Nikon | Wireless Mobile Utility | Nikon Wireless Mobile Utility Användarhandbok(Android)

Nikon Wireless Mobile Utility Användarhandbok(Android)
Sv
Wireless Mobile Utility (Android)
Användarhandbok
Installera Wireless Mobile Utility på din smarta enhet (smartphone
eller surfplatta) för att överföra bilder från en kamera eller fotografera med fjärrstyrning.
Wireless Mobile Utility stödjer följande kameror. Se avsnittet för din
kamera för mer information om att använda Wireless Mobile Utility.
A
D750, D610, D600, D7200, D7100, D5500,
D5300, D5200, D3300, Df
0 2–31
B
D3200, COOLPIX A
0 32–60
C
Nikon 1-kameror
0 61–88
D
Andra COOLPIX-kameror *
0 89–121
* Endast tillgängligt med modeller som har inbyggd Wi-Fi eller
stöd för trådlös mobiladapter (säljs separat). För information om
COOLPIX-kameror med inbyggd Wi-Fi som stöds, besök:
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.nikon.
wu.wmau&hl=sv
1
A
D750, D610, D600, D7200, D7100, D5500,
D5300, D5200, D3300, Df
Detta avsnitt beskriver de alternativ som är tillgängliga när Wireless
Mobile Utility används för att ansluta till kamerorna D750, D610,
D600, D7200, D7100, D5500, D5300, D5200, D3300 och Df.
Funktioner
Använd Wireless Mobile Utility för att:
Ta bilder med fjärrstyrning (0 11): Tryck på slutarikonen i Wireless Mobile Utility för att
ta bilder och överföra dem till den smarta
enheten.
Överföra bilder när de tas (0 14): Ta bilder med
kameran och spara dem på den smarta
enheten.
Visa bilder (0 16): Visa bilderna som sparats på den smarta enheten eller
kamerans minneskort.
Överför bilder (0 20): Överför existerande bilder från kamerans minneskort.
Dela bilder (0 23): Dela bilder via e-post eller överför bilder till webbplatser för bilddelning.
För information om att upprätta en anslutning, se sida 4.
A
2
Anmärkningar
• Ingen del av denna handbok får reproduceras, överföras, transkriberas, lagras i ett lagringssystem eller översättas till något språk i
någon form utan föregående skriftligt tillstånd från Nikon.
• Nikon förbehåller sig rätten att ändra specifikationerna för den hårdvara och programvara som beskrivs i denna handbok, när som helst
och utan föregående meddelande. Nikon är inte ansvarigt för skador
som kan uppstå på grund av fel som kan finnas i denna handbok.
D Använda denna applikation för första gången
Du måste godkänna villkoren i licensavtalet för slutanvändare (EULA)
innan du ansluter. Se till att tillåta tillgång till platsdata och lagring om
du uppmanas att göra det.
D Wi-Fi-säkerhet
Lösenordsskydd och andra säkerhetsfunktioner för Wi-Fi aktiveras inte
automatiskt för manuella Wi-Fi-anslutningar som upprättas genom
att välja kamerans SSID (0 6). Se till att aktivera Wi-Fi-säkerhet på den
smarta enheten efter att ha anslutit för första gången.
A
3
Installera appen
1
Lokalisera appen på Google Play.
Anslut till Google Play på den smarta enheten och sök efter
“Wireless Mobile Utility”.
2
Installera appen.
Installera Wireless Mobile Utility.
Upprätta en trådlös anslutning
Proceduren varierar beroende på typen av kamera.
Kameror med inbyggt trådlöst nätverk
Se kamerans handbok.
NFC-enheter
Om både kameran och den smarta enheten stödjer NFC kan en anslutning upprättas genom att bara föra den smarta enheten mot
kameran.
1
Aktivera NFC på den smarta enheten.
Se dokumentationen som medföljde enheten för mer information.
2
För NFC-antennen på den smarta enheten mot g (N-Mark) på
kameran.
Wireless Mobile Utility startas och upprättar en anslutning till
kameran; anslutningsstatusen visas på kamerans monitor. Se
sidorna 11 och 16 för information om att ta och visa bilder när en
anslutning har upprättats.
A NFC-antenner
Se dokumentationen för kameran och den smarta enheten för information om placeringen av NFC-antennerna.
A
4
Kameror utan inbyggt trådlöst nätverk eller NF
1
Anslut den trådlösa mobiladaptern.
Montera den trådlösa mobiladaptern på kameran, och slå på kameran. Se handboken som följer med den trådlösa mobiladaptern för mer information.
2
Gör den smarta enheten redo.
Välj Wi-Fi settings (Wi-Fi-inställningar) > WPS button connection
(WPS-knappsanslutning). Den smarta enheten väntar på en signal från kameran.
3
Tryck på WPS-knappen.
Tryck på WPS-knappen på den trådlösa mobiladaptern i ungefär
5 sek. tills lysdioden blinkar rött och grönt.
4
Starta Wireless Mobile Utility.
När en anslutning är upprättad lyser lysdioden på den trådlösa
mobiladaptern grönt, och huvuddialogrutan för Wireless Mobile Utility visas på den smarta enheten. För information om att
ta bilder, se sida 11. För information om att visa bilder, se sida 16.
A
5
A NFC
NFC (Near Field Communication) är en internationell standard för trådlös kommunikationsteknologi på korta avstånd.
A WPS
WPS (Wi-Fi Protected Setup) är en standard som är avsedd att göra det
enkelt att upprätta ett säkert trådlöst nätverk. För information om stegen som ska tas och hur länge den smarta enheten väntar på en anslutning, se dokumentationen som följer med den smarta enheten.
A Manuella Wi-Fi-anslutningar
1
2
3
Visa Wi-Fi-inställningarna för den smarta enheten.
Välj lämpligt SSID (standard SSID börjar med “Nikon”). Om du använder en trådlös mobiladapter lyser lysdioden grönt när en anslutning
är upprättad.
Aktivera Wi-Fi-säkerhet (0 7).
A Anslutningsstatus
Anslutningsstatusen visas med en ikon på hemma-displayen:
•
: Anslutning upprättad.
•
: Ingen anslutning. Tryck på ikonen för att öppna menyn Wi-Fi settings (Wi-Fi-inställningar)
på den smarta enheten och kontrollera Wi-Fiinställningarna.
D Den trådlösa mobiladaptern
Kamerans exponeringsmätare stängs inte av medan adaptern är isatt;
håll koll på kamerans batterinivå så att kameran inte stängs av oväntat.
Dessutom kan vissa av kamerans menyalternativ vara gråa och otillgängliga, och kameran kan inte användas för uppspelning eller livevisning. Filminspelning kan inte användas.
A
6
Wi-Fi-säkerhet
Lösenordsskydd och andra säkerhetsfunktioner för Wi-Fi aktiveras
inte automatiskt för manuella Wi-Fi-anslutningar som upprättas genom att välja kamerans SSID (0 6). Säkerhet kan aktiveras genom
att öppna inställningsmenyn i Wireless Mobile Utility (0 29) och följa
stegen nedan.
1
Tryck på Inställningar för trådlös mobiladapter.
2
Tryck på Autentisering/kryptering.
A
7
3
Välj WPA2-PSK-AES.
Välj WPA2-PSK-AES och tryck på OK.
4
Tryck på Lösenord.
5
Ange ett lösenord.
Ange ett lösenord och tryck på SPARA (0 30). Lösenord kan vara
från 8 till 63 tecken långa.
A
8
6
Aktivera trådlös säkerhet.
Tryck på
. En bekräftelsedialogruta visas; tryck på OK.
A Visa inställningar för trådlös säkerhet
För att visa det aktuella lösenordet och inställningar för autentisering/
kryptering, tryck på Aktuella inställningar i inställningsmenyn för den
trådlösa mobiladaptern.
A
9
D Säkerhet
Även om en av fördelarna med en trådlös-aktiverad enhet är att andra
fritt kan ansluta för trådlöst utbyte av data var som helst inom dess räckvidd kan följande inträffa om säkerheten inte är aktiverad:
• Datastöld: Utomstående kan snappa upp trådlösa överföringar för att
stjäla användar-ID, lösenord och annan personlig information.
• Obehörig åtkomst: Obehöriga användare kan få tillgång till nätverket och ändra data eller utföra andra skadliga handlingar. Notera att
på grund av trådlösa nätverks konstruktion kan specialiserade attacker
möjliggöra obehörig åtkomst även när säkerheten är aktiverad.
A
10
Ta bilder
Ta bilder med fjärrstyrning från den smarta enheten, eller ta bilder
med kameran och spara dem på den smarta enheten.
Fotografering med fjärrstyrning
Följ stegen nedan för att ta bilder från den smarta enheten.
1
Tryck på Ta bilder.
Kamerans sökare stängs av och den smarta enheten visar vyn
genom kameraobjektivet. Om du uppmanas att tillåta åtkomst
till lagring, gör du det från enhetens inställningsapp.
2
Fokusera.
I smalt och brett AF-områdesläge, klicka på motiv i displayen för
att fokusera (om motivföljande AF har valts fokuserar kameran
med brett AF-område).
A
11
3
Tryck på slutarikonen.
Slutaren utlöses när du tar bort fingret från
ikonen; bilden sparas först på kamerans
minneskort och överförs sedan till den
smarta enheten. Den smarta enheten behöver inte riktas mot kameran.
D Fotografering med fjärrstyrning
Fotografering med fjärrstyrning avslutas automatiskt när batterinivån i
kameran eller den smarta enheten blir låg. Notera att om fotografering
med fjärrstyrning används under en längre tid så kan kamerans interna
temperatur öka; om nödvändigt avslutas fotografering med fjärrstyrning automatiskt för att minimera skadorna på kamerans kretsar.
Den smarta enheten kan inte användas för att justera kamerainställningar; använd kamerans reglage för att justera inställningarna innan
du startar steg 1. Oavsett vilket utlösarläge som valts med kameran
tas endast en bild varje gång du trycker på avtryckarikonen. Notera
att displayen kanske inte uppdateras jämnt beroende på enheten och
nätverksförhållandena, och att panoramabilder inte kan tas med funktionen enkelt panorama för D3300.
Slutartiden “Time” (Tid) är tillgänglig i läge M. Välj slutartiden A på
kameran, välj läget fotografering med fjärrstyrning på den smarta enheten och tryck sedan på slutarikonen för att öppna slutaren. Fotograferingen avslutas när ikonen trycks in igen. Notera att den smarta enheten
inte visar vyn genom kamerans objektiv med slutartiden ”Bulb”, och att
den smarta enheten inte kan användas i fotograferingsläge när ”Time”
(Tid) har valts.
A
12
A Fjärrstyrningsfotograferingsdisplayen
Val av läge: Tryck på för att välja fotograferingsläge (sida 14).
Ikon för självutlösare: Visas när självutlösaren
är på.
Kamerainställningar: Slutartid, bländare, etc.
Visas inte när enheten är i liggande orientering.
Miniatyrbildsområde: Överförda bilder.
Inställningar: Du kan komma åt följande
fotograferingsrelaterade alternativ genom
att hålla in knappen “tillbaka” på den
smarta enheten:
• Livevisning: Slå på och av livevisningsdisplayen.
• Auto-överföring av fjärrstyrd fotografering: Välj om bilder ska överföras till
den smarta enheten efter fotografering
(endast läget fotografering med fjärrstyrning).
• Självutlösare: Om På väljs utlöses kamerans slutare 2 sek. efter att du trycker på
slutarikonen. Självutlösaren stängs av
automatiskt när slutaren utlösts.
A
13
Överföra bilder när de tas
Ta bilder med kameran och spara dem på den smarta enheten.
1
Tryck på Ta bilder.
Om du uppmanas att tillåta åtkomst till lagring, gör du det från
enhetens inställningsapp.
2
Tryck på .
Dialogrutan som ses nedan till höger visas (sida 15).
A
14
3
Ta bilder.
Komponera bilder i kamerans sökare och fotografera. Bilder
överförs till den smarta enheten efter att de sparats på kamerans minneskort.
A Fotograferingsdisplayen
Fotograferingsdisplayen visas nedan.
Val av läge: Tryck på för att välja läget fotografering med fjärrstyrning (sida 11).
Miniatyrbildsområde: Överförda bilder.
A
15
Visa bilder
Tryck på Visa bilder för att visa de bilder som är sparade på den
smarta enheten. Du kan också visa bilderna på kamerans minneskort
och överföra valda bilder till den smarta enheten.
Visa bilder
Visa bilderna på kamerans minneskort eller på den smarta enheten.
1
Tryck på Visa bilder.
Om du uppmanas att tillåta åtkomst till lagring, gör du det från
enhetens inställningsapp.
Om kameran har ett alternativ som kan
användas för att välja bilder för överföring
visas en bekräftelse om någon bild är vald
för tillfället. Tryck på AVBRYT för att visa
bilder.
A
16
2
Välj en enhet.
Tryck på Bilder på kamera för att visa bilderna på kamerans
minneskort, Bilder på smart enhet för att visa bilderna som är
sparade på den smarta enheten. Bilderna visas som små “miniatyrbilder” (i vissa fall kan en mapplista visas; tryck på en mapp
för att visa de bilder som den innehåller).
3
Visa bilder.
Tryck på en miniatyrbild för att visa bilden i helskärmsläge. Du kan sedan dra åt
vänster eller höger för att visa ytterligare
bilder.
A
17
A Helskärmsdisplyen
Helskärmsdisplayen visas nedan.
Tryck på bilden för att
visa eller dölja ikoner
Återgå till fotograferingsläge (endast tillgängligt om displayen
öppnades genom att
trycka på en miniatyrbild i fotograferingsinformation)
Zooma in eller ut
D Filmer
Filmer kan inte visas med Wireless Mobile Utility, men filmer kan spelas
upp genom att trycka på filmen eller uppspelningsikonen i miniatyrbildslistan för att visa en lista med filmappar, och välja en app från listan.
A
18
A Mappar
Överförda bilder sparas i mappar vars namn består av ”C” (för nya fotografier överförda under fotografering) eller ”D” (för existerande bilder
som överförts under bildvisning) följt av datumet, ett understreck, och
ett 3-siffrigt mappnummer. En ny mapp skapas varje gång du startar
Wireless Mobile Utility och antingen tar nya bilder eller överför existerande bilder. För att visa bilder i andra mappar, tryck på mappikonen
längst upp på displayen och tryck på en mapp för att visa dess innehåll.
På den smarta enheten är sökvägen till mappar skapade för nya bilder
överförda under fotografering “/sdcard/Nikon_WU/Capture”, och sökvägen till de skapade för existerande bilder överförda under bildvisning är
“/sdcard/Nikon_WU/Card”.
A
19
Överföra existerande bilder
Överför bilder från kamerans minneskort.
1
Tryck på Visa bilder.
Om du uppmanas att tillåta åtkomst till lagring, gör du det från
enhetens inställningsapp.
Om kameran har ett alternativ som kan
användas för att välja bilder för överföring
visas en bekräftelse om någon bild är vald
för tillfället. Tryck på OK för att starta överföringen.
2
A
Tryck på Bilder på kamera.
Tryck på Bilder på kamera för att visa bilderna i kameran.
20
3
Välj bilder som ska överföras.
Tryck på en miniatyrbild för att visa bilden
i helskärmsläge. Du kan sedan dra åt vänster eller höger för att visa önskad bild och
trycka på kryssmarkeringen för att välja eller välja bort. Tryck på ”tillbaka”-knappen
på den smarta enheten för att återgå till
miniatyrbildslistan.
Alternativt kan du välja flera bilder genom
att trycka på och hålla ned en miniatyrbild
tills kryssrutor visas i det övre högra hörnet
av varje bild och sedan trycka på miniatyrbilderna för att välja eller välja bort. Du kan
också trycka på Markera alla i den smarta
enhetens meny för att välja alla bilder eller
Avmarkera alla för att välja bort alla bilder.
A Mappar
Välj alla bilder i en mapp genom att trycka på mappikonen längst upp
på displayen och sedan trycka på och hålla ned mappen i mapplistan.
A
21
4
Tryck på Överför.
Om endast en bild är vald uppmanas du att välja
storleken som bilden ska kopieras till den
smarta enheten med.
Om flera bilder är valda visas en bekräftelsedialogruta; tryck på ÖVERFÖR för att överföra bilderna med den storlek som valts för
Bildstorlek i menyn Inställningar (sida 30).
A Bildstorlek
Oavsett vilken storlek som valts kan bilderna ibland överföras med den
ursprungliga storleken.
A Positionsdata
Alternativen som ses till höger visas om
Inställningar > Lägg till positionsdata >
Bilder på kamera är aktiverat (sida 29).
D Avbrutna anslutningar
Om den trådlösa anslutningen förloras medan en bild överförs sparas
inte bilden på den smarta enheten (anslutningen kan t.ex. avbrytas om
kameran stängs av under överföringen). Bilder som överfördes innan
anslutningen avbröts påverkas inte.
A
22
Dela bilder
Anslut till internet innan du delar bilder via appar från andra tillverkare eller sociala nätverkssidor eller andra tjänster. Om du är ansluten till kameran via Wi-Fi, avsluta anslutningen och anslut till ett nätverk med internetuppkoppling.
zzDela en bild i taget
1
Visa den smarta enhetens meny.
Visa en bild i helskärmsläge och håll in
knappen “tillbaka” på den smarta enheten
för att visa menyalternativ.
2
Tryck på Dela.
Tryck på Dela och välj från en lista med
appar och funktioner för bilddelning (det
exakta innehållet i listan varierar från en
enhet till en annan).
A
23
zzDela flera bilder
1
Visa kryssrutor.
I miniatyrbildslistan, tryck på och håll ned
någon av de bilder du vill dela tills en kryssmarkering visas i övre högra hörnet och
kryssrutor visas på de övriga bilderna.
2
Välj bilder.
Tryck på miniatyrbilderna för att välja eller
välja bort. Du kan också trycka på Markera
alla i den smarta enhetens meny för att
välja alla bilder eller Avmarkera alla för att
välja bort alla bilder.
3
Tryck på Dela.
Tryck på Dela och välj från en lista med
appar och funktioner för bilddelning (det
exakta innehållet i listan varierar från en
enhet till en annan).
A
24
A Dela mappar
Dela alla bilder i en mapp genom att trycka på
mappikonen längst upp på displayen för att visa
mappar, och sedan trycka på och hålla ned en
mapp för att välja alla bilder den innehåller. Valda
bilder indikeras med kryssmarkeringar och kan
delas genom att trycka på Dela enligt beskrivningen i steg 3.
A
25
Radera bilder
Överförda bilder kan raderas från den smarta enheten en i taget eller i grupper. Wireless Mobile Utility kan inte användas för att radera
bilder från kamerans minneskort.
zzRadera en bild i taget
1
Visa den smarta enhetens meny.
Visa en bild i helskärmsläge och håll in
knappen “tillbaka” på den smarta enheten
för att visa menyalternativ.
2
Tryck på Radera.
Tryck på Radera.
En bekräftelsedialogruta visas; tryck på JA.
A
26
zzRadera flera bilder
1
Visa kryssrutor.
I miniatyrbildslistan, tryck på och håll ned
någon av de bilder du vill radera tills en
kryssmarkering visas i övre högra hörnet
och kryssrutor visas på de övriga bilderna.
2
Välj bilder.
Tryck på miniatyrbilderna för att välja eller
välja bort. Du kan också trycka på Markera
alla i den smarta enhetens meny för att
välja alla bilder eller Avmarkera alla för att
välja bort alla bilder.
3
Tryck på Radera.
En bekräftelsedialogruta visas; tryck på JA.
A
27
A Radera mappar
Radera alla bilder i en mapp genom att trycka
på mappikonen längst upp på displayen för att
visa mappar, och sedan trycka på och hålla ned
en mapp för att välja alla bilder den innehåller.
Valda bilder indikeras med kryssmarkeringar och
kan raderas genom att trycka på Radera enligt
beskrivningen i steg 3.
A
28
Alternativ för Wireless Mobile Utility
För att komma åt de alternativ som listas nedan,
antingen:
• Håll in knappen “tillbaka” på den smarta enheten och välj Inställningar från menyn som
visas, eller
• Tryck på c-ikonen i övre högra hörnet på
skärmen.
Inställningar
Alternativ
Beskrivning
Synkronisera
klocka
Välj om kameraklockan ska synkroniseras med den smarta
enheten.
Batterialternativ
Fotografering med fjärrstyrning avslutas automatiskt när
kamerans eller den smarta enhetens batteri når den valda
nivån.
Miniatyrbilder
Välj storleken på miniatyrbilderna i bildvisningsdisplayen.
Välj om platsdata för den smarta enheten ska bäddas in i
bilder som inte redan innehåller platsdata från kameran.
Om du uppmanas att tillåta åtkomst till platsdata, gör det
från enhetens inställningsapp.
Lägg till
positionsdata
Notera att enheter som inte är utrustade med GPS eller liknande platsdatafunktioner kanske inte kan ge korrekt position.
A
29
Alternativ
Beskrivning
Bildstorlek
När flera bilder överförs, välj Rekommenderad storlek eller
VGA för att kopiera bilder med storlekar som ungefär motsvarar 1920 × 1080 respektive 640 × 480.
Auto-start för app
Om På har valts, startar Wireless Mobile Utility automatiskt
när den smarta enheten upptäcker en signal från kameran.
Inställningar
för trådlös
mobiladapter
Justera nätverksinställningarna för den trådlösa mobiladaptern. Notera att alternativen Automatisk avstängning
och Avancerade inställningar > WPS PIN-kod/WPS-läge inte är
tillgängliga med kameror som har inbyggt Wi-Fi.
SSID
Välj ett SSID för den trådlösa mobiladaptern. Den smarta
enheten visar SSID när du ansluter till nätverket manuellt.
Autentisering/
kryptering
Välj den autentiseringsmetod som används för anslutningen till nätverket.
Lösenord
Ange ett lösenord. Lösenordstypen väljs med Avancerade
inställningar > Ange lösenord: välj ASCII för ett alfanumeriskt
lösenord med 8 till 63 tecken, HEX för ett hexadecimalt lösenord med 64 tecken.
Kanal
Välj den trådlösa kanal som används av nätverket.
Automatisk
avstängning
Välj fördröjningen innan den trådlösa mobiladaptern går
in i viloläge om det inte finns någon trådlös anslutning.
Avancerade
inställningar
• WPS PIN-kod: Ställ in den trådlösa mobiladapterns WPS
PIN.
• WPS-läge: Välj adapterns WPS-läge.
• Ange lösenord: Välj lösenordstypen.
• Subnätmask: Ange en subnätmask.
• DHCP-server IP-adress: Ställ in den trådlösa mobiladapterns IP-adress.
• DHCP-klient IP-adress: Ange den smarta enhetens IPadress.
A
30
Alternativ
Beskrivning
Aktuella
inställningar
Visa de aktuella inställningarna för den trådlösa mobiladaptern.
Formatera
inställningar
Tryck på JA för att återställa standardinställningarna.
Språk / Language
Välj språk för användargränssnittet i Wireless Mobile Utility.
Info
Alternativ
Beskrivning
Kamera
Namnet på den kamera som är ansluten.
Trådlös mobiladapter
Visa information om den trådlösa anslutningen. Serienumret och firmwareversionen visas endast om
kameran är ansluten via den trådlösa mobiladaptern.
Länkhastighet
Visa överföringshastigheten.
Serienummer
Visa produktens serienummer.
Firmware-version
Visa den aktuella firmwareversionen.
Välj Om för att visa versionsinformation om Wireless
Mobile Utility, Sök efter uppdateringar för att ansluta
till tjänsten Google Play och söka efter uppdateringar,
eller Licensvillkor för att visa användningsvillkoren för
denna applikation.
App
Avsluta
Avsluta Wireless Mobile Utility.
A
31
B
D3200, COOLPIX A
Detta avsnitt beskriver de alternativ som är tillgängliga när Wireless
Mobile Utility och en trådlös mobiladapter (säljs separat) används för
att ansluta till D3200- och COOLPIX A-kameror.
Funktioner
Använd Wireless Mobile Utility för att:
Ta bilder med fjärrstyrning (0 40): Tryck på slutarikonen i Wireless Mobile Utility för att
ta bilder och överföra dem till den smarta
enheten.
Överföra bilder när de tas (0 43): Ta bilder med
kameran och spara dem på den smarta
enheten.
Visa bilder (0 45): Visa bilderna som sparats på den smarta enheten eller
kamerans minneskort.
Överför bilder (0 49): Överför existerande bilder från kamerans minneskort.
Dela bilder (0 52): Dela bilder via e-post eller överför bilder till webbplatser för bilddelning.
För information om att sätta i adaptern, se sida 34.
B
32
Anmärkningar
• Ingen del av denna handbok får reproduceras, överföras, transkriberas, lagras i ett lagringssystem eller översättas till något språk i
någon form utan föregående skriftligt tillstånd från Nikon.
• Nikon förbehåller sig rätten att ändra specifikationerna för den hårdvara och programvara som beskrivs i denna handbok, när som helst
och utan föregående meddelande. Nikon är inte ansvarigt för skador
som kan uppstå på grund av fel som kan finnas i denna handbok.
D Använda denna applikation för första gången
Du måste godkänna villkoren i licensavtalet för slutanvändare (EULA)
innan du ansluter. Se till att tillåta tillgång till platsdata och lagring om
du uppmanas att göra det.
D Wi-Fi-säkerhet
Lösenordsskydd och andra säkerhetsfunktioner för Wi-Fi aktiveras inte
automatiskt för manuella Wi-Fi-anslutningar som upprättas genom
att välja kamerans SSID (0 35). Se till att aktivera Wi-Fi-säkerhet på den
smarta enheten efter att ha anslutit för första gången.
B
33
Installera appen
1
Lokalisera appen på Google Play.
Anslut till Google Play på den smarta enheten och sök efter
“Wireless Mobile Utility”.
2
Installera appen.
Installera Wireless Mobile Utility.
Upprätta en trådlös anslutning
1
Anslut den trådlösa mobiladaptern.
Montera den trådlösa mobiladaptern på kameran, och slå på kameran. Se handboken som följer med den trådlösa mobiladaptern för mer information.
2
Gör den smarta enheten redo.
Välj Wi-Fi settings (Wi-Fi-inställningar) > WPS button connection
(WPS-knappsanslutning). Den smarta enheten väntar på en signal från kameran.
3
Tryck på WPS-knappen.
Tryck på WPS-knappen på den trådlösa mobiladaptern i ungefär
5 sek. tills lysdioden blinkar rött och grönt.
4
Starta Wireless Mobile Utility.
När en anslutning är upprättad lyser lysdioden på den trådlösa
mobiladaptern grönt, och huvuddialogrutan för Wireless Mobile Utility visas på den smarta enheten. För information om att
ta bilder, se sida 40. För information om att visa bilder, se sida 45.
B
34
A WPS
WPS (Wi-Fi Protected Setup) är en standard som är avsedd att göra det
enkelt att upprätta ett säkert trådlöst nätverk. För information om stegen som ska tas och hur länge den smarta enheten väntar på en anslutning, se dokumentationen som följer med den smarta enheten.
A Manuella Wi-Fi-anslutningar
1
2
3
Visa Wi-Fi-inställningarna för den smarta enheten.
Välj lämpligt SSID (standard SSID börjar med “Nikon”). Lysdioden lyser
grönt när en anslutning är upprättad.
Aktivera Wi-Fi-säkerhet (0 36).
A Anslutningsstatus
Anslutningsstatusen visas med en ikon på hemma-displayen:
•
: Anslutning upprättad.
•
: Ingen anslutning. Tryck på ikonen för att öppna menyn Wi-Fi settings (Wi-Fi-inställningar)
på den smarta enheten och kontrollera Wi-Fiinställningarna.
D Den trådlösa mobiladaptern
Kamerans exponeringsmätare stängs inte av medan adaptern är isatt;
håll koll på kamerans batterinivå så att kameran inte stängs av oväntat.
Dessutom kan vissa av kamerans menyalternativ vara gråa och otillgängliga, och kameran kan inte användas för uppspelning eller livevisning. Filminspelning kan inte användas.
B
35
Wi-Fi-säkerhet
Lösenordsskydd och andra säkerhetsfunktioner för Wi-Fi aktiveras
inte automatiskt för manuella Wi-Fi-anslutningar som upprättas genom att välja kamerans SSID (0 35). Säkerhet kan aktiveras genom
att öppna inställningsmenyn i Wireless Mobile Utility (0 58) och följa
stegen nedan.
1
Tryck på Inställningar för trådlös mobiladapter.
2
Tryck på Autentisering/kryptering.
B
36
3
Välj WPA2-PSK-AES.
Välj WPA2-PSK-AES och tryck på OK.
4
Tryck på Lösenord.
5
Ange ett lösenord.
Ange ett lösenord och tryck på SPARA (0 59). Lösenord kan vara
från 8 till 63 tecken långa.
B
37
6
Aktivera trådlös säkerhet.
Tryck på
. En bekräftelsedialogruta visas; tryck på OK.
A Visa inställningar för trådlös säkerhet
För att visa det aktuella lösenordet och inställningar för autentisering/
kryptering, tryck på Aktuella inställningar i inställningsmenyn för den
trådlösa mobiladaptern.
B
38
D Säkerhet
Även om en av fördelarna med en trådlös-aktiverad enhet är att andra
fritt kan ansluta för trådlöst utbyte av data var som helst inom dess räckvidd kan följande inträffa om säkerheten inte är aktiverad:
• Datastöld: Utomstående kan snappa upp trådlösa överföringar för att
stjäla användar-ID, lösenord och annan personlig information.
• Obehörig åtkomst: Obehöriga användare kan få tillgång till nätverket och ändra data eller utföra andra skadliga handlingar. Notera att
på grund av trådlösa nätverks konstruktion kan specialiserade attacker
möjliggöra obehörig åtkomst även när säkerheten är aktiverad.
B
39
Ta bilder
Ta bilder med fjärrstyrning från den smarta enheten, eller ta bilder
med kameran och spara dem på den smarta enheten.
Fotografering med fjärrstyrning
Följ stegen nedan för att ta bilder från den smarta enheten.
1
Tryck på Ta bilder.
Kamerans sökare stängs av och den smarta enheten visar vyn
genom kameraobjektivet. Om du uppmanas att tillåta åtkomst
till lagring, gör du det från enhetens inställningsapp.
2
Tryck på slutarikonen.
Tryck på slutarikonen. Om kameran kan
fokusera utlöses slutaren när du tar bort
fingret från ikonen; bilden sparas först på
kamerans minneskort och överförs sedan
till den smarta enheten. Den smarta enheten behöver inte riktas mot den trådlösa
mobiladaptern.
B
40
D Fotografering med fjärrstyrning
Fotografering med fjärrstyrning avslutas automatiskt när batterinivån i
kameran eller den smarta enheten blir låg. Notera att om fotografering
med fjärrstyrning används under en längre tid så kan kamerans interna
temperatur öka; om nödvändigt avslutas fotografering med fjärrstyrning automatiskt för att minimera skadorna på kamerans kretsar.
Den smarta enheten kan inte användas för att justera kamerans inställningar; använd kamerakontrollerna för att justera inställningarna innan
steg 1 startas. Oavsett vilket utlösarläge som valts med kameran kommer endast en bild att tas varje gång slutarikonen trycks in. Notera att
displayen kanske inte uppdateras jämnt beroende på enheten och nätverksförhållandena.
I normalt och brett AF-områdesläge fokuserar kameran på motivet i
fokusområdet som valts med kameran; om motivföljande AF väljs fokuserar kameran med brett AF-område.
B
41
A Fjärrstyrningsfotograferingsdisplayen
Val av läge (endast D3200): Tryck på för att
välja fotograferingsläge (sida 43).
Ikon för självutlösare: Visas när självutlösaren
är på.
Kamerainställningar: Slutartid, bländare, etc.
Visas inte när enheten är i liggande orientering.
Miniatyrbildsområde: Överförda bilder.
Inställningar: Du kan komma åt följande
fotograferingsrelaterade alternativ genom
att hålla in knappen “tillbaka” på den
smarta enheten:
• Auto-överföring av fjärrstyrd fotografering: Välj om bilder ska överföras till
den smarta enheten efter fotografering
(endast läget fotografering med fjärrstyrning).
• Självutlösare: Om På väljs utlöses kamerans slutare 2 sek. efter att du trycker på
slutarikonen. Självutlösaren stängs av
automatiskt när slutaren utlösts.
B
42
Överföra bilder när de tas (endast D3200)
Ta bilder med kameran och spara dem på den smarta enheten.
1
Tryck på Ta bilder.
Om du uppmanas att tillåta åtkomst till lagring, gör du det från
enhetens inställningsapp.
2
Tryck på .
Dialogrutan som ses nedan till höger visas (sida 44).
B
43
3
Ta bilder.
Komponera bilder i kamerans sökare och fotografera. Bilder
överförs till den smarta enheten efter att de sparats på kamerans minneskort.
A Fotograferingsdisplayen
Fotograferingsdisplayen visas nedan.
Val av läge: Tryck på för att välja läget fotografering med fjärrstyrning (sida 40).
Miniatyrbildsområde: Överförda bilder.
B
44
Visa bilder
Tryck på Visa bilder för att visa de bilder som är sparade på den
smarta enheten. Du kan också visa bilderna på kamerans minneskort
och överföra valda bilder till den smarta enheten.
Visa bilder
Visa bilderna på kamerans minneskort eller på den smarta enheten.
1
B
Tryck på Visa bilder.
Om du uppmanas att tillåta åtkomst till lagring, gör du det från
enhetens inställningsapp.
45
2
Välj en enhet.
Tryck på Bilder på kamera för att visa bilderna på kamerans
minneskort, Bilder på smart enhet för att visa bilderna som är
sparade på den smarta enheten. Bilderna visas som små “miniatyrbilder” (i vissa fall kan en mapplista visas; tryck på en mapp
för att visa de bilder som den innehåller).
3
Visa bilder.
Tryck på en miniatyrbild för att visa bilden i helskärmsläge. Du kan sedan dra åt
vänster eller höger för att visa ytterligare
bilder.
B
46
A Helskärmsdisplyen
Helskärmsdisplayen visas nedan.
Tryck på bilden för att
visa eller dölja ikoner
Återgå till fotograferingsläge (endast tillgängligt om displayen
öppnades genom att
trycka på en miniatyrbild i fotograferingsinformation)
Zooma in eller ut
D Filmer
Filmer kan inte visas med Wireless Mobile Utility, men filmer kan spelas
upp genom att trycka på filmen eller uppspelningsikonen i miniatyrbildslistan för att visa en lista med filmappar, och välja en app från listan.
B
47
A Mappar
Överförda bilder sparas i mappar vars namn består av ”C” (för nya fotografier överförda under fotografering) eller ”D” (för existerande bilder
som överförts under bildvisning) följt av datumet, ett understreck, och
ett 3-siffrigt mappnummer. En ny mapp skapas varje gång du startar
Wireless Mobile Utility och antingen tar nya bilder eller överför existerande bilder. För att visa bilder i andra mappar, tryck på mappikonen
längst upp på displayen och tryck på en mapp för att visa dess innehåll.
På den smarta enheten är sökvägen till mappar skapade för nya bilder
överförda under fotografering “/sdcard/Nikon_WU/Capture”, och sökvägen till de skapade för existerande bilder överförda under bildvisning är
“/sdcard/Nikon_WU/Card”.
B
48
Överföra existerande bilder
Överför bilder från kamerans minneskort.
1
Tryck på Visa bilder.
Om du uppmanas att tillåta åtkomst till lagring, gör du det från
enhetens inställningsapp.
2
Tryck på Bilder på kamera.
Tryck på Bilder på kamera för att visa bilderna i kameran.
B
49
3
Välj bilder som ska överföras.
Tryck på en miniatyrbild för att visa bilden
i helskärmsläge. Du kan sedan dra åt vänster eller höger för att visa önskad bild och
trycka på kryssmarkeringen för att välja eller välja bort. Tryck på ”tillbaka”-knappen
på den smarta enheten för att återgå till
miniatyrbildslistan.
Alternativt kan du välja flera bilder genom
att trycka på och hålla ned en miniatyrbild
tills kryssrutor visas i det övre högra hörnet
av varje bild och sedan trycka på miniatyrbilderna för att välja eller välja bort. Du kan
också trycka på Markera alla i den smarta
enhetens meny för att välja alla bilder eller
Avmarkera alla för att välja bort alla bilder.
A Mappar
Välj alla bilder i en mapp genom att trycka på mappikonen längst upp
på displayen och sedan trycka på och hålla ned mappen i mapplistan.
B
50
4
Tryck på Överför.
Om endast en bild är vald uppmanas du att välja
storleken som bilden ska kopieras till den
smarta enheten med.
Om flera bilder är valda visas en bekräftelsedialogruta; tryck på ÖVERFÖR för att överföra bilderna med den storlek som valts för
Bildstorlek i menyn Inställningar (sida 59).
A Bildstorlek
Oavsett vilken storlek som valts kan bilderna ibland överföras med den
ursprungliga storleken.
A Positionsdata
Alternativen som ses till höger visas om
Inställningar > Lägg till positionsdata >
Bilder på kamera är aktiverat (sida 58).
D Avbrutna anslutningar
Om den trådlösa anslutningen förloras medan en bild överförs sparas
inte bilden på den smarta enheten (anslutningen kan t.ex. avbrytas om
kameran stängs av under överföringen). Bilder som överfördes innan
anslutningen avbröts påverkas inte.
B
51
Dela bilder
Anslut till internet innan du delar bilder via appar från andra tillverkare eller sociala nätverkssidor eller andra tjänster. Om du är ansluten till kameran via Wi-Fi, avsluta anslutningen och anslut till ett nätverk med internetuppkoppling.
zzDela en bild i taget
1
Visa den smarta enhetens meny.
Visa en bild i helskärmsläge och håll in
knappen “tillbaka” på den smarta enheten
för att visa menyalternativ.
2
Tryck på Dela.
Tryck på Dela och välj från en lista med
appar och funktioner för bilddelning (det
exakta innehållet i listan varierar från en
enhet till en annan).
B
52
zzDela flera bilder
1
Visa kryssrutor.
I miniatyrbildslistan, tryck på och håll ned
någon av de bilder du vill dela tills en kryssmarkering visas i övre högra hörnet och
kryssrutor visas på de övriga bilderna.
2
Välj bilder.
Tryck på miniatyrbilderna för att välja eller
välja bort. Du kan också trycka på Markera
alla i den smarta enhetens meny för att
välja alla bilder eller Avmarkera alla för att
välja bort alla bilder.
3
Tryck på Dela.
Tryck på Dela och välj från en lista med
appar och funktioner för bilddelning (det
exakta innehållet i listan varierar från en
enhet till en annan).
B
53
A Dela mappar
Dela alla bilder i en mapp genom att trycka på
mappikonen längst upp på displayen för att visa
mappar, och sedan trycka på och hålla ned en
mapp för att välja alla bilder den innehåller. Valda
bilder indikeras med kryssmarkeringar och kan
delas genom att trycka på Dela enligt beskrivningen i steg 3.
B
54
Radera bilder
Överförda bilder kan raderas från den smarta enheten en i taget eller i grupper. Wireless Mobile Utility kan inte användas för att radera
bilder från kamerans minneskort.
zzRadera en bild i taget
1
Visa den smarta enhetens meny.
Visa en bild i helskärmsläge och håll in
knappen “tillbaka” på den smarta enheten
för att visa menyalternativ.
2
Tryck på Radera.
Tryck på Radera.
En bekräftelsedialogruta visas; tryck på JA.
B
55
zzRadera flera bilder
1
Visa kryssrutor.
I miniatyrbildslistan, tryck på och håll ned
någon av de bilder du vill radera tills en
kryssmarkering visas i övre högra hörnet
och kryssrutor visas på de övriga bilderna.
2
Välj bilder.
Tryck på miniatyrbilderna för att välja eller
välja bort. Du kan också trycka på Markera
alla i den smarta enhetens meny för att
välja alla bilder eller Avmarkera alla för att
välja bort alla bilder.
3
Tryck på Radera.
En bekräftelsedialogruta visas; tryck på JA.
B
56
A Radera mappar
Radera alla bilder i en mapp genom att trycka
på mappikonen längst upp på displayen för att
visa mappar, och sedan trycka på och hålla ned
en mapp för att välja alla bilder den innehåller.
Valda bilder indikeras med kryssmarkeringar och
kan raderas genom att trycka på Radera enligt
beskrivningen i steg 3.
B
57
Alternativ för Wireless Mobile Utility
För att komma åt de alternativ som listas nedan,
antingen:
• Håll in knappen “tillbaka” på den smarta enheten och välj Inställningar från menyn som
visas, eller
• Tryck på c-ikonen i övre högra hörnet på
skärmen.
Inställningar
Alternativ
Beskrivning
Synkronisera
klocka
Välj om kameraklockan ska synkroniseras med den smarta
enheten.
Batterialternativ
Fotografering med fjärrstyrning avslutas automatiskt när
kamerans eller den smarta enhetens batteri når den valda
nivån.
Miniatyrbilder
Välj storleken på miniatyrbilderna i bildvisningsdisplayen.
Välj om platsdata för den smarta enheten ska bäddas in i
bilder som inte redan innehåller platsdata från kameran. Om
du uppmanas att tillåta åtkomst till platsdata, gör det från
enhetens inställningsapp.
Lägg till
positionsdata
Notera att enheter som inte är utrustade med GPS eller liknande platsdatafunktioner kanske inte kan ge korrekt position.
B
58
Alternativ
Beskrivning
Bildstorlek
När flera bilder överförs, välj Rekommenderad storlek
eller VGA för att kopiera bilder med storlekar som ungefär
motsvarar 1920 × 1080 respektive 640 × 480.
Auto-start för app
Om På väljs så startar Wireless Mobile Utility automatiskt
när den smarta enheten upptäcker en signal från den trådlösa mobiladaptern.
Inställningar
för trådlös
mobiladapter
Justera nätverksinställningarna för den trådlösa mobiladaptern.
SSID
Välj ett SSID för den trådlösa mobiladaptern. Den smarta
enheten visar SSID när du ansluter till nätverket manuellt.
Autentisering/
kryptering
Välj den autentiseringsmetod som används för anslutningen till nätverket.
Lösenord
Ange ett lösenord. Lösenordstypen väljs med Avancerade
inställningar > Ange lösenord: välj ASCII för ett alfanumeriskt
lösenord med 8 till 63 tecken, HEX för ett hexadecimalt lösenord med 64 tecken.
Kanal
Välj den trådlösa kanal som används av nätverket.
Automatisk
avstängning
Välj fördröjningen innan den trådlösa mobiladaptern går
in i viloläge om det inte finns någon trådlös anslutning.
Avancerade
inställningar
• WPS PIN-kod: Ställ in den trådlösa mobiladapterns WPS
PIN.
• WPS-läge: Välj adapterns WPS-läge.
• Ange lösenord: Välj lösenordstypen.
• Subnätmask: Ange en subnätmask.
• DHCP-server IP-adress: Ställ in den trådlösa mobiladapterns IP-adress.
• DHCP-klient IP-adress: Ange den smarta enhetens IPadress.
B
59
Alternativ
Beskrivning
Aktuella
inställningar
Visa de aktuella inställningarna för den trådlösa mobiladaptern.
Formatera
inställningar
Tryck på JA för att återställa standardinställningarna.
Språk / Language
Välj språk för användargränssnittet i Wireless Mobile Utility.
Info
Alternativ
Beskrivning
Kamera
Namnet på den kamera som är ansluten.
Trådlös mobiladapter
Visa information om den trådlösa mobiladaptern.
Länkhastighet
Visa överföringshastigheten.
Serienummer
Visa produktens serienummer.
Firmware-version
Visa den aktuella firmwareversionen.
Välj Om för att visa versionsinformation om Wireless
Mobile Utility, Sök efter uppdateringar för att ansluta
till tjänsten Google Play och söka efter uppdateringar,
eller Licensvillkor för att visa användningsvillkoren för
denna applikation.
App
Avsluta
Avsluta Wireless Mobile Utility.
B
60
C
Nikon 1-kameror
Detta avsnitt beskriver de alternativ som finns tillgängliga när Wireless Mobile Utility används med Nikon 1-kameror med inbyggd Wi-Fi
eller stöd för trådlös mobiladapter (säljs separat).
Funktioner
Använd Wireless Mobile Utility för att:
Ta bilder med fjärrstyrning (0 70): Tryck på slutarikonen i Wireless Mobile Utility för att
ta bilder och överföra dem till den smarta
enheten.
Visa bilder (0 73): Visa bilderna som sparats på den smarta enheten eller
kamerans minneskort.
Överför bilder (0 77): Överför existerande bilder från kamerans minneskort.
Dela bilder (0 80): Dela bilder via e-post eller överför bilder till webbplatser för bilddelning.
För information om att upprätta en anslutning, se sida 63.
C
61
Anmärkningar
• Ingen del av denna handbok får reproduceras, överföras, transkriberas, lagras i ett lagringssystem eller översättas till något språk i
någon form utan föregående skriftligt tillstånd från Nikon.
• Nikon förbehåller sig rätten att ändra specifikationerna för den hårdvara och programvara som beskrivs i denna handbok, när som helst
och utan föregående meddelande. Nikon är inte ansvarigt för skador
som kan uppstå på grund av fel som kan finnas i denna handbok.
D Använda denna applikation för första gången
Du måste godkänna villkoren i licensavtalet för slutanvändare (EULA)
innan du ansluter. Se till att tillåta tillgång till platsdata och lagring om
du uppmanas att göra det.
D Wi-Fi-säkerhet
Lösenordsskydd och andra säkerhetsfunktioner för Wi-Fi aktiveras inte
automatiskt för manuella Wi-Fi-anslutningar som upprättas genom
att välja kamerans SSID (0 65). Se till att aktivera Wi-Fi-säkerhet på den
smarta enheten efter att ha anslutit för första gången. Om du använder en Nikon 1 J5, aktivera säkerhetsfunktionerna på kameran innan du
ansluter.
C
62
Installera appen
1
Lokalisera appen på Google Play.
Anslut till Google Play på den smarta enheten och sök efter
“Wireless Mobile Utility”.
2
Installera appen.
Installera Wireless Mobile Utility.
Upprätta en trådlös anslutning
Proceduren varierar beroende på typen av kamera.
Kameror med inbyggt trådlöst nätverk
Se kamerans handbok.
NFC-enheter
Om både kameran och den smarta enheten stödjer NFC kan en anslutning upprättas genom att bara föra den smarta enheten mot
kameran.
1
Aktivera NFC på den smarta enheten.
Se dokumentationen som medföljde enheten för mer information.
2
För NFC-antennen på den smarta enheten mot g (N-Mark) på
kameran.
Wireless Mobile Utility startas och upprättar en anslutning till
kameran; anslutningsstatusen visas på kamerans monitor. Se
sidorna 70 och 73 för information om att ta och visa bilder när en
anslutning har upprättats.
A NFC-antenner
Se dokumentationen för kameran och den smarta enheten för information om placeringen av NFC-antennerna.
C
63
Kameror utan inbyggt trådlöst nätverk eller NF
1
Anslut den trådlösa mobiladaptern.
Montera den trådlösa mobiladaptern på kameran, och slå på kameran. Se handboken som följer med den trådlösa mobiladaptern för mer information.
2
Gör den smarta enheten redo.
Välj Wi-Fi settings (Wi-Fi-inställningar) > WPS button connection
(WPS-knappsanslutning). Den smarta enheten väntar på en signal från kameran.
3
Tryck på WPS-knappen.
Tryck på WPS-knappen på den trådlösa mobiladaptern i ungefär
5 sek. tills lysdioden blinkar rött och grönt.
4
Starta Wireless Mobile Utility.
När en anslutning är upprättad lyser lysdioden på den trådlösa
mobiladaptern grönt, och huvuddialogrutan för Wireless Mobile Utility visas på den smarta enheten. För information om att
ta bilder, se sida 70. För information om att visa bilder, se sida 73.
C
64
A NFC
NFC (Near Field Communication) är en internationell standard för trådlös kommunikationsteknologi på korta avstånd.
A WPS
WPS (Wi-Fi Protected Setup) är en standard som är avsedd att göra det
enkelt att upprätta ett säkert trådlöst nätverk. För information om stegen som ska tas och hur länge den smarta enheten väntar på en anslutning, se dokumentationen som följer med den smarta enheten.
A Manuella Wi-Fi-anslutningar
1
2
3
Visa Wi-Fi-inställningarna för den smarta enheten.
Välj lämpligt SSID (standard SSID börjar med “Nikon”). Lysdioden lyser
grönt när en anslutning är upprättad.
Aktivera Wi-Fi-säkerhet (0 66).
A Anslutningsstatus
Anslutningsstatusen visas med en ikon på hemma-displayen:
•
: Anslutning upprättad.
•
: Ingen anslutning. Tryck på ikonen för att öppna menyn Wi-Fi settings (Wi-Fi-inställningar)
på den smarta enheten och kontrollera Wi-Fiinställningarna.
D Den trådlösa mobiladaptern
Kamerans exponeringsmätare stängs inte av medan adaptern är isatt;
håll koll på kamerans batterinivå så att kameran inte stängs av oväntat.
Dessutom kan vissa av kamerans menyalternativ vara gråa och otillgängliga, och kameran kan inte användas för uppspelning eller livevisning. Filminspelning kan inte användas.
C
65
Wi-Fi-säkerhet
Lösenordsskydd och andra säkerhetsfunktioner för Wi-Fi aktiveras
inte automatiskt för manuella Wi-Fi-anslutningar som upprättas genom att välja kamerans SSID (0 65). Användare av Nikon 1 V3 eller J4
eller den trådlösa mobiladaptern kan aktivera säkerhetsfunktionerna genom att öppna Wireless Mobile Utilitys inställningsmeny (0 86)
och följa stegen nedan. Om du använder Nikon 1 J5, aktivera istället
säkerhetsfunktionerna på kameran innan du ansluter.
1
Tryck på Inställningar för trådlös mobiladapter.
2
Tryck på Autentisering/kryptering.
C
66
3
Välj WPA2-PSK-AES.
Välj WPA2-PSK-AES och tryck på OK.
4
Tryck på Lösenord.
5
Ange ett lösenord.
Ange ett lösenord och tryck på SPARA (0 87). Lösenord kan vara
från 8 till 63 tecken långa.
C
67
6
Aktivera trådlös säkerhet.
Tryck på
. En bekräftelsedialogruta visas; tryck på OK.
A Visa inställningar för trådlös säkerhet
För att visa det aktuella lösenordet och inställningar för autentisering/
kryptering, tryck på Aktuella inställningar i inställningsmenyn för den
trådlösa mobiladaptern.
C
68
D Säkerhet
Även om en av fördelarna med en trådlös-aktiverad enhet är att andra
fritt kan ansluta för trådlöst utbyte av data var som helst inom dess räckvidd kan följande inträffa om säkerheten inte är aktiverad:
• Datastöld: Utomstående kan snappa upp trådlösa överföringar för att
stjäla användar-ID, lösenord och annan personlig information.
• Obehörig åtkomst: Obehöriga användare kan få tillgång till nätverket och ändra data eller utföra andra skadliga handlingar. Notera att
på grund av trådlösa nätverks konstruktion kan specialiserade attacker
möjliggöra obehörig åtkomst även när säkerheten är aktiverad.
C
69
Ta bilder
Följ stegen nedan för att ta bilder från den smarta enheten.
1
Tryck på Ta bilder.
Kamerans sökare stängs av och den smarta enheten visar vyn
genom kameraobjektivet. Om du uppmanas att tillåta åtkomst
till lagring, gör du det från enhetens inställningsapp.
2
Tryck på slutarikonen.
Slutaren utlöses när du tar bort fingret från
ikonen och kameran fokuserar (notera att
ingen bild tas om kameran inte kan fokusera); bilden sparas först på kamerans minneskort och överförs sedan till den smarta
enheten. Den smarta enheten behöver
inte riktas mot den trådlösa mobiladaptern.
C
70
D Fotografering med fjärrstyrning
Fotografering med fjärrstyrning avslutas automatiskt när batterinivån i
kameran eller den smarta enheten blir låg. Notera att om fotografering
med fjärrstyrning används under en längre tid så kan kamerans interna
temperatur öka; om nödvändigt avslutas fotografering med fjärrstyrning automatiskt för att minimera skadorna på kamerans kretsar.
Den smarta enheten kan inte användas för att justera kamerans inställningar; använd kamerakontrollerna för att justera inställningarna innan
steg 1 startas. Oavsett vilket utlösarläge som valts med kameran kommer endast en bild att tas varje gång slutarikonen trycks in. Notera att
displayen kanske inte uppdateras jämnt beroende på enheten och nätverksförhållandena.
Oavsett vilka inställningar som valts med kameran kommer bilder att
tas i läge P (programautomatik) med enpunkts servoautofokus (AF-S)
och automatiskt AF-område. Ansiktsprioriterande AF inaktiveras och
fokuspunkten visas inte.
C
71
A Fjärrstyrningsfotograferingsdisplayen
Displayen för fjärrstyrd fotografering visas nedan.
Ljushet (endast Nikon 1 J5): Tryck på
för att
visa ett reglage som låter dig justera bildens
ljushet med kamerans kontroller för exponeringskompensation.
Mörkare
Ljusare
Kamerainställningar: Slutartid, bländare, etc. Visas inte när enheten är i liggande orientering.
Miniatyrbildsområde: Överförda bilder.
Du kan även komma åt följande fotograferingsrelaterade alternativ genom att hålla in knappen “tillbaka” på den smarta enheten.
• Auto-överföring av fjärrstyrd fotografering: Välj om bilder ska överföras till den smarta enheten efter fotograferingen.
• Självutlösare: Om På har valts visas en -ikon och kamerans slutare
utlöses 2 sek. efter att du trycker på slutarikonen. Självutlösaren stängs
av automatiskt när slutaren utlösts.
C
72
Visa bilder
Tryck på Visa bilder för att visa de bilder som är sparade på den
smarta enheten. Du kan också visa bilderna på kamerans minneskort
och överföra valda bilder till den smarta enheten.
Visa bilder
Visa bilderna på kamerans minneskort eller på den smarta enheten.
1
Tryck på Visa bilder.
Om du uppmanas att tillåta åtkomst till lagring, gör du det från
enhetens inställningsapp.
Om kameran har ett alternativ som kan
användas för att välja bilder för överföring
visas en bekräftelse om någon bild är vald
för tillfället. Tryck på AVBRYT för att visa
bilder.
C
73
2
Välj en enhet.
Tryck på Bilder på kamera för att visa bilderna på kamerans
minneskort, Bilder på smart enhet för att visa bilderna som är
sparade på den smarta enheten. Bilderna visas som små “miniatyrbilder” (i vissa fall kan en mapplista visas; tryck på en mapp
för att visa de bilder som den innehåller).
3
Visa bilder.
Tryck på en miniatyrbild för att visa bilden i helskärmsläge. Du kan sedan dra åt
vänster eller höger för att visa ytterligare
bilder.
C
74
A Helskärmsdisplyen
Helskärmsdisplayen visas nedan.
Tryck på bilden för att
visa eller dölja ikoner
Återgå till fotograferingsläge (endast tillgängligt om displayen
öppnades genom att
trycka på en miniatyrbild i fotograferingsinformation)
Zooma in eller ut
D Filmer
Filmer kan inte visas med Wireless Mobile Utility, men filmer kan spelas
upp genom att trycka på filmen eller uppspelningsikonen i miniatyrbildslistan för att visa en lista med filmappar, och välja en app från listan.
C
75
A Mappar
Överförda bilder sparas i mappar vars namn består av ”C” (för nya fotografier överförda under fotografering) eller ”D” (för existerande bilder
som överförts under bildvisning) följt av datumet, ett understreck, och
ett 3-siffrigt mappnummer. En ny mapp skapas varje gång du startar
Wireless Mobile Utility och antingen tar nya bilder eller överför existerande bilder. För att visa bilder i andra mappar, tryck på mappikonen
längst upp på displayen och tryck på en mapp för att visa dess innehåll.
På den smarta enheten är sökvägen till mappar skapade för nya bilder
överförda under fotografering “/sdcard/Nikon_WU/Capture”, och sökvägen till de skapade för existerande bilder överförda under bildvisning är
“/sdcard/Nikon_WU/Card”.
C
76
Överföra existerande bilder
Överför bilder från kamerans minneskort.
1
Tryck på Visa bilder.
Om du uppmanas att tillåta åtkomst till lagring, gör du det från
enhetens inställningsapp.
Om kameran har ett alternativ som kan
användas för att välja bilder för överföring
visas en bekräftelse om någon bild är vald
för tillfället. Tryck på OK för att starta överföringen.
2
C
Tryck på Bilder på kamera.
Tryck på Bilder på kamera för att visa bilderna i kameran.
77
3
Välj bilder som ska överföras.
Tryck på en miniatyrbild för att visa bilden
i helskärmsläge. Du kan sedan dra åt vänster eller höger för att visa önskad bild och
trycka på kryssmarkeringen för att välja eller välja bort. Tryck på “tillbaka”-knappen
på den smarta enheten för att återgå till
miniatyrbildslistan.
Alternativt kan du välja flera bilder genom
att trycka på och hålla ned en miniatyrbild
tills kryssrutor visas i det övre högra hörnet
av varje bild och sedan trycka på miniatyrbilderna för att välja eller välja bort. Du kan
också trycka på Markera alla i den smarta
enhetens meny för att välja alla bilder eller
Avmarkera alla för att välja bort alla bilder.
A Mappar
Välj alla bilder i en mapp genom att trycka på mappikonen längst upp
på displayen och sedan trycka på och hålla ned mappen i mapplistan.
C
78
4
Tryck på Överför.
Om endast en bild är vald uppmanas du att välja
storleken som bilden ska kopieras till den
smarta enheten med.
Om flera bilder är valda visas en bekräftelsedialogruta; tryck på ÖVERFÖR för att överföra bilderna med den storlek som valts för
Bildstorlek i menyn Inställningar (page 87).
A Bildstorlek
Oavsett vilken storlek som valts kan bilderna ibland överföras med den
ursprungliga storleken.
A Positionsdata
Alternativen som ses till höger visas om
Inställningar > Lägg till positionsdata >
Bilder på kamera är aktiverat (page 86).
D Avbrutna anslutningar
Om den trådlösa anslutningen förloras medan en bild överförs sparas
inte bilden på den smarta enheten (anslutningen kan t.ex. avbrytas om
kameran stängs av under överföringen). Bilder som överfördes innan
anslutningen avbröts påverkas inte.
C
79
Dela bilder
Anslut till internet innan du delar bilder via appar från andra tillverkare eller sociala nätverkssidor eller andra tjänster. Om du är ansluten till kameran via Wi-Fi, avsluta anslutningen och anslut till ett nätverk med internetuppkoppling.
zzDela en bild i taget
1
Visa den smarta enhetens meny.
Visa en bild i helskärmsläge och håll in
knappen “tillbaka” på den smarta enheten
för att visa menyalternativ.
2
Tryck på Dela.
Tryck på Dela och välj från en lista med
appar och funktioner för bilddelning (det
exakta innehållet i listan varierar från en
enhet till en annan).
C
80
zzDela flera bilder
1
Visa kryssrutor.
I miniatyrbildslistan, tryck på och håll ned
någon av de bilder du vill dela tills en kryssmarkering visas i övre högra hörnet och
kryssrutor visas på de övriga bilderna.
2
Välj bilder.
Tryck på miniatyrbilderna för att välja eller
välja bort. Du kan också trycka på Markera
alla i den smarta enhetens meny för att
välja alla bilder eller Avmarkera alla för att
välja bort alla bilder.
3
Tryck på Dela.
Tryck på Dela och välj från en lista med
appar och funktioner för bilddelning (det
exakta innehållet i listan varierar från en
enhet till en annan).
C
81
A Dela mappar
Dela alla bilder i en mapp genom att trycka på
mappikonen längst upp på displayen för att visa
mappar, och sedan trycka på och hålla ned en
mapp för att välja alla bilder den innehåller. Valda
bilder indikeras med kryssmarkeringar och kan
delas genom att trycka på Dela enligt beskrivningen i steg 3.
C
82
Radera bilder
Överförda bilder kan raderas från den smarta enheten en i taget eller i grupper. Wireless Mobile Utility kan inte användas för att radera
bilder från kamerans minneskort.
zzRadera en bild i taget
1
Visa den smarta enhetens meny.
Visa en bild i helskärmsläge och håll in
knappen “tillbaka” på den smarta enheten
för att visa menyalternativ.
2
Tryck på Radera.
Tryck på Radera.
En bekräftelsedialogruta visas; tryck på JA.
C
83
zzRadera flera bilder
1
Visa kryssrutor.
I miniatyrbildslistan, tryck på och håll ned
någon av de bilder du vill radera tills en
kryssmarkering visas i övre högra hörnet
och kryssrutor visas på de övriga bilderna.
2
Välj bilder.
Tryck på miniatyrbilderna för att välja eller
välja bort. Du kan också trycka på Markera
alla i den smarta enhetens meny för att
välja alla bilder eller Avmarkera alla för att
välja bort alla bilder.
3
Tryck på Radera.
En bekräftelsedialogruta visas; tryck på JA.
C
84
A Radera mappar
Radera alla bilder i en mapp genom att trycka
på mappikonen längst upp på displayen för att
visa mappar, och sedan trycka på och hålla ned
en mapp för att välja alla bilder den innehåller.
Valda bilder indikeras med kryssmarkeringar och
kan raderas genom att trycka på Radera enligt
beskrivningen i steg 3.
C
85
Alternativ för Wireless Mobile Utility
För att komma åt de alternativ som listas nedan,
antingen:
• Håll in knappen “tillbaka” på den smarta enheten och välj Inställningar från menyn som
visas, eller
• Tryck på c-ikonen i övre högra hörnet på
skärmen.
Inställningar
Alternativ
Beskrivning
Synkronisera
klocka
Välj om kameraklockan ska synkroniseras med den smarta
enheten.
Batterialternativ
Fotografering med fjärrstyrning avslutas automatiskt när
kamerans eller den smarta enhetens batteri når den valda
nivån.
Miniatyrbilder
Välj storleken på miniatyrbilderna i bildvisningsdisplayen.
Välj om platsdata för den smarta enheten ska bäddas in i
bilder som inte redan innehåller platsdata från kameran. Om
du uppmanas att tillåta åtkomst till platsdata, gör det från
enhetens inställningsapp.
Lägg till
positionsdata
Notera att enheter som inte är utrustade med GPS eller liknande platsdatafunktioner kanske inte kan ge korrekt position.
C
86
Alternativ
Beskrivning
Bildstorlek
När flera bilder överförs, välj Rekommenderad storlek
eller VGA för att kopiera bilder med storlekar som ungefär
motsvarar 1920 × 1080 respektive 640 × 480.
Auto-start för app
Om På väljs så startar Wireless Mobile Utility automatiskt
när den smarta enheten upptäcker en signal från den trådlösa mobiladaptern.
Inställningar
för trådlös
mobiladapter
Justera nätverksinställningarna för den trådlösa mobiladaptern. Inte tillgängligt med Nikon 1 J5.
SSID
Välj ett SSID för den trådlösa mobiladaptern. Den smarta
enheten visar SSID när du ansluter till nätverket manuellt.
Autentisering/
kryptering
Välj den autentiseringsmetod som används för anslutningen till nätverket.
Lösenord
Ange ett lösenord. Lösenordstypen väljs med Avancerade
inställningar > Ange lösenord: välj ASCII för ett alfanumeriskt
lösenord med 8 till 63 tecken, HEX för ett hexadecimalt lösenord med 64 tecken.
Kanal
Välj den trådlösa kanal som används av nätverket.
Automatisk
avstängning
Välj fördröjningen innan den trådlösa mobiladaptern går
in i viloläge om det inte finns någon trådlös anslutning.
Avancerade
inställningar
• WPS PIN-kod: Ställ in den trådlösa mobiladapterns WPS
PIN.
• WPS-läge: Välj adapterns WPS-läge.
• Ange lösenord: Välj lösenordstypen.
• Subnätmask: Ange en subnätmask.
• DHCP-server IP-adress: Ställ in den trådlösa mobiladapterns IP-adress.
• DHCP-klient IP-adress: Ange den smarta enhetens IPadress.
C
87
Alternativ
Beskrivning
Aktuella
inställningar
Visa de aktuella inställningarna för den trådlösa mobiladaptern.
Formatera
inställningar
Tryck på JA för att återställa standardinställningarna.
Språk / Language
Välj språk för användargränssnittet i Wireless Mobile Utility.
Info
Alternativ
Beskrivning
Kamera
Namnet på den kamera som är ansluten.
Trådlös mobiladapter
Visa information om den trådlösa mobiladaptern.
Länkhastighet
Visa överföringshastigheten.
Serienummer
Visa produktens serienummer.
Firmware-version
Visa den aktuella firmwareversionen.
Välj Om för att visa versionsinformation om Wireless
Mobile Utility, Sök efter uppdateringar för att ansluta
till tjänsten Google Play och söka efter uppdateringar,
eller Licensvillkor för att visa användningsvillkoren för
denna applikation.
App
Avsluta
Avsluta Wireless Mobile Utility.
C
88
D
Andra COOLPIX-kameror
Detta avsnitt beskriver de alternativ som finns tillgängliga när Wireless Mobile Utility används med COOLPIX-kameror med inbyggd
Wi-Fi eller stöd för trådlös mobiladapter (säljs separat).
Funktioner
Använd Wireless Mobile Utility för att:
Ta bilder med fjärrstyrning (0 101): Tryck på slutarikonen i Wireless Mobile Utility för att
ta bilder och överföra dem till den smarta
enheten.
Överföra bilder när de tas (0 104): Ta bilder med
en kompatibel kamera och spara dem på
den smarta enheten.
Visa bilder (0 106): Visa bilderna som sparats på den smarta enheten eller
kamerans minneskort.
Överför bilder (0 110): Överför existerande bilder från kamerans minneskort.
Dela bilder (0 113): Dela bilder via e-post eller överför bilder till webbplatser för bilddelning.
För information om att upprätta en anslutning, se sida 91.
D
89
Anmärkningar
• Ingen del av denna handbok får reproduceras, överföras, transkriberas, lagras i ett lagringssystem eller översättas till något språk i
någon form utan föregående skriftligt tillstånd från Nikon.
• Nikon förbehåller sig rätten att ändra specifikationerna för den hårdvara och programvara som beskrivs i denna handbok, när som helst
och utan föregående meddelande. Nikon är inte ansvarigt för skador
som kan uppstå på grund av fel som kan finnas i denna handbok.
D Använda denna applikation för första gången
Du måste godkänna villkoren i licensavtalet för slutanvändare (EULA)
innan du ansluter. Se till att tillåta tillgång till platsdata och lagring om
du uppmanas att göra det.
D Wi-Fi-säkerhet
Lösenordsskydd och andra säkerhetsfunktioner för Wi-Fi aktiveras inte
automatiskt för manuella Wi-Fi-anslutningar som upprättas genom att
välja kamerans SSID (0 93). Om du använder en trådlös mobiladapter, se
till att aktivera Wi-Fi-säkerhet på den smarta enheten efter att du anslutit för första gången. Om du använder en kamera med inbyggt Wi-Fi,
aktivera säkerhetsfunktionerna på kameran innan du ansluter (0 98).
D Wi-Fi
Kamerans Wi-Fi-funktion är endast tillgänglig när ett minneskort är isatt
och ingen USB- eller HDMI-kabel är ansluten.
D
90
Installera appen
1
Lokalisera appen på Google Play.
Anslut till Google Play på den smarta enheten och sök efter
“Wireless Mobile Utility”.
2
Installera appen.
Installera Wireless Mobile Utility.
Upprätta en trådlös anslutning
Proceduren varierar beroende på typen av kamera.
Kameror med inbyggt trådlöst nätverk
Se kamerans handbok.
NFC-enheter
Om både kameran och den smarta enheten stödjer NFC kan en anslutning upprättas genom att bara föra den smarta enheten mot
kameran.
1
Aktivera NFC på den smarta enheten.
Se dokumentationen som medföljde enheten för mer information.
2
För NFC-antennen på den smarta enheten mot g (N-Mark) på
kameran.
Wireless Mobile Utility startas och upprättar en anslutning till
kameran; anslutningsstatusen visas på kamerans monitor. Se
sidorna 101 och 106 för information om att ta och visa bilder när en
anslutning har upprättats.
A NFC-antenner
Se dokumentationen för kameran och den smarta enheten för information om placeringen av NFC-antennerna.
D
91
Kameror utan inbyggt trådlöst nätverk eller NF
1
Anslut den trådlösa mobiladaptern.
Montera den trådlösa mobiladaptern på kameran, och slå på kameran. Se handboken som följer med den trådlösa mobiladaptern för mer information.
2
Gör den smarta enheten redo.
Välj Wi-Fi settings (Wi-Fi-inställningar) > WPS button connection
(WPS-knappsanslutning). Den smarta enheten väntar på en signal från kameran.
3
Tryck på WPS-knappen.
Tryck på WPS-knappen på den trådlösa mobiladaptern i ungefär
5 sek. tills lysdioden blinkar rött och grönt.
4
Starta Wireless Mobile Utility.
När en anslutning är upprättad lyser lysdioden på den trådlösa
mobiladaptern grönt, och huvuddialogrutan för Wireless Mobile Utility visas på den smarta enheten. För information om att
ta bilder, se sida 101. För information om att visa bilder, se sida 106.
D
92
A NFC
NFC (Near Field Communication) är en internationell standard för trådlös kommunikationsteknologi på korta avstånd.
A WPS
WPS (Wi-Fi Protected Setup) är en standard som är avsedd att göra det
enkelt att upprätta ett säkert trådlöst nätverk. För information om stegen som ska tas och hur länge den smarta enheten väntar på en anslutning, se dokumentationen som följer med den smarta enheten.
A Manuella Wi-Fi-anslutningar
1
2
3
Visa Wi-Fi-inställningarna för den smarta enheten.
Välj lämpligt SSID (standard SSID börjar med “Nikon”). Om du använder en trådlös mobiladapter lyser lysdioden grönt när en anslutning
är upprättad.
Aktivera Wi-Fi-säkerhet (0 94).
A Anslutningsstatus
Anslutningsstatusen visas med en ikon på hemma-displayen:
•
: Anslutning upprättad.
•
: Ingen anslutning. Tryck på ikonen för att öppna menyn Wi-Fi settings (Wi-Fi-inställningar)
på den smarta enheten och kontrollera Wi-Fiinställningarna.
D Den trådlösa mobiladaptern (för kameror utan inbyggt Wi-Fi)
Kamerans exponeringsmätare stängs inte av medan adaptern är isatt;
håll koll på kamerans batterinivå så att kameran inte stängs av oväntat.
Dessutom kan vissa av kamerans menyalternativ vara gråa och otillgängliga, och kameran kan inte användas för uppspelning eller livevisning. Filminspelning kan inte användas.
D
93
Wi-Fi-säkerhet
Lösenordsskydd och andra säkerhetsfunktioner för Wi-Fi aktiveras
inte automatiskt för manuella Wi-Fi-anslutningar som upprättas genom att välja kamerans SSID (0 93). Om du använder en trådlös mobiladapter, se till att aktivera Wi-Fi-säkerhet på den smarta enheten
efter att du anslutit för första gången (se nedan). Om du använder en
kamera med inbyggt Wi-Fi, aktivera säkerhetsfunktionerna på kameran innan du ansluter (0 98).
Den trådlösa mobiladaptern
För att aktivera trådlös säkerhet, öppna inställningsmenyn i Wireless
Mobile Utility (0 119) och följ stegen nedan.
1
D
Tryck på Inställningar för trådlös mobiladapter.
94
2
Tryck på Autentisering/kryptering.
3
Välj WPA2-PSK-AES.
Välj WPA2-PSK-AES och tryck på OK.
4
Tryck på Lösenord.
D
95
5
Ange ett lösenord.
Ange ett lösenord och tryck på SPARA (0 120). Lösenord kan vara
från 8 till 63 tecken långa.
6
Aktivera trådlös säkerhet.
Tryck på
. En bekräftelsedialogruta visas; tryck på OK.
D
96
A Visa inställningar för trådlös säkerhet
För att visa det aktuella lösenordet och inställningar för autentisering/
kryptering, tryck på Aktuella inställningar i inställningsmenyn för den
trådlösa mobiladaptern.
D
97
Kameror med inbyggt Wi-Fi
Trådlös säkerhet kan aktiveras från kamerans Wi-Fi-alternativ-meny
eller med Wi-Fi-alternativ-posten i inställningsmenyn. Exemplet
nedan visar menyerna för COOLPIX S5200.
1
Välj Wi-Fi-alternativ.
Markera Wi-Fi-alternativ i kamerans inställningsmeny och tryck
på h.
2
Aktivera kryptering.
Välj Autentisering/kryptering för att visa krypteringsalternativ.
Markera WPA2-PSK-AES och tryck på h för att återgå till Wi-Fialternativ-menyn.
D
98
3
Välj Lösenord.
Markera Lösenord och tryck på h.
4
Ange ett lösenord.
Ange ett lösenord och tryck på
. Lösenordet kan vara mellan
8 och 16 tecken långt. Den smarta enheten kan uppmana dig
att ange lösenordet nästa gång du ansluter till kameran.
A Visa inställningar för trådlös säkerhet
För att visa det aktuella lösenordet och inställningar för autentisering/
kryptering, markera Aktuella inställningar i Wi-Fi-alternativ-menyn
och tryck på h.
D
99
D Säkerhet
Även om en av fördelarna med en trådlös-aktiverad enhet är att andra
fritt kan ansluta för trådlöst utbyte av data var som helst inom dess räckvidd kan följande inträffa om säkerheten inte är aktiverad:
• Datastöld: Utomstående kan snappa upp trådlösa överföringar för att
stjäla användar-ID, lösenord och annan personlig information.
• Obehörig åtkomst: Obehöriga användare kan få tillgång till nätverket och ändra data eller utföra andra skadliga handlingar. Notera att
på grund av trådlösa nätverks konstruktion kan specialiserade attacker
möjliggöra obehörig åtkomst även när säkerheten är aktiverad.
D
100
Ta bilder
Ta bilder med fjärrstyrning från den smarta enheten, eller ta bilder
med kameran och spara dem på den smarta enheten.
Fotografering med fjärrstyrning
Följ stegen nedan för att ta bilder från den smarta enheten.
1
Tryck på Ta bilder.
Kamerans sökare stängs av och den smarta enheten visar vyn
genom kameraobjektivet. Om du uppmanas att tillåta åtkomst
till lagring, gör du det från enhetens inställningsapp.
2
Tryck på slutarikonen.
Slutaren utlöses när du tar bort fingret
från ikonen och kameran fokuserar; bilden
sparas först på kamerans minneskort och
överförs sedan till den smarta enheten.
Den smarta enheten behöver inte riktas
mot kameran.
D
101
D Fotografering med fjärrstyrning
Fotografering med fjärrstyrning avslutas automatiskt när batterinivån i
kameran eller den smarta enheten blir låg. Notera att om fotografering
med fjärrstyrning används under en längre tid så kan kamerans interna
temperatur öka; om nödvändigt avslutas fotografering med fjärrstyrning automatiskt för att minimera skadorna på kamerans kretsar.
Den smarta enheten kan inte användas för att justera kamerans inställningar; använd kamerakontrollerna för att justera inställningarna innan
steg 1 startas. Oavsett vilket utlösarläge som valts med kameran kommer endast en bild att tas varje gång slutarikonen trycks in. Notera att
displayen kanske inte uppdateras jämnt beroende på enheten och nätverksförhållandena.
Oavsett vilka inställningar som valts med kameran kommer bilder att
tas i C-läge (auto) med målsökande autofokus. Fokuspunkten visas
inte.
D
102
A Fjärrstyrningsfotograferingsdisplayen
Val av läge: Tryck på för att välja fotograferingsläge (endast kompatibla kameror;
sida 104).
Ikon för självutlösare: Visas när självutlösaren
är på.
Kamerainställningar: Slutartid, bländare, etc.
Visas inte när enheten är i liggande orientering.
Miniatyrbildsområde: Överförda bilder.
Optisk zoom: Tryck på T för att zooma in, W
för att zooma ut.
Inställningar: Du kan komma åt följande
fotograferingsrelaterade alternativ genom
att hålla in knappen “tillbaka” på den
smarta enheten:
• Auto-överföring av fjärrstyrd fotografering: Välj om bilder ska överföras
till den smarta enheten efter fotograferingen.
• Självutlösare: Om På väljs utlöses kamerans slutare 2 sek. efter att du trycker på
slutarikonen. Självutlösaren stängs av
automatiskt när slutaren utlösts.
D
103
Överföra bilder när de tas (Endast kameror som stöds)
Om kameran stödjer bildhämtning visas ikonen
som ses till höger i fotograferingsdisplayen. När
bildhämtning aktiveras genom att trycka på
ikonen överförs bilder till den smarta enheten
när de tas.
1
Tryck på Ta bilder.
Om du uppmanas att tillåta åtkomst till lagring, gör du det från
enhetens inställningsapp.
2
Tryck på .
Dialogrutan som ses nedan till höger visas (sida 105).
D
104
3
Ta bilder.
Använd kameran för att komponera och ta bilder. Bilder överförs till den smarta enheten efter att de sparats på kamerans
minneskort.
A Fotograferingsdisplayen
Fotograferingsdisplayen visas nedan.
Val av läge: Tryck på för att välja läget fotografering med fjärrstyrning (sida 101).
Miniatyrbildsområde: Överförda bilder.
D
105
Visa bilder
Tryck på Visa bilder för att visa de bilder som är sparade på den
smarta enheten. Du kan också visa bilderna på kamerans minneskort
och överföra valda bilder till den smarta enheten.
Visa bilder
Visa bilderna på kamerans minneskort eller på den smarta enheten.
1
Tryck på Visa bilder.
Om du uppmanas att tillåta åtkomst till lagring, gör du det från
enhetens inställningsapp.
Om kameran har ett alternativ som kan
användas för att välja bilder för överföring
visas en bekräftelse om någon bild är vald
för tillfället. Tryck på AVBRYT för att visa
bilder.
D
106
2
Välj en enhet.
Tryck på Bilder på kamera för att visa bilderna på kamerans
minneskort, Bilder på smart enhet för att visa bilderna som är
sparade på den smarta enheten. Bilderna visas som små “miniatyrbilder” (i vissa fall kan en mapplista visas; tryck på en mapp
för att visa de bilder som den innehåller).
3
Visa bilder.
Tryck på en miniatyrbild för att visa bilden i helskärmsläge. Du kan sedan dra åt
vänster eller höger för att visa ytterligare
bilder.
D
107
A Helskärmsdisplyen
Helskärmsdisplayen visas nedan.
Tryck på bilden för att
visa eller dölja ikoner
Återgå till fotograferingsläge (endast tillgängligt om displayen
öppnades genom att
trycka på en miniatyrbild i fotograferingsinformation)
Zooma in eller ut
D Filmer
Filmer kan inte visas med Wireless Mobile Utility, men filmer kan spelas
upp genom att trycka på filmen eller uppspelningsikonen i miniatyrbildslistan för att visa en lista med filmappar, och välja en app från listan.
D
108
A Mappar
Överförda bilder sparas i mappar vars namn består av ”C” (för nya fotografier överförda under fotografering) eller ”D” (för existerande bilder
som överförts under bildvisning) följt av datumet, ett understreck, och
ett 3-siffrigt mappnummer. En ny mapp skapas varje gång du startar
Wireless Mobile Utility och antingen tar nya bilder eller överför existerande bilder. För att visa bilder i andra mappar, tryck på mappikonen
längst upp på displayen och tryck på en mapp för att visa dess innehåll.
På den smarta enheten är sökvägen till mappar skapade för nya bilder
överförda under fotografering “/sdcard/Nikon_WU/Capture”, och sökvägen till de skapade för existerande bilder överförda under bildvisning är
“/sdcard/Nikon_WU/Card”.
D
109
Överföra existerande bilder
Överför bilder från kamerans minneskort. Notera att 3D-bilder överförs som 2D JPEG-bilder.
1
Tryck på Visa bilder.
Om du uppmanas att tillåta åtkomst till lagring, gör du det från
enhetens inställningsapp.
Om kameran har ett alternativ som kan
användas för att välja bilder för överföring
visas en bekräftelse om någon bild är vald
för tillfället. Tryck på OK för att starta överföringen.
2
D
Tryck på Bilder på kamera.
Tryck på Bilder på kamera för att visa bilderna i kameran.
110
3
Välj bilder som ska överföras.
Tryck på en miniatyrbild för att visa bilden
i helskärmsläge. Du kan sedan dra åt vänster eller höger för att visa önskad bild och
trycka på kryssmarkeringen för att välja eller välja bort. Tryck på “tillbaka”-knappen
på den smarta enheten för att återgå till
miniatyrbildslistan.
Alternativt kan du välja flera bilder genom
att trycka på och hålla ned en miniatyrbild
tills kryssrutor visas i det övre högra hörnet
av varje bild och sedan trycka på miniatyrbilderna för att välja eller välja bort. Du kan
också trycka på Markera alla i den smarta
enhetens meny för att välja alla bilder eller
Avmarkera alla för att välja bort alla bilder.
A Mappar
Välj alla bilder i en mapp genom att trycka på mappikonen längst upp
på displayen och sedan trycka på och hålla ned mappen i mapplistan.
D
111
4
Tryck på Överför.
Om endast en bild är vald uppmanas du att välja
storleken som bilden ska kopieras till den
smarta enheten med.
Om flera bilder är valda visas en bekräftelsedialogruta; tryck på ÖVERFÖR för att överföra bilderna med den storlek som valts för
Bildstorlek i menyn Inställningar (page 120).
A Bildstorlek
Oavsett vilken storlek som valts kan bilderna ibland överföras med den
ursprungliga storleken.
A Positionsdata
Alternativen som ses till höger visas om
Inställningar > Lägg till positionsdata >
Bilder på kamera är aktiverat (sida 119).
D Avbrutna anslutningar
Om den trådlösa anslutningen förloras medan en bild överförs sparas
inte bilden på den smarta enheten (anslutningen kan t.ex. avbrytas om
kameran stängs av under överföringen). Bilder som överfördes innan
anslutningen avbröts påverkas inte.
D
112
Dela bilder
Anslut till internet innan du delar bilder via appar från andra tillverkare eller sociala nätverkssidor eller andra tjänster. Om du är ansluten till kameran via Wi-Fi, avsluta anslutningen och anslut till ett nätverk med internetuppkoppling.
zzDela en bild i taget
1
Visa den smarta enhetens meny.
Visa en bild i helskärmsläge och håll in
knappen “tillbaka” på den smarta enheten
för att visa menyalternativ.
2
Tryck på Dela.
Tryck på Dela och välj från en lista med
appar och funktioner för bilddelning (det
exakta innehållet i listan varierar från en
enhet till en annan).
D
113
zzDela flera bilder
1
Visa kryssrutor.
I miniatyrbildslistan, tryck på och håll ned
någon av de bilder du vill dela tills en kryssmarkering visas i övre högra hörnet och
kryssrutor visas på de övriga bilderna.
2
Välj bilder.
Tryck på miniatyrbilderna för att välja eller
välja bort. Du kan också trycka på Markera
alla i den smarta enhetens meny för att
välja alla bilder eller Avmarkera alla för att
välja bort alla bilder.
3
Tryck på Dela.
Tryck på Dela och välj från en lista med
appar och funktioner för bilddelning (det
exakta innehållet i listan varierar från en
enhet till en annan).
D
114
A Dela mappar
Dela alla bilder i en mapp genom att trycka på
mappikonen längst upp på displayen för att visa
mappar, och sedan trycka på och hålla ned en
mapp för att välja alla bilder den innehåller. Valda
bilder indikeras med kryssmarkeringar och kan
delas genom att trycka på Dela enligt beskrivningen i steg 3.
D
115
Radera bilder
Överförda bilder kan raderas från den smarta enheten en i taget eller i grupper. Wireless Mobile Utility kan inte användas för att radera
bilder från kamerans minneskort.
zzRadera en bild i taget
1
Visa den smarta enhetens meny.
Visa en bild i helskärmsläge och håll in
knappen “tillbaka” på den smarta enheten
för att visa menyalternativ.
2
Tryck på Radera.
Tryck på Radera.
En bekräftelsedialogruta visas; tryck på JA.
D
116
zzRadera flera bilder
1
Visa kryssrutor.
I miniatyrbildslistan, tryck på och håll ned
någon av de bilder du vill radera tills en
kryssmarkering visas i övre högra hörnet
och kryssrutor visas på de övriga bilderna.
2
Välj bilder.
Tryck på miniatyrbilderna för att välja eller
välja bort. Du kan också trycka på Markera
alla i den smarta enhetens meny för att
välja alla bilder eller Avmarkera alla för att
välja bort alla bilder.
3
Tryck på Radera.
En bekräftelsedialogruta visas; tryck på JA.
D
117
A Radera mappar
Radera alla bilder i en mapp genom att trycka
på mappikonen längst upp på displayen för att
visa mappar, och sedan trycka på och hålla ned
en mapp för att välja alla bilder den innehåller.
Valda bilder indikeras med kryssmarkeringar och
kan raderas genom att trycka på Radera enligt
beskrivningen i steg 3.
D
118
Alternativ för Wireless Mobile Utility
För att komma åt de alternativ som listas nedan,
antingen:
• Håll in knappen “tillbaka” på den smarta enheten och välj Inställningar från menyn som
visas, eller
• Tryck på c-ikonen i övre högra hörnet på
skärmen.
Inställningar
Alternativ
Beskrivning
Synkronisera
klocka
Välj om kameraklockan ska synkroniseras med den smarta
enheten.
Batterialternativ
Fotografering med fjärrstyrning avslutas automatiskt när
kamerans eller den smarta enhetens batteri når den valda
nivån.
Miniatyrbilder
Välj storleken på miniatyrbilderna i bildvisningsdisplayen.
Välj om platsdata för den smarta enheten ska bäddas in i
bilder som inte redan innehåller platsdata från kameran.
Om du uppmanas att tillåta åtkomst till platsdata, gör det
från enhetens inställningsapp.
Lägg till
positionsdata
Notera att enheter som inte är utrustade med GPS eller
liknande platsdatafunktioner kanske inte kan ge korrekt
position.
D
119
Alternativ
Beskrivning
Bildstorlek
När flera bilder överförs, välj Rekommenderad storlek eller
VGA för att kopiera bilder med storlekar som ungefär motsvarar 1920 × 1080 respektive 640 × 480.
Auto-start för app
Om På har valts, startar Wireless Mobile Utility automatiskt
när den smarta enheten upptäcker en signal från kameran.
Inställningar
för trådlös
mobiladapter
Justera nätverksinställningarna för den trådlösa mobiladaptern. Ej tillgängligt med kameror med inbyggt Wi-Fi.
SSID
Välj ett SSID för den trådlösa mobiladaptern. Den smarta
enheten visar SSID när du ansluter till nätverket manuellt.
Autentisering/
kryptering
Välj den autentiseringsmetod som används för anslutningen till nätverket.
Lösenord
Ange ett lösenord. Lösenordstypen väljs med Avancerade
inställningar > Ange lösenord: välj ASCII för ett alfanumeriskt
lösenord med 8 till 63 tecken, HEX för ett hexadecimalt lösenord med 64 tecken.
Kanal
Välj den trådlösa kanal som används av nätverket.
Automatisk
avstängning
Välj fördröjningen innan den trådlösa mobiladaptern går
in i viloläge om det inte finns någon trådlös anslutning.
Avancerade
inställningar
• WPS PIN-kod: Ställ in den trådlösa mobiladapterns WPS
PIN.
• WPS-läge: Välj adapterns WPS-läge.
• Ange lösenord: Välj lösenordstypen.
• Subnätmask: Ange en subnätmask.
• DHCP-server IP-adress: Ställ in den trådlösa mobiladapterns IP-adress.
• DHCP-klient IP-adress: Ange den smarta enhetens IPadress.
D
120
Alternativ
Beskrivning
Aktuella
inställningar
Visa de aktuella inställningarna för den trådlösa mobiladaptern.
Formatera
inställningar
Tryck på JA för att återställa standardinställningarna.
Språk / Language
Välj språk för användargränssnittet i Wireless Mobile Utility.
Info
Alternativ
Beskrivning
Kamera
Namnet på den kamera som är ansluten.
Trådlös mobiladapter
Visa information om den trådlösa anslutningen. Serienumret och firmwareversionen visas endast om
kameran är ansluten via den trådlösa mobiladaptern.
Länkhastighet
Visa överföringshastigheten.
Serienummer
Visa produktens serienummer.
Firmware-version
Visa den aktuella firmwareversionen.
Välj Om för att visa versionsinformation om Wireless
Mobile Utility, Sök efter uppdateringar för att ansluta
till tjänsten Google Play och söka efter uppdateringar,
eller Licensvillkor för att visa användningsvillkoren för
denna applikation.
App
Avsluta
Avsluta Wireless Mobile Utility.
D
121
A Information om varumärken
Wi-Fi är ett registrerat varumärke som tillhör Wi-Fi Alliance. Android,
Google Play och Google Play-logotypen är varumärken som tillhör
Google LLC. Android-roboten är reproducerad eller modifierad från
arbete skapat och delat av Google och används under villkoren som
beskrivs i Creative Commons 3.0 Attribution License. N-Mark är ett varumärke eller registrerat varumärke som tillhör NFC Forum, Inc. i USA
och andra länder. Alla andra varunamn som nämns i denna handbok är
varumärken som tillhör respektive ägare.
SB9C23(1B)
6MWA181B-23
D
122
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising