Nikon | COOLPIX B600 | Nikon COOLPIX B600 Vodič za brzi početak

Nikon COOLPIX B600 Vodič za brzi početak
digitalni fotoaparat
Uputstvo za brzi početak
Uvod
Delovi fotoaparata
Početni koraci
Osnovno fotografisanje i reprodukcija
Druge funkcije
Ako postoji problem
Tehničke napomene
• Pročitajte ovo uputstvo u potpunosti pre nego što
koristite fotoaparat.
• Da biste obezbedili pravilno korišćenje fotoaparata,
postarajte se da pročitate „Zarad vaše bezbednosti“
(stranica vii).
• Nakon čitanja ovog uputstva, držite ga na mestu gde
može lako da se preuzme zarad budućeg korišćenja.
ii
1
2
7
12
16
17
Uvod
Prvo ovo pročitajte
Za ovaj fotoaparat su dostupna sledeća uputstva.
Za osnovnu upotrebu
Uputstvo za brzi početak (ovaj dokument): Objašnjava pripremu za fotografisanje i
osnovne postupke.
Za detaljniju upotrebu
Referentno uputstvo* (PDF format): Detaljno uputstvo se iz našeg Centra za
preuzimanje može preuzeti na računar ili pametni uređaj. Može se pregledati pomoću
aplikacije Adobe Acrobat Reader (koja se može preuzeti sa veb lokacije kompanije Adobe).
Sledeći opisi su uključeni u uputstvu.
• Detaljna objašnjenja funkcija fotografisanja, reprodukcije i stavki menija
• Povezivanje fotoaparata sa TV-om, štampačem ili računarom
• Kompatibilna dodatna oprema
• Rešenja u slučaju da postoji problem ili se prikaže poruka o grešci
* Referentno uputstvo nije dostupno za ovaj jezik. Izaberite drugi jezik na veb-sajtu.
Povezivanje sa pametnim uređajem
SnapBridge Vodič za povezivanje: Objašnjava kao povezati fotoaparat sa pametnim
uređajima. Najnoviju verziju (u PDF formatu) možete preuzeti iz našeg Centra za
preuzimanje.
Pogledajte „Referentno uputstvo“ za više informacija o podešavanju fotoaparata.
Pomoć na mreži za SnapBridge: Objašnjava pojedinosti o upotrebi aplikacije SnapBridge.
https://nikonimglib.com/snbr/onlinehelp/en/index.html
Posetite naš Centar za preuzimanje
https://downloadcenter.nikonimglib.com
Posetite našu veb lokaciju da biste preuzeli uputstva za Nikon fotografske
proizvode, računarski softver ili firmver.
nikon centar za preuzimanje B600
COOLPIX B600 Model Name: N1811
ii
Uvod
Nikon Korisnička podrška
Za registraciju fotoaparata i najnovije informacije o proizvodima posetite dolenavedenu
lokaciju. Tu možete pronaći odgovore na često postavljana pitanja i možete nam se obratiti
radi dobijanja tehničke pomoći.
https://www.europe-nikon.com/support
Provera kompletnosti sadržaja pakovanja
U slučaju da neki artikal nedostaje, molimo vas da se obratite prodavnici u kojoj ste kupili
fotoaparat.
Digitalni fotoaparat
COOLPIX B600
Kaiš
Poklopac objektiva
LC-CP29 (sa kablom)
Punjiva Li-jonska baterija
EN-EL12
AC adapter za punjenje
EH-73P*
USB kabl UC-E21
Uputstvo za brzi početak
(ovo uputstvo)
SnapBridge Vodič za
povezivanje
Garancija (štampana na
pozadini ovog uputstva)
* Adapter za utičnice je pričvršćen u zavisnosti od zemlje ili regiona u kojoj je kupovina obavljena.
Oblik adaptera za utičnice se razlikuje u zavisnosti od države ili regije u kojoj je kupovina
obavljena (A4).
NAPOMENA: Memorijska kartica se ne isporučuje uz fotoaparat. SD, SDHC, i SDXC
memorijske kartice se odnose na „memorijske kartice“ u ovom uputstvu.
Uvod
iii
Za pregled slika na računaru ili pametnom uređaju
Koristite sledeći softver ili aplikaciju.
Softver za računare
Softver možete preuzeti iz našeg Centra za preuzimanje.
• ViewNX-i: Ovaj softver vam omogućava da prebacite slike i filmove na računar da biste ih
mogli pregledati i uređivati.
Aplikacija za pametne uređaje
• SnapBridge: Kada uspostavite bežičnu vezu, ova aplikacija vam omogućava da otpremite
slike i filmove na svoj pametni uređaj. Za informacije o preuzimanju aplikacije i
uspostavljanju veze pogledajte priloženi „SnapBridge Vodič za povezivanje“.
iv
Uvod
Informacije i mere predostrožnosti
Doživotno učenje
Kao deo Nikon-ove podrške i obuke u vezi sa „Doživotnim učenjem“, informacije koje se stalno
ažuriraju dostupne su na internetu na sledećim veb lokacijama:
• Za korisnike u SAD: https://www.nikonusa.com/
• Za korisnike u Evropi: https://www.europe-nikon.com/support/
• Za korisnike u Aziji, Okeaniji, Bliskom istoku i Africi: http://www.nikon-asia.com/
Posetite ove veb lokacije da biste ostali u toku s najnovijim informacijama o proizvodima, savetima,
odgovorima na često postavljana pitanja (FAQs), i opštim smernicama o digitalnom fotografisanju i
fotografiji. Više informacija je dostupno kod Nikon predstavnika u vašoj regiji. Posetite donju veb
lokaciju za kontakt informacije.
https://imaging.nikon.com/
Koristite samo Nikon brendiranu elektronsku dodatnu opremu
Nikon COOLPIX fotoaparati su dizajnirani tako da ispunjavaju najviše standarde i sadrže kompleksne
elektronske sklopove. Samo dodatna elektronska oprema brenda Nikon (uključujući punjače
baterije, baterije, AC adaptere i USB kablove) koja ima poseban sertifikat kompanije Nikon za
upotrebu sa ovim Nikon digitalnim fotoaparatom je projektovana i testirana za rad u skladu sa
operativnim i bezbednosnim zahtevima ovih elektronskih kola.
UPOTREBA ELEKTRONSKE DODATNE OPREME KOJU NIJE PROIZVEO NIKON MOGLA BI OŠTETITI
FOTOAPARAT I PONIŠTITI VAŠU NIKON GARANCIJU.
Upotreba punjivih Li-jonskih baterija nezavisnih proizvođača koje nemaju Nikon holografski pečat
može ugroziti normalan rad fotoaparata ili dovesti do pregrevanja, paljenja, probijanja ili curenja
punjivih baterija.
Holografski pečat: Identifikuje ovaj
uređaj kao verodostojan Nikon proizvod.
Za više informacija o Nikon brendiranoj dodatnoj opremi, pozovite lokalnog ovlašćenog Nikon
prodavca.
Pre snimanja važnih slika
Pre snimanja slika u važnim prilikama (kao što su venčanja ili pre nego što fotoaparat ponesete na
putovanje), napravite probni snimak da biste se uverili da fotoaparat funkcioniše normalno. Nikon
neće biti odgovoran za bilo koje štete ili gubitke proistekle iz neispravnog rada proizvoda.
Uvod
v
O uputstvima
• Nijedan deo uputstava priključenih ovom proizvodu se ne sme kopirati, prenositi, prepisivati,
čuvati na mestu gde mu se može pristupiti, niti prevoditi na bilo koji jezik u bilo kom obliku, bilo
kojim sredstvima, bez prethodnog pisanog odobrenja Nikona.
• Ilustracije i sadržaj ekrana prikazan u ovom uputstvu se može razlikovati od onog na stvarnom
proizvodu.
• Nikon zadržava pravo da bilo kada i bez prethodnog upozorenja izmeni specifikacije hardvera i
softvera opisanih u ovim uputstvima.
• Nikon neće biti odgovoran za bilo koje štete proistekle korišćenjem ovog proizvoda.
• S obzirom da smo učinili sve napore da omogućimo da informacije u ovom uputstvu budu tačne
i kompletne, bili bismo zahvalni ako biste o bilo kakvim greškama ili propustima obavestili Nikon
predstavnike u vašoj regiji (adrese su posebno obezbeđene).
Poštujte napomene o zaštiti autorskih prava
Pod zakonom o zaštiti autorskih prava, fotografije ili snimci radova zaštićenih autorskim pravom
snimljeni fotoaparatom ne mogu da se koriste bez dopuštenja vlasnika autorskih prava. Izuzeci se
primenjuju za lično korišćenje, ali imajte na umu da čak i lično korišćenje može da bude ograničeno
u slučaju fotografija ili snimaka izložbi ili nastupa uživo.
Odlaganje uređaja za skladištenje podataka
Imajte na umu da brisanje slika ili formatiranje uređaja za skladištenje podataka, kao što su
memorijske kartice ili ugrađena memorija fotoaparata, ne briše u potpunosti originalne podatke
slike. Obrisane slike se nekad mogu povratiti sa odbačenih uređaja za skladištenje korišćenjem
komercijalno dostupnog softvera, što potencijalno može da prouzrokuje zlonamerno korišćenje
ličnih podataka slika. Osiguravanje privatnosti takvih podataka je odgovornost korisnika.
Pre odbacivanja vlasništva nad uređajem za skladištenje podataka ili prebacivanja vlasništva nad
istim, obavezno resetujte sva podešavanja fotoaparata u Resetuj sve u meniju podešavanja
(A14). Nakon resetovanja, obrišite sve podatke pomoću softvera za brisanje dostupnog na tržištu
ili formatirajte uređaj u Formatiraj memoriju ili Formatiraj karticu u meniju podešavanja
(A14), a zatim ga u potpunosti napunite slikama koje ne sadrže lične podatke (na primer, slikama
praznog neba).
Obratite pažnju da izbegnete povrede ili oštećenje imovine prilikom fizičkog uništavanja
memorijskih kartica.
Oznaka usklađenosti
Pratite donju proceduru da biste prikazali neke od oznaka usklađenosti sa kojima je ovaj
fotoaparat usklađen.
Pritisnite dugme d M izaberite z (podešavanje) M Oznaka usklađenosti M dugme k
vi
Uvod
Zarad vaše bezbednosti
Da biste sprečili štetu nad imovinom ili svoju ili tuđu povredu, u potpunosti pročitajte „Zarad
vaše bezbednosti“ pre korišćenja ovog proizvoda.
Držite ova bezbednosna uputstva tamo gde će ih svi oni koji koriste ovaj proizvod pročitati.
OPASNOST
Nepoštovanje predostrožnosti obeleženih sa
ovom ikonom nosi visoki rizik od smrti ili
ozbiljne povrede.
UPOZORENJE
Nepoštovanje predostrožnosti obeleženih sa
ovom ikonom može da dovede do smrti ili
ozbiljne povrede.
OPREZ
Nepoštovanje predostrožnosti obeleženih sa
ovom ikonom može da dovede do povrede ili
štete nad imovinom.
UPOZORENJE
• Ne koristite dok se šetate ili dok rukujete vozilom. Nepoštovanje ove
predostrožnosti može da dovede do nesreća ili druge povrede.
• Ne rastavljajte niti menjajte ovaj proizvod. Ne dodirujte interne delove koji
postaju izloženi nakon pada ili drugih nesreća. Nepoštovanje ovih predostrožnosti
može da dovede do strujnog udara ili druge povrede.
• Ako primetite neke abnormalnosti kao što su da proizvod proizvodi dim,
toplotu ili neobične mirise, odmah izvucite punjivu bateriju ili izvor napajanja.
Nastavljeno rukovanje bi moglo da dovede do požara, opekotina ili drugih povreda.
• Održavajte suvim. Ne rukujte mokrim rukama. Ne rukujte utikačem mokrim
rukama. Nepoštovanje ovih predostrožnosti može da dovede do požara ili strujnog
udara.
• Ne dozvolite da vaša koža bude u dužem kontaktu sa ovim proizvodom dok je
uključen ili uključen u utičnicu. Nepoštovanje ove predostrožnosti može da dovede
do opekotina niskog stepena.
• Ne koristite ovaj proizvod u prisustvu zapaljive prašine ili gasa kao što su
propan, benzin ili aerosol. Nepoštovanje ove predostrožnosti može da dovede do
eksplozije ili požara.
• Ne ciljajte blic ka rukovaocu motornog vozila. Nepoštovanje ove predostrožnosti
može da dovede do nesreća.
Uvod
vii
• Držite ovaj proizvod van dodira dece. Nepoštovanje ove predostrožnosti može da
dovede do povrede ili kvara proizvoda. Pored toga, imajte na umu da mali delovi
predstavljaju opasnost od gušenja. Ako dete proguta bilo koji deo ovog proizvoda,
odmah potražite pomoć lekara.
• Ne upetljavajte, ne zamotavajte niti uvijajte kaiš oko vašeg vrata. Nepoštovanje
ove predostrožnosti može da dovede do nesreća.
• Ne koristite punjive baterije, punjače, AC adaptere ili USB kablove koji nisu
izričito dizajnirani za korišćenje sa ovim proizvodom. Kada koristite punjive
baterije, punjače, AC adaptere i USB kablove dizajnirane za korišćenje sa ovim
proizvodom, ne:
- Oštećujte, menjajte, povlačite na silu ili presavijajte kablove ili duže
kablove, ne stavljajte ih ispod teških objekata niti ih izlažite toploti ili
plamenu.
- Koristite konvertere za putovanja ili adaptere dizajnirane da konvertuju sa
jednog napona na drugi ili sa DC-na-AC regulatore.
Nepoštovanje ovih predostrožnosti može da dovede do požara ili strujnog udara.
• Ne rukujte utikačem kada punite proizvod ili ne koristite AC adapter u toku
oluja. Nepoštovanje ove predostrožnosti može da dovede do strujnog udara.
• Ne rukujte golim rukama na lokacijama koje su izložene izuzetno visokim ili
niskim temperaturama. Nepoštovanje ove predostrožnosti može da dovede do
opekotina ili promrzlina.
OPREZ
• Ne ostavljajte objektiv usmeren ka suncu ili drugim jakim izvorima svetla.
Svetlo fokusirano od strane objektiva može da izazove požar ili da ošteti interne delove
proizvoda. Kada fotografišete subjekte sa pozadinskim osvetljenjem, neka sunce bude
dosta van kadra.
• Isključite ovaj proizvod kada je njegovo korišćenje zabranjeno. Onemogućite
bežične karakteristike kada je korišćenje bežične opreme zabranjeno. Emisije
radio frekvencije proizvedene od strane ovog proizvoda mogu da smetaju opremi koja
se nalazi u avionu ili u bolnicama ili drugim medicinskim objektima.
• Uklonite punjivu bateriju i isključite AC adapter ako se ovaj proizvod neće
koristiti duži vremenski period. Nepoštovanje ove predostrožnosti može da dovede
do požara ili kvara proizvoda.
• Ne dodirujte pokretne delove objektiva ili drugih pokretnih delova.
Nepoštovanje ove predostrožnosti može da dovede do povrede.
• Ne okidajte blic u kontaktu sa ili u blizini kože ili objekata. Nepoštovanje ove
predostrožnosti može da dovede do opekotina ili požara.
viii
Uvod
• Ne ostavljajte proizvod tamo gde će biti izložen ekstremno visokim
temperaturama, tokom dužeg vremenskog perioda kao što je zatvoreni
automobil ili direktna sunčeva svetlost. Nepoštovanje ove predostrožnosti može da
dovede do požara ili kvara proizvoda.
• Ne prenosite fotoaparat sa stativom ili sličnim prikačenim dodatkom.
Nepoštovanje ove predostrožnosti može da dovede do povrede ili kvara proizvoda.
OPASNOST za punjive baterije
• Ne koristite pogrešno punjive baterije. Nepoštovanje sledećih predostrožnosti
može da dovede do curenja punjivih baterija, pregrejavanja, naprsnuća ili požara:
- Koristite samo punjive baterije koje su dozvoljene za korišćenje u ovom proizvodu.
- Ne izlažite punjive baterije plamenu ili velikoj toploti.
- Ne rastavljajte.
- Ne vršite kratke spojeve izvoda dodirujući ih ogrlicama, šnalama ili drugim metalnim
objektima.
- Ne izlažite punjive baterije ili proizvode u koje su ubačeni jakim fizičkim udarima.
• Punite samo onako kako je naznačeno. Nepoštovanje ove predostrožnosti može da
dovede do curenja punjivih baterija, pregrejavanja, naprsnuća ili požara.
• Ako tečnost punjive baterije dođe u kontakt sa očima, isperite ih sa dosta čiste
vode i odmah zatražite pomoć lekara. Odgađanje radnje može da dovede do
povreda oka.
UPOZORENJE za punjive baterije
• Držite punjive baterije van dodira dece. Ako dete proguta punjivu bateriju, odmah
zatražite pomoć lekara.
• Ne uranjajte punjive baterije u vodu niti ih izlažite kiši. Nepoštovanje ove
predostrožnosti može da dovede do požara ili kvara proizvoda. Odmah osušite proizvod
koristeći peškir ili sličan objekat ako postane mokar.
• Odmah prestanite sa upotrebom ako primetite bilo kakve promene u punjivim
baterijama, kao što su promena u boji ili deformacija. Prestanite sa punjenjem
EN-EL12 punjivih baterija ako se ne napune u određenom vremenskom
periodu. Nepoštovanje ovih mera predostrožnosti može da dovede do curenja baterija,
pregrejavanja, naprsnuća ili požara.
• Kada punjive baterije više nisu potrebne, izolirajte izvode sa trakom. Može da
dođe do pregrejavanja, naprsnuća ili požara ako metalni objekti dođu u kontakt sa
izvodima.
Uvod
ix
• Ako tečnost punjive baterije dođe u kontakt sa kožom ili garderobom neke
osobe, odmah isperite područje kontakta sa dosta čiste vode. Nepoštovanje ove
predostrožnosti može da dovede do iritacije kože.
x
Uvod
Delovi fotoaparata
Telo fotoaparata
3
4
5
2
1
8
9
10
11
12
6 7
15
14 13
1
Kontrola zuma
9
Dugme s (prikaz)
2
Dugme okidača
10
Dugme c (reprodukcija)
3
Glavni prekidač/lampica napajanja
(lampica punjenja)
11
Višenamenski birač*
12
Dugme k (primeni izbor)
13
Dugme l (obriši)
14
Dugme d (meni)
15
Monitor
4
Točkić režima
5
Blic
6
Dugme q (odzumiranje u koracima)
7
Bočna kontrola zuma
8
Dugme b (e snimanje filma)
* U ovom uputstvu, pritiskanje višenamenskog birača nagore, nadole, nalevo ili nadesno je
prikazano sa H, I, J ili K.
Delovi fotoaparata
1
Početni koraci
Postupak pričvršćivanja kaiša i poklopca
objektiva
Pričvrstite poklopac objektiva za kaiš, a zatim pričvrstite kaiš za fotoaparat.
Pričvrstite kaiš na dva mesta.
B
Poklopac objektiva
Kada ne snimate slike, stavite poklopac objektiva na objektiv da biste ga zaštitili.
2
Početni koraci
Ubacivanje baterije i memorijske kartice
Bravica baterije
Slot za memorijsku karticu
• Sa ispravno okrenutim pozitivnim i negativnim izvodima baterije, pomerite narandžastu
bravicu baterije (3) i ubacite bateriju do kraja (4).
• Gurajte memorijsku karticu dok ne škljocne na predviđeno mesto (5).
• Pazite da ne ubacite punjivu bateriju ili memorijsku karticu obrnuto ili preokrenuto, jer to
može uzrokovati kvar.
• Ako je prekidač za zaštitu od upisa podataka na memorijskoj kartici u zaključanom
položaju, nećete moći da fotografišete i brišete slike, niti da formatirate memorijsku
karticu.
• Podaci fotoaparata, uključujući slike i filmove, mogu se čuvati ili na memorijskoj kartici ili
u internoj memoriji. Da koristite internu memoriju, izvadite memorijsku karticu.
B
Formatiranje memorijske kartice
Kada prvi put u ovaj fotoaparat ubacite memorijsku karticu koja je korišćena u drugom uređaju,
obavezno je formatirajte prema ovom fotoaparatu.
• Imajte u vidu da formatiranje memorijske kartice trajno briše sve slike i druge podatke
na toj memorijskoj kartici. Pre formatiranja memorijske kartice obavezno napravite kopije svih
slika koje želite da sačuvate.
• Ubacite memorijsku karticu u fotoaparat, pritisnite dugme d i izaberite stavku Formatiraj
karticu u meniju za podešavanje (A14).
Vađenje punjive baterije i memorijske kartice
Isključite fotoaparat i uverite se da su lampica napajanja i ekran ugašeni, a zatim otvorite
poklopac ležišta baterije/slota za memorijsku karticu.
• Pomerite bravicu baterije da biste izbacili punjivu bateriju.
• Nežno gurnite memorijsku karticu u fotoaparat da biste je delimično izbacili.
• Obratite pažnju prilikom rukovanja fotoaparatom, baterijom i memorijskom karticom jer
mogu biti vrući odmah nakon upotrebe fotoaparata.
• Tokom obavljanja komunikacije sa pametnim uređajem putem Bluetooth veze u meniju
za mreže (A14) M Šalji dok je isključen, lampica napajanja se pali iako je fotoaparat
isključen.
Početni koraci
3
Punjenje punjive baterije
AC adapter za punjenje*
Električna utičnica
Lampica napajanja (lampica punjenja)
USB kabl (priložen)
* Adapter za utičnice je pričvršćen u zavisnosti od zemlje ili regiona u kojoj je kupovina
obavljena. Oblik adaptera za utičnice se razlikuje u zavisnosti od države ili regije u kojoj je
kupovina obavljena.
• Punjenje počinje kada se fotoaparata priključi u utičnicu kada je baterija ubačena, kao što
je prikazano na ilustraciji. Lampica napajanja (lampica punjenja) lagano treperi dok se
baterija puni.
• Po završetku punjenja, lampica napajanja (lampica punjenja) se isključuje. Isključite AC
adapter za punjenje iz električne utičnice, pa zatim iskopčajte USB kabl.
Vreme punjenja potpuno ispražnjene baterije je oko 2 sata.
• Baterija ne može da se puni kada lampica napajanja (lampica punjenja) brzo treperi, što
može da bude uslovljeno jednim od dolenavedenih razloga.
- Temperatura okruženja ne odgovara punjenju.
- USB kabl ili AC adapter za punjenje nisu dobro spojeni.
- Punjiva baterija je oštećena.
B
Napomene u vezi s USB kablom
• Ne koristite USB kabl koji nije UC-E21. Korišćenje nekog drugog USB kabla osim kabla UC-E21
može da dovede do pregrevanja, požara ili strujnog udara.
• Proverite oblik i smer u kome su priključci okrenuti i nemojte ih priključivati ili isključivati pod
uglom.
4
Početni koraci
B
Napomene o punjenju punjive baterije
• Fotoaparat se može aktivirati i dok se punjiva baterija puni, ali se i vreme punjenja uvećava.
Lampica napajanja (lampica punjenja) se isključuje dok se baterija puni.
• Ni pod kojim okolnostima nemojte koristiti drugi model AC adaptera, niti model drugog
proizvođača, osim EH-73P AC adaptera za punjenje i ne koristite USB-AC adapter dostupan u
slobodnoj prodaji niti punjač baterija za mobilne telefone. Nepoštovanje ove mere
predostrožnosti može dovesti do pregrevanja ili oštećenja fotoaparata.
Podešavanje fotoaparata
Kada se fotoaparat prvi put uključi prikazuju se ekrani za podešavanje jezika prikaza i sata
fotoaparata.
1
Uključite fotoaparat.
• Koristite višenamenski birač da biste izabrali i prilagodili podešavanja.
Višenamenski birač
Gore
Levo
Desno
Dole
Glavni
prekidač
Dugme k
(primeni izbor)
• Prikazaće se ekran izbora jezika. Koristite višenamenski
birač HI da biste izabrali jezik, pa zatim pritisnite
dugme k da biste potvrdili izbor. Prikazani jezik zavisi
od zemlje ili regiona.
Jezik/Language
Poništi
2
Izaberite Da i pritisnite dugme k.
Odabrati vremensku zonu
i postaviti datum i vreme?
Da
Ne
Poništi
Početni koraci
5
3
Markirajte vašu matičnu vremensku zonu i
pritisnite dugme k.
London, Casablanca
• Pritisnite H da biste podesili letnje računanje vremena.
Kada je uključeno, vreme se pomera jedan čas unazad i
prikazuje se W. Kada pritisnete I da ga isključite,
vreme se vraća jedan čas unapred.
Nazad
4
5
Pritisnite HI da biste izabrali format datuma i pritisnite dugme k.
Unesite trenutni datum i vreme za sat
fotoaparata i pritisnite dugme k.
• Pritisnite JK da biste markirali stavke i pritisnite HI
da biste ih promenili.
• Izaberite polje minuta i pritisnite dugme k da biste
potvrdili podešavanje.
Datum i vreme
D
M
G
01 01 2019
č
m
00 00
Izmeni
6
Kada se to od vas zatraži, izaberite Da i pritisnite dugme k.
• Kada se podešavanje završi, fotoaparat prelazi na ekran fotografisanja.
C
Podešavanje jezika
Jezik može da se podesi u bilo kom trenutku u Jezik/Language u z meniju podešavanja (A14).
C
Za promenu podešavanja vremenske zone i datuma
Podesite u Vremenska zona i datum u z meniju podešavanja.
U Vremenska zona, vreme se pomera jedan čas unazad kada je uključeno letnje računanje
vremena, a vraća se kada je isključeno.
6
Početni koraci
Osnovno fotografisanje i
reprodukcija
Fotografisanje slika
A (automatski) režim se ovde koristi kao primer. A (automatski) režim vam omogućava
da izvršite fotografisanje opšteg tipa u različitim uslovima fotografisanja.
1
Okrenite točkić režima na A.
• Indikator nivoa napunjenosti baterije
b: Nivo napunjenosti baterije je visok.
B: Nivo napunjenosti baterije je nizak.
• Broj preostalih ekspozicija
C se prikazuje kada u fotoaparat nije ubačena nijedna
memorijska kartica i slike se čuvaju u internoj memoriji.
• Pritisnite dugme s (prikaz) da biste promenili
informacije prikazane na ekranu.
2
25m 0s
500
Indikator nivoa
napunjenosti baterije
Broj preostalih
ekspozicija
Držite mirno fotoaparat.
• Držite prste i druge objekte podalje od objektiva, blica, AF-assist osvetljivača, mikrofona i
zvučnika.
Osnovno fotografisanje i reprodukcija
7
3
Kadrirajte sliku.
• Pomerite kontrolu zuma ili bočnu kontrolu zuma da biste promenili položaj zum objektiva.
• Ako subjekat izađe iz kadra prilikom fotografisanja sa objektivom u položaju telefoto zuma,
pritisnite dugme q (vraćanje zuma) da biste privremeno raširili vidljivu oblast da lakše
možete kadrirati subjekat.
Odzumiranje
Zumiranje
Zumiranje
Odzumiranje
Dugme q
4
Pritisnite dugme okidača do pola.
• Pritiskanje dugmeta okidača „do pola“ znači da
pritisnete i držite dugme u tački u kojoj osetite blagi
otpor.
• Kada je subjekat fokusiran, oblast fokusa ili indikator
fokusa su prikazani u zelenoj boji.
• Kada koristite digitalni zum, fotoaparat fokusira centar
slike i oblast fokusa se ne prikazuje.
• Ako oblast fokusa ili indikator fokusa trepere,
fotoaparat ne može da fokusira. Izmenite kompoziciju,
pa ponovo pritisnite do pola dugme okidača.
1/250
F 3.3
Oblast fokusa
5
8
Bez podizanja prsta, pritisnite dugme
okidača do kraja.
Osnovno fotografisanje i reprodukcija
B
Napomene o čuvanju slika i filmova
Indikator prikazuje broj preostalih ekspozicija ili indikator preostalog vremena snimanja treperi ili je
prikazano Molimo sačekajte da fotoaparat završi snimanje. dok se slike ili filmovi čuvaju. Ne
otvarajte poklopac ležišta baterije/slota za memorijsku karticu i ne vadite punjivu
bateriju ili memorijsku karticu dok indikator treperi. Ukoliko to uradite, možete izgubiti podatke,
ili oštetiti fotoaparat ili memorijsku karticu.
C
Funkcija Automatsko isključivanje
• Ako se u roku od jednog minuta ne obavi nikakva radnja, ekran se isključuje, fotoaparat ulazi u
režim pripravnosti, a lampica napajanja treperi. Fotoaparat se isključuje nakon stajanja u režimu
pripravnosti oko tri minuta.
• Da biste uključili ekran kada je fotoaparat u režimu pripravnosti, obavite neku radnju kao što je
pritiskanje glavnog prekidača ili dugmeta okidača.
C
Kada koristite stativ
• Preporučujemo upotrebu stativa radi stabilizovanja fotoaparata u sledećim situacijama:
- Kada je blic spušten na mračnim lokacijama ili kada koristite režim fotografisanja pri kome se
blic ne okida
- Kada je zum u telefoto položaju
• Kada koristite stativ da stabilizujete fotoaparat tokom fotografisanja, podesite VR za fotografiju
na Isključeno u meniju podešavanja (A14) da sprečite potencijalne greške koje ova funkcija
uzrokuje.
Korišćenje blica
U situacijama kada je potreban blic, na primer na mračnim
lokacijama ili kada je subjekat pozadinski osvetljen,
podignite blic rukom.
• Kada je prikazan ekran za fotografisanje, možete da
pritisnete višenamenski birač H (m) da biste podesili
režim blica. Da biste podesili da blic svaki put okida,
izaberite m (fill flash blic).
• Kada ne koristite blic, blago ga gurajte da biste ga
spustili.
Snimanje filmova
Prikažite ekran za fotografisanje i pritisnite dugme
b (e snimanje filma) da biste započeli snimanje filma.
Ponovo pritisnite dugme b (e) da biste završili snimanje.
Osnovno fotografisanje i reprodukcija
9
Reprodukcija slika
1
Pritisnite dugme c (reprodukcija) da
biste ušli u režim reprodukcije.
• Ako pritisnete i držite dugme c dok je fotoaparat
isključen, fotoaparat će se uključiti u režimu
reprodukcije.
2
Koristite višenamenski birač da izaberete
neku sliku za prikazivanje.
• Pritisnite i držite HIJK da biste brzo pregledali slike.
• Pritisnite dugme s (prikaz) da biste promenili
informacije prikazane na ekranu.
• Da biste reprodukovali snimljeni film, pritisnite dugme k.
• Da biste se vratili u režim fotografisanja, pritisnite dugme
c ili dugme okidača.
• Kada je prikazano e u režimu reprodukcije pune
slike, možete pritisnuti dugme k da biste na slici
primenili efekat.
Prikažite prethodnu sliku
Prikažite narednu sliku
4/4
0004. JPG
15/11/2019 15:30
• Pomerite kontrolu zuma ka g (i) u
režimu reprodukcije pune slike da biste
zumirali sliku.
x3.0
• U režimu reprodukcije pune slike,
pomerite kontrolu zuma ka f (h) da
biste prebacili u režim reprodukcije
sličica i prikazali više slika na ekranu.
10
Osnovno fotografisanje i reprodukcija
1/20
Brisanje slika
1
U režimu za reprodukciju, pritisnite
dugme l (obriši) da biste izbrisali sliku
koja je trenutno prikazana na ekranu.
2
Pomoću višenamenskog birača HI
izaberite željeni način brisanja i pritisnite
dugme k.
Trenutnu sliku
• Da biste izašli bez brisanja, pritisnite dugme d.
Izbriši izabrane slike
Obriši
Sve slike
3
Izaberite Da i pritisnite dugme k.
• Obrisane slike se ne mogu povratiti.
Izbrisati 1 sliku?
Da
Ne
B
Brisanje slika fotografisanih u kontinuitetu (u nizu)
• Slike fotografisane kontinualno ili pomoću funkcija višest.
ekspozicija osvetli, kreativni režim ili samokolaž se snimaju
kao sekvenca i samo jedna slika u sekvenci (ključna slika) se
prikazuje u režimu za reprodukciju (podrazumevana vrednost
podešavanja).
• Ako pritisnete dugme l dok je prikazana ključna slika za niz
slika, biće izbrisane sve slike u tom nizu.
• Da biste izbrisali pojedinačne slike u nizu, pritisnite dugme k
da bi se prikazale jedna po jedna i pritisnite dugme l.
C
1/5
0004.JPG
15/11/2019 15:30
Brisanje snimljene slike u režimu fotografisanja
Kada koristite režim fotografisanja, pritisnite dugme l da biste izbrisali poslednju sačuvanu sliku.
Osnovno fotografisanje i reprodukcija
11
Druge funkcije
Izbor režima fotografisanja
Možete rotirati točkić režima da biste poravnali željeni
režim fotografisanja sa oznakom na telu fotoaparata.
• Režim A (automatski)
Izaberite ovaj režim da izvršite fotografisanje opšteg tipa
u različitim uslovima fotografisanja.
• Režimi y, B, j, e, o, d (scene)
Izaberite bilo koji od režima scene na osnovu uslova
fotografisanja, pa možete fotografisati sa odgovarajućim podešavanjima za te uslove.
- y: Pritisnite dugme d i izaberite režim scene.
- B (automatski birač scene): Fotoaparat prepoznaje uslove fotografisanja kada
kadrirate sliku, pa možete fotografisati u skladu sa tim uslovima.
- j (noćni pejzaž): Koristite ovaj režim da biste fotografisali noćne pejzaže.
- e (noćni portret): Koristite ovaj režim da biste fotografisali večernje i noćne portrete
koji uključuju pejzaž u pozadini.
- o (pozadinsko osvetljenje): Koristite ovaj režim da biste fotografisali subjekte iza kojih
se nalazi izvor svetlosti.
- d (sportovi): Koristite ovaj režim da biste fotografisali sportske fotografije.
• Režim s (kreativni)
Fotoaparat istovremeno snima četiri slike sa efektima i jednu bez efekata.
• Režim F (Pametni portret)
Upotrebite funkciju glamuroznog retuširanja da biste pri fotografisanju istakli lica ljudi i
funkcije tajmera osmeha ili samokolaž za fotografisanje.
• Režim M (Prikaz kratkog filma)
Fotoaparat kreira kratki film trajanja do 30 sekundi (e 1080/30p ili S 1080/25p)
tako što snima i automatski kombinuje više filmskih sekvenci dužine nekoliko sekundi.
C
Ekran pomoći
Prilikom promene režima fotografisanja ili tokom prikazivanja ekrana sa podešavanjima prikazuju se
opisi funkcija.
Pritisnite dugme okidača do pola da biste se brzo prebacili na režim fotografisanja. Možete prikazati
ili sakriti opise pomoću Prikaz pomoći u Podešavanja monitora u meniju podešavanja (A14).
12
Druge funkcije
Podešavanje režima blica, Samookidač, Makro
režim i korekcije ekspozicije
Kada je prikazan ekran za fotografisanje, možete da pritisnete višenamenski birač H (m)
J (n) I (p) K (o) da biste podesili funkcije opisane u nastavku.
1
2
4
3
1
Režim blica
Kada je blic podignut, režim blica može da se podesi u skladu sa uslovima fotografisanja.
Kada je izabrano m (doblicavanje), blic se uvek okida.
2
Samookidač
Fotoaparat okida zatvarač kada istekne određeni broj sekundi nakon pritiska dugmeta
okidača.
3
Makro režim
Koristite makro režim kada slikate krupni plan.
4
• Kreativni klizač
Kada je režim fotografisanja podešen na režim A (automatski), možete podesiti
osvetljenje (korekcija ekspozicije), živost, ton i aktivni D-Lighting.
• Korekcija ekspozicije
Kada je režim fotografisanja podešen na režime različite od režima A (automatski),
možete podesiti osvetljenje (korekcija ekspozicije).
Funkcije koje se mogu podesiti variraju u zavisnosti od režima fotografisanja.
Druge funkcije
13
Postupci u meniju
Možete pritisnuti dugme d (meni) da biste prikazali ekran menija i promenili podešavanja
fotoaparata.
• Prikazani meni zavisi od statusa fotoaparata (tokom fotografisanja ili reprodukcije).
• Stavke menija su podeljene u kategorije u skladu sa ikonama sa leve strane ekrana.
Prilikom fotografisanja
Tokom reprodukcije
Meni reprodukcija
Meni fotografisanja
Režim slike
Označi za otpremanje
Balans bele
Brzo retuširanje
Kontinualno
D-Lighting
ISO osetljivost
Korekcija crvenih očiju
Režim AF oblast
Glamurozno retuširanje
Autofokus režim
Slajd šou
Kategorije menija
•
•
•
•
1
2
Kategorije menija
1
A Meni fotografisanja
D meni za film
J Meni za mreže
z meni za podešavanje
•
•
•
•
N meni režima reprodukcije
G Meni reprodukcija2
J Meni za mreže
z meni za podešavanje
Ikone se menjaju u zavisnosti od režima fotografisanja.
Ikone se menjaju u zavisnosti od režima reprodukcije.
1
Pritisnite dugme d (meni)
da biste prikazali ekran
menija.
Režim slike
Balans bele
Kontinualno
ISO osetljivost
Režim AF oblast
Autofokus režim
2
Pritisnite višenamenski birač J
da biste pomerili oblast za izbor
kategorije menija.
Meni fotografisanja
Režim slike
Balans bele
Kontinualno
ISO osetljivost
Režim AF oblast
Autofokus režim
14
Druge funkcije
3
Pritisnite HI da biste promenili
kategoriju menija.
Podešavanje
Vremenska zona i datum
Podešavanja monitora
Oznaka datuma
Samookidač: po okidanju
VR za fotografiju
AF assist
4
Pritisnite dugme k da biste
potvrdili kategoriju menija.
• Prikazuju se stavke menija koje
odgovaraju izabranoj kategoriji.
Vremenska zona i datum
Podešavanja monitora
Oznaka datuma
Samookidač: po okidanju
VR za fotografiju
AF assist
5
Pritisnite HI da biste izabrali
opciju iz menija, a zatim
pritisnite dugme k da biste
potvrdili izbor.
• Neke opcije se ne mogu izabrati u
zavisnosti od aktuelnog režima
fotografisanja ili statusa fotoaparata.
6
Pritisnite HI da biste izabrali
podešavanje, a zatim pritisnite
dugme k da biste potvrdili izbor.
• Kada završite sa korišćenjem menija,
pritisnite dugme d.
• Kada se prikaže meni, možete da se vratite
na režim fotografisanja pritiskom na dugme
okidača ili dugme b (e snimanje filma).
C
Vremenska zona i datum
Podešavanja monitora
Oznaka datuma
Samookidač: po okidanju
VR za fotografiju
AF assist
Oznaka datuma
Datum
Datum i vreme
Isključeno
Da biste promenili podešavanja za režim blica, samookidač, makro režim i
korekciju ekspozicije
Kada je prikazan ekran za fotografisanje, možete pritisnuti jedno od dugmeta višenamenskog birača
HIJK da biste promenili podešavanja kao što su režim blica ili samookidač (A13).
Druge funkcije
15
Ako postoji problem
Rešavanje problema
Ako fotoaparat ne radi kako ste očekivali, pogledajte sledeći spisak pre nego što se
konsultujete s vašim prodavcem ili Nikon ovlašćenim servisnim predstavnikom.
• Isključivanje fotoaparata može rešiti problem.
• Ako ne možete da pronađete temu koja vam je potrebna, takođe proverite odeljak „Ako
postoji problem“ u detaljnom „Referentno uputstvo“ (Aii) ili na Nikon veb lokaciji za vaš
region.
Problem
A
Uzrok/Rešenje
Fotoaparat je
uključen ali ne
reaguje.
• Sačekajte da se snimanje završi.
• Ako problem i dalje postoji, isključite fotoaparat.
Ako se fotoaparat ne isključi, uklonite i ponovo ubacite
bateriju ili baterije ili, ako koristite AC adapter, iskopčajte i
ponovo povežite AC adapter.
Imajte na umu da iako će podaci koje trenutno snimate biti
izgubljeni, na podatke koji su već snimljeni neće uticati
uklanjanje ili prekid povezivanja sa izvorom napajanja.
–
Fotoaparat ne može
da se uključi.
Punjiva baterija je prazna.
3, 4,
21
• Fotoaparat se automatski isključuje radi uštede energije
(funkcija automatskog isključenja).
• Fotoaparat i punjiva baterija možda neće pravilno raditi pri
niskim temperaturama.
• Unutrašnjost fotoaparata ili baterija su postali vrući. Ostavite
fotoaparat isključen dok se unutrašnjost ne ohladi, a zatim ga
ponovo uključite.
9
Fotoaparat se
isključuje bez
prethodnog
upozorenja.
5
7
9
Monitor je prazan.
• Fotoaparat je isključen.
• Punjiva baterija je prazna.
• Fotoaparat se automatski isključuje radi uštede energije
(funkcija automatskog isključenja).
• Fotoaparat je povezan sa TV prijemnikom ili računarom.
• Fotografisanje u režimu scene Višest. ekspozicija Osvetli
je u toku.
Fotoaparat postaje
vruć.
16
Fotoaparat može da se zagreje kada se koristi duže, kao na
primer prilikom snimanja filmova ili kada se koristi u veoma
toploj sredini; to se ne smatra kvarom.
Ako postoji problem
21
–
–
–
–
Tehničke napomene
Napomene
Obaveštenja za korisnike u Evropi
OPREZ: RIZIK OD EKSPLOZIJE AKO JE BATERIJA ZAMENJENA POGREŠNIM TIPOM.
Ovaj simbol ukazuje na to da električna i elektronska oprema treba da se
zasebno uklone.
Sledeće važi samo za korisnike u evropskim zemljama:
• Ovaj proizvod je namenjen za zasebno uklanjanje (odnošenje) na
odgovarajućoj centar/mesto za sakupljanje otpada. Ne uklanjajte ga zajedno
sa kućnim otpadom.
• Zasebno odnošenje i reciklaža pomažu da se sačuvaju prirodni resursi i da se spreče
negativne posledice po ljudsko zdravlje i okolinu do kojih može doći usled nepravilnog
uklanjanja.
• Za više informacija, kontaktirajte prodavca ili lokalne organe nadležne za upravljanje
otpadom.
UKLONITE ISKORIŠĆENE BATERIJE U SKLADU SA INSTRUKCIJAMA.
Ovaj simbol na bateriji ukazuje na to da baterija treba zasebno da se ukloni.
Sledeće važi samo za korisnike u evropskim zemljama:
• Sve baterije, bez obzira da li je na njima ovaj simbol ili ne, su namenjene za
posebno uklanjanje (odnošenje) na odgovarajućoj centar/mesto za
sakupljanje otpada. Ne uklanjajte ih zajedno sa kućnim otpadom.
• Za više informacija, kontaktirajte prodavca ili lokalne organe nadležne za upravljanje
otpadom.
Tehničke napomene
17
Napomene u vezi sa funkcijama bežične
komunikacije
Ograničenja koja se odnose na bežične uređaje
Bežični primopredajnik koji se nalazi u ovom proizvodu je usaglašen sa regulativom bežičnih
komunikacija zemlje prodaje i nije za korišćenje u drugim zemljama (proizvodi kupljeni u EU
ili EFTA zemljama se mogu koristiti bilo gde unutar EU ili EFTA). Nikon ne prihvata
odgovornost za korišćenje u drugim državama. Korisnici koji nisu sigurni u prvobitnu zemlju
prodaje treba da se obrate lokalnom Nikon servisnom centru ili Nikon ovlašćenom serviseru.
Ovo ograničenje se odnosi isključivo na bežični rad i ni na koju drugu vrstu korišćenja ovog
proizvoda.
Bezbednost
Iako je jedna od prednosti ovog proizvoda to što omogućava drugim osobama da se
slobodno povezuju radi bežične razmene podataka, bilo gde u njegovom dometu, ukoliko
se bezbednosne funkcije ne omoguće može doći do sledećeg:
• Krađa podataka: zlonamerna treća lica mogu presresti bežični prenos podataka radi krađe
identifikacionih podataka, lozinki i drugih ličnih podataka.
• Neovlašćeni pristup: neovlašćeni korisnici mogu dobiti pristup mreži i izmeniti podatke ili
izvršiti druge zlonamerne postupke. Imajte u vidu da usled dizajna bežičnih mreža,
specijalizovani napadi mogu omogućiti neovlašćeni pristup čak i ako su bezbednosne
funkcije omogućene. Kompanija Nikon nije odgovorna za curenje podataka ili informacija
koje se može dogoditi tokom prebacivanja podataka.
• Nemojte pristupati mrežama za čiju upotrebu niste ovlašćeni, čak i ako su prikazane na
vašem pametnom telefonu ili tablet računaru. To može biti smatrano za neovlašćen
pristup. Pristupajte samo mrežama koje ste ovlašćeni da koristite.
Upravljanje ličnim podacima i odricanje odgovornosti
• Korisničke informacije unete i konfigurisane u ovom proizvodu, uključujući podešavanja
bežične LAN mreže i druge lične informacije su podložne promenama i gubitku
prouzrokovanim greškom u radu, statičkim elektricitetom, nesrećnim slučajem, kvarom,
popravkom i ostalim načinima rukovanja. Uvek čuvajte zasebne kopije važnih informacija.
Nikon nije odgovoran za bilo koju direktnu ili indirektnu štetu ili gubitak dobiti
prouzrokovan promenom ili gubitkom sadržaja koji se ne može pripisati Nikon-u.
• Pre nego što odbacite ovaj proizvod ili prenesete u vlasništvo druge osobe, sprovedite
Resetuj sve u meniju podešavanja (A14) da biste obrisali sve korisničke informacije
unete i konfigurisane u proizvodu, uključujući podešavanja bežične LAN mreže i druge
lične informacije.
• Kompanija Nikon nije odgovorna za bilo kakvu štetu nastalu usled neovlašćene upotrebe
ovog proizvoda od strane trećih lica u slučaju da je proizvod ukraden ili izgubljen.
18
Tehničke napomene
Mere predostrožnosti prilikom izvoza ili nošenja ovog proizvoda u inostranstvo
Ovaj proizvod je regulisan prema propisima izvozne administracije SAD (EAR). Dozvola vlade
SAD nije neophodna za izvoz u zemlje različite od sledećih zemalja, koje su u trenutku
pisanja ovog dokumenta pod embargom ili posebnom kontrolom: Kuba, Iran, Severna
Koreja, Sudan i Sirija (lista je podložna promenama).
Obaveštenje za kupce u Evropi
Izjava o usaglašenosti (Evropa)
Ovim, Nikon korporacija izjavljuje da je radio oprema tipa COOLPIX B600 u saglasnosti sa
Direktivom 2014/53/EU.
Ceo tekst EU deklaracije o saglasnosti je dostupan na sledećoj internet adresi:
https://imaging.nikon.com/support/pdf/DoC_N1811.pdf.
• Maksimalna jačina napajanja:
- Wi-Fi: 11,3 dBm (EIRP)
- Bluetooth: 3,1 dBm (EIRP)
- Bluetooth niske potrošnje: 2,12 dBm (EIRP)
• Radna frekvencija:
- Wi-Fi: 2412–2462 MHz (1–11 kanala)
- Bluetooth: 2402–2480 MHz
- Bluetooth niske potrošnje: 2402–2480 MHz
Tehničke napomene
19
Briga o proizvodu
Pridržavajte se dolenavedenih mera predostrožnosti, kao i upozorenja u odeljku „Zarad vaše
bezbednosti “(Avii–x) prilikom korišćenja ili odlaganja uređaja.
Fotoaparat
Ne izlažite fotoaparat jakim udarima
Proizvod može da radi neispravno ako je bio izložen jakom udaru ili vibraciji. Takođe, nemojte
dodirivati objektiv ili delovati silom na njega.
Održavajte suvim
Uređaj će se oštetiti ako se uroni u vodu ili bude izložen visokoj vlažnosti.
Izbegavajte nagle promene temperature
Nagle promene temperature, kao što su ulazak ili izlazak iz zagrejane zgrade po hladnom danu,
mogu da prouzrokuju nastanak kondenzacije u unutrašnjosti uređaja. Da biste sprečili pojavu
kondenzacije, uređaj stavite u torbicu za nošenje ili u plastičnu kesu pre nego što ga izložite naglim
promenama temperature.
Držite proizvod izvan jakih magnetnih polja
Nemojte da koristite ili odlažete ovaj uređaj u blizini uređaja koji generišu jaku elektromagnetnu
radijaciju ili magnetna polja. To bi moglo prouzrokovati gubitak podataka ili neispravan rad
fotoaparata.
Nemojte da držite objektiv usmeren u jaki svetlosni izvor duže
vreme
Izbegavajte da objektiv, kad ga koristite ili odlažete, bude duže vreme usmeren u sunce ili neki drugi
jaki svetlosni izvor. Intenzivno svetlo može da prouzrokuje propadanje senzora slike što dovodi do
pojave belog zamućenja fotografija.
Isključite ovaj proizvod pre vađenja ili iskopčavanja izvora
napajanja ili memorijske kartice
Nemojte da vadite punjivu bateriju dok je ovaj proizvod uključen ili dok se slike čuvaju ili brišu.
Nasilni prekid napajanja u ovim okolnostima može dovesti do gubitka podataka ili oštećenja
memorijske kartice ili unutrašnjih kola proizvoda.
20
Tehničke napomene
Napomene u vezi s monitorom
• Monitori (uključujući elektronska tražila) su konstruisani izuzetno precizno; najmanje 99,99%
piksela je efektivno, a ne više od 0,01% je nepostojeće ili defektno. Zbog toga, dok ovi prikazi
mogu da sadrže piksele koji su uvek uključeni (beli, crveni, plavi ili zeleni) ili uvek isključeni (crni),
to ne znači da je u pitanju kvar i to nema nikakvog uticaja na slike koje se snimaju koristeći ovaj
uređaj.
• Možda će biti teško da vidite slike na monitoru pri jakom osvetljenju.
• Ne izlažite monitor pritisku, jer to može prouzrokovati oštećenje ili nepravilan rad. Ukoliko se
monitor slomi, pazite da se ne povredite razbijenim staklom i sprečite da tečni kristali iz ekrana
dodirnu kožu ili uđu u oči ili usta.
Punjiva baterija
Mere predostrožnosti pri upotrebi
• Imajte na umu da punjiva baterija može da se zagreje nakon upotrebe.
• Ne koristite punjivu bateriju pri temperaturama ambijenta ispod 0°C ili iznad 40°C jer to može
prouzrokovati oštećenje ili nepravilan rad.
• Ako primetite bilo kakve abnormalnosti kao što su previše toplote, dim, ili neobičan miris koji
izlazi iz punjive baterije, odmah prekinite upotrebu i pozovite vašeg prodavca ili Nikon
ovlašćenog servisnog predstavnika.
• Kada izvadite punjivu bateriju iz fotoaparata ili opcionalnog punjača baterije, stavite punjivu
bateriju u plastičnu kesu itd. da biste je izolovali.
Punjenje punjive baterije
Proverite nivo napunjenosti punjive baterije pre upotrebe fotoaparata i zamenite ili napunite punjivu
bateriju po potrebi.
• Punite punjivu bateriju u zatvorenom prostoru pri temperaturi ambijenta od 5°C do 35°C pre
upotrebe.
• Visoka temperatura baterije može sprečiti kompletno i propisno punjenje punjive baterije, i
smanjiti učinak punjive baterije. Imajte na umu da se punjiva baterija može zagrejati nakon
upotrebe; sačekajte da se punjiva baterija ohladi pre punjenja.
Kada punjivu bateriju ubačenu u ovaj fotoaparat punite pomoću AC adaptera za punjenje ili
kompjutera, punjiva baterija se neće puniti pri temperaturama baterije ispod 0°C ili iznad 50°C.
• Prekinite punjenje čim se punjiva baterija napuni u celosti jer se u suprotnom može smanjiti
učinak punjive baterije.
• Tokom punjenja, temperatura baterije se može povisiti. Međutim, to se ne smatra kvarom odn.
nepravilnim radom.
Ponesite rezervne punjive baterije
Kad god je to moguće, ponesite kompletno napunjene rezervne punjive baterije kada snimate
fotografije u važnim prilikama.
Upotreba punjive baterije kada je hladno
Prilikom hladnog vremena, kapacitet punjivih baterija ima tendenciju smanjenja. Ako se koristi
ispražnjena punjiva baterija pri niskoj temperaturi, može se desiti da se fotoaparat ne uključi. Čuvajte
rezervne punjive baterije na toplom mestu i zamenite po potrebi. Kada se ugreju, hladne punjive baterije
mogu povratiti jedan deo svog punjenja.
Tehničke napomene
21
Kontakti punjive baterije
Prljavština na kontaktima punjive baterije može sprečiti funkcionisanje fotoaparata. Ukoliko se
kontakti punjive baterije zaprljaju, obrišite ih čistom, suvom krpom pre upotrebe.
Punjenje istrošene punjive baterije
Uključivanje ili isključivanje fotoaparata dok se u njemu nalazi istrošena punjiva baterija može
prouzrokovati smanjeni vek baterije. Napunite istrošenu punjivu bateriju pre upotrebe.
Odlaganje punjive baterije
• Kada se ne koristi, uvek izvadite punjivu bateriju iz fotoaparata ili opcionalnog punjača baterije.
Male količine struje se crpe iz punjive baterije dok je u fotoaparatu, čak i kad se ne koristi. To može
prouzrokovati preterano trošenje punjive baterije i potpuni gubitak funkcija.
• Preporučuje se punjenje korišćene baterije u roku od šest meseci. Prilikom odlaganja baterije u
dužem vremenskom periodu, napunite je najmanje jednom na svakih šest meseci, a fotoaparat
koristite dok indikator nivoa napunjenosti baterije ne bude B, pre nego što je ponovo odložite.
• Stavite punjivu bateriju u plastičnu kesu itd. da biste je izolovali i odložili na hladno mesto. Bateriju
treba odložiti na suvo mesto gde je temperatura okruženja od 15°C do 25°C. Bateriju ne odlažite na
mestima gde je temperatura veoma niska ili veoma visoka.
Vek baterije
Kada nivo napunjenosti punjive baterije opadne za kratko vreme, kada se koristi na sobnoj
temperaturi, čak i kada je napunjena u celosti, to označava da punjivu bateriju treba zameniti. Kupite
novu punjivu bateriju.
Reciklaža korišćenih punjivih baterija
Reciklirajte punjive baterije u skladu sa lokalnim propisima, starajući se o tome da prvo izolirate
izvode sa trakom.
AC adapter za punjenje
• EH-73P AC adapter za punjenje je za upotrebu samo sa kompatibilnim uređajima. Ne koristite na
uređajima drugih proizvođača ili modela uređaja.
• Ne koristite drugi USB kabl osim kabla UC-E21. Korišćenje nekog drugog USB kabla, a ne UC-E21
kabla, može da prouzrokuje pregrevanje, požar ili strujni udar.
• Ni pod kojim okolnostima nemojte koristiti drugi model AC adaptera, niti model drugog
proizvođača, osim EH-73P AC adaptera za punjenje i ne koristite USB-AC adapter dostupan u
slobodnoj prodaji niti punjač baterija za mobilne telefone. Nepoštovanje ove mere
predostrožnosti može dovesti do pregrevanja ili oštećenja fotoaparata.
• EH-73P je kompatibilan sa AC 100–240 V, 50/60 Hz električnim utičnicama. Kada se koristi u
drugim zemljama, po potrebi koristite adapter za utičnice (dostupan u prodaji). Za više
informacija o adapterima za utičnice, posavetujte se s vašom turističkom agencijom.
• Simboli na ovom proizvodu predstavljaju sledeće:
D AC, E DC, F Klasa II opreme (konstrukcija proizvoda je dvostruko izolovana.)
22
Tehničke napomene
Čišćenje i odlaganje
Čišćenje
Nemojte da koristite alkohol, razređivač ni druge isparljive hemikalije.
Objektiv
Ne dodirujte prstima staklene delove. Uklonite prašinu ili vlakna pumpicom
(obično mali uređaj sa gumenom pumpicom pričvršćenom za jedan kraj koji
pumpanjem ispušta vazduh na drugom kraju). Da biste uklonili otiske prstiju ili
druge mrlje koje ne mogu da se uklone pumpicom, obrišite objektiv mekom
tkaninom, koristeći kružne pokrete od centra objektiva ka krajevima. Ako to ne
uspe, očistite objektiv krpicom blago navlaženom komercijalnim sredstvom za
čišćenje objektiva.
Monitor
Uklonite prašinu ili vlakna pumpicom. Da biste uklonili otiske prstiju i druge mrlje,
obrišite monitor mekom, suvom tkaninom, ne pritiskajući ga.
Telo
Uklonite prašinu, prljavštinu ili pesak pomoću pumpice, a zatim ga nežno obrišite
mekom, suvom tkaninom. Nakon korišćenja fotoaparata na plaži ili u nekom
drugom peskovitom ili prašnjavom okruženju, obrišite preostali pesak, prašinu ili so
pomoću suve krpe blago navlažene svežom vodom i temeljno ga osušite. Imajte
u vidu da strana tela unutar fotoaparata mogu da prouzrokuju oštećenja
koja nisu pokrivena garancijom.
Odlaganje
Izvadite bateriju ako se fotoaparat neće koristiti duže vreme. Da ne bi došlo do pojave rđe ili
buđi, bar jednom mesečno izvadite fotoaparat sa mesta na kom je odložen.
Uključite fotoaparat i okinite zatvarač nekoliko puta pre nego što ga ponovo odložite.
Nemojte odlagati fotoaparat ni na jednu od sledećih lokacija:
• Mesta koja su slabo provetrena ili podložna vlažnosti iznad 60%
• mesta koja su izložena temperaturama iznad 50°C ili ispod –10°C
• Pored opreme koja stvara snažna elektromagnetna polja, poput televizora ili radio
prijemnika
Prilikom odlaganja baterije, pridržavajte se mera predostrožnosti navedenih u odeljku
„Punjiva baterija“ (A21) u poglavlju „Briga o proizvodu“ (A20).
Tehničke napomene
23
Memorijske kartice koje se mogu koristiti
Fotoaparat podržava SD, SDHC i SDXC memorijske kartice.
• Memorijske kartice SD klase 6 (Video Speed Class V6) ili brže se preporučuju za snimanje
filmova. Kada koristite memorijsku karticu slabije brzine, snimanje filmova se može
neočekivano prekinuti.
• Ako koristite čitač kartica, uverite se da je kompatibilan s vašom memorijskom karticom.
• Za informacije o funkcijama, rukovanju i ograničenjima upotrebe obratite se proizvođaču.
Informacije o žigovima
• Windows je registrovani zaštitni znak ili zaštitni znak Microsoft Corporation u SAD i/ili
drugim zemljama.
• Bluetooth® oznaka o reči i logoima su registrovani zaštitni znaci koji su pod vlasništvom
Bluetooth SIG, Inc. i bilo kakvo korišćenje tih oznaka od strane Nikon korporacije je pod
licencom.
• Apple®, App Store®, logotipi Apple, Mac, OS X, macOS, iPhone®, iPad®, iPod touch® i
iBooks su žigovi ili registrovani žigovi kompanije Apple Inc., u SAD i drugim zemljama.
• Android, Google Play i Google Play logo su zaštitni znaci Google LLC. Android robot se
reprodukuje ili menja na osnovu dela koje je Google stvorio i deli, a koristi se u skladu sa
uslovima opisanim u Licenci autorstva Creative Commons 3.0.
• iOS je žig ili registrovani žig kompanije Cisco Systems, Inc., u SAD i/ili drugim zemljama i
koristi se pod licencom.
• Adobe, logotip Adobe, Acrobat i Reader su registrovani žigovi ili žigovi kompanije Adobe
Systems Incorporated u SAD i/ili drugim zemljama.
• SDXC, SDHC i SD logotipi su zaštitni znakovi SD-3C, LLC.
• PictBridge je zaštitni znak.
• HDMI, logotip HDMI i High-Definition Multimedia Interface su žigovi ili registrovani žigovi
kompanije HDMI Licensing, LLC.
24
Tehničke napomene
• Wi-Fi i Wi-Fi logotip su žigovi ili registrovani žigovi udruženja Wi-Fi Alliance.
• Sve ostale robne marke pomenute u ovom uputstvu ili drugoj dokumentaciji koja je
dobijena sa vašim Nikon proizvodom su zaštitni znakovi ili registrovani zaštitni znakovi
njihovih odgovarajućih vlasnika.
Use of the Made for Apple badge means that an accessory has been designed to
connect specifically to the Apple products identified in the badge, and has been
certified by the developer to meet Apple performance standards. Apple is not
responsible for the operation of this device or its compliance with safety and regulatory
standards. Please note that the use of this accessory with an Apple product may affect
wireless performance.
AVC Patent Portfolio License
Ovaj proizvod je licenciran po AVC Patent Portfolio License za lično i nekomercijalno
korišćenje od strane korisnika da (i) kodira video u skladu sa AVC standardom („AVC video“)
i/ili (ii) dekodira AVC video koji je kodirao neki korisnik ličnom i nekomercijalnom aktivnošću
i/ili pribavio od dobavljača video sadržaja koji je licenciran da dobavlja AVC video. Nijedna
licenca se ne daje niti će se podrazumevati za druge vrste korišćenja.
Dodatne informacije se mogu dobiti od MPEG LA, L.L.C.
Vidite http://www.mpegla.com.
FreeType licenca (FreeType2)
Delovi ovog softvera su pod zaštitom autorskih prava © 2012 The FreeType Project
(https://www.freetype.org). Sva prava zadržana.
MIT licenca (HarfBuzz)
Delovi ovog softvera su pod zaštitom autorskih prava © 2019 The HarfBuzz Project
(https://www.freedesktop.org/wiki/Software/HarfBuzz). Sva prava zadržana.
Tehničke napomene
25
26
Tehničke napomene
Tehničke napomene
27
Uslovi garancije – Nikon evropska garancija
servisa
Poštovani Nikon korisniče,
Zahvaljujemo vam se na kupovini ovog Nikon proizvoda. Ukoliko vaš Nikon
proizvod zahteva servis pokriven garancijom, obratite se distributeru kod koga
ste ga kupili ili članu naše ovlašćene servisne mreže u okviru prodajnog područja
Nikon Europe B.V. (npr. Evropa/Rusija/ostalo). Pogledajte detalje na:
https://www.europe-nikon.com/support
Da bi se izbegle nepotrebne neprijatnosti, preporučujemo vam da pažljivo
pročitate korisnička uputstva pre nego što se obratite distributeru ili ovlašćenoj
servisnoj mreži.
Prema garanciji, vaša Nikon oprema neće ispoljiti nikakve proizvodne nedostatke
u trajanju od jedne godine od datuma prve kupovine. Ako se tokom ovog
perioda garancije proizvod pokaže defektnim usled neodgovarajućeg materijala
ili načina proizvodnje, naša ovlašćena servisna mreža u okviru prodajnog
područja Nikon Europe B.V. će, bez naknade za rad i delove, popraviti proizvod
prema propisima i uslovima navedenim ispod. Nikon zadržava pravo (prema
sopstvenom nahođenju) da zameni ili popravi proizvod.
1. Ova garancija je dostupna samo uz uvid u popunjen garantni list i originalnu
fakturu ili račun na kome je upisan datum kupovine, vrsta proizvoda i ime
distributera, zajedno sa proizvodom. Nikon zadržava pravo da odbije
besplatni servis u okviru garancije ako gore navedeni dokumenti ne mogu biti
podneti na uvid ili su informacije u njima nepotpune ili nečitke.
2. Ova garancija ne pokriva:
• obavezno održavanje i popravku ili zamenu delova usled normalne
upotrebe.
• modifikacije radi unapređenja proizvoda sa njegove normalne svrhe
opisane u korisničkom uputstvu, bez prethodnog pisanog odobrenja od
strane kompanije Nikon.
• troškove transporta i sve rizike transporta direktno ili indirektno vezanih za
garanciju proizvoda.
28
Tehničke napomene
• bilo kakvu štetu prouzrokovanu modifikacijama ili prilagođavanjima koje
mogu biti obavljeni na proizvodu, bez prethodnog pisanog odobrenja od
strane kompanije Nikon, radi poštovanja lokalnih ili državnih tehničkih
standarda na snazi u bilo kojoj zemlji različitoj od onih za koje je proizvod
originalno osmišljen i/ili proizveden.
3. Garancija neće biti primenljiva u sledećim slučajevima:
• šteta prouzrokovana nepravilnom upotrebom uključujući ali ne i
ograničavajući se na korišćenje proizvoda za namenu različitu od normalne
ili nepridržavanje korisničkih uputstava o pravilnom korišćenju i održavanju
i na ugradnju i upotrebu proizvoda neusklađenu sa bezbednosnim
standardima na snazi u zemlji u kojoj se koristi.
• šteta prouzrokovana nesrećnim slučajem uključujući ali ne i ograničavajući
se na udar groma, poplavu, požar, nepravilnu upotrebu ili zanemarivanje.
• brisanje, nečitljivost ili uklanjanje naziva modela ili serijskog broja
proizvoda.
• šteta prouzrokovana popravkom ili prilagođavanjima obavljenim od strane
neovlašćenih servisnih organizacija ili osoba.
• defekt u bilo kakvom sistemu u koji je proizvod ugrađen ili sa kojim se
koristi.
4. Ova garancija servisa ne utiče na zakonska prava potrošača prema
primenljivim nacionalnim zakonima koji su na snazi, niti na prava potrošača u
odnosu na distributera koja proističu iz kupoprodajnog ugovora.
Napomena: pregled svih ovlašćenih Nikon servisnih stanica se može pronaći na
mreži na sledećoj adresi (https://www.europe-nikon.com/service/).
Tehničke napomene
29
Ovo uputstvo nije dozvoljeno reprodukovati u bilo kom obliku, u
celosti ili delovima (osim kratkih citata u člancima ili recenzijama
od velike važnosti), bez pisanog odobrenja od strane kompanije
NIKON CORPORATION.
CT9A02(YD)
2019
6MQ024YD-02
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising