Nikon | COOLPIX A1000 | Nikon COOLPIX A1000 Stručný návod na obsluhu

Nikon COOLPIX A1000 Stručný návod na obsluhu
DIGITÁLNY FOTOAPARÁT
Stručný návod na obsluhu
Úvod
Časti fotoaparátu
Začíname
Základné operácie snímania a prehrávania
Ďalšie funkcie
Technické poznámky
• Pred použitím fotoaparátu si dôkladne prečítajte túto
príručku.
• Aby sa zaistilo správne používanie fotoaparátu,
nezabudnite si prečítať časť „Pre vašu bezpečnosť“
(strana vi).
• Po prečítaní tejto príručky ju uchovávajte na ľahko
prístupnom mieste pre potreby v budúcnosti.
ii
1
3
10
16
20
Úvod
Prečítajte si ako prvé
Ďakujeme, že ste si kúpili digitálny fotoaparát Nikon COOLPIX A1000.
Podrobné vysvetlenie
Podrobnosti o používaní tohto produktu obsahuje okrem tohto dokumentu aj Návod na
použitie (vo formáte PDF). Prevezmite Návod na použitie z nášho Strediska pre prevzatie
softvérov na adrese URL uvedenej nižšie a pre prípad potreby ho uložte do inteligentného
zariadenia alebo počítača.
• Návod na použitie môžete zobraziť pomocou aplikácie Adobe Acrobat Reader (dá sa
prevziať z webovej lokality spoločnosti Adobe) alebo iBooks (aplikácia pre systém iOS).
Zobrazovanie snímok na počítači alebo inteligentnom
zariadení
Použite nasledujúci softvér alebo aplikáciu.
Softvér pre počítače
Prevezmite softvér z nášho Strediska pre prevzatie softvérov na URL adrese uvedenej nižšie.
• ViewNX-i: Tento softvér umožňuje prenášať snímky a videosekvencie do počítača a
následne ich zobraziť a upravovať.
• Capture NX-D: Tento softvér vám umožňuje upraviť snímky prenesené do počítača a
spracovávať snímky RAW.
Aplikácia pre inteligentné zariadenia
• SnapBridge: Táto aplikácia umožňuje po vytvorení bezdrôtového pripojenia odovzdávať
snímky a videosekvencie do inteligentného zariadenia. Dodaná „SnapBridge Sprievodca
pripojením“ obsahuje informácie o tom, ako prevziať aplikáciu a vytvoriť pripojenie.
Navštívte naše Stredisko pre prevzatie softvérov
https://downloadcenter.nikonimglib.com
Navštívte našu webovú lokalitu, kde môžete prevziať príručky pre výrobky
Nikon, počítačový softvér alebo firmvér.
Užívateľská podpora Nikon
Navštívte nižšie uvedenú stránku, zaregistrujte svoj fotoaparát a získajte najnovšie
informácie o výrobku. Nájdete na nej odpovede na časté otázky a môžete nás kontaktovať
ohľadom technickej podpory.
https://www.europe-nikon.com/support
COOLPIX A1000 Model Name: N1721
ii
Úvod
Kontrola obsahu balenia
Ak chýbajú akékoľvek súčasti, obráťte sa na obchod, kde ste fotoaparát zakúpili.
Digitálny fotoaparát
COOLPIX A1000
Popruh
Nabíjací sieťový zdroj
EH-73P*
Kábel USB UC-E21
Stručný návod na obsluhu
(táto príručka)
SnapBridge Sprievodca
pripojením
Nabíjateľná lítium-iónová
batéria EN-EL12
Záručný list (vytlačený na
zadnej strane tejto príručky)
* V závislosti od krajiny alebo regiónu nákupu je pripojený zástrčkový adaptér. Tvar zástrčkového
adaptéra sa líši podľa krajiny alebo regiónu, v ktorom bol fotoaparát zakúpený (A5).
POZNÁMKA: Pamäťová karta nie je súčasťou balenia fotoaparátu. Pamäťové karty SD, SDHC
a SDXC sa v tejto príručke označujú ako „pamäťové karty“.
Úvod
iii
Informácie a pokyny
Celoživotné vzdelávanie
Ako súčasť celoživotného vzdelávania spoločnosti Nikon a kontinuálnej podpory výrobkov a
vzdelávania, sú na nasledujúcich webových lokalitách k dispozícii neustále aktualizované on-line
informácie:
• Pre používateľov v USA: https://www.nikonusa.com/
• Pre používateľov v Európe: https://www.europe-nikon.com/support/
• Pre používateľov v Ázii, Oceánii, na Strednom východe a v Afrike: http://www.nikon-asia.com/
Navštívte tieto webové lokality, aby ste získali najnovšie informácie o výrobkoch, tipy, odpovede na
často kladené otázky (FAQ) a všeobecné rady týkajúce sa digitálneho spracovania snímok a
snímania. Ďalšie informácie môžete získať od miestneho obchodného zástupcu spoločnosti Nikon.
Navštívte nižšie uvedenú webovú lokalitu, na ktorej nájdete kontaktné informácie.
https://imaging.nikon.com/
Používajte iba elektronické príslušenstvo značky Nikon
Fotoaparáty Nikon COOLPIX sú skonštruované podľa najvyšších štandardov a obsahujú zložité
elektronické obvody. Výhradne elektronické príslušenstvo značky Nikon (vrátane nabíjačiek, batérií,
sieťových zdrojov a USB káblov), ktoré spoločnosť Nikon certifikovala špeciálne na použitie s týmto
digitálnym fotoaparátom značky Nikon, boli skonštruované a osvedčené pre prevádzku v rámci
prevádzkových a bezpečnostných požiadaviek týchto elektronických obvodov.
POUŽITIE ELEKTRONICKÉHO PRÍSLUŠENSTVA INEJ ZNAČKY AKO NIKON MÔŽE POŠKODIŤ
FOTOAPARÁT A MÔŽE ZNAMENAŤ STRATU PLATNOSTI ZÁRUKY OD SPOLOČNOSTI NIKON.
Použitie nabíjateľných lítium-iónových batérií od iného výrobcu bez holografickej pečate Nikon
môže narušiť normálne fungovanie fotoaparátu a zapríčiniť prehriatie, vznietenie, prasknutie alebo
vytečenie batérií.
Holografická pečať: Identifikuje toto zariadenie
ako autentický výrobok značky Nikon.
Ďalšie informácie o originálnom príslušenstve značky Nikon získate od autorizovaného miestneho
predajcu výrobkov Nikon.
Pred zhotovovaním dôležitých snímok
Pred zhotovovaním snímok na dôležitých podujatiach (ako sú svadby alebo pred výletom
s fotoaparátom) urobte testovací záber, aby ste sa presvedčili, že fotoaparát pracuje správne.
Spoločnosť Nikon nebude zodpovedná za žiadne škody ani ušlý zisk, ktorý je dôsledkom
nefunkčnosti produktu.
iv
Úvod
Informácie o príručkách
• Žiadnu časť príručiek dodávaných s týmto výrobkom nie je povolené reprodukovať, prenášať,
prepisovať, ukladať v systéme na vyhľadávanie informácií ani prekladať do iného jazyka v
akejkoľvek forme ani akýmkoľvek spôsobom bez predchádzajúceho písomného súhlasu
spoločnosti Nikon.
• Ilustrácie a obsah obrazovky v tejto príručke sa niekedy môžu líšiť od skutočného zobrazenia.
• Spoločnosť Nikon si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť technické parametre hardvéru
a softvéru opisovaného v týchto príručkách bez predchádzajúceho upozornenia.
• Spoločnosť Nikon nenesie žiadnu zodpovednosť za akékoľvek škody spôsobené používaním
tohto výrobku.
• Hoci bolo vynaložené maximálne úsilie, aby sa zabezpečila presnosť a úplnosť informácií v týchto
príručkách, privítame, ak na všetky chyby a nedostatky upozorníte miestne zastúpenie
spoločnosti Nikon (adresa je uvedená samostatne).
Poznámky o dodržiavaní autorských práv
Podľa zákona o autorských právach nemôžu byť fotografie alebo záznamy podliehajúce autorským
právam, ktoré boli vytvorené s týmto fotoaparátom, použité bez povolenia vlastníka autorských
práv. Na osobné použitie sa vzťahujú výnimky, pamätajte však na to, že aj osobné použitie môže byť
obmedzené v prípade fotografií alebo záznamov výstav alebo živých vystúpení.
Likvidácia zariadení na ukladanie údajov
Vymazaním snímok alebo formátovaním zariadení na ukladanie údajov, napríklad pamäťových
kariet alebo zabudovanej pamäte fotoaparátu, sa úplne nevymažú pôvodné obrazové údaje.
Vymazané súbory na vyhodených zariadeniach na ukladanie údajov možno niekedy obnoviť
pomocou bežne dostupného softvéru, čo môže mať za následok zneužitie osobných údajov na
snímkach. Za zabezpečenie ochrany takýchto údajov zodpovedá používateľ.
Pred likvidáciou zariadenia na ukladanie údajov alebo pred prenosom vlastníctva na inú osobu sa
uistite, že ste resetovali všetky nastavenia fotoaparátu prostredníctvom položky Reset all
(Resetovať všetko) v ponuke nastavení (A18). Po reštartovaní vymažte všetky údaje pomocou
komerčného softvéru na vymazávanie údajov alebo naformátujte zariadenie v Format memory
(Naformátovať pamäť) alebo Format card (Naformátovať kartu) v ponuke nastavení (A18),
potom ho úplne naplňte snímkami, ktoré neobsahujú žiadne súkromné informácie (napr. snímky
prázdnej oblohy). Dbajte na to, aby ste pri fyzickej likvidácii pamäťových kariet predišli poraneniu
alebo poškodeniu.
Conformity Marking (Spĺňané štandardy)
Pomocou nižšie opísaného postupu môžete zobraziť niektoré z označení zhody so štandardmi,
ktoré fotoaparát spĺňa.
Stlačte tlačidlo d M ikona ponuky z M Conformity marking (Spĺňané štandardy) M tlačidlo k
Úvod
v
Pre vašu bezpečnosť
Aby nedošlo k poškodeniu majetku alebo zraneniu vás či iných osôb, pred použitím tohto
výrobku si prečítajte celú časť „Pre vašu bezpečnosť“.
Tieto bezpečnostné pokyny uchovávajte tam, kde si ich budú môcť prečítať všetci
používatelia tohto výrobku.
NEBEZPEČENSTVO
Nedodržanie pokynov označených touto
ikonou predstavuje vysoké riziko
usmrtenia alebo vážneho zranenia.
VÝSTRAHA
Nedodržanie pokynov označených
touto ikonou by mohlo viesť k
usmrteniu alebo vážnemu zraneniu.
UPOZORNENIE
Nedodržanie pokynov označených
touto ikonou by mohlo viesť k
zraneniu alebo poškodeniu majetku.
VÝSTRAHA
• Nepoužívajte počas chôdze ani obsluhy vozidla. Nedodržanie tohto pokynu by
mohlo viesť k nehodám alebo inému zraneniu.
• Nerozoberajte ani neupravujte tento výrobok. Nedotýkajte sa vnútorných
častí, k odhaleniu ktorých došlo v dôsledku pádu alebo inej nehody.
Nedodržanie týchto pokynov by mohlo viesť k zasiahnutiu elektrickým prúdom alebo
inému zraneniu.
• V prípade, že si všimnete akékoľvek nezvyčajné javy, ako sú dym, teplo alebo
nezvyčajné zápachy, ktoré sa uvoľňujú z výrobku, ihneď odpojte batériu alebo
zdroj napájania. Pokračovanie v používaní by mohlo viesť k vzniku požiaru,
popáleninám alebo inému zraneniu.
• Uchovávajte v suchu. So zariadením nemanipulujte s mokrými rukami. So
zástrčkou nemanipulujte s mokrými rukami. Nedodržanie týchto pokynov by
mohlo viesť k vzniku požiaru alebo zasiahnutiu elektrickým prúdom.
• Dbajte na to, aby vaša pokožka nezostávala v dlhodobom kontakte s týmto
výrobkom, pokiaľ je zapnutý alebo pripojený k napájaniu. Nedodržanie tohto
pokynu by mohlo viesť k nízkoteplotným popáleninám.
• Nepoužívajte tento výrobok v prítomnosti horľavého prachu alebo plynu, ako
sú propán, benzín alebo aerosóly. Nedodržanie tohto pokynu by mohlo viesť k
výbuchu alebo vzniku požiaru.
• Nemierte blesk na vodiča motorového vozidla. Nedodržanie tohto pokynu by
mohlo viesť k nehodám.
vi
Úvod
• Tento výrobok uchovávajte mimo dosahu detí. Nedodržanie tohto pokynu by
mohlo viesť k zraneniu alebo poruche výrobku. Navyše, vezmite do úvahy, že malé časti
predstavujú riziko udusenia. V prípade, že dieťa prehltne akúkoľvek časť tohto výrobku,
ihneď vyhľadajte lekársku pomoc.
• Nezaplietajte, neovíjajte ani nezakrúcajte popruhy okolo krku. Nedodržanie
tohto pokynu by mohlo viesť k nehodám.
• Nepoužívajte batérie, nabíjačky, sieťové zdroje ani USB káble, ktoré nie sú
výslovne určené na používanie s týmto výrobkom. Keď používate batérie,
nabíjačky, sieťové zdroje a USB káble určené na používanie s týmto výrobkom,
nevykonávajte nasledovné:
- Poškodzovanie, úprava, násilné ťahanie alebo ohýbanie šnúr alebo káblov,
ich umiestňovanie pod ťažké predmety alebo vystavovanie pôsobeniu tepla
či plameňa.
- Používanie cestovných meničov alebo adaptérov určených na prevod z
jedného napätia na iné napätie či so striedačmi, ktoré prevádzajú
jednosmerné napájanie na striedavé napájanie.
Nedodržanie týchto pokynov by mohlo viesť k vzniku požiaru alebo zasiahnutiu
elektrickým prúdom.
• Nemanipulujte so zástrčkou pri nabíjaní výrobku alebo používaní sieťového
zdroja počas búrok. Nedodržanie tohto pokynu by mohlo viesť k zasiahnutiu
elektrickým prúdom.
• So zariadením nemanipulujte s holými rukami na miestach vystavených
pôsobeniu mimoriadne vysokých alebo nízkych teplôt. Nedodržanie tohto
pokynu môže viesť k popáleninám alebo omrzlinám.
UPOZORNENIE
• Nenechávajte objektív namierený na slnko alebo iné zdroje silného svetla.
Svetlo zaostrené objektívom by mohlo spôsobiť vznik požiaru alebo poškodenie
vnútorných častí výrobku. Pri snímaní objektov v protisvetle zachovávajte slnko
dostatočne mimo obrazového poľa.
• Vypnite tento výrobok, keď je jeho použitie zakázané. Vypnite bezdrôtové
funkcie, keď je použitie bezdrôtového zariadenia zakázané. Rádiofrekvenčné
emisie vytvárané týmto výrobkom by mohli zasahovať do činnosti zariadení na palube
lietadla alebo v nemocniciach či iných zdravotníckych zariadeniach.
• Vyberte batériu a odpojte sieťový zdroj, ak sa tento výrobok nebude dlhší čas
používať. Nedodržanie tohto pokynu by mohlo viesť k vzniku požiaru alebo poruche
výrobku.
• Nedotýkajte sa pohyblivých častí objektívu ani iných pohyblivých častí.
Nedodržanie tohto pokynu by mohlo viesť k zraneniu.
• Neodpaľujte blesk v kontakte s pokožkou alebo objektmi či v ich
bezprostrednej blízkosti. Nedodržanie tohto pokynu by mohlo viesť k popáleninám
alebo vzniku požiaru.
Úvod
vii
• Nenechávajte výrobok tam, kde bude dlhodobo vystavený pôsobeniu
mimoriadne vysokých teplôt, ako napríklad v uzatvorenom automobile alebo
na priamom slnečnom svetle. Nedodržanie tohto pokynu by mohlo viesť k vzniku
požiaru alebo poruche výrobku.
• Neprepravujte fotoaparát s pripojeným statívom alebo podobným
príslušenstvom. Nedodržanie tohto pokynu by mohlo viesť k zraneniu alebo poruche
výrobku.
NEBEZPEČENSTVO pre batérie
• Dbajte na to, aby nedochádzalo k zlému zaobchádzaniu s batériami.
Nedodržanie nasledujúcich pokynov by mohlo viesť k vytečeniu, prehriatiu, prasknutiu
alebo vznieteniu batérií:
- Používajte len nabíjateľné batérie schválené na používanie v tomto výrobku.
- Nevystavujte batérie pôsobeniu plameňa alebo nadmerného tepla.
- Nerozoberajte.
- Neskratujte kontakty ich dotykom s náhrdelníkmi, sponami do vlasov či inými
kovovými predmetmi.
- Nevystavujte batérie ani iné výrobky, do ktorých sú vložené, pôsobeniu silných
fyzických otrasov.
• Nabíjanie vykonávajte len tak, ako je to uvedené. Nedodržanie tohto pokynu by
mohlo viesť k vytečeniu, prehriatiu, prasknutiu alebo vznieteniu batérií.
• Ak sa elektrolyt batérie dostane do kontaktu s očami, vypláchnite ich
množstvom čistej vody a vyhľadajte okamžitú lekársku pomoc. Zdržanie postupu
by mohlo viesť k zraneniam očí.
VÝSTRAHA pre batérie
• Batérie uchovávajte mimo dosahu detí. V prípade, že dieťa prehltne batériu,
vyhľadajte okamžitú lekársku pomoc.
• Batérie neponárajte do vody ani nevystavujte pôsobeniu dažďa. Nedodržanie
tohto pokynu by mohlo viesť k vzniku požiaru alebo poruche výrobku. Ihneď vysušte
výrobok pomocou uteráka alebo podobného predmetu v prípade, že namokne.
• Ihneď prestaňte výrobok používať v prípade, že si všimnete akékoľvek zmeny na
batériách, ako sú strata farby alebo deformácia. Ukončite nabíjanie
nabíjateľných batérií EN-EL12, ak sa nenabijú v priebehu určeného časového
intervalu. Nedodržanie týchto pokynov môže viesť k vytečeniu, prehriatiu, prasknutiu
alebo vznieteniu batérií.
• Keď už batérie nie sú viac potrebné, zaizolujte kontakty samolepiacou páskou.
V prípade, že sa kontakty batérie dostanú do kontaktu s kovovými predmetmi, môže
dôjsť k prehriatiu, prasknutiu batérie alebo k vzniku požiaru.
viii
Úvod
• Ak sa elektrolyt batérie dostane do kontaktu s pokožkou alebo odevom osoby,
ihneď opláchnite zasiahnutú oblasť množstvom čistej vody. Nedodržanie tohto
pokynu by mohlo viesť k podráždeniu pokožky.
Úvod
ix
x
Úvod
Časti fotoaparátu
Telo fotoaparátu
1 23 4
5
6
9 10 11 12 13 14
15
16
17
8
7
22 21 20 19 18
1
Príkazový volič
13 Ovládač K (vysunutie blesku)
2
Tlačidlo spúšte
3
Ovládač priblíženia
Hlavný vypínač/kontrolka zapnutia
14 prístroja
(kontrolka nabíjania)
4
Volič režimov
5
Blesk
6
Tlačidlo q (rýchle dočasné oddialenie)
Otočný multifunkčný volič
16 (multifunkčný volič)*
7
Bočný ovládač priblíženia
17 Tlačidlo k (potvrdenie výberu)
8
Tlačidlo w (funkcia)
18 Tlačidlol (odstraňovanie)
9
Snímač pohľadu do hľadáčika
19 Tlačidlo d (ponuka)
15 Tlačidlo c (prehrávanie)
10 Elektronický hľadáčik
20 Tlačidlo b (e záznam videosekvencií)
11 Ovládací prvok dioptrickej korekcie
21 Tlačidlo g (AE-L/AF-L)
12 Tlačidlo x (monitor)
22 Monitor
* V tejto príručke je stlačenie tlačidla nahor, nadol, doľava alebo doprava na multifunkčnom voliči
vyjadrené ako H, I, J alebo K.
Časti fotoaparátu
1
Používanie dotykového panela
Monitor tohto fotoaparátu je dotykový panel a je možné ho ovládať dotykmi prstov.
Klepnutie
Krátko sa dotknite dotykového
panela.
Rýchle potiahnutie prstom
Potiahnite prstom nahor,
nadol, doľava alebo doprava
na dotykovom paneli.
Posunutie prstom
Dotknite sa dotykového
panela, posuňte prst nahor,
nadol, doľava alebo doprava a
potom zdvihnite prst.
Roztiahnutie/stiahnutie prstov
Dotknite sa dotykového panela dvomi prstami a roztiahnite ich
od seba alebo ich stiahnite k sebe.
C
Povolenie alebo zakázanie dotykového ovládania
Dotykové ovládanie môžete povoliť alebo zakázať pomocou položky Touch-screen controls
(Ovládacie prvky dotykovej obrazovky) v ponuke nastavenia (A18).
2
Časti fotoaparátu
Začíname
Pripojenie popruhu
• Popruh sa môže upevniť na očko na oboch stranách (ľavej a pravej) tela fotoaparátu.
Začíname
3
Vloženie batérie a pamäťovej karty
Záklopka batérie
Slot na pamäťovú kartu
• So správne orientovaným kladným a záporným pólom posuňte oranžovú poistku proti
vypadnutiu batérie pri otvorených dvierkach (3) a úplne vložte batériu (4).
• Pamäťovú kartu zasúvajte, až kým nezapadne na svoje miesto a necvakne (5).
• Dávajte pozor, aby ste batériu alebo pamäťovú kartu nevložili obrátenú vrchnou stranou
nadol alebo prednou časťou dozadu, pretože by to mohlo zapríčiniť poruchu.
• Ak je prepínač ochrany proti zápisu na pamäťovej karte uzamknutý, nemôžete snímať,
odstraňovať snímky ani formátovať pamäťovú kartu.
• Záznamy vytvárané fotoaparátom vrátane snímok a videosekvencií sa môžu ukladať buď
na pamäťovú kartu, alebo do internej pamäte. Ak chcete používať internú pamäť, vyberte
z fotoaparátu pamäťovú kartu.
B
Formátovanie pamäťovej karty
Keď do tohto fotoaparátu prvýkrát vložíte pamäťovú kartu, ktorá sa používala v inom zariadení,
najprv ju naformátujte v tomto fotoaparáte.
• Majte na pamäti, že formátovaním pamäťovej karty sa natrvalo odstránia všetky
snímky a ostatné dáta uložené na pamäťovej karte. Pred formátovaním pamäťovej karty
nezabudnite vytvoriť kópie snímok, ktoré si chcete ponechať.
• Vložte pamäťovú kartu do fotoaparátu, stlačte tlačidlo d a v ponuke nastavenia vyberte
položku Format card (Naformátovať kartu) (A18).
Vybratie batérie alebo pamäťovej karty
Vypnite fotoaparát, overte, či sa kontrolka zapnutia prístroja a obrazovka vypli, a otvorte kryt
priestoru na batérie/slotu na pamäťovú kartu.
• Posunutím poistky proti vypadnutiu batérie pri otvorených dvierkach vysuňte batériu.
• Jemným zatlačením pamäťovej karty do fotoaparátu ju čiastočne vysuňte.
• Pri manipulácii s fotoaparátom, batériou a pamäťovou kartou bezprostredne po
používaní fotoaparátu postupujte opatrne, pretože môžu byť horúce.
4
Začíname
Nabíjanie batérie
Nabíjací sieťový zdroj*
Elektrická zásuvka
USB kábel (dodáva sa)
Kontrolka zapnutia (kontrolka nabíjania)
* V závislosti od krajiny alebo regiónu nákupu je pripojený zástrčkový adaptér. Tvar
zástrčkového adaptéra sa líši podľa krajiny alebo regiónu, v ktorom bol fotoaparát zakúpený.
• Nabíjanie sa spustí pri pripojení fotoaparátu k elektrickej zásuvke, keď je v ňom vložená
batéria, ako je to znázornené na obrázku. Kontrolka zapnutia (kontrolka nabíjania) počas
nabíjania batérie pomaly bliká.
• Po dokončení nabíjania sa kontrolka zapnutia prístroja (kontrolka nabíjania) zhasne.
Odpojte nabíjací sieťový zdroj od elektrickej zásuvky a odpojte kábel USB.
Čas nabíjania úplne vybitej batérie je približne 2 hodín a 30 minút.
• Batéria sa nedá nabiť, keď kontrolka zapnutia prístroja (kontrolka nabíjania) rýchlo bliká, a
to pravdepodobne kvôli niektorej z príčin popísaných nižšie.
- Okolitá teplota nie je vhodná na nabíjanie.
- USB kábel alebo nabíjací sieťový zdroj nie sú správne zapojené.
- Batéria je poškodená.
B
Poznámky o USB kábli
• Nepoužívajte iný USB kábel než UC-E21. Použitie iného USB kábla než UC-E21 môže mať za následok
prehriatie, požiar alebo úraz elektrickým prúdom.
• Skontrolujte tvar a smerovanie zástrčiek a nezasúvajte ani nevyberajte zástrčky pod uhlom.
Začíname
5
B
Poznámky o nabíjaní batérie
• Fotoaparát je možné používať aj počas nabíjania batérie, predĺži sa však čas nabíjania. Kontrolka
zapnutia prístroja (kontrolka nabíjania) sa počas používania fotoaparátu vypne.
- Počas nabíjania batérie nie je možné nahrávať videosekvencie.
• Za žiadnych okolností nepoužívajte inú značku ani model sieťového zdroja než je nabíjací sieťový
zdroj EH-73P ani nepoužívajte bežne dostupný sieťový zdroj USB alebo nabíjačku batérie
mobilného telefónu. Nedodržanie tohto pokynu môže viesť k prehriatiu alebo poškodeniu
fotoaparátu.
6
Začíname
Zmena uhla naklonenia monitora
Smer a uhol monitora si môžete prispôsobiť.
Na normálne snímanie
Pri snímaní v nízkej polohe
Pri snímaní vo vysokej polohe
Pri snímaní autoportrétov
B
Poznámky o monitore
• Keď polohujete monitor, nepôsobte naň nadmernou silou a pohybujte s ním pomaly v rámci
prípustného polohovacieho rozsahu, aby nedošlo k poškodeniu prepojení.
• Nedotýkajte sa zadnej strany monitora. Nedodržanie tohto
preventívneho opatrenia môže spôsobiť poruchu výrobku.
Buďte obzvlášť opatrní, aby ste
sa nedotýkali týchto oblastí.
Začíname
7
Nastavenie fotoaparátu
Pri prvom zapnutí fotoaparátu sa zobrazia obrazovky na nastavenie jazyka a hodín
fotoaparátu.
1
Zapnite fotoaparát.
• Na voľbu a úpravu nastavení použite multifunkčný volič.
Multifunkčný volič
Hore
Doľava
Hlavný
vypínač
Doprava
Dole
Tlačidlo k
(potvrďte výber)
• Zobrazí sa obrazovka výberu jazyka. Tlačidlami
multifunkčného voliča HI zvýraznite jazyk a
stlačením tlačidla k ho zvolíte. Zobrazené jazyky
sa líšia v závislosti od krajiny alebo regiónu.
Language
Cancel
2
Vyberte položku Yes (Áno) a stlačte
tlačidlo k.
Choose time zone and
set date and time?
Yes
No
Cancel
8
Začíname
3
Zvýraznite svoje domáce časové
pásmo a stlačte tlačidlo k.
• Stlačením H nastavíte letný čas. Keď je zapnutý,
čas sa posunie o jednu hodinu vpred a zobrazuje
sa W. Keď stlačíte položku I na jeho vypnutie, čas
sa posunie o hodinu späť.
Home time zone
London, Casablanca
UTC+0
Back
4
5
Stlačte HI, zvoľte formát dátumu a stlačte tlačidlo k.
Zadajte aktuálny dátum a čas pre
hodiny fotoaparátu a stlačte
tlačidlo k.
Date and time
• Stlačením JK zvýraznite položky a stlačením
HI ich zmeňte.
• Zvoľte pole s minútami a potom stlačením tlačidla
k potvrďte nastavenie.
6
Confirm
D
M
Y
01 01 2019
h
m
00 00
Confirm
Pri výzve vyberte Yes (Áno) a stlačte tlačidlo k.
• Po dokončení nastavenia sa fotoaparát prepne na obrazovku snímania.
C
Nastavenie jazyka
Jazyk je možné kedykoľvek nastaviť v Language (Jazyk) v z ponuke nastavenia (A18).
C
Zmena nastavenia časového pásma a dátumu
V ponuke nastavenia z sa nastavte do Time zone and date (Časové pásmo a dátum).
V Time zone (Časové pásmo) sa čas posunie o hodinu vpred, keď je zapnutý letný čas, a o hodinu
vzad, keď je vypnutý.
Začíname
9
Základné operácie snímania
a prehrávania
Snímanie
Ako príklad je použitý A (automatický) režim. Režim A (automatický) vám umožňuje
vykonávať bežné fotenie v rôznych podmienkach fotenia.
1
Volič režimov otočte do polohy A.
• Indikátor stavu batérie
b: Úroveň nabitia batérie je vysoká.
B: Úroveň nabitia batérie je nízka.
• Počet zostávajúcich snímok
C sa zobrazí, keď vo fotoaparáte nie je vložená
pamäťová karta a snímky sa ukladajú do internej
pamäte.
Počet zostávajúcich
snímok
100
1/250
F3.4
0.0
25m 0s
500
Indikátor stavu batérie
2
Fotoaparát držte pevne.
• Prstami ani inými predmetmi sa nedotýkajte objektívu, blesku, pomocného svetla AF,
snímača pohľadu do hľadáčika, mikrofónu a reproduktora.
10
Základné operácie snímania a prehrávania
3
Určite výrez snímky.
• Pohnite ovládačom priblíženia alebo bočným ovládačom priblíženia, aby sa zmenila
poloha priblíženia objektívu.
• Keď sa objekt stratí v polohe teleobjektívu, stlačte tlačidlo q (rýchle dočasné oddialenie),
aby ste dočasne rozšírili uhol pohľadu a mohli ľahšie určiť výrez objektu.
Oddialiť
Priblížiť
Priblížiť
Oddialiť
4
Stlačte tlačidlo spúšte do polovice.
• Stlačiť „napoly“ tlačidlo spúšte znamená stlačiť a
podržať tlačidlo v bode, kde cítite jemný odpor.
• Keď je objekt zaostrený, zaostrovacie pole alebo
indikátor zaostrenia sa zobrazuje nazeleno.
• Keď používate digitálne priblíženie, fotoaparát
zaostrí na stred obrazového poľa a zaostrovacie
pole sa nezobrazí.
• Ak zaostrovacie pole alebo indikátor zaostrenia
bliká, fotoaparát nedokáže zaostriť. Zmeňte
kompozíciu snímky a vyskúšajte znova stlačiť
tlačidlo spúšte do polovice.
1/250
F3.4
Zaostrovacie pole
5
Bez zdvihnutia prsta stlačte tlačidlo
spúšte úplne nadol.
Základné operácie snímania a prehrávania
11
B
Poznámky o ukladaní snímok alebo videosekvencií
Počas ukladania snímok alebo videosekvencií bude blikať indikátor zobrazujúci počet zostávajúcich
snímok alebo indikátor zobrazujúci zostávajúci čas záznamu videosekvencie. Kým bliká indikátor,
neotvárajte kryt priestoru pre batériu/slotu na pamäťovú kartu, ani nevyberajte batériu
alebo pamäťovú kartu. Nedodržaním tohto pokynu by ste mohli zapríčiniť stratu údajov, alebo
poškodenie fotoaparátu alebo pamäťovej karty.
C
Funkcia Auto Off (Automatické vypínanie)
• Ak približne jednu minútu nevykonáte žiadnu činnosť, obrazovka sa vypne, fotoaparát prejde do
pohotovostného režimu a kontrolka zapnutia prístroja bude blikať. Po približne troch minútach v
pohotovostnom režime sa fotoaparát vypne.
• Ak chcete znova zapnúť obrazovku, kým je fotoaparát v pohotovostnom režime, vykonajte
nejakú činnosť, napríklad stlačte hlavný vypínač alebo tlačidlo spúšte.
C
Keď používate statív
• V nasledujúcich situáciách odporúčame použiť statív na stabilizáciu fotoaparátu:
- Keď snímate pri tlmenom osvetlení s režimom blesku nastaveným na možnosť W (vyp.)
- Keď je priblíženie v polohe teleobjektívu
• Ak na stabilizovanie fotoaparátu pri snímaní používate statív, funkciu Photo VR (Redukcia
vibrácií pre fotografie) v ponuke nastavenia (A18) nastavte na možnosť Off (Vypnuté), aby
sa predišlo možným chybám spôsobeným touto funkciou.
Používanie blesku
V situáciách, keď je nevyhnutný blesk, ako napr.
v tmavých priestoroch alebo v prípade, keď je
objekt v protisvetle, presuňte ovládanie K
(vysunutie blesku), čím vysuniete blesk.
• Keď sa zobrazuje obrazovka snímania, môžete
stlačením tlačidiel multifunkčného voliča
H (m) nastaviť zábleskový režim. Keď chcete,
aby sa blesk použil vždy, zvoľte položku m
(doplnkový blesk).
• Keď blesk nepoužívate, jemne ho zatlačte,
pokým nezačujete cvaknutie.
Záznam videosekvencií
Zobrazte obrazovku snímania a stlačením tlačidla
b (e záznam videosekvencie) spustite záznam
videosekvencie. Opakovaným stlačením tlačidla
b (e) ukončite záznam.
12
Základné operácie snímania a prehrávania
Dotykové snímanie
Funkciu fotenia dotykom môžete prepínať klepnutím
na ikonu fotenia dotykom na obrazovke fotenia.
• V predvolenom nastavení A Touch shutter
(Dotyková spúšť) sa uzávierka uvoľní, keď
jednoducho klepnete na objekt na obrazovke bez
použitia tlačidla spúšte.
100
1/250
F3.4
0.0
25m 0s
500
Prepínanie medzi monitorom a hľadáčikom
Keď svetelné podmienky neumožňujú vidieť obraz na
monitore, ako napríklad na slnku v exteriéri, odporúča
sa použitie hľadáčika.
• Keď sa priblížite tvárou bližšie k hľadáčiku, snímač
pohľadu do hľadáčika na to zareaguje, hľadáčik sa
zapne a monitor sa vypne (predvolené nastavenie).
• Môžete tiež stlačiť tlačidlo x (monitor) na
prepnutie zobrazenia medzi monitorom a
hľadáčikom.
Snímač pohľadu do hľadáčika
Hľadáčik
Dioptrická korekcia hľadáčika
Keď zobrazenie v hľadáčiku dobre nevidíte, pri pohľade
do hľadáčika obraz upravte otáčaním ovládacieho prvku
dioptrickej korekcie.
• Dávajte pozor, aby ste si nepoškriabali oko končekmi
prsta alebo nechtami.
Ovládací prvok dioptrickej korekcie
B
Poznámky o kontrole a nastavovaní farieb snímky
Používajte monitor na zadnej strane fotoaparátu, pretože monitor dokáže dokonalejšie
reprodukovať farby ako hľadáčik.
Základné operácie snímania a prehrávania
13
Prehrávanie snímok
1
Stlačením tlačidla c (prehrávanie)
prejdite do režimu prehrávania.
• Ak stlačíte a podržíte tlačidlo c, kým je fotoaparát
vypnutý, fotoaparát sa zapne do režimu prehrávania.
2
Multifunkčným voličom zvoľte snímku,
ktorú chcete zobraziť.
• Stlačením a podržaním tlačidla HIJK rýchlo
rolujte cez snímky.
• Snímky sa dajú zvoliť aj otáčaním multifunkčného
voliča alebo príkazového voliča.
• Ak chcete prehrať nahranú videosekvenciu, stlačte
tlačidlo k.
• Na režim snímania sa vráťte opätovným stlačením
tlačidla c alebo stlačením tlačidla spúšte.
• V režime prehrávania na celú
obrazovku posuňte ovládač
priblíženia smerom k g (i) a
priblížite pohľad na snímku.
Zobraziť predchádzajúcu snímku
Zobraziť nasledujúcu snímku
3.0
• V režime prehrávania na celú
obrazovku posuňte ovládač
priblíženia smerom k f (h) a
prepnete na režim zobrazenia
miniatúr a na obrazovke sa zobrazí
viacero snímok.
C
Používanie dotykového panela na obrazovke prehrávania
Dotykový panel môžete použiť na ovládanie obrazovky prehrávania (A2).
14
Základné operácie snímania a prehrávania
1/20
Odstraňovanie snímok
1
Stlačením tlačidla l (odstraňovanie) v
režime prehrávania odstráňte snímku,
ktorá je práve zobrazená na obrazovke.
2
Stlačením tlačidiel
HI multifunkčného voliča vyberte
požadovanú metódu odstraňovania a
stlačte tlačidlo k.
• Ak chcete skončiť bez odstránenia, stlačte tlačidlo
d.
3
Delete
Current image
Erase selected images
All images
Vyberte položku Yes (Áno) a stlačte
tlačidlo k.
• Odstránené snímky už nemožno obnoviť.
Erase 1 image?
Yes
No
B
Poznámky o vymazaní snímok súčasne uložených v RAW a JPEG
Keď používate fotoaparát na vymazanie snímok zachytených pomocou RAW + Fine (RAW +
jemné) alebo RAW + Normal (RAW + normálne) v nastavení Image quality (Kvalita snímky),
vymažú sa obidve súčasne uložené snímky RAW aj JPEG. Nie je možné vymazať iba jeden formát.
B
Odstraňovanie snímok zhotovených sériovým snímaním (Sekvencia)
• Snímky zhotovené sériovým snímaním alebo s použitím
funkcie vlastnej koláže sa ukladajú ako sekvencia a v
režime prehrávania sa zobrazí len jedna snímka zo
sekvencie (kľúčová snímka) (predvolené nastavenie).
• Ak stlačíte tlačidlo l, kým sa zobrazuje kľúčová fotografia
sekvencie snímok, všetky snímky zo sekvencie sa odstránia.
• Ak chcete odstrániť jednotlivé snímky v rámci sekvencie, stlačením
tlačidla k ich zobrazujte po jednej a stláčajte tlačidlo l.
C
1/5
100-0004.JPG
15/11/2019 15:30
Odstránenie zhotovenej snímky v režime snímania
Pri používaní režimu snímania stlačte tlačidlo l, aby ste odstránili poslednú uloženú snímku.
Základné operácie snímania a prehrávania
15
Ďalšie funkcie
Výber režimu snímania
Otáčaním voliča režimu môžete požadovaný režim
snímania nastaviť na značku na tele fotoaparátu.
• A (Automatický) režim
Vyberte tento režim, ak chcete snímať obrazy v rôznych podmienkach snímania.
• o (Kreatívny) režim
Počas snímania použite na snímkach efekty.
• y (Motívové) programy
Môžete stlačiť tlačidlo d a zvoliť motívový program na snímanie pomocou nastavení
vhodných na dané podmienky.
Keď je zvolené Scene auto selector (Automatický volič motívových programov)
(predvolené nastavenie), fotoaparát rozozná podmienky snímania, keď určíte obrazové
pole snímky, čo umožní snímanie záberov v súlade s danými podmienkami.
• M (Short movie show (Krátka videosekvencia)) režim
Fotoaparát vytvára krátke filmy s dĺžkou do 30 sekúnd (e1080/30p alebo
S1080/25p) zaznamenávaním a automatickým spájaním viacerých klipov
videozáznamov s trvaním niekoľkých sekúnd.
• A, B, C a D režimy
Tieto režimy vyberte na lepšiu kontrolu nad časom uzávierky a clonovým číslom.
C
Zobrazenie pomocníka
Popisy funkcií budú zobrazené pri zmene režimu snímania alebo keď bude zobrazená obrazovka
nastavenia.
Režim snímania môžete v rýchlosti prepnúť tak, že tlačidlo spúšte stlačíte do polovice. Popisy
môžete zobraziť alebo skryť pomocou položky Help display (Zobrazenie pomocníka) vo funkcii
Monitor settings (Nastavenia monitora) v ponuke nastavenia.
16
Ďalšie funkcie
Nastavenie funkcií snímania pomocou
multifunkčného voliča (m/n/p/o)
Keď sa zobrazuje obrazovka snímania, môžete stlačením tlačidiel multifunkčného
voliča H (m) J (n) I (p) K (o) nastaviť funkcie, ktoré sú popísané nižšie.
• m Zábleskový režim
Keď sa blesk nadvihne, môžete nastaviť režim blesku v súlade s podmienkami snímania.
Blesk sa použije vždy, keď sú zvolené položky m (doplnkový blesk) alebo
m (štandardný blesk).
• n Self-timer (Samospúšť)/Self-portrait timer (Časovač autoportrétu)
Fotoaparát aktivuje uzávierku po uplynutí nastaveného počtu sekúnd, po stlačení tlačidla
spúšte.
• p Režim zaostrovania
V závislosti od vzdialenosti k objektu môžete nastaviť A (automatické zaostrovanie)
alebo D (makrosnímka). E (manuálne zaostrenie) je možné taktiež nastaviť, keď režim
snímania je A, B, C alebo D alebo keď motívový program je Sports (Šport) alebo
Fireworks show (Ohňostroj).
• o Posuvná stupnica na úpravu nastavení obrazu/Exposure compensation
(Korekcia expozície)
- Posuvná stupnica na úpravu nastavení obrazu: Keď je režim snímania nastavený
na A, B, C alebo D môžete upraviť jas (korekciu expozície), živosť, odtieň a funkciu
Active D-Lighting.
- Exposure compensation (Korekcia expozície): Keď je režim snímania nastavený
na režimy iné ako A, B, C alebo D, môžete upraviť jas (korekciu expozície).
Funkcie, ktoré je možné nastaviť, sa odlišujú v závislosti od režimu snímania.
Ďalšie funkcie
17
Úkony v rámci ponúk
Ponuky uvedené nižšie môžete nastaviť stlačením tlačidla d (ponuka).
•
•
•
•
•
A Shooting menu (Ponuka snímania)1, 2
e Ponuka videosekvencie1
c Playback menu (Ponuka režimu prehrávania)3
J Network menu (Ponuka siete)
z Ponuka nastavenia
1
2
3
Keď sa zobrazí obrazovka snímania, stlačte tlačidlo d.
Ikony ponuky a dostupné možnosti nastavení sa líšia v závislosti od režimu snímania.
Keď sa zobrazí obrazovka prehrávania, stlačte tlačidlo d.
1
Stlačte tlačidlo d (ponuky).
• Zobrazí sa ponuka.
2
Stlačte multifunkčný
volič J.
• Ikona aktuálnej ponuky sa zobrazí
v žltej farbe.
Shooting menu
Image quality
Image size
Ikony ponúk
3
Vyberte ikonu ponuky a
stlačte tlačidlo k.
• Bude možné zvoliť možnosti
ponuky.
18
Ďalšie funkcie
Set up
Time zone and date
Monitor settings
EVF auto toggle
Date stamp
Self-timer: after release
Photo VR
AF assist
4
Vyberte možnosť ponuky a
stlačte tlačidlo k.
• V závislosti od aktuálneho režimu
snímania alebo stavu fotoaparátu
sa môže stať, že niektoré možnosti
ponuky nebude možné nastaviť.
5
Vyberte nastavenie a
stlačte tlačidlo k.
• Zvolené nastavenie sa použije.
• Po ukončení používania ponuky
stlačte tlačidlo d.
• Keď sa zobrazí ponuka, môžete
prepnúť na režim snímania
stlačením tlačidla uzávierky alebo
tlačidla b (e).
C
Set up
Time zone and date
Monitor settings
EVF auto toggle
Date stamp
Self-timer: after release
Photo VR
AF assist
Date stamp
Date
Date and time
Off
Funkcie príkazového voliča alebo multifunkčného voliča počas zobrazenia
ponuky
Keď sa zobrazí ponuka alebo položky nastavenia, možnosť ponuky môžete zvoliť otočením
príkazového voliča alebo multifunkčného voliča.
C
Používanie dotykového panela v ponukách
Dotykový panel môžete použiť na ovládanie ponúk (A2).
Používanie w tlačidla (funkcia)
Ak stlačíte tlačidlo w v režime A, B,
C alebo D, môžete rýchlo konfigurovať
vopred uložené možnosti ponuky
(predvolené nastavenie je Continuous
(Sériové)). Ak chcete nastaviť inú možnosť
ponuky, zvoľte U Fn button (Tlačidlo Fn)
a vyberte požadovanú možnosť ponuky.
Ďalšie funkcie
19
Technické poznámky
Poznámky
Poznámky pre užívateľov v Európe
POZOR: PRI ZÁMENE BATÉRIE ZA NESPRÁVNY TYP HROZÍ NEBEZPEČENSTVO
VÝBUCHU.
Tento symbol znamená, že elektrické a elektronické zariadenia je potrebné
odovzdať do separovaného odpadu.
Nasledujúce upozornenie platí len pre používateľov v európskych krajinách:
• Tento výrobok je určený na separovaný zber na vhodnom zbernom mieste.
Nevyhadzujte ho do bežného komunálneho odpadu.
• Separovaný zber a recyklácia pomáhajú zachovávať prírodné zdroje a
predchádzať negatívnym dopadom na zdravie ľudí a životné prostredie, ktoré môžu
vyplývať z nesprávnej likvidácie odpadu.
• Ďalšie informácie získate od predajcu alebo miestnych úradov zodpovedných za
likvidáciu odpadov.
POUŽITÉ BATÉRIE LIKVIDUJTE PODĽA POKYNOV.
Tento symbol na batérii znamená, že batériu je potrebné odovzdať do
separovaného odpadu.
Nasledujúce upozornenie platí len pre používateľov v európskych krajinách:
• Všetky batérie, či už označené alebo neoznačené týmto symbolom, sú
určené na separovaný zber na vhodnom zbernom mieste. Nevyhadzujte ich
do bežného komunálneho odpadu.
• Ďalšie informácie získate od predajcu alebo miestnych úradov zodpovedných za
likvidáciu odpadov.
20
Technické poznámky
Poznámky k funkciám bezdrôtovej komunikácie
Obmedzenia týkajúce sa bezdrôtových zariadení
Bezdrôtový transceiver nachádzajúci sa v tomto výrobku zodpovedá nariadeniam týkajúcim
sa bezdrôtových zariadení v krajine predaja a nesmie sa používať v iných krajinách (výrobky
zakúpené v EÚ alebo Európskom združení voľného obchodu (EZVO) sa môžu používať
kdekoľvek v rámci EÚ a EZVO). Spoločnosť Nikon neprijíma zodpovednosť za používanie v
iných krajinách. Používatelia, ktorí si nie sú istí pôvodnou krajinou zakúpenia, by sa mali
poradiť v lokálnom servisnom stredisku spoločnosti Nikon alebo v autorizovanom servise
Nikon. Toto obmedzenie sa vzťahuje len na bezdrôtovú prevádzku a nevzťahuje sa na žiadne
iné použitie výrobku.
Zabezpečenie
Hoci jednou z výhod tohto produktu je to, že umožňuje voľne sa pripojiť k bezdrôtovej
výmene údajov kdekoľvek v rozsahu, môže dôjsť k nasledovným, ak nie je zapnuté
zabezpečenie:
• Krádež údajov: Škodlivé tretie strany môžu zachytiť bezdrôtové prenosy a môžu ukradnúť
ID používateľov, ich heslá a ďalšie osobné údaje.
• Neoprávnený prístup: Neoprávnení používatelia môžu získať prístup do siete a upravovať
údaje alebo vykonávať iné škodlivé činnosti. Nezabúdajte, že kvôli riešeniu bezdrôtových
sietí môžu špecializované útoky umožniť neoprávnený prístup, a to dokonca aj vtedy, keď
je aktivované zabezpečenie. Spoločnosť Nikon nie je zodpovedná za úniky údajov ani
informácií, ku ktorým môže dôjsť počas prenosu údajov.
• Nepoužívajte siete, na používanie ktorých nemáte povolenie, a to dokonca ani vtedy, ak
sa zobrazia na vašom smartfóne alebo tablete. Ak tak urobíte, môže sa to považovať za
neoprávnený prístup. Používajte len také siete, na používanie ktorých máte povolenie.
Správa osobných informácií a vylúčenie zodpovednosti
• Používateľské informácie, zaregistrované a konfigurované v tomto výrobku, vrátane
nastavení pripojenia bezdrôtovej siete LAN a ďalších osobných informácií, sa môžu
zmeniť a stratiť v dôsledku prevádzkovej chyby, statickej elektriny, nehody, poruchy,
opravy alebo iným spôsobom zaobchádzania. Vždy si udržiavajte oddelené kópie
dôležitých informácií. Spoločnosť Nikon nie je zodpovedná za žiadne priame alebo
nepriame škody alebo stratu zisku v dôsledku zmeny alebo stratu obsahu, ktoré nemožno
pripísať spoločnosti Nikon.
• Pred vyhodením tohto výrobku alebo jeho odovzdaním inému vlastníkovi vykonajte
operáciu Reset all (Resetovať všetko) v ponuke nastavenia fotoaparátu (A18) a
vymažte tak všetky používateľské informácie zaregistrované a konfigurované vo výrobku,
vrátane nastavení pripojenia bezdrôtovej siete LAN a ďalších osobných informácií.
• Nikon nenesie zodpovednosť za prípadné škody vzniknuté v dôsledku neoprávneného
použitia tohto produktu tretími stranami v prípade, že bol produkt odcudzený alebo sa
stratil.
Technické poznámky
21
Bezpečnostné opatrenia pri vývoze alebo prenášaní tohto prístroja do zahraničia
Na tento produkt sa vzťahujú smernice pre spravovanie vývozu v Spojených štátoch
amerických (United States Export Administration Regulations - EAR). Povolenie vlády
Spojených štátov sa nevyžaduje pre vývoz do iných krajín, ako sú nasledovné, ktoré v čase
prípravy tohto dokumentu podliehajú embargu alebo špeciálnym kontrolám: Kuba, Irán,
Severná Kórea, Sudán a Sýria (zoznam sa môže zmeniť).
Poznámka pre zákazníkov v Európe
Vyhlásenie o zhode (Európa)
Týmto spoločnosť Nikon Corporation vyhlasuje, že typ COOLPIX A1000 rádiového zariadenia
je v súlade so Smernicou 2014/53/EÚ.
Úplné znenie vyhlásenia o zhode v rámci EÚ je k dispozícii na nasledujúcej internetovej
adrese: https://imaging.nikon.com/support/pdf/DoC_N1721.pdf.
• Maximálny výkon:
- Wi-Fi: 9,98 dBm (EIRP)
- Bluetooth: 3,54 dBm (EIRP)
- Bluetooth Nízkoenergetické: 2,98 dBm (EIRP)
• Prevádzková frekvencia:
- Wi-Fi: 2412–2462 MHz (kanály 1–11)
- Bluetooth: 2402–2480 MHz
- Bluetooth Nízkoenergetické: 2402–2480 MHz
22
Technické poznámky
Starostlivosť o výrobok
Pri používaní alebo skladovaní zariadenia dodržiavajte okrem upozornení v časti „Pre vašu
bezpečnosť“ (Avi-ix) aj nižšie uvedené preventívne opatrenia.
Fotoaparát
Fotoaparát nevystavujte silným nárazom
Výrobok nemusí fungovať správne, ak ho vystavíte silnému nárazu alebo vibráciám. Okrem toho sa
nedotýkajte objektívu alebo krytu objektívu, ani na ne netlačte.
Uchovávajte v suchu
Zariadenie sa poškodí, ak ho ponoríte do vody alebo vystavíte vysokej vlhkosti.
Vyvarujte sa náhlych zmien teploty
Náhle zmeny teploty, aké nastávajú pri vstupe do vyhriatej budovy alebo pri jej opustení za
chladného počasia, môžu spôsobiť vytvorenie kondenzácie vnútri zariadenia. Pred vystavením
zariadenia náhlej zmene teploty ho umiestnite do puzdra na prenášanie alebo plastového vrecka,
aby ste zabránili kondenzácii vlhkosti.
Zariadenie nevystavujte silnému magnetickému poľu
Toto zariadenie nepoužívajte ani neskladujte v blízkosti zariadení generujúcich silné
elektromagnetické žiarenie alebo magnetické pole. Nedodržanie tohto pokynu môže mať za
následok stratu dát alebo poruchu fotoaparátu.
Objektív nenechávajte dlhšie namierený na silný zdroj svetla
Pri používaní alebo skladovaní fotoaparátu nemierte objektívom dlhší čas na slnko ani na iné silné
svetelné zdroje. Silné svetlo môže spôsobiť poškodenie obrazového snímača a vznik efektu bielych
škvŕn na snímkach.
Pred vybratím alebo odpojením zdroja energie alebo pamäťovej
karty výrobok vypnite
Pri zapnutom výrobku a počas ukladania alebo odstraňovania snímok nevyberajte batériu. Násilné
odpojenie napájania môže v týchto prípadoch spôsobiť stratu údajov alebo poškodenie pamäťovej
karty alebo interných obvodov.
Technické poznámky
23
Poznámky o monitore
• Monitory (vrátane elektronických hľadáčikov) sú skonštruované s mimoriadne vysokou
presnosťou; minimálne 99,99% pixelov je efektívnych s nie viac ako 0,01% chýbajúcich alebo
chybných pixelov. A preto, hoci tieto displeje môžu obsahovať pixle, ktoré permanentne svietia
(biele, červené, modré alebo zelené) alebo permanentne nesvietia (čierne), nie je to porucha a
nemá to žiadny vplyv na snímky zaznamenané pomocou tohto zariadenia.
• V jasnom svetle môže byť obraz na monitore zle viditeľný.
• Na monitor nevyvíjajte tlak, pretože by to mohlo mať za následok poškodenie alebo poruchu. Ak
sa monitor poškodí, treba dávať pozor, aby nedošlo k zraneniu spôsobenému rozbitým sklom, a
tiež treba zabrániť styku tekutých kryštálov z monitora s pokožkou a ich vniknutiu do očí alebo
úst.
Batéria
Opatrenia týkajúce sa používania
• Majte na pamäti, že batéria môže byť po skončení používania horúca.
• Nepoužívajte batériu pri teplotách okolia pod 0°C ani nad 40°C, pretože by to mohlo mať za
následok poškodenie alebo poruchu.
• Ak spozorujete čokoľvek neštandardné, ako napríklad nadmerné rozhorúčenie, dym alebo
nezvyčajný zápach vychádzajúci z batérie, okamžite ukončite používanie a obráťte sa na predajcu
alebo autorizovaný servis spoločnosti Nikon.
• Po vybratí batérie z fotoaparátu alebo z voliteľnej nabíjačky vložte batériu kvôli izolácii do
plastového vrecka alebo podobného obalu.
Nabíjanie batérie
Pred použitím fotoaparátu skontrolujte stav batérie a v prípade potreby ju vymeňte alebo nabite.
• Pred použitím batériu nabite vnútri pri okolitej teplote 5°C až 35°C.
• Vysoká teplota batérie môže mať za následok, že sa batéria nenabije správne alebo úplne, a výkon
batérie sa môže znížiť. Majte na pamäti, že batéria môže byť po skončení používania horúca. Pred
nabíjaním počkajte, kým nevychladne.
Keď nabíjate batériu vloženú do tohto fotoaparátu prostredníctvom nabíjacieho sieťového zdroja
alebo počítača, batéria sa nebude nabíjať pri teplotách batérie pod 0°C alebo nad 50°C.
• Po úplnom nabití batérie nepokračujte v jej nabíjaní, pretože tým môžete znížiť jej výkonnosť.
• Teplota batérie sa počas nabíjania môže zvýšiť. Nejde však o poruchu.
Nosenie náhradných batérií
Keď idete snímať dôležité udalosti, podľa možnosti noste so sebou úplne nabité náhradné batérie.
Používanie batérie v chlade
V chladnom počasí má kapacita batérií tendenciu klesať. Ak batériu s nízkou zostávajúcou energiou
použijete pri nízkej teplote, fotoaparát sa nemusí zapnúť. Náhradné batérie držte na teplom mieste a v
prípade potreby ich vymeňte. Po zahriatí studenej batérie sa môže obnoviť časť jej náboja.
24
Technické poznámky
Kontakty batérie
Nečistoty na kontaktoch batérie môžu zabrániť fungovaniu fotoaparátu. Ak sa kontakty batérie
ušpinia, utrite ich pred použitím čistou, suchou handričkou.
Nabíjanie vybitej batérie
Zapínanie alebo vypínanie fotoaparátu, keď je vo fotoaparáte vložená vybitá batéria, môže mať za
následok skrátenie životnosti batérie. Vybitú batériu pred používaním nabite.
Uskladnenie batérie
• Keď batériu nepoužívate, vždy ju vyberte z fotoaparátu alebo voliteľnej nabíjačky. Keď je batéria
vložená vo fotoaparáte, odoberá sa z nej malé množstvo prúdu, aj keď sa fotoaparát nepoužíva.
To môže mať za následok nadmerné vyčerpanie batérie, ktorá by tým mohla úplne prestať
fungovať.
• Odporúča sa nabitie používanej batérie v šesťmesačnom období. Pri skladovaní batérie počas
dlhého obdobia ju nabíjajte minimálne raz za šesť mesiacov a pred opätovným uskladnením
používajte fotoaparát, kým indikátor stavu nabitia batérie nebude na hodnote B.
• Batériu vložte kvôli izolácii do plastového vrecka alebo podobného obalu, a uložte ju na chladnom
mieste. Batériu by ste mali skladovať na suchom mieste s teplotou prostredia 15°C až 25°C. Batériu
neskladujte na horúcich ani extrémne chladných miestach.
Životnosť batérie
Ak nastane významný pokles času, ktorý vydrží plne nabitá batéria nabitá pri používaní pri izbovej
teplote, znamená to, že batériu je potrebné vymeniť. Zakúpte si novú batériu.
Recyklovanie použitých batérií
Nabíjateľné batérie recyklujte v súlade s miestnymi predpismi, pričom nezabudnite najprv
zaizolovať kontakty samolepiacou páskou.
Nabíjací sieťový zdroj
• Nabíjací sieťový zdroj EH-73P je určený na používanie len s kompatibilnými zariadeniami.
Nepoužívajte ho s inou značkou alebo modelom zariadenia.
• Nepoužívajte iný USB kábel než UC-E21. Použitím iného USB kábla než UC-E21 môže mať za
následok prehriatie, požiar alebo úraz elektrickým prúdom.
• Za žiadnych okolností nepoužívajte inú značku ani model sieťového zdroja než je nabíjací sieťový
zdroj EH-73P ani nepoužívajte bežne dostupný sieťový zdroj USB alebo nabíjačku batérie
mobilného telefónu. Nedodržanie tohto pokynu môže viesť k prehriatiu alebo poškodeniu
fotoaparátu.
• Sieťový zdroj EH-73P je kompatibilný s elektrickými zásuvkami AC 100–240 V, 50/60 Hz. Pri
používaní zdroja v iných krajinách použite podľa potreby zástrčkový adaptér (bežne dostupný v
obchode). Viac informácií o zásuvkových adaptéroch získate v cestovných kanceláriách.
• Symboly na tomto výrobku majú nasledujúci význam:
D AC, E DC, F Zariadenie triedy II (Konštrukcia výrobku má dvojitú izoláciu.)
Technické poznámky
25
Čistenie a skladovanie
Čistenie
Nepoužívajte alkohol, riedidlo, ani iné prchavé chemické látky.
Objektív/
hľadáčik
Nedotýkajte sa prstami sklenených častí. Prach alebo textilné vlákna odstráňte
ofukovacím balónikom (zvyčajne je to malé zariadenie, na konci ktorého je
pripevnený gumený balónik, pumpovaním ktorého vzniká na druhom konci
zariadenia prúd vzduchu). Ak chcete odstrániť odtlačky prstov alebo iné škvrny,
ktoré nemožno odstrániť ofukovacím balónikom, objektív utrite jemnou
handričkou špirálovitým pohybom, ktorý začína v strede objektívu a pokračuje k
jeho okrajom. Ak sa to nepodarí, objektív očistite handričkou jemne navlhčenou
v prostriedku na čistenie objektívov.
Monitor
Prach alebo textilné vlákna odstráňte ofukovacím balónikom. Ak chcete odstrániť
odtlačky prstov alebo iné škvrny, očistite monitor jemnou suchou handričkou,
pričom dávajte pozor, aby ste naň príliš netlačili.
Telo
Na odstránenie prachu, špiny alebo piesku použite ofukovací balónik a potom
zľahka utrite telo fotoaparátu jemnou, suchou handričkou. Po používaní
fotoaparátu na pláži alebo v inom piesočnom, prípadne prašnom prostredí zotrite
suchou handričkou jemne navlhčenou pitnou vodou akýkoľvek piesok, prach
alebo soľ a nechajte poriadne vyschnúť. Cudzie telesá vo vnútri fotoaparátu
môžu spôsobiť poškodenie, na ktoré sa nevzťahuje záruka.
Skladovanie
Ak fotoaparát nebudete dlhší čas používať, vyberte z neho batériu. Fotoaparát aspoň raz za
mesiac vyberte zo skladovacieho priestoru, aby ste zabránili vzniku plesne alebo sneti.
Pred opätovným odložením fotoaparátu ho zapnite a niekoľkokrát stlačte tlačidlo spúšte.
Fotoaparát neskladujte na žiadnom z nasledovných miest:
• nedostatočne vetrané alebo vystavené vlhkosti nad 60%,
• Sú vystavené teplotám vyšším ako 50°C alebo nižším ako –10°C
• sú vedľa zariadení vytvárajúcich silné elektromagnetické pole, napríklad vedľa televízorov
alebo rádií
Pri skladovaní batérie postupujte podľa pokynov v časti „Batéria“ (A24) v kapitole
„Starostlivosť o výrobok“ (A23).
26
Technické poznámky
Riešenie problémov
Ak fotoaparát nefunguje podľa očakávania, pred oslovením predajcu alebo autorizovaného
servisu spoločnosti Nikon si pozrite nižšie uvedený zoznam bežných problémov.
Ak problém nemôžete vyriešiť pomocou nasledujúceho postupu, pozrite si ďalšie
podrobnosti v Návode na použitie (formát PDF) (Aii) alebo webovú lokalitu Nikon pre váš
región.
Problém
Fotoaparát je
zapnutý, ale
nereaguje.
Príčina/riešenie
• Počkajte, kým neskončí zaznamenávanie.
• Ak problém pretrváva, vypnite fotoaparát.
Ak sa fotoaparát nevypne, vyberte a znovu vložte batériu
alebo batérie alebo, ak používate sieťový zdroj, odpojte a
znovu zapojte sieťový zdroj.
Vezmite do úvahy, že napriek tomu, že akékoľvek aktuálne
zaznamenávané údaje sa stratia, údaje, ktoré už raz boli
zaznamenané, nebudú ovplyvnené vybratím alebo
odpojením zdroja energie.
• Batéria je vybitá.
Fotoaparát sa nedá
zapnúť.
Fotoaparát sa bez
varovania vypína.
Na monitore ani v
hľadáčiku sa nič
nezobrazuje.
Fotoaparát je
horúci.
• Hlavný vypínač je možné použiť niekoľko sekúnd po vložení
batérie. Pred stlačením hlavného vypínača niekoľko sekúnd
počkajte.
A
–
4, 5,
24
–
• Fotoaparát sa automaticky vypína z dôvodu úspory energie
(funkcia automatického vypínania).
• Fotoaparát a batéria nemusia správne fungovať pri nízkych
teplotách.
• Vnútro fotoaparátu sa príliš zohrialo. Ponechajte fotoaparát
vypnutý, kým vnútro fotoaparátu nevychladne a potom ho
skúste znova zapnúť.
12
• Fotoaparát je vypnutý.
• Batéria je vybitá.
• Fotoaparát sa automaticky vypína z dôvodu úspory energie
(funkcia automatického vypínania).
• Nie je možné zapnúť monitor aj hľadáčik súčasne. Prepnutie
medzi monitorom a hľadáčikom môže istý čas trvať.
• Fotoaparát je pripojený k počítaču.
8
10
12
• Prebieha intervalové snímanie alebo snímanie v motívovom
programe Time-lapse movie (Časozberné snímanie) alebo
Multiple exp. Lighten (Viacnásobná expozícia,
zosvetlenie).
–
Fotoaparát sa môže zahriať na vysokú teplotu, ak sa používa dlhý
čas, ako napríklad na záznam videosekvencií, posielanie snímok,
prípadne pri používaní v prostrediach s vysokou teplotou – nejde
o poruchu.
Technické poznámky
24
–
–
–
–
27
Pamäťové karty, ktoré sa môžu použiť
Fotoaparát podporuje pamäťové karty SD, SDHC a SDXC.
• Fotoaparát podporuje UHS-I.
• Na snímanie videosekvencií sa odporúča používať pamäťové karty SD s triedou rýchlosti
6 (trieda rýchlosti videa V6) alebo vyššou. Keď Movie options (Možnosti
videosekvencií) je nastavené na d 2160/30p (4K UHD) alebo c 2160/25p (4K
UHD), odporúčajú sa pamäťové karty s UHS triedou rýchlosti 3 (trieda rýchlosti videa V30)
alebo rýchlejšie. Ak používate pamäťovú kartu nižšej triedy Speed Class, záznam
videosekvencie sa môže neočakávane zastaviť.
• Ak používate čítačku kariet, uistite sa, že je kompatibilná s vašou pamäťovou kartou.
• Kontaktujte výrobcu, ktorý vám poskytne informácie o funkciách, prevádzke a
obmedzeniach používania.
Informácie o ochranných známkach
• Windows je registrovaná ochranná známka alebo ochranná známka spoločnosti
Microsoft Corporation v Spojených štátoch a/alebo ďalších krajinách.
• Slovná značka a logá Bluetooth® sú registrované ochranné známky, ktoré vlastní
spoločnosť Bluetooth SIG, Inc., pričom akékoľvek použitie takýchto značiek
spoločnosťou Nikon Corporation je na základe udelenej licencie.
• Apple®, App Store®, logá Apple, Mac, OS X, macOS, iPhone®, iPad®, iPod touch® a
iBooks sú značky alebo ochranné známky spoločnosti Apple Inc., v USA a iných
krajinách.
• Android, Google Play a logo Google Play sú ochranné známky spoločnosti Google
LLC. Robot Android je reprodukovaný alebo upravený na základe diela vytvoreného
a zdieľaného spoločnosťou Google a používa sa v súlade s podmienkami
popísanými v licencii Creative Commons 3.0 Attribution License.
• iOS je obchodnou známkou alebo registrovanou obchodnou známkou spoločnosti
Cisco Systems, Inc. v USA a/alebo v iných krajinách a používa sa na základe licencie.
• Adobe, logo Adobe, Acrobat a Reader sú ochranné známky alebo registrované
ochranné známky spoločnosti Adobe Systems Incorporated v USA a/alebo iných
krajinách.
• Logá SDXC, SDHC a SD sú ochranné známky spoločnosti SD-3C, LLC.
• PictBridge je ochranná známka.
28
Technické poznámky
• HDMI, logo HDMI a High-Definition Multimedia Interface sú ochranné známky alebo
registrované ochranné známky spoločnosti HDMI Licensing, LLC.
• Wi-Fi a logo Wi-Fi sú ochranné známky alebo registrované ochranné známky
spoločnosti Wi-Fi Alliance.
• Všetky ostatné obchodné názvy uvedené v tejto príručke alebo v inej dokumentácii
dodanej s výrobkom Nikon sú ochranné známky alebo registrované ochranné
známky príslušných vlastníkov.
Use of the Made for Apple badge means that an accessory has been designed to
connect specifically to the Apple products identified in the badge, and has been
certified by the developer to meet Apple performance standards. Apple is not
responsible for the operation of this device or its compliance with safety and
regulatory standards. Please note that the use of this accessory with an Apple
product may affect wireless performance.
AVC Patent Portfolio License
Tento výrobok je licencovaný pod súborom patentov AVC Patent Portfolio License, ktorý
spotrebiteľa oprávňuje využívať ho na osobné a nekomerčné účely zamerané na (i)
kódovanie videozáznamov v súlade so štandardom AVC („AVC video“) a/alebo na (ii)
dekódovanie videozáznamov vo formáte AVC, ktoré si používateľ vytvoril na osobné a
nekomerčné účely a/alebo získal od inej oprávnenej osoby podnikajúcej v súlade s licenciou
zameranou na poskytovanie videozáznamov vo formáte AVC. Z toho nevyplýva žiadna
licencia na akýkoľvek iný účel. Ďalšie informácie možno získať od spoločnosti MPEG LA, L.L.C.
a na internetovej stránke http://www.mpegla.com.
Licencia FreeType (FreeType2)
Časti tohto softvéru sú chránené autorskými právami © 2012 The FreeType Project
(https://www.freetype.org). Všetky práva vyhradené.
Licencia MIT (HarfBuzz)
Časti tohto softvéru sú chránené autorskými právami © 2019 The HarfBuzz Project
(https://www.freedesktop.org/wiki/Software/HarfBuzz). Všetky práva vyhradené.
Technické poznámky
29
30
Technické poznámky
Technické poznámky
31
Záručné podmienky - Záručný servis spoločnosti
Nikon v Európe
Vážený zákazník spoločnosti Nikon,
ďakujeme vám za zakúpenie výrobku značky Nikon. V prípade, že váš výrobok
značky Nikon bude vyžadovať záručný servis, obráťte sa na predajcu, u ktorého
ste výrobok zakúpili, alebo na niektorého člena našej siete autorizovaných
servisov v oblastiach predaja výrobkov spoločnosti Nikon Europe B.V. (napríklad
Európa/Rusko/ďalšie). Podrobnosti nájdete na:
https://www.europe-nikon.com/support
Ak sa chcete vyhnúť zbytočným nepríjemnostiam, pred obrátením sa na
predajcu alebo člena siete autorizovaných servisov si dôkladne prečítajte
používateľskú príručku.
Na vaše zariadenie značky Nikon sa vzťahuje záruka týkajúca sa výrobných chýb v
trvaní jedného kalendárneho roka od dátumu pôvodnej kúpy. Ak sa počas tejto
záručnej doby preukáže chyba výrobku spôsobená nevhodným materiálom
alebo spracovaním, naša sieť autorizovaných servisov v oblastiach predaja
výrobkov spoločnosti Nikon Europe B.V. opraví tento výrobok (bez poplatku za
prácu a súčasti) v súlade s podmienkami a požiadavkami uvedenými nižšie.
Spoločnosť Nikon si na základe vlastného uváženia vyhradzuje právo vymeniť
alebo opraviť výrobok.
1. Táto záruka sa poskytuje len po predložení vyplneného záručného listu a
pôvodnej faktúry alebo pokladničného dokladu, na ktorých bude vyznačený
daný výrobok, dátum jeho kúpy, typ výrobku a názov predajcu. Spoločnosť
Nikon si vyhradzuje právo odmietnuť bezplatný záručný servis, ak vyššie
uvedené dokumenty nemožno predložiť alebo ak sú údaje v nich neúplné
alebo nečitateľné.
2. Táto záruka sa nebude vzťahovať na:
• údržbu a opravu alebo výmenu súčastí potrebnú v dôsledku bežného
opotrebovania.
• úpravy bez predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti Nikon, ktoré
slúžia na zmenu normálneho účelu výrobku opísaného v používateľských
príručkách.
• prepravné náklady a všetky riziká spojené s prepravou, ktoré sa týkajú
priamo alebo nepriamo záruky na výrobky.
32
Technické poznámky
• poškodenia spôsobené zmenami alebo úpravami, ktoré sa bez
predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti Nikon mohli vykonať
na výrobku s cieľom prispôsobiť výrobok platným miestnym alebo štátnym
technickým normám v inej krajine ako tej, pre ktorú bol výrobok pôvodne
určený alebo vyrobený.
3. Záruku nebude možné využiť v prípade:
• poškodenia spôsobeného nesprávnym používaním vrátane, ale nie
výlučne nepoužívania výrobku na normálne účely alebo v súlade s
používateľskými pokynmi na správne používanie a údržbu a tiež inštalácie
alebo používania výrobku v rozpore s bezpečnostnými normami, ktoré
platia v krajine, kde sa používa.
• poškodenia spôsobeného nepredvídanými udalosťami vrátane, ale nie
výlučne blesku, vody, ohňa, nesprávneho alebo nedbalého použitia.
• úpravy, poškodenia, nečitateľnosti alebo odstránenia čísla modelu alebo
sériového čísla výrobku.
• poškodenia spôsobeného opravami alebo úpravami, ktoré vykonali
neoprávnené servisné organizácie alebo osoby.
• chýb systému, do ktorého je výrobok začlenený alebo s ktorým sa používa.
4. Tento záručný servis nepostihuje zákonné práva zákazníka podľa príslušných
platných vnútroštátnych zákonov ani právo zákazníka, ktoré si v súvislosti s
predajom alebo kúpnopredajnou zmluvou môže uplatniť voči predajcovi.
Upozornenie: Prehľad všetkých autorizovaných servisných stredísk spoločnosti
Nikon nájdete online po kliknutí na toto prepojenie
(https://www.europe-nikon.com/service/).
Technické poznámky
33
Je zakázané akékoľvek reprodukovanie tejto príručky, v
ľubovoľnej podobe, či už vcelku alebo v častiach (s výnimkou
stručných citácií v kritických článkoch alebo testoch), bez
písomného povolenia spoločnosti NIKON CORPORATION.
CT8K02(1N)
2019
6MQ0121N-02
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising