Nikon | D850 | Nikon D850 Vodič menija

Nikon D850 Vodič menija
DIGITALNI FOTOAPARAT
Vodič menija
Ovo uputstvo navodi opcije menija i nudi informacije u vezi
dodataka i povezivanja fotoaparata na druge uređaje.
Sr
Sadržaj
Vodič menija
9
Podrazumevano ........................................................................... 9
D Meni reprodukcije: Upravljanje slikama .......................... 19
Izbriši............................................................................................... 20
Fascikla reprodukcije ................................................................ 20
Sakrij sliku ..................................................................................... 21
Opcije prikaza reprodukcije ................................................... 22
Kopiraj slike .................................................................................. 23
Prikaz slike .................................................................................... 27
Nakon brisanja ............................................................................ 27
Prikaži nakon rafala ................................................................... 28
Automatsko rotiranje slike...................................................... 28
Rotiraj uspravne.......................................................................... 29
Projekcija slajdova ..................................................................... 29
Izaberite za slanje na pam. uređaj........................................ 31
C Meni fotografisanja fotografije: Opcije
fotografisanja ........................................................................ 32
Banka menija fotografisanja .................................................. 33
Proš. banke menija fotografisanja ....................................... 35
Fascikla za čuvanje .................................................................... 35
Imenovanje datoteka................................................................ 38
Izbor primarnog slota ............................................................... 39
Funkcija sekundarnog slota ................................................... 39
Kontrola blica............................................................................... 40
Oblast slike ................................................................................... 45
Kvalitet slike ................................................................................. 46
Veličina slike................................................................................. 47
NEF (RAW) snimanje.................................................................. 48
Podešavanja ISO osetljivosti .................................................. 49
2
Balans bele ...................................................................................
Podesi Picture Control .............................................................
Upravljaj opcijom Picture Control .......................................
Kolorni prostor............................................................................
Active D-Lighting.......................................................................
Smanjenje šuma kod duge eksp.
(Smanjenje šuma kod duge ekspozicije)......................
Smanj. šuma kod visokog ISO ...............................................
Kontrola vinjetiranja.................................................................
Automatska kontrola distorzije ............................................
Smanjenje treperenja...............................................................
Podesi automatski bracketing ..............................................
Višestruka ekspozicija ..............................................................
HDR (visoki dinamički opseg)................................................
Intervalsko fotografisanje.......................................................
Fotog. sa pomeranjem fokusa ..............................................
Bešumna fotog. sa živim prik. slike .....................................
1 Meni snimanja filma: Opcije snimanja filma ....................
Resetuj meni snimanja ............................................................
Imenovanje datoteka ...............................................................
Odredište......................................................................................
Oblast slike...................................................................................
Veličina slika/broj slika u sekundi ........................................
Kvalitet filma................................................................................
Tip datoteke filma .....................................................................
Podešavanja ISO osetljivosti..................................................
Balans bele ...................................................................................
Podesi Picture Control .............................................................
Upravljaj opcijom Picture Control .......................................
Active D-Lighting.......................................................................
Smanj. šuma kod visokog ISO ...............................................
50
52
53
56
56
57
57
58
59
60
61
62
69
70
80
81
82
83
83
83
83
84
85
85
85
86
86
86
86
87
3
Smanjenje treperenja ............................................................... 87
Osetljivost mikrofona ............................................................... 88
Prigušivač...................................................................................... 88
Frekventni odziv......................................................................... 89
Smanjenje šuma vetra.............................................................. 89
Elektronski VR .............................................................................. 89
Intervalski film ............................................................................. 90
A Prilagođena podešavanja: Prilagođena podešavanja
fotoaparata............................................................................. 99
Banka korisničkih podešavanja.......................................... 103
a: Autofokus.................................................................................... 105
a1: Izbor prioriteta AF-C........................................................ 105
a2: Izbor prioriteta AF-S ........................................................ 106
a3: Praćenje fokusa sa zaključ............................................. 107
a4: Detekcija lica 3D praćenjem......................................... 108
a5: Oblast za 3D praćenje..................................................... 108
a6: Broj tačaka fokusa ............................................................ 108
a7: Čuvaj prema orijentaciji................................................. 109
a8: AF aktiviranje ..................................................................... 110
a9: Ograniči izbor režima AF oblasti................................. 111
a10: Ograničenja režima autofokusa ............................... 111
a11: Obavijanje tačke fokusa .............................................. 112
a12: Opcije tačke fokusa ....................................................... 113
a13: Prsten za man. fokus. u AF rež................................... 114
b: Merenje/ekspozicija................................................................ 115
b1: Vrednost koraka ISO osetljivosti................................. 115
b2: EV koraci za kontrolu ekspozicije ............................... 115
b3: Vred. koraka korek. eksp./blica ................................... 115
b4: Laka korekcija ekspozicije............................................. 116
b5: Matrix merenje.................................................................. 117
b6: Oblast sa prioritetom centra........................................ 117
b7: Fino podesi optimalnu eksp. ....................................... 117
4
c: Tajmeri/zaključavanje AE .......................................................118
c1: AE zaključ. dugmetom okidača.................................... 118
c2: Tajmer pripravnosti.......................................................... 118
c3: Samookidač ........................................................................ 119
c4: Kašnjenje isključivanja monitora................................. 119
d: Fotografisanje/prikaz..............................................................120
d1: Brzina fotograf. u CL režimu ......................................... 120
d2: Maks. broj kontinualnih okidanja ............................... 120
d3: ISO prikaz............................................................................. 120
d4: Opcije sinhroniz. režima okidanja .............................. 121
d5: Režim kašnjenja ekspozicije ......................................... 121
d6: Elekt. zatv. prednje zavese ............................................ 121
d7: Redosled brojeva datoteka........................................... 122
d8: Boja za isticanje diferenciranja .................................... 123
d9: Prikaz mreže u tražilu...................................................... 123
d10: LCD osvetljenje............................................................... 124
d11: Živi prikaz slike u kont. režimu .................................. 125
d12: Optički VR ......................................................................... 125
e: Bracketing/blic...........................................................................126
e1: Brzina sinhronizacije blica ............................................. 126
e2: Brzina zatvarača sa blicem ............................................ 127
e3: Korekcija ekspozicije za blic.......................................... 127
e4: Aut. kontrola M ISO osetljivosti .................................... 128
e5: Modelirajući bljesak......................................................... 128
e6: Automatski bracketing (režim M) ............................... 129
e7: Redosled bracketinga ..................................................... 129
f: Kontrole.........................................................................................130
f1: Korisničko dodeljivanje kontrola ................................. 130
f2: Centralno dugme višen. birača..................................... 142
f3: Zaključ. brzine zatvarača i blende ............................... 144
f4: Prilagodi komandne točkiće.......................................... 144
5
f5: Višenamenski birač........................................................... 147
f6: Koristi točkić pušt. dugmetom ..................................... 147
f7: Obrni indikatore ................................................................ 148
f8: Opcije dug. živog prikaza slike ..................................... 148
f9: D prekidač........................................................................... 148
f10: Dodeli dugmadima MB-D18....................................... 149
g: Film................................................................................................ 152
g1: Korisničko dodeljivanje kontrola ............................... 152
g2: Istakni svetlinu .................................................................. 156
B Meni podešavanja: Podešavanje fotoaparata ................ 157
Formatiraj memorijsku karticu........................................... 158
Jezik (Language)...................................................................... 158
Vremenska zona i datum...................................................... 159
Svetlina monitora.................................................................... 160
Balans boje monitora............................................................. 161
Virtuelni horizont .................................................................... 162
Prikaz informacija.................................................................... 163
AF fino podešavanje .............................................................. 164
Podaci ne-CPU objektiva...................................................... 169
Očisti senzor slike.................................................................... 169
Digni i zaklj. ogledalo radi čišćenja................................... 170
Slika Dust Off ref photo......................................................... 173
Komentar slike.......................................................................... 175
Informacije o autorskim pravima ...................................... 176
Opcije zvučnog signala......................................................... 177
Kontrole dodirom ................................................................... 178
HDMI............................................................................................ 178
Podaci o lokaciji ....................................................................... 179
Opcije bežičnog dalj. kont. (WR)........................................ 180
Dodeli funk. daljin. (WR) dug. Fn ....................................... 181
6
Režim rada u avionu ............................................................... 181
Poveži se sa pametnim uređajem...................................... 182
Šalji na pametni uređaj (autom.)........................................ 183
Wi-Fi.............................................................................................. 183
Bluetooth.................................................................................... 184
Mreža............................................................................................ 184
Eye-Fi otpremanje ................................................................... 185
Oznaka usklađenosti .............................................................. 186
MB-D18 tip baterije................................................................. 187
Redosled baterija..................................................................... 188
Informacije o bateriji .............................................................. 189
Zaključaj okid. ako je slot prazan ....................................... 190
Sačuvaj/učitaj podešavanja ................................................. 191
Resetuj sva podešavanja....................................................... 193
Verzija firmvera......................................................................... 193
N Meni retuširanja: Pravljenje retuširanih kopija............. 194
Obrada NEF (RAW) .................................................................. 197
Odseci .......................................................................................... 201
Promeni veličinu ...................................................................... 202
D-Lighting .................................................................................. 204
Korekcija efekta crvenih očiju ............................................. 205
Ispravi........................................................................................... 205
Kontrola distorzije ................................................................... 206
Kontrola perspektive.............................................................. 207
Efekti filtera................................................................................ 208
Monohrom ................................................................................. 208
Preklapanje slika ...................................................................... 209
Odseci film ................................................................................. 212
Uporedni prikaz........................................................................ 212
O Moj meni/m Nedavna podešavanja................................. 214
7
Opcioni blicevi
219
Opcije kontrole blica............................................................... 219
Blic montiran na fotoaparat ......................................................... 219
Fotografisanje blicem na daljinu................................................ 219
Optički AWL .............................................................................. 221
SB-5000/SB-500 ................................................................................ 221
Radio AWL................................................................................. 230
Uspostavljanje bežične veze ........................................................ 230
Prilagođavanje podešavanja blica ............................................. 234
Dodavanje blica montiranog na šinu........................................ 240
Korekcija snage blica .............................................................. 241
Optički/radio AWL ................................................................... 242
Informacije o pregledanju blica............................................ 243
Tehničke napomene
246
Program ekspozicije ............................................................... 246
Povezivanja .............................................................................. 247
Instaliranje ViewNX-i....................................................................... 247
Kopiranje slika na računar............................................................. 248
Eternet i bežične mreže ................................................................. 251
Štampanje fotografija..................................................................... 253
Pregled fotografija na TV-u........................................................... 256
Ostali dodaci............................................................................. 260
Kapacitet bafera................................................................................ 269
Kačenje priključka napajanja i AC adaptera ........................... 271
8
Vodič menija
Podrazumevano
Podrazumevana podešavanja za opcije u meniju fotoaparata su
navedena dole.
❚❚ Podrazumevana podešavanja menija reprodukcije
Opcija
Fascikla reprodukcije (0 20)
Prikaz slike (0 27)
Nakon brisanja (0 27)
Prikaži nakon rafala (0 28)
Automatsko rotiranje slike (0 28)
Rotiraj uspravne (0 29)
Projekcija slajdova (0 29)
Tip slike
Interval slike
Podrazumevano
Sve
Isključeno
Prikaži sledeću
Poslednja slika u rafalu
Uključeno
Uključeno
Statične slike i filmovi
2s
❚❚ Podrazumevana podešavanja menija fotografisanja
Opcija
Proš. banke menija fotografisanja (0 35)
Fascikla za čuvanje (0 35)
Promeni ime
Izaberi fasciklu po broju
Imenovanje datoteka (0 38)
Izbor primarnog slota (0 39)
Funkcija sekundarnog slota (0 39)
Podrazumevano
Isključeno
ND850
100
DSC
Slot za XQD karticu
Višak podataka
Vodič menija
9
Opcija
Kontrola blica (0 40)
Režim kontrole blica
Opcije bežičnog blica
Daljinska kontrola blica
Oblast slike (0 45)
Izaberi oblast slike
Automatsko DX isecanje
Prikaz maske u tražilu
Kvalitet slike (0 46)
Veličina slike (0 47)
JPEG/TIFF
NEF (RAW)
NEF (RAW) snimanje (0 48)
NEF (RAW) kompresija
NEF (RAW) bitska dubina
Podešavanja ISO osetljivosti (0 49)
ISO osetljivost
Aut. kontr. ISO osetljivosti
Balans bele (0 50)
Fino podešavanje
Izaberi temperaturu boje
Zapamćena manuelna postavka
Podesi Picture Control (0 52)
Kolorni prostor (0 56)
Active D-Lighting (0 56)
Smanjenje šuma kod duge eksp. (0 57)
Smanj. šuma kod visokog ISO (0 57)
Kontrola vinjetiranja (0 58)
10 Vodič menija
Podrazumevano
TTL
Isključeno
Grupni blic
FX (36×24)
Uključeno
Isključeno
JPEG normalno
Velika
Velika
Kompresovano bez gubitka
14-bitno
100
Isključeno
Automatski > AUTO0 Zadrži belo
(smanji tople boje)
A-B: 0, G-M: 0
5000 K
d-1
Automatski
sRGB
Isključeno
Isključeno
Normalno
Normalno
Opcija
Podrazumevano
Automatska kontrola distorzije (0 59)
Isključeno
Smanjenje treperenja (0 60)
Podešavanje smanjenja treperenja
Onemogući
Indikator smanjenja treperenja
Uključeno
Podesi automatski bracketing (0 61)
AE i bracketing blica
Višestruka ekspozicija (0 62) *
Režim višestruke ekspozicije
Isključeno
Broj snimaka
2
Režim preklapanja
Prosečno
Zadrži sve ekspozicije
Uključeno
HDR (visoki dinamički opseg) (0 69)
Režim HDR
Isključeno
Diferencijal ekspozicije
Automatski
Omekšavanje
Normalno
Intervalsko fotografisanje (0 70)
Isključeno
Izab. datum/vreme poč.
Sada
Interval
1 minut
Br. intervala×snimaka/interval
0001×1
Ujednačavanje ekspozicije
Isključeno
Tiho fotografisanje
Isključeno
Prioritet intervala
Isključeno
Fotog. sa pomeranjem fokusa (0 80)
Broj snimaka
100
Širina koraka za pomeranje fokusa
5
Interval do sledećeg snimka
00
Ujednačavanje ekspozicije
Isključeno
Tiho fotografisanje
Isključeno
Bešumna fotog. sa živim prik. slike (0 81)
Isključeno
* Resetovanje menija fotografisanja fotografije nije dostupno dok je fotografisanje u toku.
Vodič menija 11
❚❚ Podrazumevani meni snimanja filma
Opcija
Imenovanje datoteka (0 83)
Odredište (0 83)
Oblast slike (0 83)
Izaberi oblast slike
Automatsko DX isecanje
Veličina slika/broj slika u sekundi (0 84)
Kvalitet filma (0 85)
Tip datoteke filma (0 85)
Podešavanja ISO osetljivosti (0 85)
Maksimalna osetljivost
Autom. ISO kontrola (rež. M)
ISO osetljivost (režim M)
Balans bele (0 86)
Fino podešavanje
Izaberi temperaturu boje
Zapamćena manuelna postavka
Podesi Picture Control (0 86)
Active D-Lighting (0 86)
Smanj. šuma kod visokog ISO (0 87)
Smanjenje treperenja (0 87)
Osetljivost mikrofona (0 88)
Prigušivač (0 88)
Frekventni odziv (0 89)
Smanjenje šuma vetra (0 89)
Elektronski VR (0 89)
12 Vodič menija
Podrazumevano
DSC
Slot za XQD karticu
FX
Uključeno
1920×1080; 60p
Visoki kvalitet
MOV
25600
Isključeno
100
Isto kao podeš. za fotografije
A-B: 0, G-M: 0
5000 K
d-1
Isto kao podeš. za fotografije
Isključeno
Normalno
Automatsko
Automatska osetljivost
Onemogući
Širok opseg
Isključeno
Isključeno
Opcija
Intervalski film (0 90)
Interval
Vreme fotografisanja
Ujednačavanje ekspozicije
Tiho fotografisanje
Oblast slike
Izaberi oblast slike
Automatsko DX isecanje
Veličina slika/broj slika u sekundi
Prioritet intervala
Podrazumevano
Isključeno
5s
25 minuta
Uključeno
Isključeno
FX
Uključeno
1920×1080; 60p
Isključeno
❚❚ Podrazumevani meni prilagođenih podešavanja
Opcija
a1 Izbor prioriteta AF-C (0 105)
a2 Izbor prioriteta AF-S (0 106)
a3 Praćenje fokusa sa zaključ. (0 107)
AF odziv pri blokiranju kadra
Kretanje subjekta
a4 Detekcija lica 3D praćenjem (0 108)
a5 Oblast za 3D praćenje (0 108)
a6 Broj tačaka fokusa (0 108)
a7 Čuvaj prema orijentaciji (0 109)
a8 AF aktiviranje (0 110)
Okidanje van fokusa
a10 Ograničenja režima autofokusa (0 111)
a11 Obavijanje tačke fokusa (0 112)
a12 Opcije tačke fokusa (0 113)
Osvetljenje tačke fokusa
Režim manuelnog fokusa
AF-assist za dinamičku oblast
a13 Prsten za man. fokus. u AF rež. (0 114)
Podrazumevano
Okidanje
Fokus
3
(Normalno)
Isključi
Normalna
55 tačaka
Isključeno
Okidač/AF-ON
Omogući
Bez ograničenja
Bez obavijanja
Automatsko
Uključeno
Uključeno
Omogući
Vodič menija 13
b1
b2
b3
b4
b5
b6
b7
c1
c2
c3
c4
d1
d2
d3
d4
d5
Opcija
Vrednost koraka ISO osetljivosti (0 115)
EV koraci za kontrolu ekspozicije (0 115)
Vred. koraka korek. eksp./blica (0 115)
Laka korekcija ekspozicije (0 116)
Matrix merenje (0 117)
Oblast sa prioritetom centra (0 117)
Fino podesi optimalnu eksp. (0 117)
Matrix merenje
Merenje sa prioritetom centra
Spot merenje
Merenje sa prior. svetlijeg dela
AE zaključ. dugmetom okidača (0 118)
Tajmer pripravnosti (0 118)
Samookidač (0 119)
Kašnjenje samookidača
Broj snimaka
Interval između snimaka
Kašnjenje isključivanja monitora (0 119)
Reprodukcija
Meniji
Prikaz informacija
Prikaz slike
Živi prikaz slike
Brzina fotograf. u CL režimu (0 120)
Maks. broj kontinualnih okidanja (0 120)
ISO prikaz (0 120)
Opcije sinhroniz. režima okidanja (0 121)
Režim kašnjenja ekspozicije (0 121)
14 Vodič menija
Podrazumevano
1/3 koraka
1/3 koraka
1/3 koraka
Isključeno
Detekcija lica je uključena
ø 12 mm
0
0
0
0
Isključeno
6s
10 s
1
0,5 s
10 s
1 min
10 s
4s
10 min
5 fps
200
Prikaži broj kadrova
Sinhronizacija
Isključeno
d6
d7
d8
d9
d10
d11
d12
e1
e2
e3
e4
e5
e6
e7
f1
Opcija
Elekt. zatv. prednje zavese (0 121)
Redosled brojeva datoteka (0 122)
Boja za isticanje diferenciranja (0 123)
Prikaz mreže u tražilu (0 123)
LCD osvetljenje (0 124)
Živi prikaz slike u kont. režimu (0 125)
Optički VR (0 125)
Brzina sinhronizacije blica (0 126)
Brzina zatvarača sa blicem (0 127)
Korekcija ekspozicije za blic (0 127)
Aut. kontrola M ISO osetljivosti (0 128)
Modelirajući bljesak (0 128)
Automatski bracketing (režim M) (0 129)
Redosled bracketinga (0 129)
Korisničko dodeljivanje kontrola (0 130)
Dugme pregleda
Dugme pregleda + y
Dugme Fn1
Dugme Fn1 + y
Dugme Fn2
Dugme AF-ON
Pomoćni selektor
Centar pomoćnog selektora
Centar pomoćnog selektora + y
Dugme BKT + y
Dugme za snimanje filma + y
Dugmad za funk. fokusa na obj.
Podrazumevano
Onemogući
Uključeno
Crvena
Isključeno
Isključeno
Uključeno
Uključeno
1/250 s
1/60 s
Ceo kadar
Subjekat i pozadina
Uključeno
Blic/brzina
MTR > ispod > iznad
Pregled
Nijedno
Nijedno
Izaberi oblast slike
Ocenjivanje
AF-ON
Izbor tačke fokusa
AE/AF zaključavanje
Nijedno
Automatski bracketing
Nijedno
Samo AF zaključavanje
Vodič menija 15
Opcija
f2 Centralno dugme višen. birača (0 142)
Režim fotografisanja
Režim reprodukcije
Uključi/isključi zum
Živi prikaz slike
f3 Zaključ. brzine zatvarača i blende (0 144)
Zaključavanje brzine zatvarača:
Zaključavanje blende
f4 Prilagodi komandne točkiće (0 144)
Obrni rotaciju
Zamena glavnog i pomoćnog
f5
f6
f7
f8
f9
f10
Podešavanje blende
Meniji i reprodukcija
Kret. kroz slike pom. točkićem
Višenamenski birač (0 147)
Koristi točkić pušt. dugmetom (0 147)
Obrni indikatore (0 148)
Opcije dug. živog prikaza slike (0 148)
D prekidač (0 148)
Dodeli dugmadima MB-D18 (0 149)
Dugme Fn
Dugme Fn + y
Dugme AF-ON
Višenamenski birač
Informacije o fotog./reprod.
16 Vodič menija
Podrazumevano
Izaberi centralnu tačku fokusa
Uključi/isključi zum
Nisko uvećanje (50%)
Izaberi centralnu tačku fokusa
Isključeno
Isključeno
Korekcija ekspozicije: U
Brzina zatvarača/blenda: U
Podešavanje ekspozicije: Isključeno
Podešavanje autofokusa: Isključeno
Pomoćni komandni točkić
Isključeno
10 slika
Nema uticaja
Ne
Omogući
LCD pozadinsko svetlo (D)
AE zaklj. (Pon. post. pri okidanju)
Nijedno
Isto kao dugme AF-ON fotoaparata
Isto kao višen. birač fotoaparata
Informacije D/Reprodukcija C
Opcija
g1 Korisničko dodeljivanje kontrola (0 152)
Dugme pregleda
Dugme pregleda + y
Dugme Fn1
Dugme Fn1 + y
Dugme Fn2
Centar pomoćnog selektora
Centar pomoćnog selektora + y
Dugme okidača
g2 Istakni svetlinu (0 156)
Podrazumevano
Označavanje indeksa
Nijedno
Označavanje indeksa
Nijedno
Nijedno
AE/AF zaključavanje
Nijedno
Fotografisanje
248
❚❚ Podrazumevana podešavanja u meniju podešavanja
Opcija
Vremenska zona i datum (0 159)
Sinh. sa pametnim uređajem
Letnje računanje vremena
Svetlina monitora (0 160)
Meniji/reprodukcija
Živi prikaz slike
Balans boje monitora (0 161)
Prikaz informacija (0 163)
AF fino podešavanje (0 164)
AF fino podešavanje (Uklj./Isklj.)
Očisti senzor slike (0 169)
Očisti pri startu/isklj.
Opcije zvučnog signala (0 177)
Uključi/isključi zvučni signal
Jačina zvuka
Visina tona
Podrazumevano
Isključeno
Isključeno
0
0
A-B: 0, G-M: 0
Automatski
Isključeno
Očisti pri startu i isključivanju
Isključeno
2
Nizak
Vodič menija 17
Opcija
Kontrole dodirom (0 178)
Omog./onemog. kont. dodirom
Prevlačenje za reprod. pune slike
HDMI (0 178)
Izlazna rezolucija
Kont. snim. eksternim uređajem
Napredno
Izlazni opseg
Veličina izlaznog prikaza
Info na živom prikazu slike
Dvojni monitor
Podaci o lokaciji (0 179)
Preuzimaj sa pametnog uređaja
Opcije spoljnog GPS uređaja
Tajmer pripravnosti
Podesi sat pomoću satelita
Opcije bežičnog dalj. kont. (WR) (0 180)
LED lampica
Režim povezivanja
Dodeli funk. daljin. (WR) dug. Fn (0 181)
Režim rada u avionu (0 181)
Šalji na pametni uređaj (autom.) (0 183)
Bluetooth (0 184)
Mrežna veza
Šalji dok je isključen
Eye-Fi otpremanje (0 185)
MB-D18 tip baterije (0 187)
Redosled baterija (0 188)
Zaključaj okid. ako je slot prazan (0 190)
18 Vodič menija
Podrazumevano
Omogući
Levo V Desno
Automatska
Isključeno
Automatski
100%
Uključeno
Uključeno
Ne
Omogući
Da
Uključi
Uparivanje
Nijedno
Onemogući
Isključeno
Onemogući
Uključeno
Omogući
LR6 (AA alkalne)
Koristi prvo MB-D18 baterije
Omogući okidanje
D Meni reprodukcije: Upravljanje slikama
Da biste prikazali meni reprodukcije, pritisnite G i izaberite
tabulator K (meni reprodukcije).
G dugme
Opcija
Izbriši
Fascikla reprodukcije
Sakrij sliku
Opcije prikaza reprodukcije
Kopiraj slike
Prikaz slike
0
20
20
21
22
23
27
Opcija
Nakon brisanja
Prikaži nakon rafala
Automatsko rotiranje slike
Rotiraj uspravne
Projekcija slajdova
Izaberite za slanje na pam. uređaj
0
27
28
28
29
29
31
A Takođe pogledajte
Za podrazumevana podešavanja menija, pogledajte „Podrazumevana
podešavanja menija reprodukcije“ (0 9).
Vodič menija 19
Izbriši
G dugme ➜ D meni reprodukcije
Izbriši više slika.
Opcija
Opis
Q Izabrano Izbriši izabrane slike.
R Sve
Izbrišite sve slike u fascikli koja
je trenutno izabrana za
reprodukciju. Ako su dve
kartice ubačene, možete da
izaberete karticu sa koje će
slike biti izbrisane.
Fascikla reprodukcije
G dugme ➜ D meni reprodukcije
Birajte fasciklu za reprodukciju.
Opcija
Opis
Slike u svim fasciklama napravljenim sa D850 će biti
vidljive u toku reprodukcije. Fasciklama može da se
(Ime fascikle)
promeni ime koristeći opciju Fascikla za čuvanje >
Promeni ime u meniju fotografisanja fotografije.
Sve
Slike u svim fasciklama će biti vidljive u toku reprodukcije.
Samo slike u trenutnoj fascikli će biti vidljive u toku
Trenutna
reprodukcije.
20 Vodič menija
Sakrij sliku
G dugme ➜ D meni reprodukcije
Sakrijte ili otkrijte izabrane slike kao što je ispod opisano.
Sakrivene slike su vidljive samo u meniju Sakrij sliku i mogu
samo da se obrišu formatiranjem memorijske kartice.
D Zaštićene i sakrivene slike
Otkrivanje zaštićene slike će takođe ukloniti zaštitu sa slike.
1 Birajte Izaberi/podesi.
Markirajte Izaberi/podesi i pritisnite
2 (da biste preskočili sledeće korake i
otkrili sve slike, markirajte Opozovi
izbor svih i pritisnite J).
2 Izaberite slike.
Koristite višenamenski birač da biste
prevlačili kroz slike na memorijskoj
kartici (da biste videli markirane slike
na celom ekranu, pritisnite i držite X
dugme) i pritisnite centar
višenamenskog birača da biste
izabrali trenutnu sliku. Izabrane slike su obeležene sa R
ikonom; da biste poništili izabranu sliku, markirajte je i opet
pritisnite centar višenamenskog birača. Nastavite dok se sve
željene slike ne izaberu.
Vodič menija 21
3 Pritisnite J.
Pritisnite J da biste završili operaciju.
J dugme
Opcije prikaza reprodukcije
G dugme ➜ D meni reprodukcije
Birajte informacije dostupne u prikazu informacija o fotografiji.
Pritisnite 1 ili 3 da biste markirali opciju, zatim pritisnite 2 da
biste izabrali opciju za prikaz informacije o fotografiji. L se
pojavljuje pored izabranih stavki; da poništite izabrano,
markirajte stavku i pritisnite 2. Da biste se vratili u meni
reprodukcije, pritisnite J.
22 Vodič menija
Kopiraj slike
G dugme ➜ D meni reprodukcije
Kopirajte slike sa jedne memorijske kartice na drugu. Ova opcija
je samo dostupna kada se dve memorijske kartice ubace u
fotoaparat.
Opcija
Izaberi izvor
Izaberi slike
Izaberi fasciklu odredišta
Kopirati slike?
Opis
Izaberite karticu sa koje će se slike kopirati.
Izaberite slike za kopiranje.
Izaberite fasciklu odredišta na preostaloj kartici.
Kopirajte izabrane slike na određeno odredište.
1 Birajte Izaberi izvor.
Markirajte Izaberi izvor i pritisnite 2.
2 Izaberite izvornu karticu.
Markirajte slot za karticu koja sadrži
slike koje treba da se kopiraju i
pritisnite J.
Vodič menija 23
3 Birajte Izaberi slike.
Markirajte Izaberi slike i pritisnite 2.
4 Izaberite izvornu fasciklu.
Markirajte fasciklu koja sadrži slike za
kopiranje i pritisnite 2.
5 Napravite početni izbor.
Pre nego što odete do individualnih
slika za izbor ili poništavanje izbora,
možete da obeležite sve ili zaštićene
slike u fascikli za kopiranje birajući
Izaberi sve slike ili Izaberi zaštićene
slike. Da biste obeležili samo
individualno izabrane slike za kopirajte, birajte Opozovi
izbor svih pre nego što nastavite.
6 Izaberite dodatne slike.
Markirajte slike i pritisnite centar
višenamenskog birača da biste
izabrali ili poništili izabrano (da biste
videli markirane slike na punom
ekranu, pritisnite i držite X dugme).
Izabrane slike su obeležene sa L.
Pritisnite J da biste nastavili ka Koraku 7 kada se vaš izbor
završi.
24 Vodič menija
7 Birajte Izaberi fasciklu odredišta.
Markirajte Izaberi fasciklu odredišta
i pritisnite 2.
8 Izaberi fasciklu odredišta.
Da biste uneli broj fascikle, birajte
Izaberi fasciklu po broju, unesite
broj (0 36) i pritisnite J. Ako fascikla
sa izabranim brojem već ne postoji,
nova fascikla će se napraviti.
Da biste izabrali sa liste postojećih
fascikli, birajte Izaberi fasciklu sa
liste, markirajte fasciklu i pritisnite J.
9 Kopiraj slike.
Markirajte Kopirati slike? i pritisnite
J.
Potvrdni dijalog će biti prikazan;
markirajte Da i pritisnite J. Pritisnite
J ponovo da biste izašli kada se
kopiranje završi.
Vodič menija 25
D Kopiranje slika
Slike neće biti sačuvane ako ima nedovoljno prostora na odredištu
kartice. Postarajte se da punjiva baterija bude u potpunosti napunjena
pre nego što kopirate filmove.
Ako fascikla odredišta sadrži sliku sa istim
imenom kao jedna od slika koja treba da se
kopira, dijalog potvrde će se prikazati.
Izaberite Zameni postojeću sliku da biste
zamenili sliku sa slikom koja treba da se
kopira, ili izaberite Zameni sve da biste
zamenili sve postojeće slike sa istim
imenima bez daljih pitanja. Da biste nastavili bez menjanja slike,
izaberite Preskoči, ili izaberite Otkaži da biste izašli bez kopiranja bilo
kakvih daljih slika. Sakrivene ili zaštićene datoteke u fascikli odredišta
se neće zameniti.
Zaštićeni status i ocenjivanja se kopiraju sa slikama. Sakrivene slike ne
mogu da se kopiraju.
26 Vodič menija
Prikaz slike
G dugme ➜ D meni reprodukcije
Birajte da li će slike biti automatski prikazane u monitoru odmah
nakon fotografisanja. Ako je Isključeno izabrano, slike mogu
samo da se prikažu pritiskajući K dugme.
Nakon brisanja
G dugme ➜ D meni reprodukcije
Izaberite sliku prikazanu nakon što se slika izbrisala.
Opcija
Prikaži
S sledeću
Prikaži
T prethodnu
U
Opis
Prikaži sledeću sliku. Ako je obrisana slika bila u
poslednjem kadru, prethodna slika će se prikazati.
Prikaži prethodnu sliku. Ako je obrisana slika bila u
prvom kadru, sledeća slika će se prikazati.
Ako je korisnik prevlačio redom kojim su snimljene,
sledeća slika će se prikazati kao što je opisano za
Nastavi kao
Prikaži sledeću. Ako je korisnik prevlačio kroz slike
pre
obrnutim redosledom, prethodna slika će se prikazati
kao što je opisano za Prikaži prethodnu.
Vodič menija 27
Prikaži nakon rafala
G dugme ➜ D meni reprodukcije
Birajte da li je fotografija koja je odmah prikazana nakon rafala
snimaka snimljena u kontinualnom režimu okidanja kao prvi ili
poslednji snimak u rafalu. Ova opcija je na snazi samo kada je
Prikaz slike (0 27) isključen.
Najnoviji snimci (rafal)
DSC_0001.jpg
DSC_0002.jpg
DSC_0003.jpg
DSC_0004.jpg DSC_0014.jpg
Prikazano ako je Prva
slika u rafalu izabrana
DSC_0015.jpg
Prikazano ako je Poslednja
slika u rafalu izabrana
Automatsko rotiranje slike
G dugme ➜ D meni reprodukcije
Fotografije snimljene dok je Uključeno izabrano sadrže
informacije u vezi sa orijentacijom fotoaparata, dopuštajući im
da se rotiraju automatski u toku reprodukcije ili kada se
pregledaju u ViewNX-i ili Capture NX-D. Sledeće orijentacije su
snimljene:
Orijentacija pejzaža
(široka)
Fotoaparat rotiran 90° u Fotoaparat rotiran 90°
smeru kazaljke na satu
suprotno od smera
kazaljke na satu
Orijentacija fotoaparata se ne snima kada je Isključeno
izabrano. Birajte ovu opciju kada panoramirate ili snimate
fotografije sa objektivom usmerenim ka gore ili dole.
28 Vodič menija
Rotiraj uspravne
G dugme ➜ D meni reprodukcije
Ako je Uključeno izabrano, „visoke“ (orijentacija portreta) slike
snimljene sa Uključeno izabrane za Automatsko rotiranje
slike će se automatski rotirati za prikaz na monitoru. Slike
snimljene sa Isključeno izabranim za Automatsko rotiranje
slike će biti prikazane u „širokoj“ (pejzaž orijentaciji). Imajte na
umu da zato što je sam fotoaparat već u odgovarajućoj
orijentaciji u toku fotografisanja, slike se neće automatski rotirati
u toku prikaza slike.
Projekcija slajdova
G dugme ➜ D meni reprodukcije
Pregledajte projekciju slajdova slika u trenutnoj fascikli
reprodukcije (0 20). Skrivene slike (0 21) nisu prikazane.
Opcija
Pokreni
Tip slike
Interval slike
Opis
Pokrenite projekciju slajdova.
Izaberite tip slike prikazan između Statične slike i
filmovi, Samo statične slike i Samo filmovi.
Birajte koliko će dugo svaka slika biti prikazana.
Vodič menija 29
Da biste pokrenuli projekciju slajdova,
markirajte Pokreni i pritisnite J. Sledeće
operacije mogu da se izvrše dok je
projekcija slajdova u toku:
Za
Preskočite unazad/
preskočite unapred
Pregledajte dodatne
informacije o
fotografiji
Pauza
Prilagodite jačinu
zvuka
Izađite na meni
reprodukcije
Izađite na režim
reprodukcije
Izađite na režim
fotografisanja
Opis
Pritisnite 4 da biste se vratili na prethodni kadar,
2 da biste preskočili na sledeći kadar.
Pritisnite 1 ili 3 da biste promenili ili sakrili
prikazanu informaciju o fotografiji (samo statične
slike).
Pritisnite J da biste pauzirali projekciju slajdova.
Da biste ponovo pokrenuli, markirajte Ponovo
pokreni i pritisnite J.
Pritisnite X u toku reprodukcije filma da biste
povećali jačinu zvuka, W (M) da biste je smanjili.
Pritisnite G da biste okončali projekciju slajdova
i vratili se na meni reprodukcije.
Pritisnite K da biste okončali projekciju slajdova i
izašli u režim reprodukcije.
Pritisnite dugme okidača na pola da biste se vratili
u režim fotografisanja.
Dijalog je prikazan kada se projekcija
okonča. Izaberite Ponovo pokreni da
biste ponovo pokrenuli ili Izađite da
biste se vratili u meni reprodukcije.
30 Vodič menija
Izaberite za slanje na pam. uređaj
G dugme ➜ D meni reprodukcije
Izaberite fotografije za otpremanje na pametan uređaj. Filmovi
ne mogu da se izaberu za otpremanje; fotografije su
otpremljene pri veličini od 2 megapiksela.
Opcija
Izaberi slike
Opozovi izbor
svih
Opis
Izaberite slike za otpremanje na pametan uređaj.
Uklonite obeležja za otpremanje sa svih slika.
Vodič menija 31
C Meni fotografisanja fotografije: Opcije
fotografisanja
Da biste prikazali meni fotografisanja fotografije, pritisnite G i
izaberite tabulator C (meni fotografisanja fotografije).
G dugme
Opcija
Banka menija fotografisanja
Proš. banke menija fotografisanja
Fascikla za čuvanje
Imenovanje datoteka
Izbor primarnog slota
Funkcija sekundarnog slota
Kontrola blica
Oblast slike
Kvalitet slike
Veličina slike
NEF (RAW) snimanje
Podešavanja ISO osetljivosti
Balans bele
Podesi Picture Control
0
33
35
35
38
39
39
40
45
46
47
48
49
50
52
Opcija
Upravljaj opcijom Picture Control
Kolorni prostor
Active D-Lighting
Smanjenje šuma kod duge eksp.
Smanj. šuma kod visokog ISO
Kontrola vinjetiranja
Automatska kontrola distorzije
Smanjenje treperenja
Podesi automatski bracketing
Višestruka ekspozicija
HDR (visoki dinamički opseg)
Intervalsko fotografisanje
Fotog. sa pomeranjem fokusa
Bešumna fotog. sa živim prik. slike
0
53
56
56
57
57
58
59
60
61
62
69
70
80
81
A Takođe pogledajte
Za podrazumevana podešavanja menija, pogledajte „Podrazumevana
podešavanja menija fotografisanja fotografije“ (0 9).
32 Vodič menija
Banka menija fotografisanja
G dugme ➜ C meni fotografisanja fotografije
Opcije menija fotografisanja fotografije se čuvaju u jednoj od
četiri banke. Uz izuzetke Proš. banke menija fotografisanja,
Višestruka ekspozicija, Intervalsko fotografisanje i Fotog. sa
pomeranjem fokusa, promene na podešavanjima u jednoj
banci nemaju uticaja na druge. Da biste sačuvali određenu
kombinaciju podešavanja koja se često upotrebljavaju, izaberite
jednu od četiri banke i podesite fotoaparat na ova podešavanja.
Nova podešavanja će se sačuvati u banci čak i kada se fotoaparat
isključi, a biće povraćena sledeći put kada se banka izabere.
Različite kombinacije podešavanja mogu da se sačuvaju u
drugim bankama, dopuštajući korisniku da se odmah prebaci sa
jedne kombinacije na drugu birajući odgovarajuću banku iz
menija banke.
Podrazumevana imena za četiri banke menija fotografija su A, B,
C i D. Opisni naslov koji je do 20 karaktera dugačak može da se
doda kao što je opisano u „Unosu teksta“ (0 38) markirajući
banku menija i pritiskajući 2.
Vodič menija 33
❚❚ Povratak na podrazumevana podešavanja
Da biste se vratili na podrazumevana
podešavanja, markirajte banku u meniju
Banka menija fotografisanja i pritisnite
O (Q). Potvrdni dijalog će biti prikazan;
markirajte Da i pritisnite J da biste se
vratili na podrazumevana podešavanja
O (Q) dugme
za izabranu banku. Podrazumevana
podešavanja su navedena u
„Podrazumevanim podešavanjima
menija fotografisanja fotografije“ (0 9).
A Banka menija fotografisanja
Kontrolni displej i prikazi informacija
pokazuju trenutnu banku menija
fotografisanja.
A Takođe pogledajte
Režimi ekspozicije i blica, brzina zatvarača i blende mogu da se uključe
u banke menija fotografisanja koristeći opciju Proš. banke menija
fotografisanja u meniju fotografisanja fotografije (0 35). Za
informacije o korišćenju kontrola na telu fotoaparata da biste izabrali
banku menija fotografisanja, pogledajte A > Prilagođeno
podešavanje f1 (Korisničko dodeljivanje kontrola, 0 130).
34 Vodič menija
Proš. banke menija fotografisanja
G dugme ➜ C meni fotografisanja fotografije
Izaberite Uključeno da biste uključili ekspoziciju i režime blica,
brzinu zatvarača (samo režimi S i M) i blendu (samo režimi A i M) u
informaciju snimljenu sa svakom od četiri banke menija
fotografisanja, da bi se opozvalo kada god je banka izabrana.
Biranje Isključeno vraća vrednosti na snagu pre nego što je
Uključeno izabrano.
Fascikla za čuvanje
G dugme ➜ C meni fotografisanja fotografije
Promenite ime fasciklama i izaberite fasciklu na koju će sledeća
slika biti sačuvana.
Fascikla
Broj fascikle
Ime fascikle
❚❚ Promeni ime
Fascikle koje su identifikovane sa imenom fascikle od 5 karaktera
pre kojih dolazi 3-cifreni broj fascikle dodeljen automatski od
strane fotoaparata. Podrazumevano ime fascikle je „ND850“; da
biste promenili ime dodeljeno novim fasciklama, izaberite
Promeni ime i promenite ime fascikli kao što je opisano u
„Unosu teksta“ (0 38). Ukoliko želite, podrazumevano ime može
da se povrati pritiskajući i držeći O (Q) dugme dok je tastatura
prikazana. Postojećim fasciklama ne može da se promeni ime.
Vodič menija 35
❚❚ Izaberi fasciklu po broju
Da biste izabrali fasciklu po broju ili kreirali novu fasciklu sa
trenutnim imenom fascikle i novim brojem fascikle:
1 Birajte Izaberi fasciklu po broju.
Markirajte Izaberi fasciklu po broju i
pritisnite 2. Dijalog će se prikazati, sa
trenutnim primarnim slotom koji je
podvučen.
2 Izaberite broj fascikle.
Pritisnite 4 ili 2 da biste markirali cifru, pritisnite 1 ili 3 da
biste je promenili. Ako fascikla sa izabranim brojem već
postoji, W, X ili Y ikona će biti prikazana na levoj strani od
broja fascikle:
• W: Fascikla je prazna.
• X: Fascikla je delimično puna.
• Y: Fascikla sadrži 5000 slika ili sliku koja nosi broj 9999.
Dodatne slike ne mogu da se čuvaju u ovoj fascikli.
Kartica na kojoj se fascikla čuva je prikazana od strane ikone
kartice slota u gornjem desnom uglu dijaloga „izaberi fasciklu
po broju“. Kartica koja se koristi za nove fascikle zavisi od
opcije koja je trenutno izabrana za Funkcija sekundarnog
slota (0 39).
3 Sačuvajte promene i izađite.
Pritisnite J da biste završili operaciju i vratili se na glavni
meni (da biste izašli bez menjanja fascikle za čuvanje,
pritisnite G dugme). Ako fascikla sa određenim brojem već
ne postoji, nova fascikla će se napraviti. Sledeće fotografije će
se čuvati u izabranoj fascikli osim ako nije već puna.
36 Vodič menija
❚❚ Izaberi fasciklu sa liste
Da biste izabrali sa liste postojećih fascikli:
1 Birajte Izaberi fasciklu sa liste.
Markirajte Izaberi fasciklu sa liste i
pritisnite 2.
2 Markirajte fasciklu.
Pritisnite 1 ili 3 da biste markirali fasciklu.
3 Izaberite markiranu fasciklu.
Pritisnite J da biste izabrali markiranu fasciklu i vratili se na
glavni meni. Sledeće fotografije će se čuvati u izabranoj
fascikli.
D Brojevi fascikli i datoteka
Kada broj fascikle dostigne 999, nijedna nova fascikla se neće napraviti
a samim tim će zatvarač okidača biti onemogućen kada broj datoteke
stigne do 9999 ili kada broj datoteka u fascikli stigne do 5000, ili ako
pokušate da snimite film kada fotoaparat izračuna da bi broj datoteka
potrebnih za film maksimalne dužine doveo do pravljenja datoteka
numerisanih sa više od 9999 ili fascikle koja sadrži preko 5000
datoteka. Da biste nastavili fotografisanje, kreirajte fasciklu sa brojem
koji je manji od 999 ili pokušajte da promenite opcije izabrane za
Veličina slika/broj slika u sekundi i Kvalitet filma (0 84, 85).
A Vreme pokretanja
Dodatno vreme može biti neophodno za pokretanje fotoaparata ako
memorijska kartica sadrži jako veliki broj datoteka ili fascikli.
Vodič menija 37
Imenovanje datoteka
G dugme ➜ C meni fotografisanja fotografije
Fotografije se čuvaju koristeći imena datoteka koje se sastoje od
„DSC_“ ili, u slučaju slika koje koriste Adobe RGB kolorni prostor
(0 56), „_DSC“, nakon čega sledi četvorocifreni broj i ekstenzija
od tri slova (na primer, „DSC_0001.JPG“). Opcija Imenovanje
datoteka se koristi da bi se izabrala tri slova da zamene „DSC“
deo imena datoteke kao što je opisano u „Unosu teksta“ (0 38).
A Unos teksta
Dijalog se prikazuje kada je unos teksta neophodan. Taknite slova na
tastaturi ekrana na dodir. Takođe možete da koristite višenamenski
birač da biste markirali željeni karakter na području tastature i
pritisnite centar višenamenskog birača da biste ubacili markirani
karakter pri poziciji trenutnog kursora (imajte na umu da ako je
karakter unesen kada je polje puno, poslednji karakter u polju će se
izbrisati). Da biste izbrisali karakter pod kursorom, pritisnite O (Q)
dugme. Da biste pomerili kursor na novu poziciju, taknite prikaz ili
držite W (M) dugme i pritisnite 4 ili 2. Da biste završili unos i vratili se
u prethodni meni, pritisnite J. Da biste izašli bez završavanja unosa
teksta, pritisnite G.
Područje prikaza teksta
Područje tastature
38 Vodič menija
A Ekstenzije
Sledeće ekstenzije se koriste: „.NEF“ za NEF (RAW) slike, „.TIF“ za TIFF
(RGB) slike, „.JPG“ za JPEG slike, „.MOV“ za MOV filmove, „.MP4“ za MP4
filmove i „.NDF“ za referentne podatke softverskog uklanjanja tragova
prašine. Na svakom paru fotografija snimljenih pri NEF (RAW)+JPEG
podešavanjima kvaliteta slike, NEF i JPEG slike imaju ista imena
datoteka, ali različite ekstenzije.
Izbor primarnog slota
G dugme ➜ C meni fotografisanja fotografije
Izaberite primarni slot za fotografisanje i reprodukciju. Izaberite
Slot za XQD karticu da biste odredili karticu u slotu za XQD
karticu kao primarnu karticu, Slot za SD karticu da biste izabrali
SD karticu.
Funkcija sekundarnog slota
G dugme ➜ C meni fotografisanja fotografije
Birajte ulogu koju imaju primarne i sekundarne kartice kada su
dve memorijske kartice ubačene u fotoaparat.
Izaberite između Višak podataka (sekundarna kartica se koristi
samo kada je primarna kartica puna), Rezervna kopija (svaka
slika je snimljena i na primarnoj i na sekundarnoj kartici) i RAW
primarni – JPEG sekundarni (kao za Rezervna kopija, osim što
su NEF/RAW kopije snimljenih fotografija pri podešavanjima
NEF/RAW + JPEG snimljene samo na primarnoj kartici, a JPEG
kopije samo na sekundarnoj kartici).
Vodič menija 39
Kontrola blica
G dugme ➜ C meni fotografisanja fotografije
Birajte režim kontrole blica za opcione
bliceve montirane na šinu za blic i
opremu fotoaparata i prilagodite
podešavanja za fotografisanje sa
odvojenim blicem. Za informacije o
daljinskom fotografisanju putem blica
koristeći višestruke bliceve, pogledajte
„Opcioni blicevi“ (0 219).
❚❚ Režim kontrole blica
Kada je SB-5000, SB-500, SB-400 ili SB-300
montiran na fotoaparat, režim kontrole
blica, nivo blica i druga podešavanja blica
mogu da se prilagode koristeći stavku
Kontrola blica > Režim kontrole blica u
meniju fotografisanja fotografije (u
slučaju SB-5000, ova podešavanja takođe
mogu da se prilagode koristeći kontrole blica). Dostupne opcije
zavise od korišćenog blica, dok opcije prikazane pod Režim
kontrole blica zavise od izabranog režima. Podešavanja za
druge jedinice mogu samo da se prilagode koristeći kontrole
blica.
40 Vodič menija
• TTL: i-TTL režim. U slučajevima SB-500, SB-400 i SB-300,
korekcija snage blica može da se prilagodi koristeći W (M)
dugme.
• Automatski spoljni blic: U ovom režimu, jačina se automatski
prilagođava u skladu sa količinom svetla koje reflektuje
subjekat; korekcija snage blica je takođe dostupna. Automatski
spoljni blic podržava „automatsku blendu“ (qA) i „ne-TTL
automatske“ (A) režime; ne-TTL automatski je izabrano
automatski ako je ne-CPU objektiv prikačen bez navođenja
žižne daljine i maksimalnog otvora blende koristeći opciju
Podaci ne-CPU objektiva u meniju podešavanja (0 169).
Pogledajte uputstvo za blic za detalje.
• Man. sa prioritetom rastojanja: Birajte rastojanje do subjekta; jačina
blica će se automatski prilagoditi. Korekcija snage blica je
takođe dostupna.
• Manuelno: Izaberite nivo blica manuelno.
• Ponavljanje bljeska: Blic okida više puta dok je zatvarač otvoren,
proizvodeći efekat višestruke ekspozicije. Birajte nivo blica
(Jačina), maksimalan broj puta koliko će jedinica okinuti (Broj
puta) i broj puta koliko će blic okinuti u sekundi (Frekvencija,
merena u Hercima). Opcije dostupne za Broj puta se razlikuju
u zavinosti od opcija izabranih za Jačina i Frekvencija;
pogledajte dokumentaciju dostavljenu sa blicem za detalje.
Vodič menija 41
❚❚ Opcije bežičnog blica
Prilagodite podešavanja za simultanu
bežičnu kontrolu višestrukih daljinskih
bliceva. Ova opcija je dostupna samo
kada je SB-5000 ili SB-500 blic ili WR-R10
bežični daljinski kontroler montiran na
fotoaparat.
Opcija
Y
Y/Z
Z
Opis
Daljinski blicevi se kontrolišu koristeći bliceve
niskog intenziteta koje emituje glavni blic.
Optički AWL
Dostupno samo sa SB-5000 ili SB-500 montiranim
na šinu za blic i opremu fotoaparata.
Ova opcija je za fotografisanjem blicem koristeći i
optički i radio kontrolisane bliceve. Izaberite ovu
Optički/
opciju kada koristite i WR-R10 i SB-500 montirane
radio AWL na šinu za blic i opremu fotoaparata. Daljinska
kontrola blica je automatski podešena na
Grupni blic (0 43).
Daljinski blicevi se kontrolišu putem radio signala
emitovanih od strane WR-R10 prikačenog na
Radio AWL
fotoaparat. Dostupno samo sa WR-R10 i
daljinskim blicevima koji podržavaju radio AWL.
Isključeno Onemogućeno daljinsko fotografisanje blicem.
A WR-R10
WR-A10 adapter je neophodan kada koristite WR-R10. Postarajte se da
ažurirate WR-R10 firmver na najnoviju verziju (verzija 3.0 ili kasnija); za
informacije o ažuriranjima firmvera, pogledajte Nikon lokaciju na
mreži za svoje područje.
42 Vodič menija
❚❚ Daljinska kontrola blica
Birajte neku od sledećih opcija daljinskog
fotografisanja blicem.
Opcija
Opis
Birajte odvojeni režim kontrole blica i nivo blica za svaku
grupu daljinskih bliceva. Ako je Optički AWL ili Optički/
Grupni blic radio AWL izabran za Opcije bežičnog blica (0 42),
možete da birate kanal koji se koristi od strane glavnog
blica za komunikaciju sa daljinskim blicevima.
Birajte za kontrolu celokupne jačine blica. Koristite Opcije
brze bežične kontrole da biste prilagodili balans između
grupa A i B i podesili jačinu za grupu C manuelno (glavni
Brza bežična blic ne okida). Takođe možete da prilagodite korekciju
kontrola snage blica za grupe A i B i, ako je Optički AWL ili Optički/
radio AWL izabran za Opcije bežičnog blica (0 42),
birajte kanal koji se koristi od strane glavnog blica za
komunikaciju sa daljinskim blicevima.
Blicevi okidaju jedan posle drugog dok je zatvarač otvoren,
proizvodeći efekat višestruke ekspozicije. Birajte nivo blica
(Jačina), maksimalan broj puta koliko će blicevi okinuti
(Broj puta), broj puta koliko će jedinice okinuti u sekundi
Daljinsko (Frekvencija) i, ako je Optički AWL ili Optički/radio AWL
ponavljanje izabran za Opcije bežičnog blica (0 42), kanal koji se
koristi od strane glavnog blica za komunikaciju sa
daljinskim blicevima. Imajte na umu da ukupan broj puta
koliko blicevi okinu može da se razlikuje u zavisnosti od
opcija izabranih za Jačina i Frekvencija; pogledajte
dokumentaciju koja dolazi sa blicom za detalje.
Vodič menija 43
❚❚ Inf. o radio daljinskom blicu
Pregledajte bliceve koji su trenutno
kontrolisani koristeći radio AWL.
44 Vodič menija
Oblast slike
G dugme ➜ C meni fotografisanja fotografije
Izaberite oblast slike i omogućite ili onemogućite prikaz maske u
tražilu.
❚❚ Izaberi oblast slike
Fotoaparat nudi izbor od sledećih oblasti slike:
Opcija
c FX (36×24)
l 1,2× (30×20)
a DX (24×16)
b 5 : 4 (30×24)
m 1 : 1 (24×24)
Opis
Slike su snimljene u FX formatu sa vidnim uglom
koji je jednak NIKKOR objektivu na 35 mm formatu
fotoaparata.
Biranje ove opcije smanjuje vidni ugao i povećava
prividnu žižnu daljinu objektiva za otprilike 1,2×.
Slike su snimljene u DX formatu. Da biste izračunali
približnu žižnu daljinu objektiva u 35 mm formatu,
pomnožite je za 1,5.
Slike se snimaju sa odnosom stranica od 5 : 4.
Slike se snimaju sa odnosom stranica od 1 : 1.
❚❚ Automatsko DX isecanje
Ako je Uključeno izabrano, fotografije snimljene koristeći DX
objektiva će se automatski snimiti u DX formatu koristeći
DX (24×16) oblast slike.
❚❚ Prikaz maske u tražilu
Ako je Uključeno izabrano, oblast izvan 1,2× (30×20),
DX (24×16), 5 : 4 (30×24) i 1 : 1 (24×24) isecanja će biti
prikazano u sivoj boji na tražilu.
Vodič menija 45
Kvalitet slike
G dugme ➜ C meni fotografisanja fotografije
Birajte format datoteke i stepen kompresije (kvalitet slike).
Opcija
NEF (RAW)
NEF (RAW) +
JPEG fino★/
NEF (RAW) +
JPEG fino
NEF (RAW) +
JPEG normalno★/
NEF (RAW) +
JPEG normalno
NEF (RAW) +
JPEG osnovno★/
NEF (RAW) +
JPEG osnovno
JPEG fino★/
JPEG fino
JPEG normalno★/
JPEG normalno
JPEG osnovno★/
JPEG osnovno
TIFF (RGB)
46 Vodič menija
Tip
datoteke
Opis
NEF
RAW podaci sa senzora slike su sačuvani bez
dodatne obrade. Podešavanja kao što su
balans bele i kontrast mogu da se prilagode
nakon fotografisanja.
Dve slike se snimaju, jedna NEF (RAW) slika i
jedna JPEG slika finog kvaliteta.
NEF/
JPEG
Dve slike se snimaju, jedna NEF (RAW) slika i
jedna JPEG slika normalnog kvaliteta.
Dve slike se snimaju, jedna NEF (RAW) slika i
jedna JPEG slika osnovnog kvaliteta.
JPEG
TIFF
(RGB)
Snimite JPEG slike pri stepenu kompresije
od otprilike 1 : 4 (fin kvalitet).
Snimite JPEG slike pri stepenu kompresije
od otprilike 1 : 8 (normalan kvalitet).
Snimite JPEG slike pri stepenu kompresije
od otprilike 1 : 16 (osnovni kvalitet).
Snimite TIFF-RGB slike bez kompresije pri
bitskoj dubini od 8 bita po kanalu (24-bitna
boja). TIFF je podržan od strane širokog
spektra aplikacija za slike.
A JPEG kompresija
Opcije kvaliteta slike sa zvezdicom („★“) koriste kompresiju koja je
usmerena ka obezbeđivanju maksimalnog kvaliteta; veličina datoteka
se razlikuje od scene. Opcije bez zvezde koriste tip kompresije koja je
usmerena da napravi manje datoteke; datoteke će biti otprilike iste
veličine bez obzira na snimljenu scenu.
Veličina slike
G dugme ➜ C meni fotografisanja fotografije
Birajte veličinu, u pikselima, fotografija snimljenih sa
fotoaparatom. Izaberite JPEG/TIFF da biste izabrali veličinu
JPEG i TIFF slike, NEF (RAW) da biste izabrali veličinu NEF (RAW)
slika.
Opcija
Veličina (pikseli)
Veličina štampe (cm) *
Velika
8256 × 5504
69,9 × 46,6
FX (36×24;
Srednja
6192 × 4128
52,4 × 35,0
FX format)
Mala
4128 × 2752
35,0 × 23,3
Velika
6880 × 4584
58,3 × 38,8
1,2× (30×20)
Srednja
5152 × 3432
43,6 × 29,1
Mala
3440 × 2288
29,1 × 19,4
Velika
5408 × 3600
45,8 × 30,5
DX (24×16;
Srednja
4048 × 2696
34,3 × 22,8
DX format)
Mala
2704 × 1800
22,9 × 15,2
Velika
6880 × 5504
58,3 × 46,6
5 : 4 (30×24)
Srednja
5152 × 4120
43,6 × 34,9
Mala
3440 × 2752
29,1 × 23,3
Velika
5504 × 5504
46,6 × 46,6
1 : 1 (24×24)
Srednja
4128 × 4128
35,0 × 35,0
Mala
2752 × 2752
23,3 × 23,3
* Približna veličina kada se štampa pri 300 dpi. Veličina štampe u inčima je jednaka veličini slike u
pikselima podeljena od strane rezolucije štampača u dots per inch (dpi: 1 inč = otprilike
2,54 cm).
Oblast slike
Vodič menija 47
NEF (RAW) snimanje
G dugme ➜ C meni fotografisanja fotografije
Izaberite tip kompresije i bitsku dubinu za NEF (RAW) fotografije.
❚❚ NEF (RAW) kompresija
Opcija
N
O
Opis
NEF slike su kompresovane koristeći reverzibilan
Kompresovano
algoritam, smanjujući veličinu datoteke za oko
bez gubitka
20–40% bez efekta na kvalitet slike.
NEF slike su kompresovane koristeći nereverzibilni algoritam, smanjujući veličinu
Kompresovano
datoteke za oko 35–55% skoro bez efekta na
kvalitet slike.
Bez kompresije NEF slike nisu kompresovane.
❚❚ NEF (RAW) bitska dubina
Opcija
q 12-bitno
r 14-bitno
48 Vodič menija
Opis
NEF (RAW) slike se snimaju pri bitskoj dubini od
12 bitova.
NEF (RAW) slike se snimaju pri bitskoj dubini od
14 bitova, proizvodeći datoteke koje su veće od
onih sa bitskom dubinom od 12 bitova, ali
povećavajući snimljene podatke o boji.
Podešavanja ISO osetljivosti
G dugme ➜ C meni fotografisanja fotografije
Prilagodite podešavanja ISO osetljivosti za fotografije.
Opcija
ISO osetljivost
Aut. kontr. ISO
osetljivosti
Opis
Prilagodite ISO osetljivost. Izaberite iz vrednosti od
ISO 64 i 25600. Podešavanja od oko 0,3 EV do 1 EV
ispod ISO 64 i 0,3 do 2 EV iznad ISO 25600 su takođe
dostupna za specijalne situacije.
Ako je Uključeno izabrano, fotoaparat će automatski
prilagoditi ISO osetljivost kada optimalna ekspozicija
ne može da se postigne pri vrednosti izabranoj za
ISO osetljivost. Možete da birate maksimalnu
osetljivost da biste sprečili da se ISO osetljivost
podigne previsoko a brzina zatvarača ispod
vrednosti na kojoj će se umešati automatska kontrola
ISO osetljivosti kako bi sprečila premalu ekspoziciju u
režimima P i A (minimalna brzina zatvarača; birajte od
vrednosti između 1/4000 s i 30 s). Maksimalna ISO
osetljivost za fotografije snimljene koristeći opcioni
blic može da se izabere koristeći Maksimalna
osetljivost sa M.
Vodič menija 49
Balans bele
G dugme ➜ C meni fotografisanja fotografije
Podesite balans bele da odgovara svetlosnom izvoru.
Opcija
v Automatski
Zadrži belo
(smanji tople boje)
Normalno
Zadrži tople boje
osvetljenja
Automatski za prirodnu
D svetlost
J Inkandescentno
I Fluorescentno
Lampe sa natrijumovom
parom
Toplo belo fluorescentno
N
G
Balans bele je automatski prilagođen za
optimalne rezultate sa najviše izvora svetla.
Za najbolje rezultate, koristite tip G, E ili
D objektiva. Ako opcioni blic okine,
rezultati su prilagođeni na odgovarajući
način.
Balans bele je prilagođen za prirodno
svetlo, proizvodi boje koje su bliže onima
koje vidi golo oko.
Koristite pod inkadescentnom svetlošću.
Koristite sa:
• Lampama sa natrijumovom parom
(mogu da se nađu u sportskim halama).
• Toplim belim fluorescentnim svetlima.
• Belim fluorescentnim svetlima.
• Hladnim belim fluorescentnim
Hladno belo fluorescentno
svetlima.
• Dnevnim belim fluorescentnim
Dnevno belo fluorescentno
svetlima.
Dnevno fluorescentno
• Dnevnim fluorescentnim svetlima.
Živina para sa visok. temp. • Izvorima svetla visoke temperature
boje
boje (npr. lampe sa živinom parom).
Koristite sa subjektima koji su osvetljeni
Direktna sunčeva svetlost
od strane direktne sunčeve svetlosti.
Blic
Koristite sa opcionim blicevima.
Koristite na dnevnom svetlu kada je
Oblačno
oblačno napolju.
Belo fluorescentno
H
Opis
50 Vodič menija
Opcija
M Hlad
K Izaberi temperaturu boje
Zapamćena manuelna
L postavka
Opis
Koristite na dnevnom svetlu sa
subjektima u hladu.
Birajte temperaturu boje sa liste
vrednosti.
Koristite subjekta, izvor svetlosti ili
postojeće fotografije kao referencu za
balans bele.
Vodič menija 51
Podesi Picture Control
G dugme ➜ C meni fotografisanja fotografije
Birajte kako će se nove fotografije obraditi. Izaberite u skladu sa
tipom scene ili vašom kreativnom namerom.
Opcija
n Automatski
Q Standardno
R Neutralno
S Živo
T Monohrom
o Portret
p Pejzaž
q Ravnomerno
52 Vodič menija
Opis
Fotoaparat automatski prilagođava tonove
bazirane na Standardno Picture Control. Ten
subjekata portreta će biti mekši a elementi kao što
su lišće i nebo na snimcima na otvorenom će biti
življi nego na slikama snimljenim sa Standardno
Picture Control.
Standardna obrada za izbalansirane rezultate.
Preporučeno je za većinu situacija.
Minimalna obrada zarad prirodnih rezultata. Birajte
fotografije koje će kasnije biti obrađene ili
retuširane.
Slike su poboljšane zarad živog, efekta štampane
fotografije. Birajte za fotografije koje ističu
primarne boje.
Snimajte monohrom fotografije.
Obradite portrete zarad kože sa prirodnom
teksturom i zaokruženog osećaja.
Proizvodi žive pejzaže i gradske pejzaže.
Detalji su sačuvani putem širokog opsega tona, od
svetlijih delova do senki. Birajte fotografije koje će
kasnije biti dosta obrađene ili retuširane.
Upravljaj opcijom Picture Control
G dugme ➜ C meni fotografisanja fotografije
Kreirajte korisničke Picture Controls.
Opcija
Opis
Kreirajte novu korisničku Picture Control baziranu na
postojećoj zapamćenoj postavci ili korisničkoj Picture
Sačuvaj/uredi
Control ili uredite postojeće korisničke Picture Controls
(0 54).
Promeni ime Promenite ime izabranom Picture Control.
Izbriši
Izbrišite izabranu Picture Control.
Koristite sledeće opcije da biste kopirali korisničke Picture
Controls na i sa memorijskih kartica (ako su dve
memorijske kartice ubačene, kartica u primarnom slotu
će se koristiti; 0 39). Kada se jednom kopiraju na
memorijske kartice, Picture Controls mogu da se koriste
sa drugim fotoaparatima ili kompatibilnim softverom.
• Kopiraj na fotoaparat: Kopirajte korisničke Picture Controls
Učitaj/sačuvaj
sa memorijske kartice na korisničke Picture Controls C-1
do C-9 na fotoaparatu i imenujte ih po želji.
• Izbriši sa kartice: Izbrišite izabrane korisničke Picture
Controls sa memorijske kartice.
• Kopiraj na karticu: Kopirajte korisničku Picture Control (C-1
do C-9) sa fotoaparata na željeno odredište (1 do 99) na
memorijskoj kartici.
Vodič menija 53
❚❚ Kreiranje korisničkih Picture Controls
Picture Controls isporučene sa fotoaparatom mogu da se
izmene i sačuvaju kao korisničke Picture Controls.
1 Izaberite Sačuvaj/uredi.
Markirajte Sačuvaj/uredi i pritisnite
2.
2 Izaberite Picture Control.
Markirajte postojeću Picture Control i
pritisnite 2 ili pritisnite J da biste
nastavili ka Koraku 4 za čuvanje kopije
markirane Picture Control bez daljih
izmena.
3 Uredite izabranu Picture Control.
Da biste odustali od bilo kakvih
promena i pokrenuli se opet od
podrazumevanih podešavanja,
pritisnite O (Q) dugme. Pritisnite J
kada su podešavanja završena.
4 Izaberite odredište.
Izaberite odredište za korisnički
Picture Control (C-1 do C-9) i pritisnite
2.
54 Vodič menija
5 Imenujte Picture Control.
Dijalog sa unosom teksta će biti prikazan. Kao
podrazumevano, novi Picture Controls su imenovani
dodajući dvocifreni broj (dodeljen automatski) na ime
postojećeg Picture Control; da biste izabrali drugo ime,
promenite ime Picture Control kao što je opisano u „Unosu
teksta“ (0 38). Taknite dugme izbora tastature da biste prošli
kroz velika slova, mala slova i simbole na tastaturama. Imena
korisničkog Picture Control mogu da budu dugački do
devetnaest karaktera. Bilo kakvi karakteri nakon
devetnaestog će se izbrisati.
Oblast imena
Područje tastature
Izbor tastature
A Opcije korisničkog Picture Control
Dostupne opcije sa korisničkim Picture Controls su iste kao one na
kojima se korisnički Picture Control zasniva.
A Originalna Picture Control ikona
Originalna zapamćena postavka Picture
Control na kojoj se korisnički Picture Control
zasniva je naveden od strane ikone u
gornjem desnom uglu prikaza uređivanja.
Originalna Picture
Control ikona
Vodič menija 55
Kolorni prostor
G dugme ➜ C meni fotografisanja fotografije
Kolorni prostor određuje lestvicu boja koje su dostupne za
reprodukciju boje. sRGB se preporučuje za opštu svrhu
štampanja i prikaza, dok se Adobe RGB, sa svojim širim
lestvicama boja, preporučuje za profesionalno izdavaštvo i
komercijalno štampanje.
A Adobe RGB
Za tačnu reprodukciju boje, Adobe RGB slike zahtevaju aplikacije,
prikaze i štampače koji podržavaju upravljanje bojom.
A Kolorni prostor
ViewNX-i i Capture NX-D automatski biraju pravi kolorni prostor kada
se otvaraju fotografije napravljene sa ovim fotoaparatom. Rezultati
nisu garantovani sa softverom kupljenim od drugih lica.
Active D-Lighting
G dugme ➜ C meni fotografisanja fotografije
Sačuvajte detalje u svetlijim delovima i senkama, kreirajući
fotografije sa prirodnim kontrastom.
Opcija
Automatsko
Opis
Fotoaparat automatski prilagođava Active D-Lighting
prema uslovima fotografisanja.
Izuzetno visoko/
Visoko/Normalno/ Birajte nivo Active D-Lighting.
Nisko
Isključeno
Active D-Lighting isključen.
56 Vodič menija
Smanjenje šuma kod duge eksp. (Smanjenje šuma
kod duge ekspozicije)
G dugme ➜ C meni fotografisanja fotografije
Ako je Uključeno izabrano, fotografije
snimljene pri brzinama zatvarača
sporijim od 1 s će biti procesuirane kako
bi smanjile šum (svetle tačke ili fog
šum). Vreme potrebno za procesuiranje
se otprilike udvostručava; u toku
procesuiranja, „l m“ će bljesnuti u
prikazima brzine zatvarača/blende i
slike ne mogu da se snime (ako se fotoaparat isključi pre nego
što je procesuiranje završeno, slika će se sačuvati, ali smanjenje
šuma neće biti izvršeno). U kontinualnom režimu okidanja, broj
slika u sekundi će se usporiti i dok se fotografije procesuiraju,
kapacitet memorijskog bafera će opasti.
Smanj. šuma kod visokog ISO
G dugme ➜ C meni fotografisanja fotografije
Fotografije snimljene pri visokim ISO osetljivostima mogu da se
procesiraju da bi smanjile „šum“.
Opcija
Visoko/
Normalno/
Nisko
Isključeno
Opis
Smanjite šum (nepravilno raspoređeni svetli pikseli),
naročito na slikama snimljenim pri visokim ISO
osetljivostima. Birajte količinu smanjenja šuma
izvršenog sa Visoko, Normalno i Nisko.
Smanjenje šuma se izvršava samo po potrebi i nikad
pri količini koja je podjednako visoka kada je Nisko
izabrano.
Vodič menija 57
Kontrola vinjetiranja
G dugme ➜ C meni fotografisanja fotografije
„Vinjetiranje“ je pad svetline na krajevima fotografije. Kontrola
vinjetiranja smanjuje vinjetiranje za tip G, E i D objektive (PC
objektivi nisu uključeni). Njegove efekti se razlikuju od objektiva
do objektiva i najvidljiviji su pri maksimalnom otvoru blende.
Birajte između Visoko, Normalno, Nisko i Isključeno.
D Kontrola vinjetiranja
U zavisnosti od scene, uslova fotografisanja i tipa objektiva, TIFF i JPEG
slike mogu da pokažu šum (fog šum) ili varijacije u perifernoj svetlini,
dok korisnički Picture Controls i zapamćena postavka Picture Controls
koji su bili modifikovani iz podrazumevanih podešavanja ne moraju da
proizvedu željeni efekat. Snimite probne snimke i pogledajte rezultate
na monitoru. Kontrola vinjetiranja se ne odnosi na filmove ili višestruke
ekspozicije.
58 Vodič menija
Automatska kontrola distorzije
G dugme ➜ C meni fotografisanja fotografije
Izaberite Uključeno da biste smanjili burastu distorziju kada
fotografišete širokougaonim objektivima i da biste smanjili
jastučastu distorziju kada fotografišete sa dugačkim objektivima
(imajte na umu da ivice vidljivog područja u tražilu mogu da
budu isečene sa krajnjih fotografija, a da vreme potrebno za
obradu fotografija pre nego što snimanje počne može da se
poveća). Ova opcija ne važi za filmove i dostupna je samo sa
tipom G, E i D objektiva (isključujući PC, riblje oko i određene
druge objektive); rezultati nisu garantovani sa drugim
objektivima. Pre nego što koristite automatsku kontrolu
distorzije sa DX objektivima, izaberite Uključeno za
Automatsko DX isecanje ili izaberite oblast slike DX (24×16);
ako izaberete druge opcije to može da dovede do fotografija koj
su dosta isečene ili do fotografija sa ozbiljnom perifernom
distorzijom (0 45).
A Retuširanje: Kontrola distorzije
Za informacije o pravljenju kopija postojećih fotografija sa smanjenom
burastom jastučastom distorzijom, vidite „Kontrola distorzije“ (0 206).
Vodič menija 59
Smanjenje treperenja
G dugme ➜ C meni fotografisanja fotografije
Smanjite pojavu traka ili (na fotografijama snimljenim u
kontinualnim režimima okidanja) nejednaku ekspoziciju ili
obojenje izazvano treperenjem takvih izvora svetla kao što su
fluorescentne ili lampe sa živinom parom u toku fotografisanja
tražilom).
Opcija
Podešavanje
smanjenja
treperenja
Indikator
smanjenja
treperenja
60 Vodič menija
Opis
Kada je Omogući izabrano, fotoaparat će odmeriti
fotografije kako bi smanjio efekte treperenja. Imajte na
umu da broj slika u sekundi može da opadne dok je
smanjenje treperenja na snazi.
Kada je Uključeno izabrano,
ikona FLICKER (TREPERENJE) će se
prikazati na tražilu ako je
treperenje otkriveno kada se
dugme okidača pritisne do
pola. Ako je treperenje
otkriveno kada je
Ikona FLICKER
Onemogući izabrano za
(TREPERENJE)
Podešavanje smanjenja
treperenja, ikona će blještati;
da biste omogućili smanjenje treperenja, izaberite
Omogući za Podešavanje smanjenja treperenja.
A Smanjenje treperenja u meniju fotografisanja fotografije
Snimite probni snimak i pregledajte rezultate pre nego što snimite
dodatne fotografije. Smanjenje treperenja može da otkrije treperenje
pri 100 i 120 Hz (povezano sa AC napajanjem struje od 50 i 60 Hz).
Treperenje možda neće biti otkriveno ili željeni rezultati se možda neće
postići uz tamne pozadine, izvore jakog svetla ili ekrane sa
dekorativnim svetljenjem i drugim ne-standardnim osvetljenjem. U
zavisnosti od izvora sveta, može da postoji malo odlaganje pre nego
što se zatvarač okine. U toku rafalnog fotografisanja, broj slika u
sekundi može da uspori ili da postane neravnomerno; pored toga,
željeni rezultati se možda neće dostići ako se frekvencija dovoda
napajanja promeni u toku fotografisanja.
Detekcija treperenja neće biti na snazi pri brzinama zatvarača sporijim
od 1/100 s (uključujući beskonačnu ekspoziciju i vreme) ili kada je MUP
izabrano za režim okidanja ili je režim kašnjenja ekspozicije uključen.
Podesi automatski bracketing
G dugme ➜ C meni fotografisanja fotografije
Birajte podešavanje ili podešavanja u nosaču kada je automatski
bracketing na snazi. Birajte AE i bracketing blica (j) da biste
izvršili i ekspoziciju i bracketing na nivou blica, AE bracketing (k)
da biste stavili na nosač samo ekspoziciju, Bracketing blica (l) da
biste izvršili samo bracketing na nivou blica, Bracketing balansa
bele (m) da biste izvršili bracketing balansa bele ili ADL
bracketing (y) da biste izvršili bracketing koristeći Active
D-Lighting. Imajte na umu da bracketing balansa bele nije
dostupan pri podešavanjima kvaliteta slike od NEF (RAW) ili
NEF (RAW) + JPEG.
Vodič menija 61
Višestruka ekspozicija
G dugme ➜ C meni fotografisanja fotografije
Snimite dve do deset NEF (RAW) ekspozicije kao jednu fotografiju.
Opcija
Opis
• 0 Uključeno (serija): Snimite seriju višestrukih
ekspozicija. Izaberite Isključeno da biste nastavili
normalno fotografisanje.
Režim višestruke
• Uklj. (pojedinačna fotografija): Snimite jednu višestruku
ekspozicije
ekspoziciju.
• Isključeno: Izađite bez kreiranja dodatnih višestrukih
ekspozicija.
Birajte broj ekspozicija koje će se kombinovati da bi
Broj snimaka
formirale jednu fotografiju.
• Dodaj: Ekspozicije su preklopljene bez promena;
dobitak nije prilagođen.
• Prosečno: Pre nego što se ekspozicije preklope, dobitak
za svaku je podeljen ukupnim brojem snimljenih
ekspozicija (dobitak za svaku ekspoziciju je podešen na
1/2 za 2 ekspozicije, 1/3 za 3 ekspozicije, itd).
• Osvetli: Fotoaparat upoređuje piksele u svakoj
ekspoziciji i koristi samo najsvetlije.
Režim
preklapanja
+
• Zatamni: Fotoaparat upoređuje piksele u svakoj
ekspoziciji i koristi samo najtamnije.
+
• Uključeno: Sačuvajte individualne snimke koji čine
svaku višestruku ekspoziciju.
• Isključeno: Odbacite individualne snimke i sačuvajte
samo višestruku ekspoziciju.
Izaberi prvu Izaberite prvu ekspoziciju od NEF (RAW) slika na
ekspoziciju (NEF) memorijskoj kartici.
Zadrži sve
ekspozicije
62 Vodič menija
❚❚ Kreiranje višestrukih ekspozicija
Višestruke ekspozicije ne mogu da se snime u živom prikazu
slike. Izađite iz živog prikaza slike pre nego što nastavite.
A Produžena vremena snimanja
Ako se monitor isključi u toku reprodukcije ili operacija menija i
nijedna operacija se ne izvrši oko 30 s, fotografisanje će se okončati i
višestruka ekspozicija će se kreirati od ekspozicija koje su snimljene do
tog trenutka. Dostupno vreme za snimanje sledeće ekspozicije može
da se produži birajući duža vremena za Prilagođeno podešavanje c2
(Tajmer pripravnosti, 0 118).
1 Izaberite Višestruka ekspozicija.
Markirajte Višestruka ekspozicija u
meniju fotografisanja fotografije i
pritisnite 2.
2 Izaberite režim.
Markirajte Režim višestruke
ekspozicije i pritisnite 2, zatim
pritisnite 1 ili 3 da biste izabrali
željeni režim i pritisnite J da biste ga
izabrali.
Ako je Uključeno (serija) ili Uklj.
(pojedinačna fotografija) izabrano,
n ikona će se prikazati na kontrolnom
displeju.
Vodič menija 63
3 Birajte broj snimaka.
Markirajte Broj snimaka i pritisnite 2.
Pritisnite 1 ili 3 da biste izabrali broj
ekspozicija koje će se kombinovati da
bi formirale pojedinačnu fotografiju i
pritisnite J.
A Dugme BKT
Ako je Višestruka ekspozicija izabrana
za Prilagođeno podešavanje f1
(Korisničko dodeljivanje kontrola) >
Dugme BKT + y (0 130), možete da
izaberete režim višestruke ekspozicije
pritiskajući BKT dugme i rotirajući glavni
komandni točkić, a broj snimaka
pritiskajući BKT dugme i rotirajući
pomoćni komandni točkić. Režim i broj
snimaka su prikazani na kontrolnom
displeju: ikone koje predstavljaju režim su a za Isključeno, B za
Uklj. (pojedinačna fotografija) i b za Uključeno (serija).
64 Vodič menija
4 Izaberite režim preklapanja.
Markirajte Režim preklapanja i
pritisnite 2, zatim pritisnite 1 ili 3 da
biste izabrali željeni režim i pritisnite
J da biste ga izabrali.
5 Birajte da li da sačuvate individualne
ekspozicije.
Da biste izabrali da li da sačuvate ili
obrišete individualne snimke koji čine
višestruku ekspoziciju, markirajte
Zadrži sve ekspozicije i pritisnite 2,
zatim pritisnite 1 ili 3 da biste
izabrali željenu opciju i pritisnite J da biste je izabrali.
6 Birajte prvu ekspoziciju.
Da biste izabrali prvu ekspoziciju sa
postojećih fotografija snimljenim sa
Velika izabranim za Veličina slike >
NEF (RAW) u meniju snimanja
fotografije, markirajte Izaberi prvu
ekspoziciju (NEF) i pritisnite 2.
Koristite višenamenski birač da
markirate željenu sliku i pritisnite J
da izaberete (za pregled markirane
slike u punom kadru, pritisnite i držite
X dugme). Da biste izabrali između
slika u različitom slotu ili fascikli,
pritisnite W (M) dugme.
Vodič menija 65
7 Kadrirajte fotografiju, fokusirajte i snimajte.
U kontinualnim režimima okidanja, fotoaparat
snima sve ekspozicije u pojedinačnom rafalu. Ako
je Uključeno (serija) izabrana, fotoaparat će
nastaviti da snima višestruke ekspozicije dok je dugme
okidača pritisnuto; ako je Uklj. (pojedinačna fotografija)
izabrano, fotografisanje višestruke ekspozicije će se okončati
nakon prve fotografije. U režimu samookidača, fotoaparat će
automatski snimiti broj ekspozicija koji je izabran u Koraku 3,
bez obzira na izabranu opciju za Prilagođeno podešavanje c3
(Samookidač) > Broj snimaka (0 119); interval između
snimaka je, međutim, kontrolisan od strane Prilagođenog
podešavanja c3 (Samookidač) > Interval između snimaka.
U drugim režimima okidanja, jedna fotografija će se snimiti
svaki put kada se dugme okidača pritisne; nastavite da
snimate dok sve ekspozicije ne budu snimljene. Ako ste
izabrali postojeću NEF (RAW) sliku kao prvu ekspoziciju u
Koraku 6, fotografisanje će početi od druge ekspozicije. Za
informacije o prekidanju višestruke ekspozicije pre nego što
se sve fotografije snime, pogledajte „Okončavanje višestrukih
ekspozicija“ (0 68).
n ikona će blještati dok se
fotografisanje ne okonča. Ako je
Uključeno (serija) izabrano,
fotografisanje sa višestrukom
ekspozicijom će se okončati samo
kada je Isključeno izabrano za režim višestruke ekspozicije;
ako je Uklj. (pojedinačna fotografija) izabrano,
fotografisanje sa višestrukom ekspozicijom će se automatski
okončati kada se višestruka ekspozicija okonča. n ikona se
gubi sa prikaza kada se fotografisanje sa višestrukom
ekspozicijom okonča.
66 Vodič menija
❚❚ Korišćenje dugmeta i
Opcijama navedenim ispod može da se
pristupi pritiskajući K dugme u toku
višestruke ekspozicije, a zatim pritiskajući
dugme i. Koristite ekran na dodir ili se
krećite kroz meni koristeći višenamenski
birač, pritiskajući 1 ili 3 da biste
markirali stavke i pritiskajući J da biste ih
Dugme i
izabrali.
• Prikaži napredak: Vidite pregled
napravljen od ekspozicija snimljenih na
trenutnu tačku.
• Snimi ponovo posl. Ekspoziciju: Snimite
ponovo najnoviju ekspoziciju.
• Sačuvaj i izađi: Napravite višestruku
ekspoziciju od ekspozicija snimljenih na trenutnu tačku.
• Odbaci i izađi: Izađite bez snimanja višestruke ekspozicije. Ako je
Uključeno izabrano za Zadrži sve ekspozicije, individualne
ekspozicije će se sačuvati.
Vodič menija 67
❚❚ Kraj višestrukih ekspozicija
Da biste okončali višestruku ekspoziciju
pre nego što se određeni broj ekspozicija
snimi, izaberite Isključeno za režim
višestruke ekspozicije ili pritisnite K
dugme posle kojeg dugme i i izaberite ili
Sačuvaj i izađi ili Odbaci i izađi. Ako se
fotografisanje okonča ili vi izaberete
Sačuvaj i izađi pre nego što se određeni broj ekspozicija snimi,
višestruka ekspozicija će se kreirati od ekspozicija koje su bile
snimljene do tad. Ako je Prosečno izabrano za Režim
preklapanja, pojačanje svetla će se podesiti kako bi odrazio broj
ekspozicija koje su se zaista snimile. Imajte na umu da će se
fotografisanje automatski okončati ako se:
• Resetovanje sa dva dugmeta izvrši
• Fotoaparat isključi
• Punjiva baterija istroši
D Višestruka ekspozicija
Na višestruke ekspozicije može da utiče šum (nepravilno raspoređeni
svetli pikseli, fog šum ili linije).
Ne uklanjajte ili ne menjajte memorijsku karticu dok snimate
višestruku ekspoziciju.
Živi prikaz slike nije dostupan dok je fotografisanje u toku. Biranje
živog prikaza slike resetuje Režim višestruke ekspozicije na
Isključeno.
Podešavanja fotografisanja i informacije o fotografiji za fotografije
višestruke ekspozicije su one za prvu ekspoziciju.
A „Izaberi prvu ekspoziciju (NEF)“
Ako je NEF (RAW) slika izabrana za prvu ekspoziciju snimljena pri ISO
osetljivosti od Hi 0,3 do Hi 2, elektronski zatvarač prednje zavese se
neće koristiti u toku višestruke ekspozicije čak i ako je Omogući
izabrano za Prilagođeno podešavanje d6 (Elekt. zatv. prednje
zavese, 0 121).
68 Vodič menija
A Intervalsko fotografisanje
Ako je intervalsko fotografisanje aktivirano pre nego što se prva
ekspozicija snimi, fotoaparat će snimiti ekspozicije u izabranom
intervalu dok se broj ekspozicija navedenih u meniju višestruke
ekspozicije ne snimi (broj snimaka navedenih u meniju intervalskog
fotografisanja se ignoriše). Ove ekspozicije će zatim biti snimljene kao
pojedinačna fotografija i intervalsko fotografisanje će se okončati (ako
je Uklj. (pojedinačna fotografija) izabrana za režim višestruke
ekspozicije, fotografisanje višestruke ekspozicije će se takođe
automatski okončati).
A Ostala podešavanja
Dok se višestruka ekspozicija snima, memorijske kartice ne mogu da se
formatiraju, a neke stavke menija su u sivoj boji i ne mogu da se
promene.
HDR (visoki dinamički opseg)
G dugme ➜ C meni fotografisanja fotografije
Korišćen sa subjektima visokog kontrasta, Visok dinamički opseg
(HDR) čuva detalje u svetlijim delovima i senkama kombinujući
dva snimka koji su načinjeni pri različitim ekspozicijama.
Opcija
Režim HDR
Diferencijal
ekspozicije
Omekšavanje
Opis
• 0 Uključeno (serija): Snimite serije HDR fotografija.
Izaberite Isključeno da biste nastavili normalno
fotografisanje.
• Uklj. (pojedinačna fotografija): Snimite jednu HDR
fotografiju.
• Isključeno: Izađite bez snimanja dodatnih HDR
fotografija.
Birajte razliku u ekspoziciji između dva snimka koji se
kombinuju da bi napravili HDR fotografiju. Izaberite
veće vrednosti za subjekte visokog kontrasta, ili
izaberite Automatski da bi fotoaparat prilagodio
diferencijal ekspozicije prema sceni.
Izaberite koliko će granice između dve slike koje čine
svaku HDR fotografiju biti omekšane.
Vodič menija 69
Intervalsko fotografisanje
G dugme ➜ C meni fotografisanja fotografije
Snimite fotografije u izabranom intervalu dok se naznačeni broj
snimaka ne snimi. Izaberite režim okidanja koji nije samookidač
(E) kada koristite intervalski tajmer.
Opcija
Pokreni
Izab. datum/
vreme poč.
Interval
Opis
Pokrenite intervalsko fotografisanje, ili nakon 3 s
(Sada izabrano za Izab. datum/vreme poč.) ili
izabranog datuma i vremena (Izaberi datum/
vreme). Fotografisanje će se nastaviti u izabranom
intervalu dok svi snimci ne budu snimljeni.
Izaberite opciju početka. Da biste odmah počeli sa
snimanjem, izaberite Sada. Da biste započeli
fotografisanje izabranog datuma i vremena, birajte
Izaberi datum/vreme.
Izaberite interval (sate, minute i sekunde) između
snimaka.
Br.
intervala×snimaka/ Izaberite broj intervala i broj snimaka po intervalu.
interval
Izbor Uključeno dopušta fotoaparatu da prilagodi
ekspoziciju kako bi odgovarala prethodnom snimku
u režimima ekspozicije koji nisu M (imajte na umu da
je ujednačavanje ekspozicije samo na snazi u režimu
Ujednačavanje
M ako je aut. kontr. ISO osetljivosti uključena). Velike
ekspozicije
promene u svetlini subjekta u toku fotografisanja
mogu da dovedu do vidljivih varijacija u ekspoziciji,
u tom slučaju može biti neophodno da se skrati
interval između snimaka.
Izaberite Uključeno da biste utišali zatvarač u toku
Tiho fotografisanje
fotografisanja.
70 Vodič menija
Opcija
Opis
Birajte da li fotoaparat daje prioritet vremenu
ekspozicije ili vremenu intervala u režimima
ekspozicije P i A. Izaberite Uključeno da biste se
uverili da su fotografije snimljene u izabranom
intervalu, Isključeno da biste se uverili da su
fotografije pravilno eksponirane. Ako je Uključeno
izabrano, postarajte se da je Minimalna brzina
zatvarača izabrana za Podešavanja ISO
Prioritet intervala
osetljivosti (0 49) > Aut. kontr. ISO osetljivosti u
meniju fotografisanja fotografije brža od intervala.
Takođe treba da fokusirate koristeći manuelni fokus
ili, ako koristite autofokus, birate Okidanje za
Prilagođeno podešavanje a1 (Izbor prioriteta AF-C,
0 105) ili Prilagođeno podešavanje a2 (Izbor
prioriteta AF-S, 0 106) prema tome da li je AF-C ili
AF-S izabrano.
Markirajte bilo koju od sledećih opcija i pritisnite 2
da biste je izabrali ili poništili izabrano:
• Nova fascikla: Nova fascikla se pravi za svaku novu
Pravljenje fascikle za
sekvencu.
čuvanje
• Resetuj numer. datoteka: Numeracija datoteke je
resetovana na 0001 kada god se nova fascikla
napravi.
Vodič menija 71
❚❚ Intervalsko fotografisanje
D Pre fotografisanja
Pre započinjanja intervalskog fotografisanja, snimite probni snimak pri
trenutnim podešavanjima i pogledajte rezultate na monitoru. Kada se
jednom podešavanja prilagode po vašoj meri, zatvorite zatvarač
okulara tražila da biste sprečili da svetlo utiče na fotografije i
ekspoziciju putem tražila.
Pre nego što izaberete vreme pokretanja, izaberite Vremenska zona i
datum u meniju podešavanja i postarajte se da je sat fotoaparata
podešen na pravilno vreme i datum (0 159).
Preporučujemo korišćenje stativa i onemogućavanje smanjenja
vibracije objektiva (VR). Montirajte fotoaparat na stativ pre nego što
fotografisanje počne. Da biste obezbedili da fotografisanje ne bude
prekinuto, postarajte se da punjiva baterija fotoaparata bude u
potpunosti napunjena. Ako imate dilemu, napunite punjivu bateriju
pre upotrebe ili koristite AC adapter i priključak napajanja (dostupni
odvojeno).
1 Izaberite Intervalsko fotografisanje.
Markirajte Intervalsko fotografisanje
u meniju fotografisanja fotografije i
pritisnite 2 da biste prikazali
podešavanja intervalskog tajmera.
72 Vodič menija
2 Prilagodite podešavanja intervalskog tajmera.
Izaberite datum i vreme pokretanja, interval, broj snimaka po
intervalu i ujednačavanje ekspozicije, tiho fotografisanje,
prioritet intervala i opcije pokretanja fascikle.
• Da biste izabrali dan i vreme pokretanja:
Markirajte Izab. datum/vreme
poč. i pritisnite 2.
Markirajte opciju i pritisnite J.
Da biste odmah počeli sa snimanjem, izaberite Sada. Da
biste započeli fotografisanje pri izabranom datumu i
vremenu, birajte Izaberi datum/vreme, zatim birajte
datum i vreme i pritisnite J.
• Da biste izabrali interval između snimaka:
Markirajte Interval i pritisnite 2.
Izaberite interval (sate, minute i
sekunde) i pritisnite J.
Vodič menija 73
• Da biste izabrali broj snimaka po intervalu:
Markirajte Br.
intervala×snimaka/interval i
pritisnite 2.
Izaberite broj intervala i broj
snimaka po intervalu i pritisnite J.
U S (pojedinačna slika) režimu, fotografije za svaki interval
će se snimiti pri učestalosti izabranoj za Prilagođeno
podešavanje d1 (Brzina fotograf. u CL režimu; 0 120).
• Da biste omogućili ili onemogućili ujednačavanje ekspozicije:
Markirajte Ujednačavanje
ekspozicije i pritisnite 2.
Markirajte opciju i pritisnite J.
• Da biste omogućili ili onemogućili tiho fotografisanje:
Markirajte Tiho fotografisanje
i pritisnite 2.
Markirajte opciju i pritisnite J.
Ako je Uključeno izabrano, jedini put kada će se zvuk
zatvarača ili ogledala čuti je kada je ogledalo izdignuto ili
spušteno na početku i kraju fotografisanja. Autofokus ne
može da se koristi.
74 Vodič menija
• Da biste izabrali opciju prioriteta intervala:
Markirajte Prioritet intervala i
pritisnite 2.
Markirajte opciju i pritisnite J.
Ako je Uključeno izabrano, intervalsko fotografisanje će se
okončati ako fotoaparat ne može da se fokusira ili ako je
okidač zatvarača na drugi način onemogućen.
• Biranje opcija pokretanja fascikle:
Markirajte Pravljenje fascikle
za čuvanje i pritisnite 2.
Markirajte opcije i pritisnite 2
da biste izabrali ili poništili
izabrano. Pritisnite J da biste
nastavili.
Vodič menija 75
3 Pokrenite fotografisanje.
Markirajte Pokreni i pritisnite J. Prva
serija snimaka će se snimiti pri
određenom vremenu pokretanja, ili
nakon oko 3 s ako je Sada izabrano za
Izab. datum/vreme poč. u Koraku 2.
Fotografisanje će se nastaviti u
izabranom intervalu dok svi snimci ne budu snimljeni.
A U toku fotografisanja
U toku intervalskog fotografisanja, Q
ikona će blještati na kontrolnom displeju.
Odmah pre nego što sledeći interval
fotografisanja počne, prikaz brzine zatvarača
će pokazati broj preostalih intervala i prikaz
blende će pokazati broj preostalih snimaka u trenutnom intervalu. U
drugim slučajevima, broj intervala koji preostaju i broj snimaka u
svakom intervalu mogu da se vide pritiskajući dugme okidača do pola
(kada se jednom dugme okine, brzina zatvarača i blende će se prikazati
dok tajmer pripravnosti ne istekne).
Podešavanja mogu da se prilagode, meniji da se koriste, a slike da se
reprodukuju dok je intervalsko fotografisanje u toku. Monitor će se
automatski isključiti oko četiri sekunde pre svakog intervala. Imajte na
umu da menjanje podešavanja fotoaparata dok je intervalski tajmer
aktivan može da dovede do toga da se fotografisanje okonča.
A Režim okidanja
Bez obzira na izabrani režim okidanja, fotoaparat će snimiti navedeni
broj snimaka u svakom intervalu.
76 Vodič menija
❚❚ Pauziranje intervalskog fotografisanja
Intervalsko fotografisanje može da se pauzira između intervala
pritiskajući J ili birajući Pauza u meniju tajmera intervala.
❚❚ Nastavljanje intervalskog fotografisanja
Da biste odmah nastavili sa snimanjem, izaberite Ponovo
pokreni.
Markirajte Ponovo
pokreni i pritisnite J.
Da biste nastavili sa fotografisanjem pri određenom vremenu:
Za Izab. datum/
vreme poč., markirajte
Izaberi datum/vreme
i pritisnite 2.
Izaberite datum i
vreme početka i
pritisnite J.
Markirajte Ponovo
pokreni i pritisnite J.
❚❚ Okončavanje intervalskog fotografisanja
Da biste okončali intervalsko fotografisanje pre nego što se sve
fotografije snime, izaberite Isključeno u meniju intervala
tajmera.
Vodič menija 77
❚❚ Nema fotografije
Fotografije se neće snimiti pri izabranom intervalu ako se
trenutni interval okonča pre nego što se fotografija ili fotografije
za prethodni interval snime, memorijska kartica je puna ili je AF-S
izabrano a fotoaparat nije u mogućnost da se fokusira (imajte na
umu da se fotoaparat fokusira pre svakog snimka). U režimu
autofokusa, fotoaparat će ili okončati intervalsko fotografisanje
(Uključeno je izabrano za Prioritet intervala) ili će preskočiti na
sledeći interval (Isključeno je izabrano za Prioritet intervala)
ako se nijedna fotografija ne snimi nakon osam sekundi.
D Bez memorije
Ako je memorijska kartica puna, tajmer intervala će ostati aktivan, ali
nijedna slika neće biti snimljena. Nastavite fotografisanje (0 77) nakon
što izbrišete neke slike ili isključite fotoaparat i ubacite drugu
memorijsku karticu.
A Bracketing
Prilagodite podešavanja bracketing-a pre nego što pokrenete
intervalsko fotografisanje. Ako su ekspozicija, blic ili ADL bracketing
aktivni dok je intervalsko fotografisanje na snazi, fotoaparat će snimiti
broj snimaka u bracketing programu pri svakom intervalu, bez obzira
na broj snimaka određenih u meniju tajmera intervala. Ako je
bracketing balansa bele aktivan dok je intervalsko fotografisanje na
snazi, fotoaparat će snimiti jedan snimak u svakom intervalu i
procesuiraće ga da bi napravio broj kopija navedenih u bracketing
programu. Imajte na umu da bracketing ne može da se koristi u toku
intervalskog fotografisanja kada je Uključeno izabrano za Prioritet
intervala.
78 Vodič menija
A Intervalsko fotografisanje
Izaberite interval koji je duži od vremena neophodnog za snimanje
izabranog broja snimaka i, ako koristite blic, vreme potrebno da se
napuni blic. Ako je interval prekratak, broj fotografija koje se snime mogu
da budu manje od ukupnog broja navedenog u Koraku 2 (broj intervala
pomnožen brojem snimaka po intervalu) ili blic može da okine pri
manjem napajanju nego što je neophodno za punu ekspoziciju. Jačina
blica takođe može da padne ispod željenog nivoa ako se više od jednog
snimka snimi po intervalu. Intervalsko fotografisanje ne može da se
kombinuje sa nekim funkcijama fotoaparata, uključujući živi prikaz slike,
snimanje filma, intervalske filmove (0 90) duge ekspozicije (beskonačna
ekspozicija ili vremensko fotografisanje) i pomeranje fokusa (0 80).
Pored toga, intervalsko fotografisanje nije dostupno kada je Snimanje
filmova izabrano za Prilagođeno podešavanje g1 (Korisničko
dodeljivanje kontrola) > Dugme okidača (0 152). Imajte na umu da
zato što brzina zatvarača, broj slika u sekundi i vreme potrebno za
snimanje slika mogu da variraju od jednog intervala do drugog, vreme
između kraja jednog intervala i početka sledećeg može da varira. Ako
fotografisanje ne može da se nastavi pri trenutnim podešavanjima (na
primer, ako je brzina zatvarača A ili % trenutno izabrana u režimu
manuelne ekspozicije, interval je nula ili je vreme pokretanja manje od
jednog minuta), upozorenje će biti prikazano na monitoru.
Intervalsko fotografisanje će se pauzirati kada se E (samookidač)
izabere ili ako se fotoaparat isključi, a zatim ponovo uključi (kada je
fotoaparat isključen, baterije i memorijske kartice mogu da se zamene
bez okončavanja intervalskog fotografisanja). Pauziranje
fotografisanja ne utiče na podešavanja intervala tajmera.
A Tiho fotografisanje
Biranje Uključeno za Tiho fotografisanje onemogućava neke
funkcije fotoaparata, uključujući:
• Autofokus
• ISO osetljivosti od Hi 0,3 do Hi 2 (0 49)
• Fotografisanje blicem (0 219)
• Režim kašnjenja ekspozicije (0 121)
• Smanjenje treperenja (0 60)
• Bracketing (0 61)
• Višestruka ekspozicija (0 62)
Vodič menija 79
Fotog. sa pomeranjem fokusa
G dugme ➜ C meni fotografisanja fotografije
U toku pomeranja fokusa, fotoaparat automatski menja fokus
tokom serija fotografija. Ova funkcija može da se koristi za
fotografisanje koje kasnije može da se kopira na računar i da se
kombinuje koristeći softver za nagomilavanje fokusa drugih
proizvođača.
Opcija
Pokreni
Opis
Pokrenite fotografisanje. Fotografisanje će snimiti
izabran broj snimaka, menjajući razdaljinu fokusa
birajući količinu sa svakim snimkom.
Odaberite broj snimaka (maksimalno 300).
Broj snimaka
Širina koraka za
Biranje količine razdaljine fokusa se menja sa svakim
pomeranje
snimkom.
fokusa
Izaberite interval između snimaka. Izaberite 00 da biste
fotografisali pri otprilike 5 fps (režimi okidanja S, CL, CH i
Interval do
MUP) ili 3 fps (režimi okidanja Q i QC). Da biste se postarali
sledećeg snimka
da imate pravilnu ekspoziciju kada koristite blic, birajte
interval koji je dovoljno dug da bi se blic napunio.
Izbor Uključeno dopušta fotoaparatu da prilagodi
ekspoziciju kako bi odgovarala prethodnom snimku u
režimima ekspozicije koji nisu M (imajte na umu da je
Ujednačavanje ujednačavanje ekspozicije samo na snazi u režimu M ako
ekspozicije
je aut. kontr. ISO osetljivosti uključena). Velike promene u
svetlini subjekta u toku fotografisanja mogu da dovedu
do vidljivih varijacija u ekspoziciji, u tom slučaju može biti
neophodno da se skrati interval između snimaka.
Tiho
Izaberite Uključeno da biste utišali zatvarač u toku
fotografisanje fotografisanja.
Markirajte bilo koju od sledećih opcija i pritisnite 2 da
biste je izabrali ili poništili izabrano:
Pravljenje
• Nova fascikla: Nova fascikla se pravi za svaku novu
fascikle za
sekvencu.
čuvanje
• Resetuj numer. datoteka: Numeracija datoteke je
resetovana na 0001 kada god se nova fascikla napravi.
80 Vodič menija
Bešumna fotog. sa živim prik. slike
G dugme ➜ C meni fotografisanja fotografije
Eliminišite zvuke zatvarača u toku fotografisanja živim prikazom
slike.
Opcija
Uključeno
(Režim 1)
Uključeno
(Režim 2)
Isključeno
Opis
Smanjite vibracije izazvane zatvaračem kada
fotografišete pejzaže i druge statične subjekte.
Preporučuje se korišćenje stativa. Maksimalan broj slika
u sekundi za režim okidanja CH je otprilike 6 fps. ISO
osetljivost (0 49) može da se podesi na vrednosti od
Lo 1 do 25600.
Fotografije mogu da se snime pri većem broju slika u
sekundi od onog kada je Uključeno (Režim 1) izabran.
U režimima okidanja S, Q, E i MUP, jedna fotografija će se
snimiti svaki put kada se dugme okidača pritisne, dok će
u kontinualnim režimima fotografija biti snimljena pri
otprilike 15 fps (CL i QC) ili 30 fps (CH) na maksimalno
3 sekunde. Oblast slike je fiksirana na DX (24×16),
veličinu slike pri 3600 × 2400 i kvalitet slike pri JPEG
normalno★.
Bešumna fotog. sa živim prik. slike je onemogućena.
Vodič menija 81
1 Meni snimanja filma: Opcije snimanja filma
Da biste prikazali meni snimanja filma, pritisnite G i izaberite
tabulator 1 (meni snimanja filma).
G dugme
Opcija
Resetuj meni snimanja
Imenovanje datoteka
Odredište
Oblast slike
Veličina slika/broj slika u sekundi
Kvalitet filma
Tip datoteke filma
Podešavanja ISO osetljivosti
Balans bele
Podesi Picture Control
0
83
83
83
83
84
85
85
85
86
86
Opcija
Upravljaj opcijom Picture Control
Active D-Lighting
Smanj. šuma kod visokog ISO
Smanjenje treperenja
Osetljivost mikrofona
Prigušivač
Frekventni odziv
Smanjenje šuma vetra
Elektronski VR
Intervalski film
0
86
86
87
87
88
88
89
89
89
90
A Takođe pogledajte
Za podrazumevana podešavanja menija, pogledajte „Podrazumevana
podešavanja menija snimanja filma“ (0 12).
82 Vodič menija
Resetuj meni snimanja
G dugme ➜ 1 meni snimanja filma
Markirajte Da i pritisnite J da biste povratili opcije menija
snimanja filma na njihove podrazumevane vrednosti (0 12).
Imenovanje datoteka
G dugme ➜ 1 meni snimanja filma
Birajte prefiks od tri slova koja se koriste u imenovanju datoteka
slike u kojima se čuvaju filmovi. Podrazumevani prefiks je „DSC“
(0 38).
Odredište
G dugme ➜ 1 meni snimanja filma
Birajte slot na koji će se filmovi snimiti.
Meni prikazuje dostupno vreme za svaku
karticu; snimanje se automatski
okončava kada više nema vremena.
Oblast slike
G dugme ➜ 1 meni snimanja filma
Izaberite oblast slike za filmove.
❚❚ Automatsko DX isecanje
Ako je Uključeno izabrano, filmovi snimljeni koristeći DX
objektiv će se automatski snimiti koristeći oblast slike DX (DX
baziran format filma).
Vodič menija 83
Veličina slika/broj slika u sekundi
G dugme ➜ 1 meni snimanja filma
Birajte veličinu slike filma (u pikselima) i broj slika u sekundi.
r
s
t
Opcija 1
3840 × 2160 (4 K UHD);
30p 2
3840 × 2160 (4 K UHD);
25p 2
3840 × 2160 (4 K UHD);
24p 2
1920 × 1080; 60p
y/y
z/z 1920 × 1080; 50p
1/1 1920 × 1080; 30p
2/2 1920 × 1080; 25p
3/3 1920 × 1080; 24p
4/4 1280 × 720; 60p
5/5 1280 × 720; 50p
A
B
2
3
4
Maksimalna dužina
144
48/24
29 min. 59 s 3
24/12
36
Snimanje: 3 min.
Reprodukcija:
12 min.
Snimanje: 3 min.
Reprodukcija:
15 min.
Pravi broj slika u sekundi je 29,97 fps za vrednosti navedene kao 30p, 23,976 fps za vrednosti
navedene kao 24p i 59,94 fps za vrednosti navedene kao 60p.
Kada je ova opcija izabrana, kvalitet filma je fiksiran na „visoko“.
Svaki film će se snimiti sa do 8 datoteka od do 4 GB svaka. Broj datoteka i dužina svake datoteke
se razlikuje u zavisnosti od opcija izabranih za Veličina slika/broj slika u sekundi
i Kvalitet filma.
Filmovi snimljeni pri 4 ili 5 puta zabeležene brzine se reprodukuje pri zabeleženoj brzini za spore efekte
(na primer, filmovi snimljeni pri 1920 × 1080; 30p ×4 (usp. snim.) se snimaju pri 120 fps
i reprodukuju pri 30 fps). Kvalitet filma je fiksiran na „normalan“, a oblast slike je fiksirana na DX.
C
1
1920 × 1080; 30p ×4
(usp. snim.) 4
1920 × 1080; 25p ×4
(usp. snim.) 4
Maksimalni broj bita
(Mbps) (★ Visoki
kvalitet/Normalno)
1920 × 1080; 24p ×5
(usp. snim.) 4
84 Vodič menija
29
Kvalitet filma
G dugme ➜ 1 meni snimanja filma
Birajte između Visoki kvalitet i Normalno.
Tip datoteke filma
G dugme ➜ 1 meni snimanja filma
Birajte format datoteke za filmove od MOV i MP4.
Podešavanja ISO osetljivosti
G dugme ➜ 1 meni snimanja filma
Prilagodite sledeća podešavanja ISO
osetljivosti.
• Maksimalna osetljivost: Birajte gornju
granicu za aut. kontr. ISO osetljivosti od
vrednosti između ISO 200 i Visoka 2.
Aut. kontr. ISO osetljivosti se koristi u
režimima ekspozicije P, S i A i kada je
Uključeno izabrano za Autom. ISO kontrola (rež. M) u režimu
ekspozicije M.
• Autom. ISO kontrola (rež. M): Izaberite Uključeno za aut. kontr. ISO
osetljivosti u režimu ekspozicije M, Isključeno kako biste
koristili vrednost izabranu za ISO osetljivost (režim M).
• ISO osetljivost (režim M): Birajte ISO osetljivost za režim ekspozicije
M od vrednosti između ISO 64 i Visoka 2. Aut. kontr. ISO
osetljivosti se koristi u drugim režimima ekspozicije.
A Aut. kontr. ISO osetljivosti
Pri visokoj ISO osetljivosti, fotoaparat će možda imati poteškoću oko
fokusiranja i šuma (nepravilno raspoređeni svetli pikseli, fog šum ili
linije) mogu da se povećaju. Ovo može da se spreči birajući nižu
vrednost za Podešavanja ISO osetljivosti > Maksimalna osetljivost.
Vodič menija 85
Balans bele
G dugme ➜ 1 meni snimanja filma
Izaberite balans bele za filmove (0 50).
Izaberite Isto kao podeš. za fotografije
za korišćenje opcije koja je trenutno
izabrana za fotografije.
Podesi Picture Control
G dugme ➜ 1 meni snimanja filma
Birajte Picture Control za filmove (0 52).
Izaberite Isto kao podeš. za fotografije
za korišćenje opcije koja je trenutno
izabrana za fotografije.
Upravljaj opcijom Picture Control
G dugme ➜ 1 meni snimanja filma
Kreirajte korisničke Picture Controls (0 53).
Active D-Lighting
G dugme ➜ 1 meni snimanja filma
Sačuvajte detalje u svetlijim delovima i
senkama, kreirajući filmove sa prirodnim
kontrastom. Izaberite Isto kao podeš. za
fotografije za korišćenje opcije koja je
trenutno izabrana za fotografije (0 56).
86 Vodič menija
Smanj. šuma kod visokog ISO
G dugme ➜ 1 meni snimanja filma
Smanjite „šum“ (nepravilno raspoređeni svetli pikseli) na
filmovima snimljenim pri visokim ISO osetljivostima (0 57).
Smanjenje treperenja
G dugme ➜ 1 meni snimanja filma
Smanjite treperenje i trake svetla kada fotografišete pod
fluorescentnim ili osvetljenjem na bazi živine pare u toku živog
prikaza slike ili snimanja filma. Birajte Automatsko da biste
dopustili fotoaparatu da automatski bira pravu frekvenciju, ili
manuelno usaglasite frekvenciju sa onom koju ima lokalni AC
izvor napajanja.
D Smanjenje treperenja u meniju snimanja filma
Ako Automatsko ne donese željene rezultate, a vi niste sigurni u vezi sa
frekvencijom lokalnog izvora napajanja, testirajte opcije i 50 i 60 Hz i
birajte onu koja proizvodi najbolje rezultate. Smanjenje treperenja
možda neće proizvesti željene rezultate ako je subjekat jako svetao, u
tom slučaju probajte da izaberete manje blende (viši f-broj). Da biste
sprečili treperenje, izaberite režim M i birajte brzinu zatvarača
adaptiranih na frekvenciju lokalnog dovoda napajanja: 1/125 s, 1/60 s ili
1
/30 s za 60 Hz; 1/100 s, 1/50 s ili 1/25 s za 50 Hz.
Vodič menija 87
Osetljivost mikrofona
G dugme ➜ 1 meni snimanja filma
Uključite ili isključite ugrađene ili
eksterne mikrofone (0 266) ili
prilagodite osetljivost mikrofona.
Izaberite Automatska osetljivost da
biste prilagodili osetljivost automatski,
Isključen mikrofon da biste isključili
snimanje zvuka; da biste izabrali
osetljivost mikrofona manuelno, izaberite Manuelna
osetljivost i birajte osetljivost.
A Ikona 2
2 se prikazuje u punom kadru i reprodukciji
filma ako je film snimljen bez zvuka.
Prigušivač
G dugme ➜ 1 meni snimanja filma
Izaberite Omogući da biste smanjili prirast mikrofona i sprečili
audio distorziju kada snimate filmove u glasnim okruženjima.
88 Vodič menija
Frekventni odziv
G dugme ➜ 1 meni snimanja filma
Ako je S Širok opseg izabran, ugrađeni i eksterni mikrofoni
(0 260) će odgovoriti na širok opseg frekvencija, od muzike do
buke na gradskim ulicama. Izaberite T Opseg glasa kako
biste istakli ljudske glasove.
Smanjenje šuma vetra
G dugme ➜ 1 meni snimanja filma
Izaberite Uključeno da biste omogućili visokopropusni filter za
ugrađeni mikrofon (na opcione stereo mikrofone nema uticaja),
smanjujući šum koji proizvodi vetar duvajući preko mikrofona
(imajte na umu da to može da utiče i na druge zvuke). Smanjenje
šuma vetra za opcione stereo mikrofone koji podržavaju ovu
funkciju mogu da se omoguće ili onemoguće koristeći kontrole
mikrofona.
Elektronski VR
G dugme ➜ 1 meni snimanja filma
Izaberite da li da omogućite elektronsko smanjenje vibracije u
režimu filma.
Vodič menija 89
Intervalski film
G dugme ➜ 1 meni snimanja filma
Fotoaparat automatski fotografiše u izabranim intervalima da bi
napravio bešumni intervalski film.
Opcija
Pokreni
Interval
Opis
Pokrenite intervalsko snimanje. Fotografisanje se
pokreće nakon oko 3 s i nastavlja u izabranom intervalu
za izabrano vreme snimanja.
Izaberite interval između snimaka u minutima i
sekundama.
Vreme
Izaberite vreme fotografisanja (sati i minuti).
fotografisanja
Izbor Uključeno ujednačava nagle promene u ekspoziciji
u režimima koji nisu M (imajte na umu da je
ujednačavanje ekspozicije samo na snazi u režimu M ako
Ujednačavanje
je aut. kontr. ISO osetljivosti uključena). Velike promene u
ekspozicije
svetlini subjekta u toku fotografisanja mogu da dovedu
do vidljivih varijacija u ekspoziciji, u tom slučaju može biti
neophodno da se skrati interval između snimaka.
Tiho
Izaberite Uključeno da biste utišali zatvarač u toku
fotografisanje fotografisanja.
Izaberite oblast slike za snimanje intervalskih filmova.
Oblast slike Opcije su one za stavku Oblast slike u meniju snimanja
filma (0 83).
Veličina slika/ Izaberite veličinu slike i broj za finalni film. Opcije su one
broj slika u za stavku Veličina slika/broj slika u sekundi u meniju
sekundi
snimanja filma (0 84).
90 Vodič menija
Opcija
Prioritet
intervala
Opis
Birajte da li fotoaparat daje prioritet vremenu ekspozicije
ili vremenu intervala u režimima ekspozicije P i A. Izaberite
Uključeno da biste se uverili da su kadrovi snimljeni u
izabranom intervalu, Isključeno da biste se uverili da su
kadrovi pravilno izloženi. Ako je Uključeno izabrano,
postarajte se da je Minimalna brzina zatvarača izabrana
za Podešavanja ISO osetljivosti (0 49) > Aut. kontr.
ISO osetljivosti u meniju fotografisanja fotografije brža
od intervala. Takođe treba da fokusirate koristeći
manuelni fokus ili, ako koristite autofokus, birajte
Okidanje za Prilagođeno podešavanje a1 (Izbor
prioriteta AF-C, 0 105) ili Prilagođeno podešavanje a2
(Izbor prioriteta AF-S, 0 106) prema tome da li je AF-C ili
AF-S izabrano.
Vodič menija 91
❚❚ Snimanje intervalskih filmova
A Pre fotografisanja
Pre snimanja intervalskog filma, snimite probni snimak pri trenutnim
podešavanjima i pogledajte rezultate na monitoru. Intervalski filmovi
se snimaju koristeći isecanje filma; da biste proverili kompoziciju,
pritisnite W (M) dugme u prikazu Intervalski film (da biste se vratili na
prikaz Intervalski film, pritisnite W/M dugme ponovo). Za doslednu
obojenost, birajte podešavanje balansa bele (0 86) koje nije v
(automatski) ili D (automatski za prirodnu svetlost).
Preporučujemo korišćenje stativa i onemogućavanje smanjenja
vibracije objektiva (VR). Montirajte fotoaparat na stativ pre nego što
fotografisanje počne. Da biste se postarali da se fotografisanje ne
prekine, koristite opcioni AC adapter i priključak napajanja ili u
potpunosti napunjenu punjivu bateriju. Da biste sprečili da svetlo koje
uđe kroz tražilo utiče na fotografije i ekspoziciju, zatvorite zatvarač
okulara tražila.
1 Izaberite Intervalski film.
Markirajte Intervalski film u meniju
snimanja i pritisnite 2 da biste
prikazali podešavanja intervalskog
filma.
92 Vodič menija
2 Prilagodite podešavanja intervalskog filma.
Prilagodite podešavanja intervalskog filma kao što je ispod
opisano.
• Da biste izabrali interval između kadrova:
Markirajte Interval i pritisnite 2.
Izaberite interval duži od
najsporije očekivane brzine
zatvarača (minute i sekunde) i
pritisnite J.
• Da biste izabrali ukupno vreme fotografisanja:
Markirajte Vreme
fotografisanja i pritisnite 2.
Izaberite vreme fotografisanja (do
7 sati i 59 minuta) i pritisnite J.
Vodič menija 93
• Da biste omogućili ili onemogućili ujednačavanje ekspozicije:
Markirajte Ujednačavanje
ekspozicije i pritisnite 2.
Markirajte opciju i pritisnite J.
• Da biste omogućili ili onemogućili tiho fotografisanje:
Markirajte Tiho fotografisanje
i pritisnite 2.
Markirajte opciju i pritisnite J.
Ako je Uključeno izabrano, jedino vreme kada će se zvuk
zatvarača ili ogledala čuti je kada je ogledalo izdignuto ili
spušteno pri pokretanju ili kraju fotografisanja.
• Da biste izabrali oblast slike:
Markirajte Oblast slike i
pritisnite 2.
94 Vodič menija
Markirajte opciju i pritisnite J.
• Da biste odabrali veličinu slike i broj:
Markirajte Veličina slika/broj
slika u sekundi i pritisnite 2.
Markirajte opciju i pritisnite J.
• Da biste izabrali opciju prioriteta intervala:
Markirajte Prioritet intervala i
pritisnite 2.
Markirajte opciju i pritisnite J.
Ako je Uključeno izabrano, intervalsko snimanje će se
okončati ako fotoaparat ne može da se fokusira ili ako je
okidač zatvarača na drugi način onemogućen.
3 Pokrenite fotografisanje.
Markirajte Pokreni i pritisnite J.
Fotografisanje se pokreće nakon oko
3 s. Fotoaparat snima fotografije u
izabranom intervalu za izabrano
vreme fotografisanja. Kada je
završeno, intervalski filmovi su
snimljeni na memorijsku karticu izabranu za Odredište u
meniju snimanja (0 83).
Vodič menija 95
D Tiho fotografisanje
Biranje Uključeno za Tiho fotografisanje onemogućava neke
funkcije fotoaparata, uključujući:
• ISO osetljivosti od Hi 0,3 do Hi 2 (0 85)
• Fotografisanje blicem (0 219)
• Režim kašnjenja ekspozicije (0 121)
• Smanjenje šuma duge ekspozicije (0 57)
• Smanjenje treperenja (0 60)
A Izračunavanje dužine krajnjeg filma
Ukupan broj kadrova u krajnjem filmu može da se izračuna deleći
vreme fotografisanja sa intervalom i zaokruživanjem. Dužina krajnjeg
filma može zatim da se izračuna deleći broj snimaka sa brojem slika u
sekundi izabranoj za Veličina slika/broj slika u sekundi (0 84). Film
od 48 kadrova snimljen pri 1920 × 1080; 24p, na primer, će biti
dugačak oko dve sekunde. Maksimalna dužina za intervalske filmove je
20 minuta.
Veličina slika/broj slika u sekundi
Indikator memorijske kartice
96 Vodič menija
Snimljena dužina/
maksimalna dužina
❚❚ Okončavanje fotografisanja
Da biste okončali fotografisanje pre nego što se sve fotografije
snime, markirajte Isključeno u meniju intervalskog filma i
pritisnite J, ili pritisnite J između kadrova. Film će se napraviti
od kadrova snimljenih do tačke na kojoj se fotografisanje
okončalo. Imajte na umu da će se fotografisanje okončati i
nijedan film neće biti snimljen ako je izvor napajanja uklonjen ili
isključen ili je memorijska kartica odredišta izbačena.
❚❚ Nema fotografije
Fotoaparat će ili okončati intervalsko snimanje (Uključeno je
izabrano za Prioritet intervala) ili će preskočiti na sledeći kadar
(Isključeno je izabrano za Prioritet intervala) ako nije u
mogućnosti da se fokusira koristeći autofokus (imajte na umu da
se fotoaparat ponovo fokusira pre svakog snimka).
D Intervalski filmovi
Intervalsko snimanje ne može da se kombinuje sa nekim funkcijama
fotoaparata, uključujući živi prikaz slike, snimanje filma, duge
ekspozicije (beskonačna ekspozicija ili vremensko fotografisanje),
samookidač, bracketing (0 61), HDR (visok dinamički opseg; 0 69),
višestruku ekspoziciju (0 62), intervalsko fotografisanje (0 70) i
pomeranje fokusa (0 80). Imajte na umu da zato što brzina zatvarača i
vreme potrebno za snimanje slike na memorijskoj kartici mogu da
variraju od snimka do snimka, interval između snimka koji se snimi i
pokretanja sledećeg snimka može da varira. Fotografisanje neće
početi ako intervalski film ne može da se snimi pri trenutnim
podešavanjima (na primer, ako je memorijska kartica puna, interval ili
vreme fotografisanja je nula, ili je interval duži od vremena
fotografisanja).
Fotografisanje može da se okonča ako se kontrole fotoaparata koriste
ili su podešavanja promenjena ili je HDMI kabl povezan. Film će se
napraviti od kadrova snimljenih do tačke na kojoj se fotografisanje
okončalo. Da biste okončali fotografisanje i snimili fotografiju,
pritisnite dugme okidača skroz na dole.
Vodič menija 97
A U toku fotografisanja
U toku fotografisanja, Q će blještati i
indikator snimanja serije intervala će se
prikazati na kontrolnom displeju. Vreme
koje ostaje (u satima i minutima) se
pojavljuje na prikazu brzine zatvarača pre
nego što se svaki kadar snimi. U drugim prilikama, vreme koje ostaje
može da se vidi pritiskajući dugme okidača do pola. Bez obzira na
opciju izabranu za Prilagođeno podešavanje c2 (Tajmer pripravnosti,
0 118), tajmer pripravnosti neće isteći u toku fotografisanja.
Da biste videli trenutna podešavanja
intervalskog filma ili da biste okončali
fotografisanje (0 97), pritisnite G dugme
između snimaka. Podaci prikazani u meniju
intervalskog filma dok je snimanje u toku
uključuju ujednačavanje ekspozicije,
interval i preostalo vreme. Ova podešavanja
ne mogu da se promene dok je fotografisanje na snazi, niti slike mogu
da se reprodukuju ili da se druga podešavanja u meniju prilagode.
A Prikaz slike
K dugme ne može da se koristi da bi se videle slike dok je
fotografisanje na snazi, ali će trenutni kadar biti prikazan na nekoliko
sekundi nakon svakog snimka ako je Uključeno izabrano za Prikaz
slike u meniju reprodukcije (0 27). Druge operacije reprodukcije ne
mogu da se izvrše dok je kadar prikazan.
A Takođe pogledajte
Za informacije o zvučnom signalu koji se čuje kada je fotografisanje
završeno, pogledajte B > Opcije zvučnog signala (0 177).
98 Vodič menija
A Prilagođena podešavanja: Prilagođena
podešavanja fotoaparata
Da biste prikazali meni Prilagođenih podešavanja, pritisnite G
i izaberite tabulator A (meni Prilagođena podešavanja).
G dugme
Prilagođena podešavanja se koriste da bi se prilagodila podešavanja
fotoaparata kako bi odgovarala individualnim preferencama.
Grupe prilagođenog
podešavanja
Glavni meni
Banka korisničkih podešavanja (0 103)
Vodič menija 99
Sledeća prilagođena podešavanja su dostupna:
a
a1
a2
a3
a4
a5
a6
a7
a8
a9
a10
a11
a12
a13
b
b1
b2
b3
b4
b5
b6
b7
Prilagođeno podešavanje
Banka korisničkih podešavanja
Autofokus
Izbor prioriteta AF-C
Izbor prioriteta AF-S
Praćenje fokusa sa zaključ.
Detekcija lica 3D praćenjem
Oblast za 3D praćenje
Broj tačaka fokusa
Čuvaj prema orijentaciji
AF aktiviranje
Ograniči izbor režima AF oblasti
Ograničenja režima autofokusa
Obavijanje tačke fokusa
Opcije tačke fokusa
Prsten za man. fokus. u AF rež. 1
Merenje/ekspozicija
Vrednost koraka ISO osetljivosti
EV koraci za kontrolu ekspozicije
Vred. koraka korek. eksp./blica
Laka korekcija ekspozicije
Matrix merenje
Oblast sa prioritetom centra
Fino podesi optimalnu eksp.
100 Vodič menija
0
103
105
106
107
108
108
108
109
110
111
111
112
113
114
115
115
115
116
117
117
117
c
c1
c2
c3
c4
d
d1
d2
d3
d4
d5
d6
d7
d8
d9
d10
d11
d12
e
e1
e2
e3
e4
e5
e6
e7
Prilagođeno podešavanje
Tajmeri/zaključavanje AE
AE zaključ. dugmetom okidača
Tajmer pripravnosti
Samookidač
Kašnjenje isključivanja monitora
Fotografisanje/prikaz
Brzina fotograf. u CL režimu
Maks. broj kontinualnih okidanja
ISO prikaz
Opcije sinhroniz. režima okidanja
Režim kašnjenja ekspozicije
Elekt. zatv. prednje zavese
Redosled brojeva datoteka
Boja za isticanje diferenciranja
Prikaz mreže u tražilu
LCD osvetljenje
Živi prikaz slike u kont. režimu
Optički VR 2
Bracketing/blic
Brzina sinhronizacije blica
Brzina zatvarača sa blicem
Korekcija ekspozicije za blic
Aut. kontrola M ISO osetljivosti
Modelirajući bljesak
Automatski bracketing (režim M)
Redosled bracketinga
0
118
118
119
119
120
120
120
121
121
121
122
123
123
124
125
125
126
127
127
128
128
129
129
Vodič menija 101
Prilagođeno podešavanje
0
f Kontrole
f1 Korisničko dodeljivanje kontrola
130
f2 Centralno dugme višen. birača
142
f3 Zaključ. brzine zatvarača i blende
144
f4 Prilagodi komandne točkiće
144
f5 Višenamenski birač
147
f6 Koristi točkić pušt. dugmetom
147
f7 Obrni indikatore
148
f8 Opcije dug. živog prikaza slike
148
f9 D prekidač
148
f10 Dodeli dugmadima MB-D18
149
g Film
g1 Korisničko dodeljivanje kontrola
152
g2 Istakni svetlinu
156
1 Dostupno samo sa objektivima koji podržavaju ovu stavku.
2 Dostupno samo sa kompatibilnim AF-P objektivima koji nisu opremljeni sa prekidačem za
smanjenje vibracije.
102 Vodič menija
Banka korisničkih podešavanja
G dugme ➜ A meni prilagođenih podešavanja
Prilagođena podešavanja se čuvaju u jednoj od četiri banke.
Promene podešavanja u jednoj banci nemaju efekta na druge.
Da biste sačuvali određenu kombinaciju podešavanja koja se
često upotrebljavaju, izaberite jednu od četiri banke i podesite
fotoaparat na ova podešavanja. Nova podešavanja će se
sačuvati u banci čak i kada je fotoaparat isključen i biće
povraćena sledeći put kada se banka izabere. Različite
kombinacije podešavanja mogu da se sačuvaju u drugim
bankama, dopuštajući korisniku da se odmah prebaci sa jedne
kombinacije na drugu birajući odgovarajuću banku iz menija
banke.
Podrazumevana imena za četiri banke korisničkih podešavanja
su A, B, C i D. Opisni naslov dug do 20 karaktera može da se doda
kao što je opisano u „Unosu teksta“ (0 38) markirajući banku
menija i pritiskajući 2.
Vodič menija 103
❚❚ Povratak na podrazumevana podešavanja
Da biste se vratili na podrazumevana
podešavanja, markirajte banku u meniju
Banka korisničkih podešavanja i
pritisnite O (Q). Potvrdni dijalog će biti
prikazan; markirajte Da i pritisnite J da
biste se vratili na podrazumevana
podešavanja za izabranu banku (0 13). O (Q) dugme
A Takođe pogledajte
Za podrazumevana podešavanja menija, pogledajte „Podrazumevana
podešavanja menija prilagođenih podešavanja“ (0 13). Ako su
podešavanja u trenutnoj banci modifikovana sa podrazumevanih
vrednosti, zvezdica će se prikazati pored promenjenih podešavanja na
drugom nivou menija prilagođenih podešavanja.
104 Vodič menija
a: Autofokus
a1: Izbor prioriteta AF-C
G dugme ➜ A meni prilagođenih podešavanja
Kada je AF-C izabrano za fotografisanje sa tražilom, ova opcija
kontroliše da li će fotografije moći da se snime kad god se
dugme okidača pritisne (prioritet okidanja) ili samo kada je
fotoaparat u fokusu (prioritet fokusa).
Opcija
G
B
E
F
Opis
Fotografije mogu da se snime kada god se
Okidanje
dugme okidača pritisne.
Fotografije mogu da se snime čak i kada
fotoaparat nije u fokusu. Ako je subjekat taman ili
u niskom kontrastu a fotoaparat je u
kontinualnom režimu, prioritet će se dati fokusu
Fokus + okidanje
za prvi snimak u svakoj seriji i broju slika u
sekundi za ostale snimke, starajući se visokom
broju slika u sekundi ako se razdaljina do subjekta
ne promeni u toku fotografisanja.
Fotografije mogu da se snime čak i kada
fotoaparat nije u fokusu. U kontinualnom režimu,
Okidanje + fokus
broj slika u sekundi usporava za poboljšani fokus
ako je subjekat previše taman ili je kontrast nizak.
Fotografije se samo mogu snimiti kada je
Fokus
indikator ispravnog fokusa (I) prikazan.
Bez obzira na izabrane opcije, fokus će se zaključati kada je AF-C
izabrano za režim autofokusa. Fotoaparat će nastaviti da
prilagođava fokus dok se zatvarač ne okine.
Vodič menija 105
a2: Izbor prioriteta AF-S
G dugme ➜ A meni prilagođenih podešavanja
Kada je AF-S izabrano za fotografisanje tražilom, ova opcija
kontroliše da li fotografije mogu da se snime samo kada je
fotoaparat u fokusu (prioritet fokusa) ili kada god je dugme
okidača pritisnuto (prioritet okidanja).
Opcija
G Okidanje
F Fokus
Opis
Fotografije mogu da se snime kada god se dugme
okidača pritisne.
Fotografije se samo mogu snimiti kada je indikator
ispravnog fokusa (I) prikazan.
Bez obzira na izabranu opciju, ako se indikator ispravnog fokusa
(I) prikaže kada je AF-S izabrano za režim autofokusa, fokus će se
zaključati dok je dugme okidača pritisnuto do pola.
Zaključavanje fokusa se nastavlja dok se zatvarač ne okine.
106 Vodič menija
a3: Praćenje fokusa sa zaključ.
G dugme ➜ A meni prilagođenih podešavanja
Ova opcija kontroliše kako se autofokus
prilagođava na promene u daljini
subjekta kada je AF-C izabrano u toku
fotografisanja sa tražilom.
❚❚ AF odziv pri blokiranju kadra
Birajte koliko brzo će fokus odgovoriti kada nešto prođe između
subjekta i fotoaparata. Birajte od vrednosti između 5 (Odloženo)
i 1 (Brzo). Što je viša vrednost, sporiji je odgovor i manja je
verovatnoća da ćete izgubiti fokus na svog originalnog subjekta.
Što je niža vrednost, brži je odgovor i lakše je pomeriti fokus ka
objektima koji ulaze u vaš vidni ugao. Imajte na umu da su 2 i 1
(Brzo) jednaki sa 3 kada je 3D praćenje ili automatska AF oblast
izabrana za režim AF-oblasti.
❚❚ Kretanje subjekta
Izaberite Ravnomerno za omekšan fokus kada fotografišete
subjekte koji prilaze fotoaparatu ravnomernom brzinom ili
Neravnomerno za bolji odgovor kada se fotografiše subjekat
koji je sklon naglim pokretanjima i zaustavljanjima.
Vodič menija 107
a4: Detekcija lica 3D praćenjem
G dugme ➜ A meni prilagođenih podešavanja
Birajte da li fotoaparat detektuje i fokusira se na lica kada je 3D
praćenje izabrano za režim AF-oblasti.
a5: Oblast za 3D praćenje
G dugme ➜ A meni prilagođenih podešavanja
U 3D praćenju, fotoaparat prati subjekte koji ostavljaju izabranu
tačku fokusa i bira nove tačke fokusa koji su neophodni dok se
dugme okidača pritisne do pola. Birajte da li 3D praćenje koristi
podatke iz obližnjih tačaka fokusa da bi pratilo subjekte koji se
pomeraju samo malo iz izabrane tačke fokusa (Široka) ili prati
subjekat baziran samo na podacima iz blizine izabrane tačke
(Normalna). Široka se preporučuje za subjekte koji se brzo
pomeraju.
a6: Broj tačaka fokusa
G dugme ➜ A meni prilagođenih podešavanja
Birajte broj tačaka fokusa dostupnih za izbor manuelne tačke
fokusa.
Opcija
Opis
1 55 tačaka Izaberite između 55 tačaka fokusa.
Izaberite između 15 tačaka fokusa.
2 15 tačaka Koristite za brz izbor tačke fokusa.
108 Vodič menija
a7: Čuvaj prema orijentaciji
G dugme ➜ A meni prilagođenih podešavanja
Birajte da li će odvojene tačke fokusa moći da se izaberu za
„široku“ (pejzaž) orijentaciju, za orijentaciju „uspravno“ (portret)
sa fotoaparatom rotiranim na 90° u smeru kazaljke na satu i za
orijentaciju „uspravno“ sa fotoaparatom rotiranim na 90°
suprotno od smera kazaljke na satu.
Izaberite Isključeno da biste koristili tačku fokusa i režim
AF-oblasti bez obzira na orijentaciju fotoaparata.
Fotoaparat rotiran 90°
suprotno od smera
kazaljke na satu
Orijentacija pejzaža
(široka)
Fotoaparat rotiran 90° u
smeru kazaljke na satu
Vodič menija 109
Birajte Tačka fokusa da biste omogućili odvojeni izbor tačke
fokusa ili Tačka fokusa i režim AF-oblasti da biste omogućili
odvojeni izbor i tačke fokusa i režima AF-oblasti.
Fotoaparat rotiran 90°
suprotno od smera
kazaljke na satu
Orijentacija pejzaža
(široka)
Fotoaparat rotiran 90° u
smeru kazaljke na satu
a8: AF aktiviranje
G dugme ➜ A meni prilagođenih podešavanja
Birajte da li dugme okidača može da se koristi za fokusiranje
(Okidač/AF-ON) ili da li fokus može da se prilagodi koristeći
dugme AF-ON ili druge kontrole kojima je AF-ON dodeljeno
(Samo AF-ON). Markirajte Samo AF-ON i pritiskajte 2 prikazuje
opciju Okidanje van fokusa; izaberite Omogući da biste
dopustili da se slike snime bez fokusiranja ili Onemogući da
biste sprečili da se zatvarač okine pre nego što se fotoaparat
fokusira koristeći kontrolu AF-ON. Da bi snimili slike kada je
Onemogući izabrano, koristite kontrolu AF-ON da biste
fokusirali i pritisnite dugme okidača zatvarača skroz na dole da
biste okinuli zatvarač. Imajte na umu da Onemogući važi samo
ako je Fokus izabran za Prilagođeno podešavanje a1 (Izbor
prioriteta AF-C) ili a2 (Izbor prioriteta AF-S) i opciju koja nije
automatska AF oblast izabranu za režim AF-oblasti.
110 Vodič menija
a9: Ograniči izbor režima AF oblasti
G dugme ➜ A meni prilagođenih podešavanja
Birajte režime AF-oblasti koji mogu da se
izaberu koristeći dugme AF-režima i
pomoćni komandni točkić u
fotografisanju tražilom (ne utiče na živi
prikaz slike). Markirajte željene režime i
pritisnite 2 da biste izabrali ili poništili
izabrano. Pritisnite J da biste sačuvali
promene kada su podešavanja završena.
a10: Ograničenja režima autofokusa
G dugme ➜ A meni prilagođenih podešavanja
Birajte režime autofokusa koji su
dostupni u fotografisanju sa tražilom.
Ako je samo jedan režim izabran, režim
autofokusa ne može da se izabere
koristeći dugme AF-režima i glavni
komandni točkić.
Vodič menija 111
a11: Obavijanje tačke fokusa
G dugme ➜ A meni prilagođenih podešavanja
Birajte da li će se izbor tačke fokusa „okolo obavijati“ sa jednog
kraja tražila na drugi.
Opcija
Opis
Izbor tačke fokusa se „okolo
obavija“ sa vrha na dno, sa dna w
q
na vrh, desno na levo i levo na
Obavijanje desno tako da, na primer,
pritiskanje 2 kada je tačka fokusa na desnoj ivici prikaza
informacija u tražilu markirana (q) bira odgovarajuću
tačku fokusa na levoj ivici prikaza (w).
Prikaz tačke fokusa je ograničen od strane najdaljih tački
Bez obavijanja fokusa tako da, na primer, pritiskanje 2 kada je tačka
fokusa na desnom kraju prikaza izabrana, nema efekat.
112 Vodič menija
a12: Opcije tačke fokusa
G dugme ➜ A meni prilagođenih podešavanja
Birajte neku od sledećih opcija prikaza tačke fokusa.
Opcija
Opis
Birajte da li će se aktivna tačka fokusa markirati u crvenoj
boji na tražilu.
• Automatsko: Izabrana tačka fokusa se automatski markira
Osvetljenje
po potrebi da bi uspostavila kontrast sa pozadinom.
tačke fokusa • Uključeno: U zavisnosti od svetline pozadine, izabrana
tačka fokusa se može teško videti. Izabrana tačka fokusa
je uvek markirana, bez obzira na svetlinu pozadine.
• Isključeno: Izabrana tačka fokusa nije markirana.
Režim
Birajte Uključeno da biste prikazali aktivnu tačku fokusa
manuelnog u režimu manuelnog fokusa, Isključeno da biste prikazali
fokusa
tačku fokusa samo u toku izbora tačke fokusa.
AF-assist za Birajte Uključeno da biste prikazali i izabranu tačku
dinamičku fokusa i okolne tačke fokusa u režimu dinamičke oblasti
oblast
AF.
Vodič menija 113
a13: Prsten za man. fokus. u AF rež.
G dugme ➜ A meni prilagođenih podešavanja
Ova stavka se prikazuje samo sa objektivima koji je podržavaju.
Izbor Omogući dopušta prstenu za fokusiranje objektiva da se
koristi za manuelni fokus kada je fotoaparat u režimu
autofokusa. Nakon pritiskanja dugmeta okidača do pola za
fokus, držite dugme pritisnuto do pola i prilagodite fokus
koristeći prsten za fokusiranje. Da biste preusmerili fokus
koristeći autofokus, podignite prsten sa dugmeta okidača a
zatim ga ponovo pritisnite do pola. Da biste sprečili prsten za
fokusiranje objektiva da se koristi za manuelni fokus kada je
fotoaparat u režimu autofokusa, izaberite Onemogući.
114 Vodič menija
b: Merenje/ekspozicija
b1: Vrednost koraka ISO osetljivosti
G dugme ➜ A meni prilagođenih podešavanja
Izaberite inkremente koji se koriste kada se prave prilagođavanja
ISO osetljivosti. Ako je moguće, trenutno podešavanje ISO
osetljivosti se održava kada se vrednost koraka menja. Ako je
trenutno podešavanje ISO osetljivosti nedostupno pri novoj
vrednosti koraka, ISO osetljivost će se zaokružiti na najbliže
dostupno podešavanje.
b2: EV koraci za kontrolu ekspozicije
G dugme ➜ A meni prilagođenih podešavanja
Izaberite povećanja korišćena kada se pravi prilagođavanje
brzine zatvarača, blende i bracketinga.
b3: Vred. koraka korek. eksp./blica
G dugme ➜ A meni prilagođenih podešavanja
Izaberite inkremente koji se koriste kada se prave prilagođavanja
ekspozicije i korekcije snage blica.
Vodič menija 115
b4: Laka korekcija ekspozicije
G dugme ➜ A meni prilagođenih podešavanja
Ova opcija kontroliše da li je E dugme potrebno za podešavanje
korekcije ekspozicije. Ako je Uklj. (Automatsko resetovanje) ili
Uključeno izabrano, 0 pri centru prikaza ekspozicije će blještati
čak i kada se korekcija ekspozicije podesi na ±0.
Opcija
Opis
Korekcija ekspozicije je podešena rotirajući jedan od
komandnih točkića (pogledajte napomenu ispod).
Uklj.
Podešavanje izabrano koristeći komandni točkić je
(Automatsko
resetovano kada se fotoaparat isključi ili tajmer
resetovanje)
pripravnosti istekne (podešavanja korekcije ekspozicije
izabrane koristeći E dugme nisu resetovane).
Kao iznad, osim što vrednost korekcije ekspozicije
Uključeno izabrane koristeći komandni točkić nije resetovana kada
se fotoaparat isključuje ili tajmer pripravnosti istekne.
Korekcija ekspozicije je podešena pritiskajući E dugme i
Isključeno
rotirajući glavni komandni točkić.
A Zamena glavnog i pomoćnog
Točkić koji se koristi za podešavanje korekcije ekspozicije kada je Uklj.
(Automatsko resetovanje) ili Uključeno izabrano za Prilagođeno
podešavanje b4 (Laka korekcija ekspozicije) zavisi od opcije izabrane
za Prilagođeno podešavanje f4 (Prilagodi komandne točkiće, 0 144) >
Zamena glavnog i pomoćnog > Podešavanje ekspozicije.
Režim ekspozicije
P
S
A
M
116 Vodič menija
f4 (Prilagodi komandne točkiće) > Zamena glavnog i pomoćnog >
Podešavanje ekspozicije
Uključeno
Uključeno (Režim A)
Isključeno
Pomoćni
Pomoćni
Pomoćni
komandni točkić komandni točkić komandni točkić
Glavni
Pomoćni
Pomoćni
komandni točkić komandni točkić komandni točkić
Pomoćni
Pomoćni
Glavni
komandni točkić komandni točkić komandni točkić
N/A
b5: Matrix merenje
G dugme ➜ A meni prilagođenih podešavanja
Birajte U Detekcija lica je uključena da biste omogućili
detekciju lica kada fotografišete portrete sa matrix merenjem u
toku fotografisanja sa tražilom.
b6: Oblast sa prioritetom centra
G dugme ➜ A meni prilagođenih podešavanja
Birajte veličinu područja kojem se daje najveća težina u merenju
sa prioritetom centra. Ako je ne-CPU ili AF-S Fisheye NIKKOR 8–
15 mm f/3,5–4,5E ED objektiv priključen, veličina područja je
fiksirana na 12 mm.
b7: Fino podesi optimalnu eksp.
G dugme ➜ A meni prilagođenih podešavanja
Koristite ovu opciju za fino podešavanje
vrednosti ekspozicije izabrane od strane
fotoaparata. Ekspozicija može da se fino
podesi odvojeno za svaki metod merenja
od +1 do –1 EV u koracima od 1/6 EV.
D Fino podešavanje ekspozicije
Ekspozicija može da se fino podesi odvojeno za svaku banku
korisničkih podešavanja i na nju ne utiče resetovanje sa dva dugmeta.
Imajte na umu da ikonica korekcije ekspozicije (E) nije prikazana,
jedini način da utvrdite koliko je ekspozicija promenjena je da vidite
količinu u meniju za fino podešavanje.
Vodič menija 117
c: Tajmeri/zaključavanje AE
c1: AE zaključ. dugmetom okidača
G dugme ➜ A meni prilagođenih podešavanja
Birajte da li se zaključava ekspozicija kada se dugme okidača
pritisne.
O
P
Opcija
Uključi
(pritisak do pola)
Uključi
(režim rafala)
Isključeno
Opis
Pritiskanje dugmeta okidača do pola zaključava
ekspoziciju.
Ekspozicija se samo zaključava kada je dugme
okidača pritisnuto skroz na dole.
Pritiskanje dugmeta okidača ne zaključava
ekspoziciju.
c2: Tajmer pripravnosti
G dugme ➜ A meni prilagođenih podešavanja
Birajte koliko dugo će fotoaparat nastaviti da meri ekspoziciju
kada se nijedna operacija ne izvršava. Prikazi brzine zatvarača i
blende na kontrolnom displeju i tražilu automatski se isključuju
kada tajmer pripravnosti istekne.
Birajte kraće odlaganje tajmera pripravnosti za duži vek baterije.
118 Vodič menija
c3: Samookidač
G dugme ➜ A meni prilagođenih podešavanja
Birajte dužinu kašnjenja okidanja zatvarača, broj snimaka koji su
snimljeni i interval između snimaka u režimu samookidača.
• Kašnjenje samookidača: Birajte dužinu kašnjenja okidanja.
• Broj snimaka: Pritisnite 1 i 3 da biste odabrali broj snimaka
snimljenih svaki put kada se dugme okidača pritisne.
• Interval između snimaka: Birajte interval između snimaka kada je
Broj snimaka veći od 1.
c4: Kašnjenje isključivanja monitora
G dugme ➜ A meni prilagođenih podešavanja
Birajte koliko će dugo monitor ostali uključen kada se nijedna
operacija ne izvršava u toku reprodukcije (Reprodukcija;
podrazumevano na 10 s) i prikaz slike (Prikaz slike;
podrazumevano na 4 s), kada su meniji (Meniji; podrazumevano
na 1 minut) ili informacije (Prikaz informacija; podrazumevano
na 10 s) prikazani, ili tokom živog prikaza slike i snimanja filma
(Živi prikaz slike; podrazumevano na 10 minuta). Birajte kraće
odlaganje isključivanja monitora za duži vek baterije.
Vodič menija 119
d: Fotografisanje/prikaz
d1: Brzina fotograf. u CL režimu
G dugme ➜ A meni prilagođenih podešavanja
Birajte maksimalni kadar naprednog broja u režimu CL.
d2: Maks. broj kontinualnih okidanja
G dugme ➜ A meni prilagođenih podešavanja
Maksimalan broj snimaka koji mogu da se snime u
pojedinačnom rafalu u kontinualnom režimu može da se podesi
na bilo koju vrednosti između 1 i 200. Imajte na umu da bez
obzira na izabranu opciju, ne postoji ograničenje na broj
fotografija koje mogu da se snime u jednom rafalu kada je brzina
zatvarača od 4 s ili sporija izabrana u režimu ekspozicije S ili M.
A Memorijski bafer
Bez obzira na izabranu opciju za Prilagođeno podešavanje d2,
fotografisanje će se usporiti kada se memorijski bafer napuni (tAA).
d3: ISO prikaz
G dugme ➜ A meni prilagođenih podešavanja
Izaberite da li će kontrolni displej prikazati ISO osetljivost
(Prikaži ISO osetljivost) ili broj preostalih ekspozicija (Prikaži
broj kadrova).
120 Vodič menija
d4: Opcije sinhroniz. režima okidanja
G dugme ➜ A meni prilagođenih podešavanja
Birajte da li će se zatvarači da daljinskim fotoaparatima
sinhronizovati sa zatvaračem na glavnom fotoaparatu kada se
koristi opcioni bežični daljinski kontroler u režimu
sinhronizovanog okidanja.
d5: Režim kašnjenja ekspozicije
G dugme ➜ A meni prilagođenih podešavanja
U situacijama kada najmanje pokretanje fotoaparata može da
zamuti slike, okidanje zatvarača može da se odloži od oko 0,2 do
3 sekunde nakon što se ogledalo izdigne.
d6: Elekt. zatv. prednje zavese
G dugme ➜ A meni prilagođenih podešavanja
Izaberite Omogući da biste omogućili elektronski zatvarač
prednje zavese u Q, QC i MUP režimima, eliminišući zamućenje
izazvano kretanjem zatvarača. Mehanički zatvarač se koristi u
drugim režimima okidanja.
A Elekt. zatv. prednje zavese
Tip G, E ili D objektiva se preporučuje; izaberite Onemogući ako
primetite linije ili fog šum kada fotografišete sa drugim objektivima.
Najbrža dostupna brzina zatvarača i maksimalna ISO osetljivost sa
elektronskim zatvaračem prednje zavese su 1/2000 s i ISO 25600,
pojedinačno.
Vodič menija 121
d7: Redosled brojeva datoteka
G dugme ➜ A meni prilagođenih podešavanja
Kada se slika snimi, fotoaparat imenuje datoteku tako što dodaje
jednu na poslednji broj datoteke koji je korišćen. Ova opcija
kontroliše da li se numerisanje datoteka nastavlja od poslednjeg
korišćenog broja kada je nova fascikla napravljena, memorijska
kartica formatirana ili je nova memorijska kartica ubačena u
fotoaparat.
Opcija
Opis
Kada se nova fascikla pravi, memorijska kartica formatira ili
je nova memorijska kartica ubačena u fotoaparat,
numerisanje datoteka se nastavlja od poslednjeg
korišćenog broja ili od najvećeg broja datoteke u trenutnoj
Uključeno
fascikli, koji god broj je veći. Ako je fotografija snimljena
dok trenutna fascikla sadrži fotografiju numerisanu 9999,
nova fascikla će se napraviti automatski a numerisanje
datoteke će ponovo početi od 0001.
Ako je fascikla prazna, numeracija datoteke je resetovana
na 0001 kada se nova datoteka napravi, memorijska kartica
je formatirana, ili je nova memorijska kartica ubačena u
Isključeno
fotoaparat. Imajte na umu da je nova fascikla napravljena
automatski ako je slika snimljena kada trenutna fascikla
sadrži 5000 slika.
Što se tiče Uključeno, osim što je sledećoj snimljenoj slici
dodeljen broj datoteke dodajući jedan najvećem broju
Resetuj
datoteke u trenutnoj fascikli. Ako je fascikla prazna, broj
datoteke se resetuje na 0001.
122 Vodič menija
D Redosled brojeva datoteka
Ako je trenutna fascikla obeležena brojem 999 i sadrži 5000 slika ili je
fotografija obeležena brojem 9999, dugme okidača će biti
onemogućeno i nikakve dalje slike neće moći da se snime (pored toga,
snimanje filma može da se onemogući ako fotoaparat izračuna da će
broj potrebnih datoteka za snimanje filma maksimalne dužine dovesti
do toga da fascikla sadrži preko 5000 datoteka ili datoteku sa brojem
iznad 9999). Birajte Resetuj za Prilagođeno podešavanje d7 (Redosled
brojeva datoteka) i onda ili formatirajte trenutnu memorijsku karticu
ili ubacite novu memorijsku karticu.
d8: Boja za isticanje diferenciranja
G dugme ➜ A meni prilagođenih podešavanja
Birajte markiranu boju za diferenciranje fokusa. Diferenciranje
može da se uključi ili isključi, a njegova osetljivost da se prilagodi
pritiskanjem dugmeta i u toku živog prikaza slike i birajući Nivo
diferenciranja.
d9: Prikaz mreže u tražilu
G dugme ➜ A meni prilagođenih podešavanja
Birajte Uključeno da biste na zahtev prikazali linije mreže na
tražilu zarad reference kada kadrirate fotografije.
Vodič menija 123
d10: LCD osvetljenje
G dugme ➜ A meni prilagođenih podešavanja
Ako je Isključeno izabrano, kontrolni displej i pozadinsko
dugme (osvetljivači) će se samo upaliti dok je glavni prekidač
rotiran ka D. Ako je Uključeno izabrano, pozadinska svetla će
ostati osvetljena dok je tajmer pripravnosti aktivan. Bez obzira
na izabranu opciju, pozadinska svetla se gase kada je dugme
okidača pritisnuto; ako je Uključeno izabrano, vratiće se kada
podignete prst sa dugmeta okidača. Izaberite Isključeno da
biste povećali vek baterije.
A Dugme pozadinskih svetala
1
4
2
3
5
11
6
7
8
9
10
124 Vodič menija
12
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
T dugme
U dugme
I dugme
Y dugme
Usmerivač točkića režima
okidanja
G dugme
L (Z/Q) dugme
X dugme
W (M) dugme
J dugme
K dugme
O (Q) dugme
d11: Živi prikaz slike u kont. režimu
G dugme ➜ A meni prilagođenih podešavanja
Birajte da li je prikaz slike dostupan u toku rafalnog
fotografisanja (režimi okidanja CL, CH i QC) u živom prikazu slike.
Ako je Isključeno izabrano, neće se samo monitor već i
pozadinskog svetlo monitora isključiti u toku ekspozicija.
d12: Optički VR
G dugme ➜ A meni prilagođenih podešavanja
Ova stavka je dostupna samo sa kompatibilnim AF-P
objektivima koji nisu opremljeni sa prekidačem za smanjenje
vibracije. Biranje Uključeno omogućava smanjenje vibracije,
koja je na snazi kada god se dugme okidača pritisne do pola.
Izaberite Isključeno da biste onemogućili smanjenje vibracije.
Vodič menija 125
e: Bracketing/blic
e1: Brzina sinhronizacije blica
G dugme ➜ A meni prilagođenih podešavanja
Ova opcija kontroliše brzinu sinhronizacije blica.
Opcija
Opis
Auto FP brza sinhronizacija se koristi kada je
kompatibilan blic prikačen. Ako se koriste druge jedinice
blica, brzina zatvarača je podešena na 1/250 s. Kada
fotoaparat pokazuje brzinu zatvarača od 1/250 s u režimu
1/250 s
ekspozicije P ili A, auto FP brza sinhronizacija će se
(Auto FP)
aktivirati ako je prava brzina zatvarača brža od 1/250 s. Ako
jedinica blica podržava auto FP brzu sinhronizaciju,
brzine zatvarača koje su brze kao 1/8000 s mogu da se
izaberu od strane fotoaparata (režimi P i A) ili od strane
korisnika (režimi S i M).
Brzina sinhronizacije blica je podešena na izabranu
1/250 s–1/60 s
vrednost.
A Postavljanje brzine zatvarača pri nivou brzine sinhronizacije blica
Da biste popravili brzinu zatvarača pri sinhronizovanoj brzini granice u
automatski sa prioritetom zatvarača ili manuelnim režimima
ekspozicije, izaberite sledeću brzinu zatvarača nakon najsporije
moguće brzine zatvarača (30 s ili %). X (indikator sinhronizovanog
blica) će se prikazati u tražilu ili kontrolnom displeju zajedno sa
brzinom sinhronizacije blica.
A Auto FP brza sinhronizacija
Auto FP brza sinhronizacija dopušta blicu da se koristi pri najvećoj
brzini zatvarača podržanoj od strane fotoaparata, omogućavajući
biranje maksimalnog otvora blende za smanjenu dubinsku oštrinu čak
i kada je subjekat pozadinski osvetljen na jakoj sunčevoj svetlosti.
Indikator režima prikaza informacija blica pokazuje „FP“ kada je auto
FP brza sinhronizacija aktivna.
126 Vodič menija
e2: Brzina zatvarača sa blicem
G dugme ➜ A meni prilagođenih podešavanja
Ova opcija određuje najsporiju brzinu zatvarača koja je
dostupna kada se koristi sinhronizacija sa zadnjom ili prednjom
zavesom ili smanjenje efekta crvenih očiju u automatski
programiranom režimu ili automatskom režimu ekspozicije sa
prioritetom blende (bez obzira na izabrano podešavanje, brzine
zatvarača mogu biti 30 s spore u automatskom režimu sa
prioritetom zatvarača i manuelnom režimu ekspozicije ili pri
podešavanjima blica koja su spora sinhronizacija, spora
sinhronizacije sa zadnjom zavesom ili smanjenje efekta crvenih
očiju sa sporom sinhronizacijom).
e3: Korekcija ekspozicije za blic
G dugme ➜ A meni prilagođenih podešavanja
Birajte kako se fotoaparat prilagođava nivou blica kada se
korekcija ekspozicije koristi.
Opcija
YE Ceo kadar
E
Samo pozadina
Opis
I nivo blica i korekcija ekspozicije su prilagođeni
da bi modifikovali ekspoziciju preko celog
kadra.
Korekcija ekspozicije se primenjuje samo na
pozadinu.
Vodič menija 127
e4: Aut. kontrola M ISO osetljivosti
G dugme ➜ A meni prilagođenih podešavanja
Birajte referencu koja se koristi za podešavanje ekspozicije kada
se blic koristi sa aut. kontr. ISO osetljivosti.
e
f
Opcija
Subjekat i
pozadina
Samo
subjekat
Opis
Fotoaparat uzima u obzir osvetljenje i glavnog
subjekta i pozadine kada prilagođava ISO osetljivost.
ISO osetljivost je samo prilagođena kako bi se utvrdilo
da li je glavni subjekat pravilno osvetljen.
e5: Modelirajući bljesak
G dugme ➜ A meni prilagođenih podešavanja
Ako je Uključeno izabrano kada se fotoaparat koristi sa
opcionim blicem koji podržava Nikon Creative Lighting sistem,
modelirajući bljesak će se emitovati kada se Pv dugme
fotoaparata pritisne. Nikakav modelirajući bljesak se ne emituje
ako je Isključeno izabrano.
128 Vodič menija
e6: Automatski bracketing (režim M)
G dugme ➜ A meni prilagođenih podešavanja
Ova opcija određuje na koja podešavanja se utiče kada je AE i
bracketing blica ili AE bracketing izabrano za opciju Podesi
automatski bracketing u meniju fotografisanja fotografije u
režimu manuelne ekspozicije.
Opcija
F
G
H
I
Opis
Fotoaparat menja brzinu zatvarača (AE bracketing) ili
Blic/brzina
brzinu zatvarača i nivo blica (AE i bracketing blica).
Fotoaparat menja brzinu zatvarača i blende (AE
Blic/brzina/
bracketing) ili brzinu zatvarača, blende i nivo blica
blenda
(AE i bracketing blica).
Fotoaparat menja blendu (AE bracketing) ili blendu
Blic/blenda
i nivo blica (AE i bracketing blica).
Fotoaparat menja samo nivo blica (AE i bracketing
Samo blic
blica).
Bracketing blica se izvršava samo sa i-TTL ili qA (automatska
blenda) kontrolom blica. Ako je podešavanje koje nije Samo blic
izabrano i blic se ne koristi, ISO osetljivost će biti fiksirana na
vrednosti za prvi snimak kada je aut. kontr. ISO osetljivosti
uključena (0 49).
e7: Redosled bracketinga
G dugme ➜ A meni prilagođenih podešavanja
Pri podrazumevanom podešavanju od MTR > ispod > iznad (H),
ekspozicija, blic i bracketing balansa bele se izvršavaju na sledeći
način: nepromenjen snimak se prvo snima, posle kojeg ide
snimak sa najnižom vrednošću, posle kojeg dolazi snimak sa
najvišom vrednošću. Ako je Ispod > MTR > iznad (I)
izabrano, fotografisanje će se nastaviti po redosledu od najniže
do najviše vrednosti. Ovo podešavanje nema efekta na ADL
bracketing.
Vodič menija 129
f: Kontrole
f1: Korisničko dodeljivanje kontrola
G dugme ➜ A meni prilagođenih podešavanja
Izaberite funkcije dodeljene kontrolama fotoaparata, bez obzira
da li se koriste individualno ili u kombinaciji sa komandnim
točkićima.
❚❚ Pritisnite
Birajte uloge koje imaju sledeće kontrole, markirajte željenu
opciju i pritisnite centar višenamenskog birača:
0
v
x
V
8
Pv dugme
Dugme Fn1
Dugme Fn2
Dugme AF-ON
Centar pomoćnog selektora
S Dugmad za funk. fokusa na obj. *
* Dugmad za funk. fokusa na obj. mogu
da se koriste za dodeljenu funkciju
samo kada je AF-L izabrano sa biračem
funkcije fokusa.
Dugmad za funk. fokusa
na obj.
130 Vodič menija
A „Pritisak“ i „Pritisak + komandni točkić“
Određene uloge ne mogu da se simultano dodele funkcijama i
„pritisak“ i „pritisak + komanda“ za neke kontrole. Dodela takve uloge
„pritisku“ kada je već dodeljeno „pritisak + komandni točkić“ podešava
„pritisak + komandni točkić“ opciju Nijedno, dok dodeljuje takvu
ulogu na „pritisak + komandni točkić“ kada je već dodeljena na
„pritisak“ podešavanje opcije „pritisak“ Nijedno.
Funkcije koje mogu da se dodele ovim kontrolama su sledeće:
0 v x V
8
Zapamćena post. tačke fokusa
✔
✔
—
—
✔
✔
Režim AF-oblasti
✔
✔
—
✔
✔
✔
Režim AF-oblasti + AF-ON
✔
✔
—
✔
✔
✔
Pregled
✔
✔
—
—
✔
—
FV zaključavanje
✔
✔
—
—
✔
—
AE/AF zaključavanje
✔
✔
—
✔
✔
✔
Samo AE zaključavanje
✔
✔
—
✔
✔
✔
AE zaklj. (Pon. post. pri okidanju)
✔
✔
—
✔
✔
—
AE zaključavanje (Zadrži)
✔
✔
—
✔
✔
—
Samo AF zaključavanje
✔
✔
—
✔
✔
✔
AF-ON
✔
✔
—
✔
✔
✔
IOnemogući/omogući
✔
✔
—
—
✔
✔
Rafal bracketinga
✔
✔
—
—
✔
—
+ NEF (RAW)
✔
✔
—
—
✔
—
Opcija
A
K
q
q
r
B
C
D
E
F
A
h
1
4
S
Vodič menija 131
0 v x V
8
S
Matrix merenje
✔
✔
—
—
✔
—
Merenje sa prioritetom centra
✔
✔
—
—
✔
—
Spot merenje
✔
✔
—
—
✔
—
Merenje sa prior. svetlijeg dela
✔
✔
—
—
✔
—
Prikaz mreže u tražilu
✔
✔
—
—
✔
—
Virtuelni horizont tražila
✔
✔
—
—
✔
—
Izbor za sinhronizovano okidanje
✔
✔
—
—
✔
✔
MOJ MENI
✔
✔
✔
—
✔
—
Prist. gornj. stavki u MOM MEN.
✔
✔
✔
—
✔
—
Reprodukcija
✔
✔
—
—
✔
—
Ocenjivanje
—
—
✔
—
—
—
Izaberi centralnu tačku fokusa
—
—
—
—
✔
—
Markiraj aktivnu tačku fokusa
—
—
—
—
✔
—
Nijedno
✔
✔
✔
✔
✔
—
Opcija
L
M
N
t
b
!
c
%
3
K
c
J
K
132 Vodič menija
Sledeće opcije su dostupne:
Opcija
A
K
q
q
r
Opis
Pritiskanje kontrole bira zapamćenu post. tačke
fokusa. Da biste izabrali tačku, izaberite je i
pritisnite kontrolu dok pritiskate dugme
AF-režima dok tačka fokusa ne bljesne.
Odvojene tačke fokusa mogu da se izaberu za
„široku“ (pejzaž) orijentaciju i za svaki od dve
„uspravne“ (portret) orijentacije ako je Tačka
Zapamćena
fokusa ili Tačka fokusa i režim AF-oblasti
post. tačke
izabrano za Prilagođeno podešavanje a7 (Čuvaj
fokusa
prema orijentaciji, 0 109). Ako je ova opcija
dodeljena dugmadima za funkciju fokusa na
objektivu, možete da izaberete zapamćenu
postavku tačke fokusa pritiskajući i držeći
dugme za funkciju fokusa objektiva. Okinite
dugme da biste povratili originalan izbor tačke
fokusa.
Markirajte ovu opciju i pritisnite 2 da biste
izabrali režim AF-oblasti (3D praćenje nije
Režim AF-oblasti uključeno). Izabrani režim će biti na snazi dok je
kontrola pritisnuta; okidanje kontrole vraća
originalni režim AF-oblasti.
Kao za Režim AF-oblasti, iznad, osim što
Režim AF-oblasti
pritiskanjem kontrole takođe započinje
+ AF-ON
autofokus.
U toku fotografisanja tražilom, možete da
pregledate dubinsku oštrinu dok je kontrola
pritisnuta. U toku fotografisanja sa živim
prikazom slike, možete da pritisnete kontrolu
Pregled
jednom da biste otvorili objektiv na maksimalni
otvor blende, olakšavajući proveru fokusa;
pritiskanje kontrole opet vraća blendu na njenu
originalnu vrednost.
Pritisnite kontrolu da biste zaključali vrednost
FV zaključavanje blica za opcione bliceve. Pritisnite opet da biste
otkazali FV zaključavanje.
Vodič menija 133
B
C
D
E
F
A
h
1
Opcija
AE/AF
zaključavanje
Samo AE
zaključavanje
Opis
Fokus i ekspozicija se zaključavaju dok je
kontrola pritisnuta.
Ekspozicija se zaključava dok je kontrola
pritisnuta.
Ekspozicija se zaključava kada se kontrola
AE zaklj. (Pon.
pritisne i ostaje zaključana dok se kontrola ne
post. pri
pritisne po drugi put, zatvarač se ne okine ili dok
okidanju)
tajmer pripravnosti ne istekne.
Ekspozicija se zaključava kada se kontrola
AE zaključavanje pritisne i ostaje zaključana dok se kontrola ne
(Zadrži)
pritisne po drugi put ili dok tajmer pripravnosti
ne istekne.
Samo AF
Fokus se zaključava dok je kontrola pritisnuta.
zaključavanje
AF-ON
Pritiskanje kontrole započinje autofokus.
Ako je blic trenutno isključen, sinhronizacija sa
prednjom zavesom će biti izabrana dok je
IOnemogući/
kontrola pritisnuta. Ako je blic trenutno
omogući
omogućen, on će umesto toga biti onemogućen
dok je kontrola pritisnuta.
Ako je kontrola pritisnuta dok je ekspozicija, blic
ili ADL bracketing aktivan u režimu pojedinačne
slike ili tihog okidanja zatvarača, svi snimci u
trenutnom bracketing programu će se snimiti
Rafal
svaki put kada se dugme okidača pritisne. Ako je
bracketinga
bracketing balansa bele aktivan ili je kontinualni
režim okidanja (režim CH, CL ili QC) izabran,
fotoaparat će ponoviti rafal bracketinga dok je
dugme okidača pritisnuto na dole.
134 Vodič menija
Opcija
4
L
M
N
t
b
!
Opis
Ako je JPEG opcija trenutno izabrana za kvalitet
slike, „RAW“ će biti prikazano na kontrolnom
displeju i NEF (RAW) kopija će biti snimljena sa
sledećom snimljenom slikom nakon što se
kontrola pritisne (originalno podešavanje
kvaliteta slike će biti povraćeno kada uklonite
+ NEF (RAW)
prst sa dugmeta okidača). NEF (RAW) kopije se
snimaju pri trenutnim podešavanjima izabranim
za NEF (RAW) snimanje i Veličina slike >
NEF (RAW) u meniju fotografisanja fotografije
(0 47, 48). Da biste izašli bez snimanja
NEF (RAW) kopije, pritisnite opet kontrolu.
Matrix merenje je aktivirano dok je kontrola
Matrix merenje
pritisnuta.
Merenje sa
Merenje sa prioritetom centra je aktivirano dok
prioritetom
je kontrola pritisnuta.
centra
Spot merenje je aktivirano dok je kontrola
Spot merenje
pritisnuta.
Merenje sa prior. Merenje sa prior. svetlijeg dela je aktivirano dok
svetlijeg dela
je kontrola pritisnuta.
Prikaz mreže u Pritisnite kontrolu da biste uključili ili isključili
tražilu
prikaz mreže za kadriranje u tražilu.
Virtuelni
Pritisnite kontrolu da biste videli prikaz
horizont tražila virtuelnog horizonta u tražilu (0 137).
Vodič menija 135
Opcija
c
%
3
K
c
J
K
Opis
Kada je opcioni bežični daljinski kontroler povezan,
kontrola može da se koristi za prebacivanje između
daljinskog okidanja i glavnog ili sinhronizovanog
okidanja. Dostupne opcije zavise od podešavanja
izabranog za Prilagođeno podešavanje d4 (Opcije
sinhroniz. režima okidanja):
• Ako je Sinhronizacija izabrana, možete da
birate između Samo glavno okidanje (držite
kontrolu pritisnutu da biste snimili slike samo
Izbor za
sa glavnim fotoaparatom) i Samo daljinsko
sinhronizovano
okidanje (držite kontrolu pritisnutu da biste
okidanje
snimili slike samo sa daljinskim fotoaparatom).
• Ako je Bez sinhronizacije izabrano, možete da
birate između Sinhronizovano okidanje
(držite kontrolu pritisnutu da biste
sinhronizovali okidanja na glavnim i daljinskim
fotoaparatima) i Samo daljinsko okidanje
(držite kontrolu pritisnutu da biste snimili slike
samo sa daljinskim fotoaparatom).
MOJ MENI
Pritiskanje kontrole prikazuje „MOJ MENI“.
Prist. gornj.
Pritisnite kontrolu da biste preskočili na gornju
stavki u MOM
stavku u „MOJ MENI“. Izaberite ovu opciju za brzi
MEN.
pristup često korišćenoj stavci menija.
Kontrola izvršava istu funkciju kao K dugme.
Izaberite kada koristite telefoto objektiv ili u
Reprodukcija
drugim slučajevima kada je teško da rukujete K
dugmetom sa levom rukom.
Da biste ocenili trenutnu sliku u režimu
Ocenjivanje
reprodukcije, držite kontrolu pritisnutom i
pritisnite 4 ili 2.
Izaberi
Pritisnite kontrolu da biste izabrali centar tačke
centralnu tačku
fokusa.
fokusa
Markiraj aktivnu Pritiskanje kontrole markira aktivnu tačku
tačku fokusa
fokusa.
Nijedno
Pritiskanje kontrole nema efekta.
136 Vodič menija
A Virtuelni horizont
Pritiskanje kontrole kojoj je Virtuelni horizont tražila dodeljen
prikazuje visinu nagiba i indikatore nagiba na tražilu. Pritisnite
kontrolu po drugi put da biste obrisali indikatore sa prikaza.
Nagib postrance
Fotoaparat nagnut na
desno
Nivo fotoaparata
Fotoaparat nagnut na
levo
Nagnuće
Fotoaparat nagnut
napred
Nivo fotoaparata
Fotoaparat nagnut nazad
Uloge visine tona i indikatora nagiba su obrnute kada je fotoaparat
rotiran da bi se snimile slike u „visokoj“ (portret) orijentaciji. Imajte na
umu da prikaz možda nije tačan kada je fotoaparat nagnut pod oštrim
uglom ka napred ili ka nazad. Ako fotoaparat nije u stanju da izmeri
nagnuće, veličina nagnuća neće biti prikazana.
Vodič menija 137
❚❚ Pritisak + komandni točkići
Da biste birali uloge koje imaju sledeće kontrole u kombinaciji sa
komandnim točkićima, markirajte željenu opciju i pritisnite
centar višenamenskog birača:
1 Pv dugme + y
w Dugme Fn1 + y
9 Centar pomoćnog selektora + y
n Dugme BKT + y
Q Dugme za snimanje filma + y *
* Birajte ulogu koju igra dugme snimanje filma u kombinaciji sa komandnim točkićima kada se
birač živog prikaza slike rotira na C.
A BKT dugme
Ako su aktivni visoki dinamički opseg ili višestruka ekspozicija dok je
druga funkcija dodeljena BKT dugmetu, BKT dugme ne može da se
koristi u kombinaciji sa komandnim točkićem dok se fotografisanje sa
visokim dinamičkim opsegom ili višestrukom ekspozicijom ne okonča.
138 Vodič menija
Funkcije koje mogu da se dodele ovim kontrolama su sledeće:
Opcija
J
$
v
w
y
z
n
v
m
t
$
2
1 w 9 n Q
Izaberi oblast slike
✔
✔
✔
—
Zaključ. brzine zatvarača i blende
✔
✔
✔
—
✔
✔
1 korak brzina/blenda
✔
✔
—
—
—
Izaberi broj ne-CPU objektiva
✔
✔
✔
—
—
Active D-Lighting
✔
✔
—
—
—
Režim kašnjenja ekspozicije
✔
✔
—
—
—
Banka menija fotografisanja
✔
✔
✔
—
✔
Režim ekspozicije
—
—
—
—
✔
Balans bele
—
—
—
—
✔
Automatski bracketing
—
—
—
✔
—
Višestruka ekspozicija
—
—
—
✔
—
HDR (visoki dinamički opseg)
—
—
—
✔
—
Nijedno
✔
✔
✔
✔
✔
Sledeće opcije su dostupne:
Opcija
J
$
Opis
Pritisnite kontrolu i
rotirajte komandni
točkić da biste birali sa
unapred izabranih
Izaberi oblast oblasti slika (0 45).
slike
Biranje Izaberi oblast
slike prikazuje listu
oblasti slike; markirajte opcije i pritisnite 2 da
biste izabrali ili poništili izabrano, zatim pritisnite
J.
Pritisnite kontrolu i rotirajte glavni komandni
Zaključ. brzine točkić da biste zaključali brzinu zatvarača u
režimima S i M; pritisnite kontrolu i rotirajte
zatvarača i
blende
pomoćni komandni točkić da biste zaključali
blendu u režimima A i M.
Vodič menija 139
Opcija
v
w
y
z
n
v
m
t
$
2
Opis
Ako je kontrola pritisnuta dok su komandni točkići
rotirani, promene na brzini zatvarača (režimi
1 korak brzina/ ekspozicije S i M) i blende (režimi ekspozicije A i M)
blenda
su napravljeni u povećanjima od 1 EV, bez obzira
na opciju izabranu za Prilagođeno podešavanje b2
(EV koraci za kontrolu ekspozicije, 0 115).
Izaberi broj
Pritisnite kontrolu i rotirajte komandni točkić da
ne-CPU
biste birali određen broj objektiva koristeći opciju
objektiva
Podaci ne-CPU objektiva (0 169).
Active
Pritisnite kontrolu i rotirajte komandne točkiće da
D-Lighting
biste prilagodili Active D-Lighting (0 56).
Režim
Pritisnite kontrolu i rotirajte komandni točkić da
kašnjenja
biste birali režim kašnjenja ekspozicije (0 121).
ekspozicije
Banka menija Pritisnite kontrolu i rotirajte komandni točkić da
fotografisanja biste birali banku menija fotografisanja (0 33).
Režim
Pritisnite kontrolu i rotirajte glavni komandni
ekspozicije
točkić da biste birali režim ekspozicije.
Pritisnite kontrolu i rotirajte glavni komandni točkić
da biste izabrali opciju balansa bele i pomoćni
komandni točkić da biste izabrali pod-opciju kada
Balans bele
je v (Automatski) ili I (Fluorescentno)
izabrano (0 50).
Pritisnite kontrolu i rotirajte glavni komandni
Automatski
točkić da biste izabrali broj snimaka u bracketing
bracketing
sekvenci i pomoćni komandni točkić da biste birali
povećanje bracketinga (0 61).
Pritisnite kontrolu i rotirajte glavni komandni
Višestruka
točkić da biste birali režim i pomoćni komandni
ekspozicija
točkić da biste birali broj snimaka (0 62).
Pritisnite kontrolu i rotirajte glavni komandni
HDR (visoki
točkić da biste birali režim i pomoćni komandni
dinamički
točkić da biste birali diferencijal ekspozicije
opseg)
(0 69).
Nijedna operacija nije izvršena kada su komandni
Nijedno
točkići rotirani dok je kontrola pritisnuta.
140 Vodič menija
❚❚ Pomoćni selektor
Da biste odabrali ulogu dodeljenu pomoćnom selektoru,
markirajte 7 Pomoćni selektor i pritisnite centar
višenamenskog birača. Pomoćni selektor može da se koristi za
izbor tačke fokusa (x Izbor tačke fokusa) ili za dupliranje uloge
koju vrši višenamenski birač (Y Isto kao višenamenski birač).
Ako se Y Isto kao višenamenski birač izabere, možete dalje
da pritisnete 2 i da izaberete Zumiranje reprodukcije da biste
izabrali ulogu koju ima pomoćni selektor u toku zumiranja
reprodukcije: prevlačenje fotografija (Prevlačenje) ili pregled
drugih fotografija u istom odnosu zuma (Prikaz sledeće/
prethodne slike).
7 Pomoćni selektor
Vodič menija 141
f2: Centralno dugme višen. birača
G dugme ➜ A meni prilagođenih podešavanja
Ova opcija određuje ulogu pripisanu
centru višenamenskog birača u toku
fotografisanja tražilom, reprodukcije i
živog prikaza slike (bez obzira na
izabranu opciju, pritiskanje centra
višenamenskog birača kada se film
prikaže u punom kadru pokreće
reprodukciju filma).
❚❚ Režim fotografisanja
J
A
K
Opcija
Uloga dodeljena centru višenamenskog birača
Izaberi centralnu
Izaberi centralnu tačku fokusa.
tačku fokusa
Pritiskanje centra višenamenskog birača bira
zapamćenu postavku tačke fokusa. Da biste
izabrali tačku, izaberite je i pritisnite centar
višenamenskog birača dok pritiskate dugme
AF-režima dok tačka fokusa ne bljesne.
Zapamćena post.
Odvojene tačke fokusa mogu da se izaberu za
tačke fokusa
„široku“ (pejzaž) orijentaciju i za svaki od dve
„uspravne“ (portret) orijentacije ako je Tačka
fokusa ili Tačka fokusa i režim AF-oblasti
izabrano za Prilagođeno podešavanje a7 (Čuvaj
prema orijentaciji, 0 109).
Markiraj aktivnu Pritiskanje centra višenamenskog birača markira
tačku fokusa
aktivnu tačku fokusa.
Pritiskanje centra višenamenskog birača nema
Nijedno
efekta na fotografisanje tražilom.
142 Vodič menija
❚❚ Režim reprodukcije
n
Opcija
Uključi/isključi
sličice
Prikaži
o histograme
Uključi/isključi
p zum
Izaberi slot i
u fasciklu
Uloga dodeljena centru višenamenskog birača
Prebacite između punog kadra i reprodukcije
sličica.
I u punom kadru i u reprodukciji sličica,
histogram je prikazan dok je centar
višenamenskog birača pritisnut.
Prebacujte između punog kadra ili reprodukcije
sličica i zumiranja reprodukcije. Izaberite prvo
podešavanje zumiranja sa Nisko uvećanje
(50%), 1 : 1 (100%) i Visoko uvećanje (200%).
Prikaz zumiranja će se centrirati na aktivnu tačku
fokusa.
Prikažite dijalog izbora slota i fascikle.
❚❚ Živi prikaz slike
J
p
Opcija
Uloga dodeljena centru višenamenskog birača
Izaberi centralnu Pritiskanje centra višenamenskog birača u živom
tačku fokusa
prikazu slike bira centar tačke fokusa.
Pritisnite centar višenamenskog birača da biste
prebacili zumiranje na uključeno i isključeno.
Uključi/isključi
Izaberite prvo podešavanje zumiranja sa Nisko
zum
uvećanje (50%), 1 : 1 (100%) i Visoko uvećanje
(200%). Prikaz zumiranja će se centrirati na
aktivnu tačku fokusa.
Pritiskanje centra višenamenskog birača nema
Nijedno
efekta na živi prikaz slike.
Vodič menija 143
f3: Zaključ. brzine zatvarača i blende
G dugme ➜ A meni prilagođenih podešavanja
Izbor Uključeno za Zaključavanje brzine zatvarača: zaključava
brzinu zatvarača na vrednosti koja je trenutno izabrana u režimu
S ili M. Izbor Uključeno za Zaključavanje blende zaključava
blendu na vrednosti koja je trenutno izabrana u režimu A ili M.
Brzina zatvarača i zaključavanje blende nisu dostupni u režimu P.
f4: Prilagodi komandne točkiće
G dugme ➜ A meni prilagođenih podešavanja
Ova opcija kontroliše operaciju glavnih i pomoćnih komandnih
točkića.
Opcija
Obrni
rotaciju
144 Vodič menija
Opis
Obrnite smer rotacije
komandnih točkića kada se
koriste za prilagođavanje
Korekcija ekspozicije i/ili
Brzina zatvarača/blenda.
Markirajte opcije i pritisnite 2 da
biste izabrali ili poništili izabrano,
zatim pritisnite J. Ovo podešavanje takođe važi za
komandne točkiće za opciona MB-D18 pakovanja baterije.
Opcija
Opis
• Podešavanje ekspozicije: Ako je
Uključeno izabrano, glavni
komandni točkić će kontrolisati
blendu i brzinu zatvarača
pomoćnog komandnog
točkića. Ako je Isključeno
izabrano, glavni komandni
točkić kontroliše brzinu zatvarača, a pomoćni komandni
Zamena
točkić kontroliše blendu. Ako je Uključeno (Režim A)
glavnog i
izabrano, glavni komandni točkić će se koristiti za
pomoćnog
podešavanje blende samo u režimu ekspozicije A.
• Podešavanje autofokusa: Ako je Uključeno izabrano, režim
autofokusa može da se izabere držeći dugme AF-režima
pritisnutim i rotirajući pomoćni komandni točkić, režim
AF-oblasti držeći dugme AF-režima pritisnutim i rotirajući
glavni komandni točkić.
Ova podešavanja se takođe odnose na komandne točkiće
za MB-D18.
Ako je Pomoćni komandni točkić izabran, blenda može
samo da se prilagodi sa pomoćnim komandnim točkićem
(ili sa glavnim komandnim točkićem ako je Uključeno
izabrano za Zamena glavnog i pomoćnog >
Podešavanje ekspozicije). Ako je Prsten blende izabran,
Podešavanje blenda može samo da se prilagodi sa prstenom blende
blende
objektiva i prikaz blende fotoaparata će pokazati blendu u
povećanjima od 1 EV (blenda za tip G i E objektiva je još
uvek podešena koristeći pomoćni komandni točkić). Imajte
na umu da bez obzira na izabrana podešavanja, prsten
blende mora da se koristi za prilagođavanje blende kada je
ne-CPU objektiv prikačen.
Vodič menija 145
Opcija
Opis
Ako je Isključeno izabrano, višenamenski birač se koristi za
biranje slike prikazane u toku reprodukcije pune slike,
markiranja sličica i navigacije menija. Ako je Uključeno ili
Uključeno (ne za prikaz slike) izabrano, glavni komandni
točkić može da se koristi da bi se izabrala slika prikazana u
toku reprodukcije pune slike, pomerite kursor na levo ili na
desno u toku reprodukcije sličica i pomerite traku
markiranja menija na gore ili na dole. Pomoćni komandni
točkić se koristi u reprodukciji pune slike kako bi se
Meniji i
preskočilo unapred ili unazad u skladu sa opcijom
reprodukcija
izabranom za Kret. kroz slike pom. točkićem i
reprodukciji sličica za stranicu na gore ili na dole. Dok su
meniji prikazani, rotiranje pomoćnog komandnog točkića
na desno prikazuje podmeni za izabranu opciju, dok
rotiranje na levo prikazuje prethodni meni. Da biste
napravili izbor, pritisnite 2, centar višenamenskog birača
ili J. Izaberite Uključeno (ne za prikaz slike) da biste
sprečili da se komandni točkići koriste za reprodukciju u
toku prikaza slike.
Kada je Uključeno ili Uključeno (ne za prikaz slike)
izabrano za Meniji i reprodukcija, pomoćni komandni
Kret. kroz
točkić može da se rotira u toku reprodukcije pune slike da
slike pom.
bi se izabrala fascikla ili da bi se preskočilo unapred ili
točkićem
unazad 10 ili 50 kadrova pojedinačno ili preskočilo na
sledeću ili prethodno zaštićenu sliku, fotografiju ili film.
146 Vodič menija
f5: Višenamenski birač
G dugme ➜ A meni prilagođenih podešavanja
Ako je Ponovo pokreni tajmer pripravnosti izabran, rukovanje
višenamenskim biračem kada tajmer pripravnosti istekne će
aktivirati merenja i pokrenuti tajmer pripravnosti. Ako je Nema
uticaja izabrano, tajmer se neće pokrenuti kada se višenamenski
birač pritisne.
f6: Koristi točkić pušt. dugmetom
G dugme ➜ A meni prilagođenih podešavanja
Biranje Da dopušta prilagođavanja koja su obično napravljena
držeći E, S (Q), I, BKT, Y, W (M), T, U ili dugme
AF-režima i rotirajući komandni točkić napravljen rotirajući
komandni točkić nakon što se dugme pritisne. Ovo takođe važi
za kontrole kojima je Active D-Lighting, Režim kašnjenja
ekspozicije, Balans bele ili Režim ekspozicije dodeljeno kao
opcija „pritisni + komandni točkić“ za Prilagođeno podešavanje
f1 (Korisničko dodeljivanje kontrola, 0 130) i za kontrole
kojima je Active D-Lighting, Režim kašnjenja ekspozicije, ISO
osetljivost, Režim ekspozicije, Korekcija ekspozicije ili
Merenje dodeljeno koristeći Prilagođeno podešavanje f10
(Dodeli dugmadima MB-D18, 0 149). Podešavanje se završava
kada se bilo koja dugmad opet pritisnu, kada je dugme okidača
pritisnuto do pola ili kada tajmer pripravnosti istekne.
Vodič menija 147
f7: Obrni indikatore
G dugme ➜ A meni prilagođenih podešavanja
Ako je
(W) izabrano, indikatori ekspozicije
na kontrolnom displeju, tražilu i prikazu informacija su prikazani
sa negativnim vrednostima na levoj strani i pozitivnim
vrednostima na desnoj strani. Izaberite
(V)
da biste prikazali pozitivne vrednosti na levoj strani i negativne
vrednosti na desnoj strani.
f8: Opcije dug. živog prikaza slike
G dugme ➜ A meni prilagođenih podešavanja
Izaberite Onemogući da biste
onemogućili a dugme, sprečavajući živi
prikaz slike da se slučajno pokrene. Ako je
Omog. (tajmer pripravn. je aktivan)
izabran, a dugme može samo da se
koristi za pokretanje živog prikaza slike
dok je tajmer pripravnosti aktivan.
f9: D prekidač
G dugme ➜ A meni prilagođenih podešavanja
Birajte da li će rotiranje glavnog prekidača na D aktivirati samo
kontrolni displej i pozadinska svetla dugmadi ili će i uključiti
prikaz informacija.
148 Vodič menija
f10: Dodeli dugmadima MB-D18
G dugme ➜ A meni prilagođenih podešavanja
Ova opcija je dostupna kada je opcioni
MB-D18 vertikalni rukohvat sa nosačem
više tipova baterija prikačen. Izaberite
funkcije dodeljene kontrolama MB-D18,
bez obzira da li se koriste individualno ili
u kombinaciji sa komandnim točkićima.
MB-D18 dugme AF-ON
LOCK
MB-D18 dugme Fn
MB-D18 višenamenski birač
❚❚ Dugme Fn
Izaberite funkciju koja se izvršava pritiskajući dugme Fn na pakovanju
baterije. Pogledajte odeljak „Pritisni“ za Prilagođeno podešavanje f1
(Korisničko dodeljivanje kontrola, 0 130) za više informacija.
A
q
r
D
E
4
L
M
Zapamćena post. tačke fokusa
Pregled
FV zaključavanje
AE zaklj. (Pon. post. pri okidanju)
AE zaključavanje (Zadrži)
+ NEF (RAW)
Matrix merenje
Merenje sa prioritetom centra
N
t
b
!
%
3
K
Spot merenje
Merenje sa prior. svetlijeg dela
Prikaz mreže u tražilu
Virtuelni horizont tražila
MOJ MENI
Prist. gornj. stavki u MOM MEN.
Reprodukcija
Nijedno
Vodič menija 149
❚❚ Dugme Fn + y
Izaberite funkciju koja se izvršava pritiskajući Fn dugme na
pakovanju baterije i rotirajući komandni točkić. Pogledajte
odeljak „Pritisni + Komandni točkići“ za Prilagođeno
podešavanje f1 (Korisničko dodeljivanje kontrola, 0 138) za
više informacija.
J
$
v
w
y
z
1
2
3
4
Izaberi oblast slike
Zaključ. brzine zatvarača i blende
1 korak brzina/blenda
Izaberi broj ne-CPU objektiva
Active D-Lighting
n
9
v
E
w
Banka menija fotografisanja
ISO osetljivost 1
Režim ekspozicije 2
Korekcija ekspozicije 3
Merenje 4
Režim kašnjenja ekspozicije
Nijedno
Obavlja istu funkciju kao dugme S (Q) fotoaparata.
Obavlja istu funkciju kao dugme I fotoaparata.
Obavlja istu funkciju kao dugme E fotoaparata.
Obavlja istu funkciju kao dugme Y fotoaparata.
❚❚ Dugme AF-ON
Izaberite funkciju koja se izvršava pritiskajući dugme AF-ON na
pakovanju baterije. Pogledajte odeljak „Pritisni“ za Prilagođeno
podešavanje f1 (Korisničko dodeljivanje kontrola, 0 130) za
više informacija.
G
A
K
q
B
Isto kao dugme AF-ON fotoaparata *
AF-ON
Režim AF-oblasti
Režim AF-oblasti + AF-ON
AE/AF zaključavanje
C
D
E
F
Samo AE zaključavanje
AE zaklj. (Pon. post. pri okidanju)
AE zaključavanje (Zadrži)
Samo AF zaključavanje
Nijedna
* Kontrola izvršava istu ulogu kao ona trenutno izabrana za dugme AF-ON fotoaparata.
150 Vodič menija
❚❚ Višenamenski birač
Višenamenski birač na pakovanju baterije može da se koristi za
izbor tačke fokusa (x Izbor tačke fokusa) ili za dupliranje uloge
koju izvršava višenamenski birač fotoaparata (Y Isto kao
višen. birač fotoaparata; imajte na umu da u ovom slučaju
možete da izaberete Informacije C/Reprodukcija D za
Informacije o fotog./reprod. da biste preokrenuli ulogu
dugmadi tako da pritiskanje birača na gore ili dole prikazuje
dodatne slike, a pritiskanje birača na levo ili desno menja
prikazanu informaciju o fotografiji).
Vodič menija 151
g: Film
g1: Korisničko dodeljivanje kontrola
G dugme ➜ A meni prilagođenih podešavanja
Birajte funkcije dodeljene kontrolama fotoaparata, bez obzira da
li se koriste individualno ili u kombinaciji sa komandnim
točkićima, kada je birač živog prikaza slike rotiran na 1 u živom
prikazu slike.
❚❚ Pritisnite
Da biste birali uloge koje imaju sledeće kontrole, markirajte
opciju i pritisnite centar višenamenskog birača:
0
v
x
8
G
Pv dugme
Dugme Fn1
Dugme Fn2
Centar pomoćnog selektora
Dugme okidača
A „Pritisak“ i „Pritisak + komandni točkić“
Određene uloge ne mogu da se simultano dodele funkcijama i
„pritisak“ i „pritisak + komanda“ za neke kontrole. Dodeljivanje takve
uloge „pritisku“ kada je već dodeljena na „pritisak + komandni točkić“
podešava „pritisak + komandni točkić“ opciju Nijedno, dok
dodeljivanje takve uloge na „pritisak + komandni točkić“ kada je već
dodeljena na „pritisak“ podešavanje opciju „pritisak“ Nijedno.
152 Vodič menija
Funkcije koje mogu da se dodele ovim kontrolama su sledeće:
0 v x
8
G
Glatka kontrola blende (otvori)
✔
—
—
—
—
Glatka kontrola blende (zatvori)
—
✔
—
—
—
Korekcija ekspozicije +
✔
—
—
—
—
Korekcija ekspozicije –
—
✔
—
—
—
Označavanje indeksa
✔
✔
✔
✔
—
Prikaži inf. o fotog.
✔
✔
✔
✔
—
AE/AF zaključavanje
—
—
—
✔
—
Samo AE zaključavanje
—
—
—
✔
—
AE zaključavanje (Zadrži)
—
—
—
✔
—
Samo AF zaključavanje
—
—
—
✔
—
Fotografisanje
—
—
—
—
✔
Snimanje filmova
—
—
—
—
✔
Nijedno
✔
✔
✔
✔
—
Opcija
t
q
i
h
r
s
B
C
E
F
C
1
Sledeće opcije su dostupne:
Opcija
t
q
Opis
Blenda se širi dok je dugme Pv pritisnuto. Koristite
u kombinaciji sa Prilagođeno podešavanje g1
Glatka kontrola (Korisničko dodeljivanje kontrola) > Dugme
blende (otvori) Fn1 > Glatka kontrola blende (zatvori) za
prilagođavanje blende koja se kontroliše
dugmetom.
Blenda se skuplja dok je dugme Fn1 pritisnuto.
Koristite u kombinaciji sa Prilagođeno
Glatka kontrola podešavanje g1 (Korisničko dodeljivanje
blende (zatvori) kontrola) > Dugme pregleda > Glatka kontrola
blende (otvori) za prilagođavanje blende koja se
kontroliše dugmetom.
Vodič menija 153
Opcija
i
h
r
s
B
C
E
F
C
Opis
Korekcija ekspozicije se povećava dok je Pv
dugme pritisnuto. Koristite u kombinaciji sa
Korekcija
Prilagođeno podešavanje g1 (Korisničko
ekspozicije +
dodeljivanje kontrola) > Dugme Fn1 >
Korekcija ekspozicije – za korekciju ekspozicije
koja se kontroliše dugmetom.
Korekcija ekspozicije se smanjuje dok je dugme
Fn1 pritisnuto. Koristite u kombinaciji sa
Korekcija
Prilagođeno podešavanje g1 (Korisničko
ekspozicije –
dodeljivanje kontrola) > Dugme pregleda >
Korekcija ekspozicije + za korekciju ekspozicije
koja se kontroliše dugmetom.
Pritisnite kontrolu u toku snimanja filma da biste
Označavanje
dodali indeks na trenutnoj poziciji. Indeksi mogu
indeksa
da se koriste kada se gledaju i uređuju filmovi.
Pritisnite kontrolu da biste prikazali podatke o
Prikaži inf. o
fotografisanju fotografije umesto informacije o
fotog.
snimanju filma. Pritisnite ponovo da biste se
vratili na prikaz snimanja filma.
AE/AF
Zaključavanje fokusa i ekspozicije dok je kontrola
zaključavanje
pritisnuta.
Samo AE
Ekspozicija se zaključava dok je kontrola
zaključavanje
pritisnuta.
Ekspozicija se zaključava kada se kontrola pritisne
AE zaključavanje
i ostaje zaključana dok se kontrola ne pritisne po
(Zadrži)
drugi put ili dok tajmer pripravnosti ne istekne.
Samo AF
Fokus se zaključava dok je kontrola pritisnuta.
zaključavanje
Pritisnite dugme okidača skroz do kraja da biste
Fotografisanje okončali snimanje filma i snimili fotografiju sa
odnosom stranica od 16 : 9.
154 Vodič menija
Opcija
Snimanje
1 filmova
Nijedno
Opis
Pritisnite dugme okidača do pola da biste
pokrenuli živi prikaz slike. Možete zatim da
pritisnete dugme okidača na pola da biste se
fokusirali (samo režim autofokusa) i pritisnite
skroz do kraja da biste pokrenuli ili okončali
snimanje. Dugme okidača ne može da se koristi
za druge svrhe dok je birač živog prikaza slike
rotiran na 1. Da biste okončali živi prikaz,
pritisnite a dugme. Dugme okidača na
opcionom bežičnom daljinskom kontroleru ili
žičanoj daljinskoj kontroli funkcioniše na isti
način kao dugme okidača fotoaparata.
Pritiskanje kontrole nema efekta.
A Kontrola elektromotora blende
Kontrola elektromotora blende je dostupna samo u režimima
ekspozicije A i M i ne može da se koristi dok je informacija o snimanju
fotografije prikazana (6 ikona ukazuje na to da kontrola
elektromotora blende ne može da se koristi). Prikaz će možda treperiti
dok se blenda prilagođava.
D „Snimanje filmova“
Kada je Snimanje filmova izabrano za Dugme okidača, intervalsko
fotografisanje nije dostupno.
Vodič menija 155
❚❚ Pritisak + komandni točkići
Da biste birali uloge koje imaju sledeće kontrole u kombinaciji sa
komandnim točkićima, markirajte opciju i pritisnite centar
višenamenskog birača:
1 Pv dugme + y
w Dugme Fn1 + y
9 Centar pomoćnog selektora + y
Sledeće funkcije mogu da se izvrše pritiskajući ove kontrole i
rotirajući komandni točkić:
Opcija
J
Izaberi oblast
slike
Nijedno
Opis
Pritisnite kontrolu i rotirajte komandni točkić da
biste birali oblast slike. Oblast slike ne može da se
promeni u toku fotografisanja.
Nijedna operacija nije izvršena kada su komandni
točkići rotirani dok je kontrola pritisnuta.
g2: Istakni svetlinu
G dugme ➜ A meni prilagođenih podešavanja
Birajte svetlinu koja je potreba da bi pokrenula prikaz svetlijeg
dela filma. Što je niža vrednost, veći je opseg svetline koji će se
prikazati kao svetliji delovi. Ako je 255 izabrano, markirani prikaz
će pokazati samo oblasti koje su potencijalno preeksponirane.
156 Vodič menija
B Meni podešavanja: Podešavanje fotoaparata
Da biste prikazali meni podešavanja, pritisnite G i izaberite
tabulator B (meni podešavanja).
G dugme
Opcija
Formatiraj memorijsku karticu
Jezik (Language)
Vremenska zona i datum
Svetlina monitora
Balans boje monitora
Virtuelni horizont
Prikaz informacija
AF fino podešavanje
Podaci ne-CPU objektiva
Očisti senzor slike
Digni i zaklj. ogledalo radi čišćenja *
Slika Dust Off ref photo
Komentar slike
Informacije o autorskim pravima
Opcije zvučnog signala
Kontrole dodirom
HDMI
Podaci o lokaciji
0
158
158
159
160
161
162
163
164
169
169
170
173
175
176
177
178
178
179
Opcija
Opcije bežičnog dalj. kont. (WR)
Dodeli funk. daljin. (WR) dug. Fn
Režim rada u avionu
Poveži se sa pametnim uređajem
Šalji na pametni uređaj (autom.)
Wi-Fi
Bluetooth
Mreža
Eye-Fi otpremanje
Oznaka usklađenosti
MB-D18 tip baterije
Redosled baterija
Informacije o bateriji
Zaključaj okid. ako je slot prazan
Sačuvaj/učitaj podešavanja
Resetuj sva podešavanja
Verzija firmvera
0
180
181
181
182
183
183
184
184
185
186
187
188
189
190
191
193
193
* Nije dostupno kada je punjiva baterija niska.
A Takođe pogledajte
Za podrazumevani meni, pogledajte „Podrazumevani meni
reprodukcije“ (0 17).
Vodič menija 157
Formatiraj memorijsku karticu
G dugme ➜ B meni podešavanja
Da biste započeli formatiranje, birajte
slot za memorijsku karticu i izaberite Da.
Imajte na umu da formatiranje trajno briše
sve slike i druge podatke na kartici u
izabranom slotu. Pre formatiranja,
postarajte se da napravite rezervne
kopije po potrebi.
D U toku formatiranja
Ne isključujte fotoaparat niti uklanjajte memorijske kartice u toku
formatiranja.
A Formatiranje sa dva dugmeta
Memorijske kartice takođe mogu da se formatiraju pritiskajući O (Q) i
S (Q) dugmad duže od dve sekunde.
Jezik (Language)
G dugme ➜ B meni podešavanja
Birajte jezik za menije fotoaparata i poruke.
158 Vodič menija
Vremenska zona i datum
G dugme ➜ B meni podešavanja
Promenite vremenske zone, podesite sat fotoaparata,
sinhronizujte sat sa satom na pametnom uređaju, birajte
redosled prikaza datuma i uključite ili isključite letnje računanje
vremena.
Opcija
Vremenska zona
Datum i vreme
Sinh. sa
pametnim
uređajem
Format datuma
Letnje računanje
vremena
Opis
Birajte vremensku zonu. Sat fotoaparata se automatski
podešava na vreme u novoj vremenskoj zoni.
Podesite sat fotoaparata.
Izaberite da li je sat fotoaparata ažuriran na vreme
(Koordinisano svetsko vreme ili UTC), vremensku zonu i
standardno ili letnje računanje vremena dostavljeno od
strane pametnog uređaja kada je sinhronizacija
omogućena u SnapBridge aplikaciji. Sat fotoaparata ne
može da se sinhronizuje sa pametnim uređajem u toku
intervalskog fotografisanja ili ako je GPS uređaj
povezan sa Da izabranim za Podaci o lokaciji > Opcije
spoljnog GPS uređaja > Podesi sat pomoću satelita
(0 179).
Birajte redosled u kojem su datum, mesec i godina
prikazani.
Uključite ili isključite letnje računanje vremena. Sat
fotoaparata će se automatski prebaciti na sat vremena
unapred ili unazad. Podrazumevano podešavanje je
Isključeno.
Ako se sat resetuje, B ikona će bljeskati na kontrolnom
displeju i bljeskajući & indikator će se pojaviti na prikazu
informacija.
Vodič menija 159
Svetlina monitora
G dugme ➜ B meni podešavanja
Pritisnite 1 ili 3 da biste prilagodili svetlinu monitora. Birajte
više vrednosti da biste povećanu svetlinu, niže vrednosti za
smanjenu svetlinu. Svetlina može da se odvojeno prilagodi za:
• Meniji/reprodukcija: Prilagodite svetlinu menija, informaciju i
prikaze reprodukcije.
• Živi prikaz slike: Prilagodite svetlinu na prikazu živog prikaza slike.
160 Vodič menija
Balans boje monitora
G dugme ➜ B meni podešavanja
Koristite višenamenski birač kao što je
prikazano ispod da biste prilagodili
balans boje monitora sa referencom na
uzorak slike. Uzorak slike je poslednja
snimljena fotografija ili, u režimu
reprodukcije, poslednja prikazana
fotografija; da biste izabrali drugu sliku,
pritisnite W (M) dugme i izaberite sliku sa
liste sličica (da biste videli markiranu sliku
u punom kadru, pritisnite i držite X). Ako
memorijska kartica ne sadrži fotografije,
prazan kadar sa sivom granicom će se
prikazati na mestu uzorka slike. Pritisnite
J da biste izašli kada su podešavanja završena. Balans boje
monitora se primenjuje samo na menije, reprodukciju i pogled
kroz objektiv prikazan u toku živog prikaza slike; na slike
snimljene sa fotoaparatom nema uticaja.
Povećajte količinu zelene
Povećajte količinu plave
Povećajte količinu jantarne
Povećajte količinu purpurnocrvene
Vodič menija 161
Virtuelni horizont
G dugme ➜ B meni podešavanja
Prikaz informacija nagiba postrance i nagiba baziranih na
informacijama sa senzora nagnutosti fotoaparata. Ako
fotoaparat nije nagnut ni levo ni desno, linija reference rolne će
postati zelena, dok ako fotoaparat nije nagnut ni napred ni
nazad, tačka u centru prikaza će postati zelena. Svaka podela je
ekvivalentna sa 5°.
Nivo fotoaparata
Fotoaparat nagnut levo
ili desno
Fotoaparat nagnut
napred ili nazad
D Nagnuti fotoaparat
Prikaz virtuelnog horizonta možda nije tačan kada je fotoaparat
nagnut pri oštrom uglu ka napred ili ka nazad. Ako fotoaparat nije u
stanju da izmeri nagnuće, veličina nagnuća neće biti prikazana.
A Takođe pogledajte
Za informacije o gledanju prikaza virtuelnog horizonta u tražilu,
pogledajte A > Prilagođeno podešavanje f1 (Korisničko
dodeljivanje kontrola; 0 130, 137).
162 Vodič menija
Prikaz informacija
G dugme ➜ B meni podešavanja
Ako je Automatski (AUTO) izabrano, boja slova na prikazu
informacija će se automatski promeniti sa crne na belu ili sa bele
na crnu kako bi održao kontrast sa pozadinom. Da uvek koristite
istu boju slova, izaberite Manuelni i birajte Tamno na svetlom
(B; crna slova) ili Svetlo na tamnom (W; bela slova). Svetlina
monitora će se automatski prilagoditi za maksimalan kontrast sa
izabranom bojom teksta.
Tamno na svetlom
Svetlo na tamnom
Vodič menija 163
AF fino podešavanje
G dugme ➜ B meni podešavanja
Fokus finog podešavanja za do 20 tipova objektiva. Koristite
samo ako je neophodno; AF podešavanje nije preporučeno u
većini situacija i može da utiče na normalan fokus. Automatsko
fino podešavanje je dostupno u živom prikazu slike (0 166).
Preporučujemo da izvršite fino podešavanja pri razdaljini fokusa
koju često koristite; ako izvršite podešavanje fokusa pri kratkoj
razdaljini fokusa, na primer, možda će to biti manje efektivno pri
dužim razdaljinama.
Opcija
AF fino
podešavanje
(Uklj./Isklj.)
Opis
• Uključeno: Uključite AF podešavanje.
• Isključeno: Isključite AF podešavanje.
Podesite AF za trenutni objektiv
Trenutna vrednost
(samo CPU objektivi). Pritisnite
1 da biste pomerili žižnu tačku
podalje od fotoaparata ili 3 da
biste pomerili žižnu tačku ka
Sačuvana
fotoaparatu; birajte od
vrednost
vrednosti između +20 i –20.
Vrednosti za do 20 tipova
objektiva mogu da se sačuvaju.
Prethodna vrednost
Samo jedna vrednost može da
se sačuva za svaki tip objektiva.
Birajte vrednost AF podešavanja kada nijedna prethodna
Podrazumevano sačuvana vrednost ne postoji za trenutni objektiv (samo
CPU objektivi).
164 Vodič menija
Opcija
Prikaži listu
sačuvanih
vrednosti
Opis
Listajte prethodno sačuvane
vrednosti AF podešavanja. Da
biste izbrisali objektiv sa liste,
markirajte željeni objektiv i
pritisnite O (Q). Da biste
promenili identifikator
objektiva (na primer, da biste
izabrali identifikator koji je isti kao poslednje dve cifre
serijskog broja objektiva kako bi se razlikovao od drugih
objektiva istog tipa usled činjenice da Sačuvana vrednost
može da se koristi samo sa jednim objektivom istog tipa),
markirajte željeni objektiv i pritisnite 2. Meni će biti
prikazan; pritisnite 1 ili 3 da biste izabrali identifikator i
pritisnite J da biste sačuvali promene i izašli.
D Fotografisanje živim prikazom slike
Podešavanje ne može da se primeni za autofokus u toku fotografisanja
živim prikazom slike.
A Sačuvana vrednost
Samo jedna vrednost može da se sačuva za svaki tip objektiva. Ako se
telekonverter koristi, odvojene vrednosti mogu da se sačuvaju za
svaku kombinaciju objektiva i telekonvertera.
Vodič menija 165
❚❚ Automatsko AF fino podešavanje
Automatsko AF fino podešavanje se izvršava kao što je ispod
opisano.
1 Pripremite fotoaparat.
Montirajte fotoaparat na stativ i ciljajte fotoaparat ka ravnom,
visokom subjektu sa kontrastom paralelno sa žižnom ravni
fotoaparata. Imajte na umu da AF fino podešavanje najbolje
radi pri maksimalnom otvoru blende i možda neće
funkcionisati u tamnim okruženjima.
2 Pokrenite živi prikaz slike.
Rotirajte birač živog prikaza slike na
C i pritisnite a dugme.
166 Vodič menija
3 Prilagodite podešavanja fokusa.
Rotirajte birač režima fokusa na AF i
koristite AF dugme režima i
komandne točkiće da biste izabrali
sledeće:
• Režim autofokusa: AF-S
• Režim AF-oblasti: 5 (širok), 6
(normalan), ili 3 (tačkast)
4 Izaberi centralnu tačku fokusa.
Pritisnite centar višenamenskog
birača da biste izabrali centar tačke
fokusa.
5 Fokus.
Pritisnite dugme okidača do pola za fokus, zatim zumirajte na
prikaz kroz objektiv da biste potvrdili da je subjekat u fokusu.
Fokus može manuelno da se prilagodi ako je potrebno.
Vodič menija 167
6 Obavlja automatsko AF fino
podešavanje.
Istovremeno pritisnite AF režim i
dugmad za snimanje filma i držite ih
pritisnutim dok se ne pokaže dijalog u
Koraku 7 (za ovo će biti potrebno
nešto više od 2 sekunde).
Dugme AF režima
Dugme snimanje filma
7 Sačuvajte novu vrednost.
Markirajte Da i pritisnite J da biste
dodali vrednost AF finog podešavanja
za trenutni objektiv na listu sačuvanih
vrednosti (samo CPU objektivi). Imajte
na umu da samo jedna vrednost može
da se sačuva za svaki tip objektiva.
8 Omogućite AF fino podešavanje.
U meniju podešavanja fotoaparata, izaberite AF fino
podešavanje > AF fino podešavanje (Uklj./Isklj.), zatim
markirajte Uključeno i pritisnite J.
168 Vodič menija
Podaci ne-CPU objektiva
G dugme ➜ B meni podešavanja
Snimite žižnu daljinu i maksimalni otvor blende ne-CPU
objektiva, dopuštajući im da se koriste sa funkcijama koje su
obično rezervisane za CPU objektive.
Opcija
Opis
Broj objektiva
Birajte broj da biste identifikovali objektiv.
Žižna daljina (mm) Unesite žižnu daljinu.
Maksimalni otvor
Unesite maksimalni otvor blende.
blende
Očisti senzor slike
G dugme ➜ B meni podešavanja
Prljavština ili prašina koji uđu u fotoaparat kada se objektiv
menja ili se poklopac tela uklanja mogu da se zalepe na senzor
slike i da utiču na vaše fotografije. Opcija Očisti senzor slike
vibrira senzor kako bi otklonio prašinu.
Opcija
Očisti odmah
Očisti pri startu/
isklj.
Opis
Odmah izvršite čišćenje senzora slike.
• 5 Očisti pri startovanju: Senzor slike se automatski
čisti svaki put kada se fotoaparat uključi.
• 6 Očisti pri isključivanju: Senzor slike se automatski
čisti u toku isključivanja svaki put kada se fotoaparat
isključi.
• 7 Očisti pri startu i isključivanju: Senzor slike se
automatski čisti pri uključivanju i isključivanju.
• Isključi čišćenje: Automatsko isključivanje čišćenja
senzora slike.
Vodič menija 169
Digni i zaklj. ogledalo radi čišćenja
G dugme ➜ B meni podešavanja
Koristite ovu opciju da biste zaključali sa podignutim ogledalom
tako da prašina ne može da se ukloni koristeći Očisti senzor
slike i može da se ukloni manuelno. Imajte na umu, međutim, da
je senzor izuzetno nežan i da može lako da se ošteti, mi
preporučujemo manuelno čišćenje koje treba da izvrši samo
Nikon ovlašćeni servisni predstavnik.
❚❚ Manuelno čišćenje
Senzor može manuelno da se očisti kao što je ispod opisano.
1 Napunite punjivu bateriju ili povežite na AC adapter.
Potreban je pouzdan izvor napajanja kada proveravate ili
čistite senzor slike. Isključite fotoaparat i ubacite u potpunosti
napunjenu bateriju ili povežite opcioni AC adapter i
priključak napajanja. Opcija Digni i zaklj. ogledalo radi
čišćenja je dostupna samo u meniju podešavanja ako je nivo
punjive baterije preko J a fotoaparat nije povezan na
pametan uređaj putem Bluetooth-a ili drugih uređaja putem
USB-a.
2 Uklonite objektiv.
Isključite fotoaparat i uklonite objektiv.
3 Izaberite Digni i zaklj. ogledalo radi
čišćenja.
Uključite fotoaparat i markirajte Digni
i zaklj. ogledalo radi čišćenja u
meniju podešavanja i pritisnite 2.
170 Vodič menija
4 Pritisnite J.
Poruka će biti prikazana na
monitoru i red crtica će se pojaviti
na kontrolnom displeju i tražilu. Da
biste povratili normalno rukovanje
bez proveravanja senzora slike,
isključite fotoaparat.
5 Podignite ogledalo.
Pritisnite dugme okidača
skroz do kraja. Ogledalo
će se izdići, a zavesa
zatvarača će se otvoriti,
otkrivajući senzor slike. Prikaz na tražilu će se isključiti, a red
crtica na kontrolnom displeju će blještati.
6 Ispitajte senzor slike.
Držeći fotoaparat tako da svetlo pada
na senzor slike, vidite da li senzor
sadrži prašinu ili predivo. Ako nikakva
strana tela nisu prisutna, nastavite ka
Koraku 8.
Vodič menija 171
7 Očistite senzor.
Uklonite bilo kakvu prašinu ili predivo
sa senzora koristeći pumpicu.
Nemojte da koristite pumpicu sa
četkicom, jer vlakna mogu da oštete
senzor. Prljavština koja ne može da se
ukloni sa pumpicom može da ukloni
samo Nikon ovlašćeno servisno osoblje. Ni u kom slučaju ne
treba da dodirujete ili brišete senzor.
8 Isključite fotoaparat.
Ogledalo će se vratiti na poziciju dole, a zavesa zatvarača će
se zatvoriti. Zamenite objektiv ili poklopac tela.
D Koristite pouzdan izvor napajanja
Zavesa zatvarača je osetljiva i lako se šteti. Ako se fotoaparat isključuje
dok je ogledalo izdignuto, zavesa će se automatski zatvoriti. Da biste
sprečili štetu nad zavesom, obratite pažnju na sledeće mere
predostrožnosti:
• Ne isključujte fotoaparat niti uklanjajte ili isključujte izvor napajanja
dok je ogledalo izdignuto.
• Ako punjiva baterija opadne dok je ogledalo izdignuto, čuće se
zvučni signal, a lampica samookidača će blještati da bi upozorila da
će se zavesa zatvarača zatvoriti, a ogledalo će se spustiti nakon oko
dva minuta. Odmah okončajte čišćenje ili inspekciju.
172 Vodič menija
Slika Dust Off ref photo
G dugme ➜ B meni podešavanja
Pronađite referentne podatke za opciju softverskog uklanjanja
tragova prašine na senzoru sa slike u Capture NX-D (za više
informacija, pogledajte pomoć na mreži za Capture NX-D).
Softversko uklanjanje tragova prašine na senzoru sa slike ne
može da se koristi sa malim ili srednjim veličinama NEF (RAW)
slika.
Slika Dust Off ref photo je dostupna samo kada je CPU objektiv
montiran na fotoaparatu. Objektiv koji nije DX sa žižnom
daljinom od najmanje 50 mm se preporučuje. Kada koristite zum
objektiva, zumirajte skroz do kraja.
1 Izaberite opciju početka.
Markirajte jednu od sledećih opcija i
pritisnite J. Da biste izašli bez
dobijanja podataka o softverskom
uklanjanju tragova prašine na
senzoru sa slike, pritisnite G.
• Pokreni: Poruka će se prikazati i
„rEF“ će se pojaviti na prikazima
tražila i kontrolnom displeju.
• Očisti senzor i pokreni: Izaberite ovu
opciju da biste očistili senzor slike
pre pokretanja. Poruka će se
prikazati i „rEF“ će se pojaviti na
prikazima tražila i kontrolnom
displeju kada je čišćenje završeno.
Vodič menija 173
2 Kadrirajte beli objekat bez karakteristika u tražilu.
Sa objektivom oko deset santimetara udaljenim od dobro
osvetljenog, belog objekta bez karakteristika, kadrirajte
objekat tako da on ispunjava tražilo i onda pritisnite dugme
okidača do pola.
U režimu autofokusa, fokus će automatski biti podešen na
beskonačno; u manuelnom režimu fokusa, manuelno
podesite fokus na beskonačno.
3 Referentni podaci softverskog uklanjanja tragova prašine
na senzoru sa slike.
Pritisnite dugme okidača zatvarača skroz na dole da biste
pronašli referentne podatke softverskog uklanjanja tragova
prašine na senzoru sa slike. Monitor se isključuje kada se
dugme okidača pritisne.
Ako je referentni objekat previše
svetao ili previše taman, fotoaparat
možda neće biti u mogućnosti da
pronađe referentne podatke
softverskog uklanjanja tragova
prašine na senzoru sa slike, a
pokazana poruka će se prikazati.
Birajte drugi referentni objekat i ponovite proces iz Koraka 1.
174 Vodič menija
D Čišćenje senzora slike
Referentni podaci softverskog uklanjanja tragova prašine na senzoru
sa slike snimljeni pre nego što je izvršeno čišćenje senzora slike ne
mogu da se koriste sa fotografijama koje su snimljene nakon što je
izvršeno čišćenje senzora slike. Izaberite Očisti senzor i pokreni samo
ako se referentni podaci softverskog uklanjanja tragova prašine na
senzoru sa slike neće koristiti sa postojećim fotografijama.
A Referentni podaci softverskog uklanjanja tragova prašine na senzoru sa slike
Isti referentni podaci mogu da se koriste za
fotografije koje su snimljene sa različitim
objektivima ili pri različitim blendama.
Referentne slike ne mogu da se pogledaju
koristeći kompjuterski softver za slike.
Mrežasti raspored je prikazan kada se
referentne slike gledaju na fotoaparatu.
Komentar slike
G dugme ➜ B meni podešavanja
Dodajte komentar na nove fotografije čim se snime. Komentari
mogu da se vide kao metapodaci u ViewNX-i ili Capture NX-D.
Komentar je takođe vidljiv na strani podataka o fotografisanju na
prikazu informacije o fotografiji. Sledeće opcije su dostupne:
• Unesi komentar: Unesite komentar kao što je opisano u „Unos
teksta“ (0 38). Komentari mogu da budu do 36 karaktera
dugački.
• Priloži komentar: Izaberite ovu opciju da
biste priložili komentar na sve naredne
fotografije. Priloži komentar može da
se uključi ili isključi tako što će se
markirati i pritisnuti 2. Nakon biranja
željenog podešavanja, pritisnite J da
biste izašli.
Vodič menija 175
Informacije o autorskim pravima
G dugme ➜ B meni podešavanja
Dodajte informacije o autorskim pravima na nove fotografije
čim se snime. Informacije o autorskim pravima su uključene u
podatke o fotografisanju pokazanim u prikazu informacija o
fotografiji i mogu da se vide kao metapodaci u ViewNX-i ili u
Capture NX-D. Sledeće opcije su dostupne:
• Autor: Unesite ime fotografa kao što je opisano u „Unosu teksta“
(0 38). Imena fotografa mogu da budu do 36 karaktera
dugačka.
• Autorsko pravo: Unesite ime nosioca autorskog prava kao što je
opisano u „Unosu teksta“ (0 38). Imena nosioca autorskog
prava mogu da budu do 54 karaktera dugačka.
• Priloži inf. o aut. pravima: Izaberite ovu
opciju da biste priložili inf. o aut.
pravima na sve naredne fotografije.
Priloži inf. o aut. pravima može da se
uključi ili isključi tako što će se markirati
i pritisnuti 2. Nakon biranja željenog
podešavanja, pritisnite J da biste izašli.
D Informacije o autorskim pravima
Da biste sprečili neovlašćenu upotrebu autora ili imena nosioca
autorskih prava, postarajte se da Priloži inf. o aut. pravima nije
izabrana i da su polja Autor i Autorsko pravo prazna pre nego što
pozajmite ili date fotoaparat drugoj osobi. Nikon ne prihvata
odgovornost za bilo kakve štete ili rasprave do kojih dolazi usled
korišćenja opcije Informacije o autorskim pravima.
176 Vodič menija
Opcije zvučnog signala
G dugme ➜ B meni podešavanja
Birajte visinu tona i jačinu zvuka zvučnog signala koji se čuje
kada se fotoaparat fokusira koristeći pojedinačni servo AF (AF-S),
kada se fokus zaključava u toku fotografisanja sa živim prikazom
slike, dok tajmer okidača odbrojava u režimu samookidača, ako
je dugme okidača pritisnuto kada je memorijska kartica sa
zaštićenim upisivanjem ubačena, kada se dugme okidača
pritisne drugi put u toku fotografisanja sa podignutim
ogledalom, kada se fotografisanje serije intervala okonča ili kada
se ekran na dodir koristi za unos tastature (0 38). Imajte na umu
da bez obzira na izabranu opciju, zvučni signal se neće čuti u
režimu filma ili režimima okidanja tihog zatvarača (režimi Q i QC)
ili kada je opcija koja nije Isključeno izabrana za Bešumna
fotog. sa živim prik. slike (0 81). Zvučni signal se neće čuti
kada fotoaparat fokusira koristeći pojedinačni servo AF ako je
Okidanje izabrano za Prilagođeno podešavanje a2 (Izbor
prioriteta AF-S, 0 106).
❚❚ Uključi/isključi zvučni signal
Izaberite Isključeno (samo dodir) da
biste isključili zvuke koje fotoaparat pravi
kao odgovor na kontrole na ekranu za
dodir, ili izaberite Isključeno da biste
sprečili da se zvuci uopšte čuju. Kada je
opcija koja nije Isključeno izabrana, c se
pojavljuje na prikazu informacija.
❚❚ Jačina zvuka
Podesite jačinu zvuka.
❚❚ Visina tona
Izaberite visinu tona zvučnog signala od Visoko i Nizak.
Vodič menija 177
Kontrole dodirom
G dugme ➜ B meni podešavanja
Prilagodite podešavanja kontrole na dodir monitora.
❚❚ Omog./onemog. kont. dodirom
Izaberite Onemogući da biste sprečili slučajno korišćenje
kontrola ekrana na dodir ili Samo reprodukcija da biste
omogući kontrole ekrana na dodir samo u režimu reprodukcije.
❚❚ Prevlačenje za reprod. pune slike
Birajte gest koji se koristi za prikaz sledeće slike u reprodukciji
pune slike: prevlačenje sa desnog na levo ili prevlačenje sa levog
na desno.
HDMI
G dugme ➜ B meni podešavanja
Prilagodite podešavanja za povezivanje na HDMI uređaje
(0 257).
178 Vodič menija
Podaci o lokaciji
G dugme ➜ B meni podešavanja
Prilagodite podešavanje podataka o lokaciji za korišćenje kada je
fotoaparat povezan na GPS ili pametan uređaj.
Opcija
Opis
Izaberite Da da biste preuzeli podatke o lokaciji sa
pametnog uređaja i ugradili ih na slike snimljene u
naredna dva sata (imajte na umu da funkcija podataka o
Preuzimaj sa
lokaciji mora da bude omogućena u SnapBridge
pametnog
aplikaciji). Ako je fotoaparat povezan i sa pametnim
uređaja
uređajem i sa GPS-om, podaci o lokaciji će se preuzeti sa
GPS-a. Podaci o lokaciji ne mogu da se dobiju ako je
fotoaparat isključen ili je tajmer pripravnosti istekao.
Pregledajte podatke o lokaciji dostavljene od strane GPS
Pozicija
ili pametnog uređaja (prikazane stavke se razlikuju u
zavisnosti od uređaja).
Prilagodite podešavanja za povezivanje na opcione GPS
uređaje.
• Tajmer pripravnosti: Birajte da li će tajmer pripravnosti
ostati aktivan dok je GPS uređaj povezan. Ako je
Omogući izabrano, merenje ekspozicije će se
automatski isključiti ako se nijedna operacija ne izvrši u
toku navedenog perioda u Prilagođenom podešavanju
c2 (Tajmer pripravnosti, 0 118), smanjujući potrošnju
Opcije
punjive baterije. Ako je GP-1 ili GP-1A jedinica
spoljnog GPS povezana, jedinica će ostati aktivna u toku podešenog
uređaja
perioda nakon što tajmer istekne; da biste dopustili da
vreme fotoaparata dobije podatke o lokaciji, odlaganje
je produženo za jedan minut nakon što je merenje
ekspozicije aktivirano ili je fotoaparat uključen. Izaberite
Onemogući da biste onemogućili tajmer pripravnosti
kada je GPS uređaj povezan.
• Podesi sat pomoću satelita: Izaberite Da da biste
sinhronizovali sat fotoaparata sa vremenom koje navodi
GPS uređaj.
Vodič menija 179
Opcije bežičnog dalj. kont. (WR)
G dugme ➜ B meni podešavanja
Prilagodite podešavanja za opcione WR-R10 bežične daljinske
kontrolere i za opcione radio kontrolisane bliceve koji
podržavaju Advanced Wireless Lighting (Napredno bežično
osvetljavanje).
❚❚ LED lampica
Omogućite ili onemogućite status LED-ova na WR-R10
bežičnom daljinskom kontroleru montiranom na fotoaparatu.
Za više informacija, pogledajte dokumentaciju koje dolazi sa
bežičnim daljinskim kontrolerom.
❚❚ Režim povezivanja
Birajte režim povezivanja za WR-R10 bežične daljinske
kontrolere montirane na druge fotoaparate ili radio kontrolisane
bliceve koji podržavaju Advanced Wireless lighting (Napredno
bežično osvetljenje). Postarajte se da isti režim bude izabran za
druge uređaje.
Opcija
Uparivanje
PIN
Opis
Da biste uparili fotoaparat sa WR-R10, montirajte WR-R10 na
fotoaparat i pritisnite dugme uparivanje.
Povežite unoseći PIN kod uređaja.
Pritisnite 4 ili 2 da biste markirali
cifre i pritisnite 1 ili 3 da biste ih
promenili, zatim pritisnite J da
biste uneli i prikazali izabrani PIN.
Bez obzira na opciju izabranu za Režim povezivanja, signali sa
uparenih bežičnih daljinskih kontrolera će se uvek primiti od
strane WR-R10. Korisnici WR-1 daljinskog kontrolera će morati
da izaberu uparivanje kao WR-1 režim povezivanja.
180 Vodič menija
A WR-R10 bežični daljinski kontroler
WR-R10 povezuje fotoaparat koristeći WR-A10 adapter. Postarajte se
da firmver za WR-R10 bude ažuriran na najnoviju verziju. Za
informacije o ažuriranjima firmvera, pogledajte Nikon lokaciju na
mreži za vaše područje.
Dodeli funk. daljin. (WR) dug. Fn
G dugme ➜ B meni podešavanja
Izaberite ulogu koju ima dugme Fn na opcionim bežičnim
daljinskim kontrolerima opremljenim sa dugmetom Fn.
Pogledajte Prilagođeno podešavanje f1 (Korisničko
dodeljivanje kontrola, 0 130) za više informacija.
q
r
B
C
D
F
A
h
4
a
Pregled
FV zaključavanje
AE/AF zaključavanje
Samo AE zaključavanje
AE zaklj. (Pon. post. pri okidanju)
AF-ON
IOnemogući/omogući
+ NEF (RAW)
Živi prikaz slike *
Nijedno
Samo AF zaključavanje
* Obavlja istu funkciju kao dugme a fotoaparata.
Režim rada u avionu
G dugme ➜ B meni podešavanja
Izaberite Omogući da biste onemogućili bežične funkcije Eye-Fi
kartice i Bluetooth i Wi-Fi povezivanja na pametne uređaje. Veze
sa drugim uređajima koristeći bežični predajnik mogu samo da
se onemoguće uklanjajući predajnik sa fotoaparata.
Vodič menija 181
Poveži se sa pametnim uređajem
G dugme ➜ B meni podešavanja
Prilagodite podešavanja za povezivanje na pametne uređaje.
Opcija
Pokreni
Opis
Pratite instrukcije na ekranu
da biste se povezali na
pametan uređaj.
Odaberite lozinku za povezivanja na pametni uređaj i
Zaštita lozinkom uključite ili isključite zaštitu lozinke. Za informacije o
ukucavanju lozinki, pogledajte „Unos teksta“ (0 38).
A Bezbednost
Iako je jedna od prednosti ovog proizvoda to da dopušta drugima da
se slobodno povežu na bežičnu razmenu podataka bilo gde u okviru
svog opsega, sledeće može da se pojavi ako bezbednost nije
omogućena:
• Krađa podataka: Zlonamerne treće strane mogu da se ubace u bežičan
prenos kako bi ukrali identifikacije, lozinke i druge lične informacije.
• Neovlašćeni pristup: Neovlašćeni korisnici mogu da dobiju pristup mreži
i da promene podatke ili izvrše druge zlonamerne radnje. Imajte na
umu da zbog dizajna bežičnih mreža specijalizovani napadi mogu da
dopuste neovlašćeni pristup čak i kada je bezbednost omogućena.
182 Vodič menija
Šalji na pametni uređaj (autom.)
G dugme ➜ B meni podešavanja
Ako je Uključeno izabrano, nove fotografije će se automatski
otpremiti na pametan uređaj (ako fotoaparat nije trenutno
povezan na pametni uređaj, fotografije će se obeležiti za
otpremanje i biće otpremljene sledeći put kada se bežična veza
uspostavi). Filmovi nisu otpremljeni; fotografije su otpremljene
pri veličini od 2 megapiksela. Ako izaberete Isključeno da su
slike izabrane za otpremanje, potvrdni dijalog će se prikazati; da
biste uklonili obeležavanje otpremanja sa svih slika, markirajte
Da i pritisnite J.
A Označavanje otpremanja
Ne više od 1000 fotografija neće biti obeležene za otpremanje u isto
vreme.
Kada je Rezervna kopija izabrana za Funkcija sekundarnog slota,
samo će kopija na kartici u primarnom slotu biti obeležena za
otpremanje.
Pre promene ocenjivanja fotografija koje su obeležene za otpremanje,
izaberite Onemogući za Bluetooth > Mrežna veza ili isključite
bežično povezivanje birajući Omogući za Režim rada u avionu.
Wi-Fi
G dugme ➜ B meni podešavanja
Podesite podešavanja Wi-Fi (bežična LAN mreža).
Opcija
Podešavanja
mreže
Trenutna
podešavanja
Resetuj
podešavanja veze
Opis
Prilagodite podešavanja za Wi-Fi povezivanja.
Pogledajte trenutna Wi-Fi podešavanja.
Vraćanje Wi-Fi podešavanja na njihove
podrazumevane vrednosti.
Vodič menija 183
Bluetooth
G dugme ➜ B meni podešavanja
Navedite uparene uređaje i prilagodite podešavanja za poveži se
sa pametnim uređajem. Fotoaparat može da se upari sa do pet
pametnih uređaja, ali može da se poveže samo sa jednim u isto
vreme.
Opcija
Mrežna veza
Upareni uređaji
Šalji dok je
isključen
Opis
Omogućite ili onemogućite Bluetooth.
Pregledajte uparene uređaje.
Izaberite Isključeno da biste sprečili bežične prenose
kada je fotoaparat isključen ili tajmer pripravnosti
istekne.
Mreža
G dugme ➜ B meni podešavanja
Podesite podešavanja za vezu na računare ili ftp servere putem
bežičnih ili eternet mreža koristeći opcioni WT-7 bežični
predajnik (0 251).
184 Vodič menija
Eye-Fi otpremanje
G dugme ➜ B meni podešavanja
Ova opcija je prikazana samo kada je Eye-Fi memorijska kartica
(dostupna odvojeno od drugih prodavaca) ubačena u
fotoaparat. Izaberite Omogući da biste otpremili fotografije na
unapred izabrano odredište. Imajte na umu da slike neće biti
otpremljene ako je jačina signala nedovoljna. Pre otpremanja
slika putem Eye-Fi, izaberite Onemogući za Režim rada u
avionu (0 181) i Bluetooth > Mrežna veza (0 184).
Pridržavajte se svih lokalnih zakona u vezi sa bežičnim uređajima
i birajte Onemogući tamo gde su bežični uređaji zabranjeni.
D Eye-Fi kartice
Eye-Fi kartice mogu emitovati bežične signale kada je Onemogući
izabrano. Ikona m prikazana kada je Onemogući izabrano ukazuje na
to da fotoaparat nije u mogućnosti da kontroliše Eye-Fi karticu
(0 186); isključite fotoaparat i uklonite karticu.
Izaberite duže vrednosti za Prilagođeno podešavanje c2 (Tajmer
pripravnosti, 0 118) kada koristite Eye-Fi karticu.
Pogledajte uputstvo koje je dostavljeno sa Eye-Fi karticom i pošaljite
bilo koje upite proizvođaču. Fotoaparat može da se koristi da bi
uključio ili isključio Eye-Fi kartice, ali možda neće podržavati druge
Eye-Fi funkcije.
D Režim rada u avionu (0 181)
Omogućavanje režima rada u avionu onemogućava Eye-Fi
otpremanje. Da biste nastavili Eye-Fi otpremanje, izaberite
Onemogući za Režim rada u avionu pre biranja Omogući za Eye-Fi
otpremanje.
Vodič menija 185
Kada je Eye-Fi kartica ubačena, njen
status je naveden od strane ikone u
prikazu informacija:
• j: Eye-Fi otpremanje je onemogućeno.
• k: Eye-Fi otpremanje je omogućeno, ali
nema slika koje su dostupne za
otpremanje.
• l (statično): Eye-Fi otpremanje je omogućeno; čeka se početak
otpremanja.
• l (animirano): Eye-Fi otpremanje je omogućeno; otpremanje
podataka.
• m: Greška — fotoaparat ne može da kontroliše Eye-Fi karticu.
Ako se bljeskajuće W ili f indikator pojavljuje na
kontrolnom displeju ili tražili, proverite da li je firmver Eye-Fi
kartice ažuriran; ako se greška i dalje pojavljuje nakon što se
firmver kartice ažurirao, ubacite drugu karticu ili formatirajte
karticu u fotoaparatu nakon što se kopirali bilo kakve slike koje
sadrži na računar ili drugi uređaj za čuvanje. Ako W/f
indikator ne blješti, slike mogu normalno da se snime, ali
možda nećete biti u mogućnosti da promenite Eye-Fi
podešavanja.
A Podržane Eye-Fi kartice
Neke kartice možda nisu dostupne u nekim zemljama ili regijama;
konsultujte se sa proizvođačem za više informacija. Eye-Fi kartice su za
upotrebu samo u zemlji u kojoj su kupljene. Postarajte se da firmver
Eye-Fi kartice bude ažuriran na najnoviju verziju.
Oznaka usklađenosti
G dugme ➜ B meni podešavanja
Pogledajte izbor standarda sa kojima je fotoaparat usaglašen.
186 Vodič menija
MB-D18 tip baterije
G dugme ➜ B meni podešavanja
Da bi se osiguralo da fotoaparat funkcioniše kao što se očekuje
kada je opcioni MB-D18 vertikalni rukohvat sa nosačem više
tipova baterija korišćen sa AA punjivim baterijama, spojite
opciju izabranu u ovom meniju sa tipom punjivih baterija koje
su ubačene u pakovanje sa baterijama.
Opcija
Opis
Izaberite kada koristite LR6 alkalne AA baterije.
s LR6 (AA alkalne)
t HR6 (AA Ni-MH)
u
Izaberite kada koristite HR6 Ni-MH AA baterije.
Izaberite kada koristite FR6 litijumske AA
FR6 (AA litijumske)
baterije.
A Korišćenje AA baterija
Kapacitet AA baterija oštro opada na temperaturama ispod 20 °C i
varira u zavisnosti od proizvodnje i uslova čuvanja; u nekim
slučajevima, baterije mogu prestati da funkcionišu pre njihovog roka
trajanja. Neke AA baterije ne mogu da se koriste; usled njihovih
karakteristika učinka i ograničenog kapaciteta, alkalne baterije imaju
manje kapaciteta od drugih tipova i treba samo da se koriste ako nije
dostupna druga alternativa i onda samo na toplijim temperaturama.
Fotoaparat pokazuje nivo AA baterija na sledeći način:
Kontrolni displej
L
Tražilo
—
H
d
H
d
(blješti)
(blješti)
Opis
Baterije u potpunosti napunjene.
Slaba punjiva baterija. Pripremite
nove baterije.
Onemogućeno okidanje zatvarača.
Promenite baterije.
Vodič menija 187
Redosled baterija
G dugme ➜ B meni podešavanja
Izaberite da li će punjiva baterija u fotoaparatu ili baterije u
pakovanju baterija biti prvo korišćene kada se opcioni MB-D18
vertikalni rukohvat sa nosačem više tipova baterija prikači.
Imajte na umu da ako se MB-D18 napaja od strane opcionog AC
adaptera i priključka napajanja, AC adapter će se koristiti bez
obzira na izabranu opciju.
Ikona w se prikazuje na kontrolnom
displeju fotoaparata kada su baterije u
MB-D18 u upotrebi.
188 Vodič menija
Informacije o bateriji
G dugme ➜ B meni podešavanja
Pogledajte informacije na punjivoj
bateriji koja je trenutno ubačena u
fotoaparat.
Stavka
Opis
Nivo napunj. Trenutni nivo punjive baterije izražen kao procenat.
Broj puta kada je zatvarač okinut sa trenutnom punjivom
baterijom od vremena kada je punjiva baterija poslednji
Broj
put napunjena. Imajte na umu da fotoaparat može
snimaka
ponekad da okine zatvarač bez snimanja fotografije, na
primer kada se meri zapamćena postavka balansa bele.
Ova stavka je prikazana samo kada se fotoaparat napaja od
strane opcionog MB-D18 vertikalnog rukohvata sa
nosačem više tipova baterija opremljenim sa EN-EL18c
(dostupni odvojeno).
Kalibracija • j: Usled ponovljene upotrebe i ponovnog punjenja,
kalibracija je neophodna kako bi se postaralo da nivo
punjive baterije može pravilno da se izmeri; ponovo
kalibrišite punjivu bateriju pre punjenja.
• —: Kalibracija nije potrebna.
Prikaz od pet nivoa koji pokazuje starost punjive baterije. 0
(k) ukazuje na to da je učinak punjive baterije oštećen, 4
(l) da je punjiva baterija dostigla kraj svog veka punjenja i
treba da se zameni. Imajte na umu da nove punjive baterije
Starost bat. koje se pune pri temperaturama ispod oko 5 °C mogu da
pokažu privremen pad u životnom veku punjenja; prikaz
starosti punjive baterije će se međutim vratiti na normalan
jednom kad se punjiva baterija ponovo napuni na
temperaturi od oko 20 °C ili višoj.
Vodič menija 189
A MB-D18 vertikalni rukohvat sa nosačem više tipova baterija
Prikaz za MB-D18 je pokazan na ilustraciji. U
slučaju EN-EL18c baterija, prikaz pokazuje
da li je neophodna kalibracija. Ako se koriste
punjive AA baterije, nivo punjive baterije će
se prikazati od strane nivoa ikone punjive
baterije; druge stavke se neće prikazati.
Zaključaj okid. ako je slot prazan
G dugme ➜ B meni podešavanja
Biranje Omogući okidanje dopušta zatvaraču da se okine kada
nijedna memorijska kartica nije ubačena, iako nikakve slike neće
biti snimljene (one će, međutim, biti prikazane na monitoru u
demo režimu). Ako je Okidanje je zaključano izabrano, dugme
okidača je samo omogućeno kada je memorijska kartica
ubačena u fotoaparat.
190 Vodič menija
Sačuvaj/učitaj podešavanja
G dugme ➜ B meni podešavanja
Izaberite Sačuvaj podešavanja da biste sačuvali sledeća
podešavanja na memorijsku karticu ili na memorijsku karticu u
primarnom slotu ako su dve memorijske kartice ubačene (ako je
kartica puna, greška će se prikazati). Koristite ovu opciju da biste
delili podešavanja među D850 fotoaparatima.
Meni
Opcija
Opcije prikaza reprodukcije
Prikaz slike
Reprodukcija Nakon brisanja
Automatsko rotiranje slike
Rotiraj uspravne
Imenovanje datoteka
Kontrola blica
Oblast slike
Kvalitet slike
Veličina slike
NEF (RAW) snimanje
Podešavanja ISO osetljivosti
Balans bele (sa finim podešavanjem i zapamćenom
Fotografisanje postavkom d-1–d-6)
Podesi Picture Control (korisničke Picture Controls su
fotografije
sačuvane kao Automatski)
(sve banke)
Kolorni prostor
Active D-Lighting
Smanjenje šuma kod duge eksp.
Smanj. šuma kod visokog ISO
Kontrola vinjetiranja
Automatska kontrola distorzije
Smanjenje treperenja
Podesi automatski bracketing
Vodič menija 191
Meni
Opcija
Imenovanje datoteka
Oblast slike
Veličina slika/broj slika u sekundi
Kvalitet filma
Tip datoteke filma
Podešavanja ISO osetljivosti
Balans bele (sa finim podešavanjem i zapamćenom
postavkom d-1–d-6)
Podesi Picture Control (korisničke Picture Controls su
Snimanje filma
sačuvane kao Automatski)
Active D-Lighting
Smanj. šuma kod visokog ISO
Smanjenje treperenja
Osetljivost mikrofona
Prigušivač
Frekventni odziv
Smanjenje šuma vetra
Elektronski VR
Prilagođena
podešavanja Sva prilagođena podešavanja
(sve banke)
Jezik (Language)
Vremenska zona i datum (osim Datum i vreme i
Sinh. sa pametnim uređajem)
Prikaz informacija
Podaci ne-CPU objektiva
Očisti senzor slike
Podešavanje Komentar slike
Informacije o autorskim pravima
Opcije zvučnog signala
Kontrole dodirom
HDMI
Podaci o lokaciji (osim opcije izabrane za Preuzimaj
sa pametnog uređaja)
192 Vodič menija
Meni
Podešavanje
Moj meni/
nedavna
podešavanja
Opcija
Opcije bežičnog dalj. kont. (WR)
Dodeli funk. daljin. (WR) dug. Fn
Eye-Fi otpremanje
Zaključaj okid. ako je slot prazan
Sve stavke mog menija
Sva nedavna podešavanja
Izaberi jezičak
Podešavanja sačuvana koristeći D850 mogu da se povrate
izborom Učitaj podešavanja. Imajte na umu da su Sačuvaj/
učitaj podešavanja samo dostupna kada je memorijska kartica
ubačena u fotoaparat i da je opcija Učitaj podešavanja samo
dostupna ako kartica sadrži sačuvana podešavanja.
A Sačuvana podešavanja
Podešavanja su sačuvana na datoteci sa imenom koji počinje sa
„NCSETUP“ i završava sa dva karaktera koji se razlikuju od fotoaparata
do fotoaparata. Fotoaparat neće moći da učita podešavanja ako je ime
datoteke promenjeno.
Resetuj sva podešavanja
G dugme ➜ B meni podešavanja
Resetuj sva podešavanja osim Jezik (Language) i Vremenska
zona i datum na njihove podrazumevane vrednosti (0 9).
Informacije o autorskim pravima i drugi unosi koje generiše
korisnik su takođe resetovani. Preporučujemo da sačuvate
podešavanja koristeći opciju Sačuvaj/učitaj podešavanja na
meniju podešavanja pre nego što izvršite resetovanje (0 191).
Verzija firmvera
G dugme ➜ B meni podešavanja
Pregledajte trenutnu verziju firmvera fotoaparata.
Vodič menija 193
N Meni retuširanja: Pravljenje retuširanih kopija
Da biste prikazali meni retuširanja, pritisnite G i izaberite
tabulator N (meni retuširanja).
G dugme
Opcije u meniju retuširanja se koriste da bi se napravile
odsečene ili retuširane kopije postojećih slika. Meni retuširanja
je samo prikazan kada je memorijska kartica koja sadrži
fotografije ubačena u fotoaparat.
Opcija
7
k
8
i
j
Z
a
0
Obrada NEF (RAW)
197
Odseci
201
Promeni veličinu
202
D-Lighting
204
Korekcija efekta crvenih očiju 205
Ispravi
205
Kontrola distorzije
206
e
m
l
o
9
p
Opcija
0
Kontrola perspektive
207
Efekti filtera
208
Monohrom
208
Preklapanje slika 1
209
Odseci film
212
Uporedni prikaz 2
212
1 Može samo da se izabere pritiskajući G i birajući N tabulator.
2 Može samo da se prikaže pritiskajući i i birajući Retuširanje ili držeći J i pritiskajući 2 u
reprodukciji pune slike kada su prikazani retuširana slika ili original.
194 Vodič menija
Pravljenje retuširanih kopija
Za pravljenje retuširane kopije:
1 Izaberite stavku u meniju
retuširanja.
Pritisnite 1 ili 3 da biste markirali
stavku, 2 da biste je izabrali.
2 Izaberite sliku.
Markirajte sliku i pritisnite J. Da biste
videli markiranu sliku u punom kadru,
pritisnite i držite X dugme.
Da biste videli slike na drugim
lokacijama, pritisnite W (M) i izaberite
željenu karticu i fasciklu.
A Retuširanje
U slučaju da su slike snimljene pri podešavanjima kvaliteta slike od
NEF + JPEG, samo NEF (RAW) slike će biti retuširane. Fotoaparat
možda neće biti u mogućnosti da prikaže ili da retušira slike koje su
napravljene sa drugim uređajima.
Vodič menija 195
3 Izaberite opcije retuširanja.
Za više informacija, vidite odeljak za izabranu stavku. Da biste
izašli bez pravljenja retuširane kopije, pritisnite G.
A Kašnjenje isključivanja monitora
Monitor će se ugasiti a operacija će se otkazati ako nikakva radnja
nije izvršena tokom kratkog perioda. Sve nesačuvane izmene će se
izgubiti. Da biste povećali vreme tokom kojeg monitor ostaje
uključen, izaberite duži prikaz menija vremena za Prilagođeno
podešavanje c4 (Kašnjenje isključivanja monitora, 0 119).
4 Napravite retuširanu kopiju.
Pritisnite J da biste napravili
retuširanu kopiju. Retuširane kopije su
naznačene sa & ikonom.
A Retuširanje trenutne slike
Da biste kreirali retuširanu kopiju trenutne slike, pritisnite i i izaberite
Retuširanje ili držite J i pritisnite 2.
D Retuširanje kopija
Većina opcija može da se primeni na kopije koje su napravljene
koristeći druge opcije retuširanja, iako (sa izuzecima Preklapanje slika
i Odseci film) svaka opcija može da se primeni samo jednom (imajte
na umu da višestruka uređivanja mogu da dovedu do gubitka detalja).
Opcije koje ne mogu da se primene na trenutnu sliku su u sivoj boji i
nisu dostupne.
A Kvalitet slike i veličina
Osim u slučaju kopija kreiranim sa Odseci i Promeni veličinu, kopije
su iste veličine kao original. Kopije kreirane od JPEG slika su istog
kvaliteta kao original, dok su one kreirane od NEF (RAW) i TIFF (RGB)
slika sačuvane u JPEG fino★ formatu.
196 Vodič menija
Obrada NEF (RAW)
G dugme ➜ N meni retuširanja
Napravite JPEG kopije NEF (RAW) fotografija. Ako ste prikazali
meni retuširanja pritiskajući G dugme, možete da koristite
ovu opciju da biste kopirali višestruke slike.
1 Izaberite Obrada NEF (RAW).
Markirajte Obrada NEF (RAW) u
meniju retuširanja i pritisnite 2.
2 Birajte odredište.
Ako su dve memorijske kartice
ubačene, možete da birate odredište
za JPEG kopiju markirajući Izaberite
odredište i pritiskajući 2 (ako je
samo jedna memorijska kartica
ubačena, nastavite ka Koraku 3).
Markirajte karticu slota i pritisnite J
kada se to od vas traži.
Vodič menija 197
3 Izaberite kako se slike biraju.
Izaberite neku od sledećih opcija:
• Izaberi slike: Manuelno izaberite
jednu ili više slika (nastavite ka
Koraku 5).
• Izaberi datum: Napravite JPEG kopije
svih NEF (RAW) slika snimljenih
izabranih datuma (nastavite ka Koraku 4).
• Izaberi sve slike: Napravite JPEG kopije svih NEF (RAW) slika
snimljenih na memorijsku karticu (nastavite ka Koraku 4).
4 Izaberite izvorni slot.
Ako se ubace dve memorijske kartice,
od vas će se tražiti da izaberete slot sa
karticom koja sadrži NEF (RAW) slike.
Markirajte željeni slot i pritisnite 2.
Ako izaberete Izaberi sve slike u
Koraku 3, nastavite ka Koraku 6.
198 Vodič menija
5 Izaberite fotografije.
Ako izaberete Izaberi slike u Koraku 3,
dijalog izbora slike će se prikazati
navodeći samo NEF (RAW) slike
napravljene sa ovim fotoaparatom.
Markirajte slike koristeći višenamenski
birač i pritisnite centar višenamenskog
birača da biste izabrali ili poništili
izabrano; izabrane slike su naznačene od strane L ikone. Da
biste videli markiranu sliku u punom kadru, pritisnite i držite X
dugme. Pritisnite J da biste nastavili ka Koraku 6 kada se vaš
izbor završi.
Ako ste izabrali Izaberi datum u
Koraku 3, spisak datuma će se
prikazati. Markirajte datume koristeći
višenamenski birač i pritisnite 2 da
biste izabrali ili poništili izabrano.
Pritisnite J da biste izabrali sve
NEF (RAW) slike snimljene izabranih
datuma i nastavite ka Koraku 6.
Vodič menija 199
6 Birajte podešavanja za JPEG kopije.
Prilagodite podešavanja navedena ispod ili izaberite
Original da biste koristili podešavanje koje je na snazi kada
se fotografija snimi (originalna podešavanja su navedena
ispod pregleda). Imajte na umu da balans bele i kontrola
vinjetiranja nisu dostupne sa višenamenskim ekspozicijama
ili slikama napravljenim sa preklapanjem slika i da korekcija
ekspozicije može samo da se podesi pri vrednostima između
–2 i +2 EV.
1
2
3
4
5
1 Kvalitet slike ................................46
6
7
8
9
2 Veličina slike................................47
6 Smanj. šuma kod visokog ISO
...................................................... 57
3 Balans bele ..................................50
7 Kolorni prostor........................... 56
4 Korekcija ekspozicije
8 Kontrola vinjetiranja................. 58
5 Podesi Picture Control ..............52
9 Active D-Lighting ...................... 56
7 Kopirajte fotografije.
Markirajte IZVRŠI i pritisnite J da
biste kreirali JPEG kopiju izabrane
fotografije (ako je više fotografija
izabrano, potvrdni dijalog će se
prikazati; markirajte Da i pritisnite J
da biste kreirali JPEG kopije izabranih
fotografija). Da biste izašli bez kopiranja fotografija, pritisnite
G dugme.
200 Vodič menija
Odseci
G dugme ➜ N meni retuširanja
Napravite isečene kopije izabrane fotografije. Izabrana
fotografija je prikazana sa izabranim isecanjem koji je pokazan u
žutoj boji; napravite isečenu kopiju kao što je opisano ispod.
Za
Smanjite veličinu
isecanja
Povećajte veličinu
isecanja
Promenite odnos
stranica isecanja
Pozicionirajte
isecanje
Pregled isecanja
Pravljenje kopije
Opis
Pritisnite W (M) da biste smanjili veličinu isecanja.
Pritisnite X da biste povećali veličinu isecanja.
Rotirajte glavni komandni točkić da biste birali odnos
stranica.
Koristite višenamenski birač da biste pozicionirali
isecanje. Pritisnite i držite kako biste brzo pomerali
isecanje na željenu poziciju.
Pritisnite centar višenamenskog birača da biste
pregledali isečenu sliku.
Pritisnite J da biste sačuvali trenutno isecanje kao
odvojenu datoteku.
A Odseci: Kvalitet slike i veličina
Kopije napravljene sa NEF (RAW),
NEF (RAW) + JPEG ili TIFF (RGB)
fotografijama imaju kvalitet slike (0 46)
JPEG fino★; isečene kopije napravljene sa
JPEG fotografija imaju isti kvalitet slike kao
original. Veličina kopije varira sa veličinom
isečka i odnosom stranica i pojavljuje se na
gornjem levom uglu prikaza isecanja.
A Pregled isečenih kopija
Zumiranje reprodukcije možda neće biti dostupno kada su isečene
kopije prikazane.
Vodič menija 201
Promeni veličinu
G dugme ➜ N meni retuširanja
Napravite male kopije izabranih fotografija.
1 Izaberite Promeni veličinu.
Da biste promenili veličinu izabranih
slika, markirajte Promeni veličinu u
meniju retuširanja i pritisnite 2.
2 Birajte odredište.
Ako su dve memorijske kartice
ubačene, možete da birate odredište
za promenjenu veličinu kopija
markirajući Izaberite odredište i
pritiskajući 2 (ako je samo jedna
memorijska kartica ubačena,
nastavite ka Koraku 3).
Markirajte karticu slota i pritisnite J
kada se to od vas traži.
202 Vodič menija
3 Odaberite veličinu.
Markirajte Odaberite veličinu i
pritisnite 2.
Markirajte opciju i pritisnite J kada se
to od vas traži.
4 Birajte slike.
Markirajte Izaberi slike i pritisnite 2.
Markirajte slike i pritisnite centar
višenamenskog birača da biste
izabrali ili poništili izabrano (da biste
videli markirane slike u punom
ekranu, pritisnite i držite X dugme; da
biste videli slike na drugim
lokacijama, pritisnite W/M). Izabrane
slike su obeležene sa 8 ikonom. Pritisnite J kada je izbor
završen. Imajte na umu da fotografije snimljene pri
podešavanju oblasti slike od 5 : 4 (30 × 24) ili 1 : 1 (24 × 24) ne
mogu da promene veličinu.
Vodič menija 203
5 Sačuvajte kopije promenjene
veličine.
Potvrdni dijalog će biti prikazan.
Markirajte Da i pritisnite J da biste
sačuvali kopije promenjene veličine.
A Pregledanje kopija promenjene veličine
Zumiranje reprodukcije možda neće biti dostupno kada su kopije
promenjene veličine prikazane.
A Kvalitet slike
Kopije napravljene od NEF (RAW), NEF (RAW) + JPEG ili TIFF (RGB)
fotografija imaju kvalitet slike (0 46) ili JPEG fino★; kopije napravljene
sa JPEG fotografija imaju isti kvalitet slike kao original.
D-Lighting
G dugme ➜ N meni retuširanja
D-Lighting posvetljava senke, čineći ga idealnim za tamne ili
pozadinski osvetljene fotografije.
Pre
Posle
Pritisnite 4 ili 2 da biste birali količinu izvršene korekcije. Efekat
može da se pregleda u prikazu uređenja. Pritisnite J da biste
sačuvali retuširanu kopiju.
204 Vodič menija
Korekcija efekta crvenih očiju
G dugme ➜ N meni retuširanja
Ova opcija se koristi da bi se vršila korekcija efekta „crvenih
očiju“ izazvana od strane blica i dostupna je samo sa
fotografijama koje su snimljene koristeći blic. Fotografije
izabrane za korekciju efekta crvenih očiju mogu da se pregledaju
u prikazu uređivanja. Potvrdite korekciju efekta crvenih očiju i
pritisnite J da biste napravili kopiju. Imajte na umu da korekcija
efekta crvenih očiju možda neće uvek proizvesti očekivane
rezultate i može u vrlo retkim slučajevima da se primeni na
delove slike koji nisu zahvaćeni efektom crvenih očiju; proverite
pregled temeljno pre nego što nastavite.
Ispravi
G dugme ➜ N meni retuširanja
Napravite ispravljenu kopiju izabrane
slike. Pritisnite 2 da biste rotirali sliku u
smeru kazaljke na satu do pet stepeni u
pomacima od otprilike 0,25 stepeni, 4
da biste je rotirali suprotno od smera
kazaljke na satu (efekat može da se
pregleda na prikazu uređenja; imajte na
umu da će ivice slike biti odsečene da bi se napravila četvrtasta
kopija). Pritisnite J da biste sačuvali retuširanu kopiju.
Vodič menija 205
Kontrola distorzije
G dugme ➜ N meni retuširanja
Napravite kopije sa smanjenom
perifernom distorzijom. Izaberite
Automatska da biste dozvolili
fotoaparatu da automatski ispravi
distorziju, a zatim napravite fina
podešavanja koristeći višenamenski
birač ili birajte Manuelna da biste
manuelno smanjili distorziju. Imajte na umu da Automatska
nije dostupno sa fotografijama snimljenim koristeći automatsku
kontrolu distorzije; pogledajte „Automatska kontrola distorzije“
(0 59). Pritisnite 2 da biste smanjili burastu distorziju, 4 da
biste smanjili jastučastu distorziju (efekat može da se pregleda u
prikazu uređenja; imajte na umu da veći iznosi kontrole
distorzije dovode do toga da se ivice više iseku). Pritisnite J da
biste sačuvali retuširanu kopiju. Imajte na umu da kontrola
distorzije može dosta da iseče ili izmeni krajeve kopija kreiranih
sa fotografija snimljenim sa DX objektivima pri oblasti slika koje
nisu DX (24×16).
A Automatska
Automatska je za korišćenje samo sa slikama koje su snimljene sa
tipom G, E i D objektiva (ne uključujući PC, riblje oko i neke druge
objektive). Rezultati nisu garantovani sa drugim objektivima.
206 Vodič menija
Kontrola perspektive
G dugme ➜ N meni retuširanja
Napravite kopije koje smanjuju efekte
perspektive snimljene iz podnožja
visokog objekta. Koristite višenamenski
birač da biste prilagodili perspektivu
(imajte na umu da veći iznosi kontrole
perspektive dovode do toga da se ivice
više iseku). Rezultati mogu da se
pregledaju u prikazu uređenja. Pritisnite J da biste sačuvali
retuširanu kopiju.
Pre
Posle
Vodič menija 207
Efekti filtera
G dugme ➜ N meni retuširanja
Birajte neki od sledećih efekata kolor filtera. Nakon
prilagođavanja efekata filtera kao što je ispod opisano, pritisnite
J da biste kopirali fotografiju.
Opcija
Skylight
Topli filter
Opis
Pravi efekat skylight filtera, čineći sliku manje plavom.
Efekat može da se pregleda na monitoru.
Pravi kopiju sa efektima filtera toplog tona, pružajući
kopiji „topao“ crveni trag boje. Efekat može da se
pregleda na monitoru.
Monohrom
G dugme ➜ N meni retuširanja
Kopirajte fotografije u Crno-belo, Sepija
ili Cijanotip (plavi i beli monohrom).
Biranje Sepija ili Cijanotip prikazuje
pregled izabrane slike; pritisnite 1 da
biste povećali zasićenost boje, 3 da biste
je smanjili. Pritisnite J da biste napravili
monohrom kopiju.
208 Vodič menija
Preklapanje slika
G dugme ➜ N meni retuširanja
Preklapanje slika kombinuje dve postojeće NEF (RAW)
fotografije da bi se napravila jedna slika koja je sačuvana
odvojeno od originala; rezultati, koji koriste RAW podatke sa
senzora slike fotoaparata, su uočljivo bolji od fotografija
kombinovanih u aplikaciji za slike. Nova slika je sačuvana pri
trenutnom kvalitetu slike i podešavanjima veličine; pre
pravljenja preklapanja, podesite kvalitet slike i veličinu (0 46,
47; sve opcije su dostupne). Da biste napravili NEF (RAW) kopiju,
birajte kvalitet slike od NEF (RAW) i veličinu slike od Velika
(preklapanje će se sačuvati kao velika NEF/RAW slika čak i ako je
Mala ili Srednja izabrana).
+
1 Izaberite Preklapanje slika.
Markirajte Preklapanje slika u
meniju retuširanja i pritisnite 2.
Opcije preklapanja slika će se
prikazati, sa markiranom Slika 1;
pritisnite J da biste prikazali listu
dijaloga izbora slike samo velikih
NEF (RAW) slika napravljenih sa ovim fotoaparatom (male i
srednje NEF/RAW slike ne mogu da se izaberu).
Vodič menija 209
2 Izaberite prvu sliku.
Koristite višenamenski birač da biste
markirali prvu fotografiju u
preklapanju. Da biste pregledali
markiranu fotografiju u punom kadru,
pritisnite i držite X dugme. Da biste
videli slike na drugim lokacijama,
pritisnite W (M) i izaberite željenu karticu i fasciklu. Pritisnite
J da biste izabrali markiranu fotografiju i vratili se na pregled
prikaza.
3 Izaberite drugu sliku.
Izabrana slika će se pojaviti kao Slika 1. Markirajte Slika 2 i
pritisnite J, zatim izaberite drugu fotografiju kao što je
opisano u Koraku 2.
4 Prilagodite prirast.
Markirajte Slika 1 ili Slika 2 i
optimizujte ekspoziciju za
preklapanje pritiskanjem 1 ili 3 da
biste izabrali prirast sa vrednostima
između 0,1 i 2,0. Ponovite za drugu
sliku. Podrazumevana vrednost je 1,0;
izaberite 0,5 da biste prepolovili prirast ili 2,0 da biste ga
udvostručili. Efekti prirasta su vidljivi u koloni Pregled.
210 Vodič menija
5 Pregled preklapanja.
Da biste pregledali kompoziciju,
pritisnite 4 ili 2 da biste postavili
kursor na kolonu Pregled, zatim
pritisnite 1 ili 3 da biste markirali
Preklap. i pritisnite J (imajte na umu
da boje i svetlina u pregledu mogu da
se razlikuju od finale slike). Da biste sačuvali preklapanje bez
prikaza pregleda, izaberite Sačuvaj. Da biste se vratili na
Korak 4 i izabrali nove fotografije ili prilagodili prirast,
pritisnite W (M).
6 Sačuvajte preklapanje.
Pritisnite J dok je pregled prikazan
da biste sačuvali preklapanje. Nakon
što je preklapanje napravljeno,
dobijena slika će biti prikazana u
punom kadru na monitoru.
D Preklapanje slika
Samo velike NEF (RAW) fotografije sa istom oblasti slike i bitskom
dubinom mogu da se kombinuju.
Preklapanje ima istu informaciju fotografije (uključujući datum
snimanja, merenje, brzina zatvarača, blenda, režim ekspozicije,
korekcija ekspozicije, žižna daljina i orijentacija slike) i vrednosti za
balans bele i Picture Control kao fotografija izabrana za Slika 1.
Trenutni komentar slike je dodat na preklapanje kada se čuva;
informacije o autorskim pravima, međutim, nisu kopirane. Preklapanja
sačuvana u NEF (RAW) formatu koriste kompresiju izabranu za
NEF (RAW) kompresija u meniju NEF (RAW) snimanje i imaju istu
bitsku dubinu kao originalne slike.
Vodič menija 211
Odseci film
G dugme ➜ N meni retuširanja
Napravite kopiju sa koje je neželjeni segment filma uklonjen.
Uporedni prikaz
Uporedite retuširane kopije sa originalnim fotografijama. Ova
opcija je samo dostupna ako je meni retuširanja prikazan
prikazujući kopiju ili original u punom kadru i zatim ili (a) držite i
pritiskajte J i pritiskajte 2 ili (b) pritiskajte i i birajte
Retuširanje.
1 Izaberite sliku.
Izaberite retuširanu kopiju (pokazano
od strane & ikone) ili original koji je
bio retuširan.
2 Prikažite opcije retuširanja.
Pritisnite 2 dok pritiskate i držite J
dugme ili pritisnite i i izaberite
Retuširanje.
3 Izaberite Uporedni prikaz.
Markirajte Uporedni prikaz i
pritisnite J.
212 Vodič menija
4 Uporedite kopiju sa originalom.
Izvorna slika je prikazana na levoj strani, retuširana na desnoj,
sa opcijama koje se koriste da bi se napravila kopija
navedenim na vrhu prikaza. Pritisnite 4 ili 2 da biste prešli sa
izvorne slike na retuširanu kopiju. Da biste pregledali
markirane slike u punom kadru, pritisnite i držite X dugme.
Ako je kopija napravljena od dve slike koristeći Preklapanje
slika, ili ako je izvor kopiran nekoliko puta, pritisnite 1 ili 3
da biste videli drugu izvornu sliku. Da biste izašli iz
reprodukcije, pritisnite K dugme, ili pritisnite J da biste
izašli iz reprodukcije kada je izabrana markirana slika.
Opcije koje se koriste da bi se napravila kopija
Izvorna slika
Retuširana kopija
D Uporedni prikaz
Izvorna slika se neće prikazati ako je kopija napravljena od fotografije
koja je bila zaštićena ili koja je bila obrisana ili sakrivena (0 21).
Vodič menija 213
O Moj meni/m Nedavna podešavanja
Da biste prikazali Moj meni, pritisnite G i izaberite tabulator O
(Moj meni).
G dugme
Opcija MOJ MENI može da se koristi za pravljenje i uređivanje
podešene liste opcija sa reprodukcije, fotografisanja, snimanja
filma, prilagođenih podešavanja, podešavanja i menija
retuširanja za brzi pristup (do 20 stavki). Ako želite, nedavna
podešavanja mogu da se prikažu umesto Mog menija (0 218).
Opcije mogu da se dodaju, izbrišu i da im se promeni raspored
kao što je ispod opisano.
❚❚ Dodavanje opcija u Moj meni
1 Izaberite Dodaj stavke.
U Mom meniju (O), markirajte Dodaj
stavke i pritisnite 2.
2 Izaberite meni.
Markirajte ime menija koji sadrži opciju
koju želite da dodate i pritisnite 2.
214 Vodič menija
3 Izaberite stavku.
Markirajte željenu stavku menija i
pritisnite J.
4 Pozicionirajte novu stavku.
Pritisnite 1 ili 3 da biste pomerili
novu stavku na gore ili na dole u Mom
meniju. Pritisnite J da biste dodali
novu stavku.
5 Dodajte još stavki.
Stavke koje su trenutno prikazane u
Mom meniju su otkačene. Stavke
naznačene sa V ikonom ne mogu da
se izaberu. Ponovite korake 1–4 da
biste izabrali dodatne stavke.
Vodič menija 215
❚❚ Brisanje opcija iz Mog menija
1 Izaberite Ukloni stavke.
U Mom meniju (O), markirajte Ukloni stavke i pritisnite 2.
2 Izaberite stavke.
Markirajte stavke i pritisnite 2 da
biste izabrali ili poništili izabrano.
Izabrane stavke su naznačene kao
otkačene.
3 Izbrišite izabrane stavke.
Pritisnite J. Potvrdni dijalog će se
prikazati; pritisnite J ponovo da biste
izbrisali izabrane stavke.
A Brisanje stavki iz Mog menija
Da biste izbrisali stavku trenutno markiranu u Mom meniju, pritisnite
O (Q) dugme. Potvrdni dijalog će se prikazati; pritisnite O (Q) ponovo
da biste izbrisali izabranu stavku iz Mog menija.
216 Vodič menija
❚❚ Promena redosleda opcija u Mom meniju
1 Izaberite Rangiraj stavke.
U Mom meniju (O), markirajte Rangiraj stavke i pritisnite 2.
2 Izaberite stavku.
Markirajte željenu stavku koju želite
da pomerite i pritisnite J.
3 Pozicionirajte stavku.
Pritisnite 1 ili 3 da biste pomerili
stavku gore ili dole u Mom meniju i
pritisnite J. Ponovite Korake 2–3 da
biste promenili položaj dodatnih
stavki.
4 Izađite u Moj meni.
Pritisnite G dugme da biste se
vratili na Moj meni.
G dugme
Vodič menija 217
Nedavna podešavanja
Da biste prikazali dvadeset najčešće korišćenih podešavanja,
izaberite m NEDAVNA PODEŠAVANJA za O MOJ MENI >
Izaberi jezičak.
1 Izaberite Izaberi jezičak.
U Mom meniju (O), markirajte Izaberi
jezičak i pritisnite 2.
2
Izaberite m NEDAVNA PODEŠAVANJA.
Markirajte m NEDAVNA
PODEŠAVANJA i pritisnite J. Ime
menija će se promeniti sa „MOJ MENI“
na „NEDAVNA PODEŠAVANJA“.
Stavke menija će se dodati na vrh menija nedavnih podešavanja
onako kako se koriste. Da biste ponovo videli Moj meni, izaberite
O MOJ MENI za m NEDAVNA PODEŠAVANJA > Izaberi
jezičak.
A Uklanjanje stavki iz menija nedavnih podešavanja
Da biste uklonili stavku iz menija nedavnih podešavanja, markirajte je i
pritisnite O (Q) dugme. Potvrdni dijalog će se prikazati; pritisnite
O (Q) ponovo da biste izbrisali izabranu stavku.
218 Vodič menija
Opcioni blicevi
Fotoaparat može da se koristi sa opcionim eksternim blicevima.
Kroz ovo poglavlje, operacije koje uključuju dodatak povezan na
fotoaparat su navedene od strane C, operacije koje uključuju daljinski
blic od strane f. Za više informacija u vezi f, pogledajte uputstvo
dostavljeno sa blicem.
Opcije kontrole blica
Možete fotografisati koristeći blic montiran na šinu za blic i
opremu fotoaparata ili jedan ili više daljinskih bliceva.
Blic montiran na fotoaparat
Fotografišite koristeći blic montiran na
fotoaparat. Pogledajte uputstva za fotoaparat i
blic za detalje.
Fotografisanje blicem na daljinu
Sledeći tipovi bežične kontrole blica (Advanced Wireless
Lighting (Napredno bežično osvetljavanje), ili AWL) mogu da se
koriste sa jednim ili više daljinskih bliceva:
• Optički AWL putem blica montiranog na šinu
(0 221)
Opcioni blicevi 219
• Radio AWL (0 230)
• Radio AWL sa dodatnim osvetljenjem koje pruža blic
montiran na šinu (0 240)
• Radio AWL, sa optičkim AWL koji pruža blic montiran
na šinu (0 242)
Radio kontrola blica je dostupna samo kada je fotoaparat
povezan na WR-R10 koristeći WR-A10 adapter.
220 Opcioni blicevi
Optički AWL
Daljinski blicevi mogu da se kontrolišu putem
optičkih signala sa opcionog blica montiranog
na šinu za blic i opremu fotoaparata i koji rade
kao glavni blic (optički AWL). Ako je pomenuti
blic SB-5000 ili SB-500, podešavanja mogu da
se prilagode sa fotoaparata (pogledajte
„SB-5000/SB-500“, 0 221); u suprotnom podešavanja moraju da
se prilagode koristeći kontrole blica kao što je opisano u
dokumentaciji dostavljenoj sa jedinicom. Za informacije u vezi
postavljanja blica i drugih tema, pogledajte dokumentaciju
dostavljenu sa blicevima.
SB-5000/SB-500
Montirajte blic na šinu za blic i opremu
fotoaparata i izaberite Optički AWL za
Kontrola blica > Opcije bežičnog blica
u meniju fotografisanja fotografije.
Podešavanja Grupni blic mogu da se
prilagode koristeći Kontrola blica >
Daljinska kontrola blica; stavka
Daljinska kontrola blica za SB-5000 takođe nudi podešavanja
Brza bežična kontrola i Daljinsko ponavljanje. Dostupne
opcije su opisane ispod.
A SB-5000
Kada je SB-5000 montiran na šinu za blic i opremu fotoaparata,
podešavanja Kontrola blica takođe mogu da se promene koristeći
kontrole na blicu.
Opcioni blicevi 221
❚❚ Grupni blic
Izaberite ovu opciju da biste prilagodili podešavanja odvojeno
za svaku grupu.
1 C: Izaberite Grupni blic za Kontrola
blica > Daljinska kontrola blica u
meniju fotografisanja fotografije.
2 C: Izaberite Opcije grupnog blica.
Markirajte Opcije grupnog blica u
prikazu kontrole blica i pritisnite 2.
3 C: Izaberite režim kontrole blica.
Birajte režim kontrole blica i nivo blica
za glavni blic i blic u svakoj grupi:
• TTL: i-TTL kontrola blica.
• qA: Automatska blenda (dostupna
samo sa kompatibilnim blicevima).
• M: Izaberite nivo blica manuelno.
• – – (isključeno): Jedinice ne okidaju, a nivo blica ne može da se
prilagodi.
Izaberite kanal za glavni blic. Ako
daljinski blic uključuje SB-500, morate
da birate kanal 3, ali u drugim
slučajevima možete da birate bilo koji
kanal između 1 i 4.
222 Opcioni blicevi
4 f: Podesite daljinske bliceve na isti kanal kao glavni blic.
Podesite daljinski blic na kanal izabran u Koraku 3.
5 f: Grupirajte daljinske bliceve.
Birajte grupu (A, B ili C ili ako koristite SB-500 glavni blic, A ili
B) za svaki daljinski blic. Iako nema ograničenja broja
daljinskih bliceva koji mogu da se koriste, praktični
maksimum je tri po grupi. Preko ovog broja, svetlo koje se
emituje od strane daljinskih bliceva će uticati na učinak.
6 C/f: Kadrirajte snimak.
Kadrirajte snimak i sredite bliceve. Nakon aranžiranja
jedinica, snimite probni snimak da biste potvrdili da svi
blicevi funkcionišu. Nakon raspoređivanja jedinica, pritisnite
test dugmad na blicevima da biste test okinuli blic i uverili se
da jedinice normalno funkcionišu. Blicevi takođe mogu da se
test okinu pritiskajući dugme i na prikazu informacija o blicu
(0 243) i birajući M Testiraj blic.
7 C/f: Kadrirajte fotografiju, fokusirajte i snimajte.
Opcioni blicevi 223
❚❚ Brza bežična kontrola (samo SB-5000)
Izaberite ovu opciju da biste kontrolisali ukupnu korekciju snage
blica za, i relativni balans između grupa A i B, dok manuelno
podešavate jačinu za grupu C.
1 C: Izaberite Brza bežična kontrola
za Kontrola blica > Daljinska
kontrola blica u meniju
fotografisanja fotografije.
2 C: Izaberite Opcije brze bežične
kontrole.
Markirajte Opcije brze bežične
kontrole u prikazu kontrole blica i
pritisnite 2.
3 C: Prilagodite podešavanja blica.
Birajte balans između grupa A i B.
Prilagodite korekciju snage blica za
grupe A i B.
224 Opcioni blicevi
Birajte režim kontrole blica i nivo blica
za jedinice u grupi C:
• M: Izaberite nivo blica manuelno.
• – –: Jedinice u grupi C ne okidaju.
Izaberite kanal za glavni blic. Ako
daljinski blic uključuje SB-500, morate
da birate kanal 3, ali u drugim
slučajevima možete da birate bilo koji
kanal između 1 i 4.
4 f: Podesite daljinske bliceve na isti kanal kao glavni blic.
Podesite daljinski blic na kanal izabran u Koraku 3.
5 f: Grupirajte daljinske bliceve.
Birajte grupu (A, B ili C).
Iako nema ograničenja broja daljinskih bliceva koji mogu da
se koriste, praktični maksimum je tri po grupi. Preko ovog
broja, svetlo koje se emituje od strane daljinskih bliceva će
uticati na učinak.
Opcioni blicevi 225
6 C/f: Kadrirajte snimak.
Kadrirajte snimak i sredite bliceve. Nakon aranžiranja
jedinica, snimite probni snimak da biste potvrdili da svi
blicevi funkcionišu. Nakon raspoređivanja jedinica, pritisnite
test dugmad na blicevima da biste test okinuli blic i uverili se
da jedinice normalno funkcionišu. Blicevi takođe mogu da se
test okinu pritiskajući dugme i na prikazu informacija o blicu
(0 243) i birajući M Testiraj blic.
7 C/f: Kadrirajte fotografiju, fokusirajte i snimajte.
226 Opcioni blicevi
❚❚ Daljinsko ponavljanje (samo SB-5000)
Kada je ova opcija izabrana, blic okida neprekidno dok je
zatvarač otvoren, stvarajući efekat višestruke ekspozicije.
1 C: Izaberite Daljinsko ponavljanje
za Kontrola blica > Daljinska
kontrola blica u meniju
fotografisanja fotografije.
2 C: Izaberite Opcije daljinskog
ponavljanja.
Markirajte Opcije daljinskog
ponavljanja u prikazu menija
kontrole blica i pritisnite 2.
3 C: Prilagodite podešavanja blica.
Birajte nivo blica (Jačina), maksimalan
broj puta koliko će blicevi okinuti
(Broj puta) i broj puta blic okida po
sekundi (Frekvencija).
Omogućite ili onemogućite izabrane
grupe. Izaberite ON (UKLJUČENO) da
biste omogućili izabranu grupu, – – da
biste onemogućili izabranu grupu.
Opcioni blicevi 227
Izaberite kanal za glavni blic. Ako
daljinski blic uključuje SB-500, morate
da birate kanal 3, ali u drugim
slučajevima možete da birate bilo koji
kanal između 1 i 4.
4 f: Podesite daljinske bliceve na isti kanal kao glavni blic.
Podesite daljinski blic na kanal izabran u Koraku 3.
5 f: Grupirajte daljinske bliceve.
Birajte grupu (A, B ili C) za svaki daljinski blic. Iako nema
ograničenja broja daljinskih bliceva koji mogu da se koriste,
praktični maksimum je tri po grupi. Preko ovog broja, svetlo
koje se emituje od strane daljinskih bliceva će uticati na
učinak.
6 C/f: Kadrirajte snimak.
Kadrirajte snimak i sredite bliceve. Nakon aranžiranja
jedinica, snimite probni snimak da biste potvrdili da svi
blicevi funkcionišu. Nakon raspoređivanja jedinica, pritisnite
test dugmad na blicevima da biste test okinuli blic i uverili se
da jedinice normalno funkcionišu. Blicevi takođe mogu da se
test okinu pritiskajući dugme i na prikazu informacija o blicu
(0 243) i birajući M Testiraj blic.
7 C/f: Kadrirajte fotografiju, fokusirajte i snimajte.
228 Opcioni blicevi
A Optički AWL
Pozicionirajte prozore senzora na daljinskim blicevima kako biste
detektovali svetlo sa glavnog blica (naročita briga je neophodna ako
fotoaparat nije montiran na stativ). Postarajte se da direktno svetlo ili
jaki odsjaji sa daljinskog blica ne uđu na objektiv fotoaparata (u TTL
režimu) ili na foto-ćelije daljinskog blica (qA režim), jer to može da
utiče na ekspoziciju. Da biste sprečili bliceve niskog intenziteta koje
emituje glavni blic da se pojave na fotografijama snimljenim pri
kratkom opsegu, birajte niske ISO osetljivosti ili mali otvor blende
(velike f-brojeve). Nakon pozicioniranja daljinskih bliceva, snimite
probni snimak i pogledajte rezultate na monitoru fotoaparata.
Opcioni blicevi 229
Radio AWL
Da biste koristili radio AWL za odgovarajućim
blicevima, prikačite WR-R10 bežični daljinski
kontroler na fotoaparat i uspostavite bežičnu
vezu između bliceva i WR-R10.
Uspostavljanje bežične veze
Pre korišćenja radio AWL, uspostavite bežičnu vezu između
WR-R10 i daljinskih bliceva.
1 C: Povežite WR-R10.
Povežite WR-R10 na fotoaparat. Za više informacija,
pogledajte dokumentaciju koja dolazi sa WR-R10.
2 C: Izaberite Radio AWL za Kontrola
blica > Opcije bežičnog blica u
meniju fotografisanja fotografije.
A WR-R10 bežični daljinski kontroler
WR-A10 adapter je neophodan kada koristite WR-R10. Postarajte se da
ažurirate WR-R10 firmver na verziju 3.0 ili kasniju; za informacije o
ažuriranjima firmvera, pogledajte Nikon lokaciju na mreži za svoje
područje.
230 Opcioni blicevi
3 C: Izaberite kanal.
Podesite WR-R10 birač kanala na
željeni kanal.
4 C: Birajte režim povezivanja.
Izaberite Opcije bežičnog dalj. kont.
(WR) > Režim povezivanja u meniju
podešavanja (0 180) i birajte između
sledećih opcija:
• Uparivanje: Fotoaparat se povezuje
samo na uređaje sa kojima je
prethodno bio uparen, sprečavajući interferenciju signala
sa drugih uređaja u blizini. S obzirom da svaki uređaj mora
da se odvojeno upari, PIN se preporučuje kada se povezuje
sa velikim brojem uređaja.
• PIN: Komunikacija se deli između svih uređaja sa istim
četvorocifrenim PIN-om, što ovo čini dobrim izborom za
fotografisanje koristeći veliki broj udaljenih uređaja. Ako
postoji više fotoaparata koji dele isti PIN, blicevi će biti pod
isključivom kontrolom fotoaparata koji se prvi poveže,
sprečavajući sve druge fotoaparate da se povežu (LED-ovi
na WR-R10 jedinica povezanim na fotoaparate u pitanju će
treperiti).
Opcioni blicevi 231
5 f: Uspostavite bežičnu vezu.
Podesite daljinske bliceve na radio AWL daljinski režim i
podesite uređaje na kanal koji ste izabrali u Koraku 3, zatim
uparite svaki od bliceva sa WR-R10 prema opciji izabranoj u
Koraku 4:
• Uparivanje: Započnite uparivanje na daljinskom blicu i pritisnite
WR-R10 dugme uparivanja. Uparivanje je završeno kada
lampice LINK na WR-R10 i blicu blješte narandžasto i zeleno;
kada je jednom povezivanje ostvareno, lampica LINK na
daljinskom blicu će svetleti zeleno.
• PIN: Koristite kontrole na daljinskom blicu da biste uneli PIN
koji ste izabrali u Koraku 4. Lampica LINK na daljinskoj
jedinici će svetleti zeleno kada se povezivanje uspostavi.
6 f: Uverite se da su svetla spremnosti blica za sve bliceve
upaljena.
U radio AWL-u, indikator spremnosti blica će se upaliti na
tražilu fotoaparata ili će prikaz informacija blještati kada su svi
blicevi spremni.
A Nabrajanje daljinskih jedinica
Da biste videli bliceve koji su trenutno kontrolisani koristeći radio AWL,
izaberite Kontrola blica > Inf. o radio daljinskom blicu u meniju
fotografisanja. Identifikator („ime daljinskog blica“) za svaku jedinicu
može da se promeni koristeći kontrole blica.
Povezani blic
Grupa
232 Opcioni blicevi
Indikator spremnosti blica
A Ponovno povezivanje
Dok god kanal, režim povezivanja i druga podešavanja ostaju ista,
WR-R10 će se automatski povezati na prethodno upareni blic kada
izaberete daljinski režim i Koraci 3–5 mogu da se preskoče. Lampica
LINK blica svetli zeleno kada se povezivanje uspostavi.
Opcioni blicevi 233
Prilagođavanje podešavanja blica
Nakon biranja Radio AWL za Kontrola
blica > Opcije bežičnog blica u meniju
fotografisanja fotografije, izaberite
Grupni blic, Brza bežična kontrola ili
Daljinsko ponavljanje za Daljinska
kontrola blica i prilagodite podešavanja
kao što su ispod opisana.
❚❚ Grupni blic
Izaberite ovu opciju da biste prilagodili podešavanja odvojeno
za svaku grupu.
1 C: Izaberite Grupni blic za Kontrola
blica > Daljinska kontrola blica u
meniju fotografisanja fotografije.
2 C: Izaberite Opcije grupnog blica.
Markirajte Opcije grupnog blica u
prikazu kontrole blica i pritisnite 2.
234 Opcioni blicevi
3 C: Izaberite režim kontrole blica.
Birajte režim kontrole blica i nivo blica
za glavni blic i blic u svakoj grupi:
• TTL: i-TTL kontrola blica.
• qA: Automatska blenda (dostupna
samo sa kompatibilnim blicevima).
• M: Izaberite nivo blica manuelno.
• – – (isključeno): Jedinice ne okidaju, a nivo blica ne može da se
prilagodi.
4 f: Grupirajte daljinske bliceve.
Birajte grupu (A–F) za svake daljinske bliceve. Glavni blic
može da kontroliše do 18 bliceva u bilo kojoj kombinaciji.
5 C/f: Kadrirajte snimak.
Kadrirajte snimak i sredite bliceve. Nakon aranžiranja
jedinica, snimite probni snimak da biste potvrdili da svi
blicevi funkcionišu. Nakon uređivanja jedinica, pritisnite
dugme i na prikazu informacije o blicu (0 243) i izaberite
M Testiraj blic da biste testirali okidanje jedinica i uverili se da
normalno funkcionišu.
6 C: Kadrirajte fotografiju, fokusirajte i snimajte.
Opcioni blicevi 235
❚❚ Brza bežična kontrola
Izaberite ovu opciju da biste kontrolisali ukupnu korekciju snage
blica za, i relativni balans između grupa A i B, dok manuelno
podešavate jačinu za grupu C.
1 C: Izaberite Brza bežična kontrola
za Kontrola blica > Daljinska
kontrola blica u meniju
fotografisanja fotografije.
2 C: Izaberite Opcije brze bežične
kontrole.
Markirajte Opcije brze bežične
kontrole u prikazu kontrole blica i
pritisnite 2.
3 C: Prilagodite podešavanja blica.
Birajte balans između grupa A i B.
Prilagodite korekciju snage blica za
grupe A i B.
236 Opcioni blicevi
Birajte režim kontrole blica i nivo blica
za jedinice u grupi C:
• M: Izaberite nivo blica manuelno.
• – –: Jedinice u grupi C ne okidaju.
4 f: Grupirajte daljinske bliceve.
Birajte grupu (A, B ili C). Glavni blic može da kontroliše do 18
bliceva u bilo kojoj kombinaciji.
5 C/f: Kadrirajte snimak.
Kadrirajte snimak i sredite bliceve. Nakon aranžiranja
jedinica, snimite probni snimak da biste potvrdili da svi
blicevi funkcionišu. Nakon uređivanja jedinica, pritisnite
dugme i na prikazu informacije o blicu (0 243) i izaberite
M Testiraj blic da biste testirali okidanje jedinica i uverili se da
normalno funkcionišu.
6 C: Kadrirajte fotografiju, fokusirajte i snimajte.
Opcioni blicevi 237
❚❚ Daljinsko ponavljanje
Kada je ova opcija izabrana, blic okida neprekidno dok je
zatvarač otvoren, stvarajući efekat višestruke ekspozicije.
1 C: Izaberite Daljinsko ponavljanje
za Kontrola blica > Daljinska
kontrola blica u meniju
fotografisanja fotografije.
2 C: Izaberite Opcije daljinskog
ponavljanja.
Markirajte Opcije daljinskog
ponavljanja u prikazu menija
kontrole blica i pritisnite 2.
3 C: Prilagodite podešavanja blica.
Birajte nivo blica (Jačina), maksimalan
broj puta koliko će blicevi okinuti
(Broj puta) i broj puta blic okida po
sekundi (Frekvencija).
Omogućite ili onemogućite izabrane
grupe. Izaberite ON (UKLJUČENO) da
biste omogućili izabranu grupu, – – da
biste onemogućili izabranu grupu.
238 Opcioni blicevi
4 f: Grupirajte daljinske bliceve.
Birajte grupu (A–F) za svake daljinske bliceve. Glavni blic
može da kontroliše do 18 bliceva u bilo kojoj kombinaciji.
5 C/f: Kadrirajte snimak.
Kadrirajte snimak i sredite bliceve. Nakon aranžiranja
jedinica, snimite probni snimak da biste potvrdili da svi
blicevi funkcionišu. Nakon uređivanja jedinica, pritisnite
dugme i na prikazu informacije o blicu (0 243) i izaberite
M Testiraj blic da biste testirali okidanje jedinica i uverili se da
normalno funkcionišu.
6 C: Kadrirajte fotografiju, fokusirajte i snimajte.
Opcioni blicevi 239
Dodavanje blica montiranog na šinu
Radio kontrolisani blicevi mogu da se
kombinuju sa bilo kojim sledećim blicevima
montiranim na šinu za blic i opremu
fotoaparata:
• SB-5000: Pre kačenja blica, podesite režim
radio kontrolisanog glavnog blica (d ikona
će se pojaviti na gornjem levom uglu prikaza) i birajte grupu ili
kontrolu blica daljinskog ponavljanja. Kada se jedinica jednom
prikači, podešavanja mogu da se prilagode koristeći kontrole
blica ili opcije navedene u menijima fotoaparata pod Opcije
grupnog blica > Glavni blic ili pod „M“ u prikazu Opcije
daljinskog ponavljanja.
• SB-910, SB-900, SB-800, SB-700, SB-600: Konfigurišite blic za
samostalnu upotrebu i koristite kontrole na blicu da biste
prilagodili podešavanja blica.
• SB-500, SB-400, SB-300: Montirajte jedinicu na fotoaparatu i
prilagodite podešavanja koristeći opciju na fotoaparatu Opcije
grupnog blica > Glavni blic.
240 Opcioni blicevi
Korekcija snage blica
Korekcija snage blica može da
se koristi za prilagođavanje
nivoa glavnih i daljinskih
bliceva od −3 do +1 EV u
koracima od 1/3 EV. Da biste
izabrali vrednost korekcije
W (M) dugme
snage blica, pritisnite W (M)
dugme i rotirajte pomoćni
komandni točkić dok se željena
vrednost ne pokaže na kontrolnom displeju.
±0 EV
(W/M dugme pritisnuto)
–0,3 EV
Pomoćni
komandni točkić
+1,0 EV
Kada je glavni blic ili daljinski blic podešen na TTL ili qA i
korekcija snage blica na vrednost koja nije ±0,0, Y ikona će se
prikazati na kontrolnom displeju i tražilu, a trenutna vrednost za
korekciju snage blica može da se pregleda pritiskajući W (M).
Normalna jačina blica može da se vrati podešavanjem korekcije
snage blica na ±0,0. Korekcija snage blica nije resetovana kada
se fotoaparat isključi.
A Takođe pogledajte
Za informacije u vezi sa:
• Biranjem veličine inkremenata dostupnih za korekciju snage blica,
pogledajte A > Prilagođeno podešavanje b3 (Vred. koraka korek.
eksp./blica, 0 115).
• Biranjem da li će korekcija snage blica biti primenjena pored
korekcije ekspozicije kada se blic koristi, pogledajte A > Prilagođeno
podešavanje e3 (Korekcija ekspozicije za blic, 0 127).
Opcioni blicevi 241
Optički/radio AWL
Optički i radio AWL mogu da se zajedno
koriste. Radio kontrola blica se nudi od strane
WR-R10 povezanog na fotoaparat (zahteva
WR-A10 WR adapter), optička kontrola od
strane SU-800 kontrolora blica ili SB-910,
SB-900, SB-800, SB-700 ili SB-500 blica
montiranog na šinu za blic i opremu fotoaparata. Pre nego što
nastavite, uspostavite bežičnu vezu između radio kontrolisanih
bliceva i WR-R10. Ako je SB-500 montiran na šinu za blic i
opremu fotoaparata, izaberite Optički/radio AWL za Kontrola
blica > Opcije bežičnog blica u meniju fotografisanja
fotografije (0 42); sa drugim blicevima ili SU-800, ova opcija je
izabrana automatski.
Jedina dostupna opcija za Daljinska
kontrola blica (0 43) će biti Grupni blic.
Birajte grupu (A–F) za svake daljinske
bliceve. Postavite optički kontrolisane
bliceve u grupe A do C i radio
kontrolisane jedinice u grupe D do F (da
biste prikazali opcije za grupe D do F,
pritisnite 1 ili 3 na prikazu opcija grupnog blica).
242 Opcioni blicevi
Informacije o pregledanju blica
Fotoaparat može da prikaže informacije o blicu za SB-5000 i
SB-500 bliceve montirane na šinu za blic i opremu fotoaparata i
konfigurisane kao glavni blic za optički AWL, kao i za daljinske
bliceve kontrolisane putem radio AWL-a koristeći WR-R10. Da
biste videli informacije o blicu u toku fotografisanja tražilom,
pritisnite R dugme da biste prikazali informacije o
fotografisanju i zatim pritisnite R dugme opet. Prikazana
informacija se razlikuje u zavisnosti od režima kontrole blica.
R dugme
A Podešavanje menjanja blica
Podešavanja blica mogu da se promene
pritiskajući dugme i na prikazu informacija
o blicu. Dostupne opcije se razlikuju u
zavisnosti od blica i izabranih podešavanja.
Takođe možete probno da testirate blic.
Opcioni blicevi 243
❚❚ Grupni blic
1
2
3
5
6
4
1 Indikator spremnosti blica 1
2 Daljinska kontrola blica ...............43
FP indikator.................................. 126
3 Režim daljinske kontrole blica 2
.............................................. 222, 234
4 Režim kontrole grupnog blica 3
..........................................................42
Režim grupnog blica ........ 222, 234
Nivo blica (jačina)/korekcija snage
blica .................................... 222, 234
5 Kanal 2 ................................... 222, 230
6 Režim povezivanja ..................... 180
❚❚ Brza bežična kontrola
1
2
3
4
5
6
244 Opcioni blicevi
7
8
1 Indikator spremnosti blica 1
2 Daljinska kontrola blica ...............43
FP indikator.................................. 126
3 Režim daljinske kontrole blica 2
..........................................................42
4 A : B odnos .......................... 224, 236
5 Korekcija snage blica........ 224, 236
6 Režim kontrole blica grupe C i nivo
blica (jačina) ...................... 224, 236
7 Kanal 2 ................................... 224, 230
8 Režim povezivanja ..................... 180
❚❚ Daljinsko ponavljanje
1
4
5
6
2
3
7
8
1
2
3
4
5
6
7
8
Indikator spremnosti blica 1
Daljinska kontrola blica............... 43
Nivo blica (jačina) .............. 227, 238
Režim daljinske kontrole blica 2
......................................................... 42
Emitovan broj (broj puta)
.............................................. 227, 238
Frekvencija .......................... 227, 238
Grupni status (omogućen/
onemogućen).................... 227, 238
Kanal 2 ................................... 227, 230
Režim povezivanja ..................... 180
1 Prikazano na radio AWL-u kada su svi blicevi spremni.
2 Optički AWL je naveden od strane Y, radio AWL od strane Z, zajednički optički i radio AWL
od strane Y i Z. Optički AWL kanal za zajednički optički i radio AWL je prikazan samo kada
se SB-500 koristi kao glavni blic.
3 Ikone su prikazane za svaku grupu kada se zajednički optički i radio AWL koristi.
A Podešavanja informacija o blicu i fotoaparata
Prikaz informacija blica pokazuje izabrana
podešavanja fotoaparata, uključujući režim
ekspozicije, brzinu zatvarača, blendu i ISO
osetljivost.
Opcioni blicevi 245
Tehničke napomene
Pročitajte ovo poglavlje za informacije u vezi programa
ekspozicije fotoaparata, povezivanja na druge uređaje i
kompatibilnih dodataka.
Program ekspozicije
Program ekspozicije za automatski programirano je prikazan na
sledećem grafikonu:
12
14
f/1
16 15
f/1,4
16
17
18
19
20
f/5,6
f/8
f/1,4 − f/16
Blenda
f/2,8
1
/3
f/2
f/4
21
f/11
22
f/16
23
f/22
f/32
13
11
9
10
8
7
5
6
3
4
2
0
1
-1
-3
-2
]
V
[E
-4
ISO 100; objektiv sa maksimalnim otvorom blende od f/1,4 i
minimalnim otvorom blende od f/16 (npr. AF-S NIKKOR 50 mm
f/1,4G)
30" 15" 8" 4"
2"
1"
1/2
1/4 1/8 1/15 1/30 1/60 1/125 1/250 1/500 1/1000 1/2000 1/4000 1/8000
Brzina zatvarača (sekunde)
Maksimalne i minimalne vrednosti se za EV razlikuju od ISO
osetljivosti; gornji grafikon pretpostavlja da se koristi ISO
osetljivost od ISO 100 ekvivalentan. Kada se koristi matrix
merenje, vrednosti iznad 16 1/3 EV su smanjene na 16 1/3 EV.
246 Tehničke napomene
Povezivanja
Instaliranje ViewNX-i
Za fino podešavanje fotografija i otpremanje i pregled slika,
preuzmite najnoviju verziju ViewNX-i instalatera sa sledeće
lokacije na mreži i sledite instrukcije na ekranu da biste završili
instalaciju. Internet povezivanje je neophodno. Za zahteve
sistema i druge informacije, pogledajte Nikon lokaciju na mreži
za svoju regiju.
http://downloadcenter.nikonimglib.com/
A Capture NX-D
Koristite Nikonov Capture NX-D softver za fino podešavanje fotografije
ili promenite podešavanja za NEF (RAW) slike i sačuvajte ih u drugim
formatima. Capture NX-D je dostupan za preuzimanje sa:
http://downloadcenter.nikonimglib.com/
Tehničke napomene 247
Kopiranje slika na računar
Pre nastavljanja, postarajte se da ste instalirali ViewNX-i (0 247).
1 Povežite USB kabl.
Nakon što isključite fotoaparat i postarate se da je
memorijska kartica ubačena, povežite dostavljeni USB kabl
kao što je prikazano i uključite fotoaparat.
D USB razdelnici
Povežite fotoaparat direktno na računar; ne povezujte kabl putem
USB razdelnika ili tastature.
A Koristite pouzdan izvor napajanja
Da biste se postarali da prenos podataka ne bude prekinut,
postarajte se da punjiva baterija fotoaparata bude u potpunosti
napunjena.
A Povezivanje kablova
Postarajte se da fotoaparat bude isključen kada povezujete ili
prekidate povezivanje kablova interfejsa. Ne koristite silu niti
pokušavajte da ubacite konektore pod uglom.
248 Tehničke napomene
2 Pokrenite Nikon Transfer 2 komponentu ViewNX-i.
Ako se poruka prikaže u kojoj se od vas traži da promenite
program, izaberite Nikon Transfer 2.
D U toku transfera
Ne isključujte fotoaparat niti prekidajte povezivanje USB kabla dok
je transfer u toku.
A Windows 7
Ako se prikaže sledeći dijalog, izaberite Nikon Transfer 2 kao što je
ispod opisano.
1 Pod Import pictures and videos
(Uvezi slike i video), kliknite na
Change program (Promeni
program). Dijalog izbora programa
će se prikazati; izaberite
Nikon Transfer 2 i kliknite na OK.
2 Dvaput kliknite .
A Windows 10 i Windows 8.1
Windows 10 i Windows 8.1 mogu da
prikažu poruku o automatskoj
reprodukciji kada se fotoaparat poveže.
Taknite ili kliknite dijalog i zatim taknite
ili kliknite na Nikon Transfer 2 da biste
izabrali Nikon Transfer 2.
A macOS/OS X
Ako se Nikon Transfer 2 ne pokrene automatski, proverite da li je
fotoaparat povezan, a zatim pokrenite Image Capture (aplikaciju
koja dolazi sa macOS ili OS X) i izaberite Nikon Transfer 2 kao
aplikaciju koja se otvara kada se fotoaparat detektuje.
Tehničke napomene 249
3 Kliknite na Start Transfer (Pokreni prenos).
Slika na memorijskoj kartici će se kopirati na računar.
Start Transfer (Pokreni prenos)
4 Prekinite povezivanje.
Kada se prenos završi, isključite fotoaparat i prekinite
povezivanje USB kabla.
A Za više informacija
Obratite se pomoći na mreži za više informacija o korišćenju ViewNX-i.
250 Tehničke napomene
Eternet i bežične mreže
Kada je povezan sa fotoaparatom putem dostavljenog USB
kabla, opcioni WT-7 bežični predajnik (0 261) može da se koristi
za povezivanje na računare ili ftp servere putem bežičnih ili
eternet mreža.
❚❚ Izbor režima
Sledeći režimi su dostupni kada je fotoaparat povezan na mrežu
koristeći opcioni WT-7 bežični predajnik:
Režim
FTP otpremanje
Prenos slika
Kontrola
fotoaparata
HTTP server
Funkcija
Otpremanje postojećih fotografija i filmova na
računar ili ftp server, ili otpremanje novih fotografija
čim se snime.
Kontrolišite fotoaparat koristeći opcioni
Camera Control Pro 2 softver i sačuvajte nove
fotografije i filmove direktno na računar.
Pregledajte i snimite slike iz daljine koristeći računar
koji ima pretraživač ili pametan uređaj.
Za informacije o korišćenju opcionih bežičnih predajnika,
pogledajte uputstva koja su dostavljena sa uređajem. Postarajte
se da ažurirate sav povezan softver na najnovije verzije.
Tehničke napomene 251
D U toku transfera
Funkcije koje su nedostupne u toku prenosa (ili dok se slike prenose
putem eterneta ili bežičnih mreža ili dok slike tek treba da se pošalju)
su:
• Snimanje filma i reprodukcija
• Bešumna fotog. sa živim prik. slike > Uključeno (Režim 2) u
meniju fotografisanja fotografije (0 81)
A Filmovi
Filmovi mogu da se otpreme u režimu prenosa ako je fotoaparat
povezan na eternet ili bežičnu mrežu i Automatsko slanje ili Pošalji
fasciklu nije izabrano za Mreža > Opcije.
D HTTP režim servera
Funkcije koje su nedostupne u http server režimu su:
• Uključeno snimanje i reprodukcija filma na fotoaparatu
• Bešumna fotog. sa živim prik. slike > Uključeno (Režim 2) u
meniju fotografisanja fotografije (0 81)
D Pošalji fasciklu
Ako fascikla izabrana za Mreža > Opcije > Pošalji fasciklu u meniju
podešavanja sadrži više od 1000 datoteka, samo prvih 1000 (počev od
najnižeg broja datoteke) će se otpremiti na odredište.
A Bežični predajnici
Glavna razlika između WT-7 i WT-7A/B/C je u broju podržanih kanala;
osim ako nije drugačije navedeno, sve reference na WT-7 se takođe
primenjuju na WT-7A/B/C.
252 Tehničke napomene
Štampanje fotografija
Izabrane JPEG slike mogu da se štampaju na PictBridge
štampaču direktno povezanim na računar.
❚❚ Povezivanje štampača
Povežite fotoaparat koristeći dostavljeni USB kabl. Ne koristite
silu niti pokušavajte da ubacite konektore pod uglom.
Kada su fotoaparat i štampač uključeni, ekran dobrodošlice će se
prikazati na monitoru, posle čega će se pojaviti PictBridge prikaz
reprodukcije.
D Izbor fotografija za štampanje
Slike kreirane pri podešavanjima kvaliteta slike NEF (RAW) ili TIFF (RGB)
(0 46) ne mogu da se izaberu za štampanje. JPEG kopije NEF (RAW)
slika mogu da se kreiraju koristeći opciju Obrada NEF (RAW) u meniju
retuširanja (0 197).
A Štampanje putem direktnog USB povezivanja
Postarajte se da je punjiva baterija u potpunosti napunjena ili koristite
opcioni AC adapter i priključak napajanja. Kada snimate fotografije za
štampanje putem direktnog USB povezivanja, podesite Kolorni
prostor na sRGB (0 56).
A Takođe pogledajte
Pogledajte Korisničko uputstvo za informacije o tome šta raditi ako se
greška pojavi u toku štampanja.
Tehničke napomene 253
❚❚ Štampanje slika jedna po jedna
1 Prikaz željene slike.
Pritisnite 4 ili 2 da biste pregledali dodatne slike. Pritisnite X
dugme da biste zumirali na trenutni kadar (pritisnite K da
biste izašli iz zumiranja). Da biste videli šest slika u isto vreme,
pritisnite dugme W (M). Koristite višenamenski birač da biste
markirali slike ili pritisnite X dugme da biste prikazali
markiranu sliku u punom kadru. Da biste pregledali slike na
drugim lokacijama, pritisnite W (M) kada su sličice prikazane
i izaberite željenu karticu i fasciklu.
2 Podesite opcije štampanja.
Pritisnite J da biste prikazali sledeće stavke, zatim pritisnite 1
ili 3 da biste markirali stavku i pritisnite 2 da biste pregledali
opcije (samo opcije podržane od strane trenutnog štampača
su navedene; da biste koristili podrazumevanu opciju,
izaberite Podrazumevano za štampač). Nakon biranja opcije,
pritisnite J da biste se pravili na meni podešavanja štampača.
Opcija
Veličina
stranice
Opis
Odaberite veličinu stranice.
Ova opcija je navedena samo kada se slike štampaju
Broj kopija jedna po jedna. Pritisnite 1 ili 3 da biste izabrali broj
kopija (maksimalno 99).
Ivica
Izaberite da li ćete kadrirati fotografije u belim ivicama.
Štampa Birajte da li ćete štampati vremena i datume snimanja
datuma na fotografijama.
Ova opcija je navedena samo kada se slike štampaju
jedna po jedna. Da biste izašli bez isecanja, markirajte
Bez isecanja i pritisnite J. Da biste isekli trenutnu sliku,
markirajte Iseci i pritisnite 2. Dijalog izbora isecanja će
Isecanje se prikazati; pritisnite X da biste povećali veličinu
isecanja, W (M) da biste je smanjili i koristite
višenamenski birač da biste pozicionirali isecanje.
Imajte na umu da kvalitet štampanja može da opadne
ako se mala isecanja štampaju pri velikim veličinama.
254 Tehničke napomene
3 Pokreni štampanje.
Izaberite Pokreni štampanje i pritisnite J za pokretanje
štampanja. Za otkazivanje pre nego što su se sve kopije
odštampale, pritisnite J.
❚❚ Štampanje više slika
1 Prikaz PictBridge menija.
Pritisnite G dugme u prikazu reprodukcije PictBridge.
2 Izaberite opciju.
Markirajte jednu od sledećih opcija i pritisnite 2.
• Izbor za štampu: Izaberite slike za štampanje. Koristite
višenamenski birač da biste markirali slike (da biste
pregledali slike na drugim lokacijama, pritisnite W (M) i
izaberite željenu karticu i fasciklu; da biste prikazali
trenutnu sliku na punom ekranu, pritisnite i držite X
dugme) i, držeći L (Z/Q) dugme pritisnuto, pritisnite 1
ili 3 da biste birali broj štampi (maksimalno 99). Da biste
poništili sliku, podesite broj štampe na nula.
• Indeks štampa: Da biste kreirali indeks štampe svih JPEG slika na
memorijskoj kartici, nastavite ka Koraku 3. Imajte na umu da ako
memorijska kartica sadrži više od 256 slike, samo će se prvih 256
slika odštampati. Upozorenje će se prikazati ako je veličina
stranice izabrana u Koraku 3 premala za indeks štampu.
3 Podesite opcije štampanja.
Prilagodite podešavanja štampača kao što je opisano u
Koraku 2 „Štampanje slika jedna po jedna“ (0 254).
4 Pokreni štampanje.
Izaberite Pokreni štampanje i pritisnite J za pokretanje
štampanja. Za otkazivanje pre nego što su se sve kopije
ištampale, pritisnite J.
Tehničke napomene 255
Pregled fotografija na TV-u
Opcioni High-Definition Multimedia Interface (HDMI) kabl
(0 264) ili tip C HDMI kabla (dostupan odvojeno od drugih
prodavaca) može da se koristi za povezivanje fotoaparata na
video uređaje visoke definicije. Uvek isključite fotoaparat pre
nego što povežete ili prekinete povezivanje HDMI kabla.
Povezivanje na fotoaparat
Povezivanje na uređaj visoke
definicije (birajte kabl sa
konektorom za HDMI uređaj)
Podesite uređaj na HDMI kanal, zatim uključite fotoaparat i
pritisnite K dugme. Tokom reprodukcije, slike će se prikazati na
ekranu televizora. Jačina zvuka može da se prilagodi koristeći
kontrole televizora; kontrole fotoaparata ne mogu da se koriste.
256 Tehničke napomene
❚❚ HDMI opcije
Opcija HDMI u meniju podešavanja (0 178) kontroliše izlaznu
rezoluciju i druge napredne HDMI opcije.
Izlazna rezolucija
Odaberite format za jačinu slika na HDMI
uređaju. Ako je Automatska izabrano,
fotoaparat će automatski izabrati
odgovarajući format.
Kont. snim. eksternim uređajem
Omogućavanje kont. snim. eksternim uređajem dopušta
kontrolama fotoaparata da se koriste za pokretanje i
zaustavljanje snimanja kada je fotoaparat povezan putem HDMI
na drugi snimač koji podržava Atomos Open Protocol (Atomos
SHOGUN, NINJA ili SUMO serije snimača monitora) Ikona će se
prikazati na monitoru fotoaparata: A je prikazano u živom
prikazu slike filma, dok je B prikazano u toku snimanja filma
(imajte na umu da kontrole fotoaparata ne mogu da se koriste za
snimanje filma kada je izabrano 3840 × 2160 ili 1920 × 1080
usporeno za veličinu slike; koristite kontrole na snimaču). U toku
snimanja, proverite snimač i prikaz snimača da biste se postarali
da je segment filma sačuvan na uređaj. Imajte na umu da ćete u
zavisnosti od snimača možda morati da prilagodite podešavanja
snimača; za više informacija, pogledajte uputstvo dostavljeno sa
snimačem.
Tehničke napomene 257
Napredno
Opcija
Opis
Automatski se preporučuje u većini situacija. Ako
fotoaparat nije u mogućnosti da odredi pravilni RGB
video signal izlaznog opsega za HDMI uređaj, možete
da izaberete između sledećih opcija:
• Ograničeni opseg: Za uređaje sa RGB opsegom ulaznog
Izlazni opseg
video signala od 16 do 235. Izaberite ovu opciju ako
primetite gubitak detalja u senkama.
• Puni opseg: Za uređaje sa RGB opsegom ulaznog video
signala od 0 do 255. Izaberite ovu opciju ako su senke
„izbeljene“ ili previše svetle.
Veličina izlaznog Izaberite horizontalno i vertikalno pokrivanje slike za
prikaza
HDMI jačinu od 95% ili 100%.
Ako je Isključeno izabrano kada je fotoaparat povezan
na HDMI uređaj, informacije o fotografisanju se neće
prikazati na monitoru u toku fotografisanja živog
Info na živom
prikaza slike. Imajte na umu da bez obzira na izabranu
prikazu slike
opciju, informacije o fotografisanju nisu prikazane pri
veličinama slike filma od 1920 × 1080 (usporeno) ili
3840 × 2160 (0 84).
Izaberite Uključeno da biste oslikavali HDMI prikaz na
monitoru fotoaparata, Isključeno da biste isključili
monitor fotoaparata kako biste sačuvali napajanje
(imajte na umu da bez obzira na izabranu opciju,
Dvojni monitor
monitor fotoaparata ostaje uključen pri veličini slike
filma od 1920 × 1080 sporog kretanja ili 3840 × 2160;
0 84). Dvojni monitor se automatski uključuje kada je
Info na živom prikazu slike Isključeno.
258 Tehničke napomene
A Reprodukcija televizora
Upotreba AC adaptera i priključka napajanja (dostupni odvojeno) se
preporučuje za produženu reprodukciju. Ako ivice fotografija nisu
vidljive na prikazu televizora, izaberite 95% za HDMI > Napredno >
Veličina izlaznog prikaza (0 258).
A Projekcija slajdova
Opcija Projekcija slajdova u meniju reprodukcije može da se koristi za
automatsku reprodukciju (0 29).
D Dvojni monitor
Bez obzira na izabranu opciju za Dvojni monitor, slike se neće
prikazati na monitoru fotoaparata ako je Uključeno (Režim 2)
izabrano za Bešumna fotog. sa živim prik. slike u meniju
fotografisanja fotografije (0 81).
A Korišćenje uređaja za snimanje od drugih prodavaca
Sledeća podešavanja se preporučuju kada koristite uređaje za
snimanje od drugih prodavaca:
• HDMI > Napredno > Veličina izlaznog prikaza: 100%
• HDMI > Napredno > Info na živom prikazu slike: Isključeno
Tehničke napomene 259
Ostali dodaci
Dostupni su razni dodaci za D850.
Izvori
napajanja
• EN-EL15a punjiva Li-jonska baterija (0 189): Dodatne
EN-EL15a punjive baterije su dostupne od lokalnih
prodavaca i Nikon servisnih predstavnika. EN-EL15b/
EN-EL15 punjive baterije takođe mogu da se koriste.
• MH-25a punjač baterije: MH-25a može da se koristi za
ponovno punjenje EN-EL15a punjivih baterija. MH-25
punjači baterija takođe mogu da se koriste.
• MB-D18 vertikalni rukohvat sa nosačem više tipova baterija
(0 149, 187, 188): MB-D18 je opremljen sa dugmetom
okidača, Fn dugme, AF-ON dugme, višenamenski birač i
glavni i pomoćni komandni točkići za poboljšan rad
kada se snimaju fotografije u portret (visokoj)
orijentaciji. Kada priključujete MB-D18, uklonite kontakt
poklopac MB-D18 fotoaparata. BL-5 poklopac ležišta
baterije i MH-26a ili MH-26 punjač baterije neophodni
su ako se koriste EN-EL18c punjive baterije. EN-EL18b,
EN-EL18a i EN-EL18 punjive baterije takođe mogu da se
koriste. Maksimalna brzina napredovanja slika se
razlikuje od tipa baterije; cifre ispod su prosečni
maksimalni brojevi slika u sekundi dostupni sa
kontinualnim servom AF, manuelnom ili automatskom
ekspozicijom sa prioritetom zatvarača, brzinom
zatvarača od 1/250 s ili bržom i drugim podešavanjima pri
podrazumevanim vrednostima.
Režim okidanja
Tip punjive baterije
CH
CL
EN-EL15a/AA
7 fps
1– 6 fps
EN-EL18c
9 fps
1–8 fps
Broj slika koje mogu da se snime u jednom rafalu takođe
se razlikuje od izvora napajanja; za više informacija,
pogledajte „Kapacitet bafera“ (0 269).
260 Tehničke napomene
Izvori
napajanja
Filteri
Bežični
predajnici
(0 251)
• EP-5B priključak napajanja, EH-5c i EH-5b AC adapteri: Ovi dodaci
mogu da se koriste za napajanje fotoaparata tokom
dužeg vremenskog perioda. EP-5B je neophodan za
povezivanje fotoaparata na EH-5c/EH-5b; pogledajte
„Kačenje priključka napajanja i AC adaptera“ (0 271) za
detalje. Imajte na umu da kada se fotoaparat koristi sa
MB-D18, EP-5B mora da se ubaci u MB-D18, ne u
fotoaparat. Ne pokušavajte da koristite fotoaparat sa
priključcima napajanja ubačenim i u fotoaparat i u
MB-D18.
• Filteri namenjeni za fotografisanje sa specijalnim
efektima će možda uticati na autofokus ili na elektronski
daljinomer.
• D850 ne može da se koristi sa linearnim polarizacionim
filterima. Koristite C-PL ili C-PLII cirkularni polarizacioni
filter umesto ovih.
• Filteri neutralne boje (NC) se preporučuju za zaštitu
objektiva.
• Da biste sprečili duh efekat, korišćenje filtera se ne
preporučuje kada je subjekat kadriran nasuprot jakog
svetla ili kada je izvor jakog svetla u kadru.
• Merenje sa prioritetom centra se preporučuje sa
filterima sa faktorima korekcije ekspozicije (faktorima
filtera) 1× (Y44, Y48, Y52, O56, R60, X0, X1, C-PL, ND2S,
ND4, ND4S, ND8, ND8S, ND400, A2, A12, B2, B8, B12).
Pogledajte uputstvo za filter za detalje.
• WT-7 bežični predajnik: Koristite WT-7 za otpremanje slika
putem bežične mreže, da biste kontrolisali fotoaparat
od računara koji pokreće Camera Control Pro 2
(dostupan odvojeno), ili da biste daljinski snimili ili
pretraživali slike sa računara ili pametnog uređaja.
Napomena: Bežična mreža i neko osnovno znanje o mreži je neophodno
kada se koristi bežični predajnik. Postarajte se da ažurirate softver bežičnog
predajnika na najnoviju verziju.
Tehničke napomene 261
Bežični
predajnici
(0 251)
• Zaptivke USB kabla i poklopci priključka: Koristite UF-4
poklopac priključka za USB kablove i UF3-RU14 zaptivku
USB kabla da biste sprečili slučajan prekid povezivanja.
Pre povezivanja kabla, prikačite UF-4 na kraj fotoaparata
i UF3-RU14 na kraj koji se povezuje na bežični predajnik.
UF-4 (kaži se na konektor za fotoaparat)
UF3-RU14 (kači se na konektor za WT-7)
262 Tehničke napomene
Wireless
remote
controllers
(Bežični
daljinski
kontroleri)
(0 180, 181)
• WR-R10 Wireless Remote Controller (Bežični daljinski kontroler)/
WR-T10 Wireless Remote Controller (Bežični daljinski kontroler):
Kada je WR-R10 bežični daljinski kontroler prikačen na
desetopinski konektor koristeći WR-A10 adapter,
fotoaparat može da se bežično kontroliše koristeći
WR-T10 bežični daljinski kontroler. WR-R10 takođe
može da se koristi za kontrolu jedinica blica koje su
radio kontrolisane.
• WR-1 Wireless Remote Controller (Bežični daljinski kontroler):
WR-1 jedinice se koriste sa WR-R10 ili WR-T10 bežičnim
daljinskim kontrolerima ili sa drugim WR-1 daljinskim
kontrolerima, sa WR-1 jedinica koje funkcionišu ili kao
predajnici ili kao prijemnici. Na primer, WR-1 može da se
zakači na desetopinski konektor i da se koristi kao
prijemnik, dopuštajući zatvaraču da se daljinski okine
od strane drugog WR-1 koji radi kao predajnik. WR-A10
WR adapter je neophodan kada koristite WR-R10.
Napomena: Postarajte se da firmver za WR-R10 i WR-1 bude ažuriran na
najnoviju verziju. Za informacije o ažuriranjima firmvera, pogledajte Nikon
lokaciju na mreži za vaše područje.
Dodaci okulara • DK-19 gumeni štitnik okulara: DK-19 čini da se slika na tražilu
tražila
lakše vidi, sprečavajući zamor oka.
• DK-17C prilagođavanje dioptrije tražila objektiva: Da biste izašli
u susret individualnim razlikama u vidu, objektivi tražila
su dostupni sa dioptrijama od –3, –2, 0, +1 i +2 m–1.
Koristite prilagođavanje dioptrije objektiva samo ako
željeni fokus ne može da se dostigne sa ugrađenim
kontrolama podešavanja dioptrije (–3 do +1 m–1).
Testirajte prilagođavanje objektiva dioptrije pre
kupovine da biste se postarali da je željeni fokus
dostignut.
• DK-17M uveličavajući okular: DK-17M uveličava pogled kroz
tražilo za otprilike 1,2× za veću preciznost kada
kadrirate.
• DG-2 uveličavajuće staklo okulara: DG-2 uveličava scene pri
centru tražila za precizniji fokus. DK-18 adapter okulara
(dostupan odvojeno) je neophodan.
Tehničke napomene 263
Dodaci okulara • DK-18 adapter okulara: DK-18 se koristi kada se kači DG-2
tražila
uveličavanje ili DR-3 tražilo pod pravim uglom na D850.
• DK-14 okular za tražilo protiv magljenja/DK-17A okular za tražilo
protiv magljenja: Ovi okulari tražila sprečavaju
zamagljenje u vlažnim ili hladnim uslovima.
• DK-17F nalazač okulara sloja fluora: Zaštitno staklo sadrži sloj
fluora koji se lako čisti na obe površine.
• DR-5 tražilo pod pravim uglom/DR-4 tražilo pod pravim uglom:
DR-5 i DR-4 se kaže na okular tražila pri pravim uglom,
dopuštajući da slika na tražilu bude pregledala od gore
kada je fotoaparat u horizontalnoj poziciji
fotografisanja. DR-5 podržava prilagođavanje dioptrije i
može da uveliča pogled kroz tražilo za 2× veću
preciznost kada se kadrira (imajte na umu da ivice kadra
neće biti vidljive kada je pogled uveličan).
HDMI kablovi HC-E1 HDMI kabl: HDMI kabl sa C tipom konektora za
(0 256)
povezivanje na fotoaparat i A tipom konektora za
povezivanje na HDMI uređaje.
Softver
Camera Control Pro 2: Daljinski kontrolišite fotoaparat sa
računara i sačuvajte fotografije direktno na hard disk
računara. Kada se Camera Control Pro 2 koristi za
snimanje fotografija direktno na računar, indikator
povezivanja računara (c) će se pojaviti na kontrolnom
displeju.
Napomena: Koristite najnovije verzije Nikon softvera; pogledajte Nikonovu
lokaciju na mreži za svoju regiju zarad najnovijih informacija u vezi podržanih
operativnih sistema. Pri podrazumevanim podešavanjima, Nikon Message
Center 2 će periodično proveriti ažuriranja za Nikon softver i firmver dok ste
ulogovani na nalog na računaru, a računar je povezan sa internetom. Poruka
je automatski prikazana kada se ažuriranje pronađe.
264 Tehničke napomene
Poklopac tela BF-1B poklopac tela/BF-1A poklopac tela: Poklopac tela čuva
ogledalo, ekran tražila i senzor slike od prašine kada
objektiv nije na mestu.
Dodaci
D850 je opremljen sa desetopinskim daljinskim izvodom
daljinskog
za daljinsku kontrolu i automatsko fotografisanje. Izvod je
izvoda
opremljen poklopcem, koji štiti kontakte kada se izvod ne
koristi. Sledeći dodaci mogu da se koriste (sve dužine su
približne):
• MC-22 žičana daljinska kontrola/MC-22A žičana daljinska kontrola:
Daljinsko okidanje zatvarača sa plavim, žutim i crnim
izvodima za povezivanje na daljinski uređaj sa okidačem
zatvarača, dopuštajući kontrolu putem zvuka ili
elektronskih signala (dužina 1 m).
• MC-30 žičana daljinska kontrola/MC-30A žičana daljinska kontrola:
Daljinsko okidanje zatvarača; može da se koristi da bi se
smanjilo podrhtavanje fotoaparata (dužina 80 cm).
• MC-36 žičana daljinska kontrola/MC-36A žičana daljinska kontrola:
Daljinsko okidanje zatvarača; može da se koristi za
intervalsko fotografisanje ili da bi se smanjilo
podrhtavanje fotoaparata ili da bi zatvarač bio otvoren
u toku vremenske ekspozicije (dužina 85 cm).
• MC-21 produžni kabl/MC-21A produžni kabl: Može da se poveže
na ML-3 ili MC-serije 20, 22, 22A, 23, 23A, 25, 25A, 30,
30A, 36 ili 36A. Samo jedna MC-21 ili MC-21A može da se
koristi odjednom (dužina 3 m).
• MC-23 spojni kabl/MC-23A spojni kabl: Povezuje dva
fotoaparata sa desetopinskim konektorom za simultanu
operaciju (dužina 40 cm).
• MC-25 adapter kabl/MC-25A adapter kabl: Desetopinski do
dvopinski adapter kabla za povezivanje na uređaje sa
dvopinskim izvodima, uključujući MW-2 radio
kontrolisani paket, MT-2 intervalometar i ML-2
modularni kontrolni paket (dužina 20 cm).
Tehničke napomene 265
• WR-A10 WR adapter: Adapter koji se koristi za povezivanje
WR-R10 bežičnih daljinskih kontrolera na fotoaparate sa
desetopinskim konektorima.
• GP-1 GPS/GP-1A GPS (0 179): Snima geografsku širinu,
dužinu, visinu i UTC vreme sa slikama. Imajte na umu da
se proizvodnja GP-1/GP-1A jedinica okončala.
• ML-3 komplet za daljinsku kontrolu: Dopušta infracrvenu
daljinsku kontrolu pri rastojanjima do 8 m.
Mikrofoni
• ME-1 stereo mikrofon: Povežite ME-1 na utičnicu mikrofona
fotoaparata da biste snimili stereo zvuk i smanjili
mogućnost hvatanja šumova opreme (kao što su zvuci
koje proizvodi objektiv u toku autofokusiranja).
• ME-W1 Wireless Microphone (ME-W1 bežični mikrofon): Koristite
ovaj bežični Bluetooth mikrofon za snimanje van
fotoaparata.
Poklopac šine BS-3 poklopac šine za blic i opremu/BS-1 poklopac šine za blic i
za blic i
opremu: Poklopac koji štiti šinu za blic i opremu. Šina za
opremu
blic i opremu se koristi za opcione bliceve.
Dostupnost može da varira u zavisnosti od zemlje ili regiona. Pogledajte našu lokaciju na mreži ili
brošure za najnovije informacije.
Dodaci
daljinskog
izvoda
266 Tehničke napomene
A HDMI/USB kabl klip
Da biste sprečili slučajno isključivanje, prikačite dostavljeni klip na
HDMI kablove ili na dostavljeni USB kabl kao što je prikazano
(ilustracija prikazuje USB kabl; imajte na umu da klip možda neće
odgovarati svim HDMI kablovima drugih proizvođača). Neka monitor
bude u poziciji skladištenja kada koristite klip za kabl.
HDMI kabl ide ovde
HDMI kabl ide ovde
HDMI kabl ide ovde
USB kabl
HDMI kabl i USB kabl se
koriste istovremeno
Tehničke napomene 267
A Priključivanje i uklanjanje poklopca šine za blic i opremu
Poklopac šine za blic i opremu (odvojeno
dostupan) sklizne u šinu za blic i opremu kao
što je prikazano.
Da biste uklonili poklopac, čvrsto držite
fotoaparat, pritisnite poklopac na dole uz
palac i skliznite ga u prikazanom smeru.
A Priključivanje i uklanjanje dostavljenog okulara
Nakon zatvaranja zatvarača okulara i
okidanja bravice (q), nežno uhvatite
dostavljeni DK-17F okular sa dva prsta i
rotirajte ili uklonite kao što je prikazano (w).
Da biste ponovo spojili, rotirajte okular u
suprotnom smeru. Opcioni okulari mogu da
se priključe i uklone na isti način.
268 Tehničke napomene
Kapacitet bafera
Menjanje EN-EL15a punjive baterije ubačene u opcioni MB-D18
vertikalni rukohvat sa nosačem više tipova baterija za EN-EL18c
menja kapacitet bafera. Sledeća tabela prikazuje maksimalni
broj ekspozicija (od septembra 2017. godine) koje mogu da se
sačuvaju u baferu u režimu okidanja CH pri ISO osetljivosti od
ISO 100 kada je 64 GB Sony QD-G64E XQD kartica ubačena; pravi
kapacitet varira sa tipom kartice i uslova fotografisanja (na
primer, kapacitet bafera može da opadne pri kvalitetu slike
obeleženim sa „★“ ili ako je automatska kontrola distorzije
uključena).
❚❚ FX (36×24) oblast slike *
Kvalitet slike
NEF (RAW), kompresovano bez gubitka, 12-bitno
NEF (RAW), kompresovano bez gubitka, 14-bitno
NEF (RAW), kompresovano, 12-bitno
NEF (RAW), kompresovano, 14-bitno
NEF (RAW), bez kompresije, 12-bitno
NEF (RAW), bez kompresije, 14-bitno
TIFF (RGB)
JPEG fino
JPEG normalno
Veličina slike
Velika
Srednja
Mala
Velika
Velika
Velika
Velika
Velika
Velika
Srednja
Mala
Velika
Srednja
Mala
Velika
Srednja
Mala
Izvor napajanja
EN-EL15a EN-EL18c
170
54
94
40
56
35
51
29
200
56
74
31
55
39
29
24
32
29
35
28
39
31
200
79
200
86
200
56
200
86
200
92
200
57
Tehničke napomene 269
Izvor napajanja
EN-EL15a EN-EL18c
Velika
200
108
JPEG osnovno
Srednja
200
102
Mala
200
59
* Uključuje slike snimljene sa ne-DX objektivima kada je Uključeno izabrano za
Automatsko DX isecanje.
Kvalitet slike
Veličina slike
❚❚ DX (24×16) oblast slike *
Izvor napajanja
EN-EL15a EN-EL18c
Velika
200
91
NEF (RAW), kompresovano bez gubitka, 12-bitno
Srednja
200
56
Mala
200
54
NEF (RAW), kompresovano bez gubitka, 14-bitno
Velika
200
45
NEF (RAW), kompresovano, 12-bitno
Velika
200
102
NEF (RAW), kompresovano, 14-bitno
Velika
200
48
NEF (RAW), bez kompresije, 12-bitno
Velika
200
72
NEF (RAW), bez kompresije, 14-bitno
Velika
200
43
Velika
113
54
TIFF (RGB)
Srednja
200
71
Mala
200
73
Velika
200
138
JPEG fino
Srednja
200
152
Mala
200
135
Velika
200
165
JPEG normalno
Srednja
200
158
Mala
200
143
Velika
200
176
JPEG osnovno
Srednja
200
166
Mala
200
145
* Uključuje slike snimljene sa DX objektivima kada je Uključeno izabrano za
Automatsko DX isecanje.
Kvalitet slike
270 Tehničke napomene
Veličina slike
Kačenje priključka napajanja i AC adaptera
Isključite fotoaparat pre nego što prikačite opcioni priključak
napajanja i AC adapter.
1 Pripremite fotoaparat.
Otvorite poklopce ležišta
baterije (q) i priključka
napajanja (w).
2 Ubacite EP-5B priključak napajanja.
Postarajte se da ubacite konektor u
prikazanom smeru, koristeći konektor
da bi se narandžasta bravica baterije
pritisnula na jednu stranu. Bravica
zaključava konektor na mesto kada je
konektor u potpunosti ubačen.
3 Zatvorite poklopac ležišta
baterije.
Pozicionirajte kabl
priključka napajanja tako
da prolazi kroz slot
priključka napajanja i
zatvara poklopac ležišta
baterije.
Tehničke napomene 271
4 Povežite EH-5c/EH-5b AC adapter.
Povežite AC adapter napojni kabl na AC utičnicu na AC
adapteru (e) i napojni kabl na DC utičnicu (r). Ikona P je
prikazana na monitoru kada je fotoaparat napajanja od
strane AC adaptera i priključka napajanja.
272 Tehničke napomene
Ovo uputstvo nije dozvoljeno reprodukovati u bilo kom obliku, u celosti
ili delovima (osim kratkih citata u člancima ili recenzijama od velike
važnosti), bez pisanog odobrenja od strane kompanije
NIKON CORPORATION.
SB9C04(YD)
6MB417YD-04
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising