Nikon | D5300 | Nikon D5300 Manual de referinţă (instrucţiuni complete)

Nikon D5300 Manual de referinţă (instrucţiuni complete)
APARAT FOTO DIGITAL
Manual de referinţă
Ro
Vă mulţumim pentru că aţi achiziţionat un aparat foto digital cu vizare prin obiectiv (SLR)
Nikon. Pentru a obţine randamentul maxim de la aparatul dumneavoastră foto, vă rugăm să
citiţi cu atenţie toate instrucţiunile şi să le păstraţi într-un loc unde vor putea fi citite de toţi cei
care utilizează produsul.
Unde se găseşte
Găsiţi ceea ce căutaţi în:
i
Cuprins .......................................... 0
i
i
Mesaje de eroare........................... 0 256
i
Localizarea defectelor .................. 0
251
i
Index .............................................. 0 283
Simboluri şi convenţii
Pentru a vă fi mai uşor să găsiţi informaţiile de care aveţi nevoie, sunt utilizate următoarele simboluri şi
convenţii:
D
Această pictogramă indică precauţiile; informaţii care trebuie citite înainte de utilizare
pentru a preveni deteriorarea aparatului foto.
A
Această pictogramă indică notele; informaţii care trebuie citite înainte de a utiliza
aparatul foto.
0
Această pictogramă indică referinţele la alte pagini din acest manual.
Elementele din meniu, opţiunile şi mesajele afişate pe monitorul aparatului foto sunt afişate în caractere
bold.
Setările aparatului foto
Explicaţiile din acest manual presupun că se folosesc setările implicite.
Ajutor
Folosiţi funcţia de ajutor încorporată a aparatului foto pentru ajutor în ceea ce priveşte elementele din
meniu şi alte subiecte. Consultaţi pagina 8 pentru detalii.
A Pentru siguranţa dumneavoastră
Înainte de a utiliza aparatul foto pentru prima dată, citiţi instrucţiunile de siguranţă din secţiunea „Pentru
siguranţa dumneavoastră” (0 viii–xiv).
Cuprins
Pentru siguranţa dumneavoastră.....................................................................................viii
Note ............................................................................................................................................... xi
Date de locaţie.......................................................................................................................... xv
Fără fir .........................................................................................................................................xvi
Introducere
1
Familiarizarea cu aparatul foto ............................................................................................. 1
Corpul aparatului foto............................................................................................................. 1
Selectorul de moduri ............................................................................................................... 3
Vizorul ........................................................................................................................................... 4
Monitorul ..................................................................................................................................... 5
Afişajul informaţiilor ................................................................................................................ 6
Meniuri aparat foto: Prezentare generală......................................................................... 8
Primii paşi ...................................................................................................................................11
Moduri de fotografiere simple (i şi j)
19
Încadrarea fotografiilor în vizor ..........................................................................................20
Vizualizarea fotografiilor ......................................................................................................22
Ştergerea fotografiilor nedorite.........................................................................................22
Încadrarea fotografiilor pe monitor ..................................................................................24
Vizualizarea fotografiilor ......................................................................................................26
Ştergerea fotografiilor nedorite.........................................................................................26
Înregistrarea filmelor ..............................................................................................................27
Vizualizarea filmelor...............................................................................................................28
Ştergerea filmelor nedorite.................................................................................................29
Potrivirea setărilor cu subiectul sau situaţia (Mod scenă)
30
Selectorul de moduri .............................................................................................................31
k Portret................................................................................................................................31
l Peisaj..................................................................................................................................31
p Copil...................................................................................................................................31
m Sport...................................................................................................................................32
n Prim-plan..........................................................................................................................32
Alte scene ..................................................................................................................................33
o Portret de noapte..........................................................................................................33
r Peisaj de noapte ............................................................................................................33
s Petrecere/interior..........................................................................................................34
t Plajă/zăpadă....................................................................................................................34
u Apus ...................................................................................................................................34
v Amurg/zori.......................................................................................................................35
i
w Portret animal de casă ................................................................................................ 35
x Lumânări............................................................................................................................ 35
y Flori..................................................................................................................................... 36
z Culori de toamnă........................................................................................................... 36
0 Mâncare............................................................................................................................. 36
Efecte speciale
37
% Vedere nocturnă............................................................................................................ 37
g Schiţă color ..................................................................................................................... 38
' Efect aparat foto jucărie.............................................................................................. 38
( Efect de miniaturizare ................................................................................................. 38
3 Culoare selectivă........................................................................................................... 39
1 Siluetă................................................................................................................................ 39
2 Cheie înaltă ..................................................................................................................... 39
3 Cheie joasă ...................................................................................................................... 40
) Pictură HDR ..................................................................................................................... 40
Opţiuni disponibile în vizualizarea în timp real........................................................... 41
Mai multe despre fotografiere
45
Alegerea unui mod de declanşare ....................................................................................45
Declanşare continuă (Mod serie) .......................................................................................46
Declanşare silenţioasă ...........................................................................................................48
Mod autodeclanşator.............................................................................................................49
Focalizare (Fotografierea prin vizor).................................................................................51
Alegerea modului în care aparatul foto focalizează: Mod focalizare................... 51
Alegerea modului de selectare a punctului de focalizare: Mod zonă AF........... 53
Selectarea punctului de focalizare ................................................................................... 55
Blocare focalizare.................................................................................................................... 55
Focalizare manuală ................................................................................................................ 57
Calitate şi dimensiune imagine ..........................................................................................59
Calitate imagine...................................................................................................................... 59
Dimensiune imagine ............................................................................................................. 61
Utilizarea bliţului încorporat................................................................................................62
Moduri cu ridicare automată.............................................................................................. 62
Moduri cu ridicare manuală................................................................................................ 64
Sensibilitate ISO .......................................................................................................................67
Fotografiere cu temporizator..............................................................................................68
Fotografiere cu telecomandă..............................................................................................70
Utilizarea unei telecomenzi opţionale ML-L3 .............................................................. 70
Restabilirea setărilor implicite.............................................................................................72
ii
Date de locaţie..........................................................................................................................74
Inserarea datelor de locaţie în fotografii şi filme.........................................................74
Jurnale traseu ...........................................................................................................................76
Ştergerea jurnalelor ...............................................................................................................78
Opţiuni GPS...............................................................................................................................79
Modurile P, S, A şi M
82
Timp de expunere şi diafragmă..........................................................................................82
Mod P (Mod automat program) ........................................................................................84
Mod S (Prioritate timp de expunere) ...............................................................................85
Mod A (Prioritate diafragmă automată) .........................................................................86
Mod M (Manual) ......................................................................................................................87
Expuneri îndelungate (doar modul M)............................................................................88
Expunere.....................................................................................................................................90
Măsurare ....................................................................................................................................90
Blocare expunere automată................................................................................................91
Compensare expunere .........................................................................................................92
Compensare bliţ......................................................................................................................93
Păstrarea detaliilor în zone luminoase şi în zone întunecate ..................................94
D-Lighting activ.......................................................................................................................94
High Dynamic Range (HDR) ................................................................................................96
Expunere multiplă ...................................................................................................................98
Balans de alb........................................................................................................................... 101
Reglarea fină a balansului de alb.................................................................................... 103
Presetare manuală............................................................................................................... 104
Bracketing ............................................................................................................................... 108
Opţiuni Picture Control ...................................................................................................... 111
Selectarea unei opţiuni Picture Control....................................................................... 111
Modificarea opţiunilor Picture Control ........................................................................ 112
Crearea opţiunilor Picture Control personalizate .................................................... 115
Partajarea opţiunilor Picture Control personalizate................................................ 117
Vizualizare în timp real
118
Încadrarea fotografiilor pe monitor ............................................................................... 118
Focalizarea în vizualizare în timp real........................................................................... 119
Afişajul vizualizării în timp real........................................................................................ 122
Înregistrarea şi vizualizarea filmelor
126
Înregistrarea filmelor ........................................................................................................... 126
Setări film................................................................................................................................ 128
Vizualizarea filmelor............................................................................................................. 130
iii
Editarea filmelor.................................................................................................................... 131
Decuparea filmelor ..............................................................................................................131
Salvarea cadrelor selectate ...............................................................................................134
Redarea şi ştergerea
135
Redare cadru întreg ............................................................................................................. 135
Informaţii fotografie ............................................................................................................136
Redare miniaturi ................................................................................................................... 140
Redare calendar .................................................................................................................... 141
O privire mai de aproape: Zoom redare....................................................................... 142
Protejarea fotografiilor împotriva ştergerii ................................................................. 143
Evaluarea fotografiilor ........................................................................................................ 144
Evaluarea fotografiilor individuale.................................................................................144
Evaluarea mai multor fotografii ......................................................................................145
Ştergerea fotografiilor ........................................................................................................ 146
Redare cadru întreg, miniaturi şi calendar ..................................................................146
Meniul redare.........................................................................................................................147
Prezentări diapozitive ......................................................................................................... 149
Opţiuni prezentare diapozitive .......................................................................................150
Conexiuni
151
Instalarea ViewNX 2 ............................................................................................................. 151
Utilizarea ViewNX 2.............................................................................................................. 153
Copiaţi fotografii pe computer........................................................................................153
Vizualizaţi fotografii.............................................................................................................154
Imprimarea fotografiilor..................................................................................................... 156
Conectarea imprimantei ....................................................................................................156
Imprimarea imaginilor una câte una .............................................................................157
Imprimarea mai multor fotografii...................................................................................159
Crearea unei comenzi de imprimare DPOF: Setare imprimare............................162
Vizualizarea imaginilor pe televizor............................................................................... 164
Dispozitive cu definiţie standard ....................................................................................164
Dispozitive de înaltă definiţie ..........................................................................................165
Wi-Fi
167
Ce poate face Wi-Fi pentru dumneavoastră............................................................... 167
Accesarea aparatului foto.................................................................................................. 168
WPS (numai pentru Android)...........................................................................................169
Introducere PIN (numai pentru Android) ....................................................................170
SSID (Android şi iOS)............................................................................................................171
iv
Selectarea imaginilor pentru încărcare......................................................................... 173
Selectarea imaginilor individuale pentru încărcare ................................................ 173
Selectarea mai multor imagini pentru încărcare...................................................... 174
Meniuri aparat foto
175
D Meniul redare: Gestionarea imaginilor................................................................................ 175
Dosar redare...................................................................................................................... 175
Opţiuni de afişare a redării........................................................................................... 176
Examinare imagine ......................................................................................................... 176
Rotire pe înalt.................................................................................................................... 176
C Meniul fotografiere: Opţiuni fotografiere ......................................................................... 177
Resetare meniu fotografiere ....................................................................................... 177
Dosar stocare .................................................................................................................... 178
Înregistrare NEF (RAW) .................................................................................................. 178
Control automat al distors. .......................................................................................... 179
Spaţiu culoare................................................................................................................... 179
Reducere zgomot exp. lungă...................................................................................... 179
ISO NR ridicat .................................................................................................................... 180
Setări sensibilitate ISO ................................................................................................... 180
VR optic............................................................................................................................... 181
A Setări personalizate: Reglarea fină a setărilor aparatului foto ............................................. 182
Reiniţ. setări personalizate ........................................................................................... 183
a: Focalizare automată ....................................................................................................... 184
a1: Selecţie prioritate AF-C........................................................................................... 184
a2: Număr de puncte focalizare ................................................................................. 184
a3: Disp. ilum. asist. AF încorp..................................................................................... 185
a4: Telemetru .................................................................................................................... 185
b: Expunere ............................................................................................................................ 186
b1: Stopuri EV pt. control exp. .................................................................................... 186
c: Blocare AE/cronometre ................................................................................................. 186
c1: Buton declanşare AE-L............................................................................................ 186
c2: Temporiz. oprire automată ................................................................................... 186
c3: Autodeclanşator........................................................................................................ 187
c4: Durată activare telecom. (ML-L3)........................................................................ 187
d: Fotografiere/afişare........................................................................................................ 187
d1: Bip.................................................................................................................................. 187
d2: Afişare grilă vizor...................................................................................................... 188
d3: Afişare ISO................................................................................................................... 188
d4: Ordine numere fişiere............................................................................................. 188
d5: Mod întârziere expunere....................................................................................... 189
d6: Imprimare dată ......................................................................................................... 190
e: Bracketing/bliţ.................................................................................................................. 192
e1: Cntrl. bliţ pt. bliţ încorporat .................................................................................. 192
e2: Setare bracketing automat ................................................................................... 192
v
f: Comenzi................................................................................................................................193
f1: Asociere buton Fn......................................................................................................193
f2: Asociere buton AE-L / AF-L.....................................................................................194
f3: Inversare rotaţie selector.........................................................................................194
f4: Blocare decl. în lipsă card ........................................................................................194
f5: Inversare indicatori....................................................................................................194
B Meniul setare: Configurarea aparatului foto........................................................................... 195
Formatare card memorie ..............................................................................................196
Luminozitate monitor ....................................................................................................196
Format afişare informaţii...............................................................................................197
Afişaj informaţii automat ..............................................................................................199
Foto. ref. elim. praf imagine .........................................................................................199
Reducerea efectului de clipire.....................................................................................200
Fus orar şi dată ..................................................................................................................201
Limbă (Language)............................................................................................................201
Rotire automată a imaginii ...........................................................................................202
Comentariu imagine.......................................................................................................202
Mod video...........................................................................................................................202
Telecomandă.....................................................................................................................203
Încărcare Eye-Fi.................................................................................................................204
Marcaj de conformitate .................................................................................................204
Versiune firmware............................................................................................................204
N Meniul retuşare: Crearea copiilor retuşate........................................................................... 205
Crearea copiilor retuşate....................................................................................................206
D-Lighting...........................................................................................................................207
Corecţie ochi roşii ............................................................................................................207
Decupare.............................................................................................................................208
Monocrom..........................................................................................................................208
Efecte filtru .........................................................................................................................209
Balans de culoare .............................................................................................................210
Suprapunere imagine.....................................................................................................211
Procesare NEF (RAW) ......................................................................................................213
Redimensionare................................................................................................................214
Retuşare rapidă.................................................................................................................215
Îndreptare...........................................................................................................................215
Control distorsiune..........................................................................................................215
Superangular.....................................................................................................................216
Contur culoare ..................................................................................................................216
Schiţă color.........................................................................................................................216
Control perspectivă.........................................................................................................217
Efect de miniaturizare ....................................................................................................218
Culoare selectivă ..............................................................................................................219
Comparaţie una lângă alta ...........................................................................................221
m Setări Recente/O Meniul Meu .................................................................................... 222
Alegerea unui meniu...........................................................................................................222
m Setări Recente...................................................................................................................222
O Meniul Meu........................................................................................................................223
vi
Note tehnice
226
Obiective compatibile......................................................................................................... 226
Obiective CPU compatibile .............................................................................................. 226
Obiective non-CPU compatibile..................................................................................... 228
Unităţi bliţ opţionale (Speedlights)................................................................................ 232
Unităţi bliţ compatibile cu sistemul creativ de iluminare (CLS) .......................... 232
Alte accesorii .......................................................................................................................... 236
Carduri de memorie aprobate ........................................................................................ 238
Ataşarea unui conector de alimentare şi a unui adaptor la reţeaua
electrică............................................................................................................................... 239
Îngrijirea aparatului foto .................................................................................................... 240
Păstrare.................................................................................................................................... 240
Curăţarea................................................................................................................................. 240
Curăţarea senzorului de imagine ................................................................................... 241
Îngrijirea aparatului foto şi a acumulatorului: Precauţii ......................................... 245
Îngrijirea aparatului foto ................................................................................................... 245
Îngrijirea acumulatorului................................................................................................... 246
Setări disponibile .................................................................................................................. 248
Localizarea defectelor ......................................................................................................... 251
Acumulator/Afişaj................................................................................................................ 251
Fotografiere (toate modurile).......................................................................................... 251
Fotografiere (P, S, A, M) .................................................................................................... 253
Redare ...................................................................................................................................... 253
Date de locaţie...................................................................................................................... 255
Wi-Fi (Reţele fără fir)............................................................................................................ 255
Diverse ..................................................................................................................................... 255
Mesaje de eroare................................................................................................................... 256
Specificaţii ............................................................................................................................... 259
Kituri cu obiectiv ................................................................................................................... 266
AF-P DX NIKKOR 18–55mm f/3.5–5.6G VR şi
AF-P DX NIKKOR 18–55mm f/3.5–5.6G.................................................................... 266
AF-S DX NIKKOR 18–55mm f/3.5–5.6G VR II............................................................... 271
AF-S DX NIKKOR 18–140mm f/3.5–5.6G ED VR ......................................................... 275
Capacitatea cardurilor de memorie ............................................................................... 281
Durata de funcţionare a acumulatorului...................................................................... 282
Index.......................................................................................................................................... 283
vii
Pentru siguranţa dumneavoastră
Pentru a împiedica deteriorarea produsului dumneavoastră Nikon sau accidentarea dumneavoastră sau a
altor persoane, citiţi în întregime următoarele precauţii legate de siguranţă înainte de utilizarea acestui
echipament. Păstraţi aceste informaţii privind siguranţa la îndemâna tuturor celor care vor utiliza acest
produs, pentru a le parcurge.
Consecinţele ce ar putea decurge din ignorarea precauţiilor enumerate în această secţiune sunt indicate
de simbolul următor:
pictogramă marchează avertismentele. Pentru a împiedica posibilele accidentări, citiţi
A Această
toate avertismentele înaintea utilizării acestui produs Nikon.
❚❚ AVERTIZĂRI
A Nu lăsaţi să pătrundă soarele în cadru
Păstraţi soarele cu mult în afara cadrului atunci
când fotografiaţi subiecte pe un fundal
luminos. Lumina solară focalizată în aparatul
foto atunci când soarele este în sau aproape
de cadru ar putea provoca aprinderea.
A Nu priviţi direct spre soare prin vizor
Vizualizarea soarelui sau a altor surse
puternice de lumină prin intermediul vizorului
poate provoca deficienţe permanente de
vedere.
A Utilizarea controlului de reglare dioptriilor
vizorului
La acţionarea controlului de reglare a
dioptriilor vizorului cu ochiul pe vizor, trebuie
să aveţi grijă să nu vă băgaţi degetul în ochi în
mod accidental.
A Opriţi imediat în cazul unei defecţiuni
În caz că observaţi fum sau un miros
neobişnuit ce provine din aparat sau din
adaptorul pentru priză (disponibil separat),
deconectaţi adaptorul pentru priză şi scoateţi
imediat bateria, având grijă să evitaţi arsurile.
Continuarea operării poate duce la rănire.
După scoaterea bateriei, duceţi echipamentul
la un centru service autorizat Nikon pentru
inspectare.
A Nu utilizaţi în prezenţa unor gaze inflamabile
Nu utilizaţi echipamentul electronic în
prezenţa unui gaz inflamabil, deoarece
aceasta ar putea provoca explozii sau incendii.
viii
A A nu se lăsa la îndemâna copiilor
În cazul nerespectării acestei precauţii, se pot
produce accidentări. În plus, reţineţi că piesele
mici prezintă risc de înecare. În cazul în care un
copil înghite orice piesă a acestui echipament,
consultaţi imediat un medic.
A Nu demontaţi
Atingerea componentelor interne ale
produsului se poate solda cu rănire. În caz de
funcţionare defectuoasă, produsul trebuie să
fie reparat numai de un tehnician calificat. În
caz că produsul s-ar sparge ca urmare a unei
căzături sau unui alt accident, îndepărtaţi
bateria şi/sau adaptorul pentru priză şi apoi
prezentaţi produsul unui service autorizat
Nikon pentru inspecţie.
A Nu ţineţi cureaua în jurul gâtului unui bebeluş
sau al unui copil
Plasarea curelei aparatului foto în jurul gâtului
unui bebeluş sau al unui copil ar putea
provoca strangularea.
A Nu rămâneţi în contact cu aparatul foto,
acumulatorul sau încărcătorul perioade lungi în
timp ce dispozitivele sunt pornite sau în uz
Componentele dispozitivului se pot încinge.
Lăsarea dispozitivului în contact direct cu
pielea pe perioade lungi poate duce la arsuri la
temperatură scăzută.
A Nu lăsaţi produsul în locuri unde va fi expus la
temperaturi foarte ridicate, cum ar fi un
automobil închis sau la lumina directă a soarelui
Nerespectarea acestei precauţii ar putea cauza
deteriorări sau incendiu.
A Nu îndreptaţi bliţul spre conducătorul unui
vehicul cu motor
În cazul nerespectării acestei precauţii, se pot
produce accidente.
A Ţineţi cont de precauţii atunci când utilizaţi bliţul
• Utilizarea aparatului foto cu bliţ în imediata
apropiere a pielii sau a altor obiecte ar putea
provoca arsuri.
• Utilizarea bliţului în apropierea ochilor
subiectului ar putea afecta temporar
vederea. Bliţul nu trebuie să se afle la mai
puţin de un metru faţă de subiect. Trebuie
acordată o atenţie deosebită la fotografierea
copiilor mici.
A Evitaţi contactul cu cristalele lichide
• Nu expuneţi bateria la flacără deschisă sau la
căldură excesivă.
• Nu introduceţi în apă şi nu expuneţi la apă.
• Aplicaţi capacul pentru contacte atunci când
transportaţi bateria. Nu transportaţi sau
depozitaţi bateria la un loc cu obiecte
metalice precum coliere sau agrafe.
• Bateriile sunt expuse la scurgeri când sunt
descărcate complet. Pentru a evita
deteriorarea produsului, asiguraţi-vă că aţi
scos bateria atunci când este descărcată.
• Atunci când bateriile nu sunt utilizate, ataşaţi
capacul bornelor şi stocaţi într-un loc
răcoros, uscat.
• Bateria ar putea fi fierbinte imediat după
utilizare sau atunci când produsul a fost
alimentat de la baterii o perioadă
îndelungată de timp. Înainte de scoaterea
bateriei, opriţi aparatul foto şi lăsaţi bateria
să se răcească.
• Opriţi utilizarea imediat în caz că remarcaţi
modificări ale bateriilor, precum decolorare
sau deformare.
În cazul în care monitorul se va sparge, riscul
accidentării datorate cioburilor de sticlă
trebuie evitat cu grijă, iar cristalele lichide din
monitor nu trebuie să intre în contact cu
pielea, ochii sau gura.
A Nu transportaţi trepiedele cu un obiectiv sau
aparat foto ataşat
Vă puteţi împiedica sau îi puteţi lovi accidental
pe alţii, provocând răniri.
A Ţineţi cont de precauţiile corespunzătoare atunci
când manevraţi bateriile
Acumulatorii pot prezenta scurgeri, se pot
supraîncălzi sau sparge sau pot lua foc dacă
sunt manipulaţi necorespunzător. Ţineţi cont
de precauţiile următoare atunci când
manevraţi acumulatorii utilizaţi în cazul
acestui produs:
• Utilizaţi doar bateriile aprobate pentru
utilizarea în acest echipament.
• Nu scurtcircuitaţi şi nu demontaţi bateria.
• Nu expuneţi acumulatorul sau aparatul foto
în care este introdus la şocuri fizice
puternice.
• Asiguraţi-vă că produsul este oprit înainte de
înlocuirea bateriei. Dacă utilizaţi un adaptor
pentru priză, asiguraţi-vă că este scos din
priză.
• Nu încercaţi să introduceţi bateria cu susul în
jos sau invers.
ix
A Ţineţi cont de precauţiile corespunzătoare atunci
când manevraţi încărcătorul
• Menţineţi aparatul uscat. În cazul
nerespectării acestei precauţii, pot rezulta
incendii sau electrocutări.
• Nu scurtaţi terminalele încărcătorului.
Nerespectarea acestei precauţii poate duce
la supraîncălzirea şi deteriorarea
încărcătorului.
• Praful de pe sau din jurul componentelor
metalice ale prizei poate fi îndepărtat cu o
cârpă uscată. Utilizarea continuă se poate
solda cu incendiu.
• Nu vă apropiaţi de încărcător în timpul
furtunilor cu descărcări electrice. În cazul
nerespectării acestei precauţii, pot rezulta
electrocutări.
• Nu manevraţi priza sau încărcătorul cu
mâinile umede. În cazul nerespectării acestei
precauţii, pot rezulta electrocutări.
• Nu folosiţi cu transformatoare sau adaptoare
de călătorie proiectate să transforme de la
un voltaj la altul sau convertoare de la curent
continuu în curent alternativ. În cazul
nerespectării aceastei prevederi, acesta
poate duce la defectarea produsului sau
poate cauza supraîncălzire sau incendii.
A Utilizaţi cablurile adecvate
Atunci când conectaţi cablurile la mufele de
intrare şi ieşire, utilizaţi doar cabluri furnizate
sau comercializate de Nikon cu scopul
respectării reglementărilor produsului.
x
A CD-ROM-uri
CD-ROM-urile ce conţin software sau manuale
nu ar trebui redate pe echipament pentru CDuri audio. Redarea CD-ROM-urilor pe un
dispozitiv de redare a CD-urilor audio ar putea
provoca pierderea auzului sau deteriorarea
echipamentului.
A Urmaţi instrucţiunile personalului companiei
aeriene sau al spitalului
Scoateţi cardurile Eye-Fi, dezactivaţi funcţia
Wi-Fi şi selectaţi Dezactivată pentru Date de
locaţie > Înregistrare date locaţie înainte de
a vă urca la bordul unui avion şi opriţi produsul
în timpul decolării şi al aterizării sau când vi se
cere acest lucru de către personalul companiei
aeriene sau al spitalului. Undele radio emise
de dispozitiv ar putea interfera cu
echipamentele de navigaţie ale aeronavei sau
cu echipamentele medicale.
Note
• Nicio parte din manualele incluse în pachetul
acestui produs nu poate fi reprodusă, transmisă
mai departe, transcrisă, stocată pe un sistem
mobil sau tradusă într-o altă limbă în nicio
formă, în nicio circumstanţă, fără aprobarea
prealabilă scrisă a Nikon.
• Nikon îşi rezervă dreptul de a modifica oricând
aspectul şi specificaţiile hardware şi software
descrise în aceste manuale fără vreun
avertisment prealabil.
• Nikon nu se face responsabil pentru nicio
defecţiune rezultată din utilizarea acestui
produs.
• Am depus toate eforturile pentru a ne asigura că
informaţiile cuprinse în aceste manuale sunt
corecte şi complete şi am fi recunoscători dacă
aţi semnala erorile sau omisiunile
reprezentantului Nikon din zona
dumneavoastră (adresa este furnizată separat).
xi
Avertismente pentru clienţii din Europa
ATENŢIE
RISC DE EXPLOZIE DACĂ BATERIA/ACUMULATORUL ESTE ÎNLOCUITĂ/ÎNLOCUIT CU UNA/UNUL DE TIP
INCORECT. ARUNCAŢI BATERIILE/ACUMULATORII UZATE/UZAŢI ÎN CONFORMITATE CU
INSTRUCŢIUNILE.
xii
Acest simbol indică faptul că
echipamentele electrice şi electronice
trebuie colectate separat.
Acest simbol de pe baterie/acumulator
indică faptul că bateria/acumulatorul
trebuie colectată/colectat separat.
Următoarele vizează doar utilizatorii din
ţările europene:
• Acest produs este proiectat pentru colectarea
separată la un centru adecvat de colectare. Nu
aruncaţi la un loc cu deşeurile menajere.
• Colectarea separată şi reciclarea ajută la
conservarea resurselor naturale şi la prevenirea
consecinţelor negative asupra sănătăţii umane
şi mediului care ar putea rezulta din cauza
eliminării incorecte.
• Pentru mai multe informaţii, contactaţi
distribuitorul sau autorităţile locale responsabile
cu gestionarea deşeurilor.
Următoarele vizează doar utilizatorii din
ţările europene:
• Toate bateriile/toţi acumulatorii, fie că sunt
marcate/marcaţi cu acest simbol sau nu, sunt
proiectate/proectaţi pentru colectarea separată
la un centru adecvat de colectare. Nu aruncaţi la
un loc cu deşeurile menajere.
• Pentru mai multe informaţii, contactaţi
distribuitorul sau autorităţile locale responsabile
cu gestionarea deşeurilor.
Notă privind interzicerea copierii şi reproducerii
Reţineţi că simpla posesie a materialului copiat sau reprodus digital prin intermediul unui scaner, aparat
foto digital sau alte dispozitive poate fi sancţionată prin lege.
• Elementele a căror copiere sau reproducere este
interzisă prin lege
Nu copiaţi sau nu reproduceţi bancnote de
hârtie, monede, elemente de siguranţă,
obligaţiuni guvernamentale, obligaţiuni
municipale, nici măcar dacă acele copii sau
reproduceri sunt ştampilate ca „Mostre”.
Copierea sau reproducerea bancnotelor,
monedelor sau elementelor de securitate aflate
în circulaţie într-un alt stat este interzisă.
În lipsa unui acord prealabil al guvernului,
copierea sau reproducerea unor timbre poştale
sau cărţi poştale neutilizate emise de guvern este
interzisă.
Copierea sau reproducerea timbrelor
guvernamentale sau a altor documente oficiale
stipulate prin lege este interzisă.
• Precauţii legate de anumite copii şi reproduceri
Guvernul a emis atenţionări referitoare la
copierea şi reproducerea elementelor de
siguranţă emise de companii private (acţiuni,
facturi, cecuri, bonuri valorice etc.), permise
pentru navetişti sau cupoane cu excepţia
cazurilor în care este necesar un număr minim de
exemplare pentru a fi utilizate în scop de afaceri
de către o companie. De asemenea, nu copiaţi şi
nu reproduceţi paşapoartele emise de guvern,
atestate emise de agenţii publice şi grupuri
private, carduri de identificare şi tichete precum
permise şi bonuri de masă.
• Respectaţi notele referitoare la proprietatea
intelectuală
Copierea sau reproducerea de creaţii precum
cărţile, muzica, picturile, gravuri în lemn, hărţi,
desene, filme şi fotografii este reglementată de
legile naţionale şi internaţionale privind
proprietatea intelectuală. Nu utilizaţi acest
produs cu scopul de a produce copii ilicite sau de
a încălca legile referitoare la proprietatea
intelectuală.
Casarea dispozitivelor de stocare a datelor
Reţineţi că ştergerea imaginilor sau formatarea cardurilor de memorie sau a altor dispozitive de stocare a
datelor nu şterge definitiv datele de imagine originale. Fişierele şterse pot fi uneori recuperate de pe
dispozitivele de stocare aruncate utilizând software disponibil pe piaţă, putând da ocazie utilizării rău
voitoare a datelor personale sub formă de imagini. Asigurarea caracterului privat al acestor date este
responsabilitatea utilizatorului.
Înainte de a arunca orice dispozitiv de stocare a datelor sau de a-l transfera în proprietatea altei persoane,
selectaţi Dezactivată pentru Date de locaţie > Înregistrare date locaţie (0 74) din meniul setare şi
ştergeţi toate datele folosind un software comercial de ştergere sau formataţi dispozitivul şi apoi umpleţil complet cu imagini care nu conţin informaţii private (de exemplu imagini cu cerul liber). Asiguraţi-vă, de
asemenea, că înlocuiţi orice imagini selectate pentru presetare manuală (0 104). Pentru a şterge datele
jurnalului traseu de pe un card de memorie, selectaţi Date de locaţie > Listă jurnale şi ştergeţi toate
jurnalele conform descrierii de la pagina 78. Setările Wi-Fi pot fi resetate la valorile implicite selectând
Wi-Fi > Setări reţea > Resetare setări reţea în meniul setare. Trebuie să se procedeze cu grijă pentru a
se evita rănirea când dispozitivele de stocare a datelor sunt distruse fizic.
AVC Patent Portfolio License
ACEST PRODUS ESTE LICENŢIAT PE BAZA AVC PATENT PORTFOLIO LICENSE PENTRU UTILIZAREA PERSONALĂ, ÎN SCOPURI
NELUCRATIVE DE CĂTRE UN CLIENT PENTRU (i) CODIFICAREA MATERIALELOR VIDEO ÎN CONFORMITATE CU STANDARDUL AVC
(„AVC VIDEO”) ŞI/SAU (ii) DECODIFICAREA MATERIALELOR VIDEO AVC CODIFICATE DE UN CLIENT ANGAJAT ÎNTR-O ACTIVITATE
PERSONALĂ, FĂRĂ SCOP LUCRATIV ŞI/SAU CARE A FOST OBŢINUT DE LA UN FURNIZOR DE MATERIALE VIDEO LICENŢIAT PENTRU
FURNIZAREA MATERIALELOR VIDEO AVC. NICIO LICENŢĂ NU ESTE ACORDATĂ SAU IMPLICATĂ PENTRU ALTE UTILIZĂRI. PUTEŢI
BENEFICIA DE INFORMAŢII SUPLIMENTARE DE LA MPEG LA, L.L.C. VIZITAŢI http://www.mpegla.com.
xiii
Utilizaţi doar accesorii electronice marca Nikon
Aparatele foto Nikon sunt proiectate la cele mai înalte standarde şi includ un ansamblu complex de
circuite electrice. Doar accesoriile electronice marca Nikon (inclusiv încărcătoarele, acumulatoarele,
adaptoarele CA şi accesoriile pentru bliţ) atestate explicit de Nikon pentru utilizarea cu acest aparat foto
digital sunt proiectate şi verificate pentru a opera în limitele cerinţelor de funcţionare şi de siguranţă al
acestui ansamblu de circuite electronice.
Utilizarea altor accesorii decât cele Nikon ar putea deteriora aparatul foto şi poate anula
garanţia Nikon. Utilizarea acumulatorilor Li-ion furnizaţi de terţe părţi ce nu prezintă sigiliul
holografic Nikon în dreapta ar putea împiedica funcţionarea normală a aparatului foto şi ar
putea provoca încălzirea excesivă, aprindere, fisurări sau scurgeri.
Pentru mai multe informaţii legate de accesoriile marca Nikon, contactaţi furnizorul autorizat Nikon.
D
Utilizaţi doar accesorii marca Nikon
Doar accesoriile marca Nikon aprobate de Nikon explicit pentru utilizarea cu aparatul dumneavoastră
foto digital Nikon sunt proiectate şi verificate să funcţioneze în limitele cerinţelor operaţionale şi de
siguranţă. UTILIZAREA ALTOR ACCESORII DECÂT CELE ALE NIKON AR PUTEA DETERIORA APARATUL FOTO ŞI POATE ANULA
GARANŢIA NIKON.
A
Înainte de efectuarea fotografiilor importante
Înainte de efectuarea fotografiilor la ocazii importante (precum nunţi sau înainte de a pleca cu aparatul
foto în excursie) efectuaţi o fotografie de probă pentru a vă asigura că aparatul foto funcţionează
normal. Nikon nu se face responsabil pentru nicio defecţiune sau pierdere financiară rezultată din
defectarea acestui produs.
A
Învăţarea continuă
Ca parte din angajamentul pentru „Învăţare continuă” pentru sprijin continuu şi educare privind
produsele, informaţii actualizate permanent sunt disponibile pe următoarele situri:
• Pentru utilizatorii din S.U.A.: http://www.nikonusa.com/
• Pentru utilizatorii din Europa şi Africa: http://www.europe-nikon.com/support/
• Pentru utilizatorii din Asia, Oceania şi Orientul Mijlociu: http://www.nikon-asia.com/
Vizitaţi aceste situri pentru a fi la curent cu cele mai noi informaţii legate de produs, sugestii, răspunsuri
la întrebări frecvente (FAQ) şi sfaturi generale referitoare la imaginea şi fotografierea digitală. Informaţii
suplimentare sunt disponibile la reprezentanţa Nikon din zona dumneavoastră. Consultaţi următorul
URL pentru informaţii de contact: http://imaging.nikon.com/
xiv
Date de locaţie
Jurnale traseu: Datele de locaţie vor fi înregistrate împreună cu fotografiile efectuate în timp ce este selectat
Activată pentru Date de locaţie > Înregistrare date locaţie (0 74). În plus, dacă este selectat Pornire
pentru Date de locaţie > Creare jurnal > Jurnalizare date locaţie în meniul setare (0 76), aparatul foto
continuă să înregistreze în jurnal date de locaţie chiar şi atunci când este oprit. Undele radio produse de
către dispozitiv pot afecta echipamentele medicale sau sistemele de navigaţie ale avionului; în situaţiile în
care utilizarea dispozitivelor de navigaţie prin satelit este restricţionată sau interzisă, cum ar fi în spitale sau
în avion, asiguraţi-vă că aţi selectat Dezactivată pentru Înregistrare date locaţie şi opriţi aparatul foto.
Partajarea datelor de locaţie: Reţineţi că adresele şi alte informaţii personale pot fi deduse din datele de
navigaţie stocate în jurnalele traseu sau încorporate în imagini. Aveţi grijă când partajaţi imagini şi jurnale
traseu sau când le postaţi pe Internet sau în alte locuri unde pot fi văzute de către terţi. Consultaţi „Casarea
dispozitivelor de stocare a datelor” (0 xiii) pentru informaţii privind ştergerea datelor de locaţie înainte de
casarea aparatului foto sau a cardurilor de memorie.
Navigare: Poziţia, altitudinea şi alte date de locaţie raportate de dispozitiv reprezintă numai aproximări şi nu
sunt destinate ridicărilor topografice sau navigaţiei. Asiguraţi-vă că luaţi cu dumneavoastră hărţile şi alte
mijloace de navigaţie corespunzătoare atunci când utilizaţi produsul în timpul activităţilor în aer liber, cum
sunt ascensiunile montane sau excursiile.
Restricţii privind utilizarea: Este posibil ca funcţia date de locaţie să nu funcţioneze conform aşteptărilor în
unele ţări sau regiuni, inclusiv (începând cu noiembrie 2013) în China şi în apropierea graniţei chineze.
Unele ţări, inclusiv China, interzic utilizarea neautorizată a dispozitivelor de navigaţie prin satelit şi a altor
dispozitive care utilizează date de locaţie; înainte de a pleca în călătorie, verificaţi cu agentul
dumneavoastră de turism sau cu ambasadele sau birourile de turism ale ţărilor pe care le veţi vizita. În
locurile unde utilizarea este interzisă, selectaţi Dezactivată pentru Înregistrare date locaţie.
xv
Fără fir
Acest produs, care conţine software de codare dezvoltat în Statele Unite ale Americii, se află sub incidenţa
reglementărilor Administraţiei pentru exporturi a Statelor Unite ale Americii şi nu poate fi exportat sau
reexportat către nicio ţară asupra căreia Statele Unite ale Americii au instituit embargouri cu privire la
mărfuri. Următoarele ţări se află în prezent sub embargou: Cuba, Iran, Coreea de Nord, Sudan şi Siria.
xvi
Avertismente pentru clienţii din Europa
Prin prezenta, Nikon declară că D5300 este conform cu cerinţele esenţiale şi cu alte dispoziţii
relevante din Directiva 1999/5/CE. Declaraţia de conformitate poate fi consultată la adresa
http://imaging.nikon.com/support/pdf/DoC_D5300.pdf
Securitate
Deşi unul dintre beneficiile acestui produs este acela că permite celorlalţi să se conecteze liber pentru a
schimba date fără fir oriunde în raza de acţiune a acestuia, în cazul în care funcţia de securitate nu este
activată pot apărea următoarele:
• Furt de date: Terţi răuvoitori pot intercepta transmisiunile fără fir pentru a fura date de identificare a
utilizatorului, parole şi alte informaţii personale.
• Acces neautorizat: Utilizatori neautorizaţi pot obţine acces la reţea şi pot modifica date sau efectua alte
acţiuni răuvoitoare. Reţineţi că, datorită concepţiei reţelelor fără fir, atacuri specializate pot permite
accesul neautorizat chiar şi atunci când securitatea este activată.
xvii
xviii
Introducere
Familiarizarea cu aparatul foto
Rezervaţi-vă un răgaz pentru a vă familiariza cu comenzile şi afişajele aparatului foto. Ar putea
fi util să puneţi un semn în dreptul acestei secţiuni pentru a îl folosi ca referinţă pe măsură ce
parcurgeţi restul manualului.
Corpul aparatului foto
3 2 1
13
24
4
5
6
7
8
11
25
14
15
4
16
9
17
10
18
19
20
12
22
23
1 Selector de moduri ......................... 3
2 Comutator vizualizare live
Vizualizare în timp real...24, 118
Film .....................................27, 126
3 Buton R (informaţii) .............. 6, 123
4 Bucle pentru cureaua aparatului
foto................................................11
5 Buton E/N
Compensare expunere .............92
Reglarea diafragmei.................87
Compensare bliţ .......................93
6 Buton declanşare ...........................21
7 Comutator alimentare ................... 2
8 Buton înregistrare film........28, 126
9 Receptor infraroşu pentru
telecomandă ML-L3
(frontal) ...................................... 70
10 Dispozitiv iluminare asistenţă
AF..........................................52, 185
Indicator luminos
autodeclanşator.........................49
Lumină reducere ochi roşii ... 63, 65
11 Capac corp
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
Contacte CPU
Bliţ încorporat................................ 62
Difuzor................................................2
Marcaj plan focal (E) .................. 58
Buton M/Y
Mod bliţ ................................62, 64
Compensare bliţ....................... 93
Capac conector
Buton Fn
Utilizarea butonului Fn ......... 193
Marcaj montură ............................ 13
Buton decuplare obiectiv ........... 18
Buton s/E/# .............................. 45
Fotografiere continuă .............46
Autodeclanşator....................... 49
Telecomandă ............................ 70
Oglindă.......................................... 243
26
27
28
29
30
21
23 Montură obiectiv.................... 13, 58
24 Capac cuplă accesorii
25 Cuplă accesorii (pentru unităţi
de bliţ opţionale).....................232
26 Microfon stereo ...........................128
27 Conector pentru microfon
extern ....................................... 129
28 Conector USB şi A/V
Conectarea la un
computer..............................153
Conectarea la o
imprimantă ..........................156
Conectarea la un televizor ...164
29 Terminal accesoriu......................237
30 Conector mini-pini HDMI .........165
Introducere
1
7
1
8 9
10
2
11
12
3
4
13
14
15
16
5
17
21
20
18
19
6
1 Ocular vizor ......................... 4, 16, 50
2 Vizor din cauciuc........................... 50
3 Buton G
Meniuri .................................8, 175
Restabilirea setărilor
implicite.................................. 72
4 Receptor infraroşu pentru
telecomandă ML-L3
(posterior) ................................70
5 Monitor
Vizualizare setări .........................6
Vizualizare în timp
real .................................. 24, 118
Redare cadru întreg ....... 22, 135
6 Montură trepied
7 Control ajustare dioptrii.............. 16
D
8 Buton P
Schimbarea setărilor din afişajul
informaţiilor............................. 7
Evaluarea fotografiilor,
retuşarea fotografiilor,
editarea filmelor şi selectarea
fotografiilor pentru a fi
încărcate pe un dispozitiv
inteligent ..............................135
Restabilirea setărilor
implicite .................................. 72
9 Buton A/L
Utilizarea butonului
A (L) ......................... 56, 194
Protejarea fotografiilor
împotriva ştergerii..............143
10 Selector de comandă
11 Buton K
Redare ................................ 22, 135
12 Capac fantă card memorie ... 12, 17
13 Buton J (OK) .................................. 9
22
14 Selector multiplu............................. 9
15 Buton O
Ştergerea fotografiilor în timpul
redării..............................22, 146
16 Indicator luminos acces card
memorie .............................21, 118
17 Capac conector alimentare pentru
conectorul de alimentare
opţional..................................... 239
18 Zăvor capac locaş
acumulator........................... 12, 17
19 Capac locaş acumulator ....... 12, 17
20 Buton W/Q
Miniaturi .................................. 140
Micşorare redare.................... 142
Ajutor............................................. 8
21 Buton X
Mărire redare .......................... 142
22 Zăvor acumulator................... 12, 17
Difuzorul
Nu amplasaţi difuzorul în imediata apropiere a dispozitivelor magnetice. Nerespectarea acestei precauţii
ar putea afecta datele înregistrate pe dispozitivele magnetice.
A
Comutatorul de alimentare
Rotiţi comutatorul de alimentare aşa cum este
arătat, pentru a porni aparatul foto.
2
Introducere
Rotiţi comutatorul de alimentare aşa cum este
arătat, pentru a opri aparatul foto.
Selectorul de moduri
Aparatul foto oferă posibilitatea de a alege dintre următoarele moduri de fotografiere:
Modurile P, S, A şi M
Moduri efecte speciale
Selectaţi aceste moduri pentru controlul deplin
asupra setărilor aparatului foto.
• P—Mod automat program (0 84)
• S—Prioritate timp de expunere (0 85)
• A—Prioritate diafragmă automată (0 86)
• M—Manual (0 87)
Utilizaţi efecte speciale în timpul fotografierii.
• % Vedere nocturnă (0 37)
• g Schiţă color (0 38, 41)
• ' Efect aparat foto jucărie (0 38, 42)
• ( Efect de miniaturizare (0 38, 42)
• 3 Culoare selectivă (0 39, 43)
• 1 Siluetă (0 39)
• 2 Cheie înaltă (0 39)
• 3 Cheie joasă (0 40)
• ) Pictură HDR (0 40)
Moduri automate
Selectaţi aceste moduri pentru fotografieri
simple, încadrează şi fotografiază.
• i Automat (0 19)
• j Automat (fără bliţ) (0 19)
Moduri scenă
Aparatul foto optimizează automat setările pentru a se potrivi scenei selectate cu selectorul de moduri.
Faceţi selecţia potrivită pentru scena care urmează a fi fotografiată.
• k Portret (0 31)
• m Sport (0 32)
• l Peisaj (0 31)
• n Prim-plan (0 32)
• p Copil (0 31)
• h Alte scene (0 33)
Introducere
3
Vizorul
1
2
3
78
4
5
6
9
10
16
1 Reţea de încadrare (afişată
când este selectat Activat
pentru setarea personalizată
d2) ...................................... 188
2 Puncte de focalizare............. 55
3 Marcaje zonă AF..............16, 20
4 Avertizare acumulator
descărcat.............................. 17
5 Indicator monocrom (afişat în
modul % sau când este
selectată opţiunea Picture
Control Monocrom sau o
opţiune Picture Control
bazată pe Monocrom)
....................................... 37, 111
6 Indicator „Niciun card de
memorie”............................. 12
7 Indicator focalizare.........21, 57
8 Indicator blocare expunere
automată (AE)..................... 91
9 Timp de expunere................. 83
10 Diafragmă (număr f/)............83
11 Indicator mod efecte
speciale.................................37
12 Indicator bracketing ...........108
13 Număr de expuneri
rămase .................................15
Număr de fotografii rămase
înainte de ocuparea
completă a memoriei
tampon .................................47
Indicator înregistrare balans
de alb...................................104
Valoare compensare
expunere ..............................92
Valoare compensare bliţ......93
Sensibilitate ISO............67, 188
Indicator mod captură
14 „k” (apare atunci când rămâne
memorie pentru mai mult
de 1000 de expuneri) ........15
11 12
17
18
19
13 14 15
20
15 Indicator bliţ pregătit........... 23
16 Indicator program flexibil ... 84
17 Indicator expunere ............... 87
Afișaj compensare
expunere.............................. 92
Telemetru electronic.......... 185
18 Indicator compensare bliţ... 93
19 Indicator compensare
expunere.............................. 92
20 Indicator sensibilitate ISO
automat ............................. 180
21 Indicator avertizare ............ 256
Notă: Afişaj prezentat cu toate indicatoarele active în scopuri ilustrative.
D
Vizorul
Timpul de răspuns şi luminozitatea afişajului vizorului pot varia în funcţie de temperatură.
4
Introducere
21
Monitorul
Monitorul poate fi înclinat şi rotit aşa cum este arătat mai jos.
180°
90°
180°
Utilizare normală
Rabataţi monitorul pe aparatul foto cu afişajul în afară.
Această poziţie este recomandată pentru
fotografierea normală.
Fotografii în poziţie joasă
Încadraţi fotografii cu vizualizare în timp real cu
aparatul foto aproape de sol.
Fotografii în poziţie înaltă
Încadraţi fotografii cu vizualizare în timp real ţinând
aparatul foto deasupra capului.
Autoportrete
Utilizaţi pentru autoportrete în vizualizarea în timp
real. Monitorul arată o imagine în oglindă a ceea ce va
apărea în fotografia finală.
D
Utilizarea monitorului
Rotiţi uşor monitorul în limitele prezentate. Nu forţaţi. Nerespectarea acestor precauţii ar putea
deteriora conexiunea dintre monitor şi corpul aparatului foto. Pentru a proteja monitorul când aparatul
foto nu este folosit, rabataţi-l la loc cu afişajul pe corpul aparatului foto.
Introducere
5
Afişajul informaţiilor
Vizualizarea setărilor: Pentru a vizualiza afişajul informaţiilor, apăsaţi
butonul R.
Buton R
1
8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
2
19
3
4
5
6
7
20
21
22
24
1 Mod fotografiere
i automat/
j automat (fără bliţ) ....... 19
Moduri scenă ..................... 30
Mod efecte speciale ......... 37
Modurile P, S, A şi M .......... 82
2 Diafragmă (număr f/) ........... 83
Afişaj diafragmă .................... 83
3 Timp de expunere................. 83
Afişaj timp expunere............ 83
4 Indicator bracketing........... 108
5 Indicator blocare expunere
automată (AE)..................... 91
6 Indicator zonă AF
automată ............................. 53
Indicator urmărire 3D .......... 53
Punct de focalizare ............... 55
7 Mod declanşare..................... 45
8 Indicator conectare Eye-Fi
.............................................. 204
9 Indicator conectare Wi-Fi ...172
10 Indicator jurnal traseu ......... 77
23
11 Indicator semnal satelit .......75
12 Mod întârziere expunere ...189
13 Indicator expunere
multiplă ..............................100
14 Indicator imprimare dată ...190
15 Indicator reducere vibraţii
.......................................18, 181
16 Indicator control bliţ...........192
Indicator compensare bliţ
pentru unităţi de bliţ
opţionale ............................235
17 Indicator „beep”...................187
18 Indicator acumulator............17
19 Sensibilitate ISO.....................67
Afişaj sensibilitate ISO
.......................................67, 181
Indicator sensibilitate ISO
automat..............................180
20 Cantitate bracketing ADL...109
21 Număr de expuneri rămase
................................................ 15
Indicator înregistrare balans
de alb .................................. 104
Indicator mod captură
22 „k” (apare atunci când rămâne
memorie pentru mai mult
de 1000 de expuneri)........ 15
23 Indicator expunere ............... 87
Indicator compensare
expunere.............................. 92
Indicator progres
bracketing .........................110
24 Pictogramă ajutor ............... 256
Notă: Afişaj prezentat cu toate indicatoarele active în scopuri ilustrative.
6
Introducere
Modificarea setărilor: Pentru a modifica setările din partea de jos a
afişajului, apăsaţi butonul P, apoi evidenţiaţi elemente utilizând
selectorul multiplu şi apăsaţi J pentru a vedea opţiunile pentru
elementul evidenţiat.
Buton P
1
2
3
4
5
6
7
14
13
12
11
10
9
8
Calitate imagine.....................59 6 Balans de alb ........................101 12 Mod zonă AF ..................53, 120
Dimensiune imagine ............61 7 Sensibilitate ISO..................... 67 13 Mod focalizare ...............51, 119
Bracketing automat ........... 109 8 Compensare expunere ........ 92 14 Picture Control .................... 111
HDR (High Dynamic
9 Compensare bliţ .................... 93
Range) ...................................96 10 Mod bliţ ............................ 63, 65
5 D-Lighting activ .....................94 11 Măsurare.................................. 90
1
2
3
4
A
Oprirea monitorului
Pentru a şterge informaţiile despre fotografiere de pe monitor, apăsaţi butonul R sau apăsaţi butonul
de declanşare la jumătate. Reţineţi că monitorul se va opri automat dacă nu sunt efectuate operaţii timp
de aproximativ 8 secunde (pentru informaţii privind alegerea duratei în care monitorul rămâne pornit,
consultaţi Temporiz. oprire automată de la pagina 186).
Introducere
7
Meniuri aparat foto: Prezentare generală
Majoritatea opţiunilor de fotografiere, redare şi setare
pot fi accesate din meniurile aparatului foto. Pentru a
vizualiza meniurile, apăsaţi butonul G.
Buton G
File
Alegeţi dintre următoarele meniuri:
•
•
•
•
D: Redare (0 175)
C: Fotografiere (0 177)
A: Setări personalizate (0 182)
B: Setare (0 195)
•
•
N: Retuşare (0 205)
m/O: Setări Recente sau Meniul Meu (implicit la
Setări Recente; 0 222)
Setările curente sunt indicate prin pictograme.
Opţiuni meniu
Opţiuni în meniul curent.
d
O descriere a opţiunii sau a meniului curent selectat poate fi
afişată prin apăsarea butonului W (Q). Apăsaţi 1 sau 3
pentru a derula pe afişaj. Apăsaţi din nou W (Q) pentru a
reveni la meniuri.
Buton W (Q)
8
Introducere
❚❚ Utilizarea meniurilor aparatului foto
Selectorul multiplu şi butonul J sunt folosite pentru a naviga prin meniurile aparatului foto.
Deplasaţi cursorul în sus
Buton J: selectaţi elementul evidenţiat
Anulaţi şi reveniţi la meniul
precedent
Selectaţi elementul evidenţiat sau
afişaţi meniul secundar
Deplasaţi cursorul în jos
Urmaţi paşii de mai jos pentru a naviga prin meniuri.
1
Afişaţi meniurile.
Apăsaţi butonul G pentru a afişa meniurile.
Buton G
2
Evidenţiaţi pictograma pentru meniul curent.
3
Selectaţi un meniu.
Apăsaţi 4 pentru a evidenţia pictograma pentru
meniul curent.
Apăsaţi 1 sau 3 pentru a selecta meniul dorit.
Introducere
9
4
Poziţionaţi cursorul în meniul selectat.
Apăsaţi 2 pentru a poziţiona cursorul în meniul
selectat.
5
Evidenţiaţi un element din meniu.
Apăsaţi 1 sau 3 pentru a evidenţia un element din
meniu.
6
Afişaţi opţiunile.
7
Evidenţiaţi o opţiune.
8
Selectaţi elementul evidenţiat.
Apăsaţi 2 pentru a afişa opţiunile pentru elementul
selectat din meniu.
Apăsaţi 1 sau 3 pentru a evidenţia o opţiune.
Apăsaţi J pentru a selecta elementul evidenţiat.
Pentru a ieşi fără a face o selecţie, apăsaţi butonul G.
Reţineţi următoarele:
• Elementele din meniu care sunt afişate în culoarea gri nu sunt disponibile în prezent.
• În timp ce apăsarea 2 are în general acelaşi efect ca apăsarea J, sunt anumite cazuri în care
selecţia poate fi făcută numai prin apăsarea J.
• Pentru a ieşi din meniuri şi a reveni la modul fotografiere, apăsaţi butonul de declanşare la
jumătate (0 21).
10
Introducere
Primii paşi
Opriţi întotdeauna aparatul foto înainte de a introduce sau de a scoate acumulatorii sau
cardurile de memorie.
1
Ataşaţi cureaua.
Ataşaţi cureaua aşa cum este arătat. Repetaţi pentru cea de-a doua buclă.
2
Încărcaţi acumulatorul.
Dacă este furnizat un adaptor pentru priză, ridicaţi ştecărul şi conectaţi adaptorul pentru
priză, aşa cum este arătat în stânga jos, asigurându-vă că ştecărul este complet introdus.
Introduceţi acumulatorul şi conectaţi încărcătorul la priză. Un acumulator consumat se
va încărca complet în aproximativ o oră şi 50 de minute.
Acumulatorul se încarcă
Încărcare completă
D
În timpul încărcării
Nu mişcaţi încărcătorul şi nu atingeţi acumulatorul în timpul încărcării. Nerespectarea acestei precauţii
ar putea, în cazuri foarte rare, determina încărcătorul să arate că încărcarea este finalizată când
acumulatorul este numai parţial încărcat. Scoateţi şi reintroduceţi acumulatorul pentru a începe
încărcarea din nou.
Introducere
11
3
Introduceţi acumulatorul şi cardul de memorie.
Introduceţi acumulatorul în orientarea indicată, folosind acumulatorul pentru a menţine
zăvorul portocaliu al acumulatorului apăsat într-o parte. Zăvorul blochează
acumulatorul în poziţie când acumulatorul este complet introdus.
Zăvor acumulator
16GB
Introduceţi cardul de memorie până când se fixează pe poziţie cu un clic.
Comutatorul de protejare la scriere
Cardurile de memorie SD sunt prevăzute cu un comutator de
protejare la scriere pentru a împiedica pierderea accidentală a
datelor. Când acest comutator este în poziţia „lock (blocare)”, cardul
de memorie nu poate fi formatat şi fotografiile nu pot fi şterse sau
înregistrate (se va auzi un bip dacă încercaţi să declanşaţi
obturatorul). Pentru deblocarea cardului de memorie, deplasaţi
comutatorul în poziţia „write (scriere)”.
D
B
16G
A
Comutator protejare scriere
Carduri de memorie
• Cardurile de memorie pot fi fierbinţi după utilizare. Procedaţi cu atenţia cuvenită când scoateţi
cardurile de memorie din aparatul foto.
• Opriţi alimentarea înainte de a introduce sau de a scoate cardurile de memorie. Nu scoateţi cardurile
de memorie din aparatul foto, nu opriţi aparatul foto şi nu scoateţi sau deconectaţi sursa de
alimentare în timpul formatării sau în timp ce datele sunt înregistrate, şterse sau copiate pe un
computer. Nerespectarea acestor precauţii s-ar putea solda cu pierderea datelor sau cu deteriorarea
aparatului foto sau a cardului.
• Nu atingeţi terminalele cardului cu degetele sau cu obiecte de metal.
• Nu îndoiţi, nu scăpaţi şi nu supuneţi la şocuri fizice puternice.
• Nu aplicaţi forţă pe carcasa cardului. Nerespectarea acestei precauţii ar putea duce la deteriorarea
cardului.
• Nu expuneţi la apă, căldură, niveluri mari de umiditate sau la lumina directă a soarelui.
• Nu formataţi cardurile de memorie într-un computer.
12
Introducere
4
Ataşaţi un obiectiv.
Aveţi grijă să preveniţi infiltrarea prafului în aparatul foto atunci când obiectivul sau
capacul corpului este scos.
Scoateţi capacul
corpului aparatului foto
Scoateţi capacul
posterior al
obiectivului
Marcaj montură (aparat foto)
Aliniaţi marcajele pentru
montură
Marcaj montură (obiectiv)
Rotiţi obiectivul aşa cum este arătat până când se fixează pe poziţie cu un clic.
Asiguraţi-vă că aţi scos capacul obiectivului înainte de a
face fotografii.
Introducere
13
5
Deschideţi monitorul.
Deschideţi monitorul aşa cum este arătat. Nu forţaţi.
6
Porniţi aparatul foto.
Va fi afişat un dialog pentru selectarea limbii.
A
Obiective cu butoane corp obiectiv retractabil
Înainte de a utiliza aparatul foto, deblocaţi şi
extindeţi inelul de zoom. Menţinând apăsat butonul
corpului obiectivului retractabil (q), rotiţi inelul de
zoom aşa cum este arătat (w).
Buton corp obiectiv
retractabil
Nu pot fi făcute fotografii atunci când obiectivul este
retras; dacă este afişat un mesaj de eroare ca urmare
a faptului că aparatul foto a fost pornit cu obiectivul
retras, rotiţi inelul de zoom până când mesajul
dispare.
14
Introducere
7
Alegeţi o limbă şi setaţi ceasul intern al
aparatului foto.
Utilizaţi selectorul multiplu şi butonul J pentru a
selecta o limbă şi pentru a seta ceasul intern al
aparatului foto.
q
Selectaţi elementul
evidenţiat sau
afişaţi meniul
secundar
Deplasaţi cursorul în jos
w
Selectaţi limba
r
e
Selectaţi fusul orar
Selectaţi formatul datei
t
Selectaţi opţiunea timp
economisire lumină zi
8
Deplasaţi cursorul în sus
Buton J: selectaţi
elementul
evidenţiat
Setaţi ora şi data (reţineţi
că aparatul foto
utilizează un ceas în
formatul 24 de ore)
Verificaţi nivelul acumulatorului şi numărul de expuneri rămase.
Apăsaţi butonul R şi verificaţi nivelul acumulatorului şi numărul
de expuneri rămase. În cazul expunerilor rămase, valorile mai
mari de 1000 sunt arătate în mii, indicate prin litera „k”.
Buton R
Nivel acumulator (0 17)
Număr de expuneri
rămase
Introducere
15
9
Obţineţi o imagine clară în vizor.
După scoaterea capacului obiectivului rotiţi controlul
de ajustare a dioptriilor până când marcajele zonei AF
sunt focalizate clar. Când acţionaţi comanda cu ochiul
pe vizor, fiţi atent să nu vă atingeţi ochii cu degetele
sau unghiile.
Marcaje zonă AF
Imaginea din vizor nu este clară
D
Imaginea din vizor este clară
Încărcarea acumulatorului
Citiţi şi respectaţi avertizările şi atenţionările de la paginile viii–x şi 245–247 din acest manual. Încărcaţi
acumulatorul în spaţii interioare la temperaturi ambiante cuprinse între 5 °C–35 °C. Nu folosiţi
acumulatorul la temperaturi ambiante sub 0 °C sau peste 40 °C; nerespectarea acestei precauţii ar putea
duce la deteriorarea acumulatorului sau i-ar putea afecta performanţele. Capacitatea se poate reduce şi
timpii de încărcare pot creşte la temperaturi ale acumulatorului cuprinse între 0 °C şi 15 °C şi între 45 °C
şi 60 °C. Acumulatorul nu se va încărca dacă temperatura sa este mai mică de 0 °C sau mai mare de 60 °C.
Dacă indicatorul luminos CHARGE clipeşte rapid (de aproximativ opt ori pe secundă) în timpul încărcării,
asiguraţi-vă că temperatura este în intervalul corect şi apoi scoateţi din priză încărcătorul şi scoateţi şi
reintroduceţi acumulatorul. Dacă problema persistă, încetaţi imediat utilizarea şi duceţi acumulatorul şi
încărcătorul la comerciantul de la care le-aţi achiziţionat sau la un reprezentant de service autorizat
Nikon.
Utilizaţi încărcătorul numai cu acumulatori compatibili. Scoateţi din priză atunci când nu este utilizat.
16
Introducere
A
Nivel acumulator
Nivelul acumulatorului este arătat pe afişajul informaţiilor (dacă
acumulatorul este descărcat, o avertizare va fi afişată şi în vizor). Dacă
afişajul informaţiilor nu apare când este apăsat butonul R, acumulatorul
este consumat şi trebuie să fie reîncărcat.
Afişaj informaţii
L
K
Vizor
—
d
Acumulator descărcat parţial.
Acumulator descărcat. Pregătiţi un acumulator de rezervă
complet încărcat sau pregătiţi-vă să încărcaţi acumulatorul.
H
d
(clipeşte)
(clipeşte)
Acumulator consumat. Încărcaţi acumulatorul.
H
—
Descriere
Acumulator complet încărcat.
A
Scoaterea acumulatorului
A
Formatarea cardurilor de memorie
Pentru a scoate acumulatorul, opriţi aparatul foto şi deschideţi capacul
locaşului acumulatorului. Apăsaţi zăvorul acumulatorului în direcţia
indicată de săgeată pentru a elibera acumulatorul şi apoi scoateţi
acumulatorul cu mâna.
Dacă este prima dată când se utilizează cardul de memorie în aparatul foto
sau dacă acesta a fost formatat în alt dispozitiv, selectaţi Formatare card
memorie în meniul setare şi urmaţi instrucţiunile de pe ecran pentru a
formata cardul (0 196). Reţineţi că această operaţie şterge definitiv orice date
pe care le conţine cardul. Asiguraţi-vă că aţi copiat toate fotografiile sau alte
date pe care doriţi să le păstraţi pe un computer înainte de a continua.
Scoaterea cardurilor de memorie
După ce v-aţi asigurat că indicatorul luminos acces card memorie este
stins, opriţi aparatul foto, deschideţi capacul fantei cardului de memorie şi
apăsaţi cardul pentru a-l scoate (q). Apoi cardul poate fi scos cu mâna
(w).
16GB
A
Introducere
17
A
Comutatoare A-M, M/A-M şi A/M-M
Când se utilizează focalizarea automată cu un obiectiv prevăzut cu un
comutator mod A-M, deplasaţi comutatorul la A (dacă obiectivul are un
comutator M/A-M sau A/M-M, selectaţi M/A sau A/M). Pentru informaţii privind
alte obiective care pot fi utilizate cu acest aparat foto, consultaţi pagina 226.
A
Reducere vibraţii (VR)
Reducerea vibraţiilor poate fi activată prin selectarea Activat pentru VR optic
în meniul fotografiere (0 181), dacă obiectivul acceptă această opţiune, sau
prin deplasarea comutatorului reducere vibraţii obiectiv la ON, în cazul în care
obiectivul este prevăzut cu un comutator reducere vibraţii. Când este activată
reducerea vibraţiilor, pe afişajul informaţiilor apare un indicator reducere
vibraţii.
A
Decuplarea obiectivului
Asiguraţi-vă că aparatul foto este oprit atunci când scoateţi sau schimbaţi
obiectivele. Pentru a scoate obiectivul, apăsaţi şi menţineţi apăsat butonul de
decuplare a obiectivului (q) în timp ce răsuciţi obiectivul în sensul acelor de
ceasornic (w). După scoaterea obiectivului, puneţi la loc capacele
obiectivului şi capacul corpului aparatului foto.
A
Retragerea obiectivelor cu butoane corp obiectiv retractabil
Pentru a retrage obiectivul atunci când aparatul foto nu este utilizat,
menţineţi apăsat butonul corpului obiectivului retractabil (q) şi rotiţi inelul
de zoom la poziţia „L” (blocare) aşa cum este arătat (w). Retrageţi obiectivul
înainte de a-l scoate de pe aparatul foto şi fiţi atent să nu apăsaţi butonul
corpului obiectivului retractabil atunci când ataşaţi sau scoateţi obiectivul.
A
Ceasul intern al aparatului foto
Ceasul intern al aparatului foto este mai puţin precis decât majoritatea ceasurilor de mână sau de masă.
Verificaţi regulat ceasul comparându-l cu unele mai precise şi resetaţi-l dacă este necesar.
A
Acumulatorul ceasului
Ceasul intern al aparatului foto este alimentat de o sursă de energie independentă, reîncărcabilă, care
este încărcată în funcţie de necesităţi atunci când acumulatorul principal este instalat. Trei zile de
încărcare vor alimenta ceasul timp de aproximativ o lună. Dacă, atunci când aparatul foto este pornit,
se afişează un mesaj de avertizare care indică faptul că ceasul nu este setat, acumulatorul ceasului este
consumat şi ceasul a fost resetat. Setaţi ceasul la ora şi data corecte.
18
Introducere
Moduri de fotografiere simple
(i şi j)
Această secţiune descrie cum se fac fotografii şi filme în modurile i şi
j, moduri automate simple în care majoritatea setărilor sunt
controlate de aparatul foto ca răspuns la condiţiile de fotografiere.
Înainte de a începe, porniţi aparatul foto şi rotiţi selectorul
de moduri la i sau j (singura diferenţă dintre cele două
este că bliţul nu se va declanşa în modul j).
Selector moduri
Fotografiere prin vizor
Efectuarea fotografiilor
0 20
Vizualizarea fotografiilor
0 22
Ştergerea fotografiilor
0 22
Efectuarea fotografiilor
0 24
Vizualizarea fotografiilor
0 26
Ştergerea fotografiilor
0 26
Realizarea filmelor
0 27
Vizualizarea filmelor
0 28
Ştergerea filmelor
0 29
Vizualizare în timp real
Moduri de fotografiere simple (i şi j)
19
Încadrarea fotografiilor în vizor
1
Pregătiţi aparatul foto.
Atunci când încadraţi fotografii în vizor,
ţineţi zona de prindere cu mâna dreaptă,
iar corpul aparatului foto sau obiectivul
sprijiniţi-l cu mâna stângă.
Când încadraţi fotografii în orientarea portret (pe înalt), ţineţi
aparatul foto aşa cum este arătat în dreapta.
2
Încadraţi fotografia.
Încadraţi o fotografie în vizor cu subiectul principal
între marcajele zonei AF.
Marcaje zonă AF
A
Utilizarea unui obiectiv zoom
Înainte de focalizare, rotiţi inelul de zoom pentru a regla distanţa
focală şi pentru a încadra fotografia. Folosiţi inelul de zoom pentru a
mări subiectul astfel încât acesta să acopere o zonă cât mai mare din
cadru sau micşoraţi pentru a mări zona vizibilă din fotografia finală
(selectaţi distanţe focale mai mari pe scala lungimii focale a
obiectivului pentru a mări, respectiv distanţe focale mai mici pentru
a micşora).
Mărire
Inel zoom
Micşorare
În cazul în care obiectivul este prevăzut cu un buton pentru corpul
obiectivului retractabil (0 14), apăsaţi şi menţineţi apăsat butonul în
timp ce rotiţi inelul de zoom până când obiectivul este eliberat şi nu
mai este afişat mesajul arătat în partea dreaptă, iar apoi reglaţi zoomul utilizând inelul de zoom.
20
Moduri de fotografiere simple (i şi j)
3
Apăsaţi butonul de declanşare la jumătate.
Apăsaţi butonul de declanşare la jumătate pentru a
focaliza (dacă subiectul este slab luminat, este posibil
ca bliţul să se ridice şi dispozitivul iluminare asistenţă
AF să se aprindă). Când operaţiunea de focalizare este
finalizată, se va auzi un bip (este posibil ca bipul să nu
se audă dacă subiectul se mişcă) şi punctul de
focalizare activ și indicatorul imagine focalizată (I)
vor apărea în vizor.
Indicator imagine
Descriere
focalizată
I
Subiect focalizat.
Aparatul foto nu poate focaliza utilizând
I (clipeşte)
focalizarea automată. Consultaţi pagina
52.
4
Indicator
imagine
focalizată
Capacitate
memorie
tampon
Fotografiaţi.
Apăsaţi uşor butonul de declanşare până la capăt
pentru a efectua fotografia. Indicatorul luminos acces
card memorie se va aprinde şi fotografia va fi afişată
pe monitor timp de câteva secunde. Nu scoateţi cardul
de memorie şi nu scoateţi sau deconectaţi sursa de
alimentare până când indicatorul luminos nu se stinge şi
înregistrarea nu este completă.
A
Punct focalizare
Indicator luminos acces
card memorie
Butonul de declanşare
Aparatul foto are un buton de declanşare cu două trepte. Aparatul foto focalizează când butonul de
declanşare este apăsat la jumătate. Pentru a face fotografia, apăsaţi butonul de declanşare până la
capăt.
Focalizare: apăsaţi la jumătate
Fotografiere: apăsaţi până la
capăt
De asemenea, apăsarea butonului de declanşare la jumătate opreşte redarea şi pregăteşte aparatul foto
pentru utilizarea imediată.
Moduri de fotografiere simple (i şi j)
21
Vizualizarea fotografiilor
Apăsarea K afişează o fotografie pe monitor.
Buton K
Apăsaţi 4 sau 2 pentru a vizualiza fotografii suplimentare.
Ştergerea fotografiilor nedorite
Afişaţi fotografia pe care doriţi să o ştergeţi.
Buton K
Apăsaţi O; va fi afişat un dialog de confirmare.
Buton O
Apăsaţi butonul O din nou pentru a şterge fotografia.
22
Moduri de fotografiere simple (i şi j)
A
Temporizatorul standby
Vizorul şi afişajul informaţiilor se vor dezactiva dacă nu sunt efectuate operaţii timp de aproximativ opt
secunde, reducând consumul acumulatorului. Pentru a reactiva afişajul, apăsaţi butonul de declanşare
la jumătate. Perioada de timp înainte ca temporizatorul standby să se oprească automat poate fi
selectată folosind setarea personalizată c2 (Temporiz. oprire automată; 0 186).
Exponometre activate
A
Exponometre dezactivate
Exponometre activate
Bliţul încorporat
Dacă este nevoie de mai multă lumină pentru expunerea corectă în modul
i, bliţul încorporat se va ridica automat când butonul de declanşare este
apăsat la jumătate (0 62). Dacă bliţul este ridicat, fotografiile pot fi
efectuate numai când este afişat indicatorul bliţ pregătit (M). Dacă
indicatorul bliţ pregătit nu este afişat, bliţul se încarcă; ridicaţi scurt
degetul de pe butonul de declanşare şi încercaţi din nou.
Când bliţul nu este folosit, readuceţi-l în poziţia închis apăsându-l uşor în
jos până când zăvorul se fixează în poziţie cu un clic.
Moduri de fotografiere simple (i şi j)
23
Încadrarea fotografiilor pe monitor
1
Rotiţi comutatorul vizualizare live.
Vizualizarea prin obiectiv va fi afişată pe monitorul
aparatului foto (vizualizare în timp real).
Comutator vizualizare
live
2
Pregătiţi aparatul foto.
Ţineţi zona de prindere cu mâna dreaptă,
iar corpul aparatului foto sau obiectivul
sprijiniţi-l cu mâna stângă.
Când încadraţi fotografii în orientarea portret (pe înalt), ţineţi
aparatul foto aşa cum este arătat în dreapta.
3
Focalizaţi.
Apăsaţi butonul de declanşare la jumătate. Punctul de
focalizare va clipi verde cât timp aparatul foto
focalizează. Dacă aparatul foto poate focaliza, punctul
de focalizare va fi afişat în culoarea verde; dacă aparatul
foto nu poate focaliza, punctul de focalizare va clipi
roşu.
24
Moduri de fotografiere simple (i şi j)
Punct focalizare
4
Fotografiaţi.
Apăsaţi butonul de declanşare până la capăt.
Monitorul se opreşte şi indicatorul luminos acces card
memorie se aprinde în timpul înregistrării. Nu scoateţi
cardul de memorie şi nu scoateţi sau deconectaţi sursa de
alimentare până când indicatorul luminos nu se stinge şi
înregistrarea nu este completă. Când fotografierea este
finalizată, fotografia va fi afişată pe monitor timp de
câteva secunde. Rotiţi comutatorul vizualizare live
pentru a ieşi din vizualizarea în timp real.
A
Indicator luminos acces card
memorie
Selectare automată scenă (Selector automat scenă)
Dacă este selectată vizualizarea în timp real în modul i sau j, aparatul foto
va analiza automat subiectul şi va selecta modul potrivit de fotografiere când
este activată focalizarea automată. Modul selectat este arătat pe monitor.
c Portret
d Peisaj
e Prim-plan
Portret de
f noapte
Z Automat
Automat (fără
b bliţ)
A
Subiecte portrete umane
Peisaje şi imagini din oraşe
Subiecte apropiate de aparatul foto
Subiecte portret încadrate pe un fundal întunecat
Subiecte care sunt potrivite pentru modul i sau j sau care nu se încadrează în
categoriile enumerate mai sus
Vizualizare în timp real
Pentru mai multe informaţii privind efectuarea fotografiilor în vizualizarea în timp real, consultaţi pagina
118.
Moduri de fotografiere simple (i şi j)
25
Vizualizarea fotografiilor
Apăsarea K afişează o fotografie pe monitor.
Buton K
Apăsaţi 4 sau 2 pentru a vizualiza fotografii suplimentare.
Ştergerea fotografiilor nedorite
Afişaţi fotografia pe care doriţi să o ştergeţi.
Buton K
Apăsaţi O; va fi afişat un dialog de confirmare.
Buton O
Apăsaţi butonul O din nou pentru a şterge fotografia.
26
Moduri de fotografiere simple (i şi j)
Înregistrarea filmelor
Filmele pot fi înregistrate în modul vizualizare în timp real.
1
Rotiţi comutatorul vizualizare live.
Vizualizarea prin obiectiv este afişată pe monitor.
Comutator vizualizare
live
2
Pregătiţi aparatul foto.
Ţineţi zona de prindere cu mâna dreaptă,
iar corpul aparatului foto sau obiectivul
sprijiniţi-l cu mâna stângă.
3
Focalizaţi.
Apăsaţi butonul de declanşare la jumătate pentru a
focaliza.
Punct focalizare
Moduri de fotografiere simple (i şi j)
27
4
Porniţi înregistrarea.
Apăsaţi butonul înregistrare film pentru a porni înregistrarea. Pe
monitor sunt afişate un indicator de înregistrare şi timpul
disponibil.
Buton înregistrare film
Indicator înregistrare
Timp rămas
5
Opriţi înregistrarea.
Apăsaţi butonul înregistrare film din nou pentru a opri
înregistrarea. Rotiţi comutatorul vizualizare live pentru a ieşi din
vizualizarea în timp real.
Vizualizarea filmelor
Apăsaţi K pentru a porni redarea şi apoi derulaţi printre
fotografii până când este afişat un film (indicat de o
pictogramă 1). Apăsaţi J pentru a porni redarea şi
apăsaţi 1 sau K pentru a opri redarea. Pentru mai
multe informaţii, consultaţi pagina 130.
Buton K
D
Înregistrarea filmelor
Consultaţi pagina 126 pentru mai multe informaţii privind înregistrarea filmelor.
28
Moduri de fotografiere simple (i şi j)
Ştergerea filmelor nedorite
Afişaţi filmul pe care doriţi să îl ştergeţi (filmele sunt
indicate de pictograme 1).
Buton K
Apăsaţi O; va fi afişat un dialog de confirmare.
Buton O
Apăsaţi butonul O din nou pentru a şterge filmul.
Moduri de fotografiere simple (i şi j)
29
Potrivirea setărilor cu subiectul
sau situaţia (Mod scenă)
Aparatul foto oferă o varietate de moduri „scenă”. Alegerea unui mod scenă optimizează
automat setările pentru a se potrivi cu scena selectată, făcând fotografierea creativă la fel de
simplă precum selectarea unui mod, încadrarea unei fotografii şi fotografierea conform
descrierii de la pagina 19.
Scenele enumerate mai jos pot fi selectate cu
selectorul de moduri.
k Portret
l Peisaj
p Copil
m Sport
n Prim-plan
Următoarele scene pot fi selectate prin rotirea selectorului de moduri la h şi rotirea selectorului de
comandă până când pe monitor apare scena dorită.
o Portret de noapte
r Peisaj de noapte
s Petrecere/interior
t Plajă/zăpadă
u Apus
v Amurg/zori
w Portret animal de casă
x Lumânări
y Flori
z Culori de toamnă
0 Mâncare
30
Potrivirea setărilor cu subiectul sau situaţia (Mod scenă)
Selectorul de moduri
Următoarele scene pot fi selectate cu selectorul de moduri:
Selector moduri
k Portret
Folosiţi pentru portrete cu tonuri fine, cu
aspect natural al pielii. Dacă subiectul este
departe de fundal sau dacă este folosit un
obiectiv telefotografic, detaliile de fundal vor fi
atenuate pentru a-i conferi compoziţiei un
aspect de profunzime.
l Peisaj
Folosiţi pentru fotografii de peisaje viu
colorate, la lumina zilei.
A
Notă
Bliţul încorporat şi dispozitivul de iluminare
asistenţă AF se opresc.
p Copil
Folosiţi pentru instantanee ale copiilor.
Detaliile îmbrăcămintei şi ale fundalului sunt
redate în culori vii, în timp ce tonurile pielii
rămân fine şi naturale.
Potrivirea setărilor cu subiectul sau situaţia (Mod scenă)
31
m Sport
Timpii de expunere scurţi îngheaţă mişcarea
pentru fotografii ale sporturilor dinamice în
care subiectul principal se distinge clar.
A
Notă
Bliţul încorporat şi dispozitivul de iluminare
asistenţă AF se opresc.
n Prim-plan
Folosiţi pentru fotografii de aproape ale florilor,
insectelor şi pentru alte obiecte mici (poate fi
folosit un obiectiv macro pentru a focaliza la
distanţe foarte mici).
32
Potrivirea setărilor cu subiectul sau situaţia (Mod scenă)
Alte scene
Următoarele scene pot fi selectate prin rotirea selectorului de moduri la h şi rotirea
selectorului de comandă până când pe monitor apare scena dorită.
Selector moduri
Selector de comandă
Monitor
o Portret de noapte
Folosiţi pentru un echilibru natural între
subiectul principal şi fundal în portrete
realizate la lumină slabă.
r Peisaj de noapte
Reduceţi zgomotul şi culorile nenaturale când
fotografiaţi peisaje de noapte, inclusiv luminile
de pe stradă şi reclamele cu neon.
A
Notă
Bliţul încorporat şi dispozitivul de iluminare
asistenţă AF se opresc.
Potrivirea setărilor cu subiectul sau situaţia (Mod scenă)
33
s Petrecere/interior
Capturaţi efectele iluminării de fundal din
interior. Folosiţi pentru petreceri şi alte scene
de interior.
t Plajă/zăpadă
Surprindeţi strălucirea luminii soarelui pe
întinderi de apă, zăpadă sau nisip.
A
Notă
Bliţul încorporat şi dispozitivul de iluminare
asistenţă AF se opresc.
u Apus
Păstrează nuanţele adânci ale apusurilor şi
răsăriturilor.
A
Notă
Bliţul încorporat şi dispozitivul de iluminare
asistenţă AF se opresc.
34
Potrivirea setărilor cu subiectul sau situaţia (Mod scenă)
v Amurg/zori
Păstrează culorile observate în lumina naturală
difuză înainte de răsărit sau după apus.
A
Notă
Bliţul încorporat şi dispozitivul de iluminare
asistenţă AF se opresc.
w Portret animal de casă
Folosiţi pentru portrete ale animalelor de casă
vioaie.
A
Notă
Dispozitivul de iluminare asistenţă AF se
opreşte.
x Lumânări
Pentru fotografii făcute la lumina lumânărilor.
A
Notă
Bliţul încorporat se opreşte.
Potrivirea setărilor cu subiectul sau situaţia (Mod scenă)
35
y Flori
Folosiţi pentru câmpuri cu flori, livezi în floare şi
alte peisaje care prezintă întinderi înflorite.
A
Notă
Bliţul încorporat se opreşte.
z Culori de toamnă
Surprinde strălucirile roşii şi galbene ale
frunzelor de toamnă.
A
Notă
Bliţul încorporat se opreşte.
0 Mâncare
Folosiţi pentru fotografii viu colorate cu
mâncare.
A
Notă
Pentru fotografia cu bliţ apăsaţi butonul M (Y)
pentru a ridica bliţul (0 64).
A
Prevenirea estompării
Utilizaţi un trepied pentru a evita estomparea produsă de tremuratul aparatului foto la timpi de
expunere lungi.
36
Potrivirea setărilor cu subiectul sau situaţia (Mod scenă)
Efecte speciale
Efectele speciale pot fi folosite când sunt înregistrate imagini.
%
g
'
(
3
Vedere nocturnă
Schiţă color
Efect aparat foto jucărie
Efect de miniaturizare
Culoare selectivă
1
2
3
)
Siluetă
Cheie înaltă
Cheie joasă
Pictură HDR
Următoarele efecte pot fi selectate prin rotirea selectorului de moduri la q şi rotirea
selectorului de comandă până când pe monitor apare opţiunea dorită.
Selector moduri
Selector de
comandă
Monitor
% Vedere nocturnă
Folosiţi în condiţii de întuneric pentru a
înregistra imagini monocromatice la
sensibilităţi ISO ridicate.
A
Notă
Fotografiile pot fi afectate de zgomot sub
formă de pixeli luminoşi repartizaţi aleatoriu,
ceaţă sau linii. Focalizarea automată este
disponibilă numai în vizualizarea în timp real;
dacă aparatul foto nu poate focaliza poate fi
folosită focalizarea manuală. Bliţul încorporat
şi dispozitivul de iluminare asistenţă AF se
opresc.
Efecte speciale
37
g Schiţă color
Aparatul foto detectează şi colorează
contururile pentru un efect de schiţă color.
Efectul poate fi reglat în vizualizarea în timp
real (0 41).
A
Notă
Filmele realizate în acest mod sunt redate ca o
prezentare de diapozitive formată dintr-o serie
de imagini statice.
' Efect aparat foto jucărie
Creaţi fotografii şi filme care par a fi fost făcute
cu un aparat foto de jucărie. Efectul poate fi
reglat în vizualizarea în timp real (0 42).
( Efect de miniaturizare
Creaţi fotografii care par a fi imagini ale unor
diorame. Funcţionează cel mai bine când se
fotografiază dintr-un punct de observaţie înalt.
Filmele cu efect de miniatură sunt redate la
viteză ridicată, comprimând 45 de minute de
segment de film realizat la 1920 × 1080/30p
într-un film care este redat în aproximativ trei
minute. Efectul poate fi reglat în vizualizarea în
timp real (0 42).
A
Notă
Nu se înregistrează sunetul împreună cu
filmele. Bliţul încorporat şi dispozitivul de
iluminare asistenţă AF se opresc.
38
Efecte speciale
3 Culoare selectivă
Toate culorile, cu excepţia celor selectate, sunt
înregistrate în alb şi negru. Efectul poate fi
reglat în vizualizarea în timp real (0 43).
A
Notă
Bliţul încorporat se opreşte.
1 Siluetă
Subiecte tip siluetă pe fundaluri luminoase.
A
Notă
Bliţul încorporat se opreşte.
2 Cheie înaltă
Folosiţi în cazul scenelor luminoase pentru a
crea imagini strălucitoare care par pline de
lumină.
A
Notă
Bliţul încorporat se opreşte.
Efecte speciale
39
3 Cheie joasă
Folosiţi în cazul scenelor întunecate pentru a
crea imagini întunecate, în cheie joasă, cu zone
luminoase pronunţate.
A
Notă
Bliţul încorporat se opreşte.
) Pictură HDR
De fiecare dată când se face o fotografie,
aparatul foto efectuează două cadre la
expuneri diferite şi le combină pentru un efect
asemănător picturilor care scoate în evidenţă
detaliul şi culoarea.
A
Notă
Efectul nu pot fi previzualizat în vizualizarea în
timp real. Reţineţi că este posibil ca rezultatele
dorite să nu poată fi obţinute dacă aparatul
foto sau subiectul se deplasează în timpul
fotografierii. În timpul înregistrării, este afişat
un mesaj şi nu mai pot fi făcute alte fotografii.
Bliţul încorporat se opreşte, declanşarea
continuă este dezactivată, iar filmele sunt
înregistrate în modul j.
A
NEF (RAW)
Înregistrarea NEF (RAW) nu este disponibilă în modurile %, g, ', (, 3 şi ). Fotografiile făcute când
este selectată o opţiune NEF (RAW) sau NEF (RAW)+JPEG în aceste moduri vor fi înregistrate ca imagini
JPEG. Imaginile JPEG create la setări NEF (RAW)+JPEG vor fi înregistrate la calitatea JPEG selectată, în
timp ce imaginile înregistrate la o setare NEF (RAW) vor fi înregistrate ca imagini de calitate superioară.
A
Moduri g şi (
Focalizarea automată nu este disponibilă în timpul înregistrării unui film. Rata de reîmprospătare a
imaginii în timp real va scădea, împreună cu cadenţa cadrelor pentru modurile cu declanşare continuă;
utilizarea focalizării automate în timpul fotografierii cu vizualizare în timp real va afecta previzualizarea.
A
Prevenirea estompării
Utilizaţi un trepied pentru a evita estomparea produsă de tremuratul aparatului foto la timpi de
expunere lungi.
40
Efecte speciale
Opţiuni disponibile în vizualizarea în timp real
❚❚ g Schiţă color
1
Selectaţi vizualizare în timp real.
Rotiţi comutatorul vizualizare live. Vizualizarea prin obiectiv va fi
afişată pe monitor.
Comutator vizualizare
live
2
3
Reglaţi opţiunile.
Apăsaţi J pentru a afişa opţiunile prezentate în
dreapta. Apăsaţi 1 sau 3 pentru a evidenţia
Intensitate sau Contururi şi apăsaţi 4 sau 2 pentru a
schimba. Intensitatea poate fi sporită pentru a satura
mai mult culorile sau micşorată pentru un efect de
decolorare, monocromatic, în timp ce contururile pot fi
făcute mai groase sau mai subţiri. Îngroşarea liniilor
face, de asemenea, culorile mai saturate.
Apăsaţi J.
Apăsaţi J pentru a ieşi atunci când setările sunt finalizate. Pentru a ieşi din vizualizarea
în timp real, rotiţi comutatorul vizualizare live. Setările selectate îşi vor menţine efectul
şi vor fi aplicate fotografiilor făcute cu folosirea vizorului.
Efecte speciale
41
❚❚ ' Efect aparat foto jucărie
1
Selectaţi vizualizare în timp real.
Rotiţi comutatorul vizualizare live. Vizualizarea prin obiectiv va fi
afişată pe monitor.
Comutator vizualizare
live
2
3
Reglaţi opţiunile.
Apăsaţi J pentru a afişa opţiunile prezentate în
dreapta. Apăsaţi 1 sau 3 pentru a evidenţia
Intensitate sau Vignetare şi apăsaţi 4 sau 2 pentru a
schimba. Reglaţi intensitatea pentru a face culorile mai
mult sau mai puţin saturate, respectiv vignetarea
pentru a controla gradul de vignetare.
Apăsaţi J.
Apăsaţi J pentru a ieşi atunci când setările sunt finalizate. Pentru a ieşi din vizualizarea
în timp real, rotiţi comutatorul vizualizare live. Setările selectate îşi vor menţine efectul
şi vor fi aplicate fotografiilor făcute cu folosirea vizorului.
❚❚ ( Efect de miniaturizare
1
Selectaţi vizualizare în timp real.
Rotiţi comutatorul vizualizare live. Vizualizarea prin obiectiv va fi
afişată pe monitor.
Comutator vizualizare
live
42
Efecte speciale
2
Poziţionaţi punctul de focalizare.
Folosiţi selectorul multiplu pentru a poziţiona punctul
de focalizare în zona care va fi focalizată şi apoi apăsaţi
butonul de declanşare la jumătate pentru a focaliza.
Pentru a face să dispară temporar de pe afişaj opţiunile
efectului de miniaturizare şi pentru a mări imaginea de
pe monitor pentru o focalizare mai precisă, apăsaţi X.
Apăsaţi W (Q) pentru a restabili afişajul efectului de
miniaturizare.
3
Afişaţi opţiunile.
Apăsaţi J pentru a afişa opţiunile efectului de
miniaturizare.
4
Reglaţi opţiunile.
5
Reveniţi la afişajul vizualizării în timp real.
Apăsaţi 4 sau 2 pentru a alege orientarea zonei care
va fi focalizată şi apăsaţi 1 sau 3 pentru a-i ajusta
lăţimea.
Apăsaţi J pentru a reveni la vizualizarea în timp real. Pentru a ieşi din vizualizarea în
timp real, rotiţi comutatorul vizualizare live. Setările selectate îşi vor menţine efectul şi
vor fi aplicate fotografiilor făcute cu folosirea vizorului.
❚❚ 3 Culoare selectivă
1
Selectaţi vizualizare în timp real.
Rotiţi comutatorul vizualizare live. Vizualizarea prin obiectiv va fi
afişată pe monitor.
Comutator vizualizare
live
2
Afişaţi opţiunile.
Apăsaţi J pentru a afişa opţiunile pentru culoare
selectivă.
Efecte speciale
43
3
Selectaţi o culoare.
Culoare selectată
Încadraţi un obiect în pătratul alb din centrul afişajului
şi apăsaţi 1 pentru a alege culoarea obiectului drept
culoarea ce va rămâne în imaginea finală (este posibil
ca aparatul foto să aibă dificultăţi în detectarea
culorilor nesaturate; alegeţi o culoare saturată). Pentru
a mări centrul afişajului pentru o selectare mai precisă
a culorii, apăsaţi X. Apăsaţi W (Q) pentru a micşora.
4
5
Alegeţi gama de culori.
Gamă de culori
Apăsaţi 1 sau 3 pentru a creşte sau pentru a reduce
gama de nuanţe similare care vor fi incluse în imaginea
finală. Alegeţi dintre valori cuprinse între 1 şi 7; reţineţi
că valorile mai ridicate pot include nuanţe din alte
culori.
Selectaţi culori suplimentare.
Pentru a selecta culori suplimentare, rotiţi selectorul de
comandă pentru a evidenţia a doua dintre cele trei
casete de culori aflate în partea de sus a afişajului şi
repetaţi paşii 3 şi 4 pentru a selecta o altă culoare.
Repetaţi pentru a treia culoare, dacă doriţi. Pentru a
anula selecţia culorii evidenţiate, apăsaţi O (pentru a
elimina toate culorile, apăsaţi şi menţineţi apăsat O. Va
fi afişat un dialog de confirmare; selectaţi Da).
6
44
Reveniţi la afişajul vizualizării în timp real.
Apăsaţi J pentru a reveni la vizualizarea în timp real. În cursul fotografierii numai
obiectele ale căror nuanţe au fost selectate vor fi înregistrate color; toate celelalte vor fi
înregistrate în alb şi negru. Pentru a ieşi din vizualizarea în timp real, rotiţi comutatorul
vizualizare live. Setările selectate îşi vor menţine efectul şi vor fi aplicate fotografiilor
făcute cu folosirea vizorului.
Efecte speciale
Mai multe despre fotografiere
Alegerea unui mod de declanşare
Pentru a alege modul în care este declanşat obturatorul
(modul de declanşare), apăsaţi butonul s (E/#), apoi
evidenţiaţi opţiunea dorită şi apăsaţi J.
Buton s (E/#)
Mod
8
!
9
J
E
"
#
Descriere
Cadru unic: Aparatul foto face câte o fotografie de fiecare dată când butonul de declanşare este
apăsat.
Continuu S: Aparatul foto face fotografii cu o viteză scăzută cât timp butonul de declanşare este
apăsat (0 46).
Continuu R: Aparatul foto face fotografii cu o viteză ridicată cât timp butonul de declanşare este
apăsat (0 46).
Declanşare silenţioasă: Ca şi în cazul cadrului unic, cu excepţia faptului că zgomotul aparatului foto
este redus (0 48).
Autodeclanşator: Faceţi fotografii cu autodeclanşatorul (0 49).
Telecom. cu întârziere (ML-L3): Obturatorul este declanşat la 2 s după ce butonul de declanşare de pe
telecomanda opţională ML-L3 este apăsat (0 70).
Telecom. cu răsp. rapid (ML-L3): Obturatorul este declanşat când butonul de declanşare de pe
telecomanda opţională ML-L3 este apăsat (0 70).
Mai multe despre fotografiere
45
Declanşare continuă (Mod serie)
În modurile ! (Continuu S) şi 9 (Continuu R), aparatul foto face fotografii continuu cât
timp butonul de declanşare este apăsat până la capăt.
1
Apăsaţi butonul s (E/#).
Buton s (E/#)
2
Alegeţi un mod de declanşare continuă.
3
Focalizaţi.
Evidenţiaţi ! (Continuu S) sau 9 (Continuu
R) şi apăsaţi J.
Încadraţi fotografia şi focalizaţi.
4
Faceţi fotografii.
Aparatul foto va face fotografii cât timp butonul de
declanşare este apăsat până la capăt.
46
Mai multe despre fotografiere
A
Memoria tampon
Aparatul foto este dotat cu o memorie tampon pentru stocare temporară, permiţând fotografierii să
continue în timp ce fotografiile sunt salvate pe cardul de memorie. Pot fi făcute până la 100 de fotografii
în succesiune. În funcţie de nivelul acumulatorului şi de numărul de imagini din memoria tampon,
înregistrarea poate dura de la câteva secunde până la câteva minute. Dacă acumulatorul este consumat
în timp ce în memoria tampon se află imagini, declanşarea obturatorului va fi dezactivată şi imaginile
vor fi transferate pe cardul de memorie.
A
Cadenţă cadre
Pentru informaţii privind numărul de fotografii care pot fi făcute în modurile de declanşare continuă,
consultaţi pagina 260. Cadenţa cadrelor poate scădea atunci când memoria tampon este plină sau când
acumulatorul este descărcat.
A
Bliţul încorporat
Modurile de declanşare continuă nu pot fi folosite cu bliţul încorporat; rotiţi selectorul de moduri la j
(0 19) sau opriţi bliţul (0 62).
A
Capacitatea memoriei tampon
Numărul aproximativ de imagini care pot fi stocate în memoria tampon la
setările curente este indicat în afişajul de contorizare a expunerilor din vizor,
în timp ce butonul de declanşare este apăsat.
Mai multe despre fotografiere
47
Declanşare silenţioasă
Alegeţi acest mod pentru a menţine zgomotul aparatului foto la minim. Nu se va auzi un bip
când aparatul foto focalizează.
1
Apăsaţi butonul s (E/#).
Buton s (E/#)
2
Selectaţi J (Declanşare silenţioasă).
3
Apăsaţi butonul de declanşare până la capăt.
Evidenţiaţi J (Declanşare silenţioasă) şi apăsaţi J.
Apăsaţi butonul de declanşare până la capăt pentru a
fotografia.
48
Mai multe despre fotografiere
Mod autodeclanşator
Autodeclanşatorul poate fi folosit pentru autoportrete sau fotografii de grup care includ şi
fotograful. Înainte de a începe, montaţi aparatul foto pe un trepied sau puneţi-l pe o suprafaţă
stabilă, plană.
1
Apăsaţi butonul s (E/#).
Buton s (E/#)
2
Selectaţi modul E (Autodeclanşator).
3
Încadraţi fotografia.
4
Faceţi fotografia.
Evidenţiaţi E (Autodeclanşator) şi apăsaţi J.
Apăsaţi butonul de declanşare la jumătate pentru a
focaliza şi apoi apăsaţi butonul până la capăt.
Indicatorul luminos al autodeclanşatorului va începe să
clipească şi va începe să sune un bip. Cu două secunde
înainte ca fotografia să fie efectuată, indicatorul
luminos nu va mai clipi, iar frecvenţa bipului se va intensifica. Obturatorul se va declanşa
la zece secunde de la pornirea temporizatorului.
Reţineţi că este posibil ca temporizatorul să nu pornească sau să nu fie făcută o fotografie dacă
aparatul foto nu poate focaliza sau în alte situaţii în care obturatorul nu poate fi declanşat.
Pentru a opri temporizatorul fără a face o fotografie, opriţi aparatul foto.
Mai multe despre fotografiere
49
A
Acoperiţi vizorul
Când faceţi fotografii fără a privi prin vizor, scoateţi
vizorul din cauciuc (q) şi puneţi capacul ocular
furnizat, aşa cum este arătat (w). Acest lucru
împiedică lumina care pătrunde prin vizor să
interfereze cu expunerea.
A
Vizor din cauciuc
q
Capac ocular
w
Utilizarea bliţului încorporat
Înainte de a face o fotografie cu bliţul în moduri care necesită ridicarea manuală a bliţului, apăsaţi
butonul M (Y) pentru a ridica bliţul şi aşteptaţi ca indicatorul M să fie afişat în vizor (0 23).
Fotografierea va fi întreruptă dacă bliţul este ridicat după ce autodeclanşatorul a pornit.
A
Setarea personalizată c3 (Autodeclanşator)
Pentru informaţii privind alegerea duratei autodeclanşatorului şi a numărului de fotografii făcute,
consultaţi setarea personalizată c3 (Autodeclanşator; 0 187).
50
Mai multe despre fotografiere
Focalizare (Fotografierea prin vizor)
Această secţiune descrie opţiunile de focalizare disponibile când fotografiile sunt încadrate în
vizor. Focalizarea poate fi reglată automat sau manual (consultaţi „Mod focalizare” de mai jos).
Utilizatorul poate selecta, de asemenea, punctul de focalizare pentru focalizarea automată sau
manuală (0 55) sau poate folosi blocarea focalizării pentru a focaliza în vederea recompunerii
fotografiilor după focalizare (0 55).
Alegerea modului în care aparatul foto
focalizează: Mod focalizare
Alegeţi dintre următoarele moduri de focalizare. Reţineţi că AF-S şi AF-C sunt disponibile numai
în modurile P, S, A şi M.
Opţiune
AF-A
AF-S
AF-C
MF
1
Descriere
Aparatul foto selectează automat focalizarea automată servo unică dacă
AF servo
subiectul este imobil, respectiv focalizarea automată servo continuă dacă
automată
subiectul este în mişcare. Obturatorul poate fi declanşat numai dacă aparatul
foto poate focaliza.
Pentru subiecte imobile. Focalizarea se blochează când butonul de declanşare
AF servo unică este apăsat la jumătate. Obturatorul poate fi declanşat numai dacă aparatul foto
poate focaliza.
Pentru subiecte în mişcare. Aparatul foto focalizează continuu cât timp butonul
AF servo
de declanşare este apăsat la jumătate. La setări implicite, obturatorul poate fi
continuă
declanşat numai dacă aparatul foto poate focaliza (0 184).
Focalizare
Focalizaţi manual (0 57).
manuală
Afişaţi opţiunile modului de focalizare.
Apăsaţi butonul P, apoi evidenţiaţi modul de
focalizare curent în afişajul informaţiilor şi apăsaţi
J.
Buton P
2
Afişaj informaţii
Alegeţi un mod de focalizare.
Evidenţiaţi un mod de focalizare şi apăsaţi J.
Mai multe despre fotografiere
51
A
Urmărire focalizare predictivă
În modul AF-C sau când este selectată focalizarea automată servo continuă în modul AF-A, aparatul foto
va iniţia urmărirea focalizării predictive dacă subiectul se deplasează spre aparatul foto în timp ce
butonul de declanşare este apăsat la jumătate. Acest lucru îi permite aparatului foto să urmărească
focalizarea în timp ce încearcă să prevadă unde va fi subiectul când obturatorul este declanşat.
D
Focalizare automată servo continuă
Când este selectată Focalizare pentru setarea personalizată a1 (Selecţie prioritate AF-C; 0 184) şi
aparatul foto este în modul AF-C sau când este selectată focalizare automată servo continuă în modul
AF-A, aparatul foto va acorda prioritate mai mare răspunsului focalizării (va avea un interval de focalizare
mai larg) decât în modul AF-S, iar obturatorul se poate declanşa înainte ca indicatorul de focalizare să fie
afişat.
A
Obţinerea rezultatelor bune cu focalizarea automată
Focalizarea automată nu funcţionează bine în condiţiile enumerate mai jos. Declanşarea obturatorului
poate fi dezactivată dacă aparatul foto nu poate focaliza în aceste condiţii sau indicatorul imagine
focalizată (I) poate fi afişat, iar aparatul foto poate emite un bip, permiţând declanşarea obturatorului
chiar şi atunci când subiectul nu este focalizat. În aceste cazuri, focalizaţi manual (0 57) sau folosiţi
blocarea focalizării (0 55) pentru a focaliza pe un alt subiect aflat la aceeaşi distanţă şi apoi recompuneţi
fotografia.
Contrastul între subiect şi
fundal este slab sau
inexistent.
Exemplu: Subiectul are
aceeaşi culoare cu fundalul.
Punctul de focalizare conţine
obiecte aflate la distanţe
diferite de aparatul foto.
Exemplu: Subiectul este în
interiorul unei cuşti.
Subiectul este dominat de
şabloane geometrice
regulate.
Exemplu: Jaluzele sau un
rând de ferestre ale unui
zgârie-nori.
A
Punctul de focalizare conţine
zone cu contrast puternic.
Exemplu: Subiectul este pe
jumătate în umbră.
Obiectele din fundal apar
mai mari decât subiectul.
Exemplu: O clădire apare în
cadrul din spatele
subiectului.
Subiectul conţine multe
detalii fine.
Exemplu: Un câmp de flori
sau alte subiecte care sunt
mici sau a căror
luminozitate nu variază.
Dispozitivul de iluminare asistenţă AF
Dacă subiectul este luminat slab, dispozitivul de iluminare asistenţă AF se va
aprinde automat pentru a ajuta operaţiunea de focalizare automată când
butonul de declanşare este apăsat la jumătate (sunt aplicabile unele
restricţii; 0 252). Reţineţi că dispozitivul de iluminare se poate încinge dacă
este utilizat de mai multe ori în succesiune rapidă şi se va stinge automat
pentru a proteja indicatorul luminos după o perioadă de utilizare continuă.
Funcţionarea normală se va relua după o scurtă pauză.
52
Mai multe despre fotografiere
Dispozitiv iluminare
asistenţă AF
Alegerea modului de selectare a punctului de
focalizare: Mod zonă AF
Alegeţi modul de selectare a punctului de focalizare pentru focalizarea automată. Reţineţi că
modurile zonă AF d (zonă dinamică) şi f (urmărire 3D) nu sunt disponibile când este
selectat AF-S pentru modul de focalizare.
Opţiune
c Punct unic AF
J
Zonă dinamică AF
(9 pct.)
K
Zonă dinamică AF
(21 pct.)
L
Zonă dinamică AF
(39 pct.)
f Urmărire 3D
e Zonă AF automată
1
Descriere
Pentru subiecte imobile. Punctul de focalizare este selectat manual; aparatul
foto focalizează numai pe subiectul din punctul de focalizare selectat.
Pentru subiecte care nu sunt imobile. În modurile de focalizare AF-A şi AF-C,
utilizatorul selectează punctul de focalizare folosind selectorul multiplu
(0 55), dar aparatul foto va focaliza pe baza informaţiilor de la punctele de
focalizare înconjurătoare dacă subiectul părăseşte pentru scurt timp punctul
selectat. Numărul de puncte de focalizare variază în funcţie de modul
selectat:
• Zonă dinamică AF cu 9 puncte: Alegeţi în cazul în care aveţi timp pentru a
compune fotografia sau când fotografiaţi subiecte care se deplasează
într-un mod predictibil (de exemplu, alergători sau maşini de curse pe o
pistă).
• Zonă dinamică AF cu 21 de puncte: Alegeţi când fotografiaţi subiecte care se
deplasează imprevizibil (de exemplu, jucători într-un meci de fotbal).
• Zonă dinamică AF cu 39 de puncte: Alegeţi când fotografiaţi subiecte care se
deplasează rapid şi sunt dificil de menţinut în cadru (de exemplu, păsări).
Compuneţi rapid fotografii cu subiecte care se deplasează aleatoriu dintr-o
parte în alta (de exemplu, jucători de tenis). În modurile de focalizare AF-A şi AF-C,
utilizatorul selectează punctul de focalizare folosind selectorul multiplu
(0 55). Dacă subiectul se deplasează după ce aparatul foto a focalizat,
aparatul foto foloseşte urmărirea 3D pentru a selecta un nou punct de
focalizare şi pentru a menţine focalizarea blocată pe subiectul iniţial în timp
ce butonul de declanşare este apăsat la jumătate.
Aparatul foto detectează automat subiectul şi selectează punctul de
focalizare.
Afişaţi opţiunile modului zonă AF.
Apăsaţi butonul P, apoi evidenţiaţi modul zonă
AF curent în afişajul informaţiilor şi apăsaţi J.
Buton P
Afişaj informaţii
Mai multe despre fotografiere
53
2
Alegeţi un mod zonă AF.
Evidenţiaţi o opţiune şi apăsaţi J.
A
Mod zonă AF
Selecţiile modului zonă AF făcute în alte moduri de fotografiere decât P, S, A sau M sunt resetate când
este selectat un alt mod de fotografiere.
A
Urmărire 3D
Dacă subiectul iese din vizor, luaţi degetul de pe butonul de declanşare şi recompuneţi fotografia cu
subiectul în punctul de focalizare selectat. Reţineţi că atunci când butonul de declanşare este apăsat la
jumătate, culorile din zona ce înconjoară punctul de focalizare sunt salvate în aparatul foto. Drept
urmare, este posibil ca urmărirea 3D să nu producă rezultatele dorite cu subiectele care au aceeaşi
culoare ca şi fundalul.
54
Mai multe despre fotografiere
Selectarea punctului de focalizare
În modul de focalizare manuală sau atunci când focalizarea automată este combinată cu alte
moduri zonă AF diferite de e (Zonă AF automată), puteţi alege dintre 39 puncte de
focalizare, făcând posibilă compunerea fotografiilor cu subiectul principal aproape oriunde în
cadru.
1
2
Alegeţi un mod zonă AF diferit de e (Zonă AF
automată; 0 53).
Selectaţi punctul de focalizare.
Folosiţi selectorul multiplu pentru a selecta punctul de
focalizare în vizor sau în afişajul informaţiilor în timp ce
exponometrele sunt pornite. Apăsaţi J pentru a
selecta punctul de focalizare central.
Punct focalizare
Blocare focalizare
Blocarea focalizării poate fi utilizată pentru a modifica compoziţia după focalizare în modurile
de focalizare AF-A, AF-S şi AF-C (0 51), făcând posibilă focalizarea asupra unui subiect ce nu se va
afla într-un punct de focalizare în compoziţia finală. Dacă aparatul foto nu poate focaliza
folosind focalizarea automată (0 52), poate fi utilizată, de asemenea, blocarea focalizării
pentru a recompune fotografia după focalizarea asupra unui alt obiect aflat la aceeaşi distanţă
ca şi subiectul iniţial. Blocarea focalizării are eficienţa maximă când este selectată o opţiune
diferită de e (Zonă AF automată) pentru modul zonă AF (0 53).
1
Focalizaţi.
Poziţionaţi subiectul în punctul de focalizare selectat şi
apăsaţi butonul de declanşare la jumătate pentru a
iniţia focalizarea. Verificaţi ca indicatorul imagine
focalizată (I) să apară în vizor.
Mai multe despre fotografiere
55
2
Blocaţi focalizarea.
Modurile de focalizare AF-A şi AF-C: Cu butonul de declanşare
apăsat la jumătate (q), apăsaţi butonul A (L) (w)
pentru a bloca focalizarea. Focalizarea va rămâne
blocată cât timp butonul A (L) este apăsat, chiar
dacă mai târziu luaţi degetul de pe butonul de
declanşare.
Buton declanşare
Buton A (L)
Modul de focalizare AF-S: Focalizarea se va bloca automat atunci când indicatorul imagine
focalizată apare şi va rămâne blocată până veţi ridica degetul de pe butonul de
declanşare. Focalizarea poate fi, de asemenea, blocată prin apăsarea butonului A (L)
(a se vedea mai sus).
3
Recompuneţi fotografia şi fotografiaţi.
Focalizarea va rămâne blocată între fotografieri dacă
ţineţi butonul de declanşare apăsat la jumătate (AF-S)
sau dacă ţineţi apăsat butonul A (L), permiţând să fie
făcute mai multe fotografii în succesiune la aceeaşi
setare a focalizării.
Nu modificaţi distanţa dintre aparatul foto şi subiect în timp ce este activată blocarea
focalizării. Dacă subiectul se deplasează, focalizaţi din nou la noua distanţă.
A
Blocare expunere automată
Apăsarea butonului A (L) în pasul 2 blochează, de asemenea, expunerea (0 91).
56
Mai multe despre fotografiere
Focalizare manuală
Focalizarea manuală poate fi folosită atunci când focalizarea automată nu este disponibilă sau
când aceasta nu produce rezultatele dorite (0 52).
1
Selectaţi focalizarea manuală.
Dacă obiectivul este prevăzut cu un comutator mod A-M,
M/A-M sau A/M-M, deplasaţi comutatorul la M.
Comutator
mod A-M
Comutator
mod M/A-M
Dacă obiectivul nu este prevăzut cu un comutator mod focalizare, selectaţi MF (focalizare
manuală) pentru Mod focalizare (0 51).
2
Focalizaţi.
Pentru a focaliza manual, reglaţi inelul de focalizare al
obiectivului până ce imaginea afişată pe câmpul mat clar din
vizor este focalizată. Fotografiile pot fi făcute în orice moment,
chiar şi atunci când imaginea nu este focalizată.
❚❚ Telemetrul electronic
Dacă obiectivul are o diafragmă maximă de f/5.6 sau mai mare,
indicatorul de focalizare prin vizor poate fi utilizat pentru a verifica dacă
subiectul din punctul de focalizare selectat este focalizat (punctul de
focalizare poate fi selectat din oricare dintre cele 39 puncte de
focalizare). După poziţionarea subiectului în punctul de focalizare
selectat, apăsaţi butonul de declanşare la jumătate şi rotiţi inelul de
focalizare al obiectivului până când va fi afişat indicatorul imagine
focalizată (I). Reţineţi că, în cazul subiectelor enumerate la pagina 52, indicatorul imagine
focalizată ar putea fi uneori afişat atunci când subiectul nu este focalizat; verificaţi focalizarea
în vizor înainte de fotografiere.
Mai multe despre fotografiere
57
A
Selectarea focalizării manuale cu aparatul foto
Dacă obiectivul acceptă M/A (focalizare automată cu supracomandă
manuală) sau A/M (focalizare automată cu supracomandă manuală/prioritate
AF), focalizarea manuală poate fi selectată şi prin setarea modului de
focalizare a aparatului foto la MF (focalizare manuală; 0 51). Focalizarea poate
fi apoi reglată manual, indiferent de modul selectat cu obiectivul.
A
Poziţia planului focal
Poziţia planului focal este indicată de marcajul planului focal de pe
corpul aparatului foto. Distanţa dintre flanşa monturii obiectivului şi
planul focal este de 46,5 mm.
46,5 mm
Marcaj plan focal
58
Mai multe despre fotografiere
Calitate şi dimensiune imagine
Împreună, calitatea şi dimensiunea imaginii determină cât de mult spaţiu ocupă fiecare
fotografie pe cardul de memorie. Imaginile mai mari, de calitate mai bună, pot fi imprimate la
dimensiuni mai mari, dar necesită mai multă memorie, ceea ce înseamnă că pe cardul de
memorie pot fi stocate mai puţine fotografii (0 281).
Calitate imagine
Alegeţi un format de fişier şi un nivel de compresie (calitate imagine).
Opţiune
Tip fişier
NEF (RAW) +
JPEG fine
NEF (RAW) + NEF/
JPEG normal JPEG
NEF (RAW) +
JPEG basic
NEF (RAW)
NEF
JPEG fine
JPEG normal
JPEG basic
1
JPEG
Descriere
Sunt înregistrate două imagini: o imagine NEF (RAW) şi o imagine JPEG de calitate
superioară.
Sunt înregistrate două imagini: o imagine NEF (RAW) şi o imagine JPEG de calitate
normală.
Sunt înregistrate două imagini: o imagine NEF (RAW) şi o imagine JPEG de calitate
de bază.
Datele brute de la senzorul de imagine sunt salvate direct pe cardul de memorie.
Setările, cum sunt balansul de alb şi contrastul, pot fi reglate după fotografiere.
Înregistraţi imagini JPEG la un nivel de compresie de aproximativ 1 : 4 (calitate
superioară).
Înregistraţi imagini JPEG la un nivel de compresie de aproximativ 1 : 8 (calitate
normală).
Înregistraţi imagini JPEG la un nivel de compresie de aproximativ 1 : 16 (calitate de
bază).
Afişaţi opţiunile de calitate a imaginii.
Apăsaţi butonul P, apoi evidenţiaţi calitatea
curentă a imaginii în afişajul informaţiilor şi
apăsaţi J.
Buton P
2
Afişaj informaţii
Alegeţi un tip de fişier.
Evidenţiaţi o opţiune şi apăsaţi J.
Mai multe despre fotografiere
59
A
Imagini NEF (RAW)
Reţineţi că opţiunea selectată pentru dimensiunea imaginii nu afectează dimensiunea imaginilor NEF
(RAW). Bracketing balans de alb (0 108), high dynamic range (HDR, 0 96) şi imprimare dată (0 190) nu
sunt disponibile la setări ale calităţii imaginii de NEF (RAW) sau NEF (RAW)+JPEG.
Imaginile NEF (RAW) pot fi vizualizate pe aparatul foto sau folosind software precum Capture NX 2
(disponibil separat; 0 236) sau ViewNX 2 (furnizat). Copiile JPEG ale imaginilor NEF (RAW) pot fi create
folosind opţiunea Procesare NEF (RAW) din meniul retuşare (0 213).
A
NEF (RAW) + JPEG
Atunci când fotografiile făcute la NEF (RAW) + JPEG sunt vizualizate pe aparatul foto, va fi afişată numai
imaginea JPEG. Când fotografiile făcute la aceste setări sunt şterse, vor fi şterse atât imaginile NEF, cât şi
cele JPEG.
60
Mai multe despre fotografiere
Dimensiune imagine
Alegeţi o dimensiune pentru imaginile JPEG:
Dimensiune imagine
Dimensiune (pixeli)
Dimensiune imprimare (cm) *
# Mare
6000 × 4000
50,8 × 33,9
$ Medie
4496 × 3000
38,1 × 25,4
% Mică
2992 × 2000
25,3 × 16,9
* Dimensiune aproximativă când se imprimă la 300 dpi. Dimensiunea de imprimare în inchi este egală cu
dimensiunea imaginii în pixeli împărţită la rezoluţia imprimantei în puncte pe inch (dpi;
1 inch=aproximativ 2,54 cm).
1
Afişaţi opţiunile pentru dimensiunea
imaginii.
Apăsaţi butonul P, apoi evidenţiaţi dimensiunea
curentă a imaginii în afişajul informaţiilor şi
apăsaţi J.
Buton P
2
Afişaj informaţii
Alegeţi o dimensiune imagine.
Evidenţiaţi o opţiune şi apăsaţi J.
Mai multe despre fotografiere
61
Utilizarea bliţului încorporat
Aparatul foto acceptă o varietate de moduri bliţ pentru fotografierea subiectelor slab luminate
sau cu fundal iluminat.
Moduri cu ridicare automată
În modurile i, k, p, n, o, s, w, g şi ', bliţul încorporat se ridică automat şi se declanşează
după cum este necesar.
1
Alegeţi un mod bliţ.
Ţinând apăsat butonul M
(Y), rotiţi selectorul de
comandă până când modul
bliţ dorit apare în afişajul
informaţiilor.
+
Buton M (Y)
2
Selector de
comandă
Fotografiaţi.
Bliţul se va ridica după cum este necesar când butonul
de declanşare este apăsat la jumătate şi se va declanşa
când se face o fotografie. Dacă bliţul nu se ridică
automat, NU ÎNCERCAŢI să-l ridicaţi cu mâna.
Nerespectarea acestei precauţii ar putea duce la
deteriorarea bliţului.
62
Mai multe despre fotografiere
Afişaj informaţii
❚❚ Moduri bliţ
Sunt disponibile următoarele moduri bliţ:
• No (bliţ automat): Când lumina este slabă sau subiectul este pe un fundal iluminat,
bliţul se ridică automat când butonul de declanşare este apăsat la jumătate şi se
declanşează după cum este necesar. Nu este disponibil în modul o.
• Njo (automat cu reducere ochi roşii): Utilizaţi pentru portrete. Bliţul se ridică şi se
declanşează după cum este necesar, însă, înainte de a se declanşa, se aprinde lumina de
reducere ochi roşii pentru a ajuta la reducerea „ochilor roşii”. Nu este disponibil în modul o.
• j (dezactivat): Bliţul nu se declanşează.
• Njr (sincronizare lentă automată cu reducere ochi roşii): Ca şi în cazul automat cu
reducere ochi roşii, cu excepţia faptului că sunt utilizaţi timpi de expunere lungi pentru a
surprinde iluminarea fundalului. Utilizaţi pentru portretele realizate noaptea sau la lumină
slabă. Disponibil în modul o.
• Nr (sincronizare lentă automată): Sunt utilizaţi timpi de expunere lungi pentru a
surprinde iluminarea fundalului în fotografiile efectuate noaptea sau la lumină slabă.
Disponibil în modul o.
A
Afişajul informaţiilor
Modul bliţ poate fi selectat şi în afişajul informaţiilor.
Mai multe despre fotografiere
63
Moduri cu ridicare manuală
În modurile P, S, A, M şi 0, bliţul trebuie ridicat manual. Bliţul nu se va declanşa dacă nu este
ridicat.
1
Ridicaţi bliţul.
Apăsaţi butonul M (Y) pentru a ridica bliţul.
Buton M (Y)
2
Alegeţi un mod bliţ (numai modurile P, S, A şi M).
Ţinând apăsat butonul M
(Y), rotiţi selectorul de
comandă până când modul
bliţ dorit apare în afişajul
informaţiilor.
+
Buton M (Y)
3
Selector de
comandă
Fotografiaţi.
Bliţul se va declanşa ori de câte ori este făcută o fotografie.
64
Mai multe despre fotografiere
Afişaj informaţii
❚❚ Moduri bliţ
Sunt disponibile următoarele moduri bliţ:
• N (bliţ de umplere): Bliţul se declanşează la fiecare fotografie.
• Nj (reducere ochi roşii): Utilizaţi pentru portrete. Bliţul se declanşează la fiecare fotografie,
însă, înainte de a se declanşa, se aprinde lumina de reducere ochi roşii pentru a ajuta la
reducerea „ochilor roşii”. Nu este disponibil în modul 0.
• Njp (reducere ochi roşii cu sincronizare lentă): Ca şi în cazul „reducere ochi roşii” de
mai sus, cu excepţia faptului că timpul de expunere creşte automat pentru a surprinde
iluminarea fundalului noaptea sau la lumină slabă. Utilizaţi atunci când doriţi să includeţi
iluminarea fundalului în portrete. Nu este disponibil în modurile S, M şi 0.
• Np (sincronizare lentă): Ca şi în cazul „bliţ de umplere” de mai sus, cu excepţia faptului
că timpul de expunere creşte automat pentru a surprinde iluminarea fundalului noaptea
sau la lumină slabă. Utilizaţi când doriţi să surprindeţi atât subiectul, cât şi fundalul. Nu este
disponibil în modurile S, M şi 0.
• Nt (sincronizare lentă perdea posterioară): Ca şi în cazul „sincronizare perdea
posterioară” de mai jos, cu excepţia faptului că timpul de expunere creşte automat pentru a
surprinde iluminarea fundalului noaptea sau la lumină slabă. Utilizaţi când doriţi să
surprindeţi atât subiectul, cât şi fundalul. Nu este disponibil în modurile S, M şi 0.
• Nq (sincronizare perdea posterioară): Bliţul se declanşează chiar înainte ca obturatorul
să se închidă, creând o urmă de lumină în spatele surselor de lumină în mişcare aşa cum este
arătat în dreapta jos. Nu este disponibil în modurile P, A şi 0.
Sincronizare perdea frontală
Sincronizare perdea posterioară
Mai multe despre fotografiere
65
A
Coborârea bliţului încorporat
Pentru a economisi energie când bliţul nu este utilizat, apăsaţi-l uşor în jos
până când zăvorul se fixează în poziţie cu un clic.
A
Bliţul încorporat
Pentru informaţii privind obiectivele care pot fi utilizate cu bliţul încorporat, consultaţi pagina 230.
Scoateţi parasolarele obiectivului pentru a preveni formarea umbrelor. Bliţul are o rază de acţiune
minimă de 0,6 m şi nu poate fi utilizat în plaja macro a obiectivelor zoom cu funcţie macro.
Declanşarea obturatorului poate fi dezactivată pentru scurtă durată pentru a proteja bliţul după ce a
fost utilizat pentru mai multe fotografii consecutive. Bliţul poate fi utilizat din nou după o scurtă pauză.
A
Timpi de expunere disponibili cu bliţul încorporat
Timpul de expunere este limitat la următoarele valori atunci când este utilizat bliţul încorporat:
Mod
Timp de expunere
Mod
Timp de expunere
1/200–30 s
S
i, k, p, n, s, w, 0, g, ',
1/200–1/60 s
1
P, A
M
/200–30 s, Bulb, Timp
1/200–1 s
o
Timpii de expunere lungi de ordinul 1/30 s sunt disponibili în modul k atunci când reducerea vibraţiilor
este activată. Timpii de expunere lungi de ordinul a 30 s sunt disponibili în modurile P şi A atunci când
este selectată sincronizare lentă, sincronizare perdea posterioară + lentă sau sincronizare lentă +
reducere ochi roşii (0 65).
A
Diafragmă, sensibilitate şi rază bliţ
Raza de acţiune a bliţului variază în funcţie de sensibilitate (echivalenţa ISO) şi diafragmă.
100
1,4
2
2,8
4
5,6
8
11
16
66
200
2
2,8
4
5,6
8
11
16
22
Diafragma la echivalent ISO de
400
800
1600
3200
2,8
4
5,6
8
4
5,6
8
11
5,6
8
11
16
8
11
16
22
11
16
22
32
16
22
32
—
22
32
—
—
32
—
—
—
Mai multe despre fotografiere
6400
11
16
22
32
—
—
—
—
12800
16
22
32
—
—
—
—
—
Rază de acţiune aproximativă
m
1,0–8,5
0,7–6,0
0,6–4,2
0,6–3,0
0,6–2,1
0,6–1,5
0,6–1,1
0,6–0,7
Sensibilitate ISO
Sensibilitatea aparatului foto la lumină poate fi reglată în funcţie de cantitatea de lumină
disponibilă. Cu cât este mai ridicată sensibilitatea ISO, cu atât mai puţină lumină este necesară
pentru a face o expunere, permiţând timpi de expunere mai mari sau diafragme mai mici.
Totuşi, zgomotul (pixeli luminoşi repartizaţi aleatoriu, ceaţă sau linii) este mai probabil să apară
la setări cuprinse între Hi 0,3 (echivalent ISO 16.000) şi Hi 1 (echivalent ISO 25.600). Alegerea
Automat permite aparatului foto să seteze automat sensibilitatea ISO ca răspuns la condiţiile
de iluminare; pentru utilizarea opţiunii automat în modurile P, S, A şi M, selectaţi Control
sensib. ISO auto. pentru elementul Setări sensibilitate ISO din meniul fotografiere (0 180).
Mod
Sensibilitate ISO
i, j, %
Automat
P, S, A, M
100–12.800 paşi de 1/3 EV; Hi 0,3, Hi 0,7, Hi 1
Alte moduri de fotografiere Auto; 100–12.800 în paşi de 1/3 EV; Hi 0,3, Hi 0,7, Hi 1
1
Afişaţi opţiunile pentru sensibilitatea ISO.
Apăsaţi butonul P, apoi evidenţiaţi sensibilitatea
ISO curentă în afişajul informaţiilor şi apăsaţi J.
Buton P
2
Afişaj informaţii
Alegeţi o sensibilitate ISO.
Evidenţiaţi o opţiune şi apăsaţi J.
Mai multe despre fotografiere
67
Fotografiere cu temporizator
Aparatul foto este echipat să facă fotografii automat la intervale prestabilite.
D
Înainte de fotografiere
Înainte de a începe fotografierea cu temporizator, faceţi o fotografie test la setările curente şi vizualizaţi
rezultatele pe monitor. Pentru a vă asigura că fotografierea începe la momentul dorit, verificaţi ca
ceasul intern al aparatului foto să fie setat corect (0 201).
Se recomandă utilizarea unui trepied. Montaţi aparatul foto pe un trepied înainte ca fotografierea să
înceapă. Pentru a vă asigura că fotografierea nu este întreruptă, verificaţi dacă acumulatorul este
complet încărcat.
1
Selectaţi Fotograf. cu temporiz. interval.
Apăsaţi butonul G pentru a afişa meniurile.
Evidenţiaţi Fotograf. cu temporiz. interval în
meniul fotografiere şi apăsaţi 2.
Buton G
2
Alegeţi un timp de pornire.
Alegeţi dintre următoarele declanşări pentru
pornire.
• Pentru a începe imediat fotografierea, evidenţiaţi
Acum şi apăsaţi 2. Fotografierea începe după
aproximativ trei secunde de la finalizarea
setărilor; treceţi la pasul 3.
• Pentru a alege un timp de pornire, evidenţiaţi Timp
pornire şi apăsaţi 2 pentru a afişa opţiunile
pentru timpul de pornire prezentate în
dreapta. Apăsaţi 4 sau 2 pentru a evidenţia
orele sau minutele şi apăsaţi 1 sau 3 pentru a
modifica. Apăsaţi 2 pentru a continua.
3
Alegeţi un interval.
Apăsaţi 4 sau 2 pentru a evidenţia orele,
minutele sau secundele şi apăsaţi 1 sau 3 pentru
a alege un interval mai lung decât cel mai lung
timp de expunere preconizat. Apăsaţi 2 pentru a
continua.
68
Mai multe despre fotografiere
4
Alegeţi numărul de intervale.
Apăsaţi 4 sau 2 pentru a evidenţia numărul de
intervale (adică de câte ori va fotografia aparatul
foto); apăsaţi 1 sau 3 pentru a modifica. Apăsaţi
2 pentru a continua.
5
Începeţi fotografierea.
Evidenţiaţi Activat şi apăsaţi J (pentru a reveni
la meniul fotografiere fără a porni temporizatorul
de interval, evidenţiaţi Dezactivat şi apăsaţi J).
Prima serie de fotografii va fi făcută la timpul de
pornire specificat sau după aproximativ 3 s dacă
în pasul 2 a fost selectat Acum pentru Alegere timp pornire. Fotografierea va continua
la intervalul selectat până când au fost efectuate toate fotografiile; în timp ce
fotografierea este curs, indicatorul luminos acces card memorie va clipi la intervale
regulate. Reţineţi că, deoarece timpul de expunere şi timpul necesar pentru
înregistrarea imaginii pe cardul de memorie pot varia de la o fotografie la alta, pot fi
sărite intervale dacă aparatul foto încă mai procesează înregistrarea intervalului
precedent. Dacă fotografierea nu poate continua la setările curente (de exemplu, în
cazul în care la acel moment este selectat un timp de expunere „Bulb” sau „Time (Timp)”
în modul fotografiere M sau dacă timpul de pornire este mai mic de un minut), pe
monitor va fi afişat un avertisment.
A
Acoperiţi vizorul
Pentru a împiedica lumina care intră prin vizor să interfereze cu expunerea, scoateţi vizorul din cauciuc
şi acoperiţi vizorul cu capacul ocular furnizat (0 50).
A
Alte setări
Setările nu pot fi reglate în cursul fotografierii cu temporizator. Indiferent de modul de declanşare
selectat, aparatul foto face câte o fotografie la fiecare interval; în modul J, zgomotul aparatului foto va
fi redus. Nu pot fi utilizate bracketing (0 108), expunere multiplă (0 98) şi high dynamic range (HDR;
0 96).
A
Întreruperea fotografierii cu temporizator
Pentru a întrerupe fotografierea cu temporizator de interval, opriţi aparatul foto sau rotiţi selectorul de
moduri la o nouă setare. Readucerea monitorului în poziţia închis nu întrerupe fotografierea cu
temporizator de interval.
Mai multe despre fotografiere
69
Fotografiere cu telecomandă
Utilizarea unei telecomenzi opţionale ML-L3
Telecomanda opţională ML-L3 (0 237) poate fi utilizată pentru a reduce tremuratul aparatului
foto sau pentru autoportrete. Înainte de a începe, montaţi aparatul foto pe un trepied sau
puneţi-l pe o suprafaţă stabilă, plană.
1
Apăsaţi butonul s (E/#).
Buton s (E/#)
2
Selectaţi un mod telecomandă.
Evidenţiaţi " (Telecom. cu întârziere (ML-L3))
sau # (Telecom. cu răsp. rapid (ML-L3)) şi apăsaţi
J.
3
Încadraţi fotografia.
Verificaţi focalizarea apăsând butonul de
declanşare la jumătate.
4
Faceţi fotografia.
De la o distanţă de cel mult 5 m, îndreptaţi
transmiţătorul de pe ML-L3 spre unul dintre
receptoarele în infraroşu de pe aparatul foto (0 1,
2) şi apăsaţi butonul de declanşare al ML-L3. În
modul telecomandă cu întârziere, indicatorul
luminos al autodeclanşatorului se va aprinde
pentru aproximativ două secunde înainte ca
obturatorul să fie declanşat. În modul
telecomandă cu răspuns rapid, indicatorul luminos
autodeclanşator va clipi după ce obturatorul a
fost declanşat.
Reţineţi că este posibil ca temporizatorul să nu pornească sau să nu fie făcută o fotografie dacă
aparatul foto nu poate focaliza sau în alte situaţii în care obturatorul nu poate fi declanşat.
70
Mai multe despre fotografiere
A
Înainte de a utiliza telecomanda ML-L3
Înainte de a utiliza telecomanda ML-L3 pentru prima oară, scoateţi folia de plastic transparentă care
izolează bateria.
A
Acoperiţi vizorul
Pentru a împiedica lumina care intră prin vizor să interfereze cu expunerea, scoateţi vizorul din cauciuc
şi acoperiţi vizorul cu capacul ocular furnizat (0 50).
A
Butonul de declanşare al aparatului foto/alte dispozitive pentru controlul de la
distanţă
Dacă este selectat un mod telecomandă ML-L3, iar obturatorul este declanşat printr-un alt mijloc decât
o telecomandă ML-L3 (de exemplu, butonul de declanşare al aparatului foto sau butonul de declanşare
de pe o telecomandă opţională prin cablu sau cu o telecomandă fără fir), aparatul foto va funcţiona în
modul de declanşare cadru unic.
A
Ieşirea din modul telecomandă
Modul telecomandă este anulat automat dacă nu se efectuează nicio fotografie înainte de expirarea
timpului selectat pentru setarea personalizată c4 (Durată activare telecom. (ML-L3), 0 187). De
asemenea, modul telecomandă va fi anulat dacă aparatul foto este oprit, dacă se efectuează o
reiniţializare prin două butoane (0 72) sau dacă opţiunile de fotografiere sunt resetate folosind
Resetare meniu fotografiere.
A
Utilizarea bliţului încorporat
Înainte de a face o fotografie cu bliţul în modul ridicare manuală (0 64), apăsaţi butonul M (Y) pentru
a ridica bliţul şi aşteptaţi ca indicatorul M să fie afişat în vizor (0 23). Fotografierea va fi întreruptă dacă
bliţul este ridicat după ce butonul de pe ML-L3 este apăsat. Dacă este necesar bliţul, aparatul foto va
răspunde la butonul de declanşare de pe ML-L3 numai după ce bliţul s-a încărcat. În modurile ridicare
automată, bliţul va începe să se încarce când este selectat un mod telecomandă; după ce bliţul s-a
încărcat, acesta se va ridica automat şi se va declanşa când este necesar.
A
Telecomenzi fără fir
Controlul de la distanţă este disponibil, de asemenea, cu diferite combinaţii de telecomenzi făr fir
WR-R10, WR-T10 şi WR-1 (0 237), când butoanele de declanşare de pe telecomenzile fără fir realizează
aceleaşi funcţii ca ale butonului de declanşare al aparatului foto. Pentru mai multe informaţii, consultaţi
manualul furnizat împreună cu telecomenzile.
Mai multe despre fotografiere
71
Restabilirea setărilor implicite
Setările aparatului foto enumerate mai jos şi la pagina 73 pot fi
restabilite la valorile implicite ţinând apăsate simultan
butoanele G şi P pentru mai mult de două secunde (aceste
butoane sunt marcate cu un punct verde). Afişajul
informaţiilor se închide pentru scurt timp când setările sunt
resetate.
Buton G
Buton P
❚❚ Setări accesibile din afişajul informaţiilor
Opţiune
Calitate imagine
Dimensiune imagine
Bracketing automat
P, S, A, M
HDR (high dynamic range)
P, S, A, M
D-Lighting activ
P, S, A, M
Balans de alb
P, S, A, M
Sensibilitate ISO
P, S, A, M
k, l, p, m, n, o, r, s, t, u,
v, w, x, y, z, 0, g, ', (, 3,
1, 2, 3, )
Setări Picture Control
P, S, A, M
Mod focalizare
Vizor
Alte moduri de fotografiere
decât %
Vizualizare în timp real/film
Implicit
JPEG normal
Mare
0
59
61
Dezactivată
108
Dezactivată
96
Automat
94
Automat
101
100
Automat
67
Nemodificat *
111
AF-A
51
AF-S
119
Opţiune
Mod zonă AF
Vizor
n, x, 0, 1, 2, 3
m, w
Mai multe despre fotografiere
Punct unic AF
Zonă dinamică AF
(39 pct.)
i, j, k, l, p, o, r, s, t,
u, v, y, z, g, ', 3, ), P, S, A, Zonă AF automată
M
Vizualizare în timp real/film
k, l, p, o, s, t, u, v, x, y,
AF prioritate faţă
z
m, r, w, %, g, ', 3, 1, 2,
AF zonă largă
3, ), P, S, A, M
n, 0
AF zonă normală
Măsurare
Măsurare
P, S, A, M
matricială
Mod bliţ
i, k, p, n, w, g, '
Automat
Sincronizare lentă
o
automată
Automat +
s
reducere ochi roşii
P, S, A, M
Bliţ de umplere
Compensare bliţ
P, S, A, M
Dezactivată
Compensare expunere
%, P, S, A, M
Dezactivată
* Numai Picture Control curent.
72
Implicit
0
53
120
90
63,
65
93
92
❚❚ Alte setări
Opţiune
Mod declanşare
m, w
Alte moduri de fotografiere
Punct focalizare
Menţinere blocare AE/AF
Alte moduri de fotografiere
decât i şi j
Program flexibil
P
Expunere multiplă
Mod Expunere multiplă
P, S, A, M
Implicit
0
Continuu R
Cadru unic
Centru
55
Dezactivată
194
Dezactivat
84
Dezactivat
98
45
Opţiune
Mod efecte speciale
g
Intensitate
Contururi
'
Intensitate
Vignetare
(
Orientare
Lăţime
3
Culoare
Gamă de culori
Implicit
0
0
0
41
0
0
42
Peisaj
Normal
42
Dezactivat
3
43
Mai multe despre fotografiere
73
Date de locaţie
Inserarea datelor de locaţie în fotografii şi filme
Dispozitivul încorporat pentru date de locaţie poate înregistra informaţii privind poziţia
curentă a aparatului foto (latitudine, longitudine, altitudine) şi ora curentă (UTC) astfel cum
sunt furnizate de sistemele de navigaţie prin satelit şi le inserează în fotografiile şi filmele
efectuate cu aparatul foto. Funcţia date de locaţie funcţionează cel mai bine în locuri care
oferă o vedere liberă asupra cerului.
1
Selectaţi Date de locaţie.
Apăsaţi butonul G pentru a afişa meniurile,
apoi evidenţiaţi Date de locaţie din meniul
setare şi apăsaţi 2.
Buton G
2
Selectaţi Înregistrare date locaţie.
3
Selectaţi Activată.
A
Evidenţiaţi Înregistrare date locaţie şi apăsaţi 2.
Evidenţiaţi Activată şi apăsaţi J pentru a activa
dispozitivul încorporat date de locaţie al
aparatului foto. Aparatul foto va începe să
recepţioneze date de locaţie de la sateliţii de
navigaţie.
Înainte de activarea funcţiei date de locaţie
Înainte de a utiliza funcţia date de locaţie, citiţi avertismentele de la paginile viii–xv şi asiguraţi-vă că
ceasul este setat la ora şi data corecte conform descrierii de la pagina 201. Pentru a evita oprirea
neaşteptată a aparatului foto, asiguraţi-vă că acumulatorul este încărcat.
74
Mai multe despre fotografiere
4
Verificaţi intensitatea semnalului
satelitului.
Apăsaţi butonul R şi verificaţi intensitatea
semnalului satelitului în afişajul informaţiilor.
Buton R
5
Fotografiaţi.
Datele de locaţie obţinute prin intermediul sistemului de navigaţie prin satelit vor fi
înregistrate cu fiecare fotografie sau film efectuat şi pot fi vizualizate în afişajele de
redare a informaţiilor despre fotografie (0 136) sau trasate pe o hartă folosind
software-ul ViewNX 2 furnizat (0 154).
6
Dezactivaţi funcţia date de locaţie.
Pentru a dezactiva funcţia date de locaţie atunci
când nu mai este necesară, selectaţi Dezactivată
pentru Date de locaţie > Înregistrare date
locaţie în meniul setare.
A
Indicatorul semnal satelit
Intensitatea semnalului este arătată în afişajul date de locaţie după cum
urmează:
• # (static): Aparatul foto înregistrează latitudinea, longitudinea şi
altitudinea.
• $ (static): Aparatul foto înregistrează numai latitudinea şi longitudinea;
altitudinea nu este înregistrată.
• % (clipeşte): Locaţia nu este înregistrată.
Mai multe despre fotografiere
75
Jurnale traseu
Dispozitivul încorporat pentru date de locaţie poate înregistra în jurnal informaţii privind
poziţia curentă a aparatului foto (latitudine, longitudine, altitudine) şi ora curentă (UTC) astfel
cum sunt furnizate de sistemele de navigaţie prin satelit. Datele de locaţie sunt înregistrate
automat la intervale prestabilite şi salvate în fişiere jurnal traseu care sunt stocate separat de
fotografiile efectuate cu aparatul foto. Software-ul ViewNX 2 furnizat (0 154) poate fi utilizat
apoi pentru a vizualiza traseul pe o hartă.
1
Selectaţi Activată pentru Înregistrare date
locaţie.
Apăsaţi butonul G pentru a afişa meniurile şi
selectaţi Date de locaţie > Înregistrare date
locaţie în meniul setare. Evidenţiaţi Activată şi
apăsaţi J.
2
3
Buton G
Selectaţi Creare jurnal.
Evidenţiaţi Creare jurnal şi apăsaţi 2.
Alegeţi intervalul de înregistrare în jurnal
şi durata înregistrării în jurnal.
Evidenţiaţi Interval jurn. (s) şi apăsaţi 4 sau 2
pentru a alege cât de des aparatul foto
înregistrează date de locaţie în jurnal (intervalul
de înregistrare în jurnal, în secunde), apoi
evidenţiaţi Lungime jurnal (h) şi apăsaţi 4 sau 2
pentru a alege durata (în ore) cât va continua înregistrarea în jurnal.
4
Porniţi înregistrarea în jurnal.
Evidenţiaţi Jurnalizare date locaţie şi apăsaţi 2,
apoi evidenţiaţi Pornire şi apăsaţi J. Datele de
locaţie vor fi înregistrate în jurnal la intervalul şi
pe perioada selectate la pasul 3. Timpul rămas
este arătat pe afişajul Date de locaţie. Reţineţi că
datele de locaţie vor continua să fie înregistrate în
jurnal chiar şi atunci când temporizatorul standby
s-a oprit sau când aparatul foto este oprit,
crescând consumul acumulatorului.
76
Mai multe despre fotografiere
5
Opriţi înregistrarea în jurnal.
Pentru a opri înregistrarea în jurnal şi pentru a o
salva pe cardul de memorie înainte ca durata
selectată pentru înregistrarea în jurnal să fi fost
atinsă, selectaţi Date de locaţie > Creare jurnal
> Jurnalizare date locaţie, apoi evidenţiaţi
Oprire şi apăsaţi J. Indicatorul luminos acces
card memorie se va aprinde cât timp aparatul foto
salvează jurnalul pe cardul de memorie; nu
scoateţi acumulatorul sau cardul de memorie cât
timp indicatorul luminos este aprins.
A
Întreruperea jurnalelor
Pentru a întrerupe jurnalul, selectaţi Pauză în afişajul Creare jurnal. Jurnalul
poate fi reluat prin selectarea Repornire.
A
Jurnalizare date locaţie
Când urmărirea este activă, aparatul foto continuă să monitorizeze semnalele de la satelit chiar şi atunci
când este oprit. Pentru a evita întreruperea jurnalelor, înainte de activarea funcţiei de urmărire
asiguraţi-vă că acumulatorul aparatului foto este încărcat.
A
Afişajul jurnalului traseu
Cât timp urmărirea este activă, indicatorul din dreapta apare în afişajul
informaţiilor.
A
Vizualizarea datelor jurnalelor
Selectarea Listă jurnale pentru Date de locaţie afişează o listă de date la care
au fost înregistrate jurnale. În cazul datelor la care au fost înregistrate mai
multe jurnale, jurnalele individuale sunt identificate printr-un număr.
Mai multe despre fotografiere
77
Ştergerea jurnalelor
Urmaţi paşii de mai jos pentru a şterge toate jurnalele sau jurnalele selectate.
1
Selectaţi Listă jurnale.
Selectaţi Date de locaţie în meniul setare, apoi
evidenţiaţi Listă jurnale şi apăsaţi J.
2
Apăsaţi O.
Va fi afişat dialogul indicat în dreapta.
Buton O
3
Selectaţi jurnale.
Pentru a şterge jurnalele selectate, evidenţiaţi
elemente din listă şi apăsaţi 2 pentru a selecta
sau pentru a anula selecţia, iar apoi apăsaţi J
pentru a continua.
Pentru a şterge toate jurnalele, apăsaţi X, iar apoi
apăsaţi J.
Buton X
4
Selectaţi Da.
Un dialog de confirmare va fi afişat; evidenţiaţi Da
şi apăsaţi J pentru a şterge jurnalele.
A
Copierea jurnalelor pe un computer
Jurnalele sunt stocate în dosarul „NIKON” > „GNSS” de pe cardul de memorie şi au nume care sunt
formate din „N” urmat de data jurnalului (aallzz), un identificator format dintr-un singur caracter de la 0
la Z alocat în ordine crescătoare de aparatul foto şi extensia „.log” (astfel, primul jurnal înregistrat la
1 octombrie 2013 va fi numit „N1310010.log”). Jurnalele pot fi copiate pe un computer prin
introducerea cardului de memorie într-un cititor de carduri sau o fantă pentru carduri şi transferarea
fişierelor folosind Nikon Transfer 2. Jurnalele sunt în format NMEA, însă este posibil să nu poată fi afişate
corect în unele aplicaţii sau pe unele dispozitive.
78
Mai multe despre fotografiere
Opţiuni GPS
Utilizaţi elementul Date de locaţie > Opţiuni GPS din meniul setare pentru a regla setările
dispozitivului încorporat date de locaţie.
❚❚ Temporizator standby
Alegeţi dacă folosiţi sau nu temporizatorul standby împreună cu funcţia date de locaţie.
Opţiune
Descriere
Temporizator standby activat; aparatul foto va intra în modul standby dacă nu se
efectuează nicio operaţie pe durata selectată pentru setarea personalizată c2 (Temporiz.
oprire automată; 0 186) > Temporizator standby (pentru a permite aparatului foto să
Activare
achiziţioneze date de locaţie, întârzierea este prelungită cu până la un minut după
activarea temporizatorului standby sau după pornirea aparatului foto). Aceasta reduce
consumul acumulatorului. Reţineţi că aparatul foto va continua să achiziţioneze date de
locaţie pentru o perioadă setată după ce temporizatorul se opreşte.
Temporizator standby dezactivat, asigurând înregistrarea neîntreruptă a datelor de
Dezactivare
locaţie.
❚❚ Setare ceas după satelit
Alegeţi Da pentru a seta ceasul intern al aparatului foto în funcţie de ora furnizată de sistemul
de navigaţie prin satelit.
Mai multe despre fotografiere
79
❚❚ Actualizare fişier A-GPS
Folosirea fişierelor GPS asistat (A-GPS sau aGPS) reduce timpul necesar dispozitivului
încorporat pentru date de locaţie să determine poziţia curentă. Fişierele GPS asistat pot fi
actualizate conform descrierii de mai jos.
1
Descărcaţi cel mai nou fişier GPS asistat.
Descărcaţi fişierul GPS asistat curent de la următorul URL:
http://downloadcenter.nikonimglib.com/
2
Copiaţi fişierul în dosarul „NIKON” de pe cardul de memorie.
Introduceţi cardul de memorie într-un cititor de carduri sau o fantă pentru carduri şi
copiaţi fişierul în dosarul „NIKON” din directorul rădăcină al cardului de memorie (dacă
dosarul nu există deja, creaţi un nou dosar şi denumiţi-l „NIKON”).
3
4
5
Introduceţi cardul de memorie în aparatul foto.
Porniţi aparatul foto.
Actualizaţi fişierul.
În meniul setare al aparatului foto navigaţi la Date de locaţie > Opţiuni GPS, apoi
evidenţiaţi Actualizare date A-GPS şi apăsaţi 2. Evidenţiaţi Da şi apăsaţi J pentru a
actualiza datele GPS asistat. Actualizarea durează aproximativ două minute.
D
Dată de expirare
Fişierele GPS asistat îşi menţin valabilitatea aproximativ două săptămâni după
descărcare şi nu pot fi utilizate după data expirării (va fi afişat un mesaj de
eroare dacă încercaţi să folosiţi un fişier expirat). Data de expirare a fişierului
GPS asistat curent poate fi văzută în afişajul Actualizare date A-GPS al
aparatului foto. Actualizaţi fişierele GPS asistat înainte de a utiliza funcţia date
de locaţie; fişierele expirate nu pot fi folosite pentru a ajuta la achiziţia datelor
de locaţie.
80
Mai multe despre fotografiere
D
Date de locaţie
Condiţiile geografice şi atmosferice locale pot împiedica sau întârzia achiziţia datelor de locaţie. Este
posibil ca aparatul foto să nu poată recepţiona date de locaţie în interiorul clădirilor, sub pământ sau în
containere metalice sau în apropierea podurilor sau a altor structuri de mari dimensiuni, a copacilor,
liniilor de înaltă tensiune sau a altor obiecte care blochează sau reflectă semnalele de la satelit. Fiţi atent
pe unde călcaţi şi la împrejurimi atunci când căutaţi locuri cu recepţie bună. Poziţiile sateliţilor de
navigaţie sunt în continuă schimbare, împiedicând sau întârziind achiziţia datelor de locaţie la anumite
ore din zi. Prezenţa telefoanelor mobile sau a altor dispozitive care transmit pe frecvenţe apropiate de
cele ale sateliţilor de navigaţie pot, de asemenea, să interfereze cu achiziţia datelor de locaţie.
Reţineţi că, în unele cazuri, este posibil ca aparatul foto să necesite o anumită perioadă de timp pentru
a obţine un semnal, de exemplu, imediat ce este introdus acumulatorul sau când funcţia înregistrare
date de locaţie este activată pentru prima dată sau după o perioadă îndelungată de neutilizare. Datele
de locaţie pentru filme sunt aferente începutului înregistrării. Nu va fi adăugată nicio dată la jurnalele
traseu cât timp aparatul foto nu poate recepţiona date de locaţie; în plus, jurnalele traseu nu vor fi
înregistrate dacă ceasul nu este setat, cardul de memorie nu este introdus sau oricare dintre
următoarele operaţii este efectuată în timp ce funcţia date de locaţie este activată: acumulatorul este
descărcat sau este scos, se selectează Dezactivată pentru Date de locaţie > Înregistrare date locaţie
în meniul setare sau este conectat un dispozitiv opţional pentru date de locaţie. Reţineţi că oprirea
aparatului foto nu dezactivează funcţia date de locaţie.
În funcţie de precizia datelor obţinute de la sistemul de sateliţi şi de efectele topografiei locale asupra
recepţiei de la satelit, datele de locaţie înregistrate cu fotografiile pot diferi de locaţia reală cu până la
câteva sute de metri.
A
Conectarea dispozitivelor opţionale pentru date de locaţie
Dispozitivele Nikon opţionale pentru date de locaţie pot fi conectate la terminalul accesoriu al
aparatului foto folosind cablul furnizat cu dispozitivul (0 237). Asiguraţi-vă că aparatul foto este oprit
înainte de conectarea dispozitivului. Când este ataşat un dispozitiv opţional pentru date de locaţie,
dispozitivul încorporat pentru date de locaţie va fi dezactivat, iar aparatul foto va recepţiona date de
locaţie numai de la dispozitivul opţional, însă opţiunea Date de locaţie > Opţiuni GPS > Temporizator
standby şi Setare ceas după satelit din meniul setare poate fi folosită în continuare (0 79). Nu pot fi
create jurnale traseu cât timp este conectat un dispozitiv opţional pentru date de locaţie.
Pentru mai multe informaţii, consultaţi manualul furnizat cu unitatea pentru date de locaţie.
Mai multe despre fotografiere
81
Modurile P, S, A şi M
Timp de expunere şi diafragmă
Modurile P, S, A şi M oferă niveluri diferite de control asupra timpului de
expunere şi diafragmei:
Mod
Moduri automate
P programate (0 84)
Prioritate timp de
S expunere (0 85)
Prioritate diafragmă
A automată (0 86)
M Manual (0 87)
82
Modurile P, S, A şi M
Descriere
Recomandat pentru instantanee şi în alte situaţii în care este puţin timp
pentru a regla setările aparatului foto. Aparatul foto setează timpul de
expunere şi diafragma pentru expunere optimă.
Folosiţi pentru a îngheţa sau estompa mişcarea. Utilizatorul alege timpul
de expunere; aparatul foto selectează diafragma pentru rezultate optime.
Utilizaţi pentru a estompa fundalul sau pentru a avea atât prim-planul, cât
şi fundalul clare. Utilizatorul alege diafragma; aparatul foto selectează
timpul de expunere pentru rezultate optime.
Utilizatorul controlează atât timpul de expunere, cât şi diafragma. Setaţi
timpul de expunere la „Bulb” sau „Time (Timp)” pentru expuneri
îndelungate.
A
Timp de expunere şi diafragmă
Timpul de expunere şi diafragma sunt afişate în vizor şi pe afişajul informaţiilor.
Timp de expunere
Diafragmă
Timpii de expunere scurţi (1/1600 s în acest exemplu)
îngheaţă mişcarea.
Timpii de expunere lungi (aici 1 s) estompează
mişcarea.
Diafragmele deschise (cum ar fi f/5.6; reţineţi că, cu Diafragmele închise (în cazul acesta f/22) focalizează
cât numărul f/ este mai mic, cu atât diafragma este atât asupra fundalului, cât şi asupra prim-planului.
mai deschisă) estompează detaliile din faţa şi din
spatele subiectului principal.
Modurile P, S, A şi M
83
Mod P (Mod automat program)
Acest mod este recomandat pentru instantanee sau pentru Selector moduri
oricând doriţi să lăsaţi aparatul foto să controleze timpul de
expunere şi diafragma. Aparatul foto reglează automat
timpul de expunere şi diafragma pentru expunere optimă în
majoritatea situaţiilor.
Pentru a face fotografii în modul automat programat, rotiţi
selectorul de moduri la P.
A
Program flexibil
În modul P, pot fi selectate diferite combinaţii ale timpului de expunere şi diafragmei prin rotirea
selectorului de comandă („program flexibil”). Rotiţi selectorul spre dreapta pentru diafragme deschise
(numere f/ mici) şi timpi de expunere scurţi, respectiv spre stânga pentru diafragme închise (numere f/
mari) şi timpi de expunere lungi. Toate combinaţiile produc aceeaşi expunere.
Rotiţi spre dreapta pentru a estompa detaliile din fundal sau pentru a îngheţa
mişcarea.
Selector de comandă
Rotiţi spre stânga pentru a creşte profunzimea de câmp sau pentru a estompa
mişcarea.
Când este activat programul flexibil, în vizor şi pe afişajul informaţiilor apare un
indicator U (R). Pentru a restabili setările implicite pentru timpul de expunere
şi diafragmă, rotiţi selectorul de comandă până când indicatorul nu mai este
afişat, alegeţi un alt mod sau opriţi aparatul foto.
84
Modurile P, S, A şi M
Mod S (Prioritate timp de expunere)
Acest mod vă permite să controlaţi timpul de expunere: alegeţi timpi de expunere scurţi
pentru a „îngheţa” mişcarea, respectiv timpi de expunere lungi pentru a sugera mişcarea prin
estomparea obiectelor în mişcare. Aparatul foto reglează automat diafragma pentru expunere
optimă.
Timpii de expunere scurţi (de exemplu, 1/1600 s)
îngheaţă mişcarea.
Timpii de expunere lungi (de exemplu, 1 s)
estompează mişcarea.
Pentru a alege un timp de expunere:
1
Rotiţi selectorul de moduri la S.
2
Alegeţi un timp de expunere.
Selector moduri
Rotiţi selectorul de comandă pentru a alege
timpul de expunere dorit: rotiţi spre dreapta
pentru timpi de expunere mai scurţi, spre stânga
pentru timpi de expunere mai lungi.
Selector de
comandă
Modurile P, S, A şi M
85
Mod A (Prioritate diafragmă automată)
În acest mod puteţi regla diafragma pentru a controla profunzimea de câmp (distanţa din faţa
şi din spatele subiectului principal care apare focalizat). Aparatul foto reglează automat timpul
de expunere pentru expunere optimă.
Diafragmele deschise (numere f/ mici, de exemplu,
f/5.6) estompează detaliile din faţa şi din spatele
subiectului principal.
Diafragmele închise (numere f/ mari, de exemplu,
f/22) focalizează asupra prim-planului şi asupra
fundalului.
Pentru a alege o diafragmă:
1
Rotiţi selectorul de moduri la A.
2
Alegeţi o diafragmă.
Selector moduri
Rotiţi selectorul de comandă spre stânga pentru
diafragme mai deschise (numere f/ mai mici), spre
dreapta pentru diafragme mai închise (numere f/
mai mari).
Selector de
comandă
86
Modurile P, S, A şi M
Mod M (Manual)
În modul manual, dumneavoastră controlaţi atât timpul de expunere, cât şi diafragma. Timpii
de expunere „Bulb” şi „Time (Timp)” sunt disponibili pentru expunerile îndelungate ale
luminilor în mişcare, stelelor, peisajelor de noapte sau focurilor de artificii (0 88).
1
Rotiţi selectorul de moduri la M.
2
Alegeţi diafragma şi timpul de expunere.
Selector moduri
Verificând indicatorul expunerii (a se vedea mai jos), reglaţi timpul de expunere şi
diafragma. Timpul de expunere se selectează prin rotirea selectorului de comandă (spre
dreapta pentru timpi de expunere mai scurţi, spre stânga pentru timpi de expunere mai
lungi). Pentru a regla diafragma, menţineţi apăsat butonul E (N) în timp ce rotiţi
selectorul de comandă (spre stânga pentru diafragme mai deschise/numere f/ mai mici
şi spre dreapta pentru diafragme mai închise/numere f/ mai mari).
Timp de expunere
Selector de
comandă
A
Diafragmă
Buton E (N)
Selector de
comandă
Indicatorul de expunere
Dacă este ataşat un obiectiv CPU (0 226) şi se selectează un alt timp de expunere diferit de „Bulb” sau
„Time (Timp)”, indicatorul de expunere din vizor şi din afişajul informaţiilor indică dacă fotografia va fi
subexpusă sau supraexpusă la setările curente.
Expunere optimă
Subexpusă cu 1/3 EV
Supraexpusă cu peste 2 EV
Modurile P, S, A şi M
87
Expuneri îndelungate (doar modul M)
Selectaţi următorii timpi de expunere pentru expunerile
îndelungate ale luminilor în mişcare, stelelor, peisajelor
de noapte sau focurilor de artificii.
• Bulb (A): Obturatorul rămâne deschis cât timp
butonul de declanşare este apăsat până la capăt.
Pentru a evita estomparea, folosiţi un trepied sau o
Lungimea expunerii: 35 s
telecomandă fără fir (0 237) sau o telecomandă prin
Diafragmă: f/25
cablu, opţionale (0 237).
• Time (Timp) (&): Începeţi expunerea folosind butonul
de declanşare de pe aparatul foto sau o telecomandă, telecomandă prin cablu sau o
telecomandă fără fir, opţionale. Obturatorul rămâne deschis timp de 30 de minute sau până
când butonul este apăsat a doua oară.
Înainte de a începe, montaţi aparatul foto pe un trepied sau puneţi-l pe o suprafaţă stabilă,
plană. Pentru a împiedica lumina care intră prin vizor să interfereze cu expunerea, scoateţi
vizorul din cauciuc şi acoperiţi vizorul cu capacul ocular furnizat (0 50). Pentru a preveni
pierderea alimentării înainte ca expunerea să fie finalizată, folosiţi un acumulator complet
încărcat. Reţineţi că zgomotul (puncte luminoase, pixeli luminoşi repartizaţi aleatoriu sau
ceaţă) poate fi prezent în expunerile lungi; înainte de a fotografia, alegeţi Activată pentru
Reducere zgomot exp. lungă în meniul fotografiere (0 179).
❚❚ Bulb
1
Rotiţi selectorul de moduri la M.
2
Alegeţi timpul de expunere.
Selector moduri
Rotiţi selectorul de comandă pentru a alege un
timp de expunere Bulb (A).
Selector de
comandă
3
Faceţi fotografia.
După focalizare, apăsaţi până la capăt butonul de declanşare de pe aparatul foto, de pe
telecomanda fără fir sau de pe telecomanda prin cablu, opţionale. Luaţi degetul de pe
butonul de declanşare când expunerea este finalizată.
88
Modurile P, S, A şi M
❚❚ Time (Timp)
1
Rotiţi selectorul de moduri la M.
2
Alegeţi timpul de expunere.
Selector moduri
Rotiţi selectorul de comandă spre stânga pentru a
alege un timp de expunere „Time (Timp)” (&).
Selector de
comandă
3
Deschideţi obturatorul.
După focalizare, apăsaţi până la capăt butonul de declanşare de pe aparatul foto sau
telecomanda, telecomanda prin cablu sau telecomanda fără fir, opţionale.
4
Închideţi obturatorul.
Repetaţi operaţiunea de la pasul 3 (fotografierea se opreşte automat dacă butonul nu
este apăsat după 30 de minute).
A
Telecomenzi ML-L3
Dacă veţi folosi o telecomandă ML-L3, selectaţi unul dintre următoarele moduri telecomandă conform
descrierii de la pagina 70: " (Telecom. cu întârziere (ML-L3)) sau # (Telecom. cu răsp. rapid
(ML-L3)). Reţineţi că în cazul în care folosiţi o telecomandă ML-L3, fotografiile vor fi efectuate în modul
„Time (Timp)” chiar şi atunci când este selectat „Bulb”/A pentru timpul de expunere.
Modurile P, S, A şi M
89
Expunere
Măsurare
Alegeţi modul în care aparatul foto setează expunerea.
Metodă
L Măsurare matricială
Măsur. central-
M evaluativă
N Măsurare spot
1
Descriere
Produce rezultate naturale în majoritatea situaţiilor. Aparatul foto măsoară o
zonă largă a cadrului şi setează expunerea în funcţie de distribuţia tonului, de
culoare, compoziţie şi distanţă.
Măsurarea clasică pentru portrete. Aparatul foto măsoară întregul cadru, dar
atribuie cea mai mare pondere zonei centrale. Recomandată când se folosesc
filtre cu un factor de expunere (factor de filtru) de peste 1×.
Alegeţi acest mod pentru a vă asigura că subiectul va fi expus corect chiar şi
atunci când fundalul este mult prea luminos sau prea întunecat. Aparatul foto
măsoară punctul de focalizare curent; folosiţi pentru a măsura subiecte care nu se
află în centru.
Afişaţi opţiunile pentru măsurare.
Apăsaţi butonul P, apoi evidenţiaţi metoda de
măsurare curentă în afişajul informaţiilor şi
apăsaţi J.
Buton P
2
Afişaj informaţii
Alegeţi o metodă de măsurare.
Evidenţiaţi o opţiune şi apăsaţi J.
A
Măsurare spot
Dacă e (Zonă AF automată) este selectată pentru modul zonă AF în timpul fotografierii prin vizor
(0 53), aparatul foto va măsura punctul de focalizare central.
90
Modurile P, S, A şi M
Blocare expunere automată
Folosiţi blocarea expunerii automate pentru a recompune fotografiile după utilizarea
M (Măsur. central-evaluativă) şi N (Măsurare spot) pentru a măsura expunerea; reţineţi că
blocarea expunerii automate nu este disponibilă în modul i sau j.
1
Măsuraţi expunerea.
Apăsaţi butonul de declanşare la jumătate.
2
Blocaţi expunerea.
Buton declanşare
Cu butonul de declanşare apăsat la jumătate (q) şi
subiectul poziţionat în punctul de focalizare, apăsaţi
butonul A (L) (w) pentru a bloca expunerea.
Buton A (L)
În timp ce blocarea expunerii este activă, în vizor va
apărea un indicator AE-L.
3
A
Recompuneţi fotografia.
Ţinând apăsat butonul A (L), recompuneţi fotografia
şi fotografiaţi.
Reglarea timpului de expunere şi a diafragmei
În timp ce blocarea expunerii este activă, următoarele setări pot fi reglate fără a schimba valoarea
măsurată a expunerii:
Mod
Moduri automate programate
Prioritate timp de expunere
Prioritate diafragmă auto
Setare
Timpul de expunere şi diafragma (program flexibil; 0 84)
Timp de expunere
Diafragmă
Metoda de măsurare în sine nu poate fi schimbată în timp ce blocarea expunerii este activată.
Modurile P, S, A şi M
91
Compensare expunere
Compensarea expunerii este folosită pentru a modifica expunerea de la valoarea sugerată de
aparatul foto, făcând imaginile mai luminoase sau mai întunecate (0 260). Are eficienţă
maximă când este utilizată cu M (Măsur. central-evaluativă) sau cu N (Măsurare spot)
(0 90).
–1 EV
Fără compensare expunere
Pentru a alege o valoare pentru
compensarea expunerii, ţineţi apăsat
butonul E (N) şi rotiţi selectorul de
comandă până când valoarea dorită
este selectată în vizor sau pe afişajul
informaţiilor. Expunerea normală
poate fi restabilită prin setarea
compensării expunerii la ±0 (reglările
compensării expunerii în modul % vor
fi resetate atunci când este selectat un
alt mod). Compensarea expunerii nu
se resetează când aparatul foto este
oprit.
A
Buton E (N)
+1 EV
Selector de
comandă
–0,3 EV
+2 EV
Afişajul informaţiilor
Opţiunile de compensare a expunerii pot fi accesate, de asemenea, din afişajul
informaţiilor (0 7).
A
Mod M
În modul M, compensarea expunerii afectează numai indicatorul de expunere.
A
Utilizarea unui bliţ
Când se utilizează un bliţ, compensarea expunerii afectează atât expunerea fundalului, cât şi nivelul
bliţului.
A
Bracketing
Pentru informaţii privind modificarea automată a expunerii de-a lungul unei serii de fotografii,
consultaţi pagina 108.
92
Modurile P, S, A şi M
Compensare bliţ
Compensarea bliţului este folosită pentru a modifica puterea bliţului faţă de nivelul sugerat de
aparatul foto, modificând luminozitatea subiectului principal faţă de fundal. Puterea bliţului
poate fi crescută, pentru a face subiectul principal să apară mai luminos, sau scăzută, pentru a
evita evidenţierile sau reflexiile nedorite (0 261).
Menţineţi apăsate butoanele M (Y) şi E
(N) şi rotiţi selectorul de comandă până
când valoarea dorită este selectată în vizor
sau pe afişajul informaţiilor. În general,
valorile pozitive fac subiectul principal să
Buton M (Y)
pară mai luminos în timp ce valorile
negative îl fac să pară mai întunecat.
Puterea normală a bliţului poate fi
restabilită prin setarea compensării
bliţului la ±0. Compensarea bliţului nu se
resetează când aparatul foto este oprit.
Buton E (N)
–0,3 EV
A
Selector de
comandă
+1 EV
Afişajul informaţiilor
Opţiunile de compensare a bliţului pot fi accesate, de asemenea, din afişajul
informaţiilor (0 7).
A
Unităţi bliţ opţionale
Compensarea bliţului este disponibilă şi cu unităţile bliţ opţionale care acceptă Sistemul creativ de
iluminare Nikon (CLS; consultaţi pagina 232). Compensarea bliţului selectată cu unitatea bliţ opţională
este adăugată la compensarea bliţului selectată cu aparatul foto.
Modurile P, S, A şi M
93
Păstrarea detaliilor în zone luminoase
şi în zone întunecate
D-Lighting activ
D-Lighting-ul activ păstrează detaliile din zonele luminoase şi din zonele întunecate, creând
fotografii cu un contrast natural. Utilizaţi pentru scene cu un contrast puternic, de exemplu
atunci când fotografiaţi peisaje luminoase printr-o uşă sau printr-o fereastră sau atunci când
fotografiaţi subiecte umbrite într-o zi însorită. D-Lighting activ nu este recomandat în modul
M; în alte moduri, are eficienţă maximă când este folosit cu L (Măsurare matricială; 0 90).
D-Lighting activ: ! Dezactivat
1
D-Lighting activ: Y Automat
Afişaţi opţiunile pentru D-Lighting activ.
Apăsaţi butonul P, apoi evidenţiaţi D-Lighting
activ în afişajul informaţiilor şi apăsaţi J.
Buton P
2
94
Alegeţi o opţiune.
Evidenţiaţi o opţiune şi apăsaţi J (0 261).
Modurile P, S, A şi M
Afişaj informaţii
D
D-Lighting activ
În fotografiile efectuate cu D-Lighting activ poate apărea zgomot (pixeli luminoşi repartizaţi aleatoriu,
ceaţă sau linii). Este posibil ca pe unele subiecte să fie vizibile umbre inegale. D-Lighting activ nu poate
fi folosit la sensibilităţi ISO de Hi 0,3 sau mai mari.
A
„D-Lighting activ” faţă de „D-Lighting”
D-Lighting activ reglează expunerea înainte de fotografiere pentru a optimiza contrastul dinamic, în
timp ce opţiunea D-Lighting din meniul retuşare (0 207) luminează umbrele din imagini după
fotografiere.
A
Bracketing
Pentru informaţii privind modificarea automată a D-Lighting-ului activ de-a lungul unei serii de
fotografii, consultaţi pagina 108.
Modurile P, S, A şi M
95
High Dynamic Range (HDR)
High Dynamic Range (HDR) combină două expuneri pentru a forma o singură imagine care
surprinde o gamă largă de tonuri de la umbre până la evidenţieri, chiar în cazul subiectelor cu
contrast ridicat. HDR are eficienţă maximă când este folosit cu L (Măsurare matricială)
(0 90). Nu poate fi folosit pentru a înregistra imagini NEF (RAW). Cât timp HDR este activ,
bliţul nu poate fi folosit şi fotografierea continuă nu este disponibilă.
+
Prima expunere (mai întunecată)
1
A doua expunere (mai luminoasă)
Imagine HDR combinată
Afişaţi opţiunile pentru HDR (high dynamic
range).
Apăsaţi butonul P, apoi evidenţiaţi HDR (high
dynamic range) în afişajul informaţiilor şi apăsaţi
J.
Buton P
2
Alegeţi o opţiune.
Evidenţiaţi v Automat, 2 Extra ridicat,
S Ridicat, T Normal, U Redus sau
6 Dezactivat şi apăsaţi J.
Când este selectată o opţiune diferită de
6 Dezactivat, în vizor va fi afişat u.
96
Modurile P, S, A şi M
Afişaj informaţii
3
Încadraţi o fotografie, focalizaţi şi fotografiaţi.
Aparatul foto realizează două expuneri când butonul
de declanşare este apăsat până la capăt. „l u” va
clipi în vizor cât timp imaginile sunt combinate; nu pot
fi făcute fotografii până când înregistrarea nu este
finalizată. HDR se opreşte automat după efectuarea
fotografiei; pentru a opri HDR înainte de fotografiere,
rotiţi selectorul de moduri la o setare diferită de P, S, A
sau M.
D
Încadrarea fotografiilor HDR
Este posibil ca marginile imaginii să fie tăiate. Este posibil ca rezultatele dorite să nu poată fi obţinute
dacă aparatul foto sau subiectul se deplasează în timpul fotografierii. În funcţie de scenă este posibil ca
efectul să nu fie vizibil, să apară umbre în jurul obiectelor luminoase sau să apară halouri în jurul
obiectelor întunecate. Este posibil ca pe unele subiecte să fie vizibile umbre inegale.
Modurile P, S, A şi M
97
Expunere multiplă
Urmaţi paşii de mai jos pentru a înregistra o serie de două sau trei expuneri într-o singură
fotografie. Expunerile multiple produc culori net superioare celor din suprapunerile
fotografice generate de software create din imagini existente.
❚❚ Crearea unei expuneri multiple
Expunerile multiple nu pot fi înregistrate în vizualizarea în timp real. Ieşiţi din vizualizarea în
timp real înainte de a începe.
A
Timpi de înregistrare prelungiţi
Pentru un interval între expuneri mai mare de 30 s, prelungiţi întârzierea opririi măsurării folosind
setarea personalizată c2 (Temporiz. oprire automată) > Temporizator standby (0 186). Intervalul
maxim între expuneri este cu aproximativ 30 s mai lung decât opţiunea selectată pentru setarea
personalizată c2. Fotografierea se va opri automat dacă nu se efectuează nicio operaţie în timpul
perioadei setate şi va fi creată o expunere multiplă din expunerile care au fost înregistrate până în acel
moment.
1
Selectaţi Expunere multiplă.
Apăsaţi butonul G pentru a afişa meniurile.
Evidenţiaţi Expunere multiplă în meniul
fotografiere şi apăsaţi 2.
Buton G
2
Activaţi modul expunere multiplă.
Evidenţiaţi Mod Expunere multiplă şi apăsaţi 2.
Vor fi afişate opţiunile prezentate în dreapta.
Evidenţiaţi Activat şi apăsaţi J.
98
Modurile P, S, A şi M
3
Alegeţi numărul de fotografii.
Evidenţiaţi Număr de fotografii şi apăsaţi 2.
Va fi afişat dialogul prezentat în dreapta. Apăsaţi
1 sau 3 pentru a alege numărul de expuneri care
vor fi combinate pentru a forma o singură
fotografie şi apăsaţi J.
4
Alegeţi nivelul modificării.
Evidenţiaţi Modificare automată şi apăsaţi 2.
Vor fi afişate următoarele opţiuni: Evidenţiaţi o
opţiune şi apăsaţi J.
• Activată: Modificarea se reglează în funcţie de
numărul expunerilor înregistrate efectiv
(modificarea pentru fiecare expunere este
setată la 1/2 pentru două expuneri, 1/3 pentru
trei expuneri).
• Dezactivată: Modificarea nu este reglată când se
înregistrează expuneri multiple. Recomandată
dacă fundalul este întunecat.
5
Încadraţi o fotografie, focalizaţi şi
fotografiaţi.
În modul de declanşare cadru unic, se va efectua
câte o fotografie de fiecare dată când este apăsat
butonul de declanşare; continuaţi fotografierea până când sunt înregistrate toate
expunerile. În modurile de declanşare continuu cu viteză ridicată şi continuu cu viteză
scăzută (0 46), aparatul foto înregistrează toate expunerile într-o singură serie;
fotografierea se va întrerupe după fiecare expunere multiplă.
Modurile P, S, A şi M
99
❚❚ Întreruperea expunerii multiple
Pentru a întrerupe o expunere multiplă înainte să fi fost realizat
numărul de expuneri precizat, selectaţi Dezactivat pentru Expunere
multiplă > Mod Expunere multiplă din meniul fotografiere. Va fi
creată o expunere multiplă din expunerile care au fost înregistrate până
în acel moment. Dacă Modificare automată este activată, modificarea
va fi reglată pentru a reflecta numărul de expuneri înregistrate până în
acel moment. Reţineţi că fotografierea se va opri automat dacă:
• Selectorul de moduri este rotit la o setare diferită de P, S, A sau M
• Se realizează o reiniţializare prin două butoane (0 72)
• Aparatul foto este oprit
• Acumulatorul este consumat
• Una dintre expuneri este ştearsă
A
Indicatorul expunere multiplă
Pe afişajul informaţiilor apare o pictogramă $ când fotografierea cu expuneri
multiple este activată. Pictograma clipeşte cât timp fotografierea este în curs.
D
Expuneri multiple
Informaţiile disponibile pe afişajul de redare a informaţiilor privind fotografia (inclusiv măsurarea,
expunerea, modul de fotografiere, distanţa focală, data înregistrării şi orientarea aparatului foto) se
referă la prima fotografie din expunerea multiplă.
100 Modurile P, S, A şi M
Balans de alb
Balansul de alb asigură faptul că respectivele culori nu sunt afectate de culoarea sursei de
lumină. Balansul de alb automat este recomandat pentru majoritatea surselor de lumină; pot
fi selectate alte valori, dacă este necesar, în funcţie de tipul sursei:
Opţiune
v Automat
J Incandescent
I Fluorescent
H
1
Utilizaţi în condiţii de iluminare incandescentă.
Utilizaţi cu sursele de lumină enumerate la pagina 102.
Lumina directă a
Utilizaţi cu subiecte luminate de lumina directă a soarelui.
soarelui
Bliţ
Utilizaţi cu bliţul.
N
G Înnorat
M Umbră
L
Descriere
Reglare automată a balansului de alb. Recomandată în majoritatea situaţiilor.
Presetare
manuală
Utilizaţi la lumina zilei, în condiţii de cer acoperit.
Utilizaţi la lumina zilei cu subiecte aflate în umbră.
Măsuraţi balansul de alb sau copiaţi balansul de alb din fotografia existentă
(0 104).
Afişaţi opţiunile pentru balansul de alb.
Apăsaţi butonul P, apoi evidenţiaţi setarea
balansului de alb curent în afişajul informaţiilor şi
apăsaţi J.
Buton P
2
Afişaj informaţii
Alegeţi o opţiune pentru balansul de alb.
Evidenţiaţi o opţiune şi apăsaţi J.
Modurile P, S, A şi M 101
A
Meniul fotografiere
Balansul de alb poate fi selectat utilizând opţiunea Balans de alb din meniul
fotografiere (0 177), care poate fi folosită şi pentru a regla fin balansul de
alb (0 103) sau pentru a măsura o valoare pentru balansul de alb presetat
(0 104).
Opţiunea I Fluorescent din meniul Balans de alb poate fi folosită pentru
a selecta sursa de lumină dintre tipurile de lămpi prezentate în dreapta.
A
Temperatură culoare
Culoarea percepută a unei surse de lumină variază în funcţie de privitor şi de alte condiţii. Temperatura
culorii este o măsură obiectivă a culorii sursei de lumină, definită în raport cu temperatura la care ar
trebui încălzit un obiect pentru a radia lumină cu aceleaşi lungimi de undă. În timp ce sursele de lumină
cu o temperatură a culorii apropiată de 5000–5500 K apar albe, sursele de lumină cu o temperatură a
culorii mai joasă, cum ar fi becuri cu lumină incandescentă, apar uşor galbene sau roşii. Sursele de
lumină cu o temperatură a culorii mai ridicată apar nuanţate în albastru. Opţiunile de balans de alb ale
aparatului foto sunt adaptate la următoarele temperaturi ale culorii (toate cifrele sunt aproximative):
• I (lămpi cu vapori de sodiu): 2700 K
• H (lumina directă a soarelui): 5200 K
• J (incandescent)/
• N (bliţ): 5400 K
I (fluorescent cu alb cald): 3000 K
• G (înnorat): 6000 K
• I (alb fluorescent): 3700 K
• I (fluorescent tip lumină zi): 6500 K
• I (fluorescent cu alb rece): 4200 K
• I (vapori mercur temp. ridic.): 7200 K
• I (fluorescent tip alb diurn): 5000 K
• M (umbră): 8000 K
A
Bracketing
Pentru informaţii privind varierea automată a setărilor balansului de alb de-a lungul unei serii de
fotografii, consultaţi pagina 108.
102 Modurile P, S, A şi M
Reglarea fină a balansului de alb
Balansul de alb poate fi „reglat fin” pentru a compensa variaţiile de culoare ale sursei de lumină
sau pentru a introduce intenţionat o nuanţă de culoare în imagine. Balansul de alb este reglat
fin folosind opţiunea Balans de alb din meniul fotografiere.
1
2
Selectaţi o opţiune pentru balansul de alb.
Apăsaţi butonul G pentru a afişa meniurile,
apoi evidenţiaţi Balans de alb din meniul
fotografiere şi apăsaţi 2. Evidenţiaţi opţiunea
balans de alb dorită şi apăsaţi 2 (dacă este
selectat Fluorescent, evidenţiaţi tipul de
iluminare dorit şi apăsaţi 2; reţineţi că reglarea
fină nu este disponibilă cu Presetare manuală).
Buton G
Reglare fină balans de alb.
Utilizaţi selectorul multiplu pentru reglarea fină a
balansului de alb.
A
Reglare fină balans de alb
Culorile de pe axele de reglare fină sunt relative, nu
absolute. De exemplu, deplasarea cursorului la B
(albastru) când este selectată o setare „caldă”,
precum J (incandescent), va face fotografiile uşor
„mai reci”, dar nu le va face chiar albastre.
Suplimentare verde
Suplimentare
albastru
Suplimentare
chihlimbar
Suplimentare magenta
Coordonate
Reglare
3
Salvaţi modificările şi ieşiţi.
Apăsaţi J.
Modurile P, S, A şi M 103
Presetare manuală
Presetarea manuală este folosită pentru a înregistra şi a utiliza din memorie setările balansului
de alb personalizate pentru fotografierea în condiţii mixte de iluminare sau pentru a
compensa sursele de lumină cu o nuanţă puternică de culoare. Pentru setarea balansului de
alb presetat sunt disponibile două metode:
Metodă
Măsurare
Descriere
Se plasează un obiect gri neutru sau alb sub iluminarea care va fi folosită în fotografia finală,
iar balansul de alb este măsurat de către aparatul foto (vezi mai jos).
Utilizare
Balansul de alb este copiat dintr-o fotografie de pe cardul de memorie (0 107).
fotografie
❚❚ Măsurarea unei valori pentru balansul de alb presetat
1
Iluminaţi un obiect de referinţă.
Amplasaţi un obiect neutru gri sau alb în lumina care va fi utilizată în fotografia finală.
2
Afişaţi opţiunile pentru balansul de alb.
Pentru a afişa meniurile, apăsaţi butonul G.
Evidenţiaţi Balans de alb în meniul fotografiere şi
apăsaţi 2 pentru a afişa opţiunile balansului de
alb. Evidenţiaţi Presetare manuală şi apăsaţi 2.
Buton G
3
Selectaţi Măsurare.
Evidenţiaţi Măsurare şi apăsaţi 2.
104 Modurile P, S, A şi M
4
Selectaţi Da.
Va fi afişat meniul arătat în dreapta; evidenţiaţi Da
şi apăsaţi J.
Aparatul foto va intra în modul măsurare
presetată.
Când aparatul foto este pregătit pentru a măsura
balansul de alb, D (L) care clipeşte va apărea
în vizor şi pe afişajul informaţiilor.
5
Măsuraţi balansul de alb.
Înainte ca indicatorii să se oprească din clipit,
încadraţi obiectul de referinţă până când acesta
va umple vizorul şi apăsaţi butonul de declanşare
până la capăt. Nu va fi înregistrată nicio
fotografie; balansul de alb poate fi măsurat cu
precizie chiar şi când aparatul foto nu focalizează.
Modurile P, S, A şi M 105
6
Verificaţi rezultatele.
Dacă aparatul foto a putut măsura o valoare
pentru balansul de alb, va fi afişat mesajul arătat
în dreapta, iar a va clipi în vizor pentru
aproximativ opt secunde înainte ca aparatul foto
să revină la modul fotografiere. Pentru a reveni
imediat în modul fotografiere, apăsaţi butonul de
declanşare la jumătate.
Dacă iluminarea este prea slabă sau prea
puternică, este posibil ca aparatul foto să nu
poată măsura balansul de alb. Pe afişajul
informaţiilor va apărea un mesaj, iar în vizor va
apărea b a care clipeşte timp de aproximativ
opt secunde. Reveniţi la pasul 5 şi măsuraţi din
nou balansul de alb.
D
Măsurarea balansului de alb presetat
Dacă nu sunt efectuate operaţiuni în timp ce afişajele clipesc, modul de măsurare directă se va încheia
la momentul selectat pentru setarea personalizată c2 (Temporiz. oprire automată; 0 186). Setarea
implicită este de opt secunde.
D
Balans de alb presetat
Aparatul foto poate stoca numai o singură valoare pentru balansul de alb presetat la un moment dat;
valoarea existentă va fi înlocuită când este măsurată o nouă valoare. Reţineţi că expunerea este mărită
automat cu 1 EV când se măsoară balansul de alb; când se fotografiază în modul M, reglaţi expunerea
astfel încât indicatorul de expunere să arate ±0 (0 87).
A
Alte metode pentru măsurarea balansului de alb presetat
Pentru a intra în modul de măsurare presetat (a se vedea mai sus) după selectarea balansului de alb
presetat în afişajul informaţiilor (0 101), apăsaţi J timp de câteva secunde. Dacă balansul de alb a fost
atribuit butonului Fn (0 193), modul măsurare balans de alb presetat poate fi activat prin menţinerea
apăsată a butonului Fn timp de câteva secunde după ce balansul de alb presetat a fost selectat cu
butonul Fn şi selectorul de comandă.
A
Panouri gri
Pentru rezultate mai exacte, măsuraţi balansul de alb folosind un panou gri standard.
106 Modurile P, S, A şi M
❚❚ Copierea balansului de alb dintr-o fotografie
Urmaţi paşii de mai jos pentru a copia o valoare pentru balansul de alb dintr-o fotografie de pe
cardul de memorie.
1
Selectaţi Presetare manuală.
Pentru a afişa meniurile, apăsaţi butonul G.
Evidenţiaţi Balans de alb în meniul fotografiere şi
apăsaţi 2 pentru a afişa opţiunile balansului de
alb. Evidenţiaţi Presetare manuală şi apăsaţi 2.
Buton G
2
Selectaţi Utilizare fotografie.
Evidenţiaţi Utilizare fotografie şi apăsaţi 2.
3
Alegeţi Selectare imagine.
Evidenţiaţi Selectare imagine şi apăsaţi 2
(pentru a sări peste paşii rămaşi şi pentru a folosi
ultima imagine selectată pentru balansul de alb
presetat, selectaţi Această imagine).
4
Alegeţi un dosar.
Evidenţiaţi dosarul care conţine imaginea sursă şi
apăsaţi 2.
5
Evidenţiaţi imaginea sursă.
Pentru a vizualiza imaginea evidenţiată în cadru
întreg, apăsaţi şi menţineţi apăsat butonul X.
6
Copiaţi balansul de alb.
Apăsaţi J pentru a seta balansul de alb presetat
la valoarea balansului de alb pentru fotografia
evidenţiată.
Modurile P, S, A şi M 107
Bracketing
Bracketing-ul variază automat, câte puţin cu fiecare fotografie, setările expunerii, balansului de
alb sau ale D-Lighting-ului Activ (ADL) făcând „bracketing” pentru valoarea curentă. Alegeţi în
cazuri în care este dificil de setat expunerea sau balansul de alb şi când nu aveţi timp să
verificaţi rezultatele şi să ajustaţi setările la fiecare fotografie sau să experimentaţi diferite
setări pentru acelaşi subiect.
Opţiune
k
Descriere
Variaţi expunerea într-o serie de trei fotografii.
Bracketing
AE
Bracketing
WB
Bracketing
!
ADL
m
1
Fotografia 1: nemodificată Fotografia 2: expunere redusă Fotografia 3: expunere ridicată
De fiecare dată când obturatorul este declanşat, aparatul foto creează trei imagini, fiecare
cu un balans de alb diferit. Nu este disponibil cu calităţi ale imaginii NEF (RAW).
Faceţi o fotografie cu D-Lighting-ul activ oprit şi o alta la setările curente ale D-Lightingului activ.
Alegeţi o opţiune pentru bracketing.
După apăsarea G pentru afişarea meniurilor,
evidenţiaţi setarea personalizată e2 (Setare
bracketing automat) şi apăsaţi 2.
Buton G
Evidenţiaţi tipul de bracketing dorit şi apăsaţi J.
108 Modurile P, S, A şi M
2
Afişaţi opţiunile pentru bracketing.
Apăsaţi butonul P, apoi evidenţiaţi setarea de
bracketing curentă şi apăsaţi J.
Buton P
3
4
Afişaj informaţii
Selectaţi o treaptă de bracketing.
Evidenţiaţi o treaptă de bracketing şi apăsaţi J.
Alegeţi dintre valori cuprinse între 0,3 şi 2 EV
(bracketing AE) sau de la 1 până la 3 (bracketing
WB) sau selectaţi ADL (bracketing ADL).
Încadraţi o fotografie, focalizaţi şi
fotografiaţi.
Bracketing AE: Aparatul foto va varia expunerea cu
fiecare fotografie. Prima fotografie va fi făcută la
valoarea selectată curent pentru compensarea expunerii. În a doua fotografie treapta de
bracketing va fi scăzută din valoarea curentă, iar în a treia fotografie va fi adăugată,
făcând „bracketing” pentru valoarea curentă. Valorile modificate sunt reflectate în
valorile prezentate pentru timpul de expunere şi diafragmă.
Bracketing WB: Fiecare fotografie este procesată pentru a crea trei copii, una la setarea
curentă a balansului de alb, una cu suplimentare de chihlimbar şi una cu suplimentare
de albastru.
Bracketing ADL: Prima fotografie după activarea bracketing-ului se efectuează cu
D-Lighting-ul activ oprit, a doua la setarea curentă a D-Lighting-ului activ (0 94; dacă
D-Lighting-ul activ este oprit, a doua fotografie se va face cu D-Lighting-ul activ setat pe
Automat).
În modurile de declanşare continuu cu viteză ridicată şi continuu cu viteză scăzută,
fotografierea se va întrerupe după fiecare ciclu de bracketing. Dacă aparatul foto este oprit
înainte ca toate fotografiile din secvenţa de bracketing să fi fost făcute, bracketing-ul se va
relua de la următoarea fotografie din secvenţă când aparatul foto este pornit.
Modurile P, S, A şi M 109
A
Indicatorul de progres bracketing
În cursul bracketing-ului AE, la fiecare fotografie dispare câte o baretă din
indicatorul de progres bracketing (v > w > x).
În cursul bracketing-ului ADL, setarea care va fi utilizată pentru următoarea
fotografie este subliniată în afişajul informaţiilor.
A
Dezactivarea bracketing-ului
Pentru a dezactiva bracketing-ul şi a relua fotografierea normală, selectaţi OFF în pasul 3 de la pagina
anterioară. Pentru a anula bracketing-ul înainte ca toate cadrele să fi fost înregistrate, rotiţi selectorul de
moduri la o setare diferită de P, S, A sau M.
A
Bracketing expunere
Aparatul foto modifică expunerea variind timpul de expunere şi diafragma (modul P), diafragma (modul
S) sau timpul de expunere (modurile A şi M). Dacă este activat controlul sensibilităţii ISO automat,
aparatul foto va varia automat sensibilitatea ISO pentru expunerea optimă atunci când limitele
sistemului de expunere al aparatului foto sunt depăşite.
110 Modurile P, S, A şi M
Opţiuni Picture Control
Sistemul unic de opţiuni Picture Control de la Nikon face posibilă partajarea setărilor de
procesare a imaginilor, inclusiv claritatea, contrastul, luminozitatea, saturaţia şi nuanţa, între
dispozitive şi software-uri compatibile.
Selectarea unei opţiuni Picture Control
Alegeţi o opţiune Picture Control în funcţie de subiect sau de tipul scenei.
Opţiune
Q Standard
R Neutră
S Intensă
T Monocrom
e Portret
f Peisaj
1
Descriere
Recomandată în majoritatea situaţiilor, această opţiune foloseşte procesarea standard
pentru rezultate echilibrate.
O bună alegere pentru fotografiile ce vor fi considerabil procesate sau retuşate ulterior,
această opţiune foloseşte procesarea minimă pentru rezultate naturale.
Alegeţi această opţiune pentru fotografii ce pun accent pe culori primare. Fotografiile
sunt îmbunătăţite pentru a da un efect de intensitate, de fotocopiere.
Efectuaţi fotografii monocromatice.
Procesaţi portrete pentru piele cu textura naturală şi o senzaţie de rotunjime.
Produce peisaje şi imagini vibrante din oraşe.
Afişaţi opţiunile pentru Picture Control.
Apăsaţi butonul P, apoi evidenţiaţi opţiunea
Picture Control curentă şi apăsaţi J.
Buton P
2
Afişaj informaţii
Selectaţi o opţiune Picture Control.
Evidenţiaţi o opţiune Picture Control şi apăsaţi J.
Modurile P, S, A şi M 111
Modificarea opţiunilor Picture Control
Opţiunile Picture Control existente presetate sau personalizate (0 115) pot fi modificate
pentru a se potrivi scenei sau scopului creativ al utilizatorului. Alegeţi o combinaţie echilibrată
de setări utilizând Reglare rapidă sau faceţi reglări manuale la setările individuale.
1
Selectaţi o opţiune Picture Control.
Apăsaţi G pentru a afişa meniurile, apoi
evidenţiaţi Setare Picture Control din meniul
fotografiere şi apăsaţi 2. Evidenţiaţi opţiunea
Picture Control dorită şi apăsaţi 2.
Buton G
2
Reglaţi setările.
Apăsaţi 1 sau 3 pentru a evidenţia setarea dorită
şi apăsaţi 4 sau 2 pentru a alege o valoare
(0 113). Repetaţi acest pas până când vor fi
reglate toate setările sau selectaţi Reglare rapidă
pentru a alege o combinaţie presetată de setări.
Setările implicite pot fi restabilite prin apăsarea butonului O.
3
Salvaţi modificările şi ieşiţi.
Apăsaţi J.
Opţiunile Picture Control care au fost modificate faţă de setările
implicite sunt indicate printr-un asterisc („*”).
112 Modurile P, S, A şi M
❚❚ Setări Picture Control
Opţiune
Reglare rapidă
Reglări manuale
(toate opţiunile Picture Control)
Reglări manuale
(numai non-monocrom)
Reglări manuale
(numai monocrom)
D
Descriere
Reduceţi sau exageraţi efectul opţiunii Picture Control selectate (reţineţi că
aceasta resetează toate reglările manuale). Nu este disponibilă cu Neutră,
Monocrom sau opţiuni Picture Control personalizate.
Claritate
Controlaţi claritatea contururilor. Selectaţi A pentru a regla automat claritatea în
funcţie de tipul scenei.
Contrast
Reglaţi manual contrastul sau selectaţi A pentru a lăsa aparatul foto să regleze
automat contrastul.
Luminozitate
Creşteţi sau reduceţi luminozitatea fără estomparea detaliilor în zone luminoase
sau în zone întunecate.
Saturaţie
Controlaţi intensitatea culorilor. Selectaţi A pentru a regla automat saturaţia în
funcţie de tipul scenei.
Nuanţă
Reglaţi nuanţa.
Efecte filtru
Simulaţi efectul filtrelor color asupra fotografiilor monocromatice (0 114).
Nuanţare
Alegeţi tonul folosit în fotografiile monocromatice (0 114).
„A” (Automat)
Rezultatele pentru claritate, contrast şi saturaţie automate variază în funcţie de expunere şi de
poziţionarea subiectului în cadru.
A
Opţiuni Picture Control personalizate
Opţiunile Picture Control personalizate se creează prin modificări ale opţiunilor Picture Control existente
folosind opţiunea Gestionare Picture Control din meniul fotografiere (0 115) şi pot fi salvate pe un
card de memorie pentru a fi partajate cu alte aparate foto de acelaşi model şi cu software compatibil
(0 117).
Modurile P, S, A şi M 113
A
Matricea de Picture Control
Pentru a afişa o grilă care să arate saturaţia (numai pentru comenzi nonmonocrome) şi contrastul pentru opţiunea Picture Control selectată la pasul 2,
apăsaţi şi menţineţi apăsat butonul X.
Pictogramele pentru opţiunile Picture Control ce utilizează contrastul şi
saturaţia automate sunt afişate în verde pe matricea de Picture Control, iar
liniile apar paralele cu axele matricei.
A
Setări anterioare
Linia de sub afişajul valorii din meniul setărilor opţiunilor Picture Control
indică valoarea anterioară a setării.
A
Opţiuni Picture Control personalizate
Opţiunile disponibile pentru Picture Control personalizate sunt aceleaşi cu cele care au stat la baza
Picture Control personalizat.
A
Efecte filtru (numai Monocrom)
Opţiunile din acest meniu simulează efectul filtrelor color asupra fotografiilor monocrome. Sunt
disponibile următoarele efecte filtru:
Y
O
R
G
Opţiune
Galben
Portocaliu
Roşu
Verde
Descriere
Sporeşte contrastul. Poate fi utilizat pentru a reduce luminozitatea cerului în
fotografii de peisaje. Portocaliul produce un contrast mai mare decât galbenul, iar
roşul un contrast mai mare decât portocaliul.
Atenuează tonurile pielii. Poate fi utilizat pentru portrete.
Reţineţi că efectele obţinute cu Efecte filtru sunt mai pronunţate decât cele produse de filtrele fizice de
sticlă.
A
Nuanţare (doar Monocrom)
Alegeţi dintre B&W (A&N) (alb-negru), Sepia, Cyanotype (Cianotipie)
(monocrom cu nuanţă de albastru), Red (Roşu), Yellow (Galben), Green
(Verde), Blue Green (Albastru verzui), Blue (Albastru), Purple Blue
(Albastru purpuriu), Red Purple (Roşu purpuriu). Apăsând 3 atunci când
este selectat Nuanţare se afişează opţiunile pentru saturaţie. Apăsaţi 4 sau
2 pentru a regla saturaţia. Controlul saturaţiei nu este disponibil când este
selectat B&W (A&N) (alb-negru).
114 Modurile P, S, A şi M
Crearea opţiunilor Picture Control personalizate
Opţiunile Picture Control furnizate cu aparatul foto pot fi modificate şi salvate ca opţiuni
Picture Control personalizate.
1
Selectaţi Gestionare Picture Control.
Pentru a afişa meniurile, apăsaţi butonul G.
Evidenţiaţi Gestionare Picture Control în meniul
fotografiere şi apăsaţi 2.
Buton G
2
Selectaţi Salvare/editare.
3
Selectaţi o opţiune Picture Control.
Evidenţiaţi Salvare/editare şi apăsaţi 2.
Evidenţiaţi o opţiune Picture Control existentă şi
apăsaţi 2 sau apăsaţi J pentru a trece la pasul 5
şi a salva o copie a opţiunii Picture Control
evidenţiate fără altă modificare.
4
Editaţi opţiunea Picture Control selectată.
Consultaţi pagina 113 pentru informaţii
suplimentare. Pentru a renunţa la orice
modificări şi a porni din nou de la valorile
implicite, apăsaţi butonul O. Apăsaţi J atunci
când setările sunt finalizate.
5
Selectaţi o destinaţie.
Evidenţiaţi o destinaţie pentru opţiunea Picture
Control personalizată (de la C-1 la C-9) şi apăsaţi
2.
Modurile P, S, A şi M 115
6
Denumiţi opţiunea Picture Control.
Zonă
Noile opţiuni Picture Control sunt denumite
tastatură
implicit prin adăugarea unui număr format din
două cifre (atribuit automat) la numele opţiunii
Zonă nume
Picture Control existente; pentru a utiliza numele
implicit, treceţi la pasul 7. Pentru a deplasa
cursorul în zona numelui, rotiţi selectorul de comandă. Pentru a introduce o literă,
folosiţi selectorul multiplu pentru a evidenţia caracterul dorit în zona tastaturii şi apăsaţi
J. Pentru a şterge un caracter de la poziţia curentă a cursorului, apăsaţi butonul O.
Denumirile opţiunilor Picture Control personalizate pot avea până la nouăsprezece
caractere lungime. Orice caracter după cel de-al nouăsprezecelea va fi şters.
7
A
Salvaţi modificările şi ieşiţi.
Apăsaţi X pentru a salva modificările şi a ieşi.
Noua opţiune Picture Control va apărea în lista
Picture Control.
Gestionare Picture Control > Redenumire
Opţiunile Picture Control personalizate pot fi redenumite oricând folosind opţiunea Redenumire din
meniul Gestionare Picture Control.
A
Gestionare Picture Control > Ştergere
Opţiunea Ştergere din meniul Gestionare Picture Control poate fi folosită pentru a şterge opţiunile
Picture Control personalizate selectate când acestea nu mai sunt necesare.
A
Pictograma Picture Control originală
Opţiunea Picture Control presetată originală pe care se
bazează opţiunea Picture Control personalizată este indicată
de o pictogramă în colţul din dreapta sus al afişajului de
editare.
116 Modurile P, S, A şi M
Pictogramă Picture Control originală
Partajarea opţiunilor Picture Control
personalizate
Opţiunile Picture Control personalizate create utilizând Picture Control Utility, disponibil cu
ViewNX 2, sau software opţional, precum Capture NX 2, pot fi copiate pe un card de memorie
şi încărcate în aparatul foto sau opţiunile Picture Control personalizate create cu aparatul foto
pot fi copiate pe cardul de memorie pentru a fi utilizate pe aparate foto şi cu software
compatibile şi apoi şterse când nu mai sunt necesare.
Pentru a copia opţiuni Picture Control personalizate pe sau
de pe un card de memorie sau pentru a şterge opţiuni Picture
Control personalizate de pe cardul de memorie, evidenţiaţi
Încărcare/salvare din meniul Gestionare Picture Control şi
apăsaţi 2. Vor fi afişate următoarele opţiuni:
• Copiere în aparatul foto: Copiaţi opţiuni Picture Control
personalizate de pe cardul de memorie la destinaţiile
Picture Control personalizate, de la C-1 la C-9, din aparatul
foto şi denumiţi-le după cum doriţi.
• Ştergere de pe card: Ştergeţi opţiunile Picture Control
personalizate selectate de pe cardul de memorie.
• Copiere pe card: Copiaţi o opţiune Picture Control
personalizată (de la C-1 la C-9) din aparatul foto la o
destinaţie selectată (de la 1 la 99) de pe cardul de
memorie.
A
Salvarea opţiunilor Picture Control personalizate
Pe cardul de memorie pot fi stocate, în orice moment, până la 99 de opţiuni Picture Control
personalizate. Cardul de memorie poate fi folosit numai pentru stocarea opţiunilor Picture Control
personalizate create de utilizator. Opţiunile Picture Control presetate furnizate împreună cu aparatul
foto nu pot fi copiate pe cardul de memorie, redenumite sau şterse.
Modurile P, S, A şi M 117
Vizualizare în timp real
Încadrarea fotografiilor pe monitor
Urmaţi paşii de mai jos pentru a face fotografii în vizualizare în timp real.
1
Rotiţi comutatorul vizualizare live.
Vizualizarea prin obiectiv va fi afişată pe monitor.
Comutator vizualizare
live
2
Poziţionaţi punctul de focalizare.
Poziţionaţi punctul de focalizare peste subiect conform
descrierii de la pagina 121.
Punct focalizare
3
Focalizaţi.
Apăsaţi butonul de declanşare la jumătate. Punctul de
focalizare va clipi verde cât timp aparatul foto
focalizează. Dacă aparatul foto poate focaliza, punctul
de focalizare va fi afişat în culoarea verde; dacă aparatul foto nu poate focaliza, punctul
de focalizare va clipi roşu (reţineţi că pot fi făcute fotografii chiar şi atunci când punctul
de focalizare clipeşte roşu; verificaţi focalizarea pe monitor înainte de a fotografia). Cu
excepţia modurilor i şi j, expunerea poate fi blocată prin apăsarea butonului A (L).
4
Fotografiaţi.
Apăsaţi butonul de declanşare până la capăt.
Monitorul se opreşte şi indicatorul luminos acces card
memorie se aprinde în timpul înregistrării. Nu scoateţi
acumulatorul sau cardul de memorie până când
înregistrarea nu este finalizată. Când fotografierea este
Indicator luminos acces card
finalizată, fotografia va fi afişată pe monitor timp de
câteva secunde înainte ca aparatul foto să revină la
modul vizualizare în timp real. Pentru a ieşi, rotiţi comutatorul vizualizare live.
118 Vizualizare în timp real
Focalizarea în vizualizare în timp real
Parcurgeţi paşii de mai jos pentru a alege modurile focalizare şi zonă AF şi pentru a poziţiona
punctul de focalizare.
❚❚ Alegerea modului în care aparatul foto focalizează (Mod focalizare)
Următoarele moduri de focalizare sunt disponibile în vizualizarea în timp real (reţineţi că AF
servo permanentă nu este disponibilă în modurile g, ' şi ():
Opţiune
Descriere
Pentru subiecte imobile. Focalizarea se blochează când butonul de
declanşare este apăsat la jumătate.
Pentru subiecte în mişcare. Aparatul foto focalizează continuu până când
AF-F AF servo permanentă butonul de declanşare este apăsat. Focalizarea se blochează când butonul
de declanşare este apăsat la jumătate.
MF Focalizare manuală Focalizaţi manual (0 125).
AF-S AF servo unică
1
Afişaţi opţiunile pentru focalizare.
Apăsaţi butonul P, apoi evidenţiaţi modul de
focalizare curent în afişajul informaţiilor şi apăsaţi
J.
Buton P
2
Alegeţi o opţiune de focalizare.
Evidenţiaţi o opţiune şi apăsaţi J.
Vizualizare în timp real 119
❚❚ Alegerea modului în care aparatul foto selectează zona (Mod zonă AF)
În alte moduri decât i, j şi (, următoarele moduri zonă AF pot fi selectate în vizualizarea în
timp real (reţineţi că AF urmărire subiect nu este disponibilă în modurile %, g, ' şi 3):
Opţiune
6 AF prioritate faţă
7 AF zonă largă
8 AF zonă normală
9 AF urmărire subiect
1
Descriere
Folosiţi pentru portrete. Aparatul foto detectează automat şi focalizează
pe subiectele portret.
Folosiţi pentru fotografierea din mână a peisajelor şi a altor subiecte care
nu sunt portrete. Folosiţi selectorul multiplu pentru a selecta punctul de
focalizare.
Utilizaţi pentru focalizare punctuală asupra unui punct selectat în cadru.
Se recomandă un trepied.
Utilizaţi dacă doriţi ca focalizarea să urmărească un subiect selectat.
Afişaţi modurile zonă AF.
Apăsaţi butonul P, apoi evidenţiaţi modul zonă
AF curent în afişajul informaţiilor şi apăsaţi J.
Buton P
2
Alegeţi un mod zonă AF.
Evidenţiaţi o opţiune şi apăsaţi J.
120 Vizualizare în timp real
3
Alegeţi punctul de focalizare.
6 (AF prioritate faţă): Un chenar dublu galben va fi afişat
când aparatul foto detectează un subiect portret (dacă
sunt detectate mai multe feţe, până la maxim 35,
aparatul foto va focaliza pe subiectul cel mai apropiat;
pentru a alege un alt subiect, utilizaţi selectorul
multiplu). Dacă aparatul foto nu mai poate detecta
subiectul (de exemplu, deoarece subiectul şi-a întors
faţa de la aparatul foto), chenarul nu va mai fi afişat.
Punct focalizare
7/8 (AF zonă largă şi AF zonă normală): Folosiţi selectorul
multiplu pentru a deplasa punctul de focalizare
oriunde în cadru sau apăsaţi J pentru a poziţiona
punctul de focalizare în centrul cadrului.
Punct focalizare
9 (AF urmărire subiect): Poziţionaţi punctul de focalizare
pe subiect şi apăsaţi J. Punctul de focalizare va urmări
subiectul selectat pe măsură ce acesta se deplasează
prin cadru. Pentru a opri urmărirea focalizării, apăsaţi
J din nou.
Punct focalizare
Vizualizare în timp real 121
Afişajul vizualizării în timp real
u
io
q
w
e
r
!0
!1
!2
t
y
!3
Element
q Mod fotografiere
w
Pictograma „Niciun
film”
e Timp rămas
r Sensibilitate microfon
t Nivel sunet
y Reducere zgomot vânt
u
i
o
!0
!1
Indicator setări
manuale film
Mod focalizare
Mod zonă AF
Dimensiune cadru film
Timp rămas (mod film)
!2 Punct focalizare
!3 Indicator expunere
Descriere
Modul curent selectat cu selectorul de moduri.
Indică faptul că filmele nu pot fi înregistrate.
Timpul rămas înainte ca vizualizarea în timp real să se încheie
automat. Afişat dacă fotografierea se va încheia în maxim 30 s.
Sensibilitatea microfonului pentru înregistrare film.
Nivelul sunetului pentru înregistrare audio. Afişat în roşu dacă
nivelul este prea ridicat; reglaţi sensibilitatea microfonului în
consecinţă.
Afişat când este selectat Activată pentru Setări film > Reducere
zgomot vânt în meniul fotografiere.
Afişat când este selectat Activat pentru Setări manuale film în
modul M.
Modul curent de focalizare.
Modul zonă AF curent.
Dimensiunea cadrului la filmele înregistrate în modul film.
Timpul de înregistrare rămas în modul film.
Punctul curent de focalizare. Afişajul se modifică în funcţie de
opţiunea selectată pentru modul zonă AF (0 120).
Indică dacă fotografia ar fi subexpusă sau supraexpusă la setările
curente (numai modul M).
Notă: Afişaj prezentat cu toate indicatoarele active în scopuri ilustrative.
122 Vizualizare în timp real
0
19, 30,
37, 82
—
124, 129
128
128
128
129
119
120
128
126
121
87
A
Opţiuni de afişare pentru vizualizare în timp real/înregistrare film
Apăsaţi butonul R pentru a derula printre opţiunile afişajului, aşa cum se
arată mai jos. Zonele încercuite indică marginile din tăierea cadrelor de film.
Buton R
Afişare indicatori
fotografie detaliaţi
Afişare indicatori film (0 128) *
Afişare indicatori
fotografie de bază *
Ascundere indicatori *
Reţea încadrare *
* În timpul înregistrării filmului este afişată o zonă decupată care prezintă zona înregistrată atunci când
sunt selectate dimensiuni ale cadrelor diferite de 640 × 424 pentru Setări film > Dim. cadru/cadenţă
cadre din meniul fotografiere (0 128; zona din afara tăieturii cadrului filmului este colorată în gri
când sunt afişaţi indicatorii de film).
A
Setările aparatului foto
Cu excepţia cazului în care sunt afişaţi indicatorii film, puteţi
accesa următoarele setări pentru fotografierea cu vizualizare
în timp real prin apăsarea butonului P: calitate imagine
(0 59), dimensiune imagine (0 61), treaptă de bracketing
(0 109), HDR (0 96), D-Lighting activ (0 94), balans de alb
(0 101), sensibilitate ISO (0 67), opţiuni Picture Control
Buton P
(0 111), mod focalizare (0 119), mod zonă AF (0 120),
măsurare (0 90), mod bliţ (0 63, 65), compensare bliţ
(0 93) şi compensare expunere (0 92). Atunci când sunt
afişaţi indicatorii film, pot fi reglate setările filmului (0 122).
Vizualizare în timp real 123
A
Expunere
În funcţie de scenă, expunerea poate fi diferită de cea care s-ar obţine dacă nu ar fi utilizată vizualizarea
în timp real. Măsurarea în vizualizarea în timp real este reglată pentru a se potrivi cu afişajul vizualizării
în timp real, producând fotografii cu expunere apropiată de ceea ce se vede pe monitor (reţineţi că
previzualizarea pe monitor a compensării expunerii se poate face numai la valori cuprinse între +3 EV şi
–3 EV). Pentru a împiedica lumina care intră prin vizor să interfereze cu expunerea, scoateţi vizorul din
cauciuc şi acoperiţi vizorul cu capacul ocular furnizat înainte de a începe fotografierea (0 50).
A
HDMI
Când aparatul foto este ataşat la un dispozitiv video HDMI, monitorul aparatului foto va rămâne pornit
şi dispozitivul video va afişa vizualizarea prin obiectiv. Dacă dispozitivul acceptă HDMI-CEC, selectaţi
Dezactivat pentru opţiunea HDMI > Control dispozitiv din meniul setare (0 166) înainte de a
fotografia în vizualizarea în timp real.
D
Fotografierea în modul vizualizare în timp real
Deşi acestea nu vor apărea în fotografia finală, este posibil ca pe monitor să fie vizibile distorsiuni dacă
aparatul foto este rotit panoramic orizontal sau dacă un obiect se deplasează cu viteză mare prin cadru.
Sursele de lumină puternică pot lăsa urme de imagini pe monitor când aparatul foto este rotit
panoramic. De asemenea, pot apărea pete luminoase. Efectul de clipire şi benzile vizibile pe monitor la
lumina produsă de lămpi fluorescente, cu vapori de mercur sau sodiu, pot fi reduse folosind Reducerea
efectului de clipire (0 200), deşi încă pot fi vizibile în fotografia finală la anumiţi timpi de expunere.
Atunci când fotografiaţi în modul vizualizare în timp real, evitaţi îndreptarea aparatului foto către soare
sau alte surse puternice de lumină. Nerespectarea acestei precauţii ar putea avea ca rezultat
deteriorarea circuitelor interne ale aparatului foto.
Vizualizarea în timp real se încheie automat când monitorul este închis (închiderea monitorului nu va
încheia vizualizarea în timp real pe televizoare sau pe alte afişaje externe).
Pentru a preveni deteriorarea circuitelor interne ale aparatului foto, vizualizarea în timp real se poate
finaliza automat; ieşiţi din vizualizarea în timp real când aparatul foto nu este utilizat. Reţineţi că
temperatura circuitelor interne ale aparatului foto poate creşte şi poate fi afişat zgomot (pete
luminoase, pixeli luminoşi repartizaţi aleatoriu sau ceaţă) în următoarele cazuri (aparatul poate, de
asemenea, să se încălzească sesizabil, dar acest lucru nu indică o defecţiune):
• Temperatura ambiantă este ridicată
• Aparatul foto a fost utilizat pe perioade extinse în vizualizarea în timp real sau pentru a înregistra
filme
• Aparatul foto a fost utilizat pe perioade extinse în modul declanşare continuă
Dacă vizualizarea în timp real nu porneşte când încercaţi să o activaţi, aşteptaţi ca circuitele interne să se
răcească şi apoi încercaţi din nou.
D
Afişajul numărătoare inversă
O numărătoare inversă va fi afişată cu 30 s înainte ca vizualizarea în timp real să se încheie automat
(0 122; temporizatorul devine roşu cu 5 s înainte ca temporizatorul de oprire automată să se oprească
(0 186) sau dacă vizualizarea în timp real este pe cale să se încheie pentru a proteja circuitele interne).
În funcţie de condiţiile de fotografiere, temporizatorul poate apărea imediat când este selectată
vizualizarea în timp real.
124 Vizualizare în timp real
D
Utilizarea focalizării automate în modul vizualizare în timp real
În vizualizarea în timp real, focalizarea automată este mai lentă şi monitorul poate deveni mai luminos
sau mai întunecat în timp ce aparatul foto focalizează. Este posibil ca aparatul foto să nu poată focaliza
în situaţiile enumerate mai jos (reţineţi că uneori, atunci când aparatul nu poate focaliza, este posibil ca
punctul de focalizare să fie afişat în verde):
• Subiectul conţine linii paralele cu marginea lungă a cadrului
• Subiectului îi lipseşte contrastul
• Subiectul din punctul de focalizare conţine zone cu contrast ridicat sau subiectul este iluminat de un
spot luminos sau de un indicator cu neon sau o altă sursă de lumină cu intensitate variabilă
• Efecte de clipire sau benzi apar la iluminări fluorescente, cu vapori de mercur, cu vapori de sodiu sau
similare acestora
• Este utilizat un filtru în cruce (stea) sau orice alt filtru special
• Subiectul are dimensiuni mai mici decât punctul de focalizare
• Subiectul este dominat de şabloane geometrice regulate (de ex.: jaluzele sau un rând de ferestre ale
unui zgârie-nori)
• Subiectul este în mişcare
În plus, AF urmărire subiect este posibil să nu poată urmări subiectele dacă acestea se deplasează rapid,
părăsesc cadrul sau sunt ascunse vederii de alte obiecte, îşi schimbă vizibil dimensiunea, culoarea sau
luminozitatea sau sunt prea mici, prea mari, prea luminoase, prea întunecate sau asemănătoare cu
fundalul ca luminozitate sau culoare.
A
Focalizare manuală
Pentru a focaliza în modul de focalizare manuală (0 57),
rotiţi inelul de focalizare al obiectivului până când subiectul
este focalizat.
Pentru a mări vizualizarea pe monitor până la aproximativ
8,3×, pentru o focalizare precisă, apăsaţi butonul X. În timp
ce vizualizarea prin obiectiv este mărită, va apărea o
fereastră de navigare într-un cadru gri în colţul din dreapta
jos al afişajului. Folosiţi selectorul multiplu pentru a derula
spre zone ale cadrului care nu sunt vizibile pe monitor
(disponibile numai dacă 7 (AF zonă largă) sau 8 (AF zonă Buton X
normală) este selectat pentru Mod zonă AF) sau apăsaţi
W (Q) pentru a micşora.
Fereastră navigare
Vizualizare în timp real 125
Înregistrarea şi vizualizarea
filmelor
Înregistrarea filmelor
Filmele pot fi înregistrate în modul vizualizare în timp real.
1
Rotiţi comutatorul vizualizare live.
Vizualizarea prin obiectiv va fi afişată pe monitor.
D
Pictograma 0
O pictogramă 0 (0 122) indică faptul că filmele nu pot fi înregistrate.
A
Înainte de înregistrare
Setaţi diafragma înainte de înregistrare în modul A sau M (0 86, 87).
2
Comutator vizualizare
live
Focalizaţi.
Încadraţi primul cadru şi focalizaţi conform descrierii de la paşii 2
şi 3 de la „Încadrarea fotografiilor pe monitor” (0 118; consultaţi
şi „Focalizarea în vizualizarea în timp real” la paginile 0 119–
121). Reţineţi că numărul de subiecte care pot fi detectate în AF
prioritate faţă scade în timpul înregistrării filmelor.
3
Porniţi înregistrarea.
Apăsaţi butonul înregistrare film pentru a porni înregistrarea. Pe
monitor sunt afişate un indicator de înregistrare şi timpul
disponibil. Cu excepţia modurilor i şi j, expunerea poate fi
blocată prin apăsarea butonului A (L) (0 91) sau (în modurile
P, S, A şi %) poate fi modificată cu până la ±3 EV în trepte de 1/3 EV
prin apăsarea butonului E (N) şi rotirea selectorului de comandă Buton înregistrare film
(0 92; reţineţi că, în funcţie de luminozitatea subiectului, este
Indicator înregistrare
posibil ca modificările expunerii să nu aibă un efect vizibil).
Timp rămas
126 Înregistrarea şi vizualizarea filmelor
4
Încheiaţi înregistrarea.
Apăsaţi butonul înregistrare film din nou pentru a încheia înregistrarea. Înregistrarea se
va încheia automat când se atinge dimensiunea maximă, cardul de memorie este plin,
este selectat un alt mod sau este închis monitorul (închiderea monitorului nu încheie
înregistrarea pe televizoare sau pe alte afişaje externe).
A
Efectuarea fotografiilor în timpul înregistrării unui film
Pentru a încheia înregistrarea filmului, faceţi o fotografie şi ieşiţi în vizualizarea în timp real, apăsaţi
butonul de declanşare până la capăt şi menţineţi-l în această poziţie până când obturatorul se
declanşează.
A
Dimensiunea maximă
Dimensiunea maximă pentru fişierele individuale film este de 4 GB (pentru timpii maximi de
înregistrare, consultaţi pagina 128); reţineţi că, în funcţie de viteza de scriere a cardului de memorie,
filmarea se poate încheia înainte de atingerea acestei dimensiuni (0 238).
D
Înregistrarea filmelor
Efectul de clipire, dungile sau distorsiunea pot fi vizibile pe monitor şi în filmul final la lumina becurilor
fluorescente, cu vapori de mercur sau sodiu sau dacă aparatul foto este rotit panoramic orizontal sau
dacă un obiect se deplasează cu viteză mare prin cadru (clipirea şi dungile pot fi reduse folosind
Reducerea efectului de clipire; 0 200). Sursele de lumină puternică pot lăsa urme de imagini când
aparatul foto este rotit panoramic. De asemenea, pot să apară margini neregulate, culori false, efect
moire şi pete luminoase. Benzile luminoase pot apărea în unele zone ale cadrului dacă subiectul este
luminat scurt timp de un bliţ sau altă sursă de lumină strălucitoare, de scurtă durată. Când se
înregistrează filme, evitaţi îndreptarea aparatului foto spre soare sau alte surse de lumină puternică.
Nerespectarea acestei precauţii ar putea avea ca rezultat deteriorarea circuitelor interne ale aparatului
foto.
Aparatul foto poate înregistra atât video, cât şi sunet; nu acoperiţi microfonul în timpul înregistrării.
Reţineţi că microfonul încorporat poate înregistra zgomotul obiectivului în timpul focalizării automate
şi al reducerii vibraţiei.
Iluminarea cu bliţ nu poate fi folosită în timpul înregistrării filmelor.
Pentru a preveni deteriorarea circuitelor interne ale aparatului foto, vizualizarea în timp real se poate
finaliza automat; ieşiţi din vizualizarea în timp real când aparatul foto nu este utilizat. Reţineţi că
temperatura circuitelor interne ale aparatului foto poate creşte şi poate fi afişat zgomot (pete
luminoase, pixeli luminoşi repartizaţi aleatoriu sau ceaţă) în următoarele cazuri (aparatul poate, de
asemenea, să se încălzească sesizabil, dar acest lucru nu indică o defecţiune):
• Temperatura ambiantă este ridicată
• Aparatul foto a fost utilizat pe perioade extinse în vizualizarea în timp real sau pentru a înregistra
filme
• Aparatul foto a fost utilizat pe perioade extinse în modul declanşare continuă
Dacă vizualizarea în timp real nu porneşte când încercaţi să porniţi vizualizarea în timp real sau
înregistrarea unui film, aşteptaţi ca circuitele interne să se răcească şi apoi încercaţi din nou.
Măsurarea matricială este folosită indiferent de metoda de măsurare selectată. Timpul de expunere şi
sensibilitatea ISO sunt reglate automat cu excepţia cazului în care este selectat Activat pentru Setări
manuale film (0 129) şi aparatul foto este în modul M.
Înregistrarea şi vizualizarea filmelor 127
Setări film
Aparatul foto oferă următoarele setări pentru film.
• Dim. cadru/cadenţă cadre, Calitate film: Alegeţi dintre următoarele opţiuni. Cadenţa
cadrelor depinde de opţiunea selectată în momentul respectiv pentru Mod video în meniul
setare (0 202):
1
2
3
4
Dim. cadru/cadenţă cadre
Dimensiune maximă (film de înaltă calitate ★/
film de calitate normală) 4
Dimensiune cadru (pixeli)
Cadenţă cadre 1
2
L/t
60p
10 min/20 min
M/u
50p 3
1920 × 1080
N/r
30p 2
O/s
25p 3
P/k
24p
20 min/29 min 59 s
Q/l
60p 2
1280 × 720
R/o
50p 3
S/n
30p 2
640 × 424
29 min 59 s/29 min 59 s
T/p
25p 3
Valoare înregistrată. Cadenţele reale ale cadrelor pentru 60p, 50p, 30p, 25p şi 24p sunt de 59,94, 50,
29,97, 25 şi respectiv 23,976 fps.
Disponibilă când este selectat NTSC pentru Mod video (0 202).
Disponibilă când este selectat PAL pentru Mod video.
Filmele înregistrate în modul efect de miniaturizare au lungimea de până la trei minute când sunt
redate.
• Microfon: Activaţi sau dezactivaţi microfonul încorporat sau microfoanele stereo opţionale
ME-1 (0 129, 237) sau reglaţi sensibilitatea microfonului. Alegeţi Sensibilitate automată
pentru a regla sensibilitatea automat, Microfon dezactivat pentru a opri sunetul
înregistrării; pentru a selecta manual sensibilitatea microfonului, selectaţi Sensibilitate
manuală şi alegeţi o sensibilitate.
• Reducere zgomot vânt: Selectaţi Activată pentru a activa filtrul low-cut pentru microfonul
încorporat (microfoanele stereo opţionale nu sunt afectate; 0 129, 237), reducând
zgomotul produs de vântul care bate în microfon (reţineţi că pot fi afectate şi alte sunete).
A
Afişajul vizualizării în timp real
Decuparea filmului poate fi observată în timpul vizualizării în
timp real prin apăsarea butonului R pentru a selecta afişajul
„afişare indicatori film”, „ascundere indicatori”, „reţea
încadrare” sau „afişare indicatori fotografie de bază”
(0 123). Când sunt afişaţi indicatorii filmului, puteţi accesa
următoarele setări pentru film prin apăsarea butonului P:
Buton P
dimensiune/calitate cadru film, sensibilitate microfon,
balans de alb (0 101), sensibilitate ISO (0 67), opţiuni
Picture Control (0 111), mod focalizare (0 119), mod zonă
AF (0 120) şi compensare expunere (0 92).
128 Înregistrarea şi vizualizarea filmelor
• Setări manuale film: Alegeţi Activat pentru a permite reglări
manuale pentru timpul de expunere şi sensibilitatea ISO când
aparatul foto este în modul M. Timpul de expunere poate fi setat la
valori mici de ordinul a 1/4000 s; cel mai scurt timp de expunere
disponibil variază în funcţie de cadenţa cadrelor: 1/30 s pentru
cadenţe ale cadrelor de 24p, 25p şi 30p, 1/50 s pentru 50p şi 1/60 s
pentru 60p. Sensibilitatea ISO poate fi setată la valori cuprinse între ISO 100 şi Hi 1 (0 67).
Dacă timpul de expunere şi sensibilitatea ISO nu se situează în aceste intervale când
porneşte vizualizarea în timp real, acestea vor fi setate automat la valorile acceptate şi vor
rămâne la aceste valori până când vizualizarea în timp real se încheie. Reţineţi că
sensibilitatea ISO este fixată la valoarea selectată; aparatul foto nu reglează automat
sensibilitatea ISO când este selectat Activat pentru Setări sensibilitate ISO > Control
sensib. ISO auto. din meniul fotografiere (0 180).
1
Selectaţi Setări film.
Apăsaţi butonul G pentru a afişa meniurile.
Evidenţiaţi Setări film în meniul fotografiere şi
apăsaţi 2.
Buton G
2
A
Alegeţi opţiunile pentru film.
Evidenţiaţi elementul dorit şi apăsaţi 2, apoi
evidenţiaţi o opţiune şi apăsaţi J.
Utilizarea unui microfon extern
Microfonul stereo opţional ME-1 poate fi utilizat pentru a reduce zgomotul provocat de vibraţiile
obiectivului, care se înregistrează în timpul focalizării automate.
D
Afişajul numărătoare inversă
O numărătoare inversă va fi afişată cu 30 s înainte ca vizualizarea în timp real să se încheie automat
(0 122). În funcţie de condiţiile de filmare, temporizatorul poate apărea imediat după începerea
înregistrării filmului. Reţineţi că, indiferent de timpul de înregistrare disponibil, vizualizarea în timp real
se va încheia totuşi automat când temporizatorul se opreşte. Aşteptaţi ca circuitele interne să se
răcească înainte de a relua înregistrarea filmului.
A
Dispozitive HDMI şi alte dispozitive video
Când aparatul foto este ataşat la un dispozitiv video HDMI, monitorul aparatului foto va rămâne pornit
şi dispozitivul video va afişa vizualizarea prin obiectiv. Dacă dispozitivul acceptă HDMI-CEC, selectaţi
Dezactivat pentru opţiunea HDMI > Control dispozitiv din meniul setare (0 166) înainte de a
fotografia în vizualizarea în timp real.
Înregistrarea şi vizualizarea filmelor 129
Vizualizarea filmelor
Filmele sunt indicate printr-o pictogramă 1 în redarea cadru întreg (0 135). Apăsaţi J pentru
a porni redarea; poziţia dumneavoastră curentă este indicată pe bara de progres a filmului.
Pictogramă 1
Lungime
Poziţie curentă/lungime totală
Volum
Bară progres film
Ghid
Pot fi realizate următoarele operaţii:
Pentru
Utilizaţi
Descriere
Pauză
Întrerupeţi redarea.
Redare
Reluaţi redarea când filmul este întrerupt sau în timpul derulării/
avansării.
Avansare/
derulare
Salt 10 s
Reglare volum
Revenire la
redare cadru
întreg
Viteza creşte cu fiecare apăsare, de la 2× la 4× la 8× la 16×; ţineţi apăsat
pentru a sări la începutul sau la sfârşitul filmului (primul cadru este
indicat de h în colţul din dreapta sus al monitorului, ultimul cadru este
indicat de i). Dacă redarea este întreruptă, filmul se derulează sau
avansează cadru cu cadru; menţineţi apăsat pentru derulare sau
avansare continuă.
Rotiţi selectorul de comandă pentru a sări înainte sau înapoi 10 s.
X/W (Q) Apăsaţi X pentru a creşte volumul, W (Q) pentru a-l reduce.
/ K Apăsaţi 1 sau K pentru a ieşi în redare cadru întreg.
130 Înregistrarea şi vizualizarea filmelor
Editarea filmelor
Decupaţi segmente din film pentru a crea copii editate ale filmelor sau salvaţi cadrele selectate
ca imagini statice JPEG.
Opţiune
Descriere
Creaţi o copie în care segmentul de început sau segmentul de sfârşit
f Alegere pct. pornire/oprire
al filmului a fost îndepărtat.
g Salvare cadru selectat
Salvaţi un cadru selectat ca o imagine statică JPEG.
Decuparea filmelor
Pentru a crea copii decupate ale filmelor:
1
2
Afişaţi un cadru întreg al filmului.
Întrerupeţi filmul la noul cadru de început
sau de sfârşit.
Redaţi filmul conform descrierii de la pagina 130,
apăsând J pentru a porni şi a relua redarea şi 3
pentru a întrerupe. Întrerupeţi redarea când aţi
ajuns la noul cadru de început sau de sfârşit.
3
Bară progres film
Selectaţi Alegere pct. pornire/oprire.
Apăsaţi butonul P, apoi evidenţiaţi Alegere pct.
pornire/oprire şi apăsaţi 2.
Buton P
Înregistrarea şi vizualizarea filmelor 131
4
Alegeţi cadrul curent ca nou punct de
pornire sau de oprire.
Pentru a crea o copie care începe de la cadrul
curent, evidenţiaţi Punct por. şi apăsaţi J.
Cadrele aflate înaintea cadrului curent vor fi
eliminate când salvaţi copia.
Punct pornire
Pentru a crea o copie care se opreşte la cadrul curent, evidenţiaţi Punct op. şi apăsaţi J.
Cadrele aflate după cadrul curent vor fi eliminate când salvaţi copia.
Punct oprire
5
Confirmaţi noul punct de pornire sau de
oprire.
În cazul în care cadrul dorit nu este afişat în
prezent, apăsaţi 4 sau 2 pentru a avansa sau
pentru a derula (pentru a sări 10 s înainte sau
înapoi, rotiţi selectorul de comandă).
6
Creaţi copia.
7
Previzualizaţi filmul.
După ce cadrul dorit este afişat, apăsaţi 1.
Pentru a previzualiza copia, evidenţiaţi
Previzualizare şi apăsaţi J. Pentru a renunţa la
copia curentă şi a reveni la pasul 5, evidenţiaţi
Anulare şi apăsaţi J; pentru a salva copia, treceţi
la pasul 8.
132 Înregistrarea şi vizualizarea filmelor
8
Salvaţi copia.
Evidenţiaţi Salvare ca fişier nou şi apăsaţi J
pentru a salva copia într-un fişier nou. Pentru a
înlocui fişierul filmului original cu cel al copiei
editate, evidenţiaţi Suprascriere fişier existent
şi apăsaţi J.
D
Decuparea filmelor
Filmele trebuie să aibă o lungime de cel puţin două secunde. Copia nu va fi salvată dacă nu este
suficient spaţiu disponibil pe cardul de memorie.
Copiile au aceeaşi oră şi dată de creare ca şi originalul.
A
Alegerea rolului cadrului curent
Pentru a face cadrul afişat în pasul 5 noul punct de oprire (x)
în loc de noul punct de pornire (w) sau invers, apăsaţi
butonul A (L).
Buton A (L)
Înregistrarea şi vizualizarea filmelor 133
Salvarea cadrelor selectate
Pentru a salva o copie a unui cadru selectat ca imagine statică JPEG:
1
Întrerupeţi filmul la cadrul dorit.
Redaţi filmul conform descrierii de la pagina 130,
apăsând J pentru a porni şi a relua redarea şi 3
pentru a întrerupe. Întrerupeţi filmul la cadrul pe
care intenţionaţi să-l copiaţi.
2
Alegeţi Salvare cadru selectat.
Apăsaţi butonul P, apoi evidenţiaţi Salvare cadru
selectat şi apăsaţi 2.
Buton P
3
Creaţi o copie statică.
4
Salvaţi copia.
A
Apăsaţi 1 pentru a crea o copie statică a cadrului
curent.
Evidenţiaţi Da şi apăsaţi J pentru a crea o copie
JPEG de calitate superioară (0 59) a cadrului
selectat.
Salvare cadru selectat
Imaginile statice JPEG din filme create cu opţiunea Salvare cadru selectat nu pot fi retuşate. Imaginilor
statice JPEG din filme le lipsesc unele categorii de informaţii privind fotografia (0 136).
134 Înregistrarea şi vizualizarea filmelor
Redarea şi ştergerea
Redare cadru întreg
Pentru a reda fotografiile, apăsaţi butonul K. Pe
monitor va fi afişată cea mai recentă fotografie.
Buton K
Pentru
Vizualizare
fotografii
suplimentare
Vizualizare
informaţii
suplimentare
despre fotografii
Utilizaţi
Descriere
Apăsaţi butonul W (Q) sau J în lista datelor pentru a plasa cursorul
în lista miniaturilor. Apăsaţi din nou W (Q) pentru a reveni la lista
datelor.
Modificaţi informaţiile afişate despre fotografie (0 136).
W (Q)
Consultaţi pagina 140 pentru mai multe informaţii referitoare la
afişarea miniaturilor.
Vizualizare
miniaturi
Mărire fotografie
X
Ştergere imagini
O
Modificare stare de
protecţie
A (L)
Redare film
A
Consultaţi pagina 142 pentru informaţii suplimentare referitoare la
zoom redare.
Va fi afişat dialogul de confirmare. Apăsaţi O din nou pentru a
şterge fotografia.
Pentru a proteja imaginea sau pentru a îndepărta protecţia imaginii,
apăsaţi butonul A (L) (0 143).
Dacă imaginea curentă este marcată cu pictograma 1 pentru a
arăta că este un film, apăsarea J porneşte redarea filmului (0 130).
Butonul P
Apăsarea butonului P în redare cadru întreg, miniaturi sau
calendar afişează caseta de dialog prezentată în dreapta, în
care puteţi evalua imagini (0 144), retuşa fotografii şi edita
filme (0 131, 205) şi selecta imagini pentru transferul pe un
dispozitiv inteligent (0 173).
Buton P
Redarea şi ştergerea 135
Informaţii fotografie
Informaţiile despre fotografie sunt suprapuse pe imaginile afişate în redarea cadru întreg.
Apăsaţi 1 sau 3 pentru a naviga prin informaţiile despre fotografie aşa cum este prezentat
mai jos. Reţineţi că „numai imagine”, datele de fotografiere, histogramele RGB, zonele
luminoase şi datele de prezentare generală sunt afişate numai dacă opţiunea corespunzătoare
este selectată pentru Opţiuni de afişare a redării (0 176). Datele de locaţie sunt afişate
numai dacă acestea au fost încorporate în fotografie atunci când a fost efectuată (0 74).
Informaţii fişier
Fără (numai imagine)
Zone luminoase
Prezentare generală
Histogramă RGB
Date de locaţie
Date fotografiere
❚❚ Informaţii fişier
1 2 3
4
5
6
11
10
8
9
7
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Stare protecţie.......................................................................143
1
2
3
4
5
6
Stare protecţie.......................................................................143
Indicator retuş .......................................................................206
Încărcare marcaj ...................................................................173
Număr cadru/număr total de imagini
Nume fişier .............................................................................189
Calitate imagine...................................................................... 59
Dimensiune imagine............................................................. 61
Ora înregistrării .............................................................. 15, 201
Data înregistrării............................................................15, 201
Nume dosar............................................................................178
Evaluare ...................................................................................144
❚❚ Zone luminoase *
1 2 3
5
4
Indicator retuş .......................................................................206
Încărcare marcaj ...................................................................173
Număr cadru/număr total de imagini
Zone luminoase imagine
Evaluare ...................................................................................144
6
* Zonele care clipesc indică zone luminoase (zone care pot fi supraexpuse).
136 Redarea şi ştergerea
❚❚ Histogramă RGB
1
2
3
4
10
9
8
5
7
1
2
3
4
5
6
7
6
8
9
10
A
Număr cadru/număr total de imagini
Histogramă (canal RGB). În toate histogramele, axa
orizontală prezintă strălucirea pixelilor, iar axa
verticală numărul de pixeli.
Histogramă (canal roşu)
Histogramă (canal verde)
Histogramă (canal albastru)
Încărcare marcaj....................................................................173
Balans de alb ..........................................................................101
Reglare fină balans de alb .............................................103
Presetare manuală ...........................................................104
Indicator retuş .......................................................................206
Stare protecţie.......................................................................143
Evaluare ...................................................................................144
Zoom redare
Pentru a mări fotografia când este afişată histograma, apăsaţi X.
Folosiţi butoanele X şi W (Q) pentru a mări şi pentru a micşora şi
derulaţi imaginea cu selectorul multiplu. Histograma va fi
actualizată pentru a arăta doar datele pentru porţiunea de
imagine vizibilă pe monitor.
A
Histograme
Histogramele aparatului foto au doar scop de ghidare şi ar putea diferi de cele afişate de aplicaţiile
pentru imagini. Mai jos sunt afişate câteva exemple de histograme:
Dacă imaginea conţine obiecte cu o gamă largă de luminozităţi,
distribuirea tonurilor va fi relativ echilibrată.
Dacă imaginea este întunecată, distribuţia tonurilor va fi deplasată
spre stânga.
Dacă imaginea este luminoasă, distribuţia tonurilor va fi deplasată
spre dreapta.
Mărirea compensării expunerii deplasează distribuţia tonurilor spre dreapta, în timp ce compensarea
expunerii în scădere deplasează distribuţia spre stânga. Histogramele pot oferi o idee estimativă
referitoare la expunerea generală, atunci când iluminarea ambientală puternică îngreunează
vizualizarea fotografiilor pe monitor.
Redarea şi ştergerea 137
❚❚ Date fotografiere
5
1 2 3
15
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
16
17
18
19
20
21
22
23
24
17
18
19
20
21
22
23
25
26
27
28
29
24
25
1
2
3
4
Stare protecţie ...................................................................... 143
Indicator retuş....................................................................... 206
Încărcare marcaj................................................................... 173
Măsurare ....................................................................................90
Timp de expunere ..................................................................83
Diafragmă..................................................................................83
26
27
28
29
Mod fotografiere ............................................... 19, 30, 37, 82
Sensibilitate ISO 1.................................................................... 67
Compensare expunere......................................................... 92
Distanţă focală.......................................................................231
Date obiectiv
Mod focalizare ................................................................51, 119
Obiectiv VR (reducere vibraţii) 2 ...............................18, 181
Tip bliţ............................................................................. 192, 232
Mod bliţ principal de comandă 2
Mod bliţ............................................................................... 63, 65
Control bliţ..............................................................................192
Compensare bliţ ..................................................................... 93
Evaluare ...................................................................................144
Nume aparat foto
Număr cadru/număr total de imagini
Balans de alb ..........................................................................101
Reglare fină balans de alb .............................................103
Presetare manuală ...........................................................104
Spaţiu culoare........................................................................179
Picture Control ......................................................................111
Reglare rapidă 3 .....................................................................113
Picture Control original 3 ...................................................111
Claritate....................................................................................113
Contrast ...................................................................................113
Luminozitate..........................................................................113
Saturaţie 3 ................................................................................113
Efecte filtru 3 ...........................................................................113
Nuanţă 3 ...................................................................................113
Nuanţare 3 ...............................................................................113
Reducere zgomot ISO ridicat ...........................................180
Reducere zgomot expunere lungă ................................179
D-Lighting activ ...................................................................... 94
HDR (high dynamic range) ................................................. 96
Istoric retuş .............................................................................205
Comentariu imagine ...........................................................202
1 Afişat în roşu dacă fotografia a fost efectuată cu control sensibilitate ISO automat pornit.
2 Afişat numai în fotografiile efectuate cu accesorii care acceptă această funcţie.
3 Este posibil să nu fie afişată în funcţie de opţiunea Picture Control folosită.
138 Redarea şi ştergerea
❚❚ Date prezentare generală
1
2
3
4
5
14 15
16
17
18
19
6
13
26
7
12
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
20
21
28
27
11
10
9
25 24
23
22
8
Număr cadru/număr total de imagini
Stare protecţie....................................................................... 143
Nume aparat foto
Indicator retuş ....................................................................... 206
Încărcare marcaj ................................................................... 173
Histogramă care arată distribuţia tonurilor în imagine
(0 137).
Calitate imagine...................................................................... 59
Dimensiune imagine............................................................. 61
Nume fişier ............................................................................. 189
Ora înregistrării .............................................................. 15, 201
Data înregistrării............................................................ 15, 201
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
Nume dosar............................................................................ 178
Evaluare ................................................................................... 144
27
Măsurare.................................................................................... 90
28
Timp de expunere ..................................................................83
Diafragmă..................................................................................83
Sensibilitate ISO 1 ....................................................................67
Distanţă focală ...................................................................... 231
Indicator date de locaţie ......................................................74
Indicator comentariu imagine ........................................ 202
D-Lighting activ.......................................................................94
Picture Control...................................................................... 111
Spaţiu culoare ....................................................................... 179
Mod bliţ......................................................................................63
Balans de alb ......................................................................... 101
Reglare fină balans de alb................................................. 103
Presetare manuală .............................................................. 104
Compensare bliţ......................................................................93
Mod bliţ principal de comandă 2
Compensare expunere .........................................................92
Mod fotografiere ................................................19, 30, 37, 82
1 Afişat în roşu dacă fotografia a fost efectuată cu controlul automat sensibilitate ISO pornit.
2 Afişat numai în fotografiile efectuate cu accesorii care acceptă această funcţie.
❚❚ Date de locaţie
Datele de locaţie sunt afişate numai dacă acestea au fost încorporate în fotografie atunci când
a fost efectuată (0 74). În cazul filmelor, datele indică locul unde a început înregistrarea.
1 2 3
1 Stare protecţie ...................................................................... 143
2 Indicator retuş....................................................................... 206
10
3 Încărcare marcaj................................................................... 173
4
4 Latitudine
5
5 Longitudine
6
7
6 Altitudine
7 Ora universală coordonată (UTC)
8 Evaluare................................................................................... 144
8
9 Nume aparat foto
9
10 Număr cadru/număr total de imagini
Redarea şi ştergerea 139
Redare miniaturi
Pentru a afişa imaginile în „foi de contact” de 4, 12 sau 80 de imagini, apăsaţi butonul W (Q).
W (Q)
W (Q)
X
Redare cadru
întreg
Redare miniaturi
Pentru
Afişare mai multe
imagini
W (Q)
Afişare mai puţine
imagini
X
Utilizaţi
Evidenţiere
imagini
Vizualizare
imagine
evidenţiată
Ştergere fotografie
evidenţiată
Modificare stare de
protecţie a
fotografiei
evidenţiate
X
Redare
calendar
Descriere
Apăsaţi butonul W (Q) pentru a mări numărul de imagini afişate.
Apăsaţi butonul X pentru a reduce numărul de imagini afişate. Când
sunt afişate patru imagini, apăsaţi pentru a vizualiza imaginea
evidenţiată în cadru întreg.
Folosiţi selectorul multiplu sau selectorul de comandă pentru a
evidenţia imagini.
Apăsaţi J pentru a afişa imaginea evidenţiată în cadru întreg.
O
Consultaţi pagina 146 pentru informaţii suplimentare.
A (L)
Consultaţi pagina 143 pentru informaţii suplimentare.
140 Redarea şi ştergerea
Redare calendar
Pentru a vizualiza imaginile făcute la o dată selectată, apăsaţi butonul W (Q) când sunt afişate
80 de imagini.
Listă miniaturi
W (Q)
W (Q)
X
X
Listă date
Redare cadru
întreg
Redare miniaturi
Redare calendar
Operaţiunile care pot fi efectuate depind de locul în care se află cursorul, în lista datelor sau în
lista miniaturilor:
Pentru
Comutare între lista
datelor şi lista
miniaturilor
Ieşire către redare
miniaturi/Mărire
fotografie evidenţiată
Utilizaţi
W (Q)
X
Apăsaţi butonul W (Q) în lista datelor pentru a plasa cursorul în
lista miniaturilor. Apăsaţi din nou pentru a reveni la lista
datelor.
• Listă date: Ieşiţi în redare 80 de cadre.
• Listă miniaturi: Apăsaţi şi ţineţi apăsat butonul X pentru a mări
imaginea evidenţiată.
• Listă date: Evidenţiaţi data.
• Listă miniaturi: Evidenţiaţi imaginea.
Evidenţiere date/
Evidenţiere imagini
Comutare redare cadru
întreg
Ştergere fotografie
(fotografii)
evidenţiată(e)
Modificare stare de
protecţie a fotografiei
evidenţiate
Descriere
• Listă miniaturi: Vizualizaţi imaginea evidenţiată.
O
A (L)
• Listă date: Ştergeţi toate imaginile făcute la data selectată.
• Listă miniaturi: Ştergeţi imaginea evidenţiată (0 146).
Consultaţi pagina 143 pentru informaţii suplimentare.
Redarea şi ştergerea 141
O privire mai de aproape: Zoom redare
Apăsaţi butonul X pentru a mări imaginea afişată în redare cadru întreg sau imaginea curentă
evidenţiată în redare miniaturi sau în redare calendar. În timp ce zoom-ul este activ, pot fi
realizate următoarele operaţiuni:
Pentru
Mărire sau
micşorare
Utilizaţi
X/W (Q)
Vizualizarea altor
zone ale imaginii
Selectare/mărire
sau micşorare
feţe
P
Feţele (până la 35) detectate în timpul
zoom-ului sunt indicate prin chenare albe în
fereastra de navigare. Apăsaţi P şi folosiţi
selectorul multiplu pentru a vizualiza alte
feţe sau apăsaţi J pentru a mări faţa
selectată curent. Apăsaţi P din nou pentru a
reveni la zoom normal.
Rotiţi selectorul de comandă pentru a vizualiza aceeaşi locaţie în alte
imagini la raportul de mărire curent. Zoom-ul redare este anulat când
este afişat un film.
Vizualizarea altor
imagini
Anulare zoom
Modificare stare
de protecţie
Descriere
Apăsaţi X pentru a mări la un maximum de
aproximativ 33× (imagini mari), 25×
(imagini medii) sau 13× (imagini mici).
Apăsaţi W (Q) pentru a micşora. În timp ce
fotografia este mărită, utilizaţi selectorul
multiplu pentru a vizualiza zone ale imaginii
care nu sunt vizibile pe monitor. Ţineţi apăsat selectorul multiplu
pentru a derula rapid la alte zone din cadru. Fereastra de navigare este
afişată când raportul de mărire este modificat; zona vizibilă curent pe
monitor este indicată printr-un chenar galben.
Anulaţi zoom-ul şi reveniţi la redarea în cadru întreg.
A (L)
142 Redarea şi ştergerea
Consultaţi pagina 143 pentru informaţii suplimentare.
Protejarea fotografiilor împotriva
ştergerii
În redare cadru întreg, zoom, miniaturi şi calendar, butonul A (L) poate fi folosit pentru a
proteja fotografiile împotriva ştergerii accidentale. Fişierele protejate nu pot fi şterse folosind
butonul O sau opţiunea Ştergere din meniul redare. Reţineţi că imaginile protejate vor fi
şterse atunci când cardul de memorie este formatat (0 196).
Pentru a proteja o fotografie:
1
Selectaţi o imagine.
Afişaţi imaginea în modul redare cadru întreg sau zoom redare sau evidenţiaţi imaginea
în lista miniaturilor în redare miniaturi sau redare calendar.
Redare cadru întreg
2
Redare miniaturi
Apăsaţi butonul A (L).
Fotografia va fi marcată cu o pictogramă P.
Buton A (L)
A
Înlăturarea protecţiei
Pentru a îndepărta protecţia fotografiilor individuale astfel încât acestea să poată fi şterse, afişaţi
fotografiile sau evidenţiaţi-le în lista miniaturilor şi apoi apăsaţi butonul A (L). Pentru a îndepărta
protecţia tuturor imaginilor din dosarul sau dosarele selectate curent în meniul Dosar redare (0 175),
apăsaţi în acelaşi timp butoanele A (L) şi O pentru aproximativ două secunde în timpul redării.
Redarea şi ştergerea 143
Evaluarea fotografiilor
Evaluaţi fotografii sau marcaţi-le drept candidate pentru ştergerea ulterioară. Evaluarea nu
este disponibilă pentru imaginile protejate.
Evaluarea fotografiilor individuale
1
Selectaţi o imagine.
Afişaţi imaginea în modul redare cadru întreg sau zoom redare sau evidenţiaţi imaginea
în lista miniaturilor în redare miniaturi sau redare calendar.
2
Afişaţi opţiunile de redare.
Apăsaţi butonul P pentru a afişa opţiunile de
redare.
Buton P
3
Selectaţi Evaluare.
Evidenţiaţi Evaluare şi apăsaţi J.
4
Alegeţi o evaluare.
Apăsaţi 4 sau 2 pentru a alege o evaluare de la
zero la cinci stele sau selectaţi ) pentru a marca
fotografia drept candidată pentru ştergerea
ulterioară.
5
Apăsaţi J.
Apăsaţi J pentru a finaliza operaţia.
144 Redarea şi ştergerea
Evaluarea mai multor fotografii
Folosiţi opţiunea Evaluare din meniul redare pentru a evalua mai multe fotografii.
1
Selectaţi Evaluare.
Apăsaţi butonul G pentru a afişa meniurile
aparatului foto, apoi evidenţiaţi Evaluare din
meniul redare şi apăsaţi 2.
Buton G
2
Evaluaţi fotografii.
3
Apăsaţi J.
Apăsaţi 4 sau 2 pentru a evidenţia fotografii
(pentru a vedea fotografia evidenţiată curent în
cadru întreg, apăsaţi şi menţineţi apăsat butonul
X) şi apăsaţi 1 sau 3 pentru a alege o evaluare
de la zero la cinci stele sau selectaţi ) pentru a
marca fotografia drept candidată pentru ştergerea ulterioară.
Apăsaţi J pentru a finaliza operaţia.
Redarea şi ştergerea 145
Ştergerea fotografiilor
Fotografiile neprotejate pot fi şterse conform descrierii de mai jos. Odată şterse, fotografiile nu
pot fi recuperate.
Redare cadru întreg, miniaturi şi calendar
1
Selectaţi o imagine.
Afişaţi imaginea sau evidenţiaţi-o în lista miniaturilor din redare miniaturi sau redare
calendar.
2
Apăsaţi butonul O.
Va fi afişat un dialog de confirmare.
Buton O
Redare cadru întreg
3
A
Redare miniaturi
Apăsaţi din nou butonul O.
Pentru a şterge fotografia, apăsaţi butonul O din
nou. Pentru a ieşi fără a şterge fotografia, apăsaţi
butonul K.
Redare calendar
În timpul redării calendar, puteţi şterge toate fotografiile făcute la o dată selectată prin evidenţierea
datei din lista datelor şi apăsând butonul O (0 141).
146 Redarea şi ştergerea
Meniul redare
Opţiunea Ştergere din meniul redare conţine următoarele opţiuni. Reţineţi că, în funcţie de
numărul de imagini, este posibil să fie necesară o anumită perioadă de timp pentru a fi şterse.
Opţiune
Q Selectate
Selectare
n
dată
R Toate
Descriere
Ştergeţi imaginile selectate.
Ştergeţi toate fotografiile făcute la o dată selectată.
Ştergeţi toate imaginile din dosarul selectat curent pentru redare (0 175).
❚❚ Selectate: Ştergerea fotografiilor selectate
1
Selectaţi Ştergere.
Pentru a afişa meniurile, apăsaţi butonul G.
Evidenţiaţi Ştergere în meniul redare şi apăsaţi
2.
Buton G
2
Alegeţi Selectate.
3
Evidenţiaţi o imagine.
Evidenţiaţi Selectate şi apăsaţi 2.
Utilizaţi selectorul multiplu pentru a evidenţia o
imagine (pentru a vizualiza imaginea evidenţiată
pe ecranul întreg, apăsaţi şi menţineţi apăsat
butonul X).
4
Selectaţi imaginea evidenţiată.
Apăsaţi butonul W (Q) pentru a selecta imaginea
evidenţiată. Imaginile selectate sunt marcate cu
o pictogramă O. Repetaţi paşii 3 şi 4 pentru a
selecta imagini suplimentare; pentru a anula
selecţia unei imagini, evidenţiaţi-o şi apăsaţi W Buton W (Q)
(Q).
5
Apăsaţi J pentru a finaliza operaţia.
Un dialog de confirmare va fi afişat; evidenţiaţi Da
şi apăsaţi J.
Redarea şi ştergerea 147
❚❚ Selectare dată: Ştergerea fotografiilor făcute la o dată selectată
1
Alegeţi Selectare dată.
În meniul de ştergere, evidenţiaţi Selectare dată
şi apăsaţi 2.
2
Evidenţiaţi o dată.
Apăsaţi 1 sau 3 pentru a evidenţia o dată.
Pentru a vizualiza fotografiile făcute la data
evidenţiată, apăsaţi W (Q). Utilizaţi selectorul
multiplu pentru a derula printre imagini sau
apăsaţi şi ţineţi apăsat X pentru a vizualiza
imaginea curentă pe ecranul întreg. Apăsaţi
W (Q) pentru a reveni la lista datelor.
3
Selectaţi data evidenţiată.
4
Apăsaţi J pentru a finaliza operaţia.
Apăsaţi 2 pentru a selecta toate fotografiile
făcute la data evidenţiată. Datele selectate sunt
indicate prin semne de bifare. Repetaţi paşii 2 şi 3
pentru a selecta date suplimentare; pentru a
anula selecţia unei date, evidenţiaţi-o şi apăsaţi
2.
Un dialog de confirmare va fi afişat; evidenţiaţi Da
şi apăsaţi J.
148 Redarea şi ştergerea
Buton W (Q)
Prezentări diapozitive
Opţiunea Prezentare diapozitive din meniul redare este folosită pentru a afişa o prezentare
de diapozitive cu fotografiile din dosarul de redare curent (0 175).
1
Selectaţi Prezentare diapozitive.
Pentru a afişa meniul prezentării diapozitivelor,
apăsaţi butonul G şi selectaţi Prezentare
diapozitive în meniul de redare.
Buton G
2
Porniţi prezentarea de diapozitive.
Evidenţiaţi Pornire în meniul prezentării de
diapozitive şi apăsaţi J.
În cursul derulării prezentării diapozitivelor, pot fi realizate următoarele operaţiuni:
Pentru
Salt înapoi/Salt înainte
Vizualizare informaţii
suplimentare despre
fotografii
Întrerupere/reluare
prezentare diapozitive
Creşterea/reducerea
volumului
Ieşire în modul redare
Utilizaţi
Descriere
Apăsaţi 4 pentru a reveni la cadrul precedent, 2
pentru a sări la cadrul următor.
Modificaţi informaţiile afişate despre fotografie
(0 136).
Întrerupeţi prezentarea. Apăsaţi din nou pentru a
relua.
Apăsaţi X în timpul redării filmului pentru a creşte
X / W (Q) volumul, W (Q) pentru a-l reduce.
Opriţi prezentarea şi reveniţi la modul redare.
K
Caseta de dialog prezentată în dreapta este afişată când se încheie
prezentarea. Selectaţi Repornire pentru a reporni sau Ieşire pentru a
reveni la meniul redare.
Redarea şi ştergerea 149
Opţiuni prezentare diapozitive
Înainte de a începe o prezentare diapozitive, puteţi folosi opţiunile din meniul prezentare
diapozitive pentru a selecta imaginile afişate în funcţie de tip sau evaluare şi pentru a alege cât
timp este afişată fiecare imagine.
• Tip imagine: Alegeţi dintre Imagini statice şi filme, Numai imagini
statice, Numai filme şi După evaluare. Pentru a include numai
imaginile cu evaluările selectate, evidenţiaţi După evaluare şi
apăsaţi 2. Va fi afişată o listă cu evaluările; evidenţiaţi evaluările şi
apăsaţi 2 pentru a selecta sau pentru a anula selecţia imaginilor cu
evaluarea evidenţiată pentru a fi incluse în prezentarea
diapozitivelor. Evaluările selectate sunt indicate printr-un semn de
bifare. Apăsaţi J pentru a ieşi atunci când evaluările dorite sunt
selectate.
• Interval între cadre: Alegeţi cât timp sunt afişate imaginile statice.
150 Redarea şi ştergerea
Conexiuni
Instalarea ViewNX 2
Instalaţi software-ul furnizat pentru a afişa şi
edita fotografii şi filme care au fost copiate pe
computer. Înainte de a instala ViewNX 2,
asiguraţi-vă că sistemul de pe computerul
dumneavoastră îndeplineşte cerinţele de la
pagina 152. Asiguraţi-vă că utilizaţi cea mai nouă
versiune a ViewNX 2, care este disponibilă pentru
descărcare de pe site-urile web enumerate la
pagina xiv, deoarece este posibil ca versiunile
mai vechi care nu sunt compatibile cu D5300 să
nu reuşească să transfere corect imaginile NEF
(RAW).
1
Lansaţi utilitarul de instalare.
ViewNX 2TM
Softul tău de editare a
imaginii
q Selectaţi regiunea (dacă este necesar)
Porniţi computerul, introduceţi CD-ul de
instalare şi lansaţi utilitarul de instalare. Va
fi afişat un dialog pentru selectarea limbii.
Dacă limba dorită nu este disponibilă,
faceţi clic pe Region Selection (Selectare
regiune) pentru a alege o altă regiune
(selectarea regiunii nu este disponibilă în
versiunea europeană).
2
w Selectaţi
limba
e Faceţi clic
pe Next
(Următor)
Porniţi utilitarul de instalare.
Faceţi clic pe Install (Instalare) şi urmaţi instrucţiunile
de pe ecran.
Faceţi clic pe Install (Instalare)
Conexiuni 151
3
4
A
Ieşiţi din utilitarul de instalare.
Windows
Mac OS
Faceţi clic pe Yes (Da)
Faceţi clic pe OK
Scoateţi CD-ul de instalare din unitatea CD-ROM.
Cerinţe de sistem
Windows
Mac OS
• Fotografii: Intel seria Celeron, Pentium 4 sau
• Fotografii: Intel seria Core sau Xeon
Core; minimum 1,6 GHz
• Filme (redare): Core Duo minim 2 GHz; se
• Filme (redare): Pentium D minim 3,0 GHz; se
recomandă minim Intel Core i5 când se
recomandă minim Intel Core i5 când se
vizualizează filme cu o dimensiune a
vizualizează filme cu o dimensiune a
cadrului de 1280×720 sau mai mare, la o
CPU
cadrului de 1280×720 sau mai mare, la o
cadenţă a cadrelor de 30 fps sau mai mare,
cadenţă a cadrelor de 30 fps sau mai mare,
sau filme cu o dimensiune a cadrului de
sau filme cu o dimensiune a cadrului de
1920×1080 sau mai mare
1920×1080 sau mai mare
• Filme (editare): minimum Intel Core i5
• Filme (editare): minimum Intel Core i5
Versiunile preinstalate de Windows 8,
Windows 7, Windows Vista şi Windows XP;
SO
OS X 10.8 sau 10.7, Mac OS X 10.6
reţineţi că versiunile pe 64 de biţi ale
Windows XP nu sunt acceptate
• Windows 8, Windows 7 sau Windows Vista pe 32 de
biţi: minimum 1 GB (minimum 2 GB recomandat) • OS X 10.8, 10.7: minimum 2 GB (minimum 4 GB
Memorie • Windows 8, Windows 7 sau Windows Vista pe 64 de recomandat)
(RAM)
biţi: minimum 2 GB (minimum 4 GB recomandat) • Mac OS X 10.6: minimum 1 GB (minimum 4 GB
recomandat)
• Windows XP: minimum 512 MB (minimum 2 GB
recomandat)
Spaţiu pe
Minim 1 GB disponibil pe discul de iniţializare (minimum 3 GB recomandat)
hard disk
Rezoluţie: minimum 1024×768 pixeli (XGA)
Rezoluţie: minimum 1024×768 pixeli (XGA)
(minimum 1280×1024 pixeli recomandat)
(minimum 1280×1024 pixeli recomandat)
Grafică
Culoare: minim 24 biţi adâncime de culoare
Culoare: minimum 24 biţi adâncime de culoare
(True Color)
(milioane)
Consultaţi paginile de internet menţionate la pagina xiv pentru cele mai recente informaţii despre
sistemele de operare acceptate.
152 Conexiuni
Utilizarea ViewNX 2
Copiaţi fotografii pe computer
Înainte de a începe, asiguraţi-vă că aţi instalat software-ul de pe CD-ul cu ViewNX 2 furnizat
(0 151).
1
Conectaţi cablul USB.
După ce aţi oprit aparatul foto şi v-aţi asigurat că este introdus un card de memorie,
conectaţi cablul USB furnizat aşa cum este arătat şi porniţi aparatul foto.
A
Utilizaţi o sursă de alimentare sigură
Pentru a asigura un transfer de date fără întreruperi, asiguraţi-vă că acumulatorul aparatului
foto este complet încărcat.
A
Cabluri de conectare
Asiguraţi-vă că aparatul foto este oprit atunci când conectaţi sau deconectaţi cablurile de
interfaţă. Nu utilizaţi forţa şi nu încercaţi să introduceţi conectorii înclinaţi. Închideţi capacul
conectorului când conectorul nu este utilizat.
A
Hub-uri USB
Este posibil ca transferul să nu aibă loc conform aşteptărilor dacă aparatul foto este conectat
prin intermediul unui hub USB sau al unei tastaturi.
2
Porniţi Nikon Transfer 2 parte din ViewNX 2.
Dacă este afişat un mesaj care vă cere să alegeţi un program, selectaţi Nikon Transfer 2.
A
Windows 7
Dacă este afişat dialogul următor, selectaţi Nikon Transfer 2 conform descrierii de mai jos.
1 Din Import pictures and video (Import fotografii şi
video), faceţi clic pe Change program (Schimbare
program). Va fi afişat un dialog de selecţie a
programului; selectaţi Import File using
Nikon Transfer 2 (Import fişier utilizând
Nikon Transfer 2) şi faceţi clic pe OK.
2 Faceţi dublu clic pe Import File (Import fişier).
Conexiuni 153
3
Faceţi clic pe Start Transfer (Pornire
transfer).
La setări implicite, fotografiile de pe cardul de
memorie vor fi copiate pe computer.
A
În timpul transferului
Nu opriţi aparatul foto şi nu deconectaţi cablul USB în
timp ce transferul este în derulare.
Start Transfer (Pornire transfer)
4
Încheiaţi conexiunea.
Când transferul s-a finalizat, opriţi aparatul foto şi deconectaţi cablul USB.
Vizualizaţi fotografii
Fotografiile sunt afişate în ViewNX 2 la sfârşitul
transferului.
A
Pornirea manuală a ViewNX 2
• Windows: Faceţi dublu clic pe comanda rapidă ViewNX 2
de pe desktop.
• Mac OS: Faceţi clic pe pictograma ViewNX 2 din Dock.
❚❚ Retuşarea fotografiilor
Pentru a tăia fotografiile şi a efectua activităţi precum reglarea
nivelurilor de claritate şi nuanţe, faceţi clic pe butonul Edit (Editare)
din bara de instrumente ViewNX 2.
❚❚ Editarea filmelor
Pentru a efectua activităţi precum decuparea segmentelor nedorite din
filme realizate cu aparatul foto, faceţi clic pe butonul Movie Editor
(Editor film) din bara de instrumente ViewNX 2.
❚❚ Imprimarea fotografiilor
Faceţi clic pe butonul Print (Imprimare) din bara de instrumente
ViewNX 2. Va fi afişat un dialog care vă va permite să imprimaţi
fotografii pe o imprimantă conectată la computer.
❚❚ Vizualizare date de locaţie
Pentru a vedea locurile în care au fost făcute fotografiile sau pentru a
afişa jurnale traseu, faceţi clic pe butonul Map (Hartă) din bara de
instrumente ViewNX 2.
154 Conexiuni
A
Pentru mai multe informaţii
Consultaţi ajutorul online pentru mai multe informaţii privind
utilizarea ViewNX 2.
A
Vizualizarea site-ului web Nikon
Pentru a vizita site-ul internet Nikon după instalarea ViewNX 2, selectaţi All Programs (Toate
programele) > Link to Nikon (Legătură la Nikon) din meniul de start Windows (este necesară o
legătură la Internet).
Conexiuni 155
Imprimarea fotografiilor
Imaginile JPEG selectate pot fi imprimate pe o imprimantă PictBridge (0 265) conectată direct
la aparatul foto.
Conectarea imprimantei
Conectaţi aparatul foto utilizând cablul USB furnizat.
1
2
Opriţi aparatul foto.
Conectaţi cablul USB.
Porniţi imprimanta şi conectaţi cablul USB ca în imagine. Nu utilizaţi forţa şi nu încercaţi
să introduceţi conectorii înclinaţi.
3
Porniţi aparatul foto.
Un ecran de întâmpinare va fi afişat pe monitor, urmat de afişajul de redare PictBridge.
D
Selectarea fotografiilor pentru imprimare
Fotografiile NEF (RAW) (0 59) nu pot fi selectate pentru imprimare. Copiile JPEG ale imaginilor NEF
(RAW) pot fi create folosind opţiunea Procesare NEF (RAW) din meniul retuşare (0 213).
156 Conexiuni
Imprimarea imaginilor una câte una
1
Selectaţi o imagine.
Apăsaţi 4 sau 2 pentru a vizualiza și alte imagini. Apăsaţi
butonul X pentru a mări cadrul curent (0 142; apăsaţi K pentru
a ieşi din zoom). Pentru a vizualiza opt imagini în acelaşi timp,
apăsaţi butonul W (Q). Folosiţi selectorul multiplu pentru a
evidenţia imagini sau apăsaţi X pentru a afişa imaginea
evidenţiată în cadru întreg.
2
Afişaţi opţiunile de imprimare.
3
Ajustaţi opţiunile de imprimare.
Apăsaţi J pentru a afişa opţiunile de imprimare PictBridge.
Apăsaţi 1 sau 3 pentru a evidenţia o opţiune şi apăsaţi 2 pentru a selecta.
Opţiune
Descriere
Evidenţiaţi o dimensiune pentru pagină (sunt enumerate numai dimensiunile
Dimensiune acceptate de imprimanta curentă) şi apăsaţi J pentru a selecta şi a ieşi în meniul
pagină precedent (pentru a imprima la dimensiunea implicită a paginii pentru imprimanta
curentă, selectaţi Imprimantă implicită).
Număr de Apăsaţi 1 sau 3 pentru a alege numărul de copii (maximum 99), apoi apăsaţi J
copii
pentru a selecta şi a reveni la meniul anterior.
Această opţiune este disponibilă numai dacă este acceptată de imprimantă.
Evidenţiaţi Imprimantă implicită (folosiţi setările imprimantei curente), Imprimare
Chenar
cu chenar (imprimare fotografie cu chenar alb) sau Fără chenar şi apăsaţi J pentru a
selecta şi ieşi în meniul precedent.
Evidenţiaţi Imprimantă implicită (folosiţi setările imprimantei curente), Imprimare
Dată
dată (imprimarea datelor şi orelor de înregistrare pe fotografii) sau Fără dată şi apăsaţi
J pentru a selecta şi ieşi în meniul precedent.
Această opţiune este disponibilă numai dacă este acceptată de imprimantă. Pentru a
ieşi fără a decupa, evidenţiaţi Fără decupare şi apăsaţi J. Pentru a tăia fotografia
curentă, evidenţiaţi Decupare şi apăsaţi 2.
Decupare Va fi afişat un dialog de selectare tăiere; apăsaţi X pentru a mări dimensiunea tăierii,
W (Q) pentru a micşora. Poziţionaţi tăierea folosind selectorul multiplu şi apăsaţi J.
Reţineţi că este posibil să scadă calitatea imprimării dacă sunt imprimate tăieri mici la
dimensiuni mari.
Conexiuni 157
4
Porniţi imprimarea.
Selectaţi Pornire imprimare şi apăsaţi J pentru a porni
imprimarea. Pentru a anula înainte de imprimarea tuturor
copiilor, apăsaţi J.
D
Imprimare dată
Dacă selectaţi Imprimare dată în meniul PictBridge când se imprimă fotografii care conţin informaţii
despre dată înregistrate folosind setarea personalizată d6 (Imprimare dată; 0 190), data va apărea de
două ori. Data imprimată poate fi totuşi decupată dacă fotografiile sunt tăiate sau imprimate fără
chenar.
158 Conexiuni
Imprimarea mai multor fotografii
1
Afişaţi meniul PictBridge.
Apăsaţi butonul G în afişajul redării PictBridge (a se vedea
pasul 3 de la pagina 156).
Buton G
2
Alegeţi o opţiune.
Evidenţiaţi una dintre următoarele opţiuni şi apăsaţi 2.
• Selectare imprimantă: Selectaţi imagini pentru imprimare.
• Selectare dată: Imprimaţi o copie a tuturor fotografiilor făcute la
o dată selectată.
• Imprimare (DPOF): Imprimaţi o comandă de imprimare existentă creată cu opţiunea
Comandă imprimare DPOF din meniul redare (0 162). Comanda de imprimare
curentă va fi afişată la pasul 3.
• Imprimare index: Pentru a crea o imprimare index a tuturor fotografiilor JPEG de pe
cardul de memorie treceţi la pasul 4. Reţineţi că, dacă pe cardul de memorie se află
mai mult de 256 de imagini, vor fi imprimate numai primele 256 imagini.
Conexiuni 159
3
Selectaţi imagini sau alegeţi o dată.
Dacă alegeţi Selectare imprimantă sau Imprimare (DPOF) la pasul
2, apăsaţi 4 sau 2 pentru a derula printre imaginile de pe cardul
de memorie. Pentru a afişa imaginea curentă pe ecranul întreg,
apăsaţi şi ţineţi apăsat butonul X. Pentru a selecta imaginea
curentă pentru imprimare, apăsaţi 1. Imaginea va fi marcată cu
o pictogramă Z şi numărul de copii va fi setat la 1; apăsaţi 1 sau
3 pentru a specifica numărul de copii (până la 99; pentru a anula
selecţia imaginii, apăsaţi 3 când numărul de copii este 1).
Buton X: Vizualizaţi fotografia
pe ecranul întreg
Dacă alegeţi Selectare dată în pasul 2, apăsaţi 1 sau 3 pentru a
evidenţia o dată şi apăsaţi 2 pentru a comuta între activarea şi
dezactivarea datei evidenţiate. Pentru a vizualiza fotografiile
făcute la data selectată, apăsaţi W (Q). Utilizaţi selectorul
multiplu pentru a derula printre imagini sau apăsaţi şi ţineţi
apăsat X pentru a vizualiza imaginea curentă pe ecranul întreg.
Apăsaţi W (Q) din nou pentru a reveni la dialogul de selectare a
datei.
Buton X: Vizualizaţi fotografia
evidenţiată pe ecranul întreg
Buton W (Q) : Vizualizaţi
fotografii pentru data selectată
160 Conexiuni
4
Afişaţi opţiunile de imprimare.
Apăsaţi J pentru a afişa opţiunile de imprimare PictBridge.
5
Ajustaţi opţiunile de imprimare.
Alegeţi opţiunile pentru dimensiune pagină, chenar şi dată, conform descrierii de la
pagina 157 (se va afişa o avertizare dacă dimensiunea selectată a paginii este prea mică
pentru imprimarea unui index).
6
Porniţi imprimarea.
Selectaţi Pornire imprimare şi apăsaţi J pentru a porni
imprimarea. Pentru a anula înainte de imprimarea tuturor
copiilor, apăsaţi J.
Conexiuni 161
Crearea unei comenzi de imprimare DPOF: Setare
imprimare
Opţiunea Comandă imprimare DPOF din meniul redare este folosită pentru a crea „comenzi
de imprimare” digitale pentru imprimantele compatibile PictBridge şi dispozitivele care
acceptă DPOF.
1
Alegeţi Selectare/setare pentru elementul
Comandă imprimare DPOF din meniul
redare.
Apăsaţi butonul G şi selectaţi Comandă
imprimare DPOF din meniul redare. Evidenţiaţi
Selectare/setare şi apăsaţi 2 (pentru a elimina
toate fotografiile din comanda de imprimare,
selectaţi Deselectare totală).
2
Buton G
Selectaţi fotografii.
Apăsaţi 4 sau 2 pentru a derula printre
fotografiile de pe cardul de memorie. Pentru a
afişa imaginea curentă pe ecranul întreg, apăsaţi
şi ţineţi apăsat butonul X. Pentru a selecta
imaginea curentă pentru imprimare, apăsaţi 1.
Imaginea va fi marcată cu o pictogramă Z şi
numărul de copii va fi setat la 1; apăsaţi 1 sau 3
pentru a specifica numărul de copii (până la 99;
pentru a anula selecţia imaginii, apăsaţi 3 când
numărul de copii este 1). Continuaţi până când
au fost selectate toate fotografiile dorite.
Buton X: Vizualizaţi fotografia pe ecranul întreg
3
Afişaţi opţiunile de imprimare.
Apăsaţi J pentru a afişa opţiunile de imprimare a
datelor.
162 Conexiuni
4
Selectaţi opţiunile de imprimare.
Evidenţiaţi opţiunile următoare şi apăsaţi 2
pentru a comuta între activarea şi dezactivarea
opţiunii evidenţiate (pentru a completa ordinea
de imprimare fără a include aceste informaţii,
treceţi la pasul 5).
• Imprimare date fotografiere: Imprimaţi timpul de expunere şi diafragma pentru toate
fotografiile din comanda de imprimare.
• Imprimare dată: Imprimaţi data înregistrării pe toate fotografiile din comanda de
imprimare.
5
D
Finalizaţi comanda de imprimare.
Apăsaţi J pentru a finaliza comanda de imprimare.
Comandă imprimare DPOF
Pentru a imprima comanda de imprimare curentă când aparatul foto este conectat la o imprimantă
PictBridge, selectaţi Imprimare (DPOF) în meniul PictBridge şi urmaţi paşii de la „Imprimarea mai
multor fotografii” pentru a modifica şi imprima comanda curentă (0 159). Opţiunile DPOF privind
imprimarea datei şi a datelor de fotografiere nu sunt acceptate când se imprimă printr-o conexiune
directă USB; pentru a imprima data înregistrării pe fotografii în comanda curentă de imprimare, utilizaţi
opţiunea PictBridge Dată.
Opţiunea Comandă imprimare DPOF nu poate fi folosită dacă nu există suficient spaţiu pe cardul de
memorie pentru stocarea comenzii de imprimare.
Fotografiile NEF (RAW) (0 59) nu pot fi selectate folosind această opţiune. Copiile JPEG ale imaginilor
NEF (RAW) pot fi create folosind opţiunea Procesare NEF (RAW) din meniul retuşare (0 213).
Este posibil să nu fie imprimate corect comenzile de imprimare dacă imaginile sunt şterse utilizând un
computer sau un alt dispozitiv după ce a fost creată comanda de imprimare.
Conexiuni 163
Vizualizarea imaginilor pe televizor
Cablul audio video (A/V) furnizat poate fi folosit pentru a conecta aparatul foto la un televizor
sau la un aparat de înregistrare video pentru redare sau înregistrare. Un cablu High-Definition
Multimedia Interface (Interfaţă Multimedia de Înaltă Definiţie) (HDMI) (disponibil separat de la
alţi furnizori) cu un conector mini HDMI (tip C) poate fi folosit pentru a conecta aparatul foto la
dispozitivele video de înaltă definiţie.
Dispozitive cu definiţie standard
Înainte de a conecta aparatul foto la un televizor standard, asiguraţi-vă că standardul video al
aparatului foto (0 202) se potriveşte cu cel folosit de televizor.
1
Opriţi aparatul foto.
Opriţi întotdeauna aparatul foto înainte de conectarea sau deconectarea cablului A/V.
2
Conectaţi cablul A/V aşa cum se arată în imagine.
Audio (roşu)
Audio (alb)
Video (galben)
Conectaţi la aparatul
foto
Conectaţi la dispozitivul video
3
Reglaţi televizorul pe canalul video.
4
Porniţi aparatul foto şi apăsaţi butonul K.
În timpul redării imaginile vor fi afişate pe ecranul televizorului. Reţineţi că este posibil
ca marginile imaginilor să nu poată fi afişate.
A
Mod video
Dacă nu este afişată nicio imagine, verificaţi dacă aparatul foto este conectat corect şi dacă opţiunea
selectată pentru Mod video (0 202) se potriveşte cu standardul video folosit de televizor.
A
Redarea pe televizor
Pentru redare extinsă se recomandă utilizarea unui adaptor la reţeaua electrică (disponibil separat).
164 Conexiuni
Dispozitive de înaltă definiţie
Aparatul foto poate fi conectat la dispozitivele HDMI folosind un cablul HDMI cu un conector
mini HDMI (tip C), disponibil de la terţi.
1
Opriţi aparatul foto.
Opriţi întotdeauna aparatul foto înainte de conectarea sau deconectarea unui cablu
HDMI.
2
Conectaţi cablul HDMI aşa cum se arată în imagine.
Conectaţi la aparatul foto
Conectaţi la dispozitivul de înaltă definiţie (alegeţi cablul
cu conector pentru dispozitivul HDMI)
3
Treceţi dispozitivul pe canalul HDMI.
4
Porniţi aparatul foto şi apăsaţi butonul K.
În timpul redării imaginile vor fi afişate pe televizorul de înaltă definiţie sau pe ecranul
monitorului. Reţineţi că este posibil ca marginile imaginilor să nu poată fi afişate.
A
Volum redare
Volumul poate fi ajustat folosind comenzile televizorului; comenzile aparatului foto nu pot fi utilizate.
Conexiuni 165
❚❚ Alegerea unei rezoluţii de ieşire
Pentru a alege formatul de ieşire a imaginilor pe dispozitivul HDMI,
selectaţi HDMI > Rezoluţie ieşire din meniul setare al aparatului foto
(0 195). Dacă este selectat Automat, aparatul foto va selecta automat
formatul potrivit.
❚❚ Controlul aparatului foto cu telecomanda televizorului
Dacă este selectat Activat pentru HDMI > Control dispozitiv în meniul setare (0 195) când
aparatul foto este conectat la un televizor care acceptă HDMI-CEC şi sunt pornite atât aparatul
foto, cât şi televizorul, telecomanda televizorului poate fi folosită în locul selectorului multiplu
al aparatului foto şi al butonului J în timpul redării cadru întreg şi al prezentării de diapozitive.
Dacă este selectat Dezactivat, telecomanda televizorului nu poate fi utilizată pentru a
controla aparatul foto, însă aparatul foto poate fi utilizat pentru a fotografia şi pentru a filma în
vizualizare în timp real.
A
Dispozitive HDMI-CEC
HDMI-CEC (High-Definition Multimedia Interface–Consumer Electronics Control) este un standard care
permite dispozitivelor HDMI să fie utilizate pentru a controla perifericele la care sunt conectate. Când
aparatul foto este conectat la un dispozitiv HDMI-CEC, ) va apărea în vizor în locul numărului de
expuneri rămase.
A
1920×1080; 60p/50p
Selectarea 1920×1080; 60p sau a 1920×1080; 50p pentru Setări film > Dim. cadru/cadenţă cadre
poate produce variaţii în rezoluţie şi cadenţa cadrelor datelor de ieşire pe dispozitivele HDMI în timpul
înregistrării. În timpul redării (0 130), dispozitivele HDMI vor afişa numai filme; indicatorii nu vor fi
afişaţi.
D
HDMI > Rezoluţie ieşire
Filmele nu pot fi redate la rezoluţii de 1920×1080; 60p sau 1920×1080; 50p. Este posibil ca unele
dispozitive să nu poată accepta o setare pentru Rezoluţie ieşire la Automat; în această situaţie,
selectaţi 1080i (interpolat).
166 Conexiuni
Wi-Fi
Ce poate face Wi-Fi pentru
dumneavoastră
Instalaţi aplicaţia Wireless Mobile Utility pe dispozitivul dumneavoastră cu sistem Android sau
iOS pentru a afişa vizualizarea prin obiectivul aparatului foto pe dispozitivul inteligent, pentru
a face fotografii şi pentru a controla aparatul foto de la distanţă, precum şi pentru a descărca
imagini din aparatul foto pentru a le partaja pe Internet.
Descărcaţi imagini
Partajaţi fotografii
Telecomandă
Pentru detalii, consultaţi manualul Wireless Mobile Utility (0 168).
Wi-Fi 167
Accesarea aparatului foto
Înainte de conectarea prin intermediul Wi-Fi (LAN fără fir), instalaţi Wireless Mobile Utility pe
dispozitivul dumneavoastră inteligent cu sistem Android sau iOS. Instrucţiunile pentru
accesarea aparatului foto diferă în funcţie de tipul conexiunii utilizate de dispozitivul
inteligent.
Android
• Buton de comandă WPS: Dacă dispozitivul inteligent acceptă butonul de comandă WPS (adică,
are o opţiune WPS button connection (Conexiune prin buton WPS) în meniul său Wi-Fi
settings (Setări Wi-Fi)), puteţi utiliza această metodă uşoară pentru a vă conecta la
dispozitivul inteligent (0 169)
• Intrare PIN WPS: Dacă dispozitivul inteligent acceptă WPS, puteţi folosi aparatul foto pentru a
stabili o conexiune prin introducerea PIN-ului afişat de dispozitivul inteligent (0 170)
• Vizualizare SSID: Dacă dispozitivul inteligent nu acceptă WPS, vă puteţi conecta selectând
SSID-ul aparatului foto pe dispozitivul inteligent (0 171)
iOS
• Vizualizare SSID: Conectaţi-vă selectând SSID-ul aparatului foto pe dispozitivul inteligent
(0 171)
A
Instalarea aplicaţiei
1 Găsiţi aplicaţia.
De pe dispozitivul inteligent, conectaţi-vă la serviciul Google Play, la App Store sau la alt magazin
pentru aplicaţii şi căutaţi „Wireless Mobile Utility”. Pentru mai multe informaţii, consultaţi
instrucţiunile furnizate împreună cu dispozitivul inteligent.
2 Instalaţi aplicaţia.
Citiţi descrierea aplicaţiei şi instalaţi-o. Un manual în format pdf pentru Wireless Mobile Utility este
disponibil pentru descărcare la următoarele URL-uri:
• Android: http://nikonimglib.com/ManDL/WMAU/
• iOS: http://nikonimglib.com/ManDL/WMAU-ios/
A
WPS
WPS (Wi-Fi Protected Setup) este un standard conceput pentru a uşura stabilirea unei reţele securizate
fără fir. Pentru informaţii privind paşii implicaţi şi cât timp va aştepta dispozitivul inteligent pentru o
conexiune, consultaţi documentaţia furnizată cu dispozitivul inteligent.
168 Wi-Fi
WPS (numai pentru Android)
1
Activaţi dispozitivul Wi-Fi încorporat al
aparatului foto.
Apăsaţi butonul G pentru a afişa meniurile,
apoi evidenţiaţi Wi-Fi din meniul setare şi apăsaţi
2. Evidenţiaţi Conexiune de reţea şi apăsaţi 2,
apoi evidenţiaţi Activare şi apăsaţi J. Aşteptaţi Buton G
câteva secunde pentru activarea Wi-Fi.
2
Conectaţi-vă.
Activaţi conexiunile prin butonul WPS de pe aparatul foto şi dispozitivul inteligent:
• Aparat foto: Evidenţiaţi Setări reţea şi apăsaţi 2.
Evidenţiaţi Buton de comandă WPS şi apăsaţi
2 pentru a pregăti aparatul foto pentru o
conexiune WPS. Aparatul foto va aştepta
aproximativ două minute pentru solicitarea
unei conexiuni WPS de la dispozitivul
inteligent. Pentru a prelungi timpul de
aşteptare, apăsaţi J.
• Dispozitiv inteligent: Selectaţi Wi-Fi settings (Setări Wi-Fi) > WPS button connection
(Conexiune prin buton WPS).
3
Lansaţi Wireless Mobile Utility.
Lansaţi Wireless Mobile Utility pe dispozitivul inteligent. Va fi afişată caseta principală de
dialog.
Wi-Fi 169
Introducere PIN (numai pentru Android)
1
Activaţi dispozitivul Wi-Fi încorporat al
aparatului foto.
Apăsaţi butonul G pentru a afişa meniurile,
apoi evidenţiaţi Wi-Fi din meniul setare şi apăsaţi
2. Evidenţiaţi Conexiune de reţea şi apăsaţi 2,
apoi evidenţiaţi Activare şi apăsaţi J. Aşteptaţi Buton G
câteva secunde pentru activarea Wi-Fi.
2
Selectaţi Setări reţea > Intrare PIN WPS.
Evidenţiaţi Setări reţea şi apăsaţi 2.
Evidenţiaţi Intrare PIN WPS şi apăsaţi 2.
3
4
Introduceţi PIN-ul.
Introduceţi PIN-ul afişat pe dispozitivul inteligent. Apăsaţi 4 sau 2 pentru a evidenţia
numerele şi apăsaţi 1 sau 3 pentru a modifica. Apăsaţi J atunci când aţi finalizat
introducerea.
Lansaţi Wireless Mobile Utility.
Lansaţi Wireless Mobile Utility pe dispozitivul inteligent. Va fi afişată caseta principală de
dialog.
170 Wi-Fi
SSID (Android şi iOS)
1
Activaţi dispozitivul Wi-Fi încorporat al
aparatului foto.
Apăsaţi butonul G pentru a afişa meniurile,
apoi evidenţiaţi Wi-Fi din meniul setare şi apăsaţi
2. Evidenţiaţi Conexiune de reţea şi apăsaţi 2,
apoi evidenţiaţi Activare şi apăsaţi J. Aşteptaţi Buton G
câteva secunde pentru activarea Wi-Fi.
2
Afişaţi SSID-ul aparatului foto.
Evidenţiaţi Setări reţea şi apăsaţi 2.
Evidenţiaţi Vizualizare SSID şi apăsaţi 2.
3
Selectaţi SSID-ul aparatului foto.
Selectaţi SSID-ul aparatului foto din lista de reţele afişată de dispozitivul inteligent.
4
Lansaţi Wireless Mobile Utility.
Lansaţi Wireless Mobile Utility pe dispozitivul inteligent. Va fi afişată caseta principală de
dialog.
Wi-Fi 171
❚❚ Încheierea conexiunii
Wi-Fi poate fi dezactivată:
• Selectând Wi-Fi > Conexiune de reţea > Dezactivare în meniul setare al aparatului foto
• Pornind înregistrarea unui film
• Oprind aparatul foto
❚❚ Restabilirea setărilor implicite
Pentru a restabili setările implicite ale reţelei, selectaţi Wi-Fi > Setări reţea > Resetare setări
reţea. Un dialog de confirmare va fi afişat; evidenţiaţi Da şi apăsaţi J pentru a restabili setările
reţelei.
A
Afişajul Wi-Fi
Cât timp este activat Wi-Fi, în afişajul informaţiilor va clipi o pictogramă c.
Pictograma nu va mai clipi după ce s-a stabilit conexiunea şi aparatul foto a
început să schimbe date cu dispozitivul inteligent.
D
Wi-Fi
Citiţi avertismentele de la paginile xvi–xvii înainte de a utiliza funcţia Wi-Fi. Pentru a dezactiva setările
Wi-Fi în locurile în care utilizarea acesteia este interzisă, selectaţi Wi-Fi > Conexiune de reţea >
Dezactivare în meniul setare al aparatului foto. Reţineţi că, în timp ce funcţia Wi-Fi este activată,
cardurile Eye-Fi nu pot fi folosite şi că temporizatorul standby nu se va opri cât timp aplicaţia Wireless
Mobile Utility de pe dispozitivul inteligent comunică cu aparatul foto. Dacă nu sunt schimbate date timp
de aproximativ 5 minute, temporizatorul standby se va opri. Funcţia Wi-Fi a aparatului foto este
disponibilă numai atunci când este introdus un card de memorie şi nu poate fi utilizată când este
conectat un cablu USB sau HDMI. Pentru a preveni pierderea alimentării în timpul conexiunii, încărcaţi
acumulatorul înainte de activarea conexiunii de reţea.
172 Wi-Fi
Selectarea imaginilor pentru încărcare
Urmaţi paşii de mai jos pentru a selecta fotografii spre a le încărca pe dispozitivul inteligent.
Filmele nu pot fi selectate pentru încărcare.
Selectarea imaginilor individuale pentru
încărcare
1
Selectaţi o imagine.
Afişaţi imaginea sau evidenţiaţi-o în lista miniaturilor din redare miniaturi sau redare
calendar.
2
Afişaţi opţiunile de redare.
Apăsaţi butonul P.
Buton P
3
Alegeţi Select. pt. trimit. la disp. intel./
desel.
Evidenţiaţi Select. pt. trimit. la disp. intel./
desel. şi apăsaţi J. Imaginile selectate pentru
încărcare sunt indicate printr-o pictogramă &;
pentru a anula selecţia, afişaţi sau evidenţiaţi
imaginea şi repetaţi paşii 2 şi 3.
A
Pictograma &
Pictograma & nu va mai fi afişată după ce încărcarea s-a finalizat.
Wi-Fi 173
Selectarea mai multor imagini pentru încărcare
Pentru a modifica starea de încărcare a mai multor imagini, folosiţi opţiunea Selectare pt.
trimit. la disp. intel. din meniul redare.
1
Alegeţi Selectare pt. trimit. la disp. intel.
Pentru a afişa meniurile, apăsaţi butonul G.
Evidenţiaţi Selectare pt. trimit. la disp. intel. din
meniul redare şi apăsaţi 2.
Buton G
2
Selectaţi imagini.
Folosiţi selectorul multiplu pentru a evidenţia
imagini şi apăsaţi W (Q) pentru a selecta sau
anula selecţia (pentru a vizualiza imaginea
evidenţiată pe ecranul întreg, apăsaţi şi menţineţi
apăsat butonul X). Imaginile selectate sunt
Buton W (Q)
marcate cu o pictogramă &.
3
Apăsaţi J.
Apăsaţi J pentru a finaliza operaţia.
174 Wi-Fi
Meniuri aparat foto
D Meniul redare: Gestionarea imaginilor
Pentru a afişa meniul redare, apăsaţi G şi selectaţi fila D (meniu redare).
Buton G
Meniul de redare conţine următoarele opţiuni:
Opţiune
Ştergere
Dosar redare
Opţiuni de afişare a redării
Examinare imagine
Rotire pe înalt
Prezentare diapozitive
Tip imagine
Interval între cadre
Comandă imprimare DPOF
Evaluare
Selectare pt. trimit. la disp. intel.
Dosar redare
Implicit
—
Curentă
—
Activată
Activată
—
Imagini statice şi filme
2s
—
—
—
0
147
175
176
176
176
149
162
145
174
Buton G ➜ D meniu redare
Alegeţi un dosar pentru redare:
Opţiune
Descriere
În timpul redării sunt afişate numai fotografiile din dosarul selectat curent pentru Dosar
Curentă stocare din meniul fotografiere (0 178). Această opţiune este selectată automat când se face
o fotografie; selectaţi Toate pentru a vedea fotografii din alte dosare.
Toate În timpul redării vor fi vizibile fotografiile din toate dosarele.
D Meniul redare: Gestionarea imaginilor 175
Opţiuni de afişare a redării
Buton G ➜ D meniu redare
Alegeţi informaţiile disponibile în afişajul redării informaţiilor despre
fotografie (0 136). Apăsaţi 1 sau 3 pentru a evidenţia şi apăsaţi 2
pentru a selecta sau pentru a anula selecţia. Elementele selectate sunt
indicate prin semne de bifare. Pentru a reveni la meniul redare, apăsaţi
J.
Examinare imagine
Buton G ➜ D meniu redare
Alegeţi dacă imaginile sunt afişate pe monitor în mod automat, imediat după fotografiere.
Rotire pe înalt
Buton G ➜ D meniu redare
Dacă este selectat Activată, fotografiile „pe înalt” (orientare portret) vor fi rotite automat
pentru afişarea pe monitor (fotografiile făcute cu Dezactivată selectată pentru Rotire
automată a imaginii vor fi afişate în continuare în orientarea peisaj; 0 202). Reţineţi că,
atunci când aparatul foto este în orientarea corectă în timpul fotografierii, imaginile nu mai
sunt rotite automat în timpul examinării.
176 D Meniul redare: Gestionarea imaginilor
C Meniul fotografiere: Opţiuni fotografiere
Pentru a afişa meniul fotografiere, apăsaţi G şi selectaţi fila C (meniu fotografiere).
Buton G
Meniul fotografiere conţine următoarele opţiuni:
Opţiune
Resetare meniu fotografiere
Dosar stocare
Calitate imagine
Dimensiune imagine
Înregistrare NEF (RAW)
Balans de alb
Fluorescent
Setare Picture Control
Gestionare Picture Control
Control automat al distors.
Spaţiu culoare
D-Lighting activ
HDR (high dynamic range)
Reducere zgomot exp. lungă
ISO NR ridicat
Setări sensibilitate ISO
P, S, A, M
Sensibilitate
ISO
Alte moduri
Control sensib. ISO auto.
Implicit
—
—
JPEG normal
Mare
12 biţi
Automat
Fluorescent cu alb rece
Standard
—
Dezactivat
sRGB
Automat
Dezactivat
Dezactivată
Normal
100
Automat
Dezactivat
0
177
178
59
61
178
101
102
111
115
179
179
94
96
179
180
Opţiune
Mod declanşare
m, w
Alte moduri
Expunere multiplă
Mod Expunere multiplă
Număr de fotografii
Modificare automată
Fotograf. cu temporiz. interval
Implicit
0
Continuu R
Cadru unic
45
Dezactivat
2
Activată
Dezactivat
Activat
VR optic 1
Setări film
Dim. cadru/cadenţă cadre 2
Calitate film
Microfon
Reducere zgomot vânt
Setări manuale film
98
68
181
—
Normal
Sensibilitate automată 128
Dezactivată
Dezactivat
67
180
1 Disponibil numai cu obiectivele care acceptă acest element.
2 Opţiunea implicită variază în funcţie de ţara de achiziţie.
Notă: În funcţie de setările aparatului foto, este posibil ca unele elemente să fie colorate în gri şi
să nu fie disponibile.
Resetare meniu fotografiere
Buton G ➜ C meniu fotografiere
Selectaţi Da pentru a reiniţializa setările meniului de fotografiere.
C Meniul fotografiere: Opţiuni fotografiere 177
Dosar stocare
Buton G ➜ C meniu fotografiere
Creaţi, redenumiţi sau ştergeţi dosare sau alegeţi dosarul în care vor fi stocate fotografiile
ulterioare.
• Selectare dosar: Alegeţi dosarul în care vor fi stocate fotografiile ulterioare.
D5300 (dosar implicit)
Dosar curent
Alte dosare (în ordine alfabetică)
• Nou: Creaţi un dosar nou şi denumiţi-l conform descrierii de la pagina 116. Numele dosarelor
pot avea o lungime de până la cinci caractere.
• Redenumire: Selectaţi un dosar din listă şi redenumiţi-l conform descrierii de la pagina 116.
• Ştergere: Ştergeţi toate dosarele goale de pe cardul de memorie.
D
Nume dosare
Pe cardul de memorie, numele dosarelor sunt precedate de un număr de dosar din trei cifre alocat
automat de aparatul foto (de ex. 100D5300). Fiecare dosar poate conţine până la 999 de fotografii. În
timpul fotografierii, imaginile sunt stocate în dosarul cu numărul cel mai mare cu numele selectat. Dacă
este făcută o fotografie când dosarul curent este plin sau conţine o fotografie cu numărul 9999, aparatul
foto va crea un dosar nou adăugând 1 la numărul dosarului curent (de ex. 101D5300). Aparatul foto
tratează dosarele cu acelaşi nume, dar cu numere de dosar diferite ca fiind acelaşi dosar. De exemplu,
dacă este selectat dosarul NIKON pentru Dosar stocare, fotografiile din toate dosarele numite NIKON
(100NIKON, 101NIKON, 102NIKON etc.) vor fi vizibile când este selectat Curentă pentru Dosar redare
(0 175). Redenumirea modifică toate dosarele cu acelaşi nume, dar lasă numerele de dosare intacte.
Selectarea Ştergere şterge dosarele numerotate goale, dar lasă celelalte dosare cu acelaşi nume intacte.
Înregistrare NEF (RAW)
Buton G ➜ C meniu fotografiere
Alegeţi adâncimea de bit pentru imagini NEF (RAW).
Opţiune
( 12 biţi
) 14 biţi
Descriere
Imaginile NEF (RAW) sunt înregistrate la o adâncime de bit de 12 biţi.
Imaginile NEF (RAW) sunt înregistrate la o adâncime de bit de 14 biţi, producând
fişiere mai mari însă crescând cantitatea de date înregistrate privind culoarea.
178 C Meniul fotografiere: Opţiuni fotografiere
Control automat al distors.
Buton G ➜ C meniu fotografiere
Selectaţi Activat pentru a reduce distorsiunea de tip butoi în
fotografiile făcute cu obiective cu unghi larg şi pentru a reduce
distorsiunea de tip pernă în fotografiile făcute cu obiective lungi
(reţineţi că marginile zonei vizibile în vizor pot fi tăiate din fotografia
finală şi că timpul necesar pentru a procesa fotografiile înainte de a
începe înregistrarea este posibil să crească). Această opţiune nu este
aplicabilă filmelor şi este disponibilă numai cu obiectivele de tip G, E şi D (obiectivele PC,
superangulare şi o serie de alte obiective sunt excluse); rezultatele nu sunt garantate cu alte
obiective.
Spaţiu culoare
Buton G ➜ C meniu fotografiere
Spaţiul de culoare determină paleta de culori disponibile pentru
reproducerea culorii. sRGB este recomandat pentru filme şi pentru
imprimarea şi afişarea generală, Adobe RGB, cu paleta sa mai largă de
culori, este recomandat pentru publicarea profesională şi imprimarea
în scopuri comerciale.
A
Adobe RGB
Pentru reproducerea precisă a culorii, imaginile Adobe RGB necesită aplicaţii, afişaje şi imprimante care
acceptă gestionarea culorii.
A
Spaţiu culoare
ViewNX 2 (furnizat) şi Capture NX 2 (disponibil separat) selectează automat spaţiul de culoare corect
atunci când se deschid fotografiile create cu acest aparat foto. Rezultatele nu pot fi garantate cu
software de la terţe părţi.
Reducere zgomot exp. lungă
Buton G ➜ C meniu fotografiere
Dacă este selectat Activată, fotografiile făcute la timpi de expunere
mai lungi de 1 s vor fi procesate pentru a se reduce zgomotul (pete
luminoase, pixeli luminoşi repartizaţi aleatoriu sau ceaţă). Timpul
necesar pentru procesare aproape că se dublează; în timpul procesării, „l m” va clipi în
vizor şi nu vor putea fi făcute fotografii (dacă aparatul foto este oprit înainte de finalizarea
procesării, nu se va realiza reducerea zgomotului).
C Meniul fotografiere: Opţiuni fotografiere 179
ISO NR ridicat
Buton G ➜ C meniu fotografiere
Fotografiile făcute la sensibilităţi ISO ridicate pot fi procesate pentru reducerea „zgomotului”.
Opţiune
Ridicat
Normal
Redus
Descriere
Reduceţi zgomotul (pixeli luminoşi repartizaţi aleatoriu, linii sau ceaţă), în special în
fotografiile făcute la sensibilităţi ISO ridicate. Alegeţi gradul de reducere a zgomotului dintre
Ridicat, Normal şi Redus.
Reducerea zgomotului se realizează numai în funcţie de necesităţi. Gradul de reducere a
Dezactivat zgomotului este mai mic decât reducerea realizată când este selectat Redus pentru ISO NR
ridicat.
Setări sensibilitate ISO
Buton G ➜ C meniu fotografiere
Reglaţi sensibilitatea ISO (0 67).
❚❚ Control sensibilitate ISO automat
Dacă este ales Dezactivat pentru Control sensib. ISO auto. în modurile P, S, A şi M,
sensibilitatea ISO va rămâne fixată la valoarea selectată de utilizator (0 67). Când este ales
Activat, sensibilitatea ISO va fi reglată automat dacă expunerea optimă nu poate fi atinsă la
valoarea selectată de utilizator. Valoarea maximă pentru sensibilitatea ISO automată poate fi
selectată folosind opţiunea Sensibilitate maximă din meniul Control sensib. ISO auto.
(alegeţi valori mai reduse pentru a evita zgomotul (pixeli luminoşi repartizaţi aleatoriu, ceaţă
sau linii, dar reţineţi că, în cazul în care sensibilitatea ISO selectată de utilizator este mai ridicată
decât cea aleasă pentru Sensibilitate maximă, în locul acesteia va fi folosită valoarea selectată
de utilizator; valoarea minimă pentru sensibilitatea ISO automată este setată automat la ISO
100)). În modurile P şi A, sensibilitatea va fi reglată numai dacă ar rezulta subexpunere la timpul
de expunere selectat pentru Timp expunere maxim (1/2000–1 s sau Automat; în modurile S şi
M, sensibilitatea va fi reglată pentru expunere optimă la timpul de expunere selectat de
utilizator). Dacă este selectat Automat (disponibil numai cu obiective CPU), aparatul foto va
alege timpul de expunere maxim pe baza distanţei focale a obiectivului (selectarea timpului de
expunere automat poate fi reglată fin prin evidenţierea Automat şi apăsarea 2). Timpii de
expunere mai lungi vor fi utilizaţi numai dacă expunerea optimă nu poate fi obţinută la
valoarea sensibilităţii ISO selectată pentru Sensibilitate maximă.
180 C Meniul fotografiere: Opţiuni fotografiere
Când este selectat Activat, vizorul arată ISO-AUTO, iar afişajul
informaţiilor afişează ISO-A. Aceşti indicatori clipesc când sensibilitatea
este modificată faţă de valoarea selectată de utilizator.
A
Sensibilitate maximă/Timp expunere maxim
Când controlul sensibilităţii ISO automat este activat, reprezentarea
grafică a sensibilităţii ISO şi a timpului de expunere din afişajul
informaţiilor prezintă sensibilitatea maximă şi timpul expunere maxim.
Timp expunere maxim
Sensibilitate maximă
A
Control sensibilitate ISO automat
Zgomotul (pixeli luminoşi repartizaţi aleatoriu, ceaţă sau linii) este mai probabil să apară la sensibilităţi
mari. Folosiţi opţiunea ISO NR ridicat din meniul fotografiere pentru a reduce zgomotul (0 180).
Reţineţi că sensibilitatea ISO poate fi ridicată automat când controlul sensibilităţii ISO automat este
folosit în combinaţie cu modurile bliţ cu sincronizare lentă (disponibile cu bliţul încorporat şi cu unităţile
bliţ opţionale enumerate la pagina 232), existând posibilitatea să împiedice aparatul foto să selecteze
timpi de expunere lungi. Controlul sensibilităţii ISO automat este disponibil numai în modul control bliţ
i-TTL (0 192, 233); în alte moduri, valoarea selectată pentru Sensibilitate ISO va fi folosită pentru
fotografiile făcute cu bliţul încorporat sau cu unităţile bliţ opţionale.
VR optic
Buton G ➜ C meniu fotografiere
Acest element este afişat numai cu obiectivele care îl acceptă. Selectarea Activat activează
reducerea vibraţiilor, care se aplică ori de câte ori butonul de declanşare este apăsat la
jumătate (0 268). Selectaţi Dezactivat pentru a dezactiva reducerea vibraţiilor.
A
Indicatorul reducere vibraţii
Când este selectat Activat pentru VR optic, pe afişajul informaţiilor apare un
indicator reducere vibraţii.
C Meniul fotografiere: Opţiuni fotografiere 181
A Setări personalizate: Reglarea fină a
setărilor aparatului foto
Pentru a afişa meniul Setări personalizate, apăsaţi G şi selectaţi fila A (meniu Setări
personalizate).
Buton G
Setările personalizate sunt folosite pentru personalizarea
setărilor aparatului foto pentru a se potrivi preferinţelor
individuale.
Grupuri Setări personalizate
Meniu principal
Reiniţ. setări
personalizate
(0 183)
182 A Setări personalizate: Reglarea fină a setărilor aparatului foto
Sunt disponibile următoarele setări personalizate:
a
a1
a2
a3
a4
b
b1
c
c1
c2
Setare personalizată
Reiniţ. setări personalizate
Focalizare automată
Selecţie prioritate AF-C
Număr de puncte focalizare
Disp. ilum. asist. AF încorp.
Telemetru
Expunere
Stopuri EV pt. control exp.
Blocare AE/cronometre
Buton declanşare AE-L
Temporiz. oprire automată
c3 Autodeclanşator
c4
d
d1
d2
d3
d4
d5
d6
e
e1
e2
f
f1
f2
Durată activare telecom. (ML-L3)
Fotografiere/afişare
Bip
Afişare grilă vizor
Afişare ISO
Ordine numere fişiere
Mod întârziere expunere
Imprimare dată
Bracketing/bliţ
Cntrl. bliţ pt. bliţ încorporat
Setare bracketing automat
Comenzi
Asociere buton Fn
Asociere buton AE-L / AF-L
f3 Inversare rotaţie selector
Implicit
0
183
Focalizare
39 puncte
Activat
Dezactivat
184
184
185
185
1/3 stop
186
Dezactivat
Normal
Întârziere autodeclanşator: 10 s;
număr de fotografii: 1
1 min
186
186
187
Redus
Dezactivat
Dezactivat
Dezactivată
Dezactivat
Dezactivată
187
188
188
188
189
190
TTL
Bracketing AE
192
192
Sensibilitate ISO
Blocare AE/AF
Compensare expunere: U
Timp expunere/diafragmă: U
Declanşare blocată
193
194
187
194
f4 Blocare decl. în lipsă card
194
f5 Inversare indicatori
194
Notă: În funcţie de setările aparatului foto, este posibil ca unele elemente să fie colorate în gri şi să nu fie
disponibile.
Reiniţ. setări personalizate
Buton G ➜ A meniu Setări personalizate
Selectaţi Da pentru a restabili setările personalizate la valorile implicite ale acestora.
A Setări personalizate: Reglarea fină a setărilor aparatului foto 183
a: Focalizare automată
a1: Selecţie prioritate AF-C
Buton G ➜ A meniu Setări personalizate
Când este selectat AF-C pentru fotografierea prin vizor (0 51), această opţiune controlează
dacă fotografiile pot fi făcute ori de câte ori este apăsat butonul de declanşare (prioritate
declanşare) sau numai atunci când aparatul foto focalizează (prioritate focalizare).
Opţiune
G Declanşare
F Focalizare
Descriere
Fotografiile pot fi făcute ori de câte ori butonul de declanşare este apăsat.
Fotografiile pot fi făcute numai în momentul în care aparatul foto a focalizat.
a2: Număr de puncte focalizare
Buton G ➜ A meniu Setări personalizate
Alegeţi numărul de puncte de focalizare disponibil pentru selectare manuală puncte
focalizare.
Opţiune
Descriere
Alegeţi dintre cele 39 de puncte de focalizare arătate în
dreapta.
# 39 puncte
A 11 puncte
Alegeţi dintre cele 11 de puncte de focalizare arătate în
dreapta. Folosiţi pentru selectarea rapidă a punctului de
focalizare.
184 A Setări personalizate: Reglarea fină a setărilor aparatului foto
a3: Disp. ilum. asist. AF încorp.
Buton G ➜ A meniu Setări personalizate
Selectaţi dacă dispozitivul de iluminare asistenţă AF încorporat se
aprinde pentru a asista operaţia de focalizare în condiţii de iluminare
slabă.
Dispozitiv iluminare
asistenţă AF
Opţiune
Descriere
Dispozitivul de iluminare asistenţă AF se aprinde când iluminarea este slabă (pentru mai
Activat
multe informaţii consultaţi pagina 252).
Dispozitivul de iluminare pentru asistenţă AF nu se aprinde pentru a ajuta operaţia de
Dezactivat focalizare. Când iluminarea este slabă, este posibil ca aparatul foto să nu poată focaliza
utilizând focalizarea automată.
a4: Telemetru
Buton G ➜ A meniu Setări personalizate
Alegeţi Activat în scopul utilizării indicatorului de expunere pentru a determina dacă aparatul
foto a focalizat corect în modul de focalizare manuală (0 57; reţineţi că această funcţie nu este
disponibilă în modul fotografiere M, când indicatorul de expunere arată dacă subiectul este
expus corect).
Indicator
Descriere
Subiect focalizat.
Punctul de focalizare este
uşor deplasat în faţa
subiectului.
Punctul de focalizare este
deplasat mult în faţa
subiectului.
A
Indicator
Descriere
Punctul de focalizare este
uşor deplasat în spatele
subiectului.
Punctul de focalizare este
deplasat mult în spatele
subiectului.
Aparatul foto nu poate
determina focalizarea
corectă.
Utilizarea telemetrului electronic
Telemetrul electronic necesită un obiectiv cu o diafragmă maximă de f/5.6 sau mai mare. Este posibil ca
rezultatele dorite să nu fie obţinute în situaţiile în care aparatul foto nu poate focaliza folosind
focalizarea automată (0 52). Telemetrul electronic nu este disponibil în timpul vizualizării în timp real.
A Setări personalizate: Reglarea fină a setărilor aparatului foto 185
b: Expunere
b1: Stopuri EV pt. control exp.
Buton G ➜ A meniu Setări personalizate
Selectaţi treptele folosite când faceţi reglări la timpul de expunere,
diafragmă, expunere şi compensare bliţ şi bracketing.
c: Blocare AE/cronometre
c1: Buton declanşare AE-L
Buton G ➜ A meniu Setări personalizate
Dacă este selectat Activat, expunerea se va bloca în timp ce butonul de
declanşare este apăsat la jumătate.
c2: Temporiz. oprire automată
Buton G ➜ A meniu Setări personalizate
Această opţiune determină cât timp monitorul rămâne pornit dacă nu sunt efectuate operaţii
în timpul afişării meniului şi al redării (Redare/meniuri), în timp ce fotografiile sunt afişate pe
monitor după fotografiere (Examinare imagine) şi în timpul vizualizării în timp real
(Vizualizare în timp real) şi cât timp rămân active temporizatorul standby, vizorul şi afişajul
informaţiilor când nu sunt efectuate operaţii (Temporizator standby). Alegeţi întârzieri mai
scurte ale opririi automate pentru a reduce consumul acumulatorului.
Opţiune
C Scurt
D Normal
E Lung
F Personalizat
A
Descriere (toţi timpii sunt aproximativi)
Temporizatoarele de oprire automată sunt setate la următoarele valori:
Vizualizare în timp
Temporizator
Redare/meniuri
Examinare imagine
real
standby
Scurt
20 s
4s
5 min
4s
Normal
1 min
4s
10 min
8s
Lung
5 min
20 s
20 min
1 min
Alegeţi întârzieri separate pentru Redare/meniuri, Examinare imagine, Vizualizare
în timp real şi Temporizator standby. Când setările sunt finalizate, apăsaţi J.
Temporiz. oprire automată
Monitorul şi vizorul nu se vor închide automat când aparatul foto este conectat la un computer sau la o
imprimantă prin intermediul USB.
186 A Setări personalizate: Reglarea fină a setărilor aparatului foto
c3: Autodeclanşator
Buton G ➜ A meniu Setări personalizate
Alegeţi durata întârzierii declanşării obturatorului şi numărul de
fotografii făcute.
• Întârziere autodeclanşator: Alegeţi perioada de întârziere a declanşării.
• Număr de fotografii: Apăsaţi 1 şi 3 pentru a alege numărul de
fotografii făcute de fiecare dată când butonul de declanşare este
apăsat (de la 1 la 9; dacă este selectată o valoare diferită de 1,
fotografiile vor fi făcute la intervale de aproximativ 4 secunde).
c4: Durată activare telecom. (ML-L3)
Buton G ➜ A meniu Setări personalizate
Alegeţi cât timp va aştepta aparatul foto un semnal de la telecomanda
opţională ML-L3 înainte de a anula modul de declanşare telecomandă.
Alegeţi durate mai scurte pentru o durată de funcţionare a
acumulatorului mai îndelungată. Această setare se aplică numai în
timpul fotografierii prin vizor.
d: Fotografiere/afişare
d1: Bip
Buton G ➜ A meniu Setări personalizate
Alegeţi înălţimea (Ridicat sau Redus) bipului care se aude când aparatul foto focalizează şi în
modurile autodeclanşator şi telecomandă. Selectaţi Dezactivat pentru a împiedica auzirea
bipului.
Setarea curentă este afişată în afişajul informaţiilor: când bipul este
activat este afişat 3, iar când este dezactivat 2.
A Setări personalizate: Reglarea fină a setărilor aparatului foto 187
d2: Afişare grilă vizor
Buton G ➜ A meniu Setări personalizate
Alegeţi Activat pentru afişarea la cerere a liniilor reţelei în vizor pentru a fi utilizate ca referinţă
când se compun fotografii (0 4).
d3: Afişare ISO
Buton G ➜ A meniu Setări personalizate
Selectaţi Activat pentru a afişa sensibilitatea ISO în vizor, în locul numărului de expuneri
rămase.
d4: Ordine numere fişiere
Buton G ➜ A meniu Setări personalizate
Când se face o fotografie, aparatul foto denumeşte fişierul adăugând 1 la numărul utilizat
pentru fişierul anterior. Această opţiune controlează dacă numerotarea fişierelor continuă de
la ultimul număr utilizat atunci când se creează un nou dosar, se formatează cardul de
memorie sau se introduce un nou card de memorie în aparatul foto.
Opţiune
Descriere
Când este creat un nou dosar, este formatat cardul de memorie sau este introdus un nou
card de memorie în aparatul foto, numerotarea fişierelor continuă de la ultimul număr
Activată utilizat. Dacă se face o fotografie când dosarul curent conţine o fotografie numerotată
9999, se va crea în mod automat un nou dosar, iar numerotarea fişierelor va începe din nou
de la 0001.
Numerotarea fişierelor este resetată la 0001 când se creează un nou dosar, se formatează
cardul de memorie sau se introduce un nou card de memorie în aparatul foto. Reţineţi că,
Dezactivată
dacă se face o fotografie când dosarul curent conţine 999 fotografii, se va crea în mod
automat un nou dosar.
Resetează numerotarea fişierelor pentru Activată la 0001 şi creează un dosar nou cu
Resetare
următoarea fotografie făcută.
188 A Setări personalizate: Reglarea fină a setărilor aparatului foto
D
Ordine numere fişiere
Dacă dosarul curent are numărul 999 şi conţine fie 999 fotografii, fie o fotografie cu numărul 9999,
butonul de declanşare va fi dezactivat şi nu se vor mai putea face fotografii. Selectaţi Resetare pentru
setarea personalizată d4 (Ordine numere fişiere) şi apoi fie formataţi cardul de memorie curent, fie
introduceţi un card de memorie nou.
A
Nume fişiere
Fotografiile sunt stocate ca fişiere imagine cu nume de forma „DSC_nnnn.xxx”, unde nnnn este un
număr format din patru cifre cuprinse între 0001 şi 9999 asociat automat, în ordine crescătoare, de către
aparatul foto, iar xxx este una dintre următoarele extensii formate din trei litere: „NEF” pentru imagini
NEF (RAW), „JPG” pentru imagini JPEG sau „MOV” pentru filme. Fişierele NEF şi JPEG înregistrate la o
setare de NEF (RAW) + JPEG au aceleaşi nume de fişier, dar extensii diferite. Copiile create cu
suprapunerea imaginilor (0 211) şi cu opţiunile de editare a filmelor (0 131) au nume de fişiere care
încep cu „DSC_” ; copiile create cu alte opţiuni din meniul de retuşare au nume de fişiere care încep cu
„CSC” (de ex. „CSC_0001.JPG”). Imaginile înregistrate cu opţiunea Spaţiu culoare din meniul
fotografiere setată la Adobe RGB (0 179) au nume ale fişierelor care încep cu o linie inferioară (de ex.
„_DSC0001.JPG”).
d5: Mod întârziere expunere
Buton G ➜ A meniu Setări personalizate
În cazurile în care cea mai mică mişcare a aparatului foto poate produce estompare in
fotografii, selectaţi Activat pentru a întârzia declanşarea obturatorului cu până la aproximativ
1 s după apăsarea butonului de declanşare şi ridicarea oglinzii.
A Setări personalizate: Reglarea fină a setărilor aparatului foto 189
d6: Imprimare dată
Buton G ➜ A meniu Setări personalizate
Alegeţi informaţiile despre dată care vor fi imprimate pe fotografii în timp ce sunt făcute.
Imprimarea datei nu se poate adăuga la sau elimina din fotografiile existente.
Opţiune
Dezactivată
a
Data
b Data şi ora
c
Contor dată
Descriere
Ora şi data nu apar pe fotografii.
Data sau data şi ora sunt imprimate pe fotografiile
făcute în timp ce această opţiune este activă.
15 . 10 . 2013
15 . 10 . 2013 10 : 02
Noile fotografii sunt imprimate cu o dată, care arată numărul de zile dintre
data fotografierii şi data selectată (vezi mai jos).
La setări diferite de Dezactivată, opţiunea selectată este indicată de o
pictogramă d pe afişajul informaţiilor.
A
Imprimare dată
Data este înregistrată în ordinea selectată în meniul Fus orar şi dată (0 201). Data imprimată poate fi
tăiată sau poate deveni ilizibilă în copiile create atunci când imaginile sunt retuşate (0 205). Data nu
apare în imaginile NEF (RAW) sau NEF (RAW)+JPEG.
❚❚ Contor dată
Fotografiile făcute când această opţiune este activă sunt imprimate cu
numărul de zile rămas până la o dată viitoare sau numărul de zile scurse
de la o dată trecută. Folosiţi această opţiune pentru a urmări creşterea
unui copil sau pentru a număra zilele rămase până la o zi de naştere sau
o nuntă.
02 / 20 . 10 . 2013
Dată viitoare (două zile rămase)
02 / 24 . 10 . 2013
Dată trecută (două zile trecute)
Aparatul foto oferă trei câmpuri pentru stocarea datelor.
1
Introduceţi prima dată.
Prima dată când selectaţi Contor dată, vi se va cere să
introduceţi o dată în primul câmp. Introduceţi o dată folosind
selectorul multiplu şi apăsaţi J pentru a ieşi în lista datelor.
190 A Setări personalizate: Reglarea fină a setărilor aparatului foto
2
Introduceţi date suplimentare sau editaţi datele
existente.
Pentru a modifica data sau pentru a introduce date suplimentare,
evidenţiaţi un câmp şi apăsaţi 2 şi introduceţi o dată conform
descrierii de mai sus.
3
Alegeţi o dată.
4
Alegeţi un format pentru contorul datei.
Evidenţiaţi un câmp din lista datelor şi apăsaţi J.
Evidenţiaţi Opţiuni afişaj şi apăsaţi 2, apoi evidenţiaţi un format
pentru dată şi apăsaţi J.
5
Ieşiţi din meniul contor dată.
Apăsaţi J pentru a ieşi din meniul contor dată.
A Setări personalizate: Reglarea fină a setărilor aparatului foto 191
e: Bracketing/bliţ
e1: Cntrl. bliţ pt. bliţ încorporat
Buton G ➜ A meniu Setări personalizate
Alegeţi modul bliţ pentru bliţul încorporat în modurile P, S, A şi M.
Opţiune
1 TTL
Descriere
Puterea bliţului este reglată în mod automat în funcţie de condiţiile de fotografiere.
Alegeţi un nivel pentru bliţ. La putere maximă, bliţul
încorporat are un număr de ghid de 13 (m, ISO 100, 20 °C).
2 Manual
A
Manual
O pictogramă Y clipeşte în vizor, iar pe afişajul informaţiilor clipeşte 0
când este selectat Manual şi bliţul este ridicat.
A
SB-400 şi SB-300
Când o unitate bliţ opţională SB-400 sau SB-300 este ataşată şi pornită, Cntrl. bliţ pt. bliţ încorporat se
schimbă la Bliţ opţional, permiţând să fie selectat modul de control al bliţului pentru unitatea bliţ
opţională din TTL şi Manual.
A
Control bliţ TTL
Următoarele tipuri de control bliţ sunt acceptate când este folosit un obiectiv CPU în combinaţie cu
bliţul încorporat (0 62) sau cu unităţile bliţ opţionale (0 232).
• Bliţ de umplere compensat i-TTL pentru SLR digital: Informaţiile de la senzorul RGB cu 2016 pixeli sunt folosite
pentru a regla puterea bliţului pentru un echilibru natural între subiectul principal şi fundal.
• Bliţ de umplere i-TTL standard pentru SLR digital: Puterea bliţului este reglată pentru subiectul principal;
luminozitatea fundalului nu este luată în calcul.
Controlul bliţ i-TTL standard este folosit cu măsurarea spot sau când este selectat cu unitatea bliţ
opţională. Bliţ de umplere compensat i-TTL pentru SLR digital este folosit în toate celelalte cazuri.
e2: Setare bracketing automat
Buton G ➜ A meniu Setări personalizate
Alegeţi setarea care va fi variată (expunere, balans de alb sau D-Lighting activ) când este
activat bracketing-ul (0 108).
192 A Setări personalizate: Reglarea fină a setărilor aparatului foto
f: Comenzi
f1: Asociere buton Fn
Buton G ➜ A meniu Setări personalizate
Alegeţi rolul jucat de butonul Fn.
Buton Fn
v
Opţiune
Calitate/dimensiune
imagine
w
Sensibilitate ISO
m
Balans de alb
!
D-Lighting activ
$
HDR
& + NEF (RAW)
t
Bracketing automat
"
Mod zonă AF
'
Afişare grilă vizor
c
Wi-Fi
Descriere
Ţinând apăsat butonul Fn rotiţi selectorul de comandă pentru a selecta
calitatea şi dimensiunea imaginii (0 59).
Ţinând apăsat butonul Fn rotiţi selectorul de comandă pentru a selecta
sensibilitatea ISO (0 67).
Ţinând apăsat butonul Fn rotiţi selectorul de comandă pentru a selecta
balansul de alb (numai modurile P, S, A şi M; 0 101).
Ţinând apăsat butonul Fn rotiţi selectorul de comandă pentru a selecta
D-Lighting activ (numai modurile P, S, A şi M; 0 94).
Ţinând apăsat butonul Fn rotiţi selectorul de comandă pentru a regla setările
HDR (numai modurile P, S, A şi M; 0 96).
În cazul în care calitatea imaginii este setată la JPEG fine, JPEG normal sau
JPEG basic, va fi înregistrată o copie NEF (RAW) cu următoarea fotografie
făcută după ce este apăsat butonul Fn. Pentru a ieşi fără să înregistraţi o copie
NEF (RAW), apăsaţi din nou butonul Fn. Această opţiune nu are efect în
următoarele moduri efecte speciale: %, g, ', (, 3 şi ).
Ţinând apăsat butonul Fn, rotiţi selectorul de comandă pentru a alege treapta
de bracketing (bracketing expunere şi balans de alb) sau pentru a activa sau
dezactiva bracketing ADL (numai modurile P, S, A şi M; 0 108).
Ţinând apăsat butonul Fn rotiţi selectorul de comandă pentru a alege un mod
zonă AF (0 53).
Apăsaţi butonul Fn pentru a afişa sau pentru a
ascunde reţeaua de încadrare a vizorului.
Apăsaţi butonul Fn pentru a afişa meniul Wi-Fi (0 169).
A Setări personalizate: Reglarea fină a setărilor aparatului foto 193
f2: Asociere buton AE-L / AF-L
Buton G ➜ A meniu Setări personalizate
Alegeţi rolul îndeplinit de butonul A (L).
Opţiune
Descriere
Se blochează focalizarea şi expunerea în timp ce este
B Blocare AE/AF apăsat butonul A (L).
Expunerea se blochează când este apăsat butonul
C Numai blocare AE A
(L).
Expunerea se blochează când butonul A (L) este
AE
apăsat şi rămâne blocată până când butonul este apăsat
E Blocare
(Menţinere)
a doua oară sau temporizatorul standby se opreşte.
F
Buton A (L)
Numai blocare AF Focalizarea se blochează la apăsarea butonului A (L).
A AF-ON
Butonul A (L) iniţiază focalizarea automată. Butonul
de declanşare nu poate fi folosit pentru a focaliza.
f3: Inversare rotaţie selector
Buton G ➜ A meniu Setări personalizate
Inversaţi direcţia de rotire a selectorului de comandă când acesta este
folosit pentru a face reglări ale compensării expunerii sau bliţului
(Compensare expunere) şi/sau timpului de expunere şi diafragmei
(Timp expunere/diafragmă). Evidenţiaţi opţiuni şi apăsaţi 2 pentru a
selecta sau pentru a anula selecţia, apoi apăsaţi J.
f4: Blocare decl. în lipsă card
Buton G ➜ A meniu Setări personalizate
Dacă este selectat Declanşare blocată, butonul de declanşare este activat numai când este
introdus un card de memorie în aparatul foto. Selectarea Activare declanşare permite
declanşarea obturatorului atunci când nu este introdus niciun card de memorie, deşi nu va fi
înregistrată nicio fotografie (acestea vor fi totuşi afişate pe monitor în modul demo).
f5: Inversare indicatori
Buton G ➜ A meniu Setări personalizate
Dacă este selectat
(V), indicatorii de expunere din vizor şi de pe afişajul
informaţiilor sunt afişaţi cu valorile pozitive în stânga şi valorile negative în dreapta. Selectaţi
(W) pentru a afişa valorile negative în stânga şi valorile pozitive în
dreapta.
194 A Setări personalizate: Reglarea fină a setărilor aparatului foto
B Meniul setare: Configurarea aparatului foto
Pentru a afişa meniul setare, apăsaţi G şi selectaţi fila B (meniu setare).
Buton G
Meniul setare conţine următoarele opţiuni:
Opţiune
Formatare card memorie
Luminozitate monitor
Format afişare informaţii
AUTO/SCENE/EFFECTS
P/S/A/M
Afişaj informaţii automat
Curăţare senzor imagine
Curăţare la pornire/oprire
Bloc. oglindă sus pt. curăţare1
Foto. ref. elim. praf imagine
Reducerea efectului de clipire
Fus orar şi dată 2
Timp economisire lumină zi
Limbă (Language) 2
Rotire automată a imaginii
Comentariu imagine
Date de locaţie
Înregistrare date locaţie
Opţiuni GPS
Creare jurnal
Listă jurnale
Implicit
—
0
Grafic
Grafic
Activat
Curăţare la pornire şi
oprire
—
—
Automat
0
196
196
197
199
Opţiune
Mod video 2
HDMI
Rezoluţie ieşire
Control dispozitiv
Telecomandă
Declanşare de la distanţă
Asociere buton Fn
241
243
199
200
Dezactivat
—
Activată
—
201
201
202
202
Dezactivată
—
—
—
74
Implicit
—
0
202
Automat
Activat
166
Realizare fotografii
Ca butonul 4 al
aparat. foto
203
Wi-Fi
Conexiune de reţea
Setări reţea
Încărcare Eye-Fi 3
Marcaj de conformitate
Versiune firmware
Dezactivare
—
Activare
—
—
169
204
204
204
1 Nu este disponibil când acumulatorul este descărcat.
2 Opţiunea implicită variază în funcţie de ţara de achiziţie.
3 Disponibilă doar când este introdus un card de memorie compatibil Eye-Fi (0 204).
Notă: În funcţie de setările aparatului foto, este posibil ca unele elemente să fie colorate în gri şi
să nu fie disponibile.
B Meniul setare: Configurarea aparatului foto 195
Formatare card memorie
Buton G ➜ B meniu setare
Cardurile de memorie trebuie să fie formatate înainte de prima utilizare sau după ce au fost
formatate în alte dispozitive. Formataţi cardul conform descrierii de mai jos.
D
Formatarea cardurilor de memorie
Formatarea cardurilor de memorie şterge permanent orice date pe care acestea le pot conţine. Asiguraţi-vă
că aţi copiat toate fotografiile sau alte date pe care doriţi să le păstraţi pe un computer înainte de a
continua (0 153).
1
Evidenţiaţi Da.
Pentru a ieşi fără a formata cardul de memorie,
evidenţiaţi Nu şi apăsaţi J.
2
Apăsaţi J.
În timp ce cardul este formatat va fi afişat mesajul din
dreapta. Nu scoateţi cardul de memorie şi nu scoateţi şi
nu deconectaţi sursa de alimentare până când
formatarea nu este finalizată.
Luminozitate monitor
Buton G ➜ B meniu setare
Apăsaţi 1 sau 3 pentru a alege luminozitatea monitorului. Alegeţi
valori mai mari pentru luminozitate crescută, valori mai mici pentru
luminozitate redusă.
196 B Meniul setare: Configurarea aparatului foto
Format afişare informaţii
Buton G ➜ B meniu setare
Alegeţi un format pentru afişarea informaţiilor (0 6). Formatele pot fi alese separat pentru
modurile automat, scenă şi efecte speciale şi pentru modurile P, S, A şi M.
Clasic (0 198)
1
Grafic (0 6)
Selectaţi o opţiune pentru modul fotografiere.
Evidenţiaţi AUTO/SCENE/EFFECTS sau P/S/A/M şi
apăsaţi 2.
2
Selectaţi un model.
Evidenţiaţi un model şi apăsaţi J.
B Meniul setare: Configurarea aparatului foto 197
Afişajul „Clasic” este prezentat mai jos.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1011
13 14
15
16
17
18
23 22 21 20
19
12
24 25 26 27 28 29 30
37 36 35 34 33 32 31
1 Indicator conectare Eye-Fi
.............................................. 204
2 Indicator conectare Wi-Fi
.............................................. 172
3 Indicator jurnal traseu ......... 77
4 Indicator semnal satelit....... 75
5 Mod întârziere expunere ...189
6 Indicator expunere multiplă
.............................................. 100
7 Indicator imprimare
dată ..................................... 190
8 Indicator reducere vibraţii
....................................... 18, 181
9 Indicator control bliţ .......... 192
Indicator compensare bliţ
pentru unităţi de bliţ
opţionale ........................... 235
10 Indicator „beep”.................. 187
11 Indicator acumulator ........... 17
12 Pictogramă ajutor...........8, 256
13 Mod fotografiere
i automat/
j automat (fără bliţ) ....... 19
Moduri scenă ..................... 30
Mod efecte speciale ......... 37
Modurile P, S, A şi M .......... 82
14 Indicator blocare expunere
automată (AE) .....................91
15 Timp de expunere .................83
16 Diafragmă (număr f/)............83
17 Indicator expunere................87
Indicator compensare
expunere ..............................92
Indicator progres bracketing
..............................................110
18 „k” (apare atunci când rămâne
memorie pentru mai mult
de 1000 de expuneri) ........15
19 Număr de expuneri
rămase ..................................15
Indicator înregistrare balans
de alb ..................................104
Indicator mod captură
20 Sensibilitate ISO.................... 67
Indicator sensibilitate ISO
automat..............................180
21 Indicator bracketing ..........108
Cantitate bracketing
ADL .....................................110
22 Mod declanşare .....................45
23 Indicator zonă AF
automată ............................. 53
Indicator urmărire 3D........... 53
Punct de focalizare ............... 55
24 Calitate imagine .................... 59
25 Dimensiune imagine............ 61
26 Treaptă bracketing ............. 109
27 HDR (High Dynamic
Range) .................................. 96
28 D-Lighting activ..................... 94
29 Balans de alb ........................ 101
30 Sensibilitate ISO ................... 67
31 Compensare expunere ........ 92
32 Compensare bliţ.................... 93
33 Mod bliţ ................................... 63
34 Măsurare ................................. 90
35 Mod zonă AF ................. 53, 120
36 Mod focalizare .............. 51, 119
37 Picture Control .................... 111
Notă: Afişaj prezentat cu toate indicatoarele active în scopuri ilustrative.
198 B Meniul setare: Configurarea aparatului foto
Afişaj informaţii automat
Buton G ➜ B meniu setare
Dacă este selectat Activat, afişajul informaţiilor va apărea după ce butonul de declanşare este
apăsat la jumătate. Dacă este selectat Dezactivat, afişajul informaţiilor poate fi vizualizat
apăsând butonul R.
Foto. ref. elim. praf imagine
Buton G ➜ B meniu setare
Achiziţionaţi datele de referinţă pentru opţiunea Image Dust Off (Eliminarea prafului de pe
imagine) în Capture NX 2 (disponibil separat; pentru informaţii suplimentare, consultaţi
manualul Capture NX 2).
Foto. ref. elim. praf imagine este disponibilă doar când pe aparatul foto este montat un
obiectiv CPU. Se recomandă utilizarea unui obiectiv cu o distanţă focală de cel puţin 50 mm.
Când se utilizează un obiectiv zoom, apropiaţi la maximum.
1
Alegeţi o opţiune de pornire.
Evidenţiaţi una dintre următoarele opţiuni şi apăsaţi
J. Pentru a ieşi fără să achiziţionaţi date pentru
eliminarea prafului de pe imagine apăsaţi G.
• Pornire: Mesajul arătat în dreapta va fi afişat, iar în
vizor va apărea „rEF”.
• Curăţare senzor apoi pornire: Selectaţi această opţiune
pentru a curăţa senzorul de imagine înainte de
pornire. Mesajul arătat în dreapta va fi afişat, iar
„rEF” va apărea în vizor când curăţarea este
finalizată.
D
Curăţarea senzorului de imagine
Datele de referinţă pentru eliminarea prafului de pe imagine înregistrate anterior curăţării
senzorului de imagine nu pot fi folosite pentru fotografiile făcute după curăţarea senzorului de
imagine. Selectaţi Curăţare senzor apoi pornire numai dacă datele de referinţă pentru
eliminarea prafului de pe imagine nu vor fi folosite cu fotografiile existente.
2
Încadraţi un obiect alb, fără caracteristici, în vizor.
În condiţiile în care obiectivul se află la aproximativ zece centimetri de un obiect alb, fără
caracteristici şi bine iluminat, încadraţi obiectul până când umple vizorul şi apoi apăsaţi
butonul de declanşare la jumătate.
În modul focalizare automată, focalizarea va fi setată automat la infinit; în modul
focalizare manuală, setaţi focalizarea la infinit manual.
B Meniul setare: Configurarea aparatului foto 199
3
Achiziţionaţi date de referinţă pentru eliminarea prafului de pe imagine.
Apăsaţi butonul de declanşare până la capăt pentru a achiziţiona date de referinţă
pentru eliminarea prafului de pe imagine.
Dacă obiectul de referinţă este prea luminos sau prea
întunecat, este posibil ca aparatul foto să nu poată
achiziţiona date de referinţă pentru eliminarea prafului
de pe imagine şi va fi afişat mesajul prezentat în partea
dreaptă. Alegeţi un alt obiect de referinţă şi repetaţi
procesul de la pasul 1.
D
Date de referinţă pentru eliminarea prafului de pe imagine
Aceleaşi date de referinţă pot fi utilizate pentru fotografii făcute cu obiective
diferite sau la diafragme diferite. Imaginile de referinţă nu pot fi vizualizate cu
ajutorul unui software de prelucrare a imaginilor pe computer. Un model cu
reţea este afişat când imaginile de referinţă sunt vizualizate pe aparatul foto.
Reducerea efectului de clipire
Buton G ➜ B meniu setare
Reduceţi clipirea şi benzile când fotografiaţi la lumină fluorescentă sau cu vapori de mercur în
timpul vizualizării în timp real (0 118) sau al înregistrării unui film (0 126). Alegeţi Automat
pentru a-i permite aparatului foto să aleagă automat frecvenţa corectă sau potriviţi manual
frecvenţa la cea a sursei de alimentare cu curent alternativ locale.
A
Reducerea efectului de clipire
Dacă opţiunea Automat nu produce rezultatele dorite şi nu sunteţi sigur în ceea ce priveşte frecvenţa
sursei de alimentare locale, testaţi ambele opţiuni şi alegeţi-o pe cea care produce rezultate optime.
Este posibil ca reducerea efectului de clipire să nu producă rezultatele dorite dacă subiectele sunt foarte
luminoase, caz în care trebuie să selectaţi modul A sau M şi să alegeţi o diafragmă mai închisă (număr f/
mai mare) înainte de a porni vizualizarea în timp real. Reţineţi că reducerea efectului de clipire nu este
disponibilă când se selectează Activat pentru Setări film > Setări manuale film (0 129) în modul M.
200 B Meniul setare: Configurarea aparatului foto
Fus orar şi dată
Buton G ➜ B meniu setare
Modificaţi fusurile orare, setaţi ceasul intern al aparatului foto, alegeţi
ordinea de afişare a datei şi activaţi şi dezactivaţi timpul economisire
lumină zi.
Opţiune
Descriere
Alegeţi un fus orar. Ceasul intern al aparatului foto este
setat automat la ora noului fus orar.
Fus orar
Setaţi ceasul intern al aparatului foto (0 15).
Data şi ora
Alegeţi ordinea în care sunt afişate ziua, luna şi anul.
Format dată
Timp
economisire
lumină zi
Activaţi sau dezactivaţi timp economisire lumină zi. Ceasul
intern al aparatului foto va fi dat automat înainte sau înapoi
cu o oră.
Limbă (Language)
Buton G ➜ B meniu setare
Alegeţi o limbă pentru meniurile şi mesajele aparatului foto.
B Meniul setare: Configurarea aparatului foto 201
Rotire automată a imaginii
Buton G ➜ B meniu setare
Fotografiile făcute în timp ce este selectat Activată conţin informaţii despre orientarea
aparatului foto, permiţând rotirea lor automată în timpul redării sau atunci când sunt
vizualizate în ViewNX 2 sau Capture NX 2 (disponibil separat). Sunt înregistrate următoarele
orientări:
Orientare peisaj (lat)
Aparat foto rotit la 90° în sensul
acelor de ceasornic
Aparat foto rotit la 90° în sens invers
acelor de ceasornic
Orientarea aparatului foto nu este înregistrată când este selectat Dezactivată. Alegeţi această
opţiune când rotiţi panoramic sau când efectuaţi fotografii cu obiectivul orientat în sus sau în
jos.
A
Rotire pe înalt
Pentru a roti automat fotografiile „pe înalt” (orientare portret) pentru afişarea în timpul redării, selectaţi
Activată pentru opţiunea Rotire pe înalt din meniul de redare (0 176).
Comentariu imagine
Buton G ➜ B meniu setare
Adăugaţi un comentariu la fotografiile noi pe măsură ce sunt efectuate. Comentariile pot fi
vizualizate ca metadate în ViewNX 2 (furnizat) sau Capture NX 2 (disponibil separat; 0 236).
Comentariul este, de asemenea, vizibil pe pagina cu date de fotografiere pe afişajul cu
informaţii despre fotografie (0 138). Sunt disponibile următoarele opţiuni:
• Introducere comentariu: Introduceţi un comentariu conform descrierii de la pagina 116.
Comentariile pot avea până la 36 de caractere.
• Ataşare comentariu: Selectaţi această opţiune pentru a ataşa
comentariul la toate fotografiile ulterioare. Ataşare comentariu
poate fi activat şi dezactivat prin evidenţierea sa şi apăsarea 2. După
alegerea setării dorite, apăsaţi J pentru a ieşi.
Mod video
Buton G ➜ B meniu setare
Când conectaţi aparatul foto la un televizor sau VCR, asiguraţi-vă că modul video al aparatului
foto se potriveşte cu standardul video al dispozitivului (NTSC sau PAL).
202 B Meniul setare: Configurarea aparatului foto
Telecomandă
Buton G ➜ B meniu setare
Alegeţi funcţiile îndeplinite când se utilizează o telecomandă prin cablu sau o telecomandă
fără fir.
❚❚ Declanşare de la distanţă
Alegeţi dacă butonul de declanşare de pe accesoriul opţional este folosit pentru fotografiere
sau pentru înregistrarea filmelor.
Opţiune
y Realizare fotografii
z Înregistrare filme
Descriere
Butonul de declanşare de pe accesoriul opţional este folosit pentru a face
fotografii.
Butonul de declanşare de pe accesoriul opţional este folosit pentru a
înregistra filme. Apăsaţi butonul la jumătate pentru a porni vizualizarea în
timp real sau pentru a focaliza în modurile AF-S şi AF-F. Apăsaţi butonul până
la capăt pentru a porni sau a opri înregistrarea. Folosiţi comutatorul
vizualizare live pentru a opri vizualizarea în timp real.
❚❚ Asociere buton Fn
Alegeţi rolul jucat de butoanele Fn de pe telecomenzile fără fir.
=4
a
Opţiune
Ca butonul 4 al
aparat. foto
Vizualizare în timp
real
Descriere
Butonul Fn de pe telecomanda fără fir realizează aceeaşi funcţie cu cea
asociată curent butonului A (L) al aparatului foto (0 194).
Butonul Fn de pe telecomanda fără fir poate fi folosit pentru a porni şi pentru
a opri vizualizarea în timp real.
B Meniul setare: Configurarea aparatului foto 203
Încărcare Eye-Fi
Buton G ➜ B meniu setare
Această opţiune este afişată doar atunci când un card de memorie Eye-Fi (disponibil separat de
la alţi furnizori) este introdus în aparatul foto. Alegeţi Activare pentru a încărca fotografiile la
o destinaţie preselectată. Reţineţi că fotografiile nu vor fi încărcate dacă intensitatea
semnalului nu este suficientă.
Respectaţi legislaţia locală cu privire la dispozitivele fără fir şi alegeţi Dezactivare acolo unde
sunt interzise dispozitivele fără fir.
Când se introduce un card Eye-Fi, starea acestuia este indicată de o
pictogramă din afişajul informaţiilor:
• d: Încărcarea Eye-Fi este dezactivată.
• e: Încărcarea Eye-Fi este activată, dar nu sunt disponibile imagini
pentru încărcare.
• f (static): Încărcarea Eye-Fi este activată; se aşteaptă începerea
încărcării.
• f (animat): Încărcarea Eye-Fi este activată; se încarcă date.
• g: Eroare.
D
Carduri Eye-Fi
Fie datorită erorilor sau din alte cauze, cardurile Eye-Fi pot emite semnale fără fir când este selectat
Dezactivare. Dacă pe monitor se afişează o avertizare (0 256), opriţi aparatul foto şi scoateţi cardul.
Aparatul foto poate fi folosit pentru a activa şi a dezactiva cardurile Eye-Fi, însă este posibil să nu accepte
alte funcţii Eye-Fi. Asiguraţi-vă că firmware-ul cardului este menţinut actualizat. Pentru informaţii
suplimentare, consultaţi documentaţia furnizată cu cardul Eye-Fi; pentru informaţii privind
disponibilitatea cardurilor Eye-Fi în ţara sau în regiunea dumneavoastră, contactaţi producătorul.
A
Folosirea cardurilor Eye-Fi în modul Ad Hoc
Este posibil să fie necesar timp suplimentar pentru conectare când sunt folosite cardurile Eye-Fi care
acceptă modul ad hoc. Selectaţi valori mai mari pentru Temporiz. oprire automată > Temporizator
standby din meniul setare (0 186).
Marcaj de conformitate
Buton G ➜ B meniu setare
Vizualizaţi standardele cu care se conformează aparatul foto.
Versiune firmware
Vizualizaţi versiunea firmware curentă a aparatului foto.
204 B Meniul setare: Configurarea aparatului foto
Buton G ➜ B meniu setare
N Meniul retuşare: Crearea copiilor retuşate
Pentru a afişa meniul retuşare, apăsaţi G şi selectaţi fila N (meniu retuşare).
Buton G
Meniul retuşare este folosit pentru a crea copii decupate sau retuşate ale fotografiilor de pe
cardul de memorie şi este disponibil numai când un card de memorie ce conţine fotografii este
introdus în aparatul foto.
Opţiune
i
j
k
l
m
n
o
D-Lighting
Corecţie ochi roşii
Decupare
Monocrom
Efecte filtru
Balans de culoare
Suprapunere imagine
0
207
207
208
208
209
210
211
Opţiune
0
1
2
e
(
)
q
Procesare NEF (RAW)
Redimensionare
Retuşare rapidă
Îndreptare
Control distorsiune
Superangular
Contur culoare
0
213
214
215
215
215
216
216
Opţiune
g
r
u
3
f
Schiţă color
Control perspectivă
Efect de miniaturizare
Culoare selectivă
Editare film
Comparaţie una lângă
p
alta *
0
216
217
218
219
131
221
* Disponibil numai dacă meniul retuşare este afişat prin apăsarea P şi selectarea Retuşare în redarea în
cadru întreg, când este afişată o imagine retuşată sau originală.
A
Retuşarea copiilor
Majoritatea opţiunilor pot fi aplicate copiilor create cu folosirea altor opţiuni de retuşare, deşi cu
excepţia Suprapunere imagine şi Editare film > Alegere pct. pornire/oprire, fiecare opţiune poate fi
aplicată numai o dată (reţineţi că editările multiple pot duce la pierderi ale detaliilor). Opţiunile care nu
pot fi aplicate imaginii curente sunt colorate în gri şi nu sunt disponibile.
A
Calitate şi dimensiune imagine
Cu excepţia copiilor create cu Decupare şi Redimensionare copiile create după imaginile JPEG au
aceeaşi dimensiune şi calitate ca şi originalul, în timp ce copiile create după fotografiile NEF (RAW) sunt
salvate ca imagini JPEG mari, de calitate superioară.
N Meniul retuşare: Crearea copiilor retuşate 205
Crearea copiilor retuşate
Pentru a crea o copie retuşată:
1
Afişaţi opţiunile pentru retuşare.
Evidenţiaţi elementul dorit în meniul retuşare şi apăsaţi
2.
2
Selectaţi o imagine.
Evidenţiaţi o imagine şi apăsaţi J (pentru a vizualiza
imaginea evidenţiată pe ecranul întreg, apăsaţi şi
menţineţi apăsat butonul X).
A
Retuşare
Este posibil ca aparatul foto să nu poată afişa sau retuşa
imagini create cu alte dispozitive. Dacă imaginea a fost
înregistrată la setări ale calităţii imaginii de NEF (RAW) +
JPEG (0 59), opţiunile de retuşare se aplică numai copiei
RAW.
3
Selectaţi opţiunile pentru retuşare.
Pentru mai multe informaţii, consultaţi secţiunea
referitoare la elementul selectat. Pentru a ieşi fără să
creaţi o copie retuşată, apăsaţi G.
4
A
Creaţi o copie retuşată.
Apăsaţi J pentru a crea o copie retuşată. Cu excepţia
paginii „numai imagine” cu informaţii despre
fotografie (0 136), copiile retuşate sunt indicate de o
pictogramă N.
Crearea copiilor retuşate în timpul redării
Pentru a crea o copie retuşată a imaginii curente afişată în redare cadru întreg (0 135), apăsaţi P, apoi
evidenţiaţi Retuşare şi apăsaţi J şi selectaţi o opţiune pentru retuşare (cu excepţia Suprapunere
imagine).
206 N Meniul retuşare: Crearea copiilor retuşate
D-Lighting
Buton G ➜ N meniu retuşare
D-Lighting-ul luminează umbrele, fiind ideal pentru fotografii întunecate sau cu fundal
iluminat.
Înainte
D-Lighting
D-Lighting (subiect portret)
Apăsaţi 4 sau 2 pentru a alege nivelul de corecţie aplicat; efectul poate fi previzualizat în
afişajul editare. Apăsaţi J pentru a copia fotografia.
❚❚ Subiecte portret
Selectaţi Subiecte portret pentru a limita D-Lighting la subiecte portret.
A
Subiecte portret
Aparatul foto selectează automat până la trei subiecte pentru aplicarea D-Lighting-ului la portrete
(reţineţi că D-Lighting-ul pentru portrete nu poate fi aplicat fotografiilor efectuate cu Dezactivată
selectată pentru Rotire automată a imaginii în meniul setare; 0 202). În funcţie de compoziţie şi de
poziţionarea subiectelor, este posibil ca rezultatele dorite să nu fie obţinute; dacă nu sunteţi mulţumit,
debifaţi Subiecte portret.
Corecţie ochi roşii
Buton G ➜ N meniu retuşare
Această opţiune este utilizată pentru a corecta efectul de „ochi roşii” cauzat de bliţ şi este
disponibilă doar pentru fotografiile efectuate utilizând bliţul. Fotografia selectată pentru
corecţia ochilor roşii poate fi previzualizată în afişajul de editare. Confirmaţi efectele corecţiei
ochilor roşii şi apăsaţi J pentru a crea o copie. Reţineţi că este posibil ca nu întotdeauna
corecţia ochilor roşii să producă rezultatele aşteptate şi, în împrejurări foarte rare, poate să fie
aplicată la porţiuni ale imaginii care nu sunt afectate de ochii roşii; verificaţi cu grijă
previzualizarea înainte de a continua.
N Meniul retuşare: Crearea copiilor retuşate 207
Decupare
Buton G ➜ N meniu retuşare
Creaţi o copie tăiată a fotografiei selectate. Fotografia selectată este
afişată cu tăierea selectată evidenţiată în galben; creaţi o copie tăiată
conform descrierii din tabelul următor.
Pentru
Mări dimensiunea tăierii
Reduce dimensiunea
tăierii
Utilizaţi
X
W (Q) Apăsaţi butonul W (Q) pentru a reduce dimensiunea tăierii.
Schimba formatul
imaginii tăiate
Deplasa tăierea
Crea copii
A
Descriere
Apăsaţi butonul X pentru a mări dimensiunea tăierii.
Rotiţi selectorul de comandă pentru a comuta între formatele de
imagine de 3 : 2, 4 : 3, 5 : 4, 1 : 1 şi 16 : 9.
Folosiţi selectorul multiplu pentru a poziţiona tăierea.
Salvaţi tăierea curentă ca un fişier separat.
Dimensiune imagine
Dimensiunea copiei (care variază în funcţie de dimensiunea tăierii şi de formatul imaginii) apare în
partea superioară stângă din afişajul tăierii.
A
Vizualizarea copiilor tăiate
Este posibil ca zoom redare să nu fie disponibil când sunt afişate copii tăiate.
Monocrom
Buton G ➜ N meniu retuşare
Copiaţi fotografii Alb-negru, Sepia sau Cianotipie
(albastru şi alb monocrom).
Selectând Sepia sau Cianotipie, se afişează o
previzualizare a imaginii selectate; apăsaţi 1 pentru a
creşte saturaţia culorii, 3 pentru a micşora. Apăsaţi J
pentru a crea o copie monocromă.
Creştere
saturaţie
Micşorare
saturaţie
208 N Meniul retuşare: Crearea copiilor retuşate
Efecte filtru
Buton G ➜ N meniu retuşare
După ajustarea efectelor filtru conform descrierii de mai jos, apăsaţi J pentru a copia
fotografia.
Opţiune
Portocaliu
Filtru cald
Intensificator roşu
Intensificator verde
Intensificator
albastru
Descriere
Creează efectul de filtru portocaliu, făcând fotografia mai
puţin albastră.
Creează o copie cu efecte de filtru cu ton cald, oferind
copiei o tentă „caldă”, roşiatică.
Intensifică nuanţele de roşu (Intensificator roşu), verde
(Intensificator verde) sau albastru (Intensificator
albastru). Apăsaţi 1 pentru a mări efectul, 3 pentru a-l
micşora.
Stea
Adaugă efecte de explozie surselor de lumină.
• Număr de puncte: Alegeţi dintre patru, şase sau opt.
• Pondere filtru: Alegeţi luminozitatea surselor de lumină
afectate.
• Unghi filtru: Alegeţi unghiul punctelor.
• Lungime de puncte: Alegeţi lungimea punctelor.
• Confirmare: Previzualizaţi efectele filtrului. Apăsaţi X
pentru a previzualiza copia în cadru întreg.
• Salvare: Creaţi o copie retuşată.
Soft
Adăugaţi un efect de filtru soft. Apăsaţi 4 sau 2 pentru a
alege intensitatea filtrului.
N Meniul retuşare: Crearea copiilor retuşate 209
Balans de culoare
Buton G ➜ N meniu retuşare
Utilizaţi selectorul multiplu pentru a crea o copie cu balans de culoare
modificat, aşa cum este arătat mai jos. Histogramele roşii, verzi şi
albastre (0 137) arată distribuţia tonurilor în copie.
Creşteţi nivelul de verde
Creaţi copia retuşată
Creşteţi nivelul de
albastru
Creşteţi nivelul de chihlimbar
Creşteţi nivelul de magenta
A
Zoom
Pentru a mări imaginea afişată pe monitor, apăsaţi butonul X. Histograma va
fi actualizată pentru a afişa numai datele pentru partea de imagine afişată pe
monitor. Când imaginea este mărită, apăsaţi butonul A (L) pentru a
comuta înainte şi înapoi între balans de culoare şi zoom. Când zoom-ul este
selectat, se poate mări şi micşora cu butoanele X şi W (Q) şi se poate derula
imaginea cu selectorul multiplu.
210 N Meniul retuşare: Crearea copiilor retuşate
Suprapunere imagine
Buton G ➜ N meniu retuşare
Suprapunerea imaginii combină două fotografii NEF (RAW) existente pentru a crea o singură
imagine care este salvată separat de originale; rezultatele, care utilizează datele RAW de la
senzorul de imagine al aparatului foto, sunt remarcabil mai bune decât suprapunerile create
cu o aplicaţie de procesare a imaginii. Noua imagine este salvată la setările de calitate şi
dimensiune ale imaginii curente; înainte de a crea o suprapunere, setaţi calitatea şi
dimensiunea imaginii (0 59, 61; toate opţiunile sunt disponibile). Pentru a crea o copie NEF
(RAW), alegeţi o calitate a imaginii NEF (RAW).
+
1
Selectaţi Suprapunere imagine.
Evidenţiaţi Suprapunere imagine în meniul retuşare şi
apăsaţi 2.
Va fi afişat dialogul arătat în dreapta, cu Imag. 1
evidenţiată; apăsaţi J pentru a afişa o listă a imaginilor
NEF (RAW) create cu acest aparat foto.
2
Selectaţi prima imagine.
Folosiţi selectorul multiplu pentru a evidenţia prima
fotografie din suprapunere. Pentru a vizualiza
fotografia evidenţiată în cadru întreg, apăsaţi şi
menţineţi apăsat butonul X. Apăsaţi J pentru a
selecta fotografia evidenţiată şi reveniţi la afişajul de
previzualizare.
N Meniul retuşare: Crearea copiilor retuşate 211
3
4
Selectaţi cea de-a doua imagine.
Imaginea selectată va apărea ca Imag. 1. Evidenţiaţi Imag. 2 şi apăsaţi J, apoi selectaţi
a doua fotografie conform descrierii de la pasul 2.
Ajustaţi modificarea.
Evidenţiaţi Imag. 1 sau Imag. 2 şi optimizaţi expunerea
pentru suprapunere apăsând 1 sau 3 pentru a selecta
modificarea dintre valori cuprinse între 0,1 şi 2,0.
Repetaţi pentru cea de-a doua imagine. Valoarea
implicită este 1,0; selectaţi 0,5 pentru a înjumătăţi
modificarea sau 2,0 pentru a o dubla. Efectele
modificării sunt vizibile în coloana Previz.
5
Previzualizaţi suprapunerea.
6
Salvaţi suprapunerea.
D
Apăsaţi 4 sau 2 pentru a plasa cursorul în coloana
Previz. şi apăsaţi 1 sau 3 pentru a evidenţia Suprap.
Apăsaţi J pentru a previzualiza suprapunerea, aşa
cum este arătat în dreapta, (pentru a salva
suprapunerea fără afişarea unei previzualizări, selectaţi
Salvare). Pentru a reveni la pasul 4 şi a selecta
fotografii noi sau pentru a ajusta modificarea, apăsaţi
W (Q).
Apăsaţi J în timp ce previzualizarea este afişată
pentru a salva suprapunerea. După crearea unei
suprapuneri, imaginea rezultată va fi afişată în cadru
întreg pe monitor.
Suprapunere imagine
Pot fi combinate numai fotografiile NEF (RAW) cu aceeaşi adâncime de bit (0 178). Suprapunerea are
aceleaşi informaţii despre fotografie ca şi fotografia selectată ca Imag. 1.
212 N Meniul retuşare: Crearea copiilor retuşate
Procesare NEF (RAW)
Buton G ➜ N meniu retuşare
Creaţi copii JPEG după fotografii NEF (RAW).
1
Selectaţi Procesare NEF (RAW).
Evidenţiaţi Procesare NEF (RAW) în meniul retuşare şi
apăsaţi 2 pentru a afişa un dialog pentru selectarea
imaginii care să prezinte numai imaginile NEF (RAW)
create cu acest aparat foto.
2
Selectaţi o fotografie.
Utilizaţi selectorul multiplu pentru a evidenţia o
fotografie (pentru a vizualiza fotografia evidenţiată în
cadru întreg, apăsaţi şi menţineţi apăsat butonul X).
Apăsaţi J pentru a selecta fotografia evidenţiată şi
pentru a trece la pasul următor.
3
Reglaţi setările Procesare NEF (RAW).
Reglaţi setările prezentate mai jos. Reţineţi că balansul de alb nu este disponibil cu
imaginile create cu expunere multiplă sau cu suprapunere imagine şi că efectele
compensării expunerii pot diferi de cele care s-ar fi putut preconiza atunci când a fost
făcută fotografia.
Calitate imagine (0 59)
Dimensiune imagine (0 61)
Balans de alb (0 101)
Compensare expunere (0 92)
Picture Control (0 111)
ISO NR ridicat (0 180)
Spaţiu culoare (0 179)
D-Lighting (0 207)
4
Copiaţi fotografia.
Evidenţiaţi EXE şi apăsaţi J pentru a crea o copie JPEG
a fotografiei selectate. Pentru a ieşi fără a copia
fotografia, apăsaţi butonul G.
N Meniul retuşare: Crearea copiilor retuşate 213
Redimensionare
Buton G ➜ N meniu retuşare
Creaţi copii de mici dimensiuni ale uneia sau mai multor fotografii selectate.
1
Selectaţi Redimensionare.
Evidenţiaţi Redimensionare în meniul retuşare şi
apăsaţi 2.
2
Alegeţi o dimensiune.
Evidenţiaţi Alegere dimensiune şi apăsaţi 2.
Evidenţiaţi o opţiune şi apăsaţi J.
3
Selectaţi imagini.
Evidenţiaţi Selectare imagine şi apăsaţi 2.
Evidenţiaţi imaginile folosind selectorul multiplu
şi apăsaţi butonul W (Q) pentru a selecta sau
anula selecţia (pentru a vizualiza imaginea
evidenţiată pe ecranul întreg, apăsaţi şi menţineţi
apăsat butonul X). Imaginile selectate sunt
marcate cu o pictogramă 1. Apăsaţi J când
Buton W (Q)
selecţia este finalizată.
4
Salvaţi copiile redimensionate.
Va fi afişat un dialog de confirmare. Evidenţiaţi Da şi
apăsaţi J pentru a salva copiile redimensionate.
A
Vizualizarea copiilor redimensionate
Este posibil ca zoom-ul redare să nu fie disponibil când copiile redimensionate sunt afişate.
214 N Meniul retuşare: Crearea copiilor retuşate
Retuşare rapidă
Buton G ➜ N meniu retuşare
Creaţi copii cu saturaţie şi contrast îmbunătăţite. D-Lighting este
aplicat după cum este necesar pentru a ilumina subiectele întunecate
sau cu fundal luminat.
Apăsaţi 4 sau 2 pentru a alege nivelul de îmbunătăţire. Apăsaţi J
pentru a copia fotografia.
Îndreptare
Buton G ➜ N meniu retuşare
Creaţi o copie îndreptată a imaginii selectate. Apăsaţi 2 pentru a roti
imaginea în sensul acelor de ceasornic cu până la cinci grade în trepte
de aproximativ 0,25 grade, respectiv 4 pentru a o roti în sens invers
acelor de ceasornic (reţineţi că marginile imaginii vor fi decupate
pentru a crea o copie dreptunghiulară). Apăsaţi J pentru a salva copia
retuşată.
Control distorsiune
Buton G ➜ N meniu retuşare
Creaţi copii cu o distorsiune periferică redusă. Selectaţi Automat
pentru a lăsa aparatul foto să corecteze în mod automat distorsiunile şi
apoi faceţi reglaje fine cu ajutorul selectorului multiplu sau selectaţi
Manual pentru a reduce manual distorsiunile (reţineţi că Automat nu
este disponibil pentru fotografiile făcute cu utilizarea funcţiei control
automat al distorsiunii; consultaţi pagina 179).
Apăsaţi 2 pentru a reduce distorsiunea butoi, 4 pentru a reduce distorsiunea pernă (reţineţi
că un grad mai mare de control al distorsiunii are ca rezultat tăierea unor părţi mai mari din
margini). Apăsaţi J pentru a salva copia retuşată.
D
Automat
Automat este destinat utilizării numai cu fotografiile efectuate cu obiectivele de tip G, E şi D (obiectivele
PC, superangular şi o serie de alte obiective sunt excluse); rezultatele nu sunt garantate cu alte
obiective.
N Meniul retuşare: Crearea copiilor retuşate 215
Superangular
Buton G ➜ N meniu retuşare
Creaţi copii care par a fi fost făcute cu obiective superangulare. Apăsaţi
2 pentru a spori efectul (acesta sporeşte, de asemenea, suprafaţa care
va fi tăiată din marginile imaginii), 4 pentru a îl reduce. Apăsaţi J
pentru a salva copia retuşată.
Contur culoare
Buton G ➜ N meniu retuşare
Crearea unei copii de contur a fotografiei pentru a o folosi ca bază
pentru pictură. Apăsaţi J pentru a salva copia retuşată.
Înainte
După
Schiţă color
Buton G ➜ N meniu retuşare
Creaţi o copie a fotografiei care se aseamănă cu o schiţă efectuată cu
creioane colorate. Apăsaţi 1 sau 3 pentru a evidenţia Intensitate sau
Contururi şi apăsaţi 4 sau 2 pentru a schimba. Intensitatea poate fi
sporită pentru a satura mai mult culorile sau micşorată pentru un efect
de decolorare, monocromatic, în timp ce contururile pot fi făcute mai
groase sau mai subţiri. Contururile mai groase fac culorile mai saturate.
Apăsaţi J pentru a salva copia retuşată.
216 N Meniul retuşare: Crearea copiilor retuşate
Control perspectivă
Buton G ➜ N meniu retuşare
Creaţi copii ce reduc efectele perspectivei făcute de la baza unui obiect
înalt. Folosiţi selectorul multiplu pentru a ajusta perspectiva (reţineţi că
un control mărit al nivelurilor perspectivei înseamnă tăierea unor părţi
mai mari din margini). Apăsaţi J pentru a salva copia retuşată.
Înainte
După
N Meniul retuşare: Crearea copiilor retuşate 217
Efect de miniaturizare
Buton G ➜ N meniu retuşare
Creaţi o copie care pare să fie o fotografie a unei diorame. Funcţionează cel mai bine cu
fotografiile efectuate dintr-un punct de observaţie înalt. Zona care va fi focalizată în copie este
indicată printr-un chenar galben.
Pentru
Alege
orientarea
Apăsaţi
Descriere
W (Q) Apăsaţi W (Q) pentru a alege orientarea zonei care este focalizată.
Dacă zona de aplicare este în orientare pe lat, apăsaţi
1 sau 3 pentru a poziţiona cadrul care indică zona
copiei care va fi focalizată.
Alege zona de
focalizare
Zonă focalizată
Dacă zona de aplicare este în orientarea pe înalt,
apăsaţi 4 sau 2 pentru a poziţiona cadrul care indică
zona din copie care va fi focalizată.
Alege
dimensiunea
Crea copii
Dacă zona de aplicare este în orientare pe lat, apăsaţi 4 sau 2 pentru a alege
înălţimea.
Dacă zona de aplicare este în orientare pe înalt, apăsaţi 1 sau 3 pentru a
alege lăţimea.
Creaţi copia.
218 N Meniul retuşare: Crearea copiilor retuşate
Culoare selectivă
Buton G ➜ N meniu retuşare
Creaţi o copie în care numai nuanţele selectate apar color.
1
Selectaţi Culoare selectivă.
Evidenţiaţi Culoare selectivă în meniul retuşare şi
apăsaţi 2.
2
Selectaţi o fotografie.
3
Selectaţi o culoare.
Evidenţiaţi o fotografie şi apăsaţi J (pentru a vizualiza
fotografia evidenţiată în cadru întreg, apăsaţi şi
menţineţi apăsat butonul X).
Culoare selectată
Folosiţi selectorul multiplu pentru a poziţiona
cursorul pe un obiect şi apăsaţi A (L) pentru a
selecta culoarea obiectului drept culoarea ce va
rămâne în copia finală (este posibil ca aparatul
foto să aibă dificultăţi în detectarea culorilor
nesaturate; alegeţi o culoare saturată). Pentru a
mări fotografia pentru o selectare mai precisă a
culorii, apăsaţi X. Apăsaţi W (Q) pentru a
micşora.
4
Buton A (L)
Evidenţiaţi gama de culori.
Gamă de culori
Rotiţi selectorul de comandă pentru a evidenţia gama
de culori pentru culoarea selectată.
N Meniul retuşare: Crearea copiilor retuşate 219
5
6
Alegeţi gama de culori.
Apăsaţi 1 sau 3 pentru a creşte sau pentru a reduce
gama de nuanţe similare care vor fi incluse în fotografia
finală. Alegeţi dintre valori cuprinse între 1 şi 7; reţineţi
că valorile mai ridicate pot include nuanţe din alte
culori.
Selectaţi culori suplimentare.
Pentru a selecta culori suplimentare, rotiţi selectorul de
comandă pentru a evidenţia o a doua dintre cele trei
casete de culori aflate în partea de sus a afişajului şi
repetaţi paşii 3–5 pentru a selecta o altă culoare.
Repetaţi pentru a treia culoare, dacă doriţi. Pentru a
anula selecţia culorii evidenţiate, apăsaţi O (pentru a
elimina toate culorile, apăsaţi şi menţineţi apăsat O. Va
fi afişat un dialog de confirmare; selectaţi Da).
7
Salvaţi copia editată.
Apăsaţi J pentru a copia fotografia.
220 N Meniul retuşare: Crearea copiilor retuşate
Comparaţie una lângă alta
Comparaţi copiile retuşate cu fotografiile originale. Această opţiune este disponibilă numai
dacă meniul retuşare este afişat prin apăsarea butonului P şi selectarea Retuşare atunci când
o copie sau un original este redat în cadru întreg.
1
Selectaţi o imagine.
Selectaţi o copie retuşată (indicată printr-o
pictogramă N) sau o fotografie care a fost
retuşată în redare cadru întreg. Apăsaţi P, apoi
evidenţiaţi Retuşare şi apăsaţi J.
Buton P
2
Selectaţi Comparaţie una lângă alta.
Evidenţiaţi Comparaţie una lângă alta în meniul
retuşare şi apăsaţi J.
3
Comparaţi copia cu originalul.
Opţiuni utilizate pentru a
crea o copie
Imaginea sursă este afişată în stânga, copia
retuşată în dreapta, cu opţiunile utilizate pentru a
crea copia prezentate în partea de sus a afişajului.
Apăsaţi 4 sau 2 pentru a comuta între imaginea
sursă şi copia retuşată. Pentru a vizualiza
imaginea evidenţiată în cadru întreg, apăsaţi şi
menţineţi apăsat butonul X. În cazul în care copia
Imagine
Copie
a fost creată din două imagini utilizând
sursă
retuşată
Suprapunere imagine, apăsaţi 1 sau 3 pentru a
vedea cealaltă imagine sursă. Dacă există mai
multe copii pentru imaginea sursă curentă, apăsaţi 1 sau 3 pentru a vizualiza celelalte
copii. Apăsaţi J pentru a reveni la redare cu imaginea evidenţiată afişată.
D
Comparaţie una lângă alta
Imaginea sursă nu va fi afişată în cazul în care copia a fost creată după o fotografie care între timp a fost
ştearsă ori care era protejată când s-a făcut copia (0 143).
N Meniul retuşare: Crearea copiilor retuşate 221
m Setări Recente/O Meniul Meu
Atât setările recente, un meniu care enumeră 20 din setările folosite cel mai recent, cât şi
Meniul meu, un meniu personalizat care înregistrează până la 20 dintre opţiunile selectate de
utilizator, pot fi accesate prin apăsarea butonului G evidenţiind ultima filă din lista de
meniuri (m sau O).
Buton G
Alegerea unui meniu
Utilizaţi opţiunea Alegere filă pentru a alege meniul afişat.
1
Selectaţi Alegere filă.
Evidenţiaţi Alegere filă şi apăsaţi 2.
2
Selectaţi un meniu.
Evidenţiaţi O MENIUL MEU sau m SETĂRI
RECENTE şi apăsaţi J pentru a afişa meniul
selectat.
m Setări Recente
Când este selectat m SETĂRI RECENTE pentru Alegere filă, meniul
enumeră 20 dintre setările folosite cel mai recent, cu elementul cel mai
recent folosit pe primul loc. Apăsaţi 1 sau 3 pentru a evidenţia o
opţiune şi apăsaţi 2 pentru a selecta.
A
Ştergerea elementelor din meniul setări recente
Pentru a şterge un element din meniul setări recente, evidenţiaţi-l şi apăsaţi
butonul O. Va fi afişat un dialog de confirmare; apăsaţi O din nou pentru a
şterge elementul selectat.
222 m Setări Recente/O Meniul Meu
O Meniul Meu
Selectând O MENIUL MEU pentru Alegere filă vă permite să accesaţi un meniu personalizat
cu până la 20 de opţiuni selectate din meniurile redare, fotografiere, setări personalizate,
setare şi retuşare. Urmaţi paşii de mai jos pentru a adăuga elemente, a şterge elemente şi a
reordona elemente din Meniul meu.
❚❚ Adăugarea opţiunilor în Meniul meu
1
Selectaţi Adăugare elemente.
2
Selectaţi un meniu.
Evidenţiaţi Adăugare elemente şi apăsaţi 2.
Evidenţiaţi numele meniului care conţine
opţiunea pe care doriţi să o adăugaţi şi apăsaţi 2.
3
Selectaţi un element.
Evidenţiaţi elementul dorit din meniu şi apăsaţi
J.
4
A
Poziţionaţi noul element.
Apăsaţi 1 sau 3 pentru a deplasa noul element
în sus sau în jos în Meniul meu. Apăsaţi J pentru
a adăuga noul element. Repetaţi paşii 1–4 pentru
a selecta elemente suplimentare.
Adăugarea opţiunilor în Meniul meu
Elementele afişate curent în Meniul meu sunt indicate printr-un semn de
bifare. Elementele indicate printr-o pictogramă V nu pot fi selectate.
m Setări Recente/O Meniul Meu 223
❚❚ Ştergerea opţiunilor din Meniul meu
1
Selectaţi Eliminare elemente.
Evidenţiaţi Eliminare elemente şi apăsaţi 2.
2
Selectaţi elemente.
3
Ştergeţi elementele selectate.
Evidenţiaţi elemente şi apăsaţi 2 pentru a selecta
sau pentru a anula selecţia. Elementele selectate
sunt indicate printr-un semn de bifare.
Apăsaţi J. Va fi afişat un dialog de confirmare;
apăsaţi J din nou pentru a şterge elementele
selectate.
224 m Setări Recente/O Meniul Meu
❚❚ Reordonarea opţiunilor în Meniul meu
1
Selectaţi Ordonare elemente.
Evidenţiaţi Ordonare elemente şi apăsaţi 2.
2
Selectaţi un element.
Evidenţiaţi elementul pe care doriţi să îl deplasaţi
şi apăsaţi J.
3
4
Poziţionaţi elementul.
Apăsaţi 1 sau 3 pentru a deplasa elementul în
sus sau în jos în Meniul meu şi apăsaţi J.
Repetaţi paşii 2–3 pentru a repoziţiona elemente
suplimentare.
Ieşiţi în Meniul meu.
Apăsaţi butonul G pentru a reveni la Meniul
meu.
Buton G
m Setări Recente/O Meniul Meu 225
Note tehnice
Citiţi acest capitol pentru informaţii despre accesoriile compatibile, curăţarea şi păstrarea
aparatului foto şi pentru ce trebuie făcut dacă este afişat un mesaj de eroare sau dacă
întâmpinaţi probleme în utilizarea aparatului foto.
Obiective compatibile
Obiective CPU compatibile
Acest aparat foto acceptă focalizarea automată numai cu obiective CPU AF-S, AF-P şi AF-I.
Obiectivele AF-S au nume care încep cu AF-S, obiectivele AF-P nume care încep cu AF-P, iar
obiectivele AF-I nume care încep cu AF-I. Focalizarea automată nu este acceptată cu alte
obiective cu focalizare automată (AF). Tabelul următor cuprinde funcţiile disponibile cu
obiective compatibile în fotografierea prin vizor:
Setare aparat foto
Focalizare
MF (cu telemetru
electronic)
z
z
z4
z4
z6
Mod
Măsurare
L
Culoare
—
—
—
—
—
M
N
Obiectiv/accesoriu
AF
MF M
3D
AF-S, AF-P, AF-I NIKKOR
z
z z
z
z1
Alt tip de AF NIKKOR G sau D
—
z z
z
z1
2,
3
Seria PC-E NIKKOR
—
z z
z
z1
PC Micro 85mm f/2.8D 5
—
z z
z
z1
Teleconvertor AF-S/AF-I
z6
z z
z
z1
Alte obiective AF NIKKOR (cu excepţia
z z
z
—
✔
z1
—
z7
obiectivelor pentru F3AF)
AI-P NIKKOR
—
z8
z z
z
—
✔
z1
1 Măsurarea spot măsoară punctul de focalizare selectat (0 90).
2 Procedaţi cu atenţia cuvenită când înclinaţi sau deplasaţi obiectivele PC-E NIKKOR 24mm f/3.5D ED,
deoarece acestea pot intra în contact cu corpul aparatului foto şi produce deteriorări sau răniri.
3 Deplasarea şi/sau înclinarea obiectivului interferează cu expunerea.
4 Nu poate fi folosit cu deplasarea sau înclinarea.
5 Expunerea optimă va fi obţinută numai dacă obiectivul este la diafragma maximă şi nu este deplasat
sau înclinat.
6 Cu o diafragmă efectivă maximă de f/5.6 sau mai mare.
7 Când obiectivele AF 80–200mm f/2.8, AF 35–70mm f/2.8, AF 28–85mm f/3.5–4.5 (Nou) sau
AF 28–85mm f/3.5–4.5 sunt în zoom complet la distanţa focală minimă, este posibil ca indicatorul
imagine focalizată (I) să fie afişat când imaginea de pe ecranul mat din vizor nu este focalizată. Înainte
de a fotografia, asiguraţi-vă că imaginea din ecranul vizorului este clară.
8 Cu o diafragmă maximă de f/5.6 sau mai mare.
• Poate apărea zgomot sub formă de linii în timpul focalizării automate când sunt înregistrate filme la
sensibilităţi ISO ridicate. Folosiţi focalizarea manuală sau blocarea focalizării.
D
Obiective IX NIKKOR
Obiectivele IX NIKKOR nu pot fi utilizate.
226 Note tehnice
Alte
moduri
z
z
z
—
z
A
Identificarea obiectivelor CPU şi de tip G, E şi D
Obiectivele CPU pot fi identificate pe baza prezenţei contactelor CPU, iar obiectivele tip G, E şi D printro literă de pe corpul obiectivului. Obiectivele de tip G şi E nu sunt echipate cu un inel al diafragmei
obiectivului.
Contacte CPU
Obiectiv CPU
Inel diafragmă
Obiectiv tip G sau E
Obiectiv tip D
Când folosiţi un obiectiv CPU echipat cu un inel al diafragmei, blocaţi inelul diafragmei la diafragma
minimă (cel mai mare număr f/).
A
Măsurare matricială
Pentru măsurarea matricială, aparatul foto utilizează un senzor RGB de 2016 pixeli pentru a seta
expunerea în funcţie de distribuirea tonului, culoare, compoziţie şi, cu obiective de tip G, E sau D, de
informaţiile privind distanţa (măsurare matricială culoare 3D II; cu alte obiective CPU, aparatul foto
utilizează măsurarea matricială culoare II, care nu include informaţii 3D privind distanţa).
Note tehnice 227
Obiective non-CPU compatibile
Obiectivele non-CPU pot fi utilizate numai când aparatul foto este în modul M. Selectarea unui
alt mod dezactivează declanşarea obturatorului. Diafragma trebuie să fie reglată manual prin
intermediul inelului diafragmei obiectivului şi al sistemului de măsurare al aparatului foto,
controlul bliţului i-TTL şi alte funcţii care necesită un obiectiv CPU nu pot fi utilizate. Unele
obiective non-CPU nu pot fi utilizate; consultaţi „Accesorii şi obiective non-CPU incompatibile”
mai jos.
Setare aparat foto
Focalizare
MF (cu telemetru
electronic)
z1
z
—
z4
z5
z1
Mod
Obiectiv/accesoriu
AF
MF
M
Alte moduri
Obiective NIKKOR AI, AI-modificat sau Nikon seria E
—
z
z2
—
—
NIKKOR medical 120mm f/4
—
z z 2, 3
—
Reflex NIKKOR
—
z
z2
NIKKOR PC
—
z
z2
—
z
z2
—
Teleconvertor de tip AI
—
—
z
z2
—
Accesoriu de focalizare cu burduf PB-6 6
Inele cu extindere automată (seriile PK 11A, 12 sau 13;
z
z2
—
—
z1
PN-11)
1 Cu o diafragmă maximă de f/5.6 sau mai mare.
2 Indicatorul expunerii nu poate fi folosit.
3 Se poate folosi la timpi de expunere mai lungi decât timpul de sincronizare a bliţului cu o treaptă sau
mai mult.
4 Nu poate fi folosit cu deplasarea sau înclinarea.
5 Cu o diafragmă efectivă maximă de f/5.6 sau mai mare.
6 Ataşaţi în orientare verticală (poate fi utilizat în orientare orizontală după ce este ataşat).
D
Accesorii şi obiective non-CPU incompatibile
Următoarele accesorii şi obiective non-CPU NU pot fi folosite cu D5300:
• Teleconvertor TC-16AS AF
• Obiective non-AI
• Obiective care necesită unitatea de focalizare AU-1 (400mm f/4.5, 600mm f/5.6, 800mm f/8,
1200mm f/11)
• Superangular (6mm f/5.6, 7,5mm f/5.6, 8mm f/8, OP 10mm f/5.6)
• 2,1cm f/4
• Inel de extensie K2
• 180–600mm f/8 ED (seriile 174041–174180)
• 360–1200mm f/11 ED (seriile 174031–174127)
• 200–600mm f/9.5 (seriile 280001–300490)
• Obiective AF pentru F3AF (AF 80mm f/2.8, AF 200mm f/3.5 ED, Teleconvertor AF TC-16)
• PC 28mm f/4 (seria 180900 sau anterioare)
• PC 35mm f/2.8 (seriile 851001–906200)
• PC 35mm f/3.5 (tip vechi)
• Reflex 1000mm f/6.3 (tip vechi)
• Reflex 1000mm f/11 (seriile 142361–143000)
• Reflex 2000mm f/11 (seriile 200111–200310)
228 Note tehnice
D
Iluminare asistenţă AF
Dispozitivul de iluminare asistenţă AF are o rază de acţiune de aproximativ 0,5–3,0 m; atunci când
utilizaţi dispozitivul de iluminare, folosiţi un obiectiv cu o distanţă focală de 18–200 mm şi scoateţi
parasolarul obiectivului. Iluminare asistenţă AF nu este disponibilă cu următoarele obiective:
•
•
•
•
•
•
AF-S NIKKOR 14–24mm f/2.8G ED
AF-S NIKKOR 28–300mm f/3.5–5.6G ED VR
AF-S DX NIKKOR 55–300mm f/4.5–5.6G ED VR
AF-S VR Zoom-Nikkor 70–200mm f/2.8G IF-ED
AF-S NIKKOR 70–200mm f/2.8G ED VR II
AF-S Zoom-Nikkor 80–200mm f/2.8D IF-ED
•
•
•
•
•
AF-S NIKKOR 80–400mm f/4.5–5.6G ED VR
AF-S VR Nikkor 200mm f/2G IF-ED
AF-S NIKKOR 200mm f/2G ED VR II
AF-S VR Zoom-Nikkor 200–400mm f/4G IF-ED
AF-S NIKKOR 200–400mm f/4G ED VR II
La distanţe mai mici de 1 m, următoarele obiective pot bloca dispozitivul de iluminare asistenţă AF şi pot
interfera cu focalizarea automată când iluminarea este slabă:
• AF-S DX NIKKOR 10–24mm f/3.5–4.5G ED
• AF-S VR Zoom-Nikkor 24–120mm f/3.5–5.6G
• AF-S NIKKOR 16–35mm f/4G ED VR
IF-ED
• AF-S Zoom-Nikkor 17–35mm f/2.8D IF-ED
• AF-S NIKKOR 24–120mm f/4G ED VR
• AF-S DX Zoom-Nikkor 17–55mm f/2.8G IF-ED
• AF-S NIKKOR 28mm f/1.8G
• AF-S NIKKOR 18–35mm f/3.5–4.5G ED
• AF-S Zoom-Nikkor 28–70mm f/2.8D IF-ED
• AF-S DX NIKKOR 18–105mm f/3.5–5.6G ED VR
• AF-S NIKKOR 35mm f/1.4G
• AF-S DX VR Zoom-Nikkor 18–200mm f/3.5–5.6G
• AF-S NIKKOR 70–200mm f/4G ED
IF-ED
• AF-S NIKKOR 70–200mm f/4G ED VR
• AF-S DX NIKKOR 18–200mm f/3.5–5.6G ED VR II
• AF-S NIKKOR 85mm f/1.4G
• AF-S DX NIKKOR 18–300mm f/3.5–5.6G ED VR
• AF-S VR Micro-Nikkor 105mm f/2.8G IF-ED
• AF-S NIKKOR 24–70mm f/2.8G ED
Note tehnice 229
D
Bliţul încorporat
Bliţul încorporat poate fi utilizat cu obiective cu distanţe focale de 18–300 mm, deşi în unele cazuri este
posibil ca bliţul să nu poată lumina complet subiectul la anumite raze de acţiune sau distanţe focale
datorită umbrelor produse de către obiectiv (a se vedea ilustraţia de mai jos), în timp ce obiectivele care
blochează vizibilitatea subiectului pentru indicatorul luminos de reducere a ochilor roşii pot interfera cu
reducerea ochilor roşii. Scoateţi parasolarele obiectivului pentru a preveni formarea umbrelor.
Umbră
Vignetare
Bliţul are o rază de acţiune minimă de 0,6 m şi nu poate fi utilizat în plaja macro a obiectivelor cu zoom
macro. Este posibil ca bliţul să nu poată lumina subiectul în întregime cu următoarele obiective la
distanţe mai mici decât cele menţionate mai jos:
Obiectiv
AF-S DX NIKKOR 10–24mm f/3.5–4.5G ED
AF-S DX Zoom-Nikkor 12–24mm f/4G IF-ED
AF-S NIKKOR 16–35mm f/4G ED VR
AF-S DX NIKKOR 16–85mm f/3.5–5.6G ED VR
Poziţie zoom
24 mm
24 mm
35 mm
24–85 mm
28 mm
AF-S Zoom-Nikkor 17–35mm f/2.8D IF-ED
35 mm
28 mm
AF-S DX Zoom-Nikkor 17–55mm f/2.8G IF-ED
35 mm
45–55 mm
24 mm
AF-S NIKKOR 18–35mm f/3.5–4.5G ED
28 mm
35 mm
24 mm
AF Zoom-Nikkor 18–35mm f/3.5–4.5D IF-ED
28–35 mm
18 mm
AF-P DX NIKKOR 18–55mm f/3.5–5.6G VR,
AF-P DX NIKKOR 18–55mm f/3.5–5.6G
24–55 mm
18 mm
AF-S DX Zoom-Nikkor 18–70mm f/3.5–4.5G IF-ED
24–70 mm
18 mm
AF-S DX NIKKOR 18–105mm f/3.5–5.6G ED VR
24 mm
18 mm
AF-S DX Zoom-Nikkor 18–135mm f/3.5–5.6G IF-ED
24–135 mm
24 mm
AF-S DX NIKKOR 18–140mm f/3.5–5.6G ED VR
35–140 mm
24 mm
AF-S DX VR Zoom-Nikkor 18–200mm f/3.5–5.6G IF-ED,
AF-S DX NIKKOR 18–200mm f/3.5–5.6G ED VR II
35–200 mm
AF-S DX NIKKOR 18–300mm f/3.5–5.6G ED VR
35–300 mm
230 Note tehnice
Distanţă minimă fără vignetare
1,5 m
1,0 m
1,0 m
Fără vignetare
1,0 m
Fără vignetare
1,5 m
1,0 m
Fără vignetare
1,5 m
1,0 m
Fără vignetare
1,0 m
Fără vignetare
1,0 m
Fără vignetare
1,0 m
Fără vignetare
2,5 m
1,0 m
2,0 m
Fără vignetare
1,0 m
Fără vignetare
1,0 m
Fără vignetare
1,0 m
Obiectiv
AF Zoom-Nikkor 20–35mm f/2.8D IF
AF-S NIKKOR 24mm f/1.4G ED
AF-S NIKKOR 24–70mm f/2.8G ED
AF-S VR Zoom-Nikkor 24–120mm f/3.5–5.6G IF-ED
AF-S NIKKOR 24–120mm f/4G ED VR
AF-S Zoom-Nikkor 28–70mm f/2.8D IF-ED
AF-S NIKKOR 28–300mm f/3.5–5.6G ED VR
AF-S VR Zoom-Nikkor 200–400mm f/4G IF-ED
AF-S NIKKOR 200–400mm f/4G ED VR II
PC-E NIKKOR 24mm f/3.5D ED *
* Când nu este deplasat sau înclinat.
Poziţie zoom
24 mm
28 mm
35 mm
24 mm
35 mm
50–70 mm
24 mm
28–120 mm
24 mm
35 mm
50–70 mm
28 mm
35 mm
250 mm
350 mm
200 mm
250 mm
300–400 mm
24 mm
Distanţă minimă fără vignetare
2,5 m
1,0 m
Fără vignetare
1,0 m
1,5 m
Fără vignetare
1,0 m
Fără vignetare
1,5 m
1,5 m
Fără vignetare
1,5 m
1,0 m
2,5 m
2,0 m
5,0 m
3,0 m
Fără vignetare
3,0 m
Când este utilizat cu obiectivul AF-S NIKKOR 14–24mm f/2.8G ED, bliţul nu va putea să lumineze întregul
subiect la toate razele de acţiune.
A
Calcularea unghiului de câmp
Dimensiunea zonei expuse de un aparat foto de 35mm este de 36 × 24 mm. Dimensiunea zonei expuse
de D5300, în schimb, este de 23,5 × 15,6 mm, ceea ce înseamnă că unghiul de câmp al unui aparat foto
de 35 mm este de aproximativ 1,5 ori mai mare decât cel al D5300. Distanţa focală aproximativă a
obiectivelor pentru D5300 în format de 35mm poate fi calculată înmulţind distanţa focală a obiectivului
cu aproximativ 1,5.
Dimensiune imagine (format 35 mm)
(36 × 24 mm)
Obiectiv
Diagonală imagine
Dimensiune imagine (D5300)
(23,5 × 15,6 mm)
Unghi de câmp (format 35 mm)
Unghi de câmp (D5300)
Note tehnice 231
Unităţi bliţ opţionale (Speedlights)
Aparatul foto acceptă sistemul creativ de iluminare Nikon (CLS) şi poate fi folosit cu unităţi bliţ
compatibile CLS. Bliţul încorporat nu se va declanşa când este ataşată o unitate bliţ opţională.
Unităţi bliţ compatibile cu sistemul creativ de
iluminare (CLS)
Aparatul foto poate fi utilizat cu următoarele unităţi bliţ compatibile CLS:
Unitate bliţ
SB-910 1 SB-900 1
SB-800
SB-700 1
SB-600
SB-400 2 SB-300 2 SB-R200 3
ISO
100
34
34
38
28
30
21
18
10
Nr. ghid 4
ISO 200
48
48
53
39
42
30
25
14
1 Dacă este ataşat un filtru color la SB-910, SB-900 sau SB-700 când este selectat AUTO sau N (bliţ) pentru
balansul de alb, aparatul foto va detecta automat filtrul şi va regla balansul de alb în mod
corespunzător.
2 Controlul bliţului fără fir nu este disponibil.
3 Controlat la distanţă utilizând unitatea bliţ opţională SB-910, SB-900, SB-800 sau SB-700 sau
dispozitivul de comandă Speedlight fără fir SU-800.
4 m, 20 °C, SB-910, SB-900, SB-800, SB-700 şi SB-600 la 35 mm poziţie cap de zoom; SB-910, SB-900 şi
SB-700 cu iluminare standard.
Caracteristică
• Dispozitivul de comandă speedlight fără fir SU-800: Când este montat pe un aparat foto compatibil
CLS, SU-800 poate fi utilizat ca bliţ principal de comandă pentru unităţile bliţ controlate de
la distanţă SB-910, SB-900, SB-800, SB-700, SB-600 sau SB-R200 în până la trei grupuri.
Unitatea SU-800 în sine nu este echipată cu un bliţ.
A
Sistemul creativ de iluminare Nikon (CLS)
Sistemul creativ de iluminare (CLS) avansat Nikon oferă o comunicare îmbunătăţită între aparatul foto şi
unităţile bliţ compatibile pentru fotografierea îmbunătăţită cu bliţ. Pentru detalii, consultaţi
documentaţia furnizată cu unitatea bliţ.
A
Număr de ghid
Pentru a calcula raza de acţiune a bliţului la putere maximă, împărţiţi numărul de ghid la diafragmă. De
exemplu, la ISO 100 SB-800 are un număr de ghid de 38 m (35 mm poziţie cap zoom); raza sa de acţiune
la o diafragmă de f/5.6 este de 38÷5,6 sau de aproximativ 6,8 metri. Pentru fiecare dublare a valorii
sensibilităţii ISO, înmulţiţi numărul de ghid cu rădăcina pătrată a lui doi (aproximativ 1,4).
232 Note tehnice
Următoarele funcţii sunt disponibile cu unităţi bliţ compatibile CLS:
Unităţi bliţ compatibile CLS
SU-800
SB-910
Dispozitiv de Fotografiere
SB-900 SB-800 SB-700 SB-600 comandă prim-plan SB-R200 SB-400 SB-300
Un singur bliţ
Bliţ de umplere
compensat i-TTL pentru
i-TTL SLR digital 1
Bliţ i-TTL standard
pentru SLR digital
AA Diafragmă automată
A Non-TTL automat
Manual prioritate
GN
distanţă
M Manual
RPT Declanşare repetată bliţ
Control bliţ de la distanţă
i-TTL i-TTL
Control rapid fără fir al
[A:B]
bliţului
AA Diafragmă automată
A Non-TTL automat
M Manual
RPT Declanşare repetată bliţ
i-TTL i-TTL
Control rapid fără fir al
[A:B]
bliţului
AA Diafragmă automată
A Non-TTL automat
M Manual
RPT Declanşare repetată bliţ
Comunicare informaţii culoare
bliţ
Asistenţă AF pentru AF zone
multiple
Reducere ochi roşii
Selectare mod bliţ aparat foto
Actualizare firmware unitate bliţ
aparat foto
La distanţă
Principal
Iluminare avansată fără fir
z
z
z
z
—
—
—
z
z
z2
z2
z
z2
—
—
—
z
z
z3
z3
z3
z3
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
z
z
z
—
—
—
—
—
—
z
z
z
z
z
z
z
z
z
—
z
z
z
—
—
—
—
—
z
—
—
—
z
—
—
—
—
—
z4
—
—
—
z4
—
—
—
—
—
z
—
—
z
—
—
—
z5
z5
z
z
z
z
z
z
z
z
—
—
z
—
z
—
—
—
—
z
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
z
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
z
z
z
z
—
—
z
—
—
z5
z5
z
z
z
z
z
z
—
—
z
z
—
—
z
z
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
z
—
—
—
—
—
—
—
—
—
z
z
z
z
—
—
—
z
z
z
z
z
z
z
—
—
—
—
z
—
z
—
z
—
z
—
—
—
—
—
—
—
z
z
—
z
z
—
z
—
—
—
—
—
z
1 Nu este disponibil cu măsurarea spot.
2 Poate fi selectat şi cu unitatea bliţ.
3 Selectarea modului AA/A realizată pe unitatea bliţ folosind setări personalizate. A este selectat când se
foloseşte un obiectiv non-CPU.
4 Poate fi selectat numai cu aparatul foto (0 192).
5 Când este folosit un obiectiv non-CPU, se utilizează non-TTL automat (A) indiferent de modul selectat
cu unitatea bliţ.
Note tehnice 233
❚❚ Alte unităţi bliţ
Următoarele unităţi bliţ pot fi utilizate în modurile non-TTL automat şi manual. Folosiţi cu
aparatul foto în modul expunere S sau M şi cu selectarea unui timp de expunere de 1/200 s sau
mai lung.
Unitate bliţ SB-80DX, SB-28DX, SB-28,
SB-30, SB-27 2, SB-22S,
SB-23, SB-29 3,
SB-26, SB-25, SB-24
SB-22, SB-20, SB-16B, SB-15 SB-21B 3, SB-29S 3
Mod bliţ
SB-50DX 1
A Non-TTL automat
z
—
z
—
M Manual
z
z
z
z
Declanşare
G
z
—
—
—
repetată bliţ
Sincronizare
z
z
z
z
REAR perdea
posterioară 4
1 Selectaţi modul P, S, A sau M, coborâţi bliţul încorporat şi folosiţi numai unitatea bliţ opţională.
2 Modul bliţ este setat automat la TTL, iar declanşatorul este dezactivat. Setaţi unitatea bliţ la A (bliţ nonTTL automat).
3 Focalizarea automată este disponibilă numai cu obiective AF-S VR Micro-Nikkor 105mm f/2.8G IF-ED şi
AF-S Micro NIKKOR 60mm f/2.8G ED.
4 Disponibil când aparatul foto este utilizat pentru a selecta modul bliţ.
A
Adaptor terminal de sincronizare AS-15
Când adaptorul terminal de sincronizare AS-15 (disponibil separat) este montat pe cupla pentru
accesorii a aparatului foto, accesoriile bliţului pot fi conectate printr-un cablu de sincronizare.
D
Utilizaţi numai accesorii pentru bliţ marca Nikon
Utilizaţi numai unităţi bliţ Nikon. Tensiunile negative sau tensiunile de peste 250 V aplicate cuplei pentru
accesorii nu numai că pot împiedica funcţionarea normală, însă pot deteriora şi schema electrică de
sincronizare a aparatului foto sau a bliţului. Înainte de a utiliza o unitate bliţ Nikon care nu a fost
prezentată în această secţiune, contactaţi un reprezentant de service autorizat Nikon pentru mai multe
informaţii.
234 Note tehnice
D
Note privind unităţile bliţ opţionale
Consultaţi manualul Speedlight pentru instrucţiuni detaliate. Dacă unitatea bliţ acceptă CLS, consultaţi
secţiunea referitoare la aparate foto digitale SLR compatibile CLS. D5300 nu este inclus în categoria
„SLR digital” în manualele SB-80DX, SB-28DX şi SB-50DX.
Dacă este ataşată o unitate bliţ opţională în alte moduri de fotografiere decât j, %, 3 şi ), bliţul se va
declanşa la fiecare fotografie, chiar şi în modurile în care bliţul încorporat nu poate fi folosit.
Controlul bliţului i-TTL poate fi folosit la sensibilităţi ISO cuprinse între 100 şi 12800. La valori de peste
12800, rezultatele dorite nu pot fi obţinute la unele raze de acţiune sau setări ale diafragmei. Dacă
indicatorul de bliţ pregătit clipeşte timp de aproximativ trei secunde după efectuarea unei fotografii,
bliţul s-a declanşat la putere maximă şi este posibil ca fotografia să fie subexpusă (numai unităţi bliţ
compatibile CLS; pentru informaţii privind expunerea şi indicatorii de încărcare a bliţului de pe alte
unităţi, consultaţi manualul furnizat cu bliţul).
Când se utilizează un cablu de sincronizare seria SC 17, 28 sau 29 pentru fotografierea cu bliţ extern, este
posibil să nu se obţină expunerea corectă în modul i-TTL. Vă recomandăm să alegeţi măsurarea spot
pentru a selecta controlul bliţului i-TTL standard. Realizaţi o fotografie test şi vizualizaţi rezultatele pe
monitor.
În cazul i-TTL, utilizaţi panoul bliţ sau adaptorul pentru dispozitivul de difuzie furnizat cu unitatea bliţ.
Nu utilizaţi alte panouri, cum sunt cele de difuzie, deoarece ar putea genera expuneri incorecte.
În cazul în care comenzile de pe unitatea bliţ opţională SB-910, SB-900, SB-800, SB-700 sau SB-600 sau
de pe dispozitivul de comandă Speedlight fără fir SU-800 sunt folosite pentru a seta compensarea
bliţului, în afişajul informaţiilor va apărea Y.
SB-910, SB-900, SB-800, SB-700, SB-600 şi SB-400 oferă reducerea ochilor roşii, iar SB-910, SB-900,
SB-800, SB-700, SB-600 şi SU-800 oferă iluminare pentru asistenţă AF cu următoarele limitări:
• SB-910 şi SB-900: Iluminarea asistenţă AF
este disponibilă cu obiectivele AF de
17–135 mm, totuşi focalizarea automată
este disponibilă numai cu punctele de
17–19 mm
20–105 mm
106–135 mm
focalizare prezentate în dreapta.
• SB-800, SB-600 şi SU-800: Iluminarea
asistenţă AF este disponibilă cu
obiectivele AF de 24–105 mm, totuşi
focalizarea automată este disponibilă
24–34 mm
35–49 mm
50–105 mm
numai cu punctele de focalizare
prezentate în dreapta.
• SB-700: Iluminarea asistenţă AF este
disponibilă cu obiectivele AF de
24–135 mm, totuşi focalizarea automată
este disponibilă numai cu punctele de
24–135 mm
focalizare prezentate în dreapta.
Note tehnice 235
Alte accesorii
La momentul redactării acestui manual, pentru D5300 erau disponibile următoarele accesorii.
Surse de
alimentare
Filtre
Accesorii
ocular vizor
Software
• Acumulator li-ion EN-EL14a (0 11): Acumulatori EN-EL14a suplimentari sunt disponibili de la
distribuitorii locali şi de la reprezentanţii de service autorizaţi Nikon. De asemenea, pot fi
folosiţi acumulatorii EN-EL14.
• Încărcător acumulator MH-24 (0 11): Reîncărcaţi acumulatorii EN-EL14a şi EN-EL14.
• Conector alimentare EP-5A, adaptor la reţeaua electrică EH-5b: Aceste accesorii pot fi utilizate
pentru a alimenta aparatul foto pe perioade extinse de timp (pot fi folosite şi
adaptoarele la reţeaua electrică EH-5a şi EH-5). Este necesar un conector de alimentare
EP-5A pentru conectarea aparatului foto la EH-5b, EH-5a sau EH-5; consultaţi pagina 239
pentru detalii suplimentare.
• Filtrele destinate fotografierii cu efecte speciale pot interfera cu focalizarea automată
sau cu telemetrul electronic.
• D5300 nu poate fi utilizat cu filtre cu polarizare lineară. Utilizaţi, în schimb, filtrele cu
polarizare circulară C-PL sau C-PL II.
• Filtrele NC sunt recomandate pentru protecţia obiectivului.
• Pentru a preveni apariţia efectului de dublare a formelor, nu se recomandă utilizarea
unui filtru când obiectul este încadrat pe un fundal luminos sau când o sursă de lumină
puternică se află în cadru.
• Măsurarea central-evaluativă este recomandată pentru filtrele cu factori de expunere
(factori de filtru) mai mari de 1× (Y44, Y48, Y52, O56, R60, X0, X1, C-PL, ND2S, ND4, ND4S,
ND8, ND8S, ND400, A2, A12, B2, B8, B12). Pentru detalii, consultaţi manualul filtrului.
• Obiective corectare ocular DK-20C: Lentilele sunt disponibile cu dioptrii de –5, –4, –3, –2, 0,
+0,5, +1, +2 şi +3 m–1 când controlul ajustării dioptriilor aparatului foto este în poziţie
neutră (–1 m–1). Utilizaţi obiective pentru corectarea ocularului numai dacă focalizarea
dorită nu poate fi obţinută cu controlul ajustării dioptriilor încorporat (de la –1,7 la
+1,0 m–1). Testaţi obiectivele pentru corectarea ocularului înainte de achiziţionare
pentru a vă asigura că puteţi obţine focalizarea dorită. Vizorul din cauciuc nu poate fi
utilizat cu obiectivele pentru corectarea ocularului.
• Lupă DG-2: DG-2 măreşte scena afişată în centrul vizorului pentru o mai mare precizie în
timpul focalizării. Este necesar adaptorul pentru ocular (disponibil separat).
• Adaptor ocular DK-22: DK-22 este folosit când se ataşează lupa DG-2. Când este montat
adaptorul, monitorul nu poate fi rotit.
• Accesoriu vizualizare unghi dreapta DR-6: DR-6 se ataşează în unghi drept la ocularul vizorului,
permiţând imaginii din vizor să fie vizualizată în unghiuri drepte faţă de obiectiv (de
exemplu, direct de deasupra când aparatul foto este în poziţie orizontală). Când este
montat accesoriul, monitorul nu poate fi rotit.
• Capture NX 2: Un pachet complet de editare a fotografiilor care vă oferă funcţii precum
reglarea balansului de alb şi puncte de control al culorii.
• Camera Control Pro 2: Controlaţi aparatul foto de la distanţă de pe un computer pentru a
înregistra filme şi fotografii şi pentru a salva fotografiile direct pe hard disk-ul
computerului.
Notă: Folosiţi cele mai recente versiuni ale software-ului Nikon. Majoritatea software-ului
Nikon oferă o funcţie de actualizare automată (Nikon Message Center 2) când computerul
este conectat la Internet. Consultaţi site-urile web menţionate la pagina xiv pentru cele mai
recente informaţii despre sistemele de operare acceptate.
236 Note tehnice
Capac corp
Telecomenzi/
telecomandă
fără fir
Capac corp BF-1B/capac corp BF-1A: Capacul corpului protejează de praf oglinda, ecranul vizorului
şi senzorul de imagine când nu este montat un obiectiv.
• Telecomandă fără fir ML-L3 (0 70): ML-L3 utilizează o baterie CR2025 de 3 V.
Apăsând zăvorul locaşului bateriei spre dreapta (q), introduceţi o unghie în locul gol şi
deschideţi locaşul bateriei (w). Asiguraţi-vă că bateria este introdusă în orientarea
corectă (r).
• Telecomandă fără fir WR-R10 */WR-T10: Când o telecomandă fără fir WR-R10 este ataşată,
aparatul foto poate fi controlat fără fir folosind o telecomandă fără fir WR-T10 (0 71,
203). WR-T10 foloseşte o baterie CR2032 de 3 V.
Introduceţi o unghie în spaţiul din spatele zăvorului locaşului bateriei şi deschideţi
locaşul bateriei (q). Asiguraţi-vă că bateria este introdusă în orientarea corectă (e).
• Telecomandă fără fir WR-1 (0 71, 203): dispozitivele WR-1 sunt folosite în grupuri de două
sau mai multe, unul dintre ele funcţionând ca transmiţător, iar celelalte dispozitive
acţionând ca receptoare. Receptoarele sunt ataşate la terminalele accesorii ale unuia
sau mai multor aparate foto, permiţând transmiţătorului să fie utilizat pentru a declanşa
obturatoarele aparatelor foto.
Microfoane
Microfon stereo ME-1 (0 129) *
Accesorii
pentru
terminalul
accesoriu
D5300 este echipat cu un terminal pentru accesorii pentru
telecomenzi fără fir WR-R10 şi WR-1 (0 71), telecomenzi prin cablu
MC-DC2 (0 88) şi dispozitive GPS GP-1/GP-1A (0 81), care se
conectează cu marcajul 4 de pe conector aliniat cu 2 de
lângă terminalul accesoriu (închideţi capacul conectorului
când terminalul nu este folosit).
Accesorii
• Cabluri USB UC-E17 şi UC-E6 (0 153, 156): Cablul UC-E17 furnizat nu este disponibil pentru
conectori USB
achiziţionarea separată; în locul acestuia achiziţionaţi cabluri UC-E6.
şi A/V
• Cabluri audio/video EG-CP16
* O telecomandă fără fir nu poate fi ataşată în acelaşi timp cu un microfon stereo ME-1. Încercarea de a
ataşa forţat accesoriile poate deteriora aparatul foto sau accesoriul.
A
Accesorii opţionale
Disponibilitatea poate varia în funcţie de ţară sau regiune. Consultaţi site-ul nostru web sau broşurile
pentru cele mai recente informaţii.
Note tehnice 237
Carduri de memorie aprobate
Aparatul foto acceptă carduri de memorie SD, SDHC şi SDXC, inclusiv carduri SDHC
şi SDXC conforme cu UHS-I. Pentru înregistrarea filmelor se recomandă carduri
clasificate în clasa de viteză 6 SD sau mai mare; folosirea unor carduri mai lente
poate duce la întreruperea înregistrării. Când alegeţi carduri pentru a fi folosite în cititoare de
carduri, asiguraţi-vă că acestea sunt compatibile cu dispozitivul. Contactaţi producătorul
pentru informaţii referitoare la caracteristici, funcţionare şi limitări privind utilizarea.
238 Note tehnice
Ataşarea unui conector de alimentare şi a unui
adaptor la reţeaua electrică
Opriţi aparatul foto înainte de a ataşa un conector de alimentare şi un adaptor la reţeaua
electrică, opţionale.
1
Pregătiţi aparatul foto.
Deschideţi capacele locaşul acumulatorului (q) şi conectorului
de alimentare (w).
2
Introduceţi conectorul de alimentare EP-5A.
Asiguraţi-vă că aţi introdus conectorul în orientarea indicată,
utilizând conectorul pentru a păstra zăvorul portocaliu al
acumulatorului apăsat într-o parte. Asiguraţi-vă vă aţi introdus
complet conectorul.
3
Închideţi capacul locaşului acumulatorului.
Poziţionaţi cablul conectorului de alimentare ca să treacă prin
fanta conectorului de alimentare şi închideţi capacul locaşului
acumulatorului.
4
Conectaţi adaptorul la reţeaua electrică.
Conectaţi cablul de alimentare al adaptorului la reţeaua electrică la fişa de alimentare de
la reţea de pe adaptorul la reţeaua electrică (e), iar cablul de alimentare EP-5A la fişa de
curent continuu (r). O pictogramă P este afişată pe monitor când aparatul foto este
alimentat de adaptorul la reţeaua electrică şi de conectorul de alimentare.
Note tehnice 239
Îngrijirea aparatului foto
Păstrare
Când aparatul foto nu va fi utilizat o perioadă lungă de timp, scoateţi acumulatorul şi
depozitaţi-l într-un loc răcoros şi uscat cu capacul terminal montat. Pentru a împiedica
formarea de mucegai sau rugină, păstraţi aparatul foto într-o zonă uscată, bine ventilată. Nu
depozitaţi aparatul foto cu granule de naftalină sau camfor împotriva moliilor sau în locuri
care:
• au ventilaţie deficitară sau umidităţi de peste 60%
• se află lângă echipamente care generează câmpuri electromagnetice puternice, precum
televizoare sau aparate radio
• sunt expuse la temperaturi de peste 50 °C sau sub –10 °C
Curăţarea
Utilizaţi o suflantă pentru a îndepărta praful şi scamele, apoi ştergeţi uşor cu o lavetă moale
Corp aparat şi uscată. După utilizarea aparatului foto la plajă sau pe malul mării, curăţaţi nisipul sau sarea
foto
cu o lavetă înmuiată uşor în apă distilată şi uscaţi bine. Important: Praful sau alte corpuri străine
ajunse în interiorul aparatului foto pot provoca deteriorări ce nu sunt acoperite de garanţie.
Aceste elemente din sticlă se pot deteriora cu uşurinţă. Îndepărtaţi praful şi scamele cu o
Obiectiv,
suflantă. Dacă utilizaţi o suflantă cu aerosoli, păstraţi recipientul în plan vertical pentru a
oglindă şi
preveni scurgerea lichidului. Pentru a îndepărta urmele de degete sau alte pete, aplicaţi o
vizor
cantitate mică de soluţie pentru curăţarea lentilelor pe o lavetă moale şi curăţaţi cu grijă.
Îndepărtaţi praful şi scamele cu o suflantă. Când îndepărtaţi urmele de degete şi alte pete,
ştergeţi suprafaţa uşor cu o lavetă moale sau cu piele de căprioară. Nu apăsaţi, deoarece
Monitor
acest lucru ar putea provoca deteriorări sau defecţiuni.
Nu utilizaţi alcool, solvenţi sau alte substanţe chimice volatile.
D
Întreţinerea aparatului foto şi a accesoriilor
Aparatul foto este un dispozitiv de precizie şi necesită lucrări de întreţinere periodice. Nikon recomandă
ca aparatul foto să fie verificat de către distribuitorul iniţial sau de un reprezentant de service autorizat
Nikon la fiecare unu-doi ani, iar o revizie este recomandată la fiecare trei până la cinci ani (reţineţi că
aceste servicii sunt contra cost). Verificarea frecventă şi lucrările de întreţinere sunt recomandate în
special atunci când aparatul foto este utilizat în mod profesional. Orice accesorii utilizate în mod regulat
cu acest aparat foto, cum sunt obiectivele sau unităţile bliţ opţionale, ar trebui incluse când aparatul
foto este verificat sau depanat.
240 Note tehnice
Curăţarea senzorului de imagine
Dacă suspectaţi că murdăria sau praful de pe senzor apare în fotografii, puteţi curăţa senzorul
utilizând opţiunea Curăţare senzor imagine din meniul setare. Senzorul poate fi curăţat
oricând utilizând opţiunea Curăţare acum sau curăţarea poate fi efectuată automat când
aparatul foto este pornit sau oprit.
❚❚ „Curăţare acum”
1
Puneţi aparatul foto cu baza în jos.
Curăţarea senzorului de imagine este foarte eficientă
când aparatul foto este pus cu baza în jos, aşa cum
este arătat în dreapta.
2
Selectaţi Curăţare senzor imagine din
meniul setare.
Apăsaţi butonul G pentru a afişa meniurile.
Evidenţiaţi Curăţare senzor imagine în meniul
setare (0 195) şi apăsaţi 2.
Buton G
3
Selectaţi Curăţare acum.
Evidenţiaţi Curăţare acum şi apăsaţi J.
Aparatul foto va verifica senzorul de imagine şi apoi va
începe curăţarea. 1 clipeşte în vizor şi nu pot fi
efectuate alte operaţiuni. Nu scoateţi şi nu deconectaţi
sursa de alimentare până când curăţarea nu este
finalizată şi mesajul arătat în dreapta nu mai este afişat.
Note tehnice 241
❚❚ „Curăţare la pornire/oprire”
1
Selectaţi Curăţare la pornire/oprire.
Selectaţi Curăţare senzor imagine, apoi evidenţiaţi
Curăţare la pornire/oprire şi apăsaţi 2.
2
D
Selectaţi o opţiune.
Evidenţiaţi o opţiune şi apăsaţi J. Alegeţi dintre
Curăţare la pornire, Curăţare la oprire, Curăţare la
pornire şi oprire şi Curăţare dezactivată.
Curăţarea senzorului de imagine
Utilizarea comenzilor aparatului foto la pornire întrerupe curăţarea senzorului de imagine.
Curăţarea se realizează prin vibrarea senzorului de imagine. Dacă praful nu poate fi îndepărtat în
întregime folosind opţiunile din meniul Curăţare senzor imagine, curăţaţi senzorul de imagine manual
(0 243) sau apelaţi la un reprezentant de service autorizat Nikon.
În cazul în care curăţarea senzorului de imagine se realizează de câteva ori la rând, aceasta se poate
dezactiva temporar pentru a proteja circuitele interne ale aparatului foto. Curăţarea se poate realiza din
nou după o scurtă perioadă de aşteptare.
242 Note tehnice
❚❚ Curăţarea manuală
În cazul în care corpurile străine nu pot fi îndepărtate de pe senzorul de imagine utilizând
opţiunea Curăţare senzor imagine din meniul setare (0 241), senzorul poate fi curăţat
manual conform descrierii de mai jos. Reţineţi totuşi că senzorul este extrem de delicat şi se
deteriorează cu uşurinţă. Nikon recomandă ca senzorul să fie curăţat doar de personalul de
service autorizat Nikon.
1
Încărcaţi acumulatorul.
Când verificaţi sau curăţaţi senzorul de imagine, este necesară o sursă de alimentare
sigură. Asiguraţi-vă că acumulatorul este complet încărcat înainte de a începe.
2
Scoateţi obiectivul.
Opriţi aparatul foto şi scoateţi obiectivul.
3
4
Selectaţi Bloc. oglindă sus pt. curăţare.
Porniţi aparatul foto şi apăsaţi butonul G
pentru a afişa meniurile. Evidenţiaţi Bloc.
oglindă sus pt. curăţare din meniul setare şi
apăsaţi 2 (reţineţi că această opţiune nu este
disponibilă la niveluri ale acumulatorului de H
sau mai reduse).
Buton G
Apăsaţi J.
Mesajul arătat în dreapta va fi afişat pe monitor.
5
Ridicaţi oglinda.
Apăsaţi butonul de declanşare până la capăt. Oglinda va fi
ridicată şi se va deschide perdeaua obturatorului, expunând
senzorul de imagine.
6
Examinaţi senzorul de imagine.
Fixând aparatul foto astfel încât lumina să cadă pe senzorul de
imagine, verificaţi dacă în interiorul aparatului foto există praf
sau scame. Dacă nu există corpuri străine, treceţi la pasul 8.
Note tehnice 243
7
Curăţaţi senzorul.
Îndepărtaţi praful şi scamele de pe senzor cu o suflantă. Nu
utilizaţi o suflantă cu perie, deoarece firele pot deteriora
senzorul. Murdăria care nu poate fi îndepărtată cu o suflantă
poate fi curăţată doar de personalul de service autorizat Nikon.
Nu atingeţi şi nu ştergeţi senzorul sub nicio formă.
8
Opriţi aparatul foto.
Oglinda va reveni în poziţia jos şi perdeaua obturatorului se va închide. Puneţi la loc
obiectivul sau capacul corpului.
A
Utilizaţi o sursă de alimentare sigură
Perdeaua obturatorului este delicată şi se deteriorează uşor. În cazul în care aparatul foto se opreşte în
timp ce oglinda este ridicată, perdeaua se va închide automat. Respectaţi următoarele precauţii pentru
a preveni deteriorarea perdelei:
• Nu opriţi aparatul foto şi nu scoateţi şi nu deconectaţi sursa de alimentare în timp ce oglinda este
ridicată.
• În cazul în care acumulatorul ajunge la un nivel scăzut în timp ce oglinda este ridicată, se va auzi un
bip şi indicatorul luminos de autodeclanșare va clipi pentru a avertiza că perdeaua obturatorului se
va închide şi că oglinda va fi coborâtă după aproximativ două minute. Opriţi curăţarea sau verificarea
imediat.
D
Corpuri străine de pe senzorul de imagine
Corpurile străine care pătrund în aparatul foto când obiectivele sau capacele corpului sunt scoase sau
schimbate (sau, în cazuri foarte rare, lubrifiantul sau particule foarte fine din interiorul aparatului foto) se
pot fixa pe senzorul de imagine şi pot apărea în fotografiile realizate în anumite condiţii. Pentru a
proteja aparatul foto atunci când obiectivul este demontat, asiguraţi-vă că puneţi la loc capacul corpului
furnizat împreună cu aparatul foto, având grijă să îndepărtaţi mai întâi praful şi alte corpuri străine care
se pot fixa pe montura aparatului foto, montura obiectivului sau pe capacul corpului. Evitaţi ataşarea
capacului corpului sau schimbarea obiectivelor în medii cu praf.
În cazul în care corpurile străine ajung pe senzorul de imagine, utilizaţi opţiunea de curăţare a senzorului
de imagine conform descrierii de la pagina 241. Dacă problema persistă, curăţaţi senzorul manual
(0 243) sau asiguraţi curăţarea sa de către personalul de service autorizat Nikon. Fotografiile afectate de
prezenţa corpurilor străine de pe senzor pot fi retuşate utilizând opţiunile de curăţare a imaginii
disponibile în unele aplicaţii de procesare a imaginii.
244 Note tehnice
Îngrijirea aparatului foto şi a
acumulatorului: Precauţii
Îngrijirea aparatului foto
A nu se scăpa pe jos: Produsul se poate defecta dacă este supus la şocuri sau vibraţii puternice.
A se menţine uscat: Acest produs nu este etanş şi se poate defecta dacă este scufundat în apă sau dacă este
expus la niveluri ridicate de umiditate. Ruginirea mecanismului intern poate provoca deteriorări
ireparabile.
A se evita schimbările bruşte de temperatură: Schimbările bruşte de temperatură, cum sunt cele care au loc când
se intră sau se iese într-o/dintr-o clădire încălzită pe vreme rece, pot provoca formarea condensului în
interiorul dispozitivului. Pentru a preveni formarea condensului, puneţi dispozitivul într-o geantă pentru
transport sau într-o pungă de plastic înainte de a-l expune la schimbări bruşte de temperatură.
A se menţine la distanţă de câmpuri magnetice puternice: Nu utilizaţi şi nu păstraţi acest dispozitiv în apropierea
unui echipament care generează radiaţii electromagnetice sau câmpuri magnetice puternice. Sarcinile
statice sau câmpurile magnetice puternice produse de echipamente, precum emiţătoarele radio, pot
interfera cu monitorul, pot deteriora datele stocate pe cardul de memorie sau pot afecta circuitele interne
ale produsului.
A nu se lăsa cu obiectivul orientat spre soare: Nu lăsaţi obiectivul orientat spre soare sau alte surse puternice de
lumină pentru o perioadă de timp îndelungată. Lumina puternică poate cauza deteriorarea senzorului de
imagine sau poate produce un efect de estompare în fotografii.
A se opri produsul înainte de scoaterea sau deconectarea sursei de alimentare: Nu scoateţi produsul din priză şi nu
scoateţi acumulatorul în timp ce acesta este pornit sau când imaginile sunt înregistrate sau şterse.
Întreruperea forţată a alimentării în aceste circumstanţe ar putea duce la pierderea de date sau la
deteriorarea memoriei produsului sau a circuitelor interne. Pentru a preveni întreruperea accidentală a
alimentării, evitaţi să deplasaţi produsul dintr-un loc în altul în timp ce adaptorul la reţeaua electrică este
conectat.
Curăţarea: Când curăţaţi corpul aparatului foto, utilizaţi o suflantă pentru a îndepărta uşor praful şi scamele,
apoi ştergeţi uşor cu o lavetă moale şi uscată. După utilizarea aparatului foto la plajă sau pe malul mării,
curăţaţi nisipul sau sarea cu o lavetă înmuiată uşor în apă curată şi uscaţi bine.
Obiectivul şi oglinda se pot deteriora cu uşurinţă. Praful şi scamele trebuie îndepărtate cu grijă, cu o
suflantă. Când utilizaţi o suflantă cu aerosoli, păstraţi recipientul în plan vertical pentru a preveni
scurgerea lichidului. Pentru a îndepărta urmele de degete sau alte pete de pe obiectiv, aplicaţi o cantitate
mică de soluţie pentru curăţarea lentilelor pe o lavetă moale şi curăţaţi cu grijă.
Consultaţi „Curăţarea senzorului de imagine” (0 241, 243) pentru informaţii privind curăţarea senzorului
de imagine.
A nu se atinge perdeaua obturatorului: Perdeaua obturatorului este extrem de subţire şi se poate deteriora uşor.
Nu exercitaţi presiune asupra perdelei în nicio circumstanţă, nu utilizaţi instrumente de curăţare sau
curenţi puternici de aer de la o suflantă. Aceste acţiuni pot zgâria, deforma sau rupe perdeaua.
Note tehnice 245
Păstrare: Pentru a împiedica formarea de mucegai sau rugină, păstraţi aparatul foto într-o zonă uscată, bine
ventilată. Dacă utilizaţi un adaptor la reţeaua electrică, deconectaţi adaptorul pentru a preveni un
incendiu. Dacă produsul nu este utilizat o perioadă lungă de timp, scoateţi acumulatorul pentru a
împiedica scurgerile şi depozitaţi aparatul foto într-o pungă de plastic conţinând un desicativ. Totuşi, nu
depozitaţi geanta aparatului foto într-o pungă de plastic, deoarece acest lucru poate provoca deteriorarea
materialului. Reţineţi că desicativul îşi pierde treptat capacitatea de a absorbi umezeala şi trebuie înlocuit
la intervale regulate.
Pentru a împiedica formarea de mucegai sau rugină, scoateţi aparatul foto din spaţiul de depozitare cel
puţin o dată pe lună. Porniţi aparatul foto şi declanşaţi obturatorul de câteva ori înainte de a-l depozita din
nou.
Păstraţi acumulatorul într-un loc răcoros şi uscat. Puneţi la loc capacul terminal înainte de a depozita
acumulatorul.
Note privind monitorul: Monitorul este construit cu extrem de mare precizie; cel puţin 99,99% dintre pixeli
sunt funcţionali, nu mai mult de 0,01% fiind lipsă sau defecţi. De aceea, chiar dacă aceste afişaje pot
conţine pixeli care sunt mereu aprinşi (albi, roşii, albaştri sau verzi) sau sunt întotdeauna stinşi (negri),
aceasta nu este o defecţiune şi nu are efect asupra imaginilor înregistrate cu dispozitivul.
Este posibil ca imaginile de pe monitor să fie dificil de văzut în lumină puternică.
Nu apăsaţi monitorul deoarece acest lucru ar putea provoca deteriorări sau defectare. Praful sau scamele
de pe monitor pot fi îndepărtate cu o suflantă. Petele pot fi îndepărtate prin ştergere uşoară cu o lavetă
moale sau cu piele de căprioară. În caz că monitorul se va sparge, riscul accidentării datorate cioburilor de
sticlă trebuie evitat cu grijă, iar cristalele lichide din monitor nu trebuie să intre în contact cu pielea, ochii
şi gura.
Moire: Moire este un tip de interferenţă creat prin interacţiunea dintre o imagine care conţine o reţea
regulată, repetitivă, cum ar fi un model de valuri într-o ţesătură sau ferestrele unei clădiri, şi reţeaua
senzorului de imagine al aparatului foto. Dacă observaţi efectul moire în fotografiile dumneavoastră,
încercaţi să schimbaţi distanţa faţă de subiect, să apropiaţi şi să depărtaţi sau să schimbaţi unghiul dintre
subiect şi aparatul foto.
Îngrijirea acumulatorului
Acumulatorii pot prezenta scurgeri sau pot exploda dacă sunt manevraţi necorespunzător. Ţineţi cont de
precauţiile următoare atunci când manevraţi acumulatorii:
• Utilizaţi doar acumulatorii aprobaţi pentru utilizarea în acest echipament.
• Nu expuneţi acumulatorul la flacără deschisă sau la căldură excesivă.
• Păstraţi curate terminalele acumulatorului.
• Opriţi produsul înainte de înlocuirea acumulatorului.
• Scoateţi acumulatorul din aparatul foto sau din încărcător când nu este în uz şi puneţi la loc capacul
terminal. Aceste dispozitive folosesc cantităţi mici de energie chiar şi când sunt oprite şi pot consuma
acumulatorul până la punctul în care nu va mai funcţiona. Dacă acumulatorul nu va fi folosit o anumită
perioadă, introduceţi-l în aparatul foto şi consumaţi-l în întregime înainte de a-l scoate şi depozita întrun loc cu temperatură ambiantă de 15 °C–25 °C (evitaţi locurile foarte calde sau foarte reci). Repetaţi
acest proces cel puţin o dată la fiecare şase luni.
• Pornirea şi oprirea repetată a aparatului foto în timp ce acumulatorul este complet descărcat va scurta
durata de funcţionare a acumulatorului. Acumulatorii care au fost complet descărcaţi trebuie să fie
încărcaţi înainte de utilizare.
246 Note tehnice
• Temperatura internă a acumulatorului poate creşte în timpul utilizării acestuia. Încercarea de a încărca
acumulatorul în timp ce temperatura internă este ridicată va afecta performanţele acumulatorului şi
este posibil ca acesta să nu se încarce sau să se încarce doar parţial. Aşteptaţi ca acumulatorul să se
răcească înainte de încărcare.
• Continuarea încărcării acumulatorului după ce acesta este complet încărcat îi poate afecta
performanţele.
• O scădere marcantă a timpului în care un acumulator complet încărcat îşi menţine încărcătura când este
utilizat la temperatura camerei indică faptul că este necesară înlocuirea sa. Achiziţionaţi un nou
acumulator EN-EL14a.
• Încărcaţi acumulatorul înainte de utilizare. Când se fac fotografii la ocazii importante, pregătiţi un
acumulator EN-EL14a de rezervă şi păstraţi-l complet încărcat. În funcţie de locul unde vă aflaţi, este
posibil să aveţi dificultăţi în a achiziţiona acumulatori de schimb imediat. Reţineţi că în zilele reci
capacitatea acumulatorilor tinde să scadă. Asiguraţi-vă că acumulatorul este complet încărcat înainte
de a face fotografii în exterior pe timp de vreme rece. Păstraţi un acumulator de rezervă într-un loc cald
şi schimbaţi acumulatorii între ei dacă este necesar. Odată încălzit, este posibil ca un acumulator rece
să poată recupera o parte din sarcină.
• Acumulatorii uzaţi sunt o resursă valoroasă; reciclaţi acumulatorii uzaţi în conformitate cu
reglementările locale.
Note tehnice 247
Setări disponibile
Tabelul următor enumeră setările care pot fi ajustate în fiecare mod.
Meniu fotografiere 1
Calitate imagine 2
Dimensiune imagine 2
Balans de alb 2
Setare Picture Control 2
Control automat al distors.
Spaţiu culoare
D-Lighting activ 2
HDR (high dynamic range) 2
i, j
z
z
—
—
z
z
—
—
P, S, A, M
z
z
z
z
z
z
z
z
Reducere zgomot exp. lungă
z
z
ISO NR ridicat
z
z
Setări sensibilitate ISO 3
—
z
Mod declanşare 2
Expunere multiplă 2
z4
—
z
z
Fotograf. cu temporiz. interval
z
z
Setări film
z
z
248 Note tehnice
k, l, p, m, n,
o, r, s, t, u, v, %, g, ', (, 3,
1, 2, 3, )
w, x, y, z, 0
z
z
z
z
—
—
—
—
z
z
z
z
—
—
—
—
z
(nu este
z
disponibilă în
modul %)
z
(nu este
z
disponibilă în
modul %)
z
(nu este
z
disponibilă în
modul %)
z4
z4
—
—
z
(nu este
z
disponibilă în
modul ))
z
z
i, j
P, S, A, M
Mod focalizare (vizor)
z
z
Mod zonă AF (vizor)
z4
z
Mod focalizare (vizualizare în timp
real/film)
z
z
k, l, p, m, n,
o, r, s, t, u, v, %, g, ', (, 3,
1, 2, 3, )
w, x, y, z, 0
z
(nu este
z
disponibilă în
modul %)
z4
(nu este
4
z
disponibilă în
modurile % şi ()
z
z
Alte setări 2
Mod zonă AF (vizualizare în timp real/
film)
—
z
z4
Buton aşteptare AE-L/AF-L
—
z4
Program flexibil
—
—
—
Măsurare
—
z
z
(disponibilă
numai în
modul P)
z
z4
(nu este
disponibilă în
modul ()
z4
—
Compensare expunere
—
z
—
Bracketing
—
z
—
z4
(disponibilă
numai în modul
%)
—
z4
Mod bliţ
(nu este
disponibilă
în modul
j)
z
—
z4
(nu este
z4
disponibilă în
(disponibilă
modurile l, m,
numai în
r, t, u, v, x, y, modurile g şi ')
z şi 0)
—
—
Compensare bliţ
—
z
1 Resetaţi cu Resetare meniu fotografiere (0 177).
2 Reiniţializare prin două butoane (0 72). Setările individuale pentru expunere multiplă nu sunt
afectate.
3 Selectarea modului P, S, A sau M după ce a fost selectat Automat pentru Setări sensibilitate ISO >
Sensibilitate ISO resetează sensibilitatea ISO la ultima valoare selectată în modurile P, S, A şi M.
4 Resetaţi când selectorul de moduri este rotit la o setare nouă.
Note tehnice 249
a1: Selecţie prioritate AF-C
a2: Număr de puncte focalizare
i, j
z
z
P, S, A, M
z
z
a3: Disp. ilum. asist. AF încorp.
z
z
Setări personalizate *
a4: Telemetru
z
b1: Stopuri EV pt. control exp.
z
c1: Buton declanşare AE-L
z
c2: Temporiz. oprire automată
z
c3: Autodeclanşator
z
c4: Durată activare telecom. (ML-L3)
z
d1: Bip
z
d2: Afişare grilă vizor
z
d3: Afişare ISO
z
d4: Ordine numere fişiere
z
d5: Mod întârziere expunere
z
d6: Imprimare dată
z
e1: Cntrl. bliţ pt. bliţ încorporat
—
e2: Setare bracketing automat
—
f1: Asociere buton Fn
z
f2: Asociere buton AE-L / AF-L
z
f3: Inversare rotaţie selector
z
f4: Blocare decl. în lipsă card
z
f5: Inversare indicatori
z
* Resetaţi cu Reiniţ. setări personalizate (0 183).
250 Note tehnice
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
k, l, p, m, n,
o, r, s, t, u, v, %, g, ', (, 3,
1, 2, 3, )
w, x, y, z, 0
z
z
z
z
z
z
(nu este
(nu este
disponibilă în
disponibilă în
modurile l, m,
modurile % şi ()
r, t, u, v şi w)
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
—
—
—
—
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
Localizarea defectelor
În cazul în care aparatul foto nu mai funcţionează conform aşteptărilor, verificaţi lista de
probleme obişnuite de mai jos înainte de a contacta comerciantul de la care l-aţi achiziţionat
sau reprezentanţa Nikon.
Acumulator/Afişaj
Aparatul foto este pornit dar nu răspunde: Aşteptaţi să se finalizeze înregistrarea. Dacă problema persistă, opriţi
aparatul foto. Dacă aparatul foto nu se opreşte, scoateţi şi puneţi la loc acumulatorul sau, dacă utilizaţi un
adaptor la reţeaua electrică, deconectaţi şi reconectaţi adaptorul la reţeaua electrică. Reţineţi că, deşi orice
date care sunt înregistrate în acel moment se vor pierde, datele care au fost deja înregistrate nu vor fi
afectate de scoaterea sau deconectarea sursei de alimentare.
Vizorul este defocalizat: Reglaţi focalizarea prin vizor (0 16). Dacă aceasta nu corectează problema, selectaţi
focalizarea automată servo unică (AF-S; 0 51), punct unic AF (c; 0 53) şi punctul de focalizare central, iar
apoi încadraţi un subiect cu un contrast ridicat în punctul de focalizare central şi apăsaţi butonul de
declanşare la jumătate pentru a focaliza aparatul foto. Cu aparatul foto focalizat, folosiţi controlul de
ajustare a dioptriilor pentru a focaliza clar subiectul în vizor. Dacă este necesar, focalizarea vizorului poate
fi ajustată suplimentar folosind lentile de corecţie opţionale (0 236).
Afişajele se închid fără avertisment: Alegeţi întârzieri mai lungi pentru setarea personalizată c2 (Temporiz.
oprire automată; 0 186).
Afişajul informaţiilor nu apare pe monitor: Butonul de declanşare este apăsat la jumătate. Dacă afişajul
informaţiilor nu apare când luaţi degetul de pe butonul de declanşare, asiguraţi-vă că este selectat Activat
pentru Afişaj informaţii automat (0 199) şi că acumulatorul este încărcat.
Afişajul vizorului nu răspunde şi este întunecat: Timpii de răspuns şi luminozitatea acestui afişaj variază în funcţie
de temperatură.
Fotografiere (toate modurile)
Aparatul foto are nevoie de mult timp pentru a porni: Ştergeţi fişiere sau dosare.
Declanşator dezactivat:
• Cardul de memorie este blocat, este plin sau nu este introdus (0 12, 15).
• Declanşare blocată este selectat pentru setarea personalizată f4 (Blocare decl. în lipsă card; 0 194) şi
nu este introdus niciun card de memorie (0 12).
• Bliţul încorporat se încarcă (0 23).
• Aparatul foto nu este focalizat (0 21).
• Obiectiv CPU cu un inel pentru diafragmă ataşat, dar diafragma nu este blocată la cel mai mare număr
f/ (0 227).
• Obiectivul non-CPU este ataşat, dar aparatul foto nu este în modul M (0 228).
De fiecare dată când se apasă butonul de declanşare în modul de declanşare continuu, se face numai o singură fotografie:
Declanşarea continuă nu este disponibilă dacă bliţul se declanşează (0 47, 62).
Fotografia finală este mai mare decât zona arătată în vizor: Acoperirea orizontală şi verticală a cadrului vizorului
este de aproximativ 95%.
Note tehnice 251
Fotografiile nu sunt focalizate:
• Obiectivul AF-S, AF-P sau AF-I nu este ataşat: folosiţi obiectivul AF-S, AF-P sau AF-I sau focalizaţi manual.
• Aparatul foto nu poate focaliza folosind focalizarea automată: folosiţi focalizarea manuală sau blocarea
focalizării (0 52, 55, 57).
• Aparatul foto este în modul focalizare manuală: focalizaţi manual (0 57).
Focalizarea nu se blochează când butonul de declanşare este apăsat la jumătate: Utilizaţi butonul A (L) pentru a bloca
focalizarea când vizualizarea în timp real este dezactivată şi AF-C este selectat pentru modul focalizare sau
când se fotografiază subiecte în mişcare în modul AF-A (0 55).
Nu poate fi selectat punctul de focalizare:
• Este selectată e (Zonă AF automată; 0 53): alegeţi un alt mod zonă AF.
• Pentru a porni temporizatorul standby, apăsaţi la jumătate butonul de declanşare (0 23).
Nu poate fi selectat modul zonă AF: Este selectată focalizarea manuală (0 51, 57).
Dispozitivul de iluminare asistenţă AF nu se aprinde:
• Dispozitivul de iluminare asistenţă AF nu se aprinde dacă este selectat AF-C pentru modul focalizare
automată (0 51) sau dacă este selectată focalizarea automată servo continuă când aparatul foto este în
modul AF-A. Alegeţi AF-S. Asistenţa AF nu este disponibilă nici atunci când este selectată urmărirea 3D
pentru modul zonă AF; dacă este selectat punct unic sau zonă dinamică AF, selectaţi punctul de
focalizare central (0 53, 55).
• Aparatul foto este în vizualizare în timp real sau se înregistrează un film.
• Este selectat Dezactivat pentru setarea personalizată a3 (Disp. ilum. asist. AF încorp., 0 185).
• Dispozitivul de iluminare asistenţă AF nu poate fi folosit în unele moduri fotografiere (0 248).
• Dispozitivul de iluminare s-a stins automat. Este posibil ca dispozitivul de iluminare să devină fierbinte
în cazul utilizării continue; aşteptaţi să se răcească.
Dimensiunea imaginii nu poate fi modificată: Este selectată o opţiune NEF (RAW) pentru calitatea imaginii (0 60).
Aparatul foto este lent la înregistrarea fotografiilor:
• În funcţie de condiţiile de fotografiere şi de performanţele cardului de memorie, indicatorul luminos
acces se poate aprinde pentru aproximativ un minut după ce fotografierea s-a oprit în modurile cu
declanşare continuă.
• Dezactivaţi reducerea zgomotului la expunere îndelungată (0 179).
Apare zgomot (pete luminoase, pixeli luminoşi repartizaţi aleatoriu, ceaţă sau linii) în fotografii:
• Alegeţi o sensibilitate ISO mai redusă sau porniţi reducerea zgomotului la ISO ridicat (0 180).
• Timpul de expunere este mai lung de 1 s: folosiţi reducerea zgomotului la expunerea îndelungată
(0 179).
• Dezactivaţi D-Lighting activ pentru a evita amplificarea efectelor zgomotului (0 95).
Nu este efectuată nicio fotografie când este apăsat butonul de declanşare al telecomenzii:
• Înlocuiţi bateria din telecomandă (0 237).
• Alegeţi modul telecomandă (0 70).
• Bliţul se încarcă (0 23).
• Timpul selectat pentru setarea personalizată c4 (Durată activare telecom. (ML-L3), 0 187) s-a scurs.
• Lumina puternică interferează cu telecomanda ML-L3.
Bipul nu se aude:
• Este selectat Dezactivat pentru setarea personalizată d1 (Bip; 0 187).
• Aparatul foto este în modul de declanşare silenţioasă (0 48) sau se înregistrează un film (0 126).
• Este selectat MF sau AF-C ca mod de focalizare sau subiectul se mişcă când este selectat AF-A (0 51).
Apar dâre în fotografii: Curăţaţi elementele frontal şi posterior ale obiectivului. Dacă problema persistă,
efectuaţi curăţarea senzorului de imagine (0 241).
Nu se imprimă data pe fotografii: Este selectată o opţiune NEF (RAW) pentru calitatea imaginii (0 60, 190).
252 Note tehnice
Sunetul nu este înregistrat împreună cu filmele: Este selectat Microfon dezactivat pentru Setări film > Microfon
(0 128).
Apare efect de clipire sau benzi în timpul vizualizării în timp real sau al înregistrării unui film: Alegeţi o opţiune pentru
Reducerea efectului de clipire care să se potrivească frecvenţei sursei locale de alimentare (0 200).
Nu pot fi selectate elemente de meniu: Unele opţiuni nu sunt disponibile în toate modurile.
Fotografiere (P, S, A, M)
Declanşator dezactivat:
• Este ataşat un obiectiv non-CPU: rotiţi selectorul de moduri al aparatului foto la M (0 228).
• Selectorul de moduri este rotit la S după ce este selectat timpul de expunere „Bulb” sau „Time (Timp)” în
modul M: alegeţi un nou timp de expunere (0 85).
• Dacă este activat bracketing balans de alb, declanşatorul va fi dezactivat şi afişajul contorizare expuneri
din vizor va clipi dacă nu este suficient spaţiu pe cardul de memorie pentru a înregistra toate imaginile
din secvenţa de bracketing. Introduceţi un card de memorie nou.
Nu este disponibilă toată gama de timpi de expunere:
• Bliţul este în uz (0 66).
• Când este selectat Activat pentru Setări film > Setări manuale film din meniul fotografiere, gama de
timpi de expunere variază în funcţie de cadenţa cadrelor (0 129).
Nu poate fi selectată diafragma dorită: Gama diafragmelor disponibile variază în funcţie de obiectivul utilizat.
Culorile nu sunt naturale:
• Reglaţi balansul de alb pentru a se potrivi cu sursa de lumină (0 101).
• Reglaţi setările Setare Picture Control (0 111).
Nu se poate măsura balansul de alb: Subiectul este prea întunecat sau prea luminos (0 106).
Imaginea nu poate fi selectată ca sursă pentru presetarea balansului de alb: Imaginea nu a fost creată cu D5300 (0 107).
Efectele Picture Control diferă de la o imagine la alta: Este selectat A (automat) pentru claritate, contrast sau
saturaţie. Pentru rezultate consecvente într-o serie de fotografii, alegeţi o altă setare (0 113).
Măsurarea nu poate fi modificată: Este activă blocarea expunerii automată (0 91).
Nu se poate folosi compensarea expunerii: Alegeţi modul P, S sau A (0 82, 92).
Zgomotul (zone roşiatice sau alte artefacte) apare la expunerile îndelungate: Porniţi reducere zgomot expunere
îndelungată (0 179).
Redare
Imaginea NEF (RAW) nu este redată: Fotografia a fost efectuată la o calitate a imaginii de NEF (RAW)+JPEG
(0 60).
Unele imagini nu sunt afişate în timpul redării: Selectaţi Toate pentru Dosar redare. Reţineţi că opţiunea
Curentă este selectată automat după ce este făcută fotografia (0 175).
Fotografiile în orientarea „pe înalt” (portret) sunt afişate în orientarea „pe lat” (peisaj):
• Selectaţi Activată pentru Rotire pe înalt (0 176).
• Fotografia a fost făcută cu Dezactivată selectat pentru Rotire automată a imaginii (0 202).
• Fotografia este afişată în examinare imagine (0 176).
• Aparatul foto a fost orientat în sus sau în jos când a fost făcută fotografia (0 202).
Note tehnice 253
Nu se poate şterge imaginea:
• Imaginea este protejată: îndepărtaţi protecţia (0 143).
• Cardul de memorie este blocat (0 12).
Nu se poate retuşa fotografia: Fotografia nu mai poate fi editată cu acest aparat foto (0 205).
Nu se poate schimba comanda de imprimare:
• Cardul de memorie este plin: ştergeţi fotografii (0 15, 146).
• Cardul de memorie este blocat (0 12).
Nu se poate selecta fotografia pentru imprimare: Fotografia este în format NEF (RAW). Creaţi o copie JPEG
utilizând Procesare NEF (RAW) sau transferaţi pe computer şi imprimaţi folosind software-ul furnizat sau
Capture NX 2 (0 153, 213, 236).
Imaginea nu este afişată pe televizor:
• Alegeţi modul video (0 202) sau rezoluţia de ieşire (0 166) corectă.
• Cablul A/V (0 164) sau HDMI (0 165) nu este conectat corect.
Aparatul foto nu răspunde la telecomanda pentru televizor HDMI-CEC:
• Selectaţi Activat pentru HDMI > Control dispozitiv din meniul setare (0 166).
• Reglaţi setările HDMI-CEC pentru televizor conform descrierii din documentaţia furnizată cu
dispozitivul.
Nu se pot transfera fotografii pe computer: Sistemul de operare nu este compatibil cu aparatul foto sau cu
software-ul de transfer. Utilizaţi un cititor de carduri pentru a copia fotografiile pe computer (0 152).
Fotografiile nu sunt afişate în Capture NX 2: Actualizaţi la cea mai recentă versiune (0 236).
Opţiunea Eliminarea prafului de pe imagine din Capture NX 2 nu are efectul dorit: Curăţarea senzorului de imagine
modifică poziţia prafului de pe senzorul de imagine. Datele de referinţă pentru eliminarea prafului de pe
imagine înregistrate anterior curăţării senzorului de imagine nu pot fi folosite pentru fotografiile făcute
după curăţarea senzorului de imagine. Datele de referinţă pentru eliminarea prafului de pe imagine
înregistrate după curăţarea senzorului de imagine nu pot fi folosite pentru fotografiile făcute înainte de
curăţarea senzorului de imagine (0 199).
254 Note tehnice
Date de locaţie
Aparatul foto nu poate achiziţiona un semnal de la satelit sau îl obţine după o perioadă lungă: Condiţiile geografice şi
atmosferice locale pot împiedica sau întârzia achiziţia datelor de locaţie. Pentru rezultate optime, alegeţi
un loc care oferă o vedere liberă asupra cerului. Este posibil ca dispozitivul încorporat pentru date de
locaţie să necesite o anumită perioadă de timp pentru a obţine un semnal imediat ce este introdus
acumulatorul sau când funcţia înregistrare date de locaţie este activată pentru prima dată sau după o
perioadă îndelungată de neutilizare. Actualizaţi fişierul GPS asistat (0 80).
Datele de locaţie nu sunt înregistrate împreună cu fotografiile: Verificaţi intensitatea semnalului (0 75). Aparatul
foto va înregistra date de locaţie numai dacă pe afişajul informaţiilor apare un indicator # sau $; nu vor
fi înregistrate date dacă indicatorul clipeşte.
Datele de locaţie sunt incorecte: Precizia datelor de locaţie poate varia cu până la câteva sute de metri în funcţie
de calitatea semnalului şi de condiţiile topografice locale.
Fişierul GPS asistat nu poate fi actualizat:
• Asiguraţi-vă că ceasul intern al aparatului foto este setat (0 201).
• Asiguraţi-vă că pe cardul de memorie introdus în aparatul foto se află un fişier GPS asistat şi că fişierul
este în dosarul corect (0 80).
• Fişierul poate fi deteriorat. Descărcaţi din nou fişierul.
Nu poate porni un nou jurnal traseu:
• Asiguraţi-vă că ceasul intern al aparatului foto este setat (0 201).
• Dacă aparatul foto înregistrează deja un jurnal traseu, selectaţi Date de locaţie > Creare jurnal >
Oprire pentru a opri jurnalul curent înainte de a porni un nou jurnal.
• Cardul de memorie este blocat, plin sau nu este introdus (0 12, 15) sau a fost atins numărul maxim de
fişiere jurnal (36 de fişiere pe zi, cu un număr total maxim de 100 de fişiere pe card). Dacă numărul
maxim de fişiere este depăşit, formataţi cardul de memorie curent sau introduceţi un alt card; în cazul
în care cardul este plin, introduceţi un alt card sau ştergeţi fişierele nedorite.
Wi-Fi (Reţele fără fir)
Dispozitivele inteligente nu afişează SSID-ul aparatului foto (nume în reţea):
• Asiguraţi-vă că este selectat Activare pentru Wi-Fi > Conexiune de reţea în meniul setare al aparatului
foto (0 169).
• Încercaţi să opriţi şi să porniţi din nou funcţia Wi-Fi a dispozitivului inteligent.
Diverse
Data înregistrării nu este corectă: Setaţi ceasul intern al aparatului foto (0 15, 201).
Nu pot fi selectate elemente din meniu: Unele opţiuni nu sunt disponibile la anumite combinaţii de setări sau
când nu este introdus niciun card de memorie (0 12, 205, 248).
Note tehnice 255
Mesaje de eroare
Această secţiune cuprinde indicatoarele şi mesajele de eroare care apar în vizor şi pe monitor.
A
Pictograme de avertizare
Un d care clipeşte pe monitor sau un s care clipeşte în vizor indică faptul că un avertisment sau un
mesaj de eroare poate fi afişat pe monitor apăsând butonul W (Q).
Indicator
Monitor
Blocaţi inelul diafragmei
obiectivului la diafragma
minimă (cel mai mare număr f).
Vizor
B
(clipeşte)
Obiectivul nu este ataşat
F/s
(clipeşte)
Înainte de a realiza fotografii,
rotiţi inelul de zoom pentru a
extinde obiectivul.
F
(clipeşte)
Declanşare dezactivată.
Reîncărcaţi acumulatorul.
Acest acumulator nu se poate
utiliza. Alegeţi acumulatorul
conceput pentru utilizare în
acest aparat foto.
Eroare de iniţializare. Opriţi
aparatul foto, apoi reporniţi-l.
Nivelul de încărcare a
acumulatorului este scăzut.
Finalizaţi operaţia şi opriţi
imediat aparatul foto.
Ceasul nu este setat
d/s
(clipeşte)
Setaţi inelul diafragmei obiectivului la diafragma
minimă (cel mai mare număr f/).
0
227
• Ataşaţi un obiectiv non-IX NIKKOR.
226
• Dacă este ataşat un obiectiv non-CPU, selectaţi
87
modul M.
Este atașat un obiectiv cu buton pentru corp
obiectiv retractabil, având corpul obiectivului retras.
14
Apăsaţi butonul corpului obiectivului retractabil şi
rotiţi inelul de zoom pentru a extinde obiectivul.
Opriţi aparatul foto şi reîncărcaţi sau înlocuiţi
2, 11
acumulatorul.
d
(clipeşte)
Utilizaţi un acumulator aprobat de Nikon.
d/k
(clipeşte)
Opriţi aparatul foto, scoateţi şi puneţi la loc
acumulatorul şi apoi porniţi aparatul foto din nou.
2, 11
—
Încheiaţi curăţarea şi opriţi aparatul foto şi
reîncărcaţi sau înlocuiţi acumulatorul.
244
—
Setaţi ceasul intern al aparatului foto.
15,
201
Niciun card SD introdus
S/s
(clipeşte)
Cardul de memorie este blocat.
Glisaţi elementul de blocare la
poziţia „scriere”.
(
(clipeşte)
Acest card de memorie nu se
poate utiliza. Cardul poate fi
deteriorat.
Introduceţi alt card.
(/k
(clipeşte)
Nu este disponibil când cardul
Eye-Fi este blocat.
(/k
(clipeşte)
256 Note tehnice
Soluţie
Opriţi aparatul foto şi asiguraţi-vă că respectivul card
este introdus corect.
Cardul de memorie este blocat (protejat la scriere).
Deplasaţi comutatorul de protecţie la scriere al
cardului în poziţia „write (scriere)”.
• Utilizaţi un card aprobat.
• Formataţi cardul. Dacă problema persistă, cardul
poate fi deteriorat. Contactaţi reprezentantul de
service autorizat Nikon.
• Eroare la crearea unui dosar nou. Ştergeţi fişiere
sau introduceţi un card de memorie nou.
• Introduceţi un card de memorie nou.
• Cardul Eye-Fi emite încă semnal fără fir după ce a
fost selectat Dezactivare pentru Încărcare
Eye-Fi. Pentru a încheia transmisia fără fir, opriţi
aparatul foto şi scoateţi cardul.
Cardul Eye-Fi este blocat (protejat la scriere).
Deplasaţi comutatorul de protecţie la scriere al
cardului în poziţia „write (scriere)”.
236
12
12
238
196
12,
146
12
204
12
Indicator
Monitor
Acest card nu este formatat.
Formataţi cardul.
Cardul este plin
—
Vizor
T
(clipeşte)
j/A/s
(clipeşte)
●
(clipeşte)
Subiectul este prea luminos
s
(clipeşte)
Sub. este prea întunecat
Fără „Bulb” în modul S
Fără „Timp” în modul S
Fără „Bulb” în modul HDR
Fără „Timp” în modul HDR
Fotograf. cu temporiz. interval
A
(clipeşte)
&
(clipeşte)
A
(clipeşte)
&
(clipeşte)
—
—
N
(clipeşte)
—
N/s
(clipeşte)
Soluţie
0
Formataţi cardul sau opriţi aparatul foto şi
12,
introduceţi un card de memorie nou.
196
• Reduceţi calitatea sau dimensiunea.
59
• Ştergeţi fotografii.
146
• Introduceţi un card de memorie nou.
12
Aparatul foto nu poate focaliza utilizând focalizarea
21, 52,
automată. Schimbaţi compoziţia sau focalizaţi
57
manual.
• Utilizaţi o sensibilitate ISO mai redusă.
67
• Utilizaţi un filtru comercial ND.
236
• În modul:
S Alegeţi un timp de expunere mai scurt
85
A Alegeţi o diafragmă mai închisă (număr f/ mai 86
mare)
% Alegeţi un alt mod fotografiere
3
• Utilizaţi o sensibilitate ISO mai ridicată.
67
• Utilizaţi bliţul.
62
• În modul:
S Alegeţi un timp de expunere mai lung
85
A Alegeţi o diafragmă mai deschisă (număr f/
86
mai mic)
Modificaţi timpul de expunere sau selectaţi modul
M.
85, 87
• Modificaţi timpul de expunere.
• Dezactivaţi HDR.
87, 88
96
Meniurile şi redarea nu sunt disponibile cât timp
fotografierea cu temporizator este în curs. Opriţi
68
aparatul foto.
Bliţul s-a declanşat la putere maximă. Verificaţi
fotografia pe monitor; dacă este subexpusă, reglaţi
—
setările şi încercaţi din nou.
• Utilizaţi bliţul.
62
• Modificaţi distanţa faţă de subiect, diafragma,
66, 67,
raza bliţului sau sensibilitatea ISO.
86
• Distanţa focală a obiectivului este mai mică de
—
18 mm: folosiţi o distanţă focală mai mare.
—
• Unitate bliţ opţională SB-400 sau SB-300 ataşată:
bliţul este în poziţie de difuzie sau distanţa de
focalizare este foarte scurtă. Continuaţi
fotografierea; dacă este necesar, măriţi distanţa
de focalizare pentru a preveni apariţia umbrelor
în fotografie.
Note tehnice 257
Indicator
Monitor
Eroare bliţ
Vizor
s
(clipeşte)
Eroare. Apăsaţi din nou butonul
de declanşare.
Eroare de pornire. Contactaţi un
reprezentant de service
autorizat Nikon.
Eroare de măsurare
Imposibil de pornit vizualizarea
în timp real. Aşteptaţi să se
răcească aparatul foto.
O
(clipeşte)
—
Dosarul nu conţine nicio
imagine.
—
Imposibil de afişat acest fişier.
Imposibil de selectat acest fişier.
—
—
Nicio imagine pentru retuşare.
—
Conectare imposibilă; au fost
detectate mai multe dispozitive.
Încercaţi din nou mai târziu.
—
Eroare
—
Accesul la reţea nu este
disponibil până când aparatul
foto nu se răceşte.
—
Soluţie
S-a produs o eroare la actualizarea firmware-ului
pentru unitatea bliţ opţională. Contactaţi
reprezentantul de service autorizat Nikon.
Declanşaţi obturatorul. Dacă eroarea persistă sau
apare frecvent, consultaţi reprezentantul de service
autorizat Nikon.
Consultaţi reprezentantul de service autorizat
Nikon.
258 Note tehnice
—
—
—
—
Aşteptaţi ca circuitele interne să se răcească înainte
124,
de a relua vizualizarea în timp real sau înregistrarea
127
filmului.
Dosarul selectat pentru redare nu conţine imagini
(reţineţi că acest mesaj va fi afişat în cazul în care
cardul de memorie este introdus după ce este
12,
selectat Curentă pentru Dosar redare din meniul
175
redare, iar redarea a început înainte de a se efectua
vreo fotografie). Introduceţi un alt card de memorie
sau selectaţi Toate pentru Dosar redare.
Fişierul nu poate fi redat pe aparatul foto.
—
Imaginile create cu alte dispozitive nu pot fi retuşate. 206
Cardul de memorie nu conţine imagini NEF (RAW)
213
pentru utilizare cu Procesare NEF (RAW).
Mai multe dispozitive inteligente încearcă să se
conecteze în acelaşi timp la aparatul foto. Aşteptaţi 168
câteva minute înainte de a încerca din nou.
Selectaţi Dezactivare pentru Wi-Fi > Conexiune de
172
reţea, apoi selectaţi din nou Activare.
Opriţi aparatul foto şi încercaţi din nou după ce
aşteptaţi ca aparatul foto să se răcească.
Verificaţi imprimanta. Pentru a relua, selectaţi
Continuare (dacă este disponibilă).
Hârtia nu este de dimensiunea selectată. Introduceţi
hârtia de dimensiunea corectă şi selectaţi
Verificaţi hârtia.
—
Continuare.
Blocaj de hârtie.
Eliminaţi blocajul hârtiei şi selectaţi Continuare.
—
Introduceţi hârtie de dimensiunea selectată şi
Hârtia a fost epuizată.
—
selectaţi Continuare.
Verificaţi alimentarea cu
Verificaţi cerneala. Pentru a relua, selectaţi
—
cerneală.
Continuare.
Cerneala a fost epuizată.
Înlocuiţi cerneala şi selectaţi Continuare.
—
* Pentru informaţii suplimentare, consultaţi manualul imprimantei.
Verificaţi imprimanta.
0
—
—*
—*
—*
—*
—*
—*
Specificaţii
❚❚ Aparat foto digital Nikon D5300
Tip
Tip
Montură obiectiv
Unghi de câmp efectiv
Aparat foto digital cu vizare prin obiectiv
Montură Nikon F (cu contacte AF)
Nikon format DX; distanţă focală echivalentă cu aproximativ 1,5× cea a
obiectivelor cu unghi de câmp format FX
Pixeli efectivi
Pixeli efectivi
24,2 milioane
Senzor imagine
Senzor imagine
Pixeli totali
Sistem de reducere a
prafului
Senzor CMOS 23,5 × 15,6 mm
24,78 milioane
Curăţare senzor imagine, date de referinţă pentru eliminarea prafului de pe
imagine (necesită software-ul opţional Capture NX 2)
Stocare
Dimensiune imagine
(pixeli)
Format fişier
Sistem Picture Control
Suport
Sistem de fişiere
Vizor
Vizor
Acoperire cadru
Mărire
Punct perspectivă
Reglare dioptrie
Ecran focalizare
Oglindă reflex
Diafragmă obiectiv
•
•
•
•
6000 × 4000 (Mare)
• 4496 × 3000 (Medie)
2992 × 2000 (Mică)
NEF (RAW): 12 sau 14 biţi, comprimat
JPEG: JPEG standard corespunzător compresiei fine (aprox. 1 : 4), normale
(aprox. 1 : 8) sau de bază (aprox. 1 : 16)
• NEF (RAW)+JPEG: O singură fotografie înregistrată în ambele formate NEF (RAW)
şi JPEG
Standard, Neutru, Intens, Monocrom, Portret, Peisaj; opţiunea Picture Control
selectată poate fi modificată; memorare pentru opţiuni Picture Control
personalizate
Carduri de memorie SD (Secure Digital) şi SDHC şi SDXC conforme cu UHS-I
DCF (Design Rule for Camera File System) 2.0, DPOF (Digital Print Order Format),
Exif (Exchangeable Image File Format for Digital Still Cameras) 2.3, PictBridge
Vizor cu pentaoglindă la nivelul ochilor cu vizare prin obiectiv
Aprox. 95% orizontal şi 95% vertical
Aprox. 0,82× (obiectiv 50 mm f/1.4 la infinit, –1,0 m–1)
18 mm (–1,0 m–1; de la suprafaţa centrală a lentilei ocularului vizorului)
–1,7–+1,0 m–1
Ecran tip B BriteView Clear Matte Mark VII
Revenire rapidă
Revenire instantanee, controlată electronic
Note tehnice 259
Obiectiv
Obiective compatibile
Focalizarea automată este disponibilă cu obiective AF-S, AF-P şi AF-I. Focalizarea
automată nu este disponibilă cu alte obiective de tip G şi D, obiective AF (IX
NIKKOR şi obiectivele pentru F3AF nu sunt acceptate) şi obiective AI-P.
Obiectivele non-CPU pot fi utilizate în modul M, însă exponometrul aparatului
foto nu va funcţiona.
Telemetrul electronic poate fi utilizat cu obiectivele care au o diafragmă maximă
de f/5.6 sau mai mare.
Obturator
Tip
Timp de expunere
Timp sincronizare bliţ
Declanşare
Mod declanşare
Viteză avansare cadre
Autodeclanşator
Expunere
Mod măsurare
Metodă de măsurare
Obturator controlat electronic cu cursă verticală în plan focal
1/4000–30 s în trepte de 1/3 sau 1/2 EV; Bulb; Timp
X= 1/200 s; se sincronizează cu obturatorul la un timp de 1/200 s sau mai lung
8 (cadru unic), ! (continuu S), 9 (continuu R), J (declanşare silenţioasă),
E (autodeclanşator), " (telecomandă cu întârziere; ML-L3), # (telecomandă cu
răspuns rapid; ML-L3); fotografiere cu temporizator acceptată
• !: Până la 3 fps
• 9: Până la 5 fps (JPEG şi NEF/RAW pe 12 biţi) sau 4 fps (NEF/RAW pe 14 biţi)
Notă: Cadenţele cadrelor presupun AF servo continuă, expunere manuală sau
prioritate timp de expunere, un timp de expunere de 1/250 s sau mai scurt,
Declanşare selectat pentru setarea personalizată a1 (Selecţie prioritate AF-C) şi
celelalte setări la valori implicite.
2 s, 5 s, 10 s, 20 s; 1–9 expuneri
Măsurare expunere TTL folosind senzorul RGB de 2016 pixeli
• Măsurare matricială: măsurare matricială culoare 3D II (obiective de tip G, E şi D);
măsurare matricială culoare II (alte obiective CPU)
• Măsurare central-evaluativă: Pondere de 75% acordată cercului de 8 mm din
centrul cadrului
• Măsurare spot: Măsoară cercul de 3,5 mm (aproximativ 2,5% din cadru) centrat pe
punctul de focalizare selectat
• Măsurare matricială sau central-evaluativă: 0–20 EV
• Măsurare spot: 2–20 EV
Rază (ISO 100, obiectiv
f/1.4, 20 °C)
Corespondenţă măsurare
CPU
expunere
Mod
Moduri automate (i automat; j automat, fără bliţ); moduri automate programate cu
program flexibil (P); prioritate timp de expunere (S); prioritate diafragmă (A);
manual (M); moduri scenă (k portret; l peisaj; p copil; m sport; n prim-plan; o portret de
noapte; r peisaj de noapte; s petrecere/interior; t plajă/zăpadă; u apus; v amurg/zori; w portret
animal de casă; x lumânări; y flori; z culori de toamnă; 0 mâncare); moduri efecte speciale
(% vedere nocturnă; g schiţă color; ' efect aparat foto jucărie; ( efect de miniaturizare; 3 culoare
selectivă; 1 siluetă; 2 cheie înaltă; 3 cheie joasă; ) pictură HDR)
Compensare expunere
Poate fi reglată cu –5–+5 EV în trepte de 1/3 sau 1/2 EV în modurile P, S, A, şi M
Bracketing
• Bracketing expunere: 3 fotografii în trepte de 1/3 sau 1/2 EV
• Bracketing balans de alb: 3 fotografii în trepte de 1
• Bracketing D-Lighting activ: 2 fotografii
Blocare expunere
Luminozitatea blocată la valoarea detectată cu butonul A (L)
260 Note tehnice
Expunere
Sensibilitate ISO (indice de ISO 100–12.800 în trepte de 1/3 EV. Poate fi setată, de asemenea, la aproximativ
expunere recomandat)
0,3, 0,7 sau 1 EV (echivalent ISO 25.600) peste ISO 12.800; control sensibilitate ISO
automat disponibil
D-Lighting activ
Evidenţiaţi Y Automat, Z Extra ridicat, P Ridicat, Q Normal, R Redus sau
! Dezactivat
Focalizare
Focalizare automată
Interval de detecţie
Servo obiectiv
Punct focalizare
Mod zonă AF
Blocare focalizare
Bliţ
Bliţ încorporat
Număr de ghid
Control bliţ
Mod bliţ
Compensare bliţ
Indicator bliţ pregătit
Cuplă accesorii
Sistem creativ de
iluminare Nikon (CLS)
Terminal de sincronizare
Balans de alb
Balans de alb
Modulul cu senzor de focalizare automată Nikon Multi-CAM 4800DX cu detecţie
de fază TTL, 39 puncte de focalizare (inclusiv 9 senzori tip încrucişat) şi dispozitiv
de iluminare asistenţă AF (distanţă aprox. 0,5–3 m)
–1–+19 EV (ISO 100, 20 °C)
• Focalizare automată (AF): AF servo unică (AF-S); AF servo continuă (AF-C); selecţie
AF-S/AF-C automată (AF-A); urmărirea focalizării predictive activată automat în
funcţie de starea subiectului
• Focalizare manuală (MF): Poate fi folosit telemetrul electronic
Se poate selecta dintre 39 sau 11 puncte de focalizare
Punct unic AF, zonă dinamică AF cu 9, 21 sau 39 de puncte, urmărire 3D, zonă
AF-automată
Focalizarea poate fi blocată prin apăsarea butonului de declanşare la jumătate
(AF servo unică) sau prin apăsarea butonului A (L)
i, k, p, n, o, s, w, g, ' : Bliţ automat cu ridicarea automată a bliţului
P, S, A, M, 0: Ridicare manuală cu eliberare buton
Aprox. 12, 13 cu bliţ manual (m, ISO 100, 20 °C)
TTL: controlul bliţ i-TTL folosind senzorul RGB de 2016 pixeli este disponibil cu
bliţul încorporat şi cu SB-910, SB-900, SB-800, SB-700, SB-600, SB-400 sau SB-300;
bliţul de umplere compensat i-TTL pentru SLR digital este utilizat cu măsurarea
matricială şi central-evaluativă, bliţul i-TTL standard pentru SLR digital cu
măsurarea spot
Automat, automat cu reducere ochi roşii, sincronizare lentă automată,
sincronizare lentă automată cu reducere ochi roşii, bliţ de umplere, reducere ochi
roşii, sincronizare lentă, sincronizare lentă cu reducere ochi roşii, perdea
posterioară cu sincronizare lentă, sincronizare perdea posterioară, dezactivat
–3–+1 EV în trepte de 1/3 sau 1/2 EV
Se aprinde când bliţul încorporat sau unitatea bliţ opţională este complet
încărcată; clipeşte după ce bliţul s-a declanşat la capacitate maximă
Cuplă ISO 518 cu contacte de sincronizare şi date şi blocare de siguranţă
Funcţie Iluminare avansată fără fir compatibilă cu bliţul SB-910, SB-900, SB-800
sau SB-700 ca bliţ principal sau SU-800 ca dispozitiv de comandă; Funcţie
Comunicare informaţii culoare bliţ compatibilă cu toate unităţile bliţ compatibile
CLS
Adaptor terminal de sincronizare AS-15 (disponibil separat)
Automat, incandescent, fluorescent (7 tipuri), lumina directă a soarelui, bliţ,
înnorat, umbră, presetare manuală, toate cu excepţia presetării manuale cu
reglare fină.
Note tehnice 261
Vizualizare în timp real
Servo obiectiv
• Focalizare automată (AF): AF servo unică (AF-S); AF servo permanentă (AF-F)
• Focalizare manuală (MF)
Mod zonă AF
AF prioritate faţă, AF zonă largă, AF zonă normală, AF urmărire subiect
Focalizare automată
AF cu detectarea contrastului oriunde în cadru (aparatul foto selectează automat
punctul de focalizare când este selectată AF prioritate faţă sau AF urmărire
subiect)
Selectare automată scenă Disponibilă în modurile i şi j
Film
Măsurare
Metodă de măsurare
Dimensiune cadru (pixeli)
şi cadenţă cadre
Măsurarea expunerii TTL utilizând senzorul de imagine principal
Matricială
• 1920 × 1080, 60p (progresiv)/50p/30p/25p/24p, ★ ridicat/normal
• 1280 × 720, 60p/50p, ★ ridicat/normal
• 640 × 424, 30p/25p, ★ ridicat/normal
Cadenţe ale cadrelor de 30p (cadenţă reală a cadrelor de 29,97 fps) şi 60p
(cadenţă reală a cadrelor de 59,94 fps) sunt disponibile când este selectat NTSC
pentru modul video. 25p şi 50p sunt disponibile când este selectat PAL pentru
modul video. Cadenţa reală a cadrelor când este selectat 24p este de 23,976 fps.
Format fişier
MOV
Compresie video
Codare video H.264/MPEG-4 avansată
Format înregistrare audio PCM liniar
Dispozitiv înregistrare
Microfon stereo încorporat sau extern; sensibilitate reglabilă
audio
Sensibilitate ISO
ISO 100–12.800; poate fi setată, de asemenea, la aproximativ 0,3, 0,7 sau 1 EV
(echivalent ISO 25.600) peste ISO 12.800
Monitor
Monitor
Redare
Redare
Interfaţă
USB
Ieşire video
Ieşire HDMI
Terminal accesoriu
Intrare audio
262 Note tehnice
8,1 cm/3,2 in. (3 : 2), aprox. 1.037.000 puncte (720 × 480 × 3 = 1.036.800 puncte),
monitor TFT cu unghi variabil, cu un unghi de vizualizare de 170°, acoperire cadru
aprox. 100% şi reglarea luminozităţii
Redare cadru întreg şi miniatură (4, 12 sau 80 imagini sau calendar) cu zoom
redare, redare film, prezentare diapozitive fotografii şi/sau filme, afişaj
histograme, evidenţieri, rotire automată a imaginii, evaluare imagine şi
comentariu imagine (până la 36 de caractere)
USB de mare viteză
NTSC, PAL
Conector mini-pini HDMI tip C
Telecomenzi fără fir: WR-1, WR-R10 (disponibile separat)
Telecomenzi prin cablu: MC-DC2 (disponibilă separat)
Dispozitive GPS: GP-1/GP-1A (disponibile separat)
Jack stereo mini (3,5 mm diametru); acceptă microfoane stereo opţionale ME-1
Fără fir
Standarde
IEEE 802.11b, IEEE 802.11g
Protocoale de comunicaţii • IEEE 802.11b: DSSS/CCK
• IEEE 802.11g: OFDM
Frecvenţă de funcţionare 2412–2462 MHz (canalele 1–11)
Rază de acţiune (fără
Aproximativ 30 m (considerată fără interferenţe; distanţa poate varia în funcţie de
obstacole)
intensitatea semnalului şi de prezenţa sau lipsa obstacolelor)
Viteza de transmisie a
54 Mbps
datelor
Viteze logice maxime de transmisie a datelor în conformitate cu standardul IEEE.
Vitezele reale pot fi diferite.
Securitate
• Autentificare: Sistem deschis, WPA2-PSK
• Codare: AES
Setare fără fir
Acceptă WPS
Protocoale de acces
Infrastructură
Date de locaţie
Frecvenţă de recepţie
Geodezică
Limbi acceptate
Limbi acceptate
1575,42 MHz (cod C/A)
WGS84
Arabă, bengali, cehă, chineză (simplificată şi tradiţională), coreeană, daneză,
engleză, finlandeză, franceză, germană, greacă, hindi, indoneziană, italiană,
japoneză, maghiară, norvegiană, persană, poloneză, portugheză (Portugalia şi
Brazilia), olandeză, română, rusă, spaniolă, suedeză, tamilă, thai, turcă, ucraineană,
vietnameză
Sursă de alimentare
Acumulator
Adaptor la reţeaua
electrică
Un acumulator Li-ion EN-EL14a
Adaptor la reţeaua electrică EH-5b; necesită conector de alimentare EP-5A
(disponibile separat)
Montură trepied
Montură trepied
1/ 4
Dimensiuni/greutate
Dimensiuni (L × Î × A)
Greutate
in. (ISO 1222)
Aprox. 125 × 98 × 76 mm
Aprox. 530 g cu acumulatorul şi cardul de memorie, dar fără capacul corpului;
aprox. 480 g (numai corpul aparatului foto)
Mediu de operare
Temperatură
0 °C–40 °C
Umiditate
85% sau mai puţin (fără condens)
• Dacă nu este specificat altfel, toate măsurătorile sunt realizate în conformitate cu standardele sau
orientările Camera and Imaging Products Association (CIPA).
• Toate valorile se referă la un aparat foto cu un acumulator complet încărcat.
• Nikon îşi rezervă dreptul de a modifica oricând aspectul şi specificaţiile hardware şi software descrise în
acest manual fără vreun avertisment prealabil. Nikon nu va fi răspunzător pentru nicio daună rezultată
din erorile apărute în acest manual.
Note tehnice 263
❚❚ Încărcător acumulator MH-24
Putere consumată
nominală
Putere nominală
Acumulatori acceptaţi
Timp de încărcare
Temperatură de
funcţionare
Dimensiuni (L × Î × A)
Greutate
AC 100–240 V, 50/60 Hz, maximum 0,2 A
8,4 V/0,9 A CC
Acumulator Li-ion EN-EL14a Nikon
Aprox. 1 oră şi 50 minute la o temperatură ambientală de 25 °C când este complet
descărcat
0 °C–40 °C
Aprox. 70 × 26 × 97 mm, fără adaptorul pentru priză
Aprox. 96 g, fără adaptorul pentru priză
❚❚ Acumulator Li-ion EN-EL14a
Tip
Acumulator litiu-ion
Capacitate nominală
7,2 V/1230 mAh
Temperatură de
0 °C–40 °C
funcţionare
Dimensiuni (L × Î × A)
Aprox. 38 × 53 × 14 mm
Greutate
Aprox. 49 g, fără capac terminal
Nikon îşi rezervă dreptul de a modifica oricând aspectul şi specificaţiile hardware şi software descrise în
acest manual fără vreun avertisment prealabil. Nikon nu va fi răspunzător pentru nicio daună rezultată din
erorile apărute în acest manual.
264 Note tehnice
❚❚ Standarde aplicabile
• DCF versiunea 2.0: Design Rule for Camera File System (Regulă aranjare sistem fişiere aparat
foto) (DCF) este un standard frecvent utilizat în industria aparatelor foto digitale pentru a
asigura compatibilitatea între diferite mărci de aparate foto.
• DPOF: Digital Print Order Format (Format comandă de imprimare digitală) (DPOF) este un
standard la nivelul industriei care permite imprimarea fotografiilor din comenzi de
imprimare stocate pe cardul de memorie.
• Exif versiunea 2.3: Aparatul foto D5300 este compatibil cu Exif (Exchangeable Image File
Format for Digital Still Cameras–Format fişier imagine interschimbabil pentru aparatele foto
digitale) versiunea 2.3, un standard care permite utilizarea informaţiilor stocate împreună
cu fotografiile pentru reproducerea optimă a culorii când imaginile sunt transferate pe
imprimante compatibile Exif.
• PictBridge: Un standard dezvoltat de industria aparatelor foto digitale şi a imprimantelor, care
permite transferul fotografiilor direct pe o imprimantă, fără a mai fi necesară transferarea lor
pe un computer.
• HDMI: High-Definition Multimedia Interface (Interfaţă Multimedia de Înaltă Definiţie) este un
standard pentru interfeţe multimedia folosit în aparatele electronice pentru publicul larg şi
în dispozitivele AV care pot transmite date audiovizuale şi semnale de control către
dispozitive compatibile HDMI printr-o conexiune unică prin cablu.
A
Informaţii privind mărcile comerciale
IOS este o marcă comercială sau o marcă comercială înregistrată a Cisco Systems, Inc., în Statele Unite
ale Americii şi/sau în alte ţări şi este utilizat sub licenţă. Mac OS şi OS X sunt mărci comerciale
înregistrate ale Apple Inc. în Statele Unite ale Americii şi/sau în alte ţări. Microsoft, Windows şi Windows
Vista sunt fie mărci comerciale înregistrate, fie mărci comerciale ale Microsoft Corporation în Statele
Unite ale Americii şi/sau în alte ţări. Sigla PictBridge este o marcă comercială. Siglele SD, SDHC şi SDXC
sunt mărci comerciale ale SD-3C, LLC. HDMI, sigla HDMI şi High-Definition Multimedia Interface sunt
mărci comerciale sau mărci comerciale înregistrate ale HDMI Licensing LLC.
Wi-Fi şi sigla Wi-Fi sunt mărci comerciale sau mărci comerciale înregistrate ale Wi-Fi Alliance. Toate
celelalte denumiri comerciale menţionate în acest manual sau în documentaţia furnizată cu produsul
dumneavoastră Nikon sunt mărci comerciale sau mărci comerciale înregistrate ale respectivilor lor
deţinători.
A
Marcaj de conformitate
Standardele cu care se conformează aparatul foto pot fi văzute folosind opţiunea Marcaj de
conformitate din meniul setare (0 204).
A
Licenţă FreeType (FreeType2)
Drepturile de autor asupra unor porţiuni din acest software aparţin The FreeType Project © 2013
(http://www.freetype.org). Toate drepturile rezervate.
A
Licenţă MIT (HarfBuzz)
Drepturile de autor asupra unor porţiuni din acest software aparţin The HarfBuzz Project © 2013
(http://www.freedesktop.org/wiki/Software/HarfBuzz). Toate drepturile rezervate.
Note tehnice 265
Kituri cu obiectiv
Aparatul foto poate fi achiziţionat sub forma unui kit cu obiectivele enumerate mai jos.
AF-P DX NIKKOR 18–55mm f/3.5–5.6G VR şi
AF-P DX NIKKOR 18–55mm f/3.5–5.6G
Aceste obiective retractabile sunt destinate exclusiv utilizării cu aparatele foto digitale SLR
Nikon format DX; aparatele foto SLR cu film şi aparatele foto digitale SLR din seria D4, seria D3,
seria D2, seria D1, seria D800, D700, D610, D600, seria D300, D200, D100, D90, D80, seria D70,
D60, D50, seria D40, D7000, D5100, D5000, D3200, D3100, D3000 nu sunt acceptate. Mai jos
sunt enumerate părţile componente ale obiectivului.
Marcaj lungime focală
Scală lungime focală
Marcaj montură obiectiv (0 13)
Contacte CPU (0 227)
Capac posterior obiectiv
Capac obiectiv
Buton corp obiectiv retractabil (0 14)
Inel focalizare (0 57, 125)
Inel zoom (0 20)
266 Note tehnice
❚❚ Focalizare
Modul de focalizare poate fi selectat folosind comenzile aparatului foto (0 51).
Focalizare automată
Focalizarea se ajustează automat atunci când aparatul foto este în modul focalizare automată
(0 51). Inelul de focalizare poate fi folosit şi pentru a focaliza aparatul foto dacă butonul de
declanşare este menţinut apăsat la jumătate (sau dacă butonul AF-ON este menţinut apăsat);
această operaţie este cunoscută sub denumirea de „focalizare automată cu supracomandă
manuală” (M/A). Focalizarea automată se va relua când butonul de declanşare este apăsat la
jumătate (sau butonul AF-ON este apăsat) a doua oară. Reţineţi că atingerea inelului de
focalizare în timp ce focalizarea automată este activă va modifica poziţia focalizării.
Focalizare manuală
Când aparatul foto este în modul focalizare manuală, focalizarea poate fi reglată prin rotirea
inelului de focalizare a obiectivului (0 57). Când aparatul foto este oprit sau când
temporizatorul standby s-a oprit, inelul de focalizare nu poate fi folosit pentru a focaliza şi
rotirea inelului de zoom va modifica poziţia focalizării; înainte de a focaliza, porniţi aparatul
foto sau apăsaţi butonul de declanşare pentru a reactiva temporizatorul standby.
Utilizatorii aparatelor foto seria D810, Df, D750, D7200, D7100 şi D5200 trebuie să aibă în
vedere faptul că dacă temporizatorul standby este lăsat să se oprească, poziţia de focalizare se
va modifica la repornirea temporizatorului. Refocalizaţi înainte de a fotografia. Se recomandă
timpi de aşteptare mai lungi pentru focalizarea manuală şi în alte situaţii în care este posibil să
nu declanşaţi obturatorul imediat după ce aţi focalizat.
❚❚ Utilizarea bliţului încorporat
Când se utilizează bliţul încorporat, asiguraţi-vă că subiectul este la o distanţă de cel puţin
0,6 m şi scoateţi parasolarele obiectivului pentru a împiedica vignetarea (umbre create acolo
unde capătul obiectivului acoperă bliţul încorporat).
Umbră
Vignetare
Aparat foto
Poziţie zoom
Distanţă minimă fără vignetare
D5500/D5300/D5200/D3300
18 mm
24, 35, 45 şi 55 mm
1,0 m
Fără vignetare
Note tehnice 267
❚❚ Reducerea vibraţiilor (VR, numai AF-P DX NIKKOR 18–55mm f/3.5–5.6G VR)
Când pe aparatul foto este montat un obiectiv AF-P DX NIKKOR 18–55mm f/3.5–5.6G VR,
reducerea vibraţiilor poate fi activată sau dezactivată folosind opţiunea VR optic din meniul
fotografiere (0 181). Dacă este selectat Activat, reducerea vibraţiilor se va aplica ori de câte ori
butonul de declanşare este apăsat la jumătate. Reducerea vibraţiilor reduce estomparea
cauzată de tremuratul aparatului foto, permiţând timpi de expunere cu până la 4,0 stopuri mai
lungi decât ar fi posibil altfel, crescând gama timpilor de expunere disponibili. Efectele VR
asupra timpului de expunere se măsoară în conformitate cu standardele Camera and Imaging
Products Association (CIPA); obiectivele format FX se măsoară utilizând aparate foto digitale
format FX, iar obiectivele format DX utilizând aparate foto format DX. Obiectivele cu zoom se
măsoară la zoom maxim.
D
Reducere vibraţii
• Când se utilizează reducerea vibraţiilor, apăsaţi butonul de declanşare la jumătate şi aşteptaţi ca
imaginea din vizor să se stabilizeze înainte de a apăsa butonul de declanşare până la capăt.
• Când reducerea vibraţiilor este activă, imaginea din vizor poate fi mişcată după declanşarea
obturatorului. Acest lucru nu indică o defecţiune.
• Când aparatul foto este rotit panoramic, reducerea vibraţiilor se aplică numai mişcării care nu este
cuprinsă în rotirea panoramică (dacă aparatul foto este rotit panoramic orizontal, de exemplu,
reducerea vibraţiilor se va aplica numai tremuratului pe verticală), ceea ce face mult mai uşoară
rotirea panoramică uniformă a aparatului foto într-un arc de cerc larg.
• Dacă aparatul foto este dotat cu un bliţ încorporat, reducerea vibraţiilor va fi dezactivată în timp ce
bliţul se încarcă.
• În general, reducerea vibraţiilor se recomandă atunci când aparatul foto este montat pe un trepied,
deşi, în funcţie de condiţiile de fotografiere şi de tipul de trepied, aţi putea prefera să o opriţi.
268 Note tehnice
❚❚ Accesorii furnizate
• Capac obiectiv frontal cu clic LC-55A de 55 mm
• Capac posterior obiectiv
❚❚ Accesorii compatibile
•
•
•
•
Filtre cu înşurubare de 55 mm
Capac posterior obiectiv LF-4
Husă obiectiv CL-0815
Parasolar tip baionetă HB-N106
Aliniaţi marcajul pentru montarea parasolarului obiectivului (●) cu marcajul de aliniere a
parasolarului obiectivului ( ) aşa cum este arătat în Figura q şi apoi rotiţi parasolarul (w)
până când marcajul ● este aliniat cu marcajul de fixare a parasolarului obiectivului (—{).
Când ataşaţi sau scoateţi parasolarul, apucaţi-l aproape de simbolul de pe baza acestuia şi
evitaţi să îl strângeţi prea tare. Dacă parasolarul nu este ataşat corect poate apărea vignetare.
Când nu este folosit, parasolarul poate fi întors şi montat pe obiectiv.
Note tehnice 269
❚❚ Specificaţii
Tip
Distanţă focală
Diafragmă maximă
Construcţie obiectiv
Unghi de câmp
Scală lungime focală
Informaţii distanţă
Zoom
Focalizare
Reducerea vibraţiilor (numai AF-P DX
NIKKOR 18–55mm f/3.5–5.6G VR)
Distanţă focală minimă
Lamele diafragmă
Diafragmă
Plajă diafragmă
Măsurare
Dimensiune filtru ataşat
Dimensiuni
Greutate
270 Note tehnice
Obiectiv AF-P DX tip G cu CPU încorporat şi cu montură F
18–55 mm
f/3.5–5.6
12 elemente în 9 grupuri (inclusiv 2 elemente asferice)
76° – 28° 50´
Gradată în milimetri (18, 24, 35, 45, 55)
Ieşirea către aparatul foto
Zoom manual folosind inelul de zoom independent
Focalizare automată controlată de motorul pas cu pas; inel de
focalizare separat pentru focalizarea manuală
Deplasare obiectiv folosind motoare electromagnetice (VCM)
0,25 m de la planul focal (0 58) la toate poziţiile de zoom
7 (diafragmă circulară)
Complet automată
• Distanţă focală de 18 mm: f/3.5–22
• Distanţă focală de 55 mm: f/5.6–38
Diafragma minimă afişată poate varia în funcţie de mărimea treptei de
expunere selectată cu aparatul foto.
Diafragmă completă
55 mm (P = 0,75 mm)
Aprox. 64,5 mm diametru maxim × 62,5 mm (distanţa de la flanşa
aparatului foto pentru montura obiectivului atunci când obiectivul
este retras)
• AF-P DX NIKKOR 18–55mm f/3.5–5.6G VR: Aprox. 205 g
• AF-P DX NIKKOR 18–55mm f/3.5–5.6G: Aprox. 195 g
AF-S DX NIKKOR 18–55mm f/3.5–5.6G VR II
AF-S DX NIKKOR 18–55mm f/3.5–5.6G VR II este un obiectiv retractabil destinat exclusiv
utilizării cu aparatele foto digitale SLR Nikon format DX. Mai jos sunt enumerate părţile
componente ale obiectivului.
Marcaj lungime focală
Marcaj montură obiectiv (0 13)
Scală lungime focală
Buton corp obiectiv retractabil (0 14)
Contacte CPU (0 227)
Capac posterior obiectiv
Comutator mod A-M (0 18, 57)
Capac obiectiv
Inel focalizare (0 57, 125)
Inel zoom (0 20)
Comutator ON/OFF (ACTIVAT/DEZACTIVAT) pentru
reducerea vibraţiilor (0 272)
❚❚ Focalizare
Modul de focalizare este determinat de modul de focalizare al aparatului foto şi de poziţia
comutatorului modului A-M al obiectivului (0 51, 57).
❚❚ Utilizarea bliţului încorporat
Când se utilizează bliţul încorporat, asiguraţi-vă că subiectul este la o distanţă de cel puţin
0,6 m şi scoateţi parasolarele obiectivului pentru a împiedica vignetarea (umbre create acolo
unde capătul obiectivului acoperă bliţul încorporat).
Umbră
Vignetare
Note tehnice 271
❚❚ Reducere vibraţii (VR)
Reducerea vibraţiilor poate fi activată prin deplasarea comutatorului reducere
vibraţii la ON şi se aplică ori de câte ori butonul de declanşare este apăsat la
jumătate. Reducerea vibraţiilor reduce estomparea cauzată de tremuratul
aparatului foto, permiţând timpi de expunere cu până la 4,0 stopuri mai lungi
decât ar fi posibil altfel (astfel cum a fost măsurată la 55 mm cu un aparat foto
format DX în conformitate cu standardele Camera and Imaging Products Association [CIPA];
efectele diferă în funcţie de fotograf şi de condiţiile de fotografiere). Acest lucru creşte gama
timpilor de expunere disponibili.
D
Reducere vibraţii
• Când se utilizează reducerea vibraţiilor, apăsaţi butonul de declanşare la jumătate şi aşteptaţi ca
imaginea din vizor să se stabilizeze înainte de a apăsa butonul de declanşare până la capăt.
• Când reducerea vibraţiilor este activă, imaginea din vizor poate fi mişcată după declanşarea
obturatorului. Acest lucru nu indică o defecţiune.
• Când aparatul foto este rotit panoramic, reducerea vibraţiilor se aplică numai mişcării care nu este
cuprinsă în rotirea panoramică (dacă aparatul foto este rotit panoramic orizontal, de exemplu,
reducerea vibraţiilor se va aplica numai tremuratului pe verticală), ceea ce face mult mai uşoară
rotirea panoramică uniformă a aparatului foto într-un arc de cerc larg.
• Nu opriţi aparatul foto şi nu scoateţi obiectivul în timp ce reducerea vibraţiilor este activă.
• Dacă aparatul foto este dotat cu un bliţ încorporat, reducerea vibraţiilor va fi dezactivată în timp ce
bliţul se încarcă.
• Selectaţi OFF când aparatul foto este montat pe un trepied, cu excepţia cazului în care capul
trepiedului nu este fixat sau când aparatul foto este montat pe un monopod, situaţie în care se
recomandă selectarea ON.
272 Note tehnice
❚❚ Accesorii furnizate
• Capac obiectiv frontal cu clic LC-52 de 52 mm
• Capac posterior obiectiv
❚❚ Accesorii compatibile
•
•
•
•
Filtre cu înşurubare de 52 mm
Capac posterior obiectiv LF-4
Husă obiectiv CL-0815
Parasolar baionetă HB-69
Aliniaţi marcajul pentru montarea parasolarului obiectivului (●) cu marcajul de aliniere a
parasolarului obiectivului ( ) aşa cum este arătat în Figura q şi apoi rotiţi parasolarul (w)
până când marcajul ● este aliniat cu marcajul de fixare a parasolarului obiectivului (—{).
Când ataşaţi sau scoateţi parasolarul, apucaţi-l aproape de simbolul de pe baza acestuia şi
evitaţi să îl strângeţi prea tare. Dacă parasolarul nu este ataşat corect poate apărea
vignetare. Când nu este folosit, parasolarul poate fi întors şi montat pe obiectiv.
Note tehnice 273
❚❚ Specificaţii
Tip
Distanţă focală
Diafragmă maximă
Construcţie obiectiv
Unghi de câmp
Scală lungime focală
Informaţii distanţă
Zoom
Focalizare
Reducere vibraţii
Distanţă focală minimă
Lamele diafragmă
Diafragmă
Plajă diafragmă
Măsurare
Dimensiune filtru ataşat
Dimensiuni
Greutate
274 Note tehnice
Obiectiv AF-S DX tip G cu CPU încorporat şi cu montură F
18–55 mm
f/3.5–5.6
11 elemente în 8 grupuri (inclusiv 1 element asferic)
76°–28° 50´
Gradată în milimetri (18, 24, 35, 45, 55)
Ieşirea către aparatul foto
Zoom manual folosind inelul de zoom independent
Focalizare automată controlată de motorul SWM (Silent Wave Motor) şi
inel de focalizare separat pentru focalizarea manuală
Deplasare obiectiv folosind motoare electromagnetice (VCM)
• AF: 0,28 m de la planul focal (0 58) la toate poziţiile de zoom
• MF: 0,25 m de la planul focal la toate poziţiile de zoom
7 (diafragmă circulară)
Complet automată
• Distanţă focală de 18 mm: f/3.5–22
• Distanţă focală de 55 mm: f/5.6–38
Diafragma minimă afişată poate varia în funcţie de mărimea treptei de
expunere selectată cu aparatul foto.
Diafragmă completă
52 mm (P = 0,75 mm)
Aprox. 66 mm diametru × 59,5 mm (distanţa de la flanşa aparatului
foto pentru montura obiectivului atunci când obiectivul este retras)
Aprox. 195 g
AF-S DX NIKKOR 18–140mm f/3.5–5.6G ED VR
AF-S DX NIKKOR 18–140mm f/3.5–5.6G ED VR, destinat exclusiv utilizării cu aparatele foto
digitale SLR Nikon format DX, este obiectivul folosit în general în acest manual în scopuri
ilustrative. Mai jos sunt enumerate părţile componente ale obiectivului.
Marcaj lungime focală
Scală lungime focală
Marcaj montură obiectiv (0 13)
Contacte CPU (0 227)
Capac obiectiv
Capac posterior obiectiv
Comutator mod A-M (0 18, 57)
Comutator ON/OFF (ACTIVAT/DEZACTIVAT)
Inel focalizare (0 57, 125) pentru reducerea vibraţiilor (0 276)
Inel zoom (0 20)
❚❚ Focalizare
Modul de focalizare este determinat de modul de focalizare al aparatului foto şi de poziţia
comutatorului modului A-M al obiectivului (0 51, 57).
A
Focalizarea cu obiective AF-S DX NIKKOR 18–140mm f/3.5–5.6G ED VR
Când este selectat AF servo unică (AF-S) ca mod de focalizare al aparatului foto, iar comutatorul A-M al
obiectivului este setat la A, focalizarea poate fi reglată prin menţinerea butonului de declanşare apăsat
la jumătate, după finalizarea operaţiei de focalizare automată şi rotirea manuală a inelului de focalizare.
Pentru a refocaliza folosind focalizarea automată, apăsaţi din nou butonul de declanşare la jumătate.
Note tehnice 275
❚❚ Utilizarea bliţului încorporat
Când se utilizează bliţul încorporat, asiguraţi-vă că subiectul este la o distanţă de cel puţin
0,6 m şi scoateţi parasolarele obiectivului pentru a împiedica vignetarea (umbre create acolo
unde capătul obiectivului acoperă bliţul încorporat).
Umbră
Aparat foto
D7100/D7000/seria D300/D200/D100
D90/D80/D50
D5500/D5300/D5200/D5100/D5000/D3300/
D3200/D3100/D3000/seria D70/D60/seria D40
Vignetare
Poziţie zoom
18 mm
24–140 mm
18 mm
24 mm
35–140 mm
18 mm
24 mm
35–140 mm
Distanţă minimă fără
vignetare
1,0 m
Fără vignetare
2,5 m
1,0 m
Fără vignetare
1,0 m
Fără vignetare
❚❚ Reducere vibraţii (VR)
Reducerea vibraţiilor poate fi activată prin deplasarea comutatorului reducere
vibraţii la ON şi se aplică ori de câte ori butonul de declanşare este apăsat la
jumătate. Reducerea vibraţiilor reduce estomparea cauzată de tremuratul
aparatului foto, permiţând timpi de expunere cu până la 4,0 stopuri mai lungi
decât ar fi posibil altfel (astfel cum a fost măsurată la 140 mm cu un aparat foto
D300s în conformitate cu standardele Camera and Imaging Products Association [CIPA];
efectele diferă în funcţie de fotograf şi de condiţiile de fotografiere). Acest lucru creşte gama
timpilor de expunere disponibili.
276 Note tehnice
D
Reducere vibraţii
• Când se utilizează reducerea vibraţiilor, apăsaţi butonul de declanşare la jumătate şi aşteptaţi ca
imaginea din vizor să se stabilizeze înainte de a apăsa butonul de declanşare până la capăt.
• Când reducerea vibraţiilor este activă, imaginea din vizor poate fi mişcată după declanşarea
obturatorului. Acest lucru nu indică o defecţiune.
• Când aparatul foto este rotit panoramic, reducerea vibraţiilor se aplică numai mişcării care nu este
cuprinsă în rotirea panoramică (dacă aparatul foto este rotit panoramic orizontal, de exemplu,
reducerea vibraţiilor se va aplica numai tremuratului pe verticală), ceea ce face mult mai uşoară
rotirea panoramică uniformă a aparatului foto într-un arc de cerc larg.
• Nu opriţi aparatul foto şi nu scoateţi obiectivul în timp ce reducerea vibraţiilor este activă. Dacă
alimentarea obiectivului este întreruptă în timp ce este activată reducerea vibraţiilor, este posibil ca
obiectivul să huruie atunci când este scuturat. Aceasta nu este o defecţiune şi poate fi corectată prin
reataşarea obiectivului şi pornirea aparatului foto.
• Dacă aparatul foto este dotat cu un bliţ încorporat, reducerea vibraţiilor va fi dezactivată în timp ce
bliţul se încarcă.
• Selectaţi OFF când aparatul foto este montat pe un trepied, cu excepţia cazului în care capul
trepiedului nu este fixat sau când aparatul foto este montat pe un monopod, situaţie în care se
recomandă selectarea ON.
Note tehnice 277
❚❚ Accesorii furnizate
• Capac obiectiv frontal cu clic LC-67 de 67 mm
• Capac posterior obiectiv
❚❚ Accesorii compatibile
•
•
•
•
Filtre cu înşurubare de 67 mm
Capac posterior obiectiv LF-4
Husă obiectiv CL-1018
Parasolar baionetă HB-32
Aliniaţi marcajul pentru montarea parasolarului obiectivului (●) cu marcajul de aliniere a
parasolarului obiectivului ( ) aşa cum este arătat în Figura q şi apoi rotiţi parasolarul (w)
până când marcajul ● este aliniat cu marcajul de fixare a parasolarului obiectivului (—{).
Când ataşaţi sau scoateţi parasolarul, apucaţi-l aproape de simbolul de pe baza acestuia şi
evitaţi să îl strângeţi prea tare. Dacă parasolarul nu este ataşat corect poate apărea
vignetare. Când nu este folosit, parasolarul poate fi întors şi montat pe obiectiv.
278 Note tehnice
❚❚ Specificaţii
Tip
Distanţă focală
Diafragmă maximă
Construcţie obiectiv
Unghi de câmp
Scală lungime focală
Informaţii distanţă
Zoom
Focalizare
Reducere vibraţii
Distanţă focală minimă
Lamele diafragmă
Diafragmă
Plajă diafragmă
Măsurare
Dimensiune filtru ataşat
Dimensiuni
Greutate
Obiectiv AF-S DX tip G cu CPU încorporat şi cu montură F
18–140 mm
f/3.5–5.6
17 elemente în 12 grupuri (inclusiv 1 element ED, 1 element asferic)
76° – 11° 30´
Gradată în milimetri (18, 24, 35, 50, 70, 140)
Ieşirea către aparatul foto
Zoom manual folosind inelul de zoom independent
Sistem intern de focalizare (IF) Nikon cu focalizare automată
controlată de motor SVM (Silent Wave Motor) şi inel separat pentru
focalizarea manuală
Deplasare obiectiv folosind motoare electromagnetice (VCM)
0,45 m de la planul focal (0 58)la toate poziţiile de zoom
7 (diafragmă circulară)
Complet automată
• Distanţă focală de 18 mm: f/3.5–22
• Distanţă focală de 140 mm: f/5.6–38
Diafragma minimă afişată poate varia în funcţie de mărimea treptei de
expunere selectată cu aparatul foto.
Diafragmă completă
67 mm (P = 0,75 mm)
Aprox. 78 mm diametru maxim × 97 mm (distanţa de la flanşa
aparatului foto pentru montura obiectivului)
Aprox. 490 g
Note tehnice 279
D
Îngrijirea obiectivului
• Păstraţi contactele CPU curate.
• Utilizaţi o suflantă pentru a îndepărta praful şi scamele de pe suprafeţele obiectivului. Pentru a
îndepărta petele şi urmele de degete, aplicaţi o cantitate mică de etanol sau soluţie de curăţat
lentilele pe o lavetă moale şi curată din bumbac sau folosiţi un şerveţel pentru curăţarea lentilelor şi
curăţaţi din centru spre exterior folosind o mişcare circulară, având grijă să nu lăsaţi pete sau să nu
atingeţi sticla cu degetele.
• Nu folosiţi niciodată solvenţi organici, cum sunt diluantul pentru vopsea sau benzenul, pentru a
curăţa obiectivul.
• Parasolarul obiectivului şi filtrele NC pot fi folosite pentru a proteja elementul frontal al obiectivului.
• Ataşaţi capacele frontal şi posterior înainte de a pune obiectivul în husă.
• Când este ataşat un parasolar pentru obiectiv, nu ridicaţi şi nu ţineţi obiectivul sau aparatul foto
folosind numai parasolarul.
• Dacă obiectivul nu va fi folosit pe o perioadă îndelungată, depozitaţi-l într-un loc răcoros şi uscat
pentru a împiedica formarea mucegaiului şi a ruginii. Nu depozitaţi în lumina directă a soarelui sau
cu granule de naftalină sau camfor împotriva moliilor.
• Păstraţi obiectivul uscat. Ruginirea mecanismului intern poate provoca deteriorări ireparabile.
• Lăsarea obiectivului în locuri extrem de încinse ar putea deteriora sau deforma părţile făcute din
plastic ranforsat.
A
O notă privind obiectivele cu unghi larg şi cu unghi super-larg
Este posibil ca focalizarea automată să nu dea rezultatele dorite în situaţii de felul celor arătate mai jos.
1Obiectele din fundal ocupă o suprafaţă mai mare din punctul de focalizare decât subiectul
principal:
Dacă punctul de focalizare conţine obiecte din prim-plan şi din
fundal, este posibil ca aparatul foto să focalizeze pe fundal, iar
subiectul să nu fie focalizat.
Exemplu: Un subiect al unui
portret îndepărtat aflat la o
anumită distanţă de fundal
2Subiectul conţine multe detalii fine.
Aparatul foto poate avea dificultăţi în focalizarea pe subiectele fără
contrast sau care arată mai mici decât obiectele din fundal.
Exemplu: Un câmp cu flori
În aceste cazuri, folosiţi focalizarea manuală sau folosiţi blocarea focalizării pentru a focaliza asupra unui
alt subiect aflat la aceeaşi distanţă şi apoi recompuneţi fotografia. Pentru informaţii suplimentare,
consultaţi „Obţinerea rezultatelor bune cu focalizarea automată” (0 52).
280 Note tehnice
Capacitatea cardurilor de memorie
Tabelul următor arată numărul aproximativ de imagini care pot fi stocate pe un card SanDisk
SDHC Extreme Pro UHS-I de 16 GB la setări diferite ale calităţii şi dimensiunii imaginii.
Calitate imagine
NEF (RAW),
Comprimat, 14 biţi
NEF (RAW),
Comprimat, 12 biţi
Dimensiune imagine
Dimensiune fişier 1
Nr. de imagini 1
Capacitate memorie
tampon 2
—
23,8 MB
437
6
—
19,0 MB
524
13
Mare
12,0 MB
1.000
100
Medie
7,4 MB
1.700
100
Mică
3,8 MB
3.300
100
Mare
6,3 MB
2.000
100
JPEG normal
Medie
3,8 MB
3.300
100
Mică
2,0 MB
6.300
100
Mare
2,7 MB
3.900
100
JPEG basic
Medie
1,9 MB
6.500
100
Mică
1,0 MB
12.100
100
1 Toate cifrele sunt aproximative. Rezultatele vor diferi în funcţie de tipul cardului, setările aparatului foto
şi scena înregistrată.
2 Numărul maxim de expuneri care pot fi stocate în memoria tampon la ISO 100. Scade când reducerea
zgomotului la expunere îndelungată (0 179), controlul automat al distorsiunii (0 179) sau Imprimare
dată (0 190) este activată.
JPEG fine
Note tehnice 281
Durata de funcţionare a acumulatorului
Segmentele de film sau numărul de fotografii care pot fi înregistrate cu acumulatorii complet
încărcaţi variază în funcţie de starea acumulatorului, temperatură, intervalul dintre fotografii şi
perioada de timp în care sunt afişate meniurile. Mai jos sunt prezentate cifre de referinţă
pentru acumulatorii EN-EL14a (1230 mAh).
• Fotografii, mod declanşare cadru unic (standard CIPA 1): Aproximativ 600 fotografii
• Fotografii, mod declanşare continuu (standard Nikon 2): Aproximativ 2000 fotografii
• Filme: Aproximativ 50 minute la 1080/60p şi 1080/50p 3
1 Măsurat la 23 °C (±2 °C) cu un obiectiv AF-S DX NIKKOR 18–55mm f/3.5–5.6G VR II în
următoarele condiţii de testare: obiectivul este ciclat de la infinit la distanţa minimă şi se
face câte o fotografie la setările implicite o dată la fiecare 30 s; după ce s-a făcut
fotografia, monitorul este pornit timp de 4 s; cel care realizează testul aşteaptă ca
temporizatorul standby să se oprească după ce se opreşte monitorul; bliţ declanşat la
putere maximă o dată la fiecare a doua fotografie. Vizualizarea în timp real nu este
utilizată.
2 Măsurat la 20 °C cu un obiectiv AF-S DX NIKKOR 18–55mm f/3.5–5.6G VR II în următoarele
condiţii de test: reducerea vibraţiilor dezactivată, mod declanşare continuu cu viteză
ridicată, mod de focalizare setat la AF-C, calitate imagine setată la JPEG basic, dimensiune
imagine setată la M (medie), balans de alb setat la v, sensibilitate ISO setată la ISO 100,
timp de expunere 1/250 s, cu focalizarea ciclată de la infinit la distanţa minimă de trei ori
după ce butonul de declanşare a fost apăsat la jumătate timp de 3 s; se fac şase fotografii
în succesiune şi monitorul este pornit timp de 4 s şi apoi oprit; ciclul a fost repetat după
ce temporizatorul standby s-a oprit.
3 Măsurat la 23 °C (±2 °C) cu aparatul foto la setările implicite şi cu un obiectiv AF-S DX
NIKKOR 18–55mm f/3.5–5.6G VR II în condiţiile specificate de Camera and Imaging
Products Association (CIPA). Filmele individuale pot avea până la 20 de minute lungime
şi 4 GB dimensiune; înregistrarea se poate încheia înainte de atingerea acestor limite
dacă temperatura aparatului foto creşte.
Următoarele acţiuni pot reduce durata de funcţionare a acumulatorului:
• Utilizarea monitorului
• Menţinerea butonului de declanşare apăsat la jumătate
• Operaţiunile repetate de focalizare automată
• Efectuarea fotografiilor NEF (RAW)
• Timpii de expunere lungi
• Utilizarea funcţiilor Wi-Fi sau date de locaţie încorporate sau utilizarea dispozitivului
opţional pentru date de locaţie
• Utilizarea unui card Eye-Fi
• Utilizarea modului VR (reducere vibraţii) cu obiective VR
• Mărirea şi micşorarea repetată cu un obiectiv AF-P.
Pentru a vă asigura că obţineţi performanţa maximă de la acumulatorii Nikon EN-EL14a:
• Păstraţi curate contactele acumulatorului. Contactele murdare pot reduce performanţele
acumulatorului.
• Utilizaţi acumulatorii imediat după încărcare. Acumulatorii se vor descărca dacă nu sunt
utilizaţi.
282 Note tehnice
Index
Simboluri
i (Mod automat)....................... 3, 19
j (Mod automat (fără bliţ)) ... 3, 19
k (Portret) .................................... 3, 31
l (Peisaj)....................................... 3, 31
p (Copil)........................................ 3, 31
m (Sport)........................................ 3, 32
n (Prim-plan)............................... 3, 32
h (Scenă)............................... 3, 33
o (Portret de noapte)....................33
r (Peisaj de noapte) ......................33
s (Petrecere/interior)....................34
t (Plajă/zăpadă)..............................34
u (Apus).............................................34
v (Amurg/zori) ................................35
w (Portret animal de casă)...........35
x (Lumânări)......................................35
y (Flori)...............................................36
z (Culori de toamnă).....................36
0 (Mâncare) .......................................36
q (Efecte speciale) ............. 3, 37
% (Vedere nocturnă)................. 3, 37
g (Schiţă color) ................... 3, 38, 41
' (Efect aparat foto jucărie).. 3, 38,
42
( (Efect de miniaturizare)3, 38, 42
3 (Culoare selectivă) ......... 3, 39, 43
1 (Siluetă)..................................... 3, 39
2 (Cheie înaltă)........................... 3, 39
3 (Cheie joasă) ........................... 3, 40
) (Pictură HDR) .......................... 3, 40
P (Moduri automate programate) .
3, 82, 84
S (Prioritate timp de expunere)...3,
82, 85
A (Prioritate diafragmă automată).
3, 82, 86
M (Manual) ............................. 3, 82, 87
U (program flexibil) ........................84
8 (Cadru unic).................................45
! (Continuu S).......................45, 46
9 (Continuu R).......................45, 46
E (Autodeclanşator)...............45, 49
" (Telecom. cu întârziere (MLL3))...............................................45, 70
# (Telecom. cu răsp. rapid (ML-L3))
45, 70
J (Declanşare silenţioasă)...45, 48
c (Punct unic AF)..........................53
d (Zonă dinamică AF) .................53
e (Zonă AF automată) ................53
f (Urmărire 3D)......................53, 54
6 (AF prioritate faţă) .........120, 121
7 (AF zonă largă) ................120, 121
8 (AF zonă normală) .........120, 121
9 (AF urmărire subiect) .120, 121
L (Măsurare matricială)................90
M (Măsur. central-evaluativă).....90
N (Măsurare spot) ......................... 90
o (bliţ automat) ...................... 63
j (reducere ochi roşii).........63, 65
p (sincronizare lentă).....63, 65
q (sincronizare perdea
posterioară).................................... 65
Y (Compensare bliţ) ................... 93
E (Compensare expunere)......... 92
e (Bracketing AE) ................ 108
f (Bracketing WB) .............. 108
g (Bracketing ADL) ..................... 108
d (Ajutor) ............................................8
m (Balans de alb)......................... 101
L (Presetare manuală) ............ 104
3 (indicator „beep”) .................... 187
I (indicator focalizare)..21, 55, 57,
91
N (indicator bliţ pregătit)4, 23, 235
a (vizualizare în timp real) .24, 27,
118, 126
Buton P ........................................7, 135
t (Memorie tampon)........... 47, 281
A
Accesorii .......................................... 236
Accesorii pentru terminalul
accesoriu ....................................... 237
Actualizare date A-GPS ................ 80
Acumulator ....................11, 236, 264
Acumulator ceas ............................ 18
Adaptor la reţeaua electrică.... 236,
239
Adăugare elemente (Meniul meu)
223
Adobe RGB ..................................... 179
AE-L ..................................................... 91
AF...............................51–56, 119–121
AF prioritate faţă .......................... 120
AF servo automată ........................ 51
AF servo continuă................. 51, 184
AF servo permanent ................... 119
AF servo unică........................ 51, 119
AF urmărire subiect..................... 120
AF zonă largă................................. 120
AF zonă normală .......................... 120
AF-A .................................................... 51
AF-C............................................ 51, 184
AF-F................................................... 119
Afişaj informaţii ........................6, 197
Afişaj informaţii automat .......... 199
Afişare grilă vizor.......................... 188
Afişare ISO ...................................... 188
AF-S............................................ 51, 119
Ajutor ....................................................8
Alb-negru........................................ 208
Alegere pct. pornire/oprire ...... 131
Apăsaţi butonul de declanşare la
jumătate .......................................... 21
Apăsaţi butonul de declanşare
până la capăt.................................. 21
Asistenţă AF ................................... 185
Asociere buton AE-L / AF-L....... 194
Asociere buton Fn ....................... 193
Autodeclanşator............. 45, 49, 187
Automat (Balans de alb) ............ 101
Autoportret .........................................5
B
Balans de alb.................................. 101
Balans de culoare......................... 210
Bip...................................................... 187
Bliţ........................................ 23, 62, 232
Bliţ (Balans de alb) ....................... 101
Bliţ automat ..................................... 63
Bliţ de umplere compensat i-TTL
pentru SLR digital....................... 192
Bliţ de umplere i-TTL standard
pentru SLR digital....................... 192
Bliţ încorporat ........................ 62, 230
Bliţ opţional...........................192, 232
Bloc. oglindă sus pt. curăţare... 243
Blocare AE......................................... 91
Blocare decl. în lipsă card.......... 194
Blocare expunere ........................... 91
Blocare expunere automată ...... 91
Blocare focalizare........................... 55
Bracketing..............................108, 192
Bracketing ADL (setare bracketing
automat)........................................ 108
Bracketing AE (setare bracketing
automat)........................................ 108
Bracketing automat ...........108, 192
Bracketing expunere .................. 108
Bracketing WB (setare bracketing
automat)........................................ 108
Bulb..................................................... 88
Buton AE-L/AF-L ................. 56, 91, 194
Buton corp obiectiv retractabil 14,
18
Buton de comandă WPS............ 169
Buton declanşare .... 21, 55, 91, 186
Buton declanşare AE-L ............... 186
Buton Fn........................................... 193
Buton înregistrare film ........ 28, 126
C
Cablu A/V ........................................ 164
Cablu USB ..............................153, 156
Cadru unic (Mod declanşare)..... 45
Calitate film .................................... 128
Calitate imagine ............................. 59
Camera Control Pro 2 ................. 236
Capac corp................................. 1, 237
Capac ocular vizor ......................... 50
Capacitatea cardurilor de
memorie ........................................ 281
Capture NX 2.................................. 236
Note tehnice 283
Card memorie......12, 196, 238, 281
Ceas............................................15, 201
CEC ....................................................166
Chenar (PictBridge) .....................157
Cianotipie........................................208
CLS.....................................................232
Cntrl. bliţ pt. bliţ încorporat......192
Comandă imprimare DPOF ......162
Comentariu imagine...................202
Comparaţie una lângă alta .......221
Compensare bliţ ............................. 93
Compensare expunere ................ 92
Comutator alimentare.....................2
Comutator mod A-M.. 57, 271, 275
Comutator mod focalizare... 18, 57
Comutator reducere vibraţii
obiectiv .......18, 271, 272, 275, 276
Conector alimentare ......... 236, 239
Conexiune de reţea .....................169
Contacte CPU ................................227
Continuu (Mod declanşare). 45, 46
Contor dată ....................................190
Control ajustare dioptrii .....16, 236
Control automat al distors........179
Control bliţ .....................................192
Control dispozitiv (HDMI) .........166
Control distorsiune......................215
Control perspectivă.....................217
Control sensibilitate ISO automat .
181
Contur culoare ..............................216
Corecţie ochi roşii ........................207
Creare jurnal..................................... 76
Culoare selectivă ...................43, 219
Curăţare senzor imagine ...........241
D
Data şi ora ................................15, 201
Dată (PictBridge) ..........................157
Date A-GPS ....................................... 80
Date de locaţie .......xv, 74, 139, 237
Date fotografiere..........................138
Date prezentare generală .........139
DCF versiunea 2.0 ........................265
Declanşare de la distanţă ..........203
Declanşare silenţioasă........... 45, 48
Decupare.........................................208
Decuparea filmelor......................131
Diafragmă ........................... 83, 86, 87
Diafragmă maximă ...............57, 226
Digital Print Order Format .......159,
162, 265
Dim. cadru/cadenţă cadre ........128
Dimensiune.............................61, 128
Dimensiune imagine .................... 61
Dimensiune pagină (PictBridge)....
157
Disp. ilum. asist. AF încorp. .......185
Dispozitiv iluminare asistenţă AF ..
52, 229
284 Note tehnice
Dispozitiv iluminare asistenţă AF
încorporat ..............................52, 229
Dispozitiv pentru date de locaţie ..
81, 237
Distanţă focală ..............................231
D-Lighting.......................................207
D-Lighting activ .............................. 94
Dosar redare ..................................175
Dosar stocare.................................178
DPOF..............................159, 162, 265
Durată activare telecom. (ML-L3) ..
187
E
Ecran focalizare.............................259
Editare film ........................... 131, 134
Efect de miniaturizare .........42, 218
Efecte filtru ..................113, 114, 209
Eliminare elemente (Meniul meu).
224
Evaluare ................................. 144, 150
Examinare imagine......................176
Exif versiunea 2.3..........................265
Exponometre................................... 23
Expunere ...................... 83, 90, 91, 92
Expunere multiplă ......................... 98
F
Fără fir....................................... xvi, 167
Filme ..........................................27, 126
Filtre ..................................................236
Filtru cald (efecte filtru)..............209
Fluorescent (Balans de alb) .....101,
102
Focalizare ...... 51–58, 119–121, 125
Focalizare automată... 51–56, 119–
121
Focalizare manuală..... 57, 119, 125
Format afişare informaţii...........197
Format dată.............................15, 201
Formatare .......................................196
Formatare card memorie ...17, 196
Foto. ref. elim. praf imagine .....199
Fotografiere cu temporizator de
interval ............................................. 68
Fotografii în poziţie înaltă..............5
Fotografii în poziţie joasă...............5
Fus orar .....................................15, 201
Fus orar şi dată ..............................201
G
Gestionare Picture Control .......115
H
H.264.................................................262
HDMI....................................... 165, 265
HDMI-CEC .......................................166
HDR (high dynamic range) ......... 96
High Dynamic Range (HDR) ....... 96
Histogramă..................137, 176, 210
Histogramă RGB ...........................137
I
Imprimare .......................................156
Imprimare (DPOF) .............. 159, 163
Imprimare dată .............................190
Incandescent (Balans de alb) ...101
Indicator bliţ pregătit ..... 4, 23, 235
Indicator expunere ...............87, 122
Indicator focalizare ... 21, 55, 57, 91
Indicator imagine focalizată21, 55,
57, 91
Indicator luminos acces............... 21
Inel focalizare obiectiv .......57, 266,
271, 275
Informaţii fişier..............................136
Informaţii fotografie.......... 136, 176
Informaţii redare ................ 136, 176
Intensă (Setare Picture Control) .....
111
Intensificator albastru (efecte
filtru)................................................209
Intensificator roşu (efecte filtru).....
209
Intensificator verde (efecte filtru) ..
209
Interval între cadre (Prezentare
diapozitive)...................................150
Intrare PIN WPS.............................170
Inversare indicatori......................194
Inversare rotaţie selector...........194
ISO NR ridicat.................................180
i-TTL...................................................192
Î
Înaltă definiţie ..................... 165, 265
Încărcare Eye-Fi.............................204
Încărcător ....................... 11, 236, 264
Îndreptare .......................................215
Înnorat (Balans de alb) ...............101
Înregistrare date locaţie............... 74
Înregistrare NEF (RAW)...............178
J
JPEG .................................................... 59
JPEG basic ......................................... 59
JPEG fine............................................ 59
JPEG normal..................................... 59
L
Limbă (Language).................15, 201
Listă jurnale ...................................... 78
Lumina directă a soarelui (Balans
de alb).............................................101
Luminozitate monitor ................196
M
Manual ........................................ 57, 87
Marcaj de conformitate ... 204, 265
Marcaj montură ..13, 266, 271, 275
Marcaj plan focal.............................58
Marcaje zonă AF .......................16, 20
Mare (Dimensiune imagine) .......61
Măsur. central-evaluativă.............90
Măsurare ............................................90
Măsurare matricială........................90
Măsurare matricială culoare 3D .....
227
Măsurare spot ..................................90
Medie (Dimensiune imagine) .....61
Memorie tampon............................47
Meniu fotografiere ...................... 177
Meniu redare ................................. 175
Meniu retuşare.............................. 205
Meniu setare .................................. 195
Meniul meu .................................... 223
Mică (Dimensiune imagine) ........61
Microfon.......................................... 128
Microfon extern ...................129, 237
Mod bliţ .......................................63, 65
Mod declanşare ...............................45
Mod efecte speciale .......................37
Mod expunere..................................82
Mod focalizare........................ 51, 119
Mod întârziere expunere........... 189
Mod scenă .........................................30
Mod video..............................164, 202
Mod zonă AF........................... 53, 120
Moduri automate programate...84
Monitor.....................5, 118, 135, 196
Monocrom...................................... 208
Monocrom (Setare Picture
Control).......................................... 111
Montură obiectiv........................ 1, 58
MOV .................................................. 189
N
NEF (RAW).......................59, 178, 213
Neutră (Setare Picture Control)......
111
Nikon Transfer 2 ........................... 153
Nuanţare ................................113, 114
Număr de fotografii..................... 282
Număr de puncte focalizare..... 184
număr f/.......................................83, 86
O
Obiectiv ........13, 226, 266, 271, 275
Obiectiv CPU.................................. 226
Obiectiv non-CPU ........................ 228
Obiectiv tip D ................................ 227
Obiectiv tip E ................................. 227
Obiectiv tip G................................. 227
Obiective compatibile................ 226
Obţinerea unei imagini clare în
vizor....................................................16
Oglindă ........................................1, 243
Opţiuni de afişare a redării .......176
Opţiuni GPS.......................................79
Opţiuni Picture Control.....111, 112
Ordine numere fişiere ................ 188
Ordonare elemente (Meniul meu)
225
P
Peisaj (Setare Picture Control). 111
PictBridge ..............................156, 265
Pornire imprimare (PictBridge) ......
158, 161
Portocaliu (efecte filtru)) ........... 209
Portret (Setare Picture Control)......
111
Presetare manuală (Balans de alb)
101, 104
Prezentare diapozitive ............... 149
Prioritate diafragmă automată . 86
Prioritate timp de expunere....... 85
Procesare NEF (RAW) .................. 213
Program flexibil .............................. 84
Protejarea fotografiilor .............. 143
Punct focalizare21, 53, 55, 57, 120,
121, 184
Punct unic AF (Mod zonă AF) .... 53
R
Rază bliţ ............................................. 66
Receptor infraroşu......................... 70
Redare .............................................. 135
Redare cadru întreg .................... 135
Redare calendar............................ 141
Redare miniaturi........................... 140
Redimensionare ........................... 214
Reducere ochi roşii ..................63, 65
Reducere vibraţii 18, 268, 272, 276
Reducere zgomot exp. lungă .. 179
Reducere zgomot vânt .............. 128
Reducerea efectului de clipire 127,
200
Reglarea fină a balansului de alb...
103
Reiniţ. setări personalizate........ 183
Resetare...........................72, 177, 183
Resetare meniu fotografiere.... 177
Retuşare rapidă............................. 215
Reţea încadrare....................123, 188
Rezoluţie ieşire (HDMI)............... 166
RGB...........................................137, 179
Ridicată (Sensibilitate).................. 67
Rotire automată a imaginii....... 202
Rotire pe înalt ................................176
S
Salvare cadru selectat................. 134
Scală lungime focală 266, 271, 275
Schiţă color.............................. 41, 216
Selectare imprimantă ................. 159
Selectare pt. trimit. la disp. intel. ...
173
Selector automat scenă ............... 25
Selector moduri.................................3
Sensibilitate ............................ 67, 180
Sensibilitate ISO..................... 67, 180
Sensibilitate maximă .................. 180
Senzor RGB cu 2016 pixeli ....... 192,
227, 260, 261
Sepia ................................................. 208
Serie ............................................. 46, 99
Setare ceas după satelit............... 79
Setare Picture Control ................ 112
Setări disponibile ......................... 248
Setări film........................................ 128
Setări manuale film ..................... 129
Setări personalizate..................... 182
Setări recente ................................ 222
Sincronizare lentă ................... 63, 65
Sincronizare perdea frontală ..... 65
Sincronizare perdea posterioară....
65
Sistem creativ de iluminare...... 232
Soft (efecte filtru) ......................... 209
Spaţiu culoare ............................... 179
Speedlight ...................................... 232
sRGB.................................................. 179
SSID ................................................... 171
Standard (Setare Picture Control) .
111
Stea (efecte filtru)......................... 209
Stopuri EV pt. control exp......... 186
Superangular................................. 216
Suprapunere imagine ................ 211
Ş
Ştergere........................................... 146
Ştergere imaginile selectate .... 147
Ştergere jurnal ................................ 78
Ştergeţi imaginea curentă ........ 146
Ştergeţi toate imaginile............. 147
T
Telecom. cu întârziere (ML-L3).. 45
Telecom. cu răsp. rapid (ML-L3) 45
Telecomandă.......................... 70, 237
Telecomandă cu întârziere (MLL3) ...................................................... 70
Telecomandă cu răspuns rapid
(ML-L3) ............................................. 70
Telecomandă fără fir ...71, 203, 237
Telecomandă prin cablu.... 88, 203,
237
Telemetru ....................................... 185
Telemetru electronic ........... 57, 185
Televizor.......................................... 164
Temperatură culoare .................. 102
Temporiz. oprire automată ...... 186
Temporizator............................ 49, 68
Temporizator standby......... 23, 186
Time (Timp) ...................................... 88
Timp economisire lumină zi...... 15,
201
Timp expunere maxim............... 180
Timp sincronizare bliţ.......... 66, 260
Note tehnice 285
U
Umbră (Balans de alb) ................101
Unghi de câmp .............................231
Urmărire 3D (Mod zonă AF). 53, 54
UTC.............................................74, 139
V
Versiune firmware........................204
ViewNX 2............................... 151, 153
Vizor ...................................... 4, 16, 259
Vizualizare în timp real 24, 27, 118,
126
Vizualizare SSID.............................171
Volum ..................................... 130, 149
W
WB......................................................101
Wi-Fi .......................................... xvi, 167
Wireless Mobile Utility...... 167, 168
Z
Zonă AF automată (Mod zonă AF)
53
Zonă dinamică AF .......................... 53
Zone luminoase.................. 136, 176
Zoom redare ..................................142
286 Note tehnice
Acest manual nu poate fi reprodus sub nicio formă, în întregime sau pe părţi fără autorizaţie
scrisă din partea NIKON CORPORATION (excepţie făcând citarea critică în articole sau
recenzii).
SB8K03(Y5)
6MB217Y5-03
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising