ecranul tactil să nu răspundă conform aşteptărilor dacă încercaţi să
îl folosiţi în timp ce ţineţi palma sau un deget într-un alt loc de pe acesta. Este
posibil ca acesta să nu recunoască alte gesturi dacă atingerea este prea uşoară, vă
mişcaţi degetele prea rapid sau pe o distanţă prea scurtă sau dacă acestea nu
rămân în contact cu ecranul sau dacă mişcarea de apropiere sau depărtare a celor
două degete nu este coordonată în mod corect.
A
Activarea sau dezactivarea comenzilor tactile
Comenzile tactile pot fi activate sau dezactivate folosind opţiunea Comenzi
tactile din meniul setare (0 312).
A
Consultaţi de asemenea
Opţiunea Comenzi tactile din meniul setare poate fi folosită pentru a alege
direcţia în care glisaţi degetul pentru a vizualiza alte imagini în redarea în cadru
întreg (0 312).
13
Capacul cuplei pentru accesorii
Capacul cuplei pentru accesorii
furnizat poate fi folosit pentru a
proteja cupla pentru accesorii sau
pentru a împiedica apariţia în
fotografii a luminii reflectate de părţile
metalice ale cuplei. Capacul se
ataşează la cupla pentru accesorii a
aparatului foto conform imaginii din dreapta.
X
14
Pentru a scoate capacul cuplei pentru
accesorii, ţineţi-l apăsat cu degetul şi
glisaţi-l în afară aşa cum se arată în
imaginea din dreapta, ţinând bine
aparatul foto cu mâna.
sTutorial
Meniuri aparat foto
Majoritatea opţiunilor de fotografiere, redare şi
Buton G
setare pot fi accesate din meniurile aparatului foto.
Pentru a vizualiza meniurile, apăsaţi butonul G.
s
File
Alegeţi dintre următoarele meniuri:
• D: Redare (0 289)
• C: Fotografiere (0 291)
• 1: Filmare (0 296)
• A: Setări personalizate (0 299)
• B: Setare (0 310)
• N: Retuşare (0 314)
• O/m: MENIUL MEU sau SETĂRI RECENTE
(setare implicită la MENIUL MEU; 0 316)
Cursorul indică poziţia în meniul curent.
Setările curente sunt indicate prin
pictograme.
Opţiuni meniu
Opţiuni în meniul curent.
Pictograma ajutor (0 16)
15
Utilizarea meniurilor aparatului foto
❚❚ Controale meniuri
Selectorul multiplu şi butonul J sunt folosite pentru a naviga prin meniuri.
Selector multiplu
Selectaţi
Deplasaţi cursorul în sus elementul
evidenţiat
Anulaţi şi reveniţi la
meniul precedent
Selectaţi
elementul
evidenţiat sau
afişaţi meniul
secundar
Deplasaţi cursorul în jos
s
Buton J
Selectaţi elementul
evidenţiat
A
Pictograma d (ajutor)
Dacă este afişată o pictogramă d în colţul din stânga jos al monitorului, ajutorul
poate fi afişat prin apăsarea butonului L (Z/Q).
O descriere a opţiunii sau meniului selectat în acel moment va fi afişată cât timp
butonul este apăsat. Apăsaţi 1 sau 3 pentru a derula pe afişaj.
Buton L (Z/Q)
16
❚❚ Navigarea în meniuri
Urmaţi paşii de mai jos pentru a naviga prin meniuri.
1
Afişaţi meniurile.
Buton G
Apăsaţi butonul G pentru a afişa meniurile.
2
Evidenţiaţi pictograma pentru
meniul curent.
Apăsaţi 4 pentru a evidenţia
pictograma pentru meniul curent.
3
s
Selectaţi un meniu.
Apăsaţi 1 sau 3 pentru a selecta meniul dorit.
4
Poziţionaţi cursorul în meniul
selectat.
Apăsaţi 2 pentru a poziţiona
cursorul în meniul selectat.
17
5
Evidenţiaţi un element din
meniu.
Apăsaţi 1 sau 3 pentru a evidenţia
un element din meniu.
6
Afişaţi opţiunile.
Apăsaţi 2 pentru a afişa opţiunile
pentru elementul selectat din
meniu.
s
7
Evidenţiaţi o opţiune.
Apăsaţi 1 sau 3 pentru a evidenţia
o opţiune.
8
Selectaţi elementul evidenţiat.
Apăsaţi J pentru a selecta elementul
evidenţiat. Pentru a ieşi fără a face o selecţie,
apăsaţi butonul G.
Buton J
Reţineţi următoarele aspecte:
• Elementele din meniu afişate în culoarea gri nu sunt disponibile în acel
moment.
• În timp ce apăsarea 2 sau a centrului selectorului multiplu are în
general acelaşi efect ca apăsarea J, sunt anumite elemente a căror
selectare poate fi făcută numai prin apăsarea J.
• Pentru a ieşi din meniuri şi a reveni la modul de fotografiere, apăsaţi
butonul de declanşare la jumătate (0 40).
18
Primii paşi
Ataşaţi cureaua aparatului foto
Ataşaţi cureaua bine de buclele aparatului foto.
Încărcaţi acumulatorul
Aparatul foto D5 este alimentat de un acumulator Li-ion EN-EL18c
(furnizat). Pentru a extinde la maxim timpul de fotografiere, înainte de
utilizare încărcaţi acumulatorul în încărcătorul pentru acumulator MH-26a
furnizat. Sunt necesare aproximativ 2 ore şi 35 de minute pentru
încărcarea completă a acumulatorului atunci când este descărcat complet.
1
s
Introduceţi încărcătorul în priză.
Introduceţi mufa adaptorului în încărcătorul
pentru acumulator şi conectaţi cablul de
alimentare la o priză electrică.
2
Scoateţi capacul terminal.
Scoateţi capacul terminal de pe acumulator.
Capac terminal
A
Consultaţi de asemenea
Pentru informaţii privind utilizarea MH-26a pentru a încărca doi acumulatori,
consultaţi pagina 381.
19
3
Scoateţi protecţia contactelor.
Scoateţi protecţia contactelor din locaşul
acumulatorului din încărcător.
4
Încărcaţi acumulatorul.
Indicatoare luminoase locaş
Contacte
s
Ghidaj
Indicatoare luminoase de încărcare (verzi)
Introduceţi acumulatorul (mai întâi terminalele), aliniind capătul
acumulatorului cu ghidajul şi apoi glisând acumulatorul în direcţia
indicată până când se fixează pe poziţie cu un clic. Indicatorul luminos
al locaşului şi indicatoarele luminoase de încărcare vor clipi lent în
timp ce acumulatorul se încarcă:
Stare de încărcare
Mai puţin de 50% din capacitatea maximă
H (clipeşte lent)
50–80% din capacitatea maximă
H (clipeşte lent)
Mai mult de 80%, dar mai puţin de 100% din
capacitatea maximă
100% din capacitatea maximă
20
Indicator
luminos locaş
H (clipeşte lent)
K (aprins)
Indicatoare luminoase de încărcare
50%
80%
100%
H (clipeşte
I (stins)
I (stins)
lent)
H (clipeşte
K (aprins)
I (stins)
lent)
H (clipeşte
K (aprins) K (aprins)
lent)
I (stins)
I (stins)
I (stins)
Încărcarea este completă când indicatorul luminos al locaşului nu mai
clipeşte şi indicatoarele luminoase de alimentare se sting. Sunt
necesare aproximativ 2 ore şi 35 de minute pentru încărcarea
completă a unui acumulator consumat; reţineţi că acumulatorul nu se
va încărca dacă temperatura este sub 0 °C sau peste 60 °C.
5
Scoateţi acumulatorul atunci când încărcarea este
completă.
Scoateţi acumulatorul şi deconectaţi încărcătorul.
s
D
Calibrare
Consultaţi pagina 380 pentru informaţii suplimentare despre calibrare.
21
Introduceţi acumulatorul
1
Opriţi aparatul foto.
D
Introducerea şi scoaterea
acumulatorilor
Înainte de introducerea sau
scoaterea acumulatorului,
asiguraţi-vă că comutatorul de
alimentare este în poziţia OFF.
2
Scoateţi capacul locaşului
acumulatorului.
Ridicaţi zăvorul capacului locaşului
acumulatorului, răsuciţi-l în poziţia (A) deschis
(q) şi scoateţi capacul locaşului
acumulatorului BL-6 (w).
s
3
Ataşaţi capacul la acumulator.
Dacă butonul de eliberare a acumulatorului
este poziţionat astfel încât săgeata (H) este
vizibilă, glisaţi butonul de eliberare a
acumulatorului pentru a acoperi săgeata.
Introduceţi cele două proeminenţe de pe
acumulator în fantele din capac şi glisaţi
butonul de eliberare a acumulatorului pentru
a descoperi complet săgeata.
A
Eliberare acumulator
Capacul locaşului acumulatorului BL-6
Acumulatorul poate fi încărcat cu capacul BL-6 ataşat. Pentru a împiedica
acumularea prafului în interiorul locaşului acumulatorului când acumulatorul nu
este introdus, glisaţi butonul de eliberare a acumulatorului în direcţia indicată de
săgeată (H), scoateţi BL-6 de pe acumulator şi puneţi-l la loc în aparatul foto. Nu
pot fi folosite alte capace de acumulatori cu acest aparat foto.
22
4
Introduceţi acumulatorul.
Introduceţi acumulatorul aşa cum se arată în
imaginea din dreapta.
5
Zăvorâţi capacul.
Pentru a împiedica deplasarea acumulatorului
în timpul funcţionării, rotiţi zăvorul în poziţia
închis şi rabataţi-l în jos aşa cum se arată în
imaginea din dreapta. Verificaţi dacă ați
zăvorât bine capacul.
s
A
Scoaterea acumulatorului
Înainte de a scoate acumulatorul, opriţi aparatul foto,
ridicaţi zăvorul capacului locaşului acumulatorului şi
răsuciţi-l în poziţia deschis (A). Reţineţi că acumulatorul
poate fi fierbinte după utilizare; procedaţi cu atenţia
necesară atunci când scoateţi acumulatorul. Pentru a
preveni scurtcircuitele, puneţi la loc capacul terminal
când acumulatorul nu este utilizat.
A
Acumulatori Li-ion EN-EL18c
Acumulatorul EN-EL18c furnizat schimbă informaţii cu dispozitivele compatibile,
permiţând aparatului foto să afişeze starea de încărcare a acumulatorului în şase
niveluri (0 37). Opţiunea Info acumulator din meniul setare oferă detalii despre
încărcarea acumulatorului, durata de funcţionare a acumulatorului şi numărul de
fotografii făcute de când acumulatorul a fost încărcat ultima dată (0 313).
Acumulatorul poate fi recalibrat în funcţie de necesităţi pentru a asigura că
nivelul acumulatorului este prezentat în continuare cu precizie (0 380).
23
D
Acumulatorul şi încărcătorul
Citiţi şi respectaţi avertizările şi atenţionările de la paginile x–xiii şi 353–356 din acest
manual. Nu utilizaţi acumulatorul la temperaturi ambiante sub 0 °C sau peste
40 °C; nerespectarea acestei precauţii ar putea deteriora acumulatorul sau i-ar
putea afecta performanţele. Capacitatea se poate reduce şi timpii de încărcare
pot creşte la temperaturi ale acumulatorului între 0 °C şi 15 °C şi între 45 °C şi
60 °C.
s
Nu scurtcircuitaţi terminalele încărcătorului; nerespectarea acestei precauţii ar
putea duce la supraîncălzirea şi deteriorarea încărcătorului. Încărcaţi în spaţii
interioare la temperaturi ambiante de 5 °C–35 °C. Capacitatea acumulatorului ar
putea scădea temporar dacă acumulatorul este încărcat la temperaturi scăzute
sau dacă este utilizat la o temperatură sub cea la care a fost încărcat. Dacă
acumulatorul este încărcat la o temperatură sub 5 °C, indicatorul duratei de
funcţionare a acumulatorului din afişajul Info acumulator (0 313) poate indica o
scădere temporară.
Utilizaţi încărcătorul numai cu acumulatori compatibili. Scoateţi din priză atunci
când nu este utilizat.
O scădere marcantă a timpului în care un acumulator complet încărcat își
menține sarcina când este utilizat la temperatura camerei indică faptul că este
necesară înlocuirea sa. Achiziționați un acumulator nou.
24
Ataşaţi un obiectiv
Trebuie prevenită pătrunderea prafului în aparatul foto atunci când nu
este montat obiectivul. Obiectivul folosit în general în acest manual în
scopuri ilustrative este un AF-S NIKKOR 50mm f/1.4G.
Capac obiectiv
Marcaj montură obiectiv
Contacte CPU (0 326)
Comutator mod focalizare (0 26)
s
Inel focalizare (0 114)
1
2
Opriţi aparatul foto.
Scoateţi capacul posterior al obiectivului şi capacul corpului
aparatului foto.
25
3
Ataşaţi obiectivul.
Menţinând marcajul monturii de pe obiectiv aliniat cu marcajul
monturii de pe corpul aparatului foto, poziţionaţi obiectivul în
montura de tip baionetă a aparatului foto (q). Fiind atenţi să nu
apăsaţi butonul de decuplare a obiectivului, rotiţi obiectivul în sens
invers acelor de ceasornic până când se fixează pe poziţie cu un clic
(w).
s
A
Decuplarea obiectivului
Asiguraţi-vă că aparatul foto este oprit atunci când
scoateţi sau schimbaţi obiectivele. Pentru a scoate
obiectivul, apăsaţi şi menţineţi apăsat butonul de
decuplare a obiectivului (q) în timp ce răsuciţi
obiectivul în sensul acelor de ceasornic (w). După
scoaterea obiectivului, puneţi la loc capacele
obiectivului şi capacul corpului aparatului foto.
A
Mod focalizare obiectiv
Dacă obiectivul este prevăzut cu un comutator al
modului de focalizare, selectaţi modul focalizare
automată (A, M/A sau A/M).
D
Obiective CPU cu inele diafragmă
Când folosiţi un obiectiv CPU prevăzut cu un inel pentru diafragmă (0 326),
blocaţi diafragma la setarea minimă (cel mai mare număr f/).
A
Zonă imagine
Zona imagine format DX este selectată automat când
este ataşat un obiectiv DX (0 88).
Zonă imagine
26
Configurare de bază
Opţiunea de limbă din meniul setare este evidenţiată automat prima dată
când sunt afişate meniurile. Alegeţi o limbă şi setaţi ceasul intern al
aparatului foto.
1
2
Porniți aparatul foto.
Comutator alimentare
Selectaţi Limbă (Language) în meniul
setare.
Buton G
s
Apăsaţi butonul G pentru a afişa meniurile
aparatului foto, apoi evidenţiaţi Limbă
(Language) în meniul setare şi apăsaţi 2.
Pentru informaţii privind utilizarea meniurilor,
consultaţi „Utilizarea meniurilor aparatului
foto” (0 16).
3
Selectaţi o limbă.
Apăsaţi 1 sau 3 pentru a evidenţia limba
dorită şi apăsaţi J.
27
4
Selectaţi Fus orar şi dată.
Selectaţi Fus orar şi dată şi apăsaţi 2.
5
Setaţi fusul orar.
Selectaţi Fus orar şi apăsaţi 2. Apăsaţi 4 sau
2 pentru a evidenţia fusul orar local (câmpul
UTC afişează diferenţa dintre fusul orar
selectat şi Ora universală coordonată sau UTC,
în ore) şi apăsaţi J.
s
6
Activaţi sau dezactivaţi ora de vară.
Selectaţi Timp economisire lumină zi şi
apăsaţi 2. Ora de vară este dezactivată
implicit; dacă ora de vară este în vigoare
pentru fusul orar local, apăsaţi 1 pentru a
evidenţia Activat şi apăsaţi J.
7
Setaţi data şi ora.
Selectaţi Data şi ora şi apăsaţi 2. Apăsaţi 4
sau 2 pentru a selecta un element, 1 sau 3
pentru a modifica. Apăsaţi J când ceasul este
setat la ora şi data curente (reţineţi că aparatul
foto utilizează un ceas în formatul 24 de ore).
28
8
Setaţi formatul datei.
Selectaţi Format dată şi apăsaţi 2.
Apăsaţi 1 sau 3 pentru a alege
ordinea în care vor fi afişate anul,
luna şi ziua şi apăsaţi J.
9
Ieşiţi în modul fotografiere.
Pentru a ieşi în modul fotografiere, apăsaţi
butonul de declanşare la jumătate.
s
A
Bateria ceasului
Ceasul intern al aparatului foto este alimentat independent de o baterie cu litiu
CR1616 cu o durată de funcţionare de aproximativ doi ani. Când nivelul de
încărcare a bateriei este scăzut, pe panoul de control superior va fi afişată o
pictogramă B în timp ce temporizatorul standby este activat. Pentru mai multe
informaţii despre înlocuirea bateriei ceasului, consultaţi pagina 351.
A
Ceasul intern al aparatului foto
Ceasul intern al aparatului foto este mai puţin precis decât majoritatea ceasurilor
de mână sau de masă. Verificaţi regulat ceasul comparându-l cu unele mai
precise şi reajustaţi-l dacă este necesar.
A Dispozitive GPS (0 246)
Dacă este conectat un dispozitiv GPS (0 340), ceasul intern al aparatului foto va
fi setat la data şi ora furnizate de dispozitivul GPS (0 247).
29
Introduceţi un card de memorie
Fotografiile sunt stocate pe carduri de memorie (disponibile separat;
0 383). Aparatul foto este dotat cu fante pentru două carduri XQD sau
pentru două carduri CompactFlash tip I. Cardurile de tip II şi microunităţile
de disc nu pot fi utilizate.
1
s
Opriţi aparatul foto.
Comutator alimentare
D Introducerea şi scoaterea cardurilor de memorie
Opriţi întotdeauna aparatul foto înainte de a introduce sau de a scoate
cardurile de memorie.
2
Deschideţi capacul fantei cardului.
Deschideţi uşiţa care protejează butonul de
eliberare a capacului fantei cardului (q) şi
apăsaţi butonul de eliberare (w) pentru a
deschide fanta cardului (e).
30
3
Introduceţi cardul de memorie.
Buton ejectare
Introduceţi cardul în fanta pentru card cu
eticheta posterioară spre monitor. Când cardul
de memorie este complet introdus, butonul de
ejectare va ieşi în afară, iar indicatorul luminos
acces card memorie de culoare verde se va
aprinde pentru scurt timp.
Indicator luminos
acces card memorie
D
Introducerea cardurilor de memorie
Introduceţi prima dată terminalele cardului. Introducerea unui card cu susul
în jos sau invers poate deteriora aparatul foto sau cardul. Verificaţi pentru a
vă asigura că orientarea cardului este corectă.
Card XQD
Card CompactFlash
Direcţia de
introducere
4GB
Direcţia de
introducere
Etichetă posterioară
4
s
Etichetă posterioară
Închideţi capacul fantei cardului.
Dacă este prima dată când este folosit un card
de memorie după ce a fost folosit sau formatat
într-un alt dispozitiv, formataţi cardul conform
descrierii de la pagina 33.
31
A
Pictograme carduri de memorie
Pictogramele cardurilor de memorie luminează când
sunt introduse cardurile (exemplul din partea dreaptă
prezintă afişajul când sunt introduse două carduri de
memorie). În cazul în care cardul de memorie este plin
sau dacă a apărut o eroare, pictograma pentru cardul
afectat va clipi (0 366).
Panou de control
superior
A
s
Scoaterea cardurilor de memorie
După ce v-aţi asigurat că indicatorul luminos acces card
memorie este stins, opriţi aparatul foto şi deschideţi
capacul fantei cardului de memorie. Apăsaţi butonul
de ejectare (q) pentru a scoate parţial cardul (w).
Cardul de memorie poate fi apoi scos cu mâna. Nu
apăsaţi pe cardul de memorie în timp ce apăsaţi
butonul de ejectare. Nerespectarea acestei precauţii
poate duce la deteriorarea aparatului foto sau a
cardului de memorie.
A
Consultaţi de asemenea
Utilizaţi opţiunea Rolul cardului din Fanta 2 din meniul fotografiere pentru a
alege rolul cardurilor de memorie introduse în fanta 2 (0 97).
32
Formataţi cardul de memorie
Cardurile de memorie trebuie să fie formatate înainte de prima utilizare
sau după ce au fost utilizate sau formatate în alte dispozitive.
D
Formatarea cardurilor de memorie
Formatarea cardurilor de memorie şterge permanent orice date pe care acestea le
pot conţine. Înainte de a continua, asiguraţi-vă că aţi copiat toate fotografiile sau
alte date pe care doriţi să le păstraţi pe un computer (0 278).
1
2
Porniţi aparatul foto.
Apăsaţi butoanele O (Q) şi
S (Q).
Buton O (Q) Buton S (Q)
Ţineţi apăsate butoanele O (Q) şi
S (Q) simultan până când
apare un C care clipeşte pe
afişajele timpului de expunere de
pe panoul de control superior şi
din vizor. Dacă sunt introduse
două carduri de memorie, cardul
care urmează să fie formatat este
indicat de o pictogramă care
clipeşte. În mod implicit, va fi
selectată fanta 1 (0 97); puteţi
alege fanta 2 prin rotirea
selectorului principal de
comandă. Pentru a ieşi fără a
formata cardul de memorie, aşteptaţi până când C nu mai clipeşte
(aproximativ şase secunde) sau apăsaţi orice alt buton în afară de
butoanele O (Q) şi S (Q).
s
33
3
Apăsaţi din nou butoanele O (Q) şi S (Q).
Pentru a formata cardul de memorie, apăsaţi pentru a doua oară
simultan butoanele O (Q) şi S (Q) în timp ce C clipeşte. Nu
scoateţi cardul de memorie şi nu scoateţi şi nu deconectaţi sursa de
alimentare în timpul formatării.
s
D
Carduri de memorie
• Cardurile de memorie pot fi fierbinţi după utilizare. Procedaţi cu atenţia
cuvenită când scoateţi cardurile de memorie din aparatul foto.
• Opriţi alimentarea înainte de a introduce sau de a scoate cardurile de memorie.
Nu scoateţi cardurile de memorie din aparatul foto, nu-l opriţi şi nu scoateţi sau
deconectaţi sursa de alimentare pe durata formatării sau în timp ce sunt
înregistrate, şterse sau copiate date pe un computer. Nerespectarea acestor
precauţii se poate solda cu pierderea datelor sau deteriorarea aparatului foto
sau a cardului.
• Nu atingeţi terminalele cardului cu degetele sau cu obiecte de metal.
• Nu îndoiţi, nu scăpaţi şi nu supuneţi la şocuri fizice puternice.
• Nu aplicaţi forţă pe carcasa cardului. Nerespectarea acestei precauţii ar putea
duce la deteriorarea cardului.
• Nu expuneţi la apă, niveluri mari de umiditate sau la lumina directă a soarelui.
• Nu formataţi cardurile de memorie într-un computer.
A
Niciun card de memorie
Dacă nu este introdus niciun card de memorie,
panoul de control superior şi vizorul vor afişa S.
Dacă aparatul foto este oprit cu un acumulator
încărcat şi fără niciun card de memorie introdus, pe
panoul de control superior va fi afişat S.
A
Consultaţi de asemenea
Consultaţi pagina 310 pentru informaţii privind formatarea cardurilor de
memorie folosind opţiunea Formatare card memorie din meniul setare.
34
Reglaţi focalizarea vizorului
Aparatul foto este prevăzut cu ajustarea dioptriilor pentru a se adapta la
diferenţele individuale de vedere. Înainte de fotografiere, verificaţi dacă
afişajul din vizor este focalizat.
1
Porniţi aparatul foto.
Scoateţi capacul obiectivului şi porniţi aparatul foto.
2
Ridicaţi controlul ajustării dioptriilor
(q).
s
3
Obţineţi o imagine clară în vizor.
Rotiţi controlul ajustării dioptriilor (w) până
când afişajul vizorului, punctele de focalizare şi
marcajele zonei AF se văd clar. Când acţionaţi
controlul cu ochiul pe vizor, fiţi atent să nu vă
băgaţi degetele sau unghiile în ochi.
Punct de
focalizare
Marcaje zonă AF
Imaginea din vizor
neclară
Imaginea din vizor
clară
35
4
Aşezaţi la loc controlul ajustării
dioptriilor.
Împingeţi controlul ajustării dioptriilor
înapoi în poziţie (e).
s
A
Reglarea focalizării vizorului
Dacă nu puteţi obține o imagine clară în vizor conform descrierii de mai sus,
selectaţi AF servo unică (AF-S; 0 101), punct unic AF (0 104) şi punctul de
focalizare central (0 108) şi apoi încadraţi un subiect cu contrast ridicat în
punctul de focalizare central şi apăsaţi butonul de declanşare la jumătate pentru
a focaliza aparatul foto. Cu aparatul foto focalizat, folosiţi controlul ajustării
dioptriilor pentru a focaliza clar subiectul în vizor. Dacă este necesar, focalizarea
vizorului poate fi reglată suplimentar folosind lentile de corecţie opţionale
(0 338).
A
Lentile pentru ajustarea dioptriilor vizorului
Lentilele corective (disponibile separat; 0 338) pot fi
folosite pentru a ajusta suplimentar dioptriile
vizorului. Înainte de a ataşa o lentilă pentru ajustarea
dioptriilor vizorului, scoateţi ocularul vizorului
DK-17F apăsând zăvoarele de pe fiecare parte a
adaptorului ocularului pentru a debloca ocularul (q)
şi apoi deşurubând ocularul conform imaginii din
dreapta (w).
36
Fotografiere de bază şi redare
Nivelul acumulatorului şi numărul de
expuneri rămase
Înainte de a face fotografii, verificaţi nivelul acumulatorului şi numărul de
expuneri rămase, conform descrierii de mai jos.
❚❚ Nivel acumulator
Nivelul acumulatorului este afişat pe panoul de
control superior şi în vizor.
Panou de control
superior
s
Vizor
Pictogramă
Panou de control
Vizor
L
—
K
—
J
—
I
—
H
d
H
(clipeşte)
d
(clipeşte)
Descriere
Acumulator complet încărcat.
Acumulator descărcat parţial.
Acumulator descărcat. Încărcaţi acumulatorul
sau pregătiţi un acumulator de schimb.
Declanşare obturator dezactivată. Încărcaţi
sau schimbaţi acumulatorul.
37
❚❚ Număr de expuneri rămase
s
Panoul de control superior afişează numărul de
fotografii care pot fi realizate la setările actuale
(valorile peste 1.000 sunt rotunjite în minus la
cea mai apropiată sută; de ex. valorile între 2.100
şi 2.199 sunt afişate ca 2,1 K). Dacă sunt
introduse două carduri de memorie, afişajul
arată spaţiul disponibil pe cardul pe care vor fi
salvate fotografiile noi. Când acest număr atinge
valoarea zero, în afişajele contorizării
expunerilor va clipi A în timp ce afişajele
timpului de expunere vor arăta un n sau
j intermitent şi pictograma pentru cardul
afectat va clipi. Introduceţi un alt card de memorie sau ştergeţi fotografii.
A
Afişaj aparat foto oprit
Dacă aparatul foto este oprit cu un acumulator şi un
card de memorie în el, vor fi afişate pictograma card
de memorie, numărul de expuneri rămase şi
numărul de fotografii din folderul curent (în funcţie
de cardul de memorie, este posibil ca, în cazuri rare,
aparatul foto să nu afişeze aceste informaţii când
este introdus un card; această problemă poate fi
rezolvată prin pornirea aparatului foto).
Numărul de fotografii din
folderul curent
Număr de expuneri
rămase
Panou de control
superior
38
Pregătiţi aparatul foto
Atunci când încadraţi fotografii în vizor, ţineţi
mânerul de prindere cu mâna dreaptă, iar corpul
aparatului foto sau obiectivul sprijiniţi-l cu mâna
stângă. Ţineţi coatele uşor lipite de corp pentru
sprijin şi puneţi un picior cu jumătate de pas
înaintea celuilalt pentru a vă menţine corpul
stabil. Când încadraţi fotografii în orientarea
portret (pe înalt), ţineţi aparatul foto aşa cum se
arată în partea de jos a celor trei ilustraţii din
dreapta.
s
D
Încadrarea fotografiilor în orientarea portret (pe înalt)
Aparatul foto este echipat cu comenzi
pentru utilizarea în orientarea portret (pe
înalt), inclusiv un declanşator vertical,
butoane Fn şi AF-ON, selectoare de comandă
principal şi secundar şi selector multiplu
(0 102, 109, 307). Rotiţi blocarea
butonului de declanşare fotografiere
Blocare buton declanşare
verticală la L pentru a evita acţionarea
fotografiere verticală
accidentală a acestor comenzi când
aparatul foto este în orientarea peisaj (pe
lat).
39
Focalizaţi şi fotografiaţi
1
Apăsaţi butonul de
declanşare la jumătate.
La setările implicite, aparatul
foto va focaliza pe subiectul
din punctul de focalizare
central. Încadraţi o fotografie
în vizor cu subiectul
principal poziţionat în
punctul de focalizare central
şi apăsaţi butonul de
declanşare la jumătate.
Punct de focalizare
Indicator
focalizare
s
2
Capacitate
memorie
tampon
Verificaţi indicatoarele din vizor.
Când operaţia de focalizare este încheiată, indicatorul imagine
focalizată (I) va apărea în vizor.
Afişaj vizor
I
F
H
F H
(clipeşte)
Descriere
Subiect focalizat.
Punctul de focalizare este între aparatul foto şi subiect.
Punctul de focalizare este în spatele subiectului.
Aparatul foto nu poate focaliza pe subiectul din
punctul de focalizare folosind focalizarea automată.
În timp ce butonul de declanşare este apăsat la jumătate,
focalizarea se va bloca şi pe afişajul vizorului va apărea
numărul de expuneri care pot fi stocate în memoria
tampon („t”; 0 118).
Pentru informaţii despre ceea ce trebuie făcut dacă aparatul foto nu
poate focaliza folosind focalizarea automată, consultaţi „Obţinerea
rezultatelor bune cu focalizarea automată” (0 113).
40
3
Fotografiaţi.
Apăsaţi uşor butonul de declanşare
până la capăt pentru a fotografia. În
timp ce fotografia este înregistrată
pe cardul de memorie, indicatorul
luminos de acces al cardului de
Indicator luminos
memorie se va aprinde. Nu scoateţi
acces card memorie
cardul de memorie şi nu scoateţi sau
deconectaţi sursa de alimentare
până când indicatorul luminos nu se stinge şi înregistrarea este
completă.
s
A
Temporizatorul standby (fotografierea prin vizor)
Afişajele timpului de expunere şi diafragmei de pe panoul de control superior şi
din vizor se vor opri dacă nu sunt efectuate operaţii timp de aproximativ şase
secunde, reducând consumul acumulatorului. Apăsaţi butonul de declanşare la
jumătate pentru a reactiva afişajele.
Exponometre activate
Exponometre dezactivate
Durata până la expirarea automată a temporizatorului standby poate fi reglată
utilizând setarea personalizată c2 (Temporizator standby, 0 303).
A
Selectorul multiplu
Selectorul multiplu poate fi utilizat pentru a selecta
punctul de focalizare în timp ce exponometrele sunt
activate (0 108).
Selector multiplu
41
Vizualizarea fotografiilor
1
Apăsaţi butonul K.
Buton K
Pe monitor va fi afişată o
fotografie. Cardul de memorie
care conţine fotografia afişată
în acel moment este indicat
de o pictogramă.
2
Vizualizaţi fotografii suplimentare.
Pot fi afişate fotografii suplimentare prin
apăsarea 4 sau 2 sau prin glisarea unui deget
spre stânga sau spre dreapta pe afişaj (0 251).
Pentru a vizualiza informaţii suplimentare
despre fotografia curentă, apăsaţi 1 şi 3
(0 254).
s
NIKON D5
1/ 12
1/ 125
0
F5. 6
100
50mm
, 0
100NC_D5 DSC_0001. JPG
15/ 10/ 2015 10: 02: 27
N OR
ORMAL
AL
5568x3712
Pentru a finaliza redarea şi a reveni în modul fotografiere, apăsaţi
butonul de declanşare la jumătate.
A
Examinare imagine
Când este selectat Activată pentru Examinare imagine în meniul redare
(0 290), fotografiile sunt afişate automat pe monitor după fotografiere.
A
Consultaţi de asemenea
Consultaţi pagina 249 pentru informaţii privind alegerea unei fante pentru cardul
de memorie.
42
Ştergerea fotografiilor nedorite
Fotografiile nedorite pot fi şterse prin apăsarea butonului O (Q). Reţineţi
că odată şterse fotografiile nu pot fi recuperate.
1
Afişaţi fotografia.
Afişaţi fotografia pe care doriţi să o ştergeţi
conform descrierii de la pagina precedentă, în
„Vizualizarea fotografiilor”. Locaţia imaginii
curente este indicată de o pictogramă în
colţul din stânga jos al afişajului.
2
Ştergeţi fotografia.
Buton O (Q)
Apăsaţi butonul O (Q). Va fi
afişat un dialog de confirmare;
evidenţiaţi Imagine selectată
şi apăsaţi O (Q) din nou
pentru a şterge imaginea şi a
reveni la redare (pentru
informaţii despre opţiunea
Toate imaginile, consultaţi pagina 268). Pentru a ieşi fără a şterge
fotografia, apăsaţi K.
s
A
Ştergere
Pentru a şterge mai multe imagini sau pentru a selecta cardul de memorie de pe
care vor fi şterse imaginile, folosiţi opţiunea Ştergere din meniul redare (0 270).
43
x
Fotografiere cu vizualizare
în timp real
Urmaţi paşii de mai jos pentru a face fotografii în vizualizarea în timp real.
1
Rotiţi selectorul vizualizare în timp real
la C (fotografiere cu vizualizare în timp
real).
x
Selector vizualizare în
timp real
2
Apăsaţi butonul a.
Oglinda va fi ridicată, iar vizualizarea prin
obiectiv va fi afişată pe monitorul aparatului
foto. Subiectul nu va mai fi vizibil în vizor.
Buton a
3
Poziţionaţi punctul de focalizare.
Poziţionaţi punctul de focalizare peste subiect conform descrierii de la
pagina 49.
44
4
Focalizaţi.
Apăsaţi butonul de declanşare la jumătate
pentru a focaliza.
Punctul de focalizare va clipi verde, iar
declanşarea obturatorului va fi dezactivată în timp ce aparatul foto
focalizează. Dacă aparatul foto poate focaliza, punctul de focalizare va
fi afişat în culoarea verde; dacă aparatul foto nu poate focaliza,
punctul de focalizare va clipi în culoarea roşie (reţineţi că fotografiile
pot fi realizate chiar şi atunci când punctul de focalizare clipeşte în
culoarea roşie; verificaţi focalizarea pe monitor înainte de a
fotografia). Expunerea poate fi blocată prin apăsarea centrului
selectorului secundar (0 141); focalizarea se blochează cât timp
butonul de declanşare este apăsat la jumătate.
D
Utilizarea focalizării automate în vizualizarea în timp real
Utilizați un obiectiv AF-S sau AF-P. Este posibil ca rezultatele dorite să nu fie
obţinute cu alte obiective sau cu teleconvertoare. Reţineţi că în vizualizarea
în timp real, focalizarea automată este mai lentă şi monitorul poate deveni
mai luminos sau mai întunecat în timp ce aparatul foto focalizează. Este
posibil ca punctul de focalizare să fie uneori afişat în verde, atunci când
aparatul nu poate focaliza. Este posibil ca aparatul foto să nu poată focaliza
în următoarele situaţii:
• Subiectul conţine linii paralele cu marginea lungă a cadrului
• Subiectul nu are un contrast puternic
• Subiectul din punctul de focalizare conţine zone cu contrast puternic sau
include un spot luminos sau un indicator cu neon sau o altă sursă de
lumină cu intensitate variabilă
• Apare clipire sau benzi la lumină fluorescentă, cu vapori de mercur, cu
vapori de sodiu sau similară acestora
• Este utilizat un filtru în cruce (stea) sau orice alt filtru special
• Subiectul are dimensiuni mai mici decât punctul de focalizare
• Subiectul este dominat de şabloane geometrice regulate (de exemplu,
jaluzele sau un rând de ferestre ale unui zgârie-nori)
• Subiectul este în mişcare
x
45
5
Fotografiaţi.
Apăsaţi butonul de declanşare până la capăt
pentru a fotografia. Monitorul se va stinge.
6
Ieşiţi din vizualizarea în timp real.
Apăsaţi butonul a pentru a ieşi din
vizualizarea în timp real.
x
A
Previzualizare expunere
În timpul vizualizării în timp real, puteţi apăsa J
pentru a previzualiza efectele timpului de expunere,
diafragmei şi sensibilităţii ISO asupra expunerii. Atunci
când este selectat Dezactivată pentru Fot. cu viz. în
timp real fără sunet în meniul fotografiere,
expunerea poate fi reglată cu ±5 EV (0 143), cu toate
că numai valorile cuprinse între –3 şi +3 EV sunt
reflectate pe afişajul de previzualizare. Reţineţi că este
posibil ca previzualizarea să nu reflecte cu acurateţe rezultatele finale atunci când
este folosită iluminarea cu bliţ, când este activat D-Lighting activ (0 187), High
Dynamic Range (HDR; 0 189) sau bracketing, când este selectat A (automat)
pentru parametrul Picture Control Contrast (0 182) sau când este selectat
p pentru timpul de expunere. Dacă subiectul este foarte luminos sau foarte
întunecat, indicatoarele de expunere vor clipi pentru a avertiza că este posibil ca
previzualizarea să nu reflecte cu acurateţe expunerea. Previzualizarea expunerii
nu este disponibilă când este selectat A sau % pentru timpul de expunere.
46
A
Previzualizare zoom în vizualizarea în timp real
Apăsaţi butonul X pentru a mări imaginea de pe monitor până la un maximum de
aproximativ 11×. În colţul din dreapta jos al afişajului va apărea o fereastră de
navigare într-un cadru gri. Folosiţi selectorul multiplu pentru a derula spre zone
ale cadrului care nu sunt vizibile pe monitor sau apăsaţi W (M) pentru a micşora.
Buton X
Fereastră navigare
x
47
Focalizare automată
Pentru a fotografia folosind focalizarea
automată, rotiţi selectorul modului de
focalizare la AF.
Selector mod focalizare
❚❚ Alegerea unui mod de focalizare
În vizualizarea în timp real sunt disponibile următoarele moduri de
focalizare automată:
Mod
Descriere
AF servo unică: Pentru subiecte imobile. Focalizarea se blochează când
butonul de declanşare este apăsat la jumătate.
AF servo permanent: Pentru subiecte în mişcare. Aparatul foto focalizează
AF-F continuu până când butonul de declanşare este apăsat. Focalizarea se
blochează când butonul de declanşare este apăsat la jumătate.
AF-S
x
Pentru a alege un mod de focalizare automată, apăsaţi butonul mod AF şi
rotiţi selectorul principal de comandă până când modul dorit este afişat pe
monitor.
Buton mod AF
48
Selector principal de
comandă
Monitor
❚❚ Alegerea unui mod zonă AF
În vizualizarea în timp real pot fi selectate următoarele moduri zonă AF:
Mod
!
5
6
&
Descriere
AF prioritate faţă: Utilizaţi pentru portrete. Aparatul foto detectează automat
şi focalizează pe subiectele portret; subiectul selectat este indicat de un
chenar dublu galben (dacă sunt detectate mai multe feţe, până la
maximum 35, aparatul foto va focaliza pe subiectul cel mai apropiat; pentru
a alege un alt subiect, folosiţi selectorul multiplu). Dacă aparatul foto nu mai
poate detecta subiectul (de exemplu, deoarece subiectul şi-a întors faţa de
la aparatul foto), chenarul nu va mai fi afişat.
AF zonă largă: Folosiţi pentru fotografierea din mână a peisajelor şi a altor
subiecte care nu sunt portrete. Folosiţi selectorul multiplu pentru a deplasa
punctul de focalizare oriunde în cadru sau apăsaţi centrul selectorului
multiplu pentru a poziţiona punctul de focalizare în centrul cadrului.
AF zonă normală: Utilizaţi pentru focalizarea punctuală asupra unui punct
selectat din cadru. Folosiţi selectorul multiplu pentru a deplasa punctul de
focalizare oriunde în cadru sau apăsaţi centrul selectorului multiplu pentru
a poziţiona punctul de focalizare în centrul cadrului. Se recomandă un
trepied.
AF urmărire subiect: Poziţionaţi punctul de focalizare pe subiect şi apăsaţi
centrul selectorului multiplu. Punctul de focalizare va urmări subiectul
selectat pe măsură ce se deplasează prin cadru. Pentru a opri urmărirea,
apăsaţi din nou centrul selectorului multiplu. Reţineţi că este posibil ca
aparatul foto să nu poată urmări subiectele dacă acestea se deplasează
rapid, părăsesc cadrul sau sunt ascunse vederii de alte obiecte, îşi schimbă
vizibil dimensiunea, culoarea sau luminozitatea, sunt prea mici, prea mari,
prea luminoase sau prea întunecate sau asemănătoare cu fundalul ca
luminozitate sau culoare.
x
A
Vizualizare în timp real
În cursul vizualizării în timp real puteţi poziţiona
punctul de focalizare prin atingerea subiectului pe
monitor.
49
Pentru a alege un mod zonă AF, apăsaţi butonul mod AF şi rotiţi selectorul
secundar de comandă până când modul dorit este afişat pe monitor.
Buton mod AF
Selector secundar de
comandă
Monitor
Focalizare manuală
x
Pentru a focaliza în modul focalizare manuală
(0 114), rotiţi inelul de focalizare al obiectivului
până când subiectul este focalizat. Pentru a mări
imaginea pe monitor pentru o focalizare mai
precisă, apăsaţi butonul X (0 47).
Buton X
A
Previzualizarea focalizării în cursul vizualizării în timp real
Pentru a selecta temporar diafragma maximă pentru o previzualizare
îmbunătăţită a focalizării în timpul vizualizării în timp real, apăsaţi butonul Pv; va
fi afişată pictograma diafragmei maxime (0 56). Pentru a readuce diafragma la
valoarea iniţială, apăsaţi din nou butonul sau focalizaţi utilizând focalizarea
automată. Dacă butonul de declanşare este apăsat până la capăt pentru a face o
fotografie în timpul previzualizării focalizării, diafragma va reveni la valoarea
iniţială înainte ca fotografia să fie făcută.
50
Utilizarea butonului i
Opţiunile enumerate mai jos pot fi accesate prin
apăsarea butonului i în timpul fotografierii cu
vizualizare în timp real. Evidenţiaţi elemente
folosind selectorul multiplu şi apăsaţi 2 pentru a
vizualiza opţiunile pentru elementul evidenţiat.
După selectarea opţiunii dorite, apăsaţi J pentru
a reveni la meniul butonului i. Pentru a ieşi în
afişajul fotografiere, apăsaţi din nou butonul i.
Opţiune
Alegere zonă
imagine
D-Lighting activ
Obt. electr. cu
perdea frontală
Luminozitate
monitor
Buton i
Descriere
Alegeţi o zonă imagine pentru fotografierea cu vizualizare în
timp real (0 87).
Reglaţi D-Lighting activ (0 187).
Activaţi sau dezactivaţi obturatorul electronic cu perdea frontală
pentru fotografierea oglindă sus (0 304).
Apăsaţi 1 sau 3 pentru a regla
luminozitatea monitorului pentru
vizualizarea în timp real (reţineţi că
aceasta afectează numai vizualizarea
în timp real şi nu are efect asupra
fotografiilor sau a filmelor sau asupra
luminozităţii monitorului pentru
meniuri sau redare; pentru a regla
luminozitatea monitorului pentru meniuri şi redare, utilizaţi
opţiunea Luminozitate monitor din meniul setare conform
descrierii de la pagina 310).
x
51
Opţiune
x
Descriere
În timpul fotografierii cu vizualizare în
timp real, balansul de alb (nuanţa)
monitorului poate fi setat la o valoare
diferită de cea utilizată pentru
fotografii (0 159). Acest lucru poate fi
eficient dacă iluminarea la care sunt
încadrate fotografiile este diferită de
cea utilizată când sunt făcute
fotografiile, astfel cum se întâmplă uneori atunci când se
utilizează un bliţ sau un balans de alb presetat manual. Reglarea
Bal. de alb afişaj balansului de alb al afişajului vizualizării în timp real a fotografiei
viz. timp real foto pentru a produce un efect asemănător celui utilizat pentru
fotografiile efective face ca rezultatele să fie mai uşor de
reprezentat. Pentru a utiliza acelaşi balans de alb atât pentru
vizualizarea pe monitor, cât şi pentru fotografie, selectaţi Fără.
Reţineţi că, indiferent de opţiunea selectată, se va utiliza acelaşi
balans de alb şi pentru imaginea de pe monitor şi pentru
fotografie atunci când Fotografiere fără sunet este activată
(0 54). Balansul de alb al monitorului se resetează la oprirea
aparatului foto, însă ultima valoare utilizată poate fi selectată prin
apăsarea butonului a în timp ce se apasă şi este menţinut apăsat
butonul U.
Vizualizaţi două zone separate ale
cadrului una lângă alta (0 53).
Această opţiune poate fi utilizată, de
Zoom cu afişare pe
exemplu, pentru a alinia clădirile cu
ecran divizat
orizontul.
Fotografiere fără Obturatorul rămâne deschis în timpul fotografierii, eliminând
sunet
sunetul produs de obturator (0 54).
52
❚❚ Zoom cu afişare pe ecran divizat
Selectarea Zoom cu afişare pe ecran divizat din
meniul butonului i în timpul fotografierii cu
vizualizare în timp real împarte afişajul în două
casete care prezintă zone separate ale cadrului,
una lângă alta la un raport de mărire ridicat.
Poziţiile zonelor mărite sunt prezentate în
fereastra de navigare.
Fereastră navigare
Utilizaţi butoanele X şi W (M) pentru a mări şi
micşora sau utilizaţi butonul L (Z/Q) pentru a
selecta o casetă şi apăsaţi 4 sau 2 pentru a derula
zona selectată spre stânga sau spre dreapta.
Apăsarea 1 sau 3 derulează ambele zone,
simultan, în sus sau în jos. Pentru a focaliza pe
Zonă focalizată
subiectul din centrul zonei selectate, apăsaţi
butonul de declanşare la jumătate. Pentru a ieşi
din afişarea pe ecran divizat, apăsaţi butonul i.
x
53
Mod fără sunet
x
54
Când este selectat Activată pentru Fotografiere fără sunet din meniul
butonului i (0 52) sau când este selectat Activată pentru Fot. cu viz. în
timp real fără sunet din meniul fotografiere (0 295), pe monitor este
afişat L, iar oglinda rămâne ridicată şi obturatorul stă deschis în timpul
fotografierii cu vizualizare în timp real. În timp ce butonul de declanşare
este apăsat, aparatul foto va face, timp de până la cinci secunde, fotografii
JPEG la aproximativ 15 fps, în modul de declanşare continuu cu viteză
redusă şi în modul de declanşare continuă silenţioasă, sau la aproximativ
30 fps, în modul de declanşare continuu cu viteză ridicată; timpul rămas
este arătat pe afişajul contorizării expunerilor. În alte moduri de
declanşare, va fi făcută o fotografie de fiecare dată când este apăsat
butonul de declanşare. Sensibilitatea ISO este setată automat, cu excepţia
modului de expunere M, când puteţi alege dintre valori cuprinse între
ISO 100 şi Hi 5 (0 124). În modul de expunere M, timpul de expunere poate
fi setat la valori cuprinse între 1/30 s şi 1/8.000 s. Expunerea poate fi
previzualizată pe monitor (0 46); pentru a afişa sau pentru a ascunde un
indicator (0 137) care să arate diferenţa dintre valoarea selectată de
aparatul foto şi cea selectată de dumneavoastră, apăsaţi J.
A
Mod fără sunet
În modul fără sunet, bliţul nu se va declanşa, opţiunile autodeclanşator,
bracketing (0 146), D-Lighting activ (0 187), HDR (0 189), control vignetare
(0 294), control distorsiune (0 294), expunere multiplă (0 229), reducere
zgomot ISO ridicat (0 294) şi mod întârziere expunere (0 304) sunt dezactivate,
iar calitatea imaginii este fixată la JPEG fine★ (dacă este selectat Fanta 1 RAW Fanta 2 JPEG pentru Rolul cardului din Fanta 2, imaginile JPEG vor fi
înregistrate pe cardurile din ambele fante). Dimensiunea imaginii este
determinată numai de opţiunea selectată pentru Zonă imagine (0 88) şi nu
este afectată de opţiunea selectată pentru Dimensiune imagine:
• FX (36×24) 1.0×: 2.784 × 1.856
• DX (24×16) 1.5×: 1.824 × 1.216
• 1,2× (30×20) 1.2×: 2.320 × 1.544
• 5:4 (30×24): 2.320 × 1.856
Compensarea expunerii poate fi reglată cu ±3 EV (0 143); celelalte setări ale
expunerii (diafragmă, timp de expunere şi sensibilitate ISO) care pot fi reglate
sunt prezentate în tabelul următor:
P, S
A
M
Diafragmă
—
✔
✔
Timp de expunere
—
—
✔
Sensibilitate ISO
—
—
✔
x
Reţineţi că modul fără sunet nu este complet fără sunet: obturatorul emite un
sunet, iar oglinda este ridicată şi coborâtă la începutul şi la sfârşitul fotografierii cu
vizualizare în timp real.
A
HDMI
Dacă aparatul foto este conectat la un dispozitiv video HDMI în timpul
fotografierii cu vizualizare în timp real, monitorul aparatului foto va rămâne
pornit, iar dispozitivul video va afişa vizualizarea prin obiectiv.
A
Consultaţi de asemenea
Pentru informaţii privind alegerea rolurilor jucate de butonul înregistrare film,
selectoarele de comandă şi centrul selectorului multiplu, consultaţi setările
personalizate f1 (Asociere control personalizat) > Buton înregistrare film + y
(0 307) şi f2 (Buton central sel. multiplu, 0 308). Consultaţi setarea
personalizată c4 (Întârziere stingere monitor, 0 303) pentru informaţii despre
cum să alegeţi cât timp rămâne aprins monitorul în cursul vizualizării în timp real.
Pentru informaţii privind evitarea acţionării neintenţionate a butonului a,
consultaţi setarea personalizată f8 (Opţiuni buton viz. în timp real, 0 309).
55
Afişajul vizualizării în timp real
er
q
w
t
y
Element
x
q Timp rămas
Indicatorul balansului
de alb pentru afişajul
fotografierii cu
vizualizare în timp real
Mod focalizare
e
automată
r Mod zonă AF
w
t Punct de focalizare
y
D
Indicator diafragmă
maximă
Descriere
Timpul rămas înainte ca vizualizarea în timp real să
se încheie automat. Afişat dacă fotografierea se va
încheia în maximum 30 s.
0
—
Nuanţa monitorului (balansul de alb pentru afişajul
fotografierii cu vizualizare în timp real).
52
Modul curent focalizare automată.
48
Modul curent zonă AF.
Punctul de focalizare curent. Afişajul variază în
funcţie de opţiunea selectată pentru modul zonă
AF.
Este afişat când se apasă butonul Pv pentru
selectarea diafragmei maxime.
49
49
50
Afişajul numărătoare inversă
O numărătoare inversă va fi afişată cu 30 s înainte ca vizualizarea în timp real să se
încheie automat (temporizatorul devine roşu dacă vizualizarea în timp real este
pe cale să se încheie pentru a proteja circuitele interne sau dacă este selectată o
opţiune diferită de Fără limite pentru setarea personalizată c4—Întârziere
stingere monitor > Vizualizare în timp real; 0 303—cu 5 s înainte ca monitorul
să se stingă automat). În funcţie de condiţiile de fotografiere, temporizatorul
poate apărea imediat când este selectată vizualizarea în timp real.
56
Afişajul informaţiilor
Pentru a ascunde sau a afişa indicatoarele pe monitor, apăsaţi butonul R.
Orizont virtual (0 310)
Informaţii activate
Informaţii dezactivate
x
Histogramă (numai
previzualizare
expunere şi
fotografiere fără sunet;
0 46, 54)
Ghiduri de încadrare
57
D
Fotografierea în vizualizare în timp real
Pentru a împiedica lumina care pătrunde prin vizor să interfereze cu fotografiile
sau cu expunerea, închideţi obturatorul ocularului vizorului (0 120).
x
Cu toate că nu vor apărea în imaginea finală decât dacă este selectată opţiunea
Activată pentru Fotografiere fără sunet (0 54), marginile neregulate, franjurii
de culoare, efectul moire şi petele luminoase pot apărea pe monitor, în timp ce
benzile luminoase pot apărea în unele zone cu indicatoare care clipesc şi alte
surse de lumină intermitente sau dacă subiectul este luminat pentru scurt timp
de un bliţ electronic sau de o altă sursă de lumină strălucitoare de scurtă durată.
În plus, pot apărea distorsiuni dacă aparatul foto este rotit panoramic orizontal
sau dacă un obiect se deplasează cu viteză mare prin cadru. Clipirea sau benzile,
vizibile pe monitor la lumina lămpilor fluorescente, cu vapori de mercur sau cu
vapori de sodiu, pot fi reduse utilizând opţiunea Reducerea efectului de clipire
din meniul filmare (0 298), deşi acestea pot fi încă vizibile în fotografia finală la
anumiţi timpi de expunere. Atunci când fotografiaţi în vizualizarea în timp real,
evitaţi îndreptarea aparatului foto spre soare sau alte surse puternice de lumină.
Nerespectarea acestei precauţii poate avea ca rezultat deteriorarea circuitelor
interne ale aparatului foto.
Indiferent de opţiunea selectată pentru setarea personalizată c2 (Temporizator
standby, 0 303), temporizatorul standby nu se va opri în timpul fotografierii.
A
Reglarea automată AF pentru obiectivul curent
Aparatul foto oferă o opţiune de reglare fină AF pentru până la 20 de tipuri de
obiective, în vizualizarea în timp real fiind disponibilă reglarea fină automată.
Utilizaţi această opţiune numai în funcţie de necesităţi; reglarea AF nu este
recomandată în majoritatea situaţiilor şi poate interfera cu focalizarea normală.
Pentru a utiliza reglarea fină automată, pregătiţi mai întâi aparatul foto
montându-l pe un trepied şi selectând diafragma maximă (recomandată), rotind
selectorul de vizualizare în timp real la C, selectând focalizarea automată servo
unică (AF-S), setând modul zonă AF la AF zonă largă sau normală, selectând
punctul de focalizare central şi, dacă este posibil, folosind zoom-ul focalizării
pentru o focalizare precisă. După aceea puteţi focaliza aparatul foto şi apoi
apăsaţi butoanele mod AF şi înregistrare film până când se afişează instrucţiunile
(va trebui să apăsaţi butoanele ceva mai mult 2 secunde). Evidenţiaţi Da şi apăsaţi
J pentru a salva noua valoare. Pentru fiecare tip de obiectiv poate fi salvată doar
o singură valoare.
Reglarea fină AF poate fi activată şi dezactivată folosind opţiunea Reglare fină
AF > Reglare fină AF (Act./Dez.) din meniul setare (0 310). Reglare fină AF
afişează valoarea pentru obiectivul curent în Valoare salvată; pentru a vizualiza
valorile pentru alte obiective, selectaţi Listare valori salvate.
58
yFilme
Citiţi această secţiune pentru informaţii privind înregistrarea şi vizionarea
filmelor.
Înregistrarea filmelor
Filmele pot fi înregistrate în vizualizarea în timp real.
1
Rotiţi selectorul vizualizare în timp real
la 1 (vizualizare în timp real film).
y
Selector vizualizare în
timp real
2
Apăsaţi butonul a.
Oglinda va fi ridicată, iar vizualizarea prin
obiectiv va fi afişată pe monitorul aparatului
foto, modificată pentru efectele expunerii.
Subiectul nu va mai fi vizibil în vizor.
Buton a
D
Pictograma 0
O pictogramă 0 (0 65) indică faptul că filmele nu pot fi înregistrate.
A
Balans de alb
Balansul de alb poate fi setat în orice moment apăsând butonul U şi rotind
selectorul principal de comandă (0 159).
59
y
3
Alegeţi un mod de focalizare (0 48).
4
Alegeţi un mod zonă AF (0 49).
5
Focalizaţi.
Buton AF-ON
Încadraţi primul cadru şi apăsaţi butonul AF-ON
pentru a focaliza. Reţineţi că numărul de
subiecte care pot fi detectate în modul AF
prioritate faţă scade în timpul înregistrării
filmului.
A Focalizarea
Focalizarea poate fi reglată şi prin apăsarea butonului de declanşare la
jumătate înainte de începerea înregistrării sau puteţi focaliza manual
conform descrierii de la pagina 50.
60
6
Începeţi înregistrarea.
Apăsaţi butonul înregistrare film pentru a
începe înregistrarea. Pe monitor sunt afişate
un indicator de înregistrare şi timpul
disponibil. Expunerea poate fi blocată prin
apăsarea centrului selectorului secundar
(0 141) sau modificată cu până la ±3 EV
folosind compensarea expunerii (0 143);
măsurarea spot nu este disponibilă. În modul
focalizare automată, aparatul foto poate fi
refocalizat prin apăsarea butonului AF-ON.
Buton înregistrare film
Indicator înregistrare
Timp rămas
y
A
Audio
Aparatul foto poate înregistra atât video, cât şi sunet; nu acoperiţi
microfonul de pe partea frontală a aparatului foto în timpul înregistrării
filmului. Reţineţi că microfonul încorporat poate înregistra sunetele făcute
de aparatul foto sau de obiectiv în timpul focalizării automate, reducerii
vibraţiilor sau schimbărilor de diafragmă.
7
Încheiaţi înregistrarea.
Apăsaţi butonul înregistrare film din nou
pentru a încheia înregistrarea. Înregistrarea se
va încheia automat când este atinsă lungimea
maximă sau când cardul de memorie este plin.
A
Dimensiune maximă
Dimensiunea maximă pentru fişierele de film individuale este de 4 GB
(pentru duratele de înregistrare maxime, consultaţi pagina 67); reţineţi că, în
funcţie de viteza de scriere a cardului de memorie, filmarea se poate încheia
înainte de atingerea acestei dimensiuni.
61
8
Ieşiţi din vizualizarea în timp real.
Apăsaţi butonul a pentru a ieşi din
vizualizarea în timp real.
A
Mod expunere
În modul film pot fi reglate următoarele setări ale expunerii:
P, S
A
M
y
Diafragmă
—
✔
✔
Timp de expunere
—
—
✔
Sensibilitate ISO
— 1, 2
— 1, 2
✔ 2, 3
1 Limita superioară a sensibilităţii ISO poate fi selectată folosind opţiunea Setări
sensibilitate ISO film > Sensibilitate maximă din meniul filmare (0 297).
2 Limita superioară atunci când este selectat Activat pentru VR electronic din
meniul filmare este ISO 102400.
3 Dacă este selectat Activat pentru Setări sensibilitate ISO film > Control ISO
automat (mod M) din meniul filmare, limita superioară pentru sensibilitatea ISO
poate fi selectată folosind opţiunea Sensibilitate maximă.
În modul expunere M, timpul de expunere poate fi setat la valori cuprinse între
1/25 s şi 1/8.000 s (cel mai lung timp de expunere disponibil variază în funcţie de
cadenţa cadrelor; 0 67). În alte moduri de expunere, timpul de expunere este
reglat automat. Dacă subiectul este supraexpus sau subexpus în modul P sau S,
opriţi vizualizarea în timp real şi reporniţi-o sau selectaţi expunerea A şi reglaţi
diafragma.
A
Consultaţi de asemenea
Rolul jucat de centrul selectorului multiplu poate fi ales folosind setarea
personalizată f2 (Buton central sel. multiplu; 0 308), iar rolurile butoanelor Fn1,
Fn2, Fn3 şi Pv şi al centrului selectorului secundar pot fi alese folosind setarea
personalizată g1 (Asociere control personalizat; 0 309). Setarea personalizată
g1 (Asociere control personalizat) > Buton declanşare controlează dacă
butonul de declanşare poate fi folosit pentru a porni vizualizarea în timp real sau
pentru a porni şi a opri înregistrarea unui film sau (atunci când este apăsat
complet) pentru a face fotografii în timpul înregistrării unui film. Pentru informaţii
privind evitarea acţionării neintenţionate a butonului a, consultaţi setarea
personalizată f8 (Opţiuni buton viz. în timp real, 0 309).
62
Indexuri
Dacă Marcare indexuri este asociată unei comenzi
folosind setarea personalizată g1 (Asociere
control personalizat, 0 309), puteţi apăsa
comanda selectată în timpul înregistrării pentru a
adăuga indexuri care să poată fi folosite pentru a
localiza cadrele în timpul editării şi redării (0 81).
Se pot adăuga până la 20 de indexuri la fiecare film.
Index
Utilizarea butonului i
Opţiunile enumerate mai jos pot fi accesate prin
apăsarea butonului i în modul film. Evidenţiaţi
elemente folosind selectorul multiplu şi apăsaţi 2
pentru a vizualiza opţiunile pentru elementul
evidenţiat. După selectarea opţiunii dorite, apăsaţi
J pentru a reveni la meniul butonului i. Pentru a
Buton i
ieşi în afişajul fotografiere, apăsaţi din nou
butonul i.
Opţiune
Alegere zonă
imagine
Dim. cadru/
cadenţă cadre
Calitate film
Sensibilitate
microfon
y
Descriere
Alegeţi zona imagine pentru filme (0 70).
Selectaţi o dimensiune a cadrului şi o cadenţă a cadrelor (0 67).
Alegeţi calitatea filmului (0 67).
Apăsaţi 1 sau 3 pentru a regla sensibilitatea microfonului
(0 298).
63
y
Opţiune
Descriere
Frecvenţă de
Controlați frecvența de răspuns a microfonului (0 298).
răspuns
Reducere zgomot Activaţi sau dezactivaţi reducerea zgomotului produs de vânt
vânt
folosind filtrul low-cut al microfonului încorporat (0 298).
Atunci când sunt introduse două carduri de memorie, puteţi
Destinaţie
selecta cardul pe care sunt înregistrate filmele (0 296).
Apăsaţi 1 sau 3 pentru a regla
luminozitatea monitorului (reţineţi că
aceasta afectează numai vizualizarea
Luminozitate
în timp real şi nu are niciun efect
monitor
asupra fotografiilor sau a filmelor sau
asupra luminozităţii monitorului
pentru meniuri sau redare; 0 51).
Alegeţi dacă zonele cele mai
Zone luminoase
luminoase ale cadrului (zone
luminoase) sunt indicate prin linii
oblice pe afişaj.
Afişare zone
luminoase
Volum căşti
VR electronic
Apăsaţi 1 sau 3 pentru a regla volumul căştilor.
Selectaţi Activat pentru a activa reducerea electronică a
vibraţiilor în timpul înregistrării unui film, reţineţi însă că aceasta
reduce unghiul de câmp ducând la tăierea marginilor cadrului.
Nu este disponibilă la o dimensiune a cadrului de 3.840×2.160
sau 1.920×1.080, decupare (0 67).
A
Folosirea unui microfon extern
Microfonul stereo ME-1 sau microfonul fără fir ME-W1, opţionale, pot fi folosite
pentru a înregistra sunetul pentru filme (0 341).
A
Căşti
Pot fi utilizate şi căşti ale altor producători. Reţineţi că nivelurile ridicate ale
sunetului pot avea ca rezultat un volum ridicat; trebuie procedat cu atenţie atunci
când sunt folosite căştile.
64
Afişajul vizualizării în timp real
y
u
i
q
w
e
o
!0
r
t
Element
q
w
e
r
t
y
u
i
o
!0
Descriere
Volumul ieşirii audio la căşti. Afişat atunci când
Volum căşti
sunt conectate căşti de la alţi producători.
Sensibilitate microfon Sensibilitatea microfonului.
Nivelul sunetului pentru înregistrare audio. Afişat
Nivel sunet
în culoarea roşie dacă nivelul este prea ridicat;
reglaţi sensibilitatea microfonului în consecinţă.
Frecvenţă de răspuns Frecvenţă de răspuns actuală.
Afişat când reducerea zgomotului produs de
Reducere zgomot vânt
vânt este activată.
Pictograma „Niciun
Indică faptul că filmele nu pot fi înregistrate.
film”
Dimensiune cadru film Dimensiunea cadrului pentru înregistrare film.
Timp rămas
Timpul de înregistrare disponibil pentru filme.
Indicator afişare zone Afişat când afişarea zonelor luminoase este
luminoase
activată.
Afişat când este activată reducerea electronică a
Indicator VR electronic
vibraţiilor.
0
64
63
y
—
64
64
—
67
61
64
64
65
D
Afişajul numărătoare inversă
O numărătoare inversă va fi afişată cu 30 s înainte ca vizualizarea în timp real să se
încheie automat (0 56). În funcţie de condiţiile de fotografiere, temporizatorul
poate apărea imediat după începerea înregistrării filmului. Reţineţi că, indiferent
de timpul de înregistrare disponibil, vizualizarea în timp real se va încheia totuşi
automat când temporizatorul se opreşte. Aşteptaţi ca circuitele interne să se
răcească înainte de a relua înregistrarea filmului.
A
Reglarea setărilor în timpul înregistrării unui film
Volumul căştilor nu poate fi reglat în timpul înregistrării. Dacă în acel moment
este selectată o opţiune diferită de I (microfon dezactivat), sensibilitatea
microfonului poate fi modificată la orice setare, cu excepţia I, în cursul
înregistrării.
y
66
Dimensiunea maximă
Dimensiunea maximă variază în funcţie de opţiunile selectate pentru
Calitate film şi Dim. cadru/cadenţă cadre în meniul filmare (0 296).
r
s
t
y/y
z/z
1/1
2/2
3/3
4/4
5/5
u/6
v/7
8/8
9/9
!/!
Opţiune 1
3840 × 2160 (4K UHD); 30p 2
3840 × 2160 (4K UHD); 25p 2
3840 × 2160 (4K UHD); 24p 2
1920 × 1080; 60p
1920 × 1080; 50p
1920 × 1080; 30p
1920 × 1080; 25p
1920 × 1080; 24p
1280 × 720; 60p
1280 × 720; 50p
1920 × 1080; 60p, decupare 5
1920 × 1080; 50p, decupare 5
1920 × 1080; 30p, decupare 5
1920 × 1080; 25p, decupare 5
1920 × 1080; 24p, decupare 5
Rată maximă biţi (Mbps)
(★ Calitate înaltă/
Normal)
Lungime maximă
144 3
48/24
29 min 59 s 4
24/12
y
1 Cadenţa reală a cadrelor este de 29,97 fps pentru valorile menţionate ca 30p,
23,976 fps pentru valorile menţionate ca 24p şi de 59,94 fps pentru valorile
menţionate ca 60p.
2 Atunci când este selectată această opţiune, pe monitor este afişat k, iar calitatea
filmului este fixată la „înaltă”.
3 Disponibil numai la calitate înaltă.
4 Fiecare film va fi înregistrat în până la 8 fişiere de până la 4 GB fiecare. Numărul de
fişiere şi lungimea fiecărui fişier variază în funcţie de opţiunile selectate pentru Dim.
cadru/cadenţă cadre şi Calitate film.
5 i este afişat pe monitor când această opţiune este selectată.
67
Afişajul informaţiilor
Pentru a ascunde sau a afişa indicatoarele pe monitor, apăsaţi butonul R.
Orizont virtual (0 310)
y
Informaţii activate
Histogramă
A
Informaţii dezactivate
Ghiduri de încadrare
HDMI
Dacă aparatul foto este conectat la un dispozitiv HDMI (0 286), vizualizarea prin
obiectiv va apărea atât pe monitorul aparatului foto, cât şi pe dispozitivul HDMI.
68
Decuparea filmului
Filmele au un format al imaginii de 16:9 şi sunt înregistrate utilizând o
decupare ce variază în funcţie de dimensiunea cadrului.
3.840 × 2.160
1.920 × 1.080 şi
1.280 × 720
1.920 × 1.080,
decupare
Dacă se pleacă de la o dimensiune a cadrului de 1.920 × 1.080 sau
1.280 × 720 până la 3.840 × 2.160 distanţa focală aparentă creşte cu
aproximativ 1,5×, în timp ce dacă se pleacă de la 1.920 × 1.080 sau
1.280 × 720 până la 1.920 × 1.080, decupare, distanţa focală aparentă
creşte cu aproximativ 3×.
y
69
A
Zonă imagine
La dimensiuni ale cadrelor de 1.920 × 1.080 şi 1.280 × 720 puteţi alege o zonă
imagine utilizând opţiunea Zonă imagine > Alegere zonă imagine din meniul
filmare. Selectaţi FX pentru a face filme în aşa numitul „format film bază FX”,
respectiv DX pentru a filma în „format film bază DX”. Diferenţele dintre cele două
formate sunt ilustrate mai jos.
FX (36×24)
y
DX (24×16)
Dimensiunile zonelor înregistrate sunt de aproximativ 35,9 ×20,2 mm (format
film bază FX) şi 23,5 × 13,2 mm (format film bază DX). Filmele realizate cu un
obiectiv format DX şi cu Activată selectat pentru Zonă imagine > Decupare
automată DX (0 88) din meniul filmare sunt înregistrate în formatul film bază
DX. Activarea reducerii electronice a vibraţiei (0 64) reduce dimensiunea tăierii,
crescând uşor distanţa focală aparentă.
La dimensiuni ale cadrelor de 3.840 × 2.160 şi 1.920 × 1.080, decupare, selectarea
zonei imaginii nu este disponibilă, iar zona imaginii rămâne neschimbată
indiferent de tipul de obiectiv folosit.
70
Realizarea fotografiilor în modul film
Pentru a realiza fotografii în modul film (în
vizualizarea în timp real sau în timpul înregistrării
unui film), selectaţi Realizare fotografii pentru
setarea personalizată g1 (Asociere control
personalizat) > Buton declanşare (0 309). După aceea, fotografiile cu un
format al imaginii de 16:9 pot fi făcute oricând prin apăsarea butonului de
declanşare până la capăt. Dacă înregistrarea filmului este în curs,
înregistrarea se va opri şi segmentul de film înregistrat până în acel
moment va fi salvat.
Cu excepţia dimensiunii cadrului de 1.920 × 1.080, decupare, sau
3.840 × 2.160 (0 67), fotografiile sunt înregistrate în formatul selectat
pentru Calitate imagine din meniul fotografiere (0 92); fotografiile
realizate la o dimensiune a cadrului de 1.920 × 1.080, decupare, sau
3.840 × 2.160 sunt înregistrate la o calitate a imaginii de JPEG fine★.
Pentru informaţii privind dimensiunea imaginii, consultaţi pagina 72.
Reţineţi că expunerea pentru fotografii nu poate fi previzualizată atunci
când selectorul vizualizare în timp real este rotit la 1; se recomandă modul
P, S sau A, dar se pot obţine rezultate precise în modul M prin
previzualizarea expunerii cu selectorul vizualizare în timp real rotit la C.
y
71
❚❚ Dimensiune imagine
Dimensiunile fotografiilor realizate în modul film variază în funcţie de
dimensiunea cadrului (0 67) şi, în cazul fotografiilor realizate la
dimensiuni ale cadrelor de 1.920 × 1.080 şi 1.280 × 720, în funcţie de zona
imaginii şi de opţiunea selectată pentru Dimensiune imagine > JPEG/
TIFF în meniul fotografiere (0 95).
Dimensiune cadru
Zonă
imagine
3.840 × 2.160
FX
1.920 × 1.080
1.280 × 720
DX
y
72
1.920 × 1.080,
decupare
Dimensiune
imagine
—
Mare
Medie
Mică
Mare
Medie
Mică
Dimensiune
(pixeli)
3.840 × 2.160
5.568 × 3.128
4.176 × 2.344
2.784 × 1.560
3.648 × 2.048
2.736 × 1.536
1.824 × 1.024
Dimensiune imprimare (cm) *
—
1.920 × 1.080
16,3 × 9,1
32,5 × 18,3
47,1 × 26,5
35,4 × 19,8
23,6 × 13,2
30,9 × 17,3
23,2 × 13,0
15,4 × 8,7
* Mărimea aproximativă când se imprimă la 300 dpi. Dimensiunea de imprimare în inchi
este egală cu dimensiunea imaginii în pixeli împărţită la rezoluţia imprimantei în dots
per inch (puncte per inch) (dpi; 1 inch = aproximativ 2,54 cm).
A
Măsurarea expunerii şi a balansului de alb
Zona folosită pentru măsurarea expunerii sau a balansului de alb automat când
sunt înregistrate fotografii la o dimensiune a cadrului filmului de 1.920 × 1.080,
decupare (0 67), nu este aceeaşi cu zona din fotografia finală, fiind posibil să nu
se obţină rezultate optime. Efectuaţi fotografii de test şi verificaţi rezultatele pe
monitor.
A
Telecomenzi fără fir şi telecomenzi prin cablu
Dacă este selectat Înregistrare filme pentru setarea personalizată g1 (Asociere
control personalizat) > Buton declanşare (0 309), butoanele de declanşare de
pe telecomenzile fără fir şi de pe telecomenzile prin cablu opţionale (0 337, 339)
pot fi folosite pentru a porni vizualizarea în timp real şi pentru a porni şi opri
înregistrarea unui film.
D
Înregistrarea filmelor
Filmele sunt înregistrate în spaţiul de culoare sRGB. Pe monitor şi în filmul final
poate fi vizibilă clipire, benzi sau distorsiuni, la lumina lămpilor fluorescente, cu
vapori de mercur sau cu sodiu sau dacă aparatul foto este rotit panoramic
orizontal sau dacă un obiect se deplasează cu viteză mare prin cadru (pentru
informaţii privind reducerea clipirii şi a benzilor, consultaţi Reducerea efectului
de clipire, 0 298). De asemenea, clipirea poate apărea în timpul utilizării
diafragmei electrice. De asemenea, pot apărea margini neregulate, franjuri de
culoare, efect moire şi pete luminoase. Pot apărea benzi luminoase în unele zone
ale cadrului din cauza indicatoarelor care clipesc şi a altor surse de lumină
intermitente sau dacă subiectul este iluminat pentru scurt timp de un bliţ
electronic sau de o altă sursă de lumină strălucitoare de scurtă durată. Atunci
când înregistraţi filme, evitaţi îndreptarea aparatului foto spre soare sau alte surse
de lumină puternică. Nerespectarea acestei precauţii poate avea ca rezultat
deteriorarea circuitelor interne ale aparatului foto. Reţineţi că este posibil să
apară zgomot (pixeli luminoşi repartizaţi aleatoriu, ceaţă sau linii) şi culori
neprevăzute dacă măriţi în vizualizarea prin obiectiv (0 47) în modul film.
y
Lumina bliţului nu poate fi folosită.
Înregistrarea se încheie automat dacă obiectivul este scos sau dacă selectorul
vizualizării în timp real este rotit la o nouă setare.
73
Filmări trecere timp
Aparatul foto face automat fotografii la intervalele selectate pentru a crea
un film trecere timp fără sunet folosind opţiunile selectate în momentul
respectiv pentru Alegere zonă imagine (0 70), Dim. cadru/cadenţă
cadre, Calitate film şi Destinaţie în meniul filmare (0 296). Fotografiile se
realizează folosind fotografierea prin vizor.
A
Înainte de fotografiere
Înainte de a face o filmare trecere timp, faceţi o fotografie de test la setările
curente şi vizualizaţi rezultatele pe monitor. Pentru o colorare uniformă, alegeţi o
setare a balansului de alb diferită de automat (0 159).
y
Se recomandă utilizarea unui trepied. Montaţi aparatul foto pe un trepied înainte
ca fotografierea să înceapă. Pentru a vă asigura că fotografierea nu este
întreruptă, folosiţi un adaptor la reţeaua electrică şi un conector de alimentare,
opţionale, sau un acumulator complet încărcat. Pentru a împiedica lumina care
pătrunde prin vizor să interfereze cu fotografiile şi cu expunerea, închideţi
obturatorul ocularului vizorului (0 120).
1
Selectaţi Filmare trecere timp.
Evidenţiaţi Filmare trecere timp în meniul
filmare şi apăsaţi 2 pentru a afişa setările
filmării trecere timp.
74
2
Reglaţi setările filmării trecere timp.
Alegeţi un interval, timpul total de fotografiere şi opţiunea de
uniformizare a expunerii.
• Pentru a alege intervalul între cadre:
Evidenţiaţi Interval şi apăsaţi 2.
Alegeţi un interval mai mare decât
cel mai lung timp de expunere
anticipat (minute şi secunde) şi
apăsaţi J.
• Pentru a alege timpul total de fotografiere:
y
Evidenţiaţi Timp fotografiere şi
apăsaţi 2.
Alegeţi timpul de fotografiere
(până la 7 ore şi 59 de minute) şi
apăsaţi J.
75
• Pentru a activa sau dezactiva uniformizarea expunerii:
Evidenţiaţi Uniformizare
expunere şi apăsaţi 2.
Evidenţiaţi o opţiune şi apăsaţi J.
Selectarea Activată uniformizează modificările bruşte ale expunerii
în alte moduri decât M (reţineţi că uniformizarea expunerii are efect
în modul M numai în cazul în care controlul sensibilităţii ISO automat
este activat în meniul fotografiere).
3
y
76
Începeţi fotografierea.
Evidenţiaţi Pornire şi apăsaţi J. Fotografierea
trecere timp începe după aproximativ 3 s.
Aparatul foto face fotografii la intervalul
selectat pe perioada de fotografiere selectată.
Când sunt finalizate, filmele trecere timp sunt
înregistrate pe cardul de memorie selectat pentru Destinaţie în
meniul filmare (0 296).
❚❚ Încheierea fotografierii
Pentru a încheia fotografierea înainte de a fi făcute toate fotografiile,
evidenţiaţi Dezactivat în meniul filmare trecere timp şi apăsaţi J sau
apăsaţi J între cadre sau imediat după ce este înregistrat un cadru. Va fi
creat un film din cadrele fotografiate până la momentul în care s-a încheiat
fotografierea. Reţineţi că fotografierea se va încheia şi nu va fi înregistrat
niciun film dacă sursa de alimentare este scoasă sau deconectată sau dacă
este scos cardul de memorie de destinaţie.
❚❚ Nicio fotografie
Aparatul foto va sări peste cadrul curent dacă nu poate focaliza în AF-S
(reţineţi că aparatul foto focalizează din nou înainte de fiecare fotografie).
Fotografierea se va relua cu următorul cadru.
y
D
Filmări trecere timp
Trecere timp nu este disponibilă în vizualizarea în timp real (0 44) sau la
înregistrarea unui film (0 59), la un timp de expunere de A sau % (0 138)
sau când este activat bracketing (0 146), High Dynamic Range (HDR, 0 189),
expunere multiplă (0 229) sau fotografiere cu temporizator de interval (0 236).
Reţineţi că, deoarece timpul de expunere şi timpul necesar pentru înregistrarea
imaginii pe cardul de memorie pot varia de la o fotografie la alta, intervalul dintre
înregistrarea unei fotografii şi începerea următoarei fotografii poate varia.
Fotografierea nu va începe dacă nu poate fi înregistrat un film trecere timp la
setările curente (de exemplu, în cazul în care cardul de memorie este plin,
intervalul sau timpul de fotografiere este zero sau intervalul este mai lung decât
timpul de fotografiere).
Fotografierea se poate încheia în cazul în care sunt utilizate comenzile aparatului
foto, sunt modificate setările sau dacă este conectat un cablu HDMI. Va fi creat un
film din cadrele fotografiate până la momentul în care s-a încheiat fotografierea.
Pentru a încheia fotografierea şi a înregistra o fotografie, apăsaţi butonul de
declanşare până la capăt.
77
D
Dimensiune cadru
Zona folosită pentru măsurarea expunerii, nivelului bliţului sau a balansului de
alb automat când sunt înregistrate fotografii la o dimensiune a cadrului filmului
de 1.920 × 1.080, decupare (0 67), nu este aceeaşi cu zona din fotografia finală,
fiind posibil să nu se obţină rezultate optime. Efectuaţi fotografii de test şi
verificaţi rezultatele pe monitor.
A
Calcularea dimensiunii filmului final
Numărul total de cadre din filmul final poate fi calculat Lungime înregistrată/
împărţind timpul de fotografiere la interval şi rotunjind lungime maximă
rezultatul. Lungimea filmului final poate fi apoi
calculată împărţind numărul de fotografii la cadenţa
cadrelor selectată pentru Dim. cadru/cadenţă cadre
în meniul filmare (0 67). De exemplu, un film cu 48 de
cadre înregistrat la 1920×1080; 24p, va avea o
lungime de aproximativ două secunde. Lungimea
maximă pentru filmele trecere timp este de 20 de
minute.
Indicator card
y
78
de memorie
Dim. cadru/cadenţă
cadre
A
În timpul fotografierii
În timpul fotografierii, Q va clipi şi indicatorul de
înregistrare trecere timp va fi afişat pe panoul de
control superior. Timpul rămas (în ore şi minute) apare
pe afişajul timpului de expunere imediat înainte de
înregistrarea fiecărui cadru. În alte cazuri, timpul rămas
poate fi vizualizat prin apăsarea butonului de declanşare la jumătate. Indiferent
de opţiunea selectată pentru setarea personalizată c2 (Temporizator standby,
0 303), temporizatorul standby nu se va opri în timpul fotografierii.
Pentru a vizualiza setările filmării trecere timp curente
sau pentru a încheia fotografierea (0 77), apăsaţi
butonul G între fotografii. În cursul fotografierii,
meniul filmare trecere timp va afişa uniformizarea
expunerii, intervalul şi timpul rămas. Aceste setări nu
pot fi modificate în cursul fotografierii şi nici nu pot fi
redate fotografii sau reglate alte setări ale meniului.
A
Examinare imagine
Butonul K nu poate fi utilizat pentru a vizualiza fotografii în cursul fotografierii,
însă cadrul curent va fi afişat timp de câteva secunde după fiecare fotografie dacă
este selectat Activată pentru Examinare imagine în meniul redare (0 290). Nu
pot fi executate alte operaţii de redare în timp ce cadrul este afişat.
y
A
Mod declanşare
Indiferent de modul de declanşare selectat, aparatul foto va face o fotografie la
fiecare interval. Autodeclanşatorul nu poate fi folosit.
A
Consultaţi de asemenea
Opţiunea Bip din meniul setare controlează dacă se aude un bip la finalizarea
fotografierii (0 312).
79
Vizualizarea filmelor
Filmele sunt indicate printr-o pictogramă 1 în redarea cadru întreg
(0 248). Atingeţi pictograma a de pe monitor sau apăsaţi centrul
selectorului multiplu pentru a porni redarea; poziţia curentă este indicată
printr-o bară de progres al filmului.
Pictogramă 1
Lungime
Poziţie curentă/lungime totală
Pictogramă a
y
Volum
Ghid
Pot fi realizate următoarele operaţii:
Pentru
80
Bară progres film
Utilizaţi
Descriere
Pauză
Întrerupeţi redarea.
Redare
Reluaţi redarea când filmul este întrerupt sau în
timpul derulării/avansării.
Derulare/
avansare
Viteza creşte cu fiecare
apăsare, de la 2× la 4× la
8× la 16×; ţineţi apăsat pentru a face un salt la
începutul sau la sfârşitul filmului (primul cadru
este indicat de h în colţul din dreapta sus al
monitorului, ultimul cadru este indicat de i).
Dacă redarea este întreruptă, filmul se derulează
sau avansează cadru cu cadru; menţineţi apăsat
pentru derulare sau avansare continuă.
Salt 10 s
Rotiţi selectorul principal de comandă pentru a
face un salt înainte sau înapoi cu 10 s.
Pentru
Utilizaţi
Salt înainte/
înapoi
Reglare volum
X/W (M)
Decupare film
i/J
Ieşire
Revenire la
modul
fotografiere
/K
Descriere
Rotiţi selectorul secundar de comandă pentru a
sări la indexul următor sau anterior sau pentru a
sări la ultimul cadru sau la primul cadru dacă
filmul nu conţine indexuri.
Apăsaţi X pentru a mări volumul, W (M) pentru a-l
reduce.
Consultaţi pagina 82 pentru informaţii
suplimentare.
Ieşiţi în redarea cadru întreg.
Pentru a ieşi în modul fotografiere, apăsaţi
butonul de declanşare la jumătate.
y
A
Pictograma p
Filmele cu indexuri (0 63) sunt indicate de o
pictogramă p în redarea cadru întreg.
A
Pictograma 2
2 este afişată în redare cadru întreg şi în redare film,
dacă filmul a fost înregistrat fără sunet (0 298).
81
Editarea filmelor
Decupaţi segmente din film pentru a crea copii editate ale filmelor sau
salvaţi cadrele selectate ca imagini statice JPEG.
Opţiune
Alegere pct. pornire/
9
oprire
4 Salvare cadru selectat
Descriere
Creaţi o copie din care a fost îndepărtat segmentul de
film nedorit.
Salvaţi un cadru selectat ca o imagine statică JPEG.
Decuparea filmelor
y
Pentru a crea copii decupate ale filmelor:
1
2
Afişaţi un film în cadru întreg (0 248).
Întrerupeţi filmul la noul cadru de
început.
Redaţi filmul conform descrierii de la
pagina 80, apăsând centrul selectorului
multiplu pentru a porni şi a relua redarea şi 3
pentru a întrerupe şi apăsând 4 sau 2 sau
rotind selectorul principal sau secundar de
Bară progres film
comandă pentru a localiza cadrul dorit.
Poziţia dumneavoastră aproximativă în film
poate fi stabilită din bara de progres al filmului. Întrerupeţi redarea
când aţi ajuns la noul cadru de început.
82
3
Selectaţi Alegere pct. pornire/oprire.
Apăsaţi i sau J, apoi evidenţiaţi Alegere pct.
pornire/oprire şi apăsaţi 2.
4
Selectaţi Punct por.
Pentru a crea o copie care începe de la cadrul
curent, evidenţiaţi Punct por. şi apăsaţi J.
Atunci când salvaţi copia la pasul 9, cadrele
dinaintea cadrului curent vor fi eliminate.
Punct pornire
y
5
Confirmaţi noul punct de pornire.
În cazul în care cadrul dorit nu este afişat în
acel moment, apăsaţi 4 sau 2 pentru a
avansa sau derula (pentru a face un salt de
10 s înainte sau înapoi, rotiţi selectorul
principal de comandă; pentru a face un salt la
un index sau la primul sau la ultimul cadru,
dacă filmul nu conţine indexuri, rotiţi selectorul secundar de
comandă).
83
6
Alegeţi punctul de oprire.
Apăsaţi L (Z/Q) pentru a comuta de la
instrumentul de selectare a punctului de
pornire (w) la instrumentul de selectare a
punctului de oprire (x), iar apoi selectaţi cadrul
de sfârşit, conform descrierii de la pasul 5.
Atunci când salvaţi copia la pasul 9, cadrele de Buton L (Z/Q)
după cadrul selectat vor fi eliminate.
Punct oprire
7
Creaţi copia.
După ce cadrul dorit este afişat, apăsaţi 1.
y
8
Previzualizaţi filmul.
Pentru a previzualiza copia, evidenţiaţi
Previzualizare şi apăsaţi J (pentru a
întrerupe previzualizarea şi a reveni la meniul
opţiunilor de salvare, apăsaţi 1). Pentru a
renunţa la copia curentă şi a selecta un nou
punct de pornire sau de oprire, conform
descrierii din paginile anterioare, evidenţiaţi Anulare şi apăsaţi J;
pentru a salva copia, treceţi la pasul 9.
9
Salvaţi copia.
Evidenţiaţi Salvare ca fişier nou şi apăsaţi J
pentru a salva copia într-un fişier nou. Pentru
a înlocui fişierul filmului original cu copia
editată, evidenţiaţi Suprascriere fişier
existent şi apăsaţi J.
84
D
Decuparea filmelor
Filmele trebuie să aibă o lungime de cel puţin două secunde. Copia nu va fi
salvată dacă nu este suficient spaţiu disponibil pe cardul de memorie.
Copiile au aceeaşi oră şi dată de creare ca şi originalul.
A
Îndepărtarea segmentelor de film de început sau de sfârşit
Pentru a îndepărta din film numai segmentul de început treceţi la pasul 7 fără să
apăsaţi butonul L (Z/Q) în pasul 6. Pentru a îndepărta numai segmentul de
sfârşit, selectaţi Punct op. la pasul 4, selectaţi cadrul de sfârşit şi treceţi la pasul 7
fără să apăsaţi butonul L (Z/Q) în pasul 6.
Salvarea cadrelor selectate
Pentru a salva o copie a unui cadru selectat ca imagine statică JPEG:
1
Întrerupeţi filmul la cadrul dorit.
Redaţi filmul conform descrierii de la
pagina 80, apăsând centrul selectorului
multiplu pentru a porni şi a relua redarea şi 3
pentru a întrerupe. Întrerupeţi filmul la cadrul
pe care intenţionaţi să-l copiaţi.
2
y
Alegeţi Salvare cadru selectat.
Apăsaţi i sau J, apoi evidenţiaţi Salvare
cadru selectat şi apăsaţi 2.
85
3
Creaţi o copie statică.
Apăsaţi 1 pentru a crea o copie statică a
cadrului curent.
4
Salvaţi copia.
Evidenţiaţi Da şi apăsaţi J pentru a crea o
copie JPEG de calitate superioară★ (0 92) a
cadrului selectat.
y
A
Salvare cadru selectat
Imaginile statice JPEG din filme create cu opţiunea Salvare cadru selectat nu pot
fi retuşate. Imaginilor statice JPEG din filme le lipsesc unele categorii de informaţii
privind fotografia (0 254).
A
Meniul retuşare
Filmele pot fi editate, de asemenea, utilizând opţiunea Editare film din meniul
retuşare (0 315).
86
dOpţiuni înregistrare imagine
Zonă imagine
Alegeţi dintre zone imagine FX (36×24) 1.0× (format FX), DX (24×16)
1.5× (format DX), 5:4 (30×24) şi 1,2× (30×20) 1.2×. Consultaţi pagina 385
pentru informaţii privind numărul de fotografii care pot fi stocate la
diferite setări ale zonei imagine.
Format FX
Cerc imagine format
DX (24×16)
Format DX
d
5:4
1,2×
Cerc imagine format
FX (36×24)
87
❚❚ Opţiuni zonă imagine
Aparatul foto oferă posibilitatea alegerii următoarelor zone imagine:
Opţiune
c FX (36×24) 1.0×
Z 1,2× (30×20) 1.2×
a DX (24× 6) 1.5×
b 5:4 (30×24)
Descriere
Imaginile sunt înregistrate în format FX cu un unghi de
câmp echivalent cu al unui obiectiv NIKKOR de pe un
aparat foto în format 35 mm.
Selectarea acestei opţiuni micşorează unghiul de câmp şi
creşte distanţa focală aparentă a obiectivului de
aproximativ 1,2×.
Imaginile sunt înregistrate în format DX. Pentru a calcula
distanţa focală aproximativă a obiectivului în format
35 mm, înmulţiţi cu 1,5.
Imaginile sunt înregistrate cu un format imagine de 5:4.
❚❚ Selectare automată decupare
d
Pentru a selecta automat o decupare DX atunci când este ataşat un
obiectiv DX, selectaţi Activată pentru Zonă imagine > Decupare
automată DX în meniul fotografiere (0 292). Zona imagine selectată în
meniul fotografiere sau cu comenzile aparatului foto va fi utilizată atunci
când este ataşat un obiectiv non-DX. Selectaţi Dezactivată pentru a utiliza
zona imagine selectată curent cu toate obiectivele.
D
Decupare automată DX
Comenzile menţionate la pagina 91 nu pot fi folosite pentru a selecta zona de
imagine când este ataşat un obiectiv DX şi Decupare automată DX este activată.
A
Zonă imagine
Opţiunea selectată este afişată în afişajul informaţiilor.
88
A
Obiective DX
Obiectivele DX sunt concepute pentru utilizarea cu aparatele foto format DX şi au
un unghi de câmp mai mic decât obiectivele pentru aparatele foto format 35 mm.
Dacă opţiunea Decupare automată DX este dezactivată şi este selectată o
opţiune diferită de DX (24×16) (format DX) pentru Zonă imagine atunci când
este ataşat un obiectiv DX, este posibil ca marginile imaginii să fie eclipsate. Este
posibil ca acest lucru să nu fie vizibil în vizor, însă atunci când imaginile sunt
redate, puteţi observa o scădere a rezoluţiei sau faptul că marginile fotografiei
sunt înnegrite.
A
Afişajul vizorului
Mai jos sunt prezentate decupările 1,2×, format DX şi 5:4.
1,2×
A
Format DX
5:4
Consultaţi de asemenea
Consultaţi pagina 69 pentru informaţii privind decupările disponibile pentru
înregistrarea filmelor.
d
89
Zona imaginii poate fi selectată folosind opţiunea Zonă imagine >
Alegere zonă imagine din meniul fotografiere sau prin apăsarea unei
comenzi şi rotirea unui selector de comandă.
❚❚ Meniul zonă imagine
1
Selectaţi Zonă imagine.
Evidenţiaţi Zonă imagine în meniul
fotografiere şi apăsaţi 2.
2
Selectaţi Alegere zonă imagine.
Evidenţiaţi Alegere zonă imagine şi apăsaţi
2.
d
3
Reglaţi setările.
Alegeţi o opţiune şi apăsaţi J. Decuparea
selectată este afişată în vizor (0 89).
A
Dimensiune imagine
Dimensiunea imaginii variază în funcţie de opţiunea selectată pentru zonă
imagine.
90
❚❚ Comenzi aparat foto
1
Asociaţi selectarea zonei imaginii unei comenzi a aparatului
foto.
Utilizaţi setarea personalizată f1 (Asociere control personalizat,
0 307) pentru a asocia Alegere zonă imagine unei comenzi.
2
Utilizaţi comanda selectată pentru a alege o zonă imagine.
Zona imaginii poate fi selectată prin apăsarea comenzii selectate şi
rotirea selectorului principal sau secundar de comandă până când
decuparea dorită este afişată în vizor (0 89).
Opţiunea curentă selectată pentru zonă
imagine poate fi vizualizată apăsând
comanda pentru a afişa zona imaginii pe
panoul de control superior sau pe afişajul
informaţiilor. Formatul FX este afişat ca
„36z24”, 1,2× ca „30z20”, formatul DX ca
„24z16”, iar 5:4 ca „30z24”.
d
91
Calitate imagine
D5 acceptă următoarele opţiuni de calitate a imaginii. Consultaţi
pagina 385 pentru informaţii privind numărul de fotografii care pot fi
stocate la diferite setări de calitate şi dimensiune a imaginii.
d
Opţiune
Tip fişier
NEF (RAW)
NEF
NEF (RAW) + JPEG
fine★/NEF (RAW) +
JPEG fine
NEF (RAW) + JPEG
normal★/NEF
(RAW) + JPEG
normal
NEF (RAW) + JPEG
basic★/NEF (RAW)
+ JPEG basic
JPEG fine★/JPEG
fine
JPEG normal★/
JPEG normal
JPEG basic★/JPEG
basic
TIFF (RGB)
92
Descriere
Datele RAW de la senzorul de imagine sunt salvate
fără nicio procesare suplimentară. Setările, cum sunt
balansul de alb şi contrastul, pot fi reglate după
fotografiere.
Sunt înregistrate două imagini, o imagine NEF
(RAW) şi o imagine JPEG de calitate superioară.
NEF/
JPEG
Sunt înregistrate două imagini, o imagine NEF
(RAW) şi o imagine JPEG de calitate normală.
Sunt înregistrate două imagini, o imagine NEF
(RAW) şi o imagine JPEG de calitate de bază.
JPEG
TIFF
(RGB)
Înregistraţi imagini JPEG la un nivel de compresie de
aproximativ 1:4 (calitate superioară).
Înregistraţi imagini JPEG la un nivel de compresie de
aproximativ 1:8 (calitate normală).
Înregistraţi imagini JPEG la un nivel de compresie de
aproximativ 1:16 (calitate de bază).
Înregistraţi imagini TIFF-RGB necomprimate la o
adâncime de bit de 8 biţi pe canal (culoare pe 24 de
biţi). TIFF este acceptat de o gamă largă de aplicaţii
de prelucrare a imaginilor.
Calitatea imaginii se setează prin apăsarea butonului T şi rotirea
selectorului principal de comandă până când setarea dorită este afişată pe
panoul de control posterior.
Buton T
Selector principal de
comandă
Panou control posterior
A
Număr de expuneri rămase
Apăsarea butonului T afişează numărul de
expuneri rămase pe panoul de control posterior.
Numărul de expuneri rămase se modifică odată cu
opţiunea selectată pentru calitatea imaginii.
d
Panou control
posterior
A
Compresie JPEG
Opţiunile de calitate a imaginii marcate cu o stea („★”) utilizează compresia
destinată asigurării calităţii maxime; dimensiunea fişierului variază în funcţie de
scenă. Opţiunile fără stea utilizează o compresie destinată producerii unor fişiere
de mici dimensiuni; fişierele tind să aibă aceeaşi dimensiune indiferent de scena
înregistrată.
A
NEF + JPEG
Atunci când fotografiile efectuate la setări NEF (RAW) + JPEG sunt vizualizate pe
aparatul foto în care este introdus un singur card de memorie, va fi afişată numai
imaginea JPEG. Dacă ambele copii sunt înregistrate pe acelaşi card de memorie,
ambele copii vor fi şterse când este ştearsă fotografia. În cazul în care copia JPEG
este înregistrată pe un card de memorie separat folosind opţiunea Rolul
cardului din Fanta 2 > Fanta 1 RAW - Fanta 2 JPEG, fiecare copie va fi ştearsă
separat.
A
Meniul calitate imagine
Calitatea imaginii poate fi, de asemenea, ajustată utilizând opţiunea Calitate
imagine din meniul fotografiere (0 292).
93
❚❚ Compresie NEF (RAW)
Pentru a alege tipul de compresie pentru imaginile NEF (RAW), evidenţiaţi
Înregistrare NEF (RAW) > Compresie NEF (RAW) din meniul fotografiere
şi apăsaţi 2.
Opţiune
N
Comprimat fără
pierderi
O
Comprimat
Necomprimat
Descriere
Imaginile NEF sunt comprimate folosind un algoritm
reversibil, reducând dimensiunea fişierului cu aproximativ
20–40% fără efect asupra calităţii imaginii.
Imaginile NEF sunt comprimate folosind un algoritm
ireversibil, reducând dimensiunea fişierului cu
aproximativ 35–55% aproape fără efect asupra calităţii
imaginii.
Imaginile NEF nu sunt comprimate.
❚❚ Ad. de culoare NEF (RAW)
d
Pentru a alege o adâncime de bit pentru imaginile NEF (RAW), evidenţiaţi
Înregistrare NEF (RAW) > Ad. de culoare NEF (RAW) din meniul
fotografiere şi apăsaţi 2.
Opţiune
Descriere
q
12 biţi
Imaginile NEF (RAW) sunt înregistrate la o adâncime bit de 12 biţi.
r
14 biţi
Imaginile NEF (RAW) sunt înregistrate la o adâncime bit de 14 biţi,
producând fişiere mai mari decât cele cu o adâncime bit de
12 biţi, dar mărind datele de culoare înregistrate.
A
Imagini NEF (RAW)
Copiile JPEG ale imaginilor NEF (RAW) pot fi create folosind Capture NX-D sau alt
software sau opţiunea Procesare NEF (RAW) din meniul retuşare (0 314).
94
Dimensiune imagine
Dimensiunea imaginii este măsurată în pixeli. Alegeţi dintre # Mare,
$ Medie sau % Mică (reţineţi că dimensiunea imaginii variază în funcţie
de opţiunea selectată pentru Zonă imagine, 0 87):
Zonă imagine
FX (36×24) 1.0×
(format FX)
1,2× (30×20) 1.2×
DX (24×16) 1.5×
(format DX)
5:4 (30×24)
Opţiune
Mare
Medie
Mică
Mare
Medie
Mică
Mare
Medie
Mică
Mare
Medie
Mică
Dimensiune
(pixeli)
5.568 × 3.712
4.176 × 2.784
2.784 × 1.856
4.640 × 3.088
3.472 × 2.312
2.320 × 1.544
3.648 × 2.432
2.736 × 1.824
1.824 × 1.216
4.640 × 3.712
3.472 × 2.784
2.320 × 1.856
Dimensiune imprimare (cm) *
47,1 × 31,4
35,4 × 23,6
23,6 × 15,7
39,3 × 26,2
29,4 × 19,6
19,6 × 13,1
30,9 × 20,6
23,2 × 15,4
15,4 × 10,3
39,3 × 31,4
29,4 × 23,6
19,6 × 15,7
d
* Mărimea aproximativă când se imprimă la 300 dpi. Dimensiunea de imprimare în inchi
este egală cu dimensiunea imaginii în pixeli împărţită la rezoluţia imprimantei în dots
per inch (puncte per inch) (dpi; 1 inch = aproximativ 2,54 cm).
95
Dimensiunea imaginii pentru imaginile JPEG şi TIFF poate fi setată prin
apăsarea butonului T şi rotirea selectorului secundar de comandă
până când opţiunea dorită este afişată pe panoul de control posterior.
Pentru a alege dimensiunea imaginilor NEF (RAW), folosiţi opţiunea
Dimensiune imagine > NEF (RAW) din meniul fotografiere.
Buton T
Selector secundar de Panou control posterior
comandă
d
A
Număr de expuneri rămase
Apăsarea butonului T afişează numărul de
expuneri rămase pe panoul de control posterior.
Numărul de expuneri rămase se modifică odată cu
opţiunea selectată pentru dimensiunea imaginii.
A
Meniul dimensiune imagine
Dimensiunea imaginii pentru imaginile JPEG şi TIFF
poate fi ajustată şi folosind opţiunea Dimensiune
imagine > JPEG/TIFF din meniul fotografiere (0 292).
Imaginile NEF (RAW) de dimensiuni mici şi medii sunt
înregistrate în format 12 biţi, comprimat fără pierderi,
indiferent de opţiunile selectate pentru Compresie
NEF (RAW) şi Ad. de culoare NEF (RAW) din meniul
Înregistrare NEF (RAW).
96
Panou control
posterior
Utilizarea a două carduri de
memorie
Când sunt introduse două carduri de memorie în aparatul foto, puteţi
folosi elementul Rolul cardului din Fanta 2 din meniul fotografiere
pentru a alege rolul jucat de cardul din fanta 2. Alegeţi dintre opţiunile
Depăşire (cardul din fanta 2 este folosit numai atunci când cardul din
fanta 1 este plin), Copie de rezervă (fiecare fotografie este înregistrată de
două ori, atât pe cardul din fanta 1, cât şi pe cardul din fanta 2) şi Fanta 1
RAW - Fanta 2 JPEG (ca şi la Copie de rezervă, cu excepţia faptului că în
acest caz copiile NEF/RAW ale fotografiilor înregistrate la setări de NEF/
RAW + JPEG sunt înregistrate numai pe cardul din fanta 1 şi copiile JPEG
numai pe cardul din fanta 2).
d
A
„Copie de rezervă” şi „Fanta 1 RAW - Fanta 2 JPEG”
Când este selectat Copie de rezervă sau Fanta 1 RAW - Fanta 2 JPEG, aparatul
foto arată numărul de expuneri rămase pe cardul cu cea mai mică capacitate de
stocare, iar notele vocale (0 272) sunt înregistrate pe cardul din fanta 1.
Declanşarea obturatorului va fi dezactivată când unul dintre carduri este plin.
A
Înregistrarea filmelor
Când în aparatul foto sunt introduse două carduri de memorie, fanta utilizată
pentru a înregistra filme poate fi selectată folosind opţiunea Destinaţie din
meniul filmare (0 296).
97
N
Focalizare
Această secţiune descrie opţiunile de focalizare disponibile atunci când
fotografiile sunt încadrate în vizor. Focalizarea poate fi reglată automat (a
se vedea mai jos) sau manual (0 114). De asemenea, utilizatorul poate
selecta punctul de focalizare pentru focalizarea automată sau manuală
(0 108) sau poate folosi blocarea focalizării pentru a focaliza şi a
recompune fotografiilor după focalizare (0 111).
Focalizare automată
Pentru a utiliza focalizarea automată,
Selector mod focalizare
rotiţi selectorul modului de focalizare la
AF.
N
Aparatul foto focalizează utilizând 153 de puncte
de focalizare, dintre care cele 55 indicate prin r în
figura din partea dreaptă pot fi selectate de
utilizator (0 108).
Puncte de focalizare ce
pot fi selectate de
utilizator
98
A
Senzori de tip încrucişat
Disponibilitatea punctelor de focalizare cu senzori de tip încrucişat variază în
funcţie de obiectivul folosit.
Obiectiv
Senzori de tip încrucişat (punctele de
focalizare cu senzori de tip încrucişat sunt
evidenţiate în culoarea gri 2)
Obiective AF-S şi AF-P diferite de cele
enumerate mai jos cu diafragme maxime de
f/4 sau mai mari 1
99 de senzori de tip încrucişat
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
AF-S DX Zoom-Nikkor 12–24mm f/4G IF-ED
AF-S Micro NIKKOR 60mm f/2.8G ED
AF-S NIKKOR 600mm f/4G ED VR
AF-S NIKKOR 600mm f/4E FL ED VR
AF-S Nikkor 600mm f/4D IF-ED II
AF-S Nikkor 600mm f/4D IF-ED
AF-S NIKKOR 200–400mm f/4G ED VR II
AF-S VR Zoom-Nikkor 200–400mm f/4G
IF-ED
AF-S NIKKOR 500mm f/4G ED VR
AF-S Nikkor 500mm f/4D IF-ED II
AF-S Nikkor 500mm f/4D IF-ED
Obiective AF-S şi AF-P cu o diafragmă
maximă mai mică de f/4 1
Obiective non-AF-S, non-AF-P
63 de senzori de tip încrucişat
45 de senzori de tip încrucişat
N
1 La zoom maxim, în cazul obiectivelor cu zoom.
2 Celelalte puncte de focalizare utilizează senzori liniari, care detectează liniile
orizontale.
99
A
Teleconvertoare AF-S/AF-I şi puncte de focalizare disponibile
Când este ataşat un teleconvertor AF-S sau AF-I, punctele de focalizare
prezentate în ilustraţii pot fi utilizate pentru focalizarea automată şi pentru
stabilirea electronică a distanţei (reţineţi că la diafragme combinate maxime mai
mici de f/5.6, este posibil ca aparatul foto să nu poată focaliza pe subiectele
întunecate sau cu contrast redus).
Teleconvertor
Diafragmă max.
obiectiv 1
TC-14E, TC-14E II, TC-14E III
TC-17E II
TC-20E, TC-20E II, TC-20E III
f/2
TC-14E, TC-14E II, TC-14E III
f/2.8
TC-17E II
TC-20E, TC-20E II, TC-20E III
f/2.8
TC-14E, TC-14E II, TC-14E III
f/4
TC-17E II
f/4
N
TC-800-1.25E ED
f/5.6
TC-20E, TC-20E II, TC-20E III
f/4
TC-14E, TC-14E II, TC-14E III
f/5.6
Puncte de focalizare disponibile (punctele
de focalizare cu senzori stea sunt
evidenţiate în culoarea gri 2)
153 de puncte de focalizare
(55 selectabile) cu 99 de senzori de
tip încrucişat
153 de puncte de focalizare
(55 selectabile) cu 45 de senzori de
tip încrucişat
37 de puncte de focalizare
(17 selectabile) cu 25 de senzori de
tip încrucişat
15 puncte de focalizare
(9 selectabile) cu 5 senzori de tip
încrucişat
1 La zoom maxim, în cazul obiectivelor cu zoom.
2 Celelalte puncte de focalizare utilizează senzori liniari,
care detectează liniile orizontale, reţineţi însă că dacă
sunt numai 5 senzori de tip încrucişat, numai cei indicaţi
prin ■ detectează linii verticale.
Focalizarea automată nu este disponibilă când sunt folosite teleconvertoare cu
obiective AF-S VR Micro-Nikkor 105mm f/2.8G IF-ED.
100
Mod focalizare automată
Alegeţi dintre următoarele moduri de focalizare automată:
Mod
AF-S
AF-C
Descriere
AF servo unică: Pentru subiecte imobile. Focalizarea se blochează când
butonul de declanşare este apăsat la jumătate. La setările implicite,
obturatorul poate fi declanşat numai când este afişat indicatorul imagine
focalizată (I) (prioritate focalizare; 0 299).
AF servo continuă: Pentru subiecte în mişcare. Aparatul foto focalizează
continuu în timp ce butonul de declanşare este apăsat la jumătate; dacă
subiectul se mişcă, aparatul foto va activa urmărire focalizare predictivă
(0 103) pentru a prevedea distanţa finală până la subiect şi a regla
focalizarea în funcţie de necesităţi. La setări implicite, obturatorul poate fi
declanşat indiferent dacă subiectul este sau nu focalizat (prioritate
declanşare; 0 299).
Modul focalizare automată se selectează prin apăsarea butonului
mod AF şi rotirea selectorului principal de comandă până când
setarea dorită este afişată în vizor şi pe panoul de control superior.
N
Panou de control superior
Buton mod AF
Selector principal de
comandă
Vizor
101
A
Consultaţi de asemenea
Pentru informaţii privind utilizarea priorităţii de focalizare în modul AF servo
continuă, consultaţi setarea personalizată a1 (Selecţie prioritate AF-C, 0 299).
Pentru informaţii privind utilizarea priorităţii declanşare în AF servo unică,
consultaţi setarea personalizată a2 (Selecţie prioritate AF-S, 0 299). Pentru
informaţii despre prevenirea focalizării aparatului foto când butonul de
declanşare este apăsat la jumătate, consultaţi setarea personalizată a8 (Activare
AF, 0 300). Consultaţi setarea personalizată a10 (Restricţii mod focalizare aut.,
0 301) pentru informaţii privind restricţiile în selectarea modului de focalizare la
AF-S sau AF-C şi f4 (Personaliz. selectoare com.) > Schimbare princ./sec. (0 308)
pentru informaţii privind utilizarea selectorului secundar de comandă pentru
alegerea modului de focalizare. Consultaţi pagina 48 pentru informaţii privind
opţiunile de focalizare automată disponibile în vizualizarea în timp real sau în
timpul înregistrării unui film.
A
Butoanele AF-ON
În scopul focalizării aparatului foto, apăsarea oricăruia dintre butoanele AF-ON are
acelaşi efect ca şi apăsarea butonului de declanşare la jumătate (reţineţi că
butonul AF-ON pentru fotografiere verticală nu poate fi folosit decât atunci când
este deblocată blocarea butonului de declanşare pentru fotografiere pe verticală;
0 39).
Buton AF-ON
N
Blocare buton declanşare
fotografiere verticală
Buton AF-ON pentru
fotografiere verticală
102
A
Urmărire focalizare predictivă
În modul AF-C, aparatul foto va iniţia urmărirea focalizării predictive dacă subiectul
se deplasează spre sau dinspre aparatul foto în timp ce butonul de declanşare
este apăsat la jumătate sau când este apăsat oricare dintre butoanele AF-ON. Acest
lucru îi permite aparatului foto să urmărească focalizarea în timp ce încearcă să
prevadă unde va fi subiectul când obturatorul se va declanşa.
N
103
Mod zonă AF
N
104
Alegeţi modul de selectare a punctului de focalizare pentru focalizarea
automată.
• Punct unic AF: Selectaţi punctul de focalizare conform descrierii de la
pagina 108; aparatul foto va focaliza numai pe subiectul din punctul de
focalizare selectat. Utilizaţi cu subiecte imobile.
• Zonă dinamică AF: Selectaţi punctul de focalizare conform descrierii de la
pagina 108. În modul de focalizare AF-C, aparatul foto va focaliza pe baza
informaţiilor de la punctele de focalizare înconjurătoare dacă subiectul
părăseşte pentru scurt timp punctul de focalizare selectat. Numărul de
puncte de focalizare variază în funcţie de modul selectat:
- Zonă dinamică AF cu 9 sau 25 de puncte: Alegeţi în cazul în care aveţi timp
pentru a compune fotografia sau când fotografiaţi subiecte care se
deplasează într-un mod predictibil (de exemplu, alergători sau maşini
de curse pe o pistă).
- Zonă dinamică AF cu 72 de puncte: Alegeţi când fotografiaţi subiecte care se
deplasează imprevizibil (de exemplu, jucători într-un meci de fotbal).
- Zonă dinamică AF cu 153 de puncte: Alegeţi când fotografiaţi subiecte care
se deplasează rapid şi nu pot fi încadrate cu uşurinţă în vizor (de
exemplu, păsări).
• Urmărire 3D: Selectaţi punctul de focalizare conform descrierii de la
pagina 108. În modul de focalizare AF-C, aparatul foto va urmări
subiectele care părăsesc punctul de focalizare selectat şi va selecta
puncte de focalizare noi, în funcţie de necesităţi. Folosiţi pentru a
compune rapid fotografii cu subiecte care se deplasează aleatoriu dintro parte în alta (de exemplu, jucători de tenis). Dacă subiectul iese din
vizor, luaţi degetul de pe butonul de declanşare şi recompuneţi
fotografia cu subiectul în punctul de focalizare selectat.
• Zonă AF grup: Aparatul foto focalizează utilizând un grup de puncte de
focalizare selectat de utilizator, reducând riscul ca aparatul foto să
focalizeze pe fundal în loc de subiectul principal. Alegeţi pentru
subiecte dificil de fotografiat cu folosirea unui singur punct de
focalizare. În cazul în care sunt detectate feţe în modul de focalizare AF-S,
aparatul foto va acorda prioritate subiectelor portret.
• Zonă AF grup (HL)/Zonă AF grup (VL): HL și VL înseamnă „linie orizontală”,
respectiv „linie verticală”. Utilizatorul selectează un rând (HL) sau o
coloană (VL) de puncte de focalizare, iar aparatul foto acordă prioritate
punctului din rândul sau din coloana selectată care conține subiectul cel
mai apropiat de aparatul foto. Apăsați 1 sau 3 pentru a alege rândul
(HL), respectiv 4 sau 2 pentru a alege coloana (VL).
• Zonă AF automată: Aparatul foto detectează
automat subiectul şi selectează punctul de
focalizare; dacă este detectată o faţă, aparatul
foto va acorda prioritate subiectului portret.
Punctele de focalizare active sunt evidenţiate
pentru scurt timp după ce aparatul foto
focalizează; în modul AF-C, punctul de focalizare
principal este afişat după ce celelalte puncte de focalizare au dispărut.
N
Modul zonă AF poate fi selectat prin apăsarea butonului mod AF şi
rotirea selectorului secundar de comandă până când setarea
dorită este afişată în vizor şi pe panoul de control superior.
Panou de control superior
Buton mod AF
Selector secundar de
comandă
Vizor
105
A
Mod zonă AF
Modul zonă AF este afişat pe panoul de control superior şi în vizor.
Mod zonă AF
Panou de control
superior
Vizor
Afişare punct focalizare în vizor
Punct unic AF
Zonă dinamică AF cu 9
de puncte *
Zonă dinamică AF cu
25 de puncte *
Zonă dinamică AF cu
72 de puncte *
Zonă dinamică AF cu
153 de puncte *
N
Urmărire 3D
Zonă AF grup
Zonă AF grup (HL)
Zonă AF grup (VL)
Zonă AF automată
* În vizor este afişat numai punctul de focalizare activ. Celelalte puncte de focalizare
furnizează informaţii în sprijinul operaţiei de focalizare.
106
A
Urmărire 3D
Când butonul de declanşare este apăsat la jumătate, culorile din zona care
înconjoară punctul de focalizare sunt salvate în aparatul foto. Prin urmare, este
posibil ca funcţia urmărire 3D să nu producă rezultatele dorite cu subiectele care
au aceeaşi culoare cu a fundalului sau care ocupă o zonă foarte mică din cadru.
A
Teleconvertoare AF-S/AF-I
Dacă este selectată urmărire 3D sau zonă AF automată pentru modul zonă AF
atunci când se utilizează un teleconvertor AF-S/AF-I, la diafragme combinate mai
mici de f/5.6 va fi selectat automat punct unic AF.
A
Focalizare manuală
Punct unic AF este selectat automat când este utilizată focalizarea manuală.
A
Consultaţi de asemenea
Pentru informații privind modul în care focalizarea automată se modifică în
funcţie de distanţa faţă de subiect, consultaţi setarea personalizată a3 (Urmărire
focaliz. cu blocare, 0 299). Pentru a regla setările pentru urmărirea 3D, folosiţi
setarea personalizată a4 (Detectare feţe urmărire 3D, 0 300) şi a5 (Zonă
observare urmărire 3D, 0 300). Consultaţi setarea personalizată a7 (Stocare
după orientare, 0 300) pentru informaţii privind alegerea diferitelor puncte de
focalizare şi/sau moduri zonă AF pentru fotografiile în orientarea portret şi în
orientarea peisaj, a9 (Limitare selecţie mod zonă AF, 0 300) pentru informaţii
privind limitarea selectării modului zonă AF, a12 (Opţiuni punct focalizare,
0 301) pentru informaţii privind alegerea modului în care este afişat punctul de
focalizare în zona dinamică AF şi f4 (Personaliz. selectoare com.) > Schimbare
princ./sec. (0 308) pentru informaţii privind utilizarea selectorului principal de
comandă pentru alegerea modului zonă AF. Consultaţi pagina 49 pentru
informaţii privind opţiunile de focalizare automată disponibile în vizualizarea în
timp real sau în timpul înregistrării unui film.
N
107
Selectarea punctului de focalizare
Aparatul foto focalizează utilizând 153 de puncte
de focalizare, dintre care cele 55 prezentate în
dreapta pot fi selectate manual, permiţând
compunerea fotografiilor cu subiectul principal
poziţionat aproape oriunde în cadru. Urmaţi paşii
de mai jos pentru a alege punctul de focalizare (în modul zonă AF grup
puteţi urma aceşti paşi pentru a alege un grup, un rând sau o coloană de
puncte de focalizare).
1
Rotiţi blocarea selectorului de
focalizare la ●.
Aceasta permite folosirea
selectorului multiplu pentru a
selecta punctul de focalizare.
Blocare selector focalizare
N
2
Selectaţi punctul de focalizare.
Folosiţi selectorul multiplu pentru a
selecta punctul de focalizare în
vizor în timp ce exponometrele
sunt activate. Punctul de focalizare
central poate fi selectat apăsând
centrul selectorului multiplu.
Blocarea selectorului de focalizare
poate fi rotită în poziţia blocat (L)
după selecţie pentru a preveni
schimbarea punctului de focalizare
selectat când este apăsat selectorul
multiplu.
108
A
Selectorul secundar
Selector secundar
Selectorul secundar poate fi folosit în locul selectorului
multiplu pentru a selecta punctul de focalizare.
Funcţiile focalizare şi expunere se blochează în timp ce
selectorul secundar este apăsat (0 111, 141). Aveţi
grijă să nu vă băgaţi degetele sau unghiile în ochi când
folosiţi selectorul secundar.
A
Fotografii portret (orientare pe înalt)
Când încadraţi fotografii în orientarea portret („pe înalt”), folosiţi selectorul
multiplu pentru fotografiere verticală pentru a selecta punctul de focalizare.
Pentru informaţii suplimentare, consultaţi setarea personalizată f1 (Asociere
control personalizat) > Selector multiplu pt. foto. verticală (0 307).
A
Utilizarea selectorului secundar şi a
selectorului multiplu pentru fotografiere
verticală
Utilizaţi aşa cum este arătat în dreapta. Este posibil ca
apăsarea pe părţile laterale să nu aibă efectul dorit.
A
Zonă AF automată
Punctul de focalizare pentru zonă AF automată este selectat automat; selectarea
manuală a punctului de focalizare nu este disponibilă.
N
109
A
Consultaţi de asemenea
Pentru informaţii privind alegerea numărului de puncte de focalizare care pot fi
selectate folosind selectorul multiplu, consultaţi setarea personalizată a6 (Număr
de puncte focalizare, 0 300). Pentru informaţii privind alegerea unor puncte de
focalizare şi/sau a unor moduri zonă AF separate pentru orientările verticală şi
orizontală, consultaţi setarea personalizată a7 (Stocare după orientare, 0 300).
Pentru informaţii privind setarea selectării punctului de focalizare la
„înconjurare”, consultaţi setarea personalizată a11 (Înconjurare puncte focaliz.,
0 301). Pentru informaţii privind alegerea momentului când punctul de
focalizare este iluminat, consultaţi setarea personalizată a12 (Opţiuni punct
focalizare, 0 301). Pentru informaţii privind schimbarea rolului jucat de
selectorul secundar, consultaţi setarea personalizată f1 (Asociere control
personalizat) > Selector secundar (0 307) şi Centru selector secundar
(0 307). Pentru informaţii privind schimbarea rolului butonului central al
selectorului multiplu, consultaţi setarea personalizată f2 (Buton central sel.
multiplu, 0 308).
N
110
Blocare focalizare
Blocarea focalizării poate fi utilizată pentru a modifica compoziţia după
focalizare, oferind posibilitatea de a focaliza asupra unui subiect ce nu se
va afla într-un punct de focalizare în compoziţia finală. Dacă aparatul foto
nu poate focaliza utilizând focalizarea automată (0 113), poate fi folosită
şi blocarea focalizării pentru a recompune fotografia după focalizarea
asupra unui alt obiect aflat la aceeaşi distanţă cu subiectul original.
Blocarea focalizării este mai eficientă când este selectată o opţiune diferită
de zonă AF automată pentru modul zonă AF (0 104).
1
Focalizaţi.
Poziţionaţi subiectul în punctul de
focalizare selectat şi apăsaţi
butonul de declanşare la jumătate
pentru a iniţia focalizarea. Verificaţi
ca indicatorul imagine focalizată
(I) să apară în vizor.
2
Blocaţi focalizarea.
Mod focalizare AF-C (0 101): Cu butonul de
declanşare apăsat la jumătate (q), apăsaţi
centrul selectorului secundar (w) pentru a
bloca atât focalizarea, cât şi expunerea (în
vizor va fi afişată o pictogramă AE-L).
Focalizarea va rămâne blocată în timp ce
centrul selectorului secundar este apăsat,
chiar dacă ulterior ridicaţi degetul de pe
butonul de declanşare.
Buton declanşare
N
Selector secundar
111
Mod focalizare AF-S: Focalizarea se blochează automat atunci când apare
indicatorul imagine focalizată (I) şi rămâne blocată până când
ridicaţi degetul de pe butonul de declanşare. Focalizarea poate fi
blocată şi prin apăsarea centrului selectorului secundar, conform
descrierii de la pagina precedentă.
3
Recompuneţi fotografia şi
fotografiaţi.
Focalizarea va rămâne blocată între
fotografii dacă ţineţi butonul de
declanşare apăsat la jumătate (AF-S)
sau dacă ţineţi centrul selectorului
secundar apăsat, permiţând efectuarea mai multor fotografii în
succesiune la aceeaşi setare a focalizării.
Nu modificaţi distanţa dintre aparatul foto şi subiect în timp ce este
activată blocarea focalizării. Dacă subiectul se deplasează, focalizaţi din
nou la noua distanţă.
N
A Blocarea focalizării cu butonul AF-ON
În timpul fotografierii prin vizor, focalizarea poate fi blocată prin utilizarea
oricăruia dintre butoanele AF-ON în locul butonului de declanşare (0 102). Dacă
este selectată Numai AF-ON pentru setarea personalizată a8 (Activare AF,
0 300), aparatul foto nu va focaliza când butonul de declanşare este apăsat la
jumătate; în schimb, aparatul foto va focaliza când este apăsat un buton AF-ON,
moment în care focalizarea se va bloca şi va rămâne blocată până când oricare
dintre butoanele AF-ON este apăsat din nou.
A
Consultaţi de asemenea
Consultaţi setarea personalizată c1 (Buton declanşare AE-L, 0 302) pentru
informaţii privind utilizarea butonului de declanşare pentru blocarea expunerii.
112
A
Obţinerea rezultatelor bune cu focalizarea automată
Focalizarea automată nu funcţionează bine în condiţiile enumerate mai jos. Este
posibil ca declanşarea obturatorului să fie blocată dacă aparatul foto nu poate
focaliza în aceste condiţii sau este posibil ca indicatorul imagine focalizată (●) să
fie afişat şi aparatul foto să producă un bip, permiţând declanşarea obturatorului
chiar şi atunci când subiectul nu este focalizat. În aceste cazuri, folosiţi focalizarea
manuală (0 114) sau folosiţi blocarea focalizării (0 111) pentru a focaliza pe un
alt subiect la aceeaşi distanţă şi apoi recompuneţi fotografia.
Contrastul între subiect şi fundal este slab sau inexistent.
Exemplu: Subiectul are aceeaşi culoare cu fundalul.
Punctul de focalizare conţine obiecte aflate la distanţe diferite de
aparatul foto.
Exemplu: Subiectul este în interiorul unei cuşti.
Subiectul este dominat de şabloane geometrice regulate.
Exemplu: Jaluzele sau un rând de ferestre ale unui zgârie-nori.
N
Punctul de focalizare conţine zone cu contrast puternic.
Exemplu: Subiectul este pe jumătate în umbră.
Obiectele din fundal apar mai mari decât subiectul.
Exemplu: În cadrul din spatele subiectului se află o clădire.
Subiectul conţine multe detalii fine.
Exemplu: Un câmp de flori sau alte subiecte care sunt mici sau a
căror luminozitate nu variază.
113
Focalizare manuală
Focalizarea manuală este disponibilă pentru obiectivele care nu
acceptă focalizarea automată (obiective NIKKOR non-AF) sau
atunci când focalizarea automată nu produce rezultatele dorite
(0 113).
• Obiective AF: Setaţi comutatorul mod de Selector mod focalizare
focalizare al obiectivului (dacă există)
şi selectorul mod focalizare al
aparatului foto la M.
D
N
Obiective AF
Nu folosiţi obiectivele AF cu comutatorul modului de focalizare al obiectivului
setat la M şi selectorul modului de focalizare a aparatului foto setat la AF.
Nerespectarea acestei precauţii ar putea duce la deteriorarea aparatului foto
sau a obiectivului. Această măsură nu este aplicabilă obiectivelor AF-S și AF-P
care pot fi utilizate în modul M fără a seta selectorul modului de focalizare al
aparatului foto la M.
• Obiective cu focalizare manuală: Focalizaţi manual.
Pentru a focaliza manual, reglaţi inelul de
focalizare al obiectivului până ce imaginea
afişată pe câmpul mat clar din vizor este
focalizată. Fotografiile pot fi făcute în orice
moment, chiar şi atunci când imaginea nu
este focalizată.
114
❚❚ Telemetrul electronic
Indicatorul de focalizare a vizorului poate fi folosit
pentru a confirma dacă subiectul din punctul de
focalizare selectat este focalizat (punctul de
focalizare poate fi selectat din oricare dintre cele 55
de puncte de focalizare). După poziţionarea
subiectului în punctul de focalizare selectat,
apăsaţi butonul de declanşare la jumătate şi rotiţi inelul de focalizare al
obiectivului până când este afişat indicatorul imagine focalizată (I).
Reţineţi că, în cazul subiectelor enumerate la pagina 113, indicatorul
imagine focalizată poate fi uneori afişat atunci când subiectul nu este
focalizat; verificaţi focalizarea în vizor înainte de a fotografia. Pentru
informaţii privind utilizarea telemetrului electronic cu teleconvertoarele
opţionale AF-S/AF-I, consultaţi pagina 100.
N
A
Obiective AF-P
Atunci când un obiectiv AF-P (0 323) este utilizat în modul focalizare manuală,
indicatorul imagine focalizată va clipi în vizor (sau, în vizualizarea în timp real,
punctul de focalizare va clipi pe monitor) pentru a avertiza că prin continuarea
rotirii inelului de focalizare în direcţia actuală subiectul nu va fi focalizat.
A
Poziţie plan focal
Pentru a determina distanţa dintre subiectul
dumneavoastră şi aparatul foto, măsuraţi de la
marcajul planului focal (E) de pe corpul
aparatului foto. Distanţa dintre flanşa monturii
obiectivului şi planul focal este de 46,5 mm.
46,5 mm
Marcaj plan focal
115
k
Mod declanşare
Alegerea unui mod de declanşare
Pentru a alege un mod de declanşare, apăsaţi
butonul de deblocare a selectorului modurilor de
declanşare şi rotiţi selectorul modului de
declanşare astfel încât indicatorul să se alinieze cu
setarea dorită.
Mod
S
CL
k
CH
Q
116
Indicator
Descriere
Cadru unic: Aparatul foto face câte o fotografie de fiecare dată când este
apăsat butonul de declanşare.
Continuu cu viteză redusă: Cadenţa cadrelor poate fi selectată dintre valori
cuprinse între 1 şi 10 fps prin apăsarea butonului S şi rotirea selectorului
secundar de comandă. Aparatul foto înregistrează fotografii la cadenţa
selectată în timp ce butonul de declanşare este apăsat (0 117).
Continuu cu viteză ridicată: Cadenţa cadrelor poate fi selectată prin apăsarea
butonului S şi rotirea selectorului secundar de comandă. Alegeţi dintre 10,
11, 12 şi 14 fps. Aparatul foto înregistrează fotografii la cadenţa selectată în
timp ce butonul de declanşare este apăsat (0 117).
Declanşare silenţioasă: Ca şi în cazul cadrului unic, cu excepţia faptului că
oglinda nu revine înapoi pe poziţie, cu clic, în timp ce butonul de declanşare
este complet apăsat, permiţând utilizatorului să controleze temporizarea
clicului făcut de oglindă, care este, de asemenea, mai silenţios decât în
modul cadru unic. În plus, bipul nu se aude indiferent de setarea selectată
pentru Bip în meniul setare (0 312). Declanşarea continuă poate fi selectată
şi prin apăsarea S şi rotirea unui selector de comandă până când este afişat
bs pe panoul de control posterior, caz în care aparatul foto va face fotografii
cu aproximativ 3 fps în timp ce butonul de declanşare este apăsat.
Mod
E
Descriere
Autodeclanşator: Faceţi fotografii cu autodeclanşatorul (0 120).
Oglindă sus: Alegeţi acest mod pentru a reduce la minim tremuratul aparatului
în telefotografiere sau în fotografierea close-up sau în alte situaţii în care
MUP foto
cea mai mică mişcare a aparatului foto poate avea ca rezultat fotografii
estompate (0 122).
Selectarea rapidă a modului declanşare: Apăsaţi şi ţineţi apăsat butonul S şi rotiţi
S selectorul principal de comandă pentru a selecta modul de declanşare
(0 119).
A
Moduri declanşare continuă
Cadenţele cadrelor pentru modurile continuu cu viteză redusă şi continuu cu
viteză ridicată pot fi selectate şi prin folosirea setării personalizate d1 (Viteză
fotografiere continuă, 0 303). Cadenţele menţionate presupun AF servo
continuă, expunere manuală sau mod automat prioritate de timp, un timp de
expunere de 1/250 sau mai scurt şi celelalte setări la valorile implicite. Cadenţele
menţionate este posibil să nu fie disponibile cu unele obiective; în plus, cadenţele
cadrelor pot scădea la diafragme extrem de mici (numere f/ mari) sau la timpi de
expunere lungi, când reducerea vibraţiilor (disponibilă cu obiective VR) sau
controlul sensibilităţii ISO automat (0 126) este activ, sau când acumulatorul este
descărcat, este ataşat un obiectiv non-CPU sau este selectat Inel diafragmă
pentru setarea personalizată f4 (Personaliz. selectoare com.) > Setare
diafragmă (0 308) sau este detectată clipire când reducerea efectului de clipire
este activată în meniul fotografiere (0 227).
k
A
Fotografierea cu 14 cadre pe secundă
Când este selectat 14 fps (oglindă sus) în modul de declanşare continuu cu
viteză ridicată, oglinda se va ridica atunci când butonul de declanşare este apăsat
până la capăt, iar focalizarea şi expunerea se vor bloca la valorile selectate pentru
primul cadru al fiecărei serii şi unitatea bliţ opţională nu se va declanşa.
Vizualizarea prin obiectiv nu este vizibilă în vizor în timpul fotografierii.
117
A
Memoria tampon
Aparatul foto este dotat cu o memorie tampon pentru stocarea temporară,
permiţând fotografierii să continue în timp ce fotografiile sunt salvate pe cardul
de memorie. Totuşi, reţineţi că atunci când memoria tampon este plină cadenţa
cadrelor va scădea (tAA).
Numărul aproximativ de imagini care pot fi stocate
în memoria tampon la setările curente este afişat în
afişajele de contorizare a expunerilor din vizor şi de
pe panoul de control superior în timp ce butonul de
declanşare este apăsat la jumătate. Ilustraţia din
dreapta prezintă afişajul când în memoria tampon
rămâne spaţiu pentru aproximativ 99 fotografii.
În timp ce fotografiile sunt înregistrate pe cardul de memorie, indicatorul luminos
de acces al cardului de memorie se va aprinde. În funcţie de condiţiile de
fotografiere şi de performanţele cardului de memorie, înregistrarea poate dura
de la câteva secunde la câteva minute. Nu scoateţi cardul de memorie şi nu scoateţi
sau deconectaţi sursa de alimentare până când indicatorul luminos de acces nu s-a
stins. Dacă aparatul foto este oprit în timp ce în memoria tampon se află date,
alimentarea nu se va opri până când nu au fost înregistrate toate imaginile din
memoria tampon. Dacă acumulatorul este consumat în timp ce în memoria
tampon se află imagini, declanşarea obturatorului va fi dezactivată şi imaginile
vor fi transferate pe cardul de memorie.
k
118
A
Consultaţi de asemenea
Pentru informaţii privind alegerea ordinii în care sunt afişate fotografiile din
fiecare serie după fotografiere, consultaţi După serie, se afişează (0 290).
Pentru informaţii privind alegerea numărului maxim de fotografii care pot fi
făcute într-o singură serie, consultaţi setarea personalizată d2 (Declanşare
continuă maximă, 0 303). Pentru informaţii privind numărul de fotografii care
se pot face într-o singură serie, consultaţi pagina 385.
Selectarea rapidă a modului declanşare
Când selectorul modului de declanşare
este rotit la S, modul de declanşare
poate fi selectat prin menţinerea
apăsată a butonului S în timp ce este
rotit selectorul principal de comandă.
Selector mod de declanşare
Pentru a regla setările asociate modului de
declanşare selectat, apăsaţi şi menţineţi apăsat
butonul S şi rotiţi selectorul secundar de
comandă.
Buton S
Setările modului de declanşare sunt afişate pe
panoul de control posterior.
Panou control
posterior
k
A
Consultaţi de asemenea
Pentru informaţii privind alegerea modurilor de declanşare care pot fi selectate
cu butonul S, consultaţi setarea personalizată d3 (Limitare selecţie mod
declanşare, 0 304).
119
Mod autodeclanşator
Autodeclanşatorul poate fi folosit pentru a reduce tremuratul aparatului
foto sau pentru autoportrete.
1
Montaţi aparatul foto pe un trepied.
Montaţi aparatul foto pe un trepied sau puneţi-l pe o suprafaţă
stabilă, plană.
2
Selectaţi modul
autodeclanşator.
Apăsaţi butonul de deblocare a
selectorului modului de declanşare
şi rotiţi selectorul modului de
declanşare la E.
3
k
Selector mod de declanşare
Încadraţi fotografia şi focalizaţi.
În AF servo unică (0 101), fotografiile pot fi
făcute numai dacă indicatorul imagine
focalizată (I) apare în vizor.
A Închideţi obturatorul ocularului vizorului
Când faceţi fotografii fără să ţineţi ochiul pe
vizor, închideţi obturatorul ocularului vizorului
pentru a împiedica lumina care pătrunde prin
vizor să apară în fotografii sau să interfereze cu
expunerea.
120
4
Porniţi temporizatorul.
Apăsaţi butonul de declanşare
până la capăt pentru a porni
temporizatorul. Indicatorul
luminos al autodeclanşatorului va
începe să clipească. Cu două secunde înainte ca fotografia să fie
efectuată, indicatorul luminos al autodeclanşatorului se va opri din
clipit. Obturatorul se va declanşa la aproximativ zece secunde după
pornirea temporizatorului.
Pentru a opri autodeclanşatorul înainte de efectuarea unei fotografii, rotiţi
selectorul modului de declanşare la o altă setare.
k
A
Setarea temporizatorului
Pentru a alege durata temporizatorului, apăsaţi şi
menţineţi apăsat butonul S şi rotiţi un selector de
comandă. Temporizatorul poate fi setat la 20, 10, 5 sau
2 secunde.
Panou control
posterior
A
Consultaţi de asemenea
Pentru informaţii privind alegerea duratei autodeclanşatorului, numărului de
fotografii realizate şi a intervalului dintre fotografii, consultaţi setarea
personalizată c3 (Autodeclanşator, 0 303). Bipurile care se aud când este folosit
autodeclanşatorul pot fi controlate folosind opţiunea Bip din meniul setare
(0 312).
121
Mod oglindă sus
k
122
Alegeţi acest mod pentru a reduce la
minim estomparea cauzată de mişcarea
aparatului foto când se ridică oglinda.
Pentru a utiliza modul oglindă sus,
apăsaţi butonul de deblocare a
selectorului modului de declanşare şi
Selector mod de declanşare
rotiţi selectorul modului de declanşare
la MUP (oglindă sus). După apăsarea
butonului de declanşare la jumătate
pentru a seta focalizarea şi expunerea,
apăsaţi butonul de declanşare până la
capăt pentru a ridica oglinda. Pe
panourile de control va fi afişat Z;
apăsaţi din nou butonul de declanşare
până la capăt pentru a face fotografia (în vizualizarea în timp real, oglinda
nu trebuie ridicată; fotografia se face la prima apăsare a butonului de
declanşare până la capăt). Se va auzi un bip, cu excepţia cazului în care este
selectat Dezactivat pentru Bip în meniul setare (0 312). Oglinda coboară
când fotografierea se încheie.
D
Oglindă sus
În timp ce oglinda este ridicată, fotografiile nu pot fi încadrate în vizor şi
focalizarea automată şi măsurarea nu vor fi efectuate.
A
Mod oglindă sus
Va fi realizată automat o fotografie dacă nu sunt efectuate operaţii timp de
aproximativ 30 s după ce oglinda a fost ridicată.
A
Prevenirea estompării
Pentru a preveni estomparea provocată de mişcarea aparatului foto, apăsaţi uşor
butonul de declanşare. Se recomandă utilizarea unui trepied.
A
Consultaţi de asemenea
Pentru informaţii privind folosirea obturatorului electronic cu perdea frontală
pentru reducerea estompării, consultaţi setarea personalizată d6 (Obt. electr. cu
perdea frontală, 0 304).
k
123
S
Sensibilitate ISO
Reglare manuală
Sensibilitatea aparatului foto la lumină poate fi reglată în funcţie de gradul
de iluminare disponibil. Alegeţi dintre setări care variază de la ISO 100
până la ISO 102400 în paşi echivalenţi cu 1/3 EV. Pentru situaţii speciale
sunt disponibile setări de la aproximativ 0,3 până la 1 EV sub ISO 100 şi de
la 0,3 până la 5 EV peste ISO 102400. Cu cât este mai ridicată sensibilitatea
ISO, cu atât este nevoie de mai puţină lumină pentru a realiza o expunere,
permiţând timpi de expunere mai lungi sau diafragme mai închise.
Sensibilitatea ISO poate fi reglată prin apăsarea butonului S (Q) şi
rotirea selectorului principal de comandă până când setarea dorită este
afişată pe panoul de control superior şi în vizor.
Buton S (Q)
S
Panou de control superior
Vizor
Selector principal de comandă
124
A
Meniul sensibilitate ISO
Sensibilitatea ISO poate fi reglată, de asemenea,
utilizând opţiunea Setări sensibilitate ISO din meniul
fotografiere (0 293).
A
Sensibilitate ISO
Cu cât este mai ridicată sensibilitatea ISO, cu atât este nevoie de mai puţină
lumină pentru a realiza o expunere, permiţând timpi de expunere mai scurţi sau
diafragme mai închise, fiind însă mai probabil ca imaginea să fie afectată de
zgomot (pixeli luminoşi repartizaţi aleatoriu, ceaţă sau linii). Apariţia zgomotului
este mult mai probabilă la setări cuprinse între Hi 0,3 şi Hi 5.
A
Hi 0,3–Hi 5
Setările Hi 0,3 până la Hi 5 corespund sensibilităţilor ISO de 0,3–5 EV peste
ISO 102400 (echivalent ISO 128000–3280000).
A
Lo 0,3–Lo 1
Setările Lo 0,3 până la Lo 1 corespund sensibilităţilor ISO de 0,3–1 EV sub ISO 100
(echivalent ISO 80–50). Utilizaţi pentru diafragme mai deschise când iluminarea
este puternică. Contrastul este uşor mai ridicat decât normal; în majoritatea
cazurilor, sensibilităţile ISO recomandate sunt de ISO 100 sau mai mari.
A
Consultaţi de asemenea
Pentru informaţii privind alegerea dimensiunii treptei sensibilităţii ISO, consultaţi
setarea personalizată b1 (Valoare treaptă sensib. ISO; 0 301). Pentru informaţii
privind utilizarea opţiunii ISO NR ridicat din meniurile fotografiere şi filmare
pentru a reduce zgomotul la sensibilităţi ISO ridicate, consultaţi paginile 294
(fotografii) şi 298 (filme).
S
125
Control sensibilitate ISO automat
Dacă este selectat Activat pentru Setări sensibilitate ISO > Control
sensibilitate ISO auto. în meniul de fotografiere, sensibilitatea ISO va fi
reglată automat dacă expunerea optimă nu poate fi obţinută la valoarea
selectată de utilizator (sensibilitatea ISO este reglată în mod corespunzător
când este folosit bliţul).
1
Selectaţi Control sensibilitate ISO auto.
Selectaţi Setări sensibilitate ISO din meniul
fotografiere, evidenţiaţi Control sensibilitate
ISO auto. şi apăsaţi 2.
2
Selectaţi Activat.
Evidenţiaţi Activat şi apăsaţi
J (dacă este selectat
Dezactivat, sensibilitatea ISO
va rămâne fixată la valoarea
selectată de utilizator).
Buton J
S
126
3
Reglaţi setările.
Valoarea maximă pentru sensibilitatea ISO
automată poate fi selectată folosind
Sensibilitate maximă (valoarea minimă
pentru sensibilitatea ISO automată este setată
automat la ISO 100; reţineţi că dacă
sensibilitatea ISO selectată de utilizator este mai mare decât cea
selectată pentru Sensibilitate maximă, în locul acesteia va fi utilizată
valoarea selectată de către utilizator). În modurile de expunere P şi A,
sensibilitatea va fi reglată numai dacă s-ar produce subexpunerea la
timpul de expunere selectat pentru Timp expunere maxim (1/4.000–
30 s sau Automat; în modurile S şi M, sensibilitatea ISO va fi reglată
pentru expunere optimă la timpul de expunere selectat de utilizator).
Dacă este selectat Automat, aparatul foto va alege timpul de
expunere maxim bazat pe distanţa focală a obiectivului. Apăsaţi J
pentru a ieşi când setările sunt finalizate.
Pentru a alege sensibilitatea ISO maximă pentru fotografiile făcute cu
o unitate de bliţ opţională (0 330), utilizaţi Sensibilitate maximă
cu M. Selectarea La fel ca în mod fără bliţ setează sensibilitatea ISO
maximă pentru fotografierea cu bliţ la valoarea selectată în acel
moment pentru Sensibilitate maximă.
Când este selectat Activat, vizorul şi panoul de
control superior afişează ISO-AUTO. Când
sensibilitatea este modificată de la valoarea
selectată de utilizator, aceşti indicatori clipesc şi
valoarea modificată este afişată în vizor şi pe
panoul de control superior.
S
127
A
Timp expunere maxim
Selecţia automată a timpului de expunere poate fi reglată fin prin evidenţierea
Automat şi apăsarea 2: de exemplu, valorile mai mici decât cele selectate de
obicei automat pot fi utilizate cu obiective telefotografice pentru a reduce
estomparea. Reţineţi totuşi că Automat funcţionează numai cu obiective CPU;
dacă este folosit un obiectiv non-CPU fără date obiectiv, timpul de expunere
maxim este fixat la 1/30 s. Timpii de expunere pot depăşi maximul selectat dacă
expunerea optimă nu poate fi obţinută cu sensibilitatea ISO aleasă pentru
Sensibilitate maximă.
A
Activarea şi dezactivarea controlului sensibilităţii ISO automat
Puteţi activa sau dezactiva controlul sensibilităţii ISO
automat prin apăsarea butonului S (Q) şi rotirea
selectorului secundar de comandă. Panoul de
control superior şi vizorul afişează pictograma
ISO-AUTO atunci când controlul sensibilităţii ISO
automat este activat şi pictograma ISO atunci când
acesta este dezactivat.
A
S
Control sensibilitate ISO automat
Când este utilizat un bliţ, timpul de expunere maxim va fi setat la valoarea
selectată pentru Timp expunere maxim cu excepţia cazului în care această
valoare este mai mică decât setarea personalizată e1 (Timp sincronizare bliţ,
0 305) sau mai mare decât setarea personalizată e2 (Timp expunere cu bliţ,
0 306), situaţie în care va fi folosită în schimb valoarea selectată pentru setarea
personalizată e2. Reţineţi că sensibilitatea ISO poate fi ridicată automat când
controlul sensibilităţii ISO automat este folosit în combinaţie cu modurile bliţ cu
sincronizare lentă (disponibile cu unităţile de bliţ opţionale; 0 198), existând
posibilitatea să împiedice aparatul foto să selecteze timpi de expunere lungi.
A
Consultaţi de asemenea
Pentru informaţii privind alegerea referinţei utilizate pentru setarea expunerii
atunci când este folosit un bliţ cu controlul sensibilităţii ISO automat, consultaţi
setarea personalizată e4 (Control sensib. ISO auto. M, 0 306).
128
VExpunere
Măsurare
Măsurarea determină modul în care aparatul foto setează expunerea. Sunt
disponibile următoarele opţiuni:
Opţiune
L
M
N
t
Descriere
Matricială: Produce rezultate naturale în majoritatea situaţiilor. Aparatul
foto măsoară o zonă largă a cadrului şi setează expunerea conform
distribuţiei tonurilor, culorii, compoziţiei şi, cu obiectivele de tip G, E sau D
(0 323), informaţiilor privind distanţa (măsurare matricială culoare 3D III;
cu alte obiective CPU, aparatul foto utilizează măsurarea matricială culoare
III, care nu include informaţii distanţă 3D).
Central-evaluativă: Aparatul foto măsoară întregul cadru, dar atribuie cea mai
mare pondere zonei centrale (dacă este ataşat un obiectiv CPU,
dimensiunea zonei poate fi selectată folosind setarea personalizată b6,
Zonă central-evaluativă; 0 302; dacă este ataşat un obiectiv non-CPU,
zona este echivalentă unui cerc cu diametrul de 12 mm). Măsurare clasică
pentru portrete; recomandată când se folosesc filtre cu un factor expunere
(factor de filtrare) de peste 1×.
Spot: Aparatul foto măsoară un cerc cu diametrul de 4 mm (aproximativ
1,5% din cadru), asigurând expunerea corectă a subiectului, chiar dacă
fundalul este mult mai strălucitor sau mai întunecat. Zona măsurată este
centrată pe punctul de focalizare curent. Cu toate acestea, rețineți că
aparatul foto va măsura punctul de focalizare central dacă:
• este selectat zonă AF automată, zonă AF grup (HL) sau zonă AF grup (VL)
pentru modul zonă AF (0 104) sau
• este atașat un obiectiv non-CPU.
Evaluativă a zonelor luminoase: Aparatul foto atribuie cea mai mare pondere
zonelor luminoase. Utilizaţi pentru a reduce estomparea detaliilor în
zonele luminoase, de exemplu atunci când fotografiaţi interpreţi luminaţi
de reflectoare pe o scenă.
Z
129
Pentru a alege o opţiune de măsurare, apăsaţi butonul Y şi rotiţi
selectorul principal de comandă până când setarea dorită este afişată în
vizor şi pe panoul de control superior.
Panou de control superior
Buton Y
Z
Selector principal de
comandă
Vizor
A
Date obiectiv non-CPU
Specificarea distanţei focale şi a diafragmei maxime a obiectivelor non-CPU
folosind opţiunea Date obiectiv non-CPU din meniul setare (0 243) îi permite
aparatului foto să utilizeze măsurare matricială culoare când este selectată
măsurarea matricială şi să îmbunătăţească precizia măsurării central-evaluative şi
spot. Măsurarea central-evaluativă va fi utilizată dacă este selectată măsurarea
evaluativă a zonelor luminoase cu obiective non-CPU sau dacă este selectată
măsurarea matricială cu obiective non-CPU pentru care nu au fost furnizate
datele pentru obiectiv. Reţineţi că măsurarea central-evaluativă poate fi utilizată
şi dacă este selectată măsurarea evaluativă a zonelor luminoase cu anumite
obiective CPU (obiective AI-P NIKKOR şi obiective AF care nu sunt de tipul G, E sau
D; 0 323).
A
Consultaţi de asemenea
Consultaţi setarea personalizată b5 (Măsurare matricială, 0 302) pentru
informaţii privind alegerea utilizării detectării feţelor de către măsurarea
matricială. Pentru informaţii privind realizarea reglajelor separate în vederea
expunerii optime pentru fiecare metodă de măsurare, consultaţi setarea
personalizată b7 (Regl. fină expunere optimă, 0 302).
130
Mod expunere
Pentru a stabili modul în care aparatul foto setează timpul de expunere şi
diafragma la reglarea expunerii, apăsaţi butonul I şi rotiţi selectorul
principal de comandă până când opţiunea dorită apare pe panoul de
control superior.
Buton I
Mod
e
f
g
h
Selector principal de
comandă
Panou de control
superior
Descriere
Mod automat program (0 133): Aparatul foto setează timpul de expunere şi
diafragma pentru expunere optimă. Recomandat pentru instantanee şi în
alte situaţii în care timpul pentru reglarea setărilor aparatului foto este
insuficient.
Mod automat prioritate de timp (0 134): Utilizatorul alege timpul de expunere;
aparatul foto selectează diafragma pentru rezultate optime. Folosiţi pentru
a îngheţa sau estompa mişcarea.
Mod automat prioritate de diafragmă (0 135): Utilizatorul alege diafragma;
aparatul foto selectează timpul de expunere pentru rezultate optime.
Utilizaţi pentru a estompa fundalul sau pentru a avea atât prim-planul, cât
şi fundalul clare.
Manual (0 136): Utilizatorul controlează atât timpul de expunere, cât şi
diafragma. Setaţi timpul de expunere la Bulb (A) sau Durată (%)
pentru expuneri îndelungate.
Z
131
A
Tipuri de obiective
Când folosiţi un obiectiv CPU prevăzut cu un inel de diafragmă (0 326), blocaţi
inelul diafragmei la diafragma minimă (cel mai mare număr f/). Obiectivele de tip
G şi E nu sunt prevăzute cu un inel de diafragmă.
Când utilizaţi obiective non-CPU (0 243), selectaţi modul de expunere A (mod
automat prioritate de diafragmă) sau M (manual). În alte moduri, modul de
expunere A este selectat automat când este ataşat un obiectiv non-CPU (0 326).
Indicatorul modului de expunere (P sau S) va clipi pe panoul de control superior,
iar în vizor va fi afişat A.
A
Previzualizare profunzime de câmp
Pentru a previzualiza efectele diafragmei, apăsaţi şi
menţineţi apăsat butonul Pv. Obiectivul va reduce
diafragma efectivă la valoarea diafragmei selectată de
aparatul foto (modurile P şi S) sau la valoarea aleasă de
utilizator (modurile A şi M), permiţând previzualizarea
profunzimii de câmp în vizor.
A
Buton Pv
Setare personalizată e5—Bliţ de modelare
Această setare controlează dacă unităţile de bliţ opţionale care acceptă Sistemul
creativ de iluminare Nikon (CLS; 0 330) vor emite un bliţ de modelare când este
apăsat butonul Pv.
Z
132
P: Mod automat program
În acest mod, aparatul foto reglează automat timpul de expunere şi
diafragma conform unui program încorporat pentru a asigura expunerea
optimă în majoritatea situaţiilor.
A
Program flexibil
În modul de expunere P, pot fi selectate diferite
combinaţii ale timpului de expunere şi diafragmei prin
rotirea selectorului principal de comandă în timp ce
exponometrele sunt activate („program flexibil”).
Rotiţi selectorul spre dreapta pentru diafragme
deschise (numere f/ mici) ce estompează detaliile
fundalului sau timpi de expunere scurţi care
„îngheaţă” mişcarea. Rotiţi selectorul spre stânga
pentru diafragme închise (numere f/ mari) care măresc
profunzimea de câmp sau pentru timpi de expunere
lungi care estompează mişcarea. Toate combinaţiile
produc aceeaşi expunere. Când programul flexibil este
activ, apare un asterisc („U”) pe panoul de control
superior. Pentru a restabili setările implicite ale
timpului de expunere şi diafragmei, rotiţi selectorul
până când nu mai este afişat asteriscul, alegeţi un alt
mod sau opriţi aparatul foto.
Z
Selector principal de
comandă
A
Consultaţi de asemenea
Consultaţi pagina 357 pentru informaţii privind programul de expunere
încorporat. Pentru informaţii privind activarea exponometrelor, consultaţi
„Temporizatorul standby (fotografierea prin vizor)” la pagina 41.
133
S: Mod automat prioritate de timp
În modul automat prioritate de timp, alegeţi timpul de expunere în timp ce
aparatul foto selectează automat diafragma care va produce expunerea
optimă.
Pentru a alege un timp de
expunere, rotiţi selectorul
principal de comandă în timp ce
exponometrele sunt activate.
Timpul de expunere poate fi setat
la „p” sau la valori cuprinse
Selector principal
între 30 s şi 1/8.000 s. Timpul de
de comandă
expunere poate fi blocat la
setarea selectată (0 140).
Z
134
A: Mod automat prioritate de diafragmă
În modul automat prioritate de diafragmă, alegeţi diafragma în timp ce
aparatul foto selectează automat timpul de expunere care va produce
expunerea optimă.
Pentru a alege o diafragmă
cuprinsă între valorile minimă şi
maximă pentru obiectiv, rotiţi
selectorul secundar de comandă
în timp ce exponometrele sunt
activate. Diafragma poate fi
Selector secundar
blocată la setarea selectată
de comandă
(0 140).
Z
A Obiective non-CPU (0 324, 326)
Utilizaţi inelul de diafragmă al obiectivului pentru a
regla diafragma. Dacă diafragma maximă a
obiectivului a fost specificată folosind elementul
Date obiectiv non-CPU din meniul setare (0 244),
când este ataşat un obiectiv non-CPU numărul
f/ curent va fi afişat în vizor şi pe panoul de control
superior, rotunjit la cel mai apropiat stop complet. În
caz contrar, afişajele diafragmei vor indica numai
numărul de stopuri (F, cu diafragma maximă afişată ca FA), iar numărul
f/ trebuie să fie citit de pe inelul de diafragmă al obiectivului.
135
M: Manual
În modul expunere manuală, utilizatorul controlează atât timpul de
expunere, cât şi diafragma. În timp ce exponometrele sunt activate, rotiţi
selectorul principal de comandă pentru a alege un timp de expunere şi
selectorul secundar de comandă pentru a seta diafragma. Timpul de
expunere poate fi setat la „p” sau la valori cuprinse între 30 s şi 1/8.000 s
sau obturatorul poate fi menţinut deschis pe o perioadă nedeterminată
pentru o expunere îndelungată (A sau %, 0 138). Diafragma poate fi
setată la valori cuprinse între valorile minimă şi maximă pentru obiectiv.
Folosiţi indicatorii de expunere pentru a verifica expunerea.
Selector secundar de
comandă
Diafragmă
Timp de
expunere
Z
Selector principal de
comandă
Timpul de expunere şi diafragma pot fi blocate la setarea selectată
(0 140).
136
A
Obiective NIKKOR AF Micro
Dacă se foloseşte un exponometru extern, raportul de expunere trebuie luat în
calcul numai când inelul de diafragmă al obiectivului este folosit pentru a seta
diafragma.
A
Indicatori expunere
Indicatorii de expunere din vizor şi de pe panoul de control superior arată dacă
fotografia ar fi subexpusă sau supraexpusă la setările curente. În funcţie de
opţiunea aleasă pentru setarea personalizată b2 (Stopuri EV pt. control exp.,
0 301), gradul de subexpunere sau supraexpunere este afişat în trepte de 1/3 EV,
1/2 EV sau 1 EV. Dacă limitele sistemului de măsurare a expunerii sunt depăşite,
afişajele vor clipi.
Setarea personalizată b2 setată la 1/3 stop
Expunere optimă
Subexpusă cu 1/3 EV
Supraexpusă cu peste 3 EV
Panou de
control
superior
Vizor
A
Consultaţi de asemenea
Pentru informaţii privind inversarea indicatorilor de expunere astfel încât valorile
negative să fie afişate în dreapta şi valorile pozitive în stânga, consultaţi setarea
personalizată f7 (Inversare indicatori, 0 309).
Z
137
Expuneri îndelungate
(numai modul M)
Selectaţi următorii timpi de expunere pentru expuneri îndelungate ale
luminilor în mişcare, stelelor, peisajelor de noapte sau focurilor de artificii.
• Bulb (A): Obturatorul rămâne deschis în timp ce butonul de
declanşare este menţinut apăsat. Pentru a preveni estomparea, utilizaţi
un trepied sau o telecomandă fără fir (0 337) sau o telecomandă prin
cablu, opţionale (0 339).
• Durată (%): Porniţi expunerea prin utilizarea butonului de declanşare de
pe aparatul foto sau de pe o telecomandă prin cablu sau telecomandă
fără fir, opţionale. Obturatorul rămâne deschis până când butonul este
apăsat a doua oară.
Lungimea expunerii: 35 s
Diafragmă: f/25
Z
1
Pregătiţi aparatul foto.
Montaţi aparatul foto pe un trepied sau puneţi-l pe o suprafaţă
stabilă, plană.
A Expuneri îndelungate
Închideţi obturatorul ocularului vizorului pentru a preveni afectarea
fotografiei de lumina care pătrunde prin vizor (0 120). Nikon recomandă
utilizarea unui acumulator complet încărcat sau a unui adaptor la reţeaua
electrică şi a unui conector de alimentare, opţionale, pentru a preveni
pierderea alimentării în timp ce obturatorul este deschis. Reţineţi că, în
expunerile îndelungate, este posibil să fie prezent zgomot (pete luminoase,
pixeli luminoşi repartizaţi aleatoriu sau ceaţă). Petele luminoase şi ceaţa pot
fi reduse prin alegerea Activată pentru Reducere zgomot exp. lungă în
meniul fotografiere (0 294).
138
2
Selectaţi modul de expunere M.
Apăsaţi butonul I şi rotiţi selectorul principal de comandă până
când M este afişat pe panoul de control superior.
Buton I
3
Selector principal de
comandă
Panou de control
superior
Alegeţi un timp de expunere.
În timp ce exponometrele sunt activate, rotiţi
selectorul principal de comandă pentru a
alege un timp de expunere Bulb (A) sau
Durată (%). Indicatoarele de expunere nu
apar când este selectat Bulb (A) sau
Durată (%).
Bulb
Durată
4
Deschideţi obturatorul.
Bulb: După focalizare, apăsaţi până la capăt butonul de declanşare de
pe aparatul foto sau de pe telecomanda prin cablu sau de pe
telecomanda fără fir, opţionale. Menţineţi butonul de declanşare
apăsat până când expunerea este finalizată.
Z
Durată: Apăsaţi butonul de declanşare până la capăt.
5
Închideţi obturatorul.
Bulb: Luaţi degetul de pe butonul de declanşare.
Durată: Apăsaţi butonul de declanşare până la capăt.
139
Blocare timp de expunere şi
diafragmă
Blocarea timpului de expunere este disponibilă în modurile expunere
automat prioritate de timp şi manuală, iar blocarea diafragmei este
disponibilă în modurile de expunere automat prioritate de diafragmă şi
manuală. Blocarea timpului de expunere şi a diafragmei nu este
disponibilă în modul de expunere automat program.
1
Asociaţi blocarea timpului de expunere şi diafragmei unei
comenzi a aparatului foto.
Asociaţi Bloc. timp exp. şi diafragmă unei comenzi folosind setarea
personalizată f1 (Asociere control personalizat, 0 307).
2
Blocaţi timpul de expunere şi/sau diafragma.
Timp de expunere (moduri de expunere S şi M):
Apăsaţi comanda selectată şi rotiţi
selectorul principal de comandă până când
pictograma F apare în vizor şi pe panoul de
control superior.
Pentru a debloca timpul de expunere,
apăsaţi comanda şi rotiţi selectorul principal de comandă până când
pictograma F dispare de pe afişaje.
Z
Diafragmă (moduri de expunere A şi M): Apăsaţi
comanda selectată şi rotiţi selectorul
secundar de comandă până când
pictograma F apare în vizor şi pe panoul de
control superior.
Pentru a debloca diafragma, apăsaţi
comanda şi rotiţi selectorul secundar de comandă până când
pictograma F dispare de pe afişaje.
A
Consultaţi de asemenea
Folosiţi setarea personalizată f3 (Bloc. timp exp. şi diafragmă; 0 308) pentru a
menţine timpul de expunere şi/sau diafragma blocate la valorile selectate.
140
Blocare expunere automată (AE)
Utilizaţi blocarea expunerii automate pentru a recompune fotografii după
utilizarea măsurării central-evaluative şi a măsurării spot (0 129) pentru
măsurarea expunerii.
1
Blocaţi expunerea.
Buton declanşare
Poziţionaţi subiectul în punctul de focalizare
selectat şi apăsaţi butonul de declanşare la
jumătate. Cu butonul de declanşare apăsat
la jumătate şi subiectul poziţionat în punctul
de focalizare, apăsaţi centrul selectorului
secundar pentru a bloca expunerea (dacă
folosiţi focalizarea automată, asiguraţi-vă că
indicatorul imagine focalizată I apare în
vizor).
Selector secundar
În timp ce blocarea expunerii este activă, în
vizor va apărea un indicator AE-L.
Z
2
Recompuneţi fotografia.
Menţinând centrul selectorului
secundar apăsat, recompuneţi
fotografia şi fotografiaţi.
141
A
Zonă măsurată
În măsurarea spot, expunerea se va bloca la valoarea măsurată la punctul de
focalizare selectat (0 129). În măsurarea central-evaluativă, expunerea va fi
blocată la valoarea măsurată într-un cerc de 12 mm din centrul vizorului.
A
Reglarea timpului de expunere şi a diafragmei
În timp ce blocarea expunerii este activă, următoarele setări pot fi reglate fără a
modifica valoarea măsurată a expunerii:
Mod expunere
P
S
A
Setare
Timp de expunere şi diafragmă (program flexibil; 0 133)
Timp de expunere
Diafragmă
Noile valori pot fi confirmate în vizor şi pe panoul de control superior. Reţineţi că
metoda de măsurare nu poate fi schimbată în timp ce blocarea expunerii este
activă.
A
Consultaţi de asemenea
Dacă este selectat Activat (apăsare la jumătate) pentru setarea personalizată c1
(Buton declanşare AE-L, 0 302), expunerea se va bloca atunci când butonul de
declanşare este apăsat la jumătate.
Z
142
Compensare expunere
Compensarea expunerii este folosită pentru a modifica expunerea de la
valoarea sugerată de aparatul foto, făcând imaginile mai luminoase sau
mai întunecate. Are eficienţă maximă când este utilizată cu măsurarea
central-evaluativă sau spot (0 129). Alegeţi dintre valori cuprinse între
–5 EV (subexpunere) şi +5 EV (supraexpunere) în trepte de 1/3 EV. În
general, valorile pozitive fac subiectul mai luminos, în timp ce valorile
negative îl fac mai întunecat.
–1 EV
Fără compensare
expunere
+1 EV
Pentru a alege o valoare pentru compensarea expunerii, apăsaţi butonul
E şi rotiţi selectorul principal de comandă până când valoarea dorită este
afişată în vizor sau pe panoul de control superior.
Buton E
Z
Selector principal de comandă
Panou de control
superior
143
±0 EV
(Buton E apăsat)
–0,3 EV
+2,0 EV
La valori diferite de ±0,0, cifra 0 din centrul
indicatorilor de expunere va clipi (numai
modurile de expunere P, S şi A), iar în vizor şi pe
panoul de control superior va fi afişată o
pictogramă E după ce eliberaţi butonul E.
Valoarea curentă pentru compensarea
expunerii poate fi confirmată în indicatorul expunerii prin apăsarea
butonului E.
Expunerea normală poate fi restabilită prin setarea compensării expunerii
la ±0,0. Compensarea expunerii nu este resetată când aparatul foto este
oprit.
Z
144
A Mod expunere M
În modul expunere M, compensarea expunerii afectează numai indicatorul
expunerii; timpul de expunere şi diafragma nu se modifică.
A
Folosirea unui bliţ
Când este utilizat un bliţ, compensarea expunerii influenţează atât nivelul
bliţului, cât şi expunerea, modificând atât luminozitatea subiectului principal, cât
şi pe cea a fundalului. Setarea personalizată e3 (Comp. expunere pentru bliţ,
0 306) poate fi utilizată pentru a limita efectele compensării expunerii numai la
fundal.
A
Consultaţi de asemenea
Pentru informaţii privind alegerea mărimii treptelor disponibile pentru
compensarea expunerii, consultaţi setarea personalizată b3 (Valoare stop comp.
exp./bliţ, 0 301). Pentru informaţii privind realizarea reglajelor la compensarea
expunerii fără a apăsa butonul E, consultaţi setarea personalizată b4
(Compensare expunere facilă, 0 302). Pentru informaţii privind varierea
automată a expunerii, nivelului bliţului, balansului de alb sau D-Lighting-ului
activ, consultaţi pagina 146.
Z
145
Bracketing
Bracketing-ul variază automat expunerea, nivelul bliţului, D-Lighting-ul
activ (ADL) sau balansul de alb, câte puţin cu fiecare fotografie, realizând
„bracketing” la valoarea curentă. Alegeţi în cazurile în care este dificilă
obţinerea setărilor corecte şi nu aveţi timp pentru a verifica rezultatele şi a
regla setările cu fiecare fotografie sau pentru a experimenta setări diferite
pentru acelaşi subiect.
Bracketing-ul se reglează folosind opţiunea Setare
bracketing automat din meniul fotografiere, care
include următoarele opţiuni:
• AE şi bliţ: Aparatul foto variază expunerea şi
nivelul bliţului într-o serie de fotografii (0 147).
Reţineţi că bracketing-ul pentru bliţ este
disponibil numai în modurile control bliţ i-TTL şi,
acolo unde este acceptat, diafragmă automată (qA) (0 196, 331).
• Numai AE: Aparatul foto variază expunerea într-o serie de fotografii.
• Numai bliţ: Aparatul foto variază nivelul bliţului într-o serie de fotografii.
• Bracketing WB: Aparatul foto creează mai multe copii ale fiecărei
fotografii, fiecare dintre ele cu un balans de alb diferit (0 151).
• Bracketing ADL: Aparatul foto variază D-Lighting-ul activ într-o serie de
fotografii (0 155).
Z
146
❚❚ Bracketing expunere şi bliţ
Pentru a varia expunerea şi/sau nivelul bliţului într-o serie de fotografii:
Expunere modificată cu:
0 EV
1
Expunere modificată cu:
–1 EV
Expunere modificată cu:
+1 EV
Alegeţi numărul de fotografii.
Apăsând butonul BKT, rotiţi selectorul principal de comandă pentru a
alege numărul de fotografii din secvenţa de bracketing. Numărul de
fotografii este afişat pe panoul de control superior.
Număr de fotografii
Buton BKT
Selector principal de
comandă
Panou de control
superior
Indicator bracketing
expunere şi bliţ
La setări diferite de zero, o pictogramă M şi un indicator
bracketing bliţ şi expunere vor fi afişate în vizor şi pe panoul de
control superior.
Z
147
2
Selectaţi o treaptă de expunere.
Apăsând butonul BKT, rotiţi selectorul secundar de comandă pentru a
alege treapta de expunere.
Treaptă expunere
Buton BKT
Selector secundar de
comandă
Panou de control
superior
La setări implicite, valoarea treptei poate fi aleasă dintre 0,3 (1/3),
0,7 (2/3), 1, 2 şi 3 EV. Mai jos sunt enumerate programele de bracketing
cu o treaptă de 0,3 (1/3) EV.
Afişaj panou de control
Z
Nr. de foto.
0
3
3
2
2
3
5
7
9
Ordine bracketing (EVs)
0
0/+0,3/+0,7
0/–0,7/–0,3
0/+0,3
0/–0,3
0/–0,3/+0,3
0/–0,7/–0,3/+0,3/+0,7
0/–1,0/–0,7/–0,3/+0,3/+0,7/
+1,0
0/–1,3/–1,0/–0,7/–0,3/+0,3/
+0,7/+1,0/+1,3
Reţineţi că pentru trepte ale expunerii de 2 EV sau mai mari, numărul
maxim de fotografii este de 5; dacă este selectată o valoare mai mare
în pasul 1, numărul de fotografii va fi setat automat la 5.
148
3
Încadraţi o fotografie, focalizaţi şi
fotografiaţi.
Aparatul foto va varia expunerea şi/sau nivelul bliţului fotografie cu
fotografie în funcţie de programul de bracketing selectat. Modificările
la expunere sunt adăugate la cele făcute cu compensarea expunerii
(consultaţi pagina 143).
În timp ce bracketing-ul este activ, un indicator de progres al
bracketing-ului va fi afişat în vizor şi pe panoul de control superior.
După fiecare fotografie va dispărea un segment din indicator.
Nr. de foto.: 3; treaptă: 0,7
Afişaj după prima fotografie
❚❚ Anularea bracketing-ului
Pentru a anula bracketing-ul, apăsaţi butonul BKT şi rotiţi selectorul
principal de comandă până când numărul de fotografii din secvenţa de
bracketing este zero (r), iar M nu mai este afişat. Ultimul program activ
va fi restabilit la următoarea activare a bracketing-ului. Bracketing-ul poate
fi anulat şi prin executarea unei reiniţializări prin două butoane (0 224), cu
toate că în acest caz programul de bracketing nu va fi restabilit la
următoarea activare a bracketing-ului.
Z
A
Consultaţi de asemenea
Pentru informaţii privind alegerea mărimii treptei de expunere, consultaţi setarea
personalizată b2 (Stopuri EV pt. control exp., 0 301). Pentru informaţii privind
alegerea ordinii în care este executat bracketing-ul, consultaţi setarea
personalizată e7 (Ordine bracketing, 0 307). Pentru informaţii privind alegerea
rolului butonului BKT, consultaţi setarea personalizată f1 (Asociere control
personalizat) > Buton BKT + y (0 307).
149
A
Bracketing expunere şi bliţ
În modurile continuu cu viteză redusă, continuu cu viteză ridicată şi declanşare
continuă silenţioasă, fotografierea se va întrerupe după ce s-a realizat numărul de
fotografii specificat în programul de bracketing. Fotografierea va fi reluată la
următoarea apăsare a butonului de declanşare. În modul autodeclanşator,
aparatul foto va realiza numărul de fotografii selectat în pasul 1 de la pagina 147
de fiecare dată când este apăsat butonul de declanşare, indiferent de opţiunea
selectată pentru setarea personalizată c3 (Autodeclanşator) > Număr de
fotografii (0 303); totuşi, intervalul dintre fotografii este controlat de setarea
personalizată c3 (Autodeclanşator) > Interval între fotografii. În alte moduri, se
va realiza câte o fotografie de fiecare dată când este apăsat butonul de
declanşare.
În cazul în care cardul de memorie se umple înainte de a se fi realizat toate
fotografiile dintr-o secvenţă, fotografierea poate fi reluată de la următoarea
fotografie din secvenţă după ce cardul de memorie a fost înlocuit sau după ce au
fost şterse fotografii pentru a crea spaţiu pe cardul de memorie. Dacă aparatul
foto se închide înainte de realizarea tuturor fotografiilor dintr-o secvenţă,
bracketing-ul va fi reluat, când este deschis aparatul foto, de la următoarea
fotografie din secvenţă.
A
Z
150
Bracketing expunere
Aparatul foto modifică expunerea variind timpul de expunere şi diafragma (mod
automat program), diafragma (mod automat prioritate de timp) sau timpul de
expunere (mod automat prioritate de diafragmă, mod de expunere manual).
Dacă este selectat Activat pentru Setări sensibilitate ISO > Control
sensibilitate ISO auto. (0 126) în modurile P, S și A, aparatul foto va varia
automat sensibilitatea ISO pentru a obține expunerea optimă atunci când
limitele sistemului de expunere al aparatului foto sunt depășite; în modul M,
aparatul foto va utiliza mai întâi controlul sensibilității ISO automat pentru a
aduce expunerea cât mai aproape posibil de valoarea optimă iar apoi va face
bracketing acestei expuneri variind timpul de expunere. Setarea personalizată e6
(Bracketing automat (mod M), 0 307) poate fi utilizată pentru a schimba modul
în care aparatul foto realizează bracketing expunere şi bliţ în modul de expunere
manual. Bracketing-ul se poate executa variind nivelul bliţului împreună cu
timpul de expunere şi/sau diafragma sau variind numai nivelul bliţului.
❚❚ Bracketing balans de alb
Aparatul foto creează mai multe copii ale fiecărei fotografii, fiecare dintre
ele cu un balans de alb diferit.
1
Alegeţi numărul de fotografii.
Apăsând butonul BKT, rotiţi selectorul principal de comandă pentru a
alege numărul de fotografii din secvenţa de bracketing. Numărul de
fotografii este afişat pe panoul de control superior.
Număr de fotografii
Buton BKT
Selector principal de
comandă
Panou de control
superior
Indicator bracketing WB
La setări diferite de zero, o pictogramă W şi indicatorul
bracketing WB vor apărea pe panoul de control superior, iar în
vizor va fi afişat M.
Z
151
2
Selectaţi o treaptă pentru balansul de alb.
Apăsând butonul BKT, rotiţi selectorul secundar de comandă pentru a
alege reglarea balansului de alb. Fiecare treaptă este aproximativ
echivalentă cu 5 mired.
Treaptă balans de alb
Buton BKT
Selector secundar de
comandă
Panou de control
superior
Alegeţi dintre trepte de 1 (5 mired), 2 (10 mired) sau 3 (15 mired).
Valorile mai mari de B corespund unor niveluri mai ridicate de
albastru, valorile mai mari de A corespund unor niveluri mai ridicate
de galben (0 162). Mai jos sunt enumerate programele de bracketing
cu o treaptă de 1.
Afişaj panou de control
Z
A
Nr. de
foto.
0
3
3
2
2
3
5
Treaptă balans
de alb
1
1B
1A
1B
1A
1 A, 1 B
1 A, 1 B
7
1 A, 1 B
9
1 A, 1 B
Consultaţi de asemenea
Consultaţi pagina 164 pentru definiţia „mired”-ului.
152
Ordine bracketing
0
0/1B/2B
0/2A/1A
0/1B
0/1A
0/1A/1B
0/2A/1A/1B/2B
0/3A/2A/1A/
1B/2B/3B
0/4 A/3 A/2 A/1 A/
1B/2B/3B/4B
3
Încadraţi o fotografie, focalizaţi şi
fotografiaţi.
Fiecare fotografie va fi procesată pentru a crea numărul de copii
specificate în programul de bracketing şi fiecare copie va avea un
balans de alb diferit. Modificările la balansul de alb sunt adăugate la
reglarea balansului de alb efectuată cu reglarea fină a balansului de
alb.
Dacă numărul de fotografii din programul
de bracketing este mai mare decât
numărul de expuneri rămase, n şi
pictograma pentru cardul afectat vor clipi
pe panoul de control superior, o
pictogramă j care clipeşte va apărea în
vizor, conform imaginii din dreapta, şi
declanşarea obturatorului va fi
dezactivată. Fotografierea poate începe
odată ce este introdus un nou card de memorie.
Z
153
❚❚ Anularea bracketing-ului
Pentru a anula bracketing-ul, apăsaţi butonul BKT şi rotiţi selectorul
principal de comandă până când numărul de fotografii din secvenţa de
bracketing este zero (r), iar W nu mai este afişat. Ultimul program
activ va fi restabilit la următoarea activare a bracketing-ului. Bracketing-ul
poate fi anulat şi prin executarea unei reiniţializări prin două butoane
(0 224), cu toate că în acest caz programul de bracketing nu va fi restabilit
la următoarea activare a bracketing-ului.
Z
A
Bracketing balans de alb
Bracketing balans de alb nu este disponibil la o calitate a imaginii NEF (RAW).
Selectarea unei opţiuni NEF (RAW) sau NEF (RAW) + JPEG anulează bracketing-ul
balansului de alb.
Bracketing-ul balansului de alb influenţează numai temperatura culorii (axa
galben-albastru din afişajul reglării fine a balansului de alb, 0 162). Nu se
realizează reglări pe axa verde-magenta.
În modul autodeclanşator, numărul de copii specificat în programul de
bracketing va fi realizat de fiecare dată când obturatorul este declanşat,
indiferent de opţiunea selectată pentru setarea personalizată c3
(Autodeclanşator) > Număr de fotografii (0 303).
Dacă aparatul foto este oprit în timp ce indicatorul luminos acces card memorie
este aprins, aparatul foto se va închide numai după ce au fost înregistrate toate
fotografiile din secvenţă.
154
❚❚ Bracketing ADL
Aparatul foto variază D-Lighting-ul activ într-o serie de expuneri.
1
Alegeţi numărul de fotografii.
Apăsând butonul BKT, rotiţi selectorul principal de comandă pentru a
alege numărul de fotografii din secvenţa de bracketing. Numărul de
fotografii este afişat pe panoul de control superior.
Număr de fotografii
Buton BKT
Selector principal de
comandă
Panou de control
superior
Indicator bracketing ADL
La setări diferite de zero, o pictogramă d şi un indicator de
bracketing ADL vor apărea pe panoul de control superior, iar în vizor
va fi afişat M. Alegeţi două fotografii pentru a face o fotografie cu
D-Lighting activ dezactivat şi alta la valoarea selectată. Alegeţi trei
până la cinci fotografii pentru a face o serie de fotografii cu D-Lighting
activ setat succesiv la valori cuprinse între Dezactivat şi Normal (trei
fotografii), între Dezactivat şi Ridicat (patru fotografii) sau între
Dezactivat şi Extra ridicat 1 sau Redus şi Extra ridicat 2 (cinci
fotografii). Dacă alegeţi mai mult de două fotografii, treceţi la pasul 3.
Z
155
2
Selectaţi D-Lighting activ.
Apăsând butonul BKT, rotiţi selectorul secundar de comandă pentru a
alege D-Lighting activ.
Buton BKT
Selector secundar de
comandă
D-Lighting activ este afişat pe panoul de control superior.
Afişaj panou de control
Z
156
ADL
Afişaj panou de control
ADL
Y
P
Automat
Ridicat
R
Z
Redus
Extra ridicat 1
Q
3
Normal
Extra ridicat 2
3
Încadraţi o fotografie, focalizaţi şi
fotografiaţi.
Aparatul foto va modifica D-Lighting-ul activ fotografie cu fotografie
în funcţie de programul de bracketing selectat. În timp ce bracketingul este activ, un indicator de progres al bracketing-ului va fi afişat pe
panoul de control superior. După fiecare fotografie va dispărea un
segment din indicator.
Nr. fotografii: 3
Afişaj după prima fotografie
Z
157
❚❚ Anularea bracketing-ului
Pentru a anula bracketing-ul, apăsaţi butonul BKT şi rotiţi selectorul
principal de comandă până când numărul de fotografii din secvenţa de
bracketing este zero (r), iar d nu mai este afişat. Ultimul program
activ va fi restabilit la următoarea activare a bracketing-ului. Bracketing-ul
poate fi anulat şi prin executarea unei reiniţializări prin două butoane
(0 224), cu toate că în acest caz programul de bracketing nu va fi restabilit
la următoarea activare a bracketing-ului.
A
Z
Bracketing ADL
În modurile continuu cu viteză redusă, continuu cu viteză ridicată şi declanşare
continuă silenţioasă, fotografierea se va întrerupe după ce s-a realizat numărul de
fotografii specificat în programul de bracketing. Fotografierea va fi reluată la
următoarea apăsare a butonului de declanşare. În modul autodeclanşator,
aparatul foto va realiza numărul de fotografii selectat în pasul 1 de la pagina 155
de fiecare dată când este apăsat butonul de declanşare, indiferent de opţiunea
selectată pentru setarea personalizată c3 (Autodeclanşator) > Număr de
fotografii (0 303); totuşi, intervalul dintre fotografii este controlat de setarea
personalizată c3 (Autodeclanşator) > Interval între fotografii. În alte moduri, se
va realiza câte o fotografie de fiecare dată când este apăsat butonul de
declanşare.
În cazul în care cardul de memorie se umple înainte de a se fi realizat toate
fotografiile dintr-o secvenţă, fotografierea poate fi reluată de la următoarea
fotografie din secvenţă după ce cardul de memorie a fost înlocuit sau după ce au
fost şterse fotografii pentru a crea spaţiu pe cardul de memorie. Dacă aparatul
foto se închide înainte de realizarea tuturor fotografiilor dintr-o secvenţă,
bracketing-ul va fi reluat, când este deschis aparatul foto, de la următoarea
fotografie din secvenţă.
158
rBalans de alb
Opţiuni balans de alb
Balansul de alb asigură faptul că respectivele culori nu sunt afectate de
culoarea sursei de lumină. Balansul de alb automat este recomandat cu
majoritatea surselor de lumină. Dacă rezultatele dorite nu pot fi obţinute
cu balansul de alb automat, alegeţi o opţiune din lista de mai jos sau
folosiţi balansul de alb presetat.
Opţiune
v Automat
Menţinere alb (reduc.
culori calde)
Normal
Temp. culoare *
3.500–
8.000 K
Menţ. culori ilumin.
caldă
J Incandescent
I Fluorescent
Lămpi cu vapori de
sodiu
Fluorescent cu alb cald
Alb fluorescent
Fluorescent cu alb rece
Fluorescent tip alb
diurn
Fluorescent tip lumină
zi
Vapori mercur temp.
ridic.
3.000 K
2.700 K
3.000 K
3.700 K
4.200 K
5.000 K
Descriere
Balansul de alb este reglat automat. Pentru
a obţine cele mai bune rezultate utilizaţi
un obiectiv de tip G, E sau D. Dacă bliţul
opţional se declanşează, rezultatele sunt
ajustate în mod corespunzător.
Temperatura culorii poate fi vizualizată în
afişajul informaţiilor despre redare după
fotografiere (0 254).
Utilizaţi în condiţii de lumină
incandescentă.
Utilizaţi cu:
• Iluminare cu vapori de sodiu (întâlnită la
evenimente sportive).
• Lumini fluorescente cu alb cald.
• Lumini fluorescente albe.
• Lumini fluorescente cu alb rece.
• Lumini fluorescente albe de tipul luminii
zilei.
6.500 K
• Lumini fluorescente de tipul luminii zilei.
7.200 K
• Surse de lumină cu temperatură a culorii
ridicată (de exemplu, lămpi cu vapori de
mercur).
r
159
Opţiune
Lumina directă a
H
soarelui
N Bliţ
Temp. culoare *
5.200 K
5.400 K
G Înnorat
6.000 K
M Umbră
8.000 K
K Alegere temp. culoare
2.500–
10.000 K
L Presetare manuală
—
Descriere
Utilizaţi cu subiecte luminate de lumina
directă a soarelui.
Folosiţi cu unităţile de bliţ opţionale.
Utilizaţi la lumina zilei, în condiţii de cer
acoperit.
Utilizaţi la lumina zilei cu subiecte aflate în
umbră.
Alegeţi temperatura culorii din lista de
valori (0 165).
Utilizaţi subiectul, sursa de lumină sau
fotografia existentă ca referinţă pentru
balansul de alb (0 168).
* Toate valorile sunt aproximative şi nu reflectă reglajul fin (dacă este cazul).
Balansul de alb poate fi selectat prin apăsarea butonului U şi rotirea
selectorului principal de comandă până când setarea dorită este afişată pe
panoul de control posterior.
Buton U
Selector principal de comandă Panou control posterior
r
A
Meniul fotografiere
Balansul de alb poate fi reglat şi utilizând opţiunea
Balans de alb din meniul fotografiere sau filmare
(0 293, 297), care poate fi folosită, de asemenea,
pentru a regla fin balansul de alb (0 162) sau pentru a
gestiona presetările balansului de alb (0 168).
Opţiunea Automat din meniul Balans de alb oferă
posibilitatea de a alege dintre Menţinere alb (reduc.
culori calde), Normal şi Menţ. culori ilumin. caldă.
Menţinere alb (reduc. culori calde) face culorile albe înregistrate la iluminare
incandescentă să apară albe, în timp ce Menţ. culori ilumin. caldă păstrează
tentele calde pe care le percepem în mod obişnuit la iluminare incandescentă.
Opţiunea I Fluorescent poate fi utilizată pentru a selecta sursa de lumină dintre
tipurile de becuri.
160
A
Iluminarea cu bliţ în studio
Este posibil ca balansul de alb automat să nu producă rezultatele dorite cu
unităţile de bliţ mari pentru studiouri. Folosiţi balansul de alb presetat sau setaţi
balansul de alb la Bliţ şi folosiţi reglarea fină pentru a regla balansul de alb.
A
Temperatură culoare
Culoarea percepută a sursei de lumină variază în funcţie de privitor şi de alte
condiţii. Temperatura culorii este o măsură obiectivă a culorii unei surse de
lumină, definită în raport cu temperatura la care obiectul ar trebui încălzit pentru
a radia lumina pe aceeaşi lungime de undă. În timp ce sursele de lumină cu o
temperatură a culorii apropiată de 5.000–5.500 K apar albe, sursele de lumină cu
o temperatură a culorii mai mică, cum sunt becurile cu lumină incandescentă,
apar uşor galbene sau roşii. Sursele de lumină cu o temperatură a culorii mai
ridicată apar nuanţate în albastru.
Culori „mai calde” (roşiatice)
3000
q
q
w
e
r
t
y
w
Culori „mai reci” (albăstrui)
4000
e
5000
r
I (lămpi cu vapori de sodiu):
2.700 K
J (incandescent)/ I (fluorescent
cu alb cald): 3.000 K
I (alb fluorescent): 3.700 K
I (fluorescent cu alb rece): 4.200 K
I (fluorescent tip alb diurn): 5.000 K
H (lumina directă a soarelui):
5.200 K
6000
tyu i
8000
o
!0
10000
[K]
!1
u N (bliţ): 5.400 K
i G (înnorat): 6.000 K
I (fluorescent tip lumină zi):
o 6.500 K
I (vapori mercur temp. ridic.):
!0
7.200 K
!1 M (umbră): 8.000 K
r
Notă: Toate cifrele sunt aproximative.
A
Consultaţi de asemenea
Bracketing-ul balansului de alb (0 151) creează mai multe copii ale fiecărei
fotografii efectuate, variind balansul de alb pentru a face „bracketing” valorii
curente.
161
Reglarea fină a balansului de alb
La setări diferite de K (Alegere temp. culoare), balansul de alb poate fi
„reglat fin” pentru a compensa variaţiile de culoare ale sursei de lumină
sau pentru a introduce intenţionat o nuanţă de culoare într-o imagine.
❚❚ Meniul balans de alb
Pentru a regla fin balansul de alb din meniul fotografiere, selectaţi Balans
de alb şi urmaţi paşii de mai jos.
1
Afişaţi opţiunile pentru reglarea fină.
Evidenţiaţi o opţiune pentru balansul de alb şi
apăsaţi 2 (dacă este afişat un meniu secundar,
selectaţi opţiunea dorită şi apăsaţi din nou 2
pentru a afişa opţiunile pentru reglarea fină;
pentru informaţii privind reglarea fină a
balansului de alb presetat manual, consultaţi pagina 178).
2
r
162
Reglaţi fin balansul de alb.
Utilizaţi selectorul multiplu pentru a regla fin
balansul de alb. Balansul de alb poate fi reglat
fin pe axa galben (A)–albastru (B) în paşi de 0,5
şi pe axa verde (G)–magenta (M) în paşi de
0,25. Axa orizontală (galben-albastru)
corespunde temperaturii culorii, în timp ce axa Coordonate
verticală (verde-magenta) are efecte similare
Reglare
filtrelor compensare culoare (CC)
corespunzătoare. Axa orizontală este gradată în trepte echivalente cu
aproximativ 5 mired, iar axa verticală în trepte de aproximativ
0,05 unităţi de densitate difuză.
3
Apăsaţi J.
Apăsaţi J pentru a salva setările şi a reveni la
meniul fotografiere. Dacă balansul de alb a
fost reglat fin, va fi afişat un asterisc („U”) pe
panoul de control posterior.
Buton J
❚❚ Butonul U
La setări diferite de K (Alegere temp. culoare) şi L (Presetare
manuală), butonul U poate fi folosit pentru reglarea fină a balansului de
alb pe axa galben (A)–albastru (B) (0 162; pentru a regla fin balansul de
alb când este selectat L, folosiţi meniul fotografiere conform descrierii
de la pagina 178). Apăsaţi butonul U şi rotiţi selectorul secundar de
comandă pentru a regla fin balansul în paşi de 0,5 (fiecare pas complet
este echivalentul a aproximativ 5 mired) până când valoarea dorită este
afişată pe panoul de control posterior. Rotirea selectorului secundar de
comandă spre stânga suplimentează nivelul de galben (A). Rotirea
selectorului secundar de comandă spre dreapta suplimentează nivelul de
albastru (B). La setări diferite de 0, apare un asterisc („U”) pe panoul de
control posterior.
r
Buton U
Selector secundar de
comandă
Panou control posterior
163
A
Afişajul informaţiilor
În cursul fotografierii prin vizor, puteţi apăsa butonul
U pentru a regla setările balansului de alb în afişajul
informaţiilor. Rotiţi selectorul principal de comandă
pentru a alege modul balans de alb şi rotiţi selectorul
secundar de comandă pentru a alege temperatura
culorii (mod K, „alegere temperatură culoare”) sau
balansul de alb presetat (modul presetare manuală)
sau utilizaţi selectorul multiplu pentru a regla fin
balansul de alb pe axele galben (A)–albastru (B) şi verde (G)–magenta (M) (alte
moduri ale balansului de alb).
A
Reglare fină balans de alb
Culorile de pe axele de reglare fină sunt relative, nu absolute. De exemplu,
deplasarea cursorului la B (albastru) când pentru balansul de alb este selectată o
setare „caldă”, precum J (Incandescent), va face fotografiile uşor „mai reci”, dar
nu le va face chiar albastre.
A
„Mired”
Orice modificare a temperaturii culorii produce o diferenţă de culoare mai mare
la temperaturi ale culorii scăzute decât ar produce la temperaturi ale culorii mai
ridicate. De exemplu, o modificare de 1.000 K produce o modificare mult mai
importantă a culorii la 3.000 K decât la 6.000 K. Mired, calculat prin înmulţirea
inversului temperaturii culorii cu 10 6, este o măsură a temperaturii culorii care
ţine seama de o astfel de variaţie şi, prin urmare, aceasta este unitatea folosită
pentru filtrele de compensare a temperaturii culorii. De exemplu:
• 4.000 K–3.000 K (o diferenţă de 1.000 K)=83 mired
• 7.000 K–6.000 K (o diferenţă de 1.000 K)=24 mired
r
164
Alegerea unei temperaturi a
culorii
Urmaţi paşii de mai jos pentru a alege o temperatură a culorii atunci când
pentru balansul de alb este selectat K (Alegere temp. culoare).
D
Alegere temperatură culoare
Reţineţi că rezultatele dorite nu vor fi obţinute la iluminarea cu bliţul sau
fluorescentă. Pentru aceste surse alegeţi N (Bliţ) sau I (Fluorescent). Cu alte
surse de lumină, faceţi o fotografie test pentru a stabili dacă valoarea selectată
este adecvată.
❚❚ Meniul balans de alb
Temperatura culorii poate fi selectată utilizând opţiunile Balans de alb din
meniul fotografiere. Introduceţi valori pentru axele galben-albastru şi
verde-magenta, conform descrierii de mai jos.
1
Selectaţi Alegere temp. culoare.
Selectaţi Balans de alb în meniul fotografiere,
apoi evidenţiaţi Alegere temp. culoare şi
apăsaţi 2.
2
Selectaţi o valoare pentru galbenalbastru.
r
Apăsaţi 4 sau 2 pentru a evidenţia cifrele şi
apăsaţi 1 sau 3 pentru a modifica.
Valoare pentru axa
galben (A)-albastru (B)
165
3
Selectaţi o valoare pentru verdemagenta.
Apăsaţi 4 sau 2 pentru a evidenţia axa G
(verde) sau M (magenta) şi apăsaţi 1 sau 3
pentru a selecta o valoare.
Valoare pentru axa
verde (G)-magenta (M)
4
Apăsaţi J.
Apăsaţi J pentru a salva modificările şi a
reveni la meniul fotografiere. Dacă este
selectată o valoare diferită de 0 pentru axa
verde (G)–magenta (M), va fi afişat un asterisc
(„U”) pe panoul de control posterior.
Buton J
r
166
❚❚ Butonul U
Când este selectat K (Alegere temp. culoare), butonul U poate fi folosit
pentru a selecta temperatura culorii, deşi numai pentru axa galben (A)–
albastru (B). Apăsaţi butonul U şi rotiţi selectorul secundar de comandă
până când valoarea dorită este afişată pe panoul de control posterior
(reglajele se fac în mired; 0 164). Pentru a introduce temperatura culorii
direct, apăsaţi butonul U şi apăsaţi 4 sau 2 pentru a evidenţia o cifră şi
apăsaţi 1 sau 3 pentru a modifica.
Buton U
Selector secundar de
comandă
Panou control posterior
r
167
Presetare manuală
Presetarea manuală este folosită pentru a înregistra şi a utiliza din
memorie setările balansului de alb personalizate pentru fotografierea în
condiţii mixte de iluminare sau pentru a compensa sursele de lumină cu o
nuanţă puternică de culoare. Aparatul foto poate stoca până la şase valori
pentru balansul de alb presetat, în presetări de la d-1 până la d-6. Pentru
setarea balansului de alb presetat sunt disponibile două metode:
Metodă
Măsurare directă
Copiere din fotografia
existentă
Descriere
Un obiect gri sau alb neutru este plasat sub iluminarea
care va fi utilizată în fotografia finală, iar balansul de alb
este măsurat de către aparatul foto (0 169). În
vizualizarea în timp real (0 44, 59), balansul de alb poate
fi măsurat într-o zonă selectată a cadrului (balans de alb
în punct unic, 0 173).
Balansul de alb este copiat dintr-o fotografie de pe
cardul de memorie (0 176).
r
A
Presetări balans de alb
Modificările la presetările balansului de alb se aplică tuturor arhivelor din meniul
fotografiere (0 291).
168
Fotografierea prin vizor
1
Iluminaţi un obiect de referinţă.
Amplasaţi un obiect gri sau alb neutru în lumina ce va fi utilizată în
fotografia finală. În condiţii de studio poate fi utilizat un panou gri
standard ca obiect de referinţă. Reţineţi că expunerea este mărită
automat cu 1 EV când se măsoară balansul de alb; în modul expunere
M, reglaţi expunerea astfel încât indicatorul de expunere să arate ±0
(0 137).
2
Setaţi balansul de alb la L (Presetare manuală).
Apăsaţi butonul U şi rotiţi selectorul principal de comandă până
când L este afişat pe panoul de control posterior.
Buton U
Selector principal de
comandă
Panou control posterior
r
A
Măsurarea balansului de alb presetat manual (fotografierea prin vizor)
Balansul de alb presetat manual nu poate fi măsurat în timp ce faceţi o fotografie
HDR (0 189) sau o expunere multiplă (0 229) sau când, în timpul vizualizării în
timp real, este selectat Înregistrare filme pentru setarea personalizată g1
(Asociere control personalizat) > Buton declanşare (0 309), iar selectorul
vizualizare în timp real este rotit la 1.
169
3
Selectaţi o presetare.
Apăsaţi butonul U şi rotiţi selectorul secundar de comandă până
când balansul de alb presetat dorit (de la d-1 la d-6) este afişat pe
panoul de control posterior.
Buton U
4
Selector secundar de
comandă
Panou control posterior
Selectaţi modul măsurare directă.
Eliberaţi scurt butonul U şi apoi apăsaţi
butonul până când pictograma L de pe
panoul de control posterior începe să
clipească. De asemenea, pe panoul de
control superior şi în vizor va apărea un D
care clipeşte.
Panou de control
superior
Panou control posterior
r
Vizor
5
Măsuraţi balansul de alb.
Cu câteva secunde înainte ca indicatoarele să se oprească
din clipit, încadraţi obiectul de referinţă astfel încât acesta
să umple vizorul şi apăsaţi butonul de declanşare până la
capăt. Aparatul foto va măsura o valoare pentru balansul de alb şi o va
stoca în presetarea selectată la pasul 3. Nu va fi înregistrată nicio
fotografie; balansul de alb poate fi măsurat cu precizie chiar şi atunci
când aparatul foto nu focalizează.
170
6
Verificaţi rezultatele.
Dacă aparatul foto a putut măsura o valoare
pentru balansul de alb, C va clipi pe
panourile de control, în timp ce vizorul va
afişa un a care clipeşte. Pentru a ieşi în
modul fotografiere, apăsaţi butonul de
declanşare la jumătate.
Panou de control
superior
Panou control posterior
Vizor
Dacă iluminarea este prea slabă sau prea
puternică, este posibil ca aparatul foto să nu
poată măsura balansul de alb. Pe panourile
de control şi în vizor va apărea un b a
care clipeşte. Apăsaţi butonul de declanşare
la jumătate pentru a reveni la pasul 5 şi
măsuraţi din nou balansul de alb.
Panou de control
superior
Panou control posterior
r
Vizor
171
D
Mod de măsurare directă
Dacă nu sunt efectuate operaţii în cursul fotografierii prin vizor în timp ce afişajele
clipesc, modul măsurare directă se va încheia la momentul selectat pentru
setarea personalizată c2 (Temporizator standby, 0 303).
A
Presetări protejate
Dacă presetarea curentă este protejată (0 178), 3 va clipi pe panoul de control
şi în vizor (şi L pe panoul de control posterior) dacă încercaţi să măsuraţi o
valoare nouă.
A
Selectarea unei presetări
Selectarea Presetare manuală pentru opţiunea
Balans de alb din meniul fotografiere afişează dialogul
arătat în dreapta; evidenţiaţi o presetare şi apăsaţi J.
Dacă nu există nicio valoare curentă pentru presetarea
selectată, balansul de alb va fi setat la 5.200 K, la fel ca în
cazul Lumina directă a soarelui.
r
172
Vizualizare în timp real (balans de alb în
punct unic)
În cursul vizualizării în timp real (0 44, 59), balansul de alb poate fi măsurat
într-o zonă selectată a cadrului, eliminând necesitatea pregătirii unui
obiect de referinţă sau a schimbării obiectivelor în timpul telefotografierii.
1
Apăsaţi butonul a.
Oglinda va fi ridicată, iar vizualizarea prin
obiectiv va fi afişată pe monitorul aparatului
foto.
Buton a
2
Setaţi balansul de alb la L (Presetare manuală).
Apăsaţi butonul U şi rotiţi selectorul principal de comandă până
când L este afişat pe panoul de control posterior.
Buton U
3
Selector principal de
comandă
Panou control posterior
r
Selectaţi o presetare.
Apăsaţi butonul U şi rotiţi selectorul secundar de comandă până
când balansul de alb presetat dorit (de la d-1 la d-6) este afişat pe
panoul de control posterior.
Buton U
Selector secundar de
comandă
Panou control posterior
173
4
Selectaţi modul măsurare directă.
Eliberaţi scurt butonul U şi apoi apăsaţi
butonul până când pictograma L de pe
Panou control posterior
panoul de control posterior începe să
clipească. O ţintă a balansului de alb în punct unic (r) va fi afişată în
punctul de focalizare selectat.
5
Poziţionaţi ţinta pe o zonă albă sau gri.
În timp ce L clipeşte pe afişaj, folosiţi
selectorul multiplu pentru a poziţiona r pe o
zonă albă sau gri a subiectului. Pentru a mări
zona din jurul ţintei pentru o poziţionare mai
precisă, apăsaţi butonul X. Puteţi măsura
balansul de alb oriunde în cadru şi prin
atingerea subiectului pe monitor, caz în care
nu mai trebuie apăsat centrul selectorului multiplu sau butonul de
declanşare conform descrierii de la pasul 6.
6
r
Măsuraţi balansul de alb.
Apăsaţi centrul selectorului multiplu sau
apăsaţi butonul de declanşare până la capăt
pentru a măsura balansul de alb. Timpul
disponibil pentru măsurarea balansului de alb
este cel selectat pentru setarea personalizată
c4 (Întârziere stingere monitor) >
Vizualizare în timp real (0 303).
Dacă aparatul foto nu poate măsura balansul
de alb, va fi afişat mesajul arătat în dreapta.
Alegeţi o altă ţintă a balansului de alb şi
repetaţi procesul de la pasul 5.
174
7
Ieşiţi din modul măsurare directă.
Apăsaţi butonul U pentru a ieşi din modul măsurare directă.
Presetările balansului de alb pot fi vizualizate
prin selectarea Presetare manuală pentru
Balans de alb în meniul fotografiere sau în
meniul filmare. Poziţia ţintelor folosite pentru
măsurarea balansului de alb presetat este
afişată în presetările înregistrate în cursul
vizualizării în timp real.
r
D
Măsurarea balansului de alb presetat manual (vizualizare în timp real)
Balansul de alb presetat manual nu poate fi măsurat în timpul unei expuneri HDR
(0 189), atunci când este selectat Fără pentru Bal. de alb afişaj viz. timp real
foto (0 52) sau dacă este selectat Înregistrare filme pentru setarea
personalizată g1 (Asociere control personalizat) > Buton declanşare (0 309) şi
selectorul vizualizare în timp real este rotit la 1.
175
Gestionarea presetărilor
❚❚ Copierea balansului de alb dintr-o fotografie
Urmaţi paşii de mai jos pentru a copia o valoare măsurată pentru balansul
de alb dintr-o fotografie existentă la o presetare selectată.
1
Selectaţi Presetare manuală.
Selectaţi Balans de alb în meniul fotografiere,
apoi evidenţiaţi Presetare manuală şi apăsaţi
2.
2
Selectaţi o destinaţie.
Evidenţiaţi presetarea de destinaţie (d-1 până
la d-6) şi apăsaţi centrul selectorului multiplu.
3
Alegeţi Selectare imagine.
Evidenţiaţi Selectare imagine şi apăsaţi 2.
r
176
4
Evidenţiaţi o imagine sursă.
Evidenţiaţi imaginea sursă. Pentru a vizualiza
imaginea evidenţiată în cadru întreg, apăsaţi şi
menţineţi apăsat butonul X.
Pentru a vizualiza imagini din alte locaţii,
apăsaţi W (M) şi selectaţi cardul şi folderul
dorite (0 249).
5
Copiaţi balansul de alb.
Apăsaţi J pentru a copia valoarea balansului de alb pentru fotografia
evidenţiată la presetarea selectată. Dacă fotografia evidenţiată are un
comentariu (0 311), comentariul va fi copiat la comentariul pentru
presetarea selectată.
r
177
A
Alegerea unui balans de alb presetat
Apăsaţi 1 pentru a evidenţia presetarea curentă a
balansului de alb (d-1–d-6) şi apăsaţi 2 pentru a
selecta o altă presetare.
A
Reglarea fină a balansului de alb presetat
Presetarea selectată poate fi reglată fin prin selectarea
opţiunii Reglare fină şi reglarea balansului de alb
conform descrierii de la pagina 162.
A
Editare comentariu
Pentru a introduce un comentariu descriptiv de până la
36 de caractere pentru presetarea curentă a balansului
de alb, selectaţi Editare comentariu în meniul balans
de alb presetat manual şi introduceţi un comentariu
conform descrierii de la pagina 185.
A
r
178
Protejare
Pentru a proteja presetarea curentă a balansului de alb,
selectaţi Protejare din meniul balans de alb presetat
manual, apoi evidenţiaţi Activată şi apăsaţi J.
Presetările protejate nu pot fi modificate şi opţiunile
Reglare fină şi Editare comentariu nu pot fi utilizate.
JÎmbunătăţire imagine
Opţiuni Picture Control
Selectarea unei opţiuni Picture Control
Alegeţi o opţiune Picture Control în funcţie de subiect sau de tipul de
scenă.
Opţiune
Descriere
Procesare standard pentru rezultate echilibrate.
Recomandată pentru majoritatea situaţiilor.
Procesare minimă pentru rezultate naturale. Alegeţi
pentru fotografiile care ulterior vor fi procesate sau
retuşate.
Fotografiile sunt îmbunătăţite pentru a da un efect de
intensitate, de fotocopiere. Alegeţi pentru fotografii ce
pun accent pe culori primare.
Q
Standard
R
Neutră
S
Intensă
T
Monocrom
Realizaţi fotografii monocromatice.
o
Portret
Procesaţi portrete pentru o piele cu textură naturală şi o
senzaţie de rotunjime.
p
Peisaj
Produce peisaje naturale şi urbane în tonuri vibrante.
Uniform
Se păstrează detaliile într-un interval larg de tonuri, de la
zone luminoase la zone umbrite. Alegeţi pentru
fotografiile care ulterior vor fi procesate sau retuşate
extensiv.
q
J
179
1
Apăsaţi L (Z/Q).
Va fi afişată o listă de opţiuni
Picture Control.
Buton L (Z/Q)
2
Selectaţi o opţiune
Picture Control.
Evidenţiaţi opţiunea Picture
Control dorită şi apăsaţi J.
Buton J
A
Opţiuni Picture Control personalizate
Opţiunile Picture Control personalizate sunt create prin modificări ale opţiunilor
Picture Control existente folosind opţiunea Gestionare Picture Control din
meniul fotografiere sau filmare (0 184). Opţiunile Picture Control personalizate
pot fi salvate pe un card de memorie pentru a fi partajate cu alte aparate foto de
acelaşi model şi cu software compatibil.
J
A
Indicatorul Picture Control
Selecţia Picture Control curentă este afişată pe afişajul
informaţiilor când este apăsat butonul R.
Indicator Picture
Control
A
Meniurile fotografiere şi filmare
Opţiunile Picture Control pot fi, de asemenea, selectate utilizând opţiunea Setare
Picture Control din meniul fotografiere sau filmare (0 293, 297).
180
Modificarea opţiunilor Picture Control
Opţiunile Picture Control existente presetate sau personalizate (0 184)
pot fi modificate pentru a se potrivi cu scena sau scopul creativ al
utilizatorului. Alegeţi o combinaţie echilibrată de setări utilizând Reglare
rapidă sau reglaţi manual setările individuale.
1
Selectaţi o opţiune Picture Control.
Evidenţiaţi opţiunea Picture Control dorită în
lista de opţiuni Picture Control (0 179) şi
apăsaţi 2.
2
Reglaţi setările.
Apăsaţi 1 sau 3 pentru a evidenţia setarea
dorită şi apăsaţi 4 sau 2 pentru a alege
valoarea în trepte de 1 sau rotiţi selectorul
secundar de comandă pentru a alege o valoare
în trepte de 0,25 (0 182). Repetaţi acest pas
până când vor fi reglate toate setările sau
selectaţi o combinaţie presetată de setări prin evidenţierea opţiunii
Reglare rapidă şi apăsarea 4 sau 2. Setările implicite pot fi
restabilite prin apăsarea butonului O (Q).
3
Apăsaţi J.
J
A
Modificări aduse opţiunilor Picture Control originale
Opţiunile Picture Control care au fost modificate faţă
de setările implicite sunt indicate printr-un asterisc
(„U”) în meniul Setare Picture Control.
181
❚❚ Setări Picture Control
Opţiune
Reglări manuale
(toate opţiunile Picture Control)
Descriere
Reduceţi sau sporiţi efectul opţiunilor Picture Control selectate
(reţineţi că aceasta reiniţializează toate reglările manuale). Nu
Reglare rapidă
este disponibilă cu Neutră, Monocrom, Uniform sau cu
opţiuni Picture Control personalizate (0 184).
Controlaţi claritatea contururilor. Selectaţi A pentru a regla
Detaliere
automat claritatea în funcţie de tipul scenei.
Reglaţi manual claritatea sau selectaţi A pentru a lăsa aparatul
foto să regleze automat claritatea. În funcţie de scenă, la
Claritate
anumite setări, pot apărea umbre în jurul obiectelor luminoase
sau pot apărea halouri în jurul obiectelor întunecate. Claritatea
nu se aplică filmelor.
Reglaţi manual contrastul sau selectaţi A pentru a lăsa aparatul
Contrast
foto să regleze automat contrastul.
Măriţi sau diminuaţi luminozitatea fără estomparea detaliilor
Luminozitate
în zone luminoase sau în zone umbrite.
Reglări manuale
(numai non-monocrom)
182
Reglări manuale
(numai monocrom)
J
Saturaţie
Controlaţi intensitatea culorilor. Selectaţi A pentru a regla
automat saturaţia în funcţie de tipul scenei.
Nuanţă
Reglaţi nuanţa.
Efecte filtru
Simulaţi efectul filtrelor color asupra fotografiilor monocrome
(0 183).
Nuanţare
Alegeţi nuanţa folosită în fotografiile monocrome (0 183).
D
„A” (Automat)
Rezultatele pentru detaliere, claritate, contrast şi saturaţie automate variază în
funcţie de expunere şi de poziţionarea subiectului în cadru. Utilizaţi un obiectiv
de tip G, E sau D pentru a obţine cele mai bune rezultate.
A
Comutarea între manual şi automat
Apăsaţi butonul X pentru a comuta înainte şi înapoi
între setările manuale şi automate (A) pentru detaliere,
claritate, contrast şi saturaţie.
A
Setări anterioare
Indicatorul j de sub afişajul valorii din meniul setărilor
opţiunilor Picture Control indică valoarea anterioară a
setării. Utilizaţi-l ca referinţă pentru reglarea setărilor.
A
Efecte filtru (numai monocrom)
Opţiunile din acest meniu simulează efectul filtrelor color asupra fotografiilor
monocrome. Sunt disponibile următoarele efecte filtru:
Opţiune
Galben
Descriere
R
Roşu
Sporeşte contrastul. Poate fi utilizat pentru a reduce
luminozitatea cerului în fotografii de peisaje. Portocaliul
produce un contrast mai mare decât galbenul, iar roşul un
contrast mai mare decât portocaliul.
G
Verde
Atenuază tonurile pielii. Poate fi utilizat pentru portrete.
Y
O Portocaliu
A
Nuanţare (numai monocrom)
Apăsarea 3 atunci când este selectat Nuanţare
afişează opţiunile pentru saturaţie. Apăsaţi 4 sau 2
pentru a regla saturaţia. Controlul saturaţiei nu este
disponibil când este selectat B&W (alb-negru).
J
A
Opţiuni Picture Control personalizate
Opţiunile disponibile pentru Picture Control personalizate sunt aceleaşi cu cele
care au stat la baza Picture Control personalizat.
183
Crearea opţiunilor Picture Control
personalizate
Opţiunile Picture Control furnizate cu aparatul foto pot fi modificate şi
salvate ca opţiuni Picture Control personalizate.
1
Selectaţi Gestionare Picture Control.
Evidenţiaţi Gestionare Picture Control în
meniul fotografiere şi apăsaţi 2.
2
Selectaţi Salvare/editare.
Evidenţiaţi Salvare/editare şi apăsaţi 2.
3
Selectaţi o opţiune Picture Control.
Evidenţiaţi o opţiune Picture Control existentă
şi apăsaţi 2 sau apăsaţi J pentru a trece la
pasul 5 şi a salva o copie a opţiunii Picture
Control evidenţiate fără altă modificare.
4
Editaţi opţiunea Picture Control selectată.
Consultaţi pagina 182 pentru informaţii
suplimentare. Pentru a renunţa la orice
modificări şi a porni din nou de la setările
implicite, apăsaţi butonul O (Q). Apăsaţi J
atunci când setările sunt finalizate.
J
5
Selectaţi o destinaţie.
Alegeţi o destinaţie pentru opţiunea Picture
Control personalizată (C-1 până la C-9) şi
apăsaţi 2.
184
6
Denumiţi opţiunile
Picture Control.
Zonă nume
Zonă tastatură
Va fi afişat dialogul de
introducere text prezentat în
dreapta. Noile opţiuni Picture
Selectare
tastatură
Control sunt denumite
implicit prin adăugarea unui
număr format din două cifre (atribuit automat) la numele opţiunii
Picture Control existente; pentru a utiliza numele implicit, treceţi la
pasul 7. Pentru a deplasa cursorul în zona numelui, atingeţi afişajul
sau ţineţi apăsat butonul W (M) şi apăsaţi 4 sau 2. Pentru a
introduce o nouă literă la poziţia curentă a cursorului, atingeţi literele
de pe tastatura ecranului tactil (atingeţi butonul selectare tastatură
pentru a comuta între tastaturile cu litere mari, litere mici şi simboluri).
De asemenea, puteţi utiliza selectorul multiplu pentru a evidenţia
caracterul dorit în zona tastaturii şi apoi apăsaţi centrul selectorului
multiplu. Pentru a şterge caracterul de la poziţia curentă a cursorului,
apăsaţi butonul O (Q).
Denumirile opţiunilor Picture Control personalizate pot avea până la
nouăsprezece caractere. Orice caracter după cel de-al
nouăsprezecelea va fi şters.
7
Salvaţi modificările şi
ieşiţi.
Apăsaţi J pentru a salva
modificările şi a ieşi. Noua
opţiune Picture Control va
apărea în lista de opţiuni
Picture Control.
J
Buton J
185
A Gestionare Picture Control > Redenumire
Opţiunile Picture Control personalizate pot fi
redenumite oricând folosind opţiunea Redenumire
din meniul Gestionare Picture Control.
A
Gestionare Picture Control > Ştergere
Opţiunea Ştergere din meniul Gestionare Picture
Control poate fi folosită pentru a şterge opţiunile
Picture Control personalizate selectate când acestea nu
mai sunt necesare.
A
Pictograma Picture Control originală
Opţiunea Picture Control presetată originală pe care se
bazează opţiunea Picture Control personalizată este
indicată de o pictogramă în colţul din dreapta sus al
afişajului de editare.
A
J
186
Pictogramă Picture
Control originală
Partajarea opţiunilor Picture Control personalizate
Elementul Încărcare/salvare din meniul Gestionare
Picture Control oferă opţiunile enumerate mai jos.
Utilizaţi aceste opţiuni pentru a copia opţiunile Picture
Control personalizate pe şi de pe cardurile de memorie
(aceste opţiuni sunt disponibile numai cu cardul de
memorie din fanta 1 şi nu pot fi utilizate cu cardul de
memorie din fanta 2). După ce au fost copiate pe
cardurile de memorie, opţiunile Picture Control pot fi
utilizate cu alte aparate foto sau cu software compatibil.
• Copiere în aparatul foto: Copiaţi opţiuni Picture Control personalizate de pe cardul
de memorie la destinaţiile Picture Control personalizate, de la C-1 la C-9, din
aparatul foto şi denumiţi-le după cum doriţi.
• Ştergere de pe card: Ştergeţi opţiunile Picture Control personalizate selectate de
pe cardul de memorie.
• Copiere pe card: Copiaţi o opţiune Picture Control personalizată (de la C-1 la C-9)
de pe aparatul foto la o destinaţie selectată (de la 1 la 99) de pe cardul de
memorie.
Păstrarea detaliilor în zone
luminoase şi zone umbrite
D-Lighting activ
D-Lighting-ul activ păstrează detaliile din zonele luminoase şi din zonele
umbrite, creând fotografii cu un contrast natural. Utilizaţi pentru scene cu
un contrast ridicat, de exemplu atunci când fotografiaţi peisaje luminoase
printr-o uşă sau printr-o fereastră sau atunci când fotografiaţi obiecte
umbrite într-o zi însorită. Are eficienţă maximă când este utilizată cu
măsurarea matricială (0 129).
D-Lighting activ dezactivat
D-Lighting activ: Y Automat
J
A
„D-Lighting activ” faţă de „D-Lighting”
Opţiunea D-Lighting activ din meniul fotografiere reglează expunerea înainte
de fotografiere pentru a optimiza contrastul dinamic, în timp ce opţiunea
D-Lighting din meniul retuşare (0 314) luminează umbrele din imagini după
fotografiere.
187
Pentru a utiliza D-Lighting activ:
1
Selectaţi D-Lighting activ.
Evidenţiaţi D-Lighting activ în meniul
fotografiere şi apăsaţi 2.
2
Alegeţi o opţiune.
Evidenţiaţi opţiunea dorită şi apăsaţi J. Dacă
este selectat Y Automat, aparatul foto va
regla automat D-Lighting-ul activ în funcţie de
condiţiile de fotografiere (totuşi, în modul
expunere M, Y Automat este echivalent cu
Q Normal).
J
D
D-Lighting activ
D-Lighting-ul activ nu poate fi folosit pentru filme. În fotografiile efectuate cu
D-Lighting activ poate apărea zgomot (pixeli luminoşi repartizaţi aleatoriu, ceaţă
sau linii). Este posibil ca pe unele subiecte să fie vizibile umbre inegale.
A
Consultaţi de asemenea
Când este selectat Bracketing ADL pentru Setare bracketing automat din
meniul fotografiere (0 146), aparatul foto variază D-Lighting-ul activ într-o serie
de fotografieri (0 155).
188
High Dynamic Range (HDR)
Utilizat pentru subiecte cu un contrast ridicat, High Dynamic Range (HDR)
păstrează detaliile în zonele luminoase şi zonele umbrite prin combinarea
a două fotografii realizate la expuneri diferite. HDR are eficienţa maximă
când este folosit cu măsurarea matricială (0 129; cu măsurarea spot sau
central evaluativă şi un obiectiv non-CPU, o expunere diferenţială
Automat este echivalentă cu aproximativ 2 EV). Nu poate fi folosit pentru
a înregistra imagini NEF (RAW). Declanşarea bliţului (0 194), bracketing-ul
(0 146), expunerea multiplă (0 229) şi fotografierea trecere timp (0 74)
nu pot fi folosite în timp ce HDR este activ, iar timpii de expunere A şi
% nu sunt disponibili.
+
Prima expunere (mai
întunecată)
1
A doua expunere (mai
luminoasă)
Imagine HDR combinată
Selectaţi HDR (high dynamic range).
Evidenţiaţi HDR (high dynamic range) în
meniul fotografiere şi apăsaţi 2.
J
189
2
Selectaţi un mod.
Evidenţiaţi Mod HDR şi apăsaţi 2.
Evidenţiaţi una dintre următoarele opţiuni şi
apăsaţi J.
• Pentru a face o serie de fotografii HDR, selectaţi
0 Activat (serie). Fotografierea HDR va
continua până când selectaţi Dezactivat
pentru Mod HDR.
• Pentru a face o fotografie HDR, selectaţi Activat (o singură fotogr.).
Fotografierea normală va fi reluată automat după ce aţi creat o
singură fotografie HDR.
• Pentru a ieşi fără să creaţi alte fotografii HDR, selectaţi Dezactivat.
Dacă este selectat Activat (serie) sau Activat
(o singură fotogr.), pe panoul de control
superior va fi afişată o pictogramă y.
J
190
3
Alegeţi expunerea diferenţială.
Pentru a alege diferenţa de expunere între
două fotografieri, evidenţiaţi Expunere
diferenţială şi apăsaţi 2.
Vor fi afişate opţiunile indicate în dreapta.
Evidenţiaţi o opţiune şi apăsaţi J. Alegeţi
valori mai ridicate pentru subiecte cu contrast
ridicat, dar reţineţi că alegerea unei valori mai
ridicate decât cea necesară este posibil să nu
producă rezultatele dorite; dacă este selectat
Automat, aparatul foto va regla automat expunerea pentru a se
potrivi scenei.
4
Alegeţi nivelul de uniformizare.
Pentru a alege cât de mult sunt uniformizate
îmbinările dintre două imagini, evidenţiaţi
Uniformizare şi apăsaţi 2.
Vor fi afişate opţiunile indicate în dreapta.
Evidenţiaţi o opţiune şi apăsaţi J. Valorile mai
ridicate produc o imagine compozită mai
uniformizată. Este posibil ca pe unele subiecte
să fie vizibile umbre inegale.
J
191
5
Încadraţi o fotografie, focalizaţi şi fotografiaţi.
Aparatul foto realizează două expuneri când
butonul de declanşare este apăsat până la
capăt. Pe panoul de control superior va clipi
„l y”, iar în vizor va clipi l u în
timp ce imaginile sunt combinate; nu se pot
face fotografii până când înregistrarea nu
este finalizată. Indiferent de opţiunea
curentă selectată pentru modul de
declanşare, se va face o singură fotografie
de fiecare dată când butonul de declanşare
este apăsat.
Panou de control
superior
Vizor
Dacă este selectat Activat (serie), HDR se va dezactiva numai când
este selectat Dezactivat pentru Mod HDR; dacă este selectat Activat
(o singură fotogr.), HDR se dezactivează automat după ce este
realizată fotografia. Pictograma y dispare de pe afişaj când
fotografierea HDR se încheie.
J
D
Încadrarea fotografiilor HDR
Marginile imaginii vor fi tăiate. Este posibil să nu se obţină rezultatele dorite dacă
aparatul foto sau subiectul se mişcă în timpul fotografierii. Se recomandă
utilizarea unui trepied. În funcţie de scenă, este posibil ca efectul să nu fie vizibil,
pot apărea umbre în jurul obiectelor luminoase sau pot apărea halouri în jurul
obiectelor întunecate; acest efect poate fi redus prin reglarea nivelului de
uniformizare.
192
A
Butonul BKT
Dacă este selectat HDR (high dynamic range) pentru
setarea personalizată f1 (Asociere control
personalizat) > Buton BKT + y (0 307), puteţi
selecta modul HDR prin apăsarea butonului BKT şi
rotirea selectorului principal de comandă, iar
expunerea diferenţială prin apăsarea butonului BKT şi
rotirea selectorului secundar de comandă. Modul şi
expunerea diferenţială sunt afişate pe panoul de
control superior: pictogramele care reprezintă modul
sunt a pentru Dezactivat, B pentru Activat (o
singură fotogr.) şi b pentru Activat (serie).
A
Fotografiere cu temporizator de interval
Dacă este selectat Activat (serie) pentru Mod HDR înainte de a începe
fotografierea cu temporizator de interval, aparatul foto va continua să facă
fotografii HDR la intervalul selectat (dacă este selectat Activat (o singură
fotogr.), fotografierea cu temporizator de interval se va încheia după o singură
fotografie).
A
Arhive meniu fotografiere
Setările HDR pot fi reglate separat pentru fiecare arhivă (0 291), însă prin
comutarea la o arhivă în care HDR este activ în timpul expunerii multiple (0 229)
sau al fotografierii cu temporizator de interval (0 236) se dezactivează HDR. HDR
este dezactivat şi în cazul în care comutaţi la o arhivă în care este selectată o
opţiune NEF (RAW) pentru calitate imagine.
J
193
l
Fotografierea cu bliţ
Pentru a face fotografii cu un bliţ, ataşaţi o unitate de bliţ opţională
(0 330) la cupla pentru accesorii a aparatului foto. De asemenea, puteţi
folosi una sau mai multe unităţi bliţ cu control la distanţă pentru
fotografierea cu bliţ extern. Pentru informaţii privind folosirea unităţilor
bliţ, consultaţi documentaţia furnizată cu dispozitivul.
Folosirea unui bliţ
Urmaţi paşii de mai jos pentru a monta o unitate de bliţ opţională pe
aparatul foto şi pentru a face fotografii folosind bliţul.
1
Montaţi unitatea pe cupla pentru
accesorii.
Pentru detalii consultaţi manualul furnizat cu
unitatea.
l
2
Porniţi aparatul foto şi unitatea bliţ.
Unitatea bliţ va începe să se încarce; când încărcarea este finalizată,
indicatorul bliţ pregătit (c) va fi afişat în vizor.
194
3
Reglaţi setările bliţului.
Alegeţi modul bliţ (0 198) şi modul de control al bliţului (0 197).
4
5
Reglaţi timpul de expunere şi diafragma.
Fotografiaţi.
D
Utilizaţi numai accesorii pentru bliţ marca Nikon
Utilizaţi numai unităţi bliţ Nikon. Tensiunile negative sau tensiunile de peste 250 V
aplicate cuplei pentru accesorii ar putea nu doar să împiedice funcţionarea
normală, dar şi să deterioreze circuitul de sincronizare al aparatului foto sau al
bliţului. Înainte de a utiliza o unitate bliţ Nikon care nu a fost prezentată în această
secţiune, contactaţi un reprezentant de service autorizat Nikon pentru mai multe
informaţii.
A
Timp de expunere
Când este folosită o unitate de bliţ opţională, timpul de expunere poate fi setat
după cum urmează:
Mod
P, A
S
M
Timp de expunere
Setat automat de aparatul foto (1/250 s–1/60 s) *
Valoare selectată de utilizator (1/250 s–30 s)
Valoare selectată de utilizator (1/250 s–30 s, Bulb (A), Durată (%))
* Timpul de expunere poate fi setat la valori mari de până la 30 s dacă pentru modul
bliţ este selectată sincronizare lentă, sincronizare perdea posterioară lentă sau
sincronizare lentă cu reducere ochi roşii.
l
A
Terminalul de sincronizare
Un cablu de sincronizare poate fi conectat la terminalul
de sincronizare când este necesar. Nu conectaţi o altă
unitate de bliţ prin intermediul unui cablu de
sincronizare în timpul efectuării unei fotografii cu bliţ
cu sincronizare perdea posterioară cu o unitate bliţ
montată pe cupla pentru accesorii a aparatului foto.
195
A
Control bliţ unificat
Controlul bliţ unificat permite aparatului foto şi unităţii bliţ să partajeze setările.
Dacă pe aparatul foto este montată o unitate bliţ care acceptă controlul bliţ
unificat, modificările aplicate setărilor bliţului, cu aparatul foto sau cu unitatea
bliţ, sunt reflectate pe ambele dispozitive, la fel ca şi modificările realizate
folosind software-ul opţional Camera Control Pro 2.
A
Control bliţ i-TTL
Când o unitate bliţ compatibilă CLS este setată la TTL, aparatul foto selectează
automat unul dintre următoarele tipuri de control bliţ:
• Bliţ de umplere compensat i-TTL pentru SLR digital: Unitatea bliţ emite serii de prebliţuri aproape invizibile (pre-bliţuri de control) imediat înainte de bliţul
principal. Pre-bliţurile reflectate de obiectele din toate zonele cadrului sunt
preluate de un senzor RGB de aproximativ 180K (180.000 pixeli) şi sunt
analizate în combinaţie cu informaţiile despre raza de acţiune de la sistemul de
măsurare matricială pentru a regla puterea bliţului pentru compensare
naturală între subiectul principal şi iluminarea de fundal ambientală. Dacă este
folosit un obiectiv de tip G, E sau D, informaţiile privind distanţa sunt incluse
când se calculează puterea bliţului. Pentru obiectivele non-CPU, precizia de
calcul poate fi îmbunătăţită prin specificarea datelor despre obiectiv (distanţa
focală şi diafragma maximă; consultaţi pagina 243). Nu este disponibil când se
foloseşte măsurarea spot.
• Bliţ de umplere i-TTL standard pentru SLR digital: Puterea bliţului este reglată pentru a
aduce iluminarea din cadru la nivelul standard; luminozitatea fundalului nu
este luată în calcul. Recomandat pentru fotografii în care subiectul principal
este evidenţiat în detrimentul detaliilor de fundal sau când este folosită
compensarea expunerii. Bliţul de umplere i-TTL standard pentru SLR digital se
activează automat când este selectată măsurarea spot.
l
196
Fotografierea cu bliţul de pe
aparatul foto
Când pe aparatul foto este montat un bliţ SB-5000,
SB-500, SB-400 sau SB-300, modul control bliţ,
nivelul bliţului şi alte setări ale bliţului pot fi reglate
folosind elementul Control bliţ > Mod control bliţ
din meniul fotografiere (în cazul SB-5000, aceste
setări pot fi reglate, de asemenea, folosind
comenzile de pe unitatea bliţ). Opţiunile
disponibile vor varia în funcţie de bliţul folosit (0 331), în timp ce opţiunile
afişate în Mod control bliţ vor varia în funcţie de modul selectat. Pentru
celelalte unităţi bliţ, setările pot fi reglate numai folosind comenzile
unităţii bliţ.
• TTL: Mod i-TTL. În cazul bliţurilor SB-500, SB-400 şi SB-300, compensarea
bliţului poate fi reglată folosind butonul W (M) (0 200).
• Bliţ extern automat: În acest mod, puterea este reglată automat în funcţie
de cantitatea de lumină reflectată de subiect; este disponibilă, de
asemenea, compensarea bliţului. Bliţul extern automat acceptă
modurile „diafragmă automată” (qA) şi „non-TTL automat” (A); non-TTL
automat este selectat automat dacă se ataşează un obiectiv non-CPU
fără specificarea distanţei focale şi a diafragmei maxime folosind
opţiunea Date obiectiv non-CPU din meniul setare (0 243). Pentru
detalii, consultaţi manualul unităţii bliţ.
• Manual cu prioritate distanţă: Alegeţi distanţa până la subiect; puterea
bliţului va fi reglată în mod automat. De asemenea, este disponibilă
compensarea bliţului.
• Manual: Alegeţi manual nivelul bliţului.
• Declanşare repetată bliţ: Bliţul se declanşează în mod repetat cât timp
obturatorul este deschis, producând un efect de expunere multiplă.
Alegeţi nivelul bliţului (Ieşire), de câte ori se declanşează unităţile (Ori)
şi de câte ori se declanşează bliţul într-o secundă (Frecvenţă, măsurată
în hertzi). Reţineţi că numărul total de declanşări ale bliţului poate varia
în funcţie de opţiunile selectate pentru Ieşire şi Frecvenţă; pentru
detalii, consultaţi documentaţia furnizată cu unitatea bliţ.
l
197
Moduri bliţ
Aparatul foto acceptă următoarele moduri bliţ:
Mod bliţ
Descriere
Acest mod este recomandat pentru majoritatea situaţiilor. În
modurile automat program şi automat prioritate de diafragmă,
Sincronizare timpul de expunere va fi setat automat la valori cuprinse între 1/250
şi 1/60 s (1/8.000 până la 1/60 s cu sincronizare rapidă FP automată;
perdea
0 305).
frontală
Dacă unitatea bliţ acceptă reducerea ochilor roşii, alegeţi acest
mod pentru a reduce efectul de „ochi roşii” produs uneori de bliţ.
Nu este recomandat pentru subiectele în mişcare sau în alte situaţii
Reducere în care este necesar răspunsul rapid al obturatorului. Nu mişcaţi
ochi roşii
aparatul foto în timpul fotografierii.
l
Combină reducerea ochilor roşii cu sincronizarea lentă. Folosiţi
pentru portretele făcute pe un fundal de scenă nocturnă. Acest
Reducere mod este disponibil numai în modurile de expunere automat
ochi roşii cu program şi automat prioritate de diafragmă. Se recomandă
sincronizare folosirea trepiedului pentru a împiedica estomparea cauzată de
tremuratul aparatului foto.
lentă
Lumina bliţului se combină cu timpi de expunere lungi de până la
30 s pentru a surprinde atât subiectul, cât şi fundalul noaptea sau
în lumină slabă. Acest mod este disponibil numai în modurile de
Sincronizare expunere automat program şi automat prioritate de diafragmă. Se
recomandă folosirea trepiedului pentru a împiedica estomparea
lentă
cauzată de tremuratul aparatului foto.
În modul de expunere automat prioritate de timp sau manuală,
bliţul se declanşează chiar înainte de închiderea obturatorului.
Folosiţi pentru a crea un efect de urmă de lumină în urma
obiectelor în mişcare. În modurile automat program şi automat
Sincronizare prioritate de diafragmă, sincronizarea perdea posterioară lentă
perdea
este folosită pentru a captura atât subiectul, cât şi fundalul. Se
posterioară recomandă folosirea trepiedului pentru a împiedica estomparea
cauzată de tremuratul aparatului foto.
Fără bliţ
198
Bliţul nu se declanşează.
❚❚ Alegerea unui mod bliţ
Pentru a alege un mod bliţ, apăsaţi
butonul W (M) şi rotiţi selectorul
principal de comandă până când
modul bliţ dorit este selectat pe
panoul de control superior:
Buton W (M)
Sincronizare perdea
frontală
Fără bliţ
Reducere ochi roşii 1
Sincronizare perdea
posterioară 4
Selector principal
de comandă
Reducere ochi roşii cu
sincronizare lentă 1, 2
Sincronizare lentă 3
1 Pictograma Y clipeşte dacă unitatea bliţ nu acceptă reducerea ochilor roşii.
2 Reducerea ochilor roşii cu sincronizare lentă este disponibilă numai în modurile
de expunere P şi A. În modurile S şi M, reducerea ochilor roşii cu sincronizare lentă
devine reducere ochi roşii.
3 Disponibil numai în modurile de expunere P şi A. În modurile S şi M, sincronizarea
lentă devine sincronizare perdea frontală.
4 În modurile de expunere P şi A, modul sincronizare bliţ va fi setat la
sincronizare perdea posterioară lentă când butonul W (M) este eliberat.
l
A
Sisteme cu bliţ în studio
Sincronizarea perdea posterioară nu poate fi folosită cu sistemele cu bliţ în studio
deoarece nu se poate obţine sincronizarea corectă.
199
Compensare bliţ
Compensarea bliţului este folosită pentru a modifica puterea bliţului între
–3 EV şi +1 EV, în trepte de 1/3 EV, modificând luminozitatea subiectului
principal faţă de fundal. Puterea bliţului poate fi sporită, pentru a face
subiectul principal să apară mai luminos, sau redusă, pentru a împiedica
zonele luminoase sau reflexiile nedorite. În general, alegeţi valori pozitive
pentru a face subiectul principal mai luminos, negative pentru a-l face mai
întunecat.
Pentru a alege o valoare pentru
compensarea bliţului, apăsaţi butonul
W (M) şi rotiţi selectorul secundar de
comandă până când valoarea dorită
este afişată pe panoul de control
superior.
Buton W (M)
±0 EV
(Buton W (M) apăsat)
l
200
–0,3 EV
Selector secundar
de comandă
+1,0 EV
La valori diferite de ±0,0, pe panoul de control superior şi în vizor va fi
afişată o pictogramă Y după ce eliberaţi butonul W (M). Valoarea curentă
pentru compensarea bliţului poate fi confirmată prin apăsarea butonului
W (M).
Puterea normală a bliţului poate fi restabilită prin setarea compensării
bliţului la ±0,0. Compensarea bliţului nu se resetează când aparatul foto
este oprit.
A
Unităţi de bliţ opţionale
În modurile control bliţ i-TTL şi diafragmă automată (qA), compensarea bliţului
selectată cu unitatea de bliţ opţională sau cu opţiunea Control bliţ din meniul
fotografiere se adaugă la compensarea bliţului selectată cu butonul W (M) şi
selectorul de comandă.
l
A
Consultaţi de asemenea
Pentru informaţii privind alegerea mărimii treptelor disponibile pentru
compensarea bliţului, consultaţi setarea personalizată b3 (Valoare stop comp.
exp./bliţ, 0 301). Pentru informaţii privind alegerea aplicării compensării bliţului
pe lângă compensarea expunerii atunci când este folosit bliţul, consultaţi setarea
personalizată e3 (Comp. expunere pentru bliţ, 0 306). Pentru informaţii privind
modificarea automată a nivelului bliţului într-o serie de fotografii, consultaţi
pagina 147.
201
Blocare FV
Această funcţie se foloseşte pentru a bloca puterea bliţului, permiţând
recompunerea fotografiilor fără schimbarea nivelului bliţului şi asigurând
că puterea bliţului este adecvată pentru subiect chiar şi atunci când
subiectul nu este poziţionat în centrul cadrului. Puterea bliţului este
reglată automat pentru orice modificări ale sensibilităţii ISO şi diafragmei.
Blocarea FV este disponibilă numai cu unităţile bliţ compatibile CLS
(0 330).
Pentru a utiliza blocarea FV:
1
Asociaţi blocarea FV unei comenzi a
aparatului foto.
Asociaţi Blocare FV unei comenzi folosind
setarea personalizată f1 (Asociere control
personalizat, 0 307).
2
Ataşaţi o unitate bliţ compatibilă CLS.
Montaţi o unitate bliţ compatibilă CLS (0 330) la cupla pentru
accesorii a aparatului foto.
3
Setaţi unitatea bliţ în modul adecvat.
Porniţi unitatea bliţ şi setaţi modul bliţ la TTL, pre-bliţ de control qA
sau pre-bliţ de control A. Pentru detalii, consultaţi documentaţia
furnizată cu unitatea bliţ.
l
202
4
Focalizaţi.
Poziţionaţi subiectul în centrul
cadrului şi apăsaţi butonul de
declanşare la jumătate pentru a
focaliza.
5
Blocaţi nivelul bliţului.
După ce v-aţi asigurat că indicatorul
bliţ pregătit (M) este afişat în vizor, apăsaţi comanda selectată la
pasul 1. Bliţul va emite un pre-bliţ de control pentru a determina
nivelul adecvat al bliţului. Puterea bliţului va fi blocată la acest nivel şi
pictograma blocare FV (e) va apărea în vizor.
6
Recompuneţi fotografia.
7
Faceţi fotografia.
Apăsaţi butonul de declanşare până la capăt pentru a fotografia. Dacă
se doreşte, pot fi făcute fotografii suplimentare fără ca blocarea FV să
fie deblocată.
8
Deblocaţi blocarea FV.
Apăsaţi comanda selectată la pasul 1 pentru a debloca blocarea FV.
Asiguraţi-vă că pictograma blocare FV (e) nu mai este afişată în vizor.
l
A
Măsurare
Zonele de măsurare pentru blocare FV sunt următoarele:
Unitate bliţ
Unitate bliţ independentă
Utilizat cu alte unităţi bliţ
(iluminare avansată fără
fir)
Mod bliţ
i-TTL
qA
i-TTL
qA
A (bliţ
principal)
Zonă măsurată
Cerc de 6 mm în centrul cadrului
Zona măsurată de exponometrul bliţului
Întregul cadru
Zona măsurată de exponometrul bliţului
203
Fotografierea cu bliţ controlat
la distanţă
Folosiţi unităţi bliţ controlate la distanţă pentru
iluminarea externă (iluminare avansată fără fir sau
AWL; 0 331). Aparatul foto acceptă două tipuri de
control al bliţului de la distanţă: AWL optic, în care
bliţul principal controlează unităţile bliţ cu control
la distanţă utilizând semnale optice (impulsuri
luminoase de mică intensitate), şi AWL radio, în
care unităţile bliţ cu control la distanţă sunt controlate prin intermediul
semnalelor radio emise de o WR-R10 montată pe aparatul foto. Când pe
aparatul foto este montată o unitate bliţ SB-5000 sau SB-500 sau o
telecomandă fără fir WR-R10, modul control bliţ de la distanţă poate fi
selectat folosind elementul Control bliţ > Opţiuni bliţ fără fir din meniul
fotografiere al aparatului foto.
Opţiune
l
204
Descriere
Unităţile bliţ cu control la distanţă sunt controlate folosind bliţuri
intermitente de intensitate redusă emise de bliţul principal. Este
AWL optic
disponibilă numai cu un bliţ SB-5000 sau SB-500 mountat pe cupla
pentru accesorii a aparatului foto şi cu unităţi bliţ cu control la
distanţă care acceptă AWL optic (0 205).
Această opţiune este destinată fotografierii cu bliţ când se
utilizează atât unităţi bliţ controlate optic, cât și unități bliț
controlate prin radio şi este disponibilă şi când sunt atașate o
AWL optic/radio unitate bliț SB-500 şi o telecomandă WR-R10 (pentru mai multe
informaţii şi pentru informaţii privind unităţile de bliţ care acceptă
AWL optic/radio, consultaţi „AWL optic/radio”, 0 208). Opțiunea
Control bliţ de la distanţă este setată automat la Bliţuri în grup
(0 209).
Unităţile bliţ cu control la distanţă sunt controlate prin intermediul
semnalelor radio emise de o telecomandă WR-R10 conectată la
aparatul foto (0 206). Este disponibilă numai cu WR-R10 şi cu
AWL radio
unităţi bliţ cu control la distanţă care acceptă AWL radio. Dacă se
doreşte, o unitate bliţ montată pe cupla pentru accesorii a
aparatului foto (0 207) poate asigura iluminarea suplimentară.
Dezactivată Fotografierea cu bliţ controlat la distanţă dezactivată.
Configurare
Această secţiune detaliază paşii pentru setarea unei telecomenzi WR-R10
sau a unui bliţ principal montat pe cupla pentru accesorii a aparatului foto
(C) şi a unităţilor bliţ cu control la distanţă (f) pentru fotografierea cu bliţ
fără fir. Mai multe informaţii privind utilizarea unităţilor de bliţ opţionale
sunt disponibile în documentaţia furnizată împreună cu dispozitivele.
❚❚ AWL optic
Instrucţiunile următoare presupun că bliţul principal este un SB-5000 sau
un SB-500. Când SB-910, SB-900, SB-800, SB-700 sau SU-800 este utilizat ca
bliţ principal, setările trebuie reglate folosind comenzile de pe unităţile bliţ
individuale; pentru detalii, consultaţi manualele unităţilor bliţ.
1
C: Conectaţi bliţul principal.
Montaţi un bliţ SB-5000 sau SB-500 la cupla pentru accesorii a
aparatului foto.
2
C: Activaţi AWL optic.
În meniul fotografiere, selectaţi AWL optic pentru Control bliţ >
Opţiuni bliţ fără fir.
Acum puteţi face fotografii conform descrierii de la pagina 209.
l
205
❚❚ AWL radio
AWL radio este disponibil cu unităţi bliţ cu control la distanţă compatibile
atunci când la aparatul foto este ataşată o telecomandă WR-R10.
1
C: Conectaţi telecomanda WR-R10.
Pentru informaţii suplimentare, consultaţi documentaţia furnizată
împreună cu WR-R10.
2
C: Activaţi AWL radio.
În meniul fotografiere, selectaţi AWL radio pentru Control bliţ >
Opţiuni bliţ fără fir.
3
C: Setaţi WR-R10 pe canalul dorit.
Setaţi selectorul de canale al WR-R10 pe
canalul dorit.
4
C: Alegeţi un mod legare.
Selectaţi Opţiuni telecomandă fără fir
(WR) > Mod legare din meniul setare (0 312)
şi alegeţi dintre următoarele opţiuni:
• Împerechere: Împerecheaţi unitatea bliţ cu
telecomanda WR-R10.
• PIN: Conectaţi aparatul foto şi unitatea bliţ
folosind un PIN format din patru cifre.
l
A
AWL radio
Când se utilizează WR-R10 este necesar un adaptor WR-A10. Asiguraţi-vă că
actualizaţi firmware-ul pentru WR-R10 la versiunea cea mai recentă; pentru
informaţii privind actualizările, consultaţi site-ul internet Nikon pentru zona
dumneavoastră.
206
5
f: Stabiliţi o conexiune fără fir.
Setaţi unităţile bliţ în modul telecomandă şi setaţi dispozitivele pe
canalul pe care l-aţi selectat la pasul 3. După aceea, împerecheaţi
unităţile bliţ cu WR-R10 în conformitate cu opţiunea selectată la
pasul 4:
• Împerechere: Iniţiaţi împerecherea de pe unitatea bliţ şi apăsaţi
butonul de împerechere al WR-R10. Împerecherea este finalizată
atunci când indicatoarele luminoase LINK de pe WR-R10 şi de pe
unităţile bliţ clipesc portocaliu şi verde; odată stabilită conexiunea,
indicatorul luminos LINK al unităţii bliţ va lumina verde.
• PIN: Utilizaţi comenzile unităţilor bliţ pentru a introduce PIN-ul
selectat la pasul 4. Indicatorul luminos LINK al unităţii bliţ
luminează verde după ce s-a stabilit conexiunea.
Repetaţi pasul 5 până când toate unităţile bliţ cu control la distanţă
sunt împerecheate.
Acum puteţi face fotografii conform descrierii de la pagina 209.
A
Reconectarea
Cât timp canalul, modul legare şi celelalte setări rămân neschimbate, aparatul
foto se va conecta automat la unităţile bliţ împerecheate anterior atunci când
selectaţi modul telecomandă, iar paşii 3–5 pot fi săriţi. Indicatorul luminos LINK al
unităţii bliţ luminează verde când s-a stabilit conexiunea.
A
Unităţi bliţ controlate prin radio
Unităţile bliţ controlate prin radio pot fi combinate cu oricare dintre următoarele
unităţi bliţ montate pe cupla pentru accesorii a aparatului foto:
• SB-5000: Înainte de a ataşa unitatea bliţ, setaţi-o la modul bliţ principal controlat
prin radio (va apărea o pictogramă d în colţul stânga sus al afişajului) şi
alegeţi modul control bliţ grup sau repetare la distanţă. După ataşarea unităţii,
setările pot fi reglate folosind comenzile de pe unitatea bliţ sau opţiunile
enumerate în meniurile aparatului foto la Opţiuni bliţuri în grup > Bliţ
principal sau la „M” din afişajul Opţiuni repetare la distanţă.
• SB-910, SB-900, SB-800, SB-700: Configuraţi bliţul pentru folosire independentă şi
utilizaţi comenzile de pe unitatea bliţ pentru a regla setările bliţului.
• SB-500, SB-400, SB-300: Montaţi unitatea pe aparatul foto şi reglaţi setările folosind
opţiunea aparatului foto Opţiuni bliţuri în grup > Bliţ principal.
l
207
❚❚ AWL optic/radio
Pentru iluminarea cu bliţ controlată de la distanţă care include atât unităţi
bliţ controlate optic, cât și unități bliț controlate prin radio, conectați o
telecomandă fără fir WR-R10 și montaţi una dintre următoarele unități pe
cupla pentru accesorii a aparatului foto: o unitate bliț SB-500, SB-910,
SB-900, SB-800 sau SB-700 configurată pentru a fi folosită ca bliţ principal
sau o unitate de comandă SU-800. Configuraţi unităţile controlate prin
radio conform descrierii de la „AWL radio” (0 206), dar reţineţi că, în cazul
în care utilizaţi o unitate bliț SB-500, va trebui să selectaţi AWL optic/radio
pentru Control bliţ > Opţiuni bliţ fără fir la pasul 2 (cu alte unităţi, AWL
optic/radio este selectat automat). Poziţionaţi unităţile controlate optic în
grupul A, B sau C şi unităţile controlate prin radio în grupul D, E sau F.
Acum puteţi face fotografii conform descrierii de la pagina 209.
l
A
Informaţii bliţ cu control la distanţă
Pentru a vizualiza unităţile bliţ controlate curent
folosind AWL radio, selectaţi Control bliţ > Info. bliţ
cu control la dist. radio din meniul fotografiere.
Identificatorul („numele bliţului cu control la distanţă”)
pentru fiecare unitate poate fi modificat folosind
comenzile unităţii bliţ.
208
Fotografierea
Elementul Control bliţ > Control bliţ de la distanţă din meniul
fotografiere oferă trei opţiuni pentru fotografia cu bliţ controlat la
distanţă: Bliţuri în grup, Control rapid fără fir şi Repetare la distanţă.
❚❚ Bliţuri în grup
Selectaţi această opţiune pentru a regla setările separat pentru fiecare
grup.
1
C: Selectaţi Opţiuni bliţuri în grup.
Evidenţiaţi Opţiuni bliţuri în grup în afişajul
control bliţ şi apăsaţi 2.
2
C: Alegeţi modul control bliţ.
Alegeţi modul control bliţ şi nivelul bliţului
pentru bliţul principal şi unităţile bliţ din
fiecare grup:
• TTL: Control bliţ i-TTL (0 196).
• qA: Diafragmă automată (disponibilă numai
cu unităţi bliţ compatibile).
• M: Alegeţi manual nivelul bliţului.
• – – (dezactivat): Unităţile nu se declanşează şi nivelul bliţului nu poate
fi reglat.
Dacă este selectat AWL optic sau AWL optic/
radio pentru Control bliţ > Opţiuni bliţ fără
fir în meniul fotografiere (0 292), alegeţi un
canal pentru bliţul principal. Dacă unităţile bliţ
cu control la distanţă includ un bliţ SB-500,
trebuie să alegeţi canalul 3, altfel puteţi alege
orice canal între 1 şi 4.
l
209
3
f: Setaţi canalul (numai pentru AWL optic).
Setaţi unităţile bliţ cu control la distanţă pe canalul selectat la pasul 2.
4
f: Grupaţi unităţile bliţ cu control la distanţă.
AWL optic
Alegeţi un grup (A, B sau C sau, în cazul în care utilizaţi un SB-500 ca
bliţ principal, A sau B) pentru fiecare unitate bliţ cu control la distanţă.
Deşi nu există o limită în ceea ce priveşte numărul de unităţi bliţ cu
control la distanţă care pot fi folosite, numărul maxim aplicabil este de
trei unităţi pe grup. La folosirea unui număr mai mare de unităţi,
lumina emisă de unităţile bliţ cu control la distanţă va afecta
performanţa.
AWL radio
Alegeţi un grup (A–F) pentru fiecare dintre unităţile bliţ cu control la
distanţă. Bliţul principal poate controla până la 18 unităţi bliţ în orice
combinaţie.
5
C/f: Compuneţi fotografia.
Compuneţi fotografia şi aranjaţi unităţile bliţ. Pentru informaţii
suplimentare, consultaţi documentaţia furnizată cu unităţile bliţ.
După aranjarea unităţilor bliţ, faceţi o fotografie test pentru a vă
asigura că toate unităţile bliţ funcţionează. De asemenea, puteţi testa
declanşarea unităţilor bliţ controlate prin radio prin apăsarea
butonului i din afişajul informaţiilor despre bliţ (0 216) şi selectarea
Testare bliţ.
l
210
6
C/f: Încadraţi fotografia, focalizaţi şi fotografiaţi.
În AWL radio, indicatorul bliţ pregătit se va
aprinde în vizorul aparatului foto (0 10) sau în
afişajul informaţiilor despre bliţ atunci când
unităţile bliţ sunt pregătite. Starea unităţilor
bliţ controlate prin radio poate fi vizualizată şi
prin selectarea Control bliţ > Info. bliţ cu
control la dist. radio din meniul fotografiere.
❚❚ Control rapid fără fir
Selectaţi această opţiune pentru a controla compensarea generală a
bliţului pentru grupurile A şi B şi echilibrul relativ dintre acestea, în timp ce
setaţi manual puterea pentru grupul C.
1
C: Selectaţi Opţiuni control rapid fără
fir.
Evidenţiaţi Opţiuni control rapid fără fir în
afişajul control bliţ şi apăsaţi 2.
2
C: Reglaţi setările bliţului.
Alegeţi echilibrul între grupurile A şi B.
Reglaţi compensarea bliţului pentru grupurile
A şi B.
Alegeţi un mod control bliţ şi un nivel pentru
bliţ pentru unităţile din grupul C:
• M: Alegeţi manual nivelul bliţului.
• – –: Unităţile din grupul C nu se declanşează.
l
211
Dacă este selectat AWL optic pentru Control
bliţ > Opţiuni bliţ fără fir în meniul
fotografiere (0 292), alegeţi un canal pentru
bliţul principal. Dacă unităţile bliţ cu control la
distanţă includ un bliţ SB-500, trebuie să
alegeţi canalul 3, altfel puteţi alege orice canal
între 1 şi 4.
3
f: Setaţi canalul (numai pentru AWL optic).
Setaţi unităţile bliţ cu control la distanţă pe canalul selectat la pasul 2.
4
f: Grupaţi unităţile bliţ cu control la distanţă.
Alegeţi un grup (A, B sau C).
AWL optic
Deşi nu există o limită în ceea ce priveşte numărul de unităţi bliţ cu
control la distanţă care pot fi folosite, numărul maxim aplicabil este de
trei unităţi pe grup. La folosirea unui număr mai mare de unităţi,
lumina emisă de unităţile bliţ cu control la distanţă va afecta
performanţa.
AWL radio
Bliţul principal poate controla până la 18 unităţi bliţ în orice
combinaţie.
5
l
212
C/f: Compuneţi fotografia.
Compuneţi fotografia şi aranjaţi unităţile bliţ. Pentru informaţii
suplimentare, consultaţi documentaţia furnizată cu unităţile bliţ.
După aranjarea unităţilor bliţ, faceţi o fotografie test pentru a vă
asigura că toate unităţile bliţ funcţionează. De asemenea, puteţi testa
declanşarea unităţilor bliţ controlate prin radio prin apăsarea
butonului i din afişajul informaţiilor despre bliţ (0 216) şi selectarea
Testare bliţ.
6
C/f: Încadraţi fotografia, focalizaţi şi fotografiaţi.
În AWL radio, indicatorul bliţ pregătit se va
aprinde în vizorul aparatului foto (0 10) sau în
afişajul informaţiilor despre bliţ atunci când
unităţile bliţ sunt pregătite. Starea unităţilor
bliţ controlate prin radio poate fi vizualizată şi
prin selectarea Control bliţ > Info. bliţ cu
control la dist. radio din meniul fotografiere.
❚❚ Repetare la distanţă
Când este selectată această opţiune, unităţile bliţ se declanşează în mod
repetat cât timp obturatorul este deschis, producând un efect de
expunere multiplă.
1
C: Selectaţi Opţiuni repetare la
distanţă.
Evidenţiaţi Opţiuni repetare la distanţă în
afişajul control bliţ şi apăsaţi 2.
2
C: Reglaţi setările bliţului.
Alegeţi nivelul bliţului (Ieşire), numărul maxim
de declanşări al unităţilor bliţ (Ori) şi de câte
ori se declanşează unităţile bliţ într-o secundă
(Frecvenţă).
Activaţi sau dezactivaţi grupurile selectate.
Selectaţi ON (ACTIVAT) pentru a activa grupul
selectat, – – pentru a dezactiva grupul selectat.
l
213
Dacă este selectat AWL optic pentru Control
bliţ > Opţiuni bliţ fără fir în meniul
fotografiere (0 292), alegeţi un canal pentru
bliţul principal. Dacă unităţile bliţ cu control la
distanţă includ un bliţ SB-500, trebuie să
alegeţi canalul 3, altfel puteţi alege orice canal
între 1 şi 4.
3
f: Setaţi canalul (numai pentru AWL optic).
Setaţi unităţile bliţ cu control la distanţă pe canalul selectat la pasul 2.
4
f: Grupaţi unităţile bliţ cu control la distanţă.
AWL optic
Alegeţi un grup (A, B sau C) pentru fiecare dintre unităţile bliţ cu
control la distanţă. Deşi nu există o limită în ceea ce priveşte numărul
de unităţi bliţ cu control la distanţă care pot fi folosite, numărul maxim
aplicabil este de trei unităţi pe grup. La folosirea unui număr mai mare
de unităţi, lumina emisă de unităţile bliţ cu control la distanţă va
afecta performanţa.
AWL radio
Alegeţi un grup (A–F) pentru fiecare dintre unităţile bliţ cu control la
distanţă. Bliţul principal poate controla până la 18 unităţi bliţ în orice
combinaţie.
5
l
214
C/f: Compuneţi fotografia.
Compuneţi fotografia şi aranjaţi unităţile bliţ. Pentru informaţii
suplimentare, consultaţi documentaţia furnizată cu unităţile bliţ.
După aranjarea unităţilor bliţ, faceţi o fotografie test pentru a vă
asigura că toate unităţile bliţ funcţionează. De asemenea, puteţi testa
declanşarea unităţilor bliţ controlate prin radio prin apăsarea
butonului i din afişajul informaţiilor despre bliţ (0 216) şi selectarea
Testare bliţ.
6
C/f: Încadraţi fotografia, focalizaţi şi fotografiaţi.
În AWL radio, indicatorul bliţ pregătit se va
aprinde în vizorul aparatului foto (0 10) sau în
afişajul informaţiilor despre bliţ atunci când
unităţile bliţ sunt pregătite. Starea unităţilor
bliţ controlate prin radio poate fi vizualizată şi
prin selectarea Control bliţ > Info. bliţ cu
control la dist. radio din meniul fotografiere.
A
AWL optic
Poziţionaţi ferestrele senzorului de pe unităţile bliţ cu control la distanţă pentru a
prelua lumina de la bliţul principal (trebuie acordată o atenţie deosebită în cazul
în care aparatul foto nu este montat pe un trepied). Asiguraţi-vă că lumina directă
sau reflexiile puternice de la unităţile bliţ cu control la distanţă nu pătrund în
obiectivul aparatului foto (în modul TTL) sau în fotocelulele de pe unităţile bliţ cu
control la distanţă (modul qA), întrucât acestea pot interfera cu expunerea.
Pentru a evita apariţia bliţurilor de intensitate redusă emise de bliţul principal în
fotografiile făcute la distanţă mică, alegeţi sensibilităţi ISO reduse sau diafragme
închise (numere f/ mari) sau rotiţi capul bliţului de pe bliţul principal pentru a-l
îndrepta în sus. După amplasarea unităţilor bliţ cu control la distanţă, faceţi o
fotografie test şi vizualizaţi rezultatele pe monitorul aparatului foto.
l
A
Compensare bliţ
Valoarea compensării bliţului selectată cu butonul W (M) şi selectorul secundar
de comandă se adaugă la valorile compensării bliţului selectate în meniul
opţiunilor bliţ fără fir. Pe panoul de control superior şi în vizor clipeşte pictograma
Y atunci când, pentru bliţul principal sau pentru unităţile bliţ cu control la
distanţă, este selectată o valoare pentru compensarea bliţului diferită de ±0 în
modul TTL sau qA.
215
Vizualizarea informaţiilor
despre bliţ
Aparatul foto poate afişa informaţiile despre bliţ pentru unităţile bliţ
SB-5000, SB-500, SB-400 şi SB-300 montate pe cupla pentru accesorii a
aparatului foto şi pentru unităţile bliţ cu control la distanţă prin
intermediul AWL radio care utilizează o telecomandă WR-R10. Pentru a
vedea informaţiile despre bliţ, apăsaţi butonul R din afişajul informaţiilor
(0 220). Informaţiile afişate variază în funcţie de modul control bliţ.
❚❚ TTL
123
4
5
6
7
1 Indicator bliţ pregătit.......................... 194
2 Pictogramă difuzie (afişată când capul
bliţului este înclinat)
3 Avertizare unghi bliţ (afişată când
unghiul de iluminare este sub nivelul
optim)
4 Mod control bliţ.................................... 197
Indicator FP ........................................... 305
5 Compensare bliţ (TTL) ............... 197, 200
6 Mod bliţ .................................................. 198
7 Compensare bliţ................................... 200
❚❚ Bliţ extern automat
1
2
l
216
1 Mod control bliţ.................................... 197
Indicator FP ........................................... 305
2 Compensare bliţ (diafragmă
automată) ..................................... 197, 200
❚❚ Manual cu prioritate distanţă
1
2
3
1 Mod control bliţ ....................................197
Indicator FP ............................................305
2 Compensare bliţ (manual cu prioritate
distanţă).........................................197, 200
3 Distanţă...................................................197
❚❚ Manual
1
2
1 Mod control bliţ ....................................197
Indicator FP ............................................305
2 Nivel bliţ.........................................197, 200
❚❚ Declanşare repetată bliţ
1
2
3
1 Mod control bliţ ....................................197
2 Nivel bliţ (putere)..................................197
3 Număr declanşări (ori).........................197
Frecvenţă ................................................197
l
A
Informaţii bliţ şi setările aparatului foto
Afişajul informaţiilor despre bliţ prezintă setările
selectate ale aparatului foto, inclusiv modul de
expunere, timpul de expunere, diafragma şi
sensibilitatea ISO.
217
❚❚ Bliţuri în grup
1
2
5
3
6
4
Indicator bliţ pregătit 1 ....................... 210
Control bliţ de la distanţă .................. 209
Mod control bliţ de la distanţă 2 ....... 204
Mod control bliţuri în grup 2, 3 .......... 209
Mod bliţuri în grup .............................. 209
Nivel bliţ/compensare bliţ................. 209
5 Canal 2 ................................... 206, 207, 209
6 Mod legare ............................................ 206
1
2
3
4
❚❚ Control rapid fără fir
1
2
7
3
8
4
5
6
Indicator bliţ pregătit 1 ....................... 213
Control bliţ de la distanţă .................. 209
Mod control bliţ de la distanţă 2 ....... 204
Raport A:B.............................................. 211
Compensare bliţ.......................... 200, 211
Mod control bliţ şi
nivel bliţ grup C.................................... 211
7 Canal 2 ................................... 206, 207, 212
8 Mod legare ............................................ 206
1
2
3
4
5
6
❚❚ Repetare la distanţă
1
3
4
5
l
218
2
6
7
1 Indicator bliţ pregătit 1 ....................... 215
2 Control bliţ de la distanţă .................. 209
Nivel bliţ (putere)................................. 213
3 Mod control bliţ de la distanţă 2 ....... 204
4 Număr declanşări (ori) ........................ 213
Frecvenţă ............................................... 213
5 Stare grup (activat/dezactivat)......... 213
6 Canal 2 ................................... 206, 207, 214
7 Mod legare ............................................ 206
1 Afişat în AWL radio când unităţile bliţ sunt pregătite.
2 AWL optic este indicat prin Y, AWL radio prin Z, AWL mixt optic şi radio prin Y şi
Z. Canalul AWL optic pentru AWL mixt optic şi radio este afişat numai când este
folosit ca bliţ principal SB-500.
3 Pictogramele sunt afişate pentru fiecare grup atunci când se utilizează AWL mixt optic
şi radio.
l
A
Modificarea setărilor bliţului
Setările bliţului pot fi modificate prin apăsarea
butonului i în afişajul informaţiilor despre bliţ.
Opţiunile disponibile variază în funcţie de unitatea bliţ
şi de setările selectate. De asemenea, puteţi declanşa
bliţul pentru a-l testa.
219
t
Alte opţiuni de fotografiere
Butonul R
Apăsarea butonului R în timpul fotografierii prin vizor afişează informaţii
despre fotografiere pe monitor, inclusiv timpul de expunere, diafragma,
numărul de expuneri rămase şi modul zonă AF.
12 3
4
5
6
7
t
220
1 Mod expunere.......................................131
2 Indicator program flexibil ..................133
3 Pictogramă blocare
timp de expunere.................................140
4 Timp de expunere.......................134, 136
Număr de fotografii în secvenţă de
bracketing expunere şi bliţ ................147
Număr de fotografii în secvenţă de
bracketing WB.......................................151
Distanţă focală
(obiective non-CPU) ............................244
5 Indicator stop diafragmă...........135, 326
6 Diafragmă (număr f/) ................. 135, 136
Diafragmă
(număr de stopuri)...................... 135, 326
Treaptă bracketing ..................... 148, 152
Număr de fotografii în secvenţă de
bracketing ADL..................................... 155
Diafragmă maximă (obiective
non-CPU)................................................ 244
7 Indicator sensibilitate ISO.................. 124
Sensibilitate ISO ................................... 124
Indicator sensibilitate
ISO automat .......................................... 128
9
8
10
11
12
13
14
15
22
21
20
19
18
17
8 Indicator sincronizare bliţ .................. 305
9 Pictogramă blocare diafragmă ......... 140
10 Indicator expunere .............................. 137
Afişaj compensare expunere............. 143
Indicator progres bracketing:
Bracketing expunere şi bliţ............. 147
Bracketing WB ................................... 151
11 Indicator Picture Control.................... 180
12 Indicator HDR........................................ 190
Expunere diferenţială HDR ................ 193
Indicator expunere multiplă ............. 230
Număr de expuneri (expunere
multiplă)................................................. 231
13 Indicator „bip”....................................... 312
16
14 Indicator comentariu imagine...........311
15 Indicator informaţii drept de
autor ........................................................311
16 Indicator IPTC ........................................311
17 Indicator D-Lighting activ...................188
18 Spaţiu culoare........................................294
19 Mod bliţ...................................................198
20 Indicator zonă imagine .........................87
21 Indicator bracketing expunere
şi bliţ.........................................................147
Indicator bracketing WB .....................151
Indicator bracketing ADL....................155
22 Poziţia cadrului curent în secvenţa de
bracketing ....................................149, 153
Nivel bracketing ADL ..........................156
t
A
Oprirea monitorului
Pentru a şterge informaţiile despre fotografiere sau despre bliţ de pe monitor,
apăsaţi butonul R sau apăsaţi butonul de declanşare la jumătate. Monitorul se va
stinge automat dacă nu sunt efectuate operaţii timp de aproximativ 10 secunde.
221
Afişajul informaţiilor (continuare)
23 24 25 26 27 28 29 30
31
41
40
39
38
32
37 36 35 34
33
23 Indicator semnal satelit ......................246 33 Număr de expuneri rămase ........38, 385
Număr obiectiv manual...................... 244
24 Indicator reducere zgomot expunere
lungă .......................................................294 34 Arhivă setări personalizate................ 299
25 Indicator control vignetare................294 35 Arhivă meniu fotografiere ................. 291
26 Control automat al distorsiunilor.....294 36 Mod focalizare automată................... 101
27 Obturator electronic cu perdea
37 Mod zonă AF ................................ 104, 106
frontală ...................................................304 38 Măsurare ................................................ 129
28 Mod întârziere expunere....................304 39 Indicator blocare FV ............................ 203
29 Indicator temporizator de interval...239 40 Indicator compensare bliţ ................. 200
Indicator trecere timp ........................... 79
Valoare compensare bliţ .................... 200
30 Indicator baterie ceas................... 29, 351 41 Indicator compensare expunere...... 143
31 Indicator acumulator............................. 37
Valoare compensare expunere ........ 143
32 „k” (apare atunci când rămâne
memorie pentru mai mult de 1.000 de
expuneri) .................................................. 38
Notă: Afişaj prezentat cu toate indicatoarele active în scopuri ilustrative.
t
A
Consultaţi de asemenea
Pentru informaţii privind alegerea duratei cât monitorul rămâne aprins,
consultaţi setarea personalizată c4 (Întârziere stingere monitor, 0 303).
Culoarea literelor de pe afişajul informaţiilor poate fi schimbată folosind opţiunea
Afişaj informaţii din meniul setare (0 310).
222
Butonul i
Pentru a accesa opţiunile de mai jos, apăsaţi
butonul i în timpul fotografierii prin vizor.
Evidenţiaţi elemente folosind selectorul multiplu
şi apăsaţi J pentru a vizualiza opţiunile pentru
elementul evidenţiat. Pentru a reveni la modul
fotografiere, apăsaţi butonul de declanşare la
jumătate.
Opţiune
Arhivă meniu fotografiere
Arhivă setări personalizate
Asociere control personalizat
D-Lighting activ
Spaţiu culoare
Conectare la reţea
Reducere zgomot exp. lungă
ISO NR ridicat
Buton i
0
291
299
307
188
294
281
294
294
t
223
Reiniţializare prin două
butoane: Restabilirea setărilor
implicite
Setările aparatului foto enumerate mai jos pot fi
restabilite la valorile implicite ţinând apăsate
simultan butoanele S şi U timp de mai mult de
două secunde (aceste butoane sunt marcate cu un
punct verde). Panourile de control se sting pentru
scurtă vreme în timp ce setările sunt reiniţializate.
Buton S
t
224
Buton U
❚❚ Setări accesibile din meniul fotografiere 1
Opţiune
Arhive meniu foto
extinse
Calitate imagine
Dimensiune imagine
JPEG/TIFF
NEF (RAW)
Setări sensibilitate ISO
Sensibilitate ISO
Control sensibilitate
ISO auto.
2
3
4
5
Dezactivate
JPEG normal
Mare
Mare
100
Dezactivat
Opţiune
Implicită
Setări opţiuni Picture
Nemodificate
Control 2
Reducerea efectului de clipire
Setare reducere
Dezactivare
efect clipire
Indicator reducere
Activat
efect clipire
Expunere multiplă
Dezactivat 3
HDR (high dynamic
Dezactivat 4
range)
Fotograf. cu temporiz.
Dezactivată 5
interval
Fot. cu viz. în timp real
Dezactivată
fără sunet
Automat > AUTO0
Menţinere alb
(reduc. culori
calde)
Reglare fină
A-B: 0, G-M: 0
Cu excepţia setărilor expunere multiplă şi temporizator de interval, vor fi resetate
numai setările din arhiva selectată în acel moment folosind opţiunea Arhivă meniu
fotografiere (0 291). Setările din celelalte arhive nu sunt afectate.
Numai opţiunea Picture Control curentă.
Dacă expunerea multiplă este în curs, fotografierea se va încheia, iar expunerea
multiplă va fi creată din expunerile înregistrate până în acel moment. Modul
suprapunere şi numărul de fotografii nu sunt resetate.
Expunerea diferenţială şi uniformizarea nu sunt resetate.
Dacă fotografierea cu temporizator de interval este în curs, fotografierea se va încheia.
Timpul de pornire, intervalul de fotografiere, numărul de intervale şi de fotografii şi
uniformizarea expunerii nu sunt resetate.
Balans de alb
1
Implicită
t
225
❚❚ Setări accesibile din meniul filmare
Opţiune
Implicită
Setări sensibilitate ISO film
Sensibilitate ISO
100
(mod M)
Control ISO
Dezactivat
automat (mod M)
Sensibilitate
102400
maximă
Opţiune
Balans de alb
VR electronic
Implicită
Aceleaşi setări ca
la fotografii
Dezactivat
❚❚ Alte setări
Opţiune
Punct focalizare 1
Punct focalizare
presetat
Mod expunere
Program flexibil
Compensare
expunere
Menţinere blocare
AE
Blocare timp de
expunere
Blocare diafragmă
Mod focalizare
automată
Mod zonă AF
Vizor
Vizualizare în timp
real
t
Implicită
Central
Central
Mod automat
program
Dezactivat
Dezactivată
Dezactivată
Dezactivată
Dezactivată
AF-S
Opţiune
Bal. de alb afişaj viz.
timp real foto
Afişare zone
luminoase
Volum căşti
Măsurare
Bracketing
Mod bliţ
Compensare bliţ
Blocare FV
Mod întârziere
expunere
Fără
Dezactivată
15
Măsurare
matricială
Dezactivat 2
Sincronizare
perdea frontală
Dezactivată
Dezactivată
Dezactivat 3
Punct unic AF
AF zonă normală
1 Punctul de focalizare nu este afişat dacă este selectată zonă AF automată pentru
modul zonă AF.
2 Numărul de fotografii este resetat la zero. Treapta de bracketing este resetată la 1EV
(bracketing expunere/bliţ) sau la 1 (bracketing balans de alb). Y Automat este
selectat pentru a doua fotografie din programele de bracketing ADL cu două
fotografii.
3 Vor fi resetate numai setările din arhiva selectată în acel moment folosind opţiunea
Arhivă setări personalizate (0 299). Setările din celelalte arhive nu sunt afectate.
A
Consultaţi de asemenea
Consultaţi pagina 289 pentru o listă a setărilor implicite.
226
Implicită
Reducerea efectului de clipire
Aparatul foto oferă două opţiuni Reducerea efectului de clipire pentru
reducerea efectelor clipirii datorate iluminării fluorescente sau cu vapori
de mercur. Prima opţiune se află în meniul fotografiere şi se utilizează
pentru reducerea clipirii în fotografiile realizate în cursul fotografierii prin
vizor, în timp ce a doua opţiune se află în meniul filmare şi se utilizează
pentru reducerea clipirii în modul vizualizare în timp real şi film.
❚❚ Fotografierea prin vizor
Alegeţi dintre următoarele opţiuni:
• Setare reducere efect clipire: Când este selectat
Activare, aparatul foto va potrivi fotografiile
pentru a reduce efectele clipirii (0 295).
• Indicator reducere efect clipire: Când este selectat
Activat, în vizor va fi afişat un indicator de
detectare a clipirii (u) dacă se detectează clipire la apăsarea butonului
de declanşare la jumătate. Dacă se detectează clipire când este selectat
Dezactivare pentru Setare reducere efect clipire, indicatorul va clipi;
pentru a activa reducerea efectului de clipire, selectaţi Activare pentru
Setare reducere efect clipire.
❚❚ Modul vizualizare în timp real şi film
Opţiunea Reducerea efectului de clipire din
meniul filmare poate fi utilizată pentru a reduce
clipirea şi benzile în timpul vizualizării în timp real
(0 44) şi al înregistrării unui film (0 59).
t
227
A
Reducerea efectului de clipire din meniul fotografiere
Înainte de a face alte fotografii, faceţi o fotografie test şi vizualizaţi rezultatele.
Reducerea efectului de clipire poate detecta clipirea la 100 Hz şi la 120 Hz
(asociată cu surse de alimentare de la reţea de 50 Hz şi, respectiv, 60 Hz). Este
posibil să nu fie detectată clipirea sau ca rezultatele dorite să nu poată fi obţinute
în cazul fundalurilor întunecate, al surselor de lumină puternică, al panourilor cu
lumini decorative şi al altor iluminări nestandard. În funcţie de sursa de lumină,
este posibil să existe o uşoară întârziere înainte ca obturatorul să fie declanşat. În
cursul fotografierii în serie, cadenţa cadrelor se poate reduce sau poate deveni
neregulată; în plus, este posibil să nu se obţină rezultatele dorite dacă frecvenţa
sursei de alimentare se modifică în timpul fotografierii.
Detectarea clipirii nu se va produce la timpi de expunere mai lungi de 1⁄100 s
(inclusiv Bulb (A) şi Durată (%)) sau atunci când este selectat MUP sau 14 fps
(oglindă sus) pentru modul de declanşare sau când modul întârziere expunere
este activat. Detectarea clipirii este disponibilă în cursul fotografierii cu bliţ, însă
nu poate fi folosită cu unităţile bliţ fără fir controlate la distanţă.
t
228
Expunere multiplă
Parcurgeţi paşii de mai jos pentru a înregistra o serie de două până la zece
expuneri într-o singură fotografie.
❚❚ Crearea unei expuneri multiple
Expunerile multiple nu pot fi înregistrate în vizualizarea în timp real. Ieşiţi
din vizualizarea în timp real înainte de a începe.
A
Timpi de înregistrare extinşi
Dacă monitorul se stinge în timpul redării sau al operaţiilor de meniu şi nu sunt
efectuate operaţii timp de 30 s, fotografierea se va încheia şi va fi creată o
expunere multiplă din expunerile care au fost înregistrate până în acel moment.
Timpul disponibil pentru înregistrarea următoarei expuneri poate fi prelungit
prin alegerea unor timpi mai lungi pentru setarea personalizată c2
(Temporizator standby, 0 303).
1
Selectaţi Expunere multiplă.
Evidenţiaţi Expunere multiplă în meniul
fotografiere şi apăsaţi 2.
t
229
2
Selectaţi un mod.
Evidenţiaţi Mod expunere multiplă şi apăsaţi
2.
Evidenţiaţi una dintre următoarele opţiuni şi
apăsaţi J:
• Pentru a realiza o serie de expuneri multiple,
selectaţi 0 Activat (serie). Fotografierea
cu expunere multiplă va continua până când
selectaţi Dezactivat pentru Mod expunere
multiplă.
• Pentru a realiza o singură expunere multiplă, selectaţi Activat (o singură
fotogr.). Fotografierea normală va fi reluată automat după ce aţi
creat o singură expunere multiplă.
• Pentru a ieşi fără crearea unor expuneri multiple suplimentare, selectaţi
Dezactivat.
Dacă este selectat Activat (serie) sau Activat
(o singură fotogr.), pe panoul de control
superior va fi afişată o pictogramă n.
t
230
3
Alegeţi numărul de fotografii.
Evidenţiaţi Număr de fotografii şi apăsaţi 2.
Apăsaţi 1 sau 3 pentru a alege numărul de
expuneri care vor fi combinate pentru a forma
o singură fotografie şi apăsaţi J.
A
Butonul BKT
Dacă este selectat Expunere multiplă pentru
setarea personalizată f1 (Asociere control
personalizat) > Buton BKT + y (0 307), puteţi
selecta modul expunere multiplă prin apăsarea
butonului BKT şi rotirea selectorului principal de
comandă, iar numărul de fotografii prin apăsarea
butonului BKT şi rotirea selectorului secundar de
comandă. Modul şi numărul de fotografii sunt
afişate pe panoul de control superior:
pictogramele care reprezintă modul sunt a
pentru Dezactivat, B pentru Activat (o singură
fotogr.) şi b pentru Activat (serie).
t
231
4
Alegeţi modul de suprapunere.
Evidenţiaţi Mod suprapunere şi apăsaţi 2.
Vor fi afişate următoarele opţiuni. Evidenţiaţi o
opţiune şi apăsaţi J.
• Adăugare: Expunerile sunt suprapuse fără
modificare; modificarea nu este reglată.
• Medie: Înainte ca expunerile să fie suprapuse,
modificarea pentru fiecare este împărţită la
numărul total de expuneri realizate (modificarea pentru fiecare
expunere este setată la 1/2 pentru 2 expuneri, 1/3 pentru 3 expuneri
etc).
• Mai luminos: Aparatul foto compară pixelii din fiecare expunere şi îi
foloseşte doar pe cei mai luminoşi.
+
• Mai întunecat: Aparatul foto compară pixelii din fiecare expunere şi îi
foloseşte doar pe cei mai întunecaţi.
+
t
232
5
Încadraţi o fotografie, focalizaţi şi fotografiaţi.
În modurile de declanşare continuă (0 116), aparatul foto
înregistrează toate expunerile într-o singură serie. Dacă
este selectat Activat (serie), aparatul foto va continua să
înregistreze expuneri multiple în timp ce butonul de declanşare este
apăsat; dacă este selectat Activat (o singură fotogr.), fotografierea
cu expunere multiplă se va încheia după prima fotografie. În modul
autodeclanşator, aparatul foto va înregistra automat numărul de
expuneri selectat la pasul 3 de la pagina 231, indiferent de opţiunea
selectată pentru setarea personalizată c3 (Autodeclanşator) >
Număr de fotografii (0 303); intervalul dintre fotografii este totuşi
controlat de setarea personalizată c3 (Autodeclanşator) > Interval
între fotografii. În alte moduri de declanşare, se va face câte o
fotografie de fiecare dată când este apăsat butonul de declanşare;
continuaţi fotografierea până când toate expunerile au fost
înregistrate (pentru informaţii privind întreruperea unei expuneri
multiple înainte ca toate fotografiile să fie înregistrate, consultaţi
pagina 234).
Pictograma n va clipi până când fotografierea
se încheie. Dacă este selectat Activat (serie),
fotografierea cu expunere multiplă se va
încheia numai când este selectat Dezactivat
pentru modul expunere multiplă; dacă este
selectat Activat (o singură fotogr.), fotografierea cu expunere
multiplă se încheie automat când expunerea multiplă este finalizată.
Pictograma n dispare de pe afişaj când fotografierea cu expunere
multiplă se încheie.
t
233
❚❚ Încheierea expunerilor multiple
Pentru a încheia o expunere multiplă înainte ca
numărul specificat de expuneri să fi fost realizat,
selectaţi Dezactivat pentru modul expunere
multiplă. Dacă fotografierea se încheie înainte ca
numărul specificat de expuneri să fi fost realizat, va
fi creată o expunere multiplă din expunerile care au
fost înregistrate până în acel moment. Dacă este selectată Mediu pentru
Mod suprapunere, modificarea va fi reglată pentru a reflecta numărul de
expuneri înregistrat efectiv. Reţineţi că fotografierea se va încheia automat
dacă:
• Se realizează o reiniţializare prin două butoane (0 224)
• Aparatul foto este oprit
• Acumulatorul este consumat
• Sunt şterse fotografii
t
234
D
Expunere multiplă
Expunerile multiple pot fi afectate de zgomot (pixeli luminoşi repartizaţi
aleatoriu, ceaţă sau linii).
Nu scoateţi şi nu înlocuiţi cardul de memorie în timpul înregistrării unei expuneri
multiple.
Vizualizarea în timp real nu este disponibilă în timpul fotografierii. Selectarea
vizualizării în timp real resetează Mod expunere multiplă la Dezactivat.
Informaţiile privind fotografierea enumerate în afişajul redare al informaţiilor
despre fotografie (inclusiv măsurarea, expunerea, modul de expunere, distanţa
focală, data înregistrării şi orientarea aparatului foto) se referă la prima fotografie
din expunerea multiplă.
A
Note vocale
Înregistrarea vocii este dezactivată în timp ce se realizează expuneri multiple, dar
poate fi înregistrată o notă vocală la încheierea fotografierii (0 272).
A
Fotografiere cu temporizator de interval
Dacă este activată fotografierea cu temporizator de interval înainte de a se realiza
prima expunere, aparatul foto va înregistra expunerile în intervalul selectat până
când numărul de expuneri specificat în meniul expunere multiplă a fost realizat
(numărul de fotografii menţionat în meniul fotografiere cu temporizator de
interval este ignorat). Aceste expuneri vor fi apoi înregistrate ca o singură
fotografie, iar fotografierea cu temporizator de interval se va încheia (dacă este
selectat Activat (o singură fotogr.) pentru modul expunere multiplă,
fotografierea cu expunere multiplă se va încheia, de asemenea, automat).
A
Alte setări
În timp ce se realizează o expunere multiplă, cardurile de memorie nu pot fi
formatate şi unele elemente din meniu sunt colorate în gri şi nu pot fi modificate.
t
235
Fotografiere cu temporizator de
interval
Aparatul foto este echipat pentru a face fotografii automat la intervale
presetate.
D
Înainte de fotografiere
Selectaţi un mod de declanşare diferit de autodeclanşator (E) atunci când
utilizaţi temporizatorul de interval. Înainte de a începe fotografierea cu
temporizator de interval, faceţi o fotografie de test la setările curente şi vizualizaţi
rezultatele pe monitor. După reglarea setărilor într-un mod care să vă
mulţumească, închideţi obturatorul ocularului vizorului pentru a împiedica
lumina care pătrunde prin vizor să interfereze cu fotografiile şi cu expunerea
(0 120).
Înainte de a alege un timp de pornire, selectaţi Fus orar şi dată în meniul setare
şi asiguraţi-vă că ceasul intern al aparatului foto este setat la ora şi data corecte
(0 28).
Se recomandă utilizarea unui trepied. Montaţi aparatul foto pe un trepied înainte
ca fotografierea să înceapă. Pentru a vă asigura că fotografierea nu este
întreruptă, asiguraţi-vă că acumulatorul aparatului foto este complet încărcat.
Dacă nu sunteţi sigur, încărcaţi acumulatorul înainte de utilizare sau folosiţi un
adaptor la reţeaua electrică şi un conector de alimentare (disponibile separat).
1
Selectaţi Fotograf. cu temporiz.
interval.
Evidenţiaţi Fotograf. cu temporiz. interval în
meniul fotografiere şi apăsaţi 2 pentru a afişa
setările fotografierii cu temporizator de
interval.
t
236
2
Reglaţi setările temporizatorului de interval.
Alegeţi o opţiune de pornire, un interval, numărul de fotografii pe
interval şi opţiunea de uniformizare a expunerii.
• Alegeţi o opţiune de pornire:
Evidenţiaţi Opţiuni pornire şi
apăsaţi 2.
Evidenţiaţi o opţiune şi apăsaţi J.
Pentru a începe imediat fotografierea, selectaţi Acum. Pentru a
începe fotografierea la o dată şi oră alese, selectaţi Alegere zi
pornire şi timp pornire, apoi alegeţi data şi ora şi apăsaţi J.
• Pentru a alege intervalul între fotografii:
Evidenţiaţi Interval şi apăsaţi 2.
Alegeţi un interval (ore, minute şi
secunde) şi apăsaţi J.
t
237
• Pentru a alege numărul de fotografii pe interval:
Evidenţiaţi Nr. de interv.×nr. de
fotogr./interv. şi apăsaţi 2.
Alegeţi numărul de intervale şi
numărul de fotografii pe interval şi
apăsaţi J.
În S (cadru unic), fotografiile pentru fiecare interval vor fi realizate la
frecvenţa aleasă pentru setarea personalizată d1 (Viteză
fotografiere continuă) > Continuu cu viteză redusă (0 303).
• Pentru a activa sau dezactiva uniformizarea expunerii:
Evidenţiaţi Uniformizare
expunere şi apăsaţi 2.
Evidenţiaţi o opţiune şi apăsaţi J.
Selectarea Activată permite aparatului foto să regleze expunerea
pentru a se potrivi fotografiilor anterioare din alte moduri decât M
(reţineţi că uniformizarea expunerii are efect în modul M numai în
cazul în care controlul sensibilităţii ISO automat este activat).
t
238
3
Începeţi fotografierea.
Evidenţiaţi Pornire şi apăsaţi J. Prima serie de
fotografii va fi realizată la timpul de pornire
specificat sau după aproximativ 3 s dacă în
pasul 2 a fost selectat Acum pentru Opţiuni
pornire. Fotografierea va continua la
intervalul selectat până când sunt făcute toate fotografiile.
A
În timpul fotografierii
În timpul fotografierii cu temporizator de interval,
pictograma Q va clipi pe panoul de control superior.
Imediat înainte ca următorul interval de fotografiere să
înceapă, afişajul timpului de expunere va indica
numărul de intervale rămase, iar afişajul diafragmei va
indica numărul de fotografii rămase din intervalul curent. În alte cazuri, numărul
de intervale rămase şi numărul de fotografii din fiecare interval pot fi vizualizate
apăsând butonul de declanşare la jumătate (după ce butonul este eliberat, timpul
de expunere şi diafragma vor fi afişate până când temporizatorul standby se
opreşte).
În timpul fotografierii cu temporizator de interval pot fi reglate setările, pot fi
utilizate meniurile şi pot fi redate fotografiile. Monitorul se va stinge automat
timp de aproximativ patru secunde înainte de fiecare interval. Reţineţi că
modificarea setărilor aparatului foto în timp ce temporizatorul de interval este
activ este posibil să determine încheierea fotografierii.
t
A
Mod declanşare
Indiferent de modul declanşare selectat, aparatul foto va face numărul de
fotografii specificat la fiecare interval.
239
❚❚ Întreruperea fotografierii cu temporizator de interval
Fotografierea cu temporizator de interval poate fi întreruptă între intervale
prin apăsarea J sau selectarea Pauză în meniul temporizatorului de
interval.
❚❚ Reluarea fotografierii cu temporizator de interval
Pentru a relua fotografierea:
• Pornire acum
Evidenţiaţi Repornire şi
apăsaţi J.
• Pornirea la un moment specificat
Pentru Opţiuni
pornire, evidenţiaţi
Alegere zi pornire şi
timp pornire şi
apăsaţi 2.
Alegeţi o dată şi o oră
pentru pornire şi
apăsaţi J.
Evidenţiaţi Repornire şi
apăsaţi J.
❚❚ Încheierea fotografierii cu temporizator de interval
t
240
Pentru a încheia fotografierea cu temporizator de interval înainte ca toate
fotografiile să fie făcute, selectaţi Dezactivat din meniul temporizatorului
de interval.
❚❚ Nicio fotografie
Aparatul foto va sări peste intervalul curent dacă oricare dintre situaţiile
următoare persistă timp de opt secunde sau mai mult după momentul la
care intervalul trebuia să înceapă: fotografia sau fotografiile pentru
intervalul precedent nu au fost făcute, cardul de memorie este plin sau
aparatul foto nu poate focaliza în AF-S (reţineţi că aparatul foto focalizează
din nou înainte de fiecare fotografie). Fotografierea se va relua odată cu
următorul interval.
D
Memorie epuizată
În cazul în care cardul de memorie este plin, temporizatorul de interval va rămâne
activ, dar nu vor fi făcute fotografii. Reluaţi fotografierea (0 240) după ştergerea
unor fotografii sau oprirea aparatului foto şi introducerea unui alt card de
memorie.
A
Arhive meniu fotografiere
Modificările setărilor temporizatorului de interval se aplică tuturor arhivelor
meniurilor de fotografiere (0 291), ceea ce înseamnă că fotografierea cu
temporizator de interval va continua chiar dacă veţi comuta arhivele meniurilor.
Dacă setările meniului fotografiere sunt resetate folosind elementul Arhivă
meniu fotografiere din meniul fotografiere, fotografierea cu temporizator de
interval se va încheia şi setările temporizatorului de interval vor fi resetate după
cum urmează:
• Opţiuni pornire: Acum
• Număr de fotografii: 1
• Interval: 00:01':00"
• Uniformizare expunere: Dezactivată
• Număr de intervale: 1
A
Bracketing
Reglaţi setările pentru bracketing înainte de a începe fotografierea cu
temporizator de interval. Dacă bracketing-ul expunere, bliţ sau ADL este activat
în timp ce fotografierea cu temporizator de interval este activă, aparatul foto va
face numărul de fotografii din programul de bracketing la fiecare interval,
indiferent de numărul de fotografii specificat în meniul temporizatorului de
interval. Dacă bracketing-ul balansului de alb este activat în timp ce fotografierea
cu temporizator de interval este activă, aparatul foto va face câte o fotografie la
fiecare interval şi o va procesa pentru a crea numărul de copii specificat în
programul de bracketing.
t
241
A Fotografiere cu temporizator de interval
Alegeţi un interval mai lung decât timpul necesar pentru a realiza numărul de
fotografii selectat şi decât timpul necesar bliţului pentru a se încărca, în cazul în
care folosiţi un bliţ. Dacă intervalul este prea scurt, numărul de fotografii realizate
poate fi mai mic decât numărul total menţionat la pasul 2 (numărul de intervale
înmulţit cu numărul de fotografii pe interval) sau este posibil ca bliţul să se
declanşeze la o putere mai mică decât cea necesară pentru expunerea completă.
De asemenea, este posibil ca puterea bliţului să scadă sub nivelul dorit dacă se
face mai mult de o fotografie pe interval. Fotografierea cu temporizator de
interval nu poate fi combinată cu expunerile îndelungate (fotografierea la timpi
de expunere bulb sau durată, 0 138) sau cu filmarea trecere timp (0 74) şi nu
este disponibilă în vizualizarea în timp real (0 44, 59) sau atunci când este
selectat Înregistrare filme pentru setarea personalizată g1 (Asociere control
personalizat) > Buton declanşare (0 309). Reţineţi că, deoarece timpul de
expunere, cadenţa cadrelor şi timpul necesar pentru a înregistra imaginile pot
varia de la un interval la altul, timpul dintre sfârşitul unui interval şi începutul
următorului poate varia. Dacă fotografierea nu poate continua la setările curente
(de exemplu, dacă în momentul respectiv este selectat un timp de expunere de
A sau % în modul de expunere manual, intervalul este zero sau timpul de
pornire este mai mic de un minut), va fi afişată o avertizare pe monitor.
Fotografierea cu temporizator de interval se va întrerupe când este selectat E
(autodeclanşator) sau dacă aparatul foto este oprit şi pornit din nou (când
aparatul foto este oprit, acumulatorii şi cardurile de memorie pot fi înlocuite fără
a încheia fotografierea cu temporizator de interval). Întreruperea fotografierii nu
afectează setările temporizatorului de interval.
t
242
Obiective non-CPU
Obiectivele non-CPU pot fi utilizate în modurile de expunere A şi M, cu
setarea diafragmei folosind inelul de diafragmă al obiectivului. Specificând
datele obiectivului (distanţa focală şi diafragma maximă ale obiectivului),
utilizatorul poate obţine acces la următoarele funcţii ale obiectivului CPU.
Dacă distanţa focală a obiectivului este cunoscută:
• Funcţia zoom electric poate fi utilizată cu unităţile de bliţ opţionale
• Distanţa focală a obiectivului este menţionată (cu un asterisc) pe afişajul
de redare a informaţiilor despre fotografie
Dacă diafragma maximă a obiectivului este cunoscută:
• Valoarea diafragmei este afişată pe panoul de control superior şi în vizor
• Nivelul bliţului este reglat pentru modificări ale diafragmei dacă
unitatea bliţ acceptă modul qA (diafragmă automată)
• Diafragma este menţionată (cu un asterisc) pe afişajul de redare a
informaţiilor despre fotografie
Specificarea distanţei focale şi a diafragmei maxime ale obiectivului:
• Activează măsurarea matricială culoare (reţineţi că poate fi necesară
utilizarea măsurării central-evaluative sau a măsurării spot pentru a
obţine rezultate optime cu unele obiective, inclusiv cu obiectivele
Reflex-NIKKOR)
• Îmbunătăţeşte precizia măsurării central-evaluative, a măsurării spot şi a
bliţului de umplere compensat i-TTL pentru SLR digital
t
243
Pentru a introduce sau edita date pentru un obiectiv non-CPU:
1
Selectaţi Date obiectiv non-CPU.
Evidenţiaţi Date obiectiv non-CPU în meniul
setare şi apăsaţi 2.
2
Selectaţi un număr pentru obiectiv.
Evidenţiaţi Număr obiectiv şi apăsaţi 4 sau 2
pentru a alege un număr pentru obiectiv.
3
Introduceţi distanţa focală şi diafragma.
Evidenţiaţi Distanţă focală (mm) sau
Diafragmă maximă şi apăsaţi 4 sau 2 pentru
a edita elementul evidenţiat.
4
Salvaţi setările şi ieşiţi.
Apăsaţi J. Distanţa focală şi diafragma specificate vor fi memorate cu
numărul ales pentru obiectiv.
t
244
Pentru a apela din memorie datele obiectivului atunci când utilizaţi un
obiectiv non-CPU:
1
Asociaţi selectarea numărului pentru obiectiv non-CPU unei
comenzi a aparatului foto.
Asociaţi Alegere nr. obiectiv non-CPU unei comenzi folosind setarea
personalizată f1 (Asociere control personalizat, 0 307).
2
Utilizaţi comanda selectată pentru a alege un număr pentru
obiectiv.
Apăsaţi comanda selectată şi rotiţi selectorul principal sau secundar
de comandă până când numărul obiectivului dorit este afişat pe
panoul de control superior.
Distanţă focală
Selector principal de
comandă
Diafragmă maximă
Număr obiectiv
A
Distanţa focală nu este menţionată
Dacă distanţa focală corectă nu este menţionată, alegeţi cea mai apropiată
valoare mai mare decât distanţa focală reală a obiectivului.
t
A
Teleconvertoare şi obiective cu zoom
Diafragma maximă pentru teleconvertoare este diafragma maximă combinată a
teleconvertorului şi a obiectivului. Reţineţi că datele obiectivului nu sunt ajustate
când obiectivele non-CPU măresc sau micşorează. Datele pentru distanţe focale
diferite pot fi introduse ca numere pentru obiectiv distincte sau datele pentru
obiectiv pot fi editate pentru a reflecta noile valori pentru distanţa focală şi
diafragma maximă ale obiectivului de fiecare dată când zoom-ul este ajustat.
245
Date de locaţie
La terminalul cu zece pini pentru telecomandă poate fi conectat un
dispozitiv GPS permiţând înregistrarea latitudinii, longitudinii, altitudinii,
Orei universale coordonate (UTC) şi a orientării curente cu fiecare
fotografie făcută. Aparatul foto poate fi folosit cu dispozitive GPS GP-1 şi
GP-1A, opţionale (a se vedea mai jos; reţineţi că aceste dispozitive nu
furnizează capul compas) sau cu dispozitive compatibile ale altor
producători conectate printr-un cablu adaptor opţional pentru GPS MC-35
(0 340).
❚❚ Dispozitive GPS GP-1/GP-1A
Aceste dispozitive GPS opţionale sunt concepute pentru utilizarea cu
aparatele foto digitale Nikon. Pentru informaţii privind conectarea
dispozitivului, consultaţi manualul furnizat cu dispozitivul.
A
Pictograma o
Starea conectării este indicată de pictograma o în
afişajul informaţiilor:
• o (static): Au fost recepţionate date de locaţie.
• o (clipeşte): Dispozitivul GPS caută semnal.
Fotografiile făcute în timp ce pictograma clipeşte nu
vor include date de locaţie.
• Fără pictogramă: Nu au fost recepţionate date de
locaţie noi de la dispozitivul GPS timp de cel puţin
două secunde. Fotografiile făcute când pictograma o nu este afişată nu includ
date de locaţie.
t A Direcţie
Direcţia se înregistrează numai dacă dispozitivul GPS
este echipat cu o busolă digitală (reţineţi că GP-1 şi
GP-1A nu sunt echipate cu o busolă). Ţineţi
dispozitivul GPS îndreptat în aceeaşi direcţie cu
obiectivul şi la cel puţin 20 cm de aparatul foto.
A
Ora universală coordonată (UTC)
Datele UTC sunt furnizate de dispozitivul GPS şi sunt
independente de ceasul intern al aparatului foto.
246
❚❚ Opţiunile meniului setare
Elementul Date de locaţie din meniul setare conţine opţiunile enumerate
mai jos.
• Temporizator standby: Alegeţi dacă temporizatorul standby este activat sau
nu când este ataşat un dispozitiv GPS.
Opţiune
Descriere
Temporizator standby activat. Temporizatorul standby se va
dezactiva automat dacă nu sunt efectuate operaţii pe o perioadă
specificată în setarea personalizată c2 (Temporizator standby,
0 303), reducând consumul acumulatorului. Dacă est conectat un
Activare dispozitiv GP-1 sau GP-1A, acesta va rămâne activ pentru o perioadă
setată după ce temporizatorul se opreşte; pentru a acorda
aparatului foto timpul necesar pentru a achiziţiona date de locaţie,
întârzierea este prelungită cu până la un minut după ce
exponometrele sunt activate sau aparatul foto este pornit.
Temporizator standby dezactivat, asigurând înregistrarea
Dezactivare
neîntreruptă a datelor de locaţie.
• Poziţie: Acest element este disponibil doar dacă dispozitivul GPS este
conectat, când afişează latitudinea, longitudinea, altitudinea, Ora
universală coordonată (UTC) şi direcţia (dacă este acceptată) curente,
astfel cum sunt comunicate de dispozitivul GPS.
• Setare ceas după satelit: Selectaţi Da pentru a sincroniza ceasul intern al
aparatului foto cu ora comunicată de dispozitivul GPS.
t
247
I
Mai multe detalii despre
redare
Vizualizarea imaginilor
W
W
W
X
X
X
Redare cadru
întreg
Redare miniaturi
Redare cadru întreg
Pentru a reda fotografii, apăsaţi butonul K. Pe
Buton K
monitor va fi afişată cea mai recentă fotografie. Pot
fi afişate fotografii suplimentare prin glisarea spre
stânga sau spre dreapta sau prin apăsarea 4 sau 2;
pentru a vizualiza informaţii suplimentare despre
fotografia curentă, apăsaţi 1 sau 3 (0 254).
Redare miniaturi
I
248
Pentru a vizualiza mai multe imagini, apăsaţi
butonul W (M) când este afişată o fotografie în
cadru întreg. Numărul de imagini afişate creşte de
la 4 la 9 la 72 de fiecare dată când este apăsat
butonul W (M) şi scade cu fiecare apăsare a
butonului X. Glisaţi degetul pe ecranul tactil pentru
Buton W (M)
a derula în sus sau în jos sau folosiţi selectorul
multiplu pentru a evidenţia imagini.
Comenzi redare
O (Q): Ştergeţi imaginea curentă (0 268)
G: Vizualizaţi meniurile (0 289)
L (Z/Q): Protejaţi imaginea curentă (0 265)
X: Măriţi (0 263)
W (M): Vizualizaţi mai multe imagini (0 248)
J: Utilizaţi în combinaţie cu selectorul
multiplu conform descrierii de mai jos
J+
Afişaţi dialogul de selectare a fantei/folderului. Pentru a alege
cardul şi folderul din care sunt redate fotografiile, evidenţiaţi fanta
şi apăsaţi 2 pentru afişarea listei de foldere, apoi evidenţiaţi
folderul şi apăsaţi J.
J+
Creaţi o copie retuşată a fotografiei curente sau creaţi o copie
editată a filmului curent (0 82).
J+
Vizualizaţi presetările IPTC stocate în aparatul foto (0 311). Pentru
a insera presetări IPTC în fotografia curentă, evidenţiaţi presetarea
şi apăsaţi J (orice presetare deja inserată în fotografia curentă va fi
înlocuită).
J+
Încărcaţi fotografii prin intermediul unei reţele fără fir sau Ethernet
(0 281).
I
A
Două carduri de memorie
Dacă sunt introduse două carduri de memorie, puteţi selecta un card de memorie
pentru redare apăsând butonul W (M) când sunt afişate 72 de miniaturi.
249
A
Rotire pe înalt
Pentru a afişa fotografiile „pe înalt” (orientare portret)
în orientarea pe înalt, selectaţi Activată pentru
opţiunea Rotire pe înalt din meniul redare (0 290).
A
Examinare imagine
Atunci când este selectat Activată pentru Examinare imagine din meniul redare
(0 290), fotografiile sunt afişate în mod automat pe monitor după fotografiere
(deoarece aparatul foto se află deja în orientarea corectă, imaginile nu sunt rotite
în mod automat în timpul examinării imaginii). În modul declanşare continuă,
afişarea începe când fotografierea se încheie, cu prima fotografie din seria
curentă afişată.
A
Selectorul multiplu
Selectorul multiplu poate fi utilizat pentru
a evidenţia fotografiile în afişajul
miniaturilor şi în afişaje precum cel
prezentat în dreapta.
A
Consultaţi de asemenea
Pentru informaţii despre cum să alegeţi cât timp va rămâne aprins monitorul
când nu este realizată nicio operaţie, consultaţi setarea personalizată c4
(Întârziere stingere monitor, 0 303). Pentru informaţii privind alegerea rolului
jucat de centrul selectorului multiplu, consultaţi setarea personalizată f2 (Buton
central sel. multiplu, 0 308). Pentru informaţii privind utilizarea selectoarelor
de comandă pentru navigarea prin imagini sau meniuri, consultaţi setarea
personalizată f4 (Personaliz. selectoare com.) > Meniuri şi redare (0 308).
I
250
Folosirea ecranului tactil
În timpul redării, monitorul sensibil la atingere poate fi folosit pentru:
Vizualizarea altor Glisaţi spre stânga sau spre dreapta
imagini
pentru a vizualiza alte imagini.
Derularea rapidă
spre alte imagini
În vizualizarea cadru întreg, puteţi
atinge partea de jos a afişajului pentru
a afişa o bară de avansare a cadrelor,
apoi glisaţi cu degetul spre stânga sau
spre dreapta pentru a derula rapid la
alte imagini.
Mărire (numai
fotografii)
Folosiţi gesturile de depărtare şi de
apropiere a degetelor pentru a mări
sau a micşora şi glisaţi pentru a derula
(0 263). De asemenea, puteţi atinge
rapid afişajul, de două ori, pentru a
mări în redarea cadru întreg sau pentru
a anula mărirea.
Bară avansare cadre
I
251
I
252
Vizualizarea
miniaturilor
Pentru a „micşora” la nivelul vizualizării
miniaturi (0 248), folosiţi gestul de
apropiere a degetelor în redarea cadru
întreg. Folosiţi apropierea şi
depărtarea degetelor pentru a alege
numărul de imagini afişate dintre 4, 9 şi
72 de cadre.
Vizualizarea
filmelor
Atingeţi ghidul de pe ecran pentru a
porni redarea unui film (filmele sunt
indicate printr-o pictogramă 1).
Atingeţi afişajul pentru a întrerupe sau
a relua sau apăsaţi Z pentru a ieşi în
redarea cadru întreg (reţineţi că unele
pictograme de pe afişajul redare film
nu răspund la operaţiile ecranului
tactil).
Ghid
Butonul i
Apăsarea butonului i în timpul redării cadru întreg
sau miniaturi afişează opţiunile enumerate mai jos.
• Evaluare: Evaluaţi imaginea curentă (0 267).
• Selectare/deselectare pt. transfer: Selectaţi sau anulaţi
selecţia fotografiilor pentru încărcarea pe un
computer sau server FTP (0 281). Fotografiile
selectate sunt marcate cu o pictogramă încărcare Buton i
şi vor fi încărcate atunci când aparatul foto este
conectat prin intermediul Ethernet sau LAN fără
fir.
• IPTC: Inseraţi o presetare IPTC în imaginea curentă
(0 311).
• Înregistrare notă vocală: Înregistraţi o notă vocală şi
ataşaţi-o la imaginea curentă (0 272).
• Redare notă vocală: Redaţi o notă vocală (0 276).
• Retuşare (numai fotografii): Folosiţi opţiunile din meniul retuşare (0 314)
pentru a crea o copie retuşată a fotografiei curente.
• Editare film (numai filme): Editaţi filme folosind opţiunile din meniul editare
film (0 82). Filmele pot fi editate şi prin apăsarea butonului i atunci
când redarea filmului este întreruptă.
• Alegere fantă şi dosar: Alegeţi un folder pentru redare. Evidenţiaţi o fantă şi
apăsaţi 2 pentru a enumera folderele de pe cardul selectat, apoi
evidenţiaţi un folder şi apăsaţi J pentru a vizualiza imaginile din
folderul evidenţiat.
Pentru a ieşi din meniul butonului i şi a reveni la redare, apăsaţi din nou
butonul i.
I
253
Informaţii fotografie
Informaţiile despre fotografie sunt suprapuse pe imaginile afişate în
modul redare cadru întreg. Apăsaţi 1 sau 3 pentru a naviga prin
informaţiile despre fotografie aşa cum este prezentat mai jos. Reţineţi că
„numai imagine”, datele de fotografiere, histogramele RGB şi zonele
luminoase sunt afişate numai dacă este selectată opţiunea
corespunzătoare pentru Opţiuni de afişare a redării (0 289). Datele de
locaţie sunt afişate numai dacă a fost utilizat un dispozitiv GPS la
momentul efectuării fotografiei (0 246), în timp ce presetările IPTC sunt
afişate numai dacă sunt inserate în fotografie (0 311).
1/ 12
1/ 125
0
100NC_D5 DSC_0001. JPG
15/ 10/ 2015 10: 02: 27
F5. 6
100
Fără (numai imagine)
50mm
, 0
100NC_D5 DSC_0001. JPG
15/ 10/ 2015 10: 02: 27
N OR
ORMAL
AL
5568x3712
Informaţii fişier
NIKON D5
1/ 12
N OR
ORMAL
AL
5568x3712
Date prezentare
generală
100-0001
I PTC
Cap t i on
:
Event I D
:
Head l i ne
Ob j ec t Name
Ci ty
S tate
Count r y
:
:
:
:
:
N I KON D5
Zone luminoase
MTR, SPD, AP.
EXP. MODE, I SO
I
100-0001
FOCAL LENGTH
LENS
AF / VR
WH I TE BALANCE
:
,
1/ 125 , F5. 6
: , 100
: 0. 0
: 50mm
: 50
/ 1. 4
:S /
: AUTO_0 (5200K )
COLOR SPACE
: sRGB
N I KON D5
Histogramă RGB
254
100-0001
Presetare IPTC
0
, 0
100-0001
Date fotografiere
LAT I TUDE
LONGI TUDE
ALT I TUDE
T I ME (UTC)
N I KON D5
:N
: 35 º 35 . 971 '
:E
: 13 9 º 43 . 696 '
: 35m
: 15/10/2015
: 10 : 02 : 27
100-0001
Date de locaţie
❚❚ Informaţii fişier
1 23 4
5 6
7
1/ 12
16
15
14
100NC_D5 DSC_0001. JPG
15/ 10/ 2015 10: 02: 27
13
12
N OR
ORMAL
AL
5568x3712
11 10
8
9
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Pictogramă notă vocală ......................272
Stare protejare.......................................265
Indicator retuş .......................................314
Indicator presetare IPTC.............249, 311
Punct focalizare 1, 2 ...............................108
Marcaje zonă AF 1 ...................................35
Număr cadru/număr total de cadre
Nume fişier .............................................291
Calitate imagine......................................92
Dimensiune imagine .............................95
Zonă imagine...........................................87
Ora înregistrării ..............................28, 310
Data înregistrării ............................28, 310
Fantă card curent....................................97
Evaluare ..................................................267
Nume folder
1 Afişat numai dacă este selectat Punct focalizare pentru Opţiuni de afişare a redării
(0 289), iar fotografia selectată a fost realizată utilizând vizorul.
2 Dacă fotografia a fost realizată folosind focalizarea manuală sau punct unic, zonă
dinamică sau zonă AF grup, afișajul arată punctul de focalizare selectat de utilizator
sau, dacă fotografia a fost realizată cu zonă AF grup (HL) sau cu zonă AF grup (VL),
rândul sau coloana cu punctele de focalizare selectate de utilizator. Dacă fotografia a
fost realizată folosind urmărire 3D sau zonă AF automată, afişajul arată punctul de
focalizare selectat de aparatul foto.
I
255
❚❚ Zone luminoase
1
2
★ 5 100-0001
1 Zone luminoase imagine *
2 Număr folder—număr cadru
3 Canal curent *
3
* Zonele care clipesc indică zone luminoase
(zone ce pot fi supraexpuse) pentru canalul
curent. Menţineţi apăsat butonul W (M) şi
apăsaţi 4 sau 2 pentru a naviga printre
canale după cum urmează:
Buton W (M)
RGB
(toate canalele)
I
256
R
(roşu)
G
(verde)
B
(albastru)
❚❚ Histogramă RGB
5
1
2
6
★5
100-0001
7
8
3
4
1 Zone luminoase imagine *
2 Număr folder—număr cadru
3 Balans de alb..........................................159
Temperatură culoare.......................165
Reglare fină balans de alb..............162
Presetare manuală ...........................168
4 Canal curent *
5 Histogramă (canal RGB). În toate
histogramele, axa orizontală prezintă
strălucirea pixelilor, iar axa verticală
numărul de pixeli.
6 Histogramă (canal roşu)
7 Histogramă (canal verde)
8 Histogramă (canal albastru)
* Zonele care clipesc indică zone luminoase
(zone ce pot fi supraexpuse) pentru canalul
curent. Menţineţi apăsat butonul W (M) şi
apăsaţi 4 sau 2 pentru a naviga printre
canale după cum urmează:
Buton W (M)
RGB
(toate canalele)
R
(roşu)
G
(verde)
B
(albastru)
Afişare zone luminoase dezactivată
I
257
A
Zoom redare
Pentru a mări fotografia când este afişată histograma,
apăsaţi X. Utilizaţi butoanele X şi W (M) pentru a mări
sau pentru a micşora şi derulaţi imaginea cu selectorul
multiplu. Histograma va fi actualizată pentru a arăta
doar datele pentru porţiunea de imagine vizibilă pe
monitor.
★5
100-0001
A
Histograme
Histogramele aparatului foto au doar scop de ghidare şi ar putea fi diferite faţă de
cele afişate de aplicaţiile de prelucrare a imaginilor. Mai jos sunt afişate câteva
exemple de histograme:
Dacă imaginea conţine obiecte cu o
gamă largă de luminozităţi, distribuţia
tonurilor va fi relativ echilibrată.
Dacă imaginea este întunecată,
distribuţia tonurilor va fi deplasată
spre stânga.
Dacă imaginea este luminoasă,
distribuţia tonurilor va fi deplasată
spre dreapta.
Mărirea compensării expunerii deplasează distribuţia tonurilor spre dreapta, în
timp ce compensarea expunerii în scădere deplasează distribuţia spre stânga.
Histogramele pot oferi o idee aproximativă cu privire la expunerea generală,
atunci când iluminarea ambientală îngreunează vizualizarea fotografiilor pe
monitor.
I
258
❚❚ Date fotografiere
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
13
14
15
16
MTR, SPD, AP.
EXP. MODE, I SO
:
,
1/ 8000 , F2. 8
: , Hi 0. 3
+5/ 6
: +1. 3 ,
FOCAL LENGTH : 50mm
: 50
/ 1. 4
LENS
:C /
AF / VR
WH I TE BALANCE : AUTO_0 (5200K )
COLOR SPACE
0
: sRGB
, 0
N I KON D5
MA I N FLASH
CMD MODE
SYNC MODE
,
100-0001
13
14
15
16
: O p t i ona l
:
:
SLOW
: TTL-BL, +1. 0
N I KON D5
11
12
1 Măsurare .................................................129
Timp de expunere ......................134, 136
Diafragmă......................................135, 136
2 Mod expunere .......................................131
Sensibilitate ISO 1 ..................................124
3 Compensare expunere........................143
Reglare expunere optimă 2.................302
4 Distanţă focală..............................243, 328
5 Date obiectiv..........................................243
6 Mod focalizare.................................. 48, 98
Obiectiv VR (reducere vibraţii) 3
7 Balans de alb 4 .......................................159
8 Reglare fină balans de alb ..................162
9 Spaţiu culoare........................................294
10 Nume aparat foto
11 Zonă imagine...........................................87
12 Număr folder—număr cadru
Tip bliţ 5
Control bliţ de la distanţă 5 .................204
Mod bliţ 5 ................................................198
Setări bliţ 5 .....................................197, 209
Compensare bliţ 5 .................................200
100-0001
17 Picture Control 6 ....................................179
17
P I CTURE CTRL
QUI CK ADJUST
SHARPEN I NG
CLARI TY
CONTRAST
BRIGHTNESS
SATURAT I ON
HUE
N I KON D5
: STANDARD
:0
:3
: +1
:0
:0
:0
:0
100-0001
I
259
18
19
20
21
22
23
NO I SE REDUC.
ACT. D-L I GHT.
HDR
V IGNETTE CTRL
RETOUCH
: HI I SO/ LONG EXP.
: NORMAL
: AUTO, NORMAL
: NORMAL
: WARM F I LTER
COMMENT
: SPRI NG HAS COME.
100-0001
N I KON D5
24
25
ART I ST
: N I KON TARO
COPYRI GHT
: N I KON
N I KON D5
18 Reducere zgomot ISO ridicat ............ 294
Reducere zgomot expunere lungă ... 294
19 D-Lighting activ.................................... 187
20 Expunere diferenţială HDR ................ 191
Uniformizare HDR ................................ 191
21 Control vignetare................................. 294
22 Istoric retuş............................................ 314
23 Comentariu imagine ........................... 311
24 Numele fotografului 7 ......................... 311
25 Deţinător drept de autor 7 ................. 311
100-0001
1 Afişat în roşu dacă fotografia a fost realizată cu controlul sensibilităţii ISO automat
pornit.
2 Afişat dacă setarea personalizată b7 (Regl. fină expunere optimă, 0 302) a fost
setată la o valoare diferită de zero pentru orice metodă de măsurare.
3 Afişat numai dacă este ataşat un obiectiv VR.
4 Include și temperatura culorii pentru fotografiile realizate folosind balansul de alb
automat.
5 Afişat numai dacă este folosită o unitate de bliţ opţională (0 194).
6 Elementele afişate variază în funcţie de opţiunea Picture Control selectată la realizarea
fotografiei.
7 Informaţiile privind drepturile de autor sunt afişate numai dacă au fost înregistrate cu
fotografia folosind opţiunea Informaţii drept de autor din meniul setare.
I
260
❚❚ Date de locaţie 1 (0 246)
1
2
3
4
5
LAT I TUDE
LONGI TUDE
ALT I TUDE
T I ME (UTC)
1
2
3
4
5
:N
: 35 º 35 . 971 '
:E
: 13 9 º 43 . 696 '
: 35m
: 15/10/2015
: 10 : 02 : 27
N I KON D5
Latitudine
Longitudine
Altitudine
Ora universală coordonată (UTC)
Direcţie 2
100-0001
1 Datele pentru filme sunt aferente începutului înregistrării.
2 Afişate numai dacă dispozitivul GPS este echipat cu o busolă electronică.
❚❚ Presetare IPTC (0 311)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
I PTC
Cap t i on
:
Event I D
:
Head l i ne
Ob j ec t Name
Ci ty
S t at e
Count r y
:
:
:
:
:
N I KON D5
100-0001
I PTC
:
Ca t egor y
:
Supp. Cat
:
B y l i ne
B y l i ne T i t l e :
W r i t er / Ed i t or :
:
Cr ed i t
:
Sour ce
N I KON D5
100-0001
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Legendă
ID eveniment
Titlu principal
Nume obiect
Oraş
Stat
Ţară
Categorie
Categorii suplimentare (Cat. sup.)
Numele fotografului
Poziţia fotografului
Autor/editor
Menţiune despre sursă
Sursă
I
261
❚❚ Date prezentare generală
1 2 34 5
1/ 12
NIKON D5
18
1/ 8000 F2. 8
Hi 0. 3
+ 1. 0
–1. 3
SLOW
0
17
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
50mm
19 20 21 22 23
31
30
, 0
100NC_D5 DSC_0001. JPG
15/ 10/ 2015 10: 02: 27
16
6
7
8
9
NOR
ORMAL
AL
5568x3712
–1. 3
0
29
10
1/ 8000 F2. 8
Hi 0. 3
+ 1. 0
SLOW
50mm
24
25
, 0
28 27
26
15 14 13 12 11
Număr cadru/număr total de cadre
Indicator comentariu imagine ..........311
Pictogramă notă vocală......................272
Stare protejare ......................................265
Indicator retuş.......................................314
Nume aparat foto
Indicator presetare IPTC ............249, 311
Indicator date de locaţie.....................246
Histogramă care arată distribuirea
tonurilor în imagine (0 258).
Calitate imagine ..................................... 92
Dimensiune imagine ............................. 95
Zonă imagine .......................................... 87
Nume fişier.............................................291
Ora înregistrării .............................. 28, 310
Nume folder
Data înregistrării............................ 28, 310
Fantă card curent....................................97
Evaluare.................................................. 267
Măsurare ................................................ 129
Mod expunere ...................................... 131
Timp de expunere....................... 134, 136
Diafragmă ..................................... 135, 136
Sensibilitate ISO 1 ................................. 124
Distanţă focală............................. 243, 328
D-Lighting activ.................................... 187
Opţiune Picture Control ..................... 179
Spaţiu culoare....................................... 294
Mod bliţ 2 ................................................ 198
Balans de alb......................................... 159
Temperatură culoare ...................... 165
Reglare fină balans de alb ............. 162
Presetare manuală .......................... 168
30 Compensare bliţ 2 ................................ 200
Mod dispozitiv de comandă 2
31 Compensare expunere ....................... 143
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
1 Afişat în roşu dacă fotografia a fost realizată cu controlul sensibilităţii ISO automat
pornit.
2 Afişat numai dacă fotografia a fost realizată cu o unitate de bliţ opţională (0 194).
I
262
O privire mai de aproape: Zoom
redare
Pentru a mări o imagine afişată în redare cadru
întreg, apăsaţi butonul X sau centrul selectorului
multiplu sau atingeţi rapid afişajul, de două ori. În
timp ce zoom-ul este activat pot fi realizate
următoarele operaţiuni:
Buton X
Pentru
Mărire sau
micşorare
Vizualizarea
altor zone
ale imaginii
Utilizaţi
X/W (M)/
/
/
Descriere
Apăsaţi X sau utilizaţi
gesturi de depărtare a
degetelor pentru a mări
imaginile format 36×24
(3:2) la un maximum de
aproximativ 21×
(imagini mari), 16×
(imagini medii) sau 10× (imagini mici). Apăsaţi
W (M) sau utilizaţi gesturi de apropiere a
degetelor pentru a micşora. În timp ce fotografia
este mărită, utilizaţi selectorul multiplu sau
glisaţi degetul pe ecran pentru a vizualiza zone
ale imaginii care nu sunt vizibile pe monitor.
Ţineţi apăsat selectorul multiplu pentru a derula
rapid la alte zone din cadru. Fereastra de
navigare este afişată când raportul de mărire
este modificat; zona vizibilă curent pe monitor
este indicată printr-un chenar galben. Bara de
sub fereastra de navigaţie prezintă raportul de
mărire; se colorează în verde la raportul de 1:1.
I
263
Pentru
Utilizaţi
Selectare
feţe
Vizualizarea
altor
imagini
Modificare
stare de
protecţie
Revenire la
modul
fotografiere
Afişare
meniuri
I
264
L (Z/Q)
/K
G
Descriere
Feţele (până la 35)
Ghid ecran
detectate în timpul
zoom-ului sunt
indicate prin chenare
albe în fereastra de
navigare. Rotiţi
selectorul secundar de
comandă sau atingeţi
ghidul de pe ecran
pentru a vizualiza alte
feţe.
Rotiţi selectorul principal de comandă sau
atingeţi pictogramele e sau f din partea de jos
a afişajului pentru a vizualiza acelaşi loc în alte
fotografii la raportul de mărire curent. Zoom-ul
redare este anulat când este redat un film.
Consultaţi pagina 265 pentru informaţii
suplimentare.
Apăsaţi butonul de declanşare la jumătate sau
apăsaţi butonul K pentru a ieşi în modul
fotografiere.
Consultaţi pagina 289 pentru informaţii
suplimentare.
Protejarea fotografiilor
împotriva ştergerii
În redare cadru întreg, zoom redare şi redare miniaturi, butonul L (Z/Q)
poate fi folosit pentru a proteja fotografiile de ştergerea accidentală.
Fişierele protejate nu pot fi şterse folosind butonul O (Q) sau opţiunea
Ştergere din meniul de redare. Reţineţi că imaginile protejate vor fi şterse
atunci când este formatat cardul de memorie (0 33, 310).
Pentru a proteja o fotografie:
1
Selectaţi o imagine.
Afişaţi imaginea în redare cadru întreg sau zoom redare sau
evidenţiaţi imaginea în lista miniaturilor.
2
Apăsaţi butonul
L (Z/Q).
Fotografia va fi marcată cu o
pictogramă P. Pentru a
îndepărta protecţia fotografiei
pentru a putea fi ştearsă,
afişaţi fotografia sau
Buton L (Z/Q)
evidenţiaţi-o în lista
miniaturilor şi apoi apăsaţi butonul L (Z/Q).
I
265
A
Note vocale
Modificările aduse stării de protecţie a imaginilor se aplică, de asemenea, oricărei
note vocale care este posibil să fi fost înregistrată împreună cu imaginile. Starea
de suprascriere a notei vocale nu poate fi setată separat.
A
Înlăturarea protecţiei de la toate imaginile
Pentru a elimina protecţia tuturor imaginilor din folderul sau folderele selectate
curent în meniul Dosar redare, apăsaţi simultan butoanele L (Z/Q) şi O (Q)
pentru aproximativ două secunde în timpul redării.
I
266
Evaluarea fotografiilor
Evaluaţi fotografii sau marcaţi-le drept candidate pentru ştergerea
ulterioară. Evaluarea poate fi vizualizată şi în ViewNX-i şi Capture NX-D.
Evaluarea nu este disponibilă pentru imaginile protejate.
1
Selectaţi o imagine.
Afişaţi imaginea sau evidenţiaţi-o în lista miniaturilor din redare
miniaturi.
2
Afişaţi opţiunile de redare.
Apăsaţi butonul i pentru a afişa opţiunile de
redare.
Buton i
3
Selectaţi Evaluare.
Evidenţiaţi Evaluare şi apăsaţi 2.
4
Alegeţi o evaluare.
Apăsaţi 4 sau 2 pentru a alege o evaluare
între zero şi cinci stele sau pentru a selecta d
pentru a marca fotografia drept candidată
pentru ştergerea ulterioară. Apăsaţi J pentru
a finaliza operaţia.
I
A
Evaluarea fotografiilor cu butonul Fn3
Dacă este selectat Evaluare pentru setarea personalizată f1 (Asociere control
personalizat) > Buton Fn3, fotografiile pot fi evaluate menţinând apăsat
butonul Fn3 şi apăsând 4 sau 2 (0 307).
267
Ştergerea fotografiilor
Pentru a şterge toate fotografiile din folderul curent sau fotografia afişată
în redarea cadru întreg sau evidenţiată în lista miniaturilor, apăsaţi butonul
O (Q). Pentru a şterge mai multe fotografii selectate, folosiţi opţiunea
Ştergere din meniul redare. Odată şterse, fotografiile nu pot fi recuperate.
Reţineţi că fotografiile care sunt protejate sau ascunse nu pot fi şterse.
Redare cadru întreg şi redare miniaturi
Apăsaţi butonul O (Q) pentru a şterge fotografia curentă.
1
Selectaţi o imagine.
Afişaţi imaginea sau evidenţiaţi-o în lista miniaturilor.
2
Apăsaţi butonul O (Q).
Va fi afişat meniul prezentat în
partea dreaptă; evidenţiaţi
Imagine selectată (pentru a
şterge toate imaginile din
dosarul selectat curent pentru
redare—0 289— apăsaţi 3 şi
alegeţi o fantă).
I
268
Buton O (Q)
3
Ştergeţi fotografia (fotografiile).
Pentru a şterge fotografia sau fotografiile, apăsaţi butonul O (Q)
(Imagine selectată) sau butonul J (Toate imaginile). Pentru a ieşi
fără a şterge fotografia sau fotografiile, apăsaţi butonul K.
I
A
Consultaţi de asemenea
Opţiunea După ştergere din meniul redare determină dacă, după ce se şterge o
imagine, va fi afişată imaginea următoare sau cea anterioară (0 290).
269
Meniul redare
Selectaţi Ştergere din meniul redare pentru a şterge fotografii şi notele
vocale asociate acestora. Reţineţi că, în funcţie de numărul de imagini, este
posibil să fie necesară o anumită perioadă de timp pentru a fi şterse.
Opţiune
Q Selectate
R Toate
Descriere
Ştergeţi fotografiile selectate.
Ştergeţi toate fotografiile din folderul selectat curent pentru
redare (0 289). Dacă sunt introduse două carduri, puteţi selecta
cardul de pe care vor fi şterse fotografiile.
❚❚ Selectate: Ştergerea fotografiilor selectate
1
Alegeţi Ştergere > Selectate.
Selectaţi Ştergere în meniul redare.
Evidenţiaţi Selectate şi apăsaţi 2.
2
Evidenţiaţi o fotografie.
Folosiţi selectorul multiplu
pentru a evidenţia o fotografie
(pentru a vizualiza fotografia
evidenţiată pe ecranul întreg,
apăsaţi şi menţineţi apăsat
butonul X).
Buton X
I
270
3
Selectaţi fotografia
evidenţiată.
Pentru a selecta fotografia
evidenţiată, apăsaţi centrul
selectorului multiplu. Fotografiile
selectate sunt marcate cu o
pictogramă O. Repetaţi paşii 2 şi 3
pentru a selecta fotografii suplimentare; pentru a anula selectarea
unei fotografii, evidenţiaţi-o şi apăsaţi centrul selectorului multiplu.
4
Apăsaţi J pentru a
finaliza operaţia.
Va fi afişat un dialog de
confirmare; evidenţiaţi Da şi
apăsaţi J.
Buton J
I
271
e
Note vocale
Înregistrarea notelor vocale
Notele vocale de până la 60 de secunde lungime pot fi adăugate la
fotografii în timpul redării sau al înregistrării.
În timpul redării
Pentru a adăuga o notă vocală la o fotografie existentă:
1
Selectaţi fotografia.
Afişaţi fotografia în cadru întreg sau
evidenţiaţi-o în lista miniaturilor. Nu poate fi
înregistrată decât o notă vocală per imagine;
nu pot fi înregistrate note vocale
suplimentare pentru imaginile deja marcate
cu o pictogramă h.
2
Începeţi înregistrarea.
Pentru a începe înregistrarea, apăsaţi butonul
i, evidenţiaţi Înregistrare notă vocală şi
apăsaţi J. În timpul înregistrării este afişată o
pictogramă C.
Buton i
3
Încheiaţi înregistrarea.
Apăsaţi centrul selectorului multiplu pentru a încheia înregistrarea.
e
272
A
Butonul Fn3
Dacă este selectată Notă vocală pentru setarea personalizată f1 (Asociere
control personalizat) > Buton Fn3 (0 307), puteţi apăsa şi ţine apăsat butonul
Fn3 pentru a înregistra o notă vocală pentru imaginea curentă (reţineţi că nu se va
înregistra nicio notă vocală dacă butonul nu este ţinut apăsat timp de cel puţin o
secundă).
În timpul fotografierii
Notele vocale pot fi înregistrate automat, cu fiecare fotografie realizată,
sau manual, apăsând un buton pentru a înregistra o notă vocală pentru
fotografia cea mai recentă.
❚❚ Înregistrare automată
Pentru a înregistra note vocale automat, selectaţi
Activată (Automat şi manual) pentru Opţiuni
notă vocală > Notă vocală în meniul setare
(0 312) şi alegeţi durata înregistrării. Înregistrarea
va începe când veţi ridica degetul de pe butonul de
declanşare după fotografiere.
e
D
Înregistrare automată
Notele vocale nu vor fi înregistrate automat în timpul vizualizării în timp real
(0 44), în timp ce este înregistrată o filmare trecere timp (0 74) sau când este
selectat Activată pentru opţiunea Examinare imagine (0 290) în meniul redare.
273
❚❚ Înregistrarea manuală
Pentru a activa înregistrarea manuală a notelor
vocale, selectaţi Notă vocală pentru setarea
personalizată f1 (Asociere control personalizat) >
Buton Fn3 (0 307) şi alegeţi Numai manual
pentru Opţiuni notă vocală > Notă vocală în
meniul setare (0 312). Puteţi apoi apăsa şi ţine
apăsat oricând butonul Fn3 pentru a înregistra o
notă vocală şi a o adăuga la cea mai recentă
fotografie (nu se va înregistra nicio notă vocală
dacă butonul nu este ţinut apăsat timp de cel puţin
o secundă).
Buton Fn3
A
Notă vocală
Opţiunea selectată pentru Notă vocală este indicată de o pictogramă pe panoul
de control posterior.
Activată (Automat şi manual)
Numai manual
e A În timpul înregistrării
În timpul înregistrării, pictograma C de pe panoul de
control posterior va clipi. Un cronometru cu
numărătoare inversă de pe panoul de control
posterior indică lungimea notei vocale care poate fi
înregistrată (în secunde).
274
Panou control posterior
A
Fanta 2
Dacă sunt introduse două carduri de memorie şi este selectat Copie de rezervă
sau Fanta 1 RAW - Fanta 2 JPEG pentru opţiunea Rolul cardului din Fanta 2
(0 97) din meniul fotografiere, notele vocale vor fi asociate cu imaginile
înregistrate pe cardul de memorie din fanta 1.
A
Întreruperea înregistrării
Apăsarea butonului de declanşare sau acţionarea altor comenzi ale aparatului
foto poate opri înregistrarea. În timpul fotografierii cu temporizator de interval,
înregistrarea se opreşte automat cu aproximativ două secunde înainte de
efectuarea următoarei fotografii. Înregistrarea se opreşte automat când aparatul
foto este oprit.
A
După înregistrare
Dacă a fost înregistrată o notă vocală pentru cea mai
recentă fotografie, pe panoul de control posterior va
fi afişată o pictogramă C.
Panou control posterior
Dacă există o notă vocală pentru fotografia curentă
selectată în modul redare, pe monitor va fi afişată o
pictogramă h.
A
Nume fişiere note vocale
Notele vocale sunt stocate ca fişiere WAV cu nume de forma „xxxxnnnn.WAV”,
unde „xxxxnnnn” este un nume de fişier copiat de la imaginea cu care este
asociată nota vocală. De exemplu, nota vocală pentru imaginea „DSC_0002.JPG”
ar urma să aibă numele fişierului „DSC_0002.WAV”. Numele fişierelor notă vocală
pot fi vizualizate pe un computer.
A
Consultaţi de asemenea
Elementul Opţiuni notă vocală > Suprascriere notă vocală din meniul setare
controlează dacă nota vocală pentru cea mai recentă fotografie poate fi
suprascrisă în modul fotografiere (0 312). Elementul Opţiuni notă vocală >
Control notă vocală oferă opţiuni pentru înregistrarea manuală.
e
275
Redarea notelor vocale
Pentru a reda notele vocale, apăsaţi i şi selectaţi
Redare notă vocală atunci când vizualizaţi
fotografii marcate cu pictograme h (0 248).
A
Butonul Fn3
Dacă este selectat Notă vocală pentru setarea personalizată f1 (Asociere control
personalizat) > Buton Fn3 (0 307), puteţi apăsa butonul Fn3 pentru a începe
sau a opri redarea notei vocale.
A
Ştergerea notelor vocale
Pentru a şterge note vocale dintr-o imagine, afişaţi
imaginea cadru întreg sau selectaţi-o în afişajul
miniaturilor şi apăsaţi butonul O (Q), evidenţiaţi apoi
Imagine selectată şi apăsaţi din nou O (Q) pentru a
afişa următoarele opţiuni:
• Imagine/sunet: Selectaţi această opţiune şi apăsaţi
butonul O (Q) pentru a şterge atât fotografia, cât şi
nota vocală.
• Numai sunet: Selectaţi această opţiune şi apăsaţi butonul O (Q) pentru a şterge
doar nota vocală.
Pentru a ieşi fără a şterge nici nota vocală, nici fotografia, apăsaţi K.
A
e
Întreruperea redării
Apăsarea butonului de declanşare sau acţionarea altor comenzi ale aparatului
foto poate opri redarea. Redarea se opreşte automat când este selectată o altă
imagine sau când aparatul foto este oprit.
A
Consultaţi de asemenea
Opţiunea Opţiuni notă vocală > Ieşire audio din meniul setare poate fi folosită
pentru a alege un dispozitiv pentru redarea notei vocale (0 312).
276
QConexiuni
Instalarea ViewNX-i
Pentru a regla fin şi a încărca şi vizualiza fotografii, descărcaţi cea mai
recentă versiune a utilitarului de instalare ViewNX-i de pe următorul site
internet şi urmaţi instrucţiunile de pe ecran pentru a finaliza instalarea.
Este necesară o conexiune la internet. Pentru cerinţele de sistem şi alte
informaţii, consultaţi site-ul internet Nikon pentru regiunea
dumneavoastră.
http://downloadcenter.nikonimglib.com/
A
Capture NX-D
Folosiţi software-ul Capture NX-D de la Nikon pentru a regla fin fotografiile sau
pentru a schimba setările pentru fotografiile NEF (RAW) şi a le salva în alte
formate. Capture NX-D este disponibil pentru descărcare la adresa:
http://downloadcenter.nikonimglib.com/
Q
277
Copierea fotografiilor pe computer
Înainte de a începe, asiguraţi-vă că aţi instalat ViewNX-i (0 277).
1
Conectaţi cablul USB.
După ce aţi oprit aparatul foto şi v-aţi asigurat că este introdus un card
de memorie, conectaţi cablul USB furnizat aşa cum este arătat şi
porniţi aparatul foto.
D Clema cablului USB
Pentru a împiedica deconectarea cablului, ataşaţi clema furnizată aşa cum
este arătat.
D Hub-uri USB
Conectaţi aparatul foto direct la computer; nu conectaţi cablul prin
intermediul unui hub sau al unei tastaturi USB.
A Utilizaţi o sursă de alimentare sigură
Pentru a asigura un transfer de date fără întreruperi, asiguraţi-vă că
acumulatorul aparatului foto este complet încărcat.
A Cabluri de conectare
Asiguraţi-vă că aparatul foto este oprit atunci când conectaţi sau
deconectaţi cablurile de interfaţă. Nu utilizaţi forţa şi nu încercaţi să
introduceţi conectorii înclinaţi.
Q
278
2
Porniţi Nikon Transfer 2, componentă a ViewNX-i.
Dacă este afişat un mesaj care vă solicită să alegeţi un program,
selectaţi Nikon Transfer 2.
D
În timpul transferului
Nu opriţi aparatul foto şi nu deconectaţi cablul USB în timp ce transferul este
în curs.
A
Windows 7
Dacă este afişat dialogul următor, selectaţi Nikon Transfer 2 conform
descrierii de mai jos.
1 Sub Import pictures and videos (Import
imagini şi fişiere video), faceţi clic pe Change
program (Modificare program). Va fi afişat
un dialog de selectare a programului; selectaţi
Nikon Transfer 2 şi faceţi clic pe OK.
2 Faceţi dublu clic pe .
A
Windows 10 şi Windows 8.1
Windows 10 şi Windows 8.1 pot afişa un mesaj
Redare automată atunci când aparatul foto este
conectat. Atingeţi sau faceţi clic pe caseta de
dialog şi apoi atingeţi sau faceţi clic pe Import
file/Nikon Transfer 2 (Import fişier/
Nikon Transfer 2) pentru a selecta
Nikon Transfer 2.
A
OS X
Dacă Nikon Transfer 2 nu porneşte automat, asiguraţi-vă că aparatul foto
este conectat, iar apoi lansaţi Image Capture (o aplicaţie livrată cu OS X) şi
selectaţi Nikon Transfer 2 ca aplicaţie care se deschide când este detectat
aparatul foto.
Q
279
3
Faceţi clic pe Start Transfer (Pornire transfer).
Fotografiile de pe cardul de memorie vor fi copiate pe computer.
Start Transfer (Pornire transfer)
4
Încheiaţi conexiunea.
Când transferul s-a finalizat, opriţi aparatul foto şi deconectaţi cablul
USB.
Q
A
Pentru informaţii suplimentare
Consultaţi ajutorul online pentru informaţii suplimentare privind utilizarea
ViewNX-i.
280
Reţele Ethernet şi fără fir
Aparatul foto poate fi conectat la reţele Ethernet sau fără fir utilizând
portul încorporat Ethernet sau un transmiţător fără fir opţional WT-6 sau
WT-5 (0 337). Reţineţi că pentru o conexiune Ethernet este necesar un
cablu Ethernet (disponibil separat din surse comerciale).
❚❚ Selectare mod
Când aparatul foto este conectat la o reţea folosind portul Ethernet
încorporat sau un transmiţător fără fir, opţional, WT-6 sau WT-5 sunt
disponibile următoarele moduri:
Mod
Încărcare FTP
Transfer
imagine
Funcţie
Încărcaţi fotografiile şi filmele existente pe un computer sau pe
un server FTP sau încărcaţi fotografii noi pe măsură ce sunt
realizate.
Controlaţi aparatul foto folosind software-ul opţional
Control aparat
Camera Control Pro 2 şi salvaţi fotografiile şi filmele noi direct pe
foto
computer.
Vizualizaţi şi faceţi fotografii de la distanţă folosind un computer
Server HTTP
dotat cu un browser sau un dispozitiv inteligent.
Declanşare
Sincronizaţi declanşările obturatoarelor mai multor aparate foto
sincronizată
controlate de la distanţă cu un aparat foto principal.
(numai fără fir)
Pentru informaţii suplimentare, consultaţi Ghidul de reţea disponibil
gratuit pentru descărcare de pe următorul site internet:
http://downloadcenter.imglib.com
Pentru informaţii privind folosirea transmiţătoarelor opţionale fără fir,
consultaţi manualele furnizate împreună cu dispozitivul. Asiguraţi-vă că
actualizaţi toate programele software asociate la versiunile cele mai
recente.
Q
281
D
În timpul transferului
Filmele nu pot fi înregistrate sau redate în modul transfer imagine („modul
transfer imagine” se aplică atunci când imaginile sunt transferate printr-o reţea
Ethernet sau fără fir şi când mai sunt imagini de transmis). Fotografierea cu
vizualizare în timp real nu este disponibilă în timpul transferului dacă este
selectat Activată pentru Fot. cu viz. în timp real fără sunet în meniul
fotografiere.
A
Filme
Filmele pot fi încărcate în modul transfer dacă aparatul foto este conectat la o
reţea Ethernet sau fără fir şi nu este selectat Trimitere automată sau Trimitere
dosar pentru Reţea > Opţiuni.
D
Mod server HTTP
Aparatul foto nu poate fi folosit pentru a înregistra sau viziona filme în modul
server HTTP, în timp ce fotografierea cu vizualizare în timp real nu este
disponibilă dacă este selectat Activată pentru Fot. cu viz. în timp real fără
sunet în meniul de fotografiere.
A
Transmiţătoare fără fir
Principala diferenţă dintre WT-6 şi WT-6 A/B/C şi WT-5 şi WT-5 A/B/C/D constă în
numărul de canale acceptate; în absenţa altor menţiuni, toate referinţele la WT-6
se aplică şi pentru WT-6 A/B/C, iar referinţele la WT-5 se aplică şi pentru WT-5 A/B/
C/D.
Q
282
Imprimarea fotografiilor
Imaginile JPEG selectate pot fi imprimate pe o imprimantă PictBridge
(0 382) conectată direct la aparatul foto.
Conectarea imprimantei
Conectaţi aparatul foto utilizând cablul USB furnizat. Nu utilizaţi forţa şi nu
încercaţi să introduceţi conectorii înclinaţi.
Când aparatul foto şi imprimanta sunt deschise, pe monitor va fi afişat un
ecran de întâmpinare urmat de afişajul de redare PictBridge.
D
Selectarea fotografiilor pentru imprimare
Imaginile create la setări de calitate a imaginii NEF (RAW) sau TIFF (RGB) (0 92) nu
pot fi selectate pentru imprimare. Copiile JPEG ale imaginilor NEF (RAW) pot fi
create folosind opţiunea Procesare NEF (RAW) din meniul retuşare (0 314).
A
Imprimarea prin conexiunea directă USB
Asiguraţi-vă că acumulatorul este complet încărcat sau utilizaţi un adaptor la
reţeaua electrică şi un conector de alimentare, opţionale. Când efectuaţi
fotografii pentru a fi imprimate prin conexiunea directă USB, setaţi Spaţiu
culoare la sRGB (0 294).
A
Q
Consultaţi de asemenea
Consultaţi pagina 369 pentru informaţii privind soluţii în cazul în care apare o
eroare în timpul imprimării.
283
Imprimarea fotografiilor una câte una
1
Afişaţi fotografia dorită.
Apăsaţi 4 sau 2 pentru a vizualiza fotografii suplimentare. Apăsaţi
butonul X pentru a mări cadrul curent (0 263, apăsaţi K pentru a ieşi
din zoom). Pentru a vizualiza şase fotografii simultan, apăsaţi butonul
W (M). Utilizaţi selectorul multiplu pentru a evidenţia fotografii sau
apăsaţi butonul X pentru a afişa fotografia evidenţiată în cadru întreg.
Pentru a vizualiza imagini din alte locaţii, apăsaţi W (M) când
miniaturile sunt afişate şi selectaţi cardul şi dosarul dorite conform
descrierii de la pagina 249.
2
Reglaţi opţiunile de imprimare.
Apăsaţi J pentru a afişa următoarele elemente, apoi apăsaţi 1 sau 3
pentru a evidenţia un element şi apăsaţi 2 pentru a vizualiza
opţiunile (sunt enumerate numai opţiunile acceptate de imprimanta
curentă; pentru a folosi opţiunea implicită, selectaţi Imprimantă
implicită). După selectarea unei opţiuni, apăsaţi J pentru a reveni la
meniul setărilor imprimantei.
Opţiune
Dimensiune
pagină
Q
284
Descriere
Alegeţi o dimensiune a paginii.
Această opţiune apare numai atunci când fotografiile sunt
Număr de copii imprimate una câte una. Apăsaţi 1 sau 3 pentru a alege
numărul de exemplare (maximum 99).
Chenar
Alegeţi dacă încadraţi fotografiile cu chenare albe.
Alegeţi dacă imprimaţi orele şi datele înregistrărilor pe
Imprimare dată
fotografii.
Această opţiune apare numai atunci când fotografiile sunt
imprimate una câte una. Pentru a ieşi fără a tăia, evidenţiaţi
Fără decupare şi apăsaţi J. Pentru a tăia fotografia curentă,
evidenţiaţi Decupare şi apăsaţi 2. Va fi afişat un dialog de
Decupare
selectare a tăierii; apăsaţi X pentru a mări dimensiunea tăierii,
W (M) pentru a o micşora şi utilizaţi selectorul multiplu
pentru a poziţiona tăierea. Reţineţi că este posibil să scadă
calitatea imprimării dacă sunt imprimate tăieri mici la
dimensiuni mari.
3
Porniţi imprimarea.
Selectaţi Pornire imprimare şi apăsaţi J pentru a porni imprimarea.
Pentru a anula înainte de imprimarea tuturor copiilor, apăsaţi J.
Imprimarea mai multor fotografii
1
Afişaţi meniul PictBridge.
Apăsaţi butonul G în afişajul redării PictBridge.
2
Alegeţi o opţiune.
Evidenţiaţi una dintre următoarele opţiuni şi apăsaţi 2.
• Selectare imprimantă: Selectaţi fotografii pentru imprimare. Utilizaţi
selectorul multiplu pentru a evidenţia imagini (pentru a vedea
imagini din alte locaţii apăsaţi W (M) şi selectaţi cardul şi folderul
dorite conform descrierii de la pagina 249; pentru a afişa imaginea
curentă pe ecranul întreg, apăsaţi şi menţineţi apăsat butonul X) şi,
ţinând apăsat butonul L (Z/Q), apăsaţi 1 sau 3 pentru a alege
numărul de exemplare (maximum 99). Pentru a anula selecţia unei
fotografii, setaţi numărul de exemplare la zero.
• Imprimare index: Pentru a crea imprimarea unui index al tuturor
fotografiilor JPEG de pe cardul de memorie, treceţi la pasul 3.
Reţineţi că, dacă pe cardul de memorie se află mai mult de 256 de
fotografii, vor fi imprimate numai primele 256 de imagini. Dacă
dimensiunea paginii selectată la pasul 3 este prea mică pentru o
imprimare index va fi afişată o avertizare.
3
Reglaţi opţiunile de imprimare.
Reglaţi setările imprimantei conform descrierii din pasul 2 de la
pagina 284.
4
Porniţi imprimarea.
Selectaţi Pornire imprimare şi apăsaţi J pentru a porni imprimarea.
Pentru a anula înainte de imprimarea tuturor copiilor, apăsaţi J.
Q
285
Vizualizarea fotografiilor pe
televizor
Cablul opţional High-Definition Multimedia Interface (HDMI) (0 339) sau
un cablu HDMI de tip C (disponibil separat de la alţi furnizori) poate fi
folosit pentru a conecta aparatul foto la dispozitive video de înaltă
definiţie. Opriţi întotdeauna aparatul foto înainte de conectarea sau
deconectarea unui cablu HDMI.
Conectaţi la dispozitivul de
înaltă definiţie (alegeţi cablul cu
conector pentru dispozitivul
HDMI)
Conectaţi la aparatul foto
Acordaţi dispozitivul pe canalul HDMI, apoi porniţi aparatul foto şi apăsaţi
butonul K. În timpul redării imaginile vor fi afişate pe ecranul
televizorului. Volumul poate fi reglat utilizând comenzile televizorului;
comenzile aparatului foto nu pot fi utilizate.
A
Clema cablului HDMI
Când utilizaţi cablul HDMI Nikon opţional, ataşaţi clema furnizată pentru a
împiedica deconectarea accidentală. Nu utilizaţi cleme pentru cablu cu alte
cabluri decât cele de la Nikon.
Q
286
Opţiuni HDMI
Opţiunea HDMI din meniul setare (0 312) controlează rezoluţia de ieşire
şi alte opţiuni HDMI avansate.
❚❚ Rezoluţie ieşire
Alegeţi formatul pentru afişarea imaginilor pe
dispozitivul HDMI. Dacă este selectat Automat,
aparatul foto va selecta automat formatul
potrivit.
❚❚ Avansat
Opţiune
Descriere
Automat este recomandat pentru majoritatea situaţiilor. Dacă
aparatul foto nu poate stabili intervalul de ieşire corect al
semnalului video RGB pentru dispozitivul HDMI, puteţi alege
dintre următoarele opţiuni:
• Interval limitat: Pentru dispozitivele cu un interval de intrare al
semnalului video RGB de 16 până la 235. Alegeţi această
opţiune dacă sesizaţi estomparea detaliilor în zone umbrite.
• Interval întreg: Pentru dispozitivele cu un interval de intrare al
semnalului video RGB de 0 până la 255. Alegeţi această
opţiune dacă umbrele sunt „decolorate” sau prea luminoase.
Dimensiune afişaj Alegeţi acoperirea cadrului orizontal şi vertical pentru ieşirea
ieşire
HDMI dintre 95% sau 100%.
Dacă este selectat Dezactivat când aparatul foto este conectat
Afişaj pe ecran în la un dispozitiv HDMI, informaţiile de fotografiere nu vor fi
vizual. live
afişate pe monitor în timpul fotografierii cu vizualizare în timp
real.
Alegeţi Activat pentru a obţine o imagine simetrică a afişajului
HDMI de pe monitorul aparatului foto, Dezactivat pentru a
Monitor dual
stinge monitorul aparatului foto pentru a economisi energie.
Monitor dual se activează automat atunci când Afişaj pe ecran
în vizual. live este Dezactivat.
Interval ieşire
Q
287
A
Redarea pe televizor
Se recomandă utilizarea unui adaptor la reţeaua electrică şi a unui conector de
alimentare (disponibile separat) pentru redare extinsă. În cazul în care marginile
fotografiilor nu sunt vizibile pe afişajul televizorului, selectaţi 95% pentru HDMI
> Avansat > Dimensiune afişaj ieşire (0 287).
A
Opţiuni notă vocală > Ieşire audio (0 312)
Setaţi HDMI pentru a reda note vocale pe un dispozitiv HDMI.
A
Prezentări diapozitive
Opţiunea Prezentare diapozitive din meniul redare poate fi utilizată pentru
redare automată (0 290).
A
HDMI şi vizualizarea în timp real
Când aparatul foto este conectat printr-un cablu HDMI, afişajele HDMI pot fi
folosite pentru fotografierea cu vizualizare în timp real şi pentru înregistrarea
filmelor (0 55, 68).
A
Folosirea dispozitivelor de înregistrare de la alţi producători
Se recomandă următoarele setări atunci când utilizaţi dispozitive de înregistrare
de la alţi producători:
• HDMI > Avansat > Dimensiune afişaj ieşire: 100%
• HDMI > Avansat > Afişaj pe ecran în vizual. live: Dezactivat
Q
288
UListă meniuri
Această secţiune enumeră opţiunile disponibile în meniurile aparatului
foto. Pentru informaţii suplimentare, consultaţi Ghidul meniului.
D Meniul redare: Gestionarea
imaginilor
Ştergere
Selectate
Toate
Dosar redare
(Nume folder)
Toate
Curentă
Ascundere imagine
Selectare/setare
Deselectare totală
Opţiuni de afişare a redării
Informaţii de bază fotografie
Punct focalizare
Informaţii suplim. fotografie
Fără (numai imagine)
Zone luminoase
Histogramă RGB
Date fotografiere
Prezentare generală
Ştergeţi mai multe imagini (0 270).
(setare implicită la Toate)
Alegeţi un folder pentru redare.
Ascundeţi sau afişaţi imagini. Imaginile
ascunse sunt vizibile numai în meniul
„Ascundere imagine” şi nu pot fi redate.
Alegeţi informaţiile disponibile în afişajul
redării informaţiilor despre fotografie (0 254).
U
289
Copiere imagini
Selectare sursă
Selectare imagini
Selectare dosar destinaţie
Copiere imagini?
Examinare imagine
Activată
Dezactivată
După ştergere
Afişare următoarea
Afişare precedenta
Continuare ca înainte
După serie, se afişează
Prima imagine din serie
Ultima imagine din serie
Rotire automată a imaginii
Activată
Dezactivată
Rotire pe înalt
Activată
Dezactivată
Prezentare diapozitive
Pornire
Tip imagine
Interval între cadre
Redare audio
U
290
Copiaţi fotografii de pe un card de memorie
pe altul. Această opţiune este disponibilă
numai atunci când în aparatul foto sunt
introduse două carduri de memorie.
(setare implicită la Dezactivată)
Alegeţi dacă fotografiile sunt afişate pe
monitor în mod automat, imediat după
fotografiere (0 42).
(setare implicită la Afişare următoarea)
Selectaţi fotografia ce va fi afişată după
ştergerea unei imagini.
(setare implicită la Ultima imagine din serie)
Alegeţi dacă aparatul foto afişează prima sau
ultima fotografie din serie după ce fotografiile
sunt realizate în modul declanşare continuă.
(setare implicită la Activată)
Alegeţi dacă înregistraţi orientarea aparatului
foto atunci când fotografiaţi.
(setare implicită la Activată)
Alegeţi dacă să rotiţi fotografiile „pe înalt”
(orientare portret) la afişarea în timpul redării
(0 250).
Vizionaţi o prezentare de diapozitive din
fotografiile din folderul de redare curent.
C Meniul fotografiere: Opţiuni de
fotografiere
Arhivă meniu fotografiere
A
B
C
D
Arhive meniu foto extinse
Activate
Dezactivate
Dosar stocare
Redenumire
Selectare dosar după număr
Selectare dosar din listă
Denumirea fişierului
Denumirea fişierului
Rolul cardului din Fanta 2
Depăşire
Copie de rezervă
Fanta 1 RAW - Fanta 2 JPEG
Reapelaţi setările meniului fotografiere
stocate anterior într-o arhivă meniu
fotografiere. Modificările aplicate setărilor
sunt stocate în arhiva curentă.
(setare implicită la Dezactivate)
Alegeţi dacă arhivele meniurilor fotografiere
stochează modul de expunere, timpul de
expunere (modurile de expunere S şi M),
diafragma (modurile A şi M) şi modul bliţ.
Selectaţi folderul în care vor fi stocate
imaginile ulterioare.
Alegeţi prefixul format din trei litere utilizat la
denumirea fişierelor imagine în care sunt
stocate fotografiile. Prefixul implicit este
„DSC”.
(setare implicită la Depăşire)
Alegeţi rolul jucat de cardul din fanta 2 atunci
când în aparatul foto sunt introduse două
carduri de memorie (0 97).
U
291
Control bliţ
Mod control bliţ
Opţiuni bliţ fără fir
Control bliţ de la distanţă
Info. bliţ cu control la dist. radio
Zonă imagine
Alegere zonă imagine
Decupare automată DX
Calitate imagine
NEF (RAW) + JPEG fine★
NEF (RAW) + JPEG fine
NEF (RAW) + JPEG normal★
NEF (RAW) + JPEG normal
NEF (RAW) + JPEG basic★
NEF (RAW) + JPEG basic
NEF (RAW)
JPEG fine★
JPEG fine
JPEG normal★
JPEG normal
JPEG basic★
JPEG basic
TIFF (RGB)
Dimensiune imagine
JPEG/TIFF
NEF (RAW)
U
292
Alegeţi modul control bliţ pentru unităţile de
bliţ opţionale montate pe cupla pentru
accesorii a aparatului foto sau reglaţi setările
pentru fotografierea cu bliţ fără fir.
Alegeţi zona imaginii (0 87).
(setare implicită la JPEG normal)
Alegeţi un format de fişier şi un nivel de
compresie (calitate imagine, 0 92).
Compresia pentru opţiunile marcate cu o stea
(„★”) are ca prioritate calitatea, în timp ce
opţiunile pentru imaginile fără stea acordă
prioritate reducerii dimensiunii fişierului.
Alegeţi dimensiunea imaginii, în pixeli (0 95).
Sunt disponibile opţiuni separate pentru
imaginile JPEG/TIFF şi pentru imaginile NEF
(RAW).
Înregistrare NEF (RAW)
Compresie NEF (RAW)
Ad. de culoare NEF (RAW)
Setări sensibilitate ISO
Sensibilitate ISO
Control sensibilitate ISO auto.
Balans de alb
Automat
Incandescent
Fluorescent
Lumina directă a soarelui
Bliţ
Înnorat
Umbră
Alegere temp. culoare
Presetare manuală
Setare Picture Control
Standard
Neutră
Intensă
Monocrom
Portret
Peisaj
Uniform
Gestionare Picture Control
Salvare/editare
Redenumire
Ştergere
Încărcare/salvare
Alegeţi tipul de compresie şi adâncimea de bit
pentru imaginile NEF (RAW) (0 94).
Reglaţi setările sensibilităţii ISO pentru
fotografii (0 124, 126).
(setare implicită la Automat)
Potriviţi balansul de alb la sursa de lumină
(0 159).
(setare implicită la Standard)
Alegeţi cum vor fi procesate fotografiile noi.
Selectaţi în funcţie de tipul de scenă sau de
scopul dumneavoastră creativ (0 179).
Creaţi opţiuni Picture Control personalizate
(0 184).
U
293
Spaţiu culoare
sRGB
Adobe RGB
D-Lighting activ
Automat
Extra ridicat 2
Extra ridicat 1
Ridicat
Normal
Redus
Dezactivat
Reducere zgomot exp. lungă
Activată
Dezactivată
ISO NR ridicat
Ridicat
Normal
Redus
Dezactivat
Control vignetare
Ridicat
Normal
Redus
Dezactivat
Control automat al distors.
Activat
Dezactivat
U
294
(setare implicită la sRGB)
Alegeţi un spaţiu de culoare pentru fotografii.
(setare implicită la Dezactivat)
Păstraţi detaliile din zonele luminoase şi din
zonele umbrite, creând fotografii cu un
contrast natural (0 187).
(setare implicită la Dezactivată)
Reduceţi „zgomotul” (pete luminoase sau
ceaţă) în fotografii realizate la timpi de
expunere lungi.
(setare implicită la Normal)
Reduceţi „zgomotul” (pixeli luminoşi
repartizaţi aleatoriu) în fotografii realizate la
sensibilităţi ISO ridicate.
(setare implicită la Normal)
Reduceţi scăderea luminozităţii la marginile
fotografiei atunci când utilizaţi obiective de
tip G, E şi D (obiectivele PC sunt excluse). Cel
mai notabil efect se obţine la diafragmă
maximă.
(setare implicită la Dezactivat)
Reduceţi distorsiunea de tip butoi atunci când
fotografiaţi cu obiective cu unghi larg şi
pentru a reduce distorsiunea de tip pernă
atunci când fotografiaţi cu obiective lungi.
Reducerea efectului de clipire
Setare reducere efect clipire
Indicator reducere efect clipire
Această opţiune are efect în timpul
fotografierii prin vizor (0 227). Selectaţi
Activare pentru Setare reducere efect
clipire pentru a regla sincronizarea
fotografierii în scopul reducerii efectelor
clipirii la iluminare fluorescentă sau cu vapori
de mercur. Elementul Indicator reducere
efect clipire controlează dacă se afişează un
indicator de detectare a clipirii (u) în vizor
atunci când este detectată clipire.
(setare implicită la AE şi bliţ)
Alegeţi setarea sau setările cărora li se aplică
bracketing atunci când funcţia de bracketing
automat este activă (0 146).
Setare bracketing automat
AE şi bliţ
Numai AE
Numai bliţ
Bracketing WB
Bracketing ADL
Expunere multiplă
Mod expunere multiplă
Înregistraţi între două şi zece expuneri NEF
(RAW) ca o singură fotografie (0 229).
Număr de fotografii
Mod suprapunere
HDR (high dynamic range)
Mod HDR
Păstraţi detaliile din zonele luminoase şi din
zonele umbrite atunci când fotografiaţi scene
Expunere diferenţială
cu contrast ridicat (0 189).
Uniformizare
Fotograf. cu temporiz. interval
Pornire
Realizaţi fotografii la intervalul selectat până
când numărul specificat de fotografii a fost
Opţiuni pornire
înregistrat (0 236).
Interval
Nr. de interv.×nr. de fotografii/
interv.
Uniformizare expunere
Fot. cu viz. în timp real fără sunet
(setare implicită la Dezactivată)
Activată
Suprimaţi sunetele produse de obturator
când fotografiaţi în vizualizarea în timp real.
Dezactivată
U
295
1 Meniul filmare: Opţiuni de filmare
Resetare meniu filmare
Da
Nu
Denumirea fişierului
Destinaţie
Fanta 1
Fanta 2
Zonă imagine
Alegere zonă imagine
Decupare automată DX
Dim. cadru/cadenţă cadre
3840 × 2160; 30p
3840 × 2160; 25p
3840 × 2160; 24p
1920 × 1080; 60p
1920 × 1080; 50p
1920 × 1080; 30p
1920 × 1080; 25p
1920 × 1080; 24p
1280 × 720; 60p
1280 × 720; 50p
1920 × 1080; 60p, decupare
1920 × 1080; 50p, decupare
1920 × 1080; 30p, decupare
1920 × 1080; 25p, decupare
1920 × 1080; 24p, decupare
U
296
Selectaţi Da pentru a restabili opţiunile
meniului filmare la valorile implicite.
Alegeţi prefixul format din trei litere utilizat la
denumirea fişierelor imagine în care sunt
stocate filmele. Prefixul implicit este „DSC”.
(setare implicită la Fanta 1)
Alegeţi fanta în care sunt înregistrate filmele.
Alegeţi zona imaginii (0 69).
(setare implicită la 1920 × 1080; 60p)
Alegeţi dimensiunea cadrului filmului (în
pixeli) şi cadenţa cadrelor (0 67).
Calitate film
(setare implicită la Calitate înaltă)
Calitate înaltă
Alegeţi calitatea filmului (0 67).
Normal
Setări sensibilitate ISO film
Sensibilitate ISO (mod M)
Reglaţi setările sensibilităţii ISO pentru filme.
Control ISO automat (mod M)
Sensibilitate maximă
Balans de alb
(setare implicită la Aceleaşi setări ca la fotografii)
Aceleaşi setări ca la fotografii
Alegeţi balansul de alb pentru filme (0 159).
Selectaţi Aceleaşi setări ca la fotografii
Automat
pentru a folosi opţiunea selectată curent
Incandescent
pentru fotografii.
Fluorescent
Lumina directă a soarelui
Înnorat
Umbră
Alegere temp. culoare
Presetare manuală
Setare Picture Control
(setare implicită la Aceleaşi setări ca la fotografii)
Aceleaşi setări ca la fotografii
Alegeţi o opţiune Picture Control pentru filme
(0 179). Selectaţi Aceleaşi setări ca la
Standard
fotografii pentru a folosi opţiunea selectată
Neutră
curent pentru fotografii.
Intensă
Monocrom
Portret
Peisaj
Uniform
Gestionare Picture Control
Salvare/editare
Creaţi opţiuni Picture Control personalizate
(0 184).
Redenumire
Ştergere
Încărcare/salvare
U
297
Sensibilitate microfon
Sensibilitate automată
Sensibilitate manuală
Microfon dezactivat
Frecvenţă de răspuns
Interval mare
Interval vocal
Reducere zgomot vânt
Activată
Dezactivată
ISO NR ridicat
Ridicat
Normal
Redus
Dezactivat
Filmare trecere timp
Pornire
Interval
Timp fotografiere
Uniformizare expunere
Reducerea efectului de clipire
Automat
50 Hz
60 Hz
VR electronic
Activat
Dezactivat
U
298
(setare implicită la Sensibilitate automată)
Reglaţi sensibilitatea microfonului.
(setare implicită la Interval mare)
Alegeţi frecvenţa de răspuns a microfonului.
(setare implicită la Dezactivată)
Alegeţi dacă activaţi filtrul low-cut al
microfonului încorporat pentru a reduce
zgomotul produs de vânt.
(setare implicită la Normal)
Reduceţi „zgomotul” (pixeli luminoşi
repartizaţi aleatoriu) în filmele înregistrate la
sensibilităţi ISO ridicate.
Aparatul foto face automat fotografii la
intervalele selectate pentru a crea un film
trecere timp fără sunet (0 74). Disponibil
numai cu fotografierea prin vizor.
(setare implicită la Automat)
Reduceţi clipirea şi benzile când fotografiaţi la
lumină fluorescentă sau cu vapori de mercur
în timpul vizualizării în timp real.
(setare implicită la Dezactivat)
Alegeţi dacă activaţi reducerea electronică a
vibraţiilor în modul film.
A Setări personalizate: Reglarea
fină a setărilor aparatului foto
Arhivă setări personalizate
A
B
C
D
a Focalizare automată
a1 Selecţie prioritate AF-C
Declanşare
Focalizare + declanşare
Declanşare + focalizare
Focalizare
a2 Selecţie prioritate AF-S
Declanşare
Focalizare
Reapelaţi setările personalizate stocate
anterior într-o arhivă meniu setări
personalizate. Modificările aplicate setărilor
sunt stocate în arhiva curentă.
(setare implicită la Declanşare)
Când este selectat AF-C pentru fotografierea
prin vizor, această opţiune controlează dacă
fotografiile pot fi realizate ori de câte ori este
apăsat butonul de declanşare (prioritate
declanşare) sau numai atunci când aparatul
foto focalizează (prioritate focalizare).
(setare implicită la Focalizare)
Când este selectat AF-S pentru fotografierea
prin vizor, această opţiune controlează dacă
fotografiile pot fi efectuate numai când
aparatul foto focalizează (prioritate focalizare)
sau oricând este apăsat butonul de declanşare
(prioritate declanşare).
a3 Urmărire focaliz. cu blocare
Răspuns AF fotografiere blocată
Controlaţi cum se reglează focalizarea
automată la modificări ale distanţei până la
Mişcare subiect
subiect când este selectat AF-C pentru
fotografierea prin vizor.
U
299
a4 Detectare feţe urmărire 3D
(setare implicită la Dezactivată)
Activată
Alegeţi dacă aparatul foto detectează şi
focalizează pe feţe când este selectată
Dezactivată
urmărire 3D pentru modul zonă AF (0 104).
a5 Zonă observare urmărire 3D
(setare implicită la Normală)
Largă
Alegeţi zona monitorizată prin apăsarea
butonului de declanşare la jumătate când este
Normală
selectată urmărire 3D pentru modul zonă AF
(0 104).
a6 Număr de puncte focalizare
(setare implicită la 55 puncte)
55 puncte
Alegeţi numărul de puncte de focalizare
disponibile pentru selectarea manuală a
15 puncte
punctului de focalizare în vizor.
a7 Stocare după orientare
(setare implicită la Dezactivată)
Punct focalizare
Alegeţi dacă vizorul stochează separat
punctele de focalizare şi modurile zonă AF
Punct focalizare şi mod zonă AF
pentru orientările verticală şi orizontală.
Dezactivată
a8 Activare AF
Declanşator/AF-ON
Numai AF-ON
(setare implicită la Declanşator/AF-ON)
Alegeţi dacă aparatul foto focalizează atunci
când butonul de declanşare este apăsat la
jumătate. Dacă este selectat Numai AF-ON,
aparatul foto nu va focaliza atunci când
butonul de declanşare este apăsat la
jumătate.
a9 Limitare selecţie mod zonă AF
Punct unic AF
Alegeţi modurile zonă AF care pot fi selectate
în fotografierea prin vizor utilizând butonul
Zonă dinamică AF (9 pct.)
mod AF şi selectorul secundar de comandă
Zonă dinamică AF (25 pct.)
(0 104).
Zonă dinamică AF (72 pct.)
Zonă dinamică AF (153 pct.)
Urmărire 3D
Zonă AF grup
Zonă AF grup (HL)
Zonă AF grup (VL)
Zonă AF automată
U
300
a10 Restricţii mod focalizare aut.
(setare implicită la Fără restricţii)
AF-S
Alegeţi modurile de focalizare automată
disponibile în fotografierea prin vizor (0 101).
AF-C
Fără restricţii
a11 Înconjurare puncte focaliz.
(setare implicită la Fără înconjurare)
Înconjurare
Alegeţi dacă selectarea punctului de
focalizare din vizor „înconjoară” afişajul de la o
Fără înconjurare
margine la cealaltă.
a12 Opţiuni punct focalizare
Mod focalizare manuală
Reglaţi setările pentru afişarea punctului de
focalizare în vizor.
Luminozitate punct focaliz.
Asistenţă zonă dinamică AF
b Măsurare/expunere
b1 Valoare treaptă sensib. ISO
(setare implicită la 1/3 stop)
1/3 stop
Selectaţi treptele folosite când reglaţi
sensibilitatea ISO.
1/2 stop
1 stop
b2 Stopuri EV pt. control exp.
(setare implicită la 1/3 stop)
1/3 stop
Selectaţi treptele folosite când reglaţi timpul
de expunere, diafragma şi bracketing-ul.
1/2 stop
1 stop
b3 Valoare stop comp. exp./bliţ
(setare implicită la 1/3 stop)
1/3 stop
Selectaţi treptele folosite când reglaţi
compensarea expunerii şi a bliţului.
1/2 stop
1 stop
U
301
b4 Compensare expunere facilă
(setare implicită la Dezactivată)
Activată (Reset. automată)
Alegeţi dacă reglarea compensării expunerii
poate fi realizată numai prin rotirea unui
Activată
selector de comandă, fără apăsarea butonului
Dezactivată
E.
b5 Măsurare matricială
(setare implicită la Detectare feţe activată)
Detectare feţe activată
Alegeţi Detectare feţe activată pentru a
activa detectarea fețe atunci când fotografiaţi
Detectare feţe dezactivată
portrete cu măsurarea matricială în timpul
fotografierii prin vizor (0 129).
b6 Zonă central-evaluativă
(setare implicită la  12 mm)
 8 mm
Alegeţi dimensiunea zonei căreia i se atribuie
cea mai mare pondere când se foloseşte
 12 mm
măsurarea central-evaluativă în fotografierea
 15 mm
prin vizor. Dacă este ataşat un obiectiv non 20 mm
CPU, dimensiunea zonei este fixată la 12 mm.
Mediu
b7 Regl. fină expunere optimă
Măsurare matricială
Reglaţi fin expunerea pentru fiecare metodă
de măsurare. Valorile mai mari produc
Măsur. central-evaluativă
expuneri mai luminoase, iar valorile mai mici
Măsurare spot
expuneri mai întunecate.
Măs. evaluativă zone luminoase
c Blocare AE/cronometre
c1 Buton declanşare AE-L
Activat (apăsare la jumătate)
Activat (mod serie)
Dezactivat
U
302
(setare implicită la Dezactivat)
Alegeţi dacă expunerea se blochează atunci
când butonul de declanşare este apăsat.
c2 Temporizator standby
4s
6s
10 s
30 s
1 min
5 min
10 min
30 min
Fără limite
c3 Autodeclanşator
Întârziere autodeclanşator
Număr de fotografii
Interval între fotografii
(setare implicită la 6 s)
Alegeţi cât timp continuă aparatul foto să
măsoare expunerea atunci când nu sunt
efectuate operaţii (0 41).
Alegeţi perioada de întârziere a declanşării
obturatorului, numărul de fotografii făcute şi
intervalul dintre fotografii în modul
autodeclanşator.
c4 Întârziere stingere monitor
Redare
Alegeţi cât timp rămâne aprins monitorul
când nu sunt efectuate operaţii.
Meniuri
Afişaj informaţii
Examinare imagine
Vizualizare în timp real
d Fotografiere/afişare
d1 Viteză fotografiere continuă
Continuu cu viteză ridicată
Alegeţi cadenţa de avansare a cadrelor în
modurile CH (continuu cu viteză ridicată) şi
Continuu cu viteză redusă
CL (continuu cu viteză redusă).
d2 Declanşare continuă maximă
(setare implicită la 200)
1–200
Numărul maxim de fotografii care pot fi
realizate într-o singură serie în modul
declanşare continuă.
U
303
d3 Limitare selecţie mod declanşare
Cadru unic
Alegeţi modul de declanşare care poate fi
selectat prin apăsarea butonului S şi rotirea
Continuu S
selectorului principal de comandă (0 119).
Continuu R
Declanşare silenţioasă
Autodeclanşator
Oglindă sus
d4 Opţiuni mod declanşare sinc.
(setare implicită la Sincronizare)
Sincronizare
Alegeţi dacă declanşarea obturatoarelor de
pe aparatele foto controlate de la distanţă se
Fără sincronizare
sincronizează cu declanşarea obturatorului de
pe aparatul foto principal.
d5 Mod întârziere expunere
(setare implicită la Dezactivat)
3s
În situaţiile în care cea mai mică mişcare a
aparatului foto poate estompa fotografiile,
2s
selectaţi 1 s, 2 s sau 3 s pentru a întârzia
1s
declanşarea obturatorului cu până la
Dezactivat
aproximativ una, două sau trei secunde după
ridicarea oglinzii.
d6 Obt. electr. cu perdea frontală
(setare implicită la Dezactivare)
Activare
Activaţi sau dezactivaţi obturatorul electronic
cu perdea frontală în modul MUP, eliminând
Dezactivare
astfel estomparea cauzată de mişcarea
obturatorului.
d7 Ordine numere fişiere
(setare implicită la Activată)
Activată
Alegeţi cum atribuie aparatul foto numere de
fişiere.
Dezactivată
Resetare
d8 Afişare grilă vizor
Activat
Dezactivat
d9 Iluminare LCD
Activată
Dezactivată
U
304
(setare implicită la Dezactivat)
Alegeţi dacă afişaţi o reţea de încadrare în
vizor.
(setare implicită la Dezactivată)
Alegeţi dacă iluminarea de fundal a panoului
de control şi a butoanelor se aprinde în timp
ce temporizatorul standby este activ.
e Bracketing/bliţ
e1 Timp sincronizare bliţ
1/250 s (FP automat)
1/250 s
1/200 s
1/160 s
1/125 s
1/100 s
1/80 s
1/60 s
(setare implicită la 1/250 s)
Alegeţi viteza de sincronizare a bliţului.
A
Fixarea timpului de expunere la limita vitezei de sincronizare a bliţului
Pentru a fixa timpul de expunere la limita vitezei de sincronizare în modurile
expunere automat prioritate de timp sau manual, selectaţi pentru timpul de
expunere următoarea valoare după cel mai lung timp de expunere posibil (30 s
sau %). În vizor şi pe panoul de control superior se va afişa un X (indicator
sincronizare bliţ).
A
Sincronizare rapidă FP automată
Sincronizarea rapidă FP automată permite utilizarea bliţului la cel mai scurt timp
de expunere acceptat de aparatul foto, făcând posibilă selectarea diafragmei
maxime pentru o profunzime de câmp redusă, chiar şi atunci când subiectul este
cu spatele la lumina strălucitoare a soarelui. Afişajul informaţiilor pentru
indicatorul modului bliţ arată „FP”, atunci când sincronizarea rapidă FP automată
este activă.
U
305
e2 Timp expunere cu bliţ
1/60 s
1/30 s
1/15 s
1/8 s
1/4 s
1/2 s
1s
2s
4s
8s
15 s
30 s
e3 Comp. expunere pentru bliţ
Întregul cadru
Numai fundal
e4 Control sensib. ISO auto. M
Subiect şi fundal
Numai subiect
e5 Bliţ de modelare
Activat
Dezactivat
U
306
(setare implicită la 1/60 s)
Alegeţi cel mai lung timp de expunere
disponibil când bliţul este utilizat în modurile
P şi A.
(setare implicită la Întregul cadru)
Alegeţi modul în care aparatul foto reglează
nivelul bliţului când este utilizată
compensarea expunerii.
(setare implicită la Subiect şi fundal)
Alegeţi dacă, pentru fotografia cu bliţ,
controlul sensibilităţii ISO automat se reglează
pentru a expune corect atât subiectul, cât şi
fundalul sau numai subiectul principal.
(setare implicită la Activat)
Alegeţi dacă unităţile bliţ compatibile CLS
(0 330), opţionale, emit un bliţ de modelare
când butonul Pv al aparatului foto este apăsat
în timpul fotografierii prin vizor.
e6 Bracketing automat (mod M)
(setare implicită la Bliţ/timp)
Bliţ/timp
Alegeţi setările afectate când este activat
bracketing-ul expunere/bliţ în modul de
Bliţ/timp/diafragmă
expunere M.
Bliţ/diafragmă
Numai bliţ
e7 Ordine bracketing
(setare implicită la MTR > sub > peste)
MTR > sub > peste
Alegeţi ordinea de bracketing pentru
bracketing-ul expunerii, bliţului şi balansului
Sub > MTR > peste
de alb.
f Comenzi
f1 Asociere control personalizat
Buton previzualizare
Alegeţi rolurile atribuite comenzilor
aparatului foto când sunt utilizate singure sau
Buton previzualizare + y
în combinaţie cu selectoarele de comandă.
Buton Fn1
Buton Fn1 + y
Buton Fn2
Buton Fn2 + y
Buton Fn pentru fotogr. verticală
Buton Fn pt. foto. verticală + y
Buton Fn3
Buton AF-ON
Selector secundar
Centru selector secundar
Centru selector secundar + y
Buton AF-ON pt. fotogr. verticală
Selector multiplu pt. foto. verticală
Buton BKT + y
Buton înregistrare film + y
Butoane cu funcţii focal. pe
obiectiv
U
307
f2 Buton central sel. multiplu
Mod fotografiere
Mod redare
Vizualizare în timp real
f3 Bloc. timp exp. şi diafragmă
Blocare timp de expunere
Blocare diafragmă
f4 Personaliz. selectoare com.
Inversare rotaţie
Schimbare princ./sec.
Setare diafragmă
Meniuri şi redare
Avansare cadru selector secundar
f5 Selector multiplu
Repornire temporizator standby
Nicio acţiune
f6 Buton decl. pt. util. selector
Da
Nu
U
308
Alegeţi rolul jucat de centrul selectorului
multiplu.
Blocaţi timpul de expunere la valoarea
selectată curent în modul S sau M sau blocaţi
diafragma la valoarea selectată curent în
modul A sau M.
Alegeţi rolurile jucate de selectoarele de
comandă principal şi secundar.
(setare implicită la Nicio acţiune)
Alegeţi dacă utilizarea selectorului multiplu
activează temporizatorul standby (0 41).
(setare implicită la Nu)
Selectarea Da permite ca reglările, realizate în
mod normal prin ţinerea apăsată a butonului
şi rotirea selectorului de comandă, să fie
efectuate prin rotirea selectorului de
comandă după ce este eliberat butonul.
Setarea ia sfârşit atunci când butonul este
apăsat din nou, butonul de declanşare este
apăsat la jumătate sau când temporizatorul
standby se opreşte.
f7
Inversare indicatori
(setare implicită la
)
Dacă este selectat
(W),
indicatorii de expunere de pe panoul de
control superior şi de pe afişajul informaţiilor
sunt afişaţi cu valorile negative în stânga şi
valorile pozitive în dreapta. Selectaţi
(V) pentru a afişa valorile
pozitive în stânga şi pe cele negative în
dreapta.
f8 Opţiuni buton viz. în timp real
(setare implicită la Activare)
Activare
Butonul a poate fi dezactivat pentru a
împiedica pornirea accidentală a vizualizării în
Activare (temp. standby activ)
timp real.
Dezactivare
f9 Comutator D
Iluminare fundal LCD (D)
D şi afişaj informaţii
(setare implicită la Iluminare fundal LCD (D))
Alegeţi iluminarea afişajelor prin rotirea
comutatorului de alimentare la D.
g Film
g1 Asociere control personalizat
Buton previzualizare
Alegeţi rolurile atribuite comenzilor
aparatului foto când sunt utilizate singure sau
Buton previzualizare + y
în combinaţie cu selectoarele de comandă,
Buton Fn1
când selectorul vizualizare în timp real este
Buton Fn1 + y
rotit la 1 în vizualizarea în timp real. Reţineţi
Buton Fn2
că în cazul în care este selectat Înregistrare
Buton Fn2 + y
filme pentru Buton declanşare, butonul de
declanşare nu poate fi folosit pentru nicio altă
Buton Fn3
operaţie în afară de înregistrarea filmelor.
Centru selector secundar
Centru selector secundar + y
Buton declanşare
U
309
B Meniul setare: Setare aparat foto
Formatare card memorie
Fanta 1
Fanta 2
Pentru a începe formatarea, alegeţi o fantă a
cardului de memorie şi selectaţi Da. Reţineţi că
formatarea şterge definitiv toate imaginile şi
alte date de pe cardul din fanta selectată.
Înainte de formatare, asiguraţi-vă că aţi creat
copii de rezervă, după cum este necesar.
Limbă (Language)
Alegeţi o limbă pentru meniurile şi mesajele
aparatului foto.
Fus orar şi dată
Fus orar
Data şi ora
Format dată
Timp economisire lumină zi
Luminozitate monitor
Meniuri/redare
Vizualizare în timp real
Balans de culoare monitor
Modificaţi fusurile orare, setaţi ceasul intern al
aparatului foto, alegeţi ordinea de afişare a
datei şi activaţi sau dezactivaţi ora de vară.
Reglaţi luminozitatea afişajelor meniului,
redării şi vizualizării în timp real.
Reglaţi balansul de culoare al monitorului.
Orizont virtual
Afişaj informaţii
Automat
Manual
Reglare fină AF
Reglare fină AF (Act./Dez.)
Valoare salvată
Implicită
Listare valori salvate
U
310
Vizualizaţi un orizont virtual pe baza
informaţiilor de la senzorul de înclinare al
aparatului foto.
(setare implicită la Automat)
Reglaţi afişajul informaţiilor pentru diferite
condiţii de vizualizare.
Reglaţi fin focalizarea pentru diferite tipuri de
obiective. Reglarea AF nu este recomandată în
majoritatea situaţiilor şi poate interfera cu
focalizarea normală; utilizaţi numai când este
necesar.
Date obiectiv non-CPU
Număr obiectiv
Distanţă focală (mm)
Diafragmă maximă
Curăţare senzor imagine
Curăţare acum
Curăţare la pornire/oprire
Bloc. oglindă sus pt. curăţare
Înregistraţi distanţa focală şi diafragma
maximă a obiectivelor non-CPU, permiţând
utilizarea obiectivelor cu funcţii care, în mod
obişnuit, sunt rezervate obiectivelor CPU
(0 243).
Vibraţi filtrul low-pass pentru a îndepărta
praful (0 345).
Blocaţi oglinda sus astfel încât praful să poată
fi îndepărtat de pe filtrul low-pass cu o
suflantă (0 347). Nu este disponibilă când
acumulatorul este descărcat (J sau mai
mult) sau când este selectat Activare pentru
Reţea > Conexiune de reţea în meniul setare.
Foto. ref. elim. praf imagine
Pornire
Curăţare senzor apoi pornire
Comentariu imagine
Ataşare comentariu
Introducere comentariu
Informaţii drept de autor
Ataşare info drept de autor
Artist
Drept de autor
IPTC
Editare/salvare
Ştergere
Încorp. aut. în timpul foto.
Încărcare/salvare
Achiziţionaţi date de referinţă pentru
opţiunea de eliminare a prafului de pe
imagine din Capture NX-D (0 ii).
Adăugaţi un comentariu la fotografiile noi pe
măsură ce acestea sunt efectuate.
Comentariile pot fi vizualizate ca metadate în
ViewNX-i sau Capture NX-D (0 ii).
Adăugaţi informaţii privind drepturile de
autor la fotografiile noi pe măsură ce acestea
sunt realizate. Informaţiile privind drepturile
de autor pot fi vizualizate ca metadate în
ViewNX-i sau Capture NX-D (0 ii).
Creaţi sau modificaţi presetări IPTC şi alegeţi
dacă le inseraţi în fotografiile noi.
U
311
Opţiuni notă vocală
Notă vocală
Reglaţi setările pentru nota vocală (0 272).
Suprascriere notă vocală
Control notă vocală
Ieşire audio
Bip
Volum
Alegeţi înălţimea şi volumul bipului.
Înălţime
Comenzi tactile
Activare/dezact. comenzi tactile
Reglaţi setările comenzilor tactile (0 12).
Atingeri pt. redare cadru întreg
HDMI
Rezoluţie ieşire
Reglaţi setările pentru conectarea la
dispozitive HDMI (0 287).
Avansat
Date de locaţie
Temporizator standby
Reglaţi setările pentru conectarea la
dispozitive GPS (0 247).
Poziţie
Setare ceas după satelit
Opţiuni telecomandă fără fir (WR)
Lampă cu LED
Reglaţi setările pentru lampa cu LED şi modul
legare pentru telecomenzile opţionale fără fir
Mod legare
WR-R10.
Asoc. buton Fn (WR) la distanţă
(setare implicită la Fără)
Previz.
Alegeţi rolul jucat de butonul Fn de pe
telecomenzile opţionale fără fir.
Blocare FV
Blocare AE/AF
Numai blocare AE
Blocare AE (resetare la eliberare)
Numai blocare AF
AF-ON
MDezactivare/activare
+ NEF (RAW)
Vizualizare în timp real
Fără
U
312
Reţea
Alegere hardware
Conexiune de reţea
Setări reţea
Opţiuni
Blocare decl. în lipsă card
Declanşare blocată
Activare declanşare
Reglaţi setările de reţea şi FTP pentru reţelele
Ethernet şi LAN fără fir.
(setare implicită la Activare declanşare)
Alegeţi dacă obturatorul poate fi declanşat
când nu este introdus niciun card de
memorie.
Info acumulator
Vizualizaţi informaţiile privind acumulatorul
introdus în acel moment în aparatul foto.
Salvare/încărcare setări
Salvare setări
Încărcare setări
Resetare totală setări
Resetare
A nu se reseta
Salvaţi setările aparatului foto pe un card de
memorie sau încărcaţi setările aparatului foto
de pe un card de memorie. Fişierele cu setări
pot fi partajate cu alte aparate foto D5.
Resetaţi toate setările cu excepţia opţiunilor
selectate pentru Limbă (Language) şi Fus
orar şi dată în meniul setare.
Versiune firmware
Vizualizaţi versiunea firmware curentă a
aparatului foto.
A
Resetare totală setări
Sunt resetate, de asemenea, informaţiile privind drepturile de autor, presetările
IPTC şi alte informaţii introduse de utilizator. Vă recomandăm ca, înainte de a
face o resetare, să salvaţi setările folosind opţiunea Salvare/încărcare setări din
meniul setare.
U
313
N Meniul retuşare: Crearea copiilor
retuşate
Procesare NEF (RAW)
Creaţi copii JPEG ale fotografiilor NEF (RAW)
(0 317).
Decupare
Creaţi o copie tăiată a fotografiei selectate
(0 319).
Redimensionare
Selectare imagine
Alegere destinaţie
Alegere dimensiune
D-Lighting
Creaţi copii de dimensiuni reduse ale
fotografiilor selectate.
Luminaţi umbrele. Alegeţi pentru fotografii
întunecate sau cu fundal luminat.
Corecţie ochi roşii
Corectaţi „ochii roşii” în fotografiile realizate
cu un bliţ.
Îndreptare
Creaţi copii îndreptate. Copiile pot fi
îndreptate cu până la 5° în trepte de
aproximativ 0,25°.
Control distorsiune
Automat
Manual
U
314
Creaţi copii cu distorsiune periferică redusă.
Utilizaţi pentru a reduce distorsiunea de tip
butoi din fotografiile realizate cu obiective cu
unghi larg sau distorsiunea de tip pernă din
fotografiile realizate cu obiective
telefotografice. Selectaţi Automat pentru a
lăsa aparatul foto să corecteze automat
distorsiunea.
Control perspectivă
Creaţi copii ce reduc efectele perspectivei
făcute de la baza unui obiect înalt.
Efecte filtru
Portocaliu
Filtru cald
Monocrom
Alb-negru
Sepia
Cianotipie
Suprapunere imagine
Creaţi efectele produse de următoarele filtre:
• Portocaliu: Un efect de filtru portocaliu
• Filtru cald: Un efect de filtru ton cald
Copiaţi fotografii Alb-negru, Sepia sau
Cianotipie (albastru şi alb monocrom).
Suprapunere imagine combină două
fotografii NEF (RAW) existente pentru a crea o
singură imagine care este salvată separat de
imaginile originale (0 320). Suprapunere
imagine poate fi selectată numai prin
apăsarea butonului G şi selectarea filei N.
Editare film
Alegere pct. pornire/oprire
Salvare cadru selectat
Decupaţi segmente din film pentru a crea
copii editate ale filmelor sau salvaţi cadrele
selectate ca imagini statice JPEG (0 82).
Comparaţie una lângă alta
Comparaţi copiile retuşate cu fotografiile
originale. Comparaţie una lângă alta este
disponibilă numai dacă meniul retuşare este
afişat prin apăsarea 2 în timp ce este apăsat şi
ţinut apăsat butonul J sau prin apăsarea i şi
selectarea Retuşare în redare cadrul întreg
atunci când este afişată o imagine retuşată
sau originală.
U
315
O Meniul meu/m Setări recente
Adăugare elemente
MENIU REDARE
MENIU FOTOGRAFIERE
MENIU FILMARE
MENIU SETARE PERSONALIZ.
MENIU SETARE
MENIU RETUŞARE
Eliminare elemente
Creaţi un meniu personalizat cu până la 20 de
elemente selectate din meniurile redare,
fotografiere, filmare, setare personalizată,
setare şi retuşare.
Ştergeţi elemente din Meniul meu.
Ordonare elemente
Alegere filă
MENIUL MEU
SETĂRI RECENTE
U
316
Ordonaţi elemente în Meniul meu.
(setare implicită la MENIUL MEU)
Alegeţi meniul afişat în fila „Meniul meu/Setări
recente”. Selectaţi SETĂRI RECENTE pentru a
afişa un meniu care enumeră ultimele 20 de
setări utilizate.
Opţiuni meniu retuşare
Procesare NEF (RAW)
Creaţi copii JPEG ale fotografiilor NEF (RAW).
1
Selectaţi Procesare NEF (RAW).
Evidenţiaţi Procesare NEF (RAW) în meniul
retuşare şi apăsaţi 2 pentru a afişa un dialog
pentru selectarea imaginii care enumeră
numai imaginile NEF (RAW) create cu acest
aparat foto.
2
Selectaţi o fotografie.
Folosiţi selectorul multiplu pentru a evidenţia
o fotografie (pentru a vizualiza fotografia
evidenţiată în cadru întreg, apăsaţi şi
menţineţi apăsat butonul X). Apăsaţi J pentru
a selecta fotografia evidenţiată şi pentru a
trece la pasul următor.
U
317
3
Alegeţi setările pentru copia JPEG.
Reglaţi setările menţionate mai jos. Reţineţi că balansul de alb şi
controlul vignetării nu sunt disponibile cu expunerile multiple sau
fotografiile create cu suprapunerea imaginii, iar compensarea
expunerii poate fi setată numai la valori cuprinse între –2 şi +2 EV.
Calitate imagine (0 92)
Dimensiune imagine (0 95)
Balans de alb (0 159)
Compensare expunere (0 143)
Setare Picture Control (0 179)
ISO NR ridicat (0 294)
Spaţiu culoare (0 294)
Control vignetare (0 294)
D-Lighting (0 314)
4
Copiaţi fotografia.
Evidenţiaţi EXE şi apăsaţi J pentru a crea o
copie JPEG a fotografiei selectate. Pentru a ieşi
fără să copiaţi fotografia, apăsaţi butonul G.
U
318
Decupare
Creaţi o copie tăiată a fotografiei selectate. Fotografia selectată este afişată
cu tăierea selectată evidenţiată în galben; creaţi o copie tăiată conform
descrierii din tabelul următor.
Pentru
Reducere
dimensiune tăiere
Mărire dimensiune
tăiere
Utilizaţi
W (M)
X
Descriere
Apăsaţi W (M) pentru a reduce dimensiunea tăierii.
Apăsaţi X pentru a mări dimensiunea tăierii.
Schimbare format
imagine tăiată
Rotiţi selectorul principal de comandă pentru a alege
formatul imaginii.
Poziţionare tăiere
Utilizaţi selectorul multiplu pentru a poziţiona tăierea.
Apăsaţi şi menţineţi apăsat pentru a deplasa tăierea
rapid în poziţia dorită.
Apăsaţi centrul selectorului multiplu pentru a
previzualiza imaginea tăiată.
Previzualizare
tăiere
Creare copie
J
Salvaţi tăierea curentă ca fişier separat.
A
Decupare: Calitate şi dimensiune imagine
Copiile create din fotografii NEF (RAW), NEF (RAW) +
JPEG sau TIFF (RGB) au o calitate a imaginii (0 92)
JPEG fine★; copiile tăiate create după fotografii JPEG
au aceeaşi calitate a imaginii ca şi originalul.
Dimensiunea copiei variază în funcţie de dimensiunea
şi formatul tăierii şi apare în partea superioară stângă
din afişajul tăierii.
A
Vizualizarea copiilor tăiate
Este posibil ca zoom redare să nu fie disponibil când sunt afişate copii tăiate.
U
319
Suprapunere imagine
Suprapunerea imaginii combină două fotografii NEF (RAW) existente
pentru a crea o singură fotografie care este salvată separat de originale;
rezultatele, care utilizează datele RAW de la senzorul de imagine al
aparatului foto, sunt remarcabil mai bune decât fotografiile combinate
într-o o aplicaţie de prelucrare a imaginilor. Noua fotografie este salvată la
setările curente de calitate şi dimensiune ale imaginii; înainte de a crea o
suprapunere, setaţi calitatea şi dimensiunea imaginii (0 92, 95; sunt
disponibile toate opţiunile). Pentru a crea o copie NEF (RAW), alegeţi o
calitate a imaginii NEF (RAW) şi o dimensiune a imaginii Mare
(suprapunerea va fi salvată ca imagine NEF/RAW mare chiar dacă este
selectat Mică sau Medie).
+
1
Selectaţi Suprapunere imagine.
Evidenţiaţi Suprapunere imagine în meniul
retuşare şi apăsaţi 2. Va fi afişat dialogul arătat
în partea dreaptă, cu Imag. 1 evidenţiată;
apăsaţi J pentru a afişa un dialog de selecţie a
imaginii care să enumere numai imaginile NEF
(RAW) mari create cu acest aparat foto (imaginile NEF/RAW de
dimensiuni mici şi medii nu pot fi selectate).
U
320
2
Selectaţi prima imagine.
Folosiţi selectorul multiplu pentru a evidenţia
prima fotografie din suprapunere. Pentru a
vizualiza fotografia evidenţiată în cadru întreg,
apăsaţi şi menţineţi apăsat butonul X. Pentru a
vizualiza imagini din alte locaţii, apăsaţi W (M)
şi selectaţi cardul şi folderul dorite conform descrierii de la
pagina 249. Apăsaţi J pentru a selecta fotografia evidenţiată şi
pentru a reveni la afişajul de previzualizare.
3
Selectaţi cea de-a doua imagine.
Imaginea selectată va apărea ca Imag. 1. Evidenţiaţi Imag. 2 şi apăsaţi
J, apoi selectaţi a doua fotografie conform descrierii de la pasul 2.
4
Ajustaţi modificarea.
Evidenţiaţi Imag. 1 sau Imag. 2 şi optimizaţi
expunerea pentru suprapunere prin apăsarea
1 sau 3 pentru a selecta modificarea dintre
valori cuprinse între 0,1 şi 2,0. Repetaţi pentru
cea de-a doua imagine. Valoarea implicită este
1,0; selectaţi 0,5 pentru a înjumătăţi modificarea sau 2,0 pentru a o
dubla. Efectele modificării sunt vizibile în coloana Previz.
U
321
5
Previzualizaţi suprapunerea.
Pentru a previzualiza compoziţia, aşa cum este
arătat în dreapta, apăsaţi 4 sau 2 pentru a
poziţiona cursorul în coloana Previz., apoi
apăsaţi 1 sau 3 pentru a evidenţia Suprap. şi
apăsaţi J (reţineţi că luminozitatea şi culorile
din previzualizare pot diferi de cele din imaginea finală). Pentru a
salva suprapunerea fără să afişaţi o previzualizare, selectaţi Salvare.
Pentru a reveni la pasul 4 şi a selecta fotografii noi sau pentru a ajusta
modificarea, apăsaţi W (M).
6
Salvaţi suprapunerea.
Apăsaţi J în timp ce este afişată
previzualizarea pentru a salva suprapunerea.
După crearea unei suprapuneri, imaginea
rezultată va fi afişată în cadru întreg pe
monitor.
D
Suprapunere imagine
Numai fotografiile NEF (RAW) mari, cu aceeaşi zonă imagine şi adâncime bit pot
fi combinate.
U
322
Suprapunerea are aceleaşi informaţii despre fotografie (inclusiv data înregistrării,
măsurarea, timpul de expunere, diafragma, modul de expunere, compensarea
expunerii, distanţa focală şi orientarea imaginii) şi aceleaşi valori pentru balansul
de alb şi opţiunile Picture Control ca fotografia selectată pentru Imag. 1.
Comentariul imaginii curente este ataşat la suprapunere când aceasta este
salvată; totuşi, informaţiile privind drepturile de autor nu sunt copiate.
Suprapunerile salvate în formatul NEF (RAW) utilizează compresia selectată
pentru Compresie NEF (RAW) din meniul Înregistrare NEF (RAW) şi au aceeaşi
adâncime de bit ca imaginile originale.
nNote tehnice
Citiţi acest capitol pentru informaţii privind accesoriile compatibile,
curăţarea şi păstrarea aparatului foto şi ce trebuie făcut dacă este afişat un
mesaj de eroare sau dacă întâmpinaţi probleme în utilizarea aparatului
foto.
Obiective compatibile
Setare aparat foto
Mod focalizare
Obiective CPU 6
AF
Obiectiv/accesoriu
7
Tip G, E sau D ; AF-S,
✔
AF-P, AF-I
PC NIKKOR 19mm
—
f/4E ED 9
Seria PC-E NIKKOR 9
—
PC Micro 85mm
—
f/2.8D 9, 11, 12
Teleconvertor
✔
AF-S / AF-I 13
Alte obiective AF
NIKKOR (cu excepţia
✔ 14
obiectivelor pentru
F3AF)
AI-P NIKKOR
—
Mod
expunere
Sistem măsurare
L2
M (cu telemetru
electronic) 1
P
S
A
M
3D
Culoare
✔
✔
✔
✔
—
M3 t5
N4
✔8
✔
✔ 10
✔ 10 ✔ 10 ✔ 10
—
✔ 8, 10 ✔ 10
✔ 10
✔ 10 ✔ 10 ✔ 10
—
✔ 8, 10 ✔ 10
✔ 10
—
✔ 12
✔ 10
—
✔ 8, 10 ✔ 10
✔
✔
✔
✔
—
✔8
✔
✔ 14
✔
✔
—
✔
✔8
—
✔ 15
✔
✔
—
✔
✔8
—
n
323
Setare aparat foto
Obiective non-CPU 16
Obiectiv/accesoriu
Obiective NIKKOR AI-,
AI-modificat sau
Nikon seria E 17
NIKKOR medical
120mm f/4
Reflex NIKKOR
NIKKOR PC
Teleconvertor tip AI 23
Accesoriu de
focalizare cu burduf
PB-6 25
Inele cu extindere
automată (seria PK
11A, 12 sau 13;
PN-11)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
n
324
Mod focalizare
Mod
expunere
Sistem măsurare
L2
M3 t5
N4
AF
M (cu telemetru
electronic) 1
P
S
A
M
3D
Culoare
—
✔ 15
—
✔ 18
—
✔ 19
✔ 20
—
—
✔
—
✔ 21
—
—
—
—
—
—
—
—
✔9
✔ 24
—
—
—
✔ 18
✔ 22
✔ 18
—
—
—
—
—
✔ 19
✔ 20
✔
✔ 20
—
—
—
—
✔ 24
—
✔ 26
—
—
✔
—
—
✔ 24
—
✔ 18
—
—
✔
—
Focalizarea manuală este disponibilă cu toate obiectivele.
Matricială.
Central-evaluativă.
Spot.
Evaluativă a zonelor luminoase.
Obiectivele NIKKOR IX nu pot fi utilizate.
Reducerea vibraţiilor (VR) acceptată cu obiective VR.
Măsurarea spot măsoară punctul de focalizare selectat (0 129).
Ceaţă, linii şi alte artefacte ale imaginii („zgomot ”) pot apărea în fotografiile
realizate cu obturatorul electronic cu perdea frontală. Acest lucru poate fi evitat
prin selectarea Dezactivare pentru setarea personalizată d6 (Obt. electr. cu
perdea frontală, 0 304).
Nu poate fi folosit cu deplasarea sau înclinaţia.
Sistemele aparatului foto de măsurare a expunerii şi de control al bliţului este
posibil să nu funcţioneze corespunzător când obiectivul se deplasează şi/sau se
înclină sau când este utilizată o altă diafragmă decât cea maximă.
Numai modul manual de expunere.
Pentru informaţii privind punctele de focalizare disponibile pentru focalizarea
automată şi stabilirea electronică a distanţei, consultaţi pagina 100.
14 Când se focalizează la distanţa de focalizare minimă cu obiective AF 80–200mm
f/2.8, AF 35–70mm f/2.8, AF 28–85mm f/3.5–4.5 <Nou> sau AF 28–85mm
f/3.5–4.5 la zoom maxim, este posibil ca indicatorul imagine focalizată să fie
afişat când pe ecranul mat din vizor imaginea nu este focalizată. Reglaţi manual
focalizarea până când imaginea din vizor este clară.
15 Cu o diafragmă maximă de f/5.6 sau mai mare.
16 Unele obiective nu pot fi folosite (consultaţi pagina 327).
17 Gradul de rotire pentru montura trepiedului AI 80–200mm f/2.8 ED este limitat
de corpul aparatului foto. Filtrele nu pot fi schimbate în timp ce AI 200–400mm
f/4 ED este montat pe aparatul foto.
18 Dacă diafragma maximă este specificată utilizând Date obiectiv non-CPU
(0 243), valoarea diafragmei va fi afişată în vizor şi pe panoul de control
superior.
19 Poate fi utilizată numai dacă distanţa focală a obiectivului şi diafragma maximă
sunt specificate utilizând Date obiectiv non-CPU (0 243). Utilizaţi măsurarea
spot sau central-evaluativă dacă nu sunt obţinute rezultatele dorite.
20 Pentru precizie îmbunătăţită, specificaţi distanţa focală a obiectivului şi
diafragma maximă utilizând Date obiectiv non-CPU (0 243).
21 Se poate folosi în modurile de expunere manuală la timpi de expunere mai
lungi cu un pas sau mai mult decât timpul de sincronizare a bliţului.
22 Expunere determinată de presetarea diafragmei obiectivului. În modul de
expunere automat prioritate de diafragmă, presetaţi diafragma utilizând inelul
diafragmei obiectivului înainte de blocarea AE şi de deplasarea obiectivului. În
modul de expunere manuală, presetaţi diafragma utilizând inelul diafragmei
obiectivului şi stabiliţi expunerea înainte de a deplasa obiectivul.
23 Compensarea expunerii este necesară când este utilizat cu AI 28–85mm
f/3.5–4.5, AI 35–105mm f/3.5–4.5, AI 35–135mm f/3.5–4.5 sau AF-S 80–200mm
f/2.8D.
24 Cu o diafragmă efectivă maximă de f/5.6 sau mai mare.
25 Necesită inel cu extindere automată PK-12 sau PK-13. Poate fi necesar PB-6D, în
funcţie de orientarea aparatului foto.
26 Utilizaţi diafragma presetată. În modul de expunere automat prioritate de
diafragmă, setaţi diafragma utilizând accesoriul de focalizare înainte de a stabili
expunerea şi de a fotografia.
• Dispozitivul de repro-copiere PF-4 necesită un suport pentru aparatul foto PA-4.
• În timpul focalizării automate la sensibilităţi ISO ridicate poate apărea zgomot sub
formă de linii. Folosiţi focalizarea manuală sau blocarea focalizării. Liniile pot apărea şi
la sensibilităţi ISO ridicate când diafragma este reglată în timpul înregistrării filmelor
sau al fotografierii cu vizualizare în timp real.
n
325
A
Recunoaşterea obiectivelor CPU şi de tip G, E şi D
Sunt recomandate obiectivele CPU (în mod special tipurile G, E şi D), reţineţi însă
că obiectivele NIKKOR IX nu pot fi utilizate. Obiectivele CPU pot fi identificate pe
baza prezenţei contactelor CPU, iar obiectivele tip G, E şi D printr-o literă de pe
corpul obiectivului. Obiectivele de tip G şi E nu sunt prevăzute cu un inel pentru
diafragma obiectivului.
Contacte CPU
Inel diafragmă
Obiectiv CPU
Obiectiv tip G/E
Obiectiv tip D
A
Număr f/ obiectiv
Numărul f/ din numele obiectivului reprezintă diafragma maximă a obiectivului.
A
Obiective non-CPU compatibile
Date obiectiv non-CPU (0 243) poate fi utilizată pentru a activa multe dintre
caracteristicile disponibile cu obiectivele CPU, inclusiv măsurarea matricială a
culorii; dacă nu sunt furnizate date, va fi utilizată măsurarea central-evaluativă în
locul măsurării matriciale a culorii, în timp ce dacă diafragma maximă nu este
furnizată, afişajul diafragmei aparatului foto va arăta numărul de stopuri de la
diafragma maximă, iar valoarea diafragmei efective va trebui citită de pe inelul
diafragmei obiectivului.
n
326
D
Accesorii şi obiective non-CPU incompatibile
Următoarele NU pot fi folosite cu D5:
• Teleconvertor AF TC-16A
• Obiective AF pentru F3AF (AF 80mm
• Obiective non-AI
f/2.8, AF 200mm f/3.5 ED,
• Obiective care necesită unitatea de
Teleconvertor AF TC-16)
focalizare AU-1 (400mm f/4.5, 600mm • PC 28mm f/4 (seria 180900 sau
f/5.6, 800mm f/8, 1.200mm f/11)
anterioare)
• Superangulare (6mm f/5.6, 7,5mm
• PC 35mm f/2.8 (seriile 851001–
f/5.6, 8mm f/8, OP 10mm f/5.6)
906200)
• 2,1cm f/4
• PC 35mm f/3.5 (tip vechi)
• Inel de extensie K2
• Reflex 1.000mm f/6.3 (tip vechi)
• 180–600mm f/8 ED (seriile 174041–
• Reflex 1.000mm f/11 (seriile 142361–
174180)
143000)
• 360–1.200mm f/11 ED (seriile
• Reflex 2.000mm f/11 (seriile 200111–
200310)
174031–174127)
• 200–600mm f/9.5 (seriile 280001–
300490)
A
Obiective VR
Obiectivele enumerate mai jos nu sunt recomandate pentru expuneri lungi sau
pentru fotografii realizate la sensibilităţi ISO ridicate, întrucât, datorită designului
sistemului de control al reducerii vibraţiilor (VR), fotografiile rezultate pot fi
afectate de ceaţă. Recomandăm dezactivarea reducerii vibraţiilor atunci când se
folosesc alte obiective VR.
• AF-S VR Zoom-Nikkor 24–120mm
• AF-S NIKKOR 400mm f/2.8G ED VR
f/3.5–5.6G IF-ED
• AF-S NIKKOR 500mm f/4G ED VR
• AF-S VR Zoom-Nikkor 70–200mm
• AF-S DX VR Zoom-Nikkor 18–200mm
f/2.8G IF-ED
f/3.5–5.6G IF-ED
• AF-S VR Zoom-Nikkor 70–300mm
• AF-S DX NIKKOR 16–85mm f/3.5–5.6G
f/4.5–5.6G IF-ED
ED VR
• AF-S VR Nikkor 200mm f/2G IF-ED
• AF-S DX NIKKOR 18–200mm f/3.5–
• AF-S VR Nikkor 300mm f/2.8G IF-ED
5.6G ED VR II
• AF-S NIKKOR 16–35mm f/4G ED VR
• AF-S DX Micro NIKKOR 85mm f/3.5G
• AF-S NIKKOR 24–120mm f/4G ED VR
ED VR
• AF-S NIKKOR 28–300mm f/3.5–5.6G
• AF-S DX NIKKOR 55–300mm f/4.5–
ED VR
5.6G ED VR
n
327
A
Calcularea unghiului de câmp
Aparatul foto poate fi utilizat cu obiective Nikon pentru aparate foto format
35 mm (135). Dacă este ataşat un obiectiv format 35 mm, unghiul de câmp va fi
acelaşi cu cel al cadrului unui film de 35 mm (35,9 × 23,9 mm).
Dacă se doreşte, poate fi folosită opţiunea Zonă imagine din meniul fotografiere
pentru a alege un unghi de câmp diferit de cel al obiectivului curent. Dacă este
ataşat un obiectiv format 35 mm, puteţi reduce unghiul de câmp de 1,5× prin
selectarea DX (24×16) sau de 1,2× prin selectarea 1,2× (30×20), pentru a expune
o zonă mai mică, sau puteţi modifica formatul imaginii prin selectarea 5:4
(30×24). Dimensiunile zonelor expuse la diferite opţiuni Zonă imagine sunt
prezentate mai jos.
FX (36×24) dimensiune imagine (35,9 × 23,9 mm,
echivalent cu un aparat foto format 35 mm)
1,2× (30×20) dimensiune imagine
(29,9 × 19,9 mm)
DX (24×16) dimensiune imagine
(23,5 × 15,7 mm, echivalent cu un
aparat foto format DX)
Obiectiv
5:4 (30×24) dimensiune imagine
(29,9 × 23,9 mm)
Diagonală imagine
Unghi de câmp (FX (36×24);
format 35 mm)
Unghi de câmp (1,2× (30×20))
Unghi de câmp (DX (24×16); format DX)
Unghi de câmp (5:4 (30×24))
n
328
A
Calcularea unghiului de câmp (continuare)
Unghiul de câmp DX (24×16) este de aproximativ 1,5 ori mai mic decât unghiul
de câmp al formatului 35 mm, în timp ce unghiul de câmp 1,2× (30×20) este de
aproximativ 1,2 ori mai mic, iar unghiul de câmp 5:4 (30×24) este de aproximativ
1,1 ori mai mic. Pentru a calcula distanţa focală a obiectivelor în format 35 mm
atunci când este selectat DX (24×16), înmulţiţi distanţa focală a obiectivului cu
aproximativ 1,5, cu aproximativ 1,2 atunci când este selectat 1,2× (30×20) sau cu
aproximativ 1,1 atunci când este selectat 5:4 (30×24) (de exemplu, distanţa
focală efectivă a unui obiectiv de 50 mm în format 35 mm ar fi aproximativ
75 mm atunci când este selectat DX (24×16), 60 mm atunci când este selectat
1,2× (30×20) sau 55 mm atunci când este selectat 5:4 (30×24)).
n
329
Sistemul creativ de iluminare
Nikon (CLS)
Sistemul creativ de iluminare (CLS) avansat Nikon oferă o comunicare
îmbunătăţită între aparatul foto şi unităţile bliţ compatibile pentru
fotografierea cu bliţ îmbunătăţită.
❚❚ Unităţi bliţ compatibile CLS
Aparatul foto poate fi utilizat cu următoarele unităţi bliţ compatibile CLS:
• SB-5000, SB-910, SB-900, SB-800, SB-700, SB-600, SB-500, SB-400, SB-300 şi SB-R200:
SB-5000 1, 2
SB-910, SB-900 1
SB-800
SB-700 1
SB-600
SB-500 3
SB-400 4
SB-300 4
SB-R200 5
Nr. ghid
(ISO 100) 6
34,5
34
38
28
30
24
21
18
10
1 Dacă este ataşat un filtru color la SB-5000, SB-910, SB-900 sau SB-700 când este selectat
v sau N (bliţ) pentru balansul de alb, aparatul foto va detecta automat filtrul şi va
regla balansul de alb în mod corespunzător.
2 AWL radio disponibil cu telecomanda opţională fără fir WR-R10 (0 337).
3 Pentru rezultate optime, utilizatorii lămpii LED pot seta balansul de alb al aparatului foto
la v sau N.
4 Controlul bliţului fără fir nu este disponibil.
5 Controlat la distanţă folosind unitatea bliţ opţională SB-5000, SB-910, SB-900, SB-800,
SB-700 sau SB-500 sau cu dispozitivul de comandă Speedlight fără fir SU-800.
6 m, SB-5000, SB-910, SB-900, SB-800, SB-700 şi SB-600 la o poziţie cap zoom de 35 mm;
SB-5000, SB-910, SB-900 şi SB-700 cu iluminare standard.
A
n
330
Număr de ghid
Pentru a calcula raza de acţiune a bliţului la putere maximă, împărţiţi numărul de
ghid la diafragmă. De exemplu, dacă unitatea bliţ are un număr de ghid de 34 m
(ISO 100); raza sa de acţiune la o diafragmă de f/5.6 este de 34÷5,6 sau de
aproximativ 6,1 metri. Pentru fiecare dublare a valorii sensibilităţii ISO, înmulţiţi
numărul de ghid cu rădăcina pătrată a lui doi (aproximativ 1,4).
Următoarele funcţii sunt disponibile cu unităţi bliţ compatibile CLS:
SB-910, SB-900,
SB-800
SB-700
SB-600
SB-500
SU-800
SB-R200
SB-400
SB-300
Principal
Controlate la distanţă
Iluminare avansată fără fir optică
RPT Declanşare repetată bliţ
SB-5000
Un singur bliţ
Bliţ de umplere compensat
i-TTL pentru SLR digital 1
i-TTL Bliţ de umplere i-TTL
standard pentru SLR
digital
qA Diafragmă automată
A Non-TTL automat
Manual cu prioritate
GN
distanţă
M Manual
RPT Declanşare repetată bliţ
Control bliţ de la distanţă
i-TTL i-TTL
Control rapid fără fir al
[A:B]
bliţului
qA Diafragmă automată
A Non-TTL automat
M Manual
RPT Declanşare repetată bliţ
i-TTL i-TTL
Control rapid fără fir al
[A:B]
bliţului
qA/ Diafragmă automată/
A Non-TTL automat
M Manual
z
z
z
z
z
—
—
z
z
z2 z2
z z2 z
—
—
z
z
z z3
—4 z3
— — —
— — —
—
—
— — —
— — —
z
— —
—
— — —
z5
—
—
z
—
—
—
—
—
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z z
— — —
z — z5
z — z5
z
—
z
z
—
z
z
z
z — — —
—7 — — —
z z — z5
z — — —
z z z z
z5
—
—
—
z5
—
—
—
— — z6 — — —
—
—
—
—
—
—
—
—
—
z
—
—
—
—
—
z
—
z
— —
z8 z8
— — —
—
— — —
z
z
z
z
z
—
z
z
z
z
z
z
—
— — —
—
— — —
—
— — —
z
z
z
z
—
—
—
— —
z
—
— — —
z
Iluminare avansată fără fir controlată
z9
prin radio
Comunicare informaţii culoare (bliţ) z
Comunicare informaţii culoare
—
(lampă LED)
z
z
z
—
—
—
—
—
— —
z
z
n
331
SB-300
SB-400
SB-R200
SU-800
SB-500
SB-600
SB-700
SB-910, SB-900,
SB-800
SB-5000
Sincronizare rapidă FP automată 10
z z z z z z z — —
Blocare FV 11
z z z z z z z z z
Asistenţă AF pentru AF zone
z z z z — z 12 — — —
multiple
Reducere ochi roşii
z z z z z — — z —
Iluminare pentru modelare aparat
z z z z z z z — —
foto
Control bliţ unificat
z — — — z — — z z
Actualizare firmware unitate bliţ
z z 13 z — z — — — z
aparat foto
1 Nu este disponibil cu măsurarea spot.
2 Poate fi selectat şi cu unitatea bliţ.
3 Selectarea modului qA/A realizată pe unitatea bliţ folosind setări personalizate.
Exceptând cazul în care datele obiectivului au fost furnizate utilizând opţiunea
Date obiectiv non-CPU din meniul de setare, va fi selectat „A” când este utilizat
un obiectiv non-CPU.
4 Exceptând cazul în care datele obiectivului au fost furnizate utilizând opţiunea
Date obiectiv non-CPU din meniul de setare, va fi selectat non-TTL automat
când este utilizat un obiectiv non-CPU.
5 Poate fi selectat numai cu aparatul foto.
6 Disponibilă numai în cursul fotografierii close-up.
7 Exceptând cazul în care datele obiectivului au fost furnizate utilizând opţiunea
Date obiectiv non-CPU în meniul de setare, non-TTL automat (A) este utilizat
cu obiective non-CPU, indiferent de modul selectat cu unitatea bliţ.
8 Alegerea între qA şi A depinde de opţiunea selectată pentru bliţul principal.
9 Acceptă aceleaşi funcţii ca şi unităţile bliţ cu control la distanţă cu AWL optic.
10 Disponibil numai în modurile control bliţ i-TTL, qA, A, GN şi M.
11 Disponibilă numai în modul control bliţ i-TTL sau atunci când bliţul este setat
pentru a emite pre-bliţuri de control în modul control bliţ qA sau A.
12 Disponibil numai în modul dispozitiv de comandă.
13 Actualizările firmware pentru SB-910 şi SB-900 pot fi realizate din aparatul foto.
• Dispozitiv de comandă Speedlight fără fir SU-800: Când este montat pe un
aparat foto compatibil CLS, dispozitivul SU-800 poate fi folosit ca
dispozitiv de comandă pentru unităţile de bliţ SB-5000, SB-910, SB-900,
SB-800, SB-700, SB-600, SB-500 sau SB-R200 în până la trei grupuri.
Unitatea SU-800 în sine nu este echipată cu un bliţ.
n
332
A
Iluminare pentru modelare
Unităţile bliţ compatibile CLS emit un bliţ de modelare când este apăsat butonul
Pv al aparatului foto. Această funcţie poate fi folosită cu iluminarea avansată fără
fir pentru a examina efectul de iluminare total obţinut cu mai multe unităţi de
bliţ. Iluminarea pentru modelare poate fi dezactivată folosind setarea
personalizată e5 (Bliţ de modelare; 0 306).
❚❚ Alte unităţi bliţ
Următoarele unităţi bliţ pot fi utilizate în modurile non-TTL automat şi
manual.
Unitate bliţ
Mod bliţ
A Non-TTL automat
M Manual
Declanşare repetată
G
bliţ
Sincronizare perdea
REAR
posterioară 3
SB-50DX
—
✔
SB-30, SB-27 1,
SB-22S, SB-22,
SB-20, SB-16B,
SB-15
✔
✔
SB-23, SB-29 2,
SB-21B 2, SB-29S 2
—
✔
✔
—
—
—
✔
✔
✔
✔
SB-80DX,
SB-28DX, SB-28,
SB-26, SB-25,
SB-24
✔
✔
1 Modul bliţ este setat automat la TTL, iar declanşatorul este dezactivat. Setaţi unitatea
bliţ la A (bliţ non-TTL automat).
2 Focalizarea automată este disponibilă numai cu obiective AF-S VR Micro-Nikkor
105mm f/2.8G IF-ED şi AF-S Micro NIKKOR 60mm f/2.8G ED.
3 Disponibil când aparatul foto este utilizat pentru a selecta modul bliţ.
n
333
D
Note privind unităţile de bliţ opţionale
Consultaţi manualul unităţii bliţ pentru instrucţiuni detaliate. Dacă unitatea
acceptă CLS, consultaţi secţiunea referitoare la aparate foto digitale SLR
compatibile CLS. D5 nu este inclus în categoria „SLR digital” în manualele
SB-80DX, SB-28DX şi SB-50DX.
Controlul bliţului i-TTL poate fi folosit la sensibilităţi ISO cuprinse între 100 şi
12800. La valori de peste 12800, rezultatele dorite nu pot fi obţinute la unele raze
de acţiune sau setări ale diafragmei. Dacă indicatorul bliţ pregătit (M) clipeşte
timp de aproximativ trei secunde după ce s-a făcut o fotografie în modul i-TTL
sau automat non-TTL, bliţul s-a declanşat la putere maximă şi este posibil ca
fotografia să fie subexpusă (numai unităţi bliţ compatibile CLS).
Când se utilizează un cablu de sincronizare seria SC 17, 28 sau 29 pentru
fotografierea cu bliţ extern, este posibil să nu se obţină expunerea corectă în
modul i-TTL. Recomandăm selectarea bliţ de umplere i-TTL standard. Realizaţi o
fotografie test şi vizualizaţi rezultatele pe monitor.
În cazul i-TTL, utilizaţi panoul bliţ sau adaptorul pentru dispozitivul de difuzie
furnizat cu unitatea bliţ. Nu utilizaţi alte panouri, cum ar fi cele de difuzie,
deoarece ar putea genera expuneri incorecte.
În modul expunere P, diafragma maximă (număr f/ minim) este limitată în funcţie
de sensibilitatea ISO, aşa cum se arată mai jos:
100
4
200
5
Diafragmă maximă la echivalent ISO de:
400
800
1600
3200
5,6
7,1
8
10
6400
11
12800
13
Dacă diafragma maximă a obiectivului este mai mică decât cea dată mai sus,
valoarea maximă pentru diafragmă va fi diafragma maximă a obiectivului.
Este posibil să apară zgomot sub formă de linii în fotografiile realizate cu bliţ cu
un set de acumulatori SD-9 sau SD-8A ataşat direct la aparatul foto. Reduceţi
sensibilitatea ISO sau măriţi distanţa dintre aparatul foto şi setul de acumulatori.
n
334
D
Note privind unităţile de bliţ opţionale (continuare)
SB-5000, SB-910, SB-900, SB-800, SB-700, SB-600, SB-500 şi SB-400 oferă
reducerea ochilor roşii, iar SB-5000, SB-910, SB-900, SB-800, SB-700, SB-600 şi
SU-800 oferă iluminare pentru asistenţă AF cu următoarele limitări:
• SB-5000: Iluminare asistenţă AF este disponibilă când obiectivele AF de
24–135 mm sunt folosite cu punctele de focalizare arătate mai jos.
24–49 mm
50–84 mm
85–135 mm
• SB-910 şi SB-900: Iluminare asistenţă AF este disponibilă când obiectivele AF de
17–135 mm sunt folosite cu punctele de focalizare arătate mai jos.
17–19 mm
20–135 mm
• SB-800, SB-600 şi SU-800: Iluminare asistenţă AF este disponibilă când obiectivele
AF de 24–105 mm sunt folosite cu punctele de focalizare arătate mai jos.
24–34 mm
35–49 mm
50–105 mm
• SB-700: Iluminare asistenţă AF este disponibilă când obiectivele AF de
24–135 mm sunt folosite cu punctele de focalizare arătate mai jos.
24–27 mm
28–135 mm
În funcţie de obiectivul folosit şi de scena înregistrată, este posibil ca indicatorul
imagine focalizată (I) să fie afişat când subiectul nu este focalizat sau este posibil
ca aparatul foto să nu poată focaliza şi declanşarea obturatorului va fi dezactivată.
n
335
Alte accesorii
La momentul redactării acestui manual pentru D5 erau disponibile
următoarele accesorii.
Surse de
alimentare
Filtre
n
336
• Acumulator Li-ion EN-EL18c (0 19, 22): Pot fi utilizați și acumulatori
EN-EL18b, EN-EL18a și EN-EL18. Acumulatori EN-EL18c
suplimentari sunt disponibili de la distribuitorii locali şi de la
reprezentanţii de service Nikon.
• Încărcător acumulator MH-26a (0 19, 380): MH-26a poate fi utilizat
pentru a reîncărca și a calibra acumulatorii EN-EL18c, EN-EL18b,
EN-EL18a și EN-EL18.
• Conector alimentare EP-6, adaptor la reţeaua electrică EH-6b: Aceste
accesorii pot fi utilizate pentru a alimenta aparatul foto pe
perioade îndelungate (pot fi folosite şi adaptoarele la reţeaua
electrică EH-6a şi EH-6). EP-6 este necesar pentru a conecta EH-6b
la aparatul foto; pentru detalii consultaţi pagina 342.
• Filtrele destinate fotografierii cu efecte speciale pot interfera cu
focalizarea automată sau cu telemetrul electronic.
• D5 nu poate fi utilizat cu filtre de polarizare liniară. Utilizaţi, în
schimb, filtrul cu polarizare circulară C-PL sau C-PLII.
• Utilizaţi filtre de culoare neutră (NC) pentru a proteja obiectivul.
• Pentru a preveni formele dublate, nu se recomandă utilizarea
unui filtru când obiectul este încadrat pe un fundal luminos sau
când o sursă de lumină puternică se află în cadru.
• Măsurarea central-evaluativă este recomandată pentru filtrele cu
factori de expunere (factori de filtrare) mai mari de 1× (Y44, Y48,
Y52, O56, R60, X0, X1, C-PL, ND2S, ND4, ND4S, ND8, ND8S, ND400,
A2, A12, B2, B8, B12). Consultaţi manualul filtrului pentru detalii.
• Transmiţător fără fir WT-6/WT-5: Conectaţi WT-6 sau WT-5 la
conectorul pentru periferice al aparatului foto pentru a încărca
fotografii prin intermediul unei reţele fără fir, pentru a controla
aparatul foto de pe un computer care rulează
Camera Control Pro 2 (disponibil separat) sau pentru a realiza
Adaptoare LAN
fotografii şi a naviga printre acestea de la distanţă, de pe un
fără fir (0 281)
computer sau dispozitiv inteligent.
Notă: Sunt necesare o reţea fără fir şi câteva cunoştinţe de bază privind
reţelele atunci când se foloseşte un transmiţător fără fir. Asiguraţi-vă că
actualizaţi software-ul transmiţătorului fără fir la versiunea cea mai
recentă.
Telecomenzi
fără fir
• Telecomandă fără fir WR-R10/WR-T10: Când este ataşată o
telecomandă fără fir WR-R10 la terminalul cu zece pini pentru
telecomandă folosind un adaptor WR-A10, aparatul foto poate fi
controlat fără fir folosind o telecomandă fără fir WR-T10. WR-R10
poate fi utilizată şi pentru a controla unităţi bliţ controlate prin
radio.
• Telecomandă fără fir WR-1: Dispozitivele WR-1 sunt folosite cu
telecomenzile fără fir WR-R10 sau WR-T10 sau cu alte telecomenzi
WR-1, cu dispozitivele WR-1 funcţionând fie ca transmiţătoare, fie
ca receptoare. De exemplu, poate fi ataşat un WR-1 la terminalul
cu zece pini pentru telecomandă şi poate fi folosit ca receptor,
permiţând declanşarea obturatorului de la distanţă de către un
alt WR-1 care acţionează ca transmiţător.
Notă: Asiguraţi-vă că firmware-ul pentru WR-R10 şi WR-1 a fost
actualizat la versiunea cea mai recentă. Pentru informaţii suplimentare
privind actualizările firmware, consultaţi site-ul internet Nikon pentru
zona dumneavoastră.
n
337
• Vizor din cauciuc DK-19: DK-19 face imaginea din vizor mai uşor de
văzut, prevenind obosirea ochiului.
• Obiectiv vizor reglare dioptrie DK-17C: Pentru a răspunde diferenţelor
individuale de vedere, sunt disponibile lentile pentru vizor cu
dioptrii de –3, –2, 0, +1 şi +2 m–1. Utilizaţi lentile pentru ajustarea
dioptriilor doar dacă focalizarea dorită nu poate fi obţinută cu
controlul ajustării dioptriilor încorporat (de la –3 la +1 m–1).
Testaţi lentilele pentru ajustarea dioptriilor înainte de
achiziţionare pentru a vă asigura că puteţi obţine focalizarea
dorită.
• Ocular lupă DK-17M: DK-17M măreşte imaginea prin vizor de
aproximativ 1,2× pentru o mai mare precizie la încadrare.
• Lupă ocular DG-2: DG-2 măreşte scena din centrul vizorului pentru o
focalizare mai precisă. Este necesar adaptorul pentru ocular
DK-18 (disponibil separat).
Accesorii ocular • Adaptor ocular DK-18: DK-18 este utilizat la ataşarea lupei DG-2 sau a
vizor
accesoriului vizualizare în unghi drept DR-3 la D5.
• Adaptor ocular DK-27: Este furnizat un DK-27 împreună cu aparatul
foto.
• Ocular anti-condens DK-14/ocular anti-condens DK-17A: Aceste oculare
pentru vizor previn aburirea în condiţii de umiditate sau de
vreme rece.
• Ocular vizor acoperit cu fluor DK-17F: Este furnizat un DK-17F împreună
cu aparatul foto. Sticla protectoare se caracterizează printr-o
acoperire cu fluor, uşor de curăţat, pe ambele suprafeţe.
• Accesoriu vizualizare unghi drept DR-5/accesoriu vizualizare unghi drept DR-4:
DR-5 şi DR-4 se ataşează în unghi drept la ocularul vizorului,
permiţând imaginii din vizor să fie vizualizată de deasupra când
aparatul foto se află în poziţie de fotografiere orizontală. DR-5
acceptă ajustarea dioptriilor şi poate mări vizualizarea prin vizor
de 2× pentru o mai mare precizie la încadrare (reţineţi că
marginile cadrului nu vor fi vizibile când imaginea este mărită).
n
338
Cabluri HDMI
(0 286)
Software
Capace corp
Accesoriile
terminalului
pentru
telecomandă
Cablu HDMI HC-E1: Un cablu HDMI cu un conector tip C pentru
conectarea la aparatul foto şi un conector tip A pentru conectarea
la dispozitive HDMI.
• Camera Control Pro 2: Controlează aparatul foto de la distanţă, de pe
un computer, şi salvează fotografiile direct pe hard-disk-ul
computerului. Când Camera Control Pro 2 este folosit pentru a
captura fotografii direct pe computer, indicatorul de conectare la
PC (c) va apărea pe panoul de control superior.
Notă: Folosiţi cele mai recente versiuni ale software-ului Nikon;
consultaţi site-urile internet menţionate la pagina xix pentru cele mai
recente informaţii privind sistemele de operare compatibile. La setări
implicite, Nikon Message Center 2 va verifica periodic dacă există
actualizări ale software-ului şi firmware-ului Nikon în timp ce sunteţi
conectat la un cont de pe un computer şi computerul este conectat la
Internet. Când este găsită o actualizare, se afişează automat un mesaj
pe ecran.
Capac corp BF-1B/capac corp BF-1A: Capacul corpului protejează
împotriva prafului oglinda, ecranul vizorului şi filtrul low-pass
atunci când nu este montat un obiectiv.
D5 este echipat cu un terminal cu zece pini pentru telecomandă
(0 2) pentru fotografierea cu telecomandă şi automată. Terminalul
este dotat cu un capac, care protejează contactele când acesta nu
este utilizat. Pot fi utilizate următoarele accesorii (toate lungimile
sunt aproximative):
• Telecomandă prin cablu MC-22/MC-22A: Declanşator pentru controlul
de la distanţă cu terminale albastru, galben şi negru pentru
conectarea la un dispozitiv de acţionare a obturatorului de la
distanţă, permiţând controlul prin semnale sonore sau
electronice (lungime 1 m).
• Telecomandă prin cablu MC-30/MC-30A: Declanşator pentru controlul
de la distanţă; poate fi folosit pentru a reduce tremuratul
aparatului foto (lungime 80 cm).
• Telecomandă prin cablu MC-36/MC-36A: Declanşator controlat de la
distanţă; poate fi folosit pentru fotografierea cu temporizator de
interval, pentru a reduce tremuratul aparatului foto sau pentru a
menţine obturatorul deschis în timpul unei expuneri îndelungate
(lungime 85 cm).
n
339
Accesoriile
terminalului
pentru
telecomandă
n
340
• Cablu prelungitor MC-21/MC-21A: Poate fi conectat la ML-3 sau seria
MC 20, 22, 22A, 23, 23A, 25, 25A, 30, 30A, 36 sau 36A. Poate fi
utilizat doar un MC-21 sau MC-21A la un moment dat (lungime
3 m).
• Cablu de conectare MC-23/MC-23A: Conectează două aparate foto cu
terminale cu zece pini pentru telecomandă pentru operarea
simultană (lungime 40 cm).
• Cablu adaptor MC-25/MC-25A: Cablu adaptor de la zece la doi pini
pentru conectarea la dispozitive cu terminale cu doi pini, inclusiv
setul de control radio MW-2, intervalometrul MT-2 şi setul de
control modulite ML-2 (lungime 20 cm).
• Adaptor WR WR-A10: Un adaptor utilizat pentru conectarea
telecomenzilor fără fir WR-R10 la aparatele foto cu terminale cu
zece pini pentru telecomandă.
• Dispozitiv GPS GP-1/GP-1A (0 246): Înregistraţi latitudinea,
longitudinea, altitudinea şi ora UTC împreună cu fotografiile.
• Cablu adaptor GPS MC-35 (0 246): Acest cablu de 35 cm conectează
aparatul foto la dispozitivele GPS GARMIN mai vechi din seria
eTrex şi geko care se conformează formatului de date NMEA0183
al National Marine Electronics Association (Asociaţia Naţională
pentru Electronică Marină) versiunea 2.01 sau 3.01. Sunt
acceptate numai modelele care acceptă conexiuni prin cablu la
interfaţa PC; MC-35 nu poate fi utilizat pentru a conecta
dispozitive GPS prin intermediul USB. Aceste dispozitive se
conectează la MC-35 folosind un cablu cu un conector D-sub cu
9 pini furnizat de producătorul dispozitivului GPS; pentru detalii
consultaţi manualul de instrucţiuni al MC-35. Înainte de a porni
aparatul foto, setaţi dispozitivul GPS în modul NMEA (4.800
bauzi); pentru informaţii suplimentare consultaţi documentaţia
furnizată cu dispozitivul GPS.
• Set telecomandă modulite ML-3: permite controlul la distanţă prin
infraroşu la distanţe de până la 8 m.
Microfoane
Capac conector
• Microfon stereo ME-1: Conectaţi ME-1 la jack-ul pentru microfon al
aparatului foto pentru a înregistra sunetul stereo şi pentru a
reduce riscul de înregistrare a zgomotului produs de dispozitiv
(cum ar fi sunetele produse de obiectiv în timpul focalizării
automate; 0 64).
• Microfon fără fir ME-W1: Folosiţi acest microfon Bluetooth fără fir
pentru înregistrarea cu microfon extern.
Capac conector pentru cabluri cu mufă stereo mini UF-6: Împiedică
deconectarea accidentală a cablurilor cu mufă mini pentru
microfoanele stereo opţionale ME-1.
Disponibilitatea poate diferi în funcţie de ţară sau regiune. Pentru cele mai recente
informaţii, consultaţi site-ul nostru internet sau broşurile.
A
Scoaterea adaptorului pentru ocular
Apăsaţi zăvoarele de pe ambele părţi şi ridicaţi-le (q) şi
scoateţi adaptorul conform imaginii (w).
A
Capace conectoare pentru cabluri cu mufă stereo mini
Capacul se ataşează conform imaginii.
n
341
Ataşarea unui conector de alimentare şi a
unui adaptor la reţeaua electrică
Opriţi aparatul foto înainte de a ataşa un conector de alimentare şi un
adaptor la reţeaua electrică, opţionale.
1
Scoateţi capacul locaşului
acumulatorului.
Ridicaţi zăvorul capacului locaşului
acumulatorului, răsuciţi-l în poziţia (A) deschis
(q) şi scoateţi capacul locaşului
acumulatorului BL-6 (w).
2
Conectaţi adaptorul la reţeaua electrică.
Treceţi cablul de curent continuu peste
ghidajul cablului conectorului de alimentare
(q) şi împingeţi-l în jos până ajunge la capătul
fantei, iar apoi introduceţi mufa de curent
continuu în conectorul de alimentare cu
curent continuu (w).
3
Introduceţi conectorul de alimentare.
Introduceţi complet conectorul de alimentare
în locaşul acumulatorului aşa cum se arată în
imagine.
n
342
4
Blocaţi conectorul de alimentare.
Rotiţi zăvorul în poziţia închis (q) şi rabataţi-l
în jos conform imaginii (w). Pentru a
împiedica deplasarea conectorului de
alimentare în timpul funcţionării, asiguraţi-vă
că este bine fixat.
Nivelul acumulatorului nu este afişat pe
panoul de control superior atât timp cât
aparatul foto este alimentat cu adaptorul la
reţeaua electrică şi conectorul de alimentare.
n
343
Îngrijirea aparatului foto
Păstrare
Când aparatul foto nu este utilizat o perioadă lungă de timp, scoateţi
acumulatorul şi depozitaţi-l într-un loc răcoros şi uscat cu capacul terminal
montat. Pentru a împiedica formarea de mucegai sau rugină, păstraţi
aparatul foto într-un loc uscat, bine ventilat. Nu depozitaţi aparatul foto cu
granule de naftalină sau camfor împotriva moliilor sau în locuri care:
• au ventilaţie deficitară sau umidităţi de peste 60%,
• se află lângă echipamente care generează câmpuri electromagnetice
puternice, precum televizoare sau aparate radio,
• sunt expuse la temperaturi de peste 50 °C sau sub –10 °C
Curăţare
Utilizaţi o suflantă pentru a îndepărta praful şi scamele, apoi ştergeţi
uşor cu o lavetă moale şi uscată. După utilizarea aparatului foto la
Corp aparat
plajă sau pe malul mării, curăţaţi nisipul sau sarea cu o lavetă
foto
înmuiată uşor în apă distilată şi uscaţi bine. Important: Praful sau alte
corpuri străine ajunse în interiorul aparatului foto pot provoca
deteriorări ce nu sunt acoperite de garanţie.
Aceste elemente din sticlă se pot deteriora cu uşurinţă. Îndepărtaţi
praful şi scamele cu o suflantă. Dacă utilizaţi o suflantă cu aerosoli,
Obiectiv,
păstraţi recipientul în plan vertical pentru a preveni scurgerea
oglindă şi vizor lichidului. Pentru a îndepărta urmele de degete sau alte pete, aplicaţi
o cantitate mică de soluţie pentru curăţarea lentilelor pe o lavetă
moale şi curăţaţi cu grijă.
Îndepărtaţi praful şi scamele cu o suflantă. Când îndepărtaţi urmele
de degete şi alte pete, ştergeţi suprafaţa uşor cu o lavetă moale sau
Monitor
cu piele de căprioară. Nu apăsaţi, deoarece acest lucru ar putea
provoca deteriorări sau defecţiuni.
Nu utilizaţi alcool, solvent sau alte substanţe chimice volatile.
n
344
Filtrul low-pass
Senzorul de imagine care acţionează ca element de creare a imaginii
aparatului foto este dotat cu un filtru low-pass pentru a preveni efectul
moire. Dacă suspectaţi că murdăria sau praful de pe filtru apar în fotografii,
puteţi curăţa filtrul utilizând opţiunea Curăţare senzor imagine din
meniul setare. Filtrul poate fi curăţat oricând utilizând opţiunea Curăţare
acum sau curăţarea poate fi efectuată automat când aparatul foto este
pornit sau oprit.
❚❚ „Curăţare acum”
Ţinând aparatul foto cu baza în jos, selectaţi
Curăţare senzor imagine din meniul setare, apoi
evidenţiaţi Curăţare acum şi apăsaţi J. Aparatul
foto va verifica senzorul de imagine şi apoi va
începe curăţarea. În timpul curățării, pe panoul de
control superior clipeşte 1 şi nu pot fi
efectuate alte operaţiuni. Nu scoateţi sau
deconectaţi sursa de alimentare înainte de
finalizarea curăţării şi afişarea meniului setare.
n
345
❚❚ „Curăţare la pornire/oprire”
Alegeţi dintre următoarele opţiuni:
5
6
7
1
Opţiune
Curăţare la
pornire
Descriere
Senzorul de imagine este curăţat automat de fiecare dată
când este pornit aparatul foto.
Senzorul de imagine este curăţat automat în timpul opririi
Curăţare la oprire
de fiecare dată când este oprit aparatul foto.
Curăţare la
Senzorul de imagine este curăţat automat la pornire şi la
pornire şi oprire oprire.
Curăţare
Curăţarea automată a senzorului de imagine este
dezactivată
dezactivată.
Selectaţi Curăţare la pornire/oprire.
Afişaţi meniul Curăţare senzor imagine
conform descrierii de la pagina 345. Evidenţiaţi
Curăţare la pornire/oprire şi apăsaţi 2.
2
Selectaţi o opţiune.
Evidenţiaţi o opţiune şi apăsaţi J.
D
Curăţarea senzorului de imagine
Utilizarea comenzilor aparatului foto la pornire întrerupe curăţarea senzorului de
imagine.
Curăţarea se realizează prin vibrarea filtrului low-pass. Dacă praful nu poate fi
îndepărtat complet folosind opţiunile din meniul Curăţare senzor imagine,
curăţaţi senzorul de imagine manual sau consultaţi un reprezentant de service
autorizat Nikon.
n
346
În cazul în care curăţarea senzorului de imagine se realizează de câteva ori la rând,
este posibil ca aceasta să se dezactiveze temporar pentru a proteja circuitele
interne ale aparatului foto. Curăţarea poate fi efectuată din nou după o scurtă
perioadă de aşteptare.
❚❚ Curăţarea manuală
Dacă nu pot fi îndepărtate corpurile străine de pe filtrul low-pass utilizând
opţiunea Curăţare senzor imagine (0 345) din meniul setare, filtrul
poate fi curăţat manual, conform descrierii de mai jos. Reţineţi totuşi că
filtrul este extrem de delicat şi se deteriorează uşor. Nikon recomandă ca
filtrul să fie curăţat doar de personalul de service autorizat Nikon.
1
Încărcaţi acumulatorul sau conectaţi un adaptor la reţeaua
electrică.
Când verificaţi sau curăţaţi filtrul low-pass, este necesară o sursă de
alimentare sigură. Opriţi aparatul foto şi introduceţi un acumulator
complet încărcat sau conectaţi un conector de alimentare şi un
adaptor la reţeaua electrică, opţionale. Opţiunea Bloc. oglindă sus
pt. curăţare este disponibilă în meniul setare numai la niveluri ale
acumulatorului mai mari de J.
2
Scoateţi obiectivul.
Opriţi aparatul foto şi scoateţi obiectivul.
3
Selectaţi Bloc. oglindă sus pt. curăţare.
Porniţi aparatul foto şi evidenţiaţi Bloc.
oglindă sus pt. curăţare în meniul setare şi
apăsaţi 2. Reţineţi că Bloc. oglindă sus pt.
curăţare nu este disponibilă când este
selectat Activare pentru Reţea > Conexiune
de reţea în meniul setare.
n
347
4
Apăsaţi J.
Pe monitor va fi afişat mesajul prezentat în
partea dreaptă, iar pe panoul de control
superior şi în vizor va apărea un rând de linii.
Pentru a restabili funcţionarea normală fără
a verifica filtrul low-pass, opriţi aparatul foto.
5
Ridicaţi oglinda.
Apăsaţi butonul de declanşare
până la capăt. Oglinda va fi
ridicată şi se va deschide
perdeaua obturatorului,
expunând filtrul low-pass.
Afişajul din vizor şi de pe panoul de control posterior se va opri şi
rândul de linii din panoul de control superior va clipi.
6
Examinaţi filtrul low-pass.
Ţinând aparatul foto astfel încât lumina să
cadă pe filtrul low-pass, verificaţi dacă acesta
prezintă praf sau scame. Dacă nu există corpuri
străine, treceţi la pasul 8.
n
348
7
Curăţaţi filtrul.
Îndepărtaţi praful şi scamele din filtru cu o
suflantă. Nu utilizaţi o suflantă cu perie,
deoarece firele ar putea deteriora filtrul.
Murdăria care nu poate fi îndepărtată cu o
suflantă poate fi curăţată doar de personalul
de service autorizat Nikon. Nu atingeţi şi nu ştergeţi filtrul sub nicio
formă.
8
Opriţi aparatul foto.
Oglinda va reveni în poziţia jos şi perdeaua obturatorului se va
închide. Puneţi la loc obiectivul sau capacul corpului.
D
Utilizaţi o sursă de alimentare sigură
Perdeaua obturatorului este delicată şi se deteriorează uşor. Dacă aparatul foto se
opreşte în timp ce oglinda este ridicată, perdeaua se va închide automat.
Respectaţi următoarele precauţii pentru a preveni deteriorarea perdelei:
• Nu opriţi aparatul foto şi nu scoateţi şi nu deconectaţi sursa de alimentare în
timp ce oglinda este ridicată.
• În cazul în care acumulatorul se descarcă în timp ce oglinda este ridicată, se va
auzi un bip şi indicatorul luminos al autodeclanşatorului va clipi pentru a
avertiza că perdeaua obturatorului se va închide şi că oglinda va fi coborâtă
după circa două minute. Opriţi curăţarea sau verificarea imediat.
n
349
D
Corpuri străine pe filtrul low-pass
Corpurile străine care pătrund în aparatul foto când obiectivele sunt scoase sau
schimbate sau când capacele corpului sunt scoase (sau, în cazuri foarte rare,
lubrifiantul sau particule foarte fine din interiorul aparatului foto) se pot fixa pe
filtrul low-pass şi pot apărea în fotografiile realizate în anumite condiţii. Pentru a
proteja aparatul foto atunci când obiectivul este demontat, asiguraţi-vă că puneţi
la loc capacul corpului furnizat împreună cu aparatul foto, având grijă să
îndepărtaţi mai întâi tot praful şi alte corpuri străine care se pot fixa pe montura
aparatului foto, montura obiectivului sau pe capacul corpului. Evitaţi ataşarea
capacului corpului sau schimbarea obiectivelor în medii cu praf.
În cazul în care corpurile străine ajung pe filtrul low-pass, utilizaţi opţiunea de
curăţare a filtrului low-pass conform descrierii de la pagina 345. Dacă problema
persistă, curăţaţi filtrul manual (0 347) sau asiguraţi curăţarea sa de către
personalul de service autorizat Nikon. Fotografiile afectate de prezenţa corpurilor
străine de pe filtru pot fi retuşate utilizând opţiunile de curăţare a imaginii
disponibile în unele aplicaţii de prelucrare a imaginilor.
D
Întreţinerea aparatului foto şi a accesoriilor
Aparatul foto este un dispozitiv de precizie şi necesită lucrări de întreţinere
periodice. Nikon recomandă ca aparatul foto să fie inspectat de către
distribuitorul iniţial sau de un reprezentant de service autorizat Nikon la fiecare
unu-doi ani, iar o revizie este recomandată la fiecare trei până la cinci ani (reţineţi
că aceste servicii sunt contra cost). Inspectarea frecventă şi lucrările de întreţinere
sunt recomandate în special atunci când aparatul foto este utilizat în mod
profesionist. Orice accesorii utilizate în mod regulat cu acest aparat foto, precum
obiectivele sau unităţile de bliţ opţionale, ar trebui incluse atunci când aparatul
foto este verificat sau întreţinut.
n
350
Înlocuirea bateriei ceasului
Ceasul intern al aparatului foto este alimentat de o baterie cu litiu CR1616
cu o durată de funcţionare de aproximativ doi ani. Dacă este afişată
pictograma B pe panoul de control superior în timp ce temporizatorul
standby este activat, bateria este aproape descărcată şi trebuie înlocuită.
Când bateria este consumată, pictograma B va clipi în timp ce
temporizatorul standby este activat. Mai pot fi efectuate fotografii, dar
acestea nu vor fi marcate cu ora şi data corecte. Înlocuiţi bateria aşa cum
este descris mai jos.
1
Scoateţi acumulatorul principal.
Locaşul bateriei ceasului este situat pe partea superioară a locaşului
acumulatorului principal. Opriţi aparatul foto şi scoateţi acumulatorul
EN-EL18c.
2
Deschideţi locaşul bateriei ceasului.
Trageţi capacul locaşului bateriei ceasului
spre partea din faţă a locaşului
acumulatorului principal.
3
Scoateţi bateria ceasului.
4
Introduceţi bateria de schimb.
Introduceţi o nouă baterie cu litiu CR1616
astfel încât partea pozitivă (partea marcată cu
„+” şi cu numele bateriei) să fie vizibilă.
n
351
5
Închideţi locaşul bateriei ceasului.
Împingeţi capacul locaşului bateriei ceasului
spre partea dinapoi a locaşului acumulatorului
principal până când acesta se fixează la loc cu
un clic.
6
Puneţi la loc acumulatorul principal.
Reintroduceţi EN-EL18c.
7
Setaţi ceasul intern al aparatului foto.
Setaţi aparatul foto la data şi ora curente
(0 28). Până când se setează data şi ora,
pictograma B va clipi pe panoul de control
superior.
A
ATENŢIE
Utilizaţi numai baterii cu litiu CR1616. Folosirea unui alt tip de baterie ar putea
provoca o explozie. Eliminaţi bateriile folosite conform instrucţiunilor.
D
n
352
Introducerea bateriei ceasului
Introduceţi bateria ceasului în orientarea corectă. Introducerea bateriei în mod
incorect ar putea nu doar să împiedice funcţionarea ceasului, dar ar putea să
deterioreze aparatul foto.
Îngrijirea aparatului foto şi a
acumulatorului: Atenţionări
A nu se scăpa pe jos: Produsul se poate defecta dacă este supus la şocuri sau vibraţii
puternice.
A se menţine uscat: Acest produs nu este etanş şi se poate defecta dacă este scufundat
în apă sau dacă este expus la niveluri ridicate de umiditate. Ruginirea mecanismului
intern poate provoca deteriorări ireparabile.
A se evita schimbările bruşte de temperatură: Schimbările bruşte de temperatură, precum
cele care au loc când se intră sau se iese într-o/dintr-o clădire încălzită pe vreme
rece, pot provoca formarea condensului în interiorul dispozitivului. Pentru a preveni
formarea condensului, puneţi dispozitivul într-o geantă de transport sau într-o
pungă de plastic înainte de a-l expune la schimbări bruşte de temperatură.
A se păstra la distanţă de câmpurile magnetice puternice: Nu utilizaţi şi nu păstraţi acest
dispozitiv în apropierea unui echipament care generează radiaţii electromagnetice
sau câmpuri magnetice puternice. Sarcinile statice sau câmpurile magnetice
puternice produse de echipamente, precum emiţătoarele radio, pot interfera cu
monitorul, pot deteriora datele stocate pe cardul de memorie sau pot afecta
circuitele interne ale produsului.
A nu se lăsa obiectivul îndreptat spre soare: Nu lăsaţi obiectivul orientat spre soare sau alte
surse puternice de lumină pentru o perioadă lungă de timp. Lumina puternică
poate cauza deteriorarea senzorului de imagine sau poate produce un efect de
estompare în fotografii.
n
353
Curăţarea: Când curăţaţi corpul aparatului foto, utilizaţi o suflantă pentru a îndepărta
uşor praful şi scamele, apoi ştergeţi uşor cu o lavetă moale şi uscată. După utilizarea
aparatului foto la plajă sau pe malul mării, curăţaţi nisipul sau sarea cu o lavetă
înmuiată uşor în apă curată şi uscaţi bine aparatul foto. În cazuri rare, electricitatea
statică poate avea ca efect iluminarea sau întunecarea afişajelor LCD. Acest lucru nu
indică o defecţiune, iar afişajul va reveni curând la normal.
Obiectivul şi oglinda se pot deteriora cu uşurinţă. Praful şi scamele trebuie
îndepărtate cu grijă, cu o suflantă. Când utilizaţi o suflantă cu aerosoli, păstraţi
recipientul în plan vertical pentru a preveni scurgerea lichidului. Pentru a îndepărta
urmele de degete sau alte pete de pe obiectiv, aplicaţi o cantitate mică de soluţie
pentru curăţarea lentilelor pe o lavetă moale şi curăţaţi cu grijă.
Consultaţi „Filtrul low-pass” (0 345) pentru informaţii privind curăţarea filtrului
low-pass.
Contacte obiectiv: Păstraţi curate contactele obiectivului.
A nu se atinge perdeaua obturatorului: Perdeaua obturatorului este extrem de subţire şi se
poate deteriora uşor. Nu exercitaţi presiune asupra perdelei în nicio circumstanţă,
nu utilizaţi instrumente de curăţare sau curenţi puternici de aer de la o suflantă.
Aceste acţiuni pot zgâria, deforma sau rupe perdeaua.
Perdeaua obturatorului poate părea colorată neuniform, dar acest lucru nu are efect
asupra fotografiilor şi nu indică o defecţiune.
Păstrare: Pentru a împiedica formarea de mucegai sau rugină, păstraţi aparatul foto
într-un loc uscat, bine ventilat. Dacă utilizaţi un adaptor la reţeaua electrică, scoateţi
din priză adaptorul pentru a preveni un incendiu. Dacă produsul nu este utilizat o
perioadă lungă de timp, scoateţi acumulatorul pentru a preveni scurgerile şi
depozitaţi aparatul foto într-o pungă de plastic conţinând un desicativ. Totuşi, nu
depozitaţi geanta aparatului foto într-o pungă de plastic, deoarece acest lucru
poate provoca deteriorarea materialului. Reţineţi că desicativul îşi pierde treptat
capacitatea de a absorbi umezeala şi trebuie înlocuit la intervale regulate.
Pentru a împiedica formarea de mucegai sau rugină, scoateţi aparatul foto din
spaţiul de depozitare cel puţin o dată pe lună. Porniţi aparatul foto şi declanşaţi
obturatorul de câteva ori înainte de a-l depozita din nou.
Păstraţi acumulatorul într-un loc răcoros şi uscat. Puneţi la loc capacul terminal
înainte de a depozita acumulatorul.
n
354
Opriţi produsul înainte de a scoate sau deconecta sursa de alimentare: Nu scoateţi din priză şi
nu scoateţi acumulatorul în timp ce produsul este pornit sau când imaginile sunt
înregistrate sau şterse. Întreruperea forţată a alimentării în aceste situaţii ar putea
duce la pierderea de date sau la deteriorarea memoriei sau a circuitelor interne ale
produsului. Pentru a preveni întreruperea accidentală a alimentării, evitaţi să
deplasaţi produsul dintr-un loc în altul în timp ce adaptorul la reţeaua electrică este
conectat.
Uscaţi capacul cuplei pentru accesorii: Dacă aparatul foto este folosit în ploaie, apa poate
pătrunde în capacul cuplei pentru accesorii furnizat. Scoateţi şi uscaţi capacul cuplei
pentru accesorii după folosirea aparatului foto în ploaie.
Note privind monitorul: Monitorul este construit cu extrem de mare precizie; cel puţin
99,99% dintre pixeli sunt funcţionali, nu mai mult de 0,01% fiind lipsă sau defecţi. De
aceea, chiar dacă aceste afişaje pot conţine pixeli care sunt mereu aprinşi (albi, roşii,
albaştri sau verzi) sau sunt întotdeauna stinşi (negri), aceasta nu este o defecţiune şi
nu are efect asupra imaginilor înregistrate cu dispozitivul.
Este posibil ca imaginile de pe monitor să fie dificil de văzut în lumină puternică.
Nu apăsaţi monitorul, deoarece acest lucru ar putea provoca deteriorări sau
defecţiuni. Praful sau scamele de pe monitor pot fi îndepărtate cu o suflantă. Petele
pot fi îndepărtate prin ştergere uşoară cu o lavetă moale sau cu piele de căprioară.
În caz că monitorul se sparge, riscul accidentării datorate cioburilor de sticlă trebuie
evitat cu grijă, iar cristalele lichide din monitor nu trebuie să intre în contact cu
pielea, ochii şi gura.
Acumulatori: Acumulatorii ar putea prezenta scurgeri sau ar putea exploda dacă sunt
manipulaţi necorespunzător. Ţineţi cont de precauţiile următoare atunci când
manipulaţi acumulatorii:
• Utilizaţi doar acumulatorii aprobaţi pentru utilizarea în acest echipament.
• Nu expuneţi acumulatorul la flacără deschisă sau la căldură excesivă.
• Păstraţi curate terminalele acumulatorului.
• Opriţi produsul înainte de înlocuirea acumulatorului.
• Scoateţi acumulatorul din aparatul foto sau din încărcător când nu este în uz şi
puneţi la loc capacul terminal. Aceste dispozitive folosesc cantităţi mici de
energie chiar şi atunci când sunt oprite şi pot duce acumulatorul până la punctul
în care să nu mai funcţioneze. Dacă acumulatorul nu va fi folosit o anumită
perioadă, introduceţi-l în aparatul foto şi descărcaţi-l complet înainte de a-l scoate
din aparatul foto pentru a-l depozita. Acumulatorul ar trebui să fie depozitat întrun loc răcoros cu o temperatură ambientală de 15 °C până la 25 °C (a se evita
locurile extrem de calde sau extrem de reci). Repetaţi acest proces cel puţin o dată
la fiecare şase luni.
n
355
• Pornirea sau oprirea repetată a aparatului foto în timp ce acumulatorul este
complet descărcat va scurta durata de funcţionare a acumulatorului. Acumulatorii
care au fost complet descărcaţi trebuie să fie încărcaţi înainte de utilizare.
• Temperatura internă a acumulatorului poate creşte în timpul utilizării acestuia.
Încercarea de a încărca acumulatorul în timp ce temperatura internă este ridicată
va afecta performanţele acestuia şi este posibil ca acumulatorul să nu se încarce
sau să se încarce doar parţial. Aşteptaţi ca acumulatorul să se răcească înainte de
încărcare.
• Continuarea încărcării acumulatorului după ce acesta este complet încărcat îi
poate afecta performanţele.
• O scădere marcantă a timpului în care un acumulator complet încărcat își menține
sarcina când este utilizat la temperatura camerei indică faptul că este necesară
înlocuirea sa. Achiziționați un acumulator nou.
• Încărcaţi acumulatorul înainte de utilizare. Când se fac fotografii la ocazii
importante, pregătiţi un acumulator de rezervă şi păstraţi-l complet încărcat. În
funcţie de locul unde vă aflaţi, este posibil să aveţi dificultăţi în a procura
acumulatori de schimb imediat. Reţineţi că în zilele reci capacitatea
acumulatorilor tinde să scadă. Asiguraţi-vă că acumulatorul este complet încărcat
înainte de a face fotografii în exterior pe timp de vreme rece. Păstraţi un
acumulator de rezervă într-un loc cald şi schimbaţi acumulatorii dacă este
necesar. Odată încălzit, este posibil ca un acumulator rece să poată recupera o
parte din sarcină.
• Acumulatorii uzaţi sunt o resursă valoroasă; reciclaţi acumulatorii uzaţi în
conformitate cu reglementările locale.
n
356
Program expunere
Programul de expunere pentru modul automat program (0 133) este
prezentat în graficul de mai jos:
14
f/1
16 15
f/1.4
16
17
18
19
20
f/5.6
f/8
f/1.4 − f/16
Diafragmă
f/2.8
1
/3
f/2
f/4
21
f/11
22
f/16
23
f/22
f/32
13
12
11
9
10
7
8
5
6
3
4
2
0
1
-1
-3
-2
]
V
[E
-4
ISO 100; obiectiv cu diafragmă maximă de f/1.4 şi diafragmă minimă
de f/16 (de exemplu, AF-S NIKKOR 50mm f/1.4G)
30" 15" 8" 4"
2"
1"
1/2
1/4 1/8 1/15 1/30 1/60 1/125 1/250 1/500 1/1000 1/2000 1/4000 1/8000
Timp de expunere
Valorile maxime şi minime pentru EV variază cu sensibilitatea ISO; graficul
de mai sus presupune o sensibilitate ISO echivalentă ISO 100. Când este
utilizată măsurarea matricială, valorile de peste 16 1/3 EV sunt reduse la
16 1/3 EV.
n
357
Localizarea defectelor
În cazul în care aparatul foto nu mai funcţionează conform aşteptărilor,
verificaţi lista de probleme obişnuite de mai jos înainte de a consulta
distribuitorul sau reprezentantul de service autorizat Nikon.
Acumulator/Afişaj
Aparatul foto este pornit, dar nu răspunde: Aşteptaţi să se finalizeze înregistrarea. Dacă
problema persistă, opriţi aparatul foto. Dacă aparatul foto nu se opreşte, scoateţi şi
puneţi la loc acumulatorul sau, dacă utilizaţi un adaptor la reţeaua electrică,
deconectaţi şi reconectaţi adaptorul la reţeaua electrică. Reţineţi că, deşi orice date
care se înregistrează în acel moment se vor pierde, datele care au fost deja
înregistrate nu vor fi afectate de scoaterea sau deconectarea sursei de alimentare.
Imaginea din vizor nu este clară: Reglaţi focalizarea vizorului (0 35). Dacă este necesar,
focalizarea vizorului poate fi reglată suplimentar folosind lentile de corecţie
opţionale (0 338).
Vizorul este întunecat: Introduceţi un acumulator complet încărcat (0 19, 37).
Afişajele se sting fără avertisment: Alegeţi întârzieri mai lungi pentru setarea
personalizată c2 (Temporizator standby) sau c4 (Întârziere stingere monitor)
(0 303).
Afişajele panourilor de control sau ale vizorului nu răspund la comenzi şi sunt întunecate: Timpii de
răspuns şi luminozitatea acestor afişaje variază în funcţie de temperatură.
Fotografiere
Aparatul foto are nevoie de mult timp pentru a porni: Ştergeţi fişiere sau foldere.
Declanşator dezactivat:
• Cardul de memorie este plin (0 30, 38).
• Este selectată Declanşare blocată pentru Blocare decl. în lipsă card în meniul
setare (0 313) şi nu este introdus niciun card de memorie (0 30).
• Inelul diafragmei obiectivului CPU nu este blocat la cel mai mare număr f/ (nu se
aplică la obiectivele de tip G şi E). Dacă este afişat B pe panoul de control
superior, selectaţi Inel diafragmă pentru setarea personalizată f4 (Personaliz.
selectoare com.) > Setare diafragmă pentru a folosi inelul diafragmei
obiectivului în vederea reglării diafragmei (0 308).
• Mod expunere S selectat cu A sau % selectat pentru timpul de expunere
(0 365).
n
358
Aparatul foto răspunde greu la butonul de declanşare: Selectaţi Dezactivat pentru setarea
personalizată d5 (Mod întârziere expunere; 0 304).
De fiecare dată când se apasă butonul de declanşare în modul de declanşare continuă, se face câte o
singură fotografie: Dezactivaţi HDR (0 189).
Fotografiile nu sunt clare:
• Rotiţi selectorul modului de focalizare la AF (0 98).
• Aparatul foto nu poate focaliza folosind focalizarea automată: folosiţi focalizarea
manuală sau blocarea focalizării (0 111, 114).
Nu este disponibilă toată gama de timpi de expunere: Bliţul este în uz. Timpul de sincronizare
a bliţului poate fi selectat utilizând setarea personalizată e1 (Timp sincronizare
bliţ); când utilizaţi unităţi bliţ compatibile, alegeţi 1/250 s (FP automat) pentru
gama completă de timpi de expunere (0 305).
Focalizarea nu se blochează când butonul de declanşare este apăsat la jumătate: Aparatul foto
este în modul focalizare AF-C: utilizaţi centrul selectorului secundar pentru a bloca
focalizarea (0 111).
Nu poate fi selectat punctul de focalizare:
• Deblocaţi blocarea selectorului de focalizare (0 108).
• Zonă AF automată selectată pentru modul zonă AF sau AF prioritate faţă selectată
în vizualizarea în timp real; alegeţi un alt mod (0 49, 104).
• Aparatul foto este în modul redare (0 248).
• Meniurile sunt în uz (0 289).
• Apăsaţi butonul de declanşare la jumătate pentru a porni temporizatorul standby
(0 41).
Nu poate fi selectat modul AF: Selectaţi Fără restricţii pentru setarea personalizată a10
(Restricţii mod focalizare aut., 0 301).
Aparatul foto este prea lent la înregistrarea fotografiilor: Opriţi reducerea zgomotului în
expunerea îndelungată (0 294).
n
359
Apare zgomot (pete luminoase, pixeli luminoşi repartizaţi aleatoriu, ceaţă sau linii) în fotografii:
• Petele luminoase, pixelii luminoşi repartizaţi aleatoriu, ceaţa şi liniile pot fi reduse
prin micşorarea sensibilităţii ISO.
• Utilizaţi opţiunea Reducere zgomot exp. lungă din meniul fotografiere pentru a
limita apariţia petelor luminoase sau a ceţii în fotografiile realizate la timpi de
expunere mai lungi de 1 s (0 294).
• Ceaţa şi petele luminoase pot indica faptul că temperatura internă a aparatului
foto a crescut datorită temperaturilor ridicate ale mediului înconjurător,
expunerilor lungi sau din alte motive asemănătoare: opriţi aparatul foto şi
aşteptaţi să se răcească înainte de a relua fotografierea.
• La sensibilităţi ISO ridicate, pot apărea linii în fotografiile realizate cu unele unităţi
bliţ opţionale; în această situaţie alegeţi o valoare mai mică.
• La sensibilităţi ISO ridicate, inclusiv la valori mari selectate cu controlul
sensibilităţii ISO automat, pixelii luminoşi repartizaţi aleatoriu pot fi reduşi prin
selectarea Ridicat, Normal sau Redus pentru ISO NR Ridicat în meniul
fotografiere sau filmare (0 294, 298).
• La sensibilităţi ISO ridicate, este posibil ca petele luminoase, pixelii luminoşi
repartizaţi aleatoriu, ceaţa sau liniile să fie mai vizibile în expunerile îndelungate,
expunerile multiple şi în fotografiile realizate la temperaturi ambientale mari sau
când este activat D-Lighting-ul activ, este selectat Uniform pentru Setare Picture
Control (0 179) sau sunt selectate valori extreme pentru parametrii Picture
Control (0 182).
Apare clipire sau benzi în timpul înregistrării unui film: Alegeţi o opţiune pentru Reducerea
efectului de clipire care să se potrivească cu frecvenţa sursei de alimentare la
reţeaua electrică locală (0 298).
Apar zone sau benzi luminoase în timpul vizualizării în timp real: În timpul vizualizării în timp
real a fost utilizat un indicator luminos intermitent, un bliţ sau o altă sursă de lumină
de scurtă durată.
Apar pete în fotografii: Curăţaţi elementele frontal şi posterior ale obiectivului. Dacă
problema persistă, realizaţi curăţarea senzorului de imagine (0 345).
n
360
Vizualizarea în timp real se încheie în mod neaşteptat sau nu porneşte: Este posibil ca
vizualizarea în timp real să se oprească automat pentru a preveni deteriorarea
circuitelor interne ale aparatului foto dacă:
• Temperatura ambiantă este ridicată
• Aparatul foto a fost utilizat pe perioade îndelungate în vizualizarea în timp real
sau pentru a înregistra filme
• Aparatul foto a fost utilizat pe perioade îndelungate în modurile declanşare
continuă
Dacă vizualizarea în timp real nu porneşte când apăsaţi butonul a, aşteptaţi ca
circuitele interne să se răcească şi apoi încercaţi din nou. Reţineţi că aparatul foto
poate părea cald la atingere, însă acest lucru nu indică o defecţiune.
Apar artefacte ale imaginii în timpul vizualizării în timp real: Este posibil să apară „zgomot”
(pixeli luminoşi repartizaţi aleatoriu, ceaţă sau linii) şi culori neaşteptate dacă măriţi
vizualizarea prin obiectiv (0 47) în timpul vizualizării în timp real; în filme, cantitatea
şi distribuţia pixelilor luminoşi repartizaţi aleatoriu, ceţii şi punctelor luminoase sunt
afectate de dimensiunea cadrului şi cadenţa cadrelor (0 67). De asemenea, este
posibil să apară pixeli luminoşi repartizaţi aleatoriu, ceaţă sau puncte luminoase ca
rezultat al creşterii temperaturii circuitelor interne ale aparatului foto în timpul
vizualizării în timp real; ieşiţi din vizualizarea în timp real când aparatul foto nu este
utilizat.
Nu se poate măsura balansul de alb: Subiectul este prea întunecat sau prea luminos
(0 169).
Imaginea nu poate fi selectată ca sursă pentru presetarea balansului de alb: Imaginea nu a fost
creată cu D5 (0 176).
Nu este disponibil bracketing-ul balansului de alb:
• Este selectată opţiunea de calitate a imaginii NEF (RAW) sau NEF+JPEG pentru
calitatea imaginii (0 92).
• Este activat modul expunere multiplă (0 229).
Fotografiile şi filmele nu par să aibă aceeaşi expunere ca cea a previzualizării prezentate pe monitor
în timpul vizualizării în timp real: Modificările aduse luminozităţii monitorului în timpul
vizualizării în timp real nu au efect asupra imaginilor înregistrate cu aparatul foto
(0 51).
Efectele opţiunii Picture Control diferă de la o imagine la alta: Este selectat A (automat) pentru
detaliere, claritate, contrast sau saturaţie. Pentru rezultate consecvente într-o serie
de fotografii, alegeţi o altă setare (0 183).
n
361
Măsurarea nu poate fi schimbată: Blocarea expunerii automate este activă (0 142).
Nu poate fi folosită compensarea expunerii: Alegeţi un mod de expunere P, S sau A (0 131,
145).
Apare zgomot (zone roşiatice sau alte artefacte) în expunerile îndelungate: Activaţi reducerea
zgomotului la expunere îndelungată (0 294).
Nu se înregistrează sunetul împreună cu filmele: Este selectat Microfon dezactivat pentru
Sensibilitate microfon în meniul filmare (0 298).
Redare
Imaginea NEF (RAW) nu este redată: Fotografia a fost făcută la calitatea imaginii NEF +
JPEG (0 93).
Nu se pot vizualiza fotografiile înregistrate cu alte aparate foto: Este posibil ca fotografiile
înregistrate cu alte mărci de aparate foto să nu fie afişate corect.
Unele fotografii nu sunt afişate în timpul redării: Selectaţi Toate pentru Dosar redare
(0 289).
Fotografiile în orientarea „pe înalt” (portret) sunt afişate în orientarea „pe lat” (peisaj):
• Fotografia a fost făcută cu Dezactivată selectat pentru Rotire automată a
imaginii (0 290).
• Selectaţi Activată pentru Rotire pe înalt (0 290).
• Fotografia este afişată în examinare imagine (0 290).
• Aparatul foto a fost orientat în sus sau în jos când a fost realizată fotografia.
Nu poate fi ştearsă fotografia: Imaginea este protejată. Îndepărtaţi protecţia (0 265).
Nu poate fi retuşată imaginea: Fotografia nu mai poate fi editată cu acest aparat foto
(0 368).
Aparatul foto afişează un mesaj care informează că folderul nu conţine imagini: Selectaţi Toate
pentru Dosar redare (0 289).
Nu pot fi imprimate fotografii: Fotografiile NEF (RAW) şi TIFF nu pot fi imprimate prin
conexiunea directă USB. Transferaţi fotografiile pe un computer şi imprimaţi
utilizând Capture NX-D (0 277). Fotografiile NEF (RAW) pot fi salvate în format JPEG
utilizând Procesare NEF (RAW) (0 314).
Fotografia nu este afişată pe un dispozitiv video de înaltă definiţie: Asiguraţi-vă că este
conectat cablul HDMI (disponibil separat) (0 286).
n
362
Opţiunea de eliminare a prafului de pe imagine din Capture NX-D nu are efectul dorit: Curăţarea
senzorului de imagine schimbă poziţia prafului de pe filtrul low-pass. Datele de
referinţă pentru eliminarea prafului înregistrate anterior curăţării senzorului de
imagine nu pot fi folosite pentru fotografiile făcute după curăţarea senzorului de
imagine. Datele de referinţă pentru eliminarea prafului înregistrate după curăţarea
senzorului de imagine nu pot fi folosite pentru fotografiile făcute înainte de
curăţarea senzorului de imagine (0 311).
Computerul afişează imaginile NEF (RAW) diferit faţă de aparatul foto: Software-ul de la alţi
producători nu afişează efectele opţiunilor Picture Control, D-Lighting activ sau
control vignetare. Folosiţi Capture NX-D (0 277).
Nu se pot transfera fotografii pe computer: SO nu este compatibil cu aparatul foto sau cu
software-ul de transfer. Utilizaţi un cititor de carduri pentru a copia fotografiile pe
computer.
Diverse
Data înregistrării nu este corectă: Setaţi ceasul intern al aparatului foto (0 28).
Elementul din meniu nu poate fi selectat: Unele opţiuni nu sunt disponibile la anumite
combinaţii de setări sau când nu este introdus niciun card de memorie. Reţineţi că
opţiunea Info acumulator nu este disponibilă când aparatul foto este alimentat de
un conector de alimentare şi de un adaptor la reţeaua electrică, opţionale (0 313).
n
363
Mesaje de eroare
Această secţiune cuprinde indicatoarele şi mesajele de eroare care apar în
vizor, pe panoul de control superior şi pe monitor.
Indicator
Panou de
Vizor
control
Problemă
Soluţie
0
Inelul diafragmei
Setaţi inelul la diafragma
B
obiectivului nu este setat minimă (cel mai mare
26
(clipeşte)
la diafragma minimă.
număr f/).
Pregătiţi un acumulator
H
d Acumulator descărcat.
de rezervă complet
37
încărcat.
• Acumulator consumat. • Reîncărcaţi sau înlocuiţi
acumulatorul.
• Acumulatorul nu poate • Contactaţi
fi utilizat.
reprezentantul de
service autorizat Nikon. xviii, 19,
22, 336
• În aparatul foto este
• Înlocuiţi acumulatorul
d
H
introdus un acumulator
sau reîncărcaţi-l, dacă
(clipeşte) (clipeşte) Li-ion complet
acumulatorul Li-ion este
consumat sau un
consumat.
acumulator de la terţi.
—
• Temperatură ridicată a • Scoateţi acumulatorul şi
acumulatorului.
aşteptaţi ca acesta să se
răcească.
B
Ceasul intern al aparatului Setaţi ceasul intern al
28
— foto nu este setat.
(clipeşte)
aparatului foto.
Nu este ataşat niciun
obiectiv sau este ataşat un
Valoarea diafragmei va fi
obiectiv non-CPU fără
afişată dacă este
F
specificarea diafragmei
243
specificată diafragma
maxime. Diafragmă
maximă.
indicată în stopuri faţă de
diafragma maximă.
n
364
Indicator
Panou de
Vizor
control
—
Problemă
Aparatul foto nu poate
F H
focaliza utilizând
(clipeşte)
focalizarea automată.
(Indicatoarele de
expunere şi
afişajul timpului
de expunere sau
al diafragmei
clipesc)
A
(clipeşte)
%
(clipeşte)
1
k
(clipeşte) (clipeşte)
—
c
(clipeşte)
Soluţie
0
Schimbaţi compoziţia sau
40, 114
focalizaţi manual.
• Utilizaţi o sensibilitate
124
ISO mai mică.
336
• Utilizaţi filtrul opţional
Subiect prea luminos;
ND. În modul expunere:
fotografia va fi
S Micşoraţi timpul de
134
supraexpusă.
expunere
A Alegeţi o diafragmă
135
mai închisă (număr
f/ mai mare)
• Utilizaţi o sensibilitate
124
ISO mai ridicată.
194
• Folosiţi bliţul opţional.
În modul expunere:
Subiect prea întunecat;
S Măriţi timpul de
134
fotografia va fi subexpusă.
expunere
A Alegeţi o diafragmă
135
mai deschisă (număr
f/ mai mic)
Modificaţi timpul de
A selectat în modul expunere sau selectaţi
134, 136
de expunere S.
modul manual de
expunere.
Modificaţi timpul de
% selectat în modul de
expunere sau selectaţi
134, 136
expunere S.
modul manual de
expunere.
Aşteptaţi până se
Procesare în curs.
—
finalizează procesarea.
Dacă indicatorul clipeşte
Verificaţi fotografia pe
3 s după declanşarea
monitor; dacă este
bliţului, este posibil ca
334
subexpusă, reglaţi setările
fotografia să fie
şi încercaţi din nou.
subexpusă.
n
365
Indicator
Panou de
Vizor
control
Y
(clipeşte)
—
Problemă
Este ataşată o unitate bliţ
care nu acceptă reducerea
ochilor roşii, iar modul de
sincronizare a bliţului este
setat pe reducere ochi
roşii.
Soluţie
0
Schimbaţi modul de
sincronizare a bliţului sau
utilizaţi unităţi bliţ care
199, 332
acceptă reducerea ochilor
roşii.
• Reduceţi calitatea sau
92, 95
dimensiunea.
Memorie insuficientă
• Ştergeţi fotografiile
268, 278
pentru a înregistra mai
după copierea
n
j multe fotografii la setările
imaginilor importante
(clipeşte) (clipeşte) curente sau aparatul foto
pe computer sau pe un
nu mai are numere pentru
alt dispozitiv.
fişiere sau foldere.
• Introduceţi un card de
30
memorie nou.
Declanşaţi obturatorul.
Dacă eroarea persistă sau
O
Defecţiune a aparatului
apare frecvent, consultaţi
—
(clipeşte)
foto.
reprezentantul de service
autorizat Nikon.
n
366
Indicator
Monitor
Niciun card de
memorie.
Panou de
control
S
Problemă
Aparatul foto nu
poate detecta
cardul de memorie.
• Eroare accesare
card de memorie.
Imposibil de
accesat acest card
de memorie.
Introduceţi alt
card.
W,
R
(clipeşte)
Acest card nu este
formatat.
Formataţi cardul.
Cardul de memorie
[C] nu a fost formatat
(clipeşte) pentru utilizarea cu
aparatul foto.
Imposibil de pornit
vizualizarea în
timp real.
Aşteptaţi.
• Nu poate fi creat
un folder nou.
—
Temperatura
internă a aparatului
foto este ridicată.
Soluţie
0
Opriţi aparatul foto şi
asiguraţi-vă că
30
respectivul card este
introdus corect.
• Utilizaţi carduri
383
aprobate de Nikon.
• Verificaţi contactele să
—
fie curate. În cazul în
care cardul este
defect, contactaţi
vânzătorul sau
reprezentantul de
service autorizat
Nikon.
• Ştergeţi fişiere sau
30, 268,
introduceţi un card de
278
memorie nou după ce
copiaţi imaginile
importante pe
computer sau pe un alt
dispozitiv.
Formataţi cardul de
memorie sau introduceţi
30, 33
un card de memorie
nou.
Aşteptaţi ca circuitele
interne să se răcească
înainte de a relua
fotografierea în
361
vizualizare în timp real
sau înregistrarea
filmului.
n
367
Indicator
Monitor
368
Problemă
Nicio imagine pe
cardul de memorie
sau în folderul
(folderele)
selectat(e) pentru
redare.
Dosarul nu conţine
nicio imagine.
—
Toate imaginile
sunt ascunse.
—
Toate fotografiile
din folderul curent
sunt ascunse.
Imposibil de afişat
acest fişier.
—
Fişierul a fost creat
sau modificat
utilizând un
computer sau o
marcă diferită de
aparat foto sau
fişierul este
deteriorat.
Imposibil de
selectat acest
fişier.
—
Acest film nu poate
fi editat.
n
Panou de
control
—
Soluţie
0
Selectaţi folderul care
conţine imaginile din
meniul Dosar redare
30, 289
sau introduceţi un card
de memorie care
conţine imagini.
Nicio imagine nu poate
fi redată până când nu a
fost selectat un alt folder
sau Ascundere imagine
289
este folosită pentru a
permite cel puţin
afişarea unei imagini.
Fişierul nu poate fi redat
pe aparatul foto.
Imaginile create cu alte
Imaginea selectată
dispozitive nu pot fi
nu poate fi retuşată.
retuşate.
• Filmele create cu alte
dispozitive nu pot fi
Filmul selectat nu
editate.
poate fi editat.
• Filmele trebuie să aibă
o lungime de cel puţin
două secunde.
—
—
—
85
Indicator
Monitor
Verificaţi
imprimanta.
Panou de
control
—
Verificaţi hârtia.
—
Blocaj de hârtie.
—
Hârtia a fost
epuizată.
—
Verificaţi
alimentarea cu
cerneală.
Cerneala a fost
epuizată.
—
—
Problemă
Eroare de
imprimare.
Hârtia din
imprimantă nu are
dimensiunea
selectată.
Hârtia este blocată
în imprimantă.
Soluţie
Verificaţi imprimanta.
Pentru a relua, selectaţi
Continuare (dacă este
disponibil).
Introduceţi hârtia de
dimensiunea corectă şi
selectaţi Continuare.
Eliminaţi blocajul hârtiei
şi selectaţi Continuare.
Introduceţi hârtia de
Nu mai există hârtie
dimensiunea selectată şi
în imprimantă.
selectaţi Continuare.
Verificaţi cerneala.
Eroare cerneală.
Pentru a relua, selectaţi
Continuare.
Imprimanta nu mai Înlocuiţi cerneala şi
are cerneală.
selectaţi Continuare.
0
283 *
283 *
283 *
283 *
283 *
283 *
* Pentru informaţii suplimentare, consultaţi manualul imprimantei.
n
369
Specificaţii
❚❚ Aparat foto digital Nikon D5
Tip
Tip
Montură obiectiv
Unghi de câmp efectiv
Aparat foto digital reflex cu vizare prin obiectiv
Montură Nikon F (cu cuplare AF şi contacte AF)
Format FX Nikon
Pixeli efectivi
Pixeli efectivi
20,8 milioane
Senzor imagine
Senzor imagine
Pixeli totali
Sistem de reducere a
prafului
Senzor CMOS 35,9 × 23,9 mm
21,33 milioane
Curăţare senzor imagine, date de referinţă pentru eliminarea
prafului de pe imagine (necesită software-ul Capture NX-D)
Stocare
Dimensiune imagine (pixeli) • Zonă imagine FX (36×24)
5.568 × 3.712 (#) 4.176 × 2.784 ($) 2.784 × 1.856 (%)
• Zonă imagine 1,2× (30×20)
4.640 × 3.088 (#) 3.472 × 2.312 ($) 2.320 × 1.544 (%)
• Zonă imagine DX (24×16)
3.648 × 2.432 (#) 2.736 × 1.824 ($) 1.824 × 1.216 (%)
• Zonă imagine 5:4 (30×24)
4.640 × 3.712 (#) 3.472 × 2.784 ($) 2.320 × 1.856 (%)
• Fotografii realizate în timpul înregistrării unui film la o dimensiune a
cadrului de 3.840 × 2.160: 3.840 × 2.160
• Fotografii în format FX realizate în cursul înregistrării unui film la o
dimensiune a cadrului de 1.920 × 1.080 sau 1.280 × 720
5.568 × 3.128 (#) 4.176 × 2.344 ($) 2.784 × 1.560 (%)
• Fotografii în format DX realizate în timpul înregistrării unui film la o
dimensiune a cadrului de 1.920 × 1.080 sau 1.280 × 720
3.648 × 2.048 (#) 2.736 × 1.536 ($) 1.824 × 1.024 (%)
• Fotografii realizate în timpul înregistrării unui film la o dimensiune a
cadrului de 1.920 × 1.080, decupare: 1.920 × 1.080
n
370
Stocare
Format fişier
• NEF (RAW): 12 sau 14 biţi (comprimat fără pierderi, comprimat
sau necomprimat); disponibilă mare, medie şi mică
(imaginile medii şi mici sunt înregistrate la o adâncime bit de
12 biţi folosind compresia fără pierderi)
• TIFF (RGB)
• JPEG: Conform cu JPEG de bază cu compresie fină (aprox. 1:4),
normală (aprox. 1:8) sau de bază (aprox. 1:16); este
disponibilă compresia calitate optimă
• NEF (RAW)+JPEG: O singură fotografie înregistrată în ambele
formate NEF (RAW) şi JPEG
Sistem Picture Control
Standard, Neutră, Intensă, Monocrom, Portret, Peisaj, Uniform;
opţiunea Picture Control selectată poate fi modificată;
memorare pentru opţiuni Picture Control personalizate
Suport
• Modele pentru utilizarea cu carduri XQD: carduri XQD
• Modele pentru utilizarea cu carduri CompactFlash: carduri de
memorie CompactFlash de tip I (conforme UDMA7)
Fante duble pentru carduri Fanta 2 poate fi folosită pentru depăşire sau stocare copie de
rezervă sau pentru stocarea separată a copiilor create utilizând
NEF + JPEG; fotografiile pot fi copiate între carduri.
Sistem de fişiere
DCF 2.0, Exif 2.3, PictBridge
Vizor
Vizor
Acoperire cadru
Mărire
Punct perspectivă
Reglare dioptrie
Ecran focalizare
Oglindă reflex
Vizor cu pentaprismă la nivelul ochilor cu vizare prin obiectiv
• FX (36×24): Aprox. 100% orizontal şi 100% vertical
• 1,2× (30×20): Aprox. 97% orizontal şi 97% vertical
• DX (24×16): Aprox. 97% orizontal şi 97% vertical
• 5:4 (30×24): Aprox. 97% orizontal şi 100% vertical
Aprox. 0,72× (50 mm f/1.4 obiectiv la infinit, –1,0 m–1)
17 mm (–1,0 m–1; de la suprafaţa centrală a lentilei
ocularului vizorului)
–3–+1 m–1
Ecran tip B BriteView Clear Matte Mark IX cu marcaje pentru
zonă AF (poate fi afişată reţeaua încadrare)
Revenire rapidă
n
371
Vizor
Previzualizare profunzime
de câmp
Diafragmă obiectiv
Obiectiv
Obiective compatibile
Obturator
Tip
Timp de expunere
Timp sincronizare bliţ
Declanşare
Mod declanşare
Viteză avansare cadre
aproximativă
Autodeclanşator
n
372
Apăsarea butonului Pv reduce diafragma obiectivului la
valoarea selectată de utilizator (modurile A şi M) sau de
aparatul foto (modurile P şi S)
Revenire instantanee, controlată electronic
Compatibil cu obiectivele AF NIKKOR, inclusiv obiectivele de
tip G, E şi D (se aplică unele restricţii pentru obiectivele PC) şi
obiectivele DX (care folosesc o zonă imagine
DX 24×16 1,5×), obiectivele AI-P NIKKOR şi obiectivele AI nonCPU (numai modurile expunere A şi M). Obiectivele NIKKOR IX,
obiectivele pentru F3AF şi obiectivele non-AI nu pot fi utilizate.
Telemetrul electronic poate fi folosit împreună cu obiectivele
care au o diafragmă maximă de f/5.6 sau mai mare (telemetrul
electronic acceptă 15 de puncte de focalizare cu obiectivele
care au o diafragmă maximă de f/8 sau mai mare, 9 dintre
aceste puncte putând fi selectate).
Obturator mecanic controlat electronic pentru cursă verticală
în plan focal; în modul de declanşare oglindă sus este
disponibil obturatorul electronic cu perdea frontală
1/8.000 – 30 s în paşi de 1/3, 1/2 sau 1 EV, bulb, durată, X250
X= 1/250 s; se sincronizează cu obturatorul la 1/250 s sau mai
lungi
S (cadru unic), CL (continuu cu viteză redusă), CH (continuu cu
viteză ridicată), Q (declanşare silenţioasă), E (autodeclanşator),
MUP (oglindă sus)
Până la 10 fps (CL); 10–12 fps sau 14 fps cu oglindă sus (CH); sau
3 fps (mod declanşare continuă silenţioasă)
2 s, 5 s, 10 s, 20 s; 1–9 expuneri la intervale de 0,5, 1, 2 sau 3 s
Expunere
Măsurare
Măsurarea expunerii TTL folosind senzorul RGB cu aproximativ
180K (180.000) pixeli
Metodă de măsurare
• Matricială: măsurare matricială culoare 3D III (obiective tip G, E
şi D); măsurare matricială culoare III (alte obiective CPU);
măsurare matricială culoare disponibilă cu obiective nonCPU dacă utilizatorul furnizează date despre obiectiv
• Central-evaluativă: Pondere de 75% acordată cercului de
12 mm din centrul cadrului. Diametrul cercului poate fi
modificat la 8, 15 sau 20 mm sau evaluarea se poate baza pe
media întregului cadru (obiectivele non-CPU utilizează
cercul de 12 mm)
• Spot: Măsoară un cerc de 4 mm (aproximativ 1,5% din cadru)
centrat pe punctul de focalizare selectat (pe punctul de
focalizare central când este utilizat un obiectiv non-CPU)
• Evaluativă a zonelor luminoase: Disponibilă cu obiective de tip G,
E şi D
Rază (ISO 100, obiectiv f/1.4, • Măsurare matricială sau central-evaluativă: –3–+20 EV
20 °C)
• Măsurare spot: 2–20 EV
• Măsurare evaluativă a zonelor luminoase: 0–20 EV
Corespondenţă măsurare
CPU şi AI combinat
expunere
Mod expunere
Mod automat program cu program flexibil (P); mod automat
prioritate de timp (S); mod automat prioritate de diafragmă (A);
manual (M)
Compensare expunere
–5 – +5 EV în trepte de 1/3, 1/2 sau 1 EV
Blocare expunere
Luminozitatea blocată la valoarea detectată
Sensibilitate ISO (index de ISO 100–102400 în paşi de 1/3, 1/2 sau 1 EV. Poate fi setată, de
expunere recomandat)
asemenea, la aprox. 0,3, 0,5, 0,7 sau 1 EV (echivalent ISO 50)
sub ISO 100 sau la aprox. 0,3, 0,5, 0,7, 1, 2, 3, 4 sau 5 EV
(echivalent ISO 3280000) peste ISO 102400; este disponibil
controlul sensibilităţii ISO automat
D-Lighting activ
Poate fi selectat dintre Automat, Extra ridicat +2/+1, Ridicat,
Normal, Redus sau Dezactivat
n
373
Focalizare
Focalizare automată
Interval de detecţie
Servo obiectiv
Punct de focalizare
Mod zonă AF
Blocare focalizare
Bliţ
Control bliţ
Mod bliţ
Compensare bliţ
Indicator bliţ pregătit
Cuplă accesorii
Modulul cu senzor de focalizare automată Multi-CAM 20K cu
detectare de fază TTL, reglare fină şi 153 puncte de focalizare
(inclusiv 99 senzori stea şi 15 senzori care acceptă f/8), dintre
care pot fi selectaţi 55 (35 senzori stea şi 9 senzori care acceptă
f/8)
–4 – +20 EV (ISO 100, 20 °C)
• Focalizare automată (AF): AF servo unică (AF-S); AF servo
continuă (AF-C); urmărire focalizare predictivă activată
automat în funcţie de starea subiectului
• Focalizare manuală (M): Poate fi folosit telemetrul electronic
153 puncte de focalizare, dintre care pot fi selectate 55 sau 15
Punct unic AF, zonă dinamică AF cu 9, 25, 72 sau 153 de
puncte, urmărire 3D, zonă AF grup, zonă AF grup (HL), zonă AF
grup (VL), zonă AF automată
Focalizarea poate fi blocată prin apăsarea butonului de
declanşare la jumătate (AF servo unică) sau prin apăsarea
centrului selectorului secundar
TTL: Controlul bliţului i-TTL utilizând senzorul RGB cu
aproximativ 180K (180.000) pixeli; bliţul de umplere
compensat i-TTL pentru SLR digital se utilizează cu măsurarea
matricială, central-evaluativă şi evaluativă a zonelor
luminoase, iar bliţul de umplere i-TTL standard pentru SLR
digital cu măsurarea spot
Sunt acceptate sincronizare perdea frontală, sincronizare
lentă, sincronizare perdea posterioară, reducere ochi roşii,
reducere ochi roşii cu sincronizare lentă, sincronizare lentă
perdea posterioară, dezactivat, sincronizare rapidă FP
automată
–3 – +1 EV în trepte de 1/3, 1/2 sau 1 EV
Luminează când unitatea de bliţ opţională este complet
încărcată; clipeşte după ce bliţul este declanşat la putere
maximă
Cuplă ISO 518 cu contacte pentru sincronizare şi date şi
blocare de siguranţă
Sistem creativ de iluminare
Acceptat
Nikon (CLS)
Iluminare avansată fără fir
Acceptată
controlată prin radio
n
374
Bliţ
Control bliţ unificat
Terminal de sincronizare
Balans de alb
Balans de alb
Bracketing
Tipuri de bracketing
Vizualizare în timp real
Moduri
Servo obiectiv
Mod zonă AF
Focalizare automată
Acceptat
Terminal de sincronizare ISO 519 cu filet de blocare
Automat (3 tipuri), incandescent, fluorescent (7 tipuri), lumina
directă a soarelui, bliţ, înnorat, umbră, presetare manuală (pot
fi stocate până la 6 valori, măsurarea balansului de alb în punct
unic disponibilă în cursul vizualizării în timp real), alegere
temperatură culoare (2.500 K–10.000 K), toate cu reglare fină.
Expunere, bliţ, balans de alb şi ADL
C (fotografiere cu vizualizare în timp real) având disponibil
modul fără sunet, 1 (vizualizare în timp real film)
• Focalizare automată (AF): AF servo unică (AF-S); AF servo
permanent (AF-F)
• Focalizare manuală (M)
AF prioritate faţă, AF zonă largă, AF zonă normală, AF urmărire
subiect
AF detectare contrast oriunde în cadru (aparatul foto
selectează automat punctul de focalizare când este selectată
AF prioritate faţă sau AF urmărire subiect)
Film
Măsurare
Măsurarea expunerii TTL utilizând senzorul de imagine
principal
Metodă de măsurare
Matricială, central-evaluativă sau evaluativă a zonelor
luminoase
Dimensiune cadru (pixeli) şi • 3.840 × 2.160 (4K UHD); 30p (progresiv), 25p, 24p
cadenţă cadre
• 1.920 × 1.080; 60p, 50p, 30p, 25p, 24p
• 1.920 × 1.080, decupare; 60p, 50p, 30p, 25p, 24p
• 1.280 × 720; 60p, 50p
Cadenţele reale ale cadrelor pentru 60p, 50p, 30p, 25p şi 24p
sunt 59,94, 50, 29,97, 25 şi 23,976 fps; ★ calitatea înaltă este
disponibilă la toate dimensiunile cadrelor, calitatea normală
este disponibilă la toate dimensiunile cadrelor cu excepţia
3.840 × 2.160
Format fişier
MOV
n
375
Film
Compresie video
Codare video avansată H.264/MPEG-4
Format înregistrare audio PCM liniar
Dispozitiv înregistrare audio Microfon încorporat stereo sau stereo extern; sensibilitate
ajustabilă
Sensibilitate ISO
• Moduri expunere P, S şi A: Control sensibilitate ISO automat
(ISO 100 până la Hi 5) cu posibilitatea selectării limitei
superioare
• Mod expunere M: Control sensibilitate ISO automat (ISO 100
până la Hi 5) disponibil cu posibilitatea selectării limitei
superioare; selectare manuală (ISO 100 până la 102400 în
paşi de 1/3, 1/2 sau 1 EV) cu opţiuni suplimentare disponibile
echivalente cu aproximativ 0,3, 0,5, 0,7, 1, 2, 3, 4 sau 5 EV
(echivalent ISO 3280000) peste ISO 102400
Alte opţiuni
Marcare indexuri, filmare secvenţială, reducere electronică a
vibraţiilor
Monitor
Monitor
Redare
Redare
Interfaţă
USB
Ieşire HDMI
Intrare audio
Ieşire audio
n
376
8 cm/3,2 in, aprox. 2.359.000 puncte (XGA) LCD TFT sensibil la
atingere, cu unghi de vizualizare de 170°, acoperire cadru
aproximativ 100% şi control manual al luminozităţii
monitorului
Redarea cadru întreg şi miniatură (4, 9 sau 72 de imagini) cu
zoom redare, redare film, prezentări diapozitive foto şi/sau
film, afişare histogramă, zone luminoase, informaţii fotografie,
afişare date de locaţie, rotire automată a imaginii, evaluare
fotografie, introducere şi redare note vocale şi inserare şi
afişare informaţii IPTC
USB SuperSpeed (USB 3.0 cu conector Micro-B); se recomandă
conectarea la portul USB încorporat
Conector HDMI tip C
Mufă stereo jack mini (3,5 mm diametru; alimentare prin
conexiune acceptată)
Mufă stereo jack mini (3,5 mm diametru)
Interfaţă
Terminal cu zece pini pentru Poate fi utilizat pentru a conecta telecomanda opţională,
telecomandă
telecomanda fără fir WR-R10 (necesită adaptor WR-A10) sau
WR-1, dispozitivul GPS GP-1/GP-1A sau dispozitivul GPS
compatibil cu NMEA0183 versiunea 2.01 sau 3.01 (necesită
cablul adaptor opţional pentru GPS MC-35 şi cablul cu
conector D-sub cu 9 pini)
Ethernet
Conector RJ-45
• Standarde: IEEE 802.3ab (1000BASE-T)/IEEE 802.3u
(100BASE-TX)/IEEE 802.3 (10BASE-T)
• Viteze de transmisie a datelor: 10/100/1.000 Mbps cu detectare
automată (viteze logice maxime de transmisie a datelor în
conformitate cu standardul IEEE; vitezele reale pot fi diferite)
• Port: 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T (AUTO-MDIX)
Conector periferice
Pentru WT-6, WT-5
Limbi acceptate
Limbi acceptate
Arabă, bengali, bulgară, chineză (simplificată şi tradiţională),
cehă, coreeană, daneză, engleză, finlandeză, franceză,
germană, greacă, hindi, indoneziană, italiană, japoneză,
maghiară, marathi, norvegiană, olandeză, persană, poloneză,
portugheză (Portugalia şi Brazilia), română, rusă, sârbă,
spaniolă, suedeză, tamilă, telugu, thai, turcă, ucraineană,
vietnameză
Sursă de alimentare
Acumulator
Un acumulator Li-ion EN-EL18c; pot fi utilizați și acumulatori
EN-EL18b, EN-EL18a și EN-EL18, dar rețineți că se pot realiza
mai puține fotografii la o singură încărcare cu un acumulator
EN-EL18 decât cu un acumulator EN-EL18c/EN-EL18b/
EN-EL18a (0 388)
Adaptor la reţeaua electrică Adaptor la reţeaua electrică EH-6b; necesită conectorul de
alimentare EP-6 (disponibile separat)
Montură trepied
Montură trepied
1 /4
in. (ISO 1222)
n
377
Dimensiuni/greutate
Dimensiuni (L × Î × A)
Greutate
Mediu de operare
Temperatură
Umiditate
Aprox. 160 × 158,5 × 92 mm
• Modelele pentru utilizarea cu carduri XQD: Aprox. 1.405 g cu
acumulatorul şi două carduri de memorie XQD, dar fără
capacul corpului şi capacul cuplei pentru accesorii; aprox.
1.235 g (numai corpul aparatului foto)
• Modelele pentru utilizarea cu carduri CompactFlash: Aprox. 1.415 g
cu acumulatorul şi două carduri de memorie CompactFlash,
dar fără capacul corpului şi capacul cuplei pentru accesorii;
aprox. 1.240 g (numai corpul aparatului foto)
0 °C–40 °C
85% sau mai puţin (fără condensare)
• Dacă nu este specificat altfel, toate măsurătorile sunt realizate în conformitate cu
standardele sau orientările Camera and Imaging Products Association (CIPA).
• Toate valorile se referă la un aparat foto cu un acumulator complet încărcat.
• Nikon îşi rezervă dreptul de a modifica oricând aspectul şi specificaţiile hardware şi
software descrise în acest manual fără vreun avertisment prealabil. Nikon nu va fi
răspunzător pentru nicio daună rezultată din erorile apărute în acest manual.
n
378
Încărcător acumulator MH-26a
Putere consumată nominală 100 – 240 V, 50/60 Hz c.a.
Putere de ieşire
12,6 V/1,2 A c.c.
Acumulatori adecvaţi
Acumulatori Li-ion Nikon EN-EL18c/EN-EL18b/EN-EL18a/
EN-EL18
Timp de încărcare per
Aprox. 2 ore şi 35 de minute la o temperatură ambientală de
acumulator
25 °C când este complet descărcat
Temperatură de funcţionare 0 °C–40 °C
Dimensiuni (L × Î × A)
Aprox. 160 × 85 × 50,5 mm
Lungimea cablului de
Aprox. 1,5 m
alimentare
Greutate
• Aprox. 285 g, inclusiv două protecţii pentru contacte însă
fără cablul de alimentare
• Aprox. 265 g, fără protecţiile pentru contacte şi cablul de
alimentare
Simbolurile de pe acest produs reprezintă următoarele:
m c.a., p c.c., q Echipament de clasa II (din punct de vedere constructiv, produsul are
izolație dublă).
Acumulator Li-ion EN-EL18c
Tip
Capacitate nominală
Temperatură de funcţionare
Dimensiuni (L × Î × A)
Greutate
Acumulator litiu-ion
10,8 V/2.500 mAh
0 °C–40 °C
Aprox. 56,5 × 27 × 82,5 mm
Aprox. 160 g, fără capac terminal
n
379
Calibrarea acumulatorilor
Încărcătorul pentru acumulator MH-26a este dotat cu o funcţie de
calibrare a acumulatorului. Calibraţi acumulatorul în funcţie de necesităţi
pentru a asigura acurateţea afişajelor aparatului foto şi încărcătorului
pentru nivelul de încărcare a acumulatorului.
Dacă atunci când este introdus un
acumulator indicatorul luminos de
calibrare pentru locaşul curent al
acumulatorului clipeşte, acumulatorul
trebuie calibrat. Pentru a începe
calibrarea, apăsaţi butonul de calibrare
pentru locaşul curent timp de
aproximativ o secundă. Timpul necesar
pentru a calibra acumulatorul este
indicat de indicatoarele luminoase de
încărcare şi calibrare:
Timpul aproximativ necesar
pentru recalibrarea
acumulatorului
Mai mult de 6 ore
4–6 ore
2–4 ore
Mai puţin de 2 ore
Indicator
luminos de
calibrare
K (aprins)
K (aprins)
K (aprins)
K (aprins)
Indicatoare
luminoase locaş
(verzi)
Indicatoare
luminoase de
încărcare (verzi)
Indicatoare
luminoase de
calibrare
(galbene)
Butoane
calibrare
Indicatoare luminoase de încărcare
2h
4h
6h
K (aprins)
K (aprins)
K (aprins)
JK (stins)
K (aprins)
K (aprins)
JK (stins)
JK (stins)
K (aprins)
JK (stins)
JK (stins)
JK (stins)
Când calibrarea a luat sfârşit, indicatoarele luminoase de calibrare şi
încărcare se vor stinge, iar încărcarea va începe imediat.
Deşi calibrarea este recomandată pentru o măsurare precisă a stării de
încărcare a acumulatorului, aceasta nu este necesară când indicatorul
luminos de calibrare clipeşte. Odată începută, calibrarea poate fi
întreruptă după cum se doreşte.
• Dacă butonul de calibrare nu este apăsat în timp ce indicatorul luminos
de calibrare clipeşte, încărcarea normală va începe după aproximativ
zece secunde.
• Pentru a întrerupe calibrarea, apăsaţi din nou butonul de calibrare.
Calibrarea va lua sfârşit şi va începe încărcarea.
n
380
A
Avertizare acumulator
Dacă indicatoarele luminoase ale locaşului şi cele de calibrare se aprind şi se sting
succesiv când nu este introdus niciun acumulator, atunci este o problemă cu
încărcătorul. Dacă indicatoarele luminoase ale locaşului şi cele de calibrare se
aprind şi se sting succesiv când este introdus un acumulator, atunci a apărut o
problemă la acumulator sau la încărcător în timpul încărcării. Scoateţi
acumulatorul, scoateţi din priză încărcătorul şi duceţi acumulatorul şi încărcătorul
la un reprezentant de service autorizat Nikon pentru verificare.
A
Încărcarea şi calibrarea a doi acumulatori
MH-26a încarcă numai câte un acumulator o dată. Dacă sunt introduşi
acumulatori în ambele locaşuri, aceştia vor fi încărcaţi în ordinea în care au fost
introduşi. Dacă este apăsat butonul de calibrare pentru primul acumulator, al
doilea acumulator nu poate fi calibrat sau încărcat până când calibrarea şi
încărcarea primului acumulator nu s-au finalizat.
A
Licenţă FreeType (FreeType2)
Drepturile de autor pentru părţi din acest software aparţin © 2012 The FreeType
Project (http://www.freetype.org). Toate drepturile rezervate.
A
Licenţă MIT (HarfBuzz)
Drepturile de autor pentru părţi din acest software aparţin © 2016 The HarfBuzz
Project (http://www.freedesktop.org/wiki/Software/HarfBuzz). Toate
drepturile rezervate.
n
381
A
Informaţii privind mărcile comerciale
IOS este o marcă comercială sau o marcă comercială înregistrată a Cisco Systems,
Inc., în Statele Unite ale Americii şi/sau în alte ţări şi este utilizată sub licenţă. Mac
şi OS X sunt mărci comerciale înregistrate ale Apple Inc., în Statele Unite ale
Americii şi/sau în alte ţări. Windows este marcă comercială înregistrată sau marcă
comercială a Microsoft Corporation în Statele Unite ale Americii şi/sau în alte ţări.
PictBridge este o marcă comercială. XQD este o marcă comercială a Sony
Corporation. CompactFlash este o marcă comercială a SanDisk Corporation.
HDMI, sigla HDMI şi High-Definition Multimedia Interface sunt mărci comerciale
sau mărci comerciale înregistrate ale HDMI Licensing, LLC.
Toate celelalte denumiri comerciale menţionate în acest manual sau în
documentaţia furnizată cu produsul dumneavoastră Nikon sunt mărci
comerciale sau mărci comerciale înregistrate ale respectivilor lor deţinători.
A
Standarde aplicabile
• DCF versiunea 2.0: Design Rule for Camera File System (Regulă aranjare sistem
fişiere aparat foto–DCF) este un standard utilizat pe scară largă în industria
aparatelor foto digitale pentru a asigura compatibilitatea între diferite mărci de
aparate foto.
• Exif versiunea 2.3: Aparatul foto este compatibil cu Exif (Exchangeable Image File
Format for Digital Still Cameras–Format fişier imagine interschimbabil pentru
aparate foto digitale) versiunea 2.3, un standard care permite utilizarea
informaţiilor stocate împreună cu fotografiile pentru reproducerea optimă a
culorii când imaginile sunt transferate pe imprimante compatibile cu Exif.
• PictBridge: Un standard dezvoltat de industria aparatelor foto digitale şi a
imprimantelor, care permite transferul fotografiilor direct pe o imprimantă, fără
a mai fi necesară transferarea lor pe un computer.
• HDMI: High-Definition Multimedia Interface (Interfaţă Multimedia de Înaltă
Definiţie) este un standard pentru interfeţe multimedia folosit în aparatele
electronice pentru publicul larg şi dispozitivele AV care pot transmite date
audiovizuale şi semnale de control către dispozitive conforme HDMI printr-o
conexiune unică prin cablu.
n
382
Carduri de memorie aprobate
❚❚ Modele pentru utilizarea cu carduri de memorie XQD
Aparatul foto poate fi utilizat cu carduri de memorie XQD. Pentru
înregistrarea filmelor se recomandă carduri cu viteze de scriere de
45 MB/s (300×) sau mai mari; vitezele mai mici pot întrerupe înregistrarea
sau pot determina redarea sacadată, neuniformă. Pentru informații privind
compatibilitatea și funcționarea, contactați producătorul.
n
383
❚❚ Modele pentru utilizarea cu carduri de memorie CompactFlash
Aparatul foto poate fi utilizat cu carduri de memorie CompactFlash tip I.
Cardurile de tip II și unitățile microdrive nu pot fi utilizate. Se recomandă
carduri cu viteze de 45 MB/s (300×) sau mai mari pentru înregistrarea
filmelor; vitezele mai mici pot întrerupe înregistrarea sau pot determina
redarea sacadată, neuniformă. Pentru informații privind compatibilitatea
și funcționarea, contactați producătorul.
n
384
Capacitatea cardului de memorie
Tabelul următor prezintă numărul aproximativ de imagini care pot fi
stocate pe un card Lexar Professional XQD 2.0 2933× sau CompactFlash
UDMA 7 1066× de 64 GB la diferite setări ale calităţii imaginii, dimensiunii
imaginii şi zonei imaginii (începând cu martie 2016).
❚❚ Zonă imagine FX (36×24)
Calitate imagine
Dimensiune
imagine
Dimensiune
fişier 1
Nr. de
imagini 1
NEF (RAW), Comprimat
fără pierderi, 12 biţi
Mare
Medie
Mică
19,3 MB
13,9 MB
10,5 MB
1.700
2.400
3.100
Capacitate memorie
tampon 2
XQD
CompactFlash
200
119
200
172
200
200
Mare
24,2 MB
1.300
200
82
Mare
16,8 MB
2.300
200
153
Mare
20,8 MB
1.900
200
103
Mare
33,2 MB
1.700
197
92
Mare
43,1 MB
1.300
102
65
Mare
Medie
Mică
Mare
Medie
Mică
Mare
Medie
Mică
Mare
Medie
Mică
62,5 MB
35,6 MB
16,4 MB
10,5 MB
6,4 MB
3,4 MB
5,3 MB
3,3 MB
1,8 MB
2,8 MB
1,8 MB
1,0 MB
952
1.600
3.500
4.300
7.100
13.300
8.400
13.800
25.300
16.200
26.000
45.400
92
119
126
200
200
200
200
200
200
200
200
200
67
87
125
200
200
200
200
200
200
200
200
200
NEF (RAW), Comprimat
fără pierderi, 14 biţi
NEF (RAW),
Comprimat, 12 biţi
NEF (RAW),
Comprimat, 14 biţi
NEF (RAW),
Necomprimat, 12 biţi
NEF (RAW),
Necomprimat, 14 biţi
TIFF (RGB)
JPEG fine 3
JPEG normal 3
JPEG basic 3
n
385
❚❚ Zonă imagine DX (24×16)
Calitate imagine
Dimensiune
imagine
Dimensiune
fişier 1
Nr. de
imagini 1
NEF (RAW), Comprimat
fără pierderi, 12 biţi
Mare
Medie
Mică
9,1 MB
6,7 MB
5,2 MB
3.800
5.100
6.500
Capacitate memorie
tampon 2
XQD
CompactFlash
200
200
200
200
200
200
Mare
11,2 MB
3.000
200
200
Mare
8,0 MB
5.000
200
200
Mare
9,7 MB
4.200
200
200
Mare
14,9 MB
3.800
200
200
Mare
19,1 MB
3.000
200
133
Mare
Medie
Mică
Mare
Medie
Mică
Mare
Medie
Mică
Mare
Medie
Mică
27,4 MB
15,9 MB
7,6 MB
5,2 MB
3,4 MB
2,1 MB
2,7 MB
1,8 MB
1,1 MB
1,4 MB
1,0 MB
0,7 MB
2.100
3.600
7.200
8.800
13.600
22.100
17.100
25.700
40.600
31.500
46.500
67.300
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
107
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
NEF (RAW), Comprimat
fără pierderi, 14 biţi
NEF (RAW),
Comprimat, 12 biţi
NEF (RAW),
Comprimat, 14 biţi
NEF (RAW),
Necomprimat, 12 biţi
NEF (RAW),
Necomprimat, 14 biţi
TIFF (RGB)
JPEG fine 3
JPEG normal 3
JPEG basic 3
1 Toate cifrele sunt aproximative. Dimensiunea fişierului variază în funcţie de
scena înregistrată.
2 Numărul maxim de expuneri care pot fi stocate în memoria tampon la ISO 100.
Scade la calităţi ale imaginii marcate cu o stea („★”) sau dacă este activat
controlul automat al distorsiunilor.
3 Valorile presupun compresia JPEG prioritate dimensiune. Selectarea unei opţiuni
de calitate a imaginii marcată cu o stea („★”; compresie optimă) măreşte
dimensiunea fişierelor imagine JPEG; numărul de imagini şi capacitatea
memoriei tampon scad în consecinţă.
n
386
A d2—Declanşare continuă maximă (0 303)
Numărul maxim de fotografii care pot fi realizate într-o singură serie poate fi setat
la orice valoare între 1 şi 200.
n
387
Durata de funcţionare a
acumulatorului
Segmentele de film sau numărul de fotografii care poate fi înregistrat cu
acumulatori complet încărcaţi diferă în funcţie de starea acumulatorului,
temperatură, intervalul dintre fotografii şi perioada de afişare a meniurilor.
Mai jos sunt prezentate exemple de valori pentru acumulatorii EN-EL18c
(2.500 mAh).
• Fotografii, mod declanşare cadru unic (standard CIPA 1): Aproximativ
3.780 fotografii
• Fotografii, mod declanşare continuă (standard Nikon 2): Aproximativ
8.160 fotografii
• Filme: Aproximativ 110 minute la 1.080/60p 3
1 Măsurat la 23 °C (±2 °C) cu un obiectiv AF-S NIKKOR 24–70mm f/2.8E ED VR în
următoarele condiţii de testare: efectuarea unui ciclu al obiectivului de la infinit
la raza minimă şi realizarea unei fotografii la setările implicite la fiecare 30 s; Nu
este utilizată vizualizarea în timp real.
2 Măsurat la 23 °C cu un obiectiv AF-S VR ED 70–200mm f/2.8G în următoarele
condiţii de testare: reducerea vibraţiilor dezactivată, calitatea imaginii setată la
JPEG normal, dimensiunea imaginii setată la L (mare), timpul de expunere
1/250 s, efectuarea ciclului de focalizare de la infinit la distanţa minimă de trei ori
după ce butonul de declanşare a fost apăsat la jumătate timp de 3 s; după
aceea se realizează şase fotografii în succesiune şi monitorul este aprins timp
de 5 s, iar apoi este stins; ciclul este repetat după ce temporizatorul standby s-a
oprit.
3 Măsurat la 23 °C (±2 °C) cu aparatul foto la setările implicite şi un obiectiv AF-S
NIKKOR 24–70mm f/2.8E ED VR în condiţiile specificate de Camera and Imaging
Products Association (CIPA). Filmele individuale sunt compuse din unul sau mai
multe fişiere, fiecare cu o dimensiune de până la 4 GB, şi pot avea o lungime de
până la 29 de minute şi 59 de secunde; înregistrarea se poate finaliza înainte de
atingerea acestor limite dacă temperatura internă a aparatului foto creşte.
Pot fi utilizați acumulatori EN-EL18b, EN-EL18a și EN-EL18 în locul acumulatorului
EN-EL18c, dar rețineți că pot fi realizate mai puține fotografii la o singură încărcare
cu un acumulator EN-EL18 decât cu un acumulator EN-EL18c/ EN-EL18b/ EN-EL18a.
n
388
Acțiuni precum următoarele pot reduce durata de funcţionare a
acumulatorului:
• utilizarea monitorului,
• menţinerea butonului de declanşare apăsat la jumătate,
• operaţiunile repetate de focalizare automată,
• realizarea fotografiilor NEF (RAW) sau TIFF (RGB),
• timpii de expunere lungi,
• conectarea la reţele Ethernet,
• utilizarea aparatului foto cu accesoriile opţionale conectate,
• utilizarea modului reducere vibraţii (VR) cu obiective VR,
• rotirea inelului de zoom în mod repetat cu un obiectiv AF-P.
Pentru a utiliza la maximum capacitatea acumulatorilor Nikon EN-EL18c:
• Păstraţi curate contactele acumulatorului. Contactele murdare pot
reduce performanţele acumulatorului.
• Utilizaţi acumulatorii imediat după încărcare. Acumulatorii se descarcă
dacă nu sunt utilizaţi.
• Verificaţi în mod regulat starea acumulatorului folosind opţiunea Info
acumulator din meniul setare (0 313). Dacă este afişat j pentru
Calibrare, calibraţi acumulatorul folosind încărcătorul pentru
acumulator MH-26a (dacă acumulatorul nu a fost utilizat pentru mai
mult de şase luni, reîncărcaţi acumulatorul după finalizarea calibrării).
n
389
Index
Simboluri
P (Mod automat program) ............. 131, 133
S (Mod automat prioritate de timp).... 131,
134
A (Mod automat prioritate de diafragmă) ..
131, 135
M (Manual) ........................................... 131, 136
S ........................................................................ 116
CL .................................................... 116, 117, 303
CH ................................................... 116, 117, 303
Q ........................................................................ 116
E (Autodeclanşator) ........................ 117, 120
MUP .......................................................... 117, 122
S (Selectarea rapidă a modului
declanşare) ........................................ 117, 119
S ..................................................................... 304
K (Punct unic AF) ...................................... 104
I (Zonă dinamică AF) ............................. 104
T (Urmărire 3D) ......................................... 104
N (Zonă AF grup) ...................................... 105
H (Zonă AF automată) ............................ 105
! (AF prioritate faţă) ................................... 49
5 (AF zonă largă) .......................................... 49
6 (AF zonă normală).................................... 49
& (AF urmărire subiect)............................ 49
L (Matricială)............................................... 129
M (Central-evaluativă).............................. 129
N (Spot) ......................................................... 129
t (Evaluativă a zonelor luminoase)... 129
Buton S ..................................... 116, 117, 119
Buton R (informaţii) ................... 57, 68, 220
a (Vizualizare în timp real) ..... 44, 59, 173,
309
Q (Ajutor) .......................................................... 16
t (Memorie tampon) ......................... 40, 385
Buton i ............................................ 51, 63, 253
Comutator D ........................................... 9, 309
I (Indicator focalizare) ............ 40, 111, 115
L (Presetare manuală)................. 160, 168
Numerics
n
390
1,2× (30 × 20) .................................................. 88
12 biţi ................................................................. 94
14 biţi ................................................................ 94
14 fps (oglindă sus) .................................... 117
5 : 4 (30 × 24) .................................................. 88
A
Accesorii ......................................................... 336
Activare AF .................................................... 300
Acumulator .......... 19–24, 37, 313, 379, 380
Acumulator Li-ion ........... ii, 19, 37, 379, 380
Ad. de culoare NEF (RAW) .......................... 94
Adaptor la reţeaua electrică.......... 336, 342
Adăugare elemente (Meniul meu) ....... 316
Adobe RGB .................................................... 294
AE şi bliţ (setare bracketing automat) 146,
147
AF ............................. 48–50, 98–113, 299–301
AF prioritate faţă ........................................... 49
AF servo continuă ............................. 101, 299
AF servo permanent .................................... 48
AF servo unică ............................. 48, 101, 299
AF zonă largă .................................................. 49
AF zonă normală ........................................... 49
AF-C ....................................................... 101, 299
AF-F .................................................................... 48
Afişaj informaţii .......... 57, 68, 216, 220, 310
Afişare grilă vizor......................................... 304
Afişare zone luminoase .............................. 64
AF-S ................................................. 48, 101, 299
Ajutor ................................................................ 16
Alb-negru (monocrom) ............................ 315
Alegere filă .................................................... 316
Alegere pct. pornire/oprire ....................... 82
Alegere temp. culoare (balans de alb) ........
160, 165
Arhivă meniu fotografiere ....................... 291
Arhivă setări personalizate ...................... 299
Arhive meniu foto extinse ....................... 291
Ascundere imagine .................................... 289
Asociere control personalizat................. 307
Ataşarea obiectivului ................................... 25
Atingeri pt. redare cadru întreg ............. 312
Audio .............................................. 61, 290, 312
Autodeclanşator....................... 117, 120, 303
Automat (balans de alb) ................. 159, 160
Avansare cadru selector secundar ....... 308
AWL optic ............................................ 204, 205
AWL optic/radio ................................ 204, 208
AWL radio ............................................ 204, 206
B
Bal. de alb afişaj viz. timp real foto ......... 52
Balans de alb .................... 151, 159, 293, 297
Balans de alb în punct unic ..................... 173
Balans de culoare monitor ...................... 310
Baterie............................................................. 351
Baterie ceas ............................................ 29, 351
Bip .................................................................... 312
Bliţ ..................... 194, 198, 200, 202, 305, 330
Bliţ (balans de alb) ...................................... 160
Bliţ de modelare ................................ 132, 306
Bliţ de umplere i-TTL standard pentru SLR
digital .................................................. 196, 331
Bliţ extern automat .......................... 197, 216
Bliţuri în grup ..................................... 209, 218
Bloc. oglindă sus pt. curăţare ....... 311, 347
Blocare decl. în lipsă card ........................ 313
Blocare diafragmă ............................ 140, 308
Blocare expunere........................................ 141
Blocare focalizare........................................ 111
Blocare FV ...................................................... 202
Blocare timp de expunere ............. 140, 308
Bracketing ........................................... 146, 307
Bracketing ADL (setare bracketing
automat) ............................................ 146, 155
Bracketing automat ......................... 146, 307
Bracketing automat (mod M) ................. 307
Bracketing balans de alb ................ 146, 151
Bracketing bliţ........................... 146, 147, 307
Bracketing expunere .............. 146, 147, 307
Bracketing WB (setare bracketing
automat) ............................................ 146, 151
Bulb.................................................................. 138
Buton AF-ON ................................ 102, 300, 307
Buton AF-ON pentru fotografiere verticală ..
102, 307
Buton BKT ....... 147, 148, 151, 152, 155, 156,
193, 231, 307
Buton central sel. multiplu ...................... 308
Buton decl. pt. util. selector .................... 308
Buton declanşare .............. 40, 111, 141, 309
Buton declanşare AE-L .............................. 302
Buton Fn1 .............................................. 307, 309
Buton Fn2 .............................................. 307, 309
Buton Fn3 ........................... 273, 276, 307, 309
Buton înregistrare film ...................... 61, 307
Buton Pv ...................... 50, 132, 306, 307, 309
C
Cablu USB ........................................ ii, 278, 283
Cadenţă cadre ................................................ 67
Cadru unic ..................................................... 116
Calibrare ........................................................ 380
Calitate film ........................................... 67, 297
Calitate imagine ................................... 92, 292
Camera Control Pro 2................................ 339
Capac corp ............................................. 25, 339
Capac obiectiv ................................................ 25
Capacitate card de memorie .................. 385
Capture NX-D ........................................... ii, 277
Card CF .................................................... 30, 384
Card memorie ................ 30, 33, 97, 310, 383
Card XQD ................................................ 30, 383
Căşti .................................................................... 64
Ceas .......................................................... 28, 310
Chenar ............................................................ 284
Cianotipie (monocrom) ............................ 315
CLS ................................................................... 330
Comentariu imagine ................................. 311
Comenzi tactile ................. 12, 185, 251, 312
Comp. expunere pentru bliţ ................... 306
CompactFlash ....................................... 30, 384
Comparaţie una lângă alta...................... 315
Compensare bliţ ......................................... 200
Compensare expunere .................... 143, 302
Compensare expunere facilă ................. 302
Compresie NEF (RAW) ................................. 94
Comprimat (Compresie NEF (RAW)) ....... 94
Comprimat fără pierderi (Compresie NEF
(RAW)) .............................................................. 94
Computer ............................................. 277, 278
Comutator mod focalizare ............... 26, 114
Conector alimentare ........................ 336, 342
Conector pentru microfon extern .... 2, 341
Conector periferice ................................ 2, 337
Contacte CPU ............................................... 326
Continuu cu viteză redusă ... 116, 117, 303
Continuu cu viteză ridicată .. 116, 117, 303
Control automat al distors. ..................... 294
n
391
Control bliţ ....................... 196, 197, 209, 292
Control bliţ de la distanţă ....................... 209
Control distorsiune .................................... 314
Control notă vocală ................................... 312
Control perspectivă ................................... 315
Control rapid fără fir ......................... 211, 218
Control sensib. ISO auto. M ..................... 306
Control sensibilitate ISO auto. ............... 297
Control sensibilitate ISO automat ........ 126
Control vignetare ....................................... 294
Copie de rezervă (Rolul cardului din Fanta
2)........................................................................ 97
Copiere imagini .......................................... 290
Corecţie ochi roşii ...................................... 314
Cuplă accesorii ..................................... 14, 194
Curăţare senzor imagine ......................... 311
D
n
392
Data şi ora .............................................. 28, 310
Date de locaţie ................................... 246, 261
Date fotografiere ........................................ 259
Date obiectiv non-CPU ......... 243, 244, 311
Date prezentare generală ....................... 262
DCF .................................................................. 382
Declanşare continuă maximă ................ 303
Declanşare repetată bliţ ................. 197, 217
Declanşare silenţioasă .............................. 116
Declanşare sincronizată ........................... 304
Decupare ................................ 67, 69, 314, 319
Decupare (meniu PictBridge [Setare]) 284
Decupare automată DX .............................. 88
Denumirea fişierului......................... 291, 296
Depăşire (Rolul cardului din Fanta 2) ..... 97
Destinaţie ...................................................... 296
Detectare feţe..................................... 300, 302
Detectare feţe urmărire 3D..................... 300
Diafragmă ......................... 135, 136, 140, 308
Diafragmă maximă .......... 50, 243, 326, 334
Diafragmă minimă .............................. 26, 132
Difuzor............................................................ 276
Dim. cadru/cadenţă cadre ............... 67, 296
Dimensiune ........................... 72, 95, 314, 319
Dimensiune imagine ......................... 95, 292
Dimensiune pagină ................................... 284
Dioptrie ................................................... 35, 338
Dispozitiv GPS .................................... 246, 340
Distanţă focală ......................... 245, 328, 329
D-Lighting ..................................................... 314
D-Lighting activ ........................ 155, 187, 294
Dosar redare ................................................. 289
Dosar stocare................................................ 291
După serie, se afişează .............................. 290
După ştergere .............................................. 290
DX (24×16) 1.5×............................... 88, 90, 91
E
Ecran focalizare............................................ 371
Ecran tactil .................................... 12, 185, 251
Editare film ...................................... 82, 85, 315
Efecte filtru .......................................... 183, 315
Eliminare elemente (Meniul meu) ........ 316
Ethernet.......................................................... 281
Evaluare .......................................................... 267
Examinare imagine .......................... 250, 290
Exif .................................................................... 382
Exponometre......................................... 41, 303
Expunere .................. 129, 131, 141, 143, 301
Expunere diferenţială ................................ 191
Expunere multiplă ............................ 229, 295
F
Fanta 1 RAW - Fanta 2 JPEG (Rolul cardului
din Fanta 2) ................................................... 97
Fantă ........................................ 30, 97, 249, 296
Filmare trecere timp ........................... 74, 298
Filtru cald ....................................................... 315
Fluorescent (balans de alb) ..................... 159
Focalizare .............. 48–50, 98–115, 299–301
Focalizare automată 48–50, 98–113, 299–
301
Focalizare manuală ............................. 50, 114
Format dată ........................................... 29, 310
Format DX ......................................... 87, 88, 89
Format film bază DX .................................... 70
Format film bază FX ..................................... 70
Format FX ................................................. 87, 88
Format imagine ............................. 69, 88, 319
Formatare ............................................... 33, 310
Formatare card memorie ......................... 310
Fot. cu viz. în timp real fără sunet ......... 295
Foto. ref. elim. praf imagine .................... 311
Fotograf. cu temporiz. interval .............. 295
Fotografiere cu temporizator de interval...
236
Fotografiere cu vizualizare în timp real ......
44–58
Fotografiere cu vizualizare în timp real
fără sunet ....................................................... 54
Fotografiere fără sunet ............................... 54
Fotografierea cu bliţ controlat la distanţă .
204
Fotografierea verticală.... 39, 102, 109, 307
Frecvenţă de răspuns ................................ 298
Fus orar .................................................... 28, 310
Fus orar şi dată...................................... 28, 310
FX (36×24) 1.0× ............................................. 88
G
Gestionare Picture Control... 184, 293, 297
Glisare ...................................................... 12, 312
GPS ................................................ 246, 247, 261
H
H.264 ............................................................... 376
HDMI ............................................ 286, 312, 382
HDR (high dynamic range) ...................... 189
Hi ...................................................................... 125
High Dynamic Range (HDR) .......... 189, 295
Histogramă ......................................... 257, 258
Histogramă RGB .......................................... 257
I
Ieşire audio.......................................... 312, 376
Iluminare avansată fără fir ....................... 204
Iluminare fundal ............................................... 9
Iluminare fundal butoane................... 9, 304
Iluminare LCD ......................................... 9, 304
Imprimare ...................................................... 283
Imprimare dată ............................................ 284
Imprimare index.......................................... 285
Incandescent (balans de alb) ................. 159
Indicator bliţ pregătit ..... 11, 194, 203, 334,
374
Indicator expunere..................................... 137
Indicator focalizare ................... 40, 111, 115
Indicator imagine focalizată .. 40, 111, 115
Inel focalizare obiectiv ................ 25, 50, 114
Info acumulator........................................... 313
Info. bliţ cu control la dist. radio............ 208
Informaţii despre bliţ................................. 216
Informaţii drept de autor ......................... 311
Informaţii fişier ............................................ 255
Informaţii fotografie ......................... 254, 289
Informaţii redare ................................ 254, 289
Intensă (setare Picture Control) ............ 179
Interval între cadre (prezentare
diapozitive) ................................................. 290
Inversare indicatori .................................... 309
IPTC......................................................... 261, 311
ISO NR ridicat ...................................... 294, 298
i-TTL ........................... 196, 197, 209, 216, 331
Î
Împerechere ................................................. 206
Înaltă definiţie..................................... 286, 382
Încărcarea acumulatorului ................. 19–21
Înconjurare puncte focaliz. ..................... 301
Îndreptare ..................................................... 314
Înnorat (balans de alb).............................. 160
Înregistrare NEF (RAW) ...................... 94, 293
Întârziere stingere monitor ..................... 303
J
JPEG .......................................... 92, 96, 314, 317
JPEG basic ........................................................ 92
JPEG fine ........................................................... 92
JPEG normal .................................................... 92
L
L (mare)....................................................... 72, 95
Lampă cu LED .............................................. 312
LAN .................................................................. 337
LCD .............................................................. 9, 304
Limbă (Language) ............................... 27, 310
Limitare selecţie mod declanşare......... 304
Limitare selecţie mod zonă AF .............. 300
Lo...................................................................... 125
Lumina directă a soarelui (balans de alb) ...
160
Luminozitate monitor................. 51, 64, 310
M
M (Focalizare manuală) ...................... 50, 114
M (medie) ................................................... 72, 95
Manual (control bliţ) ............... 197, 209, 217
Manual (mod expunere) .......................... 136
Manual cu prioritate distanţă....... 197, 217,
331
Marcaj montură obiectiv ................ 3, 25, 26
Marcaj plan focal ........................................ 115
n
393
Marcaje zonă AF ..................................... 10, 35
Marcare indexuri ........................................... 63
Măsur. central-evaluativă ........................ 302
Măsurare........................................................ 129
Măsurare central-evaluativă................... 129
Măsurare matricială .......................... 129, 302
Măsurarea evaluativă a zonelor luminoase
129
Măsurarea matricială culoare 3D III ..... 129
Memorie tampon ................................ 40, 118
Meniu filmare .............................................. 296
Meniu fotografiere..................................... 291
Meniu redare ............................................... 289
Meniu retuşare ............................................ 314
Meniu setare ................................................ 310
Meniul meu .................................................. 316
Microfon ............................... 2, 5, 64, 272, 341
Microfon extern ................................... 64, 341
Miniatură ....................................................... 248
Mired .............................................................. 164
Mişcare subiect ........................................... 299
Mod automat prioritate de diafragmă 135
Mod automat prioritate de timp .......... 134
Mod automat program ............................ 133
Mod bliţ ................................................ 198, 199
Mod declanşare .......................................... 116
Mod declanşare continuă .... 116, 117, 303
Mod expunere ............................................. 131
Mod film ........................................ 59, 296, 309
Mod focalizare ............................... 48, 98, 114
Mod focalizare automată ........ 48, 101, 301
Mod întârziere expunere ......................... 304
Mod legare .......................................... 206, 312
Mod oglindă sus ................................ 117, 122
Mod suprapunere ...................................... 232
Mod zonă AF ................................ 49, 104, 300
Monitor .......................... 12, 44, 248, 303, 310
Monitor dual ................................................ 287
Monocrom ........................................... 179, 315
Montură obiectiv ............................. 3, 26, 115
N
n
394
Necomprimat (Compresie NEF (RAW)).. 94
NEF (RAW) ....................... 92, 94, 96, 314, 317
Neutră (setare Picture Control) ............. 179
Nikon Transfer 2 ......................................... 279
Notă vocală................................ 272–276, 312
Nuanţare (setare Picture Control) ......... 183
Numai AE (setare bracketing automat) ......
146, 147
Numai bliţ (setare bracketing automat) .....
146
Număr de copii (meniu PictBridge
[Setare]) ........................................................ 284
Număr de puncte focalizare.................... 300
Număr f/ ............................................... 135, 326
O
Obiectiv ......................... 25, 26, 243, 310, 323
Obiectiv CPU................................ 26, 323, 326
Obiectiv non-CPU .................... 243, 324, 326
Obiectiv tip D ..................................... 323, 326
Obiectiv tip E ...................................... 323, 326
Obiectiv tip G...................................... 323, 326
Obiective compatibile............................... 323
Obt. electr. cu perdea frontală ............... 304
Obţinerea unei imagini clare în vizor ... 35,
36, 338
Ocular vizor ............................................ 36, 120
Oglindă ................................................. 122, 347
Opţiuni buton viz. în timp real ............... 309
Opţiuni de afişare a redării ...................... 289
Opţiuni de imprimare (meniu PictBridge
[Setare]) ........................................................ 284
Opţiuni notă vocală ................................... 312
Opţiuni Picture Control ............................ 179
Opţiuni punct focalizare ........................... 301
Opţiuni telecomandă fără fir (WR) ........ 312
Ora ...................................................................... 28
Oră .................................................................... 310
Oră de vară ............................................. 28, 310
Ordine bracketing ...................................... 307
Ordine numere fişiere ............................... 304
Ordonare elemente (Meniul meu) ........ 316
Orizont virtual ................................ 57, 68, 310
P
Panou control posterior ................................ 8
Panou de control ........................................ 6–8
Panou de control superior ....................... 6, 7
Peisaj (setare Picture Control) ................ 179
Personaliz. selectoare com. ..................... 308
PictBridge ............................................ 283, 382
PIN .................................................................... 206
Pornire imprimare ...................................... 285
Portocaliu ...................................................... 315
Portret (setare Picture Control) ............. 179
Presetare manuală (balans de alb) ...... 160,
168
Previzualizare expunere ............................. 46
Prezentare diapozitive .............................. 290
Procesare NEF (RAW) ....................... 314, 317
Profunzime de câmp ................................. 132
Program expunere ..................................... 357
Program flexibil ........................................... 133
Protejarea fotografiilor ............................. 265
Punct de focalizare.. 49, 104, 108, 300, 301
Punct unic AF ..................................... 104, 106
R
Rază acţiune bliţ .......................................... 330
Răspuns AF fotografiere blocată ........... 299
Redare ..................................... 42, 80, 248, 286
Redare audio (prezentare diapozitive) 290
Redare cadru întreg ................................... 248
Redimensionare .......................................... 314
Reducere ochi roşii..................................... 198
Reducere vibraţii ......................................... 298
Reducere zgomot exp. lungă ................. 294
Reducere zgomot vânt ............................. 298
Reducerea efectului de clipire ............... 298
Regl. fină expunere optimă..................... 302
Reglare fină AF ............................................. 310
Reiniţializare prin două butoane .......... 224
Repetare la distanţă ......................... 213, 218
Resetare ...................................... 224, 296, 313
Resetare meniu filmare ............................ 296
Resetare totală setări ................................. 313
Restabilirea setărilor implicite..... 224, 296,
313
Restricţii mod focalizare aut. .................. 301
Reţea ..................................................... 281, 313
Reţea fără fir........................................ 281, 337
RGB ................................................. 92, 257, 294
Rolul cardului din Fanta 2 ................. 97, 291
Rotire automată a imaginii...................... 290
Rotire pe înalt ............................................... 290
S
S (mică) ...................................................... 72, 95
Salvare cadru selectat .......................... 82, 85
Salvare/încărcare setări ............................ 313
Scoaterea obiectivului de pe aparatul foto
26
Selectare fantă ...................................... 97, 249
Selectare imprimantă ............................... 285
Selectarea rapidă a modului declanşare .....
117, 119
Selector mod focalizare ............. 48, 98, 114
Selector multiplu ................................. 16, 308
Selector secundar . 109, 111, 141, 307, 309
Selector vizualizare în timp real ........ 44, 59
Sensibilitate ............................... 124, 126, 297
Sensibilitate ISO ....................... 124, 126, 297
Sensibilitate maximă ........................ 127, 297
Sensibilitate microfon............................... 298
Serie.............................................. 117, 290, 303
Server HTTP .................................................. 281
Setare bracketing automat ..................... 295
Setare ceas după satelit ........................... 247
Setare Picture Control............ 179, 293, 297
Setări implicite.......................... 224, 296, 313
Setări personalizate ................................... 299
Setări recente ............................................... 316
Setări sensibilitate ISO ..................... 293, 297
Setări sensibilitate ISO film ..................... 297
Sincronizare lentă....................................... 198
Sincronizare perdea frontală .................. 198
Sincronizare perdea posterioară........... 198
Sincronizare rapidă FP automată ......... 305
Sistem creativ de iluminare .................... 330
Spaţiu culoare .............................................. 294
Speedlight............................................ 194, 330
Spot ................................................................. 129
sRGB ................................................................ 294
Standard (setare Picture Control) ......... 179
Stocare după orientare ............................ 300
Stopuri EV pt. control exp. ...................... 301
Suprapunere imagine ...................... 315, 320
Suprascriere notă vocală ......................... 312
Ş
Ştergere ......................................... 43, 268, 276
Ştergere imagine curentă................. 43, 268
Ştergerea tuturor imaginilor ......... 268, 270
T
Telecomandă fără fir ....... 73, 206, 312, 337
n
395
Telecomandă prin cablu .......... 73, 138, 339
Telemetru electronic................................. 115
Televizor ........................................................ 286
Temperatură culoare .... 159, 160, 161, 165
Temporizator ...................................... 120, 236
Temporizator standby .............. 41, 247, 303
Terminal cu zece pini pentru
telecomandă ....................... 2, 246, 339, 340
Terminal sincronizare bliţ........................ 195
TIFF (RGB) .................................................. 92, 96
Timp de expunere................... 134, 136, 140
Timp expunere cu bliţ .............................. 306
Timp expunere maxim ............................. 127
Timp sincronizare bliţ ............................... 305
Transmiţător fără fir.......................... 281, 337
U
Zonă observare urmărire 3D ................... 300
Zone luminoase........................................... 256
Zoom cu afişare pe ecran divizat ..... 52, 53
Zoom redare ................................................. 263
Umbră (balans de alb) .............................. 160
Unghi de câmp ........................... 87, 328, 329
Uniform (setare Picture Control) .......... 179
Uniformizare ................................................ 191
Uniformizare expunere ..................... 76, 238
Urmărire 3D ............................... 104, 107, 300
Urmărire focaliz. cu blocare.................... 299
Urmărire focalizare ........................... 103, 299
Urmărire focalizare predictivă ............... 103
UTC .................................................. 28, 246, 261
V
Valoare stop comp. exp./bliţ .................. 301
Valoare treaptă sensib. ISO ..................... 301
Versiune firmware...................................... 313
ViewNX-i .................................................... ii, 277
Viteză fotografiere continuă .................. 303
Vizor .................................................. 10, 35, 371
Vizualizare în timp real ......................... 44, 59
Volum căşti ...................................................... 64
VR electronic ................................................ 298
W
WB................................................. 151, 159, 297
Z
n
396
Zonă AF automată ............................ 105, 106
Zonă AF grup ...................................... 105, 106
Zonă dinamică AF ................... 104, 106, 301
Zonă imagine 26, 51, 63, 70, 87, 88, 90, 95,
292, 296
a
n
397
n
398
n
399
Termeni de garanţie – Garanţie de
service Nikon în Europa
Stimate client Nikon,
Vă mulţumim pentru achiziţionarea acestui produs Nikon. În cazul în care
produsul dumneavoastră Nikon necesită service în garanţie, vă rugăm să
contactaţi dealerul de la care l-aţi achiziţionat sau un membru al reţelei de
service autorizate de pe teritoriul de vânzări al Nikon Europe B.V. (ex:
Europa/Rusia/altele). Detalii disponibile la:
http://www.europe-nikon.com/support
Pentru a evita orice neplăcere inutilă, vă recomandăm să citiţi cu atenţie
manualele utilizatorului înainte de a contacta dealerul sau reţeaua de
service autorizată.
Echipamentul dumneavoastră Nikon beneficiază de garanţie pentru orice
defect de fabricaţie timp de un an de la data achiziţiei originale. Dacă în
timpul perioadei de garanţie produsul prezintă defecţiuni datorate
materialelor necorespunzătoare sau fabricaţiei, reţeaua noastră de service
autorizată de pe teritoriul Nikon Europe B.V. va repara produsul în termenii
şi condiţiile de mai jos, fără a tarifa manopera şi piesele de schimb. Nikon
îşi rezervă dreptul (unilateral) de a înlocui sau repara produsul.
1. Această garanţie este oferită doar la prezentarea cardului de garanţie
completat şi a facturii originale sau a chitanţei indicând data achiziţiei,
tipul produsului şi numele dealerului, împreună cu produsul. Nikon îşi
rezervă dreptul de a refuza service-ul în garanţie gratuit dacă
documentele de mai sus nu pot fi prezentate sau dacă informaţiile
conţinute sunt incomplete sau ilizibile.
2. Această garanţie nu va acoperi:
• lucrări de întreţinere sau reparaţie necesare sau înlocuire a pieselor
datorită uzurii normale.
• modificări pentru îmbunătăţirea produsului având drept efect
abaterea de la scopul normal aşa cum este descris în manualele
utilizatorului, fără consimţământul scris prealabil al Nikon.
n
400
• costuri de transport şi toate riscurile implicate de transport legate
direct sau indirect de garanţia produselor.
• deteriorări rezultate în urma modificărilor şi reglajelor care pot fi
efectuate unui produs fără consimţământul prealabil scris al Nikon
pentru a respecta standardele tehnice locale sau naţionale în vigoare
în orice altă ţară decât cele pentru care produsul a fost conceput şi/
sau produs iniţial.
3. Garanţia nu va fi aplicabilă în cazul:
• deteriorării cauzate de utilizarea incorectă incluzând, dar fără a se
limita la nerespectarea utilizării produsului pentru scopul normal sau
în conformitate cu instrucţiunile pentru utilizator privind utilizarea şi
întreţinerea corespunzătoare şi privind montarea sau utilizarea
produsului fără conformarea cu standardele de siguranţă în vigoare
din ţara unde este utilizat.
• deteriorării provocate de accidente incluzând, dar fără a se limita la
fulgere, apă, foc, utilizare incorectă sau neglijenţă.
• modificării, deteriorării aspectului, ilizibilităţii sau îndepărtării
numărului serial sau al modelului de pe produs.
• deteriorării rezultând în urma reparaţiilor sau reglajelor efectuate de
organizaţii de service sau persoane neautorizate.
• defectelor oricărui sistem în care a fost încorporat produsul sau
împreună cu care este utilizat.
4. Această garanţie de service nu afectează drepturile statutare ale
consumatorului în temeiul legislaţiei naţionale în vigoare; de
asemenea, nu afectează drepturile consumatorului faţă de dealer ca
urmare a contractului de vânzare/achiziţionare.
Notă: O prezentare generală a unităţilor de service autorizate Nikon vă stă
la dispoziţie online, la următoarea legătură
(URL = http://www.europe-nikon.com/service/).
n
401
E
L
P
Nikon D5
M
SA
APARAT FOTO DIGITAL
Acest manual nu poate fi reprodus sub nicio formă, în întregime sau pe
părţi fără autorizaţie scrisă din partea NIKON CORPORATION (excepţie
făcând citarea critică în articole sau recenzii).
Manualul utilizatorului (cu garanţie)
AMA16536
Imprimat în Europa
Ro
SB9A05(Y5)
6MB292Y5-05
• Citiţi cu atenţie acest manual înainte de a folosi aparatul
foto.
• Pentru a vă asigura că folosiţi aparatul foto în mod
corespunzător, aveţi grijă să citiţi capitolul „Pentru
siguranţa dumneavoastră” (de la pagina x).
• După ce aţi citit acest manual, păstraţi-l într-un loc uşor
accesibil pentru a-l putea consulta pe viitor.
Ro
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising