Nikon | D3400 | Nikon D3400 Referentno uputstvo (kompletno uputstvo)

Nikon D3400 Referentno uputstvo (kompletno uputstvo)
DIGITALNI FOTOAPARAT
Referentno uputstvo
• Pročitajte ovo uputstvo u potpunosti pre nego što
koristite fotoaparat.
• Da biste obezbedili pravilno korišćenje fotoaparata,
postarajte se da pročitate „Zarad vaše bezbednosti“
(stranica xi).
• Nakon čitanja ovog uputstva, držite ga na mestu gde
može lako da se preuzme zarad budućeg korišćenja.
Sr
Vaše slike. Svet. Sve je povezano
Dobrodošli u SnapBridge — Nikonovu novu porodicu usluga koje će
obogatiti vaš doživljaj slike. SnapBridge eliminiše barijere između
vašeg fotoaparata i kompatibilnog pametnog uređaja, kroz
kombinaciju Bluetooth® niske energije (BLE) tehnologije i posvećene
aplikacije. Priče koje načinite fotografisanjem sa svojim Nikon
fotoaparatom i objektivima se automatski prebacuju na uređaj
onako kako su snimljene. Mogu čak i da se otpreme bez problema na
oblak uslugu čuvanja, što omogućava pristup svim vašim uređajima.
Možete da podelite svoje uzbuđenje, kada god i gde god želite.
Preuzmite SnapBridge aplikaciju da biste otpočeli!
Sada iskoristite širok krug usluga
preuzimanjem SnapBridge aplikacije na vaš
pametni uređaj. Kroz nekoliko jednostavnih
koraka, ova aplikacija povezuje vaše Nikon
fotoaparate sa kompatibilnim iPhone®,
iPad® i/ili iPod touch® ili pametnim
uređajima koji se pokreću sa Android™
operativnim sistemom. SnapBridge je
besplatno dostupan iz prodavnice Apple
App Store®, na aplikaciji Google Play™ i sa
sledeće veb lokacije:
http://snapbridge.nikon.com
Za najnovije informacije o SnapBridge-u, posetite Nikonovu lokaciju na
mreži za vaše područje (0 xix).
D3400 Model Name: N1510
Uzbudljiv doživljaj slike koju SnapBridge nudi…
Automatski prenos slike sa fotoaparata na pametni
uređaj zahvaljujući stalnoj mrežnoj vezi između
dva uređaja — što čini deljenje fotografija na mreži
lakšim nego obično
Otpremanje fotografija i sličica na
NIKON IMAGE SPACE oblak usluge
Opseg usluga koje obogaćuju vaš život sa slikama,
uključujući:
• Utiskivanje do dva dela informacija o
nosiocu (npr. autorsko pravo, komentari,
tekst i logo) na slikama
• Automatsko ažuriranje informacija o
datumu i vremenu na fotoaparatu i
informacija o lokaciji
• Primite ažuriranje firmvera fotoaparata
i
Da biste dobili najviše od vašeg fotoaparata, molimo da se postarate
da temeljno pročitate sva uputstva i da ih čuvate tamo gde će ih
pročitati svi oni koji koriste ovaj proizvod.
Simboli i konvencije
Da bi vam se olakšalo da pronađete potrebnu informaciju, koriste se sledeći
simboli i konvencije:
D
Ova ikona obeležava oprez; informacije koje treba da se pročitaju pre
korišćenja kako bi se sprečila šteta na fotoaparatu.
A
Ova ikona obeležava napomene; informacije koje treba da se
pročitaju pre korišćenja fotoaparata.
0 Ova ikona obeležava reference za ostale strane u ovom uputstvu.
Stavke menija, opcije i poruke prikazane na monitoru fotoaparata pokazane
su podebljano.
Podešavanja fotoaparata
Objašnjenja u ovom uputstvu pretpostavljaju da se koriste podrazumevana
podešavanja.
A Zarad vaše bezbednosti
Pre nego što koristite fotoaparat po prvi put, pročitajte bezbednosne
instrukcije u odeljku „Zarad vaše bezbednosti“ (0 xi–xiv).
ii
Sadržaj
Zarad vaše bezbednosti.................................................................... xi
Obaveštenja ....................................................................................... xv
Bluetooth ............................................................................................ xx
Uvod
1
Upoznavanje sa fotoaparatom......................................................... 1
Telo fotoaparata ........................................................................................... 1
Tražilo ............................................................................................................... 4
Točkić režima ................................................................................................. 5
R dugme (informacije).............................................................................. 6
P dugme ........................................................................................................ 11
Prvi koraci
12
Prikačite kaiš fotoaparata ........................................................................ 12
Napunite punjivu bateriju....................................................................... 12
Ubacite punjivu bateriju i memorijsku karticu ................................ 13
Priključite objektiv ..................................................................................... 15
Podešavanje fotoaparata......................................................................... 18
Fokusirajte tražilo ....................................................................................... 26
Tutorijal
27
Meniji fotoaparata: pregled ........................................................... 27
Korišćenje menija fotoaparata............................................................... 28
Nivo punjive baterije i broj preostalih ekspozicija .................... 31
Osnovno fotografisanje i reprodukcija
32
„Usmeri i snimaj“ režimi (i i j).................................................... 32
Osnovna reprodukcija..................................................................... 40
Brisanje neželjenih fotografija............................................................... 41
iii
Režim vodiča
42
Vodič ................................................................................................... 42
Meniji režima vodiča................................................................................. 43
Korišćenje vodiča ....................................................................................... 46
Usaglašavanje podešavanja sa subjektom ili situacijom
(režim scene)
k Portret ...............................................................................................
l Pejzaž.................................................................................................
p Dete ...................................................................................................
m Sport...................................................................................................
n Krupni plan......................................................................................
o Noćni portret ..................................................................................
Specijalni efekti
% Noćni vid ..........................................................................................
S Super živo.........................................................................................
T Pop ....................................................................................................
U Ilustracija fotografije ....................................................................
' Efekat igračke fotoaparata .........................................................
( Efekat minijature...........................................................................
3 Izbor boje.........................................................................................
1 Silueta................................................................................................
2 Visoki tonalitet ...............................................................................
3 Niski tonalitet..................................................................................
Opcije dostupne u živom prikazu slike ..............................................
Više o fotografisanju
48
48
49
49
49
50
50
51
52
52
52
53
53
53
54
54
54
55
56
62
Izbor režima okidanja ...................................................................... 62
Kontinualno fotografisanje (rafal režim) ..................................... 63
Tiho okidanje..................................................................................... 65
Režim samookidača ......................................................................... 66
iv
Fokus .................................................................................................. 69
Režim fokusa ................................................................................................ 69
Režim AF-oblasti ......................................................................................... 74
Zaključavanje fokusa................................................................................. 79
Manuelni fokus............................................................................................ 81
Kvalitet slike i veličina ..................................................................... 84
Kvalitet slike.................................................................................................. 84
Veličina slike ................................................................................................. 86
Korišćenje ugrađenog blica ........................................................... 87
Režimi automatskog izbacivanja .......................................................... 87
Režimi manuelnog izbacivanja.............................................................. 89
ISO osetljivost ................................................................................... 93
Fotografisanje daljinskom kontrolom ......................................... 95
Korišćenje opcione ML-L3 daljinske kontrole .................................. 95
P, S, A i M režimi
98
Brzina zatvarača i blende................................................................ 98
Režim P (Automatski programirano)................................................... 99
Režim S (Automatski sa prioritetom zatvarača) ........................... 101
Režim A (Automatski sa prioritetom blende)................................ 103
Režim M (Manuelni)................................................................................ 105
Dugačke ekspozicije (samo M režim)............................................... 107
Ekspozicija ....................................................................................... 111
Merenje ....................................................................................................... 111
Zaključavanje autoekspozicije............................................................ 113
Korekcija ekspozicije .............................................................................. 115
Korekcija snage blica.............................................................................. 117
Čuvanje detalja u svetlijim delovima i senkama...................... 119
Active D-Lighting .................................................................................... 119
v
Balans bele....................................................................................... 121
Fino podešavanje balansa bele ......................................................... 124
Zapamćena manuelna postavka ....................................................... 126
Picture Controls .............................................................................. 132
Biranje Picture Control .......................................................................... 132
Modifikovanje Picture Controls ......................................................... 134
Snimanje i pregled filmova
138
Snimanje filmova............................................................................ 138
Podešavanja za filmove ........................................................................ 141
Pregledanje filmova....................................................................... 144
Uređenje filmova ............................................................................ 146
Odsecanje filmova .................................................................................. 146
Sačuvaj izabrani kadar........................................................................... 150
Reprodukcija i brisanje
152
Reprodukcija pune slike................................................................ 152
Reprodukcija sličica................................................................................ 153
Reprodukcija kalendara........................................................................ 154
P dugme..................................................................................................... 155
Informacije o fotografiji ................................................................ 156
Pogled izbliza: zumiranje reprodukcije...................................... 165
Zaštita fotografija od brisanja...................................................... 168
Ocenjivanje slika............................................................................. 169
Ocenjivanje individualnih slika .......................................................... 169
Ocenjivanje više slika............................................................................. 170
Brisanje fotografija......................................................................... 171
U toku reprodukcije ............................................................................... 171
Meni reprodukcije................................................................................... 172
Projekcije slajdova ......................................................................... 174
Opcije projekcije slajdova.................................................................... 176
vi
Povezivanja
177
Instaliranje ViewNX-i ..................................................................... 177
Kopirajte slike na kompjuter........................................................ 178
Štampanje fotografija ................................................................... 181
Povezivanje štampača ........................................................................... 181
Štampanje slika jedna po jedna ......................................................... 182
Štampanje više slika ............................................................................... 183
Pregled slika na televizoru ........................................................... 184
Meniji fotoaparata
186
D Meni reprodukcije: Upravljanje slikama...................................... 186
Opcije menija reprodukcije ................................................................. 186
Fascikla reprodukcije...................................................................... 187
Opcije prikaza reprodukcije......................................................... 187
Prikaz slike.......................................................................................... 188
Automatsko rotiranje slike ........................................................... 188
Rotiraj uspravne ............................................................................... 189
Izaberite za slanje na pam. uređaj ............................................. 189
C Meni fotografisanja: Opcije fotografisanja .................................. 190
Opcije menija fotografisanja............................................................... 190
Resetuj meni fotografisanja......................................................... 192
Podešavanja ISO osetljivosti........................................................ 192
Kolorni prostor.................................................................................. 194
Smanjenje šuma .............................................................................. 195
Kontrola vinjetiranja....................................................................... 195
Automatska kontrola distorzije .................................................. 196
Ugrađeni AF-assist osvetljivač .................................................... 196
Kontrola blica za ugrađeni blic/opcioni blic .......................... 197
Optički VR ........................................................................................... 198
vii
B Meni podešavanja: Podešavanje fotoaparata ................................. 199
Opcije menija podešavanja................................................................. 199
Resetuj opcije podešavanja......................................................... 201
Formatiraj memorijsku karticu ................................................... 201
Oznaka datuma................................................................................ 202
Vremenska zona i datum.............................................................. 205
Jezik (Language).............................................................................. 205
Svetlina monitora............................................................................ 205
Izgled info prikaza........................................................................... 206
Automatski prikaz informacija ................................................... 206
Kašnjenje aut. isključivanja.......................................................... 207
Samookidač....................................................................................... 208
Čekanje na dalj. signal (ML-L3)................................................... 208
Slika Dust Off ref photo................................................................. 209
Komentar slike.................................................................................. 211
Informacije o autorskim pravima .............................................. 212
Zvučni signal..................................................................................... 213
Smanjenje treperenja .................................................................... 213
Dugmad.............................................................................................. 214
Daljinomer ......................................................................................... 216
Prsten za man. fokus. u AF rež. ................................................... 217
Redosled brojeva datoteka.......................................................... 218
Fascikla za čuvanje.......................................................................... 219
Imenovanje datoteka..................................................................... 221
Podaci o lokaciji ............................................................................... 221
Režim rada u avionu....................................................................... 222
Poveži se sa pametnim uređajem ............................................. 222
Šalji na pametni uređaj (autom.) ............................................... 223
Bluetooth ........................................................................................... 223
Eye-Fi otpremanje........................................................................... 224
Oznaka usklađenosti...................................................................... 225
Zaključaj okid. ako je slot prazan............................................... 226
Resetuj sva podešavanja .............................................................. 226
Verzija firmvera ................................................................................ 226
viii
N Meni retuširanja: Pravljenje retuširanih kopija .............................. 227
Opcije menija retuširanja ..................................................................... 227
Pravljenje retuširanih kopija................................................................ 228
Obrada NEF (RAW) .......................................................................... 230
Odseci .................................................................................................. 232
Promeni veličinu .............................................................................. 233
D-Lighting .......................................................................................... 235
Brzo retuširanje ................................................................................ 236
Korekcija efekta crvenih očiju ..................................................... 236
Ispravi................................................................................................... 237
Kontrola distorzije ........................................................................... 237
Kontrola perspektive...................................................................... 238
Riblje oko............................................................................................ 238
Efekti filtera........................................................................................ 239
Monohrom......................................................................................... 240
Preklapanje slika .............................................................................. 241
Konture za bojenje.......................................................................... 243
Ilustracija fotografije ...................................................................... 244
Skica u boji ......................................................................................... 244
Efekat minijature.............................................................................. 245
Izbor boje............................................................................................ 246
Umetnička slika ................................................................................ 248
Uporedni prikaz................................................................................ 249
m Nedavna podešavanja .............................................................. 251
Tehničke napomene
252
Kompatibilni objektivi .................................................................. 252
Kompatibilni CPU objektivi.................................................................. 252
Kompatibilni ne-CPU objektivi ........................................................... 254
Nikon Creative Lighting System (CLS) ....................................... 262
Drugi dodaci.................................................................................... 267
Kačenje priključka napajanja i AC adaptera................................... 270
ix
Vođenje računa o fotoaparatu..................................................... 272
Čuvanje....................................................................................................... 272
Čišćenje....................................................................................................... 272
Čišćenje senzora slike............................................................................ 273
Vođenje računa o fotoaparatu i punjivoj bateriji:
upozorenja ................................................................................. 276
Dostupna podešavanja ................................................................. 281
Rešavanje problema ...................................................................... 282
Punjiva baterija/Prikaz .......................................................................... 282
Fotografisanje (svi režimi).................................................................... 283
Fotografisanje (P, S, A, M) ................................................................... 287
Reprodukcija............................................................................................. 288
Bluetooth ................................................................................................... 289
Razno........................................................................................................... 289
Poruke o grešci................................................................................ 290
Specifikacije..................................................................................... 295
AF-P DX NIKKOR 18–55 mm f/3,5–5,6G VR i
AF-P DX NIKKOR 18–55 mm f/3,5–5,6G objektivi ............... 306
AF-P DX NIKKOR 70–300 mm f/4,5–6,3G ED VR i
AF-P DX NIKKOR 70–300 mm f/4,5–6,3G ED objektivi....... 312
AF-S DX NIKKOR 55–200 mm f/4–5,6G ED VR II objektivi ....... 317
Kapacitet memorijske kartice ...................................................... 323
Vek baterije...................................................................................... 324
Indeks................................................................................................ 326
x
Zarad vaše bezbednosti
Da biste sprečili štetu nad imovinom ili svoju ili tuđu povredu, u potpunosti
pročitajte „Zarad vaše bezbednosti“ pre korišćenja ovog proizvoda.
Držite ova bezbednosna uputstva tamo gde će ih svi oni koji koriste ovaj proizvod
pročitati.
OPASNOST: Nepoštovanje predostrožnosti obeleženih sa ovom ikonom nosi
visoki rizik od smrti ili ozbiljne povrede.
UPOZORENJE: Nepoštovanje predostrožnosti obeleženih sa ovom ikonom može
da dovede do smrti ili ozbiljne povrede.
OPREZ: Nepoštovanje predostrožnosti obeleženih sa ovom ikonom može da
dovede do povrede ili štete nad imovinom.
UPOZORENJE
• Ne koristite dok se šetate ili dok rukujete motornim vozilom.
Nepoštovanje ove predostrožnosti može da dovede do nesreća ili druge
povrede.
• Ne rastavljajte niti menjajte ovaj proizvod. Ne dodirujte interne delove koji
postaju izloženi nakon pada ili drugih nesreća.
Nepoštovanje ovih predostrožnosti može da dovede do strujnog udara ili druge
povrede.
• Ako primetite neke abnormalnosti kao što su da proizvod proizvodi dim,
toplotu ili neobične mirise, odmah izvucite punjivu bateriju ili izvor
napajanja.
Nastavljeno rukovanje bi moglo da dovede do požara, opekotina ili drugih
povreda.
• Održavajte suvim. Ne rukujte mokrim rukama. Ne rukujte utikačem mokrim
rukama.
Nepoštovanje ovih predostrožnosti može da dovede do požara ili strujnog udara.
• Ne dozvolite da vaša koža bude u dužem kontaktu sa ovim proizvodom dok
je uključen ili uključen u utičnicu.
Nepoštovanje ove predostrožnosti može da dovede do opekotina niskog
stepena.
• Ne koristite ovaj proizvod u prisustvu zapaljive prašine ili gasa kao što su
propan, benzin ili aerosol.
Nepoštovanje ove predostrožnosti može da dovede do eksplozije ili požara.
xi
• Ne gledajte direktno u sunce ili druge izvore jakog svetla kroz objektiv ili
fotoaparat.
Nepoštovanje ove predostrožnosti može da dovede do oštećenja vida.
• Ne usmeravajte blic ili AF-assist osvetljivač ka vozaču motornih vozila.
Nepoštovanje ove predostrožnosti može da dovede do nesreća.
• Držite ovaj proizvod van dodira dece.
Nepoštovanje ove predostrožnosti može da dovede do povrede ili kvara
proizvoda. Pored toga, imajte na umu da mali delovi predstavljaju opasnost od
gušenja. Ako dete proguta bilo koji deo ovog proizvoda, odmah potražite pomoć
lekara.
• Ne upetljavajte, ne zamotavajte niti uvijajte kaiš oko vašeg vrata.
Nepoštovanje ove predostrožnosti može da dovede do nesreća.
• Ne koristite punjive baterije, punjače ili AC adaptere koji nisu izričito
dizajnirani za korišćenje sa ovim proizvodom. Kada koristite punjive
baterije, punjače i AC adaptere dizajnirane za korišćenje sa ovim
proizvodom, ne:
- Oštećujte, menjajte, povlačite na silu ili presavijajte kablove ili duže
kablove, ne stavljajte ih ispod teških objekata niti ih izlažite toploti ili
plamenu.
- Koristite konvertere za putovanja ili adaptere dizajnirane da konvertuju
sa jednog napona na drugi ili sa DC-na-AC regulatore.
Nepoštovanje ovih predostrožnosti može da dovede do požara ili strujnog udara.
• Ne rukujte utikačem kada punite proizvod ili ne koristite AC adapter u toku
oluja.
Nepoštovanje ove predostrožnosti može da dovede do strujnog udara.
• Ne rukujte golim rukama na lokacijama koje su izložene izuzetno visokim ili
niskim temperaturama.
Nepoštovanje ove predostrožnosti može da dovede do opekotina ili promrzlina.
OPREZ
• Ne ostavljajte objektiv usmeren ka suncu ili drugim jakim izvorima svetla.
Svetlo fokusirano od strane objektiva može da izazove požar ili da ošteti interne
delove proizvoda. Kada fotografišete subjekte sa pozadinskim osvetljenjem,
neka sunce bude dosta van kadra. Sunčeva svetlost fokusirana na fotoaparat
kada je sunce u blizini kadra može da izazove požar.
xii
• Isključite ovaj proizvod kada je njegovo korišćenje zabranjeno.
Onemogućite bežične karakteristike kada je korišćenje bežične opreme
zabranjeno.
Emisije radio frekvencije proizvedene od strane ovog proizvoda mogu da
smetaju opremi koja se nalazi u avionu ili u bolnicama ili drugim medicinskim
objektima.
• Uklonite punjivu bateriju i isključite AC adapter ako se ovaj proizvod neće
koristiti duži vremenski period.
Nepoštovanje ove predostrožnosti može da dovede do požara ili kvara
proizvoda.
• Ne dodirujte pokretne delove objektiva ili drugih pokretnih delova.
Nepoštovanje ove predostrožnosti može da dovede do povrede.
• Ne okidajte blic u kontaktu sa ili u blizini kože ili objekata.
Nepoštovanje ove predostrožnosti može da dovede do opekotina ili požara.
• Ne ostavljajte proizvod tamo gde će biti izložen ekstremno visokim
temperaturama, tokom dužeg vremenskog perioda kao što je zatvoreni
automobil ili direktna sunčeva svetlost.
Nepoštovanje ove predostrožnosti može da dovede do požara ili kvara
proizvoda.
OPASNOST (Punjive baterije)
• Ne koristite pogrešno punjive baterije.
Nepoštovanje sledećih predostrožnosti može da dovede do curenja punjivih
baterija, pregrejavanja, naprsnuća ili požara:
- Koristite samo punjive baterije koje su dozvoljene za korišćenje u ovom
proizvodu.
- Ne izlažite punjive baterije plamenu ili velikoj toploti.
- Ne rastavljajte.
- Ne vršite kratke spojeve izvoda dodirujući ih ogrlicama, šnalama ili drugim
metalnim objektima.
- Ne izlažite punjive baterije ili proizvode u koje su ubačeni jakim fizičkim
udarima.
• Ne pokušavajte da napunite EN-EL14a punjive baterije koristeći punjače
koji nisu izričito dizajnirani za ovu svrhu.
Nepoštovanje ove predostrožnosti može da dovede do curenja punjivih baterija,
pregrejavanja, naprsnuća ili požara.
• Ako tečnost punjive baterije dođe u kontakt sa očima, isperite ih sa dosta
čiste vode i odmah zatražite pomoć lekara.
Odgađanje radnje može da dovede do povreda oka.
xiii
UPOZORENJE (Punjive baterije)
• Držite punjive baterije van dodira dece.
Ako dete proguta punjivu bateriju, odmah zatražite pomoć lekara.
• Ne uranjajte punjive baterije u vodu niti ih izlažite kiši.
Nepoštovanje ove predostrožnosti može da dovede do požara ili kvara
proizvoda. Odmah osušite proizvod koristeći peškir ili sličan objekat ako postane
mokar.
• Odmah prestanite sa upotrebom ako primetite bilo kakve promene u
punjivim baterijama, kao što su promena u boji ili deformacija. Prestanite
sa punjenjem EN-EL14a punjivih baterija ako se ne napune u određenom
vremenskom periodu.
Nepoštovanje ovih predostrožnosti može da dovede do curenja punjivih
baterija, pregrejavanja, naprsnuća ili požara.
• Pre uklanjanja, izolirajte izvode punjivih baterija lepljivom trakom.
Može da dođe do pregrejavanja, naprsnuća ili požara ako metalni objekti dođu u
kontakt sa izvodima. Reciklirajte ili uklonite punjive baterije u skladu sa lokalnim
propisima.
• Ako tečnost punjive baterije dođe u kontakt sa kožom ili garderobom neke
osobe, odmah isperite područje kontakta sa dosta čiste vode.
Nepoštovanje ove predostrožnosti može da dovede do iritacije kože.
xiv
Obaveštenja
• Nijedan deo uputstava uključenih uz
• Nikon neće odgovarati za bilo koje
ovaj proizvod ne može da se
štete do kojih može da dođe usled
reprodukuje, prenosi, prepisuje, čuva u upotrebe ovog proizvoda.
sistemu za čuvanje i povraćaj podataka • Iako je svaki napor učinjen kako bismo
ili prevodi na bilo koji jezik u bilo kom
se osigurali da je informacija u ovim
obliku, bez Nikonove prethodne
uputstvima tačna i kompletna, mi
pismene dozvole.
bismo cenili ako biste ukazali na bilo
• Nikon zadržava pravo da promeni
kakve greške ili propuste Nikonovom
izgled i specifikacije hardvera i softvera predstavniku u vašoj oblasti (adresa je
koji su opisani u ovim uputstvima u
data posebno).
bilo koje vreme i bez prethodnog
obaveštenja.
Obaveštenja za korisnike u Evropi
OPREZ: RIZIK OD EKSPLOZIJE AKO JE BATERIJA ZAMENJENA POGREŠNIM TIPOM.
UKLONITE ISKORIŠĆENE BATERIJE U SKLADU SA INSTRUKCIJAMA.
Ovaj simbol ukazuje na to
da električna i elektronska
oprema treba da se
zasebno uklone.
Sledeće važi samo za
korisnike u evropskim
zemljama:
• Ovaj proizvod je namenjen za zasebno
uklanjanje (odnošenje) na
odgovarajućoj centar/mesto za
sakupljanje otpada. Ne uklanjajte ga
zajedno sa kućnim otpadom.
• Zasebno odnošenje i reciklaža pomažu
da se sačuvaju prirodni resursi i da se
spreče negativne posledice po ljudsko
zdravlje i okolinu do kojih može doći
usled nepravilnog uklanjanja.
• Za više informacija, kontaktirajte
prodavca ili lokalne organe nadležne
za upravljanje otpadom.
Ovaj simbol na bateriji
ukazuje na to da baterija
treba zasebno da se ukloni.
Sledeće važi samo za
korisnike u evropskim
zemljama:
• Sve baterije, bez obzira da li je na njima
ovaj simbol ili ne, su namenjene za
posebno uklanjanje (odnošenje) na
odgovarajućoj centar/mesto za
sakupljanje otpada. Ne uklanjajte ih
zajedno sa kućnim otpadom.
• Za više informacija, kontaktirajte
prodavca ili lokalne organe nadležne
za upravljanje otpadom.
xv
Obaveštenje koje se tiče zabrane kopiranja ili reprodukcije
Imajte na umu da posedovanje materijala koji je bio digitalno kopiran ili
reprodukovan putem skenera, digitalnog fotoaparata ili drugog uređaja može biti
kažnjivo zakonom.
• Stavke čije je kopiranje ili reprodukovanje
• Upozorenja u vezi sa određenim kopijama i
zabranio zakon
reprodukcijama
Ne kopirajte niti reprodukujte papirni
Vlada je izdala upozorenja o kopijama
novac, novčiće, hartije od vrednosti,
ili reprodukcijama hartija od vrednosti
vladine obveznice ili obveznice lokalne koje su izdale privatne kompanije
vlade, čak i ako su takve kopije ili
(deonice, računi, čekovi, poklon
reprodukcije pečatirane sa oznakom
sertifikati, itd.), pokazne karte ili kupon
„Uzorak“.
karte, osim kada minimum
neophodnih kopija treba obezbediti za
Kopiranje ili reprodukcija papirnog
poslovnu upotrebu kompanije.
novca, novčića ili hartija od vrednosti
Takođe, ne kopirajte niti reprodukujte
koji su u opticaju u stranoj zemlji je
pasoše koje je izdala vlada, licence koje
zabranjeno.
su izdale javne agencije i privatne
Osim ako je dobijena prethodna
grupe, lične karte i karte, kao što su
dozvola vlade, kopiranje ili
propusnice i kuponi za ishranu.
reprodukcija neiskorišćenih poštanskih
• Povinujte se obaveštenjima o zaštiti autorskih
markica ili razglednica koje je izdala
prava
vlada je zabranjeno.
Pod zakonom o autorskom pravu,
Kopiranje ili reprodukcija markica koje fotografije ili snimci radova pod
je izdala vlada i overenih dokumenata
autorskim pravom načinjeni sa
koje je overilo zakonodavno telo je
fotoaparatom ne mogu da se koriste
zabranjeno.
bez dozvole vlasnika autorskog prava.
Izuzeci se primenjuju za lično
korišćenje, ali imajte u vidu da svako
lično korišćenje može da se ograniči u
slučaju fotografija ili snimaka izložbi ili
nastupa uživo.
xvi
Odlaganje uređaja za čuvanje podataka
Imajte na umu da brisanje slika ili formatiranje memorijskih kartica ili ostalih
uređaja za čuvanje podataka ne briše u potpunosti originalne podatke o slici.
Izbrisane datoteke ponekad mogu da se povrate sa odbačenih uređaja za čuvanje
podataka korišćenjem komercijalno dostupnog softvera, što može da dovede do
zlonamerne upotrebe ličnih slika. Korisnička je odgovornost da osigura privatnost
takvih podataka.
Pre nego što odbacite uređaj za čuvanje podataka ili prenesete vlasništvo na drugu
osobu, izbrišite sve podatke koristeći komercijalni softver za brisanje ili formatirajte
uređaj a zatim ga u potpunosti ispunite slikama koje ne sadrže privatne informacije
(na primer, slikama praznog neba). Treba voditi računa da se izbegnu povrede kada
se fizički uništavaju uređaji za čuvanje podataka.
Pre nego što odbacite fotoaparat ili prebacite vlasništvo na drugu osobu, treba
takođe da koristite opciju Resetuj sva podešavanja u meniju podešavanja
fotoaparata da biste izbrisali bilo kakve lične mrežne informacije.
AVC Patent Portfolio License
OVAJ PROIZVOD JE LICENCIRAN POD AVC PATENTNOM PORTFOLIO LICENCOM ZA LIČNU I
NEKOMERCIJALNU UPOTREBU POTROŠAČA DA (I) ENKODIRA VIDEO U SAGLASNOSTI SA AVC
STANDARDOM („AVC VIDEO“) I/ILI (II) DEKODIRA AVC VIDEO KOJI JE ENKODIRAO POTROŠAČ
UKLJUČEN U LIČNU I NEKOMERCIJALNU AKTIVNOST I/ILI JE NABAVLJEN OD VIDEO DOBAVLJAČA KOJI
JE LICENCIRAN DA PONUDI AVC VIDEO. NIKAKVA LICENCA NIJE ODOBRENA NITI ĆE SE
PODRAZUMEVATI ZA BILO KOJU DRUGU UPOTREBU. DODATNE INFORMACIJE SE MOGU DOBITI OD
MPEG LA, L.L.C. POGLEDAJTE http://www.mpegla.com
xvii
Koristite elektronske dodatke samo Nikon marke proizvoda
Nikonovi fotoaparati su dizajnirani u skladu sa najvišim standardima i uključuju
kompleksno elektronsko kolo. Samo elektronski pribor marke Nikon (uključujući
punjače, punjive baterije, AC adaptere i dodatke za blic) koji je Nikon sertifikovao
specifično za upotrebu sa ovim Nikon digitalnim fotoaparatom je osmišljen i
dokazan da funkcioniše unutar radnih i bezbednosnih zahteva ovog elektronskog
kola.
Upotreba elektronskih dodataka koji nisu Nikonovi bi mogla da
ošteti fotoaparat i može da poništi vašu Nikon garanciju.
Upotreba punjivih Li-jonskih punjivih baterija drugih dobavljača
koje ne nose Nikonov holografski pečat prikazan desno bi mogla
da ometa normalan rad fotoaparata ili da dovede do pregrejavanja punjivih
baterija, paljenja, pucanja ili curenja.
Za više informacija o dodacima marke Nikon, kontaktirajte Nikon ovlašćenog
lokalnog posrednika.
xviii
D Koristite dodatke samo Nikon marke proizvoda
Samo su dodaci marke Nikon koje je sertifikovao Nikon specifično za
upotrebu sa vašim Nikon digitalnim fotoaparatom osmišljeni i dokazani da
funkcionišu unutar njegovih radnih i bezbednosnih zahteva. UPOTREBA
DODATAKA KOJI NISU NIKONOVI BI MOGLA DA OŠTETI VAŠ FOTOAPARAT I MOŽE DA
PONIŠTI VAŠU NIKON GARANCIJU.
A Pre snimanja važnih slika
Pre snimanja slika u važnim prilikama (kao što su venčanja ili pre nošenja
fotoaparata na put), napravite probnu sliku da biste se osigurali da
fotoaparat funkcioniše normalno. Nikon neće odgovarati za štete ili gubitak
profita do kojih može da dođe usled kvara na proizvodu.
A Doživotno učenje
Kao deo „Doživotnog učenja“, Nikonove posvećenosti daljoj podršci
proizvoda i obrazovanju, neprekidno ažurirane informacije su dostupne na
mreži na sledećim sajtovima:
• Za korisnike u SAD-u: http://www.nikonusa.com/
• Za korisnike u Evropi i Africi: http://www.europe-nikon.com/support/
• Za korisnike u Aziji, Okeaniji i Bliskom istoku: http://www.nikon-asia.com/
Posetite ove sajtove da biste pratili najnovije informacije o proizvodu,
savete, odgovore na često postavljana pitanja (FAQs) i opšte savete o
digitalnom snimanju i fotografisanju. Dodatne informacije mogu biti
dostupne od predstavnika Nikona u vašoj oblasti. Pogledajte sledeći URL za
informacije o kontaktu: http://imaging.nikon.com/
xix
Bluetooth
Ovaj proizvod je kontrolisan propisima izvozne administracije Sjedinjenih
Američkih Država (Export Administration Regulations - EAR). Dozvola vlade SAD je
potrebna samo za izvoz u sledeće zemlje, koje u vreme štampanja ovog teksta
podležu embargu ili posebnoj kontroli: Kuba, Iran, Severna Koreja, Sudan i Sirija
(lista je podložna promeni).
Korišćenje bežičnih uređaja može da bude zabranjeno u nekim zemljama ili
regionima. Kontaktirajte Nikonovog ovlašćenog servisnog predstavnika pre
korišćenja bežičnih karakteristika ovog proizvoda van granica zemlje u kojoj ste ga
kupili.
xx
Napomene za kupce u Evropi
Ovim, Nikon korporacija izjavljuje da je radio oprema tipa D3400 u
saglasnosti sa Direktivom 2014/53/EU.
Ceo tekst EU deklaracije o saglasnosti je dostupan na sledećoj internet
adresi:
http://imaging.nikon.com/support/pdf/DoC_D3400.pdf.
Bezbednost
Iako je jedna od koristi ovog proizvoda ta što dopušta drugima da se slobodno
povežu zarad bežične razmene podataka bilo gde u okviru svog opsega, sledeće
može da se desi ako bezbednost nije omogućena:
• Krađa podataka: zlonamerna treća lica mogu da presretnu bežične transmisije
kako bi ukrali korisničke identifikacije, lozinke i druge lične informacije.
• Neovlašćen pristup: neovlašćeni korisnici mogu da dobiju pristup mreži i da
promene informacije ili izvrše ostale zlonamerne radnje. Imajte na umu da zbog
dizajna bežičnih mreža, specijalizovani napadi mogu da dopuste neovlašćeni
pristup čak i kada je bezbednost omogućena.
• Nebezbedne mreže: povezivanje na otvorene mreže može da dovede do
neovlašćenog pristupa. Koristite samo bezbedne mreže.
xxi
xxii
Uvod
Upoznavanje sa fotoaparatom
Odvojite nekoliko trenutaka da biste se upoznali sa kontrolama
fotoaparata i prikazima. Možda će vam biti od pomoći kada biste
obeležili ovaj odeljak i pozivali se na njega dok čitate ostatak ovog
uputstva.
Telo fotoaparata
1
6
12
11
10
9
2
3
4
5
6
7
8
1 Dugme snimanje filma ................. 139
8 Komandni točkić
2 Glavni prekidač.................................. 19
9 Točkić režima ........................................5
3 Dugme okidača ...........................35, 36 10 A/L dugme ........ 80, 113, 168, 215
4 E/N dugme ................. 106, 116, 117 11 Šina za blic i opremu
5 R dugme (informacije) ...... 6, 8, 143
(za opcioni blic)..................... 262, 268
6 Ušice kaiša fotoaparata ................... 12 12 Oznaka žižne ravni (E) ....................82
7 Zvučnik
D Zvučnik
Ne postavljajte zvučnik u blizini magnetnih uređaja. Neuvažavanje ove
predostrožnosti može da utiče na podatke snimljene na magnetnom
uređaju.
Uvod
1
2
1
3
4
14
9
5
6
10
11
12
13
1 AF-assist osvetljivač .................73, 196
Lampica samookidača......................67
Lampica za smanjenje efekta
crvenih očiju ...............................88, 90
2 Ugrađeni blic.......................................87
3 M/ Y dugme .................... 87, 89, 117
4 Mikrofon................................... 139, 141
5 Poklopac priključka
6 Fn dugme .......................................... 214
7 Dugme za oslobađanje
7
8
8 Oznaka montiranja............................15
9 IC prijemnik za ML-L3 daljinsku
kontrolu ..............................................96
10 CPU kontakti
11 Ogledalo ........................................... 274
12 Bajonet .......................................... 15, 82
13 Poklopac tela .............................15, 268
14 USB konektor.......................... 178, 181
15 HDMI priključak............................... 184
objektiva.............................................16
D Zatvorite poklopac priključka
Zatvorite poklopac priključka kada se priključci ne koriste. Strana tela u
konektorima mogu da utiču na prenos podataka.
2
Uvod
15
2
1
3
9
10
11
12
13
14
4
5
6
7
8
19
16
18
20
21
15
17
1 Gumeni štitnik okulara .................... 68 13 O dugme.....................................41, 171
2 Tražilo okulara ........................ 4, 26, 68 14 Lampica pristupanja memorijskoj
3 Kontrola podešavanja dioptrije..... 26
kartici............................................14, 36
4 K dugme .................................. 40, 152 15 Bravica poklopca ležišta
5 G dugme............................... 27, 186
6 X dugme........................................... 165
7 W/Q dugme................... 28, 153, 165
8 P dugme .................................... 11, 155
9 a dugme .................................. 32, 138
10 J (OK) dugme .................................. 28
11 Višenamenski birač........................... 28
baterije.........................................13, 14
16 Poklopac ležišta baterije ...........13, 14
17 I/E/# dugme ...... 62, 63, 65, 66, 95
18 Navoj za stativ
19 Monitor....................6, 32, 40, 138, 152
20 Bravica baterije............................13, 14
21 Poklopac priključka napajanja za
opcioni priključak napajanja ...... 270
12 Poklopac slota za memorijsku
karticu...........................................13, 14
Uvod
3
Tražilo
1 Tačke fokusa....................26, 34, 74, 76
2 Indikator fokusa ..........................35, 82
3 Indikator zaključavanja
autoekspozicije (AE) ..................... 113
4 Brzina zatvarača ...............98, 101, 105
5 Blenda (f-broj)...................98, 103, 105
6 Indikator režima specijalnih
efekata ................................................51
7 Upozorenje za nisku punjivu
bateriju................................................31
8 Broj preostalih ekspozicija...............31
Broj preostalih snimaka pre nego
što se memorijski bafer napuni.....64
Indikator snimanja balansa
bele .......................................... 126, 127
Vrednost korekcije ekspozicije .... 115
Vrednost korekcije snage blica.... 117
ISO osetljivost ............................93, 192
9 „k“ (pojavljuje se kada ima
memorije za više od 1000
ekspozicija) ........................................31
10 Indikator spremnosti blica ..............38
11 Indikator fleksibilnog
programa......................................... 100
12 Indikator ekspozicije...................... 106
Prikaz korekcija ekspozicije.......... 115
Elektronski daljinomer .................. 216
13 Indikator korekcije snage blica.... 117
14 Indikator korekcije ekspozicije.... 115
15 Indikator automatske ISO
osetljivosti....................................... 193
16 Indikator upozorenja ..................... 290
Napomena: Prikaz je pokazan sa svim upaljenim indikatorima u cilju
ilustracije.
4
Uvod
Točkić režima
Fotoaparat nudi izbor sledećih režima fotografisanja i g režim:
P, S, A i M režimi
• P—Automatski programirano (0 99)
• S—Automatski sa prioritetom zatvarača
(0 101)
• A—Automatski sa prioritetom blende (0 103)
• M—Manuelni (0 105)
Režimi specijalnih efekata
(0 51)
g Režim (0 42)
Automatski režimi
• i Automatski (0 32)
• j Automatski (blic isključen) (0 32)
Režimi scene
• k Portret (0 48)
• l Pejzaž (0 49)
• p Dete (0 49)
• m Sport (0 49)
• n Krupni plan (0 50)
• o Noćni portret (0 50)
Uvod
5
R dugme (informacije)
Pritisnite R dugme da biste pregledali prikaz informacija ili prošli
kroz opcije prikaza.
❚❚ Fotografisanje pomoću tražila
Da biste na monitoru videli brzinu
zatvarača, blende, broj preostalih
ekspozicija, režim AF-oblasti i druge
informacije o fotografisanju, pritisnite
R dugme.
R dugme
1 Režim fotografisanja
5 Indikator oznake datuma ............. 202
2 Eye-Fi indikator povezivanja........ 224
8 Režim okidanja...................................62
3 Bluetooth indikator povezivanja
9 Indikator „pisak“ ............................. 213
.....................................................20, 223
Režim rada u avionu ...................... 222
6
4 Indikator kontrole vinjetiranja .... 195
i automatski/
j automatski (blic isključen)
.....................................................32
Režimi scene.................................48
Režim specijalnih efekata..........51
P, S, A i M režimi ............................98
Uvod
6 Indikator smanjenja vibracije ........17
7 Indikator kontrole blica................. 197
Indikator korekcije snage blica za
opcione bliceve.............................. 265
10 Blenda (f-broj).................. 98, 103, 105 16 Broj preostalih ekspozicija...............31
Prikaz blende .......................... 104, 106
11 Brzina zatvarača .............. 98, 101, 105
Indikator snimanja balansa
bele ................................................... 126
Prikaz brzine zatvarača......... 102, 106 17 „k“ (pojavljuje se kada ima
memorije za više od 1000
ekspozicija) ........................................31
autoekspozicije (AE)...................... 113
12 Indikator zaključavanja
13 Indikator režima AF-oblasti ............ 74 18 Indikator ekspozicije...................... 106
Tačka fokusa....................................... 76
Indikator korekcije ekspozicije .... 115
14 Indikator baterije .............................. 31 19 Ikona za pomoć............................... 290
15 ISO osetljivost .................................... 93
Prikaz ISO osetljivosti.............. 93, 194
Indikator automatske
ISO osetljivosti................................ 193
Napomena: Prikaz je pokazan sa svim upaljenim indikatorima u cilju
ilustracije.
A Isključivanje monitora
Da biste izbrisali informacije o fotografisanju iz monitora, pritisnite R
dugme ili pritisnite dugme okidača do pola. Monitor će se automatski
isključiti ako se u roku od oko 8 sekundi nikakve operacije ne izvrše (za
informaciju u vezi biranja koliko dugo će monitor ostati uključen,
pogledajte Kašnjenje aut. isključivanja na strani 207).
Uvod
7
❚❚ Živi prikaz slike i režim filma
Da biste pokrenuli živi prikaz slike, pritisnite
a dugme u toku fotografisanja tražilom.
Zatim možete da pritisnete R dugme da
biste prošli kroz opcije prikaza kao što je
ispod prikazano.
a dugme
R dugme
Pokažite indikatore
fotografije
Pokažite indikatore filma
(0 138, 143) *
Mreža za kadriranje*
Sakrijte indikatore*
* Isecanje koje pokazuje snimljeno područje je prikazano u toku snimanja
filma; zaokružena područja naznačuju krajeve isecanja kadra filma
(područje van isecanja kadra filma je u sivoj boji kada se prikazuju indikatori
filma).
8
Uvod
Prikaz živog prikaza slike
Stavka
q Režim fotografisanja
Opis
0
Režim koji je trenutno izabran sa točkićem 32, 48,
režima.
51, 98
Indikator manuelnog
Prikazano kada je Uključeno izabrano za
w podešavanja za
Manuelno podeš. za filmove u režimu M.
filmove
Količina preostalog vremena pre nego što
se živi prikaz slike automatski završi.
e Preostalo vreme
Prikazano je ako će se fotografisanje
završiti za 30 s ili manje.
Prikazano je kada je Uključeno izabrano za
r Smanjenje šuma vetra Podešavanja za filmove > Smanjenje
šuma vetra u meniju fotografisanja.
t Osetljivost mikrofona Osetljivost mikrofona za snimanje filmova.
Nivo zvuka za audio snimanje. Prikazano je
u crvenoj boji ako je nivo previše visok;
y Nivo zvuka
prilagodite osetljivost mikrofona u skladu
sa tim.
Veličina slike filmova snimljenih u režimu
u Veličina slike filma
filma.
i Režim fokusa
Trenutni režim fokusa.
o Režim AF-oblast
Trenutni režim AF oblasti.
142
10
142
141
141
141
70
75
Uvod
9
Stavka
Preostalo vreme
!0
(režim filma)
!1 Ikona „Nema filma“
!2 Tačka fokusa
!3 Indikator ekspozicije
Opis
Preostalo vreme za snimanje u režimu
filma.
Ukazuje na to da filmovi ne mogu da se
snime.
Trenutna tačka fokusa. Prikaz se razlikuje u
zavisnosti od izabrane opcije za režim
AF-oblasti (0 75).
Ukazuje na to da li će fotografija biti
nedovoljno eksponirana ili preeksponirana
pri trenutnim podešavanjima (samo
režim M).
0
139
—
75
106
Napomena: Prikaz je pokazan sa svim upaljenim indikatorima u cilju
ilustracije.
D Prikaz odbrojavanja
Odbrojavanje će se prikazati 30 s pre nego što se živi prikaz slike automatski
okonča (0 9); tajmer postaje crven 5 s pre nego što kašnjenje automatskog
isključivanja istekne (0 207) ili ako će živi prikaz slike da se okonča da bi
zaštitio interna kola. U zavisnosti od uslova fotografisanja, tajmer može da
se odmah pojavi kada je živi prikaz slike izabran. Snimanje filma će se
automatski okončati kada tajmer istekne, bez obzira na količinu dostupnog
vremena snimanja.
10 Uvod
P dugme
Da biste menjali podešavanja na dnu
prikaza informacija, pritisnite P dugme,
zatim markirajte stavke koristeći
višenamenski birač i pritisnite J da biste
pregledali opcije za markiranu stavku.
Takođe možete da promenite podešavanja
pritiskajući P dugme u toku živog prikaza
P dugme
slike.
• Kvalitet slike (0 84)
• Veličina slike (0 86)
• Balans bele (0 121)
• Active D-Lighting (0 119)
• Režim blica (0 88, 90)
• ISO osetljivost (0 93)
• Režim fokusa (0 69)
• Režim AF-oblasti (0 74)
• Merenje (0 111)
• Podesi Picture Control (0 132)
• Korekcija snage blica (0 117)
• Korekcija ekspozicije (0 115)
Uvod 11
Prvi koraci
Prikačite kaiš fotoaparata
Čvrsto prikačite kaiš na dve ušice fotoaparata.
Napunite punjivu bateriju
Ako je adapter za utičnice isporučen, izdignite izolovano kućište sa
metalnim nožicama i povežite adapter za utičnice kao što je
prikazano dole levo, starajući se o tome da utičnica bude u
potpunosti ubačena. Ubacite punjivu bateriju i uključite punjač.
Istrošena punjiva baterija će se u potpunosti napuniti u roku od oko
sata i 50 minuta.
Punjenje punjive baterije
Punjenje završeno
D Punjiva baterija i punjač
Pročitajte i sledite upozorenja i mere opreznosti na stranama xi–xiv i 276–280
ovog uputstva.
12 Prvi koraci
Ubacite punjivu bateriju i memorijsku karticu
Pre ubacivanja ili uklanjanja punjive baterije ili memorijske kartice,
uverite se da li je glavni prekidač u poziciji OFF (ISKLJUČENO). Ubacite
punjivu bateriju kao što je prikazano, koristeći punjivu bateriju tako
da ona drži narandžastu bravicu baterije pritisnutom na jednu
stranu. Bravica zadržava punjivu bateriju na mestu kada je punjiva
baterija u potpunosti ubačena.
Bravica baterije
Držeći memorijsku karticu u prikazanom smeru, skliznite je dok ne
legne i klikne na mesto.
A Punjiva baterija sata
Sat fotoaparata se napaja od strane nezavisnog, punjivog izvora napajanja,
koji se puni po potrebi kada se glavna punjiva baterija instalira. Tri dana
punjenja će napajati sat za oko mesec dana. Ako se prikaže poruka kada se
fotoaparat uključi upozoravajući da sat nije podešen, punjiva baterija sata
je istrošena i sat je resetovan. Podesite sat na tačno vreme i datum.
Prvi koraci 13
❚❚ Uklanjanje punjive baterije i memorijske kartice
Uklanjanje punjive baterije
Da biste uklonili punjivu bateriju, isključite
fotoaparat i otvorite poklopac ležišta
baterije. Pritisnite bravicu baterije u pravcu
pokazanom strelicom da biste otpustili
punjivu bateriju a zatim rukom uklonili
punjivu bateriju.
Uklanjanje memorijskih kartica
Nakon što potvrdite da je lampica
pristupanja memorijskoj kartici isključena,
isključite fotoaparat, otvorite poklopac
slota za memorijsku karticu i pritisnite
karticu ka unutra da biste je izbacili (q).
Kartica tada može da se ukloni rukom (w).
D Memorijske kartice
• Memorijske kartice mogu da postanu tople nakon upotrebe. Budite na
oprezu kada uklanjate memorijske kartice iz fotoaparata.
• Ne uklanjajte memorijske kartice iz fotoaparata, ne isključujte fotoaparat,
niti uklanjajte niti isključujte izvor napajanja u toku formatiranja ili dok se
podaci snimaju, brišu ili se kopiraju na kompjuter. Nepoštovanje ovih
predostrožnosti može da dovede do gubitka podataka ili do štete na
fotoaparatu ili kartici.
• Ne dodirujte kontakte kartice prstima ili metalnim objektima.
• Ne savijajte, ne ispuštajte niti izlažite jakim fizičkim udarima.
• Ne primenjujte silu na kućište kartice. Nepoštovanje ove predostrožnosti
može da ošteti karticu.
• Ne izlažite je vodi, toploti, visokim nivoima vlažnosti ili direktnoj sunčevoj
svetlosti.
• Ne formatirajte memorijske kartice u kompjuteru.
14 Prvi koraci
Priključite objektiv
Postarajte se da sprečite da prašina uđe u fotoaparat kada su
objektiv ili poklopac tela uklonjeni. Objektiv koji se obično koristi u
ovom uputstvu zarad ilustracije je AF-P DX NIKKOR 18–55 mm
f/3,5–5,6G VR.
Uklonite poklopac
tela fotoaparata
Uklonite zadnji
poklopac objektiva
Oznaka za montiranje (fotoaparat)
Uskladite oznake
montiranja
Oznaka montiranja (objektiv)
Rotirajte objektiv kao što je prikazano dok ne legne na mesto.
Postarajte se da uklonite poklopac objektiva pre nego što snimite
slike.
Prvi koraci 15
A Objektivi sa dugmadima uvlačenje / izvlačenje objektiva
Pre korišćenja fotoaparata, otključajte i ispružite objektiv. Dok držite
pritisnuto dugme uvlačenje / izvlačenje objektiva (q), rotirajte prsten
zuma kao što je pokazano (w).
Dugme uvlačenje / izvlačenje objektiva
Slike ne mogu da se snime kada je objektiv
uvučen; ako se prikaže poruka o grešci kao
rezultat toga što je fotoaparat bio uključen dok
je objektiv bio uvučen, rotirajte prsten zuma
dok se poruka ne izgubi.
A Odvajanje objektiva
Postarajte se da fotoaparat bude isključen kada
uklanjate ili menjate objektive. Da biste uklonili
objektiv, pritisnite i držite dugme za
oslobađanje objektiva (q) dok okrećete
objektiv u smeru kazaljke na satu (w). Nakon
uklanjanja objektiva, zamenite poklopce
objektiva i poklopac tela fotoaparata.
16 Prvi koraci
A Smanjenje vibracije (VR)
Smanjenje vibracije može da se omogući
birajući Uključeno za Optički VR u meniju
fotografisanja (0 198), ako objektiv podržava
ovu opciju, ili klizajući prekidač smanjenja
vibracije objektiva na ON (UKLJUČENO), ako je
objektiv opremljen sa prekidačem za smanjenje
vibracije. Indikator smanjenja vibracije se
pojavljuje na prikazu informacija kada je
smanjenje vibracije uključeno.
A Uvučeni objektivi sa dugmadima uvlačenje / izvlačenje objektiva
Da biste uvukli objektiv kada se fotoaparat ne
koristi, držite dugme uvlačenje / izvlačenje
objektiva pritisnutim (q) i rotirajte prsten zuma
na „L“ (zaključanu) poziciju kao što je pokazano
(w). Uvucite objektiv pre nego što ga uklonite
sa fotoaparata i pazite da ne pritisnete dugme
uvlačenje / izvlačenje objektiva dok
priključujete ili uklanjate objektiv.
Prvi koraci 17
Podešavanje fotoaparata
❚❚ Podešavanje pomoću pametnog telefona ili tableta
Pre nego što nastavite, proverite da li je punjiva baterija
fotoaparata u potpunosti napunjena i da li memorijska
kartica ima slobodan prostor. Na vašem pametnom
telefonu ili tabletu (ispod „pametan uređaj“), instalirajte
SnapBridge aplikaciju kao što je opisano unutar prednjeg poklopca
i omogućite Bluetooth. Imajte na umu da će pravo povezivanje na
fotoaparat biti načinjeno koristeći SnapBridge aplikaciju; ne koristite
Bluetooth podešavanja u podešavanjima aplikacije na vašem
pametnom uređaju. Uputstva koja slede se odnose na verziju 2.0
SnapBridge aplikacije; za informacije o najnovijoj verziji, pogledajte
SnapBridge Vodič za povezivanje (pdf), dostupan za preuzimanje sa
sledeće veb lokacije:
http://downloadcenter.nikonimglib.com
18 Prvi koraci
Pravi prikazi fotoaparata i pametnog uređaja mogu da se razlikuju
od onih prikazanih ispod.
1 Fotoaparat: Uključite fotoaparat. Dijalog
o izboru jezika će biti prikazan.
Koristite višenamenski birač i J dugme za navigaciju menijima.
Glavni prekidač
1 Gore
J dugme (izaberite)
4 Levo
2 Desno
3 Dole
Višenamenski birač
Pritisnite 1 i 3 da biste markirali jezik i pritisnite J da biste ga
izabrali. Jezik može da se promeni u bilo koje vreme koristeći
Jezik (Language) opciju u meniju podešavanja.
Prvi koraci 19
2 Fotoaparat: Kada se prikaže dijalog na
desnoj strani, pritisnite J. Ako se
dijalog na desnoj strani ne prikaže ili
ako želite da ponovo konfigurišete
fotoaparat, markirajte Poveži se sa
pametnim uređajem u meniju
podešavanja i pritisnite J. Ako ne
želite da koristite pametan uređaj za konfiguraciju
fotoaparata, ručno podesite sat (0 25).
3 Fotoaparat/pametan uređaj: Pokrenite uparivanje.
Fotoaparat će sačekati povezivanje; pokrenite SnapBridge
aplikaciju na pametnom uređaju i sledite instrukcije na ekranu da
biste taknuli naziv fotoaparata sa kojim želite da se uparite.
4 Fotoaparat: Proverite da li fotoaparat
prikazuje poruku pokazanu na desnoj
strani i pripremite pametan uređaj.
5 Pametan uređaj: Pokrenite aplikaciju
SnapBridge i taknite Pair with camera
(Upari sa fotoaparatom). Ako se od
vas zatraži da birate fotoaparat,
taknite naziv fotoaparata.
20 Prvi koraci
6 Pametan uređaj: Taknite naziv
fotoaparata u dijalogu „Pair with
camera (Upari sa fotoaparatom)“.
Korisnici koji uparuju fotoaparat sa iOS
uređajem po prvi put će prvo biti
upoznati sa uputstvima za uparivanje;
nakon čitanja uputstava, prevlačite na
dno prikaza i taknite Understood
(Razumem). Ako vam bude zatraženo
da birate dodatak, ponovo taknite
naziv fotoaparata (može da dođe do određenog kašnjenja pre
nego što se naziv fotoaparata prikaže).
7 Fotoaparat/pametan uređaj: Proverite da li je prikaz fotoaparata i
pametnog uređaja sa istim šestocifrenim brojem. Neke verzije
iOS-a možda neće prikazati broj; ako nijedan broj nije
prikazan, nastavite ka Koraku 8.
Prvi koraci 21
8 Fotoaparat/pametan uređaj: Pritisnite J na fotoaparatu i taknite
PAIR (UPARIVANJE) na pametnom uređaju (prikaz se razlikuje
u zavisnosti od uređaja i operativnog sistema).
9 Fotoaparat/pametan uređaj: Završite uparivanje.
• Fotoaparat: Pritisnite J kada se poruka
na desnoj strani prikaže.
• Pametan uređaj: Taknite OK kada se
poruka na desnoj strani prikaže.
22 Prvi koraci
10 Fotoaparat: Pratite uputstva na ekranu da biste završili
podešavanje.
• Da biste dozvolili da fotoaparat doda podatke o lokaciji na fotografije,
izaberite Da kao odgovor na „Želite li da preuzimate podatke o
lokaciji sa pametnog uređaja?“ a zatim omogućite usluge
lokacije na pametnom uređaju i omogućite Auto link options
(Opcije automatske veze) > Synchronize location data
(Sinhronizuj podatke o lokaciji) na jezičku SnapBridge
aplikacije.
• Da biste sinhronizovali sat fotoaparata sa vremenom koje vam pruža
pametni uređaj, izaberite Da kao odgovor na „Želite li da
sinhronizujete sat sa pametnim uređajem?“ a zatim omogućite
Auto link options (Opcije automatske veze) > Synchronize
clocks (Sinhronizuj satove) u jezičku SnapBridge aplikacije.
Pametan uređaj i fotoaparat su sada povezani. Bilo koje slike koje
snimite fotoaparatom će automatski biti otpremljene na pametni
uređaj.
Prvi koraci 23
❚❚ Podešavanje sa menija fotoaparata
Sat fotoaparata može da se manuelno podesi.
1 Uključite fotoaparat.
Dijalog izbora jezika će biti prikazan.
Koristite višenamenski birač i J dugme za navigaciju menijima.
Glavni prekidač
1 Gore
J dugme (izaberite)
4 Levo
2 Desno
3 Dole
Višenamenski birač
Pritisnite 1 i 3 da biste markirali jezik i pritisnite J da biste ga
izabrali. Jezik može da se promeni u bilo koje vreme koristeći
Jezik (Language) opciju u meniju podešavanja.
24 Prvi koraci
2 Pritisnite G kada se prikaže dijalog
na desnoj strani.
G dugme
3 Podesite sat fotoaparata.
Koristite višenamenski birač i J dugme da biste podesili sat
fotoaparata.
q
w
Izaberite vremensku zonu
e
Izaberite opciju letnjeg računanja
vremena
Izaberi format datuma
r
Podesite vreme i datum (imajte na umu
da fotoaparat koristi 24-časovni sat)
Sat može da se prilagodi u bilo koje vreme koristeći opciju
Vremenska zona i datum > Datum i vreme u meniju
podešavanja.
Prvi koraci 25
Fokusirajte tražilo
Posle uklanjanja poklopca
objektiva, rotirajte kontrolu
podešavanja dioptrije dok tačke
fokusa ne budu u oštrom
fokusu. Kada rukujete
kontrolom koristeći svoje oko
na tražilu, vodite računa da ne
stavite svoje prste ili nokte u svoje oko.
Tačke fokusa
Tražilo nije u fokusu
26 Prvi koraci
Tražilo je u fokusu
Tutorijal
Meniji fotoaparata: pregled
Većini opcija fotografisanja, reprodukcije i
podešavanja može da se pristupi iz menija
fotoaparata. Da biste pregledali menije,
pritisnite G dugme.
G dugme
Tabulatori
Birajte iz sledećih režima:
• D: Reprodukcija (0 186)
• N: Retuširanje (0 227)
• C: Fotografisanje (0 190)
• m: Nedavna podešavanja (0 251)
• B: Podešavanje (0 199)
Klizač pokazuje poziciju u
trenutnom meniju.
Trenutna podešavanja su
pokazana ikonama.
Opcije menija
Opcije u trenutnom meniju.
Ikona za pomoć (0 28)
Tutorijal 27
Korišćenje menija fotoaparata
Višenamenski birač i J dugme koriste se za navigaciju menija
fotoaparata.
1: Pomerite kursor na gore
J dugme: izaberite
markiranu stavku
4: Otkažite i vratite se na
prethodni meni
2: Izaberite markiranu
stavku ili prikaz podmenija
3: Pomerite kursor na dole
A d (Pomoć) ikona
Ako je d ikona prikazana na donjem levom uglu monitora, opis trenutno
izabrane opcije ili menija može da se prikaže ako se pritisne W (Q) dugme.
Pritisnite 1 ili 3 da biste prevlačili kroz prikaz. Pritisnite W (Q) ponovo da
biste se vratili na menije.
W (Q) dugme
28 Tutorijal
❚❚ Navigacija menijima
Sledite korake ispod da biste vršili navigaciju menija.
1 Prikaz menija.
Pritisnite G dugme da biste prikazali
menije.
G dugme
2 Markirajte ikonu za trenutni
meni.
Pritisnite 4 da biste markirali
ikonu za trenutni meni.
3 Izaberite meni.
Pritisnite 1 ili 3 da biste izabrali željeni meni.
4 Pozicionirajte kursor u
izabrani meni.
Pritisnite 2 da biste
pozicionirali kursor u
izabrani meni.
Tutorijal 29
5 Markirajte stavku menija.
Pritisnite 1 ili 3 da biste
markirali stavku menija.
6 Opcije prikaza.
Pritisnite 2 da biste videli
opcije prikaza za izabranu
stavku menija.
7 Markirajte opciju.
Pritisnite 1 ili 3 da biste
markirali opciju.
8 Izaberite markiranu stavku.
Pritisnite J da biste izabrali markiranu
stavku. Da biste izašli bez pravljenja
izbora, pritisnite G dugme.
Imajte na umu sledeće:
• Stavke menija koje su prikazane u sivoj boji nisu trenutno
dostupne.
• Dok pritiskanje 2 obično ima isti efekat kao pritiskanje J,
postoje neki slučajevi kada izbor može da bude napravljen samo
pritiskanjem J.
• Da biste izašli iz menija i vratili se u režim fotografisanja, pritisnite
dugme okidača do pola (0 36).
30 Tutorijal
Nivo punjive baterije i broj preostalih
ekspozicija
Pritisnite R dugme i proverite nivo punjive baterije i broj preostalih
ekspozicija na prikazu informacija.
Nivo punjive baterije
R dugme
Broj preostalih ekspozicija
Nivo punjive baterije
Ako je nivo punjive baterije nizak, upozorenje će se takođe prikazati
u tražilu. Ako se prikaz informacija ne pojavi kada je R dugme
pritisnuto, punjiva baterija je istrošena i potrebno ju je napuniti.
Prikaz
informacija
L
K
Tražilo
Opis
—
—
Punjiva baterija je u potpunosti napunjena.
Punjiva baterija je delimično ispražnjena.
Nizak nivo punjive baterije. Pripremite u
potpunosti napunjenu rezervnu punjivu
bateriju ili se pripremite da punite punjivu
bateriju.
Punjiva baterija je istrošena. Napunite
punjivu bateriju.
H
d
H
(bljeska)
d
(bljeska)
Broj preostalih ekspozicija
Vrednosti preko 1000 su pokazane u hiljadama, prikazanim slovom
„k“.
Tutorijal 31
Osnovno fotografisanje i reprodukcija
„Usmeri i snimaj“ režimi (i i j)
Ovaj odeljak opisuje kako snimiti fotografije u i i
j režimima. i i j su automatski „usmeri i
snimaj“ režimi u kojima većinu podešavanja
kontroliše fotoaparat kao odgovor na uslove
fotografisanja; jedina razlika između ova dva je da
blic neće okinuti u j režimu.
1 Rotirajte točkić režima na
Točkić režima
i ili j.
Fotografije mogu da se kadriraju u
tražilu ili na monitoru (živi prikaz slike).
Da biste pokrenuli živi prikaz slike,
pritisnite a dugme.
a dugme
Kadriranje slika u tražilu
32 Osnovno fotografisanje i reprodukcija
Kadriranje slika na
monitoru (živi prikaz slike)
2 Pripremite fotoaparat.
Fotografisanje tražilom: Kada kadrirate fotografije u tražilu, držite
rukohvat u svojoj desnoj ruci i pomerajte telo fotoaparata ili
objektiva svojom levom rukom. Neka vaši laktovi budu naspram
vaših grudi.
Živi prikaz slike: Kada kadrirate fotografije na monitoru, držite
rukohvat u svojoj desnoj ruci i pomerajte objektiv svojom levom
rukom.
A Kadriranje fotografija u portretnoj (uspravnoj) orijentaciji
Kada kadrirate fotografije u portret (uspravnoj) orijentaciji, držite
fotoaparat onako kako je pokazano ispod.
Kadriranje fotografija u tražilu
Kadriranje fotografija na monitoru
Osnovno fotografisanje i reprodukcija 33
3 Kadrirajte fotografiju.
Fotografisanje tražilom: Kadrirajte
fotografiju u tražilu sa glavnim
subjektom u bar jednoj od 11 tačaka
fokusa.
Tačka fokusa
Živi prikaz slike: Pri podrazumevanim
podešavanjima, fotoaparat automatski
otkriva lica i bira tačku fokusa. Ako
nijedno lice nije otkriveno, fotoaparat će
se fokusirati na subjekte u blizini centra
kadra.
Tačka fokusa
A Korišćenje objektiva sa zumom
Pre fokusiranja, rotirajte prsten zuma da biste
Zumirajte
prilagodili žižnu daljinu i kadrirali fotografiju.
Koristite prsten zuma da biste zumirali na
subjekta tako da ispuni veće područje kadra, ili
odzumirajte da biste povećali vidljivo područje
na krajnjoj fotografiji (izaberite duže žižne
daljine na skali žižne daljine na objektivu da
biste zumirali, kraće žižne daljine da biste
odzumirali).
34 Osnovno fotografisanje i reprodukcija
Prsten zuma
Odzumirajte
4 Pritisnite dugme okidača do
pola.
Fotografisanje tražilom: Pritisnite
dugme okidača do pola da
biste fokusirali (ako je
subjekat slabo osvetljen, blic
će možda iskočiti i AF-assist
Indikator ispravnog
osvetljivač će se možda
fokusa
upaliti). Kada je operacija
fokusa završena, zvučni signal će se oglasiti (zvučni signal se
možda neće oglasiti ako se subjekat pomera) i indikator
ispravnog fokusa (I) će se pojaviti u tražilu.
Indikator ispravnog
Opis
fokusa
I
Subjekat u fokusu.
I
Fotoaparat nije u mogućnosti da se fokusira koristeći
(bljeska)
autofokus. Pogledajte stranu 72.
Živi prikaz slike: Tačka fokusa će bljeskati
zeleno dok se fotoaparat fokusira. Ako je
fotoaparat u mogućnosti da se fokusira,
tačka fokusa će biti prikazana u zelenoj
boji; u suprotnom, tačka fokusa će
bljeskati crveno.
Osnovno fotografisanje i reprodukcija 35
5 Fotografisanje.
Glatko pritisnite dugme
okidača skroz na dole da biste
snimili fotografiju. Lampica
pristupanja memorijskoj
kartici će zasvetleti i
fotografija će se prikazati na
monitoru na nekoliko
sekundi. Ne izbacujte
memorijsku karticu niti
uklanjajte niti isključujte izvor
napajanja dok se lampica ne
ugasi a snimanje se završi.
Lampica pristupanja
memorijskoj kartici
Da biste okončali živi prikaz slike,
pritisnite a dugme.
A Dugme okidača
Fotoaparat ima dve faze dugmeta okidača. Fotoaparat se fokusira kada se
dugme okidača pritisne do pola. Da biste snimili fotografiju, pritisnite
dugme okidača skroz na dole.
Fokus: pritisnite do pola
Fotografišite: pritisnite
skroz na dole
Pritiskanje dugmeta okidača do pola takođe prekida reprodukciju i
priprema fotoaparat za neposrednu upotrebu.
36 Osnovno fotografisanje i reprodukcija
A Automatski izbor scene (automatski birač scene)
Ako je živi prikaz slike izabran u i ili j režimu,
fotoaparat će automatski analizirati subjekat i
izabrati odgovarajući režim fotografisanja
kada se dugme okidača pritisne do pola za
fokusiranje koristeći autofokus. Izabrani režim
je pokazan na monitoru.
c Portret
d Pejzaž
e Krupni plan
f Noćni portret
Z Automatska
Automatski (blic
b
isključen)
Subjekti ljudskog portreta
Pejzaži i gradski pejzaži
Subjekti blizu fotoaparata
Subjekti portreta koji su kadrirani naspram tamne
pozadine
Subjekti koji odgovaraju i ili j režimu ili oni koji ne
spadaju u kategorije koje su dole navedene
A Tajmer pripravnosti (fotografisanje tražilom)
Tražilo i prikaz informacija će se isključiti ako se oko osam
sekundi nikakve operacije ne izvrše, smanjujući trošenje
punjive baterije. Pritisnite dugme okidača do pola da biste
ponovo aktivirali prikaz. Dužina vremena pre nego što tajmer
pripravnosti automatski istekne može da se izabere koristeći
opciju Kašnjenje aut. isključivanja u meniju podešavanja (0 207).
Merenja ekspozicije su isključena
Merenja ekspozicije su uključena
A Tajmer pripravnosti (živi prikaz slike)
Monitor će se isključiti ako se nijedna radnja ne izvrši na oko deset minuta.
Dužina vremena pre nego što se monitor automatski isključi može da se
izabere koristeći opciju Kašnjenje aut. isključivanja u meniju
podešavanja (0 207).
Osnovno fotografisanje i reprodukcija 37
A Ugrađeni blic
Ako je dodatno osvetljenje neophodno za
ispravnu ekspoziciju u i režimu, ugrađeni blic
će automatski iskočiti kada se dugme okidača
pritisne do pola (0 87). Ako se blic izdigne,
fotografije se mogu snimiti samo kada se
indikator spremnosti blica (M) prikaže. Ako se
indikator spremnosti blica ne prikaže, blic se
puni; nakratko uklonite svoj prst sa dugmeta
okidača i pokušajte ponovo.
Kada se blic ne koristi, vratite ga u njegovu
zatvorenu poziciju tako što ćete ga nežno
pritisnuti na dole dok bravica ne legne na
svoje mesto.
A Pregled zuma živog prikaza slike
Da biste uvećali pogled na monitoru do oko 8,3× za precizni fokus,
pritisnite X dugme. Dok je pogled kroz objektiv zumiran, navigacioni
prozor će se pojaviti u sivom okviru u donjem desnom uglu prikaza.
Koristite višenamenski birač da biste prevlačili kroz područja kadra koja
nisu vidljiva na monitoru, ili pritisnite W (Q) da biste odzumirali.
X dugme
38 Osnovno fotografisanje i reprodukcija
Navigacioni prozor
A Ekspozicija
U zavisnosti od scene, ekspozicija može da se razlikuje od one koja bi se
dobila kada se živi prikaz slike ne koristi.
A Fotografisanje u živom prikazu slike
Iako se neće pojaviti na konačnoj slici, zupčaste ivice, oivičenost bojom,
moare efekat i svetle tačke mogu da se pojave na monitoru, dok svetla
područja ili trake mogu da se pojave na nekim područjima sa blještavim
znacima i drugim naizmeničnim izvorima svetla ili ako je subjekat na kratko
osvetljen od strane lampe ili drugih svetlih, momentalnih izvora svetla.
Pored toga, distorzija može da se pojavi sa subjektima u pokretu, naročito
ako se fotoaparat panoramira horizontalno ili se objekat pomera
horizontalno kroz kadar pri visokoj brzini. Treperenje i trake svetla koje se
vide na monitoru pod fluorescentnim, lampama sa živinom parom ili
natrijumskim lampama mogu da se smanje koristeći Smanjenje
treperenja (0 213), iako će možda i dalje biti vidljive na krajnjoj fotografiji
pri nekim brzinama zatvarača. Izbegavajte usmeravanje fotoaparata ka
suncu ili drugim izvorima jakog svetla. Nepoštovanje ove predostrožnosti
može da dovede do štete internog kola fotoaparata. Živi prikaz slike se
automatski okončava ako se točkić režima rotira na g ili se točkić režima
rotira sa g na drugo podešavanje.
Da biste sprečili da se svetlost koja uđe putem tražila pojavi na fotografiji ili
da ometa ekspoziciju, preporučujemo da pokrijete tražilo rukom ili drugim
objektima kao što je opcioni poklopac okulara pre nego što snimite slike
bez da je vaše oko prislonjeno na tražilo (0 68).
A HDMI
Kada je fotoaparat prikačen na HDMI video uređaj, video uređaj će prikazati
pogled kroz objektiv. Ako uređaj podržava HDMI-CEC, izaberite Isključeno
za opciju HDMI > Kontrola uređaja u meniju podešavanja (0 185) pre
nego što fotografišete u živom prikazu slike.
Osnovno fotografisanje i reprodukcija 39
Osnovna reprodukcija
1 Pritisnite K dugme.
Fotografija će biti prikazana na
monitoru.
K dugme
2 Pregledajte dodatne slike.
Dodatne slike mogu da se
prikažu pritiskajući 4 ili 2.
Da biste okončali reprodukciju i vratili se u režim fotografisanja,
pritisnite dugme okidača do pola.
40 Osnovno fotografisanje i reprodukcija
Brisanje neželjenih fotografija
Da biste izbrisali fotografije koje su trenutno prikazane na monitoru,
pritisnite O dugme. Imajte na umu da fotografije ne mogu da se
povrate kada se jednom izbrišu.
1 Prikažite fotografiju.
Prikažite fotografiju koju želite da
izbrišete.
K dugme
2 Izbrišite fotografiju.
Pritisnite O dugme. Potvrdni dijalog će
se prikazati; pritisnite O dugme ponovo
da biste izbrisali sliku i vratili se na
reprodukciju.
O dugme
A Izbriši
Opcija Izbriši u meniju reprodukcije može da se koristi za brisanje više slika
(0 172).
Osnovno fotografisanje i reprodukcija 41
Režim vodiča
Vodič
Režim vodiča pruža pristup mnoštvu često
korišćenih i korisnih funkcija. Gornji deo vodiča je
prikazan kada je točkić režima rotiran na g.
Indikator baterije (0 31)
Broj preostalih ekspozicija (0 31)
Režim fotografisanja: Indikator režima vodiča
se pojavljuje na ikoni režima fotografisanja.
Birajte iz sledećih stavki:
Fotografisanje
Snimajte slike.
Prikaz/brisanje
Prikaz i/ili brisanje slika.
Retuširanje
Retuširanje slika.
Podešavanje
Promenite podešavanja
fotoaparata.
42 Režim vodiča
Meniji režima vodiča
Da biste pristupili ovim menijima, markirajte Fotografisanje,
Prikaz/brisanje, Retuširanje ili Podešavanje i pritisnite J.
❚❚ Fotografisanje
Lako rukovanje
4 Automatsko
5 Bez blica
9 Udaljeni subjekti
! Krupni planovi
8 Pospana lica
9 Subjekti u pokretu
7 Pejzaži
6 Portreti
" Noćni portret
5
Fotografisanje
noćnih pejzaža
Napredno rukovanje
Omekšaj pozadine
#
Prilagodite blendu.
Više u fokusu
Snimak u pokretu (ljudi)
Izaberite brzinu
$ Snimak u pokretu (vozila)
zatvarača.
Prikaži protok vode
Snim. crvenih tonova pri
zal. sunca *
Fotografisanje svetlih
H fotografija *
Fotogr. tamnih fotog.
(niski tonal.) *
Prilagodite balans bele
kako bi živo obuhvatio
boje pri zalasku sunca.
Prilagodite korekciju
ekspozicije da biste
fotografisali svetle
(visoki tonalitet) ili
tamne (niski tonalitet)
fotografije.
* Utiče na druge Napredno rukovanje stavke. Da biste povratili
podrazumevana podešavanja, isključite fotoaparat a potom ga opet
uključite.
Režim vodiča 43
„Pokrenite fotografisanje“
Markirajte opciju i pritisnite J.
• Koristi tražilo
• Koristi živi prikaz slike
• Snimaj filmove
„Još podešavanja“
Ako je Još podešavanja prikazano, možete
da markirate ovu opciju i pritisnete 2 da
biste pristupili sledećim podešavanjima
(dostupna podešavanja se razlikuju u
zavisnosti od izabrane opcije fotografisanja):
• Podešavanja blica > Režim blica
• Podešavanja blica > Korekcija snage blica
• Režim okidanja
• Podešavanja ISO osetljivosti >
ISO osetljivost
• Podešavanja ISO osetljivosti > Aut. kontr.
ISO osetljivosti
• Podesi Picture Control
• Korekcija ekspozicije
• Balans bele
❚❚ Prikaz/brisanje
Prikaži pojedinačne fotografije
Prikaži više fotografija
Izaberi datum
Prikaži projekciju slajdova
Izbriši fotografije
A Režim vodič
Režim vodiča je resetovan na Lako rukovanje > Automatsko kada je
točkić režima rotiran na drugo podešavanje ili je fotoaparat isključen.
44 Režim vodiča
❚❚ Retuširanje
Odseci
Efekti filtera (zvezdasti)
Efekti filtera (meko)
Ilustracija fotografije
Efekat minijature
Izbor boje
❚❚ Podešavanje
Kvalitet slike
Veličina slike
Kašnjenje aut. isključivanja
Oznaka datuma
Podešavanja prikaza i zvuka
Svetlina monitora
Boja pozadine prikaza informacija
Automatski prikaz informacija
Zvučni signal
Podešavanja za filmove
Veličina slika/broj slika u sekundi
Kvalitet filma
Mikrofon
Smanjenje šuma vetra
Smanjenje treperenja
Opcije prikaza reprodukcije
Sat i jezik (Language)
Formatiraj memorijsku karticu
HDMI
Režim rada u avionu
Pov. sa pametnim uređajem
Eye-Fi otpremanje *
Zaključaj okid. ako je slot prazan
* Dostupno je samo kada je kompatibilna Eye-Fi memorijska kartica ubačena
(0 224).
Sa izuzecima Smanjenje treperenja, Sat i jezik (Language),
Formatiraj memorijsku karticu, HDMI, Režim rada u avionu, Pov.
sa pametnim uređajem, Eye-Fi otpremanje i Zaključaj okid. ako
je slot prazan, promene podešavanja važe samo za režim vodiča i
ne odnose se na druge režime fotografisanja.
Režim vodiča 45
Korišćenje vodiča
Sledeće operacije mogu da se izvrše dok je vodič prikazan:
Za
Upotrebite
Vratite se na gornji
nivo vodiča
Uključite monitor
Markirajte meni
Opis
Pritisnite G da biste uključili monitor
ili se vratili na gornji nivo vodiča.
G dugme
Pritisnite 1, 3, 4 ili 2 da biste markirali
meni.
Pritisnite 1 ili 3 da biste markirali
opcije u menijima.
Pritisnite 1, 3, 4 ili 2 da biste markirali
opcije u prikazima kao što je ispod
pokazano.
Opcije markiranja
Izaberite markirani
meni ili opciju
46 Režim vodiča
Pritisnite J da biste izabrali markirani
meni ili opciju.
Za
Upotrebite
Opis
Pritisnite 4 da biste se vratili na
prethodni prikaz.
Da biste otkazali i vratili se na prethodni
prikaz iz prikaza kao onih pokazanih
ispod, markirajte & i pritisnite J.
Vratite se na
prethodni prikaz
Ako je d ikona prikazana na donjem
levom uglu monitora, pomoć može da
se prikaže ako se pritisne W (Q) dugme.
Pritisnite 1 ili 3 da biste prevlačili kroz
prikaz, ili pritisnite ponovo W (Q) da
biste izašli.
Pogledajte pomoć
W (Q) dugme
d (pomoć) ikona
Režim vodiča 47
Usaglašavanje podešavanja sa
subjektom ili situacijom (režim scene)
Fotoaparat nudi izbor režima „scene“. Izbor režima scene
automatski optimizuje podešavanja da bi ih prilagodila izabranoj
sceni, čineći da kreativno fotografisanje bude podjednako
jednostavno kao i biranje režima, kadriranje slike i fotografisanje kao
što je objašnjeno na strani 32.
Sledeće scene mogu da se izaberu sa točkićem
režima:
k Portret
m Sport
l Pejzaž
n Krupni plan
p Dete
o Noćni portret
k Portret
Koristite za portrete sa mekim,
prirodnim tonovima boje kože. Ako je
subjekat daleko od pozadine ili se
telefoto objektiv koristi, detalji
pozadine će biti omekšani kako bi dali
kompoziciji osećaj dubine.
48 Usaglašavanje podešavanja sa subjektom ili situacijom (režim scene)
l Pejzaž
Koristite za žive fotografije pejzaža na
dnevnom svetlu.
A Napomena
Ugrađeni blic i AF-assist osvetljivač se isključuju.
p Dete
Koristite za spontane snimke dece.
Odeća i pozadinski detalji su živo
prikazani, dok tonovi boje kože ostaju
meki i prirodni.
m Sport
Velike brzine zatvarača zamrzavaju
kretanje na dinamičnim sportskim
fotografijama u kojima je glavni
subjekat jasno istaknut.
A Napomena
Ugrađeni blic i AF-assist osvetljivač se isključuju.
Usaglašavanje podešavanja sa subjektom ili situacijom (režim scene) 49
n Krupni plan
Koristite za fotografije u krupnom
planu cveća, insekata i drugih malih
objekata (makro objektiv može da se
koristi da bi se fokusiralo pri jako
kratkim rastojanjima).
o Noćni portret
Koristite za prirodni balans između
glavnog subjekta i pozadine na
portretima koji se fotografišu pod
niskim osvetljenjem.
A Sprečavanje zamućenja
Koristite stativ da biste sprečili zamućenje izazvano podrhtavanjem
fotoaparata pri malim brzinama zatvarača.
50 Usaglašavanje podešavanja sa subjektom ili situacijom (režim scene)
Specijalni efekti
Specijalni efekti mogu da se koriste kada se snimaju fotografije i
filmovi.
Sledeći efekti mogu da se izaberu rotiranjem točkića režima na
q i rotiranjem komandnog točkića dok se željena opcija ne
pojavi na monitoru.
Točkić režima
Komandni točkić
% Noćni vid
Monitor
( Efekat minijature
S Super živo
3 Izbor boje
T Pop
1 Silueta
U Ilustracija fotografije
2 Visoki tonalitet
' Efekat igračke fotoaparata
3 Niski tonalitet
Specijalni efekti 51
% Noćni vid
Koristite u uslovima kada je mrak da
biste snimili monohrom slike pri
visokoj ISO osetljivosti.
A Napomena
Autofokus je dostupan samo u živom prikazu slike; manuelni fokus može da
se koristi ako fotoaparat nije u mogućnosti da se fokusira. Ugrađeni blic i
AF-assist osvetljivač se isključuju.
S Super živo
Sveobuhvatna zasićenost i kontrast su
povećani zarad življe slike.
T Pop
Sveobuhvatna zasićenost je povećana
zarad življe slike.
52 Specijalni efekti
U Ilustracija fotografije
Uoštrite konture i uprostite kolorit
zarad efekta postera koji može da se
prilagodi u živom prikazu slike (0 56).
A Napomena
Filmovi snimljeni u ovom režimu se reprodukuju kao projekcija slajdova koji
su načinjeni od serije statičnih slika.
' Efekat igračke fotoaparata
Kreirajte fotografije i filmove koji
izgledaju kao da su snimljeni sa
fotoaparatom igračkom. Efekat može
da se prilagodi u živom prikazu slike
(0 57).
( Efekat minijature
Kreirajte fotografije koje izgledaju kao
da su slike diorama. Najbolje radi kada
se fotografiše sa visoke osmatračnice.
Filmovi sa efektom minijature se
reprodukuju pri visokim brzinama,
kompresujući oko 45 minuta
segmenta filma pri 1920 × 1080/30p u
film koji se reprodukuje u roku od oko
tri minuta. Efekat može da se prilagodi
u živom prikazu slike (0 58).
A Napomena
Zvuk se ne snima sa filmovima. Ugrađeni blic i AF-assist osvetljivač se
isključuju.
Specijalni efekti 53
3 Izbor boje
Sve boje osim izabranih boja se
snimaju u crno-belom. Efekat može da
se prilagodi u živom prikazu slike
(0 60).
A Napomena
Ugrađeni blic se isključuje.
1 Silueta
Stavite subjekte silueta naspram
svetlih pozadina.
A Napomena
Ugrađeni blic se isključuje.
2 Visoki tonalitet
Koristite sa svetlim scenama da biste
kreirali svetle slike koje se čine kao da
su ispunjene svetlom.
A Napomena
Ugrađeni blic se isključuje.
54 Specijalni efekti
3 Niski tonalitet
Koristite sa tamnim scenama da biste
kreirali tamne, slike sa niskim
tonalitetom sa istaknutim svetlijim
delovima.
A Napomena
Ugrađeni blic se isključuje.
A Sprečavanje zamućenja
Koristite stativ da biste sprečili zamućenje izazvano podrhtavanjem
fotoaparata pri malim brzinama zatvarača.
A NEF (RAW)
NEF (RAW) snimanje je dostupno u %, S, T, U, ', ( i 3 režimima. Slike
koje se snime kada je NEF (RAW) ili NEF (RAW) + JPEG fino opcija izabrana u
ovim režimima biće snimljene kao JPEG slike. JPEG slike kreirane pri ovim
podešavanjima biće snimljene kao slike finog kvaliteta.
A U i ( režimi
Autofokus nije dostupan u toku snimanja filma. Učestalost osvežavanja
živog prikaza će opasti, zajedno sa brojem slika u sekundi za kontinualni
režim okidanja; korišćenje autofokusa u toku fotografisanja sa živim
prikazom slike će poremetiti pregled.
Specijalni efekti 55
Opcije dostupne u živom prikazu slike
Podešavanja za izabrani efekat se prilagođavaju u prikazu živog
prikaza slike.
❚❚ U Ilustracija fotografije
1 Izaberite živi prikaz slike.
Pritisnite a dugme. Pogled kroz
objektiv će biti prikazan na monitoru.
a dugme
2 Prilagodite konturu debljine.
Pritisnite J da biste prikazali opcije
pokazane na desnoj strani. Pritisnite 4
ili 2 da bi konture bile deblje ili tanje.
3 Pritisnite J.
Pritisnite J da biste izašli kada su podešavanja završena. Da
biste izašli iz živog prikaza slike, pritisnite a dugme.
56 Specijalni efekti
❚❚ ' Efekat igračke fotoaparata
1 Izaberite živi prikaz slike.
Pritisnite a dugme. Pogled kroz
objektiv će biti prikazan na monitoru.
a dugme
2 Prilagodite opcije.
Pritisnite J da biste prikazali opcije
pokazane na desnoj strani. Pritisnite 1
ili 3 da biste markirali Živost ili
Vinjetiranje i pritisnite 4 ili 2 da biste
ih promenili. Prilagodite živost kako bi
boje bile više ili manje zasićene,
vinjetiranje kako biste kontrolisali količinu vinjetiranja.
3 Pritisnite J.
Pritisnite J da biste izašli kada su podešavanja završena. Da
biste izašli iz živog prikaza slike, pritisnite a dugme.
Specijalni efekti 57
❚❚ ( Efekat minijature
1 Izaberite živi prikaz slike.
Pritisnite a dugme. Pogled kroz
objektiv će biti prikazan na monitoru.
a dugme
2 Pozicionirajte tačku fokusa.
Koristite višenamenski birač da biste
pozicionirali tačku fokusa u područje
koje će biti u fokusu a zatim pritisnite
dugme okidača do pola da biste
fokusirali. Da biste privremeno uklonili
opcije efekta minijature sa prikaza i
uveličali prizor u monitoru zarad preciznog fokusa, pritisnite X.
Pritisnite W (Q) da biste povratili prikaz efekta minijature.
3 Opcije prikaza.
Pritisnite J da biste prikazali opcije
efekta minijature.
58 Specijalni efekti
4 Prilagodite opcije.
Pritisnite 4 ili 2 da biste izabrali
orijentaciju područja koje će biti u
fokusu i pritisnite 1 ili 3 da biste
prilagodili njegovu širinu.
5 Pritisnite J.
Pritisnite J da biste izašli kada su podešavanja završena. Da
biste izašli iz živog prikaza slike, pritisnite a dugme.
Specijalni efekti 59
❚❚ 3 Izbor boje
1 Izaberite živi prikaz slike.
Pritisnite a dugme. Pogled kroz
objektiv će biti prikazan na monitoru.
a dugme
2 Opcije prikaza.
Pritisnite J da biste prikazali opcije
izbora boje.
3 Izaberite boju.
Izabrana boja
Kadrirajte objekat u belom kvadratu u
centru prikaza i pritisnite 1 da biste
izabrali boju objekta kao onu koja će
ostati na krajnjoj slici (fotoaparat će
možda imati poteškoće da detektuje
nezasićene boje; izaberite zasićenu
boju). Da biste zumirali na centar
prikaza zarad preciznijeg izbora boje,
pritisnite X. Pritisnite W (Q) da biste odzumirali.
60 Specijalni efekti
4 Izaberite opseg boje.
Opseg boje
Pritisnite 1 ili 3 da biste povećali ili
smanjili opseg sličnih tonova koji će biti
uključeni na krajnjoj slici. Izaberite
vrednosti između 1 i 7; imajte da umu da
veće vrednosti mogu da uključe tonove
drugih boja.
5 Izaberite dodatne boje.
Da biste izabrali dodatne boje, rotirajte
komandni točkić da biste markirali još
jednu od tri kutije boja na vrhu prikaza i
ponovite Korake 3 i 4 da biste izabrali još
jednu boju. Ponovite za treću boju ako
želite. Da biste poništili izbor markirane
boje, pritisnite O (Da biste uklonili sve boje, pritisnite i držite O.
Potvrdni dijalog će biti prikazan; izaberite Da).
6 Pritisnite J.
Pritisnite J da biste izašli kada su podešavanja završena. U toku
fotografisanja, samo će objekti izabranih tonova bili snimljeni u
boji; svi ostali će biti snimljeni u crno-beloj. Da biste izašli iz živog
prikaza slike, pritisnite a dugme.
Specijalni efekti 61
Više o fotografisanju
Izbor režima okidanja
Da biste izabrali kako će zatvarač okinuti
(režim okidanja), pritisnite I (E/#) dugme,
zatim koristite višenamenski birač da biste
markirali željenu opciju i pritisnite J.
I (E/#) dugme
Režim
8
I
J
E
"
#
Opis
Pojedinačna slika: Fotoaparat snima jednu fotografiju svaki put kada je
dugme okidača pritisnuto.
Kontinualni: Fotoaparat snima fotografije dok je dugme okidača
pritisnuto (0 63).
Tiho okidanje: Kao za pojedinačnu sliku, osim što je šum fotoaparata
smanjen (0 65).
Samookidač: Snimite slike sa samookidačem (0 66).
Kašnjenje dalj. kontr. (ML-L3): Zatvarač je okinut 2 s nakon što je dugme
okidača na opcionoj ML-L3 daljinskoj kontroli pritisnuto (0 95).
Dalj. kon. sa brzim odz. (ML-L3): Zatvarač je okinut kada je dugme
okidača na opcionoj ML-L3 daljinskoj kontroli pritisnuto (0 95).
62 Više o fotografisanju
Kontinualno fotografisanje (rafal režim)
U režimu I (Kontinualni), fotoaparat snima fotografije
kontinualno dok je dugme okidača pritisnuto skroz na dole.
1 Pritisnite I (E/#) dugme.
I (E/#) dugme
2 Izaberite I (Kontinualni).
Markirajte I (Kontinualni) i
pritisnite J.
3 Fokusirajte.
Kadrirajte snimak i fokusirajte.
4 Snimite fotografije.
Fotoaparat će snimiti fotografije dok je
dugme okidača pritisnuto skroz na dole.
Više o fotografisanju 63
A Memorijski bafer
Fotoaparat dolazi sa memorijskim baferom za privremeno čuvanje,
dozvoljavajući fotografisanju da se nastavi dok se fotografije čuvaju na
memorijskoj kartici. Do 100 fotografija može da se snimi sukcesivno
(izuzetak je ako je brzina zatvarača od 4 sekunde ili sporija izabrana u
režimu S ili M, kada nema ograničenja na broj snimaka koji mogu da se
snime u jednom rafalu). Ako se punjiva baterija istroši dok su slike u baferu,
okidač zatvarača će se onemogućiti a slike će se prebaciti na memorijsku
karticu.
A Broj slika u sekundi
Za informacije o broju fotografija koje mogu da se snime u kontinualnom
režimu okidanja, pogledajte stranu 296. Broj slika u sekundi može da
opadne kada je memorijski bafer pun ili kada je punjiva baterija slaba.
A Ugrađeni blic
Kontinualni režim okidanja ne može da se koristi sa ugrađenim blicom;
rotirajte točkić režima na j (0 32) ili isključite blic (0 87).
A Veličina bafera
Približan broj slika koje mogu da se sačuvaju u
memorijskom baferu pri trenutnim
podešavanjima je pokazan u prikazu brojača
ekspozicija u tražilu dok je dugme okidača pritisnuto.
64 Više o fotografisanju
Tiho okidanje
Izaberite ovaj režim da bi šum fotoaparata bio na minimumu. Zvučni
signal se ne oglašava kada se fotoaparat fokusira.
1 Pritisnite I (E/#) dugme.
I (E/#) dugme
2 Izaberite J (Tiho okidanje).
Markirajte J (Tiho okidanje) i
pritisnite J.
3 Snimite fotografije.
Pritisnite dugme okidača skroz na dole
da biste fotografisali.
Više o fotografisanju 65
Režim samookidača
Samookidač može da se koristi za autoportrete ili grupne snimke
koji uključuju fotografa. Pre nego što nastavite, montirajte
fotoaparat na stativ ili ga stavite na stabilnu, ravnu površinu.
1 Pritisnite I (E/#) dugme.
I (E/#) dugme
2 Izaberite E (Samookidač) režim.
Markirajte E (Samookidač) i
pritisnite J.
3 Kadrirajte fotografiju.
66 Više o fotografisanju
4 Snimite fotografiju.
Pritisnite dugme okidača do
pola da biste fokusirali, a
zatim pritisnite dugme skroz
na dole. Lampica
samookidača će početi da
bljeska i zvučni signal će se
čuti. Dve sekunde pre nego što se fotografija snimi, lampica će
prestati da bljeska a zvučni signal će se ubrzati. Zatvarač će
okinuti deset sekundi nakon što krene tajmer.
Imajte na umu da se okidač možda neće pokrenuti ili da se
fotografija možda neće snimiti ako fotoaparat nije u mogućnosti da
se fokusira ili u drugim situacijama u kojima zatvarač ne može da se
okine. Da biste zaustavili okidač pre snimanja fotografije, isključite
fotoaparat.
Više o fotografisanju 67
A Prekrijte tražilo
Da biste sprečili da se svetlost koja uđe putem tražila pojavi na fotografiji ili
da ometa ekspoziciju, preporučujemo da pokrijete tražilo rukom ili drugim
objektima kao što je opcioni poklopac okulara (0 268) kada snimate slike
bez da je vaše oko prislonjeno na tražilo. Da biste prikačili poklopac,
uklonite gumeni štitnik okulara (q) i ubacite poklopac kao što je pokazano
(w). Čvrsto držite fotoaparat kada uklanjate gumeni štitnik okulara.
Gumeni štitnik okulara
Poklopac okulara
A Korišćenje ugrađenog blica
Pre nego što snimite fotografiju sa blicom u režimima u kojima blic treba da
se manuelno izdigne, pritisnite M (Y) dugme da biste izdigli blic i sačekajte
da se M indikator prikaže u tražilu (0 38). Fotografisanje će se prekinuti ako
blic nije izdignut nakon što se samookidač pokrenuo.
A Opcija samookidača u meniju podešavanja
Za informacije u vezi biranja dužine trajanja samookidača i broja snimaka
koji su snimljeni, pogledajte opciju Samookidač u meniju podešavanja
(0 208).
68 Više o fotografisanju
Fokus
Fokus može da se automatski prilagodi (pogledajte ispod) ili
manuelno (0 81). Korisnik takođe može da izabere tačku fokusa za
automatski ili manuelni fokus (0 76) ili da koristi zaključavanje
fokusa da bi fokusirao ili prekomponovao fotografije posle
fokusiranja (0 79).
Režim fokusa
Sledeći režimi fokusa mogu da se izaberu u toku fotografisanja
tražilom:
Opcija
AF-A Auto-servo AF
AF-S
Pojedinačni
servo AF
AF-C
Kontinualni
servo AF
MF
Manuelni fokus
Opis
Fotoaparat automatski bira pojedinačni servo
autofokus ako subjekat miruje, kontinualni servo
autofokus ako se subjekat kreće. Zatvarač može
da se okine samo ako je fotoaparat u mogućnosti
da se fokusira.
Za subjekte koji miruju. Fokus se zaključava kada
je dugme okidača pritisnuto do pola. Zatvarač
može da se okine samo ako je fotoaparat u
mogućnosti da se fokusira.
Za subjekte u pokretu. Fotoaparat se fokusira
kontinualno dok je dugme okidača pritisnuto do
pola. Zatvarač može da se okine samo ako je
fotoaparat u mogućnosti da se fokusira.
Fokusirajte manuelno (0 81).
Imajte da umu da su AF-S i AF-C dostupni samo u režimima P, S, A i M.
Više o fotografisanju 69
Sledeći režimi fokusa mogu da se izaberu u toku živog prikaza slike:
Opcija
Pojedinačni
AF-S
servo AF
Opis
Za subjekte koji miruju. Fokus se zaključava kada je
dugme okidača pritisnuto do pola.
Za subjekte u pokretu. Fotoaparat se fokusira
kontinualno dok je dugme okidača pritisnuto. Fokus
AF-F Stalni servo AF
se zaključava kada je dugme okidača pritisnuto do
pola.
Manuelni
MF
Fokusirajte manuelno (0 81).
fokus
Imajte na umu da AF-F nije dostupno u U, ' i ( režimima.
❚❚ Biranje režima fokusa
Sledite korake ispod da biste odabrali režim fokusa.
1 Prikažite opcije režima fokusa.
Pritisnite P dugme, zatim markirajte
trenutni režim fokusa u prikazu
informacija i pritisnite J.
P dugme
Fotografisanje pomoću tražila
70 Više o fotografisanju
Živi prikaz slike
2 Izaberite režim fokusa.
Markirajte režim fokusa i pritisnite J.
Fotografisanje pomoću tražila
Živi prikaz slike
A Intuitivno praćenje fokusa
U AF-C režimu ili kada je kontinualni servo autofokus izabran u AF-A režimu u
toku fotografisanja tražilom, fotoaparat će otpočeti intuitivno praćenje
fokusa ako se subjekat pomera ka fotoaparatu dok je dugme okidača
pritisnuto do pola. Ovo dopušta fotoaparatu da sledi fokus dok pokušava
da predvidi gde će subjekat biti kada se zatvarač okine.
D Kontinualni servo autofokus
U AF-C režimu ili kada je kontinualni servo autofokus izabran u AF-A režimu,
fotoaparat pruža veći prioritet odzivu fokusa (ima širi opseg fokusiranja)
nego u AF-S režimu, a zatvarač može da se okine pre nego što se indikator
ispravnog fokusa prikaže.
Više o fotografisanju 71
A Dobijanje dobrih rezultata sa autofokusom
Autofokus ne izvršava dobro radnje pod sledećim uslovima navedenim
ispod. Okidanje zatvarača može da bude isključeno ako fotoaparat nije u
mogućnosti da se fokusira pod ovim uslovima, ili indikator ispravnog
fokusa (I) može da se prikaže i fotoaparat može da oglasi zvučni signal,
dozvoljavajući se zatvarač okine čak i ako subjekat nije u fokusu. U ovim
slučajevima, fokusirajte manuelno (0 81) ili koristite zaključavanje fokusa
(0 79) da biste fokusirali na drugi subjekat na istoj razdaljini a zatim
prekomponovali fotografiju.
Ima malo ili nimalo kontrasta između subjekta i
pozadine.
Primer: Subjekat je iste boje kao i pozadina.
Tačka fokusa sadrži objekte na različitim udaljenostima
od fotoaparata.
Primer: Subjekat je unutar kaveza.
Pravilne geometrijske šeme dominiraju subjektom.
Primer: Roletne ili red prozora na zgradi.
Tačka fokusa sadrži područja jake kontrastne svetline.
Primer: Pola subjekta je u hladu.
Pozadinski objekti se čine većim od subjekta.
Primer: Zgrada je u kadru iza subjekta.
Subjekat sadrži mnogo finih detalja.
Primer: Poljana cveća ili drugi subjekti koji su mali ili im
nedostaje raznolikost svetline.
72 Više o fotografisanju
A AF-assist osvetljivač
Ako je subjekat slabo osvetljen, AF-assist
osvetljivač će se automatski upaliti da bi
asistirao operaciji autofokusa kada se dugme
okidača pritisne do pola (važe neka
ograničenja; 0 284). Imajte na umu da
osvetljivač može da postane vruć kada se koristi
nekoliko puta zaredom i da će se automatski
isključiti da bi zaštitio lampicu nakon perioda
kontinualne upotrebe. Normalna funkcija može
da se nastavi posle kratke pauze.
AF-assist osvetljivač
Više o fotografisanju 73
Režim AF-oblasti
Birajte kako se tačka fokusa za autofokus bira. Sledeće opcije su
dostupne u toku fotografisanja tražilom:
Opcija
Opis
Za subjekte koji miruju. Tačka fokusa je izabrana
manuelno; fotoaparat se fokusira na subjekat samo
u izabranoj tački fokusa.
Za subjekte koji se kreću. U AF-A i AF-C režimima fokusa,
korisnik bira tačku fokusa koristeći višenamenski
birač (0 76), ali fotoaparat će se fokusirati na
osnovu informacija poreklom od tačaka fokusa u
okruženju ako subjekat na kratko izađe iz izabrane
tačke.
U AF-A i AF-C režimima fokusa, korisnik bira tačku fokusa
koristeći višenamenski birač (0 76). Ako se
subjekat pomeri nakon što se fotoaparat fokusira,
fotoaparat koristi 3D praćenje da bi izabrao novu
tačku fokusa i zadržao zaključavanje fokusa na
originalnom subjektu dok je dugme okidača
pritisnuto do pola.
c
AF u jednoj
tački
d
Dinamička
oblast AF
f
3D praćenje
(11 tačaka)
e
Automatska AF Fotoaparat automatski detektuje subjekat i bira
oblast
tačku fokusa.
Imajte na umu da d (Dinamička oblast AF) i f (3D praćenje
(11 tačaka)) režima AF-oblasti nisu dostupni kada je AF-S izabrano za
režim fokusa.
A 3D praćenje (11 tačaka)
Ako subjekat izađe iz tražila, uklonite svoj prst sa dugmeta okidača i
prekomponujte fotografiju sa subjektom u izabranoj tački fokusa. Imajte na
umu da kada je dugme okidača pritisnuto do pola, boje u području oko
tačke fokusa se čuvaju u fotoaparatu. Usled toga 3D praćenje možda neće
proizvesti željene rezultate sa subjektima koji su iste boje kao i pozadina ili
koji se nalaze na jako malom području kadra.
74 Više o fotografisanju
U režimima koji nisu i, j i (, sledeći režimi AF-oblasti mogu da se
izaberu u živom prikazu slike:
Opcija
Opis
Koristite za portrete.
Fotoaparat automatski
otkriva i fokusira se na
subjekte portreta; izabrani
subjekat je naveden od
AF sa
strane duple žute ivice (ako
6 prioritetom se otkrije više lica, fotoaparat
lica
će se fokusirati na najbliži
subjekat; da biste izabrali drugi subjekat, koristite
višenamenski birač). Ako fotoaparat nije više u
mogućnosti da detektuje subjekta (jer je, na primer,
subjekat okrenuo lice od fotoaparata), ivica više neće biti
prikazana.
Koristite za ručne snimke
pejzaža i druge subjekte
osim portreta.
Široka
7
oblast AF
8
Normalna
oblast AF
Koristite za precizan fokus na
izabranu tačku u kadru.
Preporučuje se stativ.
Više o fotografisanju 75
Opcija
AF za
9 praćenje
subjekata
Opis
Koristite višenamenski birač
da biste pozicionirali tačku
fokusa preko subjekta i
pritisnite J da biste
pokrenuli praćenje. Tačka
fokusa će pratiti izabranog
subjekta onako kako se
kreće kroz kadar. Da biste
završili praćenje, pritisnite J ponovo. Imajte na umu da
fotoaparat možda neće biti u mogućnosti da prati
subjekte ako se oni brzo kreću, napuštaju kadar ili su
zaklonjeni drugim objektima, vidljivo menjaju veličinu,
boju ili svetlinu, ili su premali, preveliki su, presvetli su,
pretamni su ili su slični po boji ili svetlini kao pozadina.
Imajte na umu da AF za praćenje subjekata nije dostupno u %, U, '
i 3 režimima.
A Izbor tačke manuelnog fokusa
Višenamenski birač može da se koristi da bi se izabrala tačka fokusa. Osim u
AF za praćenje subjekata, pritiskanje J u toku izbora tačke fokusa bira
centar tačke fokusa. U AF za praćenje subjekata, pritiskanje J pokreće
praćenje subjekta umesto toga. Izbor tačke manuelnog fokusa nije
dostupan u automatskoj AF oblasti.
76 Više o fotografisanju
❚❚ Biranje režima AF-oblasti
Sledite korake ispod da biste odabrali režim AF-oblasti.
1 Opcije prikaza režima AF-oblasti.
Pritisnite P dugme, zatim markirajte
trenutni režim AF-oblasti u prikazu
informacija i pritisnite J.
P dugme
Fotografisanje pomoću tražila
Živi prikaz slike
2 Izaberite režim AF-oblasti.
Markirajte opciju i pritisnite J.
Fotografisanje pomoću tražila
Živi prikaz slike
A Režim AF-oblasti
Izbori režima AF-oblasti koji su napravljeni u režimima fotografisanja osim u
P, S, A ili M se resetuju kada se drugi režim fotografisanja izabere.
Više o fotografisanju 77
D Korišćenje autofokusa u živom prikazu slike
Željeni rezultati možda neće biti dobijeni sa telekonverterima (0 252).
Imajte na umu da je u živom prikazu slike autofokus sporiji a monitor može
da posvetli ili potamni dok se fotoaparat fokusira. Tačka fokusa može
ponekad da se prikaže u zelenoj boji kada fotoaparat nije u mogućnosti da
se fokusira. Fotoaparat možda neće biti u mogućnosti da se fokusira u
sledećim situacijama:
• Subjekat sadrži linije paralelne sa dugačkom ivicom kadra
• Subjektu nedostaje kontrast
• Subjekat u tački fokusa sadrži područja oštro kontrastne svetline, ili
uključuje tačkasta osvetljenja ili neonski znak ili drugi izvor svetlosti koji se
menja u pogledu svetline
• Treperenje ili trake svetla se pojavljuju pod fluorescentnim, osvetljenjem
sa živinom parom, natrijumskom parom ili sličnim osvetljenjem
• Krst (zvezda) filter ili drugi specijalni filter se koristi
• Subjekat se čini manjim od tačke fokusa
• Pravilni geometrijski obrasci dominiraju subjektom (na primer, roletne ili
red prozora na neboderu)
• Subjekat se pomera
78 Više o fotografisanju
Zaključavanje fokusa
Zaključavanje fokusa može da se koristi da bi se promenila
kompozicija nakon fokusiranja u AF-A, AF-S i AF-C režimima fokusa
(0 69) čineći mogućim da se fokusira na subjekat koji neće biti u
tački fokusa u krajnjoj kompoziciji. Ako fotoaparat nije u mogućnosti
da se fokusira koristeći autofokus (0 72), zaključavanje fokusa
takođe može da se koristi da bi se prekomponovala fotografija
nakon fokusiranja na druge objekte na istoj razdaljini kao vaš
originalni subjekat. Zaključavanje fokusa je najefektivnije kada je
bilo koja opcija osim e (Automatska AF oblast) izabrana za režim
AF-oblasti (0 74).
1 Fokusirajte.
Pozicionirajte subjekat u izabranoj tački fokusa i
pritisnite dugme okidača do pola da biste započeli
fokusiranje. Proverite da li se indikator ispravnog
fokusa (I) pojavljuje na tražilu (fotografisanje
tražilom) ili da li je tačka fokusa postala zelena (živi prikaz slike).
Fotografisanje pomoću tražila
Živi prikaz slike
A Zaključavanje autoekspozicije
Pritiskanje A (L) dugmeta u Koraku 2 takođe zaključava ekspoziciju
(0 113).
Više o fotografisanju 79
2 Zaključajte fokus.
AF-A i AF-C režimi fokusa (fotografisanje
tražilom): Sa dugmetom okidača
pritisnutim do pola (q), pritisnite
A (L) dugme (w) da biste zaključali
fokus. Fokus će ostati zaključan dok je
A (L) dugme pritisnuto, čak i ako
kasnije uklonite svoj prst sa dugmeta
okidača.
Dugme okidača
A (L) dugme
AF-S (fotografisanje tražilom) i živi prikaz slike: Fokus će se automatski
zaključati i ostaće zaključan dok ne uklonite svoj prst sa dugmeta
okidača. Fokus se takođe može zaključati pritiskanjem A (L)
dugmeta (pogledajte iznad).
3 Prekomponujte fotografiju i fotografišite.
Fokus će ostati zaključan između snimaka ako držite
dugme okidača pritisnuto do pola (AF-S) ili držite
A (L) dugme pritisnuto, dopuštajući da se nekoliko
fotografija jedna posle druge snime pri istom podešavanju
fokusa.
Ne menjajte razdaljinu između fotoaparata i subjekta dok je
zaključavanje fokusa na snazi. Ako se subjekat kreće, fokusirajte
ponovo na novoj razdaljini.
Fotografisanje pomoću tražila
80 Više o fotografisanju
Živi prikaz slike
Manuelni fokus
Manuelni fokus može da se koristi kada autofokus nije dostupan ili
ne proizvodi željene rezultate (0 72).
1 Izaberite manuelni fokus.
Ako objektiv dolazi sa prekidačem za A-M, M/A-M ili A/M-M
režim, gurnite prekidač na M.
Birač A-M režima
Birač M/A-M režima
Ako objektiv nije opremljen sa preklopnikom režima fokusa,
izaberite MF (manuelni fokus) za Režim fokusa (0 69).
2 Fokusirajte.
Da biste manuelno fokusirali,
prilagodite prsten za fokusiranje
objektiva dok je slika prikazana na
jasnom mat polju u tražilu, u fokusu.
Fotografije mogu da se snime bilo kada,
čak i kada slika nije u fokusu.
A AF-P objektivi
Kada se AF-P objektiv (0 252) koristi u režimu manuelnog fokusa, indikator
ispravnog fokusa (I) će blještati na tražilu (ili u živom prikazu slike, tačka
fokusa će blještati na monitoru) da bi upozorio da nastavljanje rotiranja
prstena za fokusiranje u trenutnom smeru neće dovesti subjekat u fokus.
Više o fotografisanju 81
❚❚ Elektronski daljinomer (Fotografisanje tražilom)
Indikator fokusa u tražilu može da se koristi
da bi potvrdio da li je subjekat u izabranoj
tački fokusa u fokusu (tačka fokusa može da
se izabere između bilo koje od 11 tački
fokusa). Nakon što pozicionirate subjekat u
izabranu tačku fokusa, pritisnite dugme
okidača do pola i rotirajte objektiv prstena
za fokusiranje dok se indikator ispravnog fokusa (I) ne prikaže.
Imajte na umu da kod subjekata navedenih na strani 72, indikator
ispravnog fokusa može ponekad biti prikazan kada subjekat nije u
fokusu; potvrdite fokus u tražilu pre nego što fotografišete.
A Biranje manuelnog fokusa sa fotoaparatom
Ako objektiv podržava M/A (autofokus sa
manuelnom korekcijom) ili A/M (autofokus sa
manuelnom korekcijom/AF prioritetom),
manuelni fokus takođe može da se izabere
podešavajući režim fokusa fotoaparata na
MF (manuelni fokus; 0 69). Fokus zatim može
da se manuelno prilagodi, bez obzira na režim
izabran sa objektivom.
A Pozicija žižne ravni
Da biste odredili razdaljinu između subjekta i
fotoaparata, izmerite sa oznake žižne ravni (E)
na telu fotoaparata. Razdaljina između površine
bajoneta na koju naleže objektiv i žižne ravni je
46,5 mm.
46,5 mm
Oznaka žižne ravni
82 Više o fotografisanju
A Živi prikaz slike
Pritisnite X dugme da biste zumirali zarad
preciznog fokusa u živom prikazu slike (0 38).
X dugme
Više o fotografisanju 83
Kvalitet slike i veličina
Zajedno, kvalitet slike i veličina određuju koliko prostora svaka
fotografija zauzima na memorijskoj kartici. Veće slike sa višim
kvalitetom mogu da se štampaju pri većim veličinama ali takođe
zahtevaju više memorije, što znači da manje takvih slika može da se
sačuva na memorijskoj kartici (0 323).
Kvalitet slike
Birajte format datoteke i stepen kompresije (kvalitet slike).
Opcija
NEF (RAW) +
JPEG fino
NEF (RAW)
JPEG fino
JPEG
normalno
JPEG osnovno
Tip datoteke
Opis
Dve slike se snimaju: jedna NEF (RAW) slika i jedna
NEF/JPEG
JPEG slika finog kvaliteta.
Sirovi podaci sa senzora slike direktno su sačuvani
na memorijsku karticu. Podešavanja kao što su
NEF
balans bele i kontrast mogu da se prilagode
nakon fotografisanja.
Snimite JPEG slike pri stepenu kompresije od
otprilike 1 : 4 (fin kvalitet).
Snimite JPEG slike pri stepenu kompresije od
JPEG
otprilike 1 : 8 (normalan kvalitet).
Snimite JPEG slike pri stepenu kompresije od
otprilike 1 : 16 (osnovni kvalitet).
A NEF (RAW) + JPEG
Kada se fotografije snimljene pri NEF (RAW) + JPEG fino pregledaju na
fotoaparatu, samo JPEG slika će biti prikazana. Kada se fotografije snimljene
pri ovim podešavanjima izbrišu i NEF i JPEG slike će se izbrisati.
84 Više o fotografisanju
1 Opcije prikaza kvaliteta slike.
Pritisnite P dugme, zatim markirajte
trenutni kvalitet slike u prikazu
informacija i pritisnite J.
P dugme
2 Birajte tip datoteke.
Markirajte opciju i pritisnite J.
A NEF (RAW) slike
Biranje NEF (RAW) za Kvalitet slike popravlja Veličina slike pri Velika
(0 86). Oznaka datuma (0 202) nije dostupna pri podešavanjima
kvaliteta slike od NEF (RAW) ili NEF (RAW) + JPEG fino.
A Konvertovanje NEF (RAW) slika u druge formate
JPEG kopije NEF (RAW) slika mogu da se kreiraju koristeći opciju Obrada
NEF (RAW) u meniju retuširanja (0 230) ili softveru kao što je Capture NX-D
(0 177).
Više o fotografisanju 85
Veličina slike
Veličina slike se meri u pikselima. Birajte od # Velika, $ Srednja ili
% Mala:
Veličina slike
Veličina (pikseli)
Veličina štampe (cm) *
# Velika
6000 × 4000
50,8 × 33,9
$ Srednja
4496 × 3000
38,1 × 25,4
% Mala
2992 × 2000
25,3 × 16,9
* Približna veličina kada se štampa pri 300 dpi. Veličina štampe u inčima
jednaka je veličini slike u pikselima podeljenoj sa rezolucijom štampača u
tačkama po inču (dpi; 1 inč=otprilike 2,54 cm).
1 Opcije prikaza veličine slike.
Pritisnite P dugme, zatim markirajte
trenutnu veličinu slike u prikazu
informacija i pritisnite J.
P dugme
2 Izaberite veličinu slike.
Markirajte opciju i pritisnite J.
86 Više o fotografisanju
Korišćenje ugrađenog blica
Fotoaparat podržava razne režime blica za fotografisanje slabo
osvetljenih ili subjekata sa pozadinskim osvetljenjem.
Režimi automatskog izbacivanja
U i, k, p, n, o, S, T, U i ' režimima, ugrađeni blic automatski
iskače i okida po potrebi.
1 Izaberite režim blica.
Držeći M (Y) dugme pritisnutim, rotirajte komandni točkić dok
se željeni režim blica ne pojavi u prikazu informacija.
+
M (Y) dugme
Komandni točkić
Prikaz informacija
2 Snimite fotografije.
Blic će iskočiti po potrebi
kada se dugme okidača
pritisne do pola i okinuti kada
se snima fotografija. Ako blic
ne iskoči automatski, NE
pokušavajte da ga izdignete
rukom. Nepoštovanje ove predostrožnosti može da ošteti blic.
Više o fotografisanju 87
❚❚ Režimi blica
Sledeći režimi blica su dostupni:
• No (automatski): Kada je osvetljenje loše ili je subjekat
pozadinski osvetljen, blic iskače automatski kada se dugme
okidača pritisne do pola i okida po potrebi. Nije dostupno u o
režimu.
• Njo (automatski + smanjenje efekta crvenih očiju):
Koristite za portrete. Blic iskače i okida po potrebi, ali pre nego što
okine, lampica za smanjenje efekta crvenih očiju zasvetli da bi
smanjila „efekat crvenih očiju“. Nije dostupno u o režimu.
• Njr (aut. sa sporom sinh. + smanj. efekta crv. očiju): Kao za
automatski sa smanjenjem efekta crvenih očiju, osim što se male
brzine zatvarača koriste da bi se uhvatilo pozadinsko osvetljenje.
Koristite za portrete koji su snimljeni noću ili pod niskim
osvetljenjem. Dostupno u o režimu.
• Nr (automatski sa sporom sinhronizacijom): Male brzine
zatvarača se koriste da bi se snimilo pozadinsko osvetljenje kod
snimaka koji su snimljeni noću ili pod niskim osvetljenjem.
Dostupno u o režimu.
• j (isključi blic): Blic ne okida.
A Prikaz informacija
Režim blica takođe može da se izabere u
prikazu informacija.
88 Više o fotografisanju
Režimi manuelnog izbacivanja
U P, S, A i M režimima, blic mora da bude izdignut manuelno. Blic neće
okinuti ako nije izdignut.
1 Izdignite blic.
Pritisnite M (Y) dugme da biste izdigli
blic.
M (Y) dugme
2 Izaberite režim blica.
Držeći M (Y) dugme pritisnutim, rotirajte komandni točkić dok
se željeni režim blica ne pojavi u prikazu informacija.
+
M (Y) dugme
Komandni točkić
Prikaz informacija
3 Snimite fotografije.
Blic će okinuti kada god se slika snima.
Više o fotografisanju 89
❚❚ Režimi blica
Sledeći režimi blica su dostupni:
• N (dopunski fleš): Blic okida sa svakim snimkom.
• Nj (smanjenje efekta crvenih očiju): Koristite za portrete. Blic
okida sa svakim snimkom, ali pre nego što okine, lampica za
smanjenje efekta crvenih očiju zasvetli da bi se smanjio „efekat
crvenih očiju“.
• Njp (spora sinhronizacija + smanjenje efekta crvenih
očiju): Kao za „smanjenje efekta crvenih očiju“, iznad, osim što se
brzina zatvarača automatski usporava da bi se snimilo
pozadinsko osvetljenje noću ili kada je osvetljenje nisko. Koristite
kada želite da uključite pozadinsko osvetljenje u portretima. Nije
dostupno u režimima S i M.
• Np (spora sinhronizacija): Kao za „dopunski fleš“, iznad, osim
što se brzina zatvarača automatski usporava da bi se snimilo
pozadinsko osvetljenje noću ili kada je osvetljenje nisko. Koristite
kada želite da snimite i subjekat i pozadinu. Nije dostupno u
režimima S i M.
• Nt (sinhronizacija sa zadnjom zavesom + spora
sinhronizacija): Kao za „sinhronizaciju sa zadnjom zavesom“,
ispod, osim što se brzina zatvarača automatski usporava da bi se
snimilo pozadinsko osvetljenje noću ili kada je osvetljenje nisko.
Koristite kada želite da snimite i subjekat i pozadinu. Nije
dostupno u režimima S i M.
• Nq (sinhronizacija sa zadnjom zavesom): Blic okida tik pre
nego što se zatvarač zatvori, stvarajući mlaz svetlosti iza
pokretnog izvora svetlosti kao što je dole desno pokazano. Nije
dostupno u režimima P i A.
Sinhronizacija sa prednjom zavesom
90 Više o fotografisanju
Sinhronizacija sa zadnjom zavesom
A Spuštanje ugrađenog blica
Da biste uštedeli napajanje kada se blic ne
koristi, nežno ga pritisnite na dole dok bravica
ne legne na svoje mesto.
A Ugrađeni blic
Za informacije o objektivima koji mogu da se koriste sa ugrađenim blicom,
pogledajte stranu 258. Uklonite senila objektiva da biste sprečili senke. Blic
ima minimalni raspon od 0,6 m i ne može da se koristi u makro rasponu zum
objektiva sa makro funkcijom.
Zatvarač okidača može na kratko da se onemogući da bi se zaštitio blic
nakon što se koristio za nekoliko uzastopnih snimaka. Blic može ponovo da
se koristi posle kratke pauze.
A Brzine zatvarača dostupne sa ugrađenim blicom
Brzina zatvarača je ograničena na sledeće opsege kada se ugrađeni blic
koristi:
Režim
i, k, p, n, S, T, U, ', P, A
o
S
M
Brzina zatvarača
1/200–1/60 s
1/200–1 s
1/200–30 s
1/200–30 s, beskonačna ekspozicija,
beskonačno (Time)
Više o fotografisanju 91
A Blenda, osetljivost i opseg blica
Opseg blica varira sa osetljivošću (ISO ekvivalencijom) i blendom.
100
1,4
2
2,8
4
5,6
8
11
Blenda pri ISO je ekvivalentna
200 400 800 1600 3200 6400
2
2,8
4
5,6
8
11
2,8
4
5,6
8
11
—
4
5,6
8
11
—
—
5,6
8
11
—
—
—
8
11
—
—
—
—
11
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
92 Više o fotografisanju
Približni opseg
m
1,0–6,0
0,7–4,2
0,6–3,0
0,6–2,1
0,6–1,5
0,6–1,1
0,6–0,7
ISO osetljivost
Osetljivost fotoaparata na svetlo može da se prilagodi prema količini
dostupnog svetla. Što je veća ISO osetljivost, manje će svetla trebati
da bi se napravila ekspozicija, dopuštajući veće brzine zatvarača ili
manje blende. Biranje Automatska dopušta fotoaparatu da podesi
ISO osetljivost automatski kao odgovor na uslove osvetljenja; da
biste koristili automatski u P, S, A i M režimima, izaberite Aut. kontr.
ISO osetljivosti za stavku Podešavanja ISO osetljivosti u meniju
fotografisanja (0 193).
Režim
i, j, %
P, S, A, M
Drugi režimi fotografisanja
ISO osetljivost
Automatska
100–25600 u koracima od 1 EV
Automatski; 100–25600 u koracima od 1 EV
1 Prikažite opcije ISO osetljivosti.
Pritisnite P dugme, zatim markirajte
trenutnu ISO osetljivost u prikazu
informacija i pritisnite J.
P dugme
Više o fotografisanju 93
2 Izaberite ISO osetljivost.
Markirajte opciju i pritisnite J.
94 Više o fotografisanju
Fotografisanje daljinskom kontrolom
Korišćenje opcione ML-L3 daljinske kontrole
Opciona ML-L3 daljinska kontrola (0 269) može da se koristi da bi se
smanjilo podrhtavanje fotoaparata ili za autoportrete. Pre nego što
nastavite, montirajte fotoaparat na stativ ili ga stavite na stabilnu,
ravnu površinu.
1 Pritisnite I (E/#) dugme.
I (E/#) dugme
2 Izaberite režim daljinske kontrole.
Markirajte " (Kašnjenje dalj. kontr.
(ML-L3)) ili # (Dalj. kon. sa brzim odz.
(ML-L3)) i pritisnite J.
Više o fotografisanju 95
3 Kadrirajte fotografiju.
Proverite fokus tako što ćete pritisnuti
dugme okidača do pola.
4 Snimite fotografiju.
Sa razdaljine od 5 m ili manje, naciljajte
odašiljač na ML-L3 na bilo koji od IC
prijemnika na fotoaparatu (0 2) i
pritisnite ML-L3 dugme okidača. U
odloženom režimu daljinski, lampica
samookidača će zasvetleti na oko dve
sekunde pre nego što zatvarač okine. U
daljinskoj kontroli sa brzim odzivom, lampica samookidača će
bljesnuti nakon što se zatvarač okine.
Imajte na umu da se tajmer možda neće pokrenuti ili da se
fotografija možda neće snimiti ako fotoaparat nije u mogućnosti da
se fokusira ili u drugim situacijama u kojima zatvarač ne može da
okine.
A Pre upotrebe ML-L3 daljinske kontrole
Pre nego što počnete da koristite ML-L3 po prvi put, uklonite proziran
plastični list za izolaciju punjive baterije.
A Prekrijte tražilo
Da biste sprečili da se svetlost koja uđe putem tražila pojavi na fotografiji ili
da ometa ekspoziciju, preporučujemo da pokrijete tražilo opcionim
poklopcem okulara (0 268) pre nego što snimite slike bez da je vaše oko
prislonjeno na tražilo (0 68).
96 Više o fotografisanju
A Dugme okidača fotoaparata
Ako je ML-L3 daljinski režim okidanja izabran a zatvarač se okine pritiskajući
dugme okidača fotoaparata, fotoaparat će funkcionisati u režimu okidanja
jednog kadra.
A Izlazak iz režima daljinske kontrole
Režim daljinske kontrole se automatski otkazuje ako se nijedna fotografija
ne snimi pre vremena izabranog za opciju Čekanje na dalj. signal (ML-L3)
u meniju podešavanja (0 208). Režim daljinske kontrole će takođe biti
otkazan ako se fotoaparat isključi ili se opcije fotografisanja resetuju
koristeći Resetuj meni fotografisanja.
A Korišćenje ugrađenog blica
Pre nego što se snimi fotografija sa blicom u režimima manuelnog iskakanja
(0 89), pritisnite M (Y) dugme da biste izdigli blic i sačekajte da M indikator
bude prikazan u tražilu (0 38). Fotografisanje će biti prekinuto ako je blic
izdignut nakon što je dugme okidača na ML-L3 pritisnuto. Ako je blic
potreban, fotoaparat će samo odgovoriti na ML-L3 dugme okidača onda
kada se blic napuni. U automatskim režimima iskakanja, blic će početi da se
puni kada se režim daljinske kontrole izabere; kada se blic napuni, on će
automatski iskočiti i okinuti kada je potrebno.
Više o fotografisanju 97
P, S, A i M režimi
Brzina zatvarača i blende
P, S, A i M režimi nude različite stepene kontrole
nad brzinom zatvarača i blende:
Režim
Opis
Preporučuje se za spontane snimke i u drugim
situacijama u kojima nema dovoljno vremena
Automatski
P
da bi se prilagodila podešavanja fotoaparata.
programirano (0 99)
Fotoaparat podešava brzinu zatvarača i blende
zarad optimalne ekspozicije.
Automatski sa
Koristite za zamrzavanje ili zamućenje kretanja.
S prioritetom zatvarača Korisnik bira brzinu zatvarača; fotoaparat bira
blendu zarad najboljih rezultata.
(0 101)
Koristite da biste zamutili pozadinu ili da biste
Automatski sa
doveli i prvi plan i pozadinu u fokus. Korisnik
A prioritetom blende
bira blendu; fotoaparat bira brzinu zatvarača
(0 103)
zarad najboljih rezultata.
Korisnik kontroliše i brzinu zatvarača i blendu.
Podesite brzinu zatvarača na „beskonačna
M Manuelno (0 105)
ekspozicija“ ili „beskonačno (Time)“ za dugačke
ekspozicije.
98 P, S, A i M režimi
Režim P (Automatski programirano)
Ovaj režim se preporučuje za
spontane snimke ili gde god
želite da ostavite fotoaparat da
bude odgovoran za brzinu
zatvarača i blende. Fotoaparat
automatski prilagođava brzinu
zatvarača i blende zarad
optimalne ekspozicije u većini
situacija.
Točkić režima
Da biste snimili slike u režimu automatski programirano, rotirajte
točkić režima na P.
P, S, A i M režimi 99
A Fleksibilni program
U režimu P, različite kombinacije brzine zatvarača i blende mogu da se
izaberu rotirajući komandni točkić („fleksibilni program“). Rotirajte točkić
na desno zarad velikog otvora blende (niski f-brojevi) i velikih brzina
zatvarača, na levo zarad malih otvora blende (visoki f-brojevi) i malih brzina
zatvarača. Sve kombinacije proizvode istu ekspoziciju.
Rotirajte na desno da biste zamutili pozadinske
detalje ili zamrzli kretanje.
Komandni točkić
Rotirajte na levo da biste povećali dubinsku
oštrinu ili zamutili kretanje.
Dok je fleksibilni program u upotrebi, U (R)
indikator se pojavljuje u tražilu i prikazu
informacija. Da biste vratili podrazumevana
podešavanja brzine zatvarača i blende, rotirajte
komandni točkić dok indikator ne prestane da
se prikazuje, izaberite drugi režim ili isključite
fotoaparat.
100 P, S, A i M režimi
Režim S (Automatski sa prioritetom zatvarača)
Ovaj režim vam dozvoljava da kontrolišete brzinu zatvarača:
izaberite velike brzine zatvarača da biste „zamrzli“ kretanje, male
brzine zatvarača da biste nagovestili kretanje tako što ćete zamutiti
pokretne objekte. Fotoaparat automatski prilagođava blendu zarad
optimalne ekspozicije.
Velike brzine zatvarača (na primer,
1/1600 s) zamrzavaju kretanje.
Male brzine zatvarača (na primer, 1 s)
zamućuju kretanje.
Da biste izabrali brzinu zatvarača:
1 Rotirajte točkić režima na S.
Točkić režima
P, S, A i M režimi 101
2 Izaberite brzinu zatvarača.
Rotirajte komandni točkić da biste
izabrali željenu brzinu zatvarača:
rotirajte na desno zarad bržih brzina, na
levo zarad sporijih brzina.
Komandni točkić
102 P, S, A i M režimi
Režim A (Automatski sa prioritetom blende)
U ovom režimu, možete da prilagodite blendu da biste kontrolisali
dubinsku oštrinu (razdaljinu ispred i iza glavnog subjekta koji
izgleda da je u fokusu). Fotoaparat automatski prilagođava brzinu
zatvarača zarad optimalne ekspozicije.
Veliki otvori blende (niski f-brojevi, na
primer f/5,6) zamućuju detalje ispred i
iza glavnog subjekta.
Mali otvori blende (visoki f-brojevi, na
primer f/22) stavljaju prvi plan i
pozadinu u fokus.
Da biste izabrali blendu:
1 Rotirajte točkić režima na A.
Točkić režima
P, S, A i M režimi 103
2 Izaberite blendu.
Rotirajte komandni točkić na levo zarad
većih blendi (niži f-brojevi), na desno
zarad manjih blendi (viši f-brojevi).
Komandni točkić
104 P, S, A i M režimi
Režim M (Manuelni)
U manuelnom režimu, vi kontrolišete i brzinu zatvarača i blendu.
Brzine zatvarača „beskonačna ekspozicija“ i „beskonačno (Time)“ su
dostupne za dugačke ekspozicije pokretnih svetala, zvezda, noćnog
pejzaža ili vatrometa (0 107).
1 Rotirajte točkić režima na M.
Točkić režima
P, S, A i M režimi 105
2 Izaberite blendu i brzinu zatvarača.
Proveravajući indikator ekspozicije (pogledajte ispod),
prilagodite brzinu zatvarača i blendu. Brzina zatvarača je
izabrana rotirajući komandni točkić (na desno zarad bržih brzina,
na levo zarad sporijih). Da biste prilagodili blendu, držite E (N)
dugme pritisnutim dok rotirate komandni točkić (na levo za veće
blende/niže f-brojeve i na desno na manje blende/više
f-brojeve).
Brzina zatvarača
Komandni točkić
Blenda
E (N) dugme
Komandni točkić
A Indikator ekspozicije
Ako je prikačen tip E ili G objektiva (0 252) a izabrana je brzina zatvarača
osim one naznačene sa „beskonačna ekspozicija“ ili „beskonačno (Time)“
(0 107), indikator ekspozicije u tražilu i prikaz informacija pokazuju da li će
fotografija biti nedovoljno eksponirana ili preeksponirana pri trenutnim
podešavanjima.
Optimalna ekspozicija
106 P, S, A i M režimi
Nedovoljno eksponirana za
1
/3 EV
Preeksponirana za preko
2 EV
Dugačke ekspozicije (samo M režim)
Izaberite sledeće brzine zatvarača za
dugačke ekspozicije pokretnih svetala,
zvezda, noćnog pejzaža ili vatrometa.
• Beskonačna ekspozicija (A): Zatvarač
ostaje otvoren dok je dugme okidača
Dužina ekspozicije: 35 s
pritisnuto skroz na dole. Koristite stativ
Blenda: f/25
da biste sprečili zamućenje.
• Beskonačno (Time) (&): Pokrenite
ekspoziciju koristeći dugme okidača na fotoaparatu ili na
opcionoj daljinskoj kontroli. Zatvarač će ostati otvoren trideset
minuta ili dok se dugme ne pritisne po drugi put.
Pre nego što nastavite, montirajte fotoaparat na stativ ili ga stavite
na stabilnu, ravnu površinu. Da biste sprečili da se svetlost koja uđe
putem tražila pojavi na fotografiji ili da ometa ekspoziciju,
preporučujemo da pokrijete tražilo rukom ili drugim objektima kao
što je opcioni poklopac okulara (0 268) pre nego što snimite slike
bez da je vaše oko prislonjeno na tražilo (0 68). Da biste sprečili
gubitak napajanja pre nego što se ekspozicija završi, koristite u
potpunosti napunjenu punjivu bateriju. Imajte na umu da šum
(svetle tačke, nepravilno raspoređeni svetli pikseli ili fog šum) mogu
da budu prisutni kod dugih ekspozicija.
P, S, A i M režimi 107
❚❚ Beskonačna ekspozicija
1 Rotirajte točkić režima na M.
Točkić režima
2 Birajte brzinu zatvarača.
Rotirajte komandni točkić da biste
izabrali brzinu zatvarača beskonačne
ekspozicije (A).
Komandni točkić
3 Snimite fotografiju.
Nakon fokusiranja, pritisnite dugme okidača na fotoaparatu
skroz na dole. Uklonite svoj prst sa dugmeta okidača kada se
ekspozicija završi.
108 P, S, A i M režimi
❚❚ Beskonačno (Time)
1 Rotirajte točkić režima na M.
Točkić režima
2 Birajte brzinu zatvarača.
Rotirajte komandni točkić na levo da
biste izabrali brzinu zatvarača na
„beskonačno (Time)“ (&).
Komandni točkić
3 Otvorite zatvarač.
Nakon fokusiranja, pritisnite dugme okidača na fotoaparatu ili
opcionu daljinsku kontrolu skroz na dole.
4 Zatvorite zatvarač.
Ponovite operaciju izvršenu u Koraku 3.
P, S, A i M režimi 109
A ML-L3 daljinske kontrole
Ako ćete koristiti ML-L3 daljinsku kontrolu, izaberite jedan od sledećih
režima daljinske kontrole kao što je opisano na strani 95: " (Kašnjenje
dalj. kontr. (ML-L3)) ili # (Dalj. kon. sa brzim odz. (ML-L3)). Imajte na umu
da će se slike snimiti u režimu „beskonačno (Time)“ čak i kada je
„beskonačna ekspozicija“/A izabrana za brzinu zatvarača. Ekspozicija
se pokreće kada se dugme okidača na daljinskoj kontroli pritisne i okončava
se nakon 30 minuta ili kada se dugme ponovo pritisne.
110 P, S, A i M režimi
Ekspozicija
Merenje
Birajte kako će fotoaparat podesiti ekspoziciju.
Metoda
Opis
Proizvodi prirodne rezultate u većini situacija.
Fotoaparat meri široko područje kadra i prilagođava
L Matrix merenje
ekspoziciju u skladu sa tonskom distribucijom, bojom,
kompozicijom i udaljenošću.
Klasično merenje za portrete. Fotoaparat meri ceo
kadar ali dodeljuje najveću težinu centralnom
Merenje sa
M
prioritetom centra području. Preporučuje se kada koristite filtere sa
faktorom korekcije ekspozicije (filter faktor) preko 1×.
Izaberite ovaj režim da biste obezbedili da subjekt
bude pravilno eksponiran, čak i kada je pozadina
mnogo svetlija ili tamnija. Fotoaparat meri trenutnu
N Spot merenje
tačku fokusa; koristite da biste merili subjekte koji
nisu u centru.
P, S, A i M režimi 111
1 Prikažite opcije merenja.
Pritisnite P dugme, zatim markirajte
trenutni metod merenja u prikazu
informacija i pritisnite J.
P dugme
2 Izaberite metod merenja.
Markirajte opciju i pritisnite J.
A Spot merenje
Ako je e (Automatska AF oblast) izabrana za Režim AF-oblasti u toku
fotografisanja tražilom (0 74), fotoaparat će meriti centralnu tačku fokusa.
112 P, S, A i M režimi
Zaključavanje autoekspozicije
Koristite zaključavanje autoekspozicije da biste prekomponovali
fotografije koristeći M (Merenje sa prioritetom centra) i N (Spot
merenje) da biste merili ekspoziciju; imajte na umu da
zaključavanje autoekspozicije nije dostupno u i ili j režimu.
1 Zaključavanje ekspozicije.
Dugme okidača
Pozicionirajte subjekat u izabranoj tački
fokusa i pritisnite dugme okidača do
pola. Kada je dugme okidača pritisnuto
do pola a subjekat pozicioniran u tački
fokusa, pritisnite A (L) dugme da biste
zaključali ekspoziciju.
A (L) dugme
Dok je zaključavanje ekspozicije u
upotrebi, AE-L indikator će se pojaviti u
tražilu i na monitoru.
P, S, A i M režimi 113
2 Prekomponujte fotografiju.
Dok držite pritisnuto A (L)
dugme, prekomponujte
fotografiju i fotografišite.
A Prilagođavanje brzine zatvarača i blende
Dok je zaključavanje ekspozicije u upotrebi, sledeća podešavanja mogu da
se prilagode bez menjanja vrednosti merenja za ekspoziciju:
Režim
Podešavanje
Brzina zatvarača i blenda
Automatski programirano
(fleksibilni program; 0 100)
Automatski sa prioritetom zatvarača
Brzina zatvarača
Automatski sa prioritetom blende
Blenda
Metoda merenja sama po sebi ne može da se promeni dok je zaključavanje
ekspozicije u upotrebi.
114 P, S, A i M režimi
Korekcija ekspozicije
Korekcija ekspozicije se koristi da promeni ekspoziciju sa vrednosti
koju je predložio fotoaparat, čineći slike svetlijim ili tamnijim
(0 297). Opšte uzev, pozitivne vrednosti čine da subjekat izgleda
svetlije dok negativne vrednosti čine da on izgleda tamnije.
Najefektivnija je kada se koristi sa M (Merenje sa prioritetom
centra) ili N (Spot merenje) (0 111).
–1 EV
Nema korekcije
ekspozicije
+1 EV
P, S, A i M režimi 115
Da biste izabrali vrednost za korekciju ekspozicije, držite E (N)
dugme pritisnuto i rotirajte komandni točkić dok se željena
vrednost ne izabere u tražilu ili prikazu informacija.
+
E (N) dugme
Komandni točkić
–0,3 EV
Prikaz informacija
+2 EV
Normalna ekspozicija može da se vrati podešavanjem korekcije
ekspozicije na ±0. U P, S, A i M režimima, korekcija ekspozicije se ne
resetuje kada se fotoaparat isključi. U režimima scena i %, korekcija
ekspozicije će se resetovati kada se drugi režim izabere ili se
fotoaparat isključi.
A Prikaz informacija
Opcijama korekcije ekspozicije može da se
pristupi iz prikaza informacija (0 11).
A M režim
U režimu M, korekcija ekspozicije utiče samo na indikator ekspozicije.
A Korišćenje blica
Kada se koristi blic, korekcija ekspozicije utiče i na pozadinsku ekspoziciju i
na nivo blica.
116 P, S, A i M režimi
Korekcija snage blica
Korekcija snage blica se koristi da bi se izmenio izlaz blica sa nivoa
koji predlaže fotoaparat, menjajući svetlinu glavnog subjekta u
odnosu na pozadinu. Izlaz blica može da se poveća da bi glavni
subjekat delovao svetlije, ili da se smanji da bi se sprečili neželjeni
svetliji delovi ili odsjaji (0 299).
Držite M (Y) i E (N) dugmad pritisnutim i rotirajte komandni točkić
dok se željena vrednost ne izabere u tražilu ili prikazu informacija.
Opšte uzev, pozitivne vrednosti čine da glavni subjekat izgleda
svetlije dok negativne vrednosti čine da on izgleda tamnije.
Normalni izlaz blica može da se vrati podešavanjem korekcije snage
blica na ±0. Korekcija snage blica se ne resetuje kada se fotoaparat
isključi (u režimu scene, korekcija snage blica će se resetovati kada
se drugi režim izabere ili se fotoaparat isključi).
M (Y) dugme
+
Komandni točkić
Prikaz informacija
E (N) dugme
–0,3 EV
+1 EV
P, S, A i M režimi 117
A Prikaz informacija
Opcijama korekcije snage blica takođe može da
se pristupi iz prikaza informacija (0 11).
A Opcioni blicevi
Korekcija snage blica je takođe dostupna sa opcionim blicevima koji
podržavaju Nikon Creative Lighting System (CLS; pogledajte stranu 262).
Korekcija snage blica izabrana sa opcionim blicom dodata je korekciji snage
blica izabranoj sa fotoaparatom.
118 P, S, A i M režimi
Čuvanje detalja u svetlijim delovima i
senkama
Active D-Lighting
Aktivni D-Lighting čuva detalje u svetlijim delovima i senkama,
kreirajući fotografije sa prirodnim kontrastom. Koristite kod scena sa
visokim kontrastom, na primer kada fotografišete jarko osvetljen
spoljašnji pejzaž kroz vrata ili prozor ili kada snimate slike subjekata
koji se nalaze u hladu po sunčanom danu. Active D-Lighting se ne
preporučuje u režimu M; u drugim režimima, najviše ima efekta kada
se koristi sa L (Matrix merenje; 0 111).
Active D-Lighting: Isključeno
Active D-Lighting: Uključeno
1 Prikažite opcije Active D-Lighting.
Pritisnite P dugme, zatim markirajte
Active D-Lighting u prikazu informacija i
pritisnite J.
P dugme
P, S, A i M režimi 119
2 Izaberite opciju.
Markirajte Uključeno ili Isključeno i
pritisnite J.
D Active D-Lighting
Kod nekih subjekata ćete možda primetiti nejednako senčenje, senke oko
svetlih objekata ili oreole oko tamnih objekata. Active D-Lighting nije
dostupan sa filmovima.
A „Active D-Lighting“ nasuprot „D-Lighting“
Active D-Lighting prilagođava ekspoziciju pre fotografisanja kako bi se
optimizovao dinamički opseg, dok opcija D-Lighting u meniju retuširanja
(0 235) posvetljava senke na slikama posle fotografisanja.
120 P, S, A i M režimi
Balans bele
Balans bele obezbeđuje da na boje ne utiče boja izvora svetlosti.
Automatski balans bele se preporučuje za većinu izvora svetlosti;
druge vrednosti mogu da se izaberu ako je to neophodno u
zavisnosti od tipa izvora:
Opcija
v
J
I
H
N
G
M
L
Opis
Automatsko prilagođavanje balansa bele.
Automatski
Preporučeno je za većinu situacija.
Inkadescentno
Koristite pod inkadescentnim osvetljenjem.
Koristite sa izvorima svetlosti koji su navedeni na
Fluorescentno
strani 123.
Direktna sunčeva
Koristite sa subjektima koje osvetljava direktna
svetlost
sunčeva svetlost.
Blic
Koristite sa blicom.
Oblačno
Koristite danju kada je nebo naoblačeno.
Hlad
Koristite danju sa subjektima u hladu.
Zapamćena
Merite balans bele ili kopirajte balans bele sa
manuelna postavka postojeće fotografije (0 126).
P, S, A i M režimi 121
1 Opcije prikaza balansa bele.
Pritisnite P dugme, zatim markirajte
trenutno podešavanje balansa bele u
prikazu informacija i pritisnite J.
P dugme
2 Izaberite opciju balansa bele.
Markirajte opciju i pritisnite J.
122 P, S, A i M režimi
A Meni fotografisanja
Balans bele može da se izabere koristeći
opciju Balans bele u meniju fotografisanja
(0 190), koja takođe može da se koristi da bi
fino podesili balans bele (0 124) ili merili
vrednost za zapamćenu postavku balansa
bele (0 126).
Opcija I Fluorescentno u meniju Balans
bele može da se koristi da bi se izabrao izvor
svetlosti sa tipova beskonačne ekspozicije
pokazanih na desnoj strani.
A Temperatura boje
Doživljena boja izvora svetla razlikuje se u zavisnosti od posmatrača i
drugih uslova. Temperatura boje je objektivno merenje boje izvora svetla,
definisano referencom na temperaturu na koju bi objekat trebao da se
ugreje da bi zračio svetlo na istim talasnim dužinama. Dok izvori svetla sa
temperaturom boje u blizini od 5000–5500 K izgledaju belo, izvori svetla sa
nižom temperaturom boje, kao što su inkadescentne sijalice, izgledaju
pomalo žuto ili crveno. Izvori svetla sa većom temperaturom boje izgledaju
obojeni plavom. Opcije balansa bele fotoaparata su adaptirane na sledeće
temperature boja (sve cifre su približne):
• I (lampe sa natrijumovom
• H (direktna sunčeva svetlost):
parom): 2700 K
5200 K
• J (inkadescentno)/
• N (blic): 5400 K
I (toplo belo fluorescentno):
• G (oblačno): 6000 K
3000 K
• I (dnevno fluorescentno): 6500 K
• I (belo fluorescentno): 3700 K
• I (visoka temperatura živine
• I (hladno belo fluorescentno):
pare): 7200 K
4200 K
• M (hlad): 8000 K
• I (dnevno belo fluorescentno):
5000 K
P, S, A i M režimi 123
Fino podešavanje balansa bele
Balans bele može da se „fino podesi“ da bi kompenzovali varijacije u
boji izvora svetla ili namerno uveli boju na sliku. Balans bele se fino
podešava koristeći opciju Balans bele u meniju fotografisanja.
1 Prikažite opcije finog podešavanja.
Markirajte željenu opciju balansa bele i
pritisnite 2 (ako je Fluorescentno
izabrano, markirajte željeni tip
osvetljenja i pritisnite 2; imajte na
umu da fino podešavanje nije
dostupno sa Zapamćena manuelna
postavka).
2 Fino podešavanje balansa bele.
Koristite višenamenski birač da biste
Koordinate
fino podesili balans bele. Balans bele
može da se fino podesi na jantarnoj (A)–
plavoj (B) osi u koracima od 0,5 i zelenoj
(G)–purpurnocrvenoj (M) osi u koracima
od 0,25. Horizontalna (jantarno-plava)
osa odgovara temperaturi boje, dok
vertikalna (zeleno-purpurnocrvena) osa
Prilagođavanje
ima efekte koji su slični onima koji se
postižu sa odgovarajućim filterima
korekcije boje (CC). Horizontalnu osu vode inkrementi
ekvivalentni onima na oko 5 mireda, vertikalnu osu inkrementi
od oko 0,05 jedinica smanjenja gustine.
3 Sačuvajte promene i izađite.
Pritisnite J.
124 P, S, A i M režimi
A Fino podešavanje balansa bele
Boje na osi finog podešavanja su relativne, ne apsolutne. Na primer,
pomeranje kursora na B (plavo) kada je „toplo“ podešavanje kao što je
J (inkadescentno) izabrano će napraviti fotografije malo „hladnijim“ ali ih
neće napraviti zaista plavim.
A „Mired“
Svaka data promena u temperaturi boje proizvodi veću razliku u boji pri
niskim temperaturama boje nego što bi pri višim temperaturama boje. Na
primer, promena od 1000 K proizvodi mnogo veću promenu u boji pri
3000 K nego pri 6000 K. Mired, izračunat množenjem obrnute temperature
boje sa 10 6 je mera temperature boje koja uzima takvu varijaciju u obzir i
kao takva je jedinica koja se koristi u filterima korekcije temperature boje.
Npr:
• 4000 K–3000 K (razlika od 1000 K)=83 mireda
• 7000 K–6000 K (razlika od 1000 K)=24 mireda
P, S, A i M režimi 125
Zapamćena manuelna postavka
Zapamćena manuelna postavka se koristi da bi se snimila i pozvala
prilagođena podešavanja balansa bele za fotografisanje pod
mešanim svetlom ili da bi se vršila korekcija za svetlosne izvore sa
jakom obojenošću. Dve metode su dostupne za podešavanje
zapamćene postavke balansa bele:
Metoda
Opis
Neutralni sivi ili beli objekti su stavljeni pod osvetljenje
Merenje
koje će se koristiti u krajnjoj fotografiji i balans bele se
meri od strane fotoaparata (vidite ispod).
Balans bele se kopira sa fotografije na memorijsku karticu
Koristi fotografiju
(0 130).
❚❚ Merenje vrednosti zapamćene postavke balansa bele
1 Osvetlite referentni objekat.
Postavite neutralan siv ili beo objekat ispod osvetljenja koje će
biti korišćeno u krajnjim fotografijama.
2 Opcije prikaza balansa bele.
Markirajte Balans bele u meniju
fotografisanja i pritisnite 2 da biste
prikazali opcije balansa bele.
Markirajte Zapamćena manuelna
postavka i pritisnite 2.
3 Izaberite Merenje.
Markirajte Merenje i pritisnite 2.
126 P, S, A i M režimi
4 Izaberite Da.
Prikazaće se meni koji je pokazan desno;
markirajte Da i pritisnite J.
Fotoaparat će ući u režim merenja
zapamćene postavke.
Kada je fotoaparat spreman za merenje
balansa bele, bljeskajuće D (L) će se
prikazati u tražilu i prikazu informacija.
5 Izmerite balans bele.
Pre nego što indikatori prestanu da
bljeskaju, kadrirajte referentni objekat
tako da on ispuni tražilo i pritisnite
dugme okidača skroz na dole. Nijedna fotografija se neće snimiti;
balans bele može da se tačno meri čak i kada fotoaparat nije u
fokusu.
P, S, A i M režimi 127
6 Proverite rezultate.
Ako je fotoaparat bio u mogućnosti da
meri vrednost balansa bele, poruka na
desnoj strani će biti prikazana i a će
bljeskati u tražilu a fotoaparat će se
vratiti u režim fotografisanja. Da biste se
odmah vratili u režim fotografisanja,
pritisnite dugme okidača do pola.
Ako je osvetljenje previše tamno ili
previše svetlo, fotoaparat možda neće
biti u mogućnosti da meri balans bele.
Poruka će se pojaviti u prikazu
informacija i bljeskajuće b a će se
pojaviti u tražilu. Vratite se na Korak 5 i
merite ponovo balans bele.
128 P, S, A i M režimi
D Merenje zapamćene postavke balansa bele
Ako se nijedna operacija ne izvrši dok prikazi bljeskaju, direktan režim
merenja će se okončati nakon vremena izabranog za opciju Kašnjenje aut.
isključivanja u meniju podešavanja (0 207).
D Zapamćena postavka balansa bele
Fotoaparat može da sačuva samo jednu vrednost za zapamćenu postavku
balansa bele; postojeća vrednost će se zameniti kada se nova vrednost
izmeri. Imajte na umu da se ekspozicija automatski povećava za 1 EV kada
se meri balans bele; kada fotografišete u režimu M, prilagodite ekspoziciju
tako da indikator ekspozicije pokazuje ±0 (0 106).
A Druge metode za merenje zapamćene postavke balansa bele
Da biste ušli u režim merenja zapamćene postavke (pogledajte iznad)
nakon biranja zapamćene postavke balansa bele u prikazu informacija
(0 122), pritisnite J na nekoliko sekundi. Ako je balans bele dodeljen Fn
dugmetu (0 214), režim merenja zapamćene postavke balansa bele može
da se aktivira tako što će se Fn dugme pritisnuti na nekoliko sekundi nakon
biranja zapamćene postavke balansa bele sa Fn dugmetom i komandnim
točkićem.
A Sive površine
Za preciznije rezultate, merite balans bele koristeći standardnu sivu
površinu.
P, S, A i M režimi 129
❚❚ Kopiranje balansa bele sa fotografije
Sledite korake ispod da biste kopirali vrednost za balans bele sa
fotografije na memorijskoj kartici.
1 Izaberite Zapamćena manuelna
postavka.
Markirajte Balans bele u meniju
fotografisanja i pritisnite 2 da biste
prikazali opcije balansa bele. Markirajte
Zapamćena manuelna postavka i
pritisnite 2.
2 Izaberite Koristi fotografiju.
Markirajte Koristi fotografiju i
pritisnite 2.
3 Birajte Izaberi sliku.
Markirajte Izaberi sliku i pritisnite 2 (da
biste preskočili korake koji su preostali i
koristili sliku koja je poslednja izabrana
za zapamćenu postavku balansa bele,
izaberite Ova slika).
4 Izaberite fasciklu.
Markirajte fasciklu koja sadrži izvornu
sliku i pritisnite 2.
130 P, S, A i M režimi
5 Markirajte izvornu sliku.
Da biste pregledali markiranu sliku u
punom kadru, pritisnite i držite
X dugme.
6 Kopirajte balans bele.
Pritisnite J da biste podesili zapamćenu postavku balansa bele
na vrednost balansa bele za markiranu fotografiju.
P, S, A i M režimi 131
Picture Controls
Picture Controls su kombinacije podešavanja obrade zapamćene
postavke slike koje uključuju uoštravanje, jasnoću, kontrast,
svetlinu, zasićenost i ton. Možete da izaberete Picture Control da
biste ga spojili sa scenom ili prilagodili podešavanja da odgovaraju
vašoj kreativnoj nameni.
Biranje Picture Control
Birajte Picture Control u skladu sa subjektom ili tipom scene.
Opcija
Q Standardno
R Neutralno
S Živo
T Monohrom
e Portret
f Pejzaž
q Ravnomerno
132 P, S, A i M režimi
Opis
Preporučuje se za većinu situacija, ova opcija koristi
standardnu obradu za izbalansirane rezultate.
Dobar izbor za fotografije koje će se kasnije obraditi ili
retuširati, ova opcija koristi minimalnu obradu zarad
prirodnih rezultata.
Birajte ovu opciju za fotografije koje ističu primarne
boje. Slike su poboljšane zarad živog, efekta štampane
fotografije.
Snimajte monohrom fotografije.
Obradite portrete zarad kože sa prirodnom teksturom i
zaokruženog osećaja.
Proizvodi žive pejzaže i gradske pejzaže.
Birajte fotografije koje će se kasnije dosta obraditi ili
retuširati. Detalji koji se čuvaju putem opsega širokog
tona, od svetlijih delova do senki.
1 Prikaži Picture Control opcije.
Pritisnite P dugme, zatim markirajte
trenutni Picture Control i pritisnite J.
P dugme
2 Izaberite Picture Control.
Markirajte Picture Control i pritisnite J.
P, S, A i M režimi 133
Modifikovanje Picture Controls
Picture Controls mogu da se modifikuju da bi odgovarale sceni ili
korisnikovoj kreativnoj nameri. Birajte izbalansiranu kombinaciju
podešavanja koristeći Brzo podešavanje ili napravite manuelna
prilagođavanja za individualna podešavanja.
1 Izaberite Picture Control.
Markirajte Podesi Picture Control u
meniju fotografisanja i pritisnite 2.
Markirajte željeni Picture Control i
pritisnite 2.
2 Prilagodite podešavanja.
Pritisnite 1 ili 3 da biste markirali
željeno podešavanje i pritisnite 4 ili 2
da biste izabrali vrednost u koracima od
1 ili rotirajte komandni točkić da biste
izabrali vrednost u koracima od 0,25
(0 135). Ponovite ovaj korak dok sva
podešavanja ne budu prilagođena, ili izaberite zapamćenu
postavku kombinacije podešavanja koristeći višenamenski birač
da biste izabrali Brzo podešavanje. Podrazumevana
podešavanja mogu da se povrate ako se pritisne O dugme.
3 Sačuvajte promene i izađite.
Pritisnite J.
Picture Controls koje su modifikovane u
odnosu na podrazumevana
podešavanja navedene su zvezdicom
(„*“).
134 P, S, A i M režimi
❚❚ Picture Control podešavanja
Opcija
Manuelna podešavanja
(sve Picture Controls)
Opis
Isključite ili istaknite efekat izabrane Picture Control
(imajte na umu da ovo resetuje sva manuelna
Brzo podešavanje
prilagođavanja). Nije dostupno sa Neutralno,
Monohrom ili Ravnomerno Picture Controls.
Kontrolišite oštrinu kontura. Izaberite A da biste
Uoštravanje automatski prilagodili uoštravanje u skladu sa tipom
scene.
Manuelno prilagodite jasnoću ili izaberite A da bi
fotoaparat automatski prilagodio jasnoću. U zavisnosti
Jasnoća
od scene, senke mogu da se pojave oko svetlih objekata
ili oreola oko tamnih objekata pri nekim podešavanjima.
Jasnoća ne važi za filmove.
Manuelno prilagodite kontrast ili izaberite A da bi
Kontrast
fotoaparat automatski prilagodio kontrast.
Podignite ili snizite svetlinu bez gubitka detalja u svetlim
Svetlina
zonama ili senkama.
Manuelna podešavanja
(samo ne-monohrom)
Manuelna podešavanja
(samo monohrom)
Zasićenost
Kontrolišite živost boja. Izaberite A da biste automatski
prilagodili zasićenost u skladu sa tipom scene.
Ton
Prilagodite ton.
Efekti filtera
Simulirajte efekat kolor filtera na monohrom
fotografijama (0 137).
Toniranje
Birajte nijansu koja se koristi u monohrom fotografijama
(0 137).
P, S, A i M režimi 135
D „A“ (Automatsko)
Rezultati za automatsko uoštravanje, jasnoću, kontrast i zasićenost se
razlikuju u zavisnosti od ekspozicije i pozicije i veličine subjekta koji
odgovara kadru.
A Prelaz između manuelnog i automatskog
Pritisnite X dugme da biste prelazili između
manuelnog i automatskog (A) podešavanja za
uoštravanje, jasnoću, kontrast i zasićenost.
A Prethodna podešavanja
Indikator j ispod vrednosti prikazanom u
Picture Control meniju podešavanja naznačava
prethodnu vrednost podešavanja. Koristite ovo
kao referencu kada prilagođavate podešavanja.
136 P, S, A i M režimi
A Efekti filtera (samo monohrom)
Opcije u ovom meniju simuliraju efekat kolor filtera na monohrom
fotografijama. Sledeći efekti filtera su dostupni:
Opcija
Y
O
R
G
Opis
Poboljšava kontrast. Može da se koristi da bi se
smanjilo toniranje svetline neba na fotografijama
Narandžasta
pejzaža. Narandžasta proizvodi veći kontrast od žute,
Crvena
crvena veći kontrast od narandžaste.
Zelena
Omekšava tonove kože. Može da se koristi za portrete.
Žuta
A Toniranje (samo monohrom)
Pritiskanje 3 kada je Toniranje izabrano
prikazuje opcije zasićenosti. Pritisnite 4 ili 2 da
biste prilagodili zasićenost u koracima od 1 ili
rotirajte komandni točkić da biste izabrali
vrednost u koracima od 0,25. Kontrola
zasićenosti nije dostupna kada je B&W (crnobelo) izabrano.
P, S, A i M režimi 137
Snimanje i pregled filmova
Snimanje filmova
Filmovi mogu da se snime u režimu živog prikaza slike.
1 Pritisnite a dugme.
Pogled kroz objektiv će biti prikazan na
monitoru.
D 0 ikona
0 ikona (0 10) ukazuje na to da filmovi ne
mogu da se snime.
A Pre snimanja
Podesite blendu pre snimanja u režimu A ili
M (0 103, 105).
2 Fokusirajte.
Kadrirajte uvodni snimak i fokusirajte.
Imajte na umu da broj subjekata koji
mogu da se detektuju u AF sa
prioritetom lica opada u toku snimanja filma.
138 Snimanje i pregled filmova
a dugme
3 Pokrenite snimanje.
Pritisnite dugme snimanja filma da biste
pokrenuli snimanje. Indikator snimanja i
dostupno vreme prikazani su na
monitoru. Zvuk se snima putem
ugrađenog mikrofona (0 2); pazite da
ne utičete na mikrofon u toku snimanja.
Dugme snimanje filma
Osim u i i j režimima, ekspozicija
može da se zaključa pritiskajući A (L) Indikator snimanja
dugme (0 113) ili (u sceni, u režimima P,
S, A i %) promenjenih do ±3 EV u
koracima od 1/3 EV pritiskajući E (N)
dugme i rotirajući komandni točkić
(0 116; imajte na umu da u zavisnosti
od svetline subjekta, promene
ekspozicije mogu da nemaju vidljivi
Preostalo vreme
efekat).
4 Završite snimanje.
Pritisnite opet dugme snimanje filma da biste prekinuli snimanje.
Snimanje će se automatski završiti kada se maksimalna dužina
dostigne, kada je memorijska kartica puna ili kada je drugi režim
izabran.
5 Okončajte živi prikaz slike.
Pritisnite a dugme da biste izašli iz živog prikaza slike.
A Snimanje fotografija u toku snimanja filma
Da biste okončali snimanje filma, snimili fotografiju i izašli u živi prikaz slike,
pritisnite dugme okidača skroz do kraja i držite ga u ovom položaju dok
zatvarač ne okine.
Snimanje i pregled filmova 139
A Maksimalna dužina
Maksimalna dužina za individualne datoteke filma je 4 GB (za maksimalna
vremena snimanja, pogledajte 141); imajte na umu da u zavisnosti od
brzine upisivanja memorijske kartice, fotografisanje može da se završi pre
nego što se ova dužina ispuni (0 269).
D Snimanje filmova
Treperenje, trake svetla ili distorzija mogu da budu vidljivi na monitoru i na
krajnjem filmu pod fluorescentnim, lampama sa živinom parom ili
natrijumskim lampama ili sa subjektima koji se kreću, naročito ako se
fotoaparat panoramira horizontalno ili se objekat pomera pri visokim
brzinama kroz kadar (za informacije o smanjenju treperenja i traka svetla,
pogledajte Smanjenje treperenja; 0 213). Zupčaste ivice, oivičenost
bojom, moare efekat i svetle tačke takođe mogu da se pojave. Svetle regije
ili trake mogu da se pojave u nekim područjima kadra sa blještavim
znacima i drugim isprekidanim izvorima svetla ako je subjekat na kratko
osvetljen od strane lampe ili drugih svetlih, kratkotrajnih izvora svetla.
Izbegavajte usmeravanje fotoaparata ka suncu ili drugim izvorima jakog
svetla. Nepoštovanje ove predostrožnosti može da dovede do štete
internog kola fotoaparata.
Fotoaparat može da snimi i video i zvuk; ne prekrivajte mikrofon u toku
snimanja. Imajte na umu da ugrađeni mikrofon može da snimi šum
objektiva u toku autofokusa i smanjenja vibracije.
Osvetljenje blicom ne može da se koristi u toku snimanja filma.
Matrix merenje se koristi bez obzira na izabranu metodu merenja. Brzina
zatvarača i ISO osetljivost su automatski prilagođeni osim ako je Uključeno
izabrano za Manuelno podeš. za filmove (0 142) a fotoaparat je u
režimu M.
140 Snimanje i pregled filmova
Podešavanja za filmove
Fotoaparat nudi sledeće opcije za film.
• Veličina slika/broj slika u sekundi i Kvalitet filma: Maksimalna
dužina se razlikuje od izabranih opcija.
Veličina slika/broj slika u sekundi 1
Maksimalna dužina 2
L 1920×1080; 60p
10 min.
M 1920×1080; 50p
N 1920×1080; 30p
Visoki kvalitet
O 1920×1080; 25p
P 1920×1080; 24p
20 min.
Q 1280× 720; 60p
R 1280× 720; 50p
t 1920×1080; 60p
20 min.
u 1920×1080; 50p
r 1920×1080; 30p
Normalno
s 1920×1080; 25p
k 1920×1080; 24p
29 min. 59 s
l 1280× 720; 60p
o 1280× 720; 50p
1 Navedena vrednost. Stvarni brojevi slika u sekundi za 60p, 50p, 30p, 25p i 24p su 59,94, 50, 29,97, 25
i 23,976 fps redom.
2 Filmovi koji se snimaju u režimu efekta minijature su do tri minuta dugački kada se reprodukuju.
Kvalitet filma
• Mikrofon: Uključite ili isključite ugrađeni mikrofon ili prilagodite
osetljivost mikrofona. Izaberite Automatska osetljivost da biste
prilagodili osetljivost automatski, Isključen mikrofon da biste
isključili snimanje zvuka; da biste izabrali osetljivost mikrofona
manuelno, izaberite Manuelna osetljivost i birajte osetljivost.
Snimanje i pregled filmova 141
• Smanjenje šuma vetra: Izaberite Uključeno da biste omogućili
visokopropusni filter za ugrađeni mikrofon, smanjujući šum koji
proizvodi vetar duvajući preko mikrofona (imajte na umu da to
može da utiče i na druge zvuke).
• Manuelno podeš. za filmove: Birajte Uključeno da biste
dopustili manuelna prilagođavanja brzine zatvarača i ISO
osetljivosti kada je fotoaparat u režimu M. Brzina zatvarača može
da se podesi na brze vrednosti do 1/4000 s; najsporija brzina koja je
dostupna zavisi od broja slika u sekundi: 1/30 s za brojeve slika u
sekundi od 24p, 25p i 30p, 1/50 s za 50p i 1/60 s za 60p. Ako brzina
zatvarača nije u ovom opsegu kada se pokrene živi prikaz slike, on
će se automatski podesiti na podržanu vrednost i ostaće pri ovoj
vrednosti kada se živi prikaz slike završi. Imajte na umu da je ISO
osetljivost fiksirana na izabranoj vrednosti; fotoaparat ne
prilagođava ISO osetljivost automatski kada je Uključeno
izabrano za Podešavanja ISO osetljivosti > Aut. kontr. ISO
osetljivosti u meniju fotografisanja (0 193).
1 Izaberite Podešavanja za filmove.
Pritisnite G dugme da biste prikazali
menije. Markirajte Podešavanja za
filmove u meniju fotografisanja i
pritisnite 2.
2 Birajte opcije filma.
Markirajte željenu stavku i pritisnite 2,
zatim markirajte opciju i pritisnite J.
A HDMI
Kada je fotoaparat prikačen na HDMI video uređaj, video uređaj će prikazati
pogled kroz objektiv. Ako uređaj podržava HDMI-CEC, izaberite Isključeno
za opciju HDMI > Kontrola uređaja u meniju podešavanja (0 185) pre
nego što fotografišete u živom prikazu slike.
142 Snimanje i pregled filmova
A Prikaz živog prikaza slike
Isecanje filma može da se vidi u toku živog
prikaza slike kada se pritisne R dugme da biste
izabrali prikaz „pokažite indikatore filma“,
„sakrijte indikatore“ ili „mreža za kadriranje“
(0 8). Kada su indikatori filma prikazani,
možete da pristupite sledećim podešavanjima
za filmove tako što ćete da pritisnete P dugme:
veličina slike filma/kvalitet, balans bele (0 121), P dugme
osetljivost mikrofona (0 141), korekcija
ekspozicije (0 115), režim fokusa (0 70), režim
AF-oblasti (0 75), smanjenje šuma vetra
(0 142) i Picture Control (0 132). Ako je
Uključeno izabrano za Podešavanja za
filmove > Manuelno podeš. za filmove
(0 142) u režimu M, ISO osetljivost (0 93) može
da se prilagodi umesto korekcije ekspozicije.
Biranje 1920×1080; 60p ili 1920×1080; 50p za Veličina slika/broj slika u
sekundi (0 141) smanjuje veličinu isecanja filma. Isečeni pogled je
prikazan na monitoru.
Prikaz informacija
(1920×1080; 60p/
1920×1080; 50p)
U toku snimanja
Snimanje i pregled filmova 143
Pregledanje filmova
Filmove naznačava ikona 1 u reprodukciji pune slike (0 152).
Pritisnite J da biste pokrenuli reprodukciju; vašu trenutnu poziciju
naznačava traka napredovanja filma.
1 ikona
Dužina
Trenutna pozicija/ukupna dužina
Traka napredovanja filma
Jačina
Vodič
Sledeće operacije mogu da se izvrše:
Za
Upotrebite
Pauza
Reprodukujte
Premotavanje
unapred/unazad
Pokrenite sporu
reprodukciju
144 Snimanje i pregled filmova
Opis
Pauzirajte reprodukciju.
Nastavite reprodukciju kada je film
pauziran ili tokom premotavanja
unazad/unapred.
Brzina se povećava sa svakim pritiskom,
sa 2× na 4× na 8× na 16×; držite
pritisnutim da biste skočili na početak ili
kraj filma (prvi kadar naznačava h u
gornjem desnom uglu monitora,
poslednji kadar i). Ako je reprodukcija
pauzirana, film se premotava unazad ili
unapred jedan po jedan kadar; držite za
kontinualno premotavanje unazad ili
unapred.
Pritisnite 3 dok je film pauziran da biste
pokrenuli sporu reprodukciju.
Za
Upotrebite
Preskočite 10 s
Prilagodite jačinu
Opis
Rotirajte komandni točkić da biste
preskočili unapred ili unazad 10 s.
X/W (Q)
Povratak na
reprodukciju pune K/
slike
Pritisnite X da biste povećali jačinu,
W (Q) da biste je smanjili.
Pritisnite K ili 1 da biste izašli ka
reprodukciji pune slike.
Snimanje i pregled filmova 145
Uređenje filmova
Odsecite segment filma da biste kreirali uređene kopije filmova ili
sačuvali izabrane kadrove kao JPEG statične slike.
Opcija
Izaberi početnu/
krajnju tačku
Sačuvaj izabrani
g
kadar
f
Opis
Napravite kopiju sa koje je neželjeni segment
filma uklonjen.
Sačuvajte izabrani kadar kao JPEG statičnu
sliku.
Odsecanje filmova
Da biste napravili odsečene kopije filmova:
1 Prikažite film u punom kadru.
2 Pauzirajte film na novom uvodnom
kadru.
Reprodukujte film kao što je opisano na
strani 144, pritiskajući J da biste
pokrenuli i nastavili reprodukciju i 3 da
biste pauzirali i pritiskajući 4 ili 2 ili
rotirajući komandni točkić da biste
Traka napredovanja filma
pronašli željeni kadar. Vaša približna
pozicija u filmu može da se vidi sa trake napredovanja filma.
Pauzirajte reprodukciju kada dođete do novog uvodnog kadra.
146 Snimanje i pregled filmova
3 Izaberite Izaberi početnu/krajnju
tačku.
Pritisnite P dugme, zatim markirajte
Izaberi početnu/krajnju tačku i
pritisnite 2.
P dugme
4 Izaberite Poč. tačka.
Da biste napravili kopiju koja počinje od
trenutnog kadra, markirajte Poč. tačka i
pritisnite J. Kadrovi pre trenutnog
kadra će biti uklonjeni kada sačuvate
kopiju u Koraku 9.
Poč. tačka
Snimanje i pregled filmova 147
5 Potvrdite novu početnu tačku.
Ako željeni kadar nije trenutno prikazan,
pritisnite 4 ili 2 da biste premotali
unapred ili unazad (da biste preskočili
10 s unapred ili unazad, rotirajte
komandni točkić).
6 Izaberite krajnju tačku.
Pritisnite A (L) da biste prešli sa alata za izbor početne tačke (w)
na krajnju tačku (x) a zatim izaberite završni kadar kao što je
opisano u Koraku 5. Kadrovi nakon izabranog kadra će biti
uklonjeni kada sačuvate kopiju u Koraku 9.
Krajnja tačka
7 Napravite kopiju.
Jednom kada je željeni kadar prikazan, pritisnite 1.
8 Pregledajte film.
Da biste pregledali kopiju, markirajte
Pregled i pritisnite J (da biste prekinuli
pregled i vratili se na meni opcija
čuvanja, pritisnite 1). Da biste odustali
od trenutne kopije i izabrali novu
početnu tačku ili krajnju tačku kao što je
opisano na sledećim stranama, markirajte Otkažite i pritisnite
J; da biste sačuvali kopiju, nastavite ka Koraku 9.
148 Snimanje i pregled filmova
9 Sačuvajte kopiju.
Markirajte Sačuvaj kao novu datoteku
i pritisnite J da biste sačuvali kopiju u
novu datoteku. Da biste zamenili
originalnu datoteku filma sa uređenom
kopijom, markirajte Zameni postojeću
datoteku i pritisnite J.
D Odsecanje filmova
Filmovi moraju da budu najmanje dve sekunde dugački. Kopija neće biti
sačuvana ako ima nedovoljno dostupnog prostora na memorijskoj kartici.
Kopije imaju isto vreme i datum nastanka kao i original.
A Uklanjanje početnog i završnog segmenta filma
Da biste otklonili samo početni segment filma sa filma, nastavite ka
Koraku 7 bez pritiskanja A (L) dugmeta u Koraku 6. Da bi se uklonio samo
završni segment filma, izaberite Krajnja tačka u Koraku 4, izaberite završni
kadar i nastavite ka Koraku 7 bez pritiskanja A (L) dugmeta u Koraku 6.
Snimanje i pregled filmova 149
Sačuvaj izabrani kadar
Da biste sačuvali kopiju izabranog kadra kao JPEG statičnu sliku:
1 Pauzirajte film na željenom kadru.
Reprodukujte film kao što je opisano na
strani 144, pritiskajući J da biste
pokrenuli i nastavili reprodukciju i 3 da
biste pauzirali. Pauzirajte film na kadru
koji nameravate da kopirate.
2 Birajte Sačuvaj izabrani kadar.
Pritisnite P dugme, zatim markirajte
Sačuvaj izabrani kadar i pritisnite 2.
P dugme
150 Snimanje i pregled filmova
3 Napravite statičnu kopiju.
Pritisnite 1 da biste napravili statičnu
kopiju trenutnog kadra.
4 Sačuvajte kopiju.
Markirajte Da i pritisnite J da biste
napravili JPEG kopiju (0 84) finog
kvaliteta izabranog kadra.
A Sačuvaj izabrani kadar
JPEG filmski kadrovi napravljeni sa opcijom Sačuvaj izabrani kadar ne
mogu da se retuširaju. JPEG filmskim kadrovima nedostaju neke kategorije
informacija o fotografiji (0 156).
Snimanje i pregled filmova 151
Reprodukcija i brisanje
Reprodukcija pune slike
Da biste reprodukovali fotografije, pritisnite K dugme. Najnovija
fotografija će biti prikazana na monitoru.
K dugme
Za
Upotrebite
Pregledajte
dodatne
fotografije
Pregledajte
dodatne
informacije o
fotografiji
Vratite se u
režim
fotografisanja
Opis
Pritisnite 2 da biste pregledali
fotografije onim redosledom kojim su
snimljene, 4 da biste pregledali
fotografije u obrnutom redosledu.
Promenite prikazanu informaciju o
fotografiji (0 156).
K/
Reprodukujte
film
152 Reprodukcija i brisanje
Pritisnite K dugme ili pritisnite dugme
okidača do pola da biste izašli u režim
fotografisanja.
Ako je trenutna slika obeležena sa 1
ikonom da bi pokazala da je to film,
pritiskanje J pokreće reprodukciju filma
(0 144).
Reprodukcija sličica
Da biste pogledali slike u „kontakt kopijama“ od 4, 9 ili 72 slike,
pritisnite W (Q) dugme.
W (Q)
W (Q)
X
X
Reprodukcija
pune slike
Za
Reprodukcija sličica
Upotrebite
Markirajte slike
Opis
Koristite višenamenski birač i
komandni točkić da biste markirali
slike.
Pritisnite J da biste prikazali
markiranu sliku u punom kadru.
Pregled markirane
slike
Vratite se u režim
fotografisanja
Reprodukcija
kalendara
K/
Pritisnite K dugme ili pritisnite dugme
okidača do pola da biste izašli u režim
fotografisanja.
Reprodukcija i brisanje 153
Reprodukcija kalendara
Da biste pregledali slike snimljene izabranog datuma, pritisnite
W (Q) dugme kada su 72 slike prikazane.
W (Q)
W (Q) Lista datuma
X
X
Reprodukcija
pune slike
Reprodukcija sličica
Lista sličica
Reprodukcija
kalendara
Operacije koje mogu da se izvrše zavise od toga da li je kursor u listi
datuma ili listi sličica:
Za
Upotrebite
W (Q)
Prebacite između
liste datuma i liste
sličica
Izađite do
reprodukcije
sličica/zumirajte
na markiranu
fotografiju
Markirajte
datume/
markirajte slike
Prebacite
reprodukciju pune
slike
Vratite se u režim
fotografisanja
X
Opis
Pritisnite W (Q) ili J dugme u listi
datuma da biste stavili kursor u listu
sličica. Pritisnite W (Q) ponovo da
biste se vratili na listu datuma.
• Lista datuma: Izađite ka reprodukciji
72-kadra.
• Lista sličica: Pritisnite i držite X dugme
da biste zumirali na markiranu sliku.
• Lista datuma: Markirajte datum.
• Lista sličica: Markirajte sliku.
Lista sličica: Pogledajte markiranu sliku.
K/
154 Reprodukcija i brisanje
Pritisnite K dugme ili pritisnite dugme
okidača do pola da biste izašli u režim
fotografisanja.
P dugme
Pritisnite P dugme u reprodukciji pune
slike, sličica ili kalendara za prikaze opcija
navedenih ispod. Markirajte stavke i
pritisnite 2 da biste pregledali opcije.
• Ocenjivanje: Ocenite trenutnu sliku
(0 169).
• Retuširanje (samo fotografije): Koristite
P dugme
opcije u meniju retuširanja (0 227) da
biste kreirali retuširanu kopiju trenutne
fotografije.
• Uredi film (samo filmovi): Uredite filmove
koristeći opcije u meniju uredi film
(0 146). Filmovi takođe mogu da se
urede pritiskajući P dugme kada se
reprodukcija filma pauzira.
• Izab. za sl. na pam. uređaj/opozovi izbor (samo za fotografije): Izaberite
fotografije za otpremanje na pametan uređaj.
Da biste izašli iz menija P dugme i vratili se na reprodukciju,
pritisnite ponovo P dugme.
Reprodukcija i brisanje 155
Informacije o fotografiji
Informacije o fotografiji su superimponovane na slike prikazane
tokom reprodukcije pune slike. Pritisnite 1 ili 3 da biste prolazili
kroz informacije o fotografiji kao što je ispod prikazano. Imajte na
umu da su podaci „samo o slici“, podaci o fotografisanju, RGB
histogrami, svetliji delovi i pregled podataka jedino prikazani ako je
odgovarajuća opcija izabrana za Opcije prikaza reprodukcije
(0 187). Podaci o lokaciji su samo prikazani ako su ugrađeni na sliku
(0 221).
Informacije o
datoteci
Nijedna
(samo slika)
Pregled
Svetliji delovi
Podaci o lokaciji
RGB histogram
Podaci o
fotografisanju
156 Reprodukcija i brisanje
❚❚ Informacije o datoteci
1 Status zaštite.................................... 168
7 Veličina slike........................................86
2 Indikator retuširanja....................... 228
8 Vreme snimanja ........................25, 205
3 Oznaka za otpremanje.......... 155, 189
4 Broj kadra/ukupan broj slika
9 Datum snimanja........................25, 205
10 Ime fascikle....................................... 219
5 Ime datoteke.................................... 221 11 Ocenjivanje ...................................... 169
6 Kvalitet slike ....................................... 84
❚❚ Svetliji delovi *
1 Svetliji delovi slike
2 Broj fascikle–broj kadra
* Područja koja bljeskaju ukazuju na svetlije delove (područja koja su možda
preeksponirana).
Reprodukcija i brisanje 157
❚❚ RGB histogram
1 Histogram (RGB kanal). U svim
histogramima, horizontalna osa
pokazuje svetlinu piksela, vertikalna
osa broj piksela.
2 Histogram (crveni kanal)
3 Histogram (zeleni kanal)
4 Histogram (plavi kanal)
5 Balans bele ....................................... 121
Fino podešavanje balansa
bele ................................................... 124
Zapamćena manuelna
postavka .......................................... 126
A Zumiranje reprodukcije
Da biste zumirali na fotografiju kada je
histogram prikazan, pritisnite X. Koristite X i
W (Q) dugmad da biste zumirali i odzumirali i
prevlačite sliku sa višenamenskim biračem.
Histogram će se ažurirati da bi pokazao samo
podatke za deo slike koji je vidljiv na monitoru.
158 Reprodukcija i brisanje
A Histogrami
Histogrami fotoaparata su namenjeni samo kao vodič i mogu da se razlikuju
od onih prikazanih u aplikacijama za slike. Neki uzorci histograma pokazani
su ispod:
Ako slika sadrži objekte sa širokim
opsegom svetlina, distribucija
tonova će biti relativno jednaka.
Ako je slika tamna, tonska
distribucija će se pomeriti na levo.
Ako je slika svetla, tonska
distribucija će se pomeriti na
desno.
Povećanje korekcije ekspozicije pomera distribuciju tonova na desno, dok
smanjenje korekcije ekspozicije pomera distribuciju na levo. Histogrami
mogu da daju približnu ideju sveukupne ekspozicije kada jako
ambijentalno svetlo otežava vidljivost prikaza fotografija na monitoru.
Reprodukcija i brisanje 159
❚❚ Podaci o fotografisanju
1 Merenje ............................................. 111
7 Tip blica.................................... 197, 262
Brzina zatvarača ................................ 98
Blenda.................................................. 98
8 Režim blica ...................................88, 90
2 Režim fotografisanja .... 32, 48, 51, 98
9 Kontrola blica................................... 197
ISO osetljivost 1 .................................. 93
Commander režim 2
Korekcija snage blica ..................... 117
3 Korekcija ekspozicije ...................... 115 10 Ime fotoaparata
4 Žižna daljina ..................................... 261
5 Podaci o objektivu
6 Režim fokusa...................................... 69
VR objektiv (smanjenje vibracije) 2
..................................................... 17, 198
1 Prikazuje se u crvenoj boji ako je fotografija snimljena sa uključenom aut.
kontr. ISO osetljivosti.
2 Prikazuje se samo na fotografijama koje se snime sa dodacima koji
podržavaju ovu funkciju.
160 Reprodukcija i brisanje
11 Balans bele ....................................... 121 12 Kolorni prostor ................................ 194
Fino podešavanje balansa
13 Picture Control * .............................. 132
bele ................................................... 124
Zapamćena manuelna
postavka .......................................... 126
* Stavke koje su prikazane se razlikuju od izabranog Picture Control.
14 Smanjenje šuma ............................. 195 17 Istorija retuširanja........................... 227
15 Active D-Lighting * .......................... 119 18 Komentar slike ................................ 211
16 Kontrola vinjetiranja ...................... 195
* AUTO se prikazuje ako je fotografija snimljena sa uključenim Active
D-Lighting.
Reprodukcija i brisanje 161
19 Ime fotografa * ................................. 212 20 Vlasnik autorskog prava * .............. 212
* Informacije o autorskim pravima su samo prikazane ako se snime sa
fotografijom koristeći opciju Informacije o autorskim pravima u meniju
podešavanja.
162 Reprodukcija i brisanje
❚❚ Pregled podataka
1 Broj kadra/ukupan broj slika
17 Režim fotografisanja.....32, 48, 51, 98
2 Oznaka za otpremanje.......... 155, 189 18 Brzina zatvarača .................................98
3 Status zaštite.................................... 168 19 Blenda...................................................98
4 Indikator retuširanja....................... 228 20 ISO osetljivost 1 ...................................93
5 Ime fotoaparata
21 Žižna daljina..................................... 261
6 Indikator komentara slike............. 211 22 Active D-Lighting 2.......................... 119
7 Indikator podataka o lokaciji........ 221 23 Picture Control ................................ 132
8 Histogram pokazuje distribuciju
24 Kolorni prostor ................................ 194
tonova na slici (0 159).
25 Režim blica ...................................88, 90
9 Kvalitet slike ....................................... 84 26 Korekcija snage blica ..................... 117
Commander režim 3
10 Veličina slike....................................... 86
11 Ime datoteke.................................... 221 27 Balans bele ....................................... 121
12 Vreme snimanja ....................... 25, 205
13 Datum snimanja....................... 25, 205
14 Ime fascikle....................................... 219
Fino podešavanje balansa
bele ................................................... 124
Zapamćena manuelna
postavka .......................................... 126
15 Ocenjivanje....................................... 169 28 Korekcija ekspozicije...................... 115
16 Merenje ............................................. 111
1 Prikazuje se u crvenoj boji ako je fotografija snimljena sa uključenom aut.
kontr. ISO osetljivosti.
2 AUTO se prikazuje ako je fotografija snimljena sa uključenim Active
D-Lighting.
3 Prikazuje se samo na fotografijama koje se snime sa dodacima koji
podržavaju ovu funkciju.
Reprodukcija i brisanje 163
❚❚ Podaci o lokaciji
Geografska širina, dužina i drugi podaci o lokaciji su dostavljeni od
strane pametnog uređaja i razlikuju se u zavisnosti od pametnog
uređaja (0 221). U slučaju filmova, podaci pružaju lokaciju pri
pokretanju snimanja.
164 Reprodukcija i brisanje
Pogled izbliza: zumiranje reprodukcije
Pritisnite X dugme da biste zumirali na sliku prikazanu u reprodukciji
pune slike ili na sliku koja je trenutno markirana u reprodukciji sličica ili
kalendara. Sledeće operacije mogu da se izvrše dok je zum u upotrebi:
Za
Upotrebite
Zumirajte ili
odzumirajte
X/
W (Q)
Pregled drugih
područja slike
Isecanje slike
P
Zumirajte na lica
P
Opis
Pritisnite X da biste zumirali do približno
maksimalno 38× (velike slike), 28× (srednje
slike) ili 19× (male slike). Pritisnite W (Q) da
biste odzumirali. Dok je fotografija zumirana,
koristite višenamenski birač da biste videli
područja slike koja nisu vidljiva na monitoru.
Držite višenamenski birač pritisnutim da biste
brzo prevlačili na druga područja kadra.
Navigacioni prozor je prikazan na kratko kada
je odnos zuma promenjen; trenutno vidljivo
područje na monitoru je naznačeno žutom
ivicom. Odnos zuma je prikazan od strane
trake na dnu navigacionog prozora; kada je
odnos zuma 100%, traka je prikaza u zelenoj
boji.
Da biste isekli sliku na područje koje je
trenutno vidljivo na monitoru, pritisnite P i
izaberite Odseci (0 166).
Da biste zumirali na lica koja je pronašao
fotoaparat, pritisnite P i izaberite Zumiranje
lica (0 167). Ova opcija je dostupna samo
kada ako se pronađu lica. Ako se lica pronađu
kada je prikaz RGB histograma (0 158)
zumiran, Zumiranje lica će biti dostupno u
meniju P dugmeta (Odseci, međutim, neće
biti dostupno).
Reprodukcija i brisanje 165
Za
Upotrebite
Pogledajte
druge slike
Otkažite zum i vratite se na reprodukciju pune
slike.
Otkažite zum
Promenite status
zaštite
Opis
Rotirajte komandni točkić da biste videli istu
lokaciju na drugim slikama pri trenutnom
odnosu zuma. Zumiranje reprodukcije je
otkazano kada se film prikaže.
A (L) Pogledajte stranu 168 za više informacija.
❚❚ Isecanje fotografija
Sledite korake ispod da biste isekli fotografije prikazane u toku
zumiranja reprodukcije na područje koje je trenutno vidljivo na
monitoru.
1 Pritisnite P.
Nakon prilagođavanja zumiranja i
prevlačenja fotografije dok samo
područje koje želite da zadržite ne bude
vidljivo na monitoru, pritisnite P dugme.
P dugme
2 Izaberite Odseci.
Markirajte Odseci i pritisnite 2.
3 Izaberite Gotovo.
Markirajte Gotovo i pritisnite J da biste
napravili isečenu kopiju koja sadrži samo
deo slike prikazan na monitoru.
166 Reprodukcija i brisanje
❚❚ Zumiranje lica
Da biste zumirali na lice pronađeno od
strane fotoaparata, pritisnite P dugme u
prikazu zuma a zatim markirajte Zumiranje
lica i pritisnite J.
P dugme
Trenutan subjekat je naveden od strane
belog okvira u navigacionom prozoru.
Pritisnite X ili W (Q) da biste zumirali ili
odzumirali ili koristite višenamenski birač
da biste pregledali druga lica.
Reprodukcija i brisanje 167
Zaštita fotografija od brisanja
Pritisnite A (L) dugme da biste zaštitili trenutnu sliku od slučajnog
brisanja. Zaštićene datoteke su označene sa P ikonom i ne mogu da
se izbrišu koristeći O dugme ili Izbriši opciju u meniju reprodukcije.
Imajte na umu da će zaštićene slike biti izbrisane kada se
memorijska kartica formatira (0 201). Da biste uklonili zaštitu sa
slike kako bi mogla da se izbriše, prikažite ili je markirajte i pritisnite
A (L) dugme.
A (L) dugme
A Uklanjanje zaštite sa svih slika
Da biste uklonili zaštitu sa svih slika u fascikli ili fasciklama trenutno
izabranim u Fascikla reprodukcije meniju (0 187), pritisnite A (L) i
O dugmad zajedno na oko dve sekunde u toku reprodukcije.
168 Reprodukcija i brisanje
Ocenjivanje slika
Ocenite slike ili ih obeležite kao kandidate za kasnije brisanje.
Ocenjivanje takođe može da se vidi u ViewNX-i i Capture NX-D.
Ocenjivanje nije dostupno sa zaštićenim slikama.
Ocenjivanje individualnih slika
1 Izaberite sliku.
Prikažite ili markirajte sliku.
2 Prikažite opcije reprodukcije.
Pritisnite P dugme da biste prikazali
opcije reprodukcije.
P dugme
3 Izaberite Ocenjivanje.
Markirajte Ocenjivanje i pritisnite 2.
4 Birajte ocenu.
Pritisnite 4 ili 2 da biste izabrali ocenu
od nula do pet zvezdica ili izaberite ) da
biste obeležili sliku kao kandidata za
kasnije brisanje. Pritisnite J da biste
završili operaciju.
Reprodukcija i brisanje 169
Ocenjivanje više slika
Koristite opciju Ocenjivanje u meniju reprodukcije da biste ocenili
više slika.
1 Izaberite Ocenjivanje.
Markirajte Ocenjivanje u meniju
reprodukcije i pritisnite 2.
2 Ocenite slike.
Koristite višenamenski birač da biste
markirali slike (da biste videli trenutno
markirane slike u punom kadru,
pritisnite i držite X dugme) i držeći
W (Q) dugme pritisnuto, pritisnite 1 ili
3 da biste izabrali ocenu od nula do pet
zvezdica, ili izaberite ) da biste obeležili sliku kao kandidata za
kasnije brisanje. Pritisnite J da biste završili operaciju.
170 Reprodukcija i brisanje
Brisanje fotografija
Da biste izbrisali trenutnu fotografiju, pritisnite O dugme. Da biste
izbrisali više izabranih fotografija, sve fotografije snimljene
određenog dana ili sve fotografije u trenutnoj fascikli reprodukcije,
koristite opciju Izbriši u meniju reprodukcije. Kada se jednom
izbrišu, fotografije ne mogu da se povrate. Imajte na umu da slike
koje su zaštićene ne mogu da se izbrišu.
U toku reprodukcije
Pritisnite O dugme da biste izbrisali trenutnu fotografiju.
1 Pritisnite O dugme.
Potvrdni dijalog će biti prikazan.
O dugme
2 Pritisnite O dugme ponovo.
Da biste izbrisali fotografiju, pritisnite O
dugme opet. Da biste izašli bez brisanja
fotografije, pritisnite K dugme.
A Reprodukcija kalendara
U toku reprodukcije kalendara, možete da izbrišete sve fotografije koje su
snimljene izabranog datuma tako što ćete markirati datum u listi datuma i
pritisnuti O dugme (0 154).
Reprodukcija i brisanje 171
Meni reprodukcije
Opcija Izbriši u meniju reprodukcije sadrži sledeće opcije. Imajte na
umu da u zavisnosti od broja slika, neko vreme može da bude
neophodno za brisanje.
Opcija
Q Izabrano
n Izaberi datum
R Sve
Opis
Izbrišite izabrane slike.
Izbrišite sve slike snimljene izabranog datuma
(0 173).
Izbrišite sve slike u fascikli koja je trenutno izabrana
za reprodukciju (0 187).
❚❚ Izabrano: Brisanje izabranih fotografija
1 Izaberite markiranu sliku.
Koristite višenamenski birač da biste
markirali slike i pritisnite W (Q) da biste
izabrali ili opozvali (da biste videli
markiranu sliku u punom kadru,
pritisnite i držite X dugme). Izabrane
slike su obeležene sa O ikonom.
W (Q) dugme
Ponovite po potrebi da biste izabrali
dodatne slike.
2 Pritisnite J da biste završili operaciju.
Potvrdni dijalog će biti prikazan;
markirajte Da i pritisnite J.
172 Reprodukcija i brisanje
❚❚ Izaberi datum: Brisanje fotografija koje su snimljene izabranog datuma
1 Izaberi datume.
Markirajte datum i pritisnite 2 da biste
izabrali sve slike snimljene markiranog
datuma. Izabrani datumi su otkačeni.
Ponovite po potrebi da biste izabrali
dodatne datume; da biste poništili
datum, markirajte ga i pritisnite 2.
2 Pritisnite J da biste završili operaciju.
Potvrdni dijalog će biti prikazan;
markirajte Da i pritisnite J.
Reprodukcija i brisanje 173
Projekcije slajdova
Opcija Projekcija slajdova u meniju reprodukcije se koristi da bi se
prikazala projekcija slajdova slika u trenutnoj fascikli reprodukcije
(0 187).
1 Izaberite Projekcija slajdova.
Markirajte Projekcija slajdova u meniju
reprodukcije i pritisnite 2.
2 Pokrenite projekciju slajdova.
Markirajte Pokreni u meniju projekcije
slajdova i pritisnite J.
Sledeće operacije mogu da se izvrše dok je projekcija slajdova u
toku:
Za
Upotrebite
Preskočite unazad/
preskočite unapred
Pregledajte dodatne
informacije o
fotografiji
Promenite prikazanu informaciju o
fotografiji (0 156).
Pauzirajte projekciju. Izaberite Ponovo
pokreni da biste nastavili.
Pauza
Pojačajte/
smanjite jačinu
X/
W (Q)
Izađite na režim
reprodukcije
K
174 Reprodukcija i brisanje
Opis
Pritisnite 4 da biste se vratili na
prethodni kadar, 2 da biste preskočili u
sledeći kadar.
Pritisnite X u toku reprodukcije filma da
biste povećali jačinu, W (Q) da biste je
smanjili.
Završite projekciju i vratite se u režim
reprodukcije.
Dijalog pokazan desno se prikazuje kada se
projekcija završi. Izaberite Ponovo pokreni
da biste ponovo pokrenuli ili Izađite da
biste se vratili u meni reprodukcije.
Reprodukcija i brisanje 175
Opcije projekcije slajdova
Pre nego što pokrenete projekciju slajdova, možete da koristite
opcije u meniju projekcije slajdova da biste izabrali slike prikazane
prema tipu ili oceni i možete da birate koliko dugo će svaka slika biti
prikazana.
• Tip slike: Birajte između Statične slike i
filmovi, Samo statične slike, Samo
filmovi i Po oceni. Da biste uključili slike
sa izabranim ocenama, markirajte Po
oceni i pritisnite 2. Lista ocena će se
prikazati; markirajte ocene i pritisnite 2
da biste izabrali ili poništili slike sa
markiranom ocenom radi uključenja u
projekciju slajdova. Izabrane ocene su
naznačene kao otkačene. Pritisnite J da
biste izašli kada su željene ocene
izabrane.
• Interval slike: Birajte koliko dugo su
statične slike prikazane.
176 Reprodukcija i brisanje
Povezivanja
Instaliranje ViewNX-i
Da biste fino podesili fotografije i otpremili i pregledali slike,
preuzmite najnoviju verziju ViewNX-i instalatera sa sledeće lokacije
na mreži i sledite instrukcije na ekranu da biste završili instalaciju.
Neophodno je internet povezivanje. Sa zahteve sistema i druge
informacije, pogledajte Nikon lokaciju na mreži za vašu regiju.
http://downloadcenter.nikonimglib.com/
A Capture NX-D
Koristite Nikonov Capture NX-D softver da biste fino podesili fotografije ili
da biste promenili podešavanja za NEF (RAW) slike i sačuvajte ih u drugim
formatima. Capture NX-D je dostupan za preuzimanje sa:
http://downloadcenter.nikonimglib.com/
Povezivanja 177
Kopirajte slike na kompjuter
Pre nego što nastavite, postarajte se da instalirate ViewNX-i (0 177).
1 Povežite USB kabl.
Nakon što isključite fotoaparat i osigurate se da je memorijska
kartica ubačena, povežite USB kabl (dostavljen odvojeno) kao što
je pokazano a zatim uključite fotoaparat.
D USB razdelnici
Povežite fotoaparat direktno na kompjuter; ne povezujte kabl putem
USB razdelnika ili tastature.
A Koristite pouzdan izvor napajanja
Da biste obezbedili da prenos podataka ne bude prekinut, postarajte se
da punjiva baterija fotoaparata bude u potpunosti napunjena.
A Povezivanje kablova
Postarajte se da isključite fotoaparat kada povezujete ili prekidate
povezivanje interfejs kablova. Ne koristite silu niti pokušavajte da
ubacite priključke pod uglom.
178 Povezivanja
2 Pokrenite Nikon Transfer 2 komponentu ViewNX-i.
Ako se prikaže poruka koja od vas zahteva da izaberete program,
izaberite Nikon Transfer 2.
D U toku transfera
Ne isključujte fotoaparat niti isključujte USB kabl dok je prenos u toku.
A Windows 7
Ako se sledeći dijalog prikaže, izaberite Nikon Transfer 2 kao što je dole
opisano.
1 Pod Import pictures and videos (Uvoz
slika i videa), kliknite Change
program (Promeni program). Dijalog
izbora programa će se prikazati;
izaberite Nikon Transfer 2 i kliknite na
OK.
2 Kliknite dvaput
.
A Windows 10 i Windows 8.1
Windows 10 i Windows 8.1 mogu da
prikažu AutoPlay zahtev kada se
fotoaparat poveže. Taknite ili kliknite
dijalog a zatim taknite ili kliknite
Nikon Transfer 2 da biste izabrali
Nikon Transfer 2.
A OS X
Ako se Nikon Transfer 2 ne pokrene automatski, potvrdite da je
fotoaparat povezan a zatim pokrenite Image Capture (aplikaciju koja
dolazi sa OS X) i izaberite Nikon Transfer 2 kao aplikaciju koja se otvara
kada se fotoaparat pronađe.
Povezivanja 179
3 Kliknite na Start Transfer (Početak transfera).
Slike na memorijskoj kartici će se kopirati na kompjuter.
Start Transfer (Početak transfera)
4 Prekinite povezivanje.
Kada je prenos završen, isključite fotoaparat i prekinite
povezivanje sa USB kablom.
A Za više informacija
Za više informacija o korišćenju ViewNX-i obratite se pomoći na mreži.
180 Povezivanja
Štampanje fotografija
Izabrane JPEG slike mogu da se štampaju na PictBridge štampaču
(0 303) koji je direktno povezan sa fotoaparatom.
Povezivanje štampača
Povežite fotoaparat koristeći USB kabl (dostupan odvojeno). Ne
koristite silu niti pokušavajte da ubacite priključke pod uglom.
Kada se fotoaparat i štampač uključe, ekran dobrodošlice će se
prikazati na monitoru, posle kojeg će se videti PictBridge prikaz
reprodukcije.
D Biranje fotografija za štampanje
NEF (RAW) fotografije (0 84) ne mogu da se izaberu za štampanje.
JPEG kopije NEF (RAW) slika mogu da se kreiraju koristeći opciju
Obrada NEF (RAW) u meniju retuširanja (0 230).
D Otisak datuma
Ako izaberete Uključeno za Štampa datuma u meniju PictBridge kada
štampate fotografije koje sadrže informacije o datumu snimljene koristeći
Oznaka datuma u meniju podešavanja (0 202), datum će se dvaput
pojaviti. Utisnut datum može međutim da bude isečen ako su fotografije
isečene ili štampane bez ivica.
Povezivanja 181
Štampanje slika jedna po jedna
1 Prikaz željene slike.
Pritisnite 4 ili 2 da biste pregledali dodatne slike. Pritisnite X
dugme da biste zumirali na trenutni kadar (0 165; pritisnite K
da biste izašli iz zuma). Da biste pregledali šest slika u isto vreme,
pritisnite W (Q) dugme. Koristite višenamenski birač da biste
markirali slike, ili pritisnite X da biste prikazali markiranu sliku u
punom kadru.
2 Prilagodite podešavanja štampača.
Pritisnite J da biste prikazali sledeće stavke, zatim pritisnite 1 ili
3 da biste markirali stavku i pritisnite 2 da biste videli opcije
(samo su opcije koje podržava trenutni štampač navedene; da
biste koristili podrazumevanu opciju, izaberite Podrazumevano
za štampač). Nakon što izaberete opciju, pritisnite J da biste se
vratili na meni podešavanja štampača.
Opcija
Veličina
stranice
Broj kopija
Ivica
Štampa
datuma
Isecanje
Opis
Izaberite veličinu stranice.
Ova opcija je navedena samo kada se slike štampaju jedna po
jedna. Pritisnite 1 ili 3 da biste birali broj kopija
(maksimalno 99).
Birajte da li ćete uokviriti fotografije sa belim ivicama.
Birajte da li ćete štampati vremena i datume snimaka na
fotografijama.
Ova opcija je navedena samo kada se slike štampaju jedna po
jedna. Da biste izašli bez isecanja, markirajte Bez isecanja i
pritisnite J. Da biste isekli trenutnu sliku, markirajte Iseci i
pritisnite 2. Dijalog izbora isecanja će se prikazati; pritisnite X
da povećate veličinu isecanja, W (Q) da je smanjite i koristite
višenamenski birač da biste pozicionirali isecanje. Imajte na
umu da kvalitet štampe može da opadne ako se mali isečci
štampaju pri velikim veličinama.
3 Pokrenite štampanje.
Izaberite Pokreni štampanje i pritisnite J da biste pokrenuli
štampanje. Da biste otkazali pre nego što se sve kopije
ištampaju, pritisnite J.
182 Povezivanja
Štampanje više slika
1 Prikaz PictBridge menija.
Pritisnite G dugme u PictBridge prikazu reprodukcije.
2 Izaberite opciju.
Markirajte jednu od sledećih opcija i pritisnite 2.
• Izbor za štampu: Izaberite slike za štampanje. Koristite
višenamenski birač da biste markirali slike (da biste videli
markiranu sliku u punom kadru, pritisnite i držite X dugme) i
držeći W (Q) dugme pritisnutim, pritisnite 1 ili 3 da biste birali
broj štampi. Da biste poništili sliku, postavite broj štampi na
nula.
• Izaberi datum: Štampajte jednu kopiju svih slika snimljenih na
izabrane datume. Pritisnite 1 ili 3 da biste markirali datume i
pritisnite 2 da biste izabrali ili poništili izabrano. Da biste videli
slike koje su snimljene izabranog datuma, pritisnite W (Q).
Koristite višenamenski birač da biste prevlačili kroz slike ili
pritisnite i držite X da biste videli trenutnu sliku u punom
kadru. Pritisnite W (Q) ponovo da biste se vratili na dijalog
izbora datuma.
• Indeks štampa: Da biste napravili indeks štampu svih JPEG slika na
memorijskoj kartici, produžite na Korak 3. Imajte na umu da će
u slučaju da memorijska kartica sadrži više od 256 slika, samo
prvih 256 slika će biti ištampano. Upozorenje će se prikazati ako
je veličina stranice izabrane u Koraku 3 premala za indeks
štampu.
3 Prilagodite podešavanja štampača.
Prilagodite podešavanja štampača kao što je opisano u Koraku 2
na strani 182.
4 Pokrenite štampanje.
Izaberite Pokreni štampanje i pritisnite J da biste pokrenuli
štampanje. Da biste otkazali pre nego što se sve kopije
ištampaju, pritisnite J.
Povezivanja 183
Pregled slika na televizoru
Opcioni High-Definition Multimedia Interface (HDMI) kabl (0 268)
može da se koristi za povezivanje fotoaparata na video uređaje
visoke definicije. Uvek isključite fotoaparat pre nego što povežete ili
prekinete povezivanje HDMI kabla.
Povežite na fotoaparat
Povežite uređaj visoke definicije
(birajte kabl sa priključkom za
HDMI uređaj)
Podesite uređaj na HDMI kanal, zatim uključite fotoaparat i
pritisnite K dugme. U toku reprodukcije, slike će se prikazati na
ekranu televizora. Imajte na umu da ivice slika možda neće biti
prikazane.
A Jačina reprodukcije
Jačina može da se prilagodi koristeći kontrole televizora; kontrole
fotoaparata ne mogu da se koriste.
A Televizijska reprodukcija
Korišćenje AC adaptera (dostupan odvojeno) je preporučeno za
reprodukciju na duže vreme.
184 Povezivanja
❚❚ Biranje izlazne rezolucije
Da biste birali format za izlaz slika na HDMI
uređaj, izaberite HDMI > Izlazna rezolucija
u meniju podešavanja fotoaparata (0 199).
Ako je Automatska izabrano, fotoaparat će
automatski izabrati odgovarajući format.
❚❚ Kontrolisanje fotoaparata sa daljinskim uređajem televizora
Ako je Uključeno izabrano za HDMI > Kontrola uređaja u meniju
podešavanja (0 199) kada je fotoaparat povezan sa televizorom koji
podržava HDMI-CEC a fotoaparat i televizor su uključeni, daljinski
uređaj televizora može da se koristi umesto višenamenskog birača
fotoaparata i J dugme u toku reprodukcije pune slike i projekcija
slajdova. Ako je Isključeno izabrano, daljinski uređaj televizora ne
može da se koristi da biste kontrolisali fotoaparat, ali fotoaparat
može da se koristi da biste snimali fotografije i filmove u živom
prikazu slike.
A HDMI-CEC uređaji
HDMI-CEC (High-Definition Multimedia Interface–Consumer Electronics
Control) je standard koji dopušta HDMI uređajima da se koriste kako bi
kontrolisali periferije na koje su povezani. Kada je fotoaparat povezan sa
HDMI-CEC uređajem, ) će se pojaviti u tražilu umesto broja preostalih
ekspozicija.
A 1920 × 1080 60p/50p
Biranje 1920×1080; 60p ili 1920×1080; 50p za Podešavanja za filmove >
Veličina slika/broj slika u sekundi može da izazove varijacije u rezoluciji i
broju slika u sekundi izlaznih podataka na HDMI uređaje u toku snimanja.
A HDMI > Izlazna rezolucija
Filmovi ne mogu da se emituju pri rezolucijama od 1920×1080; 60p ili
1920×1080; 50p. Neki uređaji možda neće podržavati podešavanje
Izlazna rezolucija Automatska.
Povezivanja 185
Meniji fotoaparata
D Meni reprodukcije: Upravljanje slikama
Da biste prikazali meni reprodukcije, pritisnite G i izaberite
tabulator D (meni reprodukcije).
G dugme
Opcije menija reprodukcije
Meni reprodukcije sadrži sledeće opcije:
Opcija
Izbriši
Fascikla reprodukcije
Opcije prikaza reprodukcije
Prikaz slike
Automatsko rotiranje slike
Rotiraj uspravne
Projekcija slajdova
Tip slike
Interval slike
Ocenjivanje
Izaberite za slanje na pam. uređaj
186 D Meni reprodukcije: Upravljanje slikama
Podrazumevano
—
Sve
—
Uključeno
Uključeno
Uključeno
Statične slike i filmovi
2s
—
—
0
172
187
187
188
188
189
174
170
189
Fascikla reprodukcije
G dugme ➜ D meni reprodukcije
Birajte fasciklu za reprodukciju:
Opcija
Opis
Slike u svim fasciklama napravljene sa D3400 će biti vidljive u
D3400
toku reprodukcije.
Sve
Slike u svim fasciklama će biti vidljive u toku reprodukcije.
Samo fotografije u trenutno izabranoj fascikli za Fascikla za
Trenutna čuvanje u meniju podešavanja (0 219) su prikazane u toku
reprodukcije.
Opcije prikaza reprodukcije
G dugme ➜ D meni reprodukcije
Birajte informaciju dostupnu u reprodukciji
prikaza informacija o fotografiji (0 156).
Pritisnite 1 ili 3 da biste markirali i
pritisnite 2 da biste izabrali ili poništili
izabrano. Izabrane stavke su otkačene. Da
biste se vratili u meni reprodukcije,
pritisnite J.
D Meni reprodukcije: Upravljanje slikama 187
Prikaz slike
G dugme ➜ D meni reprodukcije
Birajte da li će slike biti automatski prikazane u monitoru odmah
nakon fotografisanja. Ako je Isključeno izabrano, slike mogu samo
da se prikažu pritiskajući D dugme.
Automatsko rotiranje slike
G dugme ➜ D meni reprodukcije
Fotografije snimljene dok je Uključeno izabrano sadrže informacije
u vezi sa orijentacijom fotoaparata, dopuštajući im da se rotiraju
automatski u toku reprodukcije ili kada se pregledaju u ViewNX-i ili
u Capture NX-D. Sledeće orijentacije su snimljene:
Orijentacija pejzaža
(široka)
Fotoaparat rotiran 90 ° u
smeru kazaljke na satu
Fotoaparat rotiran 90 ° u
smeru suprotnom od
kazaljke na satu
Orijentacija fotoaparata se ne snima kada je Isključeno izabrano.
Birajte ovu opciju kada panoramirate ili snimate fotografije sa
objektivom usmerenim ka gore ili dole.
188 D Meni reprodukcije: Upravljanje slikama
Rotiraj uspravne
G dugme ➜ D meni reprodukcije
Ako je Uključeno izabrano, „uspravne“ (orijentacija portreta) slike
će se automatski rotirati zarad prikaza na monitoru (slike snimljene
sa Isključeno izabrano za Automatsko rotiranje slike će i dalje biti
prikazane u orijentaciji pejzaža). Imajte na umu da zato što je sam
fotoaparat već u odgovarajućoj orijentaciji u toku fotografisanja,
slike se neće automatski rotirati u toku prikaza slike.
Izaberite za slanje na pam. uređaj
G dugme ➜ D meni reprodukcije
Izaberite fotografije za otpremanje na pametan uređaj. Filmovi ne
mogu da se izaberu za otpremanje.
Opcija
Izaberi slike
Opozovi izbor
svih
Opis
Obeležite slike za otpremanje na pametan uređaj.
Uklonite obeležja za otpremanje sa svih slika.
D Meni reprodukcije: Upravljanje slikama 189
C Meni fotografisanja: Opcije fotografisanja
Da biste prikazali meni fotografisanja, pritisnite G i izaberite
tabulator C (meni fotografisanja).
G dugme
Opcije menija fotografisanja
Meni fotografisanja sadrži sledeće opcije:
Opcija
Resetuj meni fotografisanja
Kvalitet slike
Veličina slike
Podešavanja ISO osetljivosti
P, S, A, M
ISO osetljivost
Drugi režimi
Aut. kontr. ISO osetljivosti
Maksimalna osetljivost
Minimalna brzina zatvarača
Balans bele
Fluorescentno
Podesi Picture Control
Kolorni prostor
Active D-Lighting
Smanjenje šuma
Kontrola vinjetiranja
190 C Meni fotografisanja: Opcije fotografisanja
Podrazumevano
—
JPEG normalno
Velika
100
Automatska
Uključeno
25600
Automatska
Automatski
Hladno belo
fluorescentno
Standardno
sRGB
Uključeno
Uključeno
Normalno
0
192
84
86
93
193
121
123
132
194
119
195
195
Opcija
Automatska kontrola distorzije
Režim fokusa
Tražilo
Živi prikaz slike/film
Režim AF-oblasti
n, 1, 2, 3
Tražilo
m
Drugi režimi
k, l, p, o
Živi prikaz
n
slike/film
Drugi režimi
Ugrađeni AF-assist osvetljivač
Merenje
Kontrola blica za ugrađeni blic/
Opcioni blic
Optički VR *
Podešavanja za filmove
Veličina slika/broj slika u sekundi
Kvalitet filma
Mikrofon
Smanjenje šuma vetra
Manuelno podeš. za filmove
Podrazumevano
Isključeno
0
196
Auto-servo AF
Pojedinačni servo AF
69
70
AF u jednoj tački
Dinamička oblast AF
Automatska AF oblast
AF sa prioritetom lica
Normalna oblast AF
Široka oblast AF
Uključeno
Matrix merenje
196
111
TTL
197
Uključeno
198
1920×1080; 60p
Normalno
Automatska osetljivost
Isključeno
Isključeno
141,
142
74
75
* Dostupno samo sa objektivima koji podržavaju ovu stavku.
Napomena: U zavisnosti od podešavanja fotoaparata, neke stavke će
možda biti u sivoj boji i nedostupne.
C Meni fotografisanja: Opcije fotografisanja 191
Resetuj meni fotografisanja
G dugme ➜ C meni fotografisanja
Izaberite Da da biste resetovali meni fotografisanja podešavanja.
A Resetujte opcije fotografisanja
Biranje Da za Resetuj meni fotografisanja takođe vraća Picture Control
podešavanja na njihove podrazumevane vrednosti (0 134) i resetuje
sledeće:
Opcija
Režim okidanja
m
Drugi režimi
Tačka fokusa
Fleksibilni program
A (L) držač dugmeta
Režim blica
i, k, p, n, S, T, '
Podrazumevano
Kontinualni
Pojedinačna slika
Centar
Isključeno
Isključeno
Automatska
Automatski sa sporom
sinhronizacijom
Isključi blic
Dopunski fleš
Isključeno
Isključeno
o
U
P, S, A, M
Korekcija ekspozicije
Korekcija snage blica
0
62
76
100
215
87, 89
115
117
Podešavanja ISO osetljivosti
G dugme ➜ C meni fotografisanja
Prilagodite ISO osetljivost (0 93).
192 C Meni fotografisanja: Opcije fotografisanja
❚❚ Aut. kontr. ISO osetljivosti
Ova opcija je dostupna sa tipom E i G objektiva (0 253) kada je
fotoaparat u P, S, A ili M režimu. Ako je Isključeno izabrano, ISO
osetljivost će ostati fiksirana pri vrednostima izabranim od strane
korisnika (0 93). Kada je Uključeno izabrano, ISO osetljivost će se
automatski prilagoditi ako optimalna ekspozicija ne može da se
dostigne na vrednosti izabranoj od strane korisnika. Maksimalna
vrednost za automatsku ISO osetljivost može da se izabere koristeći
opciju Maksimalna osetljivost u meniju Aut. kontr. ISO
osetljivosti (birajte niže vrednosti da biste sprečili šum (nepravilno
raspoređeni svetli pikseli, fog šum ili linije), ali imajte na umu da ako
je ISO osetljivost izabrana od strane korisnika veća nego ona
izabrana za Maksimalna osetljivost, vrednost izabrana od strane
korisnika će se umesto nje koristiti; minimalna vrednost za
automatsku ISO osetljivost je automatski podešena na ISO 100). U
režimima P i A, osetljivost će biti prilagođena samo ako bi došlo do
premale ekspozicije pri brzini zatvarača izabranoj za Minimalna
brzina zatvarača (1/2000–30 s ili Automatska; u režimima S i M,
osetljivost će biti prilagođena za optimalnu ekspoziciju pri brzini
zatvarača izabranoj od strane korisnika). Ako je Automatska
izabrano, fotoaparat će birati minimalnu brzinu zatvarača baziranu
na žižnoj daljini objektiva. Sporije brzine zatvarača će se koristiti
samo ako optimalna ekspozicija ne može da se postigne na
vrednosti ISO osetljivosti izabranoj za Maksimalna osetljivost.
Kada je Uključeno izabrano, tražilo
pokazuje ISO AUTO a prikaz informacija ISO-A.
Ovi indikatori bljeskaju kada je osetljivost
promenjena sa vrednosti koju je izabrao
korisnik.
C Meni fotografisanja: Opcije fotografisanja 193
A Maksimalna osetljivost/Minimalna brzina zatvarača
Kada je aut. kontr. ISO osetljivosti omogućena,
grafici ISO osetljivosti i brzine zatvarača u
prikazu informacija pokazuju maksimalnu
osetljivost i minimalnu brzinu zatvarača.
Maksimalna osetljivost
Minimalna brzina
zatvarača
A Aut. kontr. ISO osetljivosti
Imajte na umu da ISO osetljivost može da se automatski poveća kada se
automatska kontrola ISO osetljivosti koristi u kombinaciji sa režimima blica
sa sporom sinhronizacijom (dostupno sa ugrađenim blicom i opcionim
blicevima navedenim na strani 262), moguće sprečavajući fotoaparat da
izabere male brzine zatvarača. Automatska kontrola ISO osetljivosti je
dostupna samo u i-TTL režimu kontrole blica (0 197, 262); u drugim
režimima, vrednost izabrana za ISO osetljivost će se koristiti za slike
snimljene sa ugrađenim blicom ili opcionim blicevima.
Kolorni prostor
G dugme ➜ C meni fotografisanja
Kolorni prostor određuje lestvicu boja koje su dostupne za
reprodukciju boje. sRGB se preporučuje za opštu svrhu štampanja i
prikaza; Adobe RGB, sa svojim širim spektrom boja, za
profesionalno izdavaštvo i komercijalno štampanje. Bez obzira na
izabranu opciju, filmovi će se snimiti u sRGB.
A Adobe RGB
Za tačnu reprodukciju boje, Adobe RGB slike zahtevaju aplikacije, prikaze i
štampače koji podržavaju upravljanje bojom.
A Kolorni prostor
ViewNX-i i Capture NX-D automatski biraju pravi kolorni prostor kada se
otvaraju fotografije napravljene sa ovim fotoaparatom. Rezultati nisu
garantovani sa softverom kupljenim od drugih lica.
194 C Meni fotografisanja: Opcije fotografisanja
Smanjenje šuma
G dugme ➜ C meni fotografisanja
Izaberite Uključeno da biste smanjili šum
(svetle tačke, nepravilno raspoređeni svetli
pikseli ili fog šum). Smanjenje šuma deluje
prilikom svih ISO osetljivosti, ali se najviše
primećuje na višim vrednostima. Vreme neophodno za obradu pri
brzinama zatvarača sporijim od oko 1 s se okvirno udvostručuje; u
toku obrade, „l m“ će bljeskati u tražilu a fotografije ne mogu da
se snime. Smanjenje šuma se neće izvršiti ako je fotoaparat isključen
pre nego što se obrada završi.
Ako je Isključeno izabrano, smanjenje šuma će se samo izvršiti po
potrebi; količina smanjenja šuma je manja nego ona koja je izvršena
kada je Uključeno izabrano.
Kontrola vinjetiranja
G dugme ➜ C meni fotografisanja
„Vinjetiranje“ je kap svetline pri krajevima fotografije. Kontrola
vinjetiranja smanjuje vinjetiranje za tip E i G objektive (0 253).
Njeni efekti zavise od objektiva do objektiva i uglavnom se
primećuju pri maksimalnom otvoru blende. Izaberite od Visoko,
Normalno, Nisko i Isključeno.
A Kontrola vinjetiranja
U zavisnosti od scene, uslova fotografisanja i tipa objektiva, JPEG slike
mogu da pokažu šum (fog šum) ili varijacije u periferalnoj svetlini, dok
zapamćena postavka Picture Controls koja je promenjena iz
podrazumevanih postavki možda neće proizvesti željeni efekat. Napravite
probne snimke i pogledajte rezultate na monitoru. Kontrola vinjetiranja ne
važi za filmove (0 138) ili slike snimljene sa objektivima koji podržavaju FX
format.
C Meni fotografisanja: Opcije fotografisanja 195
Automatska kontrola distorzije
G dugme ➜ C meni fotografisanja
Izaberite Uključeno da biste smanjili burastu distorziju kada
fotografišete sa širokougaonim objektivima i da biste smanjili
jastučastu distorziju kada fotografišete sa dugačkim objektivima
(imajte na umu da ivice vidljivog područja u tražilu mogu da budu
isečene sa krajnje fotografije, a da vreme potrebno za obradu
fotografija pre nego što snimanje počne može da se poveća). Ova
opcija ne važi za filmove i dostupna je samo sa tipom E i G objektiva
(ne uključujući riblje oko i određene druge objektive); rezultati nisu
garantovani sa drugim objektivima.
A Retuširanje: Kontrola distorzije
Za informacije o pravljenju kopija postojećih fotografija sa smanjenom
burastom i jastučastom distorzijom, pogledajte stranu 237.
Ugrađeni AF-assist osvetljivač
G dugme ➜ C meni fotografisanja
Birajte da li se ugrađeni AF-assist osvetljivač
pali da bi pomogao pri operaciji fokusa
kada je osvetljenje slabo.
Opcija
AF-assist osvetljivač
Opis
AF-assist osvetljivač se pali kada je osvetljenje slabo (za više
informacija, pogledajte stranu 284).
AF-assist osvetljivač se ne pali da bi pomogao pri operaciji
Isključeno fokusa. Fotoaparat možda neće biti u mogućnosti da fokusira
koristeći autofokus kada je osvetljenje slabo.
Uključeno
196 C Meni fotografisanja: Opcije fotografisanja
Kontrola blica za ugrađeni blic/opcioni blic
G dugme ➜ C meni fotografisanja
Birajte režim blica za ugrađeni blic u P, S, A i M režimima. Kada je
opcioni SB-500, SB-400 ili SB-300 opcioni blic prikačen i uključen,
ova opcija se menja na Opcioni blic i koristi se za biranje režima
blica za opcioni blic.
Opcija
Opis
Izlaz blica se automatski prilagođava kao odgovor
uslovima fotografisanja.
Izaberite nivo blica. Pri punom naponu, ugrađeni blic ima
2 Manuelno
vodeći broj od otprilike 8 (m, ISO 100, 20 °C).
1 TTL
A Manuelni
Y ikona bljeska u tražilu a 0 se pojavljuje u
prikazu informacije kada je Manuelno
izabrano i blic je izdignut.
C Meni fotografisanja: Opcije fotografisanja 197
A TTL kontrola blica
Sledeći tipovi kontrole blica su podržani kada je tip E ili G objektiva korišćen
u kombinaciji sa ugrađenim blicom (0 87) ili opcionim blicevima (0 262).
• i-TTL balansirani fleš za digitalni SLR: Informacija sa 420-pikselskog RGB senzora
se koristi da bi se prilagodio izlaz blica zarad prirodnog balansa između
glavnog subjekta i pozadine.
• Standardni i-TTL fleš za digitalni SLR: Izlaz blica je prilagođen za glavnog
subjekta; osvetljenje pozadine se ne uzima u obzir.
Standardna i-TTL kontrola blica se koristi sa spot merenjem ili kada je
izabrana sa opcionim blicom. i-TTL balansirani fleš za digitalni SLR se koristi
u svim drugim slučajevima.
Optički VR
G dugme ➜ C meni fotografisanja
Ova stavka je prikazana samo sa objektivima koji je podržavaju.
Biranje Uključeno omogućava smanjenje vibracije koje će stupiti na
snagu kada god se dugme okidača pritisne do pola (0 309, 314,
318). Izaberite Isključeno da biste onemogućili smanjenje vibracije.
A Indikator smanjenja vibracije
Indikator smanjenja vibracije se pojavljuje na
prikazu informacija kada je Uključeno izabrano
za Optički VR.
198 C Meni fotografisanja: Opcije fotografisanja
B Meni podešavanja: Podešavanje fotoaparata
Da biste prikazali meni podešavanja, pritisnite G i izaberite
tabulator B (meni podešavanja).
G dugme
Opcije menija podešavanja
Meni podešavanja sadrži sledeće opcije:
Opcija
Resetuj opcije podešavanja
Formatiraj memorijsku karticu
Oznaka datuma
Vremenska zona i datum 1
Sinh. sa pametnim uređajem
Letnje računanje vremena
Jezik (Language) 1
Svetlina monitora
Izgled info prikaza
AUTO/SCENE/EFFECTS
P/S/A/M
Automatski prikaz informacija
Kašnjenje aut. isključivanja
Samookidač
Kašnjenje samookidača
Broj snimaka
Podrazumevano
—
—
Isključeno
0
201
201
202
Isključeno
Isključeno
—
0
205
205
205
205
Grafički
Grafički
Uključeno
Normalno
10 s
1
206
206
207
208
B Meni podešavanja: Podešavanje fotoaparata 199
Opcija
Čekanje na dalj. signal (ML-L3)
Digni i zaklj. ogledalo radi čišćenja 2
Slika Dust Off ref photo
Komentar slike
Informacije o autorskim pravima
Zvučni signal
Smanjenje treperenja
Dugmad
Dodeli dugmetu Fn
Dodeli dugmetu AE-L/AF-L
AE zaključ. dugmetom okidača
AF aktiviranje
Daljinomer
Prsten za man. fokus. u AF rež. 3
Redosled brojeva datoteka
Fascikla za čuvanje
Imenovanje datoteka
HDMI
Izlazna rezolucija
Kontrola uređaja
Podaci o lokaciji
Preuzimaj sa pametnog uređaja
Pozicija
Režim rada u avionu
Poveži se sa pametnim uređajem
Šalji na pametni uređaj (autom.)
Bluetooth
Mrežna veza
Upareni uređaji
Šalji dok je isključen
Podrazumevano
1 min
—
—
—
—
Nizak
Automatsko
0
208
273
209
211
212
213
213
ISO osetljivost
AE/AF zaključavanje
Isključeno
Omogući
Isključeno
Omogući
Isključeno
—
DSC
214
215
215
215
216
217
218
219
221
Automatska
Uključeno
185
200 B Meni podešavanja: Podešavanje fotoaparata
Ne
—
Onemogući
—
Isključeno
Onemogući
—
Uključeno
221
222
222
223
223
Opcija
Eye-Fi otpremanje 4
Oznaka usklađenosti
Zaključaj okid. ako je slot prazan
Resetuj sva podešavanja
Verzija firmvera
1
2
3
4
Podrazumevano
Omogući
—
Okidanje je zaključano
—
—
0
224
225
226
226
226
Podrazumevano varira sa zemljom kupovine.
Nije dostupno kada je punjiva baterija niska.
Dostupno samo sa objektivima koji podržavaju ovu stavku.
Dostupno je samo kada je kompatibilna Eye-Fi memorijska kartica ubačena
(0 224).
Napomena: U zavisnosti od podešavanja fotoaparata, neke stavke će
možda biti u sivoj boji i nedostupne.
Resetuj opcije podešavanja
G dugme ➜ B meni podešavanja
Izaberite Da da biste resetovali sve menije podešavanja osim
Vremenska zona i datum, Jezik (Language), Fascikla za čuvanje i
Bluetooth > Upareni uređaji na podrazumevana podešavanja
navedena iznad.
Formatiraj memorijsku karticu
G dugme ➜ B meni podešavanja
Memorijske kartice moraju da se formatiraju pre prve upotrebe ili
nakon što su formatirane u drugim uređajima. Formatirajte karticu
kao što je ispod opisano.
D Formatiranje memorijskih kartica
Formatiranje memorijskih kartica trajno briše bilo kakve podatke koje one
možda sadrže. Obavezno kopirajte na kompjuter bilo koje fotografije i
druge podatke koje želite da sačuvate pre nego nastavite (0 178).
B Meni podešavanja: Podešavanje fotoaparata 201
1 Markirajte Da.
Da biste izašli bez formatiranja
memorijske kartice, markirajte Ne i
pritisnite J.
2 Pritisnite J.
Poruka će biti prikazana dok se kartica
formatira. Ne uklanjajte memorijsku
karticu niti uklanjajte niti isključujte izvor
napajanja dok se formatiranje ne završi.
Oznaka datuma
G dugme ➜ B meni podešavanja
Birajte da informacija o datumu bude otisnuta na fotografijama
kada se one snime. Oznaka datuma ne može da se doda ili da se
ukloni iz postojećih fotografija.
Opcija
Isključeno
a Datum
b
Datum i
vreme
c Brojač dana
Opis
Vreme i datum se ne pojavljuju na fotografijama.
Datum ili datum i vreme
15 . 04 . 2016
su otisnuti na
fotografijama koje su
15 . 04 . 2016 10 : 02
snimljene dok je ova
opcija na snazi.
Nove fotografije su utisnute sa vremenskom oznakom
koja pokazuje broj dana između datuma
fotografisanja i izabranog datuma (0 203).
202 B Meni podešavanja: Podešavanje fotoaparata
Pri podešavanjima koja nisu Isključeno,
izabrana opcija je navedena od strane
d ikone u prikazu informacija.
A Oznaka datuma
Datum je snimljen u redosledu izabranom za Vremenska zona i datum
(0 205). Utisnut datum će se možda iseći ili neće biti čitljiv na kopijama koje
su napravljene kada su slike retuširane (0 227). Datum se ne pojavljuje na
NEF (RAW) ili NEF (RAW) + JPEG slikama.
❚❚ Brojač dana
Slike snimljene dok je ova opcija na snazi su
utisnute sa brojem dana preostalih do
budućeg datuma ili brojem dana proteklih
od prošlog datuma. Koristite da biste pratili
rast deteta ili da biste odbrojavali dane do
rođendana ili venčanja.
02 / 15 . 04 . 2016
Budući datum
(dva dana preostaje)
02 / 19 . 04 . 2016
Prošli datum
(dva dana je proteklo)
Fotoaparat nudi tri slota za čuvanje datuma.
1 Unesite prvi datum.
Prvi put kada izaberete Brojač dana,
biće od vas traženo da unesete datum
za prvi slot. Unesite datum koristeći
višenamenski birač i pritisnite J da
biste izašli ka listi datuma.
B Meni podešavanja: Podešavanje fotoaparata 203
2 Unesite dodatne datume ili uredite
postojeće datume.
Da biste promenili datum ili uneli
dodatne datume, markirajte slot,
pritisnite 2 i unesite datum kao što je
ispod opisano.
3 Izaberi datum.
Markirajte slot u listi datuma i pritisnite J.
4 Birajte format brojača dana.
Markirajte Opcije prikaza i pritisnite 2,
zatim markirajte format datuma i
pritisnite J.
5 Izađite iz menija brojača dana.
Pritisnite J da biste izašli iz menija brojača dana.
204 B Meni podešavanja: Podešavanje fotoaparata
Vremenska zona i datum
G dugme ➜ B meni podešavanja
Promenite vremenske zone, sinhronizujte sat sa satom na
pametnom uređaju, podesite sat fotoaparata, birajte redosled
prikaza datuma i uključite ili isključite letnje računanje vremena.
Opcija
Opis
Birajte vremensku zonu. Sat fotoaparata se
Vremenska zona automatski podešava na vreme u novoj vremenskoj
zoni.
Datum i vreme
Podesite sat fotoaparata (0 25).
Birajte da li će sat fotoaparata biti ažuriran na vreme
Sinh. sa pametnim (Koordinisano svetsko vreme ili UTC), vremensku zonu
uređajem
i standardno ili letnje računanje vremena dostavljeno
od strane pametnog uređaja.
Birajte redosled u kojem su datum, mesec i godina
Format datuma
prikazani.
Uključite ili isključite letnje računanje vremena. Sat
Letnje računanje
fotoaparata će se automatski prebaciti na sat vremena
vremena
unapred ili unazad.
Jezik (Language)
G dugme ➜ B meni podešavanja
Birajte jezik za poruke i prikaze fotoaparata.
Svetlina monitora
G dugme ➜ B meni podešavanja
Pritisnite 1 ili 3 da biste birali svetlinu monitora. Birajte više
vrednosti da biste povećali svetlinu, niže vrednosti za smanjenu
svetlinu.
B Meni podešavanja: Podešavanje fotoaparata 205
Izgled info prikaza
G dugme ➜ B meni podešavanja
Birajte format prikaza informacija (0 6). Formati mogu da se biraju
odvojeno za automatski režim, režime scene i specijalnih efekata i za
režime P, S, A i M.
Klasičan
Grafički
1 Izaberite opciju režima fotografisanja.
Markirajte AUTO/SCENE/EFFECTS ili
P/S/A/M i pritisnite 2.
2 Izaberite dizajn.
Markirajte dizajn i pritisnite J.
Automatski prikaz informacija
G dugme ➜ B meni podešavanja
Ako je Uključeno izabrano, prikaz informacija će se pojaviti nakon
što je dugme okidača pritisnuto do pola. Ako je Isključeno izabrano,
prikaz informacija će se videti pritiskajući R dugme.
206 B Meni podešavanja: Podešavanje fotoaparata
Kašnjenje aut. isključivanja
G dugme ➜ B meni podešavanja
Ova opcija određuje koliko dugo će monitor biti uključen ako se
nikakve operacije ne izvršavaju u toku prikaza menija i reprodukcije
(Reprodukcija/meniji) dok su fotografije prikazane u monitoru
nakon fotografisanja (Prikaz slike) i u toku živog prikaza slike (Živi
prikaz slike) i koliko će dugo tajmer pripravnosti, tražilo i prikaz
informacija ostati uključeni kada se nikakve operacije ne izvršavaju
(Tajmer pripravnosti). Birajte kraće odlaganje automatskog
isključivanja da biste smanjili trošenje punjive baterije.
Opcija
Opis (sva vremena su približna)
Kašnjenja automatskog isključivanja su podešena na
sledeće vrednosti:
Reprodukcija/
Živi prikaz
Tajmer
C Kratko
Prikaz slike
meniji
slike
pripravnosti
D Normalno
Kratko
20 s
4s
5 min.
4s
E Dugačko
Normalno
5 min.
4s
10 min.
8s
Dugačko
10 min.
20 s
20 min.
1 min.
F
Prilagođeno
Birajte različita kašnjenja za Reprodukcija/meniji, Prikaz
slike, Živi prikaz slike i Tajmer pripravnosti. Kada su
podešavanja gotova, pritisnite J.
A Kašnjenje aut. isključivanja
Monitor i tražilo se neće automatski isključiti kada je fotoaparat povezan sa
kompjuterom ili štampačem putem USB-a.
B Meni podešavanja: Podešavanje fotoaparata 207
Samookidač
G dugme ➜ B meni podešavanja
Birajte dužinu kašnjenja okidanja i broj snimaka koji su snimljeni.
• Kašnjenje samookidača: Birajte dužinu kašnjenja okidanja.
• Broj snimaka: Pritisnite 1 i 3 da biste birali broj snimaka snimljenih
svaki put kada se dugme okidača pritisne (od 1 do 9; ako je
vrednost koja nije 1 izabrana, snimci će se snimiti u intervalima od
oko 4 sekunde).
Čekanje na dalj. signal (ML-L3)
G dugme ➜ B meni podešavanja
Birajte koliko dugo će fotoaparat čekati signal iz opcionog ML-L3
daljinskog upravljača pre nego što otkaže režim daljinskog okidanja.
Birajte kraća vremena za duži vek baterije. Ovo podešavanje važi
samo u toku fotografisanja tražilom.
208 B Meni podešavanja: Podešavanje fotoaparata
Slika Dust Off ref photo
G dugme ➜ B meni podešavanja
Pronađite referentne podatke za opciju softverskog uklanjanja
tragova prašine na senzoru sa slike u Capture NX-D (za više
informacija, pogledajte pomoć na mreži za Capture NX-D).
Slika Dust Off ref photo je dostupno samo kada je tip E ili G
objektiva montiran na fotoaparatu. Preporučuje se objektiv sa
žižnom daljinom od najmanje 50 mm. Kada koristite zum objektiva,
zumirajte skroz do kraja.
1 Izaberite Pokreni.
Markirajte Pokreni i pritisnite J. Da
biste izašli bez dobijanja podataka o
softverskom uklanjanju tragova prašine
na senzoru sa slike, pritisnite G.
Poruka pokazana na desnoj strani će biti
prikazana i „rEF“ će se pojaviti u tražilu.
2 Kadrirajte beli objekat bez karakteristika u tražilu.
Sa objektivom oko deset santimetara udaljenim od dobro
osvetljenog, belog objekta bez karakteristika, kadrirajte objekat
tako da on ispunjava tražilo i onda pritisnite dugme okidača do
pola.
U režimu autofokusa, fokus će automatski biti podešen na
beskonačno; u manuelnom režimu fokusa, manuelno podesite
fokus na beskonačno.
B Meni podešavanja: Podešavanje fotoaparata 209
3 Pronađite referentne podatke softverskog uklanjanja tragova
prašine na senzoru sa slike.
Pritisnite dugme okidača skroz na dole da biste pronašli
referentne podatke softverskog uklanjanja tragova prašine na
senzoru sa slike. Monitor se isključuje kada se dugme okidača
pritisne do pola.
Ako je referentni objekat previše svetao
ili previše taman, fotoaparat možda
neće biti u mogućnosti da pronađe
referentne podatke softverskog
uklanjanja tragova prašine na senzoru
sa slike a pokazana poruka na desnoj
strani će se prikazati. Birajte drugi
referentni objekat i ponovite proces iz Koraka 1.
D Referentni podaci softverskog uklanjanja tragova prašine na senzoru sa slike
Isti referentni podaci mogu da se koriste za
fotografije koje su snimljene sa različitim
objektivima ili pri različitim blendama.
Referentne slike ne mogu da se pogledaju
koristeći kompjuterski softver za slike. Mrežasti
raspored je prikazan kada se referentne slike
gledaju na fotoaparatu.
210 B Meni podešavanja: Podešavanje fotoaparata
Komentar slike
G dugme ➜ B meni podešavanja
Dodajte komentar na nove fotografije čim se snime. Komentari
mogu da se pregledaju kao metapodaci u ViewNX-i ili Capture NX-D.
Komentar je takođe vidljiv na strani podataka o fotografisanju u
prikazu informacije o fotografiji (0 161). Sledeće opcije su
dostupne:
• Unesi komentar: Unesite komentar kao što je dole opisano.
Komentari mogu da budu do 36 karaktera dugački.
• Priloži komentar: Izaberite ovu opciju da
biste priložili komentar svim narednim
fotografijama. Priloži komentar može
da se uključi ili isključi tako što će se
markirati i pritisnuti 2. Nakon biranja
željenog podešavanja, pritisnite J da
biste izašli.
A Unos teksta
Dijalog sa desne strane se prikazuje kada je
neophodan unos teksta. Koristite višenamenski
birač da biste markirali željeni karakter na
području tastature i pritisnite J da biste ubacili
markirani karakter na trenutnu poziciju kursora
(imajte na umu da ako je karakter unet kada je
polje puno, poslednji karakter u polju će se
izbrisati). Da biste izbrisali karakter pod
kursorom, pritisnite O dugme. Da biste pomerili
kursor na novu poziciju, rotirajte komandni
točkić. Da biste dovršili unos i vratili se na
prethodni meni, pritisnite X. Da biste izašli bez
da ste završili unos teksta, pritisnite G.
Područje prikaza teksta
Područje tastature
B Meni podešavanja: Podešavanje fotoaparata 211
Informacije o autorskim pravima
G dugme ➜ B meni podešavanja
Dodajte informacije o autorskim pravima na nove fotografije čim se
snime. Informacije o autorskim pravima su uključene u podacima o
fotografisanju prikazanim na prikazu informacije o fotografiji i mogu
da se pregledaju kao metapodaci u ViewNX-i ili u Capture NX-D.
Sledeće opcije su dostupne:
• Autor: Unesite ima fotografa kao što je opisano na strani 211.
Imena fotografa mogu da budu do 36 karaktera dugačka.
• Autorsko pravo: Unesite ime nosioca autorskog prava kao što je
opisano na strani 211. Imena nosioca autorskog prava mogu da
budu do 54 karaktera dugačka.
• Priloži inf. o aut. pravima: Izaberite ovu
opciju da biste priložili inf. o aut. pravima
na sve naredne fotografije. Priloži inf. o
aut. pravima može da se uključi ili
isključi tako što će se markirati i pritisnuti
2. Nakon biranja željenog podešavanja,
pritisnite J da biste izašli.
D Informacije o autorskim pravima
Da biste sprečili neovlašćeno korišćenje nosioca imena autora ili autorskih
prava, postarajte se da Priloži inf. o aut. pravima nije izabrano i da su polja
Autor i Autorsko pravo prazna pre nego što pozajmite ili predate
fotoaparat drugoj osobi. Nikon ne prihvata odgovornost za bilo kakve štete
ili sporove do kojih dođe usled korišćenja opcije Informacije o autorskim
pravima.
212 B Meni podešavanja: Podešavanje fotoaparata
Zvučni signal
G dugme ➜ B meni podešavanja
Birajte visinu (Visok ili Nizak) zvučnog signala koji se čuje kada se
fotoaparat fokusira i u režimima samookidača i daljinske kontrole.
Izaberite Isključeno da biste sprečili da se zvučni signal oglasi.
Trenutno podešavanje je pokazano u
prikazu informacija: 3 je prikazano kada je
zvučni signal uključen, 2 kada je isključen.
Smanjenje treperenja
G dugme ➜ B meni podešavanja
Smanjite treperenje i trake svetla kada fotografišete pod
fluorescentnim ili osvetljenjem na bazi živine pare u toku živog
prikaza slike (0 39) ili snimanja filma (0 138). Birajte Automatsko
da biste dopustili fotoaparatu da automatski bira pravu frekvenciju,
ili manuelno usaglasite frekvenciju sa onom koju ima lokalni AC
izvor napajanja.
A Smanjenje treperenja
Ako Automatsko ne donese željene rezultate a vi niste sigurni u vezi sa
frekvencijom lokalnog izvora napajanja, testirajte i 50 i 60 Hz opcije i birajte
onu koja proizvodi najbolje rezultate. Smanjenje treperenja možda neće
proizvesti željene rezultate ako je subjekat jako svetao, u tom slučaju treba
da izaberete režim A ili M i da birate manje blende (viši f-broj) pre nego što
pokrenete živi prikaz slike. Imajte na umu da smanjenje treperenja nije
dostupno kada je Uključeno izabrano za Podešavanja za filmove >
Manuelno podeš. za filmove (0 142) u režimu M.
B Meni podešavanja: Podešavanje fotoaparata 213
Dugmad
G dugme ➜ B meni podešavanja
❚❚ Dodeli dugmetu Fn
Birajte ulogu koju će imati Fn dugme.
Fn dugme
Opcija
Kvalitet/
v
veličina slike
w
ISO osetljivost
m
Balans bele
!
Active
D-Lighting
Opis
Držeći Fn dugme pritisnutim, rotirajte komandni
točkić da biste izabrali kvalitet slike i veličinu
(0 84).
Držeći Fn dugme pritisnutim, rotirajte komandni
točkić da biste izabrali ISO osetljivost (0 93).
Držeći Fn dugme pritisnutim, rotirajte komandni
točkić da biste izabrali balans bele (samo režimi P, S,
A i M; 0 121).
Držeći Fn dugme pritisnutim, rotirajte komandni
točkić da biste izabrali Active D-Lighting (samo
režimi P, S, A i M; 0 119).
214 B Meni podešavanja: Podešavanje fotoaparata
❚❚ Dodeli dugmetu AE-L/AF-L
Birajte ulogu koju će imati A (L) dugme.
A (L) dugme
Opcija
AE/AF
zaključavanje
Samo AE
zaključavanje
Opis
Zaključavanje fokusa i ekspozicije dok je A (L)
B
dugme pritisnuto.
Ekspozicija se zaključava dok je A (L) dugme
C
pritisnuto.
Ekspozicija se zaključava kada se A (L) dugme
AE zaključavanje pritisne i ostaje zaključano dok se dugme ne
E
(Zadrži)
pritisne po drugi put ili dok tajmer pripravnosti
ne istekne.
Samo AF
Fokus se zaključava dok je A (L) dugme
F
zaključavanje
pritisnuto.
A AF-ON
A (L) dugme započinje autofokus.
❚❚ AE zaključ. dugmetom okidača
Ako je Uključeno izabrano, ekspozicija će se zaključati kada je
dugme okidača pritisnuto do pola.
❚❚ AF aktiviranje
Birajte da li će se fotoaparat fokusirati kada se dugme okidača
pritisne do pola.
B Meni podešavanja: Podešavanje fotoaparata 215
Daljinomer
G dugme ➜ B meni podešavanja
Birajte Uključeno da biste koristili indikator ekspozicije da utvrdite
da li je fotoaparat pravilno fokusiran u režimu manuelnog fokusa
(0 81; imajte na umu da ova funkcija nije dostupna u režimu
fotografisanja M, kada indikator ekspozicije umesto toga pokazuje
da li je subjekat u pravilnoj ekspoziciji).
Indikator
Opis
Subjekat u fokusu.
Tačka fokusa je malo ispred subjekta.
Tačka fokusa je dosta ispred subjekta.
Tačka fokusa je malo iza subjekta.
Tačka fokusa je dosta iza subjekta.
Fotoaparat ne može da odredi pravi fokus.
A Korišćenje elektronskog daljinomera
Elektronskom daljinomeru je potreban objektiv sa maksimalnim otvorom
blende od f/5,6 ili bržim. Željeni rezultati se možda neće postići u
situacijama u kojima fotoaparat ne bi bio u stanju da se fokusira koristeći
autofokus (0 72). Elektronski daljinomer nije dostupan u toku živog prikaza
slike.
216 B Meni podešavanja: Podešavanje fotoaparata
Prsten za man. fokus. u AF rež.
G dugme ➜ B meni podešavanja
Ova stavka je prikazana samo sa objektivima koji je podržavaju.
Biranje Omogući dopušta da se objektiv prstena za fokusiranje
koristi za manuelni fokus kada je fotoaparat u režimu autofokusa;
ovo je poznato kao „autofokus sa manuelnom korekcijom“ (M/A).
Nakon pritiskanja dugmeta okidača do pola za fokusiranje, držite
dugme pritisnuto do pola i prilagodite fokus koristeći prsten za
fokusiranje. Da biste ponovo fokusirali koristeći autofokus,
podignite prst sa dugmeta okidača i zatim ga ponovo pritisnite do
pola. Da biste sprečili objektiv prstena za fokusiranje da se koristi za
manuelni fokus kada je fotoaparat u režimu autofokusa, izaberite
Onemogući.
B Meni podešavanja: Podešavanje fotoaparata 217
Redosled brojeva datoteka
G dugme ➜ B meni podešavanja
Kada se fotografija snimi, fotoaparat imenuje datoteku tako što
dodaje jedan na poslednji broj datoteke koji je korišćen. Ova opcija
kontroliše da li se numerisanje datoteka nastavlja od poslednjeg
korišćenog broja kada se nova fascikla napravi, memorijska kartica
formatira ili nova memorijska kartica ubaci u fotoaparat.
Opcija
Opis
Kada se nova fascikla pravi, memorijska kartica formatira ili se
nova memorijska kartica ubaci u fotoaparat, numerisanje
datoteka se nastavlja od poslednjeg korišćenog broja ili od
Uključeno najvećeg broja datoteke u trenutnoj fascikli, koje god je veće.
Ako se fotografija snimi dok trenutna fascikla sadrži fotografiju
numerisanu 9999, nova fascikla će se napraviti automatski a
numerisanje datoteke će ponovo početi od 0001.
Numerisanje datoteke je resetovano na 0001 kada se nova
fascikla napravi, memorijska kartica formatira ili nova
Isključeno memorijska kartica ubaci u fotoaparat. Imajte na umu da se
nova fascikla napravi automatski ako se fotografija snimi kada
trenutna fascikla sadrži 999 fotografija.
Što se tiče Uključeno, osim što je sledeća fotografija snimljena
u dodeljenom broju datoteke dodavajući jedan na najveći broj
Resetuj
datoteke u trenutnoj fascikli. Ako je fascikla prazna, broj
datoteke se resetuje na 0001.
D Redosled brojeva datoteka
Ako je trenutna fascikla obeležena brojem 999 i sadrži bilo 999 fotografija ili
fotografiju obeleženu brojem 9999, dugme okidača će biti onemogućeno i
nikakve dalje fotografije neće moći da se snime. Birajte Resetuj za
Redosled brojeva datoteka i onda ili formatirajte trenutnu memorijsku
karticu ili ubacite novu memorijsku karticu.
218 B Meni podešavanja: Podešavanje fotoaparata
Fascikla za čuvanje
G dugme ➜ B meni podešavanja
Birajte fasciklu u kojoj će se naredne slike sačuvati.
❚❚ Biranje fascikala putem broja fascikle
1 Birajte Izaberi fasciklu po broju.
Markirajte Izaberi fasciklu po broju i pritisnite 2.
2 Izaberite broj fascikle.
Pritisnite 4 ili 2 da biste markirali cifru, pritisnite 1 ili 3 da biste
je promenili. Ako fascikla sa izabranim brojem već postoji, W, X
ili Y ikona će se prikazati na levoj strani broja fascikle:
• W: Fascikla je prazna.
• X: Fascikla je polupuna.
• Y: Fascikla sadrži 999 slika ili sliku pod brojem 9999. Nijedna
slika se ne može više sačuvati u ovoj fascikli.
3 Sačuvajte promene i izađite.
Pritisnite J da biste završili rukovanje i vratili se na glavni meni
(da biste izašli bez biranja fascikle za čuvanje, pritisnite G
dugme). Ako fascikla sa određenim brojem ne postoji, nova
fascikla će se napraviti. Sledeće fotografije će se čuvati u
izabranoj fascikli osim ako već nije puna.
B Meni podešavanja: Podešavanje fotoaparata 219
❚❚ Biranje fascikli sa liste
1 Birajte Izaberi fasciklu sa liste.
Markirajte Izaberi fasciklu sa liste i
pritisnite 2.
2 Markirajte fasciklu.
Pritisnite 1 ili 3 da biste markirali fasciklu.
3 Izaberite markiranu fasciklu.
Pritisnite J da biste izabrali markiranu fasciklu i vratili se na
glavni meni. Sledeće fotografije će se čuvati u izabranoj fascikli.
D Fascikla i brojevi datoteke
Ako je trenutna fascikla obeležena brojem 999 i sadrži 999 slika ili sliku
obeleženu brojem 9999, zatvarač okidača će biti onemogućeno i nikakve
dalje fotografije neće moći da se snime. Da biste nastavili da fotografišete,
napravite fasciklu sa brojem manjim od 999, ili izaberite postojeću fasciklu
sa brojem manjim od 999 i manje od 999 slika.
A Vreme pokretanja
Dodatno vreme može da bude potrebno za pokretanje fotoaparata ako
memorijska kartica sadrži vrlo veliki broj datoteka ili fascikli.
220 B Meni podešavanja: Podešavanje fotoaparata
Imenovanje datoteka
G dugme ➜ B meni podešavanja
Fotografije se čuvaju koristeći imena datoteka koja se sastoje od
„DSC_“ ili, u slučaju slika koje koriste Adobe RGB kolorni prostor
(0 194), „_DSC“, posle čega slede četiri broja i ekstenzija od tri slova
(npr, „DSC_0001.JPG“). Opcija Imenovanje datoteka se koristi da bi
se izabrala tri slova za zamenu „DSC“ dela imena datoteke. Za
informacije o uređivanju imena datoteke, pogledajte stranu 211.
A Ekstenzije
Sledeće ekstenzije se koriste: „.NEF“ za NEF (RAW) slike, „.JPG“ za JPEG slike,
„.MOV“ za filmove i „.NDF“ za referentne podatke softverskog uklanjanja
tragova prašine. U svakom paru fotografija snimljenih pri podešavanjima
kvaliteta slike od NEF (RAW) + JPEG, NEF i JPEG slike imaju ista imena
datoteke ali različite ekstenzije.
Podaci o lokaciji
G dugme ➜ B meni podešavanja
Prilagodite podešavanja podataka o lokaciji za korišćenje kada je
fotoaparat povezan na pametan uređaj.
Opcija
Preuzimaj sa
pametnog
uređaja
Pozicija
Opis
Izaberite Da za preuzimanje podataka o lokaciji sa
pametnog uređaja i kodirajte ih na slike snimljene u toku
sledeća dva sata. Podaci o lokaciji ne mogu da se dobiju
ako je fotoaparat isključen ili ako je tajmer pripravnosti
istekao.
Pregledajte podatke o lokaciji dostavljene od strane
pametnog uređaja (prikazane stavke se razlikuju u
zavisnosti od uređaja). Podaci za filmove su oni koji su
prijavljeni pri pokretanju snimanja.
B Meni podešavanja: Podešavanje fotoaparata 221
Režim rada u avionu
G dugme ➜ B meni podešavanja
Izaberite Omogući da biste onemogući bežičnu funkciju Eye-Fi
kartica i Bluetooth povezivanja na pametne uređaje.
Poveži se sa pametnim uređajem
G dugme ➜ B meni podešavanja
Prilagodite podešavanja za povezivanje na
pametne uređaje.
A Bezbednost
Iako je jedna od koristi ovog proizvoda ta da dopušta drugima da se
besplatno povežu zarad bežične razmene podataka bilo gde u okviru svog
raspona, sledeće može da se desi ako bezbednost nije omogućena:
• Krađa podataka: Zlonamerna treća lica mogu da prekinu bežične prenose da
bi ukrali korisničku identifikaciju, lozinke i druge lične informacije.
• Neovlašćeni pristup: Neovlašćeni korisnici mogu da dobiju pristup mreži i da
promene podatke ili izvrše druge zlonamerne radnje. Imajte na umu da
usled dizajna bežičnih mreža, specijalizovani napadi mogu da dopuste
neovlašćeni pristup čak i kada je bezbednost omogućena.
222 B Meni podešavanja: Podešavanje fotoaparata
Šalji na pametni uređaj (autom.)
G dugme ➜ B meni podešavanja
Ako je Uključeno izabrano, nove fotografije će se automatski
otpremiti na pametni uređaj (ako fotoaparat nije trenutno povezan
na pametni uređaj, fotografije će se označiti za otpremanje i
otpremiće se sledeći put kada se uspostavi bežična veza). Filmovi
nisu otpremljeni.
A Oznaka za otpremanje
Više od 1000 fotografija ne mogu da se obeleže za otpremanje u isto vreme.
Pre menjanja ocenjivanja fotografija koje su označene za otpremanje,
izaberite Onemogući za Bluetooth > Mrežna veza ili isključite bežičnu
mrežu birajući Omogući za Režim rada u avionu.
Bluetooth
G dugme ➜ B meni podešavanja
Navedite uparene uređaje i prilagodite podešavanja za povezivanje
na pametne uređaje.
Opcija
Opis
Mrežna veza Omogućite ili onemogućite bluetooth.
Upareni uređaji Pregledajte uparene uređaje.
Izaberite Isključeno da biste zaustavili bežične prenose
Šalji dok je
kada je fotoaparat isključen ili kada tajmer pripravnosti
isključen
istekne.
B Meni podešavanja: Podešavanje fotoaparata 223
Eye-Fi otpremanje
G dugme ➜ B meni podešavanja
Ova opcija je prikazana samo kada je Eye-Fi memorijska kartica
(dostupna odvojeno od drugih dobavljača) ubačena u fotoaparat.
Birajte Omogući da biste otpremili fotografije na unapred određenu
destinaciju. Imajte na umu da slike neće biti otpremljene ako jačina
signala nije dovoljna. Pre nego što otpremite slike putem Eye-Fi,
izaberite Onemogući za Režim rada u avionu (0 222) i
Bluetooth > Mrežna veza (0 223).
Poštujte sve lokalne zakone u vezi bežičnih uređaja i birajte
Onemogući gde su bežični uređaji zabranjeni.
D Eye-Fi kartice
Eye-Fi kartice će možda emitovati bežične signale kada je Onemogući
izabrano. Ikona g prikazana kada je Onemogući izabrano ukazuje na to da
fotoaparat nije u mogućnosti da kontroliše Eye-Fi karticu (0 291); isključite
fotoaparat i uklonite karticu.
Izaberite duže vrednosti za Kašnjenje aut. isključivanja > Tajmer
pripravnosti u meniju podešavanja kada koristite Eye-Fi karticu.
Pogledajte uputstvo dostavljeno sa Eye-Fi karticom i obratite se
proizvođaču za bilo kakva pitanja. Fotoaparat može da se koristi da bi se
Eye-Fi kartice uključile ili isključile, ali možda neće podržavati druge Eye-Fi
funkcije.
D Režim rada u avionu (0 222)
Omogućavanje režima rada u avionu onemogućava Eye-Fi otpremanje. Da
biste nastavili sa Eye-Fi otpremanjem, izaberite Onemogući za Režim rada
u avionu pre nego što izaberete Omogući za Eye-Fi otpremanje.
224 B Meni podešavanja: Podešavanje fotoaparata
Kada se ubaci Eye-Fi kartica, njen status
pokazuje ikona na prikazu informacija:
• d: Eye-Fi otpremanje onemogućeno.
• e: Eye-Fi otpremanje omogućeno ali
nema dostupnih slika za otpremanje.
• f (statično): Eye-Fi otpremanje
omogućeno; čeka se na početak
otpremanja.
• f (animirano): Eye-Fi otpremanje omogućeno; podaci se
otpremaju.
• g: Greška — fotoaparat ne može da kontroliše Eye-Fi karticu. Ako
se blještavo ( pojavi na tražilu, proverite da li je firmver Eye-Fi
kartice ažuriran; ako se greška i dalje pojavljuje nakon što se
firmer kartice ažurira, ubacite drugu karticu ili formatirajte karticu
u fotoaparatu nakon kopiranja bilo kojih slika koje sadrži na
kompjuter ili drugi uređaj za čuvanje. Ako ( indikator ne blješti,
slike mogu normalno da se snime ali možda nećete biti u
mogućnosti da promenite Eye-Fi podešavanja.
A Korišćenje Eye-Fi kartica
Neke kartice možda nisu dostupne u nekim zemljama ili regijama; obratite
se proizvođaču za više informacija. Eye-Fi kartice su samo za korišćenje u
zemlji u kojoj su kupljene. Postarajte se da firmver Eye-Fii-TTL kartice bude
ažuriran na najnoviju verziju.
Oznaka usklađenosti
G dugme ➜ B meni podešavanja
Pogledajte izbor standarda sa kojima se fotoaparat usaglašen.
B Meni podešavanja: Podešavanje fotoaparata 225
Zaključaj okid. ako je slot prazan
G dugme ➜ B meni podešavanja
Ako je Okidanje je zaključano izabrano, dugme okidača je samo
omogućeno kada je memorijska kartica ubačena u fotoaparat.
Biranje Omogući okidanje dopušta zatvaraču da se okine kada
nijedna memorijska kartica nije ubačena, iako nijedne slike neće biti
snimljene (one će, međutim, biti prikazane na monitoru u demo
režimu).
Resetuj sva podešavanja
G dugme ➜ B meni podešavanja
Resetuj sva podešavanja osim Jezik (Language), Vremenska zona
i datum i opcije g režima na njihove podrazumevane vrednosti
(0 190, 192, 201). Informacije o autorskim pravima, komentari slike
i drugi unosi koje generiše korisnik su takođe resetovani. Pazite kada
koristite ovu opciju: kada se podešavanja jednom resetuju,
originalne vrednosti mogu samo da se povrate kroz odvojena
manuelna podešavanja za svaku od stavki u pitanju.
Verzija firmvera
G dugme ➜ B meni podešavanja
Pregledajte trenutnu verziju firmvera fotoaparata.
226 B Meni podešavanja: Podešavanje fotoaparata
N Meni retuširanja: Pravljenje retuširanih kopija
Da biste prikazali meni retuširanja, pritisnite G i izaberite
tabulator N (meni retuširanja).
G dugme
Opcije menija retuširanja
Opcije u meniju retuširanja se koriste da bi se kreirale odsečene ili
retuširane kopije postojećih slika. Meni retuširanja se samo prikazuje
kada je memorijska kartica koja sadrži fotografije ubačena u
fotoaparat.
Opcija
0
m Efekti filtera
239
l Monohrom
240
o Preklapanje slika
241
q Konture za bojenje
243
U Ilustracija fotografije
244
g Skica u boji
244
j
236
u Efekat minijature
245
e
237
3 Izbor boje
246
(
237
) Umetnička slika
248
r
238
f Uredi film
146
)
238 p Uporedni prikaz *
249
* Dostupno samo ako je meni retuširanja prikazan pritiskajući P i birajući
Retuširanje kada je retuširana slika ili original prikazan u reprodukciji pune
slike.
0
k
1
i
2
Opcija
Obrada NEF (RAW)
Odseci
Promeni veličinu
D-Lighting
Brzo retuširanje
Korekcija efekta crvenih
očiju
Ispravi
Kontrola distorzije
Kontrola perspektive
Riblje oko
0
230
232
233
235
236
N Meni retuširanja: Pravljenje retuširanih kopija 227
Pravljenje retuširanih kopija
Da biste napravili retuširanu kopiju:
1 Prikažite opcije retuširanja.
Markirajte željenu stavku u meniju
retuširanja i pritisnite 2.
2 Izaberite sliku.
Markirajte sliku i pritisnite J (da biste
videli markiranu sliku u punom kadru,
pritisnite i držite X dugme).
A Retuširanje
Fotoaparat možda neće biti u mogućnosti da prikaže ili da retušira slike
koje su napravljene sa drugim uređajima. Ako je slika snimljena pri
podešavanjima kvaliteta slike NEF (RAW) + JPEG (0 84), opcije
retuširanja se odnose samo na RAW kopiju.
3 Izaberite opcije retuširanja.
Za više informacija, vidite odeljak za izabranu stavku. Da biste
izašli bez pravljenja retuširane kopije, pritisnite G.
4 Napravite retuširanu kopiju.
Pritisnite J da biste napravili retuširanu
kopiju. Osim na stranici informacija o
fotografiji koje se tiču „samo slike“
(0 156), retuširane kopije naznačava
Z ikona.
228 N Meni retuširanja: Pravljenje retuširanih kopija
A Pravljenje retuširane kopije u toku reprodukcije
Da biste napravili retuširanu kopiju slike koja se trenutno prikazuje u
reprodukciji pune slike (0 152), pritisnite P, zatim markirajte Retuširanje i
pritisnite 2 i izaberite opciju retuširanja (isključujući Preklapanje slika).
A Retuširanje kopija
Većina opcija može da se primeni na kopije koje su napravljene koristeći
druge opcije retuširanja, sa izuzecima Preklapanje slika i Uredi film >
Izaberi početnu/krajnju tačku, svaka opcija može da se primeni samo
jednom (imajte na umu da višestruka uređivanja mogu da dovedu do
gubitka detalja). Opcije koje ne mogu da se primene na trenutnu sliku su u
sivoj boji i nisu dostupne.
A Kvalitet slike i veličina
Osim u slučaju kopija napravljenih sa Odseci i Promeni veličinu, kopije
napravljene od JPEG slika su iste veličine i kvaliteta kao i original, dok su
kopije koje su napravljene od NEF (RAW) fotografija sačuvane kao velike
JPEG slike finog kvaliteta.
N Meni retuširanja: Pravljenje retuširanih kopija 229
Obrada NEF (RAW)
G dugme ➜ N meni retuširanja
Napravite JPEG kopije NEF (RAW) fotografija.
1 Izaberite Obrada NEF (RAW).
Markirajte Obrada NEF (RAW) u meniju
retuširanja i pritisnite 2 da biste
prikazali dijalog izbora slike koji daje
spisak samo NEF (RAW) slika
napravljenih sa ovim fotoaparatom.
2 Izaberite fotografiju.
Koristite višenamenski birač da biste
markirali fotografiju (da biste videli
markiranu fotografiju u punom kadru,
pritisnite i držite X dugme). Pritisnite J
da biste izabrali markiranu fotografiju i
nastavili ka sledećem koraku.
230 N Meni retuširanja: Pravljenje retuširanih kopija
3 Birajte podešavanja za JPEG kopiju.
Prilagodite podešavanja koja su dole navedena. Imajte na umu
da balans bele i kontrola vinjetiranja nisu dostupne kod slika
napravljenih sa preklapanjem slika (0 241) i da će se efekti
korekcije ekspozicije možda razlikovati od onih koji su možda bili
očekivani kada se fotografija snimila.
Kvalitet slike (0 84)
Veličina slike (0 86)
Balans bele (0 121)
Korekcija ekspozicije (0 115)
Picture Control (0 132)
Visoka ISO NR
Kolorni prostor (0 194)
Kontrola vinjetiranja (0 195)
D-Lighting (0 235)
4 Kopirajte fotografiju.
Markirajte IZVRŠI i pritisnite J da biste
napravili JPEG kopiju izabrane
fotografije. Da biste izašli bez kopiranja
fotografije, pritisnite G dugme.
N Meni retuširanja: Pravljenje retuširanih kopija 231
Odseci
G dugme ➜ N meni retuširanja
Napravite isečene kopije izabrane
fotografije. Izabrana fotografija je prikazana
sa izabranim isecanjem koji je pokazan u
žutoj boji; napravite isečenu kopiju kao što
je opisano u sledećoj tabeli.
Za
Upotrebite
Opis
Povećajte
Pritisnite X dugme da biste povećali veličinu
X
veličinu isecanja
isecanja.
Smanjite veličinu
Pritisnite W (Q) dugme da biste smanjili
W (Q)
isecanja
veličinu isecanja.
Promenite odnos
stranica isecanja
Rotirajte komandni točkić da biste izabrali
odnos stranica.
Pomerite isecanje
Koristite višenamenski birač da biste
pozicionirali isecanje. Pritisnite i držite da
biste brzo pomerili isecanje na željenu
poziciju.
Napravite kopiju
Sačuvajte trenutno isecanje kao posebnu
datoteku.
A Veličina slike
Veličina kopije (koja varira sa veličinom isečka i odnosom stranica) se
pojavljuje na gornjem levom uglu prikaza isecanja.
A Pregled isečenih kopija
Zumiranje reprodukcije možda neće biti dostupno kada su isečene kopije
prikazane.
A Takođe pogledajte
Pogledajte stranu 166 za informacije o isecanju slika u toku zumiranja
reprodukcije.
232 N Meni retuširanja: Pravljenje retuširanih kopija
Promeni veličinu
G dugme ➜ N meni retuširanja
Napravite male kopije izabranih fotografija.
1 Izaberite Promeni veličinu.
Da biste promenili veličinu izabranih
slika, markirajte Promeni veličinu u
meniju retuširanja i pritisnite 2.
2 Odaberite veličinu.
Markirajte Odaberite veličinu i
pritisnite 2.
Markirajte opciju i pritisnite J.
N Meni retuširanja: Pravljenje retuširanih kopija 233
3 Birajte slike.
Markirajte Izaberi sliku i pritisnite 2.
Markirajte slike koristeći višenamenski
birač i pritisnite W (Q) dugme da biste
izabrali ili opozvali (da biste videli
markiranu sliku u punom kadru,
pritisnite i držite X dugme). Izabrane
slike su obeležene sa 1 ikonom.
Pritisnite J kada je izbor završen.
W (Q) dugme
4 Sačuvajte kopije promenjene veličine.
Potvrdni dijalog će biti prikazan.
Markirajte Da i pritisnite J da biste
sačuvali kopije promenjene veličine.
A Pregledanje kopija promenjene veličine
Zumiranje reprodukcije možda neće biti dostupno kada su kopije
promenjene veličine prikazane.
234 N Meni retuširanja: Pravljenje retuširanih kopija
D-Lighting
G dugme ➜ N meni retuširanja
D-Lighting posvetljava senke, čineći ga idealnim za tamne ili
pozadinski osvetljene fotografije.
Pre
D-Lighting
(U Onemogućen Portret)
D-Lighting
(M Omogućen Portret)
Pritisnite 4 ili 2 da biste birali količinu popravki koje treba da se
izvrše; efekat može da se pregleda u prikazu uređenja. Pritisnite J
da biste kopirali fotografiju.
❚❚ „Portret“
Da biste omogućili ili onemogućili ovu
opciju, markirajte Portret i pritisnite 2.
Kada je Portret omogućen, fotoaparat će
primeniti D-Lighting samo na subjekte
ljudskog portreta, osvetljavajući do tri takva
subjekta a ostavljajući pozadinu
nedodirnutom zarad efekat sličnog onom
koji se postiže sa reflektorom.
A Subjekti portreta
Fotoaparat automatski bira do tri subjekta za D-Lighting portret (imajte na
umu da D-Lighting portret ne može da se primeni na fotografije koje su
snimljene kada je Isključeno izabrano za Automatsko rotiranje slike u
meniju reprodukcije; 0 188). U zavisnosti od kompozicije i kako su subjekti
pozirani, željeni rezultati se možda neće postići; ako niste zadovoljni,
poništite znak za otkačeno sa Portret.
N Meni retuširanja: Pravljenje retuširanih kopija 235
Brzo retuširanje
G dugme ➜ N meni retuširanja
Napravite kopije sa poboljšanim
zasićenošću i kontrastom. D-Lighting se
primenjuje po potrebi da bi se posvetleli
tamni ili subjekti sa pozadinskim
osvetljenjem.
Pritisnite 4 ili 2 da biste birali količinu
povećanja. Pritisnite J da biste kopirali fotografiju.
Korekcija efekta crvenih očiju
G dugme ➜ N meni retuširanja
Ova opcija se koristi da bi se vršila korekcija efekta „crvenih očiju“
izazvana od strane blica i dostupna je samo sa fotografijama koje su
snimljene koristeći blic. Fotografija izabrana za korekciju efekta
crvenih očiju može da se pregleda u prikazu uređenja. Potvrdite
efekte korekcije efekta crvenih očiju i pritisnite J da biste napravili
kopiju. Imajte na umu da korekcija efekta crvenih očiju možda neće
uvek proizvesti očekivane rezultate i može u vrlo retkim slučajevima
da se primeni na delove slike koji nisu zahvaćeni efektom crvenih
očiju; proverite pregled temeljno pre nego što nastavite.
236 N Meni retuširanja: Pravljenje retuširanih kopija
Ispravi
G dugme ➜ N meni retuširanja
Napravite ispravljenu kopiju izabrane slike.
Pritisnite 2 da biste rotirali sliku u smeru
kazaljke na satu do pet stepeni u pomacima
od otprilike 0,25 stepeni, 4 da biste je
rotirali suprotno od smera kazaljke na satu
(imajte na umu da će ivice slike biti
odsečene da bi se napravila pravougaona
kopija). Pritisnite J da biste sačuvali retuširanu kopiju.
Kontrola distorzije
G dugme ➜ N meni retuširanja
Napravite kopije sa smanjenom perifernom
distorzijom. Izaberite Automatska da biste
dozvolili fotoaparatu da automatski ispravi
distorziju a zatim napravite fina
podešavanja koristeći višenamenski birač ili
birajte Manuelna da biste manuelno
smanjili distorziju (imajte na umu da
Automatska nije dostupno kada su fotografije snimljene koristeći
automatsku kontrolu distorzije; pogledajte stranu 196).
Pritisnite 2 da biste smanjili burastu distorziju, 4 da biste smanjili
jastučastu distorziju (imajte na umu da veći iznosi kontrole distorzije
dovode do toga da se ivice više iseku). Pritisnite J da biste sačuvali
retuširanu kopiju.
D Automatska
Automatska je za korišćenje samo sa slikama koje su snimljene sa tipom E
i G objektiva (ne uključujući riblje oko i neke druge objektive); rezultati nisu
garantovani sa drugim objektivima.
N Meni retuširanja: Pravljenje retuširanih kopija 237
Kontrola perspektive
G dugme ➜ N meni retuširanja
Napravite kopije koje smanjuju efekte
perspektive snimljene iz podnožja visokog
objekta. Koristite višenamenski birač da
biste prilagodili perspektivu (imajte na umu
da veći iznosi kontrole perspektive dovode
do toga da se ivice više iseku). Pritisnite J
da biste sačuvali retuširanu kopiju.
Pre
Posle
Riblje oko
G dugme ➜ N meni retuširanja
Napravite kopije koje izgledaju kao da su
snimljene objektivom riblje oko. Pritisnite
2 da biste povećali efekat (ovo takođe
povećava količinu koja će se iseći sa ivica
slike), 4 da biste ga smanjili. Pritisnite J da
biste sačuvali retuširanu kopiju.
238 N Meni retuširanja: Pravljenje retuširanih kopija
Efekti filtera
G dugme ➜ N meni retuširanja
Nakon prilagođavanja efekata filtera kao što je ispod opisano,
pritisnite J da biste kopirali fotografiju.
Opcija
Skylight
Topli filter
Zvezdasti
Opis
Pravi efekat skylight filtera,
čineći sliku manje plavom.
Pravi kopiju sa efektima filtera
toplog tona, pružajući kopiji
„topao“ crveni trag boje.
Dodajte efekte zvezdanog
praska izvorima svetla.
• Broj tačaka: Birajte između četiri,
šest ili osam.
• Jačina filtera: Birajte svetlinu
zahvaćenih izvora svetla.
• Ugao filtera: Birajte ugao tačaka.
• Dužina tačaka: Birajte dužinu
tačaka.
• Potvrdi: Pregledajte efekte filtera. Pritisnite X da biste
pregledali kopiju u punom kadru.
• Sačuvaj: Napravite retuširanu kopiju.
Dodajte efekat mekog filtera.
Pritisnite 4 ili 2 da biste birali
jačinu filtera.
Meko
N Meni retuširanja: Pravljenje retuširanih kopija 239
Monohrom
G dugme ➜ N meni retuširanja
Kopirajte fotografije u Crno-belo, Sepija ili
Cijanotip (plavi i beli monohrom).
Biranje Sepija ili Cijanotip prikazuje
pregled izabrane slike; pritisnite 1 da biste
povećali zasićenost boje, 3 da biste je
smanjili. Pritisnite J da biste napravili
monohrom kopiju.
Povećajte zasićenost
Smanjite zasićenost
240 N Meni retuširanja: Pravljenje retuširanih kopija
Preklapanje slika
G dugme ➜ N meni retuširanja
Preklapanje slika kombinuje dve postojeće NEF (RAW) fotografije da
bi se napravila jedna slika koja je sačuvana odvojeno od originala;
rezultati, koji koriste RAW podatke sa senzora slike fotoaparata, su
uočljivo bolji od preklapanja koja su napravljena u aplikaciji za slike.
Nova slika je sačuvana pri trenutnom kvalitetu slike i podešavanjima
veličine; pre pravljenja preklapanja, podesite kvalitet slike i veličinu
(0 84, 86; sve opcije su dostupne). Da biste napravili NEF (RAW)
kopiju, birajte kvalitet slike od NEF (RAW).
+
1 Izaberite Preklapanje slika.
Markirajte Preklapanje slika u meniju
retuširanja i pritisnite 2.
Dijalog pokazan na desnoj strani će se
prikazati, sa markiranom Slika 1;
pritisnite J da biste prikazali listu
NEF (RAW) slika napravljenih sa ovim
fotoaparatom.
N Meni retuširanja: Pravljenje retuširanih kopija 241
2 Izaberite prvu sliku.
Koristite višenamenski birač da biste
markirali prvu fotografiju u preklapanju.
Da biste pregledali markiranu
fotografiju u punom kadru, pritisnite i
držite X dugme. Pritisnite J da biste
izabrali markiranu fotografiju i vratili se
na pregled prikaza.
3 Izaberite drugu sliku.
Izabrana slika će se pojaviti kao Slika 1. Markirajte Slika 2 i
pritisnite J, zatim izaberite drugu fotografiju kao što je opisano
u Koraku 2.
4 Prilagodite prirast.
Markirajte Slika 1 ili Slika 2 i optimizujte
ekspoziciju za preklapanje pritiskanjem
1 ili 3 da biste izabrali prirast od
vrednosti između 0,1 i 2,0. Ponovite za
drugu sliku. Podrazumevana vrednost je
1,0; izaberite 0,5 da biste prepolovili
stepen ekspozicije ili 2,0 da biste ga udvostručili. Efekti prirasta
su vidljivi u koloni Pregled.
5 Pregled preklapanja.
Da biste pregledali kompoziciju kao što
je prikazano na desnoj strani, pritisnite
4 ili 2 da biste postavili kursor na
kolonu pregled, zatim pritisnite 1 ili 3
da biste markirali Preklap. i pritisnite J
(imajte na umu da boje i svetlina u
pregledu mogu da se razlikuju od krajnje slike). Da biste sačuvali
preklapanje bez prikaza pregleda, izaberite Sačuvaj. Da biste se
vratili na Korak 4 i izabrali nove fotografije ili prilagodili prirast,
pritisnite W (Q).
242 N Meni retuširanja: Pravljenje retuširanih kopija
6 Sačuvajte preklapanje.
Pritisnite J dok je pregled prikazan da
biste sačuvali preklapanje. Nakon što je
preklapanje napravljeno, rezultujuća
slika će biti prikazana u punom kadru na
monitoru.
D Preklapanje slika
Preklapanje ima istu informaciju o fotografiji kao fotografija izabrana za
Slika 1. Trenutan komentar slike se dodaje na preklapanje kada je
sačuvano; informacije o autorskim pravima, međutim, nisu kopirane.
Konture za bojenje
G dugme ➜ N meni retuširanja
Napravite kopiju fotografije sa konturama
da biste je koristili kao osnovu za
umetničku sliku. Pritisnite J da biste
sačuvali retuširanu kopiju.
Pre
Posle
N Meni retuširanja: Pravljenje retuširanih kopija 243
Ilustracija fotografije
G dugme ➜ N meni retuširanja
Uoštrite konture i uprostite boju zarad
efekta postera. Pritisnite 2 ili 4 da bi
konture bile deblje ili tanje. Pritisnite J da
biste sačuvali retuširanu kopiju.
Pre
Posle
Skica u boji
G dugme ➜ N meni retuširanja
Napravite kopiju fotografije koja liči na skeč
napravljen sa olovkama u boji. Pritisnite 1
ili 3 da biste markirali Živost ili Konture i
pritisnite 4 ili 2 da biste ih promenili.
Živost može da se poveća kako bi boje
postale zasićenije, ili da se smanji zarad
izbeljenog, monohromatskog efekta, dok
konture mogu da se učine debljim ili tanjim. Deblje konture čine da
boje budu zasićenije. Pritisnite J da biste sačuvali retuširanu kopiju.
244 N Meni retuširanja: Pravljenje retuširanih kopija
Efekat minijature
G dugme ➜ N meni retuširanja
Napravite kopiju koja izgleda kao fotografija diorame. Najbolje radi
sa fotografijama snimljenim sa visoke osmatračnice. Područje koje
će biti u fokusu na kopiji je naznačena žutim okvirom.
Za
Pritisnuti
Opis
Izaberite
Pritisnite W (Q) da biste birali orijentaciju područja
W (Q)
orijentaciju
koje je u fokusu.
Ako je područje efekta u
širokoj orijentaciji,
pritisnite 1 ili 3 da biste
pozicionirali kadar koji
pokazuje područje
kopije koje će biti u
Birajte
fokusu.
područje u
Područje u fokusu
Ako je područje efekta u
fokusu
visokoj orijentaciji,
pritisnite 4 ili 2 da biste
pozicionirali kadar koji
pokazuje područje
kopije koje će biti u
fokusu.
Odaberite
veličinu
Napravite
kopiju
Ako je područje efekta u širokoj orijentaciji,
pritisnite 4 ili 2 da biste birali visinu.
Ako je područje efekta u visokoj orijentaciji,
pritisnite 1 ili 3 da biste birali širinu.
Napravite kopiju.
N Meni retuširanja: Pravljenje retuširanih kopija 245
Izbor boje
G dugme ➜ N meni retuširanja
Napravite kopiju u kojoj se samo izabrani tonovi pojavljuju u boji.
1 Izaberite Izbor boje.
Markirajte Izbor boje u meniju
retuširanja i pritisnite 2.
2 Izaberite fotografiju.
Markirajte fotografiju i pritisnite J (da
biste videli markiranu fotografiju u
punom kadru, pritisnite i držite X
dugme).
3 Izaberite boju.
Koristite višenamenski birač da biste
pozicionirali kursor preko objekta i
pritisnite A (L) da biste izabrali boju
objekta kao onu koja će ostati na
krajnjoj kopiji (fotoaparat će možda
imati teškoće sa detektovanjem
A (L) dugme
nezasićenih boja; birajte zasićenu boju).
Izabrana boja
Da biste zumirali na sliku zarad
preciznog izbora boje, pritisnite X.
Pritisnite W (Q) da biste odzumirali.
246 N Meni retuširanja: Pravljenje retuširanih kopija
4 Markirajte opseg boje.
Opseg boje
Rotirajte komandni točkić da
biste markirali opseg boje za
izabranu boju.
5 Izaberite opseg boje.
Pritisnite 1 ili 3 da biste povećali ili
smanjili opseg sličnih tonova koji će biti
uključeni na krajnjoj fotografiji. Izaberite
vrednosti između 1 i 7; imajte da umu da
veće vrednosti mogu da uključe tonove
drugih boja.
6 Izaberite dodatne boje.
Da biste izabrali dodatne
boje, rotirajte komandni
točkić da biste markirali još
jednu od tri kutije boja na
vrhu prikaza i ponovite
Korake 3–5 da biste izabrali
još jednu boju. Ponovite za treću boju ako želite. Da biste
poništili izbor markirane boje, pritisnite O (da biste uklonili sve
boje, pritisnite i držite O. Potvrdni dijalog će biti prikazan;
izaberite Da).
7 Sačuvajte uređenu kopiju.
Pritisnite J da biste kopirali fotografiju.
N Meni retuširanja: Pravljenje retuširanih kopija 247
Umetnička slika
G dugme ➜ N meni retuširanja
Napravite kopiju koja ističe detalj i boju
zarad slikarskog efekta. Pritisnite J da biste
sačuvali retuširanu kopiju.
Pre
Posle
248 N Meni retuširanja: Pravljenje retuširanih kopija
Uporedni prikaz
Uporedite retuširane kopije sa originalnim fotografijama. Ova opcija
je dostupna samo ako je meni retuširanja prikazan pritiskanjem P
dugmeta i biranjem Retuširanje kada je kopija ili original
reprodukovan u punom kadru.
1 Izaberite sliku.
Izaberite retuširanu kopiju (pokazano
od strane Z ikone) ili fotografiju koja je
bila retuširana u reprodukciji pune slike.
Pritisnite P, zatim markirajte
Retuširanje i pritisnite 2.
P dugme
2 Izaberite Uporedni prikaz.
Markirajte Uporedni prikaz u meniju
retuširanja i pritisnite J.
N Meni retuširanja: Pravljenje retuširanih kopija 249
3 Uporedite kopiju sa originalom.
Opcije koje se koriste da bi
Izvorna slika je prikazana na levoj strani,
se napravila kopija
retuširana na desnoj, sa opcijama koje se
koriste da bi se napravila kopija
navedenim na vrhu prikaza. Pritisnite
4 ili 2 da biste prešli sa izvorne slike na
retuširanu kopiju. Da biste pregledali
markirane slike u punom kadru,
pritisnite i držite X dugme. Ako je kopija
Izvorna
Retuširana
napravljena od dve slike koristeći
slika
kopija
Preklapanje slika, pritisnite 1 ili 3 da
biste videli drugu izvornu sliku. Ako više
kopija postoji za trenutnu izvornu sliku, pritisnite 1 ili 3 da biste
videli druge kopije. Pritisnite J da biste se vratili na reprodukciju
sa prikazanom markiranom slikom.
D Uporedni prikaz
Izvorna slika se neće prikazati ako je kopija napravljena od fotografije koja
je u međuvremenu obrisana ili one koja je bila zaštićena kada je kopija
napravljena (0 168).
250 N Meni retuširanja: Pravljenje retuširanih kopija
m Nedavna podešavanja
Da biste prikazali meni nedavnih podešavanja, pritisnite G i
izaberite tabulator m (nedavna podešavanja).
G dugme
Meni nedavnih podešavanja navodi 20
najskorije korišćenih podešavanja. Pritisnite
1 ili 3 da biste markirali opciju i pritisnite
2 da biste je izabrali.
A Uklanjanje stavki sa menija nedavnih podešavanja
Da biste uklonili stavku sa menija nedavnih podešavanja, markirajte je i
pritisnite O dugme. Potvrdni dijalog će se prikazati; pritisnite O ponovo da
biste izbrisali izabranu stavku.
m Nedavna podešavanja 251
Tehničke napomene
Pročitajte ovo poglavlje za informacije o kompatibilnim dodacima,
čišćenju i skladištenju fotoaparata i šta raditi ako se prikaže poruka o
grešci ili naiđete na probleme koristeći fotoaparat.
Kompatibilni objektivi
Kompatibilni CPU objektivi
Ovaj fotoaparat podržava autofokus samo sa AF-P i tipom E i G AF-S
objektivima. AF-S objektivi imaju imena koja počinju sa AF-S i AF-P
objektivima sa AF-P; za informacije o utvrđivanju tipa objektiva (D, E,
G ili CPU), pogledajte stranu 253. Autofokus nije podržan sa drugim
autofokus (AF) objektivima. Sledeća tabela navodi funkcije
dostupne sa kompatibilnim objektivima u fotografisanju sa
tražilom:
Podešavanje
fotoaparata
z
z
—
—
—
—
—
z8
z
z3
—
—
—
—
z
z
z
—
—
—
Objektiv 1
9
MF
M
Drugi
režimi
L
M
N
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z3
z
z3
z
z
z
—
z
—
z
z
z
—
z
z
z2
z2
z2
—
z2
z2
3
1 Podrazumeva kombinovanu blendu f/5,6 ili brži kada se AF-S telekonverter prikači.
2 Spot merenje meri izabranu tačku fokusa (0 111).
3 Indikator ekspozicije je onemogućen.
252 Tehničke napomene
Sistem
merenja
MF (sa
elektronskim
daljinomerom)
z
z
z
z
z6
z6
AF
Objektiv tipa E
Tip G AF-S/AF-P NIKKOR
Tip G AF NIKKOR
Objektiv tipa D
PC-E NIKKOR serije 4, 5
PC Micro 85 mm f/2,8D 7
Drugi AF NIKKOR
(osim objektiva za F3AF)
AI-P NIKKOR
Režim
fotografisanja
Režim fokusa
4 Dugme za pomeranje za PC-E NIKKOR 24 mm f/3,5D ED će možda doći u dodir sa telom fotoaparata
kada se objektiv obrne.
5 Pomeranje i/ili naginjanje objektiva ometa ekspoziciju.
6 Ne može da se koristi sa pomeranjem ili naginjanjem.
7 Optimalna ekspozicija će se postići samo ako je objektiv na maksimalnom otvoru blende i objektiv nije
pomeren ili nagnut.
8 Kada se objektivi AF 80–200 mm f/2,8, AF 35–70 mm f/2,8, AF 28–85 mm f/3,5–4,5 (Nov), ili
AF 28–85 mm f/3,5–4,5 zumiraju skroz pri minimalnoj razdaljini fokusa, indikator ispravnog fokusa
(I) se može prikazati kada slika na mat staklu u tražilu nije u fokusu. Pre fotografisanja, proverite da
li je slika na ekranu tražila u fokusu.
9 Sa maksimalnim otvorom blende od f/5,6 ili bržim.
• Šum u obliku linija može da se pojavi u toku autofokusa kada se
filmovi snimaju na visokim ISO osetljivostima. Koristite manuelni
fokus ili zaključavanje fokusa.
D IX NIKKOR objektivi
IX NIKKOR objektivi ne mogu da se koriste. Pokušaj da se prikači IX NIKKOR
objektiv može da ošteti objektiv fotoaparata.
A Identifikovanje CPU i objektiva tipa G, E i D
CPU objektivi mogu da se identifikuju prema prisustvu CPU kontakata,
objektivi tipa G, E i D prema slovu na kućištu objektiva. Objektivi tipa G i E
nisu opremljeni sa prstenom blende objektiva.
CPU kontakti
CPU objektiv
Prsten blende
Objektiv tipa G i E
Objektiv tipa D
A Objektiv tipa D
D objektivi mogu da se koriste samo kada je fotoaparat u režimu M. Biranje
drugog režima onemogućava okidanje zatvarača. Blenda mora biti
manuelno prilagođena putem prstena blende objektiva i sistema merenja
fotoaparata a i-TTL kontrole blica ne može da se koristi.
Tehničke napomene 253
Kompatibilni ne-CPU objektivi
Ne-CPU objektivi mogu da se koriste samo kada je fotoaparat u
režimu M. Biranje drugog režima onemogućava okidanje zatvarača.
Blenda mora biti manuelno prilagođena putem prstena blende
objektiva i sistema merenja fotoaparata, i-TTL kontrole blica, a druge
funkcije koje zahtevaju CPU objektiv ne mogu da se koriste. Neki neCPU objektivi ne mogu da se koriste; pogledajte „Nekompatibilna
dodatna oprema i objektivi koji nisu CPU“, ispod.
Podešavanje fotoaparata
Objektiv/dodatna oprema
Objektivi AI-, AI-modifikovani NIKKOR
ili Nikon serije E
Objektivi koji nisu AI
Medical NIKKOR 120 mm f/4
Reflex NIKKOR
PC NIKKOR
AI-tip telekonverter
PB-6 Fokusni dodatak meha 6
Automatski međuprsten (PK-serije
11A, 12 ili 13; PN-11)
1
2
3
4
5
6
AF
Fokusirati
MF (sa elektronskim
daljinomerom)
Režim
Drugi
režimi
MF
M
z
z2
—
z2
—
z1
—
—
—
—
—
—
z1
z
—
z4
z5
z1
z
z
z
z
z
z
z 2, 3
z2
z2
z2
z2
—
—
—
—
—
—
—
z1
z
z2
—
Sa maksimalnim otvorom blende od f/5,6 ili bržim.
Indikator ekspozicije ne može da se koristi.
Može da se koristi pri brzinama zatvarača sporijim od brzine sinhronizacije blica za jedan korak ili više.
Ne može da se koristi sa pomeranjem ili naginjanjem.
Sa maksimalno efektnom blendom od f/5,6 ili bržom.
Prikačite u vertikalnoj orijentaciji (može da se koristi u horizontalnoj orijentaciji kada se jednom
prikači).
254 Tehničke napomene
D Nekompatibilna dodatna oprema i ne-CPU objektivi
Sledeća dodatna oprema i ne-CPU objektivi NE mogu da se koriste sa
D3400:
• TC-16A AF telekonverter
• Objektivi koji zahtevaju AU-1 jedinicu fokusa (400 mm f/4,5, 600 mm f/5,6,
800 mm f/8, 1200 mm f/11)
• Riblje oko (6 mm f/5,6, 7,5 mm f/5,6, 8 mm f/8, OP 10 mm f/5,6)
• 2,1 cm f/4
• K2 međuprsten
• 180–600 mm f/8 ED (serijski brojevi 174041–174180)
• 360–1200 mm f/11 ED (serijski brojevi 174031–174127)
• 200–600 mm f/9,5 (serijski brojevi 280001–300490)
• AF objektivi za F3AF (AF 80 mm f/2,8, AF 200 mm f/3,5 ED,
AF telekonverter TC-16)
• PC 28 mm f/4 (serijski broj 180900 ili raniji)
• PC 35 mm f/2,8 (serijski brojevi 851001–906200)
• PC 35 mm f/3,5 (stari tip)
• Reflex 1000 mm f/6,3 (stari tip)
• Reflex 1000 mm f/11 (serijski brojevi 142361–143000)
• Reflex 2000 mm f/11 (serijski brojevi 200111–200310)
Tehničke napomene 255
D AF-assist osvetljenje
AF-assist osvetljivač ima opseg od oko 0,5–3,0 m; kada koristite osvetljivač,
koristite objektiv sa žižnom daljinom od 18–200 mm i uklonite senilo
objektiva. AF-assist osvetljenje nije dostupno sa sledećim objektivima:
• AF-S NIKKOR 14–24 mm f/2,8G ED
• AF-S NIKKOR 28–300 mm f/3,5–5,6G ED VR
• AF-S DX NIKKOR 55–300 mm f/4,5–5,6G ED VR
• AF-S VR Zoom-Nikkor 70–200 mm f/2,8G IF-ED
• AF-S NIKKOR 70–200 mm f/2,8G ED VR II
• AF-S Zoom-Nikkor 80–200 mm f/2,8D IF-ED
• AF-S NIKKOR 80–400 mm f/4,5–5,6G ED VR
• AF-S VR Nikkor 200 mm f/2G IF-ED
• AF-S NIKKOR 200 mm f/2G ED VR II
• AF-S VR Zoom-Nikkor 200–400 mm f/4G IF-ED
• AF-S NIKKOR 200–400 mm f/4G ED VR II
• AF-S NIKKOR 200–500 mm f/5,6E ED VR
256 Tehničke napomene
Pri opsezima ispod 1 m, sledeći objektivi će možda blokirati AF-assist
osvetljivač i ometati autofokus kada je osvetljenje loše:
• AF-S DX NIKKOR 10–24 mm f/3,5–4,5G ED
• AF-S NIKKOR 16–35 mm f/4G ED VR
• AF-S Zoom-Nikkor 17–35 mm f/2,8D IF-ED
• AF-S DX Zoom-Nikkor 17–55 mm f/2,8G IF-ED
• AF-S DX NIKKOR 18–105 mm f/3,5–5,6G ED VR
• AF-S DX VR Zoom-Nikkor 18–200 mm f/3,5–5,6G IF-ED
• AF-S DX NIKKOR 18–200 mm f/3,5–5,6G ED VR II
• AF-S DX NIKKOR 18–300 mm f/3,5–5,6G ED VR
• AF-S NIKKOR 24–70 mm f/2,8G ED
• AF-S NIKKOR 24–70 mm f/2,8E ED VR
• AF-S VR Zoom-Nikkor 24–120 mm f/3,5–5,6G IF-ED
• AF-S NIKKOR 24–120 mm f/4G ED VR
• AF-S NIKKOR 28 mm f/1,8G
• AF-S Zoom-Nikkor 28–70 mm f/2,8D IF-ED
• AF-S NIKKOR 35 mm f/1,4G
• AF-S NIKKOR 70–200 mm f/4G ED VR
• AF-P DX NIKKOR 70–300 mm f/4,5–6,3G ED VR
• AF-P DX NIKKOR 70–300 mm f/4,5–6,3G ED
• AF-S NIKKOR 85 mm f/1,4G
• AF-S NIKKOR 85 mm f/1,8G
• AF-S VR Micro-Nikkor 105 mm f/2,8G IF-ED
Tehničke napomene 257
D Ugrađeni blic
Ugrađeni blic može da se koristi sa objektivima sa žižnim daljinama od
18–300 mm, iako u nekim slučajevima blic možda neće biti mogućnosti da
u potpunosti osvetli subjekta pri nekim razdaljinama ili žižnim daljinama
usled senki koje baca objektiv (pogledajte ilustraciju ispod), dok objektivi
koji blokiraju pogled subjekta na lampicu za smanjenje efekta crvenih očiju
mogu da ometaju smanjenje efekta crvenih očiju. Uklonite senila objektiva
da biste sprečili senke.
Senka
Vinjetiranje
Blic ima minimalni raspon od 0,6 m i ne može da se koristi u makro rasponu
objektiva sa makro zumom objektiva. Blic možda neće biti u mogućnosti da
osvetli celog subjekta sa sledećim objektivima pri razdaljinama manjim od
onih koje su date ispod:
Objektiv
Položaj zuma
AF-S DX NIKKOR 10–24 mm f/3,5–4,5G ED
AF-S DX Zoom-Nikkor 12–24 mm f/4G IF-ED
AF-S NIKKOR 16–35 mm f/4G ED VR
24 mm
24 mm
35 mm
24 mm
35–80 mm
24–85 mm
28 mm
35 mm
AF-S DX NIKKOR 16–80 mm f/2,8–4E ED VR
AF-S DX NIKKOR 16–85 mm f/3,5–5,6G ED VR
AF-S Zoom-Nikkor 17–35 mm f/2,8D IF-ED
258 Tehničke napomene
Minimalno rastojanje bez
vinjetiranja
1,5 m
1,0 m
1,0 m
1,0 m
Nema vinjetiranja
Nema vinjetiranja
1,0 m
Nema vinjetiranja
Objektiv
AF-S DX Zoom-Nikkor 17–55 mm f/2,8G IF-ED
AF-S NIKKOR 18–35 mm f/3,5–4,5G ED
AF Zoom-Nikkor 18–35 mm f/3,5–4,5D IF-ED
AF-P DX NIKKOR 18–55 mm f/3,5–5,6G VR,
AF-P DX NIKKOR 18–55 mm f/3,5–5,6G
AF-S DX Zoom-Nikkor 18–70 mm
f/3,5–4,5G IF-ED
AF-S DX NIKKOR 18–105 mm
f/3,5–5,6G ED VR
AF-S DX Zoom-Nikkor 18–135 mm
f/3,5–5,6G IF-ED
AF-S DX NIKKOR 18–140 mm
f/3,5–5,6G ED VR
AF-S DX VR Zoom-Nikkor 18–200 mm
f/3,5–5,6G IF-ED,
AF-S DX NIKKOR 18–200 mm
f/3,5–5,6G ED VR II
AF-S DX NIKKOR 18–300 mm
f/3,5–5,6G ED VR
AF Zoom-Nikkor 20–35 mm f/2,8D IF
AF-S NIKKOR 24 mm f/1,4G ED
AF-S NIKKOR 24–70 mm f/2,8G ED
28 mm
35 mm
45–55 mm
24 mm
28–35 mm
24 mm
28–35 mm
18 mm
24–55 mm
18 mm
24–70 mm
18 mm
24 mm
35–105 mm
18 mm
24–135 mm
24 mm
35–140 mm
Minimalno rastojanje bez
vinjetiranja
1,5 m
1,0 m
Nema vinjetiranja
1,5 m
Nema vinjetiranja
1,0 m
Nema vinjetiranja
1,0 m
Nema vinjetiranja
1,0 m
Nema vinjetiranja
2,5 m
1,0 m
Nema vinjetiranja
2,0 m
Nema vinjetiranja
1,0 m
Nema vinjetiranja
24 mm
1,0 m
35–200 mm
Nema vinjetiranja
35 mm
50 mm
105–300 mm
24 mm
28 mm
35 mm
24 mm
35 mm
50–70 mm
1,5 m
1,0 m
Nema vinjetiranja
2,5 m
1,0 m
Nema vinjetiranja
1,0 m
1,5 m
Nema vinjetiranja
Položaj zuma
Tehničke napomene 259
Objektiv
AF-S NIKKOR 24–70 mm f/2,8E ED VR
AF-S VR Zoom-Nikkor 24–120 mm
f/3,5–5,6G IF-ED
AF-S NIKKOR 24–120 mm f/4G ED VR
AF-S Zoom-Nikkor 28–70 mm f/2,8D IF-ED
AF-S NIKKOR 28–300 mm f/3,5–5,6G ED VR
AF-S VR Zoom-Nikkor 200–400 mm
f/4G IF-ED,
AF-S NIKKOR 200–400 mm f/4G ED VR II
PC-E NIKKOR 24 mm f/3,5D ED *
Položaj zuma
50 mm
70 mm
24 mm
28–120 mm
24 mm
28 mm
35–120 mm
35 mm
50–70 mm
28 mm
35 mm
50–300 mm
200 mm
250 mm
300 mm
24 mm
Minimalno rastojanje bez
vinjetiranja
1,0 m
Nema vinjetiranja
1,0 m
Nema vinjetiranja
1,5 m
1,0 m
Nema vinjetiranja
1,5 m
Nema vinjetiranja
1,5 m
1,0 m
Nema vinjetiranja
4,0 m
3,0 m
2,5 m
3,0 m
* Kada nije pomeren niti nagnut.
Kada se koristi sa AF-S NIKKOR 14–24 mm f/2,8G ED, blic neće biti u
mogućnosti da osvetli celog subjekta pri svim razdaljinama.
260 Tehničke napomene
A Izračunavanje vidnog ugla
Veličina područja koje je izloženo fotoaparatu od 35 mm je 36 × 24 mm.
Veličina područja koje je izloženo D3400, nasuprot tome, je 23,5 × 15,6 mm,
što znači da je vidni ugao fotoaparata od 35 mm otprilike 1,5 puta onaj od
D3400. Približna žižna daljina objektiva za D3400 u 35 mm formatu može da
se izračuna tako što će se pomnožiti žižna daljina objektiva sa oko 1,5.
Veličina slike (35 mm format)
(36 × 24 mm)
Objektiv
Dijagonala slike
Veličina slike (D3400)
(23,5 × 15,6 mm)
Vidni ugao (35 mm format)
Vidni ugao (D3400)
Tehničke napomene 261
Nikon Creative Lighting System (CLS)
Nikonov napredni Creative Lighting System (CLS) nudi poboljšanu
komunikaciju između fotoaparata i kompatibilnog blica zarad
poboljšanog fotografisanja blicom. Ugrađeni blic neće okinuti kada
je opcioni blic prikačen.
❚❚ CLS-kompatibilni blicevi
Sledeće funkcije su dostupne sa CLS-kompatibilnim blicevima:
— — — — — — —
— — — — — — —
z
z
z — — — — — —
z
z
z
z
z
z
z
z
z
—
z
z
z
—
z — — z6 — — —
z
—
z
z7
z
z
— — — — — — —
— — — — — — —
z — — — — — —
z
z
— — — — — — —
SB-300
z z3
—4 z3
SB-400
z z2 z — — z z
SU-800
z2 z2
SB-R200
z z z — — z z
SB-500
z
SB-600
SB-910, SB-900,
SB-800
z
SB-700
SB-5000
i-TTL balansirani fleš za
digitalni SLR 1
Standardni i-TTL fleš za
digitalni SLR
%A Automatska blenda
A Automatski ne-TTL
Manuelni sa prioritetom
GN
udaljenosti
M Manuelni
RPT Ponavljanje bljeska
Daljinska kontrola blica
i-TTL i-TTL
Brza bežična kontrola
[A:B]
blica
%A Automatska blenda
A Automatski ne-TTL
M Manuelni
i-TTL
Pojedinačni blic
Glavni
Optički Advanced Wireless Lighting
(Napredno bežično osvetljavanje)
RPT Ponavljanje bljeska
262 Tehničke napomene
z
—
—
—
z5
—
—
—
—
—
z
—
—
—
—
—
z5
—
—
—
z5
—
—
—
z8 z7
— — — — — — —
z
z
z z z — z — —
z
z
z z z — — — —
— —
z z
— —
z z
z z
— —
z z 10
—
z
—
z
z
—
z
—
z
—
z
z
—
—
—
z
z
—
z
z
z
—
—
—
z9
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
z
—
—
z
z
—
SB-300
z z z — z — —
SB-400
z
SB-R200
z
SB-500
z z z — z — —
SU-800
z
SB-600
z
SB-700
Radio kontrolisano napredno bežično osvetljenje
Color Information Communication (blic)
Color Information Communication (LED lampa)
AF-assist za višeoblasni AF
Smanjenje efekta crvenih očiju
Objedinjena kontrola blica
Ažuriranje firmvera blica fotoaparata
SB-910, SB-900,
SB-800
RPT Ponavljanje bljeska
SB-5000
Daljinski
Optički Advanced Wireless Lighting
(Napredno bežično osvetljavanje)
i-TTL i-TTL
Brza bežična kontrola
[A:B]
blica
Automatska blenda/
%A/A
Automatski ne-TTL
M Manuelni
—
z
—
—
—
z
z
1
2
3
Nije dostupno sa spot merenjem.
Može takođe da se izabere sa blicom.
%A/A izbor režima izvršenog na blicu koristeći prilagođena podešavanja. „A“ će biti izabrano ako
objektiv nije tip E ili G.
4 „A“ će biti izabrano ako objektiv nije tip E ili G.
5 Može da se izabere samo sa fotoaparatom (0 197).
6 Dostupno samo u toku fotografisanja krupnog plana.
7 „A“ će se izabrati ako objektiv nije tip E ili G, bez obzira na izabrani režim sa blicem.
8 Izbor %A i A zavisi od izabrane opcije sa glavnim blicem.
9 Dostupno samo u režimu commander.
10 Ažuriranje firmvera za SB-910 i SB-900 može da se izvrši sa fotoaparata.
SU-800 wireless speedlight commander: Kada je montiran na CLSkompatibilan fotoaparat, SU-800 može da se koristi kao commander
za bliceve za SB-5000, SB-910, SB-900, SB-800, SB-700, SB-600,
SB-500 ili SB-R200 u do tri grupe. Sam SU-800 nije opremljen blicom.
Tehničke napomene 263
❚❚ Drugi blicevi
Sledeći blicevi mogu da se koriste u ne-TTL automatskim i
manuelnim režimima. Koristite sa fotoaparatom u režimu S ili M i
izabranom brzinom zatvarača od 1/200 s ili sporijom.
SB-80DX,
SB-30, SB-27 2,
SB-23,
SB-28DX, SB-28,
SB-29 3,
1 SB-22S, SB-22,
SB-50DX
SB-26, SB-25,
SB-20, SB-16B, SB-21B 3,
Režim blica
SB-24
SB-15
SB-29S 3
A
Automatski ne-TTL
z
—
z
—
M
Manuelni
z
z
z
z
G Ponavljanje bljeska
z
—
—
—
Sinhronizacija sa
REAR
z
z
z
z
zadnjom zavesom 4
1 Izaberite režim P, S, A ili M, spustite ugrađeni blic i koristite samo opcioni blic.
2 Režim blica je automatski podešen na TTL a zatvarač okidača je onemogućen. Podesite blic na A
(ne-TTL automatski blic).
3 Autofokus je dostupan samo sa AF-S VR Micro-Nikkor 105 mm f/2,8G IF-ED i AF-S Micro NIKKOR
60mm f/2,8G ED objektivima.
4 Dostupno kada se fotoaparat koristi da bi se izabrao režim blica.
Blic
A AS-15 adapter sa sinhro kontaktom
Kada je AS-15 adapter sa sinhro kontaktom (dostupan odvojeno) montiran
na šinu za blic i opremu fotoaparata, dodatni pribor za blic će se povezati
putem sinhro kabla.
D Koristite dodatni pribor za blic samo Nikon marke proizvoda
Koristite samo Nikon blic. Negativni naponi ili naponi preko 250 V primenjeni
na šinu za blic i opremu mogli bi ne samo da spreče normalnu operaciju,
već i da oštete sinhronizacijska strujna kola fotoaparata ili blica. Pre nego
što počnete da koristite Nikon blic koji nije naveden u ovom odeljku,
kontaktirajte Nikon ovlašćenog servisnog predstavnika za više informacija.
264 Tehničke napomene
D Napomene u vezi opcionog blica
Pogledajte Speedlight (Nikon blic) uputstvo za detaljnije instrukcije. Ako
blic podržava CLS, pogledajte odeljak za CLS-kompatibilne digitalne SLR
fotoaparate. D3400 nije uključen u „digitalnu SLR“ kategoriju u uputstvima
za SB-80DX, SB-28DX i SB-50DX.
Ako je opcioni blic prikačen u režimima fotografisanja koji nisu j, % i 3,
blic će opaliti sa svakim snimkom, čak i u režimima u kojima se ugrađeni blic
ne može koristiti.
i-TTL kontrola blica može da se koristi pri ISO osetljivostima između 100 i
12800. Pri visokim ISO osetljivostima, šum (linije) mogu da se pojave na
fotografijama snimljenim sa nekim opcionim blicevima; ako se ovo desi,
birajte nižu vrednost. Ako indikator spremnosti blica bljeska oko tri
sekunde nakon što je fotografija snimljena, blic je okinuo pri punoj snazi a
fotografija je možda premalo eksponirana (samo CLS-kompatibilne
jedinice blica; za informacije u vezi ekspozicije i indikatora punjenja blica na
drugim jedinicama, pogledajte uputstvo dostavljeno sa blicom).
Kada se SC-serije 17, 28 ili 29 sinhro kabla koriste za fotografisanje sa
odvojenim blicom, pravilna ekspozicija se možda neće postići u i-TTL
režimu. Preporučujemo da birate spot merenje da biste izabrali standardnu
i-TTL kontrolu blica. Napravite probni snimak i pogledajte rezultate na
monitoru.
U i-TTL, koristite reflektorski panel blica ili difuzorski adapter za blic
dostavljen sa blicom. Ne koristite druge panele kao što su difuzorski paneli,
jer to može da proizvede nepravilnu ekspoziciju.
Ako se kontrole na opcionom SB-5000, SB-910, SB-900, SB-800, SB-700 ili
SB-600 blicu ili SU-800 wireless Speedlight commander-u koriste da bi se
podesila korekcija snage blica, Y će se pojaviti u prikazu informacija.
Tehničke napomene 265
SB-5000, SB-910, SB-900, SB-800, SB-700, SB-600, SB-500 i SB-400 pružaju
smanjenje efekta crvenih očiju, dok SB-5000, SB-910, SB-900, SB-800,
SB-700, SB-600 i SU-800 pružaju AF-assist osvetljenje sa sledećim
ograničenjima:
• SB-5000: U slučaju 24–135 mm AF
objektiva, AF-assist osvetljivač je
dostupan samo sa tačkama fokusa
prikazanim na desnoj strani.
• SB-910 i SB-900: U slučaju
17–135 mm AF objektiva, AF-assist
osvetljivač je dostupan samo sa
tačkama fokusa prikazanim na
desnoj strani.
• SB-800, SB-600 i SU-800: U slučaju
24–105 mm AF objektiva, AF-assist
osvetljivač je dostupan samo sa
tačkama fokusa prikazanim na
desnoj strani.
• SB-700: U slučaju 24–135 mm AF
objektiva, AF-assist osvetljivač je
dostupan samo sa tačkama fokusa
prikazanim na desnoj strani.
24–37 mm
38–135 mm
17–135 mm
24 mm
25–105 mm
24–135 mm
U zavisnosti od objektiva koji se koristi i scene koje su snimljene, indikator
ispravnog fokusa (I) može da se prikaže kada subjekat nije u fokusu ili
fotoaparat možda neće biti u mogućnosti da se fokusira a zatvarač okidača
će se onemogućiti.
266 Tehničke napomene
Drugi dodaci
U trenutku sastavljanja ovog uputstva, sledeći dodaci su bili
dostupni za D3400.
Izvori
napajanja
Filteri
• Punjiva Li-jonska baterija EN-EL14a (0 12): Dodatne EN-EL14a
punjive baterije su dostupne od lokalnih prodavaca i Nikon
ovlašćenih servisnih predstavnika. EN-EL14 punjive baterije
takođe mogu da se koriste.
• MH-24 Punjač baterije (0 12): Ponovo napunite EN-EL14a i
EN-EL14 punjive baterije.
• EP-5A Priključak napajanja, AC adapter EH-5b: Ovi dodaci mogu da se
koriste za napajanje fotoaparata tokom dužih vremenskih
perioda (EH-5a i EH-5 AC adapteri takođe mogu da se koriste).
Priključak napajanja EP-5A je potreban za povezivanje
fotoaparata na EH-5b, EH-5a ili EH-5; pogledajte stranu 270 za
detalje.
• Filteri predviđeni za fotografisanje sa specijalnim efektima
mogu da ometaju autofokus ili elektronski daljinomer.
• D3400 ne može da se koristi sa linearnim polarizacionim
filterima. Koristite C-PL ili C-PL II cirkularne polarizacione
filtere umesto toga.
• NC filteri se preporučuju za zaštitu objektiva.
• Da biste sprečili duh efekat, korišćenje filtera se ne
preporučuje kada je subjekat kadriran nasuprot jakom svetlu,
ili kada je izvor jakog svetla u kadru.
• Merenje sa prioritetom centra se preporučuje sa filterima sa
faktorima korekcije ekspozicije (filter faktorima) preko 1×
(Y44, Y48, Y52, O56, R60, X0, X1, C-PL, ND2S, ND4, ND4S, ND8,
ND8S, ND400, A2, A12, B2, B8, B12). Pogledajte uputstvo za
filter za detalje.
Tehničke napomene 267
• DK-5 poklopac okulara (0 68): Sprečava da se svetlo koje uđe
putem tražila pojavi na fotografiji ili da ometa ekspoziciju.
• DK-20C Sočiva za korekciju okulara: Sočiva su dostupna sa
dioptrijom od –5, –4, –3, –2, 0, +0,5, +1, +2 i +3 m–1 kada je
kontrola podešavanja dioptrije fotoaparata u neutralnoj
poziciji (–1 m–1). Koristite sočiva za korekciju okulara ako
željeni fokus ne može da se dobije sa ugrađenom kontrolom
podešavanja dioptrije (–1,7 do +0,5 m–1). Isprobajte sočiva za
Dodaci
korekciju okulara pre kupovine da biste osigurali da željeni
okulara
fokus može da se dobije. Gumeni štitnik okulara ne može da
tražila
se koristi sa sočivima za korekciju okulara.
• Lupa DG-2: DG-2 uveličava scenu prikazanu u centru tražila
zarad veće preciznosti u toku fokusiranja. Adapter okulara je
neophodan (dostupan odvojeno).
• Adapter okulara DK-22: DK-22 se koristi kada se kači DG-2 lupa.
• Tražilo pod pravim uglom DR-6: DR-6 se prikači pod pravim uglom
na okular tražila, dopuštajući slici u tražilu da se vidi pod
pravim uglovima u odnosu na objektiv (na primer,
neposredno odozgo kada je fotoaparat horizontalan).
Poklopac tela BF-1B/Poklopac tela BF-1A: Poklopac tela čuva
Poklopac tela ogledalo, ekran tražila i senzor slike od prašine kada objektiv
nije na mestu.
Poklopci šine Poklopac šine za blic i opremu BS-1: Poklopac koji štiti šinu za blic i
za blic i
opremu. Šina za blic i opremu se koristi za opcioni blic.
opremu
USB kablovi UC-E20 USB kabl (0 178, 181)
HC-E1 HDMI kabl (0 184): HDMI kabl sa konektorom tipa C za
HDMI kablovi povezivanje na fotoaparat i konektorom tipa A za povezivanje
na HDMI uređaje.
268 Tehničke napomene
Bežična daljinska kontrola ML-L3 (0 95): ML-L3 koristi 3 V CR2025
punjivu bateriju.
Daljinski
upravljači
Pritiskajući bravicu ležišta baterije na desno (q), ubacite nokat
u otvor i otvorite ležište baterije (w). Postarajte se da punjiva
baterija bude ubačena u pravoj orijentaciji (r).
❚❚ Odobrene memorijske kartice
Fotoaparat podržava SD, SDHC i SDXC memorijske
kartice, uključujući SDHC i SDXC kartice koje su u skladu
sa UHS-I. Kartice koje su oštećene kao SD Speed Class 6
ili bolje se preporučuju za snimanje filmova; korišćenje sporijih
kartica može da dovede do prekida snimanja. Kada birate kartice za
korišćenje u čitačima kartice, postarajte se da budu kompatibilni sa
uređajem. Kontaktirajte proizvođača za informacije u vezi funkcija,
rukovanja i ograničenja u vezi korišćenja.
A Opcioni dodaci
Dostupnost može da varira u zavisnosti od zemlje ili regiona. Pogledajte
našu veb lokaciju ili brošure za najnovije informacije.
Tehničke napomene 269
Kačenje priključka napajanja i AC adaptera
Isključite fotoaparat pre kačenja opcionog priključka napajanja i AC
adaptera.
1 Pripremite fotoaparat.
Otvorite poklopce ležišta
punjive baterije (q) i
priključka napajanja (w).
2 Ubacite EP-5A priključak napajanja.
Obavezno ubacite priključak u
prikazanom smeru, koristeći priključak
da biste držali narandžastu bravicu
baterije pritisnutom na jednu stranu.
Proverite da li je priključak u potpunosti
ubačen.
3 Zatvorite poklopac ležišta
baterije.
Pozicionirajte kabl priključka
napajanja tako da prolazi
kroz slot priključka napajanja
i zatvorite poklopac ležišta
baterije.
270 Tehničke napomene
4 Povežite EH-5b AC adapter.
Povežite napojni kabl AC adaptera na AC utičnicu na AC
adapteru (e) i napojni kabl na DC utičnicu (r). P ikona se
prikazuje na monitoru kada fotoaparat napajaju AC adapter i
priključak napajanja.
Tehničke napomene 271
Vođenje računa o fotoaparatu
Čuvanje
Kada se fotoaparat neće koristiti tokom dužeg perioda, izvadite
punjivu bateriju i čuvajte je na hladnom, suvom mestu sa
poklopcem izvoda na mestu. Da biste sprečili pojavu buđi ili plesni,
čuvajte fotoaparat na suvom, dobro provetrenom prostoru. Ne
čuvajte svoj fotoaparat sa kuglicama naftalina ili kamfora niti na
mestima koja:
• su slabo provetrena ili imaju preko 60% vlage
• se nalaze pored opreme koja proizvodi elektromagnetska polja,
kao što su televizori ili radio aparati
• su izložena temperaturama iznad 50 °C ili ispod –10 °C
Čišćenje
Telo
fotoaparata
Objektiv,
ogledalo i
tražilo
Monitor
Koristite pumpicu da biste uklonili prašinu i vlakna, zatim
nežno obrišite koristeći mekanu, suvu krpu. Posle korišćenja
fotoaparata na plaži ili morskoj obali, obrišite pesak ili so krpom
malo navlaženoj u destilovanoj vodi i potpuno je osušite.
Važno: Prašina ili druga strana materija unutar fotoaparata može
da izazove štetu koju ne pokriva garancija.
Ovi stakleni elementi mogu lako da se oštete. Otklonite prašinu
ili vlakna koristeći pumpicu. Ako koristite aerosol pumpicu,
držite bočicu vertikalno da biste sprečili špricanje tečnosti. Da
biste uklonili otiske prstiju i ostale mrlje, stavite malo čistača za
objektiv na meku krpu i pažljivo očistite.
Otklonite prašinu ili vlakna koristeći pumpicu. Kada uklanjate
otiske prstiju i druge mrlje, obrišite površinu lagano mekom
krpom ili jelenskom kožom. Ne primenjujte silu, jer to može da
izazove štetu ili kvar.
Ne koristite alkohol, razređivač ili druge isparljive hemikalije.
272 Tehničke napomene
Čišćenje senzora slike
Ako sumnjate da se prljavština ili prašina na senzoru slike pojavljuje
na fotografijama, možete manuelno da očistite senzor kao što je
opisano ispod. Imajte na umu, međutim, da je senzor izuzetno
osetljiv i može lako da se ošteti. Nikon preporučuje da senzor čisti
samo Nikon ovlašćeno servisno osoblje.
1 Napunite punjivu bateriju.
Pouzdani izvor napajanje je neophodan kada se proverava ili čisti
senzor slike. Postarajte se da punjiva baterija bude u potpunosti
napunjena pre nego što nastavite.
2 Uklonite objektiv.
Isključite fotoaparat i uklonite objektiv.
3 Izaberite Digni i zaklj. ogledalo radi
čišćenja.
Uključite fotoaparat i markirajte Digni i
zaklj. ogledalo radi čišćenja u meniju
podešavanja i pritisnite 2 (imajte na
umu da ova opcija nije dostupna pri
nivoima punjive baterije od H ili
nižim).
4 Pritisnite J.
Poruka pokazana na desnoj strani će biti
prikazana na monitoru.
Tehničke napomene 273
5 Izdignite ogledalo.
Pritisnite dugme okidača skroz na dole.
Ogledalo će biti izdignuto a zavesa
zatvarača će se otvoriti, otkrivajući
senzor slike.
6 Pregledajte senzor slike.
Držeći fotoaparat tako da svetlo pada na
senzor slike, proverite da li unutrašnjost
fotoaparata ima prašinu ili vlakna. Ako
nikakvi strani objekti nisu prisutni
nastavite ka Koraku 8.
7 Očistite senzor.
Otklonite prašinu ili vlakna iz senzora
koristeći pumpicu. Ne koristite
pumpicu-četkicu, jer čekinje mogu da
oštete senzor. Prljavštinu koja ne može
da se ukloni sa pumpicom može samo
da ukloni Nikon ovlašćeno servisno
osoblje. Ni pod kojim uslovima ne smete da dodirnete ili obrišete
senzor.
8 Isključite fotoaparat.
Ogledalo će se vratiti na donju poziciju i zavesa zatvarača će se
zatvoriti. Zamenite objektiv ili poklopac tela.
274 Tehničke napomene
A Koristite pouzdan izvor napajanja
Zavesa zatvarača je osetljiva i može lako da se ošteti. Ako se fotoaparat
isključi dok je ogledalo izdignuto, zavesa će se automatski zatvoriti. Da biste
sprečili oštećenje zavese, pridržavajte se sledećih predostrožnosti:
• Ne isključujte fotoaparat niti uklanjajte niti isključujte izvor napajanja dok
je ogledalo izdignuto.
• Ako punjiva baterija oslabi dok je ogledalo izdignuto, zvučni signal će se
oglasiti i lampica samookidača će bljesnuti da bi upozorila da će se zavesa
zatvarača zatvoriti a ogledalo spustiti nakon oko dva minuta. Odmah
završite čišćenje ili pregled.
D Strane materije na senzoru slike
Strane materije koje uđu u fotoaparat kada se objektivi ili poklopci tela
uklone ili zamene (ili u retkim slučajevima tečnost ili fine čestice iz samog
fotoaparata) mogu da se zalepe na senzor slike, gde mogu da se pojave na
fotografijama snimljenim pod određenim uslovima. Da biste zaštitili
fotoaparat kada nema objektiva, obavezno zamenite poklopac tela koji je
dostavljen sa fotoaparatom, vodeći računa da prvo uklonite svu prašinu i
drugu stranu materiju koja se možda zalepila za stativ fotoaparata, bajonet
ili poklopac tela. Izbegavajte kačenje poklopca tela ili menjanje objektiva u
prašnjavim okruženjima.
Ako se strano telo nađe na senzoru slike, manuelno očistite senzor (0 273)
ili neka senzor očisti Nikon ovlašćeni servisni predstavnik. Fotografije na
koje je uticalo prisustvo strane materije na senzoru mogu da se retuširaju
koristeći opcije čišćenja slike dostupne kod nekih aplikacija za slike.
D Održavanje fotoaparata i dodataka
Fotoaparat je precizan uređaj i zahteva redovno održavanje. Nikon
preporučuje da fotoaparat pregleda originalni prodavac ili Nikon ovlašćeni
servisni predstavnik jednom svake jedne do dve godine i da se servisira
jednom svakih tri do pet godina (imajte na umu da se ove usluge
naplaćuju). Čest pregled i održavanje se posebno preporučuju ako se
fotoaparat koristi profesionalno. Sve dodatke koji se redovno koriste uz
fotoaparat, kao što su objektivi ili opcioni blicevi, treba uključiti prilikom
pregleda ili održavanja fotoaparata.
Tehničke napomene 275
Vođenje računa o fotoaparatu i punjivoj
bateriji: upozorenja
Ne ispuštajte: Proizvod može da se pokvari ako je izložen jakim udarima ili
vibracijama.
Držite na suvom: Ovaj proizvod nije vodootporan i može da se pokvari ako se
uroni u vodu ili izloži visokim nivoima vlažnosti. Rđa internog mehanizma
može da izazove nepopravljivu štetu.
Izbegavajte nagle promene u temperaturi: Nagle promene u temperaturi, kao što su
one koje se javljaju kada ulazite ili izlazite iz zagrejane zgrade po hladnom
danu, mogu da izazovu kondenzaciju unutar uređaja. Da biste sprečili
kondenzaciju, stavite uređaj u carrying case (torbicu za nošenje) ili plastičnu
kesu pre nego što ga izložite naglim promenama u temperaturi.
Držite podalje od jakih magnetnih polja: Ne koristite niti čuvajte ovaj uređaj u blizini
opreme koja generiše jaku elektromagnetnu radijaciju ili magnetna polja.
Jaka statička naelektrisanja ili magnetna polja koja proizvodi oprema kao što
su radio odašiljači mogli bi da ometaju monitor, da oštete podatke smeštene
na memorijskoj kartici ili da utiču na interno kolo proizvoda.
Ne ostavljajte objektiv da bude usmeren ka suncu: Ne ostavljajte objektiv usmeren ka
suncu ili ostalim jakim izvorima svetla na duže vreme. Jako svetlo može da
izazove pogoršanje senzora slike ili da napravi efekat belog zamućenja na
fotografijama.
Isključite proizvod pre nego što uklonite ili prekinete povezivanje sa izvorom napajanja: Ne
isključujte proizvod niti uklanjajte punjivu bateriju dok je proizvod uključen ili
dok se slike snimaju ili brišu. Nasilno presecanje napajanja u ovim
okolnostima može da dovede do gubitka podataka ili do štete na memoriji
proizvoda ili internog kola. Da biste sprečili slučajni prekid napajanja,
izbegavajte nošenje proizvoda sa jedne lokacije na drugu dok je AC adapter
priključen.
276 Tehničke napomene
Čišćenje: Kada čistite telo fotoaparata, koristite pumpicu da biste pažljivo
uklonili prašinu i vlakna, zatim nežno obrišite mekom, suvom krpom. Posle
korišćenja fotoaparata na plaži ili morskoj obali, obrišite pesak ili so krpom
malo navlaženom u čistoj vodi i zatim potpuno osušite fotoaparat.
Objektiv i ogledalo mogu lako da se oštete. Prašinu i vlakna treba nežno
ukloniti pumpicom. Kada koristite aerosol pumpicu, držite bočicu vertikalno
da biste sprečili curenje tečnosti. Za uklanjanje otisaka prstiju i ostalih mrlja sa
objektiva, primenite malu količinu čistača za objektiv na meku krpu i pažljivo
očistite objektiv.
Pogledajte „Čišćenje senzora slike“ (0 273) za informacije u vezi čišćenja
senzora slike.
Ne dodirujte zavesu zatvarača: Zavesa zatvarača je izuzetno tanka i može lako da
se ošteti. Ni pod kojim uslovima ne biste trebali da primenjujete pritisak na
zavesu, da je ubadate alatkama za čišćenje ili izlažete snažnim vazdušnim
strujanjima iz pumpice. Ove akcije mogu da ogrebu, deformišu ili pocepaju
zavesu.
Čuvanje: Da biste sprečili pojavu buđi ili plesni, čuvajte fotoaparat na suvom,
dobro provetrenom prostoru. Ako koristite AC adapter, isključite adapter da
biste sprečili požar. Ako se proizvod neće koristiti duže vreme, izvadite
punjivu bateriju da biste sprečili curenje i čuvajte fotoaparat u plastičnoj kesi
koja sadrži isušivač. Nemojte, međutim, da čuvate kućište fotoaparata u
plastičnoj kesi, jer to može da dovede do kvarenja materijala. Imajte na umu
da isušivač postepeno gubi svoj kapacitet da apsorbuje vlagu i treba ga
menjati u redovnim intervalima.
Da biste sprečili pojavu buđi ili plesni, izvadite fotoaparat iz skladišta
najmanje jednom mesečno. Uključite fotoaparat i okinite zatvarač nekoliko
puta pre nego što ga odložite.
Čuvajte punjivu bateriju na hladnom, suvom mestu. Zamenite poklopac
izvoda pre nego što odložite punjivu bateriju.
Tehničke napomene 277
Napomene u vezi monitora: Monitor je napravljen sa izuzetno visokom
preciznošću; najmanje 99,99% piksela je efektivno, tako da ne nedostaje i nije
defektivno više od 0,01%. Zbog toga, iako ovi prikazi mogu da sadrži piksele
koji su uvek uključeni (beli, crveni, plavi ili zeleni) ili su uvek isključeni (crni),
ovo ne ukazuje na kvar i nema nikakvog efekta na slike koje se snimaju sa
ovim uređajem.
Slike na monitoru će se možda teško videti na jakom svetlu.
Ne primenjujte silu na monitoru, jer to može da izazove štetu ili kvar. Prašina
ili vlakna na monitoru mogu da se otklone pumpicom. Mrlje mogu da se
otklone tako što će se nežno obrisati mekom krpom ili jelenskom kožom. Ako
se monitor polomi, treba voditi računa da se izbegnu povrede od
polomljenog stakla i da se spreči da tečni kristal iz monitora dodirne kožu ili
da uđe u oči i usta.
Moareefekat: Moare efekat je interferentni obrazac stvoren interakcijom slike
koja sadrži pravilnu, ponavljajuću mrežu, kao što je obrazac tkanja na
tkaninama ili prozorima na zgradi, sa mrežom senzora slike fotoaparata. Ako
primetite moare efekat na svojim fotografijama, pokušajte da promenite
razdaljinu do subjekta, da zumirate i odzumirate, ili da promenite ugao
između subjekta i fotoaparata.
Punjiva baterija i punjač: Punjive baterije mogu da iscure ili eksplodiraju ako se
njima nepravilno rukuje. Pročitajte i sledite upozorenja i mere opreznosti na
stranama xi–xiv ovog uputstva. Poštujte sledeće mere predostrožnosti
prilikom upotrebe punjivih baterija i punjača:
• Koristite samo punjive baterije odobrene za upotrebu u ovoj opremi.
• Ne izlažite punjivu bateriju plamenu ili preteranoj toploti.
• Držite izvode punjive baterije čistim.
• Isključite proizvod pre zamene punjive baterije.
• Uklonite punjivu bateriju iz fotoaparata ili punjača kada se ne koristi i
zamenite poklopac izvoda. Ovi uređaji troše male količine napona čak i kada
su isključeni i mogli bi da iscrpe punjivu bateriju do te mere da neće više
funkcionisati. Ako se punjiva baterija neko vreme neće koristiti, ubacite je u
fotoaparat i ispraznite je pre nego što je uklonite i sačuvate na lokaciji gde je
ambijentalna temperatura od 15 °C do 25 °C (izbegavajte vruće ili izuzetno
hladne lokacije). Ponovite ovaj proces najmanje jednom svakih šest meseci.
278 Tehničke napomene
• Neprestano uključivanje i isključivanje fotoaparata kada je punjiva baterija
u potpunosti ispražnjena će skratiti vek baterije. Punjive baterije koje su u
potpunosti ispražnjene moraju da se napune pre upotrebe.
• Interna temperatura punjive baterije može da poraste dok je punjiva
baterija u upotrebi. Pokušaj da se napuni punjiva baterija dok je njena
interna temperatura povećana će negativno uticati na rad punjive baterije i
punjiva baterija se možda neće napuniti ili će se samo delimično napuniti.
Sačekajte da se punjiva baterija ohladi pre punjenja.
• Napunite punjivu bateriju unutra pri ambijentalnim temperaturama od
5 °C–35 °C. Ne koristite punjivu bateriju pri ambijentalnim temperaturama
ispod 0 °C ili iznad 40 °C; nepoštovanje ove predostrožnosti može da ošteti
punjivu bateriju ili da utiče na njen rad. Kapacitet može da se smanji a
vremena punjenja mogu da se povećaju pri temperaturama punjiva
baterije od 0 °C do 15 °C i od 45 °C do 60 °C. Punjiva baterija se neće puniti
ako je njena temperatura ispod 0 °C ili iznad 60 °C.
• Ako lampica CHARGE bljeska brzo (oko osam puta u sekundi) u toku punjenja,
potvrdite da je temperatura u pravilnom rasponu a zatim isključite punjač i
izvadite i ponovo ubacite punjivu bateriju. Ako se problem ponovo javi,
odmah prestanite sa upotrebom i odnesite punjivu bateriju i punjač do
vašeg dobavljača ili Nikon ovlašćenog servisnog predstavnika.
• Ne pomerajte punjač niti dodirujte punjivu bateriju u toku punjenja.
Nepoštovanje ove predostrožnosti može u retkim slučajevima da dovede
do toga da punjač pokaže da je punjenje završeno kada je punjiva baterija
samo delimično napunjena. Uklonite i ponovo ubacite punjivu bateriju da
bi punjenje opet započelo.
• Nastavljanje punjenja punjive baterije nakon što je ona u potpunosti
napunjena može da pogorša performanse punjive baterije.
• Vidljiv pad u vremenu tokom kojeg punjiva baterija zadržava svoje punjenje
kada se koristi na sobnoj temperaturi znači da je neophodno da se zameni.
Kupite novu EN-EL14a punjivu bateriju.
• Koristite punjač samo sa kompatibilnim punjivim baterijama. Izvucite iz
utičnice kada ga ne koristite.
• Ne pravite kratak spoj između izvoda punjača. Neuvažavanje ove
predostrožnosti može da dovede do pregrejavanja i oštećenja punjača.
Tehničke napomene 279
• Napunite punjivu bateriju pre upotrebe. Kada snimate fotografije u važnim
prilikama, spremite rezervnu punjivu bateriju i držite je potpuno
napunjenom. U zavisnosti od vaše lokacije, možda će biti teško da se kupe
punjive baterije za zamenu u kratkom roku. Imajte na umu da u hladnim
danima, kapacitet punjivih baterija teži da se smanji. Postarajte se da
punjiva baterija bude u potpunosti napunjena pre nego što snimite
fotografije napolju na hladnom vremenu. Držite rezervnu punjivu bateriju
na toplom mestu i razmenjujte te dve po potrebi. Kada se zagreje, hladna
punjiva baterija može da povrati deo svog punjenja.
• Polovne punjive baterije su vredan resurs; reciklirajte u skladu sa lokalnim
propisima.
280 Tehničke napomene
Dostupna podešavanja
Sledeća tabela navodi podešavanja koja se mogu prilagoditi u
svakom režimu. Imajte na umu da neka podešavanja možda neće
biti dostupna u zavisnosti od izabranih opcija.
Meni fotografisanja
Ostala podešavanja
i
ISO osetljivost
—
Balans bele
—
Podesi Picture Control —
Active D-Lighting
—2
Smanjenje šuma
z
Režim fokusa (tražilo) z
Režim fokusa (živi
z
prikaz slike/film)
Režim AF-oblasti
z
(tražilo)
Režim AF-oblasti (živi
—
prikaz slike/film)
Ugrađeni AF-assist
z
osvetljivač
Merenje
—
Kontrola blica za
ugrađeni blic/Opcioni —
blic
Korekcija snage blica —
Korekcija ekspozicije
—
Režim blica
j
—
—
—
—2
z
z
P, S,
A, M
z
z
z
z
z
z
k,
p,
n,
o
z1
—
—
—2
z
z
l,
m
z1
—
—
—2
z
z
%
—
—
—
—
—
—
S,
T
z1
—
—
—
z
z
U
z1
—
—
—2
z
z
'
z1
—
—
—
z
z
(
z1
—
—
—
z
z
z z z z
3
z1
—
—
—
z
z
1,
2,
3
z1
—
—
—
z
z
z
z z z z
z z
z
z z z — z z z — z z
— z z z z3 z z3 z3 — z3 z
z
z z — — z z z — z z
— z — — — — — — — — —
— z — — — — — — — — —
— z z z — — — — — — —
— z z z z — — — — — —
z — z z — — z z z — — —
1 Aut. kontr. ISO osetljivosti nije dostupna.
2 Fiksirano pri Uključeno.
3 AF za praćenje subjekata nije dostupno.
Tehničke napomene 281
Rešavanje problema
Ako fotoaparat ne radi onako kako se očekuje, proverite ovaj spisak
uobičajenih problema koji se nalazi ispod pre nego što konsultujete
prodavca ili Nikonovog ovlašćenog servisnog predstavnika.
Punjiva baterija/Prikaz
Fotoaparat je uključen ali ne reaguje: Sačekajte da se snimanje završi. Ako se
problem i dalje pojavljuje, isključite fotoaparat. Ako se fotoaparat ne isključi,
uklonite i ponovo ubacite punjivu bateriju ili, ako koristite AC adapter,
prekinite povezivanje i ponovo povežite AC adapter. Imajte na umu da iako
će se podaci koji se trenutno snimaju izgubiti, na podatke koji su se već
snimili neće uticati uklanjanje ili prekidanje povezivanja sa izvorom
napajanja.
Fotoaparatu treba vremena da se isključi: Fotoaparat izvršava proveru senzora slike.
Ne vadite punjivu bateriju niti prekidajte povezivanje AC adaptera dok se
fotoaparat ne isključi.
Tražilo je van fokusa: Prilagodite fokus tražila (0 26). Ako ovo ne ispravi problem,
izaberite pojedinačni servo autofokusa (AF-S; 0 69), AF u jednoj tački (c;
0 74) i tačku fokusa u centru a zatim kadrirajte subjekta sa visokim
kontrastom u tački fokusa u centru i pritisnite dugme okidača do pola da biste
fokusirali fotoaparat. Sa fotoaparatom u fokusu, koristite kontrolu
podešavanja dioptrije da biste stavili subjekta u jasan fokus u tražilu. Ako je
neophodno, fokus tražila može dodatno da se prilagodi koristeći opciona
korektivna sočiva (0 268).
Prikazi se isključuju bez upozorenja: Birajte duža kašnjenja za Kašnjenje
automatskog isključivanja (0 207).
Prikaz informacija se ne pojavljuje na monitoru: Dugme okidača je pritisnuto do pola.
Ako se prikaz informacija ne pojavi kada uklonite svoj prst sa dugmeta
okidača, potvrdite da je Uključeno izabrano za Kašnjenje aut. isključivanja
(0 206) i da je punjiva baterija napunjena.
Prikaz informacija u tražilu ne reaguje i taman je: Vremena reagovanja i svetlina ovog
prikaza zavise od temperature.
282 Tehničke napomene
Fotografisanje (svi režimi)
Fotoaparat se sporo uključuje: Izbrišite datoteke ili fascikle.
Okidanje zatvarača je onemogućeno:
• Memorijska kartica je zaključana, puna ili nije ubačena (0 13, 292).
• Okidanje je zaključano je izabrano za Zaključaj okid. ako je slot prazan
(0 226) i nijedna memorijska kartica nije ubačena (0 13).
• Ugrađeni blic se puni (0 38).
• Fotoaparat nije u fokusu (0 35).
• Prikačen objektiv nije tip E ili G a fotoaparat nije u režimu M (0 253).
Samo jedna slika se snimi svaki put kada se dugme okidača pritisne u kontinualnom režimu
fotografisanja: Kontinualno fotografisanje nije dostupno ako ugrađeni blic
opali (0 64, 87).
Krajnja fotografija je veća od područja pokazanog u tražilu: Horizontalno i vertikalno
pokrivanje slike u tražilu je otprilike 95%.
Fotografije nisu u fokusu:
• Prikačen objektiv ne može da se koristi sa autofokusom: fokusirajte
manuelno ili pređite na objektiv koji može da se koristi sa autofokusom
(0 81, 253).
• Fotoaparat nije u mogućnost da fokusira koristeći autofokus: koristite
manuelni fokus ili zaključavanje fokusa (0 72, 79, 81).
• Fotoaparat je u režimu manuelnog fokusa: fokusirajte manuelno (0 81).
Fokus se ne zaključava kada je dugme okidača pritisnuto do pola: Koristite A (L)
dugme da biste zaključali fokus kada je živi prikaz slike isključen i AF-C je
izabrano za režim fokusa ili kada fotografišete subjekte u pokretu u AF-A
režimu (0 79).
Tačka fokusa ne može da se izabere:
• e (Automatska AF oblast; 0 74) je izabrana: birajte drugi režim
AF-oblasti.
• Pritisnite dugme okidača do pola da biste pokrenuli tajmer pripravnosti
(0 37).
Režim AF-oblasti ne može da se izabere: Izabran je manuelni fokus (0 69, 81).
Tehničke napomene 283
AF-assist osvetljivač se ne pali:
• AF-assist osvetljivač se ne pali ako je AF-C izabrano za režim autofokusa
(0 69) ili ako je kontinualni servo autofokus izabran kada je fotoaparat u
AF-A režimu. Birajte AF-S. Ako je opcija koja nije e (Automatska AF oblast)
izabrana za režim AF-oblasti, izaberite centar tačke fokusa (0 74, 76).
• Fotoaparat je trenutno u živom prikazu slike.
• Isključeno je izabrano za Ugrađeni AF-assist osvetljivač (0 196).
• Osvetljivač se isključio automatski. Osvetljivač će možda postati topao ako
se kontinualno koristi; sačekajte da se ohladi.
Veličina slike ne može da se promeni: Kvalitet slike je podešen na NEF (RAW) (0 85).
Fotoaparat sporo snima fotografije:
• U zavisnosti od uslova fotografisanja i učinka memorijske kartice, lampica
pristupanja će se možda svetleti do oko minut nakon što se fotografisanje
završi u kontinualnom režimu okidanja.
• Isključite smanjenje šuma (0 195).
284 Tehničke napomene
Šum (svetle tačke, nepravilno raspoređeni svetli pikseli, fog šum ili linije) se pojavljuju na
fotografijama:
• Svetle tačke, nepravilno raspoređeni svetli pikseli, fog šum i linije mogu da
se smanje smanjujući ISO osetljivost.
• Koristite opciju Smanjenje šuma u meniju fotografisanja da biste ograničili
pojavu svetlih tačaka ili fog šuma na fotografijama snimljenim pri brzinama
zatvarača sporijim od 1 s (0 195).
• Fog šum ili svetle tačke mogu da označavaju da je interna temperatura
fotoaparata postala povišena usled visokih ambijentalnih temperatura,
dugih ekspozicija ili sličnih razloga: isključite fotoaparat i sačekajte da se
ohladi pre nego što nastavite fotografisanje.
• Pri visokim ISO osetljivostima, linije mogu da se pojave na fotografijama
snimljenim sa nekim opcionim automatskim blicem; ako se ovo desi, birajte
nižu vrednost.
• Pri visokim ISO osetljivostima, uključujući visoke vrednosti izabrane sa aut.
kontr. ISO osetljivosti, nepravilno raspoređeni svetli pikseli mogu da se
smanje ako se uključi Smanjenje šuma (0 195).
• Pri visokim ISO osetljivostima, svetle tačke, nepravilno raspoređeni svetli
pikseli, fog šum ili linije mogu da se primete u dugačkim ekspozicijama i
fotografije snimljene pri visokim ambijentalnim temperaturama ili sa
omogućenim Active D-Lighting, Ravnomerno izabrano za Podesi Picture
Control (0 132) ili ekstremnim vrednostima izabranim za Picture Control
parametre (0 135).
• U % režimu, nepravilno raspoređeni svetli pikseli, fog šum ili linije mogu da
se više primete na slikama snimljenim pod niskim svetlom.
Nijedna fotografija se ne snima kada se daljinska kontrola dugmeta okidača pritisne:
• Zamenite punjivu bateriju u daljinskoj kontroli (0 269).
• Birajte režim okidanja daljinskom kontrolom (0 95).
• Blic se puni (0 38).
• Vreme izabrano za Čekanje na dalj. signal (ML-L3) (0 208) je isteklo.
• Jako svetlo ometa ML-L3 daljinsku kontrolu.
Zvučni signal se ne oglašava:
• Isključeno je izabrano za Zvučni signal (0 213).
• Fotoaparat je u režimu tihog okidanja zatvarača (0 65), ili se film snima
(0 138).
• MF ili AF-C je izabrano kao režim fokusa ili se subjekat pomera kada je AF-A
izabrano (0 69).
Tehničke napomene 285
Mrlje se pojavljuju na fotografijama: Obrišite prednje i zadnje elemente objektiva.
Ako problem nastavi da se javlja, manuelno očistite senzor slike (0 273) ili
kontaktirajte Nikon ovlašćenog servisnog predstavnika.
Datum nije utisnut na fotografijama: NEF (RAW) opcija je izabrana za kvalitet slike
(0 85, 202).
Zvuk se ne snima sa filmovima: Isključen mikrofon je izabrano za Podešavanja
za filmove > Mikrofon (0 141).
Živi prikaz slike se neočekivano okončava ili se ne pokreće: Živi prikaz slike može da se
automatski okonča da bi se sprečila šteta nad internim kolima fotoaparata
ako:
• Ambijentalna temperatura je visoka
• Fotoaparat se koristio duže vreme u živom prikazu slike ili da bi snimio
filmove
• Fotoaparat se koristio u kontinualnom režimu okidanja na duže periode.
Ako se živi prikaz slike ne pokrene kada pokušate da pokrenete živi prikaz
slike, sačekajte da se interna kola ohlade i pokušajte ponovo. Imajte na umu
da fotoaparat može biti topao na dodir, ali ovo ne ukazuje na kvar.
Artefakti slike se pojavljuju u toku živog prikaza slike: „Šum“ (nepravilno raspoređeni
svetli pikseli, fog šum ili linije) i neočekivane boje mogu da se pojave ako
zumirate na prikaz kroz objektiv (0 38) u toku živog prikaza slike; u
filmovima, na količinu i distribuciju nepravilno raspoređenih svetlih piksela,
fog šuma i svetlih tačaka utiče veličina slike i broj (0 141). Nepravilno
raspoređeni svetli pikseli, fog šum ili svetle tačke takođe mogu da se pojave
kao rezultat povećanja temperature internih kola fotoaparata u toku živog
prikaza slike; izađite iz živog prikaza slike kada se fotoaparat ne koristi.
Treperenje ili trake svetla se pojavljuju u toku živog prikaza slike ili snimanja filma: Birajte
opciju za Smanjenje treperenja koja odgovara frekvenciji lokalnog AC
snabdevanja električnom energijom (0 213).
Svetle trake se pojavljuju u toku živog prikaza slike ili snimanja filma: Blještavi znak, blic
ili drugi izvori svetlosti sa kratkim trajanjem su se koristili u toku živog prikaza
slike ili snimanja filma.
Stavka menija ne može da se izabere: Neke opcije nisu dostupne u svim režimima.
286 Tehničke napomene
Fotografisanje (P, S, A, M)
Okidanje zatvarača je onemogućeno:
• Prikačen objektiv nije tip E ili G: rotirajte točkić režima fotoaparata na M
(0 105, 253).
• Točkić režima je rotiran na S nakon što je brzina zatvarača „beskonačna
ekspozicija“ ili „beskonačno (Time)“ izabrana u režimu M: birajte novu brzinu
zatvarača (0 101).
Pun opseg brzina zatvarača nije dostupan:
• Blic u upotrebi (0 91).
• Kada je Uključeno izabrano za Podešavanja za filmove > Manuelno
podeš. za filmove u meniju fotografisanja, opseg dostupnih brzina
zatvarača se razlikuje u zavisnosti od broja slika u sekundi (0 142).
Željena blenda ne može da se izabere: Opseg dostupnih blendi varira sa objektivom
koji se koristi.
Boje su neprirodne:
• Prilagodite balans bele da bi odgovarao izvoru svetlosti (0 121).
• Prilagodite Podesi Picture Control podešavanja (0 132).
Ne može da se izmeri balans bele: Subjekat je previše taman ili previše svetao
(0 128).
Slika ne može da se izabere kao izvor za zapamćenu postavku balansa bele: Slika nije
napravljena sa D3400 (0 130).
Efekti Picture Control se razlikuju od slike do slike: A (automatski) je izabrano za
uoštravanje, jasnoću, kontrast ili zasićenost. Za dosledne rezultate u seriji
fotografija, izaberite drugo podešavanje (0 136).
Merenje ne može da se promeni: Zaključavanje autoekspozicije je na snazi (0 113).
Korekcija ekspozicije ne može da se koristi: Fotoaparat je u režimu M. Birajte drugi
režim (0 98, 116).
Šum (crvenkasta područja ili drugi artefakti) se javlja pri dugačkim ekspozicijama: Uključite
smanjenje šuma (0 195).
Tehničke napomene 287
Reprodukcija
NEF (RAW) slika se ne reprodukuje: Fotografija je snimljena pri kvalitetu slike od
NEF (RAW) + JPEG (0 84).
Slike snimljene sa drugim fotoaparatima ne mogu da se pregledaju: Slike snimljene sa
drugim tipovima fotoaparata možda neće biti pravilno prikazane.
Neke slike nisu prikazane u toku reprodukcije: Izaberite Sve za Fascikla
reprodukcije (0 187).
Fotografije sa orijentacijom „visoka“ (portret) se prikazuju u orijentaciji „široka“ (pejzaž):
• Izaberite Uključeno za Rotiraj uspravne (0 189).
• Fotografija se snimila sa Isključeno izabrano za Automatsko rotiranje
slike (0 188).
• Fotografija se prikazuje u prikazu slike (0 188, 189).
• Fotoaparat je bio usmeren nagore ili nadole kada je fotografija snimljena
(0 188).
Slika ne može da se izbriše:
• Slika je zaštićena: uklonite zaštitu (0 168).
• Memorijska kartica je zaključana (0 291).
Slika ne može da se retušira: Fotografija ne može više da se uredi sa ovim
fotoaparatom (0 228).
Fotografija ne može da se izabere za štampu: Fotografija je u NEF (RAW) formatu.
Prebacite fotografije na kompjuter i štampajte koristeći Capture NX-D
(0 177). NEF (RAW) fotografije mogu da se sačuvaju u JPEG formatu koristeći
Obrada NEF (RAW) (0 230).
Slika nije prikazana na TV-u: HDMI (0 184) kabl nije pravilno povezan.
Fotoaparat ne odgovara na daljinsku kontrolu za HDMI-CEC televizor:
• Izaberite Uključeno za HDMI > Kontrola uređaja u meniju podešavanja
(0 185).
• Prilagodite HDMI-CEC podešavanja za televizor kao što je opisano u
dokumentaciji koja je obezbeđena sa uređajem.
Fotografije ne mogu da se prebace na kompjuter: OS nije kompatibilan sa
fotoaparatom ili softverom za prebacivanje. Koristite čitač kartice da biste
kopirali fotografije na kompjuter (0 177).
Kompjuter prikazuje NEF (RAW) slike različito od fotoaparata: Softver trećih lica ne
prikazuje efekte Picture Controls, Active D-Lighting ili kontrolu vinjetiranja.
Koristite Capture NX-D (0 177).
288 Tehničke napomene
Bluetooth
Lampica pristupanja memorijskoj kartici (0 36) se pali kada je fotoaparat isključen:
Fotoaparat prenosi podatke na pametni uređaj. Ovo ne ukazuje na grešku.
Ne može da se poveže na bežične štampače i druge bežične uređaje: Ovaj fotoaparat
može da se poveže samo sa uređajima na kojima je SnapBridge aplikacija
instalirana.
Razno
Datum snimanja nije tačan: Podesite sat fotoaparata (0 25, 205).
Stavka menija ne može da se izabere: Neke opcije nisu dostupne pri određenim
kombinacijama podešavanja ili kada memorijska kartica nije ubačena (0 13,
227, 281).
Tehničke napomene 289
Poruke o grešci
Ovaj odeljak navodi indikatore i poruke o grešci koje se pojavljuju u
tražilu i monitoru.
A Ikone upozorenja
Blještanje d na monitoru ili s u tražilu naznačava da upozorenje ili poruka
o grešci mogu da se prikažu na monitoru pritiskajući W (Q) dugme.
Indikator
Monitor
Tražilo
Objektiv nije montiran
F/s
(bljeska)
Pre fotografisanja
rotirajte prsten zuma da
biste izvukli objektiv.
F
(bljeska)
Rešenje
• Priključite kompatibilan objektiv.
• Ako objektiv nije tip E ili G,
izaberite režim M.
Objektiv sa dugmetom uvlačenje /
izvlačenje objektiva je prikačen, a
objektiv je uvučen. Pritisnite
dugme uvlačenje / izvlačenje
objektiva i rotirajte prsten zuma da
biste izvukli objektiv.
Okidanje zatvarača je
d/s Isključite fotoaparat i napunite ili
onemogućeno.
(bljeska) zamenite punjivu bateriju.
Napunite bateriju.
Nije moguće koristiti
ovu bateriju. Ne
komunicira dobro sa
fotoaparatom. Za bezb.
d
Koristite punjivu bateriju koju je
korišćenje fotoap.
(bljeska) odobrio Nikon.
Izaberite bateriju koja je
naznačena za korišćenje
u ovom fotoap.
Greška pri inicijalizaciji.
Isključite fotoaparat, uklonite i
Isključite fotoaparat, a d/k
zamenite punjivu bateriju a zatim
zatim ga ponovo
(bljeska)
ponovo uključite fotoaparat.
uključite.
290 Tehničke napomene
0
252
105
16
12, 13
267
13, 18
Indikator
Monitor
Baterija je skoro prazna.
Dovršite radnju i odmah
isključite fotoaparat.
Sat nije podešen
Nije umetnuta mem.
kartica
Memorijska kartica je
zaključana.
Prebacite prekidač za
zaključavanje u poziciju
„upisivanje“.
Tražilo
—
Rešenje
Završite čišćenje i isključite
fotoaparat i ponovo napunite ili
zamenite punjivu bateriju.
s
Podesite sat fotoaparata.
(bljeska)
S/s Isključite fotoaparat i potvrdite da
(bljeska) je kartica pravilno ubačena.
(
(bljeska)
Memorijska kartica je zaključana
(zaštićena od upisivanja). Gurnite
prekidač za zaštitu kartice od
upisivanja na poziciju „upisivanje“.
• Koristite odobrenu karticu.
• Formatirajte karticu. Ako problem
i dalje postoji, kartica je možda
oštećena. Obratite se Nikon
ovlašćenom servisnom
predstavniku.
Nije moguće koristiti
• Greška pri pravljenju nove
ovu memorijsku karticu.
(/k fascikle. Izbrišite datoteke ili
Kartica je možda
ubacite novu memorijsku karticu.
(bljeska)
oštećena. Umetnite
•
Ubacite novu memorijsku karticu.
drugu karticu.
• Eye-Fi kartica još uvek emituje
bežični signal nakon što je
Onemogući izabrano za Eye-Fi
otpremanje. Da biste prekinuli
bežičnu transmisiju, isključite
fotoaparat i uklonite karticu.
Eye-Fi kartica je zaključana
Nije dostupno ako je
(/k (zaštićena od upisivanja). Gurnite
Eye-Fi kartica
(bljeska) prekidač za zaštitu kartice od
zaključana.
upisivanja na poziciju „upisivanje“.
Ova kartica nije
Formatirajte karticu ili isključite
T
formatirana.
fotoaparat i ubacite novu
(bljeska)
Formatirajte karticu.
memorijsku karticu.
0
275
25,
205
13
—
269
201
13,
171
13
224
—
13,
201
Tehničke napomene 291
Indikator
Monitor
Rešenje
0
• Smanjite kvalitet i veličinu.
84
j/A/s
Kartica je puna
• Izbrišite fotografije.
171
(bljeska)
• Ubacite novu memorijsku karticu. 13
Fotoaparat ne može da se fokusira
●
koristeći autofokus. Promenite
35,
—
(bljeska) kompoziciju ili fokusirajte
72, 81
manuelno.
• Koristite manju ISO osetljivost.
93
• Koristite komercijalni ND filter.
267
• U režimu:
Subjekat je previše
S Povećajte brzinu zatvarača
102
svetao
A Birajte manju blendu (viši
104
f-broj)
% Birajte drugi režim
s
5
(bljeska)
fotografisanja
• Koristite višu ISO osetljivost.
93
• Koristite blic.
87
Subjekat je previše
• U režimu:
taman
S Smanjite brzinu zatvarača
102
A Birajte veću blendu (niži
104
f-broj)
„Besk. eksp.“ nije mog. u A/s
S
(bljeska) Promenite brzinu zatvarača ili
102,
105
„Beskonačno“ nije mog.
&/s izaberite režim M.
uS
(bljeska)
Blic je opalio pri punoj snazi.
Proverite fotografiju na monitoru;
N
—
ako je nedovoljno eksponirana,
—
(bljeska)
prilagodite podešavanja i pokušajte
ponovo.
292 Tehničke napomene
Tražilo
Indikator
Monitor
—
Tražilo
N/s
(bljeska)
Greška. Ponovo
pritisnite dugme
okidača.
Greška pri pokretanju.
Kontaktirajte Nikon
ovlašćenog servisnog
predstavnika.
Greška merenja
Nije moguće pokrenuti
živi prikaz slike.
Sačekajte da se
fotoaparat ohladi.
Fascikla ne sadrži slike.
O
(bljeska)
Rešenje
• Koristite blic.
• Promenite razdaljinu do subjekta,
blendu, opseg blica ili ISO
osetljivost.
• Žižna daljina objektiva je manja
od 18 mm: koristite dužu žižnu
daljinu.
• Opcioni SB-400 ili SB-300 blic je
prikačen: blic je u položaju za
osvetljavanje sa odbijanjem svetla
ili je razdaljina fokusa jako kratka.
Nastavite da fotografišete; ako je
potrebno, povećajte razdaljinu
fokusa da biste sprečili da se
senke pojave na fotografiji.
Okinite zatvarač. Ako problem i
dalje postoji ili se često pojavljuje,
konsultujte Nikon ovlašćenog
servisnog predstavnika.
0
87
92,
93,
104
—
—
—
Konsultujte se sa Nikon ovlašćenim
servisnim predstavnikom.
—
—
Sačekajte da se interna kola ohlade
pre nego što nastavite sa živim
prikazom slike ili snimanjem filma.
286
—
Fascikla izabrana za reprodukciju
ne sadrži nijednu sliku. Izaberite
13,
fasciklu koja sadrži slike sa menija
187
Fascikla reprodukcije ili ubacite
memorijsku karticu koja sadrži slike.
Tehničke napomene 293
Indikator
Monitor
Nije moguće prikazati
ovu datoteku.
Nije moguće izabrati ovu
datoteku.
Rešenje
Datoteka ne može da se
—
reprodukuje na fotoaparatu.
Slike napravljene sa drugim
—
uređajima ne mogu da se retuširaju.
• Filmovi napravljeni sa drugim
uređajima ne mogu da se urede.
Nije moguće urediti ovaj
—
film.
• Filmovi moraju da budu najmanje
dve sekunde dugački.
Memorijska kartica ne sadrži
Nema slike za
—
NEF (RAW) slike za korišćenje sa
retuširanje.
Obrada NEF (RAW).
Pristup mreži nije
Isključite fotoaparat i ponovo
dostupan dok se
—
pokušajte nakon što sačekate da se
fotoaparat ne ohladi.
fotoaparat ohladi.
Proverite štampač. Da biste
Proverite štampač.
—
nastavili, izaberite Nastavi (ako je
dostupno).
Papir nije prave veličine. Ubacite
Proverite papir.
—
papir prave veličine i izaberite
Nastavi.
Očistite zaglavljeno i izaberite
Papir se zaglavio.
—
Nastavi.
Ubacite papir izabrane veličine i
Nema više papira.
—
izaberite Nastavi.
Proverite mastilo. Da biste nastavili,
Proverite nivo mastila.
—
izaberite Nastavi.
Zamenite mastilo i izaberite
Nema više mastila.
—
Nastavi.
* Za više informacija pogledajte uputstvo za štampač.
294 Tehničke napomene
Tražilo
0
—
228
138
149
230
—
—*
—*
—*
—*
—*
—*
Specifikacije
❚❚ Nikon D3400 digitalni fotoaparat
Tip
Tip
Bajonet
Efektivni vidni ugao
Efektivni pikseli
Efektivni pikseli
Jednooki refleksni digitalni fotoaparat
Nikon F bajonet (sa AF kontaktima)
Nikon DX format; žižna daljina je ekvivalentna
otprilike onoj od 1,5× daljine objektiva sa FX
formatom vidnog ugla.
24,2 miliona
Senzor slike
Senzor slike
23,5 × 15,6 mm CMOS senzor
Ukupan broj piksela
24,72 miliona
Sistem smanjenja prašine Referentni podaci softverskog uklanjanja tragova
prašine na senzoru sa slike (neophodan
Capture NX-D softver)
Čuvanje
Veličina slike (pikseli)
Format datoteke
Picture Control sistem
Mediji
Sistem datoteke
• 6000 × 4000 (velika)
• 4496 × 3000 (srednja)
• 2992 × 2000 (mala)
• NEF (RAW): 12 bitni, kompresovan
• JPEG: Usaglašen sa JPEG-Baseline standardom sa
finom (oko 1 : 4), normalnom (oko 1 : 8), ili
osnovnom (oko 1 : 16) kompresijom
• NEF (RAW) + JPEG: Pojedinačna fotografija snimljena i
u NEF (RAW) i u JPEG formatima
Standardno, Neutralno, Živo, Monohrom, Portret,
Pejzaž, Ravnomerno; izabrani Picture Control se
može izmeniti
SD (bezbedne digitalne) i UHS-I kompatibilne SDHC i
SDXC memorijske kartice
DCF 2.0, Exif 2.3, PictBridge
Tehničke napomene 295
Tražilo
Tražilo
Tražilo jednookog refleksnog pentaogledala u visini
oka
Pokrivanje slike
Oko 95% horizontalno i 95% vertikalno
Uveličanje
Oko 0,85× (50 mm f/1,4 objektiv na beskonačnosti,
–1,0 m–1)
Rastojanje oka od
18 mm (–1,0 m–1; od centra površine sočiva okulara
okulara tražila
tražila)
Prilagođavanje dioptrije –1,7–+0,5 m–1
Mat staklo
Tip B BriteView Clear Matte Mark VII ekran
Refleksno ogledalo
Brzi povratak
Blenda objektiva
Trenutačni povratak, elektronski kontrolisan
Objektiv
Podrška autofokusa
Zatvarač
Tip
Brzina
Brzina sinhronizacije
blica
Okidanje
Režim okidanja
Brzina kontinualnog
fotografisanja
Samookidač
296 Tehničke napomene
Autofokus je dostupan sa AF-P i tipom E i G AF-S
objektiva.
Elektronski kontrolisan zatvarač u žižnoj ravni sa
vertikalnim otvaranjem
1/4000 –30 s u koracima od 1/3 EV; beskonačna
ekspozicija; beskonačno (Time)
X = 1/200 s; sinhronizuje se sa zatvaračem pri 1/200 s ili
sporijim
8 (pojedinačna slika), I (kontinualno), J (tiho
okidanje), E (samookidač), " (kašnjenje dalj. kontr.;
ML-L3), # (daljinska kontrola sa brzim odzivom;
ML-L3)
Do 5 fps
Napomena: Brojevi slika u sekundi pretpostavljaju
manuelni fokus, manuelnu ekspoziciju ili automatsku
sa prioritetom zatvarača ekspoziciju, brzina zatvarača
od 1/250 s ili bržu a da su druga podešavanja pri
podrazumevanim vrednostima.
2 s, 5 s, 10 s, 20 s; 1–9 ekspozicija
Ekspozicija
Merenje
Metod merenja
Opseg (ISO 100, f/1,4
objektiv, 20 °C)
Priključak za merenje
ekspozicije
Režim
TTL merenje ekspozicije koristeći 420-pikselski RGB
senzor
• Matrix merenje: 3D color matrix metering II (tip E i G
objektiva)
• Merenje sa prioritetom centra: Težina od 75% je data
krugu od 8-mm u centru kadra
• Spot merenje: Meri 3,5-mm krug (oko 2,5% kadra)
centriranog na izabranu tačku fokusa
• Matrix ili merenje sa prioritetom centra: 0–20 EV
• Spot merenje: 2–20 EV
CPU
Automatski režimi (i automatski; j automatski, blic
isključen); automatski programirano sa fleksibilnim
programom (P); automatski sa prioritetom
zatvarača (S); automatski sa prioritetom blende (A);
manuelno (M); režimi scene (k portret; l pejzaž;
p dete; m sport; n krupni plan; o noćni portret);
režimi specijalnih efekata (% noćni vid; S super živo;
T pop; U ilustracija fotografije; ' efekat igračke
fotoaparata; ( efekat minijature; 3 izbor boje;
1 silueta; 2 visoki tonalitet; 3 niski tonalitet)
Korekcija ekspozicije
Može da se prilagodi za –5–+5 EV u koracima od
1/3 EV u P, S, A i M, scena i % režimi
Zaključavanje ekspozicije Osvetljenje se zaključava na detektovanu vrednost sa
A (L) dugmetom
ISO osetljivost
ISO 100–25600 u koracima od 1 EV. Dostupna aut.
(preporučeni indeks
kontr. ISO osetljivosti
ekspozicije)
Active D-Lighting
Uključeno, isključeno
Tehničke napomene 297
Fokus
Autofokus
Opseg detekcije
Elektromotor objektiva
Tačka fokusa
Režim AF-oblast
Zaključavanje fokusa
Blic
Ugrađeni blic
Vodeći broj
Kontrola blica
Režim blica
298 Tehničke napomene
Nikon Multi-CAM 1000 modul autofokus senzora sa
TTL detekcijom faze, 11 tačaka fokusa (uključujući
jedan senzor krstastog tipa) i AF-assist osvetljivač
(opsega od oko 0,5–3 m)
–1–+19 EV (ISO 100, 20 °C)
• Autofokus (AF): Pojedinačni servo AF (AF-S);
kontinualni servo AF (AF-C); automatski izabran
AF-S/AF-C (AF-A); intuitivno praćenje fokusa
automatski aktivirano u skladu sa statusom
subjekta
• Manuelni fokus (MF): Elektronski daljinomer može da
se koristi
Može da se izabere od 11 tačaka fokusa
AF u jednoj tački, dinamička oblast AF, automatska
AF oblast, 3D praćenje (11 tačaka)
Fokus se može zaključati pritiskanjem dugmeta
okidača do pola (pojedinačni servo AF) ili pritiskajući
A (L) dugme
i, k, p, n, o, S, T, U, ': Automatski blic sa
automatskim izbacivanjem
P, S, A, M: Manuelno izbacivanje sa okidanjem na
dugme
Oko 7, 8 sa manuelnim blicem (m, ISO 100, 20 °C)
TTL: i-TTL kontrola blica koja koristi 420-pikselski RGB
senzor je dostupna sa ugrađenim blicom; i-TTL
balansirani fleš za digitalni SLR se koristi sa matrix-om
i merenjem sa prioritetom centra, standardni i-TTL
blic za digitalni SLR sa spot merenjem
Automatski, automatski sa smanjenjem efekta
crvenih očiju, automatski sa sporom sinhronizacijom,
automatski sa sporom sinhronizacijom i smanjenjem
efekta crvenih očiju, dopunski fleš, smanjenje efekta
crvenih očiju, spora sinhronizacija, spora
sinhronizacija sa smanjenjem efekta crvenih očiju,
zadnja zavesa sa sporom sinhronizacijom,
sinhronizacija sa zadnjom zavesom, isključeno
Blic
Korekcija snage blica
Indikator spremnosti
blica
Šina za blic i opremu
Nikon Creative Lighting
System (CLS)
Izvod za sinhronizaciju
Balans bele
Balans bele
Živi prikaz slike
Elektromotor objektiva
Režim AF-oblast
Autofokus
Automatski izbor scene
Film
Merenje
Metod merenja
Veličina slike (pikseli) i
broj slika u sekundi
Može da se prilagodi za −3–+1 EV u koracima od
1/3 EV u P, S, A, M i režimima scene
Zasvetli kada je ugrađeni blic ili opcioni blic u
potpunosti napunjen; bljeska nakon što se blic opali
pri punoj izlaznoj snazi
ISO 518 šina za blic sa kontaktima za sinhronizaciju i
podatke i otvorom za zaključavanje
Podržan Nikon CLS
AS-15 adapter sa sinhro kontaktom (dostupan
odvojeno)
Automatski, inkadescentno, fluorescentno (7 tipova),
direktna sunčeva svetlost, blic, oblačno, hlad,
zapamćena manuelna postavka, sve osim
zapamćene manuelne postavke sa finim
podešavanjem
• Autofokus (AF): Pojedinačni servo AF (AF-S); stalni
servo AF (AF-F)
• Manuelni fokus (MF)
AF sa prioritetom lica, široka oblast AF, normalna
oblast AF, AF za praćenje subjekta
AF sa detekcijom kontrasta bilo gde u kadru
(fotoaparat automatski bira tačku fokusa kada je AF
sa prioritetom lica ili AF za praćenje subjekta
izabrano)
Dostupno u i i j režimima
TTL merenje ekspozicije koristeći glavni senzor slike
Matrix
• 1920 × 1080; 60p (progresivno skeniranje), 50p,
30p, 25p, 24p
• 1280 × 720; 60p, 50p
Pravi broj slika u sekundi za 60p, 50p, 30p, 25p i 24p
su 59,94, 50, 29,97, 25 i 23,976 fps pojedinačno;
opcije podržavaju i ★ visoko i normalno kvalitet slike
Tehničke napomene 299
Film
Format datoteke
Video kompresija
Format audio snimka
Uređaj za snimanje zvuka
ISO osetljivost
Monitor
Monitor
Reprodukcija
Reprodukcija
Interfejs
USB
HDMI izlaz
MOV
H.264/MPEG-4 napredno video kodiranje
Linearni PCM
Ugrađeni mono mikrofon; osetljivost se može
prilagoditi
ISO 100–25600
7,5 cm (3-in.), TFT LCD sa oko 921k-tačaka (VGA) i
uglom gledanja od 170°, približno 100% pokrivanja
slike i prilagođavanjem svetline
Reprodukcija u punom kadru i sličica (4, 9 ili 72 slike ili
kalendar) sa zumiranjem reprodukcije, isecanje
zumiranje reprodukcije, reprodukcija zumiranja lica,
reprodukcija filma, fotografija i/ili projekcija slajdova
filma, prikaz histograma, svetliji delovi, informacije o
fotografiji, prikaz podataka o lokaciji, automatsko
rotiranje slike, ocenjivanje slika i komentar slike (do
36 karaktera)
Hi-Speed USB sa Micro-USB konektorom;
povezivanje na ugrađeni USB port se preporučuje
Tip C HDMI priključak
Bluetooth
Komunikacijski protokoli Bluetooth verzija specifikacije 4.1
Frekvencija rukovanja
• Bluetooth: 2402–2480 MHz
• Bluetooth sa niskom potrošnjom: 2402–2480 MHz
Maksimalna jačina
8,1 dBm (EIRP)
napajanja
Opseg (linija pogleda)
Oko 10 m bez interferencije; opseg može da se
razlikuje od jačine signala i prisustva ili odsustva
prepreka
300 Tehničke napomene
Podržani jezici
Podržani jezici
Izvor napajanja
Punjiva baterija
AC adapter
Navoj za stativ
Navoj za stativ
Dimenzije/težina
Dimenzije (Š × V × D)
Težina
Radno okruženje
Temperatura
Vlažnost
Arapski, bengalski, bugarski, češki, danski, engleski,
finski, francuski, grčki, hindi, holandski, indonezijski,
italijanski, japanski, kineski (uprošćeni i tradicionalni),
korejski, mađarski, marati, nemački, norveški,
persijski, poljski, portugalski (Portugalija i Brazil),
rumunski, ruski, srpski, španski, švedski, tajlandski,
tamilski, telugu, turski, ukrajinski, vijetnamski
Jedna EN-EL14a punjiva Li-jonska baterija
EH-5b AC adapter; zahteva EP-5A priključak
napajanja (dostupan odvojeno)
/ in. (ISO 1222)
14
Oko 124 × 98 × 75,5 mm
Oko 445 g sa punjivom baterijom i memorijskom
karticom ali bez poklopca tela; oko 395 g (samo telo
fotoaparata)
0 °C–40 °C
85% ili manje (nema kondenzacije)
• Osim ako nije drugačije navedeno, sva merenja su izvršena u skladu sa Camera and Imaging Products
Association (CIPA) standardima ili smernicama.
• Sve cifre su za fotoaparat sa u potpunosti napunjenom punjivom baterijom.
• Slike uzorci prikazani na fotoaparatu i slike i ilustracije u uputstvu samo zarad potrebe izlaganja.
• Nikon zadržava pravo da promeni izgled i specifikacije hardvera i softvera koji su opisani u ovom
uputstvu u bilo koje vreme i bez prethodnog obaveštenja. Nikon neće odgovarati za štete do kojih
može da dođe usled bilo kakve greške koju ovo uputstvo može sadržavati.
Tehničke napomene 301
❚❚ MH-24 punjač baterije
AC 100–240 V, 50/60 Hz, 0,2 A maksimalno
DC 8,4 V/0,9 A
EN-EL14a Nikon punjiva Li-jonska baterija
Oko 1 sata i 50 minuta na ambijentalnoj temperaturi
od 25 °C kada je prazna
Radna temperatura
0 °C–40 °C
Dimenzije (Š × V × D)
Oko 70 × 26 × 97 mm, ne uključujući adapter za
utičnice
Težina
Oko 96 g, ne uključujući adapter za utičnice
Simboli na ovom proizvodu predstavljaju sledeće:
m AC, p DC, q Klasa II opreme (konstrukcija proizvoda je dvostruko izolovana.)
Nominalni ulaz
Nominalni izlaz
Podržane punjive baterije
Vreme punjenja
❚❚ EN-EL14a punjiva Li-jonska baterija
Tip
Punjiva Li-jonska baterija
Nominalni kapacitet
7,2 V/1230 mAh
Radna temperatura
0 °C–40 °C
Dimenzije (Š × V × D)
Oko 38 × 53 × 14 mm
Težina
Oko 49 g, ne uključujući poklopac izvoda
Nikon zadržava pravo da promeni izgled i specifikacije hardvera i softvera koji su opisani u ovom uputstvu
u bilo koje vreme i bez prethodnog obaveštenja. Nikon neće odgovarati za štete do kojih može da dođe
usled bilo kakve greške koju ovo uputstvo može sadržavati.
302 Tehničke napomene
❚❚ Podržani standardi
• DCF verzija 2.0: Design Rule for Camera File Systems (DCF) je
standard široko primenjen u industriji digitalnih fotoaparata da bi
se osigurala usklađenost između različitih marki fotoaparata.
• Exif verzija 2.3: D3400 podržava Exif (Exchangeable Image File
Format for Digital Still Cameras) verziju 2.3, standard u kome se
informacije pohranjene na fotografijama koriste za optimalnu
reprodukciju boje kada se slike šalju na štampače usklađene sa
Exif-om.
• PictBridge: Standard razvijen kroz saradnju sa industrijama
digitalnih fotoaparata i štampača, omogućava da se fotografije
šalju direktno na štampač bez prethodnog prenosa na računar.
• HDMI: High-Definition Multimedia Interface je standard za
multimedijalne interfejse koji se koristi u potrošačkoj elektronici i
AV uređajima sposobnim da prenesu audiovizuelne podatke i
kontrolne signale HDMI kompatibilnim uređajima putem veze sa
jednim kablom.
Tehničke napomene 303
A Informacije o zaštitnom znaku
IOS je zaštitni znak ili registrovani zaštitni znak Cisco Systems, Inc., u
Sjedinjenim Američkim državama i/ili drugim zemljama i koristi se pod
licencom. Windows je ili registrovani zaštitni znak ili zaštitni znak Microsoft
Corporation u Sjedinjenim Američkim Državama i/ili drugim zemljama.
Mac, OS X, Apple®, App Store®, Apple logovi, iPhone®, iPad® i iPod touch® su
zaštitni znaci Apple Inc. registrovani u SAD-u i/ili drugim zemljama. Android
je zaštitni znak Google Inc. Android robot se reprodukuje ili menja usled
rada koji je načinjen i deljen od strane Google i koristi se u skladu sa
uslovima opisanim u Creative Commons 3.0 Attribution licenci. PictBridge
logo je zaštitni znak. SD, SDHC i SDXC logovi su zaštitni znaci SD-3C, LLC.
HDMI, HDMI logo i High-Definition Multimedia Interface su zaštitni znaci ili
registrovani zaštitni znaci HDMI Licensing LLC.
Bluetooth® oznaka reči i logoi su registrovani zaštitni znaci pod svojinom
Bluetooth SIG, Inc. i bilo koje njihovo korišćenje obeleženo od strane Nikon
Corporation je pod licencom.
Sva druga trgovačka imena pomenuta u ovom uputstvu ili drugim
dokumentima isporučenim zajedno sa vašim Nikon proizvodom su zaštitni
znaci ili registrovani zaštitni znaci njihovih odgovarajućih nosilaca.
Use of the Made for Apple badge means that an accessory has been
designed to connect specifically to the Apple products identified in the
badge, and has been certified by the developer to meet Apple
performance standards. Apple is not responsible for the operation of this
device or its compliance with safety and regulatory standards. Please
note that the use of this accessory with an Apple product may affect
wireless performance.
A Oznaka usklađenosti
Standardi sa kojima je fotoaparat usaglašen mogu da se pregledaju
koristeći opciju Oznaka usklađenosti u meniju podešavanja (0 225).
304 Tehničke napomene
A FreeType licenca (FreeType2)
Delovi ovog softvera su pod zaštitom autorskih prava © 2012 The FreeType
Project (http://www.freetype.org). Sva prava su zadržana.
A MIT licenca (HarfBuzz)
Delovi ovog softvera su pod zaštitom autorskih prava © 2016 The HarfBuzz
Project (http://www.freedesktop.org/wiki/Software/HarfBuzz). Sva prava su
zadržana.
A Sertifikati
Tehničke napomene 305
AF-P DX NIKKOR 18–55 mm f/3,5–5,6G VR i
AF-P DX NIKKOR 18–55 mm f/3,5–5,6G
objektivi
Pročitajte ovaj odeljak ako ste kupili fotoaparat sa AF-P DX NIKKOR
18–55 mm f/3,5–5,6G VR ili AF-P DX NIKKOR 18–55 mm f/3,5–5,6G
kompletom objektiva dostupnim u nekim zemljama ili regionima.
Delovi objektiva su navedeni ispod.
1 Poklopac objektiva
6 Oznaka za montiranje objektiva ....15
2 Oznaka na objektivu za montiranje
7 CPU kontakti .................................... 253
senila
3 Dugme uvlačenje / izvlačenje
objektiva.............................................16
4 Skala žižne daljine
8 Prsten za fokusiranje.........................81
9 Prsten zuma ........................................34
10 Zadnji poklopac objektiva
5 Oznaka žižne daljine
Ovi objektivi za uvlačenje i izvlačenje su za korišćenje samo sa DX
formatom Nikon digitalni SLR fotoaparati; SLR film fotoaparati i
D3-serije, D2-serije, D1-serije, D700, D300-serije, D200, D100, D90,
D80, D70-serije, D60, D50, D40-serije, D7000, D5100, D5000, D3200,
D3100, D3000 digitalni SLR fotoaparati nisu podržani. Kada koristite
ove objektive sa D5, D4-serije, D810-serije, D800-serije, Df, D750,
D610, D600, D7200, D7100, D5500, D5300 ili D3300, postarajte se da
firmver fotoaparata bude ažuriran na najnoviju verziju.
306 Tehničke napomene
❚❚ Fokusirati
Režim fokusa može da se izabere koristeći kontrole fotoaparata
(0 69).
Autofokus
Fokus je automatski prilagođen kada je fotoaparat u režimu
autofokusa (0 69). Prsten za fokusiranje takođe može da se koristi
za fokusiranje fotoaparata ako se dugme okidača pritisne do pola (ili
ako je AF-ON dugme pritisnuto); ovo je poznato kao „autofokus sa
manuelnom korekcijom“ (M/A). Autofokus će se nastaviti kada se
dugme okidača pritisne do pola (ili se AF-ON dugme pritisne) po
drugi put. Imajte na umu da će dodirivanje prstena za fokusiranje
dok je autofokus na snazi promeniti poziciju fokusa.
Manuelni fokus
Kada je fotoaparat u režimu manuelnog fokusa, fokus može da se
prilagodi rotirajući objektiv prstena za fokusiranje (0 81). Kada je
fotoaparat isključen ili je tajmer pripravnosti istekao, prsten za
fokusiranje ne može da se koristi za fokusiranje a rotiranje prstena
zuma će promeniti poziciju fokusa; pre fokusiranja, uključite
fotoaparat ili pritisnite dugme okidača da biste ponovo aktivirali
tajmer pripravnosti.
Korisnici D5200 fotoaparata treba da imaju na umu da ako je
tajmeru pripravnosti dopušteno da istekne, pozicija fokusa će se
promeniti kada se tajmer ponovo pokrene. Ponovo fokusirajte pre
fotografisanja. Duža vremena pripravnosti se preporučuju za
manuelni fokus i u drugim situacijama kada ne možete da okinete
zatvarač odmah nakon fokusiranja.
Tehničke napomene 307
❚❚ Korišćenje ugrađenog blica
Kada koristite ugrađeni blic, postarajte se da subjekat bude u
rasponu od najmanje 0,6 m i uklonite senilo objektiva da biste
sprečili vinjetiranje (senke napravljene tamo gde kraj objektiva
zaklanja ugrađeni blic).
Senka
Fotoaparat
D5500/D5300/D5200/
D3400/D3300
308 Tehničke napomene
Vinjetiranje
Položaj zuma
18 mm
24, 35, 45 i
55 mm
Minimalno rastojanje
bez vinjetiranja
1,0 m
Nema vinjetiranja
❚❚ Smanjenje vibracije (VR, AF-P DX NIKKOR 18–55 mm f/3,5–5,6G VR samo)
Kada je AF-P DX NIKKOR 18–55 mm f/3,5–5,6G VR montiran na
fotoaparat, smanjenje vibracije može da se omogući ili onemogući
koristeći opciju Optički VR u meniju fotografisanja (0 198). Ako je
Uključeno izabrano, smanjenje vibracije će stupiti na snagu kada
god se dugme okidača pritisne do pola. Smanjenje vibracije
smanjuje zamućenje izazvano od strane podrhtavanja fotoaparata,
dopuštajući brzinama zatvarača do 4,0 zaustavljanja sporijim od
onih koji bi se inače pojavili, povećavajući opseg dostupnih brzina
zatvarača. Efekti VR na brzini zatvarača se mere prema Camera and
Imaging Products Association (CIPA) standardima; FX-format
objektiva se meri koristeći FX-format digitalnih SLR fotoaparata, DXformat objektiva koristeći DX-format fotoaparata. Zum objektiva se
meri pri maksimalnom zumu.
D Smanjenje vibracije
• Kada koristite smanjenje vibracije, pritisnite dugme okidača do pola i
sačekajte da se slika na tražilu stabilizuje pre nego što pritisnete dugme
okidača skroz do dole.
• Kada je smanjenje vibracije aktivno, slika u tražilu može da se trese nakon
što se zatvarač okine. Ovo ne ukazuje na grešku.
• Kada je fotoaparat panoramiran, smanjenje vibracije se odnosi samo na
kretanje koje nije deo panoramljenja (ako je fotoaparat panoramljen
horizontalno, na primer, smanjenje vibracije će se primeniti samo na
vertikalno podrhtavanje), čineći mnogo lakšim da se fotoaparat
panoramira bez problema u širokom rasponu.
• Ako fotoaparat ima ugrađeni blic, smanjenje vibracije će se onemogućiti
dok se blic puni.
• Smanjenje vibracije se obično preporučuje kada je fotoaparat montiran
na stativ, iako ćete možda želeti da ga isključite u zavisnosti od uslova
fotografisanja i tipa stativa.
• Smanjenje vibracije se preporučuje kada je fotoaparat montiran na
monopod.
Tehničke napomene 309
❚❚ Dostavljeni dodaci
• LC-55A 55 mm sa prednjim kačenjem poklopca objektiva
• Zadnji poklopac objektiva
❚❚ Kompatibilni dodaci
•
•
•
•
55 mm filteri na šrafljenje
LF-4 zadnji poklopac objektiva
CL-0815 poklopac objektiva
HB-N106 bajonet senilo
Poravnajte oznaku na objektivu za montiranje senila (●) sa
oznakom na senilu za postavljanje na objektiv ( ) kao što je
prikazano na Slici q a zatim rotirajte senilo (w) dok se ● oznaka
ne poravna sa oznakom na senilu da je zabravljeno (—).
Kada kačite ili uklanjate senilo, držite ga blizu simbola na njegovoj
osnovi i izbegavajte da ga čvrsto uhvatite. Vinjetiranje može da se
pojavi ako senilo nije pravilno prikačeno. Senilo može da se
okrene i montira na objektiv kada se ne koristi.
310 Tehničke napomene
❚❚ Specifikacije
Tip
Žižna daljina
Maksimalni otvor blende
Konstrukcija objektiva
Vidni ugao
Skala žižne daljine
Informacija o razdaljini
Zum
Fokusiranje
Tip G AF-P DX objektiva sa ugrađenim CPU i F
bajonetom
18–55 mm
f/3,5–5,6
12 elemenata u 9 grupa (uključujući 2 elementa
asferičnog sočiva)
76° – 28° 50´
Izraženo u milimetrima (18, 24, 35, 45, 55)
Izlaz na fotoaparat
Manuelno zumiranje koristeći nezavisan prsten
zuma
Autofokus kontrolisan od strane koračnog motora;
odvojeni prsten za fokusiranje za manuelni fokus
Pomak sočiva koristeći voice coil motors (VCM-ove)
Smanjenje vibracije
(AF-P DX NIKKOR 18–55 mm
f/3,5–5,6G VR samo)
Minimalna razdaljina fokusa 0,25 m sa žižne ravni (0 82) pri svim položajima
zuma
Oštrice blende
7 (zaobljeni otvor blende)
Blenda
U potpunosti automatska
Opseg blende
• 18 mm žižna daljina: f/3,5–22
• 55 mm žižna daljina: f/5,6–38
Minimalna prikazana blenda može da se razlikuje u
zavisnosti od veličine povećavanja ekspozicije
izabrane sa fotoaparatom.
Merenje
Puna blenda
Dimenzija filtera
55 mm (P = 0,75 mm)
Dimenzije
Oko 64,5 mm maksimalan dijametar × 62,5 mm
(razdaljina od površine bajoneta na koju naleže
objektiv fotoaparata kada je objektiv uvučen)
Težina
• AF-P DX NIKKOR 18–55 mm f/3,5–5,6G VR: Oko 205 g
• AF-P DX NIKKOR 18–55 mm f/3,5–5,6G: Oko 195 g
Tehničke napomene 311
AF-P DX NIKKOR 70–300 mm f/4,5–6,3G ED
VR i AF-P DX NIKKOR 70–300 mm f/4,5–6,3G
ED objektivi
Pročitajte ovaj odeljak ako ste kupili fotoaparat sa AF-P DX NIKKOR
70–300 mm f/4,5–6,3G ED VR ili AF-P DX NIKKOR 70–300 mm
f/4,5–6,3G ED kompletom objektiva dostupnim u nekim zemljama ili
regionima. Delovi objektiva su navedeni ispod.
1 Poklopac objektiva
6 Oznaka žižne daljine
2 Oznaka na objektivu za montiranje
7 Oznaka za montiranje objektiva ....15
senila
3 Prsten za fokusiranje.........................81
8 CPU kontakti .................................... 253
9 Zadnji poklopac objektiva
4 Prsten zuma ........................................34
5 Skala žižne daljine
Ovi objektivi su za korišćenje samo sa DX formatom Nikon digitalnih
SLR fotoaparata; SLR film fotoaparati i D3-serije, D2-serije, D1-serije,
D700, D300-serije, D200, D100, D90, D80, D70-serije, D60, D50,
D40-serije, D7000, D5100, D5000, D3200, D3100, D3000 digitalni
SLR fotoaparati nisu podržani. Kada koristite ove objektive sa D5,
D4-serije, D810-serije, D800-serije, Df, D750, D610, D600, D7200,
D7100, D5500, D5300 ili D3300, postarajte se da firmver fotoaparata
bude ažuriran na najnoviju verziju.
312 Tehničke napomene
❚❚ Fokusirati
Režim fokusa može da se izabere koristeći kontrole fotoaparata
(0 69). Funkcije autofokusa i daljinomera su podržane pri svim
žižnim daljinama. Kada koristite ovaj objektiv, ignorišite bilo koje
delove uputstva za fotoaparat koji navode ograničenja autofokusa i
daljinomera za objektive sa maksimalnim otvorom blende sporijim
od f/5,6.
Autofokus
Fokus je automatski prilagođen kada je fotoaparat u režimu
autofokusa (0 69). Prsten za fokusiranje takođe može da se koristi
za fokusiranje fotoaparata ako se dugme okidača pritisne do pola (ili
ako je AF-ON dugme pritisnuto); ovo je poznato kao „autofokus sa
manuelnom korekcijom“ (M/A). Autofokus će se nastaviti kada se
dugme okidača pritisne do pola (ili se AF-ON dugme pritisne) po
drugi put. Imajte na umu da će dodirivanje prstena za fokusiranje
dok je autofokus na snazi promeniti poziciju fokusa.
Manuelni fokus
Kada je fotoaparat u režimu manuelnog fokusa, fokus može da se
prilagodi rotirajući objektiv prstena za fokusiranje (0 81). Kada je
fotoaparat isključen ili je tajmer pripravnosti istekao, prsten za
fokusiranje ne može da se koristi za fokusiranje a rotiranje prstena
zuma će promeniti poziciju fokusa; pre fokusiranja, uključite
fotoaparat ili pritisnite dugme okidača da biste ponovo aktivirali
tajmer pripravnosti.
Korisnici D5200 fotoaparata treba da imaju na umu da ako je
tajmeru pripravnosti dopušteno da istekne, pozicija fokusa će se
promeniti kada se tajmer ponovo pokrene. Ponovo fokusirajte pre
fotografisanja. Duža vremena pripravnosti se preporučuju za
manuelni fokus i u drugim situacijama kada ne možete da okinete
zatvarač odmah nakon fokusiranja.
Tehničke napomene 313
❚❚ Smanjenje vibracije (VR, AF-P DX NIKKOR 70–300 mm f/4,5–6,3G ED VR
samo)
Kada je AF-P DX NIKKOR 70–300 mm f/4,5–6,3G ED VR montiran na
fotoaparat, smanjenje vibracije može da se omogući ili onemogući
koristeći opciju Optički VR u meniju fotografisanja (0 198). Ako je
Uključeno izabrano, smanjenje vibracije će stupiti na snagu kada
god se dugme okidača pritisne do pola. Smanjenje vibracije
smanjuje zamućenje izazvano od strane podrhtavanja fotoaparata,
dopuštajući brzinama zatvarača do 4,0 zaustavljanja sporijim od
onih koji bi se inače pojavili, povećavajući opseg dostupnih brzina
zatvarača. Efekti VR na brzini zatvarača se mere prema Camera and
Imaging Products Association (CIPA) standardima; FX-format
objektiva se meri koristeći FX-format digitalnih SLR fotoaparata, DXformat objektiva koristeći DX-format fotoaparata. Zum objektiva se
meri pri maksimalnom zumu.
D Smanjenje vibracije
• Kada koristite smanjenje vibracije, pritisnite dugme okidača do pola i
sačekajte da se slika na tražilu stabilizuje pre nego što pritisnete dugme
okidača skroz do dole.
• Kada je smanjenje vibracije aktivno, slika u tražilu može da se trese nakon
što se zatvarač okine. Ovo ne ukazuje na grešku.
• Kada je fotoaparat panoramiran, smanjenje vibracije se odnosi samo na
kretanje koje nije deo panoramljenja (ako je fotoaparat panoramljen
horizontalno, na primer, smanjenje vibracije će se primeniti samo na
vertikalno podrhtavanje), čineći mnogo lakšim da se fotoaparat
panoramira bez problema u širokom rasponu.
• Ako fotoaparat ima ugrađeni blic, smanjenje vibracije će se onemogućiti
dok se blic puni.
• Smanjenje vibracije se obično preporučuje kada je fotoaparat montiran
na stativ, iako ćete možda želeti da ga isključite u zavisnosti od uslova
fotografisanja i tipa stativa.
• Smanjenje vibracije se preporučuje kada je fotoaparat montiran na
monopod.
314 Tehničke napomene
❚❚ Dostavljeni dodaci
• LC-58 58 mm sa prednjim kačenjem poklopca objektiva
• Zadnji poklopac objektiva
❚❚ Kompatibilni dodaci
•
•
•
•
58 mm filteri na šrafljenje
LF-4 zadnji poklopac objektiva
CL-1020 poklopac objektiva
HB-77 bajonet senilo
Poravnajte oznaku na objektivu za montiranje senila (●) sa
oznakom na senilu za postavljanje na objektiv ( ) kao što je
prikazano na Slici q a zatim rotirajte senilo (w) dok se ● oznaka
ne poravna sa oznakom na senilu da je zabravljeno (—).
Kada kačite ili uklanjate senilo, držite ga blizu simbola na njegovoj
osnovi i izbegavajte da ga čvrsto uhvatite. Vinjetiranje može da se
pojavi ako senilo nije pravilno prikačeno. Senilo može da se
okrene i montira na objektiv kada se ne koristi. Kada je senilo
obrnuto, može da se prikači i ukloni rotirajući ga dok se drži u
blizini oznake za zabravljenje (—).
Tehničke napomene 315
❚❚ Specifikacije
Tip
Žižna daljina
Maksimalni otvor blende
Konstrukcija objektiva
Vidni ugao
Skala žižne daljine
Informacija o razdaljini
Zum
Fokusiranje
Tip G AF-P DX objektiva sa ugrađenim CPU i F
bajonetom
70–300 mm
f/4,5–6,3
14 elemenata u 10 grupa (uključujući 1 ED
elemenat objektiva)
22° 50´ – 5° 20´
Izraženo u milimetrima (70, 100, 135, 200, 300)
Izlaz na fotoaparat
Manuelno zumiranje koristeći nezavisan prsten
zuma
Autofokus kontrolisan od strane koračnog motora;
odvojeni prsten za fokusiranje za manuelni fokus
Pomak sočiva koristeći voice coil motors (VCM-ove)
Smanjenje vibracije
(AF-P DX NIKKOR 70–300 mm
f/4,5–6,3G ED VR samo)
Minimalna razdaljina fokusa 1,1 m sa žižne ravni (0 82) pri svim položajima
zuma
Oštrice blende
7 (zaobljeni otvor blende)
Blenda
U potpunosti automatska
Opseg blende
• 70 mm žižna daljina: f/4,5–22
• 300 mm žižna daljina: f/6,3–32
Minimalna prikazana blenda može da se razlikuje u
zavisnosti od veličine povećavanja ekspozicije
izabrane sa fotoaparatom.
Merenje
Puna blenda
Dimenzija filtera
58 mm (P = 0,75 mm)
Dimenzije
Oko 72 mm maksimalni prečnik × 125 mm
(razdaljina od površine bajoneta na koju naleže
objektiv fotoaparata)
Težina
• AF-P DX NIKKOR 70–300 mm f/4,5–6,3G ED VR: Oko 415 g
• AF-P DX NIKKOR 70–300 mm f/4,5–6,3G ED: Oko 400 g
316 Tehničke napomene
AF-S DX NIKKOR 55–200 mm f/4–5,6G ED VR II
objektivi
Pročitajte ovaj odeljak ako ste kupili fotoaparat sa AF-S DX NIKKOR
55–200 mm f/4–5,6G ED VR II kompletom objektiva dostupnim u
nekim zemljama ili regionima. Delovi objektiva su navedeni ispod.
1 Poklopac objektiva
7 Oznaka žižne daljine
2 Oznaka na objektivu za montiranje
8 Oznaka za montiranje objektiva ....15
senila
9 CPU kontakti .................................... 253
3 Prsten za fokusiranje........................ 81 10 Birač A-M režima................................81
4 Prsten zuma ....................................... 34 11 Smanjenje vibracije prekidača
5 Dugme uvlačenje / izvlačenje
UKLJUČENO/ISKLJUČENO............ 318
objektiva ............................................ 16 12 Zadnji poklopac objektiva
6 Skala žižne daljine
Ovaj objektiv je samo za korišćenje sa DX formatom Nikon digitalnih
fotoaparata.
❚❚ Fokus
Režim fokusa se utvrđuje od strane režima fokusa fotoaparata i
pozicije objektiva birača A-M režima (0 81).
Tehničke napomene 317
❚❚ Smanjenje vibracije (VR)
Smanjenje vibracije može da se omogući klizanjem
prekidača za smanjenje vibracije na ON i stupa na
snagu kada god je dugme okidača pritisnuto do pola.
Smanjenje vibracije smanjuje zamućenje izazvano od
strane podrhtavanja fotoaparata, dopuštajući
brzinama zatvarača do 4,0 zaustavljanja sporijim od onih koji bi se
inače pojavili i povećavajući opseg dostupnih brzina zatvarača.
Efekti VR na brzini zatvarača se mere prema Camera and Imaging
Products Association (CIPA) standardima; FX-format objektiva se meri
koristeći FX-format digitalnih SLR fotoaparata, DX-format objektiva
koristeći DX-format fotoaparata. Zum objektiva se meri pri
maksimalnom zumu.
D Smanjenje vibracije
• Kada koristite smanjenje vibracije, pritisnite dugme okidača do pola i
sačekajte da se slika na tražilu stabilizuje pre nego što pritisnete dugme
okidača skroz do dole.
• Kada je smanjenje vibracije aktivno, slika u tražilu može da se trese nakon
što se zatvarač okine. Ovo ne ukazuje na grešku.
• Kada je fotoaparat panoramiran, smanjenje vibracije se odnosi samo na
kretanje koje nije deo panoramljenja (ako je fotoaparat panoramljen
horizontalno, na primer, smanjenje vibracije će se primeniti samo na
vertikalno podrhtavanje), čineći mnogo lakšim da se fotoaparat
panoramira bez problema u širokom rasponu.
• Ne isključujte fotoaparat niti uklanjajte objektiv dok je smanjenje vibracije
na snazi.
• Ako fotoaparat ima ugrađeni blic, smanjenje vibracije će se onemogućiti
dok se blic puni.
• Izaberite OFF kada je fotoaparat montiran na stativ osim ako glava stativa
nije učvršćena ili je fotoaparat montiran na monopod, u tom slučaju ON se
preporučuje.
318 Tehničke napomene
❚❚ Dostavljeni dodaci
• LC-52 52 mm sa prednjim kačenjem poklopca objektiva
• Zadnji poklopac objektiva
❚❚ Kompatibilni dodaci
•
•
•
•
52 mm filteri na šrafljenje
LF-4 zadnji poklopac objektiva
Fleksibilna torbica za objektiv CL-0915
HB-37 bajonet senilo
Poravnajte oznaku na objektivu za montiranje senila (●) sa
oznakom na senilu za postavljanje na objektiv ( ) kao što je
prikazano na Slici q a zatim rotirajte senilo (w) dok se ● oznaka
ne poravna sa oznakom na senilu da je zabravljeno (—).
Kada kačite ili uklanjate senilo, držite ga blizu simbola na njegovoj
osnovi i izbegavajte da ga čvrsto uhvatite. Vinjetiranje može da se
pojavi ako senilo nije pravilno prikačeno. Senilo može da se
okrene i montira na objektiv kada se ne koristi. Kada je senilo
obrnuto, može da se prikači i ukloni rotirajući ga dok se drži u
blizini oznake za zabravljenje (—).
Tehničke napomene 319
❚❚ Specifikacije
Tip G AF-S DX objektiva sa ugrađenim CPU i F
bajonetom
Žižna daljina
55–200 mm
Maksimalni otvor blende
f/4–5,6
Konstrukcija objektiva
13 elemenata u 9 grupa (uključujući 1 ED elemenat
objektiva)
Vidni ugao
28° 50´ – 8°
Skala žižne daljine
Izraženo u milimetrima (55, 70, 85, 105, 135, 200)
Informacija o razdaljini
Izlaz na fotoaparat
Zum
Manuelno zumiranje koristeći nezavisan prsten
zuma
Fokusiranje
Nikon Internal Focusing (IF) sistem sa
autofokusom kontrolisanim od strane Silent Wave
motora i odvojenog prstena za fokusiranje za
manuelni fokus
Smanjenje vibracije
Pomak sočiva koristeći voice coil motors (VCMove)
Minimalna razdaljina fokusa 1,1 m sa žižne ravni (0 82) pri svim položajima
zuma
Oštrice blende
7 (zaobljeni otvor blende)
Blenda
U potpunosti automatska
Opseg blende
• 55 mm žižna daljina: f/4–22
• 200 mm žižna daljina: f/5,6–32
Merenje
Puna blenda
Dimenzija filtera
52 mm (P = 0,75 mm)
Dimenzije
Oko 70,5 mm maksimalan dijametar × 83 mm
(razdaljina od površine bajoneta na koju naleže
objektiv fotoaparata kada je objektiv uvučen)
Težina
Oko 300 g
Tip
Nikon zadržava pravo da promeni izgled i specifikacije hardvera i softvera koji su opisani u ovom uputstvu
u bilo koje vreme i bez prethodnog obaveštenja. Nikon neće odgovarati za štete do kojih može da dođe
usled bilo kakve greške koju ovo uputstvo može sadržavati.
320 Tehničke napomene
D Briga o objektivu
• Držite CPU kontakte čistim.
• Koristite pumpicu da biste uklonili prašinu ili vlakna sa površina objektiva.
Da biste uklonili mrlje i otiske prstiju, primenite malu količinu etanola ili
čistača za objektiv na meku, čistu pamučnu krpu ili tkaninu za čišćenje
sočiva i očistite ih od centra ka napolje koristeći kružno kretanje, vodeći
računa da ne ostavite razmazanost niti dodirnete staklo svojim prstima.
• Nikada ne koristite organske rastvarače, kao što su razređivač boje ili
benzen za čišćenje objektiva.
• Senilo objektiva ili NC filteri mogu da se koriste da bi zaštitili prednji
element objektiva.
• Nakačite prednje i zadnje poklopce pre stavljanja objektiva u njegovu
torbu.
• Kada je senilo objektiva prikačeno, ne podižite niti držite objektiv ili
fotoaparat koristeći samo senilo.
• Ako se objektiv neće koristiti tokom dužeg perioda, čuvajte ga na
hladnom, suvom mestu da biste sprečili pojavu buđi i rđe. Ne čuvajte na
direktnoj sunčevoj svetlosti niti sa naftalinskim ili kamfornim lopticama
protiv moljaca.
• Postarajte se da objektiv bude suv. Rđa internog mehanizma može da
izazove nepopravljivu štetu.
• Ostavljanje objektiva na izuzetno vrelim mestima moglo bi da ošteti ili
izobliči delove načinjene od ojačane plastike.
Tehničke napomene 321
A Napomena u vezi širokih i super širokougaonih objektiva
Autofokus možda neće proizvesti željene rezultate u situacijama kao onim
pokazanim ispod.
1 Objekti u pozadini zauzimaju veći deo tačke fokusa nego glavni subjekat:
Ako tačka fokusa sadrži objekte i u
prvom planu i u pozadini, fotoaparat
može da se fokusira na pozadinu a
subjekat može da bude van fokusa,
naročito sa širokim i super
širokougaonim objektivima.
Primer: Udaljeni subjekt portreta
na nekoj udaljenosti od
pozadine
2 Subjekat sadrži mnogo finih detalja.
Fotoaparat će se možda otežano
fokusirati na subjekte koji sadrže
mnogo finih detalja.
Primer: Polje cveća
U ovim slučajevima, koristite manuelni fokus ili koristite zaključavanje
fokusa da biste fokusirali na drugog subjekta na istoj razdaljini a zatim
prekomponujte fotografiju. Za više informacija, pogledajte „Dobijanje
dobrih rezultata sa autofokusom“ (0 72).
322 Tehničke napomene
Kapacitet memorijske kartice
Sledeća tabela pokazuje približan broj slika koje mogu da se čuvaju
na kartici 16 GB SanDisk Extreme Pro SDHC UHS-I pri različitim
podešavanjima kvaliteta slike i veličine.
Kvalitet slike
Veličina slike
NEF (RAW) + JPEG fino 3
NEF (RAW)
Velika
—
Velika
Srednja
Mala
Velika
Srednja
Mala
Velika
Srednja
Mala
JPEG fino
JPEG normalno
JPEG osnovno
Veličina
datoteke 1
33,0 MB
20,5 MB
12,6 MB
7,6 MB
3,9 MB
6,5 MB
3,9 MB
2,0 MB
2,5 MB
1,8 MB
1,1 MB
Broj slika 1
320
505
920
1500
2900
1800
3000
5600
3500
5700
10.300
Kapacitet
bafera 2
6
17
100
100
100
100
100
100
100
100
100
1 Sve cifre su približne. Rezultati mogu da se razlikuju u zavisnosti od tipa kartice, podešavanja
fotoaparata i snimljene scene.
2 Maksimalni broj ekspozicija koje mogu da se čuvaju na memorijskom baferu pri ISO 100. Opada kada
su smanjenje šuma (0 195), automatska kontrola distorzije (0 196) ili Oznaka datuma
(0 202) uključeni.
3 Veličina slike se odnosi samo na JPEG slike. Veličina NEF (RAW) slika se ne može menjati. Veličina
datoteke je ukupna veličina NEF (RAW) i JPEG slika.
Tehničke napomene 323
Vek baterije
Segment filma ili broj snimaka koji mogu da se snime sa potpuno
napunjenim baterijama varira u zavisnosti od stanja punjive
baterije, temperature, intervala između snimaka i dužine vremena
tokom kojeg su meniji prikazani. Primeri cifara za EN-EL14a
(1230 mAh) punjive baterije su dati ispod.
• Fotografije, režim okidanja pojedinačne slike (CIPA standard 1):
Oko 1200 snimaka
• Filmovi: Oko 60 minuta pri 1080/60p 2
1 Mereno na 23 °C (±2 °C) sa AF-P DX NIKKOR 18–55 mm f/3,5–5,6G VR objektivom pod sledećim
uslovima testiranja: objektiv je ciklično menjao opseg od beskonačnosti do minimalnog opsega i
jedna fotografija je snimana pri podrazumevanim podešavanjima jednom svakih 30 s; nakon što je
fotografija snimljena, monitor se uključi na 4 s; tester čeka da tajmer pripravnosti istekne nakon što se
monitor isključi; blic je opalio punom snagom jednom na svakom drugom snimku. Živi prikaz slike se
ne koristi.
2 Mereno na 23 °C (±2 °C) sa fotoaparatom pri podrazumevanim podešavanjima i AF-P DX NIKKOR
18–55 mm f/3,5–5,6G VR objektivom pod uslovima koji su navedeni od strane Camera and Imaging
Products Association (CIPA). Individualni filmovi mogu da budu do 20 minuta dugački ili 4 GB veliki;
snimanje može da se okonča pre nego što se ova ograničenja dostignu ako se temperatura
fotoaparata podigne.
324 Tehničke napomene
Sledeće može smanjiti vek baterije:
• Korišćenje monitora
• Držanje dugmeta okidača pritisnutim do pola
• Ponovljene autofokus radnje
• Snimanje NEF (RAW) fotografija
• Male brzine zatvarača
• Korišćenje Bluetooth funkcija fotoaparata
• Korišćenje fotoaparata sa povezanim opcionim dodacima
• Korišćenje VR režima (smanjenje vibracije) sa VR objektivima
• Ponovljeno zumiranje i odzumiranje sa AF-P objektivom.
Da biste obezbedili da dobijete najviše od punjivih Nikon EN-EL14a
baterija:
• Držite kontakte punjivih baterija čistim. Zaprljani kontakti mogu
da smanje vek baterije.
• Koristite punjive baterije odmah posle punjenja. Punjive baterije
će izgubiti svoj napon ako se ostave neiskorišćene.
Tehničke napomene 325
Indeks
Simboli
i (Automatski režim) ........................ 5, 32
j (Automatski (blic isključen) režim). 5,
32
k (Portret) .............................................. 5, 48
l (Pejzaž) ............................................... 5, 49
p (Dete) .................................................. 5, 49
m (Sport) ................................................. 5, 49
n (Krupni plan)..................................... 5, 50
o (Noćni portret) ................................. 5, 50
q (Specijalni efekti) ..................... 5, 51
% (Noćni vid) ..............................................52
S (Super živo).............................................52
T (Pop) ........................................................52
U (Ilustracija fotografije).................53, 56
' (Efekat igračke fotoaparata)......53, 57
( (Efekat minijature)........................53, 58
3 (Izbor boje)......................................54, 60
1 (Silueta) ...................................................54
2 (Visoki tonalitet) ...................................54
3 (Niski tonalitet) .....................................55
P (Automatski programirano)... 5, 98, 99
S (Automatski sa prioritetom zatvarača)
5, 98, 101
A (Automatski sa prioritetom blende) 5,
98, 103
M (Manuelni) .................................5, 98, 105
g (Vodič) ...............................................42
U (fleksibilni program) ......................... 100
8 (Pojedinačna slika) .............................62
I (Kontinualni)..................................62, 63
E (Samookidač) .................................62, 66
J (Tiho okidanje)..............................62, 65
" (Kašnjenje dalj. kontr. (ML-L3))....62,
95
# (Dalj. kon. sa brzim odz. (ML-L3))....62,
95
c (AF u jednoj tački)..............................74
d (Dinamička oblast AF) ......................74
e (Automatska AF oblast) ...................74
f (3D praćenje).......................................74
326 Tehničke napomene
6 (AF sa prioritetom lica) ......................75
7 (Široka oblast AF).................................75
8 (Normalna oblast AF) .........................75
9 (AF za praćenje subjekata).............76
L (Matrix merenje) ............................... 111
M (Merenje sa prioritetom centra).. 111
N (Spot merenje) .................................. 111
o (automatski blic)...........................88
j (smanjenje efekta crvenih očiju) 88,
90
p (spora sinhronizacija)..........88, 90
q (sinhronizacija sa zadnjom
zavesom)....................................................90
Y (Korekcija snage blica) .................. 117
E (Korekcija ekspozicije)..................... 115
m (Balans bele) ...................................... 121
L (Zapamćena manuelna postavka) ...
126
3 (Indikator „pisak“).............................. 213
I (indikator fokusa) ..................35, 79, 82
N (indikator spremnosti blica)4, 38, 265
a (živi prikaz slike) dugme......... 32, 138
P dugme ...................................11, 143, 155
R dugme ...................................................... 6
t (memorijski bafer)...................... 64, 323
Brojevi
3D praćenje (režim AF-oblasti) ............74
420-pikselski RGB senzor . 198, 297, 298
A
AC adapter ......................................267, 270
Active D-Lighting .................................. 119
Adobe RGB............................................... 194
AE zaključavanje .................................... 113
AE-L............................................................. 113
AE-L/AF-L dugme ...................................... 215
AF ........................................................... 69–80
AF aktiviranje .......................................... 215
AF sa prioritetom lica ..............................75
AF u jednoj tački (režim AF-oblasti) ...74
AF za praćenje subjekata.......................76
AF-A .............................................................. 69
AF-assist osvetljivač ..............73, 196, 256
AF-C .............................................................. 69
AF-F............................................................... 70
AF-S........................................................ 69, 70
Aut. kontr. ISO osetljivosti .........193, 194
Autofokus ............................................ 69–80
Automatska AF oblast (režim AFoblasti) ....................................................... 74
Automatska kontrola distorzije ........ 196
Automatski (Balans bele) .................... 121
Automatski birač scene ......................... 37
Automatski blic......................................... 88
Automatski prikaz informacija .......... 206
Automatski programirano.................... 99
Automatski sa prioritetom blende .. 103
Automatski sa prioritetom zatvarača ....
101
Automatsko rotiranje slike ................. 188
Auto-servo AF ........................................... 69
B
Bajonet ............................................. 2, 15, 82
Balans bele ............................................... 121
Beskonačna ekspozicija.......................107
Beskonačno (Time)................................107
Birač A-M režima ............................. 81, 317
Blenda ...............................................103, 106
Blic........................................38, 87, 197, 262
Blic (Balans bele) .................................... 121
Bluetooth............................................xx, 223
Broj kopija (PictBridge) ........................182
Broj preostalih ekspozicija.................... 31
Broj snimaka ............................................ 324
Brojač dana .....................................202, 203
Brzina sinhronizacije blica ........... 91, 296
Brzo retuširanje....................................... 236
C
Capture NX-D ..........................................177
CEC.............................................................. 185
Cijanotip....................................................240
CLS .............................................................. 262
CPU kontakti............................................ 253
CPU objektiv............................................ 252
Creative Lighting System.................... 262
Crno-belo.................................................. 240
Č
Čekanje na dalj. signal (ML-L3) ......... 208
D
Dalj. kon. sa brzim odz. (ML-L3)....62, 95
Daljinomer ........................................ 82, 216
Datum i vreme........................................ 205
DCF verzija 2.0 ........................................ 303
Digni i zaklj. ogledalo radi čišćenja . 273
Dinamička oblast AF................................74
Direktna sunčeva svetlost (Balans bele)
121
D-Lighting ................................................ 235
Dodaci........................................................ 267
Dostupna podešavanja ....................... 281
Dugmad .................................................... 214
Dugme AE-L/AF-L........................................80
dugme AE-L/AF-L ..................................... 113
Dugme okidača ...............36, 79, 113, 215
Dugme snimanje filma ........................ 139
Dugme uvlačenje / izvlačenje objektiva
16, 17, 306, 317
E
Efekat minijature............................. 58, 245
Efekti filtera........................... 135, 137, 239
Ekspozicija............................. 111, 113, 115
Elektronski daljinomer.................. 82, 216
Exif verzija 2.3.......................................... 303
Eye-Fi otpremanje ................................. 224
F
Fascikla reprodukcije............................ 187
Fascikla za čuvanje................................ 219
f-broj........................................................... 103
Filmovi....................................................... 138
Filteri .......................................................... 267
Fino podešavanje balansa bele........ 124
Fleksibilni program ............................... 100
Fluorescentno (Balans bele) .....121, 123
Tehničke napomene 327
Fn dugme .................................................. 214
Fokus ..................................................... 69–83
Fokusiranje tražila.....................................26
Format datuma................................ 25, 205
Formatiraj memorijsku karticu.......... 201
H
H.264 .......................................................... 300
HDMI .................................................184, 303
HDMI-CEC ................................................. 185
Histogram........................................158, 187
Hlad (Balans bele) .................................. 121
I
IC prijemnik.................................................96
Ilustracija fotografije...................... 56, 244
Imenovanje datoteka ........................... 221
Indikator ekspozicije...................... 10, 106
Indikator fokusa...........................35, 79, 82
Indikator ispravnog fokusa .....35, 79, 82
Indikator spremnosti blica.......4, 38, 265
Informacije o autorskim pravima..... 212
Informacije o datoteci.................156, 157
Informacije o fotografiji..............156, 187
Informacije o reprodukciji .........156, 187
Inkadescentno (Balans bele).............. 121
Interval slike (projekcija slajdova).... 176
Isecanje (PictBridge) ............................. 182
ISO osetljivost .................................. 93, 192
Ispravi......................................................... 237
i-TTL ......................................... 197, 198, 262
i-TTL balansirani fleš za digitalni SLR.....
198, 262
Ivica (PictBridge) .................................... 182
Izaberi početnu/krajnju tačku........... 146
Izaberite za slanje na pam. uređaj ... 189
Izbor boje........................................... 60, 246
Izbor za štampu...................................... 183
Izbriši ................................................... 41, 171
Izbrišite izabrane slike.......................... 172
Izbrišite sve slike..................................... 172
Izbrišite trenutnu sliku ......................... 171
Izgled info prikaza ................................. 206
Izlazna rezolucija (HDMI)..................... 185
328 Tehničke napomene
J
Jačina ................................................145, 174
Jezik (Language) ............................. 19, 205
JPEG...............................................................84
JPEG fino......................................................84
JPEG normalno ..........................................84
JPEG osnovno ............................................84
K
Kapacitet memorijske kartice............ 323
Kašnjenje aut. isključivanja ................ 207
Kašnjenje dalj. kontr. (ML-L3)........62, 95
Kolorni prostor ....................................... 194
Komentar slike........................................ 211
Kompatibilni objektivi ......................... 252
Kontinualni (režim okidanja) .........62, 63
Kontinualni servo AF ...............................69
Kontrola blica.......................................... 198
Kontrola blica za ugrađeni blic ......... 197
Kontrola distorzije ................................. 237
Kontrola perspektive............................ 238
Kontrola podešavanja dioptrije. 26, 268
Kontrola uređaja (HDMI) ..................... 185
Kontrola vinjetiranja............................. 195
Konture za bojenje................................ 243
Korekcija efekta crvenih očiju ........... 236
Korekcija ekspozicije ............................ 115
Korekcija snage blica............................ 117
Kvalitet filma ........................................... 141
Kvalitet slike................................................84
L
Lampica pristupanja................................36
Letnje računanje vremena .......... 25, 205
M
Maksimalna osetljivost ........................ 193
Mala (veličina slike) ..................................86
Manuelni............................................ 81, 105
Manuelni fokus............................69, 70, 81
Manuelno podeš. za filmove ............. 142
Mat staklo................................................. 296
Matrix merenje ....................................... 111
Meko (Efekti filtera) ............................... 239
Memorijska kartica ...... 13, 201, 269, 323
Memorijski bafer ............................. 64, 323
Meni fotografisanja............................... 190
Meni podešavanja .................................199
Meni reprodukcije .................................186
Meni retuširanja ..................................... 227
Merenja ekspozicije ................................ 37
Merenje ..................................................... 111
Merenje sa prioritetom centra .......... 111
Mikrofon....................................................141
Minimalna brzina zatvarača...............193
Mired .......................................................... 125
Monitor.............................................152, 205
Monohrom ............................................... 240
Monohrom (Podesi Picture Control)......
132
Mreža za kadriranje .................................... 8
N
Ne-CPU objektiv ..................................... 254
Nedavna podešavanja .........................251
NEF (RAW).................................84, 221, 230
Neutralno (Podesi Picture Control) . 132
Nikon Transfer 2 ..................................... 179
Normalna oblast AF ................................ 75
O
Objektiv.....................................15, 252, 306
Objektiv tipa D........................................ 253
Objektiv tipa E.........................................253
Objektiv tipa G........................................ 253
Oblačno (Balans bele) .......................... 121
Obrada NEF (RAW).................................230
Ocenjivanje .....................................169, 176
Odsecanje filmova.................................146
Odseci ...............................................166, 232
Ogledalo............................................... 2, 273
Okidač .......................................................... 66
Opcije prikaza reprodukcije...............187
Opcioni blic.....................................197, 262
Opseg blica ................................................ 92
Optički VR ................................................. 198
Osetljivost.......................................... 93, 192
Oznaka datuma ...................................... 202
Oznaka montiranja...... 15, 306, 312, 317
Oznaka usklađenosti ............................ 225
Oznaka žižne ravni ...................................82
P
Pejzaž (Podesi Picture Control)......... 132
PictBridge ........................................181, 303
Picture Controls.............................132, 134
Podaci o fotografisanju ....................... 160
Podaci o lokaciji ............................164, 221
Podesi Picture Control ......................... 134
Podešavanja za filmove....................... 141
Pojedinačna slika (režim okidanja).....62
Pojedinačni servo AF........................69, 70
Poklopac okulara tražila .........................68
Poklopac tela.......................................2, 268
Pokreni štampanje (PictBridge)....... 182,
183
Pomoć...........................................................28
Portret (Podesi Picture Control) ....... 132
Poveži se sa pametnim uređajem.... 222
Pregled podataka .................................. 163
Prekidač za smanjenje vibracije
objektiva .......................................... 17, 318
Preklapanje slika .................................... 241
Preklopnik režima fokusa ......................81
Prikaz informacija ..............................6, 206
Prikaz slike................................................ 188
Priključak napajanja.....................267, 270
Pritisnite dugme okidača do pola35, 36
Pritisnite dugme okidača skroz na dole
36
Projekcija slajdova................................. 174
Promeni veličinu.................................... 233
Prsten za fokusiranje objektiva. 81, 306,
312, 317
Prsten za man. fokus. u AF rež. ......... 217
Punjač ........................................12, 267, 302
Punjiva baterija.........12, 13, 31, 267, 302
Punjiva baterija sata ................................13
R
Rafal...............................................................63
Tehničke napomene 329
Ravnomerno (Podesi Picture Control) ..
132
Redosled brojeva datoteka ................ 218
Remote Control (daljinski upravljač) .95
Remote control (Daljinski upravljač) .....
269
Reprodukcija .................................... 40, 152
Reprodukcija kalendara....................... 154
Reprodukcija pune slike ...................... 152
Reprodukcija sličica .............................. 153
Resetuj .................................... 192, 201, 226
Resetuj meni fotografisanja............... 192
Resetuj opcije podešavanja ............... 201
Resetuj sva podešavanja..................... 226
Režim AF-oblast ........................................74
Režim blica ...........................................88, 90
Režim ekspozicije......................................98
Režim fokusa ..............................................69
Režim okidanja ..........................................62
Režim rada u avionu ............................. 222
Režim scene ................................................48
Režim specijalnih efekata ......................51
Režim vodič.................................................42
RGB.....................................................158, 194
RGB histogram........................................ 158
Riblje oko .................................................. 238
Rotiraj uspravne ..................................... 189
S
Sačuvaj izabrani kadar ......................... 150
Samookidač ............................... 62, 66, 208
Sat......................................................... 25, 205
Sepija.......................................................... 240
Sinh. sa pametnim uređajem ............ 205
Sinhronizacija sa prednjom zavesom90
Sinhronizacija sa zadnjom zavesom ..90
Skala žižne daljine .............. 306, 312, 317
Skica u boji ............................................... 244
Skylight (Efekti filtera) .......................... 239
Slika Dust Off ref photo ....................... 209
Smanjenje efekta crvenih očiju ....88, 90
Smanjenje šuma..................................... 195
Smanjenje šuma vetra ......................... 142
Smanjenje treperenja..................140, 213
330 Tehničke napomene
Smanjenje vibracije ... 17, 198, 309, 314,
318
SnapBridge ..............................................i, 18
Speedlight (Nikon blic)........................ 262
Spora sinhronizacija .........................88, 90
Spot merenje........................................... 111
Srednja (veličina slike) ............................86
sRGB ........................................................... 194
Stalni servo AF ...........................................70
Standardni i-TTL fleš za digitalni SLR......
198, 262
Standardno (Podesi Picture Control)......
132
Svetliji delovi ..................................157, 187
Svetlina monitora .................................. 205
Š
Šalji na pametni uređaj (autom.)...... 223
Široka oblast AF.........................................75
Štampa datuma (PictBridge) ............. 182
Štampanje ................................................ 181
T
Tačka fokusa..........................34, 74, 76, 82
Tajmer pripravnosti ....................... 37, 207
Televizija ................................................... 184
Temperatura boje.................................. 123
Tiho okidanje ......................................62, 65
Tip slike (Projekcija slajdova)............. 176
Točkić režima ............................................... 5
Toniranje..........................................135, 137
Topli filter (Efekti filtera)...................... 239
Tražilo .............................................4, 26, 296
U
Ugrađeni AF-assist osvetljivač .. 73, 196,
256
Ugrađeni blic............................. 38, 87, 258
Umetnička slika ...................................... 248
Uporedni prikaz ..................................... 249
Uredi film .........................................146, 150
USB kabl ................................. 178, 181, 268
V
Veličina ............................................... 86, 141
Veličina slika/broj slika u sekundi .... 141
Veličina slike .............................................. 86
Veličina stranice (PictBridge) ............. 182
Velika (veličina slike)............................... 86
Verzija firmvera....................................... 226
Vidni ugao ................................................ 261
ViewNX-i....................................................177
Visoka (osetljivost)................................... 93
Visoka definicija.............................184, 303
Vremenska zona.............................. 25, 205
Vremenska zona i datum ............. 25, 205
W
WB ............................................................... 121
Z
Zaključaj okid. ako je slot prazan .....226
Zaključavanje autoekspozicije.......... 113
Zaključavanje ekspozicije ................... 113
Zaključavanje fokusa .............................. 79
Zapamćena manuelna postavka
(Balans bele) .................................121, 126
Zaštita fotografija ..................................168
Zumiranje lica .........................................167
Zumiranje reprodukcije.......................165
Zvezdasti (Efekti filtera) .......................239
Zvučni signal ...........................................213
Ž
Živi prikaz slike................................. 32, 138
Živo (Podesi Picture Control)............. 132
Žižna daljina............................................. 261
Tehničke napomene 331
Ovo uputstvo nije dozvoljeno reprodukovati u bilo kom obliku, u celosti
ili delovima (osim kratkih citata u člancima ili recenzijama od velike
važnosti), bez pisanog odobrenja od strane kompanije
NIKON CORPORATION.
SB8I03(YD)
6MB354YD-03
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising