Nikon | D850 | Nikon D850 Sprievodca ponukami

Nikon D850 Sprievodca ponukami
DIGITÁLNY FOTOAPARÁT
Sprievodca ponukami
Táto príručka uvádza podrobnosti o možnostiach ponúk
a poskytuje informácie o príslušenstve a pripojení
fotoaparátu k iným zariadeniam.
Sk
Obsah
Sprievodca ponukami
9
Východiskové nastavenia ......................................................................... 9
D Ponuka režimu prehrávania: Správa snímok................................ 19
Delete (Odstrániť)....................................................................................... 20
Playback Folder (Priečinok na prehrávanie) ..................................... 20
Hide Image (Skryť snímku)...................................................................... 21
Playback Display Options (Možnosti zobrazenia
prehrávania)............................................................................................ 22
Copy Image(s) (Kopírovanie snímky(ok))........................................... 23
Image Review (Ukážka snímok) ............................................................ 27
After Delete (Po odstránení)................................................................... 27
After Burst, Show (Po sérii, zobrazenie) ............................................. 28
Auto Image Rotation (Automatické otočenie snímky) ................. 28
Rotate Tall (Otočiť na výšku) .................................................................. 29
Slide Show (Prezentácia) ......................................................................... 29
Select to Send to Smart Device (Vybrať na odoslanie do
zariadenia smart)................................................................................... 31
C Ponuka snímania fotografií: Možnosti snímania ......................... 32
Photo Shooting Menu Bank (Súbor používateľských funkcií
ponuky snímania fotografií).............................................................. 33
Extended Photo Menu Banks (Rozšírené súbory
používateľských funkcií ponuky snímania fotografií).............. 35
Storage Folder (Priečinok na ukladanie údajov)............................. 35
File Naming (Názvy súborov)................................................................. 38
Primary Slot Selection (Výber hlavného slotu) ................................ 39
Secondary Slot Function (Funkcia druhého slotu)......................... 39
Flash Control (Riadenie záblesku) ........................................................ 40
Image Area (Oblasť snímky) ................................................................... 45
Image Quality (Kvalita snímky).............................................................. 46
Image Size (Veľkosť snímky)................................................................... 47
NEF (RAW) Recording (Záznam vo formáte NEF (RAW)) .............. 48
ISO Sensitivity Settings (Nastavenia citlivosti ISO)......................... 49
White Balance (Vyváženie bielej farby) .............................................. 50
Set Picture Control (Nastaviť Picture Control) ................................. 52
2
Manage Picture Control (Spravovať Picture Control)................... 53
Color Space (Farebný priestor) ............................................................. 56
Active D-Lighting (Funkcia Active D-Lighting)............................... 56
Long Exposure NR (Redukcia šumu pri dlhej expozícii)
(Potlačenie šumu pri dlhej expozícii) ............................................ 57
High ISO NR (Redukcia šumu pri vysokej citlivosti ISO)............... 57
Vignette Control (Ovládanie vinetácie)............................................. 58
Auto Distortion Control (Automatická regulácia skreslenia)..... 59
Flicker Reduction (Potlačenie rušenia) .............................................. 60
Auto Bracketing Set (Nastavenie automatického
bracketingu)........................................................................................... 61
Multiple Exposure (Viacnásobná expozícia) .................................... 62
HDR (High Dynamic Range) (HDR (vysoký dynamický
rozsah))..................................................................................................... 69
Interval Timer Shooting (Intervalové snímanie)............................. 70
Focus Shift Shooting (Snímanie s posúvaním zaostrenia).......... 80
Silent Live View Photography (Nehlučné fotografovanie so
živým náhľadom).................................................................................. 81
1 Ponuka snímania videosekvencií: Možnosti snímania
videosekvencií.................................................................................... 82
Reset Movie Shooting Menu (Resetovať ponuku snímania
videosekvencií)...................................................................................... 83
File Naming (Názvy súborov) ................................................................ 83
Destination (Cieľové miesto)................................................................. 83
Image Area (Oblasť snímky)................................................................... 83
Frame Size/Frame Rate (Veľkosť obrazu/frekvencia
snímania) ................................................................................................. 84
Movie Quality (Kvalita videosekvencie)............................................. 85
Movie File Type (Typ súboru videosekvencie)................................ 85
ISO Sensitivity Settings (Nastavenia citlivosti ISO) ........................ 85
White Balance (Vyváženie bielej farby).............................................. 86
Set Picture Control (Nastaviť Picture Control)................................. 86
Manage Picture Control (Spravovať Picture Control)................... 86
Active D-Lighting (Funkcia Active D-Lighting)............................... 86
High ISO NR (Redukcia šumu pri vysokej citlivosti ISO)............... 87
Flicker Reduction (Potlačenie rušenia) .............................................. 87
Microphone Sensitivity (Citlivosť mikrofónu) ................................. 88
Attenuator (Tlmič) ..................................................................................... 88
3
Frequency Response (Frekvenčná charakteristika) ....................... 89
Wind Noise Reduction (Redukcia šumu vetra) ................................ 89
Electronic VR (Elektronická stabilizácia obrazu).............................. 89
Time-Lapse Movie (Časozberná videosekvencia)........................... 90
A Používateľské nastavenia: Jemné doladenie nastavení
fotoaparátu......................................................................................... 99
Custom Settings Bank (Súbor používateľských funkcií)............ 103
a: Autofocus (Automatické zaostrovanie) .......................................... 105
a1: AF-C Priority Selection (Výber priority kontinuálneho
zaostrovania) ....................................................................................... 105
a2: AF-S Priority Selection (Výber priority AF-S)........................... 106
a3: Focus Tracking with Lock-On (Sledovanie zaostrenia
s funkciou Lock-On) .......................................................................... 107
a4: 3D-Tracking Face-Detection (Detekcia tváre pri
trojrozmernom sledovaní).............................................................. 108
a5: 3D-Tracking Watch Area (Oblasť sledovania pri
trojrozmernom sledovaní).............................................................. 108
a6: Number of Focus Points (Počet zaostrovacích bodov)....... 108
a7: Store by Orientation (Uloženie podľa orientácie)................. 109
a8: AF Activation (Aktivácia automatického zaostrovania)...... 110
a9: Limit AF-Area Mode Selection (Výber obmedzenia voľby
režimu činnosti AF)............................................................................ 111
a10: Autofocus Mode Restrictions (Obmedzenia režimu
automatického zaostrovania)........................................................ 111
a11: Focus Point Wrap-Around (Cyklovanie zaostrovacích
bodov).................................................................................................... 112
a12: Focus Point Options (Možnosti zaostrovacích bodov)..... 113
a13: Manual Focus Ring in AF Mode (Krúžok manuálneho
zaostrovania v režime automatického zaostrovania) ........... 114
b: Metering/Exposure (Meranie/expozícia)........................................ 115
b1: ISO Sensitivity Step Value (Hodnota kroku citlivosti
ISO) .......................................................................................................... 115
b2: EV Steps for Exposure Cntrl (Kroky EV na ovládanie
expozície).............................................................................................. 115
b3: Exp./Flash Comp. Step Value (Hodnota krokov korekcie
expozície/blesku) ............................................................................... 115
b4: Easy Exposure Compensation (Jednoduchá korekcia
expozície).............................................................................................. 116
4
b5: Matrix Metering (Maticové meranie expozície) .................... 117
b6: Center-Weighted Area (Oblasť so zdôrazneným
stredom) ................................................................................................ 117
b7: Fine-Tune Optimal Exposure (Jemné doladenie
optimálnej expozície) ....................................................................... 117
c: Timers/AE Lock (Časovače/expozičná pamäť) ..............................118
c1: Shutter-Release Button AE-L (Expozičná pamäť tlačidla
spúšte).................................................................................................... 118
c2: Standby Timer (Časový spínač pohotovostného
režimu) ................................................................................................... 118
c3: Self-Timer (Samospúšť)................................................................... 119
c4: Monitor off Delay (Doba nečinnosti pre automatické
vypnutie monitora)............................................................................ 119
d: Shooting/Display (Snímanie/zobrazenie) ......................................120
d1: CL Mode Shooting Speed (Rýchlosť snímania režimu
pomalého sériového snímania)..................................................... 120
d2: Max. Continuous Release (Max. počet snímok pri
sériovom snímaní).............................................................................. 120
d3: ISO Display (Zobrazenie citlivosti ISO)...................................... 120
d4: Sync. Release Mode Options (Možnosti režimu
synchronizovanej uzávierky).......................................................... 121
d5: Exposure Delay Mode (Režim oneskorenia expozície) ....... 121
d6: Electronic Front-Curtain Shutter (Elektronická uzávierka
s použitím prvej lamely)................................................................... 121
d7: File Number Sequence (Postupnosť čísel súborov)............. 122
d8: Peaking Highlight Color (Farba zvýraznenia zaostrenia)... 123
d9: Viewfinder Grid Display (Zobrazenie mriežky
v hľadáčiku) .......................................................................................... 123
d10: LCD Illumination (Podsvietenie displejov LCD) .................. 124
d11: Live View in Continuous Mode (Živý náhľad v režime
sériového snímania) .......................................................................... 125
d12: Optical VR (Optická stabilizácia obrazu)................................ 125
e: Bracketing/Flash (Bracketing/blesk).................................................126
e1: Flash Sync Speed (Rýchlosť synchronizácie blesku) ............ 126
e2: Flash Shutter Speed (Čas uzávierky pri použití blesku) ...... 127
e3: Exposure Comp. for Flash (Korekcia expozície pre
blesk)....................................................................................................... 127
e4: Auto M ISO Sensitivity Control (Automatické M nastavenie
citlivosti ISO)......................................................................................... 128
5
e5: Modeling Flash (Modelovací záblesk)....................................... 128
e6: Auto Bracketing (Mode M) (Automatický bracketing
(Režim M)) ............................................................................................. 129
e7: Bracketing Order (Poradie bracketingu).................................. 129
f: Controls (Ovládacie prvky) ................................................................... 130
f1: Custom Control Assignment (Vlastné priradenie funkcií
ovládacím prvkom) ........................................................................... 130
f2: Multi Selector Center Button (Stredové tlačidlo
multifunkčného voliča) .................................................................... 142
f3: Shutter Spd & Aperture Lock (Aretácia času uzávierky
a clony)................................................................................................... 144
f4: Customize Command Dials (Prispôsobenie príkazových
voličov)................................................................................................... 144
f5: Multi Selector (Multifunkčný volič) ............................................. 147
f6: Release Button to Use Dial (Používanie príkazových
voličov po uvoľnení tlačidla).......................................................... 147
f7: Reverse Indicators (Obrátené indikátory)................................. 148
f8: Live View Button Options (Možnosti tlačidla živého
náhľadu) ................................................................................................ 148
f9: D Switch (Vypínač D)...................................................................... 148
f10: Assign MB-D18 Buttons (Priradenie tlačidiel MB-D18)...... 149
g: Movie (Videosekvencia)........................................................................ 152
g1: Custom Control Assignment (Vlastné priradenie funkcií
ovládacím prvkom) ........................................................................... 152
g2: Highlight brightness (Jas preexponovaných oblastí) ......... 156
B Ponuka nastavenia: Nastavenie fotoaparátu ............................... 157
Format Memory Card (Formátovať pamäťovú kartu) ................ 158
Language (Jazyk)..................................................................................... 158
Time Zone and Date (Časové pásmo a dátum) ............................ 159
Monitor Brightness (Jas monitora).................................................... 160
Monitor Color Balance (Vyváženie farieb monitora) .................. 161
Virtual Horizon (Virtuálny horizont) ................................................. 162
Information Display (Zobrazenie informácií) ................................ 163
AF Fine-Tune (Jemné doladenie automatického
zaostrenia) ............................................................................................ 164
Non-CPU Lens Data (Údaje objektívu bez vstavaného
procesora)............................................................................................. 169
Clean Image Sensor (Čistiť obrazový snímač)............................... 169
6
Lock Mirror up for Cleaning (Predsklopenie zrkadla na
čistenie).................................................................................................. 170
Image Dust Off Ref Photo (Referenčná snímka na
odstránenie vplyvu prachu na snímku)...................................... 173
Image Comment (Poznámka k snímke) .......................................... 175
Copyright Information (Informácie o autorských právach) ..... 176
Beep Options (Možnosti zvukového znamenia) .......................... 177
Touch Controls (Dotykové ovládacie prvky).................................. 178
HDMI ............................................................................................................ 178
Location Data (Údaje o polohe) ......................................................... 179
Wireless Remote (WR) Options (Možnosti diaľkového
(bezdrôtového diaľkového) ovládača)........................................ 180
Assign Remote (WR) Fn Button (Priradenie tlačidla Fn
diaľkového (bezdrôtového diaľkového) ovládača) ................ 181
Airplane Mode (Režim V lietadle) ...................................................... 181
Connect to Smart Device (Pripojiť k zariadeniu smart).............. 182
Send to Smart Device (Auto) (Odoslať do zariadenia smart
(automatický režim)) ......................................................................... 183
Wi-Fi.............................................................................................................. 183
Bluetooth.................................................................................................... 184
Network (Sieť) ........................................................................................... 184
Eye-Fi Upload (Preniesť na kartu Eye-Fi) ......................................... 185
Conformity Marking (Označenie zhody)......................................... 186
MB-D18 Battery Type (Typ batérie MB-D18).................................. 187
Battery Order (Poradie batérií)............................................................ 188
Battery Info (Informácie o batérii) ..................................................... 189
Slot Empty Release Lock (Uzamknutie spúšte bez pamäťovej
karty) ....................................................................................................... 190
Save/Load Settings (Uložiť/načítať nastavenia) ........................... 191
Reset All Settings (Resetovať všetky nastavenia)......................... 193
Firmware Version (Verzia firmvéru)................................................... 193
N Ponuka úprav: Vytváranie upravených kópií .............................. 194
NEF (RAW) Processing (Spracovanie NEF (RAW))......................... 197
Trim (Orezať) ............................................................................................. 201
Resize (Zmena veľkosti)......................................................................... 202
D-Lighting (Funkcia D-Lighting) ........................................................ 204
Red-Eye Correction (Korekcia efektu červených očí).................. 205
7
Straighten (Narovnať)............................................................................ 205
Distortion Control (Korekcia skreslenia) ......................................... 206
Perspective Control (Ovládanie perspektívy) ............................... 207
Filter Effects (Efekt filtra)....................................................................... 208
Monochrome (Monochromatický režim) ....................................... 208
Image Overlay (Prelínanie snímok)................................................... 209
Trim Movie (Orezanie videosekvencie) ........................................... 212
Side-by-Side Comparison (Porovnanie vedľa seba) ................... 212
O Moja ponuka/m Posledné nastavenia .......................................... 214
Voliteľné blesky
219
Režim riadenia záblesku ...................................................................... 219
Zábleskové jednotky upevnené na fotoaparáte .................................. 219
Fotografovanie s diaľkovo ovládaným bleskom .................................. 219
Optické AWL ........................................................................................... 221
SB-5000/SB-500................................................................................................ 221
Rádiové AWL .......................................................................................... 230
Zriadenie bezdrôtového pripojenia.......................................................... 230
Úprava nastavení blesku............................................................................... 234
Pridanie zábleskovej jednotky upevnenej na sánkach...................... 240
Korekcia zábleskovej expozície .......................................................... 241
Optické/rádiové AWL............................................................................ 242
Zobrazenie informácií o blesku .......................................................... 243
Technické informácie
246
Expozičná krivka programovej automatiky ..................................... 246
Pripojenie................................................................................................ 247
Inštalácia softvéru ViewNX-i ........................................................................ 247
Kopírovanie snímok do počítača ............................................................... 248
Bezdrôtové a ethernetové siete ................................................................. 251
Tlač fotografií .................................................................................................... 253
Prezeranie fotografií prostredníctvom TV prijímača .......................... 256
Iné príslušenstvo ................................................................................... 260
Kapacita vyrovnávacej pamäte................................................................... 269
Pripojenie napájacieho konektora a sieťového zdroja ...................... 271
8
Sprievodca ponukami
Východiskové nastavenia
Východiskové nastavenia pre možnosti ponúk fotoaparátu sú uvedené
nižšie.
❚❚ Východiskové nastavenia ponuky prehrávania
Možnosť
Playback folder (Priečinok na prehrávanie) (0 20)
Image review (Ukážka snímok) (0 27)
After delete (Po odstránení) (0 27)
After burst, show (Po sérii, zobrazenie) (0 28)
Auto image rotation (Automatické otočenie snímky) (0 28)
Rotate tall (Otočiť na výšku) (0 29)
Slide show (Prezentácia) (0 29)
Image type (Typ snímky)
Frame interval (Interval snímok)
Východiskové nastavenie
All (Všetky)
Off (Vyp.)
Show next (Zobraziť nasledujúcu)
Last image in burst (Posledná snímka v sérii)
On (Zap.)
On (Zap.)
Still images and movies (Statické snímky
a videosekvencie)
2s
❚❚ Východiskové nastavenia ponuky snímania fotografií
Možnosť
Extended photo menu banks (Rozšírené súbory používateľských
funkcií ponuky snímania fotografií) (0 35)
Storage folder (Priečinok na ukladanie údajov) (0 35)
Rename (Premenovať)
Select folder by number (Vybrať priečinok podľa čísla)
File naming (Názvy súborov) (0 38)
Primary slot selection (Výber hlavného slotu) (0 39)
Secondary slot function (Funkcia druhého slotu) (0 39)
Východiskové nastavenie
Off (Vyp.)
ND850
100
DSC
XQD card slot (Slot na kartu XQD)
Overflow (Zaplnenie)
Sprievodca ponukami
9
Možnosť
Východiskové nastavenie
Flash control (Riadenie záblesku) (0 40)
Flash control mode (Režim riadenia záblesku)
TTL
Wireless flash options (Možnosti bezdrôtového blesku)
Off (Vyp.)
Remote flash control (Diaľkové riadenie záblesku)
Group flash (Skupinový blesk)
Image area (Oblasť snímky) (0 45)
Choose image area (Vybrať oblasť snímky)
FX (36×24)
Auto DX crop (Automatické orezanie na formát DX)
On (Zap.)
Viewfinder mask display (Zobrazenie masky v hľadáčiku)
Off (Vyp.)
Image quality (Kvalita snímky) (0 46)
JPEG normal (JPEG, normálna kvalita)
Image size (Veľkosť snímky) (0 47)
JPEG/TIFF
Large (Veľké)
NEF (RAW)
Large (Veľké)
NEF (RAW) recording (Záznam vo formáte NEF (RAW)) (0 48)
NEF (RAW) compression (Kompresia NEF (RAW))
Lossless compressed (Bezstratovo komprimované)
NEF (RAW) bit depth (Farebná (bitová) hĺbka formátu NEF
14-bit (14-bitová)
(RAW))
ISO sensitivity settings (Nastavenia citlivosti ISO) (0 49)
ISO sensitivity (Citlivosť ISO)
100
Auto ISO sensitivity control (Automatické nastavenie citlivosti
Off (Vyp.)
ISO)
Auto (Automatický režim) > AUTO0 Keep white
White balance (Vyváženie bielej farby) (0 50)
(reduce warm colors) (AUTO0 Zachovať bielu farbu
(redukovať teplé farby))
Jemné doladenie
A-B: 0, G-M: 0
Choose color temp. (Vybrať farebnú teplotu)
5 000 K
Preset manual (Vlastné nastavenie)
d-1
Set Picture Control (Nastaviť Picture Control) (0 52)
Auto (Automatický režim)
Color space (Farebný priestor) (0 56)
sRGB
Active D-Lighting (Funkcia Active D-Lighting) (0 56)
Off (Vyp.)
Long exposure NR (Redukcia šumu pri dlhej expozícii) (0 57)
Off (Vyp.)
High ISO NR (Redukcia šumu pri vysokej citlivosti ISO) (0 57)
Normal (Normálna)
Vignette control (Ovládanie vinetácie) (0 58)
Normal (Normálne)
10 Sprievodca ponukami
Možnosť
Východiskové nastavenie
Auto distortion control (Automatická regulácia skreslenia)
Off (Vyp.)
(0 59)
Flicker reduction (Potlačenie rušenia) (0 60)
Flicker reduction setting (Nastavenie potlačenia rušenia)
Disable (Vypnuté)
Flicker reduction indicator (Indikátor potlačenia rušenia)
On (Zap.)
Auto bracketing set (Nastavenie automatického bracketingu)
AE & flash bracketing (Bracketing automatickej
(0 61)
expozície a intenzity záblesku)
Multiple exposure (Viacnásobná expozícia) (0 62) *
Multiple exposure mode (Režim viacnásobnej expozície)
Off (Vyp.)
Number of shots (Počet záberov)
2
Overlay mode (Režim prelínania)
Average (Priemer)
Keep all exposures (Zachovať všetky snímky)
On (Zap.)
HDR (high dynamic range) (HDR (vysoký dynamický rozsah)) (0 69)
HDR mode (Režim HDR)
Off (Vyp.)
Exposure differential (Rozdiel expozície)
Auto (Automatický režim)
Smoothing (Vyhladenie)
Normal (Normálne)
Interval timer shooting (Intervalové snímanie) (0 70)
Vypnuté
Choose start day/time (Vybrať deň/čas spustenia)
Now (Teraz)
Interval
1 minúta
Intervals×shots/interval (Intervaly × zábery na interval)
0001×1
Exposure smoothing (Vyhladenie expozície)
Off (Vyp.)
Silent photography (Nehlučné fotografovanie)
Off (Vyp.)
Interval priority (Priorita intervalu)
Off (Vyp.)
Focus shift shooting (Snímanie s posúvaním zaostrenia) (0 80)
No. of shots (Počet záberov)
100
Focus step width (Šírka kroku zaostrenia)
5
Interval until next shot (Interval po nasledujúci záber)
00
Exposure smoothing (Vyhladenie expozície)
Off (Vyp.)
Silent photography (Nehlučné fotografovanie)
Off (Vyp.)
Silent live view photography (Nehlučné fotografovanie so živým
Off (Vyp.)
náhľadom) (0 81)
* Resetovanie ponuky snímania fotografií nie je dostupné počas snímania.
Sprievodca ponukami 11
❚❚ Východiskové nastavenia ponuky snímania videosekvencií
Možnosť
File naming (Názvy súborov) (0 83)
Destination (Cieľ) (0 83)
Image area (Oblasť snímky) (0 83)
Choose image area (Vybrať oblasť snímky)
Auto DX crop (Automatické orezanie na formát DX)
Frame size/frame rate (Veľkosť obrazu/frekvencia snímania)
(0 84)
Movie quality (Kvalita videosekvencie) (0 85)
Movie file type (Typ súboru videosekvencie) (0 85)
ISO sensitivity settings (Nastavenia citlivosti ISO) (0 85)
Maximum sensitivity (Maximálna citlivosť)
Auto ISO control (mode M) (Automatické ovládanie citlivosti
ISO (režim M))
ISO sensitivity (mode M) (Citlivosť ISO (režim M))
White balance (Vyváženie bielej farby) (0 86)
Jemné doladenie
Choose color temp. (Vybrať farebnú teplotu)
Preset manual (Vlastné nastavenie)
Set Picture Control (Nastaviť Picture Control) (0 86)
Active D-Lighting (Funkcia Active D-Lighting) (0 86)
High ISO NR (Redukcia šumu pri vysokej citlivosti ISO) (0 87)
Flicker reduction (Potlačenie rušenia) (0 87)
Microphone sensitivity (Citlivosť mikrofónu) (0 88)
Attenuator (Tlmič) (0 88)
Frequency response (Frekvenčná charakteristika) (0 89)
Wind noise reduction (Redukcia šumu vetra) (0 89)
Electronic VR (Elektronická stabilizácia obrazu) (0 89)
12 Sprievodca ponukami
Východiskové nastavenie
DSC
XQD card slot (Slot na kartu XQD)
FX
On (Zap.)
1920×1080; 60p
High quality (Vysoká kvalita)
MOV
25600
Off (Vyp.)
100
Same as photo settings (Rovnaké ako nastavenia
fotografií)
A-B: 0, G-M: 0
5 000 K
d-1
Same as photo settings (Rovnaké ako nastavenia
fotografií)
Off (Vyp.)
Normal (Normálna)
Auto (Automatický režim)
Auto sensitivity (Automatické nastavenie citlivosti)
Disable (Vypnuté)
Wide range (Široký rozsah)
Off (Vyp.)
Off (Vyp.)
Možnosť
Time-lapse movie (Časozberná videosekvencia) (0 90)
Interval
Shooting time (Čas snímania)
Exposure smoothing (Vyhladenie expozície)
Silent photography (Nehlučné fotografovanie)
Image area (Oblasť snímky)
Choose image area (Vybrať oblasť snímky)
Auto DX crop (Automatické orezanie na formát DX)
Frame size/frame rate (Veľkosť obrazu/frekvencia snímania)
Interval priority (Priorita intervalu)
Východiskové nastavenie
Vypnuté
5s
25 minút
On (Zap.)
Off (Vyp.)
FX
On (Zap.)
1920×1080; 60p
Off (Vyp.)
❚❚ Východiskové nastavenia ponuky používateľských nastavení
Možnosť
Východiskové nastavenie
a1 AF-C priority selection (Výber priority kontinuálneho
Release (Spúšť)
zaostrovania) (0 105)
a2 AF-S priority selection (Výber priority jednorazového
Focus (Zaostrenie)
zaostrovania) (0 106)
a3 Focus tracking with lock-on (Sledovanie zaostrenia s funkciou lock-on) (0 107)
Blocked shot AF response (Odozva automatického
3
zaostrovania na blokovaný záber)
Subject motion (Pohyb objektu)
(Normálne)
a4 3D-tracking face-detection (Detekcia tváre pri
Off (Vyp.)
trojrozmernom sledovaní) (0 108)
a5 3D-tracking watch area (Oblasť sledovania pri
trojrozmernom sledovaní) (0 108)
a6 Number of focus points (Počet zaostrovacích bodov) (0 108)
a7 Store by orientation (Uloženie podľa orientácie) (0 109)
a8 AF activation (Aktivácia automatického zaostrovania)
(0 110)
Out-of-focus release (Snímanie mimo zaostrenia)
a10 Autofocus mode restrictions (Obmedzenia režimu
automatického zaostrovania) (0 111)
a11 Focus point wrap-around (Cyklovanie zaostrovacích
bodov) (0 112)
a12 Focus point options (Možnosti zaostrovacích bodov) (0 113)
Focus point illumination (Osvetlenie zaostrovacích
bodov)
Manual focus mode (Režim manuálneho zaostrovania)
Dynamic-area AF assist (Pomocník dynamickej voľby
zaostrovacích polí)
a13 Manual focus ring in AF mode (Krúžok manuálneho
zaostrovania v režime automatického zaostrovania) (0 114)
Normal (Normálna)
55 points (55 bodov)
Off (Vyp.)
Shutter/AF-ON (Uzávierka/AF-ON)
Enable (Zapnuté)
No restrictions (Žiadne obmedzenia)
No wrap (Žiadne cyklovanie)
Auto (Automatický režim)
On (Zap.)
On (Zap.)
Enable (Zapnuté)
Sprievodca ponukami 13
Možnosť
Východiskové nastavenie
b1 ISO sensitivity step value (Hodnota kroku citlivosti ISO)
1/3 step (Krok 1/3)
(0 115)
b2 EV steps for exposure cntrl (Kroky EV pre riadenie
1/3 step (Krok 1/3)
expozície) (0 115)
b3 Exp./flash comp. step value (Hodnota krokov korekcie
1/3 step (Krok 1/3)
expozície/blesku) (0 115)
b4 Easy exposure compensation (Jednoduchá korekcia
Off (Vyp.)
expozície) (0 116)
b5 Matrix metering (Maticové meranie expozície) (0 117)
Face detection on (Zapnutie detekcie tvárí)
b6 Center-weighted area (Oblasť so zdôrazneným stredom)
12 mm
(0 117)
b7 Fine-tune optimal exposure (Jemné doladenie optimálnej
expozície) (0 117)
Matrix metering (Maticové meranie expozície)
0
Center-weighted metering (Meranie expozície so
0
zdôrazneným stredom)
Spot metering (Bodové meranie expozície)
0
Highlight-weighted metering (Meranie s dôrazom na
0
predchádzanie preexponovaniu)
c1 Shutter-release button AE-L (Expozičná pamäť tlačidla
Off (Vyp.)
spúšte) (0 118)
c2 Standby timer (Časový spínač pohotovostného režimu)
6s
(0 118)
c3 Self-timer (Samospúšť) (0 119)
Self-timer delay (Oneskorenie samospúšte)
10 s
Number of shots (Počet záberov)
1
Interval between shots (Interval medzi zábermi)
0.5 s (0,5 s)
c4 Monitor off delay (Doba nečinnosti pre automatické vypnutie monitora) (0 119)
Playback (Prehrávanie)
10 s
Menus (Ponuky)
1 min (1 minúta)
Information display (Zobrazenie informácií)
10 s
Image review (Ukážka snímok)
4s
Live view (Živý náhľad)
10 min (10 minút)
d1 CL mode shooting speed (Rýchlosť snímania režimu
5 fps (5 snímok za sekundu)
pomalého sériového snímania) (0 120)
d2 Max. continuous release (Max. počet snímok pri sériovom
200
snímaní) (0 120)
d3 ISO display (Zobrazenie citlivosti ISO) (0 120)
Show frame count (Zobrazenie počtu snímok)
d4 Sync. release mode options (Možnosti režimu
Sync (Synchronizovať)
synchronizovanej uzávierky) (0 121)
d5 Exposure delay mode (Režim oneskorenia expozície)
Off (Vyp.)
(0 121)
ø
14 Sprievodca ponukami
Možnosť
Východiskové nastavenie
d6 Electronic front-curtain shutter (Elektronická uzávierka
Disable (Vypnuté)
s použitím prvej lamely) (0 121)
d7 File number sequence (Postupnosť čísel súborov) (0 122)
On (Zap.)
d8 Peaking highlight color (Farba zvýraznenia zaostrenia)
Red (Červená)
(0 123)
d9 Viewfinder grid display (Zobrazenie mriežky v hľadáčiku)
Off (Vyp.)
(0 123)
d10 LCD illumination (Podsvietenie displejov LCD) (0 124)
Off (Vyp.)
d11 Live view in continuous mode (Živý náhľad v režime
On (Zap.)
sériového snímania) (0 125)
d12 Optical VR (Optická stabilizácia obrazu) (0 125)
On (Zap.)
e1 Flash sync speed (Rýchlosť synchronizácie blesku)
1/250 s
(0 126)
e2 Flash shutter speed (Čas uzávierky pri použití blesku)
1/60 s
(0 127)
e3 Exposure comp. for flash (Korekcia expozície pre blesk)
Entire frame (Celé obrazové pole)
(0 127)
e4 Auto M ISO sensitivity control (Automatické M nastavenie
Subject and background (Objekt a pozadie)
citlivosti ISO) (0 128)
e5 Modeling flash (Modelovací záblesk) (0 128)
On (Zap.)
e6 Auto bracketing (mode M) (Automatický bracketing
Flash/speed (Blesk/čas uzávierky)
(režim M)) (0 129)
e7 Bracketing order (Poradie bracketingu) (0 129)
MTR > under > over (Meranie > pod > nad)
f1 Custom control assignment (Vlastné priradenie funkcií ovládacím prvkom) (0 130)
Preview button (Tlačidlo kontroly)
Preview (Kontrola)
Preview button + y (Tlačidlo kontroly + y)
None (Žiadne)
Fn1 button (Tlačidlo Fn1)
None (Žiadne)
Fn1 button + y (Tlačidlo Fn1 + y)
Choose image area (Vybrať oblasť snímky)
Fn2 button (Tlačidlo Fn2)
Rating (Hodnotenie)
AF-ON button (Tlačidlo AF-ON)
AF-ON
Sub-selector (Pomocný volič)
Focus point selection (Výber zaostrovacích bodov)
Sub-selector center (Stred pomocného voliča)
AE/AF lock (Expozičná pamäť/pamäť zaostrenia)
Sub-selector center + y (Stred pomocného voliča +
None (Žiadne)
y)
BKT button + y (Tlačidlo BKT + y)
Auto bracketing (Automatický bracketing)
Movie record button + y (Tlačidlo záznamu
None (Žiadne)
videosekvencie + y)
Lens focus function buttons (Funkčné tlačidlá
AF lock only (Len pamäť zaostrenia)
zaostrovania objektívu)
Sprievodca ponukami 15
Možnosť
Východiskové nastavenie
f2 Multi selector center button (Stredové tlačidlo multifunkčného voliča) (0 142)
Select center focus point (Výber stredového
Shooting mode (Režim snímania)
zaostrovacieho bodu)
Playback mode (Režim prehrávania)
Zoom on/off (Zapnutie/vypnutie zoomu)
Zoom on/off (Zapnutie/vypnutie zoomu)
Low magnification (50%) (Malé zväčšenie (50 %))
Select center focus point (Výber stredového
Live view (Živý náhľad)
zaostrovacieho bodu)
f3 Shutter spd & aperture lock (Aretácia času uzávierky a clony) (0 144)
Shutter speed lock (Aretácia času uzávierky)
Off (Vyp.)
Aperture lock (Aretácia clony)
Off (Vyp.)
f4 Customize command dials (Prispôsobenie príkazových voličov) (0 144)
Exposure compensation
(Korekcia expozície): U
Reverse rotation (Opačné otáčanie)
Shutter speed/aperture
(Čas uzávierky/clona): U
Exposure setting
(Nastavenie expozície): Off (Vyp.)
Change main/sub (Vymeniť hlavný s pomocným)
Autofocus setting (Nastavenie
automatického zaostrovania): Off (Vyp.)
Aperture setting (Nastavenie clony)
Sub-command dial (Pomocný príkazový volič)
Menus and playback (Ponuky a prehrávanie)
Off (Vyp.)
Sub-dial frame advance (Posuv snímok pomocou
10 frames (10 snímok)
pomocného voliča)
f5 Multi selector (Multifunkčný volič) (0 147)
f6 Release button to use dial (Používanie príkazových voličov
po uvoľnení tlačidla) (0 147)
f7 Reverse indicators (Obrátené indikátory) (0 148)
Do nothing (Nevykonať nič)
No (Nie)
f8 Live view button options (Možnosti tlačidla živého
Enable (Zapnuté)
náhľadu) (0 148)
f9 D switch (Vypínač D) (0 148)
LCD backlight (D) (Podsvietenie displejov (D))
f10 Assign MB-D18 buttons (Priradenie tlačidiel MB-D18) (0 149)
AE lock (Reset on release) (Expozičná pamäť
Fn button (Fn tlačidlo)
(resetovanie po uvoľnení))
Fn button + y (Fn tlačidlo + y)
None (Žiadne)
Same as camera AF-ON button (Rovnaké ako
AF-ON button (Tlačidlo AF-ON)
tlačidlo AF-ON fotoaparátu)
Same as camera multi selector (Rovnaké ako
Multi selector (Multifunkčný volič)
multifunkčný volič fotoaparátu)
Photo info/playback (Informácie o fotografii/
Info D/Playback C (Informácie D/Prezeranie
prezeranie fotografií)
C)
16 Sprievodca ponukami
Možnosť
Východiskové nastavenie
g1 Custom control assignment (Vlastné priradenie funkcií ovládacím prvkom) (0 152)
Preview button (Tlačidlo kontroly)
Index marking (Vkladanie indexov)
Preview button + y (Tlačidlo kontroly + y)
None (Žiadne)
Fn1 button (Tlačidlo Fn1)
Index marking (Vkladanie indexov)
Fn1 button + y (Tlačidlo Fn1 + y)
None (Žiadne)
Fn2 button (Tlačidlo Fn2)
None (Žiadne)
Sub-selector center (Stred pomocného voliča)
AE/AF lock (Expozičná pamäť/pamäť zaostrenia)
Sub-selector center + y (Stred pomocného voliča +
None (Žiadne)
y)
Shutter-release button (Tlačidlo spúšte)
Take photos (Zhotovovanie fotografií)
g2 Highlight brightness (Jas preexponovaných oblastí)
248
(0 156)
❚❚ Východiskové nastavenia ponuky nastavenia
Možnosť
Time zone and date (Časové pásmo a dátum) (0 159)
Sync with smart device (Synchronizácia so zariadením smart)
Daylight saving time (Letný čas)
Monitor brightness (Jas monitora) (0 160)
Menus/playback (Ponuky/prehrávanie)
Live view (Živý náhľad)
Monitor color balance (Vyváženie farieb monitora) (0 161)
Information display (Zobrazenie informácií) (0 163)
AF fine-tune (Jemné doladenie automatického zaostrenia) (0 164)
AF fine-tune (On/Off) (Jemné doladenie automatického
zaostrenia (Zap./Vyp.))
Clean image sensor (Čistiť obrazový snímač) (0 169)
Clean at startup/shutdown (Čistenie pri zapnutí alebo vypnutí)
Beep options (Možnosti zvukového znamenia) (0 177)
Beep on/off (Zapnutie/vypnutie zvukového znamenia)
Volume (Hlasitosť)
Pitch (Tón)
Východiskové nastavenie
Off (Vyp.)
Off (Vyp.)
0
0
A-B: 0, G-M: 0
Auto (Automatický režim)
Off (Vyp.)
Clean at startup & shutdown (Čistenie pri zapnutí
a vypnutí)
Off (Vyp.)
2
Low (Nízky)
Sprievodca ponukami 17
Možnosť
Východiskové nastavenie
Touch controls (Dotykové ovládacie prvky) (0 178)
Enable/disable touch controls (Zapnutie/vypnutie dotykových
Enable (Zapnuté)
ovládacích prvkov)
Full-frame playback flicks (Rýchle potiahnutia prstom pri
Left V Right (Zľava V Doprava)
prehrávaní snímok na celej obrazovke)
HDMI (0 178)
Output resolution (Výstupné rozlíšenie)
Auto (Automatický režim)
External recording control (Externé ovládanie záznamu)
Off (Vyp.)
Advanced (Rozšírené)
Output range (Výstupný rozsah)
Auto (Automatický režim)
Output display size (Veľkosť výstupného zobrazenia)
100%
Live view on-screen display (Zobrazenie živého náhľadu na
On (Zap.)
obrazovke)
Dual monitor (Dvojitý monitor)
On (Zap.)
Location data (Údaje o polohe) (0 179)
Download from smart device (Stiahnuť zo zariadenia smart)
No (Nie)
External GPS device options (Možnosti externého zariadenia GPS)
Standby timer (Časový spínač pohotovostného režimu)
Enable (Zapnuté)
Set clock from satellite (Nastavenie hodín zo satelitu)
Yes (Áno)
Wireless remote (WR) options (Možnosti diaľkového (bezdrôtového diaľkového) ovládača) (0 180)
LED lamp (Kontrolka LED)
On (Zap.)
Link mode (Režim pripojenia)
Pairing (Párovanie)
Assign remote (WR) Fn button (Priradenie Fn tlačidla diaľkového
None (Žiadne)
(bezdrôtového diaľkového) ovládača) (0 181)
Airplane mode (Režim V lietadle) (0 181)
Disable (Vypnuté)
Send to smart device (auto) (Odoslať do zariadenia smart
Off (Vyp.)
(automatický režim)) (0 183)
Bluetooth (0 184)
Network connection (Pripojenie k sieti)
Disable (Vypnuté)
Send while off (Odosielanie počas vypnutia)
On (Zap.)
Eye-Fi upload (Preniesť na kartu Eye-Fi) (0 185)
Enable (Zapnuté)
MB-D18 battery type (Typ batérie MB-D18) (0 187)
LR6 (AA alkaline) (LR6 (alkalické typu AA))
Use MB-D18 batteries first (Najprv použiť batérie
Battery order (Poradie batérií) (0 188)
MB-D18)
Slot empty release lock (Uzamknutie spúšte bez pamäťovej karty)
Enable release (Zapnutie spúšte)
(0 190)
18 Sprievodca ponukami
D Ponuka režimu prehrávania: Správa snímok
Ak chcete zobraziť ponuku prehrávania, stlačte G a vyberte záložku K
(ponuka prehrávania).
Tlačidlo G
Možnosť
Delete (Odstrániť)
Playback folder (Priečinok na
prehrávanie)
Hide image (Skryť snímku)
Playback display options (Možnosti
zobrazenia prehrávania)
Copy image(s) (Kopírovanie
snímky(ok))
Image review (Ukážka snímok)
0
Možnosť
0
20
After delete (Po odstránení)
After burst, show (Po sérii, zobrazenie)
Auto image rotation (Automatické
otočenie snímky)
Rotate tall (Otočiť na výšku)
Slide show (Prezentácia)
Select to send to smart device (Vybrať
na odoslanie do zariadenia smart)
27
28
20
21
22
23
28
29
29
31
27
A Pozrite aj
Podrobnosti ponuky nájdete v časti „Východiskové nastavenia ponuky
prehrávania“ (0 9).
Sprievodca ponukami 19
Delete (Odstrániť)
Tlačidlo G ➜ D ponuka prehrávania
Odstránenie viacerých snímok.
Možnosť
Popis
Selected Odstránenie vybraných snímok.
Q (Vybrané)
Odstránenie všetkých snímok
v priečinku aktuálne zvolenom na
prehrávanie. Ak sú vložené dve
karty, môžete zvoliť kartu, z ktorej
R All
(Všetky) sa majú odstrániť snímky.
Playback Folder (Priečinok na prehrávanie)
Tlačidlo G ➜ D ponuka prehrávania
Vyberte priečinok na prehrávanie.
Možnosť
(Názov
priečinka)
All (Všetky)
Current
(Aktuálne)
Popis
Počas prehrávania budú vo všetkých priečinkoch viditeľné snímky
zhotovené fotoaparátom D850. Priečinky je možné premenovať
pomocou možnosti Storage folder (Priečinok na ukladanie
údajov) > Rename (Premenovať) v ponuke snímania fotografií.
Počas prehrávania budú viditeľné snímky vo všetkých
priečinkoch.
Počas prehrávania budú viditeľné iba snímky v aktuálnom
priečinku.
20 Sprievodca ponukami
Hide Image (Skryť snímku)
Tlačidlo G ➜ D ponuka prehrávania
Skryte alebo odhaľte vybrané snímky tak, ako je to popísané nižšie.
Skryté snímky sú viditeľné iba v ponuke Hide image (Skryť snímku)
a možno ich odstrániť iba naformátovaním pamäťovej karty.
D Chránené a skryté snímky
Odhalením chránenej snímky prestáva byť táto snímka chránenou.
1 Zvoľte možnosť Select/set (Vybrať/
nastaviť).
Zvýraznite Select/set (Vybrať/nastaviť)
a stlačte 2 (ak chcete preskočiť
zostávajúce kroky a odhaliť všetky snímky,
zvýraznite Deselect all (Zrušiť výber
všetkých) a stlačte J).
2 Vyberte snímky.
Pomocou multifunkčného voliča sa
môžete posúvať po snímkach na
pamäťovej karte (ak chcete zobraziť
zvýraznenú snímku na celej obrazovke,
stlačte a podržte tlačidlo X) a stlačením
stredu multifunkčného voliča vybrať
aktuálnu snímku. Zvolené snímky budú označené ikonou R; ak
chcete zrušiť výber snímky, zvýraznite ju a znova stlačte stred
multifunkčného voliča. Pokračujte dovtedy, kým nevyberiete všetky
požadované snímky.
Sprievodca ponukami 21
3 Stlačte J.
Stlačením tlačidla J dokončite úkon.
Tlačidlo J
Playback Display Options (Možnosti zobrazenia
prehrávania)
Tlačidlo G ➜ D ponuka prehrávania
Vyberte informácie dostupné v zobrazení informácií o fotografii.
Stlačením tlačidiel 1 alebo 3 zvýraznite požadovanú možnosť a potom
ju zvoľte stlačením 2, aby sa zobrazili informácie o fotografii. Značka L
sa objaví vedľa zvolených položiek; ak chcete voľbu zrušiť, položku
zvýraznite a stlačte 2. Ak sa chcete vrátiť do ponuky prehrávania, stlačte
J.
22 Sprievodca ponukami
Copy Image(s) (Kopírovanie snímky(ok))
Tlačidlo G ➜ D ponuka prehrávania
Kopírovanie snímok z jednej pamäťovej karty na druhú. Táto možnosť je
dostupná, keď sú vo fotoaparáte vložené dve pamäťové karty.
Možnosť
Select source (Vybrať zdroj)
Select image(s) (Vybrať
snímku(ky))
Select destination folder
(Vybrať cieľový priečinok)
Copy image(s)? (Kopírovať
snímku(y)?)
Popis
Zvoľte kartu, z ktorej sa budú snímky kopírovať.
Zvoľte snímky na kopírovanie.
Vyberte cieľový priečinok na zostávajúcej karte.
Kopírovanie vybraných snímok do určeného cieľa.
1 Vyberte Select source (Vybrať zdroj).
Zvýraznite možnosť Select source (Vybrať
zdroj) a stlačte tlačidlo 2.
2 Zvoľte zdrojovú kartu.
Zvýraznite slot s pamäťovou kartou
obsahujúcou snímky, ktoré sa budú
kopírovať, a stlačte J.
Sprievodca ponukami 23
3 Vyberte možnosť Select image(s)
(Vybrať snímku(y)).
Zvýraznite možnosť Select image(s)
(Vybrať snímku(y)) a stlačte tlačidlo 2.
4 Vyberte zdrojový priečinok.
Zvýraznite priečinok obsahujúci snímky,
ktoré sa majú kopírovať, a stlačte 2.
5 Vytvorte počiatočný výber.
Skôr než budete pokračovať výberom
alebo zrušením výberu jednotlivých
snímok, môžete označiť na kopírovanie
všetky snímky alebo všetky chránené
snímky v priečinku voľbou Select all
images (Vybrať všetky snímky) alebo
Select protected images (Vybrať chránené snímky). Ak chcete
označiť len jednotlivo zvolené snímky na kopírovanie, pred
pokračovaním zvoľte Deselect all (Zrušiť výber všetkých).
6 Vyberte ďalšie snímky.
Zvýraznite snímky a stlačením stredu
multifunkčného voliča zvoľte alebo zrušte
voľbu (ak chcete zobraziť zvýraznenú
snímku na celej obrazovke, stlačte
a podržte tlačidlo X). Zvolené snímky budú
označené s L. Stlačením J prejdite na krok
7 po dokončení výberu.
24 Sprievodca ponukami
7 Vyberte možnosť Select destination
folder (Vybrať cieľový priečinok).
Zvýraznite možnosť Select destination
folder (Vybrať cieľový priečinok)
a stlačte tlačidlo 2.
8 Vyberte cieľový priečinok.
Na zadanie čísla priečinka vyberte Select
folder by number (Vybrať priečinok
podľa čísla), zadajte číslo (0 36) a stlačte
J. Ak ešte priečinok so zadaným číslom
neexistuje, vytvorí sa nový priečinok.
Na výber zo zoznamu existujúcich
priečinkov vyberte Select folder from list
(Vybrať priečinok zo zoznamu),
zvýraznite priečinok a stlačte J.
9 Skopírujte snímky.
Zvýraznite Copy image(s)? (Kopírovať
snímku(y)?) a stlačte J.
Zobrazí sa dialógové okno s potvrdením;
zvýraznite možnosť Yes (Áno) a stlačte J.
Opätovným stlačením J postup ukončite
po dokončení kopírovania.
Sprievodca ponukami 25
D Kopírovanie snímok
Snímky sa neskopírujú, ak nie je dostatok miesta na cieľovej karte. Pred
kopírovaním videosekvencií sa uistite, že je batéria úplne nabitá.
Ak cieľový priečinok obsahuje nejakú snímku
s rovnakým názvom ako kopírovaná snímka,
zobrazí sa dialógové okno s potvrdením. Ak chcete
nahradiť snímku kopírovanou snímkou, zvoľte
Replace existing image (Nahradiť existujúcu
snímku), alebo ak chcete nahradiť všetky
existujúce snímky s rovnakými názvami bez
ďalšieho potvrdenia, zvoľte Replace all (Nahradiť
všetky). Ak chcete pokračovať bez nahradenia snímky, zvoľte Skip (Preskočiť),
alebo zvoľte Cancel (Zrušiť), ak chcete postup ukončiť bez kopírovania ďalších
snímok. Skryté alebo chránené súbory v cieľovom priečinku sa nenahradia.
Stav ochrany a hodnotenia sa skopírujú so snímkami. Skryté snímky nie je možné
kopírovať.
26 Sprievodca ponukami
Image Review (Ukážka snímok)
Tlačidlo G ➜ D ponuka prehrávania
Vyberte, či sa na monitore automaticky zobrazí snímka hneď po jej
nasnímaní. Ak sa zvolí možnosť Off (Vyp.), snímky možno zobraziť len
stlačením tlačidla K.
After Delete (Po odstránení)
Tlačidlo G ➜ D ponuka prehrávania
Vyberte snímku, ktorá sa zobrazí po odstránení snímky.
S
T
U
Možnosť
Show next
(Zobraziť
nasledujúcu)
Show previous
(Zobraziť
predchádzajúcu)
Continue as
before
(Pokračovať ako
predtým)
Popis
Zobrazenie nasledujúcej snímky. Ak bola odstránená
snímka posledná, zobrazí sa predchádzajúca snímka.
Zobrazenie predchádzajúcej snímky. Ak bola odstránená
snímka prvá, zobrazí sa nasledujúca snímka.
Ak používateľ prechádzal po snímkach v poradí ich
zaznamenania, zobrazí sa nasledujúca snímka tak, ako je to
uvedené pri možnosti Show next (Zobraziť nasledujúcu).
Ak používateľ prechádzal po snímkach v opačnom poradí,
zobrazí sa predchádzajúca snímka tak, ako je to uvedené
pri možnosti Show previous (Zobraziť predchádzajúcu).
Sprievodca ponukami 27
After Burst, Show (Po sérii, zobrazenie)
Tlačidlo G ➜ D ponuka prehrávania
Vyberte to, či fotografia zobrazená bezprostredne po zhotovení série
záberov v režime sériového snímania bude prvý alebo posledný záber
v sérii. Táto možnosť nadobudne účinok len vtedy, keď sa vypne Image
review (Ukážka snímok) (0 27).
Naposledy zhotovený záber (zhotovená séria)
DSC_0001.jpg
DSC_0002.jpg
DSC_0003.jpg
DSC_0004.jpg DSC_0014.jpg
Zobrazí sa, ak je zvolená
možnosť First image in burst
(Prvá snímka v sérii)
DSC_0015.jpg
Zobrazí sa, ak je zvolená
možnosť Last image in burst
(Posledná snímka v sérii)
Auto Image Rotation (Automatické otočenie snímky)
Tlačidlo G ➜ D ponuka prehrávania
Fotografie zhotovené pri zvolenej možnosti On (Zap.) obsahujú
informáciu o orientácii fotoaparátu, ktorá im umožňuje, aby sa
automaticky otočili počas zobrazenia alebo pri prezeraní
prostredníctvom softvéru ViewNX-i alebo Capture NX-D. Zaznamenajú
sa nasledujúce orientácie:
Otočenie na šírku
Fotoaparát otočený o 90°
v smere hodinových
ručičiek
Fotoaparát otočený o 90°
proti smeru hodinových
ručičiek
Otočenie fotoaparátu sa nezaznamená, keď sa zvolí možnosť Off (Vyp.).
Túto možnosť vyberte pri otáčaní (panorámovaní) fotoaparátom alebo
pri snímaní s objektívom smerujúcim nahor alebo nadol.
28 Sprievodca ponukami
Rotate Tall (Otočiť na výšku)
Tlačidlo G ➜ D ponuka prehrávania
Ak sa zvolí možnosť On (Zap.), snímky s orientáciou na „výšku“ (portrét)
zhotovené s možnosťou On (Zap.) zvolenou pre Auto image rotation
(Automatické otočenie snímky) sa automaticky otočia pre zobrazenie
na monitore. Snímky zhotovené so zvolenou možnosťou Off (Vyp.) pre
funkciu Auto image rotation (Automatické otočenie snímky) sa
zobrazia na „šírku“ (krajina). Nezabudnite, že keďže samotný fotoaparát
je už počas snímania v príslušnej polohe, snímky sa počas ukážky snímok
automaticky neotáčajú.
Slide Show (Prezentácia)
Tlačidlo G ➜ D ponuka prehrávania
Vytvorenie prezentácie snímok v aktuálnom priečinku na prehrávanie
(0 20). Skryté snímky (0 21) sa nezobrazia.
Možnosť
Start (Spustenie)
Image type (Typ
snímky)
Popis
Spustenie prezentácie.
Typ zobrazenej snímky vyberte z možností Still images and
movies (Statické snímky a videosekvencie), Still images
only (Iba statické snímky) a Movies only (Iba
videosekvencie).
Frame interval
Výber dĺžky intervalu zobrazenia jednotlivých snímok.
(Interval snímok)
Sprievodca ponukami 29
Ak chcete spustiť prezentáciu, zvýraznite Start
(Spustiť) a stlačte J. V priebehu prezentácie
je možné vykonávať nasledujúce úkony:
Ak chcete
Preskočiť dozadu/dopredu
Zobraziť ďalšie informácie
o fotografii
Pozastaviť prezentáciu
Upraviť hlasitosť
Prejsť do ponuky režimu
prehrávania
Prejsť do režimu
prehrávania
Prejsť do režimu snímania
Popis
Stlačením 4 sa vrátite na predchádzajúcu snímku,
stlačením 2 preskočíte na nasledujúcu.
Stlačením 1 alebo 3 zmeníte alebo skryjete zobrazené
informácie o fotografiách (len statické snímky).
Stlačením J pozastavíte prezentáciu. Ak chcete znova
spustiť prehrávanie, zvýraznite Restart (Opätovné
spustenie) a stlačte J.
Stlačením X počas prehrávania videosekvencie hlasitosť
zvýšite, stlačením W (M) znížite.
Stlačením G ukončíte prezentáciu a vrátite sa do
ponuky prehrávania.
Stlačením K ukončíte prezentáciu a prejdete do ponuky
prehrávania.
Ak sa chcete vrátiť do režimu snímania, stlačte tlačidlo
spúšte do polovice.
Po ukončení prezentácie sa zobrazí dialógové
okno. Ak chcete znovu spustiť prezentáciu,
zvoľte Restart (Opätovné spustenie) alebo
Exit (Ukončiť), ak sa chcete vrátiť do ponuky
prehrávania.
30 Sprievodca ponukami
Select to Send to Smart Device (Vybrať na odoslanie do
zariadenia smart)
Tlačidlo G ➜ D ponuka prehrávania
Výber fotografií na odoslanie do zariadenia smart. Videosekvencie nie je
možné vybrať na odoslanie; fotografie sa odošlú s veľkosťou 2
megapixely.
Možnosť
Popis
Select image(s)
Označenie snímok na odoslanie do zariadenia smart.
(Vybrať snímku(ky))
Deselect all (Zrušiť
Odstránenie označenia na odoslanie zo všetkých snímok.
výber všetkých)
Sprievodca ponukami 31
C Ponuka snímania fotografií: Možnosti snímania
Na zobrazenie ponuky snímania fotografií stlačte tlačidlo G a zvoľte
záložku C (ponuka snímania fotografií).
Tlačidlo G
Možnosť
Photo shooting menu bank (Súbor
používateľských funkcií ponuky
snímania fotografií)
Extended photo menu banks (Rozšírené
súbory používateľských funkcií ponuky
snímania fotografií)
Storage folder (Priečinok na ukladanie
údajov)
File naming (Názvy súborov)
Primary slot selection (Výber hlavného
slotu)
Secondary slot function (Funkcia
druhého slotu)
Flash control (Riadenie záblesku)
Image area (Oblasť snímky)
Image quality (Kvalita snímky)
Image size (Veľkosť snímky)
NEF (RAW) recording (Záznam vo
formáte NEF (RAW))
ISO sensitivity settings (Nastavenia
citlivosti ISO)
White balance (Vyváženie bielej farby)
Set Picture Control (Nastaviť Picture
Control)
0
33
35
35
38
39
39
40
45
46
47
48
49
50
52
Možnosť
Manage Picture Control (Spravovať
Picture Control)
Color space (Farebný priestor)
Active D-Lighting (Funkcia Active
D-Lighting)
Long exposure NR (Redukcia šumu pri
dlhej expozícii)
High ISO NR (Redukcia šumu pri vysokej
citlivosti ISO)
Vignette control (Ovládanie vinetácie)
Auto distortion control (Automatická
regulácia skreslenia)
Flicker reduction (Potlačenie rušenia)
Auto bracketing set (Nastavenie
automatického bracketingu)
Multiple exposure (Viacnásobná expozícia)
HDR (high dynamic range) (HDR (vysoký
dynamický rozsah))
Interval timer shooting (Intervalové
snímanie)
Focus shift shooting (Snímanie
s posúvaním zaostrenia)
Silent live view photography (Nehlučné
fotografovanie so živým náhľadom)
A Pozrite aj
Informácie o východiskových nastaveniach ponuky nájdete v časti
„Východiskové nastavenia ponuky snímania fotografií“ (0 9).
32 Sprievodca ponukami
0
53
56
56
57
57
58
59
60
61
62
69
70
80
81
Photo Shooting Menu Bank (Súbor používateľských funkcií
ponuky snímania fotografií)
Tlačidlo G ➜ C ponuka snímania fotografií
Možnosti ponuky snímania fotografií sa ukladajú do jedného zo štyroch
súborov. S výnimkou Extended photo menu banks (Rozšírené súbory
používateľských funkcií ponuky snímania fotografií), Multiple
exposure (Viacnásobná expozícia), Interval timer shooting
(Intervalové snímanie) a Focus shift shooting (Snímanie
s posúvaním zaostrenia) nebudú mať zmeny nastavení v jednom
súbore žiadny vplyv na ostatné súbory. Ak chcete uložiť istú kombináciu
často používaných nastavení, vyberte jeden zo štyroch súborov
a fotoaparát nastavte na tieto nastavenia. Nové nastavenia sa uložia do
súboru, aj keď je fotoaparát vypnutý, a obnovia sa pri ďalšom výbere
daného súboru. Rôzne kombinácie nastavení môžete uložiť v ostatných
súboroch, čo vám umožňuje okamžite prepnúť z jednej kombinácie na
druhú výberom príslušného súboru z ponuky súborov.
Východiskové názvy týchto štyroch súborov používateľských funkcií
ponuky snímania fotografií sú A, B, C a D. Popisný nadpis s dĺžkou
maximálne 20 znakov sa môže pridať tak, ako je to uvedené v časti
„Zadávanie textu“ (0 38) zvýraznením súboru používateľských funkcií
ponuky a stlačením 2.
Sprievodca ponukami 33
❚❚ Obnovenie východiskových nastavení
Ak chcete obnoviť východiskové nastavenia,
zvýraznite súbor v ponuke Photo shooting
menu bank (Súbor používateľských funkcií
ponuky snímania fotografií) a stlačte O (Q).
Zobrazí sa dialógové okno s potvrdením;
zvýraznite Yes (Áno) a stlačením J obnovte
východiskové nastavenia pre vybraný súbor.
Tlačidlo O (Q)
Východiskové nastavenia sú uvedené v časti
„Východiskové nastavenia ponuky snímania
fotografií“ (0 9).
A Súbor používateľských funkcií ponuky snímania fotografií
Na zobrazeniach kontrolného panela a informácií
bude uvedený aktuálny súbor používateľských
funkcií ponuky snímania fotografií.
A Pozrite aj
Do súboru používateľských funkcií ponuky snímania fotografií môže byť
zahrnutý expozičný a zábleskový režim, čas uzávierky a clona pomocou možnosti
Extended photo menu banks (Rozšírené súbory používateľských funkcií
ponuky snímania fotografií) v ponuke snímania fotografií (0 35). Informácie
o používaní ovládacích prvkov na tele fotoaparátu na voľbu súboru
používateľských funkcií ponuky snímania fotografií nájdete v časti A >
Používateľské nastavenie f1 (Custom control assignment (Vlastné priradenie
funkcií ovládacím prvkom), 0 130).
34 Sprievodca ponukami
Extended Photo Menu Banks (Rozšírené súbory
používateľských funkcií ponuky snímania fotografií)
Tlačidlo G ➜ C ponuka snímania fotografií
Voľbou možnosti On (Zap.) zahrňte expozičný a zábleskový režim, čas
uzávierky (iba režimy S a M) a clonu (iba režimy A a M) do informácií
zaznamenaných v každom zo štyroch súborov používateľských funkcií
ponuky snímania fotografií, aby ste ich mohli vyvolať pri každom výbere
súboru. Výberom možnosti Off (Vyp.) sa obnovia hodnoty, ktoré boli
účinné pred voľbou možnosti On (Zap.).
Storage Folder (Priečinok na ukladanie údajov)
Tlačidlo G ➜ C ponuka snímania fotografií
Premenujte priečinky a zvoľte priečinok, do ktorého sa budú ukladať
nasledujúce snímky.
Priečinok
Číslo priečinka
Názov priečinka
❚❚ Rename (Premenovať)
Priečinky sa identifikujú pomocou názvu priečinka s dĺžkou 5 znakov,
pred ktorý fotoaparát automaticky priraďuje číslo priečinka s 3 číslicami.
Východiskový názov priečinka je „ND850“; ak chcete zmeniť názov
priradený novým priečinkom, zvoľte Rename (Premenovať)
a premenujte priečinok podľa popisu v časti „Zadávanie textu“ (0 38).
V prípade potreby je možné východiskový názov obnoviť podržaním
stlačeného tlačidla O (Q) počas zobrazenia klávesnice. Existujúce
priečinky sa nedajú premenovať.
Sprievodca ponukami 35
❚❚ Select Folder by Number (Vybrať priečinok podľa čísla)
Ak chcete vybrať priečinky podľa čísla alebo vytvoriť nový priečinok
s aktuálnym názvom priečinka a novým číslom priečinka:
1 Vyberte Select folder by number (Vybrať
priečinok podľa čísla).
Zvýraznite Select folder by number
(Vybrať priečinok podľa čísla) a stlačte
2. Zobrazí sa dialógové okno
s podčiarknutým aktuálnym hlavným
slotom.
2 Vyberte číslo priečinka.
Stlačením 4 alebo 2 zvýraznite číslicu a stlačením 1 alebo 3 ju
zmeňte. Ak už existuje priečinok so zvoleným číslom, naľavo od čísla
priečinka sa zobrazí ikona W, X alebo Y:
• W: Priečinok je prázdny.
• X: Priečinok je čiastočne zaplnený.
• Y: Priečinok obsahuje 5 000 snímok alebo snímku s číslom 9999.
Do tohto priečinka už nie je možné uložiť ďalšie snímky.
Kartu, na ktorej je uložený daný priečinok, zobrazuje ikona slotu na
kartu v pravom hornom rohu dialógového okna „výber priečinka
podľa čísla“. Karta použitá na nové priečinky závisí od možnosti
aktuálne zvolenej pre Secondary slot function (Funkcia druhého
slotu) (0 39).
3 Uložte zmeny a zatvorte ponuku.
Stlačením J dokončíte úkon a vrátite sa do hlavnej ponuky (ak
chcete postup ukončiť bez zmeny priečinka na ukladanie údajov,
stlačte tlačidlo G). Ak ešte priečinok so zadaným číslom neexistuje,
vytvorí sa nový priečinok. Nasledujúce fotografie sa budú ukladať do
vybraného priečinka, ak ešte nie je zaplnený.
36 Sprievodca ponukami
❚❚ Select Folder from List (Vybrať priečinok zo zoznamu)
Ak chcete vybrať zo zoznamu existujúcich priečinkov:
1 Vyberte Select folder from list (Vybrať
priečinok zo zoznamu).
Zvýraznite Select folder from list (Vybrať
priečinok zo zoznamu) a stlačte 2.
2 Zvýraznite priečinok.
Stlačením tlačidiel 1 alebo 3 zvýraznite požadovaný priečinok.
3 Vyberte zvýraznený priečinok.
Stlačením tlačidla J zvoľte zvýraznený priečinok a vráťte sa do
hlavnej ponuky. Nasledujúce fotografie sa budú ukladať do
vybratého priečinka.
D Čísla priečinkov a súborov
Akonáhle číslo priečinka dosiahne 999, žiadne nové priečinky sa nevytvoria
a následne sa deaktivuje spúšť, keď číslo súboru dosiahne 9999 alebo počet
súborov v priečinku dosiahne 5 000, alebo v prípade, že sa pokúsite zaznamenať
videosekvenciu, keď fotoaparát vypočíta, že počet súborov potrebných na
videosekvenciu s maximálnou dĺžkou by viedol k vytvoreniu súboru s číslom
vyšším ako 9999 alebo k priečinku, ktorý by obsahoval viac ako 5 000 súborov. Ak
chcete pokračovať v snímaní, vytvorte priečinok s číslom nižším ako 999, alebo
skúste zmeniť možnosti zvolené pre Frame size/frame rate (Veľkosť obrazu/
frekvencia snímania) a Movie quality (Kvalita videosekvencie) (0 84, 85).
A Doba spustenia
Ak pamäťová karta obsahuje veľmi veľký počet súborov alebo priečinkov,
spustenie fotoaparátu môže trvať dlhšie.
Sprievodca ponukami 37
File Naming (Názvy súborov)
Tlačidlo G ➜ C ponuka snímania fotografií
Fotografie sa ukladajú ako súbory, ktorých názvy pozostávajú
z predpony „DSC_“, alebo, v prípade snímok používajúcich farebný
priestor Adobe RGB (0 56), je to predpona „_DSC“, po ktorej nasleduje
štvorciferné číslo a trojpísmenová prípona (napríklad „DSC_0001.JPG“).
Možnosť File naming (Názvy súborov) sa používa na výber troch
znakov, ktoré nahradia časť „DSC“ v názve súboru podľa popisu v časti
„Zadávanie textu“ (0 38).
A Zadávanie textu
Keď sa vyžaduje zadanie textu, zobrazí sa dialógové okno. Klepnite na písmená
na klávesnici dotykovej obrazovky. Na zvýraznenie požadovaného znaku
v oblasti klávesnice môžete použiť aj multifunkčný volič a stlačením stredu
multifunkčného voliča môžete vložiť zvýraznený znak na aktuálnu pozíciu
kurzora (vezmite do úvahy, že ak sa znak zadá po zaplnení poľa, posledný znak
v poli sa odstráni). Ak chcete odstrániť znak pod kurzorom, stlačte tlačidlo O (Q).
Ak chcete posunúť kurzor do novej polohy, klepnite na displej alebo podržte
stlačené tlačidlo W (M) a stlačte 4 alebo 2. Ak chcete dokončiť zadávanie
a vrátiť sa do predchádzajúcej ponuky, stlačte J. Ak chcete postup ukončiť bez
dokončenia zadávania textu, stlačte G.
Oblasť zobrazenia textu
Oblasť klávesnice
38 Sprievodca ponukami
A Prípony
Používajú sa nasledujúce prípony: prípona „.NEF“ pre snímky NEF (RAW), „.TIF“
pre snímky vo formáte TIFF (RGB), „.JPG“ pre snímky vo formáte JPEG, „.MOV“ pre
videosekvencie, „.MP4“ pre videosekvencie vo formáte MP4 a „.NDF“ pre
referenčné údaje na odstránenie vplyvu prachu na snímku. V každom páre
zaznamenaných fotografií pri nastavení kvality NEF (RAW) + JPEG majú snímky
vo formáte NEF aj JPEG rovnaké názvy, ale rôzne prípony.
Primary Slot Selection (Výber hlavného slotu)
Tlačidlo G ➜ C ponuka snímania fotografií
Výber hlavného slotu pre snímanie a prehrávanie. Voľbou XQD card slot
(Slot na kartu XQD) označte kartu v slote na kartu XQD ako hlavnú
kartu, SD card slot (Slot na kartu SD) vyberte kartu SD.
Secondary Slot Function (Funkcia druhého slotu)
Tlačidlo G ➜ C ponuka snímania fotografií
Vyberte úlohu, ktorú bude zohrávať hlavná karta a druhá karta, keď sú vo
fotoaparáte vložené dve pamäťové karty.
Vyberte z možností Overflow (Zaplnenie) (druhá karta sa použije, iba
keď je hlavná karta plná), Backup (Záloha) (každá snímka sa zaznamená
na hlavnú aj druhú kartu) a RAW primary - JPEG secondary (RAW
hlavná - JPEG druhá) (ako pre Backup (Záloha), okrem toho, že kópie
fotografií vo formáte NEF/RAW nasnímané pri nastaveniach NEF/RAW +
JPEG sa zaznamenajú len na hlavnú kartu a kópie vo formáte JPEG len na
druhú kartu).
Sprievodca ponukami 39
Flash Control (Riadenie záblesku)
Tlačidlo G ➜ C ponuka snímania fotografií
Vyberte režim riadenia záblesku pre voliteľné
blesky upevnené na sánkach na príslušenstvo
fotoaparátu a upravte nastavenia pre
fotografovanie s bleskom mimo fotoaparátu.
Informácie o fotografovaní s diaľkovo
ovládaným bleskom pomocou viacerých
zábleskových jednotiek nájdete v časti
„Voliteľné blesky“ (0 219).
❚❚ Flash Control Mode (Režim riadenia záblesku)
Keď je k fotoaparátu pripevnená záblesková
jednotka SB-5000, SB-500, SB-400 alebo
SB-300, môžete režim riadenia záblesku,
intenzitu záblesku a ostatné nastavenia blesku
upraviť pomocou položky Flash control
(Riadenie záblesku) > Flash control mode
(Režim riadenia záblesku) v ponuke
snímania fotografií (v prípade SB-5000 je možné tieto nastavenia upraviť
aj pomocou ovládacích prvkov na zábleskovej jednotke). Dostupné
možnosti sa menia podľa použitého blesku, zatiaľ čo možnosti
zobrazené v rámci položky Flash control mode (Režim riadenia
záblesku) sa menia podľa zvoleného režimu. Nastavenia pre ostatné
zábleskové jednotky je možné upraviť len pomocou ovládacích prvkov
zábleskovej jednotky.
40 Sprievodca ponukami
• TTL: Režim i-TTL. V prípade SB-500, SB-400 a SB-300 sa korekcia
zábleskovej expozície dá upraviť pomocou tlačidla W (M).
• Auto external flash (Automatický externý blesk): V tomto režime sa výkon
upravuje automaticky podľa množstva svetla odrážaného od objektu;
k dispozícii je aj korekcia zábleskovej expozície. Automatický externý
blesk podporuje režim „automatickej clony“ (qA) a „automatický
režim iný ako TTL“ (A); automatický režim iný ako TTL sa zvolí
automaticky, ak sa pripojí objektív bez vstavaného procesora bez
zadania ohniskovej vzdialenosti a svetelnosti objektívu pomocou
možnosti Non-CPU lens data (Údaje objektívu bez vstavaného
procesora) v ponuke nastavenia (0 169). Podrobnosti nájdete
v príručke zábleskovej jednotky.
• Distance-priority manual (Manuálny režim s prioritou vzdialenosti): Vyberte
vzdialenosť k objektu; výkon blesku sa nastaví automaticky. Dostupná
je aj korekcia zábleskovej expozície.
• Manual (Manuálny režim): Intenzitu záblesku vyberte manuálne.
• Repeating flash (Stroboskopický záblesk): Blesk sa odpáli opakovane počas
otvorenej uzávierky, čím sa dosiahne efekt viacnásobnej expozície.
Vyberte intenzitu záblesku (Output (Výkon)), koľkokrát maximálne sa
jednotka odpáli (Times (Počet)) a koľkokrát za sekundu sa odpáli blesk
(Frequency (Frekvencia) meraná v Hertzoch). Možnosti dostupné pre
položku Times (Počet) sa menia v závislosti od možností zvolených
pre Output (Výkon) a Frequency (Frekvencia); podrobnosti nájdete
v dokumentácii dodanej so zábleskovou jednotkou.
Sprievodca ponukami 41
❚❚ Wireless Flash Options (Možnosti bezdrôtového blesku)
Upravte nastavenia simultánneho
bezdrôtového ovládania viacerých diaľkovo
ovládaných zábleskových jednotiek. Táto
možnosť je dostupná len vtedy, keď je na
fotoaparáte upevnená záblesková jednotka
SB-5000 alebo SB-500 alebo bezdrôtový
diaľkový ovládač WR-R10.
Možnosť
Y
Y/Z
Z
Popis
Diaľkovo ovládaná záblesková jednotka je riadená
Optical AWL
pomocou zábleskov s nízkou intenzitou vysielaných
(Optické AWL) hlavným bleskom. Dostupné len s SB-5000 alebo SB-500
upevnenými na sánkach na príslušenstvo fotoaparátu.
Táto možnosť je určená pre fotografovanie s bleskom
pomocou opticky aj rádiovo ovládaných zábleskových
Optical/radio jednotiek. Túto možnosť vyberte pri použití WR-R10 aj
AWL (Optické/ SB-500 namontovaných na sánkach na príslušenstvo
rádiové AWL) fotoaparátu. Remote flash control (Diaľkové riadenie
záblesku) sa automaticky nastaví na Group flash
(Skupinový blesk) (0 43).
Diaľkovo ovládané zábleskové jednotky sa ovládajú
rádiovými signálmi vysielanými WR-R10 pripojenému
Radio AWL
k fotoaparátu. Dostupné len s WR-R10 a diaľkovo
(Rádiové AWL)
ovládanými zábleskovými jednotkami, ktoré podporujú
rádiové AWL.
Fotografovanie s diaľkovo ovládaným bleskom je
Off (Vyp.)
deaktivované.
A WR-R10
Keď sa používa WR-R10, vyžaduje sa adaptér WR-A10. Nezabudnite aktualizovať
firmvér WR-R10 na najnovšiu verziu (verziu 3.0 alebo novšiu); informácie
o aktualizáciách firmvéru nájdete na webovej stránke spoločnosti Nikon pre vašu
oblasť.
42 Sprievodca ponukami
❚❚ Remote Flash Control (Diaľkové riadenie záblesku)
Vyberte z nasledujúcich možností
fotografovania s diaľkovo ovládaným
bleskom.
Možnosť
Popis
Vyberte osobitný režim riadenia záblesku a intenzitu záblesku pre
každú skupinu diaľkovo ovládaných zábleskových jednotiek. Ak sa
Group flash zvolí Optical AWL (Optické AWL) alebo Optical/radio AWL
(Skupinový
(Optické/rádiové AWL) pre Wireless flash options (Možnosti
blesk)
bezdrôtových bleskov) (0 42), na komunikáciu s diaľkovo
ovládanými zábleskovými jednotkami bude možné vybrať kanál,
ktorý používa hlavný blesk.
Výber ovládania celkového výkonu bleskov. Pomocou Quick
wireless control options (Možnosti rýchleho bezdrôtového
ovládania) upravte vyváženie medzi skupinami A a B a nastavte
Quick wireless výkon pre skupinu C manuálne (hlavný blesk sa neodpáli).
control (Rýchle Korekciu zábleskovej expozície je možné tiež upraviť pre skupiny
bezdrôtové A a B, a ak je zvolená možnosť Optical AWL (Optické AWL) alebo
ovládanie)
Optical/radio AWL (Optické/rádiové AWL) pre Wireless flash
options (Možnosti bezdrôtových bleskov) (0 42), na
komunikáciu s diaľkovo ovládanými zábleskovými jednotkami
vyberte kanál, ktorý používa hlavný blesk.
Záblesková jednotka sa odpáli opakovane počas otvorenej
uzávierky, čím sa dosiahne efekt viacnásobnej expozície. Vyberte
intenzitu záblesku (Output (Výkon)), maximálny počet odpálení
zábleskových jednotiek (Times (Počet)), počet odpálení
Remote
zábleskových jednotiek za sekundu (Frequency (Frekvencia))
repeating
a ak sa zvolí možnosť Optical AWL (Optické AWL) alebo Optical/
(Diaľkovo
radio AWL (Optické/rádiové AWL) pre Wireless flash options
ovládaný
(Možnosti bezdrôtových bleskov) (0 42), na komunikáciu
stroboskopický s diaľkovo ovládanými zábleskovými jednotkami vyberte kanál,
záblesk)
ktorý používa hlavný blesk. Vezmite do úvahy, že celkový počet
odpálení zábleskových jednotiek sa môže meniť v závislosti od
možností zvolených pre Output (Výkon) a Frequency
(Frekvencia); podrobnosti nájdete v dokumentácii dodanej so
zábleskovou jednotkou.
Sprievodca ponukami 43
❚❚ Radio Remote Flash Info (Informácie o rádiom diaľkovo ovládaných
bleskoch)
Zobrazte zábleskové jednotky aktuálne
ovládané pomocou rádiového AWL.
44 Sprievodca ponukami
Image Area (Oblasť snímky)
Tlačidlo G ➜ C ponuka snímania fotografií
Vyberte oblasť snímky a aktivujte alebo deaktivujte zobrazenie masky
v hľadáčiku.
❚❚ Choose Image Area (Vybrať oblasť snímky)
Fotoaparát ponúka na výber nasledujúce oblasti snímky:
Možnosť
Popis
Snímky sa zaznamenajú vo formáte FX s obrazovým uhlom
ekvivalentným objektívu NIKKOR na fotoaparáte 35 mm
formátu.
Voľbou tejto možnosti sa zmenší obrazový uhol a zväčší
zjavná ohnisková vzdialenosť objektívu približne o 1,2×.
Snímky sa zaznamenajú vo formáte DX. Ak chcete vypočítať
približnú ohniskovú vzdialenosť objektívu v 35 mm
formáte, príslušnú hodnotu vynásobte 1,5.
c
FX (36×24)
l
1.2× (30×20)
a
DX (24×16)
b
m
5:4 (30×24)
Snímky sa zaznamenajú so zobrazovacím pomerom 5 : 4.
1:1 (24×24)
Snímky sa zaznamenajú so zobrazovacím pomerom 1 : 1.
❚❚ Auto DX Crop (Automatické orezanie na formát DX)
Ak sa zvolí možnosť On (Zap.), fotografie zhotovené pomocou objektívu
DX sa automaticky zaznamenajú vo formáte DX s použitím oblasti
snímky DX (24×16).
❚❚ Viewfinder Mask Display (Zobrazenie masky v hľadáčiku)
Ak sa zvolí možnosť On (Zap.), oblasť mimo výrezov 1.2× (30×20),
DX (24×16), 5:4 (30×24) a 1:1 (24×24) sa v hľadáčiku zobrazia sivou
farbou.
Sprievodca ponukami 45
Image Quality (Kvalita snímky)
Tlačidlo G ➜ C ponuka snímania fotografií
Vyberte formát súborov a kompresný pomer (kvalitu snímky).
Možnosť
NEF (RAW)
NEF (RAW) + JPEG fine★ (NEF
(RAW) + JPEG, vysoká
kvalita★)/NEF (RAW) + JPEG
fine (NEF (RAW) + JPEG,
vysoká kvalita)
NEF (RAW) + JPEG normal★
(NEF (RAW) + JPEG, normálna
kvalita★)/NEF (RAW) + JPEG
normal (NEF (RAW) + JPEG,
normálna kvalita)
NEF (RAW) + JPEG basic★
(NEF (RAW) + JPEG, základná
kvalita★)/NEF (RAW) + JPEG
basic (NEF (RAW) + JPEG,
základná kvalita)
JPEG fine★ (JPEG, vysoká
kvalita★)/JPEG fine (JPEG,
vysoká kvalita)
JPEG normal★ (JPEG,
normálna kvalita★)/JPEG
normal (JPEG, normálna
kvalita)
JPEG basic★ (JPEG, základná
kvalita★)/JPEG basic (JPEG,
základná kvalita)
TIFF (RGB)
46 Sprievodca ponukami
Typ
súboru
Popis
NEF
Nespracované údaje RAW z obrazového
snímača sa ukladajú bez ďalšieho
spracovávania. Nastavenia, ako sú vyváženie
bielej farby a kontrast, sa dajú po snímaní
upraviť.
Zaznamenajú sa dve snímky, jedna vo
formáte NEF (RAW) a druhá vo formáte JPEG
s vysokou kvalitou.
NEF/
JPEG
Zaznamenajú sa dve snímky, jedna vo
formáte NEF (RAW) a druhá vo formáte JPEG
s normálnou kvalitou.
Zaznamenajú sa dve snímky, jedna vo
formáte NEF (RAW) a druhá vo formáte JPEG
so základnou kvalitou.
Záznam snímok vo formáte JPEG
s kompresným pomerom približne 1 : 4
(vysoká kvalita snímky).
JPEG
TIFF
(RGB)
Záznam snímok vo formáte JPEG
s kompresným pomerom približne 1 : 8
(normálna kvalita snímky).
Záznam snímok vo formáte JPEG
s kompresným pomerom približne 1 : 16
(základná kvalita snímky).
Nekomprimované snímky vo formáte TIFFRGB sa zaznamenávajú s farebnou (bitovou)
hĺbkou 8 bitov na jeden kanál (24-bitová
farba). Formát TIFF je podporovaný širokou
škálou aplikácií na úpravu snímok.
A Kompresia JPEG
Možnosti kvality snímky s hviezdičkou („★“) využívajú kompresiu určenú na
zaistenie maximálnej kvality; veľkosť súborov sa mení podľa scény. Možnosti bez
hviezdičky využívajú typ kompresie určenej na získanie menších súborov; súbory
majú zvyčajne približne rovnakú veľkosť bez ohľadu na snímanú scénu.
Image Size (Veľkosť snímky)
Tlačidlo G ➜ C ponuka snímania fotografií
Vyberte veľkosť fotografií v pixloch nasnímaných pomocou tohto
fotoaparátu. Zvoľte JPEG/TIFF, aby bolo možné vybrať veľkosť snímok
vo formátoch JPEG a TIFF, NEF (RAW), aby bolo možné vybrať veľkosť
snímok NEF (RAW).
Oblasť snímky
FX (36×24; formát FX)
1.2× (30×20)
DX (24×16; formát DX)
5:4 (30×24)
1:1 (24×24)
Možnosť
Large (Veľké)
Medium (Stredné)
Small (Malé)
Large (Veľké)
Medium (Stredné)
Small (Malé)
Large (Veľké)
Medium (Stredné)
Small (Malé)
Large (Veľké)
Medium (Stredné)
Small (Malé)
Large (Veľké)
Medium (Stredné)
Small (Malé)
Veľkosť (pixle)
8 256 × 5 504
6 192 × 4 128
4 128 × 2 752
6 880 × 4 584
5 152 × 3 432
3 440 × 2 288
5 408 × 3 600
4 048 × 2 696
2 704 × 1 800
6 880 × 5 504
5 152 × 4 120
3 440 × 2 752
5 504 × 5 504
4 128 × 4 128
2 752 × 2 752
Veľkosť tlače (cm) *
69,9 × 46,6
52,4 × 35,0
35,0 × 23,3
58,3 × 38,8
43,6 × 29,1
29,1 × 19,4
45,8 × 30,5
34,3 × 22,8
22,9 × 15,2
58,3 × 46,6
43,6 × 34,9
29,1 × 23,3
46,6 × 46,6
35,0 × 35,0
23,3 × 23,3
* Približná veľkosť pri tlači 300 dpi. Veľkosť tlače v palcoch sa rovná veľkosti obrazu v pixloch vydelenej
rozlíšením tlačiarne v dots per inch (dpi: 1 palec = približne 2,54 cm).
Sprievodca ponukami 47
NEF (RAW) Recording (Záznam vo formáte NEF (RAW))
Tlačidlo G ➜ C ponuka snímania fotografií
Vyberte typ kompresie a farebnú (bitovú) hĺbku pre fotografie NEF
(RAW).
❚❚ NEF (RAW) Compression (Kompresia NEF (RAW))
N
O
Možnosť
Lossless compressed
(Bezstratovo
komprimované)
Compressed
(Komprimované)
Uncompressed
(Nekomprimované)
Popis
Snímky vo formáte NEF sa komprimujú
reverzibilným algoritmom, čím sa zmenší veľkosť
súboru asi o 20 – 40 % bez vplyvu na kvalitu snímky.
Snímky vo formáte NEF sa komprimujú
nereverzibilným algoritmom, čím sa zmenší veľkosť
súboru asi o 35 – 55 % takmer bez vplyvu na kvalitu
snímky.
Snímky vo formáte NEF nie sú komprimované.
❚❚ NEF (RAW) Bit Depth (Farebná (bitová) hĺbka formátu NEF (RAW))
Možnosť
q
12-bit (12-bitová)
r
14-bit (14-bitová)
48 Sprievodca ponukami
Popis
Snímky NEF (RAW) sa zaznamenajú s farebnou
hĺbkou 12 bitov.
Snímky NEF (RAW) sa zaznamenajú s farebnou
hĺbkou 14 bitov, čím sa získajú väčšie súbory ako tie,
ktoré majú farebnú hĺbku 12 bitov, ale majú viac
zaznamenaných údajov o farbe.
ISO Sensitivity Settings (Nastavenia citlivosti ISO)
Tlačidlo G ➜ C ponuka snímania fotografií
Nastavenia citlivosti ISO pre fotografie.
Možnosť
Popis
Nastavenie citlivosti ISO. Vyberte z hodnôt od ISO 64 do
ISO sensitivity (Citlivosť 25600. V osobitných situáciách sú k dispozícii aj nastavenia
ISO)
od približne 0,3 EV do 1 EV pod ISO 64 a od 0,3 do 2 EV nad
ISO 25600.
Ak sa zvolí možnosť On (Zap.), fotoaparát automaticky
upraví citlivosť ISO, keď sa optimálna expozícia nedá
dosiahnuť pri hodnote zvolenej pre ISO sensitivity
(Citlivosť ISO). Môžete vybrať maximálnu citlivosť, aby sa
predišlo nadmernému zvýšeniu citlivosti ISO a nastaveniu
Auto ISO sensitivity
času uzávierky, nad ktorým začne účinkovať automatické
control (Automatické
ovládanie citlivosti ISO, aby nedošlo k podexponovaniu
nastavenie citlivosti ISO)
v režimoch P a A (maximálny čas uzávierky; vyberte
z hodnôt od 1/4 000 s do 30 s). Maximálna citlivosť ISO pre
fotografie zhotovené pomocou voliteľného blesku sa dá
zvoliť pomocou Maximum sensitivity with M (Maximálna
citlivosť s M).
Sprievodca ponukami 49
White Balance (Vyváženie bielej farby)
Tlačidlo G ➜ C ponuka snímania fotografií
Prispôsobenie vyváženia bielej farby svetelnému zdroju.
Možnosť
v
Keep white (reduce warm
colors) (Zachovať bielu farbu
(redukovať teplé farby))
Normal (Normálne)
D
J
I
H
N
G
Popis
Auto (Automatický režim)
Keep warm lighting colors
(Zachovať farby teplého
osvetlenia)
Natural light auto
(Automatický režim pre
prirodzené svetlo)
Vyváženie bielej farby sa bude nastavovať
automaticky na dosiahnutie optimálnych
výsledkov pri väčšine svetelných zdrojov.
Najlepšie výsledky sa získajú použitím
objektívov typu G, E alebo D. Ak sa odpáli
voliteľný blesk, výsledky sa upravia
zodpovedajúcim spôsobom.
Vyváženie bielej farby sa prispôsobí
prirodzenému svetlu, pričom sa získajú farby
bližšie k tým, ktoré sú viditeľné voľným okom.
Incandescent (Žiarovka)
Použite pri žiarovkovom osvetlení.
Fluorescent (Žiarivka)
Použite s:
Sodium-vapor lamps (Sodíkové
výbojky)
Warm-white fluorescent
(Žiarivka s teplým bielym
svetlom)
White fluorescent (Biele
žiarivky)
Cool-white fluorescent
(Žiarivka s chladným bielym
svetlom)
Day white fluorescent (Žiarivka
s bielym denným svetlom)
Daylight fluorescent (Žiarivka
s denným svetlom)
High temp. mercury-vapor
(Ortuťová výbojka s vysokou
teplotou)
Direct sunlight (Priame slnečné
svetlo)
• Sodíkové výbojky (pri športových
udalostiach).
Flash (Blesk)
Použite s voliteľnými bleskami.
Cloudy (Oblačno)
Použite cez deň pri zamračenej oblohe.
50 Sprievodca ponukami
• Žiarivky s teplým bielym svetlom.
• Žiarivky s bielym svetlom.
• Žiarivky s chladným bielym svetlom.
• Žiarivky s bielym denným svetlom.
• Žiarivky s denným svetlom.
• Zdroje s vysokou farebnou teplotou (napr.
ortuťové výbojky).
Použite pri objektoch osvetlených priamym
slnkom.
Možnosť
Popis
M
Shade (Tieň)
Použite cez deň pri objektoch v tieni.
K
Choose color temp. (Vybrať
farebnú teplotu)
Vyberte farebnú teplotu zo zoznamu hodnôt.
Preset manual (Vlastné
nastavenie)
Použite objekt, svetelný zdroj alebo existujúcu
fotografiu ako referenciu pre vyváženie bielej
farby.
L
Sprievodca ponukami 51
Set Picture Control (Nastaviť Picture Control)
Tlačidlo G ➜ C ponuka snímania fotografií
Výber spôsobu spracovania nových fotografií. Zvoľte podľa typu scény
alebo vlastného tvorivého zámeru.
Možnosť
o
Popis
Fotoaparát automaticky upravuje odtiene a tóny na
základe Picture Control Standard (Štandardné).
Auto (Automatický Vzhľad pleti objektov s portrétom sa zjemní a také prvky
režim)
na záberoch vo vonkajšom prostredí, ako sú obloha
a lístie, budú živšie než na snímkach zhotovených
pomocou Picture Control Standard (Štandardné).
Standard
Štandardné spracovanie na dosiahnutie vyvážených
(Štandardné)
výsledkov. Odporúča sa pre väčšinu situácií.
Minimálne spracovanie na dosiahnutie prirodzených
Neutral (Neutrálne) výsledkov. Toto nastavenie vyberte pre fotografie, ktoré
sa neskôr budú spracovávať alebo upravovať.
Vylepšením snímok sa dosiahne živý efekt pre
Vivid (Živé)
fotografiu. Túto možnosť použite na fotografie, pri
ktorých chcete zvýrazniť základné farby.
Monochrome
(Monochromatický Slúži na zhotovovanie monochromatických fotografií.
režim)
Slúži na spracovanie portrétov s cieľom dosiahnuť
Portrait (Portrét)
prirodzené podanie tónov pleti a mäkký pocit.
p
Landscape (Krajina) Získajú sa zábery živých krajín a panorám miest.
q
Flat (Ploché)
n
Q
R
S
T
52 Sprievodca ponukami
Detaily sa zachovajú v rámci širokej škály tónov, od
jasných častí po tiene. Toto nastavenie vyberte pre
fotografie, ktoré sa neskôr budú do značnej miery
spracovávať alebo upravovať.
Manage Picture Control (Spravovať Picture Control)
Tlačidlo G ➜ C ponuka snímania fotografií
Vytvorenie vlastných Picture Control.
Možnosť
Popis
Vytvorenie nových vlastných Picture Control na základe
Save/edit (Uložiť/
existujúceho predvoleného alebo vlastného Picture Control,
upraviť)
alebo úprava existujúcich vlastných Picture Control (0 54).
Rename
Premenovanie vybraných Picture Control.
(Premenovať)
Delete (Odstrániť) Odstránenie vybraného Picture Control.
Použite nasledujúce možnosti na kopírovanie vlastných Picture
Control na pamäťové karty a z pamäťových kariet (ak sú vložené
dve pamäťové karty, použije sa karta v hlavnom slote; 0 39). Po
skopírovaní na pamäťové karty je možné Picture Control použiť
s inými fotoaparátmi alebo kompatibilným softvérom.
• Copy to camera (Kopírovať do fotoaparátu): Skopírujte vlastné Picture
Load/save
Control z pamäťovej karty do vlastných Picture Control C-1 až
(Načítať/uložiť)
C-9 vo fotoaparáte a pomenujte ich tak, ako chcete.
• Delete from card (Odstrániť z karty): Odstráňte zvolené vlastné
Picture Control z pamäťovej karty.
• Copy to card (Kopírovať na kartu): Skopírujte vlastné Picture Control
(C-1 až C-9) z fotoaparátu na zvolené cieľové miesto (1 až 99) na
pamäťovej karte.
Sprievodca ponukami 53
❚❚ Vytvorenie vlastných Picture Control
Picture Control dodané s fotoaparátom sa dajú upraviť a uložiť ako
vlastné Picture Control.
1 Zvoľte Save/edit (Uložiť/upraviť).
Zvýraznite Save/edit (Uložiť/upraviť)
a stlačte 2.
2 Zvoľte Picture Control.
Zvýraznite existujúce Picture Control
a stlačte 2, alebo stlačením J prejdite na
krok 4 s cieľom uložiť alebo skopírovať
zvýraznené Picture Control bez ďalšej
úpravy.
3 Upravte zvolené Picture Control.
Ak chcete zrušiť všetky zmeny a začať
odznova z východiskových nastavení,
stlačte tlačidlo O (Q). Stlačte J, keď sú
nastavenia dokončené.
4 Zvoľte cieľové miesto.
Vyberte cieľové miesto pre vlastné Picture
Control (C-1 až C-9) a stlačte 2.
54 Sprievodca ponukami
5 Pomenujte Picture Control.
Zobrazí sa dialógové okno na zadávanie textu. Pri východiskových
nastaveniach sa nové Picture Control pomenúvajú pridaním
dvojciferného čísla (priradené automaticky) k názvu existujúceho
Picture Control; ak chcete vybrať iný názov, premenujte Picture
Control podľa popisu v časti „Zadávanie textu“ (0 38). Klepnutím na
tlačidlo voľby klávesnice môžete cyklicky prechádzať cez klávesnice
s veľkými písmenami, malými písmenami a symbolmi. Názvy Picture
Control môžu mať dĺžku maximálne devätnásť znakov. Akékoľvek
znaky po devätnástom znaku sa odstránia.
Oblasť názvu
Oblasť klávesnice
Voľba klávesnice
A Možnosti vlastných Picture Control
Možnosti dostupné s vlastnými Picture Control sú rovnaké ako tie, na ktorých sú
vlastné Picture Control založené.
A Ikona pôvodného Picture Control
Pôvodné predvolené Picture Control, na ktorých sú
založené vlastné Picture Control, sú označené
ikonou v pravom hornom rohu zobrazenia úprav.
Ikona pôvodného
Picture Control
Sprievodca ponukami 55
Color Space (Farebný priestor)
Tlačidlo G ➜ C ponuka snímania fotografií
Farebný priestor určuje farebný rozsah, ktorý je k dispozícii na
reprodukciu farieb. sRGB sa odporúča pre univerzálnu tlač a univerzálne
zobrazenie, Adobe RGB sa so širšou škálou farieb odporúča pre
profesionálnu publikáciu a komerčnú tlač.
A Adobe RGB
Aby sa dosiahla presná reprodukcia farieb, snímky Adobe RGB vyžadujú
aplikácie, zobrazovacie zariadenia a tlačiarne, ktoré podporujú správu farieb.
A Farebný priestor
Programy ViewNX-i a Capture NX-D automaticky zvolia správny farebný priestor
pri otváraní fotografií zhotovených týmto fotoaparátom. Výsledky sa nedajú
zaručiť pri softvéri od iných dodávateľov.
Active D-Lighting (Funkcia Active D-Lighting)
Tlačidlo G ➜ C ponuka snímania fotografií
Zachováva detaily v jasných častiach a tieňoch, čím vytvára fotografie
s prirodzeným kontrastom.
Možnosť
Auto (Automatický režim)
Extra high (Mimoriadne
vysoká)/High (vysoká)/
Normal (normálna)/
Low (nízka)
Off (Vyp.)
56 Sprievodca ponukami
Popis
Fotoaparát automaticky nastavuje funkciu Active
D-Lighting podľa podmienok snímania.
Výber úrovne funkcie Active D-Lighting.
Funkcia Active D-Lighting je vypnutá.
Long Exposure NR (Redukcia šumu pri dlhej expozícii)
(Potlačenie šumu pri dlhej expozícii)
Tlačidlo G ➜ C ponuka snímania fotografií
Ak je zvolená možnosť On (Zap.), fotografie
zhotovené s časmi uzávierky, ktoré sú dlhšie
ako 1 s, sa spracujú kvôli redukcii šumu
(svetlé body alebo závoj). Čas potrebný na
spracovanie sa približne zdvojnásobí; počas
spracúvania bude na zobrazeniach času
uzávierky/clony blikať „l m“, pričom
snímky nebude možné zhotovovať (ak sa
fotoaparát vypne pred dokončením
spracovania, snímka sa uloží, ale redukcia šumu sa nevykoná). V režime
sériového snímania sa zníži frekvencia snímania a počas spracúvania
fotografií klesne kapacita vyrovnávacej pamäte.
High ISO NR (Redukcia šumu pri vysokej citlivosti ISO)
Tlačidlo G ➜ C ponuka snímania fotografií
Fotografie zhotovené pri vysokej citlivosti ISO možno spracovať kvôli
redukcii „šumu“.
Možnosť
High (Vysoká)/
Normal
(Normálna)/
Low (Nízka)
Off (Vyp.)
Popis
Zníži sa šum (náhodne rozmiestnené jasné body), hlavne na
snímkach zhotovených s vysokou citlivosťou ISO. Vyberte
množstvo vykonávanej redukcie šumu z možností High
(Vysoká), Normal (Normálna) a Low (Nízka).
Redukcia šumu sa vykoná len podľa potreby a nikdy do tej miery
ako pri voľbe možnosti Low (Nízka).
Sprievodca ponukami 57
Vignette Control (Ovládanie vinetácie)
Tlačidlo G ➜ C ponuka snímania fotografií
„Vinetácia“ je pokles v jase na okrajoch fotografie. Vignette control
(Ovládanie vinetácie) redukuje vinetáciu pre objektívy typu G, E a D
(okrem objektívov PC). Účinok tohto režimu sa mení podľa objektívu,
pričom je najviditeľnejší pri svetelnosti objektívu. Vyberte z možností
High (Vysoká), Normal (Normálna), Low (Nízka) a Off (Vyp.).
D Ovládanie vinetácie
V závislosti od scény, podmienok snímania a typu objektívu môžu snímky vo
formáte TIFF a JPEG vykazovať šum (závoj) alebo odchýlky v periférnom jase,
zatiaľ čo vlastné Picture Control a predvolené Picture Control, ktoré boli
upravené oproti východiskovým nastaveniam, nemusia prinášať požadovaný
efekt. Zhotovte skúšobné snímky a výsledky si pozrite na monitore. Ovládanie
vinetácie sa nevzťahuje na videosekvencie ani viacnásobné expozície.
58 Sprievodca ponukami
Auto Distortion Control (Automatická regulácia skreslenia)
Tlačidlo G ➜ C ponuka snímania fotografií
Voľbou možnosti On (Zap.) sa zníži súdkové skreslenie pri snímaní so
širokouhlými objektívmi a poduškové skreslenie pri snímaní s dlhými
objektívmi (pamätajte na to, že okraje viditeľnej oblasti v hľadáčiku sa
môžu z finálnej fotografie orezať a čas potrebný na spracovanie
fotografií pred tým, ako začne zaznamenávanie, sa môže predĺžiť). Táto
možnosť sa nevzťahuje na videosekvencie a je k dispozícii iba pri
snímkach zhotovených pomocou objektívu typu G, E a D (okrem PC,
rybieho oka a niektorých ďalších druhov objektívov). Výsledky s inými
typmi objektívov nie sú zaručené. Pred použitím automatickej regulácie
skreslenia s objektívmi DX zvoľte možnosť On (Zap.) pre Auto DX crop
(Automatické orezanie na formát DX) alebo vyberte oblasť snímky
DX (24×16); voľba iných možností môže viesť k značnému orezaniu
alebo periférnemu skresleniu fotografií (0 45).
A Úpravy: Korekcia skreslenia
Informácie o vytváraní kópií z existujúcich fotografií so zníženým súdkovým
a poduškovým skreslením nájdete v časti „Korekcia skreslenia“ (0 206).
Sprievodca ponukami 59
Flicker Reduction (Potlačenie rušenia)
Tlačidlo G ➜ C ponuka snímania fotografií
Zníži sa výskyt prúžkov alebo (na fotografiách zhotovených v režimoch
sériového snímania) nerovnomernej expozície či nejednotného
sfarbenia spôsobeného blikaním takých zdrojov svetla, ako sú žiarivky
alebo ortuťové výbojky počas fotografovania pomocou hľadáčika.
Možnosť
Flicker reduction
setting
(Nastavenie
potlačenia rušenia)
Popis
Keď sa zvolí možnosť Enable (Zapnuté), fotoaparát načasuje
fotografie tak, aby sa znížili účinky blikania. Majte na pamäti, že
frekvencia snímania môže klesnúť, pokiaľ je účinné potlačenie
rušenia.
Keď sa zvolí možnosť On (Zap.),
v hľadáčiku sa zobrazí ikona
FLICKER (BLIKANIE), ak sa zistí
blikanie pri stlačení tlačidla
Flicker reduction spúšte do polovice. Ak sa zistí
indicator
blikanie pri voľbe možnosti
(Indikátor
Disable (Vypnuté) pre Flicker
potlačenia rušenia) reduction setting (Nastavenie
Ikona FLICKER (BLIKANIE)
potlačenia rušenia), daná ikona
bude blikať; ak chcete zapnúť
potlačenie rušenia, zvoľte možnosť Enable (Zapnuté) pre
Flicker reduction setting (Nastavenie potlačenia rušenia).
60 Sprievodca ponukami
A Potlačenie rušenia v ponuke snímania fotografií
Pred zhotovením ďalších fotografií zhotovte skúšobný záber a pozrite si
výsledky. Funkcia potlačenia rušenia dokáže rozpoznať blikanie pri 100 a 120 Hz
(spojené v uvedenom poradí so sieťovým napájaním 50 a 60 Hz). Blikanie sa
nemusí rozpoznať ani požadované výsledky sa nemusia dosiahnuť s tmavým
pozadím, zdrojmi jasného svetla alebo s dekoratívnymi svetelnými
zobrazovacími panelmi a iným neštandardným osvetlením. V závislosti od zdroja
svetla môže dôjsť k miernemu oneskoreniu pred uvoľnením spúšte. Počas
sériového snímania sa môže frekvencia snímania znížiť alebo sa stať
nepravidelnou; navyše sa požadované výsledky nemusia dosiahnuť, ak sa
frekvencia napájania počas snímania mení.
Funkcia rozpoznania blikania nenadobudne účinok pri časoch uzávierky dlhších
ako 1/100 s (vrátane režimov Bulb a Time) ani vtedy, keď sa pre režim snímania
zvolí MUP alebo je zapnutý režim oneskorenia expozície.
Auto Bracketing Set (Nastavenie automatického
bracketingu)
Tlačidlo G ➜ C ponuka snímania fotografií
Vyberte nastavenie alebo stupňované nastavenia, keď je účinná funkcia
automatického bracketingu. Vyberte AE & flash bracketing
(Bracketing automatickej expozície a intenzity záblesku) (j) na
vykonanie bracketingu expozície aj intenzity záblesku, AE bracketing
(Bracketing automatickej expozície) (k) na bracketing len expozície,
Flash bracketing (Bracketing intenzity záblesku) (l) na vykonanie
bracketingu len intenzity záblesku, WB bracketing (Bracketing
vyváženia bielej farby) (m) na vykonanie bracketingu vyváženia bielej
farby alebo ADL bracketing (Bracketing ADL) (y) na vykonanie
bracketingu s použitím funkcie Active D-Lighting. Vezmite do úvahy, že
bracketing vyváženia bielej farby nie je dostupný pri nastavení kvality
snímky NEF (RAW) alebo NEF (RAW) + JPEG.
Sprievodca ponukami 61
Multiple Exposure (Viacnásobná expozícia)
Tlačidlo G ➜ C ponuka snímania fotografií
Zaznamenajú sa dve snímky až desať snímok NEF (RAW) ako jedna
fotografia.
Možnosť
Popis
• 0 On (series) (Zap. (séria)): Zhotovenie série viacnásobných
Multiple
expozícií. Ak chcete obnoviť normálne snímanie, zvoľte možnosť
exposure mode Off (Vyp.).
(Režim
• On (single photo) (Zap. (jedna fotografia)): Zhotovenie jednej
viacnásobnej
viacnásobnej expozície.
• Off (Vyp.): Ukončenie postupu bez vytvorenia ďalších
expozície)
viacnásobných expozícií.
Number of shots
Vyberte počet snímok, ktoré sa zlúčia do jednej fotografie.
(Počet záberov)
• Add (Pridať): Expozície sa prelínajú bez úprav; zvyšovanie
expozičného podielu nie je upravené.
• Average (Priemer): Pred prekrytím snímok sa zvyšovanie
expozičného podielu pre každú snímku vydelí celkovým počtom
zhotovených snímok (zvyšovanie expozičného podielu pre
každú snímku sa nastaví na 1/2 pre 2 snímky, 1/3 pre 3 snímky atď).
• Lighten (Zosvetliť): Fotoaparát porovná pixle na každej snímke
a použije len tie najsvetlejšie.
Overlay mode
(Režim
+
prelínania)
• Darken (Stmaviť): Fotoaparát porovná pixle na každej snímke
a použije len tie najtmavšie.
+
Keep all
exposures
(Zachovať
všetky snímky)
Select first
exposure (NEF)
(Zvoliť prvú
expozíciu (NEF))
• On (Zap.): Uložia sa jednotlivé zábery, ktoré vytvárajú každú
viacnásobnú expozíciu.
• Off (Vyp.): Jednotlivé zábery sa vymažú a uloží sa len viacnásobná
expozícia.
Vyberie sa prvá expozícia zo snímok NEF (RAW) na pamäťovej
karte.
62 Sprievodca ponukami
❚❚ Vytvorenie viacnásobnej expozície
Viacnásobné expozície sa nedajú zaznamenať v živom náhľade. Pred
ďalším postupom ukončite živý náhľad.
A Predĺžené doby záznamu
Ak sa vypne monitor počas prehrávania alebo používania ponúk a ak sa
nevykoná žiadny úkon v priebehu 30 s, snímanie sa ukončí a viacnásobná
expozícia sa vytvorí zo snímok, ktoré sa dovtedy zaznamenali. Čas, ktorý je
k dispozícii na zaznamenanie ďalšej expozície, sa dá predĺžiť výberom dlhších
časov pre Používateľské nastavenie c2 (Standby timer (Časový spínač
pohotovostného režimu), 0 118).
1 Zvoľte Multiple exposure (Viacnásobná
expozícia).
V ponuke snímania fotografií zvýraznite
možnosť Multiple exposure
(Viacnásobná expozícia) a stlačte 2.
2 Zvoľte režim.
Zvýraznite Multiple exposure mode
(Režim viacnásobnej expozície) a stlačte
2, potom stlačením 1 alebo 3 vyberte
požadovaný režim a voľbu vykonajte
stlačením J.
Ak je zvolená možnosť On (series) (Zap.
(séria)) alebo On (single photo) (Zap.
(jedna fotografia)), na kontrolnom paneli
sa zobrazí ikona n.
Sprievodca ponukami 63
3 Vyberte počet záberov.
Zvýraznite Number of shots (Počet
záberov) a stlačte 2.
Stlačením 1 alebo 3 vyberte počet
expozícií, ktoré sa zlúčia do jednej
fotografie a stlačte J.
A Tlačidlo BKT
Ak je možnosť Multiple exposure
(Viacnásobná expozícia) zvolená pre
Používateľské nastavenie f1 (Custom control
assignment (Priradenie príkazových
voličov)) > BKT button + y (Tlačidlo BKT +
y) (0 130), môžete zvoliť režim viacnásobnej
expozície stlačením tlačidla BKT a otočením
hlavného príkazového voliča a počet záberov
stlačením tlačidla BKT a otočením pomocného
príkazového voliča. Daný režim a počet
záberov sa zobrazia na kontrolnom paneli:
ikony predstavujúce režim sú a pre Off
(Vyp.), B pre On (single photo) (Zap. (jedna fotografia)) a b pre On (series)
(Zap. (séria)).
64 Sprievodca ponukami
4 Vyberte režim prelínania.
Zvýraznite Overlay mode (Režim
prelínania) a stlačte 2, potom stlačením
1 alebo 3 vyberte požadovaný režim
a voľbu vykonajte stlačením J.
5 Vyberte to, či chcete zachovať jednotlivé
expozície.
Ak chcete vybrať to, či chcete zachovať
alebo odstrániť jednotlivé zábery, ktoré
tvoria viacnásobnú expozíciu, zvýraznite
položku Keep all exposures (Zachovať
všetky expozície) a stlačte 2, potom
stlačením 1 alebo 3 vyberte požadovanú možnosť a vykonajte
voľbu stlačením J.
6 Vyberte prvú expozíciu.
Ak chcete vybrať prvú snímku
z existujúcich fotografií zhotovených
s možnosťou Large (Veľké) zvolenou pre
Image size (Veľkosť snímky) >
NEF (RAW) v ponuke snímania fotografií,
zvýraznite položku Select first exposure
(NEF) (Zvoliť prvú snímku (NEF))
a stlačte 2. Pomocou multifunkčného
voliča zvýraznite požadovanú snímku
a stlačením J vykonajte voľbu (ak si
chcete pozrieť zvýraznenú snímku na celej
obrazovke, stlačte a podržte tlačidlo X).
Ak chcete vybrať zo snímok v inom slote
alebo priečinku, stlačte tlačidlo W (M).
Sprievodca ponukami 65
7 Vytvorte kompozíciu fotografie, zaostrite a nasnímajte
ju.
V režimoch sériového snímania fotoaparát zaznamená
všetky snímky v jednej sérii. Ak je zvolená možnosť On
(series) (Zap.(séria)), fotoaparát bude pokračovať
v zaznamenávaní viacnásobných expozícií, pokiaľ je stlačené tlačidlo
spúšte; ak je zvolená možnosť On (single photo) (Zap. (jedna
fotografia)), snímanie viacnásobnej expozície sa ukončí po
zhotovení prvej fotografie. V režime samospúšte fotoaparát
automaticky zaznamená počet snímok zvolený v kroku 3, a to bez
ohľadu na možnosť zvolenú pre Používateľské nastavenie c3 (Selftimer (Samospúšť)) > Number of shots (Počet záberov) (0 119);
interval medzi zábermi je však riadený Používateľským nastavením
c3 (Self-timer (Samospúšť)) > Interval between shots (Interval
medzi zábermi). V iných režimoch snímania sa po každom stlačení
tlačidla spúšte zhotoví jedna fotografia; pokračujte v snímaní, kým sa
nezaznamenajú všetky expozície. Ak ste zvolili existujúcu snímku
NEF (RAW) ako prvú expozíciu v kroku 6, snímanie sa spustí od druhej
expozície. Informácie o prerušení viacnásobnej expozície pred
zaznamenaním všetkých fotografií nájdete v časti „Ukončenie
viacnásobných expozícií“ (0 68).
Ikona n bude blikať dovtedy, kým sa
snímanie neskončí. Ak je zvolená možnosť
On (series) (Zap.(séria)), snímanie
viacnásobnej expozície sa skončí iba vtedy,
keď sa pre režim viacnásobnej expozície
zvolí možnosť Off (Vyp.); ak je zvolená
možnosť On (single photo) (Zap. (jedna fotografia)), snímanie
viacnásobnej expozície sa ukončí automaticky po dokončení
viacnásobnej expozície. Po skončení snímania viacnásobnej
expozície zmizne z displeja ikona n.
66 Sprievodca ponukami
❚❚ Používanie tlačidla i
Prístup k nižšie uvedeným možnostiam je
možné získať stlačením tlačidla K počas
viacnásobnej expozície a potom stlačením
tlačidla i. Môžete použiť dotykovú obrazovku
alebo sa môžete v ponuke pohybovať
pomocou multifunkčného voliča, pričom
stlačením tlačidla 1 alebo 3 zvýraznite
Tlačidlo i
položky a stlačením J vykonáte voľbu.
• View progress (Zobraziť postup): Zobrazenie
ukážky vytvorenej z expozícií
zaznamenaných po aktuálny bod.
• Retake last exposure (Znova zhotoviť poslednú
expozíciu): Znova sa zhotoví posledná
expozícia.
• Save and exit (Uložiť a ukončiť): Vytvorenie
viacnásobnej expozície z expozícií
zhotovených po aktuálny bod.
• Discard and exit (Vymazať a ukončiť): Ukončenie postupu bez zaznamenania
viacnásobnej expozície. Ak je zvolená možnosť On (Zap.) pre Keep all
exposures (Zachovať všetky expozície), jednotlivé expozície sa
zachovajú.
Sprievodca ponukami 67
❚❚ Ukončenie viacnásobných expozícií
Ak chcete ukončiť viacnásobnú expozíciu
predtým, než sa zhotoví určený počet
expozícií, zvoľte možnosť Off (Vyp.) pre režim
viacnásobnej expozície alebo stlačte tlačidlo
K a následne tlačidlo i a zvoľte buď Save and
exit (Uložiť a ukončiť) alebo Discard and
exit (Vymazať a ukončiť). Ak sa snímanie
skončí, alebo zvolíte možnosť Save and exit (Uložiť a ukončiť) pred
zhotovením určeného počtu snímok, viacnásobná expozícia sa vytvorí
zo snímok zaznamenaných po daný bod. Ak je zvolená možnosť
Average (Priemer) pre Overlay mode (Režim prelínania), zvyšovanie
expozičného podielu sa nastaví tak, aby odrážalo počet skutočne
zaznamenaných expozícií. Vezmite do úvahy, že snímanie sa
automaticky ukončí, ak:
• sa vykoná dvojtlačidlový reset
• sa vypne fotoaparát
• dôjde k vybitiu batérie
D Viacnásobná expozícia
Viacnásobná expozícia môže byť ovplyvnená šumom (náhodne rozmiestnené
jasné body, závoj alebo prúžky).
Počas zaznamenávania viacnásobnej expozície nevyberajte ani nevkladajte
pamäťovú kartu.
Počas snímania nie je k dispozícii živý náhľad. Voľbou živého náhľadu sa resetuje
Multiple exposure mode (Režim viacnásobnej expozície) na Off (Vyp.).
Nastavenia snímania a informácie o fotografii pre fotografie s viacnásobnou
expozíciou sa týkajú prvej expozície.
A „Select First Exposure (NEF) (Zvoliť prvú expozíciu (NEF))“
Ak sa snímka NEF (RAW) zvolená pre prvú expozíciu zaznamenala s citlivosťou
ISO Hi 0,3 až Hi 2, elektronická uzávierka s použitím prvej lamely sa nepoužije
počas viacnásobnej expozície ani v prípade, že je možnosť Enable (Zapnuté)
zvolená pre Používateľské nastavenie d6 (Electronic front-curtain shutter
(Elektronická uzávierka s použitím prvej lamely), 0 121).
68 Sprievodca ponukami
A Intervalové fotografovanie
Ak je intervalové fotografovanie zapnuté pred zhotovením prvej snímky,
fotoaparát bude zaznamenávať snímky vo zvolenom intervale, kým sa
nedosiahne počet snímok určený v ponuke viacnásobnej expozície (počet
záberov uvedený v ponuke intervalového snímania sa nebude brať do úvahy).
Tieto expozície sa potom zaznamenajú ako jedna fotografia a intervalové
snímanie sa ukončí (ak On (single photo) (Zap. (jedna fotografia)) sa zvolí pre
režim viacnásobnej expozície, aj snímanie viacnásobnej expozície sa ukončí
automaticky).
A Ďalšie nastavenia
Počas snímania viacnásobnej expozície nie je možné formátovať pamäťové
karty, pričom niektoré sivé položky ponuky nie sú dostupné a nedajú sa zmeniť.
HDR (High Dynamic Range) (HDR (vysoký dynamický
rozsah))
Tlačidlo G ➜ C ponuka snímania fotografií
Keď sa High Dynamic Range (HDR) použije pri vysokokontrastných
objektoch, zachovajú sa detaily v jasných častiach a tieňoch
kombináciou dvoch záberov zhotovených pri rôznych expozíciách.
Možnosť
Popis
• 0 On (series) (Zap. (séria)): Zhotoví sa séria fotografií HDR. Ak
chcete obnoviť normálne snímanie, zvoľte možnosť Off
(Vyp.).
HDR mode (Režim
• On (single photo) (Zap. (jedna fotografia)): Zhotoví sa jedna
HDR)
fotografia HDR.
• Off (Vyp.): Ukončenie postupu bez zhotovenia ďalších fotografií
HDR.
Vyberte rozdiel v expozícii medzi dvoma zábermi, ktoré sa
Exposure
zlúčili do jednej fotografie HDR. Vyberte väčšie hodnoty pre
differential
vysokokontrastné objekty, alebo voľbou Auto (Automatický
(Rozdiel expozície) režim) nechajte fotoaparát upraviť expozičný rozdiel podľa
snímanej scény.
Smoothing
Vyberte to, nakoľko budú vyhladené hranice medzi zábermi,
(Vyhladenie)
ktoré vytvárajú každú fotografiu HDR.
Sprievodca ponukami 69
Interval Timer Shooting (Intervalové snímanie)
Tlačidlo G ➜ C ponuka snímania fotografií
Zhotovovanie fotografií pri zvolenom intervale dovtedy, kým sa
nezaznamená určený počet záberov. Pri použití intervalového časovača
vyberte iný režim snímania ako samospúšť (E).
Možnosť
Start (Spustenie)
Choose start day/
time (Vybrať deň/
čas spustenia)
Popis
Spustenie intervalového snímania, a to buď po 3 s (možnosť
Now (Teraz) zvolená pre Choose start day/time (Vybrať
deň/čas spustenia)) alebo pri zvolenom dátume a čase
(Choose day/time (Vybrať deň/čas)). Snímanie bude
pokračovať pri zvolenom intervale dovtedy, kým sa nezhotovia
všetky snímky.
Vyberte možnosť spustenia. Ak chcete spustiť snímanie
okamžite, vyberte Now (Teraz). Ak chcete spustiť snímanie vo
vybratom dátume a čase, zvoľte možnosť Choose day/time
(Vybrať deň/čas).
Vyberte interval (hodiny, minúty a sekundy) medzi zábermi.
Interval
Intervals×shots/
interval (Intervaly × Vyberte počet intervalov a počet záberov na interval.
zábery na interval)
Voľba možnosti On (Zap.) umožní fotoaparátu nastaviť
expozíciu tak, aby zodpovedala predchádzajúcemu záberu
v iných režimoch ako M (vezmite do úvahy, že vyhladenie
Exposure smoothing
expozície nadobudne účinok len v režime M, ak je zapnuté
(Vyhladenie
automatické nastavenie citlivosti ISO). Veľké zmeny jasu
expozície)
objektu počas snímania môžu mať za následok zjavné zmeny
v expozícii, v takom prípade môže byť potrebné skrátiť interval
medzi zábermi.
Silent photography
Zvoľte možnosť On (Zap.) na stíšenie uzávierky počas
(Nehlučné
snímania.
fotografovanie)
70 Sprievodca ponukami
Možnosť
Popis
Vyberte to, či fotoaparát uprednostní dobu expozície alebo
časovanie intervalov v expozičných režimoch P a A. Zvoľte
možnosť On (Zap.), aby sa zaistilo, že fotografie sa budú
zhotovovať vo vybranom intervale, možnosť Off (Vyp.) na
zaistenie toho, že fotografie budú správne exponované. Ak je
zvolená možnosť On (Zap.), uistite sa, že je Minimum shutter
speed (Maximálny čas uzávierky) vybraný pre ISO
sensitivity settings (Nastavenia citlivosti ISO) (0 49) >
Interval priority
Auto ISO sensitivity control (Automatické nastavenie
(Priorita intervalu)
citlivosti ISO) v ponuke snímania fotografií kratší ako daný
interval. Mali by ste tiež zaostrovať pomocou manuálneho
zaostrovania alebo, ak používate automatické zaostrovanie,
vyberte Release (Spúšť) pre Používateľské nastavenie a1
(AF-C priority selection (Výber priority kontinuálneho
zaostrovania), 0 105) alebo Používateľské nastavenie a2
(AF-S priority selection (Voľba priority jednorazového
zaostrovania), 0 106) podľa toho, či je zvolené AF-C alebo AF-S.
Zvýraznite jednu z nasledujúcich možností a stlačením tlačidla
2 vykonajte alebo zrušte voľbu:
Starting storage
• New folder (Nový priečinok): Pre každú novú postupnosť sa
folder (Spustenie
vytvorí nový priečinok.
priečinka na
• Reset file numbering (Resetovať číslovanie súborov): Číslovanie
ukladanie údajov)
súborov sa resetuje na 0001 pri každom vytvorení nového
priečinka.
Sprievodca ponukami 71
❚❚ Intervalové fotografovanie
D Pred snímaním
Pred začiatkom intervalového fotografovania zhotovte skúšobný záber pri
aktuálnych nastaveniach a výsledky skontrolujte na monitore. Po úprave
nastavení podľa vlastných požiadaviek zatvorte uzávierku okulára hľadáčika, aby
ste predišli vnikaniu svetla cez hľadáčik, ktoré by mohlo rušiť fotografie
a expozíciu.
Pred výberom času spustenia zvoľte Time zone and date (Časové pásmo
a dátum) v ponuke nastavenia a uistite sa, že sú hodiny fotoaparátu nastavené
na správny čas a dátum (0 159).
Odporúčame použiť statív a deaktivovať stabilizáciu obrazu objektívu (VR). Pred
tým, ako začne snímanie, upevnite fotoaparát na statív. Ak chcete zaručiť
neprerušené snímanie, uistite sa, že je batéria fotoaparátu plne nabitá. Ak máte
pochybnosti, pred použitím batériu nabite, alebo použite sieťový zdroj
a napájací konektor (k dispozícii samostatne).
1 Zvoľte Interval timer shooting
(Intervalové snímanie).
Zvýraznite Interval timer shooting
(Intervalové snímanie) v ponuke
snímania fotografií a stlačením 2 zobrazte
nastavenia intervalového snímania.
72 Sprievodca ponukami
2 Upravte nastavenia intervalového snímania.
Vyberte možnosti, ako sú počiatočný deň a čas, interval, počet
záberov na interval a vyhladenie expozície, nehlučné fotografovanie,
prioritu intervalu a spustenie priečinka.
• Výber počiatočného dňa a času:
Zvýraznite Choose start day/time
(Vybrať deň/čas spustenia)
a stlačte 2.
Zvýraznite požadovanú možnosť
a stlačte tlačidlo J.
Ak chcete spustiť snímanie okamžite, vyberte Now (Teraz). Ak
chcete spustiť snímanie vo vybranom dátume a čase, zvoľte
Choose day/time (Vybrať deň/čas), potom vyberte dátum a čas
a stlačte J.
• Výber intervalu medzi zábermi:
Zvýraznite Interval a stlačte 2.
Vyberte interval (hodiny, minúty
a sekundy) a stlačte J.
Sprievodca ponukami 73
• Výber počtu záberov na interval:
Zvýraznite možnosť
Intervals×shots/interval
(Intervaly × zábery na interval)
a stlačte 2.
Vyberte počet intervalov a počet
záberov na interval a stlačte J.
V režime S (jeden záber) sa fotografie pre každý interval nasnímajú
s frekvenciou zvolenou pre Používateľské nastavenie d1 (CL mode
shooting speed (Rýchlosť snímania režimu CL); 0 120).
• Aktivovanie alebo deaktivovanie vyhladenia expozície:
Zvýraznite Exposure smoothing
(Vyhladenie expozície) a stlačte 2.
Zvýraznite požadovanú možnosť
a stlačte tlačidlo J.
• Aktivácia alebo deaktivácia nehlučného fotografovania:
Zvýraznite Silent photography
(Nehlučné fotografovanie)
a stlačte 2.
Zvýraznite požadovanú možnosť
a stlačte tlačidlo J.
Ak sa zvolí možnosť On (Zap.), zvuk uzávierky alebo zrkadla sa ozve
len pri vyklopení alebo sklopení zrkadla na začiatku a konci
snímania. Automatické zaostrovanie sa nedá použiť.
74 Sprievodca ponukami
• Výber možnosti priority intervalu:
Zvýraznite Interval priority
(Priorita intervalu) a stlačte 2.
Zvýraznite požadovanú možnosť
a stlačte tlačidlo J.
Ak je zvolená možnosť On (Zap.), intervalové fotografovanie sa
ukončí, ak fotoaparát nedokáže zaostriť, alebo je spúšť inak
deaktivovaná.
• Výber možností spustenia priečinka:
Zvýraznite Starting storage folder
(Spustenie priečinka na ukladanie
údajov) a stlačte 2.
Zvýraznite požadované možnosti
a stlačením 2 vykonajte alebo
zrušte voľbu. Stlačením J prejdite
k ďalšiemu kroku.
Sprievodca ponukami 75
3 Spusťte snímanie.
Zvýraznite Start (Spustenie) a stlačte J.
Prvá séria záberov sa zhotoví v určenom
čase spustenia alebo približne po 3 s, ak sa
zvolila možnosť Now (Teraz) pre Choose
start day/time (Vybrať deň/čas
spustenia) v kroku 2. Snímanie bude
pokračovať pri zvolenom intervale dovtedy, kým sa nezhotovia
všetky zábery.
A Počas snímania
Počas intervalového fotografovania bude na
kontrolnom paneli blikať ikona Q.
Bezprostredne pred začiatkom nasledujúceho
intervalu snímania zobrazenie času uzávierky
ukáže počet zvyšných intervalov a zobrazenie
clony ukáže počet zostávajúcich snímok
v aktuálnom intervale. V ostatných prípadoch si možno počet zostávajúcich
intervalov a počet záberov v každom intervale pozrieť stlačením tlačidla spúšte
do polovice (keď tlačidlo uvoľníte, čas uzávierky a clona sa budú zobrazovať až
do uplynutia intervalu časového spínača pohotovostného režimu).
Počas intervalového fotografovania môžete upravovať nastavenia, používať
ponuky a prehrávať snímky. Monitor sa vypne automaticky, asi štyri sekundy
pred každým intervalom. Vezmite do úvahy, že nastavenia fotoaparátu počas
aktívneho intervalového snímania môžu spôsobiť ukončenie snímania.
A Režim snímania
Bez ohľadu na zvolený režim spúšte, fotoaparát zhotoví určený počet záberov
v každom intervale.
76 Sprievodca ponukami
❚❚ Pozastavenie intervalového fotografovania
Intervalové fotografovanie môžete pozastaviť medzi intervalmi
stlačením J alebo výberom možnosti Pause (Pozastaviť) v ponuke
intervalového snímania.
❚❚ Obnovenie intervalového snímania
Ak chcete obnoviť snímanie okamžite, zvoľte Restart (Opätovné
spustenie).
Zvýraznite Restart
(Opätovné spustenie)
a stlačte J.
Obnovenie snímania v určenom čase:
Pre Choose start day/
time (Vybrať deň/čas
spustenia) zvýraznite
Choose day/time
(Vybrať deň/čas)
a stlačte 2.
Vyberte dátum a čas
spustenia a stlačte J.
Zvýraznite Restart
(Opätovné spustenie)
a stlačte J.
❚❚ Ukončenie intervalového snímania
Ak chcete intervalové fotografovanie ukončiť pred zhotovením všetkých
fotografií, vyberte Off (Vyp.) v ponuke intervalového snímania.
Sprievodca ponukami 77
❚❚ Žiadna fotografia
Fotografie sa nezhotovia pri zvolenom intervale, ak sa aktuálny interval
ukončí pred zhotovením fotografie alebo fotografií predchádzajúceho
intervalu, ak sa zaplní pamäťová karta, alebo je zvolené AF-S a fotoaparát
nedokáže zaostriť (vezmite do úvahy, že fotoaparát zaostruje pred
každým záberom). V režime automatického zaostrovania fotoaparát buď
ukončí intervalové fotografovanie (zvolila sa možnosť On (Zap.) pre
Interval priority (Priorita intervalu)), alebo preskočí na nasledujúci
interval (zvolila sa možnosť Off (Vyp.) pre Interval priority (Priorita
intervalu)), ak sa po uplynutí ôsmich sekúnd nezhotoví žiadna
fotografia.
D Plná pamäť
Ak sa pamäťová karta zaplní, intervalový časovač zostane zapnutý, ale žiadne
snímky sa nezaznamenajú. Snímanie obnovíte (0 77) po odstránení niektorých
snímok alebo po vypnutí fotoaparátu a vložení inej pamäťovej karty.
A Bracketing
Nastavenia bracketingu vykonajte pred spustením intervalového fotografovania.
Ak je počas intervalového fotografovania aktívny bracketing expozície, záblesku
alebo ADL, fotoaparát zhotoví v každom intervale počet záberov v programe
bracketingu v každom intervale, bez ohľadu na počet záberov určený v ponuke
intervalového snímania. Ak je počas intervalového fotografovania aktívny
bracketing vyváženia bielej farby, fotoaparát zhotoví v každom intervale jeden
záber a spracuje ho na vytvorenie počtu kópií určených v programe bracketingu.
Vezmite do úvahy, že bracketing sa nedá používať počas intervalového
fotografovania, keď je možnosť On (Zap.) zvolená pre Interval priority (Priorita
intervalu).
78 Sprievodca ponukami
A Intervalové fotografovanie
Vyberte dlhší interval ako čas potrebný na zhotovenie vybraného počtu záberov
a ak používate blesk, čas potrebný na nabitie blesku. Ak je tento interval príliš
krátky, počet zhotovených fotografií môže byť menší ako celkový počet uvedený
v kroku 2 (počet intervalov vynásobený počtom záberov na jeden interval) alebo
sa blesk môže odpáliť pri nabití menšom, ako je potrebné pre plnú expozíciu.
Výkon blesku môže tiež klesnúť pod požadovanú úroveň, ak sa zhotoví viac ako
jeden záber na interval. Intervalové fotografovanie sa nedá kombinovať
s niektorými funkciami fotoaparátu vrátane živého náhľadu, záznamu
videosekvencií, časozberných videosekvencií (0 90), dlhých expozícií
(fotografovanie v režime bulb alebo time) a posúvania zaostrenia (0 80). Navyše
intervalové fotografovanie nie je dostupné, keď sa Record movies (Záznam
videosekvencií) zvolí pre Používateľské nastavenie g1 (Custom control
assignment (Vlastné priradenie funkcií ovládacím prvkom)) > Shutterrelease button (Tlačidlo spúšte) (0 152). Vezmite do úvahy, že keďže sa čas
uzávierky, frekvencia snímania a čas potrebný na záznam snímok môže pri
každom intervale meniť, čas medzi koncom jedného intervalu a začiatkom
nasledujúceho intervalu sa môže líšiť. Ak snímanie nemôže pokračovať pri
aktuálnych nastaveniach (napríklad, ak je čas uzávierky A alebo % aktuálne
zvolený v manuálnom expozičnom režime, interval je nula, alebo je čas spustenia
menej ako minúta), na monitore sa zobrazí výstraha.
Intervalové snímanie sa pozastaví, ak sa zvolí E (samospúšť) alebo po vypnutí
a opätovnom zapnutí fotoaparátu (keď je fotoaparát vypnutý, batérie
a pamäťové karty môžete vymeniť bez ukončenia intervalového fotografovania).
Pozastavenie snímania nemá vplyv na nastavenia intervalového časovača.
A Nehlučné fotografovanie
Voľbou možnosti On (Zap.) pre Silent photography (Nehlučné
fotografovanie) sa deaktivujú niektoré funkcie fotoaparátu vrátane
nasledovných:
• Automatické zaostrovanie
• Citlivosti ISO Hi 0,3 až Hi 2 (0 49)
• Fotografovanie s bleskom (0 219)
• Režim oneskorenia expozície (0 121)
• Potlačenie rušenia (0 60)
• Bracketing (0 61)
• Viacnásobná expozícia (0 62)
Sprievodca ponukami 79
Focus Shift Shooting (Snímanie s posúvaním zaostrenia)
Tlačidlo G ➜ C ponuka snímania fotografií
Počas posúvania zaostrenia fotoaparát automaticky mení zaostrenie
v rámci série fotografií. Táto funkcia sa môže použiť na vytvorenie
fotografií, ktoré sa neskôr môžu skopírovať do počítača a skombinovať
pomocou softvéru na vrstvenie zaostrenia od iných výrobcov.
Možnosť
Start (Spustenie)
Popis
Spusťte snímanie. Pri snímaní sa zhotoví zvolený počet záberov,
pričom sa pri každom zábere bude meniť zaostrená vzdialenosť
o zvolenú hodnotu.
No. of shots (Počet
Vyberte počet záberov (maximálne 300).
záberov)
Focus step width
Vyberte hodnotu, o ktorú sa bude zaostrená vzdialenosť meniť
(Šírka kroku
pri každom zábere.
zaostrenia)
Vyberte interval medzi zábermi. Zvoľte možnosť 00, aby bolo
možné zhotoviť fotografie s rýchlosťou približne 5 snímok za
Interval until next
sekundu (režimy snímania S, CL, CH a MUP) alebo 3 snímky za
shot (Interval po
sekundu (režimy snímania Q a QC). Ak chcete zaistiť správnu
nasledujúci záber)
expozíciu pri používaní blesku, vyberte interval dostatočne dlhý
na to, aby sa nabil blesk.
Voľba možnosti On (Zap.) umožní fotoaparátu nastaviť
expozíciu tak, aby zodpovedala predchádzajúcemu záberu
Exposure
v iných režimoch ako M (vezmite do úvahy, že vyhladenie
smoothing
expozície nadobudne účinok len v režime M, ak je zapnuté
(Vyhladenie
automatické nastavenie citlivosti ISO). Veľké zmeny jasu
expozície)
objektu počas snímania môžu mať za následok zjavné zmeny
v expozícii, v takom prípade môže byť potrebné skrátiť interval
medzi zábermi.
Silent photography
(Nehlučné
Zvoľte možnosť On (Zap.) na stíšenie uzávierky počas snímania.
fotografovanie)
Zvýraznite jednu z nasledujúcich možností a stlačením tlačidla
2 vykonajte alebo zrušte voľbu:
Starting storage
• New folder (Nový priečinok): Pre každú novú postupnosť sa vytvorí
folder (Spustenie
nový priečinok.
priečinka na
• Reset file numbering (Resetovať číslovanie súborov): Číslovanie
ukladanie údajov)
súborov sa resetuje na 0001 pri každom vytvorení nového
priečinka.
80 Sprievodca ponukami
Silent Live View Photography (Nehlučné fotografovanie so
živým náhľadom)
Tlačidlo G ➜ C ponuka snímania fotografií
Odstráňte zvuky uzávierky počas fotografovania so živým náhľadom.
Možnosť
Popis
Znížte vibrácie spôsobené uzávierkou pri snímaní krajín a iných
statických objektov. Odporúča sa použitie statívu. Maximálna
On (Mode 1) (Zap.
frekvencia snímania pre režim snímania CH je približne 6 snímok
(Režim 1))
za sekundu. Citlivosť ISO (0 49) sa dá nastaviť na hodnotu od
Lo 1 do 25600.
Fotografie je možné zhotovovať s vyššou frekvenciou ako pri
zvolenej možnosti On (Mode 1) (Zap. (Režim 1)). V režimoch
snímania S, Q, E a MUP sa po každom stlačení tlačidla spúšte
zhotoví jedna fotografia, zatiaľ čo v režimoch sériového
On (Mode 2) (Zap.
snímania sa budú fotografie zhotovovať rýchlosťou približne
(Režim 2))
15 snímok za sekundu (CL a QC) alebo 30 snímok za sekundu (CH)
v priebehu maximálne 3 sekúnd. Oblasť snímky sa pevne
nastaví na DX (24×16), veľkosť snímky na 3 600 × 2 400 a kvalita
snímky na JPEG normal★ (JPEG, normálna kvalita★).
Off (Vyp.)
Nehlučné fotografovanie so živým náhľadom bude vypnuté.
Sprievodca ponukami 81
1 Ponuka snímania videosekvencií: Možnosti
snímania videosekvencií
Na zobrazenie ponuky snímania videosekvencií stlačte tlačidlo G
a zvoľte záložku 1 (ponuka snímania videosekvencií).
Tlačidlo G
Možnosť
Reset movie shooting menu (Resetovať
ponuku snímania videosekvencií)
File naming (Názvy súborov)
Destination (Cieľové miesto)
Image area (Oblasť snímky)
Frame size/frame rate (Veľkosť obrazu/
frekvencia snímania)
Movie quality (Kvalita videosekvencie)
Movie file type (Typ súboru
videosekvencie)
ISO sensitivity settings (Nastavenia
citlivosti ISO)
White balance (Vyváženie bielej farby)
Set Picture Control (Nastaviť Picture
Control)
Manage Picture Control (Spravovať
Picture Control)
0
83
83
83
83
84
85
85
85
86
86
Možnosť
Active D-Lighting (Funkcia Active
D-Lighting)
High ISO NR (Redukcia šumu pri vysokej
citlivosti ISO)
Flicker reduction (Potlačenie rušenia)
Microphone sensitivity (Citlivosť
mikrofónu)
Attenuator (Tlmič)
Frequency response (Frekvenčná
charakteristika)
Wind noise reduction (Redukcia šumu
vetra)
Electronic VR (Elektronická stabilizácia
obrazu)
Time-lapse movie (Časozberná
videosekvencia)
86
A Pozrite aj
Informácie o východiskových nastaveniach ponuky nájdete v časti
„Východiskové nastavenia ponuky snímania videosekvencií“ (0 12).
82 Sprievodca ponukami
0
86
87
87
88
88
89
89
89
90
Reset Movie Shooting Menu (Resetovať ponuku snímania
videosekvencií)
Tlačidlo G ➜ 1 ponuka snímania videosekvencií
Zvýraznite Yes (Áno) a stlačením J obnovte východiskové hodnoty
možností ponuky snímania videosekvencií (0 12).
File Naming (Názvy súborov)
Tlačidlo G ➜ 1 ponuka snímania videosekvencií
Vyberte trojpísmenovú predponu, ktorá sa použije pri pomenovaní
obrazových súborov, v ktorých sú uložené videosekvencie.
Východisková predpona je „DSC“ (0 38).
Destination (Cieľové miesto)
Tlačidlo G ➜ 1 ponuka snímania videosekvencií
Vyberte slot, do ktorého sa budú
zaznamenávať videosekvencie. V ponuke sa
zobrazí doba dostupná na jednotlivých
kartách; záznam skončí automaticky po
uplynutí dostupnej doby.
Image Area (Oblasť snímky)
Tlačidlo G ➜ 1 ponuka snímania videosekvencií
Vyberte oblasť snímky pre videosekvencie.
❚❚ Auto DX Crop (Automatické orezanie na formát DX)
Ak sa zvolí možnosť On (Zap.), videosekvencie nasnímané pomocou
objektívu DX sa automaticky zaznamenajú s použitím oblasti snímky DX
(formátu videosekvencie DX).
Sprievodca ponukami 83
Frame Size/Frame Rate (Veľkosť obrazu/frekvencia
snímania)
Tlačidlo G ➜ 1 ponuka snímania videosekvencií
Vyberte veľkosť obrazu (v pixloch) a frekvenciu snímania
videosekvencie.
Možnosť
1
r 3840×2160 (4K UHD); 30p 2
s 3840×2160 (4K UHD); 25p 2
t 3840×2160 (4K UHD); 24p 2
y/y 1920×1080; 60p
z/z 1920×1080; 50p
1/1 1920×1080; 30p
2/2 1920×1080; 25p
3/3 1920×1080; 24p
4/4 1280×720; 60p
5/5 1280×720; 50p
A
B
C
1920×1080; 30p ×4 (slow-mo)
(1 920 × 1 080; 30p ×4
(spomalená videosekvencia)) 4
1920×1080; 25p ×4 (slow-mo)
(1 920 × 1 080; 25p ×4
(spomalená videosekvencia)) 4
1920×1080; 24p ×5 (slow-mo)
(1 920 × 1 080; 24p ×5
(spomalená videosekvencia)) 4
Maximálna prenosová
rýchlosť (Mb/s) (★ vysoká
kvalita/Normálna)
Maximálna dĺžka
144
48/24
29 min. 59 s 3
24/12
36
Zaznamenávanie:
3 min.
Prehrávanie: 12 min.
29
Zaznamenávanie:
3 min.
Prehrávanie: 15 min.
1 Skutočná rýchlosť snímania je 29,97 snímok za sekundu pre hodnoty uvedené ako 30p, 23,976 snímok za sekundu
pre hodnoty uvedené ako 24p a 59,94 snímok za sekundu pre hodnoty uvedené ako 60p.
2 Keď sa zvolí táto možnosť, kvalita videosekvencie sa pevne nastaví na „vysoká“.
3 Každá videosekvencia sa zaznamená v rámci maximálne 8 súborov s veľkosťou každého súboru maximálne 4 GB.
Počet súborov a dĺžka každého súboru sa menia podľa možností zvolených pre Frame size/frame rate
(Veľkosť obrazu/frekvencia snímania) a Movie quality (Kvalita videosekvencie).
4 Videosekvencie zaznamenané so 4-násobkom alebo 5-násobkom menovitej rýchlosti sa prehrajú s menovitou
rýchlosťou na dosiahnutie efektu spomalenia (napríklad, videosekvencie nasnímané so zvolenou možnosťou
1920×1080; 30p ×4 (slow-mo) (1 920 × 1 080; 30p ×4 (spomalená
videosekvencia)) sa zaznamenajú s frekvenciou približne 120 snímok za sekundu a prehrajú s frekvenciou
približne 30 snímok za sekundu). Kvalita videosekvencie sa pevne nastaví na „normálna“ a oblasť snímky sa pevne
nastaví na DX.
84 Sprievodca ponukami
Movie Quality (Kvalita videosekvencie)
Tlačidlo G ➜ 1 ponuka snímania videosekvencií
Vyberte z možností High quality (Vysoká kvalita) a Normal
(Normálna).
Movie File Type (Typ súboru videosekvencie)
Tlačidlo G ➜ 1 ponuka snímania videosekvencií
Vyberte formát súborov pre videosekvencie z formátov MOV a MP4.
ISO Sensitivity Settings (Nastavenia citlivosti ISO)
Tlačidlo G ➜ 1 ponuka snímania videosekvencií
Upravte nasledujúce nastavenia citlivosti ISO.
• Maximum sensitivity (Maximálna citlivosť): Vyberte
horný limit pre automatické nastavenie
citlivosti ISO z hodnôt od ISO 200 do Hi 2.
Automatické nastavenie citlivosti ISO sa
používa v expozičných režimoch P, S a A
a vtedy, keď je možnosť On (Zap.) zvolená
pre Auto ISO control (mode M) (Automatické nastavenie citlivosti
ISO (režim M)) v expozičnom režime M.
• Auto ISO control (mode M) (Automatické nastavenie citlivosti ISO (režim M)): Zvoľte
možnosť On (Zap.) pre automatické nastavenie citlivosti ISO
v expozičnom režime M, možnosť Off (Vyp.), aby bolo možné použiť
hodnotu zvolenú pre ISO sensitivity (mode M) (Citlivosť ISO (režim
M)).
• ISO sensitivity (mode M) (Citlivosť ISO (režim M)): Vyberte citlivosť ISO pre
expozičný režim M z hodnôt od ISO 64 do Hi 2. Automatické nastavenie
citlivosti ISO sa používa v iných expozičných režimoch.
A Automatické nastavenie citlivosti ISO
Pri vysokých citlivostiach ISO môže mať fotoaparát problém so zaostrením,
pričom sa môže zvýšiť šum (náhodne rozmiestnené jasné body, závoj alebo
prúžky). Tomu je možné predísť výberom nižšej hodnoty pre ISO sensitivity
settings (Nastavenia citlivosti ISO) > Maximum sensitivity (Maximálna
citlivosť).
Sprievodca ponukami 85
White Balance (Vyváženie bielej farby)
Tlačidlo G ➜ 1 ponuka snímania videosekvencií
Vyberte vyváženie bielej farby pre
videosekvencie (0 50). Zvoľte Same as photo
settings (Rovnaké ako nastavenia
fotografií), aby sa použila možnosť aktuálne
zvolená pre fotografie.
Set Picture Control (Nastaviť Picture Control)
Tlačidlo G ➜ 1 ponuka snímania videosekvencií
Vyberte Picture Control pre videosekvencie
(0 52). Zvoľte Same as photo settings
(Rovnaké ako nastavenia fotografií), aby sa
použila možnosť aktuálne zvolená pre
fotografie.
Manage Picture Control (Spravovať Picture Control)
Tlačidlo G ➜ 1 ponuka snímania videosekvencií
Vytvorenie vlastných Picture Control (0 53).
Active D-Lighting (Funkcia Active D-Lighting)
Tlačidlo G ➜ 1 ponuka snímania videosekvencií
Zachováva detaily v jasných častiach
a tieňoch, čím vytvára videosekvencie
s prirodzeným kontrastom. Zvoľte Same as
photo settings (Rovnaké ako nastavenia
fotografií), aby sa použila možnosť aktuálne
zvolená pre fotografie (0 56).
86 Sprievodca ponukami
High ISO NR (Redukcia šumu pri vysokej citlivosti ISO)
Tlačidlo G ➜ 1 ponuka snímania videosekvencií
Zníži sa „šum“ (náhodne rozmiestnené jasné body) na videosekvenciách
zaznamenaných s vysokou citlivosťou ISO (0 57).
Flicker Reduction (Potlačenie rušenia)
Tlačidlo G ➜ 1 ponuka snímania videosekvencií
Počas živého náhľadu alebo snímania videosekvencie je možné v rámci
snímania pri osvetlení žiarivkami alebo ortuťovými výbojkami potlačiť
blikanie obrazu alebo výskyt pruhov. Vyberte Auto (Automatický
režim), aby fotoaparát mohol automaticky vybrať správnu frekvenciu,
alebo manuálne nastavte frekvenciu zodpovedajúcu miestnemu zdroju
napájania.
D Potlačenie rušenia v ponuke snímania videosekvencií
Ak možnosť Auto (Automatický režim) zlyhá pri vytváraní požadovaných
výsledkov a vy si nie ste istí s frekvenciou miestneho napájania, vyskúšajte
možnosti 50 a 60 Hz a vyberte tú, s ktorou dosiahnete najlepšie výsledky.
Potlačenie rušenia nemusí prinášať požadované výsledky, ak je objekt veľmi jasný,
pričom v takom prípade by ste mali skúsiť vybrať menšiu clonu (vyššie clonové
číslo). Aby ste predišli rušeniu, vyberte režim M a vyberte čas uzávierky
prispôsobený frekvencii miestneho napájania: 1/125 s, 1/60 s alebo 1/30 s pre 60 Hz;
1/100 s, 1/50 s alebo 1/25 s pre 50 Hz.
Sprievodca ponukami 87
Microphone Sensitivity (Citlivosť mikrofónu)
Tlačidlo G ➜ 1 ponuka snímania videosekvencií
Zapnutie alebo vypnutie vstavaného alebo
externého mikrofónu (0 266) alebo úprava
citlivosti mikrofónu. Aby sa citlivosť nastavila
automaticky, vyberte možnosť Auto
sensitivity (Automatické nastavenie
citlivosti), Microphone off (Vyp. mikrofón),
ak chcete vypnúť záznam zvuku; ak chcete
zvoliť citlivosť mikrofónu manuálne, vyberte Manual sensitivity
(Manuálne nastavenie citlivosti) a vyberte citlivosť.
A Ikona 2
Ikona 2 sa zobrazí pri prehrávaní na celej
obrazovke alebo prehrávaní videosekvencie, ak
bola videosekvencia zaznamenaná bez zvuku.
Attenuator (Tlmič)
Tlačidlo G ➜ 1 ponuka snímania videosekvencií
Voľbou možnosti Enable (Vypnuté) sa zníži zosilnenie mikrofónu
a zabráni sa skresleniu zvuku pri zázname videosekvencií v hlučných
prostrediach.
88 Sprievodca ponukami
Frequency Response (Frekvenčná charakteristika)
Tlačidlo G ➜ 1 ponuka snímania videosekvencií
Ak je zvolená možnosť S Wide range (Široký rozsah), vstavaný
a externý mikrofón (0 260) bude reagovať na široký rozsah frekvencií,
od hudby až po rušný hluk mestskej ulice. Vyberte možnosť T Vocal
range (Hlasový rozsah), ak chcete zvýrazniť ľudské hlasy.
Wind Noise Reduction (Redukcia šumu vetra)
Tlačidlo G ➜ 1 ponuka snímania videosekvencií
Voľbou možnosti On (Zap.) zapnite filter na potlačenie nízkych
frekvencií vstavaného mikrofónu (na voliteľné stereofónne mikrofóny to
nemá vplyv), čím sa redukuje šum vznikajúci fúkaním vetra nad
mikrofónom (vezmite do úvahy, že aj iné zvuky môžu byť ovplyvnené).
Redukcia šumu vetra voliteľných stereofónnych mikrofónov, ktoré
podporujú túto funkciu, sa dá aktivovať alebo deaktivovať pomocou
ovládacích prvkov mikrofónov.
Electronic VR (Elektronická stabilizácia obrazu)
Tlačidlo G ➜ 1 ponuka snímania videosekvencií
Vyberte, či sa má zapnúť elektronická stabilizácia obrazu v režime
videosekvencií.
Sprievodca ponukami 89
Time-Lapse Movie (Časozberná videosekvencia)
Tlačidlo G ➜ 1 ponuka snímania videosekvencií
Fotoaparát automaticky zhotovuje fotografie v zvolených intervaloch
a vytvára nehlučnú časozbernú videosekvenciu.
Možnosť
Start (Spustenie)
Popis
Spustenie časozberného záznamu. Snímanie sa spustí
približne po 3 s a bude pokračovať pri zvolenom intervale so
zvolenou dĺžkou snímania.
Vyberte interval medzi zábermi v minútach a sekundách.
Interval
Shooting time (Čas
Výber času snímania (hodiny a minúty).
snímania)
Po výbere možnosti On (Zap.) sa vyhladia náhle zmeny
expozície v expozičných režimoch iných ako M (vezmite do
Exposure smoothing úvahy, že vyhladenie expozície má účinok len v režime M, ak je
(Vyhladenie
zapnuté automatické nastavenie citlivosti ISO). Veľké zmeny
expozície)
jasu objektu počas snímania môžu mať za následok zjavné
zmeny v expozícii, v takom prípade môže byť potrebné skrátiť
interval medzi zábermi.
Silent photography
Zvoľte možnosť On (Zap.) na stíšenie uzávierky počas
(Nehlučné
snímania.
fotografovanie)
Vyberte oblasť snímky pre časozberný záznam. Dostupné
Image area (Oblasť
možnosti pre položku Image area (Oblasť snímky) sú
snímky)
v ponuke snímania videosekvencií (0 83).
Vyberte veľkosť obrazu a frekvenciu snímania pre finálnu
Frame size/frame
videosekvenciu. Dostupné možnosti pre položku Frame size/
rate (Veľkosť obrazu/
frame rate (Veľkosť obrazu/frekvencia snímania) sú
frekvencia snímania)
v ponuke snímania videosekvencií (0 84).
90 Sprievodca ponukami
Možnosť
Popis
Vyberte to, či fotoaparát uprednostní dobu expozície alebo
časovanie intervalov v expozičných režimoch P a A. Zvoľte
možnosť On (Zap.), aby sa zaistilo, že snímky sa budú
zhotovovať vo vybranom intervale, možnosť Off (Vyp.) na
zaistenie toho, že snímky budú správne exponované. Ak je
zvolená možnosť On (Zap.), uistite sa, že je Minimum shutter
speed (Maximálny čas uzávierky) vybraný pre ISO
sensitivity settings (Nastavenia citlivosti ISO) (0 49) >
Interval priority Auto ISO sensitivity control (Automatické nastavenie
(Priorita intervalu) citlivosti ISO) v ponuke snímania fotografií kratší ako daný
interval. Mali by ste tiež zaostrovať pomocou manuálneho
zaostrovania alebo, ak používate automatické zaostrovanie,
vyberte Release (Spúšť) pre Používateľské nastavenie a1
(AF-C priority selection (Výber priority kontinuálneho
zaostrovania), 0 105) alebo Používateľské nastavenie a2
(AF-S priority selection (Voľba priority jednorazového
zaostrovania), 0 106) podľa toho, či je zvolené AF-C alebo
AF-S.
Sprievodca ponukami 91
❚❚ Záznam časozberných videosekvencií
A Pred snímaním
Pred snímaním časozbernej videosekvencie zhotovte skúšobný záber pri
aktuálnych nastaveniach a výsledky skontrolujte na monitore. Časozberné
videosekvencie sa nasnímajú s použitím výrezu videosekvencie; ak chcete
skontrolovať kompozíciu záberov, stlačte tlačidlo W (M) v zobrazení Time-lapse
movie (Časozberná videosekvencia) (ak sa chcete vrátiť do zobrazenia Timelapse movie (Časozberná videosekvencia), znova stlačte tlačidlo W/M). Aby sa
dosiahlo konzistentné sfarbenie, vyberte nastavenie vyváženia bielej farby
(0 86), ktoré je iné ako v (automatický režim) alebo D (automatický režim
prirodzeného svetla).
Odporúčame použiť statív a deaktivovať stabilizáciu obrazu objektívu (VR). Pred
tým, ako začne snímanie, upevnite fotoaparát na statív. Aby sa predišlo
prerušeniu snímania, použite voliteľný sieťový zdroj a napájací konektor alebo
úplne nabitú batériu. Aby ste zabránili pôsobeniu svetla prenikajúceho cez
hľadáčik na fotografie a expozíciu, zatvorte uzávierku okulára hľadáčika.
1 Zvoľte Time-lapse movie (Časozberná
videosekvencia).
V ponuke snímania videosekvencií
zvýraznite možnosť Time-lapse movie
(Časozberná videosekvencia)
a stlačením 2 zobrazte nastavenia
časozbernej videosekvencie.
92 Sprievodca ponukami
2 Upravte nastavenia časozbernej videosekvencie.
Upravte nastavenia časozbernej videosekvencie podľa nižšie
uvedeného postupu.
• Výber intervalu medzi snímkami:
Zvýraznite Interval a stlačte 2.
Vyberte si interval dlhší, ako je
najdlhší predpokladaný čas
uzávierky (minúty a sekundy)
a stlačte J.
• Výber celkového času snímania:
Zvýraznite Shooting time (Čas
snímania) a stlačte 2.
Vyberte čas snímania (maximálne
7 hodín a 59 minút) a stlačte J.
Sprievodca ponukami 93
• Aktivácia alebo deaktivácia vyhladenia expozície:
Zvýraznite Exposure smoothing
(Vyhladenie expozície) a stlačte 2.
Zvýraznite požadovanú možnosť
a stlačte tlačidlo J.
• Aktivácia alebo deaktivácia nehlučného fotografovania:
Zvýraznite Silent photography
(Nehlučné fotografovanie)
a stlačte 2.
Zvýraznite požadovanú možnosť
a stlačte tlačidlo J.
Ak je zvolená možnosť On (Zap.), jediný prípad, v ktorom sa ozve
uzávierka alebo zrkadlo, bude vtedy, keď sa vyklopí alebo sklopí
zrkadlo pri spustení alebo ukončení snímania.
• Výber oblasti snímky:
Zvýraznite možnosť Image area
(Oblasť snímky) a stlačte 2.
94 Sprievodca ponukami
Zvýraznite požadovanú možnosť
a stlačte tlačidlo J.
• Výber veľkosti obrazu a frekvencie snímania:
Zvýraznite Frame size/frame rate
(Veľkosť obrazu/frekvencia
snímania) a stlačte 2.
Zvýraznite požadovanú možnosť
a stlačte tlačidlo J.
• Výber možnosti priority intervalu:
Zvýraznite Interval priority
(Priorita intervalu) a stlačte 2.
Zvýraznite požadovanú možnosť
a stlačte tlačidlo J.
Ak je zvolená možnosť On (Zap.), časozberný záznam sa ukončí, ak
fotoaparát nedokáže zaostriť, alebo je spúšť inak deaktivovaná.
3 Spusťte snímanie.
Zvýraznite Start (Spustenie) a stlačte J.
Snímanie sa spustí približne po 3 s.
Fotoaparát bude zhotovovať fotografie vo
vybranom intervale počas zvoleného času
snímania. Po dokončení sa časozberné
videosekvencie zaznamenajú na
pamäťovú kartu zvolenú pre Destination (Cieľové miesto)
v ponuke snímania videosekvencií (0 83).
Sprievodca ponukami 95
D Nehlučné fotografovanie
Voľbou možnosti On (Zap.) pre Silent photography (Nehlučné
fotografovanie) sa deaktivujú niektoré funkcie fotoaparátu vrátane
nasledovných:
• Citlivosti ISO Hi 0,3 až Hi 2 (0 85)
• Fotografovanie s bleskom (0 219)
• Režim oneskorenia expozície (0 121)
• Redukcia šumu pri dlhej expozícii (0 57)
• Flicker reduction (Potlačenie rušenia) (0 60)
A Výpočet dĺžky finálnej videosekvencie
Celkový počet snímok vo finálnej videosekvencii sa dá vypočítať vydelením času
snímania daným intervalom a zaokrúhlením nahor. Dĺžka finálnej
videosekvencie sa potom dá vypočítať vydelením počtu záberov frekvenciou
snímania, ktorá je zvolená pre Frame size/frame rate (Veľkosť obrazu/
frekvencia snímania) (0 84). 48-snímková videosekvencia zaznamenaná
napríklad pri 1920×1080; 24p bude mať dĺžku približne dve sekundy.
Maximálna dĺžka časozberných videosekvencií je 20 minút.
Veľkosť obrazu/frekvencia snímania
Indikátor pamäťovej karty
96 Sprievodca ponukami
Zaznamenaná dĺžka/maximálna
dĺžka
❚❚ Ukončenie snímania
Ak chcete ukončiť snímanie pred zhotovením všetkých fotografií,
zvýraznite položku Off (Vyp.) v ponuke časozbernej videosekvencie
a stlačte J, alebo stlačte J medzi snímkami. Videosekvencia sa vytvorí
z nasnímaných záberov po bod, kedy sa snímanie ukončilo.
Nezabudnite, že snímanie sa ukončí a nezaznamená sa žiadna
videosekvencia, ak odstránite alebo odpojíte zdroj napájania, alebo ak
vysuniete cieľovú pamäťovú kartu.
❚❚ Žiadna fotografia
Fotoaparát buď ukončí časozberné zaznamenávanie (možnosť On
(Zap.) je zvolená pre Interval priority (Priorita intervalu)) alebo
preskočí na nasledujúcu snímku (možnosť Off (Vyp.) je zvolená pre
Interval priority (Priorita intervalu)), ak nie je možné zaostriť
pomocou automatického zaostrovania (vezmite do úvahy, že fotoaparát
znova zaostruje pred každým záberom).
D Časozberné videosekvencie
Časozberné snímanie nie je možné kombinovať s niektorými funkciami
fotoaparátu vrátane živého náhľadu, záznamu videosekvencií, dlhých expozícií
(fotografovanie v režime bulb alebo time), samospúšte, bracketingu (0 61), HDR
(vysoký dynamický rozsah; 0 69), viacnásobnej expozície (0 62), intervalového
fotografovania (0 70) a posúvania zaostrenia (0 80). Vezmite do úvahy, že
keďže sa čas uzávierky a čas potrebný na záznam snímky na pamäťovú kartu
môže pri každej snímke meniť, interval medzi zaznamenávanou snímkou
a spustením ďalšieho snímania sa môže líšiť. Snímanie sa nespustí, ak sa
časozberná videosekvencia nedá pri aktuálnych nastaveniach zaznamenať
(napríklad, ak je pamäťová karta plná, čas intervalu alebo snímania je nula, alebo
je interval dlhší ako čas snímania).
Snímanie sa môže ukončiť, ak použijete ovládacie prvky fotoaparátu, zmeníte
nastavenia alebo pripojíte HDMI kábel. Videosekvencia sa vytvorí z nasnímaných
záberov po bod, kedy sa snímanie ukončilo. Ak chcete ukončiť snímanie
a zaznamenať fotografiu, stlačte tlačidlo spúšte úplne nadol.
Sprievodca ponukami 97
A Počas snímania
Počas snímania bude blikať ikona Q a na
kontrolnom paneli sa zobrazí indikátor
časozberného zaznamenávania. Bezprostredne
pred zaznamenaním každej snímky sa v zobrazení
času uzávierky zobrazí zostávajúci čas (v hodinách
a minútach). V ostatných prípadoch si môžete
zostávajúci čas pozrieť po každom stlačení tlačidla spúšte do polovice. Bez
ohľadu na možnosť zvolenú pre Používateľské nastavenie c2 (Standby timer
(Časový spínač pohotovostného režimu), 0 118), počas snímania nedôjde
k uplynutiu doby časového spínača pohotovostného režimu.
Ak chcete zobraziť aktuálne nastavenia
časozbernej videosekvencie alebo ukončiť
snímanie (0 97), medzi zábermi stlačte tlačidlo
G. Údaje zobrazené v ponuke časozbernej
videosekvencie v priebehu snímania obsahujú
vyhladenie expozície, interval a zostávajúci čas.
Tieto nastavenia sa v priebehu snímania nedajú
zmeniť a nedajú sa ani zobraziť snímky či upraviť
nastavenia ostatných ponúk.
A Ukážka snímok
V priebehu snímania sa nedá použiť tlačidlo K na prezeranie snímok, aktuálny
záber sa však na niekoľko sekúnd zobrazí po každom nasnímaní, ak je zvolená
možnosť On (Zap.) pre Image review (Ukážka snímok) v ponuke prehrávania
(0 27). Počas zobrazenia snímky nie je možné vykonávať žiadne ďalšie úkony
spojené s prehrávaním.
A Pozrite aj
Informácie o zvukovom znamení, ktoré sa ozve po dokončení snímania, nájdete
v časti B > Beep options (Možnosti zvukového znamenia) (0 177).
98 Sprievodca ponukami
A Používateľské nastavenia: Jemné doladenie
nastavení fotoaparátu
Ak chcete zobraziť ponuku používateľských nastavení, stlačte G
a zvoľte záložku A (ponuka používateľských nastavení).
Tlačidlo G
Používateľské nastavenia sa používajú na prispôsobenie nastavení
fotoaparátu osobným preferenciám.
Skupiny používateľských
Hlavná ponuka
Súbor používateľských funkcií (0 103)
Sprievodca ponukami 99
K dispozícii sú nasledujúce používateľské nastavenia:
Používateľské nastavenie
a
a1
a2
a3
a4
a5
a6
a7
a8
a9
a10
a11
a12
a13
b
b1
b2
b3
b4
b5
b6
b7
Custom settings bank (Súbor používateľských funkcií)
Autofocus (Automatické zaostrovanie)
AF-C priority selection (Výber priority kontinuálneho zaostrovania)
AF-S priority selection (Výber priority jednorazového zaostrovania)
Focus tracking with lock-on (Sledovanie zaostrenia s funkciou
lock-on)
3D-tracking face-detection (Detekcia tváre pri trojrozmernom
sledovaní)
3D-tracking watch area (Oblasť sledovania pri trojrozmernom
sledovaní)
Number of focus points (Počet zaostrovacích bodov)
Store by orientation (Uloženie podľa orientácie)
AF activation (Aktivácia automatického zaostrovania)
Limit AF-area mode selection (Výber obmedzenia režimu činnosti AF)
Autofocus mode restrictions (Obmedzenia režimu automatického
zaostrovania)
Focus point wrap-around (Cyklovanie zaostrovacích bodov)
Focus point options (Možnosti zaostrovacích bodov)
Manual focus ring in AF mode (Krúžok manuálneho zaostrovania
v režime automatického zaostrovania) 1
Metering/exposure (Meranie/expozícia)
ISO sensitivity step value (Hodnota kroku citlivosti ISO)
EV steps for exposure cntrl (Kroky EV na ovládanie expozície)
Exp./flash comp. step value (Hodnota krokov korekcie expozície/
blesku)
Easy exposure compensation (Jednoduchá korekcia expozície)
Matrix metering (Maticové meranie expozície)
Center-weighted area (Oblasť so zdôrazneným stredom)
Fine-tune optimal exposure (Jemné doladenie optimálnej expozície)
100 Sprievodca ponukami
0
103
105
106
107
108
108
108
109
110
111
111
112
113
114
115
115
115
116
117
117
117
0
Používateľské nastavenie
c
c1
c2
c3
c4
d
d1
d2
d3
d4
d5
d6
d7
d8
d9
d10
d11
d12
e
e1
e2
e3
e4
e5
e6
e7
Timers/AE lock (Časovače/expozičná pamäť)
Shutter-release button AE-L (Expozičná pamäť tlačidla spúšte)
Standby timer (Časový spínač pohotovostného režimu)
Self-timer (Samospúšť)
Monitor off delay (Doba nečinnosti pre automatické vypnutie
monitora)
Shooting/display (Snímanie/zobrazenie)
CL mode shooting speed (Rýchlosť snímania režimu pomalého
sériového snímania)
Max. continuous release (Max. počet snímok pri sériovom snímaní)
ISO display (Zobrazenie citlivosti ISO)
Sync. release mode options (Možnosti režimu synchronizovanej
uzávierky)
Exposure delay mode (Režim oneskorenia expozície)
Electronic front-curtain shutter (Elektronická uzávierka s použitím
prvej lamely)
File number sequence (Postupnosť čísel súborov)
Peaking highlight color (Farba zvýraznenia zaostrenia)
Viewfinder grid display (Zobrazenie mriežky v hľadáčiku)
LCD illumination (Podsvietenie displejov LCD)
Live view in continuous mode (Živý náhľad v režime sériového
snímania)
Optical VR (Optická stabilizácia obrazu) 2
Bracketing/flash (Bracketing/blesk)
Flash sync speed (Rýchlosť synchronizácie blesku)
Flash shutter speed (Čas uzávierky pri použití blesku)
Exposure comp. for flash (Korekcia expozície pre blesk)
Auto M ISO sensitivity control (Automatické M nastavenie citlivosti ISO)
Modeling flash (Modelovací záblesk)
Auto bracketing (mode M) (Automatický bracketing (režim M))
Bracketing order (Poradie bracketingu)
118
118
119
119
120
120
120
121
121
121
122
123
123
124
125
125
126
127
127
128
128
129
129
Sprievodca ponukami 101
Používateľské nastavenie
Controls (Ovládacie prvky)
Custom control assignment (Vlastné priradenie funkcií ovládacím
f1
prvkom)
Multi selector center button (Stredové tlačidlo multifunkčného
f2
voliča)
f3 Shutter spd & aperture lock (Aretácia času uzávierky a clony)
f4 Customize command dials (Prispôsobenie príkazových voličov)
f5 Multi selector (Multifunkčný volič)
Release button to use dial (Používanie príkazových voličov po
f6
uvoľnení tlačidla)
f7 Reverse indicators (Obrátené indikátory)
f8 Live view button options (Možnosti tlačidla živého náhľadu)
f9 D switch (Vypínač D)
f10 Assign MB-D18 buttons (Priradenie tlačidiel MB-D18)
g Movie (Videosekvencia)
Custom control assignment (Vlastné priradenie funkcií ovládacím
g1
prvkom)
g2 Highlight brightness (Jas preexponovaných oblastí)
0
f
130
142
144
144
147
147
148
148
148
149
152
156
1 Dostupné len pri objektívoch, ktoré podporujú túto položku.
2 K dispozícii len s kompatibilnými objektívmi AF-P, ktoré nie sú vybavené spínačom stabilizácie obrazu.
102 Sprievodca ponukami
Custom Settings Bank (Súbor používateľských funkcií)
Tlačidlo G ➜ A ponuka používateľských nastavení
Používateľské nastavenia sa ukladajú do jedného zo štyroch súborov.
Zmeny nastavení v jednom súbore nemajú žiadny vplyv na ostatné
súbory. Ak chcete uložiť istú kombináciu často používaných nastavení,
vyberte jeden zo štyroch súborov a fotoaparát nastavte na tieto
nastavenia. Nové nastavenia sa uložia do súboru, aj keď je fotoaparát
vypnutý, a obnovia sa pri ďalšom výbere daného súboru. Rôzne
kombinácie nastavení môžete uložiť v ostatných súboroch, čo vám
umožňuje okamžite prepnúť z jednej kombinácie na druhú výberom
príslušného súboru z ponuky súborov.
Východiskové názvy týchto štyroch súborov používateľských funkcií sú
A, B, C a D. Popisný nadpis s dĺžkou maximálne 20 znakov sa môže pridať
tak, ako je to uvedené v časti „Zadávanie textu“ (0 38) zvýraznením
súboru používateľských funkcií ponuky a stlačením 2.
Sprievodca ponukami 103
❚❚ Obnovenie východiskových nastavení
Ak chcete obnoviť východiskové nastavenia,
zvýraznite súbor v ponuke Custom settings
bank (Súbor používateľských funkcií)
a stlačte O (Q). Zobrazí sa dialógové okno
s potvrdením; zvýraznite Yes (Áno)
a stlačením J obnovte východiskové
nastavenia pre zvolený súbor (0 13).
Tlačidlo O (Q)
A Pozrite aj
Podrobnosti ponuky nájdete v časti „Východiskové nastavenia ponuky
používateľských nastavení“ (0 13). Ak boli nastavenia v aktuálnom súbore
upravené oproti východiskovým hodnotám, vedľa upravených nastavení
v druhej úrovni ponuky používateľských funkcií a nastavení sa zobrazí
hviezdička.
104 Sprievodca ponukami
a: Autofocus (Automatické zaostrovanie)
a1: AF-C Priority Selection (Výber priority kontinuálneho
zaostrovania)
Tlačidlo G ➜ A ponuka používateľských nastavení
Keď je zvolené AF-C pre fotografovanie pomocou hľadáčika, voľbou tejto
možnosti sa ovláda to, či sa fotografie budú dať zhotoviť vždy, keď bude
stlačené tlačidlo spúšte (priorita spúšte) alebo len vtedy, keď fotoaparát
zaostrí (priorita zaostrenia).
Možnosť
G
B
E
F
Popis
Fotografie možno zhotoviť pri každom stlačení tlačidla
spúšte.
Fotografie môžete nasnímať aj vtedy, keď fotoaparát
nezaostril. Ak je objekt tmavý alebo málo kontrastný
a fotoaparát je v režime sériového snímania, priorita sa
Focus + release
udelí zaostrovaniu pre prvý záber v každej sérii
(Zaostrenie + spúšť)
a frekvencii snímania pre ostatné zábery, pričom sa
zaistí vysoká frekvencia snímania, ak sa vzdialenosť
k snímanému objektu počas snímania nezmení.
Fotografie môžete nasnímať aj vtedy, keď fotoaparát
Release + focus
nezaostril. V režime sériového snímania sa frekvencia
(Spúšť + zaostrenie) snímania zníži, aby sa zlepšilo zaostrenie, ak je objekt
tmavší alebo málo kontrastný.
Fotografie možno zhotoviť len vtedy, keď sa zobrazuje
Focus (Zaostrenie)
indikátor zaostrenia (I).
Release (Spúšť)
Bez ohľadu na zvolenú možnosť sa zaostrenie neuloží do pamäte, keď je
zvolené AF-C pre režim automatického zaostrovania. Fotoaparát bude
pokračovať v zaostrovaní až do uvoľnenia spúšte.
Sprievodca ponukami 105
a2: AF-S Priority Selection (Výber priority AF-S)
Tlačidlo G ➜ A ponuka používateľských nastavení
Keď je zvolené AF-S pre fotografovanie pomocou hľadáčika, touto voľbou
sa ovláda možnosť zhotovenia fotografií len vtedy, keď fotoaparát
zaostrí (priorita zaostrenia) alebo kedykoľvek pri stlačení tlačidla spúšte
(priorita spúšte).
Možnosť
G
F
Popis
Fotografie možno zhotoviť pri každom stlačení tlačidla
spúšte.
Fotografie možno zhotoviť len vtedy, keď sa zobrazuje
Focus (Zaostrenie)
indikátor zaostrenia (I).
Release (Spúšť)
Ak sa bez ohľadu na zvolenú možnosť zobrazuje indikátor zaostrenia
(I), keď je AF-S zvolené pre režim automatického zaostrovania,
zaostrenie sa počas stlačenia tlačidla spúšte do polovice uchová
v pamäti. Uloženie zaostrenia v pamäti trvá až do uvoľnenia spúšte.
106 Sprievodca ponukami
a3: Focus Tracking with Lock-On (Sledovanie zaostrenia
s funkciou Lock-On)
Tlačidlo G ➜ A ponuka používateľských nastavení
Touto možnosťou sa ovláda spôsob
nastavenia automatického zaostrenia pri
zmenách vzdialenosti k objektu, keď je
vybraná možnosť AF-C počas fotografovania
pomocou hľadáčika.
❚❚ Blocked Shot AF Response (Odozva automatického zaostrovania na
blokovaný záber)
Výber toho, ako rýchlo zareaguje zaostrovanie, keď niečo prejde medzi
snímaným objektom a fotoaparátom. Vyberte z hodnôt od 5 (Delayed
(Oneskorené)) do 1 (Quick (Rýchle)). Čím vyššia je táto hodnota, tým
pomalšia je odozva a menšia pravdepodobnosť, že stratíte zaostrenie na
váš pôvodný objekt. Čím nižšia je táto hodnota, tým rýchlejšia je odozva
a ľahší posuv zaostrenia na objekty prechádzajúce cez vaše zorné pole.
Vezmite do úvahy, že 2 a 1 (Quick (Rýchle)) budú ekvivalentné s 3, keď
sa pre režim činnosti AF vyberie trojrozmerné sledovanie alebo
automatické zaostrenie s automatickým výberom poľa.
❚❚ Subject Motion (Pohyb objektu)
Zvoľte možnosť Steady (Stabilný) pre plynulé zaostrovanie pri
fotografovaní objektov, ktoré sa približujú k fotoaparátu rovnomerným
tempom, alebo Erratic (Nepravidelný) na dosiahnutie zlepšenej
odozvy pri fotografovaní objektov náchylných na náhle rozbehnutie či
zastavenie.
Sprievodca ponukami 107
a4: 3D-Tracking Face-Detection (Detekcia tváre pri
trojrozmernom sledovaní)
Tlačidlo G ➜ A ponuka používateľských nastavení
Vyberte, či fotoaparát rozpozná a zaostrí na tváre, keď je zvolené
trojrozmerné sledovanie pre režim činnosti AF.
a5: 3D-Tracking Watch Area (Oblasť sledovania pri
trojrozmernom sledovaní)
Tlačidlo G ➜ A ponuka používateľských nastavení
Pri trojrozmernom sledovaní bude fotoaparát sledovať objekty, ktoré
opustia zvolený zaostrovací bod, a podľa potreby zvolí nové
zaostrovacie body počas stlačenia tlačidla spúšte do polovice. Vyberte
to, či trojrozmerné sledovanie použije údaje z okolitých zaostrovacích
bodov na sledovanie objektov, ktoré sa posunú aj mierne mimo
zvoleného zaostrovacieho bodu (Wide (Široké)), alebo bude sledovať
objekt len na základe údajov z blízkeho okolia zvoleného zaostrovacieho
bodu (Normal (Normálne)). Wide (Široké) sa odporúča pre rýchlo sa
pohybujúce objekty.
a6: Number of Focus Points (Počet zaostrovacích bodov)
Tlačidlo G ➜ A ponuka používateľských nastavení
Vyberte počet zaostrovacích bodov, ktoré budú k dispozícii pri
manuálnom výbere zaostrovacích bodov.
Možnosť
Popis
1
55 points
(55 bodov)
Vyberte z 55 zaostrovacích bodov.
2
15 points
(15 bodov)
Vyberte z 15 zaostrovacích bodov. Použite
na rýchly výber zaostrovacieho bodu.
108 Sprievodca ponukami
a7: Store by Orientation (Uloženie podľa orientácie)
Tlačidlo G ➜ A ponuka používateľských nastavení
Vyberte to, či sa môžu zvoliť osobitné zaostrovacie body pre orientáciu
na šírku, pre orientáciu na výšku s fotoaparátom otočeným o 90° v smere
hodinových ručičiek, ako aj pre orientáciu na výšku s fotoaparátom
otočeným o 90° proti smeru hodinových ručičiek.
Voľbou možnosti Off (Vyp.) sa použije rovnaký zaostrovací bod a režim
činnosti AF bez ohľadu na orientáciu fotoaparátu.
Fotoaparát otočený o 90°
proti smeru hodinových
ručičiek
Otočenie na šírku
Fotoaparát otočený o 90°
v smere hodinových
ručičiek
Sprievodca ponukami 109
Výberom Focus point (Zaostrovací bod) umožníte osobitnú voľbu
zaostrovacieho bodu alebo výberom Focus point and AF-area mode
(Zaostrovací bod a režim činnosti AF) umožníte osobitnú voľbu
zaostrovacieho bodu aj režimu činnosti AF.
Fotoaparát otočený o 90°
proti smeru hodinových
ručičiek
Otočenie na šírku
Fotoaparát otočený o 90°
v smere hodinových
ručičiek
a8: AF Activation (Aktivácia automatického zaostrovania)
Tlačidlo G ➜ A ponuka používateľských nastavení
Vyberte to, či sa tlačidlo spúšte bude môcť použiť na zaostrenie
(Shutter/AF-ON (Uzávierka/AF-ON)), alebo či sa zaostrenie bude dať
nastaviť len pomocou tlačidla AF-ON či iných ovládacích prvkov, ktorým
bola funkcia AF-ON priradená (AF-ON only (Len AF-ON)). Po zvýraznení
AF-ON only (Len AF-ON) a stlačení 2 sa zobrazí možnosť Out-of-focus
release (Snímanie mimo zaostrenia); voľbou možnosti Enable
(Zapnuté) umožníte zhotovovanie snímok bez zaostrenia, alebo
Disable (Vypnuté) zabránite spusteniu uzávierky pred tým, ako
fotoaparát zaostrí pomocou ovládacieho prvku AF-ON. Ak chcete
zhotovovať snímky, keď je zvolená možnosť Disable (Vypnuté), použite
ovládací prvok AF-ON na zaostrenie a stlačením tlačidla spúšte úplne
nadol spustite uzávierku. Vezmite do úvahy, že možnosť Disable
(Vypnuté) platí len v prípade, že je zvolená možnosť Focus (Zaostrenie)
pre Používateľské nastavenie a1 (AF-C priority selection (Výber
priority kontinuálneho zaostrovania)) alebo a2 (AF-S priority
selection (Výber priority jednorazového zaostrovania)) a pre režim
činnosti AF je zvolená iná možnosť ako automatické zaostrenie
s automatickým výberom poľa.
110 Sprievodca ponukami
a9: Limit AF-Area Mode Selection (Výber obmedzenia
voľby režimu činnosti AF)
Tlačidlo G ➜ A ponuka používateľských nastavení
Vyberte režimy činnosti AF, ktoré je možné
zvoliť pomocou tlačidla režimu
automatického zaostrovania a pomocného
príkazového voliča pri fotografovaní
pomocou hľadáčika (na živý náhľad to nemá
vplyv). Zvýraznite požadované režimy
a stlačením 2 vykonajte alebo zrušte voľbu.
Po dokončení nastavovania uložte zmeny stlačením tlačidla J.
a10: Autofocus Mode Restrictions (Obmedzenia režimu
automatického zaostrovania)
Tlačidlo G ➜ A ponuka používateľských nastavení
Vyberte režimy automatického zaostrovania
dostupné pri fotografovaní pomocou
hľadáčika. Ak je zvolený len jeden režim, režim
automatického zaostrovania sa nedá vybrať
pomocou tlačidla režimu automatického
zaostrovania a hlavného príkazového voliča.
Sprievodca ponukami 111
a11: Focus Point Wrap-Around (Cyklovanie zaostrovacích
bodov)
Tlačidlo G ➜ A ponuka používateľských nastavení
Zvoľte to, či bude výber zaostrovacieho bodu „cyklovať“ od jedného
okraja hľadáčika po druhý.
Možnosť
Popis
Výber zaostrovacieho bodu bude
„cyklovať“ zhora nadol, zdola nahor,
w
q
sprava doľava a zľava doprava,
Wrap
takže napríklad stlačením tlačidla 2
(Cyklovanie)
pri zvýraznení zaostrovacieho bodu
na pravom okraji hľadáčika (q) sa vyberie zodpovedajúci
zaostrovací bod na ľavom okraji zobrazenia (w).
Zobrazenie zaostrovacieho bodu je ohraničené najkrajnejšími
No wrap (Žiadne zaostrovacími bodmi, takže napríklad, po výbere zaostrovacieho
cyklovanie)
bodu na pravom okraji zobrazenia nemá stlačenie tlačidla 2
žiadny účinok.
112 Sprievodca ponukami
a12: Focus Point Options (Možnosti zaostrovacích bodov)
Tlačidlo G ➜ A ponuka používateľských nastavení
Vyberte z nasledujúcich možností zobrazenia zaostrovacieho bodu.
Možnosť
Popis
Vyberte to, či sa aktívny zaostrovací bod zvýrazní v hľadáčiku
na červeno.
• Auto (Automatický režim): Zvolený zaostrovací bod sa
Focus point
automaticky zvýrazní, ak je potrebné zvýšiť jeho kontrast
illumination
oproti pozadiu.
(Osvetlenie
• On (Zap.): Zvolený zaostrovací bod sa vždy zvýrazní, bez
zaostrovacích bodov)
ohľadu na jas pozadia. V závislosti od jasu pozadia môže byť
zvolený zaostrovací bod zle viditeľný.
• Off (Vyp.): Zvolený zaostrovací bod sa nezvýrazní.
Výberom možnosti On (Zap.) sa aktívny zaostrovací bod
Manual focus mode
zobrazí v režime manuálneho zaostrovania, výberom
(Režim manuálneho
možnosti Off (Vyp.) sa zaostrovací bod zobrazí len počas
zaostrovania)
voľby zaostrovacieho bodu.
Dynamic-area AF
Výberom možnosti On (Zap.) sa zobrazí zvolený zaostrovací
assist (Pomocník
bod aj okolité zaostrovacie body v režime dynamickej voľby
dynamickej voľby
zaostrovacích polí.
zaostrovacích polí)
Sprievodca ponukami 113
a13: Manual Focus Ring in AF Mode (Krúžok manuálneho
zaostrovania v režime automatického zaostrovania)
Tlačidlo G ➜ A ponuka používateľských nastavení
Táto položka sa zobrazí len pri objektívoch, ktoré ju podporujú. Voľba
možnosti Enable (Zapnuté) umožňuje používať clonový krúžok
objektívu na manuálne zaostrovanie, keď je fotoaparát v režime
automatického zaostrovania. Po stlačení tlačidla spúšte do polovice na
zaostrenie podržte toto tlačidlo stlačené do polovice a nastavte
zaostrenie pomocou zaostrovacieho krúžka. Ak chcete znova zaostriť
pomocou automatického zaostrovania, uvoľnite prst z tlačidla spúšte
a potom ho znovu stlačte do polovice. Ak chcete zabrániť použitiu
zaostrovacieho krúžka na manuálne zaostrovanie, keď je fotoaparát
v režime automatického zaostrovania, zvoľte možnosť Disable
(Vypnuté).
114 Sprievodca ponukami
b: Metering/Exposure (Meranie/expozícia)
b1: ISO Sensitivity Step Value (Hodnota kroku citlivosti
ISO)
Tlačidlo G ➜ A ponuka používateľských nastavení
Umožňuje voľbu použitého kroku pri nastavovaní citlivosti ISO. Ak je to
možné, nastavenie aktuálnej citlivosti ISO sa pri zmene hodnoty kroku
zachová. Ak aktuálna citlivosť ISO nie je pri novom kroku dostupná,
citlivosť ISO sa zaokrúhli na najbližšiu dostupnú hodnotu.
b2: EV Steps for Exposure Cntrl (Kroky EV na ovládanie
expozície)
Tlačidlo G ➜ A ponuka používateľských nastavení
Zvoľte kroky použité pri úprave nastavení času uzávierky, clony
a bracketingu.
b3: Exp./Flash Comp. Step Value (Hodnota krokov korekcie
expozície/blesku)
Tlačidlo G ➜ A ponuka používateľských nastavení
Voľba použitého kroku pri nastavovaní korekcie expozície a zábleskovej
expozície.
Sprievodca ponukami 115
b4: Easy Exposure Compensation (Jednoduchá korekcia
expozície)
Tlačidlo G ➜ A ponuka používateľských nastavení
Táto možnosť určuje, či je potrebné tlačidlo E na nastavenie korekcie
expozície. Ak je zvolená možnosť On (Auto reset) (Zap. (Automatický
reset)) alebo On (Zap.), v strede zobrazenia expozície bude blikať 0 aj
po nastavení korekcie expozície na hodnotu ±0.
Možnosť
Popis
Korekcia expozície sa nastavuje otáčaním niektorého
z príkazových voličov (pozrite si poznámku nižšie). Nastavenie
On (Auto reset)
vybrané pomocou príkazového voliča sa resetuje pri vypnutí
(Zap. (Automatický
fotoaparátu alebo uplynutí intervalu časového spínača
reset))
pohotovostného režimu (nastavenie korekcie expozície
vybrané tlačidlom E sa neresetuje).
Tak ako je uvedené vyššie, okrem toho, že hodnota korekcie
expozície vybraná príkazovým voličom sa pri vypnutí
On (Zap.)
fotoaparátu alebo uplynutí intervalu časového spínača
pohotovostného režimu neresetuje.
Korekcia expozície sa nastavuje stlačením tlačidla E
Off (Vyp.)
a otáčaním hlavného príkazového voliča.
A Change Main/Sub (Vymeniť hlavný s pomocným)
Príkazový volič použitý na nastavenie korekcie expozície, keď je vybraná
možnosť On (Auto reset) (Zap. (Automatický reset)) alebo On (Zap.) pre
Používateľské nastavenie b4 (Easy exposure compensation (Jednoduchá
korekcia expozície)) bude závisieť od možnosti zvolenej pre Používateľské
nastavenie f4 (Customize command dials (Prispôsobenie príkazových
voličov), 0 144) > Change main/sub (Vymeniť hlavný s pomocným) >
Exposure setting (Nastavenie expozície).
P
Expozičný režim
S
A
M
f4 (Customize command dials (Prispôsobenie príkazových voličov)) > Change main/sub
(Vymeniť hlavný s pomocným) > Exposure setting (Nastavenie expozície)
On (Zap.)
On (Mode A) (Zap. (Režim A))
Off (Vyp.)
Pomocný príkazový
Pomocný príkazový
Pomocný príkazový
volič
volič
volič
Pomocný príkazový
Pomocný príkazový
Hlavný príkazový volič
volič
volič
Pomocný príkazový
Pomocný príkazový
Hlavný príkazový volič
volič
volič
Nepoužiteľné
116 Sprievodca ponukami
b5: Matrix Metering (Maticové meranie expozície)
Tlačidlo G ➜ A ponuka používateľských nastavení
Vyberte U Face detection on (Zapnutie detekcie tvárí), aby bola
možná detekcia tvárí pri snímaní portrétov s maticovým meraním
expozície počas fotografovania pomocou hľadáčika.
b6: Center-Weighted Area (Oblasť so zdôrazneným
stredom)
Tlačidlo G ➜ A ponuka používateľských nastavení
Vyberte veľkosť oblasti, na ktorú sa bude klásť najväčší dôraz pri meraní
so zdôrazneným stredom. Ak sa pripojí objektív bez vstavaného
procesora alebo objektív AF-S Fisheye NIKKOR 8–15mm f/3,5–4,5E ED,
veľkosť oblasti sa pevne nastaví na 12 mm.
b7: Fine-Tune Optimal Exposure (Jemné doladenie
optimálnej expozície)
Tlačidlo G ➜ A ponuka používateľských nastavení
Túto možnosť použite na jemné doladenie
hodnoty expozície zvolenej fotoaparátom.
Expozíciu možno jemne doladiť osobitne pre
každý spôsob merania expozície od +1 do
–1 EV v krokoch po 1/6 EV.
D Jemné doladenie expozície
Expozíciu môžete jemne doladiť nezávisle od každého súboru používateľských
funkcií, pričom nie je ovplyvňovaná dvojtlačidlovým resetom. Vezmite do úvahy,
že keďže sa nezobrazí ikona korekcie expozície (E), jediný spôsob, ako zistiť,
o koľko sa expozícia zmenila, je pozrieť si danú hodnotu v ponuke jemného
doladenia.
Sprievodca ponukami 117
c: Timers/AE Lock (Časovače/expozičná pamäť)
c1: Shutter-Release Button AE-L (Expozičná pamäť tlačidla
spúšte)
Tlačidlo G ➜ A ponuka používateľských nastavení
Vyberte to, či sa expozícia stlačením tlačidla spúšte uzamkne.
O
P
Možnosť
On (half press)
(Zap. (stlačenie do
polovice))
On (burst mode)
(Zap. (režim sériového
snímania))
Off (Vyp.)
Popis
Stlačením tlačidla spúšte do polovice sa expozícia
uzamkne.
Expozícia sa uzamkne len počas stlačenia tlačidla
spúšte úplne nadol.
Stlačením tlačidla spúšte sa expozícia neuzamkne.
c2: Standby Timer (Časový spínač pohotovostného režimu)
Tlačidlo G ➜ A ponuka používateľských nastavení
Zvoľte to, ako dlho bude fotoaparát merať expozíciu v prípade, že sa
nevykoná žiadny úkon. Po uplynutí doby časového spínača
pohotovostného režimu sa zobrazenia času uzávierky a clony na
kontrolnom paneli a v hľadáčiku automaticky vypnú.
Voľbou kratšieho oneskorenia uplynutia intervalu časového spínača
pohotovostného režimu sa predĺži výdrž batérie.
118 Sprievodca ponukami
c3: Self-Timer (Samospúšť)
Tlačidlo G ➜ A ponuka používateľských nastavení
Zvoľte dobu oneskorenia po stlačení spúšte, počet zhotovených snímok
a interval medzi snímkami v režime samospúšte.
• Self-timer delay (Oneskorenie samospúšte): Zvoľte dobu oneskorenia
expozície v režime samospúšte.
• Number of shots (Počet záberov): Stlačením 1 a 3 vyberte počet záberov,
ktoré sa zhotovia pri každom stlačení tlačidla spúšte.
• Interval between shots (Interval medzi zábermi): Vyberte interval medzi
zábermi, keď je Number of shots (Počet záberov) väčší ako 1.
c4: Monitor off Delay (Doba nečinnosti pre automatické
vypnutie monitora)
Tlačidlo G ➜ A ponuka používateľských nastavení
Vyberte to, ako dlho má zostať monitor zapnutý, keď sa počas
prehrávania nevykoná žiadny úkon (Playback (Prehrávanie);
východisková hodnota je 10 s) a ukážky snímok (Image review (Ukážka
snímok); východisková hodnota je 4 s), keď sa zobrazujú ponuky
(Menus (Ponuky); východisková hodnota je 1 minúta) alebo informácie
(Information display (Zobrazenie informácií); východisková hodnota
je 10 s) alebo počas živého náhľadu a záznamu videosekvencií (Live
view (Živý náhľad); východisková hodnota je 10 minút). Výberom
kratšej doby nečinnosti pre automatické vypnutie monitora sa predĺži
výdrž batérie.
Sprievodca ponukami 119
d: Shooting/Display (Snímanie/zobrazenie)
d1: CL Mode Shooting Speed (Rýchlosť snímania režimu
pomalého sériového snímania)
Tlačidlo G ➜ A ponuka používateľských nastavení
Vyberte maximálnu rýchlosť snímania v režime CL.
d2: Max. Continuous Release (Max. počet snímok pri
sériovom snímaní)
Tlačidlo G ➜ A ponuka používateľských nastavení
Maximálny počet snímok, ktoré možno zhotoviť v jednej sérii v režime
sériového snímania, možno nastaviť na ľubovoľnú hodnotu od 1 do 200.
Vezmite do úvahy, že bez ohľadu na zvolenú možnosť neexistuje žiadne
obmedzenie počtu fotografií, ktoré je možné zhotoviť v jednej sérii, keď
je zvolený čas uzávierky 4 s alebo dlhší v expozičnom režime S alebo M.
A Vyrovnávacia pamäť
Bez ohľadu na možnosť zvolenú pre Používateľské nastavenie d2 sa po zaplnení
vyrovnávacej pamäte snímanie spomalí (tAA).
d3: ISO Display (Zobrazenie citlivosti ISO)
Tlačidlo G ➜ A ponuka používateľských nastavení
Vyberte to, či sa na kontrolnom paneli zobrazí citlivosť ISO (Show ISO
sensitivity (Zobraziť citlivosť ISO)) alebo počet zostávajúcich snímok
(Show frame count (Zobrazenie počtu snímok)).
120 Sprievodca ponukami
d4: Sync. Release Mode Options (Možnosti režimu
synchronizovanej uzávierky)
Tlačidlo G ➜ A ponuka používateľských nastavení
Vyberte to, či sa uzávierky na diaľkovo ovládaných fotoaparátoch
synchronizujú s uzávierkou na hlavnom fotoaparáte pri použití
voliteľného bezdrôtového diaľkového ovládača v režime
synchronizovanej spúšte.
d5: Exposure Delay Mode (Režim oneskorenia expozície)
Tlačidlo G ➜ A ponuka používateľských nastavení
V situáciách, v ktorých aj najmenší pohyb fotoaparátu môže spôsobiť
rozmazanie snímok, je možné oneskoriť spúšť približne o 0,2 až
3 sekundy po vyklopení zrkadla.
d6: Electronic Front-Curtain Shutter (Elektronická
uzávierka s použitím prvej lamely)
Tlačidlo G ➜ A ponuka používateľských nastavení
Voľbou Enable (Zapnuté) sa aktivuje elektronická uzávierka s použitím
prvej lamely v režimoch Q, QC a MUP, čím sa odstráni rozmazanie
spôsobené pohybom uzávierky. V ostatných režimoch snímania sa
použije mechanická uzávierka.
A Elektronická uzávierka s použitím prvej lamely
Odporúča sa objektív typu G, E alebo D; zvoľte možnosť Disable (Vypnuté), ak si
všimnete prúžky alebo závoj pri snímaní s inými objektívmi. Najkratší čas
uzávierky a maximálna citlivosť ISO dostupné s elektronickou uzávierkou
s použitím prvej lamely sú 1/2 000 s a ISO 25600 v uvedenom poradí.
Sprievodca ponukami 121
d7: File Number Sequence (Postupnosť čísel súborov)
Tlačidlo G ➜ A ponuka používateľských nastavení
Po zhotovení snímky fotoaparát pomenuje súbor zvýšením naposledy
použitého čísla súboru o jedno. Táto možnosť určuje, či pri vytvorení
nového priečinka, naformátovaní pamäťovej karty alebo vložení novej
pamäťovej karty do fotoaparátu bude číslovanie súborov pokračovať od
naposledy použitého čísla.
Možnosť
Popis
Pri vytvorení nového priečinka, naformátovaní pamäťovej karty
alebo vložení novej pamäťovej karty do fotoaparátu bude
číslovanie súborov pokračovať od naposledy použitého čísla alebo
On (Zap.)
od najväčšieho čísla súboru v aktuálnom priečinku, podľa toho,
ktoré je väčšie. Ak zhotovíte fotografiu, keď aktuálny priečinok
obsahuje fotografiu s číslom 9999, automaticky sa vytvorí nový
priečinok a číslovanie súborov začne znova od čísla 0001.
Pri vytvorení nového priečinka, naformátovaní pamäťovej karty
alebo vložení novej pamäťovej karty do fotoaparátu sa číslovanie
Off (Vyp.)
súborov začne znova od čísla 0001. Vezmite do úvahy, že ak sa
zhotoví snímka, keď aktuálny priečinok obsahuje 5 000 snímok,
automaticky sa vytvorí nový priečinok.
Rovnaké, ako pri možnosti On (Zap.), okrem toho, že nasledujúcej
Reset
zhotovenej snímke sa priradí číslo súboru, ktoré je o jedno väčšie
(Resetovanie) ako najväčšie číslo súboru v aktuálnom priečinku. Ak je priečinok
prázdny, číslovanie súborov sa začne znova od čísla 0001.
122 Sprievodca ponukami
D File Number Sequence (Postupnosť čísel súborov)
Ak má aktuálny priečinok číslo 999 a obsahuje buď 5 000 snímok alebo fotografiu
s číslom 9999, tlačidlo spúšte sa deaktivuje a nebude možné zhotovovať žiadne
ďalšie snímky (navyše sa môže deaktivovať aj zaznamenávanie videosekvencií, ak
fotoaparát vypočíta, že počet súborov potrebných na záznam videosekvencie
s maximálnou dĺžkou by viedol k tomu, že by priečinok obsahoval viac ako 5 000
súborov, alebo by sa súboru priradilo číslo vyššie ako 9999). Vyberte Reset
(Resetovanie) pre Používateľské nastavenie d7 (File number sequence
(Postupnosť čísel súborov)) a potom buď naformátujte aktuálnu pamäťovú
kartu, alebo vložte novú pamäťovú kartu.
d8: Peaking Highlight Color (Farba zvýraznenia zaostrenia)
Tlačidlo G ➜ A ponuka používateľských nastavení
Vyberte farbu zvýraznenia pre zaostrenie. Zvýraznenie zaostrenia je
možné zapnúť alebo vypnúť a jeho citlivosť sa dá upraviť stlačením
tlačidla i počas živého náhľadu a voľbou Peaking level (Úroveň
zvýraznenia).
d9: Viewfinder Grid Display (Zobrazenie mriežky
v hľadáčiku)
Tlačidlo G ➜ A ponuka používateľských nastavení
Voľbou On (Zap.) sa pri vytváraní kompozície fotografií zobrazí
v hľadáčiku voliteľná pomocná mriežka.
Sprievodca ponukami 123
d10: LCD Illumination (Podsvietenie displejov LCD)
Tlačidlo G ➜ A ponuka používateľských nastavení
Ak je zvolená možnosť Off (Vyp.), podsvietenie kontrolných panelov
a podsvietenie tlačidiel (podsvietenie displejov) sa zapne len vtedy, keď
je hlavný vypínač otočený smerom k D. Ak sa zvolí možnosť On (Zap.),
podsvietenie zostane zapnuté, pokiaľ je časový spínač pohotovostného
režimu aktívny. Bez ohľadu na zvolenú možnosť sa podsvietenie po
stlačení tlačidla spúšte vypne; ak je zvolená možnosť On (Zap.), po
uvoľnení tlačidla spúšte sa podsvietenie znova zapne. Ak chcete predĺžiť
výdrž batérie, zvoľte možnosť Off (Vyp.).
A Podsvietenie tlačidiel
1
4
2
3
5
11
6
7
8
9
10
124 Sprievodca ponukami
12
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Tlačidlo T
Tlačidlo U
Tlačidlo I
Tlačidlo Y
Ukazovateľ voliča režimov snímania
Tlačidlo G
Tlačidlo L (Z/Q)
Tlačidlo X
Tlačidlo W (M)
Tlačidlo J
Tlačidlo K
Tlačidlo O (Q)
d11: Live View in Continuous Mode (Živý náhľad v režime
sériového snímania)
Tlačidlo G ➜ A ponuka používateľských nastavení
Vyberte to, či bude dostupná ukážka snímok počas sériového snímania
(režimy snímania CL, CH a QC) v živom náhľade. Ak je zvolená možnosť Off
(Vyp.), nielen monitor, ale aj podsvietenie monitora budú počas
expozícií vypnuté.
d12: Optical VR (Optická stabilizácia obrazu)
Tlačidlo G ➜ A ponuka používateľských nastavení
Táto položka je dostupná len s kompatibilnými objektívmi AF-P, ktoré
nie sú vybavené spínačom stabilizácie obrazu. Voľbou možnosti On
(Zap.) sa aktivuje stabilizácia obrazu, ktorá nadobudne účinok pri
každom stlačení tlačidla spúšte do polovice. Voľbou možnosti Off (Vyp.)
vypnete stabilizáciu obrazu.
Sprievodca ponukami 125
e: Bracketing/Flash (Bracketing/blesk)
e1: Flash Sync Speed (Rýchlosť synchronizácie blesku)
Tlačidlo G ➜ A ponuka používateľských nastavení
Táto možnosť určuje rýchlosť (čas) synchronizácie blesku.
Možnosť
Popis
Automatická vysokorýchlostná synchronizácia blesku FP sa
používa, keď je pripojená kompatibilná záblesková jednotka. Ak
1/250 s (Auto FP) sa použijú iné zábleskové jednotky, čas uzávierky sa nastaví na
1/250 s. Keď sa na fotoaparáte zobrazuje čas uzávierky 1/250 s
(1/250 s
(Automatická v expozičnom režime P alebo A, automatická vysokorýchlostná
vysokorýchlostná synchronizácia blesku FP sa aktivuje, ak je aktuálny čas uzávierky
synchronizácia kratší ako 1/250 s. Ak záblesková jednotka podporuje automatickú
vysokorýchlostnú synchronizáciu blesku FP, hodnotu až po
blesku FP))
najkratší čas uzávierky 1/8 000 s bude môcť zvoliť fotoaparát
(režimy P a A) alebo používateľ (režimy S a M).
1/250 s–1/60 s Rýchlosť synchronizácie blesku nastavená na zvolenú hodnotu.
A Pevné nastavenie času uzávierky na limit rýchlosti synchronizácie blesku
Ak chcete pevne nastaviť čas uzávierky na hraničnú rýchlosť synchronizácie
v expozičnom režime clonovej automatiky alebo manuálnom expozičnom
režime, zvoľte nasledujúci čas uzávierky po najdlhšom možnom čase uzávierky
(30 s alebo %). V hľadáčiku a na ovládacom paneli sa bude zobrazovať
X (indikátor synchronizácie blesku) spolu s rýchlosťou synchronizácie blesku.
A Automatická vysokorýchlostná synchronizácia blesku FP
Automatická vysokorýchlostná synchronizácia blesku FP umožňuje používanie
blesku pri najkratšom čase uzávierky podporovanom týmto fotoaparátom, čo
umožňuje vybrať maximálnu clonu na zmenšenie hĺbky ostrosti, dokonca aj
vtedy, keď je objekt v jasnom slnečnom protisvetle. Indikátor zábleskového
režimu zobrazenia informácií bude ukazovať „FP“, keď je aktívna automatická
vysokorýchlostná synchronizácia blesku FP.
126 Sprievodca ponukami
e2: Flash Shutter Speed (Čas uzávierky pri použití blesku)
Tlačidlo G ➜ A ponuka používateľských nastavení
Táto možnosť určuje najdlhší dostupný čas uzávierky pri použití
synchronizácie s prvou alebo druhou lamelou uzávierky, alebo vtedy,
keď je použitý predzáblesk proti červeným očiam v režimoch
programovej a časovej automatiky (bez ohľadu na zvolené nastavenie
môže byť čas uzávierky 30 s v režimoch clonovej automatiky
a manuálnej expozície alebo pri nastaveniach blesku na synchronizáciu
s dlhými časmi uzávierky, synchronizáciu s druhou lamelou uzávierky pri
dlhých časoch uzávierky či pri predzáblesku proti červeným očiam so
synchronizáciou s dlhými časmi uzávierky).
e3: Exposure Comp. for Flash (Korekcia expozície pre
blesk)
Tlačidlo G ➜ A ponuka používateľských nastavení
Umožňuje vybrať spôsob, akým fotoaparát nastaví intenzitu záblesku,
keď sa použije korekcia expozície.
Možnosť
YE
Entire frame (Celé
obrazové pole)
E
Background only
(Len pozadie)
Popis
Nastaví sa intenzita záblesku aj korekcia expozície tak,
aby sa expozícia upravila v rámci celého obrazového
poľa.
Korekcia expozície sa bude vzťahovať len na pozadie.
Sprievodca ponukami 127
e4: Auto M ISO Sensitivity Control (Automatické M
nastavenie citlivosti ISO)
Tlačidlo G ➜ A ponuka používateľských nastavení
Vyberte referenčnú hodnotu použitú na nastavenie expozície, keď sa
blesk použije s automatickým nastavením citlivosti ISO.
e
f
Možnosť
Subject and
background
(Objekt a pozadie)
Subject only (Len
objekt)
Popis
Fotoaparát pri nastavovaní citlivosti ISO berie do úvahy
osvetlenie hlavného objektu aj pozadia.
Citlivosť ISO sa nastaví len na zaistenie správnej expozície
hlavného objektu.
e5: Modeling Flash (Modelovací záblesk)
Tlačidlo G ➜ A ponuka používateľských nastavení
Ak je zvolená možnosť On (Zap.), keď sa fotoaparát používa s voliteľným
bleskom, ktorý podporuje Systém kreatívneho osvetlenia Nikon, po
stlačení tlačidla Pv na fotoaparáte sa vyšle modelovací záblesk. Ak je
zvolená možnosť Off (Vyp.), modelovací záblesk sa nevyšle.
128 Sprievodca ponukami
e6: Auto Bracketing (Mode M) (Automatický bracketing
(Režim M))
Tlačidlo G ➜ A ponuka používateľských nastavení
Táto možnosť určuje, ktoré nastavenia budú ovplyvnené po voľbe
možnosti AE & flash bracketing (Bracketing automatickej expozície
a intenzity záblesku) alebo AE bracketing (Bracketing automatickej
expozície) pre možnosť Auto bracketing set (Nastavenie
automatického bracketingu) v ponuke snímania fotografií
v manuálnom expozičnom režime.
Možnosť
F
G
H
I
Popis
Fotoaparát mení čas uzávierky (AE bracketing (Bracketing
Flash/speed
automatickej expozície)) alebo čas uzávierky a intenzitu
(Blesk/čas
záblesku (AE & flash bracketing (Bracketing
uzávierky)
automatickej expozície a intenzity záblesku)).
Flash/speed/
Fotoaparát mení čas uzávierky a clonu (AE bracketing
aperture
(Bracketing automatickej expozície)) alebo čas uzávierky,
(Blesk/čas
clonu a intenzitu záblesku (AE & flash bracketing
uzávierky/
(Bracketing automatickej expozície a intenzity
clona)
záblesku)).
Fotoaparát mení clonu (AE bracketing (Bracketing
Flash/aperture automatickej expozície)) alebo clonu a intenzitu záblesku
(Blesk/clona) (AE & flash bracketing (Bracketing automatickej
expozície a intenzity záblesku)).
Fotoaparát mení len intenzitu záblesku (AE & flash
Flash only (Len
bracketing (Bracketing automatickej expozície
blesk)
a intenzity záblesku)).
Bracketing intenzity záblesku sa uskutoční len s i-TTL alebo riadením
záblesku qA (automatická clona). Ak je zvolené iné nastavenie ako
Flash only (Len blesk) a blesk sa nepoužije, citlivosť ISO sa pevne
nastaví na hodnotu prvého záberu, keď je zapnuté automatické
nastavenie citlivosti ISO (0 49).
e7: Bracketing Order (Poradie bracketingu)
Tlačidlo G ➜ A ponuka používateľských nastavení
Pri východiskovom nastavení MTR > under > over (Meranie > pod > nad)
(H) sa bracketing expozície, intenzity záblesku a vyváženia bielej farby
vykoná v nasledujúcom poradí: najprv sa zhotoví neupravený záber, za
ktorým nasleduje záber s najnižšou hodnotou a za ním záber s najvyššou
hodnotou. Ak je zvolené Under > MTR > over (Pod > meranie > nad)
(I), snímanie bude postupovať v poradí od najnižšej po najvyššiu
hodnotu. Toto nastavenie nemá žiadny vplyv na bracketing ADL.
Sprievodca ponukami 129
f: Controls (Ovládacie prvky)
f1: Custom Control Assignment (Vlastné priradenie funkcií
ovládacím prvkom)
Tlačidlo G ➜ A ponuka používateľských nastavení
Vyberte funkcie priradené ovládacím prvkom fotoaparátu, či už sa
použijú samostatne alebo v kombinácii s príkazovými voličmi.
❚❚ Stlačenie
Vyberte úlohy, ktoré budú zohrávať nasledujúce ovládacie prvky,
zvýraznite požadovanú možnosť a stlačte stred multifunkčného voliča:
0
v
x
V
8
Tlačidlo Pv
S
Funkčné tlačidlá zaostrovania objektívu *
Tlačidlo Fn1
Tlačidlo Fn2
Tlačidlo AF-ON
Stred pomocného voliča
* Funkčné tlačidlá zaostrovania objektívu je
možné použiť pre priradenú funkciu len
vtedy, keď sa zvolí AF-L pomocou voliča
funkcie zaostrovania.
Funkčné tlačidlá
zaostrovania objektívu
130 Sprievodca ponukami
A „Stlačenie“ a „Stlačenie + príkazové voliče“
Určité úlohy sa nedajú priradiť súčasne funkciám „stlačenie“ a „stlačenie + príkaz“
pre niektoré ovládacie prvky. Priradením takej úlohy „stlačeniu“, keď je už
priradená „stlačeniu + príkazovému voliču“, sa nastaví možnosť „stlačenie +
príkazový volič“ na None (Žiadne), zatiaľ čo priradením takej úlohy „stlačeniu +
príkazovým voličom“, keď je už priradená „stlačeniu“, sa nastaví možnosť
„stlačenie“ na None (Žiadne).
Funkcie, ktoré je možné priradiť týmto ovládacím prvkom, sú
nasledovné:
0 v x V
8
S
Preset focus point (Predvolený zaostrovací
bod)
✔
✔
—
—
✔
✔
AF-area mode (Režim činnosti AF)
✔
✔
—
✔
✔
✔
q
AF-area mode + AF-ON (Režim činnosti AF +
AF-ON)
✔
✔
—
✔
✔
✔
q
r
Preview (Kontrola)
✔
✔
—
—
✔
—
FV lock (Blokovanie zábleskovej expozície)
✔
✔
—
—
✔
—
B
AE/AF lock (Expozičná pamäť/pamäť
zaostrenia)
✔
✔
—
✔
✔
✔
C
AE lock only (Iba expozičná pamäť)
✔
✔
—
✔
✔
✔
AE lock (Reset on release) (Expozičná pamäť
(resetovanie po uvoľnení))
AE lock (Hold) (Expozičná pamäť
(podržanie))
✔
✔
—
✔
✔
—
✔
✔
—
✔
✔
—
AF lock only (Len pamäť zaostrenia)
✔
✔
—
✔
✔
✔
AF-ON
✔
✔
—
✔
✔
✔
IDisable/enable (IVypnuté/zapnuté)
✔
✔
—
—
✔
✔
Bracketing burst (Séria bracketingu)
✔
✔
—
—
✔
—
+ NEF (RAW)
✔
✔
—
—
✔
—
Možnosť
A
K
D
E
F
A
h
1
4
Sprievodca ponukami 131
0 v x V
8
S
✔
✔
—
—
✔
—
M
Matrix metering (Maticové meranie
expozície)
Center-weighted metering (Meranie
expozície so zdôrazneným stredom)
✔
✔
—
—
✔
—
N
Spot metering (Bodové meranie expozície)
✔
✔
—
—
✔
—
✔
✔
—
—
✔
—
✔
✔
—
—
✔
—
✔
✔
—
—
✔
—
✔
✔
—
—
✔
✔
MY MENU (MOJA PONUKA)
✔
✔
✔
—
✔
—
3
Access top item in MY MENU (Prístup k hornej
položke v MOJEJ PONUKE)
✔
✔
✔
—
✔
—
K
c
Playback (Prehrávanie)
✔
✔
—
—
✔
—
Rating (Hodnotenie)
—
—
✔
—
—
—
—
—
—
—
✔
—
—
—
—
—
✔
—
✔
✔
✔
✔
✔
—
Možnosť
L
t
b
!
c
%
J
K
Highlight-weighted metering (Meranie
s dôrazom na predchádzanie
preexponovaniu)
Viewfinder grid display (Zobrazenie mriežky
v hľadáčiku)
Viewfinder virtual horizon (Virtuálny
horizont v hľadáčiku)
Sync. release selection (Voľba
synchronizovanej spúšte)
Select center focus point (Výber stredového
zaostrovacieho bodu)
Highlight active focus point (Zvýraznenie
aktívneho zaostrovacieho bodu)
None (Žiadne)
132 Sprievodca ponukami
K dispozícii sú nasledujúce možnosti:
Možnosť
A
K
q
q
r
Popis
Stlačením ovládacieho prvku sa zvolí predvolený
zaostrovací bod. Ak chcete vybrať daný bod, zvoľte
ho a stlačte ovládací prvok pri podržaní stlačeného
tlačidla režimu automatického zaostrovania pokiaľ
zaostrovací bod nezačne blikať. Osobitné
zaostrovacie body je možné zvoliť pre orientáciu na
šírku a pre každú z dvoch orientácií na výšku, ak sa
Preset focus point
zvolí možnosť Focus point (Zaostrovací bod) alebo
(Predvolený
Focus point and AF-area mode (Zaostrovací bod
zaostrovací bod)
a režim činnosti AF) pre Používateľské nastavenie
a7 (Store by orientation (Uložiť podľa orientácie),
0 109). Ak sa táto možnosť priradí tlačidlám funkcie
zaostrovania objektívu, budete môcť zvoliť
predvolený zaostrovací bod podržaním stlačeného
tlačidla funkcie zaostrovania objektívu. Uvoľnením
tohto tlačidla obnovíte výber pôvodného
zaostrovacieho bodu.
Zvýraznite túto možnosť a stlačením 2 zvoľte režim
činnosti AF (okrem trojrozmerného sledovania).
AF-area mode (Režim Zvolený režim bude účinný počas stlačeného
činnosti AF)
daného ovládacieho prvku; uvoľnením tohto
ovládacieho prvku sa obnoví pôvodný režim činnosti
AF.
AF-area mode +
Tak ako AF-area mode (Režim činnosti AF) vyššie,
AF-ON (Režim činnosti okrem toho, že stlačenie ovládacieho prvku spustí aj
AF + AF-ON)
automatické zaostrovanie.
Počas fotografovania pomocou hľadáčika môžete
skontrolovať hĺbku ostrosti počas stlačeného
ovládacieho prvku. Počas fotografovania so živým
náhľadom môžete jedným stlačením ovládacieho
Preview (Kontrola)
prvku otvoriť objektív na svetelnosť objektívu, čím sa
uľahčí kontrola zaostrenia; opätovným stlačením
ovládacieho prvku sa obnoví pôvodná hodnota
clony.
Stlačením ovládacieho prvku sa zablokuje hodnota
FV lock (Blokovanie
zábleskovej expozície pre voliteľné blesky.
zábleskovej expozície) Blokovanie hodnoty zábleskovej expozície sa zruší
opätovným stlačením tohto tlačidla.
Sprievodca ponukami 133
B
C
Možnosť
AE/AF lock (Expozičná
pamäť/pamäť
zaostrenia)
AE lock only (Iba
expozičná pamäť)
D
AE lock (Reset on
release) (Expozičná
pamäť (resetovanie
po uvoľnení))
E
AE lock (Hold)
(Expozičná pamäť
(podržanie))
F
AF lock only (Len
pamäť zaostrenia)
A
AF-ON
h
IDisable/enable
(IVypnuté/zapnuté)
1
Bracketing burst
(Séria bracketingu)
134 Sprievodca ponukami
Popis
Kým je tento ovládací prvok stlačený, zaostrenie aj
expozícia sa uchovajú v pamäti.
Kým je tento ovládací prvok stlačený, expozícia sa
uchová v pamäti.
Po stlačení ovládacieho prvku sa expozícia uloží do
pamäte a zostane v pamäti uchovaná až dovtedy,
kým sa ovládací prvok nestlačí druhýkrát, neuvoľní sa
spúšť alebo neuplynie doba časového spínača
pohotovostného režimu.
Po stlačení tohto ovládacieho prvku sa expozícia
uloží do pamäte a zostane v pamäti uchovaná až
dovtedy, kým sa tento ovládací prvok nestlačí
druhýkrát alebo neuplynie doba časového spínača
pohotovostného režimu.
Kým je tento ovládací prvok stlačený, zaostrenie sa
uchová v pamäti.
Stlačením ovládacieho prvku sa spustí automatické
zaostrovanie.
Ak je blesk momentálne vypnutý, počas stlačenia
ovládacieho prvku bude zvolená synchronizácia
blesku s prvou lamelou uzávierky. Ak je blesk
momentálne zapnutý, počas stlačenia ovládacieho
prvku bude namiesto toho vypnutý.
Ak sa ovládací prvok stlačí počas toho, ako je aktívny
expozičný bracketing, bracketing intenzity záblesku
alebo ADL v režime snímania jednotlivých snímok
alebo v tichom režime snímania, jednotlivé zábery sa
v aktuálnom programe bracketingu zhotovia po
každom stlačení tlačidla spúšte. Ak je bracketing
vyváženia bielej farby aktívny, alebo sa zvolí režim
sériového snímania (režim CH, CL alebo QC), fotoaparát
zopakuje sériu bracketingu počas stlačeného tlačidla
spúšte úplne nadol.
Možnosť
4
L
M
N
t
b
!
+ NEF (RAW)
Matrix metering
(Maticové meranie
expozície)
Center-weighted
metering (Meranie
expozície so
zdôrazneným
stredom)
Spot metering
(Bodové meranie
expozície)
Highlight-weighted
metering (Meranie
s dôrazom na
predchádzanie
preexponovaniu)
Viewfinder grid
display (Zobrazenie
mriežky v hľadáčiku)
Viewfinder virtual
horizon (Virtuálny
horizont v hľadáčiku)
Popis
Ak je pre kvalitu snímky zvolená možnosť JPEG, na
kontrolnom paneli sa zobrazí „RAW“ a kópia vo
formáte NEF (RAW) sa zaznamená pri nasledujúcej
snímke zhotovenej po stlačení ovládacieho prvku
(pôvodné nastavenie kvality snímky sa obnoví po
uvoľnení tlačidla spúšte). Kópie vo formáte NEF
(RAW) sa zaznamenajú pri nastaveniach aktuálne
zvolených pre NEF (RAW) recording (Záznam vo
formáte NEF (RAW)) a Image size (Veľkosť snímky)
> NEF (RAW) v ponuke snímania fotografií (0 47,
48). Ak chcete postup ukončiť bez záznamu kópie vo
formáte NEF (RAW), znova stlačte daný ovládací
prvok.
Kým je stlačený ovládací prvok, je aktívne maticové
meranie expozície.
Kým je stlačený ovládací prvok, je aktívne meranie
expozície so zdôrazneným stredom.
Kým je stlačený ovládací prvok, je aktívne bodové
meranie expozície.
Kým je stlačený ovládací prvok, je aktívne meranie
s dôrazom na predchádzanie preexponovaniu.
Stlačením ovládacieho prvku zapnete alebo vypnete
pomocnú mriežku v hľadáčiku.
Stlačením ovládacieho prvku zobrazíte virtuálny
horizont v hľadáčiku (0 137).
Sprievodca ponukami 135
Možnosť
c
%
3
K
c
J
K
Popis
Keď je pripojený voliteľný bezdrôtový diaľkový
ovládač, ovládací prvok je možné použiť na prepínanie
medzi diaľkovo ovládanou spúšťou a hlavnou či
synchronizovanou spúšťou. Dostupné možnosti
závisia od nastavenia vybraného pre Používateľské
nastavenie d4 (Sync. release mode options
(Možnosti režimu synchronizovanej spúšte)):
• Ak je zvolená Sync (Synchronizácia), môžete si
vybrať z možností Master release only (Len
hlavná spúšť) (podržaním stlačeného ovládacieho
Sync. release selection prvku zhotovíte snímky len pomocou hlavného
(Voľba
fotoaparátu) a Remote release only (Len
synchronizovanej
diaľkovo ovládaná spúšť) (podržaním stlačeného
spúšte)
ovládacieho prvku zhotovíte snímky len pomocou
diaľkovo ovládaných fotoaparátov).
• Ak je zvolená No sync (Žiadna synchronizácia),
môžete si vybrať z možností Synchronized release
(Synchronizovaná spúšť) (podržaním stlačeného
ovládacieho prvku sa synchronizujú spúšte na
hlavnom fotoaparáte a diaľkovo ovládaných
fotoaparátoch) a Remote release only (Len
diaľkovo ovládaná spúšť) (podržaním stlačeného
ovládacieho prvku zhotovíte snímky len pomocou
diaľkovo ovládaných fotoaparátov).
MY MENU (MOJA
Stlačením ovládacieho prvku sa zobrazí „MY MENU“
PONUKA)
(MOJA PONUKA).
Access top item in MY Stlačením ovládacieho prvku preskočíte na hornú
MENU (Prístup
položku v „MY MENU“ (MOJA PONUKA). Túto
k hornej položke
možnosť zvoľte na získanie rýchleho prístupu k často
v MOJEJ PONUKE)
používanej položke ponuky.
Tento ovládací prvok vykonáva rovnakú funkciu ako
Playback
tlačidlo K. Zvoľte v prípade, keď používate
(Prehrávanie)
teleobjektív alebo za iných okolností, v ktorých je
náročné používať tlačidlo K ľavou rukou.
Ak chcete ohodnotiť aktuálnu snímku v režime
Rating (Hodnotenie) prehrávania, podržte stlačený ovládací prvok
a stlačte 4 alebo 2.
Select center focus point
Stlačením ovládacieho prvku vyberte stredový
(Výber stredového
zaostrovací bod.
zaostrovacieho bodu)
Highlight active focus
point (Zvýraznenie
Stlačením ovládacieho prvku sa zvýrazní aktívny
aktívneho
zaostrovací bod.
zaostrovacieho bodu)
Stlačenie tohto ovládacieho prvku nemá žiadny
None (Žiadne)
účinok.
136 Sprievodca ponukami
A Virtuálny horizont
Po stlačení ovládacieho prvku, ktorému bola priradená funkcia Viewfinder
virtual horizon (Virtuálny horizont v hľadáčiku), sa v hľadáčiku zobrazia
indikátory naklonenia fotoaparátu dopredu a dozadu a do strán. Ďalším
stlačením tohto ovládacieho prvku sa zobrazenie indikátorov zruší.
Naklonenie fotoaparátu do strán
Fotoaparát naklonený
Fotoaparát je vo vodorovnej
doprava
polohe
Fotoaparát naklonený doľava
Naklonenie fotoaparátu dopredu a dozadu
Fotoaparát naklonený
Fotoaparát je vo vodorovnej
dopredu
polohe
Fotoaparát naklonený dozadu
Úlohy indikátorov naklonenia fotoaparátu dopredu a dozadu a do strán sa
prehodia, keď sa fotoaparát otočí na snímanie záberov s orientáciou na výšku.
Vezmite do úvahy, že keď je fotoaparát naklonený v ostrom uhle dopredu alebo
dozadu, zobrazenie nemusí byť presné. Ak fotoaparát nie je schopný odmerať
sklon, miera naklonenia sa nezobrazí.
Sprievodca ponukami 137
❚❚ Stlačenie + príkazové voliče
Ak chcete vybrať úlohy, ktoré zohrávajú nasledujúce ovládacie prvky
v kombinácii s príkazovými voličmi, zvýraznite požadovanú možnosť
a stlačte stred multifunkčného voliča:
1
w
9
Tlačidlo Pv + y
n
Q
Tlačidlo BKT + y
Tlačidlo Fn1 + y
Stred pomocného voliča + y
Tlačidlo záznamu videosekvencie + y *
* Vyberte úlohu, ktorú bude zohrávať tlačidlo záznamu videosekvencií v kombinácii s príkazovými voličmi, keď
je volič živého náhľadu otočený do polohy C.
A Tlačidlo BKT
Ak je aktívny vysoký dynamický rozsah alebo je aktívna viacnásobná expozícia,
zatiaľ čo je priradená iná funkcia tlačidlu BKT, tlačidlo BKT nebude možné použiť
v kombinácii s príkazovým voličom, kým sa neukončí fotografovanie s vysokým
dynamickým rozsahom alebo viacnásobnou expozíciou.
138 Sprievodca ponukami
Funkcie, ktoré je možné priradiť týmto ovládacím prvkom, sú
nasledovné:
Možnosť
1 w 9 n Q
Choose image area (Vybrať oblasť snímky)
✔
✔
Shutter spd & aperture lock (Aretácia času uzávierky
a clony)
✔
✔
✔
—
✔
v
1 step spd/aperture (1 krok času uzávierky/clony)
✔
✔
—
—
—
w
Choose non-CPU lens number (Výber čísla objektívu
bez vstavaného procesora)
✔
✔
✔
—
—
y
z
Active D-Lighting (Funkcia Active D-Lighting)
✔
✔
—
—
—
Exposure delay mode (Režim oneskorenia expozície)
✔
✔
—
—
—
n
Photo shooting menu bank (Súbor používateľských
funkcií ponuky snímania fotografií)
✔
✔
✔
—
✔
v
m
t
$
Exposure mode (Expozičný režim)
—
—
—
—
✔
White balance (Vyváženie bielej farby)
—
—
—
—
✔
Auto bracketing (Automatický bracketing)
—
—
—
✔
—
Multiple exposure (Viacnásobná expozícia)
—
—
—
✔
—
2
HDR (high dynamic range) (HDR (vysoký dynamický
rozsah))
—
—
—
✔
—
None (Žiadne)
✔
✔
✔
✔
✔
J
$
✔
—
✔
K dispozícii sú nasledujúce možnosti:
Možnosť
J
$
Popis
Stlačením tohto
ovládacieho prvku
a otočením príkazového
voliča vyberte
Choose image area z predvolených oblastí
(Vybrať oblasť
snímky (0 45). Voľbou
snímky)
Choose image area
(Vybrať oblasť snímky)
sa zobrazí zoznam oblastí
snímky; zvýraznite možnosti a stlačením 2 vykonajte
alebo zrušte voľbu a potom stlačte J.
Stlačením tohto ovládacieho prvku a otočením
Shutter spd &
hlavného príkazového voliča uzamknete čas uzávierky
aperture lock
v režimoch S a M; stlačením daného ovládacieho prvku
(Aretácia času
a otočením pomocného príkazového voliča uzamknete
uzávierky a clony)
clonu v režimoch A a M.
Sprievodca ponukami 139
Možnosť
v
w
y
z
n
v
m
t
$
2
1 step spd/
aperture (1 krok
času uzávierky/
clony)
Choose non-CPU
lens number (Výber
čísla objektívu bez
vstavaného
procesora)
Active D-Lighting
(Funkcia Active
D-Lighting)
Exposure delay
mode (Režim
oneskorenia
expozície)
Photo shooting
menu bank (Súbor
používateľských
funkcií ponuky
snímania fotografií)
Exposure mode
(Expozičný režim)
Popis
Ak sa pri otáčaní príkazových voličov stlačí ovládací
prvok, zmeny času uzávierky (expozičné režimy S a M)
a clony (expozičné režimy A a M) sa vykonajú
v prírastkoch po 1 EV, bez ohľadu na možnosť zvolenú
pre Používateľské nastavenie b2 (EV steps for exposure
cntrl (Kroky EV pre riadenie expozície), 0 115).
Stlačením ovládacieho prvku a otočením príkazového
voliča vyberte číslo objektívu určené pomocou
možnosti Non-CPU lens data (Údaje o objektíve bez
vstavaného procesora) (0 169).
Stlačením ovládacieho prvku a otočením príkazových
voličov nastavte funkciu Active D-Lighting (0 56).
Stlačením ovládacieho prvku a otočením príkazového
voliča vyberte režim oneskorenia expozície (0 121).
Stlačením ovládacieho prvku a otočením príkazového
voliča vyberte súbor používateľských funkcií ponuky
snímania fotografií (0 33).
Stlačením ovládacieho prvku a otočením hlavného
príkazového voliča vyberte expozičný režim.
Stlačením ovládacieho prvku a otočením hlavného
príkazového voliča vyberte možnosť vyváženia bielej
White balance
farby a otočením pomocného príkazového voliča
(Vyváženie bielej
vyberte vedľajšiu možnosť, keď je zvolené v (Auto
farby)
(Automatický režim)) alebo I (Fluorescent
(Žiarivka)) (0 50).
Stlačením ovládacieho prvku a otočením hlavného
Auto bracketing
príkazového voliča vyberte počet záberov
(Automatický
v postupnosti bracketingu a otočením pomocného
bracketing)
príkazového voliča vyberte prírastok bracketingu
(0 61).
Stlačením ovládacieho prvku a otočením hlavného
Multiple exposure
príkazového voliča vyberte režim a otočením
(Viacnásobná
pomocného príkazového voliča vyberte počet záberov
expozícia)
(0 62).
HDR (high dynamic Stlačením ovládacieho prvku a otočením hlavného
range) (HDR
príkazového voliča vyberte režim a otočením
(vysoký dynamický pomocného príkazového voliča vyberte rozdiel
rozsah))
expozície (0 69).
Počas otáčania príkazových voličov, keď je stlačený
None (Žiadne)
ovládací prvok, sa nevykoná žiadny úkon.
140 Sprievodca ponukami
❚❚ Pomocný volič
Ak chcete vybrať úlohu priradenú pomocnému voliču, zvýraznite 7
Sub-selector (Pomocný volič) a stlačte stred multifunkčného voliča.
Pomocný volič je možné použiť na výber zaostrovacích bodov (x Focus
point selection (Výber zaostrovacích bodov)) alebo na zdvojenie
úlohy, ktorú vykonáva multifunkčný volič (Y Same as multi selector
(Rovnaké ako multifunkčný volič)). Ak sa zvolí možnosť Y Same as
multi selector (Rovnaké ako multifunkčný volič), ďalším stlačením 2
a voľbou Playback zoom (Zväčšenie výrezu snímky) môžete vybrať
úlohu, ktorú bude zohrávať pomocný volič počas zväčšenia výrezu
snímky: posúvanie fotografií (Scroll (Posuv)) alebo zobrazenie
ostatných fotografií s rovnakou mierou priblíženia (Display next/
previous frame (Zobraziť nasledujúcu/predchádzajúcu snímku)).
7
Pomocný volič
Sprievodca ponukami 141
f2: Multi Selector Center Button (Stredové tlačidlo
multifunkčného voliča)
Tlačidlo G ➜ A ponuka používateľských nastavení
Táto možnosť určuje úlohu priradenú stredu
multifunkčného voliča počas fotografovania
pomocou hľadáčika, prehrávania a živého
náhľadu (bez ohľadu na vybranú možnosť sa
stlačením stredu multifunkčného voliča pri
zobrazenej videosekvencii na celej obrazovke
spustí prehrávanie videosekvencie).
❚❚ Shooting Mode (Režim snímania)
J
Možnosť
Select center focus
point (Výber
stredového
zaostrovacieho
bodu)
Úloha priradená stredu multifunkčného voliča
Výber stredového zaostrovacieho bodu.
A
Preset focus point
(Predvolený
zaostrovací bod)
Stlačením stredu multifunkčného voliča sa vyberie
predvolený zaostrovací bod. Ak chcete vybrať daný
bod, zvoľte ho a stlačte stred multifunkčného voliča pri
podržaní stlačeného tlačidla režimu automatického
zaostrovania, pokiaľ zaostrovací bod nezačne blikať.
Osobitné zaostrovacie body je možné zvoliť pre
orientáciu na šírku a pre každú z dvoch orientácií na
výšku, ak sa zvolí možnosť Focus point (Zaostrovací
bod) alebo Focus point and AF-area mode
(Zaostrovací bod a režim činnosti AF) pre
Používateľské nastavenie a7 (Store by orientation
(Uložiť podľa orientácie), 0 109).
K
Highlight active
focus point
(Zvýraznenie
aktívneho
zaostrovacieho
bodu)
Stlačením stredu multifunkčného voliča sa zvýrazní
aktívny zaostrovací bod.
None (Žiadne)
Stlačenie stredu multifunkčného voliča nemá žiadny
účinok pri fotografovaní pomocou hľadáčika.
142 Sprievodca ponukami
❚❚ Playback Mode (Režim prehrávania)
n
o
p
u
Možnosť
Thumbnail on/off
(Zapnutie/vypnutie
miniatúr)
View histograms
(Zobrazenie
histogramov)
Úloha priradená stredu multifunkčného voliča
Prepínanie medzi zobrazením na celej obrazovke
a zobrazením miniatúr.
Počas stlačenia stredu multifunkčného voliča sa pri
zobrazení na celej obrazovke alebo miniatúr zobrazí
histogram.
Prepínanie medzi zobrazením na celej obrazovke alebo
zobrazením miniatúr a zväčšením výrezu snímky.
Zoom on/off
Vyberte nastavenie počiatočného priblíženia
(Zapnutie/vypnutie z možností Low magnification (50%) (Malé
zoomu)
priblíženie (50 %)), 1 : 1 (100%) a High magnification
(200%) (Veľké priblíženie (200 %)). Zobrazenie
priblíženia sa sústredí na aktívny zaostrovací bod.
Choose slot and
Zobrazenie dialógového okna s voľbou slotu
folder (Vybrať slot
a priečinka.
a priečinok)
❚❚ Live View (Živý náhľad)
J
p
Možnosť
Select center focus
point (Výber
stredového
zaostrovacieho
bodu)
Úloha priradená stredu multifunkčného voliča
Stlačením stredu multifunkčného voliča v živom
náhľade sa zvolí stredový zaostrovací bod.
Stlačením stredu multifunkčného voliča sa zapína
a vypína zoom. Vyberte nastavenie počiatočného
Zoom on/off
priblíženia z možností Low magnification (50%) (Malé
(Zapnutie/vypnutie
priblíženie (50 %)), 1 : 1 (100%) a High magnification
zoomu)
(200%) (Veľké priblíženie (200 %)). Zobrazenie
priblíženia sa sústredí na aktívny zaostrovací bod.
Stlačenie stredu multifunkčného voliča nemá žiadny
None (Žiadne)
účinok v živom náhľade.
Sprievodca ponukami 143
f3: Shutter Spd & Aperture Lock (Aretácia času uzávierky
a clony)
Tlačidlo G ➜ A ponuka používateľských nastavení
Voľbou možnosti On (Zap.) pre Shutter speed lock (Aretácia času
uzávierky) sa uzamkne čas uzávierky na hodnote aktuálne zvolenej
v režime S alebo M. Voľbou možnosti On (Zap.) pre Aperture lock
(Aretácia clony) sa uzamkne clona na hodnote aktuálne zvolenej
v režime A alebo M. Aretácia času uzávierky a aretácia clony nie sú
dostupné v režime P.
f4: Customize Command Dials (Prispôsobenie príkazových
voličov)
Tlačidlo G ➜ A ponuka používateľských nastavení
Táto možnosť určuje činnosť hlavného a pomocného príkazového
voliča.
Možnosť
Reverse
rotation
(Opačné
otáčanie)
Popis
Otočí sa smer otáčania príkazových
voličov, keď sa používajú na
uskutočňovanie nastavení Exposure
compensation (Korekcia expozície)
a/alebo Shutter speed/aperture
(Čas uzávierky/clona). Zvýraznite
možnosti a stlačením 2 vykonajte
alebo zrušte voľbu a potom stlačte J.
Toto nastavenie sa vzťahuje aj na príkazové voliče pre voliteľné
bloky Battery Pack MB-D18.
144 Sprievodca ponukami
Možnosť
Popis
• Exposure setting (Nastavenie expozície):
Ak sa zvolí možnosť Off (Vyp.),
hlavným príkazovým voličom sa
bude ovládať čas uzávierky
a pomocným príkazovým voličom
sa bude ovládať clona. Ak sa zvolí
možnosť On (Zap.), hlavným
príkazovým voličom sa bude
Change main/ ovládať clona a pomocným príkazovým voličom sa bude ovládať
sub (Vymeniť
čas uzávierky. Ak je zvolená možnosť On (Mode A) (Zap. (režim
hlavný
A)), hlavný príkazový volič sa bude používať na nastavenie clony
s pomocným)
len v expozičnom režime A.
• Autofocus setting (Nastavenie automatického zaostrovania): Ak je zvolená
možnosť On (Zap.), režim automatického zaostrovania je možné
zvoliť podržaním stlačeného tlačidla režimu automatického
zaostrovania a otočením pomocného príkazového voliča, režim
činnosti AF podržaním stlačeného tlačidla režimu automatického
zaostrovania a otočením hlavného príkazového voliča.
Aperture
setting
(Nastavenie
clony)
Tieto nastavenia sa vzťahujú aj na príkazové voliče pre MB-D18.
Ak je zvolené Sub-command dial (Pomocný príkazový volič),
clonu bude možné nastaviť len pomocným príkazovým voličom
(alebo hlavným príkazovým voličom, ak je možnosť On (Zap.)
zvolená pre Change main/sub (Vymeniť hlavný s pomocným) >
Exposure setting (Nastavenie expozície)). Ak je zvolená možnosť
Aperture ring (Clonový krúžok), clonu bude možné nastaviť len
pomocou clonového krúžku objektívu, pričom zobrazenie clony
fotoaparátu bude uvádzať clonu v krokoch po 1 EV (pri objektívoch
typu G a E sa clona stále nastavuje pomocou pomocného
príkazového voliča). Vezmite do úvahy, že bez ohľadu na vybrané
nastavenie sa po nasadení objektívu bez vstavaného procesora
musí na nastavenie clony používať clonový krúžok.
Sprievodca ponukami 145
Možnosť
Popis
Ak je zvolená možnosť Off (Vyp.), multifunkčný volič sa používa na
výber snímky zobrazenej pri prehrávaní snímok na celej obrazovke,
zvýrazňovanie miniatúr a pohyb v ponukách. Ak je zvolená možnosť
On (Zap.) alebo On (image review excluded) (Zap. (okrem
ukážky snímok)), hlavný príkazový volič sa dá použiť na výber
snímky zobrazenej počas prehrávania snímok na celej obrazovke,
na pohyb kurzora doľava alebo doprava počas zobrazenia miniatúr
a na pohyb zvýrazneného pruhu ponuky nahor alebo nadol.
Menus and
Pomocný príkazový volič sa používa pri prehrávaní snímok na celej
playback
obrazovke na preskočenie dopredu alebo dozadu podľa možnosti
(Ponuky
zvolenej pre Sub-dial frame advance (Posun snímok pomocou
a prehrávanie)
pomocného voliča) a pri zobrazení miniatúr na pohyb smerom
nahor alebo nadol. Počas zobrazenia ponúk sa otočením
pomocného príkazového voliča doprava zobrazí vedľajšia ponuka
pre vybranú možnosť, zatiaľ čo jeho otočením doľava sa zobrazí
predchádzajúca ponuka. Ak chcete vykonať voľbu, stlačte 2, stred
multifunkčného voliča alebo J. Voľbou možnosti On (image
review excluded) (Zap. (okrem ukážky snímok)) sa zabráni
použitiu príkazových voličov na prehrávanie počas ukážky snímok.
Keď je zvolená možnosť On (Zap.) alebo On (image review
Sub-dial frame
excluded) (Zap. (okrem ukážky snímok)) pre Menus and
advance
playback (Ponuky a prehrávanie), pomocný príkazový volič sa dá
(Posun snímok
otáčať počas prehrávania snímok na celej obrazovke na voľbu
pomocou
priečinka, na preskočenie dopredu alebo dozadu naraz o 10 alebo
pomocného
50 snímok, či preskočenie na nasledujúcu alebo predchádzajúcu
voliča)
chránenú snímku, fotografiu alebo videosekvenciu.
146 Sprievodca ponukami
f5: Multi Selector (Multifunkčný volič)
Tlačidlo G ➜ A ponuka používateľských nastavení
Ak je zvolená možnosť Restart standby timer (Reštartovať časový
spínač pohotovostného režimu), použitím multifunkčného voliča po
uplynutí doby časového spínača pohotovostného režimu sa aktivujú
expozimetre a spustí sa časový spínač pohotovostného režimu. Ak je
zvolená možnosť Do nothing (Nevykonať nič), po stlačení
multifunkčného voliča sa časovač nespustí.
f6: Release Button to Use Dial (Používanie príkazových
voličov po uvoľnení tlačidla)
Tlačidlo G ➜ A ponuka používateľských nastavení
Voľba možnosti Yes (Áno) umožní vykonať úpravy otočením
príkazového voliča po uvoľnení tlačidla, ktoré sa zvyčajne vykonávajú
podržaním stlačeného tlačidla E, S (Q), I, BKT, Y, W (M), T,
U alebo tlačidla režimu automatického zaostrovania a otočením
príkazového voliča. To platí aj pre ovládacie prvky, ktorým boli priradené
funkcie Active D-Lighting (Funkcia Active D-Lighting), Exposure
delay mode (Režim oneskorenia expozície), White balance
(Vyváženie bielej farby) alebo Exposure mode (Expozičný režim) ako
možnosť „stlačenie + príkazový volič“ pre Používateľské nastavenie f1
(Custom control assignment (Vlastné priradenie funkcií ovládacím
prvkom), 0 130) a ovládacie prvky, ktorým boli priradené funkcie
Active D-Lighting (Funkcia Active D-Lighting), Exposure delay
mode (Režim oneskorenia expozície), ISO sensitivity (Citlivosť ISO),
Exposure mode (Expozičný režim), Exposure compensation
(Korekcia expozície), alebo Metering (Meranie) pomocou
Používateľského nastavenia f10 (Assign MB-D18 buttons (Priradenie
tlačidiel MB-D18), 0 149). Nastavenie sa ukončí po opätovnom stlačení
príslušného tlačidla, tlačidla spúšte do polovice alebo po uplynutí doby
časového spínača pohotovostného režimu.
Sprievodca ponukami 147
f7: Reverse Indicators (Obrátené indikátory)
Tlačidlo G ➜ A ponuka používateľských nastavení
Ak sa zvolí
(W), zobrazia sa indikátory expozície
na kontrolnom paneli, v hľadáčiku a v zobrazení informácií so
zápornými hodnotami vľavo a s kladnými hodnotami vpravo. Ak chcete
zobraziť kladné hodnoty vľavo a záporné hodnoty vpravo, zvoľte
možnosť
(V).
f8: Live View Button Options (Možnosti tlačidla živého
náhľadu)
Tlačidlo G ➜ A ponuka používateľských nastavení
Voľbou možnosti Disable (Vypnúť) vypnete
tlačidlo a, čím sa zabráni náhodnému
spusteniu živého náhľadu. Ak je zvolená
možnosť Enable (standby timer active)
(Zapnuté (časový spínač pohotovostného
režimu aktívny)), tlačidlo a je možné použiť
len na spustenie živého náhľadu počas toho,
ako je časový spínač pohotovostného režimu aktívny.
f9: D Switch (Vypínač D)
Tlačidlo G ➜ A ponuka používateľských nastavení
Vyberte to, či sa otočením hlavného vypínača do polohy D aktivuje len
podsvietenie kontrolného panela a tlačidiel, alebo sa zapne aj
zobrazenie informácií.
148 Sprievodca ponukami
f10: Assign MB-D18 Buttons (Priradenie tlačidiel MB-D18)
Tlačidlo G ➜ A ponuka používateľských nastavení
Táto možnosť je dostupná len po pripojení
voliteľného multifunkčného Battery Pack
MB-D18. Vyberte funkcie priradené ovládacím
prvkom MB-D18, či už sa použijú samostatne
alebo v kombinácii s príkazovými voličmi.
Tlačidlo AF-ON MB-D18
LOCK
Fn tlačidlo MB-D18
Multifunkčný volič MB-D18
❚❚ Fn button (Fn tlačidlo)
Umožňuje vybrať funkciu, ktorá sa bude vykonávať stlačením tlačidla Fn
na bloku Battery Pack. Ďalšie informácie nájdete v časti „stlačenie“ pre
Používateľské nastavenie f1 (Custom control assignment (Vlastné
priradenie funkcií ovládacím prvkom), 0 130).
A
Preset focus point (Predvolený
zaostrovací bod)
q
Preview (Kontrola)
r
E
FV lock (Blokovanie zábleskovej
expozície)
AE lock (Reset on release) (Expozičná
pamäť (resetovanie po uvoľnení))
AE lock (Hold) (Expozičná pamäť
(podržanie))
4
+ NEF (RAW)
D
L
M
Matrix metering (Maticové meranie
expozície)
Center-weighted metering (Meranie
expozície so zdôrazneným stredom)
!
Spot metering (Bodové meranie
expozície)
Highlight-weighted metering
(Meranie s dôrazom na predchádzanie
preexponovaniu)
Viewfinder grid display (Zobrazenie
mriežky v hľadáčiku)
Viewfinder virtual horizon (Virtuálny
horizont v hľadáčiku)
%
MY MENU (MOJA PONUKA)
N
t
b
3
Access top item in MY MENU (Prístup
k hornej položke v MOJEJ PONUKE)
K
Playback (Prehrávanie)
None (Žiadne)
Sprievodca ponukami 149
❚❚ Fn button + y (Fn tlačidlo + y)
Umožňuje vybrať funkciu, ktorá sa bude vykonávať stlačením tlačidla Fn
na Battery Pack a otočením príkazového voliča. Ďalšie informácie
nájdete v časti „stlačenie + príkazové voliče“ pre Používateľské
nastavenie f1 (Custom control assignment (Vlastné priradenie
funkcií ovládacím prvkom), 0 138).
J
$
v
w
y
z
1
2
3
4
Choose image area (Vybrať oblasť
snímky)
Shutter spd & aperture lock (Aretácia
času uzávierky a clony)
1 step spd/aperture (1 krok času
uzávierky/clony)
Choose non-CPU lens number (Výber
čísla objektívu bez vstavaného
procesora)
Active D-Lighting (Funkcia Active
D-Lighting)
Exposure delay mode (Režim
oneskorenia expozície)
n
9
v
E
w
Photo shooting menu bank (Súbor
používateľských funkcií ponuky
snímania fotografií)
ISO sensitivity (Citlivosť ISO) 1
Exposure mode (Expozičný režim) 2
Exposure compensation (Korekcia
expozície) 3
Metering (Meranie) 4
None (Žiadne)
Vykonáva rovnakú funkciu ako tlačidlo fotoaparátu S (Q).
Vykonáva rovnakú funkciu ako tlačidlo fotoaparátu I.
Vykonáva rovnakú funkciu ako tlačidlo fotoaparátu E.
Vykonáva rovnakú funkciu ako tlačidlo fotoaparátu Y.
❚❚ AF-ON button (Tlačidlo AF-ON)
Umožňuje vybrať funkciu, ktorá sa bude vykonávať stlačením tlačidla
AF-ON na bloku Battery Pack. Ďalšie informácie nájdete v časti „stlačenie“
pre Používateľské nastavenie f1 (Custom control assignment (Vlastné
priradenie funkcií ovládacím prvkom), 0 130).
G
Same as camera AF-ON button
(Rovnaké ako tlačidlo AF-ON
fotoaparátu) *
A
K
AF-ON
q
AF-area mode + AF-ON (Režim činnosti
AF + AF-ON)
AE/AF lock (Expozičná pamäť/pamäť
zaostrenia)
B
AF-area mode (Režim činnosti AF)
C
AE lock only (Iba expozičná pamäť)
E
AE lock (Reset on release) (Expozičná
pamäť (resetovanie po uvoľnení))
AE lock (Hold) (Expozičná pamäť
(podržanie))
F
AF lock only (Len pamäť zaostrenia)
D
None (Žiadne)
* Tento ovládací prvok vykonáva rovnakú úlohu ako tá, ktorá je aktuálne zvolená pre tlačidlo fotoaparátu
AF-ON.
150 Sprievodca ponukami
❚❚ Multi Selector (Multifunkčný volič)
Multifunkčný volič na bloku Battery Pack je možné používať na výber
zaostrovacích bodov (x Focus point selection (Výber zaostrovacích
bodov)) alebo na zdvojenie úlohy, ktorú vykonáva multifunkčný volič
(Y Same as camera multi selector (Rovnaké ako multifunkčný
volič); vezmite do úvahy, že v tomto prípade môžete zvoliť Info C/
Playback D (Informácie C/Prehrávanie D) pre Photo info/playback
(Informácie o fotografii/prehrávanie) na obrátenie úlohy týchto
tlačidiel tak, že stlačením voliča nahor alebo nadol sa zobrazia ďalšie
snímky a stlačením voliča doľava alebo doprava sa zmenia zobrazené
informácie o fotografii).
Sprievodca ponukami 151
g: Movie (Videosekvencia)
g1: Custom Control Assignment (Vlastné priradenie funkcií
ovládacím prvkom)
Tlačidlo G ➜ A ponuka používateľských nastavení
Vyberte funkcie priradené ovládacím prvkom fotoaparátu, či už sa
použijú samostatne alebo v kombinácii s príkazovými voličmi, keď sa
volič živého náhľadu otočí do polohy 1 v živom náhľade.
❚❚ Stlačenie
Ak chcete vybrať úlohy, ktoré budú zohrávať nasledujúce ovládacie
prvky, zvýraznite možnosť a stlačte stred multifunkčného voliča:
0
v
x
8
G
Tlačidlo Pv
Tlačidlo Fn1
Tlačidlo Fn2
Stred pomocného voliča
Tlačidlo spúšte
A „Stlačenie“ a „Stlačenie + príkazové voliče“
Určité úlohy sa nedajú priradiť súčasne funkciám „stlačenie“ a „stlačenie + príkaz“
pre niektoré ovládacie prvky. Priradením takej úlohy „stlačeniu“, keď je už
priradená „stlačeniu + príkazovému voliču“, sa nastaví možnosť „stlačenie +
príkazový volič“ na None (Žiadne), zatiaľ čo priradením takej úlohy „stlačeniu +
príkazovým voličom“, keď je už priradená „stlačeniu“, sa nastaví možnosť
„stlačenie“ na None (Žiadne).
152 Sprievodca ponukami
Funkcie, ktoré je možné priradiť týmto ovládacím prvkom, sú
nasledovné:
Možnosť
t
q
Power aperture (open) (Motorové nastavenie clony
(otvorenie))
Power aperture (close) (Motorové nastavenie clony
(zatvorenie))
0 v x
8
G
✔
—
—
—
—
—
✔
—
—
—
—
i
h
r
Exposure compensation + (Korekcia expozície +)
✔
—
—
—
Exposure compensation – (Korekcia expozície –)
—
✔
—
—
—
Index marking (Vkladanie indexov)
✔
✔
✔
✔
—
s
View photo shooting info (Zobrazenie informácií
o snímaní fotografií)
✔
✔
✔
✔
—
B
C
E
F
C
1
AE/AF lock (Expozičná pamäť/pamäť zaostrenia)
—
—
—
✔
—
AE lock only (Iba expozičná pamäť)
—
—
—
✔
—
AE lock (Hold) (Expozičná pamäť (podržanie))
—
—
—
✔
—
AF lock only (Len pamäť zaostrenia)
—
—
—
✔
—
Take photos (Zhotovovanie fotografií)
—
—
—
—
✔
Record movies (Záznam videosekvencií)
—
—
—
—
✔
None (Žiadne)
✔
✔
✔
✔
—
K dispozícii sú nasledujúce možnosti:
Možnosť
t
Power aperture (open)
(Motorové nastavenie
clony (otvorenie))
q
Power aperture (close)
(Motorové nastavenie
clony (zatvorenie))
Popis
Počas stlačenia tlačidla Pv sa clona rozšíri. Používajte
v kombinácii s Používateľským nastavením g1
(Custom control assignment (Vlastné priradenie
funkcií ovládacím prvkom)) > Fn1 button (Tlačidlo
Fn1) > Power aperture (close) (Motorové
nastavenie clony (zatvorenie)) pre nastavenie clony
ovládanej tlačidlom.
Počas stlačenia tlačidla Fn1 sa clona zúži. Používajte
v kombinácii s Používateľským nastavením g1
(Custom control assignment (Vlastné priradenie
funkcií ovládacím prvkom)) > Preview button
(Tlačidlo kontroly) > Power aperture (open)
(Motorové nastavenie clony (otvorenie)) pre
nastavenie clony ovládanej tlačidlom.
Sprievodca ponukami 153
Možnosť
i
h
r
s
B
C
E
F
C
Popis
Počas stlačenia tlačidla Pv sa korekcia expozície
zvyšuje. Používajte v kombinácii s Používateľským
Exposure
nastavením g1 (Custom control assignment
compensation +
(Vlastné priradenie funkcií ovládacím prvkom)) >
(Korekcia expozície +) Fn1 button (Tlačidlo Fn1) > Exposure
compensation – (Korekcia expozície –) pre
kompenzáciu expozície ovládanej tlačidlom.
Počas stlačenia tlačidla Fn1 sa korekcia expozície
znižuje. Používajte v kombinácii s Používateľským
Exposure
nastavením g1 (Custom control assignment
compensation –
(Vlastné priradenie funkcií ovládacím prvkom)) >
(Korekcia expozície –) Preview button (Tlačidlo kontroly) > Exposure
compensation + (Korekcia expozície +) pre
kompenzáciu expozície ovládanej tlačidlom.
Stlačením tohto ovládacieho prvku počas
Index marking
zaznamenávania videosekvencie pridáte index
(Vkladanie indexov)
aktuálnej polohe. Značky môžete používať počas
sledovania a upravovania videosekvencií.
View photo shooting Stlačením ovládacieho prvku zobrazíte údaje
info (Zobrazenie
o snímaní fotografií na mieste informácií o zázname
informácií o snímaní videosekvencií. Opätovným stlačením sa vrátite do
fotografií)
zobrazenia zaznamenávania videosekvencie.
AE/AF lock (Expozičná
Kým je tento ovládací prvok stlačený, zaostrenie aj
pamäť/pamäť
expozícia sa uchovajú v pamäti.
zaostrenia)
AE lock only (Iba
Kým je tento ovládací prvok stlačený, expozícia sa
expozičná pamäť)
uchová v pamäti.
Po stlačení tohto ovládacieho prvku sa expozícia uloží
AE lock (Hold)
do pamäte a zostane v pamäti uchovaná až dovtedy,
(Expozičná pamäť
kým sa tento ovládací prvok nestlačí druhýkrát alebo
(podržanie))
neuplynie doba časového spínača pohotovostného
režimu.
AF lock only (Len
Kým je tento ovládací prvok stlačený, zaostrenie sa
pamäť zaostrenia)
uchová v pamäti.
Take photos
Stlačením tlačidla spúšte úplne nadol ukončíte
(Zhotovovanie
zaznamenávanie videosekvencie a zhotovíte
fotografií)
fotografiu so zobrazovacím pomerom 16 : 9.
154 Sprievodca ponukami
Možnosť
1
Record movies
(Záznam
videosekvencií)
None (Žiadne)
Popis
Stlačením tlačidla spúšte do polovice spustíte živý
náhľad. Potom môžete stlačením tlačidla spúšte do
polovice zaostriť (len režim automatického
zaostrovania) a jeho úplným stlačením spustiť alebo
ukončiť zaznamenávanie. Tlačidlo spúšte sa nedá
použiť na iný účel, pokiaľ je volič živého náhľadu
otočený do polohy 1. Ak chcete ukončiť živý náhľad,
stlačte tlačidlo a. Tlačidlo spúšte na voliteľnom
bezdrôtovom diaľkovom ovládači alebo káblovej
spúšti funguje rovnakým spôsobom ako tlačidlo
spúšte fotoaparátu.
Stlačenie tohto ovládacieho prvku nemá žiadny
účinok.
A Motorové nastavenie clony
Motorové nastavenie clony je dostupné len v expozičných režimoch A a M,
pričom sa nedá použiť počas zobrazenia informácií o snímaní fotografií (ikona 6
znamená, že motorové nastavenie clony sa nedá použiť). Počas nastavovania
clony môže zobrazenie blikať.
D „Record Movies“ („Záznam videosekvencií“)
Keď je zvolená možnosť Record movies (Záznam videosekvencií) pre Shutterrelease button (Tlačidlo spúšte), intervalové fotografovanie nie je dostupné.
Sprievodca ponukami 155
❚❚ Stlačenie + príkazové voliče
Ak chcete vybrať úlohy, ktoré zohrávajú nasledujúce ovládacie prvky
v kombinácii s príkazovými voličmi, zvýraznite možnosť a stlačte stred
multifunkčného voliča:
1
w
9
Tlačidlo Pv + y
Tlačidlo Fn1 + y
Sub-selector center + y (Stred pomocného
voliča + y)
Nasledujúce funkcie je možné vykonať stlačením týchto ovládacích
prvkov a otočením príkazového voliča:
J
Možnosť
Popis
Choose image area Stlačením ovládacieho prvku a otočením príkazového
(Vybrať oblasť
voliča vyberte oblasť snímky. Počas snímania sa oblasť
snímky)
snímky nedá zmeniť.
Počas otáčania príkazových voličov, keď je stlačený
None (Žiadne)
ovládací prvok, sa nevykoná žiadny úkon.
g2: Highlight brightness (Jas preexponovaných oblastí)
Tlačidlo G ➜ A ponuka používateľských nastavení
Vyberte jas potrebný na spustenie zobrazenia zvýraznenia
videosekvencie. Čím je hodnota nižšia, tým väčší je rozsah jasov, ktoré sa
budú zobrazovať ako zvýraznené. Ak je zvolené 255, zobrazenie
zvýraznenia bude uvádzať len oblasti, ktoré sú potenciálne
preexponované.
156 Sprievodca ponukami
B Ponuka nastavenia: Nastavenie fotoaparátu
Ak chcete zobraziť ponuku nastavenia, stlačte G a zvoľte záložku
B (ponuka nastavenia).
Tlačidlo G
Možnosť
Format memory card (Formátovať
pamäťovú kartu)
Language (Jazyk)
Time zone and date (Časové pásmo a dátum)
Monitor brightness (Jas monitora)
Monitor color balance (Vyváženie farieb
monitora)
Virtual horizon (Virtuálny horizont)
Information display (Zobrazenie informácií)
AF fine-tune (Jemné doladenie
automatického zaostrenia)
Non-CPU lens data (Údaje objektívu bez
vstavaného procesora)
Clean image sensor (Čistiť obrazový snímač)
Lock mirror up for cleaning
(Predsklopenie zrkadla na čistenie) *
Image Dust Off ref photo (Referenčná
snímka na odstránenie vplyvu prachu
na snímku)
Image comment (Poznámka k snímke)
Copyright information (Informácie
o autorských právach)
Beep options (Možnosti zvukového
znamenia)
Touch controls (Dotykové ovládacie prvky)
HDMI
0
Možnosť
0
158
Location data (Údaje o polohe)
Wireless remote (WR) options (Možnosti
diaľkového (bezdrôtového diaľkového)
ovládača)
Assign remote (WR) Fn button
(Priradenie Fn tlačidla diaľkového
(bezdrôtového diaľkového) ovládača)
Airplane mode (Režim V lietadle)
Connect to smart device (Pripojiť
k zariadeniu smart)
Send to smart device (auto) (Odoslať do
zariadenia smart (automatický režim))
Wi-Fi
Bluetooth
Network (Sieť)
Eye-Fi upload (Preniesť na kartu Eye-Fi)
Conformity marking (Označenie zhody)
MB-D18 battery type (Typ batérie MB-D18)
Battery order (Poradie batérií)
Battery info (Informácie o batérii)
Slot empty release lock (Uzamknutie
spúšte bez pamäťovej karty)
Save/load settings (Uložiť/načítať
nastavenia)
Reset all settings (Resetovať všetky
nastavenia)
Firmware version (Verzia firmvéru)
179
158
159
160
161
162
163
164
169
169
170
173
175
176
177
178
178
* Nie je k dispozícii, keď je batéria takmer vybitá.
180
181
181
182
183
183
184
184
185
186
187
188
189
190
191
193
193
A Pozrite aj
Východiskové nastavenia ponuky nájdete v časti „Východiskové nastavenia
ponuky nastavenia“ (0 17).
Sprievodca ponukami 157
Format Memory Card (Formátovať pamäťovú kartu)
Tlačidlo G ➜ B ponuka nastavenia
Formátovanie spustíte výberom slotu na
pamäťovú kartu a voľbou možnosti Yes (Áno).
Vezmite do úvahy, že formátovaním pamäťovej
karty sa natrvalo odstránia všetky snímky
a ostatné údaje uložené na pamäťovej karte vo
zvolenom slote. Pred formátovaním
nezabudnite podľa potreby vytvoriť záložné
kópie.
D Počas formátovania
Počas formátovania nevypínajte fotoaparát a nevyberajte pamäťové karty.
A Dvojtlačidlové formátovanie
Pamäťové karty možno naformátovať aj stlačením tlačidiel O (Q) a S (Q) na
viac ako dve sekundy.
Language (Jazyk)
Tlačidlo G ➜ B ponuka nastavenia
Vyberte jazyk, v ktorom sa budú zobrazovať ponuky a hlásenia
fotoaparátu.
158 Sprievodca ponukami
Time Zone and Date (Časové pásmo a dátum)
Tlačidlo G ➜ B ponuka nastavenia
Zmena časového pásma, nastavenie hodín fotoaparátu, synchronizácia
hodín s hodinami zariadenia smart, výber poradia zobrazovania dátumu
a zapnutie alebo vypnutie letného času.
Možnosť
Popis
Time zone (Časové Vyberte časové pásmo. Hodiny fotoaparátu sa automaticky
pásmo)
nastavia na čas v novom časovom pásme.
Date and time
Nastavte hodiny fotoaparátu.
(Dátum a čas)
Vyberte, či sa hodiny fotoaparátu aktualizujú podľa času
(svetového koordinovaného času alebo UTC), časového pásma
a štandardného alebo letného času, ktorý uvádza zariadenie
Sync with smart smart, keď je v aplikácii SnapBridge aktivovaná synchronizácia.
device
Hodiny fotoaparátu nie je možné synchronizovať so zariadením
(Synchronizácia so smart počas intervalového fotografovania ani v prípade, že je
zariadením smart) zariadenie GPS pripojené pomocou možnosti Yes (Áno)
zvolenej pre Location data (Údaje o polohe) > External GPS
device options (Možnosti externého zariadenia GPS) > Set
clock from satellite (Nastavenie hodín zo satelitu) (0 179).
Date format
Voľba poradia, v akom sa budú zobrazovať dni, mesiace a roky.
(Formát dátumu)
Zapnite alebo vypnite letný čas. Hodiny fotoaparátu sa
Daylight saving
automaticky posunú dopredu alebo dozadu o jednu hodinu.
time (Letný čas)
Východiskové nastavenie je Off (Vyp.).
Ak sa hodiny resetujú, na kontrolnom paneli bude blikať ikona B
a v zobrazení informácií sa objaví blikajúci indikátor &.
Sprievodca ponukami 159
Monitor Brightness (Jas monitora)
Tlačidlo G ➜ B ponuka nastavenia
Stlačením tlačidla 1 alebo 3 upravte jas monitora. Výberom vyšších
hodnôt sa jas zvýši, výberom nižších hodnôt sa zníži. Jas je možné
upraviť osobitne pre:
• Menus/playback (Ponuky/prehrávanie): Nastavenie jasu zobrazenia ponúk,
informácií a prehrávania.
• Live view (Živý náhľad): Nastavenie jasu zobrazenia živého náhľadu.
160 Sprievodca ponukami
Monitor Color Balance (Vyváženie farieb monitora)
Tlačidlo G ➜ B ponuka nastavenia
Použite multifunkčný volič tak, ako je to
znázornené nižšie, na nastavenie vyváženia
farieb monitora podľa vzorovej snímky.
Vzorová snímka je posledná zhotovená
fotografia, alebo v režime prehrávania
posledná zobrazená fotografia; ak chcete
vybrať inú snímku, stlačte tlačidlo W (M)
a zvoľte si snímku zo zoznamu miniatúr (ak
chcete zobraziť zvýraznenú snímku na celú
obrazovku, stlačte a podržte tlačidlo X). Ak
pamäťová karta neobsahuje žiadne fotografie,
namiesto vzorovej snímky sa zobrazí prázdny
rámček so sivým okrajom. Po dokončení
nastavovania postup ukončite stlačením
tlačidla J. Vyváženie farieb monitora platí len na ponuky, prehrávanie
a pohľad cez objektív zobrazený počas živého náhľadu; snímky
zhotovené fotoaparátom nie sú ovplyvnené.
Zvýšenie množstva zelenej
Zvýšenie množstva modrej
Zvýšenie množstva žltej
Zvýšenie množstva purpurovej
Sprievodca ponukami 161
Virtual Horizon (Virtuálny horizont)
Tlačidlo G ➜ B ponuka nastavenia
Zobrazenie informácií o naklonení fotoaparátu dopredu a dozadu a do
strán na základe informácií získaných zo snímača naklonenia
fotoaparátu. Ak nie je fotoaparát naklonený ani doľava ani doprava,
referenčná čiara naklonenia do strán sa zmení na zelenú. Ak nie je
fotoaparát naklonený ani dopredu ani dozadu, farba bodky v strede
zobrazenia sa zmení na zelenú. Každý dielik zodpovedá 5°.
Fotoaparát je vo
vodorovnej polohe
Fotoaparát je naklonený
doľava alebo doprava
Fotoaparát je naklonený
dopredu alebo dozadu
D Naklonenie fotoaparátu
Keď je fotoaparát naklonený v ostrom uhle dopredu alebo dozadu, virtuálny
horizont sa nebude zobrazovať presne. Ak fotoaparát nie je schopný odmerať
sklon, miera naklonenia sa nezobrazí.
A Pozrite aj
Informácie o sledovaní zobrazenia virtuálneho horizontu v hľadáčiku nájdete
v časti A > Používateľské nastavenie f1 (Custom control assignment (Vlastné
priradenie funkcií ovládacím prvkom); 0 130, 137).
162 Sprievodca ponukami
Information Display (Zobrazenie informácií)
Tlačidlo G ➜ B ponuka nastavenia
Ak je zvolená možnosť Auto (Automaticky) (AUTO), farba písma sa bude
pri zobrazení informácií automaticky meniť z čiernej na bielu alebo
z bielej na čiernu, aby sa zachoval kontrast s pozadím. Ak chcete vždy
použiť rovnakú farbu písma, zvoľte Manual (Manuálny režim) a vyberte
Dark on light (Tmavé na svetlom) (B; čierne písmo) alebo Light on
dark (Svetlé na tmavom) (W; biele písmo). Jas monitora sa automaticky
nastaví na maximálny kontrast so zvolenou farbou textu.
Tmavé na svetlom
Svetlé na tmavom
Sprievodca ponukami 163
AF Fine-Tune (Jemné doladenie automatického
zaostrenia)
Tlačidlo G ➜ B ponuka nastavenia
Zaostrovanie s jemným doladením až pre 20 typov objektívov.
Používajte len podľa potreby; doladenie automatického zaostrovania sa
vo väčšine situácií neodporúča, pretože môže rušiť normálne
zaostrovanie. Automatické jemné doladenie je dostupné v živom
náhľade (0 166). Odporúčame vykonávať jemné doladenie pri
zaostrenej vzdialenosti, ktorú používate často; ak vykonáte doladenie
zaostrenia napríklad pri kratšej zaostrenej vzdialenosti, pri dlhších
vzdialenostiach vám môže pripadať menej účinné.
Možnosť
Popis
AF fine-tune (On/
Off) (Jemné
doladenie
• On (Zap.): Zapnutie doladenia automatického zaostrenia.
automatického • Off (Vyp.): Vypnutie doladenia automatického zaostrenia.
zaostrenia (Zap./
Vyp.))
Doladenie automatického
Aktuálna hodnota
zaostrovania aktuálneho objektívu
(len objektívy so vstavaným
procesorom). Stlačením tlačidla 1
Saved value
môžete posunúť ohnisko od
(Uložená
fotoaparátu alebo 3 posunúť
hodnota)
ohnisko k fotoaparátu; vyberte
z hodnôt od +20 do –20. Uložiť
možno hodnoty až pre 20 typov
objektívov. Pre každý typ objektívu
Predchádzajúca hodnota
sa dá uložiť len jedna hodnota.
Default
Výber hodnoty doladenia automatického zaostrenia, pokiaľ pre
(Východiskové aktuálny objektív neexistuje žiadna predtým uložená hodnota
nastavenie)
(len objektívy so vstavaným procesorom).
164 Sprievodca ponukami
Možnosť
Popis
Zoznam predtým uložených
hodnôt doladenia automatického
zaostrovania. Ak chcete odstrániť
objektív zo zoznamu, zvýraznite
požadovaný objektív a stlačte
tlačidlo O (Q). Ak chcete zmeniť
List saved values
identifikačné označenie objektívu
(Zoznam
(napríklad vybrať identifikačné
uložených
označenie, ktoré je rovnaké ako posledné dve číslice výrobného
hodnôt)
čísla objektívu na jeho odlíšenie od ostatných objektívov
rovnakého typu, a to vzhľadom na skutočnosť, že funkcia Saved
value (Uložená hodnota) sa dá použiť len s jedným objektívom
každého typu), zvýraznite požadovaný objektív a stlačte 2.
Zobrazí sa ponuka; stlačením 1 alebo 3 vyberte identifikačné
označenie a stlačením J uložte zmeny a ukončite daný postup.
D Fotografovanie so živým náhľadom
Ladenie sa neaplikuje na automatické zaostrovanie počas fotografovania so
živým náhľadom.
A Uložená hodnota
Pre každý typ objektívu sa dá uložiť len jedna hodnota. Pri použití telekonvertora
je pre každú kombináciu objektívu a telekonvertora možné uložiť osobitné
hodnoty.
Sprievodca ponukami 165
❚❚ Automatické jemné doladenie automatického zaostrenia
Automatické jemné doladenie automatického zaostrenia sa vykonáva
podľa nižšie uvedeného popisu.
1 Pripravte fotoaparát.
Upevnite fotoaparát na statív a nasmerujte fotoaparát na plochý
objekt s vysokým kontrastom rovnobežne s ohniskovou rovinou
fotoaparátu. Vezmite do úvahy, že automatické jemné doladenie
automatického zaostrenia funguje najlepšie pri svetelnosti objektívu
a nemusí fungovať v tmavých prostrediach.
2 Spustite živý náhľad.
Otočte volič živého náhľadu do polohy C
a stlačte tlačidlo a.
166 Sprievodca ponukami
3 Upravte nastavenia zaostrenia.
Otočte volič režimu zaostrovania do
polohy AF a použite tlačidlo režimu
automatického zaostrovania a príkazové
voliče na voľbu nasledovného:
• Režim automatického zaostrovania: AF-S
• Režim činnosti AF: 5 (široká), 6 (normálna)
alebo 3 (presne vymedzená)
4 Vyberte stredový zaostrovací bod.
Stlačením stredu multifunkčného voliča
zvoľte stredový zaostrovací bod.
5 Zaostrite.
Stlačením tlačidla spúšte do polovice zaostrite, potom priblížte
pohľad cez objektív s cieľom overiť to, že je požadovaný objekt
zaostrený. Zaostrenie je možné upraviť manuálne, ak je to potrebné.
Sprievodca ponukami 167
6 Vykonajte automatické jemné doladenie
automatického zaostrenia.
Stlačte súčasne tlačidlo režimu AF
a tlačidlo záznamu videosekvencie
a podržte ich stlačené dovtedy, kým sa
nezobrazí dialógové okno uvedené
v kroku 7 (malo by to trvať o niečo dlhšie
ako dve sekundy).
Tlačidlo režimu AF
Tlačidlo záznamu
videosekvencií
7 Uložte novú hodnotu.
Zvýraznite možnosť Yes (Áno) a stlačením
J pridajte hodnotu jemného doladenia
automatického zaostrenia pre aktuálny
objektív do zoznamu uložených hodnôt
(len objektívy so vstavaným procesorom).
Vezmite do úvahy, že pre každý typ
objektívu sa dá uložiť len jedna hodnota.
8 Aktivujte jemné doladenie automatického zaostrenia.
V ponuke nastavenia fotoaparátu zvoľte AF fine-tune (Jemné
doladenie automatického zaostrenia) > AF fine-tune (On/Off)
(Jemné doladenie automatického zaostrenia (Zap./Vyp.)), potom
zvýraznite možnosť On (Zap.) a stlačte J.
168 Sprievodca ponukami
Non-CPU Lens Data (Údaje objektívu bez vstavaného
procesora)
Tlačidlo G ➜ B ponuka nastavenia
Zaznamenanie ohniskovej vzdialenosti a svetelnosti objektívu
objektívov bez vstavaného procesora, čo umožní ich používanie
s funkciami, ktoré sú zvyčajne vyhradené pre objektívy so vstavaným
procesorom.
Možnosť
Popis
Lens number (Číslo
Vyberte číslo na identifikáciu objektívu.
objektívu)
Focal length (mm)
(Ohnisková vzdialenosť Zadajte ohniskovú vzdialenosť.
(mm))
Maximum aperture
Zadajte svetelnosť objektívu.
(Svetelnosť objektívu)
Clean Image Sensor (Čistiť obrazový snímač)
Tlačidlo G ➜ B ponuka nastavenia
Nečistota alebo prach, ktoré vniknú do fotoaparátu pri výmene
objektívov alebo odstránení krytky tela, sa môžu prilepiť k obrazovému
snímaču a ovplyvniť vaše fotografie. Po voľbe možnosti Clean image
sensor (Čistiť obrazový snímač) bude obrazový snímač vibrovať, aby sa
prach odstránil.
Možnosť
Clean now (Čistiť
teraz)
Clean at startup/
shutdown (Čistenie
pri zapnutí alebo
vypnutí)
Popis
Čistenie obrazového snímača sa vykoná okamžite.
• 5 Clean at startup (Čistenie pri zapnutí): Obrazový snímač sa
automaticky vyčistí po každom zapnutí fotoaparátu.
• 6 Clean at shutdown (Čistenie pri vypnutí): Obrazový snímač sa
automaticky vyčistí počas vypínania po každom vypnutí
fotoaparátu.
• 7 Clean at startup & shutdown (Čistenie pri zapnutí a vypnutí):
Obrazový snímač sa automaticky vyčistí pri každom zapnutí
a vypnutí.
• Cleaning off (Čistenie vypnuté): Automatické čistenie
obrazového snímača je vypnuté.
Sprievodca ponukami 169
Lock Mirror up for Cleaning (Predsklopenie zrkadla na
čistenie)
Tlačidlo G ➜ B ponuka nastavenia
Túto možnosť použite na uzamknutie zrkadla v hornej polohe, aby
prach, ktorý sa nedá odstrániť pomocou funkcie Clean image sensor
(Čistiť obrazový snímač), bolo možné odstrániť manuálne. Vezmite
však do úvahy, že tento snímač je mimoriadne chúlostivý a ľahko sa
poškodí, odporúčame, aby manuálne čistenie vykonával len
autorizovaný servis spoločnosti Nikon.
❚❚ Manuálne čistenie
Snímač je možné vyčistiť manuálne podľa nižšie uvedeného popisu.
1 Nabite batériu alebo pripojte sieťový zdroj.
Pri kontrole alebo čistení obrazového snímača je potrebný spoľahlivý
zdroj napájania. Vypnite fotoaparát a vložte úplne nabitú batériu,
alebo pripojte voliteľný sieťový zdroj a napájací konektor. Možnosť
Lock mirror up for cleaning (Predsklopenie zrkadla na čistenie) je
dostupná len v ponuke nastavenia, ak je úroveň nabitia batérie vyššia
ako J a fotoaparát nie je pripojený k zariadeniu smart
prostredníctvom funkcie Bluetooth ani k iným zariadeniam
prostredníctvom USB.
2 Odpojte objektív.
Vypnite fotoaparát a odpojte objektív.
3 Zvoľte Lock mirror up for cleaning
(Predsklopenie zrkadla na čistenie).
Zapnite fotoaparát a zvýraznite položku
Lock mirror up for cleaning
(Predsklopenie zrkadla na čistenie)
v ponuke nastavenia a stlačte 2.
170 Sprievodca ponukami
4 Stlačte J.
Na monitore sa zobrazí hlásenie a na
kontrolnom paneli a v hľadáčiku sa
zobrazí rad pomlčiek. Ak chcete obnoviť
normálnu činnosť bez kontroly
obrazového snímača, vypnite
fotoaparát.
5 Vyklopte zrkadlo.
Stlačte tlačidlo spúšte úplne
nadol. Zrkadlo sa vyklopí
a lamely uzávierky sa otvoria,
pričom sa odhalí obrazový
snímač. Zobrazenie
v hľadáčiku sa vypne a rad pomlčiek na kontrolnom paneli bude
blikať.
6 Skontrolujte obrazový snímač.
Držte fotoaparát tak, aby na obrazový
snímač dopadalo svetlo a skontrolujte, či
sa na obrazovom snímači nenachádza
prach alebo textilné vlákna. Ak nie sú
prítomné žiadne nečistoty, pokračujte
krokom 8.
Sprievodca ponukami 171
7 Vyčistite obrazový snímač.
Pomocou ofukovacieho balónika
odstráňte z obrazového snímača prach
a textilné vlákna. Nepoužívajte ofukovaciu
kefku, pretože jej štetiny by mohli poškodiť
snímač. Nečistoty, ktoré nemožno
odstrániť ofukovacím balónikom, môžu
odstrániť len zamestnanci autorizovaného servisu Nikon. Za
žiadnych okolností sa nedotýkajte snímača ani ho neutierajte.
8 Vypnite fotoaparát.
Zrkadlo sa vráti do dolnej polohy a lamely uzávierky sa uzavrú.
Nasaďte objektív alebo krytku tela.
D Používanie spoľahlivého zdroja energie
Lamely uzávierky sú jemné a ľahko sa poškodia. Ak sa fotoaparát vypne
v okamihu, keď je zrkadlo vyklopené, lamely uzávierky sa automaticky uzavrú.
Z dôvodu zabránenia poškodeniu lamiel uzávierky dodržiavajte nasledujúce
pokyny:
• Kým je vyklopené zrkadlo, nevypínajte fotoaparát a nevyberajte ani
neodpájajte zdroj energie.
• Ak počas vyklopenia zrkadla dôjde k takmer úplnému vybitiu batérie, ozve sa
zvukové znamenie, pričom bude blikať kontrolka samospúšte upozorňujúca na
to, že približne o dve minúty sa lamely uzávierky uzavrú a zrkadlo sa sklopí do
pôvodnej polohy. Okamžite ukončite čistenie alebo kontrolu.
172 Sprievodca ponukami
Image Dust Off Ref Photo (Referenčná snímka na
odstránenie vplyvu prachu na snímku)
Tlačidlo G ➜ B ponuka nastavenia
Týmto sa získajú referenčné údaje pre možnosť odstránenia vplyvu
prachu na snímku v programe Capture NX-D (ďalšie informácie nájdete
uvedené v on-line pomocníkovi programu Capture NX-D). Odstránenie
vplyvu prachu sa nedá použiť s malými alebo stredne veľkými snímkami
NEF (RAW).
Možnosť Image Dust Off ref photo (Referenčná snímka na
odstránenie vplyvu prachu) je k dispozícii iba vtedy, keď je na
fotoaparát nasadený objektív so vstavaným procesorom. Odporúča sa
iný objektív ako DX s ohniskovou vzdialenosťou minimálne 50 mm. Ak
používate objektív so zoomom, nastavte maximálne priblíženie.
1 Vyberte možnosť spustenia.
Zvýraznite niektorú z nasledujúcich
možností a stlačte tlačidlo J. Ak chcete
skončiť bez získania údajov na
odstránenie vplyvu prachu na snímku,
stlačte tlačidlo G.
• Start (Spustiť): Zobrazí sa hlásenie
a v hľadáčiku aj na kontrolnom paneli
sa zobrazí indikátor „rEF“.
• Clean sensor and then start (Vyčistiť snímač
a potom spustiť): Túto možnosť zvoľte, ak
chcete obrazový snímač vyčistiť pred
spustením. Po dokončení čistenia sa
zobrazí hlásenie a v hľadáčiku aj na
kontrolnom paneli sa zobrazí indikátor
„rEF“.
Sprievodca ponukami 173
2 V hľadáčiku umiestnite do obrazového poľa dobre osvetlený biely
objekt bez detailov.
Objektívom určite výrez pre dobre osvetlený biely objekt bez
detailov zo vzdialenosti zhruba desať centimetrov tak, aby zaplnil
celý hľadáčik, a potom stlačte tlačidlo spúšte do polovice.
V režime automatického zaostrovania sa zaostrenie na nekonečno
nastaví automaticky, pričom v režime manuálneho zaostrovania
nastavte zaostrenie na nekonečno manuálne.
3 Získajte referenčné údaje na odstránenie vplyvu prachu.
Stlačením tlačidla spúšte úplne nadol sa nasnímajú referenčné údaje
na odstránenie vplyvu prachu na snímku. Po stlačení tlačidla spúšte
sa vypne monitor.
Ak je referenčný objekt príliš svetlý alebo
príliš tmavý, fotoaparát nemusí byť
schopný nasnímať referenčné údaje pre
funkciu odstránenia vplyvu prachu na
snímku, pričom sa zobrazí hlásenie.
Vyberte iný referenčný objekt a zopakujte
postup od kroku 1.
174 Sprievodca ponukami
D Čistenie obrazového snímača
Referenčné údaje o znečistení prachom zaznamenané pred vyčistením
obrazového snímača sa nemôžu použiť pri fotografiách zhotovených po
vyčistení obrazového snímača. Zvoľte možnosť Clean sensor and then start
(Vyčistiť snímač a potom spustiť) len v prípade, že sa referenčné údaje
o znečistení prachom nepoužijú pri existujúcich fotografiách.
A Referenčné údaje pre funkciu odstránenia vplyvu prachu na snímku
Rovnaké referenčné údaje možno použiť pre
fotografie zhotovené pomocou rôznych
objektívov, prípadne pri odlišnom nastavení clony.
Referenčné snímky nemožno prezerať pomocou
počítačového softvéru na spracovanie obrazu. Pri
prezeraní referenčných snímok pomocou
fotoaparátu sa zobrazí vzor mriežky.
Image Comment (Poznámka k snímke)
Tlačidlo G ➜ B ponuka nastavenia
Pridávanie poznámok k novým fotografiám pri ich zhotovení. Poznámky
je možné zobraziť ako metadáta pomocou softvéru ViewNX-i alebo
Capture NX-D. Poznámka je viditeľná aj na stránke údajov o snímaní
v zobrazení informácií o fotografii. K dispozícii sú nasledujúce možnosti:
• Input comment (Zadať poznámku): Zadajte poznámku podľa popisu v časti
„Zadávanie textu“ (0 38). Poznámky môžu obsahovať maximálne 36
znakov.
• Attach comment (Pripojiť poznámku): Túto
možnosť zvoľte, ak chcete pripojiť
poznámku ku všetkým nasledujúcim
fotografiám. Možnosť Attach comment
(Pripojiť poznámku) možno zapnúť alebo
vypnúť jej zvýraznením a stlačením tlačidla
2. Po výbere požadovaného nastavenia
stlačením J postup ukončíte.
Sprievodca ponukami 175
Copyright Information (Informácie o autorských právach)
Tlačidlo G ➜ B ponuka nastavenia
Pridajte informácie o autorských právach k novým fotografiám pri ich
zhotovení. Informácie o autorských právach sú zahrnuté do údajov
o snímaní v zobrazení informácií o fotografii a je možné ich zobraziť ako
metadáta pomocou softvéru ViewNX-i alebo Capture NX-D. K dispozícii
sú nasledujúce možnosti:
• Artist (Umelec): Zadajte meno fotografa podľa postupu uvedeného
v časti „Zadávanie textu“ (0 38). Meno fotografa môže obsahovať
maximálne 36 znakov.
• Copyright (Autorské práva): Zadajte meno vlastníka autorských práv podľa
postupu uvedeného v časti „Zadávanie textu“ (0 38). Meno vlastníka
autorských práv môže obsahovať maximálne 54 znakov.
• Attach copyright information (Pripojiť informáciu
o autorských právach): Túto možnosť zvoľte, ak
chcete pripojiť informácie o autorských
právach ku všetkým nasledujúcim
fotografiám. Možnosť Attach copyright
information (Pripojiť informácie
o autorských právach) možno zapnúť
a vypnúť jej zvýraznením a stlačením tlačidla 2. Po výbere
požadovaného nastavenia stlačením J postup ukončíte.
D Informácie o autorských právach
Aby ste predišli neoprávnenému použitiu mien umelcov alebo vlastníkov
autorských práv, uistite sa, že nie je zapnutá možnosť Attach copyright
information (Pripojiť informácie o autorských právach) a že polia Artist
(Umelec) a Copyright (Autorské práva) sú prázdne, a to predtým než požičiate
alebo odovzdáte fotoaparát inej osobe. Spoločnosť Nikon nenesie žiadnu
zodpovednosť za akékoľvek škody alebo spory vyplývajúce z používania
možnosti Copyright information (Informácie o autorských právach).
176 Sprievodca ponukami
Beep Options (Možnosti zvukového znamenia)
Tlačidlo G ➜ B ponuka nastavenia
Vyberte výšku tónu a hlasitosť zvukového znamenia, ktoré sa ozve, keď
fotoaparát zaostrí pomocou jednorazového automatického
zaostrovania (AF-S), keď sa zaostrenie uloží do pamäte počas
fotografovania so živým náhľadom, pri odpočítavaní časovača spúšte
v režime samospúšte, ak sa stlačí tlačidlo spúšte, keď je vložená
pamäťová karta chránená proti zápisu, pri ďalšom stlačení tlačidla spúšte
počas fotografovania so zrkadlom v hornej polohe, pri ukončení
časozberného snímania alebo pri používaní dotykovej obrazovky na
zadávanie pomocou klávesnice (0 38). Vezmite do úvahy, že bez ohľadu
na zvolenú možnosť sa zvukové znamenie neozve v režime
videosekvencie ani v režimoch nehlučného snímania (režimy Q a QC) a ani
vtedy, keď je zvolená iná možnosť ako Off (Vyp.) pre Silent live view
photography (Nehlučné fotografovanie so živým náhľadom) (0 81).
Zvukové znamenie sa neozve, keď fotoaparát zaostrí pomocou
jednorazového automatického zaostrovania, ak sa možnosť Release
(Spúšť) zvolí pre Používateľské nastavenie a2 (AF-S priority selection
(Výber priority AF-S), 0 106).
❚❚ Beep On/Off (Zapnutie/vypnutie zvukového znamenia)
Voľbou Off (touch controls only) (Vyp. (len
dotykové ovládacie prvky)) stíšite zvuky,
ktoré fotoaparát vydáva pri použití
dotykových ovládacích prvkov, alebo
výberom možnosti Off (Vyp.) zabránite
akémukoľvek ozývaniu sa zvukových znamení.
Keď je zvolená iná možnosť ako Off (Vyp.),
v zobrazení informácií sa objaví c.
❚❚ Volume (Hlasitosť)
Nastavte hlasitosť zvukového znamenia.
❚❚ Pitch (Tón)
Vyberte tón zvukového znamenia z možností High (Vysoký) a Low
(Nízky).
Sprievodca ponukami 177
Touch Controls (Dotykové ovládacie prvky)
Tlačidlo G ➜ B ponuka nastavenia
Upravte nastavenia dotykového ovládania monitora.
❚❚ Enable/Disable Touch Controls (Zapnutie/vypnutie dotykových ovládacích
prvkov)
Voľbou možnosti Disable (Vypnuté) zabránite náhodnému použitiu
ovládacích prvkov dotykovej obrazovky alebo voľbou Playback only
(Len prehrávanie) aktivujete ovládacie prvky dotykovej obrazovky len
v režime prehrávania.
❚❚ Full-Frame Playback Flicks (Rýchle potiahnutia prstom pri prehrávaní
snímok na celej obrazovke)
Vyberte pohyb, ktorý sa bude používať na zobrazenie nasledujúcej
snímky pri prehrávaní snímok na celej obrazovke: rýchle potiahnutie
prstom sprava doľava alebo rýchle potiahnutie prstom zľava doprava.
HDMI
Tlačidlo G ➜ B ponuka nastavenia
Vykonajte nastavenia na pripojenie k zariadeniam s funkciou HDMI
(0 257).
178 Sprievodca ponukami
Location Data (Údaje o polohe)
Tlačidlo G ➜ B ponuka nastavenia
Upravte nastavenia údajov o polohe na používanie, keď je fotoaparát
pripojený k zariadeniu GPS alebo zariadeniu smart.
Možnosť
Popis
Voľbou možnosti Yes (Áno) stiahnete údaje o polohe zo
zariadenia smart a vložíte ich do snímok zhotovených
Download from v priebehu nasledujúcich dvoch hodín (vezmite do úvahy, že
smart device
funkcia získavania údajov o polohe sa musí aktivovať v aplikácii
(Stiahnuť zo
SnapBridge). Ak je fotoaparát pripojený k zariadeniu smart aj
zariadenia smart) jednotke GPS, údaje o polohe sa prevezmú z jednotky GPS.
Údaje o polohe sa nedajú získať, ak je fotoaparát vypnutý alebo
uplynula doba časového spínača pohotovostného režimu.
Zobrazte údaje o polohe, ktoré poskytuje zariadenie GPS alebo
Position (Poloha)
smart (zobrazené položky sa menia v závislosti od zariadenia).
Vykonajte nastavenia na pripojenie k voliteľným zariadeniam
GPS.
• Standby timer (Časový spínač pohotovostného režimu): Vyberte, či
časový spínač pohotovostného režimu zostane aktívny počas
pripojenia zariadenia GPS. Ak sa zvolí možnosť Enable
(Zapnuté), expozimetre sa automaticky vypnú, ak sa
nevykonajú žiadne úkony v priebehu intervalu určenom
External GPS
v Používateľskom nastavení c2 (Standby timer (Časový
device options
spínač pohotovostného režimu), 0 118), čím sa zníži
(Možnosti
spotreba batérie. Ak je pripojená jednotka GP-1 alebo GP-1A,
externého
jednotka zostane aktívna počas nastaveného intervalu po
zariadenia GPS)
uplynutí doby časovača; ak chcete vyčleniť fotoaparátu čas na
získanie údajov o polohe, oneskorenie sa predĺži maximálne
o jednu minútu po aktivácii expozimetrov alebo zapnutí
fotoaparátu. Voľbou Disable (Vypnuté) sa vypne časový
spínač pohotovostného režimu, keď sa pripojí zariadenie GPS.
• Set clock from satellite (Nastavenie hodín zo satelitu): Voľbou
možnosti Yes (Áno) sa zosynchronizujú hodiny fotoaparátu
s časom, ktorý udáva zariadenie GPS.
Sprievodca ponukami 179
Wireless Remote (WR) Options (Možnosti diaľkového
(bezdrôtového diaľkového) ovládača)
Tlačidlo G ➜ B ponuka nastavenia
Vykonajte nastavenia voliteľných bezdrôtových diaľkových ovládačov
WR-R10 a voliteľných rádiom ovládaných zábleskových jednotiek, ktoré
podporujú Pokročilé bezdrôtové osvetlenie.
❚❚ LED Lamp (Kontrolka LED)
Zapnutie alebo vypnutie stavových kontroliek LED na bezdrôtovom
diaľkovom ovládači WR-R10 upevnenom na fotoaparáte. Ďalšie
informácie nájdete v dokumentácii dodanej s bezdrôtovým diaľkovým
ovládačom.
❚❚ Link Mode (Režim pripojenia)
Vyberte režim pripojenia k bezdrôtovým diaľkovým ovládačom WR-R10
upevneným na ostatných fotoaparátoch alebo rádiovo ovládaných
zábleskových jednotkách, ktoré podporujú Pokročilé bezdrôtové
osvetlenie. Uistite sa, že rovnaký režim je zvolený aj pre ostatné
zariadenia.
Možnosť
Popis
Pairing
Ak chcete spárovať fotoaparát s WR-R10, upevnite WR-R10 na
(Párovanie) fotoaparát a stlačte tlačidlo párovania.
Pripojenie zadaním kódu PIN
zariadenia. Stlačením 4 alebo 2
zvýraznite číslice a stlačením 1 alebo
3 vykonajte zmenu, potom stlačením
PIN
J zadajte a zobrazte zvolený kód PIN.
Bez ohľadu na možnosť zvolenú pre Link mode (Režim pripojenia)
bude signály zo spárovaných bezdrôtových diaľkových ovládačov vždy
prijímať WR-R10. Používatelia diaľkového ovládača WR-1 budú musieť
ako režim pripojenia WR-1 zvoliť spárovanie.
180 Sprievodca ponukami
A Bezdrôtový diaľkový ovládač WR-R10
WR-R10 sa pripája k fotoaparátu pomocou adaptéra WR-A10. Uistite sa, že je
firmvér WR-R10 aktualizovaný na najnovšiu verziu. Informácie o aktualizácii
firmvéru nájdete na webovej stránke spoločnosti Nikon pre vašu oblasť.
Assign Remote (WR) Fn Button (Priradenie tlačidla Fn
diaľkového (bezdrôtového diaľkového) ovládača)
Tlačidlo G ➜ B ponuka nastavenia
Vyberte úlohu, akú má zohrávať Fn tlačidlo na voliteľných bezdrôtových
diaľkových ovládačoch vybavených Fn tlačidlom. Ďalšie informácie
nájdete v časti Používateľské nastavenie f1 (Custom control
assignment (Vlastné priradenie funkcií ovládacím prvkom), 0 130).
q
Preview (Kontrola)
r
B
FV lock (Blokovanie zábleskovej
expozície)
AE/AF lock (Expozičná pamäť/pamäť
zaostrenia)
C
AE lock only (Iba expozičná pamäť)
D
AE lock (Reset on release) (Expozičná
pamäť (resetovanie po uvoľnení))
F
A
h
4
a
AF lock only (Len pamäť zaostrenia)
AF-ON
IDisable/enable (IVypnuté/
zapnuté)
+ NEF (RAW)
Live view (Živý náhľad) *
None (Žiadne)
* Vykonáva rovnakú funkciu ako tlačidlo fotoaparátu a.
Airplane Mode (Režim V lietadle)
Tlačidlo G ➜ B ponuka nastavenia
Voľbou možnosti Enable (Zapnuté) vypnite bezdrôtové funkcie kariet
Eye-Fi a pripojenie prostredníctvom Wi-Fi a Bluetooth k zariadeniam
smart. Pripojenie k iným zariadeniam pomocou bezdrôtového vysielača
sa dá vypnúť odstránením vysielača z fotoaparátu.
Sprievodca ponukami 181
Connect to Smart Device (Pripojiť k zariadeniu smart)
Tlačidlo G ➜ B ponuka nastavenia
Vykonajte nastavenia na pripojenie k zariadeniam smart.
Možnosť
Popis
Pripojenie k zariadeniu smart
vykonajte podľa pokynov na
obrazovke.
Start (Spustenie)
Vyberte heslo pre pripojenie k zariadeniu smart a zapnite
Password protection
alebo vypnite ochranu heslom. Informácie o zadávaní hesiel
(Ochrana heslom)
nájdete v časti „Zadávanie textu“ (0 38).
A Bezpečnosť
Hoci jednou z výhod tohto výrobku je, že umožňuje iným, aby sa voľne pripojili
k bezdrôtovej výmene údajov kdekoľvek v rámci jeho dosahu, ak sa neaktivuje
zabezpečenie, môže dôjsť k nasledovnému:
• Odcudzenie údajov: Zlomyseľné tretie strany môžu zachytiť bezdrôtový prenos
s cieľom ukradnúť používateľské identifikátory, heslá a iné osobné informácie.
• Neoprávnený prístup: Neoprávnení používatelia môžu získať prístup k sieti
a pozmeniť údaje alebo vykonať iné zlomyseľné úkony. Vezmite do úvahy, že
vďaka konštrukčnému riešeniu bezdrôtových sietí môžu špecializované útoky
umožniť neoprávnený prístup aj vtedy, keď je aktivované zabezpečenie.
182 Sprievodca ponukami
Send to Smart Device (Auto) (Odoslať do zariadenia smart
(automatický režim))
Tlačidlo G ➜ B ponuka nastavenia
Ak je zvolená možnosť On (Zap.), nové fotografie sa budú automaticky
odosielať do zariadenia smart (ak nie je fotoaparát momentálne
pripojený k zariadeniu smart, fotografie sa označia na odoslanie a odošlú
sa pri nasledujúcom zriadení bezdrôtového pripojenia). Videosekvencie
sa nedajú odoslať; fotografie sa odošlú s veľkosťou 2 megapixely. Ak
zvolíte možnosť Off (Vyp.), keď sú snímky vybraté na odoslanie, zobrazí
sa dialógové okno s potvrdením; ak chcete odstrániť označenie na
odoslanie zo všetkých snímok, zvýraznite možnosť Yes (Áno) a stlačte
J.
A Označenie na odoslanie
Naraz je možné označiť na odoslanie maximálne 1 000 fotografií.
Keď sa zvolí možnosť Backup (Záloha) pre Secondary slot function (Funkcia
druhého slotu), na odoslanie sa označí len kópia na karte v hlavnom slote.
Pred zmenou hodnotenia fotografií, ktoré sú označené na odoslanie, zvoľte
možnosť Disable (Vypnuté) pre Bluetooth > Network connection (Pripojenie
k sieti), alebo vypnite bezdrôtové funkcie voľbou možnosti Enable (Zapnuté)
pre Airplane mode (Režim V lietadle).
Wi-Fi
Tlačidlo G ➜ B ponuka nastavenia
Upravte nastavenia Wi-Fi (bezdrôtovej siete LAN).
Možnosť
Popis
Network settings
Úprava nastavení pripojenia k Wi-Fi.
(Nastavenia siete)
Current settings
(Aktuálne
Zobrazenie aktuálnych nastavení Wi-Fi.
nastavenia)
Reset connection
settings (Resetovať
Obnovenie východiskových hodnôt nastavení Wi-Fi.
nastavenia
pripojenia)
Sprievodca ponukami 183
Bluetooth
Tlačidlo G ➜ B ponuka nastavenia
Zobrazte zoznam spárovaných zariadení a upravte nastavenia
pripojenia k zariadeniam smart. Fotoaparát je možné spárovať
maximálne s piatimi zariadeniami smart, ale naraz je možné ho pripojiť
len k jednému zariadeniu.
Možnosť
Network connection
(Pripojenie k sieti)
Paired devices
(Spárované
zariadenia)
Send while off
(Odosielanie počas
vypnutia)
Popis
Zapnutie/vypnutie funkcie Bluetooth.
Zobrazenie spárovaných zariadení.
Voľbou možnosti Off (Vyp.) pozastavíte bezdrôtový prenos
pri vypnutí fotoaparátu alebo uplynutí doby časového
spínača pohotovostného režimu.
Network (Sieť)
Tlačidlo G ➜ B ponuka nastavenia
Upravte nastavenia na pripojenie k počítačom alebo ftp serverom
prostredníctvom ethernetových sietí pomocou voliteľného
bezdrôtového vysielača WT-7 (0 251).
184 Sprievodca ponukami
Eye-Fi Upload (Preniesť na kartu Eye-Fi)
Tlačidlo G ➜ B ponuka nastavenia
Táto možnosť sa zobrazí len vtedy, keď je pamäťová karta Eye-Fi
(dostupná osobitne od iných výrobcov) vložená vo fotoaparáte. Vyberte
Enable (Zapnuté), aby bolo možné odoslať fotografie na predvolené
cieľové miesto. Vezmite do úvahy, že snímky sa neodošlú, ak nie je sila
signálu dostatočná. Pred odoslaním snímok prostredníctvom Eye-Fi
zvoľte možnosť Disable (Vypnuté) pre Airplane mode (Režim
V lietadle) (0 181) a Bluetooth > Network connection (Pripojenie
k sieti) (0 184).
Dodržiavajte všetky miestne predpisy týkajúce sa bezdrôtových
zariadení, pričom zvoľte Disable (Vypnuté) tam, kde je používanie
bezdrôtových zariadení zakázané.
D Karty Eye-Fi
Karty Eye-Fi môžu vysielať bezdrôtové signály, keď je zvolená možnosť Disable
(Vypnuté). Ikona m zobrazená pri zvolenej možnosti Disable (Vypnuté)
znamená, že fotoaparát nie je schopný ovládať kartu Eye-Fi (0 186); vypnite
fotoaparát a vyberte kartu.
Zvoľte hodnoty dlhšieho času pre Používateľské nastavenie c2 (Standby timer
(Časový spínač pohotovostného režimu), 0 118) pri použití karty Eye-Fi.
Pozrite si príručku dodanú s kartou Eye-Fi a všetky otázky smerujte na jej
výrobcu. Fotoaparát je možné použiť na zapnutie a vypnutie kariet Eye-Fi, ale
nemusí podporovať iné funkcie Eye-Fi.
D Režim V lietadle (0 181)
Aktiváciou režimu V lietadle sa vypne prenos na kartu Eye-Fi. Ak chcete obnoviť
prenos na kartu Eye-Fi, zvoľte možnosť Disable (Vypnuté) pre Airplane mode
(Režim V lietadle) pred voľbou možnosti Enable (Zapnuté) pre Eye-Fi upload
(Preniesť na kartu Eye-Fi).
Sprievodca ponukami 185
Keď je vložená karta Eye-Fi, jej stav uvádza
ikona v zobrazení informácií:
• j: Prenos na kartu Eye-Fi je vypnutý.
• k: Prenos na kartu Eye-Fi je zapnutý, ale
k dispozícii nie sú žiadne snímky na
odoslanie.
• l (statická): Prenos na kartu Eye-Fi je
zapnutý; čaká sa na spustenie odosielania.
• l (pohyblivá): Prenos na kartu Eye-Fi je zapnutý; dáta sa odosielajú.
• m: Chyba — fotoaparát nedokáže ovládať kartu Eye-Fi. Ak sa blikajúci
indikátor W alebo f objaví na kontrolnom paneli alebo
v hľadáčiku, skontrolujte, či je firmvér karty Eye-Fi aktualizovaný; ak
chyba pretrváva aj po aktualizácii firmvéru karty, vložte inú kartu alebo
naformátujte kartu vo fotoaparáte po skopírovaní akýchkoľvek snímok,
ktoré obsahuje, do počítača alebo iného pamäťového zariadenia. Ak
indikátor W/f nebliká, snímky je možné normálne zhotovovať,
ale nemusí sa vám podariť zmeniť nastavenia Eye-Fi.
A Podporované Eye-Fi karty
Niektoré karty nemusia byť v niektorých krajinách alebo regiónoch dostupné;
ďalšie informácie získate od výrobcu. Karty Eye-Fi sú určené na používanie iba
v krajine nákupu. Uistite sa, že je firmvér karty Eye-Fi aktualizovaný na najnovšiu
verziu.
Conformity Marking (Označenie zhody)
Tlačidlo G ➜ B ponuka nastavenia
Zobrazenie výberu štandardov, ktorým tento fotoaparát vyhovuje.
186 Sprievodca ponukami
MB-D18 Battery Type (Typ batérie MB-D18)
Tlačidlo G ➜ B ponuka nastavenia
Aby sa zaistilo fungovanie fotoaparátu podľa očakávania, keď sa
voliteľný multifunkčný Battery Pack MB-D18 používa s batériami typu
AA, prispôsobte možnosť zvolenú v tejto ponuke typu batérií vložených
do Battery Pack.
s
t
u
Možnosť
LR6 (AA alkaline)
(LR6 (alkalické typu AA))
HR6 (AA Ni-MH)
(HR6 (Ni-MH typu AA))
FR6 (AA lithium)
(FR6 (lítiové typu AA))
Popis
Túto možnosť zvoľte pri používaní alkalických
batérií LR6 typu AA.
Túto možnosť zvoľte pri používaní Ni-MH batérií
HR6 typu AA.
Túto možnosť zvoľte pri používaní lítiových batérií
FR6 typu AA.
A Používanie batérií typu AA
Kapacita batérií typu AA výrazne klesá pri teplotách pod 20 °C a mení sa podľa
výrobcu a podmienok pri skladovaní; v niektorých prípadoch môžu batérie
prestať fungovať ešte pred dátumom ich exspirácie. Niektoré batérie typu AA sa
nedajú použiť. Kvôli výkonovým charakteristikám a obmedzenej kapacite majú
alkalické batérie nižšiu kapacitu ako niektoré ostatné typy a mali by sa používať
iba v prípade, ak nie je k dispozícii iná alternatíva a iba pri vyšších teplotách
okolia. Fotoaparát ukazuje úroveň nabitia batérií typu AA nasledovne:
Kontrolný panel
Hľadáčik
L
—
Popis
H
d
Batéria je takmer vybitá. Pripravte si nové
batérie.
H
d
(bliká)
(bliká)
Spúšť je vypnutá. Vymeňte batérie.
Batérie sú úplne nabité.
Sprievodca ponukami 187
Battery Order (Poradie batérií)
Tlačidlo G ➜ B ponuka nastavenia
Vyberte, či sa batéria vo fotoaparáte alebo batérie v bloku Battery Pack
majú začať používať ako prvé po pripojení voliteľného multifunkčného
Battery Pack MB-D18. Vezmite do úvahy, že ak sa MB-D18 napája
pomocou voliteľného sieťového zdroja a napájacieho konektora, sieťový
zdroj sa použije bez ohľadu na zvolenú možnosť.
Ikona w sa bude zobrazovať na kontrolnom
paneli fotoaparátu, keď sa budú používať
batérie v MB-D18.
188 Sprievodca ponukami
Battery Info (Informácie o batérii)
Tlačidlo G ➜ B ponuka nastavenia
Zobrazenie informácií o batérii, ktorá je
momentálne vložená vo fotoaparáte.
Položka
Charge
(Nabitie)
Popis
Aktuálna úroveň nabitia batérie vyjadrená ako percentuálna
hodnota.
Počet stlačení spúšte s aktuálnou batériou od posledného nabitia
No. of shots batérie. Vezmite do úvahy, že fotoaparát môže niekedy spustiť
(Počet záberov) uzávierku aj bez zaznamenania fotografie, napríklad pri meraní
hodnoty vlastného nastavenia vyváženia bielej farby.
Táto položka sa zobrazí iba v prípade, že je fotoaparát napájaný
z voliteľného multifunkčného Battery Pack MB-D18 vybaveného
EN-EL18c (k dispozícii osobitne).
Calibration
• j: Z dôvodu opakovaného používania a nabíjania sa vyžaduje
(Kalibrácia)
kalibrácia na zabezpečenie presného merania úrovne nabitia
batérie. Pred nabíjaním batériu opätovne kalibrujte.
• —: Kalibrácia nie je potrebná.
Päťúrovňový ukazovateľ životnosti batérie. Hodnota 0 (k)
znamená, že výkon batérie nie je zmenšený, hodnota 4 (l)
znamená, že batéria už dosiahla počet možných nabití a mala by sa
Battery age
vymeniť. Vezmite do úvahy, že batérie nabíjané pri teplote nižšej
(Vek batérie)
ako približne 5 °C môžu vykazovať dočasné zníženie počtu
možných nabití. Toto zobrazenie sa však vráti do normálneho
stavu po nabití batérie pri teplote približne 20 °C alebo vyššej.
Sprievodca ponukami 189
A Multifunkčný Battery Pack MB-D18
Displej pre MB-D18 je znázornený vpravo.
V prípade batérií EN-EL18c bude displej
zobrazovať to, či sa vyžaduje kalibrácia. Ak sa
použijú batérie typu AA, úroveň nabitia batérie
bude zobrazovať ikona stavu nabitia; ostatné
položky sa nebudú zobrazovať.
Slot Empty Release Lock (Uzamknutie spúšte bez
pamäťovej karty)
Tlačidlo G ➜ B ponuka nastavenia
Voľba Enable release (Povoliť spúšť) umožní, aby sa tlačidlo spúšte
mohlo používať aj vtedy, keď nie je vložená žiadna pamäťová karta, hoci
sa nezaznamenajú žiadne snímky (na monitore sa však zobrazia
v predvádzacom režime). Ak je zvolené nastavenie Release locked
(Blokovanie spúšte), tlačidlo spúšte bude aktívne len vtedy, keď bude
vo fotoaparáte vložená pamäťová karta.
190 Sprievodca ponukami
Save/Load Settings (Uložiť/načítať nastavenia)
Tlačidlo G ➜ B ponuka nastavenia
Voľbou možnosti Save settings (Uložiť nastavenia) uložte nasledovné
nastavenia na pamäťovú kartu alebo na pamäťovú kartu v hlavnom
slote, ak sú vložené dve pamäťové karty (ak je karta plná, zobrazí sa
chyba). Túto možnosť použite na zdieľanie nastavení medzi
fotoaparátmi D850.
Ponuka
Možnosť
Playback display options (Možnosti zobrazenia prehrávania)
Image review (Ukážka snímok)
Prehrávanie
After delete (Po odstránení)
Auto image rotation (Automatické otočenie snímky)
Rotate tall (Otočiť na výšku)
File naming (Názvy súborov)
Flash control (Riadenie záblesku)
Image area (Oblasť snímky)
Image quality (Kvalita snímky)
Image size (Veľkosť snímky)
NEF (RAW) recording (Záznam vo formáte NEF (RAW))
ISO sensitivity settings (Nastavenia citlivosti ISO)
White balance (Vyváženie bielej farby) (s jemným doladením
Snímanie fotografií a vlastnými nastaveniami d-1 – d-6)
(všetky súbory
Set Picture Control (Nastaviť Picture Control) (vlastné Picture
používateľských Control sa uložia ako Auto (Automatický režim))
funkcií)
Color space (Farebný priestor)
Active D-Lighting (Funkcia Active D-Lighting)
Long exposure NR (Redukcia šumu pri dlhej expozícii)
High ISO NR (Redukcia šumu pri vysokej citlivosti ISO)
Vignette control (Ovládanie vinetácie)
Auto distortion control (Automatická regulácia skreslenia)
Flicker reduction (Potlačenie rušenia)
Auto bracketing set (Nastavenie automatického
bracketingu)
Sprievodca ponukami 191
Ponuka
Snímanie
videosekvencií
Možnosť
File naming (Názvy súborov)
Image area (Oblasť snímky)
Frame size/frame rate (Veľkosť obrazu/frekvencia snímania)
Movie quality (Kvalita videosekvencie)
Movie file type (Typ súboru videosekvencie)
ISO sensitivity settings (Nastavenia citlivosti ISO)
White balance (Vyváženie bielej farby) (s jemným doladením
a vlastnými nastaveniami d-1 – d-6)
Set Picture Control (Nastaviť Picture Control) (vlastné Picture
Control sa uložia ako Auto (Automatický režim))
Active D-Lighting (Funkcia Active D-Lighting)
High ISO NR (Redukcia šumu pri vysokej citlivosti ISO)
Flicker reduction (Potlačenie rušenia)
Microphone sensitivity (Citlivosť mikrofónu)
Attenuator (Tlmič)
Frequency response (Frekvenčná charakteristika)
Wind noise reduction (Redukcia šumu vetra)
Electronic VR (Elektronická stabilizácia obrazu)
Používateľské
nastavenia (všetky
súbory
Všetky používateľské nastavenia
používateľských
funkcií)
Language (Jazyk)
Time zone and date (Časové pásmo a dátum) (okrem Date
and time (Dátum a čas) a Sync with smart device
(Synchronizácia so zariadením smart))
Information display (Zobrazenie informácií)
Non-CPU lens data (Údaje objektívu bez vstavaného
procesora)
Clean image sensor (Čistiť obrazový snímač)
Nastavenie
Image comment (Poznámka k snímke)
Copyright information (Informácie o autorských právach)
Beep options (Možnosti zvukového znamenia)
Touch controls (Dotykové ovládacie prvky)
HDMI
Location data (Údaje o polohe) (okrem možnosti vybranej
pre Download from smart device (Stiahnuť zo zariadenia
smart))
192 Sprievodca ponukami
Ponuka
Nastavenie
Moja ponuka/
Posledné
nastavenia
Možnosť
Wireless remote (WR) options (Možnosti diaľkového
(bezdrôtového diaľkového) ovládača)
Assign remote (WR) Fn button (Priradenie Fn tlačidla
diaľkového (bezdrôtového diaľkového) ovládača)
Eye-Fi upload (Preniesť na kartu Eye-Fi)
Slot empty release lock (Uzamknutie spúšte bez pamäťovej
karty)
Všetky položky ponuky Moja ponuka
Všetky posledné nastavenia
Choose tab (Vybrať záložku)
Nastavenia uložené modelom D850 sa dajú obnoviť voľbou možnosti
Load settings (Načítať nastavenia). Vezmite do úvahy, že možnosť
Save/load settings (Uložiť/načítať nastavenia) je k dispozícii len po
vložení pamäťovej karty do fotoaparátu a možnosť Load settings
(Načítať nastavenia) len vtedy, keď karta obsahuje uložené nastavenia.
A Uložené nastavenia
Nastavenia sa uložia do súboru s názvom, ktorý začína s „NCSETUP“ a končí
s dvoma znakmi, ktoré sa pri každom fotoaparáte líšia. Fotoaparát nebude
schopný načítať nastavenia, ak je názov súboru zmenený.
Reset All Settings (Resetovať všetky nastavenia)
Tlačidlo G ➜ B ponuka nastavenia
Resetujú sa všetky nastavenia okrem Language (Jazyk) a Time zone
and date (Časové pásmo a dátum) na východiskové hodnoty (0 9).
Resetujú sa aj informácie o autorských právach a ostatné záznamy
vytvorené používateľom. Odporúčame, aby ste si pred vykonaním
resetovania uložili tieto nastavenia pomocou možnosti Save/load
settings (Uložiť/načítať nastavenia) v ponuke nastavenia (0 191).
Firmware Version (Verzia firmvéru)
Tlačidlo G ➜ B ponuka nastavenia
Zobrazenie aktuálnej verzie firmvéru fotoaparátu.
Sprievodca ponukami 193
N Ponuka úprav: Vytváranie upravených kópií
Ak chcete zobraziť ponuku úprav, stlačte G a zvoľte záložku
N (ponuka úprav).
Tlačidlo G
Možnosti v ponuke úprav sa používajú na vytváranie orezaných alebo
upravených kópií existujúcich snímok. Ponuka úprav sa zobrazí len
vtedy, keď je vo fotoaparáte vložená pamäťová karta s fotografiami.
Možnosť
0
Možnosť
7
NEF (RAW) processing
(Spracovanie NEF (RAW))
197
k
8
i
Trim (Orezať)
201
Resize (Zmena veľkosti)
202
j
Red-eye correction (Korekcia
efektu červených očí)
205
Z
Straighten (Narovnať)
205
9
a
Distortion control (Korekcia
skreslenia)
206
p
0
e
Perspective control (Ovládanie
perspektívy)
207
m
Filter effects (Efekt filtra)
208
l
Monochrome
(Monochromatický režim)
Image overlay (Prelínanie
snímok) 1
Trim movie (Orezanie
videosekvencie)
Side-by-side comparison
(Porovnanie vedľa seba) 2
D-Lighting (Funkcia D-Lighting) 204
o
208
209
212
212
1 Dá sa zvoliť len stlačením G a voľbou záložky N.
2 Je možné zobraziť len podržaním stlačeného i a voľbou Retouch (Upraviť) alebo podržaním J
a stlačením 2 pri prehrávaní snímok na celej obrazovke, keď sa zobrazuje upravovaná snímka alebo originál.
194 Sprievodca ponukami
Vytváranie upravených kópií
Vytvorenie upravenej kópie:
1 Vyberte položku v ponuke úprav.
Stlačením 1 alebo 3 zvýraznite položku,
ktorú potom vyberte stlačením 2.
2 Vyberte snímku.
Zvýraznite snímku a stlačte J. Ak si chcete
pozrieť zvýraznenú snímku na celej
obrazovke, stlačte a podržte tlačidlo X.
Ak si chcete pozrieť snímky v iných
umiestneniach, stlačte W (M) a vyberte
požadovanú kartu a priečinok.
A Úpravy
V prípade zaznamenania snímok s nastaveniami kvality snímky NEF + JPEG sa
upraví len snímka NEF (RAW). Fotoaparát nemusí byť schopný zobraziť alebo
upraviť snímky vytvorené inými zariadeniami.
Sprievodca ponukami 195
3 Vyberte možnosti úprav.
Viac informácií nájdete v časti pre zvolenú položku. Ak chcete proces
úprav ukončiť bez vytvorenia upravenej kópie, stlačte tlačidlo G.
A Doba nečinnosti pre automatické vypnutie monitora
Monitor sa vypne a daný postup sa zruší, ak sa v priebehu krátkeho intervalu
nevykoná žiadny úkon. Všetky neuložené zmeny sa stratia. Ak chcete predĺžiť
interval zapnutého monitora, vyberte dlhší čas zobrazenia ponuky pre
Používateľské nastavenie c4 (Monitor off delay (Doba nečinnosti pre
automatické vypnutie monitora), 0 119).
4 Vytvorte upravenú kópiu.
Stlačením tlačidla J vytvorte upravenú
kópiu. Upravené kópie sú označené
ikonou &.
A Úprava aktuálnej snímky
Ak chcete vytvoriť upravenú kópiu aktuálnej snímky, stlačte i a zvoľte Retouch
(Upraviť), alebo podržte J a stlačte 2.
D Úprava kópií
Na kópie vytvorené použitím ďalších možností úprav je možné aplikovať väčšinu
možností, hoci (s výnimkou Image overlay (Prelínanie snímok) a Trim movie
(Orezanie videosekvencie)) sa dá každá z týchto možností aplikovať len raz
(nezabudnite, že viacnásobné úpravy môžu viesť k strate detailov). Možnosti,
ktoré nie je možné použiť na aktuálnu snímku, sú zobrazené sivou farbou, pričom
nie sú dostupné.
A Kvalita a veľkosť snímky
Okrem prípadu kópií vytvorených pomocou Trim (Orezať) a Resize (Zmena
veľkosti) budú mať kópie rovnakú veľkosť ako originál. Kópie vytvorené zo
snímok vo formáte JPEG majú rovnakú kvalitu ako originál, zatiaľ čo kópie
vytvorené zo snímok vo formátoch NEF (RAW) a TIFF (RGB) sa uložia vo formáte
JPEG, vysoká kvalita★.
196 Sprievodca ponukami
NEF (RAW) Processing (Spracovanie NEF (RAW))
Tlačidlo G ➜ N ponuka úprav
Vytváranie kópií vo formáte JPEG z fotografií vo formáte NEF (RAW). Ak
ste zobrazili ponuku úprav stlačením tlačidla G, môžete použiť túto
možnosť na kopírovanie viacerých snímok.
1 Zvoľte NEF (RAW) processing
(Spracovanie NEF (RAW)).
Zvýraznite NEF (RAW) processing
(Spracovanie NEF (RAW)) v ponuke úprav
a stlačte 2.
2 Vyberte cieľové miesto.
Ak sú vložené dve pamäťové karty, môžete
vybrať cieľové miesto pre kópiu vo formáte
JPEG zvýraznením Choose destination
(Vybrať cieľové miesto) a stlačením 2 (ak
je vložená len jedna pamäťová karta,
pokračujte krokom 3).
Zvýraznite slot na kartu a po zobrazení
výzvy stlačte tlačidlo J.
Sprievodca ponukami 197
3 Vyberte spôsob výberu snímok.
Vyberte si z nasledujúcich možností:
• Select image(s) (Vybrať snímku(ky)): Manuálne
vyberte jednu alebo viacero snímok
(prejdite na krok 5).
• Select date (Zvoliť dátum): Vytvorte kópie vo
formáte JPEG zo všetkých snímok NEF
(RAW) zhotovených v rámci zvolených dátumov (prejdite na
krok 4).
• Select all images (Vybrať všetky snímky): Vytvorte kópie vo formáte JPEG
zo všetkých snímok NEF (RAW) na pamäťovej karte (prejdite na
krok 4).
4 Zvoľte zdrojový slot.
Ak sú vložené dve pamäťové karty, zobrazí
sa výzva na voľbu slotu s kartou
obsahujúcou snímky NEF (RAW).
Zvýraznite požadovaný slot a stlačte 2. Ak
ste vybrali Select all images (Vybrať
všetky snímky) v kroku 3, prejdite na
krok 6.
198 Sprievodca ponukami
5 Vyberte fotografie.
Ak ste v kroku 3 vybrali Select image(s)
(Vybrať snímku(y)), zobrazí sa dialógové
okno na výber snímok so zoznamom len
snímok NEF (RAW) vytvorených týmto
fotoaparátom. Zvýraznite snímky
pomocou multifunkčného voliča
a stlačením stredu multifunkčného voliča
vykonajte alebo zrušte výber snímok označených ikonou L. Ak
chcete zobraziť zvýraznenú snímku na celej obrazovke, stlačte
a podržte tlačidlo X. Stlačením J prejdite na krok 6 po dokončení
výberu.
Ak ste v kroku 3 vybrali možnosť Select
date (Zvoliť dátum), zobrazí sa zoznam
dátumov. Zvýraznite dátumy pomocou
multifunkčného voliča a stlačením tlačidla
2 vykonajte alebo zrušte voľbu. Stlačením
J vyberte všetky snímky NEF (RAW)
zhotovené v rámci vybratých dátumov
a prejdite na krok 6.
Sprievodca ponukami 199
6 Vyberte nastavenia pre kópie vo formáte JPEG.
Upravte nižšie uvedené nastavenia, alebo zvoľte Original (Originál),
aby bolo možné použiť nastavenie, ktoré bolo účinné pri zhotovení
fotografie (pôvodné nastavenia sú uvedené pod náhľadom). Vezmite
do úvahy, že vyváženie bielej farby a ovládanie vinetácie nie sú
dostupné pre snímky s viacnásobnou expozíciou ani snímky
vytvorené prelínaním snímok a že korekciu expozície je možné
nastaviť len na hodnotu od –2 do +2 EV.
1
2
3
4
5
1 Image quality (Kvalita snímky) ....... 46
2 Image size (Veľkosť snímky)............ 47
3 White balance (Vyváženie bielej
farby) ................................................... 50
4 Exposure compensation (Korekcia
expozície)
5 Set Picture Control (Nastaviť Picture
Control)............................................... 52
6
7
8
9
6 High ISO NR (Redukcia šumu pri
vysokej citlivosti ISO)....................... 57
7 Color space (Farebný priestor) ....... 56
8 Vignette control (Ovládanie
vinetácie) ............................................ 58
9 Active D-Lighting (Funkcia Active
D-Lighting)......................................... 56
7 Skopírujte fotografie.
Zvýraznite EXE a stlačením J vytvorte
kópiu vo formáte JPEG zvolenej fotografie
(ak sú zvolené viaceré fotografie, zobrazí sa
dialógové okno s potvrdením; zvýraznite
Yes (Áno) a stlačením J vytvorte kópie vo
formáte JPEG zvolených fotografií). Ak
chcete postup ukončiť bez skopírovania fotografií, stlačte tlačidlo
G.
200 Sprievodca ponukami
Trim (Orezať)
Tlačidlo G ➜ N ponuka úprav
Vytvorte orezanú kópiu vybranej fotografie. Zvolená fotografia sa
zobrazí so zvoleným výrezom vyznačeným žltou farbou; orezanú kópiu
vytvorte podľa nižšie uvedeného postupu.
Ak chcete
Zmenšiť veľkosť výrezu
Zväčšiť veľkosť výrezu
Zmeniť zobrazovací
pomer výrezu
Umiestniť výrez
Skontrolovať výrez
Vytvoriť kópiu
Popis
Stlačením W (M) zmenšíte veľkosť výrezu.
Stlačením X zväčšíte veľkosť výrezu.
Otočením hlavného príkazového voliča vyberte zobrazovací
pomer.
Výrez umiestnite pomocou multifunkčného voliča.
Stlačením a podržaním tlačidla rýchlo posuniete výrez do
požadovanej polohy.
Stlačením stredu multifunkčného voliča si môžete prezrieť
orezanú snímku.
Stlačením tlačidla J sa aktuálny výrez uloží ako osobitný
súbor.
A Orezanie: Kvalita a veľkosť snímky
Kópie vytvorené z fotografií vo formáte NEF
(RAW), NEF (RAW) + JPEG alebo TIFF (RGB) majú
kvalitu (0 46) ako formát JPEG, vysoká kvalita★;
orezané kópie vytvorené z fotografií vo formáte
JPEG majú rovnakú kvalitu ako originál. Veľkosť
kópie sa mení podľa veľkosti výrezu
a zobrazovacieho pomeru, pričom sa zobrazuje
v ľavej hornej časti zobrazenia výrezu.
A Prezeranie orezaných kópií
Je možné, že pri zobrazení orezaných kópií nebude zväčšenie výrezu snímky
dostupné.
Sprievodca ponukami 201
Resize (Zmena veľkosti)
Tlačidlo G ➜ N ponuka úprav
Vytvoria sa malé kópie zvolených fotografií.
1 Zvoľte Resize (Zmena veľkosti).
Ak chcete zmeniť veľkosť vybraných
snímok, zvýraznite možnosť Resize
(Zmena veľkosti) v ponuke úprav
a stlačte 2.
2 Vyberte cieľové miesto.
Ak sú vložené dve pamäťové karty, môžete
vybrať cieľové miesto pre kópie so
zmenenou veľkosťou zvýraznením Choose
destination (Vybrať cieľové miesto)
a stlačením 2 (ak je vložená len jedna
pamäťová karta, prejdite na krok 3).
Zvýraznite slot na kartu a po zobrazení
výzvy stlačte tlačidlo J.
202 Sprievodca ponukami
3 Vyberte veľkosť.
Zvýraznite Choose size (Vybrať veľkosť)
a stlačte 2.
Zvýraznite možnosť a stlačte tlačidlo J po
výzve.
4 Vyberte snímky.
Zvýraznite možnosť Select image(s)
(Vybrať snímku(y)) a stlačte tlačidlo 2.
Zvýraznite snímky a stlačením stredu
multifunkčného voliča vykonajte alebo
zrušte voľbu (ak chcete zvýraznenú snímku
zobraziť na celej obrazovke, stlačte
a podržte tlačidlo X; ak chcete zobraziť
snímky v iných umiestneniach, stlačte
W/M). Zvolené snímky sú označené
ikonou 8. Po dokončení výberu stlačte tlačidlo J. Pamätajte, že
veľkosť fotografií zhotovených pri nastavení oblasti snímky
5 : 4 (30 × 24) alebo 1 : 1 (24 × 24) nie je možné zmeniť.
Sprievodca ponukami 203
5 Uložte kópie so zmenenou veľkosťou.
Zobrazí sa dialógové okno s potvrdením.
Zvýraznite možnosť Yes (Áno) a stlačením
tlačidla J uložte kópie so zmenenou
veľkosťou.
A Prezeranie kópií so zmenenou veľkosťou
Je možné, že pri zobrazení kópií so zmenenou veľkosťou nebude zväčšenie
výrezu snímky dostupné.
A Kvalita snímky
Kópie vytvorené z fotografií vo formáte NEF (RAW), NEF (RAW) + JPEG alebo TIFF
(RGB) majú kvalitu (0 46) ako formát JPEG, vysoká kvalita★; kópie vytvorené
z fotografií vo formáte JPEG majú rovnakú kvalitu snímky ako originál.
D-Lighting (Funkcia D-Lighting)
Tlačidlo G ➜ N ponuka úprav
Funkcia D-Lighting vyjasňuje tiene, čo je ideálne v prípade tmavých
fotografií alebo fotografií zhotovených v protisvetle.
Pred
Po
Stlačením 4 alebo 2 vyberte úroveň vykonanej korekcie. Ukážku
účinku môžete kontrolovať v zobrazení úprav. Stlačením J uložte
upravenú kópiu.
204 Sprievodca ponukami
Red-Eye Correction (Korekcia efektu červených očí)
Tlačidlo G ➜ N ponuka úprav
Táto možnosť sa používa na korekciu „efektu červených očí“
spôsobeného bleskom, pričom je k dispozícii iba pri fotografiách
zhotovených pomocou blesku. Fotografia vybratá na korekciu efektu
červených očí sa dá skontrolovať v zobrazení úprav. Overte účinky
korekcie efektu červených očí a stlačením J vytvorte kópiu. Pamätajte
na to, že korekcia efektu červených očí nemusí vždy vytvárať očakávané
výsledky a vo veľmi zriedkavých prípadoch sa môže použiť na časti
snímky, ktoré nie sú ovplyvnené efektom červených očí. Preto pred
ďalším postupom dôkladne skontrolujte predbežný náhľad.
Straighten (Narovnať)
Tlačidlo G ➜ N ponuka úprav
Vytvorí sa narovnaná kópia zvolenej snímky.
Stlačením 2 otočíte snímku v smere
hodinových ručičiek až do piatich stupňov
v prírastkoch po približne 0,25 stupňa
a stlačením 4 ju otočíte proti smeru
hodinových ručičiek (účinok je možné
skontrolovať v zobrazení úprav; vezmite do
úvahy, že okraje snímky budú orezané, aby sa vytvorila štvorcová kópia).
Stlačením J uložte upravenú kópiu.
Sprievodca ponukami 205
Distortion Control (Korekcia skreslenia)
Tlačidlo G ➜ N ponuka úprav
Vytváranie kópií so zníženým periférnym
skreslením. Voľbou možnosti Auto
(Automatický režim) umožníte fotoaparátu
vykonať automatickú korekciu skreslenia
a potom vykonajte jemné úpravy pomocou
multifunkčného voliča, alebo voľbou Manual
(Manuálny režim) znížte skreslenie
manuálne. Vezmite do úvahy, že možnosť Auto (Automatický režim)
nie je dostupná pri fotografiách zhotovených pomocou automatickej
regulácie skreslenia; pozrite si časť „Automatická regulácia skreslenia“
(0 59). Stlačením 2 sa zníži súdkové skreslenie a stlačením 4 sa zníži
poduškové skreslenie (účinok je možné skontrolovať v zobrazení úprav;
pamätajte, že väčšie úrovne korekcie skreslenia vyústia do orezania
viacerých okrajov). Stlačením J uložte upravenú kópiu. Nezabudnite, že
regulácia skreslenia môže značne orezať alebo skresliť okraje kópií
vytvorených z fotografií zhotovených pomocou objektívov DX
s oblasťami snímky inými ako DX (24×16).
A Automatický režim
Auto (Automatický režim) sa používa iba pri snímkach zhotovených pomocou
objektívov typu G, E a D (okrem PC, rybieho oka a niektorých ďalších typov
objektívov). Pri iných objektívoch nie sú výsledky zaručené.
206 Sprievodca ponukami
Perspective Control (Ovládanie perspektívy)
Tlačidlo G ➜ N ponuka úprav
Tento efekt vytvára kópie, na ktorých je
znížený efekt perspektívy nasnímanej, napr.
pri základni vysokých objektov. Na nastavenie
perspektívy použite multifunkčný volič
(pamätajte na to, že pridaním väčšej
perspektívy dôjde k orezaniu väčšiny okrajov).
Výsledky môžete kontrolovať v zobrazení
úprav. Stlačením J uložte upravenú kópiu.
Pred
Po
Sprievodca ponukami 207
Filter Effects (Efekt filtra)
Tlačidlo G ➜ N ponuka úprav
Vyberte niektorý z nasledujúcich efektov farebných filtrov. Po nastavení
efektu filtra nižšie uvedeným spôsobom skopírujte fotografiu stlačením
tlačidla J.
Možnosť
Skylight
(Svetlo oblohy)
Popis
Vytvorenie efektu filtra svetla oblohy, ktorý znižuje modrastý
nádych snímky. Ukážku efektu môžete kontrolovať na monitore.
Vytvorenie kópie s efektom filtra teplých tónov, ktoré dodajú
Warm filter
kópii „teplý“ červenkastý nádych. Ukážku efektu môžete
(Otepľujúci filter)
kontrolovať na monitore.
Monochrome (Monochromatický režim)
Tlačidlo G ➜ N ponuka úprav
Vytvorte kópie fotografií pomocou možnosti
Black-and-white (Čiernobiely režim), Sepia
(Sépia) alebo Cyanotype (Kyanotyp)
(monochromatický režim modrej a bielej
farby).
Pri voľbe možnosti Sepia (Sépia) alebo
Cyanotype (Kyanotyp) sa zobrazí ukážka
vybranej snímky; stlačením tlačidla 1 môžete
zvýšiť sýtosť farieb a stlačením tlačidla 3 ju
môžete znížiť. Stlačením tlačidla J vytvorte
monochromatickú kópiu.
208 Sprievodca ponukami
Image Overlay (Prelínanie snímok)
Tlačidlo G ➜ N ponuka úprav
Prelínaním snímok sa skombinujú dve existujúce fotografie vo formáte
NEF (RAW) s cieľom vytvorenia jedinej snímky, ktorá sa uloží oddelene
od pôvodných snímok. Vďaka údajom RAW z obrazového snímača
fotoaparátu tak dosiahnete výsledky, ktoré sú o poznanie lepšie ako
fotografie kombinované v aplikáciách na spracovanie fotografií. Nová
snímka sa uloží s aktuálnym nastavením kvality a veľkosti snímky. Pred
vytvorením prelínania nastavte kvalitu a veľkosť (0 46, 47; k dispozícii sú
všetky možnosti). Ak chcete vytvoriť kópiu vo formáte NEF (RAW),
vyberte kvalitu snímky NEF (RAW) a veľkosť snímky Large (Veľké)
(prelínanie sa uloží ako veľká snímka NEF/RAW, aj keď je zvolená
možnosť Small (Malé)) alebo Medium (Stredné)).
+
1 Zvoľte možnosť Image overlay
(Prelínanie snímok).
V ponuke úprav zvýraznite možnosť Image
overlay (Prelínanie snímok) a stlačte 2.
Zobrazia sa možnosti prelínania snímok so
zvýraznenou možnosťou Image 1
(Snímka 1); stlačením tlačidla J zobrazte
dialógové okno so zoznamom len veľkých snímok NEF (RAW)
vytvorených týmto fotoaparátom (malé a stredné snímky NEF/RAW
sa nedajú zvoliť).
Sprievodca ponukami 209
2 Zvoľte prvú snímku.
Pomocou multifunkčného voliča
zvýraznite prvú fotografiu v prelínaní. Ak
chcete zobraziť zvýraznenú fotografiu na
celej obrazovke, stlačte a podržte tlačidlo
X. Ak si chcete pozrieť snímky v iných
umiestneniach, stlačte W (M) a vyberte
požadovanú kartu a priečinok. Stlačením tlačidla J zvoľte
zvýraznenú fotografiu a vráťte sa do zobrazenia ukážky.
3 Zvoľte druhú snímku.
Zvolená snímka sa zobrazí ako Image 1 (Snímka 1). Zvýraznite
Image 2 (Snímka 2) a stlačte tlačidlo J, potom zvoľte druhú
fotografiu podľa popisu v kroku 2.
4 Nastavte zvyšovanie expozičného
podielu.
Zvýraznite Image 1 (Snímka 1) alebo
Image 2 (Snímka 2) a optimalizujte
expozíciu pre prelínanie stlačením 1 alebo
3, čím sa zvolí zvyšovanie expozičného
podielu z hodnôt od 0,1 do 2,0. Postup
zopakujte aj pre druhú snímku. Východisková hodnota je 1,0; zvoľte
0,5 na polovičné zvyšovanie expozičného podielu alebo 2,0 na jeho
zdvojnásobenie. Účinky zvyšovania expozičného podielu sú
viditeľné v stĺpci Preview (Kontrola).
210 Sprievodca ponukami
5 Skontrolujte prelínanie.
Ak chcete skontrolovať kompozíciu
záberu, stlačením 4 alebo 2 umiestnite
kurzor do stĺpca Preview (Kontrola)
a potom stlačením 1 alebo 3 zvýraznite
Overlay (Prelínanie) a stlačte J (vezmite
do úvahy, že farby a jas sa v kontrolnom
zobrazení môžu líšiť od finálnej snímky). Ak chcete uložiť prelínanie
bez zobrazenia kontroly, zvoľte Save (Uložiť). Ak sa chcete vrátiť do
kroku 4 a vybrať nové fotografie alebo upraviť zvyšovanie
expozičného podielu, stlačte tlačidlo W (M).
6 Uložte prelínanie.
Stlačením tlačidla J počas zobrazenia
kontroly uložíte prelínanie. Po vytvorení
prelínania sa výsledná snímka zobrazí na
monitore v režime zobrazenia snímok na
celej obrazovke.
D Prelínanie snímok
Kombinovať je možné iba veľké fotografie vo formáte NEF (RAW) s rovnakou
oblasťou snímky a farebnou (bitovou) hĺbkou.
Prelínaná snímka obsahuje rovnaké informácie o fotografii (vrátane dátumu
záznamu, merania, času uzávierky, clony, expozičného režimu, korekcie
expozície, ohniskovej vzdialenosti a orientácie snímky) a hodnoty vyváženia
bielej farby a parametre Picture Control ako fotografia zvolená pre Image 1
(Snímka 1). Komentár k aktuálnej snímke sa pridá k prelínaniu pri ukladaní, ale
informácie o autorských právach sa neskopírujú. Pri prelínaní uloženom vo
formáte NEF (RAW) sa použije kompresia zvolená pre NEF (RAW) compression
(Kompresia NEF (RAW)) v ponuke NEF (RAW) recording (Záznam NEF (RAW)),
pričom budú mať rovnakú farebnú (bitovú) hĺbku ako pôvodné snímky.
Sprievodca ponukami 211
Trim Movie (Orezanie videosekvencie)
Tlačidlo G ➜ N ponuka úprav
Vytvorenie kópie, z ktorej sa odstránila nežiaduca metráž.
Side-by-Side Comparison (Porovnanie vedľa seba)
Porovnanie upravených kópií s pôvodnými fotografiami. Táto možnosť
je dostupná len vtedy, ak sa zobrazí ponuka úprav zobrazením kópie
alebo originálu na celú obrazovku a potom sa buď (a) podrží stlačené J
a stlačí 2 alebo (b) sa stlačí i a zvolí Retouch (Upraviť).
1 Vyberte snímku.
Zvoľte upravenú kópiu (označenú ikonou
&) alebo originál, ktorý bol upravený.
2 Zobrazte možnosti úprav.
Stlačte 2 počas stlačenia a podržania
tlačidla J, alebo stlačte i a zvoľte Retouch
(Upraviť).
3 Zvoľte Side-by-side comparison
(Porovnanie vedľa seba).
Zvýraznite možnosť Side-by-side
comparison (Porovnanie vedľa seba)
a stlačte tlačidlo J.
212 Sprievodca ponukami
4 Porovnajte kópiu s originálom.
Pôvodná snímka sa zobrazuje vľavo, upravená kópia vpravo
a možnosti použité na vytvorenie tejto kópie sú uvedené v hornej
časti zobrazenia. Stlačením 4 alebo 2 môžete prepínať medzi
zdrojovou snímkou a upravenou kópiou. Ak chcete zobraziť
zvýraznenú snímku na celej obrazovke, stlačte a podržte tlačidlo X.
Ak bola kópia vytvorená z dvoch zdrojových snímok pomocou
možnosti Image overlay (Prelínanie snímok), alebo sa zdrojová
snímka viackrát kopírovala, stlačením 1 alebo 3 sa zobrazí ďalšia
zdrojová snímka. Ak chcete prejsť do režimu prehrávania, stlačte
tlačidlo K alebo stlačením J prejdite do zobrazenia so zvolenou
zvýraznenou snímkou.
Možnosti použité na vytvorenie kópie
Zdrojová snímka
Upravená kópia
D Porovnanie vedľa seba
Zdrojová snímka sa nezobrazí, ak bola kópia vytvorená z chránenej fotografie
alebo bola medzitým odstránená alebo skrytá (0 21).
Sprievodca ponukami 213
O Moja ponuka/m Posledné nastavenia
Ak chcete zobraziť položku Moja ponuka, stlačte tlačidlo G a zvoľte
záložku O (Moja ponuka).
Tlačidlo G
Možnosť MY MENU (MOJA PONUKA) môžete používať na získanie
rýchleho prístupu umožňujúceho vytváranie a upravovanie
prispôsobeného zoznamu možností z ponuky prehrávania, snímania
fotografií, snímania videosekvencií, používateľských nastavení,
nastavenia a úprav (maximálne 20 položiek). Ak chcete, naposledy
použité nastavenia možno zobraziť namiesto ponuky My Menu (Moja
ponuka) (0 218).
Možnosti je možné pridať, odstrániť a presunúť podľa nižšie uvedeného
popisu.
❚❚ Pridanie možností do ponuky Moja ponuka
1 Zvoľte Add items (Pridať položky).
V ponuke Moja ponuka (O) zvýraznite
možnosť Add items (Pridať položky)
a stlačte tlačidlo 2.
2 Zvoľte ponuku.
Zvýraznite názov ponuky obsahujúcej
možnosť, ktorú chcete pridať, a stlačte
tlačidlo 2.
214 Sprievodca ponukami
3 Zvoľte položku.
Zvýraznite požadovanú položku ponuky
a stlačte J.
4 Umiestnite novú položku.
Stlačením tlačidla 1 alebo 3 posuňte
novú položku nahor alebo nadol v ponuke
Moja ponuka. Stlačením J pridáte novú
položku.
5 Pridajte ďalšie položky.
Položky, ktoré sú momentálne zobrazené
v ponuke Moja ponuka, sú označené
označovacou značkou. Položky označené
ikonou V nie je možné zvoliť.
Zopakovaním krokov 1 – 4 zvoľte ďalšie
položky.
Sprievodca ponukami 215
❚❚ Odstraňovanie možností z ponuky Moja ponuka
1 Zvoľte Remove items (Odstrániť položky).
V ponuke Moja ponuka (O) zvýraznite Remove items (Odstrániť
položky) a stlačte 2.
2 Zvoľte položky.
Zvýraznite položky a stlačením 2
vykonajte alebo zrušte voľbu. Zvolené
položky sú označené označovacou
značkou.
3 Odstráňte zvolené položky.
Stlačte J. Po zobrazení výzvy na
potvrdenie sa opätovným stlačením J
zvolené položky odstránia.
A Odstraňovanie položiek z ponuky Moja ponuka
Ak chcete odstrániť položku, ktorá je práve zvýraznená v ponuke Moja ponuka,
stlačte tlačidlo O (Q). Zobrazí sa dialógové okno s potvrdením; ďalším stlačením
tlačidla O (Q) odstránite zvolenú položku z ponuky Moja ponuka.
216 Sprievodca ponukami
❚❚ Zmena poradia možností v ponuke Moja ponuka
1 Zvoľte Rank items (Zoradenie položiek).
V ponuke Moja ponuka (O) zvýraznite Rank items (Zoradenie
položiek) a stlačte 2.
2 Zvoľte položku.
Zvýraznite položku, ktorú chcete presunúť
a potom stlačte tlačidlo J.
3 Umiestnite položku.
Stlačením tlačidla 1 alebo 3 posuňte
položku nahor alebo nadol v ponuke Moja
ponuka a stlačte J. Opakovaním krokov
2 – 3 zmeňte umiestnenie ďalších položiek.
4 Prejdite do ponuky Moja ponuka.
Stlačením tlačidla G sa vráťte do ponuky
Moja ponuka.
Tlačidlo G
Sprievodca ponukami 217
Posledné nastavenia
Ak chcete zobraziť dvadsať naposledy použitých nastavení, zvoľte
m RECENT SETTINGS (POSLEDNÉ NASTAVENIA) pre O MY MENU
(MOJA PONUKA) > Choose tab (Vybrať záložku).
1 Zvoľte možnosť Choose tab (Vybrať
záložku).
V ponuke Moja ponuka (O) zvýraznite
možnosť Choose tab (Vybrať záložku)
a stlačte tlačidlo 2.
2 Zvoľte m RECENT SETTINGS (POSLEDNÉ
NASTAVENIA).
Zvýraznite m RECENT SETTINGS
(POSLEDNÉ NASTAVENIA) a stlačte J.
Názov ponuky sa zmení z „MOJA PONUKA“
na „POSLEDNÉ NASTAVENIA“.
Do hornej časti ponuky posledných nastavení budú postupne pribúdať
naposledy použité nastavenia. Ak chcete znova zobraziť ponuku Moja
ponuka, zvoľte O MY MENU (MOJA PONUKA) pre m RECENT
SETTINGS (POSLEDNÉ NASTAVENIA) > Choose tab (Vybrať záložku).
A Odstránenie položiek z ponuky Posledné nastavenia
Ak chcete odstrániť položku z ponuky posledných nastavení, zvýraznite ju
a stlačte tlačidlo O (Q). Zobrazí sa dialógové okno s potvrdením; opätovným
stlačením O (Q) odstráňte zvolenú položku.
218 Sprievodca ponukami
Voliteľné blesky
Fotoaparát je možné použiť s voliteľnými externými zábleskovými
jednotkami.
V tejto kapitole sú úkony s príslušenstvom pripojeným k fotoaparátu označené
C, úkony spojené s diaľkovo ovládanými zábleskovými jednotkami sú označené
f. Ďalšie informácie o f nájdete v príručke dodanej so zábleskovou jednotkou.
Režim riadenia záblesku
Môžete zhotovovať snímky s použitím zábleskovej jednotky upevnenej
na sánkach na príslušenstvo fotoaparátu alebo jednej či viacerých
diaľkovo ovládaných zábleskových jednotiek.
Zábleskové jednotky upevnené na fotoaparáte
Zhotovovanie snímok s použitím zábleskovej
jednotky upevnenej na fotoaparáte. Podrobnosti
nájdete v príručkách fotoaparátu a zábleskovej
jednotky.
Fotografovanie s diaľkovo ovládaným bleskom
Nasledujúce typy bezdrôtového riadenia záblesku (Pokročilé
bezdrôtové osvetlenie alebo AWL) sa môžu používať s jednou alebo
viacerými diaľkovo ovládanými zábleskovými jednotkami:
• Optické AWL prostredníctvom zábleskovej jednotky
upevnenej na sánkach (0 221)
Voliteľné blesky 219
• Rádiové AWL (0 230)
• Rádiové AWL s dodatočným osvetlením, ktoré poskytuje
záblesková jednotka upevnená na sánkach (0 240)
• Rádiové AWL s optickým AWL, ktoré poskytuje záblesková
jednotka upevnená na sánkach (0 242)
Rádiové riadenie záblesku je dostupné len vtedy, keď je fotoaparát
pripojený k WR-R10 pomocou adaptéra WR-A10.
220 Voliteľné blesky
Optické AWL
Diaľkovo ovládané zábleskové jednotky je možné
ovládať prostredníctvom optických signálov
z voliteľnej zábleskovej jednotky upevnenej na
sánkach na príslušenstvo fotoaparátu, ktorá bude
fungovať ako hlavný blesk (optické AWL). Ak je daná
záblesková jednotka SB-5000 alebo SB-500,
nastavenia je možné upraviť z fotoaparátu (pozrite si „SB-5000/SB-500“,
0 221); v opačnom prípade sa nastavenia musia upraviť pomocou
ovládacích prvkov zábleskovej jednotky podľa popisu v dokumentácii
dodanej s jednotkou. Informácie o umiestnení blesku a ďalších témach
nájdete v dokumentácii dodanej so zábleskovými jednotkami.
SB-5000/SB-500
Upevnite zábleskovú jednotku na sánky na
príslušenstvo fotoaparátu a zvoľte Optical
AWL (Optické AWL) pre Flash control
(Riadenie záblesku) > Wireless flash
options (Možnosti bezdrôtového blesku)
v ponuke snímania fotografií. Nastavenia
položky Group flash (Skupinový blesk) je
možné upraviť pomocou Flash control (Riadenie záblesku) > Remote
flash control (Diaľkové riadenie záblesku); položka Remote flash
control (Diaľkové riadenie záblesku) pre SB-5000 ponúka aj
nastavenia Quick wireless control (Rýchle bezdrôtové ovládanie)
a Remote repeating (Diaľkovo ovládaný stroboskopický záblesk).
Dostupné možnosti sú popísané nižšie.
A SB-5000
V prípade, že je upevnený SB-5000 na sánkach na príslušenstvo fotoaparátu,
nastavenia položky Flash control (Riadenie záblesku) je možné zmeniť aj
pomocou ovládacích prvkov na zábleskovej jednotke.
Voliteľné blesky 221
❚❚ Skupinový blesk
Túto možnosť zvoľte, ak chcete upraviť nastavenia osobitne pre každú
skupinu.
1 C: Zvoľte Group flash (Skupinový blesk)
pre Flash control (Riadenie záblesku) >
Remote flash control (Diaľkové riadenie
záblesku) v ponuke snímania fotografií.
2 C: Zvoľte Group flash options
(Možnosti skupinového blesku).
Zvýraznite Group flash options
(Možnosti skupinového blesku)
v zobrazení riadenia záblesku a stlačte 2.
3 C: Vyberte režim riadenia záblesku.
Vyberte režim riadenia záblesku a intenzitu
záblesku pre hlavný blesk a zábleskovú
jednotku v každej skupine:
• TTL: Riadenie záblesku i-TTL.
• qA: Automatická clona (dostupná len
s kompatibilnými zábleskovými
jednotkami).
• M: Intenzitu záblesku vyberte manuálne.
• – – (vypnuté): Jednotky sa neodpália a intenzita záblesku sa nedá
upraviť.
Vyberte kanál pre hlavný blesk. Ak
diaľkovo ovládané zábleskové jednotky
obsahujú SB-500, musíte vybrať kanál 3, ale
inak môžete vybrať ktorýkoľvek kanál od 1
do 4.
222 Voliteľné blesky
4 f: Diaľkovo ovládané zábleskové jednotky nastavte na rovnaký
kanál ako hlavný blesk.
Diaľkovo ovládané zábleskové jednotky nastavte na kanál zvolený
v kroku 3.
5 f: Zoskupte diaľkovo ovládané zábleskové jednotky.
Vyberte skupinu (A, B alebo C, alebo ak používate hlavný blesk
SB-500, tak A alebo B) pre každú diaľkovo ovládanú zábleskovú
jednotku. Aj keď neexistuje obmedzenie počtu diaľkovo ovládaných
zábleskových jednotiek, ktoré je možné použiť, praktické maximum
sú tri na jednu skupinu. Ak ich použijete viac, svetlo vysielané
z diaľkovo ovládaných zábleskových jednotiek bude rušiť výkon.
6 C/f: Vytvorte kompozíciu záberu.
Vytvorte kompozíciu záberu a usporiadajte zábleskové jednotky.
Viac informácií nájdete v dokumentácii dodanej so zábleskovou
jednotkou. Po usporiadaní jednotiek stlačením testovacích tlačidiel
na zábleskových jednotkách vykonajte skúšobné odpálenie blesku
a overte, či jednotky fungujú normálne. Zábleskové jednotky je
možné skúšobne odpáliť aj stlačením tlačidla i v zobrazení
informácií o blesku (0 243) a voľbou možnosti M Test flash
(Vyskúšať blesk).
7 C/f: Vytvorte kompozíciu fotografie, zaostrite a nasnímajte ju.
Voliteľné blesky 223
❚❚ Rýchle bezdrôtové ovládanie (len SB-5000)
Túto možnosť zvoľte na riadenie celkovej korekcie zábleskovej expozície
pre, a na relatívne vyváženie medzi, skupiny A a B počas manuálneho
nastavovania výkonu pre skupinu C.
1 C: Zvoľte Quick wireless control (Rýchle
bezdrôtové ovládanie) pre Flash control
(Riadenie záblesku) > Remote flash
control (Diaľkové riadenie záblesku)
v ponuke snímania fotografií.
2 C: Zvoľte Quick wireless control
options (Možnosti rýchleho
bezdrôtového ovládania).
Zvýraznite Quick wireless control
options (Možnosti rýchleho
bezdrôtového ovládania) v zobrazení
riadenia záblesku a stlačte 2.
3 C: Upravte nastavenia blesku.
Vyberte vyváženie medzi skupinami A a B.
Upravte korekciu zábleskovej expozície
pre skupiny A a B.
224 Voliteľné blesky
Vyberte režim riadenia záblesku a intenzitu
záblesku pre jednotky v skupine C:
• M: Intenzitu záblesku vyberte manuálne.
• – –: Jednotky v skupine C sa neodpália.
Vyberte kanál pre hlavný blesk. Ak
diaľkovo ovládané zábleskové jednotky
obsahujú SB-500, musíte vybrať kanál 3, ale
inak môžete vybrať ktorýkoľvek kanál od 1
do 4.
4 f: Diaľkovo ovládané zábleskové jednotky nastavte na rovnaký
kanál ako hlavný blesk.
Diaľkovo ovládané zábleskové jednotky nastavte na kanál zvolený
v kroku 3.
5 f: Zoskupte diaľkovo ovládané zábleskové jednotky.
Vyberte skupinu (A, B alebo C).
Aj keď neexistuje obmedzenie počtu diaľkovo ovládaných
zábleskových jednotiek, ktoré je možné použiť, praktické maximum
sú tri na jednu skupinu. Ak ich použijete viac, svetlo vysielané
z diaľkovo ovládaných zábleskových jednotiek bude rušiť výkon.
Voliteľné blesky 225
6 C/f: Vytvorte kompozíciu záberu.
Vytvorte kompozíciu záberu a usporiadajte zábleskové jednotky.
Viac informácií nájdete v dokumentácii dodanej so zábleskovou
jednotkou. Po usporiadaní jednotiek stlačením testovacích tlačidiel
na zábleskových jednotkách vykonajte skúšobné odpálenie blesku
a overte, či jednotky fungujú normálne. Zábleskové jednotky je
možné skúšobne odpáliť aj stlačením tlačidla i v zobrazení
informácií o blesku (0 243) a voľbou možnosti M Test flash
(M Vyskúšať blesk).
7 C/f: Vytvorte kompozíciu fotografie, zaostrite a nasnímajte ju.
226 Voliteľné blesky
❚❚ Diaľkovo ovládaný stroboskopický záblesk (len SB-5000)
Keď je zvolená táto možnosť, záblesková jednotka sa odpáli opakovane
počas otvorenej uzávierky, čo vytvorí efekt viacnásobnej expozície.
1 C: Zvoľte Remote repeating (Diaľkovo
ovládaný stroboskopický záblesk) pre
Flash control (Riadenie záblesku) >
Remote flash control (Diaľkové riadenie
záblesku) v ponuke snímania fotografií.
2 C: Zvoľte Remote repeating options
(Možnosti diaľkovo ovládaného
stroboskopického záblesku).
Zvýraznite Remote repeating options
(Možnosti diaľkovo ovládaného
stroboskopického záblesku) v ponuke
zobrazenia riadenia záblesku a stlačte 2.
3 C: Upravte nastavenia blesku.
Vyberte intenzitu záblesku (Output
(Výkon)), maximálny počet odpálení
zábleskových jednotiek (Times (Počet))
a počet odpálení zábleskových jednotiek
za sekundu (Frequency (Frekvencia)).
Aktivujte alebo deaktivujte zvolené
skupiny. Na aktiváciu zvolenej skupiny
zvoľte ON (ZAP.) a – – na deaktiváciu
zvolenej skupiny.
Voliteľné blesky 227
Vyberte kanál pre hlavný blesk. Ak
diaľkovo ovládané zábleskové jednotky
obsahujú SB-500, musíte vybrať kanál 3, ale
inak môžete vybrať ktorýkoľvek kanál od 1
do 4.
4 f: Diaľkovo ovládané zábleskové jednotky nastavte na rovnaký
kanál ako hlavný blesk.
Diaľkovo ovládané zábleskové jednotky nastavte na kanál zvolený
v kroku 3.
5 f: Zoskupte diaľkovo ovládané zábleskové jednotky.
Vyberte skupinu (A, B alebo C) pre každú diaľkovo ovládanú
zábleskovú jednotku. Aj keď neexistuje obmedzenie počtu diaľkovo
ovládaných zábleskových jednotiek, ktoré je možné použiť, praktické
maximum sú tri na jednu skupinu. Ak ich použijete viac, svetlo
vysielané z diaľkovo ovládaných zábleskových jednotiek bude rušiť
výkon.
6 C/f: Vytvorte kompozíciu záberu.
Vytvorte kompozíciu záberu a usporiadajte zábleskové jednotky.
Viac informácií nájdete v dokumentácii dodanej so zábleskovou
jednotkou. Po usporiadaní jednotiek stlačením testovacích tlačidiel
na zábleskových jednotkách vykonajte skúšobné odpálenie blesku
a overte, či jednotky fungujú normálne. Zábleskové jednotky je
možné skúšobne odpáliť aj stlačením tlačidla i v zobrazení
informácií o blesku (0 243) a voľbou možnosti M Test flash
(M Vyskúšať blesk).
7 C/f: Vytvorte kompozíciu fotografie, zaostrite a nasnímajte ju.
228 Voliteľné blesky
A Optické AWL
Umiestnite okienka snímačov na diaľkovo ovládanej zábleskovej jednotke tak,
aby ste zachytili svetlo z hlavného blesku (ak je fotoaparát namontovaný na
statíve, buďte mimoriadne opatrní). Dbajte na to, aby sa priame svetlo ani silné
odrazy z diaľkovo ovládaných zábleskových jednotiek nedostali do objektívu
fotoaparátu (v režime TTL) alebo fotobuniek na diaľkovo ovládaných
zábleskových jednotkách (režim qA), pretože by to mohlo ovplyvniť expozíciu.
Aby sa zabránilo zobrazeniu načasovaných zábleskov s nízkou intenzitou
vysielaných hlavným bleskom na fotografiách zhotovených na krátku
vzdialenosť, vyberte nízke citlivosti ISO alebo väčšie zaclonenie (vysoké clonové
čísla). Po rozmiestnení zábleskových jednotiek zhotovte skúšobný záber
a výsledok skontrolujte na monitore.
Voliteľné blesky 229
Rádiové AWL
Ak chcete použiť rádiové AWL s kompatibilnými
zábleskovými jednotkami, pripojte bezdrôtový
diaľkový ovládač WR-R10 k fotoaparátu a zriaďte
bezdrôtové pripojenie medzi zábleskovými
jednotkami a WR-R10.
Zriadenie bezdrôtového pripojenia
Pred použitím rádiového AWL zriaďte bezdrôtové pripojenie medzi
WR-R10 a diaľkovo ovládanými zábleskovými jednotkami.
1 C: Pripojte WR-R10.
Pripojte WR-R10 k fotoaparátu. Ďalšie informácie nájdete
v dokumentácii dodanej s WR-R10.
2 C: Zvoľte Radio AWL (Rádiové AWL) pre
Flash control (Riadenie záblesku) >
Wireless flash options (Možnosti
bezdrôtového blesku) v ponuke
snímania fotografií.
A Bezdrôtový diaľkový ovládač WR-R10
Keď sa používa WR-R10, vyžaduje sa adaptér WR-A10. Nezabudnite aktualizovať
firmvér WR-R10 na verziu 3.0 alebo novšiu; informácie o aktualizáciách firmvéru
nájdete na webovej stránke spoločnosti Nikon pre vašu oblasť.
230 Voliteľné blesky
3 C: Vyberte kanál.
Nastavte volič kanálu WR-R10 na
požadovaný kanál.
4 C: Vyberte režim pripojenia.
Zvoľte Wireless remote (WR) options
(Možnosti bezdrôtového diaľkového
ovládania (WR)) > Link mode (Režim
pripojenia) v ponuke nastavenia (0 180)
a vyberte si z nasledujúcich možností:
• Pairing (Párovanie): Fotoaparát sa pripojí
len k zariadeniam, s ktorými bol predtým spárovaný, čím zabraňuje
rušeniu signálu z iných zariadení v blízkosti. Za predpokladu, že sa
musí každé zariadenie spárovať osobitne, odporúča sa kód PIN pri
pripájaní k veľkému počtu zariadení.
• PIN (Kód PIN): Komunikácia sa zdieľa medzi všetkými zariadeniami
s rovnakým štvorciferným kódom PIN, čo znamená dobrú voľbu pre
fotografovanie s veľkým počtom diaľkovo ovládaných zariadení. Ak
je prítomných viacero fotoaparátov, ktoré zdieľajú rovnaký kód PIN,
príslušné zábleskové jednotky budú výhradne ovládané
fotoaparátom, ktorý sa pripojí prvý, čím sa zabráni všetkým
ostatným fotoaparátom, aby sa pripojili (LED indikátory na
jednotkách WR-R10 pripojených k príslušným fotoaparátom budú
blikať).
Voliteľné blesky 231
5 f: Zriaďte bezdrôtové pripojenie.
Nastavte diaľkovo ovládané zábleskové jednotky do režimu
diaľkového ovládania prostredníctvom rádiového AWL a zariadenia
nastavte na kanál, ktorý ste zvolili v kroku 3, potom spárujte každú
diaľkovo ovládanú jednotku s WR-R10 podľa možnosti zvolenej
v kroku 4:
• Pairing (Párovanie): Spustite párovanie na diaľkovo ovládanej
jednotke a stlačte tlačidlo párovania WR-R10. Párovanie je
dokončené, keď kontrolky LINK na WR-R10 a zábleskovej jednotke
blikajú oranžovou a zelenou farbou; po zriadení pripojenia bude
kontrolka LINK na diaľkovo ovládanej zábleskovej jednotke svietiť
zelenou farbou.
• PIN (Kód PIN): Pomocou ovládacích prvkov na diaľkovo ovládanej
zábleskovej jednotke zadajte kód PIN, ktorý ste zvolili v kroku 4.
Kontrolka LINK na diaľkovo ovládanej jednotke bude po zriadení
pripojenia svietiť zelenou farbou.
6 f: Overte, či svietia všetky kontrolky pripravenosti blesku pre
všetky zábleskové jednotky.
Pri rádiovom AWL sa v hľadáčiku fotoaparátu alebo v zobrazení
informácií o blesku rozsvieti indikátor pripravenosti blesku, keď sú
všetky zábleskové jednotky pripravené.
A Uvedenie zoznamu diaľkovo ovládaných zábleskových jednotiek
Ak si chcete pozrieť zábleskové jednotky, ktoré sú momentálne ovládané
pomocou rádiového AWL, zvoľte Flash control (Riadenie záblesku) > Radio
remote flash info (Informácie o diaľkovo ovládaných zábleskových
jednotkách pomocou rádia) v ponuke snímania fotografií. Identifikátor („názov
diaľkovej zábleskovej jednotky“) pre každú jednotku môžete zmeniť pomocou
ovládacích prvkov zábleskovej jednotky.
Pripojená záblesková jednotka
Skupina
232 Voliteľné blesky
Indikátor pripravenosti blesku
A Opätovné pripojenie
Pokiaľ kanál, režim pripojenia a ostatné nastavenia zostanú rovnaké, WR-R10 sa
automaticky pripojí k naposledy spárovaným zábleskovým jednotkám, keď
zvolíte režim diaľkového ovládania, pričom kroky 3 – 5 sa dajú vynechať. Po
zriadení pripojenia bude kontrolka LINK zábleskovej jednotky svietiť zelenou
farbou.
Voliteľné blesky 233
Úprava nastavení blesku
Po voľbe Radio AWL (Rádiové AWL) pre
Flash control (Riadenie záblesku) >
Wireless flash options (Možnosti
bezdrôtového blesku) v ponuke snímania
fotografií zvoľte Group flash (Skupinový
blesk), Quick wireless control (Rýchle
bezdrôtové ovládanie) alebo Remote
repeating (Diaľkovo ovládaný stroboskopický záblesk) pre Remote
flash control (Diaľkové riadenie záblesku) a upravte nastavenia podľa
nižšie uvedeného popisu.
❚❚ Skupinový blesk
Túto možnosť zvoľte, ak chcete upraviť nastavenia osobitne pre každú
skupinu.
1 C: Zvoľte Group flash (Skupinový blesk)
pre Flash control (Riadenie záblesku) >
Remote flash control (Diaľkové riadenie
záblesku) v ponuke snímania fotografií.
2 C: Zvoľte Group flash options
(Možnosti skupinového blesku).
Zvýraznite Group flash options
(Možnosti skupinového blesku)
v zobrazení riadenia záblesku a stlačte 2.
234 Voliteľné blesky
3 C: Vyberte režim riadenia záblesku.
Vyberte režim riadenia záblesku a intenzitu
záblesku pre hlavný blesk a zábleskovú
jednotku v každej skupine:
• TTL: Riadenie záblesku i-TTL.
• qA: Automatická clona (dostupná len
s kompatibilnými zábleskovými
jednotkami).
• M: Intenzitu záblesku vyberte manuálne.
• – – (vypnuté): Jednotky sa neodpália a intenzita záblesku sa nedá
upraviť.
4 f: Zoskupte diaľkovo ovládané zábleskové jednotky.
Vyberte skupinu (A – F) pre každú diaľkovo ovládanú zábleskovú
jednotku. Hlavný blesk dokáže ovládať maximálne 18 zábleskových
jednotiek v akejkoľvek kombinácii.
5 C/f: Vytvorte kompozíciu záberu.
Vytvorte kompozíciu záberu a usporiadajte zábleskové jednotky.
Viac informácií nájdete v dokumentácii dodanej so zábleskovou
jednotkou. Po usporiadaní jednotiek stlačte tlačidlo i v zobrazení
informácií o blesku (0 243) a zvoľte M Test Flash (M Vyskúšať blesk),
aby ste vyskúšali odpálenie jednotiek a overili, či fungujú normálne.
6 C: Vytvorte kompozíciu fotografie, zaostrite a nasnímajte ju.
Voliteľné blesky 235
❚❚ Rýchle bezdrôtové riadenie záblesku
Túto možnosť zvoľte na riadenie celkovej korekcie zábleskovej expozície
pre, a na relatívne vyváženie medzi, skupiny A a B počas manuálneho
nastavovania výkonu pre skupinu C.
1 C: Zvoľte Quick wireless control (Rýchle
bezdrôtové ovládanie) pre Flash control
(Riadenie záblesku) > Remote flash
control (Diaľkové riadenie záblesku)
v ponuke snímania fotografií.
2 C: Zvoľte Quick wireless control
options (Možnosti rýchleho
bezdrôtového ovládania).
Zvýraznite Quick wireless control
options (Možnosti rýchleho
bezdrôtového ovládania) v zobrazení
riadenia záblesku a stlačte 2.
3 C: Upravte nastavenia blesku.
Vyberte vyváženie medzi skupinami A a B.
Upravte korekciu zábleskovej expozície
pre skupiny A a B.
236 Voliteľné blesky
Vyberte režim riadenia záblesku a intenzitu
záblesku pre jednotky v skupine C:
• M: Intenzitu záblesku vyberte manuálne.
• – –: Jednotky v skupine C sa neodpália.
4 f: Zoskupte diaľkovo ovládané zábleskové jednotky.
Vyberte skupinu (A, B alebo C). Hlavný blesk dokáže ovládať
maximálne 18 zábleskových jednotiek v akejkoľvek kombinácii.
5 C/f: Vytvorte kompozíciu záberu.
Vytvorte kompozíciu záberu a usporiadajte zábleskové jednotky.
Viac informácií nájdete v dokumentácii dodanej so zábleskovou
jednotkou. Po usporiadaní jednotiek stlačte tlačidlo i v zobrazení
informácií o blesku (0 243) a zvoľte M Test Flash (M Vyskúšať blesk),
aby ste vyskúšali odpálenie jednotiek a overili, či fungujú normálne.
6 C: Vytvorte kompozíciu fotografie, zaostrite a nasnímajte ju.
Voliteľné blesky 237
❚❚ Diaľkovo ovládaný stroboskopický záblesk
Ak je zvolená táto možnosť, záblesková jednotka sa odpáli opakovane
počas otvorenej uzávierky, čo vytvorí efekt viacnásobnej expozície.
1 C: Zvoľte Remote repeating (Diaľkovo
ovládaný stroboskopický záblesk) pre
Flash control (Riadenie záblesku) >
Remote flash control (Diaľkové riadenie
záblesku) v ponuke snímania fotografií.
2 C: Zvoľte Remote repeating options
(Možnosti diaľkovo ovládaného
stroboskopického záblesku).
Zvýraznite Remote repeating options
(Možnosti diaľkovo ovládaného
stroboskopického záblesku) v ponuke
zobrazenia riadenia záblesku a stlačte 2.
3 C: Upravte nastavenia blesku.
Vyberte intenzitu záblesku (Output
(Výkon)), maximálny počet odpálení
zábleskových jednotiek (Times (Počet))
a počet odpálení zábleskových jednotiek
za sekundu (Frequency (Frekvencia)).
Aktivujte alebo deaktivujte zvolené
skupiny. Na aktiváciu zvolenej skupiny
zvoľte ON (ZAP.) a – – na deaktiváciu
zvolenej skupiny.
238 Voliteľné blesky
4 f: Zoskupte diaľkovo ovládané zábleskové jednotky.
Vyberte skupinu (A – F) pre každú diaľkovo ovládanú zábleskovú
jednotku. Hlavný blesk dokáže ovládať maximálne 18 zábleskových
jednotiek v akejkoľvek kombinácii.
5 C/f: Vytvorte kompozíciu záberu.
Vytvorte kompozíciu záberu a usporiadajte zábleskové jednotky.
Viac informácií nájdete v dokumentácii dodanej so zábleskovou
jednotkou. Po usporiadaní jednotiek stlačte tlačidlo i v zobrazení
informácií o blesku (0 243) a zvoľte M Test Flash (M Vyskúšať blesk),
aby ste vyskúšali odpálenie jednotiek a overili, či fungujú normálne.
6 C: Vytvorte kompozíciu fotografie, zaostrite a nasnímajte ju.
Voliteľné blesky 239
Pridanie zábleskovej jednotky upevnenej na sánkach
Rádiovo ovládané zábleskové jednotky sa môžu
skombinovať s ktorýmikoľvek nasledujúcimi
zábleskovými jednotkami upevnenými na sánkach
na príslušenstvo fotoaparátu:
• SB-5000: Pred pripevnením zábleskovej jednotky
nastavte zábleskovú jednotku do režimu rádiovo
ovládaného hlavného blesku (v ľavom hornom rohu displeja sa zobrazí
ikona d) a vyberte ovládanie skupiny alebo diaľkové ovládanie
stroboskopického záblesku. Po pripevnení jednotky sa nastavenia dajú
upraviť pomocou ovládacích prvkov na zábleskovej jednotke alebo
možností uvedených v ponukách fotoaparátu v rámci položiek Group
flash options (Možnosti skupinového blesku) > Master flash
(Hlavný blesk) alebo v rámci „M“ v zobrazení Remote repeating
options (Možnosti diaľkovo ovládaného stroboskopického
záblesku).
• SB-910, SB-900, SB-800, SB-700, SB-600: Nakonfigurujte blesk na samostatné
používanie a pomocou ovládacích prvkov na zábleskovej jednotke
upravte nastavenia blesku.
• SB-500, SB-400, SB-300: Upevnite jednotku na fotoaparát a upravte
nastavenia pomocou možnosti Group flash options (Možnosti
skupinového blesku) > Master flash (Hlavný blesk) fotoaparátu.
240 Voliteľné blesky
Korekcia zábleskovej expozície
Korekciu zábleskovej expozície je
možné použiť na úpravu intenzity
záblesku hlavného blesku
a diaľkovo ovládaných
zábleskových jednotiek pomocou
rozsahu od −3 do +1 EV v krokoch
po 1/3 EV. Ak chcete vybrať hodnotu
Tlačidlo W (M)
Pomocný
korekcie zábleskovej expozície,
príkazový volič
stlačte tlačidlo W (M) a otáčajte
pomocným príkazovým voličom, až
kým sa na kontrolnom paneli nezobrazí požadovaná hodnota.
±0 EV
(stlačené tlačidlo W/M)
–0,3 EV
+1,0 EV
Keď je hlavný blesk alebo diaľkovo ovládaná záblesková jednotka
nastavená na TTL alebo qA a korekcia zábleskovej expozície na inú
hodnotu ako ±0,0, na kontrolnom paneli a v hľadáčiku sa zobrazí ikona
Y a aktuálnu hodnotu pre korekciu zábleskovej expozície je možné
zobraziť stlačením W (M). Normálna intenzita záblesku sa dá obnoviť
nastavením korekcie zábleskovej expozície na hodnotu ±0,0. Korekcia
zábleskovej expozície sa po vypnutí fotoaparátu neresetuje.
A Pozrite aj
Na získanie informácií o nasledovnom:
• Výber veľkosti prírastkov dostupných pre korekciu zábleskovej expozície
nájdete v časti A > Používateľské nastavenie b3 (Exp./flash comp. step value
(Hodnota krokov korekcie expozície/blesku), 0 115).
• Výber toho, či sa korekcia zábleskovej expozície uplatní navyše spolu
s korekciou expozície pri použití blesku, nájdete v časti A > Používateľské
nastavenie e3 (Exposure comp. for flash (Korekcia expozície pre blesk),
0 127).
Voliteľné blesky 241
Optické/rádiové AWL
Optické a rádiové AWL je možné používať spolu.
Rádiové riadenie záblesku zaisťuje WR-R10
pripojený k fotoaparátu (vyžaduje sa WR adaptér
WR-A10), optické riadenie ovládača blesku SU-800
alebo záblesková jednotka SB-910, SB-900, SB-800,
SB-700 alebo SB-500 upevnená na sánkach na
príslušenstvo fotoaparátu. Pred ďalším postupom zriaďte bezdrôtové
pripojenie medzi rádiovo ovládanými zábleskovými jednotkami
a WR-R10. Ak je SB-500 upevnená na sánkach na príslušenstvo
fotoaparátu, zvoľte Optical/radio AWL (Optické/rádiové AWL) pre
Flash control (Riadenie záblesku) > Wireless flash options (Možnosti
bezdrôtového blesku) v ponuke snímania fotografií (0 42); pri iných
zábleskových jednotkách alebo SU-800 sa táto možnosť zvolí
automaticky.
Jediná možnosť dostupná pre Remote flash
control (Diaľkové riadenie záblesku) (0 43)
bude Group flash (Skupinový blesk).
Vyberte skupinu (A – F) pre každú diaľkovo
ovládanú zábleskovú jednotku. Umiestnite
opticky ovládané zábleskové jednotky do
skupín A až C a rádiovo ovládané jednotky do
skupín D až F (ak chcete zobraziť možnosti pre skupiny D až F, stlačte 1
alebo 3 v zobrazení možností skupinového blesku).
242 Voliteľné blesky
Zobrazenie informácií o blesku
Fotoaparát môže zobraziť informácie o blesku pre zábleskové jednotky
SB-5000 a SB-500 upevnené na sánkach na príslušenstvo fotoaparátu
a nakonfigurované ako hlavný blesk pre optické AWL, ako aj pre
diaľkovo ovládané zábleskové jednotky prostredníctvom rádiového
AWL pomocou WR-R10. Ak chcete zobraziť informácie o blesku počas
fotografovania pomocou hľadáčika, stlačením tlačidla R zobrazte
informácie o snímaní a potom znova stlačte tlačidlo R. Zobrazenie
informácií sa mení podľa režimu riadenia záblesku.
Tlačidlo R
A Zmena nastavení blesku
Nastavenia blesku je možné zmeniť stlačením
tlačidla i v zobrazení informácií o blesku.
Dostupné možnosti sa menia podľa zábleskovej
jednotky a zvolených nastavení. Môžete aj
skúšobne odpáliť blesk.
Voliteľné blesky 243
❚❚ Skupinový blesk
1
2
3
5
6
4
❚❚ Rýchle bezdrôtové riadenie záblesku
1
2
7
3
4
5
6
244 Voliteľné blesky
8
1 Indikátor pripravenosti blesku 1
2 Diaľkové riadenie záblesku.................. 43
Indikátor FP ...........................................126
3 Režim diaľkového riadenia záblesku 2
....................................................... 222, 234
4 Režim riadenia skupinového blesku 3
.................................................................. 42
Režim skupinového blesku....... 222, 234
Intenzita záblesku (výkon blesku)/
korekcia zábleskovej expozície
....................................................... 222, 234
5 Kanál 2 ............................................ 222, 230
6 Režim pripojenia .................................. 180
1 Indikátor pripravenosti blesku 1
2 Diaľkové riadenie záblesku.................. 43
Indikátor FP ...........................................126
3 Režim diaľkového riadenia záblesku 2
.................................................................. 42
4 Pomer A : B ................................... 224, 236
5 Korekcia zábleskovej expozície
....................................................... 224, 236
6 Režim riadenia záblesku a intenzita
záblesku (výkon blesku) skupiny C
....................................................... 224, 236
7 Kanál 2 ............................................ 224, 230
8 Režim pripojenia .................................. 180
❚❚ Diaľkovo ovládaný stroboskopický záblesk
1 Indikátor pripravenosti blesku 1
1
2 3
7
2 Diaľkové riadenie záblesku.................. 43
4
3 Intenzita záblesku (výkon blesku)
8
5
....................................................... 227, 238
6
4 Režim diaľkového riadenia záblesku 2
.................................................................. 42
5 Počet vysielaní (koľkokrát)........227, 238
Frekvencia..................................... 227, 238
6 Stav skupiny (aktivovaná/
deaktivovaná)............................. 227, 238
7 Kanál 2 ............................................ 227, 230
8 Režim pripojenia ..................................180
1 Zobrazí sa pri rádiovom AWL, keď sú všetky zábleskové jednotky pripravené.
2 Optické AWL zobrazuje Y, rádiové AWL zobrazuje Z, spojené optické a rádiové AWL zobrazujú Y a Z.
Kanál optického AWL pre spojené optické a rádiové AWL sa zobrazí len vtedy, keď sa SB-500 používa ako
hlavný blesk.
3 Ikony sa zobrazujú pre každú skupinu, keď sa používa spojené optické a rádiové AWL.
A Informácie o blesku a nastavenia fotoaparátu
Zobrazenie informácií o blesku uvádza zvolené
nastavenia fotoaparátu, vrátane expozičného
režimu, času uzávierky, clony a citlivosti ISO.
Voliteľné blesky 245
Technické informácie
Prečítajte si túto kapitolu, aby ste získali informácie o expozičnej krivke
programovej automatiky fotoaparátu, pripojení k iným zariadeniam
a kompatibilnom príslušenstve.
Expozičná krivka programovej automatiky
Expozičná krivka programovej automatiky pre programovú automatiku
je znázornená na nasledujúcom grafe:
12
14
f/1
16 15
f/1,4
16
17
18
19
20
f/5,6
f/8
f/1,4 − f/16
Clona
f/2,8
1
/3
f/2
f/4
21
f/11
22
f/16
23
f/22
f/32
13
11
9
10
8
7
5
6
3
4
2
0
1
-1
-3
-2
]
V
[E
-4
ISO 100; objektív so svetelnosťou objektívu f/1,4 a minimálnou clonou
f/16 (napr. AF-S NIKKOR 50mm f/1,4G)
30" 15" 8" 4"
2"
1"
1/2
1/4 1/8 1/15 1/30 1/60 1/125 1/250 1/500 1/1000 1/2000 1/4000 1/8000
Čas uzávierky (sekundy)
Maximálna a minimálna hodnota EV sa mení podľa citlivosti ISO; vyššie
uvedený graf predpokladá citlivosť ISO ekvivalentnú 100 ISO. Keď sa
používa maticové meranie expozície, hodnoty nad 16 1/3 EV sa znížia na
hodnotu 16 1/3 EV.
246 Technické informácie
Pripojenie
Inštalácia softvéru ViewNX-i
Na jemné doladenie vlastností fotografií a odosielanie a prezeranie
snímok si stiahnite najnovšiu verziu inštalačného programu ViewNX-i
z nasledujúcej webovej stránky a podľa pokynov na obrazovke
dokončite inštaláciu. Vyžaduje sa pripojenie k internetu. Systémové
požiadavky a ďalšie informácie nájdete uvedené na webovej stránke
spoločnosti Nikon pre vašu oblasť.
http://downloadcenter.nikonimglib.com/
A Capture NX-D
Pomocou softvéru Capture NX-D od spoločnosti Nikon môžete vykonávať jemné
nastavenia vlastností fotografií alebo meniť nastavenia snímok vo formáte NEF
(RAW) a ukladať ich v iných formátoch. Capture NX-D je k dispozícii na
stiahnutie z:
http://downloadcenter.nikonimglib.com/
Technické informácie 247
Kopírovanie snímok do počítača
Pred ďalším postupom sa uistite, že ste nainštalovali ViewNX-i (0 247).
1 Pripojte USB kábel.
Po vypnutí fotoaparátu a uistení, že je vložená pamäťová karta,
pripojte dodaný USB kábel tak, ako je to znázornené a potom zapnite
fotoaparát.
D USB rozbočovače
Fotoaparát pripojte priamo k počítaču. Kábel nepripájajte prostredníctvom
rozbočovača USB alebo klávesnice.
A Používajte spoľahlivý zdroj energie
Ak chcete zaručiť neprerušený prenos údajov, skontrolujte, či je batéria
fotoaparátu plne nabitá.
A Pripojenie káblov
Uistite sa, že je fotoaparát vypnutý pri pripájaní alebo odpájaní
prepojovacích káblov. Nepoužívajte silu a nepokúšajte sa zasunúť konektory
pod uhlom.
248 Technické informácie
2 Spustite Nikon Transfer 2 ako komponent ViewNX-i.
Ak sa zobrazí hlásenie s výzvou na výber programu, zvoľte
Nikon Transfer 2.
D Počas prenosu
Nevypínajte fotoaparát ani neodpájajte USB kábel počas prenosu.
A Windows 7
Ak sa zobrazí nasledujúce dialógové okno, zvoľte Nikon Transfer 2 tak, ako je
to uvedené nižšie.
1 V rámci položky Import pictures and
videos (Preniesť snímky
a videosekvencie) kliknite na Change
program (Zmeniť program). Zobrazí sa
dialógové okno na výber programu, zvoľte
Nikon Transfer 2 a kliknite na OK.
2 Dvakrát kliknite na .
A Windows 10 a Windows 8.1
Windows 10 a Windows 8.1 môžu po
pripojení fotoaparátu zobraziť výzvu
AutoPlay. Klepnite alebo kliknite na dialógové
okno a potom klepnite alebo kliknite na
možnosť Nikon Transfer 2, aby bolo možné
zvoliť Nikon Transfer 2.
A macOS/OS X
Ak sa Nikon Transfer 2 nespustí automaticky, overte, či je fotoaparát
pripojený, a potom spustite Image Capture (aplikácia, ktorá sa dodáva
s macOS alebo OS X) a zvoľte Nikon Transfer 2 ako aplikáciu, ktorá sa otvorí
po rozpoznaní fotoaparátu.
Technické informácie 249
3 Kliknite na Start Transfer (Spustiť prenos).
Snímky sa skopírujú z pamäťovej karty do počítača.
Start Transfer (Spustenie prenosu)
4 Ukončite pripojenie.
Po dokončení prenosu vypnite fotoaparát a odpojte USB kábel.
A Získanie ďalších informácií
Ďalšie informácie o používaní programu ViewNX-i nájdete v online pomocníkovi.
250 Technické informácie
Bezdrôtové a ethernetové siete
Voliteľný bezdrôtový vysielač WT-7 (0 261) sa po pripojení
k fotoaparátu prostredníctvom dodaného USB kábla dá použiť na
pripojenie k počítačom alebo ftp serverom prostredníctvom
bezdrôtových alebo ethernetových sietí.
❚❚ Výber režimu
Nasledujúce režimy sú dostupné, keď je fotoaparát pripojený k sieti
pomocou voliteľného bezdrôtového vysielača WT-7:
Režim
FTP upload (Odosielanie
na FTP server)
Image transfer (Prenos
snímok)
Camera control
(Ovládanie
fotoaparátu)
HTTP server
Funkcia
Odosielanie existujúcich fotografií a videosekvencií do
počítača alebo na ftp server, alebo odosielanie nových
fotografií po ich zhotovení.
Ovládanie fotoaparátu pomocou voliteľného softvéru
Camera Control Pro 2 a ukladanie nových fotografií
a videosekvencií priamo do počítača.
Zobrazovanie a zhotovovanie snímok pomocou počítača
alebo zariadenia smart vybaveného prehliadačom.
Informácie o používaní voliteľných bezdrôtových vysielačov nájdete
v príručkách dodaných so zariadením. Nezabudnite aktualizovať celý
súvisiaci softvér na najnovšiu verziu.
Technické informácie 251
D Počas prenosu
Medzi funkcie nedostupné počas prenosu (či už pri prenose snímok
prostredníctvom ethernetu alebo bezdrôtových sietí alebo počas zostávajúcich
snímok na odoslanie) patria:
• Zaznamenávanie a prehrávanie videosekvencií
• Silent live view photography (Nehlučné fotografovanie so živým
náhľadom) > On (Mode 2) (Zap. (Režim 2)) v ponuke snímania fotografií
(0 81)
A Videosekvencie
Videosekvencie sa dajú odoslať v režime prenosu, ak je fotoaparát pripojený
k ethernetovej alebo bezdrôtovej sieti a možnosť Auto send (Automatické
odosielanie) ani Send folder (Priečinok na odosielanie) nie je zvolená pre
Network (Sieť) > Options (Možnosti).
D Režim HTTP servera
Medzi funkcie nedostupné v režime http servera patria:
• Zaznamenávanie a prehrávanie videosekvencií prostredníctvom fotoaparátu
• Silent live view photography (Nehlučné fotografovanie so živým
náhľadom) > On (Mode 2) (Zap. (Režim 2)) v ponuke snímania fotografií
(0 81)
D Priečinok na odosielanie
Ak priečinok zvolený pre Network (Sieť) > Options (Možnosti) > Send folder
(Priečinok na odosielanie) v ponuke nastavenia obsahuje viac ako 1 000
súborov, na cieľové miesto sa odošle len prvých 1 000 (počnúc súborom
s najnižším číslom).
A Bezdrôtové vysielače
Hlavný rozdiel medzi WT-7 a WT-7A/B/C je v počte podporovaných kanálov;
pokiaľ to nie je uvedené inak, všetky odkazy na WT-7 sa vzťahujú aj na
WT-7A/B/C.
252 Technické informácie
Tlač fotografií
Vybrané snímky vo formáte JPEG je možné vytlačiť na tlačiarni
vybavenej funkciou PictBridge, ktorá je pripojená priamo k fotoaparátu.
❚❚ Pripojenie k tlačiarni
Pripojte fotoaparát pomocou dodaného USB kábla. Nepoužívajte silu
a nepokúšajte sa zasunúť konektory pod uhlom.
Po zapnutí fotoaparátu a tlačiarne sa na monitore zobrazí úvodná
obrazovka a po nej zobrazenie funkcie PictBridge.
D Výber fotografií na tlač
Snímky vytvorené pri nastavení kvality snímky NEF (RAW) alebo TIFF (RGB)
(0 46) sa pre tlač nedajú zvoliť. Kópie snímok vo formáte JPEG zo snímok NEF
(RAW) je možné vytvárať pomocou možnosti NEF (RAW) processing
(Spracovanie NEF (RAW)) v ponuke úprav (0 197).
A Tlač prostredníctvom priameho USB pripojenia
Uistite sa, že je batéria plne nabitá, alebo použite voliteľný sieťový zdroj
a napájací konektor. Keď zhotovujete fotografie, ktoré sa majú vytlačiť
prostredníctvom priameho pripojenia USB, nastavte Color space (Farebný
priestor) na sRGB (0 56).
A Pozrite aj
Informácie o tom, čo robiť, ak sa počas tlače vyskytne chyba, nájdete
v Užívateľskej príručke.
Technické informácie 253
❚❚ Tlač snímok po jednej
1 Zobrazte požadovanú snímku.
Stlačením 4 alebo 2 si môžete prezrieť ďalšie snímky. Stlačením
tlačidla X priblížite aktuálnu snímku (stlačením K priblíženie
zrušíte). Ak chcete naraz zobraziť šesť snímok, stlačte tlačidlo W (M).
Pomocou multifunkčného voliča zvýraznite snímky, alebo stlačením
tlačidla X zobrazte zvýraznenú snímku na celú obrazovku. Ak si
chcete pozrieť snímky v iných umiestneniach, stlačte W (M) so
zobrazenými miniatúrami a vyberte požadovanú kartu a priečinok.
2 Nastavte možnosti tlače.
Stlačením J zobrazte nasledujúce položky, potom stlačením 1
alebo 3 zvýraznite položku a stlačením 2 zobrazte možnosti
(zobrazia sa len možnosti podporované aktuálnou tlačiarňou; ak
chcete použiť východiskovú možnosť, zvoľte Printer default
(Východiskové nastavenie tlačiarne)). Po voľbe možnosti sa
stlačením J vrátite do ponuky nastavení tlačiarne.
Možnosť
Page size
(Veľkosť strany)
No. of copies
(Počet kópií)
Border (Okraj)
Print date
(Tlač dátumu)
Cropping
(Orezanie)
Popis
Vyberte veľkosť strany.
Táto možnosť sa zobrazí len pri tlači snímok po jednej.
Stlačením 1 alebo 3 vyberte počet kópií (maximálne 99).
Vyberte to, či chcete zarámovať fotografie bielym okrajom.
Vyberte to, či sa má na fotografiách vytlačiť čas a dátum
záznamu fotografie.
Táto možnosť sa zobrazí len pri tlači snímok po jednej. Ak
chcete postup ukončiť bez orezania, zvýraznite No cropping
(Žiadne orezanie) a stlačte J. Ak chcete aktuálnu snímku
orezať, zvýraznite Crop (Orezať) a stlačte 2. Zobrazí sa
dialógové okno na voľbu výrezu; stlačením X zväčšite rozmer
výrezu, stlačením W (M) ho zmenšite, pričom výrez
umiestnite pomocou multifunkčného voliča. Vezmite do
úvahy, že kvalita tlače môže klesnúť pri tlači malých výrezov
s veľkým rozmerom.
254 Technické informácie
3 Spustite tlač.
Zvoľte Start printing (Spustiť tlač) a stlačením J spustite tlač. Ak
chcete zrušiť tlač pred vytlačením všetkých kópií, stlačte J.
❚❚ Tlač viacerých snímok
1 Zobrazte ponuku PictBridge.
Stlačte tlačidlo G v zobrazení PictBridge.
2 Vyberte príslušnú možnosť.
Zvýraznite niektorú z nasledujúcich možností a stlačte 2.
• Print select (Voľba tlače): Vyberte snímky na tlač. Pomocou
multifunkčného voliča zvýraznite snímky (ak si chcete pozrieť
snímky v iných umiestneniach, stlačte W (M) a vyberte požadovanú
kartu a priečinok; ak chcete zobraziť aktuálnu snímku na celej
obrazovke, podržte stlačené tlačidlo X) a pri podržaní stlačeného
tlačidla L (Z/Q) stlačením 1 alebo 3 vyberte počet výtlačkov
(maximálne 99). Ak chcete zrušiť výber snímky, nastavte počet
výtlačkov na nulu.
• Index print (Tlač indexu): Ak chcete vytvoriť tlač indexu všetkých
snímok vo formáte JPEG na pamäťovej karte, pokračujte krokom 3.
Vezmite do úvahy, že ak pamäťová karta obsahuje viac ako 256
snímok, vytlačí sa z nich len prvých 256. Ak je rozmer strany zvolený
v kroku 3 príliš malý na tlač indexu, zobrazí sa výstraha.
3 Nastavte možnosti tlače.
Upravte nastavenia tlačiarne podľa popisu v kroku 2 časti „Tlač
snímok po jednej“ (0 254).
4 Spustite tlač.
Zvoľte Start printing (Spustiť tlač) a stlačením J spustite tlač. Ak
chcete zrušiť tlač pred vytlačením všetkých kópií, stlačte J.
Technické informácie 255
Prezeranie fotografií prostredníctvom TV prijímača
Na pripojenie fotoaparátu k video zariadeniam s vysokým rozlíšením je
možné použiť voliteľný kábel High-Definition Multimedia Interface
(HDMI) (0 264) alebo kábel HDMI typu C (k dispozícii osobitne od iných
výrobcov). Pred pripojením alebo odpojením kábla HDMI vždy vypnite
fotoaparát.
Pripojte k fotoaparátu
Pripojte k zariadeniu s vysokým
rozlíšením (vyberte kábel s konektorom
určeným pre zariadenia s rozhraním
HDMI)
Nalaďte zariadenie na kanál HDMI, potom zapnite fotoaparát a stlačte
tlačidlo K. Počas prehrávania sa budú snímky zobrazovať na televíznej
obrazovke. Hlasitosť je možné nastaviť pomocou ovládacích prvkov
televízora; ovládacie prvky fotoaparátu sa nedajú použiť.
256 Technické informácie
❚❚ Možnosti HDMI
Pomocou možnosti HDMI v ponuke nastavenia (0 178) je možné
ovládať výstupné rozlíšenie a ďalšie rozšírené možnosti HDMI.
Output Resolution (Výstupné rozlíšenie)
Vyberte formát pre výstup obrazových
záznamov do zariadenia s funkciou HDMI. Ak
sa zvolí možnosť Auto (Automatický režim),
fotoaparát si automaticky zvolí najvhodnejší
formát.
External Recording Control (Externé ovládanie záznamu)
Aktivácia externého ovládania záznamu umožňuje použitie ovládacích
prvkov fotoaparátu na spustenie a zastavenie zaznamenávania, keď je
fotoaparát pripojený prostredníctvom HDMI k záznamníku od iného
výrobcu, ktorý podporuje Atomos Open Protocol (záznamníky Atomos
SHOGUN, NINJA alebo záznamníky série SUMO s monitorom).
Na monitore fotoaparátu sa zobrazí ikona: A sa zobrazí pri
videosekvencii so živým náhľadom, zatiaľ čo B sa zobrazí počas
zaznamenávania videosekvencie (vezmite do úvahy, že ovládacie prvky
fotoaparátu sa nedajú použiť na záznam videosekvencie, keď sa pre
veľkosť obrazu spomalenej videosekvencie zvolí možnosť 3 840 × 2 160
alebo 1 920 × 1 080; použite ovládacie prvky na záznamníku). Počas
zaznamenávania skontrolujte záznamník a jeho zobrazenie, aby ste sa
uistili, že sa príslušná metráž ukladá do zariadenia. Vezmite do úvahy, že
v závislosti od záznamníka bude možno potrebné upraviť nastavenia
záznamníka; ďalšie informácie nájdete v príručke dodanej so
záznamníkom.
Technické informácie 257
Advanced (Rozšírené)
Možnosť
Popis
Auto (Automatický režim) sa odporúča pre väčšinu situácií. Ak
fotoaparát nedokáže určiť správny výstupný rozsah obrazového
signálu RGB pre zariadenie s funkciou HDMI, môžete vybrať
z nasledujúcich možností:
• Limited range (Obmedzený rozsah): Určený pre zariadenia so
Output range
vstupným rozsahom obrazového signálu RGB od 16 do 235.
(Výstupný rozsah)
Túto možnosť vyberte, ak si všimnete stratu detailov
v tmavých častiach.
• Full range (Plný rozsah): Určený pre zariadenia so vstupným
rozsahom obrazového signálu RGB od 0 do 255. Túto možnosť
vyberte, ak sú tmavé miesta „vymyté“ alebo sú príliš jasné.
Output display size
(Veľkosť
Vyberte horizontálne a vertikálne pokrytie obrazového poľa pre
výstupného
výstup HDMI od 95 % alebo 100 %.
zobrazenia)
Ak sa zvolí možnosť Off (Vyp.), keď je fotoaparát pripojený
k zariadeniu s funkciou HDMI, informácie o snímaní sa
Live view on-screen
nezobrazia na monitore počas fotografovania so živým
display (Zobrazenie
náhľadom. Vezmite do úvahy, že bez ohľadu na zvolenú
živého náhľadu na
možnosť sa informácie o snímaní nezobrazia pri veľkosti obrazu
obrazovke)
videosekvencie 1 920 × 1 080 (spomalená videosekvencia) ani
3 840 × 2 160 (0 84).
Vyberte možnosť On (Zap.), aby sa zrkadlilo zobrazenie HDMI
na monitore fotoaparátu, možnosť Off (Vyp.), aby sa vypol
monitor fotoaparátu s cieľom šetriť energiu (vezmite do úvahy,
že bez ohľadu na zvolenú možnosť zostane monitor
Dual monitor
fotoaparátu zapnutý pri veľkostiach obrazu videosekvencie
(Dvojitý monitor)
1 920 × 1 080 spomalenej videosekvencie alebo 3 840 × 2 160;
0 84). Funkcia Dual monitor (Dvojitý monitor) sa zapne
automaticky, keď je Live view on-screen display (Zobrazenie
živého náhľadu na obrazovke) nastavené na Off (Vyp.).
258 Technické informácie
A Prehrávanie prostredníctvom televízora
Na dlhodobé prehrávanie sa odporúča použitie sieťového zdroja a napájacieho
konektora (k dispozícii osobitne). Ak nie sú na televíznej obrazovke viditeľné
okraje fotografií, zvoľte možnosť 95% pre HDMI > Advanced (Rozšírené) >
Output display size (Veľkosť výstupného zobrazenia) (0 258).
A Prezentácie
Možnosť Slide show (Prezentácia) v ponuke prehrávania sa dá použiť na
automatické prehrávanie (0 29).
D Dvojitý monitor
Bez ohľadu na možnosť vybranú pre Dual monitor (Dvojitý monitor) sa snímky
nebudú zobrazovať na monitore fotoaparátu, ak je zvolená možnosť On (Mode
2) (Zap. (Režim 2)) pre Silent live view photography (Nehlučné
fotografovanie so živým náhľadom) v ponuke snímania fotografií (0 81).
A Používanie zaznamenávacích zariadení od iných výrobcov
Nasledujúce nastavenia sa odporúčajú pri používaní záznamníkov od iných
výrobcov:
• HDMI > Advanced (Rozšírené) > Output display size (Veľkosť výstupného
zobrazenia): 100%
• HDMI > Advanced (Rozšírené) > Live view on-screen display (Zobrazenie
živého náhľadu na obrazovke): Off (Vyp.)
Technické informácie 259
Iné príslušenstvo
Pre D850 je k dispozícii množstvo príslušenstva.
Zdroje napájania • Nabíjateľná lítium-iónová batéria EN-EL15a (0 189): Ďalšie batérie
EN-EL15a sú k dispozícii od miestnych predajcov
a autorizovaného servisu spoločnosti Nikon. Môžu sa použiť aj
batérie EN-EL15b/EN-EL15.
• Nabíjačka MH-25a: MH-25a je možné používať na nabíjanie batérií
EN-EL15a. Môžu sa používať aj nabíjačky MH-25.
• Multifunkčný Battery Pack MB-D18 (0 149, 187, 188): MB-D18 je
vybavený tlačidlom spúšte, Fn tlačidlom, tlačidlom AF-ON,
multifunkčným voličom a hlavným a pomocným príkazovým
voličom na zlepšenie ovládania pri snímaní fotografií
s orientáciou na výšku. Pri upevňovaní MB-D18 odstráňte
kontaktný kryt fotoaparátu MB-D18. Pri použití batérií EN-EL18c
sa vyžaduje kryt priestoru pre batériu BL-5 a nabíjačka MH-26a
alebo MH-26. Môžu sa použiť aj batérie EN-EL18b, EN-EL18a
a EN-EL18. Maximálna frekvencia snímania sa mení podľa typu
batérie; nižšie uvedené hodnoty predstavujú priemerné
maximálne frekvencie snímania dostupné s kontinuálnym
automatickým zaostrovaním, manuálnym ovládaním alebo
clonovou automatikou, časom uzávierky 1/250 s alebo kratším,
ako aj ostatnými nastaveniami na predvolených hodnotách.
Režim snímania
Typ batérie
CH
CL
EN-EL15a/AA
7 snímok za sekundu
1 – 6 snímok za sekundu
EN-EL18c
9 snímok za sekundu
1 – 8 snímok za sekundu
Počet snímok, ktoré je možné zhotoviť v jednej sérii, sa mení aj
podľa zdroja napájania, ďalšie informácie nájdete v časti
„Kapacita vyrovnávacej pamäte“ (0 269).
260 Technické informácie
Zdroje napájania • Napájací konektor EP-5B, sieťové zdroje EH-5c a EH-5b: Toto
príslušenstvo možno použiť na dlhodobé napájanie
fotoaparátu. EP-5B sa vyžaduje na pripojenie fotoaparátu
k EH-5c/EH-5b; podrobnosti nájdete v časti „Pripojenie
napájacieho konektora a sieťového zdroja“ (0 271). Vezmite do
úvahy, že keď sa fotoaparát používa s MB-D18, EP-5B musí byť
vložený do MB-D18, nie do fotoaparátu. Nesnažte sa použiť
fotoaparát s napájacími konektormi vloženými do fotoaparátu
aj do MB-D18.
Filtre
• Filtre určené na špeciálne fotografické efekty môžu rušiť
automatické zaostrovanie alebo elektronický diaľkomer.
• D850 sa nedá používať s lineárnymi polarizačnými filtrami.
Používajte kruhové polarizačné filtre C-PL alebo C-PLII.
• Na ochranu objektívu sa odporúčajú neutrálne šedé filtre (NC).
• Aby nevznikali reflexy, neodporúča sa používanie filtra, keď je
snímaný objekt v protisvetle, alebo sa v obrazovom poli
nachádza zdroj silného svetla.
• Meranie expozície so zdôrazneným stredom sa odporúča
s filtrami s expozičnými činiteľmi (činiteľmi filtra) nad 1× (Y44,
Y48, Y52, O56, R60, X0, X1, C-PL, ND2S, ND4, ND4S, ND8, ND8S,
ND400, A2, A12, B2, B8, B12). Podrobnosti nájdete v príručke
filtra.
Bezdrôtové
• Bezdrôtový vysielač WT-7: WT-7 použite na odosielanie snímok
vysielače
prostredníctvom bezdrôtovej siete, na ovládanie fotoaparátu
(0 251)
z počítača pomocou programu Camera Control Pro 2
(k dispozícii osobitne), alebo na zhotovovanie a prezeranie
snímok diaľkovo z počítača alebo zariadenia smart.
Poznámka: Pri používaní bezdrôtového vysielača sa vyžaduje bezdrôtová sieť a určité
základné znalosti o sieťach. Nezabudnite aktualizovať softvér bezdrôtového vysielača na
najnovšiu verziu.
Technické informácie 261
Bezdrôtové
vysielače
(0 251)
• Tesnenia USB kábla a kryty konektorov: Použite kryt konektora UF-4
pre USB káble a UF3-RU14 tesnenie USB kábla na zabránenie
náhodnému odpojeniu. Pred pripojením kábla pripojte na
koniec fotoaparátu UF-4 a UF3-RU14 ku koncu, ktorý sa pripája
k bezdrôtovému vysielaču.
UF-4 (pripája sa ku konektoru pre fotoaparát)
UF3-RU14 (pripája sa ku konektoru pre WT-7)
262 Technické informácie
Bezdrôtové
diaľkové
ovládače
(0 180, 181)
Príslušenstvo
k okuláru
hľadáčika
• Bezdrôtový diaľkový ovládač WR-R10/Bezdrôtový diaľkový ovládač WR-T10:
Keď je pripojený bezdrôtový diaľkový ovládač WR-R10 k desaťkolíkovému konektoru diaľkového ovládača pomocou adaptéra
WR-A10, fotoaparát sa dá ovládať bezdrôtovo pomocou
bezdrôtového diaľkového ovládača WR-T10. WR-R10 sa môže
používať aj na ovládanie rádiovo ovládaných zábleskových
jednotiek.
• Bezdrôtový diaľkový ovládač WR-1: Jednotky WR-1 sa používajú
s bezdrôtovými diaľkovými ovládačmi WR-R10 alebo WR-T10
alebo s ďalšími diaľkovými ovládačmi WR-1, pričom jednotky
WR-1 fungujú ako vysielače alebo prijímače. Napríklad, WR-1 sa
môže pripojiť k desať-kolíkovému konektoru diaľkového
ovládača a používať ako prijímač, čo umožní diaľkové spúšťanie
uzávierky ďalším WR-1 v úlohe vysielača. Keď sa používa
WR-R10, vyžaduje sa WR adaptér WR-A10.
Poznámka: Uistite sa, že je firmvér WR-R10 a WR-1 aktualizovaný na najnovšiu verziu.
Informácie o aktualizácii firmvéru nájdete na webovej stránke spoločnosti Nikon pre vašu
oblasť.
• Gumená očnica DK-19: DK-19 uľahčuje sledovanie snímok
v hľadáčiku, pričom zabraňuje únave očí.
• Šošovka na úpravu dioptrickej korekcie hľadáčika DK-17C: Na zohľadnenie
individuálnych rozdielov vo videní sú k dispozícii korekčné
šošovky s dioptriami –3, –2, 0, +1 a +2 m–1. Dioptrické korekčné
šošovky používajte iba v prípade, že sa požadované zaostrenie
nedá dosiahnuť pomocou vstavaného ovládacieho prvku
dioptrickej korekcie (–3 až +1 m–1). Odskúšajte si dioptrické
korekčné šošovky pred zakúpením, aby sa zaručilo, že sa bude
dať dosiahnuť požadované zaostrenie.
• Zväčšovací okulár DK-17M: DK-17M zväčšuje náhľad cez hľadáčik
približne 1,2× kvôli väčšej presnosti pri vytváraní kompozície
záberov.
• Lupa okulára DG-2: DG-2 zväčšuje scénu v strede hľadáčika kvôli
presnejšiemu zaostreniu. Vyžaduje sa adaptér pre okulár DK-18
(k dispozícii osobitne).
Technické informácie 263
Príslušenstvo
k okuláru
hľadáčika
Káble HDMI
(0 256)
Softvér
• Adaptér pre okulár DK-18: DK-18 sa používa pri pripojení lupy DG-2
alebo pravouhlého nadstavca DR-3 k D850.
• Okulár s úpravou proti zahmlievaniu DK-14/Okulár s úpravou proti
zahmlievaniu DK-17A: Tieto okuláre hľadáčika zabraňujú
zahmlievaniu vo vlhkých alebo chladných podmienkach.
• Okulár s fluórovou povrchovou úpravou DK-17F: Ochranné sklo má
fluórovú vrstvu na oboch povrchoch kvôli jednoduchému
čisteniu.
• Pravouhlý nadstavec DR-5/Pravouhlý nadstavec DR-4: DR-5 a DR-4
pripevnite k okuláru hľadáčika v pravom uhle, čo umožňuje
sledovať obraz v hľadáčiku zhora, keď je fotoaparát
v horizontálnej polohe snímania. DR-5 podporuje dioptrickú
korekciu a dokáže tiež zväčšiť pohľad cez hľadáčik 2× kvôli
väčšej presnosti pri vytváraní kompozície záberu (nezabudnite,
že okraje obrazového poľa nebudú pri zväčšenom náhľade
viditeľné).
Kábel HDMI HC-E1: Kábel HDMI s konektorom typu C na pripojenie
k fotoaparátu a konektoru typu A na pripojenie k zariadeniam
s funkciou HDMI.
Camera Control Pro 2: Umožňuje diaľkové ovládanie fotoaparátu
z počítača a ukladanie fotografií priamo na pevný disk počítača.
Keď sa Camera Control Pro 2 používa na zachytenie fotografií
priamo do počítača, indikátor pripojenia k počítaču (c) sa
zobrazí na kontrolnom paneli.
Poznámka: Používajte najnovšie verzie softvéru Nikon; pozrite si webovú stránku
spoločnosti Nikom pre váš región, kde nájdete najnovšie informácie o podporovaných
operačných systémoch. Pri východiskových nastaveniach bude Nikon Message Center 2
pravidelne kontrolovať aktualizácie softvéru a firmvéru Nikon, keď ste prihlásení ku kontu
prostredníctvom počítača a počas pripojenia počítača k internetu. Ak sa nájde
aktualizácia, automaticky sa zobrazí hlásenie.
264 Technické informácie
Krytka tela BF-1B/Krytka tela BF-1A: Krytka tela chráni zrkadlo,
obrazovku hľadáčika a obrazový snímač pred prachom, keď
objektív nie je na mieste.
Príslušenstvo ku D850 je vybavený desať-kolíkovým konektorom diaľkového
konektoru
ovládača slúžiacim na diaľkové ovládanie a automatické
diaľkového
fotografovanie. Konektor je vybavený krytom chrániacim
ovládača
kontakty, keď sa konektor nepoužíva. Možno používať
nasledujúce príslušenstvo (všetky dĺžky sú približné):
• Káblová spúšť MC-22/Káblová spúšť MC-22A: Diaľková spúšť s modrým,
žltým a čiernym konektorom na pripojenie k zariadeniu na
diaľkové ovládanie spúšte umožňujúce ovládanie
prostredníctvom zvukových alebo elektronických signálov
(dĺžka 1 m).
• Káblová spúšť MC-30/Káblová spúšť MC-30A: Diaľková spúšť sa dá
použiť na zníženie chvenia fotoaparátu (dĺžka 80 cm).
• Káblová spúšť MC-36/Káblová spúšť MC-36A: Diaľková spúšť; možno ju
používať pri intervalovom fotografovaní alebo na zníženie
chvenia fotoaparátu či udržanie otvorenej uzávierky počas
časovej expozície (dĺžka 85 cm).
• Predlžovací kábel MC-21/Predlžovací kábel MC-21A: Môže sa pripojiť
k ML-3 alebo sérii MC-20, 22, 22A, 23, 23A, 25, 25A, 30, 30A, 36
alebo 36A. Len jeden kábel MC-21 alebo MC-21A je možné
používať súčasne (dĺžka 3 m).
• Pripojovací kábel MC-23/Pripojovací kábel MC-23A: Umožňuje pripojenie
dvoch fotoaparátov k desať-kolíkovým konektorom diaľkového
ovládača na zabezpečenie simultánnej činnosti (dĺžka 40 cm).
• Kábel adaptéra MC-25/Kábel adaptéra MC-25A: Desať-kolíkový alebo
dvoj-kolíkový kábel adaptéra slúžiaci na pripojenie
k zariadeniam s dvoj-kolíkovými konektormi vrátane súpravy
rádiového ovládania MW-2, merača intervalov MT-2 a súpravy
infračerveného ovládania ML-2 (dĺžka 20 cm).
Krytky tela
Technické informácie 265
Príslušenstvo ku • WR adaptér WR-A10: Adaptér, ktorý sa používa na pripojenie
konektoru
bezdrôtových diaľkových ovládačov WR-R10 k fotoaparátom
diaľkového
pomocou desať-kolíkových konektorov diaľkového ovládača.
ovládača
• Jednotka GPS GP-1/Jednotka GPS GP-1A (0 179): Zaznamenávanie
zemepisnej šírky, zemepisnej dĺžky, nadmorskej výšky
a svetového koordinovaného času (UTC) so snímkami. Vezmite
do úvahy, že sa výroba jednotiek GP-1/GP-1A ukončila.
• Súprava infračerveného diaľkového ovládania ML-3: Umožňuje
infračervené diaľkové ovládanie do vzdialenosti 8 m.
Mikrofóny
• Stereofónny mikrofón ME-1: ME-1 pripojte ku konektoru mikrofónu
na fotoaparáte na záznam stereofónneho zvuku a zníženie
možnosti zachytenia šumu zariadenia (ako sú napríklad zvuky
objektívu počas automatického zaostrovania).
• Bezdrôtový mikrofón ME-W1: Tento bezdrôtový mikrofón s funkciou
Bluetooth slúži na záznam mimo fotoaparátu.
Kryt sánok na
Kryt sánok na príslušenstvo BS-3/Kryt sánok na príslušenstvo BS-1: Kryt
príslušenstvo
chrániaci sánky na príslušenstvo. Sánky na príslušenstvo sa
používajú pre voliteľné blesky.
Dostupnosť sa môže meniť v závislosti od krajiny alebo regiónu. Najnovšie informácie nájdete na našej webovej
stránke alebo v našich brožúrach.
266 Technické informácie
A Príchytka kábla HDMI/USB kábla
Aby sa predišlo náhodnému odpojeniu, pripojte dodanú príchytku ku káblom
HDMI alebo dodanému USB káblu podľa znázornenia (obrázok znázorňuje USB
kábel; vezmite do úvahy, že táto príchytka sa nemusí hodiť pre káble HDMI od
iných výrobcov). Pri používaní príchytky kábla uchovávajte monitor v úložnej
polohe.
Kábel HDMI patrí sem
Kábel HDMI patrí sem
Kábel HDMI patrí sem
USB kábel
Kábel HDMI a USB kábel
používané súčasne
Technické informácie 267
A Pripojenie a odpojenie krytu sánok na príslušenstvo
Kryt príslušenstva sánok na príslušenstvo
(k dispozícii osobitne) sa zasúva do sánok na
príslušenstvo podľa znázornenia.
Ak chcete kryt odstrániť, pevne držte fotoaparát,
palcom stlačte kryt a posuňte ho v uvedenom
smere.
A Pripojenie a odpojenie dodaného okulára
Po zatvorení uzávierky okulára a uvoľnení západky
(q) jemne uchopte dodaný okulár DK-17F do
dvoch prstov a otočte a odpojte ho podľa
znázornenia (w). Ak ho chcete znova pripojiť,
otočte ho v opačnom smere. Voliteľné okuláre je
možné pripojiť a odpojiť rovnakým spôsobom.
268 Technické informácie
Kapacita vyrovnávacej pamäte
Nahradením batérie EN-EL15a vloženej do voliteľného multifunkčného
Battery Pack MB-D18 za EN-EL18c sa zmení kapacita vyrovnávacej
pamäte. Nasledujúca tabuľka uvádza maximálny počet snímok (platné
k septembru 2017), ktoré je možné uložiť do vyrovnávacej pamäte
v režime snímania CH pri citlivosti ISO s hodnotou ISO 100, keď je vložená
64 GB karta Sony QD-G64E XQD; skutočná kapacita sa mení podľa typu
karty a podmienok snímania (napríklad kapacita vyrovnávacej pamäte
môže klesnúť pri kvalite snímky označenej „★“, alebo ak je zapnutá
automatická regulácia skreslenia).
❚❚ Oblasť snímky FX (36 × 24) *
Kvalita snímky
NEF (RAW), bezstratovo komprimované, 12-bitové
NEF (RAW), bezstratovo komprimované, 14-bitové
NEF (RAW), komprimované, 12-bitové
NEF (RAW), komprimované, 14-bitové
NEF (RAW), nekomprimované, 12-bitové
NEF (RAW), nekomprimované, 14-bitové
TIFF (RGB)
JPEG, vysoká kvalita
JPEG, normálna kvalita
Veľkosť snímky
Veľké
Stredné
Malé
Veľké
Veľké
Veľké
Veľké
Veľké
Veľké
Stredné
Malé
Veľké
Stredné
Malé
Veľké
Stredné
Malé
Zdroj napájania
EN-EL15a EN-EL18c
170
54
94
40
56
35
51
29
200
56
74
31
55
39
29
24
32
29
35
28
39
31
200
79
200
86
200
56
200
86
200
92
200
57
Technické informácie 269
Kvalita snímky
Veľkosť snímky
JPEG, základná kvalita
Veľké
Stredné
Malé
Zdroj napájania
EN-EL15a EN-EL18c
200
108
200
102
200
59
* Zahŕňa snímky zhotovené s inými objektívmi ako DX, keď je zvolená možnosť On (Zap.) pre Auto DX
crop (Automatické orezanie na formát DX).
❚❚ Oblasť snímky DX (24 × 16) *
Kvalita snímky
NEF (RAW), bezstratovo komprimované, 12-bitové
NEF (RAW), bezstratovo komprimované, 14-bitové
NEF (RAW), komprimované, 12-bitové
NEF (RAW), komprimované, 14-bitové
NEF (RAW), nekomprimované, 12-bitové
NEF (RAW), nekomprimované, 14-bitové
TIFF (RGB)
JPEG, vysoká kvalita
JPEG, normálna kvalita
JPEG, základná kvalita
Veľkosť snímky
Veľké
Stredné
Malé
Veľké
Veľké
Veľké
Veľké
Veľké
Veľké
Stredné
Malé
Veľké
Stredné
Malé
Veľké
Stredné
Malé
Veľké
Stredné
Malé
Zdroj napájania
EN-EL15a EN-EL18c
200
91
200
56
200
54
200
45
200
102
200
48
200
72
200
43
113
54
200
71
200
73
200
138
200
152
200
135
200
165
200
158
200
143
200
176
200
166
200
145
* Zahŕňa snímky zhotovené s objektívmi DX, keď je zvolená možnosť On (Zap.) pre Auto DX crop
(Automatické orezanie na formát DX).
270 Technické informácie
Pripojenie napájacieho konektora a sieťového zdroja
Pred pripojením voliteľného napájacieho konektora a sieťového zdroja
vypnite fotoaparát.
1 Pripravte fotoaparát.
Otvorte kryt priestoru pre
batériu (q) a kryt napájacieho
konektora (w).
2 Vložte napájací konektor EP-5B.
Vložte konektor otočený podľa obrázka,
pričom pomocou konektora udržujte
oranžovú poistku proti vypadnutiu batérie
pri otvorených dvierkach potlačenú do
strany. Poistka zaistí konektor na mieste po
jeho úplnom zasunutí.
3 Zatvorte kryt priestoru na
batériu.
Umiestnite kábel napájacieho
konektora tak, aby prechádzal
cez slot napájacieho
konektora a zatvorte kryt
priestoru pre batériu.
Technické informácie 271
4 Pripojte sieťový zdroj EH-5c/EH-5b.
Napájací kábel sieťového zdroja pripojte k sieťovej elektrickej
zásuvke na sieťovom zdroji (e) a napájací kábel k jednosmernej
zásuvke (r). Po privedení napájania do fotoaparátu pomocou
sieťového zdroja a napájacieho konektora sa na monitore zobrazí
ikona P.
272 Technické informácie
Je zakázané akékoľvek reprodukovanie tejto príručky, v ľubovoľnej
podobe, či už vcelku alebo v častiach (s výnimkou stručných citácií
v kritických článkoch alebo testoch), bez písomného povolenia
spoločnosti NIKON CORPORATION.
SB9C04(1N)
6MB4171N-04
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising