Nikon | D5600 | Nikon D5600 Användarhandbok

Nikon D5600 Användarhandbok
DIGITALKAMERA
A Multiväljaren
Kamerainställning
Nikon Användarstöd
Besök webbplatsen nedan för
att registrera kameran och hålla
dig uppdaterad med den senaste
produktinformationen. Här finns svar
på vanliga frågor (FAQ) och du kan
kontakta oss för teknisk hjälp.
http://www.europe-nikon.com/support
I denna handbok representeras åtgärder med multiväljaren av ikonerna
1, 3, 4 och 2.
❚❚ Inställning från en smartphone eller surfplatta
Smart enhet: Ladda ner och installera SnapBridge-appen.
Appen är tillgänglig gratis från Nikons webbplats
(http://snapbridge.nikon.com), Apple App Store® och
Google Play™.
1: Tryck multiväljaren uppåt
J-knappen (välj)
4: Tryck multiväljaren åt
vänster
2: Tryck multiväljaren åt
höger
Om Referenshandboken
Nikon Manual Viewer 2
För mer information om att använda din Nikon-kamera, ladda ner en pdf-kopia av kamerans
Referenshandbok från webbplatsen som listas nedan.
http://downloadcenter.nikonimglib.com/
• Läs denna handbok noggrant innan du använder kameran.
• För att säkerställa korrekt användning av kameran, se till att läsa “För
säkerhets skull” (på baksidan).
• Efter att du har läst denna handbok, förvara den på en lättillgänglig
plats som framtida referens.
Denna handbok får inte reproduceras vare sig helt eller delvis i någon
form (förutom som korta citat i testartiklar eller recensioner) utan
skriftligt godkännande från NIKON CORPORATION.
E
L
P
Nikon D5600
M
SA
Installera appen
Nikon Manual Viewer 2 på din
smartphone eller surfplatta för
att visa handböcker för Nikons
digitalkameror, när som helst, var
som helst. Nikon Manual Viewer 2
kan laddas ner gratis från
App Store och på Google Play.
Sv
Förpackningens innehåll
❏ D5600-kamera
❏ Rem AN-DC3
❏ Ögonmussla av gummi DK-25
❏ Användarhandbok
(levereras monterad på kameran)
(detta blad)
❏ Kamerahuslock BF-1B
❏ Garanti (se vänsterkanten)
❏ Uppladdningsbart litiumjonbatteri EN-EL14a (med polskydd)
❏ Batteriladdare MH-24 (resenätadapter medföljer i länder eller
regioner där det behövs; formen beror på inköpslandet)
Bästa Nikon-kund,
Tack för att du har köpt en produkt från Nikon. Om produkten skulle behöva
garantiservice kontaktar du inköpsstället eller en medlem i vårt auktoriserade
servicenätverk i Nikon Europe B.V.:s försäljningsregion (t.ex. Europa/Ryssland/
övriga). Mer information finns under:
http://www.europe-nikon.com/support
För att undvika onödigt besvär rekommenderar vi att du läser
användarhandböckerna innan du kontaktar inköpsstället eller det auktoriserade
servicenätverket.
Nikonprodukten omfattas av en garanti mot tillverkningsfel som gäller i ett år
från det ursprungliga inköpsdatumet. Om produkten under garantitiden visar sig
defekt på grund av materialfel eller tillverkningsfel reparerar vårt auktoriserade
servicenätverk i Europe B.V.:s försäljningsregion produkten utan kostnad för delar
och arbete enligt villkoren nedan. Nikon förbehåller sig rätten att (efter eget
gottfinnande) antingen ersätta eller reparera produkten.
A Kamerahuset
3. Garantin gäller inte vid:
• skada som orsakats av felaktig användning inklusive men inte begränsat
till underlåtenhet att använda produkten för dess normala syfte eller enligt
användarinstruktionerna om rätt användning och underhåll, och installation
eller användning av produkten som är oförenlig med de säkerhetsstandarder
som gäller i det land där produkten används.
• skada orsakad av olycka inklusive men inte begränsat till blixtnedslag,
vattenskada, brand, felaktig användning eller försummelse.
• skadegörelse på eller ändring, förvanskning eller borttagning av modelleller serienumret på produkten.
• skada som är resultatet av reparationer eller justeringar genomförda av icke
auktoriserade serviceorganisationer eller personer.
• skada i system som produkten ingår i eller används tillsammans med.
4. Denna servicegaranti påverkar inte kundens lagstadgade rättigheter
enligt gällande nationella lagar, inte heller kundens rättighet gentemot
återförsäljaren enligt upprättat försäljnings-/inköpskontrakt.
Obs!: En översikt över alla auktoriserade Nikon Service Stations finns online via
följande länk
(URL = http://www.europe-nikon.com/service/).
4
Ladda batteriet
Om en resenätadapter medföljer, fäll upp väggkontakten och
anslut resenätadaptern såsom visas nedan till vänster, och se till
att den är ordentligt isatt. Sätt i batteriet och koppla in laddaren.
Batteriet laddas
6 7
6
7
8
9
10
16
1 AF-hjälplampa
Lampa för självutlösare
Lampa för röda
ögon-reducering
2 Strömbrytare
3 Avtryckare
4 E/N-knapp
5 Filminspelningsknapp
6 Omkopplare för livevisning
7 Funktionsratt
8 Inbyggd blixt
11
12
13
14
15
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
M/Y-knapp
Öglor för kamerarem
Fn-knapp
Monteringsmarkering
Objektivlåsknapp
s/E-knapp
Spegel
Objektivfäste
CPU-kontakter
Kamerahuslock
Öppna monitorn
Öppna monitorn så som visas. Använd inte våld.
8
9
Monteringsmarkering (kamera)
28
31
26
25
29
G-knapp
Högtalare
Skärpeplansmarkering (E)
USB-kontakt
Anslutning för extern mikrofon
Tillbehörskontakt
32
33 34
36
35
Vrid objektivet enligt bilden tills det klickar på plats.
Innan du använder kameran, lås upp och skjut ut objektivet. Håll
knappen för objektivindrag intryckt (q) och vrid på zoomringen enligt
bilden (w).
37
38
39
40
46
Kamera/smart enhet: Starta parkopplingen.
• Android-enheter med stöd för NFC: Efter att du har kontrollerat att
NFC är aktiverat på den smarta enheten, håll H (N-Mark) på
kameran mot NFC-antennen på den smarta enheten för att
starta SnapBridge appen, och följ sedan instruktionerna på
skärmen innan du går vidare till steg 8.
• iOS-enheter och Android-enheter utan stöd för NFC: Tryck på
kamerans J-knapp för att förbereda kameran för
parkoppling.
Kamera: Kontrollera att kameran visar
meddelandet som ses till höger och
gör den smarta enheten redo.
Smart enhet: Starta SnapBridge-appen
och tryck på Pair with camera
(Parkoppla med kamera).
Om du uppmanas att välja en kamera,
tryck på kameranamnet.
Smart enhet: Tryck på kameranamnet
i dialogrutan “Pair with camera”
(Parkoppla med kamera).
Om du parkopplar en kamera med en
iOS-enhet för första gången visas först
instruktioner för parkoppling. Efter att
du läst instruktionerna, bläddra till nederdelen av displayen
och tryck på Understood (Jag förstår). Om du uppmanas att
välja ett tillbehör, tryck på kameranamnet igen.
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
Tryck in avtryckaren halvvägs för att
fokusera.
4
Ta bilden genom att försiktigt trycka in
avtryckaren hela vägen ner.
❚❚ Rengöring
Tryck på K för att visa en bild på monitorn.
K-knapp
E Radera oönskade fotografier
Notera att bilder inte kan återställas när de
har raderats.
• Tryck på O-knappen. En
bekräftelsedialogruta visas; tryck på
O-knappen igen för att radera bilden och
återgå till bildvisningen.
O-knappen
• För att avsluta utan att radera bilden, tryck på K.
F Spela in filmer
1
Vrid på omkopplaren för livevisning.
Vyn genom objektivet visas i monitorn.
Omkopplare för
livevisning
2
3
Tryck in avtryckaren halvvägs för att fokusera.
Tryck på G och ställ in
kameraklockan.
Efter att du ställt in alternativen för
tidszon, datumformat och sommartid,
använd multiväljaren och J-knappen
för att ställa in kameraklockan.
Sökarokular
Dioptrijusteringskontroll
K-knapp
P-knapp
Multiväljare
J (OK)-knapp
N-Mark (NFC-antenn)
O-knapp
Åtkomstlampa för minneskort
Batteriluckans spärr
Lucka för batterifack
42 41
43
44
45
46
47
48
49
50
51
Filminspelningsknapp
En inspelningsindikator och tillgänglig
tid visas på monitorn.
Återstående tid
Inspelningsindikator
4
5
Tryck på filminspelningsknappen en gång till för att avsluta
inspelningen.
Vrid på livevisningsomkopplaren för att avsluta livevisningen.
G Kameramenyer
Du kan nå de flesta fotograferings-, visnings- och
inställningsalternativen via kamerans menyer. Tryck på
G-knappen för att visa menyerna.
Skjutreglaget visar
positionen i den
aktuella menyn.
Aktuella
inställningar visas
med ikoner.
Sökaren är inte i fokus
Knapp för objektivindrag
Bilder kan inte tas när objektivet är
indraget; om ett felmeddelande visas på
grund av att kameran har slagits på med
objektivet indraget, vrid på zoomringen tills
meddelandet försvinner.
A Ta av objektiv
Ta av objektivet genom att stänga av kameran och hålla in
objektivlåsknappen på framsidan av kameran medan du vrider
objektivet i motsatt riktning av den som visas ovan.
Sökaren är i fokus
C “Sikta-och-tryck”-lägen (i och j)
1
Vrid funktionsratten till i eller j.
Felsökning
❚❚ Batteri/display
Kameran är påslagen men reagerar inte: Vänta tills inspelningen avslutas. Stäng
av kameran om problemet kvarstår. Om kameran inte stängs av, ta bort
och sätt tillbaka batteriet, eller, om du använder en nätadapter, koppla
ur och återanslut nätadaptern. Notera att även om alla data som håller
på att sparas förloras så påverkas inte data som redan har sparats när
strömförsörjningen tas ur eller kopplas bort.
Sökaren är mörk: Sätt i ett fulladdat batteri.
Displayerna slås av utan varning: Välj längre fördröjningar för Anpassad
inställning c2 (Timer för aut. avstängning).
Sökardisplayen är långsam och ljussvag: Responstid och ljusstyrka för denna
display kan variera beroende på temperaturen.
Fina linjer är synliga runt den aktiva fokuspunkten eller displayen blir röd när
fokuspunkten markeras: Detta är normalt för denna typ av sökare och
innebär inte att något är fel.
❚❚ Fotografering (alla lägen)
Det tar lång tid att slå på kameran: Radera filer eller mappar.
❚❚ Nikon D5600 Digitalkamera
48
W/Q-knapp
X-knapp
Stativgänga
Vinklingsbar pekskärmsmonitor
Ögonmussla av gummi
HDMI-anslutningslock
Lucka till minneskortsfack
Lock för strömkontakt (säljs
separat)
51 Batterispärr
* Använd inte alkohol, förtunningsmedel eller andra flyktiga kemikalier.
Specifikationer
Menyalternativ
Alternativ i aktuell meny.
Efter att ha tagit bort objektivlocket,
vrid på dioptrijusteringskontrollen tills
AF-områdesmarkeringarna är i skarpt
fokus. Var försiktig när kontrollen används
med ögat mot sökaren, så att du inte
oavsiktligt sticker in ett finger eller en
nagel i ögat.
Kamerahus
Blås bort damm och smuts med en blåspensel och torka sedan försiktigt
med en mjuk, torr duk. Om du har använt kameran på stranden eller vid
kusten, torka då bort sand och salt med en duk som är lätt fuktad med
destillerat vatten och torka den därefter noggrant.
Viktigt: Damm eller andra främmande ämnen inne i kameran kan orsaka
skador som inte täcks av garantin.
Objektiv, spegel och sökare
Dessa glaskomponenter skadas lätt. Avlägsna damm och smuts med en
blåspensel. Om du använder tryckluftsspray, håll burken lodrätt för att
förhindra utsöndring av vätska. Ta bort fingeravtryck och andra fläckar
genom att fukta en mjuk duk med lite objektivrengöringsmedel och torka
försiktigt.
Monitor
Avlägsna damm och smuts med en blåspensel. Ta bort fingeravtryck och
andra fläckar genom att torka ytan försiktigt med en mjuk duk eller ett
sämskskinn. Tryck inte, eftersom det kan leda till skador eller fel.
Tryck på filminspelningsknappen för
att starta inspelningen.
49
44 43
Om kameran inte ska användas under en längre tid, stäng av den och ta ur
batteriet. Förvara den inte på platser som:
• är dåligt ventilerade eller har högre luftfuktighet än 60 %
• innehåller utrustning som ger upphov till kraftiga elektromagnetiska fält,
t.ex. tv- och radioapparater
• utsätts för temperaturer över 50 °C eller under –10 °C
D Visa bilder
Kamera/smart enhet: Tryck på J på kameran och tryck på PAIR
(Parkoppla) på den smarta enheten.
50
45
3
Kamera/smart enhet: Kontrollera att kameran och den smarta
enheten visar samma sexsiffriga nummer.
Vissa versioner av iOS kanske inte visar ett nummer. Om inget
nummer visas, fortsätt till steg 9.
Fokusera sökaren
A Objektiv med knappar för objektivindrag
47
Kamera: Tryck på J när dialogrutan till
höger visas.
Om dialogrutan som ses till höger
inte visas eller om du vill konfigurera
kameran igen, markera Anslut till
smart enhet i inställningsmenyn och
tryck på J.
1
Monteringsmarkering (objektiv)
26
27
28
29
30
31
Kamera: Slå på kameran.
En dialogruta för val av språk visas;
tryck på 1 och 3 för att markera ett
språk och tryck på J för att välja.
❚❚ Inställning från kameramenyerna
Slå på kameran.
En dialogruta för val av språk visas; tryck på 1 och 3 för att
markera ett språk och tryck på J för att välja.
2
27
Stereomikrofon
Tillbehörssko (för extra blixtar)
Ögonsensor
R (information)-knapp
Kommandoratt
A/L-knapp
Anslutningslock
❚❚ Förvaring
enheten för att slutföra installationen.
Montera ett objektiv
22 23 24
19
20
21
22
23
24
25
Vård av kameran
instruktionerna på skärmen.
10 Följ
Följ instruktionerna som visas på kameran och den smarta
19 20 21
30
5
Laddning slutförd
Sätt i batteriet och ett minneskort
5
4
3
2
1
18
1. Denna garantiservice tillhandahålls endast vid uppvisande av ett ifyllt
garantikort och den ursprungliga fakturan eller inköpskvittot där datum
för inköpet, produkttyp och återförsäljarens namn anges, tillsammans med
produkten. Nikon förbehåller sig rätten att neka kostnadsfri garantiservice om
ovanstående dokument inte kan uppvisas eller om informationen i dessa är
ofullständig eller oläslig.
2. Garantin omfattar inte:
• nödvändigt underhåll och reparationer eller byten av reservdelar på grund
av normalt slitage.
• ändringar för att uppgradera produkten från dess normala syfte så som det
beskrivs i användarmanualen, utan föregående skriftligt tillstånd från Nikon.
• transportkostnader och alla risker som kan uppstå vid transport i direkt eller
indirekt samband med utnyttjandet av garantin för produkten.
• eventuella skador som är resultatet av modifieringar eller justeringar som
har gjorts på produkten, utan föregående skriftligt medgivande från Nikon,
för att uppfylla lokala eller nationella tekniska standarder som gäller i
andra länder än dem som produkten ursprungligen har utformats och/eller
tillverkats för.
Fäst kameraremmen
Om du har köpt ett objektivpaket (tillval), kontrollera att
förpackningen även innehåller ett objektiv. Minneskort säljs
separat. Kameror köpta i Japan visar menyer och meddelanden
endast på engelska och japanska; andra språk stöds inte. Vi ber om
ursäkt för eventuella problem detta kan orsaka.
17
Garantivillkor - Nikons europeiska servicegaranti
2
3
B Snabbguide
Komponera fotografiet.
1
3: Tryck multiväljaren
nedåt
Användarhandbok (med garantidokument)
AMA16627
Tryckt i Europa
SB8L04(1B)/6MB3711B-04
2
D5600 Model Name: N1538
Hjälpikon
Om hjälpikonen visas kan du trycka på W (Q)-knappen
för att visa hjälpen för det valda alternativet.
Flikar
Välj mellan följande menyer:
D Uppspelning
C Fotografering
A Anpassade inställningar
B Inställning
N Retuschering
m Inställningshistorik / O Min meny
Typ
Typ
Objektivfäste
Effektiv bildvinkel
Digital spegelreflexkamera
Nikon F-fattning (med AF-kontakter)
Nikon DX-format; brännvidd motsvarande ungefär 1,5×
den för objektiv med bildvinkel i FX-format
Effektiva pixlar
Effektiva pixlar
24,2 miljoner
Bildsensor
Bildsensor
Totalt antal pixlar
Dammreduceringssystem
23,5 × 15,6 mm CMOS-sensor
24,78 miljoner
Rengöring av bildsensor, referensdata för borttagning av
damm i bilden (programvaran Capture NX-D krävs)
Lagring
Bildstorlek (pixlar)
• 6 000 × 4 000 (Stor)
• 4 496 × 3 000 (Mellan)
• 2 992 × 2 000 (Liten)
Filformat
• NEF (RAW): 12 eller 14 bitar, komprimerad
• JPEG: Kompatibel med JPEG-Baseline med hög
(ungefär 1 : 4), normal (ungefär 1 : 8) eller låg
(ungefär 1 : 16) komprimering
• NEF (RAW) + JPEG: Ett fotografi lagras både i NEF (RAW)och JPEG-format
Picture Control-system Standard, neutral, mättade färger, monokrom, porträtt,
landskap, jämn; vald Picture Control kan ändras; lagring
för anpassade Picture Controls
Media
SD- (Secure Digital) och UHS-I-kompatibla SDHC- och
SDXC-minneskort
Filsystem
DCF 2.0, Exif 2.3, PictBridge
Sökare
Sökare
Sökartäckning
Förstoring
Ögonpunkt
Dioptrijustering
Mattskiva
Spegel
Objektivbländare
Objektiv
Autofokusstöd
Slutare
Typ
Slutartid
Blixtsynkhastighet
Spegelreflexsökare med pentaspegel i ögonhöjd
Ungefär 95 % horisontellt och 95 % vertikalt
Ungefär 0,82× (50 mm f/1.4-objektiv vid oändlighet,
–1,0 m–1)
17 mm (–1,0 m–1; från mitten av sökarlinsens yta)
–1,7–+0,5 m–1
BriteView Clear Matte Mark VII mattskiva typ B
Snabbt återgående
Omedelbart återgående, elektroniskt styrd
Autofokus är tillgängligt med AF-S-, AF-P- och AF-Iobjektiv.
Elektroniskt styrd, vertikalt rörlig skärpeplansslutare
1/4 000–30 sek. i steg om 1/3 eller 1/2 EV; Bulb; Time (Tid)
X = 1/200 sek.; synkroniseras med slutaren vid 1/200 sek. eller
längre
Fortsättning på andra sidan
Utlösning
Utlösarläge
8 (enkelbild), ! (serietagning L),
9 (serietagning H), J (tyst läge), E (självutlösare);
intervalltimerfotografering stöds
Bildmatningshastighet • !: Upp till 3 bps
• 9: Upp till 5 bps (JPEG och 12-bitars NEF/RAW) eller
4 bps (14-bitars NEF/RAW)
Notera: Bildhastigheterna förutsätter kontinuerlig servoAF, manuell eller slutartidsstyrd automatisk exponering,
slutartiden 1/250 sek. eller kortare, Prioritera slutare valt
för Anpassad inställning a1 (Välj AF-C-prioritet), och
övriga inställningar på standardinställningarna.
Självutlösare
2 sek., 5 sek., 10 sek., 20 sek.; 1–9 exponeringar
Exponering
Mätningsläge
Mätmetod
Område (ISO 100,
f/1.4-objektiv, 20 °C)
Koppling av
exponeringsmätare
Läge
Exponeringskompensation
Exponeringslås
ISO-känslighet
(rekommenderat
exponeringsindex)
Aktiv D-Lighting
Fokus
Autofokus
Detektionsintervall
Objektivservo
Fokuspunkt
AF-områdesläge
Fokuslås
TTL-exponeringsmätning med 2 016-pixlars RGB-sensor
• Matrismätning: 3D-färgmatrixmätning II (typ G-, E- och
D-objektiv); färgmatrixmätning II (övriga CPU-objektiv)
• Centrumvägd mätning: 75 % vikt ges till en cirkel på 8 mm i
bildutsnittets mitt
• Spotmätning: Mäter en 3,5 mm cirkel (ungefär 2,5 % av
bilden) centrerad på den valda fokuspunkten
• Matris- eller centrumvägd mätning: 0–20 EV
• Spotmätning: 2–20 EV
CPU
Autolägen (i auto; j auto, avstängd blixt);
programautomatik med flexibelt program (P);
slutartidsstyrd automatik (S); bländarstyrd automatik (A);
manuell (M); motivlägen (k porträtt; l landskap;
p barn; m sport; n närbild; o nattporträtt;
r nattlandskap; s fest/inomhus; t strand/snö;
u solnedgång; v skymning/gryning; w husdjursporträtt;
x levande ljus; y blommor; z höstfärger; 0 mat);
specialeffektlägen (% mörkerseende; S superintensiv;
T pop; U fotoillustration; ' leksakskameraeffekt;
( miniatyreffekt; 3 selektiv färg; 1 silhuett;
2 högdagerbild; 3 lågdagerbild)
Kan justeras med –5–+5 EV i steg om 1/3 eller 1/2 EV i
lägena P, S, A, M, h och %
Ljusstyrkan låst vid detekterat värde med
A (L)-knappen
ISO 100–25600 i steg om 1/3 EV. Automatisk
ISO-känslighet tillgänglig
Y Auto, Z Extra hög, P Hög, Q Normal, R Låg,
! Av
Nikon Multi-CAM 4800DX autofokussensormodul med
TTL-fasdetektering, 39 fokuspunkter (inklusive 9 sensorer
av kors-typ) och AF-hjälplampa (räckvidd ungefär
0,5–3 m)
–1–+19 EV (ISO 100, 20 °C)
• Autofokus (AF): Enpunkts servo-AF (AF-S); kontinuerlig
servo-AF (AF-C); auto AF-S/AF-C-val (AF-A); förutsägande
fokusföljning aktiveras automatiskt beroende på
motivets status
• Manuell fokusering (MF): Elektronisk avståndsmätare kan
användas
Kan väljas från 39 eller 11 fokuspunkter
Enpunkts-AF, 9-, 21- eller 39-punkters dynamiskt AFområde, 3D-följning, automatiskt AF-område
Fokus kan låsas genom att trycka in avtryckaren
halvvägs (enpunkts servo-AF) eller genom att trycka på
A (L)-knappen
Film
Mätning
Mätmetod
Bildstorlek (pixlar) och
bildfrekvens
TTL-exponeringsmätning med huvudbildsensorn
Matris
• 1 920 × 1 080: 60p (progressiv), 50p, 30p, 25p, 24p
• 1 280 × 720: 60p, 50p
Faktiska bildfrekvenser för 60p, 50p, 30p, 25p och 24p är
59,94, 50, 29,97, 25 respektive 23,976 bps; alternativen
stödjer både ★ hög och normal bildkvalitet
Filformat
MOV
Videokomprimering
H.264/MPEG-4 Advanced Video Coding
Ljudinspelningsformat Linjär PCM
Ljudinspelningsenhet Inbyggd eller extern stereomikrofon; justerbar känslighet
ISO-känslighet
ISO 100–25600
Andra alternativ
Timelapse-filmer
Monitor
Monitor
Uppspelning
Uppspelning
Gränssnitt
USB
HDMI-utgång
Tillbehörskontakt
Ljudingång
Vitbalans
Vitbalans
Gaffling
Gafflingstyper
Livevisning
Objektivservo
AF-områdesläge
Autofokus
Automatiskt val av
motivtyp
Auto, glödlampa, fluorescerande (7 typer), direkt solljus,
blixt, molnigt, skugga, manuellt förinställt värde, alla
förutom manuellt förinställt värde med finjustering.
Exponering, vitbalans och ADL
• Autofokus (AF): Enpunkts-servo AF (AF-S); aktiv-servo
AF (AF-F)
• Manuell fokusering (MF)
Ansiktsprioriterande AF, brett AF-område, normalt AFområde, motivföljande AF
Kontrastdetekterande AF överallt i bilden (kameran väljer
fokuspunkt automatiskt när ansiktsprioriterande AF eller
motivföljande AF är valt)
Tillgängligt i lägena i och j
Helskärms- och miniatyrbildsvisning (4, 12 eller
80 bilder eller kalender) med visningszoom,
visningszoomsbeskärning, visningsansiktszoom,
filmuppspelning, foto- och/eller filmbildspel,
histogramvisning, högdagrar, fotoinformation, visning av
platsdata, automatisk bildrotering, betygsättning av bild
och bildkommentar (upp till 36 tecken)
Hi-Speed USB med Micro-USB-kontakt; anslutning till
inbyggd USB-port rekommenderas
HDMI-anslutning typ C
• Trådlösa fjärrkontroller: WR-1, WR-R10 (säljs separat)
• Trådutlösare: MC-DC2 (säljs separat)
• GPS-enheter: GP-1/GP-1A (säljs separat)
Stereo-minikontakt (3,5 mm diameter); stöd för
stereomikrofon ME-1 (säljs separat)
Trådlös/Bluetooth
Trådlös
• Standarder: IEEE 802.11b, IEEE 802.11g
• Arbetsfrekvens: 2 412–2 462 MHz (kanalerna 1–11)
• Maximal uteffekt: 6,6 dBm (EIRP)
• Autentisering: Öppet system, WPA2-PSK
Bluetooth
• Kommunikationsprotokoll: Bluetooth Specification
Version 4.1
• Arbetsfrekvens
Bluetooth: 2 402–2 480 MHz
Bluetooth Low Energy: 2 402–2 480 MHz
• Maximal uteffekt (EIRP)
Bluetooth: 4,6 dBm
Bluetooth Low Energy: 4,6 dBm
Räckvidd (inom synhåll) Ungefär 10 m utan störning; räckvidden kan variera med
signalstyrkan och närvaron eller frånvaron av hinder
NFC
Drift
Arbetsfrekvens
Språk som stöds
Språk som stöds
Blixt
Inbyggd blixt
i, k, p, n, o, s, w, S, T, U, ': Automatisk blixt med
automatisk uppfällning
P, S, A, M, 0: Manuell uppfällning med knapp
Ledtal
Ungefär 12, 12 med manuell blixt (m, ISO 100, 20 °C)
Blixtstyrning
TTL: i-TTL-blixtkontroll med en 2 016-pixlars RGB-sensor
är tillgänglig med den inbyggda blixten; i-TTL-balanserad
upplättningsblixt för digitala systemkameror används
med matris- och centrumvägd mätning, standard
i-TTL-blixt för digitala systemkameror används med
spotmätning
Blixtläge
Auto, automatisk med röda ögon-reducering, automatisk
långsam synk, automatisk långsam synk med röda ögonreducering, upplättningsblixt, röda ögon-reducering,
långsam synk, långsam synk med röda ögon-reducering,
långsam synk på bakre ridå, synk på bakre ridå, av
Blixtkompensation
Kan justeras med –3–+1 EV i steg om 1/3 eller 1/2 EV i
lägena P, S, A, M och h
Blixtindikator
Tänds när den inbyggda blixten eller en extra blixt är
fulladdad; blinkar efter att blixten avfyrats med full effekt
Tillbehörssko
ISO 518 tillbehörssko med synk- och datakontakter och
säkerhetslås
Nikon Creative Lighting Nikon CLS stöds
System (CLS)
Synkterminal
Synkterminaladapter AS-15 (säljs separat)
8,1 cm/3,2 tum (3 : 2), ungefär 1 037 000-punkters
(720 × 480 × 3 = 1 036 800 punkter), TFT vinklingsbar
LCD-pekskärm med 170° betraktningsvinkel, ungefär
100 % sökartäckning, justering av ljusstyrka och
ögonsensorstyrd påslagning/avstängning
Strömförsörjning
Batteri
Nätadapter
Stativgänga
Stativgänga
Mått/vikt
Mått (B × H × D)
Vikt
Driftmiljö
Temperatur
Luftfuktighet
NFC Forum tag av typ 3
13,56 MHz
Arabiska, bengali, bulgariska, kinesiska (förenklad och
traditionell), tjeckiska, danska, holländska, engelska,
finska, franska, tyska, grekiska, hindi, ungerska,
indonesiska, italienska, japanska, koreanska, marathi,
norska, persiska, polska, portugisiska (Portugal
och Brasilien), rumänska, ryska, serbiska, spanska,
svenska, tamil, telugu, thailändska, turkiska, ukrainska,
vietnamesiska
Ett uppladdningsbart litiumjonbatteri EN-EL14a
Nätadapter EH-5b/EH-5c; kräver strömkontakt EP-5A
(säljs separat)
1/4 tum (ISO 1222)
Ungefär 124 × 97 × 70 mm
Ungefär 465 g med batteri och minneskort men utan
kamerahuslock; ungefär 415 g (endast kamerahus)
0 °C–40 °C
85 % eller mindre (ingen kondensation)
❚❚ AF-P DX NIKKOR 18–55mm f/3.5–5.6G VR
❚❚ Information om varumärken
Typ
Brännvidd
Maximal bländare
Objektivets konstruktion
Bildvinkel
Brännviddsskala
Avståndsinformation
Zoom
Fokusering
IOS är ett varumärke eller registrerat varumärke som tillhör Cisco Systems, Inc.,
i USA och/eller andra länder, och används under licens. Windows är antingen
ett registrerat varumärke eller ett varumärke som tillhör Microsoft Corporation i
USA och/eller andra länder. Mac, OS X, Apple®, App Store®, Apple-logotyperna,
iPhone®, iPad® och iPod touch® är varumärken som tillhör Apple Inc. och är
registrerade i USA och/eller andra länder. Android, Google Play och Google
Play-logotypen är varumärken som tillhör Google LLC. Android-roboten är
reproducerad eller modifierad från arbete skapat och delat av Google och
används under villkoren som beskrivs i Creative Commons 3.0 Attribution
License. PictBridge-logotypen är ett varumärke. SD-, SDHC- och SDXClogotyperna är varumärken som tillhör SD-3C, LLC. HDMI, HDMI-logotypen
och High-Definition Multimedia Interface är varumärken eller registrerade
varumärken som tillhör HDMI Licensing LLC.
Vibrationsreducering
Minsta fokusavstånd
Diafragmablad
Diafragma
Bländarområde
Mätning
Filterstorlek
Mått
Vikt
❚❚ AF-P DX NIKKOR 70–300mm f/4.5–6.3G ED VR och AF-P DX NIKKOR 70–300mm
f/4.5–6.3G ED
Typ
Brännvidd
Maximal bländare
Objektivets konstruktion
Bildvinkel
Brännviddsskala
Avståndsinformation
Zoom
Fokusering
Vibrationsreducering
(endast AF-P DX NIKKOR
70–300mm f/4.5–6.3G
ED VR)
Minsta fokusavstånd
Diafragmablad
Diafragma
Bländarområde
Mätning
Filterstorlek
Mått
Vikt
Drifttemperatur
Mått (B × H × D)
Vikt
100–240 V AC, 50/60 Hz, 0,2 A maximalt
8,4 V DC/0,9 A
Nikons uppladdningsbara litiumjonbatterier EN-EL14a
Ungefär 1 timme och 50 minuter vid en omgivande
temperatur på 25 °C när ingen laddning återstår
0 °C–40 °C
Ungefär 70 × 26 × 97 mm, exklusive resenätadapter
Ungefär 96 g, exklusive resenätadapter
Symbolerna på denna produkt representerar följande:
m AC, p DC, q Klass II-utrustning (produktens konstruktion är
dubbelisolerad).
❚❚ Uppladdningsbart litiumjonbatteri EN-EL14a
Typ
Nominell kapacitet
Drifttemperatur
Mått (B × H × D)
Vikt
Uppladdningsbart litiumjonbatteri
7,2 V/1 230 mAh
0 °C–40 °C
Ungefär 38 × 53 × 14 mm
Ungefär 49 g, exklusive polskydd
Återvinn uppladdningsbara batterier i enlighet med lokala bestämmelser, och
se till att först isolera batteripolerna med tejp.
A Batterikapacitet
Antalet bilder som kan tas och filmlängden som kan spelas in med
fulladdade batterier varierar med batteriets skick, temperaturen,
tidsintervallet mellan varje bild och hur lång tid menyerna visas.
Exempelsiffror för EN-EL14a-batterier (1 230 mAh) ges nedan.
• Fotografier, enkelbildsläge (CIPA-standard): Ungefär 970 bilder
• Filmer: Ungefär 70 minuter vid 1 080/60p
Typ G AF-P DX-objektiv med inbyggd CPU och F-fattning
70–300 mm
f/4.5–6.3
14 element i 10 grupper (inklusive 1 ED-linselement)
22° 50´–5° 20´
Graderad i millimeter (70, 100, 135, 200, 300)
Sänds till kameran
Manuell zoom med oberoende zoomring
Autofokus kontrollerad av stegmotor; separat fokusring
för manuell fokusering
Objektivförskjutning med voice coil motors (VCMs)
1,1 m från skärpeplanet vid alla zoompositioner
7 (rundad diafragmaöppning)
Helautomatisk
• 70 mm brännvidd: f/4.5–22
• 300 mm brännvidd: f/6.3–32
Den minsta bländare som visas kan variera beroende
på storleken på den exponeringsökning som valts med
kameran.
Full bländare
58 mm (P = 0,75 mm)
Ungefär 72 mm maximal diameter × 125 mm (avstånd
från kamerans objektivmonteringsfläns)
• AF-P DX NIKKOR 70–300mm f/4.5–6.3G ED VR: Ungefär 415 g
• AF-P DX NIKKOR 70–300mm f/4.5–6.3G ED: Ungefär 400 g
❚❚ AF-S DX NIKKOR 18–140mm f/3.5–5.6G ED VR
Typ
Brännvidd
Maximal bländare
Objektivets konstruktion
Bildvinkel
Brännviddsskala
Avståndsinformation
Zoom
Fokusering
Vibrationsreducering
Minsta fokusavstånd
Diafragmablad
Diafragma
Bländarområde
❚❚ Batteriladdare MH-24
Nominell inspänning
Nominell utspänning
Batterier som stöds
Laddningstid
Typ G AF-P DX-objektiv med inbyggd CPU och F-fattning
18–55 mm
f/3.5–5.6
12 element i 9 grupper (2 asfäriska linselement)
76°–28° 50´
Graderad i millimeter (18, 24, 35, 45, 55)
Sänds till kameran
Manuell zoom med oberoende zoomring
Autofokus kontrollerad av stegmotor; separat fokusring
för manuell fokusering
Objektivförskjutning med voice coil motors (VCMs)
0,25 m från skärpeplanet vid alla zoompositioner
7 (rundad diafragmaöppning)
Helautomatisk
• 18 mm brännvidd: f/3.5–22
• 55 mm brännvidd: f/5.6–38
Den minsta bländare som visas kan variera beroende
på storleken på den exponeringsökning som valts med
kameran.
Full bländare
55 mm (P = 0,75 mm)
Ungefär 64,5 mm maximal diameter × 62,5 mm (avstånd
från kamerans objektivmonteringsfläns när objektivet är
indraget)
Ungefär 205 g
Mätning
Filterstorlek
Mått
Vikt
Typ G AF-S DX-objektiv med inbyggd CPU och F-fattning
18–140 mm
f/3.5–5.6
17 element i 12 grupper (inklusive 1 ED-linselement,
1 asfäriskt linselement)
76°–11° 30´
Graderad i millimeter (18, 24, 35, 50, 70, 140)
Sänds till kameran
Manuell zoom med oberoende zoomring
Nikon Internal Focusing (IF) -system med autofokus
kontrollerat av Silent Wave-Motor och separat fokusring
för manuell fokusering
Objektivförskjutning med voice coil motors (VCMs)
0,45 m från skärpeplanet vid alla zoompositioner
7 (rundad diafragmaöppning)
Helautomatisk
• 18 mm brännvidd: f/3.5–22
• 140 mm brännvidd: f/5.6–38
Den minsta bländare som visas kan variera beroende
på storleken på den exponeringsökning som valts med
kameran.
Full bländare
67 mm (P = 0,75 mm)
Ungefär 78 mm maximal diameter × 97 mm (avstånd från
kamerans objektivmonteringsfläns)
Ungefär 490 g
• Om inget annat anges utförs alla mätningar i enlighet med Camera and
Imaging Products Association (CIPA) standarder eller riktlinjer.
• Alla siffror gäller för en kamera med fulladdat batteri.
• De provbilder som visas på kameran och bilderna och illustrationerna i
handboken är endast avsedda för förklarande ändamål.
• Nikon förbehåller sig rätten att ändra utseendet på och specifikationerna
för den maskinvara och programvara som beskrivs i denna handbok
när som helst och utan föregående meddelande. Nikon kan inte hållas
ansvarigt för skador som kan uppstå på grund av eventuella misstag i
denna handbok.
Wi-Fi och Wi-Fi-logotypen är varumärken eller registrerade varumärken
som tillhör Wi-Fi Alliance. N-Mark är ett varumärke eller registrerat
varumärke som tillhör NFC Forum, Inc. i USA och/eller andra länder.
Bluetooth®-ordmärket och -logotyper är registrerade varumärken som
tillhör Bluetooth SIG, Inc. och all användning av sådana märken av Nikon
Corporation sker under licens.
Alla övriga varunamn som nämns i denna handbok eller annan
dokumentation som medföljer din Nikon-produkt är varumärken eller
registrerade varumärken som tillhör respektive ägare.
Use of the Made for Apple badge means that an accessory has been
designed to connect specifically to the Apple products identified in
the badge, and has been certified by the developer to meet Apple
performance standards. Apple is not responsible for the operation
of this device or its compliance with safety and regulatory standards.
Please note that the use of this accessory with an Apple product may
affect wireless performance.
❚❚ Överensstämmelsemärkning
De standarder som kameran uppfyller kan visas med alternativet
Överensstämmelsemärkning i inställningsmenyn.
❚❚ FreeType License (FreeType2)
Delar av denna programvara är copyright © 2012 The FreeType Project
(http://www.freetype.org). Alla rättigheter förbehålles.
❚❚ MIT License (HarfBuzz)
Delar av denna programvara är copyright © 2016 The HarfBuzz Project
(http://www.freedesktop.org/wiki/Software/HarfBuzz). Alla rättigheter
förbehålles.
För säkerhets skull
För att förhindra skador på dig själv eller andra, läs hela “För säkerhets skull” innan du
använder denna produkt.
Förvara dessa säkerhetsinstruktioner där de som använder produkten kan läsa dem.
FARA: Om de försiktighetsåtgärder som markeras med denna ikon inte följs finns
stor risk för dödsfall eller allvarliga skador.
VARNING: Om de försiktighetsåtgärder som markeras med denna ikon inte följs
kan det leda till dödsfall eller allvarliga skador.
FÖRSIKTIGHET: Om de försiktighetsåtgärder som markeras med denna ikon inte
följs kan det leda till personskador eller skada på egendom.
FÖRSIKTIGHET
• Lämna inte objektivet riktat mot solen eller andra starka ljuskällor.
Ljus som fokuseras av objektivet kan orsaka brand eller skador på produktens
interna delar. När du fotograferar motiv i motljus, håll solen väl utanför bilden.
Solljus som fokuseras in i kameran när solen är i närheten av bilden kan orsaka
brand.
• Stäng av produkten på platser där det är förbjudet att använda den. Inaktivera
trådlösa funktioner på platser där användning av trådlös utrustning är
förbjuden.
Radiofrekvensutstrålningen som skapas av denna produkt kan störa utrustning
ombord på flygplan eller i sjukhus eller andra medicinska anläggningar.
• Ta bort batteriet och koppla bort nätadaptern om produkten inte ska användas
under en längre tid.
Om denna försiktighetsåtgärd inte följs kan det orsaka brand eller fel på
produkten.
• Rör inte vid rörliga delar på objektivet eller andra rörliga delar.
Om denna försiktighetsåtgärd inte följs kan det orsaka skador.
• Avfyra inte blixten i kontakt med eller i närheten av hud eller föremål.
Om denna försiktighetsåtgärd inte följs kan det orsaka brännskador eller brand.
• Lämna inte produkten på en plats där den utsätts för extremt höga
temperaturer under en längre tid, såsom i ett stängt fordon eller i direkt solljus.
Om denna försiktighetsåtgärd inte följs kan det orsaka brand eller fel på
produkten.
FARA (Batterier)
• Hantera batterierna korrekt.
Om följande försiktighetsåtgärder inte följs kan batterierna läcka, överhettas,
spricka eller börja brinna:
- Använd endast uppladdningsbara batterier som är godkända för användning i
denna produkt.
- Utsätt inte batterierna för öppen eld eller stark värme.
- Demontera inte.
- Kortslut inte polerna genom att röra vid dem med halsband, hårnålar eller andra
metallföremål.
- Utsätt inte batterier eller produkter som de är isatta i för kraftiga fysiska stötar.
• Försök inte ladda upp uppladdningsbara EN-EL14a-batterier med laddare som
inte är speciellt avsedda för detta syfte.
Om denna försiktighetsåtgärd inte följs kan batterierna läcka, överhettas, spricka
eller börja brinna.
• Om batterivätska kommer i kontakt med ögonen, skölj med rikligt med rent
vatten och uppsök sjukvården omedelbart.
Om du väntar med detta kan det leda till ögonskador.
VARNING (Batterier)
• Förvara batterierna utom räckhåll för barn.
Om ett barn sväljer ett batteri, uppsök sjukvården omedelbart.
• Sänk inte ner batterierna i vatten, och utsätt dem inte för regn.
Om denna försiktighetsåtgärd inte följs kan det orsaka brand eller fel på
produkten. Torka omedelbart av produkten med en handduk eller liknande om
den blir blöt.
• Sluta omedelbart använda produkten om du upptäcker förändringar i
batterierna, såsom missfärgning eller deformering. Avsluta laddningen
av uppladdningsbara EN-EL14a-batterier om de inte laddas inom den
specificerade tidsperioden.
Om dessa försiktighetsåtgärder inte följs kan batterierna läcka, överhettas, spricka
eller börja brinna.
• Innan du kasserar dem, isolera batteripolerna med tejp.
Överhettning, sprickor eller brand kan orsakas om metallföremål kommer i
kontakt med polerna. Återvinn eller kassera batterierna i enlighet med lokala
bestämmelser.
• Om batterivätska kommer i kontakt med en persons hud eller kläder, skölj
omedelbart det påverkade området med rikligt med rent vatten.
Om denna försiktighetsåtgärd inte följs kan det orsaka hudirritation.
Kassering av datalagringsenheter
Observera att den ursprungliga bildinformationen inte raderas helt och hållet om
du raderar bilder eller formaterar ett minneskort eller andra datalagringsenheter.
Raderade filer kan ibland återställas från kasserade lagringsenheter med hjälp av
kommersiellt tillgängliga program, vilket kan medföra risk för uppsåtlig användning
av personliga bilddata. Det är ditt ansvar att skydda din data mot denna risk för
missbruk.
Innan du kasserar en datalagringsenhet eller säljer eller ger den till någon annan,
radera samtliga data med ett kommersiellt borttagningsprogram, eller formatera
enheten och fyll den sedan helt med bilder som inte innehåller någon privat
information (till exempel bilder på en blå himmel). Se också till att byta ut alla
bilder som valts för manuellt förinställt värde. Innan du kasserar kameran eller
överlåter den till en annan ägare bör du också använda alternativet Wi-Fi > Återställ
anslutningsinställningar i kamerans inställningsmeny för att radera all eventuell
personlig nätverksinformation. Var försiktig så att du inte skadar dig om du förstör
datalagringsenheter fysiskt.
AVC Patent Portfolio License
DEN HÄR PRODUKTEN ÄR LICENSIERAD UNDER AVC PATENT PORTFOLIO LICENSE FÖR PERSONLIGT OCH
ICKE -KOMMERSIELLT BRUK FÖR EN KONSUMENT FÖR (i) KODNING AV VIDEO I ENLIGHET MED AVC-STANDARD
(“AVC-VIDEO”) OCH/ELLER (ii) AVKODNING AV AVC-VIDEO SOM HAR KODATS AV EN KONSUMENT I SAMBAND
MED PERSONLIG OCH ICKE -KOMMERSIELL AKTIVITET OCH/ELLER ERHÅLLITS FRÅN EN VIDEOLEVERANTÖR SOM HAR
LICENSIERATS FÖR ATT TILLHANDAHÅLLA AVC-VIDEO. INGEN LICENS GES ELLER ÄR UNDERFÖRSTÅDD FÖR NÅGON
ANNAN ANVÄNDNING. MER INFORMATION KAN FÅS FRÅN MPEG LA, L.L.C. SE http://www.mpegla.com
Använd endast elektroniktillbehör från Nikon
Nikons kameror är utformade för att möta mycket höga standarder och de innehåller
avancerade elektroniska kretsar. Endast elektroniska tillbehör från Nikon (inklusive
laddare, batterier, nätadaptrar och blixttillbehör) som är certifierade av Nikon för
specifik användning med den här digitalkameran från Nikon är tillverkade för att
användas inom de användar- och säkerhetskrav som gäller för den här elektroniska
kretsen.
Det finns risk att kameran kan skadas och garantin kan uppgöra
gälla om du använder andra elektroniktillbehör än de från Nikon.
Användning av litiumjonbatterier från tredje part som inte bär den
holografiska Nikon-förseglingen som visas till höger kan leda till
felfunktion hos kameran eller resultera i att batterierna överhettas, tar eld, går sönder
eller läcker.
Kontakta en lokal Nikon-auktoriserad återförsäljare om du vill veta mer om tillbehör
från Nikon.
D Använd endast tillbehör från Nikon
Endast tillbehör från Nikon som är certifierade av Nikon speciellt för
användning med denna digitalkamera från Nikon är konstruerade för
att uppfylla de användar- och säkerhetskrav som gäller. DET FINNS RISK
ATT KAMERAN SKADAS OCH GARANTIN KAN UPPHÖRA ATT GÄLLA OM DU ANVÄNDER ANDRA
TILLBEHÖR ÄN DE FRÅN
NIKON.
A Innan du tar viktiga bilder
Se till att ta ett testfoto och kontrollera att kameran fungerar som
den ska innan du tar bilder av viktiga händelser (exempelvis bröllop
eller innan du tar med dig kameran på en resa). Nikon kan inte hållas
ansvarigt för eventuella skador eller inkomstförluster till följd av
felfunktion hos produkten.
A Livslångt lärande
VARNING
• Använd inte medan du går eller kör ett motorfordon.
Om denna försiktighetsåtgärd inte följs kan det leda till olyckor eller andra skador.
• Demontera eller modifiera inte produkten. Rör inte vid interna delar som
exponeras på grund av ett fall eller annan olycka.
Om dessa försiktighetsåtgärder inte följs kan det orsaka elstötar eller andra skador.
• Om du upptäcker något onormalt, såsom att produkten avger, rök, värme eller
ovanlig lukt, koppla omedelbart bort batteriet eller strömkällan.
Fortsatt användning kan orsaka brand, brännskador eller andra skador.
• Håll torr. Hantera inte med våta händer. Hantera inte kontakten med våta
händer.
Om dessa försiktighetsåtgärder inte följs kan det orsaka brand eller elstötar.
• Låt inte produkten komma i kontakt med huden under en längre tid medan den
är inkopplad.
Om denna försiktighetsåtgärd inte följs kan det orsaka lågtemperaturbrännskador.
• Använd inte produkten i närheten av lättantändligt damm eller gas såsom
propan, bensin eller aerosoler.
Om denna försiktighetsåtgärd inte följs kan det orsaka explosion eller brand.
• Titta inte direkt på solen eller en annan stark ljuskälla genom objektivet eller
kameran.
Om denna försiktighetsåtgärd inte följs kan det orsaka synskador.
• Rikta inte blixten eller AF-hjälplampan mot någon som kör ett motorfordon.
Om denna försiktighetsåtgärd inte följs kan det orsaka olyckor.
• Förvara denna produkt utom räckhåll för barn.
Om denna försiktighetsåtgärd inte följs kan det orsaka skador eller fel på
produkten. Notera dessutom att smådelar utgör en kvävningsrisk. Om ett barn
sväljer någon del av denna produkt, kontakta omedelbart sjukvården.
• Trassla inte in, linda inte in och vrid inte remmarna runt halsen.
Om denna försiktighetsåtgärd inte följs kan det orsaka olyckor.
• Använd inte batterier, laddare eller nätadaptrar som inte är speciellt avsedda
för användning med denna produkt. Gör inget av följande när du använder
batterier, laddare eller nätadaptrar avsedda för användning med denna
produkt:
- Skada inte, modifiera inte, dra inte hårt i och böj inte sladdar eller kablar,
placera dem inte under tunga föremål, och utsätt dem inte för värme eller
öppen eld.
- Använd inte reseadaptrar eller adaptrar konstruerade för att konvertera från
en spänning till en annan eller DC-till-AC-växlare.
Om dessa försiktighetsåtgärder inte följs kan det orsaka brand eller elstötar.
• Hantera inte kontakten när produkten laddas eller nätadaptern används under
ett åskväder.
Om denna försiktighetsåtgärd inte följs kan det orsaka elstötar.
• Hantera inte med bara händerna på platser med extremt höga eller låga
temperaturer.
Om denna försiktighetsåtgärd inte följs kan det orsaka brännskador eller
köldskador.
• Anmärkningar beträffande särskilda kopior och reproduktioner
Varningar har utfärdats beträffande kopiering och reproduktion av värdehandlingar
som ges ut av privata företag (aktier, fakturor, checkar, presentkort osv.), busskort
eller kuponger, förutom då ett rimligt antal kopior behövs för användning av ett
företag. Det är även förbjudet att kopiera eller reproducera pass som har utfärdats
av statliga myndigheter, licenser som getts ut av offentliga myndigheter och privata
grupper, ID-kort samt biljetter, t.ex. busskort och måltidskuponger.
• Upphovsrättsregler
Under upphovsrättslagen kan fotografier eller inspelningar av
upphovsrättsskyddade verk som gjorts med kameran inte användas utan tillstånd av
upphovsrättsinnehavaren. Undantag gäller för personligt bruk, men notera att även
personlig användning kan vara begränsad när det gäller bilder eller inspelningar
från utställningar eller liveuppträdanden.
Obs!
• Ingen del av handböckerna för den här produkten får reproduceras, överföras,
skrivas av, översättas till ett annat språk eller lagras i ett dokumentationssystem
i någon form eller med några medel, utan föregående skriftligt medgivande från
Nikon.
• Nikon förbehåller sig rätten att ändra utseendet på och specifikationerna för den
maskinvara och programvara som beskrivs i dessa handböcker när som helst och
utan föregående meddelande.
• Nikon kan inte hållas ansvarigt för eventuella skador som har uppkommit till följd av
användningen av denna produkt.
• Alla rimliga åtgärder har vidtagits för att säkerställa att informationen i de här
handböckerna är exakt och så fullständig som möjligt. Skulle du mot förmodan
upptäcka fel eller brister är vi tacksamma om du påtalar felaktigheterna för närmaste
Nikon-återförsäljare (se separat kontaktlista).
Meddelanden till kunder i Europa
VARNING: RISK FÖR EXPLOSION OM BATTERIET BYTS UT MOT FEL TYP. SKROTA
ANVÄNDA BATTERIER ENLIGT INSTRUKTIONERNA.
Denna symbol indikerar att elektrisk och elektronisk utrustning måste
lämnas till separat insamling.
Följande gäller endast användare i europeiska länder:
• Den här produkten ska lämnas till separat insamling vid en särskild
insamlingsplats. Släng inte produkten tillsammans med det vanliga
hushållsavfallet.
• Separat insamling och återvinning hjälper till att spara på
naturresurserna och förhindrar den negativa påverkan på människors
hälsa och på miljön som kan inträffa vid felaktig kassering.
• Mer information får du från återförsäljaren eller av de lokala
myndigheter som ansvarar för avfallshanteringen där du bor.
Denna symbol anger att batteriet måste lämnas in till separat insamling.
Följande gäller endast användare i europeiska länder:
• Alla batterier, oavsett om de är märkta med denna återvinningssymbol
eller inte, måste sopsorteras och lämnas in för återvinning. De får inte
slängas bland hushållsavfallet.
• Mer information får du från återförsäljaren eller av de lokala
myndigheter som ansvarar för avfallshanteringen där du bor.
Anmärkning angående kopierings- och reproduktionsförbud
Observera att även enbart innehav av material som har kopierats eller reproducerats
digitalt med hjälp av en skanner, digitalkamera eller annan liknande enhet kan vara
straffbart enligt lag.
• Material som inte får kopieras eller reproduceras enligt lag
Det är förbjudet att reproducera sedlar, mynt, värdepapper, statsobligationer eller
premieobligationer, även om sådana kopior eller avbildningar är märkta med ordet
“Oäkta” eller liknande.
Det är förbjudet att kopiera eller reproducera sedlar, mynt eller värdepapper som
används i andra länder.
Det är förbjudet att utan föregående tillstånd av vederbörlig myndighet kopiera
eller reproducera oanvända frimärken eller förfrankerade vykort som ges ut av
staten.
Det är förbjudet att kopiera eller reproducera frimärken som ges ut av staten och
certifierade dokument som anges i gällande lagstiftning.
Som en del av Nikons engagemang i fortlöpande produktsupport och
utbildning, finns kontinuerligt uppdaterad information tillgänglig online
på följande webbplatser:
• Användare i USA: http://www.nikonusa.com/
• Användare i Europa och Afrika: http://www.europe-nikon.com/support/
• Användare i Asien, Oceanien och Mellanöstern: http://www.nikon-asia.com/
På de här webbplatserna finns aktuell produktinformation, tips, svar på
vanliga frågor (FAQ), samt allmänna råd om digital bildbearbetning och
fotografering. Ytterligare information kan finnas hos närmaste Nikonåterförsäljare. Kontaktinformation finns på följande webbadress:
http://imaging.nikon.com/
Bluetooth och Wi-Fi (trådlöst nätverk)
Denna produkt kontrolleras av United States Export Administration Regulations (EAR).
Tillstånd från USA:s regering krävs inte för export till andra länder än följande, som när
detta skrivs är föremål för embargo eller särskilda kontroller: Kuba, Iran, Nordkorea,
Sudan och Syrien (listan kan komma att ändras).
Användning av trådlösa enheter kan vara förbjudet i vissa länder eller regioner.
Kontakta en Nikon-auktoriserad servicerepresentant innan du använder den trådlösa
funktionen i denna produkt utanför inköpslandet.
Meddelanden till kunder i Europa
Härmed deklarerar Nikon Corporation att radioutrustningen av typ
D5600 är i överensstämmelse med direktiv 2014/53/EU.
Den fullständiga texten med EU-försäkran om överensstämmelse finns
på följande internetadress:
http://imaging.nikon.com/support/pdf/DoC_D5600.pdf.
Säkerhet
En av fördelarna med denna produkt är att andra fritt kan ansluta till trådlös
delning av data var som helst inom dess räckvidd, men följande kan inträffa om
säkerhetsfunktionerna inte är aktiverade:
• Datastöld: Utomstående kan snappa upp trådlösa överföringar för att stjäla
användarens användar-ID, lösenord och annan personlig information.
• Obehörig åtkomst: Obehöriga användare kan få tillgång till nätverket och ändra
data eller utföra andra skadliga handlingar. Notera att på grund av trådlösa nätverks
egenskaper kan specialinriktade attacker möjliggöra obehörig åtkomst även när
säkerhetsfunktionerna är aktiverade.
• Ej säkra nätverk: Att ansluta till öppna nätverk kan leda till obehörig åtkomst.
Använd endast säkra nätverk.
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising