Nikon | COOLPIX A900 | Nikon COOLPIX A900 Stručný návod na obsluhu

Nikon COOLPIX A900 Stručný návod na obsluhu
DIGITÁLNY FOTOAPARÁT
Stručný návod na obsluhu
Úvod
Časti fotoaparátu
Príprava na snímanie
Základné činnosti pri snímaní a prehrávaní
Pripojenie k inteligentnému zariadeniu
(SnapBridge)
Iné funkcie
Technické údaje
• Pred použitím fotoaparátu si dôkladne prečítajte túto
príručku.
• Aby sa zaistilo správne používanie fotoaparátu,
nezabudnite si prečítať časť „Pre vašu bezpečnosť“
(strana vi).
• Po prečítaní tejto príručky ju uchovávajte na ľahko
prístupnom mieste pre potreby v budúcnosti.
ii
1
2
9
14
20
24
Sk
Úvod
Najskôr si prečítajte toto
Ďakujeme, že ste si kúpili digitálny fotoaparát Nikon COOLPIX A900.
Sťahuje sa „Návod na použitie“
Návod na použitie (vo formáte PDF) ponúka podrobnosti v rôznych jazykoch o spôsobe používania
tohto produktu. Návod na použitie si stiahnite z nášho strediska sťahovania na nižšie uvedenej adrese
URL a uložte si ho vo vašom inteligentnom zariadení alebo v počítači pre jeho neskoršiu referenciu.
• Návod na použitie si môžete pozrieť pomocou programu Adobe Acrobat Reader (stiahnuteľný z
webovej stránky Adobe) alebo iBooks (aplikácia pre iOS).
Prevzatie softvéru Nikon
Pre osobný počítač
Softvér si stiahnite z nášho strediska sťahovania na nižšie uvedenej adrese URL.
• ViewNX-i: Tento softvér vám umožňuje preniesť fotografie a videosekvencie do vášho počítača,
kde ich môžete zobraziť a upravovať.
Pre inteligentné zariadenie
• SnapBridge: Keď vytvoríte bezdrôtové pripojenie, táto aplikácia vám umožní nahrať obrázky a
videosekvencie do vášho inteligentného zariadenia. Pozrite si časť „Pripojenie k inteligentnému
zariadeniu (SnapBridge)“ (A14), kde nájdete informácie o tom, ako prevziať aplikáciu a vytvoriť
spojenie.
Navštívte naše centrum sťahovania
http://downloadcenter.nikonimglib.com
Navštívte našu webovú stránku a prevezmite si návody pre zobrazovacie
produkty značky Nikon, počítačový softvér alebo firmvér.
Nikon Používateľská podpora
Navštívte nižšie uvedenú stránku, zaregistrujte svoj fotoaparát a získajte možnosť mať neustále
najnovšie informácie týkajúce sa výrobku. Nájdete na nej odpovede na často kladené otázky
a môžete nás kontaktovať ohľadom technickej podpory.
http://www.europe-nikon.com/support
COOLPIX A900 Model Name: N1511
ii
Úvod
Kontrola obsahu balenia
V prípade, že niektoré z vecí chýbajú, obráťte sa na obchod, v ktorom ste si fotoaparát zakúpili.
COOLPIX A900
Digitálny fotoaparát
Remienok fotoaparátu
EN-EL12 Nabíjateľná lítiumiónová batéria
EH-73P Nabíjací sieťový zdroj*
UC-E21 USB kábel
Stručný návod na obsluhu
(táto príručka)
Záručný list (vytlačený na zadnej strane tejto príručky)
* Zástrčkový adaptér je súčasťou balenia, ak fotoaparát kúpite v krajine alebo regióne, kde sa zástrčkový
adaptér vyžaduje. Tvar zástrčkového adaptéra sa odlišuje v závislosti od krajiny alebo regiónu kúpy (A4).
POZNÁMKA: Pamäťová karta nie je súčasťou fotoaparátu. Pamäťové karty SD, SDHC a SDXC sa
v tejto príručke označujú ako „pamäťové karty“.
Úvod
iii
Informácie a preventívne opatrenia
Celoživotné vzdelávanie
Ako súčasť záväzku spoločnosti Nikon v oblasti „celoživotného vzdelávania“, ktorý sa týka ustavičnej
podpory výrobkov a vzdelávania, sú na nasledujúcich webových lokalitách k dispozícii neustále
aktualizované informácie:
• Pre používateľov v USA: http://www.nikonusa.com/
• Pre používateľov v Európe: http://www.europe-nikon.com/support/
• Pre používateľov v Ázii, Oceánii, na Strednom východe a v Afrike: http://www.nikon-asia.com/
Navštívte tieto webové lokality, aby ste získali najnovšie informácie o výrobkoch, tipy, odpovede na často
kladené otázky (FAQ) a všeobecné rady týkajúce sa digitálneho spracovania snímok a snímania. Ďalšie
informácie môžete získať od miestneho obchodného zástupcu spoločnosti Nikon. Kontaktné informácie
nájdete na nižšie uvedenej webovej stránke.
http://imaging.nikon.com/
Používajte iba elektronické príslušenstvo značky Nikon
Nikon COOLPIX fotoaparáty sú skonštruované podľa najvyšších štandardov a obsahujú zložité elektronické
obvody. Výhradne elektronické príslušenstvo značky Nikon (vrátane nabíjačiek, batérií, sieťových zdrojov
a USB káblov), ktoré spoločnosť Nikon certifikovala špeciálne na použitie s týmto digitálnym fotoaparátom
značky Nikon, boli skonštruované a osvedčené pre prevádzku v rámci prevádzkových a bezpečnostných
požiadaviek týchto elektronických obvodov.
POUŽITIE ELEKTRONICKÉHO PRÍSLUŠENSTVA INEJ ZNAČKY AKO NIKON MÔŽE POŠKODIŤ FOTOAPARÁT
A MÔŽE ZNAMENAŤ STRATU PLATNOSTI ZÁRUKY OD SPOLOČNOSTI NIKON.
Použitie nabíjateľných lítium-iónových batérií od iných výrobcov, ktoré neobsahujú holografickú pečať
Nikon, môže spôsobovať problémy pri normálnej prevádzke fotoaparátu alebo môže spôsobiť prehriatie,
vznietenie, prasknutie alebo vytečenie batérie.
Holografická pečať: Identifikuje toto zariadenie
ako autentický výrobok značky Nikon.
Ak potrebujete ďalšie informácie o príslušenstve značky Nikon, obráťte sa na miestneho autorizovaného
predajcu výrobkov značky Nikon.
Pred zhotovovaním dôležitých snímok
Pred snímaním pri dôležitých udalostiach (napríklad počas svadby alebo pred výletom) zhotovte skúšobný
záber, aby ste si overili správnu činnosť fotoaparátu. Spoločnosť Nikon nenesie zodpovednosť za škody alebo
straty zisku, ktoré môžu vzniknúť v dôsledku poruchy výrobku.
iv
Úvod
Informácie o návodoch
• Žiadna časť príručiek dodávaných s výrobkom nesmie byť reprodukovaná, kopírovaná, šírená, ukladaná
v zálohovacích systémoch ani v ľubovoľnej forme prekladaná do iného jazyka bez predchádzajúceho
písomného súhlasu od spoločnosti Nikon.
• Ilustrácie obsahu obrazovky a fotoaparátu sa môžu odlišovať od reálneho produktu.
• Spoločnosť Nikon si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť technické parametre hardvéru a softvéru
opisovaného v týchto príručkách bez predchádzajúceho upozornenia.
• Spoločnosť Nikon nebude niesť zodpovednosť za žiadne škody, ktoré vzniknú následkom používania
tohto produktu.
• Hoci bolo vynaložené maximálne úsilie, aby sa zabezpečila presnosť a úplnosť informácií v týchto
príručkách, privítame, ak na akékoľvek chyby a nedostatky upozorníte miestne zastúpenie spoločnosti
Nikon (adresa je uvedená samostatne).
Poznámky o dodržiavaní autorských práv
Podľa zákona o autorských právach nemôžu byť fotografie alebo záznamy podliehajúce autorským právam,
ktoré boli vytvorené týmto fotoaparátom, použité bez povolenia vlastníka autorských práv. Na osobné
použitie sa vzťahujú výnimky, pamätajte však na to, že aj osobné použitie môže byť obmedzené v prípade
fotografií alebo záznamov výstav alebo živých vystúpení.
Likvidácia zariadení na ukladanie údajov
Vymazaním snímok alebo formátovaním zariadení na ukladanie údajov, napríklad pamäťových kariet alebo
zabudovanej pamäte fotoaparátu, sa úplne nevymažú pôvodné obrazové údaje. Vymazané súbory na
vyhodených zariadeniach na ukladanie údajov možno niekedy obnoviť pomocou bežne dostupného
softvéru, čo môže mať za následok zneužitie osobných údajov na snímkach. Za zabezpečenie ochrany
takýchto údajov zodpovedá používateľ.
Pred likvidáciou zariadení na ukladanie údajov alebo prenosom vlastníctva na inú osobu skontrolujte, či je
v ponuke nastavenia zvolená možnosť Reset all (Resetovať všetko) (A22). Po naformátovaní nastavení
fotoaparátu vymažte zo zariadenia všetky údaje pomocou komerčne dostupného softvéru na odstraňovanie
údajov alebo v ponuke nastavenia (A22) použite možnosť Format memory (Naformátovať pamäť)
alebo Format card (Naformátovať kartu) a potom zariadenie kompletne zaplňte snímkami, ktoré
neobsahujú žiadne súkromné informácie (napríklad snímky prázdnej oblohy). Dbajte na to, aby ste pri
fyzickej likvidácii pamäťových kariet predišli poraneniu alebo poškodeniu.
Spĺňané štandardy
Podľa nižšie uvedeného postupu môžete zobraziť niektoré zo štandardov, ktoré fotoaparát spĺňa.
Stlačte tlačidlo d M ikona ponuky z M Conformity marking (Spĺňané štandardy) M tlačidlo k
Úvod
v
Pre vašu bezpečnosť
Aby nedošlo k poškodeniu majetku alebo zraneniu vás či iných osôb, pred použitím tohto výrobku
si prečítajte celú časť „Pre vašu bezpečnosť“.
Tieto bezpečnostné pokyny uchovávajte tam, kde si ich budú môcť prečítať všetci používatelia
tohto výrobku.
NEBEZPEČENSTVO
Nedodržanie pokynov označených touto
ikonou predstavuje vysoké riziko
usmrtenia alebo vážneho zranenia.
VÝSTRAHA
Nedodržanie pokynov označených touto
ikonou by mohlo viesť k usmrteniu alebo
vážnemu zraneniu.
UPOZORNENIE
Nedodržanie pokynov označených touto
ikonou by mohlo viesť k zraneniu alebo
poškodeniu majetku.
VÝSTRAHA
• Nepoužívajte počas chôdze alebo obsluhy motorového vozidla. Nedodržanie tohto
preventívneho opatrenia môže mať za následok nehody alebo iné zranenia.
• Nerozoberajte ani neupravujte tento výrobok. Nedotýkajte sa vnútorných častí, k odhaleniu
ktorých došlo v dôsledku pádu alebo inej nehody. Nedodržanie týchto pokynov by mohlo viesť k
zasiahnutiu elektrickým prúdom alebo inému zraneniu.
• V prípade, že si všimnete akékoľvek nezvyčajné javy, ako sú dym, teplo alebo nezvyčajné zápachy,
ktoré sa uvoľňujú z výrobku, ihneď odpojte batériu alebo zdroj napájania. Pokračovanie v
používaní by mohlo viesť k vzniku požiaru, popáleninám alebo inému zraneniu.
• Uchovávajte v suchu. So zariadením nemanipulujte s mokrými rukami. So zástrčkou
nemanipulujte s mokrými rukami. Nedodržanie týchto pokynov by mohlo viesť k vzniku požiaru
alebo zasiahnutiu elektrickým prúdom.
• Dbajte na to, aby vaša pokožka nezostávala v dlhodobom kontakte s týmto výrobkom, pokiaľ je
zapnutý alebo pripojený k napájaniu. Nedodržanie tohto pokynu by mohlo viesť k
nízkoteplotným popáleninám.
• Nepoužívajte tento výrobok v prítomnosti horľavého prachu alebo plynu, ako sú propán, benzín
alebo aerosóly. Nedodržanie tohto pokynu by mohlo viesť k výbuchu alebo vzniku požiaru.
• Nemierte blesk na vodiča motorového vozidla. Nedodržanie tohto pokynu by mohlo viesť k
nehodám.
vi
Úvod
• Tento výrobok uchovávajte mimo dosahu detí. Nedodržanie tohto pokynu by mohlo viesť k
zraneniu alebo poruche výrobku. Navyše, vezmite do úvahy, že malé časti predstavujú riziko
udusenia. V prípade, že dieťa prehltne akúkoľvek časť tohto výrobku, ihneď vyhľadajte lekársku
pomoc.
• Nezaplietajte, neovíjajte ani nezakrúcajte remienok okolo krku. Nedodržanie tohto pokynu by
mohlo viesť k nehodám.
• Nepoužívajte batérie, nabíjačky, sieťové zdroje ani USB káble, ktoré nie sú výslovne určené na
používanie s týmto výrobkom. Keď používate batérie, nabíjačky, sieťové zdroje a USB káble
určené na používanie s týmto výrobkom, nevykonávajte nasledovné:
- Poškodzovanie, úprava, násilné ťahanie alebo ohýbanie šnúr alebo káblov, ich umiestňovanie
pod ťažké predmety alebo vystavovanie pôsobeniu tepla či plameňa.
- Používanie cestovných meničov alebo adaptérov určených na prevod z jedného napätia na
iné napätie či so striedačmi, ktoré prevádzajú jednosmerné napájanie na striedavé napájanie.
Nedodržanie týchto pokynov by mohlo viesť k vzniku požiaru alebo zasiahnutiu elektrickým
prúdom.
• Nemanipulujte so zástrčkou pri nabíjaní výrobku alebo používaní sieťového zdroja počas búrok.
Nedodržanie tohto pokynu by mohlo viesť k zasiahnutiu elektrickým prúdom.
• So zariadením nemanipulujte s holými rukami na miestach vystavených pôsobeniu mimoriadne
vysokých alebo nízkych teplôt. Nedodržanie tohto pokynu by mohlo viesť k popáleninám alebo
omrzlinám.
UPOZORNENIE
• Nenechávajte objektív namierený na slnko alebo iné zdroje silného svetla. Svetlo zaostrené
objektívom by mohlo spôsobiť vznik požiaru alebo poškodenie vnútorných častí výrobku.
Pri snímaní objektov v protisvetle zachovávajte slnko dostatočne mimo obrazového poľa.
• Vypnite tento výrobok, keď je jeho použitie zakázané. Vypnite bezdrôtové funkcie, keď je použitie
bezdrôtového zariadenia zakázané. Rádiofrekvenčné emisie vytvárané týmto výrobkom by mohli
zasahovať do činnosti zariadení na palube lietadla alebo v nemocniciach či iných zdravotníckych
zariadeniach.
• Vyberte batériu a odpojte sieťový zdroj, ak sa tento výrobok nebude dlhší čas používať.
Nedodržanie tohto pokynu by mohlo viesť k vzniku požiaru alebo poruche výrobku.
• Nedotýkajte sa pohyblivých častí objektívu ani iných pohyblivých častí. Nedodržanie tohto
pokynu by mohlo viesť k zraneniu.
Úvod
vii
• Neodpaľujte blesk v kontakte s pokožkou alebo objektmi či v ich bezprostrednej blízkosti.
Nedodržanie tohto pokynu by mohlo viesť k popáleninám alebo vzniku požiaru.
• Nenechávajte tento výrobok tam, kde bude dlhodobo vystavený pôsobeniu mimoriadne
vysokých teplôt, ako napríklad v uzatvorenom automobile alebo na priamom slnečnom svetle.
Nedodržanie tohto pokynu by mohlo viesť k vzniku požiaru alebo poruche výrobku.
NEBEZPEČENSTVO súvisiace s použitím batérií
• Dbajte na to, aby nedochádzalo k zlému zaobchádzaniu s batériami. Nedodržanie nasledujúcich
pokynov by mohlo viesť k vytečeniu, prehriatiu, prasknutiu alebo vznieteniu batérií:
- Používajte len nabíjateľné batérie schválené na používanie v tomto výrobku.
- Nevystavujte batérie pôsobeniu plameňa alebo nadmerného tepla.
- Nerozoberajte.
- Neskratujte kontakty ich dotykom s náhrdelníkmi, sponami do vlasov či inými kovovými
predmetmi.
- Nevystavujte batérie ani iné výrobky, do ktorých sú vložené, pôsobeniu silných fyzických
otrasov.
• Nepokúšajte sa nabíjať nabíjateľné batérie EN-EL12 pomocou nabíjačiek/fotoaparátov, ktoré nie
sú výslovne určené na tento účel. Nedodržanie tohto pokynu by mohlo viesť k vytečeniu,
prehriatiu, prasknutiu alebo vznieteniu batérií.
• Ak sa elektrolyt batérie dostane do kontaktu s očami, vypláchnite ich množstvom čistej vody a
vyhľadajte okamžitú lekársku pomoc. Zdržanie postupu by mohlo viesť k zraneniam očí.
VAROVANIA súvisiace s použitím batérií
• Batérie uchovávajte mimo dosahu detí. V prípade, že dieťa prehltne batériu, vyhľadajte okamžitú
lekársku pomoc.
• Tento výrobok neponárajte do vody a ani ho nevystavujte pôsobeniu dažďa. Nedodržanie tohto
pokynu by mohlo viesť k vzniku požiaru alebo poruche výrobku. Ihneď vysušte výrobok
pomocou uteráka alebo podobného predmetu v prípade, že namokne.
• Ihneď prestaňte výrobok používať v prípade, že si všimnete akékoľvek zmeny na batériách, ako sú
strata farby alebo deformácia. Ukončite nabíjanie nabíjateľných batérií EN-EL12, ak sa nenabijú v
priebehu určeného časového intervalu. Nedodržanie tohto pokynu by mohlo viesť k vytečeniu,
prehriatiu, prasknutiu alebo vznieteniu batérií.
• Pred likvidáciou zaizolujte kontakty batérie páskou. V prípade, že sa kontakty batérie dostanú do
kontaktu s kovovými predmetmi, môže dôjsť k prehriatiu, prasknutiu batérie alebo k vzniku
požiaru. Batérie recyklujte alebo likvidujte v súlade s miestnymi predpismi.
• Ak sa elektrolyt batérie dostane do kontaktu s pokožkou alebo odevom, ihneď opláchnite
zasiahnutú oblasť veľkým množstvom čistej vody. Nedodržanie tohto pokynu by mohlo viesť
k podráždeniu pokožky.
viii
Úvod
Časti fotoaparátu
Telo fotoaparátu
1 23 4
5
8
9
10
11
12
13
14
15
7
6
16
1
Príkazový volič
8
Ovládač K (vysunutie blesku)
2
Hlavný vypínač/kontrolka zapnutia prístroja
9
Tlačidlo q (rýchle dočasné oddialenie)
3
Tlačidlo spúšte
10 Tlačidlo b (e záznam videosekvencie)
4
Volič režimov
11 Tlačidlo c (prehrávanie)
5
Blesk
6
Ovládač priblíženia
f : Široký uhol
g : Teleobjektív
h : Zobrazenie miniatúr
i : Zväčšenie výrezu snímky
7
Značka N-Mark (anténa NFC)
12
Otočný multifunkčný volič
(multifunkčný volič)
13 Tlačidlo k (potvrdenie výberu)
14 Tlačidlo l (odstraňovanie)
15 Tlačidlo d (ponuka)
16 Monitor
Časti fotoaparátu
1
Príprava na snímanie
Pripojenie remienka fotoaparátu
• Remienok fotoaparátu sa môže upevniť na očko na oboch stranách (ľavej a pravej) tela
fotoaparátu.
2
Príprava na snímanie
Vloženie batérie a pamäťovej karty
Poistka proti vypadnutiu batérie pri otvorených dvierkach
Slot na pamäťovú kartu
• So správne orientovaným kladným a záporným pólom posuňte oranžovú poistku proti
vypadnutiu batérie pri otvorených dvierkach (3) a úplne vložte batériu (4).
• Pamäťovú kartu zasúvajte, až kým nezapadne na svoje miesto a necvakne (5).
• Dajte pozor, aby ste batériu alebo pamäťovú kartu nevložili obrátene, prípadne otočenú dozadu,
inak by mohlo dôjsť k poruche.
B
Formátovanie pamäťovej karty
Pri prvom vložení pamäťovej karty používanej v inom zariadení do tohto fotoaparátu nezabudnite
pamäťovú kartu naformátovať pomocou tohto fotoaparátu.
• Majte na pamäti, že formátovaním pamäťovej karty sa natrvalo odstránia všetky snímky
a ostatné údaje uložené na pamäťovej karte. Pred formátovaním pamäťovej karty si vytvorte kópie
všetkých snímok, ktoré si chcete ponechať.
• Vložte pamäťovú kartu do fotoaparátu, stlačte tlačidlo d a v ponuke nastavenia vyberte položku
Format card (Naformátovať kartu) (A22).
Vybratie batérie alebo pamäťovej karty
Vypnite fotoaparát a skontrolujte, či je vypnutá kontrolka zapnutia prístroja a obrazovka a následne
otvorte kryt priestoru pre batérie/slotu na pamäťovú kartu.
• Pohnite poistkou proti vypadnutiu batérie pri otvorených dvierkach, aby sa batéria vysunula.
• Jemne zatlačte pamäťovú kartu do fotoaparátu a pamäťová karta sa čiastočne vysunie.
• Pri manipulácii dávajte pozor, pretože fotoaparát, batéria a pamäťová karta môžu byť
bezprostredne po použití fotoaparátu horúce.
Pamäťové karty a interná pamäť
Údaje vo fotoaparáte vrátane snímok a videosekvencií sa môžu uložiť na pamäťovú kartu alebo do
internej pamäte fotoaparátu. Ak chcete používať internú pamäť fotoaparátu, vyberte pamäťovú kartu.
Príprava na snímanie
3
Nabíjanie batérie
Nabíjací sieťový zdroj
Elektrická zásuvka
Kontrolka nabíjania
USB kábel (súčasť dodávky)
Ak je zástrčkový adaptér* súčasťou balenia fotoaparátu, pevne s ním spojte Nabíjací sieťový zdroj.
Po ich spojení môže pokus o násilné vybratie zástrčkového adaptéra spôsobiť poškodenie produktu.
* Tvar zástrčkového adaptéra sa líši v závislosti od krajiny alebo regiónu, v ktorom ste si fotoaparát
zakúpili.
Tento krok sa môže vynechať, ak sa zástrčkový adaptér dodáva vo fixnej podobe bez možnosti
odňatia od Nabíjací sieťový zdroj.
• Nabíjanie sa začína vtedy, keď sa fotoaparát s vloženou batériou pripojí do elektrickej zásuvky,
ako zobrazuje ilustrácia. Kontrolka nabíjania počas nabíjania batérie pomaly bliká zelenou farbou.
• Keď je nabíjanie hotové, kontrolka nabíjania prístroja zhasne. Nabíjací sieťový zdroj odpojte
z elektrickej zásuvky a odpojte USB kábel.
Čas nabíjania úplne vybitej batérie je približne 2 hodiny a 20 minút.
• Batéria sa nedá nabiť, ak kontrolka nabíjania rýchlo bliká zelenou farbou, a to pravdepodobne kvôli
niektorej z príčin popísaných nižšie.
- Teplota okolia nie je vhodná na nabíjanie.
- USB kábel alebo Nabíjací sieťový zdroj nie sú správne pripojené.
- Batéria je poškodená.
4
Príprava na snímanie
B
Poznámky k USB káblu
• Nepoužívajte USB kábel iný než UC-E21. Použitie iného USB kábla než UC-E21 môže mať za následok
prehriatie, požiar alebo úraz elektrickým prúdom.
• Skontrolujte tvar a smerovanie zástrčiek a zástrčky nikdy nezasúvajte ani neodpájajte pod uhlom.
B
Poznámky k nabíjaniu batérie
• Počas nabíjania batérie sa fotoaparát môže používať, ale čas nabíjania sa tým predlžuje. Počas používania
fotoaparátu sa kontrolka nabíjania prístroja vypne.
• Za žiadnych okolností nepoužívajte inú značku alebo model sieťového zdroja než nabíjací sieťový zdroj
EH-73P ani nepoužívajte bežne dostupný sieťový USB zdroj alebo nabíjačku pre mobilný telefón.
Nedodržanie tohto pokynu môže viesť k prehriatiu alebo poškodeniu fotoaparátu.
Príprava na snímanie
5
Zmena uhla naklonenia monitora
Uhol naklonenia monitora si môžete prispôsobiť.
Na normálne snímanie
Pri snímaní autoportrétov
1/250
F3.7
25m 0s
880
Pri snímaní v nízkej polohe
Pri snímaní vo vysokej polohe
B
Poznámky k monitoru
• Keď polohujete monitor, nepôsobte naň nadmernou silou a pohybujte s ním pomaly v rámci prípustného
polohovacieho rozsahu, aby nedošlo k poškodeniu prepojení.
• Nedotýkajte sa oblasti na zadnej strane monitora. Nedodržanie
tohto preventívneho opatrenia môže spôsobiť poruchu výrobku.
Buďte obzvlášť opatrní, aby ste
sa nedotýkali týchto oblastí.
6
Príprava na snímanie
Nastavenie fotoaparátu
1
Zapnite fotoaparát.
• Na voľbu a úpravu nastavení použite multifunkčný volič.
Multifunkčný volič
Hore
Doprava
Doľava
Tlačidlo k
(použitie voľby)
• Zobrazí sa dialógové okno na výber jazyka. Stlačením
H alebo I na multifunkčnom voliči zvýraznite jazyk
a zvoľte ho stlačením tlačidla k.
• Jazyk je možné zmeniť kedykoľvek pomocou možnosti
Language (Jazyk) v ponuke nastavenia.
• Hlavný vypínač je pripravený pár sekúnd po zasunutí
batérie. Pred stlačením hlavného vypínača počkajte
pár sekúnd.
2
Keď sa zobrazí dialóg vpravo, postupujte podľa
nižšie uvedených pokynov a stlačte tlačidlo
d alebo tlačidlo k.
• Ak nechcete vytvoriť bezdrôtové spojenie s inteligentným
zariadením: Stlačte tlačidlo d a prejdite na krok 3.
• Ak chcete vytvoriť bezdrôtové spojenie s inteligentným
zariadením: Stlačte tlačidlo k. Ďalšie informácie o postupe
nastavenia nájdete v časti „Pripojenie k inteligentnému
zariadeniu (SnapBridge)“ (A14).
3
Hlavný
vypínač
Dole
Language
Български
Čeština
Dansk
Deutsch
English
Español
Cancel
Use SnapBridge to send photos to your
smart device and share them online.
To skip this screen and set SnapBridge
later from the Network menu, press
MENU.
Later
Set
Po zobrazení výzvy na nastavenie hodín fotoaparátu stlačte HI na
zvýraznenie položky Yes (Áno) a stlačte tlačidlo k.
Príprava na snímanie
7
4
Zvýraznite svoje domovské časové pásmo
a stlačte tlačidlo k.
London, Casablanca
• Stlačením H nastavíte letný čas. Keď je letný čas zapnutý,
čas je posunutý o hodinu skôr a v hornej časti mapy je
zobrazené W. Stlačením I letný čas vypnete.
Back
5
6
Stlačením tlačidla HI vyberte formát dátumu a stlačte tlačidlo k.
Zadajte aktuálny dátum a čas a stlačte
tlačidlo k.
• Stlačením JK zvýraznite položky a stlačením HI ich
zmeňte.
• Stlačte tlačidlo k, nastavili hodiny.
Date and time
D
M
Y
h
m
15
11
2016
15
10
Edit
7
Po vyzvaní zvoľte Yes (Áno) a stlačte tlačidlo k.
• Po dokončení nastavenia fotoaparát prejde do zobrazenia snímania.
• Časové pásmo a dátum môžete kedykoľvek zmeniť pomocou ponuky nastavenia (A22) M Time
zone and date (Časové pásmo a dátum).
8
Príprava na snímanie
Základné činnosti pri snímaní
a prehrávaní
Snímanie obrázkov
Režim A (automatický) sa tu používa len ako príklad. Režim A (automatický) umožňuje
všeobecné snímanie v rôznych podmienkach snímania.
1
Volič režimov otočte do polohy A.
• Indikátor stavu batérie
b: Batéria je takmer úplne nabitá.
B: Batéria je takmer vybitá.
• Počet zostávajúcich expozícií
C sa zobrazí, keď vo fotoaparáte nie je vložená
pamäťová karta a snímky sa ukladajú do internej
pamäte.
Počet zostávajúcich snímok
1/250
F3.7
25m 0s
880
Indikátor stavu batérie
2
Fotoaparát držte stabilne.
• Prsty a iné objekty držte mimo objektívu, blesku,
pomocného reflektora AF, mikrofónu a reproduktora.
Základné činnosti pri snímaní a prehrávaní
9
• Keď snímate na výšku, fotoaparát držte tak, aby oblasť
záblesku bola nad objektívom.
3
Určte výrez snímky.
• Posúvaním ovládača priblíženia zmeníte polohu priblíženia objektívu.
• Keď v telefotografickej polohe stratíte sledovaný objekt, stlačte tlačidlo q (rýchle dočasné
oddialenie), aby ste dočasne rozšírili viditeľnú oblasť a mohli ľahšie ohraničiť objekt.
Oddialiť
Priblížiť
Tlačidlo q
4
Tlačidlo spúšte stlačte do polovice.
• Stlačenie tlačidla spúšte do polovice znamená stlačenie
a podržanie tlačidla v polohe, kde cítite malý odpor.
• Keď je objekt zaostrený, zaostrovacie pole alebo indikátor
zaostrenia sa zobrazuje zelenou farbou.
• Pri snímaní autoportrétov (A6) sa zaostrovacie pole
nezobrazuje.
• Keď sa používa digitálne priblíženie, fotoaparát zaostrí na
stred záberu a zaostrovacie pole nie je zobrazené na displeji.
• Ak zaostrovacie pole alebo indikátor zaostrenia bliká,
fotoaparát nedokáže zaostriť. Zmeňte kompozíciu a skúste
znovu stlačiť tlačidlo spúšte do polovice.
1/250
F3.7
Zaostrovacie pole
5
10
Bez zdvihnutia prsta zatlačte tlačidlo spúšte
celkom nadol.
Základné činnosti pri snímaní a prehrávaní
B
Poznámky k ukladaniu snímok a videosekvencií
Počas ukladania snímok alebo videosekvencií indikátor udáva počet zostávajúcich snímok, prípadne bliká
indikátor udávajúci zostávajúci čas záznamu. Keď indikátor bliká, neotvárajte kryt priestoru pre
batériu/slotu na pamäťovú kartu ani nevyberajte batériu alebo pamäťovú kartu. Ak to urobíte,
mohlo by to spôsobiť stratu údajov alebo poškodenie fotoaparátu alebo pamäťovej karty.
C
Funkcia automatického vypnutia
• Keď približne jednu minútu nevykonáte žiadnu činnosť, obrazovka sa vypne, fotoaparát prejde do
pohotovostného režimu a bude blikať len kontrolka zapnutia prístroja. Približne po troch minútach
v pohotovostnom režime sa fotoaparát vypne.
• Keď je fotoaparát v pohotovostnom režime a chcete, aby sa obrazovka znovu zapla, vykonajte akúkoľvek
činnosť, ako napríklad stlačenie hlavného vypínača alebo tlačidla spúšte.
C
Pri používaní statívu
• V nasledujúcich prípadoch odporúčame na stabilizáciu fotoaparátu použiť statív:
- Keď snímate pri tlmenom osvetlení s režimom blesku nastaveným na možnosť W (vyp.)
- Keď je priblíženie v telefotografickej polohe
• Keď sa pri snímaní na stabilizáciu fotoaparátu používa statív, v ponuke nastavení nastavte funkciu Photo
VR (Snímka VR) na možnosť Off (Vypnuté) (A22), aby sa zabránilo potenciálnym chybám
spôsobeným touto funkciou.
Používanie blesku
V situáciách, keď je nevyhnutný blesk, ako napr.
v tmavých priestoroch alebo v prípade, keď je
objekt v protisvetle, posuňte ovládač vysunutia
blesku K, čím vysuniete blesk.
• Keď blesk nepoužívate, jemne ho zatlačte,
pokým nezačujete cvaknutie.
Záznam videosekvencií
Zobrazte obrazovku snímania a stlačením tlačidla
b (e záznam videosekvencie) spustite záznam
videosekvencie. Opätovným stlačením tlačidla b (e)
ukončite záznam.
Základné činnosti pri snímaní a prehrávaní
11
Prehrávanie snímok
1
Stlačením tlačidla c (prehrávanie) prejdite
do režimu prehrávania.
• Ak stlačíte a podržíte tlačidlo c, kým je fotoaparát
vypnutý, fotoaparát sa zapne do režimu prehrávania.
2
Pomocou multifunkčného voliča zvoľte
snímku, ktorú chcete zobraziť.
• Stlačením a podržaním tlačidiel HIJK môžete rýchlo
rolovať cez snímky.
• Snímky sa dajú zvoliť aj otáčaním multifunkčného voliča.
• Ak chcete prehrať nahranú videosekvenciu, stlačte
tlačidlo k.
• Na režim snímania sa vráťte opätovným stlačením tlačidla
c alebo stlačením tlačidla spúšte.
• Keď sa v režime prehrávania snímok na celej obrazovke
zobrazí e, stlačením tlačidla k môžete na snímku
aplikovať efekt.
Zobrazíte predchádzajúcu snímku
Zobrazíte nasledujúcu snímku
4/4
0004. JPG
15/11/2016 15:30
• V režime prehrávania snímok na celú
obrazovku posuňte ovládač priblíženia
smerom ku g (i) a priblížite pohľad na
snímku.
3.0
• V režime prehrávania snímok na celú
obrazovku posuňte ovládač priblíženia
smerom ku f (h), čím prepnete na
zobrazenie miniatúr a na obrazovke sa
zobrazí viacero snímok.
12
Základné činnosti pri snímaní a prehrávaní
1 / 20
Vymazanie snímok
1
Stlačením tlačidla l (odstrániť) odstránite
snímku, ktorá je práve zobrazená na
obrazovke.
2
Stlačením tlačidiel HI multifunkčného
voliča vyberte požadovanú metódu
odstraňovania a stlačte tlačidlo k.
• Ak chcete opustiť ponuku bez odstránenia snímky, stlačte
tlačidlo d.
• Môžete tiež vybrať požadovanú metódu odstránenia
otočením príkazového voliča alebo multifunkčného voliča.
3
Delete
Current image
Erase selected images
All images
Vyberte položku Yes (Áno) a stlačte
tlačidlo k.
Erase 1 image?
• Odstránené snímky sa nedajú obnoviť.
Yes
No
B
Vymazávanie sériovo (sekvenčne) zhotovených snímok
• Snímky, ktoré sa nasnímali sériovo, s využitím viacerých svetiel,
s funkciou koláže z autoportrétov alebo vo vlastnom režime, sa
uložia v sekvencii a v režime prehrávania sa zobrazí len prvá
snímka zo sekvencie (kľúčová fotografia).
• Ak stlačíte tlačidlo l, kým sa zobrazuje kľúčová fotografia sekvencie
snímok, všetky snímky zo sekvencie sa odstránia.
• Ak chcete odstrániť jednotlivé snímky v rámci sekvencie, stlačením
tlačidla k ich zobrazujte po jednej a stláčajte tlačidlo l.
C
1/5
0004. JPG
15/11/2016 15:30
Odstránenie snímky zaznamenanej v režime snímania
Pri používaní režimu snímania môžete stlačením tlačidla l odstrániť poslednú uloženú snímku.
Základné činnosti pri snímaní a prehrávaní
13
Pripojenie k inteligentnému zariadeniu
(SnapBridge)
Inštalácia aplikácie SnapBridge
Keď inštalujete aplikáciu SnapBridge a vytvoríte bezdrôtové pripojenie medzi
fotoaparátom, ktorý podporuje SnapBridge a inteligentným zariadením, môžete
odosielať snímky nasnímané fotoaparátom do inteligentného zariadenia alebo
použiť inteligentné zariadenie na aktiváciu uzávierky fotoaparátu (A18).
• Opísané postupy zodpovedajú aplikácii SnapBridge verzie 2.0. Použite najnovšiu
verziu aplikácie SnapBridge. Postupy ovládania sa môžu líšiť v závislosti od firmvéru fotoaparátu,
verzie aplikácie SnapBridge alebo operačného systému inteligentného zariadenia.
• Informácie o používaní inteligentného zariadenia nájdete v dokumentoch dodaných s daným
zariadením.
1
Nainštalujte aplikáciu SnapBridge na inteligentné zariadenie.
• Prevezmite si aplikáciu zo služby Apple App Store® pre systém iOS alebo zo služby Google Play™
pre systém Android™. Vyhľadajte aplikáciu „snapbridge“ a nainštalujte ju.
• Ďalšie informácie o podporovaných verziách operačných systémov nájdete na príslušnej lokalite
s položkami na prevzatie.
• „Aplikáciu SnapBridge 360/170“ nie je možné používať s týmto fotoaparátom.
2
Aktivujte funkciu Bluetooth a Wi-Fi v inteligentnom zariadení.
• Na pripojenie k fotoaparátu použite aplikáciu SnapBridge. Z obrazovky nastavení
Bluetooth v inteligentnom zariadení sa nemôžete pripojiť.
C
Obrazovky v aplikácii SnapBridge
1 Môžete si pozrieť upozornenia od spoločnosti Nikon a
pomocníka aplikácie SnapBridge a tiež konfigurovať nastavenia
aplikácie.
2 Vykonajte predovšetkým nastavenia pripojenia inteligentných
zariadení a fotoaparátov.
3 Môžete si pozrieť, vymazať alebo zdieľať snímky prevzaté z
fotoaparátu.
14
Pripojenie k inteligentnému zariadeniu (SnapBridge)
1
2
3
Pripojenie fotoaparátu a inteligentného zariadenia
• Použite dostatočne nabitú batériu, aby sa fotoaparát počas tohto procesu nevypol.
• Vložte do fotoaparátu pamäťovú kartu s dostatkom voľného priestoru.
1
Fotoaparát: Vyberte položku Network menu
(Ponuka siete) (A22) M Connect to smart
device (Pripojiť k inteligentnému
zariadeniu) a stlačte tlačidlo k.
• Pri prvom zapnutí fotoaparátu sa zobrazí dialógové okno
v kroku 2. V takých prípadoch nie je tento krok potrebný.
2
Airplane mode
Connect to smart device
Send while shooting
Wi-Fi
Bluetooth
Restore default settings
Fotoaparát: Keď sa zobrazí dialógové okno
napravo, stlačte tlačidlo k.
Use SnapBridge to send photos to your
smart device and share them online.
To skip this screen and set SnapBridge
later from the Network menu, press
MENU.
Later
• Zobrazí sa dialógové okno s výzvou, či chcete použiť funkciu
NFC. Ak budete používať funkciu NFC, priložte anténu NFC
na inteligentnom zariadení k značke Y (značka N) na
fotoaparáte. Keď sa na inteligentnom zariadení zobrazí
otázka Start pairing? (Spustiť párovanie?), klepnite na
položku OK a pokračujte krokom 6. Ak funkciu NFC
nebudete používať, stlačte tlačidlo k.
NFC enabled devices: touch
the camera to the smart device.
Non-NFC enabled devices: press OK.
Cancel
3
Fotoaparát: Skontrolujte, či sa zobrazilo
dialógové okno napravo.
• Pripravte inteligentné zariadenie a pokračujte nasledujúcim
krokom.
Set
Next
App
SnapBridge
Camera
On your smart device, go to the app
store and search for SnapBridge. After
installing, open the SnapBridge app.
Cancel
Pripojenie k inteligentnému zariadeniu (SnapBridge)
15
4
Inteligentné zariadenie: Spustite aplikáciu SnapBridge
a klepnite na položku Pair with camera (Spárovať s
fotoaparátom).
• Keď sa zobrazí dialógové okno na výber fotoaparátu, klepnite na
fotoaparát, ku ktorému sa chcete pripojiť.
• Ak ste sa k fotoaparátu nepripojili klepnutím na položku Skip
(Preskočiť) v pravej hornej časti obrazovky pri prvom spustení
aplikácie SnapBridge, klepnite na položku Pair with camera
(Spárovať s fotoaparátom) na karte A a pokračujte krokom 5.
5
Inteligentné zariadenie: Na obrazovke Pair with
camera (Spárovať s fotoaparátom) klepnite na
názov fotoaparátu.
• Ak sa v prípade systému iOS pri pripájaní zobrazí dialógové okno
vysvetľujúce postup, potvrďte podrobnosti a klepnite na položku
Understood (Rozumiem) (ak sa nezobrazuje, posuňte obrazovku
nadol). Keď sa zobrazí obrazovka na výber príslušenstva, znova
klepnite na názov fotoaparátu (zobrazenie názvu fotoaparátu môže chvíľu trvať).
6
Fotoaparát/inteligentné
zariadenie: Potvrďte, že sa
vo fotoaparáte
a inteligentnom zariadení
zobrazuje rovnaké číslo
(šesť číslic).
Auth. code
123456
Confirm that the same authentication
code is displayed on the smart device
and press OK.
Cancel
OK
• V závislosti od verzie operačného
systému sa v prípade systému iOS nemusí na inteligentnom zariadení zobraziť číslo. V takých
prípadoch pokračujte krokom 7.
7
16
Fotoaparát/inteligentné zariadenie:
Stlačte tlačidlo k na fotoaparáte
a klepnite na položku PAIR
(SPÁROVAŤ) v aplikácii SnapBridge.
Pripojenie k inteligentnému zariadeniu (SnapBridge)
8
Fotoaparát/inteligentné zariadenie: Skončte nastavenia pripojenia.
Fotoaparát: Keď sa zobrazí dialógové okno napravo, stlačte
tlačidlo k.
Inteligentné zariadenie: Klepnite na položku OK, keď sa zobrazí
dialógové okno označujúce, že je párovanie dokončené.
Your camera and smart device are
connected!
SnapBridge will send your photos to
your smart device as they are taken.
Next
9
Fotoaparát: Dokončite proces nastavenia podľa zobrazených pokynov.
• Ak chcete zaznamenávať na fotografiách údaje o polohe, po zobrazení výzvy vyberte položku Yes
(Áno) a aktivujte funkcie údajov o polohe. Aktivujte funkcie údajov o polohe na inteligentnom
zariadení a na karte A aplikácie SnapBridge M Auto link options (Možnosti automatického
spojenia) M aktivujte možnosť Synchronize location data (Synchronizovať údaje o
polohe).
• Po zobrazení výzvy môžete synchronizovať hodiny fotoaparátu s časom zobrazeným
v inteligentnom zariadení výberom možnosti Yes (Áno). Na karte A aplikácie SnapBridge M
Auto link options (Možnosti automatického spojenia) M aktivujte položku Synchronize
clocks (Synchronizovať hodiny).
Pripojenie fotoaparátu a inteligentného zariadenia sa dokončilo.
Statické snímky nasnímané fotoaparátom sa automaticky odošlú do inteligentného
zariadenia.
C
Ďalšie informácie o používaní aplikácie SnapBridge
• Podrobnosti o tom, ako používať aplikáciu SnapBridge, nájdete v pomocníkovi online (po pripojení si
môžete pozrieť informácie v ponuke aplikácie M Help (Pomocník)).
https://nikonimglib.com/snbr/onlinehelp/en/index.html
• Podrobné informácie o používaní fotoaparátu nájdete v dokumente „Návod na použitie“ (vo formáte PDF),
ktorý sa dodáva spolu s fotoaparátom. Môžete ho prevziať z centra prevzatia.
http://downloadcenter.nikonimglib.com
C
Ak je pripojenie neúspešné
• Ak počas pripájania fotoaparát zobrazí informáciu Could not connect. (Nedalo sa pripojiť.)
- Stlačte tlačidlo k a zopakujte postup z kroku 2 (strana A15) v časti „Pripojenie fotoaparátu
a inteligentného zariadenia“ na opätovné pripojenie.
- Pripojenie zrušíte stlačením tlačidla d.
• Problém sa môže vyriešiť opätovným spustením aplikácie. Aplikáciu SnapBridge úplne zatvorte a potom
znova klepnite na jej ikonu, aby ste ju spustili. Keď sa aplikácia spustí, zopakujte postup z kroku 1
(strana A15) v časti „Pripojenie fotoaparátu a inteligentného zariadenia“.
Pripojenie k inteligentnému zariadeniu (SnapBridge)
17
Deaktivovanie alebo aktivovanie bezdrôtového pripojenia
Na deaktivovanie alebo aktivovanie pripojenia použite jeden z nasledujúcich spôsobov.
• Prepnite nastavenie Network menu (Ponuka siete) M Airplane mode (Režim v lietadle) vo
fotoaparáte. Môžete ho nastaviť na možnosť On (Zapnuté) a vypnúť tak všetky funkcie
komunikácie na miestach, kde je zakázaná bezdrôtová komunikácia.
• Prepnite nastavenie Network menu (Ponuka siete) M Bluetooth M Connection
(Pripojenie) vo fotoaparáte.
• Zapnite nastavenie na karte A M Auto link options (Možnosti automatického spojenia)
M Auto link (Automatické spojenie) v aplikácii SnapBridge.
Deaktiváciou tohto nastavenia môžete znížiť spotrebu energie batérie inteligentného zariadenia.
Odosielanie snímok a fotografovanie s diaľkovým
ovládaním
Odosielanie snímok
Snímky môžete odosielať tromi spôsobmi.
• Obrázky uložené vo vnútornej pamäti sa nedajú odoslať.
Automatické odoslanie snímok do
inteligentného zariadenia pri
každom nasnímaní.1, 2
Network menu (Ponuka siete) vo fotoaparáte M Send while
shooting (Odoslať počas snímania) M nastavte položku Still
images (Statické obrázky) na možnosť Yes (Áno).
Videosekvencie nie je možné odoslať automaticky.
Výber snímok vo fotoaparáte a ich
odoslanie do inteligentného
zariadenia.1, 2
Playback menu vo fotoaparáte M použite položku Mark for
upload (Označiť na prenos) na výber snímok.
Videosekvencie nie je možné vybrať na odoslanie.
Použite inteligentné zariadenie na
výber snímok vo fotoaparáte a ich
prevzatie do inteligentného
zariadenia.
Na karte A v aplikácii SnapBridge M klepnite na položku
Download pictures (Prevziať obrázky).
Zobrazí sa dialógové okno súvisiace s pripojeniami pomocou WiFi. Klepnite na položku OK3 a vyberte snímky.
1
2
Veľkosť snímok, ktoré sa odošlú, je 2 megapixely.
Keď je položka Network menu (Ponuka siete) M Bluetooth M Send while off (Odoslať počas
vypnutia) vo fotoaparáte nastavená na možnosť On (Zapnuté), snímky sa odošlú do inteligentného
zariadenia automaticky, aj keď je fotoaparát vypnutý.
3
V závislosti od verzie operačného systému iOS musíte vybrať SSID fotoaparátu, ak ste ťukli na OK.
Pozrite si časť „Ak sa zobrazí dialógové okno súvisiace s pripojeniami pomocou Wi-Fi v systéme iOS“
(A19).
B
Poznámky o pripojení Wi-Fi
• Keď inteligentné zariadenie prejde do režimu spánku alebo keď prepnete z aplikácie SnapBridge na inú
aplikáciu, dôjde k odpojeniu pripojenia pomocou Wi-Fi.
• Počas pripojenia pomocou Wi-Fi nie je možné použiť niektoré funkcie
aplikácie SnapBridge. Ak chcete zrušiť pripojenie pomocou Wi-Fi, klepnite
na kartu A M F M Yes (Áno).
18
Pripojenie k inteligentnému zariadeniu (SnapBridge)
Fotografovanie s diaľkovým ovládaním
Môžete klepnúť na kartu A v aplikácii SnapBridge M Remote photography (Fotografovanie s
diaľkovým ovládaním), čím aktivujete uzávierku fotoaparátu pomocou inteligentného zariadenia.
• Podľa pokynov v aplikácii SnapBridge prepnite fotoaparát na pripojenie pomocou Wi-Fi. V prípade
operačného systému iOS sa môže zobraziť dialógové okno súvisiace s pripojeniami
prostredníctvom Wi-Fi. V takých prípadoch si pozrite časť „Ak sa zobrazí dialógové okno súvisiace
s pripojeniami pomocou Wi-Fi v systéme iOS“ (A19).
• Keď nie je do fotoaparátu vložená pamäťová karta, nie je možné fotografovať s diaľkovým
ovládaním.
Ak sa zobrazí dialógové okno súvisiace s pripojeniami pomocou
Wi-Fi v systéme iOS
Aplikácia SnapBridge obvykle pripojí fotoaparát a inteligentné zariadenie prostredníctvom rozhrania
Bluetooth. Ak však využívate možnosť Download pictures (Prevziať obrázky) alebo
fotografovanie s diaľkovým ovládaním, prepnite na pripojenie cez Wi-Fi. V závislosti od verzie systému
iOS budete možno musieť pripojenie prepnúť manuálne. V takých prípadoch použite nasledujúci
postup na nastavenie pripojenia.
1
Zapíšte si identifikátor SSID (predvolený názov
fotoaparátu) a heslo fotoaparátu zobrazené v
dialógovom okne v inteligentnom zariadení a klepnite
na položku View options (Zobraziť možnosti).
• Identifikátor SSID alebo heslo môžete zmeniť pomocou položky
Network menu (Ponuka siete) M Wi-Fi M Network settings
(Nastavenia siete) vo fotoaparáte. V záujme ochrany svojho
súkromia odporúčame heslo pravidelne meniť. Pri zmene hesla
deaktivujte bezdrôtové pripojenie (A18).
2
Zo zoznamu pripojení vyberte identifikátor SSID, ktorý
ste si zapísali v kroku 1.
• Keď sa pripájate prvýkrát, zadajte heslo, ktoré ste si zapísali v kroku 1,
a rozlišujte veľké a malé písmená. Po prvom pripojení zadávať heslo
už nie je potrebné.
• Pripojenie pomocou Wi-Fi je dokončené, keď sa pri identifikátore SSID
fotoaparátu zobrazí položka G, ako je to znázornené na obrazovke
vpravo. Vráťte sa do aplikácie SnapBridge a spustite ju.
Pripojenie k inteligentnému zariadeniu (SnapBridge)
19
Iné funkcie
Výber režimu snímania
Voličom režimov môžete otáčať na požadovaný režim zobrazený
na tele fotoaparátu.
• A (automatický) režim
Zvolením tohto režimu môžete vyhotovovať všeobecné snímky pri rôznych podmienkach
snímania.
• o (kreatívny) režim
Počas jedného záberu uloží fotoaparát súčasne štyri snímky s efektom a jednu snímku bez efektov.
• y (motívový) režim
Stlačte tlačidlo d a vyberte režim motívového programu.
- Scene auto selector (Automatický volič motívových programov): Fotoaparát rozpozná
podmienky snímania vtedy, keď do obrazového poľa zaberiete obraz. V závislosti od týchto
podmienok môžete zachytávať snímky.
- Time-lapse movie (Časozberné snímanie): Fotoaparát dokáže automaticky zachytiť statické
snímky v stanovenom intervale, čím vytvorí časozberné videosekvencie (e1080/30p alebo
S1080/25p) s trvaním približne 10 sekúnd.
- Multiple exp. Lighten (Viacnásobná expozícia. Presvetliť): Fotoaparát automaticky v
pravidelných intervaloch zachytí pohybujúce sa objekty, každú zo snímok porovná a
skomponuje len ich svetlé oblasti. Následne ich uloží ako jednu snímku. Zachytia sa svetelné
stopy, akými sú svetlá pohybujúcich sa áut alebo pohyb hviezd.
- Superlapse movie (Časozberný film): Zaznamenávajte videosekvencie počas pohybu
fotoaparátom a zaznamenajte zmeny na objekte počas plynutia času. Videosekvencie sa snímajú
rýchlym pohybom (e1080/30p alebo S1080/25p).
- Smart portrait (Inteligentný portrét): Počas snímania môžete využiť funkciu úpravy vzhľadu
na vylepšenie ľudských tvárí. Na fotografovanie môžete použiť časovač úsmevu alebo funkciu
koláže seba samého.
Okrem vyššie uvedených režimov môžete použiť aj rôzne režimy motívových programov.
• Režim M (Short movie show (Prezentácia krátkych videosúborov))
Fotoaparát vytvára krátke filmy s dĺžkou do 30 sekúnd (e1080/30p alebo S1080/25p)
zaznamenávaním a automatickým spájaním viacerých klipov videozáznamov s trvaním niekoľkých
sekúnd.
• Režimy A, B, C a D
Tieto režimy vyberte na lepšiu kontrolu nad hodnotou času uzávierky a clonovým číslom.
20
Iné funkcie
C
Zobrazenie pomocníka
Popisy funkcií sa zobrazia pri zmene režimu snímania alebo počas zobrazenia obrazovky nastavení.
Režim snímania môžete v rýchlosti prepnúť tak, že tlačidlo spúšte stlačíte do polovice. Popisy môžete skryť
alebo odokryť pomocou možnosti Help display (Zobrazenie pomocníka) v položke Monitor settings
(Nastavenia monitora) ponuky nastavení.
Nastavenie funkcií snímania pomocou multifunkčného
voliča
Po zobrazení obrazovky snímania môžete stlačiť tlačidlo multifunkčného voliča H (m) J (n)
I (p) K (o) na nastavenie nižšie uvedených funkcií.
• m Režim blesku
Keď sa blesk vysunie, môžete nastaviť režim blesku v súlade s podmienkami snímania.
• n Self-timer (Samospúšť)/Self-portrait timer (Časovač autoportrétu)
- Self-timer (Samospúšť): Uzávierka sa automaticky uvoľní po 10 alebo 2 sekundách.
- Self-portrait timer (Časovač autoportrétu): Kamera 5 sekúnd zaostruje a uzávierka sa uvoľní
automaticky.
• p Makro režim
Makro režim použite pri snímaní detailných snímok.
• o Posuvná stupnica na úpravu nastavení obrazu (o jas (korekcia expozície), G živosť
farieb, Fodtieň a J Active D-Lighting (Aktívna funkcia D-Lighting))
Môžete nastaviť celkový jas snímky (korekcia expozície).
V režime motívových programov Smart portrait (Inteligentný portrét) môžete využiť funkciu
úpravy vzhľadu na vylepšenie tvárí ľudí.
V režimoch A, B, C a D môžete upraviť celkový jas snímky, živosť farieb, odtieň a Active
D-Lighting (Aktívna funkcia D-Lighting).
Funkcie, ktoré možno nastaviť, sa líšia v závislosti od režimu snímania.
Iné funkcie
21
Operácie ponuky
Ponuky uvedené nižšie môžete nastaviť stlačením tlačidla d (ponuka).
•
•
•
•
•
•
A Ponuka snímania1, 2
e Ponuka videosekvencie1
N Ponuka režimu prehrávania (režim List by date (Zoradiť podľa dátumu))3
c Ponuka prehrávania3
q Ponuka siete
z Ponuka nastavenia
1
2
3
Stlačte tlačidlo d, keď je zobrazená obrazovka snímania.
Ikony ponuky a dostupné možnosti nastavenia sa líšia v závislosti od režimu snímania.
Stlačte tlačidlo d, keď je zobrazená obrazovka prehrávania.
1
Stlačte tlačidlo d (ponuka).
• Zobrazí sa ponuka.
1/250
2
Stlačte multifunkčný volič J.
• Ikona aktuálnej ponuky sa zobrazí žltou
farbou.
F 3.7
F3.7
25m 0s
880
Shooting menu
Image quality
Image size
Ikony ponuky
3
Vyberte ikonu ponuky a stlačte
tlačidlo k.
Time zone and date
• Odteraz bude možné voliť jednotlivé
možnosti ponuky.
Date stamp
Set up
Monitor settings
Photo VR
AF assist
Digital zoom
22
Iné funkcie
4
Vyberte možnosť ponuky
a stlačte tlačidlo k.
• Určité možnosti ponuky sa nedajú nastaviť
v závislosti od režimu snímania alebo
stavu fotoaparátu.
Time zone and date
Monitor settings
Date stamp
Photo VR
AF assist
Digital zoom
5
Vyberte nastavenie a stlačte
tlačidlo k.
• Zvolené nastavenie sa použije.
• Po ukončení používania ponuky stlačte
tlačidlo d.
• Keď sa zobrazí ponuka, môžete prepnúť
na režim snímania stlačením tlačidla
spúšte alebo tlačidla b (e).
C
Date stamp
Date
Date and time
Off
Funkcie príkazového voliča alebo multifunkčného voliča počas zobrazenia ponuky
Keď sa zobrazí ponuka alebo položky nastavenia, možnosť ponuky môžete zvoliť otočením príkazového
voliča alebo multifunkčného voliča.
Iné funkcie
23
Technické údaje
Poznámky
Poznámky pre používateľov v Európe
UPOZORNENIA
PRI ZÁMENE BATÉRIE ZA NESPRÁVNY TYP HROZÍ NEBEZPEČENSTVO VÝBUCHU.
POUŽITÉ BATÉRIE LIKVIDUJTE PODĽA POKYNOV.
Tento symbol znamená, že elektrické a elektronické zariadenia je potrebné odovzdať do
separovaného odpadu.
Nasledujúce upozornenie platí len pre používateľov v európskych krajinách:
• Tento výrobok je určený na separovaný zber na vhodnom zbernom mieste.
Nevhadzujte ho do bežného komunálneho odpadu.
• Separovaný zber a recyklácia pomáhajú zachovávať prírodné zdroje a predchádzať
negatívnym dopadom na zdravie ľudí a životné prostredie, ktoré môžu vyplývať z nesprávnej
likvidácie odpadu.
• Ďalšie informácie získate od predajcu alebo miestnych úradov zodpovedných za likvidáciu
odpadov.
Tento symbol na batérii označuje, že batériu treba odovzdať do separovaného odpadu.
Nasledujúce upozornenie platí len pre používateľov v európskych krajinách:
• Všetky batérie označené alebo neoznačené týmto symbolom sú určené na
separovaný zber na vhodnom zbernom mieste. Nevhadzujte ich do bežného
komunálneho odpadu.
• Ďalšie informácie získate od predajcu alebo miestnych úradov zodpovedných za likvidáciu
odpadov.
24
Technické údaje
Poznámky o funkcii bezdrôtovej komunikácie
Obmedzenia týkajúce sa bezdrôtových zariadení
Bezdrôtový vysielač, ktorý je súčasťou tohto výrobku, spĺňa požiadavky noriem upravujúcich
bezdrôtové zariadenia v krajine predaja a nie je určený na použitie v iných krajinách (výrobky
zakúpené v EÚ a EFTA môžete používať kdekoľvek v rámci krajín EÚ alebo EFTA). Spoločnosť Nikon
nenesie žiadnu zodpovednosť za použitie v inej krajine. Ak si používatelia nie sú istí pôvodnou
krajinou predaja, mali by sa obrátiť na lokálne servisné stredisko spoločnosti Nikon alebo na
autorizovaného servisného zástupcu spoločnosti Nikon. Toto obmedzenie sa vzťahuje iba na
bezdrôtovú prevádzku a nie na akékoľvek iné použitie výrobku.
Zabezpečenie
Aj keď jednu z výhod tohto výrobku predstavuje to, že sa k nemu môže na bezdrôtovú výmenu
dát prihlásiť ktokoľvek v dosahu, môžu sa pri vypnutom zabezpečení vyskytnúť tieto prípady:
• Krádež dát: Záškodnícke tretie osoby môžu narušiť bezdrôtový prenos s cieľom ukradnúť
ID používateľa, heslá a iné dôverné informácie.
• Neautorizovaný prístup: Neautorizovaní používatelia môžu získať prístup do siete, kde môžu
upravovať dáta alebo vykonať iné záškodnícke činnosti. Nezabúdajte, že pre návrh bezdrôtovej
siete môžu špecializované útoky povoliť neautorizovaný prístup aj v prípade, že prvky
zabezpečenia budú zapnuté. Spoločnosť Nikon nenesie zodpovednosť za únik informácií, ktorý
môže nastať pri prenose dát.
• Nepripájajte sa k sieťam, ktorých používanie nemáte povolené, a to ani v prípade, že sa zobrazujú
na vašom smartfóne či tablete. Ak tak urobíte, môže to byť považované za neoprávnený prístup.
Pripájajte sa len do sietí, ktoré máte povolené používať.
Správa osobných údajov a vyhlásenie o odmietnutí
• Údaje o používateľoch so zaregistrovaným a nakonfigurovaným výrobkom vrátane nastavení
bezdrôtového pripojenia siete LAN a ďalších osobných údajov sú citlivé na zmeny a straty
vyplývajúce z chybnej obsluhy, statickej elektriny, nehody, poruchy, opravy alebo iného
zaobchádzania. Vždy si odložte samostatné kópie dôležitých informácií. Spoločnosť Nikon
nezodpovedá za žiadne priame ani nepriame škody, alebo ušlý zisk vyplývajúci z úprav alebo
straty obsahu, ktorý nie je možné pripísať spoločnosti Nikon.
• Pred likvidáciou tohto výrobku alebo prevodom vlastníctva na inú osobu spustite v ponuke
nastavenia funkciu Reset all (Resetovať všetko) (A22), aby ste odstránili všetky údaje o
používateľovi, ktoré sú zaregistrované a nakonfigurované s výrobkom, vrátane nastavení
pripojenia k bezdrôtovej sieti LAN a ostatných osobných údajov.
• Spoločnosť Nikon nezodpovedá za žiadne škody spôsobené neautorizovaným používaním tohto
výrobku zo strany tretích strán v prípade, že je výrobok stratený alebo odcudzený.
Technické údaje
25
Opatrenia pri vývoze alebo prenášaní výrobku za hranice
Tento výrobok podlieha administratívnym normám Spojených štátov amerických v súvislosti s
vývozom (EAR). Povolenie vlády Spojených štátov amerických na vývoz nie je potrebné pre iné
krajiny, než sú tu uvádzané, pri ktorých sa v čase tvorby tohto dokumentu uplatňuje embargo alebo
mimoriadne opatrenia: Kuba, Irán, Severná Kórea, Sudán a Sýria (zoznam sa môže meniť).
Poznámky pre používateľov v Európe
Vyhlásenie o zhode (Európa)
Týmto spoločnosť Nikon Corporation vyhlasuje, že typ COOLPIX A900 rádiového zariadenia je v
súlade so Smernicou 2014/53/EÚ.
Úplné znenie vyhlásenia o zhode v rámci EÚ je k dispozícii na nasledujúcej internetovej adrese:
http://imaging.nikon.com/support/pdf/DoC_A900.pdf.
• Maximálny výkon:
- Wi-Fi: 11,3 dBm (EIRP)
- Bluetooth: 9,3 dBm (EIRP)
- Bluetooth Low Energy: 9,3 dBm (EIRP)
• Prevádzková frekvencia
- Wi-Fi: 2 412 – 2 462 MHz (kanály 1 – 11)
- Bluetooth: 2 402 – 2 480 MHz
- Bluetooth Low Energy: 2 402 – 2 480 MHz
- NFC: 13,56 MHz
26
Technické údaje
Starostlivosť o výrobok
Pri používaní alebo skladovaní zariadenia dodržiavajte okrem upozornení v časti „Pre vašu
bezpečnosť“ (Avi-viii) aj nižšie uvedené opatrenia.
Fotoaparát
Nevystavujte fotoaparát prudkým nárazom
Výrobok nemusí fungovať správne, ak ho vystavíte silnému nárazu alebo vibráciám. Okrem toho sa
nedotýkajte objektívu alebo krytu objektívu ani na ne netlačte.
Uchovávajte v suchu
Zariadenie sa poškodí, ak ho ponoríte do vody alebo vystavíte vysokej vlhkosti.
Vyvarujte sa náhlych zmien teploty
Náhle zmeny teploty, ako keď vstúpite do vykurovanej budovy alebo ju opustíte počas chladného dňa, môžu
spôsobiť vytvorenie kondenzácie vo vnútri zariadenia. Pred vystavením zariadenia náhlej zmene teploty ho
umiestnite do prepravného puzdra alebo plastového vrecka, aby ste zabránili kondenzácii vlhkosti.
Zariadenie nevystavujte silnému magnetickému poľu
Toto zariadenie nepoužívajte, ani neskladujte v blízkosti zariadení generujúcich silné elektromagnetické
žiarenie alebo magnetické pole. V opačnom prípade môže dôjsť k strate údajov alebo poruche fotoaparátu.
Objektív nenechávajte dlhšie namierený na silný zdroj svetla
Pri používaní alebo skladovaní fotoaparátu nemierte objektívom dlhší čas na slnko ani na iné silné svetelné
zdroje. Intenzívne svetlo môže spôsobiť poškodenie obrazového snímača alebo vytvoriť efekt bieleho
rozmazania na fotografiách.
Pred odobratím alebo odpojením zdroja napájania alebo pamäťovej karty
prístroj vypnite
Batériu nevyberajte, keď je produkt zapnutý, prípadne keď ukladáte alebo odstraňujete obrázky. Násilné
odpojenie napájania môže v týchto prípadoch spôsobiť stratu údajov alebo poškodenie pamäte alebo
interných obvodov.
Technické údaje
27
Poznámky k monitore
• Monitory (vrátane elektronických hľadáčikov) sú skonštruované s mimoriadne vysokou presnosťou;
minimálne 99,99% pixelov je efektívnych s nie viac ako 0,01% chýbajúcich alebo chybných pixelov.
A preto, hoci tieto displeje môžu obsahovať pixely, ktoré permanentne svietia (biele, červené, modré alebo
zelené) alebo permanentne nesvietia (čierne), nie je to porucha a nemá to žiadny vplyv na snímky
zaznamenané pomocou tohto zariadenia.
• V jasnom svetle môže byť obraz na monitore zle viditeľný.
• Na monitor nevyvíjajte tlak, pretože by sa mohol poškodiť alebo by mohlo dôjsť k poruche. Ak sa monitor
poškodí, treba dávať pozor, aby nedošlo k zraneniu spôsobenému rozbitým sklom, a tiež treba zabrániť
styku tekutých kryštálov z monitora s pokožkou a ich vniknutiu do očí alebo úst.
Batéria
Bezpečnostné opatrenia pri používaní
• Uvedomte si, že batéria môže byť po použití horúca.
• Batériu nepoužívajte pri teplotách okolia pod 0 °C alebo nad 40 °C, inak by mohlo dôjsť k poškodeniu
alebo poruche.
• Ak spozorujete akékoľvek anomálie, ako je napríklad nadmerné teplo, dym, prípadne neobvyklý zápach
vychádzajúci z batérie, fotoaparát okamžite prestaňte používať a obráťte sa na vášho predajcu alebo
autorizovaného servisného zástupcu spoločnosti Nikon.
• Po vybratí batérie z fotoaparátu alebo z voliteľnej nabíjačky, vložte batériu do plastového vrecka atď., aby
ste ju odizolovali.
Nabíjanie batérie
Pred použitím fotoaparátu skontrolujte stav batérie a v prípade potreby ju vymeňte alebo nabite.
• Batériu pred použitím nabite vo vnútri pri teplote prostredia 5 °C až 35 °C.
• Vysoká teplota batérie môže zabrániť riadnemu alebo úplnému nabitiu batérie a môže znížiť jej výkon.
Všimnite si, že batéria sa môže po používaní zahriať a preto pred nabíjaním počkajte, pokým sa batéria
neochladí.
Keď nabíjate batériu vloženú v tomto fotoaparáte pomocou nabíjacieho sieťového zdroja alebo počítača,
batéria sa nebude nabíjať, ak je teplota batérie nižšia ako 0 °C alebo vyššia ako 50 °C.
• Po úplnom nabití batérie nepokračujte v jej nabíjaní, pretože tým môžete znížiť jej výkonnosť.
• Teplota batérie sa môže počas nabíjania zvýšiť. Nejedná sa však o poruchu.
Starostlivosť o náhradné batérie
Keď idete snímať dôležité udalosti, podľa možnosti noste so sebou úplne nabité náhradné batérie.
Používanie batérie v chladnom počasí
V chladnom počasí má kapacita batérií tendenciu klesať. Ak batériu s nízkou zostávajúcou energiou použijete
pri nízkej teplote, fotoaparát sa nemusí zapnúť. Náhradné batérie držte na teplom mieste a v prípade potreby
ich vymeňte. Po zahriatí studenej batérie sa môže obnoviť časť jej náboja.
28
Technické údaje
Koncovky batérie
Nečistoty na koncovkách batérie môžu zabrániť fungovaniu fotoaparátu. V prípade znečistenia koncoviek
batérie tieto nečistoty pred použitím zotrite čistou, suchou handričkou.
Nabíjanie batérie s nízkou zostávajúcou energiou
Zapínanie alebo vypínanie fotoaparátu s batériou s nízkou zostávajúcou energiou vloženou vo fotoaparáte
môže viesť k zníženiu životnosti batérie. Batériu s nízkou zostávajúcou energiou pred použitím nabite.
Skladovanie batérie
• Ak sa batéria nepoužíva, vždy ju vyberte z fotoaparátu alebo voliteľnej nabíjačky. Keď je batéria vložená vo
fotoaparáte, odčerpáva sa z nej malé množstvo energie, a to aj v prípade, keď fotoaparát nepoužívate.
Môže to mať za následok nadmerné vybíjanie batérie a úplnú stratu funkčnosti.
• Batériu nabíjajte najmenej raz za šesť mesiacov a pred opätovným uskladnením ju úplne vybite.
• Batériu vložte do plastového vrecka atď., aby ste ju izolovali a odložte ju na chladné miesto. Batériu by ste
mali skladovať na suchom mieste s okolitou teplotou od 15 °C do 25 °C. Batériu neskladujte na horúcich,
ani na mimoriadne chladných miestach.
Životnosť batérie
Ak nastane významný pokles času, počas ktorého vydrží plne nabitá batéria napájať fotoaparát pri izbovej
teplote, znamená to, že batériu je potrebné vymeniť. Kúpte novú batériu.
Recyklácia použitých batérií
Batériu, ktorá už nedrží náboj, vymeňte. Použité batérie sú cennou surovinou. Použité batérie recyklujte v
súlade s miestnymi predpismi.
Nabíjací sieťový zdroj
• Nabíjací sieťový zdroj EH-73P je určený len na použitie s kompatibilnými zariadeniami. Nepoužívajte ho so
zariadením od iného výrobcu alebo s iným modelom zariadenia.
• Nepoužívajte žiadny iný kábel USB ako UC-E21. Použitie iného USB kábla než UC-E21 môže mať za
následok prehriatie, požiar alebo zásah elektrickým prúdom.
• Za žiadnych okolností nepoužívajte inú značku alebo model sieťového zdroja než nabíjací sieťový zdroj
Nabíjací sieťový zdroj EH-73P, ani nepoužívajte bežne dostupný sieťový USB zdroj alebo nabíjačku pre
mobilný telefón. Nedodržanie tohto pokynu môže viesť k prehriatiu alebo poškodeniu fotoaparátu.
• Nabíjačka EH-73P je kompatibilná so sieťovými zásuvkami AC 100 – 240 V, 50/60 Hz. Pri použití v iných
krajinách použite v prípade potreby zástrčkový adaptér (bežne komerčne dostupný). Viac informácií o
sieťových adaptéroch získate vo vašej cestovnej kancelárii.
• Symboly na tomto výrobku majú nasledujúci význam:
D AC, E DC, F Zariadenie triedy II (Konštrukcia výrobku má dvojitú izoláciu.)
Technické údaje
29
Čistenie a uskladnenie
Čistenie
Nepoužívajte alkohol, riedidlo, ani iné prchavé chemické látky.
Objektív
Nedotýkajte sa prstami sklenených častí. Prach alebo textilné vlákna odstráňte ofukovacím
balónikom (zvyčajne je to malé zariadenie, na konci ktorého je pripevnený gumený
balónik, pumpovaním ktorého vzniká na druhom konci zariadenia prúd vzduchu).
Ak chcete odstrániť odtlačky prstov alebo iné škvrny, ktoré nemožno odstrániť ofukovacím
balónikom, objektív utrite jemnou handričkou špirálovitým pohybom, ktorý začína
v strede objektívu a pokračuje k jeho okrajom. Ak sa to nepodarí, objektív očistite
handričkou jemne navlhčenou v prostriedku na čistenie objektívov.
Monitor
Prach alebo textilné vlákna odstráňte ofukovacím balónikom. Ak chcete odstrániť odtlačky
prstov alebo iné škvrny, očistite monitor jemnou suchou handričkou, pričom dávajte
pozor, aby ste naň príliš netlačili.
Telo
Na odstránenie prachu, špiny alebo piesku použite ofukovací balónik a potom zľahka utrite
telo fotoaparátu jemnou, suchou handričkou. Po používaní fotoaparátu na pláži alebo
v inom piesočnom, prípadne prašnom prostredí zotrite suchou handričkou jemne
navlhčenou pitnou vodou akýkoľvek piesok, prach alebo soľ a nechajte poriadne vyschnúť.
Cudzie telesá vo vnútri fotoaparátu môžu spôsobiť poškodenie, na ktoré sa
nevzťahuje záruka.
Skladovanie
Ak fotoaparát nebudete dlhší čas používať, vyberte z neho batériu. Fotoaparát aspoň raz za mesiac
vyberte zo skladovacieho priestoru, aby ste zabránili vzniku plesne alebo sneti.
Pred opätovným odložením fotoaparátu ho zapnite a niekoľkokrát stlačte tlačidlo spúšte. Fotoaparát
neskladujte na žiadnom z nasledujúcich miest:
• miesta s nedostatočným vetraním alebo miesta s vlhkosťou nad 60%,
• vystavené teplotám vyšším ako 50 °C alebo nižším ako -10 °C,
• vedľa zariadení vytvárajúcich silné elektromagnetické pole, napríklad vedľa televízorov alebo rádií
Pri skladovaní batérie postupujte podľa pokynov v časti „Batéria“ (A28) v kapitole „Starostlivosť o
výrobok“ (A27).
30
Technické údaje
Riešenie problémov
Ak fotoaparát nefunguje podľa očakávania, pred oslovením predajcu alebo autorizovaného servisu
spoločnosti Nikon si pozrite nižšie uvedený zoznam bežných problémov.
Pozrite si aj Návod na použitie (vo formáte PDF), kde nájdete ďalšie podrobnosti o používaní tohto
fotoaparátu (Aii).
Problém
Fotoaparát je
zapnutý, ale
nereaguje.
A
Príčina/riešenie
• Počkajte, kým skončí zaznamenávanie.
• Ak problém pretrváva, vypnite fotoaparát.
Ak sa fotoaparát nevypne, vyberte a znovu vložte batériu alebo
batérie alebo, ak používate sieťový zdroj, odpojte a znovu zapojte
sieťový zdroj.
Vezmite do úvahy, že napriek tomu, že akékoľvek aktuálne
zaznamenávané údaje sa stratia, údaje, ktoré už raz boli
zaznamenané, nebudú ovplyvnené vybratím alebo odpojením
zdroja energie.
• Batéria je vybitá.
Fotoaparát sa nedá
• Hlavný vypínač je pripravený pár sekúnd po zasunutí batérie. Pred
zapnúť.
stlačením hlavného vypínača počkajte niekoľko sekúnd.
Fotoaparát sa bez
varovania vypína.
• Fotoaparát sa automaticky vypína, aby šetril energiu (funkcia
automatického vypnutia).
• Fotoaparát a batéria nemusia pri nízkych teplotách fungovať
správne.
• Vnútro fotoaparátu je horúce. Nechajte fotoaparát vypnutý, kým sa
vnútro fotoaparátu neochladí, a potom ho skúste znovu zapnúť.
• Fotoaparát je vypnutý.
• Batéria je vybitá.
• Fotoaparát sa automaticky vypína, aby šetril energiu (funkcia
automatického vypnutia).
• Kontrolka blesku bliká počas jeho nabíjania.
Monitor je prázdny.
Počkajte, kým sa nabíjanie dokončí.
• Fotoaparát je pripojený k TV alebo k počítaču.
• Prebieha snímanie časozbernej videosekvencie.
• Fotoaparát a zariadenie smart sú prepojené rozhraním Wi-Fi
a fotoaparát sa ovláda diaľkovým ovládačom.
Fotoaparát sa
Fotoaparát sa môže zahriať na vysokú teplotu, ak sa používa dlhý čas,
zahrieva na vysokú ako napríklad na záznam videosekvencií, posielanie snímok, prípadne
pri používaní v prostrediach s vysokou teplotou – nejde o poruchu.
teplotu.
Technické údaje
–
3, 4, 28
–
11
28
–
7
9
11
–
–
–
–
–
31
Pamäťové karty, ktoré možno použiť
Fotoaparát podporuje pamäťové karty SD, SDHC a SDXC vrátane kariet SDHC a SDXC, ktoré sú
kompatibilné s UHS-I.
• Karty rýchlostnej triedy 6 a vyššie sa odporúča použiť na záznam videosekvencií (keď sa položka
Movie options (Možnosti videosekvencie) nastaví na možnosť d 2160/30p (4K UHD)
alebo c 2160/25p (4K UHD), odporúča sa použiť karty UHS rýchlostnej triedy 3 alebo vyššej).
Použitie pomalších kariet môže spôsobiť prerušovanie záznamu.
• Ak kartu chcete využívať aj v čítačke kariet, skontrolujte, že je so zariadením kompatibilná.
• Informácie o funkciách, prevádzke a obmedzení pri používaní vám poskytne výrobca.
Informácie o ochranných známkach
• Windows je buď registrovaná ochranná známka, alebo ochranná známka spoločnosti
Microsoft Corporation v USA a/alebo v iných krajinách.
• Slovná značka a logá Bluetooth® sú registrované ochranné známky, ktoré vlastní spoločnosť
Bluetooth SIG, Inc., pričom akékoľvek použitie takýchto značiek spoločnosťou Nikon
Corporation je na základe udelenej licencie.
• Apple®, App Store®, logá Apple, Mac, OS X, macOS, iPhone®, iPad®, iPod touch® a iBooks sú
ochranné známky spoločnosti Apple Inc. registrované v USA a v iných krajinách.
• Android, Google Play a logo Google Play sú ochranné známky spoločnosti Google LLC.
Robot Android je reprodukovaný alebo upravený na základe diela vytvoreného a zdieľaného
spoločnosťou Google a používa sa v súlade s podmienkami popísanými v licencii Creative
Commons 3.0 Attribution License.
• iOS je ochrannou známkou alebo registrovanou ochrannou známkou spoločnosti Cisco
Systems, Inc., v USA a/alebo iných krajinách, pričom podlieha licencii.
• Adobe, logo Adobe a Reader sú buď ochranné známky, alebo registrované ochranné
známky spoločnosti Adobe Systems v USA a/alebo v iných krajinách.
• Logá SDXC, SDHC a SD sú ochranné známky spoločnosti SD-3C, LLC.
• PictBridge je ochranná známka.
32
Technické údaje
• HDMI, logo HDMI a High-Definition Multimedia Interface sú ochranné známky alebo
registrované ochranné známky spoločnosti HDMI Licensing, LLC.
• Logá Wi-Fi a Wi-Fi sú buď ochranné známky, alebo registrované ochranné známky
spoločnosti Wi-Fi Alliance.
• Značka N-Mark je ochranná známka alebo registrovaná ochranná známka spoločnosti NFC
Forum, Inc. v USA a v iných krajinách.
• Všetky ostatné obchodné názvy uvedené v tejto príručke alebo inej dokumentácii, ktorá bola
dodaná spoločne s výrobkom značky Nikon, sú ochranné známky alebo registrované
ochranné známky príslušných vlastníkov.
“Made for iPod,” “Made for iPhone,” and “Made for iPad” mean that an electronic
accessory has been designed to connect specifically to iPod, iPhone, or iPad,
respectively, and has been certified by the developer to meet Apple
performance standards. Apple is not responsible for the operation of this device
or its compliance with safety and regulatory standards. Please note that the use
of this accessory with iPod, iPhone, or iPad may affect wireless performance.
AVC Patent Portfolio License
Tento výrobok je licencovaný pod súborom patentov AVC Patent Portfolio License, ktorý spotrebiteľa
oprávňuje využívať ho na osobné a nekomerčné účely zamerané na (i) kódovanie videozáznamov v
súlade so štandardom AVC („AVC video“) a/alebo na (ii) dekódovanie videozáznamov vo formáte AVC,
ktoré si používateľ vytvoril na osobné a nekomerčné účely a/alebo získal od inej oprávnenej osoby
podnikajúcej v súlade s licenciou zameranou na poskytovanie videozáznamov vo formáte AVC. Na
žiadne iné použitie nie je licencia udelená ani z uvedeného nevyplýva. Ďalšie informácie môžete
získať od spoločnosti MPEG LA, L.L.C.
Pozrite si časť http://www.mpegla.com.
Licencia FreeType (FreeType2)
Časti tohto softvéru sú chránené autorskými právami © 2012 The FreeType Project
(http://www.freetype.org). Všetky práva vyhradené.
Licencia MIT (HarfBuzz)
Časti tohto softvéru sú chránené autorskými právami © 2016 The HarfBuzz Project
(http://www.freedesktop.org/wiki/Software/HarfBuzz). Všetky práva vyhradené.
Technické údaje
33
Záručné podmienky – Záručný servis spoločnosti Nikon
v Európe
Vážený zákazník spoločnosti Nikon,
ďakujeme vám za zakúpenie výrobku značky Nikon. V prípade, že váš výrobok značky
Nikon bude vyžadovať záručný servis, obráťte sa na predajcu, u ktorého ste výrobok
zakúpili, alebo na niektorého člena našej siete autorizovaných servisov v oblastiach
predaja výrobkov spoločnosti Nikon Europe B.V. (napríklad Európa/Rusko/ďalšie).
Podrobnosti nájdete na:
http://www.europe-nikon.com/support
Ak sa chcete vyhnúť zbytočným nepríjemnostiam, pred obrátením sa na predajcu alebo
člena siete autorizovaných servisov si dôkladne prečítajte používateľskú príručku.
Na vaše zariadenie značky Nikon sa vzťahuje záruka týkajúca sa výrobných chýb v trvaní
jedného kalendárneho roka od dátumu pôvodnej kúpy. Ak sa počas tejto záručnej doby
preukáže chyba výrobku spôsobená nevhodným materiálom alebo spracovaním, naša
sieť autorizovaných servisov v oblastiach predaja výrobkov spoločnosti Nikon Europe B.V.
opraví tento výrobok (bez poplatku za prácu a súčasti) v súlade s podmienkami
a požiadavkami uvedenými nižšie. Spoločnosť Nikon si na základe vlastného uváženia
vyhradzuje právo vymeniť alebo opraviť výrobok.
1. Táto záruka sa poskytuje len po predložení vyplneného záručného listu a pôvodnej
faktúry alebo pokladničného dokladu, na ktorých bude vyznačený daný výrobok,
dátum jeho kúpy, typ výrobku a názov predajcu. Spoločnosť Nikon si vyhradzuje právo
odmietnuť bezplatný záručný servis, ak vyššie uvedené dokumenty nemožno
predložiť alebo ak sú údaje v nich neúplné alebo nečitateľné.
2. Táto záruka sa nebude vzťahovať na:
• údržbu a opravu alebo výmenu súčastí potrebnú v dôsledku bežného
opotrebovania,
• úpravy bez predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti Nikon, ktoré slúžia
na zmenu normálneho účelu výrobku opísaného v používateľských príručkách,
• prepravné náklady a všetky riziká spojené s prepravou, ktoré sa týkajú priamo alebo
nepriamo záruky na výrobky,
34
Technické údaje
• poškodenia spôsobené zmenami alebo úpravami, ktoré sa bez predchádzajúceho
písomného súhlasu spoločnosti Nikon mohli vykonať na výrobku s cieľom
prispôsobiť výrobok platným miestnym alebo štátnym technickým normám v inej
krajine ako tej, pre ktorú bol výrobok pôvodne určený alebo vyrobený.
3. Záruku nebude možné využiť v prípade:
• poškodenia spôsobeného nesprávnym používaním vrátane, ale nie výlučne
nepoužívania výrobku na normálne účely alebo v súlade s používateľskými
pokynmi na správne používanie a údržbu a tiež inštalácie alebo používania výrobku
v rozpore s bezpečnostnými normami, ktoré platia v krajine, kde sa používa,
• poškodenia spôsobeného nepredvídanými udalosťami vrátane, ale nie výlučne
blesku, vody, ohňa, nesprávneho alebo nedbalého použitia,
• úpravy, poškodenia, nečitateľnosti alebo odstránenia čísla modelu alebo sériového
čísla výrobku,
• poškodenia spôsobeného opravami alebo úpravami, ktoré vykonali neoprávnené
servisné organizácie alebo osoby,
• chýb systému, do ktorého je výrobok začlenený alebo s ktorým sa používa.
4. Tento záručný servis nepostihuje zákonné práva zákazníka podľa príslušných platných
vnútroštátnych zákonov ani právo zákazníka, ktoré si v súvislosti s predajom alebo
kúpnopredajnou zmluvou môže uplatniť voči predajcovi.
Upozornenie: Prehľad všetkých autorizovaných servisných staníc spoločnosti Nikon
nájdete online po kliknutí na toto prepojenie
(http://www.europe-nikon.com/service/).
Technické údaje
35
Je zakázané akékoľvek reprodukovanie tejto príručky,
v ľubovoľnej podobe, či už vcelku alebo v častiach (s výnimkou
stručných citácií v kritických článkoch alebo testoch), bez
písomného povolenia spoločnosti NIKON CORPORATION.
FX8J05(1N)
6MN6741N-05
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising