Nikon | COOLPIX B500 | Nikon COOLPIX B500 Vodič za brzi početak

Nikon COOLPIX B500 Vodič za brzi početak
digitalni fotoaparat
Uputstvo za brzi početak
Uvod
Delovi fotoaparata
Početni koraci
Osnovni postupci fotografisanja i reprodukcije
Povezivanje sa pametnim uređajem (SnapBridge)
Druge funkcije
Tehničke napomene
ii
1
2
8
13
19
24
• Pročitajte ovo uputstvo u potpunosti pre nego što koristite
fotoaparat.
• Da biste obezbedili pravilno korišćenje fotoaparata, postarajte se
da pročitate „Zarad vaše bezbednosti“ (stranica vi).
• Nakon čitanja ovog uputstva, držite ga na mestu gde može lako
da se preuzme zarad budućeg korišćenja.
Uvod
Ovo prvo pročitajte
Hvala vam što ste kupili Nikon COOLPIX B500 digitalni fotoaparat.
Preuzimanje datoteke „Referentno uputstvo“*
Referentno uputstvo (PDF format) sadrži pojedinosti o korišćenju ovog proizvoda na različitim
jezicima. Preuzmite Referentno uputstvo sa našeg Centra za preuzimanje na dolenavedenom
URL-u i sačuvajte ga na svom pametnom uređaju ili računaru za kasniju upotrebu.
• Referentno uputstvo se može pregledati pomoću programa Adobe Acrobat Reader (koji
se može preuzeti sa veb stranice kompanije Adobe) ili iBooks (aplikacija za operativni
sistem iOS).
* Referentno uputstvo nije dostupno za ovaj jezik. Izaberite drugi jezik na veb-sajtu.
Preuzimanje Nikon softvera
Za računar
Preuzmite softver iz našeg Centra za preuzimanje na URL-u navedenom ispod.
• ViewNX-i: Ovaj softver vam omogućava da prebacite slike i filmove na računar da biste ih
mogli pregledati i uređivati.
Za pametne uređaje
• SnapBridge: Kada uspostavite bežičnu vezu, ova aplikacija vam omogućava otpremanje
slika i filmova na vaš pametni uređaj. Pogledajte „Povezivanje sa pametnim uređajem
(SnapBridge)“ (A13) za informacije o načinu na koji možete da preuzmete aplikaciju i
uspostavite vezu.
Posetite naš Centar za preuzimanje
http://downloadcenter.nikonimglib.com
Posetite našu veb stranicu da biste preuzeli uputstva za Nikon
proizvode za fotografisanje, softver ili firmver.
Nikon Korisnička podrška kompanije
Posetite stranicu navedenu ispod da biste registrovali fotoaparat i dobijali najnovije podatke u vezi
sa proizvodom. Pronaći ćete odgovore na često postavljana pitanja i možete nam se obratiti ako
vam je potrebna tehnička podrška.
http://www.europe-nikon.com/support
COOLPIX B500 Model Name: N1516
ii
Uvod
Potvrda sadržaja pakovanja
U slučaju da bilo koja od ovih stavki nedostaje, obratite se prodavnici u kojoj ste kupili
fotoaparat.
COOLPIX B500
Digitalni fotoaparat
Kaiš fotoaparata
LR6/L40 (veličine AA)
alkalne baterije (×4)*
Poklopac objektiva
LC-CP31 (sa uzicom)
USB kabl UC-E16
Uputstvo za brzi početak
(ovo uputstvo)
Garancija (štampana na pozadini ovog uputstva)
* Priložene baterije su samo za probnu upotrebu.
NAPOMENA: Memorijska kartica nije priložena uz fotoaparat. SD, SDHC, i SDXC memorijske
kartice se u daljem tekstu ovog uputstva nazivaju „memorijske kartice“.
Uvod
iii
Informacije i predostrožnosti
Doživotno učenje
Kao deo programa „Doživotnog učenja“ kompanije Nikon, posvećenosti podršci proizvodima i
edukaciji, informacije koje se neprekidno ažuriraju su dostupne na Internetu na sledećim
veb-sajtovima:
• Za korisnike u SAD: http://www.nikonusa.com/
• Za korisnike u Evropi: http://www.europe-nikon.com/support/
• Za korisnike u Aziji, Okeaniji, Bliskom istoku i Africi: http://www.nikon-asia.com/
Posetite ove veb-sajtove da biste dobili najnovije informacije o proizvodima, savete, odgovore na
česta pitanja i opšte savete o digitalnim slikama i fotografiji. Dodatne informacije možete dobiti od
predstavnika kompanije Nikon u vašoj oblasti. Za kontakt podatke posetite veb-sajt naveden niže.
http://imaging.nikon.com/
Koristite samo Nikon elektronsku opremu kompanije
Nikon COOLPIX fotoaparati su osmišljeni da ispune najviše standarde i sadrže složena elektronska
kola. Samo elektronska oprema kompanije Nikon (uključujući punjače za baterije, baterije i AC
adaptere) odobrena za upotrebu od strane kompanije Nikon specijalno za upotrebu sa ovim Nikon
digitalnim fotoaparatom je napravljena i testirana da radi u okviru radnih i bezbednosnih zahteva
ovih elektronskih kola.
UPOTREBA ELEKTRONSKE OPREME KOJU NE PROIZVODI NIKON MOŽE DA DOVEDE DO
OŠTEĆENJA FOTOAPARATA I MOŽE DA PONIŠTI NIKON GARANCIJU.
Više informacija o opremi kompanije Nikon zatražite od lokalnog ovlašćenog Nikon prodavca.
Pre fotografisanja važnih slika
Pre fotografisanja slika važnih događaja (kao što su venčanja ili pre nego što ponesete fotoaparat na
put), izvršite probno fotografisanje da biste se uverili da fotoaparat radi normalno. Nikon nije
odgovoran za štetu ili gubitak zarade koji može nastati kao rezultat kvara proizvoda.
iv
Uvod
O uputstvima za upotrebu
• Nijedan deo uputstava dobijenih uz ovaj proizvod ne sme da se reprodukuje, prenosi,
transkribuje, čuva u bazi podataka niti prevodi na bilo koji jezik u bilo kom obliku, na bilo koji
način, bez prethodnog pisanog odobrenja kompanije Nikon.
• Ilustracije i sadržaj ekrana prikazan u ovom uputstvu se može razlikovati od onog na stvarnom
proizvodu.
• Nikon zadržava pravo da u bilo kom trenutku i bez prethodne najave promeni specifikacije
hardvera i softvera opisanog u ovim uputstvima.
• Nikon nije odgovoran za bilo kakvu štetu nastalu kao posledica upotrebe ovog proizvoda.
• Iako su učinjeni svi napori da informacije u ovim uputstvima budu precizne i potpune, cenićemo
ako o svim greškama i propustima koje uočite obavestite predstavnika kompanije Nikon za vašu
oblast (adrese su navedene odvojeno).
Poštujte napomene o zaštiti autorskih prava
Pod zakonom o zaštiti autorskih prava, fotografije ili snimci radova zaštićenih autorskim pravom
snimljeni fotoaparatom ne mogu da se koriste bez dopuštenja vlasnika autorskih prava. Izuzeci se
primenjuju za lično korišćenje, ali imajte na umu da čak i lično korišćenje može da bude ograničeno
u slučaju fotografija ili snimaka izložbi ili nastupa uživo.
Uklanjanje uređaja za skladištenje podataka
Imajte na umu da se brisanjem slika ili formatiranjem uređaja za skladištenje podataka, kao što su
memorijske kartice ili ugrađena memorija fotoaparata, ne brišu u potpunosti originalni podaci od
kojih se slike sastoje. Obrisane slike se ponekad mogu rekonstruisati sa odbačenih uređaja za
skladištenje podataka pomoću softvera dostupnog na tržištu, što može potencijalno dovesti do
zlonamerne upotrebe podataka o ličnim fotografijama. Korisnik je odgovoran za čuvanje privatnosti
takvih podataka.
Pre odbacivanja vlasništva nad uređajem za skladištenje podataka ili prebacivanja vlasništva nad
istim, obavezno resetujte sva podešavanja fotoaparata u Resetuj sve u meniju podešavanja
(A22). Nakon resetovanja, obrišite sve podatke pomoću softvera za brisanje dostupnog na tržištu
ili formatirajte uređaj u Formatiraj memoriju ili Formatiraj karticu u meniju podešavanja
(A22), a zatim ga u potpunosti napunite slikama koje ne sadrže lične podatke (na primer, slikama
praznog neba).
Obratite pažnju da izbegnete povrede ili oštećenje imovine prilikom fizičkog uništavanja
memorijskih kartica.
Oznaka usklađenosti
Pratite niže opisanu proceduru da biste prikazali neko od oznaka usklađenosti za standarde
sa kojima je ovaj fotoaparat usklađen.
Pritisnite dugme d M ikonu menija z M Oznaka usklađenosti M dugme k
Uvod
v
Zarad vaše bezbednosti
Da biste sprečili štetu nad imovinom ili svoju ili tuđu povredu, u potpunosti pročitajte „Zarad
vaše bezbednosti“ pre korišćenja ovog proizvoda.
Držite ova bezbednosna uputstva tamo gde će ih svi oni koji koriste ovaj proizvod pročitati.
OPASNOST
Nepoštovanje predostrožnosti obeleženih sa
ovom ikonom nosi visoki rizik od smrti ili
ozbiljne povrede.
UPOZORENJE
Nepoštovanje predostrožnosti obeleženih sa
ovom ikonom može da dovede do smrti ili
ozbiljne povrede.
OPREZ
Nepoštovanje predostrožnosti obeleženih sa
ovom ikonom može da dovede do povrede ili
štete nad imovinom.
UPOZORENJE
• Ne koristite dok se šetate ili dok rukujete motornim vozilom. Nepoštovanje ove
predostrožnosti može da dovede do nesreća ili druge povrede.
• Ne rastavljajte niti menjajte ovaj proizvod. Ne dodirujte interne delove koji postaju
izloženi nakon pada ili drugih nesreća. Nepoštovanje ovih predostrožnosti može da
dovede do strujnog udara ili druge povrede.
• Ako primetite neke abnormalnosti kao što su da proizvod proizvodi dim, toplotu ili
neobične mirise, odmah izvucite baterije ili izvor napajanja. Nastavljeno rukovanje bi
moglo da dovede do požara, opekotina ili drugih povreda.
• Održavajte suvim. Ne rukujte mokrim rukama. Ne rukujte utikačem mokrim rukama.
Nepoštovanje ovih predostrožnosti može da dovede do požara ili strujnog udara.
• Ne dozvolite da vaša koža bude u dužem kontaktu sa ovim proizvodom dok je uključen
ili uključen u utičnicu. Nepoštovanje ove predostrožnosti može da dovede do opekotina
niskog stepena.
• Ne koristite ovaj proizvod u prisustvu zapaljive prašine ili gasa kao što su propan, benzin
ili aerosol. Nepoštovanje ove predostrožnosti može da dovede do eksplozije ili požara.
• Ne ciljajte blic ka rukovaocu motornog vozila. Nepoštovanje ove predostrožnosti može
da dovede do nesreća.
vi
Uvod
• Držite ovaj proizvod van dodira dece. Nepoštovanje ove predostrožnosti može da
dovede do povrede ili kvara proizvoda. Pored toga, imajte na umu da mali delovi
predstavljaju opasnost od gušenja. Ako dete proguta bilo koji deo ovog proizvoda,
odmah potražite pomoć lekara.
• Ne upetljavajte, ne zamotavajte niti uvijajte kaiš oko vašeg vrata. Nepoštovanje ove
predostrožnosti može da dovede do nesreća.
• Ne koristite punjive baterije, punjače ili AC adaptere koji nisu izričito dizajnirani za
korišćenje sa ovim proizvodom. Kada koristite punjive baterije, punjače i AC adaptere
dizajnirane za korišćenje sa ovim proizvodom, ne:
- Oštećujte, menjajte, povlačite na silu ili presavijajte kablove ili duže kablove, ne
stavljajte ih ispod teških objekata niti ih izlažite toploti ili plamenu.
- Koristite konvertere za putovanja ili adaptere dizajnirane da konvertuju sa jednog
napona na drugi ili sa DC-na-AC regulatore.
Nepoštovanje ovih predostrožnosti može da dovede do požara ili strujnog udara.
• Nemojte dodirivati utikač kada koristite AC adapter prilikom oluja sa grmljavinom.
Nepoštovanje ove predostrožnosti može da dovede do strujnog udara.
• Ne rukujte golim rukama na lokacijama koje su izložene izuzetno visokim ili niskim
temperaturama. Nepoštovanje ove predostrožnosti može da dovede do opekotina ili
promrzlina.
OPREZ
• Isključite ovaj proizvod kada je njegovo korišćenje zabranjeno. Onemogućite bežične
karakteristike kada je korišćenje bežične opreme zabranjeno. Emisije radio frekvencije
proizvedene od strane ovog proizvoda mogu da smetaju opremi koja se nalazi u avionu
ili u bolnicama ili drugim medicinskim objektima.
• Uklonite baterije i isključite AC adapter ako se ovaj proizvod neće koristiti duži vremenski
period. Nepoštovanje ove predostrožnosti može da dovede do požara ili kvara
proizvoda.
• Ne dodirujte pokretne delove objektiva ili drugih pokretnih delova. Nepoštovanje ove
predostrožnosti može da dovede do povrede.
• Ne okidajte blic u kontaktu sa ili u blizini kože ili objekata. Nepoštovanje ove
predostrožnosti može da dovede do opekotina ili požara.
• Ne ostavljajte proizvod tamo gde će biti izložen ekstremno visokim temperaturama,
tokom dužeg vremenskog perioda kao što je zatvoreni automobil ili direktna sunčeva
svetlost. Nepoštovanje ove predostrožnosti može da dovede do požara ili kvara
proizvoda.
Uvod
vii
OPASNOST za baterije
• Ne koristite pogrešno punjive baterije. Nepoštovanje sledećih predostrožnosti može da
dovede do curenja punjivih baterija, pregrejavanja, naprsnuća ili požara:
- Ne pokušavajte da punite nepunjive baterije.
- Ne izlažite baterije plamenu ili preteranoj toploti.
- Ne rastavljajte.
- Ne vršite kratke spojeve izvoda dodirujući ih ogrlicama, šnalama ili drugim metalnim
objektima.
- Ne izlažite punjive baterije ili proizvode u koje su ubačeni jakim fizičkim udarima.
• Istovremeno napunite sve EN-MH2 punjive baterije u svakom kompletu od četiri
baterije. Nepoštovanje ove predostrožnosti može da dovede do curenja punjivih
baterija, pregrejavanja, naprsnuća ili požara.
• Ako tečnost baterije dođe u kontakt sa očima, isperite ih sa dosta čiste vode i odmah
zatražite pomoć lekara. Odgađanje radnje može da dovede do povreda oka.
UPOZORENJE za baterije
• Ne uklanjajte niti oštećujte kutiju baterije. Nikada ne koristite baterije sa oštećenom
kutijom. Nepoštovanje ove predostrožnosti može da dovede do curenja baterija,
pregrejavanja, naprsnuća ili požara.
• Držite baterije van dodira dece. Ako dete proguta bateriju, odmah zatražite pomoć
lekara.
• Ovaj proizvod ne uranjajte u vodu i ne izlažite kiši. Nepoštovanje ove predostrožnosti
može da dovede do požara ili kvara proizvoda. Odmah osušite proizvod koristeći peškir
ili sličan objekat ako postane mokar.
• Odmah prestanite sa upotrebom ako primetite bilo kakve promene u punjivim
baterijama, kao što su promena u boji ili deformacija. Prestanite sa punjenjem EN-MH2
punjivih baterija ako se ne napune u određenom vremenskom periodu. Nepoštovanje
ove predostrožnosti može da dovede do curenja punjivih baterija, pregrejavanja,
naprsnuća ili požara.
• Ubacite baterije u pravilan smer. Ne mešajte stare i nove baterije ili baterije drugih vrsta.
Nepoštovanje ove predostrožnosti može da dovede do curenja baterija, pregrejavanja,
naprsnuća ili požara.
• Pre uklanjanja, izolirajte izvode baterija lepljivom trakom. Može da dođe do
pregrejavanja, naprsnuća ili požara ako metalni objekti dođu u kontakt sa izvodima.
Reciklirajte ili uklonite punjive baterije u skladu sa lokalnim propisima.
viii
Uvod
• Ako tečnost punjive baterije dođe u kontakt sa kožom ili garderobom neke osobe,
odmah isperite područje kontakta sa dosta čiste vode. Nepoštovanje ove
predostrožnosti može da dovede do iritacije kože.
Uvod
ix
x
Uvod
Delovi fotoaparata
Telo fotoaparata
2
3
4 5
10
6
11 12 13
1
14
15
16
7
9
18
8
17
Kontrola zuma
f : Širokougaoni
g : Telefoto
h : Reprodukcija sličica
i : Zumiranje reprodukcije
10
Monitor
11
Dugme s (prikaz)
12
Lampa blica
13
Dugme b (e snimanje filma)
2
Dugme okidača
14
Dugme c (reprodukcija)
3
Glavni prekidač/lampica napajanja
15
Višenamenski birač
4
Točkić režima
16
Dugme k (primena izbora)
5
Blic
17
Dugme l (brisanje)
6
Dugme m (izbacivanje blica)
18
Dugme d (meni)
7
N-Mark (NFC antena)
8
Bočna kontrola zuma
9
Dugme q (vraćanje zuma)
1
Delovi fotoaparata
1
Početni koraci
Pričvršćivanje kaiša fotoaparata i poklopca
objektiva
Poklopac objektiva pričvrstite za kaiš fotoaparata, pa zatim pričvrstite kaiš na fotoaparat.
Pričvrstite kaiš u dve tačke.
B
Poklopac objektiva
• Kada fotoaparat nije u upotrebi, pričvrstite poklopac objektiva na objektiv da bi ga zaštitili.
• Ako uključite fotoaparat, a da niste skinuli poklopac objektiva, prikazuje se poruka „Isključite
fotoaparat, a zatim ga ponovo uključite.“. Skinite poklopac objektiva, zatim isključite, a onda
ponovo uključite fotoaparat.
2
Početni koraci
Ubacivanje baterije i memorijske kartice
3
1
4
2
6
5
78
Slot memorijske kartice
• Fotoaparat okrenite naopako da baterije ne bi ispale, proverite da li su pozitivni (+) i
negativni (–) polovi baterija pravilno okrenuti, pa ubacite baterije.
• Gurnite memorijsku karticu unutra dok se ne čuje klik (5).
• Pazite da baterije ili memorijsku karticu ne ubacite naopako ili sa zadnje strane jer to
može izazvati kvar.
• Poklopac zatvorite tako što ćete ga gurnuti čvrsto držeći mesto označeno sa 7.
B
Formatiranje memorijske kartice
Kada u ovaj fotoaparat prvi put ubacite memorijsku karticu koja je korišćena u drugom uređaju,
obavezno je formatirajte na ovom fotoaparatu.
• Imajte u vidu da formatiranje memorijske kartice trajno briše sve slike i druge podatke
na toj memorijskoj kartici. Pre formatiranja memorijske kartice obavezno napravite kopije svih
slika koje želite da sačuvate.
• Ubacite memorijsku karticu u fotoaparat, pritisnite dugme d i izaberite Formatiraj karticu u
meniju za podešavanja (A22).
Primenljive baterije
• Četiri LR6/L40 (veličine AA) alkalne baterije (priložene baterije)
• Četiri FR6/L91 (veličine AA) litijumske baterije
• Četiri EN-MH2 punjive Ni-MH (nikl-metal-hidrid) baterije
EN-MH1 punjive Ni-MH baterije se ne mogu koristiti.
Početni koraci
3
B
Napomene o baterijama
• Nemojte kombinovati stare i nove baterije ili baterije različitih vrsta ili tipova.
• Ne mogu se koristiti baterije sa sledećim defektima:
Baterije sa oljuštenim
kućištem
B
Baterije kod kojih izolacija
ne pokriva oblast oko
negativnog pola
Baterije sa ravnim
negativnim polom
Napomene o EN-MH2 punjivim Ni-MH baterijama
Kada koristite EN-MH2 baterije sa fotoaparatom, napunite četiri baterije istovremeno pomoću
MH-73 punjača baterije (A28).
C
Alkalne baterije
Učinak alkalnih baterija može varirati u velikoj meri u zavisnosti od proizvođača.
Uklanjanje baterija i memorijske kartice
Isključite fotoaparat i uverite se da su lampica napajanja i ekran ugašeni, a zatim otvorite
poklopac ležišta baterije/slota memorijske kartice.
• Pažljivo gurnite memorijsku karticu u fotoaparat da biste je delimično izbacili.
• Obratite pažnju prilikom rukovanja fotoaparatom, baterijama i memorijskom karticom jer
mogu biti vrući odmah nakon upotrebe fotoaparata.
Memorijske kartice i interna memorija
Podaci sa kamere, uključujući slike i filmove, se mogu sačuvati ili na memorijskoj kartici ili u
internoj memoriji fotoaparata. Da biste koristili internu memoriju fotoaparata, izvadite
memorijsku karticu.
4
Početni koraci
Promena ugla monitora
Ugao monitora se može spustiti do približno 85° ili podići do približno 90°.
B
Napomene o monitoru
• Prilikom promene ugla monitora nemojte primenjivati preteranu silu.
• Monitor se ne može pomeriti ulevo ili udesno.
• Monitor vratite u prvobitni položaj kada ga koristite u uobičajenim situacijama.
Početni koraci
5
Podešavanje fotoaparata
Skinite poklopac objektiva pre nego što uključite fotoaparat.
1
Pritisnite glavni prekidač da biste uključili foto-aparat.
• Koristite višenamenski birač da biste izabrali i prilagodili podešavanja.
Glavni prekidač
Višenamenski birač
Gore
Levo
Dugme k
(primeni izbor)
Dugme d
• Dijalog izbora jezika će se prikazati. Pritisnite HI na
višenamenskom biraču da biste markirali jezik i
pritisnite dugme k da biste izabrali.
• Jezik može da se promeni bilo kad koristeći opciju
(A22) M Jezik/Language u meniju podešavanja.
Desno
Dole
Jezik/Language
Poništi
2
Kada se prikaže dijalog sa desne strane,
pratite dolenavedena uputstva i pritisnite
dugme d ili dugme k.
Koristite SnapBridge za slanje fotografija
na pametni uređaj i deljenje na mreži.
• Ako ne želite da uspostavite bežičnu vezu sa
Da biste preskočili ovaj ekran i podesili
pametnim uređajem: Pritisnite dugme d i pređite
SnapBridge kasnije iz Menija za mreže,
na korak 3.
pritisnite „MENU“.
• Ako želite da uspostavite bežičnu vezu sa pametnim
Kasnije
Post.
uređajem: Pritisnite dugme k. Pogledajte
„Povezivanje sa pametnim uređajem (SnapBridge)“ (A13) za informacije u vezi sa
procedurom za podešavanje.
3
6
Kada se od vas zatraži da podesite sat foto-aparata, pritisnite HI
da biste markirali Da, pa pritisnite dugme k.
Početni koraci
4
Markirajte vašu matičnu vremensku zonu i
pritisnite dugme k.
London, Casablanca
• Pritisnite H da biste podesili letnje računanje vremena.
Kada je uključeno, vreme se pomera jedan čas unazad,
a na vrhu mape se prikazuje W. Pritisnite I da biste
isključili letnje računanje vremena.
Nazad
5
6
Pritisnite HI da biste izabrali format datuma i pritisnite dugme k.
Unesite trenutni datum i vreme i pritisnite
dugme k.
• Pritisnite JK da biste markirali stavke i pritisnite HI
da biste ih promenili.
• Pritisnite dugme k da biste podesili sat.
Datum i vreme
D
M
G
01 01 2016
č
m
00 00
Izmeni
7
Kada se to od vas zatraži, izaberite Da i pritisnite dugme k.
• Podešavanje je završeno kada se foto-aparat prebaci na ekran za fotografisanje.
• Vremenska zona i datum mogu da se promene bilo kad koristeći opciju (A22) M
Vremenska zona i datum u meniju podešavanja.
Početni koraci
7
Osnovni postupci fotografisanja i
reprodukcije
Fotografisanje slika
A (automatski) režim se ovde koristi kao primer. A (automatski) režim vam omogućava
da izvršite fotografisanje opšteg tipa u različitim uslovima fotografisanja.
1
Rotirajte točkić režima na A.
• Indikator nivoa napunjenosti baterije
b: Nivo napunjenosti baterije je visok.
B: Nivo napunjenosti baterije je nizak.
• Broj preostalih ekspozicija
C se prikazuje kada memorijska kartica nije ubačena u
fotoaparat, a slike se snimaju u internoj memoriji.
• Pritisnite dugme s (prikaz) da biste promenili
informacije prikazane na ekranu.
25m 0s
3200
Indikator nivoa napunjenosti
baterije
Broj preostalih
ekspozicija
2
Fotoaparat držite mirno.
• Prste i druge predmete držite dalje od objektiva, blica, AF-assist osvetljivača, mikrofona i
zvučnika.
8
Osnovni postupci fotografisanja i reprodukcije
3
Kadrirajte sliku.
• Pomerite kontrolu zuma ili bočnu kontrolu zuma da biste promenili položaj zum objektiva.
• Ako subjekat izađe iz kadra prilikom fotografisanja u položaju telefoto zuma, pritisnite
dugme q (vraćanje zuma) da biste privremeno raširili vidljivu oblast da lakše možete
kadrirati subjekat.
Odzumiranje
Zumiranje
Zumiranje
Odzumiranje
Dugme q
4
Pritisnite dugme okidača do pola.
• Pritiskanje dugmeta okidača „do pola“ znači da
pritisnete i držite dugme u tački u kojoj osetite blagi
otpor.
• Kada je subjekt u fokusu, oblast fokusa ili indikator
fokusa se prikazuje u zelenoj boji.
• Kada koristite digitalni zum, fotoaparat fokusira u
sredini kadra i oblast fokusa se ne prikazuje.
• Ako oblast fokusa ili indikator fokusa treperi, fotoaparat
ne može da fokusira. Izmenite kompoziciju i ponovo
pokušajte da dugme okidača pritisnete do pola.
1/250
F3
Oblast fokusa
5
B
Bez podizanja prsta, pritisnite dugme
okidača do kraja.
Napomene o snimanju slika i filmova
Indikator koji pokazuje broj preostalih ekspozicija treperi dok se slike snimaju, a indikator koji
pokazuje maksimalnu dužinu filma treperi dok se snima film. Ne otvarajte poklopac ležišta
baterije/slota za memorijsku karticu i ne vadite baterije ni memorijsku karticu dok neki
indikator treperi. Ako to učinite, može doći do gubitka podataka ili oštećenja fotoaparata ili
memorijske kartice.
Osnovni postupci fotografisanja i reprodukcije
9
C
Funkcija automatskog isključivanja
• Ako se u roku od jednog minuta ne obavi nikakva radnja, ekran se gasi, fotoaparat ulazi u režim
pripravnosti, a lampica napajanja treperi. Fotoaparat se isključuje nakon što provede u režimu
pripravnosti oko tri minuta.
• Da biste uključili ekran kada je fotoaparat u režimu pripravnosti, obavite neku radnju kao što je
pritiskanje glavnog prekidača ili dugmeta okidača.
C
Prilikom upotrebe stativa
• Preporučujemo upotrebu stativa radi stabilizacije fotoaparata u sledećim situacijama:
- kada je blic spušten na mračnim lokacijama ili kada koristite režim fotografisanja u kome se blic
ne okida
- kada je zum u telefoto položaju
• Prilikom korišćenja stativa za stabilizaciju fotoaparata tokom fotografisanja, podesite VR za
fotografiju na Isključeno u meniju podešavanja (A22) da biste sprečili moguće greške
izazvane ovom funkcijom.
Upotreba blica
U situacijama kada je neophodna upotreba blica, kao što je
fotografisanje na mračnim lokacijama ili kada se iza subjekta
nalazi izvor svetlosti, pritisnite dugme m (izbacivanje blica) da
biste podigli blic.
• Kada ne koristite blic, pažljivo ga gurnite da biste ga spustili,
dok se ne čuje klik.
Snimanje filmova
Prikažite ekran za fotografisanje i pritisnite dugme
b (e snimanje filma) da biste započeli snimanje filma.
Ponovo pritisnite dugme b (e) da biste zaustavili
snimanje.
10
Osnovni postupci fotografisanja i reprodukcije
Reprodukcija slika
1
Pritisnite dugme c (reprodukcija) da
biste ušli u režim reprodukcije.
• Ako pritisnete i zadržite dugme c dok je fotoaparat
isključen, fotoaparat se uključuje u režimu za
reprodukciju.
2
Pomoću višenamenskog birača izaberite
sliku za reprodukciju.
• Pritisnite i držite HIJK da biste brzo prošli kroz
slike.
• Pritisnite dugme s (prikaz) da biste promenili
informacije prikazane na ekranu.
• Da biste reprodukovali snimljeni film, pritisnite dugme
k.
• Da biste se vratili u režim fotografisanja, pritisnite
dugme c ili dugme okidača.
• Kada je e prikazano u režimu reprodukcije pune
slike, možete pritisnuti dugme k da biste na slici
primenili efekat.
Prikazuje prethodnu sliku
Prikazuje narednu sliku
4/4
0004. JPG
15/11/2016 15:30
• Pomerite kontrolu zuma ka g (i) u
režimu reprodukcije pune slike da biste
zumirali sliku.
3.0
• U režimu reprodukcije pune slike,
pomerite kontrolu zuma ka f (h) da
biste prebacili u režim reprodukcije
sličica i prikazali više slika na ekranu.
Osnovni postupci fotografisanja i reprodukcije
1/20
11
Brisanje slika
1
Pritisnite dugme l (brisanje) da biste
izbrisali sliku koja je trenutno prikazana na
ekranu.
2
Pomoću višenamenskog birača
HI izaberite način brisanja i pritisnite
dugme k.
Trenutnu sliku
• Da biste izašli bez brisanja, pritisnite dugme d.
Izbriši izabrane slike
Obriši
Sve slike
3
Izaberite Da i pritisnite dugme k.
• Obrisane slike ne mogu biti vraćene.
Izbrisati 1 sliku?
Da
Ne
B
Brisanje slika sekvence
• Slike fotografisane kontinualno ili pomoću funkcija višest.
eksp. osvetli, kreativni režim ili samokolaž se snimaju kao
sekvenca i samo jedna slika u sekvenci (ključna slika) se
prikazuje u režimu za reprodukciju (podrazumevana vrednost
podešavanja).
• Ako pritisnete dugme l dok je ključna slika sekvence
prikazana, sve slike te sekvence se brišu.
• Da biste izbrisali pojedinačne slike u sekvenci, pritisnite
dugme k da biste ih prikazali jednu po jednu i pritisnite
dugme l.
C
1/5
0004.JPG
15/11/2016 15:30
Brisanje slike koja je fotografisana u režimu fotografisanja
Prilikom upotrebe režima fotografisanja, pritisnite dugme l da biste izbrisali poslednju snimljenu
sliku.
12
Osnovni postupci fotografisanja i reprodukcije
Povezivanje sa pametnim uređajem
(SnapBridge)
Instaliranje aplikacije SnapBridge
Kada instalirate aplikaciju SnapBridge i uspostavite bežičnu vezu između
foto-aparata koji je podržava SnapBridge i pametnog uređaja, možete da
otpremate slike snimljene foto-aparatom na pametni uređaj ili da putem
pametnog uređaja okidate zatvarač foto-aparata (A17).
• Opisane procedure su za aplikaciju SnapBridge verzije 2.0. Koristite
najnoviju verziju aplikacije SnapBridge. Postupci pri radu se mogu razlikovati u zavisnosti
od firmvera foto-aparata, verzije aplikacije SnapBridge ili OS-a pametnog uređaja.
• Za informacije o korišćenju pametnih uređaja pogledajte priloženu dokumentaciju.
1
Instalirajte aplikaciju SnapBridge na pametni uređaj.
• Aplikaciju preuzmite sa Apple App Store® za iOS ili sa Google Play™ za Android™. Pronađite
je pretragom reči „ snapbridge“, a zatim je instalirajte.
• Za više informacija o podržanim verzijama operativnih sistema posetite odgovarajuću
stranicu za preuzimanje.
• „Aplikacija SnapBridge 360/170“ se ne može koristiti sa ovim foto-aparatom.
2
Omogućite Bluetooth i Wi-Fi na pametnom uređaju.
• Povežite se sa foto-aparatom pomoću aplikacije SnapBridge. Povezivanje ne
možete izvršiti na ekranu za podešavanje Bluetooth veze na pametnom uređaju.
C
Ekrani aplikacije SnapBridge
1 Možete videti obaveštenja kompanije Nikon i pomoć
aplikacije SnapBridge, kao i konfigurisati podešavanja
aplikacije.
2 Primarna namena je podešavanje veze pametnih uređaja i
foto-aparata.
3 Možete pregledati, brisati ili deliti slike preuzete sa fotoaparata.
1
2
3
Povezivanje sa pametnim uređajem (SnapBridge)
13
Povezivanje foto-aparata i pametnog uređaja
• Koristite dovoljno napunjenu bateriju da se foto-aparat ne bi isključio tokom izvršavanja
procedure.
• U foto-aparat ubacite memorijsku karticu na kojoj ima dovoljno slobodnog prostora.
1
Foto-aparat: Izaberite Meni za mreže
(A22) M Poveži se sa pam. uređ. i
pritisnite dugme k.
• Dijalog iz koraka 2 se prikazuje kada foto-aparat
uključite prvi put. U takvim slučajevima ovaj korak nije
neophodan.
2
Režim rada u avionu
Poveži se sa pam. uređ.
Opcije autom. slanja
Wi-Fi
Bluetooth
Vrati podr. podešavanja
Foto-aparat: Pritisnite dugme k kada se
prikaže dijalog sa desne strane.
Koristite SnapBridge za slanje fotografija
na pametni uređaj i deljenje na mreži.
Da biste preskočili ovaj ekran i podesili
SnapBridge kasnije iz Menija za mreže,
pritisnite „MENU“.
Kasnije
• Prikazuje se dijalog sa pitanjem o upotrebi NFC
funkcije. Ako želite da koristite NFC funkciju,
Y (N-mark) na foto-aparatu dodirnite NFC antenom
na pametnom uređaju. Kada se na pametnom uređaju
prikaže Start pairing? (Započeti uparivanje?),
dodirnite OK (U redu) i pređite na korak 6. Ako nećete
koristiti NFC funkciju, pritisnite dugme k.
Uređaji sa omogućenim NFC-om:
dodirnite fotoaparatom pam. uređaj.
Uređaji bez omogućenog NFC-a:
pritisnite „OK“.
Poništi
3
Foto-aparat: Uverite se da je prikazan
dijalog sa desne strane.
• Pripremite pametni uređaj i pređite na naredni korak.
Aplikacija
SnapBridge
Fotoaparat
Na pametnom uređaju u prodavnici
aplikacija potražite SnapBridge. Kada
instalirate, otvorite SnapBridge.
Poništi
14
Povezivanje sa pametnim uređajem (SnapBridge)
Post.
Dalje
4
Pametni uređaj: Pokrenite aplikaciju SnapBridge
i dodirnite Pair with camera (Uparivanje sa
foto-aparatom).
• Kada se prikaže dijalog za izbor foto-aparata, dodirnite fotoaparat sa kojim želite da se povežete.
• Ako se niste povezali sa foto-aparatom dodirom na Skip
(Preskoči) u gornjem desnom uglu ekrana prilikom prvog
pokretanja aplikacije SnapBridge, dodirnite Pair with camera
(Uparivanje sa foto-aparatom) na kartici A i pređite na
korak 5.
5
Pametni uređaj: Na ekranu Pair with camera
(Uparivanje sa foto-aparatom) dodirnite naziv
foto-aparata.
• Za iOS, ako se prilikom povezivanja prikaže dijalog koji
objašnjava proceduru, potvrdite pojedinosti i dodirnite
Understood (Shvatio/la sam) (ako dijalog nije prikazan, ekran
pomerite nadole). Ponovo dodirnite naziv foto-aparata kada se
prikaže ekran za izbor dodatne opreme (može biti potrebno da prođe određeno vreme da
se naziv foto-aparata prikaže).
6
Foto-aparat/pametni
uređaj: Potvrdite da
foto-aparat i pametni
uređaj prikazuju isti broj
(šest cifara).
Autent. Kôd
123456
Potvrdite da se isti autentifikacioni kôd
za prikazuje na pametnom
uređaju i pritisnite U redu.
• Za operativni sistem iOS, broj
Poništi
U redu
se možda neće prikazati na
pametnom uređaju u
zavisnosti od verzije operativnog sistema. U tom slučaju pređite na korak 7.
7
Foto-aparat/pametni uređaj:
Pritisnite dugme k na foto-aparatu
i PAIR (UPARI) u aplikaciji
SnapBridge.
Povezivanje sa pametnim uređajem (SnapBridge)
15
8
Foto-aparat/pametni uređaj: Završite podešavanje veze.
Foto-aparat: Pritisnite dugme k kada se prikaže dijalog
sa desne strane.
Pametni uređaj: Dodirnite OK (U redu) kada se prikaže
dijalog koji ukazuje da je uparivanje završeno.
Fotoaparat i pametni uređaj
su povezani!
SnapBridge će slati fotografije na
pametni uređaj dok ih snimate.
Dalje
9
Foto-aparat: Sledite instrukcije na ekranu da biste završili proces
podešavanja.
• Da biste sa fotografijama sačuvali i podatke o lokaciji, kada dobijete izbor izaberite Yes
(Da) i omogućite funkcije u vezi sa podacima o lokaciji. Omogućite funkcije u vezi sa
podacima o lokaciji na pametnom telefonu i na kartici A aplikacije SnapBridge M Auto
link options (Opcije za automatsku vezu) M omogućite Synchronize location data
(Sinhronizacija podataka o lokaciji).
• Možete da sinhronizujete sat foto-aparata sa vremenom koje prijavljuje pametni uređaj birajući
Yes (Da) kada se to od vas zatraži. Na kartici A aplikacije SnapBridge M Auto link options
(Opcije za automatsku vezu) M omogućite Synchronize clocks (Sinhronizacija satova).
Povezivanje foto-aparata i pametnog uređaja je završeno.
Slike snimljene foto-aparatom se automatski otpremaju na pametni uređaj.
C
Da biste saznali više o korišćenju aplikacije SnapBridge i foto-aparata
• Za pojedinosti o korišćenju aplikacije SnapBridge (nakon povezivanja pogledajte meni aplikacije
SnapBridge M Help (Pomoć)).
https://nikonimglib.com/snbr/onlinehelp/en/index.html
• Pojedinosti o rukovanju foto-aparatom pronađite u dokumentaciji koja je priložena uz njega
Referentno uputstvo (PDF format). Možete je preuzeti sa Download Center-a.
http://downloadcenter.nikonimglib.com
C
Ako je povezivanje neuspešno
• Ako se na foto-aparatu prilikom povezivanja prikaže Ne može se povezati.
- Pritisnite dugme k i ponovite proceduru od koraka 2 (A14) u „Povezivanje foto-aparata i
pametnog uređaja“ da biste se ponovo povezali.
- Pritisnite dugme d da biste otkazali povezivanje.
• Problem se može rešiti ponovnim pokretanjem aplikacije. Potpuno zatvorite aplikaciju SnapBridge,
a zatim ponovo dodirnite ikonu aplikacije da biste je pokrenuli. Kada se aplikacija pokrene,
ponovite proceduru od koraka 1 (A14) u „Povezivanje foto-aparata i pametnog uređaja“.
• Ako foto-aparat ne može da se poveže i dođe do greške u operativnom sistemu iOS, foto-aparat
je možda registrovan kao uređaj u operativnom sistemu iOS. U tom slučaju pokrenite aplikaciju
operativnog sistem iOS za podešavanje i poništite registraciju uređaja (naziv foto-aparata).
16
Povezivanje sa pametnim uređajem (SnapBridge)
Onemogućavanje ili omogućavanje bežične veze
Onemogućavanje ili omogućavanje veze izvršite na bilo koji od sledećih načina.
• Promenite vrednost podešavanja Meni za mreže M Režim rada u avionu na fotoaparatu. Možete ga podesiti na Uključeno da biste isključili sve funkcije komunikacije na
mestima gde je bežična komunikacija zabranjena.
• Promenite vrednost podešavanja Meni za mreže M Bluetooth M Mrežna veza na
foto-aparatu.
• Promenite vrednost podešavanja na kartici A M Auto link options (Opcije za
automatsku vezu) M Auto link (Automatska veza) u aplikaciji SnapBridge.
Onemogućavanjem ovog podešavanja možete smanjiti potrošnju baterije pametnog
uređaja.
Otpremanje slika i Fotografisanje na daljinu
Otpremanje slika
Postoje tri načina za otpremanje slika.
Automatsko otpremanje slika na
pametni uređaj nakon svakog
fotografisanja1, 2
Meni za mreže na foto-aparatu M Šalji u toku
fotografisanja M podesite Fotografije na Da.
Filmovi se na mogu automatski otpremati.
Izbor slika na foto-aparatu i
otpremanje na pametni uređaj1,
Meni reprodukcija na foto-aparatu M upotrebite Označi
za otpremanje za izbor slika.
Filmovi se ne mogu izabrati za otpremanje.
2
Izbor slika na foto-aparatu
pomoću pametnog uređaja i
preuzimanje na pametni uređaj
1
2
3
kartica A u aplikaciji SnapBridge M dodirnite Download
pictures (Preuzimanje slika).
Prikazuje se dijalog o Wi-Fi povezivanju. Dodirnite OK (U
redu)3 i izaberite slike.
Veličina otpremljenih slika je 2 megapiksela.
Kada je Meni za mreže M Bluetooth M Šalji dok je isključen na foto-aparatu podešeno na
Uključeno, slike se automatski otpremaju na pametni uređaj, čak i kada je foto-aparat ugašen.
U zavisnosti od verzije operativnog sistema iOS, morate da izaberete SSID foto-aparata kada
dotaknete OK (U redu).
Pogledajte „Ako je dijalog u vezi sa Wi-Fi vezom prikazan u operativnom sistemu iOS“ (A18).
B
Napomene pri radu preko Wi-Fi veze
• Ako pametni uređaj uđe u režim mirovanja ili ako prebacite sa aplikacije SnapBridge na neku
drugu aplikaciju, Wi-Fi veza će biti prekinuta.
• Neke funkcije aplikacije SnapBridge se ne mogu koristiti kada je
uspostavljena Wi-Fi veza. Za raskidanje Wi-Fi veze dodirnite karticu
A M F M Yes (Da).
Povezivanje sa pametnim uređajem (SnapBridge)
17
Fotografisanje na daljinu
Možete dotaći karticu A u aplikaciji SnapBridge M Remote photography
(Fotografisanje na daljinu) za okidanje zatvarača foto-aparata pomoću pametnog
uređaja.
• Sledite uputstva u aplikaciji SnapBridge da biste se prebacili na Wi-Fi vezu. U
operativnom sistemu iOS može se prikazati dijalog o Wi-Fi povezivanju. U tom slučaju
pogledajte „Ako je dijalog u vezi sa Wi-Fi vezom prikazan u operativnom sistemu iOS“
(A18).
Ako je dijalog u vezi sa Wi-Fi vezom prikazan u
operativnom sistemu iOS
Aplikacija SnapBridge u normalnim okolnostima povezuje foto-aparat i pametni uređaj
putem Bluetooth. Ipak, prebacite se na Wi-Fi vezu kada koristite Download pictures
(Preuzimanje slika) ili fotografisanje na daljinu. U zavisnosti od verzije operativnog sistema
iOS, morate ručno prebaciti vezu. U tom slučaju, upotrebite sledeću proceduru da postavite
vezu.
1
Zapišite SSID foto-aparata (podrazumevana
vrednost je naziv foto-aparata) i lozinku koji su
prikazani na pametnom uređaju, a zatim
dodirnite View options (Pregled opcija).
• SSID ili lozinku možete promeniti u Meni za mreže M Wi-Fi M
Tip Wi-Fi veze na foto-aparatu. Radi zaštite privatnosti
preporučujemo da redovno menjate svoju lozinku.
Onemogućite bežičnu vezu prilikom promene lozinke (A17).
2
Sa liste veza izaberite naziv SSID koji ste zapisali
u koraku 1.
• Kada se prvi put povezujete, unesite lozinku koju ste zapisali u
koraku 1, imajući u vidu velika i mala slova. Ako ste se ranije već
povezivali, unos lozinke nije neophodan.
• Povezivanje na Wi-Fi je završeno kada se pored SSID fotoaparata prikaže i G, kao što je prikazano na ekranu sa desne
strane. Vratite se na aplikaciju SnapBridge i radite sa aplikacijom.
18
Povezivanje sa pametnim uređajem (SnapBridge)
Druge funkcije
Izbor režima fotografisanja
Možete rotirati točkić režima da biste poravnali željeni režim fotografisanja sa oznakom na
telu fotoaparata.
• A (automatski) režim
Izaberite ovaj režim da izvršite fotografisanje opšteg tipa u različitim uslovima
fotografisanja.
• y, o, j, e, o, d (scena) režimi
Izaberite bilo koji od režima scene na osnovu uslova fotografisanja, pa možete
fotografisati sa odgovarajućim podešavanjima za te uslove.
- y: Pritisnite dugme d i izaberite režim scene.
- o (automatski izbor scene): Fotoaparata prepoznaje uslove fotografisanja kada
kadrirate sliku, pa možete fotografisati u skladu sa tim uslovima.
- j (noćni pejzaž): Pomoću ovog režima fotografišite noćne pejzaže.
- e (noćni portret): Pomoću ovog režima fotografišite večernje i noćne portrete koji
uključuju pozadinu.
- o (pozadinsko osvetljenje): Pomoću ovog režima fotografišite subjekte iza kojih se
nalazi izvor svetlosti.
- d (sport): Pomoću ovog režima fotografišite sportske fotografije.
• s (kreativni) režim
Fotoaparat istovremeno, jednim okidanjem, čuva četiri slike sa efektima i jedanu sliku bez
efekata.
• F (Pametni portret) režim
Koristite glamur retuširanje za unapređivanje lica osoba tokom fotografisanja, a funkcije
tajmera za osmeh i samokolaža za slikanje.
• M (Prikaz kratkog filma) režim
Fotoaparat pravi kratki film koji traje do 30 sekundi (e 1080/30p ili S 1080/25p)
tako što snimi i automatski kombinuje više filmova koji traju nekoliko sekundi.
Druge funkcije
19
C
Ekran pomoći
Prilikom promene režima fotografisanja ili tokom prikazivanja ekrana sa podešavanjima prikazuju se
opisi funkcija.
Pritisnite dugme okidača do pola da biste brzo promenili režim fotografisanja. Možete prikazati ili
sakriti opise pomoću Prikaz pomoći u Podešavanja monitora u meniju podešavanja.
20
Druge funkcije
Podešavanje funkcija fotografisanja pomoću
višenamenskog birača
Kada je prikazan ekran za fotografisanje, možete pritisnuti višenamenski birač H (m) J (n)
I (p) K (o) da biste podesili funkcije opisane u tekstu ispod.
• m Režim blica
Kada je blic podignut, može se podesiti režim blica, u skladu sa uslovima fotografisanja.
• n Samookidač, Tajmer autoportreta
Fotoaparat okida zatvarač kada istekne određeni broj sekundi nakon pritiska dugmeta
okidača.
• p Makro režim
Koristite makro režim kada fotografišete u krupnom planu.
• o Korekcija ekspozicije
Možete da podesite opštu svetlinu slike.
Funkcije koje se mogu podešavati zavise od režima fotografisanja.
Druge funkcije
21
Postupci u meniju
Nabrojane menije u tekstu naniže možete podesiti pritiskom na dugme d (meni).
•
•
•
•
•
A Meni fotografisanja1, 2
D Meni za filmove1
G Meni reprodukcija3
J Meni za mreže
z Meni za podešavanje
1
2
3
Pritisnite dugme d kada se prikaže ekran za fotografisanje.
Ikone menija i dostupna podešavanja variraju u zavisnosti od režima fotografisanja.
Pritisnite dugme d kada se prikaže ekran za reprodukciju. Ikone menija i dostupna
podešavanja variraju u zavisnosti od režima reprodukcije.
1
Pritisnite dugme d (meni).
• Prikazaće se meni.
2
Pritisnite višenamenski birač J.
• Trenutno aktivna ikona menija je
prikazana u žutoj boji.
Meni fotografisanja
Režim slike
Balans bele
Kontinualno
ISO osetljivost
Režim AF oblast
Autofokus režim
Ikone menija
3
Izaberite ikonu menija i
pritisnite dugme k.
• Opcije menija postaju dostupne.
Podešavanje
Vremenska zona i datum
Podešavanja monitora
Oznaka datuma
VR za fotografiju
AF assist
Digitalni zum
22
Druge funkcije
4
Izaberite neku opciju menija i
pritisnite dugme k.
• Određene opcije menija se ne mogu
podesiti u zavisnosti od trenutnog
režima fotografisanja ili statusa
fotoaparata.
Vremenska zona i datum
Podešavanja monitora
Oznaka datuma
VR za fotografiju
AF assist
Digitalni zum
5
Izaberite podešavanje i
pritisnite dugme k.
• Primeniće se podešavanje koja ste
izabrali.
• Kada završite sa menijem, pritisnite
dugme d.
• Kada se meni prikaže, možete preći na
režim fotografisanja pritiskom na dugme
okidača ili dugme b (e).
Oznaka datuma
Datum
Datum i vreme
Isključeno
Druge funkcije
23
Tehničke napomene
Napomene
Obaveštenje za mušterije u Evropi
Ovaj simbol ukazuje na to da električna i elektronska oprema treba da se
zasebno uklone.
Sledeće važi samo za korisnike u evropskim zemljama:
• Ovaj proizvod je namenjen za zasebno uklanjanje (odnošenje) na
odgovarajućoj tački preuzimanja. Nemojte da ga uklonite kao što to radite sa
kućnim otpadom.
• Zasebno odnošenje i reciklaža pomažu da se sačuvaju prirodni resursi i da se spreče
negativne posledice za ljudsko zdravlje i okolinu do kojih može doći usled nepravilnog
uklanjanja.
• Za više informacija, kontaktirajte prodavca ili lokalne organe nadležne za upravljanje
otpadom.
Ovaj simbol na bateriji ukazuje na to da baterija treba posebno da se ukloni.
Sledeće važi samo za korisnike u evropskim zemljama:
• Sve baterije, bez obzira da li je na njima ovaj simbol ili ne, su namenjene za
posebno uklanjanje (odnošenje) na odgovarajućoj tački preuzimanja.
Nemojte da ga uklonite kao što to radite sa kućnim otpadom.
• Za više informacija, kontaktirajte prodavca ili lokalne organe nadležne za upravljanje
otpadom.
24
Tehničke napomene
Napomene u vezi sa funkcijama bežične
komunikacije
Ograničenja za bežične uređaje
Bežični predajnik ugrađen u ovaj proizvod usklađen je sa propisima o bežičnim
komunikacijama u zemlji prodaje i nije predviđen za upotrebu u drugim zemljama
(proizvodi kupljeni u EU ili EFTA se mogu koristiti bilo gde u EU ili EFTA). Nikon ne prihvata
odgovornost za upotrebu u drugim zemljama. Korisnici koji nisu sigurni u kojoj je zemlji
proizvod prvobitno kupljen trebalo bi da se obrate lokalnom Nikon servisnom centru ili
predstavniku ovlašćenog Nikon servisa. Ovo ograničenje se odnosi samo na bežičnu
komunikaciju, a ne na bilo kakvu drugu upotrebu proizvoda.
Bezbednost
Iako je jedna od prednosti ovog proizvoda to što omogućava drugim osobama da se
slobodno povezuju radi bežične razmene podataka, bilo gde u njegovom dometu, ukoliko
se bezbednosne funkcije ne omoguće može doći do sledećeg:
• Krađa podataka: zlonamerna treća lica mogu presresti bežične emisije podataka radi
krađe identifikacionih podataka, lozinki i drugih ličnih podataka.
• Neovlašćeni pristup: neovlašćeni korisnici mogu dobiti pristup mreži i izmeniti podatke ili
izvršiti druge zlonamerne postupke. Imajte u vidu da usled dizajne bežičnih mreža,
specijalizovani napadi mogu omogućiti neovlašćeni pristup čak i ako su bezbednosne
funkcije omogućene. Kompanija Nikon nije odgovorna za curenje podataka ili informacija
koje se može dogoditi tokom prebacivanja podataka.
• Nemojte pristupati mrežama za čiju upotrebu niste ovlašćeni, čak i ako su prikazane na
vašem pametnom telefonu ili tablet računaru. To može biti smatrano za neovlašćen
pristup. Pristupajte samo mrežama koje ste ovlašćeni da koristite.
Upravljanje ličnim podacima i odricanje odgovornosti
• Korisničke informacije registrovane i podešene na proizvodu, uključujući podešavanja
bežične LAN mreže i druge lične informacije, podložne su izmeni i gubitku usled grešaka
u radu, statičkog elektriciteta, nesreća, kvarova, popravki i drugih vrsta rukovanja. Uvek
odvojeno čuvajte kopije bitnih informacija. Kompanija Nikon nije odgovorna za bilo
kakvu direktnu ili indirektnu štetu ili gubitak profita usled izmene ili gubitka sadržaja koji
ne može biti pripisan kompaniji Nikon.
• Pre uklanjanja ili prebacivanja vlasništva ovog proizvoda, obavite Resetuj sve u meniju
podešavanja (A22) da biste izbrisali sve korisničke informacije registrovane ili podešene
na proizvodu, uključujući podešavanja bežične LAN veze i druge lične informacije.
• Kompanija Nikon nije odgovorna za bilo kakvu štetu nastalu usled neovlašćene upotrebe
ovog proizvoda od strane trećih lica u slučaju da je proizvod ukraden ili izgubljen.
Tehničke napomene
25
Mere predostrožnosti prilikom izvoza ili nošenja ovog proizvoda u inostranstvo
Ovaj proizvod je regulisan prema propisima izvozne administracije SAD (EAR). Dozvola vlade
SAD nije neophodna za izvoz u zemlje različite od sledećih zemalja, koje su u trenutku
pisanja ovog dokumenta pod embargom ili posebnom kontrolom: Kuba, Iran, Severna
Koreja, Sudan i Sirija (lista je podložna promenama).
Obaveštenje za kupce u Evropi
Izjava o usklađenosti (Evropa)
Ovim, Nikon korporacija izjavljuje da je radio oprema tipa COOLPIX B500 u saglasnosti sa
Direktivom 2014/53/EU.
Ceo tekst EU deklaracije o saglasnosti je dostupan na sledećoj internet adresi:
https://imaging.nikon.com/support/pdf/DoC_B500.pdf.
• Maksimalna jačina napajanja:
- Wi-Fi: 16,8 dBm (EIRP)
- Bluetooth: 7,8 dBm (EIRP)
- Bluetooth niske energije: 7,8 dBm (EIRP)
• Radna frekvencija:
- Wi-Fi: 2412–2462 MHz (1–11 kanala)
- Bluetooth: 2402–2480 MHz
- Bluetooth niske energije: 2402–2480 MHz
- NFC: 13,56 MHz
26
Tehničke napomene
Briga o proizvodu
Prilikom upotrebe i skladištenja uređaja poštujte predostrožnosti opisane u tekstu ispod, kao
i upozorenja data u odeljku „Zarad vaše bezbednosti“ (Avi–ix).
Fotoaparat
Fotoaparat nemojte izlagati snažnim udarcima
Proizvod se može pokvariti ukoliko se izloži jakim udarcima ili vibracijama. Takođe, nemojte
dodirivati objektiv ili delovati silom na njega.
Održavajte uređaj suvim
Uređaj će se oštetiti ukoliko se potopi u vodu ili izloži velikoj vlažnosti.
Izbegavajte nagle promene temperature
Nagle promene temperature, na primer pri ulasku ili izlasku iz zagrejane zgrade tokom hladnog
dana, mogu izazvati kondenzaciju u uređaju. Da biste sprečili stvaranje kondenzacije, uređaj
smestite u torbicu za nošenje ili plastičnu kesu pre nagle promene temperature.
Držite uređaj van domašaja jakih magnetnih polja
Nemojte upotrebljavati ili skladištiti ovaj uređaj u okolini opreme koja stvara jako elektromagnetno
zračenje ili magnetna polja. To može prouzrokovati gubitak podataka ili kvar fotoaparata.
Nemojte okretati objektiv prema jakim izvorima svetlosti na duži vremenski
period
Izbegavajte okretanje objektiva ka suncu ili drugom jakom izvoru svetlosti u dužem vremenskom
periodu prilikom upotrebe ili skladištenja fotoaparata. Jaka svetlost može izazvati propadanje
senzora slike i dovesti do pojave belog zamućenja na fotografijama.
Isključite proizvod pre uklanjanja ili isključivanja izvora napajanja ili memorijske
kartice
Nemojte vaditi baterije dok je proizvod uključen ili tokom snimanja ili brisanja slika. Nasilni prekid
napajanja u ovim okolnostima može dovesti do gubitka podataka ili oštećenja memorijske kartice ili
unutrašnjih kola proizvoda.
Napomene o monitoru
• Monitori (uključujući elektronska tražila) su konstruisana izuzetno precizno; najmanje 99,99%
piksela je efektivno, a ne više od 0,01% je nepostojeće ili defektno. Zbog toga, dok ovi monitori
mogu da sadrže piksele koji su uvek uključeni (beli, crveni, plavi ili zeleni) ili uvek isključeni (crni),
to ne znači da je u pitanju kvar i to nema nikakvog uticaja na slike koje se snimaju korišćenjem
ovog uređaja.
• Slike na monitoru mogu biti teško vidljive pod jakim svetlom.
• Nemojte pritiskati monitor jer ga to može oštetiti ili izazvati kvar. Ukoliko se monitor slomi, pazite
da se ne povredite razbijenim staklom i sprečite da tečni kristali iz ekrana dodirnu kožu ili uđu u
oči ili usta.
Tehničke napomene
27
Baterije
Predostrožnosti pri upotrebi
• Imajte u vidu da se pri upotrebi baterije mogu zagrejati.
• Nemojte koristiti baterije nakon isteka preporučenog roka trajanja.
• Nemojte uzastopno uključivati i isključivati fotoaparat ako su u njega ubačene prazne baterije.
Nošenje rezervnih baterija
Preporučujemo da, u zavisnosti od lokacije fotografisanja, sa sobom nosite rezervne baterije. U
određenim oblastima može biti teško kupiti baterije.
Punjenje baterija
Ako koristite opcione punjive baterije, napunite ih pre fotografisanja. Baterije nisu u potpunosti
napunjene u trenutku kupovine.
Obavezno pročitajte i poštujte upozorenja navedena u uputstvu za upotrebu priloženom uz punjač
baterije.
Punjenje punjivih baterija
• Nemojte mešati baterije sa različitim nivoom napunjenosti ili baterije različitih proizvođača i
tipova.
• Kada koristite EN-MH2 baterije sa ovim fotoaparatom, napunite četiri baterije istovremeno pomoću
punjača baterije MH-73. Koristite samo punjač baterije MH-73 za punjenje EN-MH2 baterija.
• Kada koristite punjač baterije MH-73, punite samo EN-MH2 baterije.
• EN-MH1 punjive Ni-MH baterije se ne mogu koristiti.
Napomene o punjivim Ni-MH baterijama
• Ako nekoliko puta budete punili punjive Ni-MH baterije u trenutku kada nisu u potpunosti
ispražnjene, poruka Baterija je istrošena. se može pojaviti prerano. Ovo se dešava usled
„memorijskog efekta“ zbog koga se napon baterija privremeno smanjuje. Baterije koristite dok se u
potpunosti ne isprazne i one će se vratiti u normalno stanje.
• Punjive Ni-MH baterije se prazne čak i kada se ne koriste. Preporučujemo da ih pre upotrebe
napunite.
Upotreba baterija po hladnom vremenu
Po hladnom vremenu, kapacitet baterija se smanjuje. Ako se ispražnjene baterije koriste po
hladnom vremenu, fotoaparat se možda neće uključiti. Rezervne baterije čuvajte na toplom mestu i
po potrebi ih zamenite. Kada se zagreju, hladne baterije mogu povratiti određeni deo svog
kapaciteta.
Kontakti baterija
Prljavština na kontaktima baterija može sprečiti rad fotoaparata. Ako se kontakti baterija zaprljaju,
pre upotrebe ih obrišite čistom, suvom krpom.
Preostali kapacitet baterije
Ako u fotoaparat ubacite ispražnjene baterije, fotoaparat može pokazati da su i dalje dovoljno
napunjene. U pitanju je osobina baterija.
28
Tehničke napomene
Recikliranje iskorišćenih baterija
Kada se baterije više ne mogu puniti, zamenite ih. Iskorišćene baterije su vredan resurs. Baterije
odnesite na reciklažu u skladu sa lokalnim propisima.
Tehničke napomene
29
Čišćenje i skladištenje
Čišćenje
Nemojte koristiti alkohol, razređivač ili druga isparljiva hemijska sredstva.
Objektiv
Izbegavajte da staklene delove dodirujete prstima. Uklonite prašinu ili prljavštinu
pumpicom (to je obično mali uređaj sa gumenim balonom pričvršćenim za jedan
kraj čijim se pumpanjem proizvodi mlaz vazduha na drugom kraju). Za uklanjanje
otisaka prstiju i drugih mrlja koje se ne mogu ukloniti pumpicom, objektiv obrišite
mekom krpom, spiralnim pokretima od sredine ka ivici objektiva. Ako ovo ne uspe,
objektiv očistite pomoću krpe blago navlažene sredstvom za čišćenje objektiva
dostupnim na tržištu.
Monitor
Prašinu i prljavštinu očistite pumpicom. Za uklanjanje otisaka prstiju i drugih mrlja,
monitor očistite mekom, suvom krpom, pazeći da ga ne pritisnete.
Telo
Prašinu, prljavštinu ili pesak pažljivo očistite pomoću pumpice, a zatim obrišite
mekom, suvom krpom. Nakon upotrebe fotoaparata na plaži ili drugoj peskovitoj
lokaciji, pesak, prašinu ili so obrišite suvom krpom blago navlaženom čistom
slatkom vodom i temeljno ga osušite. Imajte u vidu da strana tela unutar
fotoaparata mogu prouzrokovati oštećenja koja nisu pokrivena
garancijom.
Skladištenje
Izvadite baterije ako fotoaparat neće biti korišćen duže vreme. Da biste sprečili stvaranje
plesni, fotoaparat izvadite sa mesta gde je uskladišten najmanje jednom mesečno.
Uključite fotoaparat i pritisnite dugme okidača nekoliko puta pre nego što ga ponovo
uskladištite. Fotoaparat nemojte skladištiti na sledećim mestima:
• mesta koja nemaju dobro provetravanje ili na kojima je vlažnost veća od 60%
• mesta koja su izložena temperaturama iznad 50°C ili ispod –10°C
• pored opreme koja stvara jaka elektromagnetna polja, kao što su televizori ili radio aparati
30
Tehničke napomene
Rešavanje problema
Ako fotoaparat ne radi kako je predviđeno, pogledajte listu uobičajenih problema navedenu
ispod pre nego što se obratite prodavcu ili serviseru ovlašćenom od strane kompanije Nikon.
Takođe, pogledajte Referentno uputstvo (u PDF formatu) za više pojedinosti o upotrebi
ovog fotoaparata (Aii).
Problem
A
Uzrok/rešenje
Fotoaparat je
uključen, ali ne
reaguje.
• Sačekajte da se završi snimanje.
• Ako problem i dalje postoji, isključite fotoaparat.
Ako fotoaparat neće da se isključi, izvadite i ponovo ubacite
bateriju/baterije ili, ako koristite AC adapter, isključite i
–
ponovo priključite adapter.
Imajte u vidu da, iako će podaci koji se u tom trenutku
snimaju biti izgubljeni, isključivanje i ponovno priključivanje
izvora napajanja neće uticati na podatke koji su već snimljeni.
Fotoaparat ne može
da se uključi.
Baterije su ispražnjene.
3, 28
10
Fotoaparat se
isključuje bez
upozorenja.
• Fotoaparat se automatski isključuje da bi uštedeo energiju
(funkcija automatskog isključivanja).
• Fotoaparat i baterije ponekad ne rade na niskim
temperaturama.
• Unutrašnjost fotoaparata se zagrejala. Ne uključujte
fotoaparat dok se unutrašnjost ne ohladi, pa probajte
ponovo da ga uključite.
6
10
Na monitoru se
ništa ne prikazuje.
• Fotoaparat je isključen.
• Fotoaparat se automatski isključuje da bi uštedeo energiju
(funkcija automatskog isključivanja).
• Lampica blica treperi dok se blic puni. Sačekajte da se
punjenje završi.
• Fotoaparat je povezan sa TV prijemnikom ili računarom.
• Fotoaparat fotografiše u Višest. ekspozicija Osvetli režimu
scene.
Fotoaparat se
zagrejao.
Fotoaparat može da se zagreje kada se koristi duže, kao na
primer prilikom snimanja filmova ili kada se koristi u veoma
toploj sredini; to se ne smatra kvarom.
Tehničke napomene
28
–
–
–
–
–
31
Memorijske kartice koje se mogu koristiti
Fotoaparat podržava SD, SDHC i SDXC memorijske kartice.
• Memorijske kartice SD klase brzine 6 ili brže se preporučuju za snimanje filmova. Ako
koristite memorijsku karticu niže klase brzine, može da dođe do neočekivanog prekida
snimanja.
• Ako koristite čitač kartica, uverite se da je kompatibilan sa vašom memorijskom karticom.
• Za informacije o funkcijama, rukovanju i ograničenjima upotrebe obratite se proizvođaču.
Informacije o žigovima
• Windows je ili registrovani žig ili žig kompanije Microsoft Corporation u Sjedinjenim
Američkim Državama i/ili drugim državama.
• Bluetooth® oznaka o reči i logoima su registrovani zaštitni znaci koji su pod vlasništvom
Bluetooth SIG, Inc. i bilo kakvo korišćenje tih oznaka od strane Nikon korporacije je pod
licencom.
• Apple®, App Store®, logotipi Apple, Mac, OS X, macOS, iPhone®, iPad®, iPod touch® i
iBooks su žigovi ili registrovani žigovi kompanije Apple Inc., u SAD i drugim zemljama.
• Android, Google Play i Google Play logo su zaštitni znaci Google LLC. Android robot se
reprodukuje ili menja na osnovu dela koje je Google stvorio i deli, a koristi se u skladu sa
uslovima opisanim u Licenci autorstva Creative Commons 3.0.
• iOS je žig ili registrovani žig kompanije Cisco Systems, Inc., u SAD i/ili drugim zemljama i
koristi se pod licencom.
• Adobe, logotip Adobe i Reader su ili žigovi ili registrovani žigovi kompanije Adobe
Systems Incorporated u Sjedinjenim Američkim Državama i/ili drugim državama.
• Logotipi SDXC, SDHC i SD su žigovi kompanije SD-3C, LLC.
• PictBridge je žig.
• HDMI, logotip HDMI i High-Definition Multimedia Interface su žigovi ili registrovani žigovi
kompanije HDMI Licensing, LLC.
• Wi-Fi i logotip Wi-Fi su žigovi ili registrovani žigovi kompanije Wi-Fi Alliance.
• Oznaka N je žig ili registrovani žig kompanije NFC Forum, Inc. u Sjedinjenim Američkim
Državama i u drugim državama.
• Sva ostala trgovačka imena navedena u ovom uputstvu za upotrebu ili drugoj
dokumentaciji priloženoj uz vaš Nikon proizvod su žigovi ili registrovani žigovi njihovih
odgovarajućih vlasnika.
32
Tehničke napomene
“Made for iPod,” “Made for iPhone,” and “Made for iPad” mean that an electronic
accessory has been designed to connect specifically to iPod, iPhone, or iPad, respectively,
and has been certified by the developer to meet Apple performance standards. Apple is
not responsible for the operation of this device or its compliance with safety and
regulatory standards. Please note that the use of this accessory with iPod, iPhone, or iPad
may affect wireless performance.
AVC Patent Portfolio License
Ovaj proizvod je licenciran pod AVC Patent Portfolio License za ličnu i nekomercijalnu
upotrebu potrošača za (i) enkodovanje video materijala prema AVC standardu („AVC video“)
i/ili (ii) dekodovanje AVC video materijala koji je enkodovan od strane potrošača tokom
obavljanja lične i nekomercijalne aktivnosti i/ili je pribavljen od distributera video materijala
ovlašćenog da distribuira AVC video materijal. Nikakva dozvola nije data ili se podrazumeva
za bilo kakvu drugu upotrebu.
Dodatne informacije se mogu dobiti od MPEG LA, L.L.C.
Pogledajte http://www.mpegla.com.
FreeType licenca (FreeType2)
Delovi ovog softvera su pod zaštitom autorskih prava © 2012 The FreeType Project
(http://www.freetype.org). Sva prava su zadržana.
MIT licenca (HarfBuzz)
Delovi ovog softvera su pod zaštitom autorskih prava © 2016 The HarfBuzz Project
(http://www.freedesktop.org/wiki/Software/HarfBuzz). Sva prava su zadržana.
Tehničke napomene
33
Uslovi garancije – Nikon evropska garancija
servisa
Poštovani Nikon korisniče,
Zahvaljujemo vam se na kupovini ovog Nikon proizvoda. Ukoliko vaš Nikon
proizvod zahteva servis pokriven garancijom, obratite se distributeru kod koga
ste ga kupili ili članu naše ovlašćene servisne mreže u okviru prodajnog područja
Nikon Europe B.V. (npr. Evropa/Rusija/ostalo). Pogledajte detalje na:
http://www.europe-nikon.com/support
Da bi se izbegle nepotrebne neprijatnosti, preporučujemo vam da pažljivo
pročitate korisnička uputstva pre nego što se obratite distributeru ili ovlašćenoj
servisnoj mreži.
Prema garanciji, vaša Nikon oprema neće ispoljiti nikakve proizvodne nedostatke
u trajanju od jedne godine od datuma prve kupovine. Ako se tokom ovog
perioda garancije proizvod pokaže defektnim usled neodgovarajućeg materijala
ili načina proizvodnje, naša ovlašćena servisna mreža u okviru prodajnog
područja Nikon Europe B.V. će, bez naknade za rad i delove, popraviti proizvod
prema propisima i uslovima navedenim ispod. Nikon zadržava pravo (prema
sopstvenom nahođenju) da zameni ili popravi proizvod.
1. Ova garancija je dostupna samo uz uvid u popunjen garantni list i originalnu
fakturu ili račun na kome je upisan datum kupovine, vrsta proizvoda i ime
distributera, zajedno sa proizvodom. Nikon zadržava pravo da odbije
besplatni servis u okviru garancije ako gore navedeni dokumenti ne mogu biti
podneti na uvid ili su informacije u njima nepotpune ili nečitke.
2. Ova garancija ne pokriva:
• obavezno održavanje i popravku ili zamenu delova usled normalne
upotrebe.
• modifikacije radi unapređenja proizvoda sa njegove normalne svrhe
opisane u korisničkom uputstvu, bez prethodnog pisanog odobrenja od
strane kompanije Nikon.
• troškove transporta i sve rizike transporta direktno ili indirektno vezanih za
garanciju proizvoda.
34
Tehničke napomene
• bilo kakvu štetu prouzrokovanu modifikacijama ili prilagođavanjima koje
mogu biti obavljeni na proizvodu, bez prethodnog pisanog odobrenja od
strane kompanije Nikon, radi poštovanja lokalnih ili državnih tehničkih
standarda na snazi u bilo kojoj zemlji različitoj od onih za koje je proizvod
originalno osmišljen i/ili proizveden.
3. Garancija neće biti primenljiva u sledećim slučajevima:
• šteta prouzrokovana nepravilnom upotrebom uključujući ali ne i
ograničavajući se na korišćenje proizvoda za namenu različitu od normalne
ili nepridržavanje korisničkih uputstava o pravilnom korišćenju i održavanju
i na ugradnju i upotrebu proizvoda neusklađenu sa bezbednosnim
standardima na snazi u zemlji u kojoj se koristi.
• šteta prouzrokovana nesrećnim slučajem uključujući ali ne i ograničavajući
se na udar groma, poplavu, požar, nepravilnu upotrebu ili zanemarivanje.
• brisanje, nečitljivost ili uklanjanje naziva modela ili serijskog broja
proizvoda.
• šteta prouzrokovana popravkom ili prilagođavanjima obavljenim od strane
neovlašćenih servisnih organizacija ili osoba.
• defekt u bilo kakvom sistemu u koji je proizvod ugrađen ili sa kojim se
koristi.
4. Ova garancija servisa ne utiče na zakonska prava potrošača prema
primenljivim nacionalnim zakonima koji su na snazi, niti na prava potrošača u
odnosu na distributera koja proističu iz kupoprodajnog ugovora.
Napomena: pregled svih ovlašćenih Nikon servisnih stanica se može pronaći na
mreži na sledećoj adresi (http://www.europe-nikon.com/service/).
Tehničke napomene
35
36
Tehničke napomene
Tehničke napomene
37
Ovo uputstvo nije dozvoljeno reprodukovati u bilo kom obliku, u
celosti ili delovima (osim kratkih citata u člancima ili recenzijama
od velike važnosti), bez pisanog odobrenja od strane kompanije
NIKON CORPORATION.
CT8K08(YD)
6MN667YD-08
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising