Nikon | COOLPIX W300 | Nikon COOLPIX W300 Snabbguide

Nikon COOLPIX W300 Snabbguide
DIGITALKAMERA
Snabbguide
Introduktion
Kamerans delar
Komma igång
Grundläggande fotografering och visning
Andra funktioner
Teknisk information
• Läs denna handbok noggrant innan du använder
kameran.
• Försäkra dig om att du använder kameran på rätt sätt
genom att läsa ”För säkerhets skull” (sidan vi) och
”<Viktigt> Om prestanda för stöttålighet, vattentäthet,
dammtäthet och kondens” (sidan ix).
• Efter att du har läst denna handbok, förvara den på en
lättillgänglig plats som framtida referens.
ii
1
2
9
15
21
Introduktion
Läs detta först
Tack för att du valde digitalkameran Nikon COOLPIX W300.
Ladda ned ”Referenshandbok”
Det finns mer information om att använda produkten på olika språk i referenshandboken
(PDF-format). Hämta referenshandboken från vårt nedladdningscenter via URL:en nedan.
Spara den på din smarta enhet eller dator så att du kan gå tillbaka till den vid behov.
• Referenshandboken kan visas med hjälp av Adobe Acrobat Reader (kan hämtas från
webbplatsen Adobe) eller iBooks (en iOS-app).
Ladda ned Nikon-programvaran
För datorn
Ladda ned programvaran från vårt nedladdningscenter på URL:en nedan.
• ViewNX-i: Den här programvaran gör det möjligt att överföra bilder och filmer till din
dator där de kan visas och redigeras.
För smarta enheter
• SnapBridge: När du skapar en trådlös anslutning kan du använda den här appen för att
överföra bilder och filmer till din smarta enhet. I medföljande ”SnapBridge Anslutnings
guide” finns information om hur du hämtar appen och skapar en anslutning.
Besök vårt nedladdningscenter
http://downloadcenter.nikonimglib.com
Besök vår webbplats där du kan hämta handböcker för bildprodukter,
datorprogramvara eller firmware från Nikon.
Support för Nikon-användare
Besök webbplatsen nedan för att registrera kameran och hålla dig uppdaterad med den senaste
produktinformationen. Här finns svar på vanliga frågor (FAQ) och du kan kontakta oss för teknisk
hjälp.
http://www.europe-nikon.com/support
COOLPIX W300 Model Name: N16D3
ii
Introduktion
Kontrollera innehållet i kartongen
Kontakta återförsäljaren där du köpte kameran om något fattas.
COOLPIX W300
Digitalkamera
Kamerarem för användning
på land
Uppladdningsbart
litiumjonbatteri EN-EL12
Laddningsnätadapter
EH-73P1
USB-kabel UC-E21
Borste2
Snabbguide (den här
handboken)
SnapBridge
Anslutnings guide
Garanti (tryckt på baksidan
av denna handbok)
1 En resenätadapter ingår om kameran köpts i ett land eller område där det är nödvändigt att
använda en sådan. Formen på resenätadaptern varierar beroende på i vilket land eller område
den har köpts (A5).
2 Borsten används för att rengöra vattentätningen.
OBS:
• Tillbehör är inte vattentäta.
• Inget minneskort medföljer kameran. SD-, SDHC- och SDXC-minneskort benämns
minneskort i denna handbok.
Introduktion
iii
Information och föreskrifter
Livslångt lärande
Som en del av Nikons engagemang för livslångt lärande med kontinuerlig produktsupport och
utbildning, finns regelbundet uppdaterad information tillgänglig på följande webbplatser:
• Användare i USA: http://www.nikonusa.com/
• Användare i Europa: http://www.europe-nikon.com/support/
• Användare i Asien, Oceanien, Mellanöstern och Afrika: http://www.nikon-asia.com/
Besök de här webbplatserna om du vill hålla dig uppdaterad om den senaste
produktinformationen, tipsen, svaren på vanliga frågor (FAQ) och allmänna råd om digitala bilder
och fotografering. Ytterligare information kan finnas hos närmaste Nikon-återförsäljare. Besök
webbplatsen nedan för kontaktinformation.
http://imaging.nikon.com/
Använd bara elektroniska tillbehör från Nikon
Nikon COOLPIX-kameror är mycket avancerade och innefattar komplexa elektroniska kretsar. Endast
elektroniska tillbehör från Nikon, däribland batteriladdare, batterier, laddningsnätadaptrar,
nätadaptrar och USB-kablar, som är certifierade av Nikon speciellt för användning med denna
digitalkamera från Nikon, har konstruerats och kontrollerats för funktion inom de drifts- och
säkerhetskrav som gäller för dessa elektroniska kretsar.
ATT ANVÄNDA ELEKTRONISKA TILLBEHÖR FRÅN ANDRA MÄRKEN ÄN NIKON KAN SKADA KAMERAN
OCH NIKON-GARANTIN KAN BLI OGILTIG.
Om du använder uppladdningsbara litiumjonbatterier från tredje part, som inte har
Nikon-hologram, kan detta störa kamerans normala funktion eller resultera i att batterierna
överhettas, antänds, spricker eller läcker.
Nikon-hologram: bekräftar att enheten
är en äkta Nikon-produkt.
Mer information om tillbehör från Nikon finns hos närmaste auktoriserade återförsäljare av Nikon.
Innan du tar bilder vid viktiga tillfällen
Innan du tar bilder vid viktiga tillfällen (t.ex. vid bröllop eller innan du tar med kameran på resa), ta
en testbild för att försäkra dig om att kameran fungerar normalt. Nikon kan inte hållas ansvarigt för
skador eller utebliven vinst som har uppkommit till följd av att produkten inte fungerat.
iv
Introduktion
Om handböckerna
• Ingen del av de handböcker som medföljer produkten får återges, överföras, skrivas av, lagras i
system för hämtning eller översättas till något språk i någon form utan föregående skriftligt
tillstånd från Nikon.
• Illustrationer och skärminnehåll som visas i den här handboken kan avvika från den verkliga
produkten.
• Nikon förbehåller sig rätten att när som helst ändra specifikationerna för maskin- och
programvaran som beskrivs i dessa handböcker utan föregående meddelande.
• Nikon kan inte hållas ansvarigt för eventuella skador som uppkommit till följd av användningen
av denna produkt.
• Alla rimliga åtgärder har vidtagits för att säkerställa att informationen i dessa handböcker är så
exakt och fullständig som möjligt. Skulle du mot förmodan upptäcka fel eller brister är vi
tacksamma om du påtalar sådana felaktigheter till närmaste Nikon-återförsäljare (adress anges
separat).
Följ upphovsrättsmeddelanden
Enligt upphovsrättslagstiftningen får fotografier eller inspelningar av upphovsrättsskyddat material
som görs med kameran inte användas utan tillstånd från upphovsrättsinnehavaren. Undantag
gäller för personligt bruk, men notera att även personligt bruk kan vara begränsat när det gäller
fotografier eller inspelningar av utställningar eller liveuppträdanden.
Kassering av datalagringsenheter
Observera att den ursprungliga bildinformationen inte raderas helt och hållet om du tar bort bilder
eller formaterar datalagringsenheter som minneskort eller det inbyggda kameraminnet. Borttagna
filer kan ibland återställas från kasserade lagringsenheter med hjälp av kommersiellt tillgängliga
program, vilket kan medföra risk för illvillig användning av personliga bilddata. Det åligger
användaren att skydda sådan information mot obehörig användning.
Innan du kasserar en datalagringsenhet eller säljer eller ger den till någon annan bör du återställa
alla kamerans inställningar i Återställ alla i inställningsmenyn (A19). Efter återställningen raderar
du samtliga data med hjälp av ett kommersiellt borttagningsprogram eller formaterar enheten i
Formatera minne eller Formatera minneskort i inställningsmenyn (A19), och fyller den sedan
med bilder som inte innehåller någon privat information (t.ex. bilder på en blå himmel).
Var försiktig när du kasserar minneskort så att du inte skadar dig eller orsakar materiella skador.
För COOLPIX W300 hanteras loggdata som sparats på minneskortet på samma sätt som övriga
data. För att radera loggdata som har hämtats men inte lagrats på minneskortet väljer du Skapa
logg M Avsluta alla loggningar M Ta bort loggar.
Överensstämmelsemärkning
Följ proceduren nedan för att visa vissa av de överensstämmelsemärkningar som kameran följer.
Tryck på d-knappen M z-menyikonen M Överensst.märkning M k-knappen
Introduktion
v
För säkerhets skull
För att förhindra skador på dig själv eller andra, läs hela “För säkerhets skull” innan du
använder denna produkt.
Förvara dessa säkerhetsinstruktioner där de som använder produkten kan läsa dem.
FARA
Om de försiktighetsåtgärder som markeras
med denna ikon inte följs finns stor risk för
dödsfall eller allvarliga skador.
VARNING
Om de försiktighetsåtgärder som markeras
med denna ikon inte följs kan det leda till
dödsfall eller allvarliga skador.
FÖRSIKTIGHET
Om de försiktighetsåtgärder som markeras
med denna ikon inte följs kan det leda till
personskador eller skada på egendom.
VARNING
• Använd inte medan du går eller kör ett fordon. Om denna försiktighetsåtgärd inte
följs kan det leda till olyckor eller andra skador.
• Demontera eller modifiera inte produkten. Rör inte vid interna delar som
exponeras på grund av ett fall eller annan olycka. Om dessa försiktighetsåtgärder
inte följs kan det orsaka elstötar eller andra skador.
• Om du upptäcker något onormalt, såsom att produkten avger, rök, värme eller
ovanlig lukt, koppla omedelbart bort batteriet eller strömkällan. Fortsatt
användning kan orsaka brand, brännskador eller andra skador.
• Hantera inte kontakten med våta händer. Om du gör det kan den fatta eld eller bli
strömförande.
• Låt inte produkten komma i kontakt med huden under en längre tid medan
den är inkopplad. Om denna försiktighetsåtgärd inte följs kan det orsaka
lågtemperaturbrännskador.
• Använd inte produkten i närheten av lättantändligt damm eller gas såsom
propan, bensin eller aerosoler. Om denna försiktighetsåtgärd inte följs kan det
orsaka explosion eller brand.
• Rikta inte blixten, AF-hjälplampan, LED-lampan eller filmlampan mot föraren
av ett motorfordon. Om denna försiktighetsåtgärd inte följs kan det orsaka olyckor.
vi
Introduktion
• Förvara denna produkt utom räckhåll för barn. Om denna försiktighetsåtgärd inte
följs kan det orsaka skador eller fel på produkten. Notera dessutom att smådelar utgör en
kvävningsrisk. Om ett barn sväljer någon del av denna produkt, kontakta omedelbart
sjukvården.
• Trassla inte in, linda inte in och vrid inte remmarna runt halsen. Om denna
försiktighetsåtgärd inte följs kan det orsaka olyckor.
• Använd inte batterier, laddare, nätadaptrar eller USB-kablar som inte är
speciellt avsedda för användning med denna produkt. Gör inget av följande
när du använder batterier, laddare, nätadaptrar eller USB-kablar avsedda för
användning med denna produkt:
- Skada inte, modifiera inte, dra inte hårt i och böj inte sladdar eller kablar,
placera dem inte under tunga föremål, och utsätt dem inte för värme eller
öppen eld.
- Använd inte reseadaptrar eller adaptrar konstruerade för att konvertera
från en spänning till en annan eller DC-till-AC-växlare.
Om dessa försiktighetsåtgärder inte följs kan det orsaka brand eller elstötar.
• Hantera inte kontakten när produkten laddas eller nätadaptern används under
ett åskväder. Om denna försiktighetsåtgärd inte följs kan det orsaka elstötar.
• Hantera inte med bara händerna på platser med extremt höga eller låga
temperaturer. Om du gör det kan den orsaka brännskador eller köldskador.
FÖRSIKTIGHET
• Lämna inte objektivet riktat mot solen eller andra starka ljuskällor. Ljus som
fokuseras av objektivet kan orsaka brand eller skador på produktens interna delar.
När du fotograferar motiv i motljus, håll solen väl utanför bilden.
• Stäng av produkten på platser där det är förbjudet att använda den. Inaktivera
funktionerna för inspelning av platsdata. Avsluta logginspelning. Inaktivera
trådlösa funktioner på platser där användning av trådlös utrustning är
förbjuden. Radiofrekvensutstrålningen som skapas av denna produkt kan störa
utrustning ombord på flygplan eller i sjukhus eller andra medicinska anläggningar.
• Ta bort batteriet och koppla bort nätadaptern om produkten inte ska användas
under en längre tid. Om denna försiktighetsåtgärd inte följs kan det orsaka brand eller
fel på produkten.
• Avfyra inte blixten i kontakt med eller i närheten av hud eller föremål. Om
denna försiktighetsåtgärd inte följs kan det orsaka brännskador eller brand.
• Titta inte direkt mot AF-hjälplampan, LED-lampan eller filmlampan. Det kan
skada ögonen eller orsaka synförsämring.
Introduktion
vii
• Lämna inte produkten på en plats där den utsätts för extremt höga
temperaturer under en längre tid, såsom i ett stängt fordon eller i direkt solljus.
Om denna försiktighetsåtgärd inte följs kan det orsaka brand eller fel på produkten.
FARA för batterier
• Hantera batterierna korrekt. Om följande försiktighetsåtgärder inte följs kan
batterierna läcka, överhettas, spricka eller börja brinna:
- Använd endast uppladdningsbara batterier som är godkända för användning i denna
produkt.
- Utsätt inte batterierna för öppen eld eller stark värme.
- Demontera inte.
- Kortslut inte polerna genom att röra vid dem med halsband, hårnålar eller andra
metallföremål.
- Utsätt inte batterier eller produkter som de är isatta i för kraftiga fysiska stötar.
• Ladda batterier i enlighet med den angivna metoden. Om denna försiktighetsåtgärd
inte följs kan batterierna läcka, överhettas, spricka eller börja brinna.
• Om batterivätska kommer i kontakt med ögonen, skölj med rikligt med rent
vatten och uppsök sjukvården omedelbart. Om du väntar med detta kan det leda
till ögonskador.
VARNING för batterier
• Förvara batterierna utom räckhåll för barn. Om ett barn sväljer ett batteri, uppsök
sjukvården omedelbart.
• Sänk inte ned produkten i vatten och utsätt den inte för regn. Om denna
försiktighetsåtgärd inte följs kan det orsaka brand eller fel på produkten. Torka
omedelbart av produkten med en handduk eller liknande om den blir blöt.
• Avbryt genast all användning om du upptäcker förändringar på batteriet,
såsom färgskiftningar eller förändrad form. Avsluta laddningen om de inte
laddas inom den specificerade tidsperioden. Om dessa försiktighetsåtgärder inte
följs kan batteriet läcka, överhettas, spricka eller börja brinna.
• Innan du kasserar dem, isolera batteripolerna med tejp. Överhettning, sprickor
eller brand kan orsakas om metallföremål kommer i kontakt med polerna. Återvinn eller
kassera batterierna i enlighet med lokala bestämmelser.
• Om batterivätska kommer i kontakt med en persons hud eller kläder, skölj
omedelbart det påverkade området med rikligt med rent vatten. Om denna
försiktighetsåtgärd inte följs kan det orsaka hudirritation.
viii
Introduktion
<Viktigt> Om prestanda för stöttålighet,
vattentäthet, dammtäthet och kondens
• Prestandan för stöttålighet, vattentäthet, dammtäthet som beskrivs här är ingen garanti
för att kameran kommer att vara fullständigt vattentät eller skade- och problemfri under
alla omständigheter.
• Utsätt inte kameran för kraftiga stötar, vibrationer eller tryck genom att tappa den, stöta
den eller placera tunga föremål på den. Om dessa föreskrifter inte följs kan kameran
deformeras så att vatten kan tränga in i den eller så att den lufttäta packningen kan
skadas och orsaka fel på kameran.
• Din Nikon-garanti täcker eventuellt inte problem som orsakats av att vatten trängt in i
kameran på grund av att den hanterats på fel sätt.
Om prestandan för stöttålighet
Kameran har klarat Nikons egna test (falltest från en höjd på 240 cm på en 5 cm tjock
plywoodpanel) som överensstämmer med standarden MIL-STD 810F Method 516.5-Shock*.
Förändringar i utseendet, till exempel att färg skalas av eller att kameran deformeras, mäts
inte i Nikons egna test.
* Standard för testmetod framtagen av USA:s försvarsdepartement.
Under det här testet förbereds 5 kameror. Minst 1 av dem måste klara testet att släppas i 26
riktningar (8 hörn, 12 kanter och 6 sidor) från en höjd på 122 cm.
Om prestanda för vattentäthet och dammtäthet
Kameran har ett värderat skydd mot inträngande vatten motsvarande JIS/IEC klass 8 (IPX8)
och JIS/IEC dammtäthet klass 6 (IP6X), och det går att fotografera under vatten till ett djup
på 30 m under som längst 60 minuter.*
* Denna klassificering indikerar att kameran har konstruerats för att klara av de angivna
vattentrycken för den angivna tiden när kameran används på det sätt som föreskrivs av Nikon.
- Vattentätheten för kameran har enbart testats i färskvatten (swimmingpooler, floder och sjöar)
och saltvatten.
- Kamerans inre delar är inte vattentäta. Vatten som tränger in i kameran kan göra att
komponenter rostar, orsaka höga reparationskostnader eller skador som inte kan åtgärdas.
- Tillbehör är inte vattentäta.
B
Försiktighetsåtgärder vid rengöring
• Punktera inte mikrofonens öppningar eller högtalaröppningarna med ett vasst föremål.
Vattentätheten försämras om kamerans insida skadas.
• Använd inte tvål, neutrala rengöringsmedel eller kemikalier såsom bensol för rengöring.
Introduktion
ix
Om prestanda för stöttålighet, vattentäthet, dammtäthet
och kondens
• Tappa inte kameran, slå den inte mot ett hårt föremål t.ex. en sten och kasta den inte mot
en vattenyta.
• Utsätt inte kamera för stötar när den används under vatten.
- Utsätt inte kameran för vattentryck genom att utsätta den för forsar eller vattenfall.
- Utsätt inte kameran för djup större än 30 m under vattenytan.
- Se till att inte tappa kameran under vatten. Kameran flyter inte i vatten.
• Använd inte kameran kontinuerligt under vatten i 60 minuter eller längre.
• Sätt inte i ett vått minneskort eller batteri i kameran.
- Öppna inte luckan till batterifacket/minneskortsfacket när kameran eller dina händer
är våta. Det kan göra att vatten tränger in i kameran eller orsaka kamerafel.
• Öppna inte luckan till batterifacket/minneskortsfacket under vatten.
• Om fukt som t.ex. vattendroppar fastnar på
kamerans utsida eller på insidan av luckan
till batterifacket/minneskortsfacket ska den
omedelbart torkas av med en mjuk, torr
duk.
- Om främmande ämnen fastnar på
kamerans utsida eller på insidan av
luckan till batterifacket/
minneskortsfacket ska de omedelbart tas
bort med en blåspensel eller en mjuk
trasa.
- Om främmande ämnen fastnar på
Vattentätning
vattentätningen inuti luckan till
batterifacket/minneskortsfacket ska de
tas bort med den medföljande borsten.
Använd inte den medföljande borsten
till något annat än att rengöra
vattentätningen.
• Lämna inte kameran i kalla förhållanden
eller varma förhållanden på 40°C eller mer
under en längre tidsperiod.
- Det kan göra att kamerans vattentäthet
försämras.
- När du använder kameran under vatten ska du se till att vattentemperaturen är från
0°C till 40°C.
• Använd inte kameran vid varma källor.
x
Introduktion
Innan kameran används under vatten
Kontrollera punkterna nedan innan kameran används under vatten.
• Ta bort kameraremmen för användning på land.
• Se till att inga främmande substanser finns inuti luckan till batterifacket/
minneskortsfacket.
• Se till att vattentätningen för luckan till batterifacket/minneskortsfacket inte är sprucken
eller deformerad.
- Se till att vattentätningen inte har lossnat från kameran.
• Se till att luckan till batterifacket/minneskortsfacket är ordentligt stängd.
- Se till att spärrens indikator visar ”stängd” status.
Om temperatur, fuktighet och kondens vid användning
Kamerans funktion har testats vid temperaturer från –10°C till +40°C.
Om du använder kameran i regioner med kyligt klimat eller på höga altituder ska du vidta
följande försiktighetsåtgärder.
• Batteriprestandan försämras tillfälligt när kameran är kall. Håll kameran och batterierna
varma under kläderna före användning.
• Kamerans prestanda kan försämras tillfälligt om den utsätts för extrem kyla under en
längre tid. Monitorn kan till exempel se mörkare ut än vanligt omedelbart efter att
kameran har startats, eller så kan det skapas spökbilder.
● Miljöfaktorer som sannolikt gör att kondens skapas
Imma (kondens) kan uppstå på insidan av monitorn eller objektivet vid stora
temperaturförändringar eller hög luftfuktighet, till exempel i de miljöförhållanden som
beskrivs nedan. Detta är inte ett kamerafel eller en defekt.
• Kameran sänks plötsligt ner i kallt vatten efter att ha varit på en varm plats på land.
• Kameran tas in på en varm plats som in i en byggnad från att ha varit i kylan utomhus.
• Luckan till batterifacket/minneskortsfacket öppnas eller stängs i en miljö med hög
luftfuktighet.
● Minska kondens
• Öppna luckan till batterifacket/minneskortsfacket, lägg kameran och ett kommersiellt
tillgängligt torkmedel i en behållare (till exempel en plastpåse) och försegla.
Det är mindre troligt att kondens uppstår om fukten inuti kameran minskar.
• Innan kameran används under vatten ska den inte förvaras på platser där den kan bli
varm (till exempel i direkt solljus).
Om du sänker ner kameran under vatten när den är varm kan den plötsliga
temperaturförändringen orsaka kondens.
Introduktion
xi
● Få bort imman
• Stäng av kameran och öppna luckan till batterifacket/minneskortsfacket på en plats där
den omgivande temperaturen är stabil (undvik platser med höga temperaturer, hög
luftfuktighet, sand eller damm).
För att få bort imman tar du bort batteriet och minneskortet och lämnar luckan till
batterifacket/minneskortsfacket öppen för att låta kameran anpassa sig till den
omgivande temperaturen.
Inspektion och reparation
• Om kameran utsätts för stötar rekommenderas att du kontaktar återförsäljaren eller en
Nikon-auktoriserad servicerepresentant för att få prestandan för vattentäthet bekräftad
(avgiftsbelagd tjänst).
• Om vattentätningen börjar försämras ska du kontakta återförsäljaren eller en
Nikon-auktoriserad servicerepresentant. Vattentätheten för vattentätningen kan börja
försämras efter ett år.
• Om vatten tränger in i kameran ska du omedelbart sluta använda den och ta den till en
Nikon-auktoriserad servicerepresentant.
xii
Introduktion
Kamerans delar
Kamerahuset
1 2 3
4
4
8
9 10 11
12
13
14
15
19
18
17
6
5
1
2
3
7
Avtryckare
Strömbrytare/strömlampa
16
9
10
Laddningslampa
Blixtlampa
11
12
13
14
15
16
17
18
19
b (e filminspelning)-knapp
Blixt
lysdiod lampa
Lampa för självutlösare
AF-hjälplampa
Filmljus
5
Spärr för luckan till batterifack/
minneskortsfack
6
Upplåsningsknapp för luckan till
batterifacket/minneskortsfacket
7
8
Monitor
A (fotograferingsläge)-knapp
Zoomreglage
c (bildvisnings)-knapp
Multiväljare*
k (aktivera alternativ)-knapp
l (radera)-knapp
d (meny)-knapp
r (lysdiod lampa) knapp
V-knapp (aktivitetsknapp)
q (verktyg) knapp
* I den här handboken uttrycks det att trycka uppåt, nedåt, åt vänster eller åt höger på
multiväljaren med H, I, J eller K.
Kamerans delar
1
Komma igång
Fästa kameraremmen för användning på land
Ta bort remmen för användning på land innan du använder kameran under vatten.
2
Komma igång
Sätta i batteriet och minneskortet
Batterispärr
Minneskortsfack
4
2
1
3
5
8
6
7
• Tryck på upplåsningsknappen för luckan till batterifacket/minneskortsfacket (1) och vrid
spärren för luckan till batterifacket/minneskortsfacket (2) för att öppna luckan (3).
• Se till att batteriets positiva och negativa poler är rätt inriktade, flytta den orange
batterispärren (4) och för in batteriet helt (5).
• Skjut in minneskortet tills det klickar på plats (6).
• Var försiktig så att du inte för in batteriet eller minneskortet upp och ner eller bak och
fram, eftersom detta kan orsaka fel.
• Stäng luckan till batterifacket/minneskortsfacket (7) och, medan du trycker den bestämt
mot kameran så att den röda delen på sidan av skyddet är dold, vrider du spärren för
luckan till batterifacket/minneskortsfacket tills den klickar på plats (8).
Se till att luckan sitter fast ordentligt.
• Om spärren för skrivskydd på minneskortet är låst kan du inte fotografera, ta bort bilder
eller formatera minneskortet.
• Kameradata inklusive bilder och filmer, kan sparas på antingen ett minneskort eller i
internminnet. Om du vill använda internminnet ska du ta bort minneskortet.
B
Om prestanda för vattentäthet och dammtäthet
Mer information finns i ”Om prestanda för stöttålighet, vattentäthet, dammtäthet och kondens”
(Ax).
B
Om att stänga luckan utan att kameraremmen fastnar
Om kameraremmen fastnar i luckan till batterifacket/minneskortsfacket när den stängs kan luckan
skadas. Innan du stänger luckan till batterifacket/minneskortsfacket ska du se till att remmen inte
fastnar i den.
Komma igång
3
B
Formatera ett minneskort
När du första gången sätter i ett minneskort som har använts i en annan enhet i den här kameran
ska du formatera kortet med den här kameran.
• Observera att formatering tar bort alla bilder och andra data på minneskortet
permanent. Se till att göra kopior av bilder som du vill behålla innan du formaterar
minneskortet.
• För in minneskortet i kameran, tryck på d-knappen och välj Formatera minneskort i
inställningsmenyn (A19).
Ta bort i batteriet eller minneskortet
Stäng av kameran och kontrollera att strömlampan och skärmen har slocknat. Öppna sedan
luckan till batterifacket/minneskortsfacket.
• Flytta batterispärren för att mata ut batteriet.
• Tryck varsamt in minneskortet i kameran så att det matas ut en bit.
• Var försiktig när du hanterar kameran, batteriet och minneskortet omedelbart efter att du
använt kameran eftersom de kan vara mycket varma.
4
Komma igång
Ladda batteriet
Laddningslampa
Laddningsnätadapter
Eluttag
3
1
2
USB-kabel (medföljer)
Om en resenätadapter* medföljer kameran ansluter du den ordentligt på
laddningsnätadaptern. När de väl har anslutits kan du skada produkten om du med våld
försöker ta bort resenätadaptern.
* Resenätadapterns utförande varierar beroende på landet eller regionen där kameran köptes.
Du kan hoppa över detta steg om resenätadaptern är permanent fäst på laddningsnätadaptern.
• Laddningen startar när kameran är ansluten till ett eluttag medan batteriet sitter i, se
illustrationen. Laddningslampan blinkar långsamt medan batteriet laddas.
• När laddningen är slutförd släcks laddningslampan. Koppla ur laddningsnätadaptern från
eluttaget och koppla sedan ur USB-kabeln.
Laddningstiden för ett helt urladdat batteri är 2 timmar och 20 minuter.
• Batteriet kan inte laddas när laddningslampan blinkar snabbt, möjligen på grund av en av
orsakerna som beskrivs nedan.
- Omgivningstemperaturen är inte lämplig för laddning.
- USB-kabeln eller laddningsnätadaptern är inte ordentligt anslutna.
- Batteriet är skadat.
Komma igång
5
B
Om USB-kabeln
• Använd inte en annan USB-kabel än UC-E21. Om du använder en annan USB-kabel än UC-E21
kan det orsaka överhettning, brand eller elektriska stötar.
• Kontrollera kontakternas form och riktning, och se till du ansluter och kopplar från dem rakt.
B
Om att ladda batteriet
• Kameran kan användas medan batteriet laddas, men laddningstiden ökar.
• Om batterinivån är extremt låg kanske du inte kan använda kameran medan batteriet laddas.
• Du får inte under några omständigheter använda en nätadapter av annat märke eller modell än
laddningsnätadaptern EH-73P och använd inte en USB-nätadapter som finns i handeln eller en
batteriladdare för en mobiltelefon. Om denna försiktighetsåtgärd ignoreras kan kameran
överhettas eller skadas.
6
Komma igång
Kamerainställning
1
Starta kameran genom att trycka på strömbrytaren.
• Använd multiväljaren för att välja och justera inställningar.
Strömbrytare
Multiväljare
Upp
Vänster
k-knappen
(aktivera val)
d-knapp
• En skärm för att välja språk visas. Använd multiväljaren
HI för att markera ett språk och tryck på k-knappen
för att välja.
• Språket kan ändras när som helst i inställningsmenyn
(A19) M Språk/Language.
Höger
Ned
Språk/Language
Avbryt
2
När dialogrutan till höger visas ska du följa
instruktionerna nedan och trycka på
d-knappen eller k-knappen.
Anv. SnapBridge för att skicka foton
till smart enhet och dela online.
• Om du inte etablerar en trådlös anslutning med en
För att hoppa över den här skärmen
smart enhet:
och ställa in SnapBridge senare på
Tryck på d-knappen och fortsätt till steg 3.
Nätverksmeny, tryck på "MENU".
Senare
Välj
• Om du etablerar en trådlös anslutning med en smart
enhet:
Tryck på k-knappen. Se medföljande ”SnapBridge Anslutnings guide” där
installationsprocessen beskrivs.
När du etablerar en trådlös anslutning med hjälp av SnapBridge-appen kan du överföra
bilder som har tagits med kameran till en smart enhet. Du kan även använda
fjärrfotografering.
3
Använd HI för att välja Ja när du uppmanas att ställa in
kameraklockan. Tryck sedan på k-knappen.
Komma igång
7
4
Markera din tidszon hemma och tryck
på k-knappen.
London, Casablanca
• Du kan ställa in sommartid genom att trycka på H. När
klockan är igång ställs den in en timme snabbare och
W visas över kartan. Tryck på I för att stänga av den.
Åter
5
6
Använd HI för att välja datumformat och tryck på k-knappen.
Ange aktuellt datum och tid och tryck
på k-knappen.
• Använd JK för att markera poster och HI för att
ändra.
• Välj fältet för minuter och tryck på k-knappen för att
bekräfta inställningen.
Datum och tid
D
M
Å
01 01 2017
h
m
00 00
Ändra
7
När en bekräftelsedialogruta visas ska du välja Ja och trycka på
k-knappen.
• Du kan ändra tidszon, datum och tid från inställningsmenyn (A19) M Tidszon och
datum.
8
Läs meddelandet om funktionen för vattentäthet och tryck på K.
• Bekräfta det sista meddelandet och tryck på k-knappen. Kameran växlar till
fotograferingsskärmen när installationen är klar.
• Meddelanden som är kopplade till vattentätningen visas i följande situationer.
- När du sätter på och ställer in kameran för första gången efter inköpet
- När du ställer in kameran till motivtypen Undervattensfoto
- När du sätter på kameran efter laddning
8
Komma igång
Grundläggande fotografering och
visning
Fotografering
o-läget (automatisk motivtyp) används som exempel här. I o-läget (automatisk
motivtyp) känner kameran igen fotograferingsförhållandena när du komponerar en bild, så
att du kan ta bilder enligt förhållandena.
1
Håll kameran stadigt.
• Se till att fingrar och andra föremål inte täcker
objektivet, blixten, AF-hjälplampan, mikrofonen och
högtalaren.
• För att ta bilder med stående orientering ska du vrida
kameran så att den inbyggda blixten hamnar ovanför
objektivet.
2
Komponera bilden.
• Flytta zoomreglaget för att ändra zoompositionen.
Zooma in
Zooma ut
Grundläggande fotografering och visning
9
• När kameran känner av fotograferingsförhållandena
ändras fotograferingslägesikonen.
• Indikator för batterinivå
b: Batterinivån är hög.
B: Batterinivån är låg.
• Antal återstående exponeringar
C visas när inget minneskort sitter i kameran och
bilder sparas i internminnet.
Fotograferingslägesikon
40
30
20
10
0
-10
15m
1010hPa
25m 0s
500
Indikator för batterinivå
Antal återstående
exponeringar
3
Tryck ner avtryckaren halvvägs.
• Att trycka ner avtryckaren ”halvvägs” innebär att
trycka och hålla ner knappen tills du känner ett lätt
motstånd.
• Om motivet är i fokus lyser fokusområdet eller
fokusindikeringen grönt.
• När den digitala zoomen används fokuserar kameran
på bildens mitt och fokusområdet visas inte.
• Om fokusområdet eller fokusindikeringen blinkar kan
inte kameran fokusera. Ändra bildens komposition
och tryck ned avtryckaren halvvägs igen.
1/250
F 2.8
Fokusområde
4
B
Tryck ned avtryckaren helt utan att lyfta
fingret.
Om att spara bilder eller filmer
Indikatorn som visar antalet återstående exponeringar eller indikatorn som visar återstående
inspelningstid blinkar medan bilder sparas eller filmer spelas in. Öppna inte luckan till
batterifacket/minneskortsfacket och ta inte ur batteriet eller minneskortet medan en
indikator blinkar. Att göra detta kan leda till dataförlust, eller skador på kameran eller minneskortet.
10
Grundläggande fotografering och visning
C
Auto av-funktionen
• Om inga åtgärder utförs under ungefär en minuts tid stängs skärmen av, kameran går in i
vänteläge och sedan blinkar strömlampan. Kameran stängs av efter att den varit i vänteläge i cirka
tre minuter.
• Om du vill slå på skärmen igen när kameran är i vänteläge, ska du utföra en åtgärd som t.ex. att
trycka på strömbrytaren eller avtryckaren.
C
Använda ett stativ
• Vi rekommenderar att stativ används för att stabilisera kameran vid fotografering i följande
situationer:
- Vid fotografering i svag belysning med blixtläget (A16) inställt på W (av)
- När zoomen är i telefotopositionen
• När ett stativ används till att stabilisera kameran under fotografering ska VR för foto ställas in på
Av i inställningsmenyn (A19) för att förhindra eventuella fel som orsakas av denna funktion.
Spela in filmer
Visa fotograferingsskärmen och tryck på
b (e filminspelning)-knappen för att börja spela in en film.
Tryck på b (e)-knappen igen för att avsluta inspelningen.
• Om batteritemperaturen blir låg kan bildens storlek/
filmers bildfrekvens bli begränsad. Värm batteriet, till
exempel med händerna, före användning.
Använda lysdiod-lampan
Använd lysdiod-lampan på mörka platser osv.
Tryck på knappen för r (lysdiod-lampa) och håll ner den
för att slå på en lysdiod-lampa. Stäng av den genom att
trycka på r-knappen.
Du kan även använda lysdiod-lampan när kameran är
avstängd.
• Använd LED-lamptimer i inställningsmenyn (A19)
om du vill ställa in hur mycket tid som ska gå innan
lysdiod-lampan stängs av.
Grundläggande fotografering och visning
11
Visa bilder
1
Tryck på
c (bildvisnings)-knappen för att
aktivera visningsläget.
• Om du trycker på och håller ned c-knappen
medan kameran är avstängd startar kameran i
visningsläge.
2
Använd multiväljaren till att välja en bild som ska visas.
• Tryck och håll ned HIJK för att snabbt bläddra
igenom bilderna.
• Om du vill spela upp en inspelad film trycker du på
k-knappen.
• Om du vill återgå till fotograferingsläge ska du trycka
på A-knappen eller avtryckaren.
Visa föregående bild
Visa efterföljande bild
• När e visas i helskärmsläge kan du trycka på
k-knappen för att tillämpa en effekt på bilden.
4/4
15m
1010hPa
0004. JPG
15/11/2017 15:30
• Flytta zoomreglaget mot g (i) i
helskärmsläge för att zooma in på en
bild.
3.0
• I helskärmsläge flyttar du
zoomreglaget mot f (h) för att
växla till miniatyrbildsvisning och visa
flera bilder på skärmen.
12
Grundläggande fotografering och visning
1/20
Radera bilder
1
Tryck på l (radera)-knappen för
att radera den bild som visas på
skärmen.
2
Använd multiväljaren HI för att välja
önskad raderingsmetod och tryck på
k-knappen.
Aktuell bild
• Tryck på d-knappen för att avbryta utan att radera.
Radera valda bilder
Radera
Alla bilder
3
Välj Ja och tryck på k-knappen.
• Borttagna bilder kan inte återställas.
Radera 1 bild?
Ja
Nej
B
Ta bort bilder som tagits med serietagning (Sekvens)
• Bilder som tagits med serietagning eller med multiexp.
ljusare, kreativt läge eller funktionen självporträttskollage
sparas som en sekvens och bara en bild i sekvensen
(huvudbilden) visas i visningsläget (standardinställning).
• Om du trycker på l-knappen medan en huvudbild visas för
en sekvens med bilder raderas alla bilder i sekvensen.
• Om du vill radera enskilda bilder i en sekvens ska du trycka
på k-knappen för att visa varje enskild bild och därefter
trycka på l-knappen.
C
1/5
0004.JPG
15/11/2017 15:30
Radera bilden som togs medan kameran var i fotograferingsläge
När fotograferingsläget används trycker du på l-knappen för att radera den senaste bilden som
sparades.
Grundläggande fotografering och visning
13
Rörelsekontroll
Funktionerna som beskrivs nedan kan utföras genom att man skakar kameran.
Visa föregående eller nästa bild i helskärmsläge
I helskärmsläge skakar du kameran uppåt/neråt
för att visa nästa bild, eller framåt/bakåt för att
visa föregående bild (när Rörelsekontroll vid
visning i inställningsmenyn (A19) ställts in på
På).
• Se till att hålla stadigt i kameran med
kameraremmen runt handen och använd
vristen för att skaka kameran så som visas i
illustrationen.
Använda rörelsemeny
Tryck på V-knappen (aktivitetsknapp)
för att visa rörelsemenyn.
• Skaka kameran för att välja ett av
alternativen nedan och tryck på
V-knappen för att utföra
funktionen.
Automatisk motivtyp
Välj
Rörelsemeny
Alternativ
Beskrivning
Val av fotograferingsläge
Välj ett fotograferingsläge (endast vissa fotograferingslägen).
q Starta filminspelning
Tryck på V-knappen för att spela in/avsluta en film.
Knappen b (e filminspelning) kan inte användas för att
stoppa inspelningen.
K Snabbvisning
Visar en bild i helskärmsläge. Du kan använda rörelsekontroll när
du vill visa bilder.
f Avsluta
Stäng rörelsemenyn.
När rörelsemenyn visas kan bara V-knappen, avtryckaren, strömbrytaren eller knappen
r (lysdiod-lampa) användas.
14
Grundläggande fotografering och visning
Andra funktioner
Välja fotograferingsläge
Fotograferingslägena som beskrivs nedan är tillgängliga.
• o Automatisk motivtyp
Kameran känner igen fotograferingsförhållandena när du komponerar en bild, så att du
kan ta bilder enligt dessa förhållanden.
• b Motivtyp
Välj motivtyp utifrån fotograferingsförhållandena, så att du tar bilder med rätt
inställningar för förhållandena.
• s Kreativt läge
Kameran sparar fyra bilder med effekter och en bild utan effekter samtidigt i en tagning.
• F Smart porträtt
Använd modellretuschering för att förstärka mänskliga ansikten under fotografering och
använd funktionen leendeutlösare eller självporträttskollage för att ta bilder.
• M Kortfilmsbildspel
Kameran skapar en kortfilm som är upp till 30 sekunder lång (e 1 080/30p eller
S 1 080/25p) genom att spela in och automatiskt kombinera flera filmklipp som är
flera sekunder långa.
• A Autoläge
Välj det här läget när du vill utföra allmän fotografering i många olika
fotograferingsförhållanden.
1
Tryck på
A (fotograferingsläge)-knappen
när fotograferingsskärmen visas.
2
Använd multiväljaren
HI för att välja ett
fotograferingsläge och tryck
på k-knappen.
Automatisk motivtyp
• Om läget för motivtyp är valt trycker
du på K för att välja en motivtyp eller
effekt innan du trycker på
k-knappen.
Andra funktioner
15
C
Visa hjälp
Beskrivningarna av funktioner visas vid byte av fotograferingsläge eller när inställningsskärmen
visas.
Du kan visa eller dölja beskrivningar med hjälp av Visa hjälp i Monitorinställningar i
inställningsmenyn.
Ställa in fotograferingsfunktioner med
multiväljaren
Om fotograferingsskärmen visas kan du trycka på multiväljaren H (m) J (n) I (p) K (o)
för att ställa in funktionerna som beskrivs nedan.
• m Blixtläge
Blixtläget kan ställas in efter fotograferingsförhållandena.
• n Självutlösare, Självporträttsutlösare
Kameran utlöser slutaren när det inställda antalet sekunder gått efter att du tryckt på
avtryckaren.
• p Makroläge
Använd makroläget när du tar närbilder.
• o Exponeringskompensation
Det går att justera bildens totala ljusstyrka.
Vilka funktioner som kan ställas in varierar beroende på fotograferingsläget.
16
Andra funktioner
Funktioner som är tillgängliga med
platsdatafunktioner
När Använd inbyggda platsdata i Platsdataalternativ i z (platsdataalternativ)-menyn
(A19) ställs in på På börjar kameran ta emot signaler från positioneringssatelliter.
Platsdatamottagning kan kontrolleras på fotograferingsskärmen.
0
15m
• n eller o: Signaler tas emot från fyra satelliter eller fler (eller
-10 1 0 1 0 h P a
från tre satelliter) och platsdata hämtas.
• z: Signaler tas emot men platsdata kan inte hämtas.
• y: Signaler tas inte emot.
Spela in fotograferingsplatsdata på bilden
• När du fotograferar samtidigt som placering utförs spelas hämtade platsdata (latitud och
longitud) in på de bilder som ska tas.
• Inspelade platsdata kan kontrolleras på en karta genom att använda ViewNX-i efter att
bilder har överförts till en dator.
• När På ställts in för Visa kompass i Elektronisk kompass i platsdataalternativmenyn
sparas även den ungefärliga riktningen för fotografering.
Spela in logg
• När du väljer Starta alla loggningar i Skapa logg i menyn för platsdataalternativ
samtidigt som placering görs, spelas platsdata, altitud och vattendjupdata in för platser
som du besöker med kameran. Det sker med ett bestämt intervall.
• Du kan spara inspelade loggar (rörelseinformation såsom platsdata, altitud och
vattendjup) på ett minneskort genom att välja Skapa logg för att stoppa inspelningen
och sedan välja Spara loggar.
• Du kan visa platsloggar som sparats på minneskortet med hjälp av programvara som kan
visa loggdata såsom ViewNX-i.
• Du kan visa loggarna för altitud och vattendjup som sparats på minneskortet som ett
diagram genom att välja Höjd/djup-loggar i Visa logg i menyn för platsdataalternativ.
• På den aktiva guiden kan du kontrollera diagrammen för de loggar för altitud och
vattendjup som spelas in för närvarande (A18).
Andra funktioner
17
Visa POI-information
• När Bädda in POI i Intressanta platser (POI) i menyn för platsdataalternativ är inställt
på På medan kameran positionerar spelas även den närmaste platsnamnsinformationen
in för den aktuella positionen på de bilder som ska tas.
• När Visa POI i menyn för platsdataalternativ är inställt
på På medan kameran positionerar visas den närmaste
platsnamnsinformationen för den aktuella positionen
på fotograferingsskärmen och den aktiva guiden.
Platsnamnsinformationen som spelas in på bilden visas
15m
1010hPa
på uppspelningsskärmen.
40
30
20
10
0
-10
25m 0s
500
Visar Aktiv guide
Tryck på q (verktyg)-knappen för att visa den aktiva guiden.
Där kan du se vilka platsdata som hämtas för närvarande.
Du kan ändra vilken information som visas genom att trycka på k-knappen medan den
aktiva guiden visas.
15/11/2017 15:30
15/11/2017 15:30
15
1010
3500
hPa
m
m/m
0
10
20
30
40
60
50
50
40
1010
hPa
30
20
10
1500
2500
N
E
Nästa
Visning av platsdata
2
500
4500
1000
3000
NNE
31º 23’ 15”
136º 15’ 32”
1
0
4000
15/11/2017 15:30
15
m
2000
NNE
0 0
15
m
1010
hPa
Nästa
Nästa
Visning av altitud eller
vattendjup1
Visning av altitudlogg eller
vattendjuplogg2
Vattendjup visas när du använder motivtypen Undervattensfoto eller när kameran känner av
att den är under vatten.
Ett diagram över altitudloggen eller vattendjuploggen som spelas in för närvarande visas. När
kameran känner av att den är under vatten visas ett diagram över vattendjuploggen. När
altitudloggen eller vattendjuploggen inte spelas in visas inget diagram.
• Avsluta den aktiva guiden genom att trycka på q-knappen.
• Växla till fotograferingsläge från den aktiva guiden genom att trycka på avtryckaren,
A-knappen eller b (e)-knappen.
18
Andra funktioner
Menyåtgärder
Du kan ställa in menyerna som visas nedan genom att trycka på d (meny)-knappen.
•
•
•
•
•
•
A Fotograferingsmeny1, 2
D Filmmeny1
G Visningsmeny3, 4
J Nätverksmeny
z Platsdataalternativ-meny
z Inställningsmeny
1
2
3
4
Öppna den här menyn genom att trycka på d-knappen när fotograferingsskärmen visas.
Menyikoner och tillgängliga inställningsalternativ varierar beroende på fotograferingsläget.
Öppna den här menyn genom att trycka på d-knappen när bildvisningsskärmen visas.
Menyikoner och tillgängliga inställningsalternativ varierar beroende på bildvisningsläget.
1
Tryck på d (meny)-knappen.
• Menyn visas.
2
Tryck på multiväljaren J.
• Den aktuella menyikonen visas i gult.
Fotograferingsmeny
Bildkval./storlek
Vitbalans
Serietagning
ISO-känslighet
AF-områdesläge
Autofokusläge
Menyikoner
3
Välj en menyikon och tryck
på k-knappen.
• Menyalternativen kan väljas.
Inställningar
Tidszon och datum
Monitorinställningar
Datumstämpel
VR för foto
AF-hjälpbelysning
Digital zoom
Andra funktioner
19
4
Välj ett menyalternativ och
tryck på k-knappen.
• Vissa menyalternativ kan inte ställas
in beroende på det befintliga
fotograferingsläget eller kamerans
tillstånd.
Tidszon och datum
Monitorinställningar
Datumstämpel
VR för foto
AF-hjälpbelysning
Digital zoom
5
Välj en inställning och tryck
på k-knappen.
• Inställningen du valde används.
• När du är klar med att använda
menyn ska du trycka på
d-knappen.
• När en meny visas kan du ändra till
fotograferingsläge genom att trycka
på avtryckaren, A-knappen eller b (e)-knappen.
20
Andra funktioner
Datumstämpel
Datum
Datum och tid
Av
Teknisk information
Meddelanden
Meddelanden till kunder i Europa
VARNINGAR
EXPLOSIONSRISK OM BATTERIET ERSÄTTS MED ETT BATTERI AV FEL TYP.
KASSERA ANVÄNDA BATTERIER I ENLIGHET MED ANVISNINGARNA.
Denna symbol indikerar att elektrisk och elektronisk utrustning måste lämnas till
separat insamling.
Följande gäller enbart användare i europeiska länder:
• Den här produkten ska lämnas till separat insamling vid en särskild
insamlingsplats. Det får inte slängas bland hushållssoporna.
• Separat insamling och återvinning hjälper till att spara på naturresurserna
och förhindrar den negativa påverkan på människors hälsa och på miljön som kan inträffa
vid felaktig kassering.
• Mer information får du från återförsäljaren eller av de lokala myndigheter som ansvarar
för avfallshanteringen där du bor.
Denna symbol anger att batteriet inte får slängas bland övrigt avfall.
Följande gäller enbart användare i europeiska länder:
• Alla batterier, oavsett om de är märkta med denna återvinningssymbol eller
inte, måste sopsorteras och lämnas in för återvinning. De får inte slängas
bland hushållssoporna.
• Mer information får du från återförsäljaren eller av de lokala myndigheter som ansvarar
för avfallshanteringen där du bor.
Teknisk information
21
Om funktioner för trådlös kommunikation
Restriktioner gällande användning av trådlösa enheter
Den trådlösa transceivern i denna produkt följer föreskrifterna för trådlösa enheter i det land
där den säljs och ska inte användas i andra länder (produkter som köpts inom EU eller EFTA
kan användas överallt inom EU och EFTA). Nikon frånsäger sig allt ansvar för användning i
andra länder. Användare som är osäkra på det ursprungliga försäljningslandet bör rådgöra
med en lokal Nikon-serviceverkstad eller en Nikon-auktoriserad servicerepresentant. Denna
restriktion gäller endast för trådlös användning och inte för annan användning av
produkten.
Säkerhet
Trots att en av fördelarna med den här produkten är att den gör det möjligt för andra att
ansluta och utbyta data trådlöst inom enhetens räckvidd, kan följande inträffa om skydd inte
är aktiverat:
• Datastöld: Utomstående med ont uppsåt kan komma åt trådlösa överföringar och stjäla
användar-ID:n, lösenord och annan personlig information.
• Obehörig åtkomst: Obehöriga användare kan få åtkomst till nätverket och ändra data
eller utföra andra skadliga åtgärder. Observera att specialiserade attacker kan leda till
obehörig åtkomst även när skydd har aktiverats, på grund av de trådlösa nätverkens
utformning. Nikon ansvarar inte för data- eller informationsläckor som eventuellt inträffar
vid dataöverföring.
• Använd inte nätverk som du inte har tillåtelse att använda, även om de visas på din
smartphone eller surfplatta. Det kan betraktas som obehörig åtkomst. Använd bara
nätverk som du har tillåtelse att använda.
Hantering av personlig information och friskrivningsklausul
• Användarinformation som registrerats och konfigurerats på produkten, inklusive
inställningar för trådlöst nätverk och annan personlig information, kan lätt ändras och
förloras på grund av felaktig användning, statisk elektricitet, olyckor, fel, reparation eller
annan åtgärd. Spara alltid separata kopior av viktig information. Nikon ansvarar inte för
några direkta eller indirekta skador eller utebliven vinst till följd av ändringar eller förlust
av innehåll som inte kan tillskrivas Nikon.
• Innan du kasserar denna produkt eller överlåter den till en annan ägare rekommenderas
du att använda återställningsalternativet Återställ alla i inställningsmenyn (A19) för
att ta bort all registrerad och konfigurerad användarinformation på produkten, inklusive
inställningar för trådlös nätverksanslutning och annan personlig information.
• Nikon ansvarar inte för eventuella skador som uppstår till följd av tredje parts obehöriga
användning av produkten ifall produkten blir stulen eller försvinner.
22
Teknisk information
Försiktighetsåtgärder när produkten exporteras eller tas med till utlandet
Den här produkten omfattas av reglerna i United States Export Administration Regulations
(EAR). Tillstånd från USA:s regering krävs inte för export till andra länder än följande, som i
skrivande stund omfattas av förbud eller speciella kontroller: Kuba, Iran, Nordkorea, Sudan
och Syrien (listan kan komma att ändras).
Meddelande till kunder i Europa
Försäkran om överensstämmelse (Europa)
Härmed deklarerar Nikon Corporation att radioutrustningen av typ COOLPIX W300 är i
överensstämmelse med direktiv 2014/53/EU.
Den fullständiga texten med EU-försäkran om överensstämmelse finns på följande
internetadress: https://imaging.nikon.com/support/pdf/DoC_W300.pdf.
• Maximal uteffekt:
- Wi-Fi: 11,3 dBm (EIRP)
- Bluetooth: 9,3 dBm (EIRP)
- Bluetooth Låg effekt: 9,3 dBm (EIRP)
• Använd frekvens:
- Wi-Fi: 2412-2462 MHz (1–11 kanaler)
- Bluetooth: 2402–2480 MHz
- Bluetooth Låg effekt: 2402–2480 MHz
Teknisk information
23
Om platsdatafunktioner (GPS/GLONASS,
Elektronisk kompass)
Platsnamnsdata för denna kamera
Innan du använder platsdatafunktioner ska du se till att läsa ”LICENSAVTAL FÖR PLATSDATA”
(A33) och godkänna villkoren.
• Platsnamnsinformation (Intressanta platser: POI) uppdateras inte.
• Använd platsnamnsinformation enbart som riktlinje.
• Platsnamnsinformation (Intressanta platser: POI) för Folkrepubliken Kina (”Kina”) och
Republiken Korea tillhandahålls inte för COOLPIX W300.
Om funktioner för att spara platsdata och loggar
• När Använd inbyggda platsdata i Platsdataalternativ i alternativmenyn för
platsdata har ställts in på På eller medan loggar sparas, fortsätter funktioner för
inspelning av platsdata och loggar att vara aktiva även efter att kameran har stängts av
(A17).
• Det kan gå att identifiera en person med stillbilder eller filmer som har sparats med
platsdata. Var försiktig när du överför stillbilder eller filmer som sparats med platsdata
eller överför loggfiler till en tredje part eller när du lägger upp dem på ett nätverk som
t.ex. Internet där alla kan se dem. Se till att läsa ”Kassering av datalagringsenheter” (Av).
Om mätningsfunktioner
COOLPIX W300 är en kamera. Använd inte denna kamera som en navigeringsenhet eller ett
mätinstrument.
• Använd information (som t.ex. riktning, altitud och vattendjup) som uppmätts av
kameran endast som riktlinje. Använd inte denna information för att navigera ett
flygplan, en bil och en person eller för lantmäteritillämpningar.
• När du använder kameran vid bergsklättring, vandring eller under vattnet, se till att ha
med dig en separat karta, navigationsenhet eller mätinstrument.
Använda kameran utomlands
• Innan du tar med dig kameran med platsdatafunktioner på resor utomlands ska du
kontakta din resebyrå eller ambassaden för det land du tänker besöka för att kontroller
om det finns några restriktioner gällande användningen.
Du får t.ex. inte spara platsdataloggar utan tillstånd från regeringen i Kina.
Ställ in Använd inbyggda platsdata på Av.
• Platsdata fungerar eventuellt inte på rätt sätt i Kina och vid gränserna mellan Kina och
dess grannländer (från december 2014).
24
Teknisk information
Ta hand om produkten
Observera försiktighetsåtgärderna som beskrivs nedan utöver varningarna i ”För säkerhets
skull” (Avi–viii) och ”<Viktigt> Om prestanda för stöttålighet, vattentäthet, dammtäthet
och kondens” (Aix) när du använder eller förvarar enheten.
Kameran
Utsätt inte kameran för kraftiga stötar
Kameran kan sluta fungera som den ska om den utsätts för kraftiga stötar eller vibrationer. Utöver
detta ska du inte vidröra objektivet eller hantera det ovarsamt.
Undvik plötsliga temperaturförändringar
Plötsliga temperaturförändringar, t.ex. när du kommer in i eller går ut från en uppvärmd byggnad
en kall dag, kan orsaka kondens inuti kameran. Undvik kondens genom att placera kameran i en
väska eller en plastpåse innan den utsätts för plötsliga temperaturförändringar.
Undvik kraftiga magnetfält
Använd eller förvara inte kameran i närheten av utrustning som alstrar kraftig elektromagnetisk
strålning eller magnetiska fält. Om du gör det kan du förlora data eller så kan det orsaka kamerafel.
Rikta inte objektivet mot starka ljuskällor under en längre tid
Se till att objektivet inte är riktat mot solen eller andra starka ljuskällor under en längre tid när du
använder eller förvarar kameran. Intensivt ljus kan leda till att bildsensorn försämras och ge upphov
till en vit oskärpeeffekt i bilder.
Stäng av kameran innan du avlägsnar eller kopplar bort strömkällan eller
minneskortet
Ta inte ut batteriet medan kameran är på, eller medan bilder sparas eller raderas. Om du inte följer
dessa anvisningar kan data gå förlorade och minneskortet eller interna kretsar kan skadas.
Om monitorn
• Monitorer (inklusive elektroniska sökare) tillverkas med mycket hög precision; minst 99,99% av
pixlarna är funktionsdugliga, och högst 0,01% fattas eller är defekta. Detta innebär att fastän det i
displayerna kan finnas några pixlar som alltid är tända (vita, röda, blå eller gröna) eller alltid är
släckta (svarta), så är det inget fel och det påverkar inte den slutliga bilden som tas.
• Det kan vara svårt att se bilder på monitorn i starkt ljus.
• Tryck inte på monitorn eftersom det kan orsaka skada eller fel. Om monitorn går sönder måste du
vara försiktig så att du inte skadar dig på det krossade glaset och så att de flytande kristallerna från
displayen inte kommer i kontakt med huden, ögonen eller munnen.
Teknisk information
25
Batteriet
Försiktighetsåtgärder vid användning
• Observera att batteriet kan vara mycket varmt efter användning.
• Använd inte batteriet vid omgivningstemperaturer under -10°C eller över 40°C eftersom detta
kan orsaka skada eller fel.
• Om du observera några avvikelser, t.ex. hög värme, rök eller ovanlig lukt som kommer från
batteriet, ska du omedelbart sluta använda kameran och kontakta din återförsäljare eller
Nikon-auktoriserad servicerepresentant.
• När du har tagit ut batteriet ur kameran eller den extra batteriladdaren placerar du batteriet i en
plastpåse etc. för att isolera det.
Ladda batteriet
Kontrollera batterinivån innan du använder kameran och byt ut eller ladda batteriet om det behövs.
• Ladda batteriet inomhus vid en omgivande temperatur på mellan 5°C och 35°C innan det
används.
• En hög batteritemperatur kan förhindra att batteriet laddas korrekt eller helt och kan försämrar
batteriets prestanda. Observera att batteriet kan bli mycket varmt när det används. Vänta tills det
svalnat innan du laddar det.
När batteriet som sitter i denna kamera laddas med laddningsnätadaptern eller en dator, laddas
inte batteriet vid batteritemperaturer under 0°C eller över 45°C.
• Fortsätt inte laddningen efter att batteriet är fulladdat. Det försämrar batteriets prestanda.
• Batteritemperaturen kan öka under laddning. Detta är emellertid inte ett fel.
Ta med dig reservbatterier
Om du har möjlighet ska du ta med dig fulladdade reservbatterier när du tar bilder vid viktiga
tillfällen.
Använda batteriet i kyla
Vid kallt väder tenderar batteriernas kapacitet att minska. Kameran startar inte om ett urladdat
batteri används vid låg temperatur. Förvara reservbatterier på ett varmt ställe och byt ut när det
behövs. När ett batteri har värmts upp kan det återfå en del av laddningen.
Batteripoler
Smuts på batteripolerna kan leda till att kameran inte fungerar som den ska. Om batteripolerna blir
smutsiga torkar du av dem med en ren, torr trasa innan du använder batteriet.
26
Teknisk information
Ladda ett urladdat batteri
Om kameran startas eller stängs av när ett urladdat batteriet finns i kameran kan batterikapaciteten
försämras. Ladda det urladdade batteriet före användning.
Förvara batteriet
• Ta alltid ur batteriet ur kameran eller den extra batteriladdaren när det inte ska användas. Små
mängder ström laddas ur batteriet när det är monterat i kameran, även när den inte används.
Detta kan leda till att batteriet laddas ur helt och göra det funktionsodugligt.
• Ladda batteriet minst en gång var sjätte månad och ladda ur det helt innan du lägger undan det
igen.
• Placera batteriet i en plastpåse etc. för att isolera det och förvara det på en sval plats. Batteriet ska
förvaras på en torr plats med en omgivningstemperatur på 15°C till 25°C. Förvara inte batteriet på
mycket varma eller kalla platser.
Batterikapacitet
En omfattande minskning av den tid ett fulladdat batteri förblir laddat vid bruk i rumstemperatur
utgör ett tecken på att batteriet behöver bytas ut. Köp ett nytt batteri.
Återvinna använda batterier
Byt ut batteriet när det inte längre går att ladda. Förbrukade batterier är en värdefull resurs. Återvinn
förbrukade batterier i enlighet med lokala bestämmelser.
Laddningsnätadaptern
• Laddningsnätadaptern EH-73P kan enbart användas med kompatibla enheter. Använd den inte
tillsammans med enheter av annan modell eller tillverkare.
• Använd inte en annan USB-kabel än UC-E21. Om du använder en annan USB-kabel än UC-E21
kan det orsaka överhettning, brand eller elektriska stötar.
• Du får inte under några omständigheter använda en nätadapter av annat märke eller modell än
laddningsnätadaptern EH-73P och använd inte en USB-nätadapter som finns i handeln eller en
batteriladdare för en mobiltelefon. Om denna försiktighetsåtgärd ignoreras kan kameran
överhettas eller skadas.
• EH-73P är kompatibel med växelströmsuttag på 100 V–240 V, 50/60 Hz. Använd en
resenätadapter (finns att köpa i handeln) om det behövs vid användning i andra länder. Kontakta
resebyrån för mer information om resenätadaptrar.
Teknisk information
27
Rengöring och förvaring
Rengör kameran när den har använts under vatten
Följ proceduren nedan för att skölja kameran med färskvatten inom 60 minuter efter att du har
använt den under vatten eller på stranden.
1. Se till att hålla luckan till batterifacket/
minneskortsfacket stängt och skölj av
kameran med färskvatten.
Sänk ner kameran i en grund behållare fylld med
färskvatten i 10 minuter.
• Sänk ner kameran i färskvatten och skaka
den tillräckligt i vattnet så att alla
främmande substanser lossnar från
kameran.
• När du sänker kameran i vatten kan några
luftbubblor komma från vattendräneringshålen på kameran, t.ex. öppningar i
mikrofonen eller högtalarna. Detta är inte ett fel.
2. Torka bort vattendroppar med en mjuk duk och torka kameran på en
välventilerad och skuggad plats.
• Placera kameran på en torr duk för att torka.
• Torka inte kameran med varmluft från en hårtork eller klädtork.
3. När du har säkerställt att inga vattendroppar finns på kameran öppnar du
luckan till batterifacket/minneskortsfacket och torkar varsamt bort allt vatten
eller sand som finns kvar på vattentätningen eller inuti kameran med en torr,
mjuk duk.
• Om locket stängs medan det är vått inuti kan det orsaka kondens eller fel.
Rengöring efter att kameran använts i andra
förhållanden än under vatten
Använd en blåspensel för att ta bort damm eller ludd som fastnat på objektivet, monitorn eller
kamerahuset. Ta bort fingeravtryck och andra fläckar som inte går att ta bort med en blåspensel
genom att varsamt torka delarna med en torr, mjuk trasa. Kameran kan skadas eller drabbas av fel
om du torkar för hårt eller med en hård trasa.
28
Teknisk information
Lagring
Ta bort batteriet om du inte kommer att använda kameran under en längre period, och förvara inte
kameran på någon av följande platser:
• Platser som är dåligt ventilerade eller har högre luftfuktighet än 60%
• Platser med temperaturer över 50°C eller under –10°C
• Platser bredvid utrustning som utsänder kraftiga elektromagnetiska fält, t.ex. tv- och
radioapparater
Undvik mögel och rost genom att ta fram kameran minst en gång i månaden. Sätt på den
och tryck ner avtryckaren några gånger innan du lägger undan den igen. Ladda ur
batteriet helt innan du lägger undan kameran för förvaring. Ladda det sedan igen minst
en gång i halvåret. Placera även batteriet i till exempel en plastpåse för att isolera det, och
förvara det på en sval plats.
Teknisk information
29
Felsökning
Om kameran inte fungerar som förväntat ska du kontrollera listan över vanliga problem
nedan innan du kontaktar återförsäljaren eller en Nikon-auktoriserad servicerepresentant.
Mer information om att använda kameran finns i referenshandboken (PDF-format) (Aii).
Problem
A
Orsak/lösning
Kameran är påslagen men
svarar inte.
• Vänta tills inspelningen avslutas.
• Stäng av kameran om problemet kvarstår.
Om kameran inte stängs av, ta ut och sätt i batteriet
eller batterierna igen, eller, om du använder en
nätadapter, koppla loss nätadaptern och anslut den
igen.
Notera att även om alla data som håller på att sparas
förloras så påverkas inte data som redan har sparats
när strömkällan tas ur eller koppas loss.
Det går inte att starta
kameran.
• Batteriet är slut.
• Strömbrytaren aktiveras några sekunder efter att
batteriet har satts i. Vänta några sekunder innan du
trycker på strömbrytaren.
3, 5, 26
–
11
Kameran stängs av utan
förvarning.
• Kameran stängs automatiskt av för att spara ström
(automatisk avstängningsfunktion).
• Kameran och batteriet fungerar kanske inte som det
ska vid låga temperaturer.
• Om storleken/bildfrekvensen för filmen är inställd på
d 2 160/30p (4K UHD), c 2 160/25p (4K UHD),
e 1 080/60p, f 1 080/50p, h HS 480/4×,
a HS 480/4×, j HS 1 080/0,5× eller Y HS
1 080/0,5× och batteritemperaturen sjunker under
0°C medan du spelar in stoppar kameran inspelningen
och stängs av automatiskt.
• Kamerans insida har blivit varm. Låt kameran vara
avstängd tills den svalnat och försök sedan starta den
igen.
7
11
Monitorn är tom.
• Kameran är avstängd.
• Kameran stängs automatiskt av för att spara ström
(automatisk avstängningsfunktion).
• Kameran är ansluten till en TV eller dator.
• Kameran fotograferar med motivtypen Skapa
timelapse-film eller Multiexp. Ljusare.
Kameran blir varm.
Kameran kan bli varm om den används länge, t.ex. under
filminspelningar, eller om den används på en varm plats. Det
betyder inte att det är fel på kameran.
30
Teknisk information
–
26
–
–
–
–
–
Minneskort som kan användas
Kameran stöder SD-, SDHC- och SDXC-minneskort.
• Kameran har även stöd för SDHC- och SDXC-kort som efterlever UHS-I.
• Minneskort med en SD-hastighetsklass på 6 eller mer rekommenderas för filminspelning
(vid inspelning av 4K UHD-filmer med en bildstorlek/bildfrekvens på d 2 160/30p
eller c 2 160/25p rekommenderas kort med UHS-hastighetsklass 3 eller snabbare).
Inspelning av film kan avbrytas oväntat när du använder ett minneskort med lägre
hastighetsklass.
• Om du använder en kortläsare ska du se till att den är kompatibel med ditt minneskort.
• Kontakta tillverkaren om du vill ha information om funktioner, drift och begränsning av
användningsområden.
Varumärkesinformation
• Windows är antingen ett registrerat varumärke eller varumärke som tillhör Microsoft
Corporation i USA och/eller andra länder.
• Ordmärke och logotyper för Bluetooth® är registrerade varumärken som ägs av Bluetooth
SIG, Inc. och all användning av sådana märken av Nikon Corporation sker under licens.
• Logotyperna för Apple®, App Store®, Apple, Mac, OS X, macOS, iPhone®, iPad®, iPod
touch® och iBooks är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör Apple Inc, i
USA och andra länder.
• Android, Google Play och Google Play-logotypen är varumärken som tillhör Google LLC.
Android-roboten är reproducerad eller modifierad från arbete skapat och delat av Google
och används under villkoren som beskrivs i Creative Commons 3.0 Attribution License.
• iOS är ett varumärke eller registrerat varumärke som tillhör Cisco Systems, Inc., i USA och/
eller andra länder och används under licensavtal.
• Adobe, logotypen Adobe, Acrobat och Reader är antingen varumärken eller registrerade
varumärken som tillhör Adobe Systems Incorporated i USA och/eller andra länder.
• Logotyperna SDXC, SDHC och SD är varumärken som tillhör SD-3C, LLC.
• PictBridge är ett varumärke.
• HDMI, HDMI-logotypen och High-Definition Multimedia Interface är varumärken eller
registrerade varumärken som tillhör HDMI Licensing, LLC.
• Wi-Fi och Wi-Fi-logotypen är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör Wi-Fi
Alliance.
Teknisk information
31
• Alla andra produktnamn som nämns i den här handboken eller annan dokumentation
som medföljde din Nikon-produkt är varumärken eller registrerade varumärken som
tillhör respektive innehavare.
“Made for iPod,” “Made for iPhone,” and “Made for iPad” mean that an electronic
accessory has been designed to connect specifically to iPod, iPhone, or iPad,
respectively, and has been certified by the developer to meet Apple performance
standards. Apple is not responsible for the operation of this device or its compliance
with safety and regulatory standards. Please note that the use of this accessory with
iPod, iPhone, or iPad may affect wireless performance.
AVC Patent Portfolio License
Den här produkten är licensierad under AVC Patent Portfolio License för personligt och
icke-kommersiellt bruk för en konsument för (i) kodning av video i enlighet med
AVC-standarden (”AVC-video”) och/eller (ii) avkodning av AVC-video som har kodats av
en konsument i samband med personlig och icke-kommersiell aktivitet och/eller
erhållits från en videoleverantör som har licensierats för att tillhandahålla AVC-video.
Ingen licens ges eller är underförstådd för någon annan användning.
Mer information kan fås från MPEG LA, L.L.C..
Se http://www.mpegla.com.
FreeType License (FreeType2)
• Delar av denna programvara är copyright © 2012 The FreeType Project
(http://www.freetype.org). Alla rättigheter förbehålles.
MIT License (HarfBuzz)
• Delar av denna programvara är copyright © 2017 The HarfBuzz Project
(http://www.freedesktop.org/wiki/Software/HarfBuzz). Alla rättigheter förbehålles.
32
Teknisk information
LICENSAVTAL FÖR PLATSDATA
Platsdata som finns lagrade i den här digitalkanmeran ("Data") är endast avsedda för din
personliga, interna användning och inte för återförsäljning. De är skyddade av upphovsrätt,
och är föremål för följande villkor som har accepterats, å ena sidan av dig, och å andra sidan
av Nikon Corporation (”Nikon”) och dess licensgivare (inklusive dess licensgivare och
leverantörer).
Villkor
Endast för personlig användning. Du förbinder dig att använda dessa data tillsammans med
denna digitalkamera och bilddata som tas med digitalkameran för uteslutande personliga,
icke-kommersiella ändamål för vilka du är licensierad och inte för servicebyråtjänster,
tidsdelningstjänster eller liknande ändamål. Följaktligen, men med de begränsningar som
anges i följande punkter, accepterar du att inte på annat sätt reproducera, kopiera, ändra,
dekompilera, ta isär eller dekonstruera någon del av dessa data och du får inte överföra eller
distribuera dem i någon form, oavsett ändamål, utom i den mån det är tillåtet enligt
tvingande lagstiftning.
Begränsningar. Med undantag av de fall där du har särskild licens från Nikon att göra det, och
utan att begränsa föregående stycke, får du inte (a) använda dessa data med några produkter,
system eller applikationer som installerats i eller som på annat sätt är anslutna till eller i
kommunikation med fordon, system för fordonsnavigering, positionering, transport, realtidsruttvägledning, administration av fordonsflotta eller liknande applikationer, eller (b) med eller i
kommunikation med positioneringsenheter eller någon mobilt eller trådlöst ansluten
elektronisk enhet eller datorenhet, inklusive, utan begränsning mobiltelefoner, handdatorer,
personsökare och personliga digitala assistenter (PDA).
Varning! Data kan innehålla felaktig eller ofullständig information på grund av förfluten tid,
förändrade omständigheter, använda källor och svårigheter som är oundvikliga vid
insamlande av omfattande geografisk information, där var och en av dessa omständigheter
kan leda till felaktiga resultat.
Ingen garanti. Data tillhandahålles till dig ”i befintligt skick” och du accepterar att använda
dem på egen risk. Nikon och dess licensgivare (och deras licensgivare och leverantörer) ger
inga garantier eller utfästelser av något slag, uttryckliga eller underförstådda, som härrör från
lag eller annat, inklusive men inte begränsat till, innehåll, kvalitet, exakthet, fullständighet,
effektivitet, tillförlitlighet, lämplighet för ett visst ändamål, användbarhet, användning eller
resultat som fås från dessa data, eller att data eller servern är avbrottsfria eller felfria.
Friskrivning från garanti: NIKON OCH DESS LICENSGIVARE (INKLUSIVE DERAS LICENSGIVARE
OCH LEVERANTÖRER) LÄMNAR INGA GARANTIER, UTTRYCKLIGA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA,
GÄLLANDE KVALITET, PRESTANDA, SÄLJBARHET, LÄMPLIGHET FÖR ETT VISST ÄNDAMÅL
ELLER FRÅNVARO AV INTRÅNG. Vissa stater, territorier och länder tillåter inte vissa
garantiundantag, så i det avseendet gäller kanske inte ovanstående undantag dig.
Teknisk information
33
Friskrivning från ansvar: NIKON OCH DESS LICENSGIVARE (INKLUSIVE DERAS LICENSGIVARE
OCH LEVERANTÖRER) SKALL INTE VARA ANSVARIGA GENTEMOT DIG: I FRÅGA OM ANSPRÅK,
KRAV ELLER ÅTGÄRDER, OBEROENDE AV SKÄLET TILL ANSPRÅKET, KRAVET ELLER ÅTGÄRDEN
GÄLLANDE EVENTUELLA FÖRLUSTER ELLER SKADOR, DIREKTA ELLER INDIREKTA, SOM KAN
UPPSTÅ VID ANVÄNDNING ELLER INNEHAV AV INFORMATION; ELLER FÖR FÖRLUST AV
VINST, INTÄKTER, KONTRAKT ELLER BESPARINGAR, ELLER ANDRA DIREKTA, INDIREKTA,
TILLFÄLLIGA ELLER SÄRSKILDA SKADOR, ELLER FÖLJDSKADOR, SOM UPPSTÅR PÅ GRUND AV
DIN ANVÄNDNING ELLER DIN OFÖRMÅGA ATT ANVÄNDA DENNA INFORMATION, NÅGOT
FEL PÅ INFORMATIONEN, ELLER BROTT MOT DESSA VILLKOR, VARE SIG AVSEENDE
INOMOBLIGATORISKA ELLER UTOMOBLIGATORISKA ANSPRÅK ELLER BASERADE PÅ
GARANTI, ÄVEN OM NIKON ELLER DESS LICENSGIVARE HAR UNDERRÄTTATS OM
MÖJLIGHETEN AV SÅDANA SKADOR. Vissa stater, territorier och länder tillåter inte vissa
ansvarsundantag eller begränsningar av skadestånd, så i det avseendet gäller kanske inte
ovanstående dig.
Exportkontroll. Du accepterar att inte exportera från någonstans någon del av data eller
någon direkt produkt därav, utom i överensstämmelse med, och med alla licenser och
godkännanden som krävs enligt tillämpliga exportlagar, regler och förordningar, inklusive
men inte begränsat till de lagar, regler och förordningar som administreras av Office of
Foreign Assets Control under U.S. Department of Commerce och Bureau of Industry and
Security under U.S. Department of Commerce. I den mån sådana exportlagar, regler och
förordningar förbjuder Nikon och dess licensgivare från att uppfylla någon av sina
förpliktelser enligt detta avtal att leverera eller distribuera data, ska sådana underlåtenhet
ursäktas och får inte utgöra ett brott mot detta avtal.
Hela avtalet. Dessa villkor utgör hela avtalet mellan Nikon (och dess licenstagare, inklusive
deras licensgivare och leverantörer) och dig, som hänför sig till ämnesområdet i avtalet och
ersätter i sin helhet alla eventuella skriftliga eller muntliga avtal som tidigare har funnits mellan
oss när det gäller sådana ämnesområden.
Styrande lag. Ovanstående villkor ska regleras av lagarna i Japan, utan hänsyn till (i) dess
lagvalsregler, eller (ii) Förenta Nationernas konvention om avtal om internationella köp av
varor, som uttryckligen utesluts; förutsatt att i händelse av att lagarna i Japan inte anses
tillämpliga på detta avtal av någon anledning i det land där du införskaffade data, skall detta
avtal regleras av lagarna i det land där du införskaffade data. Du samtycker till att underkasta
dig jurisdiktionen i Japan för alla eventuella tvister, krav och åtgärder som härrör från eller i
samband med data som levererats till dig enligt detta avtal.
34
Teknisk information
Government End Users. If the Data supplied by HERE is being acquired by or on behalf of the
United States government or any other entity seeking or applying rights similar to those
customarily claimed by the United States government, the Data is a "commercial item" as
that term is defined at 48 C.F.R. ("FAR") 2.101, is licensed in accordance with the End-User
Terms under which this Data was provided, and each copy of the Data delivered or
otherwise furnished shall be marked and embedded as appropriate with the following
"Notice of Use," and shall be treated in accordance with such Notice:
NOTICE OF USE
CONTRACTOR (MANUFACTURER/ SUPPLIER) NAME:
HERE
CONTRACTOR (MANUFACTURER/ SUPPLIER) ADDRESS:
425 West Randolph Street, Chicago, Illinois 60606
This Data is a commercial item as defined in
FAR 2.101 and is subject to the End-User
Terms under which this Data was provided.
© 2017 HERE All Rights Reserved
If the Contracting Officer, federal government agency, or any federal official refuses to use
the legend provided herein, the Contracting Officer, federal government agency, or any
federal official must notify HERE prior to seeking additional or alternative rights in the Data.
Meddelande gällande licensierade innehavare av
upphovsrättsskyddad programvara
• Platsdata för Japan
© ZENRIN CO., LTD. All rights reserved.
Denna tjänst utnyttjar POI-data från ZENRIN CO., LTD.
“ZENRIN” is a registered trademark of ZENRIN CO., LTD.
• Platsdata förutom från Japan
© 2017 HERE All Rights Reserved
Teknisk information
35
Austria:  Bundesamt für Eich- und Vermessungswesen
Belgium:  - Distribution & Copyright CIRB
Croatia/Cyprus/Estonia/Latvia/Lithuania/Moldova/Poland/Slovenia/Ukraine:  EuroGeographics
Denmark: Contains data that is made available by the Danish Geodata Agency (FOT) Retrieved by HERE 01/
2014
Finland: Contains data from the National Land Survey of Finland Topographic Database 06/2012. (Terms of
Use available at (http://www.maanmittauslaitos.fi/en/NLS_open_data_licence_version1_20120501)).
Contains data that is made available by Itella in accordance with the terms available at (http://www.itella.fi/
liitteet/palvelutjatuotteet/yhteystietopalvelut/
uusi_postal_code_services_service_description_and_terms_of_use.pdf). Retrieved by HERE 09/2013
France: source:  IGN 2009 – BD TOPO 
Germany: Die Grundlagendaten wurden mit Genehmigung der zuständigen Behörden entnommen
Contains content of „ BayrischeVermessungsverwaltung – (www.geodaten.bayern.de) “, licensed in accordance
with (http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/legalcode)
Contains content of “LGL, (www.lgl-bw.de) “, licensed in accordance with (http://creativecommons.org/
licenses/by/3.0/legalcode)
Contains content of “Stadt Köln – offenedaten-koeln.de”, licensed in accordance with (http://
creativecommons.org/licenses/by/3.0/legalcode)
Contains Content of “Geoportal Berlin / ATKIS Basis-DLM”, licensed in accordance with (http://
www.stadtentwicklung.berlin.de/geoinformation/download/nutzIII.pdf)
Contains Content of “Geoportal Berlin / Karte von Berlin 1:5000 (K5-Farbausgabe)”, licensed in accordance with
(http://www.stadtentwicklung.berlin.de/geoinformation/download/nutzIII.pdf)
Great Britain: Contains Ordnance Survey data  Crown copyright and database right 2010
Contains Royal Mail data  Royal Mail copyright and database right 2010
Greece: Copyright Geomatics Ltd.
Italy: La Banca Dati Italiana è stata prodotta usando quale riferimento anche cartografia numerica ed al tratto
prodotta e fornita dalla Regione Toscana.
Contains data from Trasporto Passeggeri Emilia-Romagna- S.p.A.
Includes content of Comune di Bologna licensed under (http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
legalcode) and updated by licensee July 1, 2013.
Includes content of Comune di Cesena licensed under (http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
legalcode) and updated by licensee July 1, 2013.
Includes contents of Ministero della Salute, and Regione Sicilia, licensed under (http://www.formez.it/iodl/) and
updated by licensee September 1, 2013.
Includes contents of Provincia di Enna, Comune di Torino, Comune di Pisa, Comune di Trapani, Comune di
Vicenza, Regione Lombardia, Regione Umbria, licensed under (http://www.dati.gov.it/iodl/2.0/) and updated
by licensee September 1, 2013.
Includes content of GeoforUs, licensed in accordance with (http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
legalcode).
Includes content of Comune di Milano, licensed under (http://creativecommons.org/licenses/by/2.5/it/
legalcode) and updated by licensee November 1, 2013.
Includes content of the “Comunità Montana della Carnia”, licensed under (http://www.dati.gov.it/iodl/2.0/) and
updated by licensee December 1, 2013.
Includes content of “Agenzia per la mobilità” licensed under (http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
legalcode) and updated by licensee January 1, 2014.
Includes content of Regione Sardegna, licensed under (http://www.dati.gov.it/iodl/2.0/) and updated by
licensee May 1, 2014.
Includes content of CISIS, licensed under (http://creativecommons.org/licenses/by/2.5/legalcode).
Norway: Copyright  2000; Norwegian Mapping Authority
Includes data under the Norwegian licence for Open Government data (NLOD), available at (http://
data.norge.no/nlod/en/1.0)
Contains information copyrighted by  Kartverket, made available in accordance with (http://
creativecommons.org/licenses/by/3.0/no/).
36
Teknisk information
Contains data under the Norwegian licence for Open Government data (NLOD) distributed by Norwegian
Public Roads Administration (NPRA)
Portugal: Source: IgeoE – Portugal
Spain: Información geográfica propiedad del CNIG
Contains data that is made available by the Generalitat de Catalunya Government in accordance with the
terms available at (http://www.gencat.cat/web/eng/avis_legal.htm). Retrieved by HERE 05/2013.
Contains content of Centro Municipal de Informatica – Malaga, licensed in accordance with (http://
creativecommons.org/licenses/by /3.0/legalcode).
Contains content of Administración General de la Comunidad Autónoma de Euskadi, licensed in accordance
with (http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/legalcode)
Contains data made available by the Ayuntamiento de Santander, licensed in accordance with (http://
creativecommons.org/licenses/by/3.0/es/legalcode.es)
Contains data of Ajuntament de Sabadell, licensed per (http://creativecommons.org/licences/by/3.0/
legalcode), updated 4/2013
Sweden: Based upon electronic data  National Land Survey Sweden.
Contains public data, licensed under Go Open v1.0, available at (http://data.goteborg.se/goopen/
Avtal%20GoOpen%201.0.0.pdf)
Switzerland: Topografische Grundlage:  Bundesamt für Landestopographie
United Kingdom: Contains public sector information licensed under the Open Government Licence v1.0
(see for the license (http://www.nationalarchives.gov.uk/doc/open-government-licence/))
Adapted from data from the office for National Statistics licensed under the Open Government Licence v.1.0
Canada: This data includes information taken with permission from Canadian authorities, including © Her
Majesty,  Queen's Printer for Ontario,  Canada Post, GeoBase,  Department of Natural Resources
Canada. All rights reserved.
Mexico: Fuente: INEGI (Instituto Nacional de Estadística y Geografía.)
United States: ©United States Postal Service 2013. Prices are not established, controlled or approved by
the United States Postal Service. The following trademarks and registrations are owned by the USPS: United
States Postal Service, USPS, and ZIP+4.
Includes data available from the U.S. Geological Survey.
Australia: Copyright. Based on data provided under license from PSMA Australia Limited
(www.psma.com.au).
Product incorporates data which is  2013 Telstra Corporation Limited, Intelematics Australia Pty Ltd and
HERE International LLC.
Nepal: Copyright  Survey Department, Government of Nepal.
Sri Lanka: This product incorporates original source digital data obtained from the Survey Department of Sri
Lanka
 2009 Survey Department of Sri Lanka
The data has been used with the permission of the Survey Department of Sri Lanka
Israel:  Survey of Israel data source
Jordan:  Royal Jordanian Geographic Centre.
Mozambique: Certain Data for Mozambique provided by Cenacarta  2013 by Cenacarta
Nicaragua: The Pacific Ocean and Caribbean Sea maritime borders have not been entirely defined.
Northern land border defined by the natural course of the Coco River (also known as Segovia River or Wangki
River) corresponds to the source of information available at the moment of its representation.
Réunion: source:  IGN 2009 - BD TOPO 
Ecuador: INSTITUTO GEOGRAFICO MILITAR DEL ECUADRO
AUTORIZACION N° IGM-2011-01- PCO-01 DEL 25 DE ENERO DE 2011
Guadeloupe: source:  IGN 2009 - BD TOPO 
Guatemala: Aprobado por el INSTITUTO GEOGRAFICO NACIONAL – Resolución del IGN No 186-2011
French Guiana: source:  IGN 2009 - BD TOPO 
Martinique: source:  IGN 2009 - BD TOPO 
Teknisk information
37
Garantivillkor - Nikons europeiska
servicegaranti
Bästa Nikon-kund,
Tack för att du har köpt en produkt från Nikon. Om produkten skulle behöva
garantiservice kontaktar du inköpsstället eller en medlem i vårt auktoriserade
servicenätverk i Nikon Europe B.V.:s försäljningsregion (t.ex. Europa/Ryssland/
övriga). Mer information finns under:
http://www.europe-nikon.com/support
För att undvika onödigt besvär rekommenderar vi att du läser
användarhandböckerna innan du kontaktar inköpsstället eller det auktoriserade
servicenätverket.
Nikonprodukten omfattas av en garanti mot tillverkningsfel som gäller i ett år
från det ursprungliga inköpsdatumet. Om produkten under garantitiden visar sig
defekt på grund av materialfel eller tillverkningsfel reparerar vårt auktoriserade
servicenätverk i Europe B.V.:s försäljningsregion produkten utan kostnad för delar
och arbete enligt villkoren nedan. Nikon förbehåller sig rätten att (efter eget
gottfinnande) antingen ersätta eller reparera produkten.
1. Denna garantiservice tillhandahålls endast vid uppvisande av ett ifyllt
garantikort och den ursprungliga fakturan eller inköpskvittot där datum för
inköpet, produkttyp och återförsäljarens namn anges, tillsammans med
produkten. Nikon förbehåller sig rätten att neka kostnadsfri garantiservice om
ovanstående dokument inte kan uppvisas eller om informationen i dessa är
ofullständig eller oläslig.
2. Garantin omfattar inte:
• nödvändigt underhåll och reparationer eller byten av reservdelar på grund
av normalt slitage.
• ändringar för att uppgradera produkten från dess normala syfte så som det
beskrivs i användarmanualen, utan föregående skriftligt tillstånd från Nikon.
• transportkostnader och alla risker som kan uppstå vid transport i direkt eller
indirekt samband med utnyttjandet av garantin för produkten.
38
Teknisk information
• eventuella skador som är resultatet av modifieringar eller justeringar som
har gjorts på produkten, utan föregående skriftligt medgivande från Nikon,
för att uppfylla lokala eller nationella tekniska standarder som gäller i andra
länder än dem som produkten ursprungligen har utformats och/eller
tillverkats för.
3. Garantin gäller inte vid:
• skada som orsakats av felaktig användning inklusive men inte begränsat till
underlåtenhet att använda produkten för dess normala syfte eller enligt
användarinstruktionerna om rätt användning och underhåll, och
installation eller användning av produkten som är oförenlig med de
säkerhetsstandarder som gäller i det land där produkten används.
• skada orsakad av olycka inklusive men inte begränsat till blixtnedslag,
vattenskada, brand, felaktig användning eller försummelse.
• skadegörelse på eller ändring, förvanskning eller borttagning av modelleller serienumret på produkten.
• skada som är resultatet av reparationer eller justeringar genomförda av icke
auktoriserade serviceorganisationer eller personer.
• skada i system som produkten ingår i eller används tillsammans med.
4. Denna servicegaranti påverkar inte kundens lagstadgade rättigheter enligt
gällande nationella lagar, inte heller kundens rättighet gentemot
återförsäljaren enligt upprättat försäljnings-/inköpskontrakt.
Obs!: En översikt över alla auktoriserade Nikon Service Stations finns online via
följande länk
(http://www.europe-nikon.com/service/).
Teknisk information
39
Denna handbok får inte reproduceras vare sig helt eller delvis i
någon form (förutom som korta citat i testartiklar eller
recensioner) utan skriftligt godkännande från NIKON
CORPORATION.
CT8K04(1B)
6MQA691B-04
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising