Nikon | COOLPIX W150 | Nikon COOLPIX W150 Snabbguide

Nikon COOLPIX W150 Snabbguide
DIGITALKAMERA
Snabbguide
Introduktion
Inledning
A Fotografera
B Visa
Ha roligt
Ansluta till en smart enhet
För säkerhets skull
Teknisk information
• Läs denna handbok noggrant innan du använder
kameran.
• Försäkra dig om att du använder kameran på rätt sätt
genom att läsa ”För säkerhets skull” (sidan 23) och
”<Viktigt> Om prestanda för stöttålighet, vattentäthet,
dammtäthet och kondens” (sidan 28).
• Efter att du har läst denna handbok, förvara den på en
lättillgänglig plats som framtida referens.
2
7
13
15
17
21
23
41
Introduktion
Typer av handböcker
Snabbguide (den här handboken)
Beskriver förberedelserna för fotografering och de
grundläggande funktionerna.
Onlinehandbok (HTML)
En utförlig handbok du kan visa på en dator eller smart enhet.
Exempel på innehåll anges nedan.
• Utförliga beskrivningar av fotograferings- och
bildvisningsfunktioner samt menyalternativ
• Ansluta till en TV, skrivare, dator eller smart enhet
• Lösningar om du får problem eller om felmeddelanden visas
https://onlinemanual.nikonimglib.com/w150/sv/
nikon onlinehandbok W150
SnapBridge Onlinehjälp (HTML)
Beskriver hur du använder appen för smarta enheter, ”SnapBridge”.
https://nikonimglib.com/snbr/onlinehelp/en/index.html
COOLPIX W150 Model Name: N1838
2
Besök vårt nedladdningscentrum
Besök vår webbplats där du kan hämta handböcker för bildprodukter, datorprogramvara
eller firmware från Nikon.
https://downloadcenter.nikonimglib.com
nikon nedladdningscentrum W150
Så här visar du bilder på en dator eller smart enhet
Använd programvaran eller appen nedan.
Program för datorer
Ladda ned programvaran från vårt nedladdningscentrum (sidan 3).
• ViewNX-i: Den här programvaran gör det möjligt att överföra bilder och filmer till din dator
där de kan visas och redigeras.
App för smarta enheter
• SnapBridge: När du skapar en trådlös anslutning kan du använda den här appen för att
överföra bilder och filmer till din smarta enhet.
Se ”Ansluta till en smart enhet” (sidan 21).
Support för Nikon-användare
Besök webbplatsen nedan för att registrera kameran och hålla dig uppdaterad med den
senaste produktinformationen. Här finns svar på vanliga frågor (FAQ) och du kan kontakta
oss för teknisk hjälp.
https://www.europe-nikon.com/support
Introduktion
3
Kontrollera innehållet i kartongen
Kontakta återförsäljaren där du köpte kameran om något fattas.
Digitalkamera
COOLPIX W150
Rem1
(Fastsättning)
2
1
Uppladdningsbart
litiumjonbatteri EN-EL19
Laddningsnätadapter
EH-73P2
Borste3
Snabbguide (den här handboken)
USB-kabel UC-E21
Garanti (tryckt på baksidan av denna handbok)
1
2
3
•
•
4
Håll inte kameran i remmen. Kameran kan slå i föremål eller personer och
orsaka personskador och skador på kameran.
En resenätadapter medföljer beroende på i vilket land eller område
produkten har köpts. Formen på resenätadaptern varierar beroende på i
vilket land eller område den har köpts (sidan 9).
Borsten är avsedd för rengöring av den vattentäta packningen.
Tillbehören är inte vattentäta.
Inget minneskort medföljer kameran. Minneskort av typen SD, SDHC och
SDXC kallas ”minneskort” i den här handboken.
Introduktion
Kamerans delar
1 2
3 4
10
9
5
11 9
999
29m 0s
8
7
6
15
13 12
14
1 Avtryckare
9 Ögla för rem
2 Strömbrytare/strömlampa
10 Mikrofon
3 Blixt
11 Laddningslampa/blixtlampa
4 AF-hjälplampa/lampa för
självutlösare
12 Multiväljare
5 b-knapp (e filminspelning)
13 c-knapp (fotograferings-/
visningsläge)
6 Högtalare
14 Monitor (skärm)
7 Objektiv
15 Programstyrda knappar*
8 Lucka för batterifack/
minneskortsfack
* I det här dokumentet kallas de programstyrda knapparna ibland för
”programstyrd knapp 1” till ”programstyrd knapp 4”, uppifrån och ned.
Introduktion
5
Använda monitorn
Batterinivå
• S: Batteriet är tillräckligt laddat.
• U: Batterinivån är låg.
999
29m 0s
Antal bilder som
kan tas
Maximal
filminspelningstid
Programstyrda knappar
Tryck för att välja ett alternativ som visas på skärmen.
6
Introduktion
Inledning
Gör förberedelserna tillsammans med en vuxen.
Sätta i batteriet och minneskortet
1
Öppna luckan till batterifacket/minneskortsfacket.
1
2
2
3
Sätt i batteriet och minneskortet.
1
2
3
• Kontrollera att batteriets plus- och minuspoler är vända åt rätt håll,
för undan den gula batterispärren (1) och skjut in batteriet helt
(2).
• Håll minneskortet vänt åt rätt håll och skjut in det i
minneskortfacket tills det klickar på plats (3).
• Första gången du sätter i ett minneskort som har använts i en
annan enhet i den här kameran ska du formatera kortet med hjälp
av kamerans inställningsmeny M [Formatera minneskort].
7
3
Stäng luckan till batterifacket/
minneskortsfacket.
• Placera luckan plant i pilens riktning (1),
och skjut in den helt och hållet (2).
1
2
Om att öppna och stänga luckan för batterifacket/
minneskortsfacket
• Kameran och dina händer får inte vara blöta.
• Kontrollera att det inte finns något skräp eller liknande inuti
batterifacket/minneskortsfacket.
• Se till att luckan till batterifacket/minneskortsfacket är ordentligt
stängd.
Ta bort batteriet eller minneskortet
Stäng av kameran och kontrollera att strömlampan och skärmen är
avstängda, och öppna därefter luckan till batterifacket/
minneskortsfacket.
• Flytta den gula batterispärren för att mata ut batteriet.
• Tryck försiktigt in minneskortet i kameran så att det matas ut halvvägs.
• Var försiktig när du hanterar kameran, batteriet och minneskortet
omedelbart efter att du har använt kameran, eftersom delarna kan vara
varma.
8
Inledning
Ladda batteriet
1
Använd USB-kabeln (medföljer) för att ansluta
laddningsnätadaptern till kameran när batteriet förts in.
Laddningsnätadapter
2
Sätt i laddningsnätadapterns kontakt i ett eluttag.
• En resenätadapter medföljer beroende på i vilket land eller område
produkten har köpts. Formen på resenätadaptern varierar
beroende på i vilket land eller område den har köpts.
• Batteriet börjar att laddas och laddningslampan blinkar.
• Laddningslampan slocknar när batteriet är fulladdat.
3
Koppla loss laddningsnätadaptern från eluttaget och
koppla sedan ur USB-kabeln när du har laddat klart.
Inledning
9
Om laddning och byte av batteriet
• Batteriet ska endast laddas och bytas ut av vuxna personer.
• Använd inte någon annan USB-kabel än UC-E21. Bruk av en annan
kabel kan resultera i överhettning, brand eller elchock.
• Kontrollera kontakternas form och riktning och vinkla inte kontakterna
när du ansluter eller kopplar bort dem.
• Du får inte under några omständigheter använda en nätadapter av
annat märke eller modell än laddningsnätadaptern EH-73P och använd
inte en USB-nätadapter som finns i handeln eller en batteriladdare för
en mobiltelefon. Om denna försiktighetsåtgärd ignoreras kan kameran
överhettas eller skadas.
• Mer information finns i ”För säkerhets skull” (sidan 23) och ”Ta hand om
produkten” (sidan 34).
10
Inledning
Ställa in kameran
När du startar kameran för första gången visas olika fönster, exempelvis för
att ställa in språk och kameraklocka.
1
Starta kameran genom att
trycka på strömbrytaren.
2
Tryck på J eller K på
multiväljaren för att markera
ett språk och tryck på O.
Språk/Language
• De visade språken kan variera
beroende på land eller område.
3
Svenska
Tryck på R [Ja].
Ställa in tid och datum?
Ja
Nej
4
Välj ett datumformat.
Inledning
11
5
Ställ in datum och tid och
tryck på O.
Datum och tid
• Använd J eller K för att välja ett
D
M
Å
h
m
fält och använd sedan H eller I
för att ställa in datum och tid.
• Välj minutfältet och tryck på O
för att bekräfta inställningen.
• Tryck på m för att visa m på skärmen och aktivera
sommartidsfunktionen. Tryck på m igen för att stänga av
sommartidsfunktionen.
01
01
2019
00
6
Tryck på R [Ja] när bekräftelsedialogrutan visas.
7
Använd J eller K för att välja
skärmutformning och tryck på
O.
8
00
Menybakgrund
Bekräfta meddelandena om
vattentäthet och tryck på K.
Vattenskydd
9
Bekräfta meddelandet på
skärmen som visas till höger
och tryck på O.
• Skärmen för att ta bilder visas.
12
Inledning
När den har torkat ordentligt
tar du bort ev. kvarvarande
vattendroppar på anvisade
områden med en ren duk.
A Fotografera
Ta bilder
1
Håll kameran och rikta den så
att du kan se motivet på
skärmen.
• Trä ena handen genom remmen
och håll kameran stadigt med
båda händerna.
• Se till att inte täcka blixten
eller objektivet med
fingrarna.
2
Tryck ned avtryckaren
halvvägs.
• Kameran fokuserar.
500
25m 0s
3
Tryck ned avtryckaren helt.
• Kameran tar en bild.
1/250
F3.3
13
Använda zoomen
H: Visar en större del av motivet.
I: Visar en bredare del av motivet.
500
25m 0s
Spela in filmer
1
När A visas i det nedre högra
hörnet på skärmen riktar du
kameran så att du ser motivet
på skärmen.
• Se till att du inte täcker
mikrofonen.
2
Tryck på b (e
filminspelningsknapp).
• Kameran börjar spela in en film.
500
25m 0s
3
Tryck på b (e filminspelningsknapp) igen.
• Kameran avslutar filminspelningen.
14
A Fotografera
B Visa
Visa dina bilder
1
Tryck på c-knappen
(fotograferings-/visningsläge).
• B visas på skärmens nedre högra
hörn.
• Den senast tagna bilden visas.
500
25m 0s
15/11/2019
15:30
10
2
Om du vill visa föregående eller
nästa bild trycker du på J eller
K på multiväljaren.
• Om du trycker på c-knappen
igen visas A i skärmens nedre
högra hörn och kameran återgår
till fotograferingsskärmen.
15/11/2019
15:30
10
15
Se på filmer
Visa filmen som du har spelat in och tryck
på H för att starta uppspelningen.
Du kan trycka på H eller I under
uppspelningen för att ändra ljudvolymen.
15/11/2019
15:30
20s
Guide för filmuppspelning
Radera bilder
1
Lokalisera bilden som du vill ta
bort och tryck på n.
15/11/2019
15:30
10
2
Tryck på n [Radera bara
denna bild].
• Tryck på j om du vill avbryta
utan att radera bilden.
Radera
Radera bara denna bild
Radera valda bilder
Radera alla bilder
3
Tryck på R [Ja].
• Om du raderar en bild kan du
inte återställa den.
Radera 1 bild?
Ja
Nej
16
B Visa
Ha roligt
Vad du kan göra vid fotografering
1
2
3
4
500
25m 0s
1 A Ger dig möjlighet att ta vackra bilder.
2 Z x [Blixt]: Ger dig möjlighet att ställa in blixten.
i [Självutlösare]: Ger dig möjlighet att använda självutlösaren.
3
g g [Välj en stil]: Ger dig möjlighet att fotografera med
inställningar som passar den valda stilen.
A [Dekorera]: Ger dig möjlighet att lägga till kanter runt bilder.
d [Ändra färger]: Ger dig möjlighet att ändra ljusstyrkan.
4
l
u [Ändra ljud]: Ger dig möjlighet att ställa in slutar- och
knappljud.
C [Välj en storlek]: Ger dig möjlighet att ange i vilken storlek
bilden ska sparas.
l [Kamerainställningar]: Ger dig möjlighet att ändra
kamerans inställningar.
Om du väljer l M [Kamerainställningar] M ställer in [Variationsmeny]
på [På], så blir alla funktioner tillgängliga.
17
Fotografera under vatten (g M g M J)*
Du kan hålla kameran under vatten och ta
bilder.
Inställningarna ändras och anpassas
automatiskt för undervattensfotografering.
Spegla (g M g M L)
Du kan ta stående eller liggande
symmetriska bilder, som om en spegel
placerats i mitten av skärmen.
Dekorera (g M A)
Du kan lägga till en kant runt bilderna.
Välja bland 10 kanter i olika utföranden.
* Läs ”<Viktigt> Om prestanda för stöttålighet, vattentäthet, dammtäthet
och kondens” (sidan 28) noga innan kameran används under vatten. När
kameran har använts under vatten ska du läsa ”Rengöra kameran när den
har använts under vatten” (sidan 39) noggrant och rengöra kameran.
18
Ha roligt
Vad du kan göra vid visning
1
2
3
4
15/11/2019
15:30
10
1 V E [Utbyta meddelanden]: Ger dig möjlighet att lägga till
röstmeddelanden i bilder. Du kan även svara på meddelanden.
V [Lek med bilder]: Ger dig möjlighet att redigera bilder.
A [Betyg] eller I [Favoriter]: Ger dig möjlighet att skydda
bilder mot oavsiktlig radering.
2 Z G [Visa dag]: Ger dig möjlighet att visa bilder genom att välja
ett datum.
m [Bildspel]: Ger dig möjlighet att visa bilder i ordningsföljd.
3
4
n
Ger dig möjlighet att radera bilder.
l
E [Märk för överföring]: Ger dig möjlighet att välja bilder för
att överföra dem till en smart enhet.
y [Retuschera]: Ger dig möjlighet att kopiera eller rotera bilder.
l [Kamerainställningar]: Ger dig möjlighet att ändra
kamerans inställningar.
Om du väljer l M [Kamerainställningar] M ställer in [Variationsmeny]
på [På], så blir alla funktioner tillgängliga.
Ha roligt
19
Lägg till makeup (V M V M K)
Du kan använda förändringseffekter som
kindfärg, foundation och förstorade ögon.
Arrangera bilder (V M V M p)
Du kan ordna fyra bilder du tagit i en bild.
Stämpla (V M V M G)
Du kan lägga till stämplar i bilder.
Du kan göra stämplarna stora eller små, och
flytta dem vart du vill.
Bildspel (Z M m)
Du kan spela upp roliga bildspel med animerade figurer och musik.
20
Ha roligt
Ansluta till en smart enhet
Installera SnapBridge-appen
Med trådlös kameraanslutning och en smart enhet där
SnapBridge-appen installerats kan du skicka bilder och filmer
som tagits med kameran till en smart enhet. Du kan även
använda den smarta enheten för att styra kameran på distans
och ta bilder.
• Hämta appen på Apple App Store® för iOS och på Google Play™ för
Android™. ”SnapBridge 360/170-appen” kan inte användas med
den här kameran.
• Besök relevant hämtningssida för mer information om vilka OS-versioner
som stöds.
• Mer information om hur du använder din smarta enhet hittar du i
dokumentationen som medföljer den smarta enheten.
21
Ansluta kameran och en smart enhet
• Sätt i ett minneskort med tillräckligt med ledigt utrymme i kameran.
• Se till att kamerans och den smarta enhetens batterinivåer är tillräckliga.
• Aktivera Bluetooth på den smarta enheten.
1
Tryck på l och sedan på
l [Kamerainställningar] M
C [Nätverksmeny] M
V [Ansluta till smart enhet].
500
25m 0s
2
När dialogrutan till höger visas
startar du SnapBridge-appen.
App
SnapBridge
Kamera
Camera name_XXXXXXXX
På den smarta enheten, gå till
appbutiken och sök efter
SnapBridge. Efter installation,
öppna SnapBridge-appen.
• Följ anvisningarna i kameran och SnapBridge-appen.
• Mer information om hur du ansluter finns i ”Anslut till en smart
enhet (SnapBridge)” i ”Onlinehandbok” (sidan 2).
• Mer information om hur du använder SnapBridge-appen finns i
”SnapBridge Onlinehjälp” (sidan 2).
22
Ansluta till en smart enhet
För säkerhets skull
För säkerhets skull
För att förhindra skador på dig själv eller andra, läs hela ”För säkerhets skull” innan du
använder denna produkt.
Förvara dessa säkerhetsinstruktioner där de som använder produkten kan läsa dem.
FARA
Om de försiktighetsåtgärder som markeras
med denna ikon inte följs finns stor risk för
dödsfall eller allvarliga skador.
VARNING
Om de försiktighetsåtgärder som markeras
med denna ikon inte följs kan det leda till
dödsfall eller allvarliga skador.
FÖRSIKTIGHET
Om de försiktighetsåtgärder som markeras
med denna ikon inte följs kan det leda till
personskador eller skada på egendom.
VARNING
• Använd inte medan du går eller kör ett fordon. Om denna försiktighetsåtgärd inte
följs kan det leda till olyckor eller andra skador.
• Demontera eller modifiera inte produkten. Rör inte vid interna delar som
exponeras på grund av ett fall eller annan olycka. Om dessa försiktighetsåtgärder
inte följs kan det orsaka elstötar eller andra skador.
• Om du upptäcker något onormalt, såsom att produkten avger, rök, värme eller
ovanlig lukt, koppla omedelbart bort batteriet eller strömkällan. Fortsatt
användning kan orsaka brand, brännskador eller andra skador.
• Hantera inte kontakten med våta händer. Om denna försiktighetsåtgärd inte följs
kan det orsaka brand eller elstötar.
• Låt inte produkten komma i kontakt med huden under en längre tid medan
den är inkopplad. Om denna försiktighetsåtgärd inte följs kan det orsaka
lågtemperaturbrännskador.
23
• Använd inte produkten i närheten av lättantändligt damm eller gas såsom
propan, bensin eller aerosoler. Om denna försiktighetsåtgärd inte följs kan det
orsaka explosion eller brand.
• Rikta inte blixten mot föraren av ett motorfordon. Om denna försiktighetsåtgärd
inte följs kan det orsaka olyckor.
• Förvara denna produkt utom räckhåll för barn. Om denna försiktighetsåtgärd inte
följs kan det orsaka skador eller fel på produkten. Notera dessutom att smådelar utgör en
kvävningsrisk. Om ett barn sväljer någon del av denna produkt, kontakta omedelbart
sjukvården.
• Trassla inte in, linda inte in och vrid inte remmarna runt halsen. Om denna
försiktighetsåtgärd inte följs kan det orsaka olyckor.
• Använd inte batterier, laddare, nätadaptrar eller USB-kablar som inte är
speciellt avsedda för användning med denna produkt. Gör inget av följande
när du använder batterier, laddare, nätadaptrar eller USB-kablar avsedda för
användning med denna produkt:
- Skada inte, modifiera inte, dra inte hårt i och böj inte sladdar eller kablar,
placera dem inte under tunga föremål, och utsätt dem inte för värme eller
öppen eld.
- Använd inte reseadaptrar eller adaptrar konstruerade för att konvertera
från en spänning till en annan eller DC-till-AC-växlare.
Om dessa försiktighetsåtgärder inte följs kan det orsaka brand eller elstötar.
• Hantera inte kontakten när produkten laddas eller nätadaptern används under
ett åskväder. Om denna försiktighetsåtgärd inte följs kan det orsaka elstötar.
• Hantera inte med bara händerna på platser med extremt höga eller låga
temperaturer. Om du gör det kan den orsaka brännskador eller köldskador.
FÖRSIKTIGHET
• Lämna inte objektivet riktat mot solen eller andra starka ljuskällor. Ljus som
fokuseras av objektivet kan orsaka brand eller skador på produktens interna delar.
När du fotograferar motiv i motljus, håll solen väl utanför bilden.
• Stäng av produkten på platser där det är förbjudet att använda den. Inaktivera
trådlösa funktioner på platser där användning av trådlös utrustning är
förbjuden. Radiofrekvensutstrålningen som skapas av denna produkt kan störa
utrustning ombord på flygplan eller i sjukhus eller andra medicinska anläggningar.
• Ta bort batteriet och koppla bort nätadaptern om produkten inte ska användas
under en längre tid. Om denna försiktighetsåtgärd inte följs kan det orsaka brand eller
fel på produkten.
24
För säkerhets skull
• Avfyra inte blixten i kontakt med eller i närheten av hud eller föremål. Om
denna försiktighetsåtgärd inte följs kan det orsaka brännskador eller brand.
• Lämna inte produkten på en plats där den utsätts för extremt höga
temperaturer under en längre tid, såsom i ett stängt fordon eller i direkt solljus.
Om denna försiktighetsåtgärd inte följs kan det orsaka brand eller fel på produkten.
• Transportera inte kameran med ett stativ eller liknande tillbehör monterat. Om
denna försiktighetsåtgärd inte följs kan det orsaka skador eller fel på produkten.
FARA för batterier
• Hantera batterierna korrekt. Om följande försiktighetsåtgärder inte följs kan
batterierna läcka, överhettas, spricka eller börja brinna:
- Använd endast uppladdningsbara batterier som är godkända för användning i denna
produkt.
- Utsätt inte batterierna för öppen eld eller stark värme.
- Demontera inte.
- Kortslut inte polerna genom att röra vid dem med halsband, hårnålar eller andra
metallföremål.
- Utsätt inte batterier eller produkter som de är isatta i för kraftiga fysiska stötar.
• Ladda endast såsom det anges. Om denna försiktighetsåtgärd inte följs kan
batterierna läcka, överhettas, spricka eller börja brinna.
• Om batterivätska kommer i kontakt med ögonen, skölj med rikligt med rent
vatten och uppsök sjukvården omedelbart. Om du väntar med detta kan det leda
till ögonskador.
VARNING för batterier
• Förvara batterierna utom räckhåll för barn. Om ett barn sväljer ett batteri, uppsök
sjukvården omedelbart.
• Sänk inte ner batterierna i vatten, och utsätt dem inte för regn. Om denna
försiktighetsåtgärd inte följs kan det orsaka brand eller fel på produkten. Torka
omedelbart av produkten med en handduk eller liknande om den blir blöt.
• Sluta omedelbart använda produkten om du upptäcker förändringar i
batterierna, såsom missfärgning eller deformering. Avsluta laddningen av
uppladdningsbara EN-EL19-batterier om de inte laddas inom den specificerade
tidsperioden. Om dessa försiktighetsåtgärder inte följs kan batterierna läcka,
överhettas, spricka eller börja brinna.
För säkerhets skull
25
• När batterier inte längre behövs, isolera batteripolerna med tejp. Överhettning,
sprickor eller brand kan orsakas om metallföremål kommer i kontakt med polerna.
• Om batterivätska kommer i kontakt med en persons hud eller kläder, skölj
omedelbart det påverkade området med rikligt med rent vatten. Om denna
försiktighetsåtgärd inte följs kan det orsaka hudirritation.
26
För säkerhets skull
Meddelanden
Meddelanden till kunder i Europa
VARNING: RISK FÖR EXPLOSION OM BATTERIET BYTS UT MOT FEL TYP.
Denna symbol indikerar att elektrisk och elektronisk utrustning måste lämnas till
separat insamling.
Följande gäller endast användare i europeiska länder:
• Den här produkten ska lämnas till separat insamling vid en särskild
insamlingsplats. Släng inte produkten tillsammans med det vanliga
hushållsavfallet.
• Separat insamling och återvinning hjälper till att spara på naturresurserna och förhindrar
den negativa påverkan på människors hälsa och på miljön som kan inträffa vid felaktig
kassering.
• Mer information får du från återförsäljaren eller av de lokala myndigheter som ansvarar
för avfallshanteringen där du bor.
SKROTA ANVÄNDA BATTERIER ENLIGT INSTRUKTIONERNA.
Denna symbol anger att batteriet måste lämnas in till separat insamling.
Följande gäller endast användare i europeiska länder:
• Alla batterier, oavsett om de är märkta med denna återvinningssymbol eller
inte, måste sopsorteras och lämnas in för återvinning. De får inte slängas
bland hushållsavfallet.
• Mer information får du från återförsäljaren eller av de lokala myndigheter som ansvarar
för avfallshanteringen där du bor.
För säkerhets skull
27
<Viktigt> Om prestanda för stöttålighet,
vattentäthet, dammtäthet och kondens
• Den stötsäkerhet, vattentäthet och dammtäthet som beskrivs här utgör ingen garanti för
att kameran är helt vattentät och fri från skador och problem under alla förhållanden.
• Utsätt inte kameran för onödiga stötar, vibrationer eller tryck genom att tappa den, slå på
den eller ställa tunga föremål på den. Om du inte följer dessa anvisningar kan kameran
deformeras, vatten kan sippra in eller de lufttäta packningarna kan skadas så att kameran
slutar fungera.
• Din Nikon-garanti gäller inte för problem som uppstår på grund av att vatten sipprar in i
kameran till följd av felaktig hantering.
Om prestanda för stöttålighet
Denna kamera har godkänts i Nikons eget test (falltest från en höjd på 180 cm på en 5 cm
tjock plywoodpanel) som är kompatibelt med standarden MIL-STD 810G med Change
1 metod 516.7-Shock*.
Förändringar i kamerans utseende, till exempel att färg skavs av eller att kamerahuset
deformeras, mäts inte i Nikons interna test.
* Testningsstandard för USA:s försvarsdepartement. Detta test definieras genom att 5 kameror
förbereds och testet utförs så att dessa 5 kameror släpps i 26 riktningar (8 hörn, 12 kanter och 6
ytor) från 122 cm.
Om prestanda för vattentäthet och dammtäthet
Kameran har ett värderat skydd mot inträngande vatten motsvarande JIS/IEC klass 8 (IPX8)
och JIS/IEC dammtäthet klass 6 (IP6X), och det går att fotografera under vatten till ett djup
på 10 m under som längst 60 minuter.*
* Klassningen innebär att kameran klarar det angivna vattentrycket under den angivna tiden,
förutsatt att kameran används enligt metoderna som definieras av Nikon.
• Kamerans vattentäthet har bara testats i sötvatten (simbassänger, floder och sjöar) och
saltvatten.
• Kamerans inre delar är inte vattentäta. Om vatten sipprar in i kameran kan komponenterna
rosta, vilket leder till dyra reparationer eller skador som inte kan repareras.
• Tillbehören är inte vattentäta.
B
Försiktighetsåtgärder vid rengöring
• Punktera inte öppningarna till mikrofonen eller högtalarna med ett skarpt verktyg. Om kamerans
insida skadas försämras vattentätheten.
• Använd inte tvål, neutrala rengöringsmedel eller kemikalier såsom bensol.
28
För säkerhets skull
Om prestanda för stöttålighet, vattentäthet och
dammtäthet
• Tappa inte kameran, slå den inte mot hårda föremål som stenar och kasta den inte mot
en vattenyta.
• Utsätt inte kameran för stötar när du använder den under vattnet.
- Utsätt inte kameran för vattentryck i till exempel snabbt flödande vatten eller
vattenfall.
- Får inte sänkas under vattendjup som överstiger 10 m.
- Tappa inte kameran under vatten. Den här kameran flyter inte i vatten.
• Använd inte kameran kontinuerligt under vatten under längre perioder än 60 minuter.
• Sätt inte in ett blött minneskort eller batteri i kameran.
- Öppna inte luckan till batterifacket/minneskortsfacket när kameran eller dina händer
är blöta. Om du gör det kan vatten tränga in i kameran och orsaka ett fel.
• Öppna inte luckan för batterifacket/minneskortsfacket under vattnet.
• Eventuell fukt i form av t.ex. vattendroppar
på kamerans utsida eller insidan av luckan
till batterifacket/minneskortsfacket ska
genast torkas bort med en mjuk torr trasa.
- Om främmande ämnen fastnar på
kamerans utsida eller insidan av luckan
till batterifacket/minneskortsfacket, ska
de genast tas bort med en blåspensel
eller en mjuk trasa.
- Om ett främmande föremål fastnar på
Vattentät packning
den vattentäta packningen på insidan av luckan
till batterifacket/minneskortsfacket tar du bort det
med den medföljande borsten. Använd endast
den medföljande borsten för att rengöra den
vattentäta packningen.
• Förvara inte kameran där det är kallt eller varmare än
40°C under längre tid.
- Det kan försämra kamerans vattentäthet.
- Före användning under vatten måste du
säkerställa att vattentemperaturen ligger mellan 0°C och 40°C.
• Använd inte kameran i varma källor.
För säkerhets skull
29
Innan kameran används under vatten
Kontrollera punkterna nedan innan du använder kameran under vatten.
• Kontrollera att det inte finns något främmande ämnen på insidan av luckan till
batterifacket/minneskortsfacket.
• Se till att den vattentäta packningen på luckan till batterifacket/minneskortsfacket inte
har några sprickor eller är deformerad.
- Se till att den vattentäta packningen inte har avlägsnats från kameran.
• Se till att luckan till batterifacket/minneskortsfacket är ordentligt stängd.
- Skjut på locket tills det låses fast med ett klick.
Om temperatur, fuktighet och kondens vid användning
Kamerans funktion har testats vid temperaturer från –10°C till +40°C.
Följande säkerhetsföreskrifter ska följas när kameran används i kalla klimat eller på hög höjd.
• Batteriets prestanda försämras tillfälligt när det är kallt. Håll kameran och batterierna
varma under kläderna innan du använder dem.
• Kamerans prestanda kan försämras tillfälligt om den utsätts för sträng kyla under längre
tid. Monitorn kan till exempel bli mörkare än normalt omedelbart efter att kameran slås
på och restbilder kan uppstå.
● Miljöfaktorer som sannolikt gör att kondens skapas
Imma (kondens) kan uppstå inuti monitorn eller objektivet vid snabba
temperaturförändringar eller hög luftfuktighet, till exempel vid de användningsförhållanden
som beskrivs nedan. Detta är inte ett fel eller en skada på kameran.
• Kameran sänks plötsligt ned i kallt vatten efter att ha varit på en varm plats på land.
• Kameran tas till en varm plats, till exempel inomhus, efter att ha varit i kyla utomhus.
• Luckan till batterifacket/minneskortsfacket öppnas eller stängs i en miljö med hög
luftfuktighet.
● Minska kondens
• Öppna luckan till batterifacket/minneskortsfacket, lägg kameran och ett kommersiellt
tillgängligt torkmedel i en behållare (till exempel en plastpåse) och försegla.
Det är mindre troligt att kondens uppstår om fukten inuti kameran minskar.
• Innan kameran används under vatten ska den inte förvaras på platser där den kan bli
varm (till exempel i direkt solljus).
Om du sänker ner kameran under vatten när den är varm kan den plötsliga
temperaturförändringen orsaka kondens.
30
För säkerhets skull
● Få bort imman
• Stäng av kameran och öppna luckan till batterifacket/minneskortsfacket på en plats där
omgivningstemperaturen är stabil (undvik platser med hög temperatur, hög
luftfuktighet, sand eller damm).
För att få bort imman ska du ta ur batteriet och minneskortet och lämna luckan till
batterifacket/minneskortsfacket öppen så att kameran kan anpassa sig till
omgivningstemperaturen.
Inspektion och reparation
• Om kameran utsätts för stötar bör du be återförsäljaren eller en Nikon-auktoriserad
servicerepresentant att kontrollera vattentätheten (en avgift tillkommer).
• Om den vattentäta packningen börjar gå sönder ska du vända dig till återförsäljaren eller
en Nikon-auktoriserad servicerepresentant. Den vattentäta packningen kan börja
försämras efter ett år.
• Sluta genast använda kameran om det sipprar in vatten i den och ta den till en
Nikon-auktoriserad servicerepresentant.
För säkerhets skull
31
Om funktioner för trådlös kommunikation
Restriktioner gällande användning av trådlösa enheter
Den trådlösa transceivern som ingår i denna produkt uppfyller föreskrifterna om trådlös
kommunikation i det land där den sålts och den ska inte användas i andra länder (produkter
som köpts inom EU eller EFTA kan användas var som helst inom EU och EFTA). Nikon
accepterar inte skadeståndsansvar för användning i andra länder. Användare som är osäkra
på i vilket land kameran ursprungligen har sålts bör rådgöra med sitt lokala
Nikon-servicecenter eller ett serviceombud som auktoriserats av Nikon. Denna begränsning
gäller endast användning av funktionen för trådlöst nätverk och inte någon annan
användning av produkten.
Säkerhet
Trots att en av fördelarna med den här produkten är att den gör det möjligt för andra att
ansluta och utbyta data trådlöst inom enhetens räckvidd, kan följande inträffa om skydd inte
är aktiverat:
• Datastöld: Utomstående med ont uppsåt kan komma åt trådlösa överföringar och stjäla
användar-ID:n, lösenord och annan personlig information.
• Obehörig åtkomst: Obehöriga användare kan få åtkomst till nätverket och ändra data
eller utföra andra skadliga åtgärder. Observera att specialiserade attacker kan leda till
obehörig åtkomst även när skydd har aktiverats, på grund av det trådlösa nätverkets
utformning. Nikon ansvarar inte för data- eller informationsläckor som eventuellt inträffar
vid dataöverföring.
• Använd inte nätverk som du inte har tillåtelse att använda, även om de visas på din
smartphone eller surfplatta. Det kan betraktas som obehörig åtkomst. Använd bara
nätverk som du har tillåtelse att använda.
Hantering av personliguppgifter och friskrivningsklausul
• Användarinformation som är registrerad och konfigurerad på produkten, inklusive
inställningar för trådlös nätverksanslutning och annan personlig information, kan utsättas
för ändringar och förluster till följd av felaktig användning, statisk elektricitet, olyckor, fel,
reparation eller annan hantering. Spara alltid separata kopior av viktig information. Nikon
är inte ansvarigt för några direkta eller indirekta skador eller utebliven vinst till följd av
ändringar eller förlust av innehåll som inte är hänförligt till Nikon.
• Innan du kasserar den här produkten eller överlåter den till en annan ägare ska du
använda kamerans inställningsmeny M [Återställ alla] för att ta bort all registrerad och
konfigurerad användarinformation på produkten, inklusive inställningar för trådlös
nätverksanslutning och annan personlig information.
• Nikon ansvarar inte för eventuella skador som uppstår till följd av tredje parts obehöriga
användning av produkten ifall produkten blir stulen eller försvinner.
32
För säkerhets skull
Försiktighetsåtgärder när produkten exporteras eller tas med till utlandet
Den här produkten omfattas av reglerna i United States Export Administration Regulations
(EAR). Tillstånd från USA:s regering krävs inte för export till andra länder än följande, som i
skrivande stund omfattas av förbud eller speciella kontroller: Kuba, Iran, Nordkorea, Sudan
och Syrien (listan kan komma att ändras).
Meddelande till kunder i Europa
Försäkran om överensstämmelse (Europa)
Härmed deklarerar Nikon Corporation att radioutrustningen av typ COOLPIX W150 är i
överensstämmelse med direktiv 2014/53/EU.
Den fullständiga texten med EU-försäkran om överensstämmelse finns på följande
internetadress: https://imaging.nikon.com/support/pdf/DoC_N1838.pdf.
• Maximal uteffekt:
- Wi-Fi: 12,5 dBm (EIRP)
- Bluetooth: 3,5 dBm (EIRP)
- Bluetooth Low Energy: 3,5 dBm (EIRP)
• Använd frekvens:
- Wi-Fi: 2412–2462 MHz (1–11 kanaler)
- Bluetooth: 2402–2480 MHz
- Bluetooth Low Energy: 2402–2480 MHz
För säkerhets skull
33
Ta hand om produkten
Följ de försiktighetsåtgärder som beskrivs nedan i tillägg till varningarna i ”För säkerhets skull”
(sida 23–26) och ”<Viktigt> Om prestanda för stöttålighet, vattentäthet, dammtäthet och
kondens” (sida 28–31) när du använder eller förvarar enheten.
Kameran
Utsätt inte kameran för kraftiga stötar
Produkten kan sluta att fungera som den ska om den utsätts för stora påfrestningar eller
vibrationer. Rör inte heller vid objektivet eller utsätt det för påfrestningar.
Undvik plötsliga temperaturförändringar
Plötsliga temperaturförändringar, t.ex. när du kommer in i eller går ut från en uppvärmd
byggnad när det är kallt ute, kan orsaka kondens inuti kameran. Undvik kondens genom att
placera kameran i ett fodral eller en plastpåse innan den utsätts för plötsliga
temperaturförändringar.
Undvik kraftiga magnetfält
Använd eller förvara inte kameran i närheten av utrustning som alstrar kraftig
elektromagnetisk strålning eller magnetiska fält. Om du gör det kan det leda till förlust av
data eller att kameran slutar fungera.
Rikta inte objektivet mot starka ljuskällor under en längre tid
Se till att objektivet inte är riktat mot solen eller andra starka ljuskällor under en längre tid när
du använder eller förvarar kameran. Intensivt ljus kan göra att bildsensorn försämras och ge
upphov till en vit oskärpeeffekt i bilder.
Stäng av kameran innan du avlägsnar eller kopplar bort strömkällan eller
minneskortet
Ta inte ut batteriet medan kameran är på, eller medan bilder sparas eller raderas. Om du
bryter strömmen under de här förhållandena kan det leda till dataförlust eller skador på
minneskortet eller de interna kretsarna.
Om monitorn
• Monitorer (inklusive elektroniska sökare) tillverkas med mycket hög precision; minst
99,99% av pixlarna är funktionsdugliga, och högst 0,01% fattas eller är defekta. Detta
innebär att fastän det i displayerna kan finnas några pixlar som alltid är tända (vita, röda,
blå eller gröna) eller alltid är släckta (svarta), så är det inget fel och det påverkar inte den
slutliga bilden som tas.
• Det kan vara svårt att se bilder på monitorn i starkt ljus.
• Utsätt inte monitorn för tryck eftersom det kan leda till skador eller funktionsfel. Om
monitorn går sönder måste du vara försiktig så att du inte skadar dig på det krossade
glaset och så att de flytande kristallerna från displayen inte kommer i kontakt med huden,
ögonen eller munnen.
34
För säkerhets skull
Batteriet
Försiktighetsåtgärder vid användning
• Observera att batteriet kan bli varmt efter användning.
• Använd inte batteriet vid omgivningstemperaturer under 0°C eller över 40°C eftersom
det kan skada batteriet eller förhindra att kameran fungerar korrekt.
• Om du märker något ovanligt, t.ex. att batteriet är mycket varmt eller att det kommer rök
eller en ovanlig lukt från batteriet, avbryt omedelbart all användning och kontakta
återförsäljaren eller en Nikon-auktoriserad servicerepresentant.
• När batteriet har tagits bort från kameran eller batteriladdaren (extra tillbehör), placerar
du batteriet i en plastpåse etc. för att isolera det.
Ladda batteriet
Kontrollera batterinivån innan du använder kameran och byt ut eller ladda batteriet om det
behövs.
• Ladda batteriet inomhus i en omgivningstemperatur på mellan 5°C och 35°C innan du
använder det.
• En hög batteritemperatur kan förhindra att batteriet laddas korrekt eller fullständigt, och
kan minska batteriets prestanda. Observera att batteriet kan bli varmt efter användning.
Vänta på att batteriet har svalnat innan du laddar det.
När du laddar batteriet som sitter i kameran med laddningsnätadaptern eller en dator
laddas inte batteriet om batteritemperaturen är under 5°C eller över 55°C.
• Laddningskapaciteten kan hämmas om batteriets temperatur ligger på 45°C–55°C.
• Fortsätt inte att ladda batteriet när det är fulladdat eftersom batteriets prestanda då
kommer att minska.
• Batteritemperaturen kan öka under laddning. Detta är dock inte ett fel.
Ta med dig reservbatterier
Om du har möjlighet ska du ta med dig fulladdade reservbatterier när du tar bilder vid
viktiga tillfällen.
Använda batteriet i kyla
Vid kallt väder tenderar batteriernas kapacitet att minska. Kameran startar eventuellt inte om
ett urladdat batteri används vid låg temperatur. Förvara reservbatterier på en varm plats och
byt ut dem vid behov. När ett batteri har värmts upp kan det återfå en del av laddningen.
Batteripoler
Smuts på batteripolerna kan leda till att kameran inte fungerar som den ska. Om
batteripolerna blir smutsiga ska du torka av dem med en ren och torr trasa före användning.
För säkerhets skull
35
Ladda ett urladdat batteri
Om man startar och stänger av kameran medan batteriet är urladdat kan det leda till att
batterikapaciteten förkortas. Ladda det urladdade batteriet före användning.
Förvara batteriet
• Ta alltid ur batteriet från kameran eller batteriladdaren (medföljer ej) när det inte används.
Små mängder ström dras från batteriet medan det sitter i kameran även om kameran inte
används. Detta kan leda till att batteriet laddas ur och att kameran slutar fungera helt.
• Laddning av ett använt batteri inom sex månader rekommenderas. När du förvarar
batteriet under långa perioder ska du ladda det minst en gång var sjätte månad och
använda kameran tills indikatorn för batterinivån är U innan du lägger undan det igen.
• Placera batteriet i en plastpåse etc. för att isolera det och förvara det på en sval plats.
Förvara batteriet på en torr plats med en omgivningstemperatur på 15°C till 25°C. Förvara
inte batteriet på mycket varma eller kalla platser.
Batteriets livslängd
En påtaglig minskning av den tid ett fulladdat batteri förblir laddat vid bruk i
rumstemperatur utgör ett tecken på att batteriet behöver bytas ut. Köp ett nytt batteri.
Återvinna använda batterier
Återvinn uppladdningsbara batterier i enlighet med lokala bestämmelser, och se till att först
isolera batteripolerna med tejp.
Laddningsnätadaptern
• Laddningsnätadaptern EH-73P kan enbart användas med kompatibla enheter. Använd
den inte tillsammans med enheter av annan modell eller tillverkare.
• Använd ingen annan USB-kabel än UC-E21. Om du använder en annan USB-kabel än UCE21 kan det orsaka överhettning, brand eller elektriska stötar.
• Du får inte under några omständigheter använda en nätadapter av annat märke eller
modell än laddningsnätadaptern EH-73P och använd inte en USB-nätadapter som finns i
handeln eller en batteriladdare för en mobiltelefon. Om denna försiktighetsåtgärd
ignoreras kan kameran överhettas eller skadas.
• EH-73P är kompatibel med växelströmsuttag på 100 V–240 V, 50/60 Hz. Använd en
resenätadapter (finns att köpa i handeln) om det behövs vid användning i andra länder.
Kontakta resebyrån för mer information om resenätadaptrar.
• Symbolerna på denna produkt representerar följande:
D AC, E DC, F Klass II-utrustning (produktens konstruktion är dubbelisolerad).
36
För säkerhets skull
Information och föreskrifter
Livslångt lärande
Som en del av Nikons engagemang för livslångt lärande med kontinuerlig produktsupport och
utbildning, finns regelbundet uppdaterad information tillgänglig på följande webbplatser:
• Användare i USA: https://www.nikonusa.com/
• Användare i Europa: https://www.europe-nikon.com/support/
• Användare i Asien, Oceanien, Mellanöstern och Afrika: http://www.nikon-asia.com/
På de här webbplatserna finns aktuell produktinformation, tips, svar på vanliga frågor (FAQ), samt
allmänna råd om digital bildbearbetning och fotografering. Ytterligare information kan finnas hos
din närmaste Nikon-återförsäljare. Besök webbplatsen nedan för kontaktinformation.
https://imaging.nikon.com/
Innan du tar bilder vid viktiga tillfällen
Innan du tar bilder vid viktiga tillfällen (till exempel vid bröllop eller om du tar med kameran på en
resa), bör du ta en testbild för att försäkra dig om att kameran fungerar normalt. Nikon kan inte
hållas ansvarigt för skador eller utebliven vinst som har uppkommit till följd av att produkten inte
fungerat.
Använd bara elektroniska tillbehör från Nikon
Nikon COOLPIX-kameror är utformade av högsta standard och innehåller bland annat avancerade
elektroniska kretsar. Endast elektroniska tillbehör från Nikon, däribland batteriladdare, batterier,
laddningsnätadaptrar, nätadaptrar och USB-kablar, som är certifierade av Nikon speciellt för
användning med denna digitalkamera från Nikon, har konstruerats och kontrollerats för funktion
inom de drifts- och säkerhetskrav som gäller för dessa elektroniska kretsar.
OM DU ANVÄNDER ELEKTRONISKA TILLBEHÖR AV ANDRA MÄRKEN ÄN NIKON KAN DU SKADA
KAMERAN OCH GÖRA DIN NIKON-GARANTI OGILTIG.
Ett Nikon-hologram som anger att tillbehöret är en originalprodukt från Nikon
sitter på det laddningsbara speciallitiumjonbatteriet.
Om du använder uppladdningsbara Li-ion-batterier från tredje part som inte har
Nikon-hologrammet kan det störa kamerans normala funktioner eller göra att
batterierna överhettas, antänds, spricker eller läcker.
Mer information om tillbehör från Nikon finns hos närmaste auktoriserade återförsäljare av Nikon.
För säkerhets skull
37
Om handböckerna
• Ingen del av de handböcker som medföljer produkten får återges, överföras, skrivas av, lagras i
system för hämtning eller översättas till något språk i någon form utan föregående skriftligt
tillstånd från Nikon.
• Illustrationer och skärminnehåll som visas i den här handboken kan skilja sig från den verkliga
produkten.
• Nikon förbehåller sig rätten att när som helst ändra specifikationerna för maskin- och
programvaran som beskrivs i dessa handböcker utan föregående meddelande.
• Nikon kan inte hållas ansvarigt för eventuella skador som uppkommit till följd av användningen
av denna produkt.
• Alla rimliga åtgärder har vidtagits för att försäkra att informationen i de här handböckerna är så
exakt och fullständig som möjligt. Skulle du mot förmodan upptäcka fel eller brister är vi
tacksamma om du påtalar sådana felaktigheter till din närmaste Nikon-representant (adress
anges separat).
Följ upphovsrättsmeddelanden
Enligt upphovsrättslagstiftningen får fotografier eller inspelningar av upphovsrättsskyddat material
som görs med kameran inte användas utan tillstånd från upphovsrättsinnehavaren. Undantag
gäller för personligt bruk, men notera att även personligt bruk kan vara begränsat när det gäller
fotografier eller inspelningar av utställningar eller liveuppträdanden.
Kassering av datalagringsenheter
Observera att den ursprungliga bildinformationen inte raderas helt och hållet när du tar bort bilder
eller formaterar datalagringsenheter som minneskortet eller det inbyggda minnet i kameran.
Borttagna filer kan ibland återställas från kasserade lagringsenheter med hjälp av kommersiellt
tillgängliga program, vilket kan medföra risk för illvillig användning av personliga bilddata. Det
åligger användaren att skydda sådan information mot obehörig användning.
Innan du kasserar en datalagringsenhet eller säljer eller ger den till någon annan bör du återställa
alla kamerans inställningar med hjälp av kamerans inställningsmeny M [Återställ alla]. Efter
återställningen raderar du samtliga data från enheten med hjälp av ett kommersiellt
borttagningsprogram eller formaterar enheten med hjälp av kamerans inställningsmeny M
[Formatera minne] eller [Formatera minneskort], och fyller den sedan med bilder som inte
innehåller någon privat information (t.ex. bilder på en blå himmel). Byt också ut bilden på kamerans
inställningsmeny M [Välkomstbild] M [På: Foto] mot en annan bild på samma sätt innan du
kasserar eller ger bort enheten.
Var försiktig när du kasserar minneskort så att du inte skadar dig själv eller orsakar materiella skador.
Överensst.märkning
Följ metoden nedan om du vill visa några av de överensstämmelsemärkningar som
kameran uppfyller.
Välj fotograferingsläge eller visningsläge M programstyrd knapp 4 (l) M l
Kamerainställningar M k Överensst.märkning
38
För säkerhets skull
Rengöring och förvaring
Rengöra kameran när den har använts under vatten
Följ proceduren nedan och skölj av kameran med rent vatten inom 60 minuter från att den har
använts under vatten eller på stranden.
1. Se till att luckan till batterifacket/
minneskortsfacket är stängd och skölj av
kameran med färskvatten.
• Sänk ned kameran i rent vatten och låt den
ligga där i 10 minuter.
• Sänk ned kameran i rent vatten och skaka
den i vattnet så att främmande ämnen
lossnar från kameran.
• När kameran är under vattnet kan det komma luftbubblor från vattendräneringshålen,
till exempel öppningarna för mikrofon och högtalare. Detta är inte ett fel.
2. Torka av vattendropparna med en mjuk trasa och torka av kameran på en väl
ventilerad plats i skugga.
• Placera kameran på en torr trasa och låt den torka.
• Torka inte kameran med varmluft från en hårtork eller klädtork.
3. Kontrollera att det inte finns några vattendroppar på kameran. Öppna luckan
till batterifacket/minneskortsfacket och torka av eventuellt kvarvarande vatten
eller sand på den vattentäta packningen eller kamerans insida med en mjuk torr
trasa.
• Om du stänger luckan när insidan är blöt kan det bildas kondens och ett fel kan
uppstå.
Rengöring efter att kameran använts under andra
förhållanden än under vatten
Använd en blåspensel för att ta bort damm eller ludd som fastnar på objektivet, monitorn eller
kamerahuset. Fingeravtryck och andra fläckar som inte kan tas bort med blåspensel kan torkas av
försiktigt med en mjuk, torr trasa. Om du torkar för hårt eller med en grov trasa kan kameran skadas
eller sluta fungera.
För säkerhets skull
39
Förvaring
Ta ut batteriet om kameran inte kommer att användas under en längre tid. För att förhindra
mögel bör man ta fram kameran från förvaringsplatsen minst en gång i månaden.
Sätt på kameran och utlös slutaren några gånger innan du lägger tillbaka kameran igen.
Förvara inte kameran på någon av följande platser:
• Platser som är dåligt ventilerade eller har högre luftfuktighet än 60%
• Platser med temperaturer över 50°C eller under −10°C
• Platser i närheten av utrustning som utsänder kraftiga elektromagnetiska fält, t.ex. TV- och
radioapparater
Följ försiktighetsåtgärderna i ”Batteriet” (sidan 35) i ”Ta hand om produkten” (sidan 34) vid
förvaring av batteriet.
40
För säkerhets skull
Teknisk information
Felsökning
Om kameran inte fungerar som förväntat ska du kontrollera följande innan du kontaktar
återförsäljaren eller en Nikon-auktoriserad servicerepresentant.
• Att stänga av kameran kan lösa problemet.
• Om du inte hittar det du söker finns mer information i ”Om det har uppstått ett problem”
i vår utförliga ”Onlinehandbok” (sidan 2) och på Nikon-webbplatsen för din region.
Problem
Orsak/lösning
Kameran är påslagen men
svarar inte.
• Vänta tills inspelningen avslutas.
• Stäng av kameran om problemet kvarstår.
Om kameran inte stängs av, ta ut och sätt i batteriet eller
batterierna igen, eller, om du använder en nätadapter, koppla
loss nätadaptern och anslut den igen.
Notera att även om alla data som håller på att sparas förloras
så påverkas inte data som redan har sparats när strömkällan
tas ur eller koppas loss.
Det går inte att slå på
kameran.
Batteriet är urladdat.
Kameran stängs av utan
förvarning.
• Kameran slås av automatiskt för att spara energi (funktionen
automatisk avstängning).
• Kameran och batteriet kanske inte fungerar korrekt vid låga
temperaturer.
• Kamerans insida eller batteriet har blivit varmt. Låt kameran
vara avstängd tills insidan har svalnat och försök sedan att slå
på den igen.
Monitorn är tom.
• Kameran är avstängd.
• Batteriet är urladdat.
• Kameran slås av automatiskt för att spara energi (funktionen
automatisk avstängning).
• Kameran är ansluten till en TV eller dator.
• Kameran tar bilder när [Välj en stil] är inställd på [Ta flera
bilder med paus].
• Kameran tar bilder när [Välj en stil] är inställd på [Lägg till
ljusspår].
Kameran blir varm.
Kameran kan bli varm när den används under en lång tid, t.ex.
vid filminspelning, eller när den används i en varm miljö; detta
är inte ett fel.
41
Minneskort som kan användas
Kameran stöder SD-, SDHC- och SDXC-minneskort.
• Minneskort med en SD-hastighetsklass på 6 eller snabbare (videohastighetsklass V6)
rekommenderas vid filminspelning. Om du använder ett minneskort med en lägre
hastighetsklass finns det risk att filminspelningen plötsligt avbryts.
• Om du använder en kortläsare, se till att den är kompatibel med minneskortet.
• Kontakta respektive tillverkare för ytterligare information om funktioner, användning och
begränsningar beträffande användningen.
Varumärkesinformation
• Windows är antingen ett registrerat varumärke eller ett varumärke som tillhör Microsoft
Corporation i USA och/eller andra länder.
• Ordmärke och logotyper för Bluetooth® är registrerade varumärken som ägs av Bluetooth
SIG, Inc. och all användning av sådana märken av Nikon Corporation sker under licens.
• Apple®, App Store®, Apple-logotyperna, Mac, OS X, macOS, iPhone®, iPad®, iPod touch®
och iBooks är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör Apple Inc. i USA och
andra länder.
• Android, Google Play och Google Play-logotypen är varumärken som tillhör Google LLC.
Android-roboten är reproducerad eller modifierad från arbete skapat och delat av Google
och används under villkoren som beskrivs i Creative Commons 3.0 Attribution License.
• iOS är ett varumärke eller registrerat varumärke som tillhör Cisco Systems, Inc., i USA och/
eller andra länder och används under licensavtal.
• Adobe, logotypen Adobe, Acrobat och Reader är antingen varumärken eller registrerade
varumärken som tillhör Adobe Systems Incorporated i USA och/eller andra länder.
• SDXC-, SDHC- och SD-logotyperna är varumärken som tillhör SD-3C, LLC.
• PictBridge är ett varumärke.
• HDMI, HDMI-logotypen och High-Definition Multimedia Interface är varumärken eller
registrerade varumärken som tillhör HDMI Licensing, LLC.
42
Teknisk information
• Wi-Fi och Wi-Fi-logotypen är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör Wi-Fi
Alliance.
• Alla andra varumärkesnamn som nämns i den här handboken eller annan
dokumentation som medföljde din Nikon-produkt är varumärken eller registrerade
varumärken som tillhör respektive ägare.
Use of the Made for Apple badge means that an accessory has been designed to
connect specifically to the Apple products identified in the badge, and has been
certified by the developer to meet Apple performance standards. Apple is not
responsible for the operation of this device or its compliance with safety and regulatory
standards. Please note that the use of this accessory with an Apple product may affect
wireless performance.
AVC Patent Portfolio License
Den här produkten är licensierad under AVC Patent Portfolio License för personligt och
icke-kommersiellt bruk för en konsument för (i) kodning av video i enlighet med
AVC-standard (”AVC-video”) och/eller (ii) avkodning av AVC-video som har kodats av en
konsument i samband med personlig och icke-kommersiell aktivitet och/eller erhållits från
en videoleverantör som har licensierats för att tillhandahålla AVC-video. Ingen licens ges
eller är underförstådd för någon annan användning. Mer information kan fås från MPEG LA,
L.L.C.
Se https://www.mpegla.com.
FreeType License (FreeType2)
Delar av denna programvara är copyright © 2012 The FreeType Project
(https://www.freetype.org). Alla rättigheter förbehålles.
MIT License (HarfBuzz)
Delar av denna programvara är copyright © 2019 The HarfBuzz Project
(https://www.freedesktop.org/wiki/Software/HarfBuzz). Alla rättigheter förbehålles.
Teknisk information
43
44
Teknisk information
Teknisk information
45
Garantivillkor - Nikons europeiska servicegaranti
Bästa Nikon-kund,
Tack för att du har köpt en produkt från Nikon. Om produkten skulle behöva
garantiservice kontaktar du inköpsstället eller en medlem i vårt auktoriserade
servicenätverk i Nikon Europe B.V.:s försäljningsregion (t.ex. Europa/Ryssland/
övriga). Mer information finns under:
https://www.europe-nikon.com/support
För att undvika onödigt besvär rekommenderar vi att du läser
användarhandböckerna innan du kontaktar inköpsstället eller det auktoriserade
servicenätverket.
Nikonprodukten omfattas av en garanti mot tillverkningsfel som gäller i ett år
från det ursprungliga inköpsdatumet. Om produkten under garantitiden visar sig
defekt på grund av materialfel eller tillverkningsfel reparerar vårt auktoriserade
servicenätverk i Europe B.V.:s försäljningsregion produkten utan kostnad för delar
och arbete enligt villkoren nedan. Nikon förbehåller sig rätten att (efter eget
gottfinnande) antingen ersätta eller reparera produkten.
1. Denna garantiservice tillhandahålls endast vid uppvisande av ett ifyllt
garantikort och den ursprungliga fakturan eller inköpskvittot där datum för
inköpet, produkttyp och återförsäljarens namn anges, tillsammans med
produkten. Nikon förbehåller sig rätten att neka kostnadsfri garantiservice om
ovanstående dokument inte kan uppvisas eller om informationen i dessa är
ofullständig eller oläslig.
2. Garantin omfattar inte:
• nödvändigt underhåll och reparationer eller byten av reservdelar på grund
av normalt slitage.
• ändringar för att uppgradera produkten från dess normala syfte så som det
beskrivs i användarmanualen, utan föregående skriftligt tillstånd från Nikon.
• transportkostnader och alla risker som kan uppstå vid transport i direkt eller
indirekt samband med utnyttjandet av garantin för produkten.
46
Teknisk information
• eventuella skador som är resultatet av modifieringar eller justeringar som
har gjorts på produkten, utan föregående skriftligt medgivande från Nikon,
för att uppfylla lokala eller nationella tekniska standarder som gäller i andra
länder än dem som produkten ursprungligen har utformats och/eller
tillverkats för.
3. Garantin gäller inte vid:
• skada som orsakats av felaktig användning inklusive men inte begränsat till
underlåtenhet att använda produkten för dess normala syfte eller enligt
användarinstruktionerna om rätt användning och underhåll, och
installation eller användning av produkten som är oförenlig med de
säkerhetsstandarder som gäller i det land där produkten används.
• skada orsakad av olycka inklusive men inte begränsat till blixtnedslag,
vattenskada, brand, felaktig användning eller försummelse.
• skadegörelse på eller ändring, förvanskning eller borttagning av
modell- eller serienumret på produkten.
• skada som är resultatet av reparationer eller justeringar genomförda av icke
auktoriserade serviceorganisationer eller personer.
• skada i system som produkten ingår i eller används tillsammans med.
4. Denna servicegaranti påverkar inte kundens lagstadgade rättigheter enligt
gällande nationella lagar, inte heller kundens rättighet gentemot
återförsäljaren enligt upprättat försäljnings-/inköpskontrakt.
Obs!: En översikt över alla auktoriserade Nikon Service Stations finns online via
följande länk (https://www.europe-nikon.com/service/).
Teknisk information
47
Denna handbok får inte reproduceras vare sig helt eller delvis i
någon form (förutom som korta citat i testartiklar eller
recensioner) utan skriftligt godkännande från NIKON
CORPORATION.
CT9D01(1B)
2019
6MQ0441B-01
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising