Nikon | COOLPIX P1000 | Nikon COOLPIX P1000 Referenshandbok (kompletta instruktioner)

Nikon COOLPIX P1000 Referenshandbok (kompletta instruktioner)
DIGITALKAMERA
Referenshandbok
• Läs denna handbok noggrant innan du använder
kameran.
• För att säkerställa korrekt användning av kameran, se till
att läsa ”För säkerhets skull” (sida vi).
• Se till att läsa ”Rikta inte objektivet mot solen” (sida 189) i
”Ta hand om produkten”.
• Efter att du har läst denna handbok, förvara den på en
lättillgänglig plats som framtida referens.
Sv
Snabb ämnessökning
Du kan återvända till den här sidan genom att trycka eller klicka på
valfri sida.
nere till höger på
Huvudämnen
Introduktion ...................................................................................................................................... iii
Innehållsförteckning ....................................................................................................................... x
Kamerans delar.................................................................................................................................. 1
Komma igång...................................................................................................................................14
Grundläggande fotografering och visningsfunktioner ....................................................21
Fotograferingsfunktioner ............................................................................................................30
Visningsfunktioner.........................................................................................................................79
Filmer ..................................................................................................................................................89
Ansluta kameran till en tv, skrivare eller dator.................................................................. 102
Använda menyn........................................................................................................................... 112
Teknisk information.................................................................................................................... 185
Vanliga ämnen
För säkerhets skull
Manuell
fokusering
Tips vid inställning
av exponering
Fjärrkontroll
Reglagens
funktioner
Funktioner som
inte kan användas
samtidigt
Felsökning
Index
ii
Introduktion
Läs detta först
Tack för att du köpt digitalkameran Nikon COOLPIX P1000.
Symboler och ikoner som används i den här handboken
• Tryck eller klicka på
(Aii).
• Symboler
nere till höger på varje sida för att visa ”Snabb ämnessökning”
Symbol
Beskrivning
Den här ikonen indikerar varningar och information som du bör läsa innan du
använder kameran.
Den här ikonen indikerar anmärkningar och information som du bör läsa
innan du använder kameran.
Denna ikon indikerar andra sidor som innehåller relevant information.
•
•
•
•
Minneskort av typen SD, SDHC och SDXC benämns ”minneskort” i den här handboken.
Smartphones och surfplattor kallas ”smarta enheter”.
Inställningen vid inköpstillfället kallas för ”standardinställningen”.
Namnen på menyalternativ som visas på kameraskärmen och namnen på knappar eller
meddelanden som visas på en datorskärm visas med fet stil.
• I den här handboken utesluts ibland bilder från exempelvisningar från skärmen så att
skärmindikatorerna kan visas tydligare.
iii
Introduktion
Läs detta först
Information och föreskrifter
Livslångt lärande
Som en del av Nikons ”Livslångt lärande”-engagemang i fortlöpande produktsupport och
utbildning finns kontinuerligt uppdaterad information på följande webbplatser:
• Användare i USA: http://www.nikonusa.com/
• Användare i Europa: http://www.europe-nikon.com/support/
• Användare i Asien, Oceanien, Mellanöstern och Afrika: http://www.nikon-asia.com/
På de här webbplatserna finns aktuell produktinformation, tips, svar på vanliga frågor (FAQ), samt
allmänna råd om digital bildbearbetning och fotografering. Ytterligare information kan finnas hos
närmaste Nikon-återförsäljare. Besök webbplatsen nedan för kontaktinformation.
http://imaging.nikon.com/
Använd endast elektroniska tillbehör från Nikon
Nikon COOLPIX-kameror är mycket avancerade och innefattar komplexa elektroniska kretsar. Endast
elektroniska tillbehör från Nikon (inklusive batteriladdare, batterier, nätadaptrar och USB-kablar)
som har certifierats av Nikon för användning med den här digitalkameran från Nikon har utvecklats
och testats för att fungera enligt de drifts- och säkerhetskrav som gäller för dessa elektroniska
kretsar.
OM DU ANVÄNDER ELEKTRONISKA TILLBEHÖR AV ANDRA MÄRKEN ÄN NIKON KAN DU SKADA
KAMERAN OCH GÖRA DIN NIKON-GARANTI OGILTIG.
Om du använder uppladdningsbara Li-ion-batterier från tredje part som inte har
Nikon-hologrammet kan det störa kamerans normala funktioner eller göra att batterierna
överhettas, antänds, spricker eller läcker.
Nikon-hologram: Visar att enheten är
en äkta Nikon-produkt.
Kontakta en auktoriserad Nikon-återförsäljare om du vill ha mer information om tillbehör till din
Nikon-kamera.
Innan du tar bilder vid viktiga tillfällen
Innan du tar bilder vid viktiga tillfällen eller tillställningar (t.ex. på ett bröllop eller innan du tar med
kameran på en resa) bör du ta en testbild för att förvissa dig om att kameran fungerar som den ska.
Nikon kan inte hållas ansvarigt för skador eller utebliven vinst som har uppkommit till följd av
funktionsfel.
iv
Introduktion
Läs detta först
Om handböckerna
• Inga delar av handböckerna för den här produkten får reproduceras, överföras, skrivas av,
översättas till ett annat språk eller lagras i ett förvaringssystem i någon form eller med några
medel, utan föregående skriftligt medgivande från Nikon.
• Illustrationer och skärminnehåll som visas i den här handboken kan skilja sig från den verkliga
produkten.
• Nikon förbehåller sig rätten att när som helst ändra specifikationerna för maskin- och
programvaran som beskrivs i dessa handböcker utan föregående meddelande.
• Nikon kan inte hållas ansvarigt för eventuella skador som har uppkommit till följd av
användningen av denna produkt.
• Alla rimliga åtgärder har vidtagits för att säkerställa att informationen i dessa handböcker är så
exakt och fullständig som möjligt. Skulle du mot förmodan upptäcka fel eller brister är vi
tacksamma om du påtalar sådana felaktigheter till närmaste Nikon-återförsäljare (adress anges
separat).
Följ upphovsrättsmeddelanden
Enligt upphovsrättslagstiftningen får fotografier eller inspelningar av upphovsrättsskyddat material
som görs med kameran inte användas utan tillstånd från upphovsrättsinnehavaren. Undantag
gäller för personligt bruk, men notera att även personligt bruk kan vara begränsat när det gäller
fotografier eller inspelningar av utställningar eller liveuppträdanden.
Kassering av datalagringsenheter
Observera att den ursprungliga bildinformationen inte raderas helt och hållet om du tar bort bilder
eller formaterar datalagringsenheter som minneskort. Borttagna filer kan ibland återställas från
kasserade lagringsenheter med hjälp av kommersiellt tillgängliga program, vilket kan medföra risk
för illvillig användning av personliga bilddata. Det åligger användaren att skydda sådan information
mot obehörig användning.
Innan du kasserar en datalagringsenhet eller säljer eller ger den till någon annan bör du återställa
alla kamerans inställningar i Återställ alla i inställningsmenyn (A113) eller Återställ
standardinst. i nätverksmenyn (A113). Efter återställningen, radera alla data på enheten med ett
kommersiellt borttagningsprogram, eller formatera enheten i Formatera minneskort i
inställningsmenyn (A113), och fyll den sedan helt med bilder som inte innehåller någon privat
information (t.ex. bilder på en blå himmel).
Var försiktig när du kasserar minneskort så att du inte skadar dig själv eller orsakar materiella skador.
v
Introduktion
Läs detta först
För säkerhets skull
För att förhindra skador på dig själv eller andra, läs hela ”För säkerhets skull” innan du
använder denna produkt.
Förvara dessa säkerhetsinstruktioner där de som använder produkten kan läsa dem.
FARA
Om de försiktighetsåtgärder som markeras
med denna ikon inte följs finns stor risk för
dödsfall eller allvarliga skador.
VARNING
Om de försiktighetsåtgärder som markeras
med denna ikon inte följs kan det leda till
dödsfall eller allvarliga skador.
FÖRSIKTIGHET
Om de försiktighetsåtgärder som markeras
med denna ikon inte följs kan det leda till
personskador eller skada på egendom.
VARNING
• Använd inte medan du går eller kör ett fordon. Om denna försiktighetsåtgärd inte
följs kan det leda till olyckor eller andra skador.
• Demontera eller modifiera inte produkten. Rör inte vid interna delar som
exponeras på grund av ett fall eller annan olycka. Om dessa försiktighetsåtgärder
inte följs kan det orsaka elstötar eller andra skador.
• Om du upptäcker något onormalt, såsom att produkten avger rök, värme eller
ovanlig lukt, koppla omedelbart bort batteriet eller strömkällan. Fortsatt
användning kan orsaka brand, brännskador eller andra skador.
• Håll torr. Hantera inte med våta händer. Hantera inte kontakten med våta
händer. Om dessa försiktighetsåtgärder inte följs kan det orsaka brand eller elstötar.
• Låt inte produkten komma i kontakt med huden under en längre tid medan
den är inkopplad. Om denna försiktighetsåtgärd inte följs kan det orsaka
lågtemperaturbrännskador.
• Använd inte produkten i närheten av lättantändligt damm eller gas såsom
propan, bensin eller aerosoler. Om denna försiktighetsåtgärd inte följs kan det
orsaka explosion eller brand.
• Rikta inte blixten mot föraren av ett motorfordon. Om denna försiktighetsåtgärd
inte följs kan det orsaka olyckor.
vi
Introduktion
För säkerhets skull
• Förvara denna produkt utom räckhåll för barn. Om denna försiktighetsåtgärd inte
följs kan det orsaka skador eller fel på produkten. Notera dessutom att smådelar utgör en
kvävningsrisk. Om ett barn sväljer någon del av denna produkt, kontakta omedelbart
sjukvården.
• Trassla inte in, linda inte in och vrid inte remmarna runt halsen. Om denna
försiktighetsåtgärd inte följs kan det orsaka olyckor.
• Använd inte batterier, laddare, nätadaptrar eller USB-kablar som inte är
speciellt avsedda för användning med denna produkt. Gör inget av följande
när du använder batterier, laddare, nätadaptrar eller USB-kablar avsedda för
användning med denna produkt:
- Skada inte, modifiera inte, dra inte hårt i och böj inte sladdar eller kablar,
placera dem inte under tunga föremål, och utsätt dem inte för värme eller
öppen eld.
- Använd inte reseadaptrar eller adaptrar konstruerade för att konvertera
från en spänning till en annan eller DC-till-AC-växlare.
Om dessa försiktighetsåtgärder inte följs kan det orsaka brand eller elstötar.
• Hantera inte kontakten när produkten laddas eller nätadaptern används under
ett åskväder. Om denna försiktighetsåtgärd inte följs kan det orsaka elstötar.
• Hantera inte med bara händerna på platser med extremt höga eller låga
temperaturer. Om denna försiktighetsåtgärd inte följs kan det orsaka brännskador eller
köldskador.
FÖRSIKTIGHET
• Lämna inte objektivet riktat mot solen eller andra starka ljuskällor. Ljus som
fokuseras av objektivet kan orsaka brand eller skador på produktens interna delar. När du
fotograferar motiv i motljus, håll solen väl utanför bilden. Solljus som fokuseras in i
kameran när solen är i närheten av bilden kan orsaka brand.
• Stäng av produkten på platser där det är förbjudet att använda den. Inaktivera
trådlösa funktioner på platser där användning av trådlös utrustning är
förbjuden. Radiofrekvensutstrålningen som skapas av denna produkt kan störa
utrustning ombord på flygplan eller i sjukhus eller andra medicinska anläggningar.
• Ta bort batteriet och koppla bort nätadaptern om produkten inte ska användas
under en längre tid. Om denna försiktighetsåtgärd inte följs kan det orsaka brand eller
fel på produkten.
vii
Introduktion
För säkerhets skull
• Rör inte vid rörliga delar på objektivet eller andra rörliga delar. Om denna
försiktighetsåtgärd inte följs kan det orsaka skador.
• Avfyra inte blixten i kontakt med eller i närheten av hud eller föremål. Om
denna försiktighetsåtgärd inte följs kan det orsaka brännskador eller brand.
• Fäll inte upp den inbyggda blixten om du använder en blixtenhet monterad på
kamerans tillbehörssko. Om denna försiktighetsåtgärd inte följs kan det orsaka brand
eller skador på produkten.
• Lämna inte produkten på en plats där den utsätts för extremt höga
temperaturer under en längre tid, såsom i ett stängt fordon eller i direkt solljus.
Om denna försiktighetsåtgärd inte följs kan det orsaka brand eller fel på produkten.
• Transportera inte kameran med ett stativ eller liknande tillbehör monterat. Om
denna försiktighetsåtgärd inte följs kan det orsaka skador eller fel på produkten.
FARA för batterier
• Hantera batterierna korrekt. Om följande försiktighetsåtgärder inte följs kan
batterierna läcka, överhettas, spricka eller börja brinna:
- Använd endast uppladdningsbara batterier som är godkända för användning i denna
produkt.
- Utsätt inte batterierna för öppen eld eller stark värme.
- Demontera inte.
- Kortslut inte polerna genom att röra vid dem med halsband, hårnålar eller andra
metallföremål.
- Utsätt inte batterier eller produkter som de är isatta i för kraftiga fysiska stötar.
• Ladda endast såsom det anges. Om denna försiktighetsåtgärd inte följs kan
batterierna läcka, överhettas, spricka eller börja brinna.
• Om batterivätska kommer i kontakt med ögonen, skölj med rikligt med rent
vatten och uppsök sjukvården omedelbart. Om du väntar med detta kan det leda
till ögonskador.
viii
Introduktion
För säkerhets skull
VARNING för batterier
• Förvara batterierna utom räckhåll för barn. Om ett barn sväljer ett batteri, uppsök
sjukvården omedelbart.
• Sänk inte ner batterierna i vatten, och utsätt dem inte för regn. Om denna
försiktighetsåtgärd inte följs kan det orsaka brand eller fel på produkten. Torka
omedelbart av produkten med en handduk eller liknande om den blir blöt.
• Sluta omedelbart använda produkten om du upptäcker förändringar i
batterierna, såsom missfärgning eller deformering. Avsluta laddningen om de
inte laddas inom den specificerade tidsperioden. Om dessa försiktighetsåtgärder
inte följs kan det leda till att batterierna läcker, överhettas, spricker eller börjar brinna.
• När batterier inte längre behövs, isolera batteripolerna med tejp. Överhettning,
sprickor eller brand kan orsakas om metallföremål kommer i kontakt med polerna.
• Om batterivätska kommer i kontakt med en persons hud eller kläder, skölj
omedelbart det påverkade området med rikligt med rent vatten. Om denna
försiktighetsåtgärd inte följs kan det orsaka hudirritation.
ix
Introduktion
För säkerhets skull
Innehållsförteckning
Snabb ämnessökning .......................................................................................................... ii
Huvudämnen.................................................................................................................................................................. ii
Vanliga ämnen............................................................................................................................................................... ii
Introduktion ........................................................................................................................... iii
Läs detta först.......................................................................................................................................... iii
Symboler och ikoner som används i den här handboken ................................................................ iii
Information och föreskrifter.................................................................................................................................. iv
För säkerhets skull................................................................................................................................. vi
Kamerans delar....................................................................................................................... 1
Kamerahuset ............................................................................................................................................ 2
Reglagens huvudfunktioner............................................................................................................... 5
Monitorn/sökaren................................................................................................................................... 8
Växla informationen som visas på skärmen (s-knappen).......................................................... 8
För fotografering .......................................................................................................................................................... 9
För visning ..................................................................................................................................................................... 12
Komma igång ....................................................................................................................... 14
Fästa kameraremmen ......................................................................................................................... 15
Fästa objektivlocket och motljusskyddet .................................................................................... 15
Sätta i batteriet och minneskortet.................................................................................................. 16
Ta bort batteriet eller minneskortet............................................................................................................... 16
Ladda batteriet ...................................................................................................................................... 17
Öppna monitorn ................................................................................................................................... 18
Kamerainställning ................................................................................................................................ 19
Grundläggande fotografering och visningsfunktioner......................................... 21
Ta bilder ................................................................................................................................................... 22
Använda den inbyggda blixten ....................................................................................................................... 25
Montera locket till tillbehörsskon BS-1 (säljs separat)......................................................................... 25
Spela in filmer.............................................................................................................................................................. 25
Växla mellan monitorn och sökaren.............................................................................................................. 26
Visa bilder ................................................................................................................................................ 27
Ta bort bilder.......................................................................................................................................... 28
Skärmen för val av bilder som ska raderas................................................................................................. 29
x
Innehållsförteckning
Fotograferingsfunktioner................................................................................................. 30
Välja ett fotograferingsläge .............................................................................................................. 31
A (Auto)-läge........................................................................................................................................ 32
Motivtyp (fotografering efter fotograferingsförhållandena)................................................ 33
Tips och anmärkningar om motivtyp........................................................................................................... 34
Fotografera med enkelt panorama................................................................................................................ 41
Visa enkelt panorama ............................................................................................................................................. 43
Kreativt läge (använda effekter vid fotografering)................................................................... 44
j-, k-, l- och m-lägena (Ställa in exponeringen vid fotografering)............................... 46
Tips vid inställning av exponering.................................................................................................................. 47
Kontrollintervallet för slutartiden (lägena j, k, l och m) ........................................................... 49
Fotografera med inställningen Bulb eller Time (I läge m) .............................................................. 50
M (användarinställningar)-läge ....................................................................................................... 52
Spara inställningar i M-läge (Spara användarinställningar)............................................................. 53
Ställa in fotograferingsfunktioner med multiväljaren............................................................. 54
Blixtläge.................................................................................................................................................... 55
Självutlösare ........................................................................................................................................... 58
Leendeutlösare (fotografera leende ansikten automatiskt) ................................................. 60
Använda autofokus.............................................................................................................................. 61
Välja fokusläge............................................................................................................................................................. 61
Avtryckaren ................................................................................................................................................................... 62
Använda målsöknings-AF .................................................................................................................................... 63
Använda ansiktsavkänning ................................................................................................................................. 64
Använda mjuka hudtoner.................................................................................................................................... 65
Motiv som inte är lämpliga för autofokus.................................................................................................. 65
Fokuslås........................................................................................................................................................................... 66
Använda manuell fokusering ........................................................................................................... 67
Exponeringskompensation (Justera ljushet) .............................................................................. 69
Använda w (funktion)-knappen................................................................................................... 70
Använda zoomen ................................................................................................................................. 71
Standardinställningar (blixt, självutlösare och fokusläge)..................................................... 73
Funktioner som inte kan användas samtidigt vid fotografering......................................... 75
Visningsfunktioner.............................................................................................................. 79
Visningszoom......................................................................................................................................... 80
Miniatyrbildsvisning/Kalendervisning.......................................................................................... 81
Visa och radera bilder som tagits med serietagning (sekvens) ........................................... 82
Visa bilder i en sekvens .......................................................................................................................................... 82
Ta bort bilder i en sekvens................................................................................................................................... 83
Redigera bilder (stillbilder)................................................................................................................ 83
Innan du redigerar bilder ..................................................................................................................................... 83
xi
Innehållsförteckning
Snabbretuschering: Öka kontrast och mättnad..................................................................................... 84
D-Lighting: Öka ljusstyrka och kontrast....................................................................................................... 84
Mjuka hudtoner: Göra hudtoner mjukare.................................................................................................. 85
Filtereffekter: Använda digitala filtereffekter ............................................................................................ 86
Småbild: Minska storleken på en bild........................................................................................................... 87
Beskär: skapa en beskuren kopia ..................................................................................................................... 88
Filmer ....................................................................................................................................... 89
Grundläggande funktioner inom filminspelning och filmvisning...................................... 90
Ta stillbilder under filminspelning ................................................................................................. 93
Manuell film (ställa in exponeringen för filminspelning)....................................................... 94
Spela in timelapse-filmer ................................................................................................................... 96
Spela in superlapse-filmer................................................................................................................. 98
Funktioner i samband med filmvisning ....................................................................................... 99
Redigera filmer ................................................................................................................................... 100
Extrahera endast den önskade delen av filmen.................................................................................. 100
Spara en bildruta från en film som en stillbild ..................................................................................... 101
Ansluta kameran till en tv, skrivare eller dator ...................................................... 102
Göra saker med bilder...................................................................................................................... 103
Visa bilder på en tv............................................................................................................................ 104
Skriva ut bilder utan en dator........................................................................................................ 105
Ansluta kameran till en skrivare..................................................................................................................... 105
Skriva ut en bild i taget ....................................................................................................................................... 106
Skriva ut flera bilder............................................................................................................................................... 107
Överföra bilder till en dator (ViewNX-i) ..................................................................................... 109
Installera ViewNX-i................................................................................................................................................. 109
Överföra bilder till en dator.............................................................................................................................. 109
Använda menyn................................................................................................................ 112
Menyfunktioner.................................................................................................................................. 113
Skärmen för val av bilder ................................................................................................................................... 115
Menylistor............................................................................................................................................. 116
Fotograferingsmenyn.......................................................................................................................................... 116
Manuellt filmläge-menyn.................................................................................................................................. 117
Filmmenyn ................................................................................................................................................................. 117
Visningsmenyn ........................................................................................................................................................ 118
Nätverksmenyn ....................................................................................................................................................... 118
Inställningsmenyn ................................................................................................................................................. 119
Fotograferingsmenyn (vanliga fotograferingsalternativ)................................................... 121
Bildkvalitet................................................................................................................................................................... 121
Bildstorlek.................................................................................................................................................................... 123
xii
Innehållsförteckning
Fotograferingsmenyn (lägena j, k, l eller m).................................................................... 124
Picture Control (COOLPIX Picture Control) ............................................................................................ 124
Egen Picture Control (COOLPIX Egen Picture Control) .................................................................. 128
Vitbalans (justera nyans) .................................................................................................................................... 129
Mätning........................................................................................................................................................................ 132
Fotografering med serietagning .................................................................................................................. 133
ISO-känslighet .......................................................................................................................................................... 137
Exponeringsgaffling ............................................................................................................................................. 139
AF-områdesläge...................................................................................................................................................... 140
Autofokusläge .......................................................................................................................................................... 143
Blixtexp.komp........................................................................................................................................................... 143
Brusreduceringsfilter ............................................................................................................................................ 144
Aktiv D-Lighting ...................................................................................................................................................... 144
Multiexponering ..................................................................................................................................................... 145
Zoomminne............................................................................................................................................................... 147
Zoomposition vid start ....................................................................................................................................... 148
Förhandsgransk. M-exp...................................................................................................................................... 148
Manuellt filmläge-menyn ............................................................................................................... 149
Filmmenyn ........................................................................................................................................... 150
Filmalternativ ............................................................................................................................................................ 150
Autofokusläge .......................................................................................................................................................... 153
Elektronisk vibrationsred. .................................................................................................................................. 154
Vindbrusreducering.............................................................................................................................................. 154
Zooma mikrofon..................................................................................................................................................... 155
Bildfrekvens................................................................................................................................................................ 155
Känslighet f. ext. mikrofo.................................................................................................................................... 156
Visningsmenyn................................................................................................................................... 157
Märk för överföring................................................................................................................................................ 157
Bildspel.......................................................................................................................................................................... 158
Skydda........................................................................................................................................................................... 159
Rotera bild................................................................................................................................................................... 159
Alternativ för visa sekvens................................................................................................................................. 160
Välj huvudbild .......................................................................................................................................................... 160
Nätverksmenyn .................................................................................................................................. 161
Använda tangentbordet för inmatning av text................................................................................... 163
Inställningsmenyn............................................................................................................................. 164
Tidszon och datum ............................................................................................................................................... 164
Slutarfunk. u. minneskort................................................................................................................................... 166
Monitorinställningar............................................................................................................................................. 167
EVF automatisk växling (växla visningen automatiskt till sökaren) ......................................... 169
Datumstämpel......................................................................................................................................................... 169
Självutlös.: efter bildtag. ..................................................................................................................................... 170
xiii
Innehållsförteckning
Vibrationsreducering ........................................................................................................................................... 171
AF-hjälpbelysning.................................................................................................................................................. 172
Digital zoom .............................................................................................................................................................. 172
Tilldela sidozoomreglage.................................................................................................................................. 173
Zoom med snabbåterställ. ............................................................................................................................... 173
Alternativ för inställningsring ......................................................................................................................... 174
AE-/AF-låsknapp ..................................................................................................................................................... 175
Ljud ................................................................................................................................................................................. 175
Auto av.......................................................................................................................................................................... 176
Formatera minneskort......................................................................................................................................... 176
Språk/Language...................................................................................................................................................... 176
HDMI .............................................................................................................................................................................. 177
Ladda från dator...................................................................................................................................................... 179
Bildkommentar........................................................................................................................................................ 180
Info. om upphovsrätt........................................................................................................................................... 181
Platsdata....................................................................................................................................................................... 182
Växla Av/Tv-funktion ............................................................................................................................................ 182
Återställ filnumrering ........................................................................................................................................... 183
Konturförstärkning ................................................................................................................................................ 184
Återställ alla................................................................................................................................................................ 184
Versionsinfo ............................................................................................................................................................... 184
Teknisk information......................................................................................................... 185
Anmärkningar..................................................................................................................................... 186
Om funktioner för trådlös kommunikation.............................................................................. 187
Ta hand om produkten.................................................................................................................... 189
Kameran....................................................................................................................................................................... 189
Batteriet........................................................................................................................................................................ 190
Laddningsnätadaptern....................................................................................................................................... 192
Minneskort.................................................................................................................................................................. 192
Rengöring och förvaring................................................................................................................. 194
Rengöring ................................................................................................................................................................... 194
Lagring.......................................................................................................................................................................... 194
Felmeddelanden................................................................................................................................ 195
Felsökning............................................................................................................................................ 198
Filnamn.................................................................................................................................................. 207
Extra tillbehör...................................................................................................................................... 208
Speedlights (externa blixtenheter) ............................................................................................. 210
Fjärrkontrollen ML-L7....................................................................................................................... 212
Specifikationer.................................................................................................................................... 217
Minneskort som kan användas...................................................................................................................... 222
Index....................................................................................................................................................... 224
xiv
Innehållsförteckning
Kamerans delar
Kamerahuset ...................................................................................................................................... 2
Reglagens huvudfunktioner......................................................................................................... 5
Monitorn/sökaren ............................................................................................................................ 8
1
Kamerans delar
Kamerahuset
Den inbyggda
blixten uppfälld
1 2 3 4
13
12 11 10
5
1
6
9
7
8
1
Ögla för kamerarem.........................................15
2
Kommandoratt ...................................................46
3
Strömbrytare/strömlampa
(laddningslampa) ..............................17, 19, 24
4
Funktionsratt ................................................22, 31
5
Mikrofon (stereo)..................................... 90, 155
Lampa för självutlösare.................................. 58
6
Inbyggd blixt................................................25, 55
11 Lampa för röda ögon-reducering........... 57
7
K (blixtuppfällning)-knapp ....................55
8
Objektiv
9
Zoomreglage....................................................... 71
f : Vidvinkel ............................................. 71
g : Telefoto................................................ 71
10
h : Miniatyrbildsvisning.................... 81
i : Visningszoom.................................. 80
AF-hjälplampa...................................................172
12 Avtryckare...................................................... 24, 62
13 w (funktion)-knapp...................................... 70
2
Kamerans delar
Kamerahuset
Inställningsring.........................................67, 174
1
2
3
9
6
8
5
4
7
1
p (zoom med snabbåterställning)knapp........................................................................72
2
Sidozoomreglage ..............................................71
f : Vidvinkel..............................................71
g : Telefoto................................................71
3
Tillbehörssko.............................................. 25, 210
4
Dioptrijusteringskontroll...............................26
3
Kamerans delar
Kamerahuset
5
Anslutningslock för extern mikrofon
....................................................................................209
6
Anslutningslock .......................................17, 103
7
Tillbehörskontakt.............................................209
8
HDMI-mikrokontakt (Typ D).....................103
9
Mikro-USB-kontakt .................................17, 103
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
17
16
14
15
10 k (aktivera alternativ)-knapp.................113
1
Högtalare..................................................... 99, 175
2
Elektronisk sökare..............................................26
3
Ögonsensor ..........................................................26
4
x (monitor)-knapp .......................................26
5
o (AE-L/AF-L)-knapp.......................... 66, 175
6
Fokuslägesväljare.......................................61, 67
7
b (e filminspelnings)-knapp.........25, 90
8
c (bildvisnings)-knapp ...............................27
15 som säljs separat).......................................... 208
9
s (informationsvisning)-knapp...........8
16 Stativgänga
Vridbar multiväljare
11 (multiväljare)*............................................54, 113
12 l (radera)-knapp.............................................. 28
13 d (meny)-knapp.............................113, 116
Lucka till batterifack/
14 minneskortsfack................................................. 16
Lock för strömkontakt (för nätadapter
17 Monitor............................................................... 8, 18
* I denna handbok indikeras åtgärden att trycka in den övre, undre, vänstra eller högra delen av
multiväljaren som H, I, J eller K.
4
Kamerans delar
Kamerahuset
Reglagens huvudfunktioner
Reglage
Huvudfunktion
För
fotografering
Välj ett fotograferingsläge (A31).
För
fotografering
Välj q (autofokus) eller r (manuell
fokusering).
För
fotografering
Lås exponering eller fokus.
För
fotografering
Flytta mot g (i) (telefoto) för att zooma in
närmare motivet och flytta mot f (h)
(vidvinkel) för att zooma ut och visa ett större
område.
Funktionsratt
Fokuslägesväljare
o (AE-L/AF-L)-knapp
Zoomreglage
p (Zoom med
snabbåterställning)-knapp
Sidozoomreglage
För visning
• Flytta mot g (i) för att zooma in på bilden och
flytta mot f (h) för att visa bilder som
miniatyrbilder eller kalendern.
• Justera volymen för filmvisning.
För
fotografering
Använd för att tillfälligt göra bildvinkeln bredare.
För
fotografering
Använd funktionen som tilldelats i Tilldela
sidozoomreglage.
• Zoom (standardinställning): Flytta mot
g (telefoto) för att zooma in närmare motivet,
och flytta mot f (vidvinkel) för att zooma ut
och visa ett större område.
• Manuell fokusering: När fokuslägesväljaren är
inställd på r, justera fokus manuellt.
5
Kamerans delar
Reglagens huvudfunktioner
Reglage
Huvudfunktion
För
fotografering
Avtryckare
För visning
För
fotografering
b (e filminspelning)knapp
Multiväljare
k (aktivera alternativ)knapp
För visning
När knappen trycks ner halvvägs: ställ in fokus
och exponering.
När knappen är helt nedtryckt: utlös slutaren.
Återgå till fotograferingsläge.
Starta och stoppa filminspelning.
Återgå till fotograferingsläge.
För
fotografering
• Medan fotograferingsskärmen visas:
visa följande inställningsskärmar genom att
trycka på:
- Upp (H): m (blixtläge)
- Vänster (J): n (självutlösare/
leendeutlösare)
- Ner (I): p (fokusläge)*
- Höger (K): o (exponeringskompensation)
• När fotograferingsläget är l, m eller u
(Manuell film): vrid på multiväljaren för att
ställa in bländarvärdet.
* Endast tillgängligt när fokuslägesväljaren är
inställd på q.
För visning
• Medan visningsskärmen visas: ändra den bild
som visas genom att trycka uppåt (H), åt
vänster (J), nedåt (I), åt höger (K), eller
genom att vrida på multiväljaren.
• Medan en inzoomad bild visas: flytta det
område som visas.
För inställning
• Välj ett alternativ med hjälp av HIJK eller
genom att rotera multiväljaren och bekräfta
därefter genom att trycka på k-knappen.
För visning
• Visa enskilda bilder från en sekvens i
helskärmsläge (A28).
• Bläddra en bild som tagits med Enkelt
panorama.
• Spela upp filmer.
• Växla från miniatyrbildsvisning eller zoomad
visning till helskärmsläge.
För inställning
Bekräfta det alternativ som du valt med
multiväljaren.
6
Kamerans delar
Reglagens huvudfunktioner
Reglage
Huvudfunktion
För
fotografering
Kommandoratt
För visning
För
fotografering
För
fotografering/
visning
Visa eller stäng menyn (A113).
För
fotografering
När fotograferingsläget är j, k, l, m eller M:
visa eller stäng inställningsmenyer såsom
Serietagning eller Vibrationsreducering.
För
fotografering/
visning
Växla mellan monitorn och sökaren (A26).
För
fotografering/
visning
Växla informationen som visas på skärmen.
För
fotografering
Visa bilder (A27).
w (funktion)-knapp
x (monitor)-knapp
s (informationsvisning)knapp
c (bildvisnings)-knapp
För visning
För
fotografering
l (radera)-knapp
Ändra förstoringsgraden för en zoomad bild.
• När fokuslägesväljaren är inställd på q: visa
den inställningsskärm som valts i Alternativ
för inställningsring (A119).*
• När fokuslägesväljaren är inställd på r:
justera fokus manuellt.
* Denna funktion är inte tillgänglig med vissa
fotograferingslägen.
Inställningsring
d (meny)-knapp
• När fotograferingsläget är j (A46):
ställ in flexibelt program.
• När fotograferingsläget är k, m (A46) eller
Manuell i u (Manuell film): ställ in
slutartiden.
För visning
• Om kameran är avstängd trycker och håller
du ned denna knapp för att starta kameran i
visningsläge (A27).
• Återgå till fotograferingsläge.
Radera den senast sparade bilden (A28).
Ta bort bilder (A28).
7
Kamerans delar
Reglagens huvudfunktioner
Monitorn/sökaren
Vilken information som visas på fotograferings- eller visningsskärmen ändras beroende på
kamerans inställningar och användning.
Växla informationen som visas på skärmen
(s-knappen)
Växla informationen som visas på skärmen
under fotografering och visning genom att
trycka på s (informationsvisning)-knappen.
För fotografering
1/250
F5.6
25m 0s
1400
1/250
F5.6
25m 0s
1400
Visa information*
Filmram*
Visa endast
Dölj information
kompositionsrutnät,
Visa filmens
histogram och
inspelningsområde i en
virtuell horisont*
ram.
* Kompositionsrutnät, histogram och virtuell horisont visas beroende på inställningarna i
Monitorinställningar (A167) i inställningsmenyn.
För visning
4/4
4/4
1/250
+1.0
0004. JPG
15/11/2018 15:30
Visa information
F 5.6
100
Kamerans delar
XXXXXXXXXXXXXXXXXX
ARTIST
XXXXXXXXXXXXXXXXXX
COPYRIGHT
XXXXXXXXXXXXXXXXXX
0004.JPG
15/11/2018 15:30
Bildkommentar
(A180), information
om upphovsrätt
(A181)
Information om
färgtonsnivåer
(förutom filmer)
Visa ett histogram,
färgtonsnivå och
fotograferingsinformation
(A13).
8
Monitorn/sökaren
COMMENT
Dölj information
För fotografering
3
7
2
1
28
27
4 AF
10
120
3200
26 25 24
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
3000mm
1/250
23
9
8
5 6
10
x1.2
F5.6
+1.0
+1.0
10m 0s
9999
16
17
18
19
13
12
15
11
14
22 21 20
Fotograferingsläge........................................... 31
16
17
18
19
Blixtläge................................................................... 55
Fokusläge........................................................61, 67
Zoomindikator.............................................62, 71
Fokusindikering.................................................. 24
Kompensation för blixtexponering..... 143
Exponeringskompensation-värde ..........69
Återstående filminspelningstid ........90, 91
Blixt klar-indikator .............................................55
Antal återstående exponeringar
Digital zoomnivå ............................................... 71
20 (stillbilder).................................................... 22, 122
Filmalternativ (filmer med normal
hastighet).............................................................150
21 något minneskort i kameran) ...... 166, 200
Filmalternativ (HS-filmer)............................151
22 Bländarvärde ........................................................46
23 Slutartid ...................................................................46
24 ISO-känslighet .................................................. 137
Slutaren aktiverad-ikon (när det inte sitter
Bildkvalitet...........................................................121
Bildstorlek ............................................................123
Indikator för anslutning av
Enkelt panorama ............................................... 41
25 laddningsnätadapter
Brusreduceringsfilter.....................................144
26 Indikator för batterinivå.................................22
Vindbrusreducering.......................................154
Autoexponering (AE)/Autofokus (AF)-
Vibrationsreducering-ikon.........................171
27 låsindikator (stillbild)............................. 66, 175
15 Exponeringsindikator ..................................... 48
28 ........................................................................... 71, 147
14 Elektronisk vibrationsred.-ikon................154
Brännvidd (i 35mm småbildsformat)
9
Kamerans delar
Monitorn/sökaren
45
47
46
2
±0.7
±0.3
±1.0
44
41
48
10
43
42
120
49
50
51
70mm
10
120
60
52
3
40
39
38
PRE
3200 1/250
37 36 35 34 33
29 Resmål-ikon........................................................164
30 ”Datum inte inställt”-indikator .....164, 199
31 Datumstämpel..................................................169
31
30 29
41 Serietagning-läge........................... 38, 40, 133
42 Motljus (HDR).......................................................37
Brusreduceringsserie/enkelbild
43 .............................................................................. 34, 36
Autoexponering (AE)/Autofokus (AF)32 låsindikator (film).....................................91, 175
44
45
46
47
48
49
33 Platsdata ...............................................................182
Indikator för
34 Wi-Fi-kommunikation ..................................162
Indikator för Bluetooth-
35 fjärrkontrollsanslutning ...............................215
Bluetooth-kommunikationsindikator
36 ....................................................................................162
37
38
39
40
32
F5.6
+1.0
+1.0
10m 0s
9999
Skapa timelapse-film.......................................96
Exponeringsgaffling..................................... 139
Utan stativ/med stativ............................35, 36
Visningshastighet..............................................98
Multiexp. Ljusare ................................................39
Effektgrupp (kreativt läge) ...........................44
Stillbildstagning (under
50 filminspelning) ....................................................93
Flygplansläge.....................................................161
51 Multiexponering ............................................. 145
Vitbalans ...............................................................129
Självutlösare-indikator....................................58
COOLPIX Picture Control............................124
52 Leendeutlösare ...................................................60
Aktiv D-Lighting...............................................144
Automatisk slutare............................................38
10
Kamerans delar
Monitorn/sökaren
1/250
F5.6
1/250
59
53
54
10m 0s
9999
F5.6
60
55 56 57 58
1/250
F5.6
10m 0s
9999
1/250
61
F5.6
25m 0s
9999
62
Fokusområde (målsöknings-AF)
57 Spot-mätningsområde ............................... 132
58 Centrumvägd-område................................ 132
59 Visa/dölj histogram ....................................... 167
53 ............................................................................63, 141
Fokusområde (mitten/manuellt)
54 ....................................................................33, 66, 140
Motivram (läge Måne eller
Fokusområde (ansiktsavkänning,
60 Fågelskådning, eller zoom med
Fokusområde (följ rörligt motiv)
61 Visa/dölj stödlinjer ......................................... 167
62 Virtuell horisont.................................... 167, 168
55 husdjursavkänning)...............38, 60, 64, 140
snabbåterställning) ..................................40, 72
56 .........................................................................141, 142
11
Kamerans delar
Monitorn/sökaren
För visning
1 2 3 456 7
8
9
10
Demoläge
12 13
24
23
22 21
20
11
14
15
16
17
19 18
1
Skydda-ikon ....................................................... 159
14 Filmalternativ.....................................................150
2
Sekvensvisning (när Alla bilder, en efter
en är valt) ............................................................ 160
15 Enkelt panorama-indikator..........................43
3
Mjuka hudtoner-ikon...................................... 85
17 Beskärningsikon .................................................88
4
Filtereffekter-ikon............................................... 86
5
D-Lighting-ikon ..................................................84
6
Snabbretuschering-ikon...............................84
7
Ikon för överföring av valda bilder ...... 157
8
Aktuellt bildnummer/
totalt antal bilder
9
Filmlängd eller förfluten uppspelningstid
16 Småbild-ikon ........................................................87
Enkelt panoramauppspelningsguide..........................................43
18 Guide för sekvensuppspelning.................82
Guide för filmuppspelning ..........................90
19 Tagningstidpunkt
20 Tagningsdatum
Indikator för anslutning av
21 laddningsnätadapter
10 Volymindikator....................................................99
Slutaren aktiverad-ikon (när inget
11 minneskort är isatt) ....................................... 166
22 Indikator för batterinivå .................................22
23 Filnummer och filtyp....................................207
24 Indikator för inspelade platsdata ..........182
12 Bildkvalitet .......................................................... 121
13 Bildstorlek............................................................ 123
12
Kamerans delar
Monitorn/sökaren
Informationsvisning för färgtonsnivåer
Du kan kontrollera om kontrastdetaljer förlorats i högdagrar och skuggor från histogrammet
som visas eller den blinkande indikatorn för varje färgtonsnivå. Dessa ger riktlinjer när du
justerar bildens ljushet med funktioner som exponeringskompensation.
4/4
14
13
12
11
10
1/250
F 5.6
1
2
3
4
5
6
100
+1.0
0004.JPG
15/11/2018 15:30
9
2
Histogram1
3
Färgtonsnivå2
4
ISO-känslighet .................................................. 137
5
COOLPIX Picture Control ........................... 124
6
Bildkvalitet/Bildstorlek.......................121, 123
7
Vitbalans............................................................... 129
7
8
Aktuellt bildnummer/
totalt antal bilder
1
8
Tagningstidpunkt ...................................19, 164
9
Tagningsdatum........................................19, 164
10 Filnummer och filtyp....................................207
11 Exponeringskompensation-värde...........69
12 Fotograferingsläge............................................31
13 Slutartid ...................................................................46
14 Bländarvärde.........................................................46
1
Ett histogram är ett diagram som visar fördelningen av toner i bilden. Den horisontella
axeln motsvarar pixlarnas ljushet, med mörka färgtoner till vänster och ljusa färgtoner till
höger. Den vertikala axeln visar antalet pixlar.
2
Färgtonsnivån indikerar ljusheten. När färgtonsnivån som ska kontrolleras väljs med
multiväljaren JK eller genom att multiväljaren vrids, blinkar det område av bilden som
motsvarar den valda färgtonsnivån.
13
Kamerans delar
Monitorn/sökaren
Komma igång
Fästa kameraremmen ...................................................................................................................15
Fästa objektivlocket och motljusskyddet ..............................................................................15
Sätta i batteriet och minneskortet ...........................................................................................16
Ladda batteriet................................................................................................................................17
Öppna monitorn.............................................................................................................................18
Kamerainställning ..........................................................................................................................19
14
Komma igång
Fästa kameraremmen
Montera remmen på den vänstra och högra sidan av kameran.
Fästa objektivlocket och motljusskyddet
• När du inte fotograferar, montera objektivlocket för att skydda objektivet.
• Motljusskyddet blockerar ljus som påverkar bilden negativt, och det hjälper också till att
skydda kameran. Använd inte motljusskyddet vid fotografering med blixt eller när AFhjälplampan behövs vid fotograferingen.
När motljusskyddet inte används
15
Komma igång
Fästa kameraremmen
Sätta i batteriet och minneskortet
Batterispärr
Minneskortsfack
• Kontrollera att batteriets plus- och minuspoler är vända åt rätt håll, för undan den orange
batterispärren (3) och skjut in batteriet helt (4).
• Skjut in minneskortet tills det klickar på plats (5).
• Var noga med att inte sätta i batteriet eller minneskortet upp och ned eller åt fel håll
eftersom det kan orsaka ett fel.
• När spärren för skrivskydd på minneskortet är i låst läge kan bilder inte tas eller raderas,
och kortet kan inte formateras.
B
Formatera ett minneskort
Första gången du sätter i ett minneskort som har använts i en annan enhet i denna kamera
ska du formatera det med den här kameran.
• Observera att formatering tar bort alla bilder och andra data på minneskortet
permanent. Var noga med att göra kopior av bilder som du vill behålla innan du formaterar
minneskortet.
• Sätt i minneskortet i kameran, tryck på d-knappen och välj Formatera minneskort i
inställningsmenyn (A113).
Ta bort batteriet eller minneskortet
Stäng av kameran och kontrollera att strömlampan och skärmen är avstängda, och öppna
därefter luckan till batterifacket/minneskortsfacket.
• Flytta batterispärren för att mata ut batteriet.
• Tryck försiktigt in minneskortet i kameran för att mata ut det en bit.
• Var försiktig när du hanterar kameran, batteriet och minneskortet omedelbart efter att du
har använt kameran, eftersom delarna kan vara varma.
16
Komma igång
Sätta i batteriet och minneskortet
Ladda batteriet
Laddningsnätadapter*
Eluttag
Strömlampa
(laddningslampa)
USB-kabel (medföljer)
* En resenätadapter är monterad beroende på inköpsland eller -region. Formen på
resenätadaptern varierar beroende på inköpsland och -region.
• Laddningen startar när kameran ansluts till ett eluttag med batteriet isatt, såsom visas på
illustrationen. Strömlampan (laddningslampan) blinkar långsamt när batteriet laddas.
• När laddningen är klar släcks strömlampan. Koppla bort laddningsnätadaptern från
eluttaget och koppla sedan bort USB-kabeln.
Laddningstiden är cirka 3 timmar för ett helt urladdat batteri.
• Om strömlampan blinkar snabbt kan batteriet inte laddas, möjligen på grund av en av
anledningarna som beskrivs nedan.
- Omgivningstemperaturen är inte lämplig för laddning.
- USB-kabeln eller laddningsnätadaptern är inte ordentligt ansluten.
- Batteriet är skadat.
17
Komma igång
Ladda batteriet
B
Om USB-kabeln
• Använd inte en annan USB-kabel än UC-E21. Om du använder en annan USB-kabel än UC-E21
kan det orsaka överhettning, brand eller elektriska stötar.
• Kontrollera kontakternas form och riktning och vinkla inte kontakterna när du ansluter eller
kopplar bort dem.
B
Om laddning av batteriet
• Kameran kan användas medan batteriet laddas, men laddningstiden blir längre. Strömlampan
(laddningslampan) stängs av när kameran används.
• Du får inte under några omständigheter använda en nätadapter av annat märke eller modell än
laddningsnätadaptern EH-73P och använd inte en USB-nätadapter som finns i handeln eller en
batteriladdare för en mobiltelefon. Om denna försiktighetsåtgärd ignoreras kan kameran
överhettas eller skadas.
Öppna monitorn
• Du kan justera monitorns riktning och vinkel. För normal fotografering fäller du in
monitorn mot kamerans baksida så att skärmen är vänd utåt (5).
• När du inte använder kameran eller bär den med dig så fäller du in monitorn med
skärmen vänd mot kamerahuset (1).
B
Om monitorn
• Monitorns justeringsområde kan vara begränsat när en kabel eller tillbehör är anslutna till
kameran.
• Använd inte för mycket kraft när du ändrar monitorns läge, och vrid långsamt inom monitorns
justeringsområde så att anslutningen inte skadas.
18
Komma igång
Öppna monitorn
Kamerainställning
1
Slå på kameran.
• Använd multiväljaren för att välja och justera inställningar.
Multiväljare
Strömbrytare
Upp
Vänster
k-knappen
(aktivera alternativ)
Höger
Ned
• En dialogruta för val av språk visas. Tryck på H eller
I på multiväljaren för att markera ett språk och tryck
på k för att välja.
• Språket kan ändras när som helst med alternativet
Språk/Language i inställningsmenyn (A113).
Språk/Language
Avbryt
2
Välj Ja och tryck på k.
Vill du välja tidszon och ställa in
datum och tid?
Ja
Nej
Avbryt
3
Markera din hemmatidszon och tryck på
k.
• För att slå på sommartid, tryck på H; W visas högst
upp på kartan. Tryck på I för att stänga av sommartid.
Åter
4
Tryck på H eller I för att välja ett datumformat och tryck på k.
19
Komma igång
Kamerainställning
5
Ange aktuellt datum och tid och tryck på
k.
• Tryck på J eller K för att markera poster och tryck på
H eller I för att ändra.
• Välj minutfältet och tryck på k för att bekräfta
inställningen.
Datum och tid
D
M
Å
h
m
01 01 2018 00 00
Ändra
6
När du uppmanas att göra det, tryck på H eller I för att markera Ja
och tryck på k.
• Kameran går till fotograferingsinformationen när inställningen är slutförd.
C
Återställa klockan
Alternativet Tidszon och datum i inställningsmenyn kan användas för att välja tidszon och ställa in
kameraklockan.
Sommartid kan slås på eller av i menyn Tidszon.
C
Använda SnapBridge-appen
När du upprättar en trådlös anslutning mellan kameran och en smart enhet med SnapBridgeappen kan du överföra bilder som tagits med kameran till den smarta enheten, eller fotografera
med fjärrstyrning. Se den medföljande ”SnapBridge Anslutnings guide” för information om
anslutningsproceduren.
20
Komma igång
Kamerainställning
Grundläggande fotografering och
visningsfunktioner
Ta bilder .............................................................................................................................................22
Visa bilder..........................................................................................................................................27
Ta bort bilder....................................................................................................................................28
21
Grundläggande fotografering och visningsfunktioner
Ta bilder
A (auto)-läge används här som ett exempel. Med A (auto)-läget kan du utföra allmän
fotografering under en mängd olika fotograferingsförhållanden.
1
Vrid funktionsratten till A.
Antal återstående
exponeringar
• Indikator för batterinivå
b: Batterinivån är hög.
B: Batterinivån är låg.
• Växla mellan informationen som visas på skärmen varje
gång genom att trycka på s (informationsvisning)knappen.
1/250
F5.6
25m 0s
1400
Indikator för batterinivå
2
Håll kameran stadigt.
• Håll fingrar och andra föremål borta från objektivet, blixten, AF-hjälplampan, mikrofonen
och högtalaren.
22
Grundläggande fotografering och visningsfunktioner
Ta bilder
3
Komponera bilden.
• Flytta zoomreglaget eller sidozoomreglaget för att ändra zoomobjektivets position.
• Om du förlorar motivet ur sikte med objektivet i telefotoposition, tryck på p (zoom med
snabbåterställning)-knappen för att tillfälligt vidga området så att du enklare kan få
motivet i bild igen.
Zooma ut
p-knapp
Zooma in
Zooma in
Zooma ut
C
Använda ett stativ
• Vi rekommenderar att du använder ett stativ för att stabilisera kameran i följande
situationer:
- Vid fotografering i svag belysning med blixtläget inställt på W (av)
- När zoomen är vid en telefotoposition
• När du använder ett stativ för att stabilisera kameran under fotografering ska du ställa in
Vibrationsreducering på Av i inställningsmenyn (A113) för att förhindra potentiella fel
som orsakas av denna funktion.
• Efter att du monterat kameran på ett stativ, se till att kameran inte faller när du zoomar
objektivet in eller ut. Rikta ett ben på stativet mot motivet, och de andra två mot dig på
samma avstånd.
• Kameran kan röra sig lite när den används, även om den sitter på ett stativ, vilket kan
påverka autofokus. Vänta några sekunder efter att du använt kameran, och tryck sedan
sakta på avtryckaren.
När zoomen är i
vidvinkelpositionen
När zoomen är i
telefotopositionen
23
Grundläggande fotografering och visningsfunktioner
Ta bilder
4
Tryck ned avtryckaren halvvägs.
• Att trycka ned avtryckaren ”halvvägs” betyder
att du trycker ned knappen tills du känner ett
lätt motstånd.
• När motivet är i fokus lyser fokusområdet eller
fokusindikeringen grönt.
• När du använder digital zoom fokuserar
kameran i bildrutans mitt och fokusområdet
visas inte.
• Om fokusområdet eller fokusindikeringen
blinkar kan kameran inte fokusera. Ändra
bildkompositionen och prova att trycka ned
avtryckaren halvvägs igen.
1/250
F 5.6
Fokusområde
5
B
Tryck ned avtryckaren så långt det går
utan att lyfta ditt finger.
Om att spara bilder eller filmer
Indikatorn som visar antalet återstående exponeringar eller indikatorn som visar återstående
inspelningstid blinkar medan bilder eller filmer sparas. Öppna inte luckan till batterifacket/
minneskortsfacket eller ta ur batteriet eller minneskortet medan en indikator blinkar. Om du
gör det kan det leda till dataförlust eller skador på kameran eller minneskortet.
C
Auto av-funktionen
• När inga åtgärder utförs under cirka en minut stängs skärmen av och kameran övergår till
vänteläge. Därefter börjar strömlampan att blinka. Kameran stängs av efter cirka tre minuter i
vänteläge.
• När kameran är i vänteläge kan du starta skärmen igen genom att utföra en funktion, t.ex. trycka
ned strömbrytaren eller avtryckaren.
24
Grundläggande fotografering och visningsfunktioner
Ta bilder
Använda den inbyggda blixten
Tryck på K (blixtuppfällning)-knappen för att fälla upp
den inbyggda blixten i situationer där en blixt behövs, t.ex.
på mörka platser eller vid fotografering av motiv i motljus.
• När du inte använder den inbyggda blixten, fäll ner den
genom att trycka försiktigt tills den klickar på plats.
Montera locket till tillbehörsskon BS-1 (säljs separat)
Spela in filmer
Visa fotograferingsskärmen och tryck på
b (e filminspelnings)-knappen för att börja spela in
en film.
• Tryck på b (e)-knappen igen för att avsluta
inspelningen. När du vrider funktionsratten till
u (Manuell film) kan du ställa in slutartid och
bländarvärde för filminspelning.
25
Grundläggande fotografering och visningsfunktioner
Ta bilder
Växla mellan monitorn och sökaren
Vi rekommenderar att du använder sökaren när starkt
ljus gör det svårt att se monitorn, till exempel utomhus i
solljus.
• När du för kamerans sökare nära ansiktet känner
ögonsensorn av detta och sökaren startas samtidigt
som monitorn stängs av (standardinställning).
• Du kan även trycka på x (monitor)-knappen för att
växla visningen mellan monitorn och sökaren.
Sökare
Dioptrijustering av sökaren
När det är svårt att se bilden i sökaren, justerar du genom
att vrida dioptrijusteringskontrollen medan du tittar
genom sökaren.
• Var försiktig så du inte kommer åt ditt öga med
fingertopparna eller naglarna.
Dioptrijusteringskontroll
26
Grundläggande fotografering och visningsfunktioner
Ta bilder
Visa bilder
1
Tryck på c (bildvisnings)-knappen för
att välja visningsläget.
• Om du trycker och håller ned c-knappen medan
kameran är avstängd, startas kameran i visningsläge.
2
Använd multiväljaren för att välja en bild
att visa.
Visa föregående bild
• Tryck och håll ned HIJK för att bläddra genom
bilderna snabbt.
• Du kan även välja bilder genom att vrida på
multiväljaren.
• Växla mellan informationen som visas på skärmen
varje gång genom att trycka på s
(informationsvisning)-knappen.
• Tryck på k-knappen om du vill spela upp en
inspelad film.
• Om du vill återgå till fotograferingsläget trycker du
på c-knappen eller på avtryckaren.
Visa efterföljande bild
• Flytta zoomreglaget mot g (i) i
helskärmsläge för att zooma in på bilden.
3.0
• Flytta zoomreglaget mot f (h) i
helskärmsläge för att växla till
miniatyrbildsvisning och visa flera bilder
på skärmen.
27
Grundläggande fotografering och visningsfunktioner
Visa bilder
1/20
Ta bort bilder
1
Tryck på l (radera)-knappen för att ta
bort den bild som visas på skärmen.
2
Använd multiväljaren HI för att välja
önskad raderingsmetod och tryck på
k-knappen.
Aktuell bild
• Tryck på d-knappen för att avsluta utan att radera.
Radera valda bilder
Radera
Alla bilder
3
Välj Ja och tryck på k-knappen.
• Raderade bilder kan inte återställas.
Radera 1 bild?
Ja
Nej
B
Om borttagning av bilder som samtidigt sparats i formaten RAW och JPEG
När du använder kameran för att ta bort bilder som sparats med RAW + Fine eller RAW + Normal
i inställningen Bildkvalitet (A116) raderas både RAW- och JPEG-bilden som sparats samtidigt.
Du kan inte enbart ta bort det ena formatet.
B
Ta bort bilder som tagits med serietagning (sekvens)
• Bilder som tas med serietagning sparas som en sekvens och
endast den första bilden i sekvensen (huvudbilden) visas i
visningsläget (standardinställning).
• Om du trycker på l-knappen medan huvudbilden för en
sekvens av bilder visas, tas alla bilder i sekvensen bort.
• Om du vill radera enskilda bilder i en sekvens ska du trycka
på k-knappen för att visa dem var för sig och trycka på
l-knappen.
C
4/8
0004.JPG
15/11/2018 15:30
Ta bort bilden som togs i fotograferingsläge
I fotograferingsläget trycker du på l-knappen för att ta bort den senaste bilden som sparades.
28
Grundläggande fotografering och visningsfunktioner
Ta bort bilder
Skärmen för val av bilder som ska raderas
1
Använd multiväljaren JK eller rotera den
för att välja den bild som du vill ta bort.
Radera valda bilder
• Flytta zoomreglaget (A2) mot g (i) för att växla till
helskärmsläge, eller f (h) för att växla till
miniatyrbildsvisning.
Åter
2
Använd HI för att välja ON eller OFF.
Radera valda bilder
• När ON väljs visas en ikon under den valda bilden.
Upprepa steg 1 och 2 för att välja ytterligare bilder.
Åter
3
Tryck på k-knappen för att bekräfta bildvalet.
• En bekräftelsedialogruta visas. Följ anvisningarna på skärmen.
29
Grundläggande fotografering och visningsfunktioner
Ta bort bilder
Fotograferingsfunktioner
Välja ett fotograferingsläge ........................................................................................................31
A (Auto)-läge..................................................................................................................................32
Motivtyp (fotografering efter fotograferingsförhållandena)..........................................33
Kreativt läge (använda effekter vid fotografering).............................................................44
j-, k-, l- och m-lägena (Ställa in exponeringen vid fotografering) ........................46
M (användarinställningar)-läge.................................................................................................52
Ställa in fotograferingsfunktioner med multiväljaren ......................................................54
Blixtläge .............................................................................................................................................55
Självutlösare .....................................................................................................................................58
Leendeutlösare (fotografera leende ansikten automatiskt) ...........................................60
Använda autofokus........................................................................................................................61
Använda manuell fokusering.....................................................................................................67
Exponeringskompensation (Justera ljushet)........................................................................69
Använda w (funktion)-knappen.............................................................................................70
Använda zoomen ...........................................................................................................................71
Standardinställningar (blixt, självutlösare och fokusläge)...............................................73
Funktioner som inte kan användas samtidigt vid fotografering ..................................75
30
Fotograferingsfunktioner
Välja ett fotograferingsläge
Rotera funktionsratten så att önskat fotograferingsläge befinner sig vid indikatormärket på
kamerahuset.
• A (Auto)-läge
Välj det här fotograferingsläget för allmän fotografering under en mängd olika
fotograferingsförhållanden.
• y, g och L (motiv)-lägen
När du väljer en motivtyp baserat på fotograferingsförhållandena kan du ta bilder med
lämpliga inställningar för dessa förhållanden.
- y: Tryck på d-knappen och välj ett motivläge. Om du använder Automatisk
motivtyp känner kameran automatiskt igen fotograferingsförhållandena när du
komponerar bilder, så att du kan ta bilder enligt förhållandena.
- g (måne): Använd detta läge när du fotograferar månen i en telefotoposition.
- L (fågelskådning): Använd detta läge när du fotograferar fåglar i en telefotoposition.
• p (Kreativt) läge
Använd effekter på bilder vid fotografering.
• j-, k-, l- och m-lägena
Med dessa lägen får du större kontroll över slutartid och bländarvärde.
• M (User settings)-läge
Inställningar som ofta används i lägena j, k, l och m kan sparas. Om du vill ta bilder
med de sparade inställningarna roterar du funktionsratten till M.
• u (Manuell film)-läge
Du kan spela in filmer med exponeringsläget inställt på bländarstyrd automatik eller
manuellt läge.
31
Fotograferingsfunktioner
Välja ett fotograferingsläge
A (Auto)-läge
Välj det här fotograferingsläget för allmän fotografering
under en mängd olika fotograferingsförhållanden.
• Kameran detekterar huvudmotivet och fokuserar på det
(målsöknings-AF). Om ett mänskligt ansikte detekteras
ställer kameran automatiskt in fokusprioritet på det.
• Se ”Använda autofokus” (A61) för mer information.
Funktioner som är tillgängliga i A (auto)-läge
•
•
•
•
•
•
Blixtläge (A55)
Självutlösare (A58)
Leendeutlösare (A60)
Fokusläge (A61)
Exponeringskompensation (A69)
Fotograferingsmeny (A121)
32
Fotograferingsfunktioner
A (Auto)-läge
Motivtyp (fotografering efter
fotograferingsförhållandena)
När du väljer en motivtyp baserat på fotograferingsförhållandena kan du ta bilder med
lämpliga inställningar för dessa förhållanden.
g Måne (A40)1, 2, 3, L Fågelskådning (A40)1
Rotera funktionsratten till g eller L och ta bilder.
y
Automatisk motivtyp
Porträtt
Landskap
Sport
Nattporträtt
Party/inomhus
Strand
Tryck på d-knappen för att visa motivtypsmenyn och välj en av följande motivtyper
med multiväljaren.
1
2
3
x
Automatisk motivtyp
(standardinställning) (A34)
b
c
k
Närbild (A36)
Porträtt
u
Mat (A37)
Landskap (A34)1, 2
m
Fyrverkeri (A37) 3
d
Sport (A34)1
o
Motljus (A37)1
s
Nattporträtt (A35)
p Enkelt panorama (A41)1
f
Party/inomhus (A35)1
O
Z
Strand1
O Mjuk1
z
Snö1
I
h
Solnedgång1, 2, 3
m Multiexp. Ljusare (A39)3
i
Skymning/gryning1, 2, 3
i
X
Nattlandskap (A36)1, 2
o Superlapse-film (A98)1
Husdjursporträtt (A38)
Selektiv färg (A38)1
Skapa timelapse-film (A96)3
Kameran fokuserar på området i mitten av bilden. Områdets position kan inte flyttas.
Kamerans fokus ställs in på oändlighet.
Användning av stativ rekommenderas (A23). Ställ in Vibrationsreducering (A171) på Av i
inställningsmenyn när du använder stativ för att stabilisera kameran under fotografering.
33
Fotograferingsfunktioner
Motivtyp (fotografering efter fotograferingsförhållandena)
Tips och anmärkningar om motivtyp
y M x Automatisk motivtyp
• När du riktar kameran mot motiv känner kameran automatiskt igen
fotograferingsförhållandena och justerar fotograferingsinställningarna därefter.
e
Porträtt (för att ta närbildsporträtt av en till två personer)
b
Porträtt (för tagning av porträttbilder av en stor grupp människor eller för bilder där
bakgrunden tar upp en stor del av bilden)
f
Landskap
p
Nattporträtt (för att ta närbildsporträtt av en till två personer)
q
Nattporträtt (för tagning av porträttbilder av en stor grupp människor eller för bilder där
bakgrunden tar upp en stor del av bilden)
r
Nattlandskap
i
Närbild
j
Motljus (för att ta bilder av motiv som inte innehåller människor)
d
Motljus (för att ta porträttbilder)
d
Övriga fotograferingsförhållanden
• Det kan hända att kameran inte väljer rätt inställningar under vissa fotograferingsförhållanden.
Välj i så fall ett annat fotograferingsläge (A31).
y M c Landskap
• På skärmen som visas när c Landskap är valt, välj Brusreduceringsserie eller Enkelbild.
• Brusreduceringsserie: Med detta kan du ta skarpa landskapsbilder med minsta möjliga brus.
- Tryck ned avtryckaren helt för att ta en serie bilder som kombineras till en enda bild och
sparas.
- När avtryckaren trycks ned helt ska du hålla kameran stilla tills en stillbild visas. När du har
tagit en bild ska du inte stänga av kameran innan skärmen växlar till fotograferingsskärmen.
- Bildvinkeln (dvs. området som är synligt i bilden) i den sparade bilden är smalare än vad som
visas på fotograferingsskärmen.
- Fotografering med serietagning kanske inte kan användas under vissa
fotograferingsförhållanden.
• Enkelbild (standardinställning): Sparar bilder med förstärkta konturer och kontrast.
- En bild tas när avtryckaren trycks ned helt.
y M d Sport
• Medan avtryckaren hålls ned helt tas bilder i serie.
• Kameran kan ta cirka 7 bilder kontinuerligt med en hastighet på cirka 7 bps.
• Bildfrekvensen vid serietagning kan bli långsam beroende på aktuell inställning för bildkvalitet
och bildstorlek, vilket minneskort som används eller fotograferingsförhållandena.
• Inställningarna för fokus, exponering och nyans för den andra bilden samt resten av bilderna
är desamma som fastställts för den första bilden.
34
Fotograferingsfunktioner
Motivtyp (fotografering efter fotograferingsförhållandena)
y M s Nattporträtt
• På skärmen som visas när s Nattporträtt är valt, välj u Utan stativ (standardinställning)
eller w Med stativ.
• En bild tas med lång slutartid. Jämfört med w Med stativ ställer kameran in en något kortare
slutartid när u Utan stativ väljs i enlighet med fotograferingsförhållandena för att förhindra
kameraskakning.
• När w Med stativ väljs inaktiveras vibrationsreducering oavsett inställningen för
Vibrationsreducering (A171) i inställningsmenyn. Se ”Använda ett stativ” (A23) när ett
stativ används.
• Fäll upp den inbyggda blixten innan du fotograferar.
y M f Party/inomhus
• Håll kameran stadigt för att undvika effekterna av kameraskakning. Ställ in
Vibrationsreducering (A171) på Av i inställningsmenyn när du använder stativ för att
stabilisera kameran under fotografering. Se ”Använda ett stativ” (A23) när ett stativ används.
35
Fotograferingsfunktioner
Motivtyp (fotografering efter fotograferingsförhållandena)
y M X Nattlandskap
• På skärmen som visas när X Nattlandskap är valt, välj u Utan stativ (standardinställning)
eller w Med stativ.
• u Utan stativ (standardinställning):
- Tryck ned avtryckaren helt för att ta en serie bilder som kombineras till en enda bild och
sparas.
- När avtryckaren trycks ned helt ska du hålla kameran stilla tills en stillbild visas. När du har
tagit en bild ska du inte stänga av kameran innan skärmen växlar till fotograferingsskärmen.
- Bildvinkeln (dvs. området som är synligt i bilden) i den sparade bilden är smalare än vad som
visas på fotograferingsskärmen.
- Fotografering med serietagning kanske inte kan användas under vissa
fotograferingsförhållanden.
• w Med stativ:
- En bild tas med lång slutartid när avtryckaren trycks ned hela vägen.
- Vibrationsreducering inaktiveras oavsett inställningen för Vibrationsreducering (A171) i
inställningsmenyn.
- Se ”Använda ett stativ” (A23) när ett stativ används.
y M k Närbild
Från skärmen som visas när k Närbild väljs, så väljer du Brusreduceringsserie eller
Enkelbild.
• Brusreduceringsserie: Med detta kan du ta en skarp bild med minsta möjliga brus.
- Tryck ned avtryckaren helt för att ta en serie bilder som kombineras till en enda bild och
sparas.
- När avtryckaren trycks ned helt ska du hålla kameran stilla tills en stillbild visas. När du har
tagit en bild ska du inte stänga av kameran innan skärmen växlar till fotograferingsskärmen.
- Om motivet rör sig eller om det uppstår avsevärd kameraskakning under serietagning kan
bilden bli förvrängd, överlappad eller suddig.
- Bildvinkeln (dvs. området som är synligt i bilden) i den sparade bilden är smalare än vad som
visas på fotograferingsskärmen.
- Fotografering med serietagning kanske inte kan användas under vissa
fotograferingsförhållanden.
• Enkelbild (standardinställning): Sparar bilder med förstärkta konturer och kontrast.
- En bild tas när avtryckaren trycks ned helt.
• Fokuslägesinställningen (A61) ändras till D (makronärbild) och kameran zoomar
automatiskt till den närmaste positionen vid vilken den kan fokusera.
• Du kan flytta fokusområdet. Tryck på k-knappen, använd multiväljaren HIJK eller vrid
den för att flytta fokusområdet och tryck på k-knappen för att aktivera inställningen.
36
Fotograferingsfunktioner
Motivtyp (fotografering efter fotograferingsförhållandena)
y M u Mat
• Fokuslägesinställningen (A61) ändras till
D (makronärbild) och kameran zoomar automatiskt till den
närmaste position vid vilken den kan fokusera.
• Du kan justera nyansen genom att använda
kommandoratten. Inställningen för nyans sparas i kamerans
minne även sedan kameran stängts av.
• Du kan flytta fokusområdet. Tryck på k-knappen, använd
multiväljaren HIJK eller vrid den för att flytta
fokusområdet och tryck på k-knappen för att aktivera
inställningen.
1/250
F5.6
25m 0s
1400
y M m Fyrverkeri
• Slutartiden är låst på cirka fyra sekunder.
• Exponeringskompensation kan inte användas (A69).
• Vi rekommenderar att manuell fokusering används (A67).
y M o Motljus
• På skärmen som visas när o Motljus är valt, välj På eller Av för att aktivera eller inaktivera
funktionen högt dynamiskt omfång (HDR) baserat på fotograferingsförhållandena.
• Av (standardinställning): Blixten avfyras för att förhindra att motivet döljs i skuggan. Ta bilder
med den inbyggda blixten uppfälld.
- Tryck ned avtryckaren helt för att ta en bild.
• På: Använd när du tar bilder med mycket ljusa och mörka områden i samma bild.
- När avtryckaren trycks ned helt tar kameran bilder med serietagning och sparar de följande
två bilderna.
- En icke-HDR-kompositbild
- En HDR-kompositbild i vilken förlusten av detaljer i högdagrar eller skuggor minimeras
- Om det bara finns tillräckligt med minne för att spara en enda bild så sparas enbart en bild
som bearbetats med D-Lighting (A84) vid fotograferingsögonblicket, i vilken mörka
områden på bilden korrigerats.
- När avtryckaren trycks ned helt ska du hålla kameran stilla tills en stillbild visas. När du har
tagit en bild ska du inte stänga av kameran innan skärmen växlar till fotograferingsskärmen.
- Bildvinkeln (dvs. området som är synligt i bilden) i den sparade bilden är smalare än vad som
visas på fotograferingsskärmen.
- Under vissa fotograferingsförhållanden kan mörka skuggor visas runt ljusa motiv och ljusa
områden kan visas runt mörka motiv.
B
Anmärkningar om HDR
Användning av stativ rekommenderas (A23). Ställ in Vibrationsreducering (A171) i
inställningsmenyn på Av när du använder ett stativ för att stabilisera kameran.
37
Fotograferingsfunktioner
Motivtyp (fotografering efter fotograferingsförhållandena)
y M O Husdjursporträtt
• Om kameran riktas mot en hund eller katt så detekterar kameran ansiktet och fokuserar på
detta. Som standard utlöses slutaren automatiskt när kameran detekterar ansiktet på en hund
eller en katt (automatisk slutare).
• På skärmen som visas när O Husdjursporträtt väljs, väljer du U Enbildstagning eller
V Serietagning.
- U Enbildstagning: När ansiktet på en hund eller katt detekteras tar kameran en bild.
- V Serietagning (standardinställning): När ansiktet på en hund eller katt detekteras tar
kameran tre bilder i serie.
B
Automatisk slutare
• Tryck på multiväljaren J (n) för att ändra Automatisk slutare-inställningen.
- Y: Kameran utlöser slutaren automatiskt när den detekterar ansiktet på en hund eller katt.
- OFF: Kameran utlöser inte slutaren automatiskt, även om ett ansikte på en hund eller katt
detekteras. Tryck ned avtryckaren. Kameran detekterar även människoansikten när OFF är valt.
• Automatisk slutare ställs in på OFF efter att fem serier tagits.
• Det går också att ta bilder genom att trycka på avtryckaren, oavsett Automatisk
slutare-inställningen.
B
Fokusområde
• När kameran detekterar ett ansikte visas ansiktet inuti en gul
ram. När kameran fokuserar på ett ansikte som visas inuti en
dubbelram (fokusområde) blir dubbelramen grön. Om
kameran inte detekterar några ansikten fokuserar den på
området i bildens mitt.
• Under vissa fotograferingsförhållanden detekteras inte
husdjursansiktet och andra motiv kan visas inom en ram.
1/250
F5.6
y M I Selektiv färg
• Behåller endast en vald färg i bilden och gör övriga färger svartvita.
• Rotera kommandoratten för att välja önskad färg och tryck
på k-knappen för att tillämpa färgen. Tryck på k-knappen
igen för att ändra valet av färg.
Spara
38
Fotograferingsfunktioner
Motivtyp (fotografering efter fotograferingsförhållandena)
25m 0s
1400
y M m Multiexp. Ljusare
• Kameran tar automatiskt bilder av rörliga motiv med jämna mellanrum, jämför varje bild och
sätter enbart samman de ljusa områdena. Alla bilder sparas sedan som en enda bild. Ljusstreck,
till exempel från körande bilar eller stjärnor som förflyttar sig, fångas på bild.
• På skärmen som visas när m Multiexp. Ljusare är valt, välj n Nattlandskap + ljusspår eller
W Stjärnspår.
Alternativ
n Nattlandskap +
ljusspår
W Stjärnspår
Beskrivning
Använd detta för att ta bilder av ljus
från körande bilar mot ett nattlandskap.
1m40s
• Du kan välja önskat intervall mellan
bilderna med kommandoratten. Det
angivna intervallet blir slutartiden.
Kameran slutar automatiskt att
fotografera när 50 bilder har tagits.
• En sammansatt bild med spår som
överlappar från
fotograferingsstarten sparas
automatiskt efter var 10:e bild.
• Kameran fokuserar på området i mitten av bilden.
2”
F5.6
25m 0s
1400
Använd detta för att ta bilder av stjärnornas förflyttningar.
• Bilder som tas med en slutartid på 25 sekunder, med ett intervall på cirka
5 sekunder mellan bilderna. Kameran slutar automatiskt att fotografera
när 300 bilder har tagits.
• En sammansatt bild med spår som överlappar från fotograferingsstarten
sparas automatiskt efter var 30:e bild.
• Skärmen kan släckas under fotograferingsintervallet. Strömlampan lyser medan skärmen är
avstängd.
• Den automatiska avstängningsfunktionen är inaktiverad under fotografering (A176).
• Om du vill avbryta fotograferingen innan den avslutas automatiskt trycker du på k-knappen.
• När du har fått önskat ljusspår avslutar du fotograferingen. Om du avslutar fotograferingen kan
detaljerna i de sammansatta områdena förloras.
• Om du fotograferar motiv som befinner sig långt bort, till exempel flygplan eller fyrverkerier,
rekommenderar vi att du ställer in fokusläget (A61) på B (oändlighet) eller använder manuell
fokusering (A67).
• När du fotograferar stjärnor rekommenderar vi att du använder manuell fokusering.
• Exponeringskompensation kan inte användas (A69).
B
Anmärkningar om Multiexp. Ljusare
• Rotera inte funktionsratten och sätt inte i ett nytt minneskort förrän fotograferingen har avslutats.
• Använd batterier med tillräcklig laddning så att kameran inte stängs av under fotograferingen.
39
Fotograferingsfunktioner
Motivtyp (fotografering efter fotograferingsförhållandena)
C
Återstående tid
På skärmen kan du se hur lång tid som återstår innan
fotograferingen avslutas automatiskt.
Avsluta inspelning
g Måne
• Motivramen visas i vidvinkelzoompositionen för att indikera en bildvinkel motsvarande den för
ett objektiv på 1000 mm (i 35mm småbildsformat) (standardinställning). När du ramar in
månen i motivramen och trycker på k-knappen zoomar kameran in så att området i
motivramen tar upp hela bildvinkeln (brännvidden). Du kan ändra bildvinkeln för motivramen
genom att trycka på d-knappen och välja Val av brännvidd i Måne-menyn.
• Du kan justera nyansen genom att använda kommandoratten. Inställningen för nyans sparas i
kamerans minne även sedan kameran stängts av.
• Justera ljusheten med exponeringskompensation (A69) i enlighet med
fotograferingsförhållanden, till exempel månens ljusstyrka eller andra förhållanden.
• Självutlösarens standardinställning (A58) är n3s (3 sekunder). För att ändra inställningen,
tryck på multiväljaren J (n).
L Fågelskådning
• Motivramen visas i vidvinkelzoompositionen för att indikera en bildvinkel motsvarande den för
ett objektiv på 500 mm (i 35mm småbildsformat) (standardinställning). När du ramar in en
fågel i motivramen och trycker på k-knappen zoomar kameran in så att området i
motivramen tar upp hela bildvinkeln (brännvidden). Du kan ändra bildvinkeln för motivramen
genom att trycka på d-knappen och välja Val av brännvidd i Fågelskådning-menyn.
• För att fotografera kontinuerligt, tryck på d-knappen och välj Serietagning i
Fågelskådning-menyn.
- U Enbildstagning (standardinställning): En bild tas varje gång avtryckaren trycks in.
- V Serietagning: Medan avtryckaren hålls ned helt tas bilder kontinuerligt.
Kameran kan ta cirka 7 bilder kontinuerligt med en hastighet på cirka 7 bps.
40
Fotograferingsfunktioner
Motivtyp (fotografering efter fotograferingsförhållandena)
Fotografera med enkelt panorama
Rotera funktionsratten till y M d-knappen M p Enkelt panorama M
k-knappen
1
Välj W Normal (180°) eller X Bred
(360°) som fotograferingsområde och
tryck på k-knappen.
Enkelt panorama
Normal (180°)
Bred (360°)
2
Komponera den första kanten av
panoramabilden och tryck ned
avtryckaren halvvägs för att fokusera.
• Zoompositionen är låst på vidvinkel.
• Kameran fokuserar i mitten av bilden.
1/250
3
F5.6
Tryck ned avtryckaren helt och ta därefter
bort fingret från avtryckaren.
• KLJI visas för att indikera riktningen för kamerans
rörelse.
4
Flytta kameran i en av fyra riktningar tills
guideindikatorn når slutet.
• När kameran detekterar i vilken riktning den rör sig,
börjar fotograferingen.
• Fotograferingen avbryts när kameran spelat in det
specificerade fotograferingsområdet.
• Fokus och exponering är låsta tills fotograferingen
avslutas.
41
Fotograferingsfunktioner
Motivtyp (fotografering efter fotograferingsförhållandena)
Guide
25m 0s
1400
Exempel på kamerarörelse
• Använd din kropp som rotationsaxel och flytta kameran
långsamt i en båge, i markeringens riktning (KLJI).
• Fotograferingen stoppas om guiden inte når kanten inom
cirka 15 sekunder (när W Normal (180°) är valt) eller inom
ungefär 30 sekunder (när X Bred (360°) är valt) efter att
fotograferingen startats.
B
Om fotografering med enkelt panorama
• Bildområdet som syns i den sparade bilden blir smalare än det som syns på skärmen när bilden
tas.
• Om kameran flyttas för snabbt eller skakar för mycket, eller om motivet är för enhetligt (t.ex.
väggar eller mörker), kan ett fel inträffa.
• Om fotograferingen stoppas innan kameran når halvvägs i panoramaområdet sparas ingen
panoramabild.
• Om mer än halva panoramaområdet har fotograferats men fotograferingen avslutas innan
kanten på området nås, sparas det område som inte fotograferats som grått och visas i grått.
C
Bildstorlek för enkelt panorama
Det finns fyra olika bildstorlekar (i pixlar) som beskrivs nedan.
När W Normal (180°) är inställt
4800
920
1536
När X Bred (360°) är inställt
9600
920
1536
42
Fotograferingsfunktioner
Motivtyp (fotografering efter fotograferingsförhållandena)
Visa enkelt panorama
Växla till visningsläge (A27), visa en bild som tagits med
hjälp av enkelt panorama i helskärmsläge, och tryck
därefter på k-knappen för att bläddra bilden i den riktning
som användes vid fotograferingen.
• Rotera multiväljaren för att bläddra framåt eller tillbaka
under visningen.
4/4
0004.JPG
15/11/2018 15:30
Visningsreglage visas på skärmen under visningen.
Använd multiväljaren JK för att välja ett reglage och tryck
därefter på k-knappen för att utföra funktionerna nedan.
Funktion
Ikon
Beskrivning
Spola
tillbaka
A
Håll k-knappen intryckt för att bläddra tillbaka under visningen.*
Framåt
B
Håll k-knappen intryckt för att bläddra framåt under visningen.*
Pausa uppspelning. Funktionerna som listas nedan kan utföras i
pausläge.
Pausa
Avsluta
E
G
C
Bläddra ett steg till vänster. Håll k-knappen intryckt för att
bläddra kontinuerligt.*
D
Bläddra ett steg till höger. Håll k-knappen intryckt för att bläddra
kontinuerligt.*
F
Återuppta automatisk rullning.
Återgå till helskärmsläge.
* Dessa funktioner kan också utföras genom att vrida på multiväljaren.
B
Om bilder tagna med enkelt panorama
• Bilderna kan inte redigeras på denna kamera.
• Denna kamera kanske inte kan bläddra visningen av, eller zooma in på, enkelt panorama-bilder
som tagits med en digitalkamera av annat märke eller annan modell.
B
Om utskrift av panoramabilder
Hela bilden kanske inte kan skrivas ut beroende på skrivarens inställningar. Med vissa skrivare
kanske det inte går att skriva ut alls.
43
Fotograferingsfunktioner
Motivtyp (fotografering efter fotograferingsförhållandena)
Kreativt läge (använda effekter vid
fotografering)
Använd effekter på bilder vid fotografering.
• Fem effektgrupper finns tillgängliga: Ljus
(standardinställning), Djup, Minne, Klassisk och
Svartvitt.
1
Tryck på k-knappen.
• Skärmen för val av effekter visas.
2
Välj en effekt med multiväljaren J K.
Effektgrupp
• Du kan ändra effektgrupp genom att rotera
kommandoratten.
• Tryck på H för att avsluta utan att spara urvalet.
Ljus
Dröm
Åter
Justera
Välj
Effekter
3
Tryck på I för att justera effekten.
Ljus
• Tryck på k-knappen för att gå vidare till steg 6 om du
inte vill justera effekten.
Pop
Åter
44
Fotograferingsfunktioner
Kreativt läge (använda effekter vid fotografering)
Justera
Välj
4
Markera önskat alternativ med J K och
tryck sedan på I-knappen.
• Välj Mängd, Exponeringskompensation, Kontrast,
Nyans, Mättnad, Filter eller Ljushet längs kanter
och hörn. Vilka alternativ som kan väljas varierar
beroende på gruppen.
Mängd
Åter
5
Återställ
Justera
Justera effektnivån med J K och tryck
sedan på k-knappen.
Mängd
70
Åter
6
Välj
Tryck ned avtryckaren eller b (e filminspelnings)-knappen för att
spela in.
• När kameran detekterar huvudmotivet fokuserar den på motivet (A63).
C
Välja en effektgrupp och effekt
Du kan även välja en effektgrupp och effekt genom att trycka på d-knappen när skärmen i steg
1 visas.
Tillgängliga funktioner i kreativt läge
•
•
•
•
•
Blixtläge (A55)
Självutlösare (A58)
Fokusläge (A61)
Exponeringskompensation (A69)
Fotograferingsmeny (A121)
45
Fotograferingsfunktioner
Kreativt läge (använda effekter vid fotografering)
j-, k-, l- och m-lägena (Ställa in exponeringen
vid fotografering)
I lägena j, k, l och m kan du ställa in exponeringen
(kombination av slutartid och bländarvärde) enligt
fotograferingsförhållandena. Du kan också få större kontroll
när du tar bilder genom att ställa in alternativen på
fotograferingsmenyn (A116).
Fotograferingsläge
Beskrivning
j
Programautomatik
Du kan låta kameran justera slutartiden och bländarvärdet.
• Du kan ändra kombinationen av slutartid och bländarvärde
genom att rotera kommandoratten (flexibelt program). När det
flexibla programmet är aktiverat visas A (symbolen för flexibelt
program) uppe till vänster på skärmen.
• Om du vill avbryta det flexibla programmet roterar du
kommandoratten i motsatt riktning till när du ställde in den tills
A inte längre visas, ändrar fotograferingsläget eller stänger av
kameran.
k
Slutarstyrd
automatik
Rotera kommandoratten för att ställa in slutartiden. Kameran
fastställer automatiskt bländarvärdet.
l
Bländarstyrd autom.
Rotera multiväljaren för att ställa in bländarvärdet. Kameran
fastställer automatiskt slutartiden.
Manuell
Ställ in både slutartid och bländarvärde. Rotera kommandoratten
för att ställa in slutartiden. Rotera multiväljaren för att ställa in
bländarvärdet.
• Du kan använda inställningen Bulb eller Time för att ta bilder
med långtidsexponering.
m
• Allokeringen av reglagen för inställning av exponering kan ändras med Växla Av/Tvfunktion i inställningsmenyn (A113).
Det flexibla programmet är aktiverat.
Kommandoratt
Multiväljare
1/250
F5.6
25m 0s
1400
Bländarvärde
Slutartid
46
Fotograferingsfunktioner
j-, k-, l- och m-lägena (Ställa in exponeringen vid fotografering)
Tips vid inställning av exponering
Känslan av dynamik och mängden bakgrundsoskärpa i motiv varierar beroende på
kombinationen av slutartid och bländarvärde även om exponeringen är densamma.
Slutartidens effekt
Med kort slutartid kan du göra så att ett snabbrörligt motiv verkar stillastående, och med
lång slutartid kan du betona rörelsen hos ett rörligt motiv.
Kortare
1/1000 sek.
Längre
1/30 sek.
Bländarvärdets effekt
Med kameran kan du placera motivet, förgrunden eller bakgrunden i fokus eller avsiktligt
göra bakgrunden oskarp.
Stort bländarvärde
(mindre bländare)
f/8
Litet bländarvärde
(större bländare)
f/2.8
C
Slutartid och bländarvärde
• Kontrollintervallet för slutartiden varierar beroende på zoompositionen, bländarvärdet eller
inställningen för ISO-känslighet.
• Bländarvärdet för denna kamera ändras även beroende på zoompositionen.
• När du zoomar efter att exponering har ställts in kan exponeringskombinationerna eller
bländarvärdet ändras.
• Stora bländare (uttrycks genom låga bländarvärden) släpper in mer ljus i kameran och små
bländare (höga bländarvärden) släpper in mindre ljus. Det lägsta bländarvärdet representerar den
största bländaren och det högsta bländarvärdet representerar den minsta bländaren.
47
Fotograferingsfunktioner
j-, k-, l- och m-lägena (Ställa in exponeringen vid fotografering)
• Ju närmare objektivet telefotozoompositionen är, desto mindre blir bländarintervallet.
Bländarvärdet är låst på f/8.0 när zoomen är i en telefotoposition bortom motsvarande brännvidd
för ett 2800 mm-objektiv (i 35mm småbildsformat).
C
Ställa in exponering vid filminspelning
När filmer spelas in i j, k, l, m eller M används inte den slutartid och bländarvärde som du ställt
in. När funktionsratten vrids till u (Manuell film) kan du ställa in exponeringen för filminspelning.
B
Om inställning av exponering
Om motivet är för mörkt eller ljust går det eventuellt inte att få rätt exponering. I sådana fall blinkar
indikatorn för slutartid eller indikatorn för bländarvärde när avtryckaren trycks ned halvvägs
(förutom när m-läget används). Ändra slutartidsinställningen eller bländarvärdet.
Exponeringsindikator (i m-läge)
Avvikelsen mellan det justerade exponeringsvärdet och
det optimala exponeringsvärdet som mäts av kameran
visas i exponeringsindikatorn på skärmen. Avvikelsens
storlek i exponeringsindikatorn anges i EV (–3 till +3 EV i
steg om 1/3 EV).
1/250
F5.6
25m 0s
1400
Exponeringsindikator
B
Om ISO-känslighet
När ISO-känslighet (A116) är inställt på Auto (standardinställning) eller Auto in. fast interv.,
låses ISO-känsligheten i m-läge på ISO 100.
Funktioner som kan användas i lägena j, k, l och m
•
•
•
•
•
•
•
Blixtläge (A54)
Självutlösare (A54)
Leendeutlösare (A54)
Fokusläge (A54)
Exponeringskompensation (A54)
Fotograferingsmeny (A116)
Funktioner som kan ställas in med w (funktion)-knappen (A114)
C
Fokusområde
Fokusområdet för autofokus varierar beroende på inställningen för AF-områdesläge (A116) i
fotograferingsmenyn. När Målsöknings-AF ställs in (standardinställning) detekterar kameran
huvudmotivet och fokuserar på det. Om ett mänskligt ansikte detekteras ställer kameran
automatiskt in fokusprioritet på det.
48
Fotograferingsfunktioner
j-, k-, l- och m-lägena (Ställa in exponeringen vid fotografering)
Kontrollintervallet för slutartiden (lägena j, k, l och m)
Kontrollintervallet för slutartiden varierar beroende på zoompositionen, bländarvärdet eller
inställningen för ISO-känslighet. Kontrollintervallet ändras dessutom i följande
serietagningsinställningar.
Inställning
ISO-känslighet
(A137)1
Serietagning (A133)
1
2
3
4
5
Kontrollintervall
Auto2,
Auto in. fast interv.2
1/40003, 4–1 sek. (lägena j, k och l)
1/40003, 4–30 sek. (läge m)5
ISO 100
1/40003, 4–8 sek. (lägena j, k och l)
1/40003, 4–30 sek. (läge m)5
ISO 200
1/40003, 4–4 sek. (lägena j, k och l)
1/40003, 4–8 sek. (läge m)
ISO 400
1/40003, 4–4 sek.
ISO 800
1/40003, 4–2 sek.
ISO 1 600
1/40003, 4–1 sek.
ISO 3 200
1/40003, 4–1/2 sek.
ISO 6 400
1/40003, 4–1/2 sek.
Serietagning H,
Serietagning L
1/40003, 4–1/30 sek.
Förfotominne, Serietag.
H: 120 bild./sek.
1/4000–1/125 sek.
Serietag. H: 60 bild./sek.
1/4000–1/60 sek.
Intervalltimertagning
Samma som när Enbildstagning ställs in
ISO-känslighetsinställningen begränsas beroende på serietagningsinställningen (A76).
I läge m låses ISO-känsligheten på ISO 100.
Kortaste slutartid när bländarvärdet är inställt på det största värdet (den minsta bländaren) vid
största vidvinkelzoomposition. Ju närmare zoompositionen telefoto är eller ju lägre bländartalet
(större bländare) är, desto långsammaste är kortaste slutartid. Den kortaste slutartiden är till
exempel 1/2500 sekunder när bländarvärdet är inställt på det största värdet (minsta bländaren)
vid största telefotozoompositionen.
Exponeringen kan variera när samma motiv fotograferas flera gånger med en kortare slutartid än
1/2000 sekunder.
Inställningarna Bulb och Time (A50) är tillgängliga.
49
Fotograferingsfunktioner
j-, k-, l- och m-lägena (Ställa in exponeringen vid fotografering)
Fotografera med inställningen Bulb eller Time (I läge m)
Använd inställningen Bulb eller Time för att ta bilder med långtidsexponering, t.ex. när du tar
bilder av fyrverkerier, nattlandskap, natthimlen eller ljus från bilar. Den maximala
exponeringstiden för både inställningen Bulb och Time är 60 sekunder.
Bulb
Slutaren förblir öppen medan avtryckaren trycks in, och stängs när
knappen släpps.
Time
Slutaren öppnas när avtryckaren trycks ned hela vägen, och stängs när
knappen trycks ner hela vägen igen.
• Du kan använda avtryckaren på fjärrkontrollen ML-L7 (säljs separat) för
att fotografera med inställningen Time.
1
Stabilisera kameran med ett verktyg såsom ett stativ.
• Välj Av för Vibrationsreducering (A171) i inställningsmenyn.
• Se ”Använda ett stativ” (A23) när ett stativ används.
2
Vrid funktionsratten till m.
• Ställ in ISO-känslighet på Auto, Auto inom fast intervall eller 100.
• Ställ in Serietagning (A133) på Enbildstagning.
3
Vrid kommandoratten till en längre
slutartid tills indikatorn för slutartid visar
Bulb eller Time.
Time
Bulb
Bulb
4
15”
F5.6
25m 0s
1400
Tryck på avtryckaren efter att fokus ställts
in.
• Bulb: Håll ner avtryckaren tills önskad exponeringstid
har gått.
• Time: Tryck ner avtryckaren hela vägen igen när önskad
exponeringstid har gått.
• När exponeringstiden når 60 sekunder stängs slutaren automatiskt och fotograferingen
avslutas.
B
Anmärkningar om att fotografera med inställningen Bulb eller Time
Inställningen Bulb eller Time kan inte användas när en annan inställning än Enbildstagning har
valts för Serietagning (A133).
50
Fotograferingsfunktioner
j-, k-, l- och m-lägena (Ställa in exponeringen vid fotografering)
C
Långtidsexponeringar
• Det kan ta längre tid för kameran att spara bilder om en lång slutartid används under
fotograferingen.
• Vi rekommenderar att ett tillräckligt laddat batteri eller en nätadapter EH-5b/EH-5c och en
strömkontakt EP-5C (båda säljs separat) (A208) används för att förhindra att kameran stängs av
oväntat.
51
Fotograferingsfunktioner
j-, k-, l- och m-lägena (Ställa in exponeringen vid fotografering)
M (användarinställningar)-läge
Inställningskombinationer som ofta används vid fotografering med j (programautomatik),
k (slutartidsstyrd automatik), l (bländarstyrd automatik) eller m (manuell) kan sparas i M.
Vrid funktionsratten till M för att hämta inställningarna som
sparats i Spara user settings.
• Komponera bilden och fotografera med dessa
inställningar, eller ändra inställningarna efter behov.
Följande inställningar kan sparas.
Allmänna inställningar
• Fotograferingslägena j, k, l och
m (A46)
• Zoomposition (A71)
• Blixtläge (A55)
• Självutlösare (A58)
• Fokusläge (A61)
• Exponeringskompensation (A69)
• Fn-knapp (A70)
Manuella fokusinställningar
• Avstånd till ett motiv, förstoringsgrad
och konturförstärkningsnivå (A67)
Visningsinställningar
• Monitor och sökardisplay (A26)
• Information som visas (A8)
Fotograferingsmeny
• Bildkvalitet (A121)
• Bildstorlek (A123)
• Picture Control (A124)
• Egen Picture Control (A128)
• Vitbalans (A129)
• Mätning (A132)
• Serietagning (A133)
• ISO-känslighet (A137)
• Exponeringsgaffling (A139)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Inställningsmeny
• Monitorinställningar (A167)
52
Fotograferingsfunktioner
M (användarinställningar)-läge
AF-områdesläge (A140)
Autofokusläge (A143)
Blixtexp.komp. (A143)
Brusreduceringsfilter (A144)
Aktiv D-Lighting (A144)
Multiexponering (A145)
Zoomminne (A147)
Zoomposition vid start (A148)
Förhandsgransk. M-exp. (A148)
Spara inställningar i M-läge (Spara
användarinställningar)
Inställningar som ofta används i lägena j, k, l och m kan sparas. Vid inköpstillfället sparas
standardinställningarna för j-läget.
1
Rotera funktionsratten till j, k, l, m eller M.
• Om du vill ändra fotograferingsläget väljer du j, k, l eller m.
• Om du inte vill ändra det sparade fotograferingsläget väljer du M.
2
Ändra till en kombination av fotograferingsinställningar som
används ofta.
• Mer information om inställningar finns i A52.
• Inställningarna för det flexibla programmet (vid inställning j), slutartiden (vid inställning
k eller m) eller bländarvärdet (vid inställning l eller m) sparas också.
• Fokusområdet som väljs med inställningen Manuellt (spot), Manuellt (normalt) eller
Manuellt (brett) i AF-områdesläge sparas också.
3
Tryck på d (meny)-knappen för att visa
fotograferingsmenyn.
4
Använd multiväljaren HI för att välja
Spara user settings och tryck på kknappen.
Brusreduceringsfilter
• De tidigare inställningarna skrivs över av de aktuella
inställningarna som M-läge.
Spara user settings
Aktiv D-Lighting
Multiexponering
Återställ user settings
Zoomminne
Återställa M (användarinställningar)-läget
Om Återställ user settings väljs i fotograferingsmenyn återställs inställningarna som
sparas i användarinställningarna till standardvärdena.
B
Om klockbatteriet
Om det interna klockbatteriet laddas ur så återställs inställningarna som sparats i M. Du
rekommenderas att skriva ned alla viktiga inställningar.
53
Fotograferingsfunktioner
M (användarinställningar)-läge
Ställa in fotograferingsfunktioner med
multiväljaren
När fotograferingsskärmen visas, tryck på multiväljaren H (m) J (n) I (p) K (o) för att
ställa in funktionerna som beskrivs nedan.
• m Blixtläge
Blixtläget kan ställas in i enlighet med fotograferingsförhållandena.
• n Självutlösare/Leendeutlösare
Slutaren utlöses när den specificerade tiden gått ut efter att du trycker på avtryckaren.
Om leendeutlösaren är inställd utlöser kameran slutaren automatiskt när ett leende
ansikte detekteras.
• p Fokusläge
Du kan specificera A (autofokus), D (makronärbild) eller B (oändlighet) i enlighet med
avståndet till motivet (när fokuslägesväljaren är inställd på q (autofokus)).
• o Exponeringskompensation
Du kan justera bildens övergripande ljushet.
Funktionerna som kan ställas in varierar beroende på fotograferingsläget.
54
Fotograferingsfunktioner
Ställa in fotograferingsfunktioner med multiväljaren
Blixtläge
Blixtläget kan ställas in i enlighet med fotograferingsförhållandena.
1
Tryck på K (blixtuppfällning)-knappen
för att fälla upp den inbyggda blixten.
• När den inbyggda blixten är nedfälld kan blixten inte
användas och S visas.
• Se till att den inbyggda blixten är nedfälld när en
Speedlight används.
• Se ”Speedlights (externa blixtenheter)” (A210) för
mer information.
2
Tryck på multiväljaren H (m).
3
Välj önskat blixtläge (A56) och tryck
på k-knappen.
Auto
• Om inställningen inte aktiveras när du trycker på
k-knappen så avbryts det aktuella valet.
B
Blixt klar-indikator
q blinkar medan den inbyggda blixten laddas. Kameran kan
inte ta bilder.
Om laddningen är klar lyser q stabilt när du trycker ned
avtryckaren halvvägs.
1/250
F5.6
25m 0s
1400
Blixt klar-indikator
55
Fotograferingsfunktioner
Blixtläge
Tillgängliga blixtlägen
U
Auto
Blixten avfyras när det behövs, t.ex. vid svag belysning.
• Blixtlägesindikatorn visas enbart direkt efter inställningen på fotograferingsskärmen.
Auto med röda ögon-reducer./Röda ögon-reducering
V
Reducera röda ögon som orsakats av blixten i porträtt (A57).
• Blixten avfyras närhelst en bild tas om Röda ögon-reducering har valts.
Upplättningsblixt/Standardblixt
X
Blixten avfyras närhelst en bild tas.
Y
Långsam synk
Lämplig för kvälls- och nattporträtt som inkluderar bakgrundslandskap.
Upplättningsblixt avfyras för att belysa huvudmotivet; långa slutartider används för att
fotografera bakgrunden på natten eller under svag belysning.
Z
Synk på bakre ridå
Upplättningsblixten avfyras precis innan slutaren stängs, vilket skapar en effekt av
ljusstrimmor som följer motiv i rörelse.
B
Om fotografering med blixten
Området runt bilden kan bli mörkt beroende på avståndet till motivet när du använder blixten i
vidvinkelzoompositionen.
Detta kan förbättras genom att föra zoomreglaget något mot telefotopositionen.
56
Fotograferingsfunktioner
Blixtläge
C
Inställning av blixtläge
Vilka blixtlägen som är tillgängliga varierar beroende på fotograferingsläget.
Blixtläge
U Auto
V
Auto med röda ögonreducer.
Röda ögon-reducering
X
1
2
Upplättningsblixt
Standardblixt
A1
y,
g, L
p
j1
k1
l1
m1
w
w
–
–
–
–
w
w
–
–
–
–
w
w
w
w
–
–
–
–
w
w
w
w
–
2
w
–
–
w
–
Y Långsam synk
w
w
w
–
w
–
Z
w
w
w
w
w
w
Synk på bakre ridå
Vid fotografering med V (automatisk, med röda ögon-reducering) i A (auto)-läge och vid
fotograferingslägena j, k, l eller m sparas den använda inställningen i kameraminnet även
sedan kameran stängts av.
Tillgängligheten är beroende av inställningen. Se ”Standardinställningar (blixt, självutlösare och
fokusläge)” (A73) för mer information.
C
Automatisk, med röda ögon-reducering/röda ögon-reducering
Lampan för röda ögon-reducering lyser före huvudblixten för att minska effekten av röda ögon.
Observera följande vid fotografering:
• Eftersom lampan för röda ögon-reducering lyser, tar det längre tid än vanligt innan slutaren
utlöses när du har tryckt på avtryckaren.
• Röda ögon-reducering ger eventuellt inte önskat resultat i vissa lägen.
C
Använda en Speedlight (extern blixt)
• Den inbyggda blixten avfyras inte när en Speedlight är monterad. Se till att den inbyggda blixten
är nedfälld.
• Stäng av kameran när du monterar och tar bort en Speedlight.
• Namnen på lägen och funktioner för Speedlights kan skilja sig från de för den inbyggda blixten.
• Se ”Speedlights (externa blixtenheter)” (A210) och se dokumentationen som medföljer din
Speedlight för mer information.
57
Fotograferingsfunktioner
Blixtläge
Självutlösare
Slutaren utlöses när den specificerade tiden gått ut efter att du trycker på avtryckaren. Ställ
in Vibrationsreducering (A171) på Av i inställningsmenyn när du använder stativ för att
stabilisera kameran under fotografering. Se ”Använda ett stativ” (A23) när ett stativ
används.
1
Tryck multiväljaren J (n).
2
Välj tiden innan slutaren utlöses, och tryck
på k-knappen.
Självutlösare
• n10s (10 sekunder): Använd vid viktiga tillfällen, t.ex.
bröllop, och för att förhindra kameraskakningar. Denna
inställning rekommenderas för fotografering i en
telefotoposition med kameran monterad på ett stativ.
• n3s (3 sekunder): Använd för att undvika
kameraskakning.
• Om inställningen inte aktiveras när du trycker på k-knappen så avbryts det aktuella valet.
3
Komponera bilden och tryck ned avtryckaren halvvägs.
• Se till att motivet är i fokus.
58
Fotograferingsfunktioner
Självutlösare
4
Tryck ned avtryckaren så långt det
går.
• Fokus och exponering låses, och
nedräkningen startar. Lampan för
självutlösaren blinkar och lyser därefter
stabilt ungefär en sekund innan slutaren
utlöses.
• När slutaren utlöses ställs självutlösaren på
OFF.*
• Tryck en gång till på avtryckaren för att
avbryta nedräkningen.
9
1/250
F5.6
* När fotograferingsläget är Måne ställs
självutlösaren inte automatiskt in på OFF.
För att avsluta självutlösaren, välj OFF i steg 2.
B
Anmärkningar om att använda ett stativ
• Kameran kan röra sig lite när den används, även om den sitter på ett stativ, vilket kan påverka
autofokus. Vänta några sekunder efter att du använt kameran, och tryck sedan sakta på
avtryckaren (A23).
• Om det är svårt att fokusera med autofokus, testa att använda manuell fokusering (A67).
• När en fjärrkontroll används (säljs separat) (A209) kan slutaren utlösas utan att trycka på
avtryckaren på kameran.
C
Självutlösarinställning
• Självutlösaren kanske inte kan användas med vissa fotograferingslägen (A73).
• I Självutlös.: efter bildtag. (A170) i inställningsmenyn kan du välja om
självutlösarinställningen ska avbrytas eller inte efter fotograferingen.
59
Fotograferingsfunktioner
Självutlösare
Leendeutlösare (fotografera leende ansikten
automatiskt)
När kameran detekterar ett leende ansikte kan du ta en bild automatiskt utan att trycka på
avtryckaren.
• Denna funktion kan användas när fotograferingsläget är A (auto), j, k, l, m eller M,
eller när motivtypen är Porträtt eller Nattporträtt.
1
Tryck multiväljaren J (n).
• Gör eventuella ändringar av blixtläge, exponering eller
inställningar i fotograferingsmenyn innan du trycker på
J.
2
Välj a (leendeutlösare) och tryck på
k-knappen.
Leendeutlösare
• Om inställningen inte aktiveras när du trycker på
k-knappen så avbryts det aktuella valet.
3
Komponera bilden och vänta tills motivet
ler utan att trycka ned avtryckaren.
• Rikta kameran mot ett mänskligt ansikte.
• Om kameran detekterar ett leende på personen som
omges av den dubbla ramen utlöses slutaren
automatiskt.
• När kameran detekterar ett leende ansikte utlöser den
slutaren automatiskt.
4
1/250
F5.6
25m 0s
1400
Avsluta automatisk fotografering.
• Om du vill avbryta automatisk fotografering med leendeavkänning, återgå till steg 1 och
välj OFF.
B
Om leendeutlösare
• När fokuslägesväljaren är inställd på r (manuell fokusering) kan leendeutlösaren inte ställas in.
• Under vissa fotograferingsförhållanden kanske kameran inte kan detektera ansikten eller leenden
(A64). Avtryckaren kan även användas för fotografering.
C
När lampan för självutlösare blinkar
När du använder leendeutlösare blinkar lampan för självutlösare när kameran detekterar ett ansikte
och blinkar snabbt direkt efter att slutaren utlösts.
60
Fotograferingsfunktioner
Leendeutlösare (fotografera leende ansikten automatiskt)
Använda autofokus
Ställ in fokuslägesväljaren på q (autofokus) för att
använda autofokus.
Välja fokusläge
Välj det fokusläge som passar fotograferingsavståndet.
1
Tryck på multiväljaren I (p).
2
Välj önskat fokusläge (A62) och tryck
på k-knappen.
• Om inställningen inte aktiveras när du trycker på
k-knappen så avbryts det aktuella valet.
61
Fotograferingsfunktioner
Använda autofokus
Autofokus
Tillgängliga fokuslägen
A
Autofokus
Använd när avståndet från motivet till objektivet är 30 cm eller mer, eller 7,0 m eller mer
vid den maximala telefotozoompositionen.
• Fokuslägesikonen på fotograferingsskärmen visas endast direkt efter att inställningen
har gjorts.
D
Makronärbild
Använd detta läge när du tar närbilder.
När zoomnivån är inställd på en position där F och zoomindikatorn visas i grönt kan
kameran fokusera på motiv så nära som cirka 10 cm från objektivet. När zoomen är
inställd på en mer vidvinklad position än där G visas kan kameran fokusera på motiv
som är så nära som ungefär 1 cm från objektivet.
B
Oändlighet
Används vid fotografering av motiv på avstånd genom fönsterrutor och vid
landskapsfotografering.
Kameran justerar automatiskt fokus nära oändlighet.
• Kameran kan eventuellt inte fokusera på närliggande motiv.
C
Inställning av fokusläge
• Inställningen kanske inte kan användas med vissa fotograferingslägen.
• För fotograferingslägena j, k, l och m sparas inställningen i kamerans minne även sedan
kameran stängts av.
Avtryckaren
Tryck ned
halvvägs
Att trycka ned avtryckaren ”halvvägs” betyder att du trycker ned
knappen tills du känner ett lätt motstånd.
• Fokus och exponering (slutartid och bländarvärde) ställs in när
du trycker ned avtryckaren halvvägs. Fokus och exponering
förblir låsta medan knappen trycks ned halvvägs.
• Fokusområdet varierar beroende på fotograferingsläget.
Tryck ned helt
Att trycka ned avtryckaren ”helt” betyder att du trycker ned den så
långt det går.
• Slutaren utlöses när avtryckaren trycks ned helt.
• Använd inte kraft när du trycker på avtryckaren eftersom det
kan leda till kameraskakning och suddiga bilder. Tryck försiktigt
på knappen.
62
Fotograferingsfunktioner
Använda autofokus
Använda målsöknings-AF
I A (auto)-läge eller kreativt läge, eller när AF-områdesläge (A140) i lägena j, k, l, m
eller M ställs in på Målsöknings-AF fokuserar kameran såsom det beskrivs nedan när
avtryckaren trycks ned halvvägs.
• Kameran detekterar huvudmotivet och fokuserar på det.
När motivet är i fokus lyser fokusområdet grönt. Om ett
mänskligt ansikte detekteras ställer kameran
automatiskt in fokusprioritet på det.
1/250
F5.6
Fokusområden
• Om inget huvudmotiv detekteras väljer kameran
automatiskt ett eller flera av de nio fokusområden som
innehåller motivet närmast kameran. När motivet är i
fokus lyser de fokusområden som är i fokus grönt.
1/250
F5.6
Fokusområden
B
Om målsöknings-AF
• Vilket motiv som kameran fastställer som huvudmotiv kan variera beroende på
fotograferingsförhållandena.
• Huvudmotivet kanske inte detekteras när vissa inställningar för Vitbalans, Picture Control
används, eller effektgrupp i kreativt läge.
• Kameran kanske inte detekterar huvudmotivet på lämpligt sätt i följande situationer:
- När motivet är mycket mörkt eller ljust
- När huvudmotivet saknar tydligt definierade färger
- När bilden är komponerad så att huvudmotivet befinner sig vid skärmens kant
- När huvudmotivet består av upprepade mönster
63
Fotograferingsfunktioner
Använda autofokus
Använda ansiktsavkänning
I följande inställningar använder kameran ansiktsavkänning
för att automatiskt fokusera på mänskliga ansikten.
• Motivtyp Automatisk motivtyp, Porträtt eller
Nattporträtt (A33)
• a (leendeutlösare) (A60)
• När AF-områdesläge (A140) är inställt på
Ansiktsprioritet
Om kameran detekterar mer än ett ansikte visas en dubbel
ram runt det ansikte som kameran fokuserar på och enkla
ramar runt övriga ansikten.
1/250
F5.6
25m 0s
1400
Om avtryckaren trycks ned halvvägs när inga ansikten detekteras:
• När du väljer Automatisk motivtyp ändras fokusområdet beroende på vilka
fotograferingsförhållanden som kameran känner igen.
• I Porträtt och Nattporträtt fokuserar kameran på området i mitten av bilden.
• När AF-områdesläge är inställt på Ansiktsprioritet väljer kameran fokusområdet där
motivet är närmast kameran.
• När a (leendeutlösare) är valt i läge A (auto), j, k, l, m eller M väljer kameran
automatiskt ett eller flera av de 9 fokusområdena som innehåller motivet som är närmast
kameran.
B
Om ansiktsavkänning
• Kamerans möjlighet att detektera ansikten beror på flera faktorer, inklusive i vilken riktning
ansiktena är vända.
• Kameran kan inte detektera ansikten i följande situationer:
- När ansikten delvis döljs av solglasögon eller är skymda på annat sätt
- När ansikten tar upp för stor eller för liten del av bilden
64
Fotograferingsfunktioner
Använda autofokus
Använda mjuka hudtoner
Om människoansikten detekteras i Automatisk motivtyp, Porträtt eller motivläge
Nattporträtt bearbetar kameran bilden så att färgtonerna i huden mjukas upp innan bilden
sparas (upp till tre ansikten).
Mjuka hudtoner kan också användas på sparade bilder (A85) i visningsläge.
B
Om Mjuka hudtoner
• Det kan ta längre tid än vanligt att spara bilder efter fotografering.
• Vid vissa fotograferingsförhållanden erhålls eventuellt inte det önskade resultatet för mjuka
hudtoner och mjuka hudtoner kan användas på områden av bilden där det inte finns några
ansikten.
Motiv som inte är lämpliga för autofokus
Kameran fokuserar kanske inte som förväntat i följande situationer. I sällsynta fall kanske inte
motivet är i fokus trots att det aktiva fokusområdet eller fokusindikeringen lyser grön:
• Motivet är mycket mörkt
• Föremål med mycket olika ljushet ingår i fotograferingsförhållandena (t.ex. om solen
finns bakom motivet så att det förefaller mycket mörkt)
• Ingen kontrast mellan motivet och omgivningen (t.ex. ett porträttmotiv med en vit tröja
som står framför en vit vägg)
• Flera objekt är på olika avstånd från kameran (t.ex. ett motiv i en bur)
• Motiv med upprepande mönster (fönsterpersienner, byggnader med flera rader av
fönster med liknande form etc.)
• Motivet rör sig snabbt
I de situationer som nämns ovan kan du försöka med att trycka ned avtryckaren halvvägs
flera gånger för att fokusera om, eller att fokusera på ett annat motiv som är placerat på
samma avstånd från kameran som det önskade motivet och använda fokuslås (A66).
Kameran kan även fokusera med manuell fokusering (A67).
65
Fotograferingsfunktioner
Använda autofokus
Fokuslås
Använd fokuslåset för att fånga kreativa bildkompositioner när fokusområdet är inställt på
mitten av bilden.
1
Komponera bilden så att motivet
är mitt i bilden och tryck ned
avtryckaren halvvägs.
• Kameran fokuserar på motivet och
fokusområdet lyser grönt.
• Exponering är också låst.
2
1/250
F5.6
1/250
F5.6
25m 0s
1400
Komponera bilden på nytt utan att lyfta
ditt finger.
• Se till att hålla samma avstånd mellan kameran och
motivet.
3
C
Tryck ned avtryckaren helt för att ta
bilden.
Flytta fokusområdet till önskat läge
I fotograferingslägena j, k, l eller m kan du flytta fokusområdet med multiväljaren genom att
ställa in AF-områdesläge (A140) i fotograferingsmenyn på ett av de manuella alternativen.
C
Använda knappen o (AE-L/AF-L) för fokuslåsning
Exponering och fokus kan låsas med den valda AE-/AF-låsknapp-inställningen (A175), genom
att trycka på o (AE-L/AF-L)-knappen medan avtryckaren trycks ned halvvägs.
66
Fotograferingsfunktioner
Använda autofokus
Använda manuell fokusering
Ställ in fokuslägesväljaren på r (manuell fokusering) för
att justera fokus manuellt.
1
Använd multiväljaren eller
inställningsringen för att justera fokus.
5
• Tryck på J för att växla vy mellan 1×, 2× och 4×.
4
0.3m
3
• För att justera fokus mer detaljerat, vrid på
2
1
multiväljaren eller inställningsringen långsamt.
0
• När K trycks in fokuserar kameran på motivet mitt i
x4
x1
bilden med autofokus. Manuell fokusering kan
1/250
F5.6
1400
användas efter att kameran fokuserat med autofokus.
Konturförstärkningsnivå
• Fokuseringen underlättas genom att områden som är i
fokus markeras i vitt (konturförstärkning) (A68). Vrid
på kommandoratten för att justera nivån på konturförstärkningen.
• Tryck ned avtryckaren halvvägs för att bekräfta bildens komposition. Tryck ned avtryckaren
hela vägen för att ta bilden.
2
Tryck på multiväljaren I.
• Det inställda fokusläget är låst.
• Tryck ned avtryckaren hela vägen för att ta bilden.
• För att justera om fokus, tryck på I för att visa
skärmen i steg 1.
1/250
67
Fotograferingsfunktioner
Använda manuell fokusering
F5.6
25m 0s
1400
C
Manuell fokusering
• Siffrorna som visas för mätaren till höger på skärmen i steg 1 fungerar som en riktlinje för
avståndet till ett motiv som är i fokus när mätaren är nära mitten.
• Den närmaste positionen vid vilken kameran kan fokusera varierar beroende på zoomens
position. När zoomen är i maximala vidvinkelpositionen kan kameran fokusera på motiv som är så
nära som cirka 1 cm från objektivet. När zoomen är i maximala telefotopositionen kan kameran
fokusera på motiv som är så nära som cirka 7,0 m från objektivet.
• Det aktuella området inom vilket motivet kan vara i fokus varierar beroende på bländarvärdet och
zoompositionen. Kontrollera bilden efter fotografering om du vill se om motivet är i fokus.
• Ställ in Tilldela sidozoomreglage (A119) i inställningsmenyn på Manuell fokusering för att
fokusera med sidozoomreglaget istället för multiväljaren eller inställningsringen i steg 1.
C
Konturförstärkning
• Graden av kontrastnivå som anses vara i fokus kan ändras genom att justera nivån för
konturförstärkningen. Det är effektivt att ställa nivån lågt för motiv med hög kontrast, och högt
för motiv med låg kontrast.
• Konturförstärkning vitmarkerar områden i bilden med hög kontrast. Under vissa
fotograferingsförhållanden kanske inte markering fungerar korrekt eller så kanske områden som
inte är i fokus markeras.
• Du kan inaktivera visningen av konturförstärkning med Konturförstärkning (A120) i
inställningsmenyn.
• Konturförstärkningsdisplayen inaktiveras när På väljs för Ren HDMI-utgång i HDMI (A119) i
inställningsmenyn och kameran är ansluten till en HDMI-kompatibel enhet.
C
Manuell fokusering under filminspelning
• När fokuslägesväljaren är inställd på r och knappen b (e filminspelning) trycks in kan du
justera fokus under filminspelning genom att vrida på multiväljaren eller inställningsringen.
• Konturförstärkningsdisplayen inaktiveras.
• J K-åtgärder på multiväljaren och användning av fokuslägesväljaren inaktiveras.
C
Justera fokus med fjärrkontrollen ML-L7 (säljs separat)
• Du kan justera manuellt fokus med fjärrkontrollen ML-L7 genom att trycka på multiväljaren HI
på fjärrkontrollen.
• Du kan låsa inställt fokus genom att trycka på knappen k (aktivera alternativ) på fjärrkontrollen.
68
Fotograferingsfunktioner
Använda manuell fokusering
Exponeringskompensation (Justera ljushet)
Du kan justera bildens övergripande ljushet.
1
Tryck på multiväljaren K (o).
2
Välj ett kompensationsvärde och tryck
på k-knappen.
Guide
Exponeringskompensation
• Ställ in ett positivt (+) värde för att göra bilden ljusare.
• Ställ in ett negativt (–) värde för att göra bilden
mörkare.
• Kompensationsvärdet används även om du inte
trycker på k-knappen.
Histogram
C
Exponeringskompensationsvärde
• Om inställningen används i lägena j, k eller l sparas inställningen i kamerans minne även
sedan kameran stängts av.
• Exponeringskompensation kan inte användas i följande fotograferingslägen:
- När motivläge (A33) är inställt på Fyrverkeri, Multiexp. Ljusare eller Natthimmel (150
min) eller Stjärnspår (150 minuter) i Skapa timelapse-film
- m (manuellt) läge (A46)
- Manuell i u (Manuell film)-läge
• Om exponeringskompensationen ställs in då den inbyggda blixten används så tillämpas
kompensationen både på bakgrundsexponeringen och blixteffekten.
• Exponeringskompensation kan också ställas in med inställningsringen (A174).
C
Använda histogrammet
Ett histogram är ett diagram som visar fördelningen av toner i bilden. Använd histogrammet som
en guide när du använder exponeringskompensation och fotograferar utan blixten.
• Den horisontella axeln motsvarar pixlarnas ljushet, med mörka färgtoner till vänster och ljusa
färgtoner till höger. Den vertikala axeln visar antalet pixlar.
• Om exponeringskompensationsvärdet ökas flyttas färgtonsfördelningen åt höger och om den
minskas flyttas färgtonsfördelningen åt vänster.
69
Fotograferingsfunktioner
Exponeringskompensation (Justera ljushet)
Använda w (funktion)-knappen
Om du trycker på knappen w i läge j, k, l, m eller M kan du snabbt konfigurera de
tidigare sparade menyalternativen.
• Menyalternativen nedan kan sparas.
Bildkvalitet (A121)
Bildstorlek (A123)
Picture Control (A124)
Vitbalans (A129)
Mätning (A132)
1
Serietagning (A133)
ISO-känslighet (A137)
AF-områdesläge (A140)
Vibrationsreducering (A171)
Tryck på w (funktion)-knappen när fotograferingsskärmen visas.
• Inställningsalternativen för menyn som angetts (standardinställningen är Serietagning)
och U Fn-knapp kan väljas.
Enbildstagning
2
Välj en inställning med multiväljaren
och tryck på k-knappen.
• Om inställningen inte aktiveras när du trycker på
k-knappen så avbryts det aktuella valet.
Bekräfta val
• Om du vill gå tillbaka till fotograferingsskärmen
utan att ändra inställningen, tryck på w-knappen
eller avtryckaren.
• Om du vill ange ett annat menyalternativ väljer du U Fn-knapp och trycker på
k-knappen. Välj önskat menyalternativ och tryck på k-knappen för att bekräfta det.
70
Fotograferingsfunktioner
Använda w (funktion)-knappen
Använda zoomen
När du flyttar zoomreglaget ändras zoomobjektivets position.
• För att zooma in: flytta mot g
• För att zooma ut: flytta mot f
• Om du roterar zoomreglaget hela vägen i någon riktning
justeras zoomen snabbt (förutom under filminspelning).
• Du kan även använda zoomen genom att flytta
sidozoomreglaget mot g eller f.
Sidozoomreglaget funktion kan ställas in med Tilldela
sidozoomreglage (A173) i inställningsmenyn.
Zooma ut
Zooma in
• Zoomindikatorn och brännvidden (i 35mm småbildsformat)
visas på fotograferingsskärmen när zoomreglaget flyttas.
• Digital zoom, som används för att ytterligare förstora
Optisk
Digital
motivet upp till ungefär 4× den maximala optiska
zoom
zoom
zoomnivån, kan aktiveras genom att flytta och hålla
zoomreglaget mot g när kameran är inzoomad till den
maximala optiska zoompositionen.
• När fjärrkontrollen ML-L7 (säljs separat) används zoomar kameran in när du trycker på
knappen + på fjärrkontrollen, och zoomar ut när du trycker på knappen –.
B
Anmärkningar om digital zoom när filmer spelas in
• Zoomindikatorn visas inte under filminspelning.
• Om du fortsätter att zooma medan en film spelas in stoppas zoomen vid den position där optisk
zoom växlar till digital zoom. För att fortsätta zooma, ta bort fingret från zoomreglaget en kort
stund innan du fortsätter använda zoomreglaget.
• Zoomnivån för digital zoom är begränsad till ungefär 3,6× när Filmalternativ (A150) är inställt
på 2 160/30p (4K UHD) eller 2 160/25p (4K UHD) medan en film spelas in.
C
Digital zoom
Zoomindikatorn blir blå när den digitala zoomen aktiveras och gul när zoomförstoringen ökas
ytterligare.
• Zoomindikatorn är blå: bildkvaliteten försämras inte märkbart när Dynamic Fine Zoom används.
• Zoomindikatorn är gul: det kan hända att bildkvaliteten försämras märkbart.
• Indikatorn är blå över ett bredare område när bildstorleken är mindre.
• Zoomindikatorn blir kanske inte blå när vissa serietagningsinställningar eller andra inställningar
används.
71
Fotograferingsfunktioner
Använda zoomen
C
Zoomhastighet vid filminspelning
Zoomhastigheten när sidozoomreglaget används är långsammare än när zoomreglaget används.
Använd zoomreglaget för att få en högre zoomhastighet vid filminspelning.
Använda zoom med snabbåterställning
Om du förlorar motivet ur sikte med objektivet i
telefotoposition, tryck på p (zoom med
snabbåterställning)-knappen för att tillfälligt vidga området
så att du enklare kan få motivet i bild igen.
• Tryck in p-knappen och komponera samtidigt motivet
i motivramen på fotograferingsskärmen. Flytta
zoomreglaget mot f medan du trycker på
p-knappen för att bredda det synliga området
ytterligare.
• Släpp upp p-knappen för att återgå till den ursprungliga
zoompositionen.
• Du kan välja Zoom med snabbåterställ. (A173)inställningen i inställningsmenyn genom att specificera
storleken på området som är synligt när p-knappen
trycks in.
• Zoom med snabbåterställning är inte tillgänglig under
filminspelning.
72
Fotograferingsfunktioner
Använda zoomen
1/250
F5.6
25m 0s
1400
Motivram
Standardinställningar (blixt, självutlösare och
fokusläge)
Standardinställningarna för varje fotograferingsläge beskrivs nedan.
Blixtläge
(A54)
A (auto)
Självutlösare
(A54)
Fokusläge
(A54)
U
OFF1
A
U2
OFF
A2
V
OFF1
A2
OFF
B2
y
x (automatisk motivtyp)
b (porträtt)
W
2
d (sport)
W
2
OFF
s (nattporträtt)
V3
OFF1
A2
f (party/inomhus)
V4
OFF
A2
Z (strand)
U
OFF
A5
z (snö)
U
OFF
A5
W
2
OFF
B2
i (skymning/gryning)
W
2
OFF
B2
X (nattlandskap)
W2
OFF
B2
c (landskap)
h (solnedgång)
2
6
A2
k (närbild)
U
OFF
D2
u (mat)
W2
OFF
D2
m (fyrverkeri)
W2
OFF2
o2
o (motljus)
X/W7
OFF
A2
p (enkelt panorama)
W2
OFF2
A2
O (husdjursporträtt)
W2
Y8
A5
O (mjuk)
U
OFF
A
I (selektiv färg)
U
OFF
A
m (multiexp. ljusare)
W2
OFF
A/o9
i (skapa timelapse-film)
W2
OFF
A/B/
o10
o (superlapse-film)
W2
OFF
A
73
Fotograferingsfunktioner
Standardinställningar (blixt, självutlösare och fokusläge)
Blixtläge
(A54)
Självutlösare
(A54)
Fokusläge
(A54)
g (måne)
W2
n3s
B2
L (fågelskådning)
W2
OFF
A11
u (manuell film)
W2
OFF
A
p (kreativt)
U
OFF
A5
j, k, l, och m
X
OFF1
A
M (user settings)
X
OFF1
A
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Leendeutlösare kan också väljas.
Kan inte ändras.
Kan inte ändras. När Utan stativ har ställts in är blixtinställningen låst på upplättningsblixt med
långsam synk och röda ögon-reducering. När Med stativ har ställts in är blixtlägesinställningen
låst på auto och långsam synk med röda ögon-reducering.
Kan växla till blixtläget långsam synk med röda ögon-reducering.
A (autofokus) eller D (makronärbild) kan väljas.
Blixtläget är låst på W (av) när Brusreduceringsserie används.
När HDR är inställt på Av är blixtläget låst på X (upplättningsblixt). När HDR är inställt på På är
blixtläget låst på W (av).
Automatisk slutare kan ställas in på på eller av. Självutlösare kan inte användas.
När Nattlandskap + ljusspår används kan A (autofokus) eller B (oändlighet) väljas. När
Stjärnspår används låses fokusläget på o (oändlighet).
Fokus låses på A (autofokus) när Stadsmotiv (10 minuter) används, på B (oändlighet) när
Landskap (25 minuter) eller Solnedgång (50 minuter) används, eller på o (oändlighet)
när Natthimmel (150 min) eller Stjärnspår (150 minuter) används.
Kan väljas mellan A (autofokus) och B (oändlighet).
74
Fotograferingsfunktioner
Standardinställningar (blixt, självutlösare och fokusläge)
Funktioner som inte kan användas samtidigt vid
fotografering
Vissa funktioner kan inte användas med andra menyinställningar.
Begränsad
funktion
Blixtläge
Inställning
Beskrivning
Fokusläge (A61)
När B (oändlighet) väljs kan blixten inte användas.
Serietagning
(A133)
Blixten kan inte användas (förutom för
Intervalltimertagning).
Exponeringsgaffling Blixten kan inte användas.
(A139)
Självutlösare/
Leendeutlösare
Fokusläge
Fokusläge (A61)
När en annan inställning än A (autofokus) väljs, ställs
leendeutlösaren in på OFF.
AF-områdesläge
(A140)
När Följ rörligt motiv väljs kan inte självutlösaren/
leendeutlösaren användas.
Leendeutlösare
(A60)
När leendeutlösare väljs låses fokusläget på
A (autofokus).
Serietagning
(A133)
• När Förfotominne väljs, låses Bildkvalitet på
Normal.
• När Serietag. H: 120 bild./sek. eller Serietag. H:
60 bild./sek. väljs kan RAW, RAW + Fine eller
RAW + Normal inte användas.
Multiexponering
(A145)
När Multiexponeringsläge är inställt på På kan
RAW, RAW + Fine eller RAW + Normal inte
användas.
Bildkvalitet
(A121)
• När RAW väljs låses Bildstorlek på
i 4 608 × 3 456.
• När RAW + Fine eller RAW + Normal väljs kan
Bildstorlek för JPEG-bilder ställas in.
j 4 608 × 2 592, I 4 608 × 3 072 eller
H 3 456 × 3 456 kan dock inte väljas.
Serietagning
(A133)
Bildstorlek ställs in enligt följande beroende på
inställningen för serietagning:
• Förfotominne:
A (bildstorlek: 1280 × 960 pixlar)
• Serietag. H: 120 bild./sek.:
f (bildstorlek: 640 × 480 pixlar)
• Serietag. H: 60 bild./sek.:
O (bildstorlek: 1920 × 1080 pixlar)
Bildkvalitet
Bildstorlek
75
Fotograferingsfunktioner
Funktioner som inte kan användas samtidigt vid fotografering
Begränsad
funktion
Inställning
Beskrivning
AF-områdesläge
(A140)
När Följ rörligt motiv väljs kan Monokrom inte
ställas in.
Aktiv D-Lighting
(A144)
Vid användning av Aktiv D-Lighting kan Kontrast
inte justeras vid manuella justeringar.
Vitbalans
Picture Control
(A124)
När Monokrom väljs, låses Vitbalans på Auto
(normal).
Mätning
Aktiv D-Lighting
(A144)
Vid användning av Aktiv D-Lighting återställs
Mätning på Matrix.
Serietagning (A133)/
Exponeringsgaffling
(A139)/
Multiexponering
(A145)
Serietagning, Exponeringsgaffling och
Multiexponering kan endast användas en i taget.
Picture Control
Självutlösare
(A58)
• Även om Serietagning H eller Serietagning L har
ställts in tas inte bilder kontinuerligt när avtryckaren
släpps efter att självutlösarnedräkningen har
startats.
• Bilder tas inte kontinuerligt även om Förfotominne
har ställts in.
• Om Intervalltimertagning ställs in avslutas
fotografering automatiskt efter att en bild tagits.
• Exponeringsgaffling kan inte användas.
Leendeutlösare
(A60)
• När kameran detekterar leende ansikten och
slutaren utlöses tas en enda bild. Om
Intervalltimertagning ställs in avslutas
fotografering automatiskt efter att en bild tagits.
• Exponeringsgaffling kan inte användas.
Bildkvalitet
(A121)
När RAW, RAW + Fine eller RAW + Normal väljs kan
Förfotominne, Serietag. H: 120 bild./sek. eller
Serietag. H: 60 bild./sek. inte användas.
Picture Control
(A124)
När Monokrom väljs kan Exponeringsgaffling inte
användas.
Serietagning
(A133)
När Förfotominne, Serietag. H: 120 bild./sek. eller
Serietag. H: 60 bild./sek. väljs, låses ISO-känslighet
på Auto.
Filmalternativ
(A150)
När fotograferingsläget är Manuell film och ett HSfilmalternativ är valt i Filmalternativ är ISOkänslighet låst på Auto.
Serietagning
Exponeringsgaffling
ISO-känslighet
76
Fotograferingsfunktioner
Funktioner som inte kan användas samtidigt vid fotografering
Begränsad
funktion
AF-områdesläge
Autofokusläge
Inställning
Beskrivning
Leendeutlösare
(A60)
Kameran tar bilder med hjälp av ansiktsavkänning
oavsett tillämpat alternativ för AF-områdesläge.
Fokusläge (A61)
När någon annan inställning än Följ rörligt motiv är
valt och B (oändlighet) är valt som fokusläge för
fotografering, fokuserar kameran på oändlighet
oavsett det tillämpade alternativet för AFområdesläge.
Picture Control
(A124)
När Monokrom väljs kan Följ rörligt motiv inte
ställas in.
Vitbalans
(A129)
När Målsöknings-AF väljs och en annan
vitbalansinställning än Auto (normal) väljs fokuserar
kameran på ett ansikte eller väljer ett eller flera av de
nio fokusområden som innehåller motivet närmast
kameran.
Leendeutlösare
(A60)
När leendeutlösaren väljs, arbetar autofokusläget med
Enkel AF-inställningen.
Fokusläge (A61)
När B (oändlighet) väljs i fokusläget fungerar
autofokusläget med inställningen Enkel AF.
Bildkvalitet
(A121)
När RAW, RAW + Fine eller RAW + Normal väljs kan
Multiexponering inte användas.
Serietagning, Exponeringsgaffling och
Multiexponering Serietagning
(A133)/
Multiexponering kan endast användas en i taget.
Exponeringsgaffling
(A139)
Monitorinställningar
Datumstämpel
AF-områdesläge
(A140)
• När fokusområdet väljs med inställningen Manuellt
(spot), Manuellt (normalt) eller Manuellt (brett)
visas inte histogrammet.
• När Följ rörligt motiv har valts och motivet har
registrerats (under Följ rörligt motiv), visas inte
histogrammet.
• Histogrammet visas inte när Målsöknings-AF väljs.
Bildkvalitet
(A121)
När RAW, RAW + Fine eller RAW + Normal väljs kan
datum och tid inte stämplas på bilder.
Serietagning
(A133)
När Förfotominne, Serietag. H: 120 bild./sek. eller
Serietag. H: 60 bild./sek. väljs kan datum och tid inte
stämplas på bilder.
77
Fotograferingsfunktioner
Funktioner som inte kan användas samtidigt vid fotografering
Begränsad
funktion
Digital zoom
Slutarljud
Inställning
Leendeutlösare
(A60)
När leendeutlösaren väljs kan den digitala zoomen inte
användas.
Bildkvalitet
(A121)
När RAW, RAW + Fine eller RAW + Normal väljs kan
digital zoom inte användas.
AF-områdesläge
(A140)
När Följ rörligt motiv väljs kan den digitala zoomen
inte användas.
Zoomminne
(A147)
När Zoomminne är inställt på På kan den digitala
zoomen inte användas.
Serietagning
(A133)
När Förfotominne, Serietag. H: 120 bild./sek. eller
Serietag. H: 60 bild./sek. väljs inaktiveras
slutarljudet.
Exponeringsgaffling
(A139)
B
Beskrivning
Slutarljudet är inaktiverat.
Om digital zoom
• Beroende på fotograferingsläget eller de aktuella inställningarna, kanske inte digital zoom kan
användas (A172).
• När den digitala zoomen är aktiverad begränsas de alternativ som kan väljas för AF-områdesläge
eller mätningsläge.
78
Fotograferingsfunktioner
Funktioner som inte kan användas samtidigt vid fotografering
Visningsfunktioner
Visningszoom...................................................................................................................................80
Miniatyrbildsvisning/Kalendervisning....................................................................................81
Visa och radera bilder som tagits med serietagning (sekvens) .....................................82
Redigera bilder (stillbilder)..........................................................................................................83
79
Visningsfunktioner
Visningszoom
Om zoomreglaget flyttas mot g (i visningszoom) i
helskärmsläge (A27) zoomas bilden in.
4/4
0004. JPG
15/11/2018 15:30
Helskärmsläge
g (i)
g
(i)
f
(h)
3.0
Guide för visat
område
Bilden är inzoomad.
• Du kan ändra förstoringsgraden genom att flytta zoomreglaget mot f (h) eller g (i).
Zoomen kan även justeras genom att vrida på kommandoratten.
• Tryck på multiväljaren HIJK för att visa en annan del av bilden.
• Om du visar en bild som tagits med hjälp av ansiktsavkänning eller husdjursavkänning,
zoomar kameran in på ansiktet som detekterades när bilden togs (utom för bilder som
tagits med Serietagning eller Exponeringsgaffling). Om du vill zooma in på en del av
bilden där det inte finns några ansikten, justerar du förstoringsgraden och trycker därefter
på HIJK.
• När en zoomad bild visas trycker du på k-knappen för att återgå till helskärmsläge.
C
Beskära bilder
När en zoomad bild visas, kan du trycka på d-knappen för att beskära bilden för att inkludera
endast den synliga delen och spara den som en separat fil (A88).
80
Visningsfunktioner
Visningszoom
Miniatyrbildsvisning/Kalendervisning
Flytta zoomreglaget mot f (h miniatyrbildsvisning) i
helskärmsläge (A27) för att visa bilder som miniatyrbilder.
1/20
0004. JPG
15/11/2018 15:30
f
(h)
1/20
f
(h)
g
(i)
g
(i)
Helskärmsläge
f (h)
Miniatyrbildsvisning
Sun Mon
2 0 1 8 11
Tue Wed Thu
1
1
Fri
Sat
2
3
10
4
5
6
7
8
9
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Kalendervisning
• Du kan ändra antalet miniatyrbilder som visas genom att flytta zoomreglaget mot
f (h) eller g (i).
• Medan du använder miniatyrbildsvisning, använd multiväljaren HIJK eller vrid den
för att välja en bild och tryck därefter på k-knappen för att visa den bilden i
helskärmsläge.
• Medan du använder kalendervisning, använd multiväljaren HIJK eller vrid den för att
välja ett datum och tryck därefter på k-knappen för att visa bilderna som togs den
dagen.
B
Om kalendervisning
Bilder som tagits när kamerans datum inte varit inställt behandlas som bilder tagna den 1 januari,
2018.
81
Visningsfunktioner
Miniatyrbildsvisning/Kalendervisning
Visa och radera bilder som tagits med
serietagning (sekvens)
Visa bilder i en sekvens
Bilder som tagits med serietagning sparas som en sekvens.
Den första bilden i en sekvens används som huvudbild för
att representera sekvensen när den visas i helskärmsläge
eller med miniatyrbildsvisning (standardinställning).
Tryck på k-knappen för att visa varje bild i sekvensen var
för sig.
4/8
0004.JPG
15/11/2018 15:30
När du har tryckt på k-knappen kan de funktioner som
anges nedan användas.
• Vrid multiväljaren eller tryck på JK för att visa
föregående eller nästa bild.
• För att visa bilder som inte ingår i sekvensen ska du
trycka på H för att återgå till visning av huvudbild.
• För att visa bilder i en sekvens som miniatyrbilder, eller
visa dem i ett bildspel ska du ställa in Alternativ för
visa sekvens (A160) på Alla bilder, en efter en i
visningsmenyn.
B
Åter
Alternativ för visa sekvens
• Bilder som tagits i serie med andra kameror än denna kamera kan inte visas som en sekvens.
• Om antalet sekvenser som sparats på minneskortet i kameran överstiger 1 000 så kan bilder som
tas efter detta inte visas som sekvenser. För att fortsätta ta bilder i sekvenser, radera sekvenser
som du inte behöver behålla eller byt ut minneskortet. Även om du raderar sekvenser kan dock
bilder som inte ingick i en sekvens när de togs inte visas som en sekvens.
C
Alternativ på visningsmenyn som är tillgängliga vid användning av sekvens
• När bilder i en sekvens visas i helskärmsläge trycker du på d-knappen för att välja funktioner i
visningsmenyn (A118).
• Om du trycker på d-knappen när en huvudbild visas kan följande inställningar tillämpas på alla
bilder i sekvensen:
- Märk för överföring, Skydda
82
Visningsfunktioner
Visa och radera bilder som tagits med serietagning (sekvens)
Ta bort bilder i en sekvens
När l (radera)-knappen trycks in för bilder i en sekvens, varierar vilka bilder som raderas
beroende på hur sekvensen visas.
• När huvudbilden visas:
- Aktuell bild:
- Radera valda bilder:
- Alla bilder:
Alla bilder i den visade sekvensen tas bort.
Alla bilder i sekvensen tas bort om huvudbilden väljs på
skärmen för radering av valda bilder (A115).
Alla bilder på minneskortet raderas.
• När bilder i en sekvens visas i helskärmsläge:
- Aktuell bild:
Bilden som visas för tillfället tas bort.
- Radera valda bilder:
Bilder som väljs i sekvensen tas bort.
- Hela sekvensen:
Alla bilder i den visade sekvensen tas bort.
Redigera bilder (stillbilder)
Innan du redigerar bilder
Det är lätt att redigera bilder på den här kameran. Redigerade kopior sparas som separata
filer.
Redigerade kopior sparas med samma fotograferingsdatum och -tid som originalbilderna.
C
Begränsningar beträffande bildredigering
• RAW-bilder och bilder som tagits med enkelt panorama kan inte redigeras.
• En JPEG-bild kan redigeras upp till 10 gånger. En stillbild som har skapats vid redigering av en film
kan redigeras upp till 9 gånger.
• Det kan kanske inte gå att redigera bilder av en viss storlek eller med vissa redigeringsfunktioner.
83
Visningsfunktioner
Redigera bilder (stillbilder)
Snabbretuschering: Öka kontrast och mättnad
Tryck på c-knappen (visningsläge) M Välj en bild M d-knappen M
Snabbretuschering M k-knappen
Använd multiväljaren HI för att välja önskad
effektnivå och tryck på k-knappen.
Snabbretuschering
• Den redigerade versionen visas till höger.
• Tryck på J för att avsluta utan att spara kopian.
Normal
Värde
D-Lighting: Öka ljusstyrka och kontrast
Tryck på c-knappen (visningsläge) M Välj en bild M d-knappen M
D-Lighting M k-knappen
Använd multiväljaren HI för att välja önskad
effektnivå och tryck på k-knappen.
D-Lighting
• Den redigerade versionen visas till höger.
• Tryck på J för att avsluta utan att spara kopian.
Normal
Värde
84
Visningsfunktioner
Redigera bilder (stillbilder)
Mjuka hudtoner: Göra hudtoner mjukare
Tryck på c-knappen (visningsläge) M Välj en bild M d-knappen M Mjuka
hudtoner M k-knappen
1
Använd multiväljaren HI för att
välja önskad effektnivå och tryck på
k-knappen.
Mjuka hudtoner
• Tryck på J för att avsluta utan att spara kopian.
Normal
Värde
2
Förhandsgranska resultatet och tryck
på k-knappen.
• Det redigerade ansiktet zoomas in.
• När mer än ett ansikte har redigerats, tryck på JK för
att växla ansiktet som visas.
• För att ändra effektnivån, tryck på d-knappen och
återgå till steg 1.
• En redigerad kopia skapas.
B
Förhandsgransk.
Åter
Spara
Om Mjuka hudtoner
• Färgtonerna i upp till 12 ansikten kan förbättras, med början med det ansikte som är närmast
bildens mitt och med fortsättning utåt.
• Beroende på riktningen som ansikten är vända i, eller ljusheten för ansikten, kanske kameran inte
kan detektera ansikten, eller funktionen för mjuka hudtoner kanske inte fungerar som förväntat.
• Om inga ansikten detekteras visas en varning och skärmen återgår till visningsmenyn.
85
Visningsfunktioner
Redigera bilder (stillbilder)
Filtereffekter: Använda digitala filtereffekter
Tryck på c-knappen (visningsläge) M Välj en bild M d-knappen M Filtereffekter
M k-knappen
Alternativ
Beskrivning
Mjukt porträtt
Gör bakgrunden oskarp för mänskliga motiv. När inga mänskliga motiv
detekteras ställs fokus in på mitten av bilden och omgivande områden blir
oskarpa.
Selektiv färg
Behåller endast en vald färg i bilden och gör övriga färger svartvita.
Stjärnfilter
Ger stjärnliknande strålar av ljus som strålar ut från ljusa motiv som
solljusreflektioner och stadsljus. Lämpligt för nattscener.
Fisheye
Skapar bilder som ser ut som om de har tagits med ett fisheye-objektiv.
Lämpligt för bilder som tas i makroläge.
Miniatyreffekt
Skapar bilder som ser ut som närbildsfotografier av diorama. Lämpligt för
bilder som tagits medan du tittar ner från en hög plats med huvudmotivet
nära bildens mittpunkt.
Målning
Skapar bilder med samma känsla som målningar.
Vinjettering
Sänker periferiljusintensiteten från bildens mitt till kanterna.
Fotoillustration
Förstärker konturer och minskar antalet färger för att skapa bilder med
samma känsla som i illustrationer.
Porträtt (färg +
svartvitt)
Gör bakgrunden svartvit för mänskliga motiv. När inga mänskliga motiv
detekteras behålls färgerna i mitten av bilden och omgivande områden
blir svartvita.
1
Använd multiväljaren HI för att välja
önskad filtereffekt och tryck på
k-knappen.
• Fortsätt till steg 3 när andra effekter än Selektiv färg
väljs.
Filtereffekter
Mjukt porträtt
Selektiv färg
Stjärnfilter
Fisheye
Miniatyreffekt
Målning
86
Visningsfunktioner
Redigera bilder (stillbilder)
2
Använd HI för att välja färgen som du
vill behålla och tryck på k-knappen.
3
Förhandsgranska resultatet och tryck
på k-knappen.
Selektiv färg
Förhandsgransk.
• En redigerad kopia skapas.
• Tryck på J för att avsluta utan att spara kopian.
Spara
Åter
Småbild: Minska storleken på en bild
Tryck på c-knappen (visningsläge) M Välj en bild M d-knappen M Småbild M
k-knappen
1
Använd multiväljaren HI för att välja
önskad storlek på kopian och tryck på
k-knappen.
• När bildformatet är 16:9 är bildstorleken låst på
640×360. Tryck på k-knappen för att gå vidare till
steg 2.
2
Småbild
640×480
320×240
160×120
Välj Ja och tryck på k-knappen.
• En redigerad kopia skapas (komprimeringsgrad
ungefär 1:8).
Skapa småbild?
Ja
Nej
B
Om småbild
När bildformatet för bilden är 3:2 eller 1:1 kan bilden inte redigeras.
87
Visningsfunktioner
Redigera bilder (stillbilder)
Beskär: skapa en beskuren kopia
1
2
Flytta zoomreglaget för att förstora bilden (A80).
Justera bilden så att enbart den del som
du vill behålla visas och tryck sedan på
d (meny)-knappen.
• Flytta zoomreglaget mot g (i) eller f (h) för att
justera förstoringsgraden. Ställ in en förstoringsgrad
vid vilken u visas.
• Använd multiväljaren HIJK för att bläddra till den
del av bilden som du vill visa.
3
Kontrollera bilden och tryck på
k-knappen.
3.0
Beskärning
• För att ändra den del du vill behålla, återgå till steg 2
genom att trycka på J.
• Tryck på d-knappen för att avsluta utan att spara
den beskurna bilden.
Åter
4
Spara
Välj Ja och tryck på k-knappen.
• En redigerad kopia skapas.
Spara aktuell bild?
Ja
Nej
B
Anmärkningar om beskärning
Bilder som tas med enkelt panorama kan inte redigeras.
C
Bildstorlek
• Bildformatet (horisontellt till vertikalt) för den beskurna kopian är samma som för originalet.
• När bildstorleken för den beskurna kopian är 320 × 240 eller mindre visas bilden med en mindre
storlek under bildvisning.
88
Visningsfunktioner
Redigera bilder (stillbilder)
Filmer
Grundläggande funktioner inom filminspelning och filmvisning................................90
Ta stillbilder under filminspelning ...........................................................................................93
Manuell film (ställa in exponeringen för filminspelning).................................................94
Spela in timelapse-filmer.............................................................................................................96
Spela in superlapse-filmer...........................................................................................................98
Funktioner i samband med filmvisning .................................................................................99
Redigera filmer ............................................................................................................................. 100
89
Filmer
Grundläggande funktioner inom filminspelning
och filmvisning
1
Visa fotograferingsskärmen.
Filmram
• Kontrollera återstående filminspelningstid (A91, 150).
• Vi rekommenderar att du visar filmramen som indikerar
området som kommer att spelas in i filmen (A91).
1/250
F5.6
25m 0s
1400
Återstående filminspelningstid
2
Tryck på b (e filminspelnings)-knappen
för att starta filminspelning.
• Kameran fokuserar på motivet i mitten av bilden.
• Tryck på k-knappen för att pausa inspelningen och
tryck på k-knappen igen för att återuppta
inspelningen (utom när HS-filmalternativ väljs i
Filmalternativ). Inspelningen avslutas automatiskt
om den förblir pausad i mer än fem minuter.
• Du kan ta en stillbild genom att trycka på avtryckaren
medan en film spelas in (A93).
3
4
12m30s
Tryck på b (e filminspelnings)-knappen igen för att avsluta inspelningen.
Välj en film i helskärmsläge och tryck
på k-knappen för att spela upp den.
10s
• En bild med en filmalternativikon är en film.
0004. MP4
15/11/2018 15:30
Filmalternativ
90
Filmer
Grundläggande funktioner inom filminspelning och filmvisning
Filmram
• Tryck på s-knappen för att visa filmramen (A8). Kontrollera filmområdet i ramen
innan du börjar filminspelningen.
• Vilket område som spelas in i filmer varierar beroende på inställningarna för
Filmalternativ, Elektronisk vibrationsred. osv. i filmmenyn.
Fokusering
• Fokus kan justeras under filminspelning på följande sätt i enlighet med inställningen för
Autofokusläge (A153) i filmmenyn.
- A Enkel AF (standardinställning): Fokus är låst när filminspelningen startar. Om
du vill använda autofokusfunktionen under filminspelning trycker du på multiväljaren
J.
- B Aktiv AF: Fokus justeras kontinuerligt även under filminspelning. Vilken knapp
som låser fokus beror på inställningen för AE-/AF-låsknapp (A175) i
inställningsmenyn. När AE-/AF-lås eller Endast AF-lås är valt, tryck på o (AE-L/AF-L)knappen (A5) under filminspelning för att låsa fokus. För att låsa upp, tryck på
o-knappen igen. När Endast AE-lås eller AE-lås (håll) är valt, tryck på multiväljaren
J under filminspelning för att låsa fokus. Tryck på J igen för att låsa upp.
• När fokuslägesväljaren är inställd på r (manuell fokusering) kan du justera fokus
manuellt under filminspelning genom att vrida på multiväljaren eller inställningsringen.
Exponering
Vilken knapp som låser exponeringen beror på inställningen för AE-/AF-låsknapp (A175)
i inställningsmenyn. När AE-/AF-lås, Endast AE-lås eller AE-lås (håll) är valt, tryck på
o (AE-L/AF-L)-knappen (A5) under filminspelning för att låsa exponeringen. För att låsa
upp, tryck på o-knappen igen. När Endast AF-lås är valt, tryck på multiväljaren K under
filminspelning för att låsa exponeringen. Tryck på K igen för att låsa upp.
Maximal filminspelningstid
Enskilda filmfiler kan inte överstiga 29 minuters längd, även om minneskortet har tillräcklig
ledig kapacitet för längre inspelningar. Den maximala filstorleken för individuella filmfiler är
4 GB. När en film längre än cirka 6 minuter spelas in med en bildstorlek/bildfrekvens på
2 160/30p (4K UHD) eller längre än cirka 7 minuter med en bildstorlek/bildfrekvens på
2 160/25p (4K UHD) skapas flera filer när filstorleken på den inspelade filmen överstiger 4
GB, och filerna kan inte spelas upp kontinuerligt (A150).
• Den återstående filminspelningstiden för en enstaka film visas på fotograferingsskärmen.
• Inspelningen kan avslutas innan endera av gränserna har uppnåtts beroende på om
kameratemperaturen ökar.
• Den faktiska återstående filminspelningstiden kan variera beroende på filminnehållet,
motivets rörelse eller typen av minneskort.
91
Filmer
Grundläggande funktioner inom filminspelning och filmvisning
• Minneskort med SD-hastighetsklass 6 eller högre rekommenderas för inspelning av filmer
(vid inspelning av 4K UHD-filmer med en bildstorlek/bildfrekvens på 2 160/30p eller
2 160/25p rekommenderas kort med UHS-hastighetsklass 3 eller snabbare). Vid
användning av ett minneskort med en lägre hastighetsklass kan filminspelningen
avbrytas oväntat.
B
Kameratemperatur
• Kameran kan bli varm om filminspelning pågår under lång tid eller om kameran används på
platser med höga temperaturer.
• Om kameran blir väldigt varm invändigt vid filminspelning, avbryts inspelningen automatiskt.
Den tid som återstår tills kameran slutar spela in (B10s) visas.
Efter att kameran har avbrutit inspelningen stängs den av.
Låt kameran vara avstängd tills insidan av kameran har svalnat.
Om filminspelning
B
Om att spara bilder eller filmer
Indikatorn som visar antalet återstående exponeringar eller indikatorn som visar återstående
inspelningstid blinkar medan bilder eller filmer sparas. Öppna inte luckan till batterifacket/
minneskortsfacket eller ta ur batteriet eller minneskortet medan en indikator blinkar. Om du
gör det kan det leda till dataförlust eller skador på kameran eller minneskortet.
B
Om inspelade filmer
• Ljud från användning av inställningsring, zoomreglage, zoom, objektivrörelse på grund av
autofokus, vibrationsreducering och bländarreglering när ljusheten varierar kan spelas in.
• Följande fenomen kan synas på skärmen under inspelning av filmer. Dessa fenomen sparas i
inspelade filmer.
- Färgbandning kan inträffa i bilder som tagits under lysrör, kvicksilverlampor eller natriumlampor.
- Motiv som rör sig snabbt från en sida till den andra, t.ex. ett tåg eller en bil i rörelse, kan förefalla
skeva.
- Hela filmbilden kan förefalla skev när kameran panoreras.
- Belysning eller andra ljusa områden kan lämna restbilder när kameran flyttas.
• Beroende på avståndet till motivet eller hur mycket zoom som används, kan motiv med
upprepade mönster (tyger, gallerfönster etc.) ha färgade ränder under filminspelning
och -uppspelning. Detta inträffar när motivets mönster och bildsensorns layout påverkar
varandra och det är inte ett fel.
B
Om autofokus för filminspelning
Autofokus fungerar kanske inte som förväntat (A65). Om detta inträffar, fokusera med manuell
fokusering (A67) eller försök göra följande:
1. Ställ in Autofokusläge i filmmenyn på Enkel AF (standardinställning) innan du startar
filminspelningen.
2. Komponera ett annat motiv i mitten av bilden (motivet ska befinna sig på samma avstånd från
kameran som det tänkta motivet) och tryck på b (e)-knappen för att börja spela in, och ändra
bildkompositionen.
92
Filmer
Grundläggande funktioner inom filminspelning och filmvisning
Ta stillbilder under filminspelning
Du kan spara en bild som en stillbild medan en film spelas
in genom att trycka ned avtryckaren helt (JPEG-bild).
Filminspelningen fortsätter medan stillbilden sparas.
• En stillbild kan tas när Q visas på skärmen. När f visas
kan en stillbild inte tas.
• Storleken på den tagna stillbilden fastställs av filmens
bildstorlek (A150).
B
12m30s
Om att ta stillbilder under filminspelning
• Stillbilder kan inte sparas under filminspelning i följande situationer:
- När filminspelningen är pausad
- När den återstående filminspelningstiden är mindre än fem sekunder
- När Filmalternativ (A150) är inställt på HS-film
• När Bildkvalitet (A121) i fotograferingmenyn är inställt på RAW eller RAW + Fine tas en
stillbild som Fine. När Bildkvalitet är inställt på RAW + Normal tas den som Normal.
• Upp till 20 stillbilder kan sparas medan en film spelas in när Filmalternativ är inställt på
J 2 160/30p eller K 2 160/25p. Stillbilder tas som Fine.
• Det kan ta en stund att spara bilderna efter fotografering.
• Bilder i en film som spelades in samtidigt som en stillbild togs kan spelas upp med fördröjning.
• Ljudet som hörs när du trycker ned avtryckaren för att ta en stillbild kan eventuellt höras i den
inspelade filmen.
• Om kameran flyttas samtidigt som avtryckaren trycks ned kan bilden bli suddig.
93
Filmer
Ta stillbilder under filminspelning
Manuell film (ställa in exponeringen för
filminspelning)
I läge Manuell film kan du använda bländarstyrd automatik
eller den manuella inställningen för att ställa in exponering
(slutartid och bländarvärde) när filmer spelas in.
Bländarstyrd
När bländarvärdet är inställt fastställer kameran automatiskt slutartiden. Du
automatik
kan ändra bländarvärdet för att föra motivet, förgrunden och bakgrunden i
(standardinställning) fokus, eller för att medvetet göra motivets bakgrund oskarp.
Manuell
1
Ställ in både slutartid och bländarvärde.
Tryck på d-knappen, välj
Exponeringsläge i Manuellt filmlägemenyn, och tryck på k-knappen.
Exponeringsläge
Picture Control
Egen Picture Control
Vitbalans
ISO-känslighet
2
Välj Bländarstyrd automatik eller
Manuell och tryck på k-knappen.
• Konfigurera inställningar för Picture Control, Egen
Picture Control, Vitbalans eller ISO-känslighet i
enlighet med fotograferingsförhållandena och
fotograferingskraven.
3
4
Exponeringsläge
Bländarstyrd automatik
Manuell
Tryck på d-knappen för att visa fotograferingsskärmen.
Ställ in exponeringen.
• Rotera kommandoratten för att ställa in slutartiden. Rotera multiväljaren för att ställa in
bländarvärdet.
94
Filmer
Manuell film (ställa in exponeringen för filminspelning)
5
Tryck på b (e filminspelning)-knappen
för att börja spela in filmen.
• Slutartiden eller bländarvärdet kan också ställas in
under filminspelning (förutom när ett HS-filmalternativ
väljs i Filmalternativ).
• För att ta en stillbild under filminspelning, tryck ned
avtryckaren hela vägen (A93).
B
1/250
F5.6
+1.0
12m30s
Om läge Manuell film
• I läge Manuell film kan du inte ta en stillbild om du trycker in avtryckaren innan du trycker på b
(e)-knappen.
• I Manuell film-läge kan du inte justera fokus även om du trycker in avtryckaren halvvägs innan du
startar filminspelningen. För att justera fokus innan du startar filminspelningen, ställ in
Autofokusläge (A153) i filmmenyn på Aktiv AF eller använd manuell fokusering (A67).
B
Om ISO-känslighet
• I läge Manuell film är den lägsta ISO-känsligheten ISO 125.
• När Manuell väljs för Exponeringsläge i Manuell film-läge och ISO-känslighet (A137) är
inställt på Auto, ISO 125–400 eller ISO 125–800 så låses ISO-känsligheten på ISO 125.
• När ett HS-filmalternativ är valt i Filmalternativ (A150) är ISO-känsligheten låst på Auto.
C
Slutartid
Om inställningen för slutartiden ligger närmare filmbildfrekvensen ser rörelserna jämnare ut.
Funktioner som kan ställas in i läge Manuell film
•
•
•
•
•
Självutlösare (A58)
Fokusläge (A61)
Exponeringskompensation (A69)
Manuellt filmläge-menyn (A149)
Film-menyn (A150)
95
Filmer
Manuell film (ställa in exponeringen för filminspelning)
Spela in timelapse-filmer
Kameran kan automatiskt ta stillbilder med ett angivet intervall som sedan används för att
skapa timelapse-filmer som är cirka 10 sekunder långa.
• När Bildfrekvens-inställningen i filmmenyn ställs in på 30 bild./sek. (30p/60p), tas
300 bilder och sparas med e 1 080/30p. När 25 bild./sek. (25p/50p) ställs in tas
250 bilder och sparas med p 1 080/25p.
Rotera funktionsratten till y M d-knappen M i Skapa timelapse-film M
k-knappen
Typ (obligatorisk fotograferingstid)
Tidsintervall
30 bild./sek. (30p/60p) 25 bild./sek. (25p/50p)
U Stadsmotiv (10 minuter)1
(standardinställning)
2 sek.
V Landskap (25 minuter)1
1
2
3
2,4 sek.
5 sek.
6 sek.
Y Solnedgång (50 minuter)1
10 sek.
12 sek.
X Natthimmel (150 min)2
30 sek.
36 sek.
W Stjärnspår (150 minuter)3
30 sek.
36 sek.
Kameran fokuserar på området i mitten av bilden.
Passar för inspelning av stjärnornas rörelse.
Stjärnornas rörelse visas som ränder av ljus med hjälp av bildbearbetning.
1
Använd multiväljaren HI för att välja en
typ och tryck på k-knappen.
Skapa timelapse-film
Stadsmotiv (10 minuter)
Landskap (25 minuter)
Solnedgång (50 minuter)
Natthimmel (150 min)
Stjärnspår (150 minuter)
2
Välj om exponeringen (ljusheten) ska
låsas eller inte och tryck på k-knappen
(förutom Natthimmel och Stjärnspår).
• Om AE-L på väljs används samma exponering som för
den första bilden för alla bilder. När ljusheten ändras
avsevärt, t.ex. vid skymning, rekommenderas du att
använda AE-L av.
96
Filmer
Spela in timelapse-filmer
Landskap (25 minuter)
AE-L på
AE-L av
3
Stabilisera kameran med ett verktyg såsom ett stativ.
• Se ”Använda ett stativ” (A23) när ett stativ används.
4
Tryck ned avtryckaren för att ta den första
bilden.
25m 0s
• Ställ in exponeringskompensation (A69) innan du
utlöser slutaren för den första bilden (när Natthimmel
(150 min) eller Stjärnspår (150 minuter) används
kan exponeringskompensation inte användas).
25m 0s
Exponeringskompensationen kan inte ändras efter att
1/250
F5.6
1400
den första bilden tagits. Fokus och nyans låses när den
första bilden tas.
• När du fotograferar stjärnor rekommenderar vi att du använder manuell fokusering
(A67).
• Den automatiska avstängningsfunktionen är inaktiverad under fotografering (A176).
• Slutaren utlöses automatiskt för den andra bilden och efterföljande bilder.
• Skärmen kan släckas när kameran inte tar bilder.
• Fotograferingen avslutas automatiskt när 300 eller 250 bilder har tagits.
• Tryck på k-knappen för att avsluta fotograferingen innan fotograferingstiden har förflutit
och skapa en timelapse-film.
• Ljud och stillbilder kan inte sparas.
B
•
•
•
•
Om timelapse-film
Vänta med att byta minneskort tills fotograferingen är klar.
Använd ett tillräckligt laddat batteri för att förhindra att kameran stängs av oväntat.
Timelapse-filmer kan inte spelas in med b (e)-knappen.
Vrid inte funktionsratten till en annan inställning innan fotograferingen är klar.
97
Filmer
Spela in timelapse-filmer
Spela in superlapse-filmer
Kameran spelar in filmer och sparar dem i fast motion (e 1 080/30p eller p 1 080/
25p). Används för att spela in en film medan kameran förflyttas. Kameran komprimerar tiden
som förändringarna i motivet tar och sparar filmen.
Rotera funktionsratten till y M d-knappen M o Superlapse-film M
k-knappen
1
Använd multiväljaren HI för att välja en
visningshastighet och tryck på
k-knappen.
• Med standardinställningen 2× spelas en film som
spelats in på två minuter upp på en minut.
• Om inspelningstiden för en enstaka filmfil överstiger
29 minuter avbryts inspelningen automatiskt.
2
Superlapse-film
2×
4×
10×
20×
30×
Tryck på b (e filminspelnings)-knappen
för att starta inspelningen.
• Du kan se inspelningstiden och visningstiden på
skärmen.
• Vi rekommenderar att du visar filmramen som indikerar
området som kommer att spelas in i filmen (A91).
• Inget ljud spelas in.
02m 0s
01m 0s
Inspelningstid
Uppspelningstid
C
Ta stillbilder
• En stillbild (O (1 920 × 1 080 pixlar)) kan tas om du trycker på avtryckaren innan du trycker på
b (e filminspelning)-knappen.
• Du kan ta stillbilder vid inspelning av filmer (A93).
98
Filmer
Spela in superlapse-filmer
Funktioner i samband med filmvisning
Flytta zoomreglaget medan en film spelas upp om du vill
justera volymen (A2).
Rotera multiväljaren eller kommandoratten för att spola
framåt eller bakåt.
Volymindikator
Visningsreglage visas på skärmen.
De funktioner som beskrivs nedan kan utföras genom att
välja ett alternativ med multiväljaren JK och därefter
trycka på k-knappen.
Funktion
Ikon
Vid
pausning
Beskrivning
Spola
tillbaka
A
Håll k-knappen intryckt för att spola tillbaka filmen.
Framåt
B
Håll k-knappen intryckt för att spola filmen framåt.
Pausa uppspelning. Funktionerna som listas nedan kan utföras i
pausläge.
Pausa
Avsluta
E
G
C
Spola tillbaka filmen en bild i taget. Håll k-knappen intryckt för
att spola tillbaka kontinuerligt.*
D
Spola filmen framåt en bild i taget. Håll k-knappen intryckt för
att spola framåt kontinuerligt.*
F
Återuppta uppspelningen.
I
Extrahera den önskade delen av en inspelad film och spara den
som en separat fil.
H
Extrahera en bild från en film och spara den som en stillbild.
Återgå till helskärmsläge.
* Filmen kan också spolas framåt eller bakåt en bild i taget genom att man vrider multiväljaren
eller kommandoratten.
99
Filmer
Funktioner i samband med filmvisning
Redigera filmer
Använd ett tillräckligt laddat batteri vid redigering av filmer för att förhindra att kameran
stängs av under redigering.
Extrahera endast den önskade delen av filmen
Den önskade delen av en inspelad film kan sparas som en separat fil.
1
Spela upp en film och pausa vid startpunkten för den del som ska
extraheras (A99).
2
Använd multiväljaren JK för att
välja I-reglaget och tryck sedan på
k-knappen.
3
Använd HI för att välja J (välj
startpunkt).
1m30s
Välj startpunkt
• Använd JK eller vrid kommandoratten för att flytta
startpunkten.
• Välj O (åter) och tryck på k-knappen för att avbryta
redigeringen.
4
Använd HI för att välja K (välj
slutpunkt).
• Använd JK eller vrid kommandoratten för att flytta
slutpunkten.
• För att förhandsgranska den specificerade delen,
använd HI för att välja F och tryck därefter på
k-knappen. Tryck på k-knappen igen för att stoppa
förhandsgranskningen.
100
Filmer
Redigera filmer
Välj slutpunkt
5
Använd HI för att välja m (spara) och
tryck på k-knappen.
Spara
• Följ anvisningarna på skärmen för att spara filmen.
B
Om extrahering av filmer
• En film som skapats med redigering kan inte redigeras igen.
• Den faktiska beskurna delen av en film kan skilja sig en aning från den del som valdes med
start- och slutpunkterna.
• Det går inte att beskära filmer så att de är kortare än två sekunder.
Spara en bildruta från en film som en stillbild
En önskad bildruta från en inspelad film kan extraheras och sparas som en stillbild.
• Pausa en film och visa bildrutan som ska extraheras
(A99).
• Använd multiväljaren JK för att välja H-reglaget och
tryck på k-knappen.
• Välj Ja när bekräftelsedialogrutan visas och tryck på
k-knappen för att spara bilden.
• Stillbilden sparas med bildkvaliteten Normal.
Bildstorleken fastställs av originalfilmens bildstorlek
(A150).
Kopiera denna bildruta som
stillbild?
Ja
Nej
B
Begränsningar beträffande extrahering av stillbilder
Stillbilder kan inte extraheras från en film som spelas in med ett HS-filmalternativ.
101
Filmer
Redigera filmer
1m30s
Ansluta kameran till en tv, skrivare
eller dator
Göra saker med bilder................................................................................................................ 103
Visa bilder på en tv...................................................................................................................... 104
Skriva ut bilder utan en dator ................................................................................................. 105
Överföra bilder till en dator (ViewNX-i) ............................................................................... 109
102
Ansluta kameran till en tv, skrivare eller dator
Göra saker med bilder
Utöver att se dina bilder på SnapBridge-appen kan du även göra andra saker med dem
genom att ansluta kameran till enheterna som beskrivs nedan.
Visa bilder på en tv
Bilder och filmer som tagits med kameran kan visas på en TV.
Anslutningsmetod: anslut en HDMI-kabel som finns att köpa i handeln till
tv:ns HDMI-ingång.
Skriva ut bilder utan en dator
Om du ansluter kameran till en PictBridge-kompatibel skrivare kan du
skriva ut bilder utan att använda en dator.
Anslutningsmetod: anslut kameran direkt till skrivarens USB-port med
USB-kabeln.
Överföra bilder till en dator (ViewNX-i)
Du kan överföra bilder och filmer till en dator för att visa och redigera dem.
Anslutningsmetod: anslut kameran till datorns USB-port med USB-kabeln.
• Innan du ansluter till en dator ska du installera ViewNX-i på datorn.
B
Om anslutning av kablar till kameran
Mikro-USB-kontakt
HDMI-mikrokontakt (typ D)
Öppna
anslutningslocket.
Sätt i kontakten.
• Se till att stänga av kameran innan du ansluter eller kopplar bort kablar. Kontrollera kontakternas
form och riktning och vinkla inte kontakterna när du ansluter eller kopplar bort dem.
• Kontrollera att batteriet i kameran är tillräckligt laddat. Om nätadaptern EH-5b/EH-5c och
strömkontakten EP-5C används (båda säljs separat) kan denna kamera strömförsörjas från ett
eluttag. Använd under inga omständigheter någon annan nätadapter än EH-5b/EH-5c. Om du
inte följer dessa anvisningar kan kameran överhettas eller skadas.
• Anslutningsmetoder och efterföljande åtgärder beskrivs förutom i detta dokument även i
dokumentationen som medföljde enheten.
103
Ansluta kameran till en tv, skrivare eller dator
Göra saker med bilder
Visa bilder på en tv
1
Stäng av kameran och anslut den till tv:n.
• Kontrollera kontakternas form och riktning och vinkla inte kontakterna när du ansluter eller
kopplar bort dem.
HDMI-mikrokontakt (typ D)
till HDMI-ingång
2
Ställ in tv:ns inmatning på extern inmatning.
• Läs dokumentationen som medföljde tv:n för ytterligare information.
3
Tryck och håll ner c (bildvisnings)knappen för att starta kameran.
• Bilder visas på tv:n.
• Kameraskärmen slås inte på.
• När du slår på kameran med strömbrytaren visas
fotograferingsskärmen på tv:n. För att visa tagna bilder
och filmer på tv:n, tryck på c (bildvisnings)-knappen
för att gå till visningsläge.
B
Om anslutning av HDMI-kabeln
När en USB-kabel används kan kameran inte utföra HDMI-utmatning till tv:n.
C
Spela upp 4K-filmer
För att spela upp filmer som är inspelade med 2 160/30p (4K UHD) eller 2 160/25p (4K UHD) i 4K
UHD-bildkvalitet, använd en tv och HDMI-kabel som är kompatibla med 4K. Ställ också in Ren
HDMI-utgång (A177) i HDMI i inställningsmenyn på Av.
• När 4K-filmer spelas upp på vissa tv-apparater kanske de första få sekunderna inte visas, eftersom
det tar tid för tv:n att justera bilder för att matcha utmatningen från kameran.
104
Ansluta kameran till en tv, skrivare eller dator
Visa bilder på en tv
Skriva ut bilder utan en dator
Om du har en PictBridge-kompatibel skrivare kan du ansluta kameran direkt till skrivaren och
skriva ut bilder utan att gå via en dator.
Ansluta kameran till en skrivare
1
2
Sätt på skrivaren.
Stäng av kameran och anslut den till skrivaren med en USB-kabel.
• Kontrollera kontakternas form och riktning och vinkla inte kontakterna när du ansluter eller
kopplar bort dem.
3
Kameran startas automatiskt.
• PictBridge-startskärmen (1) visas på kameraskärmen, och därefter visas
Utskriftsområde-skärmen (2).
1
B
2
Utskriftsområde
Om PictBridge-startskärmen inte visas
När Auto är valt för Ladda från dator (A179) kan det eventuellt inte gå att skriva ut bilder
när kameran är direktansluten till vissa skrivare.
Om PictBridge-startskärmen inte visas när kameran startas ska du stänga av kameran och
koppla bort USB-kabeln. Ställ in Ladda från dator på Av och återanslut kameran till
skrivaren.
105
Ansluta kameran till en tv, skrivare eller dator
Skriva ut bilder utan en dator
Skriva ut en bild i taget
1
Använd multiväljaren JK för att välja
önskad bild och tryck på k-knappen.
Utskriftsområde
• Flytta zoomreglaget mot f (h) för att växla till
miniatyrbildsvisning eller g (i) för att växla till
helskärmsläge.
2
Använd HI för att välja Kopior och
tryck på k-knappen.
PictBridge
• Välj önskat antal kopior (upp till nio) med HI och
tryck på k-knappen.
1 utskrifter
Starta utskrift
Kopior
Pappersformat
3
Välj Pappersformat och tryck på
k-knappen.
• Välj önskat pappersformat och tryck på k-knappen.
• Välj Standard för att skriva ut med pappersformatet
som konfigurerats på skrivaren.
• Pappersformatalternativ som kan användas på
kameran varierar beroende på skrivaren du använder.
4
Välj Starta utskrift och tryck på
k-knappen.
PictBridge
4 utskrifter
Starta utskrift
Kopior
Pappersformat
PictBridge
• Utskriften startar.
4 utskrifter
Starta utskrift
Kopior
Pappersformat
106
Ansluta kameran till en tv, skrivare eller dator
Skriva ut bilder utan en dator
Skriva ut flera bilder
1
Tryck på d (meny)-knappen när
Utskriftsområde-skärmen visas.
2
Använd multiväljaren HI för att välja
Pappersformat och tryck på k-knappen.
• Välj önskat pappersformat och tryck på k-knappen.
• Välj Standard för att skriva ut med pappersformatet
som konfigurerats på skrivaren.
• Pappersformatalternativ som kan användas på
kameran varierar beroende på skrivaren du använder.
• Tryck på d-knappen för att stänga utskriftsmenyn.
3
Välj Utskriftsalternativ eller Skriv ut alla
bilder och tryck på k-knappen.
Utskriftsområde
Utskriftsmeny
Utskriftsalternativ
Skriv ut alla bilder
Pappersformat
Utskriftsmeny
Utskriftsalternativ
Skriv ut alla bilder
Pappersformat
107
Ansluta kameran till en tv, skrivare eller dator
Skriva ut bilder utan en dator
Utskriftsområde
Välj bilder (upp till 99) och antal kopior
Utskriftsområde
(upp till 9) av varje.
• Använd multiväljaren JK för att välja bilder
och använd HI för att ange antalet kopior
1
1
3
som ska skrivas ut.
• Bilder som har valts för utskrift indikeras med
a och antalet kopior som ska skrivas ut.
Avbryt utskriftsinställningen genom att välja
Åter
0 för antalet kopior.
• Flytta zoomreglaget mot g (i) för att växla
till helskärmsläge, eller mot f (h) för att växla till miniatyrbildsvisning.
• Tryck på k-knappen när inställningen är klar. När skärmen för bekräftelse av
antalet kopior visas, väljer du Starta utskrift och trycker på k-knappen för att
starta utskriften.
Skriv ut alla bilder
En kopia av alla bilder som har sparats på minneskortet skrivs ut.
• När skärmen för bekräftelse av antalet kopior visas, väljer du Starta utskrift och
trycker på k-knappen för att starta utskriften.
108
Ansluta kameran till en tv, skrivare eller dator
Skriva ut bilder utan en dator
Överföra bilder till en dator (ViewNX-i)
Installera ViewNX-i
ViewNX-i är Nikon-programvara som du kan använda för att överföra bilder och filmer till en
dator för att visa och redigera dem.
Installera ViewNX-i genom att hämta den senaste versionen av installationsprogrammet för
ViewNX-i från webbplatsen nedan och följ anvisningarna på skärmen för att slutföra
installationen.
http://downloadcenter.nikonimglib.com
Information om systemkrav och övrig information finns på Nikon webbplats för din region.
Överföra bilder till en dator
De poster som visas på din datorskärm kan ändras när du uppdaterar versionen av ditt
operativsystem eller programvara.
1
Förbered ett minneskort som innehåller bilder.
Använd en av metoderna nedan för att överföra bilder från minneskortet till en dator.
• SD-minneskortsfack/kortläsare: Sätt i minneskortet i datorns kortfack eller kortläsaren
(finns att köpa i handeln) som är ansluten till datorn.
• Direkt USB-anslutning: Stäng av kameran och kontrollera att minneskortet är isatt i
kameran. Anslut kameran till datorn med USB-kabeln.
Kameran startas automatiskt.
B
Om att ansluta kameran till en dator
Koppla bort alla andra USB-enheter från datorn. Om kameran ansluts till en dator samtidigt
som andra USB-enheter kan det medföra att kameran slutar fungera eller att strömmatningen
från datorn blir för stor, vilket kan skada kameran eller minneskortet.
109
Ansluta kameran till en tv, skrivare eller dator
Överföra bilder till en dator (ViewNX-i)
Om ett meddelande visas som uppmanar dig att välja ett program väljer du Nikon Transfer 2.
• När Windows 7 används
Om dialogrutan till höger visas, följ
stegen nedan för att välja
Nikon Transfer 2.
1 Under Importera bilder och filmer,
klicka på Byt program. En dialogruta
för programval visas; välj
Nikon Transfer 2 och klicka på OK.
2 Dubbelklicka på ikonen
Nikon Transfer 2.
• Om Windows 10 eller Windows 8.1 används
Om dialogrutan som ses till höger visas, klicka på den
och klicka sedan på Importera fil/Nikon Transfer 2.
• Om OS X eller macOS används
Om Nikon Transfer 2 inte startar automatiskt, starta Bildinsamling-applikationen som
medföljer din Mac medan kameran och din dator är anslutna, och välj Nikon Transfer 2
som standardapplikationen som ska öppnas när kameran ansluts till din dator.
Om minneskortet innehåller ett stort antal bilder kan det ta ett tag innan Nikon Transfer 2
startar. Vänta tills Nikon Transfer 2 startar.
B
Om anslutning av USB-kabeln
Funktion kan inte garanteras om kameran ansluts till datorn via en USB-hubb.
C
Använda ViewNX-i
Mer information finns i onlinehjälpen.
110
Ansluta kameran till en tv, skrivare eller dator
Överföra bilder till en dator (ViewNX-i)
2
Efter att Nikon Transfer 2 startar, klicka på Starta överföring.
Starta överföring
• Bildöverföring börjar. När bildöverföringen är klar startar ViewNX-i och de överförda
bilderna visas.
3
Koppla från anslutningen.
• Om du använder en kortläsare eller ett kortfack, väljer du lämpligt alternativ i datorns
operativsystem för att mata ut den flyttbara disken som innehåller minneskortet. Ta sedan
bort minneskortet ur kortläsaren eller kortfacket.
• Om kameran är ansluten till datorn stänger du av kameran och kopplar bort USB-kabeln.
C
Capture NX-D
Capture NX-D är Nikon-programvara som du kan använda för att finjustera foton eller ändra
inställningarna för NEF-bilder (RAW)-bilder och spara dem i andra format.
Ladda ned programvaran från webbplatsen i länken nedan.
http://downloadcenter.nikonimglib.com
111
Ansluta kameran till en tv, skrivare eller dator
Överföra bilder till en dator (ViewNX-i)
Använda menyn
Menyfunktioner ........................................................................................................................... 113
Menylistor....................................................................................................................................... 116
Fotograferingsmenyn (vanliga fotograferingsalternativ)............................................. 121
Fotograferingsmenyn (lägena j, k, l eller m).............................................................. 124
Manuellt filmläge-menyn ......................................................................................................... 149
Filmmenyn ..................................................................................................................................... 150
Visningsmenyn............................................................................................................................. 157
Nätverksmenyn ............................................................................................................................ 161
Inställningsmenyn....................................................................................................................... 164
112
Använda menyn
Menyfunktioner
Du kan visa menyerna nedan genom att trycka på d (meny)-knappen.
•
•
•
•
•
•
A Fotograferingsmeny1, 2
G Manuellt filmläge -menyn3
e Filmmeny1
c Visningsmeny4
q Nätverksmeny
z Inställningsmeny
1
2
3
Tryck på d-knappen när fotograferingsskärmen visas.
Vilka menyikoner och inställningsalternativ som är tillgängliga beror på fotograferingsläget.
Vrid funktionsratten till u (Manuell film), och tryck på d-knappen när
fotograferingsskärmen visas.
Tryck på d-knappen när visningsskärmen visas.
4
1
Tryck på d (meny)-knappen.
• Menyn visas.
1/250
2
F5.6
25m 0s
1400
Tryck på multiväljaren J.
Fotograferingsmeny
Bildkvalitet
• Aktuell menyikon visas med gul färg.
Bildstorlek
Picture Control
Egen Picture Control
Vitbalans
Mätning
Menyikoner
3
Välj en menyikon och tryck
på k-knappen.
Inställningar
Tidszon och datum
Slutarfunk. u. minneskort
• Menyalternativen blir valbara.
Monitorinställningar
EVF automatisk växling
Datumstämpel
Självutlös.: efter bildtag.
113
Använda menyn
Menyfunktioner
4
Välj ett menyalternativ och
tryck på k-knappen.
Tidszon och datum
• Vissa menyalternativ kan inte ställas in
beroende på det aktuella
fotograferingsläget eller kamerans
tillstånd.
• Du kan även välja alternativ genom att
vrida på multiväljaren.
5
Välj en inställning och tryck
på k-knappen.
Använda w (funktion)-knappen
Om du trycker på knappen w i läge j, k, l, m
eller M kan du snabbt konfigurera de tidigare
sparade menyalternativen (standardinställningen är
Serietagning). Om du vill välja ett annat
menyalternativ väljer du U Fn-knapp och sedan
önskat menyalternativ.
114
Använda menyn
Monitorinställningar
EVF automatisk växling
Datumstämpel
Självutlös.: efter bildtag.
Datumstämpel
• Inställningen som du har valt används.
• När du är klar med menyn trycker du
på d-knappen.
• När en meny visas kan du trycka på
avtryckaren eller b (e)-knappen för
att växla till fotograferingsläge.
Menyfunktioner
Slutarfunk. u. minneskort
Datum
Datum och tid
Av
Skärmen för val av bilder
När en skärm för val av bilder, som den till höger, visas
medan du använder kameramenyn, ska du använda de
procedurer som beskrivs nedan för att välja bilderna.
Radera valda bilder
Åter
1
Använd multiväljaren JK eller vrid den för
att välja den önskade bilden.
• Flytta zoomreglaget (A2) mot g (i) för att växla till
helskärmsläge, eller f (h) för att växla till
miniatyrbildsvisning.
• Endast en bild kan väljas för Rotera bild och Välj
huvudbild.
Fortsätt till steg 3.
2
Använd HI för att välja ON eller OFF.
Radera valda bilder
Åter
Radera valda bilder
• När ON väljs visas en ikon under den valda bilden.
Upprepa steg 1 och 2 för att välja ytterligare bilder.
Åter
3
Tryck på k-knappen för att bekräfta bildvalet.
• Följ anvisningarna på skärmen när en bekräftelsedialogruta visas.
115
Använda menyn
Menyfunktioner
Menylistor
Fotograferingsmenyn
Aktivera fotograferingsläget M d-knappen
Gemensamma alternativ (förutom läge Manuell film)
Alternativ
A
Standardinställning
Bildkvalitet*
Normal
121
Bildstorlek*
i 4 608 × 3 456
123
* Kan också ställas in genom att trycka på w-knappen (A114).
För lägena j, k, l, m och M
Alternativ
A
Standardinställning
Picture Control*
Standard
124
Egen Picture Control
–
128
Vitbalans*
Auto (normal)
129
Mätning*
Matrix
132
Serietagning*
Enbildstagning
133
ISO-känslighet*
• ISO-känslighet: Auto
• Längsta slutartid: Ingen
137
Exponeringsgaffling
Av
139
AF-områdesläge*
Målsöknings-AF
140
Autofokusläge
Aktiv AF
143
Blixtexp.komp.
0,0
143
Brusreduceringsfilter
Normal
144
Aktiv D-Lighting
Av
144
Multiexponering
• Multiexponeringsläge: Av
• Automatisk förstärkning: På
145
Spara user settings
–
53
Återställ user settings
–
53
116
Använda menyn
Menylistor
Alternativ
A
Standardinställning
Zoomminne
Av
147
Zoomposition vid start
24 mm
148
Förhandsgransk. M-exp.
Av
148
* Kan också ställas in genom att trycka på w-knappen (A114).
Manuellt filmläge-menyn
Vrid funktionsratten till u (Manuell film) M d-knappen M G-menyikonen M
k-knappen
Alternativ
A
Standardinställning
Exponeringsläge
Bländarstyrd automatik
94
Picture Control
Standard
124
Egen Picture Control
–
128
Vitbalans
Auto (normal)
129
ISO-känslighet
• ISO-känslighet: Auto
• Längsta slutartid: Ingen
137
Filmmenyn
Välj fotograferingsläget M d-knappen M e-menyikonen M k-knappen
Alternativ
Standardinställning
A
Filmalternativ
e 1 080/30p eller p 1 080/25p
150
Autofokusläge
Enkel AF
153
Elektronisk vibrationsred.
På
154
Vindbrusreducering
Av
154
Zooma mikrofon
På
155
Bildfrekvens
–
155
Känslighet f. ext. mikrofo.
Automatisk känslighet
156
117
Använda menyn
Menylistor
Visningsmenyn
Tryck på c-knappen (visningsläge) M d-knappen
A
Alternativ
1
2
Märk för överföring1
157
Snabbretuschering2
84
D-Lighting2
84
Mjuka hudtoner2
85
Filtereffekter2
86
Bildspel
158
Skydda1
159
Rotera bild1
159
Småbild2
87
Alternativ för visa sekvens
160
Välj huvudbild1
160
Välj en bild på bildvalsskärmen. Se ”Skärmen för val av bilder” (A115) för mer information.
Redigerade bilder sparas som separata filer. Vissa bilder kanske inte kan redigeras.
Nätverksmenyn
Tryck på d-knappen M q-menyikonen M k-knappen
Alternativ
A
Flygplansläge
161
Välj anslutning
161
Ansluta till smart enhet
161
Anslutn. till fjärrkontroll
161
Sänd under fotografering
161
Wi-Fi
162
Bluetooth
162
118
Använda menyn
Menylistor
Alternativ
Återställ standardinst.
A
162
Inställningsmenyn
Tryck på d-knappen M z-menyikonen M k-knappen
Alternativ
A
Tidszon och datum
164
Slutarfunk. u. minneskort
166
Monitorinställningar
167
EVF automatisk växling
169
Datumstämpel
169
Självutlös.: efter bildtag.
170
Vibrationsreducering*
171
AF-hjälpbelysning
172
Digital zoom
172
Tilldela sidozoomreglage
173
Zoom med snabbåterställ.
173
Alternativ för inställningsring
174
AE-/AF-låsknapp
175
Ljud
175
Auto av
176
Formatera minneskort
176
Språk/Language
176
HDMI
177
Ladda från dator
179
Bildkommentar
180
Info. om upphovsrätt
181
Platsdata
182
Växla Av/Tv-funktion
182
119
Använda menyn
Menylistor
Alternativ
A
Återställ filnumrering
183
Konturförstärkning
184
Återställ alla
184
Versionsinfo
184
* Kan också ställas in genom att trycka på w-knappen (A114).
120
Använda menyn
Menylistor
Fotograferingsmenyn (vanliga
fotograferingsalternativ)
Bildkvalitet
Aktivera fotograferingsläget* M d-knappen M menyikonen för fotograferingsläge
M Bildkvalitet M k-knappen
* Bildkvaliteten kan ställas in i alla fotograferingslägen utom Manuell film. Inställningen används
även för andra fotograferingslägen (förutom för fotograferingsläge M och motivtypen Enkelt
panorama).
Ställ in den bildkvalitet (komprimeringsgrad) som ska användas när bilder sparas.
Lägre komprimeringsgrader ger bilder med högre kvalitet men färre bilder kan sparas.
Alternativ
Beskrivning
Högre bildkvalitet än Normal.
Komprimeringsgrad ungefär 1:4
a
Fine
b
Normal
Normal bildkvalitet lämplig för de flesta tillämpningar.
(standardinställning) Komprimeringsgrad ungefär 1:8
l
RAW
Rådata från bildsensorn sparas utan ytterligare bearbetning. Med
en dator kan du ändra inställningar som ställts in under
fotografering, till exempel vitbalans och kontrast.
• Filformat: RAW (NRW) (Nikons egna format)
j
RAW + Fine
Två bilder tas, en RAW-bild och en JPEG-bild i hög kvalitet.
k
RAW + Normal
Två bilder tas, en RAW-bild och en JPEG-bild i normal kvalitet.
B
Om bildkvalitet
• Bildstorlek låses på i 4 608 × 3 456 när Bildkvalitet ställs in på RAW.
• RAW-bilder kan inte tas i följande fotograferingslägen:
- Motivtyper
- Måne-läge
- Fågelskådning-läge
- Kreativt läge
Om du ändrar fotograferingsläget till ett av fotograferingslägena ovan när bildkvalitet för RAW
har valts ändras bildkvaliteten till Fine eller Normal.
• Denna funktion kanske inte kan användas i kombination med andra funktioner (A75).
121
Använda menyn
Fotograferingsmenyn (vanliga fotograferingsalternativ)
C
RAW-bilder från denna kamera
• RAW-bilder kan inte bearbetas på denna kamera.
• ViewNX-i (A109) måste vara installerat på datorn för att du ska kunna visa RAW-bilder på den.
• RAW-bilder kan inte redigeras eller skrivas ut direkt. Om du överför RAW-bilder till en dator och
sedan använder program såsom Capture NX-D (A111) kan du justera bilder eller bearbeta
RAW-bilder.
C
Spara RAW- och JPEG-bilder samtidigt
• RAW-bilden och JPEG-bilden som sparas samtidigt har samma filnummer men egna
filnamnstillägg, ”.NRW” och ”.JPG” (A207).
• Vid visning på kameran visas enbart JPEG-bilden.
• Obs! När JPEG-bilden raderas så raderas även den RAW-bild som sparades samtidigt.
C
Antal bilder som kan sparas
• Vid fotografering kan man på skärmen avläsa det ungefärliga antalet bilder som kan sparas
(A22).
• Observera att på grund av JPEG-komprimeringen kan antalet bilder som kan sparas variera
mycket beroende på bildinnehållet trots att man använder minneskort med samma kapacitet
och samma inställningar för bildkvalitet och bildstorlek. Dessutom kan antalet bilder som kan
sparas variera beroende på minneskortets fabrikat.
• Om antalet återstående exponeringar är 10 000 eller fler visas ”9999” som antalet återstående
exponeringar.
122
Använda menyn
Fotograferingsmenyn (vanliga fotograferingsalternativ)
Bildstorlek
Aktivera fotograferingsläget* M d-knappen M menyikonen för fotograferingsläge
M Bildstorlek M k-knappen
* Bildstorleken kan ställas in i alla fotograferingslägen utom Manuell film. Inställningen används
även för andra fotograferingslägen (förutom för fotograferingsläget M, motivtypen Enkelt
panorama och Superlapse-film).
Ställ in den bildstorlek (antal pixlar) som ska användas när JPEG-bilder sparas.
Ju större bildstorleken är, i desto större format kan den skrivas ut, men antalet bilder som kan
sparas blir mindre.
Alternativ*
Bildformat (horisontellt till vertikalt)
i
4 608 × 3 456 (standardinställning)
4:3
E
3 264 × 2 448
4:3
L
2 272 × 1 704
4:3
B
1 600 × 1 200
4:3
j
4 608 × 2 592
16:9
I
4 608 × 3 072
3:2
H
3 456 × 3 456
1:1
* De numeriska värdena anger antalet pixlar.
Exempel: i 4 608 × 3 456 = ungefär 16 megapixlar, 4 608 × 3 456 pixlar
B
Anmärkningar om att skriva ut bilder med bildformatet 1:1
Ändra skrivarinställningen till ”Ram” när du skriver ut bilder med bildformatet 1:1.
Vissa skrivare kanske inte kan skriva ut bilder med bildformatet 1:1.
B
Om bildstorlek
Denna funktion kanske inte kan användas i kombination med andra funktioner (A75).
123
Använda menyn
Fotograferingsmenyn (vanliga fotograferingsalternativ)
Fotograferingsmenyn (lägena j, k, l eller m)
• Se ”M (användarinställningar)-läge” (A52) för information om Spara user settings och
Återställ user settings.
Picture Control (COOLPIX Picture Control)
Vrid funktionsratten till j, k, l, m eller M1 M d-knappen M j, k, l, m eller
M-menyikonen2 M Picture Control M k-knappen
1
2
Inställningen kan också konfigureras i u (Manuell film)-läge.
I u (Manuell film)-läge visas G-menyikonen.
Ändra inställningarna för bildtagning enligt fotograferingsförhållandena eller dina
preferenser. Skärpa, kontrast och mättnad kan justeras i detalj.
Alternativ
Beskrivning
b
Standard
Standardbearbetning för balanserade resultat. Rekommenderas i
(standardinställning) de flesta situationer.
c
Neutral
Minimal bearbetning för naturliga resultat. Välj detta för bilder
som senare kommer att utsättas för bearbetning eller
retuschering.
d
Mättade färger
Bilderna förbättras för att åstadkomma en livfull
fotoutskriftseffekt. Välj detta för bilder som betonar primära
färger, t.ex. blått, rött och grönt.
e
Monokrom
Tar monokroma fotografier, t.ex. i svartvitt eller sepia.
f
Anpassad 1*
Ändrar till inställningen för Anpassad 1 i COOLPIX Egen Picture
Control.
g
Anpassad 2*
Ändrar till inställningen för Anpassad 2 i COOLPIX Egen Picture
Control.
* Visas endast när inställningen som anpassats i Egen Picture Control (A128) har registrerats.
B
Anmärkningar om COOLPIX Picture Control
• COOLPIX Picture Control-funktionen för denna kamera kan inte användas med andra
kameramärken, Picture Control-funktionen för programvara som t.ex. Capture NX-D, Picture
Control Utility 2 etc.
• Denna funktion kanske inte kan användas i kombination med andra funktioner (A75).
124
Använda menyn
Fotograferingsmenyn (lägena j, k, l eller m)
Anpassa existerande COOLPIX Picture Controls: snabbjustering och
manuell justering
COOLPIX Picture Control kan anpassas med ”Snabbjustering”, vilket möjliggör balanserad
justering av skärpa, kontrast, mättnad och andra bildredigeringskomponenter eller ”manuell
justering”, vilket möjliggör detaljerad justering av individuella komponenter.
1
Använd multiväljaren HI för att välja
önskad typ av COOLPIX Picture Control
och tryck på k-knappen.
• Du kan även välja alternativ genom att vrida på
multiväljaren.
2
Använd HI för att markera det önskade
alternativet (A126) och använd JK för
att välja ett värde.
• Tryck på k-knappen för att ställa in värdet.
• Välj Återställ och tryck på k-knappen för att ändra de
justerade värdena till standardinställningen.
125
Använda menyn
Fotograferingsmenyn (lägena j, k, l eller m)
Picture Control
Standard
Neutral
Mättade färger
Monokrom
Standard
Snabbjustering
Bildskärpa
Kontrast
Mättnad
Återställ
Åter
Typer av snabbjustering och manuell justering
Alternativ
Beskrivning
Snabbjustering 1
Justerar skärpa, kontrast och mättnadsnivåer automatiskt.
Inställning mot sidan – minskar effekten av vald COOLPIX Picture
Control, och inställning mot sidan + förstärker dess effekt.
• Standardinställning: 0
Bildskärpa
Styr hur mycket konturer ska skärpas vid fotografering.
Ju högre nummer desto skarpare bild och ju lägre nummer desto
mjukare bild.
Välj A (auto) för automatisk justering.
• Standardinställning: 3 för Standard eller Monokrom, 2 för Neutral,
och 4 för Mättade färger
Kontrast
Styr kontrasten.
Inställning mot sidan – ger bilden en mjukare framtoning och inställning
mot sidan + ger den en hårdare framtoning. Välj lägre värden för att
förhindra att högdagrar i porträttmotiv blir ”urfrätta” i direkt solljus, högre
värden för att bevara detaljerna i dimmiga landskap och andra motiv
med låg kontrast.
Välj A (auto) för automatisk justering.
• Standardinställning: 0
Mättnad 2
Anger hur livfulla färgerna ska vara.
Inställning mot sidan – minskar intensiteten och inställning mot sidan +
ökar intensiteten.
Välj A (auto) för automatisk justering.
• Standardinställning: 0
Filtereffekter 3
Simulerar effekten av färgfilter på monokroma fotografier.
• OFF: Filtereffekter används inte.
• Y (gul), O (orange), R (röd):
Öka kontrasten. Kan användas för att tona ner ljusheten på himlen i
landskapsbilder. Kontrasten förstärks i ordningen Y ➝ O ➝ R.
• G (grön):
Mjukar upp färgtonerna i hud och ansiktsdrag, till exempel läppar.
Lämpligt för porträtt.
• Standardinställning: OFF
126
Använda menyn
Fotograferingsmenyn (lägena j, k, l eller m)
Alternativ
Toning 3
1
2
3
Beskrivning
Styr den färgton som används i monokroma fotografier från B&W
(svartvitt), Sepia och Cyanotype (monokromt med blå färgton).
Tryck på multiväljaren I när Sepia eller Cyanotype är valt för att välja
en mättnadsnivå. Tryck JK för att justera mättnaden.
• Standardinställning: B&W (svartvitt)
Snabbjustering är inte tillgänglig i Neutral, Monokrom, Anpassad 1 och Anpassad 2.
Värdena som ställs in manuellt inaktiveras om snabbjustering används efter manuell inställning.
Visas inte för Monokrom.
Visas endast för Monokrom.
B
Om bildskärpa
Effekterna av Bildskärpa kan inte förhandsgranskas på skärmen under fotografering. Kontrollera
resultatet i visningsläget.
B
Om kontrast, mättnad och A (Auto)
Resultaten för kontrast och färgmättnad varierar med exponeringen, samt med position och storlek
för motivet som komponeras.
127
Använda menyn
Fotograferingsmenyn (lägena j, k, l eller m)
Egen Picture Control (COOLPIX Egen Picture Control)
Vrid funktionsratten till j, k, l, m eller M1 M d-knappen M j, k, l, m eller
M-menyikonen2 M Egen Picture Control M k-knappen
1
2
Inställningen kan också konfigureras i u (Manuell film)-läge.
I u (Manuell film)-läge visas G-menyikonen.
Anpassa inställningarna för COOLPIX Picture Control (A125) och registrera dem i
Anpassad 1 eller Anpassad 2 för Picture Control.
1
Använd multiväljaren HI för att välja
Redigera och spara och tryck på
k-knappen.
• Välj Ta bort för att radera en registrerad COOLPIX Egen
Picture Control.
Egen Picture Control
Redigera och spara
Ta bort
2
Välj den ursprungliga COOLPIX Picture Control (A124) som ska
redigeras, och tryck på k-knappen.
3
Använd HI för att markera det önskade alternativet och använd
JK för att välja ett värde (A125).
• Alternativen är samma som för att justera COOLPIX Picture Control.
• Tryck på k-knappen när justeringen är klar.
• Välj Återställ och tryck på k-knappen för att ändra de justerade värdena till
standardinställningen.
4
Välj registreringens destination och tryck
på k-knappen.
• Anpassad 1 eller Anpassad 2 blir valbara i Picture
Control eller Egen Picture Control.
• För att ändra de justerade värdena, välj Anpassad 1
eller Anpassad 2 i Picture Control eller Egen
Picture Control.
128
Använda menyn
Fotograferingsmenyn (lägena j, k, l eller m)
Spara som
Anpassad 1
Anpassad 2
Vitbalans (justera nyans)
Vrid funktionsratten till j, k, l, m eller M1 M d-knappen M j, k, l, m eller
M-menyikonen2 M Vitbalans M k-knappen
1
2
Inställningen kan också konfigureras i u (Manuell film)-läge.
I u (Manuell film)-läge visas G-menyikonen.
Justera vitbalansen så att den passar ljuskällan eller väderleksförhållandena så att bildernas
färger matchar det du ser direkt med dina ögon.
Alternativ
a1
a2
b
Beskrivning
Auto (normal)
(standardinställning) Vitbalansen justeras automatiskt.
Vid inställningen Auto (varmt ljus) får bilderna varma färger om
de tas under en glödtrådsljuskälla. När blixten används justeras
Auto (varmt ljus) vitbalansen enligt blixtljusförhållandena.
Förinspelad
manuell
Använd när önskat resultat inte uppnås med Auto (normal),
Auto (varmt ljus), Glödlampa etc. (A131).
c
Dagsljus*
Använd det här alternativet vid direkt solljus.
d
Glödlampa*
Använd det här alternativet vid glödtrådsbelysning.
e
Lysrör
Använd det här alternativet vid olika typer av lysrörsbelysning.
Välj en av 1 (kallt vitt fluorescerande ljus), 2 (vitt fluorescerande
ljus) och 3 (fluorescerande ljus).
f
Moln*
Använd det här alternativet vid mulen himmel.
g
Blixt*
Använd det här alternativet med blixt.
x
Välj
färgtemperatur
Använd för att direkt ange färgtemperaturen (A130).
* Finjusteringar kan göras i sju steg. Använd positiv (+) justering för att öka den blå nyansen och
negativ (–) justering för att öka den röda nyansen.
B
Om vitbalans
• Fäll ned den inbyggda blixten när vitbalansen är inställd på någon annan inställning än Auto
(normal), Auto (varmt ljus) eller Blixt (A25).
• Denna funktion kanske inte kan användas i kombination med andra funktioner (A75).
129
Använda menyn
Fotograferingsmenyn (lägena j, k, l eller m)
C
Färgtemperatur
Färgtemperaturen är ett objektivt mått på färger från ljuskällor som är uttryckt i enheten för absolut
temperatur (K: Kelvin). Ljuskällor med lägre färgtemperaturer visas mer rödaktiga, medan ljuskällor
med högre färgtemperaturer visas mer blåaktiga.
Röd
Blå
3000
1
2
4000
3
4
5000
6000
567 8
8000
9
10000 [K]
0 a
1 Natriumlampor: 2700 K
7 Blixt: 5400 K
Glödlampa/
2 varmt vitt fluorescerande ljus: 3000 K
8 Moln: 6000 K
9 Fluorescerande dagsljus: 6500 K
3 Vitt fluorescerande ljus: 3700 K
Kvicksilverlampa med hög temperatur:
4 Kallt vitt fluorescerande ljus: 4200 K
0 7200 K
5 Vitt fluorescerande ljus: 5000 K
a Skugga: 8000 K
6 Direkt solljus: 5200 K
130
Använda menyn
Fotograferingsmenyn (lägena j, k, l eller m)
Använda förinspelad manuell
Följ procedurerna nedan för att mäta vitbalansvärdet under den belysning som används för
fotograferingen.
1
Placera ett vitt eller grått referensobjekt i samma belysning som
kommer att användas vid fotograferingen.
2
Använd multiväljaren HI för att välja
Förinsp. manuell och tryck på
k-knappen.
• Objektivet fälls ut till zoompositionen för mätningen.
Vitbalans
Auto (normal)
Auto (varmt ljus)
Förinsp. manuell
Dagsljus
Glödlampa
Lysrör
3
Välj Spela in.
Förinspelad manuell
• Välj Avbryt om du vill använda det senast uppmätta
värdet.
Avbryt
Spela in
4
Komponera ett vitt eller grått
referensobjekt i mätfönstret och tryck
på k-knappen för att mäta värdet.
• Slutaren utlöses och mätningen slutförs (ingen bild
sparas).
Förinspelad manuell
Avbryt
Spela in
Mätfönster
B
Om förinspelad manuell
Det går inte att mäta upp ett vitbalansvärde för blixtljus med Förinspelad manuell. Vid
fotografering med blixt ställer du in Vitbalans på Auto (normal), Auto (varmt ljus) eller Blixt.
131
Använda menyn
Fotograferingsmenyn (lägena j, k, l eller m)
Mätning
Rotera funktionsratten till j, k, l, m eller M M d-knappen M j, k, l, m eller
M-menyikonen M Mätning M k-knappen
Förfarandet att mäta ljusheten för motivet för att bestämma exponeringen kallas för
”mätning”.
Använd detta alternativ för att ställa in metoden för hur kameran mäter exponering.
Alternativ
Beskrivning
G
Matrix
Kameran använder ett brett område på skärmen för mätning.
(standardinställning) Rekommenderas för vanlig fotografering.
q
Centrumvägd
Kameran mäter hela bilden men lägger den största vikten på
motivet som befinner sig i mitten. Detta är en klassisk mätmetod
för porträtt. Detaljer i bakgrunden återges, samtidigt som
ljusförhållandena i mitten av bilden får avgöra exponeringen.*
r
Spot
Kameran mäter området som cirkeln omger i mitten av bilden.
Detta kan användas när motivet är mycket ljusare eller mörkare än
bakgrunden. Kontrollera att motivet befinner sig inom området
som visas med cirkeln när du fotograferar.*
* Ställ in fokus och exponering för motiv som inte befinner sig i mitten av bilden genom att ändra
AF-områdesläge till manuellt, ställ in fokusområdet på mitten av bilden och använd sedan
fokuslåset (A66).
B
Om mätning
• När den digitala zoomen är aktiverad väljs Centrumvägd eller Spot beroende på zoomnivån.
• Denna funktion kanske inte kan användas i kombination med andra funktioner (A75).
C
Visning på fotograferingsskärmen
När Centrumvägd eller Spot är valt visas guiden för mätområde (A11) (förutom när digital zoom
används).
132
Använda menyn
Fotograferingsmenyn (lägena j, k, l eller m)
Fotografering med serietagning
Rotera funktionsratten till j, k, l, m eller M M d-knappen M j, k, l, m eller
M-menyikonen M Serietagning M k-knappen
Alternativ
Beskrivning
U
Enbildstagning
En bild tas varje gång du trycker på avtryckaren.
(standardinställning)
k
Serietagning H
Medan avtryckaren hålls ned helt tas bilder i serie.
• Kameran kan ta upp till ungefär 7 bilder kontinuerligt med en
hastighet på ungefär 7 bps.
m
Serietagning L
Medan avtryckaren hålls ned helt tas bilder i serie.
• Kameran kan ta upp till ungefär 200 bilder kontinuerligt med en
hastighet på ungefär 1 bps.
Förfotominne
När avtryckaren trycks ned halvvägs startar fotografering med
förfotominne. När avtryckaren trycks ned helt sparar kameran den
aktuella bilden samt bilder som tagits omedelbart innan knappen
trycktes ned (A134). Fotografering med förfotominne gör det
enkelt att fånga perfekta ögonblick.
• Kameran kan ta upp till ungefär 20 bilder kontinuerligt med en
hastighet på ungefär 15 bps (inklusive maximalt 5 bilder som
tagits i förfotominnet).
• Bildkvaliteten är låst på Normal och bildstorleken är låst på
A (1280 × 960 pixlar).
q
Serietag. H: 120
n
bild./sek.
Varje gång avtryckaren trycks ned helt tas bilder i serie med hög
hastighet.
• Kameran kan ta upp till ungefär 60 bilder kontinuerligt med en
hastighet på ungefär 120 bps.
• Bildstorleken är låst på f (640 × 480 pixlar).
Serietag. H: 60
j
bild./sek.
Varje gång avtryckaren trycks ned helt tas bilder i serie med hög
hastighet.
• Kameran kan ta upp till ungefär 60 bilder kontinuerligt med en
hastighet på ungefär 60 bps.
• Bildstorleken är låst på O (1920 × 1080 pixlar).
X
Kameran tar automatiskt stillbilder i serie med det angivna
intervallet (A135).
Intervalltimertagning
133
Använda menyn
Fotograferingsmenyn (lägena j, k, l eller m)
B
Om serietagning
• Fokus och exponering låses på de värden som fastställs för den första bilden i varje serie.
Vitbalansen är också låst på det värde som fastställdes med första bilden i varje serie, förutom när
Serietagning L eller Intervalltimertagning används.
• Det kan ta en stund att spara bilderna efter fotografering.
• När ISO-känsligheten ökar kan brus visas i de tagna bilderna.
• Bildhastigheten kan bli lägre beroende på bildkvalitet, bildstorlek, minneskortstyp och
fotograferingsförhållanden (till exempel när RAW-bilder sparas).
• Vid användning av Serietag. H: 120 bild./sek. eller Serietag. H: 60 bild./sek. kan
färgbandning eller variation i ljushet eller nyans inträffa i bilder som tagits under belysning som
blinkar snabbt, t.ex. lysrör, kvicksilverlampor eller natriumlampor.
• Denna funktion kanske inte kan användas i kombination med andra funktioner (A75).
C
Förfotominne
När avtryckaren trycks ned halvvägs eller helt sparas bilder på det sätt som beskrivs nedan.
Tryck ned halvvägs
Tryck ned helt
Bilder som sparas från innan
knappen trycks ned helt
Bilder som sparas när
man trycker ned helt
• Ikonen för förfotominne (Q) på fotograferingsskärmen ändras till grön medan avtryckaren trycks
ned halvvägs.
134
Använda menyn
Fotograferingsmenyn (lägena j, k, l eller m)
Intervalltimerfotografering
Rotera funktionsratten till j, k, l, m eller M M d-knappen M j, k, l, m eller
M-menyikonen M Serietagning M k-knappen
1
Använd multiväljaren HI för att välja
X Intervalltimertagning och tryck
sedan på k-knappen.
2
Välj önskat intervall mellan varje bild.
Serietagning
Intervalltimertagning
Intervalltimertagning
• Använd JK för att välja ett alternativ, och använd
HI för att ställa in tiden.
• Tryck på k-knappen när inställningen är klar.
m
s
Ändra
3
4
Tryck på d (meny)-knappen för att visa fotograferingsskärmen.
Tryck ned avtryckaren för att ta den första
bilden.
• Slutaren utlöses automatiskt efter det angivna
intervallet för att ta den andra och de efterföljande
bilderna.
• Skärmen släcks och strömlampan blinkar under
intervallen mellan bilderna.
5
30s
1/250
F5.6
Tryck på avtryckaren när det önskade antalet bilder har tagits.
• Fotograferingen avbryts.
• Fotograferingen avbryts automatiskt i följande situationer:
- När minneskortet blir fullt
- När 9999 bilder tagits i en följd
135
Använda menyn
Fotograferingsmenyn (lägena j, k, l eller m)
25m 0s
1400
B
Om intervalltimerfotografering
• Använd ett tillräckligt laddat batteri så att inte kameran oväntat stängs av under fotografering.
• Om nätadaptern EH-5b/EH-5c och strömkontakten EP-5C används (båda säljs separat) (A208)
kan denna kamera strömförsörjas från ett eluttag. Använd under inga omständigheter någon
annan nätadapter än EH-5b/EH-5c. Om du inte följer dessa anvisningar kan kameran överhettas
eller skadas.
• Vrid inte funktionsratten till en annan inställning under pågående intervalltimerfotografering. Då
slutar kameran ta bilder.
• Om slutartiden är lång och det tar längre tid att spara bilder än det specificerade intervallet kan
tagningen av vissa bilder avbrytas under intervalltimerfotograferingen.
136
Använda menyn
Fotograferingsmenyn (lägena j, k, l eller m)
ISO-känslighet
Vrid funktionsratten till j, k, l, m eller M1 M d-knappen M j, k, l, m eller
M-menyikonen2 M ISO-känslighet M k-knappen
1
2
Inställningen kan också konfigureras i u (Manuell film)-läge.
I u (Manuell film)-läge visas G-menyikonen.
Med högre ISO-känslighet går det att ta bilder av mörkare motiv. Dessutom kan motiv med
liknande ljushet tas med kortare slutartider och suddighet beroende på kameraskakning och
motivrörelse kan reduceras.
• När en högre ISO-känslighet är inställd kan bilder innehålla brus.
Alternativ
ISO-känslighet
Längsta slutartid
B
Beskrivning
• Auto (standardinställning):
Känsligheten ställs in automatiskt inom ett område från ISO 100 till
1 600. I Manuell film-läge ställs den in inom ett område från ISO 125 till
1 600.
• Auto inom fast intervall:
Området inom vilket kameran automatiskt justerar ISO-känsligheten
kan ställas in på Y ISO 100–400 eller Z ISO 100–800. I
Manuell film-läge kan det ställas in på Y ISO 125–400 eller
Z ISO 125–800.
• 100 till 6 400 (125 till 6 400 i Manuell film-läge):
ISO-känsligheten är låst på det specificerade värdet.
Ställ in den slutartid vid vilken ISO-känsligheten börjar justeras
automatiskt, i fotograferingsläget j eller l.
Om exponeringen är otillräcklig med den inställda slutartiden höjs ISOkänsligheten automatiskt för att ge optimal exponering.
• Inställningen aktiveras när ISO-känslighet ställs in på Auto eller Auto
inom fast intervall.
• Om exponeringen är otillräcklig även efter höjning av ISO-känsligheten
ökas slutartiden.
• Standardinställning: Ingen
Om ISO-känslighet
• När ISO-känslighet ställs in på Auto eller Auto inom fast intervall i m (manuellt) läge är ISOkänsligheten låst på ISO 100.
• När Manuell väljs för Exponeringsläge i Manuell film-läge och ISO-känslighet ställs in på
Auto eller Auto inom fast intervall är ISO-känsligheten låst på ISO 125.
• Denna funktion kanske inte kan användas i kombination med andra funktioner (A75).
137
Använda menyn
Fotograferingsmenyn (lägena j, k, l eller m)
C
ISO-känslighet visas på fotograferingsskärmen
• När Auto väljs, visas E om ISO-känsligheten ökar.
• När Auto inom fast intervall väljs visas det maximala värdet för ISO-känslighet.
138
Använda menyn
Fotograferingsmenyn (lägena j, k, l eller m)
Exponeringsgaffling
Rotera funktionsratten till j, k eller l M d-knappen M j, k eller l-menyikonen
M Exponeringsgaffling M k-knappen
Exponeringen (ljushet) kan ändras automatiskt under serietagning. Detta är effektivt för
fotografering när det är svårt att justera bildens ljushet.
Alternativ
Beskrivning
Av
Exponeringsgaffling utförs inte.
(standardinställning)
±0,3
När avtryckaren trycks ned hela vägen tas 3 bilder i serie och kameran varierar
exponeringen med 0, –0,3 och +0,3 över bilderna.
±0,7
När avtryckaren trycks ned hela vägen tas 3 bilder i serie och kameran varierar
exponeringen med 0, –0,7 och +0,7 över bilderna.
±1,0
När avtryckaren trycks ned hela vägen tas 3 bilder i serie och kameran varierar
exponeringen med 0, –1,0 och +1,0 över bilderna.
B
Om exponeringsgaffling
• Exponeringsgaffling är inte tillgängligt i läge m (manuell).
• När exponeringskompensation (A69) och ±0,3, ±0,7 eller ±1,0 i Exponeringsgaffling ställs in
samtidigt används de kombinerade exponeringskompensationsvärdena.
• Denna funktion kanske inte kan användas i kombination med andra funktioner (A75).
139
Använda menyn
Fotograferingsmenyn (lägena j, k, l eller m)
AF-områdesläge
Rotera funktionsratten till j, k, l, m eller M M d-knappen M j, k, l, m eller
M-menyikonen M AF-områdesläge M k-knappen
Ställ in hur kameran väljer fokusområde för autofokus.
Alternativ
Beskrivning
När kameran detekterar ett mänskligt
ansikte fokuserar den på det ansiktet. Se
”Använda ansiktsavkänning” (A64) för
mer information.
När du komponerar en bild utan
a Ansiktsprioritet mänskliga motiv eller detekterade
ansikten väljer kameran automatiskt ett
eller flera av de nio fokusområden som
innehåller motivet närmast kameran.
1/250
F5.6
25m 0s
1400
Fokusområde
Använd multiväljaren HIJK eller
vrid den för att flytta fokusområdet dit
du vill fokusera.
Tryck på k-knappen för att använda
multiväljaren till att konfigurera
blixtläget eller andra inställningar. Tryck
på k-knappen igen för att
återgå till att flytta fokusområdet.
y
Manuellt
(spot)
x
Manuellt
(normalt)
Område som fokusområdet
kan flyttas inom
Fokusområde (mitten)
Manuellt
w (brett)
Fokusområde (flyttat)
140
Använda menyn
Fotograferingsmenyn (lägena j, k, l eller m)
Alternativ
s
Följ rörligt
motiv
Beskrivning
Använd denna funktion till att ta bilder
av rörliga motiv. Registrera motivet
som kameran fokuserar på.
Fokusområdet flyttas automatiskt så att
det följer motivet. Se ”Använda Följ
rörligt motiv” (A142) för mer
information.
Avsluta
När kameran detekterar huvudmotivet
fokuserar den på det motivet.
Se ”Använda målsöknings-AF” (A63).
M
Målsöknings-AF
(standardinställning)
1/250
F5.6
Fokusområden
B
Om AF-områdesläge
• När digital zoom används fokuserar kameran på området i mitten av bilden, oavsett AFområdesläge-inställningen.
• När fokuslägesväljaren är inställd på r (manuell fokusering) kan AF-områdesläge inte ställas
in.
• Denna funktion kanske inte kan användas i kombination med andra funktioner (A75).
141
Använda menyn
Fotograferingsmenyn (lägena j, k, l eller m)
Använda Följ rörligt motiv
Rotera funktionsratten till j, k, l, m eller M M d-knappen M j, k, l, m eller
M-menyikonen M AF-områdesläge M k-knappen M s Följ rörligt motiv M
k-knappen M d-knappen
1
Registrera ett motiv.
• Rikta in motivet som du vill följa med ramen i mitten av
bilden och tryck på k-knappen.
• När motivet är registrerat visas en gul ram
(fokusområde) runt motivet och kameran börjar följa
motivet.
• Om det inte går att registrera motivet lyser ramen röd.
Ändra kompositionen och försök registrera motivet
igen.
• Tryck på k-knappen för att avbryta registreringen av
motivet.
• Om kameran inte längre kan följa det registrerade
motivet försvinner fokusområdet. Registrera motivet
igen.
2
Start
Avsluta
Tryck ned avtryckaren hela vägen för att
ta bilden.
• Om avtryckaren trycks in när fokusområdet inte visas
fokuserar kameran på motivet i mitten av bilden.
1/250
B
F5.6
Om Följ rörligt motiv
• Om du utför några funktioner som att zooma medan kameran följer motivet, avbryts
registreringen.
• Följ rörligt motiv kanske inte kan användas under vissa fotograferingsförhållanden.
142
Använda menyn
Fotograferingsmenyn (lägena j, k, l eller m)
Autofokusläge
Rotera funktionsratten till j, k, l, m eller M M d-knappen M j, k, l, m eller
M-menyikonen M Autofokusläge M k-knappen
Ställ in hur kameran fokuserar när du tar stillbilder.
Alternativ
Beskrivning
Kameran fokuserar endast när du trycker ned avtryckaren
halvvägs.
A
Enkel AF
B
Kameran fokuserar alltid även om avtryckaren inte trycks ned
Aktiv AF
halvvägs. Ett ljud från objektivets rörelse hörs när kameran
(standardinställning)
fokuserar.
B
Om autofokusläge
• När fokuslägesväljaren är inställd på r (manuell fokusering) kan Autofokusläge inte ställas in.
• Denna funktion kanske inte kan användas i kombination med andra funktioner (A75).
C
Autofokusläge för filminspelning
Autofokusläge för filminspelning kan ställas in med Autofokusläge (A153) i filmmenyn.
Blixtexp.komp.
Rotera funktionsratten till j, k, l, m eller M M d-knappen M j, k, l, m eller
M-menyikonen M Blixtexp.komp. M k-knappen
Justera blixteffekten. Använd detta alternativ när blixten är för ljus eller mörk.
• Om det kompensationsvärde som du vill ställa in inte visas på inställningsskärmen, tryck
på multiväljaren HI tills det visas.
Alternativ
Beskrivning
+0,3 till +2,0
Blixteffekten ökas från +0,3 till +2,0 EV, i steg om 1/3 EV, för att få bildens
huvudmotiv att se ljusare ut.
0,0
(standardinställning)
Blixteffekten justeras inte.
-0,3 till -2,0
Blixteffekten reduceras från -0,3 till -2,0 EV, i steg om 1/3 EV, för att
förhindra oönskade högdagrar eller reflektioner.
143
Använda menyn
Fotograferingsmenyn (lägena j, k, l eller m)
Brusreduceringsfilter
Rotera funktionsratten till j, k, l, m eller M M d-knappen M j, k, l, m eller
M-menyikonen M Brusreduceringsfilter M k-knappen
Ställ in styrkan för brusreduceringsfunktionen som normalt används när bilder sparas.
Alternativ
e Hög
Beskrivning
Utför brusreducering vid en högre nivå än standardstyrkan.
Normal
Utför brusreducering med standardstyrka.
(standardinställning)
M
l Låg
Utför brusreducering vid en lägre nivå än standardstyrkan.
Aktiv D-Lighting
Rotera funktionsratten till j, k, l, m eller M M d-knappen M j, k, l, m eller
M-menyikonen M Aktiv D-Lighting M k-knappen
Bevarar detaljer i högdagrar och skuggor och den naturliga kontrasten som man ser direkt
med ögat återges väl i bilden som tas. Detta är speciellt effektivt för
fotograferingsförhållanden med hög kontrast, t.ex. ljusa motiv utomhus som fotograferas
från ett mörkt rum eller när du tar bilder av ett skuggigt motiv på en solig strand.
Alternativ
Beskrivning
a
b
c
Hög
Normal
Låg
k
Av
Aktiv D-Lighting används inte.
(standardinställning)
B
Ställ in effektnivån.
Om Aktiv D-Lighting
• Det krävs extra tid för att spara bilder efter fotografering.
• Denna funktion kanske inte kan användas i kombination med andra funktioner (A75).
C
Aktiv D-Lighting jämfört med D-Lighting
• Aktiv D-Lighting tar bilder och minskar samtidigt förlusten av detaljer i högdagrar samt justerar
färgtonen när bilder sparas.
• Alternativet D-Lighting (A84) i visningsmenyn justerar färgtonen i sparade bilder.
144
Använda menyn
Fotograferingsmenyn (lägena j, k, l eller m)
Multiexponering
Rotera funktionsratten till j, k, l, m eller M M d-knappen M j, k, l, m eller
M-menyikonen M Multiexponering M k-knappen
Kameran kombinerar två till tre bilder och sparar dem som en enda bild.
Alternativ
Beskrivning
Bilder tas i multiexponeringsläge när På är inställt.
Multiexponeringsläge • Enskilda bilder sparas också.
• Standardinställning: Av
Automatisk
förstärkning
B
Ställ in om kameran automatiskt ska justera bildens ljushet eller inte när
bilder kombineras.
• Standardinställning: På
Om multiexponering
• Det kan ta en stund att kombinera bilder.
• Multiexponeringen avbryts om funktionen för automatisk avstängning (A176) utlöser
vänteläget under fotografering. Vid fotografering med långa intervall mellan bilderna,
rekommenderar vi att du anger att en längre tid ska förflyta innan den automatiska
avstängningsfunktionen aktiveras.
• Denna funktion kanske inte kan användas i kombination med andra funktioner (A75).
• Vid fotografering med lång slutartid i multiexponeringsläge, kan brus (ljusa fläckar) visas i sparade
bilder.
Fotografering med multiexponering
Rotera funktionsratten till j, k, l, m eller M M d-knappen M j, k, l, m eller
M-menyikonen M Multiexponering M k-knappen
1
Använd multiväljaren HI för att välja
Multiexponeringsläge och tryck på
k-knappen.
Multiexponering
Multiexponeringsläge
Automatisk förstärkning
145
Använda menyn
Fotograferingsmenyn (lägena j, k, l eller m)
2
Välj På och tryck på k-knappen.
Multiexponeringsläge
På
Av
3
Tryck på d (meny)-knappen för att visa fotograferingsskärmen.
4
Tryck ned avtryckaren för att ta den första
bilden.
1/250
5
25m 0s
1400
F5.6
25m 0s
1400
Tryck ned avtryckaren för att ta den andra
bilden.
• Komponera bilden medan du utgår från den
genomskinliga bilden.
• När andra bilden tas sparas den första och andra bilden
som en kombinerad bild och visas genomskinligt.
• Avsluta multiexponeringen efter den andra bilden
1/250
genom att ställa in Multiexponeringsläge på Av
eller ställa in funktionsratten på något annat läge än j, k, l, m eller M.
6
F5.6
Tryck ned avtryckaren för att ta den tredje bilden.
• En kombinerad bild av bild ett till tre sparas och multiexponeringen avslutas.
• Det kan ta en stund innan den tredje bilden tas.
146
Använda menyn
Fotograferingsmenyn (lägena j, k, l eller m)
Zoomminne
Rotera funktionsratten till j, k, l, m eller M M d-knappen M j, k, l, m eller
M-menyikonen M Zoomminne M k-knappen
Alternativ
Beskrivning
På
När zoomreglaget flyttas växlas zoompositionen (motsvarande
brännvidd/bildvinkel för 35mm småbildsformat) till de positioner som
har valts genom att markera kryssrutan för detta menyalternativ.
• Välj brännvidden med multiväljaren HI och tryck därefter på
k-knappen för att markera kryssrutan [w] eller avmarkera den.
Följande inställningar är tillgängliga: 24 mm, 28 mm, 35 mm,
50 mm, 70 mm, 85 mm, 105 mm, 135 mm, 200 mm, 300 mm,
400 mm, 500 mm, 600 mm, 800 mm, 1 000 mm, 1 200 mm,
• 1 400 mm, 1 600 mm, 1 800 mm, 2 000 mm, 2 200 mm,
2 400 mm, 2 600 mm, 2 800 mm och 3 000 mm.
• Standardinställning: På [w] för alla kryssrutor
• Tryck multiväljaren K för att slutföra inställningen.
• Zoompositionen som ställts in under Zoomposition vid start
aktiveras automatiskt [w].
• Zoomminnefunktionen kan inte användas med sidozoomreglaget.
Av
(standardinställning)
Zoompositionen kan flyttas till valfri position, inklusive positionerna
som kan ställas in med På.
B
Om zoomanvändning
• När mer än en brännvidd har ställts in, flytta zoomreglaget för att växla till brännvidden närmast
den före åtgärden. För att växla till en annan brännvidd släpper du zoomreglaget och manövrerar
det sedan på nytt.
• Ställ in Zoomminne på Av när du använder digital zoom.
147
Använda menyn
Fotograferingsmenyn (lägena j, k, l eller m)
Zoomposition vid start
Rotera funktionsratten till j, k, l, m eller M M d-knappen M j, k, l, m eller
M-menyikonen M Zoomposition vid start M k-knappen
Ställ in zoompositionen (motsvarande brännvidd/bildvinkel för 35mm småbildsformat) som
ställs in när kameran slås på.
Följande inställningar är tillgängliga: 24 mm (standardinställning), 28 mm, 35 mm, 50 mm,
70 mm, 85 mm, 105 mm och 135 mm.
Förhandsgransk. M-exp.
Rotera funktionsratten till j, k, l, m eller M M d-knappen M j, k, l, m eller
M-menyikonen M Förhandsgransk. M-exp. M k-knappen
Ställ in om ljusheten ska anpassas på fotograferingsskärmen när exponeringen ändras i
m (manuell)-läge.
Alternativ
Beskrivning
På
Ljusheten anpassas på fotograferingsskärmen.
Av
(standardinställning)
Ljusheten anpassas inte på fotograferingsskärmen.
148
Använda menyn
Fotograferingsmenyn (lägena j, k, l eller m)
Manuellt filmläge-menyn
Se de menyalternativ som listas nedan.
• Exponeringsläge (A94)
• Picture Control (A124)
• Egen Picture Control (A128)
• Vitbalans (A129)
• ISO-känslighet (A137)
149
Använda menyn
Manuellt filmläge-menyn
Filmmenyn
Filmalternativ
Aktivera fotograferingsläget M d-knappen M e-menyikonen M Filmalternativ M
k-knappen
Välj önskat filmalternativ för inspelning. Välj alternativen för normal hastighet för att spela in
i normal hastighet eller HS-filmalternativ (A151) för att spela in i slow motion eller fast
motion. Filmalternativen som kan väljas varierar beroende på inställningen för
Bildfrekvens (A155).
• Minneskort med SD-hastighetsklass 6 eller snabbare rekommenderas för inspelning av
filmer (A222).
Filmalternativ för normal hastighet
Alternativ (bildstorlek/
bildfrekvens, filformat)
Bildstorlek
Bildformat
(horisontellt till vertikalt)
J 2 160/30p (4K UHD)
K 2 160/25p (4K UHD)
3840 × 2160
16:9
e 1 080/30p
p 1 080/25p
(standardinställning)
1920 × 1080
16:9
I 1 080/60p
H 1 080/50p
1920 × 1080
16:9
f 720/30p
r 720/25p
1280 × 720
16:9
i 720/60p
w 720/50p
1280 × 720
16:9
• Den maximala filstorleken för individuella filmfiler är 4 GB. När en film längre än cirka 6
minuter spelas in med en bildstorlek/bildfrekvens på 2 160/30p (4K UHD) eller längre än
cirka 7 minuter med en bildstorlek/bildfrekvens på 2 160/25p (4K UHD) skapas flera filer
när filstorleken på den inspelade filmen överstiger 4 GB, och filerna kan inte spelas upp
kontinuerligt.
Den faktiska återstående filminspelningstiden kan variera beroende på filminnehållet,
motivets rörelse eller typen av minneskort.
150
Använda menyn
Filmmenyn
HS-filmalternativ
Inspelade filmer spelas upp i fast motion eller slow motion.
Se ”Spela upp filmer i slowmotion och fastmotion” (A152).
Alternativ
Beskrivning
a
b
HS 480/4×
640 × 480
4:3
Filmer i slowmotion med 1/4 hastighet
• Max. inspelningstid:
7 minuter 15 sekunder
(uppspelningstid: 29 minuter)
c
d
HS 720/2×
1280 × 720
16:9
Filmer i slowmotion med 1/2 hastighet
• Max. inspelningstid:
14 minuter 30 sekunder
(uppspelningstid: 29 minuter)
e
f
HS 1 080/0,5×
B
•
•
•
•
Bildstorlek
Bildformat
(horisontellt till
vertikalt)
Filmer i fastmotion med 2× hastighet
• Max. inspelningstid:
29 minuter (uppspelningstid:
14 minuter 30 sekunder)
1920 × 1 080
16:9
Om HS-film
Inget ljud spelas in.
Stillbilder kan inte sparas under filminspelning.
Filminspelning kan inte pausas.
Zoomposition, fokus, exponering och vitbalans låses när filminspelning startar.
151
Använda menyn
Filmmenyn
C
Spela upp filmer i slowmotion och fastmotion
Vid inspelning med normal hastighet:
Inspelningstid
10 sek.
Uppspelningstid
10 sek.
Vid inspelning med a HS 480/4× eller b HS 480/4×:
Filmer spelas in med 4× normal hastighet.
De spelas upp i slowmotion med 4× långsammare hastighet.
10 sek.
Inspelningstid
40 sek.
Uppspelningstid
Slowmotion-uppspelning
Vid inspelning med e HS 1 080/0,5× eller f HS 1 080/0,5×:
Filmer spelas in med 1/2 normal hastighet.
De spelas upp i fastmotion med 2× snabbare hastighet.
10 sek.
Inspelningstid
Uppspelningstid
5 sek.
Fastmotion-uppspelning
152
Använda menyn
Filmmenyn
Autofokusläge
Aktivera fotograferingsläget M d-knappen M e-menyikonen M Autofokusläge M
k-knappen
Välj hur kameran fokuserar vid inspelning av filmer.
Alternativ
Beskrivning
Fokus är låst när filminspelningen startar.
Enkel AF
Välj detta alternativ när avståndet mellan kameran och motivet
A
(standardinställning)
kommer att förbli ganska konstant.
B Aktiv AF
B
•
•
•
•
Kameran fokuserar kontinuerligt.
Välj detta alternativ när avståndet mellan kameran och motivet
kommer att ändras avsevärt under inspelningen. Ljudet som
uppstår när kameran fokuserar kan höras i den inspelade filmen.
Det rekommenderas att använda Enkel AF om du vill undvika att
ljudet som uppstår när kameran fokuserar stör inspelningen.
Om autofokusläge
I superlapse-filmläget är inställningen låst på Enkel AF.
När ett HS-filmalternativ är valt i Filmalternativ är inställningen låst på Enkel AF.
När fokuslägesväljaren är inställd på r (manuell fokusering) kan Autofokusläge inte ställas in.
Denna funktion kanske inte kan användas i kombination med andra funktioner (A75).
153
Använda menyn
Filmmenyn
Elektronisk vibrationsred.
Aktivera fotograferingsläget M d-knappen M e-menyikonen M Elektronisk
vibrationsred. M k-knappen
Ställ in om elektronisk VR ska utföras eller inte vid inspelning av filmer.
Alternativ
Beskrivning
På
(standardinställning)
Utför elektronisk VR.
• Bildvinkeln (dvs. det område som är synligt i bilden) blir smalare.
• När Vibrationsreducering (A171) är inställt på Normal,
Aktiv, Normal (prioritera komp.) eller Aktiv (prioritera
komp.) i inställningsmenyn utförs optisk vibrationsreducering
samtidigt.
Av
Utför inte elektronisk VR.
B
Om elektronisk vibrationsreducering
• I superlapse-filmläget är inställningen låst på På.
• När 2 160/30p, 2 160/25p, eller ett HS-filmalternativ är valt i Filmalternativ är inställningen låst
på Av.
Vindbrusreducering
Aktivera fotograferingsläget M d-knappen M e-menyikonen M
Vindbrusreducering M k-knappen
Alternativ
Beskrivning
På
Minskar ljudet av vind som blåser på mikrofonen under
filminspelning. Det kan vara svårt att höra andra ljud under
uppspelning.
Av
(standardinställning)
Vindbrusreducering är inaktiverad.
B
Anmärkningar om reducering av vindbrus
I läge superlapse-film eller när ett HS-filmalternativ är valt i Filmalternativ är inställningen låst på
Av.
154
Använda menyn
Filmmenyn
Zooma mikrofon
Aktivera fotograferingsläget M d-knappen M e-menyikonen M Zooma mikrofon
M k-knappen
Alternativ
Beskrivning
På
(standardinställning)
I enlighet med bildvinkeln spelar kameran in ljud från ett större
område när zoomen är i vidvinkelposition och ett mindre område
när zoomen är i telefotoposition.
Av
Zooma mikrofon är inaktiverat.
B
Anmärkningar om zooma mikrofon
Inställningen är låst på Av i följande situationer:
• I superlapse-film-läge
• När ett HS-filmalternativ är valt i Filmalternativ.
• När en extern mikrofon är ansluten
Bildfrekvens
Aktivera fotograferingsläget M d-knappen M e-menyikonen M Bildfrekvens M
k-knappen
Välj bildfrekvensen som används vid inspelning av filmer. När inställningen för
bildfrekvensen ändras, ändras även inställningsalternativen i Filmalternativ (A150).
Alternativ
Beskrivning
30 bild./sek. (30p/60p)
Passar för uppspelning på en TV med NTSC-standard.
25 bild./sek. (25p/50p)
Passar för uppspelning på en TV med PAL-standard.
155
Använda menyn
Filmmenyn
Känslighet f. ext. mikrofo.
Aktivera fotograferingsläget M d-knappen M e-menyikonen M Känslighet f. ext.
mikrofo. M k-knappen
Ställ in känsligheten för mikrofonen som är ansluten till kamerans kontakt för externa
mikrofoner. Detta alternativ kan endast ställas in när en extern mikrofon är ansluten.
Alternativ
Beskrivning
w
Automatisk
känslighet
Känsligheten för den externa mikrofonen ställs in automatiskt.
(standardinställning)
x
Manuell känslighet
Känsligheten för den externa mikrofonen ställs in manuellt.
Använda skärmen Manuell känslighet
• Ingångsnivån från den externa mikrofonen visas i
indikatorn.
• Använd multiväljaren för att justera värdet och tryck på
k-knappen för att aktivera inställningen.
Manuell känslighet
50
1
64
Ändra
Indikator
156
Använda menyn
Filmmenyn
Visningsmenyn
Mer information om bildredigeringsfunktioner finns i ”Redigera bilder (stillbilder)” (A83).
Märk för överföring
Tryck på c-knappen (visningsläge) M d-knappen M Märk för överföring M
k-knappen
Välj stillbilder i kameran och överför dem till en smart enhet som har en trådlös anslutning
upprättad med SnapBridge-appen.
Markera eller avmarkera bilder för funktionen Märk för överföring på skärmen för val av bilder
(A115).
• Storleken på bilder som överförs är begränsad till 2 megapixlar. Överför stillbilder med
originalstorleken genom att använda Download pictures (Ladda ner bilder) i
SnapBridge-appen.
• RAW-bilder och -filmer kan inte väljas. Använd Download pictures (Ladda ner bilder) i
SnapBridge-appen för att överföra filmer till en smart enhet.
• Observera att inställningarna för Märk för överföring avbryts om du väljer Återställ alla
(A184) i inställningsmenyn eller Återställ standardinst. (A162) i nätverksmenyn.
157
Använda menyn
Visningsmenyn
Bildspel
Tryck på c-knappen (visningsläge) M d-knappen M Bildspel M k-knappen
Visa bilder en efter en i ett automatiskt ”bildspel”. När filmfiler visas i bildspelet visas endast
den första bildrutan i varje film.
1
Använd multiväljaren HI för att välja
Start och tryck på k-knappen.
Bildspel
• Bildspelet börjar.
Start
• Om du vill ändra intervallet mellan bilderna väljer du
Bildintervall
Bildintervall, trycker på k-knappen och anger
Loop
önskat tidsintervall innan du väljer Start.
• Upprepa bildspelet automatiskt genom att välja Loop
Pausa
och tryck på k-knappen innan du väljer Start.
• Den maximala visningstiden är upp till cirka 30 minuter även om Loop är aktiverat.
2
Avsluta eller starta om bildspelet.
• Skärmen som visas till höger visas efter att bildspelet
avslutats eller pausats. Avsluta bildspelet genom att
välja G och tryck därefter på k-knappen. Återuppta
bildspelet genom att välja F och tryck därefter
på k-knappen.
Funktioner i samband med visning
• Använd multiväljaren HIJK för att visa föregående/efterföljande bilder. Håll in för att
bläddra framåt eller bakåt bland bilderna.
• Tryck på k-knappen för att pausa eller avsluta bildspelet.
158
Använda menyn
Visningsmenyn
Skydda
Tryck på c-knappen (visningsläge) M d-knappen M Skydda M k-knappen
Kameran skyddar valda bilder från oavsiktlig borttagning.
Välj bilder att skydda eller avbryt skyddet från skärmen för val av bilder (A115).
Observera att alla data inklusive skyddade filer raderas permanent när minneskortet
formateras (A176).
Rotera bild
Tryck på c-knappen (visningsläge) M d-knappen M Rotera bild M k-knappen
Ange orienteringen som sparade bilder ska visas med under bildvisning. Stillbilder kan
roteras 90 grader medurs eller 90 grader moturs.
Bilder som sparats med stående orientering kan roteras upp till 180 grader i endera
riktningen.
Välj en bild på skärmen för val av bilder (A115). När skärmen för att rotera bilden visas
använder du multiväljaren JK eller vrider den för att rotera bilden 90 grader.
Rotera bild
Åter
Rotera bild
Rotera bild
Rotera
Rotera
Åter
Rotera 90 grader
moturs
Åter
Rotera
Rotera 90 grader
medurs
Tryck på k-knappen för att ställa in orienteringen och spara orienteringsinformation med
bilden.
159
Använda menyn
Visningsmenyn
Alternativ för visa sekvens
Tryck på c-knappen (visningsläge) M d-knappen M Alternativ för visa sekvens M
k-knappen
Ställ in metoden som används för att visa bilder i sekvensen (A82).
Alternativ
Beskrivning
Alla bilder, en efter en Visar varje bild i en sekvens enskilt. F visas på visningsskärmen.
Endast huvudbild
(standardinställning)
Visar endast huvudbilden för bilder i en sekvens.
Inställningar tillämpas på alla sekvenser och inställningarna sparas i kamerans minne även
efter att kameran stängts av.
Välj huvudbild
Tryck på c-knappen (visningsläge) M visa en sekvens som du vill ändra huvudbild
för M d-knappen M Välj huvudbild M k-knappen
Ange en annan bild i sekvensen som huvudbild.
• Välj en bild när skärmen för val av huvudbild visas (A115).
160
Använda menyn
Visningsmenyn
Nätverksmenyn
Tryck på d-knappen M q-menyikonen M k-knappen
Konfigurera inställningarna för trådlösa nätverk för att ansluta kameran till en smart enhet
eller fjärrkontrollen ML-L7 (säljs separat).
• När du upprättar en trådlös anslutning mellan kameran och en smart enhet med
SnapBridge-appen kan du överföra bilder som tagits med kameran till den smarta
enheten, eller fotografera med fjärrstyrning. Se den medföljande ”SnapBridge
Anslutnings guide” för information om anslutningsproceduren.
• Vissa inställningar kan inte ändras medan en trådlös anslutning är upprättad. Koppla bort
den trådlösa anslutningen för att ändra dem.
Alternativ
Beskrivning
Flygplansläge
Välj På för att stänga av alla trådlösa anslutningar.
Välj anslutning
Välj om kameran ska anslutas till en smart enhet eller till en
fjärrkontroll ML-L7 (säljs separat).
Ansluta till smart enhet
Välj detta när SnapBridge-appen används för att ansluta en
smart enhet med kameran. Se den medföljande ”SnapBridge
Anslutnings guide” för mer information.
• Välj Smart enhet i Välj anslutning innan du väljer detta
alternativ.
Anslutn. till fjärrkontroll
Välj detta när du ansluter en fjärrkontroll ML-L7 (säljs separat) till
kameran. Kameran väntar på att anslutningen ska upprättas
(A215).
• Välj Fjärrkontroll i Välj anslutning innan du väljer detta
alternativ.
Sänd under fotografering
Ange villkoren för automatisk sändning av bilder till en smart
enhet.
• Storleken på bilder som överförs är begränsad till
2 megapixlar. Överför stillbilder med originalstorleken
genom att använda Download pictures (Ladda ner
bilder) i SnapBridge-appen.
161
Använda menyn
Nätverksmenyn
Alternativ
Beskrivning
SSID*: Ändra SSID. Ställ in ett alfanumeriskt SSID med 1 till
32 tecken.
Autentisering/kryptering: Välj om kommunikationen mellan
kameran och den anslutna smarta enheten ska krypteras eller
inte.
Kommunikationen krypteras inte när Öppen väljs.
Wi-Fi
Lösenord*: Ställ in lösenordet. Ställ in ett alfanumeriskt
lösenord med 8 till 36 tecken.
Wi-Fianslutningstyp Kanal: Välj kanalen som används för Wi-Fi-anslutningen. Om
kommunikationskvaliteten är dålig eller bildöverföringens
hastighet är extremt långsam när en Wi-Fi-anslutning används,
testa att ändra kanalen.
Subnätmask: Använd standardinställningen (255.255.255.0)
under normala förhållanden.
DHCP-serverns IP-adress: Använd standardinställningen
(192.168.0.10) under normala förhållanden.
Bluetooth
Aktuella
inställningar
Visa de aktuella inställningarna.
Anslutning
Välj Inaktivera för att stänga av Bluetooth-kommunikation.
Sammanlänkade
enheter
Ändra vilken smart enhet som ska anslutas, eller ta bort den
anslutna smarta enheten. Upp till fem smarta enheter kan
registreras i kameran, men kameran kan endast ansluta till en
enhet i taget.
Sänd i
Ange om kameran ska få kommunicera med den smarta
avstängt läge enheten när kameran är avstängd eller i vänteläge (A24).
Återställ standardinst.
Återställ alla inställningar på nätverksmenyn till standardvärden.
* Information om hur du anger alfanumeriska tecken finns i ”Använda tangentbordet för
inmatning av text” (A163).
C
Indikator för Bluetooth-kommunikation på fotograferingsskärmen
• Lyser medan kameran är ansluten till en smartenhet via Bluetooth.
• Blinkar när kameran väntar på att anslutningen till en smart enhet återupprättas. Blinkar också när
Bluetooth-anslutningen kopplas ner när bilder överförs (A205).
162
Använda menyn
Nätverksmenyn
Använda tangentbordet för inmatning av text
• Använd multiväljaren HIJK för att välja alfanumeriska
tecken. Tryck på k-knappen för att mata in det valda tecknet
i textfältet och flytta markören till nästa fält.
• Välj N eller O på tangentbordet för att flytta markören i
textfältet och tryck på k-knappen.
• Om du vill ta bort ett tecken ska du trycka på l-knappen.
• Välj P på tangentbordet och tryck på k-knappen för att
bekräfta inställningen.
Textfält
SSID
Åter
Ta bort
Tangentbord
163
Använda menyn
Nätverksmenyn
Inställningsmenyn
Tidszon och datum
Tryck på d-knappen M z-menyikonen M Tidszon och datum M k-knappen
Ställ in kameraklockan.
Alternativ
Beskrivning
Synka till smart
enhet
Välj På för att synkronisera datum- och tidsinställningen med en smart enhet.
Aktivera klocksynkroniseringsfunktionen i SnapBridge-appen.
Datum och tid
Välj datum och tid om Synka till smart enhet är inställt på Av.
• Välj ett fält: Tryck på multiväljaren JK.
Datum och tid
• Redigera datum och tid: Tryck på HI.
Det går även att ändra datum och tid
D
M
Å
h m
genom att vrida multiväljaren eller
kommandoratten.
15 11 2018 15 10
• Aktivera inställningen: välj
minutfältinställningen och tryck på kknappen eller K.
Ändra
Datumformat
Välj År/månad/dag, Månad/dag/år eller Dag/månad/år.
Tidszon
Ställ in tidszon och sommartid.
• När Resmål (x) ställs in efter att tidszonen hemma (w) ställts in,
beräknas tidsskillnaden mellan resedestinationen och hemmatidszonen
automatiskt och datumet och tiden sparas för den valda regionen.
164
Använda menyn
Inställningsmenyn
Ställa in tidszonen
1
Använd multiväljaren HI för att välja
Tidszon och tryck på k-knappen.
Tidszon och datum
Synka till smart enhet
Datum och tid
Datumformat
Tidszon
2
Välj w Tidszon hemma eller
x Resmål och tryck på k-knappen.
• Datum och tid som visas på skärmen ändras beroende
på om tidszonen hemma eller resmålet är valt.
3
Tryck på K.
Tidszon
Tidszon hemma
Resmål
Tidszon
Tidszon hemma
Resmål
4
Använd JK för att välja tidszonen.
• Tryck på H för att aktivera sommartidsfunktionen och
W visas. Tryck på I för att inaktivera
sommartidsfunktionen.
• Tryck på k-knappen för att tillämpa tidszonen.
• Om korrekt tid inte visas för tidszonen hemma eller
resmålet, ställ in lämplig tid i Datum och tid.
165
Använda menyn
Inställningsmenyn
Åter
Slutarfunk. u. minneskort
Tryck på d-knappen M z-menyikonen M Slutarfunk. u. minneskort M k-knappen
Ställ in om slutaren ska utlösas eller inte när det inte sitter något minneskort i kameran.
Alternativ
Beskrivning
Slutaren låst
(standardinställning)
Slutaren utlöses inte om inget minneskort sitter i kameran.
Slutaren aktiverad
Slutaren utlöses även om inget minneskort sitter i kameran. Demoläge
visas på bilden som tas när inget minneskort sitter i kameran och bilden
kan inte skrivas ut eller sparas på ett minneskort, trots att den visas på
skärmen. Bilden kan inte heller överföras till en smart enhet.
166
Använda menyn
Inställningsmenyn
Monitorinställningar
Tryck på d-knappen M z-menyikonen M Monitorinställningar M k-knappen
Alternativ
Beskrivning
Visning av
nytagen bild
Ställ in om den tagna bilden ska visas omedelbart efter fotografering.
• Standardinställning: På
Monitoralternativ
Justera monitorns ljushet och nyans.
• Använd multiväljaren HI för att justera ljusheten, JK för att justera
nyansen och tryck sedan på k-knappen.
• Standardinställning: Ljushet 3, Nyans 0
• Kan inte ställas in när sökaren används.
EVF-alternativ
Justera sökarens ljushet och nyans.
• Använd multiväljaren HI för att justera ljusheten, JK för att justera
nyansen och tryck sedan på k-knappen.
• Standardinställning: Ljushet 3, Nyans 0
• Kan inte ställas in när monitorn används.
Visa/dölj
stödlinjer*
Ställ in om du vill visa stödlinjer för bildkomponering på
fotograferingsskärmen.
• Standardinställning: Dölj
• Kompositionsrutnätet visas inte när bildens förstorade mitt visas på
skärmen när manuell fokusering används.
Visa/dölj
histogram*
Ställ in om du vill visa ett diagram som visar ljushetsfördelningen i bilden
(A11, 69) på fotograferingsskärmen.
• Standardinställning: Dölj
• Kan enbart visas i följande fotograferingslägen:
- I läge j, k, l eller m (om Ansiktsprioritet, Manuellt (spot),
Manuellt (normalt) eller Manuellt (brett) är valt i AFområdesläge)
- I motivtyper (förutom Enkelt panorama)
• Histogrammet visas inte på skärmen under filminspelning eller när
manuell fokusering används.
Virtuell horisont*
Ställ in om du vill visa en virtuell horisont på fotograferingsskärmen
(A168).
• Standardinställning: Dölj
* Om du vill visa eller dölja dessa indikatorer trycker du på s (informationsvisnings)-knappen
när Visa är valt (A8).
167
Använda menyn
Inställningsmenyn
Virtuell horisont
Du kan kontrollera hur mycket kameran lutar i två riktningar.
Lutningsriktning
1/250
F5.6
Tippningsriktning
25m 0s
1400
1/250
25m 0s
1400
När b i mitten visas i gult lutar kameran
framåt eller bakåt. b blir grön när kameran är
plan. Varje skalmarkering representerar 10
grader.
När referenslinjen visas i gult lutar kameran åt
vänster eller höger. Referenslinjen blir grön
när kameran är plan. Varje skalmarkering
representerar 5 grader.
C
F5.6
Den virtuella horisontens precision
Notera att ett fel blir stort om kameran lutas kraftigt framåt eller bakåt. Om kameran lutas så mycket
att det inte går att mäta stängs markeringarna på den virtuella horisonten av.
168
Använda menyn
Inställningsmenyn
EVF automatisk växling (växla visningen automatiskt till
sökaren)
Tryck på d-knappen M z-menyikonen M EVF automatisk växling M k-knappen
Alternativ
Beskrivning
På
(standardinställning)
När du för kamerans sökare nära ansiktet känner ögonsensorn av detta
och visningen ändras automatiskt från monitorn till sökaren.
Av
Även om du för kamerans sökare nära ansiktet ändras inte visningen till
sökaren.
Datumstämpel
Tryck på d-knappen M z-menyikonen M Datumstämpel M k-knappen
Fotograferingsdatum och tid kan stämplas på bilder vid
fotografering.
15.11.2018
Alternativ
Beskrivning
f Datum
Datum stämplas på bilder.
S Datum och tid
Datum och tid stämplas på bilder.
Av (standardinställning)
Datum och tid stämplas inte på bilder.
169
Använda menyn
Inställningsmenyn
B
Om datumstämpel
• Datum och tid som stämplats på bilder utgör en permanent del av bilddata och kan inte raderas.
Datum och tid kan inte stämplas på bilder efter att de har tagits.
• Datum och tid kan inte stämplas i följande situationer:
- När motivtypen är inställd på Sport, Nattporträtt (när Utan stativ har ställts in),
Nattlandskap (när Utan stativ har ställts in), Motljus (när HDR är inställt på På), Enkelt
panorama, Husdjursporträtt (när Serietagning har ställts in), Multiexp. Ljusare, Skapa
timelapse-film eller Superlapse-film
- I läge Fågelskådning (när Serietagning har ställts in)
- När Bildkvalitet (A121) är inställt på RAW, RAW + Fine eller RAW + Normal
- När Förfotominne, Serietag. H: 120 bild./sek. eller Serietag. H: 60 bild./sek. har valts för
Serietagning (A133)
- Vid inspelning av filmer
- När du sparar stillbilder under filminspelning
- När du extraherar stillbilder från en film under filmvisning
• Datum och tid som stämplats på bilden kan vara svåra att läsa när bildstorleken är liten.
Självutlös.: efter bildtag.
Tryck på d-knappen M z-menyikonen M Självutlös.: efter bildtag. M k-knappen
Välj om självutlösarinställningen ska avbrytas eller inte efter fotografering med självutlösaren
(A58).
Alternativ
Beskrivning
Avsluta självutlösarläge
(standardinställning)
Självutlösarinställningen avbryts efter fotograferingen.
• Efter fotografering med självutlösaren i läge Måne (A40) är
självutlösarinställningen n3s (3 sekunder).
• Inställningen automatisk slutare (A38) avbryts inte.
• Inställningen leendeutlösning (A60) avbryts inte.
Behåll självutlösarläge
Fotograferingen fortsätter utan att självutlösarinställningen avbryts.
• Självutlösarinställningen avbryts när kameran stängs av.
170
Använda menyn
Inställningsmenyn
Vibrationsreducering
Tryck på d-knappen M z-menyikonen M Vibrationsreducering M k-knappen
Välj inställning för vibrationsreducering vid fotografering.
Välj Av när du använder stativ för att stabilisera kameran.
Alternativ
Beskrivning
g
Normal
Lämpligt för att ta bilder av motiv som är stillastående.
(standardinställning)
Z
Aktiv
Lämpligt för att ta bilder om relativt kraftiga kameraskakningar är
troliga, t.ex. vid fotografering från en bil eller på platser med dåligt
fotfäste.
R
Normal (prioritera
komp.)
Jämfört med Normal-inställningen kan du minska skillnaden
mellan din avsedda komposition och den bild som tas.
S
Aktiv (prioritera
komp.)
Jämfört med Aktiv-inställningen kan du minska skillnaden mellan
din avsedda komposition och den bild som tas.
Av
B
Kompensering utförs inte.
Om vibrationsreducering
• När du slagit på kameran eller växlat från visningsläge till fotograferingsläge ska du vänta tills
fotograferingsskärmen är redo innan du börjar ta bilder.
• Normal eller Aktiv rekommenderas om du inte bryr dig om de små variationer i
bildkompositionen som kan inträffa. Mängden kompensering för kameraskakningar är högre än
den för Normal (prioritera komp.) eller Aktiv (prioritera komp.).
• Normal (prioritera komp.) rekommenderas när du avser att kraftigt ändra kamerans riktning
under fotograferingen, t.ex. vid panorering. Kameran detekterar automatiskt
panoreringsriktningen och kompenserar endast vibrationer som orsakas av kameraskakning.
• Bilder på skärmen kan vara oskarpa direkt efter fotograferingen.
• Vibrationsreduceringen kanske inte helt kan eliminera påverkan från kameraskakningar i vissa
situationer.
171
Använda menyn
Inställningsmenyn
AF-hjälpbelysning
Tryck på d-knappen M z-menyikonen M AF-hjälpbelysning M k-knappen
Alternativ
Beskrivning
Auto
(standardinställning)
AF-hjälplampan tänds automatiskt när du trycker på avtryckaren i
svag belysning. Hjälplampan har en räckvidd på ungefär 5,0 m vid
den maximala vidvinkelpositionen och ungefär 7,0 m vid den
maximala telefotopositionen.
• Observera att för vissa motivtyper eller fokusområden, kanske
AF-hjälplampan inte tänds.
Av
AF-hjälplampan tänds inte.
Digital zoom
Tryck på d-knappen M z-menyikonen M Digital zoom M k-knappen
Alternativ
Beskrivning
På
(standardinställning)
Digital zoom är aktiverad.
Av
Digital zoom är inaktiverad.
B
Om digital zoom
• Digital zoom kan inte användas med följande motivtyper.
- Automatisk motivtyp, Porträtt, Nattporträtt, Motljus (när det är inställt på HDR), Enkelt
panorama, Husdjursporträtt, Skapa timelapse-film, Superlapse-film
• Digital zoom kan inte användas i andra fotograferingslägen när vissa inställningar används
(A78).
172
Använda menyn
Inställningsmenyn
Tilldela sidozoomreglage
Tryck på d-knappen M z-menyikonen M Tilldela sidozoomreglage M k-knappen
Välj vilken funktion som ska utföras under fotografering när sidozoomreglaget flyttas.
Alternativ
Beskrivning
Zoom
(standardinställning)
Använd sidozoomreglaget (A23) för att justera zoomen under
fotografering.
Manuell fokusering
Använd sidozoomreglaget för att fokusera när fokuslägesväljaren är
inställd på r (manuell fokusering).
• Flytta sidozoomreglaget mot g för att fokusera på motiv långt
bort från kameran.
• Flytta sidozoomreglaget mot f för att fokusera på motiv nära
kameran.
• När fokuslägesväljaren är inställd på q (autofokus) är
användningen av sidozoomreglaget inaktiverad.
Zoom med snabbåterställ.
Tryck på d-knappen M z-menyikonen M Zoom med snabbåterställ. M
k-knappen
Välj storleken på det område som är tillfälligt synligt när p (zoom med snabbåterställning)knappen (A72) trycks in (standardinställningen är Snabbåterst: lång).
173
Använda menyn
Inställningsmenyn
Alternativ för inställningsring
Tryck på d-knappen M z-menyikonen M Alt. för inställningsring M k-knappen
Välj alternativ för inställningsringen när fokuslägesväljaren är inställd på q (autofokus).
Alternativ
Beskrivning
Exponeringskomp.
(standardinställning)
Exponeringskompensation (A69) kan ställas in med
inställningsringen.
ISO-känslighet
ISO-känsligheten (A137) kan ställas in med inställningsringen när
fotograferingsläget är j, k, l, m eller Manuell film (förutom när ett
HS-filmalternativ har valts i Filmalternativ).
• Vrid på multiväljaren eller inställningsringen för att välja en
inställning, och tryck på k-knappen eller K för att aktivera den.
Vitbalans
Vitbalans (A129) kan ställas in med inställningsringen när
fotograferingsläget är j, k, l, m eller Manuell film.
• Vrid på multiväljaren eller inställningsringen för att välja en
inställning, och tryck på k-knappen eller K för att aktivera den.
Ingen
Användningen av inställningsringen inaktiveras när
fokuslägesväljaren ställs in på q (autofokus).
174
Använda menyn
Inställningsmenyn
AE-/AF-låsknapp
Tryck på d-knappen M z-menyikonen M AE-/AF-låsknapp M k-knappen
Ställ in funktionen som ska utföras när o (AE-L/AF-L)-knappen tycks in under fotografering.
Alternativ
1
2
Beskrivning
AE-/AF-lås
(standardinställning)
Låser både fokus och exponeringen medan o-knappen trycks in.
Endast AE-lås
Låser endast exponeringen medan o-knappen trycks in.1
AE-lås (håll)
Låser exponeringen när o-knappen trycks in. För att låsa upp, tryck
på knappen igen.
Endast AF-lås
Låser endast fokus medan o-knappen trycks in.2
Vid filminspelning förblir exponeringen låst efter att du tryckt på o-knappen en gång. Tryck på
knappen igen för att låsa upp exponeringen.
Vid filminspelning förblir fokus låst efter att du tryckt på o-knappen en gång. Tryck på knappen
igen för att låsa upp fokus.
Ljud
Tryck på d-knappen M z-menyikonen M Ljud M k-knappen
Alternativ
Beskrivning
Knappljud
När På (standardinställning) är valt avger kameran en tonsignal
när funktioner utförs, två tonsignaler när fokus ställts in på motivet
och tre tonsignaler när ett fel inträffar.
• Ljud inaktiveras när motivläge Husdjursporträtt eller läge
Fågelskådning används.
Slutarljud
När På (standardinställning) är valt avges slutarljudet när slutaren
utlöses.
• Slutarljudet avges inte när serietagningsläge används (förutom
Serietagning H och Serietagning L), när
exponeringsgaffling används, under filminspelning eller när
motivläge Enkelt panorama eller Husdjursporträtt eller
läge Fågelskådning används.
175
Använda menyn
Inställningsmenyn
Auto av
Tryck på d-knappen M z-menyikonen M Auto av M k-knappen
Ställ in hur lång tid som förflyter innan kameran ställs i viloläge (A24).
Du kan välja 30 sek., 1 min. (standardinställning), 5 min. eller 30 min..
C
Ställa in funktionen Auto av
Tiden som förflyter innan kameran ställs i vänteläge är fast inställd i följande situationer:
• När en meny visas: 3 minuter (när automatisk avstängning är inställd på 30 sek. eller 1 min.)
• När en nätadapter är ansluten: 30 minuter
Formatera minneskort
Tryck på d-knappen M z-menyikonen M Formatera minneskort M k-knappen
Använd detta alternativ för att formatera ett minneskort.
Vid formatering av minneskort raderas all data permanent. Data som har raderats
kan inte återställas. Se till att spara viktiga bilder på en dator innan du formaterar.
Välj Formatera på skärmen som visas och tryck på k-knappen för att starta formateringen.
• Stäng inte av kameran och öppna inte luckan till batterifacket/minneskortsfacket under
formateringen.
• Du kanske inte kan välja denna inställning medan en trådlös anslutning är upprättad.
Språk/Language
Tryck på d-knappen M z-menyikonen M Språk/Language M k-knappen
Välj ett språk för kameramenyer och meddelanden.
176
Använda menyn
Inställningsmenyn
HDMI
Tryck på d-knappen M z-menyikonen M HDMI M k-knappen
Ställ in HDMI-utmatningen för kameran.
Du kan mata ut livevisningsbilden till HDMI-kompatibla enheter utan informationsdisplayen,
eller ställa in utmatningens upplösning.
Alternativ
Beskrivning
På
Ren HDMIutgång
Mata ut livevisningsbilden utan informationsdisplayen till en
HDMI-kompatibel enhet. Använd detta alternativ när du vill spela
in bilder från kameran till en kommersiellt tillgänglig extern
inspelare.
• Vrid funktionsratten till Manuell film. Ställ också in
fokuslägesväljaren på r.
• Slå på kameran med strömbrytaren efter att kameran anslutits
till en HDMI-kompatibel enhet.
• Ljudet som tas upp av mikrofonen matas ut till den HDMIkompatibla enheten.
• När en informationsdisplay visas på en extern inspelares
skärm, tryck på s-knappen på kameran (A8) flera gånger
för att stänga av informationsdisplayen.
• 4K UHD-bildkvalitet kan inte matas ut.
• Konturförstärkningsvisning, samt Filmalternativ och
Bildfrekvens i filmmenyn, är inte tillgängligt medan kameran
är ansluten till en HDMI-kompatibel enhet. Stillbilder kan inte
tas med kameran.
• Medan kameran är ansluten till en HDMI-kompatibel enhet
kan du trycka på b (e filminspelning)-knappen på kameran
för att spela in en film och spara den på kamerans minneskort.
Strömlampan blinkar medan en film spelas in.
Använd detta alternativ för att visa tagna bilder. Du kan också ta
Av
stillbilder eller spela in filmer med kameran medan du tittar på
(standardinställning)
motivet på en tv-skärm.
177
Använda menyn
Inställningsmenyn
Alternativ
HDMIutgång
Beskrivning
Välj bildupplösningen när Ren HDMI-utgång är inställt på På.
• Inställningen för bildupplösningen är låst på Auto när Ren HDMI-utgång är
inställt på Av.
• Kamerans skärm slås inte på medan den är ansluten till en HDMI-kompatibel enhet.
C
Anmärkningar om HDMI-utmatningens upplösning
När Ren HDMI-utgång är inställt på Av eller när det är inställt på På medan Auto
(standardinställning) är valt för HDMI-utgång detekterar kameran utmatningsenhetens
upplösning och ställer in HDMI-utmatningens upplösning automatiskt.
178
Använda menyn
Inställningsmenyn
Ladda från dator
Tryck på d-knappen M z-menyikonen M Ladda från dator M k-knappen
Alternativ
Beskrivning
När kameran ansluts till en dator som är igång (A103), laddas batteriet i
kameran automatiskt med ström från datorn.
a Auto
(standardinställning) • Strömlampan blinkar långsamt när batteriet laddas. När laddningen är
klar slutar strömlampan att blinka och lyser kontinuerligt.
Av
B
Batteriet inuti kameran laddas inte när kameran ansluts till en dator.
Om att ladda med en dator
• När kameran ansluts till en dator startas den och börjar laddas. Om kameran stängs av avbryts
laddningen.
• Det tar cirka 8 timmar och 30 minuter att ladda ett helt urladdat batteri. Laddningstiden ökar om
bilder överförs medan batteriet laddas.
• Kameran stängs av automatiskt om det inte är någon kommunikation med datorn under
30 minuter efter att batteriet laddats klart.
B
När strömlampan (laddningslampan) blinkar snabbt
Det går inte att ladda, möjligen på grund av en av anledningarna som beskrivs nedan.
• Omgivningstemperaturen är inte lämplig för laddning. Ladda batteriet inomhus i en
omgivningstemperatur på 5 °C till 35 °C.
• USB-kabeln är inte rätt ansluten eller batteriet är defekt. Kontrollera att USB-kabeln är korrekt
ansluten och byt ut batteriet om det behövs.
• Datorn är i viloläge och matar inte ström. Väck datorn.
• Batteriet kan inte laddas eftersom datorn inte kan mata ström till kameran på grund av datorns
inställningar eller dess specifikationer.
179
Använda menyn
Inställningsmenyn
Bildkommentar
Tryck på d-knappen M z-menyikonen M Bildkommentar M k-knappen
Lägg till en tidigare registrerad kommentar i bilder som kommer att tas.
Du kan stämpla den tillagda kommentaren på bilder som ska skickas till en smart enhet med
SnapBridge-appen. Du måste konfigurera SnapBridge-appen i förväg. Se SnapBridgeappens onlinehjälp för mer information.
Du kan också kontrollera den tillagda kommentaren med ViewNX-i metadata.
Alternativ
Beskrivning
En kommentar som registrerats med
Ange kommentar läggs till i bilderna.
• Välj Bifoga kommentar, tryck på
K-knappen och markera kryssrutan
Bifoga kommentar
(w). När k-knappen trycks in
(standardinställning)
bifogas kommentaren till bilder som
tas därefter.
Bildkommentar
Bifoga kommentar
Ange kommentar
Välj
Ange kommentar
B
Anmärkningar om Bildkommentar
Kommentarer kan inte bifogas till filmer.
180
Använda menyn
Inställningsmenyn
Bekräfta
Du kan registrera en kommentar som är upp till 36 alfanumeriska tecken
lång.
• Välj Ange kommentar och tryck på K, så att inmatningsskärmen visas.
Information om inmatningsmetod finns i ”Använda tangentbordet för
inmatning av text” (A163).
Info. om upphovsrätt
Tryck på d-knappen M z-menyikonen M Info. om upphovsrätt M k-knappen
Lägg till tidigare registrerad info. om upphovsrätt i bilder som kommer att tas.
Du kan stämpla den tillagda informationen om upphovsrätt på bilder som ska skickas till en
smart enhet med SnapBridge-appen. Du måste konfigurera SnapBridge-appen i förväg. Se
SnapBridge-appens onlinehjälp för mer information.
Du kan också kontrollera den tillagda informationen om upphovsrätt med ViewNX-i
metadata.
Alternativ
Beskrivning
Information om upphovsrätt som
registrerats med Fotograf och
Upphovsrättsinnehavare bifogas till
bilder.
Bif. info. om
• Välj Bif. info. om upphovsrätt,
upphovsrätt
tryck på K-knappen och markera
(standardinställning)
kryssrutan (w). När k-knappen
trycks in läggs informationen om
upphovsrätt till bilder som tas
därefter.
Fotograf
Info. om upphovsrätt
Bif. info. om upphovsrätt
Fotograf
Upphovsrättsinnehavare
Välj
Bekräfta
Du kan registrera ett namn på fotografen som är upp till 36 alfanumeriska
tecken långt.
• Välj Fotograf och tryck på K, så att inmatningsskärmen visas.
Information om inmatningsmetod finns i ”Använda tangentbordet för
inmatning av text” (A163).
Du kan registrera ett namn på upphovsrättsinnehavaren som är upp till
54 alfanumeriska tecken långt.
Upphovsrättsinnehavare • Välj Upphovsrättsinnehavare och tryck på K, så att
inmatningsskärmen visas. Information om inmatningsmetod finns i
”Använda tangentbordet för inmatning av text” (A163).
B
Om Info. om upphovsrätt
• Du kan förhindra illegal användning av fotografens namn och namn på upphovsrättsinnehavare
när du lånar ut kameran eller överlåter den till en annan ägare genom att inaktivera inställningen
Bif. info. om upphovsrätt. Se också till att fälten för fotografens namn och namn på
upphovsrättsinnehavaren är tomma.
• Nikon ansvarar inte för eventuella problem eller skador som uppstår till följd av användning av
Info. om upphovsrätt.
• Information om upphovsrätt kan inte bifogas till filmer.
C
Visning av information om upphovsrätt
När information anges för både Fotograf och Upphovsrättsinnehavare bifogas endast
Upphovsrättsinnehavare-posten till bilderna i SnapBridge-appen.
181
Använda menyn
Inställningsmenyn
Platsdata
Tryck på d-knappen M z-menyikonen M Platsdata M k-knappen
Välj om information om fotograferingsplats ska läggas till i de bilder du tar.
Alternativ
Beskrivning
Hämta från enhet
(standardinställning)
Välj Ja om du vill lägga till platsinformation från en smart enhet till
bilderna som du tar. Aktivera funktionen för platsinformation i
SnapBridge-appen.
Position
Visa den hämtade platsinformationen.
Växla Av/Tv-funktion
Tryck på d-knappen M z-menyikonen M Växla Av/Tv-funktion M k-knappen
Ändra vilka reglage som används för att ställa in exponeringen i läge j, k, l, m, M eller
u (Manuell film).
Alternativ
Beskrivning
Växla inte
(standardinställning)
Använd kommandoratten för att ställa in flexibelt program eller
slutartid (Tv), och multiväljaren för att ställa in bländarvärdet (Av).
Växla
Använd multiväljaren för att ställa in flexibelt program eller slutartid
(Tv), och kommandoratten för att ställa in bländarvärdet (Av).
182
Använda menyn
Inställningsmenyn
Återställ filnumrering
Tryck på d-knappen M z-menyikonen M Återställ filnumrering M k-knappen
När Ja väljs återställs filernas löpnummer (A207). Efter återställning skapas en ny mapp och
filnumret för nästa bild som tas börjar med ”0001”.
B
Om Återställ filnumrering
Återställ filnumrering kan inte användas om mappnumret når 999 och det finns bilder i mappen.
Sätt i ett nytt minneskort eller formatera minneskortet (A176).
• Återställ filnumrering kan inte utföras när spärren för skrivskydd på minneskortet är i ”lås”-läge.
Skjut spärren för skrivskydd till ”skriv”-läge (A16, 192).
C
Mappar för att lagra filer
Stillbilder och filmer som tas eller spelas in med denna kamera sparas i mappar på minneskortet.
• Löpnummer läggs till mappnamnen i stigande ordning, med start på ”100” och med ”999” som
sista nummer (mappnamnen visas inte på kameran).
• En ny mapp skapas under följande förhållanden:
- När antalet filer i en mapp når 999
- När en fil i en mapp får numret ”9999”
- När Återställ filnumrering utförs
• En ny mapp skapas varje gång en serie bilder tas med intervalltimerfotografering och bilderna
sparas i den mappen med filnummer som startar med ”0001”.
183
Använda menyn
Inställningsmenyn
Konturförstärkning
Tryck på d-knappen M z-menyikonen M Konturförstärkning M k-knappen
Alternativ
Beskrivning
På
(standardinställning)
När manuell fokusering används underlättas fokuseringen genom att
områden som är i fokus markeras i vitt på bilden som visas på skärmen
(A67, 68).
Av
Konturförstärkning är inaktiverad.
Återställ alla
Tryck på d-knappen M z-menyikonen M Återställ alla M k-knappen
När Återställ väljs återställs kamerans inställningar till standardvärdena.
• Även inställningarna för nätverksmenyn återställs till sina standardinställningar.
• Vissa inställningar som Tidszon och datum eller Språk/Language återställs inte. User
settings (användarinställningar) som sparats i funktionsrattens läge M återställs inte.
Använd Återställ user settings (A53) för att återställa dessa inställningar.
• Du kanske inte kan välja denna inställning medan en trådlös anslutning är upprättad.
C
Återställa filnumrering
För att återställa filnumreringen till ”0001”, radera alla bilder som är sparade på minneskortet och
välj sedan Återställ alla. Återställ filnumrering kan också användas för att återställa till ”0001”
(A183).
Versionsinfo
Tryck på d-knappen M z-menyikonen M Versionsinfo M k-knappen
Visa aktuell firmwareversionsinformation för kameran.
• Du kanske inte kan välja denna inställning medan en trådlös anslutning är upprättad.
184
Använda menyn
Inställningsmenyn
Teknisk information
Anmärkningar............................................................................................................................... 186
Om funktioner för trådlös kommunikation........................................................................ 187
Ta hand om produkten.............................................................................................................. 189
Kameran................................................................................................................................. 189
Batteriet ................................................................................................................................. 190
Laddningsnätadaptern .................................................................................................... 192
Minneskort............................................................................................................................ 192
Rengöring och förvaring........................................................................................................... 194
Rengöring.............................................................................................................................. 194
Lagring ................................................................................................................................... 194
Felmeddelanden.......................................................................................................................... 195
Felsökning...................................................................................................................................... 198
Filnamn ........................................................................................................................................... 207
Extra tillbehör................................................................................................................................ 208
Speedlights (externa blixtenheter) ....................................................................................... 210
Fjärrkontrollen ML-L7................................................................................................................. 212
Specifikationer.............................................................................................................................. 217
Minneskort som kan användas...................................................................................... 222
Index................................................................................................................................................. 224
185
Teknisk information
Anmärkningar
Meddelande till kunder i Europa
FÖRSIKTIGHET: EXPLOSIONSRISK OM BATTERIET ERSÄTTS MED ETT BATTERI AV
FEL TYP.
Denna symbol indikerar att elektrisk och elektronisk utrustning måste lämnas till
separat insamling.
Följande gäller endast användare i europeiska länder:
• Den här produkten ska lämnas till separat insamling vid en särskild
insamlingsplats. Släng inte produkten tillsammans med det vanliga
hushållsavfallet.
• Separat insamling och återvinning hjälper till att spara på naturresurserna och förhindrar
den negativa påverkan på människors hälsa och på miljön som kan inträffa vid felaktig
kassering.
• Mer information får du från återförsäljaren eller av de lokala myndigheter som ansvarar
för avfallshanteringen där du bor.
KASSERA ANVÄNDA BATTERIER I ENLIGHET MED ANVISNINGARNA.
Denna symbol anger att batteriet inte får slängas bland övrigt avfall.
Följande gäller endast användare i europeiska länder:
• Alla batterier, oavsett om de är märkta med denna återvinningssymbol eller
inte, måste sopsorteras och lämnas in för återvinning. Det får inte slängas
bland hushållssoporna.
• Mer information får du från återförsäljaren eller av de lokala myndigheter som ansvarar
för avfallshanteringen där du bor.
186
Teknisk information
Anmärkningar
Om funktioner för trådlös kommunikation
Begränsningar beträffande trådlösa enheter
Den trådlösa transceivern som ingår i denna produkt uppfyller föreskrifterna om trådlös
kommunikation i det land där den sålts och den ska inte användas i andra länder (produkter
som köpts inom EU eller EFTA kan användas var som helst inom EU och EFTA). Nikon
accepterar inte skadeståndsansvar för användning i andra länder. Användare som är osäkra
på i vilket land kameran ursprungligen har sålts bör rådgöra med sitt lokala
Nikon-servicecenter eller ett serviceombud som auktoriserats av Nikon. Denna begränsning
gäller endast användning av funktionen för trådlöst nätverk och inte någon annan
användning av produkten.
Säkerhet
Trots att en av fördelarna med den här produkten är att den gör det möjligt för andra att
ansluta och utbyta data trådlöst inom enhetens räckvidd, kan följande inträffa om skydd inte
är aktiverat:
• Datastöld: utomstående med ont uppsåt kan komma åt trådlösa överföringar och stjäla
användar-ID:n, lösenord och annan personlig information.
• Obehörig åtkomst: obehöriga användare kan få åtkomst till nätverket och ändra data eller
utföra andra skadliga åtgärder. Observera att specialiserade attacker kan leda till obehörig
åtkomst även när skydd har aktiverats, på grund av det trådlösa nätverkets utformning.
Nikon ansvarar inte för data- eller informationsläckor som eventuellt inträffar vid
dataöverföring.
• Använd inte nätverk som du inte har tillåtelse att använda, även om de visas på din
smartphone eller surfplatta. Det kan betraktas som obehörig åtkomst. Använd bara
nätverk som du har tillåtelse att använda.
Personlig informationshantering och ansvarsfriskrivning
• Användarinformation som är registrerad och konfigurerad på produkten, inklusive
inställningar för trådlös nätverksanslutning och annan personlig information, kan utsättas
för ändringar och förluster till följd av felaktig användning, statisk elektricitet, olyckor, fel,
reparation eller annan hantering. Spara alltid separata kopior av viktig information. Nikon
är inte ansvarigt för några direkta eller indirekta skador eller utebliven vinst till följd av
ändringar eller förlust av innehåll som inte är hänförligt till Nikon.
• Innan du kasserar den här produkten eller ger den till någon annan ska du välja
alternativet Återställ alla på inställningsmenyn (A113) för att ta bort all
användarinformation som har registrerats och konfigurerats på produkten, inklusive
anslutningsinställningar för trådlöst nätverk och annan personlig information.
• Nikon ansvarar inte för eventuella skador som uppstår till följd av tredje parts obehöriga
användning av produkten ifall produkten blir stulen eller försvinner.
187
Teknisk information
Om funktioner för trådlös kommunikation
Försiktighetsåtgärder när produkten exporteras eller tas med till utlandet
Denna produkt kontrolleras av United States Export Administration Regulations (EAR).
Tillstånd från USA:s regering krävs inte för export till andra länder än följande, som när detta
skrivs är föremål för embargo eller särskilda kontroller: Kuba, Iran, Nordkorea, Sudan och
Syrien (listan kan komma att ändras).
Meddelande till kunder i Europa
Försäkran om överensstämmelse (Europa)
Härmed deklarerar Nikon Corporation att radioutrustningen av typ COOLPIX P1000 är i
överensstämmelse med direktiv 2014/53/EU.
Den fullständiga texten med EU-försäkran om överensstämmelse finns på följande
internetadress:
http://imaging.nikon.com/support/pdf/DoC_P1000.pdf.
• Använd frekvens:
- Wi-Fi: 2412–2462 MHz (kanalerna 1-11)
- Bluetooth: 2402–2480 MHz
- Bluetooth Low Energy: 2402–2480 MHz
• Maximal uteffekt: 9,2 dBm (EIRP)
188
Teknisk information
Om funktioner för trådlös kommunikation
Ta hand om produkten
Följ de försiktighetsåtgärder som beskrivs nedan i tillägg till varningarna i ”För säkerhets
skull” (Avi-ix) när du använder eller förvarar enheten.
Kameran
Utsätt inte kameran för kraftiga stötar
Kameran kan sluta fungera som den ska om den utsätts för kraftiga stötar eller vibrationer. Rör
dessutom inte vid och tillämpa inte kraft på objektivet.
Håll kameran torr
Kameran skadas om den sänks ned i vatten eller om den utsätts för hög luftfuktighet.
Undvik plötsliga temperaturförändringar
Plötsliga temperaturändringar, som till exempel inträffar när du går in i eller lämnar en uppvärmd
byggnad en kall dag, kan leda till kondens inuti enheten. Undvik kondens genom att placera
kameran i ett fodral eller en plastpåse innan den utsätts för plötsliga temperaturförändringar.
Undvik kraftiga magnetfält
Använd eller förvara inte kameran i närheten av utrustning som alstrar kraftig elektromagnetisk
strålning eller magnetiska fält. I annat fall kan det resultera i förlust av data eller att kameran slutar
fungera.
Rikta inte objektivet mot solen
Se till att objektivet inte är riktat mot solen eller andra starka ljuskällor när du fotograferar eller lämnar
kameran utan objektivlock. Starka ljuskällor som till exempel solljus koncentreras genom objektivet, och
kan orsaka deformation av objektivets inre delar eller missfärgning eller inbränning på bildsensorn.
Kameran kan skadas även om objektivet riktas mot solen i några sekunder, speciellt om objektivet är i en
telefotoposition.
Kameran kanske inte kan utföra exponeringskontroll om objektivets inre delar är deformerade.
Ojämnheter kan synas på bilderna när missfärgning eller inbränning inträffar på bildsensorn.
Vi rekommenderar att du sätter på objektivlocket när kameran inte används.
189
Teknisk information
Ta hand om produkten
Stäng av produkten innan du tar bort eller kopplar bort strömkällan
eller minneskortet
Ta inte ut batteriet medan kameran är på, eller medan bilder sparas eller raderas. Om du bryter
strömmen under de här förhållandena kan det leda till dataförlust eller skador på minneskortet eller
de interna kretsarna.
Om monitorn
• Monitorer (inklusive elektroniska sökare) tillverkas med mycket hög precision; minst 99,99 % av
pixlarna är funktionsdugliga, och högst 0,01 % fattas eller är defekta. Detta innebär att fastän det i
displayerna kan finnas några pixlar som alltid är tända (vita, röda, blå eller gröna) eller alltid är
släckta (svarta), så är det inget fel och det påverkar inte den slutliga bilden som tas.
• Det kan vara svårt att se bilder på monitorn i starkt ljus.
• Utsätt inte monitorn för påfrestningar eftersom den annars kan skadas eller fungera felaktigt. Om
monitorn går sönder måste du vara försiktig så att du inte skadar dig på det krossade glaset och
så att de flytande kristallerna från displayen inte kommer i kontakt med huden, ögonen eller
munnen.
Batteriet
Försiktighetsåtgärder vid användning
• Observera att batteriet kan bli varmt efter användning.
• Använd inte batteriet vid omgivningstemperaturer på under 0 °C eller över 40 °C eftersom det
annars kan leda till att batteriet skadas eller fungerar felaktigt.
• Om du märker något ovanligt, t.ex. att batteriet är mycket varmt eller att det kommer rök eller en
ovanlig lukt från batteriet, avbryt omedelbart all användning och kontakta återförsäljaren eller en
Nikon-auktoriserad servicerepresentant.
• När batteriet har tagits bort från kameran eller batteriladdaren (extra tillbehör), placerar du
batteriet i en plastpåse etc. för att isolera det.
Ladda batteriet
Kontrollera batterinivån innan du använder kameran och byt ut eller ladda batteriet om det behövs.
• Ladda batteriet inomhus i en omgivningstemperatur på mellan 5 °C och 35 °C innan du använder
det.
• En hög batteritemperatur kan förhindra att batteriet laddas korrekt eller fullständigt, och kan
minska batteriets prestanda. Observera att batteriet kan bli varmt efter användning. Vänta på att
batteriet har svalnat innan du laddar det.
När du laddar batteriet som sitter i kameran med laddningsnätadaptern eller en dator laddas inte
batteriet om batteritemperaturen är under 0 °C eller över 50 °C.
• Fortsätt inte laddningen efter att batteriet är fulladdat. Det försämrar batteriets prestanda.
• Batteritemperaturen kan öka under laddning. Detta är dock inte ett fel.
190
Teknisk information
Ta hand om produkten
Ta med reservbatterier
Om du har möjlighet ska du ta med dig fulladdade reservbatterier när du tar bilder vid viktiga
tillfällen.
Använda batteriet i kalla miljöer
Vid kallt väder kan batteriernas kapacitet minska. Kameran startar eventuellt inte om ett urladdat
batteri används vid låg temperatur. Förvara reservbatterier på ett varmt ställe och byt ut när det
behövs. När ett batteri har värmts upp kan det återfå en del av laddningen.
Batteripoler
Smuts på batteripolerna kan leda till att kameran inte fungerar. Om batteripolerna blir smutsiga ska
du torka av dem med en ren och torr duk före användning.
Ladda ett urladdat batteri
Om man startar och stänger av kameran medan batteriet är urladdat kan det leda till att
batterikapaciteten förkortas. Ladda det urladdade batteriet före användning.
Förvara batteriet
• Ta alltid ur batteriet från kameran eller batteriladdaren (medföljer ej) när det inte används. Små
mängder ström dras från batteriet medan det sitter i kameran även om kameran inte används.
Detta kan leda till att batteriet laddas ur och att kameran slutar fungera helt.
• Ladda upp batteriet minst en gång var sjätte månad och ladda ur det helt innan du lägger
tillbaka det till förvaring.
• Placera batteriet i en plastpåse etc. för att isolera det och förvara det på en sval plats. Förvara
batteriet på en torr plats med en omgivningstemperatur på 15 °C till 25 °C. Förvara inte batteriet
på mycket varma eller kalla platser.
Batterikapacitet
En påtaglig minskning av den tid ett fulladdat batteri förblir laddat vid bruk i rumstemperatur utgör
ett tecken på att batteriet behöver bytas ut. Köp ett nytt batteri.
Återvinna förbrukade batterier
Återvinn uppladdningsbara batterier i enlighet med lokala bestämmelser, och se till att först isolera
batteripolerna med tejp.
191
Teknisk information
Ta hand om produkten
Laddningsnätadaptern
• Laddningsnätadaptern EH-73P kan enbart användas med kompatibla enheter. Använd den inte
tillsammans med enheter av annan modell eller tillverkare.
• Använd inte en annan USB-kabel än UC-E21. Om du använder en annan USB-kabel än UC-E21
kan det orsaka överhettning, brand eller elektriska stötar.
• Du får inte under några omständigheter använda en nätadapter av annat märke eller modell än
laddningsnätadaptern EH-73P och använd inte en USB-nätadapter som finns i handeln eller en
batteriladdare för en mobiltelefon. Om denna försiktighetsåtgärd ignoreras kan kameran
överhettas eller skadas.
• EH-73P är kompatibel med växelströmsuttag på 100–240 V, 50/60 Hz. Använd en resenätadapter
(finns att köpa i handeln) om det behövs vid användning i andra länder. Kontakta resebyrån för
mer information om resenätadaptrar.
Minneskort
Försiktighetsåtgärder vid användning
• Använd enbart SD-minneskort (Secure Digital) (A222).
• Var noga med att följa de försiktighetsåtgärder som beskrivs i dokumentationen som medföljer
minneskortet.
• När spärren för skrivskydd på minneskortet är i låst
läge kan bilder inte tas eller raderas, och kortet kan
inte formateras.
Spärr för skrivskydd
• Sätt inte fast etiketter eller klisterlappar på
minneskorten.
192
Teknisk information
Ta hand om produkten
Formatering
• Formatera inte minneskortet med en dator.
• Den första gången du sätter i ett minneskort som har använts i en annan enhet i den här
kameran, ska du formatera det med den här kameran. Vi rekommenderar att nya minneskort
formateras med den här kameran innan de används med den här kameran.
• Observera att formatering tar bort alla bilder och andra data på minneskortet
permanent. Var noga med att göra kopior av bilder som du vill behålla innan du formaterar
minneskortet.
• Om meddelandet Minneskortet är inte formaterat. Formatera minneskort? visas när
kameran slås på måste minneskortet formateras. Om det finns data som du inte vill radera väljer
du Nej. Kopiera önskade data till en dator etc. Välj Ja om du vill formatera minneskortet.
Bekräftelsedialogrutan visas. Tryck på k-knappen för att starta formateringen.
• Utför inte följande under formatering, medan data överförs till eller tas bort från minneskortet
eller medan data överförs till en dator. Om du inte följer denna försiktighetsåtgärd kan det leda till
dataförlust eller skador på kameran eller minneskortet:
- Öppna luckan till batterifacket/minneskortsfacket för att ta ur/sätta i batteriet eller
minneskortet.
- Stäng av kameran.
- Koppla bort nätadaptern.
193
Teknisk information
Ta hand om produkten
Rengöring och förvaring
Rengöring
Använd inte sprit, thinner eller andra flyktiga ämnen.
Objektiv/
sökare
Undvik att vidröra glasdelar med fingrarna. Ta bort damm eller ludd med en
blåspensel (en liten anordning med en gummiblåsa monterad på en rörformad
pensel, där ett tryck på gummiblåsan ger en luftström genom penseln). Om du vill
ta bort fingeravtryck eller andra fläckar som inte kan avlägsnas med en blåspensel,
torkar du av objektivet med en mjuk trasa och med en spiralformad rörelse som
börjar i mitten av objektivet och går utåt mot kanterna. Om detta inte fungerar
torkar du av objektivet med en trasa som är lätt fuktad med
objektivrengöringsmedel.
Monitor
Ta bort damm eller ludd med en blåspensel. Ta bort fingeravtryck och andra fläckar
med en mjuk, torr trasa utan att trycka.
Kamerahus
Blås bort damm, smuts eller sand med en blåspensel och torka sedan försiktigt
med en mjuk, torr trasa. Torka noggrant av sand, damm och salt med en lätt fuktad
trasa om kameran har använts på en strand eller i en annan miljö där sand eller
damm förekommer. Observera att okända partiklar som råkat komma in i
kameran kan leda till skador som inte täcks av garantin.
Lagring
Ta ut batteriet om kameran inte kommer att användas under en längre tid. För att förhindra
mögel bör man ta fram kameran ur förvaringsplatsen minst en gång i månaden.
Sätt på kameran och utlös slutaren några gånger innan du lägger tillbaka kameran igen.
Förvara inte kameran på någon av följande platser:
• Platser som är dåligt ventilerade eller har högre luftfuktighet än 60 %
• Platser som är exponerade för temperaturer över 50 °C eller under –10 °C
• I närheten av utrustning som utsänder kraftiga elektromagnetiska fält, t.ex. TV- och
radioapparater
Följ försiktighetsåtgärderna i ”Batteriet” (A190) i ”Ta hand om produkten” (A189) för
förvaring av batteriet.
194
Teknisk information
Rengöring och förvaring
Felmeddelanden
Se tabellen nedan om ett felmeddelande visas.
Monitor
Hög
batteritemperatur.
Kameran stängs av.
A
Orsak/lösning
Kameran stängs av automatiskt. Vänta tills kameran eller
batteriet har svalnat innan du använder dem igen.
–
Minneskortet är
skrivskyddat.
Spärren för skrivskydd är i ”låst” läge.
Skjut spärren för skrivskydd till ”skrivläge”.
16, 192
Kortet kan inte
användas.
Ett fel inträffade vid läsning av minneskortet.
• Använd ett godkänt minneskort.
• Kontrollera att kontakterna är rena.
• Kontrollera att minneskortet är rätt isatt.
16, 222
Minneskortet är inte
formaterat. Formatera
minneskort?
Minneskortet har inte formaterats för användning i denna
kamera.
Med formatering raderas alla data som lagrats på
minneskortet.
Om du behöver behålla kopior av någon bild ska du se till
att välja Nej och spara kopior på en dator eller annat
medium innan du formaterar minneskortet. Välj Ja och tryck
på k-knappen för att formatera minneskortet.
16, 193
Slut på minne.
Radera bilder eller sätt i ett nytt minneskort.
16, 28
Ett fel inträffade medan bilden sparades.
Sätt i ett nytt minneskort eller formatera minneskortet.
16, 176
Kameran har slut på filnummer.
Sätt i ett nytt minneskort eller formatera minneskortet.
16, 176
Bilden kan inte ändras.
Kontrollera att bilderna kan redigeras.
83, 204
Kan inte spela in film.
Det inträffade ett timeoutfel när filmen sparades på
minneskortet.
Välj ett minneskort med snabbare skrivhastighet.
222
Kan inte återställa
filnumrering.
Filnumreringen kan inte återställas eftersom löpnummer för
en mapp har nått den övre gränsen.
Sätt i ett nytt minneskort eller formatera minneskortet.
16, 176
Kameran stängs av för
att förhindra
överhettning.
Kortet kan inte läsas.
Bilden kan inte sparas.
195
Teknisk information
Felmeddelanden
Monitor
A
Orsak/lösning
Ställ in
fokuslägesväljaren på
MF.
När Ren HDMI-utgång är inställd på På och kameran är
ansluten till en HDMI-kompatibel enhet, ställ in
fokuslägesväljaren på r.
5, 177
Det finns inga bilder i
minnet.
Sätt i ett minneskort som innehåller bilder.
16
Filen innehåller inga
bilddata.
Filen skapades eller redigerades inte med denna kamera.
Filen kan inte visas på denna kamera.
Visa filen med en dator eller en annan enhet som användes
till att skapa eller redigera denna fil.
–
Alla bilder är dolda.
• Det finns inga bilder tillgängliga för ett bildspel etc.
• Det finns inga bilder som kan visas på skärmen för val av
bild för radering.
–
Bilden kan inte tas
bort.
Bilden är skyddad.
Inaktivera skyddet.
159
Fäll upp blixten.
• När motivtypen är Automatisk motivtyp kan du ta en
bild även om den inbyggda blixten är nedfälld, men
blixten avfyras inte.
• När motivtypen är Nattporträtt eller Motljus med
HDR inställt på Av måste du fälla upp den inbyggda
blixten för att ta en bild.
Stäng av och slå på
kameran igen.
Ett objektivfel inträffade. Använd inte våld på objektivet.
Stäng av kameran och slå sedan på den igen för att återställa
objektivets normala funktion. Om felet kvarstår efter att du
slagit av och på kameran, kontakta din återförsäljare eller en
Nikon-auktoriserad servicerepresentant.
198
Inställningsfel
Speedlight
En Speedlight-funktion som inte kan användas med
kameran har ställts in. Ändra Speedlight-inställningen.
210
Kommunikationsfel
Ett fel inträffade vid kommunikation med skrivaren.
Stäng av kameran och återanslut USB-kabeln.
105
Systemfel
Ett fel har uppstått i kamerans interna kretsar.
Stäng av kameran, ta bort och sätt i batteriet igen och starta
kameran. Om felet kvarstår kontaktar du återförsäljaren eller
en Nikon-auktoriserad servicerepresentant.
198
196
Teknisk information
Felmeddelanden
34
35, 37
Monitor
A
Orsak/lösning
Skrivarfel: kontrollera
skrivarens status.
Efter att du har löst problemet väljer du Återuppta och
trycker på k-knappen för att fortsätta utskriften.*
–
Skrivarfel: kontrollera
papper.
Sätt i papper med det angivna pappersformatet, välj
Återuppta och tryck på k-knappen för att fortsätta
utskriften.*
–
Skrivarfel:
pappersstopp.
Avlägsna papperet som har fastnat, välj Återuppta och
tryck på k-knappen för att fortsätta utskriften.*
–
Skrivarfel: slut på
papper.
Sätt i papper med det angivna pappersformatet, välj
Återuppta och tryck på k-knappen för att fortsätta
utskriften.*
–
Skrivarfel: kontrollera
bläck.
Det är problem med skrivarens bläck.
Kontrollera bläcket, välj Återuppta och tryck på
k-knappen för att fortsätta utskriften.*
–
Skrivarfel: slut på bläck.
Byt bläckpatronen, välj Återuppta och tryck på
k-knappen för att fortsätta utskriften.*
–
Skrivarfel: filen är
skadad.
Det är problem med bildfilen som ska skrivas ut.
Välj Avbryt och tryck på k-knappen för att avbryta
utskriften.
–
Ren HDMI-utgång är
aktiverad. Välj läget
"Manuell film".
När Ren HDMI-utgång är inställd på På och kameran är
ansluten till en HDMI-kompatibel enhet, vrid
funktionsratten till Manuell film.
94
* Ytterligare hjälp och information finns i dokumentationen som medföljer skrivaren.
197
Teknisk information
Felmeddelanden
Felsökning
Om kameran inte fungerar som förväntat bör du gå igenom listan över vanliga problem
nedan innan du kontaktar återförsäljaren eller en Nikon-auktoriserad servicerepresentant.
Ström-, visnings-, inställningsproblem
Problem
A
Orsak/lösning
Kameran är
påslagen men
svarar inte.
• Vänta tills inspelningen avslutas.
• Stäng av kameran om problemet kvarstår.
Om kameran inte stängs av, ta ut och sätt i batteriet eller
batterierna igen, eller, om du använder en nätadapter, koppla
loss nätadaptern och anslut den igen.
Notera att även om alla data som håller på att sparas förloras så
påverkas inte data som redan har sparats när strömkällan tas ur
eller koppas loss.
–
Det går inte att
starta kameran.
Batteriet är urladdat.
16, 17,
190
• Kameran stängs automatiskt av för att spara ström (automatisk
avstängningsfunktion).
• Kameran och batteriet kanske inte fungerar korrekt vid låga
temperaturer.
• Det har blivit varmt inuti kameran. Låt kameran vara avstängd tills
kamerans insida har svalnat och försök sedan starta den igen.
24
Kameran stängs
av utan
förvarning.
19
22
24
Monitorn eller
sökaren är tom.
• Kameran är avstängd.
• Batteriet är urladdat.
• Kameran stängs automatiskt av för att spara ström (automatisk
avstängningsfunktion).
• Det går inte att starta både monitorn och sökaren samtidigt. Det
kan ta tid att växla mellan monitorn och sökaren.
• Kameran är ansluten till en TV eller dator.
• Intervalltimerfotografering, fotografering med motivläge
Multiexp. Ljusare (när Stjärnspår är inställt), eller inspelning av
timelapse-film pågår, eller kameran tar bilder med
långtidsexponering med inställningen Bulb eller Time.
Kameran blir
varm.
Kameran kan bli varm när den används under en lång tid, t.ex. vid
filminspelning, eller när den används i en varm miljö; detta är inte ett
fel.
198
Teknisk information
Felsökning
190
–
–
–
–
–
Problem
Batteriet laddas
inte när det sitter
i kameran.
A
Orsak/lösning
• Kontrollera alla anslutningar.
• Kameran laddas eventuellt inte när den ansluts till en dator på
grund av någon av orsakerna som beskrivs nedan.
- Av är valt för Ladda från dator i inställningsmenyn.
- Batteriladdningen avbryts när kameran stängs av.
- Batteriet laddas inte om kamerans visningsspråk samt datum
och tid inte har ställts in, eller om datum- och tidsinställningen
återställdes när kameraklockans batteri blev urladdat. Ladda
batteriet med laddningsnätadaptern.
- Laddning kan sluta när datorn går i viloläge.
- Beroende på datorns specifikationer, inställningar och status
kan det eventuellt inte gå att ladda batteriet.
17
113,
179
–
19
–
–
Det är svårt att se
informationen på
monitorn.
• Det omgivande området är för ljust.
- Förflytta kameran till ett mörkare ställe.
- Använd sökaren.
• Justera ljusheten på skärmen.
26
Sökaren är svår
att se.
• Justera sökarens dioptri.
• Justera ljusheten på skärmen.
26
167
O blinkar på
skärmen.
• Om kameraklockan inte har ställts in blinkar O på
fotograferingsskärmen, och bilder och filmer som sparats innan
klockan ställs in får datumet ”00/00/0000 00:00” respektive ”01/
01/2018 00:00”. Ställ in korrekt tid och datum för Tidszon och
datum i inställningsmenyn.
• Kameraklockan är inte lika noggrann som vanliga armbandsur
eller klockor. Jämför med jämna mellanrum kameraklockan med
en mer noggrann klocka och ställ in enligt behov.
10, 164
Ingen
information visas
på skärmen.
Fotograferings- och fotoinformation kan vara dold. Tryck på
s-knappen tills informationen visas.
8
Datumstämpel
ej tillgänglig.
Tidszon och datum har inte ställts in i inställningsmenyn.
113,
164
Datumet
stämplas inte på
bilder trots att
Datumstämpel
har aktiverats.
• Det aktuella fotograferingsläget stödjer inte Datumstämpel.
• En funktion som begränsar Datumstämpel-funktionen är
aktiverad.
• Datumet kan inte stämplas på filmer.
Fel datum och tid
för tagna bilder.
199
Teknisk information
Felsökning
167
31, 170
75
–
Problem
Skärmen för
inställning av
tidszon och
datum visas när
kameran startas.
A
Orsak/lösning
Klockbatteriet är urladdat; alla inställningar har återställts till sina
standardvärden. Konfigurera kamerans inställningar igen.
• Det interna klockbatteriet driver kameraklockan och sparar vissa
inställningar. Laddningstiden för klockbatteriet är cirka 10 timmar
när du sätter i batteriet i kameran och ansluter nätadaptern (säljs
separat) till kameran. Klockbatteriet fortsätter att fungera flera
dagar efter att kamerabatteriet tagits bort.
–
Återställ
filnumrering
kan inte utföras.
Även om en ny mapp har skapats på minneskortet genom att
filnumreringen återställs etc. om löpnumret för ett mappnamn
(som inte visas på kameran) når den övre gränsen (999) fungerar
inte återställning. Byt ut eller formatera minneskortet.
• Spärren för skrivskydd är i ”låst” läge.
Skjut spärren för skrivskydd till ”skrivläge”.
176,
183
Kameran avger
ljud.
När Autofokusläge ställs in på Aktiv AF eller i vissa
fotograferingslägen kan kameran avge ett fokuseringsljud.
31,
143,
153
Kamerans
inställningar
återställs.
Fotograferingsproblem
Problem
Orsak/lösning
A
Det går inte att
växla till
fotograferingsläge.
Koppla bort USB-kabeln.
103
2, 27
Det går inte att ta
bilder eller spela
in filmer.
• Tryck på c-knappen, avtryckaren eller b (e)-knappen när
kameran är i visningsläge.
• När menyerna visas trycker du på d-knappen.
• Fäll upp den inbyggda blixten när motivtypen är Nattporträtt
eller Motljus med HDR inställt på Av.
• Den inbyggda blixten laddas medan q blinkar.
• Batteriet är urladdat.
• Sätt i ett minneskort med tillräckligt med ledigt utrymme.
200
Teknisk information
Felsökning
114
25, 35,
37
55
17, 190
16
Problem
Kameran kan inte
fokusera.
Färgade ränder
visas på skärmen
under
fotografering.
• Motivet är inte i fokusområdet när avtryckaren trycks ned
halvvägs.
• Fokuslägesväljaren är inställd på r (manuell fokusering).
• Stäng av och slå på kameran igen.
• Kameran kan röra sig lite när den används, även om den sitter på
ett stativ, vilket kan påverka autofokus.
Färgade ränder kan visas när man fotograferar motiv med
upprepande mönster (till exempel fönsterpersienner); detta är inte
ett fel.
De färgade ränderna visas inte i de tagna bilderna eller de inspelade
filmerna. När Serietag. H: 120 bild./sek. eller HS 480/4× används
kan dock de färgade ränderna synas i tagna bilder och inspelade
filmer.
• Använd blixten.
• Använd vibrationsreducering.
Bilderna är
oskarpa.
A
Orsak/lösning
• Motivet är för nära. Försök att fotografera med hjälp av
motivtypen Automatisk motivtyp eller Närbild, eller
fokusläget makronärbild.
• Felaktig inställning för fokusläge. Kontrollera eller ändra
inställningen.
• Motivet är svårt att fokusera på.
• Ställ in AF-hjälpbelysning i inställningsmenyn på Auto.
• Använd ett stativ för att stabilisera kameran (det är mer effektivt
att samtidigt använda självutlösarinställningen n10s (10
sekunder)).
31, 34,
36, 54,
62
61
65
113,
172
24, 140
67
–
23
–
25, 55
154,
171
23, 58
Ljusa prickar visas
i bilder som är
tagna med blixt.
Blixten reflekteras från partiklar i luften. Fäll ner den inbyggda
blixten.
25, 55
Blixten avfyras
inte.
• Den inbyggda blixten är nedfälld.
• Ett fotograferingsläge där blixten inte kan avfyras är valt.
• En funktion som begränsar blixten är aktiverad.
25
73
75
• Digital zoom är inställt på Av i inställningsmenyn.
113,
172
78, 172
Digital zoom kan
inte användas.
Bildstorlek ej
tillgänglig.
• Digital zoom kan inte användas med vissa fotograferingslägen
eller när du använder vissa inställningar för andra funktioner.
• En funktion som begränsar alternativet Bildstorlek är aktiverad. 75
• När motivtypen är inställd på Enkelt panorama är bildstorleken 41
låst.
201
Teknisk information
Felsökning
A
Problem
Orsak/lösning
Det hörs inget
ljud när slutaren
utlöses.
Av är valt för Slutarljud i Ljud i inställningsmenyn. Inget ljud avges
i vissa fotograferingslägen och -inställningar även om På är valt.
78,
113,
175
AF-hjälplampan
tänds inte.
Av är valt för alternativet AF-hjälpbelysning i inställningsmenyn.
AF-hjälplampan tänds eventuellt inte beroende på fokusområdets
position eller det aktuella motivläget, även när Auto är valt.
113,
172
Bilderna ser
smutsiga ut.
Objektivet är smutsigt. Rengör objektivet.
194
Färgerna är
onaturliga.
Vitbalansen eller nyansen är inte rätt inställd.
37, 129
Slumpmässigt
utspridda ljusa
pixlar (”brus”)
visas i bilden.
Motivet är mörkt och slutartiden för lång eller ISO-känsligheten för
hög. Brus kan reduceras genom att:
• Använda blixten
• Ange en lägre ISO-känslighetsinställning
25, 55
137
Ljusa fläckar visas
i bilden.
Vid fotografering med lång slutartid i multiexponeringsläge, kan
brus (ljusa fläckar) visas i sparade bilder.
•
•
Bilderna är för mörka
•
(under-exponerade).
•
•
Blixtfönstret är blockerat.
Motivet är utanför blixtens räckvidd.
Justera exponeringskompensationen.
Öka ISO-känsligheten.
Motivet är i motljus. Använd blixten eller motivtypen Motljus.
Bilderna är för ljusa
Justera exponeringskompensationen.
(över-exponerade).
Hudtoner mjukas
inte upp.
• Under vissa fotograferingsförhållanden mjukas kanske inte
hudtoner i ansikten upp.
• Försök att använda Mjuka hudtoner i visningsmenyn för bilder
som innehåller fyra eller fler ansikten.
202
Teknisk information
Felsökning
–
22
219
69
137
25, 37
69
65
85, 113
Problem
Det tar tid att
spara bilder.
A
Orsak/lösning
Det kan ta längre tid att spara bilder i följande situationer:
• När brusreduceringsfunktionen är aktiverad
• När blixtläget ställs in på V (automatisk, med röda ögonreducering/röda ögon-reducering)
• När man tar bilder med följande motivtyper.
- Brusreduceringsserie i Landskap eller Närbild
- Utan stativ i Nattlandskap
- HDR är inställt på På i Motljus
- Enkelt panorama
• När inställningen Bulb eller Time används för att ta bilder med
långtidsexponering.
• Serietagning i fotograferingsmenyn är inställt på Serietag. H:
120 bild./sek. eller Serietag. H: 60 bild./sek.
• Vid användning av leendeutlösare under fotografering
• Vid användning av Aktiv D-Lighting under fotografering
• Vid användning av multiexponering under fotografering
• När Bildkvalitet är inställt på RAW, RAW + Fine eller RAW +
Normal
• När stillbilder tas medan en film spelas in med Filmalternativ
inställt på 2 160/30p eller 2 160/25p
–
56
34, 36
36
37
41
50
113,
133
60
144
145
121
93
Ett ringformat
band eller en
regnbågsfärgad
rand visas på
skärmen eller i
bilder.
Vid fotografering i motljus eller när en mycket stark ljuskälla (t.ex. sol)
finns i bilden kan ett ringformat band eller en regnbågsfärgad rand
(ghost-effekt) visas.
Ändra ljuskällans position eller komponera bilden så att ljuskällan
utesluts och försök igen.
–
Det går inte att
välja en
inställning/Vald
inställning är
inaktiverad.
• Vissa menyalternativ är inte tillgängliga beroende på
fotograferingsläget. Menyalternativ som inte kan väljas visas i
grått.
• En funktion som begränsar den valda funktionen är aktiverad.
–
Uppspelningsproblem
Problem
Filen kan inte
spelas upp.
Orsak/lösning
• Denna kamera kan eventuellt inte visa bilder som sparats med en
digitalkamera av annat märke eller modell.
• Kameran kan inte visa RAW-bilder eller filmer som sparats med en
digitalkamera av annat märke eller modell.
• Denna kamera kan eventuellt inte spela upp data som redigerats
på en dator.
• Det går inte att visa filer under intervalltimerfotografering.
203
Teknisk information
Felsökning
A
–
–
–
133
Problem
Orsak/lösning
Det går inte att
zooma in bilden.
• Visningszoom kan inte användas tillsammans med filmer.
• Denna kamera kan eventuellt inte zooma in på bilder som tagits
med en digitalkamera av annat märke eller modell.
• När du zoomar in på en bild med liten storlek kan
förstoringsgraden som visas på skärmen skilja sig från bildens
faktiska förstoringsgrad.
Det går inte att
redigera bild.
• Vissa bilder kan inte redigeras. Bilder som redan har redigerats
kan inte redigeras igen.
• Det finns inte tillräckligt med ledigt utrymme på minneskortet.
• Kameran kan inte användas för att redigera bilder som tagits med
andra kameror.
• Redigeringsfunktioner som används för bilder kan inte användas
för filmer.
Kan ej rotera
bilden.
Denna kamera kan inte rotera bilder som tagits med en
digitalkamera av annat märke eller modell.
A
–
43, 83,
122
–
–
–
–
Problem med externa enheter
Problem
Orsak/lösning
Kan inte upprätta
en trådlös
anslutning med
en smart enhet.1
• När du upprättar en trådlös anslutning för första gången, följ
instruktionerna i den medföljande ”SnapBridge Anslutnings
guide” och anslut.
• Utför följande åtgärder om en trådlös anslutning har upprättats.
- Stäng av och slå på kameran igen.
- Starta om SnapBridge-appen.
- Avbryt anslutningen och upprätta sedan en anslutning igen.
• Kontrollera Nätverksmeny-inställningarna på kameran.
- Ställ in Flygplansläge på Av.
- Ställ in Bluetooth M Anslutning på Aktivera.
• Om kameran är registrerad med två eller flera smarta enheter, välj
den smarta enhet du vill ansluta till i Nätverksmeny M
Bluetooth M Sammanlänkade enheter på kameran. Om två
eller fler kameror har registrerats i SnapBridge-appen, växla
anslutning i appen.
• Använd ett tillräckligt laddat batteri för att förhindra att kameran
stängs av oväntat.
• Sätt i ett minneskort med tillräckligt med ledigt utrymme i
kameran.
• Koppla bort HDMI- eller USB-kabeln.
• Aktivera Bluetooth, Wi-Fi och platsdatafunktionerna på den
smarta enheten.
• I A-fliken i SnapBridge-appen M Auto link options
(Autolänkalternativ) M, slå på Auto link (Autolänk) . Om det
är avstängt kan Download pictures (Ladda ner bilder) och
Remote photography (Fotografering med fjärrstyrning)
användas, men bilder kan inte laddas ner automatiskt.
204
Teknisk information
Felsökning
A
–
–
161
162
–
16
103
–
–
Problem
Orsak/lösning
Kan inte överföra
bilder till en
smart enhet som
har en trådlös
anslutning
upprättad med
SnapBridgeappen.1
• Utför de åtgärder som beskrivs nedan vid automatisk överföring.
- På kameran, ställ in Nätverksmeny M Sänd under
fotografering M Stillbilder på Ja.
- I A-fliken i SnapBridge-appen M Auto link options
(Autolänkalternativ) M, slå på Auto link (Autolänk).
- I A-fliken i SnapBridge-appen M Auto link options
(Autolänkalternativ) M, slå på Auto download
(Automatisk nedladdning).
- Om Nätverksmeny M Bluetooth M Sänd i avstängt läge
på kameran är inställt på Av, slå på kameran eller ställ in det på
På.
• Om det finns ett stort antal bilder att överföra under Bluetoothkommunikation kan kommunikationen kopplas bort medan
bilderna överförs. Om du stänger av kameran och sedan slår på
den igen ansluts kameran till den smarta enheten igen och
bildöverföringen fortsätter i Sänd under fotografering eller
Märk för överföring.
• Sätt i ett minneskort i kameran.
• Du kanske inte kan överföra bilder, eller överföringen kan
avbrytas, om kameran används.
Kan inte utföra
fotografering med
fjärrstyrning från
en smart enhet
som har en trådlös
anslutning
upprättad med
SnapBridgeappen.1
• Du kan inte fotografera med fjärrstyrning om ett minneskort inte
är isatt i kameran. Sätt i minneskortet.
• Du kanske inte kan utföra fotografering med fjärrstyrning om
kameran används.
Kan inte överföra
stillbilder med
originalstorleken
genom att
använda
SnapBridgeappen.1
För Sänd under fotografering och Märk för överföring i
kameran är bildstorleken som kan överföras begränsad till 2
megapixlar. Använd Download pictures (Ladda ner bilder) i
SnapBridge-appen för att överföra stillbilder med originalstorleken.
Kommunikationskvaliteten
är dålig eller
bildöverföringens
På kameran, testa att ändra kanalen i Nätverksmeny M Wi-Fi M
hastighet är extremt
Wi-Fi-anslutningstyp.
långsam när en trådlös
anslutning används med
SnapBridge-appen.1
205
Teknisk information
Felsökning
A
161
–
–
162
157,
161
16
–
16
–
–
162
Orsak/lösning
Kameran svarar
inte när
fjärrkontrollen
ML-L7 används.2
• Kameran är inte ansluten till fjärrkontrollen ML-L7 (säljs separat).
Tryck på strömknappen på fjärrkontrollen för att upprätta en
anslutning. Utför parkopplingen igen om Z-ikonen inte visas på
fotograferingsskärmen.
• Fjärrkontrollen kan endast användas för fotografering.
• w1 (Funktion 1) / w2 (Funktion 2)-knapparna på
fjärrkontrollen kan inte användas med denna kamera.
Kan inte
parkopplas med
fjärrkontrollen
ML-L7.2
Kontrollera Nätverksmeny-inställningarna på kameran.
• Välj Fjärrkontroll i Välj anslutning.
• Ställ in Flygplansläge på Av.
• Ställ in Bluetooth M Anslutning på Aktivera.
161
Bilder som
sparats i kameran
visas inte på en
ansluten smart
enhet eller dator.
Om antalet bilder som sparats på ett minneskort i kameran
överstiger 10 000 kanske bilder som tas efter detta inte visas i en
ansluten enhet.
• Minska antalet bilder som sparats på minneskortet. Kopiera
nödvändiga bilder till en dator eller dylikt.
–
Bilder visas inte
på TV.
• Kameran är ansluten till en dator eller skrivare.
• Minneskortet innehåller inga bilder.
–
• Kameran är avstängd.
• Batteriet är urladdat.
1
2
A
Problem
215
212
213
–
103,
179
103,
109
–
–
Nikon Transfer 2
startar inte när
kameran ansluts
till en dator.
• USB-kabeln är inte rätt ansluten.
PictBridge-skärmen
visas inte när
kameran är
ansluten till en
skrivare.
PictBridge-startskärmen visas eventuellt inte med vissa
PictBridge-kompatibla skrivare, och det kan eventuellt inte gå att
skriva ut bilder när Auto är valt för Ladda från dator i
inställningsmenyn. Ställ in Ladda från dator på Av och återanslut
kameran till skrivaren.
113,
179
Bilder som ska
skrivas ut visas
inte.
Minneskortet innehåller inga bilder.
–
Det går inte att
välja
pappersformat
med kameran.
Kameran kan inte användas till att välja pappersformatet i följande
situationer, även vid utskrift på en PictBridge-kompatibel skrivare.
Använd skrivaren för att välja pappersformat.
–
• Skrivaren stöder inte pappersformatet som angetts med kameran.
• Skrivaren väljer automatiskt pappersstorleken.
• Kameran kan inte identifieras av datorn.
• Datorn har inte ställts in för att starta Nikon Transfer 2
automatiskt. Mer information om Nikon Transfer 2 finns i
hjälpinformationen i ViewNX-i.
Se den medföljande ”SnapBridge Anslutnings guide” och SnapBridge online-hjälp.
Se den User’s Manual (Användarhandbok) som medföljer fjärrkontrollen ML-L7 (säljs separat).
206
Teknisk information
Felsökning
Filnamn
Bilder eller filmer tilldelas filnamn enligt följande.
Filnamn: DSCN0001.JPG
(1)
(2)
(3)
(1) Identifierare
Visas inte på kameraskärmen.
• DSCN: Originalstillbilder, filmer, stillbilder som skapas med
filmredigeringsfunktionen
• SSCN: Småbildskopior
• RSCN: Beskurna kopior
• FSCN: Bilder som skapats med en annan bildredigeringsfunktion än
beskärning och småbild, filmer som skapats med
filmredigeringsfunktionen
(2) Filnummer
Tilldelas i stigande ordning, startar med ”0001” och slutar med ”9999”.
• En ny mapp skapas varje gång en serie bilder tas med
intervalltimerfotografering och bilderna sparas i den mappen med
filnummer som startar med ”0001”.
(3) Filnamnstillägg
Indikerar filformat.
• .JPG: JPEG-stillbilder
• .NRW: RAW-stillbilder
• .MP4: Filmer
B
Anmärkningar
När bilder tas med inställningen Bildkvalitet (A121) inställd på RAW + Fine eller RAW +
Normal får de RAW- och JPEG-bilder som sparas samtidigt samma identifierare och filnummer. De
två bilderna sparas i samma mapp och räknas som en fil.
207
Teknisk information
Filnamn
Extra tillbehör
Batteriladdare
Batteriladdare MH-29
Laddningstiden är cirka 3 timmar för ett helt urladdat batteri.
Nätadapter EH-5b/EH-5c och strömkontakt EP-5C
När strömkontakten är isatt i kameran och nätadaptern är ansluten kan
kameran strömförsörjas från ett eluttag. Nätadaptern och strömkontakten säljs
separat.
(Hur man monterar EP-5C)
Nätadapter
• Öppna locket för strömkontakten (2) och för in strömkontakten med
de positiva och negativa polerna åt rätt håll (4).
• Innan du stänger luckan till batterifack/minneskortsfack, för in
strömkontaktens kabel helt i spåret i batterifacket (5). Om delar av
kabeln ligger utanför öppningen kan luckan eller kabeln skadas när du
stänger luckan.
• Sätt i DC-kontakten på nätadaptern i DC-anslutningen på
strömkontakten.
Lock till
tillbehörssko
Lock till tillbehörssko BS-1
Skyddar tillbehörsskon.
Speedlight
(extern blixtenhet)
Se ”Speedlights (externa blixtenheter)” (A210) för information om
kompatibla Speedlights och hur de används.
Filter
77mm Neutralt färgfilter NC som skruvas på 77NC (77 mm)
Skyddar objektivet. Om du använder den inbyggda blixten med filtret
monterat kan bildens kanter bli mörka.
208
Teknisk information
Extra tillbehör
Extern mikrofon
• Stereomikrofon ME-1
• Trådlös mikrofon
ME-W1
Anslut ljudkabeln
(medföljer den trådlösa
mikrofonen) till
mottagarens hörlursuttag
och kamerans anslutning
för extern mikrofon. Mer
information finns i
dokumentationen som
medföljer ME-W1.
Anslutning för
extern mikrofon
Trådutlösare MC-DC2
Du kan använda MC-DC2 för att utlösa slutaren när den är ansluten till
tillbehörskontakten.
Trådlös fjärrkontroll WR-R10/WR-T10
När WR-R10 (mottagare) är ansluten till tillbehörskontakten kan kameran
styras trådlöst med WR-T10 (sändare). Ett paket som innehåller den
trådlösa fjärrkontrollen WR-R10 (mottagare), den trådlösa fjärrkontrollen
WR-T10 (sändare) och WR-adaptern WR-A10 finns också tillgängligt.
Fjärrkontrollstillbehör
Trådlös fjärrkontroll WR-1
WR-1 kan konfigureras som en sändare eller mottagare. När WR-1 är
ansluten till tillbehörskontakten för att användas som mottagare kan
kameran styras trådlöst med den trådlösa fjärrkontrollen WR-T10 eller en
annan WR-1 som fungerar som sändare.
Fjärrkontrollen ML-L7
Se ”Fjärrkontrollen ML-L7” (A212) för information om hur man använder
den.
Tillgängligheten kan variera med land eller region.
Se vår webbplats eller broschyrer för den senaste informationen.
209
Teknisk information
Extra tillbehör
Speedlights (externa blixtenheter)
Följande Speedlights kan användas med kameran. Standard i-TTL-blixtfunktionen är
tillgänglig.
• SB-5000, SB-700, SB-500
Hur man monterar en Speedlight
• Fäll inte upp den inbyggda blixten.
• Se dokumentationen som medföljde din
Speedlight för mer information om att montera
och ta bort en Speedlight med ett låsstift och
andra detaljer.
• Om du försöker montera ett tillbehör som inte
stödjer denna kamera kan kameran och
tillbehöret skadas.
B
Anmärkningar om den inbyggda blixten
Den inbyggda blixten på denna kamera kan inte användas när en Speedlight är monterad.
Fäll inte upp den inbyggda blixten när en Speedlight är monterad. Den kan träffa din Speedlight,
vilket orsakar produktskador.
B
Använd endast blixttillbehör från Nikon
Använd endast Speedlights från Nikon. Andra tillverkares blixtenheter (med spänningar över 250 V
applicerade på kamerans X-synkroniseringskontakt, eller som orsakar kortslutning vid
tillbehörsskons kontakt) kan inte bara förhindra normal användning, utan kan också skada kamerans
eller blixtens synkkretsar.
B
Anmärkningar om att använda Speedlights (externa blixtenheter)
Om vinjettering inträffar i de bilder som tas, testa att hålla längre avstånd mellan kameran och
motivet, eller ta bort motljusskyddet.
210
Teknisk information
Speedlights (externa blixtenheter)
Funktioner som kan användas tillsammans med din Speedlight
SB-5000
SB-700
SB-500
–
–
–
i-TTL
i-TTL-balanserad
upplättningsblixt
Standard i-TTL-blixt
w
w
w
AA
Autoblixt
w
–
–
A
Ej-TTL automatisk blixt
–
–
–
M
Manuell blixt
w
w
–
GN
Manuell blixt med
avståndsprioritet
w
w
–
RPT
Repeterande blixt
w
–
–
w
w
w
Röda ögon-reducering
C
Anmärkningar om i-TTL-blixt
• Monitorblixtarna avfyras för att mäta det reflekterade ljuset från ett motiv för att justera
blixteffekten från en Speedlight.
- Standard i-TTL-blixt: Blixteffekten justeras för att uppnå korrekt exponering i enlighet med
huvudmotivets ljushet utan att ta hänsyn till bakgrundsljuset. Denna inställning är optimal för
att ta bilder och framhäva huvudmotivet.
• Vid fotografering med i-TTL-blixt, ställ in Speedlightens blixtstyrningsläge på i-TTL innan du
fotograferar.
C
Anmärkningar om Speedlights
• Denna kamera stödjer inte färginformation från blixt, automatisk FP med höghastighetssynk, FVlås, AF-hjälplampa för flerpunkts-AF eller den trådlösa blixtfunktionen när Speedlights används.
• När den automatiska zoomfunktionen används med en SB-5000 eller SB-700 ställs
zoomhuvudspositionen in automatiskt beroende på objektivets brännvidd.
• När en Speedlight används kan bildens kanter se mörka ut om zoomen är i vidvinkelpositionen. I
sådana fall, använd vidvinkelskivan för SB-5000 eller SB-700.
• När den ställs in på STBY (standby) slås din Speedlight på och av samtidigt som kameran.
Kontrollera på din Speedlight att blixt klar-indikatorerna är på.
• Se dokumentationen som medföljer din Speedlight för mer information.
211
Teknisk information
Speedlights (externa blixtenheter)
Fjärrkontrollen ML-L7
Du kan parkoppla kameran med fjärrkontrollen ML-L7 (säljs separat) (A215) via Bluetooth,
och använda den för att styra kameran. Funktionerna som beskrivs i ”Fjärrkontrollens delar
och funktioner (för P1000)” (A213) kan utföras under fotografering med denna kamera.
• Kameran kan endast parkopplas med en fjärrkontroll i taget. Om kameran parkopplas
med en annan fjärrkontroll sparas endast den senaste parkopplingsinformationen.
• Se den User’s Manual (Användarhandbok) som medföljer fjärrkontrollen ML-L7.
212
Teknisk information
Fjärrkontrollen ML-L7
Fjärrkontrollens delar och funktioner (för P1000)
1
5
2
6
3
7
8
4
Del
Funktion
1
Knappen – /Knappen +
Zoomar ut när knappen – trycks in och zoomar in när
knappen + trycks in, medan fotograferingsskärmen visas.
2
Filminspelningsknappen
Startar filminspelning när knappen trycks in, och stoppar
inspelningen när den trycks in igen.
Multiväljare
• Fungerar som multiväljaren på kameran, och låter dig
konfigurera inställningar på fotograferingsskärmen,
såsom blixtläge (A55), självutlösare (A58), fokusläge
(A62) och exponeringskompensation (A69). Med
vissa fotograferingslägen och menyinställningar är det
möjligt att justera effekten eller flytta fokusområdet
(A140).
• När manuell fokusering används kan fokus justeras med
HI (A67).
4
Strömknapp
Tryck på knappen för att slå på fjärrkontrollen och söka
efter en enhet som redan har parkopplats. Håll in knappen
(i minst 3 sekunder) för att söka efter en ny enhet att
parkoppla med. Slå av fjärrkontrollen genom att trycka på
knappen igen.
5
Statuslampa
Indikerar fjärrkontrollens status eller fotograferingens
status, baserat på lampans färg och funktion. Se
”Statuslampan på fjärrkontrollen (för P1000)” (A214) för
mer information.
Avtryckare
Fungerar på ett liknande sätt som avtryckaren på kameran.
• Att trycka ner halvvägs och att hålla ner är inte
tillgängligt.
• När du använder självutlösaren kan du trycka på
knappen under nedräkningen för att avbryta
fotograferingen.
3
6
213
Teknisk information
Fjärrkontrollen ML-L7
Del
Funktion
7
k (aktivera alternativ)knapp
Aktiverar det valda alternativet. När du justerar manuell
fokusering, tryck på denna knapp för att sluta fokusera.
8
w1 (funktion 1) / w2
(funktion 2)-knapparna
Kan inte användas med denna kamera.
Statuslampan på fjärrkontrollen (för P1000)
Färg
Status
Beskrivning
Grön
Blinkar ungefär en gång per sekund
Fjärrkontrollen söker efter en enhet
som redan har parkopplats.
Grön
Blinkar snabbt (ungefär varje
0,5 sekunder)
Parkoppling pågår.
Grön
Blinkar ungefär en gång varje
3 sekunder
En anslutning är upprättad mellan
fjärrkontrollen och kameran.
Orange
Blinkar en gång
Stillbildsfotografering startar.
Orange
Blinkar två gånger
Stillbildsfotografering avslutas (t.ex.
fotografering med inställningen
Time).
Röd
Blinkar en gång
Filminspelning startar.
Röd
Blinkar två gånger
Filminspelning avslutas.
214
Teknisk information
Fjärrkontrollen ML-L7
Parkoppla kameran och fjärrkontrollen
Innan du använder fjärrkontrollen för första gången måste den parkopplas med kameran.
1
2
3
Tryck på d-knappen på kameran.
Tryck på multiväljaren J, använd HI för att välja menyikonen q,
och tryck på k-knappen.
Välj Välj anslutning och tryck på
k-knappen.
Flygplansläge
Välj anslutning
Ansluta till smart enhet
Anslutn. till fjärrkontroll
Alternativ för autosänd
Wi-Fi
4
Välj Fjärrkontroll och tryck på
k-knappen.
Välj anslutning
Fjärrkontroll
Smart enhet
5
Välj Anslutn. till fjärrkontroll och tryck
på k-knappen.
• Parkoppling aktiveras och kameran väntar på att
anslutningen ska upprättas.
Flygplansläge
Välj anslutning
Ansluta till smart enhet
Anslutn. till fjärrkontroll
Alternativ för autosänd
Wi-Fi
215
Teknisk information
Fjärrkontrollen ML-L7
6
Håll in (i minst 3 sekunder) strömknappen på fjärrkontrollen.
• Parkoppling av kameran och fjärrkontrollen startar. Medan processen utförs blinkar
statuslampan på fjärrkontrollen ungefär en gång varje 0,5 sekunder.
• När parkopplingen är slutförd upprättas en anslutning
mellan kameran och fjärrkontrollen. När du går till
fotograferingsläget visas Z-ikonen på
fotograferingsskärmen.
• Om ett meddelande om att parkopplingen
misslyckades visas, utför proceduren igen från steg 5.
1/250
F5.6
25m 0s
1400
Växla anslutningen till en smart enhet
• Växla anslutningen från Fjärrkontroll till Smart enhet i Välj anslutning i kamerans
nätverksmeny (A161, 215).
• När SnapBridge-appen startats på din smarta enhet, och en anslutning är upprättad
mellan kameran och den smarta enheten så visas s-ikonen på fotograferingsskärmen.
• Se den medföljande ”SnapBridge Anslutnings guide” när du upprättar en trådlös
anslutning med en smart enhet för första gången.
216
Teknisk information
Fjärrkontrollen ML-L7
Specifikationer
Nikon COOLPIX P1000 Digitalkamera
Typ
Antal effektiva pixlar
Bildsensor
Objektiv
Brännvidd
bländarvärde
Konstruktion
Digital zoomförstoring
Vibrationsreducering
Autofokus (AF)
Fokusintervall
Fokusområdesval
Sökare
Bildtäckning
(fotograferingsläge)
Bildtäckning
(visningsläge)
Kompakt digitalkamera
16,0 miljoner (bildbearbetning kan minska antalet effektiva pixlar)
1/2,3-tums typ CMOS; totalt ungefär 16,79 miljoner pixlar
NIKKOR-objektiv med 125× optisk zoom
4,3–539 mm (bildvinkel motsvarande den för ett 24–3000 mm
objektiv i 35mm småbildsformat)
f/2.8–8
17 element i 12 grupper (5 ED-objektivelement och 1 super-EDobjektivelement)
Upp till 4× (bildvinkel motsvarande cirka ett 12000 mm-objektiv i
35mm småbildsformat)
Upp till 3,6× när filmer spelas in med 2 160/30p (4K UHD) eller 2 160/
25p (4K UHD)
Optisk vibrationsreducering (stillbilder)
Kombination av optisk vibrationsreducering och elektronisk VR
(filmer)
Kontrastavkännande AF
• [W]: Cirka 30 cm–,
[T]: Cirka 7,0 m–
• Makronärbildsläge: cirka 1 cm –(vidvinkelposition),
cirka 7,0 m– (telefotoposition)
(Alla avstånd mäts från mitten på framsidan av objektivet)
Målsöknings-AF, ansiktsprioritet, manuell (spot), manuell (normalt),
manuell (brett), följ rörligt motiv
Elektronisk sökare, 1 cm (0,39-tums), cirka 2 359 000 punkters OLED
med dioptrijusteringsfunktionen (-3 – +3 m-1)
Cirka 99 % horisontellt och vertikalt (jämfört med den verkliga
bilden)
Cirka 100 % horisontellt och vertikalt (jämfört med den verkliga
bilden)
217
Teknisk information
Specifikationer
Monitor
Bildtäckning
(fotograferingsläge)
Bildtäckning
(visningsläge)
Lagring
Media
Filsystem
Filformat
8,1 cm (3,2-tums), cirka 921 000 punkters (RGB), bred
betraktningsvinkel TFT LCD med antireflexbehandling och
ljushetsjustering i 5 nivåer, vinklingsbar TFT LCD
Cirka 99 % horisontellt och vertikalt (jämfört med den verkliga
bilden)
Cirka 100 % horisontellt och vertikalt (jämfört med den verkliga
bilden)
SD-/SDHC-/SDXC-minneskort
DCF och Exif 2.31-kompatibel
Stillbilder: JPEG, RAW (NRW) (Nikon:s egna format)
Filmer: MP4 (Video: H.264/MPEG-4 AVC, Audio: AAC-stereo)
Bildstorlek
Stillbild
Film
ISO-känslighet
(standardkänslighet)
Exponering
Mätningsläge
Exponeringskontroll
Slutare
Slutartid
Blixtsynkhastighet
Bländare
Intervall
Självutlösare
16 M 4 608 × 3 456, 8 M 3 264 × 2 448, 4 M 2 272 × 1 704, 2 M
1 600 × 1 200, 16:9 12 M 4 608 × 2 592, 3:2 14 M 4 608 × 3 072,
1:1 12 M 3 456 × 3 456
2 160/30p (4K UHD), 2 160/25p (4K UHD), 1 080/30p, 1 080/25p,
1 080/60p, 1 080/50p, 720/30p, 720/25p, 720/60p, 720/50p,
HS 480/4×, HS 720/2×, HS 1 080/0,5×
• ISO 100*–1 600
* Den lägsta ISO-känsligheten i Manuell film-läge är ISO 125.
• ISO 3 200, 6 400 (tillgängligt när läge j, k, l, m eller Manuell
film används)
Matrix, centrumvägd, spot
Programmerad autoexponering med flexibelt program,
slutartidsstyrd automatik, bländarstyrd automatik, manuell,
exponeringsgaffling, exponeringskompensation (–2,0 – +2,0 EV i
steg om 1/3 EV)
Mekanisk och CMOS elektronisk slutare
• 1/4000 *–1 sek.
• 1/4000 *–30 sek. (när ISO-känsligheten är 100 i läge m)
* Vid vidvinkelpositionen, med högsta inställningen för
bländarvärdet (minsta bländare)
• Inställningen Bulb och Time (kan ställas in när ISO-känsligheten
är 100 i läge m): upp till 60 sekunder
• 1/8000 –1/30 sek. (vid filminspelning)
Synkroniseras med alla slutartider
Elektroniskt styrd 7-bladig irisbländare
10 steg om 1/3 EV (W) (läge l, m)
Kan väljas från 10 sek. och 3 sek.
218
Teknisk information
Specifikationer
Blixt
Räckvidd för inbyggd
blixt (Cirka)
(ISO-känslighet: Auto)
Blixtstyrning
Kompensation för
blixtexponering
Tillbehörssko
Gränssnitt
USB-kontakt
HDMI-utgång
Tillbehörskontakt
Anslutning för extern
mikrofon
Wi-Fi (Trådlöst nätverk)
Standarder
Använd frekvens
Maximal uteffekt
Autentisering
Bluetooth
Kommunikationsprotokoll
Använd frekvens
[W]: Cirka 0,3–12 m
Cirka 5,0–8,0 m (brännvidd motsvarande den för ett 2000 mm
objektiv i 35mm småbildsformat)
• När brännvidden motsvarar den för ett 3000 mm objektiv i
35mm småbildsformat: cirka 7,0–8,2 m (ISO-känslighet: 3 200),
cirka 7,0–11 m (ISO-känslighet: 6 400)
TTL-autoblixt med förblixtar
I steg om 1/3 EV i intervallet mellan –2 och +2 EV
ISO 518 hot-shoe med synk- och datakontakter och säkerhetslås
Mikro-USB-kontakt (använd inte någon annan USB-kabel än den
medföljande USB-kabeln UC-E21), Hi-Speed USB
• Stödjer Direct Print (PictBridge)
HDMI-mikrokontakt (typ D)
Kompatibel med följande tillbehör (säljs separat):
• Trådutlösare MC-DC2
• Trådlös fjärrkontroll WR-R10/WR-1
Stereo-minikontakt (3,5 mm diameter; plug-in power stöds)
IEEE 802.11b/g (trådlöst nätverksstandardprotokoll)
2412–2462 MHz (kanalerna 1–11)
9,2 dBm (EIRP)
Öppet system, WPA2-PSK
Bluetooth-specifikation version 4.1
Bluetooth: 2402–2480 MHz
Bluetooth Low Energy: 2402–2480 MHz
219
Teknisk information
Specifikationer
Strömförsörjning
Laddningstid
Batteriets livslängd1
Stillbilder
Filminspelning (faktisk
batterikapacitet för
inspelning)2
Stativgänga
Mått (B × H × D)
Vikt
Driftsmiljö
Temperatur
Luftfuktighet
Ett uppladdningsbart litiumjonbatteri EN-EL20a (medföljer)
Nätadapter EH-5b/EH-5c; kräver strömkontakt EP-5C (säljs separat)
Cirka 3 timmar (när laddningsnätadapter EH-73P används och
batteriet är helt urladdat)
Cirka 250 bilder när EN-EL20a används
Cirka 1 tim 20 min när EN-EL20a används
1/4 (ISO 1222)
Cirka 146,3 × 118,8 × 181,3 mm (exklusive utskjutande delar)
Cirka 1415 g (inklusive batteri och minneskort)
0 °C–40 °C
85 % eller mindre (ingen kondensation)
• Alla mätningar utförs i enlighet med standarder eller riktlinjer från Camera and Imaging
Products Association (CIPA).
1
2
Batterikapaciteten avspeglar inte användningen av SnapBridge och kan variera beroende på
användningsförhållandena, inklusive temperatur, intervall mellan bilderna och hur lång tid
menyer och bilder visas.
Enskilda filmfiler kan inte överstiga 29 minuters längd, även om minneskortet har tillräcklig ledig
kapacitet för längre inspelningar. Den maximala filstorleken för individuella filmfiler är 4 GB. När
en film längre än cirka 6 minuter spelas in med en bildstorlek/bildfrekvens på 2 160/30p (4K
UHD) eller längre än cirka 7 minuter med en bildstorlek/bildfrekvens på 2 160/25p (4K UHD)
skapas flera filer när filstorleken på den inspelade filmen överstiger 4 GB, och filerna kan inte
spelas upp kontinuerligt. Inspelningen kan avslutas innan denna gräns har uppnåtts beroende
på om kameratemperaturen ökar.
Uppladdningsbart litiumjonbatteri EN-EL20a
Typ
Uppladdningsbart litiumjonbatteri
Märkkapacitet
7,2 V DC, 1110 mAh
Drifttemperatur
0 °C–40 °C
Mått (B × H × D)
Cirka 30,7 × 50,0 × 14,0 mm
Vikt
Cirka 42 g
220
Teknisk information
Specifikationer
Laddningsnätadapter EH-73P
Märkeffekt (in)
100–240 V AC, 50/60 Hz, MAX 0,14 A
Märkeffekt (ut)
5,0 V DC, 1,0 A
Drifttemperatur
0 °C–40 °C
Mått (B × H × D)
Cirka 55 × 22 × 54 mm (exklusive resenätadapter)
Vikt
Cirka 51 g (exklusive resenätadapter)
Symbolerna på denna produkt representerar följande:
D AC, E DC, F Klass II-utrustning (produktens konstruktion är dubbelisolerad).
• Nikon ansvarar inte för eventuella felaktigheter i den här handboken.
• Specifikationerna och produktens utseende kan komma att ändras utan föregående
meddelande.
• Exempelbilderna som visas på kameran och bilderna och illustrationerna i handboken är endast
för illustrativt syfte.
221
Teknisk information
Specifikationer
Minneskort som kan användas
Kameran stöder SD-, SDHC- och SDXC-minneskort.
• Kameran stöder UHS-I.
• Minneskort med SD-hastighetsklass 6 eller högre rekommenderas för inspelning av filmer
(vid inspelning av 4K UHD-filmer med en bildstorlek/bildfrekvens på 2 160/30p eller
2 160/25p rekommenderas kort med UHS-hastighetsklass 3 eller snabbare). Vid
användning av ett minneskort med en lägre hastighetsklass kan filminspelningen
avbrytas oväntat.
• Om du använder en kortläsare, se till att den är kompatibel med minneskortet.
• Kontakta respektive tillverkare för ytterligare information om funktioner, användning och
begränsningar beträffande användningen.
Varumärkesinformation
• Windows är antingen ett registrerat varumärke eller ett varumärke som tillhör
Microsoft Corporation i USA och/eller andra länder.
• Ordmärke och logotyper för Bluetooth® är registrerade varumärken som ägs av
Bluetooth SIG, Inc. och all användning av sådana märken av Nikon Corporation sker
under licens.
• Apple®, App Store®, Apple logos, Mac, OS X, macOS, iPhone®, iPad®, iPod touch® och
iBooks är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör Apple Inc., i USA och
andra länder.
• Android, Google Play och Google Play-logotypen är varumärken som tillhör Google
LLC. Android-roboten är reproducerad eller modifierad från arbete skapat och delat
av Google och används under villkoren som beskrivs i Creative Commons 3.0
Attribution License.
• iOS är ett varumärke eller registrerat varumärke som tillhör Cisco Systems, Inc., i USA
och/eller andra länder och används under licens.
• Adobe, Adobe logo, Acrobat och Reader är antingen varumärken eller registrerade
varumärken som tillhör Adobe Systems Incorporated i USA och/eller andra länder.
• SDXC-, SDHC- och SD-logotyperna är varumärken som tillhör SD-3C, LLC.
• PictBridge är ett varumärke.
• HDMI-, HDMI-logotypen och High-Definition Multimedia Interface är varumärken
eller registrerade varumärken som tillhör HDMI Licensing, LLC.
222
Teknisk information
Specifikationer
• Wi-Fi och Wi-Fi-logotypen är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör
Wi-Fi Alliance.
• Alla andra varumärkesnamn som nämns i den här handboken eller annan
dokumentation som medföljde din Nikon-produkt är varumärken eller registrerade
varumärken som tillhör respektive ägare.
Use of the Made for Apple badge means that an accessory has been designed to
connect specifically to the Apple products identified in the badge, and has been
certified by the developer to meet Apple performance standards. Apple is not
responsible for the operation of this device or its compliance with safety and
regulatory standards. Please note that the use of this accessory with an Apple
product may affect wireless performance.
AVC:s patentportföljlicens
Denna produkten är licensierad under AVC:s patentportföljlicens för personligt och
icke-kommersiellt bruk för en konsument för (i) kodning av video i enlighet med AVCstandard (”AVC-video”) och/eller (ii) avkodning av AVC-video som har kodats av en
konsument i samband med personlig och icke-kommersiell aktivitet och/eller erhållits från
en videoleverantör som har licensierats för att tillhandahålla AVC-video. Ingen licens ges
eller är underförstådd för någon annan användning. Mer information kan fås från MPEG LA,
L.L.C.
Se http://www.mpegla.com.
FreeType License (FreeType2)
Delar av denna programvara är copyright © 2012 The FreeType Project
(http://www.freetype.org). Alla rättigheter förbehålles.
MIT License (HarfBuzz)
Delar av denna programvara är copyright © 2016 The HarfBuzz Project
(http://www.freedesktop.org/wiki/Software/HarfBuzz). Alla rättigheter förbehålles.
223
Teknisk information
Specifikationer
Index
Symboler
A Autoläge ........................................... 31, 32
p Kreativt läge.............................. 31, 44
y Motivtyp................................ 31, 33
l Läge för bländarstyrd automatik
....................................................................... 31, 46
k Läge för slutarstyrd automatik
....................................................................... 31, 46
g Måne-läge................................ 31, 33, 40
L Fågelskådning-läge........... 31, 33, 40
j Programautomatikläge............. 31, 46
u Manuellt filmläge.................... 31, 94
m Manuellt läge ................................. 31, 46
M User settings
(användarinställningar)-läge ........ 31, 52
i Visningszoom.................................. 27, 80
f Vidvinkel.................................................... 71
h Miniatyrbildsvisning.................. 27, 81
g Telefoto........................................................ 71
p Zoom med
Snabbåterställningsknapp.......... 3, 5, 72
k Aktivera alternativ-knapp............. 4, 6
c Visningsknapp .......................... 4, 7, 27
l Radera-knapp...................... 4, 7, 28, 83
b (e filminspelning)-knapp
........................................................... 4, 6, 25, 90
s Informationsvisning-knapp
....................................................................... 4, 7, 8
w Funktion-knapp ....................... 2, 7, 70
K Blixtuppfällningsknapp ... 2, 25, 55
d Menyknapp ........................... 4, 7, 113
x Monitorknapp.......................... 4, 7, 26
o AE-L/AF-L-knapp................. 5, 66, 175
n Självutlösare/leendeutlösare
.............................................................. 54, 58, 60
p Fokusläge......................................... 54, 61
m Blixtläge............................................... 54, 55
o Exponeringskompensation
...................................................................... 54, 69
A
AE-/AF-låsknapp............................. 119, 175
AF-hjälpbelysning ......................... 119, 172
AF-hjälplampa .................................................. 2
AF-områdesläge.................... 70, 116, 140
Aktiv AF............................................... 143, 153
Aktiv D-Lighting ............................ 116, 144
Alt. för inställningsring ............... 119, 174
Alternativ för visa sekvens........ 118, 160
Ansiktsavkänning........................................ 64
Ansiktsprioritet.......................................... 140
Ansluta till smart enhet.............. 118, 161
Anslutn. till fjärrkontroll.............. 118, 161
Anslutningslock........................... 3, 17, 103
Antal återstående exponeringar
.................................................................... 22, 122
Auto av........................................ 24, 119, 176
Auto med röda ögon-reducer.... 56, 57
Autofokus................................................ 61, 65
Autofokusläge ........... 116, 117, 143, 153
Autoläge ................................................... 31, 32
Automatisk blixt .......................................... 56
Automatisk motivtyp x..... 31, 33, 34
Avtryckare ................................... 2, 6, 24, 62
B
Batteri...................................................... 16, 220
Batteriladdare............................................. 208
Beskära ..................................................... 80, 88
Bildfrekvens....................................... 117, 155
Bildkommentar ............................... 119, 180
Bildkvalitet.................................. 70, 116, 121
Bildskärpa ...................................................... 126
224
Teknisk information
Index
Bildspel ................................................ 118, 158
Bildstorlek.................................. 70, 116, 123
Blixt klar-indikator........................................ 55
Blixtexp.komp.................................. 116, 143
Blixtläge.................................................... 54, 55
Bluetooth............................................ 118, 162
Bländarvärde ................................................. 46
Brusreduceringsfilter.................. 116, 144
Brännvidd............................... 147, 148, 217
Bulb-inställning (långtidsexponering)
................................................................................ 50
C
Capture NX-D .............................................. 111
COOLPIX Egen Picture Control
....................................................... 116, 117, 128
COOLPIX Picture Control
.............................................. 70, 116, 117, 124
D
Dator .................................................... 103, 109
Datum och tid........................ 19, 119, 164
Datumformat..................................... 19, 164
Datumstämpel................................ 119, 169
Digital zoom............................. 71, 119, 172
Dioptrijusteringskontroll................... 3, 26
Direct Print......................................... 103, 105
D-Lighting............................................ 84, 118
Dynamic Fine Zoom.................................. 71
E
Egen Picture Control
....................................................... 116, 117, 128
EH-73P............................................................. 221
Elektronisk vibrationsred. ......... 117, 154
Enbildstagning........................................... 133
EN-EL20a....................................................... 220
Enkel AF............................................... 143, 153
Enkelt panorama p........................ 33, 41
EVF automatisk växling.............. 119, 169
EVF-alternativ .............................................. 167
Exponeringsgaffling..................... 116, 139
Exponeringskompensation......... 54, 69
Exponeringsläge ....................................... 117
Extra tillbehör............................................. 208
Extrahera stillbilder .................................. 101
F
Fastmotion-filmer.......................... 151, 152
Filmalternativ ................................... 117, 150
Filminspelning...................................... 25, 90
Filmmeny............................................ 117, 150
Filmvisning ............................................. 27, 90
Filnamn.......................................................... 207
Filnamnstillägg.......................................... 207
Filtereffekter............................. 86, 118, 126
Fjärrkontroll.................................................. 212
Flygplansläge................................... 118, 161
Fn-knappinställning....................... 70, 114
Fokus ....................... 24, 91, 140, 143, 153
Fokusindikering ..................................... 9, 24
Fokuslås ............................................................ 66
Fokusläge ................................................ 54, 61
Fokuslägesväljare............................................ 5
Fokusområde .................... 11, 24, 38, 140
Formatera................................... 16, 119, 176
Formatera minneskort........ 16, 119, 176
Formatering av minneskort
.......................................................... 16, 119, 176
Fotografering ............................... 22, 31, 90
Fotograferingsinformation....................... 8
Fotograferingsläge ..................................... 31
Fotograferingsmeny......... 116, 121, 124
Funktioner som inte kan användas
samtidigt........................................................... 75
Funktionsratt ............................... 2, 5, 22, 31
Fyrverkeri m .......................................... 33, 37
Fågelskådning-läge.................. 31, 33, 40
Färgmättnad................................................ 126
225
Teknisk information
Index
Färgtemperatur ......................................... 130
Färgtonsnivå................................................... 13
Följ rörligt motiv ............................ 141, 142
Förfotominne................................... 133, 134
Förhandsgransk. M-exp............. 117, 148
Förinspelad manuell................................ 131
H
HDMI ..................................................... 119, 177
HDMI-mikrokontakt .......................... 3, 104
HDR...................................................................... 37
Helskärmsläge ..................... 12, 27, 80, 81
Histogram .................................... 13, 69, 167
HS-film................................................... 151, 152
Husdjursporträtt O .......................... 33, 38
Högtalare............................................................. 4
I
Identifierare................................................. 207
Inbyggd blixt............................................ 2, 55
Indikator för batterinivå........................... 22
Info. om upphovsrätt................... 119, 181
Information om färgtonsnivåer..... 8, 13
Inställningsmeny ........................... 119, 164
Inställningsring .................................... 7, 174
Intervalltimerfotografering...... 133, 135
ISO-känslighet .............. 70, 116, 117, 137
K
Kalendervisning............................................ 81
Knappljud...................................................... 175
Kommandoratt ....................................... 7, 46
Kontrast .......................................................... 126
Konturförstärkning ...................... 120, 184
Kreativt läge........................................... 31, 44
Känslighet f. ext. mikrofo. ......... 117, 156
L
Ladda från dator............................. 119, 179
Laddningsbart batteri............................... 17
Laddningslampa..................................... 2, 17
Laddningsnätadapter .................... 17, 221
Lampa för röda ögon-reducering
.......................................................................... 2, 57
Lampa för självutlösare............. 2, 59, 60
Landskap c .......................................... 33, 34
Leendeutlösare................................... 54, 60
Ljud ........................................................ 119, 175
Ljusstyrka ....................................................... 167
Lock för strömkontakt................................. 4
Långsam synk ............................................... 56
Läge för bländarstyrd automatik
....................................................................... 31, 46
Läge för slutarstyrd automatik ... 31, 46
Längsta slutartid........................................ 137
M
Makronärbild ................................................. 62
Manuell fokusering.................................... 67
Manuellt filmläge................................ 31, 94
Manuellt filmläge-menyn......... 117, 149
Manuellt läge ........................................ 31, 46
Mat u......................................................... 33, 37
Mikrofon (stereo) ............................................ 2
Mikro-USB-kontakt.......... 3, 17, 105, 109
Miniatyrbildsvisning.......................... 27, 81
Minneskapacitet................................. 22, 90
Minneskort................................ 16, 192, 222
Mjuk O ..................................................... 33
Mjuka hudtoner........................ 65, 85, 118
Monitor ....................................... 4, 8, 18, 194
Monitoralternativ...................................... 167
Monitorinställningar .................... 119, 167
Motivtyp.................................................... 31, 33
Motljus o ............................................... 33, 37
Motljusskydd .................................................. 15
Multiexp. Ljusare m......................... 33, 39
Multiexponering ............................ 116, 145
Multiväljare................................................ 6, 54
Målsöknings-AF ................................ 63, 141
226
Teknisk information
Index
Måne-läge....................................... 31, 33, 40
Märk för överföring ...................... 118, 157
Mätning...................................... 70, 116, 132
N
Nattlandskap X.................................. 33, 36
Nattporträtt s..................................... 33, 35
Närbild k ............................................... 33, 36
Nätadapter ....................................... 103, 208
Nätverksmeny .................................. 113, 161
O
Objektiv ......................................... 2, 194, 217
Objektivlock.................................................... 15
Optisk zoom ................................................... 71
Oändlighet ...................................................... 62
P
Pappersformat ............................... 106, 107
Parkoppla fjärrkontrollen..................... 215
Party/inomhus f .............................. 33, 35
PictBridge........................................... 103, 105
Picture Control............ 70, 116, 117, 124
Platsdata ............................................. 119, 182
Porträtt b........................................................ 33
Programautomatikläge .................. 31, 46
R
Redigera filmer........................................... 100
Redigera stillbilder...................................... 83
Ren HDMI-utgång........................ 104, 177
Rotera bild ......................................... 118, 159
Röda ögon-reducering ................... 56, 57
S
Sekvens..................................................... 28, 82
Selektiv färg I.................................... 33, 38
Serietagning ................... 40, 70, 116, 133
Serietagning med hög hastighet... 133
Sidozoomreglage............................. 3, 5, 23
Självutlös.: efter bildtag. ............ 119, 170
Självutlösare........................................... 54, 58
Skrivare................................................ 103, 105
Skydda.................................................. 118, 159
Skymning/gryning i .............................. 33
Skärmen för val av bilder ...................... 115
Slowmotion-filmer........................ 151, 152
Slutarfunk. u. minneskort.......... 119, 166
Slutarljud........................................................ 175
Slutartid ................................................... 46, 49
Småbild................................................... 87, 118
Snabbjustering........................................... 126
Snabbretuschering......................... 84, 118
Snö z ................................................................ 33
Solnedgång h............................................. 33
Sommartid............................................ 19, 165
Spara user settings ..................................... 53
Sport d .................................................... 33, 34
Språk/Language............................. 119, 176
Standardblixt................................................. 56
Strand Z.......................................................... 33
Strömbrytare ............................................ 2, 19
Strömförsörjning.......................................... 19
Strömkontakt ............................................. 208
Strömlampa .............................................. 2, 24
Superlapse-film o ........................... 33, 98
Synk på bakre ridå...................................... 56
Synka till smart enhet............................ 164
Sänd under fotografering......... 118, 161
Sökare ......................................... 4, 8, 26, 194
T
Ta bort ....................................................... 28, 83
Telefoto.............................................................. 71
Tidsskillnad .................................................. 164
Tidszon.................................................... 19, 165
Tidszon och datum ............. 19, 119, 164
Tilldela sidozoomreglage ......... 119, 173
Time-inställning (långtidsexponering)
............................................................................... 50
Timelapse-film i.............................. 33, 96
227
Teknisk information
Index
Toning............................................................. 127
Trycka ned halvvägs ................... 6, 24, 62
Tv............................................................ 103, 104
Zoomminne...................................... 117, 147
Zoomposition vid start .............. 117, 148
Zoomreglage ...................................... 2, 5, 71
U
Å
Uppladdningsbart litiumjonbatteri
.................................................................... 16, 220
Upplättningsblixt ........................................ 56
USB-kabel ....................... 17, 103, 105, 109
User settings (användarinställningar)läge .............................................................. 31, 52
Utskrift ...................................... 105, 106, 107
Återstående filminspelningstid
....................................................................... 90, 91
Återställ alla...................................... 120, 184
Återställ filnumrering ................. 120, 183
Återställ standardinst. ................. 119, 162
Återställ user settings................................ 53
V
Ögla för kamerarem.............................. 2, 15
Ögonsensor ............................................. 4, 26
Val av brännvidd......................................... 40
Versionsinfo ..................................... 120, 184
Vibrationsreducering .......... 70, 119, 171
Vidvinkel............................................................ 71
ViewNX-i ............................................ 103, 109
Vindbrusreducering..................... 117, 154
Virtuell horisont...................... 11, 167, 168
Visa/dölj stödlinjer ........................... 11, 167
Visning ...................................................... 27, 90
Visning av nytagen bild........................ 167
Visningsläge.................................................... 27
Visningsmeny .................................. 118, 157
Visningszoom ....................................... 27, 80
Vitbalans .......................... 70, 116, 117, 129
Volym................................................................. 99
Vridbar multiväljare.............................. 6, 54
Välj anslutning.................................. 118, 161
Välj huvudbild ................................. 118, 160
Växla Av/Tv-funktion................... 119, 182
Ö
W
Wi-Fi....................................................... 118, 162
Z
Zoom .................................................................. 71
Zoom med snabbåterställ. ...... 119, 173
Zooma mikrofon............................. 117, 155
228
Teknisk information
Index
Denna handbok får inte reproduceras vare sig helt eller delvis i
någon form (förutom som korta citat i testartiklar eller
recensioner) utan skriftligt godkännande från NIKON
CORPORATION.
YP8L02(1B)
6MQA571B-02
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising