Nikon | COOLPIX P1000 | Nikon COOLPIX P1000 Snabbguide

Nikon COOLPIX P1000 Snabbguide
DIGITALKAMERA
Snabbguide
Introduktion
Kamerans delar
Komma igång
Grundläggande fotografering och visningsfunktioner
Övriga funktioner
Teknisk information
ii
1
2
8
15
19
Sv
• Läs denna handbok noggrant innan du använder
kameran.
• För att säkerställa korrekt användning av kameran, se till
att läsa ”För säkerhets skull” (sida vi).
• Se till att läsa ”Rikta inte objektivet mot solen” (sida 23) i
”Ta hand om produkten”.
• Efter att du har läst denna handbok, förvara den på en
lättillgänglig plats som framtida referens.
Introduktion
Läs detta först
Tack för att du köpt digitalkameran Nikon COOLPIX P1000.
Ladda ner ”Referenshandboken”
I referenshandboken (PDF-format) finns information på olika språk om hur man använder
denna produkt. Ladda ner referenshandboken från vårt nedladdningscentrum på länken
nedan, och spara den på din smarta enhet eller dator som referens.
• Referenshandboken kan visas med Adobe Acrobat Reader (kan laddas ner från Adobe:s
webbplats) eller iBooks (en iOS-app).
Ladda ner Nikon-programvara
För datorer
Ladda ned programvaran från vårt nedladdningscenter på URL:en nedan.
• ViewNX-i: Med denna programvara kan du överföra bilder och filmer till en dator för att
visa och redigera dem.
• Capture NX-D: Med denna programvara kan du redigera bilder som överförs till en dator
och bearbeta RAW-bilder.
För smarta enheter
• SnapBridge: När du upprättar en trådlös anslutning kan du använda denna app för att
överföra bilder och filmer till din smarta enhet. Se den medföljande ”SnapBridge
Anslutnings guide” för information om att ladda ner den och upprätta en anslutning.
Besök vårt nedladdningscenter
http://downloadcenter.nikonimglib.com
Besök vår webbplats för att ladda ner handböcker för Nikonavbildningsprodukter, programvara för datorer eller firmware.
Support för Nikon-användare
Besök webbplatsen nedan för att registrera kameran och hålla dig uppdaterad med den
senaste produktinformationen. Här finns svar på vanliga frågor (FAQ) och du kan kontakta
oss för teknisk hjälp.
http://www.europe-nikon.com/support
COOLPIX P1000 Model Name: N1622
ii
Introduktion
Kontrollera innehållet i kartongen
Kontakta återförsäljaren där du köpte kameran om något fattas.
Digitalkamera
COOLPIX P1000
Rem
Objektivlock LC-77
Uppladdningsbart
litiumjonbatteri EN-EL20a
Laddningsnätadapter
EH-73P*
USB-kabel UC-E21
Motljusskydd med
bajonettfattning HB-CP1
Garanti (tryckt på baksidan
av denna handbok)
Snabbguide (denna
handbok)
SnapBridge Anslutnings
guide
* En resenätadapter är monterad beroende på inköpsland eller -region. Formen på
resenätadaptern varierar beroende på inköpsland och -region (A4).
NOTERA: Inget minneskort medföljer kameran. Minneskort av typen SD, SDHC och SDXC
benämns ”minneskort” i den här handboken.
Introduktion
iii
Information och föreskrifter
Livslångt lärande
Som en del av Nikons ”Livslångt lärande”-engagemang i fortlöpande produktsupport och
utbildning finns kontinuerligt uppdaterad information på följande webbplatser:
• Användare i USA: http://www.nikonusa.com/
• Användare i Europa: http://www.europe-nikon.com/support/
• Användare i Asien, Oceanien, Mellanöstern och Afrika: http://www.nikon-asia.com/
På de här webbplatserna finns aktuell produktinformation, tips, svar på vanliga frågor (FAQ), samt
allmänna råd om digital bildbearbetning och fotografering. Ytterligare information kan finnas hos
närmaste Nikon-återförsäljare. Besök webbplatsen nedan för kontaktinformation.
http://imaging.nikon.com/
Använd endast elektroniska tillbehör från Nikon
Nikon COOLPIX-kameror är mycket avancerade och innefattar komplexa elektroniska kretsar. Endast
elektroniska tillbehör från Nikon (inklusive batteriladdare, batterier, nätadaptrar och USB-kablar)
som har certifierats av Nikon för användning med den här digitalkameran från Nikon har utvecklats
och testats för att fungera enligt de drifts- och säkerhetskrav som gäller för dessa elektroniska
kretsar.
OM DU ANVÄNDER ELEKTRONISKA TILLBEHÖR AV ANDRA MÄRKEN ÄN NIKON KAN DU SKADA
KAMERAN OCH GÖRA DIN NIKON-GARANTI OGILTIG.
Om du använder uppladdningsbara Li-ion-batterier från tredje part som inte har
Nikon-hologrammet kan det störa kamerans normala funktioner eller göra att batterierna
överhettas, antänds, spricker eller läcker.
Nikon-hologram: Visar att enheten är
en äkta Nikon-produkt.
Kontakta en auktoriserad Nikon-återförsäljare om du vill ha mer information om tillbehör till din
Nikon-kamera.
Innan du tar bilder vid viktiga tillfällen
Innan du tar bilder vid viktiga tillfällen eller tillställningar (t.ex. på ett bröllop eller innan du tar med
kameran på en resa) bör du ta en testbild för att förvissa dig om att kameran fungerar som den ska.
Nikon kan inte hållas ansvarigt för skador eller utebliven vinst som har uppkommit till följd av
funktionsfel.
iv
Introduktion
Om handböckerna
• Inga delar av handböckerna för den här produkten får reproduceras, överföras, skrivas av,
översättas till ett annat språk eller lagras i ett förvaringssystem i någon form eller med några
medel, utan föregående skriftligt medgivande från Nikon.
• Illustrationer och skärminnehåll som visas i den här handboken kan skilja sig från den verkliga
produkten.
• Nikon förbehåller sig rätten att när som helst ändra specifikationerna för maskin- och
programvaran som beskrivs i dessa handböcker utan föregående meddelande.
• Nikon kan inte hållas ansvarigt för eventuella skador som har uppkommit till följd av
användningen av denna produkt.
• Alla rimliga åtgärder har vidtagits för att säkerställa att informationen i dessa handböcker är så
exakt och fullständig som möjligt. Skulle du mot förmodan upptäcka fel eller brister är vi
tacksamma om du påtalar sådana felaktigheter till närmaste Nikon-återförsäljare (adress anges
separat).
Följ upphovsrättsmeddelanden
Enligt upphovsrättslagstiftningen får fotografier eller inspelningar av upphovsrättsskyddat material
som görs med kameran inte användas utan tillstånd från upphovsrättsinnehavaren. Undantag
gäller för personligt bruk, men notera att även personligt bruk kan vara begränsat när det gäller
fotografier eller inspelningar av utställningar eller liveuppträdanden.
Kassering av datalagringsenheter
Observera att den ursprungliga bildinformationen inte raderas helt och hållet om du tar bort bilder
eller formaterar datalagringsenheter som minneskort. Borttagna filer kan ibland återställas från
kasserade lagringsenheter med hjälp av kommersiellt tillgängliga program, vilket kan medföra risk
för illvillig användning av personliga bilddata. Det åligger användaren att skydda sådan information
mot obehörig användning.
Innan du kasserar en datalagringsenhet eller säljer eller ger den till någon annan bör du återställa
alla kamerans inställningar i Återställ alla i inställningsmenyn (A17) eller Återställ
standardinst. i nätverksmenyn (A17). Efter återställningen, radera alla data på enheten med ett
kommersiellt borttagningsprogram, eller formatera enheten i Formatera minneskort i
inställningsmenyn (A17), och fyll den sedan helt med bilder som inte innehåller någon privat
information (t.ex. bilder på en blå himmel).
Var försiktig när du kasserar minneskort så att du inte skadar dig själv eller orsakar materiella skador.
Introduktion
v
För säkerhets skull
För att förhindra skador på dig själv eller andra, läs hela ”För säkerhets skull” innan du
använder denna produkt.
Förvara dessa säkerhetsinstruktioner där de som använder produkten kan läsa dem.
FARA
Om de försiktighetsåtgärder som markeras
med denna ikon inte följs finns stor risk för
dödsfall eller allvarliga skador.
VARNING
Om de försiktighetsåtgärder som markeras
med denna ikon inte följs kan det leda till
dödsfall eller allvarliga skador.
FÖRSIKTIGHET
Om de försiktighetsåtgärder som markeras
med denna ikon inte följs kan det leda till
personskador eller skada på egendom.
VARNING
• Använd inte medan du går eller kör ett fordon. Om denna försiktighetsåtgärd inte
följs kan det leda till olyckor eller andra skador.
• Demontera eller modifiera inte produkten. Rör inte vid interna delar som
exponeras på grund av ett fall eller annan olycka. Om dessa försiktighetsåtgärder
inte följs kan det orsaka elstötar eller andra skador.
• Om du upptäcker något onormalt, såsom att produkten avger rök, värme eller
ovanlig lukt, koppla omedelbart bort batteriet eller strömkällan. Fortsatt
användning kan orsaka brand, brännskador eller andra skador.
• Håll torr. Hantera inte med våta händer. Hantera inte kontakten med våta
händer. Om dessa försiktighetsåtgärder inte följs kan det orsaka brand eller elstötar.
• Låt inte produkten komma i kontakt med huden under en längre tid medan
den är inkopplad. Om denna försiktighetsåtgärd inte följs kan det orsaka
lågtemperaturbrännskador.
• Använd inte produkten i närheten av lättantändligt damm eller gas såsom
propan, bensin eller aerosoler. Om denna försiktighetsåtgärd inte följs kan det
orsaka explosion eller brand.
• Rikta inte blixten mot föraren av ett motorfordon. Om denna försiktighetsåtgärd
inte följs kan det orsaka olyckor.
vi
Introduktion
• Förvara denna produkt utom räckhåll för barn. Om denna försiktighetsåtgärd inte
följs kan det orsaka skador eller fel på produkten. Notera dessutom att smådelar utgör en
kvävningsrisk. Om ett barn sväljer någon del av denna produkt, kontakta omedelbart
sjukvården.
• Trassla inte in, linda inte in och vrid inte remmarna runt halsen. Om denna
försiktighetsåtgärd inte följs kan det orsaka olyckor.
• Använd inte batterier, laddare, nätadaptrar eller USB-kablar som inte är
speciellt avsedda för användning med denna produkt. Gör inget av följande
när du använder batterier, laddare, nätadaptrar eller USB-kablar avsedda för
användning med denna produkt:
- Skada inte, modifiera inte, dra inte hårt i och böj inte sladdar eller kablar,
placera dem inte under tunga föremål, och utsätt dem inte för värme eller
öppen eld.
- Använd inte reseadaptrar eller adaptrar konstruerade för att konvertera
från en spänning till en annan eller DC-till-AC-växlare.
Om dessa försiktighetsåtgärder inte följs kan det orsaka brand eller elstötar.
• Hantera inte kontakten när produkten laddas eller nätadaptern används under
ett åskväder. Om denna försiktighetsåtgärd inte följs kan det orsaka elstötar.
• Hantera inte med bara händerna på platser med extremt höga eller låga
temperaturer. Om denna försiktighetsåtgärd inte följs kan det orsaka brännskador eller
köldskador.
FÖRSIKTIGHET
• Lämna inte objektivet riktat mot solen eller andra starka ljuskällor. Ljus som
fokuseras av objektivet kan orsaka brand eller skador på produktens interna delar. När du
fotograferar motiv i motljus, håll solen väl utanför bilden. Solljus som fokuseras in i
kameran när solen är i närheten av bilden kan orsaka brand.
• Stäng av produkten på platser där det är förbjudet att använda den. Inaktivera
trådlösa funktioner på platser där användning av trådlös utrustning är
förbjuden. Radiofrekvensutstrålningen som skapas av denna produkt kan störa
utrustning ombord på flygplan eller i sjukhus eller andra medicinska anläggningar.
• Ta bort batteriet och koppla bort nätadaptern om produkten inte ska användas
under en längre tid. Om denna försiktighetsåtgärd inte följs kan det orsaka brand eller
fel på produkten.
Introduktion
vii
• Rör inte vid rörliga delar på objektivet eller andra rörliga delar. Om denna
försiktighetsåtgärd inte följs kan det orsaka skador.
• Avfyra inte blixten i kontakt med eller i närheten av hud eller föremål. Om
denna försiktighetsåtgärd inte följs kan det orsaka brännskador eller brand.
• Fäll inte upp den inbyggda blixten om du använder en blixtenhet monterad på
kamerans tillbehörssko. Om denna försiktighetsåtgärd inte följs kan det orsaka brand
eller skador på produkten.
• Lämna inte produkten på en plats där den utsätts för extremt höga
temperaturer under en längre tid, såsom i ett stängt fordon eller i direkt solljus.
Om denna försiktighetsåtgärd inte följs kan det orsaka brand eller fel på produkten.
• Transportera inte kameran med ett stativ eller liknande tillbehör monterat. Om
denna försiktighetsåtgärd inte följs kan det orsaka skador eller fel på produkten.
FARA för batterier
• Hantera batterierna korrekt. Om följande försiktighetsåtgärder inte följs kan
batterierna läcka, överhettas, spricka eller börja brinna:
- Använd endast uppladdningsbara batterier som är godkända för användning i denna
produkt.
- Utsätt inte batterierna för öppen eld eller stark värme.
- Demontera inte.
- Kortslut inte polerna genom att röra vid dem med halsband, hårnålar eller andra
metallföremål.
- Utsätt inte batterier eller produkter som de är isatta i för kraftiga fysiska stötar.
• Ladda endast såsom det anges. Om denna försiktighetsåtgärd inte följs kan
batterierna läcka, överhettas, spricka eller börja brinna.
• Om batterivätska kommer i kontakt med ögonen, skölj med rikligt med rent
vatten och uppsök sjukvården omedelbart. Om du väntar med detta kan det leda
till ögonskador.
viii
Introduktion
VARNING för batterier
• Förvara batterierna utom räckhåll för barn. Om ett barn sväljer ett batteri, uppsök
sjukvården omedelbart.
• Sänk inte ner batterierna i vatten, och utsätt dem inte för regn. Om denna
försiktighetsåtgärd inte följs kan det orsaka brand eller fel på produkten. Torka
omedelbart av produkten med en handduk eller liknande om den blir blöt.
• Sluta omedelbart använda produkten om du upptäcker förändringar i
batterierna, såsom missfärgning eller deformering. Avsluta laddningen om de
inte laddas inom den specificerade tidsperioden. Om dessa försiktighetsåtgärder
inte följs kan det leda till att batterierna läcker, överhettas, spricker eller börjar brinna.
• När batterier inte längre behövs, isolera batteripolerna med tejp. Överhettning,
sprickor eller brand kan orsakas om metallföremål kommer i kontakt med polerna.
• Om batterivätska kommer i kontakt med en persons hud eller kläder, skölj
omedelbart det påverkade området med rikligt med rent vatten. Om denna
försiktighetsåtgärd inte följs kan det orsaka hudirritation.
Introduktion
ix
x
Introduktion
Kamerans delar
Kamerahuset
1 23
7 6
4
5
8 9 10
11 12 13 141516 17
25 24 23 22 21 20 19 18
1
Kommandoratt
13 Elektronisk sökare
2
Strömbrytare/strömlampa
(laddningslampa)
14 Ögonsensor
3
Funktionsratt
4
Inbyggd blixt
5
Zoomreglage
17 Fokuslägesväljare
6
Avtryckare
18 s (informationsvisning)-knapp
7
w (funktion)-knapp
19 k (aktivera alternativ)-knapp
8
Inställningsring
20 l (radera)-knapp
9
p (zoom med snabbåterställning)knapp
21 d (meny)-knapp
10 Sidozoomreglage
11 K (blixtuppfällning)-knapp
12 Dioptrijusteringskontroll
15 x (monitor)-knapp
16 o (AE-L/AF-L)-knapp
22 Vridbar multiväljare (multiväljare)*
23 c (bildvisnings)-knapp
24 b (e filminspelnings)-knapp
25 Monitor
* I denna handbok indikeras åtgärden att trycka in den övre, undre, vänstra eller högra delen av
multiväljaren som H, I, J eller K.
Kamerans delar
1
Komma igång
Fästa kameraremmen
Montera remmen på den vänstra och högra sidan av kameran.
Fästa objektivlocket och motljusskyddet
• När du inte fotograferar, montera objektivlocket för att skydda objektivet.
• Motljusskyddet blockerar ljus som påverkar bilden negativt, och det hjälper också till att
skydda kameran. Använd inte motljusskyddet vid fotografering med blixt eller när AFhjälplampan behövs vid fotograferingen.
När motljusskyddet inte används
2
Komma igång
Sätta i batteriet och minneskortet
Batterispärr
Minneskortsfack
• Kontrollera att batteriets plus- och minuspoler är vända åt rätt håll, för undan den orange
batterispärren (3) och skjut in batteriet helt (4).
• Skjut in minneskortet tills det klickar på plats (5).
• Var noga med att inte sätta i batteriet eller minneskortet upp och ned eller åt fel håll
eftersom det kan orsaka ett fel.
• När spärren för skrivskydd på minneskortet är i låst läge kan bilder inte tas eller raderas,
och kortet kan inte formateras.
B
Formatera ett minneskort
Första gången du sätter i ett minneskort som har använts i en annan enhet i denna kamera
ska du formatera det med den här kameran.
• Observera att formatering tar bort alla bilder och andra data på minneskortet
permanent. Var noga med att göra kopior av bilder som du vill behålla innan du formaterar
minneskortet.
• Sätt i minneskortet i kameran, tryck på d-knappen och välj Formatera minneskort i
inställningsmenyn (A17).
Ta bort batteriet eller minneskortet
Stäng av kameran och kontrollera att strömlampan och skärmen är avstängda, och öppna
därefter luckan till batterifacket/minneskortsfacket.
• Flytta batterispärren för att mata ut batteriet.
• Tryck försiktigt in minneskortet i kameran för att mata ut det en bit.
• Var försiktig när du hanterar kameran, batteriet och minneskortet omedelbart efter att du
har använt kameran, eftersom delarna kan vara varma.
Komma igång
3
Ladda batteriet
Laddningsnätadapter*
Eluttag
USB-kabel (medföljer)
Strömlampa
(laddningslampa)
* En resenätadapter är monterad beroende på inköpsland eller -region. Formen på
resenätadaptern varierar beroende på inköpsland och -region.
• Laddningen startar när kameran ansluts till ett eluttag med batteriet isatt, såsom visas på
illustrationen. Strömlampan (laddningslampan) blinkar långsamt när batteriet laddas.
• När laddningen är klar släcks strömlampan. Koppla bort laddningsnätadaptern från
eluttaget och koppla sedan bort USB-kabeln.
Laddningstiden är cirka 3 timmar för ett helt urladdat batteri.
• Om strömlampan blinkar snabbt kan batteriet inte laddas, möjligen på grund av en av
anledningarna som beskrivs nedan.
- Omgivningstemperaturen är inte lämplig för laddning.
- USB-kabeln eller laddningsnätadaptern är inte ordentligt ansluten.
- Batteriet är skadat.
4
Komma igång
B
Om USB-kabeln
• Använd inte en annan USB-kabel än UC-E21. Om du använder en annan USB-kabel än UC-E21
kan det orsaka överhettning, brand eller elektriska stötar.
• Kontrollera kontakternas form och riktning och vinkla inte kontakterna när du ansluter eller
kopplar bort dem.
B
Om laddning av batteriet
• Kameran kan användas medan batteriet laddas, men laddningstiden blir längre. Strömlampan
(laddningslampan) stängs av när kameran används.
• Du får inte under några omständigheter använda en nätadapter av annat märke eller modell än
laddningsnätadaptern EH-73P och använd inte en USB-nätadapter som finns i handeln eller en
batteriladdare för en mobiltelefon. Om denna försiktighetsåtgärd ignoreras kan kameran
överhettas eller skadas.
Öppna monitorn
• Du kan justera monitorns riktning och vinkel. För normal fotografering fäller du in
monitorn mot kamerans baksida så att skärmen är vänd utåt (5).
• När du inte använder kameran eller bär den med dig så fäller du in monitorn med
skärmen vänd mot kamerahuset (1).
B
Om monitorn
• Monitorns justeringsområde kan vara begränsat när en kabel eller tillbehör är anslutna till
kameran.
• Använd inte för mycket kraft när du ändrar monitorns läge, och vrid långsamt inom monitorns
justeringsområde så att anslutningen inte skadas.
Komma igång
5
Kamerainställning
1
Slå på kameran.
• Använd multiväljaren för att välja och justera inställningar.
Multiväljare
Strömbrytare
Upp
Vänster
k-knappen
(aktivera alternativ)
Höger
Ned
• En dialogruta för val av språk visas. Tryck på H eller
I på multiväljaren för att markera ett språk och tryck
på k för att välja.
• Språket kan ändras när som helst med alternativet
Språk/Language i inställningsmenyn (A17).
Språk/Language
Avbryt
2
Välj Ja och tryck på k.
Vill du välja tidszon och ställa in
datum och tid?
Ja
Nej
Avbryt
3
Markera din hemmatidszon och tryck på
k.
• För att slå på sommartid, tryck på H; W visas högst
upp på kartan. Tryck på I för att stänga av sommartid.
Åter
4
6
Tryck på H eller I för att välja ett datumformat och tryck på k.
Komma igång
5
Ange aktuellt datum och tid och tryck på
k.
• Tryck på J eller K för att markera poster och tryck på
H eller I för att ändra.
• Välj minutfältet och tryck på k för att bekräfta
inställningen.
Datum och tid
D
M
Å
h
m
01 01 2018 00 00
Ändra
6
När du uppmanas att göra det, tryck på H eller I för att markera Ja
och tryck på k.
• Kameran går till fotograferingsinformationen när inställningen är slutförd.
C
Återställa klockan
Alternativet Tidszon och datum i inställningsmenyn kan användas för att välja tidszon och ställa in
kameraklockan.
Sommartid kan slås på eller av i menyn Tidszon.
C
Använda SnapBridge-appen
När du upprättar en trådlös anslutning mellan kameran och en smart enhet med SnapBridgeappen kan du överföra bilder som tagits med kameran till den smarta enheten, eller fotografera
med fjärrstyrning. Se den medföljande ”SnapBridge Anslutnings guide” för information om
anslutningsproceduren.
Komma igång
7
Grundläggande fotografering och
visningsfunktioner
Ta bilder
A (auto)-läge används här som ett exempel. Med A (auto)-läget kan du utföra allmän
fotografering under en mängd olika fotograferingsförhållanden.
1
Vrid funktionsratten till A.
Antal återstående
exponeringar
• Indikator för batterinivå
b: Batterinivån är hög.
B: Batterinivån är låg.
• Växla mellan informationen som visas på skärmen varje
gång genom att trycka på s (informationsvisning)knappen.
1/250
F5.6
25m 0s
1400
Indikator för batterinivå
2
Håll kameran stadigt.
• Håll fingrar och andra föremål borta från objektivet, blixten, AF-hjälplampan, mikrofonen
och högtalaren.
8
Grundläggande fotografering och visningsfunktioner
3
Komponera bilden.
• Flytta zoomreglaget eller sidozoomreglaget för att ändra zoomobjektivets position.
• Om du förlorar motivet ur sikte med objektivet i telefotoposition, tryck på p (zoom med
snabbåterställning)-knappen för att tillfälligt vidga området så att du enklare kan få
motivet i bild igen.
Zooma ut
Zooma in
p-knapp
Zooma in
Zooma ut
C
Använda ett stativ
• Vi rekommenderar att du använder ett stativ för att stabilisera kameran i följande
situationer:
- Vid fotografering i svag belysning med blixtläget inställt på W (av)
- När zoomen är vid en telefotoposition
• När du använder ett stativ för att stabilisera kameran under fotografering ska du ställa in
Vibrationsreducering på Av i inställningsmenyn (A17) för att förhindra potentiella fel
som orsakas av denna funktion.
• Efter att du monterat kameran på ett stativ, se till att kameran inte faller när du zoomar
objektivet in eller ut. Rikta ett ben på stativet mot motivet, och de andra två mot dig på
samma avstånd.
• Kameran kan röra sig lite när den används, även om den sitter på ett stativ, vilket kan
påverka autofokus. Vänta några sekunder efter att du använt kameran, och tryck sedan
sakta på avtryckaren.
När zoomen är i
vidvinkelpositionen
När zoomen är i
telefotopositionen
Grundläggande fotografering och visningsfunktioner
9
4
Tryck ned avtryckaren halvvägs.
• Att trycka ned avtryckaren ”halvvägs” betyder
att du trycker ned knappen tills du känner ett
lätt motstånd.
• När motivet är i fokus lyser fokusområdet eller
fokusindikeringen grönt.
• När du använder digital zoom fokuserar
kameran i bildrutans mitt och fokusområdet
visas inte.
• Om fokusområdet eller fokusindikeringen
blinkar kan kameran inte fokusera. Ändra
bildkompositionen och prova att trycka ned
avtryckaren halvvägs igen.
1/250
F 5.6
Fokusområde
5
B
Tryck ned avtryckaren så långt det går
utan att lyfta ditt finger.
Om att spara bilder eller filmer
Indikatorn som visar antalet återstående exponeringar eller indikatorn som visar återstående
inspelningstid blinkar medan bilder eller filmer sparas. Öppna inte luckan till batterifacket/
minneskortsfacket eller ta ur batteriet eller minneskortet medan en indikator blinkar. Om du
gör det kan det leda till dataförlust eller skador på kameran eller minneskortet.
C
Auto av-funktionen
• När inga åtgärder utförs under cirka en minut stängs skärmen av och kameran övergår till
vänteläge. Därefter börjar strömlampan att blinka. Kameran stängs av efter cirka tre minuter i
vänteläge.
• När kameran är i vänteläge kan du starta skärmen igen genom att utföra en funktion, t.ex. trycka
ned strömbrytaren eller avtryckaren.
10
Grundläggande fotografering och visningsfunktioner
Använda den inbyggda blixten
Tryck på K (blixtuppfällning)-knappen för att fälla upp
den inbyggda blixten i situationer där en blixt behövs, t.ex.
på mörka platser eller vid fotografering av motiv i motljus.
• När du inte använder den inbyggda blixten, fäll ner den
genom att trycka försiktigt tills den klickar på plats.
Montera locket till tillbehörsskon BS-1 (säljs separat)
Spela in filmer
Visa fotograferingsskärmen och tryck på
b (e filminspelnings)-knappen för att börja spela in
en film.
• Tryck på b (e)-knappen igen för att avsluta
inspelningen. När du vrider funktionsratten till
u (Manuell film) kan du ställa in slutartid och
bländarvärde för filminspelning.
Grundläggande fotografering och visningsfunktioner
11
Växla mellan monitorn och sökaren
Vi rekommenderar att du använder sökaren när starkt
ljus gör det svårt att se monitorn, till exempel utomhus i
solljus.
• När du för kamerans sökare nära ansiktet känner
ögonsensorn av detta och sökaren startas samtidigt
som monitorn stängs av (standardinställning).
• Du kan även trycka på x (monitor)-knappen för att
växla visningen mellan monitorn och sökaren.
Sökare
Dioptrijustering av sökaren
När det är svårt att se bilden i sökaren, justerar du genom
att vrida dioptrijusteringskontrollen medan du tittar
genom sökaren.
• Var försiktig så du inte kommer åt ditt öga med
fingertopparna eller naglarna.
Dioptrijusteringskontroll
12
Grundläggande fotografering och visningsfunktioner
Visa bilder
1
Tryck på c (bildvisnings)-knappen för
att välja visningsläget.
• Om du trycker och håller ned c-knappen medan
kameran är avstängd, startas kameran i visningsläge.
2
Använd multiväljaren för att välja en bild
att visa.
• Tryck och håll ned HIJK för att bläddra genom
bilderna snabbt.
• Du kan även välja bilder genom att vrida på
multiväljaren.
• Växla mellan informationen som visas på skärmen
varje gång genom att trycka på s
(informationsvisning)-knappen.
• Tryck på k-knappen om du vill spela upp en
inspelad film.
• Om du vill återgå till fotograferingsläget trycker du
på c-knappen eller på avtryckaren.
Visa föregående bild
Visa efterföljande bild
• Flytta zoomreglaget mot g (i) i
helskärmsläge för att zooma in på bilden.
3.0
• Flytta zoomreglaget mot f (h) i
helskärmsläge för att växla till
miniatyrbildsvisning och visa flera bilder
på skärmen.
Grundläggande fotografering och visningsfunktioner
1/20
13
Ta bort bilder
1
Tryck på l (radera)-knappen för att ta
bort den bild som visas på skärmen.
2
Använd multiväljaren HI för att välja
önskad raderingsmetod och tryck på
k-knappen.
Aktuell bild
• Tryck på d-knappen för att avsluta utan att radera.
Radera valda bilder
Radera
Alla bilder
3
Välj Ja och tryck på k-knappen.
• Raderade bilder kan inte återställas.
Radera 1 bild?
Ja
Nej
B
Om borttagning av bilder som samtidigt sparats i formaten RAW och JPEG
När du använder kameran för att ta bort bilder som sparats med RAW + Fine eller RAW + Normal
i inställningen Bildkvalitet raderas både RAW- och JPEG-bilden som sparats samtidigt. Du kan inte
enbart ta bort det ena formatet.
B
Ta bort bilder som tagits med serietagning (sekvens)
• Bilder som tas med serietagning sparas som en sekvens och
endast den första bilden i sekvensen (huvudbilden) visas i
visningsläget (standardinställning).
• Om du trycker på l-knappen medan huvudbilden för en
sekvens av bilder visas, tas alla bilder i sekvensen bort.
• Om du vill radera enskilda bilder i en sekvens ska du trycka
på k-knappen för att visa dem var för sig och trycka på
l-knappen.
C
4/8
0004.JPG
15/11/2018 15:30
Ta bort bilden som togs i fotograferingsläge
I fotograferingsläget trycker du på l-knappen för att ta bort den senaste bilden som sparades.
14
Grundläggande fotografering och visningsfunktioner
Övriga funktioner
Välja ett fotograferingsläge
Rotera funktionsratten så att önskat fotograferingsläge befinner sig vid indikatormärket på
kamerahuset.
• A (Auto)-läge
Välj det här fotograferingsläget för allmän fotografering under en mängd olika
fotograferingsförhållanden.
• y, g och L (motiv)-lägen
När du väljer en motivtyp baserat på fotograferingsförhållandena kan du ta bilder med
lämpliga inställningar för dessa förhållanden.
- y: Tryck på d-knappen och välj ett motivläge. Om du använder Automatisk
motivtyp känner kameran automatiskt igen fotograferingsförhållandena när du
komponerar bilder, så att du kan ta bilder enligt förhållandena.
- g (måne): Använd detta läge när du fotograferar månen i en telefotoposition.
- L (fågelskådning): Använd detta läge när du fotograferar fåglar i en telefotoposition.
• p (Kreativt) läge
Använd effekter på bilder vid fotografering.
• j-, k-, l- och m-lägena
Med dessa lägen får du större kontroll över slutartid och bländarvärde.
• M (User settings)-läge
Inställningar som ofta används i lägena j, k, l och m kan sparas. Om du vill ta bilder
med de sparade inställningarna roterar du funktionsratten till M.
• u (Manuell film)-läge
Du kan spela in filmer med exponeringsläget inställt på bländarstyrd automatik eller
manuellt läge.
Övriga funktioner
15
Ställa in fotograferingsfunktioner med
multiväljaren
När fotograferingsskärmen visas, tryck på multiväljaren H (m) J (n) I (p) K (o) för att
ställa in funktionerna som beskrivs nedan.
• m Blixtläge
Blixtläget kan ställas in i enlighet med fotograferingsförhållandena.
• n Självutlösare/Leendeutlösare
Slutaren utlöses när den specificerade tiden gått ut efter att du trycker på avtryckaren.
Om leendeutlösaren är inställd utlöser kameran slutaren automatiskt när ett leende
ansikte detekteras.
• p Fokusläge
Du kan specificera A (autofokus), D (makronärbild) eller B (oändlighet) i enlighet med
avståndet till motivet (när fokuslägesväljaren är inställd på q (autofokus)).
• o Exponeringskompensation
Du kan justera bildens övergripande ljushet.
Funktionerna som kan ställas in varierar beroende på fotograferingsläget.
16
Övriga funktioner
Menyfunktioner
Du kan visa menyerna nedan genom att trycka på d (meny)-knappen.
•
•
•
•
•
•
A Fotograferingsmeny1, 2
G Manuellt filmläge -menyn3
e Filmmeny1
c Visningsmeny4
q Nätverksmeny
z Inställningsmeny
1
2
3
Tryck på d-knappen när fotograferingsskärmen visas.
Vilka menyikoner och inställningsalternativ som är tillgängliga beror på fotograferingsläget.
Vrid funktionsratten till u (Manuell film), och tryck på d-knappen när
fotograferingsskärmen visas.
Tryck på d-knappen när visningsskärmen visas.
4
1
Tryck på d (meny)-knappen.
• Menyn visas.
1/250
2
F5.6
25m 0s
1400
Tryck på multiväljaren J.
• Aktuell menyikon visas med gul färg.
Fotograferingsmeny
Bildkvalitet
Bildstorlek
Picture Control
Egen Picture Control
Vitbalans
Mätning
Menyikoner
3
Välj en menyikon och tryck
på k-knappen.
• Menyalternativen blir valbara.
Inställningar
Tidszon och datum
Slutarfunk. u. minneskort
Monitorinställningar
EVF automatisk växling
Datumstämpel
Självutlös.: efter bildtag.
Övriga funktioner
17
4
Välj ett menyalternativ och
tryck på k-knappen.
• Vissa menyalternativ kan inte ställas in
beroende på det aktuella
fotograferingsläget eller kamerans
tillstånd.
• Du kan även välja alternativ genom att
vrida på multiväljaren.
5
Välj en inställning och tryck
på k-knappen.
• Inställningen som du har valt används.
• När du är klar med menyn trycker du
på d-knappen.
• När en meny visas kan du trycka på
avtryckaren eller b (e)-knappen för
att växla till fotograferingsläge.
Använda w (funktion)-knappen
Om du trycker på knappen w i läge j, k, l, m
eller M kan du snabbt konfigurera de tidigare
sparade menyalternativen (standardinställningen är
Serietagning). Om du vill välja ett annat
menyalternativ väljer du U Fn-knapp och sedan
önskat menyalternativ.
18
Övriga funktioner
Tidszon och datum
Slutarfunk. u. minneskort
Monitorinställningar
EVF automatisk växling
Datumstämpel
Självutlös.: efter bildtag.
Datumstämpel
Datum
Datum och tid
Av
Teknisk information
Anmärkningar
Meddelande till kunder i Europa
FÖRSIKTIGHET: EXPLOSIONSRISK OM BATTERIET ERSÄTTS MED ETT BATTERI AV
FEL TYP.
Denna symbol indikerar att elektrisk och elektronisk utrustning måste lämnas till
separat insamling.
Följande gäller endast användare i europeiska länder:
• Den här produkten ska lämnas till separat insamling vid en särskild
insamlingsplats. Släng inte produkten tillsammans med det vanliga
hushållsavfallet.
• Separat insamling och återvinning hjälper till att spara på naturresurserna och förhindrar
den negativa påverkan på människors hälsa och på miljön som kan inträffa vid felaktig
kassering.
• Mer information får du från återförsäljaren eller av de lokala myndigheter som ansvarar
för avfallshanteringen där du bor.
KASSERA ANVÄNDA BATTERIER I ENLIGHET MED ANVISNINGARNA.
Denna symbol anger att batteriet inte får slängas bland övrigt avfall.
Följande gäller endast användare i europeiska länder:
• Alla batterier, oavsett om de är märkta med denna återvinningssymbol eller
inte, måste sopsorteras och lämnas in för återvinning. Det får inte slängas
bland hushållssoporna.
• Mer information får du från återförsäljaren eller av de lokala myndigheter som ansvarar
för avfallshanteringen där du bor.
Teknisk information
19
Om funktioner för trådlös kommunikation
Begränsningar beträffande trådlösa enheter
Den trådlösa transceivern som ingår i denna produkt uppfyller föreskrifterna om trådlös
kommunikation i det land där den sålts och den ska inte användas i andra länder (produkter
som köpts inom EU eller EFTA kan användas var som helst inom EU och EFTA). Nikon
accepterar inte skadeståndsansvar för användning i andra länder. Användare som är osäkra
på i vilket land kameran ursprungligen har sålts bör rådgöra med sitt lokala
Nikon-servicecenter eller ett serviceombud som auktoriserats av Nikon. Denna begränsning
gäller endast användning av funktionen för trådlöst nätverk och inte någon annan
användning av produkten.
Säkerhet
Trots att en av fördelarna med den här produkten är att den gör det möjligt för andra att
ansluta och utbyta data trådlöst inom enhetens räckvidd, kan följande inträffa om skydd inte
är aktiverat:
• Datastöld: utomstående med ont uppsåt kan komma åt trådlösa överföringar och stjäla
användar-ID:n, lösenord och annan personlig information.
• Obehörig åtkomst: obehöriga användare kan få åtkomst till nätverket och ändra data eller
utföra andra skadliga åtgärder. Observera att specialiserade attacker kan leda till obehörig
åtkomst även när skydd har aktiverats, på grund av det trådlösa nätverkets utformning.
Nikon ansvarar inte för data- eller informationsläckor som eventuellt inträffar vid
dataöverföring.
• Använd inte nätverk som du inte har tillåtelse att använda, även om de visas på din
smartphone eller surfplatta. Det kan betraktas som obehörig åtkomst. Använd bara
nätverk som du har tillåtelse att använda.
Personlig informationshantering och ansvarsfriskrivning
• Användarinformation som är registrerad och konfigurerad på produkten, inklusive
inställningar för trådlös nätverksanslutning och annan personlig information, kan utsättas
för ändringar och förluster till följd av felaktig användning, statisk elektricitet, olyckor, fel,
reparation eller annan hantering. Spara alltid separata kopior av viktig information. Nikon
är inte ansvarigt för några direkta eller indirekta skador eller utebliven vinst till följd av
ändringar eller förlust av innehåll som inte är hänförligt till Nikon.
• Innan du kasserar den här produkten eller ger den till någon annan ska du välja
alternativet Återställ alla på inställningsmenyn (A17) för att ta bort all
användarinformation som har registrerats och konfigurerats på produkten, inklusive
anslutningsinställningar för trådlöst nätverk och annan personlig information.
• Nikon ansvarar inte för eventuella skador som uppstår till följd av tredje parts obehöriga
användning av produkten ifall produkten blir stulen eller försvinner.
20
Teknisk information
Försiktighetsåtgärder när produkten exporteras eller tas med till utlandet
Denna produkt kontrolleras av United States Export Administration Regulations (EAR).
Tillstånd från USA:s regering krävs inte för export till andra länder än följande, som när detta
skrivs är föremål för embargo eller särskilda kontroller: Kuba, Iran, Nordkorea, Sudan och
Syrien (listan kan komma att ändras).
Teknisk information
21
Meddelande till kunder i Europa
Försäkran om överensstämmelse (Europa)
Härmed deklarerar Nikon Corporation att radioutrustningen av typ COOLPIX P1000 är i
överensstämmelse med direktiv 2014/53/EU.
Den fullständiga texten med EU-försäkran om överensstämmelse finns på följande
internetadress:
http://imaging.nikon.com/support/pdf/DoC_P1000.pdf.
• Använd frekvens:
- Wi-Fi: 2412–2462 MHz (kanalerna 1-11)
- Bluetooth: 2402–2480 MHz
- Bluetooth Low Energy: 2402–2480 MHz
• Maximal uteffekt:
- Wi-Fi: 9,2 dBm (EIRP)
- Bluetooth: 7,2 dBm (EIRP)
- Bluetooth Low Energy: 7,2 dBm (EIRP)
22
Teknisk information
Ta hand om produkten
Följ de försiktighetsåtgärder som beskrivs nedan i tillägg till varningarna i ”För säkerhets
skull” (Avi-ix) när du använder eller förvarar enheten.
Kameran
Utsätt inte kameran för kraftiga stötar
Kameran kan sluta fungera som den ska om den utsätts för kraftiga stötar eller vibrationer. Rör
dessutom inte vid och tillämpa inte kraft på objektivet.
Håll kameran torr
Kameran skadas om den sänks ned i vatten eller om den utsätts för hög luftfuktighet.
Undvik plötsliga temperaturförändringar
Plötsliga temperaturändringar, som till exempel inträffar när du går in i eller lämnar en uppvärmd
byggnad en kall dag, kan leda till kondens inuti enheten. Undvik kondens genom att placera
kameran i ett fodral eller en plastpåse innan den utsätts för plötsliga temperaturförändringar.
Undvik kraftiga magnetfält
Använd eller förvara inte kameran i närheten av utrustning som alstrar kraftig elektromagnetisk
strålning eller magnetiska fält. I annat fall kan det resultera i förlust av data eller att kameran slutar
fungera.
Rikta inte objektivet mot solen
Se till att objektivet inte är riktat mot solen eller andra starka ljuskällor när du fotograferar eller lämnar
kameran utan objektivlock. Starka ljuskällor som till exempel solljus koncentreras genom objektivet, och
kan orsaka deformation av objektivets inre delar eller missfärgning eller inbränning på bildsensorn.
Kameran kan skadas även om objektivet riktas mot solen i några sekunder, speciellt om objektivet är i en
telefotoposition.
Kameran kanske inte kan utföra exponeringskontroll om objektivets inre delar är deformerade.
Ojämnheter kan synas på bilderna när missfärgning eller inbränning inträffar på bildsensorn.
Vi rekommenderar att du sätter på objektivlocket när kameran inte används.
Teknisk information
23
Stäng av produkten innan du tar bort eller kopplar bort strömkällan
eller minneskortet
Ta inte ut batteriet medan kameran är på, eller medan bilder sparas eller raderas. Om du bryter
strömmen under de här förhållandena kan det leda till dataförlust eller skador på minneskortet eller
de interna kretsarna.
Om monitorn
• Monitorer (inklusive elektroniska sökare) tillverkas med mycket hög precision; minst 99,99 % av
pixlarna är funktionsdugliga, och högst 0,01 % fattas eller är defekta. Detta innebär att fastän det i
displayerna kan finnas några pixlar som alltid är tända (vita, röda, blå eller gröna) eller alltid är
släckta (svarta), så är det inget fel och det påverkar inte den slutliga bilden som tas.
• Det kan vara svårt att se bilder på monitorn i starkt ljus.
• Utsätt inte monitorn för påfrestningar eftersom den annars kan skadas eller fungera felaktigt. Om
monitorn går sönder måste du vara försiktig så att du inte skadar dig på det krossade glaset och
så att de flytande kristallerna från displayen inte kommer i kontakt med huden, ögonen eller
munnen.
Batteriet
Försiktighetsåtgärder vid användning
• Observera att batteriet kan bli varmt efter användning.
• Använd inte batteriet vid omgivningstemperaturer på under 0 °C eller över 40 °C eftersom det
annars kan leda till att batteriet skadas eller fungerar felaktigt.
• Om du märker något ovanligt, t.ex. att batteriet är mycket varmt eller att det kommer rök eller en
ovanlig lukt från batteriet, avbryt omedelbart all användning och kontakta återförsäljaren eller en
Nikon-auktoriserad servicerepresentant.
• När batteriet har tagits bort från kameran eller batteriladdaren (extra tillbehör), placerar du
batteriet i en plastpåse etc. för att isolera det.
Ladda batteriet
Kontrollera batterinivån innan du använder kameran och byt ut eller ladda batteriet om det behövs.
• Ladda batteriet inomhus i en omgivningstemperatur på mellan 5 °C och 35 °C innan du använder
det.
• En hög batteritemperatur kan förhindra att batteriet laddas korrekt eller fullständigt, och kan
minska batteriets prestanda. Observera att batteriet kan bli varmt efter användning. Vänta på att
batteriet har svalnat innan du laddar det.
När du laddar batteriet som sitter i kameran med laddningsnätadaptern eller en dator laddas inte
batteriet om batteritemperaturen är under 0 °C eller över 50 °C.
• Fortsätt inte laddningen efter att batteriet är fulladdat. Det försämrar batteriets prestanda.
• Batteritemperaturen kan öka under laddning. Detta är dock inte ett fel.
24
Teknisk information
Ta med reservbatterier
Om du har möjlighet ska du ta med dig fulladdade reservbatterier när du tar bilder vid viktiga
tillfällen.
Använda batteriet i kalla miljöer
Vid kallt väder kan batteriernas kapacitet minska. Kameran startar eventuellt inte om ett urladdat
batteri används vid låg temperatur. Förvara reservbatterier på ett varmt ställe och byt ut när det
behövs. När ett batteri har värmts upp kan det återfå en del av laddningen.
Batteripoler
Smuts på batteripolerna kan leda till att kameran inte fungerar. Om batteripolerna blir smutsiga ska
du torka av dem med en ren och torr duk före användning.
Ladda ett urladdat batteri
Om man startar och stänger av kameran medan batteriet är urladdat kan det leda till att
batterikapaciteten förkortas. Ladda det urladdade batteriet före användning.
Förvara batteriet
• Ta alltid ur batteriet från kameran eller batteriladdaren (medföljer ej) när det inte används. Små
mängder ström dras från batteriet medan det sitter i kameran även om kameran inte används.
Detta kan leda till att batteriet laddas ur och att kameran slutar fungera helt.
• Ladda upp batteriet minst en gång var sjätte månad och ladda ur det helt innan du lägger
tillbaka det till förvaring.
• Placera batteriet i en plastpåse etc. för att isolera det och förvara det på en sval plats. Förvara
batteriet på en torr plats med en omgivningstemperatur på 15 °C till 25 °C. Förvara inte batteriet
på mycket varma eller kalla platser.
Batterikapacitet
En påtaglig minskning av den tid ett fulladdat batteri förblir laddat vid bruk i rumstemperatur utgör
ett tecken på att batteriet behöver bytas ut. Köp ett nytt batteri.
Återvinna förbrukade batterier
Återvinn uppladdningsbara batterier i enlighet med lokala bestämmelser, och se till att först isolera
batteripolerna med tejp.
Teknisk information
25
Laddningsnätadaptern
• Laddningsnätadaptern EH-73P kan enbart användas med kompatibla enheter. Använd den inte
tillsammans med enheter av annan modell eller tillverkare.
• Använd inte en annan USB-kabel än UC-E21. Om du använder en annan USB-kabel än UC-E21
kan det orsaka överhettning, brand eller elektriska stötar.
• Du får inte under några omständigheter använda en nätadapter av annat märke eller modell än
laddningsnätadaptern EH-73P och använd inte en USB-nätadapter som finns i handeln eller en
batteriladdare för en mobiltelefon. Om denna försiktighetsåtgärd ignoreras kan kameran
överhettas eller skadas.
• EH-73P är kompatibel med växelströmsuttag på 100–240 V, 50/60 Hz. Använd en resenätadapter
(finns att köpa i handeln) om det behövs vid användning i andra länder. Kontakta resebyrån för
mer information om resenätadaptrar.
• Symbolerna på denna produkt representerar följande:
D AC, E DC, F Klass II-utrustning (produktens konstruktion är dubbelisolerad).
26
Teknisk information
Rengöring och förvaring
Rengöring
Använd inte sprit, thinner eller andra flyktiga ämnen.
Objektiv/
sökare
Undvik att vidröra glasdelar med fingrarna. Ta bort damm eller ludd med en
blåspensel (en liten anordning med en gummiblåsa monterad på en rörformad
pensel, där ett tryck på gummiblåsan ger en luftström genom penseln). Om du vill
ta bort fingeravtryck eller andra fläckar som inte kan avlägsnas med en blåspensel,
torkar du av objektivet med en mjuk trasa och med en spiralformad rörelse som
börjar i mitten av objektivet och går utåt mot kanterna. Om detta inte fungerar
torkar du av objektivet med en trasa som är lätt fuktad med
objektivrengöringsmedel.
Monitor
Ta bort damm eller ludd med en blåspensel. Ta bort fingeravtryck och andra fläckar
med en mjuk, torr trasa utan att trycka.
Kamerahus
Blås bort damm, smuts eller sand med en blåspensel och torka sedan försiktigt
med en mjuk, torr trasa. Torka noggrant av sand, damm och salt med en lätt fuktad
trasa om kameran har använts på en strand eller i en annan miljö där sand eller
damm förekommer. Observera att okända partiklar som råkat komma in i
kameran kan leda till skador som inte täcks av garantin.
Lagring
Ta ut batteriet om kameran inte kommer att användas under en längre tid. För att förhindra
mögel bör man ta fram kameran ur förvaringsplatsen minst en gång i månaden.
Sätt på kameran och utlös slutaren några gånger innan du lägger tillbaka kameran igen.
Förvara inte kameran på någon av följande platser:
• Platser som är dåligt ventilerade eller har högre luftfuktighet än 60 %
• Platser som är exponerade för temperaturer över 50 °C eller under –10 °C
• I närheten av utrustning som utsänder kraftiga elektromagnetiska fält, t.ex. TV- och
radioapparater
Följ försiktighetsåtgärderna i ”Batteriet” (A24) i ”Ta hand om produkten” (A23) för
förvaring av batteriet.
Teknisk information
27
Felsökning
Om kameran inte fungerar som förväntat bör du gå igenom listan över vanliga problem
nedan innan du kontaktar återförsäljaren eller en Nikon-auktoriserad servicerepresentant.
Se även referenshandboken (PDF-format) för mer information om hur du använder kameran
(Aii).
Problem
Orsak/lösning
A
Kameran är
påslagen men
svarar inte.
• Vänta tills inspelningen avslutas.
• Stäng av kameran om problemet kvarstår.
Om kameran inte stängs av, ta ut och sätt i batteriet eller
batterierna igen, eller, om du använder en nätadapter, koppla
loss nätadaptern och anslut den igen.
Notera att även om alla data som håller på att sparas förloras så
påverkas inte data som redan har sparats när strömkällan tas ur
eller koppas loss.
–
Det går inte att
starta kameran.
Batteriet är urladdat.
3, 4, 24
• Kameran stängs automatiskt av för att spara ström (automatisk
avstängningsfunktion).
• Kameran och batteriet kanske inte fungerar korrekt vid låga
temperaturer.
• Det har blivit varmt inuti kameran. Låt kameran vara avstängd tills
kamerans insida har svalnat och försök sedan starta den igen.
10
Kameran stängs
av utan
förvarning.
6
8
10
Monitorn eller
sökaren är tom.
• Kameran är avstängd.
• Batteriet är urladdat.
• Kameran stängs automatiskt av för att spara ström (automatisk
avstängningsfunktion).
• Det går inte att starta både monitorn och sökaren samtidigt. Det
kan ta tid att växla mellan monitorn och sökaren.
• Kameran är ansluten till en TV eller dator.
• Intervalltimerfotografering, fotografering med motivläge
Multiexp. Ljusare (när Stjärnspår är inställt), eller inspelning av
timelapse-film pågår, eller kameran tar bilder med
långtidsexponering med inställningen Bulb eller Time.
Kameran blir
varm.
Kameran kan bli varm när den används under en lång tid, t.ex. vid
filminspelning, eller när den används i en varm miljö; detta är inte ett
fel.
28
Teknisk information
24
–
–
–
–
–
Minneskort som kan användas
Kameran stöder SD-, SDHC- och SDXC-minneskort.
• Kameran stöder UHS-I.
• Minneskort med SD-hastighetsklass 6 eller högre rekommenderas för inspelning av filmer
(vid inspelning av 4K UHD-filmer med en bildstorlek/bildfrekvens på 2 160/30p eller
2 160/25p rekommenderas kort med UHS-hastighetsklass 3 eller snabbare). Vid
användning av ett minneskort med en lägre hastighetsklass kan filminspelningen
avbrytas oväntat.
• Om du använder en kortläsare, se till att den är kompatibel med minneskortet.
• Kontakta respektive tillverkare för ytterligare information om funktioner, användning och
begränsningar beträffande användningen.
Varumärkesinformation
• Windows är antingen ett registrerat varumärke eller ett varumärke som tillhör
Microsoft Corporation i USA och/eller andra länder.
• Ordmärke och logotyper för Bluetooth® är registrerade varumärken som ägs av
Bluetooth SIG, Inc. och all användning av sådana märken av Nikon Corporation sker
under licens.
• Apple®, App Store®, Apple logos, Mac, OS X, macOS, iPhone®, iPad®, iPod touch® och
iBooks är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör Apple Inc., i USA och
andra länder.
• Android, Google Play och Google Play-logotypen är varumärken som tillhör Google
LLC. Android-roboten är reproducerad eller modifierad från arbete skapat och delat
av Google och används under villkoren som beskrivs i Creative Commons 3.0
Attribution License.
• iOS är ett varumärke eller registrerat varumärke som tillhör Cisco Systems, Inc., i USA
och/eller andra länder och används under licens.
• Adobe, Adobe logo, Acrobat och Reader är antingen varumärken eller registrerade
varumärken som tillhör Adobe Systems Incorporated i USA och/eller andra länder.
• SDXC-, SDHC- och SD-logotyperna är varumärken som tillhör SD-3C, LLC.
• PictBridge är ett varumärke.
• HDMI-, HDMI-logotypen och High-Definition Multimedia Interface är varumärken
eller registrerade varumärken som tillhör HDMI Licensing, LLC.
Teknisk information
29
• Wi-Fi och Wi-Fi-logotypen är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör
Wi-Fi Alliance.
• Alla andra varumärkesnamn som nämns i den här handboken eller annan
dokumentation som medföljde din Nikon-produkt är varumärken eller registrerade
varumärken som tillhör respektive ägare.
Use of the Made for Apple badge means that an accessory has been designed to
connect specifically to the Apple products identified in the badge, and has been
certified by the developer to meet Apple performance standards. Apple is not
responsible for the operation of this device or its compliance with safety and
regulatory standards. Please note that the use of this accessory with an Apple
product may affect wireless performance.
AVC:s patentportföljlicens
Denna produkten är licensierad under AVC:s patentportföljlicens för personligt och
icke-kommersiellt bruk för en konsument för (i) kodning av video i enlighet med AVCstandard (”AVC-video”) och/eller (ii) avkodning av AVC-video som har kodats av en
konsument i samband med personlig och icke-kommersiell aktivitet och/eller erhållits från
en videoleverantör som har licensierats för att tillhandahålla AVC-video. Ingen licens ges
eller är underförstådd för någon annan användning. Mer information kan fås från MPEG LA,
L.L.C.
Se http://www.mpegla.com.
FreeType License (FreeType2)
Delar av denna programvara är copyright © 2012 The FreeType Project
(http://www.freetype.org). Alla rättigheter förbehålles.
MIT License (HarfBuzz)
Delar av denna programvara är copyright © 2016 The HarfBuzz Project
(http://www.freedesktop.org/wiki/Software/HarfBuzz). Alla rättigheter förbehålles.
30
Teknisk information
Teknisk information
31
Garantivillkor - Nikons europeiska servicegaranti
Bästa Nikon-kund,
Tack för att du har köpt en produkt från Nikon. Om produkten skulle behöva
garantiservice kontaktar du inköpsstället eller en medlem i vårt auktoriserade
servicenätverk i Nikon Europe B.V.:s försäljningsregion (t.ex. Europa/Ryssland/
övriga). Mer information finns under:
http://www.europe-nikon.com/support
För att undvika onödigt besvär rekommenderar vi att du läser
användarhandböckerna innan du kontaktar inköpsstället eller det auktoriserade
servicenätverket.
Nikonprodukten omfattas av en garanti mot tillverkningsfel som gäller i ett år
från det ursprungliga inköpsdatumet. Om produkten under garantitiden visar sig
defekt på grund av materialfel eller tillverkningsfel reparerar vårt auktoriserade
servicenätverk i Europe B.V.:s försäljningsregion produkten utan kostnad för delar
och arbete enligt villkoren nedan. Nikon förbehåller sig rätten att (efter eget
gottfinnande) antingen ersätta eller reparera produkten.
1. Denna garantiservice tillhandahålls endast vid uppvisande av ett ifyllt
garantikort och den ursprungliga fakturan eller inköpskvittot där datum för
inköpet, produkttyp och återförsäljarens namn anges, tillsammans med
produkten. Nikon förbehåller sig rätten att neka kostnadsfri garantiservice om
ovanstående dokument inte kan uppvisas eller om informationen i dessa är
ofullständig eller oläslig.
2. Garantin omfattar inte:
• nödvändigt underhåll och reparationer eller byten av reservdelar på grund
av normalt slitage.
• ändringar för att uppgradera produkten från dess normala syfte så som det
beskrivs i användarmanualen, utan föregående skriftligt tillstånd från Nikon.
32
Teknisk information
• transportkostnader och alla risker som kan uppstå vid transport i direkt eller
indirekt samband med utnyttjandet av garantin för produkten.
• eventuella skador som är resultatet av modifieringar eller justeringar som
har gjorts på produkten, utan föregående skriftligt medgivande från Nikon,
för att uppfylla lokala eller nationella tekniska standarder som gäller i andra
länder än dem som produkten ursprungligen har utformats och/eller
tillverkats för.
3. Garantin gäller inte vid:
• skada som orsakats av felaktig användning inklusive men inte begränsat till
underlåtenhet att använda produkten för dess normala syfte eller enligt
användarinstruktionerna om rätt användning och underhåll, och
installation eller användning av produkten som är oförenlig med de
säkerhetsstandarder som gäller i det land där produkten används.
• skada orsakad av olycka inklusive men inte begränsat till blixtnedslag,
vattenskada, brand, felaktig användning eller försummelse.
• skadegörelse på eller ändring, förvanskning eller borttagning av modelleller serienumret på produkten.
• skada som är resultatet av reparationer eller justeringar genomförda av icke
auktoriserade serviceorganisationer eller personer.
• skada i system som produkten ingår i eller används tillsammans med.
4. Denna servicegaranti påverkar inte kundens lagstadgade rättigheter enligt
gällande nationella lagar, inte heller kundens rättighet gentemot
återförsäljaren enligt upprättat försäljnings-/inköpskontrakt.
Obs!: En översikt över alla auktoriserade Nikon Service Stations finns online via
följande länk
(http://www.europe-nikon.com/service/).
Teknisk information
33
Denna handbok får inte reproduceras vare sig helt eller delvis i
någon form (förutom som korta citat i testartiklar eller
recensioner) utan skriftligt godkännande från NIKON
CORPORATION.
YP8K02(1B)
6MQA611B-02
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising