Nikon | COOLPIX W150 | Nikon COOLPIX W150 Stručný návod na obsluhu

Nikon COOLPIX W150 Stručný návod na obsluhu
DIGITÁLNY FOTOAPARÁT
Stručný návod na obsluhu
Úvod
Príprava
A Snímanie
B Zobrazenie
Zabávajte sa viac
Pripojenie k inteligentnému zariadeniu
Pre vašu bezpečnosť
Technické poznámky
• Pred použitím fotoaparátu si dôkladne prečítajte túto
príručku.
• Aby sa zaistilo správne používanie fotoaparátu,
nezabudnite si prečítať časť „Pre vašu bezpečnosť“
(strana 23) a „<Dôležité> poznámky k odolnosti voči
nárazu, vode a prachu a kondenzácii“ (strana 28).
• Po prečítaní tejto príručky ju uchovávajte na ľahko
prístupnom mieste pre potreby v budúcnosti.
2
7
13
15
17
21
23
41
Úvod
Typy príručiek
Stručný návod na obsluhu (táto príručka)
Vysvetľuje prípravu na snímanie a základnú obsluhu.
Online príručka (HTML)
Podrobnú príručku si môžete pozrieť na počítači, alebo
inteligentnom zariadení.
Obsahuje nasledujúce témy.
• Podrobné vysvetlenia funkcií snímania, prezerania a položiek
ponuky
• Pripojenie k TV, tlačiarni, počítaču alebo inteligentnému
zariadeniu
• Riešenia pri problémoch alebo po zobrazení chybových hlásení
https://onlinemanual.nikonimglib.com/w150/sk/
nikon online príručka W150
SnapBridge Online pomocník (HTML)
Vysvetľuje podrobnosti o používaní aplikácie pre inteligentné zariadenia, „SnapBridge“.
https://nikonimglib.com/snbr/onlinehelp/en/index.html
COOLPIX W150 Model Name: N1838
2
Navštívte naše centrum na preberanie softvéru
Navštívte našu webovú stránku a prevezmite si návody pre produkty zobrazovania Nikon,
počítačový softvér alebo firmvér.
https://downloadcenter.nikonimglib.com
nikon centrum sťahovania W150
Na zobrazenie snímok na počítači alebo na
inteligentnom zariadení
Použite ďalej uvedený softvér alebo aplikáciu.
Softvér pre počítače
Softvér si môžete prevziať z nášho centra na preberanie softvéru. (strana 3).
• ViewNX-i: Tento softvér umožňuje preniesť fotografie a videosekvencie do počítača, kde si
ich môžete prezrieť a upraviť.
Aplikácia pre inteligentné zariadenia
• SnapBridge: Keď vytvoríte bezdrôtové pripojenie, táto aplikácia vám umožní preniesť
snímky a videosekvencie do vášho inteligentného zariadenia.
Pozrite si „Pripojenie k inteligentnému zariadeniu“ (strana 21).
Nikon Užívateľská podpora
Navštívte nižšie uvedenú stránku, zaregistrujte svoj fotoaparát a získajte možnosť mať
neustále najnovšie informácie týkajúce sa výrobku. Nájdete tam odpovede na často kladené
otázky (FAQ) a môžete sa tam na nás obrátiť so žiadosťou o technickú pomoc.
https://www.europe-nikon.com/support
Úvod
3
Kontrola obsahu balenia
Ak chýbajú akékoľvek súčasti, obráťte sa na obchod, kde ste fotoaparát
zakúpili.
Digitálny fotoaparát
COOLPIX W150
Popruh1
(spôsob pripevnenia)
2
1
Nabíjateľná lítium-iónová
batéria EN-EL19
Nabíjací sieťový zdroj
EH-73P2
Kefka3
Stručný návod na obsluhu (táto príručka)
Kábel USB UC-E21
Záručný list (vytlačený na zadnej strane tejto príručky)
1
2
3
•
•
4
Fotoaparát nekývajte na popruhu. Fotoaparát by mohol zasiahnuť
predmety alebo osoby a spôsobiť poranenia alebo poškodenie
fotoaparátu.
Je pribalený zástrčkový adaptér podľa krajiny alebo regiónu, kde bol
fotoaparát zakúpený. Tvar zástrčkového adaptéra sa líši v závislosti od
krajiny alebo regiónu zakúpenia (strana 9).
Kefka sa používa na čistenie vodotesného tesnenia.
Príslušenstvo nie je vodotesné.
Pamäťová karta nie je súčasťou balenia fotoaparátu. SD, SDHC, a SDXC
pamäťové karty sa v tejto príručke označujú ako „pamäťové karty“.
Úvod
Časti fotoaparátu
1 2
3 4
10
9
5
11 9
999
29m 0s
8
7
1 Tlačidlo spúšte
2 Hlavný vypínač/kontrolka
zapnutia prístroja
3 Blesk
4 AF-pomocné svetlo AF/
kontrolka samospúšte
6
15
14
13 12
9 Očko na upevnenie
popruhu
10 Mikrofón
11 Kontrolka nabíjania/
kontrolka blesku
12 Multifunkčný volič
5 Tlačidlo b (e záznam
videosekvencií)
13 Tlačidlo c (režim snímania/
prehrávania)
6 Reproduktor
14 Monitor (obrazovka)
7 Objektív
15 Flexibilné tlačidlá*
8 Kryt priestoru na batérie/
slotu na pamäťovú kartu
* V tomto dokumente sa flexibilné tlačidlá niekedy označujú ako „flexibilné
tlačidlo 1“ až „flexibilné tlačidlo 4“ v poradí zhora nadol.
Úvod
5
Používanie monitora
Stav batérií
• S: Batéria má dostatok energie.
• U: Úroveň nabitia batérií je nízka.
999
29m 0s
Maximálny čas záznamu
videosekvencií
Počet snímok,
ktoré je možné
zhotoviť
Flexibilné tlačidlá
Stlačením zvolíte položku zobrazenú na obrazovke.
6
Úvod
Príprava
Vykonajte prípravy za prítomnosti dospelej osoby.
Vloženie batérie a pamäťovej karty
1
Otvorte kryt priestoru pre batériu/slotu na pamäťovú kartu.
1
2
2
3
Vložte batériu a pamäťovú kartu.
1
2
3
• So správne orientovaným kladným a záporným pólom posuňte
žltú poistku proti vypadnutiu batérie pri otvorených dvierkach (1)
a úplne vložte batériu (2).
• Správne otočenú pamäťovú kartu zasuňte do slotu na pamäťovú
kartu až zacvakne na svojom mieste (3).
• Keď do tohto fotoaparátu prvýkrát vložíte pamäťovú kartu, ktorá
bola používaná v inom zariadení, najprv ju naformátujte pomocou
ponuky pre nastavenie fotoaparátu M [Format card
(Naformátovať kartu)].
7
3
Zatvorte kryt priestoru pre batériu/
slotu na pamäťovú kartu.
• Kryt položte v smere indikovanom šípkou
(1) tak, aby bol úplne zarovnaný, a úplne
ho zasuňte dovnútra (2).
1
2
Poznámky k otvoreniu a zatvoreniu krytu priestoru pre
batériu/slotu na pamäťovú kartu
• Dbajte na to, aby fotoaparát ani vaše ruky neboli mokré.
• Skontrolujte, či pod krytom priestoru pre batériu/slotu na pamäťovú
kartu nie sú zachytené nečistoty a podobne.
• Ubezpečte sa, že je kryt priestoru pre batériu/slotu na pamäťovú kartu
pevne zatvorený.
Vybratie batérie alebo pamäťovej karty
Vypnite fotoaparát a skontrolujte, či je vypnutá kontrolka zapnutia
prístroja a obrazovky a následne otvorte kryt priestoru pre batérie/slotu
na pamäťovú kartu.
• Odsuňte žltú poistku proti vypadnutiu batérie, aby sa batéria vysunula.
• Jemne zatlačte pamäťovú kartu do fotoaparátu, aby sa pamäťová karta
vysunula.
• Pri manipulácii dávajte pozor, pretože fotoaparát, batéria a pamäťová
karta môžu byť bezprostredne po použití fotoaparátu horúce.
8
Príprava
Nabíjanie batérie
1
Použite kábel USB (je súčasťou dodávky) na pripojenie
nabíjacieho sieťového zdroja k fotoaparátu, v ktorom je
vložená batéria.
Nabíjací sieťový zdroj
2
Zasuňte zástrčku nabíjacieho sieťového zdroja do
elektrickej zásuvky.
• Je pribalený zástrčkový adaptér podľa krajiny alebo regiónu, kde
bol fotoaparát zakúpený. Tvar zástrčkového adaptéra sa líši v
závislosti od krajiny alebo regiónu zakúpenia.
• Batéria sa začne nabíjať a kontrolka nabíjania bude blikať.
• Keď je batéria plne nabitá, kontrolka nabíjania zhasne.
3
Po dokončení nabíjania odpojte nabíjací sieťový zdroj od
elektrickej zásuvky a potom odpojte kábel USB.
Príprava
9
Poznámky k nabíjaniu a výmene batérie
• Batériu smú nabíjať a vymieňať len dospelé osoby.
• Nepoužívajte iný kábel USB ako UC-E21. V opačnom prípade môže
dôjsť k prehriatiu, požiaru alebo zásahu elektrickým prúdom.
• Skontrolujte tvar a smer zástrčiek a nevkladajte ich, ani neodstraňujte
pod uhlom.
• Za žiadnych okolností nepoužívajte inú značku alebo model sieťového
zdroja než je nabíjací sieťový zdroj EH-73P, a nepoužívajte komerčne
dostupný sieťový zdroj USB alebo nabíjačku batérie mobilného
telefónu. Nedodržanie tohto pokynu môže viesť k prehriatiu alebo
poškodeniu fotoaparátu.
• Pozrite si informácie uvádzané v časti „Pre vašu bezpečnosť“ (strana 23)
a „Starostlivosť o výrobok“ (strana 34).
10
Príprava
Nastavenie fotoaparátu
Pri prvom zapnutí fotoaparátu sa zobrazia obrazovky, napríklad na
nastavenie jazyka zobrazení na displeji a hodín fotoaparátu.
1
Zapnite fotoaparát stlačením
hlavného vypínača.
2
Stlačením J alebo K na
multifunkčnom voliči
zvýraznite jazyk a následne
stlačte O.
Language
English
• Zobrazené jazyky sa líšia podľa
krajiny alebo regiónu.
3
Stlačte R [Yes (Áno)].
Set time and date?
Yes
No
4
Vyberte formát dátumu.
Príprava
11
5
Nastavte dátum a čas, a stlačte
tlačidlo O.
Date and time
• Pomocou J alebo K vyberte
D
M
Y
h
m
pole a potom pomocou H
alebo I nastavte dátum a čas.
• Vyberte pole s minútami a
stlačením tlačidla O potvrďte
nastavenie.
• Stlačením tlačidla m zobrazíte na obrazovke ikonu m a aktivujete
letný čas. Ak chcete vypnúť letný čas, znova stlačte tlačidlo m.
01
01
2019
00
00
6
Keď sa zobrazí dialógové okno s potvrdením, stlačte R [Yes
(Áno)].
7
Pomocou J alebo K vyberte
prevedenie obrazovky a
stlačte O.
8
Menu background
Potvrďte správy o
vodotesnosti a stlačte K.
Waterproofing precautions
9
Prečítajte si hlásenie na
obrazovke uvedenej vpravo a
stlačte tlačidlo O.
• Zobrazí sa obrazovka na
zhotovovanie snímok.
12
Príprava
After drying thoroughly, use
a cloth to remove any
droplets remaining on the
areas indicated.
A Snímanie
Zhotovovanie snímok
1
Fotoaparát držte a namierte
ho tak, aby ste snímaný objekt
videli na obrazovke.
• Prevlečte si jednu ruku cez
popruh a fotoaparát pevne
uchopte obidvomi rukami.
• Pri zhotovovaní snímok
dávajte pozor, aby ste
prstami nezakrývali blesk
ani objektív.
2
Stlačte tlačidlo spúšte do
polovice (čiastočne).
• Fotoaparát zaostrí.
500
25m 0s
3
Stlačte tlačidlo spúšte
úplne nadol.
• Fotoaparát zhotoví snímku.
1/250
F3.3
13
Používanie priblíženia
H: Nasníma sa väčší objekt.
I: Nasníma sa väčší priestor.
500
25m 0s
Záznam videosekvencií
1
Kým sa v pravej dolnej časti
obrazovky zobrazuje ikona A,
namierte fotoaparát tak, aby
ste snímaný objekt videli na
obrazovke.
• Dávajte pozor, aby ste nezakrývali
mikrofón.
2
Stlačte tlačidlo b (e záznam
videosekvencií).
• Fotoaparát začne zaznamenávať
videosekvenciu.
500
25m 0s
3
14
Znova stlačte tlačidlo b (e záznam videosekvencií).
• Fotoaparát zastaví záznam videosekvencie.
A Snímanie
B Zobrazenie
Prezeranie snímok
1
Stlačte tlačidlo c (režim
snímania/prehrávania).
• V pravej dolnej časti obrazovky sa
zobrazí ikona B.
• Zobrazí sa posledná zhotovená
snímka.
500
25m 0s
15/11/2019
15:30
10
2
Stlačte J alebo K na
multifunkčnom voliči na
zobrazenie predchádzajúcej
alebo nasledujúcej snímky.
• Ak znova stlačíte tlačidlo c, A
sa zobrazí dole vpravo na
obrazovke a fotoaparát sa vráti na
obrazovku snímania.
15/11/2019
15:30
10
15
Sledovanie videosekvencií
Zobrazte videosekvenciu, ktorú ste si
zaznamenali a stlačte H na spustenie
prehrávania.
Môžete stlačiť H alebo I počas
prehrávania videosekvencie na zmenu
hlasitosti zvuku.
15/11/2019
15:30
20s
Sprievodca prehrávaním
videosekvencie
Odstraňovanie snímok
1
Vyhľadajte snímku, ktorú
chcete odstrániť a stlačte n.
15/11/2019
15:30
10
2
Stlačte n [Erase this picture
only (Vymazať iba túto
snímku)].
• Ak chcete zrušiť odstránenie
snímky, stlačte tlačidlo j.
3
Erase
Erase this picture only
Erase selected pictures
Erase all pictures
Stlačte R [Yes (Áno)].
• Ak snímku odstránite, nebude ju
možné obnoviť.
Erase 1 picture ?
Yes
No
16
B Zobrazenie
Zabávajte sa viac
Hlavné veci, ktoré môžete robiť pri snímaní
1
2
3
4
500
25m 0s
1 A Umožňuje jednoducho zhotovovať krásne snímky.
2 Z x [Flash (Blesk)]: Umožňuje nastaviť blesk.
i [Self-timer (Samospúšť)]: Umožňuje nastaviť samospúšť.
3
g g [Choose a style (Vybrať štýl)]: Umožňuje snímať s
nastaveniami vhodnými pre zvolený štýl.
A [Decorate (Vyzdobiť)]: Umožňuje k snímkam pridať okraje.
d [Change colors (Zmeniť farby)]: Umožňuje zmeniť jas.
4
l
u [Change sounds (Zmeniť zvuky)]: Umožňuje nastaviť zvuk
uzávierky a tlačidla.
C [Choose a size (Vybrať veľkosť)]: Umožňuje nastaviť
veľkosť snímok na uloženie.
l [Camera settings (Nastavenia fotoaparátu)]: Umožňuje
zmeniť nastavenia fotoaparátu.
Ak vyberiete l M [Camera settings (Nastavenia fotoaparátu)] M
Nastaviť [Variety menu (Široká ponuka)] na [On (Zapnuté)], tak všetky
funkcie sa stanú dostupnými.
17
Shoot under water (Snímať pod vodou) (g M g M J)*
Fotoaparát môžete ponoriť do vody a
zhotovovať snímky.
Nastavenia sa automaticky zmenia tak, aby
vyhovovali snímaniu pod vodou.
Mirror (Zrkadlo) (g M g M L)
Môžete snímať vertikálne alebo bočne
symetrické snímky, ako keby do stredu
obrazovky bolo vložené zrkadlo.
Decorate (Vyzdobiť) (g M A)
Okolo snímok môžete vytvoriť okraj.
Môžete si vybrať z 10 prevedení okraja.
* Pred použitím fotoaparátu pod vodou si pozorne prečítajte „<Dôležité>
poznámky k odolnosti voči nárazu, vode a prachu a kondenzácii“ (strana
28). Po používaní fotoaparátu pod vodou si pozorne prečítajte „Čistenie
po použití fotoaparátu pod vodou“ (strana 39) a vyčistite fotoaparát.
18
Zabávajte sa viac
Hlavné veci, ktoré môžete robiť pri zobrazovaní
1
2
3
4
15/11/2019
15:30
10
1 V E [Exchange messages (Vymeniť správy)]: Umožňuje k
snímkam pridať hlasové odkazy. Na odkazy môžete taktiež
odpovedať.
V [Picture play (Zobraziť snímku)]: Umožňuje upraviť
snímky.
A [Grading (Korigovanie)] alebo I [Favorites
(Obľúbené)]: Môžete chrániť snímky pred náhodným
vymazaním.
2 Z G [View by date (Zobraziť podľa dátumu)]: Umožňuje
prezerať snímky podľa dátumu.
m [Slide show (Prezentácia)]: Umožňuje zobrazovať snímky v
poradí.
3
4
n
Umožňuje odstrániť snímky.
l
E [Mark for upload (Označiť na prenos)]: Umožňuje vám
vybrať snímky na ich odoslanie do inteligentného zariadenia.
y [Retouch (Retuš)]: Umožňuje kopírovať alebo otáčať snímky.
l [Camera settings (Nastavenia fotoaparátu)]: Umožňuje
zmeniť nastavenia fotoaparátu.
Ak vyberiete l M [Camera settings (Nastavenia fotoaparátu)] M
Nastaviť [Variety menu (Široká ponuka)] na [On (Zapnuté)], tak všetky
funkcie sa stanú dostupnými.
Zabávajte sa viac
19
Add makeup (Pridať líčenie) (V M V M K)
Môžete sa pohrať so zmenami efektov ako
napríklad pridanie farby na líca,
podkladového líčenia alebo zväčšenie očí.
Arrange pictures (Usporiadať snímky) (V M V M p)
Štyri zhotovené snímky môžete usporiadať
do jednej snímky.
Stamp (Pečiatka) (V M V M G)
Do snímok môžete pridať pečiatky.
Pečiatky môžu byť veľké alebo malé a
môžete ich kamkoľvek umiestniť.
Slide show (Prezentácia) (Z M m)
Môžete si prehrávať zábavné prezentácie, ktoré majú animované znaky a
hudbu.
20
Zabávajte sa viac
Pripojenie k inteligentnému zariadeniu
Inštalácia aplikácie SnapBridge
Ak bezdrôtovo prepojíte fotoaparát a inteligentné zariadenie
nainštalovanou aplikáciou SnapBridge, môžete posielať snímky
a videosekvencie nasnímané fotoaparátom do inteligentného
zariadenia. Inteligentné zariadenie môžete použiť taktiež na
diaľkové ovládanie fotoaparátu a snímanie.
• Prevezmite si aplikáciu z Apple App Store® pre iOS, a z Google Play™ pre
Android™. „Aplikáciu SnapBridge 360/170“ nemožno použiť s
týmto fotoaparátom.
• Ďalšie informácie o podporovaných verziách operačných systémov
nájdete na príslušnej lokalite s položkami na prevzatie.
• Podrobné informácie o používaní inteligentného zariadenia nájdete k
dokumentácii dodanej s inteligentným zariadením.
21
Pripojenie fotoaparátu k inteligentnému
zariadeniu
• Vložte do fotoaparátu pamäťovú kartu s dostatkom voľného priestoru.
• Zabezpečte, aby batérie vo fotoaparáte a inteligentnom zariadení boli
dostatočne nabité.
• Povoľte Bluetooth na inteligentnom zariadení.
1
2
Stlačte l, a potom stlačte
l [Camera settings
(Nastavenia fotoaparátu)]
M C [Network menu
(Ponuka siete)] M
V [Connect to smart device
(Pripojiť k inteligentnému zariadeniu)].
Keď sa vpravo zobrazí
dialógové okno, spustite
SnapBridge aplikáciu.
500
25m 0s
App
SnapBridge
Camera
Camera name_XXXXXXXX
On your smart device, go to the app
store and search for
SnapBridge. After installing,
open the SnapBridge app.
• Postupujte podľa pokynov zobrazených na fotoaparáte a v aplikácii
SnapBridge.
• Podrobnosti o pripájaní si pozrite v „Pripájanie k inteligentnému
zariadeniu (SnapBridge)“ v „Online príručka“ (strana 2).
• Podrobnosti o používaní aplikácie SnapBridge, si pozrite v
„SnapBridge Online pomocník“ (strana 2).
22
Pripojenie k inteligentnému zariadeniu
Pre vašu bezpečnosť
Pre vašu bezpečnosť
Aby nedošlo k poškodeniu majetku alebo zraneniu vás či iných osôb, pred použitím tohto
výrobku si prečítajte celú časť „Pre vašu bezpečnosť“.
Tieto bezpečnostné pokyny uchovávajte tam, kde si ich budú môcť prečítať všetci
používatelia tohto výrobku.
NEBEZPEČENSTVO
Nedodržanie pokynov označených touto
ikonou predstavuje vysoké riziko usmrtenia
alebo vážneho zranenia.
VÝSTRAHA
Nedodržanie pokynov označených touto
ikonou by mohlo viesť k usmrteniu alebo
vážnemu zraneniu.
UPOZORNENIE
Nedodržanie pokynov označených touto
ikonou by mohlo viesť k zraneniu alebo
poškodeniu majetku.
VÝSTRAHA
• Nepoužívajte počas chôdze ani obsluhy vozidla. Nedodržanie tohto pokynu by
mohlo viesť k nehodám alebo inému zraneniu.
• Nerozoberajte ani neupravujte tento výrobok. Nedotýkajte sa vnútorných
častí, k odhaleniu ktorých došlo v dôsledku pádu alebo inej nehody.
Nedodržanie týchto pokynov by mohlo viesť k zasiahnutiu elektrickým prúdom alebo
inému zraneniu.
• V prípade, že si všimnete akékoľvek nezvyčajné javy, ako sú dym, teplo alebo
nezvyčajné zápachy, ktoré sa uvoľňujú z výrobku, ihneď odpojte batériu alebo
zdroj napájania. Pokračovanie v používaní by mohlo viesť k vzniku požiaru,
popáleninám alebo inému zraneniu.
• So zástrčkou nemanipulujte s mokrými rukami. Nedodržanie tohto pokynu by
mohlo viesť k vzniku požiaru alebo zasiahnutiu elektrickým prúdom.
• Dbajte na to, aby vaša pokožka nezostávala v dlhodobom kontakte s týmto
výrobkom, pokiaľ je zapnutý alebo pripojený k napájaniu. Nedodržanie tohto
pokynu by mohlo viesť k nízkoteplotným popáleninám.
23
• Nepoužívajte tento výrobok v prítomnosti horľavého prachu alebo plynu, ako
sú propán, benzín alebo aerosóly. Nedodržanie tohto pokynu by mohlo viesť k
výbuchu alebo vzniku požiaru.
• Nemierte blesk na vodiča motorového vozidla. Nedodržanie tohto pokynu by
mohlo viesť k nehodám.
• Tento výrobok uchovávajte mimo dosahu detí. Nedodržanie tohto pokynu by
mohlo viesť k zraneniu alebo poruche výrobku. Navyše, vezmite do úvahy, že malé časti
predstavujú riziko udusenia. V prípade, že dieťa prehltne akúkoľvek časť tohto výrobku,
ihneď vyhľadajte lekársku pomoc.
• Nezaplietajte, neovíjajte ani nezakrúcajte popruhy okolo krku. Nedodržanie
tohto pokynu by mohlo viesť k nehodám.
• Nepoužívajte batérie, nabíjačky, sieťové zdroje ani USB káble, ktoré nie sú
výslovne určené na používanie s týmto výrobkom. Keď používate batérie,
nabíjačky, sieťové zdroje a USB káble určené na používanie s týmto výrobkom,
nevykonávajte nasledovné:
- Poškodzovanie, úprava, násilné ťahanie alebo ohýbanie šnúr alebo káblov,
ich umiestňovanie pod ťažké predmety alebo vystavovanie pôsobeniu tepla
či plameňa.
- Používanie cestovných meničov alebo adaptérov určených na prevod z
jedného napätia na iné napätie či so striedačmi, ktoré prevádzajú
jednosmerné napájanie na striedavé napájanie.
Nedodržanie týchto pokynov by mohlo viesť k vzniku požiaru alebo zasiahnutiu
elektrickým prúdom.
• Nemanipulujte so zástrčkou pri nabíjaní výrobku alebo používaní sieťového
zdroja počas búrok. Nedodržanie tohto pokynu by mohlo viesť k zasiahnutiu
elektrickým prúdom.
• So zariadením nemanipulujte s holými rukami na miestach vystavených pôsobeniu
mimoriadne vysokých alebo nízkych teplôt. Nedodržanie tohto pokynu môže viesť k
popáleninám alebo omrzlinám.
UPOZORNENIE
• Nenechávajte objektív namierený na slnko alebo iné zdroje silného svetla.
Svetlo zaostrené objektívom by mohlo spôsobiť vznik požiaru alebo poškodenie
vnútorných častí výrobku. Pri snímaní objektov v protisvetle zachovávajte slnko
dostatočne mimo obrazového poľa.
• Vypnite tento výrobok, keď je jeho použitie zakázané. Vypnite bezdrôtové
funkcie, keď je použitie bezdrôtového zariadenia zakázané. Rádiofrekvenčné
emisie vytvárané týmto výrobkom by mohli zasahovať do činnosti zariadení na palube
lietadla alebo v nemocniciach či iných zdravotníckych zariadeniach.
• Vyberte batériu a odpojte sieťový zdroj, ak sa tento výrobok nebude dlhší čas
používať. Nedodržanie tohto pokynu by mohlo viesť k vzniku požiaru alebo poruche
výrobku.
24
Pre vašu bezpečnosť
• Neodpaľujte blesk v kontakte s pokožkou alebo objektmi či v ich
bezprostrednej blízkosti. Nedodržanie tohto pokynu by mohlo viesť k popáleninám
alebo vzniku požiaru.
• Nenechávajte výrobok tam, kde bude dlhodobo vystavený pôsobeniu
mimoriadne vysokých teplôt, ako napríklad v uzatvorenom automobile alebo
na priamom slnečnom svetle. Nedodržanie tohto pokynu by mohlo viesť k vzniku
požiaru alebo poruche výrobku.
• Neprepravujte fotoaparát s pripojeným statívom alebo podobným
príslušenstvom. Nedodržanie tohto pokynu by mohlo viesť k zraneniu alebo poruche
výrobku.
NEBEZPEČENSTVO pre batérie
• Dbajte na to, aby nedochádzalo k zlému zaobchádzaniu s batériami.
Nedodržanie nasledujúcich pokynov by mohlo viesť k vytečeniu, prehriatiu, prasknutiu
alebo vznieteniu batérií:
- Používajte len nabíjateľné batérie schválené na používanie v tomto výrobku.
- Nevystavujte batérie pôsobeniu plameňa alebo nadmerného tepla.
- Nerozoberajte.
- Neskratujte kontakty ich dotykom s náhrdelníkmi, sponami do vlasov či inými
kovovými predmetmi.
- Nevystavujte batérie ani iné výrobky, do ktorých sú vložené, pôsobeniu silných
fyzických otrasov.
• Nabíjanie vykonávajte len tak, ako je to uvedené. Nedodržanie tohto pokynu by
mohlo viesť k vytečeniu, prehriatiu, prasknutiu alebo vznieteniu batérií.
• Ak sa elektrolyt batérie dostane do kontaktu s očami, vypláchnite ich
množstvom čistej vody a vyhľadajte okamžitú lekársku pomoc. Zdržanie postupu
by mohlo viesť k zraneniam očí.
VÝSTRAHA pre batérie
• Batérie uchovávajte mimo dosahu detí. V prípade, že dieťa prehltne batériu,
vyhľadajte okamžitú lekársku pomoc.
• Batérie neponárajte do vody ani nevystavujte pôsobeniu dažďa. Nedodržanie
tohto pokynu by mohlo viesť k vzniku požiaru alebo poruche výrobku. Ihneď vysušte
výrobok pomocou uteráka alebo podobného predmetu v prípade, že namokne.
• Ihneď prestaňte výrobok používať v prípade, že si všimnete akékoľvek zmeny
na batériách, ako sú strata farby alebo deformácia. Ukončite nabíjanie
nabíjateľných batérií EN-EL19, ak sa nenabijú v priebehu určeného časového
intervalu. Nedodržanie týchto pokynov môže viesť k vytečeniu, prehriatiu, prasknutiu
alebo vznieteniu batérií.
Pre vašu bezpečnosť
25
• Keď už batérie nie sú viac potrebné, zaizolujte kontakty samolepiacou páskou.
V prípade, že sa kontakty batérie dostanú do kontaktu s kovovými predmetmi, môže
dôjsť k prehriatiu, prasknutiu batérie alebo k vzniku požiaru.
• Ak sa elektrolyt batérie dostane do kontaktu s pokožkou alebo odevom osoby,
ihneď opláchnite zasiahnutú oblasť množstvom čistej vody. Nedodržanie tohto
pokynu by mohlo viesť k podráždeniu pokožky.
26
Pre vašu bezpečnosť
Poznámky
Poznámky pre užívateľov v Európe
POZOR: PRI ZÁMENE BATÉRIE ZA NESPRÁVNY TYP HROZÍ NEBEZPEČENSTVO
VÝBUCHU.
Tento symbol znamená, že elektrické a elektronické zariadenia je potrebné
odovzdať do separovaného odpadu.
Nasledujúce upozornenie platí len pre používateľov v európskych krajinách:
• Tento výrobok je určený na separovaný zber na vhodnom zbernom mieste.
Nevyhadzujte ho do bežného komunálneho odpadu.
• Separovaný zber a recyklácia pomáhajú zachovávať prírodné zdroje a
predchádzať negatívnym dopadom na zdravie ľudí a životné prostredie, ktoré môžu
vyplývať z nesprávnej likvidácie odpadu.
• Ďalšie informácie získate od predajcu alebo miestnych úradov zodpovedných za
likvidáciu odpadov.
POUŽITÉ BATÉRIE LIKVIDUJTE PODĽA POKYNOV.
Tento symbol na batérii znamená, že batériu je potrebné odovzdať do
separovaného odpadu.
Nasledujúce upozornenie platí len pre používateľov v európskych krajinách:
• Všetky batérie, či už označené alebo neoznačené týmto symbolom, sú
určené na separovaný zber na vhodnom zbernom mieste. Nevyhadzujte ich
do bežného komunálneho odpadu.
• Ďalšie informácie získate od predajcu alebo miestnych úradov zodpovedných za
likvidáciu odpadov.
Pre vašu bezpečnosť
27
<Dôležité> poznámky k odolnosti voči nárazu,
vode a prachu a kondenzácii
• Odolnosť voči nárazu, vode a prachu, ktoré sú tu popísané nezaručujú, že fotoaparát
bude úplne vodotesný a nepoškodí sa alebo nevzniknú žiadne problémy počas týchto
podmienok.
• Fotoaparát nevystavujte nadmerným otrasom, vibráciám alebo tlaku tým, že fotoaparát
spadne, bude vystavený nárazom alebo naň budú položené ťažké predmety.
Nedodržanie tohto opatrenia môže zdeformovať fotoaparát, spôsobiť preniknutie vody
do vnútra fotoaparátu alebo poškodiť hermetické tesnenia a môže to mať za následok
poruchu fotoaparátu.
• Vaša záruka Nikon sa nemusí vzťahovať na problémy spôsobené preniknutím vody do
fotoaparátu z dôvodu nesprávnej manipulácie s fotoaparátom.
Poznámky k odolnosti voči nárazom
Tento fotoaparát prešiel podnikovým testom spoločnosti Nikon(test pádom z výšky 180 cm
na 5 cm hrubý preglejkový panel) v súlade s normou MIL-STD-810G w/Zmena 1 Metóda
516.7-Náraz*.
Zmeny vzhľadu, ako napríklad odlupovanie náteru a deformácie fotoaparátu, nepodliehajú
podnikovému testu spoločnosti Nikon.
* Štandard ministerstva obrany USA pre metódu testovania. Test prebieha tak, že sa pripraví
5 fotoaparátov a zaistí sa, že testom prejde jeden až 5 z týchto fotoaparátov, ktoré spadnú v
26 smeroch (8 rohov, 12 hrán a 6 čelných strán) z výšky 122 cm.
Poznámky k odolnosti voči vode a prachu
Fotoaparát je ekvivalentom triedy JIS/IEC odolnosti voči vode 8 (IPX8) a triedy JIS/IEC
odolnosti voči prachu 6 (IP6X) a umožňuje vytváranie snímok pod vodou v hĺbke 10 m po
dobu až 60 minút.*
* Táto klasifikácia označuje, že fotoaparát bol navrhnutý tak, aby odolal špecifickému tlaku vody po
stanovenú dobu pri používaní fotoaparátu v súlade s metódami stanovenými spoločnosťou
Nikon.
• Odolnosť tohto fotoaparátu voči vode bola testovaná iba v studenej vode (bazény, rieky a
jazerá) a v slanej vode.
• Vnútorná časť tohto fotoaparátu nie je odolná voči vode. Voda, ktorá sa dostala do
fotoaparátu môže spôsobiť hrdzavenie dielov a to môže mať za následok vysoké náklady
na opravu alebo neopraviteľné poškodenie.
• Príslušenstvo nie je vodotesné.
B
Opatrenia pri čistení
• Otvory mikrofónu alebo reproduktora neprepichujte ostrým nástrojom. V prípade poškodenia
vnútra fotoaparátu sa výkon odolnosti voči vode zníži.
• Na čistenie nepoužívajte mydlo, neutrálne čistiace prostriedky alebo chemikálie ako benzén.
28
Pre vašu bezpečnosť
Poznámky k odolnosti voči nárazu, vode a prachu
• Zabráňte pádom fotoaparátu, nárazom do tvrdých predmetov, napríklad kameňov, a
nehádžte fotoaparát do vodnej hladiny.
• Fotoaparát pri použití pod vodou nevystavujte otrasom.
- Fotoaparát nevystavujte tlaku vody umiestnením do prúdov rýchlo tečúcej vody
alebo vodopádov.
- Fotoaparát nepoužívajte pod vodou v hĺbke väčšej ako 10 m.
- Dávajte pozor, aby vám fotoaparát pod vodou nevypadol. Tento fotoaparát sa vo
vode nevznáša.
• Fotoaparát nepoužívajte pod vodou nepretržite po dobu 60 alebo viac minút.
• Do fotoaparátu nevkladajte mokrú pamäťovú kartu ani batériu.
- Keď je fotoaparát mokrý alebo máte mokré ruky, neotvárajte kryt priestoru pre
batériu/kryt slotu na pamäťovú kartu. Mohlo by dôjsť k vniknutiu vody do vnútorných
častí fotoaparátu alebo k poruche fotoaparátu.
• Neotvárajte kryt priestoru pre batériu/slotu na pamäťovú kartu pod vodou.
• Ak sa vlhkosť, ako napríklad kvapky vody
dostanú do styku s vonkajšími časťami
fotoaparátu alebo pod kryt priestoru na
batériu/slotu na pamäťovú kartu,
okamžite ich utrite mäkkou suchou
handričkou.
- Ak sa cudzie telesá dostanú do styku s
vonkajšími časťami fotoaparátu alebo
pod kryt priestoru na batériu/slotu na
pamäťovú kartu, okamžite ich
odstráňte ofukovacím balónikom
alebo mäkkou handričkou.
- Ak sa cudzie predmety prichytia na vodotesné
Vodotesné tesnenie
tesnenie pod krytom priestoru na batériu/slotu na
pamäťovú kartu, odstráňte ich dodanou kefkou.
Dodanú kefku nepoužívajte na žiaden iný účel
okrem čistenia vodotesného tesnenia.
• Fotoaparát nenechávajte dlhú dobu v chlade alebo
teple pri viac ako 40°C.
- Mohlo by to spôsobiť zníženie odolnosti voči
vode.
- Keď používate fotoaparát pod vodou uistite sa, že
je teplota vody od 0°C do 40°C.
• Fotoaparát nepoužívajte v horúcich prameňoch.
Pre vašu bezpečnosť
29
Pred použitím fotoaparátu pod vodou
Skôr ako použijete fotoaparát pod vodou, prečítajte si nižšie uvedené pokyny.
• Ubezpečte sa, že sa vo vnútri krytu priestoru pre batériu/slotu na pamäťovú kartu
nenachádzajú žiadne cudzie látky.
• Kontrolujte, či vodotesné tesnenie priestoru na batériu/slotu na pamäťovú kartu nie je
prasknuté alebo zdeformované.
- Ubezpečte sa, že vodotesné puzdro nie je oddelené od fotoaparátu.
• Ubezpečte sa, že je kryt priestoru pre batériu/slotu na pamäťovú kartu pevne zatvorený.
- Posúvajte kryt, až cvaknutím zapadne na svoje miesto.
Poznámky k prevádzkovej teplote, vlhkosti a kondenzácii
Používanie fotoaparátu bolo testované pri teplotách od –10°C do +40°C.
Pri používaní fotoaparátu v oblastiach so studeným podnebím alebo vo vysokých
nadmorských výškach, dodržiavajte nasledovné opatrenia.
• Pri chlade sa výkonnosť batérie postupne znižuje. Fotoaparát a batérie udržujte pred
použitím v teple pod svojím oblečením.
• Výkonnosť fotoaparátu sa môže postupne znižovať, ak je počas dlhej doby vystavovaný
extrémnemu chladu. Napríklad, monitor môže byť tmavší ako obvykle ihneď po zapnutí
fotoaparátu alebo sa môžu vytvoriť zostatkové snímky.
● Podmienky prostredia, ktoré pravdepodobne spôsobia vznik kondenzácie
Pri prudkých zmenách teploty alebo vysokej vlhkosti, napríklad v environmentálnych
podmienkach, ktoré sú popísané nižšie sa môže vo vnútri monitora alebo objektívu objaviť
zahmlievanie (kondenzácia). Nejde o poruchu ani chybu fotoaparátu.
• Fotoaparát sa prudko ponorí do studenej vody potom, čo bol na horúcom suchom
mieste.
• Fotoaparát sa donesie na teplé miesto, napríklad dovnútra potom, čo bol na chlade
vonku.
• Kryt priestoru na batériu/slotu na pamäťovú kartu je otvorený alebo zatvorený v prostredí
s vysokou vlhkosťou.
● Zmenšenie kondenzácie
• Otvorte kryt priestoru pre batériu/slotu na pamäťovú kartu, vložte fotoaparát a komerčne
dostupný desikant do plastového vrecka a vrecko vzduchotesne uzavrite.
Je menej pravdepodobné, že dôjde ku kondenzácii vodnej pary, ak sa zníži vlhkosť vo
vnútri fotoaparátu.
• Pred použitím fotoaparátu pod vodou, nedávajte fotoaparát na miesta, na ktorých by sa
mohol zohriať (napríklad na priame slnečné svetlo).
Ak do vody ponoríte horúci fotoaparát, tak náhla zmena teploty môže spôsobiť
kondenzáciu vodnej pary.
30
Pre vašu bezpečnosť
● Odstránenie zahmlenia
• Vypnite fotoaparát a otvorte kryt priestoru pre batériu/kryt slotu na pamäťovú kartu, keď
sa nachádza na mieste so stabilnou teplotou (vyhýbajte sa miestam s vysokou teplotou,
vysokou vlhkosťou, pieskom alebo prachom).
Zahmlenie odstráňte tak, že vyberiete batériu a pamäťovú kartu a necháte otvorený kryt
priestoru pre batériu/slot na pamäťovú kartu, aby sa fotoaparát prispôsobil teplote okolia.
Kontrola a oprava
• Ak fotoaparát vystavíte otrasom, ohľadom potvrdenia výkonu odolnosti voči vode vám
odporúčame, aby ste sa poradili s maloobchodným predajcom alebo autorizovaným
servisným strediskom spoločnosti Nikon (platená služba).
• Ak vodotesné tesnenie začne strácať svoje vlastnosti, obráťte sa na predajcu alebo
servisného zástupcu autorizovaného spoločnosťou Nikon. Po roku sa môžu vodotesné
vlastnosti vodotesného tesnenia začať zhoršovať.
• Ak sa do fotoaparátu dostane voda, ihneď ho prestaňte používať a zaneste ho
autorizovanému zástupcovi servisnej spoločnosti - Nikon.
Pre vašu bezpečnosť
31
Poznámky o funkciách bezdrôtovej komunikácie
Obmedzenia týkajúce sa bezdrôtových zariadení
Bezdrôtový vysielač, ktorý je súčasťou tohto výrobku, spĺňa požiadavky noriem upravujúcich
bezdrôtové zariadenia v krajine predaja a nie je určený na použitie v iných krajinách (výrobky
zakúpené v EÚ a EFTA môžete používať kdekoľvek v rámci krajín EÚ alebo EFTA). Spoločnosť
Nikon nenesie žiadnu zodpovednosť za použitie v inej krajine. Ak si používatelia nie sú istí
pôvodnou krajinou predaja, mali by sa obrátiť na lokálne servisné stredisko spoločnosti
Nikon alebo na autorizovaného servisného zástupcu spoločnosti Nikon. Toto obmedzenie
sa vzťahuje iba na bezdrôtovú prevádzku a nie na akékoľvek iné použitie výrobku.
Zabezpečenie
Hoci jednou z výhod tohto produktu je to, že umožňuje ostatným voľne sa pripojiť na účely
bezdrôtovej výmeny údajov kdekoľvek v rámci jeho dosahu, ak nie je aktivované
zabezpečenie, môže dôjsť k nasledovným prípadom:
• Krádež údajov: Škodlivé tretie strany môžu zachytiť bezdrôtové prenosy a ukradnúť ID
používateľov, heslá a iné osobné údaje.
• Neoprávnený prístup: Neoprávnení používatelia môžu získať prístup k sieti a zmeniť
údaje alebo vykonať iné škodlivé úkony. Uvedomte si, že v dôsledku štruktúry
bezdrôtových sietí môžu špecializované útoky umožniť neoprávnený prístup aj v tom
prípade, ak je aktivované zabezpečenie. Spoločnosť Nikon nenesie zodpovednosť za únik
informácií, ktorý môže nastať pri prenose dát.
• Nevstupujte do sietí, na používanie ktorých nemáte povolenie, a to ani v prípade, ak sú
zobrazené na vašom smartfóne alebo tablete. Môže sa to pokladať za neoprávnený
prístup. Vstupujte len do sietí, na používanie ktorých máte povolenie.
Správa osobných údajov a vyhlásenie o odmietnutí
• Údaje o užívateľoch so zaregistrovaným a nakonfigurovaným výrobkom, vrátane
nastavení bezdrôtového pripojenia siete LAN a ďalších osobných údajov, sú citlivé na
zmeny a straty vyplývajúce z chybnej obsluhy, statickej elektriny, nehody, poruchy,
opravy alebo iného zaobchádzania. Vždy si odložte samostatné kópie dôležitých
informácií. Spoločnosť Nikon nezodpovedá za žiadne priame alebo nepriame škody,
alebo ušlý zisk vyplývajúci z úprav alebo straty obsahu, ktorý nie je možné pripísať
spoločnosti Nikon.
• Pred likvidáciou tohto výrobku alebo prevodom vlastníctva na inú osobu, pomocou
ponuky nastavení fotoaparátu M [Reset all (Resetovať všetko)] odstráňte všetky údaje
o používateľovi, ktoré sú zaregistrované a nakonfigurované vo výrobku, vrátane nastavení
pripojenia k bezdrôtovej sieti LAN a ostatných osobných údajov.
• Spoločnosť Nikon nie je zodpovedná za žiadne škody vyplývajúce z neoprávneného
používania tohto výrobku tretími stranami v prípade krádeže alebo straty výrobku.
32
Pre vašu bezpečnosť
Bezpečnostné opatrenia pri vývoze alebo prenose výrobku do zahraničia
Na tento výrobok sa vzťahujú exportné predpisy Spojených štátov amerických (EAR).
Povolenie vlády Spojených štátov sa nevyžaduje pri vývoze do krajín iných, ako sú
nasledujúce krajiny, na ktoré sa v čase písania tohto dokumentu vzťahuje embargo alebo
osobitné kontroly: Kuba, Irán, Severná Kórea, Sudán a Sýria (zoznam sa môže zmeniť).
Poznámka pre zákazníkov v Európe
Prehlásenie o zhode (Európa)
Týmto spoločnosť Nikon Corporation vyhlasuje, že typ COOLPIX W150 rádiového zariadenia
je v súlade so Smernicou 2014/53/EÚ.
Úplné znenie vyhlásenia o zhode v rámci EÚ je k dispozícii na nasledujúcej internetovej
adrese: https://imaging.nikon.com/support/pdf/DoC_N1838.pdf.
• Maximálny výkon:
- Wi-Fi: 12,5 dBm (EIRP)
- Bluetooth: 3,5 dBm (EIRP)
- Bluetooth Low Energy: 3,5 dBm (EIRP)
• Prevádzková frekvencia:
- Wi-Fi: 2412–2462 MHz (1–11 kanálov)
- Bluetooth: 2402–2480 MHz
- Bluetooth Low Energy: 2402–2480 MHz
Pre vašu bezpečnosť
33
Starostlivosť o výrobok
Pri používaní alebo skladovaní zariadenia dodržiavajte nižšie uvedené bezpečnostné opatrenia
navyše k varovaniam v „Pre vašu bezpečnosť“ (strany 23-26) a „<Dôležité> poznámky k
odolnosti voči nárazu, vode a prachu a kondenzácii“ (strany 28-31).
Fotoaparát
Nevystavujte fotoaparát prudkým nárazom
Výrobok nemusí fungovať správne, ak ho vystavíte silnému nárazu alebo vibráciám. Okrem
toho sa nedotýkajte objektívu, ani naň netlačte.
Vyvarujte sa náhlych zmien teploty
Náhle zmeny teploty, aké nastávajú pri vstupe do vyhriatej budovy alebo pri jej opustení za
chladného počasia, môžu spôsobiť vytvorenie kondenzácie vnútri zariadenia. Pred
vystavením zariadenia náhlej zmene teploty ho umiestnite do prepravného puzdra alebo
plastového vrecka, aby ste zabránili kondenzácii vlhkosti.
Zariadenie nevystavujte silnému magnetickému poľu
Toto zariadenie nepoužívajte, ani neskladujte v blízkosti zariadení generujúcich silné
elektromagnetické žiarenie alebo magnetické pole. V opačnom prípade môže dôjsť k strate
údajov alebo poruche fotoaparátu.
Objektív nenechávajte dlhšie namierený na silný zdroj svetla
Pri používaní alebo skladovaní fotoaparátu nemierte objektívom dlhší čas na slnko ani na iné
silné svetelné zdroje. Intenzívne svetlo môže spôsobiť poškodenie obrazového snímača
alebo vytvoriť efekt bieleho rozmazania na fotografiách.
Pred odpájaním alebo vyberaním zdroja napájania alebo pamäťovej karty
fotoaparát vypnite
Batériu nevyberajte, keď je produkt zapnutý, prípadne keď ukladáte alebo odstraňujete
obrázky. Násilné odpojenie napájania môže v týchto prípadoch spôsobiť stratu údajov alebo
poškodenie pamäťovej karty alebo interných obvodov.
Poznámky k monitoru
• Monitory (vrátane elektronických hľadáčikov) sú skonštruované s mimoriadne vysokou
presnosťou; minimálne 99,99% pixelov je efektívnych s nie viac ako 0,01% chýbajúcich
alebo chybných pixelov. A preto, hoci tieto displeje môžu obsahovať pixely, ktoré
permanentne svietia (biele, červené, modré alebo zelené) alebo permanentne nesvietia
(čierne), nie je to porucha a nemá to žiadny vplyv na snímky zaznamenané pomocou
tohto zariadenia.
• V jasnom svetle môže byť obraz na monitore zle viditeľný.
• Na monitor nevyvíjajte tlak, pretože by sa mohol poškodiť alebo by mohlo dôjsť k
poruche. Ak sa monitor poškodí, treba dávať pozor, aby nedošlo k zraneniu
spôsobenému rozbitým sklom, a tiež treba zabrániť styku tekutých kryštálov z monitora s
pokožkou a ich vniknutiu do očí alebo úst.
34
Pre vašu bezpečnosť
Batéria
Bezpečnostné opatrenia pri používaní
• Uvedomte, si že batéria sa po používaní môže ohriať.
• Batériu nepoužívajte pri teplotách okolia pod 0°C alebo nad 40°C, v opačnom prípade by
mohlo dôjsť k poškodeniu alebo poruche.
• Ak spozorujete akékoľvek anomálie, ako je napríklad nadmerné teplo, dym, prípadne
neobvyklý zápach vychádzajúci z batérie, fotoaparát okamžite prestaňte používať a
obráťte sa na vášho predajcu alebo autorizovaného servisného zástupcu spoločnosti
Nikon.
• Po vybratí batérie z fotoaparátu alebo z voliteľnej nabíjačky batérií vložte batériu do
plastového vrecka a pod., aby ste ju odizolovali.
Nabíjanie batérie
Pred použitím fotoaparátu skontrolujte stav batérie a v prípade potreby ju vymeňte alebo
nabite.
• Pred použitím nabíjajte batériu v interiéri pri teplote okolitého prostredia 5°C až 35°C.
• Vysoká teplota batérie môže zabrániť riadnemu alebo úplnému nabitiu batérie a môže
znížiť jej výkon. Všimnite si, že batéria sa môže po používaní zahriať a preto pred
nabíjaním počkajte, pokým sa batéria neochladí.
Keď nabíjate batériu vloženú v tomto fotoaparáte pomocou nabíjacieho sieťového zdroja
alebo počítača, batéria sa nebude nabíjať, ak je teplota batérie nižšia ako 5°C alebo vyššia
ako 55°C.
• Keď je teplota batérie medzi 45°C–55°C, kapacita nabitia sa môže znížiť.
• Po úplnom nabití batérie nepokračujte v jej nabíjaní, pretože tým môžete znížiť jej
výkonnosť.
• Teplota batérie sa môže počas nabíjania zvýšiť. Nejedná sa však o poruchu.
Prenášanie náhradných batérií
Keď idete snímať dôležité udalosti, podľa možnosti noste so sebou úplne nabité náhradné
batérie.
Používanie batérie v studenom prostredí
V studenom prostredí sa kapacita batérií znižuje. Ak batériu s nízkou zostávajúcou energiou
použijete pri nízkej teplote, fotoaparát sa nemusí zapnúť. Náhradné batérie držte na teplom
mieste a v prípade potreby ich vymeňte. Po zahriatí studenej batérie sa môže obnoviť časť
jej náboja.
Koncovky batérie
Nečistoty na koncovkách batérie môžu zabrániť fungovaniu fotoaparátu. V prípade
znečistenia koncoviek batérie tieto nečistoty pred použitím zotrite čistou, suchou
handričkou.
Pre vašu bezpečnosť
35
Nabíjanie vybitej batérie
Zapínanie alebo vypínanie fotoaparátu s batériou s nízkou zostávajúcou energiou vloženou
vo fotoaparáte môže viesť k zníženiu životnosti batérie. Batériu s nízkou zostávajúcou
energiou pred použitím nabite.
Skladovanie batérie
• Ak sa batéria nepoužíva, vždy ju vyberte z fotoaparátu alebo voliteľnej nabíjačky. Keď je
batéria vložená vo fotoaparáte, odčerpáva sa z nej malé množstvo energie, a to aj v
prípade, keď fotoaparát nepoužívate. Môže to mať za následok nadmerné vybíjanie
batérie a úplnú stratu funkčnosti.
• Odporúčame dobiť použitú batériu do šiestich mesiacov. Pri dlhodobom skladovaní
batérie, batériu nabite aspoň raz za šesť mesiacov a používajte fotoaparát kým indikátor
nabitia batérie nebude U pred vrátením fotoaparátu do skladu.
• Batériu vložte do plastového vrecka a pod., aby ste ju izolovali a odložte ju na chladné
miesto. Batériu by ste mali skladovať na suchom mieste s okolitou teplotou od 15°C do
25°C. Batériu neskladujte na horúcich, ani na mimoriadne chladných miestach.
Výdrž batérie
Ak nastane významný pokles času, počas ktorého vydrží plne nabitá batéria napájať
fotoaparát pri izbovej teplote, znamená to, že batériu je potrebné vymeniť. Kúpte novú
batériu.
Recyklácia použitých batérií
Nabíjateľné batérie recyklujte v súlade s miestnymi predpismi, pričom nezabudnite najprv
zaizolovať kontakty samolepiacou páskou.
Nabíjací sieťový zdroj
• Nabíjací sieťový zdroj EH-73P je určený na používanie len s kompatibilnými zariadeniami.
Nepoužívajte ho s inou značkou alebo modelom zariadenia.
• Nepoužívajte iný kábel USB ako UC-E21. Použitie iného USB kábla než UC-E21 môže mať
za následok prehriatie, požiar alebo úraz elektrickým prúdom.
• Za žiadnych okolností nepoužívajte inú značku alebo model sieťového zdroja než je
nabíjací sieťový zdroj EH-73P, a nepoužívajte komerčne dostupný sieťový zdroj USB alebo
nabíjačku batérie mobilného telefónu. Nedodržanie tohto pokynu môže viesť k prehriatiu
alebo poškodeniu fotoaparátu.
• Zdroj EH-73P je vhodný pre elektrické zásuvky AC 100–240 V, 50/60 Hz. Pri používaní
zdroja v iných krajinách použite podľa potreby zástrčkový adaptér (bežne dostupný v
obchode). Viac informácií o zástrčkových adaptéroch získate v cestovných kanceláriách.
• Symboly na tomto výrobku majú nasledujúci význam:
D AC, E DC, F Zariadenie triedy II (Konštrukcia výrobku má dvojitú izoláciu.)
36
Pre vašu bezpečnosť
Informácie a preventívne opatrenia
Celoživotné vzdelávanie
Ako súčasť záväzku „celoživotného vzdelávania“ spoločnosti Nikon, ktorý sa týka ustavičnej podpory
výrobkov a vzdelávania, sú na nasledujúcich webových lokalitách k dispozícii neustále
aktualizované informácie:
• Pre používateľov v USA: https://www.nikonusa.com/
• Pre užívateľov v Európe: https://www.europe-nikon.com/support/
• Pre užívateľov v Ázii, Oceánii, Strednom východe a Afrike: http://www.nikon-asia.com/
Navštívte tieto webové lokality, aby ste získali najnovšie informácie o výrobkoch, tipy, odpovede na
často kladené otázky (FAQ) a všeobecné rady týkajúce sa digitálneho spracovania snímok a
snímania. Ďalšie informácie môžete získať od miestneho obchodného zástupcu spoločnosti Nikon.
Kontaktné informácie nájdete na nižšie uvedenej webovej stránke.
https://imaging.nikon.com/
Pred zhotovovaním dôležitých snímok
Pred snímaním pri dôležitých udalostiach (napríklad počas svadby alebo pred výletom) zhotovte
skúšobný záber, aby ste si overili správnu činnosť fotoaparátu. Spoločnosť Nikon nenesie
zodpovednosť za škody alebo straty zisku, ktoré môžu vzniknúť v dôsledku poruchy výrobku.
Používajte iba elektronické príslušenstvo značky Nikon
Fotoaparáty Nikon COOLPIX sú skonštruované podľa najvyšších štandardov a obsahujú zložité
elektronické obvody. Len elektronické príslušenstvo značky Nikon (vrátane nabíjačiek, batérií,
nabíjacích sieťových zdrojov, sieťových zdrojov a káblov USB) certifikované spoločnosťou Nikon
priamo na používanie s týmto digitálnym fotoaparátom Nikon je vytvorené a odskúšané na
prevádzku v rámci prevádzkových a bezpečnostných požiadaviek týchto elektronických obvodov.
POUŽITIE ELEKTRONICKÉHO PRÍSLUŠENSTVA INEJ ZNAČKY AKO NIKON MÔŽE POŠKODIŤ
FOTOAPARÁT A MÔŽE ZNAMENAŤ STRATU PLATNOSTI ZÁRUKY OD SPOLOČNOSTI NIKON.
Holografická pečať, ktorá označuje príslušenstvo za autentický produkt Nikon je
nalepená na nabíjateľnej lítium-iónovej batérii.
Použitie nabíjateľných Li-ion batérií od iných výrobcov, ktoré neobsahujú
holografickú pečať Nikon, môže spôsobovať problémy pri normálnej prevádzke
fotoaparátu alebo môže spôsobiť prehriatie, vznietenie, prasknutie alebo vytečenie batérie.
Ďalšie informácie o originálnom príslušenstve značky Nikon získate od autorizovaného miestneho
predajcu výrobkov Nikon.
Pre vašu bezpečnosť
37
Informácie o príručkách
• Žiadna časť návodov dodávaných s výrobkom nesmie byť reprodukovaná, kopírovaná, šírená,
ukladaná v zálohovacích systémoch ani v ľubovoľnej forme prekladaná do iného jazyka bez
predchádzajúceho písomného súhlasu od spoločnosti Nikon.
• Ilustrácie obsahu obrazovky a fotoaparátu sa môžu odlišovať od aktuálneho produktu.
• Spoločnosť Nikon si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť technické parametre hardvéru a
softvéru opisovaného v týchto príručkách bez predchádzajúceho upozornenia.
• Spoločnosť Nikon nebude niesť zodpovednosť za žiadne škody, ktoré vzniknú následkom
používania tohto produktu.
• Hoci bolo vynaložené maximálne úsilie, aby sa zabezpečila presnosť a úplnosť informácií v týchto
príručkách, privítame, ak na všetky chyby a nedostatky upozorníte miestne zastúpenie
spoločnosti Nikon (adresa je uvedená samostatne).
Poznámky o dodržiavaní autorských práv
Podľa zákona o autorských právach nemôžu byť fotografie alebo záznamy podliehajúce autorským
právam, ktoré boli vytvorené s týmto fotoaparátom, použité bez povolenia vlastníka autorských
práv. Na osobné použitie sa vzťahujú výnimky, pamätajte však na to, že aj osobné použitie môže byť
obmedzené v prípade fotografií alebo záznamov výstav alebo živých vystúpení.
Likvidácia zariadení na ukladanie údajov
Vymazaním snímok alebo formátovaním zariadení na ukladanie údajov, napríklad pamäťových
kariet alebo vstavanej pamäte fotoaparátu, sa úplne nevymažú pôvodné obrazové údaje.
Vymazané súbory na vyhodených zariadeniach na ukladanie údajov možno niekedy obnoviť
pomocou bežne dostupného softvéru, čo môže mať za následok zneužitie osobných údajov na
snímkach. Za zabezpečenie ochrany takýchto údajov zodpovedá používateľ.
Pred likvidáciou zariadenia na ukladanie údajov, alebo prenesením vlastníctva na inú osobu
nezabudnite resetovať všetky nastavenia fotoaparátu pomocou ponuky nastavení fotoaparátu M
[Reset all (Resetovať všetko)]. Po resetovaní vymažte všetky údaje v zariadení pomocou
komerčne dostupného softvéru na odstraňovanie údajov, prípadne naformátujte zariadenie
pomocou ponuky nastavení fotoaparátu M [Format memory (Naformátovať pamäť)] alebo
[Format card (Naformátovať kartu)], potom ho úplne zaplňte snímkami neobsahujúcimi žiadne
súkromné informácie (napríklad snímky prázdnej oblohy). Pred likvidáciou alebo odovzdaním inej
osobe taktiež rovnakým spôsobom vymeňte snímku v ponuke nastavení fotoaparátu M [Welcome
screen (Uvítacia obrazovka)] M [On: Photo (Zapnuté: Fotografia)] inou snímkou.
Dbajte na to, aby ste pri fyzickej likvidácii pamäťových kariet predišli poraneniu alebo poškodeniu.
Conformity marking (Spĺňané štandardy)
Pomocou postupov uvedených nižšie môžete zobraziť niektoré označenia súladu tohto
fotoaparátu.
Aktivujte režim snímania alebo režim prehrávania M flexibilným tlačidlom 4 (l) M l
Camera settings (Nastavenia fotoaparátu) M k Conformity marking (Spĺňané štandardy)
38
Pre vašu bezpečnosť
Čistenie a ukladanie
Čistenie po použití fotoaparátu pod vodou
Po používaní fotoaparátu pod vodou alebo na pláži, postupujte podľa postupu uvedeného nižšie a
fotoaparát vyplachujte studenou vodou počas 60 minút.
1. Skontrolujte, či je kryt priestoru pre
batériu/slotu na pamäťovú kartu
zatvorený, a opláchnite fotoaparát
sladkou vodou.
• Fotoaparát ponorte do nádoby so studenou
vodou na 10 minút.
• Fotoaparát ponorte do studenej vody a
dôkladne ním potraste vo vode, aby ste
odstránili prípadné cudzie telesá z fotoaparátu.
• Keď je fotoaparát ponorený do vody, z otvorov fotoaparátu ako napríklad z otvorov
mikrofónu alebo reproduktorov môžu vychádzať vzduchové bubliny. Nejde o
poruchu.
2. Dôkladne opláchnite fotoaparát. Kvapky vody poutierajte jemnou handričkou a
fotoaparát vysušte na dobre vetranom mieste v tieni.
• Pri sušení položte fotoaparát na suchú handričku.
• Fotoaparát nesušte horúcim vzduchom z fénu alebo sušiča na odevy.
3. Potom, čo ste sa ubezpečili, že vo fotoaparáte nezostali žiadne kvapky vody,
otvorte kryt priestoru pre batériu/kryt slotu na pamäťovú kartu a použite jemnú
suchú handričku a utrite zvyšky vody alebo piesku na vodotesnom puzdre
alebo vo vnútri fotoaparátu.
• Ak kryt zatvoríte, keď je vnútro vlhké, môže to spôsobiť vznik kondenzácie alebo
poruchu.
Čistenie po použití fotoaparátu pri iných podmienkach
ako pod vodou
Na odstránenie prachu alebo nečistôt, ktoré sa usadili na objektíve, monitore alebo tele
fotoaparátu, použite ofukovací balónik. Na odstránenie odtlačkov prstov alebo iných fľakov, ktoré sa
nedajú odstrániť ofukovacím balónikom, diely jemne utrite jemnou suchou handričkou. Ak budete
príliš tlačiť alebo budete používať drsnú handričku, môžete poškodiť fotoaparát alebo zapríčiniť
nesprávne fungovanie.
Pre vašu bezpečnosť
39
Skladovanie
Ak fotoaparát nebudete dlhší čas používať, vyberte z neho batériu. Aby nedošlo k deformácii
alebo plesniveniu, vyberte fotoaparát zo skladu aspoň raz za mesiac.
Zapnite fotoaparát a niekoľkokrát spustite uzávierku pred jeho odložením. Fotoaparát
neskladujte na žiadnom z nasledujúcich miest:
• Miesta s nedostatočným vetraním alebo miesta s vlhkosťou nad 60%
• Miesta vystavené teplotám vyšším ako 50°C alebo nižším ako –10°C
• Miesta vedľa zariadení vytvárajúcich silné elektromagnetické pole, napríklad vedľa
televízorov alebo rádií
Pri skladovaní batérie dodržiavajte bezpečnostné opatrenia v „Batéria“ (strana 35) v
„Starostlivosť o výrobok“ (strana 34).
40
Pre vašu bezpečnosť
Technické poznámky
Riešenie problémov
Ak fotoaparát nefunguje podľa očakávania, tak pred oslovením predajcu alebo
spoločnosťou Nikonautorizovaného servisného zástupcu skontrolujte nasledovné.
• Problém sa môže vyriešiť jedným vypnutím a zapnutím fotoaparátu.
• Ak nemôžete nájsť tému ktorú hľadáte, pozrite si „Ak nastal problém“ v podrobnej
„Online príručka“ (strana 2) a Nikon webová stránka pre váš región.
Problém
Príčina/riešenie
Fotoaparát je zapnutý, ale
nereaguje.
• Počkajte, kým neskončí zaznamenávanie.
• Ak problém pretrváva, vypnite fotoaparát.
Ak sa fotoaparát nevypne, vyberte a znovu vložte batériu
alebo batérie, alebo ak používate sieťový zdroj, odpojte a
znovu zapojte sieťový zdroj.
Vezmite do úvahy, že napriek tomu, že akékoľvek aktuálne
zaznamenávané údaje sa stratia, údaje, ktoré už raz boli
zaznamenané, nebudú ovplyvnené vybratím alebo
odpojením zdroja energie.
Fotoaparát sa nedá zapnúť.
Batéria je vybitá.
Fotoaparát sa bez varovania
vypína.
• Fotoaparát sa automaticky vypína z dôvodu úspory energie
(funkcia automatického vypínania).
• Fotoaparát a batéria nemusia pri nízkych teplotách fungovať
správne.
• Vnútro fotoaparátu alebo batéria sú horúce. Fotoaparát
nechajte vypnutý, pokým sa vnútro fotoaparátu neochladí a
potom ho skúste znovu zapnúť.
Monitor je čierny.
• Fotoaparát je vypnutý.
• Batéria je vybitá.
• Fotoaparát sa automaticky vypína z dôvodu úspory energie
(funkcia automatického vypínania).
• Fotoaparát je pripojený k televízoru alebo počítaču.
• Fotoaparát sníma, keď je [Choose a style (Vybrať štýl)]
nastavené na [Shoot at intervals (Snímať v intervaloch)].
• Fotoaparát sníma, keď je [Choose a style (Vybrať štýl)]
nastavené na [Add light trails (Pridať svetelné stopy)].
Fotoaparát sa zahrieva na
vysokú teplotu.
Fotoaparát sa môže zahriať na vysokú teplotu, ak sa používa
dlhý čas, ako napríklad na záznam videosekvencií, prípadne pri
používaní v prostrediach s vysokou teplotou; nejde o poruchu.
41
Pamäťové karty, ktoré sa môžu použiť
Fotoaparát podporuje pamäťové karty SD, SDHC a SDXC.
• Na nahrávanie videosekvencií sa odporúča používať pamäťové karty SD triedy rýchlosti 6
(triedy rýchlosti V6 pre video) alebo rýchlejšie. Ak sa použije pamäťová karta s nižším
indexom rýchlostnej triedy, záznam videa sa môže neočakávane zastaviť.
• Ak používate čítačku pamäťových kariet, skontrolujte, či je kompatibilná s vašou
pamäťovou kartou.
• Viac informácií o funkciách, prevádzke alebo limitoch v používaní vám poskytne výrobca.
Informácie o ochranných známkach
• Windows je buď registrovaná ochranná známka, alebo ochranná známka spoločnosti
Microsoft Corporation v USA a/alebo v iných krajinách.
• Slovná značka a logá Bluetooth® sú registrované ochranné známky, ktoré vlastní
spoločnosť Bluetooth SIG, Inc., pričom akékoľvek použitie takýchto značiek spoločnosťou
Nikon Corporation je na základe udelenej licencie.
• Apple®, App Store®, logá Apple, Mac, OS X, macOS, iPhone®, iPad®, iPod touch® a iBooks
sú obchodné značky alebo registrované obchodné značky Apple Inc., v USA a ostatných
krajinách.
• Android, Google Play a logo Google Play sú ochranné známky spoločnosti Google LLC.
Robot Android je reprodukovaný alebo upravený na základe diela vytvoreného a
zdieľaného spoločnosťou Google a používa sa v súlade s podmienkami popísanými v
licencii Creative Commons 3.0 Attribution License.
• iOS je obchodná značka alebo registrovaná obchodná značka spoločnosti Cisco Systems,
Inc v USA a/alebo ostatných krajinách a jej použitie podlieha licencii.
• Adobe, logo Adobe, Acrobat, a Reader sú buď ochranné značky, alebo registrované
ochranné značky spoločnosti Adobe Systems Incorporated v USA a/alebo ostatných
krajinách.
• Logá SDXC, SDHC a SD sú ochranné známky spoločnosti SD-3C, LLC.
• PictBridge je ochranná známka.
• HDMI, logo HDMI a High-Definition Multimedia Interface ochranné značky, alebo
registrované ochranné značky HDMI Licensing, LLC.
42
Technické poznámky
• Wi-Fi a logo Wi-Fi sú ochranné známky alebo registrované ochranné známky spoločnosti
Wi-Fi Alliance.
• Všetky ostatné obchodné názvy uvedené v tejto príručke alebo inej dokumentácii, ktorá
bola dodaná spoločne s výrobkom značky Nikon, sú ochranné známky alebo registrované
ochranné známky príslušných vlastníkov.
Use of the Made for Apple badge means that an accessory has been designed to
connect specifically to the Apple products identified in the badge, and has been
certified by the developer to meet Apple performance standards. Apple is not
responsible for the operation of this device or its compliance with safety and regulatory
standards. Please note that the use of this accessory with an Apple product may affect
wireless performance.
AVC Patent Portfolio License
Tento výrobok je licencovaný pod súborom patentov AVC Patent Portfolio License, ktorý
spotrebiteľa oprávňuje využívať ho na osobné a nekomerčné účely zamerané na (i)
kódovanie videozáznamov v súlade so štandardom AVC („AVC video“) a/alebo na (ii)
dekódovanie videozáznamov vo formáte AVC, ktoré si používateľ vytvoril na osobné a
nekomerčné účely a/alebo získal od inej oprávnenej osoby podnikajúcej v súlade s licenciou
zameranou na poskytovanie videozáznamov vo formáte AVC. Pre žiadne iné použitie nie je
licencia udelená ani z uvedeného nevyplýva. Ďalšie informácie vám poskytne MPEG LA,
L.L.C.
Pozrite si https://www.mpegla.com.
Licencia FreeType (FreeType2)
Časti tohto softvéru sú chránené autorskými právami © 2012 The FreeType Project
(https://www.freetype.org). Všetky práva vyhradené.
Licencia MIT (HarfBuzz)
Časti tohto softvéru sú chránené autorskými právami © 2019 The HarfBuzz Project
(https://www.freedesktop.org/wiki/Software/HarfBuzz). Všetky práva vyhradené.
Technické poznámky
43
44
Technické poznámky
Technické poznámky
45
Záručné podmienky - Záručný servis spoločnosti
Nikon v Európe
Vážený zákazník spoločnosti Nikon,
ďakujeme vám za zakúpenie výrobku značky Nikon. V prípade, že váš výrobok
značky Nikon bude vyžadovať záručný servis, obráťte sa na predajcu, u ktorého
ste výrobok zakúpili, alebo na niektorého člena našej siete autorizovaných
servisov v oblastiach predaja výrobkov spoločnosti Nikon Europe B.V. (napríklad
Európa/Rusko/ďalšie). Podrobnosti nájdete na:
https://www.europe-nikon.com/support
Ak sa chcete vyhnúť zbytočným nepríjemnostiam, pred obrátením sa na
predajcu alebo člena siete autorizovaných servisov si dôkladne prečítajte
používateľskú príručku.
Na vaše zariadenie značky Nikon sa vzťahuje záruka týkajúca sa výrobných chýb v
trvaní jedného kalendárneho roka od dátumu pôvodnej kúpy. Ak sa počas tejto
záručnej doby preukáže chyba výrobku spôsobená nevhodným materiálom
alebo spracovaním, naša sieť autorizovaných servisov v oblastiach predaja
výrobkov spoločnosti Nikon Europe B.V. opraví tento výrobok (bez poplatku za
prácu a súčasti) v súlade s podmienkami a požiadavkami uvedenými nižšie.
Spoločnosť Nikon si na základe vlastného uváženia vyhradzuje právo vymeniť
alebo opraviť výrobok.
1. Táto záruka sa poskytuje len po predložení vyplneného záručného listu a
pôvodnej faktúry alebo pokladničného dokladu, na ktorých bude vyznačený
daný výrobok, dátum jeho kúpy, typ výrobku a názov predajcu. Spoločnosť
Nikon si vyhradzuje právo odmietnuť bezplatný záručný servis, ak vyššie
uvedené dokumenty nemožno predložiť alebo ak sú údaje v nich neúplné
alebo nečitateľné.
2. Táto záruka sa nebude vzťahovať na:
• údržbu a opravu alebo výmenu súčastí potrebnú v dôsledku bežného
opotrebovania.
• úpravy bez predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti Nikon, ktoré
slúžia na zmenu normálneho účelu výrobku opísaného v používateľských
príručkách.
• prepravné náklady a všetky riziká spojené s prepravou, ktoré sa týkajú
priamo alebo nepriamo záruky na výrobky.
46
Technické poznámky
• poškodenia spôsobené zmenami alebo úpravami, ktoré sa bez
predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti Nikon mohli vykonať
na výrobku s cieľom prispôsobiť výrobok platným miestnym alebo štátnym
technickým normám v inej krajine ako tej, pre ktorú bol výrobok pôvodne
určený alebo vyrobený.
3. Záruku nebude možné využiť v prípade:
• poškodenia spôsobeného nesprávnym používaním vrátane, ale nie
výlučne nepoužívania výrobku na normálne účely alebo v súlade s
používateľskými pokynmi na správne používanie a údržbu a tiež inštalácie
alebo používania výrobku v rozpore s bezpečnostnými normami, ktoré
platia v krajine, kde sa používa.
• poškodenia spôsobeného nepredvídanými udalosťami vrátane, ale nie
výlučne blesku, vody, ohňa, nesprávneho alebo nedbalého použitia.
• úpravy, poškodenia, nečitateľnosti alebo odstránenia čísla modelu alebo
sériového čísla výrobku.
• poškodenia spôsobeného opravami alebo úpravami, ktoré vykonali
neoprávnené servisné organizácie alebo osoby.
• chýb systému, do ktorého je výrobok začlenený alebo s ktorým sa používa.
4. Tento záručný servis nepostihuje zákonné práva zákazníka podľa príslušných
platných vnútroštátnych zákonov ani právo zákazníka, ktoré si v súvislosti s
predajom alebo kúpnopredajnou zmluvou môže uplatniť voči predajcovi.
Upozornenie: Prehľad všetkých autorizovaných servisných stredísk spoločnosti
Nikon nájdete online po kliknutí na toto prepojenie
(https://www.europe-nikon.com/service/).
Technické poznámky
47
Je zakázané akékoľvek reprodukovanie tejto príručky, v
ľubovoľnej podobe, či už vcelku alebo v častiach (s výnimkou
stručných citácií v kritických článkoch alebo testoch), bez
písomného povolenia spoločnosti NIKON CORPORATION.
CT9D01(1N)
2019
6MQ0441N-01
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising