Nikon | COOLPIX A900 | Nikon COOLPIX A900 Vodič za brzi početak

Nikon COOLPIX A900 Vodič za brzi početak
DIGITALNI FOTOAPARAT
Uputstvo za brzi početak
Uvod
Delovi fotoaparata
Pripreme za fotografisanje
Osnovne operacije u vezi sa fotografisanjem i reprodukcijom
Povezivanje sa pametnim uređajem (SnapBridge)
Ostale funkcije
Tehničke napomene
• Pročitajte ovo uputstvo u potpunosti pre nego što
koristite fotoaparat.
• Da biste obezbedili pravilno korišćenje fotoaparata,
postarajte se da pročitate „Zarad vaše bezbednosti”
(stranica vi).
• Nakon čitanja ovog uputstva, držite ga na mestu gde
može lako da se preuzme zarad budućeg korišćenja.
ii
1
2
9
14
20
24
Sr
Uvod
Najpre pročitajte ovo
Hvala vam na kupovini Nikon COOLPIX A900 digitalnog fotoaparata.
Preuzimanje datoteke „Referentno uputstvo”
Referentno uputstvo (PDF format) sadrži detalje o korišćenju ovog proizvoda na različitim
jezicima. Preuzmite referentno uputstvo sa našeg centra za preuzimanje na URL adresi u
nastavku i sačuvajte ga na pametnom uređaju ili računaru radi reference.
• Referentno uputstvo možete pregledati korišćenjem aplikacije Adobe Acrobat Reader (koju
možete preuzeti sa Adobe veb-lokacije) ili iBooks (iOS aplikacija).
Preuzimanje Nikon softvera
Za računar
Preuzmite softver iz našeg centra za preuzimanje na dolenavedenoj URL adresi.
• ViewNX-i: Ovaj softver vam omogućava prenos slika i filmova na vaš računar za pregled i
uređivanje.
Za pametni uređaj
• SnapBridge: Kada uspostavite bežičnu vezu, ova aplikacija vam omogućava da preuzimate
slike i filmove na pametni uređaj. Pogledajte „Povezivanje sa pametnim uređajem
(SnapBridge)” (A14) za informacije o tome kako da preuzmete aplikaciju i uspostavite vezu.
Posetite naš centar za preuzimanje
http://downloadcenter.nikonimglib.com
Posetite našu veb-lokaciju da biste preuzeli uputstva za Nikon proizvode za
snimanje, računarski softver ili firmver.
Nikon Korisnička podrška
Posetite dolenavedenu lokaciju da biste registrovali fotoaparat i dobijali najnovije informacije
o proizvodu. Pronaći ćete odgovore na često postavljana pitanja (FAQs) i možete nam se
obratiti ako vam je potrebna tehnička podrška.
http://www.europe-nikon.com/support
COOLPIX A900 Model Name: N1511
ii
Uvod
Provera sadržaja pakovanja
U slučaju da nema nekih artikala, kontaktirajte prodavnicu u kojoj ste kupili fotoaparat.
COOLPIX A900
Digitalni fotoaparat
Kaiš fotoaparata
EN-EL12 Punjiva Li-jonska
baterija
EH-73P AC adapter za
punjenje*
UC-E21 USB kabl
Vodič za brzi početak
(ovo uputstvo)
Garancija (štampana na pozadini ovog uputstva)
* Adapter za utičnice se dobija ako se fotoaparat kupi u zemlji ili regionu koji to zahtevaju. Oblik
adaptera za utičnice varira u zavisnosti od zemlje ili regiona kupovine (A4).
NAPOMENA: Memorijska kartica se ne dobija uz fotoaparat. SD, SDHC i SDXC memorijske
kartice se u ovom uputstvu pominju kao „memorijske kartice”.
Uvod
iii
Informacije i mere predostrožnosti
Life-Long Learning (Ceo život se uči)
U sklopu posvećenosti kompanije Nikon programu „Life-Long Learning” koji podrazumeva stalnu
podršku i obuku za proizvode, informacije koje se stalno ažuriraju su dostupne na mreži na sledećim
veb lokacijama:
• Za korisnike u SAD: http://www.nikonusa.com/
• Za korisnike u Evropi: http://www.europe-nikon.com/support/
• Za korisnike u Aziji, Okeaniji, na Bliskom istoku i Africi: http://www.nikon-asia.com/
Posećujte ove veb lokacije da biste bili u toku sa najnovijim informacijama o proizvodima, savetima,
odgovorima na često postavljana pitanja (FAQs) i opštim savetima u vezi sa digitalnim snimanjem
i fotografijom. Dodatne informacije možete da dobijete od predstavnika kompanije Nikon u vašem
regionu. Kontakt informacije potražite na dolenavedenoj veb lokaciji.
http://imaging.nikon.com/
Koristite isključivo dodatnu elektronsku opremu brenda Nikon
Nikon COOLPIX fotoaparati su dizajnirani tako da zadovoljavaju najviše standarde i imaju složena
elektronska kola. Samo dodatna elektronska oprema brenda Nikon (uključujući punjače baterije,
baterije, AC adaptere i USB kablove) koja ima poseban sertifikat kompanije Nikon za upotrebu sa
ovim Nikon digitalnim fotoaparatom je projektovana i testirana za rad u skladu sa operativnim i
bezbednosnim zahtevima ovih elektronskih kola.
UPOTREBA DODATNE OPREME KOJU NE PROIZVODI NIKON MOŽE DA PROUZROKUJE OŠTEĆENJA
FOTOAPARATA I DOVEDE DO PONIŠTENJA GARANCIJE KOMPANIJE NIKON.
Korišćenje punjivih Li-jonskih baterija trećih strana koje ne nose Nikon holografsko obeležje može da
ometa normalan rad fotoaparata ili da prouzrokuje pregrevanje, usijanje, prelom ili curenje baterija.
Holografsko obeležje: Ukazuje na to da
je ovaj uređaj originalan Nikon proizvod.
Više informacija o dodatnoj opremi brenda Nikon zatražite od lokalnog ovlašćenog Nikon distributera.
Pre snimanja važnih slika
Pre snimanja slika u važnim prilikama (kao što su venčanja ili pre nego što fotoaparat ponesete na
putovanje), napravite probni snimak da biste se uverili da fotoaparat funkcioniše normalno. Kompanija
Nikon neće biti odgovorna ni za kakve štete ni gubitke nastale neispravnim radom proizvoda.
iv
Uvod
O uputstvima
• Nijedan deo uputstava priloženih uz ovaj proizvod ne sme da se reprodukuje, prenosi, transkribuje,
čuva u okviru sistema preuzimanja ni da se prevodi na bilo koji jezik u bilo kom obliku i bilo kojim
putem, bez prethodne pisane dozvole kompanije Nikon.
• Ilustracije i sadržaj ekrana prikazani u ovom uputstvu mogu da odstupaju od stvarnog proizvoda.
• Nikon zadržava pravo da, u bilo kom trenutku i bez prethodnog obaveštenja, promeni specifikacije
hardvera i softvera opisane u ovim uputstvima.
• Kompanija Nikon neće biti odgovorna ni za kakve štete nastale korišćenjem ovog proizvoda.
• Iako smo se svesrdno potrudili da u ovim uputstvima predstavimo tačne i potpune informacije,
bili bismo vam zahvalni kada biste predstavniku kompanije Nikon u vašem regionu skrenuli pažnju
na eventualne greške ili propuste (adresa je navedena posebno).
Poštujte napomene o zaštiti autorskih prava
Pod zakonom o zaštiti autorskih prava, fotografije ili snimci radova zaštićenih autorskim pravom
snimljeni fotoaparatom ne mogu da se koriste bez dopuštenja vlasnika autorskih prava. Izuzeci se
primenjuju za lično korišćenje, ali imajte na umu da čak i lično korišćenje može da bude ograničeno u
slučaju fotografija ili snimaka izložbi ili nastupa uživo.
Odlaganje uređaja za skladištenje podataka
Imajte na umu da brisanje slika ili formatiranje uređaja za skladištenje podataka, kao što su memorijske
kartice ili ugrađena memorija fotoaparata, ne briše u potpunosti originalne podatke slike. Obrisane
slike se nekad mogu spasiti sa odbačenih uređaja za skladištenje pomoću komercijalno dostupnog
softvera, što može da dovede do zlonamernog korišćenja ličnih podataka slika. Osiguranje privatnosti
takvih podataka je odgovornost korisnika.
Pre nego što odbacite neki uređaj za skladištenje podataka ili vlasništvo nad njim prenesete na drugo
lice, obavezno formatirajte podešavanja fotoaparata u Resetuj sve (A22) u meniju za podešavanje.
Nakon formatiranja podešavanja fotoaparata, izbrišite sve podatke pomoću komercijalnog softvera za
brisanje ili formatirajte uređaj u Formatiraj memoriju ili Formatiraj karticu u meniju za
podešavanje (A22), pa ga zatim popunite slikama koje ne sadrže privatne podatke (na primer, slike
praznog neba). Treba voditi računa da se izbegne povreda ili oštećenje imovine kada se fizički
uništavaju memorijske kartice.
Oznaka usklađenosti proizvoda
Pratite dolenavedenu proceduru da biste prikazali neke od oznaka usklađenosti proizvoda u skladu
sa kojima je ovaj uređaj proizveden.
Pritisnite dugme d ikona menija M z M Oznaka usklađenosti M dugme k
Uvod
v
Zarad vaše bezbednosti
Da biste sprečili štetu nad imovinom ili svoju ili tuđu povredu, u potpunosti pročitajte „Zarad
vaše bezbednosti“ pre korišćenja ovog proizvoda.
Držite ova bezbednosna uputstva tamo gde će ih svi oni koji koriste ovaj proizvod pročitati.
OPASNOST
Nepoštovanje predostrožnosti obeleženih
sa ovom ikonom nosi visoki rizik od smrti
ili ozbiljne povrede.
UPOZORENJE
Nepoštovanje predostrožnosti obeleženih
sa ovom ikonom može da dovede do smrti
ili ozbiljne povrede.
OPREZ
Nepoštovanje predostrožnosti obeleženih
sa ovom ikonom može da dovede do
povrede ili štete nad imovinom.
UPOZORENJE
• Ne koristite dok se šetate ili dok rukujete motornim vozilom. Nepoštovanje ove mere
predostrožnosti može da prouzrokuje nezgode ili druge povrede.
• Ne rastavljajte niti menjajte ovaj proizvod. Ne dodirujte interne delove koji postaju izloženi
nakon pada ili drugih nesreća. Nepoštovanje ovih predostrožnosti može da dovede do
strujnog udara ili druge povrede.
• Ako primetite neke abnormalnosti kao što su da proizvod proizvodi dim, toplotu ili
neobične mirise, odmah izvucite punjivu bateriju ili izvor napajanja. Nastavljeno rukovanje
bi moglo da dovede do požara, opekotina ili drugih povreda.
• Održavajte suvim. Ne rukujte mokrim rukama. Ne rukujte utikačem mokrim rukama.
Nepoštovanje ovih predostrožnosti može da dovede do požara ili strujnog udara.
• Ne dozvolite da vaša koža bude u dužem kontaktu sa ovim proizvodom dok je uključen
ili uključen u utičnicu. Nepoštovanje ove predostrožnosti može da dovede do opekotina
niskog stepena.
• Ne koristite ovaj proizvod u prisustvu zapaljive prašine ili gasa kao što su propan, benzin
ili aerosol. Nepoštovanje ove predostrožnosti može da dovede do eksplozije ili požara.
• Ne ciljajte blic ka rukovaocu motornog vozila. Nepoštovanje ove predostrožnosti može da
dovede do nesreća.
vi
Uvod
• Držite ovaj proizvod van dodira dece. Nepoštovanje ove predostrožnosti može da dovede
do povrede ili kvara proizvoda. Pored toga, imajte na umu da mali delovi predstavljaju
opasnost od gušenja. Ako dete proguta bilo koji deo ovog proizvoda, odmah potražite
pomoć lekara.
• Ne upetljavajte, ne zamotavajte niti uvijajte kaiš oko vrata. Nepoštovanje ove
predostrožnosti može da dovede do nesreća.
• Ne koristite punjive baterije, punjače, AC adaptere ili USB kablove koji nisu izričito dizajnirani
za korišćenje sa ovim proizvodom. Kada koristite punjive baterije, punjače, AC adaptere
i USB kablove dizajnirane za korišćenje sa ovim proizvodom, ne:
- Oštećujte, menjajte, povlačite na silu ili presavijajte kablove ili duže kablove, ne stavljajte
ih ispod teških objekata niti ih izlažite toploti ili plamenu.
- Koristite konvertere za putovanja ili adaptere dizajnirane da konvertuju sa jednog
napona na drugi ili sa DC-na-AC regulatore.
Nepoštovanje ovih predostrožnosti može da dovede do požara ili strujnog udara.
• Ne rukujte utikačem kada punite proizvod ili ne koristite AC adapter u toku oluja.
Nepoštovanje ove predostrožnosti može da dovede do strujnog udara.
• Ne rukujte golim rukama na lokacijama koje su izložene izuzetno visokim ili niskim
temperaturama. Nepoštovanje ove predostrožnosti može da dovede do opekotina
ili promrzlina.
OPREZ
• Ne ostavljajte objektiv usmeren ka suncu ili drugim jakim izvorima svetla. Svetlo fokusirano
od strane objektiva može da izazove požar ili da ošteti interne delove proizvoda. Kada
fotografišete subjekte sa pozadinskim osvetljenjem, neka sunce bude dosta van kadra.
• Isključite ovaj proizvod kada je njegovo korišćenje zabranjeno. Onemogućite bežične
karakteristike kada je korišćenje bežične opreme zabranjeno. Emisije radio frekvencije
proizvedene od strane ovog proizvoda mogu da smetaju opremi koja se nalazi u avionu ili u
bolnicama ili drugim medicinskim objektima.
• Uklonite punjivu bateriju i isključite AC adapter ako se ovaj proizvod neće koristiti duži
vremenski period. Nepoštovanje ove predostrožnosti može da dovede do požara ili kvara
proizvoda.
• Ne dodirujte pokretne delove objektiva ili drugih pokretnih delova. Nepoštovanje ove
predostrožnosti može da dovede do povrede.
• Ne okidajte blic u kontaktu sa ili u blizini kože ili objekata. Nepoštovanje ove predostrožnosti
može da dovede do opekotina ili požara.
Uvod
vii
• Ne ostavljajte ovaj proizvod tamo gde će biti izložen ekstremno visokim temperaturama,
tokom dužeg vremenskog perioda kao što je zatvoreni automobil ili direktna sunčeva
svetlost. Nepoštovanje ove predostrožnosti može da dovede do požara ili kvara proizvoda.
OPASNOST za punjive baterije
• Ne koristite pogrešno punjive baterije. Nepoštovanje sledećih predostrožnosti može
da dovede do curenja punjivih baterija, pregrejavanja, naprsnuća ili požara:
- Koristite samo punjive baterije koje su dozvoljene za korišćenje u ovom proizvodu.
- Ne izlažite punjive baterije plamenu ili velikoj toploti.
- Ne rastavljajte.
- Ne vršite kratke spojeve izvoda dodirujući ih ogrlicama, šnalama ili drugim metalnim
objektima.
- Ne izlažite punjive baterije ili proizvode u koje su ubačeni jakim fizičkim udarima.
• Ne pokušavajte da napunite EN-EL12 punjive baterije koristeći punjače/fotoaparate koji nisu
izričito dizajnirani za ovu svrhu. Nepoštovanje ove predostrožnosti može da dovede do
curenja punjivih baterija, pregrejavanja, naprsnuća ili požara.
• Ako tečnost punjive baterije dođe u kontakt sa očima, isperite ih sa dosta čiste vode
i odmah zatražite pomoć lekara. Odgađanje radnje može da dovede do povreda oka.
UPOZORENJE za punjive baterije
• Držite punjive baterije van dodira dece. Ako dete proguta punjivu bateriju, odmah zatražite
pomoć lekara.
• Ne uranjate ovaj proizvod u vodu niti ih izlažete kiši. Nepoštovanje ove predostrožnosti
može da dovede do požara ili kvara proizvoda. Odmah osušite proizvod koristeći peškir ili
sličan objekat ako postane mokar.
• Odmah prestanite sa upotrebom ako primetite bilo kakve promene u punjivim baterijama,
kao što su promena u boji ili deformacija. Prestanite sa punjenjem EN-EL12 punjivih baterija
ako se ne napune u određenom vremenskom periodu. Nepoštovanje ove predostrožnosti
može da dovede do curenja punjivih baterija, pregrejavanja, naprsnuća ili požara.
• Pre uklanjanja, izolirajte izvode punjivih baterija lepljivom trakom. Može da dođe do
pregrejavanja, naprsnuća ili požara ako metalni objekti dođu u kontakt sa izvodima.
Reciklirajte ili uklonite punjive baterije u skladu sa lokalnim propisima.
• Ako tečnost punjive baterije dođe u kontakt sa kožom ili odećom, odmah isperite područje
kontakta sa dosta čiste vode. Nepoštovanje ove predostrožnosti može da dovede do iritacije
kože.
viii
Uvod
Delovi fotoaparata
Telo fotoaparata
1 23 4
5
8
9
10
11
12
13
14
15
7
6
16
1
Komandni točkić
8
Kontrola K (izbacivanje blica)
2
Glavni prekidač/lampica napajanja
9
Dugme q (odzumiranje u koracima)
3
Dugme okidača
10 Dugme b (e snimanje filma)
4
Točkić režima
11 Dugme c (reprodukcija)
5
Blic
6
Kontrola zuma
f : Širokougaoni
g : Telefoto
h : Reprodukcija sličica
i : Zumiranje reprodukcije
7
N-Mark (NFC antena)
12
Rotacioni višenamenski birač
(višenamenski birač)
13 Dugme k (primeni izbor)
14 Dugme l (obriši)
15 Dugme d (meni)
16 Monitor
Delovi fotoaparata
1
Pripreme za fotografisanje
Postupak pričvršćivanja kaiša fotoaparata
• Kaiš fotoaparata može da se pričvrsti za ušicu sa obe strane (levo i desno) tela fotoaparata.
2
Pripreme za fotografisanje
Postavljanje baterije i memorijske kartice
Bravica baterije
Slot za memorijsku karticu
• Sa ispravno okrenutim pozitivnim i negativnim izvodima baterije, pomerite narandžastu
bravicu baterije (3) i ubacite bateriju do kraja (4).
• Gurajte memorijsku karticu dok ne škljocne na predviđeno mesto (5).
• Vodite računa da ne postavite bateriju ili memorijsku karticu naopako ili ka unutra, jer to
može da dovede do kvara.
B
Formatiranje memorijske kartice
Kada u ovaj fotoaparat prvi put ubacujete memorijsku karticu koja je korišćena u nekom
drugom uređaju, obavezno je formatirajte pomoću ovog fotoaparata.
• Imajte u vidu da se formatiranjem memorijske kartice brišu sve slike i ostali podaci koji se
nalaze na memorijskoj kartici. Obavezno napravite kopije svih slika koje želite da zadržite pre
formatiranja memorijske kartice.
• Ubacite memorijsku karticu u fotoaparat, pritisnite dugme d i izaberite stavku Formatiraj
karticu u meniju za podešavanje (A22).
Vađenje baterije ili memorijske kartice
Isključite fotoaparat i uverite se da su lampica napajanja i ekran isključeni, a zatim otvorite
poklopac ležišta baterije/poklopac slota za memorijsku karticu.
• Pomerite bravicu baterije da biste izbacili bateriju.
• Lagano gurnite memorijsku karticu u fotoaparat da biste delimično izbacili memorijsku
karticu.
• Budite pažljivi pri rukovanju fotoaparatom, baterijom i memorijskom karticom neposredno
nakon korišćenja fotoaparata, jer mogu da budu topli.
Memorijske kartice i interna memorija
Podaci sa fotoaparata, uključujući slike i filmove, mogu da se čuvaju na memorijskoj kartici ili
u internoj memoriji fotoaparata. Da biste koristili internu memoriju fotoaparata, izvadite
memorijsku karticu.
Pripreme za fotografisanje
3
Punjenje baterije
AC adapter za punjenje
Električna utičnica
Lampica za punjenje
USB kabl (obezbeđen)
Ako se adapter za utičnice* dobija uz fotoaparat, bezbedno ga povežite sa AC adapter za
punjenje. Nakon povezivanja, možete da oštetite proizvod ako budete pokušavali na silu
da izvadite adapter za utičnice.
* Oblik adaptera za utičnice varira u zavisnosti od zemlje ili regiona kupovine fotoaparata.
Ovaj korak se može preskočiti ako je adapter za utičnice trajno fiksiran za AC adapter za
punjenje.
• Punjenje počinje kada se fotoaparat poveže sa električnom utičnicom dok je baterija
postavljena, kao što je prikazano na ilustraciji. Lampica za punjenje lagano treperi zelenom
bojom dok se baterija puni.
• Po završetku punjenja, lampica za punjenje se isključuje. Iskopčajte AC adapter za punjenje
iz električne utičnice, a zatim iskopčajte USB kabl.
Vreme punjenja potpuno istrošene baterije je oko 2 sata i 20 minuta.
• Baterija ne može da se puni kada lampica za punjenje brzo treperi zelenom bojom, što može
da bude uslovljeno jednim od dolenavedenih razloga.
- Okolna temperatura nije pogodna za punjenje.
- USB kabl ili AC adapter za punjenje nije pravilno povezan.
- Baterija je oštećena.
4
Pripreme za fotografisanje
B
Napomene o USB kablu
• Nemojte da koristite drugi USB kabl osim UC-E21. Korišćenje nekog drugog USB kabla osim kabla
UC-E21 može da dovede do pregrevanja, požara ili strujnog udara.
• Proverite oblik i pravac utikača i nemojte da pod uglom ubacujete ili uklanjate utikače.
B
Napomene o punjenju baterije
• Fotoaparat može da se koristi dok se baterija puni, ali će vreme punjenja biti produženo. Lampica
za punjenje se isključuje tokom rukovanja fotoaparatom.
• Ni pod kojim uslovima nemojte da koristite neki drugi tip ili model AC adaptera osim EH-73P
AC adapter za punjenje i ne koristite komercijalno dostupan USB-AC adapter ni punjač baterije
za mobilni telefon. Nepoštovanje ove mere predostrožnosti može da prouzrokuje pregrevanje
ili oštećenje fotoaparata.
Pripreme za fotografisanje
5
Promena ugla monitora
Možete da prilagodite smer i ugao monitora.
Za standardno snimanje
Prilikom pravljenja autoportreta
1/250
F3.7
25m 0s
880
Prilikom snimanja u niskom položaju
Prilikom snimanja u visokom položaju
B
Napomene o monitoru
• Kada pomerate monitor, ne primenjujte prekomernu silu i polako ga pomerajte u granicama
prilagodljivosti da ne biste oštetili spoj.
• Nemojte dodirivati zadnju stranu monitora. Nepoštovanje
ove mere predostrožnosti može da prouzrokuje neispravan
rad proizvoda.
Posebno vodite računa da ne
dodirujete te površine.
6
Pripreme za fotografisanje
Podešavanje fotoaparata
1
Uključite fotoaparat.
• Koristite višenamenski birač da biste izabrali i prilagodili podešavanja.
Višenamenski birač
Gore
Levo
Dugme k
(primenite izbor)
Desno
Glavni
prekidač
Dole
• Dijalog izbora jezika će se prikazati. Pritisnite HI na
višenamenskom biraču da biste markirali jezik i pritisnite
dugme k da biste izabrali.
• Jezik može da se promeni bilo kad koristeći opciju Jezik/
Language u meniju podešavanja.
• Glavni prekidač će biti omogućen nekoliko sekundi
nakon umetanja baterije. Sačekajte da prođe nekoliko
sekundi pre nego što ga pritisnete.
2
Kada je prikazan dijalog sa desne strane,
pratite dolenavedena uputstva i pritisnite
dugme d ili dugme k.
• Ako nećete uspostaviti bežičnu vezu sa pametnim
uređajem: Pritisnite dugme d i pređite na korak 3.
• Ako ćete uspostaviti bežičnu vezu sa pametnim
uređajem: Pritisnite dugme k. Pogledajte „Povezivanje
sa pametnim uređajem (SnapBridge)” (A14) za
informacije o proceduri podešavanja.
3
Jezik/Language
Srpski
Suomi
Poništi
Koristite SnapBridge za slanje fotografija
na pametni uređaj i deljenje na mreži.
Da biste preskočili ovaj ekran i podesili
SnapBridge kasnije iz Menija za mreže,
pritisnite „MENU “.
Kasnije
Post.
Kada bude zatraženo da podesite sat fotoaparata, pritisnite HI da
biste markirali Da i pritisnite dugme k.
Pripreme za fotografisanje
7
4
Markirajte vašu domaću vremensku zonu
i pritisnite dugme k.
London, Casablanca
• Pritisnite H da biste podesili letnje računanje vremena.
Kada je uključeno, vreme je jedan sat ranije i W je
prikazano na vrhu mape. Pritisnite I da biste isključili
letnje računanje vremena.
Nazad
5
6
Pritisnite HI da biste izabrali format datuma i pritisnite dugme k.
Unesite trenutni datum i vreme i pritisnite
dugme k.
• Pritisnite JK da biste markirali stavke i pritisnite HI
da biste ih promenili.
• Pritisnite dugme k da biste podesili sat.
Datum i vreme
D
M
G
č
m
15
11
2016
15
10
Izmeni
7
Kada to bude zatraženo, izaberite Da i pritisnite dugme k.
• Fotoaparat izlazi na prikaz fotografisanja kada se podešavanje završi.
• Vremenska zona i datum mogu biti promenjeni u bilo kom trenutku korišćenjem menija za
podešavanje (A22) M Vremenska zona i datum.
8
Pripreme za fotografisanje
Osnovne operacije u vezi sa
fotografisanjem i reprodukcijom
Fotografisanje slika
A (automatski) režim je ovde iskorišćen kao primer. A (automatski) režim vam omogućava
standardno fotografisanje u raznovrsnim uslovima fotografisanja.
1
Okrenite točkić režima na A.
Broj preostalih ekspozicija
• Indikator nivoa napunjenosti baterije
b: Nivo baterije je visok.
B: Nivo baterije je nizak.
• Broj preostalih ekspozicija
C se prikazuje kada u fotoaparat nije ubačena nijedna
memorijska kartica i slike se čuvaju u internoj memoriji.
1/250
F3.7
25m 0s
880
Indikator nivoa napunjenosti
baterije
2
Stabilno držite fotoaparat.
• Držite prste i druge objekte podalje od objektiva, blica,
AF-assist osvetljivača, mikrofona i zvučnika.
Osnovne operacije u vezi sa fotografisanjem i reprodukcijom
9
• Kada snimate slike u uspravnom položaju (portret),
okrenite fotoaparat tako da blic bude iznad objektiva.
3
Kadrirajte sliku.
• Pomerite kontrolu zuma da biste promenili položaj zum objektiva.
• Ako izgubite subjekat iz vidokruga tokom fotografisanja sa objektivom u telefoto položaju,
pritisnite dugme q (odzumiranje u koracima) da biste privremeno proširili vidni ugao i
lakše kadrirali subjekat.
Odzumiranje
Zumiranje
Dugme q
4
Pritisnite dugme okidača do pola.
• Pritisnuti dugme okidača „do pola” znači pritisnuti i držati
dugme u tački u kojoj osećate blagi otpor.
• Kada je subjekat u fokusu, oblast ili indikator fokusa biće
prikazani zelenom bojom.
• Prilikom pravljenja autoportreta (A6), oblast fokusa se
ne prikazuje.
• Kada koristite digitalni zum, fotoaparat fokusira centar
slike i oblast fokusa se ne prikazuje.
• Ako oblast ili indikator fokusa trepere, fotoaparat ne
može da fokusira. Izmenite kompoziciju i ponovo
pokušajte da pritisnete dugme okidača do pola.
1/250
F3.7
Oblast fokusa
5
10
Ne podižući prst, pritisnite dugme okidača
skroz do kraja.
Osnovne operacije u vezi sa fotografisanjem i reprodukcijom
B
Napomene o čuvanju slika ili filmova
Indikator koji prikazuje broj preostalih ekspozicija ili indikator koji prikazuje preostalo vreme snimanja
treperi tokom čuvanja slika ili filmova. Nemojte da otvarate poklopac ležišta baterije/slota
memorijske kartice ni da uklanjate bateriju ili memorijsku karticu dok indikator treperi.
To može da dovede do gubitka podataka, odnosno oštećenja fotoaparata ili memorijske kartice.
C
Funkcija automatskog isključivanja
• Ako se tokom jednog minuta ne obavi nikakva radnja, ekran će se isključiti, fotoaparat će preći
u režim pripravnosti, a lampica napajanja će početi da treperi. Fotoaparat se isključuje nakon
približno tri minuta u režimu pripravnosti.
• Da biste ponovo uključili ekran dok je fotoaparat u režimu pripravnosti, obavite neku radnju,
kao što je pritisak na glavni prekidač ili dugme okidača.
C
Kada se koristi stativ
• Preporučujemo korišćenje stativa radi stabilizovanja fotoaparata u sledećim situacijama:
- Prilikom fotografisanja u uslovima slabe osvetljenosti sa režimom blica podešenim na
W (isključeno)
- Kada je zum u telefoto položaju
• Kada koristite stativ za stabilizovanje fotoaparata tokom fotografisanja, podesite VR za fotografiju
na Isključeno u meniju za podešavanje (A22) da biste sprečili moguće greške koje izaziva ova
funkcija.
Korišćenje blica
U situacijama kada je potreban blic, na
primer na mračnim lokacijama ili kada je
subjekat pozadinski osvetljen, pomerite
kontrolu K (izbacivanje blica) da biste
podigli blic.
• Kada ne koristite blic, blago ga gurajte
da biste ga spustili dok ne škljocne pri
isključivanju.
Snimanje filmova
Prikažite ekran za fotografisanje i pritisnite dugme
b (e snimanje filma) da biste započeli snimanje filma.
Ponovo pritisnite dugme b (e) da biste završili snimanje.
Osnovne operacije u vezi sa fotografisanjem i reprodukcijom
11
Reprodukcija slika
1
Pritisnite dugme c (reprodukcija) da biste
ušli u režim reprodukcije.
• Ako pritisnete i držite dugme c dok je fotoaparat
isključen, fotoaparat će se uključiti u režimu reprodukcije.
2
Pomoću višenamenskog birača možete da
izaberete sliku za prikaz.
Prikažite prethodnu sliku
• Pritisnite i držite HIJK da biste brzo pregledali
slike.
• Slike možete da birate i okretanjem višenamenskog
birača.
• Da biste reprodukovali snimljeni film, pritisnite
dugme k.
• Da biste se vratili u režim fotografisanja, pritisnite
dugme c ili dugme okidača.
• Kada se prikaže e u režimu reprodukcije pune
slike, možete da pritisnete dugme k da biste primenili
efekat na sliku.
Prikažite narednu sliku
4/4
0004. JPG
15/11/2016 15:30
• Pomerite kontrolu zuma prema g (i) u
režimu reprodukcije pune slike da biste
zumirali sliku.
3.0
• U režimu reprodukcije pune slike,
pomerite kontrolu zuma prema f (h)
da biste se prebacili na režim reprodukcije
sličica i prikazali više slika na ekranu.
12
Osnovne operacije u vezi sa fotografisanjem i reprodukcijom
1 / 20
Brisanje slika
1
Pritisnite dugme l (obriši) da biste izbrisali
sliku koja je trenutno prikazana na ekranu.
2
Pomoću višenamenskog birača HI
izaberite željeni način brisanja i pritisnite
dugme k.
• Da biste izašli bez brisanja, pritisnite dugme d.
• Možete i da izaberte željeni metod brisanja okretanjem
komandnog točkića ili višenamenskog birača.
3
Obriši
Trenutnu sliku
Izbriši izabrane slike
Sve slike
Izaberite Da i pritisnite dugme k.
• Izbrisane slike ne mogu da se vrate.
Izbrisati 1 sliku?
Da
Ne
B
Brisanje slika snimljenih kontinualnom brzinom (niza)
• Slike snimljene kontinualnom brzinom, pomoću višest. eksp.
osvetli, funkcije samokolaža ili u kreativnom režimu se čuvaju
kao niz, a u režimu reprodukcije se prikazuje samo jedna slika
u nizu (ključna slika).
• Ako pritisnete dugme l dok je prikazana ključna slika za niz slika,
biće izbrisane sve slike u tom nizu.
• Da biste izbrisali pojedinačne slike u nizu, pritisnite dugme k
da bi se prikazale jedna po jedna i pritisnite dugme l.
C
1/5
0004. JPG
15/11/2016 15:30
Brisanje snimljene slike u režimu fotografisanja
Kada koristite režim fotografisanja, pritisnite dugme l da biste izbrisali poslednju sačuvanu sliku.
Osnovne operacije u vezi sa fotografisanjem i reprodukcijom
13
Povezivanje sa pametnim uređajem
(SnapBridge)
Instaliranje SnapBridge aplikacije
Kada instalirate aplikaciju SnapBridge i uspostavite bežičnu vezu između
fotoaparata koji podržava SnapBridge i pametnog uređaja, možete da
otpremate slike snimljene fotoaparatom na pametni uređaj ili da putem
pametnog uređaja okidate zatvarač fotoaparata (A18).
• Procedure su opisane korišćenjem aplikacije SnapBridge verzija 2.0. Koristite
najnoviju verziju aplikacije SnapBridge. Postupci pri radu se mogu razlikovati u zavisnosti od
firmvera fotoaparata, verzije SnapBridge aplikacije ili OS-a pametnog uređaja.
• Za informacije o korišćenju pametnih uređaja pogledajte priloženu dokumentaciju.
1
Instalirajte aplikaciju SnapBridge na pametni uređaj.
• Aplikaciju preuzmite sa Apple App Store® za iOS ili sa Google Play™ za Android™. Pronađite je
pretragom reči „snapbridge“, a zatim je instalirajte.
• Za više informacija o podržanim verzijama operativnih sistema posetite odgovarajuću
stranicu za preuzimanje.
• Aplikacija „SnapBridge 360/170“ se ne može koristiti sa ovim fotoaparatom.
2
Omogućite Bluetooth i Wi-Fi na pametnom uređaju.
• Povežite se sa fotoaparatom pomoću aplikacije SnapBridge. Povezivanje ne možete
izvršiti na ekranu za podešavanje Bluetooth veze na pametnom uređaju.
C
Ekrani aplikacije SnapBridge
1 Možete videti obaveštenja kompanije Nikon i pomoć
SnapBridge aplikacije, kao i konfigurisati podešavanja
aplikacije.
2 Primarna namena je podešavanje veze pametnih uređaja i
fotoaparata.
3 Možete pregledati, brisati ili deliti slike preuzete sa
fotoaparata.
14
Povezivanje sa pametnim uređajem (SnapBridge)
1
2
3
Povezivanje fotoaparata i pametnog uređaja
• Koristite dovoljno napunjenu bateriju da se fotoaparat ne bi isključio tokom izvršavanja
procedure.
• U fotoaparat ubacite memorijsku karticu na kojoj ima dovoljno slobodnog prostora.
1
Fotoaparat: Izaberite Meni za mreže
(A22) M Poveži se sa pam. uređ. i
pritisnite dugme k.
• Dijalog iz koraka 2 se prikazuje kada fotoaparat uključite
prvi put. U takvim slučajevima ovaj korak nije
neophodan.
2
Režim rada u avionu
Poveži se sa pam. uređ.
Opcije autom. slanja
Wi-Fi
Bluetooth
Vrati podr. podešavanja
Fotoaparat: Pritisnite dugme k kada se
prikaže dijalog sa desne strane.
Koristite SnapBridge za slanje fotografija
na pametni uređaj i deljenje na mreži.
Da biste preskočili ovaj ekran i podesili
SnapBridge kasnije iz Menija za mreže,
pritisnite „MENU “.
Kasnije
• Dijalog sa pitanjem o upotrebi NFC funkcije se prikazuje.
Ako želite da koristite NFC funkciju, Y (N-mark) na
fotoaparatu dodirnite NFC antenom. Kada se na
pametnom uređaju prikaže Start pairing? (Započeti
uparivanje?), dodirnite OK (U redu) i pređite na korak
6. Ako nećete koristiti NFC funkciju, pritisnite dugme k.
Uređaji sa omogućenim NFC-om:
dodirnite fotoaparatom pam. uređaj.
Uređaji bez omogućenog NFC-a:
pritisnite „OK “.
Poništi
3
Fotoaparat: Uverite se da je prikazan dijalog
sa desne strane.
Post.
Dalje
Aplikacija
SnapBridge
Fotoaparat
• Pripremite pametni uređaj i pređite na naredni korak.
Na pametnom uređaju u prodavnici
aplikacija potražite SnapBridge. Kada
instalirate, otvorite SnapBridge.
Poništi
Povezivanje sa pametnim uređajem (SnapBridge)
15
4
Pametni uređaj: Pokrenite aplikaciju SnapBridge i
dodirnite Pair with camera (Uparivanje sa fotoaparatom).
• Kada se prikaže dijalog za izbor fotoaparata, dodirnite fotoaparat
sa kojim želite da se povežete.
• Ako se niste povezali sa fotoaparatom dodirom na Skip
(Preskoči) u gornjem desnom uglu ekrana prilikom prvog
pokretanja SnapBridge aplikacije, dodirnite Pair with camera
(Uparivanje sa foto-aparatom) na kartici A i pređite na korak
5.
5
Pametni uređaj: Na ekranu Pair with camera
(Uparivanje sa foto-aparatom) dodirnite naziv
fotoaparata.
• Za iOS, ako se prilikom povezivanja prikaže dijalog koji objašnjava
proceduru, potvrdite pojedinosti i dodirnite Understood
(Shvatio/la sam) (ako dijalog nije prikazan, ekran pomerite
nadole). Ponovo dodirnite naziv fotoaparata kada se prikaže ekran
za izbor dodatne opreme (može biti potrebno da prođe određeno vreme da se naziv
fotoaparata prikaže).
6
Fotoaparat/pametni
uređaj: Potvrdite da
fotoaparat i pametni
uređaj prikazuju isti broj
(šest cifara).
Autent. Kôd
123456
Potvrdite da se isti autentifikacioni kôd
za prikazuje na pametnom
uređaju i pritisnite U redu.
• Za operativni sistem iOS, broj se
U redu
Poništi
možda neće prikazati na
pametnom uređaju u zavisnosti od verzije operativnog sistema. U tom slučaju pređite na
korak 7.
7
16
Fotoaparat/pametni uređaj: Pritisnite
dugme k na fotoaparatu i dodirnite
PAIR (UPARI) u SnapBridge aplikaciji.
Povezivanje sa pametnim uređajem (SnapBridge)
8
Fotoaparat/pametni uređaj: Završite podešavanje veze.
Fotoaparat: Pritisnite dugme k kada se prikaže dijalog sa
desne strane.
Pametni uređaj: Dodirnite OK (U redu) kada se prikaže
dijalog koji ukazuje da je uparivanje završeno.
Fotoaparat i pametni uređaj
su povezani!
SnapBridge će slati fotografije na
pametni uređaj dok ih snimate.
Dalje
9
Fotoaparat: Sledite instrukcije na ekranu da biste završili proces
podešavanja.
• Da biste sa fotografijama sačuvali i podatke o lokaciji kada dobijete izbor, izaberite Da i
omogućite funkcije u vezu sa podacima o lokaciji. Omogućite funkcije u vezi sa podacima o
lokaciji na pametnom uređaju i na kartici A aplikacije SnapBridge M Auto link options
(Opcije za automatsku vezu) M omogućite Synchronize location data (Sinhronizacija
podataka o lokaciji).
• Možete da sinhronizujete sat fotoaparata sa vremenom koje prijavljuje pametni uređaj
birajući Da kada se to od vas zatraži. Na kartici A aplikacije SnapBridge M Auto link
options (Opcije za automatsku vezu) M omogućite Synchronize clocks
(Sinhronizacija satova).
Povezivanje fotoaparata i pametnog uređaja je završeno.
Slike snimljene fotoaparatom se automatski otpremaju na pametni uređaj.
C
Da biste saznali više o korišćenju aplikacije SnapBridge
• Pogledajte pomoć na mreži za pojedinosti o korišćenju aplikacije SnapBridge (nakon povezivanja
pogledajte meni aplikacije SnapBridge M Help (Pomoć)).
https://nikonimglib.com/snbr/onlinehelp/en/index.html
• Pojedinosti o rukovanju fotoaparatom pronađite u dokumentaciji „Referentno uputstvo“ (PDF
format) koja je priložena uz njega. Možete je preuzeti sa Centra za preuzimanje.
http://downloadcenter.nikonimglib.com
C
Ako je povezivanje neuspešno
• Ako se na fotoaparatu prilikom povezivanja prikaže Ne može se povezati.
- Pritisnite dugme k i ponovite proceduru od koraka 2 (A15) u „Povezivanje fotoaparata i
pametnog uređaja“ da biste se ponovo povezali.
- Pritisnite dugme d da biste otkazali povezivanje.
• Problem se može rešiti ponovnim pokretanjem aplikacije. Potpuno zatvorite aplikaciju SnapBridge, a
zatim ponovo dodirnite ikonu aplikacije da biste je pokrenuli. Kada se aplikacija pokrene, ponovite
proceduru od koraka 1 (A15) u „Povezivanje fotoaparata i pametnog uređaja“.
Povezivanje sa pametnim uređajem (SnapBridge)
17
Onemogućavanje ili omogućavanje bežične veze
Onemogućavanje i ponovno omogućavanje veze izvršite na bilo koji od sledećih načina.
• Promenit vrednost podešavanja Meni za mreže M Režim rada u avionu na fotoaparatu.
Možete ga podesiti na Uključeno biste isključili sve funkcije komunikacije na mestima gde
je bežična komunikacija zabranjena.
• Promenite vrednost podešavanja Meni za mreže M Bluetooth M Mrežna veza a
fotoaparatu.
• Promenite vrednost podešavanja na kartici A M Auto link options (Opcije za
automatsku vezu) M Auto link (Automatska veza) u aplikaciji SnapBridge.
Onemogućavanjem ovog podešavanja možete smanjiti potrošnju baterije pametnog
uređaja.
Otpremanje slika i Remote Photography
(Fotografisanje na daljinu)
Otpremanje slika
Postoje tri načina za otpremanje slika.
• Slike u internoj memoriji se ne mogu otpremati.
Automatski otpremajte slike na
pametni uređaj nakon svakog
fotografisanja.1, 2
Meni za mreže na fotoaparatu M Opcije autom. slanja M
podesite Fotografije na Da.
Filmovi se na mogu automatski otpremati.
Meni reprodukcija na fotoaparatu M upotrebite Označi za
Izaberite slike na fotoaparatu i
otpremanje za izbor slika.
otpremite ih na pametni uređaj.1, 2
Filmovi se ne mogu izabrati za otpremanje.
Izaberite slike na fotoaparatu
pomoću pametnog uređaja i
preuzmite ih na pametni uređaj.
Kartica A u SnapBridge aplikaciji M dodirnite Download
pictures (Preuzimanje slika).
Prikazuje se dijalog o Wi-Fi povezivanju. Dodirnite OK
(U redu)3 i izaberite slike.
1
2
Veličina otpremljenih slika je 2 megapiksela.
Kada je Meni za mreže M Bluetooth M Šalji dok je isključen na fotoaparatu podešeno na
Uključeno, slike se automatski otpremaju na pametni uređaj, čak i kada je fotoaparat ugašen.
3 U zavisnosti od verzije operativnog sistema iOS, morate da izaberete SSID fotoaparat ako dotaknete
OK (U redu).
Pogledajte „Ako je dijalog u vezi sa Wi-Fi vezom prikazan u operativnom sistemu iOS“ (A19).
B
Napomene pri radu preko Wi-Fi veze
• Ako pametni uređaj uđe u režim mirovanja ili ako prebacite sa aplikacije SnapBridge na neku drugu
aplikaciju, Wi-Fi mrežna veza će biti prekinuta.
• Neke funkcije aplikacije SnapBridge se ne mogu koristiti kada je
uspostavljena Wi-Fi mrežna veza. Za raskidanje Wi-Fi veze dodirnite
karticu A M F M Yes (Da).
18
Povezivanje sa pametnim uređajem (SnapBridge)
Remote Photography (Fotografisanje na daljinu)
Možete dotaći karticu A u aplikaciji SnapBridge M Remote photography (Fotografisanje
na daljinu) za okidanje zatvarača fotoaparata pomoću pametnog uređaja.
• Sledite instrukcije u aplikaciji SnapBridge da biste se prebacili na Wi-Fi mrežnu vezu. U
operativnom sistemu iOS može se prikazati dijalog o Wi-Fi povezivanju. U tim slučajevima,
pogledajte „Ako je dijalog u vezi sa Wi-Fi vezom prikazan u operativnom sistemu iOS“
(A19).
• Fotografisanje na daljinu se može izvršiti ako memorijska kartica nije umetnuta u fotoaparat.
Ako je dijalog u vezi sa Wi-Fi vezom prikazan u operativnom
sistemu iOS
Aplikacija SnapBridge u normalnim okolnostima povezuje fotoaparat i pametni uređaj putem
Bluetooth-a. Ipak, prebacite se na Wi-Fi vezu kada koristite Download pictures (Preuzimanje
slika) ili fotografisanje na daljinu. U zavisnosti od verzije operativnog sistema iOS, morate ručno
prebaciti vezu. U tim slučajevima, upotrebite sledeću proceduru da postavite vezu.
1
Zapišite SSID fotoaparata (podrazumevana
vrednost je naziv fotoaparata) i lozinku koji su
prikazani u dijalogu na pametnom uređaju, a zatim
dodirnite View options (Pregled opcija).
• SSID ili lozinku možete promeniti u Meni za mreže M Wi-Fi M
Tip Wi-Fi veze na fotoaparatu. Radi zaštite privatnosti
preporučujemo da redovno menjate svoju lozinku. Raskinite
bežičnu vezu prilikom promene lozinke (A18).
2
Sa liste veza izaberite naziv SSID koji ste zapisali u
koraku 1.
• Kada se prvi put povežete, unesite lozinku koju ste zapisali u
koraku 1, imajući u vidu velika i mala slova. Ako ste se ranije već
povezivali, unos lozinke nije neophodan.
• Povezivanje na Wi-Fi je završeno kada se pored SSID fotoaparata
prikaže i G, kao što je prikazano na ekranu sa desne strane.
Vratite se na aplikaciju SnapBridge i radite sa aplikacijom.
Povezivanje sa pametnim uređajem (SnapBridge)
19
Ostale funkcije
Izbor režima fotografisanja
Možete da okrećete točkić režima da biste poravnali željeni
režim fotografisanja sa oznakom indikatora na telu
fotoaparata.
• A Režim (Automatski)
Izaberite ovaj režim za standardno fotografisanje u raznovrsnim uslovima fotografisanja.
• o Režim (Kreativni)
Fotoaparat pri jednom snimanju istovremeno čuva četiri slike sa efektima i jednu sliku bez
efekata.
• y Režimi (Scena)
Pritisnite dugme d i izaberite režim scene.
- Automatski birač scene: Fotoaparat prepoznaje uslove fotografisanja kada kadrirate sliku
i možete snimiti slike u skladu sa uslovima.
- Intervalski film: Fotoaparat može automatski da zabeleži statične slike u podešenom
intervalu i tako kreira intervalske filmove (e1080/30p ili S1080/25p) dužine
približno 10 sekundi.
- Višest. eksp. Osvetli: Fotoaparat automatski beleži pokretne subjekte u redovnim
intervalima, poredi svaku sliku i slaže samo njihove svetle delove, te ih potom čuva kao
jednu sliku. Beleže se tragovi svetla, kao što je protok automobilskih svetala ili kretanje
zvezda.
- Spojeni intervalski film: Koristi se za snimanje filmova uz pomeranje fotoaparata i
snimanje promena na subjektu kako prolazi vreme. Filmovi se snimaju u brzom pokretu
(e1080/30p ili S1080/25p).
- Pametni portret: Koristite glamurozno retuširanje za poboljšanje ljudskih lica tokom
fotografisanja, a tajmer za osmeh ili funkciju samokolaža za snimanje slika.
Kao dodatak gorenavedenim režimima, možete izabrati razne režime scene.
• M Režim (Prikaz kratkog filma)
Fotoaparat kreira kratak film trajanja do 30 sekundi (e1080/30p ili S1080/25p)
tako što snima i automatski kombinuje više filmskih sekvenci dužine nekoliko sekundi.
• A, B, C i D režimi
Ove režime birajte kada želite veću kontrolu nad brzinom zatvarača i f-brojem.
20
Ostale funkcije
C
Prikaz pomoći
Opisi funkcija su prikazani prilikom menjanja režima fotografisanja ili kada je prikazan ekran
za podešavanje.
Pritisnite dugme okidača do pola da biste se brzo prebacili na režim fotografisanja. Možete
da prikažete ili sakrijete opise pomoću Prikaz pomoći u Podešavanja monitora u meniju
za podešavanje.
Podešavanje funkcija fotografisanja pomoću
višenamenskog birača
Kada je prikazan ekran za fotografisanje, možete da pritisnete višenamenski birač H (m) J (n)
I (p) K (o) da biste podesili funkcije opisane u nastavku.
• m Režim blic
Kada je blic podignut, režim blica može da se podesi u skladu sa uslovima fotografisanja.
• n Samookidač/Tajmer autoportreta
- Samookidač: Zatvarač automatski okida za 10 ili 2 sekunde.
- Tajmer autoportreta: Fotoaparat fokusira za 5 sekundi i zatvarač automatski okida.
• p Makro režim
Makro režim koristite kada snimate slike u krupnom planu.
• o Kreativni klizač (o svetlina (korekcija ekspozicije), G živost, F ton i J Aktivni
D-Lighting)
Možete da prilagodite ukupnu svetlinu slike (korekcija ekspozicije).
U Pametni portret režimu scene, možete da primenjujete glamurozno retuširanje za
poboljšanje ljudskih lica.
U režimu A, B, C i D, možete da prilagođavate ukupnu svetlinu, živost,
ton i Aktivni D-Lighting slike.
Funkcije koje mogu da se podešavaju variraju u zavisnosti od režima fotografisanja.
Ostale funkcije
21
Operacije menija
Dolenavedene menije možete da podesite pritiskom na dugme d (meni).
•
•
•
•
•
•
A Meni fotografisanja1, 2
e Meni za film1
N Meni režima za reprodukciju (režim „Lista po datumu”)3
c Meni za reprodukciju3
q Meni za mreže
z Meni za podešavanje
1
2
3
Pritisnite dugme d kada se prikaže ekran za fotografisanje.
Ikone menija i dostupne stavke podešavanja variraju u zavisnosti od režima fotografisanja.
Pritisnite dugme d kada se prikaže ekran za reprodukciju.
1
Pritisnite dugme d (meni).
• Prikazaće se meni.
1/250
2
Pritisnite višenamenski birač J.
• Trenutna ikona menija je prikazana
žutom bojom.
F 3.7
F3.7
25m 0s
880
Meni fotografisanja
Kvalitet slike
Veličina slike
Ikone menija
3
Izaberite ikonu menija
i pritisnite dugme k.
Vremenska zona i datum
• Potom ćete moći da izaberete opcije
menija.
Oznaka datuma
Podešavanje
Podešavanja monitora
VR za fotografiju
AF assist
Digitalni zum
22
Ostale funkcije
4
Izaberite opciju menija
i pritisnite dugme k.
• Određene opcije menija ne mogu da se
podešavaju u zavisnosti od trenutnog
režima fotografisanja ili stanja
fotoaparata.
5
Izaberite postavku i pritisnite
dugme k.
• Izabrana postavka će biti primenjena.
• Kada završite sa korišćenjem menija,
pritisnite dugme d.
• Kada se prikaže meni, možete da se
prebacite na režim fotografisanja
pritiskom na dugme okidača ili dugme
b (e).
C
Vremenska zona i datum
Podešavanja monitora
Oznaka datuma
VR za fotografiju
AF assist
Digitalni zum
Oznaka datuma
Datum
Datum i vreme
Isključeno
Rukovanje komandnim točkićem ili višenamenskim biračem tokom prikaza
menija
Kada su prikazane stavke menija ili podešavanja, opciju menija možete da izaberete i okretanjem
komandnog točkića ili višenamenskog birača.
Ostale funkcije
23
Tehničke napomene
Napomene
Obaveštenje za klijente u Evropi
PAŽNJA
POSTOJI RIZIK OD EKSPLOZIJE AKO SE BATERIJA ZAMENI NEISPRAVNIM TIPOM.
ISKORIŠĆENE BATERIJE ODLAŽITE U SKLADU SA UPUTSTVIMA.
Ovaj simbol ukazuje na to da električna i elektronska oprema treba zasebno da se
uklone.
Sledeće važi samo za korisnike u evropskim zemljama:
• Ovaj proizvod je namenjen za zasebno uklanjanje (odnošenje) na odgovarajućoj
tački preuzimanja. Nemojte da ih odlažete kao što to radite sa kućnim otpadom.
• Zasebno odnošenje i reciklaža pomažu da se sačuvaju prirodni resursi i da se
spreče negativne posledice po ljudsko zdravlje i okolinu do kojih može doći usled
nepravilnog uklanjanja.
• Više informacija zatražite od prodavca ili lokalnih organa nadležnih za upravljanje otpadom.
Ovaj simbol na bateriji ukazuje na to da baterija treba posebno da se odloži.
Sledeće važi samo za korisnike u evropskim zemljama:
• Sve baterije, bez obzira na to da li je na njima ovaj simbol, namenjene su za
posebno uklanjanje (odnošenje) na odgovarajućoj tački preuzimanja. Nemojte
da ih odlažete kao što to radite sa kućnim otpadom.
• Više informacija zatražite od prodavca ili lokalnih organa nadležnih za upravljanje otpadom.
24
Tehničke napomene
Napomene o funkcijama bežične komunikacije
Ograničenja koja se odnose na bežične uređaje
Bežični primopredajnik koji se nalazi u ovom proizvodu je usaglašen sa regulativom bežičnih
komunikacija zemlje prodaje i nije za korišćenje u drugim zemljama (proizvodi kupljeni u EU ili
EFTA zemljama se mogu koristiti bilo gde unutar EU ili EFTA). Nikon ne prihvata odgovornost
za njegovo korišćenje u drugim zemljama. Korisnici koji nisu sigurni u prvobitnu zemlju prodaje
treba da se obrate lokalnom Nikon servisnom centru ili Nikon ovlašćenom serviseru. Ovo
ograničenje se odnosi isključivo na bežični rad i ni na koju drugu vrstu korišćenja ovog
proizvoda.
Bezbednost
Iako je jedna od prednosti ovog proizvoda to što omogućava drugima da se slobodno povežu
za bežičnu razmenu podataka bilo gde u okviru njegovog dometa, ukoliko nije omogućena
bezbednost može doći do sledećeg:
• Krađa podataka: Zlonamerna treća lica mogu da presretnu bežične prenose kako bi ukrali
korisničke identifikacije, lozinke i druge lične informacije.
• Neovlašćen pristup: Neovlašćeni korisnici mogu da pristupe mreži i da promene podatke
ili izvrše neku drugu zlonamernu radnju. Imajte u vidu da usled dizajna bežičnih mreža
specijalizovani napadi mogu da omoguće neovlašćen pristup čak i kad je bezbednost
omogućena. Nikon nije odgovoran za krađu podataka ili informacija do koje može da dođe
u toku prenosa podataka.
• Nemojte da pristupate mrežama za koje nemate dozvolu za korišćenje, čak i ako su prikazane
na vašem pametnom telefonu ili tabletu. To bi moglo da se smatra neovlašćenim pristupom.
Pristupajte samo mrežama za koje imate dozvolu za korišćenje.
Upravljanje ličnim podacima i odricanje odgovornosti
• Korisničke informacije unete i konfigurisane u ovom proizvodu, uključujući podešavanja
bežične LAN veze i druge lične informacije, podložne su promenama i gubitku
prouzrokovanim greškom u radu, statičkim elektricitetom, nezgodom, kvarom, popravkom
i drugim manipulacijama. Uvek čuvajte zasebne kopije važnih informacija. Nikon nije
odgovoran ni za kakvu direktnu ili indirektnu štetu, odnosno gubitak dobiti prouzrokovan
promenom ili gubitkom sadržaja koji se može pripisati Nikon.
• Pre nego što odbacite ovaj proizvod ili ga prenesete u vlasništvo druge osobe, sprovedite
Resetuj sve u meniju za podešavanje (A22) da biste izbrisali sve korisničke informacije
unete i konfigurisane u proizvodu, uključujući podešavanja bežične LAN veze i druge lične
informacije.
• Kompanija Nikon nije odgovorna za bilo kakve štete nastale neovlašćenim korišćenjem ovog
proizvoda od strane trećih lica u slučaju da je proizvod ukraden ili izgubljen.
Tehničke napomene
25
Mere predostrožnosti prilikom izvoza ili nošenja ovog proizvoda u inostranstvo
Ovaj proizvod je regulisan EAR Propisima (United States Export Administration Regulations)
(EAR). Nije potrebna dozvola vlade Sjedinjenih Američkih Država za izvoz u druge države, osim
sledećih, koje su od ovog dopisa predmet embarga ili posebnih kontrola: Kuba, Iran, Južna
Koreja, Sudan i Sirija (spisak je podložan promeni).
Obaveštenja za klijente u Evropi
Izjava o usaglašenosti (Evropa)
Ovim, Nikon korporacija izjavljuje da je radio oprema tipa COOLPIX A900 u saglasnosti sa
Direktivom 2014/53/EU.
Ceo tekst EU deklaracije o saglasnosti je dostupan na sledećoj internet adresi:
http://imaging.nikon.com/support/pdf/DoC_A900.pdf.
• Maksimalna jačina napajanja:
- Wi-Fi: 11,3 dBm (EIRP)
- Bluetooth: 9,3 dBm (EIRP)
- Bluetooth sa niskom potrošnjom: 9,3 dBm (EIRP)
• Radna frekvencija:
- Wi-Fi: 2412–2462 MHz (kanali 1–11)
- Bluetooth: 2402–2480 MHz
- Bluetooth sa niskom potrošnjom: 2402–2480 MHz
- NFC: 13,56 MHz
26
Tehničke napomene
Održavanje proizvoda
Pridržavajte se dolenavedenih mera predostrožnosti, kao i upozorenja u odeljku „Zarad vaše
bezbednosti” (Avi-viii) pri korišćenju i odlaganju uređaja.
Fotoaparat
Ne izlažite fotoaparat snažnim udarcima
Proizvod može da se pokvari usled jakog udara ili vibracije. Osim toga, ne dodirujte i ne primenjujte silu
na objektiv i poklopac objektiva.
Održavajte proizvod suvim
Uređaj će se oštetiti ako se uroni u vodu ili bude izložen visokoj vlažnosti.
Izbegavajte nagle promene temperature
Nagle promene temperature, kao što su ulazak ili izlazak iz zagrejane zgrade po hladnom danu, mogu
da prouzrokuju nastanak kondenzacije u unutrašnjosti uređaja. Da biste sprečili pojavu kondenzacije,
uređaj stavite u torbicu za nošenje ili u plastičnu kesu pre nego što ga izložite naglim promenama
temperature.
Držite proizvod izvan jakih magnetnih polja
Nemojte da koristite ni odlažete ovaj uređaj u blizini opreme koja generiše jaku elektromagnetnu
radijaciju ili magnetna polja. To može da dovede do gubitka podataka ili kvara fotoaparata.
Nemojte da usmeravate objektiv u jake svetlosne izvore tokom dužeg
vremena
Vodite računa da objektiv, kada fotoaparat koristite ili dok je odložen, ne bude duže vreme usmeren
ka suncu ili nekom drugom jakom izvoru svetlosti. Intenzivno svetlo može da dovede do oštećenja
senzora slike ili do pojave belog zamućenja na fotografijama.
Isključite proizvod pre uklanjanja ili iskopčavanja izvora napajanja ili
memorijske kartice
Nemojte da vadite bateriju dok je proizvod uključen, kao ni dok se slike čuvaju ili brišu. Prisilni prekid
napajanja u ovim okolnostima može da prouzrokuje gubitak podataka, odnosno oštećenje memorije
ili internih elektronskih kola.
Tehničke napomene
27
Napomene o monitoru
• Monitori (uključujući i elektronska tražila) su konstruisani sa izuzetno visokom preciznošću; najmanje
99,99% piksela je efektivno, a ne više od 0,01% je nepostojeće ili defektno. Zbog toga, dok ovi ekrani
mogu da sadrže piksele koji su uvek uključeni (beli, crveni, plavi ili zeleni) ili uvek isključeni (crni), to
ne znači da je u pitanju kvar i nema nikakvog uticaja na slike koje se snimaju pomoću ovog uređaja.
• Slike na monitoru može biti teško videti pri jakom osvetljenju.
• Ne primenjujte pritisak na monitor jer to može da dovede do oštećenja ili kvara. Ukoliko se monitor
polomi, treba voditi računa da se izbegne povreda od razbijenog stakla i da se spreči da tečni kristal
iz ekrana dođe u kontakt sa kožom ili da dopre u oči ili usta.
Baterija
Mere predostrožnosti prilikom korišćenja
• Imajte u vidu da baterija može da se zagreje nakon korišćenja.
• Ne koristite bateriju pri temperaturama nižim od 0°C ili višim od 40°C jer to može da prouzrokuje
oštećenje ili kvar.
• Ako primetite bilo kakve abnormalnosti, poput prekomerne toplote, dima ili neobičnog mirisa koji se
širi iz baterije, odmah prekinite sa korišćenjem i obratite se prodavcu ili Nikon ovlašćenom serviseru.
• Kada izvadite bateriju iz fotoaparata ili opcionalnog punjača baterije, stavite je u plastičnu kesu ili
nešto slično kako biste je izolovali.
Punjenje baterije
Pre upotrebe fotoaparata, proverite nivo napunjenosti baterije i po potrebi je zamenite ili napunite.
• Bateriju punite u zatvorenom prostoru na sobnoj temperaturi od 5°C do 35°C pre upotrebe.
• Visoka temperatura baterije može da onemogući njeno ispravno ili potpuno punjenje, kao i da oslabi
njene performanse. Imajte u vidu da baterija može da se zagreje nakon korišćenja. Sačekajte da se
ohladi pre punjenja.
Kada punite bateriju u ovom fotoaparatu preko AC adapter za punjenje ili računara, baterija se neće
puniti ako je njena temperatura niža od 0°C ili viša od 50°C.
• Ne nastavljajte sa punjenjem nakon što se baterija potpuno napuni jer će to oslabiti njene
performanse.
• Temperatura baterije može da se poveća tokom punjenja. Međutim, to ne predstavlja kvar.
Nošenje rezervnih baterija
Kad god je to moguće, nosite potpuno napunjene rezervne baterije kada snimate slike u važnim
prilikama.
Korišćenje baterije po hladnom vremenu
Tokom hladnih dana, kapacitet baterije se obično smanjuje. Ako se istrošena baterija koristi na niskim
temperaturama, fotoaparat se možda neće uključiti. Rezervne baterije čuvajte na toplom mestu i po potrebi
ih zamenite. Kada se zagreje, hladna baterija može da povrati deo napunjenog kapaciteta.
28
Tehničke napomene
Izvodi baterije
Prljavština na izvodima baterije može da onemogući rad fotoaparata. Ako se izvodi baterije isprljaju,
pre korišćenja ih obrišite čistom, suvom krpom.
Punjenje istrošene baterije
Ako uključite ili isključite fotoaparat dok se u njemu nalazi istrošena baterija, to može da skrati njen vek
trajanja. Napunite istrošenu bateriju pre korišćenja.
Odlaganje baterije
• Uvek izvadite bateriju iz fotoaparata ili opcionalnog punjača baterije kada se ne koristi. Dok se
baterija nalazi u fotoaparatu, troše se neznatne količine energije, čak i kada se ne koristi. To može
da dovede do prekomernog trošenja baterije i potpunog prestanka rada.
• Punite bateriju najmanje jednom u šest meseci i potpuno je istrošite pre nego što je ponovo
odložite.
• Stavite bateriju u plastičnu kesu ili nešto slično da biste je izolovali i odložite je na hladno mesto.
Baterija treba da se čuva na suvom mestu, na temperaturi od 15°C do 25°C. Ne čuvajte bateriju
na vrućim ni ekstremno hladnim mestima.
Vek baterije
Znatno kraće vreme trajanja potpuno napunjene baterije, kada se koristi na sobnoj temperaturi, ukazuje
na to da je treba zameniti. Kupite novu bateriju.
Reciklaža iskorišćenih baterija
Zamenite bateriju kada više ne drži punjenje. Iskorišćene baterije su dragocen resurs. Reciklirajte
iskorišćene baterije u skladu da lokalnim propisima.
AC adapter za punjenje
• EH-73P AC adapter za punjenje može da se koristi samo sa kompatibilnim uređajima. Nemojte
ga koristiti sa drugim tipom ili modelom uređaja.
• Nemojte da koristite nijedan drugi USB kabl osim kabla UC-E21. Korišćenje nekog drugog USB kabla
osim kabla UC-E21 može da dovede do pregrevanja, požara ili strujnog udara.
• Ni pod kojim uslovima nemojte da koristite neki drugi tip ili model AC adaptera osim EH-73P
AC adapter za punjenje i ne koristite komercijalno dostupan USB-AC adapter ni punjač baterije
za mobilni telefon. Nepoštovanje ove mere predostrožnosti može da prouzrokuje pregrevanje
ili oštećenje fotoaparata.
• EH-73P je kompatibilan sa AC 100–240 V, 50/60 Hz električnim utičnicama. Prilikom upotrebe
u drugim zemljama, po potrebi koristite adapter za utičnice (komercijalno dostupan). Za više
informacija o adapterima za utičnice se raspitajte u turističkoj agenciji.
• Simboli na ovom proizvodu predstavljaju sledeće:
D AC, E DC, F Klasa II opreme (konstrukcija proizvoda je dvostruko izolovana.)
Tehničke napomene
29
Čišćenje i odlaganje
Čišćenje
Nemojte da koristite alkohol, razređivač ni druge isparljive hemikalije.
Objektiv
Ne dodirujte prstima staklene delove. Uklonite prašinu ili vlakna pumpicom (obično
mali uređaj sa gumenom pumpicom pričvršćenom za jedan kraj koji pumpanjem
ispušta vazduh na drugom kraju). Da biste uklonili otiske prstiju ili druge mrlje koje ne
mogu da se uklone pumpicom, obrišite objektiv mekom tkaninom, koristeći kružne
pokrete od centra objektiva ka krajevima. Ako to ne uspe, očistite objektiv krpicom
blago navlaženom komercijalnim sredstvom za čišćenje objektiva.
Monitor
Uklonite prašinu ili vlakna pumpicom. Da biste uklonili otiske prstiju i druge mrlje,
obrišite monitor mekom, suvom tkaninom, ne pritiskajući ga.
Telo
Uklonite prašinu, prljavštinu ili pesak pomoću pumpice, a zatim ga nežno obrišite
mekom, suvom tkaninom. Nakon korišćenja fotoaparata na plaži ili u nekom drugom
peskovitom ili prašnjavom okruženju, obrišite preostali pesak, prašinu ili so pomoću
suve krpe blago navlažene svežom vodom i temeljno ga osušite. Imajte u vidu da
strana tela unutar fotoaparata mogu da prouzrokuju oštećenja koja nisu
pokrivena garancijom.
Odlaganje
Izvadite bateriju ako se fotoaparat neće koristiti duže vreme. Da ne bi došlo do pojave rđe ili
buđi, bar jednom mesečno izvadite fotoaparat sa mesta na kom je odložen.
Uključite fotoaparat i okinite nekoliko puta pre nego što ga ponovo odložite. Nemojte odlagati
fotoaparat ni na jednu od sledećih lokacija:
• Mesta koja su slabo provetrena ili izložena vlazi većoj od 60%
• Mesta izložena temperaturama iznad 50°C ili ispod –10°C
• Pored opreme koja stvara snažna elektromagnetna polja, poput televizora ili radio prijemnika
Prilikom odlaganja baterije, pridržavajte se mera predostrožnosti navedenih u odeljku „Baterija”
(A28) u delu „Održavanje proizvoda” (A27).
30
Tehničke napomene
Rešavanje problema
Ako fotoaparat ne funkcioniše na očekivani način, pregledajte dolenavedenu listu uobičajenih
problema pre nego što se obratite prodavcu ili Nikon ovlašćenom serviseru.
Osim toga, pogledajte Referentno uputstvo (PDF format) za više detalja o tome kako se koristi
ovaj fotoaparat (Aii).
Problem
A
Uzrok/rešenje
Fotoaparat je
uključen, ali
ne reaguje.
• Sačekajte da se snimanje završi.
• Ako se problem i dalje bude javljao, isključite fotoaparat.
Ako ne možete da isključite fotoaparat, izvadite i vratite bateriju
ili baterije, odnosno ako koristite AC adapter, iskopčajte i ponovo –
prikopčajte AC adapter.
Iako će podaci koje trenutno snimate biti izgubljeni, imajte u vidu
da podaci koji su već snimljeni neće biti oštećeni uklanjanjem ni
iskopčavanjem izvora napajanja.
Nije moguće
uključiti
fotoaparat.
• Baterija je istrošena.
• Glavni prekidač će biti omogućen nekoliko sekundi nakon
umetanja baterije. Sačekajte da prođe nekoliko sekundi pre
nego što ga pritisnete.
Fotoaparat se
isključuje bez
upozorenja.
• Fotoaparat se automatski isključuje radi uštede energije (funkcija 11
automatskog isključivanja).
• Fotoaparat i baterija možda neće ispravno funkcionisati pri
28
niskim temperaturama.
• Fotoaparat se zagrejao iznutra. Ostavite fotoaparat isključen dok –
se njegova unutrašnjost ne ohladi, a zatim ponovo pokušajte da
ga uključite.
• Fotoaparat je isključen.
• Baterija je istrošena.
• Fotoaparat se automatski isključuje radi uštede energije (funkcija
automatskog isključivanja).
• Lampica blica treperi tokom punjenja blica.
Monitor je prazan.
Sačekajte da se punjenje završi.
• Fotoaparat je povezan sa TV prijemnikom ili računarom.
• U toku je snimanje intervalskog filma.
• Fotoaparat i pametan uređaj su povezani preko Wi-Fi veze
i fotoaparatom se upravlja pomoću daljinskog upravljača.
Fotoaparat se
zagreva.
3, 4, 28
–
7
9
11
–
–
–
–
Fotoaparat može da se zagreje kada se njim tokom dužeg vremena
snimaju filmovi ili šalju slike, odnosno kada se koristi u toplom
–
okruženju. To ne predstavlja kvar.
Tehničke napomene
31
Memorijske kartice koje mogu da se koriste
Fotoaparat podržava SD, SDHC i SDXC memorijske kartice, uključujući SDHC i SDXC kartice
kompatibilne sa UHS-I.
• Za snimanje filmova su preporučene kartice sa oznakom klase brzine 6 ili brže (kada je stavka
Opcije filma podešena na d 2160/30p (4K UHD) ili c 2160/25p (4K UHD),
preporučuju se kartice sa oznakom UHS klase brzine 3 ili brže). Korišćenje sporijih kartica
može dovesti do prekida snimanja.
• Prilikom izbora kartica za upotrebu u čitačima kartica, proverite da li su kompatibilne sa
uređajem.
• Informacije o karakteristikama, radu i ograničenju korišćenja zatražite od proizvođača.
Informacije o žigu
• Windows je registrovani žig ili žig korporacije Microsoft Corporation u Sjedinjenim
Državama i/ili drugim zemljama.
• Bluetooth® oznaka o reči i logoima su registrovani zaštitni znaci koji su pod vlasništvom
Bluetooth SIG, Inc. i bilo kakvo korišćenje tih oznaka od strane Nikon korporacije je pod
licencom.
• Apple®, App Store®, Apple logotipi, Mac, OS X, macOS, iPhone®, iPad®, iPod touch® i
iBooks su žigovi kompanije Apple Inc., registrovani u SAD i drugim zemljama.
• Android, Google Play i Google Play logo su zaštitni znaci Google LLC. Android robot se
reprodukuje ili menja na osnovu dela koje je Google stvorio i deli, a koristi se u skladu sa
uslovima opisanim u Licenci autorstva Creative Commons 3.0.
• iOS je žig ili registrovani žig korporacije Cisco Systems, Inc., u Sjedinjenim Američkim
Državama i/ili drugim državama i koristi se po licenci.
• Adobe, Adobe logotip i Reader su žigovi ili registrovani žigovi korporacije Adobe
Systems u Sjedinjenim Državama i/ili drugim zemljama.
• SDXC, SDHC i SD logotipi su žigovi korporacije SD-3C, LLC.
• PictBridge je žig.
32
Tehničke napomene
• HDMI, HDMI logotip i High-Definition Multimedia Interface su žigovi ili registrovani
žigovi kompanije HDMI Licensing, LLC.
• Wi-Fi i Wi-Fi logo su žigovi ili registrovani žigovi udruženja Wi-Fi Alliance.
• N-Mark je žig ili registrovani žig korporacije NFC Forum, Inc. u Sjedinjenim Državama i u
drugim zemljama.
• Sve ostale trgovačke oznake pomenute u ovom uputstvu ili drugoj dokumentaciji koju
ste dobili uz Nikon proizvod su žigovi ili registrovani žigovi odgovarajućih vlasnika.
“Made for iPod,” “Made for iPhone,” and “Made for iPad” mean that an electronic
accessory has been designed to connect specifically to iPod, iPhone, or iPad,
respectively, and has been certified by the developer to meet Apple
performance standards. Apple is not responsible for the operation of this device
or its compliance with safety and regulatory standards. Please note that the use
of this accessory with iPod, iPhone, or iPad may affect wireless performance.
AVC Patent Portfolio licenca
Ovaj proizvod je licenciran po AVC Patent Portfolio licenci za lično i nekomercijalno korišćenje
od strane korisnika da (i) kodira video u skladu sa AVC standardom („AVC video”) i/ili (ii) dekodira
AVC video koji je kodirao neki korisnik ličnom i nekomercijalnom aktivnošću i/ili pribavio od
dobavljača video sadržaja koji je licenciran da dobavlja AVC video. Nijedna licenca se ne daje niti
će se podrazumevati za druge vrste korišćenja. Dodatne informacije se mogu dobiti od MPEG
LA, L.L.C.
Pogledajte http://www.mpegla.com.
FreeType licenca (FreeType2)
Delovi ovog softvera su pod zaštitom autorskih prava © 2012 The FreeType Project
(http://www.freetype.org). Sva prava su zadržana.
MIT licenca (HarfBuzz)
Delovi ovog softvera su pod zaštitom autorskih prava © 2016 The HarfBuzz Project
(http://www.freedesktop.org/wiki/Software/HarfBuzz). Sva prava su zadržana.
Tehničke napomene
33
Uslovi garancije – Nikon evropska garancija servisa
Poštovani Nikon korisniče,
Zahvaljujemo vam se na kupovini ovog Nikon proizvoda. Ukoliko vaš Nikon proizvod
zahteva servis pokriven garancijom, obratite se distributeru kod koga ste ga kupili ili
članu naše ovlašćene servisne mreže u okviru prodajnog područja Nikon Europe B.V.
(npr. Evropa/Rusija/ostalo). Pogledajte detalje na:
http://www.europe-nikon.com/support
Da bi se izbegle nepotrebne neprijatnosti, preporučujemo vam da pažljivo pročitate
korisnička uputstva pre nego što se obratite distributeru ili ovlašćenoj servisnoj
mreži.
Prema garanciji, vaša Nikon oprema neće ispoljiti nikakve proizvodne nedostatke
u trajanju od jedne godine od datuma prve kupovine. Ako se tokom ovog perioda
garancije proizvod pokaže defektnim usled neodgovarajućeg materijala ili načina
proizvodnje, naša ovlašćena servisna mreža u okviru prodajnog područja Nikon
Europe B.V. će, bez naknade za rad i delove, popraviti proizvod prema propisima
i uslovima navedenim ispod. Nikon zadržava pravo (prema sopstvenom nahođenju)
da zameni ili popravi proizvod.
1. Ova garancija je dostupna samo uz uvid u popunjen garantni list i originalnu
fakturu ili račun na kome je upisan datum kupovine, vrsta proizvoda i ime
distributera, zajedno sa proizvodom. Nikon zadržava pravo da odbije besplatni
servis u okviru garancije ako gorenavedeni dokumenti ne mogu biti podneti
na uvid ili su informacije u njima nepotpune ili nečitke.
2. Ova garancija ne pokriva:
• obavezno održavanje i popravku ili zamenu delova usled normalne upotrebe.
• modifikacije radi unapređenja proizvoda sa njegove normalne svrhe opisane
u korisničkom uputstvu, bez prethodnog pisanog odobrenja od strane
kompanije Nikon.
• troškove transporta i sve rizike transporta direktno ili indirektno vezanih
za garanciju proizvoda.
34
Tehničke napomene
• bilo kakvu štetu prouzrokovanu modifikacijama ili prilagođavanjima koja mogu
biti obavljena na proizvodu, bez prethodnog pisanog odobrenja od strane
kompanije Nikon, radi poštovanja lokalnih ili državnih tehničkih standarda na
snazi u bilo kojoj zemlji različitoj od onih za koje je proizvod originalno
osmišljen i/ili proizveden.
3. Garancija neće biti primenljiva u sledećim slučajevima:
• šteta prouzrokovana nepravilnom upotrebom uključujući ali ne i
ograničavajući se na korišćenje proizvoda za namenu različitu od normalne
ili nepridržavanje korisničkih uputstava o pravilnom korišćenju i održavanju i
na ugradnju i upotrebu proizvoda neusklađenu sa bezbednosnim standardima
na snazi u zemlji u kojoj se koristi.
• šteta prouzrokovana nesrećnim slučajem uključujući ali ne i ograničavajući se
na udar groma, poplavu, požar, nepravilnu upotrebu ili zanemarivanje.
• brisanje, nečitljivost ili uklanjanje naziva modela ili serijskog broja proizvoda.
• šteta prouzrokovana popravkom ili prilagođavanjima obavljenim od strane
neovlašćenih servisnih organizacija ili osoba.
• defekt u bilo kakvom sistemu u koji je proizvod ugrađen ili sa kojim se koristi.
4. Ova garancija servisa ne utiče na zakonska prava potrošača prema primenljivim
nacionalnim zakonima koji su na snazi, niti na prava potrošača u odnosu na
distributera koja proističu iz kupoprodajnog ugovora.
Napomena: pregled svih ovlašćenih Nikon servisnih stanica se može pronaći na
mreži na sledećoj adresi
(http://www.europe-nikon.com/service/).
Tehničke napomene
35
Ovo uputstvo nije dozvoljeno reprodukovati u bilo kom obliku, u
celosti ili delovima (osim kratkih citata u člancima ili recenzijama
od velike važnosti), bez pisanog odobrenja od strane kompanije
NIKON CORPORATION.
FX8J05(YD)
6MN674YD-05
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising