Nikon | D5 | Nikon D5 Užívateľská príručka

Nikon D5 Užívateľská príručka
Nikon D5
DIGITÁLNY FOTOAPARÁT
Je zakázané akékoľvek reprodukovanie tejto príručky, v ľubovoľnej
podobe, či už vcelku alebo v častiach (s výnimkou stručných citácií
v kritických článkoch alebo testoch), bez písomného povolenia
spoločnosti NIKON CORPORATION.
Užívateľská príručka
(so záručným listom)
AMA16530
Vytlačené v Európe
Sk
SB6E02(1N)
6MB2921N-02
• Pred použitím fotoaparátu si dôkladne prečítajte túto
príručku.
• Aby sa zaistilo správne používanie fotoaparátu, nezabudnite
si prečítať časť „Pre vašu bezpečnosť“ (strana x).
• Po prečítaní tejto príručky ju uchovávajte na ľahko
prístupnom mieste pre potreby v budúcnosti.
Sk
Aby ste zo svojho fotoaparátu vyťažili maximum, dôkladne si prečítajte
celú príručku a uchovávajte ju na mieste, kde si ju môžu prečítať všetci
používatelia tohto výrobku.
Sprievodca ponukami a sieťou
Sprievodcu sieťou a Sprievodcu ponukami je možné stiahnuť z webovej stránky
spoločnosti Nikon vo formáte pdf tak, ako je to uvedené nižšie, a zobraziť pomocou
programu Adobe Reader alebo Adobe Acrobat Reader. Sprievodca sieťou popisuje
spôsob pripojenia fotoaparátu k sieti, zatiaľ čo Sprievodca ponukami popisuje
možnosti dostupné v ponukách fotoaparátu.
1 Na svojom počítači spustite internetový prehliadač a otvorte stránku na
stiahnutie príručky spoločnosti Nikon na
http://downloadcenter.nikonimglib.com/
2 Prejdite na stránku s požadovaným výrobkom a stiahnite si príručku.
Užívateľská podpora Nikon
Navštívte nižšie uvedenú stránku, zaregistrujte svoj fotoaparát a získajte možnosť
mať neustále najnovšie informácie týkajúce sa výrobku. Nájdete na nej odpovede
na časté otázky a môžete nás kontaktovať ohľadne technickej podpory.
http://www.europe-nikon.com/support
A Pre vašu bezpečnosť
Pred prvým použitím fotoaparátu si prečítajte bezpečnostné pokyny v časti „Pre
vašu bezpečnosť“ (0 x – xiii).
D5-a (XQD Card Type)
D5-b (CF Card Type)
Symboly a konvencie
Na uľahčenie vyhľadávania požadovaných informácií sa v texte používajú
nasledujúce symboly a značky:
D
Táto ikona označuje výstrahy; informácie, ktoré si treba prečítať pred
používaním fotoaparátu, aby sa predišlo jeho poškodeniu.
A
Táto ikona označuje poznámky; informácie, ktoré je potrebné si prečítať
pred použitím fotoaparátu.
0
Táto ikona označuje odkazy na ďalšie strany v tejto príručke.
Položky ponuky, možnosti a hlásenia zobrazené na monitore fotoaparátu sú
zobrazené tučným písmom.
Tento fotoaparát je dostupný v modeloch, ktoré sú kompatibilné s XQD
a CompactFlash. Pokyny v tejto príručke predpokladajú použitie pamäťovej karty
XQD, avšak prevádzky sú identické pre obidva modely.
Nastavenia fotoaparátu
Vysvetlivky v tejto príručke predpokladajú, že sú použité východiskové nastavenia.
i
Obsah balenia
Uistite sa, že vám boli s fotoaparátom dodané všetky položky, ktoré sú
uvedené na tejto strane.
• Digitálny
fotoaparát D5
(0 1)
• Krytka tela BF-1B
(0 25, 339)
• Kryt sánok na
príslušenstvo BS-3
(0 14)
• Nabíjateľná lítium-iónová batéria EN-EL18c s krytom kontaktov (0 19,
22)
• Nabíjačka MH-26a s napájacím káblom a dvoma chráničmi kontaktov
(tvar napájacieho kábla závisí od krajiny predaja; 0 19, 380)
• Príchytka USB kábla
(0 278)
• USB kábel UC-E22 (0 278, 283)
• Užívateľská príručka (táto
príručka)
• Popruh AN-DC15 (0 19)
• Príchytka kábla
HDMI (0 286)
• Záručný list (vytlačený na zadnej
strane tejto príručky)
Pamäťové karty sa predávajú samostatne. Fotoaparáty zakúpené
v Japonsku zobrazujú ponuky a hlásenia len v angličtine a japončine;
ostatné jazyky nie sú podporované. Ospravedlňujeme sa za akékoľvek
nepríjemnosti, ktoré to môže spôsobiť.
A
Softvér ViewNX-i a Capture NX-D
Na jemné dolaďovanie vlastností fotografií alebo kopírovanie snímok do
počítača na prezeranie používajte ViewNX-i. Softvér ViewNX-i je k dispozícii na
stiahnutie na nasledujúcej webovej stránke:
http://downloadcenter.nikonimglib.com/
Na jemné doladenie snímok, ktoré boli skopírované do počítača, a na
konvertovanie snímok NEF (RAW) na iné formáty používajte Capture NX-D.
Softvér Capture NX-D je k dispozícii na stiahnutie z:
http://downloadcenter.nikonimglib.com/
Túto webovú stránku môžete navštíviť aj na získanie najnovších informácií
o softvéri Nikon vrátane systémových požiadaviek.
ii
Obsah
Pre vašu bezpečnosť ...........................................................................................x
Oznamy................................................................................................................ xiv
Úvod
1
Oboznámenie sa s fotoaparátom...................................................................1
Telo fotoaparátu .............................................................................................. 1
Horný kontrolný panel................................................................................... 6
Zadný kontrolný panel .................................................................................. 8
Zobrazenie v hľadáčiku ...............................................................................10
Používanie dotykovej obrazovky .............................................................12
Kryt sánok na príslušenstvo .......................................................................14
Základy používania
15
Ponuky fotoaparátu ......................................................................................... 15
Používanie ponúk fotoaparátu .................................................................16
Prvé kroky............................................................................................................. 19
Pripevnite remienok fotoaparátu ............................................................19
Nabite batériu .................................................................................................19
Vložte batériu..................................................................................................22
Nasaďte objektív ............................................................................................25
Základné nastavenie.....................................................................................27
Vložte pamäťovú kartu ................................................................................30
Naformátujte pamäťovú kartu..................................................................33
Nastavte zaostrenie hľadáčika ..................................................................35
Základné fotografovanie a prehrávanie ................................................... 37
Úroveň nabitia batérie a počet zostávajúcich snímok .....................37
Pripravte fotoaparát .....................................................................................39
Zaostrovanie a snímanie .............................................................................40
Prezeranie fotografií .....................................................................................42
Odstránenie neželaných fotografií..........................................................43
iii
Fotografovanie so živým náhľadom
44
Automatické zaostrovanie..........................................................................48
Manuálne zaostrovanie ...............................................................................50
Používanie tlačidla i.....................................................................................51
Nehlučný režim...............................................................................................54
Zobrazenie živého náhľadu........................................................................56
Zobrazenie informácií ..................................................................................57
Videosekvencie
59
Záznam videosekvencií ...................................................................................59
Značky................................................................................................................63
Používanie tlačidla i.....................................................................................63
Zobrazenie živého náhľadu........................................................................65
Maximálna dĺžka ............................................................................................67
Zobrazenie informácií ..................................................................................68
Orezanie videosekvencie ............................................................................69
Zhotovovanie fotografií v režime videosekvencií..............................71
Časozberné videosekvencie ..........................................................................74
Prezeranie videosekvencií ..............................................................................80
Úprava videosekvencií.....................................................................................82
Strih videosekvencií ......................................................................................82
Uloženie vybraných snímok.......................................................................85
Možnosti záznamu snímok
87
Oblasť snímky......................................................................................................87
Kvalita snímky .....................................................................................................92
Veľkosť snímky ....................................................................................................95
Používanie dvoch pamäťových kariet ........................................................97
iv
Zaostrenie
98
Automatické zaostrovanie............................................................................. 98
Režim automatického zaostrovania..................................................... 101
Režim činnosti AF ....................................................................................... 104
Výber zaostrovacieho bodu.................................................................... 108
Pamäť zaostrenia ........................................................................................ 111
Manuálne zaostrovanie.................................................................................114
Režim snímania
116
Výber režimu snímania..................................................................................116
Výber režimu rýchleho uvoľnenia......................................................... 119
Režim samospúšte ..........................................................................................120
Režim zrkadlo v hornej polohe...................................................................122
Citlivosť ISO
124
Manuálne nastavenie.....................................................................................124
Automatické nastavenie citlivosti ISO .....................................................126
Expozícia
129
Meranie ...............................................................................................................129
Expozičný režim...............................................................................................131
P: Programová automatika ...................................................................... 133
S: Clonová automatika............................................................................... 134
A: Časová automatika ................................................................................ 135
M: Manuálny režim...................................................................................... 136
Dlhé expozície (len režim M)........................................................................138
Aretácia času uzávierky a clony..................................................................140
Uzamknutie automatickej expozície (AE)...............................................141
Korekcia expozície ..........................................................................................143
Bracketing ..........................................................................................................146
v
Vyváženie bielej farby
159
Možnosti vyváženia bielej farby ................................................................ 159
Jemné doladenie vyváženia bielej farby ................................................ 162
Výber farebnej teploty .................................................................................. 165
Vlastné nastavenie ......................................................................................... 168
Fotografovanie pomocou hľadáčika.................................................... 169
Živý náhľad (Bodové vyváženie bielej farby) .................................... 173
Spravovanie vlastných nastavení.......................................................... 176
Zlepšenie snímky
179
Picture Control................................................................................................. 179
Výber Picture Control ................................................................................ 179
Úprava nastavení Picture Control ......................................................... 181
Vytvorenie vlastných Picture Control.................................................. 184
Zachovanie detailov v jasných a tmavých častiach............................ 187
Funkcia Active D-Lighting ....................................................................... 187
Vysoký dynamický rozsah (HDR) ........................................................... 189
Fotografovanie s bleskom
194
Používanie blesku........................................................................................... 194
Fotografovanie s bleskom ........................................................................... 197
Zábleskové režimy.......................................................................................... 198
Korekcia zábleskovej expozície ................................................................. 200
Blokovanie zábleskovej expozície ............................................................ 202
Diaľkové fotografovanie s bleskom.......................................................... 204
Nastavenie..................................................................................................... 205
Snímanie fotografií..................................................................................... 209
Zobrazenie informácií o blesku ................................................................. 216
vi
Ďalšie možnosti snímania
220
Tlačidlo R..........................................................................................................220
Tlačidlo i............................................................................................................223
Dvojtlačidlový reset na obnovenie východiskových nastavení .....224
Potlačenie rušenia...........................................................................................227
Viacnásobná expozícia..................................................................................229
Intervalové fotografovanie..........................................................................236
Objektívy bez vstavaného procesora.......................................................243
Údaje o polohe.................................................................................................246
Viac o prehrávaní
248
Prezeranie snímok...........................................................................................248
Prehrávanie snímok na celej obrazovke............................................. 248
Zobrazenie miniatúr .................................................................................. 248
Ovládacie prvky prehrávania ................................................................. 249
Používanie dotykovej obrazovky .......................................................... 251
Tlačidlo i ....................................................................................................... 253
Informácie o fotografii...................................................................................254
Bližší pohľad: Zväčšenie výrezu snímky ..................................................263
Ochrana fotografií pred odstránením......................................................265
Hodnotenie snímok........................................................................................267
Odstraňovanie fotografií ..............................................................................268
Zobrazenie snímok na celej obrazovke a zobrazenie
miniatúr..................................................................................................... 268
Ponuka režimu prehrávania.................................................................... 270
Zvukové poznámky
272
Záznam zvukových poznámok...................................................................272
Počas prehrávania ...................................................................................... 272
Počas snímania ............................................................................................ 273
Prehrávanie zvukových poznámok...........................................................276
vii
Pripojenia
277
Inštalácia softvéru ViewNX-i ................................................................... 277
Kopírovanie snímok do počítača........................................................... 278
Ethernet a bezdrôtové siete.................................................................... 281
Tlač fotografií ................................................................................................... 283
Pripojenie tlačiarne .................................................................................... 283
Tlač snímok po jednej ............................................................................... 284
Tlač viacerých snímok ............................................................................... 285
Prezeranie fotografií prostredníctvom TV prijímača.......................... 286
Možnosti HDMI ............................................................................................ 287
Zoznam ponúk
289
D Ponuka režimu prehrávania: Správa snímok.................................. 289
C Ponuka režimu snímania fotografií: Možnosti snímania............ 291
1 Ponuka zaznamenávania videosekvencií: Možnosti snímania
videosekvencií............................................................................................. 296
A Používateľské nastavenia: Jemné doladenie nastavení
fotoaparátu................................................................................................... 299
B Ponuka nastavenia: Nastavenie fotoaparátu .................................... 310
N Ponuka úprav: Vytváranie upravených kópií .................................. 314
O Moja ponuka/m Posledné nastavenia ............................................... 316
Možnosti ponuky úprav................................................................................ 317
NEF (RAW) processing (Spracovanie NEF (RAW)) ............................ 317
Trim (Orezať)................................................................................................. 319
Image overlay (Prelínanie snímok) ....................................................... 320
viii
Technické informácie
323
Kompatibilné objektívy.................................................................................323
Systém kreatívneho osvetlenia Nikon (CLS) ..........................................330
Ďalšie príslušenstvo........................................................................................336
Pripojenie napájacieho konektora a sieťového zdroja.................. 342
Starostlivosť o fotoaparát.............................................................................344
Skladovanie................................................................................................... 344
Čistenie........................................................................................................... 344
Antialiasingový filter.................................................................................. 345
„Clean now“ (Čistiť teraz) .................................................................... 345
„Clean at startup/shutdown“ (Čistiť pri zapnutí alebo
vypnutí)................................................................................................ 346
Manuálne čistenie ................................................................................. 347
Výmena batérie hodín .............................................................................. 351
Starostlivosť o fotoaparát a batériu: Upozornenia..............................353
Expozičná krivka programovej automatiky ...........................................357
Riešenie problémov .......................................................................................358
Batéria/displej .............................................................................................. 358
Snímanie ........................................................................................................ 358
Prehrávanie................................................................................................... 362
Rôzne............................................................................................................... 363
Chybové hlásenia............................................................................................364
Technické parametre .....................................................................................370
Kalibrácia batérií.......................................................................................... 380
Schválené pamäťové karty ..........................................................................383
Kapacita pamäťových kariet........................................................................385
Výdrž batérie.....................................................................................................388
Register ...............................................................................................................390
Záručné podmienky - Záručný servis spoločnosti Nikon
v Európe .........................................................................................................400
ix
Pre vašu bezpečnosť
Pred používaním tohto zariadenia si prečítajte všetky nasledujúce bezpečnostné
pokyny, aby ste predišli poškodeniu výrobku značky Nikon a poraneniu seba alebo
iných osôb. Tieto bezpečnostné pokyny uchovávajte na takom mieste, kde si ich
môžu prečítať všetci používatelia výrobku.
Možné následky nedodržania bezpečnostných pokynov uvedených v tejto časti sú
označené nasledujúcim symbolom:
Táto ikona označuje varovanie. Pred použitím tohto výrobku značky Nikon
A si prečítajte všetky varovania, aby ste zabránili možnému zraneniu.
❚❚ VAROVANIA
A Slnko udržiavajte mimo obrazového poľa
Pri snímaní objektov v protisvetle
udržiavajte slnko úplne mimo
obrazového poľa. Pokiaľ sa slnko
nachádza v obrazovom poli alebo jeho
blízkosti, jeho svetlo sústredené do
fotoaparátu môže spôsobiť požiar.
A Nepozerajte sa cez hľadáčik do slnka
Pozeranie do slnka alebo iného silného
zdroja svetla cez hľadáčik môže
spôsobiť trvalé poškodenie zraku.
A Používanie ovládacieho prvku dioptrickej
korekcie hľadáčika
Keď pracujete s ovládacím prvkom
dioptrickej korekcie hľadáčika a máte
oko na hľadáčiku, dajte pozor, aby ste
si prstom náhodne nesiahli do oka.
x
A V prípade poruchy zariadenie okamžite
vypnite
Ak si všimnete dym alebo nezvyčajný
zápach, ktorý vychádza zo zariadenia
alebo sieťového zdroja (dodáva sa
samostatne), okamžite odpojte sieťový
zdroj a vyberte batériu, pričom dbajte
na to, aby ste sa nepopálili. Ďalšie
používanie môže viesť k zraneniu. Po
vybratí batérie nechajte zariadenie
skontrolovať v autorizovanom servise
spoločnosti Nikon.
A Nerozoberajte
Dotýkanie sa vnútorných častí výrobku
by mohlo spôsobiť zranenie. Ak sa
výrobok pokazí, môže ho opraviť
výhradne kvalifikovaný technik. Ak sa
výrobok otvorí v dôsledku pádu alebo
inej nehody, vyberte batériu a odpojte
sieťový zdroj a výrobok nechajte
skontrolovať v autorizovanom servise
spoločnosti Nikon.
A Nepoužívajte v prostredí s horľavým plynom
A Pri manipulácii s batériami dodržiavajte
Elektronické zariadenia nepoužívajte
v blízkosti horľavých plynov, pretože
to môže spôsobiť výbuch alebo požiar.
A Udržujte mimo dosah detí
Nedodržanie tohto pokynu môže viesť
k zraneniu. Okrem toho nezabudnite,
že malé časti predstavujú
nebezpečenstvo zadusenia. V prípade,
že dieťa prehltne akúkoľvek časť tohto
zariadenia, okamžite vyhľadajte
lekársku pomoc.
A Remienok fotoaparátu nedávajte na krk
dojčaťu ani dieťaťu
Remienok fotoaparátu zavesený na
krku dojčaťa alebo dieťaťa môže
zapríčiniť jeho uškrtenie.
A Keď je zariadenie zapnuté alebo sa používa,
nezostávajte dlhodobo v kontakte
s fotoaparátom, batériou alebo nabíjačkou
Časti zariadenia sa zohrejú na vysokú
teplotu. Ak zostane zariadenie
dlhodobo v priamom kontakte
s pokožkou, môže to viesť
k nízkoteplotným popáleninám.
•
•
•
•
•
•
A Nenechávajte tento výrobok tam, kde bude
vystavený pôsobeniu mimoriadne vysokých
teplôt, ako napríklad v uzatvorenom
automobile alebo na priamom slnečnom
svetle
Nedodržanie tohto pokynu by mohlo
spôsobiť poškodenie alebo vznik
požiaru.
•
•
•
príslušné bezpečnostné pokyny
Pri nesprávnej manipulácii s batériami
môže dôjsť k úniku elektrolytu,
prehriatiu, prasknutiu alebo vzniku
požiaru. Pri manipulácii s batériami,
ktoré sa budú používať v tomto
výrobku, dodržiavajte nasledujúce
bezpečnostné pokyny:
Používajte len batérie, ktoré boli
schválené na používanie v tomto
zariadení.
Na výmenu batérie hodín používajte
len lítiové batérie CR1616. Použitie
iného typu batérie by mohlo spôsobiť
výbuch. Použité batérie likvidujte
v súlade s platnými predpismi.
Batériu neskratujte ani nerozoberajte.
Nevystavujte batériu ani fotoaparát,
do ktorého je vložená, silným fyzickým
nárazom.
Pred výmenou batérie skontrolujte, či
je výrobok vypnutý. Ak používate
sieťový zdroj, skontrolujte, či je
odpojený.
Batériu sa nepokúšajte vložiť hornou
časťou nadol ani prednou časťou
dozadu.
Batériu nevystavujte ohňu ani
nadmernému teplu.
Batériu nevystavujte vode ani ju
neponárajte do vody.
Pri prepravovaní batérie nasaďte na
konektor kryt kontaktov. Batériu
neprepravujte ani neuskladňujte
spoločne s kovovými predmetmi, ako
sú náhrdelníky alebo sponky do
vlasov.
xi
• Batéria môže po úplnom vybití vytiecť.
Nezabudnite vybrať batériu, keď je
vybitá zabránite tak poškodeniu
výrobku.
• Keď batériu nepoužívate, na konektor
nasaďte kryt kontaktov a batériu
uložte na suché a chladné miesto.
• Bezprostredne po používaní výrobku
alebo po dlhšom napájaní výrobku
z batérie môže byť batéria horúca.
Pred vybratím batérie vypnite
fotoaparát a nechajte batériu
vychladnúť.
• Ak zistíte akékoľvek zmeny batérie,
napríklad zmenu farby alebo
deformáciu, ihneď ju prestaňte
používať.
A Pri manipulácii s nabíjačkou dodržiavajte
príslušné bezpečnostné pokyny
• Uchovávajte ju v suchu. Nedodržanie
tohto pokynu môže viesť k poraneniu
alebo poškodeniu výrobku z dôvodu
požiaru alebo úrazu elektrickým
prúdom.
• Prach na kovových častiach zástrčky
alebo v ich blízkosti treba odstrániť
pomocou suchej handričky. Ďalšie
používanie môže spôsobiť požiar.
• Počas búrok sa nedotýkajte
napájacieho kábla a nechoďte do
blízkosti nabíjačky. Ak nedodržíte toto
varovanie, môže dôjsť k úrazu
elektrickým prúdom.
xii
• Nepoškoďte, neupravte ani násilím
neohýbajte a nemykajte napájacím
káblom. Nedávajte ho pod ťažké
predmety a nevystavujte ho teplu ani
ohňu. Ak sa poškodí izolácia a obnažia
sa vodiče, predložte napájací kábel
autorizovanému servisu spoločnosti
Nikon na kontrolu. Ak nedodržíte toto
varovanie, môže dôjsť k požiaru alebo
úrazu elektrickým prúdom.
• So zástrčkou ani s nabíjačkou
nemanipulujte mokrými rukami.
Nedodržanie tohto pokynu môže viesť
k poraneniu alebo poškodeniu
výrobku z dôvodu požiaru alebo úrazu
elektrickým prúdom.
• Nepoužívajte s cestovnými
predsádkami a meničmi napätia, ktoré
boli navrhnuté na zmenu napätia
alebo zmenu z jednosmerného na
striedavý prúd. Nedodržanie tohto
pokynu môže spôsobiť poškodenie
výrobku, spôsobiť prehriatie alebo
požiar.
A Používajte vhodné káble
Pri pripájaní káblov k vstupným
a výstupným konektorom používajte
iba káble dodávané alebo predávané
spoločnosťou Nikon, aby sa dodržali
predpisy týkajúce sa tohto výrobku.
A Nikdy nemierte bleskom na vodiča
motorového vozidla
Nedodržanie tohto pokynu môže viesť
k dopravným nehodám.
A Blesk používajte opatrne
• Používanie fotoaparátu s bleskom
v blízkosti pokožky alebo iných
predmetov môže spôsobiť popáleniny.
• Použitie blesku v blízkosti očí
fotografovanej osoby môže spôsobiť
dočasné zhoršenie zraku. Blesk by
nemal byť menej ako jeden meter od
snímaného objektu. Obzvlášť opatrní
by ste mali byť pri fotografovaní
dojčiat.
A Vyhýbajte sa kontaktu s tekutými kryštálmi
Ak sa monitor poškodí, treba dávať
pozor, aby nedošlo k poraneniu
spôsobenému rozbitým sklom. Tiež
treba zabrániť styku tekutých kryštálov
z monitora s pokožkou a ich vniknutiu
do očí alebo úst.
A Neprenášajte statívy s pripevneným
objektívom alebo fotoaparátom
Mohli by ste zakopnúť alebo náhodne
udrieť iných ľudí, čo by mohlo viesť
k zraneniu.
A Dodržiavajte pokyny leteckého
a nemocničného personálu
xiii
Oznamy
• Spoločnosť Nikon nenesie žiadnu
• Žiadnu časť príručiek dodávaných
zodpovednosť za akékoľvek škody
s týmto výrobkom nie je povolené
spôsobené používaním tohto výrobku.
reprodukovať, prenášať, prepisovať,
• Aj keď bolo vynaložené maximálne
ukladať v systéme na vyhľadávanie
úsilie, aby boli informácie uvedené
informácií ani prekladať do iného
v týchto príručkách presné a úplné,
jazyka v akejkoľvek forme ani
akýmkoľvek spôsobom bez
ocenili by sme, ak na prípadné chyby
alebo opomenutia upozorníte
predchádzajúceho písomného súhlasu
spoločnosti Nikon.
miestneho zástupcu spoločnosti Nikon
(adresa je uvedená zvlášť).
• Spoločnosť Nikon si vyhradzuje právo
kedykoľvek zmeniť vzhľad a technické
parametre hardvéru a softvéru
uvedeného v týchto príručkách bez
predchádzajúceho upozornenia.
xiv
Poznámky pre užívateľov v Európe
POZOR: PRI ZÁMENE BATÉRIE ZA NESPRÁVNY TYP HROZÍ NEBEZPEČENSTVO VÝBUCHU.
POUŽITÉ BATÉRIE LIKVIDUJTE PODĽA POKYNOV.
Tento symbol znamená, že
elektrické a elektronické
zariadenia je potrebné
odovzdať do separovaného
odpadu.
Nasledujúce upozornenie platí len pre
používateľov v európskych krajinách:
• Tento výrobok je určený na
separovaný zber na vhodnom
zbernom mieste. Nevyhadzujte ho do
bežného komunálneho odpadu.
• Separovaný zber a recyklácia
pomáhajú zachovávať prírodné zdroje
a predchádzať negatívnym dopadom
na zdravie ľudí a životné prostredie,
ktoré môžu vyplývať z nesprávnej
likvidácie odpadu.
• Ďalšie informácie získate od predajcu
alebo miestnych úradov
zodpovedných za likvidáciu odpadov.
Tento symbol na batérii
znamená, že batériu je
potrebné odovzdať do
separovaného odpadu.
Nasledujúce upozornenie
platí len pre používateľov v európskych
krajinách:
• Všetky batérie, či už označené alebo
neoznačené týmto symbolom, sú
určené na separovaný zber na
vhodnom zbernom mieste.
Nevyhadzujte ich do bežného
komunálneho odpadu.
• Ďalšie informácie získate od predajcu
alebo miestnych úradov
zodpovedných za likvidáciu odpadov.
xv
Likvidácia zariadení na ukladanie údajov
Majte na pamäti, že odstránením snímok z pamäťových kariet alebo iných zariadení
na ukladanie údajov alebo ich naformátovaním sa údaje pôvodných snímok
nevymažú úplne. Odstránené súbory na vyhodených zariadeniach na ukladanie
údajov možno niekedy obnoviť pomocou bežne dostupného softvéru, čo môže
mať za následok zneužitie osobných údajov na snímkach. Za zabezpečenie utajenia
takýchto údajov zodpovedá používateľ.
Pred vyhodením pamäťového zariadenia alebo jeho odovzdaním inej osobe v ňom
vymažte všetky dáta bežným softvérom na vymazávanie alebo naformátujte
zariadenie a potom ho celé zaplňte snímkami, ktoré neobsahujú žiadne súkromné
informácie (napríklad snímkami prázdnej oblohy). Pri fyzickom ničení pamäťového
zariadenia treba dbať na opatrnosť, aby ste sa neporanili.
Pred likvidáciou fotoaparátu alebo prevodom vlastníctva na inú osobu by ste mali
použiť aj možnosť Reset all settings (Resetovať všetky nastavenia) v ponuke
nastavenia fotoaparátu na odstránenie akýchkoľvek osobných údajov týkajúcich sa
siete.
AVC Patent Portfolio License
TENTO VÝROBOK JE LICENCOVANÝ POD SÚBOROM PATENTOV AVC PATENT PORTFOLIO LICENSE,
KTORÝ SPOTREBITEĽA OPRÁVŇUJE VYUŽÍVAŤ HO NA OSOBNÉ A NEKOMERČNÉ ÚČELY ZAMERANÉ NA
(i) KÓDOVANIE VIDEOZÁZNAMOV V SÚLADE SO ŠTANDARDOM AVC („AVC VIDEO“) A/ALEBO NA
(ii) DEKÓDOVANIE VIDEOZÁZNAMOV VO FORMÁTE AVC, KTORÉ SI POUŽÍVATEĽ VYTVORIL NA
OSOBNÉ A NEKOMERČNÉ ÚČELY A/ALEBO ZÍSKAL OD INEJ OPRÁVNENEJ OSOBY PODNIKAJÚCEJ
V SÚLADE S LICENCIOU ZAMERANOU NA POSKYTOVANIE VIDEOZÁZNAMOV VO FORMÁTE AVC. PRE
ŽIADNE INÉ POUŽITIE NIE JE LICENCIA UDELENÁ ANI Z UVEDENÉHO NEVYPLÝVA. ĎALŠIE INFORMÁCIE
VÁM POSKYTNE SPOLOČNOSŤ MPEG LA, L.L.C. NAVŠTÍVTE STRÁNKU
http://www.mpegla.com
xvi
Oznam týkajúci sa zákazu kopírovania alebo reprodukovania
Majte na pamäti, že aj prechovávanie materiálov, ktoré boli digitálne skopírované
alebo reprodukované pomocou skenera, digitálneho fotoaparátu alebo iného
zariadenia, môže byť v zmysle zákona trestné.
• Predmety, ktoré zákon zakazuje kopírovať
alebo reprodukovať
Nekopírujte ani nereprodukujte
papierové peniaze, mince, cenné
papiere, štátne obligácie ani obligácie
miestnej správy, a to ani v prípade, ak
sú takéto kópie alebo reprodukcie
označené ako „Vzorka”.
• Upozornenia týkajúce sa niektorých kópií
a reprodukcií
Štát varuje pred kopírovaním
a reprodukovaním cenných papierov
vydaných súkromnými firmami (akcie,
zmenky, šeky, darovacie listiny a pod.),
cestovných preukazov alebo
kupónových lístkov, okrem prípadov,
keď daná firma poskytne minimálne
Kopírovanie alebo reprodukovanie
potrebné množstvo kópií na obchodné
papierových peňazí, mincí alebo
účely. Taktiež nekopírujte
cenných papierov, ktoré sú v obehu
a nereprodukujte cestovné pasy
v inej krajine, je zakázané.
vydané štátom, licencie vydané
Bez predchádzajúceho povolenia štátu štátnymi agentúrami a súkromnými
skupinami, občianske preukazy a lístky,
je zakázané kopírovať a reprodukovať
ako sú legitimácie alebo stravné lístky.
nepoužité poštové známky alebo
korešpondenčné lístky vydané štátom.
• Poznámky o dodržiavaní autorských práv
Podľa zákonu o autorských právach
Je zakázané kopírovať a reprodukovať
nemôžu byť fotografie alebo záznamy
známky vydané štátom a certifikované
autorsky chránených práv, vytvorené
dokumenty určené zákonom.
fotoaparátom, použité bez povolenia
majiteľa autorských práv. Výnimky sa
vťahujú len na osobné použitie,
vezmite však do úvahy, že aj osobné
použitie môže byť obmedzené
v prípade fotografií alebo záznamov
z výstav alebo živých vystúpení.
xvii
Používajte iba originálne elektronické príslušenstvo značky Nikon
Fotoaparáty Nikon sú skonštruované podľa najprísnejších noriem a obsahujú
zložité elektronické obvody. Iba originálne elektronické príslušenstvo značky Nikon
(vrátane nabíjačiek, akumulátorov, sieťových zdrojov a príslušenstva k blesku)
certifikované spoločnosťou Nikon špecificky na použitie s týmto digitálnym
fotoaparátom Nikon bolo vytvorené a odskúšané tak, aby pracovalo v rámci
prevádzkových a bezpečnostných požiadaviek týchto elektronických obvodov.
Používanie neoriginálneho elektronického príslušenstva (iného ako
značky Nikon) môže poškodiť fotoaparát a spôsobiť stratu záruky od
spoločnosti Nikon. Použitie nabíjateľných lítium-iónových batérií od
iného výrobcu bez holografickej pečate Nikon zobrazenej vpravo
môže narušiť normálne fungovanie fotoaparátu a zapríčiniť prehriatie, vznietenie,
prasknutie alebo vytečenie batérií.
Ďalšie informácie o originálnom príslušenstve značky Nikon získate od
autorizovaného miestneho predajcu výrobkov Nikon.
xviii
D
Používajte len príslušenstvo značky Nikon
Len príslušenstvo značky Nikon, ktoré je výslovne určené spoločnosťou Nikon na
používanie s týmto digitálnym fotoaparátom, je vyrobené a odskúšané, že
pracuje v rámci jeho prevádzkových a bezpečnostných požiadaviek. POUŽÍVANIE
PRÍSLUŠENSTVA, KTORÉ NEVYROBILA SPOLOČNOSŤ NIKON, MÔŽE POŠKODIŤ VÁŠ FOTOAPARÁT
A VIESŤ K ZRUŠENIU PLATNOSŤ ZÁRUKY SPOLOČNOSTI NIKON.
A
Pred zhotovovaním dôležitých snímok
Pred fotografovaním pri dôležitých príležitostiach (napríklad na svadbách alebo
pred zobratím fotoaparátu na cestu) zhotovte skúšobný záber, aby ste sa uistili,
že fotoaparát funguje normálne. Spoločnosť Nikon nebude zodpovedná za
škody ani ušlý zisk, ktorý môže byť spôsobený poruchou fotoaparátu.
A
Celoživotné vzdelávanie
Ako súčasť snahy spoločnosti Nikon o „celoživotné vzdelávanie“, ktorá je
zameraná na ustavičnú podporu výrobkov a vzdelávania, sú na nasledujúcich
lokalitách k dispozícii neustále aktualizované informácie:
• Pre používateľov v USA: http://www.nikonusa.com/
• Pre používateľov v Európe a Afrike: http://www.europe-nikon.com/support/
• Pre používateľov v Ázii, Oceánii a na Strednom východe: http://www.nikon-asia.com/
Na týchto stránkach nájdete najnovšie informácie o výrobkoch, tipy, odpovede
na často kladené otázky a všeobecné rady týkajúce sa digitálneho spracovania
snímok a fotografovania. Ďalšie informácie môžete získať od miestneho
obchodného zástupcu spoločnosti Nikon. Kontaktné informácie nájdete na
nasledujúcej adrese: http://imaging.nikon.com/
xix
xx
XÚvod
Oboznámenie sa s fotoaparátom
Venujte chvíľu oboznámeniu sa s ovládacími prvkami a displejmi
fotoaparátu. Môže byť užitočné, ak si túto časť označíte a vrátite sa k nej
po prečítaní zvyšku príručky.
Telo fotoaparátu
2
7
8
9
3
10
11
1
X
3
4
12
5
13
14
6
15
16
1 Tlačidlo I ......................................... 131
2 Tlačidlo uvoľnenia voliča režimov
spúšte...................................................... 116
3 Očko na upevnenie remienka
fotoaparátu.............................................. 19
4 Tlačidlo BKT
..................... 147, 151, 155, 193, 231, 307
5 Volič režimov snímania....................... 116
6 Tlačidlo Y.............................................. 130
7 Tlačidlo záznamu videosekvencií
........................................................... 61, 307
8 Hlavný vypínač ................................... 9, 27
9 Tlačidlo spúšte ..................................40, 41
Tlačidlo E ...............................................143
Tlačidlo S/Q ....................33, 124, 128
Horný kontrolný panel ............................ 6
Značka obrazovej roviny (E) ...........115
Ovládací prvok dioptrickej korekcie
.....................................................................35
15 Sánky na príslušenstvo (pre voliteľný
blesk) ................................................14, 194
16 Kryt sánok na príslušenstvo
...................................................14, 194, 355
10
11
12
13
14
1
Telo fotoaparátu (Pokračovanie)
1
4
5
6
16
17
18
2
7
8
9
3
X
10
20
21
11
22
12
24
15
1 Stereofónny mikrofón (pre
videosekvencie).......................61, 63, 298
2 Spojovacia páčka expozimetra .........373
3 Zrkadlo...........................................122, 347
4 Kontrolka samospúšte ........................121
5 Kryt synchronizačného konektora
blesku......................................................195
6 Kryt 10-kolíkového konektora
diaľkového ovládania.................246, 339
7 Kryt konektora USB.....................278, 283
8 Kryt periférneho konektora ...............337
9 Kryt zvukového konektora .......... 64, 341
10 Kryt konektora HDMI/Ethernet
.........................................................281, 286
11 Tlačidlo aretácie bajonetu.................... 26
12 Poistka krytu priestoru pre batériu .... 22
D
14
23
13
13 Kryt priestoru pre batériu .....................22
14 Tlačidlo režimu automatického
zaostrovania.................... 48, 50, 101, 105
15 Volič režimu zaostrovania..... 48, 98, 114
16 Synchronizačný konektor blesku..... 195
17 10-kolíkový konektor diaľkového
ovládania ..................................... 246, 339
18 Periférny konektor............................... 337
19 Konektor USB............................... 278, 283
20 Konektor pre externý mikrofón
............................................................64, 341
21 Konektor slúchadiel......................... 64, 66
22 Konektor HDMI..................................... 286
23 Ethernetový konektor......................... 281
24 Krytka tela........................................25, 339
Zatvorte kryt konektora
Ak sa konektory nepoužívajú, zatvorte kryt konektora. Cudzie predmety
v konektoroch môžu pôsobiť rušivo pri prenose dát.
2
19
1
9
2
10
3
11
4
5
6
12
X
7
8
Tlačidlo Pv ......................50, 132, 307, 309 8 Poistný prvok tlačidla spúšte pre
vertikálne snímanie................................39
Pomocný príkazový volič ................... 308
Tlačidlo Fn1 ................................... 307, 309 9 Upevňovacia značka objektívu ...........26
Tlačidlo Fn2 ................................... 307, 309 10 Bajonet objektívu ..........................26, 115
Pomocný príkazový volič pre vertikálne 11 Kontakty procesora
snímanie.......................................... 39, 308 12 Závit na pripojenie statívu
6 Tlačidlo spúšte pre vertikálne
snímanie................................................... 39
7 Tlačidlo Fn (vertikálne snímanie)
........................................................... 39, 307
1
2
3
4
5
D
Reproduktor
S reproduktorom sa nepribližujte k magnetickým zariadeniam. Nedodržanie
tohto pokynu môže viesť k poškodeniu údajov zaznamenaných v magnetických
zariadeniach.
3
Telo fotoaparátu (Pokračovanie)
1
16
2
3
4
5
6
17
18
7
8
9
X
19
10
11 12
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
4
13 14
Tlačidlo O/Q...........................33, 43, 268
Tlačidlo K....................................... 42, 248
Monitor ............... 12, 42, 44, 59, 248, 310
Tlačidlo G................................... 15, 289
Tlačidlo L (Z/Q)............. 16, 180, 265
Tlačidlo X ...............................................263
Tlačidlo W/M.............199, 200, 248, 263
Tlačidlo J (OK) .............................. 16, 249
Indikátor siete
Tlačidlo Fn3 .................273, 276, 307, 309
15
Zadný kontrolný panel ............................ 8
Tlačidlo S .................. 116, 119, 224, 304
Tlačidlo T................................... 93, 96
Tlačidlo U....... 159, 163, 167, 169, 224
Tlačidlo R (informácie) ........ 57, 68, 220
Hľadáčik.............................................. 10, 35
Aretácia voliča zaostrovacích polí ... 108
Kontrolka prístupu na pamäťovú
kartu .................................................... 31, 41
19 Tlačidlo i ......................... 51, 63, 223, 253
11
12
13
14
15
16
17
18
6
7
8
1
9
2
10
3
11
12
13
X
14
15
16
4
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Adaptér pre okulár........................ 36, 338
Páčka spúšte okulára........................... 120
Poistka adaptéra pre okulár ................ 36
Tlačidlo a .......................44, 59, 173, 309
Volič živého náhľadu.......................44, 59
Okulár hľadáčika............................ 36, 120
Pomocný volič... 109, 111, 141, 307, 309
Tlačidlo AF-ON ............. 102, 112, 300, 307
Hlavný príkazový volič ........................ 308
Multifunkčný volič ..................16, 41, 250
5
11 Kryt slotu na pamäťovú kartu....... 30, 32
12 Tlačidlo uvoľnenia krytu slotu na kartu
(pod krytom)............................................30
13 Tlačidlo C .................................39, 102, 307
14 Multifunkčný volič (vertikálne
snímanie) .........................................39, 307
15 Hlavný príkazový volič (vertikálne
snímanie) .........................................39, 308
Reproduktor....................................81, 276
16 Mikrofón (pre zvukové poznámky)
...................................................................272
5
Horný kontrolný panel
1
8
9
2
3
4
5
6
7
X
6
1 Čas uzávierky................................134, 136
Režim činnosti AF........................104, 106
Hodnota korekcie expozície ..............143
Hodnota korekcie zábleskovej
expozície.................................................200
Počet snímok v sekvencii expozičného
bracketingu a bracketingu intenzity
záblesku..................................................147
Počet záberov v sekvencii bracketingu
vyváženia bielej farby..........................151
Počet intervalov pri intervalovom
fotografovaní.........................................239
Ohnisková vzdialenosť (objektívy bez
vstavaného procesora) .......................245
2 Indikátor flexibilnej programovej
automatiky.............................................133
3 Expozičný režim....................................131
4 Indikátor režimu činnosti AF ....104, 106
5 Súbor používateľských funkcií ponuky
režimu snímania fotografií.................291
6 Súbor používateľských funkcií ..........299
7 Režim automatického zaostrovania
..................................................................101
10
11
12
13
8 Indikátor zarážok clony ............. 135, 326
9 Clona (clonové číslo) .................. 135, 136
Clona (počet zarážok) ................ 135, 326
Prírastok pri bracketingu .......... 148, 152
Počet záberov v sekvencii bracketingu
ADL .......................................................... 155
Počet snímok v intervale.................... 239
Rozdiel HDR expozície ........................ 193
Počet snímok (viacnásobná expozícia)
.................................................................. 231
Svetelnosť objektívu (objektívy bez
vstavaného procesora) ....................... 245
Indikátor režimu pripojenia k počítaču
.................................................................. 339
10 Ikona pamäťovej karty (slot 1)...... 32, 33
11 Ikona pamäťovej karty (slot 2)...... 32, 33
12 Indikátor batérie .....................................37
13 Indikátor intervalového časovača.... 239
Indikátor zapnutia časozberného
záznamu....................................................79
14
15
16
21
22
23
18
24
25
26
27
19
28
20
29
17
14 Indikátor expozičného bracketingu
27 Indikátor expozície...............................137
a bracketingu intenzity záblesku ..... 147
Zobrazenie korekcie expozície..........143
Indikátor bracketingu vyváženia
Indikátor priebehu bracketingu:
bielej farby ............................................. 151
Expozičný bracketing a bracketing
Indikátor bracketingu ADL ................ 155
intenzity záblesku .............................147
Bracketing vyváženia bielej farby
15 Ikona aretácie času uzávierky ........... 140
...............................................................151
16 Indikátor synchronizácie blesku....... 305
Bracketing ADL ..................................155
17 Zábleskový režim ................................. 198
Indikátor pripojenia k počítaču.........339
18 Meranie................................................... 130 28 „k“ (zobrazuje sa, keď pamäť postačuje
19 Indikátor citlivosti ISO......................... 124
na viac než 1 000 snímok) ....................38
Indikátor automatického nastavenia
29 Počet zostávajúcich snímok........38, 385
citlivosti ISO........................................... 128
Počet zostávajúcich snímok pred
20 Počítadlo snímok.................................... 38
zaplnením vyrovnávacej pamäte
Citlivosť ISO ........................................... 124
..........................................................118, 385
Citlivosť ISO (vysoký/nízky prírastok
Indikátor záznamu s vlastným
expozičného podielu) ......................... 125
nastavením vyváženia bielej farby
Číslo vlastného nastavenia vyváženia
...................................................................170
bielej farby ............................................. 170
Hodnota funkcie Active D-Lighting
Režim prelínania snímok.................... 232
...................................................................156
21 Indikátor HDR........................................ 190
Režim HDR..............................................193
Režim viacnásobnej expozície...........231
22 Indikátor viacnásobnej expozície..... 230
Manuálne zadané číslo objektívu.....245
23 Ikona aretácie clony ............................ 140
Indikátor časozberného záznamu ......79
24 Indikátor batérie hodín fotoaparátu
Indikátor režimu snímania .................339
........................................................... 29, 351
25 Indikátor korekcie zábleskovej
expozície ................................................ 200
26 Indikátor korekcie expozície.............. 143
X
Poznámka: Zobrazenie je znázornené so všetkými svietiacimi indikátormi kvôli
vysvetleniu.
7
Zadný kontrolný panel
1
2
8
9
3
4
5
6
7
X
10
11
1 Indikátor „počtu zostávajúcich
7 „k“ (zobrazuje sa, keď pamäť postačuje
snímok“...................................................385
na viac než 1 000 snímok).....................38
Indikátor farebnej teploty.................. 167
2 Veľkosť snímky (NEF/RAW) .................. 96
Zobrazenie dodatočných sekúnd
3 Režim snímania............................116, 119
......................................................... 121, 274
4 Indikátor stavu zvukovej poznámky
8
Veľkosť
snímky (snímky JPEG a TIFF)
.........................................................274, 275
.....................................................................96
5 Režim záznamu zvukovej poznámky
..................................................................274 9 Kvalita snímky..........................................92
6 Režim snímania............................116, 119 10 Vyváženie bielej farby......................... 159
Indikátor jemného doladenia
Rýchlosť sériového snímania....116, 303
vyváženia bielej farby ......................... 163
Počítadlo záberov samospúšte/
Indikátor ochrany predvoľby
oneskorenie samospúšte
vyváženia bielej farby ......................... 172
.........................................................121, 303
11 Úloha zohrávaná pamäťovou kartou
Počet zostávajúcich snímok
v slote 2 .....................................................97
.....................................................93, 96, 385
Kvalita snímky..........................................92
Dĺžka zvukovej poznámky..................274
Jemné doladenie vyváženia bielej
farby.........................................................163
Číslo vlastného nastavenia vyváženia
bielej farby .............................................170
Farebná teplota ...........................161, 167
Indikátor režimu pripojenia
k počítaču...............................................339
Poznámka: Zobrazenie je znázornené so všetkými svietiacimi indikátormi kvôli
vysvetleniu.
8
A
Podsvietenie displejov LCD
Otočením hlavného vypínača smerom
Hlavný vypínač
k D sa aktivuje podsvietenie tlačidiel
a kontrolných panelov, čo uľahčí
používanie fotoaparátu v tme. Po
uvoľnení hlavného vypínača zostane
podsvietenie niekoľko sekúnd svietiť, kým
je aktívny časový spínač pohotovostného
režimu, alebo kým sa neuvoľní spúšť alebo
sa hlavný vypínač znova neotočí smerom
k D.
D
Kontrolný panel a zobrazenia v hľadáčiku
Jas zobrazenia kontrolného panela a zobrazení v hľadáčiku sa mení podľa
teploty, pričom rýchlosť odozvy displejov môže pri nízkych teplotách poklesnúť.
Je to normálne a neznamená to poruchu.
X
9
Zobrazenie v hľadáčiku
2
1
3
4
5
X
6
7
8
9
10 11 12 13
23
24
14
15 16 17
25
1 Pomocná mriežka (zobrazí sa po výbere
možnosti On (Zap.) pre Používateľské
nastavenie d8).......................................304
2 Referenčný krúžok s priemerom 12 mm
na meranie expozície so zdôrazneným
stredom ..................................................129
3 Ohraničenie automatického
zaostrovacieho poľa .............................. 35
4 Zaostrovacie body................ 40, 108, 300
Ciele bodového merania expozície
..................................................................129
Indikátor režimu činnosti AF .............105
Indikátor naklonenia fotoaparátu do
strán 1
10
18
19
20 21 22
26
5 Indikátor expozície .............................. 137
Zobrazenie korekcie expozície ......... 143
Indikátor priebehu bracketingu:
Expozičný bracketing a bracketing
intenzity záblesku ........................... 147
Indikátor naklonenia fotoaparátu
dopredu alebo dozadu 2
6 Indikátor korekcie expozície ............. 143
7 Indikátor korekcie zábleskovej
expozície ................................................ 200
8 Indikátor bracketingu:
Expozičný bracketing a bracketing
intenzity záblesku............................ 147
Bracketing vyváženia bielej farby
.............................................................. 151
Bracketing ADL................................. 155
9 Indikátor zaostrenia...................... 40, 115
10 Meranie................................................... 129
11 Uzamknutie automatickej expozície
(AE) .......................................................... 141
12 Expozičný režim.................................... 131
13 Ikona aretácie času uzávierky ........... 140
14 Čas uzávierky................................ 134, 136
Režim automatického zaostrovania
........................................................... 98, 101
15 Ikona aretácie clony ............................ 140
16 Clona (clonové číslo) .................. 135, 136
Clona (počet zarážok) ................ 135, 326
17 Indikátor citlivosti ISO......................... 124
Indikátor automatického nastavenia
citlivosti ISO........................................... 127
18 Citlivosť ISO ........................................... 124
Hodnota funkcie Active D-Lighting
Režim činnosti AF........................ 105, 106
19 Zobrazenie siete....................................281
20 Počet zostávajúcich snímok........38, 385
Počet zostávajúcich snímok pred
zaplnením vyrovnávacej pamäte
...................................................40, 118, 385
Indikátor záznamu s vlastným
nastavením vyváženia bielej farby...170
Hodnota korekcie expozície...............143
Hodnota korekcie zábleskovej
expozície.................................................200
Indikátor režimu pripojenia k počítaču
...................................................................339
Indikátor detekcie blikania.................227
21 „k“ (zobrazuje sa, keď pamäť postačuje
na viac než 1 000 snímok) ....................38
22 Indikátor pripravenosti blesku 3
.................................................194, 203, 374
23 Indikátor blokovania zábleskovej
expozície.................................................203
24 Indikátor synchronizácie blesku .......305
25 Indikátor zarážok clony ..............135, 326
26 Varovanie o takmer vybitej batérii.....37
X
1 Funguje ako indikátor naklonenia fotoaparátu dopredu alebo dozadu, keď sa
fotoaparát otočí kvôli zhotovovaniu snímok na „výšku“ (portrét).
2 Funguje ako indikátor naklonenia fotoaparátu do strán, keď sa fotoaparát otočí kvôli
zhotovovaniu snímok na „výšku“ (portrét).
3 Zobrazí sa po pripojení voliteľného blesku (0 194). Keď je blesk nabitý, rozsvieti sa
indikátor pripravenosti blesku.
Poznámka: Zobrazenie je znázornené so všetkými svietiacimi indikátormi kvôli
vysvetleniu.
D
Absencia batérie
Keď je batéria úplne vybitá alebo nie je vložená, displej v hľadáčiku stmavne. Je
to normálne a neznamená to poruchu. Po vložení plne nabitej batérie sa
zobrazenie v hľadáčiku vráti do normálneho stavu.
11
Používanie dotykovej obrazovky
Monitor citlivý na dotyk podporuje nasledovné činnosti:
Rýchle potiahnutie prstom
Rýchle potiahnite prstom na krátku vzdialenosť
doľava alebo doprava cez monitor.
X
Posunutie
Posuňte prst po monitore.
Natiahnutie/stiahnutie k sebe
Na monitor položte dva prsty a posúvajte ich
smerom od seba alebo k sebe.
12
❚❚ Používanie dotykovej obrazovky
Počas prehrávania (0 251) môžete dotykovú obrazovku používať na:
• Zobrazenie ďalších snímok
• Priblíženie alebo oddialenie
• Prezeranie miniatúr
• Prezeranie videosekvencií
Dotykovú obrazovku môžete používať na umiestnenie zaostrovacích
bodov počas živého náhľadu (0 49), na meranie vlastnej hodnoty
vyváženia bielej farby pomocou nástroja bodového vyváženia bielej farby
(0 173) a na zadávanie textu (0 185).
X
D
Dotyková obrazovka
Dotyková obrazovka reaguje na statickú elektrinu a nemusí reagovať, ak je
prikrytá ochrannými fóliami od iného výrobcu alebo pri dotyku nechtom alebo
rukou v rukavici. Nepoužívajte nadmernú silu a obrazovky sa nedotýkajte ani
ostrými predmetmi.
D
Používanie dotykovej obrazovky
Dotyková obrazovka nemusí reagovať podľa očakávania, ak sa ju pokúšate
ovládať tak, že na nej necháte dlaň alebo sa na inom mieste nachádza ďalší prst.
Nemusí rozpoznať iné gestá, ak je váš dotyk príliš jemný, ak pohybujete prstami
príliš rýchlo alebo na príliš krátku vzdialenosť, alebo ak nezostanete v kontakte
s obrazovkou, prípadne ak pohyb dvoch prstov pri ich priblížení alebo oddialení
nie je skoordinovaný.
A
Aktivovanie alebo deaktivovanie dotykových ovládacích prvkov
Dotykové ovládacie prvky môžete aktivovať alebo deaktivovať pomocou
možnosti Touch controls (Dotykové ovládacie prvky) v ponuke nastavenia
(0 312).
A
Pozrite aj
Možnosť Touch controls (Dotykové ovládacie prvky) v ponuke nastavenia
môžete používať na výber smeru, v ktorom rýchlo potiahnete prstom, aby ste
zobrazili ostatné snímky v prehrávaní snímok na celej obrazovke (0 312).
13
Kryt sánok na príslušenstvo
Kryt sánok na príslušenstvo sa dá
použiť na ochranu sánok na
príslušenstvo alebo na zabránenie
zobrazenia odrazu svetla od kovových
častí drážky na fotografiách. Kryt sa
k sánkam na príslušenstvo fotoaparátu
pripevňuje tak, ako je to znázornené
vpravo.
X
14
Ak chcete kryt sánok na príslušenstvo
odstrániť, palcom ho stlačte a vysuňte
tak, ako je to znázornené vpravo,
pričom pevne držte fotoaparát.
sZáklady používania
Ponuky fotoaparátu
Väčšina možností snímania, prehrávania
a nastavenia je k dispozícii v ponukách
fotoaparátu. Ponuky môžete zobraziť stlačením
tlačidla G.
Tlačidlo G
s
Záložky
Vyberte si z nasledujúcich ponúk:
• D: Prehrávanie (0 289)
• C: Snímanie fotografií (0 291)
• 1: Snímanie videosekvencií (0 296)
• A: Používateľské nastavenia (0 299)
• B: Nastavenie (0 310)
• N: Úpravy (0 314)
• O/m: MY MENU (MOJA PONUKA) alebo
RECENT SETTINGS (POSLEDNÉ NASTAVENIA)
(východiskové nastavenie je MY MENU
(MOJA PONUKA); 0 316)
Posúvač ukazuje polohu v aktuálnej
ponuke.
Ikony zobrazujú aktuálne nastavenia.
Možnosti ponuky
Možnosti v aktuálnej ponuke.
Ikona pomocníka (0 16)
15
Používanie ponúk fotoaparátu
❚❚ Ovládacie prvky ponúk
Na pohyb v ponukách môžete používať multifunkčný volič a tlačidlo J.
Multifunkčný volič
Pohyb kurzora nahor
Voľba
zvýraznenej
položky alebo
zobrazenie
vedľajšej ponuky
Zrušenie a návrat do
predchádzajúcej
ponuky
s
Voľba
zvýraznenej
položky
Pohyb kurzora nadol
Tlačidlo J
Voľba zvýraznenej
položky
A Ikona d (Pomocník)
Ak sa v ľavom dolnom rohu monitora zobrazuje ikona d, pomocníka môžete
zobraziť stlačením tlačidla L (Z/Q).
Kým je toto tlačidlo stlačené, zobrazuje sa popis aktuálne vybranej možnosti
alebo ponuky. Ak sa chcete pohybovať v zobrazených možnostiach, stlačte
tlačidlo 1 alebo 3.
Tlačidlo L (Z/Q)
16
❚❚ Pohybovanie v ponukách
V ponukách sa môžete pohybovať podľa nižšie uvedeného postupu.
1
Zobrazte ponuky.
Tlačidlo G
Ponuky zobrazíte stlačením tlačidla G.
2
Zvýraznite ikonu aktuálnej
ponuky.
Ikonu aktuálnej ponuky zvýrazníte
stlačením tlačidla 4.
3
s
Vyberte ponuku.
Požadovanú ponuku vyberiete stlačením 1 alebo 3.
4
Umiestnite kurzor na vybranú
ponuku.
Stlačením tlačidla 2 umiestnite
kurzor na zvolenú ponuku.
17
5
Zvýraznite položku ponuky.
Položku ponuky zvýrazníte
stlačením 1 alebo 3.
6
Zobrazte dostupné možnosti.
Možnosti vybranej položky ponuky
zobrazíte stlačením 2.
s
7
Zvýraznite možnosť.
Možnosť zvýrazníte stlačením 1
alebo 3.
8
Zvoľte zvýraznenú položku.
Stlačením J zvoľte zvýraznenú položku. Ak
chcete skončiť bez vykonania voľby, stlačte
tlačidlo G.
Tlačidlo J
Nezabudnite na nasledovné:
• Položky ponuky zobrazené sivou farbou sú momentálne nedostupné.
• Aj keď má stlačenie tlačidla 2 alebo stredu multifunkčného voliča vo
všeobecnosti rovnaký účinok ako stlačenie tlačidla J, výber niektorých
položiek sa dá uskutočniť iba stlačením tlačidla J.
• Ak chcete opustiť ponuky a vrátiť sa do režimu snímania, stlačte tlačidlo
spúšte do polovice (0 40).
18
Prvé kroky
Pripevnite remienok fotoaparátu
Remienok pripevnite pevne k očkám na fotoaparáte.
Nabite batériu
D5 je napájaný nabíjateľnou lítium-iónovou batériou EN-EL18c (súčasť
balenia). Aby sa maximalizoval čas snímania, pred použitím nabite
batériu v dodanej nabíjačke MH-26a. Úplné nabitie vybitých batérií trvá
približne 2 hodiny a 35 minút.
1
s
Pripojte nabíjačku.
Zasuňte zástrčku sieťového zdroja do
nabíjačky a pripojte napájací kábel
k elektrickej zásuvke.
2
Odstráňte kryt kontaktov.
Odstráňte kryt kontaktov z batérie.
Kryt kontaktov
A
Pozrite aj
Informácie o použití MH-26a na nabitie dvoch batérií nájdete na strane 381.
19
3
Odstráňte chránič kontaktov.
Odstráňte chránič kontaktov z priestoru pre
batériu nabíjačky.
4
Nabite batériu.
Kontrolky priestorov pre batériu
Kontakty
s
Sprievodca
Kontrolky nabíjania (zelené)
Vložte batériu (najprv kontakty), pričom zarovnajte koniec batérie
s vodiacim prvkom a potom batériu zasúvajte v naznačenom smere,
až kým nezacvakne na miesto. Kontrolka priestoru pre batériu
a kontrolky nabíjania budú počas nabíjania batérie pomaly blikať:
Stav nabitia
Menej ako 50 % maximálnej kapacity
50 – 80 % maximálnej kapacity
Viac ako 80 % ale menej ako 100 % maximálnej
kapacity
100 % maximálnej kapacity
20
Kontrolka
Kontrolky nabíjania
priestoru
50
%
80 %
100 %
pre batériu
H (bliká
H (bliká
I (nesvieti) I (nesvieti)
pomaly)
pomaly)
H (bliká
H (bliká
K (svieti)
I (nesvieti)
pomaly)
pomaly)
H (bliká
H (bliká
K (svieti) K (svieti)
pomaly)
pomaly)
K (svieti) I (nesvieti) I (nesvieti) I (nesvieti)
Nabíjanie je dokončené, keď kontrolka priestoru pre batériu prestane
blikať a kontrolky nabíjania zhasnú. Na úplné nabitie vybitej batérie
sa vyžadujú približne 2 hodiny a 35 minút; vezmite do úvahy, že
batéria sa nenabije, ak je jej teplota nižšia ako 0 °C alebo vyššia ako
60 °C.
5
Po dokončení nabíjania vyberte batériu.
Vyberte batériu a odpojte nabíjačku.
s
D
Kalibrácia
Viac informácií o kalibrácii nájdete na strane 380.
21
Vložte batériu
1
Vypnite fotoaparát.
D Vkladanie a vyberanie batérií
Pred vkladaním alebo vyberaním
batérie sa uistite, že je hlavný
vypínač v polohe OFF (VYP.).
2
Odstráňte kryt priestoru pre batériu.
Nadvihnite poistku krytu priestoru pre batériu,
otočte ju do polohy otvorenia (A) (q)
a odstráňte kryt priestoru pre batériu BL-6
(w).
s
3
Nasaďte kryt na batériu.
Ak je uvoľňovací prvok batérie v takej polohe,
že je viditeľná šípka (H), posuňte ho tak, aby
zakrýval šípku. Vložte dva výstupky na batérii
do zodpovedajúcich slotov v kryte
a uvoľňovací prvok batérie posuňte tak, aby sa
Uvoľňovací prvok
úplne odhalila šípka.
batérie
A
Kryt priestoru pre batériu BL-6
Batériu je možné nabíjať s nasadeným krytom BL-6. Aby sa zabránilo
hromadeniu prachu vo vnútri priestoru pre batériu, keď batéria nie je vložená,
posuňte uvoľňovací prvok batérie v smere naznačenom šípkou (H), odstráňte
BL-6 z batérie a vložte ho späť do fotoaparátu. S týmto fotoaparátom nie je možné
používať iné kryty batérie.
22
4
Vložte batériu.
Batériu vložte tak, ako je to znázornené
vpravo.
5
Zaistite kryt.
Aby počas činnosti nedošlo k vypadnutiu
batérie, otočte poistku do polohy zatvorenia
a sklopte ju nadol tak, ako je to znázornené
vpravo. Uistite sa, že je kryt bezpečne
zaistený.
s
A
Vyberanie batérie
Pred vybratím batérie vypnite fotoaparát, nadvihnite
poistku krytu priestoru pre batériu a otočte ju do
polohy otvorenia (A). Nezabudnite, že batéria môže
byť po použití horúca, pri jej vyberaní preto dávajte
pozor. Aby ste predišli skratom, keď batériu
nepoužívate, nasaďte späť kryt kontaktov.
A
Nabíjateľné lítium-iónové batérie EN-EL18c
Dodaná batéria EN-EL18c zdieľa informácie s kompatibilnými zariadeniami, čo
umožňuje fotoaparátu, aby zobrazil stav jej nabitia v šiestich úrovniach (0 37).
Možnosť Battery info (Informácie o batérii) v ponuke nastavenia uvádza stav
nabitia batérie, jej výdrž a počet snímok zhotovených od jej posledného nabitia
(0 313). Podľa potreby je možné batériu znova kalibrovať, aby sa zaistilo, že sa
úroveň nabitia batérie aj naďalej uvádza presne (0 380).
23
D
Batéria a nabíjačka
Prečítajte si a dodržiavajte varovania a upozornenia na stranách x – xiii a 353 – 356
v tejto príručke. Nepoužívajte batériu pri teplotách nižších ako 0 °C alebo vyšších
ako 40 °C. Nedodržaním tohto pokynu môžete poškodiť batériu alebo zhoršiť jej
výkonnosť. Kapacita môže klesnúť a čas nabíjania sa môže predĺžiť pri teplotách
batérie od 0 °C do 15 °C a od 45 °C do 60 °C.
Kontakty nabíjačky neskratujte. Nedodržaním tohto pokynu môže dôjsť
k prehriatiu a poškodeniu nabíjačky. Nabíjanie vykonávajte vo vnútornom
prostredí pri teplotách okolia v rozsahu 5 °C až 35 °C. Kapacita batérie môže
dočasne klesnúť, ak nabíjate batériu pri nízkych teplotách alebo ju používate pri
teplotách, ktoré sú nižšie ako tie, pri ktorých sa nabíjala. Ak sa batéria nabíja pri
teplote nižšej ako 5 °C, indikátor výdrže batérie v zobrazení Battery info
(Informácie o batérii) (0 313) môže ukazovať dočasné zníženie.
s
24
Nabíjačku používajte iba s kompatibilnými batériami. Ak nabíjačku nepoužívate,
odpojte ju od elektrickej zásuvky.
Značné skrátenie doby, počas ktorej si plne nabitá batéria udrží svoje nabitie pri
používaní pri izbovej teplote znamená, že ju treba vymeniť. Kúpte si novú
batériu.
Nasaďte objektív
Po odstránení objektívu je potrebné dávať pozor, aby do fotoaparátu
nevnikol prach. Objektív použitý v tejto príručke na ilustračné účely je
AF-S NIKKOR 50mm f/1,4G.
Kryt objektívu
Upevňovacia značka objektívu
Kontakty procesora (0 326)
Volič režimov zaostrovania
(0 26)
s
Zaostrovací krúžok (0 114)
1
2
Vypnite fotoaparát.
Odstráňte zadný kryt objektívu a krytku tela fotoaparátu.
25
3
Nasaďte objektív.
Objektív zasuňte do bajonetovej objímky fotoaparátu, pričom
zarovnajte upevňovaciu značku na objektíve s upevňovacou značkou
na tele fotoaparátu (q). Otáčajte objektívom proti smeru
hodinových ručičiek, až kým nezaklapne na miesto, pričom dávajte
pozor, aby ste nestlačili tlačidlo aretácie bajonetu (w).
s
A
Zloženie objektívu
Pred zložením alebo výmenou objektívu sa uistite, že
je fotoaparát vypnutý. Ak chcete zložiť objektív,
podržte stlačené tlačidlo aretácie bajonetu (q)
a zároveň otáčajte objektívom v smere hodinových
ručičiek (w). Po odstránení objektívu nasaďte späť
kryt objektívu a krytku tela fotoaparátu.
A
Režim zaostrovania objektívu
Ak je objektív vybavený voličom režimov
zaostrovania, vyberte režim automatického
zaostrovania (A, M/A alebo A/M).
D
Objektívy so vstavaným procesorom
vybavené clonovými krúžkami
V prípade, že je objektív so vstavaným procesorom vybavený clonovým krúžkom
(0 326), clonový krúžok zaaretujte v minimálnej polohe (najvyššie clonové číslo).
A
Oblasť snímky
Po pripojení objektívu DX sa automaticky vyberie
oblasť snímky vo formáte DX (0 88).
Oblasť snímky
26
Základné nastavenie
Pri prvom zobrazení ponúk sa v ponuke nastavenia automaticky zvýrazní
možnosť jazyka. Vyberte jazyk a nastavte hodiny fotoaparátu.
1
Zapnite fotoaparát.
2
V ponuke nastavenia vyberte Language Tlačidlo G
(Jazyk).
Hlavný vypínač
s
Stlačením tlačidla G zobrazíte ponuky
fotoaparátu, potom v ponuke nastavenia
zvýraznite možnosť Language (Jazyk)
a stlačte 2. Informácie o používaní ponúk
nájdete v časti „Používanie ponúk
fotoaparátu“ (0 16).
3
Zvoľte jazyk.
Stlačením tlačidla 1 alebo 3 zvýraznite
požadovaný jazyk a stlačte tlačidlo J.
27
4
Vyberte Time zone and date (Časové
pásmo a dátum).
Vyberte Time zone and date (Časové pásmo
a dátum) a stlačte 2.
5
Nastavte časové pásmo.
Vyberte Time zone (Časové pásmo) a stlačte
2. Stlačením tlačidla 4 alebo 2 zvýraznite
miestne časové pásmo (pole UTC zobrazuje
časový rozdiel v hodinách medzi vybraným
časovým pásmom a svetovým
koordinovaným časom (UTC)) a potom stlačte
tlačidlo J.
s
6
Zapnite alebo vypnite letný čas.
Vyberte Daylight saving time (Letný čas)
a stlačte 2. Vo východiskových nastaveniach
je letný čas vypnutý. Ak sa v miestnom
časovom pásme používa letný čas, stlačením
1 zvýraznite On (Zap.) a stlačte J.
7
Nastavte dátum a čas.
Vyberte Date and time (Dátum a čas)
a stlačte 2. Stlačením 4 alebo 2 vyberte
položku, stlačením 1 alebo 3 ju zmeňte.
Stlačte J, keď sú hodiny nastavené na
aktuálny dátum a čas (vezmite do úvahy, že
fotoaparát používa 24-hodinový čas).
28
8
Nastavte formát dátumu.
Vyberte Date format (Formát
dátumu) a stlačte 2. Stlačením 1
alebo 3 vyberte poradie, v akom sa
budú zobrazovať rok, mesiac a deň
a stlačte J.
9
Prejdite do režimu snímania.
Ak chcete prejsť do režimu snímania, stlačte
tlačidlo spúšte do polovice.
s
A
Batéria hodín
Hodiny fotoaparátu sú napájané osobitnou, nenabíjateľnou lítiovou batériou
CR1616 s výdržou asi dva roky. Keď je táto batéria takmer vybitá, na hornom
kontrolnom paneli sa pri zapnutom časovom spínači pohotovostného režimu
zobrazí ikona B. Informácie o výmene batérie hodín nájdete na strane 351.
A
Hodiny fotoaparátu
Hodiny fotoaparátu sú menej presné ako väčšina hodiniek a domácich hodín.
Hodiny pravidelne kontrolujte oproti presnejším hodinám a podľa potreby ich
nastavte.
A
Jednotky GPS (0 246)
Ak je pripojená jednotka GPS (0 340), hodiny fotoaparátu sa nastavia na čas
a dátum, ktoré poskytne jednotka GPS (0 247).
29
Vložte pamäťovú kartu
Snímky sa ukladajú na pamäťové karty (k dispozícii samostatne; 0 383).
Fotoaparát je vybavený slotmi buď na dve karty XQD alebo dve karty
CompactFlash typu I. Karty typu II a microdrive sa nedajú používať.
1
Vypnite fotoaparát.
Hlavný vypínač
D Vkladanie a vyberanie pamäťových kariet
Pred vložením alebo vybraním pamäťových kariet vždy vypnite fotoaparát.
s
2
Otvorte kryt slotu na kartu.
Otvorte dvierka chrániace tlačidlo uvoľnenia
krytu slotu na kartu (q) a stlačením tlačidla
uvoľnenia (w) otvorte slot na kartu (e).
30
3
Vložte pamäťovú kartu.
Tlačidlo vysunutia
Kartu vložte do slotu na kartu tak, aby zadná
nálepka smerovala k monitoru. Po úplnom
vložení pamäťovej karty sa tlačidlo vysunutia
vysunie a zelená kontrolka prístupu na
pamäťovú kartu sa nakrátko rozsvieti.
Kontrolka prístupu na
pamäťovú kartu
D
Vkladanie pamäťových kariet
Ako prvé vkladajte kontakty pamäťovej karty. Vkladanie pamäťovej karty
hore nohami alebo prednou časťou dozadu môže spôsobiť poškodenie
fotoaparátu alebo karty. Skontrolujte správnu orientáciu pamäťovej karty.
Karta XQD
Karta CompactFlash
Smer
vkladania
4GB
Smer
vkladania
Zadná nálepka
4
s
Zadná nálepka
Zatvorte kryt slotu na kartu.
Ak sa bude pamäťová karta používať prvýkrát
vo fotoaparáte po jej použití alebo po
naformátovaní v inom zariadení, naformátujte
ju tak, ako je to uvedené na strane 33.
31
A
Ikony pamäťových kariet
Ikony pamäťových kariet sa rozsvietia po vložení
pamäťovej karty (príklad vpravo ukazuje zobrazenie,
keď sú vložené dve pamäťové karty). Ak je pamäťová
karta plná, alebo sa vyskytla chyba, ikona príslušnej
karty bude blikať (0 366).
Horný kontrolný panel
A
s
Vyberanie pamäťových kariet
Potom, ako sa uistíte, že kontrolka prístupu na
pamäťovú kartu nesvieti, vypnite fotoaparát a otvorte
kryt slotu na pamäťovú kartu. Stlačením tlačidla
vysunutia (q) kartu čiastočne vysuniete (w).
Pamäťovú kartu môžete potom vybrať rukou. Na
pamäťovú kartu netlačte počas stláčania tlačidla
vysunutia. Nedodržanie tohto pokynu môže spôsobiť
poškodenie fotoaparátu alebo pamäťovej karty.
A
Pozrite aj
Na výber úlohy, ktorú budú zohrávať pamäťové karty vložené v slote 2, použite
možnosť Role played by card in Slot 2 (Úloha zohrávaná kartou v slote 2)
v ponuke snímania fotografií (0 97).
32
Naformátujte pamäťovú kartu
Pamäťové karty sa musia pred prvým použitím a po použití alebo
formátovaní v iných zariadeniach znova naformátovať.
D
Formátovanie pamäťových kariet
Formátovaním sa z pamäťovej karty natrvalo odstránia všetky údaje, ktoré sú na nej
uložené. Pred formátovaním z karty skopírujte do počítača všetky fotografie
a ostatné údaje, ktoré chcete zachovať (0 278).
1
2
Zapnite fotoaparát.
Stlačte tlačidlo O (Q)
a S (Q).
Tlačidlo O (Q) Tlačidlo S (Q)
Podržte súčasne stlačené tlačidlá
O (Q) a S (Q), kým sa
nezobrazí blikajúci nápis C
v zobrazení času uzávierky na
hornom kontrolnom paneli
a v hľadáčiku. Ak sú vložené dve
karty, karta, ktorú je potrebné
naformátovať, bude zobrazená
blikajúcou ikonou. Pri
východiskových nastaveniach
bude zvolený slot 1 (0 97); slot 2
môžete vybrať otočením
hlavného príkazového voliča. Ak
chcete skončiť bez formátovania
pamäťovej karty, počkajte, kým C neprestane blikať (približne šesť
sekúnd), alebo stlačte akékoľvek tlačidlo, okrem tlačidiel O (Q)
a S (Q).
s
33
3
Znova stlačte tlačidlá O (Q) a S (Q).
Opätovným súčasným stlačením tlačidiel O (Q) a S (Q), kým bliká
C, spustíte formátovanie pamäťovej karty. Počas formátovania
nevyberajte pamäťovú kartu ani nevyberajte a neodpájajte zdroj
energie.
s
D
Pamäťové karty
• Pamäťové karty môžu byť po používaní horúce. Pamäťové karty vyberajte
z fotoaparátu opatrne.
• Pred vkladaním alebo vyberaním pamäťových kariet vypnite fotoaparát. Počas
formátovania pamäťovej karty a zápisu, odstraňovania alebo kopírovania
údajov do počítača nevyberajte pamäťovú kartu z fotoaparátu, nevypínajte
fotoaparát a nevyberajte ani neodpájajte zdroj energie. Nedodržanie týchto
pokynov môže spôsobiť stratu údajov alebo poškodenie fotoaparátu alebo
pamäťovej karty.
• Kontaktov karty sa nedotýkajte prstami ani kovovými predmetmi.
• Neohýbajte ju, dávajte pozor, aby vám nespadla a nevystavujte ju silným
otrasom.
• Na puzdro pamäťovej karty nepôsobte nadmernou silou. Nedodržanie tohto
pokynu môže spôsobiť poškodenie pamäťovej karty.
• Pamäťovú kartu nevystavujte pôsobeniu vody, vysokej vlhkosti ani priameho
slnečného svetla.
• Pamäťové karty neformátujte v počítači.
A
Žiadna pamäťová karta
Ak nie je vložená žiadna pamäťová karta, na hornom
kontrolnom paneli a v hľadáčiku sa zobrazí S.
Ak fotoaparát vypnete s nabitou batériou a bez
vloženej pamäťovej karty, na hornom kontrolnom
paneli sa zobrazí S.
A
Pozrite aj
Na strane 310 nájdete informácie o formátovaní pamäťových kariet pomocou
možnosti Format memory card (Formátovať pamäťovú kartu) v ponuke
nastavenia.
34
Nastavte zaostrenie hľadáčika
Fotoaparát je vybavený dioptrickou korekciou na zohľadnenie
individuálnych zrakových rozdielov. Pred snímaním skontrolujte, či je
zobrazenie v hľadáčiku zaostrené.
1
Zapnite fotoaparát.
Odstráňte kryt objektívu a zapnite fotoaparát.
2
Nadvihnite ovládací prvok dioptrickej
korekcie (q).
s
3
Zaostrite hľadáčik.
Otáčajte ovládacím prvkom dioptrickej
korekcie (w) dovtedy, kým nebude
zobrazenie v hľadáčiku, body zaostrenia
a ohraničenie automatického zaostrovacieho
poľa ostré. Pri manipulácii s ovládacím
prvkom s okom priloženým k hľadáčiku je
potrebné dávať pozor, aby ste si prstom alebo nechtom náhodne
neporanili oko.
Zaostrovací
bod
Nezaostrený hľadáčik
Ohraničenie
automatického
zaostrovacieho poľa
Zaostrený hľadáčik
35
4
Ovládací prvok dioptrickej korekcie
vráťte na miesto.
Ovládací prvok dioptrickej korekcie zatlačte
späť (e).
s
A
Nastavenie zaostrenia hľadáčika
Ak nemôžete zaostriť hľadáčik podľa vyššie uvedeného popisu, vyberte
jednorazové automatické zaostrovanie (AF-S; 0 101), automatické zaostrovanie
na jednotlivé zaostrovacie body (0 104) a stredový zaostrovací bod (0 108),
a potom umiestnite objekt s vysokým kontrastom do stredového zaostrovacieho
bodu a stlačte tlačidlo spúšte do polovice, aby fotoaparát zaostril. Po zaostrení
fotoaparátu použite ovládací prvok dioptrickej korekcie na to, aby sa vám objekt
v hľadáčiku zobrazil ostro. V prípade potreby môžete zaostrenie hľadáčika ďalej
upraviť pomocou voliteľných korekčných šošoviek (0 338).
A
Šošovky na úpravu dioptrickej korekcie hľadáčika
Na ďalšiu úpravu dioptrickej korekcie hľadáčika
môžete použiť korekčné šošovky (k dispozícii
samostatne; 0 338). Pred pripojením šošoviek na
úpravu dioptrickej korekcie hľadáčika vyberte okulár
hľadáčika DK-17F tak, že stlačíte poistky na obidvoch
stranách adaptéra pre okulár a uvoľníte zaistenie
okulára (q). Potom odskrutkujte okulár tak, ako je to
zobrazené vpravo (w).
36
Základné fotografovanie
a prehrávanie
Úroveň nabitia batérie a počet zostávajúcich
snímok
Pred snímaním fotografií skontrolujte úroveň nabitia batérie a počet
zostávajúcich snímok podľa nižšie uvedených pokynov.
❚❚ Úroveň nabitia batérie
Úroveň nabitia batérie sa zobrazuje na hornom
kontrolnom paneli a v hľadáčiku.
s
Horný kontrolný panel
Hľadáčik
Ikona
Kontrolný panel
L
K
J
I
Hľadáčik
—
—
—
—
H
d
H
(bliká)
d
(bliká)
Popis
Batéria je úplne nabitá.
Batéria je čiastočne vybitá.
Batéria je takmer vybitá. Nabite batériu alebo
pripravte náhradnú batériu.
Spúšť je vypnutá. Nabite alebo vymeňte
batériu.
37
❚❚ Počet zostávajúcich snímok
s
Horný kontrolný panel ukazuje počet fotografií,
ktoré možno zhotoviť pri aktuálnych
nastaveniach (hodnoty nad 1 000 sú
zaokrúhlené nadol na najbližšiu stovku; napr.
hodnoty od 2 100 do 2 199 sa zobrazujú ako
2,1 k). Ak sú vložené dve pamäťové karty, na
displejoch sa zobrazí miesto dostupné na karte,
do ktorej sa budú ukladať nové fotografie. Keď
toto číslo dosiahne hodnotu nula, v indikátore
počtu zostávajúcich snímok bude blikať A, zatiaľ
čo v zobrazeniach času uzávierky bude blikať
n alebo j a blikať bude aj ikona
príslušnej karty. Vložte inú pamäťovú kartu, alebo odstráňte niektoré
fotografie.
A
Zobrazenie vypnutého fotoaparátu
Ak sa fotoaparát vypne s vloženou batériou
a pamäťovou kartou, zobrazia sa ikona pamäťovej
karty, počet zostávajúcich snímok a počet fotografií
v aktuálnom priečinku (v závislosti od pamäťovej
karty sa môže v ojedinelých prípadoch stať, že
fotoaparát tieto informácie nezobrazí, keď je
vložená karta; tento problém je možné vyriešiť
zapnutím fotoaparátu).
Počet fotografií
v aktuálnom priečinku
Počet zostávajúcich
snímok
Horný kontrolný panel
38
Pripravte fotoaparát
Pri vytváraní kompozície fotografií v hľadáčiku
uchopte pravou rukou grip fotoaparátu a ľavou
rukou zároveň podopierajte telo fotoaparátu
alebo objektív. Lakte držte zľahka opreté o trup
ako oporu a jednou nohou vykročte o pol kroka
vpred, aby ste mali stabilné držanie hornej časti
tela. Pri vytváraní kompozície fotografií
s orientáciou na výšku (portrét) uchopte
fotoaparát tak, ako je to zobrazené na troch
obrázkoch vpravo.
s
D
Vytváranie kompozície fotografií s orientáciou na výšku (portrét)
Tento fotoaparát je vybavený ovládacími
prvkami určenými na použitie
s orientáciou na výšku (portrét), vrátane
spúšte, tlačidiel Fn a AF-ON, hlavného
a pomocného príkazového voliča, ako aj
multifunkčného voliča pre vertikálne
snímanie (0 102, 109, 307). Poistný prvok
Poistný prvok tlačidla spúšte pre
tlačidla spúšte pre vertikálne snímanie
vertikálne snímanie
otočte do polohy L, aby nedošlo
k náhodnému použitiu týchto ovládacích
prvkov, keď je fotoaparát orientovaný na šírku (krajina).
39
Zaostrovanie a snímanie
1
Stlačte tlačidlo spúšte do
polovice.
Pri východiskových
nastaveniach fotoaparát
zaostrí na objekt v strede
zaostrovacieho bodu.
Vytvorte kompozíciu
fotografie v obrazovom poli
v hľadáčiku s hlavným
objektom v strede
zaostrovacieho bodu
a stlačte tlačidlo spúšte do
polovice.
s
2
Zaostrovací bod
Indikátor
zaostrenia
Kapacita
vyrovnáva
cej pamäte
Skontrolujte indikátory v hľadáčiku.
Po dokončení zaostrovania sa v hľadáčiku zobrazí indikátor
zaostrenia (I).
Zobrazenie v hľadáčiku
Popis
I
Zaostrený objekt.
F
Zaostrovací bod je medzi fotoaparátom a objektom.
H
Zaostrovací bod je za objektom.
Fotoaparát nedokáže zaostriť na objekt
F H
v zaostrovacom bode pomocou automatického
(bliká)
zaostrovania.
Pri tlačidle spúšte stlačenom do polovice sa zaostrenie
uzamkne a v zobrazení v hľadáčiku sa zobrazí počet
záberov, ktoré ešte možno uložiť do vyrovnávacej pamäte
(„t“; 0 118).
Viac informácií o tom čo robiť, keď fotoaparát nedokáže zaostriť
pomocou automatického zaostrovania, nájdete v časti „Dosahovanie
dobrých výsledkov pomocou automatického zaostrovania“ (0 113).
40
3
Snímajte.
Plynulo stlačte tlačidlo spúšte
úplne nadol a zhotovte fotografiu.
Počas zaznamenávania fotografie
na pamäťovú kartu bude svietiť
kontrolka prístupu na pamäťovú
Kontrolka prístupu na
kartu. Kým nezhasne kontrolka
pamäťovú kartu
prístupu a kým sa neukončí
zaznamenávanie, nevysúvajte
pamäťovú kartu a nevyberajte ani neodpájajte zdroj energie.
s
A
Časový spínač pohotovostného režimu (Fotografovanie pomocou
hľadáčika)
Zobrazenia času uzávierky a clony na hornom kontrolnom paneli a v hľadáčiku sa
vypnú, ak sa v priebehu približne šiestich sekúnd nevykoná žiadny úkon. Týmto
sa znižuje spotreba energie batérie. Ak chcete znovu aktivovať zobrazenia,
stlačte tlačidlo spúšte do polovice.
Zapnuté expozimetre
Vypnuté expozimetre
Dĺžku času pred automatickým uplynutím doby časového spínača
pohotovostného režimu môžete nastaviť pomocou Používateľského nastavenia
c2 (Standby timer (Časový spínač pohotovostného režimu), 0 303).
A
Multifunkčný volič
Multifunkčný volič môžete používať na výber
zaostrovacieho bodu, kým sú zapnuté expozimetre
(0 108).
Multifunkčný volič
41
Prezeranie fotografií
1
Stlačte tlačidlo K.
Tlačidlo K
Na monitore sa zobrazí
fotografia. Pamäťová karta
obsahujúca práve zobrazenú
snímku je označená ikonou.
2
Zobrazenie ďalších snímok.
Ďalšie snímky sa dajú zobraziť stlačením 4
alebo 2 alebo rýchlym potiahnutím prsta
doľava alebo doprava nad zobrazením
(0 251). Ak si chcete pozrieť ďalšie informácie
o aktuálnej fotografii, stlačte 1 a 3 (0 254).
s
NIKON D5
1/ 12
1/ 125
0
F5. 6
100
50mm
, 0
100NC_D5 DSC_0001. JPG
15/ 10/ 2015 10: 02: 27
N OR
ORMAL
AL
5568x3712
Ak chcete zastaviť prehrávanie a vrátiť sa do režimu snímania, stlačte
tlačidlo spúšte do polovice.
A
Ukážka snímok
Keď je vybraná možnosť On (Zap.) v položke Image review (Ukážka snímok)
v ponuke režimu prehrávania (0 290), fotografie sa po nasnímaní automaticky
zobrazia na monitore.
A
Pozrite aj
Na strane 249 nájdete informácie o výbere slotu na pamäťovú kartu.
42
Odstránenie neželaných fotografií
Nežiaduce fotografie môžete odstrániť stlačením tlačidla O (Q).
Nezabudnite, že odstránené fotografie už nie je možné obnoviť.
1
Zobrazte fotografiu.
Zobrazte fotografiu, ktorú chcete odstrániť
tak, ako je to popísané v časti „Prezeranie
fotografií“ na predchádzajúcej strane.
Umiestnenie aktuálnej snímky je zobrazené
pomocou ikony v ľavom dolnom rohu na
displeji.
2
Odstráňte fotografiu.
Tlačidlo O (Q)
Stlačte tlačidlo O (Q).
Zobrazí sa dialógové okno
s potvrdením. Zvýraznením
možnosti Selected image
(Vybraná snímka)
a opätovným stlačením O (Q)
odstránite snímku a vrátite sa
do režimu prehrávania (informácie o možnosti All images (Všetky
snímky) nájdete na strane 268). Ak chcete postup ukončiť bez
odstránenia snímky, stlačte K.
s
A
Odstrániť
Ak chcete odstrániť viacero snímok, alebo chcete vybrať pamäťovú kartu, z ktorej
chcete odstrániť snímky, použite možnosť Delete (Odstrániť) v ponuke režimu
prehrávania (0 270).
43
x
Fotografovanie so živým
náhľadom
Ak chcete snímať fotografie v režime živého náhľadu, postupujte podľa
nasledujúcich krokov.
1
Otočte volič živého náhľadu do polohy
C (fotografovanie so živým náhľadom).
x
Volič živého náhľadu
2
Stlačte tlačidlo a.
Vyklopí sa zrkadlo a na monitore fotoaparátu
sa zobrazí pohľad cez objektív. Objekt už
nebude viac viditeľný v hľadáčiku.
Tlačidlo a
3
Umiestnite zaostrovací bod.
Zaostrovací bod umiestnite na snímaný objekt tak, ako je to popísané
na strane 49.
44
4
Zaostrite.
Stlačením tlačidla spúšte do polovice
zaostrite.
Kým fotoaparát zaostruje, bude zaostrovací
bod blikať nazeleno a zablokuje sa spúšť. Ak fotoaparát dokáže
zaostriť, zaostrovací bod sa zobrazí nazeleno. Ak fotoaparát nedokáže
zaostriť, zaostrovací bod bude blikať načerveno (pamätajte, že
snímky sa dajú zhotoviť, aj keď zaostrovací bod bliká načerveno, pred
snímaním skontrolujte zaostrenie na monitore). Expozíciu môžete
uzamknúť stlačením stredu pomocného voliča (0 141); zaostrenie sa
zablokuje, kým je tlačidlo spúšte stlačené do polovice.
D
Používanie automatického zaostrovania v živom náhľade
Použite objektív AF-S alebo AF-P. Požadované výsledky sa nemusia dať
dosiahnuť s inými objektívmi či telekonvertormi. Nezabudnite, že v režime
živého náhľadu je automatické zaostrovanie pomalšie a monitor sa môže
zosvetliť alebo stmaviť počas zaostrovania fotoaparátu. Zaostrovací bod sa
môže niekedy zobraziť nazeleno, keď fotoaparát nedokáže zaostriť.
Fotoaparát nemusí byť schopný zaostriť v nasledujúcich situáciách:
• Objekt obsahuje čiary rovnobežné s dlhšou stranou snímky
• Objektu chýba kontrast
• Objekt v zaostrovacom bode obsahuje miesta s veľmi ostrým jasom,
bodovým či neónovým svetlom alebo iným zdrojom svetla, ktorý mení jas
• Pri osvetlení žiarivkami, ortuťovými alebo sodíkovými výbojkami
a podobnými zdrojmi svetla dochádza k blikaniu alebo vzniku prúžkov
• Používa sa krížový (hviezdicový) alebo iný špeciálny filter
• Snímaný objekt sa javí menší ako zaostrovací bod
• Na snímanom objekte prevažujú pravidelné geometrické vzory (napríklad
žalúzie alebo okná na mrakodrape)
• Objekt sa pohybuje
x
45
5
Zhotovte snímku.
Snímku zhotovíte stlačením tlačidla spúšte
úplne nadol. Monitor sa vypne.
6
Opustite živý náhľad.
Živý náhľad ukončíte stlačením tlačidla a.
x
A
Náhľad expozície
Počas živého náhľadu si môžete stlačením tlačidla J
prezrieť účinok času uzávierky, clony a citlivosti ISO na
expozíciu. Keď je možnosť Off (Vyp.) zvolená pre
Silent live view photography (Nehlučné
fotografovanie so živým náhľadom) v ponuke
režimu snímania, expozícia sa dá upraviť o ±5 EV
(0 143), hoci sa v zobrazení náhľadu prejavia len
hodnoty od –3 do +3 EV. Vezmite do úvahy, že náhľad
nemusí presne odrážať finálne výsledky, keď sa použil blesk a účinná je Funkcia
Active D-Lighting (0 187), vysoký dynamický rozsah (HDR; 0 189) alebo
bracketing a ak je pre Picture Control vybraná možnosť A (automaticky) pre
parameter Contrast (Kontrast) (0 182), alebo je pre čas uzávierky vybraná
možnosť p. Ak je objekt veľmi jasný alebo veľmi tmavý, indikátory expozície
budú blikať a varovať vás, že náhľad nemusí presne odrážať expozíciu. Náhľad
expozície nie je dostupný, ak je pre čas uzávierky vybraná možnosť A alebo
%.
46
A
Náhľad priblíženia živého náhľadu
Stlačením tlačidla X zväčšite zobrazenie na monitore až na maximálne, približne
11×. V pravom dolnom rohu monitora sa v sivom rámčeku zobrazí navigačné
okno. Pomocou multifunkčného voliča sa môžete posúvať po častiach
obrazového poľa, ktoré nie sú na monitore viditeľné, alebo zobrazenie oddiaľte
stlačením W (M).
Tlačidlo X
Navigačné okno
x
47
Automatické zaostrovanie
Ak chcete zhotovovať snímky pomocou Volič režimu zaostrovania
automatického zaostrovania, otočte
volič režimu zaostrovania do polohy AF.
❚❚ Výber režimu zaostrovania
V živom náhľade sú k dispozícii nasledujúce režimy automatického
zaostrovania:
Režim
Popis
Jednorazové automatické zaostrovanie: Pre nepohybujúce sa objekty. Pri stlačení
tlačidla spúšte do polovice sa aktivuje pamäť zaostrenia.
Nepretržité automatické zaostrovanie: Pre pohybujúce sa objekty. Kým je
AF-F tlačidlo spúšte stlačené, fotoaparát nepretržite zaostruje. Pri stlačení
tlačidla spúšte do polovice sa aktivuje pamäť zaostrenia.
AF-S
x
Ak chcete vybrať režim automatického zaostrovania, stlačte tlačidlo
režimu automatického zaostrovania a otáčajte hlavným príkazovým
voličom, kým sa požadovaný režim nezobrazí na monitore.
Tlačidlo režimu
automatického
zaostrovania
48
Hlavný príkazový volič
Monitor
❚❚ Výber režimu činnosti AF
V živom náhľade môžete zvoliť nasledujúce režimy činnosti AF:
Režim
!
5
6
&
Popis
Automatické zaostrovanie s prioritou tváre: Použite na portréty. Fotoaparát
automaticky rozpozná a zaostrí na objekty s portrétom. Vybraný objekt sa
označí rámčekom s dvojitým žltým okrajom (pri viacerých tvárach sa
rozpozná maximálne 35 tvárí, pričom fotoaparát zaostrí na najbližší objekt.
Ak chcete vybrať iný objekt, použite multifunkčný volič). Rámček zmizne,
ak fotoaparát už ďalej nerozpoznáva objekt (napríklad z dôvodu, že sa
objekt otočí tvárou mimo fotoaparát).
Širokoplošné automatické zaostrovanie: Použite pri snímaní krajiny a ďalších
neportrétových objektov z ruky. Multifunkčným voličom presuňte
zaostrovací bod kamkoľvek v obrazovom poli, alebo stlačením stredu
multifunkčného voliča umiestnite zaostrovací bod do stredu obrazového
poľa.
Automatické zaostrovanie normálnej oblasti: Použite na presné zaostrenie na
zvolený bod v obrazovom poli. Multifunkčným voličom presuňte
zaostrovací bod kamkoľvek v obrazovom poli, alebo stlačením stredu
multifunkčného voliča umiestnite zaostrovací bod do stredu obrazového
poľa. Odporúča sa použiť statív.
Automatické zaostrovanie so sledovaním objektu: Zaostrovací bod umiestnite na
objekt a stlačte stred multifunkčného voliča. Zaostrovací bod bude
sledovať vybraný objekt pri jeho pohybe v rámci obrazového poľa. Ak
chcete ukončiť sledovanie, znova stlačte stred multifunkčného voliča.
Vezmite do úvahy, že fotoaparát nemusí byť schopný sledovať objekt, ak sa
pohybuje rýchlo, ak opustí obrazové pole, alebo je prekrytý iným
objektom, ak viditeľne zmení veľkosť, farbu alebo jas, alebo ak je príliš malý,
príliš veľký, príliš jasný, príliš tmavý alebo má podobnú farbu či jas ako
pozadie.
x
A
Živý náhľad
Počas živého náhľadu môžete zaostrovací bod
umiestniť poklepaním na objekt na monitore.
49
Ak chcete vybrať režim činnosti AF, stlačte tlačidlo režimu automatického
zaostrovania a otáčajte pomocným príkazovým voličom, kým sa
požadovaný režim nezobrazí na monitore.
Tlačidlo režimu
automatického
zaostrovania
Pomocný príkazový
volič
Monitor
Manuálne zaostrovanie
x
Ak chcete zaostriť v režime manuálneho
zaostrovania (0 114), otáčajte zaostrovacím
krúžkom objektívu, kým nebude objekt zaostrený.
Ak chcete zväčšiť obraz na monitore, aby ste
mohli presnejšie zaostriť, stlačte tlačidlo X (0 47).
Tlačidlo X
A
Kontrola zaostrenia počas živého náhľadu
Ak chcete dočasne zvoliť svetelnosť objektívu kvôli lepšej kontrole zaostrenia
počas živého náhľadu, stlačte tlačidlo Pv; zobrazí sa ikona svetelnosti objektívu
(0 56). Ak chcete vrátiť clonu na pôvodnú hodnotu, znova stlačte toto tlačidlo,
alebo zaostrite pomocou automatického zaostrovania. Ak sa tlačidlo spúšte
stlačí úplne nadol s cieľom zhotoviť snímku počas kontroly zaostrenia, clona sa
pred zhotovením fotografie vráti na pôvodnú hodnotu.
50
Používanie tlačidla i
Do nižšie uvedených možností môžete vstúpiť
stlačením tlačidla i počas fotografovania v živom
náhľade. Pomocou multifunkčného voliča
zvýraznite položky a stlačením tlačidla 2 zobrazte
možnosti zvýraznenej položky. Po výbere
požadovaného nastavenia stlačte J a vrátite sa
Tlačidlo i
do ponuky tlačidla i. Ak sa chcete vrátiť na
obrazovku snímania, stlačte tlačidlo i opätovne.
Možnosť
Choose image area
(Vybrať oblasť
snímky)
Active D-Lighting
(Funkcia Active
D-Lighting)
Electronic frontcurtain shutter
(Elektronická
uzávierka
s použitím prvej
lamely)
Monitor
brightness (Jas
monitora)
Popis
x
Vyberte oblasť snímky pre fotografovanie v živom náhľade
(0 87).
Nastavte funkciu Active D-Lighting (0 187).
Aktivujte alebo deaktivujte elektronickú uzávierku s použitím
prvej lamely pre fotografovanie so zrkadlom v hornej polohe
(0 304).
Stlačením 1 alebo 3 môžete upraviť
jas monitora pre živý náhľad (vezmite
do úvahy, že toto ovplyvní len živý
náhľad a nemá vplyv na fotografie,
videosekvencie alebo jas monitora pri
zobrazovaní ponúk a prehrávaní; ak
chcete nastaviť jas monitora pri
zobrazovaní ponúk a prehrávaní,
použite možnosť Monitor brightness (Jas monitora) v ponuke
nastavenia tak, ako je to popísané na strane 310).
51
Možnosť
x
Popis
Počas fotografovania so živým
náhľadom je možné nastaviť
vyváženie bielej farby (odtieň)
monitora na hodnotu, ktorá je iná ako
tá, ktorá sa používa pre fotografie
(0 159). Táto možnosť môže byť
efektívna, ak je osvetlenie pri
vytváraní kompozície záberov iné ako
Photo live view
to, ktoré sa použilo pri snímaní fotografií, čo sa niekedy stane pri
display WB
použití blesku alebo vlastného nastavenia vyváženia bielej farby.
(Zobrazenie
Úprava zobrazenia vyváženia bielej farby pri fotografovaní so
vyváženia bielej
živým náhľadom na dosiahnutie podobného efektu ako je ten,
farby pri
ktorý sa použil pre aktuálne fotografie, uľahčuje jednoduchšie
fotografovaní
zobrazenie výsledkov. Ak chcete použiť rovnaké vyváženie bielej
v živom náhľade)
farby pre zobrazenie na monitore a fotografiu, vyberte možnosť
None (Žiadne). Vezmite do úvahy, že bez ohľadu na vybranú
možnosť sa rovnaké vyváženie bielej farby použije na zobrazenie
na monitore a aj pre fotografiu, keď je zapnutá možnosť Silent
photography (Nehlučné fotografovanie) (0 54). Po vypnutí
fotoaparátu sa vyváženie bielej farby monitora resetuje, avšak
naposledy použitú hodnotu je možné zvoliť stlačením tlačidla a
so súčasným stlačením a podržaním tlačidla U.
Prezeranie dvoch samostatných
Split-screen
oblastí snímky vedľa seba (0 53).
display zoom
Túto možnosť môžete použiť
(Priblíženie
napríklad na vyrovnanie budov
s použitím
s horizontom.
rozdelenia
zobrazenia)
Silent
photography
(Nehlučné
fotografovanie)
52
Počas snímania zostane uzávierka otvorená, čím sa odstráni zvuk
uzávierky (0 54).
❚❚ Priblíženie s použitím rozdelenia zobrazenia
Výber možnosti Split-screen display zoom
(Priblíženie s použitím rozdelenia zobrazenia)
vo fotografovaní so živým náhľadom v ponuke
tlačidla i rozdelí zobrazenie na dve polia, ktoré
zobrazujú samostatné oblasti snímky vedľa seba
vo vysokom pomere priblíženia. Polohy
zväčšených oblastí sú zobrazené v navigačnom
okne.
Navigačné okno
Pomocou tlačidiel X a W (M) približujte
a odďaľujte, alebo pomocou tlačidla L (Z/Q)
vyberte pole a stlačením 4 alebo 2 rolujte vo
vybranej oblasti doľava alebo doprava. Po
stlačení 1 alebo 3 budú obidve oblasti rolovať
hore alebo dole súčasne. Ak chcete zaostriť
objekt v strede vybranej oblasti, stlačte tlačidlo
spúšte do polovice. Ak chcete opustiť rozdelenie
zobrazenia, stlačte tlačidlo i.
x
Zaostrená oblasť
53
Nehlučný režim
x
54
Ak je zvolená možnosť On (Zap.) pre Silent photography (Nehlučné
fotografovanie) v ponuke tlačidla i (0 52) alebo ak je zvolená možnosť
On (Zap.) pre Silent live view photography (Nehlučné fotografovanie
v živom náhľade) v ponuke snímania fotografií (0 295), zobrazí sa na
monitore L a počas fotografovania v živom náhľade zostane zrkadlo
v hornej polohe a uzávierka otvorená. Počas stlačenia tlačidla spúšte
bude fotoaparát snímať fotografie vo formáte JPEG v priebehu maximálne
piatich sekúnd pri rýchlosti snímania približne 15 snímok za sekundu
v režime pomalého sériového snímania alebo tichého sériového snímania,
alebo pri rýchlosti snímania približne 30 snímok za sekundu v režime
rýchleho sériového snímania; zostávajúci čas bude uvedený v indikátore
počtu zostávajúcich snímok. V iných režimoch spúšte sa po každom
stlačení tlačidla spúšte zhotoví jedna fotografia. Citlivosť ISO sa nastaví
automaticky okrem nastavenia v expozičnom režime M, keď je možné
vybrať z hodnôt od ISO 100 do Hi 5 (0 124). V expozičnom režime M sa dá
čas uzávierky nastaviť na hodnotu od 1/30 s do 1/8 000 s. Expozícia sa dá
skontrolovať na monitore (0 46); ak chcete zobraziť alebo skryť indikátor
(0 137) uvádzajúci rozdiel medzi hodnotou zvolenou fotoaparátom
a hodnotou, ktorú ste zvolili, stlačte J.
A
Nehlučný režim
V nehlučnom režime sa neodpáli blesk, časovač, bracketing (0 146), funkcia
Active D-Lighting (0 187), HDR (0 189), ovládanie vinetácie (0 294), korekcia
skreslenia (0 294), viacnásobná expozícia (0 229), redukcia šumu pri vysokej
citlivosti ISO (0 294) a režim omeškania expozície (0 304) sa vypnú a kvalita
snímky sa pevne nastaví na JPEG vysoká kvalita★ (ak je zvolená možnosť RAW
Slot 1 - JPEG Slot 2 pre Role played by card in Slot 2 (Úloha zohrávaná
kartou v slote 2), JPEG snímky sa zaznamenajú na karty v obidvoch slotoch).
Veľkosť snímky je určená jedine možnosťou zvolenou pre Image area (Oblasť
snímky) (0 88), pričom nie je ovplyvnená možnosťou zvolenou pre Image size
(Veľkosť snímky):
• FX (36 × 24) 1.0×: 2 784 × 1 856
• DX (24 × 16) 1.5×: 1 824 × 1 216
• 1.2× (30 × 20) 1.2×: 2 320 × 1 544
• 5 : 4 (30 × 24): 2 320 × 1 856
Korekciu expozície je možné upraviť o ±3 EV (0 143); ostatné nastavenia
expozície (clona, čas uzávierky a citlivosť ISO), ktoré je možné nastaviť, sú
uvedené v nasledujúcej tabuľke:
P, S
A
M
Clona
—
✔
✔
Čas uzávierky
—
—
✔
Citlivosť ISO
—
—
✔
x
Nezabudnite, že nehlučný režim nie je úplne tichý: ozýva sa uzávierka a zrkadlo
sa vyklápa a sklápa pri spustení a ukončení fotografovania so živým náhľadom.
A
HDMI
Ak je fotoaparát pripojený k videozariadeniu podporujúcemu rozhranie HDMI
počas fotografovania so živým náhľadom, monitor fotoaparátu zostane zapnutý
a videozariadenie bude zobrazovať pohľad cez objektív.
A
Pozrite aj
Informácie o výbere úloh, ktoré bude zohrávať tlačidlo záznamu videosekvencií,
príkazové voliče a stred multifunkčného voliča nájdete v Používateľských
nastaveniach f1 (Custom control assignment (Prispôsobenie príkazových
voličov)) > Movie record button + y (Tlačidlo záznamu videosekvencií+ y)
(0 307) a f2 (Multi selector center button (Stredové tlačidlo multifunkčného
voliča), 0 308). Informácie o výbere, ako dlho zostane zapnutý monitor počas
živého náhľadu, nájdete v Používateľskom nastavení c4 (Monitor off delay
(Doba nečinnosti pre automatické vypnutie monitora), 0 303). Informácie
o zabránení nežiaducej činnosti tlačidla a nájdete v Používateľskom nastavení
f8 (Live view button options (Možnosti tlačidla živého náhľadu), 0 309).
55
Zobrazenie živého náhľadu
er
q
w
t
y
Položka
x
q Zostávajúci čas
Indikátor vyváženia
bielej farby zobrazenia
pri fotografovaní so
živým náhľadom
Režim automatického
e
zaostrovania
r Režim činnosti AF
w
t Zaostrovací bod
y
D
Indikátor svetelnosti
objektívu
Popis
Zostávajúci čas pred automatickým ukončením
živého náhľadu. Zobrazí sa v prípade, ak sa
snímanie ukončí do 30 sekúnd alebo skôr.
0
—
Odtieň monitora (vyváženie bielej farby zobrazenia
pri fotografovaní so živým náhľadom).
52
Aktuálny režim automatického zaostrovania.
48
Aktuálny režim činnosti AF.
Aktuálny zaostrovací bod. Zobrazenie sa mení
podľa možnosti vybranej pre režim činnosti AF.
Zobrazí sa po stlačení tlačidla Pv na voľbu
svetelnosti objektívu.
49
49
50
Zobrazenie odpočítavania
Odpočítavanie sa zobrazí 30 sekúnd pred automatickým ukončením živého
náhľadu (farba časovača sa zmení na červenú, ak sa živý náhľad ukončí kvôli
ochrane vnútorných obvodov, alebo ak je vybraná iná možnosť ako No limit
(Žiadne obmedzenia) pre Používateľské nastavenie c4 —Monitor off delay
(Doba nečinnosti pre automatické vypnutie monitora) > Live view (Živý
náhľad); 0 303—5 sekúnd pred automatickým vypnutím monitora). V závislosti
od podmienok snímania sa môže časovač zobraziť hneď po voľbe živého
náhľadu.
56
Zobrazenie informácií
Ak chcete skryť alebo zobraziť indikátory na monitore, stlačte tlačidlo R.
Virtuálny horizont
(0 310)
Zapnuté informácie
Vypnuté informácie
x
Histogram
(len v náhľade
expozície a nehlučnom
fotografovaní;
0 46, 54)
Pomocné rámčeky
57
D
x
Snímanie v živom náhľade
Aby ste zabránili pôsobeniu svetla prenikajúceho cez hľadáčik na fotografie
alebo meranie expozície, zatvorte uzávierku okulára hľadáčika (0 120).
Hoci to na finálnej snímke nebude viditeľné, pokiaľ sa možnosť On (Zap.) nezvolí
pre Silent photography (Nehlučné fotografovanie) (0 54), na monitore sa
môžu objaviť potrhané obrysy, rozptyl farieb, moiré a svetlé body, zatiaľ čo
v niektorých oblastiach sa môžu objaviť jasné pásy pri blikajúcich tabuliach a iných
prerušovaných svetelných zdrojoch, alebo ak dôjde ku krátkodobému osvetleniu
objektu stroboskopickým alebo iným silným zdrojom svetla. Navyše, ak sa otáča
(panorámuje) fotoaparátom v horizontálnom smere, alebo sa v rámci obrazového
poľa pohybuje nejaký objekt vysokou rýchlosťou, môže dôjsť k skresleniu. Blikanie
a výskyt pruhov viditeľné na monitore pri osvetlení žiarivkami, ortuťovými alebo
sodíkovými výbojkami sa dá potlačiť pomocou možnosti Flicker reduction
(Potlačenie rušenia) v ponuke zaznamenávania videosekvencií (0 298), hoci pri
niektorých časoch uzávierky môžu byť aj napriek tomu viditeľné na finálnej
fotografii. Pri snímaní v živom náhľade dbajte na to, aby nebol fotoaparát
nasmerovaný k slnku alebo k iným silným zdrojom svetla. Nedodržanie tohto
pokynu môže viesť k poškodeniu vnútorných obvodov fotoaparátu.
Bez ohľadu na možnosť zvolenú pre Používateľské nastavenie c2 (Standby timer
(Časový spínač pohotovostného režimu), 0 303), počas snímania nedôjde
k uplynutiu doby časového spínača pohotovostného režimu.
A
Automatické doladenie automatického zaostrovania pre aktuálny
objektív
Fotoaparát ponúka možnosť jemného doladenia automatického zaostrovania
maximálne pre 20 typov objektívov s automatickým jemným doladením v živom
náhľade. Používajte len podľa potreby; doladenie automatického zaostrovania sa
vo väčšine situácií neodporúča a môže rušiť normálne zaostrovanie. Ak chcete
použiť automatické jemné doladenie, najprv pripravte fotoaparát jeho
upevnením na statív a voľbou svetelnosti objektívu (odporúča sa), otočením
voliča živého náhľadu do polohy C, voľbou jednorazového automatického
zaostrovania (AF-S), nastavením režimu činnosti AF na automatické zaostrovanie
rozšírenej alebo normálnej oblasti, voľbou stredového zaostrovacieho bodu a ak
je to možné, použitím priblíženia zaostrenia kvôli presnému zaostreniu. Môžete
zaostriť fotoaparát a potom podržať stlačené tlačidlá režimu automatického
zaostrovania a záznamu videosekvencií dovtedy, kým sa nezobrazia pokyny
(tieto tlačidlá sa musia podržať stlačené o niečo dlhšie ako 2 sekundy). Zvýraznite
možnosť Yes (Áno) a stlačením J uložte novú hodnotu. Pre každý typ objektívu
je možné uložiť len jednu hodnotu.
Jemné doladenie automatického zaostrovania je možné zapnúť a vypnúť pomocou
možnosti AF fine-tune (Jemné doladenie automatického zaostrovania) > AF
fine-tune (On/Off) (Jemné doladenie automatického zaostrovania (Zap./Vyp.))
v ponuke nastavenia (0 310). Pomocou AF fine-tune (Jemné doladenie
automatického zaostrovania) sa uvedie hodnota pre aktuálny objektív pod
položkou Saved value (Uložená hodnota); ak chcete zobraziť hodnoty pre iné
objektívy, zvoľte List saved values (Uviesť uložené hodnoty).
58
yVideosekvencie
Prečítajte si túto časť, kde nájdete informácie o nahrávaní a prezeraní
videosekvencií.
Záznam videosekvencií
Videosekvencie sa dajú zaznamenávať v režime živého náhľadu.
1
Otočte volič živého náhľadu do polohy
1 (videosekvencia so živým náhľadom).
y
Volič živého náhľadu
2
Stlačte tlačidlo a.
Vyklopí sa zrkadlo a na monitore fotoaparátu
sa zobrazí pohľad cez objektív, ktorý bude
upravený pre efekty expozície. Objekt už
nebude viac viditeľný v hľadáčiku.
Tlačidlo a
D Ikona 0
Ikona 0 (0 65) oznamuje, že videosekvencie sa nedajú zaznamenávať.
A
Vyváženie bielej farby
Vyváženie bielej farby môžete nastaviť kedykoľvek stlačením tlačidla U
a otočením hlavného príkazového voliča (0 159).
59
y
3
Vyberte režim zaostrovania (0 48).
4
Vyberte režim činnosti AF (0 49).
5
Zaostrite.
Tlačidlo AF-ON
Vytvorte kompozíciu úvodného záberu
a zaostrite stlačením tlačidla AF-ON.
Nezabudnite, že počet objektov, ktoré sa dajú
zistiť v režime automatického zaostrovania
s prioritou tváre, klesá počas zaznamenávania
videosekvencií.
A Zaostrovanie
Zaostrenie je možné tiež nastaviť stlačením tlačidla spúšte do polovice pred
začatím zaznamenávania, alebo môžete zaostriť manuálne tak, ako je to
popísané na strane 50.
60
6
Spustite záznam.
Ak chcete spustiť zaznamenávanie, stlačte
tlačidlo záznamu videosekvencií. Na
monitore sa budú zobrazovať indikátor
záznamu a zostávajúci čas záznamu.
Expozíciu môžete uzamknúť stlačením stredu
Tlačidlo záznamu
pomocného voliča (0 141) alebo upraviť
videosekvencií
maximálne o ±3 EV pomocou korekcie
expozície (0 143); bodové meranie expozície Indikátor záznamu
nie je k dispozícii. V režime automatického
zaostrovania môžete fotoaparát znovu
zaostriť stlačením tlačidla AF-ON.
Zostávajúci čas
y
A
Zvuk
Fotoaparát môže zaznamenávať obraz aj zvuk, preto počas záznamu
videosekvencií nezakrývajte mikrofón na prednej strane fotoaparátu.
Nezabudnite, že vstavaný mikrofón môže zaznamenať aj zvuky fotoaparátu
alebo objektívu počas automatického zaostrovania, stabilizácie obrazu
alebo zmeny clony.
7
Ukončite záznam.
Ak chcete ukončiť zaznamenávanie, znovu
stlačte tlačidlo záznamu videosekvencií.
Záznam sa automaticky ukončí po dosiahnutí
maximálnej dĺžky záznamu alebo po zaplnení
voľného miesta na pamäťovej karte.
A
Maximálna dĺžka
Maximálna dĺžka jednotlivých súborov videosekvencií zodpovedá veľkosti
4 GB (maximálne doby záznamu nájdete uvedené na strane 67); vezmite do
úvahy, že v závislosti od rýchlosti zápisu pamäťovej karty sa snímanie môže
ukončiť ešte pred dosiahnutím tejto dĺžky.
61
8
Opustite živý náhľad.
Živý náhľad ukončíte stlačením tlačidla a.
A
Expozičný režim
V režime videosekvencie môžete vykonať nasledujúce nastavenia expozície:
P, S
A
M
y
Clona
—
✔
✔
Čas uzávierky
—
—
✔
Citlivosť ISO
— 1, 2
— 1, 2
✔ 2, 3
1 Horný limit citlivosti ISO je možné zvoliť pomocou možnosti Movie ISO sensitivity
settings (Nastavenia citlivosti ISO videosekvencií) > Maximum sensitivity
(Maximálna citlivosť) v ponuke režimu snímania (0 297).
2 Horný limit, keď je zvolená možnosť On (Zap.) pre Electronic VR (Elektronická
stabilizácia obrazu) v ponuke snímania videosekvencií, je ISO 102400.
3 Ak je vybraná možnosť On (Zap.) pre Movie ISO sensitivity settings (Nastavenia
citlivosti ISO videosekvencií) > Auto ISO control (mode M) (Automatické
ovládanie ISO (režim M)) v ponuke zaznamenávania videosekvencií, horný limit
pre citlivosť ISO môžete zvoliť pomocou možnosti Maximum sensitivity
(Maximálna citlivosť).
V expozičnom režime M sa čas uzávierky dá nastaviť na hodnotu od 1/25 s do
1/8 000 s (najdlhší dostupný čas uzávierky sa mení podľa frekvencie snímania;
0 67). V iných expozičných režimoch sa čas uzávierky nastaví automaticky. Ak
je objekt preexponovaný alebo podexponovaný v režime P alebo S, ukončite živý
náhľad a znovu ho spustite, alebo zvoľte expozíciu A a upravte clonu.
A
Pozrite aj
Úloha, ktorú bude zohrávať stred multifunkčného voliča, môžete zvoliť pomocou
Používateľského nastavenia f2 (Multi selector center button (Stredové tlačidlo
multifunkčného voliča); 0 308) a úlohy tlačidiel Fn1, Fn2, Fn3 a Pv a stredu
pomocného voliča pomocou Používateľského nastavenia g1 (Custom control
assignment (Prispôsobenie príkazových voličov); 0 309). Používateľské
nastavenie g1 (Custom control assignment (Prispôsobenie príkazových
voličov)) > Shutter-release button (Tlačidlo spúšte) rozhoduje o tom, či sa
môže použiť tlačidlo spúšte na spustenie živého náhľadu, na spustenie
a ukončenie zaznamenávania videosekvencií alebo (keď sa stlačí úplne nadol) na
zhotovovanie fotografií počas záznamu videosekvencií. Informácie o zabránení
nežiaducej činnosti tlačidla a nájdete v Používateľskom nastavení f8 (Live view
button options (Možnosti tlačidla živého náhľadu), 0 309).
62
Značky
Ak je ovládaciemu prvku priradená možnosť Index
marking (Vkladanie indexov) pomocou
Používateľského nastavenia g1 (Custom control
assignment (Prispôsobenie príkazových
voličov), 0 309), môžete počas zaznamenávania
stlačiť zvolený ovládací prvok a pridať tak značky,
ktoré je možné použiť na lokalizovanie snímok
počas upravovania a prehrávania (0 81). Do
každej videosekvencie je možné pridať maximálne 20 značiek.
Index
Používanie tlačidla i
Do nižšie uvedených možností môžete vstúpiť
stlačením tlačidla i v režime videosekvencií.
Pomocou multifunkčného voliča zvýraznite
položky a stlačením tlačidla 2 zobrazte možnosti
zvýraznenej položky. Po výbere požadovaného
nastavenia stlačte J a vrátite sa do ponuky tlačidla
Tlačidlo i
i. Ak sa chcete vrátiť na obrazovku snímania,
stlačte tlačidlo i opätovne.
Možnosť
Choose image area
(Vybrať oblasť snímky)
Frame size/frame rate
(Veľkosť obrazu/
frekvencia snímania)
Movie quality (Kvalita
videosekvencie)
Microphone sensitivity
(Citlivosť mikrofónu)
y
Popis
Vyberte oblasť snímky pre videosekvencie (0 70).
Vyberte veľkosť obrazu a frekvenciu snímania (0 67).
Vyberte kvalitu videosekvencie (0 67).
Stlačením 1 alebo 3 nastavte citlivosť mikrofónu (0 298).
63
Možnosť
Frequency response
(Frekvenčná
charakteristika)
y
Popis
Ovládanie frekvenčnej charakteristiky mikrofónu (0 298).
Aktivujte alebo deaktivujte redukciu šumu vetra pomocou
Wind noise reduction
filtra na potlačenie nízkych frekvencií vstavaného
(Redukcia šumu vetra)
mikrofónu (0 298).
Destination (Cieľové Ak sú vložené dve pamäťové karty, môžete zvoliť kartu, na
umiestnenie)
ktorú sa zaznamenajú videosekvencie (0 296).
Stlačením 1 alebo 3 nastavíte
jas monitora (vezmite do úvahy,
že toto nastavenie ovplyvní len
Monitor brightness (Jas
živý náhľad a nemá vplyv na
monitora)
fotografie alebo videosekvencie,
ani na jas monitora pre ponuky
alebo prehrávanie; 0 51).
Vyberte, či sa na displeji zobrazia
Preexponované
najjasnejšie oblasti obrazového
oblasti
poľa (preexponované oblasti)
Highlight display
prúžkami.
(Zobrazenie
preexponovaných
oblastí)
Headphone volume
(Hlasitosť slúchadiel)
Stlačením 1 alebo 3 upravte hlasitosť slúchadiel.
Electronic VR
(Elektronická
stabilizácia obrazu)
Voľbou možnosti On (Zap.) zapnete elektronickú
stabilizáciu obrazu počas záznamu videosekvencií, ale
vezmite do úvahy, že týmto sa zmenší obrazový uhol
s výsledným orezaním okrajov obrazového poľa. Nie je
dostupné pri veľkosti obrazu výrezu 3 840 × 2 160 ani
1 920 × 1 080 (0 67).
A
Používanie externého mikrofónu
Na záznam zvuku videosekvencií je možné použiť voliteľný stereofónny
mikrofón ME-1 alebo bezdrôtový mikrofón ME-W1 (0 341).
A
Slúchadlá
Môžete používať slúchadlá od iných výrobcov. Nezabudnite, že vysoké úrovne
zvuku môžu spôsobiť vysokú hlasitosť. Mimoriadny pozor je potrebné dávať pri
používaní slúchadiel.
64
Zobrazenie živého náhľadu
y
u
i
q
w
o
!0
e
r
t
Položka
q Hlasitosť slúchadiel
w Citlivosť mikrofónu
e Úroveň zvuku
r
Frekvenčná
charakteristika
t Redukcia šumu vetra
y
u
i
o
!0
Ikona „Žiadna
videosekvencia“
Veľkosť obrazu
videosekvencie
Zostávajúci čas
Indikátor
preexponovaných
oblastí
Indikátor elektronickej
stabilizácie obrazu
0
Popis
Hlasitosť výstupu zvuku do slúchadiel. Zobrazí
sa po pripojení slúchadiel od iných výrobcov.
Citlivosť mikrofónu.
Úroveň zvuku pre zaznamenávanie zvuku. Ak je
príliš vysoká, zobrazí sa načerveno. Podľa toho
upravte citlivosť mikrofónu.
63
Aktuálna frekvenčná charakteristika.
64
Zobrazí sa, keď je zapnutá funkcia redukcie šumu
vetra.
Označuje, že nie je možné zaznamenať
videosekvencie.
Veľkosť obrazu pre zaznamenávanie
videosekvencie.
Dostupný čas záznamu pre videosekvencie.
64
y
—
64
—
67
61
Zobrazí sa, keď je zapnutá funkcia zobrazenia
preexponovaných oblastí.
64
Zobrazuje sa, keď je zapnutá elektronická
stabilizácia obrazu.
64
65
D
Zobrazenie odpočítavania
Odpočítavanie sa zobrazí 30 sekúnd pred automatickým ukončením živého
náhľadu (0 56). V závislosti od podmienok snímania sa môže časovač zobraziť
hneď po začatí záznamu videosekvencie. Pamätajte, že bez ohľadu na dostupnú
dobu záznamu sa živý náhľad ukončí automaticky po uplynutí intervalu
časovača. Pred obnovením záznamu videosekvencie počkajte, kým vnútorné
obvody nevychladnú.
A
Upravenie nastavení počas zaznamenávania videosekvencií
Počas zaznamenávania nie je možné upravovať hlasitosť slúchadiel. Ak je
zvolená iná možnosť než I (mikrofón vypnutý), citlivosť mikrofónu je možné
počas zaznamenávania zmeniť na akékoľvek iné nastavenie ako I.
y
66
Maximálna dĺžka
Maximálna dĺžka sa mení podľa možností, ktoré sú zvolené pre Movie
quality (Kvalita videosekvencie) a Frame size/frame rate (Veľkosť
obrazu/frekvencia snímania) v ponuke zaznamenávania videosekvencií
(0 296).
r
s
t
y/y
z/z
1/1
2/2
3/3
4/4
5/5
u/6
v/7
8/8
9/9
!/!
Možnosť 1
3840 × 2160 (4K UHD); 30p 2
3840 × 2160 (4K UHD); 25p 2
3840 × 2160 (4K UHD); 24p 2
1920 × 1080; 60p
1920 × 1080; 50p
1920 × 1080; 30p
1920 × 1080; 25p
1920 × 1080; 24p
1280 × 720; 60p
1280 × 720; 50p
1920 × 1080; 60p crop
(1 920 × 1 080; 60p výrez) 5
1920 × 1080; 50p crop
(1 920 × 1 080; 50p výrez) 5
1920 × 1080; 30p crop
(1 920 × 1 080; 30p výrez) 5
1920 × 1080; 25p crop
(1 920 × 1 080; 25p výrez) 5
1920 × 1080; 24p crop
(1 920 × 1 080; 24p výrez) 5
Maximálna prenosová
rýchlosť (Mb/s) (★ high
quality (vysoká kvalita)/
Normal (Normálna))
Maximálna dĺžka
144 3
48/24
y
29 min. 59 s 4
24/12
1 Skutočná frekvencia snímania je 29,97 snímok za sekundu pre hodnoty uvedené
ako 30p, 23,976 snímok za sekundu pre hodnoty uvedené ako 24p a 59,94 snímok
za sekundu pre hodnoty uvedené ako 60p.
2 Keď sa zvolí táto možnosť, na monitore sa zobrazí k a kvalita videosekvencie sa
pevne nastaví na „vysokú“.
3 Dostupné len vo vysokej kvalite.
4 Každá videosekvencia sa zaznamená v rámci 8 súborov s veľkosťou každého súboru
maximálne 4 GB. Počet súborov a dĺžka každého súboru sa menia podľa možností
zvolených pre Frame size/frame rate (Veľkosť obrazu/frekvencia snímania)
a Movie quality (Kvalita videosekvencie).
5 Po výbere tejto možnosti sa na monitore zobrazí i.
67
Zobrazenie informácií
Ak chcete skryť alebo zobraziť indikátory na monitore, stlačte tlačidlo R.
Virtuálny horizont
(0 310)
y
Zapnuté informácie
Histogram
A
Vypnuté informácie
Pomocné rámčeky
HDMI
Ak je fotoaparát pripojený k HDMI zariadeniu (0 286), pohľad cez objektív sa
zobrazí na monitore fotoaparátu aj na HDMI zariadení.
68
Orezanie videosekvencie
Videosekvencie majú pomer strán 16 : 9 a sú zaznamenávané pomocou
orezania, ktoré sa líši podľa veľkosti obrazu.
3 840 × 2 160
1 920 × 1 080 a
1 280 × 720
1 920 × 1 080 výrez
Prechod z veľkosti obrazu 1 920 × 1 080 alebo 1 280 × 720 na
3 840 × 2 160 zvyšuje zdanlivú ohniskovú vzdialenosť o približne 1,5×,
zatiaľ čo prechod z 1 920 × 1 080 alebo 1 280 × 720 na orezanie
1 920 × 1 080 zvyšuje zdanlivú ohniskovú vzdialenosť o približne 3×.
y
69
A
Oblasť snímky
S veľkosťami obrazu 1 920 × 1 080 a 1 280 × 720 si môžete vybrať oblasť snímky
pomocou možnosti Image area (Oblasť snímky) > Choose image area (Vybrať
oblasť snímky) v ponuke snímania videosekvencie. Vyberte FX, ak chcete
zaznamenávať videosekvencie v tom, čo je uvádzané ako „Formát
videosekvencie FX“ a DX, ak chcete zaznamenávať „Formát videosekvencie DX“.
Rozdiely medzi týmito dvomi možnosťami sú znázornené nižšie.
FX (36 × 24)
y
DX (24 × 16)
Veľkosti zaznamenaných oblastí sú približne 35,9 × 20,2 mm (formát
videosekvencie FX) a 23,5 × 13,2 mm (formát videosekvencie DX).
Videosekvencie nasnímané pomocou objektívu formátu DX a s možnosťou On
(Zap.) zvolenou pre Image area (Oblasť snímky) > Auto DX crop
(Automatické orezanie na formát DX) (0 88) v ponuke snímania
videosekvencií sa zaznamenajú ako videosekvencie vo formáte DX. Zapnutím
elektronickej stabilizácie obrazu (0 64) sa zmenší veľkosť výrezu, pričom sa
mierne zvýši zjavná ohnisková vzdialenosť.
Pri veľkostiach obrazu 3 840 × 2 160 a 1 920 × 1 080 orezaním nie je k dispozícii
výber oblasti snímky a oblasť snímky zostane rovnaký, bez ohľadu na typ
použitého objektívu.
70
Zhotovovanie fotografií v režime
videosekvencií
Ak chcete zhotoviť fotografie v režime
videosekvencií (či už v živom náhľade alebo počas
zaznamenávania videosekvencií), vyberte Take
photos (Snímať fotografie) pre Používateľské
nastavenie g1 (Custom control assignment (Prispôsobenie
príkazových voličov)) > Shutter-release button (Tlačidlo spúšte)
(0 309). Fotografie s pomerom strán 16 : 9 môžete kedykoľvek nasnímať
stlačením tlačidla spúšte úplne dole. Ak prebieha zaznamenávanie
videosekvencie, zaznamenávanie sa ukončí a metráž zaznamenaná po
daný bod sa uloží.
Okrem veľkosti obrazu výrezu 1 920 × 1 080 alebo 3 840 × 2 160 (0 67) sa
fotografie zaznamenajú vo formáte zvolenom pre Image quality (Kvalita
snímky) v ponuke snímania fotografií (0 92); fotografie zhotovené
s veľkosťou obrazu výrezu 1 920 × 1 080 alebo 3 840 × 2 160 sa
zaznamenajú s kvalitou obrazu JPEG, vysoká kvalita★. Informácie
o veľkosti snímky nájdete na strane 72. Vezmite do úvahy, že expozíciu
fotografií nie je možné prezerať, keď je volič živého náhľadu otočený do
polohy 1. Odporúča sa režim P, S alebo A, ale presné výsledky je možné
dosiahnuť v režime M prezeraním expozície s voličom živého náhľadu
otočeným do polohy C.
y
71
❚❚ Veľkosť snímky
Veľkosť fotografií nasnímaných v režime videosekvencií sa líši podľa
veľkosti obrazu videosekvencie (0 67) a, v prípade fotografií
nasnímaných vo veľkostiach obrazu 1 920 × 1 080 a 1 280 × 720, podľa
oblasti snímky a možnosti zvolenej pre Image size (Veľkosť snímky) >
JPEG/TIFF v ponuke snímania fotografií (0 95).
Veľkosť obrazu
Oblasť
snímky
3 840 × 2 160
Veľkosť
snímky
—
Veľké
Stredné
Malé
Veľké
Stredné
Malé
FX
1 920 × 1 080
1 280 × 720
DX
y
72
1 920 × 1 080
výrez
—
Veľkosť (pixle)
Formát tlače (cm) *
3 840 × 2 160
5 568 × 3 128
4 176 × 2 344
2 784 × 1 560
3 648 × 2 048
2 736 × 1 536
1 824 × 1 024
32,5 × 18,3
47,1 × 26,5
35,4 × 19,8
23,6 × 13,2
30,9 × 17,3
23,2 × 13,0
15,4 × 8,7
1 920 × 1 080
16,3 × 9,1
* Približná veľkosť pri tlači s rozlíšením 300 dpi. Formát tlače v palcoch sa rovná veľkosti
snímky v pixloch vydelenej rozlíšením tlačiarne v dots per inch (bodoch na palec) (dpi;
1 palec = približne 2,54 cm).
A
Meranie expozície a vyváženie bielej farby
Oblasť, ktorá sa používa na meranie expozície alebo na automatické vyváženie
bielej farby, keď sa fotografie zaznamenávajú pri veľkosti obrazu videosekvencie
1 920 × 1 080 (0 67) nie je rovnaká ako oblasť na finálnej fotografii, s tým, že
optimálne výsledky sa nemusia dať dosiahnuť. Zhotovte skúšobné zábery
a výsledky skontrolujte na monitore.
A
Bezdrôtové diaľkové ovládače a diaľkové spúšte
Ak je vybraná možnosť Record movies (Záznam videosekvencií) pre
Používateľské nastavenie g1 (Custom control assignment (Prispôsobenie
príkazových voličov)) > Shutter-release button (Tlačidlo spúšte) (0 309),
tlačidlá spúšte na voliteľných bezdrôtových diaľkových ovládačoch a káblových
spúšťach (0 337, 339) je možné použiť na spustenie živého náhľadu a na
spustenie a ukončenie zaznamenávania videosekvencií.
D
Záznam videosekvencií
Videosekvencie sa zaznamenávajú vo farebnom priestore sRGB. Na monitore
a na finálnej videosekvencii pri osvetlení žiarivkami, ortuťovými alebo
sodíkovými výbojkami, aj pri horizontálnom pohybe fotoaparátu pri snímaní
alebo pri rýchlom pohybe objektu v rámci obrazového poľa môže byť viditeľné
blikanie, výskyt pruhov alebo skreslenie (informácie o potlačení blikania
a výskytu pruhov nájdete v časti Flicker reduction (Potlačenie rušenia),
0 298). Blikanie sa môže vyskytnúť aj počas používania motorového nastavenia
clony. Môžu sa objaviť aj potrhané obrysy, rozptyl farieb, moiré a svetlé body.
Jasné pásy sa môžu zobraziť v niektorých oblastiach obrazového poľa pri
blikajúcich tabuliach a iných prerušovaných svetelných zdrojoch, alebo ak dôjde
ku krátkodobému osvetleniu objektu stroboskopickým alebo iným silným
zdrojom svetla. Pri zaznamenávaní videosekvencií dbajte na to, aby nebol
fotoaparát nasmerovaný k slnku ani k iným silným zdrojom svetla. Nedodržanie
tohto pokynu môže viesť k poškodeniu vnútorných obvodov fotoaparátu.
Vezmite do úvahy, že ak v režime videosekvencie priblížite pohľad cez objektív,
môže sa zobraziť šum (náhodne rozmiestnené jasné body, závoj alebo prúžky)
a neočakávané farby (0 47).
y
Blesk sa nedá používať.
Zaznamenávanie sa automaticky ukončí, ak sa odoberie objektív alebo sa volič
živého náhľadu otočí na nové nastavenie.
73
Časozberné videosekvencie
Fotoaparát automaticky zhotoví fotografie vo vybraných intervaloch
a vytvorí nehlučnú časozbernú videosekvenciu pomocou možností
aktuálne zvolených pre Choose image area (Vybrať oblasť snímky)
(0 70), Frame size/frame rate (Veľkosť obrazu/frekvencia snímania),
Movie quality (Kvalita videosekvencie) a Destination (Cieľové miesto)
v ponuke snímania videosekvencií (0 296). Fotografie sa zhotovia
pomocou fotografovania pomocou hľadáčika.
A
Pred snímaním
Pred snímaním časozbernej videosekvencie zhotovte testovaciu snímku pri
aktuálnych nastaveniach a výsledok skontrolujte na monitore. Pre konzistentné
zafarbenie vyberte iné ako automatické nastavenie vyváženia bielej farby
(0 159).
y
Odporúčame vám použitie statívu. Pred tým, ako začne snímanie, namontujte
fotoaparát na statív. Aby sa predišlo prerušeniu snímania, použite voliteľný
sieťový zdroj a napájací konektor alebo úplne nabitú batériu. Aby ste zabránili
pôsobeniu svetla prenikajúceho cez hľadáčik na fotografie a meranie expozície,
zatvorte uzávierku okulára hľadáčika (0 120).
1
Vyberte Time-lapse movie (Časozberná
videosekvencia).
V ponuke zaznamenávania videosekvencií
zvýraznite možnosť Time-lapse movie
(Časozberná videosekvencia) a stlačením 2
zobrazte nastavenia časozbernej
videosekvencie.
74
2
Upravte nastavenia časozbernej videosekvencie.
Vyberte interval, celkový čas snímania a možnosť vyhladenia
expozície.
• Výber intervalu medzi snímkami:
Zvýraznite Interval a stlačte 2.
Vyberte si interval dlhší, ako je
najdlhší predpokladaný čas
uzávierky (minúty a sekundy)
a stlačte J.
• Výber celkového času snímania:
y
Zvýraznite Shooting time (Čas
snímania) a stlačte 2.
Zvoľte maximálny čas snímania (do
7 hodín a 59 minút) a stlačte J.
75
• Aktivovanie alebo deaktivovanie vyhladenia expozície:
Zvýraznite Exposure smoothing
(Vyhladenie expozície)
a stlačte 2.
Zvýraznite požadovanú možnosť
a stlačte tlačidlo J.
Výberom možnosti On (Zap.) sa vyhladia prudké zmeny v expozícii
v režimoch iných ako M (vezmite do úvahy, že vyhladenie expozície
je účinné len v režime M, ak je v ponuke snímania fotografií
aktivované automatické ovládanie citlivosti ISO).
3
y
76
Spusťte snímanie.
Zvýraznite Start (Spustiť) a stlačte J.
Snímanie sa spustí približne po 3 s.
Fotoaparát sníma fotografie vo vybranom
intervale počas zvoleného času snímania. Po
dokončení sa časozberné videosekvencie
zaznamenajú na pamäťovú kartu zvolenú pre Destination (Cieľové
umiestnenie) v ponuke zaznamenávania videosekvencií 0 296.
❚❚ Ukončenie zaznamenávania
Ak chcete ukončiť zaznamenávanie pred nasnímaním všetkých fotografií,
zvýraznite Off (Vyp.) v ponuke časozbernej videosekvencie a stlačte J,
alebo stlačte J medzi zábermi alebo okamžite po nasnímaní záberu.
Videosekvencia sa vytvorí z nasnímaných záberov po bod, kedy sa
zaznamenávanie ukončilo. Nezabudnite, že zaznamenávanie sa ukončí
a nezaznamená sa žiadna videosekvencia, ak odstránite alebo odpojíte
zdroj napájania, alebo ak vysuniete cieľovú pamäťovú kartu.
❚❚ Žiadna fotografia
Fotoaparát preskočí aktuálnu snímku, ak nedokáže zaostriť v režime AF-S
(nezabudnite, že fotoaparát znova zaostruje pred každým záberom).
Snímanie bude pokračovať nasledujúcou snímkou.
y
D
Časozberné videosekvencie
Časozberné zaznamenávanie nie je dostupné v živom náhľade (0 44) alebo
nahrávaní videosekvencií (0 59), pri čase uzávierky A alebo % (0 138) a ani
vtedy, keď je aktívny bracketing (0 146), vysoký dynamický rozsah (HDR, 0 189),
viacnásobná expozícia (0 229) alebo intervalové fotografovanie (0 236).
Vezmite do úvahy, že keďže sa čas uzávierky a čas potrebný na záznam snímky
na pamäťovú kartu môžu pri každej snímke meniť, interval medzi
zaznamenávanou snímkou a spustením ďalšieho snímania sa môže líšiť.
Snímanie sa nespustí, ak sa časozberná videosekvencia nedá pri aktuálnych
nastaveniach zaznamenať (napríklad, ak je pamäťová karta plná, čas intervalu
alebo snímania je nula, alebo je interval dlhší ako čas snímania).
Zaznamenávanie sa môže ukončiť, ak použijete ovládacie prvky fotoaparátu,
zmeníte nastavenia alebo pripojíte HDMI kábel. Videosekvencia sa vytvorí
z nasnímaných záberov po bod, kedy sa zaznamenávanie ukončilo. Ak chcete
ukončiť zaznamenávanie a nasnímať fotografiu, stlačte tlačidlo spúšte úplne
nadol.
77
D
Veľkosť obrazu
Oblasť, ktorá sa používa na meranie expozície, úrovne blesku alebo na
automatické vyváženie bielej farby, keď sa fotografie zaznamenávajú pri veľkosti
obrazu videosekvencie 1 920 × 1 080 (0 67) nie je rovnaká ako oblasť na finálnej
fotografii, s tým, že optimálne výsledky sa nemusia dať dosiahnuť. Zhotovte
skúšobné zábery a výsledky skontrolujte na monitore.
A
y
78
Výpočet dĺžky finálnej videosekvencie
Celkový počet snímok vo finálnej videosekvencii sa dá Zaznamenaná dĺžka/
vypočítať vydelením času snímania daným intervalom maximálna dĺžka
a zaokrúhlením nahor. Dĺžka finálnej videosekvencie
sa potom dá vypočítať vydelením počtu záberov
frekvenciou snímania, ktorá je vybraná pre Frame
size/frame rate (Veľkosť obrazu/frekvencia
snímania) v ponuke zaznamenávania videosekvencií
(0 67). 48-snímková videosekvencia zaznamenaná
napríklad pri 1920 × 1080; 24p bude mať dĺžku
približne dve sekundy. Maximálna dĺžka časozberných Indikátor
videosekvencií je 20 minút.
pamäťovej karty
Veľkosť obrazu/
frekvencia snímania
A
Počas snímania
Počas snímania bude blikať ikona Q a na hornom
kontrolnom paneli sa zobrazí indikátor časozberného
zaznamenávania. Bezprostredne pred zaznamenaním
každého záberu sa v zobrazení času uzávierky zobrazí
zostávajúci čas (v hodinách a minútach). V ostatných
prípadoch si môžete zostávajúci čas pozrieť po každom stlačení tlačidla spúšte
do polovice. Bez ohľadu na možnosť zvolenú pre Používateľské nastavenie c2
(Standby timer (Časový spínač pohotovostného režimu), 0 303), počas
snímania nedôjde k uplynutiu doby časového spínača pohotovostného režimu.
Ak chcete zobraziť aktuálne nastavenia časozbernej
videosekvencie alebo ukončiť zaznamenávanie (0 77),
medzi zábermi stlačte tlačidlo G. Kým prebieha
zaznamenávanie, v ponuke časozbernej
videosekvencie bude uvedené vyhladenie expozície,
interval a zostávajúci čas. Tieto nastavenia sa počas
zaznamenávania nedajú zmeniť a nedajú sa ani
zobraziť snímky či vykonať nastavenia ostatných
ponúk.
A
Ukážka snímok
Počas zaznamenávania sa nedá použiť tlačidlo K na prezeranie snímok, aktuálny
záber sa však na niekoľko sekúnd zobrazí po každom nasnímaní, ak vyberiete
možnosť On (Zap.) pre Image review (Ukážka snímok) v ponuke režimu
prehrávania (0 290). Keď je zobrazená snímka, nie je možné vykonávať žiadne
ďalšie úkony spojené s prehrávaním.
y
A
Režim snímania
Bez ohľadu na zvolený režim spúšte fotoaparát zhotoví jeden záber v každom
intervale. Samospúšť sa nedá použiť.
A
Pozrite aj
Možnosť Beep (Zvukové znamenie) v ponuke nastavenia ovláda, či sa po
dokončení zaznamenávania ozve zvukové znamenie (0 312).
79
Prezeranie videosekvencií
Pri prehrávaní snímok na celej obrazovke sú videosekvencie označené
ikonou 1 (0 248). Prehrávanie spustíte poklepaním na ikonu a alebo
stlačením stredu multifunkčného voliča; vašu aktuálnu polohu naznačuje
ukazovateľ pozície videosekvencie.
Ikona 1
Dĺžka
Aktuálna poloha/celková dĺžka
Ikona a
y
Hlasitosť
Sprievodca
Môžete vykonávať nasledujúce činnosti:
Ak chcete
Pozastaviť
Prehrávať
Spustiť
zrýchlený pohyb
dozadu/
dopredu
Preskočiť o 10 s
80
Ukazovateľ pozície
videosekvencie
Použite
Popis
Pozastavenie prehrávania.
Obnovenie prehrávania pri pozastavenej
videosekvencii alebo počas zrýchleného pohybu
dopredu/dozadu.
Rýchlosť sa zvyšuje po
každom stlačení, od 2×
do 4× do 8× do 16×. Tlačidlo podržte stlačené, ak
chcete preskočiť na začiatok alebo koniec
videosekvencie (prvá snímka je označená h
v pravom hornom rohu monitora, posledná
snímka i). Pri pozastavenom prehrávaní sa
videosekvencia posunie dozadu alebo dopredu
vždy o jednu snímku; ak podržíte stlačené
tlačidlo, bude sa nepretržite posúvať dopredu
alebo dozadu.
Otočením hlavného príkazového voliča
preskočíte dopredu alebo dozadu o 10 s.
Ak chcete
Použite
Preskočiť
dopredu/
dozadu
Nastaviť
hlasitosť
Orezať
videosekvenciu
Odísť
Vykonať návrat
do režimu
snímania
X/W (M)
i/J
/K
Popis
Otočením pomocného príkazového voliča
preskočíte na nasledujúci alebo predchádzajúci
index, alebo preskočíte na poslednú alebo prvú
snímku, ak videosekvencia neobsahuje žiadne
značky.
Stlačením X hlasitosť zvýšite, stlačením W (M) ju
znížite.
Ďalšie informácie nájdete na strane 82.
Prechod do prehrávania na celej obrazovke.
Ak chcete prejsť do režimu snímania, stlačte
tlačidlo spúšte do polovice.
y
A
Ikona p
Pri prehrávaní na celej obrazovke sú videosekvencie
so značkou (0 63) označené ikonou p.
A
Ikona 2
Ikona 2 sa zobrazí pri prehrávaní na celej obrazovke
a prehrávaní videosekvencie, ak bola zaznamenaná bez
zvuku (0 298).
81
Úprava videosekvencií
Orezaním metráže vytvoríte upravené kópie videosekvencií alebo uložíte
vybrané snímky ako statické snímky vo formáte JPEG.
Možnosť
Choose start/end point
9 (Vybrať začiatočný/
koncový bod)
Save selected frame
4 (Uložiť zvolenú snímku)
Popis
Vytvorenie kópie, z ktorej sa odstráni nežiaduca
metráž.
Uloženie zvolenej snímky ako statickej snímky vo
formáte JPEG.
Strih videosekvencií
y
Vytvorenie zostrihaných kópií videosekvencií:
1
2
Zobrazte videosekvenciu na celej obrazovke (0 248).
Pozastavte videosekvenciu na novej
úvodnej snímke.
Prehrávajte videosekvenciu tak, ako je to
popísané na strane 80, stlačením stredu
multifunkčného voliča spustíte a obnovíte
prehrávanie a stlačením 3 ho pozastavíte,
pričom stlačením 4 alebo 2, alebo otočením Ukazovateľ pozície
hlavného či pomocného príkazového voliča videosekvencie
nájdete požadovanú snímku. Približnú
polohu vo videosekvencii môžete zistiť pomocou ukazovateľa pozície
videosekvencie. Pozastavte prehrávanie, keď dosiahnete novú
úvodnú snímku.
82
3
Zvoľte Choose start/end point (Vybrať
začiatočný/koncový bod).
Stlačte i alebo J a potom zvýraznite položku
Choose start/end point (Vybrať
začiatočný/koncový bod) a napokon stlačte
2.
4
Zvoľte Start point (Začiatočný bod).
Ak chcete vytvoriť kópiu, ktorá začína od
aktuálnej snímky, zvýraznite Start point
(Začiatočný bod) a stlačte J. Snímky pred
aktuálnou snímkou sa po uložení kópie
v kroku 9 odstránia.
Začiatočný bod
y
5
Potvrďte nový začiatočný bod.
Ak nie je požadovaná snímka momentálne
zobrazená, stlačením 4 alebo 2 sa
posuniete dopredu alebo dozadu (ak chcete
preskočiť o 10 s dopredu alebo dozadu,
otočte hlavný príkazový volič; ak chcete
preskočiť na značku alebo na prvú či
poslednú snímku, ak videosekvencia neobsahuje žiadne značky,
otočte pomocný príkazový volič).
83
6
Vyberte koncový bod.
Stlačením L (Z/Q) prepnite z výberového
nástroja začiatočného bodu (w) na výberový
nástroj koncového bodu (x) a potom vyberte
záverečnú snímku tak, ako je to popísané
v kroku 5. Snímky po zvolenej snímke sa po
uložení kópie v kroku 9 odstránia.
Tlačidlo L (Z/Q)
Koncový bod
7
Vytvorte kópiu.
Keď je zobrazená požadovaná snímka, stlačte 1.
y
8
Skontrolujte danú videosekvenciu.
Ak chcete skontrolovať vytvorenú kópiu,
zvýraznite Preview (Kontrola) a stlačte J (ak
chcete prerušiť kontrolu a vrátiť sa do ponuky
možností uloženia stlačte 1). Ak chcete
zrušiť aktuálnu kópiu a vybrať nový
začiatočný alebo koncový bod tak, ako je to
popísané na predchádzajúcej strane, zvýraznite Cancel (Zrušiť)
a stlačte J; ak chcete uložiť danú kópiu, prejdite na krok 9.
9
Uložte kópiu.
Zvýraznite Save as new file (Uložiť ako nový
súbor) a stlačením J uložte danú kópiu do
nového súboru. Ak chcete nahradiť pôvodnú
videosekvenciu upravenou kópiou,
zvýraznite Overwrite existing file (Prepísať
existujúci súbor) a stlačte J.
84
D
Strih videosekvencií
Videosekvencie musia mať dĺžku minimálne dve sekundy. Kópia sa neuloží, ak
nie je dostatok miesta na pamäťovej karte.
Kópie majú rovnaký čas a dátum vytvorenia ako originál.
A
Odstránenie úvodnej alebo záverečnej metráže
Ak chcete z videosekvencie odstrániť úvodnú metráž, prejdite na krok 7 bez
stlačenia tlačidla L (Z/Q) v kroku 6. Ak chcete odstrániť len záverečnú metráž,
vyberte End point (Koncový bod) v kroku 4, zvoľte záverečnú snímku a prejdite
na krok 7 bez stlačenia tlačidla L (Z/Q) v kroku 6.
Uloženie vybraných snímok
Ak chcete uložiť kópiu zvolenej snímky ako statickú snímku vo formáte
JPEG:
1
Pozastavte videosekvenciu na
požadovanej snímke.
Prehrávajte videosekvenciu tak, ako je to
popísané na strane 80, stlačením stredu
multifunkčného voliča spustíte a obnovíte
prehrávanie a stlačením 3 ho pozastavíte.
Videosekvenciu pozastavte na snímke, ktorú
chcete skopírovať.
2
y
Vyberte Save selected frame (Uložiť
zvolenú snímku).
Stlačte i alebo J a potom zvýraznite položku
Save selected frame (Uložiť zvolenú
snímku) a napokon stlačte 2.
85
3
Vytvorte kópiu statickej snímky.
Stlačením 1 vytvorte statickú kópiu
aktuálnej snímky.
4
Uložte kópiu.
Zvýraznite možnosť Yes (Áno) a stlačením J
vytvorte kópiu vybranej snímky s vysokou★
kvalitou (0 92) vo formáte JPEG.
y
A
Uloženie zvolenej snímky
Statické snímky vo formáte JPEG z videosekvencií vytvorené voľbou možnosti
Save selected frame (Uložiť zvolenú snímku) sa nedajú upravovať. Statické
snímky vo formáte JPEG získané z videosekvencií neobsahujú niektoré
informácie o fotografii (0 254).
A
Ponuka úprav
Videosekvencie je možné upraviť aj pomocou možnosti Edit movie (Úprava
videosekvencie) v ponuke úprav (0 315).
86
dMožnosti záznamu snímok
Oblasť snímky
Vyberte z oblastí snímok FX (36 × 24) 1.0× (formát FX), DX (24 × 16) 1.5×
(formát DX), 5 : 4 (30 × 24) a 1.2× (30 × 20) 1.2×. Informácie o počte
snímok, ktoré je možné uložiť pri rôznych nastaveniach oblasti snímky,
nájdete na strane 385.
Formát FX
Okruh snímky formátu
DX (24 × 16)
Formát DX
d
5:4
1,2×
Okruh snímky formátu
FX (36 × 24)
87
❚❚ Možnosti oblasti snímky
Fotoaparát ponúka na výber nasledujúce oblasti snímky:
Možnosť
c FX (36×24) 1.0×
Z 1.2× (30×20) 1.2×
a DX (24×16) 1.5×
b 5 : 4 (30×24)
Popis
Snímky sa nasnímajú vo formáte FX s obrazovým uhlom,
ktorý zodpovedá objektívu NIKKOR na fotoaparátoch s
35 mm formátom.
Výber tejto možnosti zníži obrazový uhol a zvýši zdanlivú
ohniskovú vzdialenosť objektívu o približne 1,2×.
Snímky sa zaznamenajú vo formáte DX. Ak chcete
vypočítať približnú ohniskovú vzdialenosť objektívu v
35 mm formáte, vynásobte 1,5.
Snímky sa zaznamenávajú so zobrazovacím pomerom
5 : 4.
❚❚ Automatická voľba výrezu
d
Aby sa automaticky zvolil výrez DX, keď sa pripojí objektív DX, zvoľte
možnosť On (Zap.) pre Image area (Oblasť snímky) > Auto DX crop
(Automatické orezanie na formát DX) v ponuke režimu snímania
fotografií (0 292). Oblasť snímky zvolená v ponuke režimu snímania
fotografií alebo pomocou ovládacích prvkov fotoaparátu sa použije len
pri pripojení objektívu iného ako DX. Voľbou možnosti Off (Vyp.) sa
použije aktuálne zvolená oblasť snímky pri všetkých objektívoch.
D
Automatické orezanie na formát DX
Na výber oblasti snímky sa nedajú použiť ovládacie prvky uvedené na strane 91,
keď je pripojený objektív DX a keď je zapnutá funkcia Auto DX crop
(Automatické orezanie na formát DX).
A
Oblasť snímky
V zobrazení informácií sa zobrazí vybraná možnosť.
88
A
Objektívy DX
Objektívy DX sú určené na používanie s fotoaparátmi s formátom DX a majú
menší obrazový uhol ako objektívy pre fotoaparáty s 35 mm formátom. Ak je
možnosť Auto DX crop (Automatické orezanie na formát DX) vypnutá, pričom
je vybraná iná možnosť ako DX (24×16) (formát DX) pre Image area (Oblasť
snímky), keď je pripojený objektív DX, okraje snímky môžu byť zatmené. Toto
nemusí byť zjavné v hľadáčiku, ale pri zobrazení snímok môžete badať pokles
v rozlíšení, alebo si môžete všimnúť, že okraje snímky sú začiernené.
A
Zobrazenie v hľadáčiku
Nižšie sú uvedené výrezy 1,2 ×, formát DX a 5 : 4.
1,2×
Formát DX
5:4
A
Pozrite aj
Informácie o výrezoch dostupných pre zaznamenávanie videosekvencií nájdete
na strane 69.
d
89
Oblasť snímky je možné zvoliť pomocou možnosti Image area (Oblasť
snímky) > Choose image area (Vybrať oblasť snímky) v ponuke režimu
snímania fotografií alebo stlačením ovládacieho prvku a otočením
príkazového voliča.
❚❚ Ponuka oblasti snímky
1
Zvoľte Image area (Oblasť snímky).
V ponuke režimu snímania fotografií
zvýraznite možnosť Image area (Oblasť
snímky) a stlačte 2.
2
Zvoľte Choose image area (Vybrať
oblasť snímky).
Zvýraznite Choose image area (Vybrať
oblasť snímky) a stlačte tlačidlo 2.
d
3
Upravte nastavenia.
Vyberte možnosť a stlačte tlačidlo J.
V hľadáčiku sa zobrazí zvolený výrez (0 89).
A
Veľkosť snímky
Veľkosť snímky sa mení podľa vybranej možnosti pre oblasť snímky.
90
❚❚ Ovládacie prvky fotoaparátu
1
Priraďte výber oblasti snímky ovládaciemu prvku
fotoaparátu.
Pomocou Používateľského nastavenia f1 (Custom control
assignment (Prispôsobenie príkazových voličov), 0 307)
ovládaciemu prvku priraďte možnosť Choose image area (Vybrať
oblasť snímky).
2
Na výber oblasti snímky použite zvolený ovládací prvok.
Oblasť snímky môžete vybrať stlačením vybraného tlačidla
a otáčaním hlavného alebo pomocného príkazového voliča dovtedy,
kým sa v hľadáčiku nezobrazí požadované orezanie (0 89).
Aktuálne vybranú možnosť pre oblasť snímky
si môžete pozrieť stlačením tlačidla na
zobrazenie oblasti snímky na hornom
kontrolnom paneli alebo na zobrazení
informácií. Formát FX je zobrazený ako
„36z24“, 1,2 × ako „30z20“, formát DX ako
„24z16“ a 5 : 4 ako „30z24“.
d
91
Kvalita snímky
D5 podporuje nasledovné možnosti kvality snímky. Počet snímok, ktoré
môžete uložiť pri rôznych nastaveniach kvality a veľkosti snímky, nájdete
na strane 385.
Možnosť
NEF (RAW)
d
NEF (RAW)+JPEG fine★ (NEF
(RAW)+JPEG, vysoká
kvalita★)/NEF (RAW)+JPEG
fine (NEF (RAW)+JPEG, vysoká
kvalita)
NEF (RAW)+JPEG normal★
(NEF (RAW)+JPEG, normálna
kvalita★)/NEF (RAW)+JPEG
normal (NEF (RAW)+JPEG,
normálna kvalita)
NEF (RAW)+JPEG basic★ (NEF
(RAW)+JPEG, základná
kvalita★)/NEF (RAW)+JPEG
basic (NEF (RAW)+JPEG,
základná kvalita)
JPEG fine★ (JPEG, vysoká
kvalita★)/JPEG fine (JPEG,
vysoká kvalita)
JPEG normal★ (JPEG,
normálna kvalita★)/JPEG
normal (JPEG, normálna
kvalita)
JPEG basic★ (JPEG, základná
kvalita★)/JPEG basic (JPEG,
základná kvalita)
TIFF (RGB)
92
Typ
súboru
Popis
NEF
Nespracované údaje RAW z obrazového
snímača sa ukladajú bez ďalšieho
spracovávania. Nastavenia, ako sú
vyváženie bielej farby a kontrast, sa dajú
po snímaní upraviť.
Zaznamenajú sa dve snímky, jedna vo
formáte NEF (RAW) a druhá vo formáte
JPEG s vysokou kvalitou.
NEF/
JPEG
Zaznamenajú sa dve snímky, jedna vo
formáte NEF (RAW) a druhá vo formáte
JPEG s normálnou kvalitou.
Zaznamenajú sa dve snímky, jedna vo
formáte NEF (RAW) a druhá vo formáte
JPEG so základnou kvalitou.
Záznam snímok vo formáte JPEG
s kompresným pomerom približne 1 : 4
(vysoká kvalita snímky).
JPEG
TIFF
(RGB)
Záznam snímok vo formáte JPEG
s kompresným pomerom približne 1 : 8
(normálna kvalita snímky).
Záznam snímok vo formáte JPEG
s kompresným pomerom približne 1 : 16
(základná kvalita snímky).
Nekomprimované snímky vo formáte
TIFF-RGB sa zaznamenávajú s farebnou
(bitovou) hĺbkou 8 bitov na jeden kanál
(24-bitová farba). Formát TIFF je
podporovaný širokou škálou aplikácií na
úpravu snímok.
Kvalitu snímky môžete vybrať stlačením tlačidla T a otáčaním
hlavného príkazového voliča, až kým sa na zadnom kontrolnom paneli
nezobrazí požadované nastavenie.
Tlačidlo T
Hlavný príkazový volič
Zadný kontrolný panel
A
Počet zostávajúcich snímok
Po stlačení tlačidla T sa na zadnom kontrolnom
paneli zobrazí počet zostávajúcich snímok. Počet
zostávajúcich snímok sa mení podľa možnosti zvolenej
Zadný kontrolný panel
pre kvalitu snímky.
d
A
Kompresia JPEG
Možnosti kvality snímky s hviezdičkou („★“) používa určenú kompresiu na
zabezpečenie maximálnej kvality; veľkosť súborov sa mení podľa snímanej
scény. Možnosti bez hviezdičky používajú typ kompresie navrhnutej na
produkovanie menších súborov; súbory majú tendenciu byť zhruba rovnakej
veľkosti, bez ohľadu na snímanú scénu.
A
NEF + JPEG
Pri prezeraní fotografií zhotovených s nastavením NEF (RAW) + JPEG vo
fotoaparáte len s jednou vloženou pamäťovou kartou sa zobrazí len snímka vo
formáte JPEG. Ak sú obe kópie zaznamenané na tej istej pamäťovej karte, pri
odstránení fotografie sa odstránia obe kópie. Ak je kópia vo formáte JPEG
zaznamenaná na osobitnej pamäťovej karte pomocou možnosti Role played by
card in Slot 2 (Úloha, ktorú zohráva karta v slote 2) > RAW Slot 1 - JPEG
Slot 2, každá kópia sa musí odstrániť osobitne.
A
Ponuka kvality snímky
Kvalitu snímky môžete nastaviť aj pomocou možnosti Image quality (Kvalita
snímky) v ponuke režimu snímania fotografií (0 292).
93
❚❚ NEF (RAW) Compression (Kompresia NEF (RAW))
Ak chcete vybrať typ kompresie pre snímky vo formáte NEF (RAW),
zvýraznite NEF (RAW) recording (Zaznamenávanie NEF (RAW)) > NEF
(RAW) compression (Kompresia NEF (RAW)) v ponuke režimu snímania
fotografií a stlačte 2.
N
O
Možnosť
Popis
Lossless compressed Snímky vo formáte NEF sa komprimujú reverzibilným
(Bezstratovo
algoritmom, čím sa zmenší veľkosť súboru asi o
komprimované)
20 – 40 % bez vplyvu na kvalitu snímky.
Snímky vo formáte NEF sa komprimujú nereverzibilným
Compressed
algoritmom, čím sa zmenší veľkosť súboru asi o
(Komprimované)
35 – 55 % takmer bez vplyvu na kvalitu snímky.
Uncompressed
Snímky vo formáte NEF nie sú komprimované.
(Nekomprimované)
❚❚ NEF (RAW) Bit Depth (Farebná (bitová) hĺbka formátu NEF (RAW))
d
Ak chcete vybrať farebnú (bitovú) hĺbku pre snímky vo formáte NEF
(RAW), zvýraznite NEF (RAW) recording (Zaznamenávanie NEF (RAW))
> NEF (RAW) bit depth (Farebná (bitová) hĺbka formátu NEF (RAW))
v ponuke režimu snímania fotografií a stlačte 2.
Možnosť
q 12-bit
(12-bitová)
r
A
14-bit
(14-bitová)
Popis
Snímky NEF (RAW) sa zaznamenajú s farebnou hĺbkou
12 bitov.
Snímky NEF (RAW) sa zaznamenajú s farebnou hĺbkou
14 bitov, čím sa získajú väčšie súbory ako tie, ktoré majú
farebnú hĺbku 12 bitov, ale majú viac zaznamenaných údajov
o farbe.
Snímky vo formáte NEF (RAW)
Kópie vo formáte JPEG zo snímok NEF (RAW) je možné vytvárať pomocou
Capture NX-D alebo iného softvéru alebo pomocou možnosti NEF (RAW)
processing (Spracovanie NEF (RAW)) v ponuke úprav (0 314).
94
Veľkosť snímky
Veľkosť snímky sa meria v pixloch. Vyberte z možností # Large (Veľké),
$ Medium (Stredné) alebo % Small (Malé) (vezmite do úvahy, že
veľkosť snímky sa líši podľa možnosti zvolenej pre Image area (Oblasť
snímky), 0 87):
Oblasť snímky
Možnosť
Large (Veľké)
FX (36 × 24) 1.0×
Medium
(Formát FX)
(Stredné)
Small (Malé)
Large (Veľké)
Medium
1,2× (30 × 20) 1.2×
(Stredné)
Small (Malé)
Large (Veľké)
DX (24 × 16) 1.5×
Medium
(Formát DX)
(Stredné)
Small (Malé)
Large (Veľké)
Medium
5 : 4 (30 × 24)
(Stredné)
Small (Malé)
Veľkosť (pixle)
5 568 × 3 712
Formát tlače (cm) *
47,1 × 31,4
4 176 × 2 784
35,4 × 23,6
2 784 × 1 856
4 640 × 3 088
23,6 × 15,7
39,3 × 26,2
3 472 × 2 312
29,4 × 19,6
2 320 × 1 544
3 648 × 2 432
19,6 × 13,1
30,9 × 20,6
2 736 × 1 824
23,2 × 15,4
1 824 × 1 216
4 640 × 3 712
15,4 × 10,3
39,3 × 31,4
3 472 × 2 784
29,4 × 23,6
2 320 × 1 856
19,6 × 15,7
d
* Približná veľkosť pri tlači s rozlíšením 300 dpi. Formát tlače v palcoch sa rovná veľkosti
snímky v pixloch vydelenej rozlíšením tlačiarne v dots per inch (bodoch na palec) (dpi;
1 palec = približne 2,54 cm).
95
Veľkosť snímky sa pre snímky vo formátoch JPEG a TIFF dá nastaviť
stlačením tlačidla T a otáčaním pomocného príkazového voliča
dovtedy, kým sa na zadnom kontrolnom paneli nezobrazí požadované
nastavenie. Ak chcete vybrať veľkosť snímok vo formáte NEF (RAW),
použite možnosť Image size (Veľkosť snímky) > NEF (RAW) v ponuke
režimu snímania fotografií.
Tlačidlo T
Pomocný príkazový
volič
Zadný kontrolný panel
d
A
Počet zostávajúcich snímok
Po stlačení tlačidla T sa na zadnom kontrolnom
paneli zobrazí počet zostávajúcich snímok. Počet
zostávajúcich snímok sa mení podľa možnosti zvolenej
Zadný kontrolný panel
pre veľkosť snímky.
A
Ponuka veľkosti snímky
Veľkosť snímky pre snímky vo formátoch JPEG a TIFF je
možné nastaviť aj pomocou možnosti Image size
(Veľkosť snímky) > JPEG/TIFF v ponuke režimu
snímania fotografií (0 292). Snímky NEF (RAW)
s malým a stredným rozmerom sa zaznamenajú
v bezstratovo komprimovanom 12-bitovom formáte,
bez ohľadu na možnosti zvolené pre NEF (RAW)
compression (Kompresia NEF (RAW)) a NEF (RAW)
bit depth (Farebná (bitová) hĺbka formátu NEF (RAW)) v ponuke NEF (RAW)
recording (Záznam vo formáte NEF (RAW)).
96
Používanie dvoch pamäťových
kariet
Keď sú vo fotoaparáte vložené dve pamäťové karty, môžete použiť
položku Role played by card in Slot 2 (Úloha zohrávaná kartou
v slote 2) v ponuke režimu snímania fotografií a vybrať úlohu, ktorú bude
zohrávať karta v slote 2. Vyberte z možností Overflow (Zaplnenie) (karta
v slote 2 sa použije iba vtedy, keď je karta v slote 1 plná), Backup (Záloha)
(každá snímka sa zaznamená dvakrát, na kartu v slote 1 a aj na kartu
v slote 2) a RAW Slot 1 - JPEG Slot 2 (rovnaké ako pre Backup (Záloha)
okrem toho, že kópie fotografií vo formáte NEF/RAW zaznamenané pri
nastaveniach NEF/RAW + JPEG sa zaznamenajú len na kartu v slote 1
a kópie vo formáte JPEG len na kartu v slote 2).
d
A
„Backup“ (Záloha) a „RAW Slot 1 - JPEG Slot 2“
Ak vyberiete Backup (Záloha) alebo RAW Slot 1 - JPEG Slot 2, fotoaparát bude
zobrazovať počet zostávajúcich snímok na karte s najmenšou veľkosťou pamäte
a zvukové poznámky (0 272) sa budú zaznamenávať na kartu v slote 1. Spúšť sa
zablokuje pri zaplnení ktorejkoľvek karty.
A
Zaznamenávanie videosekvencií
Keď sú vo fotoaparáte vložené dve pamäťové karty, slot použitý na záznam
videosekvencií sa dá zvoliť pomocou možnosti Destination (Cieľové
umiestnenie) v ponuke zaznamenávania videosekvencií (0 296).
97
N
Zaostrenie
V tejto časti sú popísané možnosti zaostrovania dostupné pri vytváraní
kompozície fotografií v hľadáčiku. Zaostriť sa dá automaticky (pozri nižšie)
alebo manuálne (0 114). Používateľ si môže tiež zvoliť zaostrovací bod
pre automatické alebo manuálne zaostrovanie (0 108), alebo použiť
pamäť zaostrenia a vytvoriť inú kompozíciu fotografie po zaostrení
(0 111).
Automatické zaostrovanie
Ak chcete použiť automatické
zaostrovanie, otočte volič režimu
zaostrovania do polohy AF.
Volič režimu zaostrovania
N
Zaostrenie fotoaparátu používa 153 zaostrovacích
bodov, z ktorých 55, ktoré sú zobrazené ako r na
ilustrácii vpravo, môže vybrať používateľ (0 108).
Zaostrovacie body,
ktoré môže vybrať
používateľ
98
A
Krížové snímače
Dostupnosť zaostrovacích bodov krížového snímača sa mení podľa použitého
objektívu.
Objektív
Krížové snímače (zaostrovacie body krížového
snímača zvýraznené sivou farbou 2)
Pri použití objektívov AF-S a AF-P iných, ako
sú uvedené nižšie, pri svetelnosti objektívu f/4
alebo väčšej 1
99 krížových snímačov
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
AF-S DX Zoom-Nikkor 12–24mm f/4G IF-ED
AF-S Micro NIKKOR 60mm f/2,8G ED
AF-S NIKKOR 600mm f/4G ED VR
AF-S NIKKOR 600mm f/4E FL ED VR
AF-S Nikkor 600mm f/4D IF-ED II
AF-S Nikkor 600mm f/4D IF-ED
AF-S NIKKOR 200–400mm f/4G ED VR II
AF-S VR Zoom-Nikkor 200–400mm f/4G
IF-ED
AF-S NIKKOR 500mm f/4G ED VR
AF-S Nikkor 500mm f/4D IF-ED II
AF-S Nikkor 500mm f/4D IF-ED
Pri použití objektívov AF-S a AF-P so
svetelnosťou objektívu menšou ako f/4 1
Pri použití objektívov iných ako AF-S alebo
AF-P
63 krížových snímačov
45 krížových snímačov
N
1 Pri maximálnom priblížení, v prípade objektívov s transfokátorom.
2 Ďalšie zaostrovacie body používajú riadkové snímače, ktoré detegujú horizontálne
línie.
99
A
Telekonvertory AF-S/AF-I a dostupné zaostrovacie body
Po pripojení telekonvertora AF-S alebo AF-I sa môžu na automatické
zaostrovanie a používanie elektronického diaľkomera použiť zaostrovacie body,
ktoré sú zobrazené na ilustrácii (vezmite do úvahy, že pri svetelnosti
kombinovaných objektívov pomalších ako f/5,6 nemusí byť fotoaparát schopný
zaostriť na tmavé objekty alebo objekty s nízkym kontrastom).
Telekonvertor
N
Svetelnosť
objektívu 1
TC-14E, TC-14E II, TC-14E III
TC-17E II
TC-20E, TC-20E II, TC-20E III
f/2
TC-14E, TC-14E II, TC-14E III
f/2,8
TC-17E II
TC-20E, TC-20E II, TC-20E III
f/2,8
TC-14E, TC-14E II, TC-14E III
f/4
TC-17E II
f/4
TC-800-1.25E ED
f/5,6
TC-20E, TC-20E II, TC-20E III
f/4
TC-14E, TC-14E II, TC-14E III
f/5,6
Dostupné zaostrovacie body (zaostrovacie
body krížového snímača sú zvýraznené sivou
farbou 2)
153 zaostrovacích bodov
(55 voliteľných) s 99 krížovými
snímačmi
153 zaostrovacích bodov
(55 voliteľných) so 45 krížovými
snímačmi
37 zaostrovacích bodov
(17 voliteľných) s 25 krížovými
snímačmi
15 zaostrovacích bodov
(9 voliteľných) s 5 krížovými
snímačmi
1 Pri maximálnom priblížení, v prípade objektívov s transfokátorom.
2 Ostatné zaostrovacie body využívajú riadkové snímače,
ktoré detegujú horizontálne línie, vezmite však do úvahy,
že ak je tam len 5 krížových snímačov, vertikálne línie
detegujú len tie, ktoré sú označené ■.
Automatické zaostrovanie nie je dostupné, keď sa telekonvertory používajú
s objektívmi AF-S VR Micro-Nikkor 105mm f/2,8G IF-ED.
100
Režim automatického zaostrovania
Vyberte si z nasledujúcich režimov automatického zaostrovania:
Režim
AF-S
AF-C
Popis
Jednorazové automatické zaostrovanie: Pre nepohybujúce sa objekty. Pri stlačení
tlačidla spúšte do polovice sa aktivuje pamäť zaostrenia. Pri
východiskových nastaveniach sa dá uzávierka spustiť len vtedy, keď sa
zobrazuje indikátor zaostrenia (I) (priorita zaostrovania; 0 299).
Kontinuálne automatické zaostrovanie: Pre pohybujúce sa objekty. Fotoaparát
zaostruje nepretržite, kým je tlačidlo spúšte stlačené do polovice; ak sa
objekt pohybuje, fotoaparát spustí prediktívne zaostrovanie (0 103) na
odhadnutie finálnej vzdialenosti k objektu a zaostrí podľa potreby. Pri
východiskových nastaveniach sa dá uzávierka spustiť, či je objekt zaostrený
alebo nie (priorita spúšte; 0 299).
Režim automatického zaostrovania môžete vybrať stlačením tlačidla
režimu AF a otáčaním hlavného príkazového voliča, až kým sa v hľadáčiku
a na hornom kontrolnom paneli nezobrazí požadovaná možnosť.
Horný kontrolný panel
Tlačidlo režimu
automatického
zaostrovania
Hlavný príkazový volič
N
Hľadáčik
101
A
Pozrite aj
Informácie o používaní priority zaostrenia pri kontinuálnom automatickom
zaostrovaní nájdete v časti Používateľské nastavenie a1 (AF-C priority selection
(Výber priority kontinuálneho automatického zaostrovania), 0 299).
Informácie o používaní priority spúšte pri jednorazovom automatickom
zaostrovaní nájdete v časti Používateľské nastavenie a2 (AF-S priority selection
(Voľba priority jednorazového zaostrovania), 0 299). Informácie o tom, ako
zabrániť fotoaparátu zaostrovať po stlačení tlačidla spúšte do polovice, nájdete
v časti Používateľské nastavenie a8 (AF activation (Aktivácia automatického
zaostrovania), 0 300). Informácie o obmedzení voľby režimu zaostrovania na
režim AF-S alebo AF-C nájdete v časti Používateľské nastavenie a10 (Autofocus
mode restrictions (Obmedzenia režimu automatického zaostrovania),
0 301) a informácie o použití pomocného príkazového voliča na výber režimu
zaostrovania nájdete v časti f4 (Customize command dials (Prispôsobenie
príkazových voličov)) > Change main/sub (Vymeniť hlavný s pomocným)
(0 308). Na strane 48 nájdete informácie o možnostiach automatického
zaostrovania dostupných v živom náhľade alebo počas záznamu videosekvencií.
A
N
Tlačidlá AF-ON
Ak chcete zaostrovať fotoaparátom, stlačenie ktoréhokoľvek z tlačidiel AF-ON má
rovnaký účinok ako stlačenie tlačidla spúšte do polovice (vezmite do úvahy, že
tlačidlo AF-ON určené na vertikálne snímanie sa môže použiť len vtedy, keď je
poistný prvok tlačidla spúšte pre vertikálne snímanie odistený; 0 39).
Tlačidlo AF-ON
Poistný prvok tlačidla spúšte pre
vertikálne snímanie
Tlačidlo AF-ON pre
vertikálne snímanie
102
A
Prediktívne zaostrovanie
V režime AF-C spustí fotoaparát prediktívne zaostrovanie, ak sa objekt pohybuje
smerom k alebo od fotoaparátu, kým je tlačidlo spúšte stlačené do polovice,
alebo je stlačené ktorékoľvek z tlačidiel AF-ON. To umožňuje, aby fotoaparát
sledoval zaostrenie a snažil sa predvídať polohu objektu pri spustení uzávierky.
N
103
Režim činnosti AF
N
104
Vyberte spôsob voľby zaostrovacieho bodu pre automatické
zaostrovanie.
• Automatické zaostrovanie na jednotlivé zaostrovacie body: Zvoľte zaostrovací
bod podľa popisu na strane 108; fotoaparát zaostrí len na objekt vo
zvolenom zaostrovacom bode. Použite pri nepohybujúcich sa
objektoch.
• Dynamická voľba zaostrovacích polí: Zvoľte zaostrovací bod podľa popisu na
strane 108. V režime zaostrovania AF-C fotoaparát zaostrí podľa
informácií z okolitých zaostrovacích bodov, ak objekt nakrátko opustí
vybraný bod. Počet zaostrovacích bodov sa mení podľa zvoleného
režimu:
- 9-bodová alebo 25-bodová dynamická voľba zaostrovacích polí: Túto možnosť
vyberte, ak máte dostatok času na vytvorenie kompozície fotografie,
alebo keď fotografujete objekty s predvídateľným pohybom
(napríklad bežcov alebo pretekárske automobily na trati).
- 72-bodová dynamická voľba zaostrovacích polí: Túto možnosť vyberte pri
fotografovaní objektov, ktoré sa pohybujú nepredvídateľne (napríklad
hráči pri futbalovom zápase).
- 153-bodová dynamická voľba zaostrovacích polí: Túto možnosť vyberte pri
fotografovaní objektov, ktoré sa pohybujú rýchlo a z ich záberov sa
nedá jednoducho vytvoriť kompozícia v hľadáčiku (napríklad vtáky).
• Trojrozmerné sledovanie: Zvoľte zaostrovací bod podľa popisu na
strane 108. V režime zaostrovania AF-C bude fotoaparát sledovať
objekty, ktoré opustia zvolený zaostrovací bod a podľa potreby zvolí
nové zaostrovacie body. Tento režim používajte na rýchle vytvorenie
kompozície snímok s nepravidelne sa pohybujúcimi objektmi zo strany
na stranu (napríklad v prípade tenistov). Ak objekt opustí hľadáčik,
uvoľnite tlačidlo spúšte a znovu vytvorte kompozíciu fotografie
s objektom vo vybranom zaostrovacom bode.
• Automatické zaostrenie s výberom zo skupiny polí: Fotoaparát zaostrí pomocou
skupiny zaostrovacích bodov zvolených používateľom, čím sa znižuje
riziko toho, že fotoaparát zaostrí na pozadie namiesto hlavného objektu.
Túto možnosť vyberte pri objektoch, ktoré sa ťažko fotografujú
pomocou jediného zaostrovacieho bodu. Ak sa v režime zaostrovania
AF-S zistia tváre, fotoaparát uprednostní objekty s tvárami.
• Automatické zaostrenie s výberom zo skupiny polí (HL)/Automatické zaostrenie
s výberom zo skupiny polí (VL): HL a VL označujú „horizontálnu čiaru“
a „vertikálnu čiaru“ v uvedenom poradí. Používateľ si zvolí riadok (HL)
alebo stĺpec (VL) zaostrovacích bodov a fotoaparát udelí prioritu bodu
v zvolenom riadku alebo stĺpci, ktorý obsahuje objekt najbližšie
k fotoaparátu. Stlačením 1 alebo 3 vyberte riadok (HL) a stlačením 4
alebo 2 vyberte stĺpec (VL).
• Automatické zaostrenie s automatickým výberom poľa:
Fotoaparát automaticky rozpozná objekt
a vyberie zaostrovací bod; ak fotoaparát
rozpozná tvár, uprednostní objekt s portrétom.
Aktívne zaostrovacie body sa nakrátko zvýraznia
po zaostrení fotoaparátu; v režime AF-C sa bude
hlavný zaostrovací bod zobrazovať po vypnutí
ostatných zaostrovacích bodov.
N
Režim automatického zaostrovania môžete vybrať stlačením tlačidla
režimu AF a otáčaním pomocného príkazového voliča, kým sa nezobrazí
požadovaná možnosť v hľadáčiku a na hornom kontrolnom paneli.
Horný kontrolný panel
Tlačidlo režimu
automatického
zaostrovania
Pomocný príkazový
volič
Hľadáčik
105
A
Režim činnosti AF
Režim činnosti AF sa zobrazuje na hornom kontrolnom paneli a v hľadáčiku.
Režim činnosti AF
Horný kontrolný
panel
Hľadáčik
Zobrazenie zaostrovacích bodov
hľadáčika
Automatické
zaostrovanie na
jednotlivé
zaostrovacie body
9-bodová dynamická
voľba zaostrovacích
polí *
25-bodová dynamická
voľba zaostrovacích
polí *
72-bodová dynamická
voľba zaostrovacích
polí *
N
153-bodová
dynamická voľba
zaostrovacích polí *
Trojrozmerné
sledovanie
Automatické
zaostrenie s výberom
zo skupiny polí
Automatické
zaostrenie s výberom
zo skupiny polí (HL)
Automatické
zaostrenie s výberom
zo skupiny polí (VL)
Automatické
zaostrenie
s automatickým
výberom poľa
* V hľadáčiku sa zobrazí len aktívny zaostrovací bod. Zostávajúce zaostrovacie body
poskytujú informácie na pomoc procesu zaostrovania.
106
A
Trojrozmerné sledovanie
Po stlačení tlačidla spúšte do polovice sa farby v oblasti obklopujúcej zaostrovací
bod uložia vo fotoaparáte. Trojrozmerné sledovanie následne nemusí viesť
k požadovaným výsledkom, ak je farba objektov podobná farbe pozadia, alebo
ak zaberajú veľmi malú časť obrazového poľa.
A
Telekonvertory AF-S/AF-I
Ak sa pre režim činnosti AF pri používaní telekonvertora AF-S/AF-I zvolí
trojrozmerné sledovanie alebo automatické zaostrenie s automatickým výberom
poľa, pri kombinovaných clonách menších ako f/5,6 sa automaticky zvolí
automatické zaostrovanie na jednotlivé zaostrovacie body.
A
Manuálne zaostrovanie
Automatické zaostrovanie na jednotlivé zaostrovacie body sa automaticky zvolí
pri použití manuálneho zaostrovania.
A
Pozrite aj
Informácie o tom, ako sa automatické zaostrovanie prispôsobuje zmenám vo
vzdialenosti k snímanému objektu, nájdete v Používateľskom nastavení a3
(Focus tracking with lock-on (Sledovanie zaostrenia s funkciou lock-on),
0 299). Ak chcete upraviť nastavenia pre trojrozmerné sledovanie, použite
Používateľské nastavenie a4 (3D-tracking face-detection (Trojrozmerné
sledovanie s detekciou tváre), 0 300) a a5 (3D-tracking watch area
(Trojrozmerné sledovanie pozorovanej oblasti), 0 300). Pozrite si
Používateľské nastavenie a7 (Store by orientation (Uložiť podľa orientácie),
0 300), kde nájdete informácie o výbere rôznych zaostrovacích bodov a/alebo
režimov činnosti AF pre fotografie s orientáciou na výšku (portrét) a šírku
(krajina), a9 (Limit AF-area mode selection (Výber obmedzenia režimu
činnosti AF), 0 300), kde nájdete informácie o výbere obmedzenia režimu
činnosti AF, a12 (Focus point options (Možnosti zaostrovacích bodov),
0 301), kde nájdete informácie o výbere, akým spôsobom sa zaostrovacie body
zobrazia v dynamickej voľbe zaostrovacích polí a f4 (Customize command dials
(Prispôsobenie príkazových voličov)) > Change main/sub (Vymeniť hlavný
s pomocným) (0 308), kde nájdete informácie o používaní hlavného
príkazového voliča na výber režimu činnosti AF. Na strane 49 nájdete informácie
o možnostiach automatického zaostrovania dostupných v živom náhľade alebo
počas záznamu videosekvencií.
N
107
Výber zaostrovacieho bodu
Fotoaparát zaostruje pomocou 153 zaostrovacích
bodov, z ktorých 55, ktoré sú zobrazené vpravo,
môžete zvoliť manuálne, čo umožňuje vytvorenie
kompozície fotografií s hlavným objektom
umiestneným takmer kdekoľvek v obrazovom poli.
Podľa nižšie uvedených krokov vyberte zaostrovací bod (pri
automatickom zaostrení s výberom zo skupiny polí môžete podľa týchto
krokov zvoliť skupinu, riadok alebo stĺpec zaostrovacích bodov).
1
Otočte aretáciu voliča
zaostrovacích polí do polohy
●.
To umožňuje použitie
multifunkčného voliča na výber
zaostrovacieho bodu.
N
2
Zvoľte zaostrovací bod.
Multifunkčný volič použite na
výber zaostrovacieho bodu
v hľadáčiku, kým sú zapnuté
expozimetre. Stredový zaostrovací
bod môžete vybrať stlačením
stredu multifunkčného voliča.
Aretácia voliča zaostrovacích polí sa
po výbere dá otočiť do zaistenej
polohy (L), aby sa zabránilo zmene
zvoleného zaostrovacieho bodu pri
stlačení multifunkčného voliča.
108
Aretácia voliča zaostrovacích polí
A
Pomocný volič
Pomocný volič sa dá použiť namiesto multifunkčného
voliča na výber zaostrovacieho bodu. Kým je stlačený
pomocný volič, zaostrenie aj expozícia sa uchovajú
v pamäti (0 111, 141). Dávajte pozor, aby ste si pri
používaní pomocného voliča prstom alebo nechtom
neporanili oko.
Pomocný volič
A
Fotografie s orientáciou na výšku (portrét)
Pri kompozícii záberov s orientáciou na výšku („portrét“) pomocou
multifunkčného voliča pre vertikálne snímanie zvoľte zaostrovací bod. Ďalšie
informácie nájdete v Používateľskom nastavení f1 (Custom control assignment
(Prispôsobenie príkazových voličov)) > Multi selector for vertical shooting
(Multifunkčný volič pre vertikálne snímanie) (0 307).
A
Používanie pomocného voliča
a multifunkčného voliča pre vertikálne
snímanie
Používajte tak, ako je to znázornené vpravo. Stlačenie
strán nemusí mať požadovaný účinok.
A
Automatické zaostrenie s automatickým výberom poľa
Zaostrovací bod pre automatické zaostrenie s automatickým výberom poľa sa
zvolí automaticky; manuálny výber zaostrovacieho bodu nie je dostupný.
N
109
A
Pozrite aj
Informácie o voľbe počtu zaostrovacích bodov, ktoré sa dajú zvoliť pomocou
multifunkčného voliča, nájdete v Používateľskom nastavení a6 (Number of
focus points (Počet zaostrovacích bodov), 0 300). Informácie o výbere
osobitných zaostrovacích bodov a/alebo režimov činnosti AF pre vertikálnu
a horizontálnu orientáciu nájdete v Používateľskom nastavení a7 (Store by
orientation (Uloženie podľa orientácie), 0 300). Informácie o nastavení
výberu zaostrovacieho bodu na „cyklovanie“ nájdete v Používateľskom
nastavení a11 (Focus point wrap-around (Cyklovanie zaostrovacích bodov),
0 301). Informácie o výbere toho, kedy bude zaostrovací bod osvetlený, nájdete
v Používateľskom nastavení a12 (Focus point options (Možnosti bodu
zaostrenia), 0 301). Informácie o zmene úlohy, ktorú zohráva pomocný volič,
nájdete v Používateľskom nastavení f1 (Custom control assignment
(Prispôsobenie príkazových voličov)) > Sub-selector (Pomocný volič)
(0 307) a Sub-selector center (Stred pomocného voliča) (0 307). Informácie
o zmene úlohy stredového tlačidla multifunkčného voliča nájdete
v Používateľskom nastavení f2 (Multi selector center button (Stredové tlačidlo
multifunkčného voliča), 0 308).
N
110
Pamäť zaostrenia
Pamäť zaostrenia sa dá použiť na zmenu kompozície po zaostrení, čo
umožní zaostriť na objekt, ktorý sa nebude nachádzať v zaostrovacom
bode vo finálnej kompozícii. Ak fotoaparát nedokáže zaostriť pomocou
automatického zaostrovania (0 113), pamäť zaostrenia sa dá použiť aj na
zmenu kompozície fotografie po zaostrení na iný objekt v rovnakej
vzdialenosti ako váš pôvodný objekt. Pamäť zaostrenia je najúčinnejšia,
ak je zvolená iná možnosť ako automatické zaostrenie s automatickým
výberom poľa pre režim činnosti AF (0 104).
1
Zaostrite.
Snímaný objekt umiestnite do
vybraného zaostrovacieho bodu
a stlačením tlačidla spúšte do
polovice aktivujte zaostrovanie.
Skontrolujte, či sa v hľadáčiku
zobrazil indikátor zaostrenia (I).
2
Zaostrenie uložte do pamäte.
Režim zaostrovania AF-C (0 101): Pri tlačidle
spúšte stlačenom do polovice (q),
stlačením stredu pomocného voliča (w)
uzamknite zaostrenie aj expozíciu
(v hľadáčiku sa zobrazí ikona AE-L). Pokiaľ je
stlačený stred pomocného voliča,
zaostrenie zostane uzamknuté, a to aj
v prípade, že neskôr tlačidlo spúšte
uvoľníte.
Tlačidlo spúšte
N
Pomocný volič
111
Režim zaostrovania AF-S: Zaostrenie sa automaticky uloží do pamäte po
zobrazení indikátora zaostrenia (I) a zostane uložené v pamäti až do
uvoľnenia tlačidla spúšte. Zaostrenie je možné tiež uzamknúť
stlačením stredu pomocného voliča tak, ako je to popísané na
predchádzajúcej strane.
3
Zmeňte kompozíciu fotografie
a snímajte.
Zaostrenie zostane medzi
jednotlivými snímkami uložené
v pamäti, ak podržíte tlačidlo
spúšte stlačené do polovice (AF-S)
alebo podržíte stlačený stred pomocného voliča, čo umožní zhotoviť
niekoľko po sebe nasledujúcich fotografií s rovnakým zaostrením.
Pokiaľ je aktívna pamäť zaostrenia, nemeňte vzdialenosť medzi
fotoaparátom a snímaným objektom. Ak sa objekt pohne, znova zaostrite
pri novej vzdialenosti.
N
A
Uzamknutie zaostrenia pomocou tlačidla AF-ON
Počas fotografovania pomocou hľadáčika je možné uzamknúť zaostrenie
ktorýmkoľvek z tlačidiel AF-ON namiesto tlačidla spúšte (0 102). Ak je možnosť
AF-ON only (Len zapnutie automatického zaostrovania) zvolená pre
Používateľské nastavenie a8 (AF activation (Aktivácia automatického
zaostrovania), 0 300), fotoaparát po stlačení tlačidla spúšte do polovice
nezaostrí; namiesto toho fotoaparát zaostrí po stlačení tlačidla AF-ON, pričom
vtedy sa zaostrenie uzamkne a zostane uzamknuté až dovtedy, kým sa znova
nestlačí tlačidlo AF-ON.
A
Pozrite aj
Pozrite Používateľské nastavenie c1 (Shutter-release button AE-L (Tlačidlo
spúšte AE-L), 0 302), kde nájdete informácie o používaní tlačidla spúšte na
uzamknutie expozície.
112
A
Dosahovanie dobrých výsledkov pomocou automatického
zaostrovania
Automatické zaostrovanie nefunguje dobre za nižšie uvedených podmienok.
Tlačidlo spúšte môže byť vypnuté, ak fotoaparát nedokáže zaostriť za týchto
podmienok, alebo sa môže zobraziť indikátor zaostrenia (●) a fotoaparát môže
pípať, čo umožní aktivovať spúšť aj v prípade, keď objekt nie je zaostrený.
V takýchto prípadoch použite manuálne zaostrovanie (0 114) alebo použite
pamäť zaostrenia (0 111) pre zaostrenie na iný objekt v rovnakej vzdialenosti
a potom zmeňte kompozíciu fotografie.
Medzi snímaným objektom a pozadím je malý alebo žiadny
kontrast.
Príklad: Snímaný objekt má rovnakú farbu ako pozadie.
Zaostrovací bod obsahuje objekty v rôznych vzdialenostiach od
fotoaparátu.
Príklad: Snímaný objekt je v klietke.
Na snímanom objekte prevažujú pravidelné geometrické vzory.
Príklad: Žalúzie alebo rady okien na výškovej budove.
N
Zaostrovací bod obsahuje miesta s ostro kontrastujúcim jasom.
Príklad: Polovica snímaného objektu je v tieni.
Objekty v pozadí sa zdajú väčšie ako hlavný objekt.
Príklad: Budova je v obrazovom poli za objektom.
Snímaný objekt obsahuje veľa jemných detailov.
Príklad: Lúka s kvetmi alebo iné objekty, ktoré sú malé alebo
majú homogénny jas.
113
Manuálne zaostrovanie
Manuálne zaostrovanie je dostupné pri objektívoch, ktoré
nepodporujú automatické zaostrovanie (objektívy iné ako AF
NIKKOR), alebo keď automatické zaostrovanie neposkytne
požadované výsledky (0 113).
• Objektívy AF: Volič režimu zaostrovania
na objektíve (ak je súčasťou výbavy)
a volič režimu zaostrovania na
fotoaparáte nastavte na M.
Volič režimu zaostrovania
D
N
Objektívy AF
Nepoužívajte objektívy AF s voličom režimov zaostrovania objektívu
nastaveným na M a voličom režimu zaostrovania fotoaparátu nastaveným na
AF. Nedodržanie týchto opatrení by mohlo poškodiť fotoaparát alebo objektív.
Nevzťahuje sa to na objektívy AF-S a AF-P, ktoré môžete používať v režime M
bez nastavenia voliča režimu zaostrovania fotoaparátu na M.
• Objektívy s manuálnym zaostrovaním: Zaostrite manuálne.
Ak chcete zaostriť manuálne, otáčajte
zaostrovacím krúžkom objektívu dovtedy, kým
nebude obraz na matnici v hľadáčiku ostrý.
Fotografie možno zhotovovať kedykoľvek, a to aj
v prípade, že obraz nie je zaostrený.
114
❚❚ Elektronický diaľkomer
Indikátor zaostrenia v hľadáčiku je možné použiť
na potvrdenie toho, či je objekt nachádzajúci sa
v zvolenom zaostrovacom bode zaostrený
(zaostrovací bod je možné zvoliť z ktoréhokoľvek
z 55 zaostrovacích bodov). Po umiestnení
snímaného objektu do vybraného zaostrovacieho
bodu stlačte tlačidlo spúšte do polovice a otáčajte zaostrovacím krúžkom
objektívu dovtedy, kým sa nezobrazí indikátor zaostrenia (I). Pamätajte,
že pri objektoch uvedených na strane 113 sa môže indikátor zaostrenia
niekedy zobraziť aj vtedy, keď objekt nie je zaostrený; pred snímaním
skontrolujte zaostrenie v hľadáčiku. Informácie o používaní
elektronického diaľkomera s voliteľnými telekonvertormi AF-S/AF-I
nájdete na strane 100.
N
A
Objektívy AF-P
Ak sa v režime manuálneho zaostrovania používa objektív AF-P (0 323),
v hľadáčiku bude blikať indikátor zaostrenia (alebo pri živom náhľade bude na
monitore blikať zaostrovací bod) ako varovanie, že pri pokračujúcom otáčaní
zaostrovacím krúžkom v aktuálnom smere sa nedosiahne zaostrenie daného
objektu.
A
Poloha obrazovej roviny
Ak chcete určiť vzdialenosť medzi snímaným
objektom a fotoaparátom, vzdialenosť objektu
merajte od značky obrazovej roviny (E) na tele
fotoaparátu. Vzdialenosť medzi prírubou bajonetu
objektívu a obrazovou rovinou je 46,5 mm.
46,5 mm
Značka obrazovej roviny
115
k
Režim snímania
Výber režimu snímania
Ak chcete vybrať režim snímania, stlačte tlačidlo
aretácie voliča režimov snímania a otočte volič
režimov snímania tak, aby sa ukazovateľ vyrovnal
s požadovaným nastavením.
Režim
S
CL
k
CH
Q
116
Ukazovateľ
Popis
Jednotlivá snímka: Fotoaparát zhotoví pri každom stlačení tlačidla spúšte
jednu fotografiu.
Pomalé sériové snímanie: Frekvenciu snímania môžete nastaviť na hodnoty
medzi 1 a 10 snímok za sekundu stlačením tlačidla S a otočením
pomocného príkazového voliča. Fotoaparát nasníma počas stlačeného
tlačidla spúšte fotografie vo vybranej frekvencii (0 117).
Rýchle sériové snímanie: Frekvenciu snímania môžete zvoliť stlačením tlačidla
S a otočením pomocného príkazového voliča. Vyberte z možností 10, 11,
12 a 14 snímok za sekundu. Fotoaparát nasníma počas stlačeného tlačidla
spúšte fotografie so zvolenou frekvenciou (0 117).
Tiché snímanie: Rovnako ako pre jednotlivé snímky okrem toho, že zrkadlo
nezacvakne späť na miesto, pokiaľ je stlačené tlačidlo spúšte úplne nadol,
umožňuje tak používateľovi načasovať kliknutie spôsobené zrkadlom, čo je
tiež tichšie ako v režime jednotlivých snímok. Navyše sa neozve zvukové
znamenie, a to bez ohľadu na nastavenie zvolené pre možnosť Beep
(Zvukové znamenie) v ponuke nastavenia (0 312). Sériové snímanie
môžete vybrať aj stlačením S a otáčaním príkazového voliča, až kým sa na
zadnom kontrolnom paneli nezobrazí bs, v takomto prípade však bude
fotoaparát počas stlačeného tlačidla spúšte snímať rýchlosťou približne
3 snímky za sekundu.
Režim
E
Popis
Samospúšť: Zhotovovanie snímok pomocou samospúšte (0 120).
Zrkadlo v hornej polohe: Tento režim vyberte na minimalizovanie chvenia
pri fotografovaní s teleobjektívom alebo makroobjektívom,
MUP fotoaparátu
alebo v situáciách, kde aj najmenší pohyb fotoaparátu môže spôsobiť
rozmazanie fotografie (0 122).
režimu rýchleho uvoľnenia: Pre výber režimu snímania stlačte a podržte
S Výber
tlačidlo S a otáčajte hlavným príkazovým voličom (0 119).
A
Sériové režimy snímania
Frekvencia snímania pre režim pomalého a rýchleho sériového snímania sa dá
zvoliť aj pomocou Používateľského nastavenia d1 (Continuous shooting speed
(Rýchlosť sériového snímania), 0 303). Uvedené frekvencie predpokladajú
kontinuálne automatické zaostrovanie, manuálne nastavenie expozície alebo
nastavenie expozície na základe clonovej automatiky, čas uzávierky 1/250 s alebo
kratší a ostatné nastavenia na východiskových hodnotách. Uvedené frekvencie
nemusia byť pri niektorých objektívoch dostupné; navyše, frekvencia snímania
môže klesnúť pri mimoriadne malých clonách (vysokých clonových číslach)
alebo dlhých časoch uzávierky, keď je zapnutá stabilizácia obrazu (dostupná pri
objektívoch VR) alebo je zapnuté automatické ovládanie citlivosti ISO (0 126),
alebo je batéria takmer vybitá, keď je pripojený objektív bez vstavaného
procesora, keď je zvolená možnosť Aperture ring (Clonový krúžok) pre
Používateľské nastavenie f4 (Customize command dials (Prispôsobenie
príkazových voličov)) > Aperture setting (Nastavenie clony) (0 308), alebo
keď sa zistilo blikanie pri zapnutom potlačení rušenia v ponuke snímania
fotografií (0 227).
k
A
Snímanie obrázkov rýchlosťou 14 snímok za sekundu
Ak v režime rýchleho sériového snímania vyberiete možnosť 14 fps (mirror up)
(14 snímok za sekundu (zrkadlo v hornej polohe)), zrkadlo sa vyklopí po
úplnom stlačení tlačidla spúšte a zaostrenie a expozícia sa uzamknú na
hodnotách, ktoré sú vybrané pre prvú snímku v každej sérii, pričom sa voliteľné
blesky neodpália. Počas snímania nie je v hľadáčiku viditeľný pohľad cez
objektív.
117
A
Vyrovnávacia pamäť
Fotoaparát je vybavený vyrovnávacou pamäťou slúžiacou na dočasné ukladanie
údajov, ktorá umožňuje pokračovať v snímaní aj počas ukladania fotografií na
pamäťovú kartu. Vezmite do úvahy, že po zaplnení vyrovnávacej pamäte
frekvencia snímania poklesne (tAA).
Kým je stlačené tlačidlo spúšte do polovice, na
mieste zobrazenia počítadla snímok v hľadáčiku
a na hornom kontrolnom paneli sa zobrazuje
približný počet snímok, ktoré možno pri aktuálnych
nastaveniach uložiť do vyrovnávacej pamäte. Na
obrázku vpravo je uvedené zobrazenie, keď je vo
vyrovnávacej pamäti voľné miesto približne pre
99 snímok.
Počas zaznamenávania fotografií na pamäťovú kartu bude svietiť kontrolka
prístupu na pamäťovú kartu. V závislosti od podmienok snímania a výkonnosti
pamäťovej karty môže záznam trvať od pár sekúnd až po niekoľko minút. Kým
kontrolka prístupu na pamäťovú kartu nezhasne, nevyberajte pamäťovú kartu
a nevyberajte ani neodpájajte zdroj energie. Ak vypnete fotoaparát, keď sú ešte
nejaké údaje vo vyrovnávacej pamäti, napájanie fotoaparátu sa vypne až po
zápise všetkých snímok z vyrovnávacej pamäte na pamäťovú kartu. Ak sú vo
vyrovnávacej pamäti uložené snímky a batéria sa vybije, zablokuje sa tlačidlo
spúšte a snímky sa prenesú na pamäťovú kartu.
k
118
A
Pozrite aj
Informácie o výbere poradia, v akom sa po nasnímaní zobrazia fotografie
v každej sérii nájdete v časti After burst, show (Po sérii, zobraziť) (0 290).
Informácie o voľbe maximálneho počtu fotografií, ktoré je možné nasnímať
v jednej sérii, nájdete v Používateľskom nastavení d2 (Max. continuous release
(Max. počet snímok pri sériovom snímaní), 0 303). Informácie o počte
snímok, ktoré je možné zhotoviť v jednej sérii, nájdete na strane 385.
Výber režimu rýchleho uvoľnenia
Keď je volič režimov snímania otočený
v polohe S, režim snímania môžete
vybrať stlačením tlačidla S a súčasným
otáčaním hlavného príkazového voliča.
Volič režimov snímania
Ak chcete upraviť vybraný režim snímania, stlačte
a podržte tlačidlo S a otočte pomocný príkazový
volič.
Tlačidlo S
Nastavenia režimu snímania sú zobrazené na
zadnom kontrolnom paneli.
Zadný kontrolný panel
k
A
Pozrite aj
Informácie o výbere režimu snímania, ktoré sa dajú zvoliť pomocou tlačidla S,
nájdete v Používateľskom nastavení d3 (Limit release mode selection (Výber
obmedzenia režimu snímania), 0 304).
119
Režim samospúšte
Samospúšť sa dá použiť na zníženie chvenia fotoaparátu alebo na
snímanie autoportrétov.
1
Upevnite fotoaparát na statív.
Upevnite fotoaparát na statív alebo ho umiestnite na stabilný,
vodorovný povrch.
2
Zvoľte režim samospúšte.
Stlačte tlačidlo aretácie voliča
režimov snímania a otočte volič
režimov snímania do polohy E.
Volič režimov snímania
3
k
Vytvorte kompozíciu fotografie
a zaostrite.
V režime jednorazového automatického
zaostrovania (0 101) môžete nasnímať
fotografie len vtedy, ak sa v hľadáčiku objaví indikátor zaostrenia (I).
A Zatvorte uzávierku okulára hľadáčika
Pri snímaní fotografií bez toho, aby ste mali oko
na hľadáčiku, zatvorte uzávierku okulára
hľadáčika, aby ste predišli vnikaniu svetla cez
hľadáčik, ktoré by sa mohlo zobraziť na
fotografiách alebo rušiť expozíciu.
120
4
Spustite časovač.
Stlačením tlačidla spúšte úplne
nadol spustite časovač. Kontrolka
samospúšte začne blikať. Dve
sekundy pred zhotovením
fotografie prestane kontrolka samospúšte blikať. Uzávierka sa spustí
asi desať sekúnd po spustení časovača.
Ak chcete vypnúť samospúšť pred zhotovením fotografie, otočte volič
režimov snímania na iné nastavenie.
k
A
Nastavenie časovača
Pre výber trvania časovača stlačte a podržte tlačidlo
S a otáčajte príkazovým voličom. Časovač sa dá
nastaviť na 20, 10, 5 alebo 2 sekundy.
Zadný kontrolný panel
A
Pozrite aj
Informácie o výbere trvania odpočítavania samospúšte, počte zhotovených
snímok a intervale medzi snímkami nájdete v Používateľskom nastavení c3 (Selftimer (Samospúšť); 0 303). Zvukové znamenie pri použití časovača môžete
ovládať pomocou možnosti Beep (Zvukové znamenie) v ponuke nastavenia
(0 312).
121
Režim zrkadlo v hornej polohe
Tento režim zvoľte na minimalizovanie
rozmazania spôsobeného pohybom
fotoaparátu pri vyklápaní zrkadla. Ak
chcete použiť režim zrkadla v hornej
polohe, stlačte tlačidlo aretácie voliča
režimov snímania a otočte volič režimov
Volič režimov snímania
snímania do polohy MUP (zrkadlo
v hornej polohe). Po stlačení tlačidla
spúšte do polovice pre nastavenie
zaostrenia a expozície stlačte tlačidlo
spúšte úplne dole a vyklopte zrkadlo. Na
kontrolných paneloch sa zobrazí Z;
opätovne stlačte tlačidlo spúšte úplne
dole a zhotovte snímku (v živom
náhľade nie je potrebné zrkadlo vyklápať; snímka sa zhotoví po prvom
stlačení tlačidla spúšte úplne nadol). Zvukové znamenie zaznie, ak nie je
vybraná možnosť Off (Vyp.) pre Beep (Zvukové znamenie) v ponuke
nastavenia (0 312). Po ukončení snímania sa zrkadlo sklopí nadol.
k
122
D
Zrkadlo v hornej polohe
Kým je zrkadlo vyklopené, nebude možné vytvárať kompozíciu fotografií
v hľadáčiku a nebudú fungovať automatické zaostrovanie a meranie expozície.
A
Režim zrkadlo v hornej polohe
Snímka sa zhotoví automaticky, ak sa nevykoná žiadny úkon v priebehu asi
30 sekúnd po vyklopení zrkadla.
A
Zabránenie rozmazaniu záberov
Aby nedošlo k rozmazaniu spôsobenému chvením fotoaparátu, plynulo stlačte
tlačidlo spúšte. Odporúčame vám použitie statívu.
A
Pozrite aj
Informácie o používaní elektronickej uzávierky s použitím prvej lamely na ďalšiu
redukciu rozmazania nájdete v Používateľskom nastavení d6 (Electronic frontcurtain shutter (Elektronická uzávierka s použitím prvej lamely), 0 304).
k
123
S
Citlivosť ISO
Manuálne nastavenie
Citlivosť fotoaparátu na svetlo sa dá nastaviť podľa množstva svetla
k dispozícii. Vyberte si z nastavení v rozsahu od ISO 100 do ISO 102400
v krokoch zodpovedajúcich hodnote 1/3 EV. V osobitných situáciách sú
k dispozícii aj nastavenia od približne 0,3 do 1 EV pod ISO 100 a 0,3 do 5 EV
nad ISO 102400. Čím vyššia je citlivosť ISO, tým menšie množstvo svetla je
potrebné na expozíciu snímky, čo umožňuje použiť kratšie časy uzávierky
alebo menšie clony.
Citlivosť ISO sa dá nastaviť stlačením tlačidla S (Q) a otáčaním
hlavného príkazového voliča, až kým sa na hornom kontrolnom paneli
a v hľadáčiku nezobrazí požadované nastavenie.
Tlačidlo S (Q)
S
Horný kontrolný panel
Hľadáčik
Hlavný príkazový volič
124
A
Ponuka citlivosti ISO
Citlivosť ISO je možné nastaviť aj pomocou možnosti
ISO sensitivity settings (Nastavenia citlivosti ISO)
v ponuke režimu snímania fotografií (0 293).
A
Citlivosť ISO
Čím vyššia je citlivosť ISO, tým menšie množstvo svetla je potrebné na expozíciu,
čo umožňuje použiť kratšie časy uzávierky alebo väčšie zaclonenie, ale o to
pravdepodobnejšie bude snímka ovplyvnená šumom (náhodne rozmiestnené
jasné body, závoj, alebo čiary). Šum je obzvlášť pravdepodobný pri nastavení od
Hi 0.3 do Hi 5.
A
Hi 0.3–Hi 5
Nastavenia Hi 0.3 až Hi 5 zodpovedajú citlivostiam ISO 0,3 – 5 EV nad
ISO 102400 (ekvivalent ISO 128000 – 3280000).
A
Lo 0.3–Lo 1
Nastavenia Lo 0.3 až Lo 1 zodpovedajú citlivostiam ISO 0,3 – 1 EV pod
ISO 100 (ekvivalent ISO 80 – 50). Použite pre väčšie clony, keď je osvetlenie jasné.
Kontrast je o niečo vyšší ako zvyčajne; pre väčšinu prípadov vám odporúčame
citlivosť ISO nastaviť na ISO 100 alebo vyššiu.
A
Pozrite aj
Informácie o výbere veľkosti kroku citlivosti ISO nájdete v Používateľskom
nastavení b1 (ISO sensitivity step value (Hodnota kroku citlivosti ISO);
0 301). Informácie o použití možnosti High ISO NR (Redukcia šumu pri
vysokej citlivosti ISO) v ponuke režimu snímania fotografií a videosekvencií na
redukciu šumu pri vysokých citlivostiach ISO nájdete na strane 294 (fotografie)
a 298 (videosekvencie).
S
125
Automatické nastavenie citlivosti
ISO
Ak je možnosť On (Zap.) zvolená pre ISO sensitivity settings
(Nastavenia citlivosti ISO) > Auto ISO sensitivity control
(Automatické nastavenie citlivosti ISO) v ponuke režimu snímania
fotografií, citlivosť ISO sa automaticky nastaví, ak sa optimálna expozícia
nedá dosiahnuť pri hodnote zvolenej používateľom (pri použití blesku sa
citlivosť ISO nastaví zodpovedajúcim spôsobom).
1
Zvoľte Auto ISO sensitivity control
(Automatické nastavenie citlivosti
ISO).
Zvoľte ISO sensitivity settings (Nastavenia
citlivosti ISO) v ponuke režimu snímania
fotografií, zvýraznite Auto ISO sensitivity
control (Automatické nastavenie citlivosti ISO) a stlačte 2.
2
S
126
Zvoľte On (Zap.).
Zvýraznite možnosť On (Zap.)
a stlačte J (ak sa zvolí
možnosť Off (Vyp.), citlivosť
ISO zostane pevne nastavená
na hodnote zvolenej
Tlačidlo J
používateľom).
3
Upravte nastavenia.
Maximálnu hodnotu pre automatické
nastavenie citlivosti ISO je možné zvoliť
pomocou Maximum sensitivity (Maximálna
citlivosť) (minimálna hodnota pre
automatické nastavenie citlivosti ISO sa
automaticky nastaví na ISO 100; nezabudnite, že ak je hodnota
zvolená používateľom vyššia ako hodnota vybraná pre Maximum
sensitivity (Maximálna citlivosť), použije sa hodnota zvolená
používateľom). V expozičných režimoch P a A sa citlivosť upraví len
vtedy, ak by mohla vzniknúť podexpozícia pri čase uzávierky vybranej
pre Minimum shutter speed (Maximálny čas uzávierky) (1/4 000 – 30 s
alebo Auto (Automaticky); v režimoch S a M sa citlivosť ISO upraví
tak, aby sa dosiahla optimálna expozícia pri čase uzávierky, ktorý
vybral používateľ). Ak je zvolená možnosť Auto (Automaticky),
fotoaparát vyberie maximálny čas uzávierky na základe ohniskovej
vzdialenosti objektívu. Po dokončení nastavovania postup ukončite
stlačením tlačidla J.
Ak chcete vybrať maximálnu citlivosť ISO pre fotografie nasnímané
pomocou voliteľného blesku (0 330), použite Maximum sensitivity
with M (Maximálna citlivosť s M). Výber možnosti Same as without
flash (Rovnako ako bez blesku) nastaví maximálnu citlivosť ISO pre
fotografovanie s bleskom na hodnotu, ktorá je aktuálne zvolená pre
Maximum sensitivity (Maximálna citlivosť).
S
Keď sa zvolí možnosť On (Zap.), v hľadáčiku a na
hornom kontrolnom paneli sa zobrazí ISO-AUTO.
Keď sa citlivosť zmení z hodnoty zvolenej
používateľom, tieto indikátory budú blikať,
pričom sa zmenená hodnota zobrazí v hľadáčiku
a na hornom kontrolnom paneli.
127
A
Maximálny čas uzávierky
Automatický výber času uzávierky môžete jemne doladiť zvýraznením možnosti
Auto (Automaticky) a stlačením 2: napríklad, s teleobjektívmi môžu byť na
zníženie rozmazania použité hodnoty, ktoré sú kratšie ako tie, ktoré sa zvyčajne
vyberú automaticky. Majte však na pamäti, že možnosť Auto (Automaticky)
funguje len pri objektívoch so vstavaným procesorom. Pri použití objektívov bez
vstavaného procesora bez údajov objektívu sa maximálny čas uzávierky pevne
nastaví na 1/30 s. Časy uzávierky sa môžu predĺžiť nad zvolené maximum, ak nie
je možné dosiahnuť optimálnu expozíciu pri citlivosti ISO, ktorá je zvolená pre
Maximum sensitivity (Maximálna citlivosť).
A
Zapnutie alebo vypnutie automatického nastavenia citlivosti ISO
Automatické nastavenie citlivosti ISO je možné
zapnúť a vypnúť stlačením tlačidla S (Q)
a otočením pomocného príkazového voliča. Na
hornom kontrolnom paneli a v hľadáčiku sa zobrazia
ikony ISO-AUTO, keď je zapnuté automatické
nastavenie citlivosti ISO a ISO, keď je vypnuté.
A
S
Automatické nastavenie citlivosti ISO
Ak sa používa blesk, maximálny čas uzávierky sa nastaví na hodnotu zvolenú pre
možnosť Minimum shutter speed (Maximálny čas uzávierky), pokiaľ je táto
hodnota väčšia ako hodnota Používateľského nastavenia e1 (Flash sync speed
(Rýchlosť synchronizácie blesku), 0 305) alebo menšia ako hodnota
Používateľského nastavenia e2 (Flash shutter speed (Čas uzávierky pri použití
blesku), 0 306), pričom v takomto prípade sa použije hodnota zvolená pre
Používateľské nastavenie e2. Pamätajte na to, že sa citlivosť môže automaticky
zvýšiť, keď je automatické nastavenie citlivosti ISO použité v kombinácii
s režimami synchronizácie blesku s dlhými časmi uzávierky (dostupné
s voliteľnými bleskami; 0 198) z toho dôvodu, aby fotoaparát nezvolil dlhé časy
uzávierky.
A
Pozrite aj
Informácie o výbere údajov, ktoré sa použili na nastavenie expozície, keď sa
použije blesk s automatickým nastavením citlivosti ISO, nájdete
v Používateľskom nastavení e4 (Auto M ISO sensitivity control (Automatické M
nastavenie citlivosti ISO), 0 306).
128
VExpozícia
Meranie
Meranie určuje spôsob, akým fotoaparát nastaví expozíciu. K dispozícii sú
nasledujúce možnosti:
Možnosť
L
M
N
t
Popis
Maticové: Vo väčšine situácií prináša prirodzené výsledky. Fotoaparát
meria širokú oblasť obrazového poľa a nastaví expozíciu podľa rozdelenia
tónov, farby, kompozície a pri objektívoch G, E alebo D (0 323)
informácie o vzdialenosti (Meranie expozície 3D color matrix III; s inými
objektívmi so vstavaným procesorom fotoaparát použije meranie
expozície color matrix III, ktoré neobsahuje 3D informáciu o vzdialenosti).
So zdôrazneným stredom: Fotoaparát meria celé obrazové pole, ale najväčšiu
váhu prikladá stredovej oblasti (ak je pripojený objektív so vstavaným
procesorom, veľkosť oblasti sa dá zvoliť pomocou Používateľského
nastavenia b6, Center-weighted area (Oblasť so zdôrazneným
stredom), 0 302; ak je pripojený objektív bez vstavaného procesora,
priemer danej oblasti je rovnaký ako kruh o priemere 12 mm). Klasické
meranie expozície pre portréty – odporúča sa pri použití filtrov
s expozičným činiteľom (faktorom filtra) nad 1×.
Bodové: Fotoaparát meria kruh s priemerom 4 mm (približne 1,5 %
obrazového poľa), čím zabezpečí správnu expozíciu snímaného objektu,
aj keď je pozadie oveľa jasnejšie alebo tmavšie. Meraná oblasť je
sústredená na aktuálny zaostrovací bod. Nezabudnite však, že fotoaparát
bude merať stredový zaostrovací bod, ak:
• je pre režim činnosti AF (0 104) zvolené automatické zaostrovanie
s automatickým výberom poľa, automatické zaostrenie s výberom zo
skupiny polí (HL) alebo automatické zaostrenie s výberom zo skupiny
polí (VL), alebo
• je pripojený objektív bez vstavaného procesora
S dôrazom na predchádzanie preexponovaniu: Fotoaparát prikladá dôraz na
preexponované oblasti. Používa sa na odstránenie straty detailov
v preexponovaných oblastiach, napríklad pri fotografovaní bodovo
osvetlených účinkujúcich na pódiu.
Z
129
Ak chcete vybrať možnosť merania expozície, stlačte tlačidlo Y a otáčajte
hlavným príkazovým voličom, až kým sa v hľadáčiku a na hornom
kontrolnom paneli nezobrazí požadovaná možnosť.
Horný kontrolný panel
Tlačidlo Y
Hlavný príkazový volič
Hľadáčik
A
Z
Údaje objektívu bez vstavaného procesora
Špecifikovanie ohniskovej vzdialenosti a svetelnosti objektívov bez vstavaného
procesora pomocou možnosti Non-CPU lens data (Údaje objektívu bez
vstavaného procesora) v ponuke nastavenia (0 243) umožňuje fotoaparátu,
aby použil farebné maticové meranie, keď je zvolené maticové meranie, pričom
zlepšuje presnosť merania so zdôrazneným stredom a bodového merania
expozície. Meranie so zdôrazneným stredom sa použije, ak je zvolené meranie
s dôrazom na predchádzanie preexponovaniu s objektívmi bez vstavaného
procesora alebo ak je maticové meranie vybrané pre objektívy bez vstavaného
procesora, pre ktoré neboli dodané údaje o objektíve. Vezmite do úvahy, že
meranie so zdôrazneným stredom sa môže použiť, aj keď je zvolené meranie
s dôrazom na predchádzanie preexponovaniu s určitými objektívmi so
vstavaným procesorom (objektívy AI-P NIKKOR a objektívy s automatickým
zaostrovaním, ktoré nie sú typu G, E alebo D; 0 323).
A
Pozrite aj
Informácie o výbere toho, či sa pri maticovom meraní expozície použije detekcia
tváre, nájdete v Používateľskom nastavení b5 (Matrix metering (Maticové
meranie expozície), 0 302). Informácie o osobitných nastaveniach na získanie
optimálnej expozície pre každý spôsob merania nájdete uvedené
v Používateľskom nastavení b7 (Fine-tune optimal exposure (Jemné
doladenie optimálnej expozície), 0 302).
130
Expozičný režim
Na určenie spôsobu, akým fotoaparát nastaví čas uzávierky a clonu pri
upravovaní expozície, stlačte tlačidlo I a otáčajte hlavným príkazovým
voličom, až kým sa na hornom kontrolnom paneli nezobrazí požadovaná
možnosť.
Tlačidlo I
Režim
e
f
g
h
Hlavný príkazový volič
Horný kontrolný panel
Popis
Programová automatika (0 133): Fotoaparát nastaví čas uzávierky a clonu
s cieľom dosiahnuť optimálnu expozíciu. Odporúča sa na zachytenie
momentiek a iných situácií, v ktorých je nedostatok času na vykonanie
nastavení fotoaparátu.
Clonová automatika (0 134): Používateľ si zvolí čas uzávierky; fotoaparát zvolí
clonu s cieľom dosiahnuť čo najlepšie výsledky. Použite na zastavenie
alebo rozmazanie pohybu.
Časová automatika (0 135): Používateľ si zvolí clonu; fotoaparát zvolí čas
uzávierky s cieľom dosiahnuť čo najlepšie výsledky. Použite na rozostrenie
pozadia alebo zaostrenie popredia aj pozadia.
Manuálny režim (0 136): Používateľ ovláda čas uzávierky aj clonu. Čas
uzávierky nastavte na režim Bulb (A) alebo Time (%) pri dlhých
expozíciách.
Z
131
A
Typy objektívov
Keď používate objektív so vstavaným procesorom vybavený clonovým krúžkom
(0 326), clonový krúžok zaaretujte na najmenšej clone (najvyššom clonovom
čísle). Objektívy typu G a E nie sú vybavené clonovým krúžkom.
Pri použití objektívov bez vstavaného procesora (0 243) zvoľte expozičný režim
A (časová automatika) alebo M (manuálny režim). V iných režimoch sa expozičný
režim A vyberie automaticky, po nasadení objektívu bez vstavaného procesora
(0 326). Indikátor expozičného režimu (P alebo S) bude blikať na hornom
kontrolnom paneli a v hľadáčiku sa zobrazí A.
A
Kontrola hĺbky ostrosti
Ak chcete skontrolovať účinky clony, stlačte a podržte
tlačidlo Pv. Objektív sa zastaví na hodnote clony
zvolenej fotoaparátom (režimy P a S) alebo na hodnote
zvolenej používateľom (režimy A a M), čím umožní
skontrolovať hĺbku ostrosti v hľadáčiku.
A
Tlačidlo Pv
Používateľské nastavenie e5—Modeling flash
(Modelovací záblesk)
Toto nastavenie určuje, či voliteľné blesky, ktoré podporujú systém kreatívneho
osvetlenia Nikon (CLS; 0 330) vyšlú modelovací záblesk, keď je stlačené tlačidlo
Pv.
Z
132
P: Programová automatika
Fotoaparát v tomto režime automaticky nastaví čas uzávierky a clonu
podľa zabudovaného programu na dosiahnutie optimálnej expozície vo
väčšine situácií.
A
Flexibilná programová automatika
V expozičnom režime P sa dajú zvoliť rôzne
kombinácie času uzávierky a clony otáčaním
hlavného príkazového voliča, keď sú zapnuté
expozimetre („flexibilná programová automatika“).
Otočením voliča doprava nastavíte malé zaclonenie
(nízke clonové čísla), ktoré spôsobí rozmazanie
detailov pozadia, alebo krátke časy uzávierky, ktoré
„zastavia“ pohyb. Otočením príkazového voliča
Hlavný príkazový volič
doľava nastavíte väčšie zaclonenie (vyššie clonové
čísla), ktoré zvýšia hĺbku ostrosti, alebo dlhé časy
uzávierky, ktoré rozmažú pohyb. Všetky kombinácie
poskytujú rovnakú expozíciu. Keď je zapnutá
flexibilná programová automatika, na hornom
kontrolnom paneli sa zobrazuje hviezdička („U“). Ak
chcete obnoviť východiskové nastavenia času
uzávierky a clony, otáčajte príkazovým voličom, až kým sa hviezdička neprestane
zobrazovať, vyberte iný režim alebo vypnite fotoaparát.
Z
A
Pozrite aj
Informácie o vstavanej expozičnej krivke programovej automatiky nájdete na
strane 357. Informácie o aktivácii expozimetrov nájdete uvedené v časti „Časový
spínač pohotovostného režimu (Fotografovanie pomocou hľadáčika)“ na
strane 41.
133
S: Clonová automatika
V režime clonovej automatiky môžete vybrať čas uzávierky, zatiaľ čo
fotoaparát automaticky vyberie clonu, pomocou ktorej sa dosiahne
optimálna expozícia.
Ak chcete vybrať čas uzávierky,
otáčajte hlavný príkazový volič
počas zapnutých expozimetrov.
Čas uzávierky môžete nastaviť na
„p“ alebo na hodnotu od
30 s do 1/8 000 s. Čas uzávierky
môžete uzamknúť vo vybranom Hlavný príkazový volič
nastavení (0 140).
Z
134
A: Časová automatika
V režime časovej automatiky vy vyberiete clonu a fotoaparát automaticky
vyberie čas uzávierky, pomocou ktorého sa dosiahne optimálna expozícia.
Ak chcete vybrať clonu od
minimálnej po maximálnu
hodnotu pre objektív, otáčajte
pomocným príkazovým voličom,
keď sú zapnuté expozimetre.
Clonu môžete uzamknúť vo
Pomocný príkazový volič
vybranom nastavení (0 140).
Z
A Objektívy bez vstavaného procesora (0 324, 326)
Na nastavenie clony použite clonový krúžok
objektívu. Ak bola svetelnosť objektívu určená
pomocou položky Non-CPU lens data (Údaje
objektívu bez vstavaného procesora) v ponuke
nastavenia (0 244), keď je nasadený objektív bez
vstavaného procesora, aktuálne clonové číslo sa
zobrazí v hľadáčiku a na hornom kontrolnom paneli
zaokrúhlené na najbližšie celé clonové číslo.
V opačnom prípade bude v zobrazeniach clony uvedený len počet zarážok (F
so svetelnosťou objektívu zobrazenou ako FA), pričom sa clonové číslo musí
odčítať z clonového krúžku objektívu.
135
M: Manuálny režim
V manuálnom expozičnom režime ovládate čas uzávierky aj clonu. Keď sú
expozimetre zapnuté, otáčaním hlavného príkazového voliča vyberáte čas
uzávierky a otáčaním pomocného príkazového voliča nastavujete clonu.
Čas uzávierky sa dá nastaviť na „p“ alebo na hodnoty od 30 s do
1/8 000 s, alebo možno uzávierku otvoriť na neobmedzenú dobu v prípade
dlhej expozície (A alebo %, 0 138). Clona sa dá nastaviť na hodnoty
medzi minimálnou a maximálnou hodnotou pre daný objektív. Na
kontrolu expozície použite indikátory expozície.
Pomocný príkazový
volič
Clona
Čas uzávierky
Z
Hlavný príkazový volič
Čas uzávierky a clonu môžete uzamknúť vo vybranom nastavení (0 140).
136
A
Objektívy AF Micro NIKKOR
Ak používate externý expozimeter, expozičný pomer je potrebné brať do úvahy
len vtedy, keď sa na nastavenie clony používa clonový krúžok objektívu.
A
Indikátory expozície
Indikátory expozície v hľadáčiku a na hornom kontrolnom paneli ukazujú, či
bude fotografia pri aktuálnych nastaveniach podexponovaná alebo
preexponovaná. V závislosti od možnosti vybranej pre Používateľské nastavenie
b2 (EV steps for exposure cntrl (EV kroky na ovládanie expozície), 0 301) sa
bude miera podexponovania alebo preexponovania zobrazovať v krokoch po
1/3 EV, 1/2 EV alebo 1 EV. Ak sa prekročia obmedzenia systému merania expozície,
zobrazenia budú blikať.
Používateľské nastavenie b2 nastavené na 1/3 kroku
Preexponované o viac
Optimálna expozícia
Podexponované o 1/3 EV
ako 3 EV
Horný
kontrolný
panel
Hľadáčik
A
Pozrite aj
Informácie o obrátení indikátorov expozície tak, aby boli záporné hodnoty
zobrazené napravo a kladné hodnoty naľavo, nájdete uvedené v Používateľskom
nastavení f7 (Reverse indicators (Obrátené indikátory), 0 309).
Z
137
Dlhé expozície (len režim M)
Nasledujúce časy uzávierky vyberte pre dlhé expozície pohybujúcich sa
svetiel, hviezd, nočných scén alebo ohňostrojov.
• Bulb (A): Uzávierka zostane otvorená, pokiaľ je stlačené tlačidlo
spúšte úplne nadol. Aby nedošlo k rozmazaniu záberov, použite statív
alebo voliteľný bezdrôtový diaľkový ovládač (0 337) alebo voliteľnú
káblovú spúšť (0 339).
• Time (%): Spustite expozíciu pomocou tlačidla spúšte na fotoaparáte
alebo pomocou voliteľnej káblovej spúšte či voliteľného bezdrôtového
diaľkového ovládača. Uzávierka zostane otvorená, kým sa tlačidlo
nestlačí opätovne.
Dĺžka expozície: 35 s
Clona: f/25
1
Z
Pripravte fotoaparát.
Upevnite fotoaparát na statív alebo ho umiestnite na stabilný,
vodorovný povrch.
A Dlhé expozície
Zatvorte uzávierku okulára hľadáčika, aby ste zabránili ovplyvneniu
fotografie prenikaním svetla cez hľadáčik (0 120). Spoločnosť Nikon
odporúča používať úplne nabitú batériu alebo voliteľný sieťový zdroj
a napájací konektor, aby sa predišlo strate napájania počas otvorenia
uzávierky. Vezmite do úvahy, že pri dlhej expozícii sa môže objaviť šum
(svetlé body, náhodne rozmiestnené jasné body alebo závoj). Jasné body
alebo závoj môžete znížiť výberom možnosti On (Zap.) pre Long exposure
NR (Redukcia šumu pri dlhej expozícii) v ponuke režimu snímania
fotografií (0 294).
138
2
Vyberte expozičný režim M.
Stlačte tlačidlo I a otáčajte hlavný príkazový volič dovtedy, až kým
sa na hornom kontrolnom paneli nezobrazí M.
Tlačidlo I
3
Hlavný príkazový volič
Horný kontrolný panel
Vyberte čas uzávierky.
Keď sú expozimetre zapnuté, otáčaním
hlavného príkazového voliča vyberte čas
uzávierky režimu Bulb (A) alebo Time
(%). Indikátory expozície sa nezobrazia, keď
je vybraná možnosť režimu Bulb (A) alebo
Time (%).
Bulb
Time
4
Otvorte uzávierku.
Bulb: Po zaostrení stlačte tlačidlo spúšte na fotoaparáte alebo na
voliteľnej káblovej spúšti či bezdrôtovom diaľkovom ovládači úplne
nadol. Podržte tlačidlo spúšte stlačené dovtedy, kým sa expozícia
nedokončí.
Z
Time: Stlačte tlačidlo spúšte úplne nadol.
5
Zatvorte uzávierku.
Bulb: Zložte prst z tlačidla spúšte.
Time: Stlačte tlačidlo spúšte úplne nadol.
139
Aretácia času uzávierky a clony
Aretácia času uzávierky je dostupná v expozičnom režime clonovej
automatiky a manuálnom expozičnom režime, aretácia clony
v expozičnom režime časovej automatiky a manuálnom expozičnom
režime. Aretácia času uzávierky a clony nie je dostupná v expozičnom
režime programovej automatiky.
1
Priraďte aretáciu času uzávierky a clony ovládaniu
fotoaparátu.
Priraďte Shutter spd & aperture lock (Aretáciu času uzávierky
a clony) ovládaciemu prvku pomocou Používateľského nastavenia f1
(Custom control assignment (Prispôsobenie príkazových
voličov), 0 307).
2
Aretujte čas uzávierky a/alebo clonu.
Čas uzávierky (expozičné režimy S a M): Stlačte
zvolený ovládací prvok a otáčajte hlavným
príkazovým voličom, až kým sa v hľadáčiku
a na hornom kontrolnom paneli nezobrazí
ikona F.
Ak chcete odomknúť čas uzávierky, stlačte
príslušný ovládací prvok a otáčajte hlavným príkazovým voličom, až
kým z displejov nezmizne ikona F.
Z
Clona (expozičné režimy A a M): Stlačte zvolený
ovládací prvok a otáčajte pomocným
príkazovým voličom, až kým sa v hľadáčiku
a na hornom kontrolnom paneli nezobrazí
ikona F.
Ak chcete odomknúť clonu, stlačte príslušný
ovládací prvok a otáčajte pomocným
príkazovým voličom, až kým z displejov nezmizne ikona F.
A
Pozrite aj
Pomocou Používateľského nastavenia f3 (Shutter spd & aperture lock
(Aretácia času uzávierky a clony); 0 308) zachováte zablokovanie času
uzávierky a/alebo clony na vybraných hodnotách.
140
Uzamknutie automatickej
expozície (AE)
Uzamknutie automatickej expozície použite na zmenu kompozície
fotografií po použití merania so zdôrazneným stredom a bodovom
meraní expozície (0 129) na meranie expozície.
1
Uzamknite expozíciu.
Umiestnite snímaný objekt do zvoleného
zaostrovacieho bodu a stlačte tlačidlo
spúšte do polovice. S tlačidlom spúšte
stlačeným do polovice a snímaným
objektom umiestneným v zaostrovacom
bode stlačením stredu pomocného voliča
zamknite expozíciu (ak používate
automatické zaostrovanie, skontrolujte, či je
v hľadáčiku zobrazený indikátor zaostrenia
I).
Tlačidlo spúšte
Pomocný volič
Kým sa uplatňuje expozičná pamäť,
v hľadáčiku sa bude zobrazovať indikátor
AE-L.
Z
2
Zmeňte kompozíciu
fotografie.
Pri podržaní stlačeného stredu
pomocného voliča zmeňte
kompozíciu fotografie a nasnímajte
ju.
141
A
Meraná oblasť
Pri bodovom meraní expozície bude expozícia uzamknutá na hodnote
nameranej vo vybranom zaostrovacom bode (0 129). Pri meraní so
zdôrazneným stredom bude expozícia uzamknutá na hodnote nameranej v
12 mm kruhu v strede hľadáčika.
A
Nastavenie času uzávierky a clony
Kým je expozičná pamäť aktívna, nasledujúce nastavenia sa dajú upraviť bez
zmeny odmeranej hodnoty expozície:
Expozičný režim
Nastavenie
P
Čas uzávierky a clona (flexibilná programová automatika; 0 133)
S
Čas uzávierky
A
Clona
Nové hodnoty sa dajú skontrolovať v hľadáčiku a na hornom kontrolnom paneli.
Nezabudnite, že spôsob merania sa nedá zmeniť, pokiaľ je aktívna expozičná
pamäť.
A
Pozrite aj
Ak je vybraná možnosť On (half press) (Zap. (polovičné stlačenie)) pre
Používateľské nastavenie c1 (Shutter-release button AE-L (Tlačidlo spúšte
AE-L), 0 302), expozícia sa uzamkne stlačením tlačidla spúšte do polovice.
Z
142
Korekcia expozície
Korekcia expozície sa používa na zmenu expozície z hodnoty zvolenej
fotoaparátom, čím je možné zosvetliť alebo stmaviť snímky. Najúčinnejšia
je pri použití s meraním expozície so zdôrazneným stredom alebo
s bodovým meraním expozície (0 129). Vyberte si z hodnôt od –5 EV
(podexponovanie) do +5 EV (preexponovanie) v krokoch po 1/3 EV. Vo
všeobecnosti platí, že kladné hodnoty objekt zosvetľujú a záporné
hodnoty ho stmavujú.
–1 EV
Bez korekcie expozície
+1 EV
Ak chcete vybrať hodnotu korekcie expozície, stlačte tlačidlo E a otáčajte
hlavným príkazovým voličom, až kým sa v hľadáčiku alebo na hornom
kontrolnom paneli nezobrazí požadovaná hodnota.
Tlačidlo E
Z
Hlavný príkazový volič
Horný kontrolný panel
143
±0 EV
(Stlačené tlačidlo E)
–0,3 EV
+2,0 EV
Pri hodnotách iných ako ±0,0 bude v strede
indikátorov expozície blikať 0 (iba expozičné
režimy P, S a A) a v hľadáčiku a na hornom
kontrolnom paneli sa zobrazí ikona E po
uvoľnení tlačidla E. Aktuálna hodnota
korekcie zábleskovej expozície sa dá overiť
v rámci indikátora expozície stlačením tlačidla E.
Normálnu expozíciu je možné obnoviť nastavením korekcie expozície na
hodnotu ±0,0. Korekcia expozície sa po vypnutí fotoaparátu neresetuje.
Z
144
A
Expozičný režim M
V expozičnom režime M korekcia expozície ovplyvní len indikátor expozície; čas
uzávierky a clona sa nezmenia.
A
Pomocou blesku
Pri použití blesku korekcia expozície pôsobí na intenzitu záblesku aj expozíciu,
pričom dochádza ku zmene jasu hlavného objektu aj pozadia. Používateľské
nastavenie e3 (Exposure comp. for flash (Korekcia expozície pre blesk),
0 306) sa dá použiť na obmedzenie účinkov korekcie expozície len na pozadie.
A
Pozrite aj
Informácie o výbere veľkosti prírastku dostupného pre korekciu expozície
nájdete v Používateľskom nastavení b3 (Exp./flash comp. step value (Hodnota
krokov korekcie expozície/blesku), 0 301). Informácie o úpravách korekcie
expozície bez stlačenia tlačidla E nájdete v Používateľskom nastavení b4 (Easy
exposure compensation (Jednoduchá korekcia expozície), 0 302).
Informácie o automaticky sa meniacej expozícii, intenzite záblesku, vyvážení
bielej farby alebo funkcii Active D-Lighting nájdete na strane 146.
Z
145
Bracketing
Bracketing automaticky zmení expozíciu, intenzitu záblesku, funkciu
Active D-Lighting (ADL) alebo vyváženie bielej farby pri každom zábere,
takže „stupňuje“ ich aktuálnu hodnotu. Vyberte ho v situáciách, v ktorých
je správne nastavenie obtiažne a nie je čas na kontrolu výsledkov
a upravenie nastavení pri každom zábere, alebo na experimentovanie
s rôznymi nastaveniami pre jeden objekt.
Z
146
Bracketing sa nastavuje pomocou možnosti Auto
bracketing set (Nastavenie automatického
bracketingu) v ponuke režimu snímania fotografií,
ktorá obsahuje nasledovné možnosti:
• AE & flash (Automatická expozícia a blesk): Fotoaparát
mení expozíciu a intenzitu záblesku v sérii
fotografií (0 147). Vezmite do úvahy, že
bracketing intenzity záblesku je dostupný len v režime i-TTL a, kde je to
podporované, v režime riadenia záblesku automatickej clony (qA)
(0 196, 331).
• AE only (Len automatická expozícia): Fotoaparát mení expozíciu v sérii
fotografií.
• Flash only (Len blesk): Fotoaparát mení intenzitu blesku v sérii fotografií.
• WB bracketing (Bracketing vyváženia bielej farby): Fotoaparát vytvorí niekoľko
kópií každej fotografie, každú s iným nastavením vyváženia bielej farby
(0 151).
• ADL bracketing (Bracketing ADL): Fotoaparát bude meniť funkciu Active
D-Lighting v sérii fotografií (0 155).
❚❚ Bracketing expozície a intenzity záblesku
Zmena expozície a/alebo intenzity záblesku v sérii fotografií:
Expozícia upravená o:
0 EV
1
Expozícia upravená o:
–1 EV
Expozícia upravená o:
+1 EV
Vyberte počet záberov.
Pri stlačenom tlačidle BKT otočením hlavného príkazového voliča
vyberte počet záberov v sérii bracketingu. Počet snímok sa zobrazí na
hornom kontrolnom paneli.
Počet záberov
Tlačidlo BKT
Hlavný príkazový volič
Horný kontrolný panel
Indikátor bracketingu
expozície a intenzity
záblesku
Z
Pri nastaveniach iných ako nula sa v hľadáčiku a na hornom
kontrolnom paneli zobrazí ikona M a indikátor bracketingu
expozície a intenzity záblesku.
147
2
Vyberte stupňovanie expozície.
Pri stlačenom tlačidle BKT otočením pomocného príkazového voliča
vyberte stupňovanie expozície.
Stupňovanie expozície
Tlačidlo BKT
Pomocný príkazový
volič
Horný kontrolný panel
Pri východiskových nastaveniach môžete veľkosť prírastku vybrať
z možností 0,3 (1/3), 0,7 (2/3), 1, 2 a 3 EV. Programy bracketingu
s prírastkom 0,3 (1/3) EV sú uvedené nižšie.
Zobrazenie kontrolného panela
Z
Počet záberov
0
3
3
2
2
3
5
7
9
Poradie pri bracketingu (EV)
0
0/+0,3/+0,7
0/–0,7/–0,3
0/+0,3
0/–0,3
0/–0,3/+0,3
0/–0,7/–0,3/+0,3/+0,7
0/–1,0/–0,7/–0,3/+0,3/+0,7/
+1,0
0/–1,3/–1,0/–0,7/–0,3/+0,3/
+0,7/+1,0/+1,3
Všimnite si, že pre prírastok expozície 2 EV alebo viac, je maximálny
počet záberov 5; ak bola v kroku 1 zvolená vyššia hodnota, počet
záberov sa automaticky nastaví na 5.
148
3
Vytvorte kompozíciu fotografie,
zaostrite a nasnímajte ju.
Fotoaparát bude meniť expozíciu a/alebo intenzitu záblesku pri
jednotlivých záberoch podľa zvoleného programu bracketingu.
Úpravy expozície sa pridajú k tým, ktoré sa vykonali pri korekcii
expozície (pozrite stranu 143).
Kým prebieha bracketing, na hornom kontrolnom paneli sa zobrazuje
indikátor priebehu bracketingu. Po každom zábere zmizne jeden
segment z indikátora.
Počet záberov: 3; krok: 0,7
Zobrazenie po prvej snímke
❚❚ Zrušenie bracketingu
Ak chcete zrušiť bracketing, stlačte tlačidlo BKT a otáčajte hlavným
príkazovým voličom, až kým nebude počet záberov v sérii bracketingu
nula (r) a M sa už nebude viac zobrazovať. Naposledy spustený
program sa obnoví po ďalšom aktivovaní bracketingu. Bracketing môžete
zrušiť aj pomocou dvojtlačidlového resetu (0 224), aj keď v tomto
prípade sa program bracketingu pri ďalšom aktivovaní stupňovania
neobnoví.
Z
A
Pozrite aj
Informácie o voľbe veľkosti prírastku nájdete v Používateľskom nastavení b2 (EV
steps for exposure cntrl (Kroky EV pre riadenie expozície), 0 301).
Informácie o výbere poradia, v akom sa vykoná bracketing, nájdete
v Používateľskom nastavení e7 (Bracketing order (Poradie pri bracketingu),
0 307). Informácie o výbere úlohy tlačidla BKT nájdete v Používateľskom
nastavení f1 (Custom control assignment (Prispôsobenie príkazových
voličov)) > BKT button + y (Tlačidlo BKT + y) (0 307).
149
A
Expozičný bracketing a bracketing intenzity záblesku
V režimoch pomalého sériového snímania, rýchleho sériového snímania
a tichého sériového snímania sa snímanie pozastaví po nasnímaní počtu záberov
určenom v programe bracketingu. Snímanie bude pokračovať po ďalšom
stlačení tlačidla spúšte. V režime samospúšte fotoaparát zhotoví počet záberov
zvolený v kroku 1 na strane 147 pri každom stlačení tlačidla spúšte, bez ohľadu
na možnosť zvolenú pre Používateľské nastavenie c3 (Self-timer (Samospúšť))
> Number of shots (Počet záberov) (0 303). Interval medzi zábermi je však
riadený Používateľským nastavením c3 (Self-timer (Samospúšť)) > Interval
between shots (Interval medzi zábermi). V iných režimoch sa po každom
stlačení spúšte nasníma jeden záber.
Ak sa pamäťová karta zaplní pred zhotovením všetkých záberov v sérii, snímanie
môže pokračovať od ďalšieho záberu v sérii po výmene pamäťovej karty alebo
po vymazaní záberov, aby sa uvoľnilo miesto na pamäťovej karte. Ak sa
fotoaparát pred zhotovením všetkých snímok v sérii vypne, po zapnutí
fotoaparátu bude bracketing pokračovať od nasledujúcej snímky v sérii.
A
Z
150
Expozičný bracketing
Fotoaparát mení expozíciu zmenou času uzávierky a clony (programová
automatika), clony (clonová automatika) alebo času uzávierky (časová
automatika, manuálny expozičný režim). Ak je zvolené On (Zap.) pre ISO
sensitivity settings (Nastavenia citlivosti ISO) > Auto ISO sensitivity control
(Automatické nastavenie citlivosti ISO) (0 126) v režimoch P, S a A, fotoaparát
bude automaticky meniť citlivosť ISO s cieľom dosiahnuť optimálnu expozíciu,
keď sa prekročia limity expozičného systému fotoaparátu; v režime M fotoaparát
najskôr použije automatické nastavenie citlivosti ISO tak, aby bola expozícia čo
najbližšie k optimálnej hodnote, a následne bude túto expozíciu stupňovať
zmenou času uzávierky. Používateľské nastavenie e6 (Auto bracketing (mode
M) (Automatický bracketing (režim M)), 0 307) sa môže použiť na zmenu
spôsobu, akým bude fotoaparát vykonávať expozičný bracketing a bracketing
intenzity záblesku v manuálnom expozičnom režime. Bracketing sa môže
vykonávať zmenou intenzity záblesku spolu s časom uzávierky a/alebo clonou,
alebo iba samotnou zmenou intenzity záblesku.
❚❚ Bracketing vyváženia bielej farby
Fotoaparát vytvorí niekoľko kópií každej fotografie, každú s iným
nastavením vyváženia bielej farby.
1
Vyberte počet záberov.
Pri stlačenom tlačidle BKT otočením hlavného príkazového voliča
vyberte počet záberov v sérii bracketingu. Počet snímok sa zobrazí na
hornom kontrolnom paneli.
Počet záberov
Tlačidlo BKT
Hlavný príkazový volič
Horný kontrolný panel
Indikátor bracketingu
vyváženia bielej farby
Pri nastaveniach iných ako nula sa na hornom kontrolnom
paneli zobrazí ikona W a indikátor bracketingu vyváženia
bielej farby a v hľadáčiku sa zobrazí M.
Z
151
2
Vyberte prírastok vyváženia bielej farby.
Pri stlačenom tlačidle BKT otočením pomocného príkazového voliča
vyberte nastavenie vyváženia bielej farby. Každý prírastok zodpovedá
asi 5 miredom.
Prírastok vyváženia bielej
farby
Tlačidlo BKT
Pomocný príkazový
volič
Horný kontrolný panel
Vyberte si z prírastkov 1 (5 miredov), 2 (10 miredov) alebo
3 (15 miredov). Vyššie hodnoty B zodpovedajú zvýšenému množstvu
modrej, vyššie hodnoty A zodpovedajú zvýšenému množstvu žltej
(0 162). Programy bracketingu s prírastkom 1 sú uvedené nižšie.
Zobrazenie kontrolného panela
Z
A
Prírastok
Počet
vyváženia bielej
záberov
farby
0
1
3
1B
3
1A
2
1B
2
1A
3
1 A, 1 B
5
1 A, 1 B
7
1 A, 1 B
9
1 A, 1 B
Pozrite aj
Definíciu pre „mired“ nájdete na strane 164.
152
Poradie bracketingu
0
0/1 B/2 B
0/2 A/1 A
0/1 B
0/1 A
0/1 A/1 B
0/2 A/1 A/1 B/2 B
0/3 A/2 A/1 A/
1 B/2 B/3 B
0/4 A/3 A/2 A/1 A/
1 B/2 B/3 B/4 B
3
Vytvorte kompozíciu fotografie,
zaostrite a nasnímajte ju.
Každý záber sa spracuje tak, aby sa vytvoril počet kópií určený
v programe bracketingu, pričom každá kópia bude mať iné vyváženie
bielej farby. Úpravy vyváženia bielej farby sa pridajú k jej nastaveniu
vykonanému pri jemnom doladení vyváženia bielej farby.
Ak je počet snímok v programe
bracketingu vyšší ako počet zostávajúcich
snímok, na hornom kontrolnom paneli
bude blikať n a ikona príslušnej karty,
blikajúca ikona j sa zobrazí v hľadáčiku
tak, ako je to zobrazené vpravo, pričom
tlačidlo spúšte bude deaktivované.
Snímanie sa môže začať po vložení novej
pamäťovej karty.
Z
153
❚❚ Zrušenie bracketingu
Ak chcete zrušiť bracketing, stlačte tlačidlo BKT a otáčajte hlavným
príkazovým voličom, až kým nebude počet záberov v sérii bracketingu
nula (r) a W sa už nebude viac zobrazovať. Naposledy spustený
program sa obnoví po ďalšom aktivovaní bracketingu. Bracketing môžete
zrušiť aj pomocou dvojtlačidlového resetu (0 224), aj keď v tomto
prípade sa program bracketingu pri ďalšom aktivovaní bracketingu
neobnoví.
Z
A
Bracketing vyváženia bielej farby
Bracketing vyváženia bielej farby nie je dostupný pri nastavení kvality snímky na
NEF (RAW). Výber možnosti NEF (RAW) alebo NEF (RAW) + JPEG zruší bracketing
vyváženia bielej farby.
Bracketing vyváženia bielej farby ovplyvní len farebnú teplotu (žlto-modrá os
v zobrazení jemného doladenia vyváženia bielej farby, 0 162). Na zelenopurpurovej osi sa nevykonajú žiadne úpravy.
V režime samospúšte sa pri každom uvoľnení spúšte zhotoví počet záberov
určený v programe bracketingu bielej farby, bez ohľadu na voľbu zvolenú pre
Používateľské nastavenie c3 (Self-timer (Samospúšť)) > Number of shots
(Počet snímok) (0 303).
Ak fotoaparát vypnete, keď svieti kontrolka prístupu na pamäťovú kartu,
fotoaparát sa vypne až po zaznamenaní všetkých fotografií v sérii.
154
❚❚ Bracketing ADL
Fotoaparát bude meniť funkciu Active D-Lighting v sérii expozícií.
1
Vyberte počet záberov.
Pri stlačenom tlačidle BKT otočením hlavného príkazového voliča
vyberte počet záberov v sérii bracketingu. Počet snímok sa zobrazí na
hornom kontrolnom paneli.
Počet záberov
Tlačidlo BKT
Hlavný príkazový volič
Horný kontrolný panel
Indikátor bracketingu ADL
Pri nastaveniach iných ako nula sa na hornom kontrolnom paneli
zobrazí ikona d a indikátor bracketingu ADL a v hľadáčiku sa
zobrazí M. Vyberte si dva zábery na nasnímanie jednej fotografie
s vypnutou funkciou Active D-Lighting a ďalšej pri vybranej hodnote.
Vyberte tri až päť záberov na nasnímanie série fotografií s funkciou
Active D-Lighting nastavenou postupne na hodnoty od Off (Vyp.) do
Normal (Normálna) (tri zábery), od Off (Vyp.) do High (Vysoká)
(štyri zábery) alebo od Off (Vyp.) do Extra high 1 (Veľmi vysoká 1)
alebo Low (Nízka) až Extra high 2 (Veľmi vysoká 2) (päť záberov).
Ak vyberiete viac ako dva zábery, pokračujte krokom 3.
Z
155
2
Vyberte funkciu Active D-Lighting.
Pri stlačenom tlačidle BKT otočením pomocného príkazového voliča
vyberte funkciu Active D-Lighting.
Tlačidlo BKT
Pomocný príkazový
volič
Na hornom kontrolnom paneli sa zobrazí funkcia Active D-Lighting.
Zobrazenie kontrolného
panela
ADL
Y
Auto (Automatika)
Zobrazenie kontrolného
panela
ADL
P
High (Vysoká)
Z
R
Low (Nízka)
Z
Q
Normal
(Normálna)
156
Extra high 1
(Mimoriadne
vysoká 1)
3
Extra high 2
(Mimoriadne
vysoká 2)
3
Vytvorte kompozíciu fotografie,
zaostrite a nasnímajte ju.
Fotoaparát bude pri každom zábere meniť funkciu Active D-Lighting
podľa zvoleného programu bracketingu. Kým je bracketing aktívny,
na hornom kontrolnom paneli sa bude zobrazovať indikátor
priebehu bracketingu. Po každom zábere zmizne jeden segment
z indikátora.
Počet záberov: 3
Zobrazenie po prvej snímke
Z
157
❚❚ Zrušenie bracketingu
Ak chcete zrušiť bracketing, stlačte tlačidlo BKT a otáčajte hlavným
príkazovým voličom, až kým nebude počet záberov v sérii bracketingu
nula (r) a d sa už nebude viac zobrazovať. Naposledy spustený
program sa obnoví po ďalšom aktivovaní bracketingu. Bracketing môžete
zrušiť aj pomocou dvojtlačidlového resetu (0 224), aj keď v tomto
prípade sa program bracketingu pri ďalšom aktivovaní bracketingu
neobnoví.
Z
A
Bracketing ADL
V režimoch pomalého sériového snímania, rýchleho sériového snímania
a tichého sériového snímania sa snímanie pozastaví po nasnímaní počtu záberov
určenom v programe bracketingu. Snímanie bude pokračovať po ďalšom
stlačení tlačidla spúšte. V režime samospúšte fotoaparát zhotoví počet záberov
zvolený v kroku 1 na strane 155 pri každom stlačení tlačidla spúšte, bez ohľadu
na možnosť zvolenú pre Používateľské nastavenie c3 (Self-timer (Samospúšť))
> Number of shots (Počet záberov) (0 303). Interval medzi zábermi je však
riadený Používateľským nastavením c3 (Self-timer (Samospúšť)) > Interval
between shots (Interval medzi zábermi). V iných režimoch sa po každom
stlačení spúšte nasníma jeden záber.
Ak sa pamäťová karta zaplní pred zhotovením všetkých záberov v sérii, snímanie
môže pokračovať od ďalšieho záberu v sérii po výmene pamäťovej karty alebo
po vymazaní záberov, aby sa uvoľnilo miesto na pamäťovej karte. Ak sa
fotoaparát pred zhotovením všetkých snímok v sérii vypne, po zapnutí
fotoaparátu bude bracketing pokračovať od nasledujúcej snímky v sérii.
158
rVyváženie bielej farby
Možnosti vyváženia bielej farby
Funkcia vyváženia bielej farby zabezpečuje, aby farby neboli ovplyvnené
svetelným zdrojom. Pri väčšine zdrojov svetla sa odporúča automatické
vyváženie bielej farby. Ak nemôžete s automatickým vyvážením bielej farby
dosiahnuť požadované výsledky, vyberte si možnosť z nižšie uvedeného
zoznamu, alebo použite vlastné nastavenie vyváženia bielej farby.
Farebná
Možnosť
teplota *
v Auto (Automatika)
Keep white (reduce warm colors)
(Zachovať bielu farbu (redukovať
3 500 –
teplé farby))
8 000 K
Normal (Normálne)
Keep warm lighting colors
(Zachovať teplé farby)
J Incandescent (Žiarovka)
I Fluorescent (Žiarivka)
Sodium-vapor lamps (Sodíkové
výbojky)
Warm-white fluorescent
(Žiarivky s teplým bielym
svetlom)
White fluorescent (Žiarivky
s bielym svetlom)
Cool-white fluorescent (Žiarivky
s chladným bielym svetlom)
Day white fluorescent (Žiarivky
s denným bielym svetlom)
Daylight fluorescent (Žiarivky
s denným svetlom)
High temp. mercury-vapor
(Ortuťové výbojky s vysokou
teplotou)
Popis
Vyváženie bielej farby sa nastaví
automaticky. Najlepšie výsledky
získate použitím objektívov typu G, E
alebo D. Ak sa odpáli voliteľný blesk,
výsledky sa upravia zodpovedajúcim
spôsobom. Farebnú teplotu môžete
zobraziť po snímaní v zobrazení
informácií o prehrávaní (0 254).
3 000 K Použite pri žiarovkovom osvetlení.
Použite s:
• Sodíkové výbojky (pri športových
2 700 K
udalostiach).
3 000 K • Žiarivky s teplým bielym svetlom.
r
3 700 K • Žiarivky s bielym svetlom.
4 200 K • Žiarivky s chladným bielym svetlom.
5 000 K • Žiarivky s bielym denným svetlom.
6 500 K • Žiarivky s denným svetlom.
7 200 K
• Zdroje s vysokou farebnou teplotou
(napr. ortuťové výbojky).
159
H
N
G
M
K
L
Možnosť
Direct sunlight (Priame slnečné
svetlo)
Flash (Blesk)
Cloudy (Oblačno)
Shade (Tieň)
Choose color temp. (Vybrať
farebnú teplotu)
Preset manual (Vlastné
nastavenie)
Farebná
teplota *
5 200 K
5 400 K
6 000 K
8 000 K
2 500 –
10 000 K
—
Popis
Použite pri objektoch osvetlených
priamym slnkom.
Použite s voliteľnými bleskami.
Použite cez deň pri zamračenej oblohe.
Použite cez deň pri objektoch v tieni.
Vyberte farebnú teplotu zo zoznamu
hodnôt (0 165).
Použite objekt, svetelný zdroj alebo
existujúcu fotografiu ako referenciu
pre vyváženie bielej farby (0 168).
* Všetky hodnoty sú približné a neodrážajú jemné doladenie (ak sa dá použiť).
Vyváženie bielej farby môžete vybrať stlačením tlačidla U a otáčaním
hlavného príkazového voliča, až kým sa na zadnom kontrolnom paneli
nezobrazí požadované nastavenie.
Tlačidlo U
A
r
160
Hlavný príkazový volič
Zadný kontrolný panel
Ponuka režimu snímania fotografií
Vyváženie bielej farby sa dá nastaviť aj pomocou
možnosti White balance (Vyváženie bielej farby)
v ponuke režimu snímania fotografií alebo
videosekvencií (0 293, 297), ktorá sa dá použiť aj na
jemné doladenie vyváženia bielej farby (0 162) alebo
meranie hodnoty pre vlastné nastavenie vyváženia
bielej farby (0 168). Možnosť Auto (Automatika)
v ponuke White balance (Vyváženie bielej farby)
ponúka výber z Keep white (reduce warm colors) (Zachovať bielu farbu
(redukovať teplé farby)), Normal (Normálne) a Keep warm lighting colors
(Zachovať teplé farby). Funkcia Keep white (reduce warm colors) (Zachovať
bielu farbu (redukovať teplé farby)) zaznamená biele farby pri žiarovkách tak,
že budú vyzerať ako biele, zatiaľ čo funkcia Keep warm lighting colors
(Zachovať teplé farby) zachová pri žiarovkovom osvetlení teplé tóny. Možnosť
I Fluorescent (Žiarivka) môžete použiť na výber svetelného zdroja spomedzi
typov žiaroviek.
A
Štúdiové blesky
Automatické vyváženie bielej farby nemusí poskytnúť požadované výsledky
s veľkými štúdiovými zábleskovými jednotkami. Použite vlastné nastavenie
vyváženia bielej farby alebo nastavte vyváženie bielej farby na Flash (Blesk)
a jemným doladením nastavte vyváženie bielej farby.
A
Farebná teplota
Vnímaná farba svetelného zdroja sa mení v závislosti od pozorovateľa a ďalších
podmienok. Farebná teplota je objektívna miera farby svetelného zdroja,
definovaná podľa teploty, na ktorú by sa objekt musel zahriať, aby vyžaroval
svetlo s rovnakou vlnovou dĺžkou. Zatiaľ čo svetelné zdroje s farebnou teplotou
blízko 5 000 – 5 500 K vyzerajú ako biele, svetelné zdroje s nižšou farebnou
teplotou, napríklad žiarovky, majú jemný žltkastý alebo červenkastý nádych.
Svetelné zdroje s vyššou farebnou teplotou sa javia so sfarbením do modra.
„Teplejšie“ (červenšie) farby
3000
q
w
„Chladnejšie“ (modrejšie) farby
4000
e
r
q I (sodíkové výbojky): 2 700 K
J (žiarovka)/I (žiarivka s teplým
w
bielym svetlom): 3 000 K
I (žiarivka s bielym svetlom):
e
3 700 K
I (žiarivka s chladným bielym
r
svetlom): 4 200 K
I (žiarivka s denným bielym
t
svetlom): 5 000 K
Poznámka: Všetky údaje sú približné.
5000
6000
tyu i
8000
o
!0
10000
[K]
!1
y H (priame slnečné svetlo): 5 200 K
u N (blesk): 5 400 K
i G (oblačno): 6 000 K
I (žiarivka s denným svetlom):
o
6 500 K
I (ortuťová výbojka s vysokou
!0
teplotou): 7 200 K
!1 M (tieň): 8 000 K
r
A
Pozrite aj
Bracketing vyváženia bielej farby (0 151) vytvára niekoľko kópií z každej
nasnímanej fotografie, meniac vyváženie bielej farby na „bracketovanie“
aktuálnej hodnoty.
161
Jemné doladenie vyváženia bielej
farby
Pri nastaveniach iných ako K (Choose color temp. (Vybrať farebnú
teplotu)) je možné vyváženie bielej farby „jemne doladiť“ a korigovať tak
odchýlky vo farbe svetelného zdroja alebo úmyselne dodať snímke
farebný nádych.
❚❚ Ponuka vyváženia bielej farby
Pre jemné vyváženie bielej farby z ponuky režimu snímania fotografií,
vyberte White balance (Vyváženie bielej farby) a postupujte podľa
nižšie uvedených krokov.
1
Zobrazte možnosti jemného doladenia.
Zvýraznite možnosť vyváženia bielej farby
a stlačte 2 (ak sa zobrazí vedľajšia ponuka,
zvoľte požadovanú možnosť a opätovným
stlačením 2 zobrazte možnosti jemného
doladenia; informácie o manuálnej predvoľbe
jemného ladenia vyváženia bielej farby nájdete na strane 178).
2
r
162
Jemne dolaďte vyváženie bielej farby.
Na jemné doladenie vyváženia bielej farby
použite multifunkčný volič. Vyváženie bielej
farby sa dá jemne doladiť na osi žltá (A) –
modrá (B) v krokoch po 0,5 a zelená (G) –
purpurová (M) v krokoch po 0,25. Vodorovná
Súradnice
os (žlto-modrá) zodpovedá farebnej teplote,
zatiaľ čo zvislá os (zeleno-purpurová) má
Nastavenie
podobný účinok ako zodpovedajúce filtre na
farebnú korekciu (CC). Vodorovná os je rozdelená na prírastky
zodpovedajúce približne 5 miredom, zvislá os na prírastky približne
0,05 jednotiek difúznej hustoty.
3
Stlačte J.
Stlačením J uložíte nastavenia a vrátite sa do
ponuky režimu snímania fotografií. Ak bolo
vyváženie bielej farby jemne doladené, na
zadnom kontrolnom paneli sa zobrazí
hviezdička („U“).
Tlačidlo J
❚❚ Tlačidlo U
Pri nastaveniach iných ako K (Choose color temp. (Vybrať farebnú
teplotu)) a L (Preset manual (Vlastné nastavenie)) sa dá tlačidlo U
použiť na jemné doladenie vyváženia bielej farby na osi žltá (A) – modrá
(B) (0 162; na jemné doladenie vyváženia bielej farby pri zvolenej
možnosti L použite ponuku režimu snímania fotografií podľa popisu na
strane 178). Stlačte tlačidlo U a otočením pomocného príkazového
voliča jemne dolaďte vyváženie bielej farby v krokoch 0,5 (s každým
úplným prírastkom zodpovedajúcim približne 5 miredov) tak, aby sa
požadovaná hodnota zobrazila na zadnom kontrolnom paneli. Otáčaním
pomocného príkazového voliča doľava zväčšíte hodnotu žltej (A).
Otáčaním pomocného príkazového voliča doprava zväčšíte hodnotu
modrej (B). Pri nastaveniach iných ako 0 sa na zadnom kontrolnom paneli
zobrazí hviezdička („U“).
r
Tlačidlo U
Pomocný príkazový volič
Zadný kontrolný panel
163
A
Zobrazenie informácií
Počas fotografovania pomocou hľadáčika môžete
stlačiť tlačidlo U a upraviť nastavenia vyváženia
bielej farby v zobrazení informácií. Otáčaním hlavného
príkazového voliča vyberte režim vyváženia bielej
farby a otáčaním pomocného príkazového voliča
vyberte farebnú teplotu (režim K, „výber farebnej
teploty“) alebo predvoľbu vyváženia bielej farby (režim
vlastného nastavenia), alebo použite multifunkčný
volič na jemné doladenie vyváženia bielej farby na osiach žlto (A) – modrá (B)
a zeleno (G) – purpurová (M) (ostatné režimy vyváženia bielej farby).
A
Jemné doladenie vyváženia bielej farby
Farby na osiach jemného doladenia sú relatívne, nie absolútne. Napríklad,
posunutím kurzora smerom k B (modrá), keď je pre vyváženie bielej farby
vybrané nastavenie „teplých farieb“, napríklad J (Incandescent (Žiarovka)), sa
farby na fotografiách mierne „ochladia“, avšak nezmenia sa na modré.
A
„Mired“
Akákoľvek zmena farebnej teploty vytvorí väčší rozdiel farieb pri nízkych
farebných teplotách, než by spôsobila pri vyšších. Napríklad zmena 1 000 K
spôsobí väčšiu zmenu farby pri 3 000 K ako pri 6 000 K. Mired, vypočítaný ako
prevrátená hodnota farebnej teploty krát 10 6, je mierou farebnej teploty, ktorá
tieto zmeny berie do úvahy, a ako taká je jednotkou používanou pre filtre
korigujúce farebnú teplotu. Napr.:
• 4 000 K – 3 000 K (rozdiel 1 000 K) = 83 miredov
• 7 000 K – 6 000 K (rozdiel 1 000 K) = 24 miredov
r
164
Výber farebnej teploty
Podľa nižšie uvedených krokov vyberte farebnú teplotu, keď je pre
vyváženie bielej farby vybraná možnosť K (Choose color temp. (Vybrať
farebnú teplotu)).
D
Výber farebnej teploty
Majte na pamäti, že požadované výsledky nezískate s bleskom ani pri osvetlení
žiarivkami. Pre tieto zdroje vyberte N (Flash (Blesk)) alebo I (Fluorescent
(Žiarivka)). Pri iných zdrojoch svetla nasnímajte skúšobný záber a zistite, či je
zvolená hodnota vhodná.
❚❚ Ponuka vyváženia bielej farby
Farebnú teplotu môžete vybrať pomocou možností White balance
(Vyváženie bielej farby) v ponuke režimu snímania fotografií. Zadajte
hodnoty pre žlto-modrú a zeleno-purpurovú os tak, ako je to popísané
nižšie.
1
Vyberte Choose color temp. (Vybrať
farebnú teplotu).
V ponuke režimu snímania fotografií zvoľte
White balance (Vyváženie bielej farby),
potom zvýraznite Choose color temp.
(Vybrať farebnú teplotu) a stlačte 2.
2
r
Vyberte hodnotu pre žlto-modrú.
Stlačením tlačidiel 4 alebo 2 zvýraznite
číslice a stlačením 1 alebo 3 vykonajte
zmenu.
Hodnota pre žlto
(A)–modrú (B) os
165
3
Vyberte hodnotu pre zelenopurpurovú.
Stlačením 4 alebo 2 zvýraznite G (zelenú)
alebo M (purpurovú) os a stlačením 1 alebo
3 vyberte hodnotu.
Hodnota pre zeleno
(G)-purpurovú (M) os
4
Stlačte J.
Stlačením J uložíte zmeny a vrátite sa do
ponuky režimu snímania fotografií. Ak je
vybraná iná hodnota ako 0 pre zeleno (G)–
purpurovú (M) os, na zadnom kontrolnom
paneli sa zobrazí hviezdička („U“).
r
166
Tlačidlo J
❚❚ Tlačidlo U
Ak je zvolená možnosť K (Choose color temp. (Vybrať farebnú
teplotu)), tlačidlo U môžete používať na výber farebnej teploty, aj keď
len pre žlto (A)-modrú (B) os. Stlačte tlačidlo U a otáčajte pomocným
príkazovým voličom, kým sa na zadnom kontrolnom paneli nezobrazí
požadovaná hodnota (nastavenia sa vykonávajú v miredoch; 0 164). Ak
chcete zadať farebnú teplotu priamo, stlačte tlačidlo U a stlačením 4
alebo 2 zvýraznite číslicu a stlačením 1 alebo 3 vykonajte zmenu.
Tlačidlo U
Pomocný príkazový volič
Zadný kontrolný panel
r
167
Vlastné nastavenie
Vlastné nastavenie sa používa na zaznamenanie a vyvolanie vlastného
nastavenia vyváženia bielej farby pri snímaní pri zmiešanom osvetlení
alebo na korekciu svetelných zdrojov so silným farebným nádychom.
Fotoaparát dokáže uložiť maximálne šesť hodnôt pre predvolené
vyváženie bielej farby v predvoľbách d-1 až d-6. K dispozícii sú dva
spôsoby vlastného nastavenia vyváženia bielej farby:
Spôsob
Priame meranie
Kopírovanie z existujúcej
fotografie
Popis
Neutrálne sivý alebo biely objekt sa osvetlí rovnakým
svetlom, aké bude použité pre finálnu fotografiu
a fotoaparát odmeria vyváženie bielej farby (0 169).
Počas živého náhľadu (0 44, 59) je možné odmerať
vyváženie bielej farby v zvolenej oblasti obrazového
poľa (bodové vyváženie bielej farby, 0 173).
Vyváženie bielej farby sa skopíruje z fotografie na
pamäťovú kartu (0 176).
r
A
Predvoľby vyváženia bielej farby
Zmeny predvolieb vyváženia bielej farby sa vzťahujú na všetky súbory
používateľských funkcií ponuky režimu snímania fotografií (0 291).
168
Fotografovanie pomocou hľadáčika
1
Osvetlite referenčný objekt.
Pod osvetlenie, ktoré sa bude používať pri finálnej fotografii,
umiestnite neutrálne sivý alebo biely objekt. Pri štúdiových
nastaveniach možno použiť ako referenciu štandardný sivý panel.
Pamätajte, že expozícia sa automaticky zvýši o 1 EV pri meraní
vyváženia bielej farby. V expozičnom režime M nastavte expozíciu tak,
aby indikátor expozície ukazoval ±0 (0 137).
2
Vyváženie bielej farby nastavte na L (Preset manual
(Vlastné nastavenie)).
Stlačte tlačidlo U a otáčajte hlavný príkazový volič dovtedy, až kým
sa na zadnom kontrolnom paneli nezobrazí L.
Tlačidlo U
Hlavný príkazový volič
Zadný kontrolný panel
r
A
Meranie vlastného nastavenia vyváženia bielej farby (fotografovanie
pomocou hľadáčika)
Vlastné nastavenie vyváženia bielej farby sa nedá odmerať počas snímania
fotografie HDR (0 189) ani pri viacnásobnej expozícii (0 229), alebo keď je
počas náhľadu zvolená možnosť Record movies (Záznam videosekvencií) pre
Používateľské nastavenie g1 (Custom control assignment (Prispôsobenie
príkazových voličov)) > Shutter-release button (Tlačidlo spúšte) (0 309)
a volič živého náhľadu otočený do polohy 1.
169
3
Vyberte vlastné nastavenie.
Stlačte tlačidlo U a otáčajte pomocným príkazovým voličom, kým
sa na zadnom kontrolnom paneli nezobrazí požadovaná predvoľba
vyváženia bielej farby (d-1 až d-6).
Tlačidlo U
4
Pomocný príkazový
volič
Zadný kontrolný panel
Vyberte režim priameho merania.
Nakrátko uvoľnite tlačidlo U a potom
podržte toto tlačidlo stlačené dovtedy, kým
ikona L na zadnom kontrolnom paneli
nezačne blikať. Blikajúci indikátor D sa
zobrazí aj na hornom kontrolnom paneli
a v hľadáčiku.
Horný kontrolný panel
Zadný kontrolný panel
Hľadáčik
r
5
Odmerajte vyváženie bielej farby.
O niekoľko sekúnd skôr, než indikátory prestanú blikať,
umiestnite referenčný objekt do obrazového poľa tak, aby
zaplnil celý hľadáčik a stlačte tlačidlo spúšte úplne nadol.
Fotoaparát odmeria hodnotu pre vyváženie bielej farby a uloží ju do
predvoľby vybranej v kroku 3. Nezaznamená sa žiadna fotografia.
Vyváženie bielej farby môžete odmerať presne aj vtedy, keď
fotoaparát nezaostril.
170
6
Skontrolujte výsledky.
Ak fotoaparát dokázal zmerať hodnotu pre
vyváženie bielej farby, C bude blikať na
kontrolných paneloch, zatiaľ čo v hľadáčiku
sa zobrazí blikajúci indikátor a. Ak chcete
prejsť do režimu snímania, stlačte tlačidlo
spúšte do polovice.
Horný kontrolný panel
Zadný kontrolný panel
Hľadáčik
Ak je osvetlenie príliš tmavé alebo svetlé,
fotoaparát nemusí byť schopný zmerať
vyváženie bielej farby. Na hornom
kontrolnom paneli a v hľadáčiku sa zobrazí
blikajúci indikátor b a. Stlačením tlačidla
spúšte do polovice sa vráťte do kroku 5
a znovu odmerajte vyváženie bielej farby.
Horný kontrolný panel
Zadný kontrolný panel
r
Hľadáčik
171
D
Režim priameho merania
Ak sa počas fotografovania pomocou hľadáčika nevykoná žiadny úkon, zatiaľ čo
zobrazenia blikajú, režim priameho merania sa ukončí po uplynutí doby zvolenej
pre Používateľské nastavenie c2 (Standby timer (Časový spínač
pohotovostného režimu), 0 303).
A
Chránené predvoľby
Ak je aktuálna predvoľba chránená (0 178), pri snahe o nameranie novej
hodnoty začne na hornom kontrolnom paneli a v hľadáčiku blikať 3 (a L na
zadnom kontrolnom paneli).
A
Výber vlastného nastavenia
Voľbou možnosti Preset manual (Vlastné
nastavenie) pre možnosť White balance (Vyváženie
bielej farby) v ponuke režimu snímania fotografií sa
zobrazí dialógové okno uvedené vpravo; zvýraznite
vlastné nastavenie a stlačte J. Ak pre zvolené vlastné
nastavenie momentálne neexistuje žiadna hodnota,
vyváženie bielej farby sa nastaví na 5 200 K, rovnako
ako pri možnosti Direct sunlight (Priame slnečné
svetlo).
r
172
Živý náhľad (Bodové vyváženie bielej farby)
Počas živého náhľadu (0 44, 59) je možné vyváženie bielej farby odmerať
vo zvolenej oblasti obrazového poľa, čím odpadá potreba prípravy
referenčného objektu alebo výmeny objektívov počas fotografovania
s teleobjektívom.
1
Stlačte tlačidlo a.
Vyklopí sa zrkadlo a na monitore fotoaparátu
sa zobrazí pohľad cez objektív.
Tlačidlo a
2
Vyváženie bielej farby nastavte na L (Preset manual
(Vlastné nastavenie)).
Stlačte tlačidlo U a otáčajte hlavný príkazový volič dovtedy, až kým
sa na zadnom kontrolnom paneli nezobrazí L.
Tlačidlo U
3
Hlavný príkazový volič
Zadný kontrolný panel
r
Vyberte vlastné nastavenie.
Stlačte tlačidlo U a otáčajte pomocným príkazovým voličom, kým
sa na zadnom kontrolnom paneli nezobrazí požadovaná predvoľba
vyváženia bielej farby (d-1 až d-6).
Tlačidlo U
Pomocný príkazový
volič
Zadný kontrolný panel
173
4
Vyberte režim priameho merania.
Nakrátko uvoľnite tlačidlo U a potom
podržte toto tlačidlo stlačené dovtedy, kým
Zadný kontrolný panel
ikona L na zadnom kontrolnom paneli
nezačne blikať. Cieľ bodového vyváženia bielej farby (r) sa bude
zobrazovať v zvolenom zaostrovacom bode.
5
Cieľ umiestnite na bielu alebo sivú oblasť.
Zatiaľ čo L bliká na displeji, pomocou
multifunkčného voliča umiestnite r na bielu
alebo sivú oblasť objektu. Ak chcete priblížiť
oblasť okolo cieľa kvôli presnejšiemu
umiestneniu, stlačte tlačidlo X. Vyváženie
bielej farby môžete odmerať aj kdekoľvek
v obrazovom poli klepnutím na požadovaný
objekt na monitore, pričom v tomto prípade nie je potrebné stláčať
stred multifunkčného voliča ani tlačidlo spúšte tak, ako je to uvedené
v kroku 6.
6
r
Odmerajte vyváženie bielej farby.
Stlačením stredu multifunkčného voliča
alebo stlačením tlačidla spúšte úplne nadol
odmerajte vyváženie bielej farby. Čas
dostupný na meranie vyváženia bielej farby je
ten, ktorý je zvolený pre Používateľské
nastavenie c4 (Monitor off delay (Doba
nečinnosti pre automatické vypnutie
monitora)) > Live view (Živý náhľad) (0 303).
Ak nebude fotoaparát schopný odmerať
vyváženie bielej farby, zobrazí sa hlásenie
uvedené vpravo. Vyberte nový cieľ vyváženia
bielej farby a zopakujte postup od kroku 5.
174
7
Ukončite režim priameho merania.
Stlačením tlačidla U ukončíte režim priameho merania.
Predvoľby vyváženia bielej farby si môžete
pozrieť výberom Preset manual (Vlastné
nastavenie) pre White balance (Vyváženie
bielej farby) v ponuke režimu snímania
fotografií alebo v ponuke zaznamenávania
videosekvencií. Umiestnenie cieľov
použitých na meranie vlastného nastavenia
vyváženia bielej farby sa zobrazí vo vlastných nastaveniach
zaznamenaných počas živého náhľadu.
r
D
Meranie vlastného nastavenia vyváženia bielej farby (živý náhľad)
Vlastné nastavenie vyváženia bielej farby sa nedá odmerať, keď prebieha
expozícia HDR (0 189), keď je zvolená možnosť None (Žiadne) pre Photo live
view display WB (Zobrazenie vyváženia bielej farby živého náhľadu
fotografie) (0 52) alebo ak je zvolená možnosť Record movies
(Zaznamenávanie videosekvencií) pre Používateľské nastavenie g1 (Custom
control assignment (Prispôsobenie príkazových voličov)) > Shutter-release
button (Tlačidlo spúšte) (0 309) a volič živého náhľadu je otočený do polohy
1.
175
Spravovanie vlastných nastavení
❚❚ Kopírovanie vyváženia bielej farby z fotografie
Na základe postupu podľa nižšie uvedených krokov skopírujte hodnotu
pre vyváženie bielej farby z existujúcej fotografie do vybraného vlastného
nastavenia.
1
Vyberte Preset manual (Vlastné
nastavenie).
V ponuke režimu snímania fotografií zvoľte
White balance (Vyváženie bielej farby),
potom zvýraznite Preset manual (Vlastné
nastavenie) a stlačte 2.
2
Vyberte cieľové umiestnenie.
Zvýraznite cieľové vlastné nastavenie (d-1 až
d-6) a stlačte stred multifunkčného voliča.
3
r
176
Vyberte možnosť Select image (Vybrať
snímku).
Zvýraznite možnosť Select image (Vybrať
snímku) a stlačte tlačidlo 2.
4
Zvýraznite zdrojovú snímku.
Zvýraznite zdrojovú snímku. Ak chcete
zobraziť zvýraznenú snímku na celej
obrazovke, stlačte a podržte tlačidlo X.
Ak si chcete pozrieť snímky v iných
umiestneniach, stlačte W (M) a vyberte
požadovanú kartu a priečinok (0 249).
5
Skopírujte vyváženie bielej farby.
Stlačením J skopírujete hodnotu vyváženia bielej farby pre
zvýraznenú fotografiu do zvoleného vlastného nastavenia. Ak má
zvýraznená fotografia poznámku (0 311), skopíruje sa do poznámky
pre vybrané vlastné nastavenie.
r
177
A
Výber vlastného nastavenia vyváženia bielej farby
Stlačením 1 zvýraznite aktuálne vlastné nastavenie
vyváženia bielej farby (d-1 – d-6) a stlačením 2
vyberte iné vlastné nastavenie.
A
Jemné doladenie vlastného nastavenia pre vyváženie bielej farby
Vybrané vlastné nastavenie môžete jemne doladiť
výberom Fine-tune (Jemné doladenie) a upravením
vyváženia bielej farby tak, ako je to popísané na
strane 162.
A
Upraviť poznámku
Ak chcete pre aktuálne vlastné nastavenie vyváženia
bielej farby zadať opisnú poznámku do 36 znakov,
vyberte Edit comment (Upraviť poznámku) vo
vlastnom nastavení vyváženia bielej farby a zadajte
poznámku tak, ako je to popísané na strane 185.
A
r
178
Ochrana
Ak chcete chrániť vlastné nastavenie vyváženia bielej
farby, vyberte Protect (Ochrana) v ponuke vlastných
nastavení vyváženia bielej farby, potom zvýraznite On
(Zap.) a stlačte J. Chránené vlastné nastavenia sa
nedajú upravovať a nie je možné použiť možnosti
Fine-tune (Jemné doladenie) a Edit comment
(Upraviť poznámku).
JZlepšenie snímky
Picture Control
Výber Picture Control
Picture Control vyberte podľa objektu alebo typu scény.
o
Popis
Štandardné spracovanie na dosiahnutie vyvážených
výsledkov. Odporúča sa pre väčšinu situácií.
Minimálne spracovanie na dosiahnutie prirodzených
Neutral (Neutrálne) výsledkov. Toto nastavenie vyberte pre fotografie, ktoré
sa neskôr budú spracovávať alebo upravovať.
Vylepšením snímok sa dosiahne živý efekt pre fotografiu.
Vivid (Živé)
Túto možnosť použite na fotografie, pri ktorých chcete
zvýrazniť základné farby.
Monochrome
Slúži na zhotovovanie monochromatických fotografií.
(Monochromatické)
Slúži na spracovanie portrétov s cieľom dosiahnuť
Portrait (Portrét)
prirodzené podanie tónov pleti a mäkký pocit.
p
Landscape (Krajina) Získajú sa zábery živých krajín a panorám miest.
q
Flat (Ploché)
Q
R
S
T
Možnosť
Standard
(Štandardné)
Detaily sú zachované v širokom rozsahu tónov, cez
preexponované oblasti po tiene. Toto nastavenie
vyberte pre fotografie, ktoré sa neskôr budú do značnej
miery spracovávať alebo upravovať.
J
179
1
Stlačte L (Z/Q).
Zobrazí sa zoznam Picture
Control.
Tlačidlo L (Z/Q)
2
Vyberte Picture Control.
Zvýraznite požadované
Picture Control a stlačte J.
Tlačidlo J
A
Vlastné Picture Control
Vlastné Picture Control sa vytvárajú úpravou existujúcich Picture Control
pomocou možnosti Manage Picture Control (Spravovať Picture Control)
v ponuke zaznamenávania videosekvencií (0 184). Vlastné Picture Control sa
dajú uložiť na pamäťovú kartu na zdieľanie s inými fotoaparátmi rovnakého
modelu a kompatibilným softvérom.
A
J
Indikátor Picture Control
Aktuálne Picture Control sa zobrazí v zobrazení
informácií, keď je stlačené tlačidlo R.
Indikátor Picture
Control
A
Ponuky snímania
Picture Control je možné zvoliť aj pomocou možnosti Set Picture Control
(Nastaviť Picture Control) v ponuke režimu snímania fotografií alebo
videosekvencií (0 293, 297).
180
Úprava nastavení Picture Control
Existujúce predvolené alebo vlastné Picture Control (0 184) možno
upraviť tak, aby vyhovovali scéne alebo tvorivému zámeru používateľa.
Zvoľte vyváženú kombináciu nastavení pomocou Quick adjust (Rýchle
prispôsobenie), alebo vykonajte manuálnu úpravu jednotlivých
nastavení.
1
Vyberte Picture Control.
Zvýraznite požadované Picture Control
v zozname Picture Control (0 179) a stlačte
2.
2
Upravte nastavenia.
Stlačením 1 alebo 3 zvýraznite požadované
nastavenie a stlačením 4 alebo 2 vyberte
hodnotu v krokoch po 1, alebo otáčajte
pomocným príkazovým voličom a vyberte
hodnotu v krokoch po 0,25 (0 182). Tento
krok opakujte, kým neupravíte všetky nastavenia alebo vyberte
vlastnú kombináciu nastavení zvýraznením Quick adjust (Rýchle
prispôsobenie) a stlačením 4 alebo 2. Východiskové nastavenia je
možné obnoviť stlačením tlačidla O (Q).
3
Stlačte J.
J
A
Úpravy pôvodných Picture Control
Picture Control, ktoré boli upravené z východiskových
nastavení, sú označené hviezdičkou („U“) v ponuke
Set Picture Control (Nastaviť Picture Control).
181
❚❚ Nastavenia Picture Control
Možnosť
Quick adjust (Rýchle
prispôsobenie)
Manuálne úpravy
(všetky Picture Control)
182
Manuálne úpravy
Manuálne úpravy
(len nemonochromatický režim) (len monochromatický režim)
J
Sharpening
(Zvýšenie
ostrosti)
Popis
Stlmte alebo zvýraznite účinok vybraného Picture Control
(pamätajte na to, že sa zrušia všetky manuálne úpravy).
Nedostupné pri nastavení s Neutral (Neutrálne),
Monochrome (Monochromatický režim), Flat (ploché)
alebo vlastné Picture Control (0 184).
Má vplyv na ostrosť obrysov. Zvoľte A, ak chcete upraviť
ostrosť automaticky podľa typu scény.
Contrast
(Kontrast)
Brightness
(Jas)
Jasnosť upravte manuálne alebo vyberte možnosť A
a nechajte fotoaparát upraviť jasnosť automaticky. V závislosti
od scény sa môžu okolo jasných objektov objaviť tiene, alebo
okolo tmavých objektov svetelné kruhy. Jasnosť sa
nevzťahuje na videosekvencie.
Kontrast upravte manuálne alebo vyberte možnosť A
a nechajte fotoaparát upraviť kontrast automaticky.
Zvýšte alebo znížte jas bez straty detailov v preexponovaných
oblastiach alebo v tieňoch.
Saturation
(Sýtosť)
Týmto sa upravuje sviežosť farieb. Zvoľte A, ak chcete upraviť
sýtosť automaticky podľa typu scény.
Clarity
(Jasnosť)
Hue (Odtieň) Upravte odtieň.
Filter effects Dosiahne sa simulácia efektu farebných filtrov na
(Efekt filtra) monochromatických fotografiách (0 183).
Toning
(Tónovanie)
Vyberte odtieň na monochromatických fotografiách (0 183).
D
„A“ (Automatika)
Výsledky pri automatickom nastavení zvýšenia ostrosti, jasnosti, kontrastu
a sýtosti farieb sa líšia podľa expozície a polohy objektu v obrazovom poli.
Najlepšie výsledky sa získajú použitím objektívov typu G, E alebo D.
A
Prepínanie medzi manuálnym a automatickým nastavením
Stlačením tlačidla X prepínate medzi manuálnymi
a automatickými (A) nastaveniami pre ostrosť, jasnosť,
kontrast a sýtosť.
A
Predchádzajúce nastavenia
Indikátor j pod zobrazením hodnoty v ponuke
Picture Control označuje predchádzajúcu hodnotu
nastavenia. Použite ju ako referenčnú hodnotu pri
úprave nastavení.
A
Efekty filtra (iba pre monochromatický režim)
Možnosti v tejto ponuke simulujú efekt farebných filtrov na monochromatických
fotografiách. K dispozícii sú nasledujúce efekty filtra:
Možnosť
Popis
Y
Žltý
Zvýšenie kontrastu. Môže sa použiť na zníženie jasu oblohy na
O Oranžový fotografiách krajiny. Oranžový filter vytvára väčší kontrast ako
R Červený žltý a červený filter vytvára väčší kontrast ako oranžový.
G Zelený Zjemnenie tónov pokožky. Môže sa použiť pri portrétoch.
A
Tónovanie (len monochromatický režim)
Stlačením tlačidla 3, keď je vybraná možnosť Toning
(Tónovanie), zobrazíte možnosti sýtosti farieb.
Stlačením 4 alebo 2 upravte sýtosť farieb. Ovládanie
sýtosti nie je dostupné, keď je zvolená možnosť B&W
(ČB) (čiernobiely režim).
J
A
Možnosti vlastných Picture Control
Možnosti dostupné pre vlastné Picture Control sú rovnaké ako tie, na ktorých sú
vlastné Picture Control založené.
183
Vytvorenie vlastných Picture Control
Picture Control, ktoré sa dodávajú s fotoaparátom, možno upraviť a uložiť
ako vlastné nastavenia obrazu Picture Control.
1
Zvoľte Manage Picture Control
(Spravovať Picture Control).
V ponuke režimu snímania fotografií
zvýraznite možnosť Manage Picture Control
(Spravovať Picture Control) a stlačte 2.
2
Vyberte Save/edit (Uložiť/upraviť).
Zvýraznite Save/edit (Uložiť/upraviť)
a stlačte 2.
3
Vyberte Picture Control.
Zvýraznite existujúce Picture Control
a stlačením tlačidla 2 alebo stlačením J
prejdite do kroku 5 na uloženie kópie
zvýrazneného Picture Control bez ďalších
úprav.
4
Upravte vybrané Picture Control.
Ďalšie informácie nájdete na strane 182. Ak
chcete zrušiť všetky zmeny a začať
z východiskových nastavení, stlačte tlačidlo
O (Q). Po dokončení nastavovania stlačte
tlačidlo J.
J
5
Vyberte cieľové umiestnenie.
Vyberte cieľ pre vlastné Picture Control (C-1 až
C-9) a stlačte 2.
184
6
Pomenujte Picture
Control.
Oblasť názvu
Oblasť
Zobrazí sa dialógové okno na
klávesnice
zadanie textu znázornené
Výber
vpravo. Pri východiskových
klávesnice
nastaveniach sa nové Picture
Control pomenujú pridaním
dvojciferného čísla (priradené automaticky) k názvu existujúceho
Picture Control. Ak chcete použiť východiskové pomenovanie,
prejdite na krok 7. Ak chcete posunúť kurzor do oblasti názvu,
poklepte na displej a podržte stlačené tlačidlo W (M) a stlačte 4
alebo 2. Ak chcete na aktuálnej pozícii kurzora zadať nový znak,
poklepte na písmená na klávesnici dotykovej obrazovky (poklepte na
tlačidlo výberu klávesnice a prepínajte medzi veľkými, malými
písmenami a symbolmi na klávesnici). Na zvýraznenie požadovaného
znaku na klávesnici môžete použiť aj multifunkčný volič a následné
stlačenie stredu multifunkčného voliča. Ak chcete odstrániť znak na
aktuálnej pozícii kurzora, stlačte tlačidlo O (Q).
Názvy vlastných Picture Control môžu mať maximálne devätnásť
znakov. Všetky znaky po devätnástom znaku sa odstránia.
7
Uložte zmeny a zatvorte
ponuku.
Ak chcete uložiť zmeny
a opustiť ponuku, stlačte J.
Nové Picture Control sa objaví
v zozname Picture Control.
J
Tlačidlo J
185
A
Spravovať Picture Control > Premenovať
Vlastné Picture Control môžete kedykoľvek
premenovať pomocou možnosti Rename
(Premenovať) v ponuke Manage Picture Control
(Spravovať Picture Control).
A
Manage Picture Control (Spravovať Picture
Control) > Delete (Odstrániť)
Možnosť Delete (Odstrániť) v ponuke Manage
Picture Control (Spravovať Picture Control) sa dá
použiť na odstránenie zvolených vlastných Picture Control, ktoré už nie sú viac
potrebné.
A
Ikona pôvodného Picture Control
Pôvodné predvolené Picture Control, z ktorých
vychádzajú vlastné Picture Control, sú označené
ikonou v pravom hornom rohu zobrazenia úprav.
A
J
186
Ikona pôvodného
Picture Control
Zdieľanie vlastných Picture Control
Položka Load/Save (Stiahnuť/Uložiť) v ponuke
Manage Picture Control (Spravovať Picture
Control) ponúka nižšie uvedené možnosti. Tieto
možnosti používajte na kopírovanie vlastných Picture
Control na a z pamäťových kariet (tieto možnosti sú
dostupné len pre pamäťovú kartu v slote 1 a nedajú sa
použiť pre kartu v slote 2). Po skopírovaní na
pamäťové karty sa Picture Control dajú použiť s inými
fotoaparátmi alebo kompatibilným softvérom.
• Copy to camera (Kopírovať do fotoaparátu): Skopírujte vlastné Picture Control
z pamäťovej karty do vlastných Picture Control C-1 až C-9 vo fotoaparáte
a podľa želania ich pomenujte.
• Delete from card (Odstrániť z karty): Odstráňte vybrané vlastné Picture Control
z pamäťovej karty.
• Copy to card (Skopírovať na kartu): Skopírujte vlastné Picture Control (C-1 až C-9)
z fotoaparátu do vybraného cieľového umiestnenia (1 až 99) na pamäťovej
karte.
Zachovanie detailov v jasných
a tmavých častiach
Funkcia Active D-Lighting
Funkcia Active D-Lighting zachováva detaily v jasných a tmavých častiach,
čím vytvára snímky s prirodzeným kontrastom. Používajte ju na
fotografovanie scén s vysokým kontrastom, napríklad pri fotografovaní
jasne osvetlenej vonkajšej scény cez dvere alebo okno alebo pri snímaní
tienených objektov za slnečného dňa. Najúčinnejšia je pri maticovom
meraní expozície (0 129).
Funkcia Active D-Lighting je vypnutá
Funkcia Active D-Lighting:
Y Automatika
J
A
„Active D-Lighting (Funkcia Active D-Lighting)“ verzus „D-Lighting
(Funkcia D-Lighting)“
Možnosťou Active D-Lighting (Funkcia Active D-Lighting) v ponuke režimu
snímania fotografií sa nastaví expozícia pred snímaním tak, aby sa optimalizoval
dynamický rozsah, zatiaľ čo možnosťou D-Lighting (Funkcia D-Lighting)
v ponuke úprav (0 314) sa zjasnia tiene na snímkach po ich zhotovení.
187
Ak chcete použiť funkciu Active D-Lighting:
1
Zvoľte Active D-Lighting (Funkcia
Active D-Lighting).
V ponuke režimu snímania fotografií
zvýraznite možnosť Active D-Lighting
(Funkcia Active D-Lighting) a stlačte 2.
2
Vyberte možnosť.
Zvýraznite požadovanú možnosť a stlačte J.
Ak je vybraná možnosť Y Auto
(Automaticky), fotoaparát automaticky
nastaví funkciu Active D-Lighting podľa
podmienok snímania (v expozičnom režime
M je však Y Auto (Automaticky) ekvivalentná možnosti
Q Normal (Normálna)).
J
D
Funkcia Active D-Lighting
Funkcia Active D-Lighting sa nedá použiť pre videosekvencie. Šum (náhodne
rozmiestnené jasné body, závoj alebo prúžky) sa môže objaviť na fotografiách
nasnímaných s funkciou Active D-Lighting. Pri niektorých objektoch môže byť
viditeľné nerovnomerné tieňovanie.
A
Pozrite aj
Keď je vybrané ADL bracketing (Bracketing ADL) pre Auto bracketing set
(Nastavenie automatického bracketingu) v ponuke režimu snímania fotografií
(0 146), fotoaparát bude meniť funkciu Active D-Lighting počas série záberov
(0 155).
188
Vysoký dynamický rozsah (HDR)
Keď sa High Dynamic Range (HDR) použije pri vysokokontrastných
objektoch, zachovajú sa detaily v jasných a tmavých častiach
kombináciou dvoch záberov zhotovených pri rôznych expozíciách. HDR
je najúčinnejší pri použití maticového merania (0 129; s bodovými
meraniami expozície alebo meraniami expozície so zdôrazneným
stredom a objektívmi bez vstavaného procesora je rozdiel expozície Auto
(Automaticky) ekvivalentný približne 2 EV). Nedá sa použiť na záznam
snímok NEF (RAW). Osvetlenie bleskom (0 194), bracketing (0 146),
viacnásobná expozícia (0 229) a časozberné fotografovanie (0 74) sa
nedajú použiť, kým je aktívna funkcia HDR a časy uzávierky A a % nie
sú k dispozícii.
+
Prvá expozícia (tmavšia)
1
Druhá expozícia
(svetlejšia)
Kombinovaná snímka
HDR
Vyberte HDR (high dynamic range)
(HDR (vysoký dynamický rozsah)).
V ponuke režimu snímania fotografií
zvýraznite možnosť HDR (high dynamic
range) (HDR (vysoký dynamický rozsah))
a stlačte 2.
J
189
2
Vyberte režim.
Zvýraznite HDR mode (Režim HDR) a stlačte
2.
Zvýraznite niektorú z nasledujúcich možností
a stlačte J.
• Ak chcete nasnímať sériu fotografií HDR, vyberte
možnosť 0 On (series) (Zap. (séria)).
Snímanie s HDR bude pokračovať dovtedy,
kým nevyberiete možnosť Off (Vyp.) pre
HDR mode (Režim HDR).
• Ak chcete nasnímať jednu fotografiu HDR, vyberte On (single photo)
(Zap. (jedna fotografia)). Po vytvorení jednej fotografie HDR sa
automaticky obnoví normálne snímanie.
• Ak chcete ukončiť režim bez vytvorenia dodatočných fotografií HDR, vyberte
Off (Vyp.).
Ak je vybraná možnosť On (series) (Zap.
(séria)) alebo On (single photo) (Zap. (jedna
fotografia)), na hornom kontrolnom paneli sa
zobrazí ikona y.
J
190
3
Vyberte rozdiel expozície.
Ak chcete vybrať rozdiel v expozícii medzi
dvomi snímkami, zvýraznite Exposure
differential (Rozdiel expozície) a stlačte 2.
Zobrazia sa možnosti znázornené vpravo.
Zvýraznite požadovanú možnosť a stlačte
tlačidlo J. Vyberte vyššie hodnoty pre
objekty s vysokým kontrastom, nezabudnite
však, že výber hodnoty, ktorá je vyššia ako je
potrebné, nemusí priniesť požadované
výsledky. Ak je vybraná možnosť Auto (Automaticky), fotoaparát
automaticky upraví expozíciu tak, aby vyhovovala scéne.
4
Vyberte stupeň vyhladenia.
Ak chcete vybrať, nakoľko budú hranice medzi
dvomi snímkami vyhladené, zvýraznite
možnosť Smoothing (Vyhladenie) a stlačte
2.
Zobrazia sa možnosti znázornené vpravo.
Zvýraznite požadovanú možnosť a stlačte
tlačidlo J. Vyššie hodnoty vytvoria hladšiu
kompozitnú snímku. Pri niektorých objektoch
môže byť viditeľné nerovnomerné tieňovanie.
J
191
5
Vytvorte kompozíciu fotografie, zaostrite a nasnímajte ju.
Fotoaparát zhotoví dve snímky, keď je
tlačidlo spúšte stlačené úplne nadol.
„l y“ bude blikať na hornom
kontrolnom paneli a l u v hľadáčiku
počas kombinovania snímok; kým sa
zaznamenávanie nedokončí, nie je možné
snímať žiadne fotografie. Bez ohľadu na
aktuálne vybranú možnosť pre režim
snímania sa po každom stlačení tlačidla
spúšte zhotoví len jedna fotografia.
Horný kontrolný panel
Hľadáčik
Ak je vybraná možnosť On (series) (Zap. (séria)), režim HDR sa vypne
iba po výbere Off (Vyp.) pre HDR mode (Režim HDR). Ak je vybraná
možnosť On (single photo) (Zap. (jedna fotografia)), režim HDR sa
vypne automaticky po zhotovení fotografie. Po ukončení snímania
s HDR zmizne z displeja ikona y.
J
D
Vytváranie kompozícií fotografií HDR
Okraje snímky budú orezané. Požadované výsledky sa nemusia dosiahnuť, ak sa
počas snímania fotoaparát alebo objekt hýbu. Odporúčame vám použitie
statívu. V závislosti od scény nemusí byť efekt viditeľný, okolo jasných objektov
sa môžu objaviť tiene, alebo okolo tmavých objektov svetelné kruhy. Tento efekt
môžete redukovať nastavením stupňa vyhladenia.
192
A Tlačidlo BKT
Ak je možnosť HDR (high dynamic range) (HDR
(vysoký dynamický rozsah)) zvolená pre
Používateľské nastavenie f1 (Custom control
assignment (Prispôsobenie príkazových voličov))
> BKT button + y (Tlačidlo BKT + y) (0 307),
môžete zvoliť HDR režim stlačením tlačidla BKT
a otočením hlavného príkazového voliča a rozdiel
expozície stlačením tlačidla BKT a otočením
pomocného príkazového voliča. Režim a rozdiel
expozície sú zobrazené na hornom kontrolnom
paneli: ikony predstavujúce režim sú a pre Off
(Vyp.), B pre On (single photo) (Zap. (jedna fotografia)) a b pre On (series)
(Zap. (séria)).
A
Intervalové fotografovanie
Ak je vybraná možnosť On (series) (Zap. (séria)) pre HDR mode (Režim HDR)
skôr, ako sa začne intervalové fotografovanie, fotoaparát bude pokračovať
v snímaní fotografií HDR vo vybranom intervale (ak je vybraná možnosť On
(single photo) (Zap. (jedna fotografia)), intervalové fotografovanie sa skončí
po nasnímaní jednej fotografie).
A
Súbory používateľských funkcií ponuky režimu snímania fotografií
Nastavenia HDR môžete upraviť nezávisle od každého súboru (0 291), ale
prepnutím na súbor, v ktorom je režim HDR aktívny počas viacnásobnej
expozície (0 229) alebo intervalového fotografovania (0 236) sa režim HDR
deaktivuje. Režim HDR sa deaktivuje aj po prepnutí na súbor, v ktorom je pre
kvalitu snímky vybraná možnosť NEF (RAW).
J
193
l
Fotografovanie s bleskom
Ak chcete snímať fotografie s bleskom, pripevnite k sánkam na
príslušenstvo fotoaparátu voliteľný blesk (0 330). Na fotografovanie
s externým bleskom môžete použiť aj diaľkovo ovládanú zábleskovú
jednotku. Informácie o používaní zábleskovej jednotky nájdete
v dokumentácii dodanej s príslušným zariadením.
Používanie blesku
Na pripojenie voliteľného blesku k fotoaparátu postupujte podľa nižšie
uvedených krokov a snímajte fotografie pomocou blesku.
1
Do sánok na príslušenstvo upevnite
jednotku.
Podrobnosti nájdete v príručke dodávanej
s jednotkou.
l
2
Zapnite fotoaparát a zábleskovú jednotku.
Blesk sa začne nabíjať; po dokončení nabíjania sa v hľadáčiku zobrazí
indikátor pripravenosti blesku (c).
194
3
Upravte nastavenia blesku.
Vyberte režim blesku (0 198) a režim riadenia záblesku (0 197).
4
5
Nastavte čas uzávierky a clonu.
Zhotovte snímky.
D
Používajte len zábleskové príslušenstvo od spoločnosti Nikon
Používajte len zábleskové jednotky od spoločnosti Nikon. Ak sa do sánok na
príslušenstvo privedie záporné napätie alebo napätie presahujúce 250 V, môže sa
tým nielen znemožniť normálne fungovanie fotoaparátu, ale môže sa tiež
poškodiť okruh synchronizácie fotoaparátu alebo blesku. Skôr, než začnete
používať zábleskovú jednotku od spoločnosti Nikon, ktorá nie je uvedená v tejto
časti, obráťte sa na autorizovaný servis spoločnosti Nikon so žiadosťou o ďalšie
informácie.
A
Čas uzávierky
Čas uzávierky sa pri použití voliteľného blesku dá nastaviť nasledujúcim
spôsobom:
Režim
P, A
S
M
Čas uzávierky
Automaticky nastavený fotoaparátom (1/250 s – 1/60 s) *
Hodnota vybraná používateľom (1/250 s – 30 s)
Hodnota vybraná používateľom (1/250 s – 30 s, Bulb (A), Time (%))
* Čas uzávierky môže byť nastavený na 30 s, ak je pre režim blesku zvolená
synchronizácia blesku s dlhými časmi uzávierky, synchronizácia blesku s druhou
lamelou uzávierky pri dlhých časoch uzávierky alebo synchronizácia blesku s dlhými
časmi uzávierky s predzábleskom proti červeným očiam.
l
A
Synchronizačný konektor
Podľa potreby môžete k synchronizačnému konektoru
pripojiť synchronizačný kábel. Pomocou
synchronizačného kábla nepripájajte ďalšiu
zábleskovú jednotku pri fotografovaní so
synchronizáciou blesku s druhou lamelou uzávierky
s namontovanou zábleskovou jednotkou v sánkach na
príslušenstvo fotoaparátu.
195
A
Zjednotené riadenie záblesku
Zjednotené riadenie záblesku umožňuje zdieľanie nastavení medzi
fotoaparátom a zábleskovou jednotkou. Ak je k fotoaparátu pripojená jednotka,
ktorá podporuje zjednotené riadenie záblesku, zmeny nastavení blesku
uskutočnené na fotoaparáte alebo zábleskovej jednotke sa odrazia na obidvoch
zariadeniach tak, ako zmeny vykonané pomocou voliteľného softvéru
Camera Control Pro 2.
A
Riadenie záblesku i-TTL
Keď je záblesková jednotka kompatibilná so systémom kreatívneho osvetlenia
nastavená na TTL, fotoaparát automaticky zvolí jeden z nasledujúcich typov
riadenia záblesku:
• Doplnkové riadenie záblesku vyvažované meraním i-TTL pre digitálne jednooké zrkadlovky:
Záblesková jednotka vyšle sériu takmer neviditeľných predzábleskov
(monitorovacích predzábleskov) bezprostredne pred hlavným zábleskom.
Predzáblesky odrazené od objektov vo všetkých častiach obrazového poľa
zachytí snímač RGB s približne 180 tis. (180 000) pixlami a potom sa analyzujú
spolu s informáciou o dosahu zo systému maticového merania expozície
s cieľom nastaviť intenzitu záblesku tak, aby sa dosiahlo prirodzené vyváženie
medzi hlavným objektom a okolitým osvetlením pozadia. Ak sa použijú
objektívy typu G, E alebo D, informácia o vzdialenosti sa zahrnie do výpočtu
intenzity záblesku. Presnosť výpočtu možno zvýšiť pri objektívoch bez
vstavaného procesora zadaním údajov o objektíve (ohnisková vzdialenosť
a svetelnosť objektívu; pozrite si stranu 243). Nedostupné pri použití
bodového merania expozície.
• Štandardné riadenie záblesku i-TTL pre digitálne jednooké zrkadlovky: Intenzita záblesku
sa nastaví tak, aby sa dosiahla štandardná úroveň osvetlenia v obrazovom poli;
jas pozadia sa neberie do úvahy. Odporúča sa použiť pri snímkach, na ktorých
je hlavný objekt zvýraznený na úkor detailov pozadia, alebo pri použití
korekcie expozície. Štandardný záblesk i-TTL pre digitálne jednooké zrkadlovky
sa aktivuje automaticky, keď je zvolené bodové meranie expozície.
l
196
Fotografovanie s bleskom
Keď je k fotoaparátu pripevnená záblesková
jednotka SB-5000, SB-500, SB-400 alebo SB-300,
môžete režim riadenia záblesku, intenzitu záblesku
a ostatné nastavenia blesku upraviť pomocou
položky Flash control (Riadenie záblesku) >
Flash control mode (Režim riadenia záblesku)
v ponuke režimu snímania fotografií (v prípade
SB-5000 je možné tieto nastavenia upraviť aj pomocou ovládacích prvkov
na zábleskovej jednotke). Dostupné možnosti sa menia podľa použitého
blesku (0 331), zatiaľ čo možnosti zobrazené v rámci Flash control mode
(Režim riadenia záblesku) sa menia podľa zvoleného režimu.
Nastavenia pre ostatné zábleskové jednotky je možné upraviť len
pomocou ovládacích prvkov zábleskovej jednotky.
• TTL: Režim i-TTL. V prípade SB-500, SB-400 a SB-300 je možné korekciu
zábleskovej expozície upraviť pomocou tlačidla W (M) (0 200).
• Auto external flash (Automatický externý blesk): V tomto režime sa výkon
upravuje automaticky podľa množstva svetla odrážaného od objektu;
k dispozícii je aj korekcia zábleskovej expozície. Automatický externý
blesk podporuje režimy „automatická clona“ (qA) a „automatika bez TTL“
(A); režim automatika bez TTL sa zvolí automaticky, ak pripojíte objektív
bez vstavaného procesora bez zadania údajov o ohniskovej vzdialenosti
a svetelnosti objektívu pomocou možnosti Non-CPU lens data (Údaje
objektívu bez vstavaného procesora) v ponuke nastavenia (0 243).
Podrobnosti nájdete v príručke zábleskovej jednotky.
• Distance-priority manual (Manuálny režim s prioritou vzdialenosti): Vyberte
vzdialenosť k objektu; výkon blesku sa nastaví automaticky. K dispozícii
je aj korekcia zábleskovej expozície.
• Manual (Manuálny režim): Manuálny výber intenzity záblesku.
• Repeating flash (Stroboskopický záblesk): Počas otvorenej uzávierky sa blesk
bude odpaľovať opakovane, čo vytvorí efekt viacnásobnej expozície.
Vyberte intenzitu záblesku (Output (Výstup)), počet, koľkokrát sa
jednotka odpáli (Times (Počet)) a počet odpálení blesku za sekundu
(Frequency (Frekvencia), meraná v hertzoch). Vezmite do úvahy, že
počet celkových odpálení jednotiek sa môže líšiť v závislosti od možností
zvolených pre Output (Výstup) a Frequency (Frekvencia); podrobnosti
nájdete v dokumentácii dodanej so zábleskovou jednotkou.
l
197
Zábleskové režimy
Tento fotoaparát podporuje nasledovné zábleskové režimy:
Zábleskový režim
Synchronizácia
blesku s prvou
lamelou uzávierky
Predzáblesk proti
červeným očiam
l
Získa sa kombinácia predzáblesku proti červeným očiam so
synchronizáciou blesku s dlhými časmi uzávierky.
Predzáblesk proti Používajte na portréty nasnímané proti pozadiu nočnej
červeným očiam so scenérie. Tento režim je dostupný len v expozičných
synchronizáciou režimoch programovej a časovej automatiky. Aby ste
predišli rozmazaniu spôsobenému chvením fotoaparátu,
blesku s dlhými
odporúčame vám použitie statívu.
časmi uzávierky
Činnosť blesku sa kombinuje s časmi uzávierky s dĺžkou
30 s tak, aby sa nasnímali objekt aj pozadie v noci alebo pri
tlmenom svetle. Tento režim je dostupný len v expozičných
Synchronizácia
režimoch programovej a časovej automatiky. Aby ste
blesku s dlhými
predišli rozmazaniu spôsobenému chvením fotoaparátu,
časmi uzávierky
odporúčame vám použitie statívu.
V expozičnom režime clonovej automatiky a manuálnom
expozičnom režime sa blesk odpáli bezprostredne pred
zatvorením uzávierky. Používa sa na vytvorenie efektu lúčov
svetla za pohybujúcimi sa objektmi. V programovej
automatike a časovej automatike sa synchronizácia blesku
Synchronizácia
blesku s druhou s druhou lamelou uzávierky pri dlhých časoch uzávierky
lamelou uzávierky používa na nasnímanie objektu aj pozadia. Aby ste predišli
rozmazaniu spôsobenému chvením fotoaparátu,
odporúčame vám použitie statívu.
Vypnutý blesk
198
Popis
Tento režim vám odporúčame pre väčšinu situácií.
V režimoch programovej automatiky a časovej automatiky
sa čas uzávierky automatický nastaví na hodnoty od 1/250 do
1/60 s (1/8 000 až 1/60 s pri automatickej vysokorýchlostnej
synchronizácii blesku FP; 0 305).
Ak záblesková jednotka podporuje predzáblesk proti
červeným očiam, zvoľte tento režim na redukciu efektu
„červených očí“, ktorý je niekedy spôsobený bleskom.
Neodporúča sa pri pohybujúcich sa objektoch ani v iných
situáciách, ktoré si vyžadujú rýchlu odozvu uzávierky. Počas
snímania nepohybujte fotoaparátom.
Blesk sa neodpáli.
❚❚ Výber zábleskového režimu
Ak chcete vybrať zábleskový režim,
stlačte tlačidlo W (M) a otáčajte
hlavným príkazovým voličom, až kým
sa na hornom kontrolnom paneli
nezobrazí požadovaný zábleskový
režim:
Tlačidlo W (M)
Hlavný príkazový
volič
Predzáblesk proti červeným
očiam so synchronizáciou blesku
s dlhými časmi uzávierky 1, 2
Synchronizácia blesku
s prvou lamelou uzávierky
Predzáblesk proti
červeným očiam 1
Vypnutý blesk
Synchronizácia blesku
s druhou lamelou uzávierky 4
Synchronizácia blesku
s dlhými časmi uzávierky 3
1 Ak záblesková jednotka nepodporuje predzáblesk proti červeným očiam, bude
blikať ikona Y.
2 Predzáblesk proti červeným očiam so synchronizáciou blesku s dlhými časmi
uzávierky je dostupný len v expozičných režimoch P a A. V režimoch S a M sa
predzáblesk proti červeným očiam so synchronizáciou blesku s dlhými časmi
uzávierky stane predzábleskom proti červeným očiam.
3 Dostupné len v expozičných režimoch P a A. V režimoch S a M sa synchronizácia
blesku s dlhými časmi uzávierky stane synchronizáciou blesku s prvou lamelou
uzávierky.
4 V expozičných režimoch P a A sa režim synchronizácie blesku nastaví na
synchronizáciu blesku s druhou lamelou uzávierky pri dlhých časoch
uzávierky, keď sa uvoľní tlačidlo W (M).
l
A
Systémy štúdiových bleskov
Synchronizácia blesku s druhou lamelou uzávierky sa nedá použiť so systémami
štúdiových bleskov, keďže nie je možné dosiahnuť správnu synchronizáciu.
199
Korekcia zábleskovej expozície
Korekcia zábleskovej expozície sa používa na zmenu intenzity záblesku
v rozsahu od –3 EV do +1 EV v krokoch po 1/3 EV, čím sa mení jas hlavného
objektu vo vzťahu k pozadiu. Intenzita záblesku sa dá zvýšiť, aby hlavný
objekt vyzeral jasnejší, alebo znížiť, aby sa zabránilo neželanému
preexponovaniu alebo odrazom. Vo všeobecnosti platí, že kladné
hodnoty objekt zosvetľujú a záporné hodnoty ho stmavujú.
Ak chcete vybrať hodnotu korekcie
expozície, stlačte tlačidlo W (M)
a otáčajte pomocným príkazovým
voličom, až kým sa na hornom
kontrolnom paneli nezobrazí
požadovaná hodnota.
Tlačidlo W (M)
±0 EV
(Stlačené tlačidlo W (M))
l
200
–0,3 EV
Pomocný
príkazový volič
+1,0 EV
Pri hodnotách iných ako ±0,0 sa ikona Y zobrazí na hornom kontrolnom
paneli a v hľadáčiku, keď uvoľníte tlačidlo W (M). Aktuálna hodnota
korekcie zábleskovej expozície sa dá overiť stlačením tlačidla W (M).
Normálna intenzita záblesku sa dá obnoviť nastavením korekcie
zábleskovej expozície na hodnotu ±0,0. Korekcia zábleskovej expozície sa
po vypnutí fotoaparátu neresetuje.
A
Voliteľné blesky
V režimoch riadenia záblesku i-TTL a automatickej clony (qA) sa korekcia
zábleskovej expozície zvolená pomocou voliteľného blesku alebo možnosti
Flash control (Riadenie záblesku) v ponuke režimu snímania fotografií pridá
do korekcie zábleskovej expozície zvolenej pomocou tlačidla W (M)
a príkazového voliča.
l
A
Pozrite aj
Informácie o výbere veľkosti prírastku dostupného pre korekciu zábleskovej
expozície nájdete v Používateľskom nastavení b3 (Exp./flash comp. step value
(Hodnota krokov korekcie expozície/blesku), 0 301). Informácie o voľbe
toho, či sa korekcia zábleskovej expozície uplatní navyše spolu s korekciou
expozície pri použití blesku, nájdete v Používateľskom nastavení e3 (Exposure
comp. for flash (Korekcia expozície pre blesk), 0 306). Informácie
o automatickej zmene intenzity záblesku v sérii záberov nájdete na strane 147.
201
Blokovanie zábleskovej expozície
Táto funkcia sa používa na zablokovanie intenzity záblesku, takže
umožňuje vykonať opätovnú kompozíciu fotografie bez zmeny intenzity
záblesku a zabezpečiť, že bude správna pre objekt, aj keď nie je v strede
obrazového poľa. Intenzita záblesku sa nastaví automaticky pri
akýchkoľvek zmenách citlivosti ISO a clony. Blokovanie zábleskovej
expozície je dostupné len so zábleskovými jednotkami kompatibilnými so
systémom kreatívneho osvetlenia (0 330).
Použitie blokovania zábleskovej expozície:
1
Priraďte blokovanie zábleskovej
expozície ovládaciemu prvku
fotoaparátu.
Priraďte FV lock (Blokovanie zábleskovej
expozície) ovládaciemu prvku pomocou
Používateľského nastavenia f1 (Custom
control assignment (Prispôsobenie príkazových voličov), 0 307).
2
Pripojte zábleskovú jednotku kompatibilnú so systémom
kreatívneho osvetlenia.
Zábleskovú jednotku kompatibilnú so systémom kreatívneho
osvetlenia (0 330) nasaďte na drážku na príslušenstvo fotoaparátu.
3
Zábleskovú jednotku nastavte na vhodný režim.
Zapnite zábleskovú jednotku a zábleskový režim nastavte na TTL,
monitorovací predbežný blesk qA alebo monitorovací predbežný
blesk A. Podrobnosti nájdete v príručke k príslušnej zábleskovej
jednotke.
l
4
Zaostrite.
Umiestnite snímaný objekt do
stredu obrazového poľa
a stlačením tlačidla spúšte do
polovice zaostrite.
202
5
Zablokujte intenzitu záblesku.
Po skontrolovaní, že indikátor
pripravenosti blesku (M) sa zobrazuje v hľadáčiku, stlačte ovládací
prvok zvolený v kroku 1. Blesk vydá monitorovací predbežný blesk na
určenie správnej intenzity záblesku. Intenzita záblesku sa zablokuje
na tejto úrovni a v hľadáčiku sa zobrazí ikona blokovania zábleskovej
expozície (e).
6
Zmeňte kompozíciu fotografie.
7
Nasnímajte fotografiu.
Snímku zhotovíte stlačením tlačidla spúšte úplne nadol. Ak je to
potrebné, ďalšie snímky môžete zhotoviť bez uvoľnenia blokovania
zábleskovej expozície.
8
Zrušte blokovanie zábleskovej expozície.
Stlačením ovládacieho prvku zvoleného v kroku 1 zrušte blokovanie
zábleskovej expozície. Skontrolujte, či sa ikona blokovania
zábleskovej expozície (e) už viac nezobrazuje v hľadáčiku.
A
Meranie
Oblasti merania expozície pri blokovaní zábleskovej expozície sú nasledovné:
Záblesková jednotka
Samostatná záblesková
jednotka
Použitá s inými
zábleskovými jednotkami
(Pokročilé bezdrôtové
osvetlenie)
Zábleskový
režim
i-TTL
qA
i-TTL
qA
A (hlavný
blesk)
l
Meraná oblasť
6 mm kruh v strede obrazového poľa
Oblasť meraná zábleskovým
expozimetrom
Celé obrazové pole
Oblasť meraná zábleskovým
expozimetrom
203
Diaľkové fotografovanie
s bleskom
Na osvetlenie mimo fotoaparátu používajte
diaľkovo ovládané zábleskové jednotky (Pokročilé
bezdrôtové osvetlenie alebo AWL; 0 331). Tento
fotoaparát podporuje dva typy diaľkového
riadenia záblesku: optické AWL, pri ktorom hlavný
blesk ovláda diaľkovo ovládané zábleskové
jednotky pomocou optických signálov (impulzy
blesku s nízkou intenzitou) a rádiové AWL, pri ktorom sa diaľkovo
ovládané zábleskové jednotky ovládajú pomocou rádiových signálov
vysielaných WR-R10 upevneným na fotoaparáte. Keď je na fotoaparáte
upevnená záblesková jednotka SB-5000 alebo SB-500, alebo je na ňom
upevnený bezdrôtový diaľkový ovládač WR-R10, režim diaľkového
riadenia záblesku je možné zvoliť pomocou položky Flash control
(Riadenie záblesku) > Wireless flash options (Možnosti bezdrôtového
riadenia záblesku) v ponuke režimu snímania fotografií fotoaparátu.
Možnosť
l
204
Popis
Diaľkovo ovládaná záblesková jednotka je riadená pomocou
Optical AWL zábleskov s nízkou intenzitou emitovaných hlavným bleskom.
(Optické AWL) Dostupné, len ak je v sánkach na príslušenstvo namontovaný
SB-5000 alebo SB-500 a ak diaľkovo ovládané zábleskové jednotky
podporujú optické AWL (0 205).
Táto možnosť slúži na fotografovanie s bleskom s použitím opticky
aj rádiovo ovládaných zábleskových jednotiek a je k dispozícii, ak je
Optical/radio pripojené SB-500 aj WR-R10 (ďalšie informácie a informácie o iných
AWL (Optické/ zábleskových jednotkách, ktoré podporujú optické/rádiové AWL,
rádiové AWL) nájdete v časti „Optical/Radio AWL (Optické/rádiové AWL)“, 0 208).
Remote flash control (Diaľkové riadenie záblesku) sa
automatický nastaví na Group flash (Skupinový blesk) (0 209).
Diaľkovo ovládaná záblesková jednotka je riadená rádiovými
signálmi emitovanými WR-R10, ktoré je pripojené k fotoaparátu
(0 206). Dostupné len s WR-R10 a diaľkovo ovládanými
Radio AWL
(Rádiové AWL) zábleskovými jednotkami, ktoré podporujú rádiové AWL. Ak je to
potrebné, dodatočné osvetlenie môže byť zabezpečené
zábleskovou jednotkou pripevnenou na sánkach na príslušenstvo
fotoaparátu (0 207).
Off (Vyp.)
Deaktivované diaľkové fotografovanie s bleskom.
Nastavenie
Táto časť popisuje kroky, ktoré je potrebné vykonať pri nastavovaní
WR-R10 alebo hlavného blesku, ktoré sú namontované v sánkach na
príslušenstvo fotoaparátu (C) a diaľkovo ovládaných zábleskových
jednotiek (f) pre bezdrôtové fotografovanie s bleskom. Viac informácií
o voliteľných bleskoch nájdete v dokumentácii dodanej so zariadeniami.
❚❚ Optical AWL (Optické AWL)
Nasledujúce pokyny predpokladajú, že hlavný blesk je SB-5000 alebo
SB-500. Ak sa ako hlavný blesk použije SB-910, SB-900, SB-800, SB-700
alebo SU-800, nastavenia musia byť upravené pomocou ovládacích
prvkov na jednotlivých zábleskových jednotkách; podrobnosti nájdete
v príručke k zábleskovej jednotke.
1
C: Pripojte hlavný blesk.
SB-5000 alebo SB-500 namontujte k sánkam na príslušenstvo
fotoaparátu.
2
C: Aktivujte optické AWL.
V ponuke režimu snímania fotografií vyberte Optical AWL (Optické
AWL) pre Flash control (Riadenie záblesku) > Wireless flash
options (Možnosti bezdrôtového blesku).
Teraz môžete zhotovovať fotografie tak, ako je to popísané na strane 209.
l
205
❚❚ Radio AWL (Rádiové AWL)
Rádiové AWL je dostupné s kompatibilnými diaľkovo ovládanými
zábleskovými jednotkami, keď je WR-R10 pripevnený k fotoaparátu.
1
C: Pripojte WR-R10.
Viac informácií nájdete v dokumentácii dodanej s WR-R10.
2
C: Aktivujte rádiové AWL.
V ponuke režimu snímania fotografií vyberte Radio AWL (Rádiové
AWL) pre Flash control (Riadenie záblesku) > Wireless flash
options (Možnosti bezdrôtového blesku).
3
C: Nastavte WR-R10 na požadovaný
kanál.
Nastavte volič kanálu WR-R10 na požadovaný
kanál.
4
C: Vyberte režim linky.
Vyberte Wireless remote (WR) options
(Možnosti bezdrôtového diaľkového
ovládania (WR)) > Link mode (Režim linky)
v ponuke nastavenia (0 312) a vyberte si
z nasledujúcich možností:
• Pairing (Párovanie): Spárujte zábleskovú jednotku s WR-R10.
• PIN (Kód PIN): Pripojte fotoaparát a zábleskovú jednotku pomocou
štvorciferného kódu PIN.
l
A
Rádiové AWL
Pri používaní WR-R10 sa vyžaduje adaptér WR-A10. Nezabudnite aktualizovať
firmvér WR-R10 na najnovšiu verziu; informácie o aktualizáciách firmvéru nájdete
na webovej stránke spoločnosti Nikon pre vašu oblasť.
206
5
f: Zriaďte bezdrôtové pripojenie.
Nastavte zábleskové jednotky do režimu diaľkovo ovládanej
zábleskovej jednotky a zariadenia nastavte na kanál, ktorý ste vybrali
v kroku 3, potom spárujte zábleskové jednotky s WR-R10 podľa
možnosti vybranej v kroku 4:
• Pairing (Párovanie): Spustite párovanie na zábleskovej jednotke
a stlačte tlačidlo párovania WR-R10. Párovanie je dokončené, keď
kontrolky LINK na WR-R10 a zábleskovej jednotke blikajú
oranžovou a zelenou farbou; po zriadení pripojenia bude kontrolka
LINK na zábleskovej jednotke svietiť zelenou farbou.
• PIN (Kód PIN): Na zadanie PIN, ktoré ste vybrali v kroku 4, použite
ovládacie prvky zábleskovej jednotky. Po zavedení pripojenia bude
kontrolka LINK zábleskovej jednotky svietiť nazeleno.
Opakujte krok 5, až kým nespárujete všetky diaľkovo ovládané
zábleskové jednotky.
Teraz môžete zhotovovať fotografie tak, ako je to popísané na strane 209.
A
Opätovné pripojenie
Pokiaľ kanál, režim pripojenia a ostatné nastavenia zostanú rovnaké, fotoaparát sa
automaticky pripojí k naposledy spárovaným zábleskovým jednotkám, keď zvolíte
režim diaľkového ovládania, pričom kroky 3 – 5 sa dajú vynechať. Po zriadení
pripojenia bude kontrolka LINK zábleskovej jednotky svietiť zelenou farbou.
A
Rádiovo ovládané zábleskové jednotky
Rádiovo ovládané zábleskové jednotky sa môžu skombinovať s ktorýmikoľvek
nasledujúcimi zábleskovými jednotkami upevnenými na sánkach na
príslušenstvo fotoaparátu:
• SB-5000: Pred pripevnením zábleskovej jednotky nastavte zábleskovú jednotku
do režimu rádiovo ovládaného hlavného blesku (v ľavom hornom rohu
displeja sa zobrazí ikona d) a vyberte ovládanie skupiny alebo diaľkové
ovládanie stroboskopického záblesku. Po pripevnení jednotky sa nastavenia
dajú upraviť pomocou ovládacích prvkov na zábleskovej jednotke alebo
možností uvedených v ponukách fotoaparátu v rámci položiek Group flash
options (Možnosti skupinového blesku) > Master flash (Hlavný blesk)
alebo v rámci „M“ v zobrazení Remote repeating options (Možnosti
diaľkovo ovládaného stroboskopického záblesku).
• SB-910, SB-900, SB-800, SB-700: Nakonfigurujte blesk na samostatné používanie
a pomocou ovládacích prvkov na zábleskovej jednotke upravte nastavenia blesku.
• SB-500, SB-400, SB-300: Upevnite jednotku na fotoaparát a upravte nastavenia
pomocou možnosti Group flash options (Možnosti skupinového blesku) >
Master flash (Hlavný blesk) fotoaparátu.
l
207
❚❚ Optical/Radio AWL (Optické/rádiové AWL)
K diaľkovo ovládanej zábleskovej jednotke, ktorá zahŕňa opticky aj
rádiovo ovládané zábleskové jednotky, pripojte WR-R10 a do sánok na
príslušenstvo fotoaparátu pripojte jednu z nasledujúcich zábleskových
jednotiek: SB-500, SB-910, SB-900, SB-800 alebo SB-700 konfigurovanú na
použitie ako hlavný blesk, alebo SU-800. Nakonfigurujte rádiovo ovládané
jednotky tak, ako je to popísané v časti „Radio AWL (Rádiové AWL)“
(0 206), ale vezmite do úvahy, že ak používate SB-500, bude potrebné
zvoliť Optical/radio AWL (Optické/rádiové AWL) pre Flash control
(Riadenie záblesku) > Wireless flash options (Možnosti bezdrôtového
riadenia záblesku) v kroku 2 (s inými zábleskovými jednotkami sa
možnosť Optical/radio AWL (Optické/rádiové AWL) zvolí automaticky).
Umiestnite opticky ovládané jednotky v skupine A, B alebo C a rádiom
ovládané jednotky v skupine D, E alebo F. Teraz môžete fotografovať tak,
ako je to popísané na strane 209.
l
A
Informácie diaľkového blesku
Ak si chcete pozrieť zábleskové jednotky, ktoré sú
momentálne riadené pomocou rádiového AWL, vyberte
Flash control (Riadenie záblesku) > Radio remote
flash info (Informácie o rádiovo ovládanej diaľkovej
zábleskovej jednotke) v ponuke režimu snímania
fotografií. Identifikátor („názov diaľkovej zábleskovej
jednotky“) pre každú jednotku môžete zmeniť
pomocou ovládacích prvkov zábleskovej jednotky.
208
Snímanie fotografií
Položka Flash control (Riadenie záblesku) > Remote flash control
(Riadenie diaľkovej zábleskovej jednotky) v ponuke režimu snímania
fotografií ponúka tri možnosti fotografovania s diaľkovou zábleskovou
jednotkou: Group flash (Skupina blesku), Quick wireless control
(Rýchle bezdrôtové riadenie) a Remote repeating (Diaľkové
opakovanie).
❚❚ Group Flash (Skupina blesku)
Túto možnosť vyberte, ak chcete upraviť nastavenia jednotlivo pre každú
skupinu.
1
C: Zvoľte Group flash options
(Možnosti skupinového blesku).
Zvýraznite Group flash options (Možnosti
skupinového blesku) v zobrazení riadenia
záblesku a stlačte 2.
2
C: Vyberte režim riadenia záblesku.
Vyberte režim riadenia záblesku a intenzitu
záblesku pre hlavný blesk a zábleskovú
jednotku v každej skupine:
• TTL: Riadenie záblesku i-TTL (0 196).
• qA: Automatická clona (dostupné len
s kompatibilnými zábleskovými
jednotkami).
• M: Manuálny výber intenzity záblesku.
• – – (vypnuté): Jednotky sa neodpália a intenzita záblesku sa nedá
upraviť.
l
Ak je zvolené Optical AWL (Optické AWL)
alebo Optical/radio AWL (Optické/rádiové
AWL) pre Flash control (Riadenie záblesku) >
Wireless flash options (Možnosti
bezdrôtovej zábleskovej jednotky) v ponuke
režimu snímania fotografií (0 292), vyberte
kanál pre hlavný blesk. Ak diaľkovo ovládané
zábleskové jednotky obsahujú SB-500, musíte vybrať kanál 3, ale inak
môžete vybrať ktorýkoľvek kanál od 1 do 4.
209
3
f: Nastavte kanál (len optické AWL).
Diaľkovo ovládanú zábleskovú jednotku nastavte na kanál vybraný
v kroku 2.
4
f: Zoskupte diaľkovo ovládané zábleskové jednotky.
Optical AWL (Optické AWL)
Vyberte skupinu (A, B alebo C, alebo ak používate hlavný blesk
SB-500, tak A alebo B) pre každú diaľkovo ovládanú zábleskovú
jednotku. Aj keď neexistuje obmedzenie počtu diaľkovo ovládaných
zábleskových jednotiek, ktoré je možné použiť, praktické maximum
sú tri na jednu skupinu. Ak ich použijete viac, svetlo vysielané
z diaľkovo ovládaných zábleskových jednotiek bude rušiť výkon.
Radio AWL (Rádiové AWL)
Vyberte skupinu (A – F) pre každú diaľkovo ovládanú zábleskovú
jednotku. Hlavný blesk dokáže ovládať maximálne 18 zábleskových
jednotiek v akejkoľvek kombinácii.
5
C/f: Skomponujte záber.
Skomponujte záber a usporiadajte zábleskové jednotky. Viac
informácií nájdete v dokumentácii dodanej so zábleskovou
jednotkou. Po rozmiestnení zábleskových jednotiek zhotovte
testovací záber na overenie toho, či fungujú všetky zábleskové
jednotky. Rádiovo ovládané zábleskové jednotky je možné skúšobne
odpáliť stlačením tlačidla i na zobrazení informácií o blesku (0 216)
a voľbou možnosti Test flash (Vyskúšať blesk).
6
l
210
C/f: Vytvorte kompozíciu fotografie, zaostrite
a nasnímajte ju.
Pri rádiovom AWL sa v hľadáčiku fotoaparátu
rozsvieti indikátor pripravenosti blesku (0 10)
alebo zobrazenie informácií o blesku, keď sú
všetky zábleskové jednotky pripravené. Stav
rádiovo ovládaných jednotiek je možné
zobraziť aj voľbou Flash control (Riadenie
záblesku) > Radio remote flash info
(Informácie o rádiovo diaľkovo ovládaných zábleskových
jednotkách) v ponuke režimu snímania fotografií.
❚❚ Quick Wireless Control (Rýchle bezdrôtové riadenie záblesku)
Túto možnosť vyberte na riadenie celkovej korekcie zábleskovej expozície
pre, a na relatívne vyváženie medzi, skupiny A a B počas nastavenia
výstupu pre skupinu C manuálne.
1
C: Zvoľte Quick wireless control
options (Možnosti rýchleho
bezdrôtového ovládania).
Zvýraznite Quick wireless control options
(Možnosti rýchleho bezdrôtového
ovládania) v zobrazení riadenia záblesku
a stlačte 2.
2
C: Upravte nastavenia blesku.
Vyberte vyváženie medzi skupinami A a B.
Upravte korekciu zábleskovej expozície pre
skupiny A a B.
Vyberte režim riadenia záblesku a intenzitu
záblesku pre jednotky v skupine C:
• M: Manuálne vyberte intenzitu záblesku.
• – –: Jednotky v skupine C sa neodpália.
l
211
Ak je zvolené Optical AWL (Optické AWL)
pre Flash control (Riadenie záblesku) >
Wireless flash options (Možnosti
bezdrôtovej zábleskovej jednotky)
v ponuke režimu snímania fotografií (0 292),
vyberte kanál pre hlavný blesk. Ak diaľkovo
ovládané zábleskové jednotky obsahujú
SB-500, musíte vybrať kanál 3, ale inak môžete vybrať ktorýkoľvek
kanál od 1 do 4.
3
f: Nastavte kanál (len optické AWL).
Diaľkovo ovládanú zábleskovú jednotku nastavte na kanál vybraný
v kroku 2.
4
f: Zoskupte diaľkovo ovládané zábleskové jednotky.
Vyberte skupinu (A, B alebo C).
Optical AWL (Optické AWL)
Aj keď neexistuje obmedzenie počtu diaľkovo ovládaných
zábleskových jednotiek, ktoré je možné použiť, praktické maximum
sú tri na jednu skupinu. Ak ich použijete viac, svetlo vysielané
z diaľkovo ovládaných zábleskových jednotiek bude rušiť výkon.
Radio AWL (Rádiové AWL)
Hlavný blesk dokáže ovládať maximálne 18 zábleskových jednotiek
v akejkoľvek kombinácii.
5
l
212
C/f: Skomponujte záber.
Skomponujte záber a usporiadajte zábleskové jednotky. Viac
informácií nájdete v dokumentácii dodanej so zábleskovou
jednotkou. Po rozmiestnení zábleskových jednotiek zhotovte
testovací záber na overenie toho, či fungujú všetky zábleskové
jednotky. Rádiovo ovládané zábleskové jednotky je možné skúšobne
odpáliť stlačením tlačidla i na zobrazení informácií o blesku (0 216)
a voľbou možnosti Test flash (Vyskúšať blesk).
6
C/f: Vytvorte kompozíciu fotografie, zaostrite
a nasnímajte ju.
Pri rádiovom AWL sa v hľadáčiku fotoaparátu
rozsvieti indikátor pripravenosti blesku (0 10)
alebo zobrazenie informácií o blesku, keď sú
všetky zábleskové jednotky pripravené. Stav
rádiovo ovládaných jednotiek je možné
zobraziť aj voľbou Flash control (Riadenie
záblesku) > Radio remote flash info
(Informácie o rádiovo diaľkovo ovládaných zábleskových
jednotkách) v ponuke režimu snímania fotografií.
❚❚ Remote Repeating (Diaľkové opakovanie)
Ak je zvolená táto možnosť, záblesková jednotka sa odpáli opakovane
počas otvorenej uzávierky, čo vytvorí efekt viacnásobnej expozície.
1
C: Vyberte Remote repeating options
(Možnosti diaľkovo ovládaného
opakovaného záblesku).
Zvýraznite Remote repeating options
(Možnosti diaľkovo ovládaného
opakovaného záblesku) v zobrazení riadenia
záblesku a stlačte 2.
2
C: Upravte nastavenia blesku.
Vyberte intenzitu záblesku (Output (Výstup)),
maximálny počet, koľkokrát sa jednotka
odpáli (Times (Počet)), a počet odpálení
blesku za sekundu (Frequency (Frekvencia)).
l
Aktivujte alebo deaktivujte zvolené skupiny.
Pre aktivovanie vybranej skupiny zvoľte ON
(ZAP.) a – – pre deaktivovanie vybranej
skupiny.
213
Ak je zvolené Optical AWL (Optické AWL)
pre Flash control (Riadenie záblesku) >
Wireless flash options (Možnosti
bezdrôtovej zábleskovej jednotky)
v ponuke režimu snímania fotografií (0 292),
vyberte kanál pre hlavný blesk. Ak diaľkovo
ovládané zábleskové jednotky obsahujú
SB-500, musíte vybrať kanál 3, ale inak môžete vybrať ktorýkoľvek
kanál od 1 do 4.
3
f: Nastavte kanál (len optické AWL).
Diaľkovo ovládanú zábleskovú jednotku nastavte na kanál vybraný
v kroku 2.
4
f: Zoskupte diaľkovo ovládané zábleskové jednotky.
Optical AWL (Optické AWL)
Vyberte skupinu (A, B alebo C) pre každú diaľkovo ovládanú
zábleskovú jednotku. Aj keď neexistuje obmedzenie počtu diaľkovo
ovládaných zábleskových jednotiek, ktoré je možné použiť, praktické
maximum sú tri na jednu skupinu. Ak ich použijete viac, svetlo
vysielané z diaľkovo ovládaných zábleskových jednotiek bude rušiť
výkon.
Radio AWL (Rádiové AWL)
Vyberte skupinu (A – F) pre každú diaľkovo ovládanú zábleskovú
jednotku. Hlavný blesk dokáže ovládať maximálne 18 zábleskových
jednotiek v akejkoľvek kombinácii.
l
214
5
C/f: Skomponujte záber.
Skomponujte záber a usporiadajte zábleskové jednotky. Viac
informácií nájdete v dokumentácii dodanej so zábleskovou
jednotkou. Po rozmiestnení zábleskových jednotiek zhotovte
testovací záber na overenie toho, či fungujú všetky zábleskové
jednotky. Rádiovo ovládané zábleskové jednotky je možné skúšobne
odpáliť stlačením tlačidla i na zobrazení informácií o blesku (0 216)
a voľbou možnosti Test flash (Vyskúšať blesk).
6
C/f: Vytvorte kompozíciu fotografie, zaostrite
a nasnímajte ju.
Pri rádiovom AWL sa v hľadáčiku fotoaparátu
rozsvieti indikátor pripravenosti blesku (0 10)
alebo zobrazenie informácií o blesku, keď sú
všetky zábleskové jednotky pripravené. Stav
rádiovo ovládaných jednotiek je možné
zobraziť aj voľbou Flash control (Riadenie
záblesku) > Radio remote flash info
(Informácie o rádiovo diaľkovo ovládaných zábleskových
jednotkách) v ponuke režimu snímania fotografií.
A
Optické AWL
Umiestnite okienka snímačov na diaľkovo ovládanej zábleskovej jednotke tak,
aby ste zachytili svetlo z hlavného blesku (ak je fotoaparát namontovaný na
statíve, buďte mimoriadne opatrní). Dávajte pozor, aby sa priame svetlo alebo
silné odrazy z diaľkovo ovládaných zábleskových jednotiek nedostali do
objektívu fotoaparátu (v režime TTL) alebo fotobuniek na diaľkovo ovládaných
zábleskových jendotkách (režim qA), pretože by to mohlo ovplyvniť expozíciu.
Aby sa na fotografiách nasnímaných z krátkej vzdialenosti neobjavili blesky
nízkej intenzity, ktoré sú vysielané hlavným bleskom, vyberte nízke citlivosti ISO
alebo väčšie zaclonenia (vysoké clonové čísla) alebo otočte hlavu blesku na
hlavnom blesku tak, aby smerovala nahor. Po rozmiestnení zábleskových
jednotiek zhotovte testovaciu snímku a výsledok skontrolujte na monitore.
l
A
Korekcia zábleskovej expozície
Hodnota korekcie zábleskovej expozície vybranej tlačidlom W (M) a pomocným
príkazovým voličom sa pridá k hodnotám korekcie zábleskovej expozície
v ponuke s možnosťami bezdrôtovej zábleskovej jednotky. Ikony Y budú blikať
na hornom kontrolnom paneli a v hľadáčiku, ak je pre hlavnú alebo diaľkovo
ovládanú zábleskovú jednotku v režime TTL alebo qA zvolená hodnota korekcie
zábleskovej expozície, ktorá je iná ako ±0.
215
Zobrazenie informácií o blesku
Tento fotoaparát dokáže zobraziť informácie o blesku pre zábleskové
jednotky SB-5000, SB-500, SB-400 a SB-300 upevnené v sánkach na
príslušenstvo fotoaparátu a pre diaľkovo ovládané zábleskové jednotky
riadené prostredníctvom rádiového AWL pomocou WR-R10. Ak chcete
zobraziť informácie o blesku, stlačte tlačidlo R na zobrazení informácií
(0 220). Zobrazenie informácií sa mení podľa režimu riadenia záblesku.
❚❚ TTL
123
4
5
6
7
1 Indikátor pripravenosti blesku ......... 194
2 Ikona odrazu (zobrazí sa, ak sa vyklopí
hlava blesku)
3 Výstraha uhla blesku (zobrazí sa, ak
uhol osvetlenia nie je optimálny)
4 Režim riadenia záblesku..................... 197
Indikátor FP ........................................... 305
5 Korekcia zábleskovej expozície (TTL)
......................................................... 197, 200
6 Zábleskový režim ................................. 198
7 Korekcia zábleskovej expozície ........ 200
❚❚ Auto external flash (Automatický externý blesk)
1
2
l
216
1 Režim riadenia záblesku..................... 197
Indikátor FP ........................................... 305
2 Korekcia zábleskovej expozície
(automatická clona) ................... 197, 200
❚❚ Distance-Priority Manual (Manuálny režim s prioritou vzdialenosti)
1
2
3
1 Režim riadenia záblesku .....................197
Indikátor FP ............................................305
2 Korekcia zábleskovej expozície
(manuálny režim s prioritou
vzdialenosti)..................................197, 200
3 Vzdialenosť.............................................197
❚❚ Manual (Manuálny režim)
1
2
1 Režim riadenia záblesku .....................197
Indikátor FP ............................................305
2 Intenzita záblesku........................197, 200
❚❚ Repeating flash (Stroboskopický záblesk)
1
2
3
1 Režim riadenia záblesku .....................197
2 Intenzita záblesku (výstup) ................197
3 Počet vysielaní (koľkokrát) .................197
Frekvencia ..............................................197
l
A
Informácie o blesku a nastavenia fotoaparátu
Zobrazenie informácií o blesku uvádza zvolené
nastavenia fotoaparátu, vrátane expozičného režimu,
času uzávierky, clony a citlivosti ISO.
217
❚❚ Group Flash (Skupina blesku)
1
2
5
3
6
4
1 Indikátor pripravenosti blesku 1 ....... 210
2 Riadenie diaľkovej zábleskovej
jednotky ................................................. 209
3 Režim diaľkového riadenia záblesku 2
.................................................................. 204
4 Režim riadenia skupiny blesku 2, 3 .... 209
Režim skupinového blesku................ 209
Intenzita záblesku/
korekcia zábleskovej expozície ........ 209
5 Kanál 2 .................................... 206, 207,209
6 Režim pripojenia .................................. 206
❚❚ Quick Wireless Control (Rýchle bezdrôtové riadenie záblesku)
1
2
7
3
8
4
5
6
1 Indikátor pripravenosti blesku 1 ....... 213
2 Riadenie diaľkovej zábleskovej
jednotky ................................................. 209
3 Režim diaľkového riadenia záblesku 2
.................................................................. 204
4 Pomer A : B ............................................ 211
5 Korekcia zábleskovej expozície
......................................................... 200, 211
6 Režim riadenia záblesku a intenzita
záblesku skupiny C .............................. 211
7 Kanál 2 ................................... 206, 207, 212
8 Režim pripojenia .................................. 206
❚❚ Remote Repeating (Diaľkové opakovanie)
1
l
3
4
5
218
2
6
7
1 Indikátor pripravenosti blesku 1 ....... 215
2 Riadenie diaľkovej zábleskovej
jednotky ................................................ 209
Intenzita záblesku (výstup) ............... 213
3 Režim diaľkového riadenia záblesku 2
.................................................................. 204
4 Počet vysielaní (koľkokrát)................. 213
Frekvencia.............................................. 213
5 Stav skupiny (aktivovaná/
deaktivovaná) ....................................... 213
6 Kanál 2 ................................... 206, 207, 214
7 Režim pripojenia .................................. 206
1 Zobrazí sa pri rádiovom AWL, keď sú všetky zábleskové jednotky pripravené.
2 Optické AWL zobrazuje Y, rádiové AWL zobrazuje Z, spojené optické a rádiové AWL
zobrazujú Y a Z. Kanál optického AWL pre spojené optické a rádiové AWL sa
zobrazí len vtedy, keď sa SB-500 používa ako hlavný blesk.
3 Ikony sa zobrazujú pre každú skupinu, keď sa používa spojené optické a rádiové AWL.
l
A
Zmena nastavení blesku
Nastavenia blesku môžete zmeniť stlačením tlačidla i
a v zobrazení informácií o blesku. Dostupné možnosti
sa menia podľa zábleskovej jednotky a zvolených
nastavení. Môžete aj skúšobne odpáliť blesk.
219
t
Ďalšie možnosti snímania
Tlačidlo R
Stlačením tlačidla R počas fotografovania pomocou hľadáčika zobrazíte
na monitore informácie o snímaní, vrátane času uzávierky, clony, počtu
zostávajúcich snímok a režimu činnosti AF.
12 3
4
5
6
7
t
220
1 Expozičný režim....................................131
2 Indikátor flexibilnej programovej
automatiky.............................................133
3 Ikona aretácie času uzávierky............140
4 Čas uzávierky................................134, 136
Počet snímok v sekvencii expozičného
bracketingu a bracketingu intenzity
záblesku..................................................147
Počet záberov v sekvencii bracketingu
vyváženia bielej farby..........................151
Ohnisková vzdialenosť (objektívy bez
vstavaného procesora) .......................244
5 Indikátor zarážok clony..............135, 326
6 Clona (clonové číslo) .................. 135, 136
Clona (počet zarážok) ................ 135, 326
Prírastok pri bracketingu .......... 148, 152
Počet záberov v sekvencii bracketingu
ADL .......................................................... 155
Svetelnosť objektívu (objektívy bez
vstavaného procesora) ....................... 244
7 Indikátor citlivosti ISO......................... 124
Citlivosť ISO ........................................... 124
Indikátor automatického nastavenia
citlivosti ISO........................................... 128
9
8
10
11
12
13
14
15
22
21
20
19
18
17
8 Indikátor synchronizácie blesku....... 305
9 Ikona aretácie clony ............................ 140
10 Indikátor expozície .............................. 137
Zobrazenie korekcie expozície ......... 143
Indikátor priebehu bracketingu:
Expozičný bracketing a bracketing
intenzity záblesku............................. 147
Bracketing vyváženia bielej farby
............................................................... 151
11 Indikátor Picture Control.................... 180
12 Indikátor HDR........................................ 190
Rozdiel HDR expozície ........................ 193
Indikátor viacnásobnej expozície..... 230
Počet snímok (viacnásobná expozícia)
.................................................................. 231
13 Indikátor zvukového znamenia ........ 312
16
14 Indikátor poznámky k snímke ...........311
15 Indikátor informácií o autorských
právach ...................................................311
16 Indikátor textových informácií IPTC
...................................................................311
17 Indikátor funkcie Active D-Lighting
...................................................................188
18 Farebný priestor....................................294
19 Zábleskový režim..................................198
20 Indikátor oblasti snímky .......................87
21 Indikátor expozičného bracketingu
a bracketingu intenzity záblesku......147
Indikátor bracketingu vyváženia bielej
farby.........................................................151
Indikátor bracketingu ADL .................155
22 Poloha aktuálnej snímky v sekvencii
bracketingu...................................149, 153
Hodnota bracketingu ADL .................156
t
A
Vypnutie monitora
Ak chcete zrušiť zobrazenie informácií o snímaní alebo blesku na monitore,
stlačte tlačidlo R alebo stlačte tlačidlo spúšte do polovice. Monitor sa
automaticky vypne, ak sa v priebehu približne 10 sekúnd nevykoná žiadny úkon.
221
Zobrazenie informácií (Pokračovanie)
23 24 25 26 27 28 29 30
31
41
40
39
38
32
37 36 35 34
23 Indikátor satelitného signálu ............246
24 Indikátor redukcie šumu pri dlhých
expozíciách ............................................294
25 Indikátor ovládania vinetácie............294
26 Automatická regulácia skreslenia ....294
27 Elektronická uzávierka s použitím prvej
lamely......................................................304
28 Režim oneskorenia expozície............304
29 Indikátor intervalového časovača ....239
Časozberný indikátor ............................ 79
30 Indikátor batérie hodín fotoaparátu
........................................................... 29, 351
31 Indikátor batérie..................................... 37
32 „k“ (zobrazuje sa, keď pamäť postačuje
na viac než 1 000 snímok) .................... 38
t
33
33 Počet zostávajúcich snímok .......38, 385
Manuálne zadané číslo objektívu .... 244
34 Súbor používateľských funkcií.......... 299
35 Súbor používateľských funkcií ponuky
režimu snímania fotografií ................ 291
36 Režim automatického zaostrovania
.................................................................. 101
37 Režim činnosti AF........................ 104, 106
38 Meranie .................................................. 129
39 Indikátor blokovania zábleskovej
expozície ................................................ 203
40 Indikátor korekcie zábleskovej
expozície ................................................ 200
Hodnota korekcie zábleskovej
expozície ................................................ 200
41 Indikátor korekcie expozície ............. 143
Hodnota korekcie expozície.............. 143
Poznámka: Zobrazenie je znázornené so všetkými svietiacimi indikátormi kvôli
vysvetleniu.
A
Pozrite aj
Informácie o voľbe toho, ako dlho má byť monitor zapnutý, nájdete
v Používateľskom nastavení c4 (Monitor off delay (Doba nečinnosti pre
automatické vypnutie monitora), 0 303). Farbu písma v zobrazení informácií
môžete zmeniť pomocou možnosti Information display (Zobrazenie
informácií) v ponuke nastavenia (0 310).
222
Tlačidlo i
Ak chcete vstúpiť do nižšie uvedených možností,
stlačte tlačidlo i počas fotografovania pomocou
hľadáčika. Pomocou multifunkčného voliča
zvýraznite položky a stlačením tlačidla J zobrazte
možnosti zvýraznenej položky. Ak sa chcete vrátiť
do režimu snímania, stlačte tlačidlo spúšte do
polovice.
Možnosť
Photo shooting menu bank (Súbor používateľských
funkcií ponuky režimu snímania fotografií)
Custom settings bank (Súbor používateľských funkcií)
Custom control assignment (Prispôsobenie príkazových
voličov)
Active D-Lighting (Funkcia Active D-Lighting)
Color space (Farebný priestor)
Connect to network (Pripojenie k sieti)
Long exposure NR (Redukcia šumu pri dlhej expozícii)
High ISO NR (Redukcia šumu pri vysokej citlivosti ISO)
Tlačidlo i
0
291
299
307
188
294
281
294
294
t
223
Dvojtlačidlový reset na obnovenie
východiskových nastavení
Východiskové hodnoty nižšie uvedených
nastavení fotoaparátu možno obnoviť súčasným
podržaním tlačidiel S a U na viac ako dve
sekundy (tieto tlačidlá sú označené zelenou
bodkou). Kontrolné panely sa počas obnovy
východiskových nastavení nakrátko vypnú.
Tlačidlo S Tlačidlo
U
t
224
❚❚ Nastavenia dostupné z ponuky režimu snímania fotografií 1
Možnosť
Extended photo
menu banks
(Rožšírené súbory
ponuky fotografií)
Východiskové
nastavenie
Off (Vyp.)
Možnosť
Východiskové
nastavenie
Nastavenia Picture
Neupravené
Control 2
Flicker reduction (Potlačenie rušenia)
Flicker reduction
setting (Nastavenie Disable (Vypnuté)
potlačenia rušenia)
Flicker reduction
indicator (Indikátor
On (Zap.)
potlačenia rušenia)
Multiple exposure
(Viacnásobná
Off (Vyp.) 3
expozícia)
HDR (high dynamic
range) (HDR (vysoký
Off (Vyp.) 4
dynamický rozsah))
Interval timer
shooting (Intervalové
Vyp. 5
snímanie)
Silent live view
photography
(Nehlučné
Off (Vyp.)
fotografovanie
v živom náhľade)
JPEG normal
(JPEG, normálna
kvalita)
Image size (Veľkosť snímky)
JPEG/TIFF
Large (Veľká)
NEF (RAW)
Large (Veľká)
ISO sensitivity settings (Nastavenia
citlivosti ISO)
ISO sensitivity
100
(Citlivosť ISO)
Auto ISO sensitivity
control
(Automatické
Off (Vyp.)
nastavenie citlivosti
ISO)
Auto > AUTO0
Keep white
(reduce warm
White balance
colors)
(Vyváženie bielej
(Automatika >
farby)
AUTO0 Zachovať
bielu farbu
(redukovať teplé
farby))
Jemné doladenie
A-B: 0, G-M: 0
1 Okrem nastavenia viacnásobnej expozície a nastavenia intervalového časovača sa
resetujú len nastavenia v aktuálne vybranom súbore pomocou možnosti Photo
shooting menu bank (Súbor používateľských funkcií ponuky režimu snímania
fotografií) (0 291). Nastavenia v zostávajúcich súboroch nebudú ovplyvnené.
2 Len aktuálne Picture Control.
3 Ak práve prebieha viacnásobná expozícia, snímanie sa ukončí a viacnásobná expozícia
sa vytvorí z expozícií zaznamenaných po tento bod. Režim prelínania a počet záberov
sa neresetujú.
4 Rozdiel expozície a vyhladenie sa neresetujú.
5 Ak práve prebieha intervalové snímanie, snímanie sa ukončí. Čas spustenia,
intervalové snímanie, počet intervalov a snímok a vyhladenie expozície sa neresetujú.
Image quality (Kvalita
snímky)
t
225
❚❚ Nastavenia dostupné z ponuky režimu snímania fotografií
Možnosť
Východiskové nastavenie
Movie ISO sensitivity settings (Nastavenia citlivosti
ISO videosekvencie)
ISO sensitivity (mode M)
100
(Citlivosť ISO (režim M))
Auto ISO control (mode
M) (Riadenie
automatického
Off (Vyp.)
nastavenia citlivosti ISO
(režim M))
Maximum sensitivity
102400
(Maximálna citlivosť)
Možnosť
Východiskové nastavenie
Same as photo
White balance (Vyváženie
settings (Rovnaké ako
bielej farby)
nastavenia fotografií)
Electronic VR
(Elektronická stabilizácia
Off (Vyp.)
obrazu)
❚❚ Ďalšie nastavenia
Možnosť
Zaostrovací bod 1
Predvolený zaostrovací
bod
Expozičný režim
Flexibilná programová
automatika
Korekcia expozície
Podržanie uzamknutia
automatickej expozície
Shutter speed lock
(Uzamknutie času
uzávierky)
Aperture lock (Aretácia
clony)
Režim automatického
zaostrovania
Režim činnosti AF
t
Východiskové nastavenie
Stred
Stred
Programová
automatika
Vyp.
Vyp.
Vyp.
Off (Vyp.)
Off (Vyp.)
AF-S
Možnosť
Photo live view display
WB (Zobrazenie
vyváženia bielej farby pri
fotografovaní v živom
náhľade)
Highlight display
(Zobrazenie
preexponovaných
oblastí)
Headphone volume
(Hlasitosť slúchadiel)
Meranie
Bracketing
Zábleskový režim
None (Žiadne)
Off (Vyp.)
15
Maticové meranie
expozície
Vyp. 2
Synchronizácia blesku
s prvou lamelou
uzávierky
Korekcia zábleskovej
Vyp.
expozície
Automatické
FV lock (Blokovanie
zaostrovanie na
Vyp.
Hľadáčik
jednotlivé zaostrovacie zábleskovej expozície)
Exposure delay mode
body
(Režim oneskorenia
Off (Vyp.) 3
Automatické
expozície)
Živý náhľad
zaostrovanie
normálnej oblasti
1 Zaostrovací bod sa nezobrazí, ak je zvolené automatické zaostrenie s automatickým
výberom poľa pre režim činnosti AF.
2 Počet záberov sa resetuje na nulu. Prírastok pri stupňovaní sa resetuje na 1EV (bracketing
expozície/intenzity záblesku) alebo 1 (bracketing vyváženia bielej farby). Y Auto
(Automaticky) sa zvolí pre druhý záber programov dvojzáberového bracketingu ADL.
3 Resetujú sa iba nastavenia v aktuálne vybranom súbore pomocou Custom settings bank (Súbor
používateľských funkcií) (0 299). Nastavenia v zostávajúcich súboroch nebudú ovplyvnené.
A
Pozrite aj
Zoznam východiskových nastavení nájdete na strane 289.
226
Východiskové nastavenie
Potlačenie rušenia
Fotoaparát ponúka dve možnosti Flicker reduction (Potlačenie rušenia)
na zníženie účinkov blikania v dôsledku osvetlenia žiarivkami alebo
ortuťovými výbojkami. Prvá sa nachádza v ponuke snímania fotografií
a používa sa na potlačenie blikania obrazu na fotografiách zhotovených
počas fotografovania pomocou hľadáčika, zatiaľ čo druhá je v ponuke
snímania videosekvencií a používa sa na potlačenie blikania obrazu
v živom náhľade a režime videosekvencií.
❚❚ Fotografovanie pomocou hľadáčika
Vyberte z nasledujúcich možností:
• Flicker reduction setting (Nastavenie potlačenia rušenia):
Keď sa zvolí možnosť Enable (Zapnuté),
fotoaparát načasuje fotografie tak, aby sa znížili
účinky blikania (0 295).
• Flicker reduction indicator (Indikátor potlačenia rušenia):
Keď sa zvolí možnosť On (Zap.), v hľadáčiku sa
zobrazí indikátor detekcie blikania (u), ak sa po stlačení tlačidla spúšte
do polovice zistí blikanie. Ak sa zistí blikanie po voľbe možnosti Disable
(Vypnuté) pre Flicker reduction setting (Nastavenie potlačenia
rušenia), daný indikátor bude blikať; ak chcete zapnúť potlačenie
rušenia, zvoľte možnosť Enable (Zapnuté) pre Flicker reduction
setting (Nastavenie potlačenia rušenia).
❚❚ Živý náhľad a režim videosekvencií
Možnosť Flicker reduction (Potlačenie rušenia)
v ponuke snímania videosekvencií sa dá použiť na
potlačenie blikania obrazu a výskytu pruhov počas
živého náhľadu (0 44) a záznamu videosekvencií
(0 59).
t
227
A
Potlačenie rušenia v ponuke snímania fotografií
Zhotovte skúšobný záber a skontrolujte výsledky pred zhotovením ďalších
fotografií. Funkcia potlačenia rušenia dokáže zistiť blikanie pri 100 a 120 Hz
(spojené so sieťovým napájaním pri 50 a 60 Hz v uvedenom poradí). Blikanie sa
nemusí zistiť alebo požadované výsledky sa nemusia dosiahnuť pri tmavých
pozadiach, zdrojoch silného svetla či zobrazeniach s ozdobným osvetlením a pri
inom neštandardnom osvetlení. V závislosti od zdroja svetla sa pred spustením
uzávierky môže vyskytnúť mierne oneskorenie. Počas sériového snímania sa
frekvencia snímania môže spomaliť alebo môže kolísať; navyše sa požadované
výsledky nemusia dosiahnuť, ak sa frekvencia napájania počas snímania mení.
Detekcia blikania nebude mať účinok pri časoch uzávierky dlhších ako
1⁄100 s (vrátane režimov Bulb (A) a Time (%)) ani vtedy, keď sa pre režim
snímania zvolí možnosť MUP alebo 14 fps (mirror up) (14 snímok za sekundu
(zrkadlo v hornej polohe)), alebo je zapnutý režim oneskorenia expozície.
Detekcia blikania je dostupná počas fotografovania s bleskom, ale nedá sa použiť
s diaľkovo ovládanými bezdrôtovými zábleskovými jednotkami.
t
228
Viacnásobná expozícia
Pri zázname série dvoch až desiatich expozícií na jednu fotografiu
postupujte podľa nižšie uvedených krokov.
❚❚ Vytvorenie viacnásobnej expozície
Viacnásobné expozície sa nedajú zaznamenať v živom náhľade. Pred
ďalším postupom ukončite živý náhľad.
A
Predĺžené doby záznamu
Ak sa vypne monitor počas prehrávania alebo používania ponúk a ak sa
nevykoná žiadny úkon v priebehu 30 s, snímanie sa ukončí a viacnásobná
expozícia sa vytvorí zo snímok, ktoré sa dovtedy zaznamenali. Čas, ktorý je
k dispozícii na zaznamenanie ďalšej expozície, sa dá predĺžiť zvolením dlhších
časov pre Používateľské nastavenie c2 (Standby timer (Časový spínač
pohotovostného režimu), 0 303).
1
Vyberte Multiple exposure
(Viacnásobná expozícia).
V ponuke režimu snímania fotografií
zvýraznite možnosť Multiple exposure
(Viacnásobná expozícia) a stlačte 2.
t
229
2
Vyberte režim.
Zvýraznite Multiple exposure mode (Režim
viacnásobnej expozície) a stlačte 2.
Zvýraznite niektorú z nasledujúcich
možností a stlačte J:
• Ak chcete nasnímať sériu viacnásobných expozícií,
zvoľte 0 On (series) (Zap. (séria)).
Snímanie viacnásobnej expozície bude
pokračovať, kým nevyberiete možnosť Off
(Vyp.) pre Multiple exposure mode (Režim viacnásobnej
expozície).
• Ak chcete nasnímať jednu viacnásobnú expozíciu, zvoľte možnosť On
(single photo) (Zap. (jedna fotografia)). Po vytvorení jednej
viacnásobnej expozície sa automaticky obnoví normálne snímanie.
• Ak chcete daný režim ukončiť bez vytvorenia dodatočných viacnásobných
expozícií, zvoľte možnosť Off (Vyp.).
Ak je vybraná možnosť On (series) (Zap.
(séria)) alebo On (single photo) (Zap. (jedna
fotografia)), na hornom kontrolnom paneli sa
zobrazí ikona n.
t
230
3
Vyberte počet záberov.
Zvýraznite Number of shots (Počet záberov)
a stlačte 2.
Stlačením 1 alebo 3 vyberte počet expozícií,
ktoré sa zlúčia do jednej fotografie a stlačte J.
A
Tlačidlo BKT
Ak je možnosť Multiple exposure
(Viacnásobná expozícia) zvolená pre
Používateľské nastavenie f1 (Custom control
assignment (Prispôsobenie príkazových
voličov)) > BKT button +y (Tlačidlo BKT +y)
(0 307), môžete zvoliť režim viacnásobnej
expozície stlačením tlačidla BKT a otočením
hlavného príkazového voliča a počet záberov
stlačením tlačidla BKT a otočením pomocného
príkazového voliča. Režim a počet záberov sú
zobrazené na hornom kontrolnom paneli: ikony
predstavujúce režim sú a pre Off (Vyp.), B pre On (single photo) (Zap.
(jedna fotografia)) a b pre On (series) (Zap. (séria)).
t
231
4
Vyberte režim prelínania.
Zvýraznite Overlay mode (Režim prelínania)
a stlačte 2.
Zobrazia sa nasledujúce možnosti. Zvýraznite
požadovanú možnosť a stlačte tlačidlo J.
• Add (Pridať): Expozície sa prelínajú bez úprav;
zvyšovanie expozičného podielu nie je
upravené.
• Average (Priemer): Pred prelínaním expozícií sa
zvyšovanie expozičného podielu vydelí celkovým počtom
nasnímaných expozícií (zvyšovanie expozičného podielu pre každú
expozíciu je nastavené na 1/2 pre 2 expozície, 1/3 pre 3 expozície,
atď.).
• Lighten (Rozjasnenie): Fotoaparát porovná pixle v každej expozícii
a použije len najsvetlejšie.
+
• Darken (Ztmavenie): Fotoaparát porovná pixle v každej expozícii
a použije len najtmavšie.
+
t
232
5
Vytvorte kompozíciu fotografie, zaostrite
a nasnímajte ju.
V režimoch sériového snímania (0 116) fotoaparát
zaznamená všetky snímky v jednej sérii. Ak je vybraná
možnosť On (series) (Zap.(séria)), fotoaparát bude pokračovať
v zaznamenávaní viacnásobných expozícií, pokiaľ je stlačené tlačidlo
spúšte. Ak je vybraná možnosť On (single photo) (Zap. (jedna
fotografia)), snímanie viacnásobnej expozície sa ukončí po
nasnímaní prvej fotografie. V režime samospúšte fotoaparát
automaticky zaznamená počet záberov zvolený v kroku 3 na
strane 231, bez ohľadu na možnosť zvolenú pre Používateľské
nastavenie c3 (Self-timer (Samospúšť)) > Number of shots (Počet
záberov) (0 303). Interval medzi zábermi je však riadený
Používateľským nastavením c3 (Self-timer (Samospúšť)) > Interval
between shots (Interval medzi zábermi). V iných režimoch spúšte
sa jedna fotografia zhotoví po každom stlačení tlačidla spúšte.
Pokračujte v snímaní, kým nie sú zaznamenané všetky snímky
(informácie o prerušení viacnásobnej expozície pred nasnímaním
všetkých záberov nájdete na strane 234).
Ikona n bude blikať dovtedy, kým sa snímanie
neskončí. Ak je vybraná možnosť On (series)
(Zap.(séria)), snímanie viacnásobnej
expozície sa skončí iba vtedy, keď pre režim
viacnásobnej expozície zvolíte možnosť Off
(Vyp.). Ak vyberiete možnosť On (single photo) (Zap. (jedna
fotografia)), snímanie viacnásobnej expozície sa ukončí automaticky
po dokončení viacnásobnej expozície. Po skončení snímania
viacnásobnej expozície zmizne z displeja ikona n.
t
233
❚❚ Ukončenie viacnásobných expozícií
Ak chcete ukončiť viacnásobnú expozíciu pred
nasnímaním určeného počtu záberov, vyberte Off
(Vyp.) pre režim viacnásobnej expozície. Ak
snímanie skončí pred nasnímaním určeného počtu
snímok, viacnásobná expozícia sa vytvorí
z dovtedy zaznamenaných snímok. Ak je vybraná
možnosť Average (Priemer) pre Overlay mode (Režim prelínania),
zvyšovanie expozičného podielu sa nastaví tak, aby odrážalo počet
skutočne zaznamenaných expozícií. Vezmite do úvahy, že snímanie sa
automaticky ukončí, ak:
• sa vykoná dvojtlačidlový reset (0 224)
• sa vypne fotoaparát
• dôjde k vybitiu batérie
• sa odstránia snímky
t
234
D
Viacnásobná expozícia
Viacnásobná expozícia môže byť ovplyvnená šumom (náhodne rozmiestnené
jasné body, závoj alebo prúžky).
Počas zaznamenávania viacnásobnej expozície nevyberajte ani nevkladajte
pamäťovú kartu.
Počas snímania nie je k dispozícii živý náhľad. Výber živého náhľadu resetuje
Multiple exposure mode (Režim viacnásobnej expozície) na Off (Vyp.).
Informácie o snímaní uvedené v zobrazení informácií o zobrazenej fotografii
(vrátane merania, expozície, zábleskového režimu, ohniskovej vzdialenosti,
dátumu záznamu a orientácie fotoaparátu) sa týkajú prvej snímky vo
viacnásobnej expozícii.
A
Zvukové poznámky
Záznam zvuku je pri zázname viacerých snímok vypnutý, poznámka sa však po
dokončení snímania dá zaznamenať (0 272).
A
Intervalové fotografovanie
Ak je intervalové fotografovanie zapnuté pred zhotovením prvej snímky,
fotoaparát bude zaznamenávať snímky vo zvolenom intervale, kým sa
nedosiahne počet snímok určený v ponuke viacnásobnej expozície (počet
záberov uvedený v ponuke intervalového snímania sa nebude brať do úvahy).
Tieto expozície sa potom zaznamenajú ako jedna fotografia a intervalové
snímanie sa ukončí (ak On (single photo) (Zap. (jedna fotografia)) vyberiete
pre režim viacnásobnej expozície, aj snímanie viacnásobnej expozície sa ukončí
automaticky).
A
Ďalšie nastavenia
Počas snímania viacnásobnej expozície nie je možné formátovať pamäťové
karty, pričom niektoré sivé položky ponuky nie sú dostupné a nedajú sa zmeniť.
t
235
Intervalové fotografovanie
Fotoaparát je vybavený na automatické zhotovovanie fotografií
v predvolených intervaloch.
D
Pred snímaním
Pri použití intervalového časovača vyberte iný režim snímania ako samospúšť
(E). Pred začiatkom intervalového fotografovania zhotovte testovací záber pri
aktuálnych nastaveniach a výsledok skontrolujte na monitore. Po úprave
nastavení podľa vlastných požiadaviek zatvorte uzávierku okulára hľadáčika, aby
ste predišli vnikaniu svetla cez hľadáčik, ktoré by mohlo rušiť fotografie
a expozíciu (0 120).
Pred určením času spustenia zvoľte Time zone and date (Časové pásmo
a dátum) v ponuke nastavenia a uistite sa, že sú hodiny fotoaparátu nastavené
na správny dátum a čas (0 28).
Odporúčame vám použitie statívu. Pred tým, ako začne snímanie, namontujte
fotoaparát na statív. Ak chcete zaručiť neprerušené snímanie, uistite sa, že je
batéria fotoaparátu plne nabitá. Ak máte pochybnosti, pred použitím batériu
nabite, alebo použite sieťový zdroj a napájací konektor (k dispozícii samostatne).
1
Zvoľte Interval timer shooting
(Intervalové snímanie).
Zvýraznite Interval timer shooting
(Intervalové snímanie) v ponuke režimu
snímania fotografií a stlačením 2 zobrazte
nastavenia intervalového snímania.
t
236
2
Upravte nastavenia intervalového snímania.
Vyberte možnosť spustenia, interval, počet záberov na interval
a možnosť vyhladenia expozície.
• Výber možnosti spustenia:
Zvýraznite Start options
(Možnosti spustenia) a stlačte 2.
Zvýraznite požadovanú možnosť
a stlačte tlačidlo J.
Ak chcete spustiť snímanie okamžite, vyberte Now (Teraz). Pre
spustenie snímania vo vybranom dátume a čase, zvoľte Choose
start day and start time (Vybrať začiatočný deň a čas
spustenia), potom zvoľte dátum a čas a stlačte J.
• Výber intervalu medzi zábermi:
Zvýraznite Interval a stlačte 2.
Zvoľte interval (hodiny, minúty
a sekundy) a stlačte J.
t
237
• Výber počtu snímok v intervale:
Zvýraznite možnosť No. of
intervals × shots/interval (Počet
intervalov × zábery/interval)
a stlačte 2.
Vyberte počet intervalov a počet
záberov na interval a stlačte J.
V režime S (jeden záber) sa fotografie pre každý interval nasnímajú
rýchlosťou zvolenou pre Používateľské nastavenie d1 (Continuous
shooting speed (Rýchlosť sériového snímania)) > Continuous
low-speed (Pomalé sériové snímanie) (0 303).
• Aktivovanie alebo deaktivovanie vyhladenia expozície:
Zvýraznite Exposure smoothing
(Vyhladenie expozície)
a stlačte 2.
Zvýraznite požadovanú možnosť
a stlačte tlačidlo J.
Po výbere možnosti On (Zap.) umožníte fotoaparátu nastavenie
expozície tak, aby sa prispôsobila prvému záberu v režimoch iných
ako M (vezmite do úvahy, že vyhladenie expozície má efekt len
v režime M pri zapnutí automatického nastavenia citlivosti ISO).
t
238
3
Spusťte snímanie.
Zvýraznite Start (Spustiť) a stlačte J. Prvá
séria záberov sa nasníma v určenom čase
spustenia alebo približne po 3 s, ak ste vybrali
možnosť Now (Teraz) pre Start options
(Možnosti spustenia) v kroku 2. Snímanie
bude pokračovať pri zvolenom intervale dovtedy, kým sa nezhotovia
všetky snímky.
A
Počas snímania
Počas intervalového fotografovania bliká na hornom
kontrolnom paneli ikona Q. Bezprostredne pred
začiatkom nasledujúceho intervalu snímania
zobrazenie času uzávierky ukáže počet zvyšných
intervalov a zobrazenie clony ukáže počet
zostávajúcich snímok v aktuálnom intervale. V ostatných prípadoch si možno
počet zostávajúcich intervalov a počet záberov v každom intervale pozrieť
stlačením tlačidla spúšte do polovice (keď tlačidlo uvoľníte, čas uzávierky a clona
sa budú zobrazovať až do uplynutia intervalu časového spínača pohotovostného
režimu).
t
Počas intervalového fotografovania môžete upravovať nastavenia, používať
ponuky a prehrávať snímky. Monitor sa vypne automaticky, asi štyri sekundy
pred každým intervalom. Vezmite do úvahy, že nastavenia fotoaparátu počas
aktívneho intervalového snímania môžu spôsobiť ukončenie snímania.
A
Režim snímania
Bez ohľadu na zvolený režim spúšte, fotoaparát zhotoví určený počet záberov
v každom intervale.
239
❚❚ Pozastavenie intervalového fotografovania
Intervalové fotografovanie môžete pozastaviť medzi intervalmi stlačením
J alebo výberom možnosti Pause (Pauza) v ponuke intervalového
snímania.
❚❚ Obnovenie intervalového snímania
Ak chcete obnoviť snímanie:
• Začať teraz
Zvýraznite Restart
(Znova spustiť)
a stlačte J.
• Začať v určenom čase
t
Stlačte Start options
(Možnosti spustenia),
zvýraznite Choose
start day and start
time (Vybrať
začiatočný deň a čas
spustenia) a potom
stlačte 2.
Vyberte dátum a čas
začiatku a stlačte J.
Zvýraznite Restart
(Znova spustiť)
a stlačte J.
❚❚ Ukončenie intervalového snímania
Ak chcete intervalové fotografovanie ukončiť pred nasnímaním všetkých
fotografií, vyberte Off (Vyp.) v ponuke intervalového snímania.
240
❚❚ Žiadna fotografia
Fotoaparát preskočí aktuálny interval, ak niektorá z nasledujúcich situácií
pretrváva osem sekúnd alebo dlhšie po tom, čo sa mal interval spustiť:
fotografia alebo fotografie z predchádzajúceho intervalu ešte neboli
zhotovené, pamäťová karta je plná alebo fotoaparát nedokáže zaostriť
v režime AF-S (vemite do úvahy, že fotoaparát znova zaostruje pred
každým záberom). Snímanie bude pokračovať nasledujúcim intervalom.
D
Plná pamäť
Ak sa pamäťová karta zaplní, intervalový časovač zostane zapnutý, ale žiadne
snímky sa nezaznamenajú. Snímanie obnovíte (0 240) po odstránení niektorých
snímok alebo po vypnutí fotoaparátu a vložení inej pamäťovej karty.
A
Súbory používateľských funkcií ponuky režimu snímania fotografií
Zmeny nastavení intervalového snímania platia pre všetky súbory
používateľských funkcií ponuky režimu snímania fotografií (0 291), čo znamená,
že intervalové snímanie bude pokračovať aj po prepnutí súborov
používateľských funkcií. Ak sa nastavenia ponuky režimu snímania fotografií
resetujú pomocou položky Photo shooting menu bank (Súbor
používateľských funkcií ponuky režimu snímania fotografií) v ponuke
režimu snímania fotografií, intervalové snímanie sa ukončí a nastavenia
intervalového časovača sa resetujú nasledovne:
• Možnosti spustenia: Teraz
• Počet záberov: 1
• Interval: 00:01':00"
• Vyhladenie expozície: Vypnuté
• Počet intervalov: 1
A
t
Bracketing
Nastavenia bracketingu vykonajte pred spustením intervalového fotografovania.
Ak je počas intervalového fotografovania aktívny bracketing expozície, záblesku
alebo ADL, fotoaparát zhotoví v každom intervale počet záberov v programe
bracketingu v každom intervale, bez ohľadu na počet záberov určený v ponuke
intervalového snímania. Ak je počas intervalového fotografovania aktívny
bracketing vyváženia bielej farby, fotoaparát zhotoví v každom intervale jeden
záber a spracuje ho na vytvorenie počtu kópií určených v programe bracketingu.
241
A
Intervalové fotografovanie
Vyberte dlhší interval ako čas potrebný na zhotovenie vybraného počtu záberov
a ak používate blesk, čas potrebný na nabitie blesku. Ak je tento interval príliš
krátky, počet zhotovených fotografií môže byť menší ako celkový počet uvedený
v kroku 2 (počet intervalov vynásobený počtom záberov na jeden interval) alebo
sa blesk môže odpáliť pri nabití menšom, ako je potrebné pre plnú expozíciu.
Výkon blesku môže tiež klesnúť pod požadovanú úroveň, ak sa zhotoví viac ako
jeden záber na interval. Intervalové fotografovanie sa nedá kombinovať s dlhou
expozíciou (fotografovanie v režime bulb alebo time, 0 138) alebo časozberným
zaznamenávaním videosekvencií (0 74) a nie je k dispozícii v živom náhľade
(0 44, 59) alebo keď je zvolená možnosť Record movies (Záznam
videosekvencií) pre Používateľské nastavenie g1 (Custom control assignment
(Prispôsobenie príkazových voličov)) > Shutter-release button (Priradenie
tlačidla spúšte) (0 309). Vezmite do úvahy, že keďže sa čas uzávierky, rýchlosť
snímania a čas potrebný na záznam snímok môžu pri každom intervale meniť,
čas medzi koncom jedného intervalu a začiatkom nasledujúceho intervalu sa
môže líšiť. Ak snímanie nemôže pokračovať pri aktuálnych nastaveniach
(napríklad, ak je čas uzávierky A alebo % aktuálne zvolený v režime
manuálnej expozície, interval je nula, alebo je čas spustenia menej ako minúta),
na monitore sa zobrazí varovanie.
Intervalové snímanie sa pozastaví, ak sa zvolí E (samospúšť) alebo po vypnutí
a opätovnom zapnutí fotoaparátu (keď je fotoaparát vypnutý, batérie
a pamäťové karty môžete vymeniť bez ukončenia intervalového snímania).
Pozastavenie snímania nemá vplyv na nastavenia intervalového časovača.
t
242
Objektívy bez vstavaného
procesora
Objektívy bez vstavaného procesora sa dajú použiť v expozičných
režimoch A a M s clonou nastavenou pomocou clonového krúžku
objektívu. Určením údajov o objektíve (ohnisková vzdialenosť
a svetelnosť objektívu) môže používateľ získať prístup k rôznym funkciám
objektívov so vstavaným procesorom.
Ak je známa ohnisková vzdialenosť objektívu:
• S voliteľnými bleskami je možné použiť motorové nastavenie
transfokátora
• Ohnisková vzdialenosť objektívu je uvedená (s hviezdičkou) v zobrazení
informácií o fotografiách
Ak je známa svetelnosť objektívu:
• Hodnota clony sa zobrazuje na hornom kontrolnom paneli a v hľadáčiku
• Intenzita záblesku sa nastaví podľa zmien clony, ak záblesková jednotka
podporuje režim qA (automatická clona)
• Clona je uvedená (s hviezdičkou) v zobrazení informácií o fotografiách
Určenie ohniskovej vzdialenosti aj svetelnosti objektívu:
• Umožňuje farebné maticové meranie expozície (vezmite do úvahy, že
možno bude potrebné použiť meranie so zdôrazneným stredom alebo
bodové meranie na dosiahnutie presných výsledkov s niektorými
objektívmi, vrátane objektívov Reflex-NIKKOR)
• Zlepší presnosť merania expozície so zdôrazneným stredom, bodového
merania expozície a doplnkového riadenia záblesku vyvažovaného
meraním i-TTL pre digitálne jednooké zrkadlovky
t
243
Zadanie alebo úprava údajov pre objektív bez vstavaného procesora:
1
Zvoľte Non-CPU lens data (Údaje
objektívu bez vstavaného procesora).
Zvýraznite Non-CPU lens data (Údaje
objektívu bez procesora) v ponuke
nastavenia a stlačte 2.
2
Vyberte číslo objektívu.
Zvýraznite Lens number (Číslo objektívu)
a stlačením 4 alebo 2 vyberte číslo objektívu.
3
Zadajte ohniskovú vzdialenosť a clonu.
Zvýraznite Focal length (mm) (Ohnisková
vzdialenosť (mm)) alebo Maximum
aperture (Svetelnosť objektívu) a stlačením
4 alebo 2 upravte zvýraznenú položku.
4
Uložte nastavenia a zatvorte ponuku.
Stlačte J. Určená ohnisková vzdialenosť a clona sa uložia pod
zvolené číslo objektívu.
t
244
Vyvolanie údajov objektívu pri použití objektívu bez vstavaného
procesora:
1
Priraďte výber čísla objektívu bez vstavaného procesora
ovládaciemu prvku na fotoaparáte.
Priraďte Choose non-CPU lens number (Vybrať číslo objektívu bez
vstavaného procesora) ovládaciemu prvku pomocou
Používateľského nastavenia f1 (Custom control assignment
(Prispôsobenie príkazových voličov), 0 307).
2
Na výber čísla objektívu použite zvolený ovládací prvok.
Stlačte zvolený ovládací prvok a otáčajte hlavným alebo pomocným
príkazovým voličom, až kým sa na hornom kontrolnom paneli
nezobrazí požadované číslo objektívu.
Ohnisková vzdialenosť
Hlavný príkazový volič
Svetelnosť objektívu
Číslo objektívu
A
Ohnisková vzdialenosť neuvedená
Ak správna ohnisková vzdialenosť nie je uvedená, zvoľte najbližšiu hodnotu
vyššiu, ako je skutočná ohnisková vzdialenosť objektívu.
t
A
Telekonvertory a objektívy s transfokátorom
Svetelnosť objektívu pre telekonvertory je kombináciou svetelnosti objektívu
telekonvertora a objektívu. Vezmite do úvahy, že údaje objektívov sa pri použití
transfokátora na objektívoch bez vstavaného procesora neupravujú. Údaje pre
rôzne ohniskové vzdialenosti sa dajú zadať ako samostatné čísla objektívov,
alebo sa údaje objektívov dajú upraviť so zohľadnením nových hodnôt
ohniskovej vzdialenosti a svetelnosti objektívov pri každom nastavení
transfokátora.
245
Údaje o polohe
Jednotku GPS môžete pripojiť k 10-kolíkovému konektoru diaľkového
ovládania, čím umožníte, aby sa do každej nasnímanej fotografie uložila
aktuálna zemepisná šírka a dĺžka, nadmorská výška, svetový koordinovaný
čas (UTC) a kurz. Fotoaparát je možné používať s voliteľnými jednotkami
GPS GP-1 a GP-1A (pozri nižšie; nezabudnite, že tieto jednotky
neposkytujú kompasový kurz), alebo s kompatibilnými jednotkami od
iných výrobcov pripojenými prostredníctvom voliteľného kábla adaptéra
GPS MC-35 (0 340).
❚❚ Jednotky GPS GP-1/GP-1A
Tieto voliteľné jednotky GPS sú určené na používanie s digitálnymi
fotoaparátmi značky Nikon. Informácie o pripojení jednotky nájdete
v príručke dodanej s príslušným zariadením.
A
Ikona o
Stav pripojenia zobrazuje ikona o v zobrazení
informácií:
• o (svieti): Údaje o polohe získané.
• o (bliká): Zariadenie GPS vyhľadáva signál. Snímky
zhotovené počas blikania ikony nebudú obsahovať
údaje o polohe.
• Žiadna ikona: Zo zariadenia GPS neboli prijaté žiadne
nové údaje o polohe aspoň dve sekundy. Snímky
zhotovené, keď sa nezobrazovala ikona o, neobsahujú údaje o polohe.
A
t
Kurz
Kurz sa zaznamená len vtedy, keď je zariadenie GPS
vybavené digitálnym kompasom (vezmite do úvahy,
že GP-1 a GP-1A nie sú vybavené kompasom).
Zariadenie GPS udržiavajte namierené v rovnakom
smere ako objektív a minimálne 20 cm od
fotoaparátu.
A
Svetový koordinovaný čas (UTC)
Údaje UTC poskytuje zariadenie GPS a sú nezávislé od hodín fotoaparátu.
246
❚❚ Možnosti ponuky nastavenia
Položka Location data (Údaje o polohe) v ponuke nastavenia obsahuje
nižšie uvedené možnosti.
• Standby timer (Časový spínač pohotovostného režimu): Vyberte, či sa časový
spínač pohotovostného režimu má alebo nemá automaticky aktivovať
po pripojení jednotky GPS.
Možnosť
Popis
Časový spínač pohotovostného režimu aktivovaný. Časovač
automaticky uplynie, ak v priebehu intervalu určenom
v Používateľskom nastavení c2 (Standby timer (Časový spínač
pohotovostného režimu), 0 303) nevykonáte žiadnu činnosť, aby
Enable
sa znížila spotreba batérie. Ak je pripojená jednotka GP-1 alebo
(Aktivovať) GP-1A, jednotka zostane aktívna počas nastaveného intervalu po
uplynutí doby časovača; ak chcete vyčleniť fotoaparátu čas na
získanie údajov o polohe, oneskorenie sa predĺži maximálne
o jednu minútu po aktivácii expozimetrov alebo zapnutí
fotoaparátu.
Disable
Časový spínač pohotovostného režimu deaktivovaný na
(Deaktivovať) zabezpečenie neprerušeného zaznamenávania údajov o polohe.
• Position (Poloha): Táto položka je dostupná len po pripojení zariadenia
GPS, kedy zobrazuje aktuálnu zemepisnú šírku, dĺžku, nadmorskú výšku,
svetový koordinovaný čas (UTC) a kurz (ak je podporovaný), ktoré
poskytuje zariadenie GPS.
• Set clock from satellite (Nastavenie hodín zo satelitu): Voľbou možnosti Yes
(Áno) sa zosynchronizujú hodiny fotoaparátu s časom, ktorý udáva
zariadenie GPS.
t
247
I
Viac o prehrávaní
Prezeranie snímok
W
W
W
X
X
X
Prehrávanie
snímok na celej
obrazovke
Zobrazenie miniatúr
Prehrávanie snímok na celej obrazovke
Ak chcete zobrazovať fotografie, stlačte tlačidlo K. Tlačidlo K
Na monitore sa zobrazí naposledy zhotovená
fotografia. Ďalšie snímky sa dajú zobraziť rýchlym
potiahnutím prstom doľava alebo doprava alebo
stlačením 4 alebo 2. Ak si chcete pozrieť ďalšie
informácie o aktuálnej fotografii, stlačte 1 alebo
3 (0 254).
Zobrazenie miniatúr
I
248
Ak chcete zobraziť viacero snímok, stlačte tlačidlo
W (M), keď je snímka zobrazená na celej
obrazovke. Počet zobrazených snímok sa zvyšuje
od 4 do 9 až 72 po každom stlačení tlačidla W (M)
a znižuje po každom stlačení tlačidla X. Posúvajte
prst nad dotykovou obrazovkou a rolujte smerom
hore alebo dole alebo použite multifunkčný volič
a zvýraznite snímky.
Tlačidlo W (M)
Ovládacie prvky prehrávania
O (Q): Odstránenie aktuálnej snímky (0 268)
G: Zobrazenie ponúk (0 289)
L (Z/Q): Ochrana aktuálnej snímky (0 265)
X: Priblíženie (0 263)
W (M): Zobrazenie viacerých snímok (0 248)
J: Použite v kombinácii s multifunkčným
voličom tak, ako je to popísané nižšie
J+
Slúži na zobrazenie dialógového okna na výber slotu/priečinka. Ak
chcete zvoliť kartu a priečinok, z ktorých sa majú zobraziť snímky,
zvýraznite slot a stlačením 2 zobrazte zoznam priečinkov, potom
zvýraznite priečinok a stlačte J.
J+
Slúži na vytvorenie retušovanej kópie aktuálnej fotografie alebo
vytvorenie upravenej kópie aktuálnej videosekvencie (0 82).
J+
Slúži na zobrazenie predvolieb textových informácií IPTC
uložených v tomto fotoaparáte (0 311). Ak chcete vložiť
predvoľbu textových informácií IPTC do aktuálnej fotografie,
zvýraznite predvoľbu a stlačte J (akákoľvek predvoľba, ktorá už
bola do aktuálnej fotografie vložená, sa nahradí).
J+
Slúži na načítanie fotografií prostredníctvom bezdrôtovej alebo
ethernetovej siete (0 281).
I
A
Dve pamäťové karty
Ak sú vložené dve pamäťové karty, môžete zvoliť pamäťovú kartu pre
prehrávanie stlačením tlačidla W (M) pri zobrazení 72 miniatúr.
249
A
Otočiť na výšku
Ak chcete zobraziť fotografie na „výšku“ (portrét),
zvoľte On (Zap.) pre možnosť Rotate tall (Otočiť na
výšku) v ponuke režimu prehrávania (0 290).
A
Ukážka snímok
Keď je zvolené On (Zap.) pre Image review (Ukážka snímok) v ponuke režimu
prehrávania (0 290), fotografie sa automaticky zobrazia na monitore po
nasnímaní (keďže fotoaparát už má správnu orientáciu, snímky sa neotáčajú
automaticky počas ukážky snímok). V režime sériového snímania začne
zobrazovanie po skončení snímania, pričom sa zobrazí prvá fotografia
v aktuálnej sérii.
A
Multifunkčný volič
Multifunkčný volič môžete použiť na
zvýraznenie snímok v zobrazení miniatúr
a v podobných zobrazeniach, ktoré sú
zobrazené vpravo.
A
Pozrite aj
Informácie o výbere toho, ako dlho zostane monitor zapnutý, ak sa nevykoná
žiadny úkon, nájdete v Používateľskom nastavení c4 (Monitor off delay (Doba
nečinnosti pre automatické vypnutie monitora), 0 303). Informácie o výbere
úlohy, ktorú bude zohrávať stred multifunkčného voliča, nájdete
v Používateľskom nastavení f2 (Multi selector center button (Stredové tlačidlo
multifunkčného voliča), 0 308). Informácie o používaní príkazových voličov
pre snímku alebo pohyb v ponukách nájdete v Používateľskom nastavení f4
(Customize command dials (Prispôsobenie príkazových voličov)) > Menus
and playback (Ponuky a prehrávanie) (0 308).
I
250
Používanie dotykovej obrazovky
Počas prehrávania môžete monitor citlivý na dotyk používať na:
Zobrazenie ďalších Rýchlo potiahnite prstom doľava alebo
snímok
doprava a zobrazte ďalšie snímky.
Pri zobrazení na celej obrazovke sa
môžete dotknúť dolnej časti displeja
Rýchle rolovanie a zobraziť lištu na posúvanie záberov,
k ďalším snímkam potom posuňte svoj prst doľava alebo
doprava a rýchlo rolujte k ďalším
snímkam.
Lišta na posúvanie
záberov
Priblíženie (len
fotografie)
Gestami natiahnutia a stiahnutia
približujte a odďaľujte a posunutím
rolujte (0 263). Na displej môžete aj
dvakrát poklepať a uskutočniť
priblíženie počas prehrávania snímok
na celej obrazovke alebo priblíženie
zrušiť.
I
251
I
252
Prezeranie
miniatúr
Na „oddialenie“ zobrazenia miniatúr
(0 248) použite priblíženie prstov pri
prehrávaní snímok na celej obrazovke.
Stiahnutie a roztiahnutie prstov
používajte na výber počtu
zobrazených snímok od 4, 9 a 72
záberov.
Prezeranie
videosekvencií
Pre spustenie prehrávania
videosekvencie poklepte na
pomocníka na obrazovke
(videosekvencie sú označené ikonou
1). Poklepaním na displej prehrávanie
pozastavíte alebo obnovíte
a poklepaním na Z sa vrátite do
režimu prehrávania snímok na celej
obrazovke (vezmite do úvahy, že
niektoré ikony v zobrazení
prehrávania videosekvencie
nereagujú na činnosti dotykovej
obrazovky).
Sprievodca
Tlačidlo i
Stlačením tlačidla i počas zobrazenia na celej
obrazovke alebo prehrávania miniatúr zobrazíte
nižšie uvedené možnosti.
• Rating (Hodnotenie): Ohodnoťte aktuálnu snímku
(0 267).
• Select/deselect for transfer (Vykonať/zrušiť výber na
Tlačidlo i
prenos): Vykonajte alebo zrušte výber fotografií,
ktoré chcete odoslať do počítača alebo na ftp
server (0 281). Vybraté fotografie sú označené
ikonou odoslania a odošlú sa po pripojení
fotoaparátu prostredníctvom ethernetu alebo
bezdrôtovej siete LAN.
• IPTC: Vložte predvoľbu textových informácií IPTC
na aktuálnu snímku (0 311).
• Record voice memo (Nahrať zvukovú poznámku): Nahranie zvukovej poznámky
a jej pripojenie k aktuálnej snímke (0 272).
• Play voice memo (Prehrať zvukovú poznámku): Prehranie zvukovej poznámky
(0 276).
• Retouch (photographs only) (Úpravy (len fotografie)): Na vytvorenie upravenej
kópie aktuálnej fotografie použite možnosti v ponuke úprav (0 314).
• Edit movie (movies only) (Upraviť videosekvenciu (len videosekvencie)):
Videosekvencie upravujte pomocou možností v ponuke úprav
videosekvencií (0 82). Videosekvencie môžete upravovať aj stlačením
tlačidla i, keď je pozastavené prehrávanie.
• Choose slot and folder (Vybrať slot a priečinok): Vyberte priečinok na
prehrávanie. Zvýraznite slot a po stlačení 2 sa zobrazí zoznam
priečinkov na vybranej karte, potom zvýraznite priečinok a stlačením J
si môžete prezerať snímky v zvýraznenom priečinku.
Ak chcete opustiť ponuku tlačidla i a vrátiť sa do prehrávania, opätovne
stlačte tlačidlo i.
I
253
Informácie o fotografii
Informácie o fotografii sa zobrazujú s prekrytím snímky zobrazenej na
celej obrazovke. Stláčaním tlačidiel 1 alebo 3 môžete cyklicky
zobrazovať informácie o fotografii tak, ako je to uvedené nižšie.
Nezabudnite, že „iba snímka“, informácie o snímaní, histogramy RGB
a preexponované oblasti sa zobrazia len vtedy, keď je vybraná
zodpovedajúca možnosť pre Playback display options (Možnosti
zobrazenia prehrávania) (0 289). Údaje o polohe sa zobrazujú len
vtedy, ak sa pri zhotovení fotografie používalo zariadenie GPS (0 246),
zatiaľ čo predvoľby textových informácií IPTC sa zobrazia len vtedy, keď sú
vložené do fotografie (0 311).
1/ 12
1/ 125
0
100NC_D5 DSC_0001. JPG
15/ 10/ 2015 10: 02: 27
F5. 6
100
Žiadne (iba snímka)
50mm
, 0
100NC_D5 DSC_0001. JPG
15/ 10/ 2015 10: 02: 27
N OR
ORMAL
AL
5568x3712
Informácie o súbore
NIKON D5
1/ 12
N OR
ORMAL
AL
5568x3712
Údaje prehľadu
100-0001
I PTC
Cap t i on
:
Event I D
:
Head l i ne
Ob j ec t Name
Ci ty
S tate
Count r y
:
:
:
:
:
N I KON D5
Preexponované
oblasti
MTR, SPD, AP.
EXP. MODE, I SO
I
100-0001
FOCAL LENGTH
LENS
AF / VR
WH I TE BALANCE
:
,
1/ 125 , F5. 6
: , 100
: 0. 0
: 50mm
: 50
/ 1. 4
:S /
: AUTO_0 (5200K )
COLOR SPACE
: sRGB
N I KON D5
Histogram RGB
254
100-0001
Predvoľba textových
informácií IPTC
0
, 0
100-0001
Informácie o snímaní
LAT I TUDE
LONGI TUDE
ALT I TUDE
T I ME (UTC)
N I KON D5
:N
: 35 º 35 . 971 '
:E
: 13 9 º 43 . 696 '
: 35m
: 15/10/2015
: 10 : 02 : 27
100-0001
Údaje o polohe
❚❚ Informácie o súbore
1 23 4
5 6
7
1
2
3
4
1/ 12
16
15
14
100NC_D5 DSC_0001. JPG
15/ 10/ 2015 10: 02: 27
13
12
N OR
ORMAL
AL
5568x3712
11 10
8
9
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Ikona zvukovej poznámky..................272
Stav ochrany ..........................................265
Indikátor retušovania ..........................314
Indikátor predvoľby textových
informácií IPTC .............................249, 311
Zaostrovací bod 1, 2 ...............................108
Ohraničenie automatického
zaostrovacieho poľa 1 ............................35
Číslo snímky/celkový počet snímok
Názov súboru.........................................291
Kvalita snímky .........................................92
Veľkosť snímky ........................................95
Oblasť snímky..........................................87
Čas záznamu ...................................28, 310
Dátum záznamu.............................28, 310
Aktuálny slot na kartu ...........................97
Hodnotenie ............................................267
Názov priečinka
1 Zobrazuje sa len vtedy, keď je možnosť Focus point (Zaostrovací bod) vybraná pre
Playback display options (Možnosti zobrazenia prehrávania) (0 289) a zvolená
fotografia bola nasnímaná pomocou hľadáčika.
2 Ak bola fotografia nasnímaná pomocou manuálneho zaostrovania alebo
automatického zaostrenia na jednotlivé zaostrovacie body, dynamickej voľby
zaostrovacích polí alebo pomocou automatického zaostrenia s výberom so skupiny
polí, na displeji sa zobrazí zaostrovací bod zvolený používateľom, ak bola fotografia
nasnímaná pomocou automatického zaostrenia s výberom zo skupiny polí (HL) alebo
automatického zaostrenia s výberom zo skupiny polí (VL), zobrazí sa riadok alebo
stĺpec zaostrovacích bodov zvolený používateľom. Ak bola fotografia nasnímaná
s využitím trojrozmerného sledovania alebo automatického zaostrenia
s automatickým výberom poľa, na displeji sa zobrazí zaostrovací bod zvolený
fotoaparátom.
I
255
❚❚ Preexponované oblasti
1
2
★ 5 100-0001
1 Jasné časti snímky *
2 Číslo priečinka – číslo snímky
3 Aktuálny kanál *
3
* Blikajúce oblasti zobrazujú preexponované
oblasti (oblasti, ktoré môžu byť
preexponované) aktuálneho kanála. Podržte
stlačené tlačidlo W (M) a stlačením 4 alebo 2
cyklicky prechádzajte cez kanály nasledovne:
Tlačidlo W (M)
RGB
(všetky kanály)
I
256
R
(červený)
G
(zelený)
B
(modrý)
❚❚ Histogram RGB
5
1
2
6
★5
100-0001
7
8
3
4
1 Preexponované časti snímky *
2 Číslo priečinka – číslo snímky
3 Vyváženie bielej farby .........................159
Farebná teplota ................................165
Jemné doladenie vyváženia bielej
farby.....................................................162
Vlastné nastavenie...........................168
4 Aktuálny kanál *
5 Histogram (kanál RGB). Na všetkých
histogramoch zodpovedá vodorovná
os jasu pixlov a zvislá os zodpovedá
počtu pixlov.
6 Histogram (červený kanál)
7 Histogram (zelený kanál)
8 Histogram (modrý kanál)
* Blikajúce oblasti zobrazujú preexponované
oblasti (oblasti, ktoré môžu byť
preexponované) aktuálneho kanála. Podržte
stlačené tlačidlo W (M) a stlačením 4 alebo 2
cyklicky prechádzajte cez kanály nasledovne:
Tlačidlo W (M)
RGB
(všetky kanály)
R
(červený)
G
(zelený)
B
(modrý)
Zobrazenie preexponovaných
oblastí vypnuté
I
257
A
Zväčšenie výrezu snímky
Ak chcete priblížiť fotografiu, keď je zobrazený
histogram, stlačte X. Pomocou tlačidiel X a W (M)
snímku priblížite alebo oddialite a pomocou
multifunkčného voliča ju môžete posúvať. Histogram
sa aktualizuje a zobrazí len tie údaje, ktoré sa týkajú
časti snímky viditeľnej na monitore.
★5
100-0001
A
Histogramy
Histogramy fotoaparátu slúžia len ako sprievodca a môžu sa líšiť od histogramov
zobrazených v aplikáciách na úpravu snímok. Nižšie je uvedených niekoľko
príkladov histogramov:
Ak snímka obsahuje objekty s veľkým
rozsahom jasu, rozloženie tónov bude
relatívne rovnomerné.
Ak je snímka tmavá, rozdelenie tónov
sa posunie doľava.
Ak je snímka svetlá, rozdelenie tónov
sa posunie doprava.
Zvýšením korekcie expozície sa rozdelenie tónov posunie doprava, zatiaľ čo
znížením korekcie expozície sa posunie doľava. Histogramy môžu ponúknuť
hrubý odhad celkovej expozície v prípade, že jasné okolité osvetlenie sťažuje
viditeľnosť fotografií na monitore.
I
258
❚❚ Informácie o snímaní
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
13
14
15
16
MTR, SPD, AP.
EXP. MODE, I SO
:
,
1/ 8000 , F2. 8
: , Hi 0. 3
+5/ 6
: +1. 3 ,
FOCAL LENGTH : 50mm
: 50
/ 1. 4
LENS
:C /
AF / VR
WH I TE BALANCE : AUTO_0 (5200K )
COLOR SPACE
0
: sRGB
, 0
N I KON D5
MA I N FLASH
CMD MODE
SYNC MODE
,
100-0001
13 Typ blesku 5
14 Riadenie diaľkovej zábleskovej
jednotky 5................................................204
15 Zábleskový režim 5................................198
16 Nastavenia blesku 5 .....................197, 209
Korekcia zábleskovej expozície 5.......200
: O p t i ona l
:
:
SLOW
: TTL-BL, +1. 0
N I KON D5
11
12
1 Meranie ...................................................129
Čas uzávierky ................................134, 136
Clona...............................................135, 136
2 Expozičný režim ....................................131
Nastavenia citlivosti ISO 1 ...................124
3 Korekcia expozície................................143
Optimálne vyladenie expozície 2 ......302
4 Ohnisková vzdialenosť ...............243, 328
5 Údaje objektívu.....................................243
6 Režim zaostrovania ......................... 48, 98
Objektív VR (stabilizácia obrazu) 3
7 Vyváženie bielej farby 4 .......................159
8 Jemné doladenie vyváženia bielej
farby.........................................................162
9 Farebný priestor....................................294
10 Názov fotoaparátu
11 Oblasť snímky..........................................87
12 Číslo priečinka – číslo snímky
100-0001
17 Picture Control 6 ....................................179
17
P I CTURE CTRL
QUI CK ADJUST
SHARPEN I NG
CLARI TY
CONTRAST
BRIGHTNESS
SATURAT I ON
HUE
N I KON D5
: STANDARD
:0
:3
: +1
:0
:0
:0
:0
100-0001
I
259
18
19
20
21
22
23
NO I SE REDUC.
ACT. D-L I GHT.
HDR
V IGNETTE CTRL
RETOUCH
: HI I SO/ LONG EXP.
: NORMAL
: AUTO, NORMAL
: NORMAL
: WARM F I LTER
COMMENT
: SPRI NG HAS COME.
100-0001
N I KON D5
24
25
ART I ST
: N I KON TARO
COPYRI GHT
: N I KON
N I KON D5
18 Redukcia šumu pri vysokej citlivosti ISO
.................................................................. 294
Redukcia šumu pri dlhých expozíciách
.................................................................. 294
19 Funkcia Active D-Lighting ................. 187
20 Rozdiel HDR expozície ........................ 191
Vyhladenie HDR ................................... 191
21 Ovládanie vinetácie............................. 294
22 História retušovania ............................ 314
23 Poznámka k snímke............................. 311
24 Meno fotografa 7 .................................. 311
25 Vlastník autorských práv 7.................. 311
100-0001
1 Zobrazuje sa červeno, ak bola fotografia zhotovená s automatickým nastavením
citlivosti ISO.
2 Zobrazuje sa, ak bolo Používateľské nastavenie b7 (Fine-tune optimal exposure
(Jemné doladenie optimálnej expozície), 0 302) nastavené na nenulovú hodnotu
pre akýkoľvek spôsob merania expozície.
3 Zobrazuje sa len vtedy, keď je nasadený objektív typu VR.
4 Obsahuje aj farebnú teplotu fotografií nasnímaných s použitím automatického
vyváženia bielej farby.
5 Zobrazí sa len vtedy, keď sa použije voliteľný blesk (0 194).
6 Zobrazené položky sa môžu líšiť podľa Picture Control, ktoré bolo zvolené počas
snímania obrázku.
7 Informácie o autorskom práve sa zobrazí len vtedy, ak sa zaznamenali spolu
s fotografiou pomocou možnosti Copyright information (Informácie o autorskom
práve) v ponuke nastavenia.
I
260
❚❚ Údaje o polohe 1 (0 246)
1
2
3
4
5
LAT I TUDE
LONGI TUDE
ALT I TUDE
T I ME (UTC)
1
2
3
4
5
:N
: 35 º 35 . 971 '
:E
: 13 9 º 43 . 696 '
: 35m
: 15/10/2015
: 10 : 02 : 27
N I KON D5
Zemepisná šírka
Zemepisná dĺžka
Nadmorská výška
Svetový koordinovaný čas (UTC)
Kurz 2
100-0001
1 Údaje pre videosekvencie sú na spustenie zaznamenávania.
2 Zobrazí sa iba vtedy, ak je zariadenie GPS vybavené elektronickým kompasom.
❚❚ Predvoľba textových informácií IPTC (0 311)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
I PTC
Cap t i on
:
Event I D
:
Head l i ne
Ob j ec t Name
Ci ty
S t at e
Count r y
:
:
:
:
:
N I KON D5
100-0001
I PTC
:
Ca t egor y
:
Supp. Cat
:
B y l i ne
B y l i ne T i t l e :
W r i t er / Ed i t or :
:
Cr ed i t
:
Sour ce
N I KON D5
100-0001
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Nadpis
Identifikátor udalosti
Titulok
Názov Objektu
Mesto
Štát
Krajina
Kategória
Doplnkové kategórie (Supp. Cat.)
Podtitulok
Názov Podtitulku
Autor/Redaktor
Kredit
Zdroj
I
261
❚❚ Údaje prehľadu
1 2 34 5
1/ 12
NIKON D5
18
1/ 8000 F2. 8
Hi 0. 3
+ 1. 0
–1. 3
SLOW
0
17
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
I
262
50mm
19 20 21 22 23
31
30
, 0
100NC_D5 DSC_0001. JPG
15/ 10/ 2015 10: 02: 27
16
6
7
8
9
NOR
ORMAL
AL
5568x3712
–1. 3
0
29
10
1/ 8000 F2. 8
Hi 0. 3
+ 1. 0
SLOW
50mm
24
25
, 0
28 27
26
15 14 13 12 11
Číslo snímky/celkový počet snímok
Indikátor poznámky k snímke...........311
Ikona zvukovej poznámky .................272
Stav ochrany..........................................265
Indikátor retušovania ..........................314
Názov fotoaparátu
Indikátor predvoľby textových
informácií IPTC.............................249, 311
Indikátor údajov o polohe..................246
Histogram zobrazujúci rozloženie
tónov na snímke (0 258).
Kvalita snímky ......................................... 92
Veľkosť snímky ........................................ 95
Oblasť snímky.......................................... 87
Názov súboru ........................................291
Čas záznamu................................... 28, 310
Názov priečinka
Dátum záznamu ............................ 28, 310
Aktuálny slot na kartu............................97
Hodnotenie ........................................... 267
Meranie .................................................. 129
Expozičný režim ................................... 131
Čas uzávierky ............................... 134, 136
Clona .............................................. 135, 136
Nastavenia citlivosti ISO 1................... 124
Ohnisková vzdialenosť .............. 243, 328
Funkcia Active D-Lighting ................. 187
Picture Control...................................... 179
Farebný priestor................................... 294
Zábleskový režim 2 ............................... 198
Vyváženie bielej farby......................... 159
Farebná teplota................................ 165
Jemné doladenie vyváženia bielej
farby.................................................... 162
Vlastné nastavenie .......................... 168
30 Korekcia zábleskovej expozície 2 ...... 200
Režim riadiaceho blesku 2
31 Korekcia expozície ............................... 143
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
1 Zobrazuje sa červeno, ak bola fotografia zhotovená s automatickým nastavením
citlivosti ISO.
2 Zobrazuje sa, iba ak bola fotografia zhotovená s voliteľným bleskom (0 194).
Bližší pohľad: Zväčšenie výrezu
snímky
Ak chcete priblížiť snímku, ktorá je zobrazená
v prehrávaní snímok na celej obrazovke, stlačte
tlačidlo X alebo stred multifunkčného voliča alebo
dvakrát rýchlo poklepte na displej. Keď je aktívne
zväčšenie zobrazenej snímky, môžete vykonávať
nasledujúce činnosti:
Tlačidlo X
Ak chcete
Použite
Priblížiť
alebo
oddialiť
X/W (M)/
Prezerať iné
časti snímky
/
/
Popis
Stlačením X alebo
odtiahnutím prstov od
seba priblížite snímky
vo formáte 36 × 24 (3 : 2)
na maximálne približne
21× (veľké snímky), 16×
(stredné snímky) alebo
10× (malé snímky). Stlačením W (M) alebo
pritiahnutím prstov k sebe snímku oddialite.
Keď je výrez snímky zväčšený, pomocou
multifunkčného voliča alebo potiahnutím
prstov cez obrazovku môžete zobraziť časti
snímky, ktoré nevidno na monitore. Ak chcete
rýchlo prejsť na inú časť výrezu snímky, podržte
stlačený multifunkčný volič. Navigačné okno sa
zobrazí pri zmene miery priblíženia; aktuálne
viditeľná oblasť na monitore je označená žltým
rámčekom. Lišta pod navigačným oknom, ktorá
zobrazuje pomer priblíženia, sa zmení na zelenú
pri pomere 1 : 1.
I
263
Ak chcete
Použite
Vybrať tváre
Zobrazenie
ďalších
snímok
Zmeniť stav
ochrany
Vykonať
návrat do
režimu
snímania
Zobraziť
ponuky
I
264
L (Z/Q)
/K
G
Popis
Tváre (maximálne 35), Obrazovkový
rozpoznané počas
pomocník
zväčšenia, sú
vyznačené
v navigačnom okne
bielym okrajom.
Otáčaním
pomocného
príkazového voliča
alebo poklepaním na
obrazovkového
pomocníka zobrazíte
ďalšie tváre.
Otočením hlavného príkazového voliča alebo
poklepaním na ikony e alebo f na dolnej
strane zobrazenia môžete prezerať rovnakú časť
iných fotografií pri aktuálnej miere zväčšenia.
Zväčšenie výrezu snímky sa zruší, keď sa zobrazí
videosekvencia.
Ďalšie informácie nájdete na strane 265.
Ak chcete prejsť do režimu snímania, stlačte
tlačidlo spúšte do polovice alebo stlačte tlačidlo
K.
Ďalšie informácie nájdete na strane 289.
Ochrana fotografií pred
odstránením
Pri zobrazení snímok na celej obrazovke, pri zväčšení zobrazenej snímky
a pri zobrazení miniatúr možno tlačidlo L (Z/Q) použiť na ochranu
fotografií pred náhodným odstránením. Chránené súbory nemožno
odstrániť tlačidlom O (Q) ani pomocou možnosti Delete (Odstrániť)
v ponuke režimu prehrávania. Vezmite do úvahy, že chránené snímky
budú odstránené pri formátovaní pamäťovej karty (0 33, 310).
Ak chcete ochrániť fotografiu:
1
Vyberte snímku.
Zobrazte snímku v režime zobrazenia snímok na celej obrazovke
alebo zväčšenia zobrazenej snímky, alebo ju zvýraznite v zozname
miniatúr.
2
Stlačte tlačidlo L (Z/Q).
Fotografia sa označí ikonou
P. Ak chcete zrušiť ochranu
fotografie, aby ju bolo možné
odstrániť, zobrazte ju alebo ju
zvýraznite v zozname
miniatúr a potom stlačte
Tlačidlo L (Z/Q)
tlačidlo L (Z/Q).
I
265
A
Zvukové poznámky
Zmeny stavu ochrany snímok sa vzťahujú aj na akékoľvek zvukové poznámky,
ktoré mohli byť zaznamenané so snímkami. Stav prepísania zvukovej poznámky
sa nedá nastaviť osobitne.
A
Odstránenie ochrany zo všetkých snímok
Ak chcete odstrániť ochranu zo všetkých snímok v priečinku alebo priečinkoch
zvolených v ponuke Playback folder (Priečinok na prehrávanie), stlačte asi na
dve sekundy počas prehrávania naraz tlačidlá L (Z/Q) a O (Q).
I
266
Hodnotenie snímok
Ohodnoťte snímky alebo ich označte ako kandidátov na neskoršie
odstránenie. Hodnotenie si môžete pozrieť aj v softvéri ViewNX-i
a Capture NX-D. Hodnotenie nie je možné pri chránených snímkach.
1
Vyberte snímku.
Zobrazte snímku alebo ju zvýraznite v zozname miniatúr v zobrazení
miniatúr.
2
Zobrazte možnosti prehrávania.
Možnosti prehrávania zobrazíte stlačením
tlačidla i.
Tlačidlo i
3
Zvoľte Rating (Hodnotenie).
Zvýraznite Rating (Hodnotenie) a stlačte 2.
4
Vyberte hodnotenie.
Stlačením 4 alebo 2 vyberte hodnotenie od
nula po päť hviezdičiek, alebo zvoľte d
a označte snímku ako kandidáta na neskoršie
odstránenie. Stlačením tlačidla J dokončite
úkon.
I
A
Hodnotenie snímok pomocou tlačidla Fn3
Ak je možnosť Rating (Hodnotenie) zvolená pre Používateľské nastavenie f1
(Custom control assignment (Prispôsobenie príkazových voličov)) > Fn3
button (Tlačidlo Fn3), snímky môžete hodnotiť stláčaním tlačidla Fn3
a súčasným stlačením 4 alebo 2 (0 307).
267
Odstraňovanie fotografií
Ak chcete odstrániť všetky fotografie v aktuálnom priečinku alebo
fotografiu zobrazenú pri prehrávaní snímok na celej obrazovke alebo
zvýraznenú v zozname miniatúr, stlačte tlačidlo O (Q). Ak chcete
odstrániť viaceré zvolené fotografie, v ponuke režimu prehrávania použite
možnosť Delete (Odstrániť). Odstránené fotografie nie je možné
obnoviť. Nezabudnite, že snímky, ktoré sú chránené alebo skryté, nie je
možné odstrániť.
Zobrazenie snímok na celej obrazovke
a zobrazenie miniatúr
Stlačením tlačidla O (Q) odstránite aktuálnu fotografiu.
1
Vyberte snímku.
Zobrazte snímku alebo ju zvýraznite v zozname miniatúr.
2
Stlačte tlačidlo O (Q).
Zobrazí sa ponuka
znázornená vpravo.
Zvýraznite Selected image
(Vybraná snímka) (ak chcete
odstrániť všetky snímky
v priečinku aktuálne
zvolenom na prehrávanie —
0 289— stlačte 3 a zvoľte
slot).
I
268
Tlačidlo O (Q)
3
Odstráňte fotografiu (fotografie).
Ak chcete odstrániť fotografiu alebo fotografie, stlačte tlačidlo O (Q)
(Selected image (Vybraná snímka)) alebo tlačidlo J (All images
(Všetky snímky)). Ak chcete postup ukončiť bez odstránenia
fotografie alebo fotografií, stlačte tlačidlo K.
I
A
Pozrite aj
Možnosť After delete (Po odstránení) v ponuke režimu prehrávania určuje, či sa
po odstránení snímky zobrazí nasledujúca alebo predchádzajúca snímka
(0 290).
269
Ponuka režimu prehrávania
Výberom Delete (Odstrániť) v ponuke režimu prehrávania odstráňte
snímky a ich pridružené zvukové poznámky. Majte na pamäti, že
v závislosti od počtu snímok môže byť na odstránenie potrebný určitý čas.
Možnosť
Selected
Q
(Vybrané)
R All (Všetky)
Popis
Odstránenie vybraných snímok.
Odstránenie všetkých snímok v priečinku aktuálne zvolenom na
prehrávanie (0 289). Ak sú vložené dve karty, môžete zvoliť
kartu, z ktorej sa majú odstrániť snímky.
❚❚ Selected (Vybrané): Odstránenie zvolených fotografií
1
Zvoľte Delete (Odstrániť) > Selected
(Vybrané).
Zvoľte Delete (Odstrániť) v ponuke
prehrávania. Zvýraznite Selected (Vybrané)
a stlačte 2.
2
Zvýraznite snímku.
Snímku zvýraznite pomocou
multifunkčného voliča (ak
chcete zobraziť zvýraznenú
snímku na celej obrazovke,
stlačte a podržte tlačidlo X).
Tlačidlo X
I
270
3
Vyberte zvýraznenú snímku.
Stlačením stredu multifunkčného
voliča zvoľte zvýraznenú snímku.
Zvolené snímky sú označené
ikonou O. Zopakovaním krokov 2
a 3 vyberte ďalšie snímky; ak chcete
zrušiť výber snímky, zvýraznite ju a stlačte stred multifunkčného
ovládača.
4
Stlačením tlačidla J
dokončite úkon.
Zobrazí sa dialógové okno
s potvrdením. Zvýraznite
možnosť Yes (Áno) a stlačte
J.
Tlačidlo J
I
271
e
Zvukové poznámky
Záznam zvukových poznámok
Zvukové poznámky s dĺžkou maximálne 60 sekúnd sa dajú pridať
k fotografiám počas prehrávania alebo záznamu.
Počas prehrávania
Ak chcete pridať zvukovú poznámku k existujúcej fotografii:
1
Vyberte fotografiu.
Zobrazte snímku na celej obrazovke alebo ju
zvýraznite v zozname miniatúr. K jednej
snímke je možno zaznamenať len jednu
zvukovú poznámku. Ďalšie zvukové
poznámky sa už k snímkam označeným
ikonou h nedajú zaznamenať.
2
Spustite záznam.
Ak chcete spustiť záznam, stlačte tlačidlo i,
zvýraznite Record voice memo (Zaznamenať
zvukovú poznámku) a stlačte J. Počas
zaznamenávania sa bude zobrazovať ikona C.
Tlačidlo i
3
Ukončite záznam.
Záznam ukončíte stlačením stredu multifunkčného voliča.
e
272
A Tlačidlo Fn3
Ak je Voice memo (Zvuková poznámk) zvolená pre Používateľské nastavenie f1
(Custom control assignment (Prispôsobenie príkazových voličov)) > Fn3
button (Tlačidlo Fn3) (0 307), môžete stlačiť a podržať tlačidlo Fn3 a nahrať
zvukovú poznámku pre aktuálnu snímku (vezmite do úvahy, že poznámka sa
nezaznamená, ak tlačidlo nepodržíte minimálne jednu sekundu).
Počas snímania
Zvukové poznámky môžete ku každej fotografii nahrať automaticky alebo
manuálne, stlačením tlačidla na nahranie zvukovej poznámky pre
poslednú zhotovenú fotografiu.
❚❚ Automatické zaznamenávanie
Pre automatické nahranie zvukových poznámok
vyberte On (Auto and manual) (Zap. (automatika
a manuálny režim)) pre Voice memo options
(Možnosti zvukovej poznámky) > Voice memo
(Zvuková poznámka) v ponuke nastavenia
(0 312) a zvoľte čas nahrávania. Nahrávanie sa
spustí, keď zodvihnete prst z tlačidla spúšte po
snímaní.
D
Automatické zaznamenávanie
Zvukové poznámky sa nebudú zaznamenávať automaticky počas živého
náhľadu (0 44), časozberného nahrávania videosekvencií (0 74) a ani vtedy, keď
sa On (Zap.) zvolí pre možnosť Image review (Ukážka snímok) (0 290)
v ponuke prehrávania.
e
273
❚❚ Manuálne zaznamenávanie
Ak chcete aktivovať nahrávanie zvukovej
poznámky, zvoľte Voice memo (Zvuková
poznámka) pre Používateľské nastavenie f1
(Custom control assignment (Prispôsobenie
príkazových voličov)) > Fn3 button (Tlačidlo F3)
(0 307) a zvoľte Manual only (Len manuálny
režim) pre Voice memo options (Možnosti
zvukovej poznámky) > Voice memo (Zvuková
poznámka) v ponuke nastavenia (0 312). Potom
môžete nahrať zvukovú poznámku kedykoľvek,
stlačením a podržaním tlačidla Fn3 a pridať ju
k naposledy zaznamenanej fotografii (vezmite do
Tlačidlo Fn3
úvahy, že poznámka sa nezaznamená, ak tlačidlo
nepodržíte minimálne jednu sekundu).
A
Zvuková poznámka
Možnosť zvolenú pre Voice memo (Zvuková poznámka) naznačuje ikona na
zadnom kontrolnom paneli.
On (Auto and manual) (Zap.
(Automatika a manuálny
režim))
e
274
Manual only (Len manuálny
režim)
A
Počas zaznamenávania
Počas zaznamenávania bude na zadnom kontrolnom
paneli blikať ikona C. Odpočítavací časovač na
zadnom kontrolnom paneli bude ukazovať dĺžku
zvukovej poznámky, ktorú je možné zaznamenať
(v sekundách).
Zadný kontrolný panel
A
Slot 2
Ak sú vložené dve pamäťové karty a Backup (Záloha) alebo RAW Slot 1 - JPEG
Slot 2 je zvolené pre možnosť Role played by card in Slot 2 (Úloha zohrávaná
kartou v slote 2) (0 97) v ponuke režimu snímania fotografií, zvukové
poznámky sa pridajú k snímkam zaznamenaným na pamäťovej karte v slote 1.
A
Prerušenie zaznamenávania
Zaznamenávanie je možné ukončiť stlačením tlačidla spúšte alebo použitím
iných ovládacích prvkov fotoaparátu. Počas intervalového fotografovania sa
zaznamenávanie ukončí automaticky asi dve sekundy pred zhotovením
nasledujúcej fotografie. Zaznamenávanie sa automaticky ukončí aj po vypnutí
fotoaparátu.
A
Po zaznamenávaní
Ak je pre poslednú zhotovenú fotografiu
zaznamenaná zvuková poznámka, na zadnom
kontrolnom paneli bude zobrazená ikona C.
Zadný kontrolný panel
Ak pre fotografiu aktuálne zvolenú v režime
prehrávania existuje zvuková poznámka, na
monitore bude zobrazená ikona h.
A
Názvy súborov zvukových poznámok
Zvukové poznámky sa ukladajú ako súbory vo formáte WAV s názvami vo forme
„xxxxnnnn.WAV“, kde „xxxxnnnn“ je názov súboru skopírovaného zo snímky,
s ktorou je daná zvuková poznámka spojená. Napríklad, zvuková poznámka pre
snímku „DSC_0002.JPG“ by mala názov súboru „DSC_0002.WAV“. Názvy
súborov zvukových poznámok je možné zobraziť v počítači.
A
Pozrite aj
Položka Voice memo options (Možnosti zvukovej poznámky) > Voice memo
overwrite (Prepísať zvukovú poznámku) v ponuke nastavenia riadi, či môže
byť poznámka naposledy zaznamenanej fotografie prepísaná v režime snímania
(0 312). Položka Voice memo options (Možnosti zvukovej poznámky) >
Voice memo control (Riadenie zvukovej poznámky) poskytuje možnosti pre
manuálne zaznamenávanie.
e
275
Prehrávanie zvukových
poznámok
Ak chcete prehrať zvukové poznámky, stlačte i
a zvoľte Play voice memo (Prehrať zvukovú
poznámku) pri prezeraní fotografií označených
ikonami h (0 248).
A
Tlačidlo Fn3
Ak je Voice memo (Zvuková poznámka) zvolená pre Používateľské nastavenie
f1 (Custom control assignment (Prispôsobenie príkazových voličov)) > Fn3
button (Tlačidlo Fn3) (0 307), môžete stlačením tlačidla Fn3 spúšťať
a zastavovať prehrávanie zvukových poznámok.
A
Odstraňovanie zvukových poznámok
Ak chcete odstrániť zvukové poznámky zo snímky,
zobrazte snímku na celej obrazovke alebo ju vyberte
v zobrazení miniatúr a stlačte tlačidlo O (Q), potom
zvýraznite Selected image (Vybraná snímka)
a opätovným stlačením O (Q) zobrazte nasledovné
možnosti:
• Image/sound (Snímka/zvuk): Vyberte túto možnosť
a stlačením tlačidla O (Q) odstráňte fotografiu aj
zvukovú poznámku.
• Sound only (Len zvuk): Vyberte túto možnosť a stlačením tlačidla O (Q) odstráňte
len zvukovú poznámku.
Ak chcete postup ukončiť bez odstránenia zvukovej poznámky alebo fotografie,
stlačte K.
A
e
Prerušenie prehrávania
Prehrávanie je možné ukončiť stlačením tlačidla spúšte alebo použitím iných
ovládacích prvkov fotoaparátu. Prehrávanie sa ukončí automaticky po výbere
ďalšej snímky alebo po vypnutí fotoaparátu.
A
Pozrite aj
Pomocou možnosti Voice memo options (Možnosti zvukovej poznámky) >
Audio output (Výstup zvuku) môžete vybrať zariadenie na prehrávanie
zvukových poznámok (0 312).
276
QPripojenia
Inštalácia softvéru ViewNX-i
Ak chcete jemne dolaďovať vlastnosti fotografií a odosielať a prezerať snímky,
stiahnite si najnovšiu verziu inštalačného programu ViewNX-i z nasledujúcej
webovej stránky a podľa pokynov na obrazovke dokončite inštaláciu.
Vyžaduje sa pripojenie k internetu. Systémové požiadavky a ďalšie informácie
nájdete na webovej stránke spoločnosti Nikon pre váš región.
http://downloadcenter.nikonimglib.com/
A
Capture NX-D
Softvér Capture NX-D spoločnosti Nikon používajte na jemné doladenie
fotografií alebo na zmenu nastavení pre snímky NEF (RAW) a ich ukladanie
v iných formátoch. Softvér Capture NX-D si môžete stiahnuť z:
http://downloadcenter.nikonimglib.com/
Q
277
Kopírovanie snímok do počítača
Skôr, ako budete pokračovať, uistite sa, že ste si nainštalovali softvér
ViewNX-i (0 277).
1
Pripojte USB kábel.
Po vypnutí fotoaparátu a uistení sa, že je vložená pamäťová karta,
pripojte dodaný USB kábel tak, ako je to znázornené a potom zapnite
fotoaparát.
D Príchytka USB kábla
Aby ste zabránili odpojeniu kábla, pripojte príchytku tak, ako je to
zobrazené.
D USB rozbočovače
Fotoaparát pripojte priamo k počítaču. Kábel nepripájajte prostredníctvom
USB rozbočovača alebo klávesnice.
A Používajte spoľahlivý zdroj energie
Ak chcete zaručiť neprerušený prenos údajov, skontrolujte, či je batéria
fotoaparátu plne nabitá.
A Pripojenie káblov
Pri pripájaní alebo odpájaní prepojovacích káblov sa uistite, že je fotoaparát
vypnutý. Nepoužívajte silu a nepokúšajte sa zasunúť konektory pod uhlom.
Q
278
2
Spustite komponent Nikon Transfer 2 softvéru ViewNX-i.
Ak sa zobrazí hlásenie s výzvou, aby ste vybrali program, vyberte
Nikon Transfer 2.
D
Počas prenosu
Počas prenosu nevypínajte fotoaparát a neodpájajte USB kábel.
A
Windows 7
Ak sa zobrazí nasledovné dialógové okno, vyberte Nikon Transfer 2 tak, ako
je to popísané nižšie.
1 V časti Import pictures and videos
(Importovať snímky a videosekvencie)
kliknite na Change program (Zmeniť
program). Zobrazí sa dialógové okno na
výber programu; vyberte Nikon Transfer 2
a kliknite na OK.
2 Dvakrát kliknite na .
A
Windows 10 a Windows 8.1
Po pripojení fotoaparátu môžu Windows 10
a Windows 8.1 zobraziť výzvu na automatické
prehranie. Poklepte alebo kliknite na dialógové
okno a potom poklepte alebo kliknite na Import
File/Nikon Transfer 2 (Importovať súbor/
Nikon Transfer 2) a vyberte Nikon Transfer 2.
A
OS X
Ak sa Nikon Transfer 2 nespustí automaticky, overte, či je fotoaparát
pripojený a potom spustite Image Capture (aplikácia, ktorá sa dodáva spolu
s OS X) a zvoľte Nikon Transfer 2 ako aplikáciu, ktorá sa otvorí po nájdení
fotoaparátu.
Q
279
3
Kliknite na Start Transfer (Spustiť prenos).
Snímky uložené na pamäťovej karte sa skopírujú do počítača.
Start Transfer (Spustiť prenos)
4
Ukončite spojenie.
Po dokončení prenosu vypnite fotoaparát a odpojte USB kábel.
Q
A
Získanie ďalších informácií
Ak chcete získať ďalšie informácie o používaní softvéru ViewNX-i, použite online
pomocníka.
280
Ethernet a bezdrôtové siete
Fotoaparát sa dá pripojiť k ethernetovým alebo bezdrôtovým sieťam
pomocou vstavaného ethernetového portu alebo voliteľného
bezdrôtového vysielača WT-6 alebo WT-5 (0 337). Vezmite do úvahy, že
na ethernetové pripojenie sa vyžaduje ethernetový kábel (k dispozícii
samostatne od komerčných dodávateľov).
❚❚ Výber režimu
Nasledujúce režimy sú dostupné, keď je fotoaparát pripojený k sieti
pomocou vstavaného ethernetového portu alebo voliteľného
bezdrôtového vysielača WT-6 alebo WT-5:
Režim
Funkcia
Odoslanie na FTP Odosielanie existujúcich fotografií a videosekvencií do
počítača alebo na ftp server, alebo odosielanie nových
Prenos snímok fotografií po ich zhotovení.
Ovládanie fotoaparátu pomocou voliteľného softvéru
Ovládanie
Camera Control Pro 2 a ukladanie nových fotografií
fotoaparátu
a videosekvencií priamo do počítača.
Diaľkové zobrazovanie a zhotovovanie snímok pomocou
HTTP server
počítača alebo zariadenia smart vybaveného prehliadačom.
Synchronizovaná
Synchronizujte spúšte pre viacero diaľkových fotoaparátov
spúšť (len
s hlavným fotoaparátom.
bezdrôtová)
Viac informácií nájdete v sprievodcovi sieťou Navod na použivanie siete,
ktorý je k dispozícii na bezplatné stiahnutie na nasledujúcej webovej
stránke: http://downloadcenter.imglib.com
Informácie o používaní voliteľných bezdrôtových vysielačov nájdete
v príručkách dodaných so zariadením. Nezabudnite aktualizovať celý
súvisiaci softvér na najnovšiu verziu.
Q
281
D
Počas prenosu
Videosekvencie sa nedajú zaznamenávať ani prehrávať v režime prenosu snímok
(„režim prenosu snímok“ platí pri prenose snímok prostredníctvom ethernetovej
alebo bezdrôtovej siete a keď zostanú snímky na odoslanie). Fotografovanie so
živým náhľadom nie je dostupné počas prenosu, ak je zvolené On (Zap.) pre
Silent live view photography (Nehlučné fotografovanie so živým
náhľadom) v ponuke režimu snímania fotografií.
A
Videosekvencie
Videosekvencie sa dajú odoslať v režime prenosu, ak je fotoaparát pripojený
k ethernetovej alebo bezdrôtovej sieti, pričom možnosť Auto send
(Automatické odoslanie) ani Send folder (Priečinok odosielania) nie je
zvolená pre Network (Sieť) > Options (Možnosti).
D
Režim HTTP servera
Fotoaparát sa v režime http servera nedá použiť na záznam ani prezeranie
videosekvencií, pokiaľ nie je fotografovanie so živým náhľadom dostupné, ak je
On (Zap.) zvolené pre Silent live view photography (Nehlučné
fotografovanie so živým náhľadom) v ponuke režimu snímania fotografií.
A
Bezdrôtové vysielače
Hlavný rozdiel medzi WT-6 a WT-6A/B/C a WT-5 a WT-5A/B/C/D spočíva v počte
podporovaných kanálov; pokiaľ nie je uvedené inak, pričom všetky údaje
týkajúce sa WT-6 platia aj pre WT-6A/B/C a všetky údaje týkajúce WT-5 platia aj
pre WT-5A/B/C/D.
Q
282
Tlač fotografií
Vybrané snímky vo formáte JPEG môžete vytlačiť na tlačiarni vybavenej
funkciou PictBridge (0 382), ktorá je pripojená priamo k fotoaparátu.
Pripojenie tlačiarne
Fotoaparát pripojte pomocou dodaného USB kábla. Nepoužívajte silu
a nepokúšajte sa zasunúť konektory pod uhlom.
Po zapnutí fotoaparátu a tlačiarne sa na monitore zobrazí úvodná
obrazovka a po nej obrazovka prehrávania PictBridge.
D
Výber fotografií na tlač
Na tlač sa nedajú zvoliť snímky vytvorené pri nastaveniach kvality snímok NEF
(RAW) alebo TIFF (RGB) (0 92). Kópie vo formáte JPEG zo snímok NEF (RAW) je
možné vytvárať pomocou možnosti NEF (RAW) processing (Spracovanie NEF
(RAW)) v ponuke úprav (0 314).
A
Tlač prostredníctvom priameho pripojenia USB
Uistite sa, že je batéria plne nabitá, alebo použite voliteľný sieťový zdroj
a napájací konektor. Keď snímate fotografie, ktoré sa majú vytlačiť
prostredníctvom priameho pripojenia USB, nastavte Color space (Farebný
priestor) na sRGB (0 294).
A
Pozrite aj
Informácie o tom, čo robiť, ak sa počas tlače vyskytne chyba, nájdete na
strane 369.
Q
283
Tlač snímok po jednej
1
Zobrazte požadovanú snímku.
Stlačením 4 alebo 2 zobrazíte ďalšie snímky. Stlačením tlačidla X
aktuálnu snímku priblížite (0 263, stlačením K priblíženie zrušíte).
Ak chcete naraz zobraziť šesť snímok, stlačte tlačidlo W (M). Na
zvýraznenie snímok použite multifunkčný volič, alebo stlačením
tlačidla X zobrazte zvýraznenú snímku na celej obrazovke. Ak si
chcete pozrieť snímky v iných umiestneniach, stlačte W (M) so
zobrazenými miniatúrami a vyberte požadovanú kartu a priečinok
tak, ako je to popísané na strane 249.
2
Nastavte možnosti tlače.
Stlačením J zobrazte nasledujúce položky, potom stlačením 1
alebo 3 zvýraznite položku a stlačením 2 zobrazte možnosti
(zobrazia sa len možnosti podporované aktuálnou tlačiarňou; ak
chcete použiť východiskovú možnosť, zvoľte Printer default
(Východiskové nastavenie tlačiarne)). Po voľbe možnosti sa
stlačením J vrátite do ponuky nastavenia tlačiarne.
Možnosť
Page size
(Veľkosť strany)
No. of copies
(Počet kópií)
Border
(Orámovanie)
Print date
(Vytlačiť dátum)
Cropping
(Orezanie)
Q
284
Popis
Vyberte veľkosť strany.
Táto možnosť sa uvedie len pri tlači snímok po jednej.
Stlačením 1 alebo 3 vyberte počet kópií (maximálne 99).
Vyberte, či majú byť fotografie orámované bielym rámčekom.
Vyberte, či sa majú na fotografiách vytlačiť čas a dátum
záznamu.
Táto možnosť sa uvedie len pri tlači snímok po jednej. Ak
chcete postup ukončiť bez orezávania, zvýraznite No
cropping (Bez orezania) a stlačte J. Ak chcete orezať
aktuálnu snímku, zvýraznite Crop (Orezať) a stlačte 2.
Zobrazí sa dialógové okno s voľbou výrezu; stlačením tlačidla
X zväčšíte veľkosť výrezu, stlačením tlačidla W (M) ju
zmenšíte a na umiestnenie výrezu použite multifunkčný
volič. Vezmite do úvahy, že kvalita tlače môže klesnúť, ak sa
malé výrezy vytlačia vo veľkom formáte.
3
Spustite tlač.
Zvoľte možnosť Start printing (Spustiť tlač) a stlačením tlačidla J
spustite tlač. Ak chcete tlač zrušiť pred vytlačením všetkých kópií,
stlačte tlačidlo J.
Tlač viacerých snímok
1
Zobrazte ponuku PictBridge.
Stlačte tlačidlo G na zobrazení PictBridge.
2
Vyberte možnosť.
Zvýraznite niektorú z nasledujúcich možností a stlačte 2.
• Print select (Výber na tlač): Výber snímok na tlač. Pomocou
multifunkčného voliča zvýrazníte snímky (ak chcete zobraziť
snímky na iných miestach, stlačte W (M) a zvoľte požadovanú kartu
a priečinok tak, ako je to uvedené na strane 249; ak chcete zobraziť
aktuálnu snímku na celej obrazovke, podržte stlačené tlačidlo X)
a pri podržaní stlačeného tlačidla L (Z/Q) stlačením 1 alebo 3
vyberte počet výtlačkov (maximálne 99). Ak chcete zrušiť voľbu
snímky, nastavte počet výtlačkov na nulu.
• Index print (Tlač indexu): Ak chcete vytvoriť tlač indexu všetkých
snímok vo formáte JPEG nachádzajúcich sa na pamäťovej karte,
prejdite na krok 3. Vezmite do úvahy, že ak sa na pamäťovej karte
nachádza viac ako 256 snímok, vytlačí sa len prvých 256 z nich. Ak
je rozmer strany zvolený v kroku 3 príliš malý na tlač indexu, zobrazí
sa výstraha.
3
Nastavte možnosti tlače.
Upravte nastavenia tlačiarne tak, ako je to uvedené v kroku 2 na
strane 284.
4
Spustite tlač.
Zvoľte možnosť Start printing (Spustiť tlač) a stlačením tlačidla J
spustite tlač. Ak chcete tlač zrušiť pred vytlačením všetkých kópií,
stlačte tlačidlo J.
Q
285
Prezeranie fotografií
prostredníctvom TV prijímača
Voliteľný kábel High-Definition Multimedia Interface (HDMI) (0 339)
alebo kábel HDMI typu C (k dispozícii samostatne od iných dodávateľov)
sa dá použiť na pripojenie fotoaparátu k videozariadeniam s vysokým
rozlíšením. Pred pripojením alebo odpojením kábla HDMI vždy vypnite
fotoaparát.
Pripojte k zariadeniu s vysokým
rozlíšením (použite prepojovací
kábel s konektormi určenými
pre zariadenia HDMI)
Pripojte k fotoaparátu
Nalaďte zariadenie HDMI kanál, potom zapnite fotoaparát a stlačte
tlačidlo K. Počas prehrávania sa budú snímky zobrazovať na televíznej
obrazovke. Hlasitosť môžete nastaviť pomocou ovládacích prvkov
televízora; ovládacie prvky fotoaparátu sa nedajú použiť.
A
Príchytka kábla HDMI
Pri použití voliteľného kábla Nikon HDMI pripevnite dodanú svorku tak, ako je to
znázornené, aby nedošlo k náhodnému odpojeniu. Nepoužívajte káblové svorky
s káblami, ktoré nie sú od firmy Nikon.
Q
286
Možnosti HDMI
Pomocou možnosti HDMI v ponuke nastavenia (0 312) sa ovláda
výstupné rozlíšenie a ostatné pokročilé možnosti HDMI.
❚❚ Output resolution (Výstupné rozlíšenie)
Vyberte formát pre obrazové záznamy vysielané
do zariadenia HDMI. Ak je vybraná možnosť
Auto (Automatika), fotoaparát si automaticky
zvolí najvhodnejší formát.
❚❚ Advanced (Pokročilé)
Možnosť
Popis
Auto (Automaticky) sa odporúča pre väčšinu situácií. Ak
fotoaparát nedokáže určiť správny výstupný rozsah
videosignálu RGB pre HDMI zariadenie, môžete si vybrať
z nasledovných možností:
Output range
• Limited range (Obmedzený rozsah): Pre zariadenia so vstupným
(Výstupný rozsah)
rozsahom videosignálu RGB 16 až 235. Túto možnosť vyberte,
ak zistíte stratu detailov v tmavých častiach.
• Full range (Plný rozsah): Pre zariadenia so vstupným rozsahom
videosignálu RGB 0 až 255. Túto možnosť vyberte, ak sú
tmavé časti „vymyté“ alebo sú príliš jasné.
Output display size
(Veľkosť
Vyberte horizontálne a vertikálne pokrytie obrazového poľa
výstupného
HDMI výstupu 95 % alebo 100 %.
zobrazenia)
Live view on-screen
Ak je vybraná možnosť Off (Vyp.), keď je fotoaparát pripojený
display (Zobrazenie
k HDMI zariadeniu, informácie o snímaní sa nezobrazia na
živého náhľadu na
monitore počas zobrazenia fotografie so živým náhľadom.
obrazovke)
Vyberte možnosť On (Zap.), aby sa zobrazenie HDMI zrkadlilo
na monitore fotoaparátu, možnosť Off (Vyp.), ak chcete vypnúť
Dual monitor
monitor fotoaparátu s cieľom šetriť energiu. Dual monitor
(Dvojitý monitor) (Dvojitý monitor) sa zapne automaticky, keď je Live view onscreen display (Zobrazenie živého náhľadu na obrazovke)
nastavené na možnosť Off (Vyp.).
Q
287
A
Prehrávanie prostredníctvom televízneho prijímača
Pri dlhodobom prehrávaní sa odporúča používať sieťový zdroj a napájací
konektor (k dispozícii samostatne). Ak na obrazovke televízora nie sú viditeľné
okraje fotografií, zvoľte možnosť 95% pre HDMI > Advanced (Pokročilé) >
Output display size (Veľkosť výstupného zobrazenia) (0 287).
A
Voice memo options (Možnosti zvukových poznámok) > Audio output
(Výstup zvuku) (0 312)
Položku HDMI nastavte na prehrávanie zvukových poznámok prostredníctvom
zariadenia.
A
Prezentácie
Možnosť Slide show (Prezentácia) v ponuke režimu prehrávania sa dá použiť na
automatické prehrávanie (0 290).
A
HDMI a živý náhľad
Ak je fotoaparát pripojený prostredníctvom HDMI kábla, HDMI zobrazenia
môžete používať na fotografovanie a zaznamenávanie vidoesekvencií so živým
náhľadom (0 55, 68).
A
Používanie zaznamenávacích zariadení od iných výrobcov
Nasledujúce nastavenia sa odporúčajú pri používaní záznamníkov od iných
výrobcov:
• HDMI > Advanced (Rozšírené) > Output display size (Veľkosť výstupného
zobrazenia): 100%
• HDMI > Advanced (Rozšírené) > Live view on-screen display (Zobrazenie
živého náhľadu na obrazovke): Off (Vyp.)
Q
288
UZoznam ponúk
Tento zoznam uvádza možnosti dostupné v ponukách fotoaparátu. Viac
informácií nájdete v časti Sprievodca ponukami.
D Ponuka režimu prehrávania:
Správa snímok
Delete (Odstrániť)
Selected (Vybrané)
Odstránenie viacerých snímok (0 270).
All (Všetky)
Playback folder (Priečinok na prehrávanie)
(východiskové nastavenie: All (Všetko))
(Názov priečinka)
Vyberte priečinok na prehrávanie.
All (Všetko)
Current (Aktuálne)
Hide image (Skryť snímku)
Select/set (Vybrať/nastaviť)
Skrytie alebo odhalenie snímok. Skryté
snímky sú zobrazené iba v ponuke „Skryť
Deselect all (Zrušiť výber
snímku“ a nedajú sa prehrávať.
všetkého)
Playback display options (Možnosti zobrazenia prehrávania)
Basic photo info (Základné
Výber informácií dostupných v zobrazení
informácie o fotografii)
informácií o fotografii (0 254).
Focus point (Zaostrovací bod)
Additional photo info (Ďalšie
informácie o fotografii)
None (image only) (Žiadne (len
snímka))
Highlights (Preexponované
oblasti)
RGB histogram (Histogram RGB)
Shooting data (Informácie
o snímaní)
Overview (Prehľad)
U
289
Copy image(s) (Kopírovať snímku (snímky))
Select source (Vybrať zdroj)
Kopírovanie snímok z jednej pamäťovej karty
na druhú. Táto možnosť je dostupná len
Select image(s) (Vybrať snímku
vtedy, keď sú vo fotoaparáte vložené dve
(snímky))
pamäťové karty.
Select destination folder (Vybrať
cieľový priečinok)
Copy image(s)? (Kopírovať snímku
(snímky)?)
Image review (Ukážka snímok)
(východiskové nastavenie: Off (Vyp.))
On (Zap.)
Vyberte, či sa na monitore automaticky
zobrazí snímka hneď po jej nasnímaní (0 42).
Off (Vyp.)
After delete (Po odstránení)
(východiskové nastavenie: Show next (Zobraziť ďalšiu))
Show next (Zobraziť ďalšiu)
Vyberte snímku, ktorá sa zobrazí po
odstránení snímky.
Show previous (Zobraziť
predchádzajúcu)
Continue as before (Pokračovať
ako predtým)
After burst, show (Po odpálení, zobraziť)
(Východiskové nastavenie: Last image in burst (Posledná snímka v sérii))
First image in burst (Prvá snímka Vyberte, či fotoaparát zobrazí prvú alebo
v sérii)
poslednú fotografiu v sérii po nasnímaní
fotografií v režime sériového snímania.
Last image in burst (Posledná
snímka v sérii)
Auto image rotation (Automatické otočenie snímky)
(východiskové nastavenie: On (Zap.))
On (Zap.)
Vyberte, či sa má pri snímaní fotografií
zaznamenať orientácia fotoaparátu.
Off (Vyp.)
Rotate tall (Otočiť na výšku)
On (Zap.)
Off (Vyp.)
Slide show (Prezentácia)
Start (Štart)
Image type (Typ snímky)
Frame interval (Interval snímok)
Audio playback (Prehrávanie
zvuku)
U
290
(východiskové nastavenie: On (Zap.))
Vyberte, či chcete otáčať snímky s orientáciou
na „výšku“ (portrét) pri zobrazení počas
prehrávania (0 250).
Zobrazenie prezentácie snímok v aktuálnom
priečinku na prehrávanie.
C Ponuka režimu snímania
fotografií: Možnosti snímania
Photo shooting menu bank (Súbor používateľských funkcií ponuky režimu
snímania fotografií)
A
Vyvolanie nastavení ponuky režimu snímania
fotografií, ktoré boli predtým uložené
B
v súbore používateľských funkcií ponuky
C
režimu snímania fotografií. Zmeny
D
v nastaveniach sa ukladajú do aktuálneho
súboru.
Extended photo menu banks (Rožšírené súbory ponuky fotografií)
(východiskové nastavenie: Off (Vyp.))
On (Zap.)
Vyberte, či majú súbory používateľských
funkcií ponuky režimu snímania fotografií
Off (Vyp.)
ukladať expozičný režim, čas uzávierky
(expozičné režimy S a M), clonu (režimy A a M)
a režim záblesku.
Storage folder (Priečinok na ukladanie údajov)
Rename (Premenovať)
Výber priečinka, do ktorého sa budú ukladať
nasledujúce snímky.
Select folder by number (Vybrať
priečinok podľa čísla)
Select folder from list (Vybrať
priečinok zo zoznamu)
File naming (Názvy súborov)
File naming (Názvy súborov)
Vyberte trojpísmenovú predponu, ktorá sa
použije na pomenovanie súborov so
snímkami, v ktorých sa ukladajú fotografie.
Východisková predpona je „DSC“.
Role played by card in Slot 2 (Úloha zohrávaná kartou v slote 2)
(východiskové nastavenie: Overflow (Zaplnenie))
Overflow (Zaplnenie)
Vyberte úlohu zohrávanú kartou v slote 2, keď
sú vo fotoaparáte vložené dve pamäťové
Backup (Záloha)
karty (0 97).
RAW Slot 1 - JPEG Slot 2
U
291
U
292
Flash control (Riadenie záblesku)
Flash control mode (Režim
Vyberte režim riadenia záblesku pre voliteľné
riadenia záblesku)
zábleskové jednotky pripojené k sánkam na
príslušenstvo fotoaparátu alebo upravte
Wireless flash options (Možnosti
nastavenia pre fotografovanie s bezdrôtovým
bezdrôtového blesku)
bleskom.
Remote flash control (Riadenie
diaľkovej zábleskovej jednotky)
Radio remote flash info
(Informácie o rádiovo ovládanom
diaľkovom blesku)
Image area (Oblasť snímky)
Choose image area (Vybrať oblasť Vyberte oblasť snímky (0 87).
snímky)
Auto DX crop (Automatické
orezanie na formát DX)
Image quality (Kvalita snímky)
(východiskové nastavenie: JPEG normal (JPEG, normálna kvalita))
NEF (RAW) + JPEG fine★ (NEF
Vyberte formát súboru a kompresný pomer
(RAW) + JPEG, vysoká kvalita★)
(kvalita snímky, 0 92). Kompresia pre
NEF (RAW) + JPEG fine (NEF (RAW) možnosti označené hviezdičkou („★“)
uprednostňuje kvalitu, zatiaľ čo snímky bez
+ JPEG, vysoká kvalita)
NEF (RAW) + JPEG normal★ (NEF hviezdičky uprednostňujú zníženie veľkosti
(RAW) + JPEG, normálna kvalita★) súboru.
NEF (RAW) + JPEG normal (NEF
(RAW) + JPEG, normálna kvalita)
NEF (RAW) + JPEG basic★ (NEF
(RAW) + JPEG, základná kvalita★)
NEF (RAW) + JPEG basic (NEF
(RAW) + JPEG, základná kvalita)
NEF (RAW)
JPEG fine★ (JPEG, vysoká
kvalita★)
JPEG fine (JPEG, vysoká kvalita)
JPEG normal★ (JPEG, normálna
kvalita★)
JPEG normal (JPEG, normálna
kvalita)
JPEG basic★ (JPEG, základná
kvalita★)
JPEG basic (JPEG, základná kvalita)
TIFF (RGB)
Image size (Veľkosť snímky)
JPEG/TIFF
Vyberte veľkosť snímky v pixloch (0 95). Pre
snímky JPEG/TIFF a NEF (RAW) sú k dispozícii
NEF (RAW)
samostatné možnosti.
NEF (RAW) recording (Zaznamenávanie NEF (RAW))
NEF (RAW) compression
Vyberte typ kompresie a farebnú (bitovú)
(Kompresia NEF (RAW))
hĺbku pre snímky NEF (RAW) (0 94).
NEF (RAW) bit depth (Farebná
(bitová) hĺbka NEF (RAW))
ISO sensitivity settings (Nastavenia citlivosti ISO)
ISO sensitivity (Citlivosť ISO)
Upravte nastavenia citlivosti ISO pre
fotografie (0 124, 126).
Auto ISO sensitivity control
(Riadenie automatického
nastavenia citlivosti ISO)
White balance (Vyváženie bielej farby)
(východiskové nastavenie: Auto (Automatika))
Auto (Automatika)
Nastavte vyváženie bielej farby tak, aby
zodpovedalo svetelnému zdroju (0 159).
Incandescent (Žiarovka)
Fluorescent (Žiarivka)
Direct sunlight (Priame slnečné
svetlo)
Flash (Blesk)
Cloudy (Zamračené)
Shade (Tieň)
Choose color temp. (Vybrať
farebnú teplotu)
Preset manual (Vlastné
nastavenia)
Set Picture Control (Nastaviť Picture Control)
(východiskové nastavenie: Standard (Štandardné))
Standard (Štandardné)
Výber spôsobu spracovania nových fotografií.
Zvoľte podľa typu scény alebo vášho
Neutral (Neutrálne)
tvorivého zámeru (0 179).
Vivid (Živé)
Monochrome (Monochromatické)
Portrait (Portrét)
Landscape (Krajina)
Flat (Ploché)
Manage Picture Control (Spravovať Picture Control)
Save/edit (Uložiť/upraviť)
Vytvorenie vlastných Picture Control (0 184).
Rename (Premenovať)
Delete (Odstrániť)
Load/save (Načítať/uložiť)
U
293
Color space (Farebný priestor)
(východiskové nastavenie: sRGB)
sRGB
Vyberte farebnú teplotu pre fotografie.
Adobe RGB
Active D-Lighting (Funkcia Active D-Lighting)
(východiskové nastavenie: Off (Vyp.))
Auto (Automatika)
Zachováva detaily v jasných a tmavých
častiach, čím vytvára fotografie s prirodzeným
Extra high 2
kontrastom (0 187).
(Mimoriadne vysoká 2)
Extra high 1
(Mimoriadne vysoká 1)
High (Vysoká)
Normal (Normálna)
Low (Nízka)
Off (Vyp.)
Long exposure NR (Redukcia šumu pri dlhej expozícii)
(východiskové nastavenie: Off (Vyp.))
On (Zap.)
Znižuje „šum“ (jasné body alebo závoj) na
fotografiách zhotovených s dlhým časom
Off (Vyp.)
uzávierky.
High ISO NR (Redukcia šumu pri vysokej citlivosti ISO)
(východiskové nastavenie: Normal (Normálna))
High (Vysoká)
Znižuje „šum“ (náhodne rozmiestnené jasné
body) na fotografiách zhotovených s vysokou
Normal (Normálna)
citlivosťou ISO.
Low (Nízka)
Off (Vyp.)
Vignette control (Ovládanie vinetácie)
(východiskové nastavenie: Normal (Normálne))
High (Vysoké)
Redukuje pokles v jase na okrajoch fotografií
pri použití objektívov typu G, E a D (okrem
Normal (Normálne)
objektívov PC). Efekt je najviditeľnejší pri
Low (Nízke)
svetelnosti objektívu.
Off (Vyp.)
Auto distortion control (Automatická regulácia skreslenia)
(východiskové nastavenie: Off (Vyp.))
On (Zap.)
Redukuje súdkové skreslenie pri snímaní so
širokouhlými objektívmi a používa sa na
Off (Vyp.)
redukovanie poduškového skreslenia pri
snímaní s dlhými objektívmi.
U
294
Flicker reduction (Potlačenie rušenia)
Táto možnosť nadobudne účinok počas
Flicker reduction setting
fotografovania pomocou hľadáčika (0 227).
(Nastavenie potlačenia rušenia)
Voľbou možnosti Enable (Zapnuté) pre Flicker
Flicker reduction indicator
reduction setting (Nastavenie potlačenia
(Indikátor potlačenia rušenia)
rušenia) nastavíte časovanie záberov s cieľom
znížiť účinky blikania pri osvetlení žiarivkami
alebo ortuťovými výbojkami. Pomocou položky
Flicker reduction indicator (Indikátor
potlačenia rušenia) sa ovláda to, či sa indikátor
detekcie blikania (u) zobrazí v hľadáčiku, keď
sa zistí blikanie.
Auto bracketing set (Nastavenie automatického bracketingu)
(východiskové nastavenie: AE & flash (Automatická expozícia a blesk))
AE & flash (Automatická expozícia Vyberte nastavenie alebo bracketingové
a blesk)
nastavenia, keď je aktívna funkcia
AE only (Len automatická expozícia) automatického bracketingu (0 146).
Flash only (Len blesk)
WB bracketing (Bracketing
vyváženia bielej farby)
ADL bracketing (Bracketing ADL)
Multiple exposure (Viacnásobná expozícia)
Multiple exposure mode (Režim
Nahrávanie z dvoch až desiatich expozícií NEF
viacnásobnej expozície)
(RAW) ako jednej fotografie (0 229).
Number of shots (Počet záberov)
Overlay mode (Režim prelínania)
HDR (high dynamic range) (HDR (vysoký dynamický rozsah))
HDR mode (Režim HDR)
Zachováva detaily v jasných a tmavých
častiach pri fotografovaní scén s vysokým
Exposure differential (Rozdiel
kontrastom (0 189).
expozície)
Smoothing (Vyhladenie)
Interval timer shooting (Intervalové snímanie)
Start (Začiatok)
Snímanie fotografií vo zvolenom intervale
Start options (Možnosti spustenia) dovtedy, kým sa nezhotoví špecifikovaný
počet záberov (0 236).
Interval
No. of intervals×shots/interval (Počet
intervalov × zábery na interval)
Exposure smoothing (Vyhladenie
expozície)
Silent live view photography (Nehlučné fotografovanie v živom náhľade)
(východiskové nastavenie: Off (Vyp.))
On (Zap.)
Vypnutie zvuku uzávierky pri fotografovaní
v živom náhľade.
Off (Vyp.)
U
295
1 Ponuka zaznamenávania
videosekvencií: Možnosti snímania
videosekvencií
U
296
Reset movie shooting menu (Resetovanie ponuky zaznamenávania
videosekvencií)
Yes (Áno)
Ak chcete obnoviť možnosti ponuky
zaznamenávania videosekvencií na
No (Nie)
východiskové hodnoty, zvoľte Yes
(Áno).
File naming (Názvy súborov)
Vyberte trojpísmenovú predponu,
ktorá sa použije na pomenovanie
súborov so snímkami, v ktorých sa
ukladajú videosekvencie.
Východisková predpona je „DSC“.
Destination (Cieľové umiestnenie)
(východiskové nastavenie: Slot 1)
Slot 1
Vyberte slot, do ktorého sa budú
zaznamenávať videosekvencie.
Slot 2
Image area (Oblasť snímky)
Choose image area (Výber oblasti snímky) Vyberte oblasť snímky (0 69).
Auto DX crop (Automatické orezanie na
formát DX)
Frame size/frame rate (Veľkosť obrazu/frekvencia snímania)
(východiskové nastavenie: 1920×1080; 60p)
3840×2160; 30p
Vyberte veľkosť obrazu (pixle)
a frekvenciu snímania (0 67).
3840×2160; 25p
3840×2160; 24p
1920×1080; 60p
1920×1080; 50p
1920×1080; 30p
1920×1080; 25p
1920×1080; 24p
1280× 720; 60p
1280× 720; 50p
1920×1080; 60p crop (1 920 × 1 080; 60p výrez)
1920×1080; 50p crop (1 920 × 1 080; 50p výrez)
1920×1080; 30p crop (1 920 × 1 080; 30p výrez)
1920×1080; 25p crop (1 920 × 1 080; 25p výrez)
1920×1080; 24p crop (1 920 × 1 080; 24p výrez)
Movie quality (Kvalita videosekvencie)
(východiskové nastavenie: High quality (Vysoká kvalita))
High quality (Vysoká kvalita)
Vyberte kvalitu videosekvencie
(0 67).
Normal (Normálna)
Movie ISO sensitivity settings (Nastavenia citlivosti ISO videosekvencie)
ISO sensitivity (mode M) (Citlivosť ISO
Upravte nastavenia citlivosti ISO pre
(režim M))
videosekvencie.
Auto ISO control (mode M) (Riadenie
automatického nastavenia citlivosti ISO
(režim M))
Maximum sensitivity (Maximálna citlivosť)
White balance (Vyváženie bielej farby)
(východiskové nastavenie: Same as photo settings (Rovnaké ako nastavenia fotografií))
Same as photo settings (Rovnaké ako
Vyberte vlastné nastavenie vyváženia
nastavenia fotografií)
bielej farby pre videosekvencie
(0 159). Zvoľte Same as photo
Auto (Automatika)
settings (Rovnaké ako nastavenia
Incandescent (Žiarovka)
fotografií) a použite možnosť
Fluorescent (Žiarivka)
aktuálne zvolenú pre fotografie.
Direct sunlight (Priame slnečné svetlo)
Cloudy (Zamračené)
Shade (Tieň)
Choose color temp. (Vybrať farebnú
teplotu)
Preset manual (Vlastné nastavenie)
Set Picture Control (Nastaviť Picture Control)
(východiskové nastavenie: Same as photo settings (Rovnaké ako nastavenia fotografií))
Same as photo settings (Rovnaké ako
Vyberte Picture Control pre
nastavenia fotografií)
videosekvencie (0 179). Zvoľte
Same as photo settings (Rovnaké
Standard (Štandardné)
ako nastavenia fotografií) a použite
Neutral (Neutrálne)
možnosť aktuálne zvolenú pre
Vivid (Živé)
fotografie.
Monochrome (Monochromatické)
Portrait (Portrét)
Landscape (Krajina)
Flat (Ploché)
Manage Picture Control (Spravovať Picture Control)
Save/edit (Uložiť/upraviť)
Vytvorenie vlastných Picture Control
(0 184).
Rename (Premenovať)
Delete (Odstrániť)
Load/save (Načítať/uložiť)
U
297
Microphone sensitivity (Citlivosť mikrofónu)
(východiskové nastavenie: Auto sensitivity (Automatická citlivosť))
Auto sensitivity (Automatická citlivosť)
Nastavte citlivosť mikrofónu.
Manual sensitivity (Manuálne nastavenie
citlivosti)
Microphone off (Mikrofón vypnutý)
Frequency response (Frekvenčná charakteristika)
(východiskové nastavenie: Wide range (Široký rozsah))
Wide range (Široký rozsah)
Vyberte frekvenčnú charakteristiku
mikrofónu.
Vocal range (Hlasový rozsah)
Wind noise reduction (Redukcia šumu vetra)
(východiskové nastavenie: Off (Vyp.))
On (Zap.)
Vyberte, či aktivovať filter na
potlačenie nízkych frekvencií
Off (Vyp.)
mikrofónu na redukciu šumu vetra.
High ISO NR (Redukcia šumu pri vysokej citlivosti ISO)
(východiskové nastavenie: Normal (Normálna))
High (Vysoká)
Znižuje „šum“ (náhodne
rozmiestnené jasné body) na
Normal (Normálna)
videosekvenciách zaznamenaných
Low (Nízka)
s vysokými citlivosťami ISO.
Off (Vyp.)
Time-lapse movie (Časozberné videosekvencie)
Start (Začiatok)
Fotoaparát automaticky nasníma
fotografie v zvolených intervaloch
Interval
a vytvorí nehlučnú časozbernú
Shooting time (Čas snímania)
videosekvenciu (0 74). Dostupné
Exposure smoothing (Vyhladenie
len pri fotografovaní pomocou
expozície)
hľadáčika.
Flicker reduction (Potlačenie rušenia)
(východiskové nastavenie: Auto (Automatika))
Auto (Automatika)
Počas živého náhľadu je možné
v rámci snímania pri osvetlení
50 Hz
žiarivkami alebo ortuťovými
60 Hz
výbojkami potlačiť blikanie obrazu
alebo výskyt pruhov.
Electronic VR (Elektronická stabilizácia obrazu)
(východiskové nastavenie: Off (Vyp.))
On (Zap.)
Vyberte, či sa zapne elektronická
stabilizácia obrazu v režime
Off (Vyp.)
videosekvencií.
U
298
A Používateľské nastavenia: Jemné
doladenie nastavení fotoaparátu
Custom settings bank (Súbor používateľských funkcií)
A
Obnovenie používateľských nastavení
uložených v súbore používateľských funkcií.
B
Zmeny
v nastaveniach sa ukladajú do
C
aktuálneho súboru.
D
a Autofocus (Automatické zaostrovanie)
a1 AF-C priority selection (Výber priority kontinuálneho zaostrovania)
(východiskové nastavenie: Release (Spúšť))
Release (Spúšť)
Ak je zvolené AF-C pre fotografovanie
pomocou hľadáčika, voľbou tejto
Focus + release (Zaostrenie + spúšť)
možnosti sa ovláda to, či sa fotografie
Release + focus (Spúšť + zaostrenie)
dajú zhotoviť vždy, keď bude stlačené
Focus (Zaostrenie)
tlačidlo spúšte (priorita spúšte) alebo
len keď fotoaparát zaostrí (priorita
zaostrenia).
a2 AF-S priority selection (Voľba priority jednorazového zaostrovania)
(východiskové nastavenie: Focus (Zaostrenie))
Release (Spúšť)
Keď je zvolené AF-S pre fotografovanie
pomocou hľadáčika, touto voľbou sa
Focus (Zaostrenie)
ovláda možnosť zhotovenia fotografií
len vtedy, keď fotoaparát zaostrí
(priorita zaostrenia) alebo kedykoľvek
pri stlačení tlačidla spúšte (priorita
spúšte).
a3 Focus tracking with lock-on (Sledovanie zaostrenia s funkciou Lock-On)
Blocked shot AF response (Zablokovaná Touto možnosťou sa ovláda spôsob
odozva snímky pri automatickom
nastavenia automatického zaostrenia
zaostrovaní)
pri zmenách vzdialenosti k objektu,
keď je vybraná možnosť AF-C počas
Subject motion (Pohyb objektu)
fotografovania pomocou hľadáčika.
U
299
a4
U
300
3D-tracking face-detection (Trojrozmerné sledovanie s prioritou tváre)
(východiskové nastavenie: Off (Vyp.))
On (Zap.)
Vyberte, či fotoaparát rozpozná a zaostrí
na tváre, ak pre režim činnosti AF
Off (Vyp.)
vyberiete trojrozmerné sledovanie
(0 104).
a5 3D-tracking watch area (Trojrozmerné sledovanie pozorovanej oblasti)
(východiskové nastavenie: Normal (Normálne))
Wide (Široké)
Vyberte sledovanú oblasť, keď sa pre
režim činnosti AF zvolí trojrozmerné
Normal (Normálne)
sledovanie (0 104).
a6 Number of focus points (Počet zaostrovacích bodov)
(východiskové nastavenie: 55 points (55 bodov))
55 points (55 bodov)
Vyberte počet zaostrovacích bodov,
ktoré budú k dispozícii pri manuálnom
15 points (15 bodov)
výbere v hľadáčiku.
a7 Store by orientation (Uloženie podľa orientácie)
(východiskové nastavenie: Off (Vyp.))
Focus point (Zaostrovací bod)
Vyberte, či hľadáčik uloží zaostrovacie
Focus point and AF-area mode (Zaostrovací body a režim činnosti AF pre vertikálnu
a horizontálnu orientáciu samostatne.
bod a režim činnosti AF)
Off (Vyp.)
a8 AF activation (Aktivácia automatického zaostrovania)
(východiskové nastavenie: Shutter/AF-ON (Spúšť/AF-ON))
Shutter/AF-ON (Spúšť/AF-ON)
Vyberte, či fotoaparát zaostrí po stlačení
tlačidla spúšte do polovice. Voľbou
AF-ON only (Len AF-ON)
možnosti AF-ON only (Len AF-ON)
fotoaparát nezaostrí po stlačení tlačidla
spúšte do polovice.
a9 Limit AF-area mode selection (Obmedzenie voľby režimu činnosti AF)
Single-point AF (Automatické zaostrovanie na
Vyberte režimy činnosti AF, ktoré sa dajú
jednotlivé zaostrovacie body)
vybrať pomocou tlačidla režimu AF
a pomocným príkazovým voličom počas
Dynamic-area AF (9 points) (Dynamická voľba
fotografovania pomocou hľadáčika
zaostrovacích polí (9 bodov))
(0 104).
Dynamic-area AF (25 points) (Dynamická voľba
zaostrovacích polí (25 bodov))
Dynamic-area AF (72 points) (Dynamická voľba
zaostrovacích polí (72 bodov))
Dynamic-area AF (153 points) (Dynamická voľba
zaostrovacích polí (153 bodov))
3D-tracking (Trojrozmerné sledovanie)
Group-area AF (Automatické zaostrenie
s výberom zo skupiny polí)
Group-area AF (HL) (Automatické zaostrenie
s výberom zo skupiny polí (HL))
Group-area AF (VL) (Automatické zaostrenie
s výberom zo skupiny polí (VL))
Auto-area AF (Automatické zaostrenie
s automatickým výberom poľa)
a10 Autofocus mode restrictions (Obmedzenia režimu automatického
zaostrovania) (východiskové nastavenie: No restrictions (Žiadne obmedzenia))
AF-S
Vyberte režimy automatického
zaostrovania dostupné pri
AF-C
fotografovaní pomocou hľadáčika
No restrictions (Žiadne obmedzenia)
(0 101).
a11 Focus point wrap-around (Cyklovanie zaostrovacích bodov)
(východiskové nastavenie: No wrap (Žiadne cyklovanie))
Wrap (Cyklovanie)
Zvoľte, či bude výber zaostrovacieho
bodu hľadáčika „cyklovať“ od jedného
No wrap (Žiadne cyklovanie)
okraja displeja po druhý.
a12 Focus point options (Možnosti zaostrovacieho bodu)
Manual focus mode (Režim manuálneho Upravte nastavenia pre zobrazenie
zaostrenia)
zaostrovacieho bodu v hľadáčiku.
Focus point brightness (Jas
zaostrovacieho bodu)
Dynamic-area AF assist (Pomocná
dynamická voľba zaostrovacích polí)
b Metering/exposure (Meranie/expozícia)
b1 ISO sensitivity step value (Hodnota kroku citlivosti ISO)
(východiskové nastavenie: 1/3 step (1/3 krok))
1/3 step (1/3 krok)
Umožňuje voľbu použitého kroku pri
nastavovaní citlivosti ISO.
1/2 step (1/2 krok)
1 step (1 krok)
b2 EV steps for exposure cntrl (Kroky EV na ovládanie expozície)
(východiskové nastavenie: 1/3 step (1/3 krok))
1/3 step (1/3 krok)
Zvoľte kroky použité pri úprave nastavení
času uzávierky, clony a bracketingu.
1/2 step (1/2 krok)
1 step (1 krok)
b3 Exp./flash comp. step value (Hodnota krokov korekcie expozície/
blesku)
(východiskové nastavenie: 1/3 step (1/3 krok))
1/3 step (1/3 krok)
Voľba použitého kroku pri nastavovaní
korekcie expozície a zábleskovej expozície.
1/2 step (1/2 krok)
1 step (1 krok)
U
301
b4 Easy exposure compensation (Jednoduchá korekcia expozície)
(východiskové nastavenie: Off (Vyp.))
On (Auto reset) (Zap.
Vyberte, či sa bude dať korekcia expozície
(Automatické resetovanie))
upraviť výhradne otáčaním príkazového
voliča, bez stlačenia tlačidla E.
On (Zap.)
Off (Vyp.)
b5 Matrix metering (Maticové meranie expozície)
(východiskové nastavenie: Face detection on (Zapnutie detekcie tvárí))
Face detection on (Zapnutie
Vyberte Face detection on (Zapnutie
detekcie tvárí)
detekcie tvárí), aby bola možná detekcia
tvárí pri snímaní portrétov s maticovým
Face detection off (Vypnutie
meraním expozície počas fotografovania
detekcie tvárí)
pomocou hľadáčika (0 129).
b6 Center-weighted area (Oblasť so zdôrazneným stredom)
(východiskové nastavenie:  12 mm)
 8 mm
Vyberte veľkosť oblasti, na ktorú sa bude klásť
najväčší dôraz, keď sa používa meranie so
 12 mm
zdôrazneným stredom pri fotografovaní
 15 mm
pomocou hľadáčika. Ak je pripojený objektív
 20 mm
bez vstavaného procesora, veľkosť oblasti sa
Average (Priemer)
pevne nastaví na 12 mm.
b7 Fine-tune optimal exposure (Jemné doladenie optimálnej expozície)
Matrix metering (Maticové
Jemné doladenie expozície pre každý spôsob
meranie expozície)
merania. Vyššie hodnoty produkujú jasnejšie
expozície, nižšie hodnoty tmavšie expozície.
Center-weighted metering
(Meranie so zdôrazneným
stredom)
Spot metering (Bodové meranie)
Highlight-weighted metering
(Meranie s dôrazom na
predchádzanie preexponovaniu)
c Timers/AE lock (Časovače/expozičná pamäť)
c1 Shutter-release button AE-L (Expozičná pamäť tlačidla spúšte)
(východiskové nastavenie: Off (Vyp.))
On (half press) (Zap. (stlačenie do Vyberte, či fotoaparát zaaretuje expozičnú
polovice))
pamäť po stlačení tlačidla spúšte.
On (burst mode) (Zap. (režim
sériového snímania))
Off (Vyp.)
U
302
c2
Standby timer (Časový spínač pohotovostného režimu)
(východiskové nastavenie: 6 s)
4s
Zvoľte, ako dlho bude fotoaparát merať
expozíciu v prípade, že sa nevykoná žiadny
6s
úkon (0 41).
10 s
30 s
1 min
5 min
10 min
30 min
No limit (Žiadne obmedzenie)
c3 Self-timer (Samospúšť)
Self-timer delay (Omeškanie
Zvoľte dobu oneskorenia po stlačení spúšte,
samospúšte)
počet zhotovených snímok a interval medzi
Number of shots (Počet záberov) snímkami v režime samospúšte.
Interval between shots (Interval
medzi zábermi)
c4 Monitor off delay (Doba nečinnosti pre automatické vypnutie monitora)
Playback (Prehrávanie)
Zvoľte, ako dlho zostane monitor zapnutý
v prípade, že sa nevykoná žiadny úkon.
Menus (Ponuky)
Information display (Zobrazenie
informácií)
Image review (Ukážka snímok)
Live view (Živý náhľad)
d Shooting/display (Snímanie/zobrazenie)
d1 Continuous shooting speed (Rýchlosť sériového snímania)
Continuous high-speed (Rýchle
Vyberte rýchlosť snímania pre režim CH (rýchle
sériové snímanie)
sériové snímanie) a režimy CL (pomalé sériové
snímanie).
Continuous low-speed (Pomalé
sériové snímanie)
d2 Max. continuous release (Max. počet snímok pri sériovom snímaní)
(východiskové nastavenie: 200)
1 – 200
Vyberte maximálny počet záberov, ktoré je
možné zhotoviť v jednej sérii v režime
sériového snímania.
U
303
U
304
d3 Limit release mode selection (Výber obmedzenia režimu snímania)
Single frame (Jednotlivá snímka) Vyberte režim snímania, ktorý sa bude dať
vybrať stlačením tlačidla S a otáčaním
Continuous L (Pomalé sériové
hlavného príkazového voliča (0 119).
snímanie)
Continuous H (Rýchle sériové
snímanie)
Quiet shutter release (Tiché
uvoľnenie spúšte)
Self-timer (Samospúšť)
Mirror up (Zrkadlo v hornej
polohe)
d4 Sync. release mode options (Možnosti režimu synchronizovaného snímania)
(východiskové nastavenie: Sync (Synchronizované))
Sync (Synchronizované)
Vyberte, či sa spúšť diaľkovo ovládaných
fotoaparátov synchronizuje so spúšťou
No sync (Žiadna synchronizácia)
hlavného fotoaparátu.
d5 Exposure delay mode (Režim oneskorenia expozície)
(východiskové nastavenie: Off (Vyp.))
3s
V situáciách, kedy môže aj najmenší pohyb
fotoaparátu spôsobiť rozmazanie snímok,
2s
zvoľte možnosť 1 s, 2 s alebo 3 s, aby sa
1s
oneskorilo spustenie uzávierky po uplynutí
Off (Vyp.)
približne jednej, dvoch alebo troch sekúnd po
vyklopení zrkadla.
d6 Electronic front-curtain shutter (Elektronická uzávierka s použitím prvej lamely)
(východiskové nastavenie: Disable (Deaktivovať))
Enable (Aktivovať)
Aktivujte alebo deaktivujte elektronickú
uzávierku s použitím prvej lamely v režime
Disable (Deaktivovať)
MUP, čím sa eliminuje rozmazanie spôsobené
pohybom uzávierky.
d7 File number sequence (Postupnosť čísel súborov)
(východiskové nastavenie: On (Zap.))
On (Zap.)
Vyberte spôsob, akým fotoaparát priradí čísla
súborov.
Off (Vyp.)
Reset (Resetovanie)
d8 Viewfinder grid display (Zobrazenie mriežky v hľadáčiku)
(východiskové nastavenie: Off (Vyp.))
On (Zap.)
Vyberte, či chcete zobraziť pomocnú mriežku
v hľadáčiku.
Off (Vyp.)
d9 LCD illumination (Podsvietenie displejov LCD)
(východiskové nastavenie: Off (Vyp.))
On (Zap.)
Vyberte, či bude kontrolný panel
a podsvietenie tlačidiel osvetlené, kým je
Off (Vyp.)
aktívny časový spínač pohotovostného režimu.
e Bracketing/flash (Bracketing/blesk)
e1 Flash sync speed (Rýchlosť synchronizácie blesku)
(východiskové nastavenie: 1/250 s)
1/250 s (Auto FP) (Automatická
Vyberte rýchlosť synchronizácie blesku.
vysokorýchlostná synchronizácia
blesku FP)
1/250 s
1/200 s
1/160 s
1/125 s
1/100 s
1/80 s
1/60 s
A
Pevné nastavenie času uzávierky na limit rýchlosti synchronizácie
blesku
Ak chcete pevne nastaviť čas uzávierky na hraničnú rýchlosť synchronizácie
v expozičnom režime clonovej automatiky alebo manuálnych expozičných
režimoch, zvoľte nasledujúci čas uzávierky po najdlhšom možnom čase
uzávierky (30 s alebo %). Na hornom kontrolnom paneli a v hľadáčiku sa zobrazí
ikona X (indikátor synchronizácie blesku).
A
Automatická vysokorýchlostná synchronizácia blesku FP
Automatická vysokorýchlostná synchronizácia blesku FP umožňuje používanie
blesku pri najkratšom čase uzávierky podporovanom týmto fotoaparátom, čo
umožňuje vybrať maximálnu clonu na zmenšenie hĺbky ostrosti, dokonca aj
vtedy, keď je objekt v jasnom slnečnom protisvetle. Indikátor zábleskového
režimu zobrazenia informácií bude ukazovať „FP“, keď je aktívna automatická
vysokorýchlostná synchronizácia blesku FP.
U
305
e2
Flash shutter speed (Čas uzávierky pri použití blesku)
(východiskové nastavenie: 1/60 s)
1/60 s
Vyberte najdlhšiu dostupnú uzávierku, keď sa
v režimoch P a A používa blesk.
1/30 s
1/15 s
1/8 s
1/4 s
1/2 s
1s
2s
4s
8s
15 s
30 s
e3 Exposure comp. for flash (Korekcia expozície pre blesk)
(východiskové nastavenie: Entire frame (Celé obrazové pole))
Entire frame (Celé obrazové pole)
Umožňuje vybrať spôsob, akým fotoaparát
nastaví intenzitu záblesku, keď sa použije
Background only (Len pozadie)
korekcia expozície.
e4 Auto M ISO sensitivity control (Automatické M nastavenie citlivosti ISO)
(východiskové nastavenie: Subject and background (Objekt a pozadie))
Subject and background (Objekt
Vyberte, či je automatické riadenie citlivosti ISO
a pozadie)
pre fotografovanie s bleskom upravené na
správne exponovanie objektu aj pozadia alebo
Subject only (Len objekt)
len hlavného objektu.
e5 Modeling flash (Modelovací záblesk)
(východiskové nastavenie: On (Zap.))
On (Zap.)
Vyberte, či voliteľné zábleskové jednotky
kompatibilné s CLS (0 330) vyšlú modelovací
Off (Vyp.)
záblesk, keď sa počas fotografovania pomocou
hľadáčika stlačí na fotoaparáte tlačidlo Pv.
U
306
e6
Auto bracketing (mode M) (Automatický bracketing (režim M))
(východiskové nastavenie: Flash/speed (Blesk/rýchlosť))
Flash/speed (Blesk/rýchlosť)
Vyberte nastavenia, ktoré budú ovplyvnené po
aktivovaní expozičného bracketingu/
Flash/speed/aperture (Blesk/
bracketingu intenzity záblesku v expozičnom
rýchlosť/clona)
režime M.
Flash/aperture (Blesk/clona)
Flash only (Len blesk)
e7 Bracketing order (Poradie bracketingu)
(východiskové nastavenie: MTR > under > over (Meranie > pod > nad))
MTR > under > over (Meranie > pod > Vyberte poradie bracketingu pre expozičný
nad)
bracketing, bracketing intenzity záblesku
Under > MTR > over (Pod > meranie a bracketing vyváženia bielej farby.
> nad)
f Controls (Ovládacie prvky)
f1 Custom control assignment (Prispôsobenie príkazových voličov)
Preview button (Tlačidlo kontroly)
Umožňuje vybrať úlohu ovládacích prvkov
fotoaparátu, či už samostatne alebo v kombinácii
Preview button + y (Tlačidlo
s príkazovými voličmi.
kontroly + y)
Fn1 button (Tlačidlo Fn1)
Fn1 button + y (Tlačidlo Fn1 + y)
Fn2 button (Tlačidlo Fn2)
Fn2 button + y (Tlačidlo Fn2 + y)
Fn button for vertical shooting
(Tlačidlo Fn pre vertikálne snímanie)
Fn button for vertical shooting + y
(Tlačidlo Fn pre vertikálne snímanie + y)
Fn3 button (Tlačidlo Fn3)
AF-ON button (Tlačidlo AF-ON)
Sub-selector (Pomocný volič)
Sub-selector center (Stred
pomocného voliča)
Sub-selector center + y (Stred
pomocného voliča+ y)
AF-ON button for vertical shooting
(Tlačidlo AF-ON pre vertikálne
snímanie)
Multi selector for vertical shooting
(Multifunkčný volič pre vertikálne
snímanie)
BKT button + y (Tlačidlo BKT + y)
Movie record button + y (Tlačidlo
záznamu videosekvencií + y)
Lens focus function buttons (Tlačidlá
funkcie zaostrenia objektívu)
U
307
f2 Multi selector center button (Stredové tlačidlo multifunkčného voliča)
Shooting mode (Režim snímania) Vyberte úlohu, akú bude zohrávať stred
multifunkčného voliča.
Playback mode (Režim
prehrávania)
Live view (Živý náhľad)
f3 Shutter spd & aperture lock (Aretácia času uzávierky a clony)
Shutter speed lock (Aretácia času Zaaretujte čas uzávierky na hodnote, ktoré je
uzávierky)
aktuálne zvolená v režime S alebo M, alebo
clonu na aktuálne vybranej hodnote v režime
Aperture lock (Aretácia clony)
A alebo M.
f4 Customize command dials (Prispôsobenie príkazových voličov)
Reverse rotation (Opačné
Umožňuje zvoliť úlohy, ktoré má mať hlavný
otočenie)
a pomocný príkazový volič.
Change main/sub (Vymeniť hlavný
s pomocným)
Aperture setting (Nastavenie
clony)
Menus and playback (Ponuky
a prehrávanie)
Sub-dial frame advance (Pomocný
volič snímania)
f5 Multi selector (Multifunkčný volič)
(východiskové nastavenie: Do nothing (Nespraviť nič))
Restart standby timer (Reštartovať Vyberte, či použitie multifunkčného voliča
časový spínač pohotovostného
aktivuje časový spínač pohotovostného
režimu)
režimu (0 41).
Do nothing (Nespraviť nič)
f6 Release button to use dial (Používanie príkazových voličov po uvoľnení tlačidla)
(východiskové nastavenie: No (Nie))
Yes (Áno)
Výber Yes (Áno) umožňuje nastavenia, ktoré
sa zvyčajne uskutočňujú podržaním tlačidla
No (Nie)
a otáčaním príkazového voliča po uvoľnení
tlačidla. Nastavenie sa ukončí po opätovnom
stlačení tlačidla, po stlačení tlačidla spúšte do
polovice alebo po uplynutí doby časového
spínača pohotovostného režimu.
U
308
f7
Reverse indicators (Obrátené indikátory)
(východiskové nastavenie:
)
Ak sa zvolí
(W), zobrazia sa
indikátory expozície na hornom kontrolnom
paneli, v hľadáčiku a v zobrazení informácií so
zápornými hodnotami vľavo a s kladnými
hodnotami vpravo. Ak chcete zobraziť kladné
hodnoty vľavo a záporné hodnoty vpravo,
(V).
zvoľte možnosť
f8 Live view button options (Možnosti tlačidla živého náhľadu)
(východiskové nastavenie: Enable (Aktivovať))
Enable (Aktivovať)
Môžete deaktivovať tlačidlo a, aby ste
zabránili náhodnému spusteniu živého
Enable (standby timer active)
náhľadu.
(Aktivovať (časový spínač
pohotovostného režimu aktívny))
Disable (Deaktivovať)
f9 D switch (Vypínač D)
(východiskové nastavenie: LCD backlight (D) (Podsvietenie displejov LCD (D)))
LCD backlight (D) (Podsvietenie
Otočením vypínača na D vyberte osvetlené
displejov LCD (D))
zobrazenia.
D and information display
(D a zobrazenie informácií)
g Movie (Videosekvencia)
g1 Custom control assignment (Prispôsobenie príkazových voličov)
Preview button (Tlačidlo kontroly) Vyberte úlohy, ktoré budú priradené
ovládacím prvkom fotoaparátu, či už
Preview button + y (Tlačidlo
samostatne alebo v kombinácii s príkazovými
kontroly + y)
voličmi, keď je volič živého náhľadu otočený
Fn1 button (Tlačidlo Fn1)
do polohy 1 v živom náhľade. Vezmite do
Fn1 button + y (Tlačidlo Fn1 + y) úvahy, že ak je možnosť Record movies
Fn2 button (Tlačidlo Fn2)
(Zaznamenávať videosekvencie) zvolená
Fn2 button + y (Tlačidlo Fn2 + y) pre Shutter-release button (Tlačidlo
spúšte), tlačidlo spúšte sa nedá použiť na iné
Fn3 button (Tlačidlo Fn3)
činnosti než na snímanie videosekvencií.
Sub-selector center (Stred
pomocného voliča)
Sub-selector center + y (Stred
pomocného voliča + y)
Shutter-release button (Tlačidlo
spúšte)
U
309
B Ponuka nastavenia: Nastavenie
fotoaparátu
Format memory card (Formátovať pamäťovú kartu)
Slot 1
Formátovanie spustíte výberom slotu na
pamäťovú kartu a voľbou možnosti Yes (Áno).
Slot 2
Vezmite do úvahy, že formátovaním pamäťovej karty
sa natrvalo odstránia všetky snímky a ostatné údaje
uložené na pamäťovej karte vo zvolenom slote. Pred
formátovaním nezabudnite podľa potreby vytvoriť
záložné kópie.
Language (Jazyk)
Vyberte jazyk, v ktorom sa budú zobrazovať
ponuky a hlásenia fotoaparátu.
Time zone and date (Časové pásmo a dátum)
Time zone (Časové pásmo)
Zmena časového pásma, nastavenie hodín
fotoaparátu, výber poradia zobrazovania
Date and time (Dátum a čas)
dátumu a zapnutie alebo vypnutie letného času.
Date format (Formát dátumu)
Daylight saving time (Letný čas)
Monitor brightness (Jas monitora)
Menus/playback (Ponuky/
Nastavenie jasu zobrazenia ponuky, prehrávania
prehrávanie)
a živého náhľadu.
Live view (Živý náhľad)
Monitor color balance (Vyváženie farieb monitora)
Nastavte vyváženie farby monitora.
Virtual horizon (Virtuálny horizont)
Zobrazenie virtuálneho horizontu na základe
informácií získaných zo snímača naklonenia
fotoaparátu.
Information display (Zobrazenie informácií)
(východiskové nastavenie: Auto (Automatika))
Auto (Automatika)
Nastavte zobrazenie informácií na prezeranie
v rôznych podmienkach.
Manual (Manuálny režim)
AF fine-tune (Jemné doladenie automatického zaostrenia)
AF fine-tune (On/Off) (Jemné
Zaostrovanie s jemným doladením pre rôzne
doladenie automatického zaostrenia typy objektívov. Doladenie automatického
(Zap./Vyp.))
zaostrovania sa vo väčšine situácií neodporúča,
pretože môže rušiť normálne zaostrovanie;
Saved value (Uložená hodnota)
použite len vtedy, ak sa to vyžaduje.
Default (Východiskové nastavenie)
U
310
List saved values (Zoznam uložených
hodnôt)
Non-CPU lens data (Údaje objektívu bez vstavaného procesora)
Lens number (Číslo objektívu)
Zaznamenajte ohniskovú vzdialenosť
a svetelnosť objektívu pre objektívy bez
Focal length (mm) (Ohnisková
vstavaného procesora, čo umožňuje ich použitie
vzdialenosť (mm))
s funkciami, ktoré sú bežne vyhradené pre
Maximum aperture (Svetelnosť
objektívy so vstavaným procesorom (0 243).
objektívu)
Clean image sensor (Čistiť obrazový snímač)
Clean now (Vyčistiť teraz)
Rozvibrovaním antialiasingového filtra
Clean at startup/shutdown (Vyčistiť odstránite prach (0 345).
pri zapnutí/vypnutí)
Lock mirror up for cleaning (Predsklopenie zrkadla na čistenie)
Zaistite zrkadlo v hornej polohe, aby sa dal
z antialiasingového filtra pomocou ofukovacieho
balónika odstrániť prach (0 347). Nie je
dostupné, keď je batéria takmer vybitá J
alebo menej) alebo je možnosť Enable (Zapnúť)
zvolená pre Network (Sieť) > Network
connection (Pripojenie siete) v ponuke
nastavenia.
Image Dust Off ref photo (Referenčná snímka na odstránenie vplyvu prachu na
snímku)
Start (Spustenie)
Získanie referenčných údajov pre možnosť
Clean sensor and then start (Vyčistiť odstránenia vplyvu prachu na snímku
v Capture NX-D (0 ii).
snímač a potom spustiť)
Image comment (Poznámka k snímke)
Attach comment (Pripojiť
Pridávanie poznámok k novým fotografiám pri
poznámku)
ich zhotovení. Poznámky možno zobraziť
pomocou softvéru ViewNX-i alebo Capture NX-D
Input comment (Vložiť poznámku)
(0 ii).
Copyright information (Informácie o autorských právach)
Attach copyright information
Pridajte informácie o autorských právach
(Pripojiť informácie o autorských
k novým fotografiám pri ich zhotovení.
právach)
Informácie o autorských právach možno zobraziť
pomocou softvéru ViewNX-i alebo Capture NX-D
Artist (Umelec)
(0 ii).
Copyright (Autorské práva)
IPTC (Textové informácie IPTC)
Edit/save (Upraviť/uložiť)
Vytvorenie alebo upravenie vlastných nastavení
textových informácií IPTC a výber, či ich vložiť do
Delete (Odstrániť)
nových fotografií.
Auto embed during shooting
(Automaticky vložiť počas snímania)
Load/save (Načítať/uložiť)
U
311
U
312
Voice memo options (Možnosti zvukových poznámok)
Voice memo (Zvuková poznámka)
Upravenie nastavení zvukovej poznámky
(0 272).
Voice memo overwrite (Prepísanie
zvukovej poznámky)
Voice memo control (Kontrola
zvukovej poznámky)
Audio output (Výstup zvuku)
Beep (Zvukové znamenie)
Volume (Hlasitosť)
Vyberte výšku a hlasitosť zvukového znamenia.
Pitch (Výška)
Touch controls (Dotykové ovládacie prvky)
Enable/disable touch controls
Upravte nastavenia dotykových ovládacích
(Aktivovať/deaktivovať dotykové
prvkov (0 12).
ovládacie prvky)
Full-frame playback flicks (Prehrávanie
snímok na celej obrazovke rýchlym
potiahnutím prstom)
HDMI
Output resolution (Výstupné rozlíšenie) Upravte nastavenia na pripojenie k HDMI
zariadeniam (0 287).
Advanced (Pokročilé)
Location data (Údaje o polohe)
Upravte nastavenia na pripojenie k GPS
Standby timer (Časový spínač
zariadeniam (0 247).
pohotovostného režimu)
Position (Poloha)
Set clock from satellite (Nastaviť
hodiny zo satelitu)
Wireless remote (WR) options (Možnosti bezdrôtového diaľkového ovládania (WR)
LED lamp (LED kontrolka)
Upravte nastavenia LED kontrolky a režimu
pripojenia pre voliteľné bezdrôtové diaľkové
Link mode (Režim pripojenia)
ovládače WR-R10.
Assign remote (WR) Fn button (Priradenie tlačidla Fn diaľkového (bezdrôtového
diaľkového) ovládača)
(východiskové nastavenie: None (Žiadne))
Preview (Kontrola)
Zvoľte úlohu, akú bude zohrávať tlačidlo Fn na
voliteľných bezdrôtových diaľkových
FV lock (Blokovanie zábleskovej
ovládačoch.
expozície)
AE/AF lock (Expozičná pamäť/pamäť
zaostrenia)
AE lock only (Len expozičná pamäť)
AE lock (Reset on release) (Expozičná
pamäť (resetovať po stlačení))
AF lock only (Len pamäť zaostrenia)
AF-ON
MDisable/enable (MDeaktivovať/
aktivovať)
+ NEF (RAW)
Live view (Živý náhľad)
None (Žiadne)
Network (Sieť)
Choose hardware (Vybrať hardvér)
Upravte ftp a sieťové nastavenia pre ethernet
a bezdrôtové LAN.
Network connection (Sieťové
pripojenie)
Network settings (Nastavenia siete)
Options (Možnosti)
Slot empty release lock (Uzamknutie spúšte bez pamäťovej karty)
(východiskové nastavenie: Enable release (Uvoľniť spúšť))
Release locked (Zablokovaná spúšť) Vyberte, či môže byť spúšť uvoľnená, keď nie je
vložená pamäťová karta.
Enable release (Uvoľniť spúšť)
Battery info (Informácie o batérii)
Zobrazenie informácií o batérii, ktorá je
momentálne vložená vo fotoaparáte.
Save/load settings (Uložiť/načítať nastavenia)
Save settings (Uložiť nastavenia)
Uloženie nastavení fotoaparátu alebo načítanie
nastavení fotoaparátu z pamäťovej karty. Súbory
Load settings (Načítať nastavenia)
s nastaveniami môžete zdieľať s ostatnými
fotoaparátmi D5.
Reset all settings (Resetovať všetky nastavenia)
Reset (Resetovanie)
Resetovanie všetkých nastavení okrem možností
zvolených pre Language (Jazyk) a Time zone
Do not reset (Nerestovať)
and date (Časové pásmo a dátum) v ponuke
nastavenia.
Firmware version (Verzia firmvéru)
Zobrazenie aktuálnej verzie firmvéru
fotoaparátu.
A
Reset all settings (Resetovať všetky nastavenia)
Resetovať môžete aj informácie o autorskom práve, vlastné nastavenia textových
informácií IPTC a ďalšie položky, ktoré vytvoril používateľ. Pred vykonaním
resetovania odporúčame uložiť nastavenia pomocou možnosti Save/load
settings (Uložiť/načítať nastavenia) v ponuke nastavenia.
U
313
N Ponuka úprav: Vytváranie
upravených kópií
NEF (RAW) processing (Spracovanie NEF (RAW))
Vytváranie kópií vo formáte JPEG z fotografií
vo formáte NEF (RAW) (0 317).
Trim (Orezať)
Vytvorte orezanú kópiu vybranej fotografie
(0 319).
Resize (Zmena veľkosti)
Select image (Vybrať snímku)
Vytvoria sa malé kópie zvolených fotografií.
Choose destination (Vybrať
cieľové umiestnenie)
Choose size (Vybrať veľkosť)
D-Lighting (Funkcia D-Lighting)
Vyjasnenie tieňov. Vyberte pre tmavé
fotografie alebo fotografie s protisvetlom.
Red-eye correction (Korekcia efektu červených očí)
Korekcia „červených očí“ na fotografiách
nasnímaných s bleskom.
Straighten (Narovnať)
Vytvorte narovnané kópie. Kópie môžu byť
narovnané až o 5° v krokoch po približne
0,25°.
Distortion control (Korekcia skreslenia)
Auto (Automatika)
Vytváranie kópií so zníženým periférnym
skreslením. Použite na zníženie súdkového
Manual (Manuálny režim)
skreslenia na fotografiách zhotovených so
širokouhlými objektívmi alebo poduškového
skreslenia na fotografiách zhotovených
s teleobjektívmi. Ak chcete, aby fotoaparát
opravil skreslenie automaticky, zvoľte Auto
(Automatika).
U
314
Perspective control (Ovládanie perspektívy)
Tento efekt vytvára kópie, na ktorých je
znížený efekt perspektívy nasnímanej, napr.
pri základni vysokých objektov.
Filter effects (Efekt filtra)
Skylight (Strešné okno)
Vytvorenie efektov s nasledujúcimi filtrami:
• Skylight (Strešné okno): Efekt filtra strešného
Warm filter (Otepľujúci filter)
okna
• Warm filter (Otepľujúci filter): Efekt filtra
s teplým tónom
Monochrome (Monochromatický režim)
Black-and-white (Čiernobiely
Vytvorte kópie fotografií pomocou možnosti
režim)
Black-and-white (Čiernobiely režim), Sepia
(Sépia) alebo Cyanotype (Kyanotyp)
Sepia (Sépia)
(monochromatický režim modrej a bielej
Cyanotype (Kyanotyp)
farby).
Image overlay (Prelínanie snímok)
Prelínanie snímok skombinuje dve existujúce
fotografie NEF (RAW) a vytvorí jednu snímku,
ktorá sa uloží oddelene od pôvodných
snímok (0 320). Image overlay (Prelínanie
snímok) môžete vybrať len stlačením G
a výberom záložky N.
Edit movie (Upraviť videosekvenciu)
Choose start/end point (Vybrať
Orezaním metráže vytvoríte upravené kópie
začiatočný/koncový bod)
videosekvencií alebo uložíte vybrané snímky
ako statické snímky vo formáte JPEG (0 82).
Save selected frame (Uložiť
zvolenú snímku)
Side-by-side comparison (Porovnanie vedľa seba)
Porovnanie upravených kópií s pôvodnými
fotografiami. Side-by-side comparison
(Porovnanie vedľa seba) je k dispozícii, ak
zobrazíte ponuku úprav stlačením 2 počas
stláčania a podržania tlačidla J alebo
stlačením i a vybraním Retouch (Upraviť)
v prehrávaní snímok na celej obrazovke, keď
je zobrazená upravovaná snímka alebo
originál.
U
315
O Moja ponuka/m Posledné
nastavenia
Add items (Pridať položky)
PLAYBACK MENU (PONUKA
Vytvorenie vlastnej ponuky s maximálne 20
PREHRÁVANIA)
položkami vybranými z ponúk prehrávania,
snímania fotografií, zaznamenávania
PHOTO SHOOTING MENU
(PONUKA SNÍMANIA FOTOGRAFIÍ) videosekvencií, používateľského nastavenia,
nastavenia a úprav.
MOVIE SHOOTING MENU
(PONUKA ZAZNAMENÁVANIA
VIDEOSEKVENCIÍ)
CUSTOM SETTING MENU (PONUKA
POUŽÍVATEĽSKÝCH NASTAVENÍ)
SETUP MENU (PONUKA
NASTAVENIA)
RETOUCH MENU (PONUKA
ÚPRAV)
Remove items (Odstrániť položky)
Odstraňovanie položiek z ponuky Moja
ponuka.
Rank items (Zoradenie položiek)
Zoradenie položiek z ponuky Moja ponuka.
Choose tab (Vybrať záložku)
(východiskové nastavenie: MY MENU (MOJA PONUKA))
MY MENU (MOJA PONUKA)
Výber ponuky zobrazenej v záložke „Moja
ponuka/Posledné nastavenia“. Vyberte
RECENT SETTINGS (POSLEDNÉ
RECENT SETTINGS (POSLEDNÉ
NASTAVENIA)
NASTAVENIA) a zobrazí sa ponuka so
zoznamom 20 naposledy použitých
nastavení.
U
316
Možnosti ponuky úprav
NEF (RAW) processing (Spracovanie NEF
(RAW))
Vytváranie kópií vo formáte JPEG z fotografií vo formáte NEF (RAW).
1
Zvoľte NEF (RAW) processing
(Spracovanie NEF (RAW)).
V ponuke úprav zvýraznite NEF (RAW)
processing (Spracovanie NEF (RAW))
a stlačením tlačidla 2 zobrazte dialógové
okno na voľbu snímky so zoznamom len
snímok NEF (RAW) vytvorených len týmto fotoaparátom.
2
Vyberte fotografiu.
Fotografiu zvýraznite pomocou
multifunkčného voliča (ak chcete zobraziť
zvýraznenú fotografiu na celej obrazovke,
stlačte a podržte tlačidlo X). Stlačením
tlačidla J zvoľte zvýraznenú fotografiu
a pokračujte ďalším krokom.
U
317
3
Vyberte nastavenia pre kópiu vo formáte JPEG.
Upravte nižšie uvedené nastavenia. Vezmite do úvahy, že vyváženie
bielej farby a ovládanie vinetácie nie sú dostupné pre snímky
s viacnásobnou expozíciou ani snímky vytvorené prelínaním snímok
a že korekciu expozície je možné nastaviť len na hodnotu od –2 do
+2 EV.
Image quality (Kvalita snímky) (0 92)
Image size (Veľkosť snímky) (0 95)
White balance (Vyváženie bielej farby) (0 159)
Exposure compensation (Korekcia
expozície) (0 143)
Set Picture Control (Nastaviť Picture
Control) (0 179)
High ISO NR (Redukcia šumu pri vysokej
citlivosti ISO) (0 294)
Color space (Farebný priestor) (0 294)
Vignette control (Ovládanie vinetácie)
(0 294)
D-Lighting (Funkcia D-Lighting) (0 314)
4
Skopírujte fotografiu.
Zvýraznite EXE a stlačením J vytvorte kópiu
zvolenej fotografie vo formáte JPEG. Ak
chcete skončiť bez skopírovania fotografie,
stlačte tlačidlo G.
U
318
Trim (Orezať)
Vytvorte orezanú kópiu vybranej fotografie. Zvolená fotografia sa
zobrazí so zvoleným výrezom vyznačeným žltou farbou. Orezanú
kópiu vytvorte postupom uvedeným v nasledujúcej tabuľke.
Ak chcete
Zmenšiť veľkosť
výrezu
Zväčšiť veľkosť
výrezu
Zmeniť
zobrazovací pomer
výrezu
Použite
W (M)
X
Stlačením W (M) zmenšíte veľkosť výrezu.
Stlačením X zväčšíte veľkosť výrezu.
Otočením hlavného príkazového voliča vyberte
pomer strán.
Výrez umiestnite pomocou multifunkčného voliča.
Stlačením a podržaním tlačidla rýchlo posuniete výrez
do požadovanej polohy.
Umiestniť výrez
Stlačením stredu multifunkčného voliča si môžete
prezrieť orezanú snímku.
Skontrolovať výrez
Vytvoriť kópiu
Popis
J
Uložte aktuálny výrez ako samostatný súbor.
A
Orezať: Kvalita a veľkosť snímky
Kópie vytvorené z fotografií vo formáte NEF (RAW),
NEF (RAW) + JPEG alebo TIFF (RGB) majú kvalitu
(0 92) ako formát JPEG, vysoká kvalita ★. Orezané
kópie vytvorené z fotografií vo formáte JPEG majú
rovnakú kvalitu ako originál. Veľkosť kópie sa mení
podľa veľkosti výrezu a zobrazovacieho pomeru,
pričom sa zobrazuje v ľavej hornej časti zobrazenia
výrezu.
A
Prezeranie orezaných kópií
Je možné, že pri zobrazení orezaných kópií nebude zväčšenie výrezu snímky
dostupné.
U
319
Image overlay (Prelínanie snímok)
Prelínaním snímok sa skombinujú dve existujúce fotografie vo formáte
NEF (RAW) s cieľom vytvorenia jedinej snímky, ktorá sa uloží oddelene od
pôvodných snímok. Vďaka údajom RAW z obrazového snímača
fotoaparátu tak dosiahnete výsledky, ktoré sú o poznanie lepšie ako
fotografie kombinované v aplikáciách na spracovanie fotografií. Nová
snímka sa uloží s aktuálnym nastavením kvality a veľkosti snímky. Pred
vytvorením prelínania nastavte kvalitu a veľkosť (0 92, 95; k dispozícii sú
všetky možnosti). Ak chcete vytvoriť kópiu vo formáte NEF (RAW), vyberte
kvalitu snímky NEF (RAW) a veľkosť snímky Large (Veľké) (prelínanie sa
uloží ako veľká snímka NEF/RAW, aj keď je zvolená možnosť Small (Malé)
alebo Medium (Stredné)).
+
1
Zvoľte možnosť Image overlay
(Prelínanie snímok).
V ponuke úprav zvýraznite možnosť Image
overlay (Prelínanie snímok) a stlačte 2.
Zobrazí sa dialógové okno znázornené vpravo
so zvýraznenou možnosťou Image 1
(Snímka 1). Stlačením tlačidla J zobrazíte dialógové okno so
zoznamom len veľkých snímok NEF (RAW) vytvorených týmto
fotoaparátom (malé a stredné snímky NEF (RAW) sa nedajú zvoliť).
U
320
2
Zvoľte prvú snímku.
Pomocou multifunkčného voliča zvýraznite
prvú fotografiu v prelínaní. Ak chcete zobraziť
zvýraznenú fotografiu na celej obrazovke,
stlačte a podržte tlačidlo X. Ak si chcete
pozrieť snímky v iných umiestneniach, stlačte
W (M) a vyberte požadovanú kartu a priečinok tak, ako je to popísané
na strane 249. Stlačením tlačidla J zvoľte zvýraznenú fotografiu
a vráťte sa do zobrazenia ukážky.
3
Zvoľte druhú snímku.
Zvolená snímka sa zobrazí ako Image 1 (Snímka 1). Zvýraznite
Image 2 (Snímka 2) a stlačte tlačidlo J, potom zvoľte druhú
fotografiu podľa popisu v kroku 2.
4
Nastavte zvyšovanie expozičného
podielu.
Zvýraznite Image 1 (Snímka 1) alebo Image 2
(Snímka 2) a optimalizujte expozíciu pre
prelínanie stlačením 1 alebo 3, čím sa zvolí
zvyšovanie expozičného podielu z hodnôt od
0,1 do 2,0. Postup zopakujte aj pre druhú snímku. Východisková
hodnota je 1,0; pre polovičné zvyšovanie expozičného podielu zvoľte
0,5 alebo 2,0 pre jeho zdvojnásobenie. Účinky zvyšovania
expozičného podielu sú viditeľné v stĺpci Preview (Kontrola).
U
321
5
Skontrolujte prelínanie.
Ak si chcete pozrieť kompozíciu tak, ako je to
zobrazené vpravo, stlačte 4 alebo 2
a umiestnite kurzor do stĺpca Preview
(Kontrola), potom stlačte 1 alebo 3,
zvýraznite Overlay (Prelínanie) a stlačte J
(vezmite do úvahy, že farby a jas sa v zobrazenej kontrole môžu líšiť
od finálnej snímky). Ak chcete uložiť prelínanie bez zobrazenia
kontroly, stlačte Save (Uložiť). Ak sa chcete vrátiť do kroku 4 a vybrať
nové fotografie alebo upraviť zvyšovanie expozičného podielu,
stlačte tlačidlo W (M).
6
Uložte prelínanie.
Stlačením tlačidla J počas zobrazenia
kontroly uložíte prelínanie. Po vytvorení
prelínania sa výsledná snímka zobrazí na
monitore v režime zobrazenia snímok na celej
obrazovke.
D
Prelínanie snímok
Kombinovať môžete iba veľké fotografie vo formáte NEF (RAW) s rovnakou
oblasťou snímky a farebnou (bitovou) hĺbkou.
U
322
Prelínaná snímka obsahuje rovnaké informácie o fotografii (vrátane dátumu
záznamu, merania, času uzávierky, clony, expozičného režimu, korekcie
expozície, ohniskovej vzdialenosti a orientácie snímky) a hodnoty vyváženia
bielej farby a parametre Picture Control ako fotografia zvolená pre Image 1
(Snímka 1). Komentár k aktuálnej snímke sa pridá k prelínaniu pri ukladaní, ale
informácie o autorských právach sa neskopírujú. Pri prelínaní uloženom vo
formáte NEF (RAW) sa použije kompresia zvolená pre NEF (RAW) compression
(Kompresia NEF (RAW)) v ponuke NEF (RAW) recording (Záznam NEF (RAW)),
pričom budú mať rovnakú bitovú hĺbku ako pôvodné snímky.
nTechnické informácie
Prečítajte si túto kapitolu, aby ste získali informácie o kompatibilnom
príslušenstve, čistení a uchovávaní fotoaparátu a tiež o tom, čo robiť, ak sa
vám zobrazí chybová správa alebo sa vyskytne problém pri používaní
fotoaparátu.
Kompatibilné objektívy
Nastavenie
fotoaparátu
Objektívy so vstavaným procesorom 6
Objektív/príslušenstvo
Typ G, E alebo D 7;
AF-S, AF-P, AF-I
PC NIKKOR 19mm
f/4E ED 9
Séria PC-E NIKKOR 9
PC Micro 85mm
f/2,8D 9, 11, 12
Telekonvertor
AF-S / AF-I 13
Ostatné objektívy
AF NIKKOR (okrem
objektívov pre
fotoaparát F3AF)
AI-P NIKKOR
Režim zaostrovania
Expozičný
režim
Systém merania
L2
AF
M
(s elektronickým
diaľkomerom) 1
P
S
A
M
3D
Farba
✔
✔
✔
✔
✔
—
—
✔ 10
✔ 10 ✔ 10 ✔ 10
—
✔ 8, 10 ✔ 10
—
✔ 10
✔ 10
✔ 10
—
✔ 8, 10 ✔ 10
—
✔ 10
—
✔ 12 ✔ 10
—
✔ 8, 10 ✔ 10
✔
✔
✔
✔
✔
—
✔8
✔
✔ 14
✔ 14
✔
✔
—
✔
✔8
—
—
✔ 15
✔
✔
—
✔
✔8
—
✔ 10
M3 t5
N4
✔8
✔
n
323
Nastavenie
fotoaparátu
Objektívy bez vstavaného procesora 16
Objektív/príslušenstvo
AI-, AI-upravený
NIKKOR alebo objektív
Nikon série E 17
Zdravotnícky NIKKOR
120mm f/4
Reflex-NIKKOR
PC-NIKKOR
Telekonvertor typu AI 23
Zaostrovací
nadstavec Bellows
PB-6 25
Automatické
medzikrúžky (séria
PK-11A, 12 alebo 13;
PN-11)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
n
324
Režim zaostrovania
Expozičný
režim
Systém merania
L2
AF
M
(s elektronickým
diaľkomerom) 1
P
S
A
M
3D
Farba
M3 t5
N4
—
✔ 15
—
✔ 18
—
✔ 19
✔ 20
—
✔
—
✔ 21
—
—
—
—
—
—
—
—
✔9
✔ 24
—
—
—
✔ 18
✔ 22
✔ 18
—
—
—
—
—
✔ 19
✔ 20
✔
✔ 20
—
—
—
—
✔ 24
—
✔ 26
—
—
✔
—
—
✔ 24
—
✔ 18
—
—
✔
—
—
Manuálne zaostrenie dostupné so všetkými objektívmi.
Maticové meranie.
Meranie so zdôrazneným stredom.
Bodové meranie.
S dôrazom na predchádzanie preexponovaniu.
Objektívy IX-NIKKOR sa nedajú použiť.
Objektívy typu VR podporujú stabilizáciu obrazu (VR).
Pri bodovom meraní expozície sa meria prostredníctvom vybratého
zaostrovacieho bodu (0 129).
Na fotografiách nasnímaných s elektronickou uzávierkou s použitím prvej
lamely sa môže objaviť závoj, prúžky a iné artefakty na snímke („šum“).
Zabránite tomu výberom možnosti Disable (Deaktivovať) pre Používateľské
nastavenie d6 (Electronic front-curtain shutter (Elektronická uzávierka
s použitím prvej lamely), 0 304).
Nie je možné používať pri vysunutí ani naklonení objektívu.
Systémy merania expozície a riadenia záblesku fotoaparátu nefungujú správne
pri vysunutí a/alebo naklonení objektívu, alebo ak je použitá iná clona ako
maximálna.
Iba manuálny expozičný režim.
Informácie o zaostrovacích bodoch dostupných pre automatické zaostrovanie
a používanie elektronického diaľkomera nájdete na strane 100.
14 Keď sa pri objektívoch AF 80–200mm f/2,8, AF 35–70mm f/2,8, AF 28–85mm
f/3,5–4,5 <nový> alebo AF 28–85mm f/3,5–4,5 použije maximálne priblíženie
pri najkratšej zaostriteľnej vzdialenosti, môže sa zobraziť indikátor zaostrenia,
keď nie je obraz na matnici hľadáčika zaostrený. Zaostrenie nastavte manuálne
tak, aby bol obraz v hľadáčiku zaostrený.
15 So svetelnosťou objektívu f/5,6 alebo väčšou.
16 Niektoré objektívy nie je možné použiť (pozrite stranu 327).
17 Rozsah otáčania prstenca so statívovým závitom pri objektívoch AI 80–200mm
f/2,8 ED je obmedzený telom fotoaparátu. Filtre nemožno vymieňať, keď je
objektív AI 200–400mm f/4 ED upevnený na fotoaparáte.
18 Ak je maximálna clona zadaná pomocou možnosti Non-CPU lens data (Údaje
o objektíve bez vstavaného procesora) (0 243), v hľadáčiku aj na hornom
kontrolnom paneli sa zobrazí hodnota clony.
19 Možno používať len vtedy, ak je zadaná ohnisková vzdialenosť a svetelnosť
objektívu pomocou možnosti Non-CPU lens data (Údaje objektívu bez
vstavaného procesora) (0 243). Ak nedosiahnete požadované výsledky,
použite bodové meranie expozície alebo integrálne meranie expozície so
zdôrazneným stredom.
20 V záujme dosiahnutia vyššej presnosti zadajte ohniskovú vzdialenosť
a svetelnosť objektívu pomocou možnosti Non-CPU lens data (Údaje
objektívu bez vstavaného procesora) (0 243).
21 Dá sa použiť v manuálnych expozičných režimoch pri časoch uzávierky dlhších
o jeden alebo viac krokov ako rýchlosť synchronizácie blesku.
22 Expozícia sa určuje vlastným nastavením clony. V expozičnom režime časovej
automatiky pred uložením expozície do pamäte a vysunutím objektívu
prednastavte clonu pomocou clonového krúžku objektívu. V manuálnom
expozičnom režime pred vysunutím objektívu prednastavte clonu pomocou
clonového krúžku objektívu a určite expozíciu.
23 Korekcia expozície sa vyžaduje pri použití s objektívmi AI 28–85mm f/3,5–4,5,
AI 35–105mm f/3,5–4,5, AI 35–135mm f/3,5–4,5 alebo AF-S 80–200mm f/2,8D.
24 S maximálnou efektívnou clonou f/5,6 alebo väčšou.
25 Vyžaduje sa automatický medzikrúžok PK-12 alebo PK-13. V závislosti od
orientácie fotoaparátu môže by potrebný PB-6D.
26 Používajte vlastné nastavenie clony. V expozičnom režime časovej automatiky
nastavte clonu pomocou zaostrovacieho nadstavca pred určením expozície
a nasnímaním fotografie.
• Reprodukčné zariadenie PF-4 vyžaduje držiak fotoaparátu PA-4.
• Šum vo forme prúžkov sa môže objaviť počas automatického zaostrovania pri vysokej
citlivosti ISO. Použite manuálne zaostrovanie alebo pamäť zaostrenia. Prúžky sa môžu
objaviť pri vysokej citlivosti ISO aj vtedy, keď sa nastavuje clona počas snímania
videosekvencie alebo fotografovania so živým náhľadom.
n
325
A
Rozpoznanie objektívov so vstavaným procesorom a objektívov typu
G, E a D
Odporúčame objektívy so vstavaným procesorom (hlavne typy G, E a D), vezmite
však do úvahy, že objektívy IX-NIKKOR sa nedajú použiť. Objektívy so vstavaným
procesorom možno identifikovať podľa prítomnosti kontaktov pre procesor
a objektívy typu G, E a D podľa písmena na tubuse objektívu. Objektívy typu G
a E nie sú vybavené clonovým krúžkom objektívu.
Kontakty procesora
Clonový krúžok
Objektív so vstavaným
procesorom
Objektív typu G/E
Objektív typu D
A
Clonové číslo objektívu
Clonové číslo, ktoré sa uvádza v názvoch objektívov, je svetelnosť objektívu.
A
Kompatibilné objektívy bez vstavaného procesora
Možnosť Non-CPU lens data (Údaje o objektíve bez vstavaného procesora)
(0 243) sa dá použiť na sprístupnenie mnohých funkcií dostupných s objektívmi
so vstavaným procesorom, vrátane farebného maticového merania expozície,
pričom v prípade, že chýbajú údaje, namiesto farebného maticového merania
expozície sa použije meranie expozície so zdôrazneným stredom, zatiaľ čo
v prípade, že nie je k dispozícii svetelnosť objektívu, v zobrazení clony na
fotoaparáte bude vyznačený počet zarážok od maximálnej clony a skutočnú
hodnotu clony bude potrebné odčítať z clonového krúžku objektívu.
n
326
D
Nekompatibilné príslušenstvo a objektívy bez vstavaného procesora
Nasledujúce príslušenstvo sa NEDÁ použiť s D5:
• Telekonvertor TC-16A AF
• Objektívy AF pre F3AF (AF 80mm
• Objektívy bez AI
f/2,8, AF 200mm f/3,5 ED,
• Objektívy vyžadujúce zaostrovaciu
telekonvertor AF TC-16)
jednotku AU-1 (400mm f/4,5, 600mm • PC 28mm f/4 (výrobné číslo
f/5,6, 800mm f/8, 1 200mm f/11)
180900 alebo nižšie),
• Objektívy rybie oko (6 mm f/5,6, 7,5 mm • PC 35mm f/2,8 (výrobné čísla
851001 – 906200)
f/5,6, 8 mm f/8, OP 10 mm f/5,6)
• PC 35mm f/3,5 (starý typ)
• 2,1 cm f/4
• Reflex 1 000mm f/6,3 (starý typ)
• Medzikrúžok K2
• Reflex 1 000mm f/11 (výrobné čísla
• 180–600mm f/8 ED (výrobné čísla
142361 – 143000)
174041 – 174180)
• 360–1 200mm f/11 ED (výrobné čísla • Reflex 2 000mm f/11 (výrobné čísla
200111 – 200310)
174031–174127)
• 200–600mm f/9,5 (výrobné čísla
280001 – 300490)
A
Objektívy VR
Nižšie uvedené objektívy sa neodporúčajú pre dlhé expozície alebo fotografie
nasnímané pri vysokých citlivostiach ISO, pretože vďaka konštrukčnému riešeniu
systému riadenia stabilizácie obrazu (VR) môžu byť výsledné fotografie pokazené
závojom. Pri používaní iných objektívov VR vám odporúčame, aby ste vypli
stabilizáciu obrazu.
• AF-S VR Zoom-Nikkor 24–120mm
• AF-S NIKKOR 400mm f/2,8G ED VR
f/3,5–5,6G IF-ED
• AF-S NIKKOR 500mm f/4G ED VR
• AF-S VR Zoom-Nikkor 70–200mm
• AF-S DX VR Zoom-Nikkor 18–200mm
f/2,8G IF-ED
f/3,5–5,6G IF-ED
• AF-S VR Zoom-Nikkor 70–300mm
• AF-S DX NIKKOR 16–85mm
f/4,5–5,6G IF-ED
f/3,5–5,6G ED VR
• AF-S VR Nikkor 200mm f/2G IF-ED
• AF-S DX NIKKOR 18–200mm
• AF-S VR Nikkor 300mm f/2,8G IF-ED
f/3,5–5,6G ED VR II
• AF-S NIKKOR 16–35mm f/4G ED VR
• AF-S DX Micro NIKKOR 85mm f/3,5G
• AF-S NIKKOR 24–120mm f/4G ED VR
ED VR
• AF-S NIKKOR 28–300mm f/3,5–5,6G
• AF-S DX NIKKOR 55–300mm
ED VR
f/4,5–5,6G ED VR
n
327
A
Výpočet obrazového uhla
Fotoaparát môžete používať s objektívmi Nikon pre fotoaparáty s 35 mm (135)
formátom. Ak je pripojený objektív s 35 mm formátom, obrazový uhol bude
rovnaký, ako obrazové pole 35 mm filmu (35,9 × 23,9 mm).
V prípade potreby môžete použiť možnosť Image area (Oblasť snímky)
v ponuke režimu snímania fotografií na výber obrazového uhla, ktorý je iný, ako
ten v aktuálnom objektíve. Ak je pripojený objektív s 35 mm formátom, môžete
obrazový uhol zredukovať o 1,5× alebo 1,2× výberom DX (24×16) alebo 1.2×
(30×20) na exponovanie menšej oblasti, alebo môžete zmeniť zobrazovací
pomer výberom 5 : 4 (30×24). Nižšie sa nachádzajú veľkosti oblastí exponované
pri rôznych možnostiach Image area (Oblasť snímky).
Veľkosť snímky FX (36×24) (35,9 × 23,9 mm,
ekvivalent k fotoaparátu s 35 mm formátom)
Veľkosť snímky 1.2× (30×20)
(29,9 × 19,9 mm)
Veľkosť snímky DX (24×16)
(23,5 × 15,7 mm, ekvivalent k fotoaparátu
s formátom DX)
Objektív
Veľkosť snímky 5 : 4 (30×24)
(29,9 × 23,9 mm)
Uhlopriečka snímky
Obrazový uhol (FX (36×24);
35 mm formát)
Obrazový uhol (1.2× (30×20))
Obrazový uhol (DX (24×16); formát DX)
Obrazový uhol (5 : 4 (30×24))
n
328
A
Výpočet obrazového uhla (Pokračovanie)
Obrazový uhol DX (24×16) je približne 1,5-krát menší ako obrazový uhol
s formátom 35 mm, zatiaľ čo obrazový uhol 1.2× (30×20) je približne 1,2-krát
menší a obrazový uhol 5 : 4 (30×24) je približne 1,1-krát menší. Ak chcete
vypočítať ohniskovú vzdialenosť objektívov v 35 mm formáte, keď je zvolená
možnosť DX (24×16), vynásobte ohniskovú vzdialenosť objektívu hodnotou
približne 1,5, hodnotou približne 1,2, keď je zvolená možnosť 1.2× (30×20)
alebo hodnotou približne 1,1, keď je zvolená možnosť 5 : 4 (30×24) (napríklad,
účinná ohnisková vzdialenosť 50 mm objektívu v 35 mm formáte by bola
približne 75 mm, keď je zvolená možnosť DX (24×16), 60 mm, keď je zvolená
možnosť 1.2× (30×20) alebo 55 mm, keď je zvolená možnosť 5 : 4 (30×24)).
n
329
Systém kreatívneho osvetlenia
Nikon (CLS)
Pokročilý systém kreatívneho osvetlenia (Creative Lighting System, CLS)
od spoločnosti Nikon ponúka zlepšenú komunikáciu medzi fotoaparátom
a kompatibilnými zábleskovými jednotkami na zlepšenie fotografovania
s bleskom.
❚❚ Zábleskové jednotky kompatibilné so systémom kreatívneho osvetlenia
Fotoaparát možno používať s nasledujúcimi zábleskovými jednotkami
kompatibilnými so systémom kreatívneho osvetľovania:
• SB-5000, SB-910, SB-900, SB-800, SB-700, SB-600, SB-500, SB-400, SB-300 a SB-R200:
SB-5000 1, 2
SB-910,
SB-900 1
SB-800
SB-700 1
SB-600
SB-500 3
SB-400 4
SB-300 4
SB-R200 5
Smerné číslo
(ISO 100) 6
34,5
34
38
28
30
24
21
18
10
1 Ak je na zábleskovú jednotku SB-5000, SB-910, SB-900 alebo SB-700 nasadený
farebný filter, keď je pre vyváženie bielej farby nastavená možnosť v alebo
N (blesk), fotoaparát automaticky zistí prítomnosť filtra a príslušným
spôsobom nastaví vyváženie bielej farby.
2 Rádiové AWL dostupné s voliteľným bezdrôtovým diaľkovým ovládačom
WR-R10 (0 337).
3 Používatelia LED svetla môžu kvôli optimálnym výsledkom nastaviť vyváženie
bielej farby fotoaparátu na v alebo N.
4 Bezdrôtové riadenie záblesku nie je dostupné.
5 Ovládaný diaľkovo pomocou voliteľnej zábleskovej jednotky SB-5000, SB-910,
SB-900, SB-800, SB-700 alebo SB-500, alebo pomocou bezdrôtovej riadiacej
zábleskovej jednotky SU-800.
6 m, SB-5000, SB-910, SB-900, SB-800, SB-700 a SB-600 v polohe hlavice zoomu
na 35 mm; SB-5000, SB-910, SB-900 a SB-700 pri štandardnom osvetlení.
A
Smerné číslo
Ak chcete vypočítať dosah blesku pri plnom výkone, vydeľte smerné číslo
hodnotou clony. Ak má záblesková jednotka napríklad smerné číslo 34 m (ISO
100); jej rozsah pri clone f/5,6 je 34 ÷ 5,6 alebo približne 6,1 metra. Pri každom
dvojnásobnom zvýšení citlivosti ISO vynásobte smerné číslo druhou
odmocninou dvoch (približne hodnotou 1,4).
n
330
Na zábleskových jednotkách kompatibilných so systémom kreatívneho
osvetlenia sú dostupné nasledujúce funkcie:
SB-5000
SB-910, SB-900,
SB-800
SB-700
SB-600
SB-500
SU-800
SB-R200
SB-400
SB-300
Samostatný blesk
Doplnkové riadenie
záblesku vyvažované
meraním i-TTL pre digitálne
i-TTL
jednooké zrkadlovky 1
Štandardný záblesk i-TTL pre
digitálne jednooké zrkadlovky
qA Automatické nastavenie clony
Automatický záblesk bez
A
merania TTL
Manuálny režim s prioritou
GN
vzdialenosti
M Manuálny režim
RPT Stroboskopický záblesk
Riadenie diaľkovej zábleskovej
jednotky
i-TTL i-TTL
Rýchle bezdrôtové riadenie
[A:B]
záblesku
qA Automatické nastavenie clony
Automatický záblesk bez
A
merania TTL
M Manuálny režim
RPT Stroboskopický záblesk
i-TTL i-TTL
Rýchle bezdrôtové riadenie
[A:B]
záblesku
Automatické nastavenie
qA/
clony/Automatický záblesk
A
bez merania TTL
M Manuálny režim
RPT Stroboskopický záblesk
Rádiovo ovládané pokročilé
bezdrôtové osvetlenie
Prenos hodnoty farebnej teploty (blesk)
Prenos hodnoty farebnej teploty
(LED svetlo)
z
z
z
z
z
—
—
z
z
z2 z2
z z2 z
—
—
z
z
z
z3
— — —
—
— — —
—4
z3
— — —
—
— — —
z
z
z
— —
—
— — —
z5
—
—
— z5 z5
— — —
Hlavné
Diaľkové ovládanie
Optické pokročilé bezdrôtové osvetlenie
z
z
z
z
z z
— — —
z
z
z
— z5 z
— — —
z5
— — —
z
z
z
—
z
—
z
— — z6 — — —
z
z
— — —
—
— — —
—
—7
— — —
—
— — —
z
z
z
z
z
z
z — z5 —
— — — —
z z z —
— — —
— — —
z — —
z
z
z
z
—
z
—
z
z8 z8
— — —
—
— — —
z
z
z
z
z
z
—
—
z — —
— — —
z9
—
— — —
—
— — —
z
z
z
z
z
—
—
—
—
— —
z
—
— — —
z
z
z
z
— —
z
z
n
331
SB-300
SB-400
SB-R200
SU-800
SB-500
SB-600
SB-700
SB-910, SB-900,
SB-800
SB-5000
Automatická vysokorýchlostná
z z z z z z z — —
synchronizácia blesku FP 10
Blokovanie zábleskovej expozície 11
z z z z z z z z z
Veľkoplošné pomocné svetlo AF
z z z z — z 12 — — —
Predzáblesk proti červeným očiam
z z z z z — — z —
Modelovacie osvetlenie (záblesk)
z z z z z z z — —
fotoaparátu
Zjednotené riadenie záblesku
z — — — z — — z z
Aktualizácia firmvéru zábleskovej
z z 13 z — z — — — z
jednotky fotoaparátu
1 Nedostupné s bodovým meraním expozície.
2 Môže byť vybrané so zábleskovou jednotkou.
3 Výber režimu qA/A uskutočňovaný na zábleskovej jednotke pomocou
používateľských nastavení. Ak neboli poskytnuté údaje objektívu pomocou
možnosti Non-CPU lens data (Údaje objektívu bez vstavaného procesora)
v ponuke nastavenia, pri použití objektívu bez vstavaného procesora sa zvolí „A“.
4 Ak neboli poskytnuté údaje objektívu pomocou možnosti Non-CPU lens data
(Údaje objektívu bez vstavaného procesora) v ponuke nastavenia, pri použití
objektívu bez vstavaného procesora sa zvolí automatický režim bez merania TTL.
5 Je možné zvoliť iba na fotoaparáte.
6 Dostupné len počas fotografovania makrosnímok.
7 Ak neboli poskytnuté údaje objektívu pomocou možnosti Non-CPU lens data
(Údaje objektívu bez vstavaného procesora) v ponuke nastavenia, použije sa
pri objektívoch bez vstavaného procesora automatický režim bez merania TTL
(A), bez ohľadu na zvolený režim na zábleskovej jednotke.
8 Výber qA a A závisí od možnosti zvolenej pomocou hlavného blesku.
9 Podporuje rovnaké funkcie ako diaľkovo ovládané zábleskové jednotky
pomocou optického AWL.
10 Dostupné len v režimoch riadenia záblesku i-TTL, qA, A, GN a M.
11 Dostupné len v režime riadenia záblesku i-TTL alebo vtedy, keď je blesk
nastavený na vysielanie monitorovacích predbežných bleskov v režime riadenia
záblesku qA alebo A.
12 Dostupné len v režime riadiaceho blesku.
13 Aktualizácie firmvéru pre SB-910 a SB-900 môžete vykonávať z fotoaparátu.
n
332
• Bezdrôtová riadiaca záblesková jednotka SU-800: Po nasadení na fotoaparát
kompatibilný so systémom kreatívneho osvetlenia možno zábleskovú
jednotku SU-800 používať ako riadiacu jednotku pre SB-5000, SB-910,
SB-900, SB-800, SB-700, SB-600, SB-500 alebo SB-R200 v maximálne
troch skupinách. Samotný model SU-800 nie je vybavený bleskom.
A
Modelovacie osvetlenie (záblesk)
Zábleskové jednotky kompatibilné so systémom kreatívneho osvetlenia (CLS)
vyšlú modelovací záblesk po stlačení tlačidla Pv na fotoaparáte. Túto funkciu je
možné použiť s pokročilým bezdrôtovým osvetlením na kontrolu účinku
celkového osvetlenia, ktoré sa dosiahne pomocou viacerých zábleskových
jednotiek. Modelovacie osvetlenie (záblesk) sa dá vypnúť pomocou
Používateľského nastavenia e5 (Modeling flash (Modelovací záblesk); 0 306).
❚❚ Ostatné zábleskové jednotky
Nasledujúce zábleskové jednotky možno používať v automatickom
režime bez merania TTL aj v manuálnom režime.
Záblesková jednotka
Zábleskový režim
Automatický záblesk
A
bez merania TTL
M Manuálny režim
Stroboskopický
G
záblesk
Synchronizácia blesku
REAR s druhou lamelou
uzávierky 3
SB-80DX,
SB-28DX, SB-28,
SB-26, SB-25,
SB-24
✔
SB-50DX
SB-30, SB-27 1,
SB-22S, SB-22,
SB-20, SB-16B,
SB-15
SB-23, SB-29 2,
SB-21B 2, SB-29S 2
—
✔
—
✔
✔
✔
✔
✔
—
—
—
✔
✔
✔
✔
1 Zábleskový režim sa automaticky nastaví na meranie TTL a zablokuje sa spúšť.
Zábleskovú jednotku nastavte na režim A (automatická aktivácia blesku bez merania
TTL).
2 Automatické zaostrovanie je dostupné len pri objektívoch AF-S VR Micro-Nikkor
105mm f/2,8G IF-ED a AF-S Micro NIKKOR 60mm f/2,8G ED.
3 Dostupná vtedy, keď sa fotoaparát používa s výberom zábleskového režimu.
n
333
D
Poznámky týkajúce sa voliteľných bleskov
Podrobné pokyny nájdete v príručke k zábleskovej jednotke. Ak jednotka
podporuje systém kreatívneho osvetlenia, pozrite si časť o digitálnych
jednookých zrkadlovkách kompatibilných so systémom kreatívneho osvetlenia.
Model D5 nie je v príručkách k zábleskovým jednotkám SB-80DX, SB-28DX
a SB-50DX zahrnutý v kategórii „digitálnych jednookých zrkadloviek“.
Riadenie záblesku i-TTL sa dá používať pri citlivosti ISO v rozsahu od 100 do
12800. S hodnotami nad 12800 sa pri niektorých vzdialenostiach alebo
nastaveniach clony nemusia dosiahnuť požadované výsledky. Ak po zhotovení
fotografie v režime i-TTL alebo v automatickom režime bez merania TTL bliká
približne tri sekundy indikátor pripravenosti blesku (M), blesk sa odpálil pri plnom
výkone a fotografia môže byť podexponovaná (len pre zábleskové jednotky
kompatibilné so systémom kreatívneho osvetlenia (CLS)).
Ak sa na fotografovanie s externým bleskom používa synchronizačný kábel
SC-17, SC-28 alebo SC-29, v režime i-TTL sa nemusí dosiahnuť správna expozícia.
Odporúčame vám, aby ste vybrali štandardný záblesk i-TTL. Zhotovte skúšobnú
snímku a výsledok si pozrite na monitore.
V režime i-TTL používajte iba rozptylku alebo odrážací adaptér dodaný so
zábleskovou jednotkou. Nepoužívajte iné panely, napríklad difúzne, pretože by
to mohlo spôsobiť nesprávnu expozíciu.
V expozičnom režime P je maximálna clona (minimálne clonové číslo)
obmedzená podľa citlivosti ISO tak, ako je to uvedené nižšie:
100
4
200
5
Svetelnosť objektívu pri ekvivalente citlivosti ISO:
400
800
1600
3200
6400
5,6
7,1
8
10
11
12800
13
Ak je maximálna clona objektívu menšia než vyššie uvedená, maximálna
hodnota clony bude svetelnosťou objektívu.
Na fotografiách s bleskom, ktoré boli zhotovené so zdrojom napájania SD-9
alebo SD-8A pripevneným priamo k fotoaparátu, sa môže objaviť šum vo forme
prúžkov. Znížte citlivosť ISO alebo zvýšte vzdialenosť medzi fotoaparátom
a napájacím zdrojom.
n
334
D
Poznámky týkajúce sa voliteľných zábleskových jednotiek
(Pokračovanie)
Zábleskové jednotky SB-5000, SB-910, SB-900, SB-800, SB-700, SB-600, SB-500
a SB-400 poskytujú predzáblesk proti červeným očiam, zatiaľ čo zábleskové
jednotky SB-5000, SB-910, SB-900, SB-800, SB-700, SB-600 a SU-800 poskytujú
pomocné svetlo AF s nasledujúcimi obmedzeniami:
• SB-5000: Pomocné svetlo AF je dostupné, keď sa použijú objektívy 24 – 135 mm
AF so zaostrovacími bodmi uvedenými nižšie.
24 – 49 mm
50 – 84 mm
85 – 135 mm
• SB-910 a SB-900: Pomocné svetlo AF je dostupné, keď sa použijú objektívy
17 – 135 mm AF so zaostrovacími bodmi uvedenými nižšie.
17 – 19 mm
20 – 135 mm
• SB-800, SB-600 a SU-800: Pomocné svetlo AF je dostupné, keď sa použijú objektívy
24 – 105 mm AF so zaostrovacími bodmi uvedenými nižšie.
24 – 34 mm
35 – 49 mm
50 – 105 mm
• SB-700: Pomocné svetlo AF je dostupné, keď sa použijú objektívy 24 – 135 mm
AF so zaostrovacími bodmi uvedenými nižšie.
24 – 27 mm
28 – 135 mm
V závislosti od použitého objektívu a zaznamenanej scéne sa môže zobraziť
indikátor zaostrovania (I), keď objekt nie je zaostrený, alebo fotoaparát nemusí
vedieť zaostriť a môže sa deaktivovať spúšť.
n
335
Ďalšie príslušenstvo
V čase písania tejto príručky bolo pre fotoaparát D5 k dispozícii
nasledujúce príslušenstvo.
Zdroje
napájania
Filtre
n
336
• Nabíjateľná lítium-iónová batéria EN-EL18c (0 19, 22): Môžu sa použiť
aj batérie EN-EL18b, EN-EL18a a EN-EL18. Ďalšie batérie
EN-EL18c sú k dispozícii od miestnych predajcov
a autorizovaného servisu spoločnosti Nikon.
• Nabíjačka MH-26a (0 19, 380): MH-26a je možné použiť na
nabíjanie a kalibráciu batérií EN-EL18c, EN-EL18b, EN-EL18a
a EN-EL18.
• Napájací konektor EP-6, sieťový zdroj EH-6b: Toto príslušenstvo sa môže
použiť na dlhodobé napájanie fotoaparátu (môžu sa použiť aj
sieťové zdroje EH-6a a EH-6). EP-6 sa vyžaduje na pripojenie
EH-6b k fotoaparátu; podrobnosti nájdete na strane 342.
• Filtre určené na špeciálne fotografické efekty môžu rušiť
automatické zaostrovanie alebo elektronický diaľkomer.
• Model D5 sa nedá používať s lineárnymi polarizačnými filtrami.
Namiesto toho používajte kruhové polarizačné filtre
C-PL alebo C-PLII.
• Na ochranu objektívu používajte filtre s neutrálnym zafarbením
(NC).
• Filter sa neodporúča používať, keď je snímaný objekt
v protisvetle, alebo keď je záber orientovaný proti zdroju jasného
svetla, aby nevznikol efekt duchov.
• Pri filtroch s expozičnými činiteľmi (filtrovými činiteľmi) väčšími
ako 1× (Y44, Y48, Y52, O56, R60, X0, X1, C-PL, ND2S, ND4, ND4S,
ND8, ND8S, ND400, A2, A12, B2, B8, B12) sa odporúča integrálne
meranie expozície so zdôrazneným stredom. Podrobnosti
nájdete v príručke filtrov.
Adaptéry pre
sieť LAN
(0 281)
• Bezdrôtový vysielač WT-6/WT-5: WT-6 alebo WT-5 pripojte
k periférnemu konektoru fotoaparátu, aby bolo možné odosielať
snímky prostredníctvom bezdrôtovej siete, ovládať fotoaparát
z počítača pomocou softvéru Camera Control Pro 2 (k dispozícii
samostatne), alebo diaľkovo zhotovovať a prezerať snímky
z počítača alebo zariadenia smart.
Poznámka: Pri používaní bezdrôtového vysielača sa vyžaduje bezdrôtová
sieť a určité základné znalosti o sieťach. Nezabudnite aktualizovať
softvér bezdrôtového vysielača na najnovšiu verziu.
Bezdrôtové
diaľkové
ovládače
• Bezdrôtový diaľkový ovládač WR-R10/WR-T10: Keď je bezdrôtový
diaľkový ovládač WR-R10 pripojený k 10-kolíkovému konektoru
diaľkového ovládania pomocou adaptéra WR-A10, fotoaparát sa
dá ovládať bezdrôtovo pomocou bezdrôtového diaľkového
ovládača WR-T10. WR-R10 môžete používať aj s rádiovo
riadenými zábleskovými jednotkami.
• Bezdrôtový diaľkový ovládač WR-1: Jednotky WR-1 sa používajú
s bezdrôtovými diaľkovými ovládačmi WR-R10 alebo WR-T10
alebo s ďalšími diaľkovými ovládačmi WR-1, pričom jednotky
WR-1 fungujú ako vysielače alebo prijímače. Napríklad, WR-1 sa
môže pripojiť k 10-kolíkovému konektoru diaľkového ovládania
a používať ako prijímač, čo umožní diaľkové spúšťanie uzávierky
ďalšou jednotkou WR-1 slúžiacou ako vysielač.
Poznámka: Uistite sa, že firmvér určený pre WR-R10 a WR-1 je
aktualizovaný na najnovšiu verziu. Informácie o aktualizáciách firmvéru
nájdete na webovej stránke spoločnosti Nikon pre vašu oblasť.
n
337
Príslušenstvo
k okuláru
hľadáčika
n
338
• Gumený okulár DK-19: DK-19 uľahčuje sledovanie snímok
v hľadáčiku, pričom zabraňuje únave očí.
• Dioptrická korekčná šošovka DK-17C: Na zohľadnenie individuálnych
zrakových rozdielov je hľadáčik vybavený korekčnými šošovkami
–3, –2, 0, +1 a +2 m–1. Dioptrické korekčné šošovky používajte iba
v prípade, že sa požadované zaostrenie nedá dosiahnuť
pomocou vstavaného ovládacieho prvku dioptrickej korekcie
(–3 až +1 m–1). Dioptrické korekčné šošovky si vyskúšajte ešte
pred zakúpením, aby sa zaistilo, že sa bude dať dosiahnuť
požadované zaostrenie.
• Zväčšovací okulár DK-17M: DK-17M zväčšuje náhľad cez hľadáčik
približne 1,2× kvôli väčšej presnosti pri vytváraní kompozície
záberu.
• Lupa okulára DG-2: DG-2 zväčšuje scénu v strede hľadáčika kvôli
presnejšiemu zaostreniu. Vyžaduje sa adaptér pre okulár DK-18
(k dispozícii samostatne).
• Adaptér pre okulár DK-18: DK-18 sa používa pri pripojení lupy DG-2
alebo pravouhlého nadstavca DR-3 ku D5.
• Adaptér pre okulár DK-27: DK-27 sa dodáva s fotoaparátom.
• Okulár s úpravou proti zahmlievaniu DK-14/Okulár s úpravou proti
zahmlievaniu DK-17A: Tieto okuláre hľadáčika zabraňujú
zahmlievaniu vo vlhkých alebo studených prostrediach.
• Okulár s fluórovou vrstvou DK-17F: DK-17F sa dodáva s fotoaparátom.
Ochranné sklo má fluórovú vrstvu na oboch povrchoch kvôli
jednoduchému čisteniu.
• Pravouhlý nadstavec DR-5/Pravouhlý nadstavec DR-4: DR-5 a DR-4
pripevnite k okuláru hľadáčika v pravom uhle, čo umožní
sledovanie snímky v hľadáčiku zhora, keď je fotoaparát
v horizontálnej snímacej polohe. DR-5 podporuje dioptrickú
korekciu a dokáže tiež zväčšiť pohľad cez hľadáčik 2× kvôli väčšej
presnosti pri vytváraní kompozície záberu (nezabudnite, že
okraje obrazového poľa nebudú pri zväčšenom náhľade
viditeľné).
Káble HDMI
(0 286)
Softvér
Krytky tela
Príslušenstvo
konektora
diaľkového
ovládania
Kábel HDMI HC-E1: Kábel HDMI s konektorom typu C na pripojenie
k fotoaparátu a konektorom typu A na pripojenie k zariadeniam
HDMI.
• Camera Control Pro 2: Diaľkové ovládanie fotoaparátu z počítača
a ukladanie fotografií priamo na pevný disk počítača. Keď sa
Camera Control Pro 2 používa na zachytenie fotografií priamo do
počítača, na kontrolnom paneli sa zobrazí indikátor pripojenia
k počítaču (c).
Poznámka: Používajte najnovšie verzie softvéru Nikon; pozrite si webové
stránky uvedené na strane xix, kde nájdete najnovšie informácie
o podporovaných operačných systémoch. Pri východiskových
nastaveniach Nikon Message Center 2 pravidelne kontroluje
aktualizácie softvéru a firmvéru Nikon, keď ste prihlásení ku kontu na
počítači pripojenom k internetu. Pri zistení aktualizácie sa automaticky
zobrazí hlásenie.
Krytka tela BF-1B/krytka tela BF-1A: Krytka tela chráni zrkadlo,
zaostrovaciu matnicu a antialiasingový filter pred prachom, keď je
odstránený objektív.
D5 je vybavený 10-kolíkovým konektorom diaľkového ovládania
(0 2) pre diaľkový ovládač a automatické fotografovanie. Konektor
má kryt, ktorý chráni kontakty počas doby, keď sa konektor
nepoužíva. Môžete používať nasledovné príslušenstvo (všetky
dĺžky sú približné):
• Káblová spúšť MC-22/MC-22A: Diaľková spúšť s modrým, žltým
a čiernym konektorom na pripojenie k zariadeniu diaľkového
spustenia uzávierky umožňuje ovládanie prostredníctvom
zvukových alebo elektronických signálov (dĺžka 1 m).
• Káblová spúšť MC-30/MC-30A: Diaľkovú spúšť môžete používať na
zníženie chvenia fotoaparátu (dĺžka 80 cm).
• Káblová spúšť MC-36/MC-36A: Diaľkovú spúšť môžete používať na
intervalové fotografovanie, na zníženie chvenia fotoaparátu
alebo na udržanie otvorenej uzávierky počas časovej expozície
(dĺžka 85 cm).
n
339
Príslušenstvo
konektora
diaľkového
ovládania
n
340
• Predlžovací kábel MC-21/MC-21A: Môže sa pripojiť k ML-3 alebo sérii
MC-20, 22, 22A, 23, 23A, 25, 25A, 30, 30A, 36 alebo 36A. Naraz je
možné použiť len jeden MC-21 alebo MC-21A (dĺžka 3 m).
• Pripojovací kábel MC-23/MC-23A: Umožňuje pripojenie dvoch
fotoaparátov k 10-kolíkovým konektorom diaľkového ovládania
na zabezpečenie simultánnej činnosti (dĺžka 40 cm).
• Kábel adaptéra MC-25/MC-25A: 10-kolíkový na 2-kolíkový kábel
adaptéra na pripojenie k zariadeniam s 2-kolíkovými konektormi,
vrátane súpravy rádiového ovládania MW-2, merača intervalov
MT-2 a súpravy infračerveného ovládania ML-2 (dĺžka 20 cm).
• WR adaptér WR-A10: Adaptér, ktorý sa používa na pripojenie
bezdrôtových diaľkových ovládačov WR-R10 k fotoaparátom
pomocou 10-kolíkových konektorov diaľkového ovládania.
• Jednotka GPS GP-1/GP-1A (0 246): Zaznamenávanie zemepisnej
šírky, zemepisnej dĺžky, nadmorskej výšky a svetového
koordinovaného času (UTC) so snímkami.
• Kábel adaptéra GPS MC-35 (0 246): Pomocou tohto 35 cm kábla je
možné pripojiť fotoaparát k starším zariadeniam GPS GARMIN
eTrex- a zariadeniam GPS série geko, ktoré vyhovujú formátu dát
NMEA0183 verzie 2.01 alebo 3.01 asociácie National Marine
Electronics Association. Podporované sú len modely, ktoré
podporujú pripojenie kábla prostredníctvom počítačového
rozhrania; MC-35 sa nedá použiť na pripojenie zariadení GPS
prostredníctvom USB. Tieto zariadenia sa pripájajú k MC-35
pomocou kábla s 9-kolíkovým konektorom D-sub dodávaným
výrobcom zariadenia GPS. Podrobnosti nájdete v referenčnej
príručke MC-35. Pred zapnutím fotoaparátu nastavte zariadenie
GPS na režim NMEA (4 800 baudov). Ďalšie informácie nájdete
uvedené v dokumentácii dodanej so zariadením GPS.
• Súprava infračerveného diaľkového ovládania ML-3: Umožňuje
infračervené diaľkové ovládanie s dosahom maximálne 8 m.
Mikrofóny
Kryt konektora
• Stereofónny mikrofón ME-1: Pripojte ME-1 ku konektoru mikrofónu
na fotoaparáte na nahrávanie stereofónneho zvuku a znížte
šancu zachytenia šumu zariadenia (ako sú napríklad zvuky
produkované objektívom počas automatického zaostrovania;
0 64).
• Bezdrôtový mikrofón ME-W1: Tento bezdrôtový Bluetooth mikrofón
používajte na nahrávanie zvukov mimo fotoaparátu.
Kryt konektora pre káble so stereofónnym konektorom typu mini jack UF-6:
Zabraňuje náhodnému odpojeniu konektorov typu mini jack pre
voliteľné stereofónne mikrofóny ME-1.
Dostupnosť sa môže meniť v závislosti od krajiny alebo regiónu. Najnovšie informácie
nájdete na našej webovej stránke alebo v našich brožúrach.
A
Odstraňovanie adaptéra pre okulár
Stlačte a nadvihnite poistky na obidvoch stranách (q)
a adaptér odstráňte tak, ako je to znázornené (w).
A Kryt konektora pre káble so stereofónnym konektorom typu mini jack
Kryt sa pripevňuje tak, ako je to znázornené.
n
341
Pripojenie napájacieho konektora
a sieťového zdroja
Pred pripojením voliteľného napájacieho konektora alebo sieťového
zdroja vypnite fotoaparát.
1
Odstráňte kryt priestoru pre batériu.
Nadvihnite poistku krytu priestoru pre batériu,
otočte ju do polohy otvorenia (A) (q)
a odstráňte kryt priestoru pre batériu BL-6
(w).
2
Pripojte sieťový zdroj.
Umiestnite jednosmerný kábel nad vodiaci
prvok kábla napájacieho konektora (q)
a zasuňte ho nadol tak, aby sa nachádzal
v spodnej časti drážky a potom pripojte
jednosmernú zástrčku ku konektoru DC IN
(w).
3
Vložte napájací konektor.
Úplne zasuňte napájací konektor do priestoru
pre batériu tak, ako je to znázornené.
n
342
4
Zaistite napájací konektor.
Otočte poistku do polohy zatvorenia (q)
a sklopte ju nadol tak, ako je to znázornené
(w). Aby nedošlo k vypadnutiu napájacieho
konektora počas používania, uistite sa, že je
bezpečne zaistený.
Počas napájania fotoaparátu sieťovým
zdrojom a napájacím konektorom sa úroveň
nabitia batérie nebude na hornom
kontrolnom paneli zobrazovať.
n
343
Starostlivosť o fotoaparát
Skladovanie
Keď nebudete fotoaparát dlhší čas používať, vyberte batériu a uskladnite
ju s nasadeným krytom kontaktov na chladnom a suchom mieste.
Z dôvodu zabránenia vzniku plesní alebo snetí skladujte fotoaparát na
suchom, dobre vetranom mieste. Fotoaparát neskladujte s naftalínovými
ani gáfrovými guľôčkami proti moľom ani na miestach, ktoré:
• sú nedostatočne vetrané alebo vystavené pôsobeniu vlhkosti nad 60 %
• sú vedľa zariadení vytvárajúcich silné elektromagnetické pole, napríklad
vedľa televízorov alebo rádií
• sú vystavené pôsobeniu teplôt vyšším ako 50 °C alebo nižším ako –10 °C
Čistenie
Telo
fotoaparátu
Objektív,
zrkadlo
a hľadáčik
Monitor
Na odstránenie prachu alebo textilných vlákien použite ofukovací
balónik a jemne utrite pomocou jemnej, suchej handričky. Po
používaní fotoaparátu na pláži alebo pri mori utrite všetok piesok
a soľ pomocou handričky jemne navlhčenej v destilovanej vode
a potom fotoaparát dôkladne vysušte. Dôležité: Prach a iné cudzie
látky vo vnútri fotoaparátu môžu spôsobiť poškodenie, na ktoré sa
nevzťahuje záruka.
Tieto sklenené prvky sa môžu ľahko poškodiť. Prach a textilné vlákna
odstráňte pomocou ofukovacieho balónika. Ak používate
aerosólový ofukovací balónik, nádobku držte v zvislej polohe, aby
ste zabránili vytečeniu tekutiny. Ak chcete odstrániť odtlačky prstov
alebo iné nečistoty, na jemnú handričku naneste malé množstvo
prostriedku na čistenie objektívov a opatrne ich očistite.
Prach a textilné vlákna odstráňte pomocou ofukovacieho balónika.
Ak chcete odstrániť odtlačky prstov alebo iné nečistoty, zľahka
utierajte povrch jemnou handričkou alebo semišom. Nevyvíjajte
nadmerný tlak, pretože by tým mohlo dôjsť k poškodeniu alebo
poruche.
Nepoužívajte alkohol, rozpúšťadlo ani iné prchavé chemikálie.
n
344
Antialiasingový filter
Obrazový snímač, ktorý slúži ako obrazový prvok fotoaparátu, je vybavený
antialiasingovým filtrom, aby sa zabránilo vzniku efektu moiré. Ak máte
podozrenie, že na fotografiách vidno nečistoty a prach na filtri, môžete
filter vyčistiť pomocou možnosti Clean image sensor (Čistiť obrazový
snímač) v ponuke nastavenia. Filter možno kedykoľvek vyčistiť použitím
možnosti Clean now (Čistiť teraz) alebo pomocou automatického
čistenia, keď je fotoaparát zapnutý alebo vypnutý.
❚❚ „Clean now“ (Čistiť teraz)
Fotoaparát chyťte spodnou časťou nadol. Zvoľte
Clean image sensor (Čistiť obrazový snímač)
v ponuke nastavenia, potom zvýraznite Clean now
(Čistiť teraz) a stlačte J. Fotoaparát skontroluje
obrazový snímač a potom spustí čistenie. Počas
čistenia bude na hornom kontrolnom paneli blikať
1 a ostatné činnosti sa nebudú dať vykonávať.
Kým sa čistenie nedokončí a nezmizne ponuka
nastavenia, nevyberajte ani neodpájajte zdroj
napájania.
n
345
❚❚ „Clean at startup/shutdown“ (Čistiť pri zapnutí alebo vypnutí)
Vyberte z nasledujúcich možností:
5
6
7
1
Možnosť
Clean at startup (Čistiť pri
zapnutí)
Clean at shutdown (Čistiť pri
vypnutí)
Clean at startup & shutdown
(Čistiť pri zapnutí a vypnutí)
Popis
Obrazový snímač sa automaticky vyčistí po
každom zapnutí fotoaparátu.
Obrazový snímač sa automaticky vyčistí počas
vypínania po každom vypnutí fotoaparátu.
Obrazový snímač sa automaticky vyčistí pri
každom zapnutí a vypnutí.
Automatické čistenie obrazového snímača je
Cleaning off (Čistenie vypnuté)
vypnuté.
Zvoľte možnosť Clean at startup/
shutdown (Čistiť pri zapnutí alebo
vypnutí).
Zobrazte ponuku Clean image sensor (Čistiť
obrazový snímač) podľa postupu uvedeného
na strane 345. Zvýraznite možnosť Clean at
startup/shutdown (Čistiť pri zapnutí alebo vypnutí) a stlačte
tlačidlo 2.
2
Zvoľte príslušnú možnosť.
Zvýraznite požadovanú možnosť a stlačte
tlačidlo J.
D
Čistenie obrazového snímača
Použitím ovládacích prvkov fotoaparátu sa preruší čistenie obrazového snímača
pri zapnutí.
Čistenie sa vykonáva kmitavými pohybmi antialiasingového filtra. Ak pomocou
možností nachádzajúcich sa v ponuke Clean image sensor (Čistiť obrazový
snímač) nemožno prach úplne odstrániť, vyčistite obrazový snímač manuálne,
alebo sa obráťte na autorizovaný servis spoločnosti Nikon.
n
346
Ak sa čistenie obrazového snímača vykoná niekoľkokrát po sebe, funkcia čistenia
sa môže dočasne vypnúť, aby sa chránili vnútorné obvody fotoaparátu. Čistenie
možno zopakovať po krátkej prestávke.
❚❚ Manuálne čistenie
Ak z antialiasingového filtra nemožno odstrániť cudzí predmet použitím
možnosti Clean image sensor (Čistiť obrazový snímač) v ponuke
nastavenia (0 345), filter možno vyčistiť manuálne podľa nasledujúceho
postupu. Vezmite však do úvahy, že filter je mimoriadne chúlostivý
a ľahko sa poškodí. Spoločnosť Nikon odporúča, aby filter čistili len
zamestnanci autorizovaného servisu Nikon.
1
Nabite batériu alebo pripojte sieťový zdroj.
Pri kontrole a čistení antialiasingového filtra sa vyžaduje spoľahlivý
zdroj napájania. Vypnite fotoaparát a vložte plne nabitú batériu,
alebo pripojte voliteľný sieťový zdroj a napájací konektor. Možnosť
Lock mirror up for cleaning (Predsklopenie zrkadla na čistenie) je
dostupná v ponuke nastavenia len pri stave nabitia batérie nad J.
2
Odpojte objektív.
Vypnite fotoaparát a odpojte objektív.
3
Zvoľte možnosť Lock mirror up for
cleaning (Predsklopenie zrkadla na
čistenie).
Zapnite fotoaparát, v ponuke nastavenia
zvýraznite možnosť Lock mirror up for
cleaning (Predsklopenie zrkadla na
čistenie) a stlačte tlačidlo 2. Vezmite do úvahy, že možnosť Lock
mirror up for cleaning (Predsklopenie zrkadla na čistenie) nie je
k dispozícii, keď je zvolená možnosť Enable (Aktivovať) pre
Network (Sieť) > Network connection (Sieťové pripojenie)
v ponuke nastavenia.
n
347
4
Stlačte J.
Na monitore sa zobrazí hlásenie znázornené
vpravo a na hornom kontrolnom paneli aj
v hľadáčiku sa zobrazí rad pomlčiek. Ak
chcete obnoviť normálnu činnosť bez
kontroly antialiasingového filtra, vypnite
fotoaparát.
5
Vyklopte zrkadlo.
Stlačte tlačidlo spúšte úplne
nadol. Vyklopí sa zrkadlo
a otvoria sa lamely uzávierky, za
ktorými sa nachádza
antialiasingový filter.
Zobrazenie v hľadáčiku a na zadnom kontrolnom paneli sa vypne
a na hornom kontrolnom paneli bude blikať rad pomlčiek.
6
Skontrolujte antialiasingový filter.
Držte fotoaparát tak, aby na antialiasingový
filter dopadalo svetlo a skontrolujte, či na filtri
nie sú textilné vlákna alebo prach. Ak nie sú
prítomné žiadne nečistoty, pokračujte krokom
8.
n
348
7
Vyčistite filter.
Pomocou ofukovacieho balónika odstráňte
z filtra prach a textilné vlákna. Nepoužívajte
ofukovaciu kefku, pretože jej štetiny by mohli
poškodiť filter. Nečistoty, ktoré nemožno
odstrániť ofukovacím balónikom, môžu
odstrániť len zamestnanci autorizovaného servisu Nikon. Za žiadnych
okolností sa nedotýkajte filtra ani ho neutierajte.
8
Vypnite fotoaparát.
Zrkadlo sa vráti do dolnej polohy a lamely uzávierky sa uzavrú.
Nasaďte objektív alebo krytku tela.
D
Používajte spoľahlivý zdroj energie
Lamely uzávierky sú jemné a ľahko sa poškodia. Ak sa fotoaparát vypne
v okamihu, keď je zrkadlo vyklopené, lamely uzávierky sa automaticky uzavrú.
Z dôvodu zabránenia poškodeniu lamiel uzávierky dodržiavajte nasledujúce
pokyny:
• Kým je vyklopené zrkadlo, nevypínajte fotoaparát a nevyberajte ani
neodpájajte zdroj energie.
• Ak počas vyklopenia zrkadla dôjde k takmer úplnému vybitiu batérie, ozve sa
zvukové znamenie, pričom bude blikať kontrolka samospúšte upozorňujúca na
to, že približne o dve minúty sa lamely uzávierky uzavrú a zrkadlo sa sklopí do
pôvodnej polohy. Okamžite ukončite čistenie alebo kontrolu.
n
349
D
Nečistoty na antialiasingovom filtri
K antialiasingovému filtru môžu prilipnúť cudzie látky, ktoré sa do fotoaparátu
dostanú pri odstránení alebo výmene objektívu alebo krytiek tela (alebo
v zriedkavých prípadoch mazivo či jemné čiastočky zo samotného fotoaparátu),
a môžu sa objaviť na fotografiách zhotovených za určitých podmienok. Na
ochranu fotoaparátu bez nasadeného objektívu použite krytku tela, ktorá sa
dodáva s fotoaparátom, pričom najprv opatrne odstráňte všetok prach a iné
nečistoty, ktoré mohli prilipnúť na bajonet fotoaparátu, bajonet objektívu
a krytku tela. Vyhýbajte sa pripevňovaniu krytky tela či výmene objektívov
v prašných prostrediach.
V prípade, že sa na antialiasingový filter dostanú cudzie látky, použite možnosť
čistenia antialiasingového filtra tak, ako je to popísané na strane 345. Ak
problém pretrváva, vyčistite filter manuálne (0 347) alebo ho nechajte vyčistiť
v autorizovanom servise spoločnosti Nikon. Fotografie ovplyvnené prítomnosťou
nečistôt na filtri sa dajú upraviť pomocou funkcií na čistenie snímok, ktoré sú
dostupné v niektorých aplikáciách na spracovanie fotografií.
D
Servis fotoaparátu a príslušenstva
Tento fotoaparát je presný prístroj vyžadujúci pravidelný servis. Spoločnosť
Nikon odporúča prehliadku fotoaparátu u pôvodného predajcu alebo
v autorizovanom servise spoločnosti Nikon raz za jeden až dva roky a jeho servis
raz za tri až päť rokov (tieto služby sú spoplatnené). Pravidelné prehliadky
a servis sa odporúčajú najmä pri profesionálnom používaní fotoaparátu.
Súčasťou prehliadok a servisu fotoaparátu by malo byť všetko príslušenstvo,
ktoré sa pravidelne používa s fotoaparátom, napríklad objektívy alebo voliteľné
blesky.
n
350
Výmena batérie hodín
Hodiny fotoaparátu sú napájané lítiovou batériou CR1616 so životnosťou
asi dva roky. Ak je na hornom kontrolnom paneli zobrazená ikona B
zatiaľ čo je zapnutý časový spínač pohotovostného režimu, znamená to,
že je batéria takmer vybitá a musí sa vymeniť. Keď je batéria vybitá, ikona
B bude blikať, pokiaľ bude zapnutý časový spínač pohotovostného
režimu. Fotografie sa môžu aj naďalej snímať, nebudú však označené
správnym časom a dátumom. Batériu vymeňte tak, ako je to popísané
nižšie.
1
Vyberte hlavnú batériu.
Priestor pre batériu hodín sa nachádza v hornej časti priestoru pre
hlavnú batériu. Vypnite fotoaparát a vyberte batériu EN-EL18c.
2
Otvorte priestor pre batériu hodín.
Kryt priestoru pre batériu hodín vysuňte
smerom k prednej časti priestoru pre hlavnú
batériu.
3
4
Vyberte batériu hodín.
Vložte náhradnú batériu.
Vložte novú lítiovú batériu CR1616 tak, aby
bola viditeľná strana s kladným pólom (strana
označená znamienkom „+“ a názvom batérie).
n
351
5
Zatvorte priestor pre batériu hodín.
Zasuňte kryt priestoru pre batériu hodín
smerom k zadnej časti priestoru pre hlavnú
batériu tak, aby zacvakol na miesto.
6
Znova vložte hlavnú batériu.
Znova vložte EN-EL18c.
7
Nastavte hodiny fotoaparátu.
Fotoaparát nastavte na aktuálny dátum a čas
(0 28). Na hornom kontrolnom paneli bude
blikať ikona B dovtedy, kým sa nenastaví
dátum a čas.
A
UPOZORNENIE
Používajte len lítiové batérie CR1616. Použitie iného typu batérie by mohlo
spôsobiť výbuch. Použité batérie likvidujte v súlade s platnými predpismi.
D
n
352
Vkladanie batérie hodín
Batériu hodín vkladajte so správnou orientáciou. Nesprávne vloženie batérie by
mohlo nielen zabrániť fungovaniu hodín, ale mohlo by viesť aj k poškodeniu
fotoaparátu.
Starostlivosť o fotoaparát
a batériu: Upozornenia
Dbajte na to, aby fotoaparát nespadol: Ak sa výrobok vystaví pôsobeniu silných otrasov
alebo vibrácií, môže dôjsť k jeho poruche.
Fotoaparát uchovávajte v suchu: Výrobok nie je vodotesný a po ponorení do vody alebo
vystavení vysokej vlhkosti nemusí fungovať správne. Korózia vnútorného
mechanizmu môže spôsobiť neopraviteľné poškodenie.
Vyhýbajte sa náhlym zmenám teploty: Náhle zmeny teploty, aké nastávajú pri vchode do
vyhriatej budovy alebo pri vychádzaní z nej za chladného počasia, môžu spôsobiť
kondenzáciu vlhkosti vo vnútri zariadenia. Pred vystavením zariadenia pôsobeniu
náhlej zmeny teploty ho vložte do puzdra alebo plastového vrecka, aby ste
zabránili kondenzácii vlhkosti.
Nepribližujte sa so zariadením k silným magnetickým poliam: Toto zariadenie nepoužívajte
ani neskladujte v blízkosti zariadení generujúcich silné elektromagnetické žiarenie
alebo magnetické polia. Silný statický náboj alebo silné magnetické polia vytvárané
zariadeniami, akými sú rádiové vysielače, môžu spôsobovať rušenie monitora,
poškodenie údajov uložených na pamäťovej karte alebo môžu ovplyvniť vnútorné
obvody výrobku.
Objektív nenechávajte nasmerovaný na slnko: Objektív nenechávajte dlhodobo
nasmerovaný na slnko ani iné silné zdroje svetla. Intenzívne svetlo môže spôsobiť
poškodenie obrazového snímača a vznik efektu rozmazania na fotografiách.
n
353
Čistenie: Pri čistení tela fotoaparátu odstráňte pomocou ofukovacieho balónika
prach a textilné vlákna a potom telo fotoaparátu opatrne utrite jemnou, suchou
handričkou. Po použití fotoaparátu na pláži alebo pri mori utrite všetok piesok a soľ
suchou handričkou jemne navlhčenou v čistej vode a potom celý fotoaparát
vysušte. Vo výnimočných prípadoch môže statická elektrina spôsobiť zosvetlenie
alebo stmavnutie LCD displejov. Neznamená to poruchu a zobrazenie sa čoskoro
vráti do normálneho stavu.
Objektív a zrkadlo sa môžu ľahko poškodiť. Prach a textilné vlákna zľahka odstráňte
pomocou ofukovacieho balónika. Ak používate aerosólový ofukovací balónik,
nádobku držte v zvislej polohe, aby ste zabránili vytečeniu tekutiny. Ak chcete
z objektívu odstrániť odtlačky prstov alebo iné nečistoty, na jemnú handričku
naneste malé množstvo prostriedku na čistenie objektívu a opatrne ho očistite.
Informácie o čistení antialiasingového filtra nájdete v časti „Antialiasingový filter“
(0 345).
Kontakty objektívu: Kontakty objektívu udržujte v čistote.
Nedotýkajte sa lamiel uzávierky: Lamely uzávierky sú veľmi tenké a ľahko sa poškodia.
Na lamely v žiadnom prípade netlačte, nedotýkajte sa ich čistiacimi nástrojmi
a nevystavujte ich silnému prúdu vzduchu z ofukovacieho balónika. Lamely by sa
tým mohli poškrabať, zdeformovať alebo pretrhnúť.
Lamela uzávierky sa môže zdať nerovnomerne zafarbená, toto však neovplyvňuje
snímky a neznamená to poruchu.
Skladovanie: Z dôvodu zabránenia vzniku plesní alebo snetí skladujte fotoaparát na
suchom, dobre vetranom mieste. Ak používate sieťový zdroj, odpojte ho, aby
nedošlo k vzniku požiaru. Ak nebudete fotoaparát dlhší čas používať, vyberte
batériu, aby ste zabránili jej vytečeniu, a fotoaparát uložte do plastového vrecka
spoločne s pohlcovačom vlhkosti. Do plastového vrecka však nevkladajte puzdro
fotoaparátu, pretože by sa tým mohol poškodiť materiál puzdra. Vezmite do úvahy,
že pohlcovač vlhkosti postupne stráca svoju schopnosť absorbovať vlhkosť
a v pravidelných intervaloch ho treba vymieňať.
Fotoaparát aspoň raz za mesiac vyberte zo skladovacieho priestoru, aby ste
zabránili vzniku plesne alebo sneti. Pred odložením fotoaparát zapnite
a niekoľkokrát stlačte tlačidlo spúšte.
Batériu skladujte na chladnom a suchom mieste. Pred odložením batérie nasaďte
kryt kontaktov.
n
354
Pred vybratím alebo odpojením zdroja energie výrobok vypnite: Neodpájajte výrobok ani
nevyberajte batériu, keď je výrobok zapnutý, alebo keď prebieha zápis alebo
odstraňovanie snímok. Násilné odpojenie napájania môže v týchto prípadoch
spôsobiť stratu údajov alebo poškodenie pamäte a interných obvodov. Ak chcete
zabrániť náhodnému prerušeniu napájania, výrobok neprenášajte na iné miesto,
keď je k nemu pripojený sieťový zdroj.
Vysušte kryt sánok na príslušenstvo: Ak sa fotoaparát používa v daždi, do dodaných
sánok na príslušenstvo môže preniknúť voda. Po použití fotoaparátu v daždi
odstráňte a vysušte kryt sánok na príslušenstvo.
Poznámky k monitoru: Monitor je zhotovený s mimoriadne vysokou presnosťou;
minimálne 99,99 % pixlov je účinných, s nie viac ako 0,01 % chýbajúcich alebo
chybných pixlov. A preto hoci tieto displeje môžu obsahovať pixle, ktoré svietia
nepretržite (biele, červené, modré alebo zelené) alebo nesvietia nikdy (čierne), nie
je to porucha a nemá to žiadny vplyv na snímky zaznamenané týmto zariadením.
V jasnom svetle môže byť obraz na monitore zle viditeľný.
Na monitor nepôsobte nadmernou silou, pretože by tým mohlo dôjsť k jeho
poškodeniu alebo poruche. Prach alebo textilné vlákna možno z monitora
odstrániť pomocou ofukovacieho balónika. Nečistoty možno odstrániť utretím
povrchu monitora zľahka jemnou handričkou alebo semišom. Ak sa monitor
poškodí, treba dávať pozor, aby nedošlo k zraneniu spôsobenému rozbitým sklom,
a tiež treba zabrániť styku tekutých kryštálov z monitora s pokožkou, ako aj ich
vniknutiu do očí alebo úst.
Batérie: Batérie môžu pri nesprávnej manipulácii vytiecť alebo vybuchnúť. Pri
manipulácii s batériami dodržiavajte nasledujúce bezpečnostné pokyny:
• Používajte len batérie, ktoré boli schválené na používanie v tomto zariadení.
• Batériu nevystavujte pôsobeniu ohňa ani nadmerného tepla.
• Kontakty batérie udržujte čisté.
• Pred výmenou batérie vypnite fotoaparát.
• Vyberte batériu z fotoaparátu alebo nabíjačky, ak ich nepoužívate a nasaďte späť
kryt kontaktov. Tieto zariadenia spotrebúvajú energiu, aj keď sú vypnuté, pričom
môžu vybiť batériu natoľko, že sa nebude dať používať. Ak nebudete batériu
nejakú dobu používať, vložte ju do fotoaparátu a skôr, ako ju vyberiete kvôli
uskladneniu, úplne ju vybite. Batériu by ste mali skladovať na chladnom mieste
s okolitou teplotou 15 °C až 25 °C (vyhýbajte sa horúcim alebo mimoriadne
chladným miestam). Tento postup zopakujte aspoň raz sa šesť mesiacov.
n
355
• Opakované zapínanie a vypínanie fotoaparátu s úplne vybitou batériou skráti
výdrž batérie. Úplne vybité batérie sa musia pred opätovným použitím nabiť.
• Počas používania batérie sa môže vnútorná teplota batérie zvýšiť. Ak sa pokúsite
batériu nabiť pri jej zvýšenej vnútornej teplote, dôjde k zhoršeniu výkonu batérie,
pričom sa batéria nemusí nabiť, alebo sa nabije len čiastočne. Pred nabíjaním
počkajte, kým batéria nevychladne.
• Ďalším nabíjaním batérie po jej úplnom nabití sa môže zhoršiť výkon batérie.
• Značné skrátenie doby, počas ktorej si plne nabitá batéria udrží svoje nabitie pri
používaní pri izbovej teplote znamená, že ju treba vymeniť. Kúpte si novú
batériu.
• Batériu pred použitím nabite. Pred fotografovaním dôležitých udalostí si
pripravte náhradnú batériu a udržiavajte ju v plne nabitom stave. Náhradné
batérie nemusia byť v závislosti od konkrétnej lokality okamžite k dispozícii na
zakúpenie. Vezmite do úvahy, že v chladnom počasí má kapacita batérií
tendenciu klesať. Pred fotografovaním v exteriéri za chladného počasia
skontrolujte, či je batéria plne nabitá. Náhradnú batériu uchovávajte na teplom
mieste a v prípade potreby batérie vymeňte. Po zahriatí studenej batérie sa môže
obnoviť časť jej náboja.
• Použité batérie sú cennou surovinou. Recyklujte ich v súlade s miestnymi
predpismi.
n
356
Expozičná krivka programovej
automatiky
Na nasledujúcom grafe je zobrazený expozičný program v režime
programovej automatiky (0 133):
14
f/1
16 15
f/1,4
16
17
18
19
20
Clona
f/5,6
f/8
f/1,4 − f/16
f/2,8
1
/3
f/2
f/4
21
f/11
22
f/16
23
f/22
f/32
13
12
11
9
10
8
7
5
6
3
4
2
0
1
-1
-3
-2
]
V
[E
-4
ISO 100; objektív so svetelnosťou f/1,4 a minimálnou clonou f/16
(napr., AF-S NIKKOR 50mm f/1,4G)
30" 15" 8" 4"
2"
1"
1/2
1/4 1/8 1/15 1/30 1/60 1/125 1/250 1/500 1/1000 1/2000 1/4000 1/8000
Čas uzávierky
Maximálne a minimálne hodnoty EV sa menia podľa citlivosti ISO; vyššie
uvedený diagram predpokladá citlivosť ISO ekvivalentnú ISO 100. Keď sa
používa maticové meranie expozície, hodnoty nad 16 1/3 EV sa znížia na
hodnotu 16 1/3 EV.
n
357
Riešenie problémov
Ak fotoaparát nefunguje podľa očakávania, pred oslovením predajcu
alebo zástupcu autorizovaného servisu spoločnosti Nikon si pozrite nižšie
uvedený zoznam bežných problémov.
Batéria/displej
Fotoaparát je zapnutý, ale nereaguje: Počkajte, kým sa neukončí zaznamenávanie. Ak
problém pretrváva, fotoaparát vypnite. Ak sa fotoaparát nevypne, vyberte a znova
vložte batériu alebo ak používate sieťový zdroj, odpojte ho a znovu zapojte.
Vezmite do úvahy, že napriek tomu, že všetky aktuálne zaznamenávané údaje sa
stratia, údaje, ktoré už raz boli zaznamenané, nebudú ovplyvnené vybratím alebo
odpojením zdroja energie.
Hľadáčik nie je zaostrený: Upravte zaostrenie hľadáčika (0 35). V prípade potreby
môžete zaostrenie hľadáčika ďalej upraviť pomocou voliteľných korekčných
šošoviek (0 338).
Hľadáčik je tmavý: Vložte úplne nabitú batériu (0 19, 37).
Displeje sa vypínajú bez varovania: Vyberte dlhšie oneskorenie pre Používateľské
nastavenie c2 (Standby timer (Časový spínač pohotovostného režimu)) alebo c4
(Monitor off delay (Doba nečinnosti pre automatické vypnutie monitora))
(0 303).
Zobrazenia na kontrolných paneloch alebo v hľadáčiku nereagujú a sú tmavé: Čas odozvy a jas
týchto displejov sa menia podľa teploty.
Snímanie
Zapínanie fotoaparátu trvá dlho: Odstráňte súbory alebo priečinky.
Tlačidlo spúšte je vypnuté:
• Pamäťová karta je plná (0 30, 38).
• Release locked (Blokovanie spúšte) je zvolené pre Slot empty release lock
(Uzamknutie spúšte bez pamäťovej karty) v ponuke nastavenia (0 313),
pričom nie je vložená žiadna pamäťová karta (0 30).
• Clonový krúžok pre objektív so vstavaným procesorom nie je uzamknutý na
najvyššom clonovom čísle (neplatí pre objektívy typu G a E). Ak sa na hornom
kontrolnom paneli zobrazuje B, zvoľte Aperture ring (Clonový krúžok) pre
Používateľské nastavenie f4 (Customize command dials (Prispôsobenie
príkazových voličov)) > Aperture setting (Nastavenie clony), aby ste mohli
používať clonový krúžok objektívu na nastavenie clony (0 308).
• Pre čas uzávierky je zvolený expozičný režim S s možnosťou A alebo %
(0 365).
n
358
Fotoaparát má pomalú odozvu na stlačenie spúšte: Zvoľte možnosť Off (Vyp.) pre
Používateľské nastavenie d5 (Exposure delay mode (Režim oneskorenia
expozície); 0 304).
Pri každom stlačení tlačidla spúšte v režime sériového snímania sa nasníma len jeden záber:
Vypnite HDR (0 189).
Fotografie nie sú ostré:
• Otočte volič režimu zaostrovania do polohy AF (0 98).
• Fotoaparát nedokáže zaostriť pomocou automatického zaostrovania: použite
manuálne zaostrovanie alebo pamäť zaostrenia (0 111, 114).
K dispozícii nie je celý rozsah časov uzávierky: Používa sa blesk. Rýchlosť synchronizácie
blesku sa dá zvoliť pomocou Používateľského nastavenia e1 (Flash sync speed
(Rýchlosť synchronizácie blesku)); pri používaní voliteľných zábleskových
jednotiek zvoľte 1/250 s (Auto FP) (1/250 s (Automatická vysokorýchlostná
synchronizácia blesku FP)), aby ste získali plný rozsah časov uzávierky (0 305).
Pri stlačení tlačidla spúšte do polovice sa neaktivuje pamäť zaostrenia: Fotoaparát je v režime
zaostrovania AF-C: na zablokovanie zaostrenia použite stred pomocného voliča
(0 111).
Nemožno vybrať zaostrovací bod:
• Zrušte aretáciu voliča zaostrovacích polí (0 108).
• Pre režim činnosti AF je vybraná možnosť automatického zaostrenia
s automatickým výberom poľa alebo je pre živý náhľad vybraná možnosť
automatického zaostrovania s prioritou tváre; vyberte iný režim (0 49, 104).
• Fotoaparát je v režime prehrávania (0 248).
• Používajú sa ponuky (0 289).
• Stlačením tlačidla spúšte do polovice spustite časový spínač pohotovostného
režimu (0 41).
Nie je možné zvoliť režim automatického zaostrovania: Zvoľte No restrictions (Bez
obmedzení) pre Používateľské nastavenie a10 (Autofocus mode restrictions
(Obmedzenia režimu automatického zaostrovania), 0 301).
Fotoaparát je pri zaznamenávaní fotografií pomalý: Vypnite redukciu šumu pri dlhej
expozícii (0 294).
n
359
Na fotografiách sa objavuje šum (svetlé body, náhodne rozmiestnené jasné body, závoj alebo
prúžky):
• Svetlé body, náhodne rozmiestnené jasné body, závoj a prúžky je možné potlačiť
znížením citlivosti ISO.
• Na obmedzenie výskytu svetlých bodov alebo závoja, na fotografiách
nasnímaných pri časoch uzávierky dlhších ako 1 s, použite možnosť Long
exposure NR (Redukcia šumu pri dlhej expozícii) v ponuke režimu snímania
fotografií (0 294).
• Závoj a svetlé body môžu znamenať, že vnútorná teplota fotoaparátu sa zvýšila
z dôvodu vysokých okolitých teplôt, dlhých expozícií alebo podobných príčin:
vypnite fotoaparát a pred ďalším snímaním počkajte, kým nevychladne.
• Pri vysokých citlivostiach ISO sa môžu vyskytnúť prúžky na fotografiách
zhotovených s niektorými voliteľnými bleskmi; ak sa to vyskytne, vyberte nižšiu
hodnotu.
• Pri vysokých citlivostiach ISO, vrátane vysokých hodnôt zvolených
s automatickým nastavením citlivosti ISO, je možné potlačiť náhodne
rozmiestnené jasné body výberom možnosti High (Vysoká), Normal
(Normálna) alebo Low (Nízka) pre High ISO NR (Redukcia šumu pri vysokej
citlivosti ISO) v ponuke režimu snímania fotografií alebo zaznamenávania
videosekvencií (0 294, 298).
• Pri vysokých citlivostiach ISO môžu byť svetlé body, náhodne rozmiestnené jasné
body, závoj alebo prúžky viditeľnejšie pri dlhých expozíciách, viacnásobných
expozíciách a fotografiách nasnímaných pri vysokých okolitých teplotách alebo
s aktivovanou funkciou Active D-Lighting, s možnoťou Flat (Ploché) zvolenou
pre Set Picture Control (Nastaviť Picture Control) (0 179) alebo ak sú pre
parametre Picture Control zvolené extrémne hodnoty (0 182).
Počas snímania videosekvencie sa objavia blikanie alebo prúžky: Vyberte možnosť pre funkciu
Flicker reduction (Potlačenie rušenia), ktorá zodpovedá frekvencii miestneho
sieťového napájania (0 298).
Počas živého náhľadu sa objavujú jasné oblasti alebo pásy: Počas živého náhľadu sa použila
blikajúca reklama, blesk alebo iný zdroj svetla s krátkym trvaním.
Na fotografiách sa objavujú škvrny: Vyčistite predné a zadné prvky objektívu. Ak
problém pretrváva, vykonajte čistenie obrazového snímača (0 345).
n
360
Živý náhľad sa neočakávane ukončil alebo sa nespustil: Živý náhľad sa môže ukončiť
automaticky, aby sa zabránilo poškodenie vnútorných obvodov fotoaparátu, ak:
• je okolitá teplota vysoká
• sa fotoaparát dlhodobo používal v režime živého náhľadu alebo na záznam
videosekvencií
• sa fotoaparát dlhodobo používal v režimoch sériového snímania
Ak sa živý náhľad nespustí po stlačení tlačidla a, počkajte, kým vnútorné obvody
nevychladnú a potom to skúste znovu. Vezmite do úvahy, že fotoaparát môže byť
na dotyk teplý, nie je to však prejavom poruchy.
Počas živého náhľadu sa na snímke objavia artefakty: „Šum“ (náhodne rozmiestnené jasné
body, závoj alebo prúžky) a neočakávané farby sa môžu objaviť, ak priblížite pohľad
cez objektív (0 47) počas živého náhľadu; vo videosekvenciách je množstvo
a rozloženie náhodne rozmiestnených jasných bodov, závoj a svetlé body
ovplyvňované veľkosťou obrazu a frekvenciou snímania (0 67). Náhodne
rozmiestnené jasné body, závoj alebo svetlé body môžu vzniknúť aj ako dôsledok
zvýšenia teploty vnútorných obvodov fotoaparátu počas živého náhľadu; keď
fotoaparát nepoužívate, opustite živý náhľad.
Nemožno odmerať vyváženie bielej farby: Snímaný objekt je príliš tmavý alebo príliš svetlý
(0 169).
Snímku nemožno vybrať ako zdroj pre vlastné vyváženie bielej farby: Snímka nebola
zhotovená fotoaparátom D5 (0 176).
Bracketing vyváženia bielej farby nie je dostupné:
• Ako kvalita snímok je nastavený formát NEF (RAW) alebo NEF + JPEG (0 92).
• Je zapnutý režim viacnásobnej expozície (0 229).
Fotografie a videosekvencie nevyzerajú tak, že by mali rovnakú expozíciu, ako pri zobrazení na
monitore počas živého náhľadu: Zmeny v jase monitora počas živého náhľadu nemajú
žiadny vplyv na snímky zaznamenané pomocou tohto fotoaparátu (0 51).
Účinky Picture Control sa líšia v závislosti od konkrétnej snímky: A (automatika) je zvolená pre
ostrosť, jasnosť, kontrast alebo sýtosť farieb. Jednotné výsledky v rámci série
fotografií získate výberom iného nastavenia (0 183).
n
361
Meranie expozície nemožno zmeniť: Je aktívna expozičná pamäť (0 142).
Nie je možné použiť korekciu expozície: Vyberte expozičný režim P, S alebo A (0 131, 145).
Pri dlhých expozíciách sa vyskytuje šum (červenkasté oblasti alebo iné artefakty): Aktivujte
redukciu šumu pri dlhej expozícii (0 294).
S videosekvenciami sa nezaznamenáva zvuk: Možnosť Microphone off (Mikrofón
vypnutý) je zvolená pre Microphone sensitivity (Citlivosť mikrofónu) v ponuke
zaznamenávania videosekvencií (0 298).
Prehrávanie
Fotografia vo formáte NEF (RAW) sa nezobrazuje: Fotografia bola zhotovená pri nastavení
kvality snímok NEF + JPEG (0 93).
Nie je možné zobraziť snímky zhotovené iným fotoaparátom: Snímky zaznamenané
fotoaparátom inej značky sa nemusia zobraziť správne.
Niektoré fotografie sa počas prehrávania nezobrazia: Zvoľte All (Všetky) pre Playback
folder (Priečinok na prehrávanie) (0 289).
Fotografie zhotovené na „výšku“ (portrét) sa zobrazujú na „šírku“ (krajina):
• Fotografia bola zhotovená s nastavením Off (Vyp.) zvoleným pre Auto image
rotation (Automatické otočenie snímky) (0 290).
• Zvoľte On (Zap.) pre možnosť Rotate tall (Otočiť na výšku) (0 290).
• Fotografia sa zobrazí v ukážke snímok (0 290).
• Fotoaparát bol pri zhotovení fotografie nasmerovaný nahor alebo nadol.
Nie je možné odstrániť snímku: Snímka je chránená proti vymazaniu. Odstráňte ochranu
(0 265).
Nie je možné upraviť snímku: Fotografia sa pomocou tohto fotoaparátu nedá ďalej
upravovať (0 368).
Fotoaparát zobrazuje hlásenie, že priečinok neobsahuje žiadne snímky: Zvoľte All (Všetky) pre
Playback folder (Priečinok na prehrávanie) (0 289).
Nie je možné vytlačiť fotografie: Fotografie vo formátoch NEF (RAW) a TIFF nie je možné
tlačiť cez priame pripojenie prostredníctvom USB. Preneste fotografie do počítača
a vytlačte ich pomocou softvéru Capture NX-D (0 277). Fotografie vo formáte NEF
(RAW) je možné uložiť vo formáte JPEG pomocou NEF (RAW) processing
(Spracovanie NEF (RAW)) (0 314).
Fotografie sa nezobrazujú prostredníctvom videozariadenia s vysokým rozlíšením: Uistite sa, že
ste pripojili kábel HDMI (k dispozícii samostatne) (0 286).
n
362
Použitie možnosti odstránenia vplyvu prachu na snímku v programe Capture NX-D nemá
požadovaný účinok: Vyčistením obrazového snímača sa zmení rozloženie prachových
častíc na antialiasingovom filtri. Referenčné údaje o znečistení prachom
zaznamenané pred vyčistením obrazového snímača sa nemôžu použiť pri
fotografiách zhotovených po vyčistení obrazového snímača. Referenčné údaje
o znečistení prachom zaznamenané po vyčistení obrazového snímača sa nemôžu
použiť pri fotografiách zhotovených pred vyčistením obrazového snímača (0 311).
Počítač zobrazuje snímky vo formáte NEF (RAW) odlišne od fotoaparátu: Softvér od iných
dodávateľov nezobrazuje účinky funkcie Picture Control, funkcie Active D-Lighting
ani ovládania vinetácie. Použite Capture NX-D (0 277).
Nie je možné preniesť fotografie do počítača: Operačný systém nie je kompatibilný
s fotoaparátom alebo prenosovým softvérom. Na skopírovanie fotografií do
počítača použite čítačku kariet.
Rôzne
Dátum záznamu nie je správny: Nastavte hodiny fotoaparátu (0 28).
Nie je možné vybrať položku ponuky: Niektoré možnosti nie sú dostupné pri určitých
kombináciách nastavení alebo v prípade, že nie je vložená pamäťová karta.
Vezmite do úvahy, že možnosť Battery info (Informácie o batérii) nie je dostupná,
keď je fotoaparát napájaný voliteľným napájacím konektorom a sieťovým zdrojom
(0 313).
n
363
Chybové hlásenia
Táto časť obsahuje zoznam indikátorov a chybových hlásení, ktoré sa
zobrazujú v hľadáčiku, na hornom kontrolnom paneli a na monitore.
Indikátor
Kontrolný
Hľadáčik
panel
B
(bliká)
H
d
H
d
(bliká)
(bliká)
B
—
(bliká)
F
n
364
Problém
Riešenie
0
Clonový krúžok objektívu Nastavte krúžok na
nie je nastavený na
minimálnu clonu
26
minimálnu clonu.
(najvyššie clonové číslo).
Pripravte si plne nabitú
Batéria je takmer vybitá.
37
náhradnú batériu.
• Batéria je vybitá.
• Nabite alebo vymeňte
batériu.
• Batériu nemožno
• Obráťte sa na
použiť.
autorizovaný servis
spoločnosti Nikon.
xviii, 19,
• Vo fotoaparáte je
• Vymeňte batériu alebo
22, 336
vložená takmer vybitá
nabite nabíjateľnú
nabíjateľná lítiumlítium-iónovú batériu,
iónová batéria alebo
ak je vybitá.
batéria od iného
výrobcu.
—
• Vysoká teplota batérie. • Vyberte batériu
a počkajte, kým
nevychladne.
Hodiny fotoaparátu nie sú Nastavte hodiny
28
nastavené.
fotoaparátu.
Nie je nasadený objektív
alebo je nasadený
objektív bez vstavaného
Hodnota clony sa zobrazí
procesora bez zadania
po zadaní svetelnosti
243
svetelnosti objektívu.
objektívu.
Clona sa zobrazuje ako
počet zarážok od
svetelnosti objektívu.
Indikátor
Kontrolný
Hľadáčik
panel
—
F H
(bliká)
Problém
Fotoaparát nedokáže
zaostriť pomocou
automatického
zaostrovania.
Riešenie
Kompozíciu alebo
zaostrenie zmeňte
manuálne.
0
40, 114
• Použite nižšiu citlivosť
124
ISO.
336
• Použite voliteľný
Objekt je príliš svetlý;
neutrálny šedý filter
fotografia bude
(ND). V režime
preexponovaná.
expozície:
(Indikátory
S Skráťte čas uzávierky
134
expozície
A Vyberte menšiu clonu
135
a zobrazenia času
(vyššie clonové číslo)
uzávierky alebo
• Použite vyššiu citlivosť
124
clony blikajú)
ISO.
194
Objekt je príliš tmavý;
• Použite voliteľný blesk.
fotografia bude
V režime expozície:
podexponovaná.
S Predĺžte čas uzávierky 134
A Vyberte väčšiu clonu
135
(nižšie clonové číslo)
Zmeňte čas uzávierky
A
Možnosť A je vybraná
alebo vyberte manuálny 134, 136
(bliká)
v expozičnom režime S.
expozičný režim.
Zmeňte čas uzávierky
%
Možnosť % je vybraná
alebo vyberte manuálny 134, 136
(bliká)
v expozičnom režime S.
expozičný režim.
1
k
Počkajte, kým sa tento
Prebieha spracovávanie.
—
(bliká)
(bliká)
proces nedokončí.
Ak indikátor bliká 3 s po Skontrolujte fotografiu na
c
odpálení blesku,
monitore. Ak je
—
334
(bliká) fotografia môže byť
podexponovaná, upravte
podexponovaná.
nastavenia a skúste znova.
n
365
Indikátor
Kontrolný
Hľadáčik
panel
Y
(bliká)
n
(bliká)
—
j
(bliká)
O
(bliká)
n
366
Problém
Pripojená je záblesková
jednotka, ktorá
nepodporuje predzáblesk
proti červeným očiam,
pričom režim
synchronizácie blesku je
nastavený na predzáblesk
proti červeným očiam.
Riešenie
0
Zmeňte režim
synchronizácie blesku
alebo použite zábleskovú
199, 332
jednotku, ktorá podporuje
predzáblesk proti
červeným očiam.
• Znížte kvalitu alebo
92, 95
zmenšite veľkosť
Pri aktuálnych
snímok.
nastaveniach nie je
• Vymažte fotografie po 268, 278
dostatok pamäte na
skopírovaní dôležitých
zaznamenanie ďalších
fotografií alebo fotoaparát snímok do počítača
alebo iného zariadenia.
už nemá voľné čísla
súborov alebo priečinkov. • Vložte novú pamäťovú
30
kartu.
Spustite uzávierku. Ak
chyba pretrváva, alebo sa
Porucha fotoaparátu.
vyskytuje často, obráťte sa
—
na autorizovaný servis
spoločnosti Nikon.
Indikátor
Kontrolný
panel
Riešenie
0
Vypnite fotoaparát
No memory card.
Fotoaparát
a skontrolujte, či je
(Žiadna pamäťová S nedokáže rozpoznať
30
pamäťová karta správne
karta.)
pamäťovú kartu.
vložená.
• Chyba počas
• Použite pamäťovú
383
prístupu na
kartu schválenú
pamäťovú kartu.
spoločnosťou Nikon.
• Skontrolujte, či sú
—
kontakty čisté. Ak je
Cannot access this
karta poškodená,
memory card.
obráťte sa na predajcu
Insert another
alebo na zástupcu
W,
card. (Nie je možné
autorizovaného
R
získať prístup
servisu spoločnosti
(bliká)
k tejto pamäťovej
Nikon.
karte. Vložte inú
• Nemožno vytvoriť • Odstráňte súbory
30, 268,
kartu.)
nový priečinok.
alebo vložte novú
278
pamäťovú kartu po
skopírovaní dôležitých
snímok do počítača
alebo iného
zariadenia.
This card is not
formatted. Format
Pamäťová karta
memory card. (Táto
nebola
Naformátujte pamäťovú
[C]
karta nie je
naformátovaná na kartu alebo vložte novú 30, 33
(bliká)
naformátovaná.
používanie vo
pamäťovú kartu.
Naformátujte
fotoaparáte.
kartu.)
Pred obnovením
Unable to start live
fotografovania alebo
view. Please wait.
záznamu
Vysoká vnútorná
(Nedá sa spustiť
—
videosekvencie so živým
361
teplota fotoaparátu.
živý náhľad.
náhľadom počkajte, kým
Počkajte, prosím.)
vnútorné obvody
nevychladnú.
Monitor
Problém
n
367
Indikátor
Monitor
n
368
Kontrolný
panel
Folder contains no
images. (Priečinok
neobsahuje
snímky.)
—
All images are
hidden. (Všetky
snímky sú skryté.)
—
Cannot display this
file. (Tento súbor
sa nedá zobraziť.)
—
Cannot select this
file. (Nie je možné
vybrať tento
súbor.)
—
This movie cannot
be edited. (Táto
videosekvencia sa
nedá upravovať.)
—
Riešenie
0
V ponuke Playback
Na pamäťovej karte folder (Priečinok na
alebo v priečinkoch prehrávanie) zvoľte
vybraných na
priečinok obsahujúci
30, 289
prehrávanie nie sú snímky alebo vložte inú
žiadne snímky.
pamäťovú kartu so
snímkami.
Nemožno zobraziť
žiadne snímky, kým
nevyberiete iný
Všetky fotografie
priečinok alebo
v aktuálnom
nepovolíte zobrazenie
289
priečinku sú skryté. aspoň jednej snímky
pomocou možnosti
Hide image (Skryť
snímku).
Súbor bol vytvorený
alebo upravený
pomocou počítača Súbor nemožno prehrať
—
alebo fotoaparátu vo fotoaparáte.
inej značky, alebo je
súbor poškodený.
Snímky vytvorené
Zvolenú snímku nie prostredníctvom iných
—
je možné upraviť.
zariadení nemožno
upravovať.
—
• Videosekvencie
vytvorené
prostredníctvom
Vybraná
iných zariadení
videosekvencia sa
nemožno upravovať.
nedá upravovať.
• Videosekvencie musia
85
mať dĺžku minimálne
dve sekundy.
Problém
Indikátor
Monitor
Kontrolný
panel
Check printer.
(Skontrolujte
tlačiareň.)
—
Check paper.
(Skontrolujte
papier.)
—
Paper jam.
(Zaseknutý
papier.)
—
Out of paper.
(Chýba papier.)
—
Check ink supply.
(Skontrolujte
zásobu
atramentu.)
—
Out of ink. (Minul
sa atrament.)
—
Problém
Riešenie
Skontrolujte tlačiareň.
Ak chcete pokračovať,
Chyba tlačiarne.
vyberte možnosť
Continue (Pokračovať)
(ak je dostupná).
Vložte papier správnej
Papier v tlačiarni
veľkosti a vyberte
nemá zvolenú
možnosť Continue
veľkosť.
(Pokračovať).
Odstráňte zaseknutie
V tlačiarni sa zasekol
a vyberte možnosť
papier.
Continue (Pokračovať).
Vložte papier zvolenej
V tlačiarni chýba
veľkosti a vyberte
papier.
možnosť Continue
(Pokračovať).
Skontrolujte atrament.
Problém
Ak chcete pokračovať,
s atramentom.
vyberte možnosť
Continue (Pokračovať).
Vymeňte atramentovú
V tlačiarni sa minul kazetu a vyberte
atrament.
možnosť Continue
(Pokračovať).
0
283 *
283 *
283 *
283 *
283 *
283 *
* Ďalšie informácie nájdete v príručke k tlačiarni.
n
369
Technické parametre
❚❚ Digitálny fotoaparát Nikon D5
Typ
Typ
Bajonet objektívu
Efektívny obrazový uhol
Digitálna jednooká zrkadlovka
Bajonet Nikon F (s pripojením a kontaktmi pre automatické
zaostrovanie)
Nikon formát FX
Efektívny počet pixlov
Efektívny počet pixlov
20,8 milióna
Obrazový snímač
Obrazový snímač
Celkový počet pixlov
Systém na odstránenie
prachu
Ukladanie údajov
Veľkosť snímky (pixle)
n
370
35,9 × 23,9 mm snímač CMOS
21,33 milióna
Čistenie obrazového snímača, referenčné údaje pre funkciu
odstránenia vplyvu prachu na snímku (vyžaduje sa softvér
Capture NX-D)
• Oblasť snímky FX (36×24)
5 568 × 3 712 (#) 4 176 × 2 784 ($) 2 784 × 1 856 (%)
• Oblasť snímky 1,2× (30×20)
4 640 × 3 088 (#) 3 472 × 2 312 ($) 2 320 × 1 544 (%)
• Oblasť snímky DX (24×16)
3 648 × 2 432 (#) 2 736 × 1 824 ($) 1 824 × 1 216 (%)
• Oblasť snímky 5 : 4 (30×24)
4 640 × 3 712 (#) 3 472 × 2 784 ($) 2 320 × 1 856 (%)
• Fotografie zhotovené počas záznamu s veľkosťou obrazu 3 840 × 2 160:
3 840 × 2 160
• Fotografie vo formáte FX nasnímané počas záznamu videosekvencie
s veľkosťou obrazu 1 920 × 1 080 alebo 1 280 × 720
5 568 × 3 128 (#) 4 176 × 2 344 ($) 2 784 × 1 560 (%)
• Fotografie vo formáte DX zhotovené počas záznamu videosekvencie
s veľkosťou obrazu 1 920 × 1 080 alebo 1 280 × 720
3 648 × 2 048 (#) 2 736 × 1 536 ($) 1 824 × 1 024 (%)
• Fotografie zhotovené počas záznamu videosekvencie s veľkosťou obrazu
1 920 × 1 080 výrez : 1 920 × 1 080
Ukladanie údajov
Formát súborov
• NEF (RAW): 12-bitové alebo 14-bitové (bezstratovo
komprimované, komprimované alebo nekomprimované);
k dispozícii veľké, stredné a malé (stredné a malé snímky sa
zaznamenajú s farebnou (bitovou) hĺbkou 12 bitov
pomocou bezstratovej kompresie)
• TIFF (RGB)
• JPEG: JPEG-Baseline kompatibilné s jemnou (približne 1 : 4),
normálnou (približne 1 : 8) alebo základnou (približne 1 : 16)
kompresiou; dostupná je kompresia v optimálnej kvalite
• NEF (RAW) + JPEG: Jedna fotografia zaznamenávaná vo
formátoch NEF (RAW) aj JPEG
Systém Picture Control
Štandardný, neutrálny, živý, monochromatický, portrét,
krajina, ploché; zvolené Picture Control sa dajú upraviť;
uloženie vlastných Picture Control
Médiá
• Modely na používanie s kartami XQD: karty XQD
• Modely na použitie s kartami CompactFlash: Pamäťové karty
CompactFlash typu I (kompatibilné s UDMA7)
Dvojité sloty pre pamäťové Slot 2 sa dá použiť na ukladanie po zaplnení, záložné
karty
ukladanie alebo osobitné ukladanie kópií vytvorených
pomocou NEF + JPEG; snímky sa dajú kopírovať medzi
kartami.
Systém súborov
DCF 2.0, Exif 2.3, PictBridge
Hľadáčik
Hľadáčik
Pokrytie obrazového poľa
Zväčšenie
Predsunutie výstupnej
pupily okuláru
Nastavenie dioptrickej
korekcie
Zaostrovacia matnica
Zrkadlo
Hľadáčik v rovine očí pre jednooké zrkadlovky s pentaprizmou
• FX (36 × 24): Približne 100 % horizontálne a 100 % vertikálne
• 1,2× (30 × 20): Približne 97 % horizontálne a 97 % vertikálne
• DX (24 × 16): Približne 97 % horizontálne a 97 % vertikálne
• 5 : 4 (30 × 24): Približne 97 % horizontálne a 100 % vertikálne
Približne 0,72× (50 mm objektív so svetelnosťou f/1,4
zaostrený na nekonečno, –1,0 m–1)
17 mm (–1,0 m–1; od stredu povrchu okulára
hľadáčika)
–3 – +1 m–1
Obrazovka typu B BriteView Clear Matte Mark IX s ohraničením
automatického zaostrovacieho poľa (s možnosťou zobrazenia
pomocnej mriežky)
Rýchly návrat
n
371
Hľadáčik
Kontrola hĺbky ostrosti
Clona objektívu
Objektív
Kompatibilné objektívy
Po stlačení tlačidla Pv sa clona objektívu zastaví na hodnote
vybranej používateľom (režimy A a M) alebo fotoaparátom
(režimy P a S)
Okamžitý návrat, elektronicky ovládaná
Kompatibilné s objektívmi AF NIKKOR, vrátane objektívov typu
G, E a D (niektoré obmedzenia sa vzťahujú na objektívy PC)
a objektívov DX (pomocou oblasti snímky DX 24 × 16 1.5×),
objektívov AI-P NIKKOR a objektívov bez vstavaného
procesora AI (iba expozičné režimy A a M). Objektívy IX NIKKOR,
objektívy pre F3AF a iné objektívy ako AI sa nedajú použiť.
Elektronický diaľkomer sa dá použiť s objektívmi, ktoré majú
svetelnosť objektívu f/5,6 alebo vyššiu (elektronický diaľkomer
podporuje 15 zaostrovacích bodov, ktoré majú svetelnosť
objektívu f/8 alebo vyššiu, z ktorých 9 bodov je k dispozícii na
vlastný výber).
Uzávierka
Typ
Rýchlosť
Rýchlosť synchronizácie
blesku
Spúšť
Režim snímania
Elektronicky ovládaná mechanická štrbinová uzávierka
s vertikálnym chodom; v režime snímania zrkadlo v hornej
polohe je k dispozícii elektronická uzávierka s použitím prvej
lamely
1/8 000 – 30 s v krokoch po 1/3, 1/2 alebo 1 EV, režim bulb, time,
X250
X= 1/250 s; synchronizuje s časom uzávierky 1/250 s alebo dlhším
S (jednotlivá snímka), CL (pomalé sériové snímanie), CH (rýchle
sériové snímanie), Q (tiché snímanie), E (samospúšť),
MUP (zrkadlo v hornej polohe)
Približná rýchlosť snímania Do 10 snímok za sekundu (CL); 10 – 12 snímok za sekundu
alebo 14 snímok za sekundu so zrkadlom v hornej polohe (CH);
alebo 3 snímky za sekundu (tiché sériové snímanie)
Self-timer (Samospúšť)
2 s, 5 s, 10 s, 20 s; 1 – 9 expozícií v intervaloch 0,5, 1, 2 alebo 3 s
n
372
Expozícia
Meranie
Spôsob merania
Rozsah (ISO 100, objektív
f/1,4, 20 °C)
Spojenie expozimetra
Expozičný režim
Korekcia expozície
Expozičná pamäť
Citlivosť ISO (odporúčaný
expozičný index)
Funkcia Active D-Lighting
Meranie expozície TTL pomocou snímača RGB s približne
180 tis. (180 000) pixlami
• Maticové: Meranie expozície 3D color matrix III (objektívy typu
G, E a D); meranie expozície color matrix III (iné objektívy so
vstavaným procesorom); farebné maticové meranie
expozície je dostupné s objektívmi bez vstavaného
procesora, ak používateľ zadá údaje o objektíve
• So zdôrazneným stredom: Váha 75 % daná pre 12 mm kruh
v strede obrazového poľa. Priemer kruhu sa môže zmeniť na
8, 15 alebo 20 mm, alebo môže byť zdôraznenie založené na
priemere celého obrazového poľa (objektívy bez vstavaného
procesora používajú 12 mm kruh)
• Bodové meranie: Meria sa kruhová plocha s priemerom 4 mm
(približne 1,5 % obrazového poľa) v strede vybraného
zaostrovacieho bodu (alebo stredového zaostrovacieho
bodu, ak sa používa objektív bez vstavaného procesora)
• S dôrazom na predchádzanie preexponovaniu: Dostupné
s objektívmi typu G, E a D
• Maticové meranie alebo meranie expozície so zdôrazneným stredom:
–3 – +20 EV
• Bodové meranie expozície: 2 – 20 EV
• Meranie s dôrazom na predchádzanie preexponovaniu: 0 – 20 EV
Kombinované CPU (procesor) a AI
Programová automatika s flexibilným programom (P); clonová
automatika (S); časová automatika (A); manuálny režim (M)
–5 – +5 EV v krokoch po 1/3, 1/2 alebo 1 EV
Zistená hodnota jasu sa uloží do pamäte
ISO 100 – 102400 v krokoch po 1/3, 1/2 alebo 1 EV. Môže sa
nastaviť aj na približne 0,3, 0,5, 0,7 alebo 1 EV (ekvivalent
ISO 50) pod ISO 100 alebo na približne 0,3, 0,5, 0,7, 1, 2, 3, 4
alebo 5 EV (ekvivalent ISO 3280000) nad ISO 102400; dostupné
automatické nastavenie citlivosti ISO
Môžete vybrať z možností Auto (Automatické), Extra high
(Veľmi vysoké) +2/+1, High (Vysoké), Normal (Normálne),
Low (Nízke) alebo Off (Vyp.)
n
373
Zaostrenie
Automatické zaostrovanie
Detekčný rozsah
Zaostrovacie režimy
Zaostrovací bod
Režim činnosti AF
Pamäť zaostrenia
Blesk
Riadenie záblesku
n
374
Modul snímača automatického zaostrovania Multi-CAM 20K
s fázovou detekciou TTL, jemné dolaďovanie a 153
zaostrovacích bodov (vrátane 99 snímačov krížového typu
a 15 snímačov, ktoré podporujú f/8), z ktorých 55 (35 snímačov
krížového typu a 9 snímačov f/8) je k dispozícii na výber
–4 – +20 EV (ISO 100, 20 °C)
• Automatické zaostrovanie (AF): Jednorazové automatické
zaostrovanie (AF-S); kontinuálne automatické zaostrovanie
(AF-C); automatická aktivácia prediktívneho zaostrovania
podľa stavu snímaného objektu
• Manuálne zaostrovanie (M): Je možné použiť elektronický diaľkomer
153 zaostrovacích bodov, z ktorých je k dispozícii na výber 55 alebo 15
Automatické zaostrovanie na jednotlivé zaostrovacie body,
9-bodová, 25-bodová, 72-bodová alebo 153-bodová
dynamická voľba zaostrovacích polí, trojrozmerné sledovanie,
automatické zaostrenie s výberom zo skupiny polí,
automatické zaostrenie s výberom zo skupiny polí (HL),
automatické zaostrenie s výberom zo skupiny polí (VL),
automatické zaostrenie s automatickým výberom poľa
Pamäť zaostrenia možno aktivovať stlačením tlačidla spúšte
do polovice (v režime jednorazového automatického
zaostrovania) alebo stlačením stredu pomocného voliča
TTL: Riadenie záblesku i-TTL pomocou snímača RGB s približne
180 tis. (180 000) pixlami; doplnkové riadenie záblesku
vyvažované meraním i-TTL pre digitálne jednooké zrkadlovky
sa používa s maticovým meraním, s meraním expozície so
zdôrazneným stredom a meraním s dôrazom na
predchádzanie preexponovaniu, štandardný i-TTL blesk pre
digitálne jednooké zrkadlovky s bodovým meraním expozície
Zábleskový režim
Podporovaná synchronizácia blesku s prvou lamelou uzávierky,
synchronizácia blesku s dlhými časmi uzávierky, synchronizácia
blesku s druhou lamelou uzávierky, predzáblesk proti červeným
očiam, predzáblesk proti červeným očiam so synchronizáciou
blesku s dlhými časmi uzávierky, pomalá synchronizácia blesku
s druhou lamelou uzávierky, vypnutý blesk, automatická
vysokorýchlostná synchronizácia blesku FP
Korekcia zábleskovej expozície –3 – +1 EV v krokoch po 1/3, 1/2 alebo 1 EV
Indikátor pripravenosti
Rozsvieti sa po úplnom nabití voliteľného blesku; bliká po
blesku
odpálení blesku pri plnom výkone
Sánky na príslušenstvo
ISO 518 aktívna drážka s kontaktmi pre synchronizáciu a dáta
a s bezpečnostným zámkom
Systém kreatívneho
Podporované
osvetlenia Nikon (CLS)
Rádiovo ovládané pokročilé
Podporované
bezdrôtové osvetlenie
Blesk
Zjednotené riadenie
záblesku
Synchronizačný konektor
Vyváženie bielej farby
Vyváženie bielej farby
Bracketing
Typy bracketingu
Živý náhľad
Režimy
Zaostrovacie režimy
Režim činnosti AF
Automatické zaostrovanie
Videosekvencia
Meranie
Spôsob merania
Veľkosť obrazu (pixle)
a rýchlosť snímania
Formát súborov
Podporované
Synchronizačný konektor ISO 519 so zaisťovacím závitom
Automatika (3 typy), žiarovka, žiarivka (7 typov), priame
slnečné svetlo, blesk, oblačno, tieň, vlastné manuálne
nastavenie (je možné uložiť maximálne 6 hodnôt, meranie
bodového vyváženia bielej farby dostupné počas živého
náhľadu), voľba farebnej teploty (2 500 K – 10 000 K), všetky
s jemným doladením
Expozícia, blesk, vyváženie bielej farby a ADL
C (fotografovanie so živým náhľadom) s dostupným tichým
režimom, 1 (videosekvencia so živým náhľadom)
• Automatické zaostrovanie (AF): Jednorazové automatické
zaostrovanie (AF-S); nepretržité automatické zaostrovanie
(AF-F)
• Manuálne zaostrovanie (M)
Automatické zaostrovanie s prioritou tváre, širokoplošné
automatické zaostrovanie, automatické zaostrovanie
normálnej oblasti, automatické zaostrovanie so sledovaním
objektu
Automatické zaostrovanie s detekciou kontrastu kdekoľvek
v obrazovom poli (fotoaparát zvolí zaostrovací bod
automaticky po zvolení automatického zaostrovania
s prioritou tváre alebo automatického zaostrovania so
sledovaním objektu)
Meranie expozície TTL pomocou hlavného obrazového
snímača
Maticové, so zdôrazneným stredom alebo s dôrazom na
predchádzanie preexponovaniu
• 3 840 × 2 160 (4K UHD); 30p (postupné riadkovanie), 25p, 24p
• 1 920 × 1 080; 60p, 50p, 30p, 25p, 24p
• 1 920 × 1 080 výrez; 60p, 50p, 30p, 25p, 24p
• 1 280 × 720; 60p, 50p
Skutočné rýchlosti snímania pre 60p, 50p, 30p, 25p a 24p sú
59,94, 50, 29,97, 25 a 23,976 snímok za sekundu v uvedenom
poradí; ★vysoká kvalita dostupná pre všetky veľkosti obrazu,
normálna kvalita dostupná vo všetkých veľkostiach okrem
3 840 × 2 160
MOV
n
375
Videosekvencia
Kompresia videosignálu
Zdokonalené kódovanie videosignálu H.264/MPEG-4
Formát zaznamenávania
Linear PCM
zvuku
Zariadenie na záznam zvuku Vstavaný stereofónny alebo externý mikrofón; nastaviteľná
citlivosť
Citlivosť ISO
• Expozičné režimy P, S a A: Automatické nastavenie citlivosti ISO
(ISO 100 až Hi 5) s voliteľným horným limitom
• Expozičný režim M: Automatické nastavenie citlivosti ISO
(ISO 100 až Hi 5) dostupné s voliteľným horným limitom;
manuálna voľba (ISO 100 až 102400 v krokoch po 1/3, 1/2
alebo 1 EV) s ďalšími dostupnými možnosťami
ekvivalentnými približne 0,3, 0,5, 0,7, 1, 2, 3, 4 alebo 5 EV
(ekvivalent 3280000) nad ISO 102400
Ďalšie možnosti
Vkladanie indexov, časozberné videosekvencie, elektronická
stabilizácia obrazu
Monitor
Monitor
Prehrávanie
Prehrávanie
Rozhranie
USB
Výstup HDMI
Vstup zvuku
Výstup zvuku
n
376
8 cm/3,2“, približne 2 359 tis.-bodový (XGA) TFT LCD citlivý na
dotyk so 170° pozorovacím uhlom, približne 100 % pokrytím
obrazového poľa manuálnym ovládaním jasu monitora
Zobrazovanie snímok na celej obrazovke a zobrazovanie
miniatúr (4, 9 alebo 72 snímok) so zväčšením výrezu snímky,
prehrávanie videosekvencií, prezentácie fotografií a/alebo
videosekvencií, zobrazovanie histogramov, zobrazovanie
jasných častí, informácií o fotografiách, zobrazovanie údajov
o polohe, automatické otáčanie snímok, hodnotenie snímok,
zadávanie a prehrávanie zvukových poznámok a vkladanie
a zobrazovanie textových informácií IPTC
SuperSpeed USB (USB 3.0 konektor mikro-B); odporúča sa
pripojenie k vstavanému USB portu
Konektor HDMI typu C
Stereo mini-pin konektor (priemer 3,5mm; podporované
zásuvné napájanie)
Stereo mini-pin konektor (priemer 3,5mm)
Rozhranie
10-kolíkový konektor
diaľkového ovládania
Ethernet
Periférny konektor
Podporované jazyky
Podporované jazyky
Zdroj napájania
Batéria
Sieťový zdroj
Závit na pripojenie statívu
Závit na pripojenie statívu
Môže sa použiť na pripojenie voliteľného diaľkového ovládača,
bezdrôtového diaľkového ovládača WR-R10 (vyžaduje sa
adaptér WR-A10) alebo WR-1, jednotky GPS GP-1/GP-1A alebo
zariadenia GPS kompatibilného s NMEA0183 verzie 2.01 alebo
3.01 (vyžaduje sa voliteľný kábel adaptéra GPS MC-35 a kábel
s 9-kolíkovým konektorom D-sub)
Konektor RJ-45
• Štandardy: IEEE 802.3ab (1000BASE-T)/IEEE 802.3u (100BASETX)/IEEE 802.3 (10BASE-T)
• Prenosové rýchlosti: 10/100/1 000 Mb/s s automatickou
detekciou (maximálne prenosové rýchlosti logických dát
podľa štandardu IEEE; skutočné prenosové rýchlosti sa môžu
líšiť)
• Port: 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T (AUTO-MDIX)
Pre WT-6, WT-5
Arabčina, bengálčina, bulharčina, čínština (zjednodušená
a tradičná), čeština, dánčina, holandčina, angličtina, fínčina,
francúzština, nemčina, gréčtina, hindčina, maďarčina,
indonézština, taliančina, japončina, kórejčina, maratčina,
nórčina, perzština, poľština, portugalčina (Portugalsko
a Brazília), rumunčina, ruština, srbčina, španielčina, švédčina,
tamilčina, telugčina, thajčina, turečtina, ukrajinčina,
vietnamčina
Jedna nabíjateľná lítium-iónová batéria EN-EL18c; môžu sa
použiť aj batérie EN-EL18b, EN-EL18a a EN-EL18, ale vezmite
do úvahy, že s EN-EL18 je možné na jedno nabitie zhotoviť
menej snímok ako s EN-EL18c/EN-EL18b/EN-EL18a (0 388)
Sieťový zdroj EH-6b; vyžaduje sa napájací konektor EP-6
(k dispozícii samostatne)
1 /4
palcov (ISO 1222)
n
377
Rozmery a hmotnosť
Rozmery (Š × V × H)
Hmotnosť
Prevádzkové podmienky
Teplota
Vlhkosť
Pribl. 160 × 158,5 × 92 mm
• Modely na použitie s kartami XQD: Približne 1 405 g s batériou
a dvomi pamäťovými kartami XQD, ale bez krytky tela
a krytu sánok na príslušenstvo; približne 1 235 g (len telo
fotoaparátu)
• Modely na použitie s kartami CompactFlash: Približne 1 415 g
s batériou a dvomi pamäťovými kartami CompactFlash, ale
bez krytky tela a krytu sánok na príslušenstvo; približne
1 240 g (len telo fotoaparátu)
0 °C – 40 °C
85 % alebo menej (bez kondenzácie)
• Ak nie je uvedené inak, všetky merania sa vykonávajú v súlade s normami a štandardmi
Camera and Imaging Products Association (CIPA).
• Všetky údaje platia pre fotoaparát s plne nabitou batériou.
• Spoločnosť Nikon si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť vzhľad a technické parametre
hardvéru a softvéru uvedeného v tejto príručke bez predchádzajúceho upozornenia.
Spoločnosť Nikon nebude zodpovedná za škody spôsobené chybami, ktoré môže
obsahovať táto príručka.
n
378
Nabíjačka MH-26a
Menovitý príkon
Výstup nabíjačky
Použiteľné batérie
100 až 240 V stried., 50/60 Hz
12,6 V/1,2 A, jednosmerný prúd
Nabíjateľné lítium-iónové batérie Nikon EN-EL18c/EN-EL18b/
EN-EL18a/EN-EL18
Čas nabíjania jednej batérie Približne 2 hodiny a 35 minút pri okolitej teplote 25 °C
a úplnom vybití
Prevádzková teplota
0 °C – 40 °C
Rozmery (Š × V × H)
Približne 160 × 85 × 50,5 mm
Dĺžka napájacieho kábla
Pribl. 1,5 m
Hmotnosť
• Približne 285 g, vrátane dvoch chráničov kontaktov, ale bez
napájacieho kábla
• Približne 265 g, bez chráničov kontaktov a napájacieho kábla
Symboly na tomto výrobku majú nasledujúci význam:
m AC, p DC, q Zariadenie triedy II (Konštrukcia výrobku má dvojitú izoláciu.)
Nabíjateľná lítium-iónová batéria EN-EL18c
Typ
Nabíjateľná lítium-iónová batéria
Menovitá kapacita
10,8 V/2 500 mAh
Prevádzková teplota
0 °C – 40 °C
Rozmery (Š × V × H)
Približne 56,5 × 27 × 82,5 mm
Hmotnosť
Približne 160 g, bez krytu kontaktov
n
379
Kalibrácia batérií
Nabíjačka MH-26a je vybavená funkciou kalibrácie batérie. Batériu
kalibrujte podľa potreby tak, aby sa zaistila presnosť zobrazenia úrovne
nabitia batérie na fotoaparáte a na nabíjačke.
Ak kontrolka kalibrácie aktuálneho
priestoru pre batériu po vložení batérie
bliká, znamená to, že sa batéria musí
kalibrovať. Kalibráciu spustíte stlačením
tlačidla kalibrácie aktuálneho priestoru
približne na jednu sekundu. Čas
potrebný na kalibráciu batérie zobrazujú
kontrolky nabíjania a kalibrácie:
Kontrolky
priestorov
(zelené)
Kontrolky
nabíjania
(zelené)
Kontrolky
kalibrácie (žlté)
Kalibračné
tlačidlá
Približný čas potrebný na
rekalibráciu batérie
Viac ako 6 hodín
4 – 6 hodín
2 – 4 hodiny
Menej ako 2 hodiny
Kontrolka
kalibrácie
K (svieti)
K (svieti)
K (svieti)
K (svieti)
2h
K (svieti)
K (svieti)
K (svieti)
JK (nesvieti)
Kontrolky nabíjania
4h
6h
K (svieti)
K (svieti)
K (svieti)
J (nesvieti)
K
JK (nesvieti)
J (nesvieti)
K
JK (nesvieti)
J (nesvieti)
K
Keď je kalibrácia dokončená, kontrolky kalibrácie a nabíjania zhasnú
a ihneď sa spustí nabíjanie.
Hoci sa kalibrácia odporúča kvôli presnému meraniu úrovne nabitia
batérie, nemusí sa vykonať, keď kontrolka kalibrácie bliká. Po spustení
kalibrácie sa kalibrácia môže kedykoľvek prerušiť.
• Ak sa kalibračné tlačidlo nestlačí počas blikania kontrolky kalibrácie,
normálne nabíjanie sa spustí približne za desať sekúnd.
• Kalibráciu prerušíte opätovným stlačením kalibračného tlačidla.
Kalibrácia sa ukončí a spustí sa nabíjanie.
n
380
A
Varovanie o batérii
Ak kontrolky priestoru a kalibrácie blikajú v určitej postupnosti v prípade, že
batéria nie je vložená, znamená to, že v nabíjačke sa vyskytol nejaký problém. Ak
kontrolky priestoru a kalibrácie blikajú v určitej postupnosti v prípade, že batéria
je vložená, znamená to, že problém sa vyskytol v batérii alebo v nabíjačke počas
nabíjania. Vyberte batériu, odpojte nabíjačku a vezmite batériu a nabíjačku
k autorizovanému servisnému zástupcovi spoločnosti Nikon na kontrolu.
A
Nabíjanie a kalibrácia dvoch batérií
Nabíjačka MH-26a naraz nabíja len jednu batériu. Ak sa batérie vložia do oboch
priestorov, budú sa nabíjať v poradí, v akom boli vložené. Ak sa stlačí kalibračné
tlačidlo pre prvú batériu, druhú batériu nebude možné kalibrovať ani nabíjať
dovtedy, kým sa nedokončí kalibrácia a nabíjanie prvej batérie.
A
Licencia FreeType (FreeType2)
Časti tohto softvéru sú chránené autorskými právami © 2012 The FreeType
Project (http://www.freetype.org). Všetky práva vyhradené.
A
Licencia MIT (HarfBuzz)
Časti tohto softvéru sú chránené autorskými právami © 2016 The HarfBuzz
Project (http://www.freedesktop.org/wiki/Software/HarfBuzz). Všetky práva
vyhradené.
n
381
A
Informácie o ochranných známkach
IOS je ochranná známka alebo registrovaná ochranná známka spoločnosti Cisco
Systems, Inc. v Spojených štátoch a/alebo ďalších krajinách, pričom sa používa
na základe udelenej licencie. Mac a OS X sú registrované ochranné známky
spoločnosti Apple Inc. v Spojených štátoch a/alebo ďalších krajinách. Windows
je buď registrovaná ochranná známka alebo ochranná známka spoločnosti
Microsoft Corporation v Spojených štátoch a/alebo ďalších krajinách. PictBridge
je ochranná známka. XQD je ochranná známka spoločnosti Sony Corporation.
CompactFlash je ochranná známka spoločnosti SanDisk Corporation. HDMI,
logo HDMI a High-Definition Multimedia Interface sú ochranné známky alebo
registrované ochranné známky spoločnosti HDMI Licensing, LLC.
Všetky ostatné obchodné názvy uvedené v tejto príručke alebo v ostatnej
dokumentácii dodanej s vaším výrobkom značky Nikon sú ochranné známky
alebo registrované ochranné známky príslušných vlastníkov.
A
Podporované štandardy
• DCF verzia 2.0: Design Rule for Camera File System (DCF) (Návrhový štandard pre
súborový systém fotoaparátov) je štandard používaný výrobcami digitálnych
fotoaparátov na zabezpečenie kompatibility medzi rôznymi značkami
fotoaparátov.
• Exif verzia 2.3: Tento fotoaparát podporuje štandard Exif (Exchangeable Image
File Format for Digital Still Cameras) verzie 2.3, ktorý umožňuje použiť
informácie uložené spolu s fotografiami na optimálnu reprodukciu farieb pri
tlači snímok na tlačiarňach kompatibilných so štandardom Exif.
• PictBridge: Štandard vyvinutý v spolupráci výrobcov digitálnych fotoaparátov
a tlačiarní, ktorý umožňuje tlač fotografií priamo na tlačiarni bez ich
predchádzajúceho prenosu do počítača.
• HDMI: High-Definition Multimedia Interface (Multimediálne rozhranie
s vysokým rozlíšením) je štandard pre multimediálne rozhrania používané
v spotrebnej elektronike a audiovizuálnych zariadeniach, ktorý umožňuje
prenos audiovizuálnych údajov a riadiacich signálov do zariadení
podporujúcich štandard HDMI prostredníctvom jedného kábla.
n
382
Schválené pamäťové karty
❚❚ Modely na používanie s pamäťovými kartami XQD
Fotoaparát je možné použiť s pamäťovými kartami XQD. Na záznam
videosekvencií sa odporúčajú karty s rýchlosťou zápisu 45 MB/s (300×)
alebo lepšie; nižšie rýchlosti môžu prerušiť záznam alebo spôsobiť trhavé,
nerovnomerné prehrávanie. Informácie o kompatibilite a činnosti získate
do výrobcu.
n
383
❚❚ Modely na používanie s pamäťovými kartami CompactFlash
Fotoaparát je možné používať s pamäťovými kartami typu I CompactFlash.
Karty typu II a pamäťové disky Microdrive nie je možné použiť. Karty
s rýchlosťou zápisu 45 MB/s (300×) alebo vyššou sa odporúčajú na záznam
videosekvencií; nižšie rýchlosti môžu prerušiť záznam alebo spôsobiť
trhavé, nerovnomerné prehrávanie. Informácie o kompatibilite a činnosti
získate od výrobcu.
n
384
Kapacita pamäťových kariet
V nasledujúcej tabuľke je uvedený približný počet snímok, ktoré je možné
uložiť na 64 GB kartu Lexar Professional 2933× XQD 2.0 alebo 1066×
UDMA 7 CompactFlash pri rôznej kvalite snímok, rôznej veľkosti snímok
a rôznych nastaveniach oblasti snímky (platné k marcu 2016).
❚❚ Oblasť snímky FX (36 × 24)
Kvalita snímky
Veľkosť
snímky
Veľkosť
súboru 1
Počet snímok 1
NEF (RAW), bezstratovo
komprimované,
12-bitové
Veľká
Stredná
Malá
19,3 MB
13,9 MB
10,5 MB
1 700
2 400
3 100
Kapacita vyrovnávacej
pamäte 2
Karta
XQD
CompactFlash
200
119
200
172
200
200
Veľká
24,2 MB
1 300
200
82
Veľká
16,8 MB
2 300
200
153
Veľká
20,8 MB
1 900
200
103
Veľká
33,2 MB
1 700
197
92
Veľká
43,1 MB
1 300
102
65
Veľká
Stredná
Malá
Veľká
Stredná
Malá
Veľká
Stredná
Malá
Veľká
Stredná
Malá
62,5 MB
35,6 MB
16,4 MB
10,5 MB
6,4 MB
3,4 MB
5,3 MB
3,3 MB
1,8 MB
2,8 MB
1,8 MB
1,0 MB
952
1 600
3 500
4 300
7 100
13 300
8 400
13 800
25 300
16 200
26 000
45 400
92
119
126
200
200
200
200
200
200
200
200
200
67
87
125
200
200
200
200
200
200
200
200
200
NEF (RAW), bezstratovo
komprimované,
14-bitové
NEF (RAW),
komprimované,
12-bitové
NEF (RAW),
komprimované,
14-bitové
NEF (RAW),
nekomprimované,
12-bitové
NEF (RAW),
nekomprimované,
14-bitové
TIFF (RGB)
JPEG, vysoká kvalita 3
JPEG, normálna kvalita 3
JPEG, základná kvalita 3
n
385
❚❚ Oblasť snímky DX (24 × 16)
Kvalita snímky
Veľkosť
snímky
Veľkosť
súboru 1
Počet snímok 1
NEF (RAW), bezstratovo
komprimované,
12-bitové
Veľká
Stredná
Malá
9,1 MB
6,7 MB
5,2 MB
3 800
5 100
6 500
Kapacita vyrovnávacej
pamäte 2
Karta
XQD
CompactFlash
200
200
200
200
200
200
Veľká
11,2 MB
3 000
200
200
Veľká
8,0 MB
5 000
200
200
Veľká
9,7 MB
4 200
200
200
Veľká
14,9 MB
3 800
200
200
Veľká
19,1 MB
3 000
200
133
Veľká
Stredná
Malá
Veľká
Stredná
Malá
Veľká
Stredná
Malá
Veľká
Stredná
Malá
27,4 MB
15,9 MB
7,6 MB
5,2 MB
3,4 MB
2,1 MB
2,7 MB
1,8 MB
1,1 MB
1,4 MB
1,0 MB
0,7 MB
2 100
3 600
7 200
8 800
13 600
22 100
17 100
25 700
40 600
31 500
46 500
67 300
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
107
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
NEF (RAW), bezstratovo
komprimované,
14-bitové
NEF (RAW),
komprimované,
12-bitové
NEF (RAW),
komprimované,
14-bitové
NEF (RAW),
nekomprimované,
12-bitové
NEF (RAW),
nekomprimované,
14-bitové
TIFF (RGB)
JPEG, vysoká kvalita 3
JPEG, normálna kvalita 3
JPEG, základná kvalita 3
n
386
1 Všetky údaje sú približné. Veľkosť súboru sa mení podľa snímanej scény.
2 Maximálny počet snímok, ktoré je možné uložiť do vyrovnávacej pamäte pri
ISO 100. Pokles v kvalite snímky je označený s hviezdičkou („★“) alebo keď je
zapnutá automatická regulácia skreslenia.
3 Uvedené hodnoty predpokladajú kompresiu JPEG s prioritu veľkosti Voľbou
optimálnej kvality snímky označenou hviezdičkou („★“; optimálna kompresia) sa
zväčší veľkosť súboru snímok vo formáte JPEG; pričom zodpovedajúcim
spôsobom poklesne počet snímok a kapacita vyrovnávacej pamäte.
A
d2—Max. continuous release (Max. počet snímok pri sériovom snímaní)
(0 303)
Maximálny počet fotografií, ktoré je možné zhotoviť v jednej sérii, možno
nastaviť na ľubovoľnú hodnotu od 1 do 200.
n
387
Výdrž batérie
Metráž videosekvencie alebo počet záberov, ktoré je možné zaznamenať
pomocou plne nabitých batérií, sa mení podľa stavu batérie, teploty,
intervalu medzi zábermi a dĺžky zobrazenia ponúk. Vzorové hodnoty pre
batérie EN-EL18c (2 500 mAh) sú uvedené nižšie.
• Fotografie, režim snímania jednotlivých snímok (štandard CIPA1): Približne
3 780 záberov
• Fotografie, režim sériového snímania (štandard Nikon 2): Približne 8 160 záberov
• Videosekvencie: Približne 110 minút pri 1 080/60p3
1 Merané pri teplote 23 °C (±2 °C) s objektívom AF-S NIKKOR 24–70mm f/2,8E ED
VR za nasledujúcich testovacích podmienok: objektív cyklicky menil zaostrenie
od nekonečna po najmenšiu vzdialenosť, pričom každých 30 s sa zhotovila
jedna fotografia pri východiskových nastaveniach. Živý náhľad sa nepoužil.
2 Merané pri teplote 23 °C s objektívom AF-S VR ED 70–200mm f/2,8G za
nasledujúcich testovacích podmienok: vypnutá stabilizácia obrazu, kvalita
snímky nastavená na JPEG, normálna kvalita, veľkosť snímky nastavená na
L (veľká), čas uzávierky 1/250 s, zaostrenie sa trikrát cyklicky mení od nekonečna
po najmenšiu vzdialenosť po stlačení tlačidla spúšte do polovice na 3 sekundy;
šesť záberov sa potom zhotoví po sebe a monitor sa zapne na 5 s a potom sa
vypne; cyklus sa zopakuje po uplynutí doby časového spínača
pohotovostného režimu.
3 Merané pri teplote 23 °C (±2 °C) s fotoaparátom pri východiskových
nastaveniach a s objektívom AF-S NIKKOR 24–70mm f/2,8E ED VR za
podmienok určených Asociáciou pre fotoaparáty a zobrazovacie zariadenia
(CIPA). Jednotlivé videosekvencie sa skladajú z jedného alebo viacerých
súborov, každý s maximálnou veľkosťou 4 GB a celkovou dĺžkou 29 minút a 59
sekúnd; ak stúpne teplota fotoaparátu, zaznamenávanie sa môže ukončiť pred
dosiahnutím týchto limitov.
Namiesto EN-EL18c sa môžu používať batérie EN-EL18b, EN-EL18a a EN-EL18, ale
vezmite do úvahy, že s EN-EL18 je možné na jedno nabitie zhotoviť menej snímok
ako s EN-EL18c/EN-EL18b/EN-EL18a.
n
388
Životnosť batérie môžu znížiť nasledujúce činnosti:
• Používanie monitora
• Držanie tlačidla spúšte stlačeného do polovice
• Opakovaná činnosť automatického zaostrovania
• Snímanie fotografií vo formáte NEF (RAW) alebo TIFF (RGB)
• Dlhé časy uzávierky
• Pripájanie k ethernetovým sieťam
• Používanie fotoaparátu s pripojeným voliteľným príslušenstvom
• Používanie režimu stabilizácie obrazu s objektívmi VR
• Opakované približovanie a odďaľovanie pomocou objektívu AF-P
Ak chcete naplno využívať nabíjateľné batérie EN-EL18c značky Nikon:
• Udržujte kontakty batérie čisté. Znečistené kontakty môžu znížiť výkon
batérie.
• Batérie používajte hneď po ich nabití. Nepoužívané batérie strácajú
svoje nabitie.
• Pravidelne kontrolujte stav batérie pomocou možnosti Battery info
(Informácie o batérii) v ponuke nastavenia (0 313). Ak sa j zobrazí
pre Calibration (Kalibrácia), vykonajte kalibráciu batérie pomocou
nabíjačky MH-26a (ak sa batéria nepoužívala dlhšie ako šesť mesiacov,
po dokončení kalibrácie batériu nabite).
n
389
Register
n
390
Symboly
Heslá začínajúce číslom
P (Programová automatika) ................ 131, 133
S (Clonová automatika)......................... 131, 134
A (Časová automatika)........................... 131, 135
M (Manuálny režim)................................ 131, 136
S ............................................................................... 116
CL........................................................... 116, 117, 303
CH .......................................................... 116, 117, 303
Q............................................................................... 116
E (Samospúšť)......................................... 117, 120
MUP ................................................................ 117, 122
S (Výber režimu rýchleho uvoľnenia)..... 117,
119
S............................................................................ 304
K (Automatické zaostrovanie na jednotlivé
zaostrovacie body)......................................... 104
I (Dynamická voľba zaostrovacích polí) 104
T (Trojrozmerné sledovanie) ...................... 104
N (Automatické zaostrenie s výberom zo
skupiny polí) ..................................................... 105
H (Automatické zaostrenie s automatickým
výberom poľa).................................................. 105
! (Automatické zaostrovanie s prioritou
tváre) ..................................................................... 49
5 (Širokoplošné automatické zaostrovanie) ..
49
6 (Automatické zaostrovanie normálnej
oblasti) .................................................................. 49
& (Automatické zaostrovanie so
sledovaním objektu)........................................ 49
L (Maticové) ...................................................... 129
M (So zdôrazneným stredom) ..................... 129
N (Bodové) ......................................................... 129
t (S dôrazom na predchádzanie
preexponovaniu) ............................................ 129
Tlačidlo S ........................................ 116, 117, 119
Tlačidlo R (informácie) .................... 57, 68, 220
a (Živý náhľad)......................... 44, 59, 173, 309
Q (Pomocník) ........................................................ 16
t (Vyrovnávacia pamäť) .......................... 40, 385
Tlačidlo i ............................................... 51, 63, 253
Vypínač D....................................................... 9, 309
I (Indikátor zaostrenia) ................ 40, 111, 115
L (Vlastné nastavenie) ...................... 160, 168
1,2× (30 × 20)........................................................ 88
10-kolíkový konektor diaľkového ovládania...
2, 246, 339, 340
12-bitová................................................................ 94
14 snímok za sekundu (zrkadlo v hornej
polohe) ............................................................... 117
14-bitová................................................................ 94
5 : 4 (30 × 24) ........................................................ 88
A
Adobe RGB .......................................................... 294
AF................................... 48–50, 98–113, 299–301
AF-C ............................................................. 101, 299
AF-F.......................................................................... 48
AF-S....................................................... 48, 101, 299
Aktivácia automatického zaostrovania..... 300
Aretácia clony........................................... 140, 308
Aretácia času uzávierky ........................ 140, 308
Automatická expozícia a blesk (Nastavenie
automatického bracketingu)............ 146, 147
Automatická regulácia skreslenia............... 294
Automatická vysokorýchlostná
synchronizácia blesku FP ............................. 305
Automatické M nastavenie citlivosti ISO... 306
Automatické nastavenie citlivosti ISO...... 126,
297
Automatické orezanie na formát DX ........... 88
Automatické otočenie snímky ..................... 290
Automatické zaostrenie s automatickým
výberom poľa ......................................... 105, 106
Automatické zaostrenie s výberom zo
skupiny polí............................................. 105, 106
Automatické zaostrovanie ..... 48–50, 98–113,
299–301
Automatické zaostrovanie na jednotlivé
zaostrovacie body ................................ 104, 106
Automatické zaostrovanie normálnej oblasti
49
Automatické zaostrovanie s prioritou tváre ...
49
Automatický bracketing....................... 146, 307
Automatický bracketing (režim M)............. 307
Automatický externý blesk.................. 197, 216
Automatika (Vyváženie bielej farby) 159, 160
B
Bajonet objektívu.................................. 3, 26, 115
Batéria ................. 19–24, 37, 313, 351, 379, 380
Batéria hodín ............................................... 29, 351
Bezdrôtová sieť........................................ 281, 337
Bezdrôtový diaľkový ovládač...... 73, 204, 206,
312, 337
Bezdrôtový vysielač ............................... 281, 337
Bezstratovo komprimované (kompresia NEF
(RAW)) ................................................................... 94
Blesk....................... 194, 198, 200, 202, 305, 330
Blesk (Vyváženie bielej farby) ....................... 160
Blesky .......................................................... 194, 330
Blokovanie zábleskovej expozície .............. 202
Bodové.................................................................. 129
Bodové vyváženie bielej farby ..................... 173
Bracketing.................................................. 146, 307
Bracketing ADL (Nastavenie automatického
bracketingu) ........................................... 146, 155
Bracketing intenzity záblesku ... 146, 147, 307
Bracketing vyváženia bielej farby ..... 146, 151
Bracketing vyváženia bielej farby (Nastavenie
automatického bracketingu)............ 146, 151
Bulb........................................................................ 138
C
Camera Control Pro 2 ...................................... 339
Capture NX-D ................................................ ii, 277
Cieľové umiestnenie ........................................ 296
Citlivosť.............................................. 124, 126, 297
Citlivosť ISO...................................... 124, 126, 297
Citlivosť mikrofónu........................................... 298
Clona ........................................ 135, 136, 140, 308
Clonová automatika......................................... 134
Clonové číslo ............................................ 135, 326
CLS.......................................................................... 330
Cyklovanie zaostrovacích bodov ................ 301
Č
Čas................................................................... 28, 310
Čas uzávierky................................... 134, 136, 140
Čas uzávierky pri použití blesku .................. 306
Časovač....................................................... 120, 236
Časová automatika........................................... 135
Časové pásmo............................................. 28, 310
Časové pásmo a dátum ........................... 28, 310
Časový spínač pohotovostného režimu.... 41,
247, 303
Časozberné videosekvencie .................. 74, 298
Čiernobiely režim (Monochromatický režim) .
315
Čistiť obrazový snímač.................................... 311
D
Dátum a čas ................................................. 28, 310
DCF......................................................................... 382
Detekcia tváre .......................................... 300, 302
Diaľkové fotografovanie s bleskom............ 204
Diaľkové opakovanie ............................. 213, 218
Dioptrická korekcia ................................... 35, 338
Doba nečinnosti pre automatické vypnutie
monitora ............................................................ 303
Dotyková obrazovka....................... 12, 185, 251
Dotykové ovládacie prvky ... 12, 185, 251, 312
Dvojitý monitor ................................................. 287
Dvojtlačidlový reset ......................................... 224
DX (24 × 16) 1.5 ×.................................. 88, 90, 91
Dynamická voľba zaostrovacích polí ........ 104,
106, 301
E
Efekt filtra............................................................. 315
Efekty filtra........................................................... 183
Elektronická stabilizácia obrazu .................. 298
Elektronická uzávierka s použitím prvej
lamely.................................................................. 304
Elektronický diaľkomer ................................... 115
Ethernet................................................................ 281
Exif.......................................................................... 382
Expozičná krivka programovej automatiky.....
357
Expozičná pamäť............................................... 141
Expozičná pamäť tlačidla spúšte................. 302
Expozičný bracketing ................... 146, 147, 307
Expozičný režim................................................. 131
Expozimetre................................................. 41, 303
Expozícia ........................ 129, 131, 141, 143, 301
Externý mikrofón ....................................... 64, 341
F
Farebná (bitová) hĺbka formátu NEF (RAW) ....
94
Farebná teplota .................... 159, 160, 161, 165
Farebný priestor ................................................ 294
Flexibilná programová automatika............ 133
Formát............................................................ 33, 310
Formát dátumu........................................... 29, 310
Formát DX................................................ 87, 88, 89
Formát FX ....................................................... 87, 88
Formát videosekvencie DX.............................. 70
n
391
Formát videosekvencie FX .............................. 70
Formátovať pamäťovú kartu ........................ 310
Fotografovanie so živým náhľadom ..... 44–58
Frekvencia snímania .......................................... 67
Frekvenčná charakteristika ........................... 298
Funkcia Active D-Lighting .......... 155, 187, 294
Funkcia D-Lighting........................................... 314
FX (36 × 24) 1.0 × ................................................ 88
G
GPS...................................................... 246, 247, 261
H
H.264 ..................................................................... 376
HDMI .................................................. 286, 312, 382
HDR (vysoký dynamický rozsah) ................. 189
Hi............................................................................. 125
Histogram.................................................. 257, 258
Histogram RGB .................................................. 257
Hlasitosť slúchadiel ............................................ 64
Hĺbka ostrosti ..................................................... 132
Hľadáčik.................................................. 10, 35, 371
Hodiny ........................................................... 28, 310
Hodnota krokov korekcie expozície/blesku....
301
Hodnota kroku citlivosti ISO......................... 301
Hodnotenie......................................................... 267
Horný kontrolný panel.................................... 6, 7
HTTP server ......................................................... 281
I
Indikátor expozície........................................... 137
Indikátor pripravenosti blesku... 11, 194, 203,
334, 374
Indikátor zaostrenia ........................ 40, 111, 115
Informácie o autorských právach ............... 311
Informácie o batérii.......................................... 313
Informácie o blesku.......................................... 216
Informácie o fotografii .......................... 254, 289
Informácie o prehrávaní....................... 254, 289
Informácie o rádiovo ovládanom diaľkovom
blesku.................................................................. 208
Informácie o snímaní....................................... 259
Informácie o súbore......................................... 255
Interval snímok (Prezentácia)....................... 290
Intervalové snímanie............................. 236, 295
i-TTL ................................. 196, 197, 209, 216, 331
J
n
392
Jas monitora ......................................... 51, 64, 310
Jednoduchá korekcia expozície .................. 302
Jednorazové automatické zaostrovanie ... 48,
101, 299
Jednotka GPS ........................................... 246, 340
Jednotlivá snímka............................................. 116
Jemné doladenie automatického zaostrenia .
310
Jemné doladenie optimálnej expozície ... 302
JPEG ............................................... 92, 96, 314, 317
JPEG, normálna kvalita...................................... 92
JPEG, vysoká kvalita ........................................... 92
JPEG, základná kvalita ....................................... 92
K
Kalibrácia ............................................................. 380
Kapacita pamäťových kariet ......................... 385
Karta CF ......................................................... 30, 384
Karta CompactFlash.................................. 30, 384
Karta XQD ..................................................... 30, 383
Káblová spúšť.................................... 73, 138, 339
Kompatibilné objektívy .................................. 323
Kompresia NEF (RAW) ....................................... 94
Komprimované (kompresia NEF (RAW))..... 94
Konektor pre externý mikrofón .............. 2, 341
Kontakty procesora.......................................... 326
Kontinuálne automatické zaostrovanie .. 101,
299
Kontrola zvukovej poznámky....................... 312
Kontrolný panel................................................. 6–8
Kopírovať snímku (snímky)............................ 290
Korekcia efektu červených očí ..................... 314
Korekcia expozície.................................. 143, 302
Korekcia expozície pre blesk......................... 306
Korekcia skreslenia ........................................... 314
Korekcia zábleskovej expozície ................... 200
Krajina (Nastaviť Picture Control)................ 179
Kroky EV na ovládanie expozície................. 301
Kryt objektívu....................................................... 25
Krytka tela..................................................... 25, 339
Kvalita snímky ............................................. 92, 292
Kvalita videosekvencie ............................ 67, 297
L
L (veľké)............................................................ 72, 95
LAN......................................................................... 337
Language (Jazyk) ....................................... 27, 310
LCD.................................................................... 9, 304
LED kontrolka..................................................... 312
Len automatická expozícia (Nastavenie
automatického bracketingu)............ 146, 147
Len blesk (Nastavenie automatického
bracketingu) ..................................................... 146
Letný čas ....................................................... 28, 310
Lo ............................................................................ 125
M
M (Manuálne zaostrovanie) .................... 50, 114
M (stredné)...................................................... 72, 95
Manuálne zaostrovanie ........................... 50, 114
Manuálny režim (Expozičný režim) ............ 136
Manuálny režim (riadenie záblesku) 197, 209,
217
Manuálny režim s prioritou vzdialenosti. 197,
217, 331
Maticové meranie expozície............... 129, 302
Max. počet snímok pri sériovom snímaní 303
Maximálna citlivosť ................................ 127, 297
Maximálny čas uzávierky ............................... 127
Meranie................................................................. 129
Meranie expozície 3D color matrix III ........ 129
Meranie s dôrazom na predchádzanie
preexponovaniu.............................................. 129
Meranie so zdôrazneným stredom... 129, 302
Mikrofón..................................... 2, 5, 64, 272, 341
Miniatúra.............................................................. 248
Minimálna clona......................................... 26, 132
Mired ..................................................................... 164
Modelovací záblesk................................ 132, 306
Moja ponuka....................................................... 316
Monitor................................ 12, 44, 248, 303, 310
Monochromatické ............................................ 179
Monochromatický režim ................................ 315
Možnosti bezdrôtového diaľkového
ovládania (WR)................................................. 312
Možnosti bezdrôtového riadenia záblesku .....
204
Možnosti tlače (Ponuka PictBridge [Setup])....
284
Možnosti tlačidla živého náhľadu............... 309
Možnosti zaostrovacieho bodu ................... 301
Možnosti zobrazenia prehrávania .............. 289
Možnosti zvukových poznámok.................. 312
Multifunkčný volič ..................................... 16, 308
N
Nabíjanie batérie.......................................... 19–21
Nabíjateľná lítium-iónová batéria..... ii, 19, 37,
379, 380
Napájací konektor................................... 336, 342
Narovnať .............................................................. 314
Nasadenie objektívu.......................................... 25
Nastavenia citlivosti ISO ....................... 293, 297
Nastavenia citlivosti ISO videosekvencií .. 297
Nastavenie automatického bracketingu.. 295
Nastavenie hodín zo satelitu ........................ 247
Nastaviť Picture Control .............. 179, 293, 297
Náhľad expozície................................................. 46
Názvy súborov ......................................... 291, 296
NEF (RAW)............................. 92, 94, 96, 314, 317
Nehlučné fotografovanie................................. 54
Nehlučné fotografovanie v živom náhľade.....
54, 295
Nekomprimované (kompresia NEF (RAW)) 94
Nepretržité automatické zaostrovanie ....... 48
Neutrálne (Nastaviť Picture Control).......... 179
Nikon Transfer 2 ................................................ 279
O
Objektív ............................... 25, 26, 243, 310, 323
Objektív bez vstavaného procesora 243, 324,
326
Objektív so vstavaným procesorom .. 26, 323,
326
Objektív typu D........................................ 323, 326
Objektív typu E ........................................ 323, 326
Objektív typu G........................................ 323, 326
Oblačno (Vyváženie bielej farby)................. 160
Oblasť snímky..... 26, 51, 63, 70, 87, 88, 90, 95,
292, 296
Obmedzenia režimu automatického
zaostrovania...................................................... 301
Obmedzenie voľby režimu činnosti AF..... 300
Obnovenie východiskových nastavení .... 224,
296, 313
Obrazový uhol................................... 87, 328, 329
Obrátené indikátory......................................... 309
Odstránenie aktuálnej snímky .............. 43, 268
Odstránenie objektívu z fotoaparátu .......... 26
Odstránenie všetkých snímok............ 268, 270
Odstrániť ............................................. 43, 268, 276
Odstrániť položky (Moja ponuka) ............... 316
Ohnisková vzdialenosť................. 245, 328, 329
Ohraničenie automatického zaostrovacieho
poľa ................................................................. 10, 35
Ochrana fotografií ............................................ 265
Okulár hľadáčika......................................... 36, 120
Optické AWL ............................................. 204, 205
Optické/rádiové AWL ............................ 204, 208
Orámovanie ........................................................ 284
Orezanie (Ponuka PictBridge [Setup])....... 284
n
393
Orezať.......................................................... 314, 319
Otepľujúci filter.................................................. 315
Otočiť na výšku.................................................. 290
Ovládanie perspektívy .................................... 315
Ovládanie vinetácie ......................................... 294
P
n
394
Pamäť zaostrenia .............................................. 111
Pamäťová karta................... 30, 33, 97, 310, 383
Párovanie............................................................. 206
Periférny konektor....................................... 2, 337
PictBridge .................................................. 283, 382
Picture Control................................................... 179
PIN .......................................................................... 206
Ploché (Nastaviť Picture Control)................ 179
Po odpálení, zobraziť....................................... 290
Po odstránení..................................................... 290
Počet kópií (Ponuka PictBridge [Setup]) .. 284
Počet zaostrovacích bodov........................... 300
Počítač ........................................................ 277, 278
Podsvietenie............................................................ 9
Podsvietenie displejov LCD ..................... 9, 304
Podsvietenie tlačidiel ................................. 9, 304
Pohyb objektu ................................................... 299
Pokročilé bezdrôtové osvetlenie ................ 204
Pomalé sériové snímanie ............ 116, 117, 303
Pomocník............................................................... 16
Pomocný volič ............. 109, 111, 141, 307, 309
Pomocný volič snímania ................................ 308
Ponuka nastavenia ........................................... 310
Ponuka prehrávania......................................... 289
Ponuka režimu snímania fotografií ............ 291
Ponuka úprav ..................................................... 314
Ponuka zaznamenávania videosekvencií 296
Poradie bracketingu ........................................ 307
Porovnanie vedľa seba ................................... 315
Portrét (Nastaviť Picture Control) ............... 179
Posledné nastavenia........................................ 316
Postupnosť čísel súborov............................... 304
Potlačenie rušenia ............................................ 298
Používanie príkazových voličov po uvoľnení
tlačidla ................................................................ 308
Používateľské nastavenia............................... 299
Poznámka k snímke ......................................... 311
Prediktívne zaostrovanie ............................... 103
Predsklopenie zrkadla na čistenie .... 311, 347
Predzáblesk proti červeným očiam............ 198
Preexponované oblasti................................... 256
Prehrávanie................................. 42, 80, 248, 286
Prehrávanie snímok na celej obrazovke... 248
Prehrávanie snímok na celej obrazovke
rýchlym potiahnutím prstom ..................... 312
Prehrávanie zvuku (Prezentácia)................. 290
Prelínanie snímok ................................... 315, 320
Prepísanie zvukovej poznámky ................... 312
Prezentácia.......................................................... 290
Priame slnečné svetlo (Vyváženie bielej
farby) ................................................................... 160
Priblíženie s použitím rozdelenia zobrazenia.
52, 53
Pridať položky (Moja ponuka) ...................... 316
Priečinok na prehrávanie ............................... 289
Priečinok na ukladanie údajov..................... 291
Prispôsobenie príkazových voličov.. 307, 308
Príslušenstvo ...................................................... 336
Programová automatika ................................ 133
R
Rádiové AWL ............................................ 204, 206
Redukcia šumu pri dlhej expozícii .............. 294
Redukcia šumu pri vysokej citlivosti ISO . 294,
298
Redukcia šumu vetra ....................................... 298
Referenčná snímka na odstránenie vplyvu
prachu na snímku ........................................... 311
Reproduktor ....................................................... 276
Reset ................................................... 224, 296, 313
Resetovanie ponuky zaznamenávania
videosekvencií ................................................. 296
Resetovať všetky nastavenia ........................ 313
Režim automatického zaostrovania... 48, 101,
301
Režim činnosti AF ............................ 49, 104, 300
Režim LINK ................................................ 206, 312
Režim oneskorenia expozície ....................... 304
Režim prelínania................................................ 232
Režim sériového snímania.......... 116, 117, 303
Režim snímania ................................................. 116
Režim videosekvencií ..................... 59, 296, 309
Režim zaostrovania ............................ 48, 98, 114
Režim zrkadlo v hornej polohe .......... 117, 122
RGB........................................................ 92, 257, 294
Riadenie diaľkovej zábleskovej jednotky . 209
Riadenie záblesku....... 196, 197, 204, 209, 292
Rozdiel expozície .............................................. 191
Rozsah blesku..................................................... 330
Rožšírené súbory ponuky fotografií........... 291
Rýchle bezdrôtové riadenie záblesku ...... 211,
218
Rýchle potiahnutie prstom .................... 12, 312
Rýchle sériové snímanie.............. 116, 117, 303
Rýchlosť sériového snímania........................ 303
Rýchlosť synchronizácie blesku................... 305
S
S (malé) ............................................................ 72, 95
Samospúšť........................................ 117, 120, 303
Sánky na príslušenstvo ............................ 14, 194
Séria .................................................... 117, 290, 303
Sieť ............................................................... 281, 313
Sieťový zdroj ............................................. 336, 342
Skryť snímku ....................................................... 289
Skupina blesku......................................... 209, 218
Sledovanie zaostrenia ........................... 103, 299
Sledovanie zaostrenia s funkciou Lock-On......
299
Slot ................................................. 30, 97, 249, 296
Slúchadlá ............................................................... 64
Spracovanie NEF (RAW)........................ 314, 317
Spravovať Picture Control .......... 184, 293, 297
Spustiť tlač........................................................... 285
sRGB....................................................................... 294
Stredové tlačidlo multifunkčného voliča . 308
Strešné okno....................................................... 315
Stroboskopický záblesk ........................ 197, 217
Súbor používateľských funkcií ..................... 299
Súbor používateľských funkcií ponuky
režimu snímania fotografií .......................... 291
Svetelnosť objektívu.............. 50, 243, 326, 334
Synchronizačný konektor blesku ................ 195
Synchronizácia blesku s dlhými časmi
uzávierky ............................................................ 198
Synchronizácia blesku s druhou lamelou
uzávierky ............................................................ 198
Synchronizácia blesku s prvou lamelou
uzávierky ............................................................ 198
Synchronizovaná spúšť................................... 304
Systém kreatívneho osvetlenia.................... 330
Š
Širokoplošné automatické zaostrovanie.... 49
Štandardné (Nastaviť Picture Control) ...... 179
Štandardný záblesk i-TTL pre digitálne
jednooké zrkadlovky ........................... 196, 331
T
Televízor............................................................... 286
Textové informácie IPTC ...................... 261, 311
Tieň (Vyváženie bielej farby)......................... 160
TIFF (RGB)........................................................ 92, 96
Tiché uvoľnenie spúšte................................... 116
Tlač ......................................................................... 283
Tlač indexu .......................................................... 285
Tlačidlo AF-ON ................................... 102, 300, 307
Tlačidlo AF-ON pre vertikálne snímanie ..... 102,
307
Tlačidlo BKT 147, 148, 151, 152, 155, 156, 193,
231, 307
Tlačidlo Fn1 ................................................ 307, 309
Tlačidlo Fn2 ................................................ 307, 309
Tlačidlo Fn3 ............................. 273, 276, 307, 309
Tlačidlo Pv ........................ 50, 132, 306, 307, 309
Tlačidlo spúšte ......................... 40, 111, 141, 309
Tlačidlo záznamu videosekvencií ........ 61, 307
Tónovanie (Nastaviť Picture Control) ........ 183
Trojrozmerné sledovanie ............ 104, 107, 300
Trojrozmerné sledovanie pozorovanej
oblasti.................................................................. 300
Trojrozmerné sledovanie s prioritou tváre ......
300
U
Ukážka snímok ......................................... 250, 290
Uloženie podľa orientácie.............................. 300
Uložiť zvolenú snímku................................ 82, 85
Uložiť/načítať nastavenia ............................... 313
Upevňovacia značka objektívu ........... 3, 25, 26
Upraviť videosekvenciu.................... 82, 85, 315
USB kábel ............................................... ii, 278, 283
UTC........................................................ 28, 246, 261
Uzamknutie spúšte bez pamäťovej karty. 313
Ú
Údaje o polohe ........................................ 246, 261
Údaje objektívu bez vstavaného procesora....
243, 244, 311
Údaje prehľadu.................................................. 262
Úloha zohrávaná kartou v slote 2 ........ 97, 291
V
Veľkosť .......................................... 72, 95, 314, 319
Veľkosť obrazu/frekvencia snímania... 67, 296
Veľkosť snímky ............................................ 95, 292
Veľkosť strany..................................................... 284
Vertikálne snímanie ............... 39, 102, 109, 307
Verzia firmvéru................................................... 313
Viacnásobná expozícia.......................... 229, 295
ViewNX-i.......................................................... ii, 277
Virtuálny horizont............................... 57, 68, 310
Vkladanie indexov .............................................. 63
Vlastné nastavenie (Vyváženie bielej farby)....
160, 168
n
395
Volič režimu zaostrovania......... 26, 48, 98, 114
Volič živého náhľadu .................................. 44, 59
Vybrať farebnú teplotu (Vyváženie bielej
farby) ......................................................... 160, 165
Vybrať začiatočný/koncový bod ................... 82
Vybrať záložku ................................................... 316
Vyhladenie .......................................................... 191
Vyhladenie expozície ............................... 76, 238
Vyrovnávacia pamäť ................................. 40, 118
Vysoké rozlíšenie..................................... 286, 382
Vysoký dynamický rozsah (HDR)....... 189, 295
Vytlačiť dátum.................................................... 284
Vyváženie bielej farby ........ 151, 159, 293, 297
Vyváženie farieb monitora ............................ 310
Výber na tlač....................................................... 285
Výber obmedzenia režimu snímania......... 304
Výber režimu rýchleho uvoľnenia..... 117, 119
Výber slotu ................................................... 97, 249
Východiskové nastavenia ........... 224, 296, 313
Výrez................................................................. 67, 69
Výstup zvuku ............................................ 312, 376
Z
n
396
Ž
Žiarivka (Vyváženie bielej farby).................. 159
Žiarovka (Vyváženie bielej farby) ................ 159
Živé (Nastaviť Picture Control)..................... 179
Živý náhľad..................................................... 44, 59
Zablokovaná odozva snímky pri
automatickom zaostrovaní ......................... 299
Zadný kontrolný panel ........................................ 8
Zaostrenie................... 48–50, 98–115, 299–301
Zaostrenie hľadáčika ......................... 35, 36, 338
Zaostrovacia matnica...................................... 371
Zaostrovací bod ............ 49, 104, 108, 300, 301
Zaostrovací krúžok objektívu ......... 25, 50, 114
Zaplnenie (Úloha zohrávaná kartou v slote 2)
97
Zaznamenávanie NEF (RAW) ................. 94, 293
Zábleskový režim.................................... 198, 199
Záloha (Úloha zohrávaná kartou v slote 2) 97
Zmena veľkosti .................................................. 314
Značka obrazovej roviny................................ 115
Zobrazenie informácií.... 57, 68, 216, 220, 310
Zobrazenie mriežky v hľadáčiku.................. 304
Zobrazenie preexponovaných oblastí ........ 64
Zobrazenie vyváženia bielej farby pri
fotografovaní v živom náhľade.................... 52
Zobrazovací pomer............................ 69, 88, 319
Zoradenie položiek (Moja ponuka) ............ 316
Zrkadlo........................................................ 122, 347
Zväčšenie výrezu snímky ............................... 263
Zvuk ...................................................... 61, 290, 312
Zvuková poznámka...................... 272–276, 312
Zvukové znamenie........................................... 312
a
n
397
n
398
n
399
Záručné podmienky - Záručný
servis spoločnosti Nikon v Európe
Vážený zákazník spoločnosti Nikon,
ďakujeme vám za zakúpenie výrobku značky Nikon. V prípade, že váš
výrobok značky Nikon bude vyžadovať záručný servis, obráťte sa na
predajcu, u ktorého ste výrobok zakúpili, alebo na niektorého člena našej
siete autorizovaných servisov v oblastiach predaja výrobkov spoločnosti
Nikon Europe B.V. (napríklad Európa/Rusko/ďalšie). Podrobnosti nájdete
na:
http://www.europe-nikon.com/support
Ak sa chcete vyhnúť zbytočným nepríjemnostiam, pred obrátením sa na
predajcu alebo člena siete autorizovaných servisov si dôkladne prečítajte
používateľskú príručku.
Na vaše zariadenie značky Nikon sa vzťahuje záruka týkajúca sa výrobných
chýb v trvaní jedného kalendárneho roka od dátumu pôvodnej kúpy. Ak sa
počas tejto záručnej doby preukáže chyba výrobku spôsobená
nevhodným materiálom alebo spracovaním, naša sieť autorizovaných
servisov v oblastiach predaja výrobkov spoločnosti Nikon Europe B.V.
opraví tento výrobok (bez poplatku za prácu a súčasti) v súlade
s podmienkami a požiadavkami uvedenými nižšie. Spoločnosť Nikon si na
základe vlastného uváženia vyhradzuje právo vymeniť alebo opraviť
výrobok.
1. Táto záruka sa poskytuje len po predložení vyplneného záručného listu
a pôvodnej faktúry alebo pokladničného dokladu, na ktorých bude
vyznačený daný výrobok, dátum jeho kúpy, typ výrobku a názov
predajcu. Spoločnosť Nikon si vyhradzuje právo odmietnuť bezplatný
záručný servis, ak vyššie uvedené dokumenty nemožno predložiť alebo
ak sú údaje v nich neúplné alebo nečitateľné.
2. Táto záruka sa nebude vzťahovať na:
• Údržbu a opravu alebo výmenu súčastí potrebnú v dôsledku
bežného opotrebovania.
• Úpravy bez predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti
Nikon, ktoré slúžia na zmenu normálneho účelu výrobku opísaného
v používateľských príručkách.
n
400
• Prepravné náklady a všetky riziká spojené s prepravou, ktoré sa
týkajú priamo alebo nepriamo záruky na výrobky.
• Poškodenia spôsobené zmenami alebo úpravami, ktoré sa bez
predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti Nikon mohli
vykonať na výrobku s cieľom prispôsobiť výrobok platným miestnym
alebo štátnym technickým normám v inej krajine ako tej, pre ktorú
bol výrobok pôvodne určený alebo vyrobený.
3. Záruku nebude možné využiť v prípade:
• Poškodenia spôsobeného nesprávnym používaním vrátane, ale nie
výlučne nepoužívania výrobku na normálne účely alebo v súlade
s používateľskými pokynmi na správne používanie a údržbu a tiež
inštalácie alebo používania výrobku v rozpore s bezpečnostnými
normami, ktoré platia v krajine, kde sa používa.
• Poškodenia spôsobeného nepredvídanými udalosťami vrátane, ale
nie výlučne blesku, vody, ohňa, nesprávneho alebo nedbalého
použitia.
• Úpravy, poškodenia, nečitateľnosti alebo odstránenia čísla modelu
alebo sériového čísla výrobku.
• Poškodenia spôsobeného opravami alebo úpravami, ktoré vykonali
neoprávnené servisné organizácie alebo osoby.
• Chýb systému, do ktorého je výrobok začlenený, alebo s ktorým sa
používa.
4. Tento záručný servis nepostihuje zákonné práva zákazníka podľa
príslušných platných vnútroštátnych zákonov ani právo zákazníka,
ktoré si v súvislosti s predajom alebo kúpnopredajnou zmluvou môže
uplatniť voči predajcovi.
Upozornenie: Prehľad všetkých autorizovaných servisných stredísk
spoločnosti Nikon nájdete online po kliknutí na toto prepojenie
(URL = http://www.europe-nikon.com/service/).
n
401
E
L
P
Nikon D5
M
SA
DIGITÁLNY FOTOAPARÁT
Je zakázané akékoľvek reprodukovanie tejto príručky, v ľubovoľnej
podobe, či už vcelku alebo v častiach (s výnimkou stručných citácií
v kritických článkoch alebo testoch), bez písomného povolenia
spoločnosti NIKON CORPORATION.
Užívateľská príručka
(so záručným listom)
AMA16530
Vytlačené v Európe
Sk
SB9A05(1N)
6MB2921N-05
• Pred použitím fotoaparátu si dôkladne prečítajte túto
príručku.
• Aby sa zaistilo správne používanie fotoaparátu, nezabudnite
si prečítať časť „Pre vašu bezpečnosť“ (strana x).
• Po prečítaní tejto príručky ju uchovávajte na ľahko
prístupnom mieste pre potreby v budúcnosti.
Sk
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising