Nikon | COOLPIX W100 | Nikon COOLPIX W100 Stručný návod na obsluhu

Nikon COOLPIX W100 Stručný návod na obsluhu
DIGITÁLNY FOTOAPARÁT
Stručný návod na obsluhu
Úvod
2
Príprava
7
A Snímanie
11
B Zobrazenie
13
Ďalšie zábavné funkcie
15
Pripojenie k inteligentnému zariadeniu
19
Pre vašu bezpečnosť
26
Technické poznámky
43
VAROVANIE
Na stranách 32 až 35 sa uvádzajú dôležité poznámky o
vodotesnosti.
Dôkladne si ich prečítajte.
Úvod
Pred používaním fotoaparátu si spolu s dospelou osobou pozorne prečítajte časť „Pre vašu
bezpečnosť„ (strana 26 – 42) a všetky ďalšie pokyny. Túto príručku odložte na miesto, kde si
ju bude môcť prečítať každý používateľ tohto fotoaparátu.
Postupujte podľa inštrukcií v „Príprava„ (strana 7-10) s dospelou osobou.
Prevzatie „Návod na použitie„
Návod na použitie (formát PDF) obsahuje podrobnosti v rôznych jazykoch o tom, ako toto
zariadenie používať. Prevezmite si Návod na použitie z nášho centra na preberanie softvéru a
uložte si ho vo svojom inteligentnom zariadení alebo počítači na neskoršie použitie.
• Návod na použitie si možno zobraziť pomocou aplikácie Adobe Acrobat Reader (možno
prevziať z webovej stránky Adobe) alebo z iBooks (aplikácie pre iOS).
Softvér na preberanie Nikon
Pre počítač
Softvér si môžete prevziať z nášho centra na preberanie softvéru.
• ViewNX-i: Tento softvér umožňuje preniesť fotografie a videosekvencie do počítača, kde
si ich môžete prezrieť a upraviť.
Pre inteligentné zariadenie
• SnapBridge: Keď vytvoríte bezdrôtové pripojenie, táto aplikácia vám umožní preniesť
snímky a videosekvencie do vášho inteligentného zariadenia. Pozrite si „Pripojenie k
inteligentnému zariadeniu„ (strana 19), kde nájdete informácie o tom, ako prevziať
aplikáciu a vytvoriť spojenie.
COOLPIX W100 Model Name: N1530
2
Navštívte naše centrum na preberanie softvéru
http://downloadcenter.nikonimglib.com
Navštívte našu webovú stránku a prevezmite si návody pre produkty
zobrazovania Nikon, počítačový softvér alebo firmvér.
Užívateľská podpora Nikon
Navštívte nižšie uvedenú stránku, zaregistrujte svoj fotoaparát a získajte možnosť mať neustále
najnovšie informácie týkajúce sa výrobku. Nájdete tam odpovede na často kladené otázky (FAQ) a
môžete sa tam na nás obrátiť so žiadosťou o technickú pomoc.
http://www.europe-nikon.com/support
Úvod
3
Kontrola obsahu balenia
Ak chýbajú akékoľvek súčasti, obráťte sa na obchod, kde ste fotoaparát
zakúpili.
Digitálny fotoaparát
COOLPIX W100
Remienok fotoaparátu1 (spôsob pripevnenia)
2
3
1
Nabíjateľná lítium-iónová
batéria EN-EL19
Nabíjací sieťový zdroj
EH-73P2
Kefka3
Stručný návod na obsluhu (táto príručka)
USB kábel UC-E21
Záručný list (vytlačený na zadnej strane tejto príručky)
1
2
3
•
•
4
Fotoaparát nekývajte na remienku. Fotoaparát by mohol zasiahnuť
predmety alebo osoby a spôsobiť poranenia alebo poškodenie
fotoaparátu.
Ak bol fotoaparát zakúpený v krajine alebo regióne, ktorý vyžaduje
použitie zástrčkového adaptéra, zástrčkový adaptér je súčasťou
príslušenstva. Tvar zástrčkového adaptéra sa líši v závislosti od krajiny
alebo regiónu zakúpenia (strana 7).
Kefka sa používa na čistenie vodotesného tesnenia.
Príslušenstvo nie je vodotesné.
Pamäťová karta nie je súčasťou balenia fotoaparátu. SD, SDHC, a SDXC
pamäťové karty sa v tejto príručke označujú ako „pamäťové karty„.
Úvod
Časti fotoaparátu
1 2 3 4 5
6
10
11
7
9
8
11
12
13
16
15
14
1 Tlačidlo spúšte
10 Mikrofón
2 Hlavný vypínač/kontrolka
zapnutia prístroja
11 Očko na upevnenie
remienka fotoaparátu
3 Blesk
12 Kontrolka nabíjania/
kontrolka blesku
4 AF-pomocné svetlo AF/
kontrolka samospúšte
13 Multifunkčný volič
5 Tlačidlo b (záznam
videosekvencií)
14 Tlačidlo c (režim snímania/
prehrávania)
6 Značka N-Mark (anténa
NFC)
15 Monitor (obrazovka)
16 Flexibilné tlačidlá*
7 Reproduktor
8 Objektív
9 Kryt priestoru na batérie/
slotu na pamäťovú kartu
* V tomto dokumente sa flexibilné tlačidlá niekedy označujú ako „flexibilné
tlačidlo 1„ až „flexibilné tlačidlo 4„ v poradí zhora nadol.
Úvod
5
Používanie monitora
Stav batérií
• F: Batéria má dostatok energie.
• G: Úroveň nabitia batérií je nízka.
999
29m 0s
Maximálny čas záznamu
videosekvencií
Počet snímok,
ktoré je možné
zhotoviť
Flexibilné tlačidlá
Stlačením zvolíte položku zobrazenú na obrazovke.
6
Úvod
Príprava
Vloženie batérie a pamäťovej karty
1
4
2
3
6
5
Batéria
Pamäťová karta
• Skontrolujte nálepky a správnym spôsobom vložte batériu a pamäťovú kartu.
• Pri prvom vložení pamäťovej karty používanej v inom zariadení do tohto
fotoaparátu nezabudnite pamäťovú kartu naformátovať pomocou tohto
fotoaparátu.
Nabíjanie batérie
1
Pripojte fotoaparát k nabíjaciemu sieťovému zdroju a
potom do elektrickej zásuvky.
9
8
7
Ak je s fotoaparátom dodaný zástrčkový adaptér*, upevnite ho na
nabíjací sieťový zdroj. Po spojení týchto dvoch prvkov môže pokus o
ich násilné rozpojenie viesť k poškodeniu produktu.
* Tvar zástrčkového adaptéra sa líši v závislosti od krajiny alebo
regiónu, v ktorom ste si fotoaparát zakúpili.
Tento krok vynechajte, ak je zástrčkový adaptér už pri dodaní trvalo
spojený s nabíjacím sieťovým zdrojom.
7
• Batéria sa začne nabíjať a kontrolka nabíjania bude blikať.
• Keď je batéria plne nabitá, kontrolka nabíjania zhasne.
• Odpojte nabíjací sieťový zdroj od elektrickej zásuvky a potom
odpojte kábel.
2
Zatvorte kryt.
• Kryt položte v smere indikovanom
šípkou 0 tak, aby bol úplne zarovnaný,
a úplne ho zasuňte dovnútra v smere
a.
0
a
B Poznámky k otváraniu a zatváraniu krytu
• Dbajte na to, aby fotoaparát ani vaše ruky neboli mokré.
• Skontrolujte, či pod krytom priestoru pre batériu/slotu na pamäťovú
kartu nie sú zachytené nečistoty a podobne.
• Ubezpečte sa, že je kryt priestoru pre batériu/slotu na pamäťovú kartu
pevne zatvorený.
B Poznámky k nabíjaniu a výmene batérie
• Batériu smú nabíjať a vymieňať len dospelé osoby.
• Nepoužívajte iný kábel USB ako UC-E21. V opačnom prípade môže
dôjsť k prehriatiu, požiaru alebo zásahu elektrickým prúdom.
• Skontrolujte tvar a smer zástrčiek a nevkladajte ich, ani neodstraňujte
pod uhlom.
• Za žiadnych okolností nepoužívajte sieťový zdroj inej značky alebo
iného modelu ani komerčne dostupný sieťový zdroj USB či nabíjačku
na mobilné telefóny. Používajte len nabíjací sieťový zdroj EH-73P.
Nedodržanie tohto pokynu môže viesť k prehriatiu alebo poškodeniu
fotoaparátu.
• Pozrite si informácie uvádzané v časti „Pre vašu bezpečnosť„
(strana 28) a „Starostlivosť o výrobok„ (strana 38).
8
Príprava
Nastavenie fotoaparátu
Pri prvom zapnutí fotoaparátu sa zobrazia obrazovky, napríklad na
nastavenie jazyka zobrazení na displeji a hodín fotoaparátu.
1
Zapnite fotoaparát stlačením
hlavného vypínača.
2
Stlačením J alebo K na
multifunkčnom voliči
zvýrazníte jazyk, následne
stlačte O.
3
Keď sa zobrazuje dialógové
okno na pravej strane, stlačte
S.
Language
English
Use SnapBridge to send photos
to your smart device and
share them online.
• Na pripojenie k inteligentnému
zariadeniu stlačte O.
Podrobnosti o spôsobe
pripojenia nájdete v časti
„Pripojenie k inteligentnému zariadeniu„ (strana 19).
To skip this screen and
set SnapBridge later from
the Network menu, press X.
4
Stlačte R Yes (Áno).
Set time and date?
Yes
No
5
Vyberte formát dátumu.
Príprava
9
6
Nastavte dátum a čas, a stlačte
tlačidlo O.
Date and time
• Pomocou tlačidla J alebo K
D M
h m
Y
vyberte požadované pole a
01 / 01 / 2016 00 : 00
pomocou tlačidla H alebo I
nastavte dátum a čas.
• Vyberte pole s minútami a
stlačením tlačidla O potvrďte nastavenie.
• Stlačením tlačidla m zobrazíte na obrazovke ikonu m a aktivujete
letný čas. Ak chcete vypnúť letný čas, znova stlačte tlačidlo m.
7
Keď sa zobrazí dialógové okno s potvrdením, stlačte tlačidlo
R Yes (Áno).
8
Prečítajte si hlásenia týkajúce
sa vodotesnosti a stlačte
tlačidlo K.
9
Prečítajte si hlásenie na
obrazovke uvedenej vpravo a
stlačte tlačidlo O.
• Zobrazí sa obrazovka snímania.
10
Príprava
Waterproofing precautions
After drying thoroughly, use
a cloth to remove any
droplets remaining on the
areas indicated.
A Snímanie
Zhotovovanie snímok
1
Fotoaparát držte nehybne a
namierte ho tak, aby ste
snímaný objekt videli na
obrazovke.
• Prevlečte si jednu ruku cez remienok fotoaparátu a fotoaparát
pevne uchopte obidvomi rukami.
• Pri zhotovovaní snímok dávajte pozor, aby ste prstami nezakrývali
blesk ani objektív.
2
Stlačte tlačidlo spúšte do
polovice (čiastočne).
• Fotoaparát zaostrí.
2100
25m 0s
11
3
Stlačte tlačidlo spúšte úplne
nadol.
1/250
F 3.3
• Fotoaparát zhotoví snímku.
Používanie priblíženia
H: Nasníma sa väčší objekt.
I: Nasníma sa väčší priestor.
2100
25m 0s
Záznam videosekvencií
1
Kým sa v pravej dolnej časti
obrazovky zobrazuje ikona A,
namierte fotoaparát tak, aby
ste snímaný objekt videli na
obrazovke.
• Dávajte pozor, aby ste nezakrývali
mikrofón.
2
Stlačte tlačidlo b (záznam
videosekvencií).
• Fotoaparát začne zaznamenávať
videosekvenciu.
3
Znova stlačte tlačidlo b (záznam videosekvencií).
• Fotoaparát zastaví záznam videosekvencie.
12
A Snímanie
B Zobrazenie
Prezeranie snímok
1
Stlačte tlačidlo c (režim
snímania/prehrávania).
• V pravej dolnej časti obrazovky sa
zobrazí ikona B.
• Zobrazí sa posledná zhotovená
snímka.
2
2100
25m 0s
Ďalšie snímky si môžete prezrieť pomocou multifunkčného
voliča.
Aktuálna snímka
Predchádzajúca
snímka
Nasledujúca
snímka
• Ak znova stlačíte tlačidlo c (režim snímania/prehrávania), v pravej
dolnej časti obrazovky sa zobrazí ikona A a fotoaparát sa vráti na
obrazovku snímania.
13
Odstraňovanie snímok
1
Keď sa v pravej dolnej časti
obrazovky zobrazuje ikona B,
prezrite si snímky a vyberte
snímku, ktorú chcete odstrániť.
15/11/2016 15:30
4
2
Stlačte tlačidlo n.
15/11/2016 15:30
4
3
Stlačte tlačidlo n Erase this
picture only (Odstrániť len
túto snímku).
• Ak chcete zrušiť odstránenie
snímky, stlačte tlačidlo Q.
4
Erase
Erase this picture only
Erase selected pictures
Erase all pictures
Stlačte tlačidlo R Yes (Áno).
• Ak snímku odstránite, nebude ju
možné obnoviť.
Erase 1 picture ?
Yes
No
14
B Zobrazenie
Ďalšie zábavné funkcie
Čo môžete robiť pri snímaní
1
2
3
4
2100
25m 0s
1 A Umožňuje jednoducho zhotovovať krásne snímky.
2 Z Umožňuje nastaviť blesk, samospúšť a samospúšť detegujúcu
úsmev.
3 g Umožňuje snímať s nastaveniami vhodnými pre zvolený štýl. Tiež
môžete pridať okraje snímok alebo zmeniť farby.
4
l
Umožňuje zmeniť nastavenia fotoaparátu.
Create a Diorama Effect (Vytvorenie efektu diorámy) /Shoot a
Movie Miniature (Snímanie miniatúrnej videosekvencie)
(g M g M M/g M g M j)
Môžete zhotovovať miniatúrne snímky a
videosekvencie jednoduchým stlačením tlačidla
spúšte.
15
Čo môžete robiť pri prehrávaní
1
2
3
4
15/11/2016 15:30
4
1 V Umožňuje upravovať snímky a pridávať k nim správy. Tiež
môžete chrániť snímky pred náhodným odstránením.
2 Z Umožňuje zvoliť a zobraziť snímky z kalendára.
Pri prezentácii sa snímky zobrazujú za sebou.
3
4
n
Umožňuje odstrániť snímky.
l
Umožňuje zmeniť nastavenia fotoaparátu.
Add Makeup (Pridanie líčenia) (V M V M K)
Môžete sa pohrať s efektami líčenia,
ako je napríklad pridanie farby na
líca, podkladového líčenia alebo
zväčšenie očí.
16
Ďalšie zábavné funkcie
Zhotovovanie snímok pod vodou
Pred použitím fotoaparátu pod vodou
Dôkladne si prečítajte „Poznámky k odolnosti voči nárazu, vode a prachu„
(strana 33) a „Pred použitím fotoaparátu pod vodou„ (strana 34).
1
Keď sa v pravej dolnej časti
obrazovky zobrazuje ikona A,
stlačte tlačidlo g.
2100
25m 0s
2
Stlačte tlačidlo g Choose a
style (Výber štýlu).
More picture options
Choose a style
Decorate
Change colors
3
Stlačte tlačidlo J alebo K,
vyberte položku J Shoot under
water (Snímanie pod vodou) a
stlačte tlačidlo O.
Shoot under water
• Zobrazí sa hlásenie týkajúce sa
vodotesnosti. Prečítajte si hlásenie
a stlačením tlačidla K zobrazte
nasledujúce hlásenie. Ak chcete začať snímať, stlačte tlačidlo O.
Ďalšie zábavné funkcie
17
4
Stlačte tlačidlo spúšte.
Čistenie fotoaparátu po použití pod vodou
Dôkladne si prečítajte časť „Čistenie po použití fotoaparátu pod vodou„
(strana 41).
Underwater Face Framing (Snímanie tvárí pod vodou) (g M
g M J)
Fotoaparát hľadá ľudské tváre pod
vodou a potom automaticky zhotovuje
snímky. Môžete zhotovovať snímky bez
ponorenia vlastnej váre – stačí pod vodu
ponoriť fotoaparát.
Iné spôsoby zábavy
• E Pridávanie správ
Pridávanie hlasových odkazov k snímkam.
• A Decorate (Skrášlenie)
Pridanie rámčeka okolo snímok.
• u Change sounds (Zmena zvukov)
Nastavenie zvukov uzávierky a tlačidiel.
18
Ďalšie zábavné funkcie
Pripojenie k inteligentnému zariadeniu
Inštalácia aplikácie SnapBridge
Keď nainštalujete aplikáciu SnapBridge a bezdrôtovo pripojíte
fotoaparát k inteligentnému zariadeniu, budete môcť prenášať
snímky nasnímané fotoaparátom do inteligentného zariadenia.
• Na opisy v tomto návode je použitá aplikácia SnapBridge
verzie 2.0. Používajte najnovšiu verziu aplikácie SnapBridge.
Postupy ovládania sa môžu odlišovať v závislosti od firmvéru fotoaparátu,
verzie aplikácie SnapBridge alebo operačného systému inteligentného
zariadenia.
• Podrobné informácie o používaní inteligentného zariadenia nájdete k
dokumentácii dodanej s inteligentným zariadením.
1
Nainštalujte aplikáciu SnapBridge do inteligentného
zariadenia.
• Aplikáciu si prevezmite z Apple App Store® pre systém iOS, a z
Google Play™ pre systém Android™. Vyhľadajte aplikáciu
„snapbridge„ a potom ju nainštalujte.
• Ďalšie informácie o podporovaných verziách OS nájdete na
príslušnej lokalite na preberanie.
19
2
Na inteligentnom zariadení aktivujte Bluetooth a Wi-Fi.
• Na pripojenie fotoaparátu k inteligentnému zariadeniu
použite aplikáciu SnapBridge. Pripojenie nie je možné z
obrazovky nastavenia Bluetooth na inteligentnom
zariadení.
Pripojenie fotoaparátu k inteligentnému
zariadeniu
• Použite dostatočne nabitú batériu, aby sa počas tohto postupu nevypol
fotoaparát.
• Vložte do fotoaparátu pamäťovú kartu s dostatkom voľného priestoru.
1
Fotoaparát: V Network menu
(Ponuka siete) v ponuke
nastavení fotoaparátu stlačte
V Connect to smart device
(Pripojiť k inteligentnému
zariadeniu).
Network menu
Airplane mode
Connect to smart device
Send while shooting
• Pri prvom zapnutí fotoaparátu sa zobrazí dialógové okno z kroku 2.
V takom prípade tento krok nie je potrebný.
2
Fotoaparát: Keď sa zobrazuje
dialógové okno na pravej
strane, stlačte O.
• Pripravte inteligentné zariadenie
a prejdite na ďalší krok.
20
Pripojenie k inteligentnému zariadeniu
Use SnapBridge to send photos
to your smart device and
share them online.
To skip this screen and
set SnapBridge later from
the Network menu, press X.
3
Fotoaparát: Keď sa zobrazí
dialógové okno s otázkou o
používaní funkcie NFC,
vykonajte jeden z
nasledovných úkonov.
NFC enabled devices: touch
the camera to the smart device.
Non-NFC enabled devices: press OK.
• Keď používate funkciu NFC:
Priložte NFC anténu inteligentného zariadenia k Y (značka N-Mark)
na fotoaparáte. Keď sa na inteligentnom zariadení zobrazí Start
pairing? (Spustiť párovanie?), klepnite na OK a pokračujte
krokom 7.
• Keď nepoužívate funkciu NFC:
Stlačte O a prejdite na nasledujúci krok.
4
Fotoaparát: Skontrolujte, či sa
zobrazilo dialógové okno na
pravej strane.
App
SnapBridge
Camera
On your smart device, go to the app
store and search for
SnapBridge. After installing,
open the SnapBridge app.
5
Inteligentné zariadenie: Spustite aplikáciu
SnapBridge a klepnite na Pair with
camera (Spárovať s fotoaparátom).
• Keď sa zobrazí dialógové okno na výber
fotoaparátu, klepnite na fotoaparát, ku
ktorému sa chcete pripojiť.
Pripojenie k inteligentnému zariadeniu
21
6
Inteligentné zariadenie: Keď sa zobrazuje
dialógové okno na pravej strane, klepnite
na názov fotoaparátu.
• Ak používate systém iOS, po zobrazení skontrolujte údaje na
obrazovke, ktorá vysvetľuje metódu pripojenia a klepnite na
Understood (Rozumiem) (ak sa Understood (Rozumiem)
nezobrazí, rolujte dolu po obrazovke).
Keď sa zobrazí obrazovka na výber príslušenstva (názov
fotoaparátu), znova klepnite na názov fotoaparátu (zobrazenie
názvu fotoaparátu môže chvíľu trvať).
7
Fotoaparát/inteligentné zariadenie: Skontrolujte, či je na
fotoaparáte a inteligentnom zariadení zobrazené to isté
číslo (šesťciferné číslo).
Auth. code
123456
Confirm that the same
authentication code is
displayed on the smart
device and press OK.
• Ak používate systém iOS, toto číslo sa nemusí zobraziť na
inteligentnom zariadení v závislosti od verzie OS. V takom prípade
pokračujte krokom 8.
22
Pripojenie k inteligentnému zariadeniu
8
Fotoaparát/inteligentné zariadenie: Stlačte O na
fotoaparáte a položku PAIR (SPÁROVAŤ) v aplikácii
SnapBridge.
Auth. code
123456
Confirm that the same
authentication code is
displayed on the smart
device and press OK.
9
Fotoaparát/inteligentné zariadenie: Dokončite nastavenie
pripojenia.
Fotoaparát: Keď sa zobrazuje
dialógové okno na pravej strane,
stlačte A.
Inteligentné zariadenie: Keď sa
zobrazuje dialógové okno
oznamujúce, že párovanie je
dokončené, klepnite na OK.
Your camera and smart device are
connected!
SnapBridge will send your photos to
your smart device as they are taken.
Pripojenie k inteligentnému zariadeniu
23
10
Fotoaparát: Postupovaním podľa pokynov na obrazovke
dokončíte nastavovanie.
• Ak chcete so snímkami zaznamenať údaje o polohe, po zobrazení
výzvy vyberte R Yes (Áno). Zapnite funkcie údajov o polohe v
aplikácii SnapBridge a na inteligentnom zariadení.
• Výberom R Yes (Áno) po zobrazení výzvy môžete automaticky
zosúladiť hodiny fotoaparátu s dátumom a časom inteligentného
zariadenia. V aplikácii zapnite synchronizáciu času SnapBridge.
• Pri prvom zapnutí fotoaparátu sa zobrazia dialógové okná o
vodotesnosti. V takom prípade postupujte rovnako ako v časti
„Nastavenie fotoaparátu„ od kroku 8 (strana 10).
Fotoaparát je teraz pripojený k inteligentnému zariadeniu.
Keď fotoaparátom nasnímate snímky, automaticky sa prenesú do
inteligentného zariadenia.
24
Pripojenie k inteligentnému zariadeniu
Obrazovky v aplikácii SnapBridge
1
2
3
1 Môžete zobraziť poznámky od Nikon a
pomocníka aplikácie SnapBridge, a tiež
nakonfigurovať nastavenia aplikácie.
2 Predovšetkým vykonajte nastavenia
pripojenia pre inteligentné zariadenia a fotoaparáty.
3 Môžete zobraziť, odstrániť alebo odosielať snímky prevzaté z
fotoaparátu.
Kde nájsť informácie o používaní aplikácie SnapBridge a
fotoaparátu
• Keď pripojíte fotoaparát k inteligentnému zariadeniu, môžete používať
rôzne funkcie. Podrobné informácie nájdete v časti „Odosielanie
snímok a fotografovanie s diaľkovým ovládaním„ v „Návod na použitie„
(strana 2).
• Podrobné informácie o používaní aplikácie SnapBridge nájdete v
online pomocníkovi (po pripojení si môžete pozrieť ponuku aplikácie
SnapBridge M Help (Pomocník)).
https://nikonimglib.com/snbr/onlinehelp/en/index.html
Ak je pripojenie slabé
Pozrite si časť „Riešenie problémov„ v „Návod na použitie„ (strana 2).
Pripojenie k inteligentnému zariadeniu
25
Pre vašu bezpečnosť
Informácie a pokyny
Celoživotné vzdelávanie
Ako súčasť záväzku „celoživotného vzdelávania„ spoločnosti Nikon, ktorý sa týka ustavičnej podpory
výrobkov a vzdelávania, sú na nasledujúcich webových lokalitách k dispozícii neustále
aktualizované informácie:
• Pre používateľov v USA: http://www.nikonusa.com/
• Pre užívateľov v Európe: http://www.europe-nikon.com/support/
• Pre užívateľov v Ázii, Oceánii, Strednom východe a Afrike: http://www.nikon-asia.com/
Navštívte tieto webové lokality, aby ste získali najnovšie informácie o výrobkoch, tipy, odpovede na
často kladené otázky (FAQ) a všeobecné rady týkajúce sa digitálneho spracovania snímok a
snímania. Ďalšie informácie môžete získať od miestneho obchodného zástupcu spoločnosti Nikon.
Kontaktné informácie nájdete na nižšie uvedenej webovej stránke.
http://imaging.nikon.com/
Používajte iba elektronické príslušenstvo značky Nikon
Fotoaparáty Nikon COOLPIX sú skonštruované podľa najvyšších štandardov a obsahujú zložité
elektronické obvody. Len elektronické príslušenstvo značky Nikon (vrátane nabíjačiek, batérií,
nabíjacích sieťových zdrojov, sieťových zdrojov a káblov USB) certifikované spoločnosťou Nikon
priamo na používanie s týmto digitálnym fotoaparátom Nikon je vytvorené a odskúšané na
prevádzku v rámci prevádzkových a bezpečnostných požiadaviek týchto elektronických obvodov.
POUŽITIE ELEKTRONICKÉHO PRÍSLUŠENSTVA INEJ ZNAČKY AKO NIKON MÔŽE POŠKODIŤ
FOTOAPARÁT A MÔŽE ZNAMENAŤ STRATU PLATNOSTI ZÁRUKY OD SPOLOČNOSTI NIKON.
Použitie nabíjateľných Li-ion batérií od iných výrobcov, ktoré neobsahujú holografickú pečať Nikon,
môže spôsobovať problémy pri normálnej prevádzke fotoaparátu alebo môže spôsobiť prehriatie,
vznietenie, prasknutie alebo vytečenie batérie.
Ďalšie informácie o originálnom príslušenstve značky Nikon získate od autorizovaného miestneho
predajcu výrobkov Nikon.
Holografická pečať: Identifikuje toto zariadenie
ako autentický výrobok značky Nikon.
Pred zhotovovaním dôležitých snímok
Pred snímaním pri dôležitých udalostiach (napríklad počas svadby alebo pred výletom) zhotovte
skúšobný záber, aby ste si overili správnu činnosť fotoaparátu. Spoločnosť Nikon nenesie
zodpovednosť za škody alebo straty zisku, ktoré môžu vzniknúť v dôsledku poruchy výrobku.
26
Informácie o návodoch
• Žiadna časť návodov dodávaných s výrobkom nesmie byť reprodukovaná, kopírovaná, šírená,
ukladaná v zálohovacích systémoch ani v ľubovoľnej forme prekladaná do iného jazyka bez
predchádzajúceho písomného súhlasu od spoločnosti Nikon.
• Ilustrácie obsahu obrazovky a fotoaparátu sa môžu odlišovať od aktuálneho produktu.
• Spoločnosť Nikon si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť technické parametre hardvéru a
softvéru opisovaného v týchto príručkách bez predchádzajúceho upozornenia.
• Spoločnosť Nikon nebude niesť zodpovednosť za žiadne škody, ktoré vzniknú následkom
používania tohto produktu.
• Hoci bolo vynaložené maximálne úsilie, aby sa zabezpečila presnosť a úplnosť informácií v týchto
príručkách, privítame, ak na všetky chyby a nedostatky upozorníte miestne zastúpenie
spoločnosti Nikon (adresa je uvedená samostatne).
Poznámky o dodržiavaní autorských práv
Podľa zákona o autorských právach nemôžu byť fotografie alebo záznamy podliehajúce autorským
právam, ktoré boli vytvorené s týmto fotoaparátom, použité bez povolenia vlastníka autorských
práv. Na osobné použitie sa vzťahujú výnimky, pamätajte však na to, že aj osobné použitie môže byť
obmedzené v prípade fotografií alebo záznamov výstav alebo živých vystúpení.
Likvidácia zariadení na ukladanie údajov
Vymazaním snímok alebo formátovaním zariadení na ukladanie údajov, napríklad pamäťových
kariet alebo vstavanej pamäte fotoaparátu, sa úplne nevymažú pôvodné obrazové údaje.
Vymazané súbory na vyhodených zariadeniach na ukladanie údajov možno niekedy obnoviť
pomocou bežne dostupného softvéru, čo môže mať za následok zneužitie osobných údajov na
snímkach. Za zabezpečenie ochrany takýchto údajov zodpovedá používateľ.
Pred likvidáciou zariadenia na ukladanie údajov, alebo prenesením vlastníctva na inú osobu
nezabudnite resetovať všetky nastavenia fotoaparátu v časti Reset all (Resetovať všetko) v
ponuke nastavenia fotoaparátu. Po resetovaní vymažte všetky údaje v zariadení pomocou
komerčne dostupného softvéru na odstraňovanie údajov alebo naformátujte zariadenieFormat
memory (Formátovanie pamäte) alebo Format card (Formátovanie karty) v ponuke
nastavenia fotoaparátu a potom ho kompletne opätovne zaplňte snímkami, ktoré neobsahujú
žiadne súkromné informácie (napríklad snímky prázdnej oblohy).
Dbajte na to, aby ste pri fyzickej likvidácii pamäťových kariet predišli poraneniu alebo poškodeniu.
Conformity Marking (Označenie súladu)
Pomocou postupov uvedených nižšie môžete zobraziť niektoré označenia súladu tohto
fotoaparátu.
Aktivujte režim snímania alebo režim prehrávania M flexibilné tlačidlo 4 (l) M flexibilné
tlačidlo 4 (l Camera settings (Nastavenia fotoaparátu)) M stlačte tlačidlo HI M
k Conformity marking (Označenie súladu)
Pre vašu bezpečnosť
27
Pre vašu bezpečnosť
Aby nedošlo k poškodeniu majetku alebo zraneniu vás či iných osôb, pred použitím tohto
výrobku si prečítajte celú časť „Pre vašu bezpečnosť„.
Tieto bezpečnostné pokyny uchovávajte tam, kde si ich budú môcť prečítať všetci
používatelia tohto výrobku.
NEBEZPEČENSTVO
Nedodržanie pokynov označených touto
ikonou predstavuje vysoké riziko
usmrtenia alebo vážneho zranenia.
VÝSTRAHA
Nedodržanie pokynov označených touto
ikonou by mohlo viesť k usmrteniu alebo
vážnemu zraneniu.
UPOZORNENIE
Nedodržanie pokynov označených touto
ikonou by mohlo viesť k zraneniu alebo
poškodeniu majetku.
VÝSTRAHA
• Nepoužívajte počas chôdze alebo riadenia vozidla. Nedodržanie tohto pokynu by mohlo
viesť k nehodám alebo inému zraneniu.
• Nerozoberajte ani neupravujte tento výrobok. Nedotýkajte sa vnútorných častí, k
odhaleniu ktorých došlo v dôsledku pádu alebo inej nehody. Nedodržanie týchto
pokynov by mohlo viesť k zasiahnutiu elektrickým prúdom alebo inému zraneniu.
• V prípade, že si všimnete akékoľvek nezvyčajné javy, ako sú dym, teplo alebo nezvyčajné
zápachy, ktoré sa uvoľňujú z výrobku, ihneď odpojte batériu alebo zdroj napájania.
Pokračovanie v používaní by mohlo viesť k vzniku požiaru, popáleninám alebo inému zraneniu.
• So zástrčkou nemanipulujte s mokrými rukami. Nedodržanie týchto pokynov by mohlo
viesť k vzniku požiaru alebo zasiahnutiu elektrickým prúdom.
• Dbajte na to, aby vaša pokožka nezostávala v dlhodobom kontakte s týmto výrobkom,
pokiaľ je zapnutý alebo pripojený k napájaniu. Nedodržanie tohto pokynu by mohlo
viesť k nízkoteplotným popáleninám.
• Nepoužívajte tento výrobok v prítomnosti horľavého prachu alebo plynu, ako sú propán,
benzín alebo aerosóly. Nedodržanie tohto pokynu by mohlo viesť k výbuchu alebo
vzniku požiaru.
• Nemierte blesk na vodiča motorového vozidla. Nedodržanie tohto pokynu by mohlo
viesť k nehodám.
28
Pre vašu bezpečnosť
• Tento výrobok uchovávajte mimo dosahu detí. Nedodržanie tohto pokynu by mohlo
viesť k zraneniu alebo poruche výrobku. Navyše, vezmite do úvahy, že malé časti
predstavujú riziko udusenia. V prípade, že dieťa prehltne akúkoľvek časť tohto výrobku,
ihneď vyhľadajte lekársku pomoc.
• Nezaplietajte, neovíjajte ani nezakrúcajte remienky okolo krku. Nedodržanie tohto
pokynu by mohlo viesť k nehodám.
• Nepoužívajte batérie, nabíjačky, sieťové zdroje ani USB káble, ktoré nie sú výslovne
určené na používanie s týmto výrobkom. Keď používate batérie, nabíjačky, sieťové zdroje
a USB káble určené na používanie s týmto výrobkom, nevykonávajte nasledovné:
- Poškodzovanie, úprava, násilné ťahanie alebo ohýbanie šnúr alebo káblov, ich
umiestňovanie pod ťažké predmety alebo vystavovanie pôsobeniu tepla či plameňa.
- Používanie cestovných meničov alebo adaptérov určených na prevod z jedného
napätia na iné napätie či so striedačmi, ktoré prevádzajú jednosmerné napájanie na
striedavé napájanie.
Nedodržanie týchto pokynov by mohlo viesť k vzniku požiaru alebo zasiahnutiu
elektrickým prúdom.
• Nemanipulujte so zástrčkou pri nabíjaní výrobku alebo používaní sieťového zdroja počas
búrok. Nedodržanie tohto pokynu by mohlo viesť k zasiahnutiu elektrickým prúdom.
• So zariadením nemanipulujte s holými rukami na miestach vystavených pôsobeniu
mimoriadne vysokých alebo nízkych teplôt. Nedodržanie tohto pokynu by mohlo viesť k
popáleninám alebo omrzlinám.
VAROVANIE
• Nenechávajte objektív namierený na slnko alebo iné zdroje silného svetla. Svetlo
zaostrené objektívom by mohlo spôsobiť vznik požiaru alebo poškodenie vnútorných
častí výrobku. Pri snímaní objektov v protisvetle zachovávajte slnko dostatočne mimo
obrazového poľa.
• Vypnite tento výrobok, keď je jeho použitie zakázané. Vypnite bezdrôtové funkcie, keď je
použitie bezdrôtového zariadenia zakázané. Rádiofrekvenčné emisie vytvárané týmto
výrobkom by mohli zasahovať do činnosti zariadení na palube lietadla alebo v
nemocniciach či iných zdravotníckych zariadeniach.
• Vyberte batériu a odpojte sieťový zdroj, ak sa tento výrobok nebude dlhší čas používať.
Nedodržanie tohto pokynu by mohlo viesť k vzniku požiaru alebo poruche výrobku.
• Neodpaľujte blesk v kontakte s pokožkou alebo objektmi či v ich bezprostrednej
blízkosti. Nedodržanie tohto pokynu by mohlo viesť k popáleninám alebo vzniku
požiaru.
• Nenechávajte výrobok tam, kde bude dlhodobo vystavený pôsobeniu mimoriadne
vysokých teplôt, ako napríklad v uzatvorenom automobile alebo na priamom slnečnom
svetle. Nedodržanie tohto pokynu by mohlo viesť k vzniku požiaru alebo poruche
výrobku.
Pre vašu bezpečnosť
29
NEBEZPEČENSTVO pre batérie
• Dbajte na to, aby nedochádzalo k zlému zaobchádzaniu s batériami. Nedodržanie
nasledujúcich pokynov by mohlo viesť k vytečeniu, prehriatiu, prasknutiu alebo
vznieteniu batérií:
- Používajte len nabíjateľné batérie schválené na používanie v tomto výrobku.
- Nevystavujte batérie pôsobeniu plameňa alebo nadmerného tepla.
- Nerozoberajte.
- Neskratujte kontakty ich dotykom s náhrdelníkmi, sponami do vlasov či inými
kovovými predmetmi.
- Nevystavujte batérie ani iné výrobky, do ktorých sú vložené, pôsobeniu silných
fyzických otrasov.
• Batérie dobíjajte pomocou určenej metódy. Nedodržanie tohto pokynu by mohlo viesť k
vytečeniu, prehriatiu, prasknutiu alebo vznieteniu batérií.
• Ak sa elektrolyt batérie dostane do kontaktu s očami, vypláchnite ich množstvom čistej
vody a vyhľadajte okamžitú lekársku pomoc. Zdržanie postupu by mohlo viesť k
zraneniam očí.
VÝSTRAHA pre batérie
• Batérie uchovávajte mimo dosahu detí. V prípade, že dieťa prehltne batériu, vyhľadajte
okamžitú lekársku pomoc.
• Nedodržanie tohto pokynu by mohlo viesť k vzniku požiaru alebo poruche výrobku.
Ihneď vysušte výrobok pomocou uteráka alebo podobného predmetu v prípade, že
namokne.
• Ak zistíte akúkoľvek zmenu batérie, napríklad zmeny farby alebo deformáciu, ihneď ju
prestaňte používať. Ukončite nabíjanie, ak sa nenabijú v priebehu určeného časového
intervalu. Nedodržanie týchto pokynov môže mať za následok netesnosť batérie,
prehriatie, prasknutie alebo vzbĺknutie.
• Pred likvidáciou zaizolujte kontakty batérie páskou. V prípade, že sa kontakty batérie
dostanú do kontaktu s kovovými predmetmi, môže dôjsť k prehriatiu, prasknutiu batérie
alebo k vzniku požiaru. Batérie recyklujte alebo likvidujte v súlade s miestnymi predpismi.
• Ak sa elektrolyt batérie dostane do kontaktu s pokožkou alebo odevom osoby, ihneď
opláchnite zasiahnutú oblasť množstvom čistej vody. Nedodržanie tohto pokynu by
mohlo viesť k podráždeniu pokožky.
30
Pre vašu bezpečnosť
Poznámky
Poznámky pre užívateľov v Európe
UPOZORNENIA
PRI ZÁMENE BATÉRIE ZA NESPRÁVNY TYP HROZÍ NEBEZPEČENSTVO VÝBUCHU.
POUŽITÉ BATÉRIE LIKVIDUJTE PODĽA POKYNOV.
Tento symbol znamená, že elektrické a elektronické zariadenia je potrebné
odovzdať do separovaného odpadu.
Nasledujúce upozornenie platí len pre používateľov v európskych krajinách:
• Tento výrobok je určený na separovaný zber na vhodnom zbernom mieste.
Nevyhadzujte ho do bežného domového odpadu.
• Separovaný zber a recyklácia pomáhajú zachovávať prírodné zdroje a
predchádzať negatívnym dopadom na zdravie ľudí a životné prostredie, ktoré môžu
vyplývať z nesprávnej likvidácie odpadu.
• Ďalšie informácie získate od predajcu alebo miestnych úradov zodpovedných za
likvidáciu odpadov.
Tento symbol na batérii označuje, že batériu treba odovzdať do separovaného
odpadu.
Nasledujúce upozornenie platí len pre používateľov v európskych krajinách:
• Všetky batérie označené alebo neoznačené týmto symbolom sú určené na
separovaný zber na vhodnom zbernom mieste. Nevyhadzujte ho do
bežného domového odpadu.
• Ďalšie informácie získate od predajcu alebo miestnych úradov zodpovedných za
likvidáciu odpadov.
Pre vašu bezpečnosť
31
<Dôležité> Poznámky k odolnosti voči nárazu,
vode a prachu a kondenzácii
• Odolnosť voči nárazu, vode a odolnosť voči prachu, ktoré sú tu popísané nezaručujú, že
fotoaparát bude úplne vodotesný a nepoškodí sa alebo nevzniknú žiadne problémy za
každých podmienok.
• Fotoaparát nevystavujte nadmerným otrasom, vibráciám alebo tlaku tým, že fotoaparát
spadne, bude vystavený nárazom alebo naň budú položené ťažké predmety.
Nedodržanie tohto opatrenia môže zdeformovať fotoaparát, spôsobiť preniknutie vody
do vnútra fotoaparátu alebo poškodiť hermetické tesnenia a môže to mať za následok
poruchu fotoaparátu.
• Vaša záruka Nikon sa nemusí vzťahovať na problémy spôsobené preniknutím vody do
fotoaparátu kvôli nesprávnej manipulácii s fotoaparátom.
Poznámky k odolnosti voči nárazom
Tento fotoaparát prešiel podnikovým testom spoločnosti Nikon (test padnutím z výšky
180 cm na 5 cm hrubý preglejkový panel) v súlade s normou MIL-STD 810F, štandardnou
metódou 516.5-Shock*.
Zmeny vzhľadu, ako napríklad odlupovanie náteru a deformácie fotoaparátu, nepodliehajú
podnikovému testu spoločnosti Nikon.
* Štandard ministerstva obrany USA pre metódu testovania.
Test prebieha tak, že sa pripraví 5 fotoaparátov a zaistí sa, že testom prejde jeden až 5 z týchto
fotoaparátov, ktoré spadnú v 26 smeroch (8 rohov, 12 hrán a 6 čelných strán) z výšky 122 cm.
Poznámky k odolnosti voči vode a prachu
Fotoaparát je ekvivalentom triedy JIS/IEC odolnosti voči vode 8 (IPX8) a triedy JIS/IEC
odolnosti voči prachu 6 (IP6X) a umožňuje vytváranie snímok pod vodou v hĺbke 10 m po
dobu až 60 minút.*
* Táto klasifikácia označuje, že fotoaparát bol navrhnutý tak, aby odolal špecifickému tlaku vody po
stanovenú dobu pri používaní fotoaparátu v súlade s metódami stanovenými spoločnosťou
Nikon.
- Odolnosť tohto fotoaparátu voči vode bola testovaná iba v studenej vode (bazény, rieky a
jazerá) a v slanej vode.
- Vnútorná časť tohto fotoaparátu nie je odolná voči vode. Voda, ktorá sa dostala do fotoaparátu,
môže spôsobiť hrdzavenie dielov a to môže mať za následok vysoké náklady na opravu alebo
neopraviteľné poškodenie.
B
Upozornenia pri čistení
• Otvory mikrofónu alebo reproduktora neprepichujte ostrým nástrojom. V prípade poškodenia
vnútra fotoaparátu sa výkon odolnosti voči vode zníži.
• Na čistenie nepoužívajte mydlo, neutrálne čistiace prostriedky alebo chemikálie typu benzén.
32
Pre vašu bezpečnosť
Poznámky k odolnosti voči nárazu, vode a prachu
• Zabráňte pádom fotoaparátu, nárazom do tvrdých predmetov, napríklad kameňov, a
nehádžte fotoaparát do vodnej hladiny.
• Fotoaparát pri použití pod vodou nevystavujte otrasom.
- Fotoaparát nevystavujte tlaku vody umiestnením do prúdov rýchlo tečúcej vody
alebo vodopádov.
- Fotoaparát nepoužívajte pod vodou v hĺbke väčšej ako 10 m.
- Dávajte pozor, aby vám fotoaparát pod vodou nevypadol. Tento fotoaparát sa vo
vode nevznáša.
• Fotoaparát nepoužívajte pod vodou nepretržite po dobu 60 alebo viac minút.
• Do fotoaparátu nevkladajte mokrú pamäťovú kartu alebo batériu.
- Keď je fotoaparát mokrý alebo máte mokré ruky, neotvárajte kryt priestoru pre
batériu/kryt slotu na pamäťovú kartu. Mohlo by dôjsť k vniknutiu vody do vnútorných
častí fotoaparátu alebo k poruche fotoaparátu.
• Neotvárajte kryt priestoru pre batériu/slotu na pamäťovú kartu pod vodou.
• Ak sa vlhkosť ako napríklad kvapky vody dostanú
do styku s vonkajšími časťami fotoaparátu alebo
pod kryt priestoru na batériu/slotu na pamäťovú
kartu, okamžite ich utrite mäkkou suchou
handričkou.
- Ak sa cudzie telesá dostanú do styku s
vonkajšími časťami fotoaparátu alebo pod kryt
priestoru na batériu/slotu na pamäťovú kartu,
okamžite ich odstráňte ofukovacím balónikom
alebo mäkkou handričkou.
- Ak sa cudzie predmety prichytia na vodotesné
tesnenie pod krytom priestoru na batériu/slotu na
pamäťovú kartu, odstráňte ich dodanou kefkou.
Dodanú kefku nepoužívajte na žiaden iný účel
okrem čistenia vodotesného tesnenia.
• Fotoaparát nenechávajte dlhú dobu v chlade alebo
teple pri teplote 40°C alebo viac.
- Mohlo by to spôsobiť zníženie odolnosti voči
vode.
- Keď používate fotoaparát pod vodou uistite sa, že
je teplota vody od 0°C do 40°C.
• Fotoaparát nepoužívajte v horúcich prameňoch.
Vodotesné tesnenie
Pre vašu bezpečnosť
33
Pred použitím fotoaparátu pod vodou
Skôr ako použijete fotoaparát pod vodou, skontrolujte podľa pokynov uvedených nižšie.
• Ubezpečte sa, že sa vo vnútri krytu priestoru pre batériu/slotu na pamäťovú kartu
nenachádzajú žiadne cudzie látky.
• Kontrolujte, či vodotesné tesnenie priestoru na batériu/slotu na pamäťovú kartu nie je
prasknuté alebo zdeformované.
- Ubezpečte sa, že vodotesné puzdro nie je oddelené od fotoaparátu.
• Ubezpečte sa, že je kryt priestoru pre batériu/slotu na pamäťovú kartu pevne zatvorený.
- Ubezpečte sa, že bezpečnostný zámok krytu priestoru pre batériu/slotu na pamäťovú
kartu je v polohe LOCK.
Poznámky k prevádzkovej teplote, vlhkosti a kondenzácii
Používanie fotoaparátu bolo testované pri teplotách od –10°C do+ 40°C.
Pri používaní fotoaparátu v oblastiach so studeným podnebím alebo vo vysokých
nadmorských výškach dodržiavajte nasledovné opatrenia.
• Pri chlade sa výkonnosť batérie dočasne znižuje. Fotoaparát a batérie uchovávajte pred
použitím v teple pod vaším oblečením.
• Výkonnosť fotoaparátu sa môže dočasne znížiť, ak je počas dlhej doby vystavovaný
extrémnemu chladu. Napríklad, monitor môže byť tmavší ako obvykle ihneď po zapnutí
fotoaparátu alebo sa môžu vytvoriť zostatkové snímky.
● Podmienky prostredia, ktoré pravdepodobne spôsobia vznik kondenzácie vo
vnútri fotoaparátu
Pri prudkých zmenách teploty alebo vysokej vlhkosti, napríklad v environmentálnych
podmienkach, ktoré sú popísané nižšie sa môže vo vnútri monitora alebo objektívu objaviť
zahmlievanie (kondenzácia). Nejde o poruchu ani chybu fotoaparátu.
• Fotoaparát sa prudko ponorí do studenej vody potom, čo bol na horúcom suchom
mieste.
• Fotoaparát sa donesie na teplé miesto, napríklad dovnútra potom, čo bol na chlade
vonku.
• Kryt priestoru na batériu/slotu na pamäťovú kartu je otvorený alebo zatvorený v prostredí
s vysokou vlhkosťou.
● Odstránenie zahmlenia
• Vypnite fotoaparát a otvorte kryt priestoru pre batériu/kryt slotu na pamäťovú kartu, keď
sa nachádza na mieste so stabilnou teplotou (vyhýbajte sa miestam s vysokou teplotou,
vysokou vlhkosťou, pieskom alebo prachom).
Zahmlenie odstráňte tak, že vyberiete batériu a pamäťovú kartu a necháte otvorený kryt
priestoru pre batériu/slot na pamäťovú kartu, aby sa fotoaparát prispôsobil teplote okolia.
34
Pre vašu bezpečnosť
Kontrola a oprava
• Ak fotoaparát vystavíte otrasom, ohľadom potvrdenia výkonu odolnosti voči vode vám
odporúčame, aby ste sa poradili s maloobchodným predajcom alebo autorizovaným
servisným strediskom spoločnosti Nikon (platená služba).
• Ak vodotesné tesnenie začne strácať svoje vlastnosti, obráťte sa na predajcu alebo
servisného zástupcu autorizovaného spoločnosťouNikon. Po roku sa môžu vodotesné
vlastnosti vodotesného tesnenia začať zhoršovať.
• Ak sa do fotoaparátu dostane voda, ihneď ho prestaňte používať a zaneste ho Nikonservisnému zástupcovi autorizovanej spoločnosti.
Pre vašu bezpečnosť
35
Poznámky o funkciách bezdrôtovej komunikácie
Obmedzenia týkajúce sa bezdrôtových zariadení
Bezdrôtový vysielač, ktorý je súčasťou tohto výrobku, spĺňa požiadavky noriem upravujúcich
bezdrôtové zariadenia v krajine predaja a nie je určený na použitie v iných krajinách (výrobky
zakúpené v EÚ a EFTA môžete používať kdekoľvek v rámci krajín EÚ alebo EFTA). Spoločnosť
Nikon nenesie žiadnu zodpovednosť za použitie v inej krajine. Ak si používatelia nie sú istí
pôvodnou krajinou predaja, mali by sa obrátiť na lokálne servisné stredisko spoločnosti
Nikon alebo na autorizovaného servisného zástupcu spoločnosti Nikon. Toto obmedzenie
sa vzťahuje iba na bezdrôtovú prevádzku a nie na akékoľvek iné použitie výrobku.
Zabezpečenie
Hoci jednou z výhod tohto produktu je to, že umožňuje ostatným voľne sa pripojiť na účely
bezdrôtovej výmeny údajov kdekoľvek v rámci jeho dosahu, ak nie je aktivované
zabezpečenie, môže dôjsť k nasledovným prípadom:
• Krádež údajov: Škodlivé tretie strany môžu zachytiť bezdrôtové prenosy a ukradnúť ID
používateľov, heslá a iné osobné údaje.
• Neoprávnený prístup: Neoprávnení používatelia môžu získať prístup k sieti a zmeniť
údaje alebo vykonať iné škodlivé úkony. Uvedomte si, že v dôsledku štruktúry
bezdrôtových sietí môžu špecializované útoky umožniť neoprávnený prístup aj v tom
prípade, ak je aktivované zabezpečenie. Spoločnosť Nikon nenesie zodpovednosť za únik
informácií, ktorý môže nastať pri prenose dát.
• Nevstupujte do sietí, na používanie ktorých nemáte povolenie, a to ani v prípade, ak sú
zobrazené na vašom smartfóne alebo tablete. Môže sa to pokladať za neoprávnený
prístup. Vstupujte len do sietí, na používanie ktorých máte povolenie.
Správa osobných údajov a vyhlásenie o odmietnutí
• Údaje o užívateľoch so zaregistrovaným a nakonfigurovaným výrobkom, vrátane
nastavení bezdrôtového pripojenia siete LAN a ďalších osobných údajov, sú citlivé na
zmeny a straty vyplývajúce z chybnej obsluhy, statickej elektriny, nehody, poruchy,
opravy alebo iného zaobchádzania. Vždy si odložte samostatné kópie dôležitých
informácií. Spoločnosť Nikon nezodpovedá za žiadne priame alebo nepriame škody,
alebo ušlý zisk vyplývajúci z úprav alebo straty obsahu, ktorý nie je možné pripísať
spoločnosti Nikon.
• Pred likvidáciou tohto výrobku alebo prevodom vlastníctva na inú osobu spustite v
ponuke nastavenia fotoaparátu funkciu Reset all (Resetovať všetko), aby ste odstránili
všetky údaje o používateľovi, ktoré sú zaregistrované a nakonfigurované s výrobkom,
vrátane nastavení pripojenia k bezdrôtovej sieti LAN a ostatných osobných údajov.
• Spoločnosť Nikon nie je zodpovedná za žiadne škody vyplývajúce z neoprávneného
používania tohto výrobku tretími stranami v prípade krádeže alebo straty výrobku.
36
Pre vašu bezpečnosť
Bezpečnostné opatrenia pri vývoze alebo prenose výrobku do zahraničia
Na tento výrobok sa vzťahujú exportné predpisy Spojených štátov amerických (EAR).
Povolenie vlády Spojených štátov sa nevyžaduje pri vývoze do krajín iných, ako sú
nasledujúce krajiny, na ktoré sa v čase písania tohto dokumentu vzťahuje embargo alebo
osobitné kontroly: Kuba, Irán, Severná Kórea, Sudán a Sýria (zoznam sa môže zmeniť).
Poznámka pre užívateľov v Európe
Prehlásenie o zhode (Európa)
Týmto spoločnosť Nikon Corporation vyhlasuje, že typ COOLPIX W100 rádiového zariadenia
je v súlade so Smernicou 2014/53/EÚ.
Úplné znenie vyhlásenia o zhode v rámci EÚ je k dispozícii na nasledujúcej internetovej
adrese: https://imaging.nikon.com/support/pdf/DoC_W100.pdf.
• Maximálny výkon:
- Wi-Fi: 12,5 dBm (EIRP)
- Bluetooth: 3,5 dBm (EIRP)
- Nízkoenergetický Bluetooth: 3,5 dBm (EIRP)
• Prevádzková frekvencia:
- Wi-Fi: 2412 – 2462 MHz (1 – 11 kanálov)
- Bluetooth: 2402 – 2480 MHz
- Nízkoenergetický Bluetooth: 2402 – 2480 MHz
- NFC: 13,56 MHz
Pre vašu bezpečnosť
37
Starostlivosť o výrobok
Pri používaní alebo skladovaní tohto zariadenia dodržiavajte bezpečnostné opatrenia opísané
nižšie a výstrahy uvedené v časti „Pre vašu bezpečnosť„ (strany 28-30) a „<Dôležité> Poznámky k
odolnosti voči nárazu, vode a prachu a kondenzácii„ (strany 32-35).
Fotoaparát
Nevystavujte fotoaparát prudkým nárazom
Výrobok nemusí fungovať správne, ak ho vystavíte silnému nárazu alebo vibráciám. Okrem
toho sa nedotýkajte objektívu, ani naň netlačte.
Vyvarujte sa náhlych zmien teploty
Náhle zmeny teploty, aké nastávajú pri vstupe do vyhriatej budovy alebo pri jej opustení za
chladného počasia, môžu spôsobiť vytvorenie kondenzácie vnútri zariadenia. Pred
vystavením zariadenia náhlej zmene teploty ho umiestnite do prepravného puzdra alebo
plastového vrecka, aby ste zabránili kondenzácii vlhkosti.
Zariadenie nevystavujte silnému magnetickému poľu
Toto zariadenie nepoužívajte, ani neskladujte v blízkosti zariadení generujúcich silné
elektromagnetické žiarenie alebo magnetické pole. V opačnom prípade môže dôjsť k strate
údajov alebo poruche fotoaparátu.
Objektív nenechávajte dlhšie namierený na silný zdroj svetla
Pri používaní alebo skladovaní fotoaparátu nemierte objektívom dlhší čas na slnko ani na iné
silné svetelné zdroje. Intenzívne svetlo môže spôsobiť poškodenie obrazového snímača
alebo vytvoriť efekt bieleho rozmazania na fotografiách.
Pred odobratím alebo odpojením zdroja napájania alebo pamäťovej karty prístroj
vypnite
Batériu nevyberajte, keď je produkt zapnutý, prípadne keď ukladáte alebo odstraňujete
obrázky. Násilné odpojenie napájania môže v týchto prípadoch spôsobiť stratu údajov alebo
poškodenie pamäťovej karty alebo interných obvodov.
Poznámky o monitore
• Monitory (vrátane elektronických hľadáčikov) sú skonštruované s mimoriadne vysokou
presnosťou; minimálne 99,99% pixelov je efektívnych s nie viac ako 0,01% chýbajúcich
alebo chybných pixelov. A preto, hoci tieto displeje môžu obsahovať pixely, ktoré
permanentne svietia (biele, červené, modré alebo zelené) alebo permanentne nesvietia
(čierne), nie je to porucha a nemá to žiadny vplyv na snímky zaznamenané pomocou
tohto zariadenia.
• V jasnom svetle môže byť obraz na monitore zle viditeľný.
• Na monitor nevyvíjajte tlak, pretože by sa mohol poškodiť alebo by mohlo dôjsť k
poruche. Ak sa monitor poškodí, treba dávať pozor, aby nedošlo k zraneniu
spôsobenému rozbitým sklom, a tiež treba zabrániť styku tekutých kryštálov z monitora s
pokožkou a ich vniknutiu do očí alebo úst.
38
Pre vašu bezpečnosť
Batéria
Bezpečnostné opatrenia pri používaní
• Uvedomte, si že batéria sa po používaní môže ohriať.
• Batériu nepoužívajte pri teplotách okolia pod 0°C alebo nad 40°C, v opačnom prípade by
mohlo dôjsť k poškodeniu alebo poruche.
• Ak spozorujete akékoľvek anomálie, ako je napríklad nadmerné teplo, dym, prípadne
neobvyklý zápach vychádzajúci z batérie, fotoaparát okamžite prestaňte používať a
obráťte sa na vášho predajcu alebo autorizovaného servisného zástupcu spoločnosti
Nikon.
• Po vybratí batérie z fotoaparátu alebo z voliteľnej nabíjačky batérií vložte batériu do
plastového vrecka atď., aby ste ju odizolovali.
Nabíjanie batérie
Pred použitím fotoaparátu skontrolujte stav batérie a v prípade potreby ju vymeňte alebo
nabite.
• Pred použitím nabíjajte batériu v interiéri pri teplote okolitého prostredia 5°C až 35°C.
• Vysoká teplota batérie môže zabrániť riadnemu alebo úplnému nabitiu batérie a môže
znížiť jej výkon. Všimnite si, že batéria sa môže po používaní zahriať a preto pred
nabíjaním počkajte, pokým sa batéria neochladí.
Keď nabíjate batériu vloženú v tomto fotoaparáte pomocou nabíjacieho sieťového zdroja
alebo počítača, batéria sa nebude nabíjať, ak je teplota batérie nižšia ako 5°C alebo vyššia
ako 55°C.
• Keď je teplota batérie medzi 45°C–55°C, kapacita nabíjania sa môže znížiť.
• Po úplnom nabití batérie nepokračujte v jej nabíjaní, pretože tým môžete znížiť jej
výkonnosť.
• Teplota batérie sa môže počas nabíjania zvýšiť. Nejedná sa však o poruchu.
Starostlivosť o náhradné batérie
Keď idete snímať dôležité udalosti, podľa možnosti noste so sebou úplne nabité náhradné
batérie.
Používanie batérie v chladnom počasí
V chladnom počasí má kapacita batérií tendenciu klesať. Ak batériu s nízkou zostávajúcou
energiou použijete pri nízkej teplote, fotoaparát sa nemusí zapnúť. Náhradné batérie držte
na teplom mieste a v prípade potreby ich vymeňte. Po zahriatí studenej batérie sa môže
obnoviť časť jej náboja.
Koncovky batérie
Nečistoty na koncovkách batérie môžu zabrániť fungovaniu fotoaparátu. V prípade
znečistenia koncoviek batérie tieto nečistoty pred použitím zotrite čistou, suchou
handričkou.
Pre vašu bezpečnosť
39
Nabíjanie batérie s nízkou zostávajúcou energiou
Zapínanie alebo vypínanie fotoaparátu s batériou s nízkou zostávajúcou energiou vloženou
vo fotoaparáte môže viesť k zníženiu životnosti batérie. Batériu s nízkou zostávajúcou
energiou pred použitím nabite.
Skladovanie batérie
• Ak sa batéria nepoužíva, vždy ju vyberte z fotoaparátu alebo voliteľnej nabíjačky. Keď je
batéria vložená vo fotoaparáte, odčerpáva sa z nej malé množstvo energie, a to aj v
prípade, keď fotoaparát nepoužívate. Môže to mať za následok nadmerné vybíjanie
batérie a úplnú stratu funkčnosti.
• Batériu nabíjajte najmenej raz za šesť mesiacov a pred opätovným uskladnením ju úplne
vybite.
• Batériu vložte do plastového vrecka atď., aby ste ju izolovali a odložte ju na chladné
miesto. Batériu by ste mali skladovať na suchom mieste s okolitou teplotou od 15°C do
25°C. Batériu neskladujte na horúcich, ani na mimoriadne chladných miestach.
Životnosť batérie
Ak nastane významný pokles času, počas ktorého vydrží plne nabitá batéria napájať
fotoaparát pri izbovej teplote, znamená to, že batériu je potrebné vymeniť. Kúpte novú
batériu.
Recyklácia použitých batérií
Batériu, ktorá už nedrží náboj, vymeňte. Použité batérie sú cennou surovinou. Použité
batérie recyklujte v súlade s miestnymi predpismi.
Nabíjací sieťový zdroj
• Nabíjací sieťový zdroj EH-73P je určený na používanie len s kompatibilnými zariadeniami.
Nepoužívajte ho s inou značkou alebo modelom zariadenia.
• Nepoužívajte iný kábel USB ako UC-E21. Použitie iného USB kábla než UC-E21 môže mať
za následok prehriatie, požiar alebo úraz elektrickým prúdom.
• Za žiadnych okolností nepoužívajte sieťový zdroj inej značky alebo iného modelu ani
komerčne dostupný sieťový zdroj USB či nabíjačku na mobilné telefóny. Používajte len
nabíjací sieťový zdroj EH-73P. Nedodržanie tohto pokynu môže viesť k prehriatiu alebo
poškodeniu fotoaparátu.
• Zdroj EH-73P možno zapojiť do elektrickej zásuvky so striedavým napätím 100–240 V a
frekvenciou 50/60 Hz. Pri používaní zdroja v iných krajinách použite podľa potreby
zástrčkový adaptér (bežne dostupný v obchode). Viac informácií o zástrčkových
adaptéroch získate v cestovných kanceláriách.
• Symboly na tomto výrobku majú nasledujúci význam:
D AC, E DC, F Zariadenie triedy II (Konštrukcia výrobku má dvojitú izoláciu.)
40
Pre vašu bezpečnosť
Čistenie a ukladanie
Čistenie po použití fotoaparátu pod vodou
Po používaní fotoaparátu pod vodou alebo na pláži, postupujte podľa postupu uvedeného nižšie a
fotoaparát vyplachujte studenou vodou počas 60 minút.
1. Skontrolujte, či je kryt priestoru pre
batériu/slotu na pamäťovú kartu
zatvorený, a opláchnite fotoaparát
sladkou vodou.
Fotoaparát ponorte do nádoby so studenou vodou
na 10 minút.
• Fotoaparát ponorte do studenej vody a
dôkladne ním potraste vo vode, aby ste
odstránili prípadné cudzie telesá z
fotoaparátu.
• Keď je fotoaparát ponorený do vody, z otvorov fotoaparátu, ako napríklad z otvorov
mikrofónu alebo reproduktorov, môžu vychádzať vzduchové bubliny. Nejde o
poruchu.
2. Dôkladne opláchnite fotoaparát. Kvapky vody poutierajte jemnou handričkou a
fotoaparát vysušte na dobre vetranom mieste v tieni.
• Pri sušení položte fotoaparát na suchú handričku.
• Fotoaparát nesušte horúcim vzduchom z fénu alebo sušiča na odevy.
3. Potom, čo ste sa ubezpečili, že vo fotoaparáte nezostali žiadne kvapky vody,
otvorte kryt priestoru pre batériu/kryt slotu na pamäťovú kartu a použite jemnú
suchú handričku a utrite zvyšky vody alebo piesku na vodotesnom puzdre
alebo vo vnútri fotoaparátu.
• Ak kryt zatvoríte, keď je vnútro vlhké, môže to spôsobiť vznik kondenzácie alebo
poruchu.
Čistenie po použití fotoaparátu pri iných
podmienkach, nie pod vodou
Na odstránenie prachu alebo nečistôt z objektívu, ochrany objektívu, monitora alebo tela
fotoaparátu použite ofukovací balónik. Na odstránenie odtlačkov prstov alebo iných fľakov, ktoré sa
nedajú odstrániť ofukovacím balónikom, diely jemne utrite jemnou suchou handričkou. Ak budete
príliš tlačiť alebo budete používať drsnú handričku, môžete poškodiť fotoaparát alebo zapríčiniť
nesprávne fungovanie.
Pre vašu bezpečnosť
41
Skladovanie
Ak fotoaparát neplánujete používať dlhšie obdobie, vyberte batériu a vyhnite sa skladovaniu
fotoaparátu v nasledovných druhoch miest:
• Miesta s nedostatočným vetraním alebo miesta s vlhkosťou nad 60%
• Miesta vystavené teplotám vyšším ako 50°C alebo nižším ako –10°C
• Miesta vedľa zariadení vytvárajúcich silné elektromagnetické pole, napríklad vedľa
televízorov alebo rádií
Aby ste predišli tvorbe plesní a mikroorganizmov, fotoaparát vyberte zo skladovacieho
miesta aspoň raz za mesiac, zapnite ho a skôr ako ho znovu odložíte, uvoľnite párkrát
spúšť. Pred uskladnením batériu úplne vybite a znovu ju dobite aspoň každých šesť
mesiacov. Batériu vložte do obalu ako napríklad do plastového vrecka, aby ste ju izolovali
a odložte ju na chladné miesto.
42
Pre vašu bezpečnosť
Technické poznámky
Riešenie problémov
Ak fotoaparát nefunguje podľa očakávania, pred oslovením predajcu alebo autorizovaného
servisu spoločnosti Nikon si pozrite nižšie uvedený zoznam bežných problémov.
Ďalšie podrobnosti o používaní tohto fotoaparátu nájdete v návode na použitie (formát
PDF) (strana 2).
Problém
Príčina/riešenie
Fotoaparát je zapnutý, ale
nereaguje.
• Počkajte, kým neskončí zaznamenávanie.
• Ak problém pretrváva, vypnite fotoaparát.
Ak sa fotoaparát nevypne, vyberte a znovu vložte batériu
alebo batérie alebo, ak používate sieťový zdroj, odpojte a
znovu zapojte sieťový zdroj.
Vezmite do úvahy, že napriek tomu, že akékoľvek aktuálne
zaznamenávané údaje sa stratia, údaje, ktoré už raz boli
zaznamenané, nebudú ovplyvnené vybratím alebo
odpojením zdroja energie.
Fotoaparát sa nedá zapnúť.
Batéria je vybitá.
Fotoaparát sa bez varovania
vypína.
• Fotoaparát sa automaticky vypína z dôvodu úspory energie
(funkcia automatického vypínania).
• Fotoaparát a batéria nemusia pri nízkych teplotách fungovať
správne.
• Vnútro fotoaparátu je horúce. Fotoaparát nechajte vypnutý,
pokým sa vnútro fotoaparátu neochladí a potom ho skúste
znovu zapnúť.
Monitor je čierny.
• Fotoaparát je vypnutý.
• Fotoaparát sa automaticky vypína z dôvodu úspory energie
(funkcia automatického vypínania).
• Počas nabíjania blesku pomaly bliká kontrolka blesku.
Počkajte na dokončenie nabíjania.
• Fotoaparát je pripojený k televízoru alebo počítaču.
• Fotoaparát sníma, keď je Choose a style (Výber štýlu)
nastavené na Add light trails (Pridať svetelné stopy).
Fotoaparát sa zahrieva na
vysokú teplotu.
Fotoaparát sa môže zahriať na vysokú teplotu, ak sa používa
dlhý čas, ako napríklad na záznam videosekvencií, prípadne pri
používaní v prostrediach s vysokou teplotou; nejde o poruchu.
43
Pamäťové karty, ktoré sa môžu použiť
Fotoaparát podporuje pamäťové karty SD, SDHC a SDXC.
• Na nahrávanie videosekvencií sa odporúča používať pamäťové karty SD triedy Speed
Class 6 alebo rýchlejšej. Ak sa použije pamäťová karta s nižším indexom rýchlostnej triedy,
záznam videa sa môže neočakávane zastaviť.
• Ak používate čítačku pamäťových kariet, skontrolujte, či je kompatibilná s vašou
pamäťovou kartou.
• Viac informácií o funkciách, prevádzke alebo limitoch v používaní vám poskytne výrobca.
Informácie o ochranných známkach
• Windows je buď registrovaná ochranná známka, alebo ochranná známka spoločnosti
Microsoft Corporation v USA a/alebo v iných krajinách.
• Slovná značka a logá Bluetooth® sú registrované ochranné známky, ktoré vlastní
spoločnosť Bluetooth SIG, Inc., pričom akékoľvek použitie takýchto značiek spoločnosťou
Nikon Corporation je na základe udelenej licencie.
• Apple®, App Store®, Applelogá, Mac, OS X, macOS, iPhone®, iPad®, iPod touch® a iBooks sú
značky alebo ochranné známky spoločnosti Apple Inc., v USA a iných krajinách.
• Android, Google Play a logo Google Play sú ochranné známky spoločnosti Google LLC.
Robot Android je reprodukovaný alebo upravený na základe diela vytvoreného a
zdieľaného spoločnosťou Google a používa sa v súlade s podmienkami popísanými v
licencii Creative Commons 3.0 Attribution License.
• iOS je značka alebo ochranné logo spoločnosti Cisco Systems, Inc v USA a/alebo iných
krajinách a použitie podlieha licencii.
• Adobe, logo Adobe a sú buď ochranné známky, alebo registrované ochranné známky
spoločnosti Adobe v USA a/alebo v iných krajinách.
• Logá SDXC, SDHC a SDsú ochranné známky spoločnosti SD-3C, LLC.
• PictBridge je ochranná známka.
• HDMI, logo HDMI a High-Definition Multimedia Interface sú značky alebo ochranné
známky spoločnosti HDMI Licensing, LLC.
44
Technické poznámky
• Wi-Fi a logo Wi-Fi sú ochranné známky alebo registrované ochranné známky spoločnosti
Wi-Fi Alliance.
• Značka N-Mark je ochranná známka alebo registrovaná ochranná známka spoločnosti
NFC Forum, Inc. v USA a v iných krajinách.
• Všetky ostatné obchodné názvy uvedené v tejto príručke alebo inej dokumentácii, ktorá
bola dodaná spoločne s výrobkom značky Nikon, sú ochranné známky alebo registrované
ochranné známky príslušných vlastníkov.
“Made for iPod,” “Made for iPhone,” and “Made for iPad” mean that an electronic
accessory has been designed to connect specifically to iPod, iPhone, or iPad,
respectively, and has been certified by the developer to meet Apple performance
standards. Apple is not responsible for the operation of this device or its compliance
with safety and regulatory standards. Please note that the use of this accessory with
iPod, iPhone, or iPad may affect wireless performance.
AVC Patent Portfolio License
Tento výrobok je licencovaný pod súborom patentov AVC Patent Portfolio License, ktorý
spotrebiteľa oprávňuje využívať ho na osobné a nekomerčné účely zamerané na (i)
kódovanie videozáznamov v súlade so štandardom AVC („AVC video„) a/alebo na (ii)
dekódovanie videozáznamov vo formáte AVC, ktoré si používateľ vytvoril na osobné a
nekomerčné účely a/alebo získal od inej oprávnenej osoby podnikajúcej v súlade s licenciou
zameranou na poskytovanie videozáznamov vo formáte AVC. Pre žiadne iné použitie nie je
licencia udelená ani z uvedeného nevyplýva. Ďalšie informácie vám poskytne spoločnosť
MPEG LA, L.L.C.
Navštívte stránku http://www.mpegla.com.
Licencia FreeType (FreeType2)
Časti tohto softvéru sú chránené autorskými právami © 2012 The FreeType Project
(http://www.freetype.org). Všetky práva vyhradené.
Licencia MIT (HarfBuzz)
Časti tohto softvéru sú chránené autorskými právami © 2016 The HarfBuzz Project
(http://www.freedesktop.org/wiki/Software/HarfBuzz). Všetky práva vyhradené.
Technické poznámky
45
Záručné podmienky - Záručný servis spoločnosti
Nikon v Európe
Vážený zákazník spoločnosti Nikon,
ďakujeme vám za zakúpenie výrobku značky Nikon. V prípade, že váš výrobok
značky Nikon bude vyžadovať záručný servis, obráťte sa na predajcu, u ktorého
ste výrobok zakúpili, alebo na niektorého člena našej siete autorizovaných
servisov v oblastiach predaja výrobkov spoločnosti Nikon Europe B.V. (napríklad
Európa/Rusko/ďalšie). Podrobnosti nájdete na:
http://www.europe-nikon.com/support
Ak sa chcete vyhnúť zbytočným nepríjemnostiam, pred obrátením sa na
predajcu alebo člena siete autorizovaných servisov si dôkladne prečítajte
používateľskú príručku.
Na vaše zariadenie značky Nikon sa vzťahuje záruka týkajúca sa výrobných chýb v
trvaní jedného kalendárneho roka od dátumu pôvodnej kúpy. Ak sa počas tejto
záručnej doby preukáže chyba výrobku spôsobená nevhodným materiálom
alebo spracovaním, naša sieť autorizovaných servisov v oblastiach predaja
výrobkov spoločnosti Nikon Europe B.V. opraví tento výrobok (bez poplatku za
prácu a súčasti) v súlade s podmienkami a požiadavkami uvedenými nižšie.
Spoločnosť Nikon si na základe vlastného uváženia vyhradzuje právo vymeniť
alebo opraviť výrobok.
1. Táto záruka sa poskytuje len po predložení vyplneného záručného listu a
pôvodnej faktúry alebo pokladničného dokladu, na ktorých bude vyznačený
daný výrobok, dátum jeho kúpy, typ výrobku a názov predajcu. Spoločnosť
Nikon si vyhradzuje právo odmietnuť bezplatný záručný servis, ak vyššie
uvedené dokumenty nemožno predložiť alebo ak sú údaje v nich neúplné
alebo nečitateľné.
2. Táto záruka sa nebude vzťahovať na:
• údržbu a opravu alebo výmenu súčastí potrebnú v dôsledku bežného
opotrebovania.
• úpravy bez predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti Nikon, ktoré
slúžia na zmenu normálneho účelu výrobku opísaného v používateľských
príručkách.
• prepravné náklady a všetky riziká spojené s prepravou, ktoré sa týkajú
priamo alebo nepriamo záruky na výrobky.
46
Technické poznámky
• poškodenia spôsobené zmenami alebo úpravami, ktoré sa bez
predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti Nikon mohli vykonať
na výrobku s cieľom prispôsobiť výrobok platným miestnym alebo štátnym
technickým normám v inej krajine ako tej, pre ktorú bol výrobok pôvodne
určený alebo vyrobený.
3. Záruku nebude možné využiť v prípade:
• poškodenia spôsobeného nesprávnym používaním vrátane, ale nie
výlučne nepoužívania výrobku na normálne účely alebo v súlade s
používateľskými pokynmi na správne používanie a údržbu a tiež inštalácie
alebo používania výrobku v rozpore s bezpečnostnými normami, ktoré
platia v krajine, kde sa používa.
• poškodenia spôsobeného nepredvídanými udalosťami vrátane, ale nie
výlučne blesku, vody, ohňa, nesprávneho alebo nedbalého použitia.
• úpravy, poškodenia, nečitateľnosti alebo odstránenia čísla modelu alebo
sériového čísla výrobku.
• poškodenia spôsobeného opravami alebo úpravami, ktoré vykonali
neoprávnené servisné organizácie alebo osoby.
• chýb systému, do ktorého je výrobok začlenený alebo s ktorým sa používa.
4. Tento záručný servis nepostihuje zákonné práva zákazníka podľa príslušných
platných vnútroštátnych zákonov ani právo zákazníka, ktoré si v súvislosti s
predajom alebo kúpnopredajnou zmluvou môže uplatniť voči predajcovi.
Upozornenie: Prehľad všetkých autorizovaných servisných stredísk spoločnosti
Nikon nájdete online po kliknutí na toto prepojenie
(http://www.europe-nikon.com/service/).
Technické poznámky
47
Je zakázané akékoľvek reprodukovanie tejto príručky, v
ľubovoľnej podobe, či už vcelku alebo v častiach (s výnimkou
stručných citácií v kritických článkoch alebo testoch), bez
písomného povolenia spoločnosti NIKON CORPORATION.
CT8K04(1N)
6MQA041N-04
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising