Nikon | Z 6 | Nikon Z 6 Manual de referință pentru versiunea firmware 2.00 și versiunile ulterioare

Nikon Z 6 Manual de referință pentru versiunea firmware 2.00 și versiunile ulterioare
APARAT FOTO DIGITAL
Manual de referinţă
Acest manual este destinat aparatelor foto cu versiuni
firmware 2.00 și mai recente.
• Citiţi cu atenţie acest manual înainte de a folosi aparatul
foto.
• Pentru a vă asigura că folosiţi aparatul foto în mod
corespunzător, aveţi grijă să citiţi capitolul „Pentru
siguranţa dumneavoastră” (de la pagina xvi).
• După ce aţi citit acest manual, păstraţi-l într-un loc uşor
accesibil pentru a-l putea consulta pe viitor.
Ro
Alegeți dintre 3 manuale diferite.
 Pentru un ghid privind toate aspectele operării
aparatului foto, citiți:
Manualul de referinţă
(acest manual)
În plus față de materialul inclus în Manualul utilizatorului
furnizat împreună cu aparatul foto, Manual de referinţă
prezintă în detaliu opțiunile disponibile în meniurile
aparatului foto și include subiecte precum conectarea aparatului foto la alte
dispozitive (pentru informații privind rețelele fără fir, consultați Ghidul de reţea).
Printre subiectele abordate în Manualul de referinţă pot fi menționate:
• Operații de bază privind fotografierea și
redarea
• Opțiuni avansate de fotografiere
• Meniurile aparatului foto
• Conectarea la computere, imprimante și
dispozitive HDMI
• Fotografierea cu bliț folosind unități de
bliț opționale
Manualul de referinţă poate fi vizualizat și online în format HTML.
nikon manual online Z 7
https://onlinemanual.nikonimglib.com/z7_z6/ro/
Z 7 Model Name: N1710
Z 6 Model Name: N1711
Z6
 Pentru un ghid privind fotografierea de bază și redarea, citiți:
Manualul utilizatorului (inclus)
Operații de bază ale aparatului foto, precum și funcții
specifice pentru acest aparat foto.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Cuprins
Familiarizarea cu aparatul foto
Primii pași
Fotografiere de bază și redare
Setări de bază
Comenzi fotografiere
Meniul i
Listă meniuri
Localizarea defectelor
 Pentru informații privind conexiunile fără fir, citiți:
Ghidul de reţea (pdf)
Ghidul de reţea acoperă subiecte cum ar fi conectarea
aparatului foto prin intermediul Wi-Fi sau Bluetooth la un
computer sau dispozitiv inteligent, cum ar fi un smartphone
sau o tabletă, și acțiunile care pot fi realizate folosind un
transmițător fără fir WT-7.
•
•
Ghidul de reţea este disponibil în Centrul de descărcare Nikon.
nikon centru de descărcare Z 7
Z6
Z 7: https://downloadcenter.nikonimglib.com/ro/products/492/Z_7.html
Z 6: https://downloadcenter.nikonimglib.com/ro/products/493/Z_6.html
i
Conținutul cutiei
Verificați ca toate articolele enumerate aici să fie livrate cu aparatul foto.
Capac corp BF-N1
Vizor din cauciuc DK-29 (este
livrat atașat la aparatul foto,
0 415)
Aparat foto
Acumulator Li-ion EN-EL15b cu capac
terminal
Încărcător acumulator MH-25a (este
livrat fie cu un adaptor pentru priză, fie
cu un cablu de alimentare ale cărui tip
și formă variază în funcție de țara sau
regiunea de comercializare)
Curea AN-DC19 (0 27)
Garanție
Manualul utilizatorului
Adaptor de încărcare la curent
alternativ EH-7P (doar pentru Z 7;
livrat cu un adaptor pentru priză
atașat în țările sau în regiunile în care
este necesar; forma depinde de țara în
care este comercializat—0 29)
Clemă cablu HDMI/USB (0 417)
Cablu USB UC-E24 (0 337)
Capac cuplă accesorii BS-1 (0 416)
Cardurile de memorie sunt comercializate separat. Cumpărătorii kiturilor
cu obiectiv sau cu adaptor pentru montură trebuie să se asigure că
pachetul conține un obiectiv sau un adaptor pentru montură (este
posibil ca și manualele pentru obiectiv sau pentru adaptor să fie
furnizate).
Centrul de descărcare Nikon
În afară de Manualul de referință, puteți, de asemenea, să vizitați centrul de
descărcare Nikon pentru a descărca manuale pentru produse, actualizări
firmware și software, cum ar fi ViewNX-i.
https://downloadcenter.nikonimglib.com/
ii
Despre acest manual
Acest manual este destinat utilizării atât cu Z 7, cât și cu Z 6. Imaginile prezintă Z 7.
Simboluri și convenții
Pentru a vă fi mai ușor să găsiți informațiile de care aveți nevoie, sunt utilizate
următoarele simboluri și convenții:
D
Această pictogramă indică notele, informații care trebuie citite înainte
de a utiliza acest product.
A
Această pictogramă indică sfaturi, informaţii suplimentare pe care le
puteți găsi utile atunci când utilizați acest produs.
0
Această pictogramă indică referințele la alte secțiuni din acest manual.
Elementele din meniu, opțiunile și mesajele care apar pe afișajele aparatului foto
sunt prezentate în caractere bold. În cuprinsul acestui manual, afișajul de pe
monitorul aparatului foto și din vizor în timpul fotografierii este numit „afișajul de
fotografiere”; în majoritatea cazurilor, imaginile prezintă monitorul.
Acest aparat foto utilizează carduri de memorie XQD, menționate în acest manual
drept „carduri de memorie”.
În cuprinsul acestui manual, smartphone-urile și tabletele sunt numite „dispozitive
inteligente”.
Setările aparatului foto
Explicațiile din acest manual presupun că se folosesc setările implicite.
A Pentru siguranța dumneavoastră
Înainte de a utiliza aparatul foto pentru prima dată, citiți instrucțiunile de
siguranță din secțiunea „Pentru siguranța dumneavoastră” (0 xvi).
iii
Cuprins
Conținutul cutiei ......................................................................................... ii
Pentru siguranţa dumneavoastră.........................................................xvi
Note ............................................................................................................. xx
Familiarizarea cu aparatul foto
1
Componentele aparatului foto ................................................................ 1
Corpul aparatului foto..........................................................................................1
Panoul de control ..................................................................................................5
Monitorul și vizorul................................................................................................6
Comenzi aparat foto................................................................................... 8
Vizorul ........................................................................................................................8
Butonul mod monitor ..........................................................................................8
Comenzi tactile.................................................................................................... 10
Butonul DISP .......................................................................................................... 15
Selectorul secundar ........................................................................................... 17
Butonul AF-ON........................................................................................................ 17
Selectoarele de comandă ................................................................................ 17
Butonul G ......................................................................................................... 18
Butonul i (pictograma i) .............................................................................. 21
Butoanele funcționale (Fn1 și Fn2).................................................................. 24
Primii pași
27
Atașați cureaua aparatului foto .............................................................27
Încărcați acumulatorul.............................................................................28
Încărcătorul acumulatorului ........................................................................... 28
Adaptoare de încărcare la curent alternativ ............................................. 29
Introduceți acumulatorul și un card de memorie...............................32
Atașați un obiectiv....................................................................................36
Alegeți o limbă și setați ceasul intern al aparatului foto...................38
iv
Fotografiere de bază și redare
41
Realizarea fotografiilor (modul b) ........................................................41
Realizarea filmelor (modul b) ................................................................45
Noțiuni de bază privind redarea ............................................................49
Vizualizarea filmelor........................................................................................... 49
Ştergerea fotografiilor nedorite .................................................................... 51
Setări de bază
52
Focalizare....................................................................................................52
Alegerea unui mod de focalizare .................................................................. 52
Mod zonă AF......................................................................................................... 54
Declanșarea la atingere .................................................................................... 59
Focalizare manuală ............................................................................................ 61
Balans de alb ..............................................................................................63
Fotografiere fără sunet ............................................................................67
Evaluarea fotografiilor .............................................................................68
Protejarea imaginilor împotriva ștergerii ............................................69
Comenzi fotografiere
70
Selectorul de moduri................................................................................70
P: Mod automat program................................................................................. 71
S: Mod automat prioritate de timp ............................................................... 71
A: Mod automat prioritate de diafragmă.................................................... 72
M: Manual ............................................................................................................... 73
Setări utilizator: Modurile U1, U2 și U3 ........................................................... 75
Expuneri îndelungate (mod M)....................................................................... 78
Butonul S (sensibilitate ISO)...............................................................80
Control sensibilitate ISO automat................................................................. 81
Butonul E (compensare expunere).......................................................82
Butonul c/E (mod declanșare/autodeclanșator) .............................84
Autodeclanșatorul.............................................................................................. 87
v
Selectorul secundar ................................................................................. 89
Selectarea punctului de focalizare ................................................................89
Blocare expunere automată (AE) ...................................................................89
Blocare focalizare.................................................................................................89
Meniul i
92
Utilizarea meniului i................................................................................ 92
Meniul i mod fotografie ......................................................................... 93
Setare Picture Control........................................................................................94
Balans de alb .........................................................................................................98
Calitate imagine ................................................................................................ 104
Dimensiune imagine ....................................................................................... 106
Mod bliț................................................................................................................ 107
Măsurare .............................................................................................................. 108
Conexiune Wi-Fi................................................................................................ 109
D-Lighting activ................................................................................................. 110
Mod declanșare................................................................................................. 111
Reducere vibrație.............................................................................................. 112
Mod zonă AF....................................................................................................... 113
Mod focalizare ................................................................................................... 113
Meniul i mod film ..................................................................................114
Setare Picture Control..................................................................................... 115
Balans de alb ...................................................................................................... 115
Dimensiune cadru, cadență cadre și calitate film ................................. 116
Sensibilitate microfon..................................................................................... 118
Alegere zonă imagine ..................................................................................... 119
Măsurare .............................................................................................................. 120
Conexiune Wi-Fi................................................................................................ 120
D-Lighting activ................................................................................................. 120
VR electronic....................................................................................................... 120
Reducere vibrație.............................................................................................. 121
Mod zonă AF....................................................................................................... 121
Mod focalizare ................................................................................................... 121
vi
Mai multe detalii despre redare
122
Vizualizarea fotografiilor...................................................................... 122
Redare cadru întreg .........................................................................................122
Redare miniaturi................................................................................................123
Informații fotografie.............................................................................. 124
Butonul i: Redare .................................................................................. 132
Selectare pentru trimitere/deselectare.....................................................134
Alegere punct pornire/punct oprire ..........................................................135
Salvare cadru curent........................................................................................138
O privire mai de aproape: Zoom redare ............................................ 139
Ştergerea fotografiilor .......................................................................... 140
În timpul redării .................................................................................................140
Meniul redare .....................................................................................................141
Ghid meniu
143
Setări implicite........................................................................................ 143
D Meniul redare: Gestionarea imaginilor ........................................ 154
Ştergere........................................................................................................155
Dosar redare...............................................................................................155
Opţiuni de afişare a redării....................................................................155
Examinare imagine ..................................................................................156
După ştergere ............................................................................................156
După serie, se afişează............................................................................157
Rotire pe înalt.............................................................................................157
Prezentare diapozitive............................................................................158
Evaluare........................................................................................................159
vii
C Meniul fotografiere: Opțiuni fotografiere....................................160
Resetare meniu fotografiere ................................................................ 161
Dosar stocare ............................................................................................. 161
Denumirea fişierului................................................................................ 165
Alegere zonă imagine............................................................................. 165
Calitate imagine........................................................................................ 166
Dimensiune imagine............................................................................... 166
Înregistrare NEF (RAW) ........................................................................... 168
Setări sensibilitate ISO............................................................................ 169
Balans de alb .............................................................................................. 170
Setare Picture Control ............................................................................ 177
Gestionare Picture Control ................................................................... 179
Spaţiu culoare............................................................................................ 182
D-Lighting activ ........................................................................................ 182
Reducere zgomot exp. lungă............................................................... 183
ISO NR ridicat ............................................................................................. 183
Control vignetare ..................................................................................... 184
Compensare difracţie ............................................................................. 184
Control automat al distors. ................................................................... 184
Fotogr. cu reducere efect clipire......................................................... 185
Măsurare...................................................................................................... 185
Control bliţ.................................................................................................. 186
Mod bliţ........................................................................................................ 188
Compensare bliţ ....................................................................................... 189
Mod focalizare........................................................................................... 189
Mod zonă AF .............................................................................................. 189
Reducere vibraţie ..................................................................................... 189
Bracketing automat................................................................................. 190
Expunere multiplă.................................................................................... 200
HDR (high dynamic range) ................................................................... 207
Fotograf. cu temporiz. interval............................................................ 212
Filmare secvenţială .................................................................................. 223
Fotograf. cu comutare focalizare........................................................ 231
Fotografiere fără sunet........................................................................... 237
viii
1 Meniul filmare: Opțiuni de filmare................................................. 238
Resetare meniu filmare ..........................................................................239
Denumirea fişierului ................................................................................239
Alegere zonă imagine.............................................................................239
Dim. cadru/cadenţă cadre.....................................................................239
Calitate film.................................................................................................239
Tip fişier film ...............................................................................................239
Setări sensibilitate ISO ............................................................................240
Balans de alb ..............................................................................................240
Setare Picture Control.............................................................................241
Gestionare Picture Control....................................................................241
D-Lighting activ.........................................................................................241
ISO NR ridicat .............................................................................................241
Control vignetare .....................................................................................242
Compensare difracţie..............................................................................242
Control automat al distors. ...................................................................242
Reducerea efectului de clipire .............................................................242
Măsurare ......................................................................................................243
Mod focalizare ...........................................................................................243
Mod zonă AF ..............................................................................................243
Reducere vibraţie .....................................................................................243
VR electronic ..............................................................................................243
Sensibilitate microfon.............................................................................244
Atenuator ....................................................................................................244
Frecvenţă de răspuns..............................................................................245
Reducere zgomot vânt ...........................................................................245
Volum căşti .................................................................................................245
Cod temporal .............................................................................................246
ix
A Setări personalizate: Reglarea fină a setărilor
aparatului foto ..................................................................................247
Reiniţ. setări personalizate.................................................................... 250
a: Focalizare automată............................................................................... 251
a1: Selecţie prioritate AF-C.................................................................... 251
a2: Selecţie prioritate AF-S .................................................................... 251
a3: Urmărire focaliz. cu blocare ........................................................... 252
a4: Detec. feţe/ochi zonă AF aut......................................................... 252
a5: Puncte focalizare utilizate .............................................................. 253
a6: Stocare puncte după orientare .................................................... 253
a7: Activare AF........................................................................................... 254
a8: Limitare selecţie mod zonă AF ..................................................... 254
a9: Înconjurare puncte focaliz. ............................................................ 255
a10: Opţiuni punct focalizare............................................................... 255
a11: AF lumină redusă ............................................................................ 255
a12: Disp. ilum. asist. AF încorp........................................................... 256
a13: Inel focal. manuală în mod AF.................................................... 256
b: Măsurare/expunere ............................................................................... 257
b1: Paşi EV pt. control exp..................................................................... 257
b2: Compensare expunere facilă........................................................ 257
b3: Zonă central-evaluativă.................................................................. 258
b4: Regl. fină expunere optimă ........................................................... 258
c: Blocare AE/cronometre......................................................................... 259
c1: Buton declanşare AE-L..................................................................... 259
c2: Autodeclanşator ................................................................................ 259
c3: Întârziere oprire.................................................................................. 260
d: Fotografiere/afişare ............................................................................... 261
d1: Viteză fotografiere mod CL............................................................ 261
d2: Declanşare continuă maximă ....................................................... 261
d3: Opţiuni mod declanşare sinc........................................................ 261
d4: Mod întârziere expunere................................................................ 261
d5: Tip obturator....................................................................................... 262
d6: Limitare zonă imagine selectabilă .............................................. 262
d7: Ordine numere fişiere...................................................................... 263
d8: Aplicare setări la viz. în timp real................................................. 264
x
d9: Afişare reţea încadrare ....................................................................264
d10: Evidenţieri reliefare ........................................................................264
d11: Vizualizare tot în mod continuu ................................................264
e: Bracketing/bliţ..........................................................................................265
e1: Timp sincronizare bliţ.......................................................................265
e2: Timp expunere cu bliţ......................................................................266
e3: Comp. expunere pentru bliţ ..........................................................266
e4: Control sensib. ISO auto. c.............................................................266
e5: Bliţ de modelare.................................................................................267
e6: Bracketing automat (mod M)........................................................267
e7: Ordine bracketing .............................................................................268
f: Comenzi.......................................................................................................269
f1: Personalizare meniu i ....................................................................269
f2: Asociere control personalizat ........................................................271
f3: Buton OK................................................................................................279
f4: Bloc. timp exp. şi diafragmă............................................................281
f5: Personaliz. selectoare com..............................................................281
f6: Buton decl. pt. util. selector ............................................................283
f7: Inversare indicatori ............................................................................283
g: Film...............................................................................................................284
g1: Personalizare meniu i ...................................................................284
g2: Asociere control personalizat .......................................................285
g3: Buton OK ..............................................................................................290
g4: Viteză AF...............................................................................................290
g5: Sensibilitate urmărire AF ................................................................291
g6: Afişare zone luminoase...................................................................292
B Meniul setare: Setare aparat foto .................................................... 293
Formatare card memorie.......................................................................294
Salvare setări utilizator ...........................................................................294
Resetare setări utilizator.........................................................................294
Limbă (Language) ....................................................................................294
Fus orar şi dată...........................................................................................295
Luminozitate monitor.............................................................................295
Balans de culoare monitor ....................................................................296
xi
Luminozitate vizor ................................................................................... 297
Balans de culoare vizor........................................................................... 297
Luminozitate panou de control .......................................................... 297
Limitare selecţie mod monitor............................................................ 298
Afişaj informaţii......................................................................................... 298
Reglare fină AF .......................................................................................... 299
Date obiectiv non-CPU........................................................................... 300
Curăţare senzor imagine ....................................................................... 300
Foto. ref. elim. praf imagine ................................................................. 301
Comentariu imagine ............................................................................... 303
Informaţii drept de autor....................................................................... 304
Opţiuni bip.................................................................................................. 305
Comenzi tactile ......................................................................................... 305
HDMI ............................................................................................................. 306
Date de locaţie .......................................................................................... 306
Opţiuni telecomandă fără fir (WR) ..................................................... 307
Asoc. buton Fn (WR) la distanţă .......................................................... 308
Mod avion ................................................................................................... 308
Conectare la dispozitiv inteligent ...................................................... 308
Conectare la PC......................................................................................... 309
Transmiţător fără fir (WT-7)................................................................... 309
Marcaj de conformitate.......................................................................... 309
Info acumulator ........................................................................................ 310
Blocare decl. în lipsă card ...................................................................... 310
Salvare/încărcare setări.......................................................................... 311
Resetare totală setări............................................................................... 313
Versiune firmware.................................................................................... 313
N Meniul retușare: Crearea copiilor retușate...................................314
Procesare NEF (RAW) .............................................................................. 317
Decupare..................................................................................................... 320
Redimensionare........................................................................................ 321
D-Lighting................................................................................................... 323
Corecţie ochi roşii..................................................................................... 323
Îndreptare ................................................................................................... 324
xii
Control distorsiune ..................................................................................324
Control perspectivă .................................................................................325
Suprapunere imagine .............................................................................326
Decupare film ............................................................................................329
Comparaţie una lângă alta....................................................................329
O Meniul meu/m Setări recente ......................................................... 331
Conexiuni
336
Conectarea la dispozitive inteligente ................................................ 336
Conectarea la computere ..................................................................... 337
Conectarea prin USB........................................................................................337
Rețele fără fir (Wi-Fi).........................................................................................341
Conectarea la imprimante.................................................................... 342
Imprimarea fotografiilor una câte una......................................................343
Imprimarea mai multor fotografii...............................................................344
Conectarea la dispozitive HDMI.......................................................... 345
Dispozitive de înregistrare HDMI ................................................................346
Fotografierea cu blițul de pe aparatul foto
349
„Pe aparatul foto” față de „la distanță” ............................................. 349
Unități bliț montate pe aparatul foto ........................................................349
Fotografierea cu bliț controlat la distanță ...............................................349
Utilizarea unui bliț montat pe aparatul foto..................................... 350
Mod control bliț...................................................................................... 352
Moduri bliț............................................................................................... 354
Compensare bliț ..................................................................................... 356
Blocare FV................................................................................................ 357
Informații despre bliț pentru unitățile de pe aparatul foto........... 359
xiii
Fotografierea cu bliț controlat la distanță
362
Utilizarea unităților bliț cu control la distanță..................................362
AWL radio.................................................................................................364
Stabilirea unei conexiuni fără fir.................................................................. 364
Reglarea setărilor blițului............................................................................... 368
Adăugarea unei unități bliț pe cuplă......................................................... 374
AWL optic .................................................................................................375
Utilizarea AWL optic cu SB-5000 sau SB-500 .......................................... 375
AWL optic/radio......................................................................................383
Vizualizarea informațiilor despre bliț.................................................384
Localizarea defectelor
387
Probleme și soluții..................................................................................388
Acumulator/Afișaj............................................................................................. 388
Fotografiere ........................................................................................................ 389
Redare................................................................................................................... 391
Bluetooth și Wi-Fi (rețele fără fir) ................................................................ 393
Diverse.................................................................................................................. 393
Indicatori și mesaje de eroare ..............................................................394
Indicatori.............................................................................................................. 394
Mesaje de eroare............................................................................................... 396
xiv
Note tehnice
398
Afișajul și panoul de control al aparatului foto................................ 398
Monitorul: Mod fotografie.............................................................................398
Monitorul: Mod film .........................................................................................403
Vizorul: Mod fotografie ...................................................................................404
Vizorul: Mod film ...............................................................................................406
Panoul de control .............................................................................................407
Sistemul creativ de iluminare Nikon .................................................. 408
Alte accesorii........................................................................................... 413
Atașarea unui conector de alimentare și a unui adaptor la
rețeaua electrică...........................................................................................418
Îngrijirea aparatului foto ...................................................................... 420
Păstrare.................................................................................................................420
Curățare................................................................................................................420
Curățarea senzorului de imagine................................................................421
Curățarea manuală...........................................................................................424
Îngrijirea aparatului foto și a acumulatorului: Atenționări............ 426
Specificații ............................................................................................... 431
Manualul utilizatorului pentru obiectivul NIKKOR Z 24–70mm
f/4 S ..................................................................................................... 446
Manualul utilizatorului pentru adaptorul pentru montură FTZ ... 455
Carduri de memorie aprobate............................................................. 462
Capacitatea cardului de memorie....................................................... 463
Durata de viață a acumulatorului ....................................................... 465
Index......................................................................................................... 466
xv
Pentru siguranţa dumneavoastră
Pentru a preveni deteriorarea bunurilor sau rănirea dumneavoastră sau a celorlalţi, citiţi în
totalitate capitolul „Pentru siguranţa dumneavoastră” înainte de a folosi acest produs.
Păstraţi aceste instrucţiuni de siguranţă într-un loc în care vor putea fi citite de către toţi
cei care folosesc acest produs.
PERICOL: În cazul nerespectării precauţiilor marcate cu această pictogramă există un
risc ridicat de deces sau vătămare gravă.
AVERTIZARE: În cazul nerespectării precauţiilor marcate cu această pictogramă se
poate produce decesul sau vătămarea gravă.
ATENŢIE: În cazul nerespectării precauţiilor marcate cu această pictogramă se pot
produce vătămări sau daune materiale.
AVERTIZARE
• A nu se utiliza în timpul mersului sau al manevrării unui vehicul.
Nerespectarea acestei precauții poate duce la accidente sau vătămări.
• A nu se demonta sau modifica acest produs. A nu se atinge componentele interne
care devin vizibile în urma căderii sau a unui alt accident.
Nerespectarea acestor precauţii poate duce la electrocutare sau vătămare.
• În cazul în care sesizaţi anomalii, cum ar fi faptul că produsul scoate fum, emite
căldură sau mirosuri neobişnuite, deconectaţi imediat acumulatorul sau sursa de
alimentare.
Continuarea operării ar putea provoca incendiu, arsuri sau alte vătămări.
• A se menţine uscat. A nu se manipula cu mâinile ude. A nu se manipula ştecărul cu
mâinile ude.
Nerespectarea acestor precauţii ar putea provoca incendiu sau electrocutare.
• Nu lăsaţi pielea în contact prelungit cu acest produs cât timp este pornit sau
conectat la priză.
Nerespectarea acestei precauţii ar putea cauza arsuri la temperatură scăzută.
• Nu folosiţi acest produs în prezenţa prafului sau a gazelor inflamabile, cum ar fi
propan, benzină sau aerosoli.
Nerespectarea acestei precauţii ar putea provoca explozie sau incendiu.
xvi
• Nu priviţi soarele sau altă sursă de lumină puternică direct prin obiectiv.
Nerespectarea acestei precauţii ar putea duce la afectarea vederii.
• Nu îndreptaţi bliţul sau dispozitivul de iluminare asistenţă AF către operatorul
unui autovehicul.
Nerespectarea acestei precauţii ar putea duce la accidente.
• A nu se lăsa produsul la îndemâna copiilor.
Nerespectarea acestei precauţii ar putea cauza vătămări sau defectarea produsului. În
plus, reţineţi că elementele componente de mici dimensiuni prezintă pericol de
sufocare. În cazul în care un copil înghite orice componentă a acestui produs, solicitaţi
imediat asistenţă medicală.
• Nu înnodaţi, înfăşuraţi sau răsuciţi curelele în jurul gâtului.
Nerespectarea acestei precauţii ar putea duce la accidente.
• Nu folosiţi acumulatori, încărcătoare sau adaptoare la reţeaua electrică care nu
sunt indicate în mod specific spre a fi folosite cu acest produs. Când se utilizează
acumulatori, încărcătoare şi adaptoare la reţeaua electrică indicate spre a fi
folosite cu acest produs:
- Nu deterioraţi, modificaţi, trageţi cu forţă sau îndoiţi firele şi cablurile, nu le
puneţi sub obiecte grele şi nu le expuneţi la căldură sau la flacără deschisă.
- Nu utilizaţi convertoare sau adaptoare de voiaj, concepute pentru a transforma
de la o tensiune la alta, sau cu invertoare de la c.c. la c.a.
Nerespectarea acestor precauţii ar putea provoca incendiu sau electrocutare.
• Nu manipulaţi ştecărul când produsul se încarcă sau când folosiţi adaptorul la
reţeaua electrică în timpul furtunilor cu descărcări electrice.
Nerespectarea acestei precauţii ar putea duce la electrocutare.
• Nu manipulaţi cu mâinile goale în locuri expuse la temperaturi foarte mari sau
foarte scăzute.
Nerespectarea acestei precauţii ar putea cauza arsuri sau degerături.
ATENŢIE
• Nu lăsaţi obiectivul îndreptat spre soare sau alte surse puternice de lumină.
Lumina focalizată prin obiectiv ar putea provoca incendiu sau ar putea deteriora
componentele interne ale produsului. Când fotografiaţi subiecte cu fundal iluminat,
menţineţi soarele în afara cadrului. Lumina solară focalizată în aparatul foto atunci când
soarele este în apropierea cadrului ar putea provoca incendiu.
xvii
• Opriţi produsul când utilizarea acestuia este interzisă. Dezactivaţi funcţiile fără fir
atunci când utilizarea echipamentelor fără fir este interzisă.
Emisiile de radiofrecvenţă ale acestui produs ar putea interfera echipamentele de la
bordul aeronavelor sau din spitale sau din alte unităţi medicale.
• Scoateţi acumulatorul şi deconectaţi adaptorul la reţeaua electrică dacă produsul
nu va fi folosit o perioadă îndelungată.
Nerespectarea acestei precauţii ar putea provoca incendiu sau defectarea produsului.
• Nu declanşaţi bliţul în contact cu sau în imediata apropiere a pielii sau a altor
obiecte.
Nerespectarea acestei precauţii ar putea cauza arsuri sau incendiu.
• Nu lăsaţi produsul perioade îndelungate în locuri în care va fi expus la
temperaturi foarte mari, cum ar fi într-un automobil închis sau la lumina directă a
soarelui.
Nerespectarea acestei precauţii ar putea provoca incendiu sau defectarea produsului.
• Nu vă uitați direct la dispozitivul de iluminare asistenţă AF.
Nerespectarea acestei precauții poate avea efecte adverse asupra vederii.
• Nu transportați aparate foto sau obiective cu trepiede sau cu accesorii similare
atașate.
Nerespectarea acestei precauţii ar putea cauza vătămări sau defectarea produsului.
PERICOL (Acumulatori)
• Nu manipulaţi necorespunzător acumulatorii.
Nerespectarea următoarelor precauţii ar putea duce la scurgeri din acumulatori sau la
supraîncălzirea, fisurarea sau aprinderea acestora:
- Folosiţi numai acumulatori aprobaţi pentru utilizarea în acest produs.
- Nu expuneţi acumulatorii la flacără deschisă sau la căldură în exces.
- Nu dezasamblaţi.
- Nu scurtcircuitaţi terminalele prin atingerea acestora de lănţişoare, agrafe de păr sau
alte obiecte din metal.
- Nu expuneţi acumulatorii sau produsele în care aceştia sunt introduşi la şocuri fizice
puternice.
- Nu călcați pe acumulatori, nu îi perforați cu unghiile și nu îi loviți cu ciocanul.
xviii
• Încărcați numai după cum este indicat.
Nerespectarea acestei precauţii ar putea duce la scurgeri din acumulatori sau la
supraîncălzirea, fisurarea sau aprinderea acestora.
• Dacă lichidul din acumulator intră în contact cu ochii, clătiţi cu multă apă curată şi
solicitaţi imediat asistenţă medicală.
Acţionarea cu întârziere ar putea cauza vătămări ale ochilor.
AVERTIZARE (Acumulatori)
• A nu se lăsa acumulatorii la îndemâna copiilor.
În cazul în care un copil înghite un acumulator, solicitaţi imediat asistenţă medicală.
• Nu lăsați acumulatorii la discreția animalelor de companie și a altor animale.
Acumulatorii ar putea să producă scurgeri, s-ar putea supraîncălzi sau sparge sau ar
putea lua foc dacă sunt mușcați, mestecați sau deteriorați în alt fel de către animale.
• Nu introduceţi acumulatorii în apă şi nu îi expuneţi la ploaie.
Nerespectarea acestei precauţii ar putea provoca incendiu sau defectarea produsului.
Dacă produsul se udă, uscaţi-l imediat cu un prosop sau un obiect similar.
• Încetaţi imediat folosirea în cazul în care observaţi orice modificări la
acumulatori, cum ar fi decolorare sau deformare. Opriţi încărcarea
acumulatorilor EN-EL15b dacă aceştia nu se încarcă în perioada de timp
specificată.
Nerespectarea acestor precauţii ar putea duce la scurgeri din acumulatori sau la
supraîncălzirea, fisurarea sau aprinderea acestora.
• Atunci când acumulatorii nu mai sunt necesari, izolaţi terminalele cu bandă.
Este posibil să se producă supraîncălzire, fisurare sau incendiu în cazul în care obiecte
metalice intră în contact cu terminalele.
• Dacă lichidul din acumulator intră în contact cu pielea sau hainele unei persoane,
clătiţi imediat zona afectată cu multă apă curată.
Nerespectarea acestei precauţii ar putea cauza iritarea pielii.
xix
Note
• Nicio parte din manualele incluse în
• Nikon nu se face responsabil pentru
pachetul acestui produs nu poate fi
niciun prejudiciu rezultat din utilizarea
reprodusă, transmisă mai departe,
acestui produs.
transcrisă, stocată pe un sistem mobil sau • Am depus toate eforturile pentru a ne
tradusă într-o altă limbă în nicio formă, în
asigura că informaţiile cuprinse în aceste
nicio circumstanţă, fără aprobarea
manuale sunt corecte şi complete şi am fi
prealabilă scrisă a Nikon.
recunoscători dacă aţi semnala erorile sau
• Nikon îşi rezervă dreptul de a modifica
omisiunile reprezentantului Nikon din
oricând aspectul şi specificaţiile hardware zona dumneavoastră (adresa este
şi software descrise în aceste manuale fără furnizată separat).
vreun avertisment prealabil.
xx
Notă privind interzicerea copierii şi reproducerii
Reţineţi că simpla posesie a materialului copiat sau reprodus digital prin intermediul unui
scaner, aparat foto digital sau al altor dispozitive poate fi sancţionată prin lege.
• Elementele a căror copiere sau reproducere este
interzisă prin lege
Nu copiaţi sau nu reproduceţi bancnote
de hârtie, monede, elemente de
siguranţă, obligaţiuni guvernamentale,
obligaţiuni municipale, nici măcar dacă
acele copii sau reproduceri sunt
ştampilate ca „Mostre”.
• Precauţii legate de anumite copii şi reproduceri
Guvernul a emis atenţionări referitoare la
copierea şi reproducerea elementelor de
siguranţă emise de companii private
(acţiuni, facturi, cecuri, bonuri valorice
etc.), permise pentru navetişti sau
cupoane cu excepţia cazurilor în care este
necesar un număr minim de exemplare
pentru a fi utilizate în scop de afaceri de
Copierea sau reproducerea bancnotelor,
către o companie. De asemenea, nu
monedelor sau elementelor de securitate
copiaţi şi nu reproduceţi paşapoartele
aflate în circulaţie într-un alt stat este
emise de guvern, atestate emise de
interzisă.
agenţii publice şi grupuri private, carduri
În lipsa unui acord prealabil al guvernului, de identificare şi tichete, precum permise
copierea sau reproducerea unor timbre
şi bonuri de masă.
poştale sau cărţi poştale neutilizate emise
• Respectaţi notele referitoare la proprietatea
de guvern este interzisă.
intelectuală
Copierea sau reproducerea timbrelor
În temeiul legii privind drepturile de autor,
guvernamentale sau a altor documente
fotografiile sau înregistrările lucrărilor
oficiale stipulate prin lege este interzisă.
care intră sub incidenţa drepturilor de
autor, realizate cu aparatul foto, nu pot fi
folosite fără permisiunea deţinătorului
drepturilor de autor. Se aplică excepţii
pentru folosirea în scop personal însă
reţineţi că este posibil ca şi folosirea în
scop personal să fie restricţionată în cazul
fotografiilor şi înregistrărilor realizate la
expoziţii şi spectacole în direct.
xxi
Utilizaţi doar accesorii electronice marca Nikon
Aparatele foto Nikon sunt proiectate la cele mai înalte standarde şi includ un ansamblu
complex de circuite electronice. Doar accesoriile electronice marca Nikon (inclusiv
încărcătoarele, acumulatoarele, adaptoarele la rețeaua electrică şi accesoriile pentru bliţ)
atestate explicit de Nikon pentru utilizarea cu acest aparat foto digital sunt proiectate şi
verificate pentru a opera în limitele cerinţelor de funcţionare şi de siguranţă ale acestui
ansamblu de circuite electronice.
Utilizarea altor accesorii decât cele Nikon ar putea deteriora aparatul
foto şi poate anula garanţia Nikon. Utilizarea acumulatorilor Li-ion
furnizaţi de terţe părţi ce nu prezintă sigiliul holografic Nikon arătat în
dreapta ar putea împiedica funcţionarea normală a aparatului foto şi ar
putea provoca încălzirea excesivă, aprindere, fisurări sau scurgeri.
Pentru mai multe informaţii legate de accesoriile marca Nikon, contactaţi furnizorul
autorizat Nikon.
D Înainte de efectuarea fotografiilor importante
Înainte de efectuarea fotografiilor la ocazii importante (precum nunţi sau înainte
de a pleca cu aparatul foto în excursie) efectuaţi o fotografie de probă pentru a
vă asigura că aparatul foto funcţionează normal. Nikon nu se face responsabil
pentru niciun prejudiciu sau pierdere financiară rezultată din defectarea acestui
produs.
D Învăţarea continuă
Ca parte din angajamentul pentru „Învăţare continuă” pentru sprijin continuu şi
educare privind produsele, informaţii actualizate permanent sunt disponibile pe
următoarele situri:
• Pentru utilizatorii din S.U.A.: https://www.nikonusa.com/
• Pentru utilizatorii din Europa şi Africa: https://www.europe-nikon.com/support/
• Pentru utilizatorii din Asia, Oceania şi Orientul Mijlociu: https://www.nikon-asia.com/
Vizitaţi aceste situri pentru a fi la curent cu cele mai noi informaţii legate de
produs, sugestii, răspunsuri la întrebări frecvente (FAQ) şi sfaturi generale
referitoare la imaginea şi fotografierea digitală. Informaţii suplimentare sunt
disponibile la reprezentanţa Nikon din zona dumneavoastră. Consultaţi
următorul URL pentru informaţii de contact: https://imaging.nikon.com/
xxii
Familiarizarea cu aparatul foto
Acordați-vă un răgaz pentru a vă familiariza cu numele și funcțiile
comenzilor și afișajelor aparatului foto. Ar putea fi util să puneți un semn
în dreptul acestei secțiuni pentru a îl folosi ca referință pe măsură ce
parcurgeți restul manualului.
Componentele aparatului foto
Consultați această secțiune pentru numele și localizările comenzilor și
afișajelor aparatului foto.
Corpul aparatului foto
6
4
7
5
8
9
1
2
2
10
3
11
14
1
2
3
4
5
6
7
8
Selector moduri...................................... 70
Buclă pentru curea aparat foto .......... 27
Buton deblocare selector moduri...... 70
Microfon stereo .................................... 118
Buton înregistrare film ......................... 45
Comutator alimentare ....................38, 41
Buton declanșare ................................... 41
Buton E ................................................... 82
13
12
9 Buton S ............................................... 80
10 Marcaj plan focal (E) .......................... 62
11 Selector principal de
comandă ....................................... 17, 281
12 Difuzor
13 Panou de control.....................5, 297, 398
14 Cuplă accesorii (pentru unitatea
de bliț opțională)....................... 408, 416
Familiarizarea cu aparatul foto
1
Corpul aparatului foto (continuare)
1
2
3
7
8
9
4
10
5
11
12
6
13
1 Senzor imagine..................................... 421
2 Buton mod monitor ........................8, 298
3 Dispozitiv iluminare asistență
AF.................................................... 43, 256
Lumină reducere ochi roșii ....... 107, 354
Indicator luminos
autodeclanșator ................................... 87
4 Capac pentru terminalul pentru
accesorii și conectorii USB și HDMI
5 Capac pentru conectorii pentru căști și
microfon
6
7
8
9
10
11
12
13
Marcaj montură obiectiv...................... 36
Conector căști ....................................... 245
Indicator luminos CHARGE .................. 29
Conector USB ...................... 337, 413, 417
Conector HDMI ................... 345, 413, 417
Terminal pentru accesorii ..................413
Conector pentru microfon extern....413
Capac corp...................................... 36, 413
D Nu atingeți senzorul de imagine
Nu exercitați presiune asupra senzorului de
imagine în nicio circumstanță, nu utilizați
instrumente de curățare sau curenți puternici de
aer de la o suflantă. Aceste acțiuni pot zgâria sau
deteriora în alte moduri senzorul. Pentru
informații privind curățarea senzorului de
imagine, consultați „Curățarea senzorului de
imagine” (0 421).
2
Familiarizarea cu aparatul foto
Senzor imagine
1
2
3
7 8 9 10
11
12
13
14
15
16
4
5
6
20 19 18 17
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Senzor de ochi ...........................................8
Vizor .............................................................8
Ocular vizor ........................................... 415
Buton K .................................................. 49
Buton O .................................................... 51
Monitor...............................................10, 59
Control ajustare dioptrii..........................8
Buton DISP....................................... 15, 124
Selector fotografie/film..................41, 45
Buton AF-ON ............................................. 17
Selector secundar ............................17, 89
12 Buton i...............................................21, 92
13 Capac fantă card memorie .................. 32
14 Indicator luminos acces card
memorie...........................................44, 86
15 Buton J ................................................... 18
16 Selector multiplu.................................... 18
17 Buton G...................................... 18, 143
18 Buton c (E)........................................... 84
19 Buton W (Q) ................................. 20, 123
20 Buton X .................................. 61, 122, 139
D Monitorul
Unghiul monitorului poate fi reglat așa cum se arată în imagine.
Familiarizarea cu aparatul foto
3
Corpul aparatului foto (continuare)
6
7
1
8
2
3
9
4
10
5
1 Selector secundar de
6
comandă ....................................... 17, 281 7
2 Buton Fn1 .........................24, 63, 271, 285 8
3 Buton Fn2 .........................24, 52, 271, 285 9
4 Zăvor capac locaș acumulator ............ 32 10
5 Capac locaș acumulator ....................... 32
Montură obiectiv ................................... 36
Buton decuplare obiectiv..................... 37
Contacte CPU
Montură trepied..................................... 78
Capac conector alimentare ...............418
D Număr de serie produs
Numărul de serie al acestui produs poate fi găsit
prin deschiderea monitorului.
4
Familiarizarea cu aparatul foto
Panoul de control
Panoul de control se aprinde când aparatul foto este pornit. La setări
implicite, vor fi afișați următorii indicatori; pentru o listă a indicatorilor
care apar pe panoul de control, consultați secțiunea „Panoul de control”
(0 407).
1
2
3
7
4
6
1
2
3
4
Timp de expunere ...........................71, 73
Diafragmă ................................................ 72
Indicator acumulator ............................ 34
„k” (apare atunci când rămâne
memorie pentru mai mult de
1.000 de expuneri)............................... 34
5
5 Număr de expuneri rămase........ 34, 463
6 Mod declanșare...................................... 84
7 Sensibilitate ISO ..................................... 80
Familiarizarea cu aparatul foto
5
Monitorul și vizorul
La setări implicite, în modul fotografie, pe
monitor și în vizor vor apărea următorii
indicatori; pentru o listă completă a
indicatorilor, consultați secțiunea „Afișajul și
panoul de control al aparatului foto” (0 398).
Monitor
Vizor
21 25 23
1
3 4 5 6 7 8 11 10 9
23456 7 89
10
11
12
25
24
23
22
21
2
13
14
20 19 18 17 16 15
22 20 1 19 18 13 17 16 15 14
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
6
Mod fotografiere.................................... 70
Punct focalizare................................43, 54
Mod declanșare............................. 84, 111
Mod focalizare ...................... 52, 189, 243
Mod zonă AF ......................... 54, 189, 243
D-Lighting activ.................. 110, 182, 241
Picture Control...................... 94, 177, 241
Balans de alb ...................63, 98, 170, 240
Zonă imagine...................... 119, 165, 239
Dimensiune imagine.................. 106, 166
Calitate imagine .......................... 104, 166
Pictogramă i ..................................13, 21
Familiarizarea cu aparatul foto
13 Indicator expunere ................................ 74
Afișaj compensare expunere .............. 82
14 „k” (apare atunci când rămâne
memorie pentru mai mult de
1.000 de expuneri)............................... 34
15 Număr de expuneri rămase........ 34, 463
16 Sensibilitate ISO ..................................... 80
17 Indicator sensibilitate ISO.................... 80
Indicator sensibilitate ISO
automat.................................................. 81
18
19
20
21
22
Diafragmă ................................................ 72 23 Indicator reducere vibrații ........112, 189
Timp de expunere ...........................71, 73 24 Fotografiere la atingere..................10, 59
Măsurare .............................. 108, 185, 243 25 Indicator „Ceasul nu este setat” ......... 40
Indicator acumulator ............................ 34
Tip obturator......................................... 262
În modul film apar următoarele elemente.
Monitor
Vizor
1
34
1
2
3
4
10
9
8
7
10
6
6
5
7
1 Indicator înregistrare ............................ 45
Înregistrarea dezactivată ..................... 46
2 Timp rămas.............................................. 45
3 Dimensiunea și cadența cadrelor/
calitate imagine......................... 116, 239
4 Nume fișier ............................................ 239
89
5 2
5 Mod declanșare
(fotografiere statică) ........................... 84
6 Urmărire subiect..................................... 58
7 Nivel sunet.............................................118
8 Sensibilitate microfon................ 118, 244
9 Frecvență de răspuns..........................245
10 Marcaje zonă AF ..................................... 54
Familiarizarea cu aparatul foto
7
Comenzi aparat foto
Această secțiune descrie folosirea diferitelor comenzi și afișaje ale
aparatului foto.
Vizorul
La punerea ochiului pe vizor se activează
senzorul de ochi, comutând afișajul de pe
monitor în vizor (rețineți că senzorul de ochi
va reacționa și la alte obiecte, cum ar fi
degetele). Dacă se dorește, vizorul poate fi
utilizat pentru meniuri și redare.
Butonul mod monitor
Senzor de ochi
Apăsați butonul mod monitor pentru a
comuta între afișajele vizorului și monitorului.
D Controlul ajustării dioptriilor
Pentru a focaliza vizorul, ridicați și rotiți controlul
de ajustare a dioptriilor, având grijă să nu vă
introduceți degetele sau unghiile în ochi.
Împingeți la loc controlul după ce focalizarea este
reglată într-un mod convenabil.
A Utilizare îndelungată
Când utilizați vizorul pe perioade îndelungate de timp, puteți ajusta
luminozitatea și nuanța vizorului pentru a ușura vizualizarea prin selectarea
Dezactivată pentru setarea personalizată d8 (Aplicare setări la viz. în timp
real).
A Mod monitor
Puteți limita alegerea modurilor monitor disponibile folosind opțiunea Limitare
selecție mod monitor din meniul setare.
8
Familiarizarea cu aparatul foto
Apăsați butonul mod monitor pentru a comuta între afișaje după cum
urmează.
Comutare automată afișaj: Afișajul comută de pe monitor în vizor
atunci când puneți ochiul pe vizor, respectiv din vizor pe
monitor atunci când luați ochiul de pe vizor.
Numai vizor: Vizorul este utilizat pentru fotografiere, meniuri și
redare; monitorul rămâne gol.
Numai monitor: Monitorul este utilizat pentru fotografiere,
meniuri și redare; afișajul vizorului va rămâne gol chiar dacă
puneți ochiul pe vizor.
Prioritate vizor: Aparatul foto funcţionează într-un mod similar
cu cel al aparatelor foto digitale SLR existente. Punându-vă
ochiul pe vizor, se activează vizorul și la îndepărtarea
ochiului, se dezactivează vizorul. În modul fotografiere,
monitorul rămâne gol, în timp ce în modul film, în timpul
redării sau în timp ce meniurile sunt afişate, monitorul se va
activa atunci când luați ochiul de pe vizor.
Familiarizarea cu aparatul foto
9
Comenzi tactile
Monitorul sensibil la atingere poate fi folosit
pentru a regla setările aparatului foto, pentru
a focaliza și declanșa obturatorul, pentru a
vizualiza fotografii și filme, pentru a introduce
text și pentru a naviga prin meniuri.
Comenzile tactile nu sunt disponibile în
timpul utilizării vizorului.
❚❚ Focalizarea și declanșarea obturatorului
Atingeți monitorul pentru a focaliza pe
punctul selectat (AF la atingere). În modul
fotografie, obturatorul se va declanșa când
ridicați degetul de pe afișaj (declanșare la
atingere).
Setările AF la atingere pot fi reglate prin
atingerea pictogramei W (0 59).
10 Familiarizarea cu aparatul foto
❚❚ Reglarea setărilor
Atingeți setările evidențiate pe afișaj și
alegeți opțiunea dorită prin atingerea
pictogramelor sau a cursoarelor. Atingeți Z
sau apăsați J pentru a selecta opțiunea
aleasă și pentru a reveni la afișajul anterior.
❚❚ Redare
Glisați spre stânga sau spre dreapta pentru a
vizualiza alte imagini în redare cadru întreg.
În vizualizarea cadru întreg, atingerea părții
de jos a afișajului aduce pe ecran o bară de
avansare a cadrelor. Glisați degetul spre
stânga sau spre dreapta pe bară pentru a
derula rapid la alte imagini.
Bară avansare cadre
Familiarizarea cu aparatul foto 11
Folosiți gesturile de depărtare și de apropiere
a degetelor pentru a mări și a micșora și glisați
pentru a derula. De asemenea, puteți atinge
rapid afișajul, de două ori, pentru a mări în
redarea cadru întreg sau pentru a anula
mărirea.
Pentru a „micșora” la nivelul vizualizării
miniaturi, folosiți gestul de apropiere a
degetelor în redarea cadru întreg. Folosiți
apropierea și depărtarea degetelor pentru a
alege numărul de imagini afișate dintre 4, 9 și
72 de cadre.
❚❚ Redarea filmelor
Atingeți ghidul de pe ecran pentru a porni
redarea unui film (filmele sunt indicate
printr-o pictogramă 1). Atingeți afișajul
pentru a întrerupe sau a relua sau apăsați Z
pentru a ieși în redare cadru întreg.
Ghid
12 Familiarizarea cu aparatul foto
❚❚ Meniul i
Atingeți pictograma i pentru a afișa meniul
i în timpul fotografierii (0 21, 92).
Atingeți elemente pentru a vizualiza opțiuni.
❚❚ Introducere text
Când este afișată o tastatură, puteți să
introduceți text atingând tastele (pentru a
comuta între tastaturile cu litere mari, litere
mici și simboluri, atingeți butonul de selectare
a tastaturii) sau puteți să mutați cursorul în
text prin atingerea zonei de afișare a textului.
Zonă afișare text
Zonă
tastatură
Selectare
tastatură
Familiarizarea cu aparatul foto 13
❚❚ Navigarea prin meniuri
Glisați în sus sau în jos pentru a derula.
Atingeți o pictogramă de meniu pentru a
alege un meniu.
Atingeți elemente din meniu pentru a afișa
opțiuni și atingeți pictograme sau cursoare
pentru a modifica.
Pentru a ieși fără a modifica setările,
atingeți Z.
D Ecranul tactil
Ecranul tactil răspunde la electricitatea statică și este posibil să nu răspundă
atunci când este acoperit cu folii de protecție de la alți producători, când este
atins cu unghiile sau cu mâinile acoperite cu mănuși sau când este atins simultan
în mai multe locuri. Nu utilizați forța în exces și nu atingeți ecranul cu obiecte
ascuțite.
A Activarea sau dezactivarea comenzilor tactile
Comenzile tactile pot fi activate sau dezactivate folosind opțiunea Comenzi
tactile din meniul setare (0 305).
14 Familiarizarea cu aparatul foto
Butonul DISP
Utilizați butonul DISP pentru a afișa sau pentru
a ascunde indicatorii pe monitor sau în vizor.
❚❚ Mod fotografie
În modul fotografie, apăsarea butonului DISP comută ciclic afișajul după
cum urmează:
Indicatori activați
Afișaj simplificat
Histogramă 1
Informații bliț 2, 3
Afișaj informații 2
Orizont virtual
1 Nu este afișat atunci când este selectat Dezactivată pentru setarea
personalizată d8 (Aplicare setări la viz. în timp real) sau când este selectat
Activată pentru Fotografiere cu suprapunere în modul expunere multiplă.
2 Nu este afișat în vizor.
3 Afișat atunci când pe cupla pentru accesorii este montată o unitate bliț
opțională SB-5000, SB-500, SB-400 sau SB-300 sau când o unitate bliț este
comandată de o telecomandă fără fir WR-R10 prin intermediul controlului
blițului prin radio.
Familiarizarea cu aparatul foto 15
❚❚ Mod film
În modul film, apăsarea butonului DISP comută ciclic afișajul după cum
urmează:
Indicatori activați
Afișaj simplificat
Orizont virtual
Histogramă
16 Familiarizarea cu aparatul foto
Selectorul secundar
Utilizați selectorul secundar ca pe un joystick
pentru a selecta punctul de focalizare sau
apăsați centrul selectorului secundar pentru a
bloca focalizarea și expunerea (0 89, 90).
Butonul AF-ON
În modul focalizare automată, butonul AF-ON
poate fi utilizat pentru focalizare.
Selectoarele de comandă
Utilizați selectoarele de comandă pentru a
regla timpul de expunere sau diafragma sau
în combinație cu alte butoane pentru a
modifica setările aparatului foto.
Selector secundar de
comandă
Selector principal de
comandă
Familiarizarea cu aparatul foto 17
Butonul G
Apăsați butonul G pentru a vizualiza
meniurile.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
D: Meniu redare ................................. 154
C: Meniu fotografiere ....................... 160
1: Meniu filmare ................................. 238
A: Meniu setări personalizate..........247
B: Meniu setare..................................... 293
N: Meniu retușare .............................. 314
O/m: Meniul meu sau setări recente
(setare implicită la Meniul meu) ....331
8 d: Pictogramă ajutor............................ 20
9 Setări curente........................................ 143
1
2
3
4
5
6
7
❚❚ Utilizarea meniurilor
Puteți naviga prin meniuri folosind selectorul multiplu și butonul J.
1: Deplasați cursorul în sus
J: Selectați elementul
evidențiat
4: Anulați și reveniți la meniul
precedent
2: Selectați elementul
evidențiat sau afișați meniul
secundar
3: Deplasați cursorul în jos
18 Familiarizarea cu aparatul foto
1 Evidențiați pictograma
pentru meniul curent.
Apăsați 4 pentru a evidenția
pictograma pentru meniul
curent.
2 Selectați un meniu.
Apăsați 1 sau 3 pentru a selecta meniul dorit.
3 Poziționați cursorul în
meniul selectat.
Apăsați 2 pentru a poziționa
cursorul în meniul selectat.
4 Evidențiați un element din
meniu.
Apăsați 1 sau 3 pentru a
evidenția un element din
meniu (elementele care sunt
afișate în culoarea gri nu sunt
disponibile în acel moment și
nu pot fi selectate).
Familiarizarea cu aparatul foto 19
5 Afișați opțiunile.
Apăsați 2 pentru a afișa
opțiunile pentru elementul
selectat din meniu.
6 Evidențiați o opțiune.
Apăsați 1 sau 3 pentru a
evidenția o opțiune (opțiunile
care sunt afișate în culoarea
gri nu sunt disponibile în acel
moment și nu pot fi selectate).
7 Selectați elementul evidențiat.
Apăsați J pentru a selecta elementul evidențiat. Pentru
a ieși fără a face o selecție, apăsați butonul G. Pentru a
ieși din meniuri și a reveni la modul fotografiere, apăsați
butonul de declanșare la jumătate.
Puteți naviga prin meniuri și folosind comenzile tactile (0 14).
A Pictograma d (ajutor)
Dacă apare o pictogramă d în colțul din stânga jos al afișajului, puteți vizualiza o
descriere a opțiunii sau meniului selectat în acel moment prin apăsarea
butonului W (Q). Apăsați 1 sau 3 pentru a derula textul sau apăsați W (Q) din
nou pentru a reveni la meniuri.
20 Familiarizarea cu aparatul foto
Butonul i (pictograma i)
Pentru accesul rapid la setările utilizate frecvent, apăsați butonul i sau
atingeți pictograma i pe afișaj.
sau
Atingeți elementul dorit sau evidențiați
elemente și apăsați J pentru a vizualiza
opțiuni. De asemenea, puteți regla setări prin
evidențierea elementelor și rotirea
selectoarelor de comandă. Elementele afișate
în modul fotografie (0 93) sunt diferite de
cele afișate în modul film (0 114).
A Meniul i redare
Apăsarea butonului i în timpul redării afișează un
meniu contextual al opțiunilor de redare utilizate
frecvent.
Familiarizarea cu aparatul foto 21
❚❚ Personalizarea meniului i
Elementele afișate în meniul i pentru modul fotografie pot fi alese
utilizând setarea personalizată f1 (Personalizare meniu i).
1 Selectați setarea personalizată f1.
În meniul setări personalizate, evidențiați
setarea personalizată f1 (Personalizare
meniu i) și apăsați J (pentru informații
privind meniurile, consultați secțiunea
„Butonul G”, 0 18).
2 Alegeți o poziție.
Evidențiați o poziție din meniul pe care
doriți să îl editați și apăsați J.
3 Alegeți o opțiune.
Evidențiați o opțiune și apăsați J pentru a
o atribui poziției selectate și a reveni la
meniul afișat în pasul 2. Repetați pașii 2 și
3 după cum doriți.
4 Ieșiți.
Apăsați butonul G pentru a salva modificările și a ieși.
22 Familiarizarea cu aparatul foto
A Opțiuni care pot fi atribuite meniului i
Următoarele opțiuni pot fi atribuite meniului i pentru modul fotografie:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Alegere zonă imagine
Calitate imagine
Dimensiune imagine
Compensare expunere
Setări sensibilitate ISO
Balans de alb
Setare Picture Control
Spațiu culoare
D-Lighting activ
Reducere zgomot exp.
lungă
• ISO NR ridicat
• Măsurare
• Mod bliț
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Compensare bliț
Mod focalizare
Mod zonă AF
Reducere vibrație
Bracketing automat
Expunere multiplă
HDR (high dynamic
range)
Fotografiere fără sunet
Mod declanșare
Asociere control
personalizat
Mod întârziere
expunere
• Tip obturator
• Aplicare setări la viz. în
timp real
• Zoom cu afișare pe
ecran divizat
• Evidențieri reliefare
• Luminozitate monitor/
vizor
• Conexiune Bluetooth
• Conexiune Wi-Fi
Meniul i pentru modul film poate fi personalizat folosind setarea personalizată
g1 (Personalizare meniu i); opțiunile disponibile diferă de cele pentru modul
fotografie.
Familiarizarea cu aparatul foto 23
Butoanele funcționale (Fn1 și Fn2)
Butoanele Fn1 și Fn2 pot fi, de asemenea,
utilizate pentru accesul rapid la setările
selectate în timpul fotografierii. Setările
asociate acestor butoane pot fi alese utilizând
setarea personalizată f2 (Asociere control
personalizat) și reglarea setării selectate fie
prin apăsarea butonului, fie prin apăsarea
butonului și rotirea selectoarelor de
comandă. La setări implicite, butonul Fn1 se
utilizează pentru balansul de alb, iar butonul
Fn2 pentru a selecta modurile focalizare și zonă AF.
Buton Fn1
Buton Fn2
❚❚ Personalizarea butoanelor funcționale
Funcțiile îndeplinite de butoanele funcționale în modul fotografie se
aleg folosind setarea personalizată f2 (Asociere control personalizat).
1 Selectați setarea personalizată f2.
În meniul setări personalizate, evidențiați
setarea personalizată f2 (Asociere control
personalizat) și apăsați J (pentru
informații privind meniurile, consultați
secțiunea „Butonul G”, 0 18).
24 Familiarizarea cu aparatul foto
2 Alegeți un buton.
Evidențiați opțiunea pentru butonul dorit
și apăsați J. Selectați Buton Fn1 pentru a
alege rolul jucat de butonul Fn1, respectiv
Buton Fn2 pentru a alege rolul jucat de
butonul Fn2.
3 Alegeți o opțiune.
Evidențiați o opțiune și apăsați J pentru a
o asocia butonului selectat și a reveni la
meniul afișat în pasul 2. Repetați pașii 2 și
3 pentru a alege rolul jucat de celălalt
buton.
4 Ieșiți.
Apăsați butonul G pentru a salva modificările și a ieși.
Familiarizarea cu aparatul foto 25
A Roluri care pot fi atribuite butoanelor funcționale
Butoanelor funcționale le pot fi atribuite următoarele roluri în modul fotografie:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
AF-ON
Numai blocare AF
Blocare AE (Menținere)
Blocare AE (Resetare la
eliberare)
Numai blocare AE
Blocare AE/AF
Blocare FV
c Dezactivare/activare
Previzualizare
Măsurare matricială
Măsur. centralevaluativă
Măsurare spot
Măsur. evaluativă zone
luminoase
Serie bracketing
• Selecție declanșare
sincronizată
• + NEF (RAW)
• Afișare rețea încadrare
• Activare/dezactivare
zoom
• MENIUL MEU
• Acc. el. sup. din MENIUL
MEU
• Redare
• Protejare
• Alegere zonă imagine
• Calitate/dimensiune
imagine
• Balans de alb
• Setare Picture Control
• D-Lighting activ
• Măsurare
• Mod/compensare bliț
• Mod focalizare/mod
zonă AF
• Bracketing automat
• Expunere multiplă
• HDR (high dynamic
range)
• Mod întârziere
expunere
• Bloc. timp exp. și
diafragmă
• Evidențieri reliefare
• Evaluare
• Alegere nr. obiectiv
non-CPU
• Fără
Rolurile butoanelor funcționale în modul film pot fi alese folosind setarea
personalizată g2 (Asociere control personalizat); opțiunile disponibile diferă de
cele pentru modul fotografie.
26 Familiarizarea cu aparatul foto
Primii pași
Finalizați pașii din acest capitol înainte de a face fotografii pentru prima
dată.
Atașați cureaua aparatului foto
O curea este furnizată împreună cu aparatul foto; curele suplimentare
sunt disponibile separat. Atașați cureaua bine de buclele aparatului foto.
Primii pași 27
Încărcați acumulatorul
Acumulatorul poate fi încărcat folosind încărcătorul pentru acumulator
furnizat sau un adaptor de încărcare la curent alternativ EH-7P (un EH-7P
este furnizat împreună cu Z 7 și poate fi achiziționat separat pentru Z 6).
D Acumulatorul și încărcătorul
Citiți și respectați avertismentele și precauțiile de la secțiunile „Pentru siguranța
dumneavoastră” (0 xvi) și „Îngrijirea aparatului foto și a acumulatorului:
Atenționări” (0 426).
Încărcătorul acumulatorului
Introduceți acumulatorul EN-EL15b furnizat în încărcător și conectați
încărcătorul la priză. În funcție de țară sau regiune, încărcătorul este
livrat fie cu un adaptor pentru priză, fie cu un cablu de alimentare.
• Adaptor pentru priză: Introduceți adaptorul pentru priză în racordul la
curent alternativ al încărcătorului (q). Deplasați zăvorul adaptorului
pentru priză așa cum se arată în imagine (w) și rotiți adaptorul cu 90°
pentru a-l fixa pe poziție (e). Introduceți acumulatorul în încărcător și
conectați încărcătorul la priză.
Zăvor adaptor pentru priză
• Cablu de alimentare: După conectarea cablului de alimentare cu fișa în
orientarea indicată, introduceți acumulatorul în încărcător și conectați
cablul la priză.
28 Primii pași
Indicatorul luminos CHARGE (ÎNCĂRCARE) va clipi în timp ce acumulatorul
se încarcă. Un acumulator consumat se va încărca complet în
aproximativ două ore și 35 de minute.
Acumulatorul se încarcă
Încărcare finalizată
Adaptoare de încărcare la curent alternativ
Atunci când sunt introduși în aparatul foto, acumulatorii Li-ion EN-EL15b
se vor încărca în timp ce aparatul foto este conectat la un adaptor de
încărcare la curent alternativ EH-7P (EH-7P nu poate fi folosit pentru a
încărca acumulatorii EN-EL15a și EN-EL15; utilizați în locul acestuia
încărcătorul pentru acumulator MH-25a furnizat). Un acumulator
consumat se va încărca complet în aproximativ două ore și 35 de minute.
Rețineți că, în țările sau regiunile în care este necesar, adaptoarele de
încărcare la curent alternativ sunt livrate cu un adaptor pentru priză
atașat; forma adaptorului pentru priză diferă în funcție de țara în care
este comercializat.
1 Introduceți acumulatorul EN-EL15b în
aparatul foto (0 32).
Primii pași 29
2 După ce v-ați asigurat că aparatul foto este oprit, conectați
adaptorul de încărcare la curent alternativ și introduceți adaptorul
în priză. Introduceți în priză ștecărul sau adaptorul pentru priză
drept, nu înclinat și respectați aceleași precauții când scoateți din
priză adaptorul de încărcare la curent alternativ.
Indicator luminos CHARGE
Priză
Adaptor de încărcare la
curent alternativ EH-7P
Indicatorul luminos CHARGE (ÎNCĂRCARE) al aparatului foto luminează
galben în timp ce încărcarea este în curs și se stinge când încărcarea
s-a finalizat. Rețineți că, deși aparatul foto poate fi folosit în timp ce
este conectat, acumulatorul nu se va încărca și aparatul foto nu se va
alimenta de la adaptorul de încărcare la curent alternativ cât timp
aparatul foto este pornit.
3 Scoateți din priză și deconectați adaptorul de încărcare la curent
alternativ când încărcarea s-a finalizat.
30 Primii pași
D Indicatorul luminos ÎNCĂRCARE
Dacă acumulatorul nu poate fi încărcat utilizând adaptorul de încărcare la curent
alternativ, de exemplu, pentru că acumulatorul nu este compatibil sau pentru că
temperatura aparatului foto este ridicată, indicatorul luminos CHARGE
(ÎNCĂRCARE) va clipi rapid pentru aproximativ 30 de secunde și apoi se va stinge.
Dacă indicatorul luminos CHARGE (ÎNCĂRCARE) este stins şi nu aţi remarcat că
acumulatorul se încarcă, porniţi aparatul foto şi verificaţi nivelul acumulatorului.
Primii pași 31
Introduceți acumulatorul și un card de
memorie
Înainte de introducerea sau scoaterea acumulatorului sau a cardurilor de
memorie, asigurați-vă că poziția comutatorului de alimentare al
aparatului foto este pe OFF. Introduceți acumulatorul în orientarea
indicată folosind acumulatorul pentru a menține zăvorul portocaliu al
acumulatorului apăsat într-o parte. Zăvorul blochează acumulatorul pe
poziție atunci când acumulatorul este introdus complet.
Zăvor acumulator
64GB
Țineți cardul de memorie în orientarea indicată, introduceți-l în fantă
ținându-l drept până când se fixează pe poziție cu un clic.
32 Primii pași
D Scoaterea acumulatorului
Pentru a scoate acumulatorul, opriți aparatul foto
și deschideți capacul locașului acumulatorului.
Apăsați zăvorul acumulatorului în direcția indicată
de săgeată pentru a elibera acumulatorul, iar apoi
scoateți acumulatorul cu mâna.
D Scoaterea cardurilor de memorie
După ce v-ați asigurat că indicatorul luminos acces
card memorie este stins, opriți aparatul foto,
deschideți capacul fantei cardului de memorie și
apăsați cardul pentru a-l scoate (q). Cardul poate
fi apoi scos cu mâna (w).
Primii pași 33
Nivel acumulator
Nivelul acumulatorului este afișat pe panoul de control și pe afișajul de
fotografiere în timp ce aparatul foto este pornit.
Monitor
Vizor
Panou de control
Afișajul nivelului acumulatorului se modifică pe măsură ce nivelul
acumulatorului scade, de la L la K, J, I și în cele din urmă la H.
Când nivelul acumulatorului scade la H, întrerupeți fotografierea și
încărcați acumulatorul sau pregătiți un acumulator de rezervă. Când
acumulatorul este consumat, pictograma H va clipi; încărcați
acumulatorul sau introduceți un acumulator de rezervă complet
încărcat.
Număr de expuneri rămase
Când aparatul foto este pornit, afișajul de fotografiere și panoul de
control afișează numărul de fotografii care pot fi realizate la setările
curente (valorile de peste 1.000 sunt rotunjite în minus la cea mai
apropiată sută; de exemplu, valorile între 1.400 și 1.499 sunt afișate ca
1,4 k).
Monitor
34 Primii pași
Vizor
Panou de control
D Carduri de memorie
• Cardurile de memorie pot fi fierbinți după utilizare. Procedați cu atenția
cuvenită când scoateți cardurile de memorie din aparatul foto.
• Opriți alimentarea înainte de a introduce sau de a scoate cardurile de memorie.
Nu scoateți cardurile de memorie din aparatul foto, nu-l opriți și nu scoateți sau
deconectați sursa de alimentare pe durata formatării sau în timp ce sunt
înregistrate, șterse sau copiate date pe un computer sau pe un alt dispozitiv.
Nerespectarea acestor precauții se poate solda cu pierderea datelor sau
deteriorarea aparatului foto sau a cardului.
• Nu atingeți terminalele cardului cu degetele sau cu obiecte de metal.
• Nu îndoiți, nu scăpați pe jos și nu supuneți la șocuri fizice puternice.
• Nu aplicați forță pe carcasa cardului. Nerespectarea acestei precauții ar putea
duce la deteriorarea cardului.
• Nu expuneți la apă, căldură, niveluri mari de umiditate sau la lumina directă a
soarelui.
• Nu formatați cardurile de memorie într-un computer.
D Niciun card de memorie
Dacă nu este introdus un card de memorie, indicatorul „niciun card de memorie”
va apărea pe afișajul de fotografiere și [–E–] va apărea atât pe panoul de control,
cât și pe afișajul de fotografiere.
Primii pași 35
Atașați un obiectiv
Aparatul foto poate fi utilizat cu obiective cu montură Z. Înainte de
atașarea sau scoaterea obiectivelor, asigurați-vă că poziția
comutatorului de alimentare al aparatului foto este pe OFF. Aveți grijă să
evitați pătrunderea prafului în aparatul foto atunci când nu este montat
obiectivul sau capacul corpului şi asiguraţi-vă că aţi scos capacul
obiectivului înainte de a face fotografii. Obiectivul folosit în general în
acest manual în scopuri ilustrative este un NIKKOR Z 24–70mm f/4 S.
Scoateți capacul
corpului aparatului
foto
Scoateți capacul posterior al
obiectivului
Marcaj montură (aparat foto)
Aliniați marcajele
monturii
Nu atingeți
senzorul de
imagine sau
contactele
obiectivului.
Marcaj montură (obiectiv)
Rotiți obiectivul așa cum se arată în imagine
până când se fixează pe poziție cu un clic
36 Primii pași
G
D Obiective cu montură F
Asigurați-vă că atașați adaptorul pentru montură FTZ (furnizat sau disponibil
separat, 0 455) înainte de a utiliza obiective cu montură F. Încercarea de a atașa
obiective cu montură F direct la aparatul foto ar putea deteriora obiectivul sau
senzorul de imagine.
D Decuplarea obiectivelor
Asigurați-vă că aparatul foto este oprit atunci când
scoateți sau schimbați obiectivele. Pentru a scoate
obiectivul, apăsați și mențineți apăsat butonul de
decuplare a obiectivului (q) în timp ce răsuciți
obiectivul în sensul acelor de ceasornic (w). După
scoaterea obiectivului, puneți la loc capacele
obiectivului și capacul corpului aparatului foto.
Primii pași 37
Alegeți o limbă și setați ceasul intern al
aparatului foto
Opțiunea de limbă din meniul setare este evidențiată automat atunci
când meniurile sunt afișate pentru prima dată. Alegeți o limbă și setați
ceasul intern al aparatului foto.
1 Porniți aparatul foto.
Rotiți comutatorul de alimentare la ON.
2 Selectați Limbă (Language) din meniul
setare.
Apăsați butonul G pentru a afișa
meniurile aparatului foto, apoi evidențiați
Limbă (Language) în meniul setare și
apăsați 2 (pentru informații privind
utilizarea meniurilor, consultați secțiunea
„Butonul G”, 0 18).
3 Selectați o limbă.
Apăsați 1 sau 3 pentru a evidenția limba dorită și apăsați J (limbile
disponibile variază în funcție de țara sau regiunea în care aparatul
foto a fost achiziționat pentru prima dată).
38 Primii pași
4 Selectați Fus orar și dată.
Evidențiați Fus orar și dată și apăsați 2.
5 Alegeți un fus orar.
Selectați Fus orar și alegeți fusul
dumneavoastră orar actual (afișajul arată
orașele selectate din zona aleasă și
diferența dintre ora din zona aleasă și
UTC). Apăsați J pentru a salva
modificările şi pentru a reveni la meniul
fus orar şi dată.
6 Activați sau dezactivați ora de vară.
Selectați Timp economisire lumină zi,
apoi evidențiați Activat sau Dezactivat și
apăsați J. Selectarea Activat dă ceasul
înainte cu o oră.
7 Setați ceasul.
Selectați Data și ora și folosiți selectorul
multiplu pentru a seta ceasul. Apăsați J
când ceasul este setat la data și ora
curente (rețineți că aparatul foto utilizează
un ceas în formatul 24 de ore).
Primii pași 39
8 Alegeți un format pentru dată.
Pentru a alege ordinea în care sunt afișate
anul, luna și ziua, selectați Format dată,
apoi evidențiați opțiunea dorită și
apăsați J.
9 Ieșiți în modul fotografiere.
Pentru a ieși în modul fotografiere, apăsați butonul de
declanșare la jumătate.
D Pictograma t („Ceasul nu este setat”)
Ceasul intern al aparatului foto este alimentat de o sursă de energie
independentă, reîncărcabilă, care se încarcă în funcție de necesități atunci când
acumulatorul principal este instalat. Două zile de încărcare vor alimenta ceasul
timp de aproximativ o lună. Dacă pe panoul de control clipește o pictogramă t,
ceasul a fost resetat și data și ora înregistrate cu orice fotografii noi nu vor fi
corecte. Utilizați opțiunea Fus orar și dată > Data și ora din meniul setare
pentru a seta ceasul la ora și data corecte (0 295).
A SnapBridge
Utilizați aplicația SnapBridge pentru a sincroniza ceasul intern al aparatului foto
cu ceasul unui smartphone sau al unei tablete (dispozitiv inteligent). Pentru
detalii, consultați ajutorul online SnapBridge.
40 Primii pași
Fotografiere de bază și redare
Acest capitol explică elementele de bază ale fotografierii și vizualizării
fotografiilor.
Realizarea fotografiilor (modul b)
Urmați pașii de mai jos pentru a realiza fotografii în modul b (automat),
un mod automat simplu în care majoritatea setărilor sunt controlate de
aparatul foto ca răspuns la condițiile de fotografiere.
1 Porniți aparatul foto.
Monitorul și panoul de control se vor
aprinde.
2 Selectați modul fotografie.
Rotiți selectorul fotografie/
film la C.
D Obiective cu corp retractabil
Obiectivele cu corp retractabil trebuie să fie
extinse înainte de utilizare. Rotiți inelul de zoom al
obiectivului așa cum se arată în imagine până
când obiectivul se fixează cu un clic în poziția
extinsă.
Fotografiere de bază și redare 41
3 Selectați modul b.
Apăsând butonul deblocare
selector moduri de pe partea
superioară a aparatului foto,
rotiți selectorul de moduri
la b.
Selector moduri
Buton deblocare selector moduri
4 Pregătiți aparatul foto.
Ţineţi zona de prindere cu mâna dreaptă și sprijiniți corpul aparatului
foto sau obiectivul cu mâna stângă. Lipiți-vă coatele de părțile
laterale ale pieptului.
Încadrarea fotografiilor în vizor
Orientare peisaj (pe larg)
Orientare portret (pe înalt)
Încadrarea fotografiilor pe monitor
Orientare peisaj (pe larg)
42 Fotografiere de bază și redare
Orientare portret (pe înalt)
5 Încadrați fotografia.
Încadrați fotografia și folosiți selectorul
secundar sau selectorul multiplu pentru a
poziționa punctul de focalizare pe
subiectul dumneavoastră.
Punct focalizare
6 Focalizați.
Pentru a focaliza, apăsați butonul de
declanșare la jumătate sau apăsați
butonul AF-ON (este posibil ca dispozitivul
de iluminare asistență AF să se aprindă
dacă subiectul este slab luminat). Dacă se
selectează AF-S pentru modul de focalizare,
punctul de focalizare va fi afișat în
culoarea verde în cazul în care aparatul
foto poate focaliza; dacă aparatul foto nu
poate focaliza, punctul de focalizare va
clipi în culoarea roșie.
D Dispozitivul de iluminare asistență AF
Nu acoperiți dispozitivul de iluminare asistență AF în timp ce este aprins.
Fotografiere de bază și redare 43
7 Fotografiați.
Apăsați ușor butonul de declanșare până
la capăt pentru a face fotografia (de
asemenea, puteți face o fotografie prin
atingerea monitorului: atingeți subiectul
pentru a focaliza și ridicați degetul pentru
a declanșa obturatorul). Indicatorul
luminos acces card memorie se va aprinde
în timp ce fotografia este înregistrată pe
cardul de memorie. Nu scoateți cardul de
memorie și nu scoateți sau deconectați
sursa de alimentare până când indicatorul
luminos nu se stinge și înregistrarea este
finalizată.
Indicator luminos acces card
memorie
D Temporizatorul standby
Dacă nu se efectuează operații timp de
aproximativ 30 de secunde, afișajul se va întuneca
pentru câteva secunde înainte ca monitorul,
vizorul și panoul de control să se stingă pentru a
reduce consumul acumulatorului. Apăsați butonul
de declanșare la jumătate pentru a reactiva
afișajul. Durata până la expirarea automată a
temporizatorului standby poate fi selectată
utilizând setarea personalizată c3 (Întârziere oprire) > Temporizator standby.
44 Fotografiere de bază și redare
Realizarea filmelor (modul b)
Modul b (automat) poate fi folosit și pentru înregistrarea simplă a
filmelor.
1 Porniți aparatul foto.
Monitorul și panoul de control se vor
aprinde.
2 Selectați modul film.
Rotiți selectorul fotografie/
film la 1. Rețineți că unitățile
bliț opționale nu pot fi utilizate
când aparatul foto este în
modul film.
3 Selectați modul b.
Apăsând butonul deblocare
selector moduri de pe partea
superioară a aparatului foto,
rotiți selectorul de moduri
la b.
Selector moduri
Buton deblocare selector moduri
Fotografiere de bază și redare 45
4 Începeți înregistrarea.
Apăsați butonul înregistrare film pentru a
începe înregistrarea. În timp ce
înregistrarea este în curs, aparatul foto va
afișa un indicator de înregistrare și timpul
rămas. Aparatul foto poate fi refocalizat în
orice moment în timpul înregistrării prin
apăsarea butonului AF-ON sau prin
atingerea subiectului pe afișaj. Sunetul se
înregistrează prin intermediul
microfonului încorporat; nu acoperiți
microfonul în timpul înregistrării.
Buton înregistrare film
Indicator înregistrare
Timp rămas
5 Încheiați înregistrarea.
Apăsați butonul înregistrare film din nou
pentru a încheia înregistrarea. Indicatorul
luminos acces card memorie se va
aprinde în timp ce aparatul foto
finalizează salvarea filmului pe cardul de
memorie. Nu scoateți cardul de memorie și
nu scoateți sau deconectați sursa de
alimentare până când indicatorul luminos
nu se stinge și înregistrarea este finalizată.
Indicator luminos acces card
memorie
D Pictograma 0
O pictogramă 0 indică faptul că nu pot fi înregistrate filme.
46 Fotografiere de bază și redare
În modul film, pot fi făcute fotografii fără a
întrerupe înregistrarea prin apăsarea
butonului de declanșare până la capăt. O
pictogramă C va clipi pe afişaj atunci când se
face o fotografie.
D Realizarea fotografiilor în modul film
Rețineți că pot fi făcute fotografii chiar și atunci când subiectul nu este focalizat.
Fotografiile se înregistrează la calitate finăm în format JPEG la dimensiunile
selectate în acel moment pentru dimensiunea cadrului filmului. În modurile cu
declanșare continuă, viteza de avansare a cadrelor în timp ce înregistrarea este
întreruptă variază în funcție de opțiunea selectată pentru Dim. cadru/cadență
cadre, dar când înregistrarea este în curs se va face doar câte o fotografie de
fiecare dată când butonul de declanșare este apăsat. Se pot face până la 50 de
fotografii la fiecare film.
D În timpul fotografierii
Pot fi vizibile clipire, benzi sau distorsiuni pe afișaj, în fotografiile și în filmele
realizate la lumina lămpilor fluorescente, cu vapori de mercur sau cu sodiu sau cu
subiecte aflate în mișcare, în special dacă aparatul foto este rotit panoramic
orizontal sau dacă un obiect se deplasează pe orizontală cu viteză mare prin
cadru. De asemenea, pot apărea margini neregulate, franjuri de culoare, efect
moire și pete luminoase. Pot apărea zone sau benzi luminoase în unele zone ale
cadrului care conțin indicatoare care clipesc și alte surse de lumină intermitentă
sau dacă subiectul este iluminat pentru scurt timp de un bliț electronic sau de o
altă sursă de lumină puternică de scurtă durată, în timp ce zgomotul (pixeli
luminoși repartizați aleatoriu, ceață sau linii) și culori neașteptate pot apărea
dacă măriți vizualizarea prin obiectiv. Clipirea poate apărea când diafragma
electrică se utilizează în timpul înregistrării unui film.
Evitați îndreptarea aparatului foto spre soare sau alte surse puternice de lumină.
Nerespectarea acestei precauții poate avea ca rezultat deteriorarea circuitelor
interne ale aparatului foto.
Fotografiere de bază și redare 47
D Înregistrarea filmelor
Înregistrarea se încheie automat când se ajunge la lungimea maximă sau când
cardul de memorie este plin, dacă este scos obiectivul, este selectat un alt mod
sau selectorul fotografie/film este rotit la C. Rețineți că microfonul încorporat
poate înregistra sunetele făcute de aparatul foto sau de obiectiv în timpul
reducerii vibrațiilor, focalizării automate sau al modificărilor diafragmei.
48 Fotografiere de bază și redare
Noțiuni de bază privind redarea
Fotografiile și filmele pot fi vizualizate pe aparatul foto.
1 Apăsați butonul K.
Pe afișaj va apărea o fotografie.
2 Vizualizați fotografii suplimentare.
Apăsați 4 sau 2 pentru a vizualiza
fotografii suplimentare. Atunci când
fotografiile sunt afișate pe monitor, puteți
vizualiza alte fotografii prin glisarea unui
deget spre stânga sau spre dreapta pe
afișaj. Pentru a finaliza redarea și a reveni
în modul fotografiere, apăsați butonul de declanșare la jumătate.
Vizualizarea filmelor
Filmele sunt indicate printr-o pictogramă 1. Atingeți pictograma a de
pe afișaj sau apăsați J pentru a porni redarea; poziția curentă este
indicată pe bara de progres al filmului.
Pictogramă 1
Lungime
Pictogramă a
Poziție curentă/lungime totală
Bară
progres
film
Volum
Ghid
Fotografiere de bază și redare 49
Pot fi realizate următoarele operații:
Operație
Pauză
Descriere
Apăsați 3 pentru a întrerupe redarea.
Apăsați J pentru a relua redarea când aceasta este întreruptă
Redare
sau în timpul derulării/avansării.
Apăsați 4 pentru a derula, respectiv 2 pentru a avansa.
Viteza crește cu fiecare apăsare, de la 2× la 4× la 8× la 16×;
mențineți comanda apăsată pentru a face un salt la începutul
sau la sfârșitul filmului (primul cadru este indicat de un h în
Derulare/avansare
colțul din dreapta sus al afișajului, iar ultimul cadru este
indicat de un i). Dacă redarea este întreruptă, filmul se
derulează sau avansează cadru cu cadru; mențineți comanda
apăsată pentru derularea sau avansarea continuă.
Pornire redare cu Apăsați 3 în timp ce filmul este întrerupt pentru a porni
încetinitorul
redarea cu încetinitorul.
Rotiți selectorul principal de comandă un stop pentru a face
Salt 10 s
un salt de 10 s înainte sau înapoi.
Salt la ultimul sau la Rotiți selectorul secundar de comandă pentru a sări la ultimul
primul cadru
cadru sau la primul cadru.
Apăsați X pentru a mări volumul, respectiv W (Q) pentru a-l
Reglare volum
reduce.
Pentru a vizualiza opțiunile de editare a filmului, întrerupeți
Decupare film
redarea și apăsați butonul i.
Ieșire
Apăsați 1 sau K pentru a ieși în redarea cadru întreg.
Revenire la modul Pentru a ieși în modul fotografiere, apăsați butonul de
fotografiere
declanșare la jumătate.
50 Fotografiere de bază și redare
Ştergerea fotografiilor nedorite
Apăsați butonul O pentru a șterge imaginea curentă. Rețineți că odată
șterse imaginile nu mai pot fi recuperate.
1 Afișați o imagine pe care doriți să o
ștergeți.
Afișați o fotografie sau un film pe care
doriți să o/îl ștergeți conform descrierii din
secțiunea „Noțiuni de bază privind
redarea” (0 49).
2 Ștergeți imaginea.
Apăsați butonul O. Va fi afișat un dialog de
confirmare; apăsați din nou butonul O
pentru a șterge imaginea și a reveni la
redare. Pentru a ieși fără a șterge
imaginea, apăsați K.
A Ştergere
Pentru a șterge imaginile selectate, toate imaginile realizate la datele selectate
sau toate imaginile dintr-o locație aleasă de pe cardul de memorie, utilizați
opțiunea Ştergere din meniul redare.
Fotografiere de bază și redare 51
Setări de bază
Acest capitol se referă la setările de bază pentru fotografiere și redare.
Focalizare
Focalizarea poate fi reglată automat sau manual sau folosind comenzile
tactile. Modul în care aparatul foto focalizează este determinat de
alegerea modului de focalizare și a modului zonă AF.
Alegerea unui mod de focalizare
Modul de focalizare controlează cum
focalizează aparatul foto. Modul de focalizare
poate fi selectat folosind elementele Mod
focalizare din meniul i și din meniurile
fotografiere și filmare (0 113, 189, 243).
La setări implicite, modul de focalizare poate
fi selectat și prin menținerea apăsată a butonului Fn2 și rotirea
selectorului principal de comandă (0 24).
Opțiune
AF-S
AF unic
52 Setări de bază
Descriere
Pentru subiecte staționare. Apăsați butonul de declanșare la
jumătate pentru a focaliza. Dacă aparatul foto poate focaliza,
punctul de focalizare se va modifica din roşu în verde;
focalizarea se va bloca în timp ce butonul de declanșare este
apăsat la jumătate. În cazul în care aparatul foto nu reușește
să focalizeze, punctul de focalizare va clipi în culoarea roșie. La
setări implicite, obturatorul poate fi declanșat numai dacă
aparatul foto poate focaliza (prioritate focalizare).
Opțiune
AF-C
AF continuu
AF-F
AF
permanent
MF
Focalizare
manuală
Descriere
Pentru subiecte în mișcare. Aparatul foto focalizează continuu
în timp ce butonul de declanșare este apăsat la jumătate;
dacă subiectul se mișcă, aparatul foto va anticipa distanța
finală la până la subiect și va regla focalizarea în funcție de
necesități. La setări implicite, obturatorul poate fi declanșat
indiferent dacă subiectul este sau nu focalizat (prioritate
declanșare).
Aparatul foto ajustează continuu focalizarea ca răspuns la
mișcarea subiectului sau la modificările compoziției. Atunci
când butonul de declanșare este apăsat la jumătate, punctul
de focalizare se va modifica din roșu în verde și focalizarea se
va bloca. Această opțiune este disponibilă doar în modul film.
Focalizați manual (0 61). Obturatorul poate fi declanșat
indiferent dacă subiectul este sau nu focalizat.
D Focalizare automată
Afișajul se poate lumina sau întuneca în timp ce aparatul foto focalizează și
uneori este posibil ca punctul de focalizare să fie afişat în verde când aparatul
foto nu poate focaliza. Este posibil ca aparatul foto să nu poată focaliza utilizând
focalizarea automată în următoarele situații:
• Subiectul conține linii paralele cu marginea lungă a cadrului.
• Subiectul nu are un contrast puternic.
• Subiectul din punctul de focalizare conține zone cu contrast puternic sau
include un spot luminos sau un indicator cu neon sau o altă sursă de lumină cu
intensitate variabilă.
• Apare clipire sau benzi la lumină fluorescentă, cu vapori de mercur, cu vapori
de sodiu sau similară acestora.
• Este utilizat un filtru în cruce (stea) sau orice alt filtru special.
• Subiectul are dimensiuni mai mici decât punctul de focalizare.
• Subiectul este dominat de șabloane geometrice regulate (de exemplu, jaluzele
sau un rând de ferestre ale unui zgârie-nori).
D Oprirea aparatului foto
Poziția de focalizare se poate modifica dacă după focalizare opriți aparatul foto și
apoi îl reporniți.
A AF lumină redusă
Pentru o focalizare mai bună când iluminarea este slabă, selectați AF-S și alegeți
Activată pentru setarea personalizată a11 (AF lumină redusă).
Setări de bază 53
Mod zonă AF
Punctul de focalizare poate fi poziționat
folosind selectorul secundar (0 89) sau
selectorul multiplu. Modul zonă AF
controlează modul în care aparatul foto
selectează punctul de focalizare pentru
focalizarea automată. Setarea implicită este
Punct unic AF, dar pot fi selectate și alte
opțiuni utilizând elementele Mod zonă AF din meniul i și din meniurile
fotografiere și filmare (0 113, 189, 243).
La setări implicite, modul zonă AF poate fi selectat și prin menținerea
apăsată a butonului Fn2 și rotirea selectorului secundar de comandă
(0 24).
Opțiune
3
AF localizată
d
Punct unic AF
54 Setări de bază
Descriere
Recomandată pentru fotografii care implică subiecte
statice, cum ar fi clădiri, pentru fotografia de produs în
studio sau pentru fotografii close-up. AF localizată se
utilizează pentru focalizarea localizată pe un punct
selectat din cadru. Această opțiune este disponibilă doar
atunci când este selectat modul fotografie și este aleasă
opțiunea AF unic pentru Mod focalizare. Este posibil ca
focalizarea să fie mai lentă decât cu punct unic AF.
Aparatul foto focalizează pe un punct selectat de
utilizator. Utilizați cu subiecte imobile.
Opțiune
e
f
g
h
Descriere
Aparatul foto focalizează pe un punct selectat de
utilizator. Dacă subiectul părăseşte pentru scurt timp
punctul selectat, aparatul foto va focaliza pe baza
informațiilor de la punctele de focalizare înconjurătoare.
Zonă dinamică AF Utilizați pentru fotografii ale sportivilor și ale altor
subiecte active care sunt dificil de încadrat folosind
punct unic AF. Această opțiune este disponibilă doar
atunci când este selectat modul fotografie și este aleasă
opțiunea AF continuu pentru Mod focalizare.
La fel ca în cazul Punct unic AF cu excepția faptului că
aparatul foto focalizează pe o zonă mai largă, zonele de
AF zonă largă
focalizare pentru AF zonă largă (Mare) fiind mai mari
(Mică)
decât cele pentru AF zonă largă (Mică). Utilizați pentru
instantanee sau pentru fotografii ale subiectelor în
mișcare, care sunt dificil de încadrat folosind punct unic
AF, sau în modul film, pentru o focalizare uniformă în
timpul fotografierilor cu rotire panoramică sau cu
înclinare, sau în timpul filmării subiectelor în mişcare.
AF zonă largă
Dacă zona de focalizare selectată conține subiecte aflate
(Mare)
la distanțe diferite de aparatul foto, aparatul foto va
acorda prioritate celui mai apropiat subiect.
Aparatul foto detectează automat subiectul și selectează
zona de focalizare. Utilizați în ocaziile în care nu aveți
timp să selectați singur punctul de focalizare, pentru
portrete sau pentru instantanee și alte fotografii
spontane. Aparatul foto acordă prioritate subiectelor
portret; dacă se detectează un subiect portret, un chenar
galben care va indica punctul de focalizare va apărea în
Zonă AF automată
jurul feței subiectului sau, dacă aparatul detectează ochii
subiectului, în jurul unuia sau al celuilalt ochi (AF
detectare fețe/ochi). Acest lucru vă va permite să vă
concentrați asupra compoziției și a expresiei subiectului
atunci când fotografiați subiecte portret active (0 57).
Urmărirea subiectului (0 58) poate fi activată prin
apăsarea butonului J.
Setări de bază 55
A s: Punctul de focalizare central
În toate modurile zonă AF, cu excepția modului Zonă AF automată, apare un
punct în punctul de focalizare atunci când acesta se află în centrul cadrului.
A Selectare rapidă punct de focalizare
Pentru selectarea mai rapidă a punctului de focalizare, alegeți Din două în două
puncte pentru setarea personalizată a5 (Puncte focalizare utilizate) pentru a
utiliza doar un sfert din punctele de focalizare disponibile (numărul de puncte
disponibile pentru AF zonă largă (Mare) nu se modifică). Dacă preferați să
utilizați selectorul secundar pentru selectarea punctului de focalizare, puteți
alege Selectare punct focaliz. central pentru setarea personalizată f2 (Asociere
control personalizat) > Centru selector secundar pentru a permite utilizarea
centrului selectorului secundar pentru selectarea rapidă a punctului de focalizare
central.
56 Setări de bază
❚❚ AF detectare fețe/ochi
Când fotografiați subiecte portret cu Zonă AF
automată, utilizați setarea personalizată a4
(Detec. feţe/ochi zonă AF aut.) pentru a
alege dacă aparatul foto detectează atât
fețele, cât și ochii (AF detectare fețe/ochi) sau
doar fețele (AF detectare fețe). Dacă se
selectează Detectare feţe şi ochi activată și
este detectat un subiect portret, un chenar
galben care va indica punctul de focalizare va
apărea în jurul feței subiectului sau, dacă
aparatul detectează ochii subiectului, în jurul
unuia sau al celuilalt ochi (AF detectare fețe/
ochi). Fețele detectate când este selectată
Punct focalizare
Detectare feţe activată sunt indicate în mod
similar printr-un chenar galben. Dacă se selectează AF-S pentru modul de
focalizare, punctul de focalizare se va colora în verde când aparatul foto
focalizează.
Dacă se detectează mai mult de un subiect portret sau mai mult de un
ochi, vor apărea pictogramele e și f pe punctul de focalizare și veți
putea poziționa punctul de focalizare peste o altă față sau ochi prin
apăsarea 4 sau 2. Dacă subiectul se uită în altă parte după ce i-a fost
detectată fața, punctul de focalizare se va deplasa pentru a-i urmări
mișcarea.
În timpul redării, puteți mări fața sau ochiul utilizat pentru focalizare prin
apăsarea J.
D AF detectare fețe/ochi
Detectarea ochilor nu este disponibilă în modul film. Este posibil ca detectarea
ochilor și a feței să nu funcţioneze conform așteptărilor dacă:
• fața subiectului ocupă o proporție foarte mare sau foarte mică din cadru,
• fața subiectului este luminată prea tare sau prea slab,
• subiectul poartă ochelari sau ochelari de soare,
• fața sau ochii subiectului sunt ascunși de păr sau de alte obiecte sau
• subiectul se mișcă prea mult în timpul fotografierii.
Setări de bază 57
❚❚ Urmărire subiect
Când este selectată Zonă AF automată
pentru Mod zonă AF, apăsarea J activează
urmărirea focalizării. Punctul de focalizare se
va transforma într-un reticul; poziționați
reticulul peste țintă și fie apăsați J din nou, fie
apăsați butonul AF-ON pentru a porni
urmărirea. Punctul de focalizare va urmări
subiectul selectat pe măsură ce acesta se deplasează prin cadru (în cazul
subiectelor portret, focalizarea va urmări fața subiectului). Pentru a
încheia urmărirea, apăsați J a treia oară. Pentru a ieși din modul
urmărire subiect, apăsați butonul W (Q).
D Urmărire subiect
Este posibil ca aparatul foto să nu poată urmări subiectele dacă acestea se
deplasează rapid, părăsesc cadrul sau sunt ascunse vederii de alte obiecte, își
schimbă vizibil dimensiunea, culoarea sau luminozitatea sau dacă sunt prea mici,
prea mari, prea luminoase sau prea întunecate sau asemănătoare cu fundalul ca
luminozitate sau culoare.
58 Setări de bază
Declanșarea la atingere
Comenzile tactile pot fi folosite pentru a
focaliza și pentru a declanșa obturatorul.
Atingeți afișajul pentru a focaliza și ridicați
degetul pentru a declanșa obturatorul.
Atingeți pictograma indicată în imagine
pentru a alege operația realizată prin
atingerea afișajului în modul fotografiere.
Alegeți dintre următoarele opțiuni:
• W: Atingeți afișajul pentru a poziționa
punctul de focalizare și a focaliza (dacă se
detectează o față, aparatul foto va focaliza
pe fața cea mai apropiată de punctul selectat). Focalizare se blochează
cât timp degetul rămâne pe afișaj; ridicați degetul pentru a declanșa
obturatorul. Disponibilă numai în modul fotografie.
• V: La fel ca mai sus, cu excepția faptului că ridicarea degetului de pe
afișaj nu declanșează obturatorul. Dacă se selectează zonă AF
automată pentru modul zonă AF, aparatul foto va urmări subiectul
selectat pe măsură ce acesta se deplasează prin cadru; pentru a
comuta la un alt subiect, atingeți-l pe afișaj.
• X: Declanșare la atingere dezactivată.
Setări de bază 59
D Realizarea fotografiilor folosind opțiunile fotografierii la atingere
Butonul de declanșare poate fi folosit pentru a focaliza și pentru a fotografia chiar
și atunci când pictograma W este afișată pentru a indica faptul că opțiunile
declanșării la atingere sunt active. Opțiunile de fotografiere la atingere pot fi
folosite doar pentru a face fotografii una câte una şi nu pot fi utilizate pentru
focalizarea manuală sau pentru a face fotografii în timpul înregistrării unui film;
pentru fotografierea în serie sau pentru a face fotografii în timpul înregistrării
unui film, folosiți butonul de declanșare.
Este posibil ca aparatul foto să nu reușească să focalizeze pe fețele sau pe ochii
selectați folosind comenzile tactile atunci când detectarea ochilor este activată.
În acest caz poate fi necesară utilizarea selectorului multiplu.
În modul autodeclanșator, focalizarea se blochează pe subiectul selectat când
atingeți monitorul și numărul de fotografii selectat în acel moment în modul
autodeclanșator se va realiza după aproximativ 10 secunde de la ridicarea
degetului de pe afișaj.
60 Setări de bază
Focalizare manuală
Focalizarea manuală poate fi folosită atunci
când focalizarea automată nu produce
rezultatele dorite. Poziționați punctul de
focalizare pe subiect și rotiți inelul de
focalizare sau inelul de control până când
subiectul este focalizat.
Pentru o mai mare precizie, apăsați butonul X
pentru a mări vizualizarea prin obiectiv.
Atunci când subiectul este focalizat, punctul
de focalizare va lumina verde și indicatorul
imagine focalizată (I) va apărea pe afișaj.
Indicator
imagine
focalizată
I
Indicator distanţă de
focalizare
Descriere
Subiect focalizat.
F
H
F H
(clipește)
Punctul de focalizare este între
aparatul foto și subiect.
Punctul de focalizare este în spatele
subiectului.
Indicator imagine focalizată
Aparatul foto nu poate stabili dacă
subiectul este focalizat.
Atunci când utilizaţi focalizarea manuală cu subiecte care nu sunt
potrivite pentru focalizare automată, reţineţi că este posibil ca
indicatorul imagine focalizată (I) să fie afişat atunci când subiectul nu
este focalizat. Măriți vizualizarea prin obiectiv şi verificați focalizarea. Se
recomandă utilizarea unui trepied când aparatul foto are probleme
legate de focalizare.
Setări de bază 61
D Obiective cu selectarea modului de focalizare
Focalizarea manuală poate fi selectată folosind comenzile de pe obiectiv.
D Poziție plan focal
Pentru a determina distanța dintre subiect și
aparatul foto, măsurați de la marcajul
planului focal (E) de pe corpul aparatului
foto. Distanța dintre flanșa monturii
obiectivului și planul focal este de 16 mm.
16 mm
Marcaj plan focal
A Reliefarea focalizării
Dacă este activată reliefarea focalizării folosind
setarea personalizată d10 (Evidențieri reliefare),
obiectele focalizate vor fi indicate prin contururi
colorate în modul de focalizare manuală. Rețineți
că este posibil ca evidențierile reliefării să nu fie
afișate dacă aparatul foto nu poate detecta
contururile, caz în care focalizarea poate fi
verificată folosind vizualizarea prin obiectiv pe
afișaj.
62 Setări de bază
Zonă focalizată
Balans de alb
Balansul de alb asigură că obiectele albe apar albe, indiferent de
culoarea sursei de lumină. Setarea implicită (j) este recomandată cu
majoritatea surselor de lumină. Dacă rezultatele dorite nu se pot obține
cu balansul de alb automat, alegeți o altă opțiune conform descrierii de
mai jos.
Balansul de alb poate fi selectat folosind
elementele Balans de alb din meniul i și din
meniurile fotografiere și filmare (0 98, 170,
240).
La setări implicite, balansul de alb poate fi selectat și prin menținerea
apăsată a butonului Fn1 și rotirea selectorului principal de comandă
(0 24).
Când este selectat 4 (Automat), I (Fluorescent), K (Alegere
temperatură culoare) sau L (Presetare manuală), puteți alege o
opțiune secundară prin menținerea apăsată a butonului Fn1 și rotirea
selectorului secundar de comandă.
Setări de bază 63
Opțiune
4
Automat
Menținere alb (reduc. culori
calde)
Menținere atmosferă
generală
Menț. culori ilumin. caldă
D
Lumină naturală
automată
H
Lumina directă a
soarelui
G
Înnorat
M
Umbră
J
Incandescent
I
Fluorescent
Lămpi cu vapori de sodiu
Fluorescent cu alb cald
Alb fluorescent
Fluorescent cu alb rece
Fluorescent tip alb diurn
Fluorescent tip lumină zi
Vapori mercur temp. ridic.
5
Bliț
K*
Descriere
Balansul de alb se reglează automat pentru
rezultate optime cu majoritatea surselor de
lumină. Când se utilizează o unitate de bliț
opțională, balansul de alb va fi reglat în
funcție de iluminarea produsă de bliț.
Eliminați nuanța caldă a culorii produsă de
iluminatul incandescent.
3.500– Mențineți parțial nuanța caldă a culorii
8.000 produsă de iluminatul incandescent.
Mențineți nuanța caldă a culorii produsă de
iluminatul incandescent.
Atunci când este utilizată în condiții de
4.500– lumină naturală, această opțiune produce
8.000 culori mai apropiate de cele observate cu
ochiul liber.
Utilizați cu subiecte luminate de lumina
5.200
directă a soarelui.
Utilizați la lumina zilei, în condiții de cer
6.000
acoperit.
Utilizați la lumina zilei cu subiecte aflate în
8.000
umbră.
Utilizați în condiții de iluminare
3.000
incandescentă.
2.700
3.000
3.700
4.200
5.000
6.500
7.200
5.400
Utilizați în condiții de iluminare
fluorescentă; alegeți tipul de bec în funcție
de sursa de lumină.
Utilizați cu iluminare cu stroboscop pentru
studio și cu alte unități bliț mari.
* Temperatură culoare. Toate valorile sunt aproximative și nu reflectă reglajul fin (dacă este cazul).
64 Setări de bază
Opțiune
K
L
Alegere temperatură
culoare
Presetare manuală
K*
Descriere
Alegeți temperatura culorii din lista de
2.500– valori sau prin menținerea apăsată a
10.000 butonului Fn1 și rotirea selectorului
secundar de comandă.
Măsurați balansul de alb pentru subiect sau
pentru sursa de lumină (apăsați și
mențineți apăsat butonul Fn1 pentru a intra
în modul măsurare directă, 0 101), copiați
—
balansul de alb dintr-o fotografie existentă
sau alegeți o valoare existentă prin
menținerea apăsată a butonului Fn1 și
rotirea selectorului secundar de comandă.
* Temperatură culoare. Toate valorile sunt aproximative și nu reflectă reglajul fin (dacă este cazul).
A 4 („Automat”)
Informațiile despre fotografie pentru fotografiile
realizate utilizând balansul de alb automat
prezintă temperatura culorii selectate de aparatul
foto la momentul realizării fotografiei. Puteţi
utiliza acest lucru ca referinţă când alegeți o
valoare pentru Alegere temperatură culoare.
Pentru a vizualiza datele privind fotografierea în
timpul redării, accesaţi Opţiuni de afişare a
redării din meniul de redare şi selectaţi Date fotografiere.
Setări de bază 65
D D („Lumină naturală automată”)
Este posibil ca opțiunea D (Lumină naturală automată) să nu producă
rezultatele dorite la lumină artificială. Alegeți 4 (Automat) sau o opțiune care
se potrivește cu sursa de lumină.
D Iluminarea cu bliț în studio
Este posibil ca 4 (Automat) să nu producă rezultatele dorite cu unitățile de bliț
mari pentru studiouri. Folosiți balansul de alb presetat sau setați balansul de alb
la 5 (Bliț) și folosiți reglarea fină pentru a regla balansul de alb.
D Reglare fină balans de alb
La setări diferite de Alegere temperatură culoare, balansul de alb poate fi reglat
fin folosind elementele Balans de alb din meniul i și din meniurile fotografiere
și filmare (0 99).
A Temperatură culoare
Culoarea percepută a sursei de lumină variază în funcție de privitor și de alte
condiții. Temperatura culorii este o măsură obiectivă a culorii unei surse de
lumină, definită în raport cu temperatura la care obiectul ar trebui încălzit pentru
a radia lumină pe aceeași lungime de undă. În timp ce sursele de lumină cu o
temperatură a culorii apropiată de 5.000–5.500 K apar albe, sursele de lumină cu
o temperatură a culorii mai mică, cum sunt becurile cu lumină incandescentă,
apar ușor galbene sau roșii. Sursele de lumină cu o temperatură a culorii mai
ridicată apar nuanțate în albastru.
Culori „mai calde” (roșiatice)
3000
4000
Culori „mai reci” (albăstrui)
5000
6000
8000
10000 [ K ]
În general, alegeți valori mai mici dacă fotografiile au o nuanță de roșu sau
pentru a face intenționat culorile mai reci, respectiv valori mai mari dacă
fotografiile au o tentă albastră sau pentru a face intenționat culorile mai calde.
66 Setări de bază
Fotografiere fără sunet
Pentru a activa obturatorul electronic și a
elimina zgomotul și vibrațiile cauzate de
funcționarea obturatorului mecanic, selectați
Activată pentru Fotografiere fără sunet din
meniul fotografiere. Rețineți că obturatorul
electronic va fi utilizat indiferent de opțiunea
selectată pentru setarea personalizată d5 (Tip
obturator).
Este afișată o pictogramă cât timp este
activat modul fotografiere fără sunet. În alte
moduri de declanșare decât Continuu R
(extins), afișajul se va întuneca pentru scurt
timp la declanșarea obturatorului pentru a
semnaliza că s-a realizat o fotografie.
Activarea fotografierii fără sunet modifică vitezele de avansare a
cadrelor pentru modurile cu declanșare continuă (0 85) și dezactivează
unele funcții, inclusiv blițul, reducerea zgomotului la expunere
îndelungată, reducerea efectului de clipire și difuzorul pentru bipuri.
D Fotografiere fără sunet
Selectarea Activată pentru Fotografiere fără sunet dezactivează sunetul
produs de obturator, dar acest lucru nu absolvă fotografii de obligația de a
respecta drepturile de confidențialitate și de imagine ale subiectele lor. Cu toate
că zgomotul produs de obturatorul mecanic este dezactivat, alte sunete pot fi
auzite în continuare, de exemplu în timpul focalizării automate, al reglării
diafragmei sau dacă se apasă butonul G sau K atunci când este selectată o
altă opţiune decât Dezactivat pentru Reducere vibrație. În timpul fotografierii
fără sunet pot fi vizibile clipire, benzi sau distorsiuni pe afișaj și în fotografia finală
realizată la lumina lămpilor fluorescente, cu vapori de mercur sau cu sodiu, sau
dacă aparatul foto sau subiectul se mișcă în timpul fotografierii. De asemenea,
pot apărea margini neregulate, culori false, efect moire și pete luminoase. Pot
apărea zone sau benzi luminoase în unele părți ale cadrului din cauza
indicatoarelor care clipesc și a altor surse de lumină intermitente sau dacă
subiectul este iluminat pentru scurt timp de un bliț electronic sau de o altă sursă
de lumină strălucitoare de scurtă durată.
Setări de bază 67
Evaluarea fotografiilor
Fotografiile selectate pot fi evaluate sau marcate drept candidate pentru
ștergerea ulterioară. Evaluările pot fi vizualizate și în Capture NX-D și
ViewNX-i. Fotografiile protejate nu pot fi evaluate.
1 Selectați o imagine.
Apăsați butonul K pentru a porni redarea
și pentru a afișa o imagine pe care doriți să
o evaluați.
2 Afișați meniul i.
Apăsați butonul i pentru a vizualiza
meniul i.
3 Selectați Evaluare.
Evidențiați Evaluare și apăsați J.
4 Alegeți o evaluare.
Rotiți selectorul principal de comandă
pentru a alege o evaluare între zero și cinci
stele sau selectați d pentru a marca
fotografia drept candidată pentru
ștergerea ulterioară. Apăsați J pentru a
finaliza operația.
68 Setări de bază
Protejarea imaginilor împotriva ștergerii
Utilizați opțiunea Protejare din meniul i pentru a proteja imaginile
împotriva ștergerii accidentale. Rețineți că aceasta NU previne ștergerea
imaginilor la formatarea cardului de memorie.
1 Selectați o imagine.
Apăsați butonul K pentru a porni redarea
și pentru a afișa o imagine pe care doriți să
o protejați.
2 Afișați meniul i.
Apăsați butonul i pentru a vizualiza
meniul i.
3 Selectați Protejare.
Evidențiați Protejare și apăsați J.
Imaginile protejate sunt indicate printr-o
pictogramă P; pentru a elimina protecția,
afișați imaginea și repetați pașii 2–3.
A Eliminarea protecției tuturor imaginilor
Pentru a elimina protecția tuturor imaginilor din folderul sau folderele selectate
curent pentru Dosar redare din meniul redare, selectați Dezactivare protecție
totală din meniul i.
Setări de bază 69
Comenzi fotografiere
Acest capitol descrie comenzile care pot fi utilizate în timpul
fotografierii.
Selectorul de moduri
Apăsați butonul de deblocare a
Selector moduri
selectorului de moduri și rotiți
selectorul de moduri pentru a
alege dintre următoarele moduri:
• b Automat: Un mod simplu în
care aparatul foto setează
expunerea și nuanța (0 41, 45).
• P Mod automat program: Aparatul
Buton deblocare selector moduri
foto setează timpul de
expunere și diafragma pentru expunere optimă. Recomandat pentru
instantanee și în alte situații în care timpul pentru reglarea setărilor
aparatului foto este insuficient.
• S Mod automat prioritate de timp: Dumneavoastră alegeți timpul de
expunere; aparatul foto selectează diafragma pentru rezultate optime.
Folosiți pentru a îngheța sau estompa mișcarea.
• A Mod automat prioritate de diafragmă: Dumneavoastră alegeți diafragma;
aparatul foto selectează timpul de expunere pentru rezultate optime.
Utilizați pentru a estompa fundalurile sau pentru a avea atât primplanul, cât și fundalul clare.
• M Manual: Dumneavoastră controlați atât timpul de expunere, cât și
diafragma. Setați timpul de expunere la „bulb” sau „durată” pentru
expuneri îndelungate.
• Moduri setări utilizator U1, U2, U3: Asociați setările utilizate frecvent acestor
poziții pentru reapelarea rapidă.
70 Comenzi fotografiere
P: Mod automat program
În acest mod, aparatul foto reglează automat
timpul de expunere și diafragma conform
unui program încorporat pentru a asigura
expunerea optimă în majoritatea situațiilor.
Pot fi selectate diferite combinații ale
timpului de expunere și diafragmei care
produc aceeași expunere prin rotirea
selectorului principal de comandă („program flexibil”). În timp ce
programul flexibil este activ, este afișat un indicator program flexibil (U).
Pentru a restabili setările implicite ale timpului de expunere și
diafragmei, rotiți selectorul principal de comandă până când indicatorul
nu mai este afișat, alegeți un alt mod sau opriți aparatul foto.
S: Mod automat prioritate de timp
În modul automat prioritate de timp, alegeți
timpul de expunere în timp ce aparatul foto
selectează automat diafragma care va
produce expunerea optimă. Pentru a alege un
timp de expunere, rotiţi selectorul principal
de comandă. Timpul de expunere poate fi
setat la „×200” sau la valori cuprinse între 30 s
și 1/8.000 s și poate fi blocat la setarea selectată
(0 281).
Monitor
Panou de control
Comenzi fotografiere 71
A: Mod automat prioritate de diafragmă
În modul automat prioritate de diafragmă,
alegeți diafragma în timp ce aparatul foto
selectează automat timpul de expunere care
va produce expunerea optimă. Pentru a alege
o diafragmă cuprinsă între valorile minimă și
maximă pentru obiectiv, rotiți selectorul
secundar de comandă. Diafragma poate fi
blocată la setarea selectată (0 281).
Monitor
Panou de control
A Setări expunere în modul film
Următoarele setări ale expunerii pot fi reglate în modul film:
P, S 1
A
M
Diafragmă
—
✔
✔
Timp de expunere
—
—
✔
Sensibilitate ISO
— 2, 3
— 2, 3
✔ 3, 4
1 Expunerea pentru modul S este echivalentă cu cea pentru modul P.
2 Limita superioară a sensibilității ISO poate fi selectată folosind opțiunea Setări sensibilitate ISO
> Sensibilitate maximă din meniul filmare.
3 Indiferent de opțiunea aleasă pentru Setări sensibilitate ISO > Sensibilitate maximă
sau pentru Sensibilitate ISO (mod M), limita superioară când este selectată Activat pentru
VR electronic în meniul filmare este ISO 25600 (Z 7) sau 51200 (Z 6).
4 Dacă se selectează Activat pentru Setări sensibilitate ISO > Control ISO automat
(mod M) din meniul filmare, limita superioară pentru sensibilitatea ISO poate fi selectată folosind
opţiunea Sensibilitate maximă.
72 Comenzi fotografiere
M: Manual
În modul expunere manuală, controlați atât timpul de expunere, cât și
diafragma. Rotiți selectorul principal de comandă pentru a alege un timp
de expunere și selectorul secundar de comandă pentru a seta diafragma.
Timpul de expunere poate fi setat la „×200” sau la valori cuprinse între
30 s și 1/8.000 s sau obturatorul poate fi menținut deschis pe o perioadă
nedeterminată pentru o expunere îndelungată (0 78). Diafragma poate
fi setată la valori cuprinse între valorile minimă și maximă pentru
obiectiv. Folosiți indicatorii de expunere pentru a verifica expunerea.
Monitor
Panou de control
Timp de expunere
Timp de expunere
Diafragmă
Diafragmă
Timpul de expunere și diafragma pot fi blocate la setările selectate.
Comenzi fotografiere 73
D Indicatori expunere
Indicatorii expunerii arată dacă fotografia va fi subexpusă sau supraexpusă la
setările curente. În funcție de opțiunea aleasă pentru setarea personalizată b1
(Pași EV pt. control exp.), gradul de subexpunere sau supraexpunere este afișat
în trepte de 1/3 sau 1/2 EV. Dacă limitele sistemului de măsurare a expunerii sunt
depășite, afișajele vor clipi.
Setarea personalizată b1 setată la „1/3 pași”
Supraexpusă cu peste
Expunere optimă
Subexpusă cu 1/3 EV
3 EV
Monitor
Vizor
A Control sensibilitate ISO automat (Mod M)
În cazul în care controlul sensibilităţii ISO automat (0 81) este activat,
sensibilitatea ISO va fi reglată automat pentru expunerea optimă la timpul de
expunere şi diafragma selectate.
74 Comenzi fotografiere
Setări utilizator: Modurile U1, U2 și U3
Asociați setările utilizate frecvent pozițiilor U1, U2 și U3 de pe selectorul de
moduri.
❚❚ Salvarea setărilor utilizatorului
Urmați pașii de mai jos pentru a salva setările:
1 Selectați un mod.
Rotiți selectorul de moduri la
modul dorit.
2 Reglați setările.
Faceți ajustările dorite la setările aparatului foto, inclusiv:
• opțiunile meniului fotografiere,
• opțiunile meniului filmare,
• setările personalizate și
• modul de fotografiere, timpul de expunere (modurile S și M),
diafragma (modurile A și M), programul flexibil (modul P),
compensarea expunerii și compensarea blițului.
3 Selectați Salvare setări utilizator.
Evidențiați Salvare setări utilizator în
meniul setare și apăsați 2.
4 Selectați o poziție.
Evidențiați Salvare pe U1, Salvare pe U2 sau Salvare pe U3 și
apăsați 2.
Comenzi fotografiere 75
5 Salvați setările utilizatorului.
Evidențiați Salvare setări și apăsați J pentru a asocia setările
selectate la pașii 1 și 2 pe pozițiile selectorului de moduri selectate la
pasul 4.
❚❚ Reapelarea setărilor utilizatorului
Rotirea selectorului de moduri la
U1, U2 sau U3 reapelează ultimele
setări salvate pe poziția
respectivă.
❚❚ Resetarea setărilor utilizatorului
Pentru a reseta setările U1, U2 sau U3 la valorile implicite:
1 Selectaţi Resetare setări utilizator.
Evidențiați Resetare setări utilizator în
meniul setare și apăsați 2.
2 Selectați o poziție.
Evidențiați Resetare U1, Resetare U2 sau Resetare U3 și apăsați 2.
3 Resetaţi setările utilizatorului.
Evidențiați Resetare și apăsați J pentru a restabili setările implicite
pentru poziția selectată. Aparatul foto va funcționa în modul P.
76 Comenzi fotografiere
D Setări utilizator
Următoarele setări nu pot fi salvate pe U1, U2 sau U3.
Meniu fotografiere:
• Dosar stocare
• Alegere zonă imagine
• Gestionare Picture Control
• Expunere multiplă
• Fotograf. cu temporiz. interval
• Filmare secvențială
• Fotograf. cu comutare focalizare
Meniu filmare:
• Alegere zonă imagine
• Gestionare Picture Control
Comenzi fotografiere 77
Expuneri îndelungate (mod M)
Selectați următorii timpi de expunere pentru
expuneri îndelungate ale luminilor în mișcare,
stelelor, peisajelor de noapte sau focurilor de
artificii.
• Bulb: Obturatorul rămâne deschis cât timp
butonul de declanșare este menținut
apăsat.
• Durată: Expunerea începe când butonul de
declanșare este apăsat și se încheie când
butonul este apăsat a doua oară.
• Timp de expunere: Bulb
(expunere de 35 de
secunde)
• Diafragmă: f/25
Pentru a preveni estomparea, montați aparatul foto pe un trepied sau
utilizați o telecomandă opțională fără fir, o telecomandă prin cablu sau
un alt dispozitiv pentru declanșarea de la distanță. De asemenea, Nikon
recomandă utilizarea unui acumulator complet încărcat sau a unui
adaptor la rețeaua electrică și a unui conector de alimentare, pentru a
evita pierderea alimentării în timp ce obturatorul este deschis. Rețineți
că zgomotul (pete luminoase, pixeli luminoşi repartizați aleatoriu sau
ceață) poate fi prezent în expunerile lungi. Petele luminoase și ceața pot
fi reduse prin alegerea Activată pentru Reducere zgomot exp. lungă
din meniul fotografiere.
1 Pregătiți aparatul foto.
Montați aparatul foto pe un trepied sau puneți-l pe o suprafață
stabilă, plană.
2 Selectați modul M.
Rotiți selectorul de moduri
la M.
78 Comenzi fotografiere
3 Alegeți un timp de expunere.
Rotiţi selectorul principal de comandă pentru a alege un timp de
expunere Bulb sau Time (Durată).
Bulb
Durată
4 Deschideți obturatorul.
Bulb: După focalizare, apăsați butonul de declanșare până la capăt.
Mențineți butonul de declanșare apăsat până când expunerea este
finalizată.
Durată: Apăsați butonul de declanșare până la capăt.
5 Închideți obturatorul.
Bulb: Luați degetul de pe butonul de declanșare.
Durată: Apăsați butonul de declanșare până la capăt.
Comenzi fotografiere 79
Butonul S (sensibilitate ISO)
Mențineți apăsat butonul S și rotiți
selectorul principal de comandă pentru a
regla sensibilitatea aparatului foto la lumină
în funcție de gradul de iluminare disponibil.
Setarea curentă este afișată pe afișajul de
fotografiere și pe panoul de control. Alegeți
dintre setări de la ISO 64 până la ISO 25600
(sau, în cazul Z 6, de la ISO 100 până la
ISO 51200); de asemenea, pentru situații
speciale, sunt disponibile setări de la
aproximativ 0,3 până la 1 EV sub cea mai mică
dintre aceste valori și de la 0,3 până la 2 EV
peste cea mai mare dintre aceste valori.
Modul b oferă o opțiune suplimentară ISO-A
(automat).
Buton S
Selector principal de
comandă
D Sensibilitate ISO
Cu cât este mai ridicată sensibilitatea ISO, cu atât este nevoie de mai puțină
lumină pentru a realiza o expunere, permițând timpi de expunere mai scurți sau
diafragme mai închise, fiind însă mai probabil ca imaginea să fie afectată de
zgomot (pixeli luminoși repartizați aleatoriu, ceață sau linii). Apariția zgomotului
este mult mai probabilă la setări cuprinse între Hi 0,3 și Hi 2.
D Hi 0,3–Hi 2
Hi 0,3 până la Hi 2 corespund sensibilităților ISO de 0,3-2 EV peste cea mai mare
valoare numerică. Hi 0,3 este echivalentă cu ISO 32000 (Z 7) sau cu 64000 (Z 6),
iar Hi 2 este echivalentă cu ISO 102400 (Z 7) sau cu 204800 (Z 6).
D Lo 0,3–Lo 1
Lo 0,3 până la Lo 1 corespund sensibilităților ISO de 0,3-1 EV sub cea mai mică
valoare numerică. Lo 0,3 este echivalentă cu ISO 50 (Z 7) sau cu 80 (Z 6), iar Lo 1
este echivalentă cu ISO 32 (Z 7) sau cu 50 (Z 6). Utilizați pentru diafragme mai
deschise sau timpi de expunere lungi când iluminarea este puternică. Zonele
luminoase pot pierde din detalii; în majoritatea cazurilor, se recomandă
sensibilități ISO la nivelul celei mai mici valori numerice sau peste aceasta.
80 Comenzi fotografiere
Control sensibilitate ISO automat
În modurile P, S, A și M, controlul sensibilității
ISO automat poate fi activat sau dezactivat
prin menținerea apăsată a butonului S și
rotirea selectorului secundar de comandă.
Când controlul sensibilității ISO automat este
activat, sensibilitatea ISO va fi ajustată
automat dacă expunerea optimă nu poate fi
obținută la valoarea selectată cu butonul S
și selectorul principal de comandă. Pentru a
evita ca sensibilitatea ISO să crească prea
mult, puteți alege o limită superioară de la
ISO 100 (Z 7) sau 200 (Z 6) până la Hi 2 folosind
elementul Setări sensibilitate ISO >
Sensibilitate maximă din meniul
fotografiere.
Selector secundar de
comandă
Buton S
Atunci când controlul sensibilității ISO automat este activat, afișajul de
fotografiere va afișa ISO AUTO și panoul de control ISO-A. Atunci când
sensibilitatea este modificată față de valoarea selectată de utilizator,
valoarea modificată este afișată pe afișaj.
Monitor
Panou de control
D Control sensibilitate ISO automat
În cazul în care sensibilitatea ISO selectată de utilizator este mai ridicată decât cea
aleasă pentru Sensibilitate maximă atunci când este activat controlul
sensibilității ISO automat, în locul acesteia va fi utilizată valoarea selectată de
către utilizator. Când se utilizează un bliț, timpul de expunere va fi limitat la valori
cuprinse între viteza selectată pentru setarea personalizată e1 (Timp
sincronizare bliț) și viteza selectată pentru setarea personalizată e2 (Timp
expunere cu bliț).
Comenzi fotografiere 81
Butonul E (compensare expunere)
În alte moduri decât b, compensarea expunerii poate fi utilizată pentru
a modifica expunerea de la valoarea sugerată de aparatul foto, făcând
imaginile mai luminoase sau mai întunecate. Alegeți dintre valori
cuprinse între –5 EV (subexpunere) și +5 EV (supraexpunere) în trepte de
1/3 EV (numai fotografii; intervalul pentru filme este de la –3 la +3 EV). În
general, valorile pozitive fac subiectul mai luminos, în timp ce valorile
negative îl fac mai întunecat.
−1 EV
Fără compensarea
expunerii
+1 EV
Pentru a alege o valoare pentru compensarea expunerii, apăsați butonul
E și rotiți selectorul principal de comandă până când valoarea dorită
este afișată.
Buton E
Panou de control
Selector principal de
comandă
82 Comenzi fotografiere
La valori diferite de ±0,0, indicatorul de expunere și o pictogramă E vor
fi afișate după eliberarea butonului E. Valoarea curentă pentru
compensarea expunerii poate fi verificată prin apăsarea butonului E.
Monitor
Vizor
Expunerea normală poate fi restabilită prin setarea compensării
expunerii la ±0. Compensarea expunerii nu este resetată la oprirea
aparatului foto.
D Mod M
În modul M, compensarea expunerii afectează numai indicatorul expunerii;
timpul de expunere și diafragma nu se modifică. Indicatorul de expunere și
valoarea curentă pentru compensarea expunerii pot fi afișate prin apăsarea
butonului E.
D Fotografiere cu bliț
Când se utilizează o unitate bliț opțională, compensarea expunerii influențează
atât nivelul blițului, cât și expunerea, modificând atât luminozitatea subiectului
principal, cât și pe cea a fundalului. Setarea personalizată e3 (Comp. expunere
pentru bliț) poate fi utilizată pentru a limita efectele compensării expunerii
numai la fundal.
Comenzi fotografiere 83
Butonul c/E (mod declanșare/
autodeclanșator)
„Modul de declanșare” determină ce se întâmplă când este apăsat
butonul de declanșare. Pentru a alege un mod de declanșare, mențineți
apăsat butonul c (E) și rotiți selectorul principal de comandă. Apăsați
J când opțiunea dorită este evidențiată; opțiunea selectată este
indicată de pictogramele de pe afișajul de fotografiere și de pe panoul
de control.
Monitor
Panou de control
În modul fotografie sunt disponibile următoarele opțiuni.
Opțiune
U
Cadru unic
V
Continuu S
W
Continuu R
84 Comenzi fotografiere
Descriere
Aparatul foto face câte o fotografie de fiecare dată când
este apăsat butonul de declanșare.
Cât timp butonul de declanșare este menținut apăsat,
aparatul foto înregistrează 1–5 cadre pe secundă. Cadența
cadrelor poate fi aleasă prin rotirea selectorului secundar
de comandă când este evidențiată opțiunea Continuu S
din meniul modului de declanșare.
Cât timp butonul de declanșare este menținut apăsat,
aparatul foto înregistrează până la 5,5 cadre pe secundă.
Opțiune
X
E
Continuu R
(extins)
Descriere
În timp ce butonul de declanșare este ținut apăsat,
aparatul foto înregistrează până la aproximativ 9 cadre pe
secundă (Z 7) sau 12 cadre pe secundă (Z 6). Unitățile bliț
opționale nu pot fi utilizate. Reducerea efectului de clipire
nu are niciun efect.
Autodeclanșator Faceți fotografii cu autodeclanșatorul (0 87).
D Afișajul de fotografiere
În modurile de declanşare continuă cu viteză redusă şi continuă cu viteză
ridicată, afișajul este actualizat în timp real chiar şi în timp ce fotografierea este în
curs.
D Viteză avansare cadre
Viteza de avansare a cadrelor variază în funcție de setările aparatului foto.
Cadențele maxime aproximative la diferite setări sunt prezentate în tabelul de
mai jos.
Mod declanșare
Calitate imagine
JPEG/TIFF
Continuu S
NEF (RAW)/
NEF (RAW) + JPEG
JPEG/TIFF
Continuu R
NEF (RAW)/
NEF (RAW) + JPEG
JPEG/TIFF
Continuu R (extins)
NEF (RAW)/
NEF (RAW) + JPEG
Adâncime bit
—
12
14
—
12
14
—
12
14
Fotografiere fără sunet
Dezactivată
Activată
Z 7: 4 fps
Z 6: 4,5 fps
5 fps
Z 7: 3,5 fps
Z 6: 4 fps
Z 7: 4 fps
5,5 fps
Z 6: 4,5 fps
Z 7: 5 fps
Z 7: 3,5 fps
Z 6: 5,5 fps
Z 6: 4 fps
Z 7: 9 fps
Z 7: 8 fps
Z 6: 12 fps
Z 6: 12 fps
Z 7: 8 fps
Z 7: 6,5 fps
Z 6: 9 fps
Z 6: 8 fps
Comenzi fotografiere 85
D Continuu R (extins)
În funcție de setările aparatului foto, expunerea poate varia în mod neregulat în
timpul fiecărei serii. Acest lucru poate fi evitat prin blocarea expunerii (0 90).
D Memoria tampon
Aparatul foto este dotat cu o memorie tampon pentru stocarea temporară,
permițând fotografierii să continue în timp ce fotografiile sunt salvate pe cardul
de memorie. Numărul aproximativ de imagini care pot fi stocate în memoria
tampon la setările curente este indicat pe afișajele de contorizare a expunerilor în
timp ce butonul de declanșare este apăsat la jumătate.
Monitor
Panou de control
În timp ce fotografiile sunt înregistrate pe cardul de memorie, indicatorul
luminos de acces al cardului de memorie se va aprinde. În funcție de condițiile de
fotografiere și de performanțele cardului de memorie, înregistrarea poate dura
de la câteva secunde la câteva minute. Nu scoateți cardul de memorie și nu scoateți
sau deconectați sursa de alimentare până când indicatorul luminos de acces nu s-a
stins. Dacă aparatul foto este oprit în timp ce în memoria tampon se află date,
alimentarea nu se va opri până când nu au fost înregistrate toate imaginile din
memoria tampon. Dacă acumulatorul este consumat în timp ce în memoria
tampon se află imagini, declanșarea obturatorului va fi dezactivată și imaginile
vor fi transferate pe cardul de memorie.
86 Comenzi fotografiere
În modul film, puteți alege operația realizată când este apăsat butonul
de declanșare (0 45).
Opțiune
U
Cadru unic
c
Continuu
Descriere
Aparatul foto face câte o fotografie de fiecare dată când se
apasă butonul de declanșare. Indiferent de opțiunea
selectată, pot fi făcute maximum 50 de fotografii cu fiecare
film.
Aparatul foto face câte o fotografie la cel mult 3 (Z 7) sau 2
(Z 6) secunde cât timp este menținut apăsat butonul de
declanșare. Cadența cadrelor variază în funcție de opțiunea
selectată pentru Dim. cadru/cadență cadre din meniul
filmare. În timp ce înregistrarea unui film este în curs,
fotografiile se pot face doar una câte una.
Autodeclanșatorul
În modul autodeclanșator, apăsarea butonului de declanșare pornește
temporizatorul și se face o fotografie la oprirea temporizatorului.
1 Selectați modul autodeclanșator.
Ţinând apăsat butonul c (E), rotiți
selectorul principal de comandă pentru a
evidenția E (autodeclanșator).
2 Alegeți întârzierea declanșării.
Rotiți selectorul secundar de comandă
pentru a selecta întârzierea declanșării și
apăsați J.
Comenzi fotografiere 87
3 Încadrați fotografia și focalizați.
Dacă este selectat AF-S pentru modul de
focalizare, temporizatorul nu va porni
decât dacă aparatul foto poate focaliza.
4 Porniți temporizatorul.
Apăsați butonul de declanșare până la
capăt pentru a porni temporizatorul. Pe
afișaj va apărea o pictogramă E și
indicatorul luminos al autodeclanșatorului
va începe să clipească, oprindu-se cu două
secunde înainte de realizarea fotografiei.
D Realizarea mai multor fotografii
Folosiți setarea personalizată c2 (Autodeclanșator) pentru a alege numărul de
fotografii realizate și intervalul dintre fotografiile realizate atunci când
autodeclanșatorul finalizează numărătoarea inversă.
88 Comenzi fotografiere
Selectorul secundar
Utilizați selectorul secundar ca pe un joystick
pentru a selecta punctul de focalizare sau
apăsați centrul pentru a bloca focalizarea
și/sau expunerea.
Selectarea punctului de focalizare
Folosiți selectorul secundar pentru a selecta
punctul de focalizare pe afișajul de
fotografiere. Selectarea punctului de
focalizare nu este disponibilă atunci când este
selectată zona AF automată pentru modul
zonă AF (0 54).
Punct focalizare
Blocare expunere automată (AE)
Apăsarea centrului selectorului secundar blochează expunerea la
setarea curentă. Blocarea AE se poate utiliza pentru a recompune
fotografiile după măsurarea unui subiect care nu se va afla în zona de
focalizare selectată în compoziția finală și este eficientă mai ales cu
măsurarea spot sau central-evaluativă.
Blocare focalizare
Apăsați centrul selectorului secundar pentru a bloca focalizarea pe
subiectul curent când este selectat AF-C pentru modul de focalizare. Când
utilizați blocarea focalizării, alegeți un mod zonă AF diferit de zonă AF
automată.
Comenzi fotografiere 89
❚❚ Blocarea focalizării și expunerii
Urmați pașii de mai jos pentru a utiliza blocarea focalizării și a expunerii.
1 Setați focalizarea și expunerea.
Poziționați subiectul în punctul de focalizare selectat și apăsați
butonul de declanșare la jumătate pentru a seta focalizarea și
expunerea.
2 Blocați focalizarea și expunerea.
Cu butonul de declanșare apăsat la
jumătate, apăsați centrul selectorului
secundar pentru a bloca atât focalizarea,
cât și expunerea (va fi afișată o pictogramă
AE-L).
Buton declanșare
Selector secundar
90 Comenzi fotografiere
3 Recompuneți fotografia și fotografiați.
Focalizarea va rămâne blocată între
fotografii dacă țineți butonul de
declanșare apăsat la jumătate (AF-S) sau
dacă țineți centrul selectorului secundar
apăsat, permițând efectuarea mai multor
fotografii în succesiune la aceeași setare a
focalizării.
Nu modificați distanța dintre aparatul foto și subiect în timp ce este
activată blocarea focalizării. Dacă subiectul se deplasează, focalizați din
nou la noua distanță.
D AF-S
Când este selectat AF-S pentru modul de focalizare, focalizarea se va bloca în timp
ce butonul de declanșare este apăsat la jumătate (focalizarea se va bloca și în
timp ce este apăsat centrul selectorului secundar).
D Folosirea butonului de declanșare pentru blocarea expunerii
Dacă este selectat Activat (apăsare la jumătate) pentru setarea personalizată
c1 (Buton declanșare AE-L), expunerea se va bloca în timp ce butonul de
declanșare este apăsat la jumătate.
Comenzi fotografiere 91
Meniul i
Apăsarea butonului i afișează meniul i: un meniu cu setările utilizate
frecvent pentru modul curent.
Utilizarea meniului i
Apăsați butonul i pentru a afișa meniul i.
Evidențiați elemente folosind selectorul multiplu și apăsați J pentru a
vizualiza opțiuni, apoi evidențiați o opțiune și apăsați J pentru a o
selecta și a reveni la meniul i (pentru a ieși în afișajul anterior fără a
modifica setările, apăsați butonul i).
A Selectoarele de comandă
De asemenea, puteți regla setările pentru
elementele evidențiate prin rotirea selectorului
principal de comandă pentru a alege o opțiune și
apoi apăsând J (opțiunile secundare, dacă sunt
disponibile, pot fi selectate prin rotirea
selectorului secundar de comandă; în unele cazuri,
aceleași opțiuni pot fi selectate folosind oricare
dintre selectoare). Opțiunea curentă va fi selectată
și dacă evidențiați un alt element cu selectorul multiplu sau apăsați butonul de
declanșare la jumătate.
92 Meniul i
Meniul i mod fotografie
La setări implicite, următoarele elemente apar în meniul i pentru modul
fotografie.
1
2
3
4
5
6
1
3
5
7
9
11
2
4
6
8
10
12
Setare Picture Control........................... 94 7 Conexiune Wi-Fi ...................................109
Balans de alb ........................................... 98 8 D-Lighting activ.................................... 110
Calitate imagine................................... 104 9 Mod declanșare.................................... 111
Dimensiune imagine........................... 106 10 Reducere vibrație................................. 112
Mod bliț.................................................. 107 11 Mod zonă AF .........................................113
Măsurare ................................................ 108 12 Mod focalizare ......................................113
Meniul i 93
Setare Picture Control
Alegeți o opțiune Picture Control în funcție de subiect sau de tipul de
scenă.
Opțiune
Descriere
Aparatul foto reglează automat nuanțele și tonurile pe
baza opțiunii Picture Control Standard. Culorile feței
pentru subiectele portret vor apărea mai atenuate, iar
elementele precum culorile frunzișului și ale cerului din
fotografiile realizate la exterior vor fi mai intense decât
în fotografiile realizate cu opțiunea Picture Control
Standard.
Procesare standard pentru rezultate echilibrate.
Recomandată pentru majoritatea situațiilor.
Procesare minimă pentru rezultate naturale. Alegeți
pentru fotografiile care ulterior vor fi procesate sau
retușate.
Fotografiile sunt îmbunătățite pentru a da un efect de
intensitate, de fotocopiere. Alegeți pentru fotografii ce
pun accent pe culori primare.
n
Automat
Q
Standard
R
Neutră
S
Intensă
T
Monocrom
Realizați fotografii monocromatice.
o
Portret
Procesați portrete pentru o piele cu textură naturală și
o senzație de rotunjime.
p
Peisaj
Produce peisaje naturale și urbane în tonuri vibrante.
q
Uniform
k01–
k20
94 Meniul i
Creative Picture
Control (Picture
Control creativ)
Se păstrează detaliile într-un interval larg de tonuri, de
la zone luminoase la zone umbrite. Alegeți pentru
fotografiile care ulterior vor fi procesate sau retușate
extensiv.
Alegeți una dintre următoarele opțiuni Picture Control,
fiecare având o combinație unică de nuanță, ton,
saturație și alte setări ajustate pentru un efect specific:
Vis, Dimineață, Artă pop, Duminică, Sumbru,
Dramatic, Liniște, Decolorat, Melancolic, Pur, Dril,
Jucărie, Sepia, Albastru, Roșu, Roz, Cărbune de
lemn, Grafit, Binar și Cărbune.
Pentru a vizualiza setările opțiunii Picture
Control, evidențiați o opțiune Picture Control
și apăsați 3. Modificarea setărilor poate fi
vizualizată pe afișaj (0 96).
Opțiunea Picture Control curentă este
indicată printr-o pictogramă pe afișaj în
timpul fotografierii.
Meniul i 95
❚❚ Modificarea opțiunilor Picture Control
Opțiunile Picture Control pot fi modificate
pentru a se potrivi cu scena sau cu scopul
creativ al fotografului. Evidențiați Setare
Picture Control din meniul i și apăsați J
pentru a afișa lista de opțiuni Picture Control,
apoi evidențiați o opțiune Picture Control și
apăsați 3 pentru a afișa setările Picture
Control. Apăsați 1 sau 3 pentru a evidenția setarea dorită și apăsați 4
sau 2 pentru a alege o valoare în trepte de 1 sau rotiți selectorul
secundar de comandă pentru a alege o valoare în trepte de 0,25
(opțiunile disponibile variază în funcție de opțiunea Picture Control
selectată). Setările implicite pot fi restabilite prin apăsarea butonului O.
După reglarea setărilor într-un mod
convenabil, apăsați J pentru a aplica
modificările și a reveni la meniul i. Opțiunile
Picture Control care au fost modificate față de
setările implicite sunt indicate printr-un
asterisc („U”).
D Setări anterioare
Indicatorul j de sub afișajul valorii din meniul
setărilor opțiunilor Picture Control indică valoarea
anterioară a setării.
D „A” (Automat)
Selectarea opțiunii A (automat), disponibilă pentru unele setări, permite
aparatului foto să regleze setarea automat. Rezultatele variază în funcție de
expunere și de poziționarea subiectului în cadru.
A Opțiunea Picture Control „n Automat”
Dacă este selectată opțiunea n Automat pentru
Setare Picture Control, setările pot fi reglate în
intervalul A−2 până la A+2.
96 Meniul i
Sunt disponibile următoarele setări:
Opțiune
Descriere
Reduceți sau exagerați efectul opțiunii Creative Picture Control
Nivel de efect
(Picture Control creativ).
Reglați rapid nivelurile pentru Detaliere, Detaliere nivel mediu
Clar rapid
și Claritate echilibrate. De asemenea, puteți face modificări
individuale pentru următorii parametri:
Detaliere
• Detaliere: Controlați claritatea detaliilor și a contururilor.
• Detaliere nivel mediu: Reglați claritatea în funcție de finețea
Detaliere nivel
modelelor și a liniilor din tonurile medii afectate de Detaliere și
mediu
Claritate.
• Claritate: Reglați claritatea generală și claritatea contururilor
Claritate
mai groase fără a afecta luminozitatea sau intervalul dinamic.
Contrast
Ajustați contrastul.
Măriți sau diminuați luminozitatea fără estomparea detaliilor în
Luminozitate
zone luminoase sau în zone umbrite.
Saturație
Controlați intensitatea culorilor.
Nuanță
Reglați nuanța.
Efecte filtru
Simulați efectul filtrelor color asupra fotografiilor monocrome.
Alegeți nuanța folosită în fotografiile monocrome. Apăsarea 3
Nuanțare
când este selectată o opțiune diferită de B&W (alb-negru)
afișează opțiunile pentru saturație.
Nuanțare
(Picture
Reglați nuanța culorii folosite pentru opțiunile Picture Control
Control
creativ.
creativ)
D Efecte filtru
Alegeți dintre următoarele efecte:
Mod
Y (galben)
O (portocaliu)
R (roșu)
G (verde)
Setare
Aceste opțiuni sporesc contrastul și pot fi utilizate pentru a reduce luminozitatea cerului
în fotografiile de peisaj. Portocaliul produce un contrast mai mare decât galbenul, iar
roșul un contrast mai mare decât portocaliul.
Verdele atenuează tonurile pielii și poate fi utilizat pentru portrete.
Meniul i 97
Balans de alb
Reglați balansul de alb (pentru mai multe informații, consultați „Balans
de alb”, 0 63).
Opțiune
4
Automat
Menținere alb (reduc. culori calde)
Menținere atmosferă generală
Menț. culori ilumin. caldă
D
H
G
M
J
Lumină naturală automată
Lumina directă a soarelui
Înnorat
Umbră
Incandescent
Opțiune
I
Fluorescent
Lămpi cu vapori de sodiu
Fluorescent cu alb cald
Alb fluorescent
Fluorescent cu alb rece
Fluorescent tip alb diurn
Fluorescent tip lumină zi
Vapori mercur temp. ridic.
5
K
L
Bliț
Alegere temperatură culoare
Presetare manuală
Apăsarea 3 când este evidențiat Automat
sau Fluorescent afișează opțiunile secundare
pentru elementul evidențiat.
Opțiunea balans de alb curentă este indicată
printr-o pictogramă pe afișaj în timpul
fotografierii.
98 Meniul i
❚❚ Reglarea fină a balansului de alb
Selectarea Balans de alb din meniul i
afișează o listă cu opțiunile pentru balansul de
alb. Dacă este evidențiată o opțiune diferită
de Alegere temperatură culoare, opțiunile
de reglare fină pot fi afișate prin apăsarea 3.
Orice modificări ale opțiunilor de reglare fină
pot fi previzualizate pe afișaj.
Creștere verde
Creștere albastru
Creștere galben
Creștere magenta
Atingeți săgețile de pe afișaj sau utilizați selectorul multiplu pentru a
regla fin balansul de alb. Apăsați J pentru a salva setările și a reveni la
meniul i.
Un asterisc („U”) lângă pictograma balans de
alb de pe afișajul de fotografiere indică faptul
că reglajul fin este activat.
Meniul i 99
❚❚ Alegerea unei temperaturi a culorii
Selectarea Balans de alb din meniul i afișează o listă cu opțiunile pentru
balansul de alb. Când este evidențiată Alegere temperatură culoare,
opțiunile pentru temperatura culorii pot fi vizualizate prin apăsarea 3.
Valoare pentru axa
A (galben)–B (albastru)
Valoare pentru axa
G (verde)–M (magenta)
Apăsați 4 sau 2 pentru a evidenția cifrele de pe axa A (galben)–
B (albastru) sau de pe axa G (verde)–M (magenta) și apăsați 1 sau 3
pentru a modifica. Apăsați J pentru a salva setările și a reveni la meniul
i. Dacă este selectată o valoare diferită de zero pentru axa G (verde)–
M (magenta), lângă pictograma balansului de alb va fi afișat un asterisc
(„U”).
D Alegere temperatură culoare
Rețineți că nu se vor obține rezultatele dorite la iluminare fluorescentă. Alegeți
I (Fluorescent) pentru sursele de lumină fluorescente. Cu alte surse de lumină,
faceți o fotografie test pentru a stabili dacă valoarea selectată este adecvată.
100 Meniul i
❚❚ Presetare manuală
Presetarea manuală este folosită pentru a înregistra și a reapela din
memorie până la șase setări personalizate ale balansului de alb pentru
fotografierea în condiții mixte de iluminare sau pentru a compensa
sursele de lumină cu o nuanță puternică de culoare. Urmați pașii de mai
jos pentru a măsura o valoare pentru balansul de alb presetat manual.
1 Afișați presetările balansului de alb.
Evidențiați Presetare manuală pe afișajul
meniului i pentru balansul de alb și
apăsați 3 pentru a afișa o listă cu presetări
pentru balansul de alb.
2 Selectați o presetare.
Evidențiați presetarea dorită pentru
balansul de alb (de la d-1 la d-6) și apăsați
J pentru a selecta presetarea evidențiată
și a reveni la meniul i.
D Presetări protejate
Presetările indicate printr-o pictogramă g
sunt protejate și nu pot fi modificate.
3 Selectați modul măsurare directă.
Evidențiați Balans de alb în meniul i și
apăsați și mențineți apăsat J până când
pictogramele L de pe afișajul
fotografiere și de pe panoul de control
încep să clipească și ținta balansului de alb
(r) este afișată în punctul de focalizare
selectat.
Meniul i 101
4 Măsurați balansul de alb.
Pentru a măsura balansul de alb, atingeți
un obiect alb sau gri de pe afișaj sau
utilizați selectorul multiplu pentru a
poziționa r peste o zonă albă sau gri a
afișajului și fie apăsați J, fie apăsați
butonul de declanșare până la capăt
(rețineți că r nu poate fi repoziționată atunci când este atașată o
unitate bliț opțională; în acest caz va trebui să măsurați balansul de
alb folosind un obiect alb sau gri poziționat în centrul cadrului).
Dacă aparatul foto nu poate măsura
balansul de alb, va fi afișat un mesaj.
Încercați din nou măsurarea balansului de
alb folosind o țintă diferită.
5 Ieșiți din modul măsurare directă.
Apăsați butonul i pentru a ieși din modul măsurare directă.
102 Meniul i
D Măsurarea balansului de alb presetat manual
Balansul de alb presetat manual nu poate fi măsurat în timp ce fotografierea HDR
sau cu expunere multiplă este în curs.
D Mod de măsurare directă
Modul măsurare directă se va încheia dacă nu sunt efectuate operații pe
perioada de timp selectată pentru setarea personalizată c3 (Întârziere oprire) >
Temporizator standby.
D Gestionarea presetărilor
Opțiunea Balans de alb > Presetare manuală din meniul fotografiere poate fi
folosită pentru a copia balansul de alb dintr-o fotografie existentă la o presetare
selectată, pentru a adăuga comentarii sau pentru a proteja presetări.
D Presetare manuală: Selectarea unei presetări
Pentru a alege o presetare, selectați Balans de
alb > Presetare manuală din meniul fotografiere,
apoi evidențiați o presetare și apăsați J. Dacă în
acel moment nu există o valoare pentru
presetarea selectată, balansul de alb va fi setat la
5.200 K, la fel ca în cazul Lumina directă a
soarelui.
Meniul i 103
Calitate imagine
Alegeți un format de fișier pentru fotografii.
Opțiune
NEF (RAW) +JPEG finem
NEF (RAW) +JPEG fine
NEF (RAW) +JPEG normalm
NEF (RAW) +JPEG normal
NEF (RAW) +JPEG basicm
NEF (RAW) +JPEG basic
NEF (RAW)
JPEG finem
JPEG fine
JPEG normalm
JPEG normal
JPEG basicm
JPEG basic
TIFF (RGB)
Descriere
Înregistrați două copii ale fiecărei fotografii: o
imagine NEF (RAW) și o copie JPEG. Numai copia
JPEG este afișată pe ecran în timpul redării, dar
ștergerea copiei JPEG șterge și imaginea NEF (RAW).
Imaginea NEF (RAW) poate fi vizualizată numai
folosind un computer.
Înregistrați fotografii în format NEF (RAW).
Înregistrați fotografii în format JPEG. Compresia
crește și mărimea fișierului scade pe măsură ce
calitatea evoluează de la „fine” la „normal” și la
„basic”. Alegeți opțiuni cu m pentru a mări calitatea,
respectiv opțiuni fără m pentru a vă asigura că toate
imaginile au aproape aceeași dimensiune a
fișierului.
Înregistrați fotografii în format TIFF-RGB
necomprimat la o adâncime de bit de 8 biți pe canal
(culoare pe 24 de biți).
Opțiunea selectată în acel moment este
indicată pe afișaj în timpul fotografierii.
104 Meniul i
A NEF (RAW)
Fișierele imagine NEF (RAW) (extensia „*.NEF”) conțin datele brute de ieșire de la
senzorul de imagine. Folosind software-ul ViewNX-i sau Capture NX-D de la
Nikon, puteți ajusta sau reajusta setările, precum compensarea expunerii și
balansul de alb, cât de des doriți fără să afectați calitatea imaginii, ceea ce face ca
acest format să fie ideal pentru fotografii care vor fi prelucrate în diverse moduri.
ViewNX-i și Capture NX-D sunt disponibile gratuit în Centrul de descărcare Nikon.
Procesul de convertire a imaginilor NEF (RAW) în alte formate, cum ar fi JPEG, este
denumit „Procesare NEF (RAW)”. Puteți salva imaginile NEF (RAW) în alte formate
folosind aplicațiile pentru computer ViewNX-i și Capture NX-D sau opțiunea
Procesare NEF (RAW) din meniul retușare al aparatului foto.
Meniul i 105
Dimensiune imagine
Alegeți dimensiunea la care sunt înregistrate fotografiile.
Opțiune
Mare
NEF (RAW) Medie
Mică
JPEG/TIFF
Mare
Medie
Mică
Descriere
Alegeți dimensiunea pentru fotografiile înregistrate în
format NEF (RAW). NEF (RAW) este disponibilă numai când
este selectată o opțiune NEF (RAW) pentru calitatea
imaginii.
Alegeți dimensiunea pentru fotografiile înregistrate în
format JPEG sau TIFF.
Opțiunea selectată în acel moment este
indicată pe afișaj în timpul fotografierii.
Dimensiunile fizice ale fotografiilor, în pixeli, variază în funcție de
opțiunea selectată pentru Alegere zonă imagine.
FX (36×24)
DX (24×16)
5 : 4 (30 × 24)
1 : 1 (24 × 24)
16 : 9 (36 × 20)
Mare
8.256 × 5.504
5.408 × 3.600
6.880 × 5.504
5.504 × 5.504
8.256 × 4.640
Dimensiune imagine
Medie
6.192 × 4.128
4.048 × 2.696
5.152 × 4.120
4.128 × 4.128
6.192 × 3.480
Mică
4.128 × 2.752
2.704 × 1.800
3.440 × 2.752
2.752 × 2.752
4.128 × 2.320
FX (36×24)
DX (24×16)
1 : 1 (24 × 24)
16 : 9 (36 × 20)
Mare
6.048 × 4.024
3.936 × 2.624
4.016 × 4.016
6.048 × 3.400
Dimensiune imagine
Medie
4.528 × 3.016
2.944 × 1.968
3.008 × 3.008
4.528 × 2.544
Mică
3.024 × 2.016
1.968 × 1.312
2.000 × 2.000
3.024 × 1.696
Z 7:
Zonă imagine
Z 6:
Zonă imagine
106 Meniul i
Mod bliț
Alegeți un mod bliț pentru unitățile bliț opționale (0 354). Opțiunile
disponibile depind de modul selectat cu selectorul de moduri.
Opțiune
I
J
Bliț de umplere
K
Sincronizare
lentă + ochi roșii
L
Sincronizare lentă
Reducere ochi roșii
Disponibilă în
b, P, S, A, M
M
s
Opțiune
Sincronizare perdea
posterioară
Disponibilă în
Fără bliț
b, P, S, A, M
P, S, A, M
P, A
Opțiunea selectată în acel moment este
indicată printr-o pictogramă de pe afișaj în
timpul fotografierii.
Meniul i 107
Măsurare
Măsurarea determină modul în care aparatul foto setează expunerea.
Sunt disponibile următoarele opțiuni:
Opțiune
L
Măsurare
matricială
M
Măsur. centralevaluativă
N
Măsurare spot
t
Măs. evaluativă
zone luminoase
Descriere
Aparatul foto măsoară o zonă largă a cadrului și setează
expunerea în funcție de distribuirea tonului, culoare,
compoziție și distanță pentru rezultate apropiate de cele
observate cu ochiul liber.
Aparatul foto măsoară întregul cadru, dar atribuie cea mai
mare pondere unei zone din centrul cadrului a cărei
dimensiune poate fi aleasă utilizând setarea personalizată
b3 (Zonă central-evaluativă). Aceasta este măsurarea
clasică pentru portrete și este recomandată și atunci când
folosiți filtre cu un factor de expunere (factor de filtrare)
mai mare de 1×.
Aparatul foto măsoară un cerc cu 4 mm (echivalent cu
aproximativ 1,5% din cadru) centrat pe punctul de
focalizare curent, făcând posibilă măsurarea subiectelor
care nu se află în centru (dacă zona AF automată este
activă, aparatul foto va măsura în locul acestuia punctul
de focalizare central). Măsurarea spot asigură că subiectul
va fi expus corect, chiar și atunci când fundalul este mult
mai luminos sau mult mai întunecat.
Aparatul foto atribuie cea mai mare pondere zonelor
luminoase. Utilizați această opțiune pentru a reduce
estomparea detaliilor în zonele luminoase, de exemplu
atunci când fotografiați interpreți luminați de reflectoare
pe scenă.
Opțiunea selectată în acel moment este
indicată printr-o pictogramă de pe afișaj în
timpul fotografierii.
108 Meniul i
Conexiune Wi-Fi
Activați sau dezactivați funcția Wi-Fi. Activați funcția Wi-Fi pentru a
stabili conexiuni fără fir la computere sau între aparatul foto și
smartphone-uri sau tablete (dispozitive inteligente) pe care rulează
aplicația SnapBridge.
Când funcția Wi-Fi este activată, aparatul foto
afișează o pictogramă Wi-Fi.
Pentru a dezactiva funcția Wi-Fi, evidențiați Conexiune Wi-Fi din meniul
i și apăsați J. Dacă funcția Wi-Fi este activată în acel moment, va fi afișat
un mesaj Închidere conexiune Wi-Fi; apăsați J pentru a încheia
conexiunea.
A Conexiuni fără fir
Pentru informații privind stabilirea conexiunilor fără fir la computere sau la
dispozitive inteligente, consultați Ghidul de reţea, disponibil în Centrul de
descărcare Nikon:
Z 7: https://downloadcenter.nikonimglib.com/ro/products/492/Z_7.html
Z 6: https://downloadcenter.nikonimglib.com/ro/products/493/Z_6.html
Informații suplimentare privind utilizarea SnapBridge sunt disponibile prin
intermediul ajutorului online al aplicației.
Meniul i 109
D-Lighting activ
D-Lighting-ul activ păstrează detaliile din zonele luminoase și din zonele
umbrite, creând fotografii cu un contrast natural. Utilizați pentru scene
cu un contrast ridicat, de exemplu atunci când fotografiați peisaje
luminoase printr-o ușă sau printr-o fereastră sau atunci când fotografiați
obiecte umbrite într-o zi însorită. Are eficiență maximă când se utilizează
cu măsurarea matricială.
Dezactivat
Opțiune
Y
Automat
Z
P
Q
R
c
Extra ridicat
Ridicat
Normal
Y Automat
Descriere
Aparatul foto ajustează automat D-Lighting-ul activ ca
răspuns la condițiile de fotografiere (totuși, în modul M,
Y Automat este echivalent cu Q Normal).
Alegeți nivelul de D-Lighting activ aplicat dintre Z Extra
ridicat, P Ridicat, Q Normal și R Redus.
Redus
Dezactivat
D-Lighting activ dezactivat.
Opțiunea selectată în acel moment este
indicată printr-o pictogramă de pe afișaj în
timpul fotografierii.
D D-Lighting activ
În fotografiile realizate cu D-Lighting activ poate apărea zgomot (pixeli luminoși
repartizați aleatoriu, ceață sau linii). Este posibil ca pe unele subiecte să fie vizibile
umbre inegale. D-Lighting activ nu se aplică la sensibilități ISO ridicate
(Hi 0,3–Hi 2), inclusiv la sensibilități ridicate selectate cu ajutorul controlului
sensibilității ISO automat.
110 Meniul i
Mod declanșare
Alegeți operația realizată atunci când butonul de declanșare este apăsat
până la capăt. Pentru mai multe informații, consultați „Butonul c/E
(mod declanșare/autodeclanșator)” (0 84).
Opțiune
U
V
W
Cadru unic
Continuu S
Opțiune
X
E
Continuu R (extins)
Autodeclanșator
Continuu R
Când este evidențiat Continuu S sau Autodeclanșator, pot fi afișate
opțiuni suplimentare prin apăsarea 3.
Apăsarea 3 când este evidențiat Continuu S
afișează opțiuni pentru viteza de avansare a
cadrelor.
Apăsarea 3 când este evidențiat
Autodeclanșator afișează opțiuni pentru
întârzierea declanșării și pentru numărul de
fotografii realizate la oprirea
temporizatorului.
Modul de declanșare curent este indicat prin
pictograme pe afișajul de fotografiere și pe
panoul de control.
Meniul i 111
Reducere vibrație
Alegeți dacă activați reducerea vibrațiilor. Opțiunile disponibile variază
în funcție de obiectiv.
Opțiune
Activată
C Normal
D
Sport
E
Dezactivat
Descriere
Alegeți pentru reducerea îmbunătățită a vibrațiilor când
fotografiați subiecte statice.
Alegeți atunci când fotografiați sportivi și alte subiecte care se
deplasează rapid și într-un mod imprevizibil.
Reducerea vibrațiilor oprită.
Alte opțiuni diferite de Dezactivat sunt
indicate printr-o pictogramă pe afişaj în
timpul fotografierii.
D Reducerea vibrațiilor
Este posibil ca Reducere vibraţie să nu fie disponibilă cu unele obiective. Când
se utilizează reducerea vibrațiilor, așteptați ca imaginea de pe afișaj să se
stabilizeze înainte de fotografiere. Cu unele obiective, este posibil și ca imaginea
de pe afișaj să se miște după declanșarea obturatorului; acest lucru este normal
și nu indică o defecțiune.
Se recomandă opțiunea Sport sau Activată pentru fotografiile realizate cu rotire
panoramică. În modurile Sport, Normal și Activată, reducerea vibrațiilor se
aplică doar mișcării care nu face parte din rotirea panoramică (de exemplu, dacă
aparatul foto este rotit panoramic orizontal, reducerea vibrațiilor se va aplica
numai tremuratului pe verticală).
Pentru a evita rezultate nedorite, selectați Dezactivat când aparatul foto este
montat pe un trepied, cu excepția cazului în care capul trepiedului nu este fixat
sau dacă aparatul foto este montat pe un monopod, caz în care se recomandă
selectarea Normal, Sport sau Activată.
112 Meniul i
Mod zonă AF
Modul zonă AF controlează cum selectează aparatul foto punctul de
focalizare pentru focalizarea automată. Pentru mai multe informații,
consultați „Mod zonă AF” (0 54).
Opțiune
3
d
e
AF localizată
Punct unic AF
Zonă dinamică AF
Opțiune
f
g
h
AF zonă largă (Mică)
AF zonă largă (Mare)
Zonă AF automată
Opțiunea selectată în acel moment este
indicată printr-o pictogramă de pe afișaj în
timpul fotografierii.
Mod focalizare
Modul de focalizare controlează cum focalizează aparatul foto. Pentru
mai multe informații, consultați „Alegerea unui mod de focalizare”
(0 52).
Opțiune
AF-S
AF-C
AF unic
Opțiune
MF
Focalizare manuală
AF continuu
Opțiunea selectată în acel moment este
indicată printr-o pictogramă de pe afișaj în
timpul fotografierii.
Meniul i 113
Meniul i mod film
La setări implicite, următoarele elemente apar în meniul i pentru modul
film.
1
3
5
7
9
11
2
4
6
8
10
12
1 Setare Picture Control......................... 115 7 Conexiune Wi-Fi ................................... 120
2 Balans de alb......................................... 115 8 D-Lighting activ.................................... 120
3 Dim. și cadență cadre/
9 VR electronic ......................................... 120
cal. imagine ......................................... 116 10 Reducere vibrație................................. 121
4 Sensibilitate microfon......................... 118 11 Mod zonă AF ......................................... 121
5 Alegere zonă imagine......................... 119 12 Mod focalizare ...................................... 121
6 Măsurare ................................................ 120
A „Aceleași setări ca la fotografii”
Dacă se selectează Aceleaşi setări ca la
fotografii pentru Setare Picture Control, Balans
de alb, D-Lighting activ sau Reducere vibraţie
în meniul filmare, va apărea o pictogramă h în
colțul din stânga sus al meniului i indicând faptul
că opțiunile selectate pentru aceste setări în
modul fotografie se aplică și în modul film și
invers.
114 Meniul i
Setare Picture Control
Alegeți o opțiune Picture Control pentru înregistrarea filmului. Pentru
mai multe informații, consultați „Setare Picture Control” (0 94).
Balans de alb
Reglați balansul de alb pentru înregistrarea filmului. Pentru mai multe
informații, consultați „Balans de alb” (0 63, 98).
Meniul i 115
Dimensiune cadru, cadență cadre și calitate film
Selectați dimensiunea cadrului (în pixeli) și cadența cadrelor pentru film.
De asemenea, puteți alege dintre două opțiuni Calitate film: Calitate
înaltă (indicată de pictogramele dimensiune cadru/cadență cadre cu
„m”) și Normal. Împreună, aceste opțiuni determină rata de biți maximă,
așa cum se arată în tabelul următor.
Dim. cadru/cadență cadre 1
r
s
t
w
x
y/y
z/z
1/1
2/2
3/3
A
B
C
Rată max. biți (Mbps)
Calitate
Normal
înaltă
Durată max. de
înregistrare
3840×2160 (4K UHD); 30p
3840×2160 (4K UHD); 25p
3840×2160 (4K UHD); 24p
144
—2
1920×1080; 120p 3
1920×1080; 100p 3
1920×1080; 60p
1920×1080; 50p
29 min 59 s 4
56
28
28
14
1920×1080; 30p
1920×1080; 25p
1920×1080; 24p
1920×1080; 30p ×4 (redare încet.) 3
1920×1080; 25p ×4 (redare încet.) 3
1920×1080; 24p ×5 (redare încet.) 3
36
—2
3 min
29
1 Cadențele reale ale cadrelor pentru valorile menționate ca 120p, 60p, 30p și 24p sunt 119,88 fps, 59,94 fps,
29,97 fps și, respectiv, 23,976 fps.
2 Calitate film fixată la Calitate înaltă.
3 Zona imaginii fixată la DX (Z 7) sau FX (Z 6); detectarea feței nu este activată în modul zonă AF zonă AF
automată.
4 Fiecare film poate fi înregistrat în până la 8 fișiere de până la 4 GB fiecare. Numărul de fișiere și dimensiunea
fiecărui fișier variază în funcție de opțiunile selectate pentru Dim. cadru/cadență cadre și
Calitate film. Filmele înregistrate pe cardurile de memorie formatate în aparatul foto vor fi totuși
înregistrate ca un fișier unic, indiferent de dimensiune, în cazul în care cardul are o capacitate mai mare de
32 GB.
116 Meniul i
Opțiunea selectată în acel moment este
indicată printr-o pictogramă de pe afișaj.
❚❚ Filme redate cu încetinitorul
Pentru a înregistra filme redate cu încetinitorul fără sunet, selectați o
opțiune „redare încet.” pentru Dim. cadru/cadență cadre. Filmele
redate cu încetinitorul sunt înregistrate la o viteză de 4 sau 5 ori mai
mare decât cea nominală și sunt redate la viteza nominală. De exemplu,
filmele realizate la 1920×1080; 30p ×4 (redare încet.) sunt înregistrate
la o cadență a cadrelor de aproximativ 120 fps și sunt redate la
aproximativ 30 fps, ceea ce înseamnă că o înregistrare de 10 secunde
produce aproximativ 40 de secunde de filmare.
Aproximativ 10 s
Înregistrare
Redare
Aproximativ 40 s
Vitezele de înregistrare și de redare sunt prezentate mai jos.
A
B
C
Dim. cadru/cadență cadre
Viteză de înregistrare
Normal
1920×1080; 30p ×4 (redare încet.)
120p (119,88 fps)
30p (29,97 fps)
1920×1080; 25p ×4 (redare încet.)
100p (100 fps)
25p (25 fps)
1920×1080; 24p ×5 (redare încet.)
120p (119,88 fps)
24p (23,976 fps)
D Filme redate cu încetinitorul
Funcții precum reducerea efectului de clipire, reducerea electronică a vibrațiilor
și redarea codului temporal nu pot fi utilizate când este selectată o opțiune
„redare încet.”.
Meniul i 117
Sensibilitate microfon
Porniți sau opriți microfonul încorporat sau pe cel extern sau reglați
sensibilitatea microfonului. Alegeți bA pentru a regla automat
sensibilitatea sau Microfon dezactivat pentru a opri sunetul
înregistrării sau reglați manual sensibilitatea microfonului prin alegerea
unei valori cuprinse între b1 și b20 (cu cât valoarea este mai mare, cu atât
este mai mare sensibilitatea).
La setări diferite de bA, opțiunea selectată în
acel moment este indicată printr-o
pictogramă de pe afișaj.
Dacă nivelul sunetului este afișat în roșu,
volumul este prea ridicat. Reduceți
sensibilitatea microfonului.
D Pictograma 2
Filmele înregistrate cu microfonul dezactivat sunt
indicate printr-o pictogramă 2 în redare cadru
întreg și redare film.
118 Meniul i
Alegere zonă imagine
Alegeți dimensiunea zonei de pe senzorul de imagine folosită pentru
înregistrarea filmelor. Selectați FX pentru a face filme în așa numitul
„format film bază FX”, respectiv DX pentru a filma în „format film bază
DX”. Diferențele dintre cele două formate sunt arătate în figură.
FX
DX
Dimensiunile zonei înregistrate diferă în funcție de dimensiunea
cadrului:
Format
Format film bază FX
Format film bază DX
Dimensiune cadru
3.840 × 2.160
1.920 × 1.080
3.840 × 2.160
1.920 × 1.080
Zonă înregistrată (aproximativ)
Z7
Z6
35,9 × 20,2 mm
35,8 × 20,1 mm
35,9 × 20,1 mm
23,4 × 13,2 mm
23,5 × 13,2 mm
23,4 × 13,1 mm
Opțiunea selectată în acel moment este
indicată printr-o pictogramă de pe afișaj.
Meniul i 119
Măsurare
Alegeți modul în care aparatul foto setează expunerea în modul film.
Pentru mai multe informații, consultați „Măsurare” (0 108), dar rețineți
că măsurarea spot nu este disponibilă.
Conexiune Wi-Fi
Activați sau dezactivați funcția Wi-Fi. Pentru mai multe informații,
consultați „Conexiune Wi-Fi” (0 109).
D-Lighting activ
Alegeți o opțiune D-Lighting activ pentru modul film. Pentru mai multe
informații, consultați „D-Lighting activ” (0 110). Rețineți că dacă este
selectată opțiunea Aceleași setări ca la fotografii pentru D-Lighting
activ în meniul filmare, iar în meniul fotografiere este selectat Automat,
filmele vor fi înregistrate la o setare echivalentă opțiunii Normal.
VR electronic
Selectați Activată pentru a activa reducerea electronică a vibrațiilor în
modul film. Reducerea electronică a vibrațiilor nu este disponibilă la
dimensiuni ale cadrului de 1920×1080; 120p, 1920×1080; 100p sau
1.920×1.080 (redare încet.). Rețineți că atunci când este activată
reducerea electronică a vibrațiilor, unghiul de câmp se va reduce,
crescând ușor distanța focală aparentă, iar sensibilitatea maximă pentru
înregistrarea filmului va fi fixată la ISO 25600 (Z 7) sau 51200 (Z 6).
Pe afișaj apare o pictogramă cât timp este
selectat Activat.
120 Meniul i
Reducere vibrație
Alegeți opțiunea de reducere a vibrațiilor pentru modul film. Pentru mai
multe informații, consultați „Reducerea vibrațiilor” (0 112).
Mod zonă AF
Alegeți modul în care aparatul foto selectează punctul de focalizare
atunci când focalizarea automată este activată în modul film. Pentru mai
multe informații, consultați „Mod zonă AF” (0 54).
Opțiune
d
f
Punct unic AF
AF zonă largă (Mică)
Opțiune
g
h
AF zonă largă (Mare)
Zonă AF automată
Mod focalizare
Alegeți modul în care aparatul foto focalizează în modul film. Pentru mai
multe informații, consultați „Alegerea unui mod de focalizare” (0 52).
Opțiune
AF-S
AF-C
AF unic
AF continuu
Opțiune
AF-F
MF
AF permanent
Focalizare manuală
Meniul i 121
Mai multe detalii despre redare
Aflați mai multe despre vizualizarea fotografiilor şi a informațiilor despre
imagine, despre meniul redare i, zoom redare și ștergerea fotografiilor.
Vizualizarea fotografiilor
Utilizați butoanele X și W (Q) pentru a comuta între redare cadru întreg
și redare miniaturi.
W
(Q)
W
(Q)
W
(Q)
X
X
X
Redare cadru
întreg
Redare miniaturi
Redare cadru întreg
Apăsați butonul K pentru a vizualiza cea mai
recentă fotografie în cadru întreg pe afișaj.
Pot fi afișate fotografii suplimentare prin
apăsarea 4 sau 2; pentru a vizualiza
informații suplimentare despre fotografia
curentă, apăsați 1 sau 3 sau apăsați butonul
DISP (0 124).
122 Mai multe detalii despre redare
Redare miniaturi
Pentru a vizualiza mai multe imagini, apăsați
butonul W (Q) când este afişată o fotografie
în cadru întreg. Numărul de imagini afişate
creşte de la 4 la 9 la 72 de fiecare dată când
este apăsat butonul W (Q) şi scade cu fiecare
apăsare a butonului X. Utilizați selectorul
multiplu pentru a evidenția imagini.
D Comenzi tactile
Comenzile tactile se pot utiliza când fotografiile sunt afişate pe monitor (0 11).
D Rotire pe înalt
Pentru a afişa fotografiile „pe înalt” (orientare
portret) în orientarea pe înalt, selectați Activată
pentru Rotire pe înalt din meniul redare.
D Examinare imagine
Atunci când se selectează Activată pentru Examinare imagine din meniul
redare, fotografiile sunt afişate în mod automat după fotografiere (deoarece
aparatul foto se află deja în orientarea corectă, imaginile nu sunt rotite în mod
automat în timpul examinării imaginii). Dacă se selectează Activată (numai
monitor), fotografiile nu vor fi afişate în vizor. În modurile cu declanşare
continuă, afişarea începe când fotografierea se încheie, cu prima fotografie din
seria curentă afişată.
Mai multe detalii despre redare 123
Informații fotografie
Informațiile despre fotografie sunt suprapuse pe imaginile afişate în
modul redare cadru întreg. Apăsați 1 sau 3 sau apăsați butonul DISP
pentru a naviga prin informațiile despre fotografie aşa cum se arată mai
jos.
Informații
fişier
Fără
(numai imagine) 1
Date
expunere 1
Zone luminoase 1
Histogramă RGB 1
Date prezentare
generală 1
Date de
locație 2
Date fotografiere 1
1 Afişate numai dacă opțiunea corespunzătoare pentru Opţiuni de afişare a redării este selectată în
meniul redare.
2 Afişate numai dacă sunt inserate în fotografie (0 306).
124 Mai multe detalii despre redare
Informații fișier
12 3
4
5
13
12
11
6
10
8
9
7
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Stare protejare........................................ 69
Indicator retuş ...................................... 314
Marcare încărcare ................................ 134
Punct focalizare * .................................... 54
Număr cadru/număr total de cadre
Calitate imagine ................................... 104
Dimensiune imagine........................... 106
Zonă imagine...............................119, 165
Ora înregistrării.............................. 38, 295
Data înregistrării ........................... 38, 295
Evaluare.................................................... 68
Nume folder .......................................... 155
Nume fişier ................................... 165, 239
* Afişat numai dacă se selectează Punct
focalizare pentru Opţiuni de afişare a
redării.
Date expunere
1
2
3
4
5
1 2
3
4
5
Mod fotografiere.................................... 70
Timp de expunere............................71, 73
Diafragmă ................................................ 72
Compensare expunere ......................... 82
Sensibilitate ISO * ................................... 80
* Afișat în roșu dacă fotografia a fost făcută în modul
P, S sau A cu controlul sensibilității ISO automat
activat.
Mai multe detalii despre redare 125
Zone luminoase
1
1 Zone luminoase (zone care pot fi
supraexpuse)
2 Număr folder–număr cadru .............. 161
2
Histogramă RGB
1
2
126 Mai multe detalii despre redare
3
4
5
6
1 Număr folder–număr cadru .............. 161
2 Balans de alb .....................................63, 98
Temperatură culoare ................... 100
Reglare fină balans de alb............. 99
Presetare manuală........................101
3 Histogramă (canal RGB) .....................127
4 Histogramă (canal roşu) .....................127
5 Histogramă (canal verde)................... 127
6 Histogramă (canal albastru).............. 127
D Zoom redare
Pentru a mări fotografia când este afişată
histograma, apăsați X. Utilizați butoanele X şi
W (Q) pentru a mări şi pentru a micşora şi derulați
imaginea cu selectorul multiplu. Histograma va fi
actualizată pentru a arăta doar datele pentru
porțiunea de imagine vizibilă pe afișaj.
D Histograme
Histogramele arată distribuția tonurilor, cu luminozitatea pixelilor (ton)
reprezentată pe axa orizontală și numărul de pixeli pe axa verticală. Histogramele
aparatului foto au doar scop de ghidare și ar putea fi diferite de cele afișate de
aplicațiile de prelucrare a imaginilor. Mai jos sunt prezentate câteva exemple de
histograme:
Dacă imaginea conține obiecte
cu o gamă largă de luminozități,
distribuția tonurilor va fi relativ
echilibrată.
Dacă imaginea este întunecată,
distribuția tonurilor va fi
deplasată spre stânga.
Dacă imaginea este luminoasă,
distribuția tonurilor va fi
deplasată spre dreapta.
Mărirea compensării expunerii deplasează distribuția tonurilor spre dreapta, în
timp ce scăderea compensării expunerii deplasează distribuția spre stânga.
Histogramele pot oferi o idee aproximativă cu privire la expunerea generală,
atunci când iluminarea ambientală îngreunează vizualizarea imaginilor pe afișaj.
Mai multe detalii despre redare 127
Date fotografiere
În funcție de setările de la momentul în care a fost făcută fotografia, pot
exista până la cinci pagini cu date de fotografiere: informații generale,
informații despre bliț, informații despre opțiunile Picture Control,
informații avansate și informații despre drepturile de autor.
❚❚ Date de fotografiere, pagina 1 (informații generale)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12 13
128 Mai multe detalii despre redare
1 Măsurare ................................................ 108
Tip obturator.........................................262
Timp de expunere............................71, 73
Diafragmă ................................................ 72
2 Mod fotografiere.................................... 70
Sensibilitate ISO 1 ................................... 80
3 Compensare expunere ......................... 82
Reglare expunere optimă 2 ................ 258
4 Distanță focală
5 Date obiectiv
6 Mod focalizare ........................................ 52
7 Reducere vibrații.................................. 112
8 Balans de alb 3 ...................................63, 98
9 Reglare fină balans de alb.................... 99
10 Spațiu culoare....................................... 182
11 Nume aparat foto
12 Zonă imagine............................... 119, 165
13 Număr folder–număr cadru .............. 161
❚❚ Date de fotografiere, pagina 2 (informații despre bliț) 4
14
15
16
17
14
15
16
17
Tip bliț
Control bliț de la distanță .................. 362
Mod bliț ......................................... 107, 354
Mod control bliț.................................... 186
Compensare bliț................................... 189
❚❚ Date de fotografiere, pagina 3 (informații privind opțiunile Picture Control)
18 Picture Control 5 ............................ 94, 177
18
❚❚ Date de fotografiere, pagina 4 (informații avansate)
19
20
21
22
23
24
19 Reducere zgomot ISO ridicat ............183
Reducere zgomot expunere
lungă......................................................183
20 D-Lighting activ.................................... 110
21 Expunere diferențială HDR ................ 207
Uniformizare HDR ................................ 207
22 Control vignetare................................. 184
23 Istoric retuş............................................ 314
24 Comentariu imagine ........................... 303
Mai multe detalii despre redare 129
❚❚ Date de fotografiere, pagina 5 (informații despre drepturile de autor) 6
25
25 Numele fotografului............................ 304
26 Deținător drept de autor.................... 304
26
1 Afișat în roșu dacă fotografia a fost făcută în modul P, S sau A cu controlul sensibilității ISO automat activat.
2 Afişat dacă setarea personalizată b4 (Regl. fină expunere optimă) a fost setată la o valoare
diferită de zero pentru orice metodă de măsurare.
3 Include și temperatura culorii pentru fotografiile realizate cu folosirea balansului de alb automat.
4 Afişat numai dacă fotografia a fost realizată cu o unitate de bliț opțională (0 408).
5 Elementele afişate variază în funcție de opțiunea Picture Control selectată la realizarea fotografiei.
6 Informațiile privind drepturile de autor sunt afişate numai dacă au fost înregistrate cu fotografia folosind
opțiunea Informaţii drept de autor din meniul setare.
Date de locație
Latitudinea, longitudinea și alte date de locație sunt furnizate de GPS sau
de dispozitivul inteligent și variază în funcție de acestea (0 306). În cazul
filmelor, datele prezintă locația la care a început înregistrarea.
130 Mai multe detalii despre redare
Date prezentare generală
1 2 345
16
6
17 18 19 20 21
7
8 29
28
27
9
15
26 25
22
23
24
14 13 12 11 10
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Număr cadru/număr total de cadre
Marcare încărcare ................................ 134
Stare protejare........................................ 69
Indicator retuş ...................................... 314
Nume aparat foto
Indicator comentariu imagine.......... 303
Indicator date de locație .................... 306
Histogramă............................................ 127
Calitate imagine ................................... 104
Dimensiune imagine........................... 106
Zonă imagine............................... 119, 165
Nume fişier ................................... 165, 239
Ora înregistrării.............................. 38, 295
Data înregistrării ........................... 38, 295
Nume folder .......................................... 155
Evaluare.................................................... 68
Măsurare ................................................108
Mod fotografiere.................................... 70
Timp de expunere............................71, 73
Diafragmă ................................................ 72
Sensibilitate ISO 1 ................................... 80
Distanță focală
D-Lighting activ.................................... 110
Picture Control............................... 94, 177
Spațiu culoare....................................... 182
Mod bliț 2 .......................................107, 354
Balans de alb .....................................63, 98
Temperatură culoare ................... 100
Reglare fină balans de alb............. 99
Presetare manuală........................ 101
28 Compensare bliț 2................................. 189
Mod dispozitiv de comandă 2
29 Compensare expunere ......................... 82
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
1 Afișat în roșu dacă fotografia a fost făcută în modul P, S sau A cu controlul sensibilității ISO automat activat.
2 Afişat numai dacă fotografia a fost realizată cu o unitate de bliț opțională (0 408).
Mai multe detalii despre redare 131
Butonul i: Redare
Apăsarea butonului i în timpul zoom redare,
redare cadru întreg sau redare miniaturi
afișează meniul i pentru modul redare.
Selectați opțiuni folosind selectorul multiplu
și butonul J și apăsați butonul i pentru a ieși
din meniu și a reveni la meniul redare.
Opțiunile disponibile în meniul redare i
variază în funcție de tipul de fotografie.
Fotografii: Apăsarea butonului i atunci când este selectată o fotografie
afișează opțiunile enumerate mai jos.
• Decupare rapidă (afișată numai în timpul zoom redare): Salvați o copie a imaginii
curente tăiată la dimensiunea zonei vizibile pe afișaj. Această opțiune
nu este disponibilă când sunt afișate histograme.
• Evaluare: Evaluați imaginea curentă (0 68).
• Selectare pt. trimitere/deselectare (disp. inteligent/PC/WT): Selectați imaginea
curentă pentru încărcare. Opțiunea afişată variază în funcție de tipul de
dispozitiv conectat (0 134).
• Retuşare: Folosiți opțiunile din meniul retușare (0 314) pentru a crea o
copie retușată a fotografiei curente.
• Alegere dosar: Alegeți un folder pentru redare. Evidențiați un folder și
apăsați J pentru a vizualiza fotografiile din folderul evidențiat.
• Protejare: Protejați sau îndepărtați protecția imaginii curente (0 69).
• Dezactivare protecţie totală (nu este disponibilă în timpul zoom redare): îndepărtați
protecția tuturor fotografiilor din folderul selectat curent ca Dosar
redare în meniul redare.
132 Mai multe detalii despre redare
Filme: Opțiunile de mai jos sunt disponibile atunci când se selectează un
film.
• Evaluare: Evaluați imaginea curentă (0 68).
• Selectare pt. trimitere/deselectare (PC/WT): Selectați imaginea curentă
pentru încărcare. Opțiunea afişată variază în funcție de tipul de
dispozitiv conectat (0 134).
• Control volum: Reglați volumul redării.
• Decupare film: Decupați segmente de film din filmul curent și salvați
copia editată într-un fișier nou (0 135).
• Alegere dosar: Alegeți un folder pentru redare. Evidențiați un folder și
apăsați J pentru a vizualiza fotografiile din folderul evidențiat.
• Protejare: Protejați sau îndepărtați protecția imaginii curente (0 69).
• Dezactivare protecție totală: Îndepărtați protecția tuturor fotografiilor din
folderul selectat curent ca Dosar redare în meniul redare.
Filme (redare întreruptă): Opțiunile de mai jos sunt disponibile când redarea
filmului este întreruptă.
• Alegere pct. pornire/oprire: Decupați segmente de film din filmul curent și
salvați copia editată într-un fișier nou (0 135).
• Salvare cadru curent: Salvați un cadru selectat ca imagine statică JPEG
(0 138).
Mai multe detalii despre redare 133
Selectare pentru trimitere/deselectare
Parcurgeți pașii de mai jos pentru a selecta fotografia curentă pentru
încărcarea pe un dispozitiv inteligent, un computer sau un server FTP.
Opțiunile meniului i utilizate pentru a selecta fotografii pentru încărcare
variază în funcție de tipul de dispozitiv conectat:
• Select. pt. trimit./desel. (disp. inteligent): Afișată când aparatul foto este
conectat la un dispozitiv inteligent prin intermediul funcției Bluetooth
sau Wi-Fi încorporate folosind elementul Conectare la dispozitiv
inteligent din meniul setare (0 308).
• Selectare pt. trimitere/deselectare (PC): Afișată când aparatul foto este
conectat la un computer prin intermediul funcției Wi-Fi încorporate
folosind elementul Conectare la PC din meniul setare (0 309).
• Selectare pt. trimitere/deselectare (WT): Afișată când aparatul foto este
conectat la un computer sau la un server FTP prin intermediul unui
transmițător fără fir WT-7 (disponibil separat) folosind elementul
Transmiţător fără fir (WT-7) din meniul setare (0 309).
1 Selectați o fotografie.
Afișați fotografia în redare cadru întreg sau în zoom redare sau
selectați-o în lista miniaturilor.
2 Alegeți Select. pt. trimit./desel. (disp.
inteligent).
Apăsați butonul i pentru a afișa meniul i,
apoi evidențiați Select. pt. trimit./desel.
(disp. inteligent) și apăsați J. Fotografiile
selectate pentru încărcare sunt indicate
printr-o pictogramă W; pentru a anula
selecția, repetați pașii 1 şi 2.
D Filme
Filmele nu pot fi încărcate prin Bluetooth. Dimensiunea maximă a fişierului
pentru filmele încărcate prin alte mijloace este de 4 GB.
134 Mai multe detalii despre redare
Alegere punct pornire/punct oprire
Parcurgeți pașii de mai jos pentru a crea copii decupate ale filmelor.
1 Afișați un film în cadru întreg.
2 Întrerupeți filmul la noul cadru de
început.
Redaţi filmul conform descrierii de la
secțiunea „Vizualizarea filmelor” (0 49),
apăsând J pentru a porni și a relua
redarea și 3 pentru a întrerupe și apăsând
4 sau 2 sau rotind selectorul principal de Bară progres film
comandă pentru a localiza cadrul dorit.
Poziţia dumneavoastră aproximativă în film poate fi stabilită din bara
de progres al filmului. Întrerupeți redarea când ați ajuns la noul cadru
de început.
3 Selectați Alegere pct. pornire/oprire.
Apăsați butonul i pentru a accesa meniul
i, apoi evidențiați Alegere pct. pornire/
oprire și apăsați J.
Mai multe detalii despre redare 135
4 Selectați Punct por.
Pentru a crea o copie care începe de la
cadrul curent, evidențiați Punct por. şi
apăsați J. Atunci când salvați copia la
pasul 9, cadrele dinaintea cadrului curent
vor fi eliminate.
Punct pornire
5 Confirmați noul punct de pornire.
În cazul în care cadrul dorit nu este afişat în
acel moment, apăsați 4 sau 2 pentru a
avansa sau pentru a derula (pentru a face
un salt de 10 s înainte sau înapoi, rotiți
selectorul principal de comandă; pentru a
face un salt la primul sau la ultimul cadru,
rotiți selectorul secundar de comandă).
6 Alegeți punctul de oprire.
Apăsați centrul selectorului secundar
pentru a comuta de la punctul de pornire
((w) la la punctul de oprire (x), iar apoi
selectați cadrul de sfârşit, conform
descrierii de la pasul 5. Atunci când salvați
copia la pasul 9, cadrele de după cadrul
selectat vor fi eliminate.
Punct oprire
136 Mai multe detalii despre redare
Selector secundar
7 Creați copia.
După ce cadrul dorit este afişat, apăsați 1.
8 Previzualizați filmul.
Pentru a previzualiza copia, evidențiați
Previzualizare şi apăsați J (pentru a
întrerupe previzualizarea şi a reveni la
meniul opțiunilor de salvare, apăsați 1).
Pentru a renunța la copia curentă şi a
selecta un nou punct de pornire sau de
oprire, conform descrierii de mai sus, evidențiați Anulare şi
apăsați J; pentru a salva copia, treceți la pasul 9.
9 Salvați copia.
Evidențiați Salvare ca fişier nou şi apăsați
J pentru a salva copia într-un fişier nou.
Pentru a înlocui fişierul filmului original cu
copia editată, evidențiați Suprascriere
fişier existent şi apăsați J.
D Decuparea filmelor
Filmele trebuie să aibă o lungime de cel puțin două secunde. Copia nu va fi
salvată dacă nu este suficient spațiu disponibil pe cardul de memorie.
Copiile au aceeaşi oră şi dată de creare ca şi originalul.
D Îndepărtarea segmentelor de film de început sau de sfârşit
Pentru a îndepărta din film numai segmentul de început treceți la pasul 7 fără să
apăsați centrul selectorului secundar în pasul 6. Pentru a îndepărta numai
segmentul de sfârșit, selectați Punct op. la pasul 4, selectați cadrul de sfârșit și
treceți la pasul 7 fără să apăsați centrul selectorului secundar în pasul 6.
D „Decupare film”
Filmele pot fi editate, de asemenea, utilizând opțiunea Decupare film din
meniul retuşare.
Mai multe detalii despre redare 137
Salvare cadru curent
Pentru a salva o copie a unui cadru selectat ca imagine statică JPEG:
1 Întrerupeți filmul la cadrul dorit.
Redați filmul conform descrierii de la
„Vizualizarea filmelor” (0 49), apăsând J
pentru a porni și pentru a relua redarea,
respectiv 3 pentru a întrerupe. Întrerupeți
filmul la cadrul pe care intenționați să-l
copiați.
2 Alegeți Salvare cadru curent.
Apăsați butonul i pentru a accesa meniul
i, apoi evidențiați Salvare cadru curent și
apăsați J pentru a crea o copie JPEG a
cadrului curent. Imaginea va fi înregistrată
la dimensiunile selectate pentru Dim.
cadru/cadență cadre în meniul filmare.
D Salvare cadru curent
Imaginile statice JPEG din filme create cu opțiunea Salvare cadru curent nu pot
fi retuşate. Imaginilor statice JPEG din filme le lipsesc unele categorii de
informații privind fotografia.
138 Mai multe detalii despre redare
O privire mai de aproape: Zoom redare
Pentru a mări în redare cadru întreg, apăsați X sau J.
Fereastră navigare
Ghid ecran
În timp ce zoom-ul este activat, puteți:
• Mări sau micșora/vizualiza alte zone ale imaginii: Apăsați X sau utilizați gesturi
de depărtare a degetelor pentru a mări la un maximum de aproximativ
32×, 24× sau 16× pentru imagini mari, medii sau mici (Z 7 sau, în cazul
Z 6, la un maximum de aproximativ 24×, 18× sau 12×; toate valorile
sunt pentru formatul FX). Apăsați W (Q) sau utilizați gesturi de
apropiere a degetelor pentru a micșora. În timp ce fotografia este
mărită, utilizați selectorul multiplu sau glisați un deget pe ecran pentru
a vizualiza zone care nu sunt vizibile în acel moment pe afișaj. Țineți
apăsat selectorul multiplu pentru a derula rapid la alte zone ale
cadrului. După ce se modifică raportul de mărire, se afișează o fereastră
de navigare timp de câteva secunde; zona vizibilă curent pe afișaj este
indicată de un chenar galben. Bara de sub fereastra de navigare
prezintă raportul de mărire, colorându-se în verde la raportul de 1 : 1.
• Selecta fețe: Fețele detectate în timpul zoom-ului sunt indicate prin
chenare albe în fereastra de navigare. Rotiți selectorul secundar de
comandă sau atingeți ghidul de pe ecran pentru a vizualiza alte fețe.
• Vizualiza alte imagini: Rotiți selectorul principal de comandă sau atingeți
pictogramele e sau f din partea de jos a afişajului pentru a vizualiza
același loc în alte fotografii la raportul de mărire curent. Zoom-ul
redare este anulat când este afișat un film.
• Reveni în modul fotografiere: Apăsați butonul de declanșare la jumătate
sau apăsați butonul K pentru a ieși în modul fotografiere.
• Afișa meniurile: Apăsați butonul G pentru a vizualiza meniurile.
Mai multe detalii despre redare 139
Ştergerea fotografiilor
Apăsați butonul O pentru a șterge fotografia curentă sau utilizați
opțiunea Ştergere din meniul redare pentru a șterge mai multe
fotografii selectate, toate fotografiile făcute la o dată selectată sau toate
fotografiile din folderul de redare curent (fotografiile protejate nu pot fi
șterse). Aveți grijă când ștergeți fotografii, întrucât odată șterse
fotografiile nu mai pot fi recuperate.
În timpul redării
Apăsați butonul O pentru a şterge fotografia curentă.
1 Apăsați butonul O.
Va fi afişat un dialog de confirmare.
2 Apăsați butonul O din nou.
Pentru a șterge fotografia, apăsați butonul O din nou. Pentru a ieşi
fără a şterge fotografia, apăsați K.
140 Mai multe detalii despre redare
Meniul redare
Elementul Ştergere din meniul redare conține următoarele opțiuni.
Rețineți că, în funcție de numărul de imagini, este posibil să fie necesară
o anumită perioadă de timp pentru a fi şterse.
Opțiune
Q
Selectate
i
Selectare dată
R
Toate
Descriere
Ştergeți fotografiile selectate.
Ștergeți toate fotografiile realizate la datele selectate
(0 142).
Ștergeți toate fotografiile din folderul selectat curent
pentru redare (0 155).
❚❚ Selectate: Ștergerea fotografiilor selectate
Pentru a șterge mai multe fotografii selectate, alegeți Selectate și
parcurgeți pașii de mai jos.
1 Selectați fotografii.
Utilizați selectorul multiplu pentru a
evidenția o fotografie și apăsați butonul
W (Q) pentru a selecta sau pentru a anula
selecția. Fotografiile selectate sunt
marcate cu o pictogramă O (pentru a
vizualiza fotografia evidențiată pe ecranul
întreg, apăsați și mențineți apăsat
butonul X). Repetați de câte ori doriți
pentru a selecta fotografii suplimentare.
2 Ștergeți fotografiile selectate.
Apăsați J. Va fi afișat un dialog de
confirmare; evidențiați Da și apăsați J.
Mai multe detalii despre redare 141
❚❚ Selectare dată: Ştergerea fotografiilor realizate la date selectate
Pentru a șterge toate fotografiile neprotejate realizate la date selectate,
alegeți Ştergere > Selectare dată în meniul redare și parcurgeți pașii de
mai jos.
1 Selectați date.
Evidențiați o dată și apăsați 2 pentru a
selecta toate fotografiile realizate la data
evidențiată. Datele selectate sunt marcate
cu o pictogramă M. Repetați de câte ori
doriți pentru a selecta date suplimentare;
pentru a anula selectarea unei date,
evidențiați-o și apăsați 2.
2 Ștergeți fotografiile realizate la datele
selectate.
Apăsați J. Va fi afișat un dialog de
confirmare; evidențiați Da și apăsați J.
142 Mai multe detalii despre redare
Ghid meniu
Aflați mai multe despre meniurile aparatului foto.
Setări implicite
Setările implicite pentru opțiunile din meniurile aparatului foto sunt
enumerate mai jos.
Setările implicite ale meniului redare
Opțiune
Dosar redare
Examinare imagine
După ştergere
După serie, se afişează
Rotire pe înalt
Prezentare diapozitive
Tip imagine
Interval între cadre
Setare implicită
Toate
Dezactivată
Afişare următoarea
Ultima imagine din serie
Activată
Imagini statice şi filme
2s
Setările implicite ale meniului fotografiere
Opțiune
Setare implicită
Dosar stocare
Redenumire
Selectare dosar după număr
Denumirea fişierului
Alegere zonă imagine
Calitate imagine
Dimensiune imagine
JPEG/TIFF
NEF (RAW)
Z 7: NCZ_7
Z 6: NCZ_6
100
DSC
FX (36×24)
JPEG normal
Mare
Ghid meniu > Setări implicite 143
Opțiune
Înregistrare NEF (RAW)
Compresie NEF (RAW)
Ad. de culoare NEF (RAW)
Setări sensibilitate ISO
Sensibilitate ISO
b
P, S, A, M
Control sensibilitate ISO auto.
Sensibilitate maximă
Sensibilitate maximă cu c
Timp expunere maxim
Balans de alb
Reglare fină
Alegere temperatură culoare
Presetare manuală
Setare Picture Control
Spaţiu culoare
D-Lighting activ
Reducere zgomot exp. lungă
ISO NR ridicat
Control vignetare
Compensare difracţie
Control automat al distors.
Fotogr. cu reducere efect clipire
Măsurare
Control bliţ
Mod control bliţ
Opţiuni bliţ fără fir
Control bliţ de la distanţă
Mod bliţ
Compensare bliţ
144 Ghid meniu > Setări implicite
Setare implicită
Comprimat fără pierderi
14 biţi
Automat
100
Activat
Z 7: 25600
Z 6: 51200
La fel ca în mod fără bliţ
Automat
Automat > Menţinere atmosferă generală
A-B: 0, G-M: 0
5.000 K
d-1
Automat
sRGB
Dezactivat
Dezactivată
Normal
Normal
Activată
Activat
Dezactivată
Măsurare matricială
TTL
Dezactivată
Bliţuri în grup
Bliţ de umplere
0,0
Opțiune
Mod focalizare
Mod zonă AF
Reducere vibraţie
Bracketing automat
Setare bracketing automat
Număr de fotografii
Increment
Expunere multiplă *
Mod expunere multiplă
Număr de fotografii
Mod suprapunere
Se păstrează toate expunerile
Fotografiere cu suprapunere
HDR (high dynamic range)
Mod HDR
Expunere diferenţială
Uniformizare
Salvare imagini individuale (NEF)
Fotograf. cu temporiz. interval
Alegere zi/oră pornire
Interval
Nr. de interv.×nr. de fot./interv.
Uniformizare expunere
Fotografiere fără sunet
Prioritate interval
Dosar stocare începere
Folder nou
Reset. numerotare fişiere
Setare implicită
AF unic
Punct unic AF
(Variază în funcție de obiectiv)
Bracketing AE şi bliţ
0
1,0
Dezactivat
2
Medie
Activat
Activată
Dezactivat
Automat
Normal
Dezactivată
Acum
1 minut
0001×1
Dezactivată
Dezactivată
Dezactivată
U
U
Ghid meniu > Setări implicite 145
Opțiune
Filmare secvenţială
Interval
Timp fotografiere
Uniformizare expunere
Fotografiere fără sunet
Alegere zonă imagine
Dim. cadru/cadenţă cadre
Prioritate interval
Fotograf. cu comutare focalizare
Nr. de foto.
Lăţime pas focalizare
Interval până la următ. fotografie
Blocarea expunerii primului cadru
Imagine stivă reliefări
Fotografiere fără sunet
Dosar stocare începere
Folder nou
Reset. numerotare fişiere
Fotografiere fără sunet
Setare implicită
5s
25 minute
Activată
Dezactivată
FX
1920×1080; 60p
Dezactivată
100
5
0
Activată
Nu se creează
Dezactivată
U
U
Dezactivată
* Resetarea meniului fotografiere nu este disponibilă în timpul fotografierii.
Setările implicite ale meniului filmare
Opțiune
Denumirea fişierului
Alegere zonă imagine
Dim. cadru/cadenţă cadre
Calitate film
Tip fişier film
146 Ghid meniu > Setări implicite
Setare implicită
DSC
FX
1920×1080; 60p
Calitate înaltă
MOV
Opțiune
Setare implicită
Setări sensibilitate ISO
Sensibilitate maximă
Control ISO automat (mod M)
Sensibilitate ISO (mod M)
Balans de alb
Reglare fină
Alegere temperatură culoare
Presetare manuală
Setare Picture Control
D-Lighting activ
ISO NR ridicat
Control vignetare
Compensare difracţie
Control automat al distors.
Reducerea efectului de clipire
Măsurare
Mod focalizare
Mod zonă AF
Reducere vibraţie
VR electronic
Sensibilitate microfon
Atenuator
Frecvenţă de răspuns
Reducere zgomot vânt
Volum căşti
Cod temporal
Înregistrare coduri temporale
Metodă numărare
Scoatere cadru
Z 7: 25600
Z 6: 51200
Activat
100
Aceleaşi setări ca la fotografii
A-B: 0, G-M: 0
5.000 K
d-1
Aceleaşi setări ca la fotografii
Dezactivat
Normal
Normal
Activată
Activat
Automat
Măsurare matricială
AF permanent
Zonă AF automată
Aceleaşi setări ca la fotografii
Dezactivat
Automată
Dezactivare
Interval mare
Dezactivată
15
Dezactivată
Avans la înregistrare
Activată
Ghid meniu > Setări implicite 147
Setările implicite ale meniului setări personalizate
a1
a2
a3
a4
a5
a6
a7
a8
a9
a10
a11
a12
a13
b1
b2
b3
b4
Opțiune
Selecţie prioritate AF-C
Selecţie prioritate AF-S
Urmărire focaliz. cu blocare
Detec. feţe/ochi zonă AF aut.
Puncte focalizare utilizate
Stocare puncte după orientare
Activare AF
Limitare selecţie mod zonă AF
AF localizată
Punct unic AF
Zonă dinamică AF
AF zonă largă (Mică)
AF zonă largă (Mare)
Zonă AF automată
Înconjurare puncte focaliz.
Opţiuni punct focalizare
Mod focalizare manuală
Asistenţă zonă dinamică AF
AF lumină redusă
Disp. ilum. asist. AF încorp.
Inel focal. manuală în mod AF
Paşi EV pt. control exp.
Compensare expunere facilă
Zonă central-evaluativă
Regl. fină expunere optimă
Măsurare matricială
Măsur. central-evaluativă
Măsurare spot
Măs. evaluativă zone luminoase
148 Ghid meniu > Setări implicite
Setare implicită
Declanşare
Focalizare
3
Detectare feţe şi ochi activată
Toate punctele
Nu
Declanșator/AF-ON
M
M (nu poate fi deselectată)
M
M
M
M
Fără înconjurare
Activat
Activată
Dezactivată
Activat
Activare
1/3 paşi
Dezactivată
ø 12 mm
0
0
0
0
Opțiune
c1 Buton declanşare AE-L
c2 Autodeclanşator
Întârziere autodeclanşator
Număr de fotografii
Interval între fotografii
c3 Întârziere oprire
Redare
Meniuri
Examinare imagine
Temporizator standby
d1 Viteză fotografiere mod CL
d2 Declanşare continuă maximă
d3 Opţiuni mod declanşare sinc.
d4 Mod întârziere expunere
d5 Tip obturator
d6 Limitare zonă imagine selectabilă
FX (36×24)
DX (24×16)
5:4 (30×24) (doar Z 7)
1:1 (24×24)
16:9 (36×20)
d7 Ordine numere fişiere
d8 Aplicare setări la viz. în timp real
d9 Afişare reţea încadrare
d10 Evidenţieri reliefare
Nivel reliefare
Culoare evidenţiere reliefare
d11 Vizualizare tot în mod continuu
Setare implicită
Dezactivat
10 s
1
0,5 s
10 s
1 min
4s
30 s
3 fps
200
Sincronizare
Dezactivat
Automat
M (nu poate fi deselectată)
M
M
M
M
Activată
Activată
Dezactivat
Dezactivat
Roşu
Activată
Ghid meniu > Setări implicite 149
e1
e2
e3
e4
e5
e6
e7
f1
Opțiune
Timp sincronizare bliţ
Timp expunere cu bliţ
Comp. expunere pentru bliţ
Control sensib. ISO auto. c
Bliţ de modelare
Bracketing automat (mod M)
Ordine bracketing
Personalizare meniu i
f2 Asociere control personalizat
Buton Fn1
Buton Fn2
Buton AF-ON
Selector secundar
Centru selector secundar
Buton înregistrare film
Buton Fn obiectiv
Inel de control obiectiv
f3 Buton OK
Mod fotografiere
Mod redare
Activare/dezactivare zoom
f4 Bloc. timp exp. şi diafragmă
Blocare timp de expunere
Blocare diafragmă
150 Ghid meniu > Setări implicite
Setare implicită
1/200 s
1/60 s
Întregul cadru
Subiect şi fundal
Activat
Bliţ/timp
MTR > sub > peste
Setare Picture Control; Balans de alb; Calitate
imagine; Dimensiune imagine; Mod bliţ;
Măsurare; Conexiune Wi-Fi; D-Lighting activ;
Mod declanşare; Reducere vibraţie; Mod
zonă AF; Mod focalizare
Balans de alb
Mod focalizare/mod zonă AF
AF-ON
Selectare punct focalizare
Blocare AE/AF
Fără
Blocare AE/AF
(Variază în funcție de obiectiv)
Selectare punct focaliz. central
Activare/dezactivare zoom
1 : 1 (100%)
Dezactivată
Opțiune
f5 Personaliz. selectoare com.
Inversare rotaţie
Schimbare princ./sec.
Meniuri şi redare
Avansare cadru selector secundar
f6 Buton decl. pt. util. selector
f7 Inversare indicatori
g1 Personalizare meniu i
g2 Asociere control personalizat
Buton Fn1
Buton Fn2
Buton AF-ON
Centru selector secundar
Buton declanşare
Inel de control obiectiv
g3 Buton OK
g4 Viteză AF
Când se aplică
g5 Sensibilitate urmărire AF
g6 Afişare zone luminoase
Model afişare
Prag afişare zone luminoase
Setare implicită
Compensare expunere: U
Timp expunere/diafragmă: U
Setare expunere: Dezactivată
Setare focalizare automată: Dezactivată
Dezactivat
10 cadre
Nu
Setare Picture Control; Balans de alb; Dim. şi
cadenţă cadre/cal. imagine; Sensibilitate
microfon; Alegere zonă imagine; Măsurare;
Conexiune Wi-Fi; D-Lighting activ;
VR electronic; Reducere vibraţie; Mod zonă AF;
Mod focalizare
Balans de alb
Mod focalizare/mod zonă AF
AF-ON
Blocare AE/AF
Realizare fotografii
(Variază în funcție de obiectiv)
Selectare punct focaliz. central
0
Permanent
4
Dezactivată
248
Ghid meniu > Setări implicite 151
Setările implicite ale meniului setare
Opțiune
Fus orar şi dată
Timp economisire lumină zi
Luminozitate monitor
Balans de culoare monitor
Luminozitate vizor
Balans de culoare vizor
Luminozitate panou de control
Limitare selecţie mod monitor
Comutator afişare automat
Numai vizor
Numai monitor
Prioritate vizor
Afişaj informaţii
Reglare fină AF
Reglare fină AF (Act./Dez.)
Curăţare senzor imagine
Curățare automată
Opţiuni bip
Activare/dezactivare bip
Volum
Înălţime
Comenzi tactile
Activare/dezact. comenzi tactile
Atingeri pt. redare cadru întreg
152 Ghid meniu > Setări implicite
Setare implicită
Dezactivat
0
A-B: 0, G-M: 0
Automată
A-B: 0, G-M: 0
Automată
M
M
M
M
Întunecat pe luminos
Dezactivată
Curăţare la oprire
Dezactivare
2
Redus
Activare
Stânga V Dreapta
Opțiune
HDMI
Rezoluţie ieşire
Avansat
Interval ieşire
Control înregistrare externă
Profunzime date ieşire
Setare N-Log
Asistenţă vizualizare
Date de locaţie
Temporizator standby
Setare ceas după satelit
Opţiuni telecomandă fără fir (WR)
Lampă cu LED
Mod legare
Asoc. buton Fn (WR) la distanţă
Mod avion
Blocare decl. în lipsă card
Setare implicită
Automat
Automat
Dezactivat
8 biţi
Dezactivată
Dezactivată
Activare
Da
Activare
Împerechere
Fără
Dezactivare
Activare declanşare
Ghid meniu > Setări implicite 153
D Meniul redare: Gestionarea imaginilor
Pentru a vizualiza opțiunile de redare,
selectați fila D în meniurile aparatului foto.
Opțiune
Ştergere
Dosar redare
Opţiuni de afişare a redării
Examinare imagine
După ştergere
0
155
155
155
156
156
Opțiune
După serie, se afişează
Rotire pe înalt
Prezentare diapozitive
Evaluare
0
157
157
158
159
D Consultați de asemenea
Pentru setările implicite ale meniului, consultați „Setările implicite ale meniului
redare” (0 143).
154 Ghid meniu > D Meniul redare
Ştergere
Buton G ➜ D (meniu redare)
Ştergeți mai multe imagini.
Q
i
Selectate
Opțiune
Descriere
Ştergeți fotografiile selectate.
Selectare dată
Ștergeți toate fotografiile realizate la datele selectate.
R
Toate
Ştergeți toate fotografiile din folderul selectat curent
pentru redare.
Dosar redare
Buton G ➜ D (meniu redare)
Alegeți un folder pentru redare.
Opțiune
(Nume folder)
Toate
Curentă
Descriere
În timpul redării vor fi vizibile fotografiile din toate folderele cu
numele selectat. Folderele pot fi redenumite folosind opțiunea
Dosar stocare > Redenumire din meniul fotografiere (0 161).
În timpul redării vor fi vizibile fotografiile din toate folderele.
În timpul redării vor fi vizibile doar fotografiile din folderul curent.
Opţiuni de afişare a redării
Buton G ➜ D (meniu redare)
Alegeți informațiile disponibile în afişajul redării informațiilor despre
fotografie. Evidențiați opțiuni şi apăsați 2 pentru a selecta sau pentru a
anula selecția; elementele selectate pentru afişarea în timpul redării
cadru întreg sunt indicate prin pictograme L. Pentru a reveni la meniul
redare, apăsați J.
Ghid meniu > D Meniul redare 155
Examinare imagine
Buton G ➜ D (meniu redare)
Alegeți dacă fotografiile sunt afişate automat, imediat după fotografiere.
Opțiune
Descriere
Fotografiile apar pe afișajul selectat în acel moment (monitor sau
Activată
vizor) pe măsură ce sunt realizate.
Fotografiile sunt afişate după fotografiere doar atunci când se
Activată (numai
utilizează monitorul pentru încadrarea fotografiilor. Fotografiile
monitor)
nu sunt afişate în vizor în timpul fotografierii.
Dezactivată Fotografiile pot fi vizualizate numai prin apăsarea butonului K.
După ştergere
Buton G ➜ D (meniu redare)
Selectați fotografia ce va fi afişată după ştergerea unei imagini.
Opțiune
S
Afişare
următoarea
T
Afişare
precedenta
U
Continuare
ca înainte
Descriere
Se afișează fotografia următoare (dacă nu există o fotografie
următoare – adică în cazul în care imaginea ștearsă a fost
ultima fotografie – se va afișa fotografia anterioară).
Se afișează fotografia anterioară (dacă nu există o fotografie
anterioară – adică în cazul în care imaginea ștearsă a fost
prima fotografie – se va afișa fotografia următoare).
Dacă ați derulat fotografiile în ordinea înregistrării, se va afișa
fotografia următoare, așa cum s-a descris pentru opțiunea
Afişare următoarea. Dacă ați derulat fotografiile în ordine
inversă, se va afișa fotografia anterioară, aşa cum s-a descris
pentru opțiunea Afişare precedenta.
156 Ghid meniu > D Meniul redare
După serie, se afişează
Buton G ➜ D (meniu redare)
Alegeți dacă fotografia afişată imediat după realizarea unei serii de
fotografii în modul de declanșare continuă este prima sau ultima
fotografie din serie. Această opțiune se activează numai atunci când
opțiunea Examinare imagine (0 156) este dezactivată.
Cea mai recentă fotografiere (serie)
DSC_0001.jpg
DSC_0002.jpg
DSC_0003.jpg
DSC_0004.jpg DSC_0014.jpg
Afişată când este selectată
Prima imagine din serie
DSC_0015.jpg
Afişată când este selectată
Ultima imagine din serie
Rotire pe înalt
Buton G ➜ D (meniu redare)
Dacă se selectează Activată, fotografiile „pe înalt” (în orientarea portret)
vor fi rotite automat pentru afişare în timpul redării. Rețineți că,
deoarece aparatul foto în sine este deja în orientarea adecvată pe durata
fotografierii, imaginile nu sunt rotite automat în timpul examinării
imaginii.
Ghid meniu > D Meniul redare 157
Prezentare diapozitive
Buton G ➜ D (meniu redare)
Vizualizați o prezentare de diapozitive a fotografiilor din folderul de
redare curent (0 155).
Opțiune
Pornire
Descriere
Porniți prezentarea diapozitivelor.
Alegeți tipul de imagine afișată dintre Imagini statice şi
filme, Numai imagini statice și Numai filme sau selectați
Tip imagine
După evaluare pentru a vedea numai imaginile cu evaluările
selectate (evidențiați evaluările și apăsați 2 pentru a selecta
sau a anula selecția).
Interval între cadre Alegeți cât timp va fi afişată fiecare fotografie.
Pentru a porni prezentarea de diapozitive,
evidențiați Pornire şi apăsați J. Următoarele
operațiuni pot fi efectuate în timp ce
prezentarea este în curs:
• Salt înapoi/Salt înainte: Apăsați 4 pentru a
reveni la cadrul anterior, respectiv 2 pentru
a sări la cadrul următor.
• Vizualizare informații suplimentare fotografii: Apăsați 1 sau 3 pentru a
schimba sau a ascunde informațiile afișate despre fotografii (numai
pentru imagini statice).
• Pauză: Apăsați J pentru a întrerupe prezentarea de diapozitive. Pentru
a reporni, evidențiați Repornire și apăsați J.
• Reglare volum: Apăsați X în timpul redării filmului pentru a crește
volumul, respectiv W (Q) pentru a-l reduce.
• Ieșire către meniul redare: Apăsați G pentru a încheia prezentarea de
diapozitive și a reveni la meniul redare.
• Ieșire în modul redare: Apăsați K pentru a încheia prezentarea de
diapozitive și a ieși în modul redare.
• Ieșire în modul fotografiere: Apăsați butonul de declanșare la jumătate
pentru a reveni la modul fotografiere.
158 Ghid meniu > D Meniul redare
La încheierea prezentării se afișează un
dialog. Selectați Repornire pentru a reporni
sau Ieşire pentru a reveni la meniul redare.
Evaluare
Buton G ➜ D (meniu redare)
Evaluați fotografii sau marcați-le drept
candidate pentru ştergerea ulterioară.
Apăsați 4 sau 2 pentru a evidenția fotografii
și apăsați 1 sau 3 pentru a alege o evaluare
de la zero la cinci stele sau selectați d pentru
a marca fotografia drept candidată pentru
ștergerea ulterioară (pentru a vizualiza
fotografia evidențiată pe ecranul întreg, apăsați și mențineți apăsat
butonul X). Apăsați J pentru a ieși când operațiunea s-a finalizat.
Ghid meniu > D Meniul redare 159
C Meniul fotografiere: Opțiuni fotografiere
Pentru a vizualiza meniul fotografiere,
selectați fila C în meniurile aparatului foto.
Opțiune
Resetare meniu fotografiere
Dosar stocare
Denumirea fişierului
Alegere zonă imagine
Calitate imagine
Dimensiune imagine
Înregistrare NEF (RAW)
Setări sensibilitate ISO
Balans de alb
Setare Picture Control
Gestionare Picture Control
Spaţiu culoare
D-Lighting activ
Reducere zgomot exp. lungă
ISO NR ridicat
Control vignetare
Compensare difracţie
0
161
161
165
165
166
166
168
169
170
177
179
182
182
183
183
184
184
Opțiune
Control automat al distors.
Fotogr. cu reducere efect clipire
Măsurare
Control bliţ
Mod bliţ
Compensare bliţ
Mod focalizare
Mod zonă AF
Reducere vibraţie
Bracketing automat
Expunere multiplă
HDR (high dynamic range)
Fotograf. cu temporiz. interval
Filmare secvenţială
Fotograf. cu comutare focalizare
Fotografiere fără sunet
0
184
185
185
186
188
189
189
189
189
190
200
207
212
223
231
237
D Consultați de asemenea
Pentru setările implicite ale meniului, consultați „Setările implicite ale meniului
fotografiere” (0 143).
160 Ghid meniu > C Meniul fotografiere
Resetare meniu fotografiere
Buton G ➜ C (meniu fotografiere)
Selectați Da pentru a restabili opțiunile meniului fotografiere la valorile
implicite (0 143).
Dosar stocare
Buton G ➜ C (meniu fotografiere)
Redenumiți foldere şi selectați folderul în care vor fi stocate fotografiile
ulterioare.
Folder
Număr folder
Nume folder
Redenumire
Folderele sunt identificate printr-un nume al folderului format din 5
caractere, precedat de un număr al folderului format din 3 cifre care este
alocat automat de aparatul foto. Numele implicit al folderului este
„NCZ_7” (Z 7) sau „NCZ_6” (Z 6); pentru a schimba numele atribuit
folderelor noi, selectați Redenumire. Dacă se dorește, numele implicit
poate fi restabilit prin apăsarea și menținerea apăsată a butonului O în
timp ce este afișată tastatura. Folderele existente nu pot fi redenumite.
Ghid meniu > C Meniul fotografiere 161
D Introducere text
Când este necesară introducerea unui text va fi afișată o tastatură. Atingeți litere
pe ecran sau utilizați selectorul multiplu pentru a evidenția caractere și apăsați J
pentru a le introduce la poziția curentă a cursorului (rețineți că dacă se introduce
un caracter când câmpul este plin, ultimul caracter din câmp va fi șters). Pentru a
şterge caracterul de sub cursor, apăsați butonul O. Pentru a deplasa cursorul la o
nouă poziție, atingeți afișajul sau rotiți selectorul principal de comandă. Pentru a
finaliza introducerea și a reveni la meniul anterior, apăsați X. Pentru a ieși fără a
finaliza introducerea textului, apăsați G.
Zonă afișare text
Zonă tastatură
162 Ghid meniu > C Meniul fotografiere
Selectare dosar după număr
Pentru a selecta folderele după număr sau pentru a crea un folder nou cu
numele curent alocat folderului şi cu un nou număr pentru folder:
1 Alegeți Selectare dosar după număr.
Evidențiați Selectare dosar după număr şi apăsați 2.
2 Alegeți un număr pentru folder.
Apăsați 4 sau 2 pentru a evidenția cifre și
apăsați 1 sau 3 pentru a modifica. Dacă
există deja un folder cu numărul selectat,
va fi afișată una dintre următoarele
pictograme:
• W: Folderul este gol.
• X: Folderul este parțial plin.
• Y: Folderul conține 5.000 de fotografii sau o fotografie numerotată
cu 9999. Nu mai pot fi stocate fotografii în acest folder.
3 Salvați modificările şi ieşiți.
Apăsați J pentru a finaliza operațiunea şi a reveni la meniul principal
(pentru a ieşi fără a modifica folderul de stocare, apăsați butonul
G). Dacă nu există deja un folder cu numărul specificat, se va crea
un folder nou. Fotografiile ulterioare vor fi salvate în folderul selectat,
dacă acesta nu este deja plin.
Ghid meniu > C Meniul fotografiere 163
Selectare dosar din listă
Pentru a alege dintr-o listă de foldere existente:
1 Alegeți Selectare dosar din listă.
Evidențiați Selectare dosar din listă şi apăsați 2.
2 Evidențiați un folder.
Apăsați 1 sau 3 pentru a evidenția un
folder.
3 Selectați folderul evidențiat.
Apăsați J pentru a selecta folderul evidențiat şi pentru a reveni la
meniul principal. Fotografiile ulterioare vor fi stocate în folderul
selectat.
D Numerele folderelor şi ale fişierelor
Odată ce numărul folderului a ajuns la 999 nu vor mai fi create foldere noi (și, în
consecință, declanșarea obturatorului va fi dezactivată) după ce numărul
fișierului ajunge la 9999 sau numărul de fișiere din folder ajunge la 5.000 sau dacă
încercați să înregistrați un film atunci când aparatul foto calculează că numărul
de fișiere necesare pentru un film de lungime maximă ar avea ca rezultat crearea
unui fișier numerotat cu un număr mai mare de 9999 sau ca folderul să conțină
mai mult de 5.000 de fișiere. Pentru a continua fotografierea, creați un folder cu
un număr mai mic de 999 sau încercați să modificați opțiunile selectate pentru
Dim. cadru/cadență cadre și Calitate film.
D Timp pornire
Poate fi nevoie de timp suplimentar pentru pornirea aparatului foto dacă pe
cardul de memorie este salvat un număr foarte mare de fişiere sau de foldere.
164 Ghid meniu > C Meniul fotografiere
Denumirea fişierului
Buton G ➜ C (meniu fotografiere)
Fotografiile sunt salvate utilizând nume de fişiere care conțin „DSC_”
sau, în cazul imaginilor care utilizează spațiul de culoare Adobe RGB
(0 182), „_DSC” urmat de un număr format din patru cifre şi o extensie
formată din trei litere (de exemplu, „DSC_0001.JPG” sau
„_DSC0002.JPG”). Opțiunea Denumirea fişierului se utilizează pentru a
selecta trei litere care să înlocuiască segmentul „DSC” din numele
fişierului, conform descrierii de la „Introducere text” (0 162).
D Extensii
Se utilizează următoarele extensii: „.NEF” pentru imagini NEF (RAW), „.TIF” pentru
imagini TIFF (RGB), „.JPG” pentru imagini JPEG, „.MOV” pentru filme MOV, „.MP4”
pentru filme MP4 şi „.NDF” pentru date de referință pentru eliminarea prafului. În
fiecare pereche de fotografii înregistrate la setările de calitate a imaginii NEF
(RAW) + JPEG, imaginile NEF şi JPEG au aceleaşi nume de fişier, dar extensii
diferite.
Alegere zonă imagine
Buton G ➜ C (meniu fotografiere)
Aparatul foto oferă posibilitatea alegerii următoarelor zone imagine:
Opțiune
Descriere
Imaginile sunt înregistrate în format FX cu un unghi de câmp
echivalent cu cel al unui obiectiv NIKKOR de pe un aparat
foto în format 35 mm.
Imaginile sunt înregistrate în format DX. Pentru a calcula
distanța focală aproximativă a obiectivului în format 35 mm,
înmulțiți cu 1,5.
Fotografiile sunt înregistrate la un format al imaginii de 5 : 4
(doar Z 7).
c
FX (36×24)
a
DX (24×16)
b
5 : 4 (30×24)
m
1 : 1 (24×24)
Fotografiile sunt înregistrate la un format al imaginii de 1 : 1.
Z
16 : 9 (36×20)
Fotografiile sunt înregistrate la un format al imaginii de
16 : 9.
Ghid meniu > C Meniul fotografiere 165
Calitate imagine
Buton G ➜ C (meniu fotografiere)
Alegeți un format de fişier pentru fotografii. Pentru informații
suplimentare, consultați „Calitate imagine” (0 104).
Dimensiune imagine
Buton G ➜ C (meniu fotografiere)
Alegeți dimensiunea fotografiilor înregistrate cu aparatul foto, în pixeli.
Selectați JPEG/TIFF pentru a alege dimensiunea imaginilor JPEG şi TIFF,
respectiv NEF (RAW) pentru a alege dimensiunea imaginilor NEF (RAW).
Z 7:
Zonă imagine
FX (36×24)
Format FX
DX (24×16)
Format DX
5 : 4 (30×24)
1 : 1 (24×24)
16 : 9 (36×20)
Opțiune
Mare
Medie
Mică
Mare
Medie
Mică
Mare
Medie
Mică
Mare
Medie
Mică
Mare
Medie
Mică
Dimensiune (pixeli)
8.256 × 5.504
6.192 × 4.128
4.128 × 2.752
5.408 × 3.600
4.048 × 2.696
2.704 × 1.800
6.880 × 5.504
5.152 × 4.120
3.440 × 2.752
5.504 × 5.504
4.128 × 4.128
2.752 × 2.752
8.256 × 4.640
6.192 × 3.480
4.128 × 2.320
Dimensiune imprimare (cm) *
69,9 × 46,6
52,4 × 35,0
35,0 × 23,3
45,8 × 30,5
34,3 × 22,8
22,9 × 15,2
58,3 × 46,6
43,6 × 34,9
29,1 × 23,3
46,6 × 46,6
35,0 × 35,0
23,3 × 23,3
69,9 × 39,3
52,4 × 29,5
35,0 × 19,6
* Mărimea aproximativă când se imprimă la 300 dpi. Dimensiunea de imprimare în inchi este egală cu
dimensiunea imaginii în pixeli împărțită la rezoluția imprimantei în dots per inch (puncte pe inch) (dpi;
1 inch = aproximativ 2,54 cm).
166 Ghid meniu > C Meniul fotografiere
Z 6:
Zonă imagine
FX (36×24)
Format FX
DX (24×16)
Format DX
1 : 1 (24×24)
16 : 9 (36×20)
Opțiune
Mare
Medie
Mică
Mare
Medie
Mică
Mare
Medie
Mică
Mare
Medie
Mică
Dimensiune (pixeli)
6.048 × 4.024
4.528 × 3.016
3.024 × 2.016
3.936 × 2.624
2.944 × 1.968
1.968 × 1.312
4.016 × 4.016
3.008 × 3.008
2.000 × 2.000
6.048 × 3.400
4.528 × 2.544
3.024 × 1.696
Dimensiune imprimare (cm) *
51,2 × 34,1
38,3 × 25,5
25,6 × 17,1
33,3 × 22,2
24,9 × 16,7
16,7 × 11,1
34,0 × 34,0
25,5 × 25,5
16,9 × 16,9
51,2 × 28,8
38,3 × 21,5
25,6 × 14,4
* Mărimea aproximativă când se imprimă la 300 dpi. Dimensiunea de imprimare în inchi este egală cu
dimensiunea imaginii în pixeli împărțită la rezoluția imprimantei în dots per inch (puncte pe inch) (dpi;
1 inch = aproximativ 2,54 cm).
Ghid meniu > C Meniul fotografiere 167
Înregistrare NEF (RAW)
Buton G ➜ C (meniu fotografiere)
Alegeți un tip de compresie şi o adâncime bit pentru fotografiile NEF
(RAW).
Compresie NEF (RAW)
Utilizați compresia pentru a reduce dimensiunea fișierului.
Opțiune
N
Comprimat fără
pierderi
O
Comprimat
Necomprimat
Descriere
Imaginile NEF sunt comprimate folosind un algoritm
reversibil, reducând dimensiunea fişierului cu aproximativ
20-40% fără efect asupra calității imaginii.
Imaginile NEF sunt comprimate folosind un algoritm
ireversibil, reducând dimensiunea fişierului cu aproximativ
35-55% aproape fără efect asupra calității imaginii.
Imaginile NEF nu sunt comprimate.
Ad. de culoare NEF (RAW)
Adâncimea de bit determină adâncimea datelor de culoare înregistrate.
Opțiune
q
12 biţi
r
14 biţi
Descriere
Imaginile NEF (RAW) sunt înregistrate la o adâncime bit de
12 biți.
Imaginile NEF (RAW) sunt înregistrate la o adâncime bit de
14 biți, producând fişiere mai mari decât cele cu o adâncime bit
de 12 biți, dar mărind datele de culoare înregistrate.
168 Ghid meniu > C Meniul fotografiere
Setări sensibilitate ISO
Buton G ➜ C (meniu fotografiere)
Reglați setările sensibilității ISO pentru fotografii.
Opțiune
Descriere
Reglați sensibilitatea ISO. Selectați dintre valori cuprinse între
ISO 64 și 25600 (sau, în cazul Z 6, între ISO 100 și ISO 51200).
Pentru situații speciale sunt disponibile, de asemenea, setări
Sensibilitate ISO
de la aproximativ 0,3 până la 1 EV sub cea mai mică dintre
aceste valori și de la 0,3 până la 2 EV peste cea mai mare dintre
aceste valori. Modul b oferă o opțiune suplimentară
Automat.
Dacă se selectează Activat, aparatul foto va regla automat
sensibilitatea ISO atunci când expunerea optimă nu se poate
obține la valoarea selectată pentru Sensibilitate ISO. Sunt
disponibile opțiunile de mai jos pentru reglarea fină a
controlului sensibilității ISO automat.
• Sensibilitate maximă: Alegeți o limită superioară pentru
sensibilitatea ISO pentru a împiedica ca aceasta să crească
Control sensibilitate
prea mult.
ISO auto.
• Sensibilitate maximă cu c: Alegeți limita superioară a
sensibilității ISO pentru fotografiile realizate cu o unitate bliț
opțională.
• Timp expunere maxim: Alegeți timpul de expunere sub care va
porni controlul sensibilității ISO automat pentru a preveni
subexpunerea în modurile P și A. Opțiunile variază între
1/4.000 s și 30 s. De asemenea, este disponibilă și o opțiune
Automat (0 170).
Ghid meniu > C Meniul fotografiere 169
A „Timp expunere maxim” > „Automat”
Dacă se selectează Automat pentru Control sensibilitate ISO auto. > Timp
expunere maxim, aparatul foto va alege timpul de expunere maxim pe baza
distanței focale a obiectivului. De exemplu, aparatul foto va selecta automat
valoarea maximă a timpilor de expunere scurți pentru a reduce estomparea care
se produce în mod obișnuit cu obiective telefotografice.
Selectarea automată a timpului de expunere poate fi reglată fin pentru valori
maxime ale timpilor de expunere mai scurți sau mai lungi prin evidențierea
Automat și apăsarea 2; alegerea unor valori mai mici pentru timpii de expunere
maximi atunci când se fotografiază obiecte care se deplasează rapid va reduce
estomparea.
Timpii de expunere pot depăși valoarea maximă selectată dacă expunerea
optimă nu poate fi obținută la sensibilitatea ISO aleasă pentru Sensibilitate
maximă.
Balans de alb
Buton G ➜ C (meniu fotografiere)
Reglați balansul de alb. Pentru informații
suplimentare, consultați secțiunile „Balans de
alb” din „Setări de bază” (0 63) și „Meniul i”
(0 98).
170 Ghid meniu > C Meniul fotografiere
Meniul balans de alb: Reglare fină
Reglarea fină este disponibilă prin intermediul meniurilor aparatului
foto. Pentru informații suplimentare privind reglarea fină, consultați
„Reglarea fină a balansului de alb” (0 99). Pentru informații privind
reglarea fină a balansului de alb presetat manual, consultați „Reglarea
fină a balansului de alb presetat” (0 176).
1 Afişați opțiunile pentru reglarea fină.
Mergeți la Balans de alb din meniul
fotografiere, evidențiați o opțiune pentru
balansul de alb și apăsați 2.
2 Reglați fin balansul de alb.
Coordonate
Utilizați selectorul multiplu pentru a regla
fin balansul de alb. Balansul de alb poate fi
reglat fin pe axa A (galben)–B (albastru) în
paşi de 0,5 şi pe axa G (verde)–
M (magenta) în paşi de 0,25. Axa
orizontală (A (galben)–B (albastru))
corespunde temperaturii culorii, în timp
Reglare
ce axa verticală (G (verde)–M (magenta))
are efecte similare filtrelor compensare
culoare (CC) corespunzătoare. Axa orizontală este gradată în trepte
echivalente cu aproximativ 5 mired, iar axa verticală în trepte de
aproximativ 0,05 unități de densitate difuză.
Ghid meniu > C Meniul fotografiere 171
3 Salvați modificările şi ieşiți.
Apăsați J pentru a salva setările şi a reveni
la meniul fotografiere. Dacă balansul de
alb a fost reglat fin, va apărea un asterisc
(„U”) lângă pictograma balans de alb din
afișajul fotografiere.
D Reglare fină balans de alb
Culorile de pe axele de reglare fină sunt relative, nu absolute. De exemplu,
deplasarea cursorului la B (albastru) când pentru balansul de alb este selectată o
setare „caldă”, precum J (Incandescent), va face fotografiile uşor „mai reci”, dar
nu le va face chiar albastre.
D „Mired”
Orice modificare a temperaturii culorii produce o diferență de culoare mai mare
la temperaturi scăzute ale culorii decât ar produce la temperaturi mai ridicate ale
culorii. De exemplu, o modificare de 1.000 K produce o modificare mult mai
importantă a culorii la 3.000 K decât la 6.000 K. Mired, calculat prin înmulțirea
inversului temperaturii culorii cu 10 6, este o măsură a temperaturii culorii care
ține seama de o astfel de variație şi, prin urmare, aceasta este unitatea folosită
pentru filtrele de compensare a temperaturii culorii. De exemplu:
• 4.000 K–3.000 K (o diferență de 1.000 K)=83 mired
• 7.000 K–6.000 K (o diferență de 1.000 K)=24 mired
172 Ghid meniu > C Meniul fotografiere
Meniul de balans de alb: Alegerea unei temperaturi a
culorii
Temperatura culorii poate fi selectată utilizând opțiunea Balans de
alb > Alegere temperatură culoare din meniul fotografiere.
Introduceți valori pentru axele galben–albastru şi verde-magenta,
conform descrierii de mai jos.
1 Selectați Alegere temperatură culoare.
Mergeți la Balans de alb din meniul fotografiere, evidențiați Alegere
temperatură culoare și apăsați 2.
2 Selectați valorile pentru galben–albastru şi verde-magenta.
Apăsați 4 sau 2 pentru a evidenția cifre pe axa A (galben)–
B (albastru) sau pe axa G (verde)–M (magenta) și apăsați 1 sau 3
pentru a modifica.
Valoare pentru axa
A (galben)–B (albastru)
Valoare pentru axa
G (verde)–M (magenta)
3 Salvați modificările şi ieşiți.
Apăsați J pentru a salva setările şi a reveni
la meniul fotografiere. Dacă este selectată
o valoare diferită de zero pentru axa
G (verde)–M (magenta), va apărea un
asterisc („U”) lângă pictograma balans de
alb din afişajul fotografiere.
Ghid meniu > C Meniul fotografiere 173
D Alegere temperatură culoare
Rețineți că nu se vor obține rezultatele dorite la iluminare fluorescentă. Alegeți
I (Fluorescent) pentru sursele de lumină fluorescente. Cu alte surse de lumină,
faceți o fotografie test pentru a stabili dacă valoarea selectată este adecvată.
174 Ghid meniu > C Meniul fotografiere
Presetare manuală: Copierea balansului de alb dintr-o
fotografie
Opțiunea Presetare manuală din meniul balans de alb poate fi folosită
pentru a copia o valoare a balansului de alb dintr-o fotografie existentă.
Pentru informații suplimentare privind balansul de alb presetat manual,
consultați „Presetare manuală” (0 101).
1 Selectați Presetare manuală.
Mergeți la Balans de alb din meniul
fotografiere, evidențiați Presetare
manuală și apăsați 2.
2 Selectați o destinație.
Evidențiați presetarea de destinație (d-1
până la d-6) şi apăsați X.
3 Alegeți Selectare imagine.
Va fi afișat meniul balansului de alb
presetat manual; evidențiați Selectare
imagine și apăsați 2.
4 Evidențiați o imagine sursă.
Evidențiați imaginea sursă. Pentru a
vizualiza imaginea evidențiată în cadru
întreg, apăsați şi mențineți apăsat
butonul X.
Ghid meniu > C Meniul fotografiere 175
5 Copiați balansul de alb.
Apăsați J pentru a copia valoarea balansului de alb din fotografia
evidențiată la presetarea selectată. Dacă fotografia evidențiată are
un comentariu, comentariul va fi copiat la comentariul pentru
presetarea selectată.
D Reglarea fină a balansului de alb presetat
Presetarea curentă poate fi reglată fin prin
selectarea opțiunii Reglare fină din meniul
balansului de alb presetat manual şi reglarea
conform descrierii de la „Meniul balans de alb:
Reglare fină” (0 171).
D Editare comentariu
Pentru a introduce un comentariu descriptiv de
până la 36 de caractere pentru presetarea curentă
a balansului de alb, selectați Editare comentariu
în meniul balans de alb presetat manual.
D Protejare
Pentru a proteja presetarea curentă a balansului
de alb, selectați Protejare din meniul balans de
alb presetat manual, apoi evidențiați Activată și
apăsați J. Presetările protejate nu pot fi
modificate și opțiunile Reglare fină și Editare
comentariu nu se pot utiliza.
176 Ghid meniu > C Meniul fotografiere
Setare Picture Control
Buton G ➜ C (meniu fotografiere)
Alegeți cum vor fi procesate fotografiile noi. Pentru informații
suplimentare, consultați „Setare Picture Control” (0 94).
Setare Picture Control: Modificarea opțiunilor Picture
Control
Opțiunile Picture Control existente presetate sau personalizate pot fi
modificate pentru a se potrivi cu scena sau scopul creativ al
utilizatorului.
1 Selectați o opțiune Picture Control.
Evidențiați opțiunea Picture Control dorită
în lista de opțiuni Picture Control şi
apăsați 2.
2 Reglați setările.
Apăsați 1 sau 3 pentru a evidenția
setarea dorită şi apăsați 4 sau 2 pentru a
alege o valoare în trepte de 1 sau rotiți
selectorul secundar de comandă pentru a
alege o valoare în trepte de 0,25 (opțiunile
disponibile variază în funcție de opțiunea
Picture Control selectată). Pentru a regla rapid nivelurile pentru
Detaliere, Detaliere nivel mediu și Claritate echilibrate, evidențiați
Clar rapid și apăsați 4 sau 2. Repetați acest pas până când se
reglează toate setările. Setările implicite pot fi restabilite prin
apăsarea butonului O.
3 Salvați modificările şi ieşiți.
Apăsați J pentru a salva modificările şi a reveni la lista opțiunilor
Picture Control.
Ghid meniu > C Meniul fotografiere 177
D Opțiuni Picture Control personalizate
Modificările aduse opțiunilor Picture Control existente pot fi salvate ca opțiuni
Picture Control personalizate folosind opțiunea Gestionare Picture Control din
meniul fotografiere sau din meniul filmare. Opțiunile Picture Control
personalizate pot fi copiate pe un card de memorie și folosite în software
compatibil sau partajate între aparate foto de acelaşi model.
D Meniul i
Modificarea opțiunilor Picture Control din meniul
i permite previzualizarea efectului pe afişaj.
Evidențiați Setare Picture Control în meniul i și
apăsați J, apoi apăsați 4 și 2 pentru a alege o
opțiune Picture Control și apăsați 3 pentru a afișa
setările Picture Control.
178 Ghid meniu > C Meniul fotografiere
Gestionare Picture Control
Buton G ➜ C (meniu fotografiere)
Salvați opțiunile Picture Control modificate ca opțiuni Picture Control
personalizate.
Opțiune
Descriere
Creați o opțiune Picture Control personalizată nouă pe baza
unei opțiuni Picture Control presetate sau personalizate
Salvare/editare
existente sau editați opțiunile Picture Control personalizate
existente.
Redenumire
Redenumiți opțiunile Picture Control personalizate.
Ştergere
Ștergeți opțiuni Picture Control personalizate.
Utilizați următoarele opțiuni pentru a copia opțiunile Picture
Control personalizate pe şi de pe cardul de memorie. După ce
au fost copiate pe cardul de memorie, opțiunile Picture Control
pot fi utilizate cu alte aparate foto sau cu software compatibil.
• Copiere în aparatul foto: Copiați opțiuni Picture Control
personalizate de pe cardul de memorie la destinațiile Picture
Încărcare/salvare
Control personalizate, de la C-1 la C-9, din aparatul foto şi
denumiți-le după cum doriți.
• Ştergere de pe card: Ștergeți opțiunile Picture Control
personalizate selectate de pe cardul de memorie.
• Copiere pe card: Copiați o opțiune Picture Control personalizată
(de la C-1 la C-9) din aparatul foto la o destinație selectată (de
la 1 la 99) de pe cardul de memorie.
Ghid meniu > C Meniul fotografiere 179
Crearea opțiunilor Picture Control personalizate
Opțiunile Picture Control furnizate cu aparatul foto pot fi modificate şi
salvate ca opțiuni Picture Control personalizate.
1 Selectați Salvare/editare.
Evidențiați Salvare/editare şi apăsați 2.
2 Selectați o opțiune Picture Control.
Evidențiați o opțiune Picture Control
existentă şi apăsați 2 sau apăsați J
pentru a trece la pasul 4 pentru a salva o
copie a opțiunii Picture Control
evidențiate fără alte modificări.
3 Editați opțiunea Picture Control
selectată.
Pentru a renunța la orice modificări şi a
porni din nou de la setările implicite,
apăsați butonul O. Apăsați J atunci când
setările sunt finalizate.
4 Selectați o destinație.
Alegeți o destinație pentru opțiunea
Picture Control personalizată (de la C-1 la
C-9) şi apăsați 2.
180 Ghid meniu > C Meniul fotografiere
5 Denumiți opțiunea Picture Control.
Va fi afişat un dialog de introducere text. În mod implicit, opțiunile
Picture Control noi sunt denumite prin adăugarea unui număr
format din două cifre (alocat automat) la numele opțiunii Picture
Control existente; pentru a alege un alt nume, redenumiți opțiunea
Picture Control conform descrierii de la „Introducere text” (0 162).
Atingeți butonul selectare tastatură pentru a comuta între tastaturile
cu litere mari, cu litere mici şi cu simboluri. Denumirile opțiunilor
Picture Control personalizate pot avea până la nouăsprezece
caractere lungime. Orice caracter după cel de-al nouăsprezecelea va
fi şters.
Zonă nume
Zonă tastatură
Selectare tastatură
D Opțiuni Picture Control personalizate
Opțiunile disponibile pentru Picture Control personalizate sunt aceleaşi cu cele
care au stat la baza opțiunilor Picture Control personalizate.
D Pictograma Picture Control originală
Opțiunea Picture Control presetată originală pe
care se bazează opțiunea Picture Control
personalizată este indicată de o pictogramă în
colțul din dreapta sus al afişajului de editare.
Pictogramă Picture Control
originală
Ghid meniu > C Meniul fotografiere 181
Spaţiu culoare
Buton G ➜ C (meniu fotografiere)
Spațiul de culoare determină paleta de culori disponibile pentru
reproducerea culorii. sRGB este recomandat pentru imprimarea şi
afişarea generală, Adobe RGB, cu paleta sa mai largă de culori, este
recomandat pentru publicarea profesională şi imprimarea în scopuri
comerciale.
D Adobe RGB
Pentru reproducerea precisă a culorii, imaginile Adobe RGB necesită aplicații,
afişaje şi imprimante care acceptă gestionarea culorii.
D Spațiu culoare
ViewNX-i şi Capture NX-D selectează automat spațiul de culoare corect când se
deschid fotografiile create cu acest aparat foto. Rezultatele nu pot fi garantate cu
software de la alți producători.
D-Lighting activ
Buton G ➜ C (meniu fotografiere)
Păstrați detaliile din zonele luminoase şi din zonele umbrite, creând
fotografii cu un contrast natural. Pentru informații suplimentare,
consultați „D-Lighting activ” (0 110).
182 Ghid meniu > C Meniul fotografiere
Reducere zgomot exp. lungă
Buton G ➜ C (meniu fotografiere)
Dacă se selectează Activată, fotografiile
realizate la timpi de expunere mai lungi de 1 s
vor fi procesate pentru a reduce zgomotul
(pete luminoase sau ceață). Timpul necesar
pentru procesare aproape se dublează; în
timpul procesării va fi afișat mesajul
„Efectuare reducere zgomot”, „Job NR” va clipi
pe panoul de control şi nu se vor putea face
fotografii (dacă aparatul foto este oprit
înainte ca procesarea să fie finalizată,
fotografia va fi salvată, dar reducerea
zgomotului nu va fi efectuată). În modul
declanşare continuă, cadențele cadrelor vor
scădea şi, cât timp fotografiile sunt procesate, capacitatea memoriei
tampon se va diminua.
ISO NR ridicat
Buton G ➜ C (meniu fotografiere)
Fotografiile realizate la sensibilități ISO ridicate pot fi procesate pentru a
reduce „zgomotul”.
Opțiune
Ridicat/
Normal/
Redus
Dezactivat
Descriere
Reduceți zgomotul (pixeli luminoşi repartizați aleatoriu), în special în
fotografii realizate la sensibilități ISO ridicate. Alegeți gradul de
reducere a zgomotului dintre Ridicat, Normal şi Redus.
Reducerea zgomotului se realizează numai atunci când este necesar
şi niciodată la un nivel mai ridicat decât atunci când se selectează
Redus.
Ghid meniu > C Meniul fotografiere 183
Control vignetare
Buton G ➜ C (meniu fotografiere)
Controlul vignetării reduce scăderea luminozității care apare la
marginile cadrului. Efectele sale variază de la un obiectiv la altul şi sunt
mai vizibile la diafragmă maximă. Alegeți dintre Ridicat, Normal, Redus
şi Dezactivat.
D Control vignetare
În funcție de scenă, condițiile de fotografiere şi tipul de obiectiv, imaginile TIFF şi
JPEG pot prezenta zgomot (ceață) sau variații ale luminozității periferice, în timp
ce opțiunile Picture Control personalizate şi opțiunile Picture Control presetate
care au fost modificate față de setările implicite este posibil să nu producă efectul
dorit. Efectuați fotografii de test și vizualizați rezultatele pe afișaj.
Compensare difracţie
Buton G ➜ C (meniu fotografiere)
Selectați Activată pentru a reduce difracția la diafragme închise
(numere f/ mari).
Control automat al distors.
Buton G ➜ C (meniu fotografiere)
Selectați Activată în funcție de necesități pentru a reduce distorsiunea
de tip butoi când fotografiați cu obiective pentru unghi larg și pentru a
reduce distorsiunea de tip pernă când fotografiați cu obiective lungi
(rețineți că este posibil ca Activată să fie selectată automat cu unele
obiective, caz în care opțiunea Control automat al distors. va fi colorată
în gri și nu va fi disponibilă).
184 Ghid meniu > C Meniul fotografiere
Fotogr. cu reducere efect clipire
Buton G ➜ C (meniu fotografiere)
Atunci când se selectează Activată, aparatul foto va potrivi fotografiile
pentru a reduce benzile, zonele subexpuse sau supraexpuse sau (în
fotografiile realizate în modurile cu declanșare continuă) coloritul
neuniform cauzat de clipirea surselor de lumină, cum ar fi lămpile
fluorescente sau cu vapori de mercur (rețineți că este posibil să scadă
cadența cadrelor în timp ce reducerea efectului de clipire este activă și că
este posibil să fie încetinită cadența cadrelor sau să devină neregulată în
timpul fotografierii în serie).
D „Fotogr. cu reducere efect clipire” din meniul fotografiere
Reducerea efectului de clipire poate detecta clipirea la 100 şi 120 Hz (frecvențe
asociate cu surse de alimentare de la rețea de 50 şi, respectiv, 60 Hz). Este posibil
să nu fie detectată clipirea sau ca rezultatele dorite să nu poată fi obținute în
cazul fundalurilor întunecate, al surselor de lumină puternică sau al panourilor de
afișaj cu lumini decorative şi al altor surse de iluminare nestandard. În funcție de
sursa de lumină, este posibil să existe o uşoară întârziere înainte ca obturatorul să
fie declanşat. Este posibil ca rezultatele dorite să nu poată fi obținute dacă
frecvența sursei de alimentare se modifică în timpul fotografierii.
Detectarea clipirii nu va avea efect la timpi de expunere mai lungi de 1/100 s
(inclusiv Bulb și Time (Durată)) sau atunci când se selectează Continuu R (extins)
pentru modul de declanșare sau când este activat modul fotografiere fără sunet,
HDR sau întârziere expunere.
Măsurare
Buton G ➜ C (meniu fotografiere)
Măsurarea determină modul în care aparatul foto setează expunerea.
Pentru informații suplimentare, consultați „Măsurare” (0 108).
Ghid meniu > C Meniul fotografiere 185
Control bliţ
Buton G ➜ C (meniu fotografiere)
Reglați setările pentru unitățile bliț cu control la distanță fără fir (0 362)
sau unitățile bliț opționale montate pe cupla pentru accesorii a
aparatului foto (0 349).
Mod control bliţ
Alegeți un mod control bliț și un nivel pentru
bliț și reglați celelalte setări pentru unitățile
bliț SB-5000, SB-500, SB-400 sau SB-300
montate pe cupla pentru accesorii a
aparatului foto (setările pentru unitățile
SB-5000 montate pe cupla pentru accesorii
pot fi reglate și folosind comenzile de pe
unitatea bliț, în timp ce setările pentru celelalte unități bliț pot fi reglate
doar folosind comenzile unității bliț). Opțiunile disponibile în Mod
control bliţ variază în funcție de modul selectat.
• TTL: Mod i-TTL. Nivelul blițului se reglează automat ca răspuns la
condițiile de fotografiere.
• Bliţ extern automat: În acest mod, puterea se reglează automat în funcție
de cantitatea de lumină reflectată de subiect.
• Manual cu prioritate distanţă: Alegeți distanța până la subiect; puterea
blițului va fi reglată automat.
• Manual: Alegeți manual nivelul blițului.
• Declanşare repetată bliţ: Blițul se declanşează în mod repetat cât timp este
deschis obturatorul, producând un efect de expunere multiplă.
186 Ghid meniu > C Meniul fotografiere
Opţiuni bliţ fără fir
Reglați setările pentru controlul simultan fără
fir al mai multor unități bliț cu control la
distanță. Această opțiune este disponibilă
numai când pe aparatul foto este montată o
unitate bliț SB-5000 sau SB-500 sau o
telecomandă fără fir WR-R10.
Opțiune
Y
AWL optic
Y/Z
AWL optic/
radio
Z
AWL radio
Dezactivată
Descriere
Unitățile bliț cu control la distanță sunt controlate
folosind semnale luminoase de intensitate redusă emise
de blițul principal (0 375).
Alegeți această opțiune atunci când utilizați atât unități
bliț controlate optic, cât și unități bliț controlate prin
radio (0 383).
Unitățile bliț cu control la distanță sunt controlate prin
semnale radio provenind de la o telecomandă WR-R10
atașată la aparatul foto (0 364).
Fotografierea cu bliț controlat la distanță dezactivată.
Ghid meniu > C Meniul fotografiere 187
Control bliţ de la distanţă
Alegeți dintre opțiunile de fotografiere cu
controlul blițului de la distanță enumerate
mai jos (0 368, 375).
Opțiune
Bliţuri în grup
Control rapid
fără fir
Repetare la
distanţă
Descriere
Alegeți un mod control bliț separat pentru fiecare grup de unități
bliț cu control la distanță.
Alegeți echilibrul între grupurile A și B și setați manual puterea
pentru grupul C.
Unitățile bliț se declanşează în mod repetat cât timp este deschis
obturatorul, producând un efect de expunere multiplă.
Info. bliţ cu control la dist. radio
Vizualizați unitățile bliț controlate în acel
moment prin intermediul AWL radio.
Mod bliţ
Buton G ➜ C (meniu fotografiere)
Alegeți modul bliț pentru unitățile bliț cu control la distanță fără fir sau
pentru unitățile bliț montate pe cupla pentru accesorii a aparatului foto.
Pentru informații suplimentare, consultați „Mod bliț” (0 107, 354).
188 Ghid meniu > C Meniul fotografiere
Compensare bliţ
Buton G ➜ C (meniu fotografiere)
Reglați puterea blițului pentru a controla luminozitatea subiectului
principal față de fundal (0 356). Puterea blițului poate fi sporită, pentru
a face subiectul principal să apară mai luminos, sau redusă, pentru a
împiedica zonele luminoase sau reflexiile nedorite.
Mod focalizare
Buton G ➜ C (meniu fotografiere)
Modul de focalizare controlează modul în care aparatul foto focalizează.
Pentru informații suplimentare, consultați „Alegerea unui mod de
focalizare” (0 52).
Mod zonă AF
Buton G ➜ C (meniu fotografiere)
Alegeți modul în care aparatul foto selectează punctul de focalizare
pentru focalizarea automată. Pentru informații suplimentare, consultați
„Mod zonă AF” (0 54).
Reducere vibraţie
Buton G ➜ C (meniu fotografiere)
Alegeți dacă activați reducerea vibrațiilor. Pentru informații
suplimentare, consultați „Reducere vibrație” (0 112).
Ghid meniu > C Meniul fotografiere 189
Bracketing automat
Buton G ➜ C (meniu fotografiere)
Variați expunerea, nivelul blițului, D-Lighting-ul activ (ADL) sau balansul
de alb câte puțin cu fiecare fotografie, realizând „bracketing” la valoarea
curentă. Bracketing-ul poate fi utilizat în cazurile în care este dificilă
obținerea setărilor corecte și nu aveți timp pentru a verifica rezultatele și
a regla setările cu fiecare fotografie sau pentru a experimenta setări
diferite pentru același subiect. Sunt disponibile următoarele opțiuni:
• Setare bracketing automat: Alegeți setarea sau setările cărora li se aplică
bracketing când funcția bracketing automat este activă. Alegeți
Bracketing AE şi bliţ pentru a executa bracketing atât pentru
expunere, cât și pentru nivelului blițului, Bracketing AE pentru a
executa bracketing numai pentru expunere, Bracketing bliţ pentru a
executa bracketing numai pentru nivelul blițului, Bracketing WB
pentru a executa bracketing pentru balansul de alb sau Bracketing
ADL pentru a executa bracketing când utilizați D-Lighting activ.
• Număr de fotografii: Alegeți numărul de fotografii din secvența de
bracketing.
• Increment: Alegeți valoarea cu care setările selectate sunt variate pentru
fiecare fotografie (cu excepția bracketing-ului ADL).
• Pondere: Alegeți cum variază D-Lighting-ul activ cu fiecare fotografie
(doar bracketing ADL).
190 Ghid meniu > C Meniul fotografiere
Bracketing expunere şi bliț
Variați expunerea și/sau nivelul blițului într-o serie de fotografii.
Expunere modificată cu:
0 EV
Expunere modificată cu:
–1 EV
Expunere modificată cu:
+1 EV
1 Alegeți tipul de bracketing.
Selectați o opțiune pentru Setare bracketing automat. Alegeți
Bracketing AE şi bliţ pentru a modifica atât expunerea, cât și nivelul
blițului, Bracketing AE pentru a varia doar expunerea sau
Bracketing bliţ pentru a varia doar nivelul blițului. Rețineți că
bracketing-ul pentru bliț este disponibil numai în modurile control
bliț i-TTL și, acolo unde este acceptat, diafragmă automată (qA)
(0 408).
2 Alegeți numărul de fotografii.
Evidențiați Număr de fotografii și
apăsați 4 sau 2 pentru a alege numărul
de fotografii din secvența de bracketing.
La setări diferite de 0F, pe afișaj va apărea
o pictogramă bracketing.
Ghid meniu > C Meniul fotografiere 191
3 Alegeți o treaptă de bracketing.
Evidențiați Increment și apăsați 4 sau 2
pentru a alege treapta de bracketing. La
setări implicite, valoarea treptei poate fi
aleasă dintre 0,3 (1/3), 0,7 (2/3), 1, 2 şi 3 EV.
Mai jos sunt enumerate programele de
bracketing cu o treaptă de 0,3 (1/3) EV.
„Număr de
fotografii”
0F
+3F
−3F
+2F
−2F
3F
5F
Indicator bracketing
Nr. de foto.
0
3
3
2
2
3
5
7F
7
9F
9
Ordine bracketing (EV)
0
0/+0,3/+0,7
0/–0,7/–0,3
0/+0,3
0/–0,3
0/–0,3/+0,3
0/–0,7/–0,3/+0,3/+0,7
0/–1,0/–0,7/–0,3/+0,3/
+0,7/+1,0
0/–1,3/–1,0/–0,7/–0,3/
+0,3/+0,7/+1,0/+1,3
Rețineți că pentru trepte ale expunerii de 2 EV sau mai mari, numărul
maxim de fotografii este de 5; dacă este selectată o valoare mai mare
în pasul 2, numărul de fotografii va fi setat automat la 5.
192 Ghid meniu > C Meniul fotografiere
4 Încadrați o fotografie, focalizați şi fotografiați.
Aparatul foto va varia expunerea și/sau nivelul blițului
cu fiecare fotografie, în funcție de programul de
bracketing selectat; valorile modificate pentru timpul de
expunere și diafragmă sunt indicate pe afișaj.
Modificările la expunere sunt adăugate la cele făcute cu
compensarea expunerii.
În timp ce bracketing-ul este activ, afișajul arată o pictogramă
bracketing, un indicator de progres bracketing și numărul de
fotografii rămase din secvența de bracketing. După fiecare fotografie
va dispărea un segment din indicator și numărul de fotografii rămase
se va reduce cu o unitate.
Nr. de foto.: 3; treaptă: 0,7
Afişaj după prima fotografie
❚❚ Anularea bracketing-ului
Pentru a anula bracketing-ul selectați 0F pentru Număr de fotografii.
Ghid meniu > C Meniul fotografiere 193
D Bracketing expunere şi bliț
În modurile cu declanșare continuă, fotografierea se va întrerupe după ce s-a
realizat numărul de fotografii specificat în programul de bracketing.
Fotografierea va fi reluată la următoarea apăsare a butonului de declanşare.
În cazul în care cardul de memorie se umple înainte de a se fi realizat toate
fotografiile dintr-o secvență, fotografierea poate fi reluată de la următoarea
fotografie din secvență după ce cardul de memorie a fost înlocuit sau după ce au
fost şterse fotografii pentru a crea spațiu pe cardul de memorie. Dacă aparatul
foto se închide înainte de realizarea tuturor fotografiilor dintr-o secvență,
bracketing-ul va fi reluat, când este deschis aparatul foto, de la următoarea
fotografie din secvență.
D Bracketing expunere
Aparatul foto modifică expunerea variind timpul de expunere și diafragma
(modul P), diafragma (modul S) sau timpul de expunere (modurile A şi M). Dacă se
selectează Activat pentru Setări sensibilitate ISO > Control sensibilitate ISO
auto. în modurile P, S și A, aparatul foto va varia automat sensibilitatea ISO pentru
expunerea optimă atunci când sunt depășite limitele sistemului de expunere al
aparatului foto; în modul M, aparatul foto va utiliza mai întâi controlul
sensibilității ISO automat pentru a aduce expunerea cât mai aproape de valoarea
optimă, iar apoi va face bracketing acestei expuneri prin varierea timpului de
expunere. Setarea personalizată e6 (Bracketing automat (mod M)) poate fi
utilizată pentru a modifica modul în care aparatul foto realizează bracketing
pentru expunere și bliț în modul M: variind nivelul blițului împreună cu timpul de
expunere și/sau diafragma sau variind doar nivelul blițului.
194 Ghid meniu > C Meniul fotografiere
Bracketing balans de alb
Aparatul foto creează mai multe copii ale fiecărei fotografii, fiecare
dintre ele cu un balans de alb diferit.
1 Alegeți Bracketing WB.
Selectați Bracketing WB pentru Setare bracketing automat.
2 Alegeți numărul de fotografii.
Evidențiați Număr de fotografii și
apăsați 4 sau 2 pentru a alege numărul
de fotografii din secvența de bracketing.
La setări diferite de 0F, pe afișaj va apărea
o pictogramă bracketing.
Ghid meniu > C Meniul fotografiere 195
3 Alegeți o treaptă de bracketing.
Evidențiați Increment și apăsați 4 sau 2
pentru a alege treapta de bracketing.
Fiecare treaptă este aproximativ
echivalentă cu 5 mired. Alegeți dintre
trepte de 1 (5 mired), 2 (10 mired) sau
3 (15 mired). Valorile mai mari de B
corespund unor niveluri mai ridicate de albastru, valorile mai mari de
A corespund unor niveluri mai ridicate de galben. Mai jos sunt
enumerate programele de bracketing cu o treaptă de 1.
„Număr de
fotografii”
0F
B3F
A3F
B2F
A2F
3F
5F
Indicator bracketing
Nr. de
foto.
0
3
3
2
2
3
5
7F
7
9F
9
196 Ghid meniu > C Meniul fotografiere
Increment
1
1B
1A
1B
1A
1A, 1B
Ordine bracketing
0
0/B1/B2
0/A2/A1
0/B1
0/A1
0/A1/B1
0/A2/A1/B1/B2
0/A3/A2/A1/
B1/B2/B3
0/A4/A3/A2/A1/
B1/B2/B3/B4
4 Încadrați o fotografie, focalizați şi fotografiați.
Fiecare fotografie va fi procesată pentru a crea numărul
de copii specificate în programul de bracketing şi fiecare
copie va avea un balans de alb diferit. Modificările la
balansul de alb sunt adăugate la reglarea balansului de
alb efectuată cu reglarea fină a balansului de alb.
Dacă numărul de fotografii din programul de bracketing este mai
mare decât numărul de expuneri rămase, declanșarea obturatorului
va fi dezactivată. Fotografierea poate începe odată ce este introdus
un nou card de memorie.
❚❚ Anularea bracketing-ului
Pentru a anula bracketing-ul selectați 0F pentru Număr de fotografii.
D Bracketing balans de alb
Bracketing-ul balansului de alb nu este disponibil la o calitate a imaginii NEF
(RAW). Selectarea unei opțiuni NEF (RAW) sau NEF (RAW) + JPEG anulează
bracketing-ul balansului de alb.
Bracketing-ul balansului de alb influențează numai temperatura culorii (axa
galben–albastru din afişajul reglării fine a balansului de alb). Nu se realizează
reglări pe axa verde-magenta.
În modul autodeclanșator, numărul de copii specificat în programul de
bracketing va fi realizat de fiecare dată când obturatorul este declanșat,
indiferent de opțiunea selectată pentru setarea personalizată
c2 (Autodeclanşator) > Număr de fotografii.
Dacă aparatul foto este oprit în timp ce indicatorul luminos acces card memorie
este aprins, aparatul foto se va închide numai după ce au fost înregistrate toate
fotografiile din secvență.
Ghid meniu > C Meniul fotografiere 197
Bracketing ADL
Aparatul foto variază D-Lighting-ul activ într-o serie de expuneri.
1 Alegeți Bracketing ADL.
Selectați Bracketing ADL pentru Setare bracketing automat.
2 Alegeți numărul de fotografii.
Evidențiați Număr de fotografii și
apăsați 4 sau 2 pentru a alege numărul
de fotografii din secvența de bracketing.
Alegeți două fotografii pentru a face o
fotografie cu D-Lighting-ul activ
dezactivat şi alta la valoarea selectată la
pasul 3. Alegeți între trei și cinci fotografii pentru a face o serie de
fotografii cu D-Lighting-ul activ setat la Dezactivat, Redus și Normal
(trei fotografii), Dezactivat, Redus, Normal și Ridicat (patru
fotografii) sau Dezactivat, Redus, Normal, Ridicat și Extra ridicat
(cinci fotografii). Dacă alegeți mai mult de două fotografii, treceți la
pasul 4.
La setări diferite de 0F, pe afișaj va apărea
o pictogramă bracketing.
3 Alegeți o valoare pentru D-Lighting
activ.
Evidențiați Pondere și apăsați 4 sau 2
pentru a alege o opțiune. Setarea aleasă se
aplică atunci când se selectează 2F pentru
Număr de fotografii.
198 Ghid meniu > C Meniul fotografiere
Pondere Ordine bracketing
OFF L
Dezactivat/Redus
OFF N Dezactivat/Normal
OFF H
Dezactivat/Ridicat
Dezactivat/
OFF H+
Extra ridicat
Dezactivat/
OFF AUTO
Automat
4 Încadrați o fotografie, focalizați şi fotografiați.
Aparatul foto va modifica D-Lighting-ul activ fotografie
cu fotografie în funcție de programul de bracketing
selectat.
În timp ce bracketing-ul este activ, afișajul
arată o pictogramă bracketing ADL și
numărul de fotografii rămase din
secvența de bracketing. După fiecare
fotografie, numărul de fotografii rămase
se va reduce cu o unitate.
❚❚ Anularea bracketing-ului
Pentru a anula bracketing-ul selectați 0F pentru Număr de fotografii.
D Bracketing ADL
În modurile cu declanșare continuă, fotografierea se va întrerupe după ce s-a
realizat numărul de fotografii specificat în programul de bracketing.
Fotografierea va fi reluată la următoarea apăsare a butonului de declanşare.
În cazul în care cardul de memorie se umple înainte de a se fi realizat toate
fotografiile dintr-o secvență, fotografierea poate fi reluată de la următoarea
fotografie din secvență după ce cardul de memorie a fost înlocuit sau după ce au
fost şterse fotografii pentru a crea spațiu pe cardul de memorie. Dacă aparatul
foto se închide înainte de realizarea tuturor fotografiilor dintr-o secvență,
bracketing-ul va fi reluat, când este deschis aparatul foto, de la următoarea
fotografie din secvență.
Ghid meniu > C Meniul fotografiere 199
Expunere multiplă
Buton G ➜ C (meniu fotografiere)
Înregistrați două până la zece expuneri NEF (RAW) ca o singură
fotografie. Sunt disponibile următoarele opțiuni:
• Mod expunere multiplă: Alegeți dintre Activat (serie) (realizați o serie de
expuneri multiple care se încheie când se selectează Dezactivat),
Activat (o singură fotogr.) (realizați o expunere multiplă) sau
Dezactivat (ieșiți fără crearea unor expuneri multiple suplimentare).
• Număr de fotografii: Alegeți numărul de expuneri care vor fi combinate
pentru a forma o singură fotografie.
• Mod suprapunere: Alegeți dintre opțiunile de mai jos.
- Adăugare: Expunerile sunt suprapuse fără modificare; modificarea nu
este reglată.
- Medie: Înainte ca expunerile să fie suprapuse, modificarea pentru
fiecare este împărțită la numărul total de expuneri (modificarea
pentru fiecare expunere este setată la 1/2 pentru 2 expuneri, 1/3 pentru
3 expuneri etc.).
- Mai luminos: Aparatul foto compară pixelii din fiecare expunere şi îi
foloseşte doar pe cei mai luminoşi.
+
- Mai întunecat: Aparatul foto compară pixelii din fiecare expunere şi îi
foloseşte doar pe cei mai întunecați.
+
200 Ghid meniu > C Meniul fotografiere
• Se păstrează toate expunerile: Alegeți Activat pentru a salva cadrele
individuale care formează fiecare expunere multiplă, respectiv
Dezactivat pentru a renunța la cadrele individuale și a salva doar
expunerea multiplă.
• Fotografiere cu suprapunere: Dacă se selectează Activată, expunerile
anterioare vor fi suprapuse peste vizualizarea prin obiectiv în timpul
fotografierii.
• Selectarea primei expuneri (NEF): Alegeți prima expunere dintre imaginile
NEF (RAW) de pe cardul de memorie.
Crearea unei expuneri multiple
Parcurgeți pașii de mai jos pentru a face o expunere multiplă.
1 Selectați Expunere multiplă.
Evidențiați Expunere multiplă în meniul
fotografiere și apăsați 2.
2 Selectați un mod.
Evidențiați Mod expunere multiplă şi
apăsați 2, apoi apăsați 1 sau 3 pentru a
alege modul dorit şi apăsați J pentru a
selecta.
Dacă se selectează Activat (serie) sau
Activat (o singură fotogr.), pe afișaj va
apărea o pictogramă.
Ghid meniu > C Meniul fotografiere 201
3 Alegeți numărul de fotografii.
Evidențiați Număr de fotografii şi
apăsați 2. Apăsați 1 sau 3 pentru a alege
numărul de expuneri care vor fi combinate
pentru a forma o singură fotografie şi
apăsați J.
4 Alegeți modul de suprapunere.
Evidențiați Mod suprapunere şi
apăsați 2, apoi apăsați 1 sau 3 pentru a
alege modul dorit şi apăsați J pentru a
selecta.
5 Alegeți dacă păstrați expunerile
individuale.
Pentru a alege dacă păstrați sau ştergeți
cadrele individuale care alcătuiesc
expunerea multiplă, evidențiați Se
păstrează toate expunerile și apăsați 2,
apoi apăsați 1 sau 3 pentru a alege
opțiunea dorită și apăsați J pentru a selecta.
6 Alegeți dacă doriți să vizualizați
progresul pe afișaj.
Pentru a alege dacă expunerile mai vechi
sunt suprapuse peste vizualizarea prin
obiectiv pe măsură ce fotografierea
progresează, evidențiați Fotografiere cu
suprapunere și apăsați 2, apoi apăsați 1
sau 3 pentru a alege opțiunea dorită și apăsați J pentru a selecta.
202 Ghid meniu > C Meniul fotografiere
7 Alegeți prima expunere.
Pentru a alege prima expunere dintre
fotografiile existente realizate cu Mare
selectat pentru Dimensiune imagine >
NEF (RAW) din meniul fotografiere,
evidențiați Selectarea primei expuneri
(NEF) și apăsați 2. Utilizați selectorul
multiplu pentru a evidenția imaginea dorită şi apăsați J pentru a
selecta (pentru a vizualiza imaginea evidențiată pe ecranul întreg,
apăsați şi mențineți apăsat butonul X).
8 Încadrați o fotografie, focalizați şi
fotografiați.
Continuați să fotografiați până când toate
expunerile au fost realizate și fotografia
finală a fost înregistrată (dacă ați selectat
o imagine NEF (RAW) existentă ca primă
expunere la pasul 7, fotografierea va
începe de la a doua expunere). Dacă a fost
selectată Activat (o singură fotogr.) la
pasul 2, fotografierea cu expunere
multiplă se va încheia când fotografia
este înregistrată; în caz contrar, puteți continua sã realizați expuneri
multiple până când fotografierea cu expuneri multiple este
dezactivată.
Ghid meniu > C Meniul fotografiere 203
D Mod declanşare
În modurile cu declanșare continuă, aparatul foto înregistrează toate expunerile
într-o singură serie. Dacă se selectează Activat (serie), va începe o nouă
expunere multiplă pe măsură ce fiecare expunere multiplă anterioară se încheie;
dacă se selectează Activat (o singură fotogr.), fotografierea cu expunere
multiplă se va încheia după înregistrarea primei expuneri multiple. În modul
autodeclanșator, aparatul foto va înregistra automat numărul de expuneri
selectat la pasul 3, indiferent de opțiunea selectată pentru setarea personalizată
c2 (Autodeclanșator) > Număr de fotografii; intervalul dintre fotografii este
totuși controlat de setarea personalizată c2 (Autodeclanșator) > Interval între
fotografii. În alte moduri de declanșare, se va face câte o fotografie de fiecare
dată când se apasă butonul de declanșare; continuați fotografierea până la
înregistrarea tuturor expunerilor.
D Calitate imagine
Expunerile multiple realizate cu o opțiune NEF (RAW) selectată pentru calitatea
imaginii vor fi înregistrate în format JPEG finem.
204 Ghid meniu > C Meniul fotografiere
Meniul i
Opțiunile enumerate mai jos pot fi accesate în
timpul fotografierii cu expunere multiplă prin
apăsarea butonului K urmată de apăsarea
butonului i. Evidențiați elemente şi apăsați J
pentru a selecta.
• Vizualizare progres: Vizualizați o previzualizare
creată din expunerile înregistrate în acel
moment.
• Reluarea ultimei expuneri: Realizați din nou cea
mai recentă expunere.
• Salvare şi ieşire: Creați o expunere multiplă din
expunerile realizate până în acel moment.
• Renunţare şi ieşire: Ieşiți fără să înregistrați o
expunere multiplă. Dacă se selectează Activat pentru Se păstrează
toate expunerile, expunerile individuale vor fi păstrate.
D Expunere multiplă
Fotografierea se poate opri și dacă setările aparatului foto sunt modificate
înainte ca expunerea să fie completă. Setările de fotografiere și informațiile
despre fotografie pentru fotografiile realizate cu expunere multiplă se referă la
prima expunere.
Nu scoateți şi nu înlocuiți cardul de memorie în timpul înregistrării unei expuneri
multiple.
Expunerile multiple pot fi afectate de zgomot (pixeli luminoşi repartizați
aleatoriu, ceață sau linii).
D Alte setări
În timp ce se realizează o expunere multiplă, cardurile de memorie nu pot fi
formatate şi unele elemente din meniu sunt colorate în gri şi nu pot fi modificate.
Ghid meniu > C Meniul fotografiere 205
Încheierea expunerilor multiple
Pentru a încheia o expunere multiplă înainte
ca numărul specificat de expuneri să fi fost
realizat, selectați Dezactivat pentru Mod
expunere multiplă sau apăsați butonul K și
apoi butonul i și selectați Salvare şi ieşire
sau Renunţare şi ieşire. Dacă fotografierea se
încheie sau dacă selectați Salvare şi ieşire
înainte ca numărul specificat de expuneri să fi fost realizat, va fi creată o
expunere multiplă din expunerile care au fost înregistrate până în acel
moment. Dacă se selectează Medie pentru Mod suprapunere,
modificarea va fi reglată pentru a reflecta numărul de expuneri
înregistrat efectiv. Rețineți că fotografierea se va încheia automat dacă
temporizatorul standby se oprește.
D Temporizatorul standby
Meniurile și redarea pot fi folosite între expuneri, rețineți însă că dacă nu se
efectuează operații timp de aproximativ 40 de secunde în timpul redării sau timp
de 90 de secunde în timp ce sunt afișate meniurile, fotografierea se va încheia și
va fi creată o expunere multiplă din expunerile înregistrate până în acel moment.
Timpul disponibil pentru înregistrarea următoarei expuneri poate fi prelungit
prin alegerea unor timpi mai lungi pentru setarea personalizată c3 (Întârziere
oprire) > Redare și Meniuri.
206 Ghid meniu > C Meniul fotografiere
HDR (high dynamic range)
Buton G ➜ C (meniu fotografiere)
Utilizat pentru subiecte cu un contrast ridicat, High Dynamic Range
(HDR) păstrează detaliile din zonele luminoase şi din zonele umbrite prin
îmbinarea a două fotografii realizate la expuneri diferite. HDR are
eficiență maximă când este folosit cu măsurarea matricială (cu
măsurarea spot sau central evaluativă, o expunere diferențială Automat
este echivalentă cu aproximativ 2 EV). Acesta nu poate fi combinat cu
unele funcții ale aparatului foto, printre acestea numărându-se
înregistrare NEF (RAW), fotografiere cu bliț, bracketing, expunere
multiplă, timpi de expunere Bulb și Time (Durată) sau cu temporizatorul
de interval, comutarea focalizării sau înregistrarea filmării secvențiale.
+
Prima expunere (mai
întunecată)
A doua expunere (mai
luminoasă)
Imagine HDR combinată
Sunt disponibile următoarele opțiuni:
• Mod HDR: Alegeți dintre Activat (serie) (realizați o serie de fotografii
HDR care se încheie când se selectează Dezactivat), Activat (o
singură fotogr.) (realizați o fotografie HDR) și Dezactivat (ieșiți fără
crearea unor fotografii HDR suplimentare).
• Expunere diferenţială: Alegeți diferența de expunere între două fotografii
care sunt combinate pentru a crea o fotografie HDR. Alegeți valori mai
mari pentru subiecte cu contrast ridicat sau selectați Automat pentru
a lăsa aparatul foto să regleze expunerea diferențială în funcție de
scenă.
• Uniformizare: Alegeți cât de mult să uniformizați îmbinările dintre
cadrele care formează fiecare fotografie HDR.
Ghid meniu > C Meniul fotografiere 207
• Salvare imagini individuale (NEF): Alegeți Activată pentru a salva fiecare
dintre cadrele individuale folosite pentru a crea imaginea HDR.
Fotografiile sunt salvate ca fișiere NEF (RAW) de mari dimensiuni,
indiferent de opțiunile selectate pentru calitate imagine și dimensiune
în meniul fotografiere.
208 Ghid meniu > C Meniul fotografiere
Realizarea fotografiilor HDR
Parcurgeți pașii de mai jos pentru a face fotografii HDR.
1 Selectați HDR (high dynamic range).
Evidențiați HDR (high dynamic range) în
meniul fotografiere și apăsați 2.
2 Selectați un mod.
Evidențiați Mod HDR şi apăsați 2.
Evidențiați una dintre următoarele
opțiuni şi apăsați J.
• Pentru a face o serie de fotografii HDR,
selectați 0 Activat (serie).
Fotografierea HDR va continua până
când selectați Dezactivat pentru
Mod HDR.
• Pentru a face o fotografie HDR, selectați Activat (o singură fotogr.).
Fotografierea normală va fi reluată automat după ce ați creat o
singură fotografie HDR.
• Pentru a ieși fără să creați alte fotografii HDR, selectați Dezactivat.
Dacă se selectează Activat (serie) sau
Activat (o singură fotogr.), pe afișaj va
apărea o pictogramă.
Ghid meniu > C Meniul fotografiere 209
3 Alegeți expunerea diferențială.
Pentru a alege diferența de expunere între
două fotografii, evidențiați Expunere
diferenţială şi apăsați 2.
Evidențiați o opțiune și apăsați J. Alegeți
valori mai mari pentru subiecte cu
contrast ridicat, dar rețineți că alegerea
unei valori mai mari decât cea necesară
este posibil să nu producă rezultatele
dorite; dacă se selectează Automat,
aparatul foto va regla automat expunerea
pentru a se potrivi scenei.
4 Alegeți nivelul de uniformizare.
Pentru a alege cât de mult sunt
uniformizate îmbinările dintre două
imagini, evidențiați Uniformizare şi
apăsați 2.
Evidențiați o opțiune şi apăsați J. Valorile
mai ridicate produc o imagine compozită
mai uniformizată. Este posibil ca pe unele
subiecte să fie vizibile umbre inegale.
210 Ghid meniu > C Meniul fotografiere
5 Alegeți dacă păstrați expunerile
individuale.
Pentru a alege dacă salvați imaginile
NEF (RAW) individuale care alcătuiesc
fotografia HDR, evidențiați Salvare
imagini individuale (NEF) și apăsați 2,
apoi apăsați 1 sau 3 pentru a alege
opțiunea dorită și apăsați J pentru a selecta.
6 Încadrați o fotografie, focalizați şi
fotografiați.
Aparatul foto realizează două expuneri
când butonul de declanşare este apăsat
până la capăt. „Job” și „HDR” vor clipi pe
panoul de control în timp ce imaginile
sunt combinate; nu se pot face fotografii
până când înregistrarea nu este încheiată. Indiferent de opțiunea
curentă selectată pentru modul de declanşare, se va face o singură
fotografie de fiecare dată când butonul de declanşare este apăsat.
Dacă se selectează Activat (serie), HDR se va dezactiva numai când
este selectat Dezactivat pentru modul HDR; dacă se selectează
Activat (o singură fotogr.), HDR se dezactivează automat după ce
este realizată fotografia.
D Încadrarea fotografiilor HDR
Marginile imaginii vor fi tăiate. Este posibil să nu se obțină rezultatele dorite dacă
aparatul foto sau subiectul se mişcă în timpul fotografierii. Se recomandă
utilizarea unui trepied. În funcție de scenă, este posibil să apară umbre în jurul
obiectelor luminoase sau să apară halouri în jurul obiectelor întunecate; acest
efect poate fi redus prin reglarea nivelului de uniformizare.
Ghid meniu > C Meniul fotografiere 211
Fotograf. cu temporiz. interval
Buton G ➜ C (meniu fotografiere)
Realizați fotografii la intervalul selectat până când este înregistrat
numărul de fotografii specificat. Când utilizați temporizatorul de
interval, selectați un mod de declanșare diferit de Autodeclanşator (E).
Selectarea Fotograf. cu temporiz. interval afișează opțiunile de mai
jos.
• Pornire: Porniți fotografierea cu temporizator de interval, fie după 3 s
(Acum selectat pentru Alegere zi/oră pornire), fie la o dată și oră
selectate (Alegere zi/oră). Fotografierea va continua la intervalul
selectat până când sunt făcute toate fotografiile.
• Alegere zi/oră pornire: Alegeți o opțiune de pornire. Pentru a începe
imediat fotografierea, selectați Acum. Pentru a începe fotografierea la
o dată şi oră alese, selectați Alegere zi/oră.
• Interval: Alegeți intervalul (ore, minute și secunde) dintre fotografii.
• Nr. de interv.×nr. de fot./interv.: Alegeți numărul de intervale și numărul de
fotografii pe interval.
• Uniformizare expunere: Selectarea Activată permite aparatului foto să
regleze expunerea pentru a se potrivi fotografiilor anterioare din alte
moduri decât M (rețineți că uniformizarea expunerii are efect în modul
M numai în cazul în care controlul sensibilității ISO automat este
activat). Modificările mari ale luminozității subiectului în timpul
fotografierii pot duce la variații vizibile ale expunerii, caz în care poate
fi necesar să se scurteze intervalul dintre fotografii.
• Fotografiere fără sunet: Selectați Activată pentru a reduce zgomotul
produs de obturator în timpul fotografierii.
212 Ghid meniu > C Meniul fotografiere
• Prioritate interval: Selectați Activată pentru a vă asigura că fotografiile
realizate în modurile P și A sunt realizate la intervalul ales, respectiv
Dezactivată pentru a vă asigura că fotografiile sunt expuse corect.
Dacă se selectează Activată, verificați ca timpul de expunere maxim
ales pentru Setări sensibilitate ISO > Control sensibilitate ISO auto.
în meniul fotografiere să fie mai scurt decât intervalul și că este ales
Declanşare pentru setarea personalizată a1 (Selecţie prioritate AF-C)
sau pentru setarea personalizată a2 (Selecţie prioritate AF-S) în
funcție de modul de focalizare selectat în acel moment.
• Dosar stocare începere: Evidențiați opțiuni și apăsați 2 pentru a selecta sau
pentru a anula selecția. Alegeți Folder nou pentru a crea un folder nou
pentru fiecare secvență nouă, respectiv Reset. numerotare fişiere
pentru a reseta numerotarea fișierelor la 0001 când se creează un
folder nou.
Ghid meniu > C Meniul fotografiere 213
Fotografiere cu temporizator de interval
D Înainte de fotografiere
Înainte de a începe fotografierea cu temporizator de interval, faceți o fotografie
de test la setările curente și vizualizați rezultatele. Vă recomandăm utilizarea unui
trepied și selectarea Dezactivat pentru Reducere vibraţie din meniul
fotografiere. Înainte de a alege un timp de pornire, selectați Fus orar şi dată în
meniul setare și asigurați-vă că ceasul intern al aparatului foto este setat la ora și
data corecte. Pentru a vă asigura că fotografierea nu este întreruptă, asigurați-vă
că acumulatorul aparatului foto este complet încărcat. Dacă nu sunteți sigur,
încărcați acumulatorul înainte de utilizare sau folosiți un adaptor la rețeaua
electrică şi un conector de alimentare (disponibile separat).
1 Selectați Fotograf. cu temporiz.
interval.
Evidențiați Fotograf. cu temporiz.
interval în meniul fotografiere și
apăsați 2.
Vor fi afișate opțiunile pentru
fotografierea cu temporizator de interval.
214 Ghid meniu > C Meniul fotografiere
2 Reglați setările temporizatorului de interval.
Reglați următoarele setări:
• Alegere zi/oră pornire: Alegeți data și ora de pornire.
Evidențiați Alegere zi/oră pornire şi
apăsați 2.
Evidențiați o opțiune şi apăsați J.
Pentru a începe imediat fotografierea, selectați Acum. Pentru a
începe fotografierea la o dată şi oră alese, selectați Alegere zi/oră,
apoi alegeți data şi ora şi apăsați J.
• Interval: Alegeți intervalul în ore, minute și secunde.
Evidențiați Interval şi apăsați 2.
Alegeți un interval și apăsați J.
Ghid meniu > C Meniul fotografiere 215
• Nr. de interv.×nr. de fot./interv.: Alegeți numărul de intervale și numărul
de fotografii pe interval.
Evidențiați Nr. de interv.×nr. de
fot./interv. şi apăsați 2.
Alegeți numărul de intervale și de
fotografii/interval și apăsați J.
În modul de declanșare cadru unic, fotografiile pentru fiecare
interval se vor realiza la frecvența aleasă pentru setarea
personalizată d1 (Viteză fotografiere mod CL). Când fotografierea
fără sunet este activată, numărul de fotografii pe interval este fixat
la unu.
• Uniformizare expunere: Activați sau dezactivați uniformizarea
expunerii.
Evidențiați Uniformizare expunere
şi apăsați 2.
Evidențiați o opțiune şi apăsați J.
• Fotografiere fără sunet: Activați sau dezactivați fotografierea fără
sunet.
Evidențiați Fotografiere fără sunet
şi apăsați 2.
216 Ghid meniu > C Meniul fotografiere
Evidențiați o opțiune şi apăsați J.
• Prioritate interval: Activați sau dezactivați Prioritate interval.
Evidențiați Prioritate interval şi
apăsați 2.
Evidențiați o opțiune şi apăsați J.
Dacă este selectată opțiunea Activată, fotografierea cu
temporizator de interval se va încheia dacă aparatul foto nu poate
focaliza sau dacă declanșarea obturatorului este dezactivată.
• Dosar stocare începere: Alegeți opțiunile pentru folderul de pornire.
Evidențiați Dosar stocare începere
și apăsați 2.
Evidențiați opțiuni și apăsați 2
pentru a selecta sau pentru a anula
selecția; apăsați J pentru a
continua.
3 Începeți fotografierea.
Evidențiați Pornire şi apăsați J. Prima serie de fotografii va fi
realizată la timpul de pornire specificat sau după aproximativ 3 s
dacă în pasul 2 a fost selectat Acum pentru Alegere zi/oră pornire.
Afișajul se stinge în timpul fotografierii; fotografierea va continua la
intervalul selectat până când sunt făcute toate fotografiile.
Ghid meniu > C Meniul fotografiere 217
D În timpul fotografierii
În timpul fotografierii cu temporizator de interval,
indicatorul luminos acces card memorie va clipi.
Dacă se aprinde afișajul prin apăsarea butonului
de declanșare la jumătate, mesajul „Fotograf. cu
temporiz. interval” va fi afișat și pictograma Q va
clipi. În timpul fotografierii cu temporizator de
interval pot fi reglate setările, pot fi utilizate
meniurile şi pot fi redate fotografiile. Afișajul se va
stinge automat cu puțin timp înainte de fiecare
interval. Rețineți că modificarea setărilor
aparatului foto în timp ce temporizatorul de interval este activ este posibil să
determine încheierea fotografierii.
218 Ghid meniu > C Meniul fotografiere
❚❚ Întreruperea fotografierii cu temporizator de interval
Fotografierea cu temporizator de interval poate fi întreruptă între
intervale prin apăsarea J (Acum selectată pentru Alegere zi/oră
pornire) sau selectarea Pauză în meniul temporizatorului de interval
(Alegere zi/oră selectată pentru Alegere zi/oră pornire).
❚❚ Reluarea fotografierii cu temporizator de interval
Pentru a relua imediat fotografierea, selectați Repornire.
Evidențiați Repornire şi
apăsați J.
Pentru a relua fotografierea la o oră specificată:
Evidențiați Alegere zi/oră
în meniul
temporizatorului de
interval și apăsați 2.
Alegeți o dată şi o oră
pentru pornire şi
apăsați J.
Evidențiați Repornire şi
apăsați J.
❚❚ Încheierea fotografierii cu temporizator de interval
Pentru a încheia fotografierea cu temporizator de interval înainte ca
toate fotografiile să fie făcute, selectați Dezactivată din meniul
temporizatorului de interval.
Ghid meniu > C Meniul fotografiere 219
❚❚ Nicio fotografie
Nu se vor face fotografii la intervalul selectat dacă intervalul curent se
încheie înainte ca fotografia sau fotografiile intervalului anterior să fi fost
făcute, când cardul de memorie este plin sau dacă se selectează AF-S și
aparatul foto nu poate focaliza (rețineți că aparatul foto focalizează
înainte de fiecare fotografie). Dacă se selectează Dezactivată pentru
Prioritate interval în modul focalizare automată, fotografierea se va
relua odată cu următorul interval.
220 Ghid meniu > C Meniul fotografiere
D Memorie epuizată
În cazul în care cardul de memorie este plin, temporizatorul de interval va
rămâne activ, dar nu vor fi făcute fotografii. Reluați fotografierea după ştergerea
unor fotografii sau oprirea aparatului foto şi introducerea unui alt card de
memorie.
D Fotografiere cu temporizator de interval
Alegeți un interval mai lung decât timpul necesar pentru a realiza numărul de
fotografii selectat și decât timpul necesar blițului pentru a se încărca, în cazul în
care folosiți un bliț. Dacă intervalul este prea scurt, numărul de fotografii realizate
poate fi mai mic decât numărul total menționat la pasul 2 (numărul de intervale
înmulțit cu numărul de fotografii pe interval) sau este posibil ca blițul să se
declanșeze la o putere mai mică decât cea necesară pentru expunerea completă.
Fotografierea cu temporizator de interval nu va începe dacă intervalul este setat
la 00:00’0.5” și dacă sunt activate atât Fotografiere fără sunet, cât și Prioritate
interval. Fotografierea cu temporizator de interval nu poate fi combinată cu
unele funcții ale aparatului foto, printre acestea numărându-se înregistrare film,
filmări secvențiale, expuneri îndelungate (fotografierea la timpi de expunere
bulb sau durată), expunere multiplă, HDR (high dynamic range) și comutare
focalizare. Rețineți că, din cauza faptului că timpul de expunere, cadența cadrelor
și timpul necesar pentru a înregistra imaginile pot varia de la un interval la altul,
timpul dintre sfârșitul unui interval și începutul următorului poate varia. Dacă
fotografierea nu poate continua sau dacă modificările nu pot fi aplicate la setările
curente (de exemplu, dacă în momentul respectiv este selectat un timp de
expunere de Bulb sau Time (Durată) în modul M, intervalul este zero sau timpul de
pornire este mai mic de un minut), va fi afișată o avertizare.
Fotografierea cu temporizator de interval se va întrerupe când se selectează
Autodeclanşator (E) pentru modul de declanșare sau dacă aparatul foto este
oprit și pornit din nou (când aparatul foto este oprit, acumulatorii și cardurile de
memorie pot fi înlocuite fără a încheia fotografierea cu temporizator de interval).
Întreruperea fotografierii nu afectează setările temporizatorului de interval.
D Mod declanşare
Indiferent de modul de declanşare selectat, aparatul foto va face numărul de
fotografii specificat la fiecare interval.
Ghid meniu > C Meniul fotografiere 221
D Bracketing
Reglați setările pentru bracketing înainte de a începe fotografierea cu
temporizator de interval. Dacă bracketing-ul expunere, bliț sau ADL este activat
în timp ce fotografierea cu temporizator de interval este activă, aparatul foto va
face numărul de fotografii din programul de bracketing la fiecare interval,
indiferent de numărul de fotografii specificat în meniul temporizatorului de
interval. Dacă bracketing-ul balansului de alb este activat în timp ce fotografierea
cu temporizator de interval este activă, aparatul foto va face câte o fotografie la
fiecare interval şi o va procesa pentru a crea numărul de copii specificat în
programul de bracketing. Rețineți că bracketing-ul nu poate fi utilizat în timpul
fotografierii cu temporizator de interval atunci când este selectată opțiunea
Activată pentru Prioritate interval.
D Fotografiere fără sunet
Selectarea Activată pentru Fotografiere fără sunet dezactivează unele funcții
ale aparatului foto, inclusiv:
• sensibilitățile ISO cuprinse între Hi 0,3 și Hi 2;
• fotografierea cu bliț;
• modul întârziere expunere;
• reducerea efectului de clipire;
• bracketing-ul.
222 Ghid meniu > C Meniul fotografiere
Filmare secvenţială
Buton G ➜ C (meniu fotografiere)
Aparatul foto face automat fotografii la intervalele selectate pentru a
crea o filmare secvențială fără sunet.
Selectarea Filmare secvenţială afișează opțiunile de mai jos.
• Pornire: Porniți înregistrarea filmării secvențiale. Fotografierea va
începe după aproximativ 3 s şi va continua la intervalul selectat pentru
timpul de fotografiere selectat.
• Interval: Alegeți intervalul dintre fotografii în minute şi secunde.
• Timp fotografiere: Alegeți cât timp aparatul foto va continua să facă
fotografii (ore și minute).
• Uniformizare expunere: Selectarea Activată uniformizează modificările
bruşte ale expunerii în alte moduri decât M (rețineți că uniformizarea
expunerii are efect în modul M numai în cazul în care controlul
sensibilității ISO automat este activat). Modificările mari ale
luminozității subiectului în timpul fotografierii pot duce la variații
vizibile ale expunerii, caz în care poate fi necesar să se scurteze
intervalul dintre fotografii.
• Fotografiere fără sunet: Selectați Activată pentru a reduce zgomotul
produs de obturator în timpul fotografierii.
• Alegere zonă imagine: Alegeți o zonă imagine (FX sau DX).
• Dim. cadru/cadenţă cadre: Alegeți dimensiunea cadrului și cadența
cadrelor pentru filmul final. Opțiunile sunt cele pentru Dim. cadru/
cadenţă cadre din meniul filmare.
Ghid meniu > C Meniul fotografiere 223
• Prioritate interval: Selectați Activată pentru a vă asigura că realizarea
cadrelor în modurile P și A se face în intervalul ales, respectiv
Dezactivată pentru a vă asigura că fotografiile sunt expuse corect.
Dacă se selectează Activată, verificați ca timpul de expunere maxim
ales pentru Setări sensibilitate ISO > Control sensibilitate ISO auto.
în meniul fotografiere să fie mai scurt decât intervalul și că este ales
Declanşare pentru setarea personalizată a1 (Selecţie prioritate AF-C)
sau pentru setarea personalizată a2 (Selecţie prioritate AF-S) în
funcție de modul de focalizare selectat în acel moment.
224 Ghid meniu > C Meniul fotografiere
Înregistrarea filmărilor secvențiale
D Înainte de fotografiere
Înainte de a fotografia o filmare secvențială, selectați Fus orar şi dată în meniul
setare și asigurați-vă că ceasul intern al aparatului foto este setat la ora și data
corecte, iar apoi faceți o fotografie de test la setările curente și vizualizați
rezultatele. Filmările secvențiale sunt înregistrate utilizând decuparea filmului;
pentru a verifica compoziția, apăsați butonul X de pe afișajul Filmare secvenţială
(pentru a reveni la afișajul Filmare secvenţială, apăsați butonul W/Q). Pentru o
colorare uniformă, alegeți o setare pentru balansul de alb diferită de
4 (automat) sau D (lumină naturală automată).
Recomandăm utilizarea unui trepied și selectarea Dezactivat pentru Reducere
vibraţie din meniul fotografiere. Pentru a vă asigura că fotografierea nu este
întreruptă, asigurați-vă că acumulatorul aparatului foto este complet încărcat.
Dacă nu sunteți sigur, încărcați acumulatorul înainte de utilizare sau folosiți un
adaptor la rețeaua electrică şi un conector de alimentare (disponibile separat).
1 Selectați Filmare secvenţială.
Evidențiați Filmare secvenţială în meniul
fotografiere și apăsați 2.
Vor fi afișate opțiunile pentru filmarea
secvențială.
Ghid meniu > C Meniul fotografiere 225
2 Reglați setările filmării secvențiale.
Reglați următoarele setări:
• Interval: Intervalul (în minute și secunde) trebuie să fie mai lung
decât cel mai lung timp de expunere anticipat.
Evidențiați Interval şi apăsați 2.
Alegeți un interval și apăsați J.
• Timp fotografiere: Timpul total de fotografiere (în ore și minute) poate
fi de până la 7 ore şi 59 de minute.
Evidențiați Timp fotografiere şi
apăsați 2.
Alegeți un timp de fotografiere și
apăsați J.
• Uniformizare expunere: Activați sau dezactivați uniformizarea
expunerii.
Evidențiați Uniformizare expunere
şi apăsați 2.
226 Ghid meniu > C Meniul fotografiere
Evidențiați o opțiune şi apăsați J.
• Fotografiere fără sunet: Activați sau dezactivați fotografierea fără
sunet.
Evidențiați Fotografiere fără sunet
şi apăsați 2.
Evidențiați o opțiune şi apăsați J.
• Alegere zonă imagine: Alegeți o zonă imagine pentru înregistrarea
filmării secvențiale.
Evidențiați Alegere zonă imagine şi
apăsați 2.
Evidențiați o opțiune şi apăsați J.
• Dim. cadru/cadenţă cadre: Alegeți dimensiunea cadrului și cadența
cadrelor la care va fi redat filmul final.
Evidențiați Dim. cadru/cadenţă
cadre şi apăsați 2.
Evidențiați o opțiune şi apăsați J.
Ghid meniu > C Meniul fotografiere 227
• Prioritate interval: Activați sau dezactivați Prioritate interval.
Evidențiați Prioritate interval şi
apăsați 2.
Evidențiați o opțiune şi apăsați J.
Dacă este selectată opțiunea Activată, înregistrarea filmării
secvențiale se va încheia dacă aparatul foto nu poate focaliza sau
dacă declanșarea obturatorului este dezactivată.
3 Începeți fotografierea.
Evidențiați Pornire și apăsați J.
Fotografierea începe după aproximativ
3 s. Afișajul se stinge și aparatul foto face
fotografii la intervalul selectat pe perioada
de fotografiere selectată.
D În timpul fotografierii
În timpul fotografierii, indicatorul filmare
secvențială va fi afișat pe panoul de control, iar
indicatorul luminos acces card memorie se va
aprinde. Indiferent de opțiunea selectată pentru
setarea personalizată c3 (Întârziere oprire,
0 260) > Temporizator standby, temporizatorul
standby nu se va opri în timpul fotografierii.
Pentru a încheia fotografierea (0 229) sau pentru
a vizualiza setări precum uniformizarea expunerii,
intervalul și timpul rămas, apăsați butonul G
între fotografii (este posibil să nu se afișeze caseta
de dialog a filmării secvențiale dacă intervalul este
foarte scurt). Rețineți că, în timpul fotografierii, nu
puteți regla setările, reda fotografiile sau utiliza
meniurile.
228 Ghid meniu > C Meniul fotografiere
❚❚ Încheierea fotografierii
Pentru a încheia fotografierea înainte de a fi făcute toate fotografiile,
evidențiați Dezactivat în meniul filmare secvențială și apăsați J (rețineți
că este posibil ca această acțiune să nu încheie fotografierea dacă
valoarea selectată pentru Interval este foarte mică, situație în care
fotografierea poate fi încheiată prin oprirea aparatului foto). Va fi creat
un film din cadrele fotografiate până la momentul respectiv. Rețineți că
în cazul în care sursa de alimentare este scoasă sau deconectată sau dacă
este scos cardul de memorie, fotografierea se încheie (fără a se auzi însă
niciun bip) și nu va fi înregistrat niciun film.
❚❚ Nicio fotografie
Aparatul foto focalizează înainte de fiecare fotografie. În cazul în care
modul de focalizare selectat în acel moment este AF-S și este selectată
Dezactivată pentru Prioritate interval, aparatul foto va sări la
următorul interval când nu poate focaliza.
D Calcularea dimensiunii filmului final
Numărul total de cadre din filmul final poate fi calculat împărțind timpul de
fotografiere la interval, rotunjind rezultatul și adăugând 1. Lungimea filmului
final poate fi apoi calculată împărțind numărul de fotografii la cadența cadrelor
selectată pentru Dim. cadru/cadență cadre. De exemplu, un film cu 48 de cadre
înregistrate la 1.920 × 1.080; 24p, va avea o lungime de aproximativ două
secunde. Lungimea maximă pentru filmările secvențiale este de 20 de minute.
Dim. cadru/cadență cadre
Indicator card de memorie
Lungime înregistrată/
lungime maximă
Ghid meniu > C Meniul fotografiere 229
D Filmări secvențiale
Filmarea secvențială nu poate fi combinată cu unele funcții ale aparatului foto,
printre acestea numărându-se înregistrare film, expuneri îndelungate
(fotografierea la timpi de expunere bulb sau durată), autodeclanșator,
bracketing, HDR (high dynamic range), expunere multiplă, fotografiere cu
temporizator de interval și comutare focalizare. D-Lighting activ este dezactivat
automat. Rețineți că, din cauza faptului că timpul de expunere și timpul necesar
pentru înregistrarea imaginii pe cardul de memorie pot varia de la o fotografie la
alta, intervalul dintre înregistrarea unei fotografii și începerea următoarei
fotografii poate varia. Modificările setărilor nu se vor aplica și fotografierea nu va
începe dacă nu poate fi înregistrată o filmare secvențială la setările curente (de
exemplu, în cazul în care cardul de memorie este plin, intervalul sau timpul de
fotografiere este zero sau intervalul este mai lung decât timpul de fotografiere).
Fotografierea se poate încheia în cazul în care sunt utilizate comenzile aparatului
foto, sunt modificate setările sau dacă este conectat un cablu HDMI. Va fi creat un
film din cadrele fotografiate până la momentul în care s-a încheiat fotografierea.
D Examinare imagine
Butonul K nu poate fi utilizat pentru a vizualiza fotografii în cursul fotografierii,
însă cadrul curent va fi afișat timp de câteva secunde după fiecare fotografie
dacă se selectează Activată sau Activată (numai monitor) pentru Examinare
imagine în meniul redare (este posibil să nu se afișeze cadrul dacă intervalul este
foarte scurt). Nu pot fi executate alte operații de redare în timp ce cadrul este
afișat.
D Fotografiere fără sunet
Selectarea Activată pentru Fotografiere fără sunet dezactivează unele funcții
ale aparatului foto, inclusiv:
• sensibilitățile ISO cuprinse între Hi 0,3 și Hi 2;
• fotografierea cu bliț;
• modul întârziere expunere;
• reducerea zgomotului la expunere lungă;
• reducerea efectului de clipire.
230 Ghid meniu > C Meniul fotografiere
Fotograf. cu comutare focalizare
Buton G ➜ C (meniu fotografiere)
Comutarea focalizării, care variază automat focalizarea într-o serie de
fotografii, se utilizează pentru a realiza fotografii care ulterior vor fi
combinate folosind funcția focus stacking (combinarea imaginilor
realizate la focalizări diferite) pentru a crea o singură imagine cu o
profunzime de câmp mai mare. Înainte de a utiliza comutarea focalizării,
alegeți un mod de focalizare AF-S sau AF-C și un mod de declanșare diferit
de Autodeclanşator (E).
Selectarea Fotograf. cu comutare focalizare afișează opțiunile de mai
jos.
• Pornire: Pornește fotografierea. Aparatul foto va modifica distanța de
focalizare cu valoarea selectată cu fiecare fotografie.
• Nr. de foto.: Alegeți numărul de fotografii (maximum 300).
• Lăţime pas focalizare: Alegeți valoarea modificării distanței de focalizare
cu fiecare fotografie.
• Interval până la următ. fotografie: Intervalul de timp între fotografii, în
secunde. Selectați 00 pentru a face fotografii de până la aproximativ
5,5 fps.
• Blocarea expunerii primului cadru: Dacă se selectează Activată, aparatul
foto va bloca expunerea pentru toate imaginile la setarea pentru
primul cadru.
• Imagine stivă reliefări: Dacă este selectată opțiunea Se creează, aparatul
foto va folosi reliefarea focalizării pentru a crea o stivă de previzualizare
în alb și negru care poate fi utilizată pentru a verifica focalizarea după
fotografiere.
• Fotografiere fără sunet: Selectați Activată pentru a reduce zgomotul
produs de obturator în timpul fotografierii.
• Dosar stocare începere: Evidențiați opțiuni și apăsați 2 pentru a selecta sau
pentru a anula selecția. Alegeți Folder nou pentru a crea un folder nou
pentru fiecare secvență nouă, respectiv Reset. numerotare fişiere
pentru a reseta numerotarea fișierelor la 0001 când se creează un
folder nou.
Ghid meniu > C Meniul fotografiere 231
Fotografiere cu comutarea focalizării
D Înainte de fotografiere
Înainte de a începe fotografierea cu comutarea focalizării, faceți o fotografie de
test la setările curente și vizualizați rezultatele. Vă recomandăm utilizarea unui
trepied și selectarea Dezactivat pentru Reducere vibraţie din meniul
fotografiere. Pentru a vă asigura că fotografierea nu este întreruptă, asigurați-vă
că acumulatorul aparatului foto este complet încărcat. Dacă nu sunteți sigur,
încărcați acumulatorul înainte de utilizare sau folosiți un adaptor la rețeaua
electrică şi un conector de alimentare (disponibile separat).
1 Selectați Fotograf. cu comutare
focalizare.
Evidențiați Fotograf. cu comutare
focalizare în meniul fotografiere și
apăsați 2.
Vor fi afișate opțiunile pentru comutarea
focalizării.
2 Reglați setările comutării focalizării.
Reglați următoarele setări:
• Nr. de foto.: Alegeți numărul de fotografii.
Evidențiați Nr. de foto. şi apăsați 2.
232 Ghid meniu > C Meniul fotografiere
Alegeți numărul de fotografii şi
apăsați J.
• Lăţime pas focalizare: Alegeți valoarea modificării distanței de
focalizare cu fiecare fotografie.
Evidențiați Lăţime pas focalizare și
apăsați 2.
Apăsați 4 pentru a reduce lățimea
pasului de focalizare, respectiv 2
pentru a o mări. Apăsați J pentru a
continua.
Întrucât profunzimea de câmp se reduce la distanțe de focalizare
mici, recomandăm alegerea unor pași de focalizare mai mici și
creșterea numărului de fotografii atunci când fotografiați subiecte
aflate aproape de aparatul foto.
• Interval până la următ. fotografie: Alegeți intervalul între fotografii.
Evidențiați Interval până la următ.
fotografie şi apăsați 2.
Alegeți intervalul (în secunde) și
apăsați J.
Pentru a asigura expunerea corectă atunci când se folosește un bliț,
alegeți un interval suficient de lung pentru a permite blițului să se
încarce.
• Blocarea expunerii primului cadru: Activați sau dezactivați blocarea
expunerii.
Evidențiați Blocarea expunerii
primului cadru și apăsați 2.
Evidențiați o opțiune şi apăsați J.
Ghid meniu > C Meniul fotografiere 233
• Imagine stivă reliefări: Activați sau dezactivați Imagine stivă reliefări.
Evidențiați Imagine stivă reliefări și
apăsați 2.
Evidențiați o opțiune şi apăsați J.
• Fotografiere fără sunet: Activați sau dezactivați fotografierea fără
sunet.
Evidențiați Fotografiere fără sunet
şi apăsați 2.
Evidențiați o opțiune şi apăsați J.
• Dosar stocare începere: Alegeți opțiunile pentru folderul de pornire.
Evidențiați Dosar stocare începere
și apăsați 2.
234 Ghid meniu > C Meniul fotografiere
Evidențiați opțiuni și apăsați 2
pentru a selecta sau a anula selecția.
Apăsați J pentru a continua.
3 Începeți fotografierea.
Evidențiați Pornire și apăsați J.
Fotografierea începe după aproximativ
3 s. Afișajul se stinge și aparatul foto
realizează fotografii la intervalul selectat,
începând de la distanța de focalizare
selectată la începerea fotografierii și
avansând spre infinit cu mărimea selectată a pasului de focalizare
pentru fiecare fotografie. Fotografierea se încheie atunci când s-a
realizat numărul selectat de fotografii sau când focalizarea ajunge la
infinit. Pentru a încheia fotografierea înainte de realizarea tuturor
fotografiilor, apăsați butonul de declanșare la jumătate sau apăsați
butonul J între fotografii.
D Diafragmă
Pentru a evita pierderea definiției care poate apărea la diagrame mai mici, alegeți
o diafragmă cu un număr f/ mai mic decât f/11–f/8.
D În timpul fotografierii
În timpul fotografierii cu comutarea focalizării, indicatorul mod declanșare de pe
panoul de control se va dezactiva și indicatorul luminos acces card memorie va
clipi. Indiferent de opțiunea selectată pentru setarea personalizată c3 (Întârziere
oprire) > Temporizator standby, temporizatorul standby nu se va opri în timpul
fotografierii. Rețineți că modificarea setărilor aparatului foto în timpul
fotografierii cu comutarea focalizării este posibil să determine încheierea
fotografierii. Fotografierea se va încheia dacă focalizarea este reglată în timpul
fotografierii.
D Imagine stivă reliefări
În timpul redării, va apărea o pictogramă p pe fotografiile realizate cu
Se creează selectată pentru Imagine stivă reliefări, indicând faptul că poate fi
afișată o previzualizare a stivei focalizate prin apăsarea butonului i și selectarea
Afişare imagine stivă reliefări. Zonele afișate în alb vor fi focalizate la
combinarea fotografiilor. Previzualizările stivelor focalizate pot fi vizualizate doar
pe aparatul foto utilizat pentru crearea lor.
Ghid meniu > C Meniul fotografiere 235
D Fotografiere cu comutarea focalizării
Dacă folosiți un bliț, alegeți un interval mai lung decât timpul necesar pentru
încărcarea blițului. Dacă intervalul este prea scurt, este posibil ca blițul să se
declanșeze la o putere mai mică decât cea necesară pentru expunerea completă.
Comutarea focalizării nu poate fi combinată cu unele funcții ale aparatului foto,
printre acestea numărându-se înregistrare film, filmare secvențială, bracketing,
autodeclanșator, expuneri îndelungate (fotografierea la timpi de expunere bulb
sau durată), HDR (high dynamic range), expunere multiplă și fotografiere cu
temporizator de interval. Rețineți că, întrucât timpul de expunere şi timpul
necesar pentru a înregistra imaginile pot varia de la o fotografie la alta, timpul
dintre sfârşitul unui interval şi începutul următorului poate varia. Dacă
fotografierea nu poate continua la setările curente (de exemplu, dacă timpul de
expunere este setat la Bulb sau Time (Durată)), va fi afișată o avertizare.
D Fotografiere fără sunet
Selectarea Activată pentru Fotografiere fără sunet dezactivează unele funcții
ale aparatului foto, inclusiv:
• sensibilitățile ISO cuprinse între Hi 0,3 și Hi 2;
• fotografierea cu bliț;
• modul întârziere expunere;
• reducerea efectului de clipire.
236 Ghid meniu > C Meniul fotografiere
Fotografiere fără sunet
Buton G ➜ C (meniu fotografiere)
Selectați Activată pentru a reduce vibrațiile produse de obturator atunci
când fotografiați peisaje și alte subiecte statice (0 67). Se recomandă
utilizarea unui trepied. Fotografiile se realizează cu folosirea
obturatorului electronic, indiferent de opțiunea selectată pentru setarea
personalizată d5 (Tip obturator). Indiferent de opțiunea selectată
pentru Opțiuni bip în meniul setare, difuzorul pentru bipuri este
dezactivat, la fel ca și blițul și reducerea zgomotului la expunere
îndelungată. În modurile cu declanșare continuă, viteza de avansare a
cadrelor se va modifica (0 85).
Ghid meniu > C Meniul fotografiere 237
1 Meniul filmare: Opțiuni de filmare
Pentru a vizualiza meniul filmare, selectați fila
1 în meniurile aparatului foto.
Opțiune
Resetare meniu filmare
Denumirea fişierului
Alegere zonă imagine
Dim. cadru/cadenţă cadre
Calitate film
Tip fişier film
Setări sensibilitate ISO
Balans de alb
Setare Picture Control
Gestionare Picture Control
D-Lighting activ
ISO NR ridicat
Control vignetare
Compensare difracţie
0
239
239
239
239
239
239
240
240
241
241
241
241
242
242
Opțiune
Control automat al distors.
Reducerea efectului de clipire
Măsurare
Mod focalizare
Mod zonă AF
Reducere vibraţie
VR electronic
Sensibilitate microfon
Atenuator
Frecvenţă de răspuns
Reducere zgomot vânt
Volum căşti
Cod temporal
0
242
242
243
243
243
243
243
244
244
245
245
245
246
D Consultați de asemenea
Pentru setările implicite ale meniului, consultați „Setările implicite ale meniului
filmare” (0 146).
238 Ghid meniu > 1 Meniul filmare
Resetare meniu filmare
Buton G ➜ 1 (meniu filmare)
Selectați Da pentru a restabili opțiunile meniului filmare la valorile
implicite (0 146).
Denumirea fişierului
Buton G ➜ 1 (meniu filmare)
Alegeți prefixul format din trei litere folosit pentru denumirea fișierelor
imagine în care sunt stocate filmele. Prefixul implicit este „DSC” (0 165).
Alegere zonă imagine
Buton G ➜ 1 (meniu filmare)
Alegeți o decupare a filmului (zonă imagine) dintre FX sau DX.
Dim. cadru/cadenţă cadre
Buton G ➜ 1 (meniu filmare)
Alegeți dimensiunea cadrului (în pixeli) şi cadența cadrelor pentru film.
Pentru informații suplimentare, consultați „Dimensiune cadru, cadență
cadre și calitate film” (0 116).
Calitate film
Buton G ➜ 1 (meniu filmare)
Alegeți dintre Calitate înaltă şi Normal.
Tip fişier film
Buton G ➜ 1 (meniu filmare)
Înregistrați filme în format MOV sau MP4.
Ghid meniu > 1 Meniul filmare 239
Setări sensibilitate ISO
Buton G ➜ 1 (meniu filmare)
Reglați următoarele setări pentru
sensibilitatea ISO:
• Sensibilitate maximă: Alegeți limita superioară
pentru controlul sensibilității ISO automat
dintre valori cuprinse între ISO 200 şi Hi 2.
Controlul sensibilității ISO automat se
utilizează în modurile P, S şi A şi, atunci când
se selectează Activat pentru Control ISO automat (mod M), în
modul M.
• Control ISO automat (mod M): Selectați Activat pentru a activa controlul
sensibilității ISO automat în modul M, respectiv Dezactivat pentru a
utiliza valoarea selectată pentru Sensibilitate ISO (mod M).
• Sensibilitate ISO (mod M): Alegeți sensibilitatea ISO pentru modul M dintre
valori cuprinse între ISO 64 (Z 7) sau 100 (Z 6) și Hi 2. În celelalte moduri
se utilizează controlul sensibilității ISO automat.
D Control sensibilitate ISO automat
La sensibilități ISO ridicate este posibil ca aparatul foto să focalizeze cu
dificultate, iar zgomotul (pixeli luminoşi repartizați aleatoriu, ceață sau linii)
poate creşte. Acest lucru poate fi evitat prin alegerea unei valori mai scăzute
pentru Setări sensibilitate ISO > Sensibilitate maximă.
Balans de alb
Buton G ➜ 1 (meniu filmare)
Alegeți balansul de alb pentru filme (0 63).
Selectați Aceleaşi setări ca la fotografii
pentru a folosi opțiunea selectată curent
pentru fotografii.
240 Ghid meniu > 1 Meniul filmare
Setare Picture Control
Buton G ➜ 1 (meniu filmare)
Alegeți o opțiune Picture Control pentru filme
(0 94). Selectați Aceleaşi setări ca la
fotografii pentru a folosi opțiunea selectată
curent pentru fotografii.
Gestionare Picture Control
Buton G ➜ 1 (meniu filmare)
Creați opțiuni Picture Control personalizate (0 179).
D-Lighting activ
Buton G ➜ 1 (meniu filmare)
Păstrați detaliile din zonele luminoase şi din
zonele umbrite, creând filme cu un contrast
natural. Selectați Aceleaşi setări ca la
fotografii pentru a folosi opțiunea selectată
în acel moment pentru fotografii (0 110,
120).
ISO NR ridicat
Buton G ➜ 1 (meniu filmare)
Reduceți „zgomotul” (pixeli luminoşi repartizați aleatoriu) în filmele
înregistrate la sensibilități ISO ridicate (0 183).
Ghid meniu > 1 Meniul filmare 241
Control vignetare
Buton G ➜ 1 (meniu filmare)
Reduceți vignetarea în filme (0 184). Selectați Aceleaşi setări ca la
fotografii pentru a folosi opțiunea selectată curent pentru fotografii.
Compensare difracţie
Buton G ➜ 1 (meniu filmare)
Reduceți difracția în filme (0 184).
Control automat al distors.
Buton G ➜ 1 (meniu filmare)
Reduceți distorsiunea tip butoi și distorsiunea tip pernă în filme (0 184).
Reducerea efectului de clipire
Buton G ➜ 1 (meniu filmare)
Reduceți efectul de clipire și benzile când faceți filme la lumină
fluorescentă sau cu vapori de mercur. Alegeți Automat pentru a-i
permite aparatului foto să aleagă automat frecvența corectă sau potriviți
manual frecvența la cea a sursei de alimentare cu curent alternativ
locale.
D „Reducerea efectului de clipire” din meniul filmare
Dacă opțiunea Automat nu produce rezultatele dorite şi nu sunteți sigur în ceea
ce priveşte frecvența sursei de alimentare locale, testați atât opțiunea de 50 Hz,
cât şi pe cea de 60 Hz şi alegeți-o pe cea care produce rezultate optime. Este
posibil ca reducerea efectului de clipire să nu producă rezultatele dorite dacă
subiectul este foarte luminos, caz în care trebuie să încercați o diafragmă mai
închisă (număr f/mai mare). Pentru a preveni clipirea, selectați modul M și alegeți
un timp de expunere adaptat la frecvența sursei de alimentare locale: 1/125 s, 1/60 s
sau 1/30 s pentru 60 Hz; 1/100 s, 1/50 s sau 1/25 s pentru 50 Hz.
242 Ghid meniu > 1 Meniul filmare
Măsurare
Buton G ➜ 1 (meniu filmare)
Alegeți modul în care aparatul foto măsoară expunerea în modul film
(0 108). Măsurarea spot nu este disponibilă.
Mod focalizare
Buton G ➜ 1 (meniu filmare)
Alegeți un mod de focalizare pentru înregistrarea filmului (0 52).
Mod zonă AF
Buton G ➜ 1 (meniu filmare)
Alegeți modul în care aparatul foto focalizează în modul film (0 54).
Reducere vibraţie
Buton G ➜ 1 (meniu filmare)
Alegeți o opțiune de reducere a vibrațiilor pentru înregistrarea filmului
(0 112). Selectați Aceleaşi setări ca la fotografii pentru a folosi
opțiunea selectată curent pentru fotografii.
VR electronic
Buton G ➜ 1 (meniu filmare)
Alegeți dacă activați reducerea electronică a vibrațiilor în modul film.
Ghid meniu > 1 Meniul filmare 243
Sensibilitate microfon
Buton G ➜ 1 (meniu filmare)
Porniți sau opriți microfonul încorporat sau pe
cel extern sau reglați sensibilitatea
microfonului. Alegeți Automată pentru a
regla automat sensibilitatea, Microfon
dezactivat pentru a opri sunetul înregistrării;
pentru a selecta manual sensibilitatea
microfonului, selectați Manuală şi alegeți o
sensibilitate.
D Pictograma 2
Filmele care au fost înregistrate fără sunet sunt
indicate de o pictogramă 2 în redare film și redare
cadru întreg.
Atenuator
Buton G ➜ 1 (meniu filmare)
Selectați Activare pentru a reduce amplificarea microfonului și pentru a
preveni distorsiunea audio atunci când înregistrați filme în medii
zgomotoase.
244 Ghid meniu > 1 Meniul filmare
Frecvenţă de răspuns
Buton G ➜ 1 (meniu filmare)
Dacă se selectează S Interval mare, microfonul încorporat și cel
extern vor răspunde la un interval mare de frecvențe, de la muzică până
la zgomotul de fond al unei străzi din oraş. Alegeți T Interval vocal
pentru a scoate în evidență vocile umane.
Reducere zgomot vânt
Buton G ➜ 1 (meniu filmare)
Selectați Activată pentru a activa filtrul low-cut pentru microfonul
încorporat (microfoanele stereo opționale nu sunt afectate), reducând
zgomotul produs de bătaia vântului în microfon (rețineți că pot fi
afectate şi alte sunete). Reducerea zgomotului vântului pentru
microfoanele stereo opționale care acceptă această funcție poate fi
activată sau dezactivată utilizând comenzile microfonului.
Volum căşti
Buton G ➜ 1 (meniu filmare)
Apăsați 1 sau 3 pentru a regla volumul căștilor.
Ghid meniu > 1 Meniul filmare 245
Cod temporal
Buton G ➜ 1 (meniu filmare)
Alegeți dacă înregistrați coduri temporale care să furnizeze ora, minutul,
secunda și numărul cadrului pentru fiecare cadru atunci când faceți
filme. Codurile temporale sunt disponibile doar cu filmele înregistrate în
format MOV. Înainte de a continua, selectați Fus orar și dată din meniul
setare și asigurați-vă că ceasul este setat corect.
Opțiune
Descriere
• Activată: Codurile temporale se înregistrează și apar pe afișaj.
• Activată (cu ieşire HDMI): Codurile temporale vor fi incluse în
Înregistrare
segmentul de film salvat pe dispozitivele de înregistrare cu
coduri
monitor Atomos din seria SHOGUN, NINJA sau SUMO conectate
temporale
prin intermediul unui cablu HDMI.
• Dezactivată: Codurile temporale nu se înregistrează.
• Avans la înregistrare: Codurile temporale cresc incremental numai
atunci când înregistrarea este în curs.
Metodă
numărare
• Avans liber: Codurile temporale cresc incremental continuu,
inclusiv în timp ce aparatul foto este oprit.
• Resetare: Resetați codul temporal la 00:00:00,00.
• Introducere manuală: Introduceți manual ora, minutul, secunda și
Origine cod
numărul cadrului.
temporal
• Ora curentă: Setați codul temporal la ora curentă furnizată de
ceasul intern al aparatului foto.
Selectați Activată pentru a compensa decalajul între contorizarea
Scoatere cadru cadrelor și timpul efectiv de înregistrare la cadențe ale cadrelor de
30 şi 60 fps.
D Dispozitive HDMI
Selectarea Activată (cu ieşire HDMI) pentru Înregistrare coduri temporale
poate perturba ieșirea segmentelor de film pe dispozitivele HDMI.
246 Ghid meniu > 1 Meniul filmare
A Setări personalizate: Reglarea fină a setărilor
aparatului foto
Pentru a vizualiza setările personalizate,
selectați fila A în meniurile aparatului foto.
Setările personalizate sunt utilizate pentru a personaliza setările
aparatului foto potrivit preferințelor individuale.
Grupuri setări personalizate
Meniu principal
Ghid meniu > A Setări personalizate 247
Sunt disponibile următoarele setări personalizate:
Setarea personalizată 1
a
a1
a2
a3
a4
a5
a6
a7
a8
a9
a10
a11
a12
a13
b
b1
b2
b3
b4
c
c1
c2
c3
Reiniţ. setări personalizate
Focalizare automată
Selecţie prioritate AF-C
Selecţie prioritate AF-S
Urmărire focaliz. cu blocare
Detec. feţe/ochi zonă AF aut.
Puncte focalizare utilizate
Stocare puncte după orientare
Activare AF
Limitare selecţie mod zonă AF
Înconjurare puncte focaliz.
Opţiuni punct focalizare
AF lumină redusă
Disp. ilum. asist. AF încorp.
Inel focal. manuală în mod AF 2
Măsurare/expunere
Paşi EV pt. control exp.
Compensare expunere facilă
Zonă central-evaluativă
Regl. fină expunere optimă
Blocare AE/cronometre
Buton declanşare AE-L
Autodeclanşator
Întârziere oprire
248 Ghid meniu > A Setări personalizate
0
250
251
251
252
252
253
253
254
254
255
255
255
256
256
257
257
258
258
259
259
260
Setarea personalizată 1
d
d1
d2
d3
d4
d5
d6
d7
d8
d9
d10
d11
e
e1
e2
e3
e4
e5
e6
e7
f
f1
f2
f3
f4
f5
f6
f7
Fotografiere/afişare
Viteză fotografiere mod CL
Declanşare continuă maximă
Opţiuni mod declanşare sinc.
Mod întârziere expunere
Tip obturator
Limitare zonă imagine selectabilă
Ordine numere fişiere
Aplicare setări la viz. în timp real
Afişare reţea încadrare
Evidenţieri reliefare
Vizualizare tot în mod continuu
Bracketing/bliţ
Timp sincronizare bliţ
Timp expunere cu bliţ
Comp. expunere pentru bliţ
Control sensib. ISO auto. c
Bliţ de modelare
Bracketing automat (mod M)
Ordine bracketing
Comenzi
Personalizare meniu i
Asociere control personalizat
Buton OK
Bloc. timp exp. şi diafragmă
Personaliz. selectoare com.
Buton decl. pt. util. selector
Inversare indicatori
0
261
261
261
261
262
262
263
264
264
264
264
265
266
266
266
267
267
268
269
271
279
281
281
283
283
Ghid meniu > A Setări personalizate 249
Setarea personalizată 1
g
g1
g2
g3
g4
g5
g6
Film
Personalizare meniu i
Asociere control personalizat
Buton OK
Viteză AF
Sensibilitate urmărire AF
Afişare zone luminoase
0
284
285
290
290
291
292
1 Elementele modificate față de valorile implicite sunt indicate de asteriscuri („U”).
2 Disponibilă numai cu obiective compatibile.
D Consultați de asemenea
Pentru setările implicite ale meniului, consultați „Setările implicite ale meniului
setări personalizate” (0 148).
Reiniţ. setări personalizate
Buton G ➜ A (meniu setări personalizate)
Selectați Da pentru a restabili setările personalizate la valorile implicite
(0 148).
250 Ghid meniu > A Setări personalizate
a: Focalizare automată
a1: Selecţie prioritate AF-C
Buton G ➜ A (meniu setări personalizate)
Alegeți dacă fotografiile pot fi făcute înainte ca aparatul foto să
focalizeze în modul de focalizare AF-C.
Opțiune
G
Declanşare
F
Focalizare
Descriere
Pot fi făcute fotografii de fiecare dată când se apasă butonul de
declanșare (prioritate declanșare).
Fotografiile pot fi făcute doar când aparatul foto focalizează
(prioritate focalizare).
Indiferent de opțiunea selectată, focalizarea nu se va bloca atunci când
se selectează AF-C pentru modul de focalizare. Aparatul foto va continua
să regleze focalizarea până când obturatorul se declanşează.
a2: Selecţie prioritate AF-S
Buton G ➜ A (meniu setări personalizate)
Alegeți dacă fotografiile pot fi făcute înainte ca aparatul foto să
focalizeze în modul de focalizare AF-S.
Opțiune
G
Declanşare
F
Focalizare
Descriere
Pot fi făcute fotografii de fiecare dată când se apasă butonul de
declanșare (prioritate declanșare).
Fotografiile pot fi făcute doar când aparatul foto focalizează
(prioritate focalizare).
Indiferent de opțiunea selectată, dacă punctul de focalizare este afișat în
culoarea verde când este selectat AF-S pentru modul focalizare automată,
focalizarea se va bloca în timp ce butonul de declanșare este apăsat la
jumătate. Blocarea focalizării se menține până când obturatorul se
declanșează.
Ghid meniu > A Setări personalizate 251
a3: Urmărire focaliz. cu blocare
Buton G ➜ A (meniu setări personalizate)
Alegeți cât de rapid este răspunsul focalizării
atunci când ceva trece printre subiect și
aparatul foto în modul de focalizare AF-C.
Alegeți dintre valori cuprinse între
5 (Întârziat) și 1 (Rapid). Cu cât valoarea este
mai mare, cu atât mai lent va fi răspunsul şi
mai puțin probabil să pierdeți focalizarea pe
subiectul inițial. Cu cât valoarea este mai mică, cu atât mai rapid va fi
răspunsul şi mai uşor să deplasați focalizarea pe obiectele care trec prin
câmpul dumneavoastră vizual. Rețineți că 2 şi 1 (Rapid) sunt echivalente
cu 3 atunci când este selectată opțiunea zonă AF automată pentru
modul zonă AF.
a4: Detec. feţe/ochi zonă AF aut.
Buton G ➜ A (meniu setări personalizate)
Alegeți dacă aparatul foto va detecta și va focaliza pe fețe sau pe fețe și
pe ochi atunci când este selectată zonă AF automată pentru modul zonă
AF.
Opțiune
Descriere
Când aparatul foto detectează un subiect portret, focalizează
Detectare fețe și ochi
automat pe unul sau pe celălalt ochi al subiectului sau, dacă
activată
nu sunt detectați ochii, pe fața subiectului.
Detectare fețe
Când aparatul foto detectează un subiect portret, focalizează
activată
automat pe fața subiectului.
Dezactivată
Detectarea feței și a ochilor este dezactivată.
252 Ghid meniu > A Setări personalizate
a5: Puncte focalizare utilizate
Buton G ➜ A (meniu setări personalizate)
Alegeți numărul de puncte de focalizare disponibile pentru selectarea
manuală a punctului de focalizare.
Opțiune
R
Toate punctele
I
Din două în două
puncte
Descriere
Poate fi selectat fiecare punct focalizare disponibil în
modul zonă AF curent.
Numărul de puncte de focalizare disponibile se reduce cu
trei sferturi (numărul de puncte de focalizare disponibile în
modul AF zonă largă (Mare) nu se schimbă). Folosiți
pentru selectarea rapidă a punctului de focalizare.
a6: Stocare puncte după orientare
Buton G ➜ A (meniu setări personalizate)
Alegeți dacă pot fi selectate puncte de focalizare separate pentru
orientarea „pe lat” (peisaj), pentru orientarea „pe înalt” (portret) cu
aparatul foto rotit cu 90° în sensul acelor de ceasornic şi pentru
orientarea „pe înalt” cu aparatul foto rotit cu 90° în sens invers acelor de
ceasornic.
Selectați Nu pentru a utiliza acelaşi punct de focalizare indiferent de
orientarea aparatului foto.
Aparat foto rotit cu 90° în
sens invers acelor de
ceasornic
Orientare peisaj (pe lat)
Aparat foto rotit cu 90° în
sensul acelor de ceasornic
Ghid meniu > A Setări personalizate 253
Selectați Da pentru a activa selectarea separată a punctului de
focalizare.
Aparat foto rotit cu 90° în
sens invers acelor de
ceasornic
Orientare peisaj (pe lat)
Aparat foto rotit cu 90° în
sensul acelor de ceasornic
a7: Activare AF
Buton G ➜ A (meniu setări personalizate)
Alegeți dacă butonul de declanşare poate fi folosit pentru a focaliza
(Declanşator/AF-ON) sau dacă focalizarea poate fi reglată numai
folosind butonul AF-ON sau alte comenzi cărora le-a fost asociat AF-ON
(Numai AF-ON).
a8: Limitare selecţie mod zonă AF
Buton G ➜ A (meniu setări personalizate)
Alegeți opțiunile care pot fi selectate prin
rotirea selectorului secundar de comandă
când modul zonă AF este asociat meniului i
sau unei comenzi a aparatului foto.
Evidențiați modurile dorite şi apăsați 2
pentru a selecta sau pentru a anula selecția.
Apăsați J pentru a salva modificările când
setările sunt finalizate.
254 Ghid meniu > A Setări personalizate
a9: Înconjurare puncte focaliz.
Buton G ➜ A (meniu setări personalizate)
Alegeți dacă selectarea punctului de focalizare „înconjoară” afișajul de la
o margine la cealaltă. Dacă se selectează Înconjurare, selectarea
punctului de focalizare va „înconjura” de sus în jos, de jos în sus, de la
dreapta la stânga şi de la stânga la dreapta, astfel că, de exemplu,
apăsarea selectorului secundar spre dreapta atunci când este evidențiat
un punct de focalizare pe marginea din dreapta a afişajului selectează
punctul de focalizare corespunzător de pe marginea din stânga a
afişajului.
a10: Opţiuni punct focalizare
Buton G ➜ A (meniu setări personalizate)
Alegeți dintre următoarele opțiuni de afişare a punctului de focalizare:
• Mod focalizare manuală: Alegeți Activat pentru a afişa punctul de
focalizare activ în modul focalizare manuală, respectiv Dezactivat
pentru a afişa punctul de focalizare numai în timpul selectării punctului
de focalizare.
• Asistenţă zonă dinamică AF: Dacă se selectează Activată, în modul zonă
dinamică AF vor fi afișate atât punctul de focalizare selectat, cât şi
punctele de focalizare înconjurătoare. Selectați Dezactivată pentru a
afişa numai punctul de focalizare selectat.
a11: AF lumină redusă
Buton G ➜ A (meniu setări personalizate)
Alegeți Activată pentru o focalizare mai precisă în condiții de iluminare
slabă atunci când se selectează AF-S pentru modul de focalizare, rețineți
însă că este posibil ca aparatul foto să aibă nevoie de mai mult timp
pentru a focaliza. Această opțiune se activează numai în modul
fotografie atunci când se alege o setare diferită de b cu selectorul de
moduri. În timp ce funcția AF lumină redusă este activă, pe afișaj va
apărea mesajul „Low-light” (Lumină redusă) și este posibil ca rata de
reîmprospătare a afișajului să scadă.
Ghid meniu > A Setări personalizate 255
a12: Disp. ilum. asist. AF încorp.
Buton G ➜ A (meniu setări personalizate)
Alegeți dacă dispozitivul de iluminare asistență AF încorporat se aprinde
pentru a ajuta operația de focalizare în modul fotografie atunci când
iluminarea este slabă.
Opțiune
Activat
Dezactivat
Descriere
Dispozitivul de iluminare se aprinde în funcție de necesități (doar în
modul de focalizare AF-S).
Dispozitivul de iluminare nu se aprinde pentru a asista operația de
focalizare. Este posibil ca aparatul foto să nu poată focaliza când
iluminarea este slabă.
D Dispozitivul de iluminare asistență AF
Dispozitivul de iluminare asistență AF are o rază de acțiune de aproximativ
1–3 m; scoateți parasolarul obiectivului când utilizați dispozitivul de iluminare.
Nu acoperiți dispozitivul de iluminare asistență AF în timp ce este aprins.
a13: Inel focal. manuală în mod AF
Buton G ➜ A (meniu setări personalizate)
Alegeți dacă inelul de focalizare al obiectivului poate fi utilizat pentru
focalizarea manuală în modul focalizare automată. Alegeți dintre
opțiunile de mai jos.
• Activare: Focalizarea automată poate fi supracomandată prin rotirea
inelului de focalizare al obiectivului în timp ce butonul de declanşare
este apăsat la jumătate (focalizare automată cu supracomandă
manuală). Pentru a refocaliza folosind focalizarea automată, luați
degetul de pe butonul de declanşare şi apoi apăsați-l din nou la
jumătate.
• Dezactivare: Inelul de focalizare a obiectivului nu poate fi utilizat pentru
focalizarea manuală cât timp este selectat modul focalizare automată.
256 Ghid meniu > A Setări personalizate
b: Măsurare/expunere
b1: Paşi EV pt. control exp.
Buton G ➜ A (meniu setări personalizate)
Selectați treptele folosite pentru reglările timpului de expunere,
diafragmei, sensibilității ISO, bracketing-ului și compensării expunerii și
a blițului.
b2: Compensare expunere facilă
Buton G ➜ A (meniu setări personalizate)
Alegeți dacă butonul E este necesar pentru compensarea expunerii.
• Activată (Reset. automată): În modurile P, S și A, compensarea expunerii
poate fi setată prin rotirea selectorului de comandă care nu se
folosește în acel moment pentru timpul de expunere sau diafragmă
(opțiunea compensare expunere facilă nu este disponibilă în modul M).
Setarea selectată cu selectorul de comandă este resetată atunci când
aparatul foto sau temporizatorul standby se opreşte (setările pentru
compensarea expunerii selectate cu butonul E nu sunt resetate).
• Activată: La fel ca mai sus, exceptând faptul că valoarea compensării
expunerii selectată cu selectorul de comandă nu este resetată când
aparatul foto sau temporizatorul standby se opreşte.
• Dezactivată: Compensarea expunerii se reglează prin apăsarea
butonului E şi rotirea selectorului principal de comandă.
Ghid meniu > A Setări personalizate 257
b3: Zonă central-evaluativă
Buton G ➜ A (meniu setări personalizate)
Alegeți dimensiunea zonei căreia i se acordă ponderea cea mai mare la
măsurarea central-evaluativă.
b4: Regl. fină expunere optimă
Buton G ➜ A (meniu setări personalizate)
Utilizați această opțiune pentru a regla fin
valoarea expunerii selectate de aparatul foto.
Expunerea poate fi reglată fin separat pentru
fiecare metodă de măsurare de la +1 la −1 EV
în paşi de 1/6 EV.
D Reglarea fină a expunerii
Pictograma compensării expunerii (E) nu este afişată atunci când reglajul fin al
expunerii este activat. Singura modalitate de a verifica cu cât s-a modificat
expunerea este reprezentată de vizualizarea valorii din meniul reglare fină.
258 Ghid meniu > A Setări personalizate
c: Blocare AE/cronometre
c1: Buton declanşare AE-L
Buton G ➜ A (meniu setări personalizate)
Alegeți dacă expunerea se blochează atunci când butonul de declanşare
este apăsat.
O
Opțiune
Activat (apăsare la
jumătate)
P
Activat (mod serie)
Dezactivat
Descriere
Apăsarea butonului de declanşare la jumătate
blochează expunerea.
Expunerea se blochează numai în timp ce butonul de
declanşare este apăsat până la capăt.
Apăsarea butonului de declanşare nu blochează
expunerea.
c2: Autodeclanşator
Buton G ➜ A (meniu setări personalizate)
Alegeți perioada de întârziere a declanşării obturatorului, numărul de
fotografii făcute şi intervalul dintre fotografii în modul autodeclanşator.
• Întârziere autodeclanşator: Alegeți perioada de întârziere a declanşării.
• Număr de fotografii: Apăsați 1 şi 3 pentru a alege numărul de fotografii
făcute de fiecare dată când este apăsat butonul de declanşare.
• Interval între fotografii: Alegeți intervalul dintre fotografii când Număr de
fotografii este mai mare de 1.
Ghid meniu > A Setări personalizate 259
c3: Întârziere oprire
Buton G ➜ A (meniu setări personalizate)
Alegeți cât timp panoul de control şi afişajele aparatului foto rămân
aprinse atunci când nu sunt efectuate operații. Pot fi alese setări diferite
pentru Redare, Meniuri, Examinare imagine şi Temporizator
standby, ultimul determinând cât timp rămân aprinse atât afișajul
monitorului sau al vizorului, cât şi panoul de control atunci când nu sunt
efectuate operații în timpul fotografierii (monitorul şi vizorul se întunecă
timp de câteva secunde înainte ca temporizatorul standby să se
oprească). Alegeți întârzieri mai scurte pentru stingere pentru a asigura
o durată de funcționare mai mare acumulatorului.
260 Ghid meniu > A Setări personalizate
d: Fotografiere/afişare
d1: Viteză fotografiere mod CL
Buton G ➜ A (meniu setări personalizate)
Alegeți cadența de avansare a cadrelor pentru modul declanșare
continuă cu viteză redusă.
d2: Declanşare continuă maximă
Buton G ➜ A (meniu setări personalizate)
Numărul maxim de fotografii care pot fi făcute într-o singură serie, în
modurile cu declanșare continuă, poate fi setat la orice valoare cuprinsă
între 1 şi 200. Rețineți că, indiferent de opțiunea selectată, nu există o
limită pentru numărul de fotografii care pot fi realizate într-o singură
serie atunci când este selectat un timp de expunere de 1 s sau mai lung
în modul S sau M.
D Memoria tampon
Indiferent de opțiunea selectată pentru setarea personalizată d2, viteza de
fotografiere va scădea când memoria tampon este plină (r00).
d3: Opţiuni mod declanşare sinc.
Buton G ➜ A (meniu setări personalizate)
Alegeți dacă declanşatoarele aparatelor foto controlate la distanță sunt
sincronizate cu declanşatorul aparatului foto principal atunci când
utilizați o telecomandă opțională fără fir.
d4: Mod întârziere expunere
Buton G ➜ A (meniu setări personalizate)
În situații în care cea mai mică mișcare a aparatului foto poate estompa
fotografiile, declanșarea obturatorului poate fi întârziată cu până la
aproximativ 0,2–3 secunde după ce se apăsă butonul de declanșare.
Ghid meniu > A Setări personalizate 261
d5: Tip obturator
Buton G ➜ A (meniu setări personalizate)
Alegeți tipul de obturator utilizat pentru fotografii.
Opțiune
O
P
x
Descriere
Aparatul foto alege automat tipul de obturator în funcție
de timpul de expunere. Obturatorul electronic cu perdea
Automat
frontală se utilizează pentru a reduce neclaritatea
provocată de tremuratul aparatului foto la timpi de
expunere lungi.
Aparatul foto utilizează obturatorul mecanic pentru
Obturator mecanic
toate fotografiile.
Obt. electr. cu
Aparatul foto utilizează obturatorul electronic cu perdea
perdea frontală
frontală pentru toate fotografiile.
D „Obt. electr. cu perdea frontală”
Cel mai scurt timp de expunere disponibil atunci când se selectează Obt. electr.
cu perdea frontală este de 1/2.000 s.
d6: Limitare zonă imagine selectabilă
Buton G ➜ A (meniu setări personalizate)
Alegeți opțiunile disponibile când selectarea
zonei imaginii este asociată meniului i sau
selectorului de comandă şi unei comenzi a
aparatului foto. Evidențiați opțiunile dorite și
apăsați 2 pentru a selecta sau pentru a anula
selecția. Apăsați J pentru a salva modificările
când setările sunt finalizate.
262 Ghid meniu > A Setări personalizate
d7: Ordine numere fişiere
Buton G ➜ A (meniu setări personalizate)
Când este făcută o fotografie, aparatul foto denumeşte fişierul
adăugând unu la numărul utilizat pentru fişierul anterior. Această
opțiune controlează dacă numerotarea fişierelor continuă de la ultimul
număr utilizat atunci când se creează un nou folder, se formatează
cardul de memorie sau se introduce un nou card de memorie în aparatul
foto.
Opțiune
Activată
Dezactivată
Resetare
Descriere
Numerotarea fișierelor continuă de la ultimul număr utilizat. Acest
lucru simplifică gestionarea fișierelor prin minimizarea apariției
numelor de fișiere duplicat.
Numerotarea fișierelor se reia de la 0001 sau de la cel mai mare
număr din folderul curent (daca dezactivați și reactivați
numerotarea în ordine a fișierelor, numerotarea fișierelor va fi
reluată de la ultimul număr utilizat).
Ca şi pentru Activată, doar că fotografiei următoare făcute după
selectarea Resetare i se atribuie un număr de fişier adăugând unu
la cel mai mare număr de fişier din folderul curent. Dacă folderul
este gol, numerotarea fişierelor este resetată la 0001.
D Ordine numere fişiere
Dacă se face o fotografie când folderul curent conține 5.000 de fotografii sau o
fotografie cu numărul 9999, se va crea un nou folder și numerotarea fișierelor va
începe din nou de la 0001. Noului folder i se atribuie un număr mai mare cu o
unitate decât numărul folderului curent sau, dacă există deja un folder cu acel
număr, i se atribuie cel mai mic număr de folder disponibil. Dacă folderul curent
are numărul 999, aparatul foto nu va putea să creeze un folder nou și declanșarea
obturatorului va fi dezactivată (în plus, este posibil ca înregistrarea filmelor să fie
dezactivată dacă aparatul foto calculează că numărul de fișiere necesare pentru
a înregistra un film de lungime maximă ar determina ca folderul să conțină mai
mult de 5.000 de fișiere sau un fișier cu un număr mai mare de 9999). Pentru a
relua fotografierea, selectați Resetare pentru setarea personalizată d7 (Ordine
numere fișiere) și apoi formatați cardul de memorie curent sau introduceți un
card de memorie nou.
Ghid meniu > A Setări personalizate 263
d8: Aplicare setări la viz. în timp real
Buton G ➜ A (meniu setări personalizate)
Alegeți Activată pentru a previzualiza cum sunt afectate culoarea și
luminozitatea în modul fotografie de modificările setărilor, precum
balansul de alb, opțiuni Picture Control și compensarea expunerii, sau
selectați Dezactivată pentru a regla luminozitatea sau nuanța pentru a
ușura vizualizarea (indiferent de opțiunea selectată, efectele setărilor
menționate anterior sunt vizibile întotdeauna în modul film). O
pictogramă g este afişată când se selectează Dezactivată.
d9: Afişare reţea încadrare
Buton G ➜ A (meniu setări personalizate)
Alegeți Activat pentru a afişa o grilă care să fie utilizată ca referință la
încadrarea fotografiilor.
d10: Evidenţieri reliefare
Buton G ➜ A (meniu setări personalizate)
Când este activată reliefarea focalizării în modul de focalizare manuală,
obiectele care sunt focalizate sunt indicate pe afişaj prin contururi
colorate. Alegeți nivelul de reliefare și culoarea conturului.
• Nivel reliefare: Alegeți dintre 3 (sensibilitate înaltă), 2 (standard),
1 (sensibilitate mică) și Dezactivat; cu cât valoarea este mai mare, cu
atât mai mare va fi profunzimea arătată ca fiind focalizată.
• Culoare evidenţiere reliefare: Alegeți culoarea de evidențiere.
d11: Vizualizare tot în mod continuu
Buton G ➜ A (meniu setări personalizate)
Dacă se selectează Dezactivată, ecranul se va înnegri în timpul
fotografierii în serie.
264 Ghid meniu > A Setări personalizate
e: Bracketing/bliţ
e1: Timp sincronizare bliţ
Buton G ➜ A (meniu setări personalizate)
Alegeți viteza de sincronizare a blițului.
• 1/200 s (FP automat): Sincronizarea rapidă FP automată se activează cu
unități bliț compatibile și viteza minimă de sincronizare pentru
celelalte unități bliț va fi setată la 1/200 s. Când aparatul foto indică un
timp de expunere de 1/200 s în modul P sau A, sincronizarea rapidă FP
automată se va activa dacă timpul de expunere efectiv este mai scurt
de 1/200 s și vor putea fi selectați timpi de expunere de ordinul a 1/8.000 s
cu aparatul foto (modurile P și A) sau de către utilizator (modurile S și M).
• 1/200 s–1/60 s: Setați viteza minimă de sincronizare a blițului pentru
valoarea selectată.
D Fixarea timpului de expunere la limita vitezei de sincronizare a blițului
Pentru a fixa timpul de expunere la limita vitezei de sincronizare în modul S sau
M, alegeți un timp de expunere cu o valoare mai mare decât cel mai lung timp de
expunere posibil (30 s sau Durată). Pe afișaj și pe panoul de control va apărea un
indicator sincronizare a blițului („X”) împreună cu viteza de sincronizare a blițului.
D Sincronizare rapidă FP automată
Sincronizarea rapidă FP automată permite utilizarea blițului la cel mai scurt timp
de expunere acceptat de aparatul foto, făcând posibilă selectarea diafragmei
maxime pentru o profunzime de câmp redusă, chiar şi în lumina strălucitoare a
soarelui. Afișajul informațiilor despre bliț arată „FP” atunci când se selectează
1/200 s (FP automat).
Ghid meniu > A Setări personalizate 265
e2: Timp expunere cu bliţ
Buton G ➜ A (meniu setări personalizate)
Alegeți cel mai lung timp de expunere disponibil atunci când se
utilizează sincronizarea perdea frontală sau posterioară sau reducere
ochi roșii în modul P sau A (indiferent de setarea aleasă, timpii de
expunere pot avea o lungime de până la 30 s în modurile S și M sau la
setări ale blițului la sincronizare lentă, sincronizare perdea posterioară
lentă sau reducere ochi roșii cu sincronizare lentă).
e3: Comp. expunere pentru bliţ
Buton G ➜ A (meniu setări personalizate)
Alegeți modul în care aparatul foto reglează nivelul blițului când este
utilizată compensarea expunerii.
Opțiune
YE
Întregul cadru
E
Numai fundal
Descriere
Atât nivelul blițului, cât şi compensarea expunerii sunt
reglate pentru a modifica expunerea în întregul cadru.
Compensarea expunerii se aplică numai fundalului.
e4: Control sensib. ISO auto. c
Buton G ➜ A (meniu setări personalizate)
Alegeți modul în care aparatul foto reglează nivelul blițului atunci când
este activat controlul sensibilității ISO automat.
Opțiune
e
Subiect şi fundal
f
Numai subiect
Descriere
La reglarea sensibilității ISO, aparatul foto ține cont atât de
iluminarea subiectului principal, cât şi de cea a fundalului.
Sensibilitatea ISO este reglată doar pentru a se asigura că
subiectul principal este expus corect.
266 Ghid meniu > A Setări personalizate
e5: Bliţ de modelare
Buton G ➜ A (meniu setări personalizate)
Dacă se selectează Activat atunci când aparatul foto este utilizat cu o
unitate bliț opțională care acceptă sistemul creativ de iluminare Nikon,
apăsarea butonului căruia i-a fost asociată opțiunea Previzualizare
folosind setarea personalizată f2 (Asociere control personalizat) emite
un bliț de modelare care poate fi utilizat pentru a previzualiza efectele
iluminării cu bliț. Nu se emite un bliț de modelare dacă este selectată
opțiunea Dezactivat.
e6: Bracketing automat (mod M)
Buton G ➜ A (meniu setări personalizate)
Alegeți ce setări sunt afectate când se selectează Bracketing AE şi bliţ
sau Bracketing AE pentru Bracketing automat > Setare bracketing
automat din meniul fotografiere și selectorul de moduri este rotit la M.
Opțiune
F
Bliţ/timp
G
Bliţ/timp/
diafragmă
H
Bliţ/diafragmă
I
Numai bliţ
Descriere
Aparatul foto variază timpul de expunere (Bracketing AE)
sau timpul de expunere şi nivelul blițului (Bracketing AE şi
bliţ).
Aparatul foto variază timpul de expunere şi diafragma
(Bracketing AE) sau timpul de expunere, diafragma şi
nivelul blițului (Bracketing AE şi bliţ).
Aparatul foto variază diafragma (Bracketing AE) sau
diafragma şi nivelul blițului (Bracketing AE şi bliţ).
Aparatul foto variază doar nivelul blițului (Bracketing AE
şi bliţ).
Bracketing-ul blițului este realizat doar cu controlul blițului i-TTL sau
qA (diafragmă automată). Dacă este activat controlul sensibilității ISO
automat atunci când este selectată o setare diferită de Numai bliţ,
sensibilitatea ISO va fi fixată la valoarea primei fotografii, cu excepția
cazului în care se utilizează blițul.
Ghid meniu > A Setări personalizate 267
e7: Ordine bracketing
Buton G ➜ A (meniu setări personalizate)
La setarea implicită MTR > sub > peste (H), bracketing-ul expunerii,
blițului şi balansului de alb se execută în următoarea ordine: se face
prima dată fotografia nemodificată, urmată de fotografia cu valoarea
cea mai scăzută, urmată de fotografia cu valoarea cea mai ridicată. Dacă
se selectează Sub > MTR > peste (I), fotografierea se va desfăşura în
ordine de la valoarea cea mai scăzută la cea mai ridicată. Această setare
nu are niciun efect asupra bracketing-ului ADL.
268 Ghid meniu > A Setări personalizate
f: Comenzi
f1: Personalizare meniu i
Buton G ➜ A (meniu setări personalizate)
Alegeți opțiunile afişate în meniul i pentru modul fotografie.
Următoarele opțiuni pot fi asociate oricărei poziții din meniu prin
evidențierea poziției dorite, apăsarea J și alegerea opțiunii dorite.
Opțiune
J
8
o
E
9
m
h
p
y
q
r
w
c
Y
s
0
Alegere zonă imagine
165
Calitate imagine
104
Dimensiune imagine
106
Compensare expunere
82
Setări sensibilitate ISO
Balans de alb
80,
169
63,
98
t
$
2
L
v
w
z
O
Opțiune
0
Bracketing automat
190
Expunere multiplă
200
HDR (high dynamic range)
207
Fotografiere fără sunet
67
Mod declanşare
84
Asociere control personalizat
271
Mod întârziere expunere
261
Tip obturator
262
Setare Picture Control
94
Spaţiu culoare
182
D-Lighting activ
110
Reducere zgomot exp. lungă
183
z
Aplicare setări la viz. în timp
real
Zoom cu afişare pe ecran
divizat
ISO NR ridicat
183
W
Evidenţieri reliefare
264
Măsurare
108
3
Luminozitate monitor/vizor
Mod bliţ
107,
354
295,
297
308
189
Z
U
Conexiune Bluetooth
Compensare bliţ
Conexiune Wi-Fi
109
Mod focalizare
t
Mod zonă AF
u
Reducere vibraţie
y
264
270
52,
113
54,
113
112
Ghid meniu > A Setări personalizate 269
A Zoom cu afișare pe ecran divizat
Când este asociată meniului i, Zoom cu afişare
pe ecran divizat poate fi folosită pentru a diviza
ecranul în două casete care prezintă zone separate
ale cadrului, una lângă alta la un raport de mărire
ridicată. Pozițiile zonelor mărite sunt indicate în
fereastra de navigare, permițând verificarea mai
uşoară a focalizării în două locații diferite atunci
când fotografiați o clădire sau un alt obiect de mari
dimensiuni aflat perpendicular pe aparatul foto.
Fereastră navigare
Utilizați butoanele X şi W (Q) pentru a mări şi
pentru a micşora sau utilizați butonul J pentru a
selecta o casetă şi apăsați 4 sau 2 pentru a derula
zona selectată spre stânga sau spre dreapta.
Apăsarea 1 sau 3 derulează ambele zone,
simultan, în sus sau în jos. Pentru a focaliza pe
subiectul din centrul zonei selectate, apăsați
butonul de declanşare la jumătate. Pentru a ieşi
din afişarea pe ecran divizat, apăsați butonul i.
270 Ghid meniu > A Setări personalizate
Zonă focalizată
f2: Asociere control personalizat
Buton G ➜ A (meniu setări personalizate)
Pentru a alege funcțiile asociate următoarelor comenzi în modul
fotografie, indiferent dacă sunt utilizate în mod individual sau în
combinație cu selectoarele de comandă, evidențiați opțiunea dorită și
apăsați J.
w
V
8
Buton Fn1
S
Buton Fn obiectiv
Buton AF-ON
Centru selector
secundar
y
7
z
Buton Fn2
l
Inel de control obiectiv
Selector secundar
Buton înregistrare
film
Rolurile care pot fi asociate acestor comenzi sunt următoarele:
Opțiune
K
A
F
E
D
C
B
r
h
q
w y V 7 8 z S l
Selectare punct focaliz. central
—
—
✔
—
✔
—
—
—
AF-ON
✔
✔
✔
—
✔
—
✔
—
Numai blocare AF
✔
✔
✔
—
✔
—
✔
—
Blocare AE (Menţinere)
✔
✔
✔
—
✔
✔
✔
—
Blocare AE (Resetare la eliberare)
✔
✔
✔
—
✔
✔
✔
—
Numai blocare AE
✔
✔
✔
—
✔
—
✔
—
Blocare AE/AF
✔
✔
✔
—
✔
—
✔
—
Blocare FV
✔
✔
—
—
✔
—
✔
—
cDezactivare/activare
✔
✔
—
—
✔
—
✔
—
Previzualizare
✔
✔
—
—
✔
✔
✔
—
Ghid meniu > A Setări personalizate 271
Opțiune
L
M
N
t
1
c
4
b
p
O
3
K
g
J
8
m
h
y
w
I/Y
z
w y V 7 8 z S l
Măsurare matricială
✔
✔
—
—
✔
—
✔
—
Măsur. central-evaluativă
✔
✔
—
—
✔
—
✔
—
Măsurare spot
✔
✔
—
—
✔
—
✔
—
Măsur. evaluativă zone luminoase
✔
✔
—
—
✔
—
✔
—
Serie bracketing
✔
✔
—
—
✔
—
✔
—
Selecţie declanşare sincronizată
✔
✔
—
—
✔
—
✔
—
+ NEF (RAW)
✔
✔
—
—
✔
✔
✔
—
Afişare reţea încadrare
✔
✔
—
—
✔
✔
✔
—
Activare/dezactivare zoom
✔
✔
✔
—
—
✔
✔
—
MENIUL MEU
✔
✔
—
—
—
✔
✔
—
Acc. el. sup. din MENIUL MEU
✔
✔
—
—
—
✔
✔
—
Redare
✔
✔
—
—
—
—
✔
—
Protejare
✔
✔
—
—
—
—
—
—
Alegere zonă imagine
✔
✔
—
—
✔
✔
—
—
Calitate/dimensiune imagine
✔
✔
—
—
—
✔
—
—
Balans de alb
✔
✔
—
—
—
✔
—
—
Setare Picture Control
✔
✔
—
—
—
✔
—
—
D-Lighting activ
✔
✔
—
—
—
✔
—
—
Măsurare
✔
✔
—
—
—
✔
—
—
Mod/compensare bliţ
✔
✔
—
—
—
✔
—
—
Mod focalizare/mod zonă AF
✔
✔
—
—
—
✔
—
—
272 Ghid meniu > A Setări personalizate
Opțiune
t
$
2
z
$
W
c
w
Y
x
X
q
E
w y V 7 8 z S l
Bracketing automat
✔
✔
—
—
—
✔
—
—
Expunere multiplă
✔
✔
—
—
—
✔
—
—
HDR (high dynamic range)
✔
✔
—
—
—
✔
—
—
Mod întârziere expunere
✔
✔
—
—
—
✔
—
—
Bloc. timp exp. şi diafragmă
✔
✔
—
—
—
✔
—
—
Evidenţieri reliefare
✔
✔
—
—
—
—
—
—
Evaluare
✔
✔
—
—
—
—
—
—
Alegere nr. obiectiv non-CPU
✔
✔
—
—
✔
✔
—
—
La fel ca selectorul multiplu
—
—
—
✔
—
—
—
—
Selectare punct focalizare
—
—
—
✔
—
—
—
—
Focalizare (M/A)
—
—
—
—
—
—
— ✔ 1, 2
Diafragmă
—
—
—
—
—
—
—
✔2
Compensare expunere
—
—
—
—
—
—
—
✔2
Fără
✔
✔
✔
—
✔
✔
✔
✔2
1 Disponibilă numai cu obiective compatibile.
2 Indiferent de opțiunea selectată, în modul focalizare manuală inelul de control poate fi utilizat doar pentru a
regla focalizarea.
Ghid meniu > A Setări personalizate 273
Sunt disponibile următoarele opțiuni:
K
Opțiune
Selectare punct
focaliz. central
Descriere
Apăsarea comenzii selectează punctul de focalizare
central.
A
AF-ON
Apăsarea comenzii lansează focalizarea automată.
F
Numai blocare AF
E
Blocare AE
(Menţinere)
D
Blocare AE
(Resetare la
eliberare)
C
Numai blocare AE
B
Blocare AE/AF
r
Blocare FV
h
cDezactivare/
activare
q
Previzualizare
L
Măsurare
matricială
Măsur. centralevaluativă
M
Focalizarea se blochează cât timp este apăsată
comanda.
Expunerea se blochează când este apăsată comanda şi
rămâne blocată până când comanda este apăsată a
doua oară sau temporizatorul standby se opreşte.
Expunerea se blochează la apăsarea comenzii şi rămâne
blocată până când comanda este apăsată a doua oară,
obturatorul se declanşează sau temporizatorul standby
se opreşte.
Expunerea se blochează cât timp este apăsată
comanda.
Focalizarea şi expunerea se blochează cât timp este
apăsată comanda.
Apăsați comanda pentru a bloca valoarea blițului
pentru unitățile bliț opționale. Apăsați din nou pentru a
anula blocarea FV.
Dacă în acel moment blițul este dezactivat, va fi
selectată sincronizare perdea frontală cât timp
comanda este apăsată. Dacă în acel moment blițul este
activat, acesta va fi dezactivat cât timp comanda este
apăsată.
Mențineți comanda apăsată pentru a previzualiza
culoarea, expunerea și profunzimea de câmp.
Măsurarea matricială este activată cât timp comanda
este apăsată.
Măsurarea central-evaluativă este activată cât timp
comanda este apăsată.
274 Ghid meniu > A Setări personalizate
Opțiune
N
t
1
c
Descriere
Măsurarea spot este activată cât timp comanda este
Măsurare spot
apăsată.
Măsur. evaluativă Măsurarea evaluativă a zonelor luminoase este activată
zone luminoase
cât timp comanda este apăsată.
Dacă se apasă comanda în timp ce bracketing-ul pentru
expunere, bliț sau ADL este activ în modul declanşare
cadru unic, toate fotografiile din programul curent de
bracketing se vor realiza de fiecare dată când este
Serie bracketing apăsat butonul de declanşare. Dacă este activ
bracketing-ul balansului de alb sau este selectat un
mod de declanşare continuă, aparatul foto va repeta
seria de bracketing cât timp butonul de declanşare este
apăsat.
Când este conectată o telecomandă opțională fără fir,
comanda poate fi folosită pentru a comuta între
declanşarea de la distanță şi declanşarea aparatului foto
principal sau declanşarea sincronizată. Opțiunile
disponibile depind de setarea aleasă pentru setarea
personalizată d3 (Opţiuni mod declanşare sinc.):
• Dacă se selectează Sincronizare, puteți alege dintre
Numai declanşare ap. foto princ. (mențineți
comanda apăsată pentru a face fotografii numai cu
Selecţie
aparatul foto principal) şi Numai declanşare la
declanşare
distanţă (mențineți comanda apăsată pentru a face
sincronizată
fotografii numai cu aparatele foto controlate la
distanță).
• Dacă se selectează Fără sincronizare, puteți alege
dintre Declanşare sincronizată (mențineți comanda
apăsată pentru a sincroniza declanşările pe aparatul
foto principal şi pe aparatele foto controlate la
distanță) şi Numai declanşare la distanţă (mențineți
comanda apăsată pentru a face fotografii numai cu
aparatele foto controlate la distanță).
Ghid meniu > A Setări personalizate 275
Opțiune
Descriere
Dacă în acel moment este selectată o opțiune JPEG
pentru calitatea imaginii, va fi afişat „RAW” şi o copie
NEF (RAW) va fi înregistrată odată cu următoarea
fotografie realizată după ce este apăsată comanda
(atunci când luați degetul de pe butonul de declanşare,
va fi restabilită setarea inițială a calității imaginii).
Copiile NEF (RAW) sunt înregistrate la setările selectate
în acel moment pentru Înregistrare NEF (RAW) şi
Dimensiune imagine > NEF (RAW) în meniul
fotografiere. Pentru a ieşi fără să înregistrați o copie
NEF (RAW), apăsați din nou comanda.
Apăsați comanda pentru a activa sau dezactiva afişajul
rețelei de încadrare.
Apăsați comanda pentru a mări afișajul în zona din jurul
punctului de focalizare curent. Apăsați din nou
comanda pentru a micşora.
4
+ NEF (RAW)
b
Afişare reţea
încadrare
p
Activare/
dezactivare zoom
O
MENIUL MEU
Apăsarea comenzii afişează „MENIUL MEU”.
Acc. el. sup. din
MENIUL MEU
Apăsați comanda pentru a sări la primul element din
„MENIUL MEU”. Selectați această opțiune pentru
accesul rapid la un element din meniu utilizat frecvent.
K
Redare
Apăsați comanda pentru a porni redarea.
g
Protejare
J
Alegere zonă
imagine
8
Calitate/
dimensiune
imagine
3
Apăsați comanda în timpul redării pentru a proteja
imaginea curentă.
Apăsați comanda şi rotiți un selector de comandă
pentru a alege zona imaginii.
Apăsați comanda și rotiți selectorul principal de
comandă pentru a alege o opțiune pentru calitatea
imaginii, respectiv selectorul secundar de comandă
pentru a selecta dimensiunea imaginii.
276 Ghid meniu > A Setări personalizate
Opțiune
m
h
y
w
I/Y
z
t
$
2
z
Descriere
Apăsați comanda și rotiți selectorul principal de
comandă pentru a alege o opțiune pentru balansul de
Balans de alb
alb (în unele cazuri, poate fi selectată o opțiune
secundară prin utilizarea selectorului secundar de
comandă).
Setare Picture
Apăsați comanda și rotiți un selector de comandă
Control
pentru a alege o opțiune Picture Control.
Apăsați comanda şi rotiți un selector de comandă
D-Lighting activ
pentru a regla D-Lighting-ul activ.
Apăsați comanda și rotiți un selector de comandă
Măsurare
pentru a alege o opțiune pentru măsurare.
Apăsați comanda și rotiți selectorul principal de
Mod/compensare comandă pentru a alege un mod bliț, respectiv
bliţ
selectorul secundar de comandă pentru a regla puterea
blițului.
Apăsați comanda și rotiți selectoarele principal și
Mod focalizare/
secundar de comandă pentru a alege modurile de
mod zonă AF
focalizare și zonă AF.
Apăsați comanda şi rotiți selectorul principal de
comandă pentru a alege numărul de fotografii,
Bracketing
respectiv selectorul secundar de comandă pentru a
automat
selecta treapta de bracketing sau nivelul de D-Lighting
activ.
Apăsați comanda şi rotiți selectorul principal de
comandă pentru a alege modul, respectiv selectorul
Expunere multiplă
secundar de comandă pentru a alege numărul de
fotografii.
Apăsați comanda şi rotiți selectorul principal de
HDR (high dynamic comandă pentru a alege modul, respectiv selectorul
range)
secundar de comandă pentru a alege expunerea
diferențială.
Mod întârziere
Apăsați comanda şi rotiți un selector de comandă
expunere
pentru a alege întârzierea declanşării.
Ghid meniu > A Setări personalizate 277
Opțiune
$
W
c
w
Y
x
X
Descriere
Apăsați comanda şi rotiți selectorul principal de
comandă pentru a bloca timpul de expunere în
Bloc. timp exp. şi
modurile S şi M; apăsați comanda şi rotiți selectorul
diafragmă
secundar de comandă pentru a bloca diafragma în
modurile A şi M.
Apăsați comanda și rotiți selectorul principal de
Evidenţieri
comandă pentru a alege un nivel de reliefare, respectiv
reliefare
selectorul secundar de comandă pentru a selecta
culoarea reliefării.
Apăsați comanda și rotiți selectorul principal de
Evaluare
comandă pentru a evalua fotografia curentă în timpul
redării.
Apăsați comanda şi rotiți un selector de comandă
Alegere nr.
pentru a alege un număr de obiectiv salvat utilizând
obiectiv non-CPU
opțiunea Date obiectiv non-CPU din meniul setare.
Apăsarea selectorului secundar în sus, în jos, spre
stânga și spre dreapta în timpul fotografierii sau al
redării are același efect ca și apăsarea 1, 3, 4 și 2 de
pe selectorul multiplu. Pentru a alege rolul jucat de
La fel ca selectorul
selectorul secundar în timpul zoom-ului, evidențiați
multiplu
La fel ca selectorul multiplu și apăsați 2. Alegeți
dintre Derulare (derulați afișajul) și Afişare cadru
următor/anterior (vizualizați alte fotografii la același
raport de mărire).
Utilizați comanda pentru a selecta punctul de
Selectare punct
focalizare. Utilizarea comenzii în timpul redării încheie
focalizare
redarea și permite selectarea punctului de focalizare.
Focalizarea automată poate fi supracomandată prin
rotirea inelului de control în timp ce butonul de
declanșare este apăsat la jumătate (focalizare automată
Focalizare (M/A)
cu supracomandă manuală). Pentru a refocaliza
folosind focalizarea automată, luați degetul de pe
butonul de declanșare și apoi apăsați-l din nou la
jumătate.
q
Diafragmă
Utilizați comanda pentru a regla diafragma.
E
Compensare
expunere
Utilizați comanda pentru a regla compensarea
expunerii.
Fără
Comanda nu are niciun efect.
278 Ghid meniu > A Setări personalizate
f3: Buton OK
Buton G ➜ A (meniu setări personalizate)
Alegeți rolul asociat butonului J în modul
fotografie şi în timpul redării.
• Mod fotografiere: Alegeți dintre opțiunile de mai jos. Indiferent de
opțiunea selectată, butonul J poate fi utilizat pentru urmărirea
focalizării atunci când este selectată zona AF automată pentru modul
zonă AF.
K
p
Opțiune
Selectare punct
focaliz. central
Activare/
dezactivare zoom
Fără
Descriere
Apăsarea J selectează punctul de focalizare central.
Apăsați J pentru a mări afișajul în zona din jurul
punctului de focalizare curent (pentru a alege raportul
de mărire, evidențiați Activare/dezactivare zoom și
apăsați 2). Apăsați J din nou pentru a reveni la
afișajul anterior.
Apăsarea butonului J nu are niciun efect în timpul
fotografierii.
Ghid meniu > A Setări personalizate 279
• Mod redare: Alegeți dintre opțiunile de mai jos. Indiferent de opțiunea
selectată, apăsarea J când este afișat un film în cadru întreg începe
redarea filmului.
n
o
p
u
Opțiune
Descriere
Activare/dezactivare Comutați între redare cadru întreg şi redare
miniaturi
miniaturi.
În ambele moduri de redare, cadru întreg şi
Vizualizare
miniaturi, la apăsarea butonului J se afişează o
histograme
histogramă.
Comutați între redare cadru întreg sau redare
miniaturi și zoom redare (pentru a alege raportul de
Activare/dezactivare
mărire, evidențiați Activare/dezactivare zoom și
zoom
apăsați 2). Afişajul zoom-ului este centrat pe
punctul de focalizare activ.
Se va afișa un dialog de selectare a folderului;
Alegere dosar
evidențiați un folder și apăsați J pentru a vizualiza
fotografiile din folderul selectat.
280 Ghid meniu > A Setări personalizate
f4: Bloc. timp exp. şi diafragmă
Buton G ➜ A (meniu setări personalizate)
Selectarea Activată pentru Blocare timp de expunere blochează
timpul de expunere la valoarea selectată în acel moment în modul S
sau M. Selectarea Activată pentru Blocare diafragmă blochează
diafragma la valoarea selectată în acel moment în modul A sau M. Cât
timp blocarea timpului de expunere sau a diafragmei este activă, va fi
afișată o pictogramă O. Blocarea timpului de expunere și blocarea
diafragmei nu sunt disponibile în modul P.
f5: Personaliz. selectoare com.
Buton G ➜ A (meniu setări personalizate)
Personalizați operarea selectoarelor principal şi secundar de comandă.
• Inversare rotaţie: Inversați direcția de rotație a
selectoarelor de comandă pentru operațiile
selectate. Evidențiați opțiuni și apăsați 2
pentru a selecta sau a anula selecția și apoi
apăsați J pentru a salva modificările și a ieși.
• Schimbare princ./sec.: Alegeți rolurile jucate de selectoarele de comandă
pentru operațiile de expunere și focalizare.
- Setare expunere: Dacă se selectează Activată, selectorul principal de
comandă va controla diafragma, iar selectorul secundar de comandă
va controla timpul de expunere. Dacă se selectează Activată
(Mod A), selectorul principal de comandă va fi folosit pentru a seta
diafragma numai în modul A.
- Setare focalizare automată: Această opțiune se aplică comenzilor
asociate Mod focalizare/mod zonă AF folosind setarea
personalizată f2 (Asociere control personalizat). Dacă se selectează
Activată, modul de focalizare poate fi ales prin menținerea apăsată a
comenzii și rotirea selectorului secundar de comandă, iar modul zonă
AF prin menținerea apăsată a comenzii și rotirea selectorului
principal de comandă.
Ghid meniu > A Setări personalizate 281
• Meniuri şi redare: Selectați Dezactivat pentru a utiliza selectorul multiplu
pentru meniuri și redare. Dacă se selectează Activat sau Activat
(exam. imagine exclusă), selectorul principal de comandă poate fi
utilizat pentru alegerea fotografiei afișate în timpul redării cadru întreg
și pentru evidențierea miniaturilor și elementelor din meniu. Selectorul
secundar de comandă se utilizează în redare cadru întreg pentru a sări
înainte sau înapoi, în funcție de opțiunea selectată pentru Avansare
cadru selector secundar, şi în redare miniaturi pentru a deplasa
cursorul în sus sau în jos. În timp ce sunt afișate meniuri, rotirea
selectorului secundar de comandă spre dreapta afișează meniul
secundar pentru opțiunea evidențiată, iar rotirea spre stânga afișează
meniul anterior. Pentru a face o selecție, apăsați 2 sau J. Selectați
Activat (exam. imagine exclusă) pentru a împiedica selectoarele de
comandă să fie utilizate pentru redare în timpul examinării imaginii.
• Avansare cadru selector secundar: Când se selectează Activat sau Activat
(exam. imagine exclusă) pentru Meniuri şi redare, selectorul
secundar de comandă poate fi rotit în timpul redării cadru întreg
pentru a selecta un folder, pentru a sări înainte sau înapoi cu 10 sau 50
de cadre odată sau pentru a sări la următoarea sau la precedenta
imagine protejată, fotografie sau film sau la următoarea sau
precedenta imagine cu evaluarea selectată (pentru a alege evaluarea,
evidențiați Evaluare și apăsați 2).
282 Ghid meniu > A Setări personalizate
f6: Buton decl. pt. util. selector
Buton G ➜ A (meniu setări personalizate)
Selectarea Da permite ca reglările, realizate în mod normal prin ținerea
apăsată a butonului și rotirea selectorului de comandă, să fie efectuate
prin rotirea selectorului de comandă după ce este eliberat butonul.
Aceasta se încheie când butonul este apăsat din nou, butonul de
declanșare este apăsat la jumătate sau temporizatorul standby se
oprește. Această setare se aplică butoanelor E, S și c (E), precum și
comenzilor cărora le-au fost asociate următoarele roluri folosind setarea
personalizată f2 sau g2 (Asociere control personalizat): Alegere zonă
imagine, Calitate/dimensiune imagine, Balans de alb, Setare Picture
Control, D-Lighting activ, Măsurare, Mod/compensare bliț, Mod
focalizare/mod zonă AF, Bracketing automat, Expunere multiplă,
HDR (high dynamic range), Mod întârziere expunere, Bloc. timp exp.
și diafragmă, Evidențieri reliefare, Alegere nr. obiectiv non-CPU și
Sensibilitate microfon.
f7: Inversare indicatori
Buton G ➜ A (meniu setări personalizate)
Dacă se selectează
(W), indicatorul expunerii
este afișat cu valorile negative în stânga și valorile pozitive în dreapta.
Selectați
(V) pentru a afişa valorile pozitive în
stânga şi pe cele negative în dreapta.
Ghid meniu > A Setări personalizate 283
g: Film
g1: Personalizare meniu i
Buton G ➜ A (meniu setări personalizate)
Alegeți opțiunile afişate în meniul i pentru modul film. Următoarele
opțiuni pot fi asociate oricărei poziții din meniu prin evidențierea
poziției dorite, apăsarea J și alegerea opțiunii dorite.
Opțiune
J
0
Alegere zonă imagine
119
Dim. şi cadenţă cadre/cal.
imagine
116
E
9
Compensare expunere
82
m
Balans de alb
63,
98
h
Setare Picture Control
94
G
y
w
s
Setări sensibilitate ISO
D-Lighting activ
Măsurare
Mod focalizare
240
110,
120
108,
120
52,
121
54,
121
t
Mod zonă AF
u
4
Reducere vibraţie
112
VR electronic
120
284 Ghid meniu > A Setări personalizate
Opțiune
H
5
6
7
8
W
9
0
Sensibilitate microfon
118
Atenuator
244
Frecvenţă de răspuns
245
Reducere zgomot vânt
245
Volum căşti
245
Evidenţieri reliefare
264
Afişare zone luminoase
292
3
Luminozitate monitor/vizor
295,
297
Z
U
Conexiune Bluetooth
308
Conexiune Wi-Fi
109
g2: Asociere control personalizat
Buton G ➜ A (meniu setări personalizate)
Pentru a alege funcțiile asociate următoarelor comenzi în modul film,
indiferent dacă sunt utilizate în mod individual sau în combinație cu
selectoarele de comandă, evidențiați opțiunea dorită și apăsați J.
w
V
G
Buton Fn1
Buton AF-ON
y
8
Buton Fn2
l
Inel de control obiectiv
Buton declanşare
Centru selector
secundar
Rolurile care pot fi asociate acestor comenzi sunt următoarele:
Opțiune
t
q
i
h
b
g
K
A
F
E
C
B
w y V 8 G l
Diafragmă electrică (deschisă)
✔
—
—
—
—
Diafragmă electrică (închisă)
—
✔
—
—
—
—
Compensare expunere +
✔
—
—
—
—
—
Compensare expunere –
—
✔
—
—
—
—
Afişare reţea încadrare
✔
✔
—
✔
—
—
—
Protejare
✔
✔
—
—
—
—
Selectare punct focaliz. central
—
—
✔
✔
—
—
AF-ON
—
—
✔
—
—
—
Numai blocare AF
—
—
✔
✔
—
—
Blocare AE (Menţinere)
—
—
✔
✔
—
—
Numai blocare AE
—
—
✔
✔
—
—
Blocare AE/AF
—
—
✔
✔
—
—
Ghid meniu > A Setări personalizate 285
Opțiune
p Activare/dezactivare zoom
C Realizare fotografii
1 Înregistrare filme
J Alegere zonă imagine
m Balans de alb
h Setare Picture Control
y D-Lighting activ
w Măsurare
z Mod focalizare/mod zonă AF
H Sensibilitate microfon
W Evidenţieri reliefare
c Evaluare
X Focalizare (M/A)
q Diafragmă electrică
E Compensare expunere
Fără
w y V 8 G l
—
—
✔
—
—
—
—
—
—
—
✔
—
—
—
✔
✔
✔
—
✔
✔
—
✔
—
—
✔
✔
—
—
—
—
✔
✔
—
—
—
—
✔
✔
—
—
—
—
✔
✔
—
—
—
—
✔
✔
—
—
—
—
✔
✔
—
—
—
—
✔
✔
—
—
—
—
✔
✔
—
—
—
—
—
—
—
—
— ✔ 1, 2
—
—
—
—
—
✔2
—
—
—
—
—
✔2
✔
✔
✔
✔
—
✔2
1 Disponibilă numai cu obiective compatibile.
2 Indiferent de opțiunea selectată, în modul focalizare manuală inelul de control poate fi utilizat doar pentru a
regla focalizarea.
286 Ghid meniu > A Setări personalizate
Sunt disponibile următoarele opțiuni:
Opțiune
t
Diafragmă electrică
(deschisă)
q
Diafragmă electrică
(închisă)
i
Compensare
expunere +
h
Compensare
expunere –
b
Afişare reţea
încadrare
g
Protejare
K
Selectare punct
focaliz. central
Descriere
Diafragma se mărește cât timp comanda este apăsată.
Folosiți în combinație cu setarea personalizată
g2 (Asociere control personalizat) > Buton Fn2 >
Diafragmă electrică (închisă) pentru reglarea
diafragmei controlată de buton.
Diafragma se micșorează cât timp comanda este
apăsată. Folosiți în combinație cu setarea
personalizată g2 (Asociere control personalizat) >
Buton Fn1 > Diafragmă electrică (deschisă) pentru
reglarea diafragmei controlată de buton.
Compensarea expunerii creşte cât timp comanda este
apăsată. Folosiți în combinație cu setarea
personalizată g2 (Asociere control personalizat) >
Buton Fn2 > Compensare expunere – pentru
compensarea expunerii controlată de buton.
Compensarea expunerii scade cât timp comanda este
apăsată. Folosiți în combinație cu setarea
personalizată g2 (Asociere control personalizat) >
Buton Fn1 > Compensare expunere + pentru
compensarea expunerii controlată de buton.
Apăsați comanda pentru a activa sau dezactiva
afişajul rețelei de încadrare.
Apăsați comanda în timpul redării pentru a proteja
imaginea curentă.
Apăsarea comenzii selectează punctul de focalizare
central.
A
AF-ON
Apăsarea comenzii lansează focalizarea automată.
Ghid meniu > A Setări personalizate 287
Opțiune
F
E
C
B
p
C
1
J
m
h
Descriere
Focalizarea se blochează cât timp este apăsată
Numai blocare AF
comanda.
Expunerea se blochează când este apăsată comanda
Blocare AE
şi rămâne blocată până când comanda este apăsată a
(Menţinere)
doua oară sau temporizatorul standby se opreşte.
Expunerea se blochează cât timp este apăsată
Numai blocare AE
comanda.
Focalizarea şi expunerea se blochează cât timp este
Blocare AE/AF
apăsată comanda.
Apăsați comanda pentru a mări afișajul în zona din
Activare/dezactivare
jurul punctului de focalizare curent. Apăsați din nou
zoom
comanda pentru a micşora.
Apăsați butonul de declanșare până la capăt pentru a
Realizare fotografii
face o fotografie cu un format al imaginii de 16 : 9.
Apăsați butonul de declanșare la jumătate pentru a
focaliza (numai modul focalizare automată) și
apăsați-l până la capăt pentru a porni sau pentru a
opri înregistrarea filmului. Butonul de declanșare nu
Înregistrare filme
poate fi folosit în alte scopuri în modul film. Butonul
de declanşare de pe o telecomandă opțională fără fir
sau prin cablu funcționează în acelaşi mod cu butonul
de declanşare al aparatului foto.
Apăsați comanda şi rotiți un selector de comandă
Alegere zonă
pentru a alege zona imaginii. Rețineți că zona imaginii
imagine
nu poate fi modificată în timpul înregistrării.
Apăsați comanda și rotiți selectorul principal de
comandă pentru a alege o opțiune pentru balansul de
Balans de alb
alb (în unele cazuri, poate fi selectată o opțiune
secundară prin utilizarea selectorului secundar de
comandă).
Setare Picture
Apăsați comanda și rotiți un selector de comandă
Control
pentru a alege o opțiune Picture Control.
288 Ghid meniu > A Setări personalizate
Opțiune
y
w
z
H
W
c
X
Descriere
Apăsați comanda şi rotiți un selector de comandă
D-Lighting activ
pentru a regla D-Lighting-ul activ.
Apăsați comanda și rotiți un selector de comandă
Măsurare
pentru a alege o opțiune pentru măsurare.
Apăsați comanda și rotiți selectoarele principal și
Mod focalizare/mod
secundar de comandă pentru a alege modurile de
zonă AF
focalizare și zonă AF.
Sensibilitate
Apăsați comanda şi rotiți un selector de comandă
microfon
pentru a regla sensibilitatea microfonului.
Apăsați comanda și rotiți selectorul principal de
comandă pentru a alege un nivel de reliefare,
Evidenţieri reliefare
respectiv selectorul secundar de comandă pentru a
selecta culoarea reliefării.
Apăsați comanda și rotiți selectorul principal de
Evaluare
comandă pentru a evalua fotografia curentă în timpul
redării.
Utilizați comanda pentru a focaliza manual,
independent de opțiunea selectată pentru modul de
Focalizare (M/A)
focalizare. Apăsați butonul de declanşare la jumătate
sau apăsați butonul AF-ON pentru a refocaliza folosind
focalizarea automată.
q
Diafragmă electrică
Utilizați comanda pentru a regla diafragma.
E
Compensare
expunere
Utilizați comanda pentru a regla compensarea
expunerii.
Fără
Comanda nu are niciun efect.
D Diafragmă electrică
Diafragma electrică este disponibilă numai în modurile A şi M (o pictogramă 6
indică faptul că diafragma electrică nu poate fi folosită). Este posibil ca afişajul să
clipească în timp ce se reglează diafragma.
Ghid meniu > A Setări personalizate 289
g3: Buton OK
Buton G ➜ A (meniu setări personalizate)
Alegeți rolul asociat butonului J în modul
film. Indiferent de opțiunea selectată,
butonul J poate fi utilizat pentru urmărirea
focalizării atunci când este selectată zona AF
automată pentru modul zonă AF.
K
p
1
Opțiune
Selectare punct
focaliz. central
Activare/
dezactivare zoom
Descriere
Apăsarea J selectează punctul de focalizare central.
Apăsați J pentru a mări afișajul în zona din jurul
punctului de focalizare curent (pentru a alege raportul
de mărire, evidențiați Activare/dezactivare zoom și
apăsați 2).
Înregistrare filme
Apăsați J pentru a porni şi a opri înregistrarea filmului.
Fără
Apăsarea J nu are niciun efect.
g4: Viteză AF
Buton G ➜ A (meniu setări personalizate)
Alegeți viteza de focalizare pentru modul film.
Pentru a alege când se aplică opțiunea
selectată, evidențiați Când se aplică și
apăsați 2. Alegeți dintre Permanent
(opțiunea selectată se aplică oricând aparatul
foto este în modul film) și Numai la
înregistrare (opțiunea selectată se aplică
doar în timpul înregistrării; în alte cazuri, viteza de focalizare este „+5”
sau, altfel spus, cât mai rapidă cu putință).
290 Ghid meniu > A Setări personalizate
g5: Sensibilitate urmărire AF
Buton G ➜ A (meniu setări personalizate)
Alegeți cât de rapid este răspunsul focalizării
atunci când subiectul părăsește punctul de
focalizare sau ceva trece printre subiect și
aparatul foto în modul film. Alegeți dintre
valori cuprinse între 7 (Redusă) și
1 (Ridicată). Cu cât valoarea este mai mare,
cu atât mai lent va fi răspunsul și mai puțin
probabil să pierdeți focalizarea pe subiectul inițial atunci când trece ceva
printre subiect și aparatul foto. Cu cât valoarea este mai mică, cu atât mai
rapid răspunde aparatul foto când subiectul părăsește zona de
focalizare, mutând focalizarea pe un nou subiect din aceeași zonă.
Ghid meniu > A Setări personalizate 291
g6: Afişare zone luminoase
Buton G ➜ A (meniu setări personalizate)
Alegeți dacă se utilizează hașuri pentru a indica zonele luminoase
(zonele luminoase ale cadrului) și selectați nivelul de luminozitate
necesar pentru a afișa zonele luminoase.
• Model afişare: Pentru a activa afișarea zonelor luminoase, selectați
Model 1 sau Model 2.
Zone luminoase
Model 1
Model 2
• Prag afişare zone luminoase: Alegeți luminozitatea necesară pentru
activarea afișajului zonelor luminoase pentru film. Cu cât este mai mică
valoarea, cu atât este mai mare intervalul de luminozități care vor fi
afișate ca zone luminoase. Dacă se selectează 255, afişajul zonelor
luminoase va arăta numai zonele care este posibil să fie supraexpuse.
D Afișare zone luminoase
În cazul în care sunt activate atât afișarea zonelor luminoase, cât și evidențierile
reliefării, vor fi afișate doar evidențierile reliefării în modul de focalizare manuală.
Pentru a vizualiza afișarea zonelor luminoase, selectați Dezactivat pentru
setarea personalizată d10 (Evidențieri reliefare) > Nivel reliefare.
292 Ghid meniu > A Setări personalizate
B Meniul setare: Setare aparat foto
Pentru a vizualiza meniul setare, selectați fila
B în meniurile aparatului foto.
Opțiune
Formatare card memorie
Salvare setări utilizator
Resetare setări utilizator
Limbă (Language)
Fus orar şi dată
Luminozitate monitor
Balans de culoare monitor
Luminozitate vizor
Balans de culoare vizor
Luminozitate panou de control
Limitare selecţie mod monitor
Afişaj informaţii
Reglare fină AF
Date obiectiv non-CPU
Curăţare senzor imagine
Foto. ref. elim. praf imagine
Comentariu imagine
0
294
294
294
294
295
295
296
297
297
297
298
298
299
300
300
301
303
Opțiune
Informaţii drept de autor
Opţiuni bip
Comenzi tactile
HDMI
Date de locaţie
Opţiuni telecomandă fără fir (WR)
Asoc. buton Fn (WR) la distanţă
Mod avion
Conectare la dispozitiv inteligent
Conectare la PC
Transmiţător fără fir (WT-7)
Marcaj de conformitate
Info acumulator
Blocare decl. în lipsă card
Salvare/încărcare setări
Resetare totală setări
Versiune firmware
0
304
305
305
306
306
307
308
308
308
309
309
309
310
310
311
313
313
D Consultați de asemenea
Pentru setările implicite ale meniului, consultați „Setările implicite ale meniului
setare” (0 152).
Ghid meniu > B Meniul setare 293
Formatare card memorie
Buton G ➜ B (meniu setare)
Selectați Da pentru a formata cardul de
memorie. Rețineți că formatarea şterge
definitiv toate imaginile şi alte date de pe card.
Înainte de formatare, asigurați-vă că ați creat
copii de rezervă, după cum este necesar.
D În timpul formatării
Nu opriți aparatul foto şi nu scoateți cardurile de memorie în timpul formatării.
Salvare setări utilizator
Buton G ➜ B (meniu setare)
Combinațiile de setări utilizate frecvent pot fi asociate pozițiilor U1, U2 și
U3 de pe selectorul de moduri (0 75).
Resetare setări utilizator
Buton G ➜ B (meniu setare)
Resetați setările pentru U1, U2 și U3 la valorile implicite (0 76).
Limbă (Language)
Buton G ➜ B (meniu setare)
Alegeți o limbă pentru meniurile şi mesajele aparatului foto. Limbile
disponibile variază în funcție de țara sau regiunea în care a fost
achiziționat aparatul foto.
294 Ghid meniu > B Meniul setare
Fus orar şi dată
Buton G ➜ B (meniu setare)
Modificați fusurile orare, setați ceasul intern al aparatului foto, alegeți
ordinea de afişare a datei şi activați sau dezactivați ora de vară.
Asigurați-vă că verificați în mod regulat ceasul intern al aparatului foto
cu ceasuri mai precise și ajustați setările timpului și datei după cum este
necesar.
Opțiune
Descriere
Alegeți un fus orar. Ceasul intern al aparatului foto este setat
Fus orar
automat la ora noului fus orar.
Data şi ora
Setați ceasul intern al aparatului foto.
Format dată
Alegeți ordinea în care sunt afişate ziua, luna şi anul.
Activați sau dezactivați ora de vară. Ceasul intern al aparatului
Timp economisire
foto va fi dat automat înainte sau înapoi cu o oră. Setarea
lumină zi
implicită este Dezactivat.
Dacă ceasul este resetat, va fi afişat un indicator t.
Luminozitate monitor
Buton G ➜ B (meniu setare)
Apăsați 1 sau 3 pentru a regla luminozitatea monitorului. Alegeți valori
mai mari pentru luminozitate crescută, valori mai mici pentru
luminozitate redusă. Rețineți că luminozitatea monitorului poate fi
reglată doar atunci când monitorul este afișajul activ; aceasta nu poate fi
reglată în modul monitor „numai vizor” sau atunci când țineți ochiul pe
vizor.
Ghid meniu > B Meniul setare 295
Balans de culoare monitor
Buton G ➜ B (meniu setare)
Utilizați selectorul multiplu aşa cum se arată
mai jos pentru a regla balansul de culoare al
monitorului în raport cu o imagine model.
Imaginea model este ultima fotografie făcută
sau, în modul redare, ultima fotografie afişată;
pentru a alege o imagine diferită apăsați
butonul W (Q) şi selectați o imagine dintr-o
listă de miniaturi (pentru a vizualiza imaginea
evidențiată în cadru întreg, apăsați şi
mențineți apăsat X). În cazul în care cardul de
memorie nu conține fotografii, în locul
imaginii model va fi afişat un cadru gol cu un
chenar gri. Apăsați J pentru a ieşi când
reglările sunt finalizate.
Suplimentare verde
Suplimentare albastru
Suplimentare galben
Suplimentare magenta
Rețineți că balansul de culoare al monitorului poate fi reglat doar atunci
când monitorul este afișajul activ; acesta nu poate fi reglat în modul
monitor „numai vizor” sau atunci când țineți ochiul pe vizor. Balansul de
culoare al monitorului se aplică numai afișajelor fotografiere, redare și
meniuri; fotografiile făcute cu aparatul foto nu sunt afectate.
296 Ghid meniu > B Meniul setare
Luminozitate vizor
Buton G ➜ B (meniu setare)
Reglați luminozitatea vizorului. Dacă se selectează Automată,
luminozitatea vizorului se va regla automat ca răspuns la condițiile de
iluminare; pentru a regla luminozitatea manual, selectați Manuală și
apăsați 1 sau 3 (alegeți valori mai mari pentru luminozitate crescută,
valori mai mici pentru luminozitate redusă). Rețineți că luminozitatea
vizorului poate fi reglată doar atunci când vizorul este afișajul activ;
aceasta nu poate fi reglată când vizorul este oprit sau în modul monitor
„numai monitor”.
Balans de culoare vizor
Buton G ➜ B (meniu setare)
Utilizați selectorul multiplu pentru a regla balansul de culoare al
vizorului conform descrierii de la „Balans de culoare monitor” (0 296).
Rețineți că balansul de culoare al vizorului poate fi reglat doar atunci
când vizorul este afișajul activ; acesta nu poate fi reglat când vizorul este
oprit sau în modul monitor „numai monitor”.
Luminozitate panou de control
Buton G ➜ B (meniu setare)
Reglați luminozitatea panoului de control. Dacă se selectează
Automată, luminozitatea panoului de control se va regla automat ca
răspuns la condițiile de iluminare; pentru a regla luminozitatea manual,
selectați Manuală și apăsați 1 sau 3. Selectarea Dezactivată
dezactivează panoul de control.
Ghid meniu > B Meniul setare 297
Limitare selecţie mod monitor
Buton G ➜ B (meniu setare)
Alegeți modurile monitor care pot fi selectate utilizând butonul mod
monitor. Evidențiați opțiunile dorite și apăsați 2 pentru a selecta sau
pentru a anula selecția. Apăsați J pentru a salva modificările când
setările sunt finalizate.
Afişaj informaţii
Buton G ➜ B (meniu setare)
Ajustați culoarea literelor de pe afișajul informațiilor pentru a le vedea cu
ușurință. Alegeți Întunecat pe luminos (w) pentru a afișa litere negre pe
un fundal alb sau Luminos pe întunecat (x) pentru a afișa litere albe pe
un fundal întunecat.
Întunecat pe luminos
298 Ghid meniu > B Meniul setare
Luminos pe întunecat
Reglare fină AF
Buton G ➜ B (meniu setare)
Reglați fin focalizarea pentru până la 30 de tipuri de obiective. Folosiți
numai când este necesar. Recomandăm efectuarea reglării fine la o
distanță de focalizare utilizată în mod frecvent; dacă, de exemplu,
efectuați reglarea focalizării la o distanță de focalizare scurtă s-ar putea
să observați că este mai puțin eficientă la distanțe mai mari.
• Reglare fină AF (Act./Dez.): Alegeți Activată pentru a activa reglarea AF,
respectiv Dezactivată pentru a o dezactiva.
• Valoare salvată: Reglați AF pentru obiectivul
Valoare curentă
curent. Apăsați 1 pentru a depărta punctul
de focalizare de aparatul foto sau apăsați 3
pentru a apropia punctul de focalizare de
aparatul foto; alegeți dintre valori cuprinse
între +20 şi –20. Aparatul foto poate stoca
valori pentru până la 30 de tipuri de
obiective. Pentru fiecare tip de obiectiv
Valoare salvată
poate fi salvată o singură valoare.
• Implicită: Alegeți valoarea utilizată pentru
reglarea AF când nu există valori salvate anterior pentru obiectivul
curent.
• Listare valori salvate: Enumerați valorile de
reglare AF salvate anterior. Pentru a șterge
un obiectiv din listă, evidențiați obiectivul
dorit și apăsați O. Pentru a modifica
identificatorul unui obiectiv (de exemplu,
pentru a alege un identificator care este
acelaşi cu ultimele două cifre ale numărului
de serie al obiectivului pentru a-l deosebi de alte obiective de acelaşi
tip, având în vedere faptul că Valoare salvată poate fi folosită doar cu
un singur obiectiv din fiecare tip), evidențiați obiectivul dorit şi
apăsați 2. Va fi afişat un meniu; apăsați 1 sau 3 pentru a alege un
identificator şi apăsați J pentru a salva modificările şi a ieşi.
Ghid meniu > B Meniul setare 299
Date obiectiv non-CPU
Buton G ➜ B (meniu setare)
Obiectivele non-CPU pot fi ataşate prin intermediul unui adaptor pentru
montură (disponibil separat). Utilizați Date obiectiv non-CPU pentru a
înregistra distanța focală și diafragma maximă ale obiectivelor non-CPU,
permițând utilizarea acestora cu funcția de reducere a vibrațiilor de pe
aparatul foto și cu o serie de alte funcții ale aparatului foto.
• Număr obiectiv: Alegeți un număr pentru a identifica obiectivul.
• Distanţă focală (mm): Introduceți distanța focală a obiectivului.
• Diafragmă maximă: Introduceți diafragma maximă.
Curăţare senzor imagine
Buton G ➜ B (meniu setare)
Murdăria sau praful care pătrunde în aparatul foto atunci când sunt
schimbate obiectivele sau când este scos capacul corpului se poate fixa
pe senzorul de imagine şi vă poate afecta fotografiile. Opțiunea
Curăţare senzor imagine vibrează senzorul pentru a îndepărta praful.
Opțiune
Curăţare acum
Curățare automată
Descriere
Executați curățarea senzorului de imagine imediat.
• Curăţare la oprire: Senzorul de imagine este curățat automat în
timpul opririi de fiecare dată când este oprit aparatul foto.
• Curăţare dezactivată: Curățarea automată a senzorului de
imagine este dezactivată.
300 Ghid meniu > B Meniul setare
Foto. ref. elim. praf imagine
Buton G ➜ B (meniu setare)
Achiziționați date de referință pentru opțiunea eliminarea prafului de pe
imagine din Capture NX-D (pentru informații suplimentare, consultați
ajutorul online pentru Capture NX-D). Eliminarea prafului de pe imagine
nu poate fi folosită cu imagini NEF (RAW) de dimensiuni medii sau mici.
Se recomandă un obiectiv FX cu o distanță focală de cel puțin 50 mm
când se înregistrează date de referință pentru eliminarea prafului de pe
imagine. Când se utilizează un obiectiv zoom, măriți la maximum.
1 Alegeți o opțiune de pornire.
Evidențiați una dintre opțiunile următoare
şi apăsați J. Pentru a ieşi fără a achiziționa
date pentru eliminarea prafului de pe
imagine, apăsați G.
• Pornire: Va fi afişat un mesaj.
• Curăţare senzor apoi pornire: Selectați
această opțiune pentru a curăța senzorul
de imagine înainte de pornire. Când
curățarea este finalizată, va fi afişat un
mesaj.
2 Încadrați un obiect alb, fără caracteristici, pe afișaj.
Cu obiectivul plasat la aproximativ zece centimetri de un obiect alb,
fără caracteristici şi bine luminat, încadrați obiectul până când acesta
umple afișajul şi apoi apăsați butonul de declanşare la jumătate.
În modul focalizare automată, focalizarea va fi setată automat la
infinit; în modul focalizare manuală, setați focalizarea la infinit
manual.
Ghid meniu > B Meniul setare 301
3 Achiziționați date de referință pentru eliminarea prafului.
Apăsați butonul de declanşare până la capăt pentru a achiziționa
date de referință pentru eliminarea prafului de pe imagine. Monitorul
se stinge când este apăsat butonul de declanşare.
Dacă obiectul de referință este prea
luminos sau prea întunecat, este posibil ca
aparatul foto să nu poată achiziționa date
de referință pentru eliminarea prafului de
pe imagine şi va fi afişat un mesaj. Alegeți
un alt obiect de referință şi repetați
procedura de la pasul 1.
D Curățarea senzorului de imagine
Datele de referință pentru eliminarea prafului înregistrate anterior curățării
senzorului de imagine nu pot fi folosite pentru fotografiile făcute după curățarea
senzorului de imagine. Selectați Curăţare senzor apoi pornire numai dacă
datele de referință pentru eliminarea prafului nu vor fi folosite cu fotografiile
existente.
D Date de referință pentru eliminarea prafului de pe imagine
Aceleaşi date de referință pot fi utilizate pentru
fotografii făcute cu obiective diferite sau la
diafragme diferite. Imaginile de referință nu pot fi
vizualizate cu ajutorul unui software de prelucrare
a imaginilor pe computer. Când imaginile de
referință sunt vizualizate pe aparatul foto este
afişat un model cu rețea.
302 Ghid meniu > B Meniul setare
Comentariu imagine
Buton G ➜ B (meniu setare)
Adăugați un comentariu la fotografiile noi pe măsură ce acestea sunt
efectuate. Comentariile pot fi vizualizate ca metadate în ViewNX-i sau în
Capture NX-D. Comentariul este vizibil şi pe pagina cu date despre
fotografiere pe afişajul informațiilor despre fotografie. Sunt disponibile
următoarele opțiuni:
• Introducere comentariu: Introduceți un comentariu, conform descrierii de
la „Introducere text” (0 162). Comentariile pot avea până la 36 de
caractere.
• Ataşare comentariu: Selectați această opțiune
pentru a ataşa comentariul la toate
fotografiile următoare. Evidențiați Ataşare
comentariu și apăsați 2 pentru a o activa
sau a o dezactiva. După alegerea setării
dorite, apăsați J pentru a ieşi.
Ghid meniu > B Meniul setare 303
Informaţii drept de autor
Buton G ➜ B (meniu setare)
Adăugați informații privind drepturile de autor la fotografiile noi pe
măsură ce acestea sunt realizate. Informațiile privind drepturile de autor
sunt incluse în datele de fotografiere prezentate în afişajul informațiilor
despre fotografie şi pot fi vizualizate ca metadate în ViewNX-i sau în
Capture NX-D. Sunt disponibile următoarele opțiuni:
• Artist: Introduceți un nume de fotograf conform descrierii de la
„Introducere text” (0 162). Numele fotografilor pot avea până la 36 de
caractere.
• Drept de autor: Introduceți numele deținătorului drepturilor de autor
conform descrierii de la „Introducere text” (0 162). Numele
deținătorilor drepturilor de autor pot avea până la 54 de caractere.
• Ataşare info drept de autor: Selectați această
opțiune pentru a ataşa informații privind
drepturile de autor la toate fotografiile
următoare. Evidențiați Ataşare info drept
de autor și apăsați 2 pentru a o activa sau a
o dezactiva. După alegerea setării dorite,
apăsați J pentru a ieşi.
D Informații drept de autor
Pentru a împiedica utilizarea neautorizată a numelui artistului sau deținătorului
drepturilor de autor, înainte de a împrumuta sau de a transfera aparatul foto unei
alte persoane asigurați-vă că opțiunea Ataşare info drept de autor nu este
selectată şi că sunt goale câmpurile Artist şi Drept de autor. Nikon nu îşi asumă
răspunderea pentru pagubele şi contestațiile rezultate din utilizarea opțiunii
Informaţii drept de autor.
304 Ghid meniu > B Meniul setare
Opţiuni bip
Buton G ➜ B (meniu setare)
Alegeți înălțimea şi volumul bipului care se aude atunci când:
• Autodeclanșatorul este în funcțiune.
• Înregistrarea filmărilor secvențiale se încheie.
• Aparatul foto focalizează în modul fotografie (AF-S selectată pentru
modul de focalizare; Focalizare selectată pentru setarea personalizată
a2, Selecţie prioritate AF-S; şi Dezactivată selectată pentru
Fotografiere fără sunet).
• Ecranul tactil este utilizat pentru introducerea de date folosind
tastatura.
Meniul Opţiuni bip conține următoarele elemente:
• Activare/dezactivare bip: Activați sau dezactivați difuzorul pentru bipuri
sau selectați Dez. (doar comenzi tactile) pentru a dezactiva bipul în
cursul folosirii tastaturii, dar lăsându-l activat pentru alte scopuri.
• Volum: Reglați volumul bipului.
• Înălţime: Alegeți înălțimea bipului dintre Ridicat și Redus.
Comenzi tactile
Buton G ➜ B (meniu setare)
Reglați setările pentru comenzi tactile ale monitorului.
• Activare/dezact. comenzi tactile: Selectați Dezactivare pentru a evita
utilizarea accidentală a comenzilor ecranului tactil sau Numai la
redare pentru a activa comenzile ecranului tactil doar în modul redare.
• Atingeri pt. redare cadru întreg: Alegeți dacă afișarea imaginii următoare în
cadru întreg se realizează prin glisarea spre stânga sau prin glisarea
spre dreapta.
Ghid meniu > B Meniul setare 305
HDMI
Buton G ➜ B (meniu setare)
Reglați setările pentru conectarea la dispozitive HDMI (0 346).
Date de locaţie
Buton G ➜ B (meniu setare)
Reglați setările pentru utilizarea atunci când aparatul foto este conectat
la un dispozitiv care furnizează date de locație, și anume un receptor GPS
sau un dispozitiv inteligent pe care rulează aplicația SnapBridge (pentru
informații suplimentare despre SnapBridge, consultați ajutorul online al
aplicației).
• Temporizator standby: Dacă se selectează Activare când este conectat un
receptor GPS, exponometrele se vor opri automat dacă nu se
efectuează nicio operație pentru perioada de timp specificată în
setarea personalizată c3 (Întârziere oprire) > Temporizator standby,
reducând consumul acumulatorului.
• Poziţie: Vizualizați datele de locație furnizate de receptorul GPS sau de
dispozitivul inteligent (elementele afişate variază în funcție de sursă).
• Setare ceas după satelit: Selectați Da pentru a sincroniza ceasul intern al
aparatului foto cu ora comunicată de dispozitivul GPS.
306 Ghid meniu > B Meniul setare
Opţiuni telecomandă fără fir (WR)
Buton G ➜ B (meniu setare)
Reglați setările pentru telecomenzile fără fir WR-R10, opționale, şi pentru
unitățile bliț cu control prin radio, opționale, care acceptă iluminarea
avansată fără fir.
Lampă cu LED
Activați sau dezactivați starea LED-urilor de pe o telecomandă fără fir
WR-R10 montată pe aparatul foto. Pentru informații suplimentare,
consultați documentația furnizată împreună cu telecomanda fără fir.
Mod legare
Alegeți un mod legare pentru telecomenzile fără fir WR-R10 montate pe
alte aparate foto sau pentru unitățile bliț controlate prin radio care
acceptă iluminarea avansată fără fir. Asigurați-vă că pentru celelalte
dispozitive este selectat acelaşi mod.
• Împerechere: Pentru a împerechea aparatul foto cu alte dispozitive,
montați WR-R10 pe aparatul foto și apăsați butonul împerechere.
• PIN: Conectați-vă folosind un cod PIN format
din patru cifre. Apăsați 4 sau 2 pentru a
evidenția cifre şi apăsați 1 sau 3 pentru a
modifica, apoi apăsați J pentru a introduce
şi a afişa PIN-ul selectat.
Indiferent de opțiunea selectată pentru Mod legare, semnalele de la
telecomenzile fără fir împerecheate vor fi recepționate întotdeauna de
WR-R10. Utilizatorii telecomenzii fără fir WR-1 vor trebui să selecteze
împerecherea ca mod legare pentru WR-1.
D Telecomanda fără fir WR-R10
Asigurați-vă că firmware-ul pentru WR-R10 a fost actualizat la versiunea cea mai
recentă (versiunea 3.0 sau mai recentă). Pentru informații suplimentare privind
actualizările firmware, consultați site-ul Nikon pentru zona dumneavoastră.
Ghid meniu > B Meniul setare 307
Asoc. buton Fn (WR) la distanţă
Buton G ➜ B (meniu setare)
Alegeți rolul jucat de butonul Fn de pe telecomenzile opționale fără fir
dotate cu un buton Fn. Pentru informații suplimentare, consultați setarea
personalizată f2 (Asociere control personalizat).
Opțiune
A
F
D
C
B
AF-ON
Numai blocare AF
Blocare AE (Resetare la eliberare)
Numai blocare AE
Opțiune
r
h
q
4
Blocare AE/AF
Blocare FV
cDezactivare/activare
Previzualizare
+ NEF (RAW)
Fără
Mod avion
Buton G ➜ B (meniu setare)
Selectați Activare pentru a dezactiva funcțiile Bluetooth şi Wi-Fi
încorporate în aparatul foto. Funcțiile Bluetooth și Wi-Fi ale
dispozitivelor periferice opționale conectate la aparatul foto pot fi
dezactivate doar prin deconectarea dispozitivelor.
Conectare la dispozitiv inteligent
Buton G ➜ B (meniu setare)
Reglați setările pentru conectarea la un dispozitiv inteligent. Pentru
informații privind conectarea la dispozitive inteligente, consultați
ajutorul online pentru SnapBridge sau Ghidul de rețea.
308 Ghid meniu > B Meniul setare
Conectare la PC
Buton G ➜ B (meniu setare)
Reglați setările pentru conectarea la computere folosind funcția Wi-Fi
încorporată în aparatul foto. Pentru informații suplimentare, consultați
Ghid de reţea.
Transmiţător fără fir (WT-7)
Buton G ➜ B (meniu setare)
Reglați setările pentru conectarea la computere sau la servere FTP prin
intermediul rețelelor fără fir sau Ethernet. Această opțiune este
disponibilă doar când este conectat un transmițător fără fir WT-7
opțional. Pentru detalii, consultați manualul WT-7.
Marcaj de conformitate
Buton G ➜ B (meniu setare)
Vizualizați unele dintre standardele cărora li se conformează aparatul
foto.
A Conexiuni fără fir
Pentru informații privind stabilirea conexiunilor fără fir la computere sau la
dispozitive inteligente, consultați Ghidul de reţea, disponibil în Centrul de
descărcare Nikon:
Z 7: https://downloadcenter.nikonimglib.com/ro/products/492/Z_7.html
Z 6: https://downloadcenter.nikonimglib.com/ro/products/493/Z_6.html
Ghid meniu > B Meniul setare 309
Info acumulator
Buton G ➜ B (meniu setare)
Vizualizați informații privind acumulatorul
introdus în acel moment în aparatul foto.
• Încărcare: Nivelul curent al acumulatorului
exprimat procentual.
• Nr. de foto.: De câte ori a fost declanşat
obturatorul cu acumulatorul curent de la
ultima încărcare a acestuia. Rețineți că este
posibil ca aparatul foto să declanşeze uneori obturatorul fără să
înregistreze o fotografie, de exemplu când se măsoară balansul de alb
presetat.
• Vârstă ac.: Un afișaj pe cinci niveluri care indică vârsta acumulatorului.
0 (k) arată că performanța acumulatorului nu este afectată, 4 (l)
arată că acumulatorul a atins sfârşitul duratei sale de funcționare şi că
ar trebui înlocuit. Rețineți că acumulatorii noi încărcați la temperaturi
sub aproximativ 5 °C pot arăta o scădere temporară a duratei de
funcționare; afişarea vârstei acumulatorului va reveni la normal totuşi
de îndată ce acumulatorul a fost reîncărcat la o temperatură de
aproximativ 20 °C sau mai mare.
Blocare decl. în lipsă card
Buton G ➜ B (meniu setare)
Selectarea Activare declanşare permite declanşarea obturatorului
atunci când nu este introdus niciun card de memorie, deşi nu vor fi
înregistrate fotografii (totuşi, acestea vor fi afişate în modul demo). Dacă
se selectează Declanşare blocată, butonul de declanşare va fi activat
numai când în aparatul foto este introdus un card de memorie.
310 Ghid meniu > B Meniul setare
Salvare/încărcare setări
Buton G ➜ B (meniu setare)
Selectați Salvare setări pentru a salva setările următoare pe cardul de
memorie (în cazul în care cardul de memorie este plin, va fi afişat un
mesaj de eroare). Folosiți această opțiune pentru a partaja setările între
aparate foto de același model.
Meniu redare
Opţiuni de afişare a redării
Examinare imagine
După ştergere
După serie, se afişează
Rotire pe înalt
Meniu fotografiere
Denumirea fişierului
Alegere zonă imagine
Calitate imagine
Dimensiune imagine
Înregistrare NEF (RAW)
Setări sensibilitate ISO
Balans de alb
Setare Picture Control (opțiunile
Picture Control personalizate sunt
salvate ca Automat)
Spaţiu culoare
D-Lighting activ
Reducere zgomot exp. lungă
ISO NR ridicat
Control vignetare
Compensare difracţie
Control automat al distors.
Meniu fotografiere (continuare)
Fotogr. cu reducere efect clipire
Măsurare
Control bliţ
Mod bliţ
Compensare bliţ
Mod focalizare
Mod zonă AF
Reducere vibraţie (setările variază în
funcție de obiectiv)
Bracketing automat
Fotografiere fără sunet
Meniu filmare
Denumirea fişierului
Alegere zonă imagine
Dim. cadru/cadenţă cadre
Calitate film
Tip fişier film
Setări sensibilitate ISO
Balans de alb
Setare Picture Control (opțiunile
Picture Control personalizate sunt
salvate ca Automat)
D-Lighting activ
Ghid meniu > B Meniul setare 311
Meniu filmare (continuare)
ISO NR ridicat
Control vignetare
Compensare difracţie
Control automat al distors.
Reducerea efectului de clipire
Măsurare
Mod focalizare
Mod zonă AF
Reducere vibraţie (setările variază în
funcție de obiectiv)
VR electronic
Sensibilitate microfon
Atenuator
Frecvenţă de răspuns
Reducere zgomot vânt
Volum căşti
Cod temporal (cu excepția Origine cod
temporal)
Meniu setare
Limbă (Language)
Fus orar şi dată (cu excepția Data şi
ora)
Limitare selecţie mod monitor
Afişaj informaţii
Date obiectiv non-CPU
Curăţare senzor imagine
Comentariu imagine
Informaţii drept de autor
Opţiuni bip
Comenzi tactile
HDMI
Date de locaţie (cu excepția Poziţie)
Opţiuni telecomandă fără fir (WR)
Asoc. buton Fn (WR) la distanţă
Blocare decl. în lipsă card
Setări personalizate
Toate setările personalizate cu excepția
d3 (Opţiuni mod declanşare sinc.)
Setările salvate folosind aparatul foto sau cu alte aparate foto de acelaşi
model pot fi restabilite prin selectarea Încărcare setări. Rețineți că
opțiunea Salvare/încărcare setări este disponibilă numai când în
aparatul foto este introdus un card de memorie şi că opțiunea Încărcare
setări este disponibilă numai dacă pe card există setări salvate.
D Setări salvate
Setările sunt salvate într-un fişier al cărui nume începe cu „NCSET” şi se termină
cu trei caractere care diferă de la un aparat foto la altul. Aparatul foto nu va putea
încărca setările dacă numele fişierului este schimbat.
312 Ghid meniu > B Meniul setare
Resetare totală setări
Buton G ➜ B (meniu setare)
Resetați toate setările, cu excepția Limbă (Language) şi Fus orar şi
dată, la valorile implicite. Sunt resetate, de asemenea, informațiile
privind drepturile de autor şi alte informații introduse de utilizator. Vă
recomandăm ca, înainte de a face o resetare, să salvați setările folosind
opțiunea Salvare/încărcare setări din meniul setare.
Versiune firmware
Buton G ➜ B (meniu setare)
Vizualizați versiunea firmware curentă a aparatului foto.
Ghid meniu > B Meniul setare 313
N Meniul retușare: Crearea copiilor retușate
Pentru a vizualiza meniul retușare, selectați
fila N în meniurile aparatului foto.
Opțiunile din meniul retuşare sunt utilizate pentru a crea copii decupate
sau retuşate ale fotografiilor existente. Meniul retuşare este afişat numai
când în aparatul foto este introdus un card de memorie care conține
fotografii.
Opțiune
7
k
8
i
j
Z
0
Procesare NEF (RAW)
317
Decupare
320
Redimensionare
321
D-Lighting
323
Corecţie ochi roşii
323
Îndreptare
324
Opțiune
a
e
o
9
p
0
Control distorsiune
324
Control perspectivă
325
Suprapunere imagine 1
326
Decupare film
329
Comparaţie una lângă alta 2
329
1 Poate fi selectată numai prin apăsarea butonului G şi selectarea filei N.
2 Poate fi afişată numai prin apăsarea i şi selectarea Retuşare în redarea cadru întreg când este afişată o
imagine retuşată sau originală.
314 Ghid meniu > N Meniul retușare
Crearea copiilor retușate
Pentru a crea o copie retuşată:
1 Selectați un element din meniul
retuşare.
Apăsați 1 sau 3 pentru a evidenția un
element, respectiv 2 pentru a selecta.
2 Selectați o fotografie.
Evidențiați o fotografie şi apăsați J.
Pentru a vizualiza fotografia evidențiată
pe ecranul întreg, apăsați şi mențineți
apăsat butonul X.
D Retuşare
În cazul imaginilor înregistrate la setările de calitate a imaginii NEF + JPEG,
vor fi retuşate numai imaginile NEF (RAW). Este posibil ca aparatul foto să nu
poată afişa sau retuşa imagini create cu alte dispozitive.
3 Selectați opțiunile pentru retuşare.
Pentru informații suplimentare, consultați secțiunea referitoare la
elementul selectat. Pentru a ieşi fără să creați o copie retuşată,
apăsați G.
D Întârziere oprire
Afișajul se va stinge și operația va fi anulată dacă nu sunt efectuate acțiuni
pentru o perioadă scurtă. Orice modificări care nu au fost salvate vor fi
pierdute. Pentru a mări perioada în care afișajul rămâne aprins, alegeți un
timp de afișare a meniului mai lung utilizând setarea personalizată
c3 (Întârziere oprire) > Meniuri.
Ghid meniu > N Meniul retușare 315
4 Creați o copie retuşată.
Apăsați J pentru a crea o copie retuşată.
Copiile retuşate sunt indicate printr-o
pictogramă p.
D Retuşarea imaginii curente
Pentru a crea o copie retuşată a imaginii curente, apăsați i şi selectați Retuşare.
D Retuşarea copiilor
Majoritatea opțiunilor pot fi aplicate copiilor create cu folosirea altor opțiuni de
retuşare deşi (cu excepția Decupare film) fiecare opțiune poate fi aplicată numai
o dată (rețineți că editările multiple pot duce la pierderi ale detaliilor). Opțiunile
care nu pot fi aplicate imaginii curente sunt colorate în gri şi nu sunt disponibile.
D Calitate şi dimensiune imagine
Cu excepția cazului copiilor retușate create cu Procesare NEF (RAW), Decupare
și Redimensionare, copiile au aceeași dimensiune cu originalul. Copiile create
din imagini JPEG au aceeaşi calitate cu originalul, în timp ce copiile tăiate și
redimensionate create din imagini NEF (RAW) şi TIFF (RGB) sunt salvate în format
JPEG finem.
316 Ghid meniu > N Meniul retușare
Procesare NEF (RAW)
Buton G ➜ N (meniu retuşare)
Creați copii JPEG ale fotografiilor NEF (RAW). Dacă ați afișat meniul
retuşare prin apăsarea butonului G, puteți folosi această opțiune
pentru a copia mai multe imagini.
1 Selectați Procesare NEF (RAW).
Evidențiați Procesare NEF (RAW) în
meniul retuşare şi apăsați 2.
2 Alegeți modul de selectare a imaginilor.
Alegeți dintre următoarele opțiuni:
• Selectare imagini: Selectați manual una sau
mai multe imagini.
• Selectare dată: Creați copii JPEG după
toate imaginile NEF (RAW) realizate la
datele selectate.
• Selectare toate imaginile: Creați copii JPEG după toate imaginile
NEF (RAW) de pe cardul de memorie (treceți la pasul 4).
Ghid meniu > N Meniul retușare 317
3 Selectați fotografii.
Dacă la pasul 2 alegeți Selectare imagini,
va fi afişat un dialog de selectare a imaginii
care va enumera numai imaginile
NEF (RAW) create cu acest aparat foto.
Evidențiați imaginile folosind selectorul
multiplu şi apăsați butonul W (Q) pentru a
selecta sau pentru a anula selecția;
imaginile selectate sunt indicate de o pictogramă L. Pentru a
vizualiza imaginea evidențiată pe ecranul întreg, apăsați şi mențineți
apăsat butonul X. Apăsați J pentru a trece la pasul 4 atunci când
selecția este finalizată.
Dacă la pasul 2 alegeți Selectare dată, va
fi afișată o listă de date. Evidențiați date
folosind selectorul multiplu şi apăsați 2
pentru a selecta sau pentru a anula
selecția. Apăsați J pentru a selecta toate
fotografiile NEF (RAW) făcute la datele
alese şi treceți la pasul 4.
318 Ghid meniu > N Meniul retușare
4 Alegeți setările pentru copiile JPEG.
Reglați setările enumerate mai jos sau selectați Setări iniţiale (dacă
este disponibilă) pentru a utiliza setarea aplicată la momentul
fotografierii (setările inițiale sunt menționate sub previzualizare).
Rețineți că setarea compensării expunerii se poate realiza doar la
valori cuprinse între −2 şi +2 EV.
6
7
8
9
10
1
2
3
4
5
1 Calitate imagine............................... 104
6 ISO NR ridicat .................................... 183
2 Dimensiune imagine....................... 106
7 Spaţiu culoare................................... 182
3 Balans de alb.................................63, 98
8 Control vignetare............................. 184
4 Compensare expunere ..................... 82
9 D-Lighting activ................................ 110
5 Setare Picture Control.............. 94, 177 10 Compensare difracţie...................... 184
5 Copiați fotografiile.
Evidențiați EXE şi apăsați J pentru a crea
o copie JPEG a fotografiei selectate (dacă
sunt selectate mai multe fotografii, va fi
afişat un dialog de confirmare; evidențiați
Da şi apăsați J pentru a crea copii JPEG
ale fotografiilor selectate). Pentru a ieşi
fără să copiați fotografiile, apăsați butonul K.
Ghid meniu > N Meniul retușare 319
Decupare
Buton G ➜ N (meniu retuşare)
Creați o copie tăiată a fotografiei selectate. Fotografia selectată este
afişată cu tăierea selectată evidențiată în galben; creați o copie tăiată
conform descrierii de mai jos.
• Pentru a reduce dimensiunea tăierii: Apăsați W (Q).
• Pentru a mări dimensiunea tăierii: Apăsați X.
• Pentru a modifica formatul imaginii tăiate: Rotiți selectorul principal de
comandă.
• Pentru a poziționa tăierea: Utilizați selectorul multiplu.
• Pentru a crea o copie tăiată: Apăsați J pentru a
salva tăierea curentă ca un fișier separat.
Dimensiunea copiei variază în funcție de
dimensiunea şi formatul tăierii şi apare în
partea stângă sus pe afişajul tăierii.
D Vizualizarea copiilor tăiate
Este posibil ca zoom-ul redare să nu fie disponibil când sunt afişate copii tăiate.
320 Ghid meniu > N Meniul retușare
Redimensionare
Buton G ➜ N (meniu retuşare)
Utilizați opțiunea Redimensionare din fila N a meniul aparatului foto
pentru a crea copii de mici dimensiuni ale fotografiilor selectate.
1 Selectați Redimensionare.
Evidențiați Redimensionare în fila N şi
apăsați 2.
2 Alegeți o dimensiune.
Evidențiați Alegere dimensiune şi
apăsați 2.
Evidențiați dimensiunea dorită şi
apăsați J.
Ghid meniu > N Meniul retușare 321
3 Selectați imagini.
Evidențiați Selectare imagini şi apăsați 2.
Evidențiați fotografii și apăsați W (Q)
pentru a selecta sau a anula selecția
(pentru a vizualiza fotografia evidențiată
pe ecranul întreg, apăsați și mențineți
apăsat butonul X). Imaginile selectate
sunt marcate cu o pictogramă 8. Apăsați
J când selecția este finalizată. Rețineți că
fotografiile realizate la o setare a zonei imaginii de 1:1 (24×24), 16:9
(36×20) sau 5:4 (30×24), (doar Z 7), nu pot fi redimensionate.
4 Salvați copiile redimensionate.
Va fi afişat un dialog de confirmare.
Evidențiați Da şi apăsați J pentru a salva
copiile redimensionate.
D Vizualizarea copiilor redimensionate
Este posibil ca zoom-ul redare să nu fie disponibil când sunt afişate copii
redimensionate.
322 Ghid meniu > N Meniul retușare
D-Lighting
Buton G ➜ N (meniu retuşare)
D-Lighting-ul luminează umbrele, fiind ideal pentru fotografii
întunecate sau cu fundal iluminat.
Înainte
După
Apăsați 4 sau 2 pentru a alege nivelul de
corecție aplicat. Efectul poate fi previzualizat
pe afişajul de editare. Apăsați J pentru a
salva copia retuşată.
Corecţie ochi roşii
Buton G ➜ N (meniu retuşare)
Această opțiune se utilizează pentru a corecta efectul de „ochi roşii” şi
este disponibilă doar pentru fotografiile realizate cu folosirea unui bliț.
Fotografiile selectate pentru corecția ochilor roşii pot fi previzualizate pe
afişajul de editare. Verificați efectele corecției ochilor roşii şi apăsați J
pentru a crea o copie. Rețineți că este posibil ca nu întotdeauna corecția
ochilor roşii să producă rezultatele aşteptate şi, în cazuri foarte rare,
poate să fie aplicată la porțiuni ale imaginii care nu sunt afectate de ochii
roşii; verificați cu atenție previzualizarea înainte de a continua.
Ghid meniu > N Meniul retușare 323
Îndreptare
Buton G ➜ N (meniu retuşare)
Creați o copie îndreptată a imaginii selectate.
Apăsați 2 pentru a roti imaginea în sensul
acelor de ceasornic cu până la cinci grade în
trepte de aproximativ 0,25 grade, respectiv
4 pentru a o roti în sens invers acelor de
ceasornic (efectul poate fi previzualizat pe
afişajul de editare; rețineți că marginile
imaginii vor fi decupate pentru a crea o copie pătrată). Apăsați J pentru
a salva copia retuşată.
Control distorsiune
Buton G ➜ N (meniu retuşare)
Creați copii cu distorsiune periferică redusă.
Selectați Automat pentru a lăsa aparatul foto
să corecteze automat distorsiunile şi apoi
faceți reglaje fine cu ajutorul selectorului
multiplu sau selectați Manual pentru a
reduce manual distorsiunile. Rețineți că
Automat nu este disponibil pentru
fotografiile realizate cu utilizarea controlului automat al distorsiunilor.
Apăsați 2 pentru a reduce distorsiunea de tip butoi, respectiv 4 pentru
a reduce distorsiunea de tip pernă (efectul poate fi previzualizat pe
afişajul de editare; rețineți că un grad mai mare de control al distorsiunii
are ca rezultat o tăiere mai mare a marginilor). Apăsați J pentru a salva
copia retuşată.
324 Ghid meniu > N Meniul retușare
Control perspectivă
Buton G ➜ N (meniu retuşare)
Creați copii ce reduc efectele perspectivei din
fotografiile făcute privind în sus de la baza
unui obiect înalt. Folosiți selectorul multiplu
pentru a ajusta perspectiva (rețineți că
niveluri mai mari de control al perspectivei
înseamnă tăierea unor părți mai mari din
margini). Rezultatele pot fi previzualizate pe
afişajul de editare. Apăsați J pentru a salva copia retuşată.
Înainte
După
Ghid meniu > N Meniul retușare 325
Suprapunere imagine
Buton G ➜ N (meniu retuşare)
Suprapunerea imaginii combină două fotografii NEF (RAW) existente
pentru a crea o singură fotografie care este salvată separat de originale;
rezultatele, care utilizează datele RAW de la senzorul de imagine al
aparatului foto, sunt remarcabil mai bune decât fotografiile combinate
într-o aplicație de prelucrare a imaginilor.
+
1 Selectați Suprapunere imagine.
Evidențiați Suprapunere imagine în
meniul retuşare şi apăsați 2. Vor fi afișate
opțiunile pentru suprapunerea imaginii,
cu Imag. 1 evidențiată; apăsați J pentru a
afişa un dialog de selectare a imaginii care
să enumere numai imaginile NEF (RAW)
mari create cu acest aparat foto (imaginile NEF/RAW de dimensiuni
mici şi medii nu pot fi selectate).
2 Selectați prima imagine.
Folosiți selectorul multiplu pentru a
evidenția prima fotografie din
suprapunere. Pentru a vizualiza fotografia
evidențiată în cadru întreg, apăsați şi
mențineți apăsat butonul X. Apăsați J
pentru a selecta fotografia evidențiată şi
pentru a reveni la afişajul de previzualizare.
326 Ghid meniu > N Meniul retușare
3 Selectați cea de-a doua imagine.
Imaginea selectată va apărea ca Imag. 1. Evidențiați Imag. 2 şi
apăsați J, apoi selectați a doua fotografie conform descrierii de la
pasul 2.
4 Ajustați modificarea.
Evidențiați Imag. 1 sau Imag. 2 şi
optimizați expunerea pentru suprapunere
prin apăsarea 1 sau 3 pentru a selecta
modificarea dintre valori cuprinse între 0,1
şi 2,0. Repetați pentru cea de-a doua
imagine. Valoarea implicită este 1,0;
selectați 0,5 pentru a înjumătăți modificarea sau 2,0 pentru a o dubla.
Efectele modificării sunt vizibile în coloana Previz.
5 Previzualizați suprapunerea.
Pentru a previzualiza compoziția, apăsați
4 sau 2 pentru a poziționa cursorul în
coloana Previz., apoi apăsați 1 sau 3
pentru a evidenția Suprap. şi apăsați J
(rețineți că luminozitatea şi culorile din
previzualizare pot diferi de cele din
imaginea finală). Pentru a salva suprapunerea fără să afişați o
previzualizare, selectați Salvare. Pentru a reveni la pasul 4 şi a selecta
fotografii noi sau pentru a ajusta modificarea, apăsați W (Q).
6 Salvați suprapunerea.
Apăsați J în timp ce este afişată
previzualizarea pentru a salva
suprapunerea. După crearea unei
suprapuneri, imaginea rezultată va fi
afişată în cadru întreg.
Ghid meniu > N Meniul retușare 327
D Suprapunere imagine
Numai fotografiile NEF (RAW) mari, cu aceeaşi zonă imagine şi adâncime bit, pot
fi combinate. Suprapunerea este salvată în format JPEG finem și are aceleași
informații despre fotografie (inclusiv data înregistrării, măsurarea, timpul de
expunere, diafragma, modul de fotografiere, compensarea expunerii, distanța
focală și orientarea imaginii) și aceleași valori pentru balansul de alb și opțiunile
Picture Control ca fotografia selectată pentru Imag. 1. Comentariul imaginii
curente este ataşat la suprapunere când aceasta este salvată; totuşi, informațiile
privind drepturile de autor nu sunt copiate.
328 Ghid meniu > N Meniul retușare
Decupare film
Buton G ➜ N (meniu retuşare)
Creați o copie din care a fost îndepărtat segmentul de film nedorit
(0 135).
Comparaţie una lângă alta
(a se vedea mai jos)
Comparați copiile retuşate cu fotografiile originale. Această opțiune este
disponibilă numai dacă meniul retuşare este afişat prin apăsarea
butonului i şi selectarea Retuşare când o copie sau originalul este redat
în cadru întreg.
1 Selectați o fotografie.
Selectați o copie retuşată (indicată printr-o
pictogramă p) sau un original care a fost
retuşat.
2 Afişați opțiunile pentru retuşare.
Apăsați i şi selectați Retuşare.
3 Selectați Comparaţie una lângă alta.
Evidențiați Comparaţie una lângă alta şi
apăsați J.
Ghid meniu > N Meniul retușare 329
4 Comparați copia cu originalul.
Imaginea sursă este afișată în stânga, copia retușată în dreapta, cu
opțiunile utilizate pentru crearea copiei prezentate în partea de sus a
afișajului. Apăsați 4 sau 2 pentru a comuta între imaginea sursă și
copia retușată. Pentru a vizualiza imaginea evidențiată în cadru
întreg, apăsați și mențineți apăsat butonul X. În cazul în care copia a
fost creată din două imagini sursă utilizând Suprapunere imagine
sau dacă sursa a fost copiată de mai multe ori, apăsați 1 sau 3
pentru a vizualiza celelalte imagini. Pentru a ieși în modul redare,
apăsați butonul K sau apăsați J pentru a ieși în modul redare cadru
întreg cu imaginea evidențiată afișată.
Opțiuni utilizate pentru a crea copia
Imagine sursă
Copie retuşată
D Comparație una lângă alta
Imaginea sursă nu va fi afişată în cazul în care copia a fost creată plecând de la o
fotografie care era protejată sau care între timp a fost ştearsă.
330 Ghid meniu > N Meniul retușare
O Meniul meu/m Setări recente
Pentru a vizualiza Meniul meu, selectați fila O
în meniurile aparatului foto.
Opțiunea MENIUL MEU poate fi utilizată pentru a crea şi edita o listă
personalizată cu până la 20 de elemente din meniurile redare,
fotografiere, filmare, setări personalizate, setare şi retuşare. Dacă se
doreşte, în loc de Meniul meu pot fi afişate setările recente.
Opțiunile pot fi adăugate, şterse şi reordonate conform descrierii de mai
jos.
Adăugarea opțiunilor la Meniul meu
1 Selectați Adăugare elemente.
În Meniul meu (O), evidențiați Adăugare
elemente şi apăsați 2.
2 Selectați un meniu.
Evidențiați numele meniului care conține
opțiunea pe care doriți să o adăugați şi
apăsați 2.
Ghid meniu > O Meniul meu/m Setări recente 331
3 Selectați un element.
Evidențiați elementul din meniu dorit şi
apăsați J.
4 Poziționați elementul nou.
Apăsați 1 sau 3 pentru a deplasa noul
element în sus sau în jos în Meniul meu.
Apăsați J pentru a adăuga noul element.
5 Adăugați mai multe elemente.
Elementele afişate curent în Meniul meu
sunt indicate printr-un semn de bifare.
Elementele indicate printr-o pictogramă
V nu pot fi selectate. Repetați paşii 1–4
pentru a selecta elemente suplimentare.
332 Ghid meniu > O Meniul meu/m Setări recente
Ştergerea opțiunilor din Meniul meu
1 Selectați Eliminare elemente.
În Meniul meu (O) evidențiați Eliminare elemente şi apăsați 2.
2 Selectați elemente.
Evidențiați elemente şi apăsați 2 pentru a
selecta sau pentru a anula selecția.
Elementele selectate sunt indicate printrun semn de bifare.
3 Ştergeți elementele selectate.
Apăsați J. Va fi afișat un dialog de
confirmare; apăsați J din nou pentru a
șterge elementele selectate.
D Ştergerea elementelor din Meniul meu
Pentru a şterge elementul evidențiat curent în Meniul meu, apăsați butonul O. Va
fi afişat un dialog de confirmare; apăsați O din nou pentru a elimina elementul
selectat din Meniul meu.
Ghid meniu > O Meniul meu/m Setări recente 333
Reordonarea opțiunilor în Meniul meu
1 Selectați Ordonare elemente.
În Meniul meu (O) evidențiați Ordonare elemente şi apăsați 2.
2 Selectați un element.
Evidențiați elementul pe care doriți să îl
mutați şi apăsați J.
3 Poziționați elementul.
Apăsați 1 sau 3 pentru a deplasa
elementul în sus sau în jos în Meniul meu şi
apăsați J. Repetați paşii 2–3 pentru a
repoziționa elemente suplimentare.
4 Ieşiți în Meniul meu.
Apăsați butonul G pentru a reveni la
Meniul meu.
334 Ghid meniu > O Meniul meu/m Setări recente
Setări recente
Pentru a afişa cele douăzeci de setări cel mai recent utilizate, selectați
m SETĂRI RECENTE pentru O MENIUL MEU > Alegere filă.
1 Selectați Alegere filă.
În Meniul meu (O), evidențiați Alegere
filă şi apăsați 2.
2 Selectați m SETĂRI RECENTE.
Evidențiați m SETĂRI RECENTE şi
apăsați J. Numele meniului se va schimba
din „MENIUL MEU” în „SETĂRI RECENTE”.
Elementele din meniu vor fi adăugate în partea de sus a meniului
setărilor recente pe măsură ce sunt folosite. Pentru a vizualiza din nou
Meniul meu, selectați O MENIUL MEU pentru m SETĂRI RECENTE >
Alegere filă.
D Eliminarea elementelor din meniul setări recente
Pentru a elimina un element din meniul setări recente, evidențiați-l şi apăsați
butonul O. Va fi afişat un dialog de confirmare; apăsați O din nou pentru a şterge
elementul selectat.
Ghid meniu > O Meniul meu/m Setări recente 335
Conexiuni
Lărgiți-vă orizonturile fotografice prin conectarea aparatului foto la
smartphone-uri sau tablete (dispozitive inteligente), la computere sau
servere FTP sau la imprimante sau dispozitive HDMI.
Conectarea la dispozitive inteligente
Utilizați SnapBridge pentru a controla aparatul foto de la
distanță de pe un dispozitiv inteligent și pentru a descărca
imagini de pe aparatul foto.
SnapBridge este disponibil gratuit în
Apple App Store® și pe Google Play™.
Vizitați site-ul Nikon pentru cele mai recente știri despre SnapBridge.
Pentru informații suplimentare privind conectarea la aparatul foto şi
utilizarea aplicației SnapBridge, consultați ajutorul online pentru
SnapBridge.
A Conexiuni fără fir
Pentru informații privind stabilirea conexiunilor fără fir la computere sau la
dispozitive inteligente, consultați Ghidul de reţea, disponibil în Centrul de
descărcare Nikon:
Z 7: https://downloadcenter.nikonimglib.com/ro/products/492/Z_7.html
Z 6: https://downloadcenter.nikonimglib.com/ro/products/493/Z_6.html
336 Conexiuni
Conectarea la computere
Pentru a încărca fotografii pe un computer, conectați aparatul foto prin
intermediul unei rețele fără fir sau utilizând cablul USB furnizat.
Conectarea prin USB
Dacă se utilizează cablul USB furnizat pentru a conecta aparatul foto la
un computer pe care rulează ViewNX-i, puteți copia fotografiile pe
computer, unde pot fi vizualizate, editate şi organizate.
❚❚ Instalarea ViewNX-i
Descărcați programul de instalare ViewNX-i de pe următorul site și
urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a finaliza instalarea (utilizatorii
existenți trebuie să se asigure că descarcă ultima versiune, deoarece este
posibil ca versiunile anterioare să nu accepte aparatul foto). Este
necesară o conexiune la Internet. Pentru cerințele de sistem şi alte
informații, consultați site-ul Nikon pentru regiunea dumneavoastră.
https://downloadcenter.nikonimglib.com/
D Capture NX-D
Utilizați software-ul Capture NX-D de la Nikon pentru a face reglaje fine la
fotografii sau pentru a modifica setările pentru imaginile NEF (RAW) şi a le salva
în alte formate. Capture NX-D este disponibil pentru descărcare de la adresa:
https://downloadcenter.nikonimglib.com/
Conexiuni 337
❚❚ Copierea imaginilor pe computer
Pentru instrucțiuni detaliate, consultați ajutorul online pentru ViewNX-i.
1 Conectați cablul USB.
După ce ați închis aparatul foto şi v-ați asigurat că este introdus un
card de memorie, conectați cablul USB furnizat, aşa cum se arată în
imagine.
D Hub-uri USB
Conectați aparatul foto direct la computer; nu conectați cablul printr-un hub
USB sau tastatură.
D Utilizați o sursă de alimentare sigură
Pentru a asigura un transfer de date fără întreruperi, asigurați-vă că
acumulatorul aparatului foto este complet încărcat.
D Conectarea cablurilor
Asigurați-vă că aparatul foto este oprit atunci când conectați sau deconectați
cablurile de interfață. Nu utilizați forța şi nu încercați să introduceți conectorii
înclinați.
338 Conexiuni
2 Porniți aparatul foto.
Componenta Nikon Transfer 2 din ViewNX-i va porni (dacă este afișat
un mesaj care vă solicită să alegeți un program, selectați
Nikon Transfer 2). Dacă Nikon Transfer 2 nu pornește automat,
lansați ViewNX-i și dați clic pe pictograma „Import”.
D Windows 7
Dacă este afişat dialogul următor, selectați Nikon Transfer 2 conform
descrierii de mai jos.
1 În Import pictures and videos (Import
imagini și fișiere video) dați clic pe
Change program (Modificare program).
Va fi afişat un dialog de selectare; selectați
Nikon Transfer 2 şi dați clic pe OK.
2 Dați dublu clic .
D Windows 10 şi Windows 8.1
La conectarea aparatului foto, Windows 10 şi
Windows 8.1 pot afişa o solicitare de Redare
automată. Atingeți sau dați clic pe dialog, iar
apoi atingeți sau dați clic pe
Nikon Transfer 2 pentru a selecta
Nikon Transfer 2.
D macOS/OS X
În cazul în care Nikon Transfer 2 nu porneşte automat, asigurați-vă că
aparatul foto este conectat şi apoi lansați Image Capture (o aplicație livrată
împreună cu macOS sau OS X) şi selectați Nikon Transfer 2 drept aplicație
care să se deschidă la detectarea aparatului foto.
Conexiuni 339
3 Dați clic pe Start Transfer (Pornire transfer).
Imaginile de pe cardul de memorie vor fi copiate pe computer.
Dați clic pe Start Transfer (Pornire transfer)
D Transferarea filmelor
Nu încercați să transferați filme de pe cardul de memorie în timp ce acesta
este introdus într-un alt aparat foto. O astfel de acțiune ar putea avea ca
rezultat ștergerea filmelor fără a fi transferate.
D În timpul transferului
Nu opriți aparatul foto şi nu deconectați cablul USB cât timp transferul este în
curs.
4 Opriți aparatul foto.
Opriți aparatul foto și deconectați cablul USB când transferul s-a
finalizat.
340 Conexiuni
Rețele fără fir (Wi-Fi)
Următoarele metode pot fi utilizate pentru a vă conecta la un computer
prin intermediul Wi-Fi. Pentru informații suplimentare, consultați Ghid
de reţea.
❚❚ Funcția Wi-Fi încorporată
Utilizați opțiunea Conectare la PC din meniul setare al aparatului foto
pentru a vă conecta la computere fie direct, fie printr-un router fără fir.
Conectarea prin intermediul unui router
fără fir
Conexiune directă fără fir
❚❚ Transmițătorul fără fir WT-7
Când aparatul foto este conectat la un transmițător fără fir WT-7
opțional, opțiunea Transmiţător fără fir (WT-7) din meniul setare poate
fi folosită pentru conectarea la computere sau la servere FTP.
Utilizați WT-7 pentru conectarea la rețele Ethernet şi pentru conexiuni
mai sigure la rețele fără fir. Cu Camera Control Pro 2 (disponibil separat),
aparatul foto poate fi controlat de la distanță și fotografiile pot fi salvate
direct pe computer pe măsură ce sunt realizate.
Conexiuni 341
Conectarea la imprimante
Imaginile JPEG selectate pot fi imprimate pe o imprimantă PictBridge
conectată direct la aparatul foto folosind cablul USB furnizat. Când
conectați cablul, nu folosiți forța și nu încercați să introduceți conectorii
înclinați.
Când aparatul foto şi imprimanta sunt deschise, va fi afişat un ecran de
întâmpinare urmat de afişajul de redare PictBridge.
D Selectarea fotografiilor pentru imprimare
Imaginile create la setări de calitate a imaginii NEF (RAW) sau TIFF (RGB) nu pot fi
selectate pentru imprimare. Copiile JPEG ale imaginilor NEF (RAW) pot fi create
folosind opțiunea Procesare NEF (RAW) din meniul retuşare.
D Imprimarea prin conexiunea directă USB
Asigurați-vă că acumulatorul este complet încărcat sau utilizați un adaptor la
rețeaua electrică şi un conector de alimentare (disponibile separat). Când
realizați fotografii care urmează a fi imprimate prin conexiunea directă USB,
setați Spaţiu culoare la sRGB.
D Consultați de asemenea
Consultați „Mesaje de eroare” (0 396) pentru informații privind soluții în cazul în
care apare o eroare în timpul imprimării.
342 Conexiuni
Imprimarea fotografiilor una câte una
1 Afişați fotografia dorită.
Apăsați 4 sau 2 pentru a vizualiza fotografii suplimentare. Apăsați
butonul X pentru a mări cadrul curent (apăsați K pentru a ieşi din
zoom). Pentru a vizualiza şase fotografii simultan, apăsați butonul
W (Q). Utilizați selectorul multiplu pentru a evidenția fotografii sau
apăsați butonul X pentru a afişa fotografia evidențiată în cadru
întreg.
2 Reglați opțiunile de imprimare.
Apăsați J pentru a afişa următoarele elemente, apoi apăsați 1 sau
3 pentru a evidenția un element şi apăsați 2 pentru a vizualiza
opțiunile (sunt enumerate numai opțiunile acceptate de imprimanta
curentă; pentru a folosi opțiunea implicită, selectați Imprimantă
implicită). După selectarea unei opțiuni, apăsați J pentru a reveni la
meniul setărilor imprimantei.
• Dimensiune pagină: Alegeți o dimensiune pentru pagină.
• Număr de copii: Această opțiune apare numai atunci când fotografiile
sunt imprimate una câte una. Apăsați 1 sau 3 pentru a alege
numărul de copii (maximum 99).
• Chenar: Alegeți dacă încadrați fotografiile cu chenare albe.
• Imprimare dată: Alegeți dacă imprimați datele înregistrării pe
fotografii.
• Decupare: Această opțiune apare numai atunci când fotografiile sunt
imprimate una câte una. Pentru a ieși fără să tăiați, evidențiați Fără
decupare și apăsați J. Pentru a tăia fotografia curentă, evidențiați
Decupare și apăsați 2. Va fi afişat un dialog de selectare a tăierii;
apăsați X pentru a mări dimensiunea tăierii, respectiv W (Q) pentru
a o reduce şi folosiți selectorul multiplu pentru a poziționa tăierea.
Rețineți că este posibil să scadă calitatea imprimării dacă sunt
imprimate tăieri mici la dimensiuni mari.
Conexiuni 343
3 Porniți imprimarea.
Selectați Pornire imprimare şi apăsați J pentru a porni imprimarea.
Pentru a anula imprimarea înainte ca toate copiile să fi fost
imprimate, apăsați J.
Imprimarea mai multor fotografii
1 Afişați meniul PictBridge.
Apăsați butonul G în afişajul redării PictBridge.
2 Alegeți o opțiune.
Evidențiați una dintre următoarele opțiuni şi apăsați 2.
• Selectare imprimantă: Selectați imagini pentru imprimare. Apăsați 4
sau 2 pentru a derula printre fotografii (pentru a vizualiza
fotografia evidențiată pe ecranul întreg, apăsați și mențineți apăsat
butonul X) și apăsați 1 sau 3 pentru a alege numărul de
exemplare. Pentru a anula selecția unei imagini, setați numărul de
exemplare la zero.
• Imprimare index: Creați o imprimare index a tuturor imaginilor JPEG
de pe cardul de memorie. Rețineți că, dacă pe cardul de memorie se
află mai mult de 256 de fotografii, vor fi imprimate numai primele
256 de imagini. Dacă dimensiunea paginii selectată la pasul 3 este
prea mică pentru o imprimare index va fi afişată o avertizare.
3 Reglați opțiunile de imprimare.
Reglați setările imprimantei conform descrierii de la pasul 2 din
„Imprimarea fotografiilor una câte una” (0 343).
4 Porniți imprimarea.
Selectați Pornire imprimare şi apăsați J pentru a porni imprimarea.
Pentru a anula imprimarea înainte ca toate copiile să fi fost
imprimate, apăsați J.
344 Conexiuni
Conectarea la dispozitive HDMI
Cablul High-Definition Multimedia Interface (HDMI) opțional (0 413)
sau un cablu HDMI de tip C (disponibil separat de la alți furnizori) poate
fi folosit pentru a conecta aparatul foto la dispozitive video de înaltă
rezoluție. Opriți întotdeauna aparatul foto înainte de conectarea sau
deconectarea unui cablu HDMI.
Conectați la aparatul foto
Conectați la dispozitivul de înaltă
definiție (alegeți cablul cu conector
pentru dispozitivul HDMI)
❚❚ Afișaje HDMI
După conectarea aparatului foto la un televizor sau la un alt afișaj HDMI,
treceți dispozitivul pe canalul HDMI, apoi porniți aparatul foto și apăsați
butonul K. În timpul redării imaginile vor fi afişate pe ecranul
televizorului. Volumul poate fi reglat utilizând comenzile televizorului;
comenzile aparatului foto nu pot fi utilizate.
Conexiuni 345
Dispozitive de înregistrare HDMI
Aparatul foto poate înregistra video direct pe
dispozitivele de înregistrare HDMI conectate.
Anumite dispozitive de înregistrare chiar vor
porni și vor opri înregistrarea ca răspuns la
comenzile aparatului foto. Utilizați opțiunea
HDMI din meniul setare pentru a regla
setările pentru ieşirea HDMI.
• Rezoluţie ieşire: Alegeți formatul de ieșire pentru imagini pe dispozitivul
HDMI. Dacă se selectează Automat aparatul foto va selecta automat
formatul potrivit.
• Avansat: Reglați setările de mai jos.
- Interval ieşire: Automat este recomandat în majoritatea situațiilor.
Dacă aparatul foto nu poate stabili intervalul de ieșire corect al
semnalului video RGB pentru dispozitivul HDMI, puteți alege
Interval limitat pentru dispozitivele cu un interval de intrare al
semnalului video RGB cuprins între 16 și 235 sau Interval întreg
pentru dispozitivele cu un interval de intrare al semnalului video RGB
cuprins între 0 și 255. Alegeți Interval limitat dacă observați o
estompare a detaliilor în zonele umbrite, respectiv Interval întreg
dacă umbrele sunt „decolorate” sau prea luminoase.
346 Conexiuni
- Control înregistrare externă: Activarea controlului înregistrării externe
permite folosirea comenzilor aparatului foto pentru pornirea și
oprirea înregistrării atunci când aparatul foto este conectat prin
intermediul HDMI la un dispozitiv de înregistrare de la alți
producători care acceptă Atomos Open Protocol (dispozitive de
înregistrare cu monitor Atomos din seria SHOGUN, NINJA sau SUMO).
O pictogramă va fi afișată pe monitorul aparatului foto: A este
afișată în vizualizarea în timp real film, în timp ce B este afișată în
timpul înregistrării unui film. În timpul înregistrării, verificați
dispozitivul de înregistrare și afișajul acestuia pentru a vă asigura că
segmentul de film este salvat pe dispozitiv (rețineți că ieșirea
segmentului de film pe dispozitiv poate fi perturbată în timp ce este
activat modul control înregistrare externă). Afișajul aparatului foto se
va opri automat la oprirea temporizatorului standby, încheind ieșirea
către HDMI; la înregistrarea filmelor pe un dispozitiv extern, selectați
Temporizator standby pentru setarea personalizată c3 (Întârziere
oprire) și alegeți Fără limite sau un timp mai lung decât timpul de
înregistrare anticipat. Pentru informații suplimentare privind
funcțiile și operarea dispozitivului, consultați manualul furnizat
împreună cu dispozitivul de înregistrare.
- Profunzime date ieşire: Alegeți dintre 8 biţi și 10 biţi.
Conexiuni 347
- Setare N-Log: Selectați Activată (impos. înreg. pe card) pentru a
păstra detaliile în zonele luminoase și în zonele umbrite și pentru a
evita culorile suprasaturate la înregistrarea filmelor. Alegeți această
opțiune (disponibilă numai atunci când se selectează 10 biți pentru
Profunzime date ieșire) când înregistrați segmente de film cărora
ulterior li se va aplica corecția culorii. Segmentul de film va fi
înregistrat direct pe dispozitivul extern și nu poate fi salvat pe cardul
de memorie al aparatului foto. Opțiunile Setări sensibilitate ISO >
Sensibilitate maximă și Sensibilitate ISO (mod M) din meniul
filmare pot fi setate la valori cuprinse între ISO 1600 și 25600 și
respectiv între ISO 800 și 25600 (Z 7) sau 51200 (Z 6).
- Asistenţă vizualizare: Alegeți Activată pentru o previzualizare în timp
real a segmentului de film înregistrat cu Activată (impos. înreg. pe
card) selectată pentru Setare N-Log. Culorile din previzualizare vor
diferi de cele din filmul final, dar acest lucru nu afectează segmentul
de film înregistrat efectiv.
D Ieşire HDMI
Ieșirea HDMI nu este disponibilă la dimensiuni ale cadrului filmului de 1.920 ×
1.080 120p, 1.920 × 1.080 100p sau 1.920 × 1.080 redare încet. sau atunci când
aparatul foto este conectat la un dispozitiv pe care rulează SnapBridge sau
Camera Control Pro 2.
D Profunzime date ieșire 10-biți
10 biți poate fi utilizată numai cu dispozitive de înregistrare compatibile.
Indiferent de modul de afișare selectat, monitorul aparatului foto se va aprinde și
vizorul va rămâne gol. Nu se pot face fotografii; în timpul înregistrării unui film se
aplică următoarele restricții când este selectat 3.840 × 2.160 pentru dimensiunea
cadrului:
• Nu se înregistrează filme pe cardurile de memorie introduse în aparatul foto.
• Pictogramele și caracterele de pe monitor vor fi afișate la rezoluție scăzută.
• Selectarea zonei imagine DX pe Z 7 reduce unghiul de câmp la aproximativ
90%. Unghiul de câmp pe Z 6 este întotdeauna de aproximativ 90%.
D Zoom
Atunci când sunt mărite, filmele realizate la o dimensiune a cadrului de
3.840 × 2.160 sunt afișate la o mărime de 1.920 × 1.080.
348 Conexiuni
Fotografierea cu blițul de pe aparatul foto
Aparatul foto poate fi utilizat cu unități bliț externe, opționale.
„Pe aparatul foto” față de „la distanță”
Puteți face fotografii folosind o unitate bliț montată pe cupla pentru
accesorii a aparatului foto sau una sau mai multe unități bliț cu control la
distanță.
Unități bliț montate pe aparatul foto
Faceți fotografii utilizând o unitate bliț montată pe
aparatul foto conform descrierii de la „Utilizarea
unui bliț montat pe aparatul foto” (0 350).
Fotografierea cu bliț controlat la
distanță
Faceți fotografii cu una sau mai multe unități bliț cu control la distanță
utilizând controlul blițului (iluminare avansată fără fir sau AWL) conform
descrierii de la „Fotografierea cu bliț controlat la distanță” (0 362).
Fotografierea cu blițul de pe aparatul foto 349
Utilizarea unui bliț montat pe aparatul foto
Parcurgeți pașii de mai jos pentru a monta o unitate de bliț opțională pe
aparatul foto şi pentru a face fotografii folosind blițul.
1 Montați unitatea pe cupla pentru
accesorii.
Pentru detalii consultați manualul furnizat
cu unitatea.
D Utilizați numai accesorii pentru bliț marca Nikon
Utilizați numai unități bliț Nikon. Tensiunile
negative sau tensiunile de peste 250 V aplicate
cuplei pentru accesorii ar putea nu doar să
împiedice funcționarea normală, dar şi să
deterioreze circuitul de sincronizare al
aparatului foto sau al blițului.
2 Porniți aparatul foto şi unitatea bliț.
Unitatea bliț va începe să se încarce; când încărcarea este finalizată,
va fi afişat indicatorul bliț pregătit (c).
3 Reglați setările blițului.
Alegeți modul control bliț (0 352) şi modul bliț (0 354).
4 Reglați timpul de expunere şi diafragma.
5 Fotografiați.
350 Fotografierea cu blițul de pe aparatul foto
D Timp de expunere
Când este folosită o unitate de bliț opțională, timpul de expunere poate fi setat
după cum urmează:
Mod
b
P, A
S
M
Timp de expunere
Setat automat de aparatul foto (1/200 s–1/60 s)
Setat automat de aparatul foto (1/200 s–1/60 s) *
Valoare selectată de utilizator (1/200 s–30 s)
Valoare selectată de utilizator (1/200 s–30 s, Bulb, Time (Durată))
* Timpul de expunere poate fi setat la valori mari de până la 30 s dacă pentru modul bliț este selectată
sincronizarea lentă, sincronizarea perdea posterioară lentă sau sincronizarea lentă cu reducere ochi roşii.
Fotografierea cu blițul de pe aparatul foto 351
Mod control bliț
Când pe aparatul foto este montată o unitate
bliț care acceptă funcția control bliț unificat
(un bliț SB-5000, SB-500, SB-400 sau SB-300),
modul control bliț, nivelul blițului și alte setări
ale blițului pot fi reglate folosind elementul
Control bliţ > Mod control bliţ din meniul
fotografiere (în cazul SB-5000, aceste setări
pot fi reglate, de asemenea, folosind comenzile de pe unitatea bliț).
Opțiunile disponibile variază în funcție de blițul folosit, în timp ce
opțiunile afişate în Mod control bliţ variază în funcție de modul selectat.
Pentru celelalte unități bliț, setările pot fi reglate numai folosind
comenzile unității bliț.
• TTL: Mod i-TTL. În cazul blițurilor SB-500, SB-400 şi SB-300, compensarea
blițului poate fi reglată folosind elementul Compensare bliţ din
meniul fotografiere.
• Bliţ extern automat: În acest mod, puterea este reglată automat în funcție
de cantitatea de lumină reflectată de subiect; este disponibilă, de
asemenea, compensarea blițului. Modul bliț extern automat acceptă
modurile „diafragmă automată” (qA) și „non-TTL automat” (A). Pentru
detalii, consultați manualul unității bliț.
• Manual cu prioritate distanţă: Alegeți distanța până la subiect; puterea
blițului va fi reglată în mod automat. Compensarea blițului este, de
asemenea, disponibilă.
• Manual: Alegeți manual nivelul blițului.
352 Fotografierea cu blițul de pe aparatul foto
• Declanşare repetată bliţ: Blițul se declanşează în mod repetat cât timp
obturatorul este deschis, producând un efect de expunere multiplă.
Alegeți nivelul blițului (Ieşire), numărul maxim de declanșări ale
unității (Ori) și de câte ori se declanșează blițul într-o secundă
(Frecvenţă, măsurată în hertzi). Opțiunile disponibile pentru Ori
variază în funcție de opțiunile selectate pentru Ieşire și Frecvenţă;
pentru detalii, consultați documentația furnizată cu unitatea bliț.
D Control bliț unificat
Funcția control bliț unificat permite aparatului foto şi unității bliț să partajeze
setările. Dacă pe aparatul foto este montată o unitate bliț care acceptă funcția
control bliț unificat, modificările aplicate setărilor blițului, cu aparatul foto sau cu
unitatea bliț, sunt reflectate pe ambele dispozitive, la fel ca şi modificările
realizate folosind software-ul opțional Camera Control Pro 2.
D Control bliț i-TTL
Când o unitate bliț compatibilă CLS este setată la TTL, aparatul foto selectează
automat unul dintre următoarele tipuri de control bliț:
• Bliț de umplere compensat i-TTL: Unitatea bliț emite serii de pre-blițuri aproape
invizibile (pre-blițuri de control) imediat înainte de blițul principal. Aparatul
foto analizează pre-blițurile reflectate de obiectele din toate zonele cadrului şi
reglează puterea blițului pentru un echilibru natural între subiectul principal şi
iluminarea de fundal ambientală.
• Bliț de umplere i-TTL standard: Puterea blițului este reglată pentru a aduce
iluminarea din cadru la nivelul standard; luminozitatea fundalului nu este luată
în calcul. Recomandat pentru fotografii în care subiectul principal este
evidențiat în detrimentul detaliilor de fundal sau când se folosește
compensarea expunerii. Blițul de umplere i-TTL standard se activează automat
când este selectată măsurarea spot.
Fotografierea cu blițul de pe aparatul foto 353
Moduri bliț
Utilizați opțiunea Mod bliţ din meniul fotografiere pentru a alege modul
bliț. Opțiunile disponibile depind de modul selectat cu selectorul de
moduri.
Opțiune
I
J
K
L
Descriere
Blițul se declanşează la fiecare fotografie. În
Bliţ de umplere
modurile P și A, timpul de expunere va fi setat
(sincronizare
automat la valori cuprinse între 1/200 s (sau
perdea
1/8.000 s cu sincronizarea rapidă FP automată)
frontală)
și 1/60 s.
Utilizați pentru portrete. Blițul se declanșează
la fiecare fotografie, dar înainte de a se
declanșa, lumina reducere ochi roșii de pe
Reducere ochi unitatea bliț sau de pe aparatul foto se aprinde
roşii
pentru a reduce „ochii roșii” (este necesară o
(reducere
unitate bliț cu funcție de reducere a ochilor
ochi roșii)
roșii). Nu este recomandată pentru subiectele
în mișcare sau în alte situații în care este
necesar răspunsul rapid al obturatorului. Nu
mișcați aparatul foto în timpul fotografierii.
La fel ca pentru Reducere ochi roşii cu
Sincronizare
excepția faptului că timpul de expunere crește
lentă + ochi
automat pentru a captura iluminarea
roşii
fundalului noaptea sau la lumină redusă.
(reducere
Utilizați când doriți să includeți iluminarea
ochi roșii cu
fundalului în portrete. Se recomandă folosirea
sincronizare
unui trepied pentru a împiedica estomparea
lentă)
cauzată de tremuratul aparatului foto.
La fel ca pentru Bliţ de umplere cu excepția
faptului că timpul de expunere crește automat
Sincronizare
pentru a captura iluminarea fundalului
lentă
noaptea sau la lumină redusă. Utilizați când
(sincronizare doriți să surprindeți atât subiectul, cât şi
lentă)
fundalul. Se recomandă folosirea unui trepied
pentru a împiedica estomparea cauzată de
tremuratul aparatului foto.
354 Fotografierea cu blițul de pe aparatul foto
Disponibilă
în
b, P, S, A,
M
P, A
Opțiune
M
s
Descriere
Blițul se declanşează imediat înainte ca
obturatorul să se închidă, creând o urmă de
lumină în spatele surselor de lumină în
Sincronizare
mişcare. Se recomandă folosirea unui trepied
perdea
pentru a împiedica estomparea cauzată de
posterioară
tremuratul aparatului foto. Selectarea P sau A
(sincronizare
după alegerea acestei opțiuni setează modul
perdea
bliț la Sincronizare lentă. Rețineți că această
posterioară)
opțiune nu poate fi utilizată cu sistemele cu
bliț în studio, deoarece nu se poate obține
sincronizarea corectă.
Fără bliţ
Blițul nu se declanşează.
Disponibilă
în
P, S, A, M
b, P, S, A,
M
Fotografierea cu blițul de pe aparatul foto 355
Compensare bliț
Compensarea blițului se folosește pentru a modifica puterea blițului
între –3 EV şi +1 EV, în trepte de 1/3 EV, modificând luminozitatea
subiectului principal față de fundal. Puterea blițului poate fi sporită,
pentru a face subiectul principal să apară mai luminos, sau redusă,
pentru a împiedica zonele luminoase sau reflexiile nedorite. În general,
alegeți valori pozitive pentru a face subiectul principal mai luminos,
negative pentru a-l face mai întunecat.
Pentru a alege o valoare pentru compensarea
blițului, utilizați elementul Compensare bliţ
din meniul fotografiere. La valori diferite de
±0,0, pe afişaj şi pe panoul de control va
apărea o pictogramă Y.
Puterea normală a blițului poate fi restabilită
prin setarea compensării blițului la ±0,0. Compensarea blițului nu se
resetează când aparatul foto este oprit.
356 Fotografierea cu blițul de pe aparatul foto
Blocare FV
Această funcție se foloseşte pentru a bloca puterea blițului, permițând
recompunerea fotografiilor fără schimbarea nivelului blițului şi
asigurând că puterea blițului este adecvată pentru subiect chiar şi atunci
când subiectul nu este poziționat în centrul cadrului. Puterea blițului
este reglată automat pentru orice modificări ale sensibilității ISO şi
diafragmei. Blocarea FV nu este disponibilă în modul b.
Pentru a utiliza blocarea FV:
1 Asociați Blocare FV unei comenzi a
aparatului foto.
Asociați Blocare FV unei comenzi folosind
setarea personalizată f2 (Asociere control
personalizat).
2 Ataşați o unitate bliț compatibilă CLS.
Montați o unitate bliț compatibilă CLS pe cupla pentru accesorii a
aparatului foto.
3 Setați unitatea bliț în modul adecvat.
Opriți unitatea bliț și selectați TTL sau Bliţ extern automat pentru
Control bliţ > Mod control bliţ (SB-5000, SB-500, SB-400 sau
SB-300) sau setați modul control bliț la TTL, pre-bliț de control qA
sau pre-bliț de control A (alte unități bliț; pentru detalii, consultați
documentația furnizată împreună cu unitatea bliț).
Fotografierea cu blițul de pe aparatul foto 357
4 Focalizați.
Poziționați subiectul în centrul
cadrului şi apăsați butonul de
declanşare la jumătate pentru
a focaliza.
5 Blocați nivelul blițului.
După ce v-ați asigurat că indicatorul bliț
pregătit (c) a apărut pe afișajul aparatului
foto, apăsați comanda selectată la pasul 1.
Unitatea bliț va emite un pre-bliț de
control pentru a determina nivelul
adecvat al blițului. Puterea blițului va fi
blocată la acest nivel şi pictograma blocare FV (r) va apărea pe
afișajul aparatului foto.
6 Recompuneți fotografia.
Puterea blițului va rămâne blocată la
valoarea măsurată în pasul 5.
7 Faceți fotografia.
Apăsați butonul de declanşare până la capăt pentru a fotografia.
Dacă se doreşte, pot fi făcute fotografii suplimentare fără ca blocarea
FV să fie deblocată.
8 Deblocați blocarea FV.
Apăsați comanda selectată la pasul 1 pentru a debloca blocarea FV.
Asigurați-vă că pictograma blocare FV (r) nu mai este afişată.
358 Fotografierea cu blițul de pe aparatul foto
Informații despre bliț pentru unitățile de pe
aparatul foto
Când pe cupla pentru accesorii a aparatului foto este montată o unitate
care acceptă funcția control bliț unificat (SB-5000, SB-500, SB-400 sau
SB-300), informațiile despre bliț pot fi vizualizate pe afișajul aparatului
foto prin apăsarea butonului DISP în modul fotografie (0 15).
Informațiile afişate variază în funcție de modul control bliț.
TTL
123
4
5
6
7
8
1 Indicator bliț pregătit..........................350
2 Pictogramă difuzie (afişată când capul
blițului este îndreptat în sus)
3 Avertizare poziție cap zoom (afișată
când capul zoom nu este în poziția
corectă)
4 Mod control bliț........................... 186, 352
Indicator FP ...........................................265
5 Compensare bliț (TTL)......................... 352
6 Mod bliț .................................................. 354
7 Indicator blocare FV ............................ 357
8 Compensare bliț................................... 356
Bliț extern automat
1
2
1 Mod control bliț........................... 186, 352
Indicator FP ...........................................265
2 Compensare bliț extern automat..... 352
Fotografierea cu blițul de pe aparatul foto 359
Manual cu prioritate distanță
1
2
3
1 Mod control bliț........................... 186, 352
Indicator FP ...........................................265
2 Compensare bliț
(manual cu prioritate distanță) .......352
3 Distanță .................................................. 352
Manual
1
2
1 Mod control bliț........................... 186, 352
Indicator FP ...........................................265
2 Nivel bliț .................................................352
Declanșare repetată bliț
1
2
3
1 Mod control bliț........................... 186, 352
2 Nivel bliț (putere)................................. 352
3 Număr declanşări (ori) ........................352
Frecvență ............................................... 352
360 Fotografierea cu blițul de pe aparatul foto
D Informații despre bliț şi setările aparatului foto
Afişajul informațiilor despre bliț prezintă setările
selectate ale aparatului foto, inclusiv modul de
fotografiere, timpul de expunere, diafragma şi
sensibilitatea ISO.
D Modificarea setărilor blițului
Setările blițului pot fi modificate prin apăsarea
butonului i în afişajul informațiilor despre bliț.
Opțiunile disponibile variază în funcție de unitatea
bliț şi de setările selectate. De asemenea, puteți
declanşa blițul pentru a-l testa.
Fotografierea cu blițul de pe aparatul foto 361
Fotografierea cu bliț controlat la distanță
Aparatul foto poate fi folosit cu una sau mai multe unități bliț cu control
la distanță (iluminare avansată fără fir sau AWL). Pentru informații
privind utilizarea unei unități bliț montate pe cupla pentru accesorii a
aparatului foto, consultați „Fotografierea cu blițul de pe aparatul foto”
(0 349).
În acest capitol, operațiile care implică un accesoriu conectat la aparatul foto
sunt indicate prin pictograma C, operațiile care implică unități bliț cu control la
distanță sunt indicate prin pictograma f. Pentru informații suplimentare privind
f, consultați manualul furnizat împreună cu unitatea bliț.
Utilizarea unităților bliț cu control la distanță
Unitățile bliț cu control la distanță pot fi controlate prin intermediul
semnalelor optice de la o unitate bliț montată pe cupla pentru accesorii
a aparatului foto (AWL optic) sau prin semnale radio de la o WR-R10
(disponibilă separat) conectată la aparatul foto (AWL radio). Aceste
forme de control al blițului pot fi combinate după cum urmează:
• AWL radio cu una sau mai multe unități bliț cu
control la distanță (0 364)
• AWL optic cu una sau mai multe unități bliț cu
control la distanță (0 375)
• AWL radio cu iluminare suplimentară furnizată de
o unitate bliț montată pe cuplă (0 374)
362 Fotografierea cu bliț controlat la distanță
• AWL radio combinat cu AWL optic furnizat de o
unitate bliț montată pe cuplă (0 383)
Fotografierea cu bliț controlat la distanță 363
AWL radio
AWL radio este disponibil cu unitățile bliț SB-5000.
Atașați o telecomandă fără fir WR-R10 la aparatul
foto și stabiliți o conexiune fără fir între unitățile bliț
și WR-R10.
Stabilirea unei conexiuni fără fir
Înainte de a utiliza AWL radio, stabiliți o conexiune fără fir între WR-R10
şi unitățile bliț cu control la distanță.
1 C: Conectați telecomanda WR-R10.
Pentru informații suplimentare, consultați documentația furnizată
împreună cu WR-R10.
2 C: Selectați AWL radio.
Selectați AWL radio pentru Control bliț >
Opţiuni bliţ fără fir din meniul
fotografiere.
D Telecomanda fără fir WR-R10
Asigurați-vă că actualizați firmware-ul pentru WR-R10 la versiunea 3.0 sau
ulterioară; pentru informații privind actualizările, consultați site-ul Nikon pentru
zona dumneavoastră.
364 Fotografierea cu bliț controlat la distanță
3 C: Alegeți un canal.
Setați selectorul de canale al WR-R10 pe
canalul dorit.
4 C: Alegeți un mod legare.
Selectați Opţiuni telecomandă fără fir
(WR) > Mod legare din meniul setare şi
alegeți dintre următoarele opțiuni:
• Împerechere: Aparatul foto se conectează
numai la dispozitivele cu care a fost
împerecheat în prealabil, împiedicând
interferența semnalului de la alte dispozitive din vecinătate. Având
în vedere că fiecare dispozitiv trebuie împerecheat separat, se
recomandă folosirea PIN în cazul conectării la un număr mare de
dispozitive.
• PIN: Comunicarea este împărțită între toate dispozitivele cu același
PIN format din patru cifre, ceea ce face ca aceasta să fie o alegere
bună pentru fotografierea cu un număr mare de dispozitive cu
control la distanță. Dacă sunt prezente mai multe aparate foto care
au același PIN, unitățile bliț vor fi controlate doar de aparatul foto
care se conectează primul, împiedicând conectarea tuturor
celorlalte aparate foto (LED-urile de pe unitățile WR-R10 conectate
la aparatele foto afectate vor clipi).
Fotografierea cu bliț controlat la distanță 365
5 f: Stabiliți o conexiune fără fir.
Setați unitățile bliț cu control la distanță în modul telecomandă AWL
radio şi setați dispozitivele pe canalul pe care l-ați selectat la pasul 3.
După aceea, împerecheați fiecare unitate cu control la distanță cu
WR-R10 în conformitate cu opțiunea selectată la pasul 4:
• Împerechere: Inițiați împerecherea de pe unitatea cu control la
distanță şi apăsați butonul de împerechere al WR-R10.
Împerecherea este finalizată atunci când indicatoarele luminoase
LINK de pe WR-R10 şi de pe unitatea bliț clipesc portocaliu şi verde;
odată stabilită conexiunea, indicatorul luminos LINK de pe unitatea
bliț cu control la distanță va lumina verde.
• PIN: Utilizați comenzile de pe unitatea bliț cu control la distanță
pentru a introduce PIN-ul selectat la pasul 4. Indicatorul luminos
LINK al unității cu control la distanță va lumina verde după stabilirea
conexiunii.
6 f: Asigurați-vă că indicatoarele luminoase bliț pregătit sunt
aprinse pentru toate unitățile bliț.
În AWL radio, indicatorul bliț pregătit se va aprinde pe afișajul
aparatului foto atunci când unitățile bliț sunt pregătite.
D Afișarea unităților bliț cu control la distanță
Pentru a vizualiza unitățile bliț controlate curent folosind AWL radio, selectați
Control bliţ > Info. bliţ cu control la dist. radio din meniul fotografiere.
Identificatorul (numele unității bliț cu control la distanță) pentru fiecare unitate
poate fi modificat folosind comenzile unității bliț.
Unitate bliț conectată
Grup
366 Fotografierea cu bliț controlat la distanță
Indicator bliț pregătit
D Reconectarea
Cât timp canalul, modul legare şi celelalte setări rămân neschimbate, WR-R10 se
va conecta automat la unitățile bliț împerecheate anterior atunci când selectați
modul telecomandă, iar paşii 3–5 pot fi săriți. Indicatorul luminos LINK al unității
bliț luminează verde când s-a stabilit conexiunea.
Fotografierea cu bliț controlat la distanță 367
Reglarea setărilor blițului
După ce ați selectat AWL radio pentru Control bliţ > Opţiuni bliţ fără
fir din meniul fotografiere, selectați Bliţuri în grup, Control rapid fără
fir sau Repetare la distanţă pentru Control bliţ de la distanţă şi reglați
setările conform descrierii de mai jos.
❚❚ Blițuri în grup
Selectați această opțiune pentru a regla setările separat pentru fiecare
grup.
1 C: Selectați Bliţuri în grup.
Selectați Bliţuri în grup pentru Control
bliţ > Control bliţ de la distanţă din
meniul fotografiere.
2 C: Selectați Opțiuni blițuri în grup.
Evidențiați Opțiuni blițuri în grup pe
afişajul control bliț şi apăsați 2.
3 C: Alegeți modul de control al blițului.
Alegeți modul de control al blițului şi
nivelul blițului pentru blițul principal şi
unitățile bliț din fiecare grup:
• TTL: Control bliț i-TTL
• qA: Diafragmă automată (disponibilă
numai cu unități bliț compatibile)
• M: Alegeți manual nivelul blițului
• – – (dezactivat): Unitățile nu se declanşează şi nivelul blițului nu poate
fi reglat
368 Fotografierea cu bliț controlat la distanță
4 f: Grupați unitățile bliț cu control la distanță.
Alegeți un grup (A–F) pentru fiecare dintre unitățile bliț cu control la
distanță. Blițul principal poate controla până la 18 unități bliț în orice
combinație.
5 C/f: Compuneți fotografia.
Compuneți fotografia şi aranjați unitățile bliț. Pentru informații
suplimentare, consultați documentația furnizată cu unitățile bliț.
După aranjarea unităților bliț, apăsați butonul i pe afișajul
informațiilor despre bliț (0 386) și selectați c Testare bliţ pentru a
declanșa unitățile în scopul testării și pentru a vă asigura că acestea
funcționează normal.
6 C: Faceți fotografia.
Fotografierea cu bliț controlat la distanță 369
❚❚ Control rapid fără fir
Selectați această opțiune pentru a controla compensarea generală a
blițului pentru grupurile A şi B şi echilibrul relativ dintre acestea, în timp
ce setați manual puterea pentru grupul C.
1 C: Selectați Control rapid fără fir.
Selectați Control rapid fără fir pentru
Control bliţ > Control bliţ de la distanţă
din meniul fotografiere.
2 C: Selectați Opţiuni control rapid fără
fir.
Evidențiați Opţiuni control rapid fără fir
pe afişajul control bliț şi apăsați 2.
3 C: Reglați setările blițului.
Alegeți echilibrul între grupurile A şi B.
Reglați compensarea blițului pentru
grupurile A şi B.
370 Fotografierea cu bliț controlat la distanță
Alegeți un mod control bliț şi un nivel
pentru bliț pentru unitățile din grupul C:
• M: Alegeți manual nivelul blițului.
• – –: Unitățile din grupul C nu se
declanşează.
4 f: Grupați unitățile bliț cu control la distanță.
Alegeți un grup (A, B sau C). Blițul principal poate controla până la
18 unități bliț în orice combinație.
5 C/f: Compuneți fotografia.
Compuneți fotografia şi aranjați unitățile bliț. Pentru informații
suplimentare, consultați documentația furnizată cu unitățile bliț.
După aranjarea unităților bliț, apăsați butonul i pe afișajul
informațiilor despre bliț (0 386) și selectați c Testare bliţ pentru a
declanșa unitățile în scopul testării și pentru a vă asigura că acestea
funcționează normal.
6 C: Faceți fotografia.
Fotografierea cu bliț controlat la distanță 371
❚❚ Repetare la distanță
Când este selectată această opțiune, unitățile bliț se declanşează în mod
repetat cât timp obturatorul este deschis, producând un efect de
expunere multiplă.
1 C: Selectați Repetare la distanţă.
Selectați Repetare la distanţă pentru
Control bliţ > Control bliţ de la distanţă
din meniul fotografiere.
2 C: Selectați Opţiuni repetare la
distanţă.
Evidențiați Opţiuni repetare la distanţă
pe afişajul control bliț şi apăsați 2.
3 C: Reglați setările blițului.
Alegeți nivelul blițului (Ieşire), numărul
maxim de declanşări ale unităților bliț
(Ori) şi numărul de declanşări ale unităților
bliț într-o secundă (Frecvenţă).
Activați sau dezactivați grupurile
selectate. Selectați ON (ACTIVAT) pentru a
activa grupul selectat, respectiv – – pentru
a dezactiva grupul selectat.
4 f: Grupați unitățile bliț cu control la distanță.
Alegeți un grup (A–F) pentru fiecare dintre unitățile bliț cu control la
distanță. Blițul principal poate controla până la 18 unități bliț în orice
combinație.
372 Fotografierea cu bliț controlat la distanță
5 C/f: Compuneți fotografia.
Compuneți fotografia şi aranjați unitățile bliț. Pentru informații
suplimentare, consultați documentația furnizată cu unitățile bliț.
După aranjarea unităților bliț, apăsați butonul i pe afișajul
informațiilor despre bliț (0 386) și selectați c Testare bliţ pentru a
declanșa unitățile în scopul testării și pentru a vă asigura că acestea
funcționează normal.
6 C: Faceți fotografia.
Fotografierea cu bliț controlat la distanță 373
Adăugarea unei unități bliț pe cuplă
Unitățile bliț controlate prin radio pot fi combinate
cu oricare dintre următoarele unități bliț montate
pe cupla pentru accesorii a aparatului foto:
• SB-5000: Înainte de a ataşa unitatea bliț, setați-o la
modul bliț principal controlat prin radio (va
apărea o pictogramă d în colțul stânga sus al
afişajului) şi alegeți modul control bliț grup sau repetare la distanță.
După ataşarea unității, setările pot fi reglate folosind comenzile de pe
unitatea bliț sau opțiunile enumerate în meniurile aparatului foto la
Opţiuni bliţuri în grup > Bliţ principal sau la „M” din afişajul Opţiuni
repetare la distanţă.
• SB-910, SB-900, SB-800, SB-700, SB-600: Configurați blițul pentru folosire
independentă şi utilizați comenzile de pe unitatea bliț pentru a regla
setările blițului.
• SB-500, SB-400, SB-300: Montați unitatea pe aparatul foto şi reglați setările
folosind opțiunea aparatului foto Opţiuni bliţuri în grup >
Bliţ principal.
374 Fotografierea cu bliț controlat la distanță
AWL optic
Unitățile bliț cu control la distanță pot fi controlate
prin intermediul semnalelor optice de la o unitate
bliț opțională montată pe cupla pentru accesorii a
aparatului foto și care acționează ca bliț principal
(AWL optic; pentru informații privind unitățile bliț
compatibile, consultați „Sistemul creativ de
iluminare Nikon”, 0 408). Dacă unitatea bliț în cauză este un SB-5000
sau SB-500, setările pot fi reglate de pe aparatul foto (a se vedea mai jos);
altfel, setările trebuie reglate folosind comenzile unității bliț conform
descrierii din documentația furnizată împreună cu unitatea. Pentru
informații referitoare la poziționarea blițului şi la alte subiecte, consultați
documentația furnizată împreună cu unitățile bliț.
Utilizarea AWL optic cu SB-5000 sau SB-500
Montați unitatea bliț pe cupla pentru
accesorii a aparatului foto şi selectați
AWL optic pentru Control bliţ > Opţiuni bliţ
fără fir din meniul fotografiere. Setările
pentru blițurile din grup pot fi reglate folosind
Control bliţ > Control bliţ de la distanţă;
pentru SB-5000, elementul Control bliţ de la
distanţă oferă și setările Control rapid fără fir și Repetare la distanţă.
D Unitatea bliț SB-5000
Când o unitate SB-5000 este montată pe cupla pentru accesorii a aparatului foto,
setările Control bliţ pot fi modificate folosind și comenzile de pe unitatea bliț.
Fotografierea cu bliț controlat la distanță 375
❚❚ Blițuri în grup
Selectați această opțiune pentru a regla setările separat pentru fiecare
grup.
1 C: Selectați Bliţuri în grup.
Selectați Bliţuri în grup pentru Control
bliţ > Control bliţ de la distanţă din
meniul fotografiere.
2 C: Selectați Opţiuni bliţuri în grup.
Evidențiați Opţiuni bliţuri în grup pe
afişajul control bliț şi apăsați 2.
3 C: Reglați setările pentru blițul
principal.
Alegeți modul de control al blițului şi
nivelul blițului pentru blițul principal şi
unitățile bliț din fiecare grup:
• TTL: Control bliț i-TTL
• qA: Diafragmă automată (disponibilă
numai cu unități bliț compatibile)
• M: Alegeți manual nivelul blițului
• – – (dezactivat): Unitățile nu se declanşează şi nivelul blițului nu poate
fi reglat
376 Fotografierea cu bliț controlat la distanță
Alegeți un canal pentru blițul principal.
Dacă unitățile bliț cu control la distanță
includ un bliț SB-500, trebuie să alegeți
canalul 3, altfel puteți alege orice canal
între 1 şi 4.
4 f: Setați unitățile bliț cu control la distanță pe același canal cu
blițul principal.
Setați unitățile bliț cu control la distanță pe canalul selectat la pasul 3.
5 f: Grupați unitățile bliț cu control la distanță.
Alegeți un grup (A, B sau C sau, în cazul în care utilizați un SB-500 ca
bliț principal, A sau B) pentru fiecare unitate bliț cu control la
distanță. Deşi nu există o limită în ceea ce priveşte numărul de unități
bliț cu control la distanță care pot fi folosite, numărul maxim aplicabil
este de trei unități pe grup. La folosirea unui număr mai mare de
unități, lumina emisă de unitățile bliț cu control la distanță va afecta
performanța.
6 C/f: Compuneți fotografia.
Compuneți fotografia și aranjați unitățile bliț. Pentru informații
suplimentare, consultați documentația furnizată cu unitățile bliț.
După aranjarea unităților, apăsați butonul de testare de pe unitatea
bliț principală pentru a declanșa blițurile în scopul testării și pentru a
vă asigura că unitățile funcționează normal. Declanșarea unităților
bliț în scopul testării se poate realiza și prin apăsarea butonului i din
afișajul informațiilor despre bliț (0 386) și selectarea c Testare bliț.
7 C/f: Faceți fotografia.
Faceți fotografia după ce v-ați asigurat că indicatoarele luminoase
bliț pregătit sunt aprinse pentru toate unitățile bliț.
Fotografierea cu bliț controlat la distanță 377
❚❚ Control rapid fără fir (numai SB-5000)
Selectați această opțiune pentru a controla compensarea generală a
blițului pentru grupurile A şi B şi echilibrul relativ dintre acestea, în timp
ce setați manual puterea pentru grupul C.
1 C: Selectați Control rapid fără fir.
Selectați Control rapid fără fir pentru
Control bliţ > Control bliţ de la distanţă
din meniul fotografiere.
2 C: Selectați Opţiuni control rapid fără
fir.
Evidențiați Opţiuni control rapid fără fir
pe afişajul control bliț şi apăsați 2.
3 C: Reglați setările blițului.
Alegeți echilibrul între grupurile A şi B.
Reglați compensarea blițului pentru
grupurile A şi B.
378 Fotografierea cu bliț controlat la distanță
Alegeți un mod control bliț şi un nivel
pentru bliț pentru unitățile din grupul C:
• M: Alegeți manual nivelul blițului.
• – –: Unitățile din grupul C nu se
declanşează.
Alegeți un canal pentru blițul principal.
Dacă unitățile bliț cu control la distanță
includ un bliț SB-500, trebuie să alegeți
canalul 3, altfel puteți alege orice canal
între 1 şi 4.
4 f: Setați unitățile bliț cu control la distanță pe același canal cu
blițul principal.
Setați unitățile bliț cu control la distanță pe canalul selectat la pasul 3.
5 f: Grupați unitățile bliț cu control la distanță.
Alegeți un grup (A, B sau C). Deşi nu există o limită în ceea ce priveşte
numărul de unități bliț cu control la distanță care pot fi folosite,
numărul maxim aplicabil este de trei unități pe grup. La folosirea unui
număr mai mare de unități, lumina emisă de unitățile bliț cu control
la distanță va afecta performanța.
6 C/f: Compuneți fotografia.
Compuneți fotografia și aranjați unitățile bliț. Pentru informații
suplimentare, consultați documentația furnizată cu unitățile bliț.
După aranjarea unităților, apăsați butonul de testare de pe unitatea
bliț principală pentru a declanșa blițurile în scopul testării și pentru a
vă asigura că unitățile funcționează normal. Declanșarea unităților
bliț în scopul testării se poate realiza și prin apăsarea butonului i din
afișajul informațiilor despre bliț (0 386) și selectarea c Testare bliț.
Fotografierea cu bliț controlat la distanță 379
7 C/f: Faceți fotografia.
Faceți fotografia după ce v-ați asigurat că indicatoarele luminoase
bliț pregătit sunt aprinse pentru toate unitățile bliț.
❚❚ Repetare la distanță (numai SB-5000)
Când este selectată această opțiune, unitățile bliț se declanşează în mod
repetat cât timp obturatorul este deschis, producând un efect de
expunere multiplă.
1 C: Selectați Repetare la distanţă.
Selectați Repetare la distanţă pentru
Control bliţ > Control bliţ de la distanţă
din meniul fotografiere.
2 C: Selectați Opţiuni repetare la
distanţă.
Evidențiați Opţiuni repetare la distanţă
pe afişajul control bliț şi apăsați 2.
380 Fotografierea cu bliț controlat la distanță
3 C: Reglați setările blițului.
Alegeți nivelul blițului (Ieşire), numărul
maxim de declanşări ale unităților bliț
(Ori) şi numărul de declanşări ale unităților
bliț într-o secundă (Frecvenţă).
Activați sau dezactivați grupurile
selectate. Selectați ON (ACTIVAT) pentru a
activa grupul selectat, respectiv – – pentru
a dezactiva grupul selectat.
Alegeți un canal pentru blițul principal.
Dacă unitățile bliț cu control la distanță
includ un bliț SB-500, trebuie să alegeți
canalul 3, altfel puteți alege orice canal
între 1 şi 4.
4 f: Setați unitățile bliț cu control la distanță pe același canal cu
blițul principal.
Setați unitățile bliț cu control la distanță pe canalul selectat la pasul 3.
Fotografierea cu bliț controlat la distanță 381
5 f: Grupați unitățile bliț cu control la distanță.
Alegeți un grup (A, B sau C) pentru fiecare dintre unitățile bliț cu
control la distanță. Deşi nu există o limită în ceea ce priveşte numărul
de unități bliț cu control la distanță care pot fi folosite, numărul
maxim aplicabil este de trei unități pe grup. La folosirea unui număr
mai mare de unități, lumina emisă de unitățile bliț cu control la
distanță va afecta performanța.
6 C/f: Compuneți fotografia.
Compuneți fotografia și aranjați unitățile bliț. Pentru informații
suplimentare, consultați documentația furnizată cu unitățile bliț.
După aranjarea unităților, apăsați butonul de testare de pe unitatea
bliț principală pentru a declanșa blițurile în scopul testării și pentru a
vă asigura că unitățile funcționează normal. Declanșarea unităților
bliț în scopul testării se poate realiza și prin apăsarea butonului i din
afișajul informațiilor despre bliț (0 386) și selectarea c Testare bliț.
7 C/f: Faceți fotografia.
Faceți fotografia după ce v-ați asigurat că indicatoarele luminoase
bliț pregătit sunt aprinse pentru toate unitățile bliț.
D AWL optic
Poziționați ferestrele senzorului de pe unitățile bliț cu control la distanță pentru
a prelua lumina de la blițul principal (trebuie acordată o atenție deosebită în
cazul în care aparatul foto nu este montat pe un trepied). Asigurați-vă că lumina
directă sau reflexiile puternice de la unitățile bliț cu control la distanță nu
pătrund în obiectivul aparatului foto (în modul TTL) sau în fotocelulele de pe
unitățile bliț cu control la distanță (modul qA), întrucât acestea pot interfera cu
expunerea. Pentru a evita ca blițurile de sincronizare de intensitate scăzută emise
de blițul principal să apară în fotografiile realizate la distanțe mici, alegeți
sensibilități ISO reduse sau diafragme închise (numere f/ mari). După amplasarea
unităților bliț cu control la distanță, faceți o fotografie test şi vizualizați
rezultatele pe afișajul aparatului foto.
382 Fotografierea cu bliț controlat la distanță
AWL optic/radio
AWL optic și radio pot fi folosite împreună.
Controlul blițului prin radio se realizează printr-o
telecomandă WR-R10 conectată la aparatul foto, iar
controlul optic se realizează prin intermediul unui
dispozitiv de comandă Speedlight fără fir SU-800
sau al unei unități bliț SB-910, SB-900, SB-800,
SB-700 sau SB-500 montată pe cupla pentru accesorii a aparatului foto.
Înainte de a începe, stabiliți o conexiune fără fir între unitățile bliț
controlate prin radio și WR-R10 (0 364). Dacă pe cupla pentru accesorii
a aparatului foto este montată o unitate SB-500, selectați AWL optic/
radio pentru Control bliț > Opțiuni bliț fără fir din meniul fotografiere;
cu alte unități sau cu SU-800, această opțiune este selectată automat.
Singura opțiune disponibilă pentru Control
bliţ de la distanţă va fi Bliţuri în grup.
Alegeți un grup (A–F) pentru fiecare dintre
unitățile bliț cu control la distanță. Amplasați
unitățile bliț controlate optic în grupurile A
până la C și unitățile controlate prin radio în
grupurile D până la F (pentru a afișa opțiunile
pentru grupurile D până la F, apăsați 1 sau 3 pe afișajul opțiunilor
pentru blițurile în grup).
Fotografierea cu bliț controlat la distanță 383
Vizualizarea informațiilor despre bliț
Aparatul foto poate afișa informațiile despre bliț pentru unitățile bliț
SB-5000 și SB-500 montate pe cupla pentru accesorii a aparatului foto și
configurate ca bliț principal pentru AWL optic, precum și pentru unitățile
bliț cu control la distanță care sunt controlate prin intermediul AWL
radio folosind o telecomandă WR-R10. Informațiile despre bliț pot fi
vizualizate pe afișajul aparatului foto prin apăsarea butonului DISP în
modul fotografie (0 15). Informațiile afişate variază în funcție de modul
control bliț.
Blițuri în grup
1
3
4
2
5
6
1 Indicator bliț pregătit 1 ....................... 364
2 Control bliț de la distanță ..................188
Indicator FP ...........................................265
3 Mod control bliț de la
distanță 2 ...................................... 187, 188
4 Mod control blițuri în grup 3..... 368, 376
Mod blițuri în grup ..................... 368, 376
Nivel bliț (putere)/
compensare bliț......................... 368, 376
5 Canal 2 ............................................ 187, 364
6 Mod legare 4 .......................................... 364
384 Fotografierea cu bliț controlat la distanță
Control rapid fără fir
1
2
3
4
5
6
7
8
1 Indicator bliț pregătit 1 .......................364
2 Control bliț de la distanță .................. 188
Indicator FP ...........................................265
3 Mod control bliț de la
distanță 2 ...................................... 187, 188
4 Raport A : B ................................... 370, 378
5 Compensare bliț.......................... 370, 378
6 Mod control bliț şi nivel bliț (putere)
grup C........................................... 370, 378
7 Canal 2 ............................................ 187, 364
8 Mod legare 4 .......................................... 364
Repetare la distanță
1 2 3
4
5
6
7
8
1
2
3
4
5
6
7
8
Indicator bliț pregătit 1 .......................364
Control bliț de la distanță .................. 188
Nivel bliț (putere)........................ 372, 380
Mod control bliț de la
distanță 2 ...................................... 187, 188
Număr declanşări (ori) ............... 372, 380
Frecvență ...................................... 372, 380
Stare grup
(activat/dezactivat) ................... 372, 380
Canal 2 ............................................ 187, 364
Mod legare 4 .......................................... 364
1 Afişat în AWL radio când unitățile bliț sunt pregătite.
2 AWL optic este indicat prin Y, AWL radio prin Z, AWL mixt optic şi radio prin Y şi Z. Canalul AWL
optic pentru AWL mixt optic şi radio este afişat numai când este folosit ca bliț principal SB-500.
3 Pictogramele sunt afişate pentru fiecare grup atunci când se utilizează AWL mixt optic şi radio.
4 Afișat doar atunci când se utilizează AWL radio sau combinația AWL optic și radio.
Fotografierea cu bliț controlat la distanță 385
D Informații despre bliț şi setările aparatului foto
Afişajul informațiilor despre bliț prezintă setările
selectate ale aparatului foto, inclusiv modul de
fotografiere, timpul de expunere, diafragma şi
sensibilitatea ISO.
D Modificarea setărilor blițului
Setările blițului pot fi modificate prin apăsarea
butonului i în afişajul informațiilor despre bliț.
Opțiunile disponibile variază în funcție de unitatea
bliț şi de setările selectate. De asemenea, puteți
declanşa blițul pentru a-l testa.
386 Fotografierea cu bliț controlat la distanță
Localizarea defectelor
Este posibil să puteți rezolva orice probleme cu aparatul foto urmând
pașii de mai jos. Verificați această listă înainte de a consulta distribuitorul
sau reprezentantul de service autorizat Nikon.
Verificați problemele frecvente enumerate în secțiunile următoare:
PASUL
și soluții” (0 388)
1 •• „Probleme
„Indicatori și mesaje de eroare” (0 394)
Opriți aparatul foto și scoateți acumulatorul. După ce ați așteptat aproximativ un minut,
reintroduceți acumulatorul și porniți aparatul foto.
PASUL
2
D Dacă tocmai ați terminat de fotografiat, așteptați cel puțin un minut înainte de a scoate
acumulatorul întrucât este posibil ca aparatul foto să mai scrie încă date pe cardul de
memorie.
Căutați pe site-urile Nikon.
Pentru informații legate de asistență și răspunsuri la întrebările
frecvente, vizitați site-ul pentru țara sau regiunea dumneavoastră
(0 xxii). Pentru a descărca cel mai recent firmware pentru aparatul
dumneavoastră foto, vizitați:
https://downloadcenter.nikonimglib.com
PASUL
3
PASUL
4 Consultați un reprezentant de service autorizat Nikon.
D Restabilirea setărilor implicite
În funcție de setările curente, este posibil ca unele elemente din meniu și alte
funcții să nu fie disponibile. Pentru a accesa elementele din meniu care sunt
colorate în gri sau funcțiile care altfel nu sunt disponibile, încercați să restabiliți
setările implicite folosind elementul Resetare totală setări din meniul setare
(0 313). Rețineți totuși că profilurile pentru rețeaua fără fir, informațiile privind
drepturile de autor și alte informații introduse de utilizator vor fi, de asemenea,
resetate. Vă recomandăm ca, înainte de a face o resetare, să salvați setările
folosind opțiunea Salvare/încărcare setări din meniul setare.
Localizarea defectelor 387
Probleme și soluții
Soluțiile pentru unele frecvente sunt enumerate mai jos.
Acumulator/Afișaj
Aparatul foto este pornit, dar nu răspunde: Așteptați să se finalizeze înregistrarea. Dacă
problema persistă, opriți aparatul foto. Dacă aparatul foto nu se oprește, scoateți și
reintroduceți acumulatorul sau, dacă utilizați un adaptor la rețeaua electrică,
deconectați și reconectați adaptorul la rețeaua electrică. Rețineți că, deși orice date
care se înregistrează în acel moment se vor pierde, datele care au fost deja
înregistrate nu vor fi afectate de scoaterea sau deconectarea sursei de alimentare.
Vizorul sau monitorul nu se activează:
• Alegeți un alt mod monitor utilizând butonul mod monitor (rețineți că este
posibil să fie nevoie să activați mai întâi modul dorit utilizând opțiunea Limitare
selecție mod monitor din meniul setare).
• Scamele, praful sau alte corpuri străine de pe senzorul de ochi pot împiedica
funcționarea normală a acestuia. Curățați senzorul de ochi cu o suflantă.
Imaginea din vizor nu este clară: Rotiți controlul de ajustare a dioptriilor pentru a vedea
clar imaginea în vizor. Dacă aceasta nu corectează problema, selectați AF-S, punct
unic AF și punctul de focalizare central și apoi încadrați un subiect cu contrast
ridicat în punctul de focalizare central și apăsați butonul de declanșare la jumătate
pentru a focaliza aparatul foto. Cu aparatul foto focalizat, folosiți controlul ajustării
dioptriilor pentru a focaliza clar subiectul în vizor.
Afișajele se sting fără avertisment: Alegeți întârzieri mai lungi pentru setarea
personalizată c3 (Întârziere oprire).
Panoul de control nu răspunde la comenzi și este întunecat: Timpii de răspuns și
luminozitatea panoului de control variază în funcție de temperatură.
388 Localizarea defectelor
Fotografiere
Aparatul foto are nevoie de mult timp pentru a porni: Ştergeți fișiere sau foldere.
Butonul de declanșare este dezactivat:
• Cardul de memorie este plin.
• Este selectată opțiunea Declanșare blocată pentru Blocare decl. în lipsă card în
meniul setare și nu este introdus niciun card de memorie.
• Este selectat modul S cu opțiunea Bulb sau Time (Durată) aleasă pentru timpul de
expunere.
Aparatul foto răspunde greu la acționarea butonului de declanșare: Selectați Dezactivat
pentru setarea personalizată d4 (Mod întârziere expunere).
De fiecare dată când se apasă butonul de declanșare în modurile cu declanșare continuă, se face
câte o singură fotografie: Dezactivați HDR.
Fotografiile nu sunt clare: Pentru a focaliza folosind focalizarea automată, selectați AF-S,
AF-C sau AF-F pentru modul de focalizare. Dacă aparatul foto nu poate focaliza
folosind focalizarea automată (0 53), folosiți focalizarea manuală sau blocarea
focalizării.
Nu se aud bipuri:
• Este selectat Dezactivare pentru Opțiuni bip > Activare/dezactivare bip în
meniul setare.
• Este selectat AF-C pentru modul de focalizare.
• Este selectat Activată pentru Fotografiere fără sunet în meniul fotografiere.
• Aparatul foto este în modul film.
Nu este disponibilă toată gama de timpi de expunere: Un bliț este în uz. Viteza de
sincronizare a blițului poate fi selectată utilizând setarea personalizată e1 (Timp
sincronizare bliț); când utilizați unități bliț compatibile, alegeți 1/200 s (FP
automat) pentru a avea acces la gama completă de timpi de expunere.
Focalizarea nu se blochează atunci când butonul de declanșare este apăsat la jumătate: Când este
selectat AF-C pentru modul de focalizare, focalizarea poate fi blocată prin apăsarea
centrului selectorului secundar.
Punctul de focalizare nu poate fi modificat: Selectarea punctului de focalizare nu este
disponibilă în zona AF automată; alegeți un alt mod zonă AF.
Aparatul foto este prea lent la înregistrarea fotografiilor: Opriți reducerea zgomotului
pentru expunerea îndelungată.
Localizarea defectelor 389
Fotografiile și filmele nu par să aibă aceeași expunere ca cea a previzualizării prezentate pe afișaj:
Pentru a previzualiza efectele modificărilor setărilor care afectează expunerea și
culoarea, selectați Activată pentru setarea personalizată d8 (Aplicare setări la viz.
în timp real). Rețineți că modificările aduse opțiunilor Luminozitate monitor și
Luminozitate vizor nu afectează imaginile înregistrate cu aparatul foto.
Apare clipire sau benzi în modul film: Selectați Reducerea efectului de clipire din
meniul filmare și alegeți o opțiune care să se potrivească cu frecvența sursei de
alimentare la rețeaua electrică locală.
Apar zone sau benzi luminoase în vizualizarea prin obiectiv: Fotografia este încadrată sub un
indicator luminos intermitent, un bliț sau o altă sursă de lumină de scurtă durată.
Apar pete în fotografii: Curățați lentilele frontală și posterioară ale obiectivului. Dacă
problema persistă, realizați curățarea senzorului de imagine.
Fotografierea se încheie în mod neașteptat sau nu începe: Fotografierea se poate încheia
automat pentru a împiedica deteriorarea circuitelor interne ale aparatului foto
dacă temperatura mediului ambiant este ridicată sau dacă aparatul foto a fost
utilizat mult timp pentru fotografierea în serie, înregistrarea unui film sau altele
asemenea. Dacă nu reușiți să fotografiați pentru că aparatul foto s-a supraîncălzit,
așteptați ca circuitele interne să se răcească și apoi încercați din nou. Rețineți că
aparatul foto poate părea cald la atingere, însă acest lucru nu indică o defecțiune.
Apar artefacte ale imaginii pe afișaj în timpul fotografierii: Este posibil să apară „zgomot”
(pixeli luminoși repartizați aleatoriu, ceață sau linii) și culori neașteptate dacă măriți
vizualizarea prin obiectiv. De asemenea, este posibil să apară pixeli luminoși
repartizați aleatoriu, ceață sau pete luminoase ca rezultat al creșterii temperaturii
circuitelor interne ale aparatului foto în timpul fotografierii; opriți aparatul foto
când nu este utilizat. La sensibilităţi ISO ridicate, este posibil ca zgomotul să devină
mai perceptibil la expuneri îndelungate sau în fotografiile înregistrate atunci când
temperatura aparatului foto este ridicată. Reţineţi că distribuția zgomotului pe
afişaj poate diferi de cea din fotografia finală. Pentru a reduce zgomotul, reglați
setările precum sensibilitatea ISO, timpul de expunere sau D-Lighting activ.
390 Localizarea defectelor
Aparatul foto nu poate măsura balansul de alb: Subiectul este prea întunecat sau prea
luminos.
Imaginile nu pot fi selectate ca sursă pentru presetarea balansului de alb: Imaginile în cauză au
fost create cu un alt model de aparat foto.
Nu este disponibil bracketing-ul balansului de alb:
• Este selectată opțiunea de calitate a imaginii NEF (RAW) sau NEF+JPEG pentru
calitatea imaginii.
• Fotografierea cu expunere multiplă sau HDR (high dynamic range) este activată.
Efectele opțiunilor Picture Control diferă de la o imagine la alta: Este selectat Automat
pentru Setare Picture Control, este selectată o opțiune Picture Control bazată pe
Automat sau este selectat A (automat) pentru Clar rapid, contrast sau saturație.
Pentru rezultate consecvente într-o serie de fotografii, alegeți o altă setare.
Măsurarea nu poate fi schimbată: Este activată blocarea expunerii automate.
Nu poate fi folosită compensarea expunerii: Alegeți un mod P, S sau A.
Apare zgomot (pete colorate sau alte artefacte) la expuneri îndelungate: Activați reducerea
zgomotului pentru expunere îndelungată.
Dispozitivul de iluminare asistență AF nu se aprinde:
• Selectați Activat pentru setarea personalizată a12 (Disp. ilum. asist. AF încorp.).
• Dispozitivul de iluminare nu se aprinde în modul film sau atunci când este
selectat AF-C sau MF pentru modul de focalizare.
Nu se înregistrează sunetul împreună cu filmele: Este selectat Microfon dezactivat pentru
Sensibilitate microfon în meniul filmare.
Redare
Imaginile NEF (RAW) nu sunt redate: Fotografiile au fost făcute la calități ale imaginii de
NEF + JPEG.
Aparatul foto nu afișează fotografiile înregistrate cu alte aparate foto: Este posibil ca
fotografiile înregistrate cu alte mărci de aparate foto să nu fie afișate corect.
Unele fotografii nu sunt afișate în timpul redării: Selectați Toate pentru Dosar redare.
Fotografiile în orientarea „pe înalt” (portret) sunt afișate în orientarea „pe lat” (peisaj):
• Selectați Activată pentru Rotire pe înalt în meniul redare.
• Fotografiile sunt afișate în examinare imagine.
• Aparatul foto a fost orientat în sus sau în jos când a fost realizată fotografia.
Localizarea defectelor 391
Fotografiile nu pot fi șterse: Fotografiile sunt protejate. Eliminați protecția.
Fotografiile nu pot fi retușate: Fotografiile nu pot fi editate cu acest aparat foto.
Aparatul foto afișează un mesaj care informează că folderul nu conține imagini: Selectați Toate
pentru Dosar redare.
Fotografiile nu se pot imprima: Fotografiile NEF (RAW) și TIFF nu pot fi imprimate prin
conexiunea directă USB. Transferați fotografiile pe un computer și imprimați-le
folosind Capture NX-D. Fotografiile NEF (RAW) pot fi salvate în format JPEG
utilizând opțiunea Procesare NEF (RAW) din meniul retușare.
Fotografiile nu sunt afișate pe dispozitive HDMI: Asigurați-vă că este conectat cablul HDMI
(disponibil separat).
Ieșirea către dispozitive HDMI nu funcționează conform așteptărilor:
• Verificați dacă este conectat corect cablul HDMI.
• Selectaţi Dezactivat pentru HDMI > Avansat > Control înregistrare externă
din meniul de setare.
• Verificați din nou după selectarea Resetare totală setări din meniul setare.
Opțiunea de eliminare a prafului de pe imagine din Capture NX-D nu are efectul dorit: Curățarea
senzorului de imagine schimbă poziția prafului de pe acesta. Datele de referință
pentru eliminarea prafului înregistrate anterior curățării senzorului de imagine nu
pot fi folosite pentru fotografiile făcute după curățarea senzorului de imagine; în
mod similar, datele de referință pentru eliminarea prafului înregistrate după
curățarea senzorului de imagine nu pot fi folosite pentru fotografiile făcute înainte
de curățarea senzorului de imagine.
Computerele nu afișează imaginile NEF (RAW) la fel ca aparatul foto: Software-ul de la alți
producători nu afișează efectele opțiunilor Picture Control, D-Lighting activ,
control vignetare sau altele asemenea. Utilizați Capture NX-D sau ViewNX-i.
Fotografiile nu pot fi transferate pe un computer: Sistemul de operare al computerului nu
este compatibil cu aparatul foto sau cu software-ul de transfer al imaginilor. Folosiți
un cititor de carduri sau o fantă pentru carduri pentru a copia fotografiile pe un
computer.
392 Localizarea defectelor
Bluetooth și Wi-Fi (rețele fără fir)
Dispozitivele inteligente nu afișează SSID-ul aparatului foto (numele de rețea):
• Asigurați-vă că este selectat Dezactivare pentru Mod avion în meniul setare al
aparatului foto.
• Asigurați-vă că este selectat Activare pentru Conectare la dispozitiv
inteligent > Împerechere (Bluetooth) > Conexiune Bluetooth în meniul setare
al aparatului foto.
• Încercați să dezactivați funcția Wi-Fi a dispozitivului inteligent și apoi să o
reactivați.
Aparatul foto nu se poate conecta la imprimantele fără fir și la alte dispozitive fără fir: Acest
aparat foto se poate conecta doar la computere și dispozitive inteligente.
Diverse
Data înregistrării nu este corectă: Ceasul intern al aparatului foto este mai puțin precis
decât majoritatea ceasurilor de mână sau de masă. Verificați regulat ceasul
comparându-l cu unele mai precise și reajustați-l dacă este necesar.
Unele elemente din meniu nu pot fi selectate: Unele opțiuni nu sunt disponibile la anumite
combinații de setări sau când nu este introdus niciun card de memorie.
Localizarea defectelor 393
Indicatori și mesaje de eroare
Această secțiune cuprinde indicatorii și mesajele de eroare care apar pe
panoul de control și pe afișajul aparatului foto.
Indicatori
Următorii indicatori apar pe panoul de control și/sau pe afișajul
aparatului foto:
Indicator
Afișaj
Panou de
aparat
control
foto
H
Problemă
Acumulator descărcat.
Acumulator consumat.
H
(clipește)
Informațiile despre
acumulator nu sunt
disponibile.
Acumulatorul nu este
acceptat.
Temperatura
acumulatorului ridicată.
F––
Obiectivul nu este atașat
corect.
Bulb
(clipește)
Time
(clipește)
Busy
(clipește)
Time (Durată) selectat în
modul S.
Bulb selectat în modul S.
Procesare în curs.
394 Localizarea defectelor
Soluție
Pregătiți un acumulator de rezervă
complet încărcat.
Reîncărcați sau înlocuiți
acumulatorul.
Acumulatorul nu poate fi utilizat.
Contactați reprezentantul de
service autorizat Nikon.
Înlocuiți-l cu un acumulator Nikon.
Scoateți acumulatorul și așteptați
ca acesta să se răcească.
Asigurați-vă că obiectivul este
atașat corect și că obiectivele
retractabile sunt extinse. Acest
indicator este afișat și atunci când
este atașat un obiectiv non-CPU
prin intermediul unui adaptor
pentru montură, dar în acest caz nu
trebuie întreprinsă nicio acțiune.
Modificați timpul de expunere sau
selectați modul M.
Așteptați până se finalizează
procesarea.
Indicator
Afișaj
Panou de
aparat
control
foto
c
(clipește)
—
Problemă
Blițul s-a declanșat la
putere maximă; este
posibil ca fotografia să fie
subexpusă.
Soluție
Verificați fotografia pe afișaj; dacă
este subexpusă, reglați setările și
încercați din nou.
• Reduceți sensibilitatea ISO.
• Utilizați filtrul opțional ND. În
Subiect prea luminos;
modul:
fotografia va fi
S Micșorați timpul de expunere
(Indicatorii de
supraexpusă.
A Alegeți o diafragmă mai închisă
expunere și afișajul
(număr f/ mai mare)
timpului de expunere
sau al diafragmei
• Măriți sensibilitatea ISO.
clipesc)
• Folosiți blițul opțional. În modul:
Subiect prea întunecat;
S Măriți timpul de expunere
fotografia va fi subexpusă.
A Alegeți o diafragmă mai
deschisă (număr f/ mai mic)
• Reduceți calitatea sau
dimensiunea.
Memorie insuficientă
pentru a înregistra mai
• Ştergeți fotografiile după
Full
multe fotografii la setările
copierea imaginilor importante
(clipește)
curente sau aparatul foto
pe computer sau pe un alt
nu mai are numere pentru
dispozitiv.
fișiere sau pentru foldere. • Introduceți un card de memorie
nou.
Declanșați obturatorul. Dacă
Err
Defecțiune a aparatului
eroarea persistă sau apare frecvent,
(clipește)
foto.
consultați reprezentantul de
service autorizat Nikon.
Localizarea defectelor 395
Mesaje de eroare
Mesajele de eroare de pe afișajul aparatului foto sunt uneori însoțite de
indicatori pe panoul de control.
Mesaj
Panou de
control
Problemă
Soluție
Aparatul foto nu
Opriți aparatul foto și
Niciun card de
[–E–] poate detecta
asigurați-vă că ați introdus
memorie.
cardul de memorie. cardul corect.
• Utilizați carduri aprobate de
Nikon.
• Dacă eroarea persistă după
ce cardul a fost scos și
Eroare accesare card
reintrodus de mai multe ori,
de memorie.
cardul poate fi deteriorat.
Imposibil de accesat
Card, Err
Contactați distribuitorul sau
acest card de memorie.
(clipește)
reprezentantul de service
Introduceți alt card.
autorizat Nikon.
Ştergeți fișiere sau introduceți
un card de memorie nou după
Nu poate fi creat un
ce copiați imaginile
folder nou.
importante pe computer sau
pe un alt dispozitiv.
Cardul de memorie
Acest card nu este
Formatați cardul de memorie
For nu a fost formatat
formatat.
sau introduceți un card de
(clipește) pentru utilizarea cu
Formatați cardul.
memorie nou.
aparatul foto.
Imposibil de pornit
Temperatura
Așteptați ca circuitele interne
vizualizarea în timp
—
internă a aparatului să se răcească înainte de a
real. Așteptați.
foto este ridicată.
relua fotografierea.
Nu există fotografii Introduceţi un card de
care pot fi
memorie care conţine
vizualizate pe cardul fotografii care pot fi
de memorie.
vizualizate.
Dosarul nu conține
Nu există fotografii
—
Utilizați elementul Dosar
nicio imagine.
care să poată fi
redare din meniul redare
vizualizate în
pentru a selecta folderul care
folderul (folderele)
conține fotografii care pot fi
selectat(e) pentru
vizualizate.
redare.
396 Localizarea defectelor
Mesaj
Panou de
control
Problemă
Fișierul a fost editat
pe computer sau nu
se conformează
standardelor DCF
sau fișierul este
deteriorat.
Imaginea selectată
nu poate fi retușată.
Imposibil de afișat
acest fișier.
—
Imposibil de selectat
acest fișier.
—
Acest film nu poate fi
editat.
—
Filmul selectat nu
poate fi editat.
Verificați imprimanta.
—
Eroare de
imprimare.
Verificați hârtia.
—
Blocaj de hârtie.
—
Hârtia a fost epuizată.
—
Verificați alimentarea
cu cerneală.
Cerneala a fost
epuizată.
—
—
Hârtia din
imprimantă nu are
dimensiunea
selectată.
Hârtia este blocată
în imprimantă.
Soluție
Fișierul nu poate fi vizualizat
pe aparatul foto.
Imaginile create cu alte
dispozitive nu pot fi retușate.
• Filmele create cu alte
dispozitive nu pot fi editate.
• Filmele trebuie să aibă o
lungime de cel puțin două
secunde.
Verificați imprimanta. Pentru a
relua, selectați Continuare
(dacă este disponibil) *.
Introduceți hârtia de
dimensiunea corectă și
selectați Continuare *.
Eliminați blocajul hârtiei și
selectați Continuare *.
Introduceți hârtie de
Nu mai există hârtie
dimensiunea selectată și
în imprimantă.
selectați Continuare *.
Verificați cerneala. Pentru a
Eroare cerneală.
relua, selectați Continuare *.
Imprimanta nu mai Înlocuiți cerneala și selectați
are cerneală.
Continuare *.
* Pentru mai multe informații, consultați manualul imprimantei.
Localizarea defectelor 397
Note tehnice
Citiți acest capitol pentru informații privind afișajul aparatului foto,
accesoriile compatibile, curățarea și păstrarea aparatului foto și
specificațiile dispozitivului.
Afișajul și panoul de control al aparatului foto
Consultați această secțiune pentru informații privind indicatorii de pe
afișajul aparatului foto (monitor și vizor) și de pe panoul de control. În
scopuri ilustrative, afișajele sunt prezentate cu toți indicatorii activi.
Monitorul: Mod fotografie
Următorii indicatori apar pe monitor în modul fotografie.
2 4 6 8 10
15
1 3 5 7 9 11 12 13 14 16
17
18
19
20
21
47
46
45
44
43
42
41
40
39
22
23
38 37 35 33 31 29 27 26 25 24
36 34 32 30 28
1
2
3
4
5
Mod fotografiere.................................... 70 6
Indicator program flexibil.................... 71 7
Mod setare utilizator............................. 75 8
Marcaje zonă AF..................................... 54 9
Indicator temporizator de
10
interval ................................................. 212
Indicator „Ceasul nu este setat” ......... 40
398 Note tehnice
Mod bliț ......................................... 107, 354
Indicator focalizare ................................ 61
Mod declanșare............................. 84, 111
Punct focalizare................................43, 54
Mod focalizare ...................... 52, 189, 243
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
Mod zonă AF ......................... 54, 189, 243
D-Lighting activ.................. 110, 182, 241
Picture Control...................... 94, 177, 241
Balans de alb...................63, 98, 170, 240
Calitate imagine .......................... 104, 166
Zonă imagine...................... 119, 165, 239
Dimensiune imagine.................. 106, 166
Indicator conexiune Wi-Fi.................. 109
Pictogramă i ..................................13, 21
Indicator bracketing expunere și
bliț.......................................................... 191
Indicator bracketing WB .................... 195
Indicator bracketing ADL................... 198
Indicator HDR........................................ 207
Indicator expunere multiplă ............. 200
Poziția cadrului curent în secvența
de bracketing...................................... 190
Nivel bracketing ADL .......................... 190
Expunere diferențială HDR ................ 207
Număr de expuneri (expunere
multiplă)............................................... 200
Indicator expunere ................................ 74
Afișaj compensare expunere .............. 82
Indicator progres bracketing:
Bracketing expunere și bliț......... 191
Bracketing WB ............................... 195
Bracketing ADL.............................. 198
Indicator conexiune Bluetooth......... 308
Mod avion.............................................. 308
Indicator bliț pregătit.......................... 412
25 „k” (apare atunci când rămâne
memorie pentru mai mult de
1.000 de expuneri)............................... 34
26 Număr de expuneri rămase........ 34, 463
27 Sensibilitate ISO ..................................... 80
28 Indicator sensibilitate ISO.................... 80
Indicator sensibilitate ISO
automat.................................................. 81
29 Indicator compensare expunere........ 82
30 Indicator compensare bliț.................. 356
31 Urmărire subiect..................................... 58
32 Diafragmă ................................................ 72
33 Pictogramă blocare diafragmă.........281
34 Timp de expunere............................71, 73
35 Indicator sincronizare bliț .................. 265
36 Pictogramă blocare timp de
expunere.............................................. 281
37 Indicator blocare FV ................... 357, 411
38 Măsurare .............................. 108, 185, 243
39 Blocare expunere automată
(AE) ....................................................89, 90
40 Indicator acumulator ............................ 34
41 Detectare clipire................................... 185
42 Tip obturator......................................... 262
Fotografiere fără sunet................ 67, 237
43 Mod întârziere expunere....................261
44 Indicator reducere vibrații ........112, 189
45 Fotografiere la atingere..................10, 59
46 Indicator previzualizare vizualizare în
timp real............................................... 264
47 Avertizare temperatură...................... 400
Note tehnice 399
D Avertizări temperatură
Dacă temperatura aparatului foto crește, va fi afișată o avertizare privind
temperatura împreună cu un cronometru (temporizatorul devine roșu când este
atins marcajul de 30 de secunde). În unele cazuri, este posibil ca temporizatorul
să fie afişat imediat după ce aparatul foto este activat. În momentul în care
cronometrul ajunge la zero, afișajul de fotografiere se va stinge automat pentru
a proteja circuitele interne ale aparatului foto.
400 Note tehnice
❚❚ Afișajul informațiilor
12 3 4 5 6
19
18
17
16
15
14
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Mod fotografiere.................................... 70
Indicator program flexibil.................... 71
Mod setare utilizator............................. 75
Pictogramă blocare timp de
expunere.............................................. 281
Indicator sincronizare bliț.................. 265
Timp de expunere ...........................71, 73
Pictogramă blocare diafragmă......... 281
Diafragmă ................................................ 72
Indicator bracketing expunere și
bliț.......................................................... 191
Indicator bracketing WB .................... 195
Indicator bracketing ADL................... 198
Indicator HDR........................................ 207
Indicator expunere multiplă ............. 200
„k” (apare atunci când rămâne
memorie pentru mai mult de
1.000 de expuneri)............................... 34
Număr de expuneri rămase........ 34, 463
7 8
9
10
11
12
13
12 Indicator expunere ................................ 74
Afișaj compensare expunere .............. 82
Indicator progres bracketing:
Bracketing expunere și bliț.........191
Bracketing WB ...............................195
Bracketing ADL.............................. 198
13 Pictogramă i ..................................13, 21
14 Sensibilitate ISO ..................................... 80
15 Indicator sensibilitate ISO.................... 80
Indicator sensibilitate ISO
automat.................................................. 81
16 Indicator blocare FV ................... 357, 411
17 Blocare expunere automată
(AE) ....................................................89, 90
18 Indicator compensare bliț.................. 356
19 Indicator compensare expunere........ 82
Valoare compensare expunere .......... 82
Note tehnice 401
20 21 22 23 24 25 26
27 28
41
40
39
38
37
36
35
20 Indicator conexiune Bluetooth......... 308
Mod avion.............................................. 308
21 Indicator conexiune Wi-Fi.................. 109
22 Indicator reducere zgomot
expunere lungă .................................. 183
23 Tip obturator......................................... 262
Fotografiere fără sunet................ 67, 237
24 Mod întârziere expunere ................... 261
25 Indicator temporizator de
interval ................................................. 212
Indicator „Ceasul nu este setat” ......... 40
26 Mod control bliț ................................... 186
27 Indicator „bip” ...................................... 305
28 Indicator acumulator ............................ 34
402 Note tehnice
29
30
31
32
33
34
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
Wi-Fi încorporat .......................... 109, 341
Mod declanșare............................. 84, 111
Mod zonă AF ......................... 54, 189, 243
Mod focalizare ...................... 52, 189, 243
Reducere vibrații ......................... 112, 189
D-Lighting activ.................. 110, 182, 241
Măsurare .............................. 108, 185, 243
Dimensiune imagine.................. 106, 166
Balans de alb ...................63, 98, 170, 240
Picture Control...................... 94, 177, 241
Calitate imagine .......................... 104, 166
Mod bliț ......................................... 107, 354
Avertizare temperatură...................... 400
Monitorul: Mod film
Următorii indicatori apar pe monitor în modul film.
1
2
3
4
5
6
13
12
11
10
7
8
9
1 Indicator înregistrare ............................ 45
Indicator „Fără film” .............................. 46
2 Control înregistrare externă.............. 346
3 Dimensiunea și cadența cadrelor/
calitate imagine......................... 116, 239
4 Timp rămas.............................................. 45
5 Cod temporal........................................ 246
6 Nume fișier ............................................ 239
7 Reducere zgomot vânt .......................245
8 Volum căști............................................ 245
9 Mod declanșare (fotografiere
statică) .................................................... 84
10 Nivel sunet.............................................118
11 Sensibilitate microfon................ 118, 244
12 Frecvență de răspuns..........................245
13 Indicator VR electronic ..............120, 243
Note tehnice 403
Vizorul: Mod fotografie
Următorii indicatori apar în vizor în modul fotografie.
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13
45
44
43
14
15
42
41
40
39
38
37
16
17
18
19
20
21
22
36 35 33 31 29 28 27 26 24 23
34 32 30
25
1 Indicator acumulator ............................ 34
2 Indicator previzualizare vizualizare
în timp real .......................................... 264
3 Indicator reducere vibrații ........ 112, 189
4 Mod bliț......................................... 107, 354
5 Mod declanșare............................. 84, 111
6 Mod focalizare ...................... 52, 189, 243
7 Mod zonă AF ......................... 54, 189, 243
8 Indicator D-Lighting
activ..................................... 110, 182, 241
9 Indicator Picture Control.... 94, 177, 241
10 Balans de alb ...................63, 98, 170, 240
11 Calitate imagine .......................... 104, 166
404 Note tehnice
12 Dimensiune imagine.................. 106, 166
13 Zonă imagine...................... 119, 165, 239
14 Indicator conexiune Bluetooth......... 308
Mod avion..............................................308
15 Indicator conexiune Wi-Fi..................109
16 Punct focalizare................................43, 54
17 Indicator bracketing expunere și
bliț..........................................................191
Indicator bracketing WB .................... 195
Indicator bracketing ADL ................... 198
Indicator HDR........................................ 207
Indicator expunere multiplă ............. 200
18 Poziția cadrului curent în secvența
de bracketing...................................... 190
Nivel bracketing ADL .......................... 190
Expunere diferențială HDR ................ 207
Număr de expuneri (expunere
multiplă)............................................... 200
19 Urmărire subiect .................................... 58
20 Indicator compensare bliț ................. 356
21 „k” (apare atunci când rămâne
memorie pentru mai mult de
1.000 de expuneri)............................... 34
22 Indicator bliț pregătit.......................... 412
23 Număr de expuneri rămase........ 34, 463
24 Sensibilitate ISO ..................................... 80
25 Indicator sensibilitate ISO.................... 80
Indicator sensibilitate ISO
automat.................................................. 81
26 Indicator compensare expunere........ 82
27 Indicator expunere ................................ 74
Afișaj compensare expunere .............. 82
Indicator progres bracketing:
Bracketing expunere și bliț......... 191
Bracketing WB ............................... 195
Bracketing ADL.............................. 198
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
Diafragmă ................................................ 72
Pictogramă blocare diafragmă.........281
Timp de expunere............................71, 73
Indicator sincronizare bliț .................. 265
Indicator blocare FV ................... 357, 411
Blocare expunere automată
(AE) ....................................................89, 90
Mod setare utilizator............................. 75
Măsurare .............................. 108, 185, 243
Indicator focalizare ................................ 61
Mod întârziere expunere....................261
Tip obturator......................................... 262
Fotografiere fără sunet................ 67, 237
Mod fotografiere.................................... 70
Indicator program flexibil.................... 71
Detectare clipire................................... 185
Pictogramă blocare timp de
expunere.............................................. 281
Indicator temporizator de
interval.................................................. 212
Indicator „Ceasul nu este setat” ......... 40
Marcaje zonă AF ..................................... 54
Avertizare temperatură...................... 400
Note tehnice 405
Vizorul: Mod film
Următorii indicatori apar în vizor în modul film.
1
2
3
4
13
12
11
10
9
8
5
6
7
1 Dimensiunea și cadența cadrelor/
calitate imagine......................... 116, 239
2 Nume fișier ............................................ 165
3 Control înregistrare externă.............. 346
4 Indicator înregistrare ............................ 45
Indicator „Fără film” .............................. 46
5 Cod temporal........................................ 246
6 Timp rămas.............................................. 45
406 Note tehnice
7 Mod declanșare (fotografiere
statică) .................................................... 84
8 Nivel sunet............................................. 118
9 Sensibilitate microfon................ 118, 244
10 Frecvență de răspuns.......................... 245
11 Reducere zgomot vânt ....................... 245
12 Volum căști............................................ 245
13 Indicator VR electronic .............. 120, 243
Panoul de control
1
2
3 4
5
12
11
6
10
7
9
8
1 Pictogramă blocare timp de
8 Număr de expuneri rămase........ 34, 463
expunere.............................................. 281 9 Mod declanșare...................................... 84
2 Timp de expunere ...........................71, 73 10 Sensibilitate ISO ..................................... 80
3 Indicator compensare expunere........ 82 11 Indicator compensare bliț..................356
Valoare compensare expunere .......... 82
Pictograma „Bliț dezactivat” ............. 107
4 Pictogramă blocare diafragmă......... 281 12 Indicator sincronizare bliț ..................265
5 Diafragmă ................................................ 72
6 Indicator acumulator ............................ 34
7 „k” (apare atunci când rămâne
memorie pentru mai mult de
1.000 de expuneri)............................... 34
Note tehnice 407
Sistemul creativ de iluminare Nikon
Sistemul creativ de iluminare (CLS) avansat Nikon oferă o comunicare
îmbunătățită între aparatul foto și unitățile bliț compatibile pentru
fotografierea cu bliț îmbunătățită.
Unități bliț compatibile CLS
Următoarele funcții sunt disponibile cu unități bliț compatibile CLS:
SB-910
SB-900
SB-800
SB-700
SB-600
SB-500
SU-800
SB-R200
SB-400
SB-300
408 Note tehnice
SB-5000
Un singur bliț
Bliţ de umplere
compensat i-TTL 1
i-TTL
Bliţ de umplere i-TTL
standard
qA Diafragmă automată
A Non-TTL automat
Manual cu prioritate
GN
distanță
M Manual
RPT Declanșare repetată bliț
✔
✔
✔
✔
✔
—
—
✔
✔
✔2
✔2
✔
✔2 ✔
—
—
✔
✔
✔
—
✔3
✔3
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
✔
✔
✔
—
—
—
—
—
—
✔
✔
✔
✔
✔
—
✔ ✔
— —
—
—
✔4
✔4
—
4
—
—
—
SU-800
SB-R200
SB-400
SB-300
—
—
— ✔5 —
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
—
✔
—
✔
—
✔
✔
✔
✔
—
✔
✔
✔
—
—
✔
—
✔
— —
— —
— ✔4
— —
✔ ✔
—
—
—
—
—
—
—
—
—
✔
✔
✔
✔
✔
✔
—
✔
✔6
✔6
—
—
—
—
—
—
—
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
—
—
✔
—
—
—
—
—
✔7
—
—
—
—
—
—
—
—
SB-500
SB-600
—
—
SB-700
—
—
SB-910
SB-900
SB-800
— ✔4 ✔
— ✔4 —
SB-5000
Controlate la distanță
Principal
Iluminare avansată fără fir optică
Control bliț de la distanță
i-TTL i-TTL
Control rapid fără fir al
[A:B]
blițului
qA Diafragmă automată
A Non-TTL automat
M Manual
RPT Declanșare repetată bliț
i-TTL i-TTL
Control rapid fără fir al
[A:B]
blițului
Diafragmă automată/
qA/A
Non-TTL automat
M Manual
RPT Declanșare repetată bliț
Iluminare avansată fără fir cu
radiocomandă
Comunicare informații culoare (bliț)
Comunicare informații culoare (lampă
LED)
Sincronizare rapidă FP automată 8
Blocare FV 9
Reducere ochi roșii
Iluminare pentru modelare aparat foto
Control bliț unificat
Actualizare firmware unitate bliț aparat
foto
✔
✔
✔
✔
✔
—
—
✔
✔
—
—
—
—
✔
—
—
—
—
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
—
✔
✔
✔
✔
—
✔
✔
✔
✔
—
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
—
✔
—
✔
✔
—
✔
—
—
✔
✔
—
✔
—
✔
—
—
✔
✔
✔ 10
✔
—
✔
—
—
—
✔
Note tehnice 409
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Nu este disponibilă cu măsurarea spot.
Poate fi selectată și cu unitatea bliț.
Selectarea modului qA/A realizată pe unitatea bliț folosind setări personalizate.
Poate fi selectată numai folosind opțiunea aparatului foto Control bliț.
Disponibilă numai în cursul fotografierii close-up.
Alegerea între qA și A depinde de opțiunea selectată pentru blițul principal.
Acceptă aceleași funcții ca și unitățile bliț cu control la distanță cu AWL optic.
Disponibilă numai în modurile control bliț i-TTL, qA, A, GN și M.
Disponibilă numai în modul control bliț i-TTL sau atunci când blițul este setat să emită pre-blițuri de control
în modul control bliț qA sau A.
10 Actualizările firmware pentru SB-910 și SB-900 pot fi realizate din aparatul foto.
Dispozitivul de comandă Speedlight fără fir SU-800
Când este montat pe un aparat foto compatibil CLS, dispozitivul SU-800 poate fi
folosit ca dispozitiv de comandă pentru unitățile bliț SB-5000, SB-910, SB-900,
SB-800, SB-700, SB-600, SB-500 sau SB-R200 în până la trei grupuri. Unitatea SU-800
în sine nu este echipată cu un bliț.
A Iluminare pentru modelare
Apăsarea comenzii căreia i-a fost asociată opțiunea Previzualizare utilizând
setarea personalizată f2 (Asociere control personalizat) face ca unitățile bliț
compatibile CLS să emită un bliț de modelare. Această funcție poate fi utilizată
împreună cu iluminarea avansată fără fir pentru a previzualiza efectul de
iluminare total obținut cu mai multe unități bliț; efectul se observă cel mai bine
când vă uitați direct la subiect, și nu pe afișajul aparatului foto. Iluminarea pentru
modelare poate fi dezactivată folosind setarea personalizată e5 (Bliț de
modelare).
A Iluminarea cu stroboscop pentru studio
Pentru a regla culorile și luminozitatea vizualizării prin obiectiv astfel încât
fotografiile să fie mai ușor de încadrat, selectați Dezactivată pentru setarea
personalizată d8 (Aplicare setări la viz. în timp real).
410 Note tehnice
D Compensare bliț
În modurile control bliț i-TTL și diafragmă automată (qA), compensarea blițului
selectată cu unitatea bliț opțională sau cu opțiunea Control bliț a aparatului foto
se adaugă la compensarea blițului selectată cu opțiunea Compensare bliț din
meniul fotografiere.
D Alte unități bliț
Următoarele unități bliț pot fi utilizate în modurile non-TTL automat și manual.
Unitate bliț
Mod bliț
A Non-TTL automat
M Manual
G Declanșare repetată bliț
Sincronizare perdea
REAR
posterioară 2
SB-80DX,
SB-28DX, SB-28,
SB-26, SB-25,
SB-24
✔
✔
✔
SB-50DX, SB-23,
SB-29, SB-21B,
SB-29S
—
✔
—
SB-30, SB-27 1,
SB-22S, SB-22,
SB-20, SB-16B,
SB-15
✔
✔
—
✔
✔
✔
1 Modul bliț este setat automat la TTL, iar declanșatorul este dezactivat. Setați unitatea bliț la A (bliț
non-TTL automat).
2 Disponibil când aparatul foto este utilizat pentru a selecta modul bliț.
D Folosirea blocării FV cu unitățile bliț opționale
Blocarea FV este disponibilă cu unitățile bliț opționale în modurile control bliț
TTL și (dacă este acceptată) pre-bliț de monitorizare qA și pre-bliț de
monitorizare A (pentru mai multe informații, consultați manualul furnizat cu
unitatea bliț). Rețineți că atunci când iluminarea avansată fără fir este utilizată
pentru a controla unitățile bliț cu control la distanță, va trebui să setați modul
control bliț pentru blițul principal sau cel puțin pentru un grup controlat la
distanță la TTL, qA sau A. Zona măsurată de blocarea FV este după cum urmează:
Unitate bliț
Unitate bliț independentă
Utilizat cu alte unități bliț
(iluminare avansată fără fir)
Mod bliț
i-TTL
qA
i-TTL
qA
A
Zonă măsurată
Cerc de 6 mm în centrul cadrului
Zona măsurată de exponometrul blițului
Întregul cadru
Zona măsurată de exponometrul blițului
Note tehnice 411
D Note privind unitățile de bliț opționale
Pentru instrucțiuni detaliate, consultați manualul unității bliț. Dacă unitatea
acceptă CLS, consultați secțiunea referitoare la aparate foto digitale SLR
compatibile CLS. Rețineți că acest aparat foto nu este inclus în categoria „SLR
digital” în manualele SB-80DX, SB-28DX și SB-50DX.
Controlul blițului i-TTL poate fi folosit la sensibilități ISO cuprinse între 64 și
12800 (Z 7) sau între 100 și 12800 (Z 6). La valori de peste 12800, este posibil ca
rezultatele dorite să nu poată fi obținute la unele raze de acțiune sau setări ale
diafragmei. Dacă indicatorul bliț pregătit (c) clipește timp de aproximativ trei
secunde după ce s-a făcut o fotografie în modul i-TTL sau non-TTL automat, blițul
s-a declanșat la putere maximă și este posibil ca fotografia să fie subexpusă
(numai unități bliț compatibile CLS).
Când se utilizează un cablu de sincronizare seria SC 17, 28 sau 29 pentru
fotografierea cu bliț extern, este posibil să nu se obțină expunerea corectă în
modul i-TTL. Recomandăm selectarea modului bliț de umplere i-TTL standard.
Realizați o fotografie test și vizualizați rezultatele pe afișajul aparatului foto.
În cazul i-TTL, utilizați panoul blițului sau adaptorul pentru dispozitivul de difuzie
furnizat cu unitatea bliț. Nu utilizați alte panouri, cum ar fi cele de difuzie,
deoarece ar putea genera expuneri incorecte.
În modul P, diafragma maximă (număr f/ minim) este limitată în funcție de
sensibilitatea ISO, așa cum se arată mai jos:
64
3,5
100
4
Diafragmă maximă la echivalent ISO de:
200
400
800
1600
3200
5
5,6
7,1
8
10
6400
11
12800
13
Dacă diafragma maximă a obiectivului este mai mică decât cea dată mai sus,
valoarea maximă pentru diafragmă va fi diafragma maximă a obiectivului.
Iluminarea pentru asistență AF este furnizată de aparatul foto, nu de unitatea bliț;
totuși, SB-5000, SB-910, SB-900, SB-800, SB-700, SB-600, SB-500 și SB-400 oferă
reducerea ochilor roșii.
Este posibil să apară zgomot sub formă de linii în fotografiile realizate cu bliț cu
un grip de mare performanță SD-9 sau SD-8A atașat direct la aparatul foto.
Reduceți sensibilitatea ISO sau măriți distanța dintre aparatul foto și grip.
412 Note tehnice
Alte accesorii
Pentru aparatul dumneavoastră foto Nikon este disponibilă o gamă
largă de accesorii.
Surse de
alimentare
Filtre
• Acumulator Li-ion EN-EL15b: Acumulatori EN-EL15b suplimentari
sunt disponibili de la distribuitorii locali și de la reprezentanții
de service Nikon. Pot fi utilizați și acumulatori EN-EL15a/
EN-EL15, rețineți însă că este posibil să nu puteți face la fel de
multe fotografii la o singură încărcare (0 465).
• Încărcător acumulator MH-25a: MH-25a poate fi folosit pentru a
reîncărca acumulatorii EN-EL15b. Pot fi utilizate și încărcătoarele
pentru acumulatori MH-25.
• Adaptor de încărcare la curent alternativ EH-7P: EH-7P poate fi folosit
pentru a încărca acumulatorii EN-EL15b introduși în aparatul
foto (acumulatorul se încarcă numai atunci când aparatul foto
este oprit). Nu poate fi folosit pentru a încărca acumulatorii
EN-EL15a/EN-EL15.
• Conector de alimentare EP-5B, adaptoare la rețeaua electrică EH-5c și EH-5b:
Aceste accesorii pot fi utilizate pentru a alimenta aparatul foto
pentru perioade lungi de timp. EP-5B este necesar pentru a
conecta aparatul foto la EH-5c/EH-5b; pentru detalii, consultați
„Atașarea unui conector de alimentare și a unui adaptor la
rețeaua electrică” (0 418).
• Filtrele de culoare neutră (NC) pot fi folosite pentru a proteja
obiectivul.
• Pentru a preveni formele dublate, evitați utilizarea filtrelor când
subiectul este încadrat pe un fundal luminos sau când în cadru
se află o sursă de lumină puternică.
• Măsurarea central-evaluativă este recomandată dacă măsurarea
matricială nu reușește să producă rezultatele dorite pentru
filtrele cu factori de expunere (factori de filtrare) mai mari de 1×
(Y44, Y48, Y52, O56, R60, X0, X1, C-PL, ND2S, ND4, ND4S, ND8,
ND8S, ND400, A2, A12, B2, B8, B12). Pentru detalii, consultați
manualul filtrului.
• Filtrele destinate fotografierii cu efecte speciale pot interfera cu
focalizarea automată sau cu indicatorul imagine focalizată (I).
Adaptoare
Adaptor pentru montură FTZ (0 455)
pentru montură
Note tehnice 413
Telecomenzi prin Telecomandă prin cablu MC-DC2 (lungime 1 m): Când este conectată la
cablu
terminalul pentru accesorii al aparatului foto, MC-DC2 poate fi
utilizată pentru a declanșa obturatorul de la distanță.
Dispozitive GPS Dispozitiv GPS GP-1/GP-1A: Când este conectat la terminalul pentru
accesorii al aparatului foto, dispozitivele GP-1/GP-1A existente
pot fi folosite pentru a înregistra latitudinea, longitudinea,
altitudinea și UTC (ora universală coordonată) curente împreună
cu fotografiile realizate cu aparatul foto. Rețineți că dispozitivele
GP-1/GP-1A nu se mai fabrică.
Cabluri USB
• Cablu USB UC-E24: Un cablu USB cu un conector tip C pentru
conectarea la aparatul foto și un conector tip A pentru
conectarea la dispozitivul USB.
• Cablu USB UC-E25: Un cablu USB cu doi conectori de tip C.
Cabluri HDMI
Cablu HDMI HC-E1: Un cablu HDMI cu un conector tip C pentru
conectarea la aparatul foto și un conector tip A pentru conectarea
la dispozitive HDMI.
Adaptoare
Adaptor terminal de sincronizare AS-15: Montați adaptorul AS-15 pe
pentru cuplă
cupla aparatului foto pentru a conecta lămpi stroboscop pentru
studio sau alte echipamente bliț prin intermediul unui terminal
de sincronizare.
Capace cuplă
Capac cuplă accesorii BS-1: Un capac care protejează cupla accesoriilor
accesorii
atunci când nu este atașată o unitate bliț.
Capace corp
Capac corp BF-N1: Capacul corpului previne pătrunderea prafului în
aparatul foto atunci când nu este montat un obiectiv.
Transmițătoare Transmițător fără fir WT-7: Utilizați WT-7 pentru a încărca fotografii
fără fir
într-o rețea fără fir, pentru a controla aparatul foto de pe un
computer pe care rulează Camera Control Pro 2 (disponibil
separat) sau pentru a face fotografii și a naviga printre acestea de
la distanță de pe un computer sau de pe un dispozitiv inteligent.
Notă: Sunt necesare o rețea fără fir și câteva cunoștințe de bază privind rețelele atunci
când se folosește un transmițător fără fir. Asigurați-vă că actualizați software-ul
transmițătorului fără fir la versiunea cea mai recentă.
414 Note tehnice
Telecomenzi
fără fir
Accesorii ocular
vizor
• Telecomandă fără fir WR-R10/Telecomandă fără fir WR-T10: Când este
atașată o telecomandă fără fir WR-R10 la terminalul pentru
accesorii, aparatul foto poate fi controlat fără fir folosind o
telecomandă fără fir WR-T10 (la conectarea WR-R10, asigurați-vă
că sunt complet deschise capacul terminalului pentru accesorii
și conectorii pentru USB și HDMI). WR-R10 poate fi utilizată și
pentru a controla unități bliț cu radiocomandă. Pentru
declanșarea sincronizată care implică mai multe aparate foto,
pregătiți mai multe aparate foto cu dispozitive WR-R10 atașate.
• Telecomandă fără fir WR-1: Dispozitivele WR-1 sunt folosite cu
telecomenzile fără fir WR-R10 sau WR-T10 sau cu alte
telecomenzi WR-1, cu dispozitivele WR-1 funcționând fie ca
transmițătoare, fie ca receptoare. Ca transmițător, WR-1 poate fi
utilizat pentru a controla aparatul foto și pentru a efectua
fotografii prin semnale transmise unui receptor (un WR-R10 sau
un al doilea WR-1) conectat la terminalul pentru accesorii al
aparatului foto, în timp ce ca receptor primește comenzi de la
distanță de la un WR-T10 sau de la un transmițător WR-1.
Notă: Asigurați-vă că firmware-ul pentru WR-R10 și WR-1 a fost actualizat la cea mai
recentă versiune (versiunea firmware 3.0 sau mai recentă pentru WR-R10 și versiunea
firmware 1.0.1 sau mai recentă pentru WR-1). Pentru informații privind actualizările
firmware, consultați site-ul Nikon pentru zona dumneavoastră. Consultați un
reprezentant de service autorizat Nikon atunci când actualizați firmware-ul pentru
WR-R10 de la versiuni anterioare versiunii 2.0 la versiunea 3.0 sau ulterioară.
Vizor din cauciuc DK-29: DK-29 face imaginea din vizor mai ușor de
văzut, prevenind obosirea ochiului.
Note tehnice 415
Microfoane
Software
• Microfon stereo ME-1: Conectați ME-1 la jack-ul pentru microfon al
aparatului foto pentru a înregistra sunetul stereo și pentru a
reduce riscul de înregistrare a zgomotului produs de dispozitiv
(cum ar fi sunetele produse de obiectiv în timpul focalizării
automate).
• Microfon fără fir ME-W1: Folosiți acest microfon Bluetooth fără fir
pentru înregistrarea cu microfon extern.
Camera Control Pro 2: Controlați aparatul foto de la distanță, de pe un
computer, și salvați fotografiile direct pe hard-disk-ul
computerului. Când Camera Control Pro 2 este folosit pentru a
captura fotografii direct pe computer, indicatorul de conectare la
PC (PC) va apărea pe panoul de control.
Notă: Folosiți cele mai recente versiuni ale software-ului Nikon; consultați site-ul Nikon
pentru regiunea dumneavoastră pentru cele mai recente informații privind sistemele de
operare compatibile. La setări implicite, Nikon Message Center 2 va verifica periodic dacă
există actualizări ale software-ului și firmware-ului Nikon în timp ce sunteți conectat la
un cont de pe computer și computerul este conectat la Internet. Când este găsită o
actualizare, se afișează automat un mesaj pe ecran.
Disponibilitatea poate diferi în funcție de țară sau regiune. Consultați site-ul nostru internet sau broșurile pentru
cele mai recente informații.
D Atașarea și scoaterea capacului cuplei pentru accesorii
Capacul cuplei pentru accesorii BS-1 glisează pe cupla pentru accesorii așa cum
se arată în imagine. Pentru a scoate capacul, țineți bine aparatul foto, apăsați
capacul în jos cu un deget și glisați-l în direcția indicată.
416 Note tehnice
D Clema pentru cablul HDMI/USB
Pentru a preveni deconectarea accidentală, atașați clema furnizată la cablurile
HDMI sau la cablul USB furnizat așa cum se arată (imaginea prezintă cablul USB;
rețineți că este posibil ca clema să nu se potrivească cu toate cablurile HDMI de
la alți producători). Mențineți monitorul în poziție rabatată atunci când utilizați
clema pentru cablu.
Cablul HDMI intră aici
Cablul HDMI intră aici
Cablu USB
Cablul HDMI intră aici
Introduceți dispozitivul
de prindere în fanta
corespunzătoare de pe
aparatul foto și atașați
clema pentru cablu
Cablu HDMI și cablu USB
utilizate simultan
Note tehnice 417
Atașarea unui conector de alimentare și a unui
adaptor la rețeaua electrică
Opriți aparatul foto înainte de a atașa un conector de alimentare și un
adaptor la rețeaua electrică, opționale.
1 Pregătiți aparatul foto.
Deschideți capacul locașului
acumulatorului (q) și capacul
conectorului de alimentare
(w).
2 Introduceți conectorul de alimentare
EP-5B.
Asigurați-vă că ați introdus conectorul în
orientarea indicată, utilizând conectorul
pentru a menține zăvorul portocaliu al
acumulatorului apăsat într-o parte.
Zăvorul blochează conectorul pe poziție
când conectorul este introdus complet.
3 Închideți capacul locașului
acumulatorului.
Poziționați cablul
conectorului de alimentare
astfel încât să treacă prin fanta
conectorului de alimentare și
închideți capacul locașului
acumulatorului.
418 Note tehnice
4 Conectați adaptorul la rețeaua electrică EH-5c/EH-5b.
Conectați cablul de alimentare al adaptorului la rețeaua electrică la
fișa c.a. de pe adaptorul la rețeaua electrică (e), iar cablul de
alimentare la fișa c.c. (r). O pictogramă P este afișată când aparatul
foto este alimentat de adaptorul la rețeaua electrică și conectorul de
alimentare.
Note tehnice 419
Îngrijirea aparatului foto
Aflați cum să păstrați, curățați și întrețineți aparatul dumneavoastră foto.
Păstrare
Când aparatul foto nu este utilizat o perioadă lungă de timp, scoateți
acumulatorul și depozitați-l într-un loc răcoros și uscat cu capacul
terminal montat. Pentru a împiedica formarea de mucegai sau rugină,
păstrați aparatul foto într-un loc uscat, bine ventilat. Nu depozitați
aparatul foto cu granule de naftalină sau camfor împotriva moliilor sau
în locuri care:
• au ventilație deficitară sau umidități de peste 60%,
• se află lângă echipamente care generează câmpuri electromagnetice
puternice, precum televizoare sau aparate radio sau
• sunt expuse la temperaturi de peste 50 °C sau sub –10 °C.
Curățare
Nu utilizați alcool, solvent sau alte substanțe chimice volatile.
• Corp aparat foto: Utilizați o suflantă pentru a îndepărta praful și scamele,
apoi ștergeți ușor cu o lavetă moale și uscată. După utilizarea
aparatului foto la plajă sau pe malul mării, curățați nisipul sau sarea cu
o lavetă înmuiată ușor în apă distilată și uscați bine. Important: Praful sau
alte corpuri străine ajunse în interiorul aparatului foto pot provoca
deteriorări ce nu sunt acoperite de garanție.
• Obiective, vizor: Suprafețele de sticlă se pot deteriora cu ușurință.
Îndepărtați praful și scamele cu o suflantă. Dacă utilizați o suflantă cu
aerosoli, păstrați recipientul în plan vertical pentru a preveni scurgerea
lichidului. Pentru a îndepărta urmele de degete sau alte pete, aplicați o
cantitate mică de soluție pentru curățarea lentilelor pe o lavetă moale
și curățați cu grijă.
• Monitor: Îndepărtați praful și scamele cu o suflantă. Când îndepărtați
urmele de degete și alte pete, ștergeți suprafața ușor cu o lavetă moale
sau cu piele de căprioară. Nu apăsați, deoarece acest lucru ar putea
provoca deteriorări sau defecțiuni.
420 Note tehnice
Curățarea senzorului de imagine
Dacă suspectați că murdăria sau praful de pe senzorul de imagine apare
în fotografii, puteți curăța senzorul utilizând opțiunea Curățare senzor
imagine din meniul setare. Senzorul poate fi curățat oricând utilizând
opțiunea Curățare acum sau curățarea poate fi efectuată automat când
aparatul foto este oprit. În cazul în care curățarea senzorului de imagine
nu rezolvă problema, contactați un reprezentant de service autorizat
Nikon.
❚❚ „Curățare acum”
Ţinând aparatul foto cu baza în jos, selectați
Curățare senzor imagine din meniul setare,
apoi evidențiați Curățare acum și apăsați J.
Aparatul foto va verifica și va curăța senzorul
de imagine. Nu pot fi efectuate alte operații
până când curățarea nu este încheiată; nu
scoateți sau deconectați sursa de alimentare
înainte de finalizarea curățării și afișarea
meniului setare.
Note tehnice 421
D Curățarea senzorului de imagine
Utilizarea comenzilor aparatului foto în timpul opririi întrerupe curățarea
senzorului de imagine.
În cazul în care curățarea senzorului de imagine se realizează de câteva ori la
rând, este posibil ca aceasta să se dezactiveze temporar pentru a proteja
circuitele interne ale aparatului foto. Curățarea poate fi efectuată din nou după o
scurtă perioadă de așteptare.
422 Note tehnice
❚❚ „Curățare automată”
Alegeți dintre următoarele opțiuni:
6
Curățare la oprire
Curățare
dezactivată
Senzorul de imagine este curățat automat în timpul
opririi de fiecare dată când este oprit aparatul foto.
Curățarea automată a senzorului de imagine este
dezactivată.
1 Selectați Curățare automată.
Afișați meniul Curățare senzor imagine
conform descrierii de la „Curățare acum”
(0 421). Evidențiați Curățare automată și
apăsați 2.
2 Selectați o opțiune.
Evidențiați o opțiune și apăsați J.
Note tehnice 423
Curățarea manuală
În cazul în care corpurile străine nu pot fi îndepărtate de pe senzorul de
imagine folosind curățarea senzorului de imagine, senzorul poate fi
curățat manual conform descrierii de mai jos. Rețineți totuși că senzorul
este extrem de delicat și se poate deteriora cu ușurință; recomandăm ca
realizarea curățării manuale să fie făcută de un reprezentant de service
autorizat Nikon.
1 Scoateți obiectivul.
Opriți aparatul foto și scoateți obiectivul sau capacul corpului.
2 Verificați senzorul de imagine.
Ținând aparatul foto astfel încât lumina să
cadă pe senzorul de imagine, verificați
dacă acesta prezintă praf sau scame. Dacă
nu sunt prezente corpuri străine, treceți la
pasul 4.
3 Curățați senzorul de imagine.
Îndepărtați praful și scamele de pe senzor
cu o suflantă. Nu utilizați o suflantă cu
perie, deoarece firele ar putea deteriora
senzorul. Murdăria care nu poate fi
îndepărtată cu o suflantă poate fi curățată
doar de personalul de service autorizat
Nikon. Nu atingeți și nu ștergeți senzorul sub nicio formă.
4 Puneți la loc obiectivul sau capacul corpului.
424 Note tehnice
D Corpuri străine pe senzorul de imagine
Corpurile străine care pătrund în aparatul foto când obiectivele sunt scoase sau
schimbate sau când capacele corpului sunt scoase (sau, în cazuri foarte rare,
lubrifiantul sau particule foarte fine din interiorul aparatului foto) se pot fixa pe
senzorul de imagine şi pot apărea în fotografiile realizate în anumite condiţii.
Pentru a proteja aparatul foto atunci când obiectivul este demontat, asiguraţi-vă
că puneţi la loc capacul corpului furnizat împreună cu aparatul foto, având grijă
să îndepărtaţi mai întâi tot praful şi alte corpuri străine care se pot fixa pe
montura aparatului foto, montura obiectivului sau pe capacul corpului. Evitaţi
ataşarea capacului corpului sau schimbarea obiectivelor în medii cu praf.
În cazul în care corpurile străine ajung pe senzorul de imagine, utilizaţi opţiunea
de curăţare a senzorului de imagine conform descrierii de la „Curăţarea
senzorului de imagine” (0 421). Dacă problema persistă, curăţaţi senzorul
manual (0 424) sau asiguraţi curăţarea sa de către personalul de service
autorizat Nikon. Fotografiile afectate de prezenţa corpurilor străine de pe senzor
pot fi retuşate utilizând opţiunile de curăţare a imaginii disponibile în unele
aplicaţii de prelucrare a imaginilor.
D Întreținerea aparatului foto și a accesoriilor
Aparatul foto este un dispozitiv de precizie și necesită lucrări de întreținere
periodice. Nikon recomandă ca aparatul foto să fie inspectat de către
distribuitorul inițial sau de un reprezentant de service autorizat Nikon la fiecare
unu-doi ani, iar o revizie este recomandată la fiecare trei până la cinci ani (rețineți
că aceste servicii sunt contra cost). Inspectarea și lucrările de întreținere
frecvente sunt recomandate în special atunci când aparatul foto este utilizat în
scop profesional. Orice accesorii utilizate în mod regulat cu acest aparat foto,
precum obiectivele sau unitățile de bliț opționale, ar trebui incluse atunci când
aparatul foto este verificat sau întreținut.
Note tehnice 425
Îngrijirea aparatului foto și a acumulatorului:
Atenționări
A nu se scăpa pe jos: Produsul se poate defecta dacă este supus la șocuri sau vibrații
puternice.
A se menține uscat: Acest produs nu este etanș și se poate defecta dacă este scufundat
în apă sau dacă este expus la niveluri ridicate de umiditate. Ruginirea
mecanismului intern poate provoca deteriorări ireparabile.
A se evita schimbările bruște de temperatură: Schimbările bruște de temperatură, precum
cele care au loc când se intră sau se iese într-o/dintr-o clădire încălzită pe vreme
rece, pot provoca formarea condensului în interiorul dispozitivului. Pentru a
preveni formarea condensului, puneți dispozitivul într-o geantă de transport sau
într-o pungă de plastic înainte de a-l expune la schimbări bruște de temperatură.
A se păstra la distanță de câmpurile magnetice puternice: Nu utilizați și nu păstrați acest
dispozitiv în apropierea unui echipament care generează radiații electromagnetice
sau câmpuri magnetice puternice. Sarcinile statice sau câmpurile magnetice
produse de echipamente, precum emițătoarele radio, pot interfera cu afișajul, pot
deteriora datele stocate pe cardul de memorie sau pot afecta circuitele interne ale
produsului.
A nu se lăsa obiectivul îndreptat spre soare: Nu lăsați obiectivul orientat spre soare sau alte
surse puternice de lumină pentru o perioadă lungă de timp. Lumina puternică
poate cauza deteriorarea senzorului de imagine sau poate produce un efect de
contururi albe estompate în fotografii.
Opriți produsul înainte de a scoate sau deconecta sursa de alimentare: Nu scoateți din priză și
nu scoateți acumulatorul în timp ce produsul este pornit sau când imaginile sunt
înregistrate sau șterse. Întreruperea forțată a alimentării în aceste situații ar putea
duce la pierderea de date sau la deteriorarea memoriei sau a circuitelor interne ale
produsului. Pentru a preveni întreruperea accidentală a alimentării, evitați să
deplasați produsul dintr-un loc în altul în timp ce este conectat un adaptor la
rețeaua electrică.
426 Note tehnice
Curățarea: Când curățați corpul aparatului foto, utilizați o suflantă pentru a îndepărta
ușor praful și scamele, apoi ștergeți ușor cu o lavetă moale și uscată. După utilizarea
aparatului foto la plajă sau pe malul mării, curățați nisipul sau sarea cu o lavetă
înmuiată ușor în apă curată și uscați bine aparatul foto. În cazuri rare, electricitatea
statică poate avea ca efect iluminarea sau întunecarea afișajelor LCD. Acest lucru
nu indică o defecțiune, iar afișajul va reveni curând la normal.
Obiectivele, vizoarele și celelalte elemente din sticlă se pot deteriora cu ușurință.
Praful și scamele trebuie îndepărtate cu grijă, cu o suflantă. Când utilizați o suflantă
cu aerosoli, păstrați recipientul în plan vertical pentru a preveni scurgerea
lichidului. Pentru a îndepărta urmele de degete sau alte pete de pe suprafețele de
sticlă, aplicați o cantitate mică de soluție pentru curățarea lentilelor pe o lavetă
moale și curățați sticla cu grijă.
Nu atingeți senzorul de imagine: Nu exercitați presiune
asupra senzorului de imagine în nicio circumstanță,
nu utilizați instrumente de curățare sau curenți
puternici de aer de la o suflantă. Aceste acțiuni pot
zgâria sau deteriora în alte moduri senzorul. Pentru
informații privind curățarea senzorului de imagine,
consultați „Curățarea senzorului de imagine”
(0 421).
Senzor imagine
Contacte obiectiv: Mențineți curate contactele obiectivului și aveți grijă să nu le
atingeți cu degetele sau cu unelte sau cu alte obiecte.
Păstrare: Pentru a împiedica formarea de mucegai sau rugină, păstrați aparatul foto
într-un loc uscat, bine ventilat. Dacă utilizați un adaptor la rețeaua electrică,
scoateți din priză adaptorul pentru a preveni un incendiu. Dacă produsul nu este
utilizat o perioadă lungă de timp, scoateți acumulatorul pentru a preveni scurgerile
și depozitați aparatul foto într-o pungă de plastic conținând un desicativ. Totuși, nu
depozitați geanta aparatului foto într-o pungă de plastic, deoarece acest lucru
poate provoca deteriorarea materialului. Rețineți că desicativul își pierde treptat
capacitatea de a absorbi umezeala și trebuie înlocuit la intervale regulate.
Pentru a împiedica formarea de mucegai sau rugină, scoateți aparatul foto din
spațiul de depozitare cel puțin o dată pe lună. Porniți aparatul foto și declanșați
obturatorul de câteva ori înainte de a-l depozita din nou.
Păstrați acumulatorul într-un loc răcoros și uscat. Puneți la loc capacul terminal
înainte de a depozita acumulatorul.
Note tehnice 427
Note privind monitorul și vizorul: Aceste afișaje sunt construite cu extrem de mare
precizie; cel puțin 99,99% dintre pixeli sunt funcționali, nu mai mult de 0,01% fiind
lipsă sau defecți. De aceea, chiar dacă aceste afișaje pot conține pixeli care sunt
mereu aprinși (albi, roșii, albaștri sau verzi) sau sunt întotdeauna stinși (negri),
aceasta nu este o defecțiune și nu are efect asupra imaginilor înregistrate cu
dispozitivul.
Este posibil ca imaginile de pe monitor să fie dificil de văzut în lumină puternică. Nu
apăsați monitorul, deoarece acest lucru ar putea provoca deteriorări sau defecțiuni.
Praful sau scamele pot fi îndepărtate cu o suflantă. Petele pot fi îndepărtate prin
ștergere ușoară cu o lavetă moale sau cu piele de căprioară. În caz că monitorul se
sparge, trebuie evitat cu grijă riscul accidentării datorate cioburilor de sticlă, iar
cristalele lichide din monitor nu trebuie să intre în contact cu pielea, ochii și gura.
Dacă vă simțiți rău sau prezentați oricare dintre următoarele simptome în timp ce
încadrați fotografiile în vizor, întrerupeți utilizarea până când starea
dumneavoastră se îmbunătățește: greață, dureri ale ochilor, oboseală oculară,
amețeală, dureri de cap, rigiditate la nivelul gâtului sau umerilor, stare de rău sau
pierderea coordonării mână-ochi. Același lucru este valabil dacă începeți să vă
simțiți rău atunci când priviți ecranul de fotografiere care clipește aprinzându-se și
stingându-se rapid în timpul fotografierii în serie.
Zgomotul sub formă de linii poate apărea în cazuri rare în fotografii care includ
lumini puternice sau subiecte cu fundal luminat.
Acumulatorul și încărcătorul: Este posibil ca acumulatorii să prezinte scurgeri sau să
explodeze dacă sunt manipulați necorespunzător. Ţineți cont de precauțiile
următoare atunci când manipulați acumulatorii și încărcătoarele:
• Utilizați doar acumulatorii aprobați pentru utilizarea în acest echipament.
• Nu expuneți acumulatorul la flacără deschisă sau la căldură excesivă.
• Păstrați curate terminalele acumulatorului.
• Opriți produsul înainte de înlocuirea acumulatorului.
• Acumulatorul se poate încinge în timpul utilizării. Fiți atent când manipulați
acumulatorul imediat după utilizare.
428 Note tehnice
• Scoateți acumulatorul din aparatul foto sau din încărcător când nu este în uz și
puneți la loc capacul terminal. Aceste dispozitive folosesc cantități mici de
energie chiar și atunci când sunt oprite și pot duce acumulatorul până la punctul
în care să nu mai funcționeze. Dacă acumulatorul nu va fi folosit o anumită
perioadă, introduceți-l în aparatul foto și descărcați-l complet înainte de a-l
scoate din aparatul foto pentru a-l depozita. Acumulatorul ar trebui să fie
depozitat într-un loc răcoros cu o temperatură ambientală de 15 °C–25 °C (a se
evita locurile extrem de calde sau extrem de reci). Repetați acest proces cel puțin
o dată la fiecare șase luni.
• Pornirea sau oprirea repetată a aparatului foto în timp ce acumulatorul este
complet descărcat va scurta durata de funcționare a acumulatorului.
Acumulatorii care au fost complet descărcați trebuie să fie încărcați înainte de
utilizare.
• Temperatura internă a acumulatorului poate crește în timpul utilizării acestuia.
Încercarea de a încărca acumulatorul în timp ce temperatura internă este ridicată
va afecta performanțele acestuia și este posibil ca acumulatorul să nu se încarce
sau să se încarce doar parțial. Așteptați ca acumulatorul să se răcească înainte de
încărcare.
• Încărcați acumulatorul în spații interioare la temperaturi ambiante de 5 °C până la
35 °C. Nu utilizați acumulatorul la temperaturi ambiante sub 0 °C sau peste 40 °C;
nerespectarea acestei precauții ar putea deteriora acumulatorul sau i-ar putea
afecta performanțele. Capacitatea se poate reduce și timpii de încărcare pot
crește la temperaturi ale acumulatorului cuprinse între 0 °C și 15 °C și între 45 °C
și 60 °C. Acumulatorul nu se va încărca dacă temperatura sa este sub 0 °C sau
peste 60 °C.
• Dacă indicatorul luminos CHARGE (ÎNCĂRCARE) clipește rapid (de aproximativ opt
ori pe secundă) în timpul încărcării, asigurați-vă că temperatura este în intervalul
corect și apoi scoateți încărcătorul din priză și scoateți și reintroduceți
acumulatorul. Dacă problema persistă, încetați imediat utilizarea și duceți
acumulatorul și încărcătorul la distribuitor sau la un reprezentant de service
autorizat Nikon.
• Nu mișcați încărcătorul și nu atingeți acumulatorul în timpul încărcării.
Nerespectarea acestei precauții ar putea, în cazuri foarte rare, determina
încărcătorul să arate că încărcarea este finalizată când acumulatorul este numai
parțial încărcat. Scoateți și reintroduceți acumulatorul pentru a începe încărcarea
din nou.
Note tehnice 429
• Capacitatea acumulatorului ar putea scădea temporar dacă acesta este încărcat
la temperaturi scăzute sau dacă este utilizat la o temperatură sub cea la care a fost
încărcat. Dacă acumulatorul este încărcat la o temperatură sub 5 °C, indicatorul
duratei de funcționare a acumulatorului din afișajul Info acumulator poate
indica o scădere temporară.
• Continuarea încărcării acumulatorului după ce acesta este complet încărcat îi
poate afecta performanțele.
• O scădere marcantă a timpului în care un acumulator complet încărcat își
menține sarcina când este utilizat la temperatura camerei indică faptul că este
necesară înlocuirea sa. Achiziționați un nou acumulator EN-EL15b.
• Cablul de alimentare furnizat și adaptorul pentru priză sunt destinate utilizării
numai cu MH-25a. Utilizați încărcătorul numai cu acumulatori compatibili.
Scoateți-l din priză când nu este folosit.
• Nu scurtcircuitați terminalele încărcătorului. Nerespectarea acestei precauții
poate duce la supraîncălzirea și deteriorarea încărcătorului.
• Încărcați acumulatorul înainte de a-l utiliza. Când se fac fotografii la ocazii
importante, pregătiți un acumulator de rezervă și păstrați-l complet încărcat. În
funcție de locul unde vă aflați, este posibil să aveți dificultăți în a procura
acumulatori de schimb imediat. Rețineți că în zilele reci capacitatea
acumulatorilor tinde să scadă. Asigurați-vă că acumulatorul este complet încărcat
înainte de a face fotografii în exterior pe timp de vreme rece. Păstrați un
acumulator de rezervă într-un loc cald și schimbați acumulatorii între ei dacă este
necesar. Odată încălzit, este posibil ca un acumulator rece să poată recupera o
parte din sarcină.
• Reciclaţi acumulatorii în conformitate cu reglementările locale, asigurându-vă că
mai întâi izolaţi terminalele cu bandă.
Adaptorul de încărcare la curent alternativ: Respectați măsurile de precauție de mai jos
atunci când utilizați adaptorul de încărcare la curent alternativ.
• Nu mișcați aparatul foto în timpul încărcării. Nerespectarea acestei precauții ar
putea, în cazuri foarte rare, determina aparatul foto să arate că încărcarea este
finalizată când acumulatorul este numai parțial încărcat. Deconectați și
reconectați adaptorul pentru a începe din nou încărcarea.
• Nu scurtcircuitați terminalele adaptorului. Nerespectarea acestei precauții poate
duce la supraîncălzirea și deteriorarea adaptorului.
• Scoateți adaptorul din priză atunci când nu este în uz.
430 Note tehnice
Specificații
Aparat foto digital Nikon Z 7/Z 6
Tip
Tip
Montură obiectiv
Obiectiv
Obiective compatibile
Pixeli efectivi
Pixeli efectivi
Aparat foto digital care acceptă obiective
interschimbabile
Montură Nikon Z
• Obiective NIKKOR cu montură Z
• Obiective NIKKOR cu montură F cu adaptor pentru
montură; se pot aplica restricții
• Z 7: 45,7 milioane
• Z 6: 24,5 milioane
Senzor imagine
Senzor imagine
Pixeli totali
Senzor CMOS 35,9 × 23,9 mm (format FX Nikon)
• Z 7: 46,89 milioane
• Z 6: 25,28 milioane
Sistem de reducere a prafului Date de referință pentru eliminarea prafului de pe
imagine (necesită Capture NX-D); curățarea senzorului
de imagine
Stocare
Dimensiune imagine (pixeli)
• Z 7:
- Zonă imagine FX (36 × 24)
8.256 × 5.504 (Mare: 45,4 M)
6.192 × 4.128 (Medie: 25,6 M)
4.128 × 2.752 (Mică: 11,4 M)
- Zonă imagine DX (24 × 16)
5.408 × 3.600 (Mare: 19,5 M)
4.048 × 2.696 (Medie: 10,9 M)
2.704 × 1.800 (Mică: 4,9 M)
- Zonă imagine 5 : 4 (30 × 24)
6.880 × 5.504 (Mare: 37,9 M)
5.152 × 4.120 (Medie: 21,2 M)
3.440 × 2.752 (Mică: 9,5 M)
Note tehnice 431
Stocare
Dimensiune imagine (pixeli)
432 Note tehnice
- Zonă imagine 1 : 1 (24 × 24)
5.504 × 5.504 (Mare: 30,3 M)
4.128 × 4.128 (Medie: 17,0 M)
2.752 × 2.752 (Mică: 7,6 M)
- Zonă imagine 16 : 9 (36 × 20)
8.256 × 4.640 (Mare: 38,3 M)
6.192 × 3.480 (Medie: 21,5 M)
4.128 × 2.320 (Mică: 9,6 M)
- Fotografii realizate în timpul înregistrării unui film la o
dimensiune a cadrului de 3.840 × 2.160: 3.840 × 2.160
- Fotografii realizate în timpul înregistrării unui film la alte
dimensiuni ale cadrului: 1.920 × 1.080
• Z 6:
- Zonă imagine FX (36 × 24)
6.048 × 4.024 (Mare: 24,3 M)
4.528 × 3.016 (Medie: 13,7 M)
3.024 × 2.016 (Mică: 6,1 M)
- Zonă imagine DX (24 × 16)
3.936 × 2.624 (Mare: 10,3 M)
2.944 × 1.968 (Medie: 5,8 M)
1.968 × 1.312 (Mică: 2,6 M)
- Zonă imagine 1 : 1 (24 × 24)
4.016 × 4.016 (Mare: 16,1 M)
3.008 × 3.008 (Medie: 9,0 M)
2.000 × 2.000 (Mică: 4,0 M)
- Zonă imagine 16 : 9 (36 × 20)
6.048 × 3.400 (Mare: 20,6 M)
4.528 × 2.544 (Medie: 11,5 M)
3.024 × 1.696 (Mică: 5,1 M)
- Fotografii realizate în timpul înregistrării unui film la o
dimensiune a cadrului de 3.840 × 2.160: 3.840 × 2.160
- Fotografii realizate în timpul înregistrării unui film la alte
dimensiuni ale cadrului: 1.920 × 1.080
Stocare
Format fișier
Sistem Picture Control
Suport
Sistem de fișiere
Vizor
Vizor
Acoperire cadru
Mărire
Punct perspectivă
Reglare dioptrie
Senzor de ochi
• NEF (RAW): 12 sau 14 biți (comprimat fără pierderi,
comprimat sau necomprimat); disponibilă mare,
medie și mică (imaginile medii și mici sunt
înregistrate la o adâncime bit de 12 biți folosind
compresia fără pierderi)
• TIFF (RGB)
• JPEG: Conform cu JPEG de bază cu compresie fină
(aprox. 1 : 4), normală (aprox. 1 : 8) sau de bază
(aprox. 1 : 16); este disponibilă compresia calitate
optimă
• NEF (RAW)+JPEG: O singură fotografie înregistrată în
ambele formate NEF (RAW) și JPEG
Automat, Standard, Neutră, Intensă, Monocrom,
Portret, Peisaj, Uniform, Creative Picture Control
(Picture Control creativ) (Vis, Dimineață, Artă pop,
Duminică, Sumbru, Dramatic, Liniște, Decolorat,
Melancolic, Pur, Dril, Jucărie, Sepia, Albastru, Roșu, Roz,
Cărbune de lemn, Grafit, Binar, Cărbune); opțiunea
Picture Control selectată poate fi modificată; stocare
pentru opțiunile Picture Control personalizate
Carduri de memorie XQD
DCF 2.0, Exif 2.31, PictBridge
Vizor electronic de 1,27 cm/0,5 in, aproximativ
3.690.000 puncte (Quad VGA) OLED, cu comenzi
pentru balans de culoare și automat și 11 niveluri
manuale pentru luminozitate
Aprox. 100 % orizontal și 100 % vertical
Aprox. 0,8× (obiectiv 50 mm la infinit, −1,0 m −1)
21 mm (−1,0 m −1; de la suprafața centrală a lentilei
ocularului vizorului)
−4–+2 m −1
Comută automat între afișajele monitorului și vizorului
Note tehnice 433
Monitor
Monitor
Declanșator
Tip
Timp de expunere
Viteză sincronizare bliț
Declanșare
Mod declanșare
8 cm/3,2 in, aprox. 2.100.000 puncte LCD TFT cu
înclinare, sensibil la atingere, cu unghi de vizualizare
de 170°, acoperire cadru aproximativ 100% și comenzi
pentru balans de culoare și pentru luminozitate cu
11 niveluri manuale
Obturator mecanic controlat electronic, cu cursă
verticală în plan focal; obturator electronic cu perdea
frontală; obturator electronic
1
/8.000–30 s în pași de 1/3 sau 1/2 EV, bulb, durată, X200
X= 1/200 s; se sincronizează cu obturatorul la timpi de
expunere de 1/200 s sau mai lungi; este acceptată
sincronizarea rapidă FP automată
Cadru unic, continuu cu viteză redusă, continuu cu
viteză ridicată, continuu cu viteză ridicată (extins),
autodeclanșator
Viteza aproximativă maximă • Z 7:
de avansare a cadrelor
- Continuu cu viteză redusă: 1–5 fps
(măsurată în condiții de
- Continuu cu viteză ridicată: 5,5 fps (NEF/RAW 14 biţi:
testare specificate de Nikon)
5 fps)
- Continuu cu viteză ridicată (extins): 9 fps (NEF/RAW
14 biţi: 8 fps)
• Z 6:
- Continuu cu viteză redusă: 1–5 fps
- Continuu cu viteză ridicată: 5,5 fps
- Continuu cu viteză ridicată (extins): 12 fps (NEF/RAW
14 biţi: 9 fps)
Autodeclanșator
2 s, 5 s, 10 s, 20 s; 1–9 expuneri la intervale de 0,5, 1, 2
sau 3 s
434 Note tehnice
Expunere
Sistem măsurare
Mod măsurare
Rază (ISO 100, obiectiv f/2.0,
20 °C)
Mod
Compensare expunere
Blocare expunere
Sensibilitate ISO (index de
expunere recomandat)
D-Lighting activ
Expunere multiplă
Alte opțiuni
Măsurarea TTL utilizând senzorul de imagine al
aparatului foto
• Măsurare matricială
• Măsurare central-evaluativă: pondere de 75 % acordată
cercului de 12 mm din centrul cadrului; în locul
acestuia, evaluarea se poate baza pe media
întregului cadru
• Măsurare spot: măsoară un cerc de 4 mm (aproximativ
1,5% din cadru) centrat pe punctul de focalizare
selectat
• Măsurare evaluativă a zonelor luminoase
• Z 7: –3–+17 EV
• Z 6: –4–+17 EV
Automat (b); mod automat program cu program
flexibil (P); mod automat prioritate de timp (S); mod
automat prioritate de diafragmă (A); manual (M); setări
utilizator (U1, U2, U3)
–5–+5 EV în trepte de 1/3 sau 1/2 EV disponibilă în
modurile P, S, A și M
Luminozitatea blocată la valoarea detectată
• Z 7: ISO 64–25600 în pași de 1/3 sau 1/2 EV. Poate fi
setată, de asemenea, la aprox. 0,3, 0,5, 0,7 sau 1 EV
(echivalent ISO 32) sub ISO 64 sau la aprox. 0,3, 0,5,
0,7, 1 sau 2 EV (echivalent ISO 102400) peste
ISO 25600; este disponibil controlul sensibilității
ISO automat
• Z 6: ISO 100–51200 în pași de 1/3 sau 1/2 EV. Poate fi
setată, de asemenea, la aprox. 0,3, 0,5, 0,7 sau 1 EV
(echivalent ISO 50) sub ISO 100 sau la aprox. 0,3, 0,5,
0,7, 1 sau 2 EV (echivalent ISO 204800) peste
ISO 51200; este disponibil controlul sensibilității
ISO automat
Poate fi selectat dintre Automat, Extra ridicat,
Ridicat, Normal, Redus sau Dezactivat
Adăugare, medie, iluminare, întunecare
HDR (high dinamic range), reducerea efectului de
clipire mod fotografie
Note tehnice 435
Focalizare
Focalizare automată
Interval de detecție (AF servo
unică, mod fotografiere, ISO
100, obiectiv f/2.0, 20 °C)
Servo obiectiv
Puncte de focalizare (punct
unic AF, mod fotografiere,
zonă imagine FX)
Mod zonă AF
Blocare focalizare
Reducerea vibrațiilor (VR)
VR aparat foto
VR obiectiv
Bliț
Control bliț
Mod bliț
Compensare bliț
436 Note tehnice
AF hibrid cu detecție de fază/contrast cu asistență AF
• Z 7: −2–+19 EV (cu AF lumină redusă: −4–+19 EV)
• Z 6: −3,5–+19 EV (cu AF lumină redusă: −6–+19 EV)
• Focalizare automată (AF): AF servo unică (AF-S); AF servo
continuă (AF-C); AF permanent (AF-F; disponibilă
numai în modul film); urmărire focalizare predictivă
• Focalizare manuală (M): Poate fi folosit telemetrul
electronic
• Z 7: 493
• Z 6: 273
AF localizată, punct unic AF și zonă dinamică AF (AF
localizată și zonă dinamică AF sunt disponibile numai
în modul fotografie); AF zonă largă (Mică); AF zonă
largă (Mare); Zonă AF automată
Focalizarea poate fi blocată prin apăsarea butonului
de declanșare la jumătate (AF servo unică) sau prin
apăsarea centrului selectorului secundar
Deplasarea senzorului de imagine pe 5 axe
Deplasare obiectiv (disponibilă cu obiective VR)
TTL: Control bliț i-TTL; blițul de umplere compensat
i-TTL se utilizează cu măsurarea matricială, centralevaluativă și evaluativă a zonelor luminoase, iar blițul
de umplere i-TTL standard cu măsurarea spot
Sincronizare perdea frontală, sincronizare lentă,
sincronizare perdea posterioară, reducere ochi roșii,
reducere ochi roșii cu sincronizare lentă, dezactivat
–3–+1 EV în trepte de 1/3 sau 1/2 EV disponibilă în
modurile P, S, A și M
Bliț
Indicator bliț pregătit
Cuplă accesorii
Sistem creativ de iluminare
Nikon (CLS)
Balans de alb
Balans de alb
Bracketing
Tipuri de bracketing
Film
Sistem măsurare
Mod măsurare
Dimensiune cadru (pixeli) și
cadență cadre
Se aprinde când unitatea de bliț opțională este
complet încărcată; clipește ca avertizare de subexpunere după ce blițul este declanșat la putere
maximă
Cuplă ISO 518 cu contacte pentru sincronizare și date
și blocare de siguranță
Control bliț i-TTL, iluminare avansată fără fir cu
radiocomandă, iluminare avansată fără fir controlată
optic, iluminare pentru modelare, blocare FV,
comunicare informații culoare, sincronizare rapidă FP
automată, control bliț unificat
Automat (3 tipuri), lumină naturală automată, lumina
directă a soarelui, înnorat, umbră, incandescent,
fluorescent (7 tipuri), bliț, alegere temperatură culoare
(2.500 K–10.000 K), presetare manuală (pot fi stocate
până la 6 valori), toate cu excepția alegerii
temperaturii culorii cu reglare fină
Expunere, bliț, balans de alb și ADL
Măsurarea TTL utilizând senzorul de imagine al
aparatului foto
Matricială, central-evaluativă sau evaluativă a zonelor
luminoase
• 3.840 × 2.160 (4K UHD); 30p (progresiv), 25p, 24p
• 1.920 × 1.080; 120p, 100p, 60p, 50p, 30p, 25p, 24p
• 1.920 × 1.080 (redare încet.); 30p ×4, 25p ×4, 24p ×5
Cadențele reale ale cadrelor pentru 120p, 100p, 60p,
50p, 30p, 25p și 24p sunt 119,88, 100, 59,94, 50, 29,97,
25 și, respectiv, 23,976 fps; selectarea calității este
disponibilă la toate dimensiunile cadrelor cu excepția
3.840 × 2.160, 1.920 × 1.080 120p/100p și 1.920 × 1.080
redare încet, când calitatea este fixată la m (ridicat)
Note tehnice 437
Film
Format fișier
Compresie video
Format înregistrare audio
Dispozitiv înregistrare audio
Compensare expunere
Sensibilitate ISO (index de
expunere recomandat)
D-Lighting activ
Alte opțiuni
438 Note tehnice
MOV, MP4
Codare video avansată H.264/MPEG-4
PCM liniar, AAC
Microfon încorporat stereo sau stereo extern cu
opțiune de atenuare; sensibilitate ajustabilă
–3–+3 EV în trepte de 1/3 sau 1/2 EV disponibilă în
modurile P, S, A și M
• Z 7:
- b: Control sensibilitate ISO automat (ISO 64 până la
25600)
- P, S, A: Control sensibilitate ISO automat (ISO 64
până la Hi 2) cu posibilitatea selectării limitei
superioare
- M: Control sensibilitate ISO automat (ISO 64 până la
Hi 2) disponibil cu posibilitatea selectării limitei
superioare; selectare manuală (ISO 64 până la
25600 în pași de 1/3 sau 1/2 EV) cu opțiuni
suplimentare disponibile echivalente cu
aproximativ 0,3, 0,5, 0,7, 1 sau 2 EV (echivalent
ISO 102400) peste ISO 25600
• Z 6:
- b: Control sensibilitate ISO automat (ISO 100 până
la 51200)
- P, S, A: Control sensibilitate ISO automat (ISO 100
până la Hi 2) cu posibilitatea selectării limitei
superioare
- M: Control sensibilitate ISO automat (ISO 100 până
la Hi 2) disponibil cu posibilitatea selectării limitei
superioare; selectare manuală (ISO 100 până la
51200 în pași de 1/3 sau 1/2 EV) cu opțiuni
suplimentare disponibile echivalente cu
aproximativ 0,3, 0,5, 0,7, 1 sau 2 EV (echivalent
ISO 204800) peste ISO 51200
Poate fi selectat dintre Aceleași setări ca la fotografii,
Extra ridicat, Ridicat, Normal, Redus sau Dezactivat
Filmări secvențiale, reducere electronică a vibrațiilor,
coduri temporale, redare jurnal film (jurnal N)
Redare
Redare
Interfață
USB
Ieșire HDMI
Terminal pentru accesorii
Intrare audio
Ieșire audio
Wi-Fi/Bluetooth
Wi-Fi
Redare cadru întreg și miniatură (4, 9 sau 72 de
imagini) cu zoom redare, zoom redare tăiere, redare
film, prezentări diapozitive foto și/sau film, afișare
histogramă, zone luminoase, informații fotografie,
afișare date de locație, evaluare fotografie și rotire
automată a imaginii
Conector de tip C (USB SuperSpeed); se recomandă
conectarea la portul USB încorporat
Conector HDMI tip C
Poate fi utilizat cu MC-DC2 și cu alte accesorii
opționale
Mufă stereo jack mini (3,5 mm diametru; alimentare
prin conexiune acceptată)
Mufă stereo jack mini (3,5 mm diametru)
• Standarde: IEEE 802.11b/g/n/a/ac
• Frecvență de operare: 2.412–2.462 MHz (canalul 11) și
5.180–5.320 MHz
• Putere maximă ieșire (EIRP):
- Z 7: Banda de 2,4 GHz: 7,0 dBm
Banda de 5 GHz: 12,1 dBm
- Z 6: Banda de 2,4 GHz: 7,4 dBm
Banda de 5 GHz: 12,2 dBm
• Autentificare: Sistem deschis, WPA2-PSK
Note tehnice 439
Wi-Fi/Bluetooth
Bluetooth
Rază de acțiune (fără
obstacole)
• Protocoale de comunicare: Specificație Bluetooth
versiunea 4.2
• Frecvență de operare:
Bluetooth: 2.402–2.480 MHz
Bluetooth Low Energy: 2.402–2.480 MHz
• Putere maximă ieșire (EIRP):
- Z 7: Bluetooth: 1,5 dBm
Bluetooth Low Energy: 0 dBm
- Z 6: Bluetooth: 1,9 dBm
Bluetooth Low Energy: 0,4 dBm
Aproximativ 10 m fără interferențe; raza de acțiune
poate varia în funcție de intensitatea semnalului și de
prezența sau lipsa obstacolelor
Sursă de alimentare
Acumulator
Un acumulator Li-ion EN-EL15b (0 465); poate fi
utilizat și EN-EL15a/EN-EL15, rețineți însă că este
posibil să nu puteți face la fel de multe fotografii la o
singură încărcare și că adaptorul de încărcare la curent
alternativ se poate utiliza doar pentru încărcarea
acumulatorilor EN-EL15b
Adaptor de încărcare la curent Adaptor de încărcare la curent alternativ EH-7P
alternativ
(furnizat numai cu modelul Z 7)
Adaptor la rețeaua electrică Adaptor la rețeaua electrică EH-5c/EH-5b (necesită
conectorul de alimentare EP-5B care este disponibil
separat)
Montură trepied
Montură trepied
Dimensiuni/greutate
Dimensiuni (L × Î × A)
Greutate
440 Note tehnice
/ in (ISO 1222)
14
Aprox. 134 × 100,5 × 67,5 mm
Aprox. 675 g cu acumulatorul și cardul de memorie,
dar fără capacul corpului; aprox. 585 g (numai corpul
aparatului foto)
Mediu de operare
Temperatură
Umiditate
0 °C–40 °C
85 % sau mai puțin (fără condensare)
• Dacă nu este specificat altfel, toate măsurătorile sunt realizate în conformitate cu standardele sau orientările
Camera and Imaging Products Association (CIPA).
• Toate valorile se referă la un aparat foto cu un acumulator complet încărcat.
• Imaginile exemplificative afișate pe aparatul foto și imaginile și ilustrațiile din manuale au doar scop
informativ.
• Nikon își rezervă dreptul de a modifica oricând aspectul și specificațiile hardware și software descrise în acest
manual fără vreun avertisment prealabil. Nikon nu va fi răspunzător pentru nicio daună rezultată din erorile
apărute în acest manual.
❚❚ Încărcător acumulator MH-25a
Putere consumată nominală
Putere nominală
Acumulatori compatibili
Timp de încărcare
Temperatură de funcționare
Dimensiuni (L × Î × A)
Lungimea cablului de
alimentare
Greutate
100–240 V c.a., 50/60 Hz, 0,23–0,12 A
8,4 V c.c./1,2 A
Acumulatori Li-ion Nikon EN-EL15b
Aprox. 2 ore și 35 de minute la o temperatură
ambientală de 25 °C când este complet descărcat
0 °C–40 °C
Aprox. 95 × 33,5 × 71 mm, fără protuberanțe
Aprox. 1,5 m, dacă este furnizat
Aprox. 115 g, fără conectorul de alimentare furnizat
(cablu de alimentare sau adaptor pentru priză)
Simbolurile de pe acest produs reprezintă următoarele:
m c.a., p c.c., q Echipament de clasa II (din punct de vedere constructiv, produsul are izolație dublă).
Note tehnice 441
❚❚ Adaptor de încărcare la curent alternativ EH-7P (furnizat numai cu modelul Z 7)
Putere consumată nominală
Putere nominală
Acumulatori compatibili
Temperatură de funcționare
Dimensiuni (L × Î × A)
Greutate
100–240 V c.a., 50/60 Hz, MAX. 0,5 A
5,0 V c.c/3,0 A
Acumulatori Li-ion Nikon EN-EL15b
0 °C–40 °C
Aprox. 65,5 × 26,5 × 58,5 mm, fără adaptorul pentru
priză
Aprox. 125 g, fără adaptorul pentru priză
EH-7P se livrează cu un adaptor pentru priză atașat în țările sau în regiunile în care este necesar; forma
adaptorului pentru priză diferă în funcție de țara în care este comercializat. Nu încercați să scoateți adaptorul
pentru priză, deoarece acest lucru ar putea deteriora produsul.
Simbolurile de pe acest produs reprezintă următoarele:
m c.a., p c.c., q Echipament de clasa II (din punct de vedere constructiv, produsul are izolație dublă).
❚❚ Acumulator Li-ion EN-EL15b
Tip
Capacitate nominală
Temperatură de funcționare
Dimensiuni (L × Î × A)
Greutate
Acumulator litiu-ion
7,0 V/1.900 mAh
0 °C–40 °C
Aprox. 40 × 56 × 20,5 mm
Aprox. 80 g, fără capac terminal
Nikon își rezervă dreptul de a modifica oricând aspectul și specificațiile hardware și software descrise în acest
manual fără vreun avertisment prealabil. Nikon nu va fi răspunzător pentru nicio daună rezultată din erorile
apărute în acest manual.
442 Note tehnice
A Casarea dispozitivelor de stocare a datelor
Reţineţi că ştergerea imaginilor sau formatarea cardurilor de memorie sau a altor
dispozitive de stocare a datelor nu şterge definitiv datele de imagine originale.
Fişierele şterse pot fi uneori recuperate de pe dispozitivele de stocare aruncate
utilizând software disponibil pe piaţă, putând da ocazie utilizării rău voitoare a
datelor personale sub formă de imagini. Asigurarea caracterului privat al acestor
date este responsabilitatea utilizatorului.
Înainte de a arunca orice dispozitiv de stocare a datelor sau de a-l transfera în
proprietatea altei persoane, ştergeţi datele folosind un software comercial de
ştergere sau formataţi dispozitivul şi apoi umpleţi-l complet cu imagini care nu
conţin informaţii private (de exemplu imagini cu cerul liber). Trebuie să se
procedeze cu grijă pentru a se evita rănirea când sunt distruse fizic dispozitivele de
stocare a datelor.
Înainte de a arunca aparatul foto sau de a-l transfera în proprietatea altei persoane,
ar trebui să utilizaţi şi opţiunea Resetare totală setări din meniul setare al
aparatului foto pentru a şterge orice informaţii personale privind reţeaua.
A Standarde aplicabile
• DCF versiunea 2.0: Design Rule for Camera File System (Regulă aranjare sistem fișiere
aparat foto–DCF) este un standard utilizat pe scară largă în industria aparatelor
foto digitale pentru a asigura compatibilitatea între diferite mărci de aparate foto.
• Exif versiunea 2.31: Aparatul foto este compatibil cu Exif (Exchangeable Image File
Format for Digital Still Cameras–Format fișier imagine interschimbabil pentru
aparate foto digitale) versiunea 2.31, un standard care permite utilizarea
informațiilor stocate împreună cu fotografiile pentru reproducerea optimă a
culorii atunci când imaginile sunt transferate pe imprimante compatibile cu Exif.
• PictBridge: Un standard dezvoltat în cooperare de industria aparatelor foto și a
imprimantelor digitale, care permite transferul fotografiilor direct pe o
imprimantă, fără a mai fi necesară transferarea lor pe un computer.
• HDMI: High-Definition Multimedia Interface (Interfață Multimedia de Înaltă
Definiție) este un standard pentru interfețe multimedia folosit în aparatele
electronice pentru publicul larg și dispozitivele AV care pot transmite date
audiovizuale și semnale de control către dispozitive conforme HDMI printr-o
conexiune unică prin cablu.
Note tehnice 443
A Informații privind mărcile comerciale
IOS este o marcă comercială sau o marcă comercială înregistrată a Cisco Systems,
Inc., în Statele Unite ale Americii și/sau în alte țări și este utilizată sub licență.
Windows este marcă comercială înregistrată sau marcă comercială a Microsoft
Corporation în Statele Unite ale Americii și/sau în alte țări. Mac, macOS, OS X,
Apple®, App Store®, siglele Apple, iPhone®, iPad® și iPod touch® sunt mărci
comerciale ale Apple Inc. înregistrate în SUA și/sau în alte țări. Android, Google Play
şi logoul Google Play sunt mărci comerciale ale Google LLC. Robotul Android este
reprodus sau modificat pornind de la lucrări create și distribuite de Google și
utilizat în conformitate cu termenii descriși de licența Creative Commons 3.0
Atribuire. PictBridge este o marcă comercială a Camera and Imaging Products
Association (CIPA). XQD este o marcă comercială a Sony Corporation. HDMI, logoul
HDMI și High-Definition Multimedia Interface sunt mărci comerciale sau mărci
comerciale înregistrate ale HDMI Licensing, LLC.
Wi-Fi și logoul Wi-Fi sunt mărci comerciale sau mărci comerciale înregistrate ale
Wi-Fi Alliance. Filigranul și logourile Bluetooth® sunt mărci comerciale înregistrate
deținute de Bluetooth SIG, Inc. și orice utilizare a acestor mărci de către Nikon
Corporation se realizează sub licență.
Toate celelalte denumiri comerciale menționate în acest manual sau în
documentația furnizată cu produsul dumneavoastră Nikon sunt mărci comerciale
sau mărci comerciale înregistrate ale respectivilor lor deținători.
Use of the Made for Apple badge means that an accessory has been designed to
connect specifically to the Apple products identified in the badge, and has been
certified by the developer to meet Apple performance standards. Apple is not
responsible for the operation of this device or its compliance with safety and
regulatory standards. Please note that the use of this accessory with an Apple
product may affect wireless performance.
444 Note tehnice
A Licenţă FreeType (FreeType2)
Drepturile de autor pentru părţi din acest software aparţin © 2012 The FreeType
Project (https://www.freetype.org). Toate drepturile rezervate.
A Licenţă MIT (HarfBuzz)
Drepturile de autor pentru părţi din acest software aparţin © 2018 The HarfBuzz
Project (https://www.freedesktop.org/wiki/Software/HarfBuzz). Toate drepturile
rezervate.
A AVC Patent Portfolio License
ACEST PRODUS ESTE LICENŢIAT PE BAZA AVC PATENT PORTFOLIO LICENSE PENTRU UTILIZAREA
PERSONALĂ, ÎN SCOPURI NELUCRATIVE DE CĂTRE UN CLIENT PENTRU (i) CODIFICAREA
MATERIALELOR VIDEO ÎN CONFORMITATE CU STANDARDUL AVC („AVC VIDEO”) ŞI/SAU (ii)
DECODIFICAREA MATERIALELOR VIDEO AVC CODIFICATE DE UN CLIENT ANGAJAT ÎNTR-O
ACTIVITATE PERSONALĂ, FĂRĂ SCOP LUCRATIV ŞI/SAU CARE A FOST OBŢINUT DE LA UN FURNIZOR
DE MATERIALE VIDEO LICENŢIAT PENTRU FURNIZAREA MATERIALELOR VIDEO AVC. NICIO LICENŢĂ
NU ESTE ACORDATĂ SAU IMPLICATĂ PENTRU ALTE UTILIZĂRI. PUTEŢI BENEFICIA DE INFORMAŢII
SUPLIMENTARE DE LA MPEG LA, L.L.C. VIZITAŢI http://www.mpegla.com.
Note tehnice 445
Manualul utilizatorului pentru obiectivul
NIKKOR Z 24–70mm f/4 S
Această secțiune este inclusă ca manual al obiectivului pentru
cumpărătorii kitului cu obiectiv NIKKOR Z 24–70mm f/4 S. Rețineți că
kiturile cu obiectiv este posibil să nu fie disponibile în unele țări sau
regiuni.
Utilizarea obiectivului
❚❚ Componentele obiectivului: denumiri și funcții
1
2
4
5
6
7 8
9
10 11
12
3
13
14
446 Note tehnice ➜ Manualul utilizatorului pentru obiectivul NIKKOR Z 24–70mm f/4 S
1 Parasolar obiectiv
Parasolarele pentru obiectiv blochează fasciculele de
lumină care, altfel, ar putea produce pete luminoase sau
forme dublate. Acestea servesc și la protejarea
obiectivului.
Marcaj fixare parasolar
obiectiv
Utilizați când atașați parasolarul obiectivului.
Marcaj aliniere
3
parasolar obiectiv
Marcaj montare
4
Utilizați când atașați parasolarul obiectivului.
parasolar obiectiv
Rotiți pentru a mări sau pentru a micșora. Asigurați-vă
5 Inel zoom
că extindeți obiectivul înainte de utilizare.
6 Scală distanță focală
Determinați distanța focală aproximativă atunci când
7 Marcaj distanță focală extindeți sau retrageți obiectivul.
2
8 Inel de control
Marcaj montură
obiectiv
Garnitură cauciuc
10
montură obiectiv
9
• Mod focalizare automată selectat: În modul focalizare
automată puteți roti acest inel configurabil pentru a
executa o funcție selectată cu aparatul foto.
• Mod focalizare manuală selectat: Rotiți pentru a focaliza.
Utilizați când montați obiectivul pe aparatul foto.
—
Se folosesc pentru a transfera date către și de la aparatul
foto.
Alegeți A pentru focalizare automată, respectiv M pentru
focalizare manuală. Rețineți că indiferent de setarea
Comutator mod
12
aleasă focalizarea trebuie să fie reglată manual atunci
focalizare
când este selectat modul focalizare manuală folosind
comenzile aparatului foto.
13 Capac frontal obiectiv
—
14 Capac posterior obiectiv
—
11 Contacte CPU
Note tehnice ➜ Manualul utilizatorului pentru obiectivul NIKKOR Z 24–70mm f/4 S 447
❚❚ Atașare și scoatere
Atașarea obiectivului
1 Opriți aparatul foto, scoateți capacul corpului și scoateți capacul
posterior al obiectivului.
2 Poziționați obiectivul pe corpul aparatului foto menținând
marcajul de montare de pe obiectiv aliniat cu marcajul de montare
de pe corpul aparatului foto și apoi rotiți obiectivul în sens invers
acelor de ceasornic până când se fixează pe poziție cu un clic.
Scoaterea obiectivului
1 Opriți aparatul foto.
2 Apăsați și mențineți apăsat butonul de decuplare a obiectivului în
timp ce rotiți obiectivul în sensul acelor de ceasornic.
448 Note tehnice ➜ Manualul utilizatorului pentru obiectivul NIKKOR Z 24–70mm f/4 S
❚❚ Înainte de utilizare
Obiectivul este retractabil și trebuie să fie extins înainte de utilizare.
Rotiți inelul de zoom așa cum se arată în imagine până când obiectivul se
fixează cu un clic în poziția extinsă. Fotografiile se pot realiza doar atunci
când marcajul distanței focale indică poziții cuprinse între 24 și 70 pe
scala distanței focale.
La aceste distanțe focale
pot fi făcute fotografii
Pentru a retrage obiectivul, rotiți inelul de zoom în direcția opusă, oprind
rotirea atunci când ajungeți la poziția (I) de pe scala distanței focale.
Dacă aparatul foto este pornit cu obiectivul retras, va fi afișată o
avertizare. Extindeți obiectivul înainte de utilizare.
Note tehnice ➜ Manualul utilizatorului pentru obiectivul NIKKOR Z 24–70mm f/4 S 449
❚❚ Atașarea și scoaterea parasolarului obiectivului
Aliniați marcajul pentru montarea parasolarului obiectivului (I) cu
marcajul de aliniere a parasolarului obiectivului (I) și apoi rotiți
parasolarul (w) până când marcajul I este aliniat cu marcajul de fixare a
parasolarului obiectivului (K).
Pentru a scoate parasolarul, realizați pașii de mai sus în sens invers.
Când atașați sau scoateți parasolarul, țineți-l în apropiere de simbolul I
de pe baza acestuia și evitați să-l strângeți prea tare. Când nu este folosit,
parasolarul poate fi întors și montat pe obiectiv.
❚❚ Când obiectivul este atașat
Poziția de focalizare se poate modifica dacă după focalizare opriți
aparatul foto și apoi îl reporniți. Refocalizați înainte de fotografiere. Dacă
ați focalizat pe un loc preselectat în timp ce așteptați să apară subiectul,
vă recomandăm să nu opriți aparatul foto până când fotografia nu este
făcută.
450 Note tehnice ➜ Manualul utilizatorului pentru obiectivul NIKKOR Z 24–70mm f/4 S
Precauții de utilizare
• Nu ridicați și nu țineți obiectivul sau aparatul foto doar de parasolarul
obiectivului.
• Păstrați curate contactele CPU.
• Dacă garnitura de cauciuc a monturii obiectivului s-a deteriorat,
încetați imediat utilizarea și duceți obiectivul la un service autorizat
Nikon pentru a fi reparat.
• Puneți la loc capacele frontal și posterior când obiectivul nu este
utilizat.
• Pentru a proteja interiorul obiectivului, păstrați-l într-un loc ferit de
lumina directă a soarelui.
• Păstrați obiectivul uscat. Ruginirea mecanismului intern poate provoca
deteriorări ireparabile.
• Lăsarea obiectivului în locuri extrem de calde ar putea deteriora sau
deforma componentele realizate din plastic ranforsat.
• Modificările rapide de temperatură pot produce condens în interiorul
și pe exteriorul obiectivului putându-l deteriora. Înainte de a scoate
obiectivul dintr-un mediu cald într-un mediu rece sau invers, puneți-l
în husa sa sau într-o pungă de plastic pentru a reduce variația de
temperatură.
• Vă recomandăm să puneți obiectivul în husa sa pentru a-l proteja
împotriva zgârieturilor în timpul transportului.
Note tehnice ➜ Manualul utilizatorului pentru obiectivul NIKKOR Z 24–70mm f/4 S 451
Îngrijirea obiectivului
• În mod normal, îndepărtarea prafului este suficientă pentru a curăța
suprafețele de sticlă ale obiectivului.
• Petele și urmele de degete pot fi îndepărtate de pe lentilele
obiectivului acoperite cu fluor utilizând o lavetă moale și curată din
bumbac sau un șervețel pentru curățarea lentilelor; curățați dinspre
centru spre exterior utilizând o mișcare circulară. Pentru a scoate
petele greu de îndepărtat, ștergeți ușor utilizând o lavetă moale ușor
umezită cu o cantitate mică de apă distilată, etanol sau soluție pentru
curățarea lentilelor. Orice urme în formă de picătură rămase în urma
acestui proces pe suprafața ce nu permite pătrunderea apei sau a
uleiului pot fi îndepărtate ulterior cu o lavetă uscată.
• Când curățați lentilele obiectivului care nu sunt acoperite cu fluor,
îndepărtați petele și urmele de degete utilizând o lavetă moale și
curată din bumbac sau un șervețel pentru curățarea lentilelor ușor
umezit cu o cantitate mică de etanol sau soluție pentru curățarea
lentilelor. Ştergeți ușor dinspre centru spre exterior cu o mișcare
circulară, având grijă să nu lăsați dâre sau să atingeți lentila cu
degetele.
• Nu folosiți niciodată solvenți organici, cum sunt diluantul pentru
vopsea sau benzenul, pentru a curăța obiectivul.
• Filtrele de culoare neutră (NC) (disponibile separat) și altele asemenea
pot fi folosite pentru a proteja lentila frontală a obiectivului.
• Când obiectivul nu este utilizat o perioadă lungă de timp, depozitați-l
într-un loc răcoros și uscat pentru a preveni apariția mucegaiului și
ruginii. Nu depozitați la lumina directă a soarelui sau cu granule de
naftalină sau camfor împotriva moliilor.
452 Note tehnice ➜ Manualul utilizatorului pentru obiectivul NIKKOR Z 24–70mm f/4 S
Accesorii
❚❚ Accesorii furnizate
•
•
•
•
Capac frontal obiectiv cu clic LC-72B de 72 mm
Capac posterior obiectiv LF-N1
Parasolar baionetă HB-85
Husă pentru obiectiv CL-C1
D Utilizarea husei pentru obiectiv
• Husa este destinată protejării obiectivului împotriva zgârieturilor, și nu
împotriva căderilor de la înălțime sau a altor șocuri fizice.
• Husa nu este rezistentă la apă.
• Materialul folosit pentru husă se poate decolora, strânge, culoarea poate ieși
sau își poate schimba culoarea atunci când este frecat sau când este udat.
• Îndepărtați praful cu o perie moale.
• Apa și petele pot fi îndepărtate de pe suprafață cu o lavetă moale și uscată. Nu
utilizați alcool, benzen, diluant sau alte substanțe chimice volatile.
• Nu depozitați în locuri expuse la lumina directă a soarelui sau în condiții de
temperatură sau umiditate mare.
• Nu utilizați husa pentru a curăța monitorul sau lentilele obiectivului.
• Aveți grijă ca obiectivul să nu cadă din husă în timpul transportului.
Material: poliester
❚❚ Accesorii compatibile
Filtre cu înșurubare de 72 mm
D Filtre
Utilizați numai un filtru la un moment dat. Scoateți parasolarul obiectivului
înainte de a atașa filtrele sau de a roti filtrele cu polarizare circulară.
Note tehnice ➜ Manualul utilizatorului pentru obiectivul NIKKOR Z 24–70mm f/4 S 453
Specificații
Montură Nikon Z
24–70 mm
f/4
14 lentile în 11 grupuri (inclusiv 1 lentilă ED, 1 lentilă
ED asferică, 3 lentile asferice, lentile cu acoperire cu
nanocristale și o lentilă frontală cu acoperire cu fluor)
Unghi de câmp
• Format FX: 84°–34° 20´
• Format DX: 61°–22° 50´
Scală distanță focală
Gradată în milimetri (24, 28, 35, 50, 70)
Sistem de focalizare
Sistem IF (Internal Focusing)
Distanță minimă de focalizare 0,3 m de la planul focal la toate pozițiile de zoom
Lamele diafragmă
7 (diafragmă circulară)
Plajă diafragmă
f/4–22
Dimensiune filtru atașat
72 mm (P=0,75 mm)
Dimensiuni
Aprox. 77,5 mm diametru maxim × 88,5 mm (distanța
de la flanșa aparatului foto pentru montura
obiectivului când obiectivul este retras)
Greutate
Aprox. 500 g
Montură
Distanță focală
Diafragmă maximă
Construcție obiectiv
Nikon își rezervă dreptul de a modifica aspectul, specificațiile și performanțele acestui produs în orice moment și
fără vreun avertisment prealabil.
454 Note tehnice ➜ Manualul utilizatorului pentru obiectivul NIKKOR Z 24–70mm f/4 S
Manualul utilizatorului pentru adaptorul
pentru montură FTZ
Acest adaptor permite obiectivelor NIKKOR cu montură Nikon F să fie
montate pe aparatele foto mirrorless cu montură Nikon Z. Nu poate fi
montat pe aparate foto cu montură F (Nikon SLR digital) sau cu
montură 1 (aparate foto avansate cu obiective interschimbabile Nikon 1)
și nu poate fi utilizat cu obiective 1 NIKKOR. Această secțiune este inclusă
ca manual al adaptorului pentru montură pentru cumpărătorii kitului cu
adaptor pentru montură. Rețineți că kiturile cu adaptor pentru montură
este posibil să nu fie disponibile în unele țări sau regiuni.
Rețineți că, în funcție de obiectiv, adaptorul poate limita focalizarea
automată sau alte funcții ale aparatului foto.
A Obiective cu montură F compatibile
Pentru informații despre obiectivele care pot fi montate pe adaptorul pentru
montură FTZ pentru utilizarea cu aparate foto cu montură Z, consultați Obiective
cu montură F compatibile, disponibil în Centrul de descărcare Nikon:
https://downloadcenter.nikonimglib.com/ro/products/491/FTZ.html
Note tehnice ➜ Manualul utilizatorului pentru adaptorul pentru montură FTZ 455
Adaptorul pentru montură
❚❚ Componentele adaptorului
Montură obiectiv
Montură aparat foto
2
3
6
7
4
8
1
5
1 Montură Nikon F (se atașează la
obiectiv)
2 Contacte semnal obiectiv
3 Marcaj montură obiectiv
4 Decuplare obiectiv
5 Montură trepied
6 Marcaj montură adaptor
7 Montură Nikon Z (se atașează la
aparatul foto)
8 Contacte CPU
456 Note tehnice ➜ Manualul utilizatorului pentru adaptorul pentru montură FTZ
❚❚ Atașare și scoatere
Opriți aparatul foto înainte de atașarea adaptorului sau scoaterea
acestuia la/de pe aparatul foto sau la atașarea sau scoaterea obiectivelor
la/de pe adaptor. Alegeți un loc ferit de lumina directă a soarelui și aveți
grijă să evitați pătrunderea prafului în dispozitive. În timp ce atașați
obiective, evitați apăsarea decuplării aparatului foto sau a adaptorului
pentru obiectiv.
Atașarea adaptorului și a obiectivului
1 Scoateți capacele corpului și posteriorului obiectivului de pe
adaptor și capacul corpului de pe aparatul foto.
2 Atașați adaptorul la
aparatul foto.
Menținând marcajul
monturii adaptorului
aliniat cu marcajul de
montare de pe corpul
aparatului foto (q),
poziționați adaptorul pe aparatul foto și apoi rotiți-l în sens invers
acelor de ceasornic până când se fixează pe poziție cu un clic (w).
3 Scoateți capacul posterior al obiectivului.
Note tehnice ➜ Manualul utilizatorului pentru adaptorul pentru montură FTZ 457
4 Atașați obiectivul la
adaptor.
Menținând marcajul
monturii obiectivului
aliniat cu marcajul de
montare de pe adaptor
(e), poziționați obiectivul
pe adaptor și apoi rotiți-l în
sens invers acelor de
ceasornic până când se
fixează pe poziție cu un clic
(r).
Decuplarea obiectivului și a adaptorului
1 Decuplați obiectivul.
Apăsați și mențineți
apăsată decuplarea
adaptorului pentru
obiectiv (q) în timp ce
rotiți obiectivul în sensul
acelor de ceasornic (w).
Atașați capacul frontal și
capacul posterior la
obiectiv după scoatere.
2 Decuplați adaptorul.
Apăsați și mențineți apăsat butonul
de decuplare a obiectivului de pe
aparatul foto (e) în timp ce rotiți
adaptorul în sensul acelor de
ceasornic (r). După scoaterea
adaptorului, atașați capacele
corpului și posterior la adaptor și capacul corpului la aparatul foto.
458 Note tehnice ➜ Manualul utilizatorului pentru adaptorul pentru montură FTZ
D Obiective CPU cu inele pentru diafragmă
Selectați diafragma minimă (cel mai mare număr f/) înainte de a atașa obiective
CPU echipate cu inele pentru diafragmă.
D Obiective și accesorii incompatibile
Următoarele obiective și accesorii nu pot fi utilizate. Încercarea de a forța
atașarea oricăruia dintre aceste echipamente ar putea deteriora adaptorul sau
obiectivul. Variațiile individuale pot face ca alte obiective diferite de cele
enumerate mai jos să fie incompatibile; nu folosiți forța dacă întâmpinați
rezistență când încercați să atașați un obiectiv.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Obiective non-AI
IX-NIKKOR
Teleconvertor TC-16A cu AF
Obiective care necesită unitatea de
focalizare AU-1 (400mm f/4.5, 600mm
f/5.6, 800mm f/8, 1200mm f/11)
Superangulare (6mm f/5.6, 7,5mm
f/5.6, 8mm f/8, OP 10mm f/5.6)
2.1cm f/4
Inel de extensie K2
180–600mm f/8 ED
(seriile 174041–174180)
360–1200mm f/11 ED
(seriile 174031–174127)
200–600mm f/9.5
(seriile 280001–300490)
Obiective AF pentru F3AF
(AF 80mm f/2.8, AF 200mm f/3.5 ED,
Teleconvertor TC-16 cu AF)
PC 28mm f/4
(seria 180900 sau anterioare)
• PC 35mm f/2.8
(seriile 851001–906200)
• PC 35mm f/3.5 (tip vechi)
• Reflex 1000mm f/6.3 (tip vechi)
• Obiective NIKKOR-H Auto 2.8cm f/3.5
(28mm f/3.5) cu serii mai mici de
362000
• Obiective NIKKOR-S Auto 3.5cm f/2.8
(35mm f/2.8) cu serii mai mici de
928000
• NIKKOR-S Auto 5cm f/2 (50mm f/2)
• Obiective NIKKOR-Q Auto 13.5cm
f/3.5 (135mm f/3.5) cu serii mai mici
de 753000
• NIKKOR Micro 5.5cm f/3.5
• NIKKOR medical Auto 200mm f/5.6
• Auto NIKKOR Telephoto-Zoom
85–250mm f/4–4.5
• Auto NIKKOR Telephoto-Zoom
200–600mm f/9.5–10.5
Note tehnice ➜ Manualul utilizatorului pentru adaptorul pentru montură FTZ 459
Utilizarea adaptorului pentru montură
• Este posibil ca focalizarea automată să nu funcționeze conform
așteptărilor când adaptorul se utilizează cu un obiectiv NIKKOR cu
montură F. În cazul în care aparatul foto are probleme legate de
focalizare, setați modul zonă AF la punct unic și selectați zona de
focalizare centrală sau focalizați manual.
• Cu unele obiective, este posibil ca funcția reducere vibrații a aparatului
foto să nu funcționeze conform așteptărilor sau să producă vignetare
sau o scădere a iluminării periferice.
Precauții de utilizare
• Când se utilizează adaptorul cu obiective care cântăresc mai mult de
1.300 g, susțineți obiectivul când țineți aparatul foto în mână și nu
folosiți cureaua aparatului foto. Nerespectarea acestor precauții ar
putea duce la deteriorarea aparatului foto sau a monturii pentru
obiectiv a aparatului foto.
• La utilizarea obiectivelor telefotografice echipate cu un suport pentru
trepied, atașați trepiedul la suportul pentru trepied al obiectivului, și
nu la montura trepiedului de pe adaptor.
• Păstrați curate contactele CPU și contactele pentru semnal ale
obiectivului.
• Păstrați adaptorul uscat. Ruginirea mecanismului intern poate provoca
deteriorări ireparabile.
• Lăsarea adaptorului în locuri extrem de calde ar putea deteriora sau
deforma componentele realizate din plastic ranforsat.
460 Note tehnice ➜ Manualul utilizatorului pentru adaptorul pentru montură FTZ
Îngrijirea adaptorului
• Nu atingeți interiorul adaptorului pentru montură. Folosiți o suflantă
sau o perie moale pentru a îndepărta praful, având grijă să nu frecați
sau să zgâriați interiorul adaptorului.
• Când curățați adaptorul, utilizați o suflantă pentru a îndepărta praful și
scamele, iar apoi ștergeți ușor adaptorul cu o lavetă moale și uscată.
• Nu folosiți niciodată solvenți organici, cum sunt diluantul pentru
vopsea sau benzenul, pentru a curăța adaptorul.
• Când adaptorul nu este utilizat o perioadă lungă de timp, depozitați-l
într-un loc răcoros și uscat pentru a preveni apariția mucegaiului și
ruginii. Nu depozitați la lumina directă a soarelui sau cu granule de
naftalină sau camfor împotriva moliilor.
Accesorii
❚❚ Accesorii furnizate
• Capac corp BF-1B
• Capac posterior obiectiv LF-N1
Specificații
Tip
Aparate foto compatibile
Dimensiuni
Greutate
Adaptor pentru montură
Aparate foto mirrorless cu montură Z Nikon
Aprox. 70 mm diametru (fără protuberanțe) × 80 mm
Aprox. 135 g
Nikon își rezervă dreptul de a modifica aspectul, specificațiile și performanțele acestui produs în orice moment și
fără vreun avertisment prealabil.
Note tehnice ➜ Manualul utilizatorului pentru adaptorul pentru montură FTZ 461
Carduri de memorie aprobate
Aparatul foto poate fi utilizat cu carduri de memorie XQD. Pentru
înregistrarea filmelor se recomandă carduri cu viteze de scriere de
45 MB/s (300×) sau mai mari; vitezele mai mici pot întrerupe
înregistrarea sau pot determina redarea sacadată și neuniformă. Pentru
informații privind compatibilitatea și funcționarea, contactați
producătorul.
462 Note tehnice
Capacitatea cardului de memorie
Tabelul următor prezintă numărul aproximativ de imagini care pot fi
stocate pe un card Sony seria G QD-G64E XQD de 64 GB la diferite setări
ale calității și dimensiunii imaginii atunci când FX (36 × 24) este selectat
pentru Alegere zonă imagine (începând cu iulie 2018).
Z 7:
Calitate imagine
Comprimat fără
pierderi
NEF (RAW)
Comprimat
Necomprimat
TIFF (RGB)
Fine
JPEG 3
Normal
Basic
12 biți
14 biți
12 biți
14 biți
12 biți
14 biți
Dimensiune
imagine
Mare
Medie
Mică
Mare
Mare
Medie
Mică
Mare
Medie
Mică
Mare
Medie
Mică
Mare
Medie
Mică
Dimensiune
Nr. de imagini 1
fișier 1
44,7 MB
748
31,5 MB
1.000
24,5 MB
1.400
55,8 MB
654
40,7 MB
1.000
49,4 MB
845
74,1 MB
748
85,1 MB
654
134,6 MB
412
76,5 MB
723
34,8 MB
1.500
17,2 MB
1.900
11,7 MB
3.200
6,8 MB
6.500
11,8 MB
3.700
7,0 MB
6.400
3,5 MB
12.700
3,8 MB
7.500
2,6 MB
12.300
1,6 MB
24.100
Capacitate
memorie
tampon 2
23
19
19
19
23
19
23
18
21
22
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
Note tehnice 463
Z 6:
Calitate imagine
Comprimat fără
pierderi
NEF (RAW)
Comprimat
Necomprimat
TIFF (RGB)
Fine
JPEG 3
Normal
Basic
12 biți
14 biți
12 biți
14 biți
12 biți
14 biți
Dimensiune
imagine
Mare
Medie
Mică
Mare
Mare
Medie
Mică
Mare
Medie
Mică
Mare
Medie
Mică
Mare
Medie
Mică
Dimensiune
Nr. de imagini 1
fișier 1
22,5 MB
1.300
16,1 MB
1.900
12,7 MB
2.500
28,2 MB
1.100
20,4 MB
1.800
24,8 MB
1.500
38,5 MB
1.300
44,1 MB
1.100
69,3 MB
759
39,5 MB
1.300
18,4 MB
2.800
9,4 MB
3.400
6,6 MB
5.600
4,0 MB
10.400
6,4 MB
6.700
3,9 MB
10.900
2,1 MB
19.900
2,3 MB
13.000
1,7 MB
20.800
1,2 MB
35.200
Capacitate
memorie
tampon 2
35
26
26
43
37
43
33
34
27
31
35
44
50
51
44
50
51
46
50
50
1 Toate valorile sunt aproximative. Dimensiunea fișierului variază în funcție de scena înregistrată.
2 Numărul maxim de expuneri care pot fi stocate în memoria tampon la ISO 100. Este posibil să scadă în
anumite situații, de exemplu la calități ale imaginii marcate cu o stea („m”) sau dacă este activat controlul
automat al distorsiunilor.
3 Valorile presupun compresia JPEG prioritate dimensiune. Selectarea unei opțiuni de calitate a imaginii
marcată cu o stea („m”; compresie optimă) mărește dimensiunea fișierelor imagine JPEG; numărul de
imagini și capacitatea memoriei tampon scad în consecință.
464 Note tehnice
Durata de viață a acumulatorului
Lungimea aproximativă a segmentelor de film sau numărul de fotografii care poate
fi înregistrat cu un acumulator EN-EL15b 1 complet încărcat diferă în funcție de
modul monitorului. Valorile pentru fotografii 2 sunt după cum urmează:
• Numai vizor: 330 de fotografii (Z 7), 310 fotografii (Z 6)
• Numai monitor: 400 de fotografii (Z 7), 380 fotografii (Z 6)
Valorile pentru filme 3 sunt:
• Numai vizor: 85 de minute
• Numai monitor: 85 de minute
Acțiuni de tipul următoarelor pot reduce durata de viață a acumulatorului:
• menținerea butonului de declanșare apăsat la jumătate,
• operațiunile repetate de focalizare automată,
• realizarea fotografiilor NEF (RAW),
• timpii de expunere lungi,
• folosirea funcțiilor Wi-Fi (LAN fără fir) și Bluetooth ale aparatului foto,
• utilizarea aparatului foto cu accesoriile opționale conectate,
• mărirea și micșorarea în mod repetat.
Pentru a utiliza la maximum capacitatea acumulatorilor Nikon EN-EL15b:
• Păstrați curate contactele acumulatorului. Contactele murdare pot reduce
performanțele acumulatorului.
• Utilizați acumulatorii imediat după încărcare. Acumulatorii se descarcă dacă nu
sunt utilizați.
1 Pot fi utilizați și acumulatori EN-EL15a/EN-EL15, rețineți însă că este posibil să nu puteți face la fel de multe
fotografii la o singură încărcare. Durata de funcționare variază în funcție de starea acumulatorului,
temperatură, intervalul dintre fotografii și perioada de timp în care meniurile sunt afișate.
2 Standard CIPA. Măsurat la 23 °C (±2 °C) cu un obiectiv NIKKOR Z 24–70mm f/4 S în următoarele condiții de
testare: realizarea unei fotografii la setările implicite la fiecare 30 s.
3 Măsurat la 23 °C (±2 °C) cu aparatul foto la setările implicite și un obiectiv NIKKOR Z 24–70mm f/4 S în
condițiile specificate de Camera and Imaging Products Association (CIPA). Filmele individuale pot avea o
lungime de până la 29 de minute și 59 de secunde; înregistrarea se poate finaliza înainte de atingerea acestei
limite dacă temperatura internă a aparatului foto crește.
Note tehnice 465
Index
Simboluri
b (Mod automat) ..............................41, 45
P (Mod automat program)..............70, 71
S (Mod automat prioritate de timp) ..70,
71
A (Mod automat prioritate de
diafragmă) ..........................................70, 72
M (Manual) ............................................70, 73
U1/U2/U3 .................................................70, 75
U (Cadru unic) ....................................84, 87
V (Continuu S).............................. 84, 111
W (Continuu R) ............................. 84, 111
X (Continuu R (extins)) ............ 85, 111
E (Autodeclanșator).........................85, 87
L (Fotografiere fără sunet) ...................67
x (Obt. electr. cu perdea frontală) .. 262
P (Obturator mecanic) ........................ 262
3 (AF localizată).......................................54
d (Punct unic AF) ...................................54
e (Zonă dinamică AF)...........................55
f (AF zonă largă (Mică)) ......................55
g (AF zonă largă (Mare)) .....................55
h (Zonă AF automată)..........................55
L (Matricială) .......................................... 108
M (Central-evaluativă) ......................... 108
N (Spot) .................................................... 108
t (Evaluativă a zonelor luminoase) .....
108
J (Reducere ochi roșii) ...........107, 354
L (Sincronizare lentă)............107, 354
M (Sincronizare perdea posterioară)
107, 355
E (Compensare expunere) ...................82
Buton K............................................. 49, 122
Buton O ........................................................51
Buton G ...................................................18
Buton c (E)...............................................84
Buton S.............................................80, 81
Buton W (Q)............................20, 122, 123
Buton X ............................................122, 139
466 Note tehnice
Buton i..................................................21, 92
Buton J .......................................................18
I (Indicator imagine focalizată) .........61
c (Indicator bliț pregătit) .................... 412
Pictograma t ............................................40
Numerics
1 : 1 (24 × 24) ........................................... 106
16 : 9 (36 × 20)......................................... 106
5 : 4 (30 × 24) ........................................... 106
A
Accesorii.................................................... 413
Aceleași setări ca la fotografii............ 114
Activare AF............................................... 254
Acumulator..........................................28, 32
Acumulator ceas .......................................40
Acumulator Li-ion.................. 28, 413, 442
Adaptor de încărcare la curent
alternativ........................29, 413, 430, 442
Adaptor la rețeaua electrică .....413, 418
Adaptor pentru montură.................... 455
AF ......................................................... 52, 251
AF detectare fețe ......................................57
AF detectare ochi .....................................57
AF localizată ..................................... 54, 113
AF lumină redusă................................... 255
AF zonă largă........................... 55, 113, 121
AF-C .................................................................53
AF-F ....................................................... 53, 121
Afişare reţea încadrare......................... 264
Afişare zone luminoase ....................... 292
Afișaj informații ...................... 15, 298, 401
AF-S .................................................................52
Ajutor ............................................................20
Alegere punct pornire/punct oprire ......
135
Alegere temp. culoare (balans de alb) ...
65, 100, 173
Alegere zonă imagine.................119, 165
Apăsați butonul de declanșare la
jumătate.................................................... 43
Apăsați butonul de declanșare până la
capăt........................................................... 44
Aplicare setări la viz. în timp real......264
Asistență AF ...................................... 43, 256
Asoc. buton Fn (WR) la distanţă........ 308
Asociere control personalizat.... 24, 271,
285
Atașarea obiectivului.............................. 36
Atenuator ................................................. 244
Autodeclanșator.....................87, 111, 259
Automat (balans de alb)..................64, 98
Automat (setare Picture Control)....... 94
AWL optic ........................................375, 382
AWL optic/radio ..................................... 383
AWL radio ................................................. 364
B
Balans de alb........................................63, 98
Balans de culoare monitor ................. 296
Balans de culoare vizor ........................297
Bliţ ............................................ 107, 349, 408
Bliţ de modelare..................................... 267
Bliţ de umplere i-TTL standard.......... 408
Bliţ extern automat ......................352, 359
Bliț (balans de alb) .............................64, 98
Blițuri în grup........................ 368, 376, 384
Bloc. timp exp. şi diafragmă...............281
Blocare AE.............................................89, 90
Blocare AF.............................................89, 90
Blocare decl. în lipsă card.................... 310
Blocare expunere...............................89, 90
Blocare expunere automată ..........89, 90
Blocare focalizare...............................89, 90
Blocare FV........................................357, 411
Bracketing ................................................ 267
Bracketing ADL....................................... 198
Bracketing AE ..........................................191
Bracketing AE şi bliţ .............................. 191
Bracketing automat .....................190, 267
Bracketing bliţ.........................................191
Bracketing WB.........................................195
Bulb................................................................78
Butoane funcționale................................24
Buton AF-ON .................................................17
Buton deblocare selector moduri.......70
Buton decl. pt. util. selector ............... 283
Buton declanşare AE-L......................... 259
Buton declanșare...............................43, 44
Buton DISP....................................................15
Buton Fn1 .....................................................24
Buton Fn2 .....................................................24
Buton înregistrare film............................46
Buton mod monitor................................... 8
Buton OK..........................................279, 290
C
Cablu HDMI.............................................. 414
Cadență cadre.................................. 85, 116
Cadru unic...................................84, 87, 111
Calitate film.....................................116, 239
Calitate imagine............................104, 166
Camera Control Pro 2........................... 416
Capac corp ........................................ 36, 414
Capac ocular vizor ................................. 415
Capacitate card de memorie............. 463
Capture NX-D................................... 68, 337
Card de memorie XQD......................... 462
Card memorie ......................... 32, 462, 463
Căști............................................................ 245
Ceas ........................................................38, 40
Central-evaluativă ........................108, 258
Centru de descărcare ................................ ii
Clar rapid .....................................................97
Clemă cablu............................................. 417
Cod temporal.......................................... 246
Comentariu imagine ............................ 303
Comenzi tactile..........................10, 59, 305
Comparaţie una lângă alta................. 329
Compensare bliţ............................189, 356
Compensare difracţie..................184, 242
Compensare expunere........ 82, 257, 266
Comutator afișare automat .................... 9
Comutator alimentare ............................38
Note tehnice 467
Conectare la dispozitiv inteligent... 308,
336
Conectare la PC .............................309, 337
Conector alimentare....................413, 418
Conector HDMI....................................... 345
Contacte CPU .......................................... 447
Continuu ...............................................84, 87
Continuu R ........................................ 84, 111
Continuu R (extins)......................... 85, 111
Continuu S......................................... 84, 111
Control ajustare dioptrii ........................... 8
Control automat al distorsiunilor.... 184,
242
Control bliţ ......................................186, 352
Control bliţ unificat ............................... 353
Control distorsiune ............................... 324
Control perspectivă .............................. 325
Control rapid fără fir .......... 370, 378, 385
Control sensib. ISO auto. c................. 266
Control sensibilitate ISO auto. .............81
Control sensibilitate ISO automat.... 169
Control vignetare..........................184, 242
Corecţie ochi roşii .................................. 323
Creative Picture Control (Picture
Control creativ)........................................94
Curățare senzor imagine............300, 421
D
Data și ora.......................................... 39, 295
Date de locaţie...............................130, 306
Date expunere ........................................ 125
Date fotografiere ................................... 128
Date prezentare generală................... 131
DCF.............................................................. 443
Declanşare continuă maximă............ 261
Declanșare la atingere .....................10, 59
Declanșare repetată bliţ .............353, 360
Decupare .........................................132, 320
Decupare rapidă .................................... 132
Decuparea filmelor.......................135, 329
Denumirea fişierului ....................165, 239
Detec. feţe/ochi zonă AF aut. ............ 252
Diafragmă....................................................72
468 Note tehnice
Diafragmă maximă................................ 412
Diafragmă minimă ................................ 459
Dim. cadru/cadență cadre.........116, 239
Dimensiune ....................................106, 166
Dimensiune imagine ...................106, 166
Dispozitiv inteligent ...........109, 308, 336
Dispozitive de înregistrare HDMI..... 346
Distanță focală........................................ 449
D-Lighting ................................................ 323
D-Lighting activ...................................... 110
Dosar redare............................................ 155
Dosar stocare .......................................... 161
Drept de autor ........................................ 304
După serie, se afişează......................... 157
După ştergere ......................................... 156
Durata de viață a acumulatorului.... 465
Durată...........................................................78
DX................................................................ 106
E
Ecran tactil............................................10, 59
Editare film......................................135, 329
Efecte filtru..................................................97
Evaluare..................................................... 159
Evaluativă a zonelor luminoase........ 108
Evidenţieri reliefare............................... 264
Examinare imagine ......................123, 156
Exif............................................................... 443
Expunere............................................ 82, 257
Expunere multiplă................................. 200
Expuneri rămase .......................................34
Extensii ...................................................... 165
F
Fără fir........................................................ 341
Filmare secvenţială ............................... 223
Filme..............................................45, 49, 114
Filme redate cu încetinitorul ............. 117
Fluorescent (balans de alb)............64, 98
Focalizare automată...................... 52, 251
Focalizare manuală ...........................53, 61
Focalizarea vizorului.................................. 8
Format dată ...................................... 40, 295
Format DX ................................................ 119
Formatare card memorie.................... 294
Foto. ref. elim. praf imagine...............301
Fotograf. cu comutare focalizare .....231
Fotografiere cu temporizator de
interval..................................................... 212
Fotografiere fără sunet ................. 67, 237
Fotografierea cu bliţ controlat la
distanţă...........................................349, 362
Frecvenţă de răspuns ........................... 245
Fus orar............................................... 39, 295
Fus orar și dată................................. 39, 295
FX........................................................106, 119
ISO NR ridicat .................................183, 241
i-TTL ..........................................352, 353, 408
Î
Încărcarea acumulatorului ....................28
Încărcător acumulator .................. 28, 441
Îndreptare ................................................ 324
Înnorat (balans de alb).....................64, 98
Înregistrare NEF (RAW) ........................ 168
Întârziere oprire...................................... 260
J
JPEG............................................................ 104
G
L
Gestionare Picture Control........179, 241
Ghid meniu .............................................. 143
Glisare .......................................................... 11
L (mare)...................................................... 106
Lampă cu LED ......................................... 307
Limbă (Language) .......................... 38, 294
Limitare selecţie mod monitor ......... 298
Limitare selecţie mod zonă AF ......... 254
Limitare zonă imagine selectabilă... 262
Lo....................................................................80
Localizarea defectelor.......................... 387
Lumina directă a soarelui (balans de
alb) ........................................................64, 98
Lumină naturală automată (balans de
alb) ........................................................64, 98
Luminozitate monitor.......................... 295
Luminozitate panou de control ....... 297
Luminozitate vizor ................................ 297
H
HDMI........................................ 306, 345, 443
Hi.................................................................... 80
High Dynamic Range (HDR)...............207
Histogramă......................................126, 127
I
Incandescent (balans de alb).........64, 98
Indicator bliț pregătit ........................... 412
Indicator expunere.................................. 74
Indicator focalizare.................................. 61
Indicator imagine focalizată ................ 61
Indicator luminos CHARGE.................29, 30
Inel de control.................................. 61, 447
Inel focal. manuală în mod AF........... 256
Info acumulator...................................... 310
Informaţii despre bliţ...................359, 384
Informaţii fișier........................................ 125
Informaţii fotografie ............................. 124
Informații privind mărcile comerciale ...
444
Intensă (setare Picture Control).......... 94
Introducere text .............................. 13, 162
Inversare indicatori ............................... 283
M
M (medie) .................................................. 106
Manual....................................... 73, 352, 360
Manual cu prioritate distanţă...352, 360
Marcaj de conformitate....................... 309
Marcaj montură obiectiv........................36
Marcaj plan focal.......................................62
Măsurare ................................................... 108
Măsurare matricială .............................. 108
Memorie tampon......................................86
Meniu filmare.................................146, 238
Meniu fotografiere .......................143, 160
Note tehnice 469
Meniu redare ..................................143, 154
Meniu retușare........................................ 314
Meniu setare...................................152, 293
Meniul meu.............................................. 331
Mesaje de eroare...........................394, 396
MF....................................................................53
Microfon...........................................118, 416
Microfon extern.............................118, 416
Miniatură......................................................12
Mired .......................................................... 172
Mod automat prioritate de diafragmă ..
72
Mod automat prioritate de timp.........71
Mod automat program...........................71
Mod avion................................................. 308
Mod bliț ............................................107, 354
Mod declanșare............................... 84, 111
Mod declanșare continuă..... 84, 87, 111
Mod focalizare ...........................................52
Mod întârziere expunere .................... 261
Mod legare ......................................307, 365
Mod zonă AF...............................................54
Monitor...........................................6, 10, 398
Monitor cu înclinare................................... 3
Monocrom (setare Picture Control) ...94
Montură obiectiv ......................................36
Panou de control ...............................5, 407
Paşi EV pt. control exp. ........................ 257
Peisaj (setare Picture Control)..............94
Personalizare meniu i ....... 22, 269, 284
PictBridge ........................................342, 443
Picture Control personalizat.... 178, 179,
241
Portret (setare Picture Control) ...........94
Pre-bliț de monitorizare ...................... 411
Presetare manuală (balans de alb) ....65,
98, 101, 175
Prezentare diapozitive......................... 158
Prioritate vizor ............................................. 9
Probleme și soluții................................. 388
Procesare NEF (RAW)............................ 317
Program flexibil.........................................71
Protejarea fotografiilor ...........................69
Punct focalizare.........................................89
Punct unic AF .......................... 54, 113, 121
N
R
NEF (RAW)........................................104, 168
Neutră (setare Picture Control)............94
Nivel acumulator.......................................34
Număr de fotografii .............................. 465
Număr de puncte focalizare .............. 253
Număr de serie produs ............................. 4
Redare...........................................11, 49, 122
Redare cadru întreg .................11, 49, 122
Redimensionare ..................................... 321
Reducere ochi roșii................................ 107
Reducere vibrație ................112, 189, 243
Reducere zgomot exp. lungă ............ 183
Reducere zgomot vânt ........................ 245
Reducerea efectului de clipire .185, 242
Regl. fină expunere optimă................ 258
Reglare fină AF........................................ 299
Reglarea fină a balansului de alb .......99,
171
Reiniţ. setări personalizate ................. 250
Repetare la distanţă............372, 380, 385
Resetare ........................ 161, 239, 250, 313
O
Obiectiv .............................................. 36, 446
Obiectiv non-CPU .................................. 300
Obiective compatibile.......................... 431
Ocular vizor..........................................8, 415
Opţiuni bip............................................... 305
Opţiuni de afişare a redării ................. 155
Opţiuni mod declanşare sinc............. 261
470 Note tehnice
Opţiuni telecomandă fără fir (WR)... 307
Opțiuni Picture Control ....... 94, 177, 241
Ordine bracketing ................................. 268
Ordine numere fişiere .......................... 263
Orizont virtual.....................................15, 16
P
Resetare meniu filmare........................239
Resetare meniu fotografiere..............161
Resetare setări utilizator............... 76, 294
Resetare totală setări............................ 313
Restabilirea setărilor implicite........... 387
RGB........................................... 126, 165, 182
Rotire pe înalt.................................123, 157
S
S (mică)....................................................... 106
Salvare cadru curent............................. 138
Salvare setări utilizator.................. 75, 294
Salvare/încărcare setări .......................311
Scală distanță focală ............................. 449
Scoaterea obiectivului de pe aparatul
foto.............................................................. 37
Selectare dată ................................141, 142
Selectare pentru trimitere la dispozitiv
inteligent ................................................ 134
Selectare pentru trimitere/deselectare .
134
Selector de comandă .................... 17, 281
Selector fotografie/film ...................41, 45
Selector moduri........................................ 70
Selector multiplu ..................................... 18
Selector principal de comandă........... 17
Selector secundar ..............................17, 89
Selector secundar de comandă.......... 17
Selecţie prioritate AF-C........................251
Selecţie prioritate AF-S ........................251
Sensibilitate ............................................... 80
Sensibilitate ISO .....................80, 169, 240
Sensibilitate maximă ..................... 81, 169
Sensibilitate microfon .................118, 244
Sensibilitate urmărire AF..................... 291
Senzor de ochi ............................................. 8
Senzor imagine......................... 2, 421, 427
Setare N-Log............................................ 348
Setare Picture Control..........94, 177, 241
Setări implicite ...............................143, 387
Setări personalizate .....................148, 247
Setări recente .................................331, 335
Setări utilizator................................. 75, 294
Sincronizare lentă.................................. 107
Sincronizare perdea posterioară...... 107
Sincronizare rapidă FP automată..... 265
Sistem creativ de iluminare (CLS) .... 408
SnapBridge ....................................... 40, 336
Spaţiu culoare......................................... 182
Specificații ................................................ 431
Spot ............................................................ 108
Standard (setare Picture Control) .......94
Stocare puncte după orientare ........ 253
Suprapunere imagine .......................... 326
Ş
Ştergere..................................... 51, 140, 155
Ştergere imagine curentă............ 51, 140
Ştergerea imaginilor selectate.......... 141
Ştergerea tuturor imaginilor ............. 141
T
Telecomandă fără fir...........307, 364, 415
Telecomandă prin cablu .............. 78, 414
Temperatură culoare............ 65, 100, 173
Temporizator standby ......... 44, 260, 306
Terminal pentru accesorii................... 439
TIFF (RGB) ................................................. 104
Timp de expunere .............................71, 73
Timp economisire lumină zi ....... 39, 295
Timp expunere cu bliţ.......................... 266
Timp expunere maxim ........................ 169
Timp sincronizare bliţ .......................... 265
Tip fişier film ............................................ 239
Tip obturator ........................................... 262
Transmițător fără fir (WT-7)...... 309, 341,
414
Trepied .........................................................78
U
Umbră (balans de alb).............................98
Uniform (setare Picture Control).........94
Urmărire focaliz. cu blocare ............... 252
Urmărire subiect .......................................58
USB.....................................................337, 342
Note tehnice 471
Utilizarea unui bliț montat pe aparatul
foto............................................................ 350
V
Versiune firmware ................................. 313
ViewNX-i............................................. 68, 337
Viteză AF ................................................... 290
Viteză fotografiere mod CL ................ 261
Viteză sincronizare bliţ......................... 351
Vizor........................................................8, 404
Vizualizare tot în mod continuu....... 264
Volum.................................................. 50, 305
Volum căşti............................................... 245
VR electronic...................................120, 243
W
WB (balans de alb).............................63, 98
Wi-Fi...................................................109, 341
Z
Zonă AF automată....................................55
Zonă dinamică AF........................... 55, 113
Zonă imagine .................................119, 165
Zone luminoase .....................62, 108, 126
Zoom cu afișare pe ecran divizat ..... 270
Zoom redare............................12, 127, 139
472 Note tehnice
Acest manual nu poate fi reprodus sub nicio formă, în întregime sau pe
părţi fără autorizaţie scrisă din partea NIKON CORPORATION (excepţie
făcând citarea critică în articole sau recenzii).
SB9E03(Y5)
6MOA10Y5-03
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising