Nikon | COOLPIX P1000 | Nikon COOLPIX P1000 Návod na použitie (kompletná príručka)

Nikon COOLPIX P1000 Návod na použitie (kompletná príručka)
DIGITÁLNY FOTOAPARÁT
Návod na použitie
• Pred použitím fotoaparátu si dôkladne prečítajte túto
príručku.
• Aby sa zaistilo správne používanie fotoaparátu,
nezabudnite si prečítať časť „Pre vašu bezpečnosť“
(strana vi).
• Nezabudnite si prečítať časť „Objektív nenechávajte
namierený na slnko“ (strana 189) v dokumente
„Starostlivosť o výrobok“.
• Po prečítaní tejto príručky ju uchovávajte na ľahko
prístupnom mieste pre potreby v budúcnosti.
Sk
Rýchly prehľad tém
Klepnutím alebo kliknutím na
túto stranu.
v spodnej pravej časti každej strany sa môžete vrátiť na
Hlavné témy
Úvod..................................................................................................................................................... iii
Obsah.................................................................................................................................................... x
Súčasti fotoaparátu.......................................................................................................................... 1
Začíname ...........................................................................................................................................14
Základné činnosti pri snímaní a prehrávaní..........................................................................21
Funkcie snímania............................................................................................................................30
Funkcie prehrávania ......................................................................................................................79
Videosekvencie ...............................................................................................................................89
Pripojenie fotoaparátu k TV, tlačiarni alebo počítaču .................................................... 102
Používanie ponuky...................................................................................................................... 112
Technické poznámky ................................................................................................................. 185
Spoločné témy
Pre vašu
bezpečnosť
Manuálne
zaostrenie
Tipy pre
nastavenie
expozície
Diaľkový ovládač
Funkcie ovládacích
prvkov
Funkcie, ktoré nie
je možné používať
súčasne
Riešenie
problémov
Index
ii
Úvod
Najskôr si prečítajte toto
Ďakujeme, že ste si kúpili digitálny fotoaparát Nikon COOLPIX P1000.
Symboly a obyčaje použité v tejto príručke
• Klepnutím alebo kliknutím na
prehľad tém“ (Aii).
• Symboly
v spodnej pravej časti každej strany zobrazíte „Rýchly
Symbol
Popis
Táto ikona označuje upozornenia a informácie, ktoré by ste si mali prečítať
pred používaním fotoaparátu.
Táto ikona označuje poznámky a informácie, ktoré by ste si mali prečítať pred
používaním fotoaparátu.
Táto ikona označuje ďalšie strany, ktoré obsahujú podstatné informácie.
•
•
•
•
Pamäťové karty SD, SDHC a SDXC sa v tejto príručke označujú ako „pamäťové karty“.
Smartfóny a tablety sa označujú ako „inteligentné zariadenia“.
Nastavenie v čase zakúpenia sa uvádza ako „predvolené nastavenie“.
Názvy položiek ponuky zobrazené na obrazovke fotoaparátu a názvy tlačidiel alebo
hlásení zobrazené na obrazovke počítača sa zobrazujú tučným písmom.
• V tejto príručke sú niekedy ukážkové snímky na displeji vynechané, aby bolo zobrazenie
indikátorov na obrazovke prehľadnejšie.
iii
Úvod
Najskôr si prečítajte toto
Informácie a preventívne opatrenia
Celoživotné vzdelávanie
Ako súčasť záväzku „celoživotného vzdelávania“ spoločnosti Nikon, ktorý sa týka ustavičnej podpory
výrobkov a vzdelávania, sú na nasledujúcich webových lokalitách k dispozícii neustále
aktualizované informácie:
• Pre používateľov v USA: http://www.nikonusa.com/
• Pre používateľov v Európe: http://www.europe-nikon.com/support/
• Pre používateľov v Ázii, Oceánii, na Strednom východe a v Afrike: http://www.nikon-asia.com/
Navštívte tieto webové lokality, aby ste získali najnovšie informácie o výrobkoch, tipy, odpovede na
často kladené otázky (FAQ) a všeobecné rady týkajúce sa digitálneho spracovania snímok
a snímania. Ďalšie informácie môžete získať od miestneho obchodného zástupcu spoločnosti
Nikon. Kontaktné informácie nájdete na nižšie uvedenej webovej stránke:
http://imaging.nikon.com/
Používajte iba elektronické príslušenstvo značky Nikon
Fotoaparáty Nikon COOLPIX sú skonštruované podľa najvyšších štandardov a obsahujú zložité
elektronické obvody. Výhradne elektronické príslušenstvo značky Nikon (vrátane nabíjačiek, batérií,
sieťových zdrojov a USB káblov), ktoré spoločnosť Nikon certifikovala špeciálne na použitie s týmto
digitálnym fotoaparátom značky Nikon, boli skonštruované a osvedčené pre prevádzku v rámci
prevádzkových a bezpečnostných požiadaviek týchto elektronických obvodov.
POUŽITIE ELEKTRONICKÉHO PRÍSLUŠENSTVA INEJ ZNAČKY AKO NIKON MÔŽE POŠKODIŤ
FOTOAPARÁT A MÔŽE ZNAMENAŤ STRATU PLATNOSTI ZÁRUKY OD SPOLOČNOSTI NIKON.
Použitie nabíjateľných Li-ion batérií od iných výrobcov, ktoré neobsahujú holografickú pečať Nikon,
môže spôsobovať problémy pri normálnej prevádzke fotoaparátu alebo môže spôsobiť prehriatie,
vznietenie, prasknutie alebo vytečenie batérie.
Holografická pečať: Identifikuje toto
zariadenie ako autentický výrobok
značky Nikon.
Ak potrebujete ďalšie informácie o príslušenstve značky Nikon, obráťte sa na miestneho
autorizovaného predajcu výrobkov značky Nikon.
Pred zhotovovaním dôležitých snímok
Pred snímaním pri dôležitých udalostiach (napríklad počas svadby alebo pred výletom) zhotovte
skúšobný záber, aby ste si overili správnu činnosť fotoaparátu. Spoločnosť Nikon nenesie
zodpovednosť za škody alebo straty zisku, ktoré môžu vzniknúť v dôsledku poruchy výrobku.
iv
Úvod
Najskôr si prečítajte toto
Informácie o návodoch
• Žiadna časť návodov dodávaných s výrobkom nesmie byť reprodukovaná, kopírovaná, šírená,
ukladaná v zálohovacích systémoch ani v ľubovoľnej forme prekladaná do iného jazyka bez
predchádzajúceho písomného súhlasu od spoločnosti Nikon.
• Ilustrácie a obsah obrazovky v tejto príručke sa môžu odlišovať od aktuálneho produktu.
• Spoločnosť Nikon si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť technické parametre hardvéru
a softvéru opisovaného v týchto príručkách bez predchádzajúceho upozornenia.
• Spoločnosť Nikon nebude niesť zodpovednosť za žiadne škody, ktoré vzniknú následkom
používania tohto produktu.
• Hoci bolo vynaložené maximálne úsilie, aby sa zabezpečila presnosť a úplnosť informácií v týchto
príručkách, privítame, ak na všetky chyby a nedostatky upozorníte miestne zastúpenie
spoločnosti Nikon (adresa je uvedená samostatne).
Poznámky o dodržiavaní autorských práv
Podľa zákona o autorských právach nemôžu byť fotografie alebo záznamy podliehajúce autorským
právam, ktoré boli vytvorené s týmto fotoaparátom, použité bez povolenia vlastníka autorských
práv. Na osobné použitie sa vzťahujú výnimky, pamätajte však na to, že aj osobné použitie môže byť
obmedzené v prípade fotografií alebo záznamov výstav alebo živých vystúpení.
Likvidácia zariadení na ukladanie údajov
Vymazaním snímok alebo formátovaním zariadení na ukladanie údajov, napríklad pamäťových
kariet, sa úplne nevymažú pôvodné obrazové údaje. Vymazané súbory na vyhodených zariadeniach
na ukladanie údajov možno niekedy obnoviť pomocou bežne dostupného softvéru, čo môže mať
za následok zneužitie osobných údajov na snímkach. Za zabezpečenie ochrany takýchto údajov
zodpovedá používateľ.
Pred likvidáciou zariadenia na ukladanie údajov, alebo prenesením vlastníctva na inú osobu
resetujte všetky nastavenia fotoaparátu časti Reset all (Resetovať všetko) v ponuke nastavení
(A113) alebo v časti Restore default settings (Obnoviť predvolené nastavenia) v ponuke
siete (A113). Po reštartovaní vymažte všetky údaje pomocou komerčného softvéru na
vymazávanie údajov alebo naformátujte zariadenie v časti Format card (Formátovanie karty)
v ponuke nastavení (A113), potom ho úplne naplňte snímkami, ktoré neobsahujú žiadne
súkromné informácie (napr. snímky prázdnej oblohy).
Dbajte na to, aby ste pri fyzickej likvidácii pamäťových kariet predišli poraneniu alebo poškodeniu
majetku.
v
Úvod
Najskôr si prečítajte toto
Pre vašu bezpečnosť
Aby nedošlo k poškodeniu majetku alebo zraneniu vás či iných osôb, pred použitím tohto
výrobku si prečítajte celú časť „Pre vašu bezpečnosť“.
Tieto bezpečnostné pokyny uchovávajte tam, kde si ich budú môcť prečítať všetci
používatelia tohto výrobku.
NEBEZPEČENSTVO
Nedodržanie pokynov označených touto
ikonou predstavuje vysoké riziko usmrtenia
alebo vážneho zranenia.
VÝSTRAHA
Nedodržanie pokynov označených touto
ikonou by mohlo viesť k usmrteniu alebo
vážnemu zraneniu.
UPOZORNENIE
Nedodržanie pokynov označených touto
ikonou by mohlo viesť k zraneniu alebo
poškodeniu majetku.
VÝSTRAHA
• Nepoužívajte počas chôdze ani obsluhy vozidla. Nedodržanie tohto pokynu by
mohlo viesť k nehodám alebo inému zraneniu.
• Nerozoberajte ani neupravujte tento výrobok. Nedotýkajte sa vnútorných
častí, k odhaleniu ktorých došlo v dôsledku pádu alebo inej nehody.
Nedodržanie týchto pokynov by mohlo viesť k zasiahnutiu elektrickým prúdom alebo
inému zraneniu.
• V prípade, že si všimnete akékoľvek nezvyčajné javy, ako sú dym, teplo alebo
nezvyčajné zápachy, ktoré sa uvoľňujú z výrobku, ihneď odpojte batériu alebo
zdroj napájania. Pokračovanie v používaní by mohlo viesť k vzniku požiaru,
popáleninám alebo inému zraneniu.
• Uchovávajte v suchu. So zariadením nemanipulujte s mokrými rukami. So
zástrčkou nemanipulujte s mokrými rukami. Nedodržanie týchto pokynov by
mohlo viesť k vzniku požiaru alebo zasiahnutiu elektrickým prúdom.
• Dbajte na to, aby vaša pokožka nezostávala v dlhodobom kontakte s týmto
výrobkom, pokiaľ je zapnutý alebo pripojený k napájaniu. Nedodržanie tohto
pokynu by mohlo viesť k nízkoteplotným popáleninám.
• Nepoužívajte tento výrobok v prítomnosti horľavého prachu alebo plynu, ako
sú propán, benzín alebo aerosóly. Nedodržanie tohto pokynu by mohlo viesť
k výbuchu alebo vzniku požiaru.
• Nemierte blesk na vodiča motorového vozidla. Nedodržanie tohto pokynu by
mohlo viesť k nehodám.
vi
Úvod
Pre vašu bezpečnosť
• Tento výrobok uchovávajte mimo dosahu detí. Nedodržanie tohto pokynu by
mohlo viesť k zraneniu alebo poruche výrobku. Navyše, vezmite do úvahy, že malé časti
predstavujú riziko udusenia. V prípade, že dieťa prehltne akúkoľvek časť tohto výrobku,
ihneď vyhľadajte lekársku pomoc.
• Nezaplietajte, neovíjajte ani nezakrúcajte popruhy okolo krku. Nedodržanie
tohto pokynu by mohlo viesť k nehodám.
• Nepoužívajte batérie, nabíjačky, sieťové zdroje ani USB káble, ktoré nie sú
výslovne určené na používanie s týmto výrobkom. Keď používate batérie,
nabíjačky, sieťové zdroje a USB káble určené na používanie s týmto výrobkom,
nevykonávajte nasledovné:
- Poškodzovanie, úprava, násilné ťahanie alebo ohýbanie šnúr alebo káblov,
ich umiestňovanie pod ťažké predmety alebo vystavovanie pôsobeniu tepla
či plameňa.
- Používanie cestovných meničov alebo adaptérov určených na prevod
z jedného napätia na iné napätie či so striedačmi, ktoré prevádzajú
jednosmerné napájanie na striedavé napájanie.
Nedodržanie týchto pokynov by mohlo viesť k vzniku požiaru alebo zasiahnutiu
elektrickým prúdom.
• Nemanipulujte so zástrčkou pri nabíjaní výrobku alebo používaní sieťového
zdroja počas búrok. Nedodržanie tohto pokynu by mohlo viesť k zasiahnutiu
elektrickým prúdom.
• So zariadením nemanipulujte s holými rukami na miestach vystavených
pôsobeniu mimoriadne vysokých alebo nízkych teplôt. Nedodržanie tohto
pokynu by mohlo viesť k popáleninám alebo omrzlinám.
UPOZORNENIE
• Nenechávajte objektív namierený na slnko alebo iné zdroje silného svetla.
Svetlo zaostrené objektívom by mohlo spôsobiť vznik požiaru alebo poškodenie
vnútorných častí výrobku. Pri snímaní objektov v protisvetle zachovávajte slnko
dostatočne mimo obrazového poľa. Slnečné svetlo sústredené do fotoaparátu, keď sa
slnko nachádza blízko obrazového poľa, by mohlo spôsobiť vznik požiaru.
• Vypnite tento výrobok, keď je jeho použitie zakázané. Vypnite bezdrôtové
funkcie, keď je použitie bezdrôtového zariadenia zakázané. Rádiofrekvenčné
emisie vytvárané týmto výrobkom by mohli zasahovať do činnosti zariadení na palube
lietadla alebo v nemocniciach či iných zdravotníckych zariadeniach.
• Vyberte batériu a odpojte sieťový zdroj, ak sa tento výrobok nebude dlhší čas
používať. Nedodržanie tohto pokynu by mohlo viesť k vzniku požiaru alebo poruche
výrobku.
vii
Úvod
Pre vašu bezpečnosť
• Nedotýkajte sa pohyblivých častí objektívu ani iných pohyblivých častí.
Nedodržanie tohto pokynu by mohlo viesť k zraneniu.
• Neodpaľujte blesk v kontakte s pokožkou alebo objektmi či v ich
bezprostrednej blízkosti. Nedodržanie tohto pokynu by mohlo viesť k popáleninám
alebo vzniku požiaru.
• Nevysúvajte vstavaný blesk, keď používate zábleskovú jednotku upevnenú na
sánkach pre príslušenstvo fotoaparátu. Nedodržanie tohto pokynu môže viesť
k poškodeniu alebo prehriatiu výrobku.
• Nenechávajte výrobok tam, kde bude dlhodobo vystavený pôsobeniu
mimoriadne vysokých teplôt, ako napríklad v uzatvorenom automobile alebo
na priamom slnečnom svetle. Nedodržanie tohto pokynu by mohlo viesť k vzniku
požiaru alebo poruche výrobku.
• Neprepravujte fotoaparát s pripojeným statívom alebo podobným
príslušenstvom. Nedodržanie tohto pokynu by mohlo viesť k zraneniu alebo poruche
výrobku.
NEBEZPEČENSTVO týkajúce sa batérií
• Dbajte na to, aby nedochádzalo k zlému zaobchádzaniu s batériami.
Nedodržanie nasledujúcich pokynov by mohlo viesť k vytečeniu, prehriatiu, prasknutiu
alebo vznieteniu batérií:
- Používajte len nabíjateľné batérie schválené na používanie v tomto výrobku.
- Nevystavujte batérie pôsobeniu plameňa alebo nadmerného tepla.
- Nerozoberajte.
- Neskratujte kontakty ich dotykom s náhrdelníkmi, sponami do vlasov či inými
kovovými predmetmi.
- Nevystavujte batérie ani iné výrobky, do ktorých sú vložené, pôsobeniu silných
fyzických otrasov.
• Nabíjanie vykonávajte len tak, ako je to uvedené. Nedodržanie tohto pokynu by
mohlo viesť k vytečeniu, prehriatiu, prasknutiu alebo vznieteniu batérií.
• Ak sa elektrolyt batérie dostane do kontaktu s očami, vypláchnite ich
množstvom čistej vody a vyhľadajte okamžitú lekársku pomoc. Zdržanie postupu
by mohlo viesť k zraneniam očí.
viii
Úvod
Pre vašu bezpečnosť
VÝSTRAHA týkajúca sa batérií
• Batérie uchovávajte mimo dosahu detí. V prípade, že dieťa prehltne batériu,
vyhľadajte okamžitú lekársku pomoc.
• Batérie neponárajte do vody ani nevystavujte pôsobeniu dažďa. Nedodržanie
tohto pokynu by mohlo viesť k vzniku požiaru alebo poruche výrobku. Ihneď vysušte
výrobok pomocou uteráka alebo podobného predmetu v prípade, že namokne.
• Ihneď prestaňte výrobok používať v prípade, že si všimnete akékoľvek zmeny
na batériách, ako sú strata farby alebo deformácia. Ukončite nabíjanie, ak sa
nenabijú v priebehu určeného časového intervalu. Nedodržanie týchto pokynov
môže mať za následok vytečenie, prehriatie, prasknutie alebo vznietenie batérií.
• Keď už batérie nie sú viac potrebné, zaizolujte kontakty samolepiacou páskou.
V prípade, že sa kontakty batérie dostanú do kontaktu s kovovými predmetmi, môže
dôjsť k prehriatiu, prasknutiu batérie alebo k vzniku požiaru.
• Ak sa elektrolyt batérie dostane do kontaktu s pokožkou alebo odevom osoby,
ihneď opláchnite zasiahnutú oblasť množstvom čistej vody. Nedodržanie tohto
pokynu by mohlo viesť k podráždeniu pokožky.
ix
Úvod
Pre vašu bezpečnosť
Obsah
Rýchly prehľad tém............................................................................................................... ii
Hlavné témy .................................................................................................................................................................... ii
Spoločné témy............................................................................................................................................................... ii
Úvod.......................................................................................................................................... iii
Najskôr si prečítajte toto ..................................................................................................................... iii
Symboly a obyčaje použité v tejto príručke ............................................................................................... iii
Informácie a preventívne opatrenia................................................................................................................ iv
Pre vašu bezpečnosť............................................................................................................................. vi
Súčasti fotoaparátu............................................................................................................... 1
Telo fotoaparátu ..................................................................................................................................... 2
Základné funkcie ovládacích prvkov............................................................................................... 5
Monitor/Hľadáčik.................................................................................................................................... 8
Prepínanie informácií zobrazovaných na obrazovke (tlačidlo s).......................................... 8
Pre snímanie.................................................................................................................................................................... 9
Za účelom prehrávania.......................................................................................................................................... 12
Začíname................................................................................................................................ 14
Upevnenie remienka fotoaparátu .................................................................................................. 15
Nasadenie krytu objektívu a slnečnej clony objektívu ........................................................... 15
Vloženie batérie a pamäťovej karty ............................................................................................... 16
Vybratie batérie alebo pamäťovej karty ...................................................................................................... 16
Nabíjanie batérie................................................................................................................................... 17
Otvorenie monitora ............................................................................................................................. 18
Nastavenie fotoaparátu...................................................................................................................... 19
Základné činnosti pri snímaní a prehrávaní............................................................... 21
Snímanie snímok .................................................................................................................................. 22
Používanie vstavaného blesku.......................................................................................................................... 25
Nasadenie krytu lišty na príslušenstvo BS-1 (dostupný samostatne)........................................ 25
Záznam videosekvencií ......................................................................................................................................... 25
Prepínanie medzi monitorom a hľadáčikom ........................................................................................... 26
Prehrávanie snímok ............................................................................................................................. 27
Odstránenie snímok ............................................................................................................................ 28
Obrazovka výberu snímok na vymazanie .................................................................................................. 29
Funkcie snímania................................................................................................................. 30
Výber režimu snímania ....................................................................................................................... 31
x
Obsah
A (Automatický) režim...................................................................................................................... 32
Motívový režim (Snímanie prispôsobené podmienkam snímania) ................................... 33
Tipy a poznámky týkajúce sa režimu motívových programov..................................................... 34
Vytváranie snímok s funkciou Jednoduchá panoráma...................................................................... 41
Prehrávanie snímok s funkciou Jednoduchá panoráma .................................................................. 43
Kreatívny režim (použitie efektov pri snímaní).......................................................................... 44
Režimy j, k, l a m (nastavenie expozície pre snímanie) ................................................... 46
Tipy pre nastavenie expozície ........................................................................................................................... 47
Ovládací rozsah času uzávierky (režimy j, k, l a m) ..................................................................... 49
Snímanie s nastavením Bulb alebo nastavením Time (v režime m)......................................... 50
Režim M (Používateľské nastavenia).............................................................................................. 52
Uloženie nastavení v režime M (Uloženie používateľských nastavení) ................................... 53
Nastavenie funkcií snímania pomocou multifunkčného voliča .......................................... 54
Zábleskový režim.................................................................................................................................. 55
Self-timer (Samospúšť) ....................................................................................................................... 58
Smile Timer (Samospúšť detegujúca úsmev) (Automatické snímanie usmiatych
tvárí)........................................................................................................................................................... 60
Používanie automatického zaostrovania..................................................................................... 61
Výber režimu zaostrovania .................................................................................................................................. 61
Tlačidlo spúšte ............................................................................................................................................................ 62
Používanie funkcie Automatické zaostrovanie s vyhľadávaním objektu ............................... 63
Používanie detekcie tváre .................................................................................................................................... 64
Používanie funkcie Zmäkčenie pleti.............................................................................................................. 65
Objekty nevhodné na automatické zaostrovanie................................................................................. 65
Pamäť zaostrenia ....................................................................................................................................................... 66
Používanie manuálneho zaostrovania.......................................................................................... 67
Exposure Compensation (Korekcia expozície) (Nastavenie jasu)........................................ 69
Používanie tlačidla w (funkcia) ..................................................................................................... 70
Používanie priblíženia......................................................................................................................... 71
Predvolené nastavenia (Blesk, Samospúšť a Režim zaostrovania)...................................... 73
Funkcie, ktoré pri snímaní nie je možné používať súčasne................................................... 75
Funkcie prehrávania........................................................................................................... 79
Zväčšenie prehrávaného obrazu .................................................................................................... 80
Prehrávanie miniatúr/zobrazenie kalendára .............................................................................. 81
Zobrazovanie a vymazávanie kontinuálne (sekvenčne) zhotovovaných snímok......... 82
Zobrazenie snímok zo sekvencie .................................................................................................................... 82
Odstránenie snímok zo sekvencie.................................................................................................................. 83
Úprava snímok (statické snímky) .................................................................................................... 83
Pred úpravou snímok ............................................................................................................................................. 83
Quick Retouch (Rýchle retušovanie): Zvýšenie kontrastu a sýtosti ............................................ 84
D-Lighting: Zvýšenie jasu a kontrastu .......................................................................................................... 84
Skin Softening (Zmäkčenie pleti): Zmäkčenie tónov pleti............................................................... 85
xi
Obsah
Filter Effects (Efekty filtrov): Použitie digitálnych filtrových efektov .......................................... 86
Small Picture (Malá snímka): Zmenšenie veľkosti snímky ................................................................ 87
Výrez: Vytvorenie orezanej kópie..................................................................................................................... 88
Videosekvencie .................................................................................................................... 89
Základné operácie natáčania a prehrávania videosekvencií ................................................ 90
Zachytávanie statických snímok počas záznamu videosekvencií ...................................... 93
Movie Manual (Manuálna videosekvencia) (Nastavenie expozície pre záznam
videosekvencie)..................................................................................................................................... 94
Snímanie s funkciou Časozberné snímanie................................................................................. 96
Zaznamenanie videosekvencií superlapse.................................................................................. 98
Operácie počas prehrávania videosekvencie............................................................................. 99
Úprava videosekvencií..................................................................................................................... 100
Výber len želanej časti videosekvencie..................................................................................................... 100
Uloženie záberu z videosekvencie ako statickej snímky................................................................ 101
Pripojenie fotoaparátu k TV, tlačiarni alebo počítaču......................................... 102
Využitie snímok .................................................................................................................................. 103
Zobrazenie snímok na TV ............................................................................................................... 104
Tlač snímok bez počítača................................................................................................................ 105
Pripojenie fotoaparátu k tlačiarni ................................................................................................................. 105
Tlač snímok po jednej ......................................................................................................................................... 106
Tlač viacerých snímok.......................................................................................................................................... 107
Prenos snímok do počítača (ViewNX-i)...................................................................................... 109
Inštalácia ViewNX-i ................................................................................................................................................ 109
Prenos snímok do počítača.............................................................................................................................. 109
Používanie ponuky .......................................................................................................... 112
Ovládanie ponuky ............................................................................................................................. 113
Obrazovka výberu snímok................................................................................................................................ 115
Zoznamy ponúk ................................................................................................................................. 116
Ponuka snímania .................................................................................................................................................... 116
Ponuka Movie Manual Mode (Režim manuálnej videosekvencie).......................................... 117
Ponuka videosekvencie...................................................................................................................................... 117
Ponuka prehrávania.............................................................................................................................................. 118
Ponuka siete .............................................................................................................................................................. 118
Ponuka nastavenia ................................................................................................................................................ 119
Ponuka snímania (Bežné možnosti snímania)......................................................................... 121
Image Quality (Kvalita snímky)....................................................................................................................... 121
Image Size (Veľkosť snímky)............................................................................................................................. 123
Ponuka snímania (režim j, k, l alebo m)............................................................................. 124
Picture Control (Funkcia Picture Control) (COOLPIX Picture Control (Funkcia Picture
Control)) ....................................................................................................................................................................... 124
xii
Obsah
Custom Picture Control (Vlastné Picture Control) (COOLPIX Custom Picture Control
(Vlastné Picture Control))................................................................................................................................... 128
White Balance (Vyváženie bielej farby) (nastavenie odtieňa) ..................................................... 129
Metering (Meranie) ............................................................................................................................................... 132
Sériové snímanie .................................................................................................................................................... 133
ISO Sensitivity (Citlivosť ISO)............................................................................................................................ 137
Exposure Bracketing (Expozičný bracketing)........................................................................................ 139
AF Area Mode (Režim automatického zaostrovania polí)............................................................. 140
Autofocus Mode (Režim automatického zaostrenia) ...................................................................... 143
Flash Exp. Comp. (Korekcia expozície blesku) ...................................................................................... 143
Noise Reduction Filter (Filter redukcie šumu) ...................................................................................... 144
Active D-Lighting (Funkcia Active D-Lighting).................................................................................... 144
Multiple Exposure (Viacnásobná expozícia) .......................................................................................... 145
Zoom Memory (Pamäť priblíženia)............................................................................................................. 147
Startup Zoom Position (Úvodná poloha priblíženia)....................................................................... 148
M Exposure Preview (Kontrola expozície – M)..................................................................................... 148
Ponuka Movie Manual Mode (Režim manuálnej videosekvencie) .................................. 149
Ponuka videosekvencie................................................................................................................... 150
Movie Options (Možnosti videosekvencie)............................................................................................ 150
Autofocus Mode (Režim automatického zaostrenia) ...................................................................... 153
Electronic VR (Elektronická stabilizácia obrazu)................................................................................... 154
Wind Noise Reduction (Redukcia šumu vetra) .................................................................................... 154
Zoom Microphone (Priblíženie mikrofónu) ........................................................................................... 155
Frame Rate (Frekvencia snímania)............................................................................................................... 155
External Mic Sensitivity (Citlivosť externého mikrofónu)............................................................... 156
Ponuka prehrávania.......................................................................................................................... 157
Mark for Upload (Označiť na prenos)......................................................................................................... 157
Slide Show (Prezentácia).................................................................................................................................... 158
Protect (Chrániť)...................................................................................................................................................... 159
Rotate Image (Otočiť snímku) ........................................................................................................................ 159
Sequence Display Options (Možnosti zobrazenia sekvencie).................................................... 160
Choose Key Picture (Vybrať kľúčovú snímku)....................................................................................... 160
Ponuka siete ........................................................................................................................................ 161
Obsluha klávesnice na zadávanie textu ................................................................................................... 163
Ponuka nastavenia ............................................................................................................................ 164
Time Zone and Date (Časové pásmo a dátum) .................................................................................. 164
Slot Empty Release Lock (Zámok uvoľnenia prázdneho priečinka)........................................ 166
Monitor Settings (Nastavenia monitora) ................................................................................................. 167
EVF Auto Toggle (Automatické prepínanie EVF) (automaticky prepína z displeja na
hľadáčik)....................................................................................................................................................................... 169
Date Stamp (Dátumová pečiatka) ............................................................................................................... 169
Self-timer: After Release (Samospúšť: po uvoľnení).......................................................................... 170
Vibration Reduction (Stabilizácia obrazu) ............................................................................................... 171
xiii
Obsah
AF Assist (Pomocné svetlo AF).......................................................................................................................
Digital Zoom (Digitálne priblíženie) ...........................................................................................................
Assign Side Zoom Control (Priradiť bočný ovládač priblíženia) ...............................................
Snap-back Zoom (Rýchle dočasné oddialenie)...................................................................................
Control Ring Options (Možnosti ovládacieho krúžka).....................................................................
AE/AF Lock Button (Tlačidlo aretácie AE/AF)........................................................................................
Sound Settings (Nastavenia zvuku) ............................................................................................................
Auto Off (Automaticky vypnúť).....................................................................................................................
Format Card (Formátovanie karty) ..............................................................................................................
Language (Jazyk) ....................................................................................................................................................
HDMI ..............................................................................................................................................................................
Charge by Computer (Nabiť cez počítač) ...............................................................................................
Image Comment (Komentár k snímke)....................................................................................................
Copyright Information (Informácie o autorských právach) .........................................................
Location Data (Údaje o polohe)....................................................................................................................
Toggle Av/Tv Selection (Prepínať výber Av/Tv) ..................................................................................
Reset File Numbering (Vynulovanie číslovania súborov)..............................................................
Peaking (Zameranie) ............................................................................................................................................
Reset All (Resetovať všetko).............................................................................................................................
Firmware Version (Verzia firmvéru) .............................................................................................................
172
172
173
173
174
175
175
176
176
176
177
179
180
181
182
182
183
184
184
184
Technické poznámky ...................................................................................................... 185
Poznámky ............................................................................................................................................. 186
Poznámky o funkciách bezdrôtovej komunikácie................................................................. 187
Starostlivosť o výrobok.................................................................................................................... 189
Fotoaparát .................................................................................................................................................................. 189
Batéria............................................................................................................................................................................ 190
Nabíjací sieťový zdroj........................................................................................................................................... 192
Pamäťové karty........................................................................................................................................................ 192
Čistenie a uskladnenie ..................................................................................................................... 194
Čistenie ......................................................................................................................................................................... 194
Skladovanie................................................................................................................................................................ 194
Chybové hlásenia .............................................................................................................................. 195
Riešenie problémov.......................................................................................................................... 198
Názvy súborov .................................................................................................................................... 207
Voliteľné príslušenstvo .................................................................................................................... 208
Speedlight (externé blesky) ........................................................................................................... 210
Diaľkový ovládač ML-L7 .................................................................................................................. 212
Technické údaje ................................................................................................................................. 217
Pamäťové karty, ktoré sa môžu použiť...................................................................................................... 222
Index....................................................................................................................................................... 224
xiv
Obsah
Súčasti fotoaparátu
Telo fotoaparátu ............................................................................................................................... 2
Základné funkcie ovládacích prvkov......................................................................................... 5
Monitor/Hľadáčik.............................................................................................................................. 8
1
Súčasti fotoaparátu
Telo fotoaparátu
Vysunutý vstavaný blesk
1 2 3 4
13
12 11 10
5
1
6
9
1
Očko na upevnenie remienka
fotoaparátu............................................................15
2
Príkazový volič .....................................................46
3
Hlavný vypínač/kontrolka zapnutia
prístroja (kontrolka nabíjania) ..... 17 19, 24
4
Volič režimov ................................................22, 31
5
Mikrofón (stereo)..................................... 90, 155
6
Vstavaný blesk .............................................25, 55
7
K Ovládač vysunutia blesku..................55
8
Objektív
8
9
Súčasti fotoaparátu
Ovládací krúžok........................................67, 174
Ovládač priblíženia .......................................... 71
f : Širokouhlé.......................................... 71
g : Teleobjektív....................................... 71
10
h : Zobrazenie miniatúr.................... 81
i : Zväčšenie výrezu snímky ......... 80
Kontrolka samospúšte ................................... 58
Kontrolka redukcie efektu červených
11 očí ............................................................................... 57
Pomocné svetlo AF........................................172
12 Tlačidlo spúšte............................................ 24, 62
13 Tlačidlo w (funkcia) ...................................... 70
2
Telo fotoaparátu
7
1
2
3
9
6
8
5
4
7
1
Tlačidlo p (rýchle dočasné oddialenie)
.......................................................................................72
2
Bočný ovládač priblíženia.............................71
f : Širokouhlé ..........................................71
g : Teleobjektív.......................................71
3
Lišty na príslušenstvo........................... 25, 210
4
Ovládací prvok dioptrickej korekcie ......26
3
Súčasti fotoaparátu
Telo fotoaparátu
5
Kryt konektora pre externý mikrofón
....................................................................................209
6
Kryt konektora...........................................17, 103
7
Konektor pre príslušenstvo.......................209
8
HDMI micro konektor (Typu D) ..............103
9
Mikro-USB konektor ..............................17, 103
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
17
16
14
15
1
Reproduktor............................................... 99, 175
2
Elektronický hľadáčik.......................................26
3
Snímač oka ............................................................26
4
Tlačidlo x (monitor).....................................26
5
Tlačidlo o (AE-L/AF-L) ....................... 66, 175
6
Volič režimu zaostrovania.....................61, 67
7
Tlačidlo b (e záznam videosekvencií)
...............................................................................25, 90
8
Tlačidlo c (prehrávanie).............................27
9
Tlačidlo s (displej).......................................8
10 Tlačidlo k (potvrdenie výberu) ............113
Otočný multifunkčný volič
11 (multifunkčný volič)*.............................54, 113
12 Tlačidlo l (odstraňovanie)......................... 28
13 Tlačidlo d (ponuka)......................113, 116
Kryt priestoru pre batériu/slotu na
14 pamäťovú kartu ................................................. 16
Kryt napájacieho konektora (pre voliteľný
15 sieťový zdroj).................................................... 208
16 Závit pre statív
17 Monitor............................................................... 8, 18
* V tejto príručke je stláčanie multifunkčného voliča nahor, nadol, doľava alebo doprava
znázornené šípkami H, I, J alebo K.
4
Súčasti fotoaparátu
Telo fotoaparátu
Základné funkcie ovládacích prvkov
Ovládací prvok
Hlavná funkcia
S cieľom
snímania
Vyberte režim snímania (A31).
S cieľom
snímania
Umožňuje zvoliť režim q (automatické
zaostrovanie) alebo r (manuálne
zaostrovanie).
S cieľom
snímania
Slúži na zaistenie expozície alebo zaostrenia.
S cieľom
snímania
Posunutím smerom k g (i) (pozícia
teleobjektívu) priblížite pohľad na objekt
a posunutím smerom k f (h) (širokouhlá
poloha) oddialite pohľad na väčšiu oblasť.
Volič režimov
Volič režimu zaostrovania
Tlačidlo o (AE-L/AF-L)
Ovládač priblíženia
Tlačidlo p (rýchle dočasné
oddialenie)
S cieľom
prehrávania
• Posunutím smerom k g (i) priblížite pohľad
na snímku a posunutím smerom k f (h)
zobrazíte snímky v podobe miniatúr alebo
kalendára.
• Upravte hlasitosť prehrávania videosekvencie.
S cieľom
snímania
Dočasne rozšírte obrazový uhol.
S cieľom
snímania
Použite funkciu priradenú pod položkou Assign
side zoom control (Priradiť bočný ovládač
priblíženia).
• Priblíženie (predvolené nastavenie):
Posunutím smerom k g (pozícia
teleobjektívu) priblížite pohľad na objekt
a posunutím smerom k f (širokouhlá
poloha) oddialite pohľad na väčšiu oblasť.
• Manuálne zaostrenie: Keď je volič režimu
zaostrovania nastavený do polohy r,
manuálne upravte zaostrenie.
Bočný ovládač priblíženia
5
Súčasti fotoaparátu
Základné funkcie ovládacích prvkov
Ovládací prvok
Hlavná funkcia
S cieľom
snímania
Tlačidlo spúšte
S cieľom
prehrávania
S cieľom
snímania
Tlačidlo b (e záznam
videosekvencií)
Multifunkčný volič
Tlačidlo k (potvrdenie
výberu)
S cieľom
prehrávania
Ak je tlačidlo stlačené do polovice: Nastavte
zaostrenie a expozíciu.
Ak je tlačidlo stlačené na doraz: Uvoľnite spúšť.
Návrat do režimu snímania.
Spustí a zastaví záznam videosekvencie.
Návrat do režimu snímania.
S cieľom
snímania
• Kým je zobrazená obrazovka snímania:
Stlačením nasledujúcich tlačidiel zobrazíte
nasledujúce obrazovky nastavenia:
- Nahor (H): m (zábleskový režim)
- Vľavo (J): n (samospúšť/samospúšť
detegujúca úsmev)
- Nadol (I): p (režim zaostrovania)*
- Vpravo (K): o (korekcia expozície)
• Keď je zvolený režim snímania l, m alebo
u (Movie manual (Manuálna
videosekvencia)): Otáčaním multifunkčného
voliča nastavte clonové číslo.
* Dostupné, len keď je volič režimu
zaostrovania nastavený do polohy q.
S cieľom
prehrávania
• Kým je zobrazená obrazovka prehrávania:
Zmeňte zobrazenú snímku pomocou tlačidiel
nahor (H), doľava (J), nadol (I), doprava
(K), prípadne otáčaním otočného
multifunkčného voliča.
• Kým je zobrazená priblížená snímka:
Posúvajte oblasť zobrazenia.
S cieľom
nastavenia
• Vyberte položku pomocou tlačidiel HIJK
alebo otáčaním multifunkčného voliča;
a výber potom aplikujte stlačením tlačidla k.
S cieľom
prehrávania
• Zobrazenie jednotlivých snímok sekvencie
v režime prehrávania snímok na celej
obrazovke (A28).
• Rolovanie snímky zhotovenej pomocou funkcie
Easy panorama (Jednoduchá panoráma).
• Prehrávanie videosekvencií.
• Prepnutie zo zobrazenia miniatúr snímok
alebo priblíženej snímky na režim
prehrávania snímok na celej obrazovke.
S cieľom
nastavenia
Aplikujte položku vybranú pomocou tlačidla
multifunkčného voliča.
6
Súčasti fotoaparátu
Základné funkcie ovládacích prvkov
Ovládací prvok
Hlavná funkcia
S cieľom
snímania
Príkazový volič
S cieľom
prehrávania
Zmeňte hodnotu faktora zväčšenia priblíženej snímky.
S cieľom
snímania
• Keď je volič režimu zaostrovania nastavený do
polohy q: Zobrazte obrazovku nastavení,
ktorú ste zvolili v časti Control ring options
(Možnosti ovládacieho krúžka) (A119).*
• Keď je volič režimu zaostrovania nastavený
do polohy r: Upravte zaostrenie manuálne.
* Táto funkcia nie je pri niektorých režimoch
snímania k dispozícii.
Ovládací krúžok
Tlačidlo d (ponuka)
S cieľom
snímania/
prehrávania
Zobrazenie alebo zatvorenie ponuky (A113).
S cieľom
snímania
Keď je zvolený režim snímania j, k, l, m
alebo M:
Zobrazí alebo zavrie ponuky nastavenia ako
napr. Continuous (Sériové snímanie) alebo
Vibration reduction (Stabilizácia obrazu).
Tlačidlo w (funkcia)
Tlačidlo x (monitor)
Tlačidlo s (displej)
S cieľom
snímania/
prehrávania
Prepínanie medzi monitorom a hľadáčikom
(A26).
S cieľom
snímania/
prehrávania
Prepínajte informácie zobrazené na obrazovke.
S cieľom
snímania
Tlačidlo c (prehrávanie)
S cieľom
prehrávania
S cieľom
snímania
Tlačidlo l (odstraňovanie)
• Keď je zvolený režim snímania j (A46):
Nastavte flexibilnú programovú automatiku.
• Keď je zvolený režim snímania k, m (A46) alebo
Manual (Manuálne) v režime u (Movie manual
(Manuálna videosekvencia)): Nastavte čas uzávierky.
S cieľom
prehrávania
Prehrávanie snímok (A27).
• Keď je fotoaparát vypnutý, stlačením
a podržaním tohto tlačidla ho zapnete
v režime prehrávania (A27).
• Návrat do režimu snímania.
Odstránenie poslednej uloženej snímky (A28).
Odstránenie snímok (A28).
7
Súčasti fotoaparátu
Základné funkcie ovládacích prvkov
Monitor/Hľadáčik
Informácie zobrazované na obrazovke počas snímania alebo prehrávania sa menia
v závislosti od nastavení fotoaparátu a stavu používania.
Prepínanie informácií zobrazovaných na obrazovke
(tlačidlo s)
Na prepínanie informácií zobrazených na
obrazovke počas snímania alebo prehrávania
stlačte tlačidlo s (displej).
Pre snímanie
1/250
F5.6
25m 0s
1400
1/250
F5.6
25m 0s
1400
Zobraziť len
Skryť informácie
Obrazové pole
pomocnú mriežku,
videosekvencie*
histogram
Zobrazí rozsah
a virtuálny
videosekvencie
horizont*
v obrazovom poli.
* Pomocná mriežka, histogram a virtuálny horizont sa zobrazia v závislosti od nastavení v ponuke
nastavenia Monitor settings (Nastavenia monitora) (A167).
Zobraziť
informácie*
S cieľom prehrávania
4/4
4/4
1/250
F 5.6
100
COMMENT
XXXXXXXXXXXXXXXXXX
ARTIST
XXXXXXXXXXXXXXXXXX
COPYRIGHT
XXXXXXXXXXXXXXXXXX
+1.0
0004. JPG
15/11/2018 15:30
0004.JPG
15/11/2018 15:30
Zobraziť informácie Informácie o rozložení jasu Komentár k snímke
(okrem filmov)
(A180), informácie
Zobrazuje sa histogram,
o autorských právach
informácie o rozložení jasov
(A181)
a o snímaní (A13).
8
Súčasti fotoaparátu
Monitor/Hľadáčik
Skryť informácie
Pre snímanie
3
7
2
1
28
4 AF
10
120
27
3200
26 25 24
1
2
3
4
5
6
3000mm
1/250
23
9
8
5 6
10
x1.2
F5.6
+1.0
+1.0
10m 0s
9999
16
17
18
19
13
12
15
11
14
22 21 20
Režim snímania .................................................. 31
16 Korekcia zábleskovej expozície.............. 143
Zábleskový režim .............................................. 55
Hodnota Exposure compensation
17 (Korekcia expozície) .........................................69
Režim zaostrovania ...................................61, 67
Zostávajúci čas záznamu
Indikátor priblíženia..................................62, 71
18 videosekvencie ...........................................90, 91
Indikátor zaostrenia ......................................... 24
19 Indikátor pripravenosti blesku...................55
Pomer digitálneho priblíženia................... 71
7
Movie options (Možnosti
videosekvencie) (videosekvencie
s normálnou rýchlosťou)............................150
8
Movie options (Možnosti videosekvencie)
(HS videosekvencie).......................................151
Počet zostávajúcich snímok
20 (fotografie)................................................. 22, 122
Ikona povoleného spustenia (keď nie je
21 vložená pamäťová karta) ................ 166, 200
22 Clonové číslo........................................................46
23 Čas uzávierky........................................................46
24 ISO sensitivity (Citlivosť ISO) .................... 137
9 Image quality (Kvalita snímky)................121
10 Image size (Veľkosť snímky) .....................123
Indikátor pripojenia nabíjacieho
Easy panorama (Jednoduchá panoráma)
11 ...................................................................................... 41
25 sieťového zdroja
12 Noise reduction filter (Filter redukcie šumu).....144
13 Wind noise reduction (Redukcia šumu vetra)...154
26 Indikátor stavu batérie ...................................22
Ikona Vibration reduction (Stabilizácia obrazu)...171
14 Ikona Electronic VR (Elektronická
stabilizácia obrazu).........................................154
(statická snímka)...................................... 66, 175
Indikátor aretácie automatickej expozície
27 (AE)/automatického zaostrovania (AF)
Ohnisková vzdialenosť (v 35mm [135]
28 formáte)........................................................ 71, 147
15 Indikátor expozície........................................... 48
9
Súčasti fotoaparátu
Monitor/Hľadáčik
45
47
46
2
±0.7
±0.3
±1.0
44
41
48
10
43
42
120
49
50
51
70mm
10
120
60
52
3
40
39
38
PRE
3200 1/250
37 36 35 34 33
29 Ikona Travel destination (Cieľ cesty)....164
30 Indikátor „Dátum nenastavený“ ... 164, 199
31 Date stamp (Dátumová pečiatka) ........169
32
31
F5.6
+1.0
+1.0
10m 0s
9999
30 29
Režim snímania Continuous (Sériové
41 snímanie) ............................................ 38, 40, 133
42 Backlighting (Protisvetlo) (HDR) ...............37
Noise reduction burst (Séria pre redukciu
Indikátor aretácie automatickej expozície
43 šumu)/single shot (jedna snímka)
32 (AE)/automatického zaostrovania (AF)
(videosekvencia)......................................91, 175
.............................................................................. 34, 36
33 Location data (Údaje o polohe) .............182
34 Indikátor komunikácie Wi-Fi ....................162
44 Time-lapse movie (Časozberné snímanie) .....96
Exposure bracketing (Expozičný
45 bracketing) ......................................................... 139
Indikátor pripojenia diaľkového ovládača
35 Bluetooth .............................................................215
46 Hand-held (Z ruky)/tripod (statív)...35, 36
47 Rýchlosť prehrávania.......................................98
36 Indikátor komunikácie Bluetooth .........162
37 Airplane mode (Režim lietadlo) .............161
Multiple exp. Lighten (Viacnásobná exp.
48 Osvetlenie).............................................................39
White balance (Vyváženie bielej farby)
38 ....................................................................................129
49 Skupina efektov (kreatívny režim) ...........44
COOLPIX Picture Control (Funkcia Picture
39 Control) .................................................................124
50 nahrávania videosekvencie) .......................93
Zachytenie statickej snímky (počas
51 Multiple exposure (Viacnásobná expozícia).... 145
Active D-Lighting (Funkcia Active
40 D-Lighting)..........................................................144
Indikátor Self-timer (Samospúšť).............58
Smile timer (Samospúšť detegujúca úsmev).....60
52 Pet portrait auto release (Automatické
snímanie portrétu domácich zvierat) ...38
10
Súčasti fotoaparátu
Monitor/Hľadáčik
1/250
F5.6
1/250
59
53
54
10m 0s
9999
F5.6
60
55 56 57 58
1/250
F5.6
10m 0s
9999
1/250
61
F5.6
25m 0s
9999
62
Zaostrovacie pole (automatické
Oblasť Spot (Bod) merania expozície
57 ................................................................................... 132
53 zaostrovanie s vyhľadaním cieľa)
............................................................................63, 141
Oblasť Center-weighted (So
Zaostrovacie pole (stred/manuálne)
54 ....................................................................33, 66, 140
58 zdôrazneným stredom) .............................. 132
Zaostrovacie pole (detekcia tváre,
55 detekcia domáceho zvieraťa)
............................................................38, 60, 64, 140
59 skryťhistogramy) ............................................. 167
View/hide histograms (Zobraziť/
Rámik záberu (režim Moon (Mesiac)
alebo Bird-watching (Sledovanie
60 vtákov), alebo rýchle dočasné
Zaostrovacie pole (sledovanie objektu)
56 .........................................................................141, 142
oddialenie).....................................................40, 72
View/hide framing grid (Zobraziť/skryť
61 pomocnú mriežku)........................................ 167
Virtual horizon (Virtuálny horizont)
62 ........................................................................ 167, 168
11
Súčasti fotoaparátu
Monitor/Hľadáčik
Za účelom prehrávania
1 2 3 456 7
8
9
10
Demo mode
12 13
24
23
22 21
20
14
15
16
17
19 18
1
Ikona Protect (Chrániť)................................ 159
2
Zobrazenie sekvencie (keď je zvolená
položka Individual pictures
(Jednotlivé snímky))................................ 160
3
Ikona Skin softening (Zmäkčenie pleti)
......................................................................................85
4
Ikona Filter effects (Efekty filtrov).............86
5
Ikona D-Lighting................................................ 84
6
Ikona Quick retouch (Rýchle retušovanie)
......................................................................................84
7
Ikona rezervácie prenosu .......................... 157
8
Číslo aktuálnej snímky/
celkový počet snímok
9
Dĺžka videosekvencie alebo uplynulý čas
prehrávania
Movie options (Možnosti
14 videosekvencie)...............................................150
Indikátor Easy panorama (Jednoduchá
15 panoráma)..............................................................43
16 Ikona Small picture (Malá snímka) ..........87
17 Ikona výrezu..........................................................88
Sprievodca prehrávaním Easy panorama
(Jednoduchá panoráma) ..............................43
18 Sprievodca prehrávaním sekvencie.......82
Sprievodca prehrávaním videosekvencie
.......................................................................................90
19 Čas záznamu
20 Dátum záznamu
Indikátor pripojenia nabíjacieho
21 sieťového zdroja
22 Indikátor stavu batérie....................................22
10 Indikátor hlasitosti ............................................99
23 Číslo a typ súboru...........................................207
Ikona Enable release (Povoliť spustenie)
11 (keď nie je vložená pamäťová karta)
................................................................................... 166
Indikátor údajov zaznamenanej polohy
24 ....................................................................................182
12 Image quality (Kvalita snímky) ............... 121
13 Image size (Veľkosť snímky)..................... 123
12
Súčasti fotoaparátu
Monitor/Hľadáčik
11
Zobrazenie informácií o rozložení jasov
Môžete skontrolovať stratu detailov kontrastu vo zvýrazneniach a tieňoch z histogramu,
ktorý sa zobrazuje, alebo blikajúci displej každého rozloženia jasov. Toto vám poskytuje
vodidlo pri nastavovaní jasu snímky pomocou funkcií, ako je napríklad korekcia expozície.
4/4
14
13
12
11
10
1/250
F 5.6
1
2
3
4
5
6
100
+1.0
0004.JPG
15/11/2018 15:30
9
7
8
Číslo aktuálnej snímky/
celkový počet snímok
1
8
Čas záznamu..............................................19, 164
9
Dátum záznamu......................................19, 164
2
Histogram1
3
Úroveň odtieňa2
4
ISO sensitivity (Citlivosť ISO) .................... 137
11 (Korekcia expozície)..........................................69
5
COOLPIX Picture Control (Funkcia Picture
Control)................................................................. 124
12 Režim snímania...................................................31
6
Image quality (Kvalita snímky)/Image size
(Veľkosť snímky) ....................................121, 123
14 Clonové číslo ........................................................46
7
White balance (Vyváženie bielej farby)
................................................................................... 129
10 Číslo a typ súboru...........................................207
Hodnota Exposure compensation
13 Čas uzávierky ........................................................46
1
Histogram je graf, ktorý znázorňuje rozdelenie odtieňov na snímke. Vodorovná os
zodpovedá jasu bodov, pričom tmavé odtiene sa nachádzajú vľavo a jasné odtiene
vpravo. Zvislá os zobrazuje počet bodov.
2
Úroveň odtieňa označuje úroveň jasu. Keď kontrolované rozloženie jasov vyberiete
stlačením tlačidiel JK multifunkčného voliča alebo jeho otáčaním, oblasť snímky
zodpovedajúca zvolenému rozloženiu jasov bude blikať.
13
Súčasti fotoaparátu
Monitor/Hľadáčik
Začíname
Upevnenie remienka fotoaparátu ............................................................................................15
Nasadenie krytu objektívu a slnečnej clony objektívu .....................................................15
Vloženie batérie a pamäťovej karty .........................................................................................16
Nabíjanie batérie ............................................................................................................................17
Otvorenie monitora .......................................................................................................................18
Nastavenie fotoaparátu................................................................................................................19
14
Začíname
Upevnenie remienka fotoaparátu
Remienok pripevnite na ľavej a pravej strane fotoaparátu.
Nasadenie krytu objektívu a slnečnej clony
objektívu
• Keď nezhotovujete snímky, chráňte objektív nasadením krytu objektívu.
• Slnečná clona objektívu tieni svetlo, ktoré nepriaznivo ovplyvňuje snímku a zároveň
pomáha chrániť fotoaparát. Slnečnú clonu objektívu nepoužívajte pri snímaní s bleskom,
alebo ak je pri snímaní potrebné pomocné svetlo AF.
Ak slnečnú clonu objektívu nepoužívate
15
Začíname
Upevnenie remienka fotoaparátu
Vloženie batérie a pamäťovej karty
Záklopka batérie
Slot na pamäťovú kartu
• So správne orientovaným kladným a záporným pólom posuňte oranžovú poistku proti
vypadnutiu batérie pri otvorených dvierkach (3) a úplne vložte batériu (4).
• Pamäťovú kartu zasúvajte, až kým nezapadne na svoje miesto a necvakne (5).
• Dajte pozor, aby ste batériu alebo pamäťovú kartu nevložili obrátene, prípadne otočenú
dozadu, inak by mohlo dôjsť k poruche.
• Keď je prepínač ochrany proti zápisu na pamäťovej karte v „uzamknutej“ polohe, nie je
možné zhotovovať ani odstraňovať snímky a kartu nie je možné naformátovať.
B
Formátovanie pamäťovej karty
Pri prvom vložení pamäťovej karty používanej v inom zariadení do tohto fotoaparátu
nezabudnite pamäťovú kartu naformátovať pomocou tohto fotoaparátu.
• Majte na pamäti, že formátovaním pamäťovej karty sa natrvalo odstránia všetky
snímky a ostatné údaje uložené na pamäťovej karte. Pred formátovaním pamäťovej karty si
vytvorte kópie všetkých fotografií ktoré si chcete ponechať.
• Vložte pamäťovú kartu do fotoaparátu, stlačte tlačidlo d a v ponuke nastavenia vyberte
položku Format card (Formátovanie karty) (A113).
Vybratie batérie alebo pamäťovej karty
Vypnite fotoaparát a skontrolujte, či je vypnutá kontrolka zapnutia prístroja a obrazovky
a následne otvorte kryt priestoru pre batérie/slotu na pamäťovú kartu.
• Pohnite poistkou proti vypadnutiu batérie pri otvorených dvierkach, aby sa batéria
vysunula.
• Jemne zatlačte pamäťovú kartu do fotoaparátu, aby sa pamäťová karta vysunula.
• Pri manipulácii dávajte pozor, pretože fotoaparát, batéria a pamäťová karta môžu byť
bezprostredne po použití fotoaparátu horúce.
16
Začíname
Vloženie batérie a pamäťovej karty
Nabíjanie batérie
Nabíjací sieťový
zdroj*
Elektrická zásuvka
Kábel USB (súčasť dodávky)
Kontrolka zapnutia prístroja
(kontrolka nabíjania)
* Dodaný zástrčkový adaptér sa líši v závislosti od krajiny alebo regiónu zakúpenia. Tvar
zástrčkového adaptéra sa líši v závislosti od krajiny alebo regiónu zakúpenia.
• Nabíjanie začne, keď sa fotoaparát pripojí do elektrickej zásuvky, batéria musí byť vložená
podľa znázorneného obrázku. Kontrolka zapnutia (kontrolka nabíjania) počas nabíjania
batérie pomaly bliká.
• Keď je nabíjanie hotové, kontrolka zapnutia zhasne. Odpojte nabíjací sieťový zdroj od
elektrickej zásuvky a potom odpojte kábel USB.
Čas nabíjania úplne vybitej batérie je zhruba 3 hodiny.
• Batéria sa nedá nabiť, ak kontrolka zapnutia rýchlo bliká, a to pravdepodobne kvôli
niektorej z príčin popísaných nižšie.
- Okolitá teplota je nevhodná na nabíjanie.
- Kábel USB alebo nabíjací sieťový zdroj nie sú správne pripojené.
- Batéria je poškodená.
17
Začíname
Nabíjanie batérie
B
Poznámky ku káblu USB
• Nepoužívajte iný USB kábel než UC-E21. Použitie iného USB kábla než UC-E21 môže mať za
následok prehriatie, požiar alebo úraz elektrickým prúdom.
• Skontrolujte tvar a smer zástrčiek a nevkladajte ich, ani neodstraňujte pod uhlom.
B
Poznámky k nabíjaniu batérie
• Fotoaparát sa môže počas nabíjania používať, predĺži to však čas nabíjania. Kontrolka zapnutia
prístroja (kontrolka nabíjania) sa počas používania fotoaparátu vypne.
• Za žiadnych okolností nepoužívajte inú značku alebo model sieťového zdroja než nabíjací sieťový
zdroj EH-73P, ani nepoužívajte bežne dostupný sieťový USB zdroj alebo nabíjačku pre mobilný
telefón. Nedodržanie tohto pokynu môže viesť k prehriatiu alebo poškodeniu fotoaparátu.
Otvorenie monitora
• Smer a uhol monitora si môžete prispôsobiť. Pri bežnom snímaní sklopte monitor
smerom k zadnej časti fotoaparátu s obrazovkou otočenou navonok (5).
• Keď fotoaparát nepoužívate alebo prenášate, sklopte monitor smerom k telu fotoaparátu
s obrazovkou smerom dovnútra (1).
B
Poznámky o monitore
• Nastaviteľný rozsah monitora môže byť obmedzený, ak je k fotoaparátu pripojený kábel alebo
príslušenstvo.
• Keď polohujete monitor, nepôsobte naň nadmernou silou a hýbte ním pomaly v rámci
prípustného polohovacieho rozsahu, aby nedošlo k poškodeniu prepojení.
18
Začíname
Otvorenie monitora
Nastavenie fotoaparátu
1
Zapnite fotoaparát.
• Na voľbu a úpravu nastavení použite multifunkčný volič.
Multifunkčný volič
Hlavný vypínač
Hore
Doľava
Tlačidlo k
(potvrdenie voľby)
Doprava
Dole
• Zobrazí sa dialógové okno na výber jazyka. Stlačením
H alebo I na multifunkčnom voliči zvýraznite jazyk
a zvoľte ho stlačením k.
• Jazyk je možné zmeniť kedykoľvek pomocou možnosti
Language (Jazyk) v ponuke nastavenia (A113).
Language
Cancel
2
Vyberte položku Yes (Áno) a stlačte k.
Choose time zone and
set date and time?
Yes
No
Cancel
3
Zvýraznite svoje domovské časové pásmo
a stlačte k.
• Ak chcete zapnúť letný čas, stlačte H; W sa bude
zobrazovať v hornej časti mapy. Stlačením I letný čas
vypnete.
Back
4
Stlačením H alebo I vyberte formát dátumu a stlačte k.
19
Začíname
Nastavenie fotoaparátu
5
Zadajte aktuálny dátum a čas a stlačte k.
Date and time
• Stlačením J alebo K zvýraznite položky a stlačením
H alebo I ich zmeňte.
• Vyberte pole minút a stlačením tlačidla k potvrďte
nastavenie.
D
M
Y
h
m
01 01 2018 00 00
Edit
6
Po výzve, stlačením H alebo I zvýraznite možnosť Yes (Áno)
a stlačte k.
• Po dokončení nastavenia fotoaparát prejde do zobrazenia snímania.
C
Resetovanie hodín
Možnosť Time zone and date (Časové pásmo a dátum) v ponuke nastavenia sa dá použiť na
výber časového pásma a nastavenie hodín fotoaparátu.
Letný čas sa dá zapnúť alebo vypnúť v ponuke Time zone (Časové pásmo).
C
Používanie aplikácie SnapBridge
Keď pomocou aplikácie SnapBridge vytvoríte bezdrôtové pripojenie medzi fotoaparátom
a inteligentným zariadením, môžete do tohto inteligentného zariadenia prenášať snímky
zhotovené fotoaparátom alebo používať funkciu fotografovania na diaľku. Postup pri vytváraní
spojenia nájdete v priloženom návode „SnapBridge Sprievodca pripojením“.
20
Začíname
Nastavenie fotoaparátu
Základné činnosti pri snímaní
a prehrávaní
Snímanie snímok ............................................................................................................................22
Prehrávanie snímok .......................................................................................................................27
Odstránenie snímok ......................................................................................................................28
21
Základné činnosti pri snímaní a prehrávaní
Snímanie snímok
Ako príklad je použitý režim A (automatický). Režim A (automatický) vám umožňuje
vykonávať všeobecné snímanie v rôznych podmienkach snímania.
1
Volič režimov otočte do polohy A.
Počet zostávajúcich
expozícií
• Indikátor stavu batérie
b: Batéria je takmer úplne nabitá.
B: Batéria je takmer vybitá.
• Stlačením tlačidla s (displej) prepnete
zobrazované informácie na monitore počas snímania.
1/250
F5.6
25m 0s
1400
Indikátor stavu batérie
2
Fotoaparát držte stabilne.
• Vaše prsty a iné objekty držte mimo objektívu, blesku, pomocného svetla AF, mikrofónu
a reproduktora.
22
Základné činnosti pri snímaní a prehrávaní
Snímanie snímok
3
Určite obrazové pole.
• Pohnite ovládačom priblíženia alebo bočným ovládačom priblíženia, aby sa zmenila
poloha priblíženia objektívu.
• Keď sa objekt stratí v polohe teleobjektívu, stlačte tlačidlo p (rýchle dočasné oddialenie),
aby ste dočasne rozšírili uhol pohľadu a mohli ľahšie určiť výrez objektu.
Oddialiť
Tlačidlo p
Priblížiť
Priblížiť
Oddialiť
C
Používanie statívu
• V nasledujúcich prípadoch odporúčame na stabilizáciu fotoaparátu použiť statív:
- Keď snímate pri tlmenom osvetlení s režimom blesku nastaveným na možnosť W (vyp.)
- Keď je priblíženie v pozícii teleobjektívu
• Keď sa pri snímaní na stabilizáciu fotoaparátu používa statív, v ponuke nastavení nastavte
funkciu Vibration reduction (Stabilizácia obrazu) na možnosť Off (Vyp.) (A113), aby
sa zabránilo potenciálnym chybám spôsobovaným touto funkciou.
• Po pripevnení fotoaparátu na statív zaistite, aby sa fotoaparát pri nastavovaní priblíženia
pomocou objektívu neprevrátil. Jednu nohu statívu nasmerujte k objektu a zvyšné dve
nohy k sebe v rovnakej vzdialenosti.
• Fotoaparát sa môže pri ovládaní mierne pohybovať, aj keď je pripojený k statívu, čo môže
narušiť automatické zaostrovanie. Po obsluhe fotoaparátu počkajte niekoľko sekúnd
a potom pomaly stlačte tlačidlo spúšte.
Keď je priblíženie v širokouhlej
polohe
Keď je priblíženie v maximálnej
polohe priblíženia teleobjektívu
23
Základné činnosti pri snímaní a prehrávaní
Snímanie snímok
4
Stlačte tlačidlo spúšte do polovice.
• Stlačiť tlačidlo spúšte „do polovice“ znamená
stlačiť a držať tlačidlo v bode, v ktorom cítite
mierny odpor.
• Keď je objekt zaostrený, pole zaostrenia alebo
indikátor zaostrenia sa zobrazuje zelenou
farbou.
• Keď sa používa digitálne priblíženie, fotoaparát
zaostrí na stred záberu a zaostrovacie pole nie
je zobrazené na displeji.
• Ak pole zaostrenia alebo indikátor zaostrenia
bliká, fotoaparát nedokáže zaostriť. Zmeňte
kompozíciu a skúste znovu stlačiť tlačidlo
spúšte do polovice.
1/250
F 5.6
Zaostrovacie pole
5
B
Bez zdvihnutia prsta zatlačte tlačidlo
spúšte až na doraz.
Poznámky k ukladaniu snímok a videosekvencií
Počas ukladania snímok alebo videosekvencií indikátor udáva počet zostávajúcich expozícií,
prípadne bliká indikátor udávajúci zostávajúci čas záznamu. Neotvárajte kryt priestoru pre
batériu/slotu na pamäťovú kartu ani nevyberajte batériu alebo pamäťovú kartu, keď
indikátor bliká. Ak to urobíte, mohlo by to spôsobiť stratu údajov alebo poškodenie fotoaparátu,
alebo pamäťovej karty.
C
Funkcia Auto Off (Automaticky vypnúť)
• Keď približne jednu minútu nevykonáte žiadnu činnosť, obrazovka sa vypne, fotoaparát prejde do
pohotovostného režimu a potom bude blikať kontrolka zapnutia prístroja. Približne po troch
minútach v pohotovostnom režime sa fotoaparát vypne.
• Keď je fotoaparát v pohotovostnom režime a chcete, aby sa znovu zapla obrazovka, vykonajte
akúkoľvek činnosť, ako napríklad stlačenie hlavného vypínača alebo tlačidla spúšte.
24
Základné činnosti pri snímaní a prehrávaní
Snímanie snímok
Používanie vstavaného blesku
V situáciách, keď je nevyhnutný blesk, ako napr. v tmavých
priestoroch alebo v prípade, keď je objekt v protisvetle,
posunutím ovládača vysunutia blesku K vysuňte
vstavaný blesk.
• Keď vstavaný blesk nepoužívate, jemne ho zatlačte,
pokým nezačujete cvaknutie.
Nasadenie krytu lišty na príslušenstvo BS-1 (dostupný
samostatne)
Záznam videosekvencií
Zobrazte obrazovku snímania a stlačením tlačidla
b (e záznam videosekvencie) spustite záznam
videosekvencie.
• Opakovaným stlačením tlačidla b (e) ukončite
záznam. Po otočení voliča režimov do polohy
u (Movie manual (Manuálna videosekvencia))
môžete nastaviť čas uzávierky a clonové číslo pre
záznam videosekvencie.
25
Základné činnosti pri snímaní a prehrávaní
Snímanie snímok
Prepínanie medzi monitorom a hľadáčikom
Keď svetelné podmienky neumožňujú viditeľnosť
monitora, ako napríklad na slnku v exteriéri, odporúča sa
použitie hľadáčika.
• Keď sa priblížite tvárou bližšie k hľadáčiku, snímač
pohľadu do hľadáčika na to zareaguje, hľadáčik sa
zapne a monitor a vypne (predvolené nastavenie).
• Môžete tiež stlačiť tlačidlo x (monitor) na
prepnutie zobrazenia medzi monitorom
a hľadáčikom.
Hľadáčik
Dioptrická korekcia hľadáčika
Keď obraz v hľadáčiku dobre nevidíte, pri pohľade
do hľadáčika obraz nastavte otáčaním ovládacieho prvku
dioptrickej korekcie.
• Dávajte pozor, aby ste si nepoškriabali oko končekmi
prsta alebo nechtami.
Ovládací prvok dioptrickej korekcie
26
Základné činnosti pri snímaní a prehrávaní
Snímanie snímok
Prehrávanie snímok
1
Stlačením tlačidla c (prehrávanie)
prejdite do režimu prehrávania.
• Ak stlačíte a podržíte tlačidlo c, kým je fotoaparát
vypnutý, fotoaparát sa zapne do režimu prehrávania.
2
Pomocou multifunkčného voliča zvoľte
snímku, ktorú chcete zobraziť.
• Stlačením a podržaním tlačidla HIJK rýchlo
rolujte cez snímky.
• Snímky sa dajú zvoliť aj otáčaním multifunkčného
voliča.
• Stlačením tlačidla s (displej) prepnete
zobrazované informácie na monitore počas
snímania.
• Ak chcete prehrať nahranú videosekvenciu, stlačte
tlačidlo k.
• Na režim snímania sa vráťte opätovným stlačením
tlačidla c alebo stlačením tlačidla spúšte.
Zobrazíte predchádzajúcu
snímku
Zobrazíte nasledujúcu snímku
• V režime prehrávania snímok na celej
obrazovke posuňte ovládač priblíženia
smerom k g (i) a priblížite pohľad na
snímku.
3.0
• V režime prehrávania snímok na celej
obrazovke posuňte ovládač priblíženia
smerom k f (h) a prepnete na režim
prehrávania miniatúr a na obrazovke sa
zobrazí viacero snímok.
27
Základné činnosti pri snímaní a prehrávaní
Prehrávanie snímok
1/20
Odstránenie snímok
1
Stlačením tlačidla l (odstraňovanie)
odstráňte snímku, ktorá je práve
zobrazená na obrazovke.
2
Stlačením tlačidiel HI multifunkčného
voliča vyberte požadovanú metódu
odstraňovania a stlačte tlačidlo k.
Current image
• Ak chcete skončiť bez odstránenia, stlačte tlačidlo d.
Erase selected images
Delete
All images
3
Vyberte položku Yes (Áno) a stlačte
tlačidlo k.
Erase 1 image?
• Odstránené snímky sa nedajú obnoviť.
Yes
No
B
Poznámky o vymazaní snímok súčasne uložených v RAW a JPEG
Keď používate fotoaparát na vymazanie snímok zachytených pomocou režimu RAW + Fine (RAW
+ jemné) alebo RAW + Normal (RAW + normálne) v nastavení Image quality (Kvalita
snímky) (A116), vymažú sa obidve súčasne uložené RAW a JPEG snímky. Nie je možné vymazať
iba jeden formát.
B
Vymazávanie kontinuálne (sekvenčne) zhotovovaných snímok
• Sériovo nasnímané snímky sa uložia v sekvencii a v režime
prehrávania (predvolené nastavenie) sa zobrazí len prvá
snímka zo sekvencie (kľúčová fotografia).
• Ak stlačíte tlačidlo l, kým sa zobrazuje kľúčová fotografia
sekvencie snímok, všetky snímky zo sekvencie sa odstránia.
• Ak chcete odstrániť jednotlivé snímky v rámci sekvencie,
stlačením tlačidla k ich zobrazujte po jednej a stláčajte
tlačidlo l.
C
4/8
0004.JPG
15/11/2018 15:30
Odstránenie snímky zaznamenanej v režime snímania
Pri používaní režimu snímania stlačte tlačidlo l, aby ste odstránili poslednú uloženú snímku.
28
Základné činnosti pri snímaní a prehrávaní
Odstránenie snímok
Obrazovka výberu snímok na vymazanie
1
Pomocou tlačidiel JK multifunkčného
voliča alebo jeho otáčaním sa posuňte na
snímku, ktorú chcete vymazať.
Erase selected images
• Posúvaním ovládača priblíženia (A2) smerom k g (i)
prepnite na prehrávanie snímok na celej obrazovke
alebo f (h) prepnite späť na zobrazenie miniatúr.
Back
2
Pomocou tlačidiel HI vyberte možnosť
ON (ZAP.) alebo OFF (VYP.).
Erase selected images
• Keď je zvolená možnosť ON (ZAP.), pod vybranou
snímkou sa zobrazí ikona. Ďalšie snímky vyberte
zopakovaním krokov 1 a 2.
Back
3
Stlačte tlačidlo k, aby ste potvrdili výber snímok.
• Zobrazí sa potvrdzujúce dialógové okno. Postupujte podľa pokynov na obrazovke.
29
Základné činnosti pri snímaní a prehrávaní
Odstránenie snímok
Funkcie snímania
Výber režimu snímania.................................................................................................................31
A (Automatický) režim................................................................................................................32
Motívový režim (Snímanie prispôsobené podmienkam snímania) .............................33
Kreatívny režim (použitie efektov pri snímaní)....................................................................44
Režimy j, k, l a m (nastavenie expozície pre snímanie).............................................46
Režim M (Používateľské nastavenia)........................................................................................52
Nastavenie funkcií snímania pomocou multifunkčného voliča ....................................54
Zábleskový režim............................................................................................................................55
Self-timer (Samospúšť) .................................................................................................................58
Smile Timer (Samospúšť detegujúca úsmev) (Automatické snímanie usmiatych
tvárí) ....................................................................................................................................................60
Používanie automatického zaostrovania...............................................................................61
Používanie manuálneho zaostrovania....................................................................................67
Exposure Compensation (Korekcia expozície) (Nastavenie jasu) .................................69
Používanie tlačidla w (funkcia)...............................................................................................70
Používanie priblíženia...................................................................................................................71
Predvolené nastavenia (Blesk, Samospúšť a Režim zaostrovania) ...............................73
Funkcie, ktoré pri snímaní nie je možné používať súčasne.............................................75
30
Funkcie snímania
Výber režimu snímania
Volič režimov môžete otáčať, čím zarovnáte požadovaný režim snímania so značkou
indikátora na tele fotoaparátu.
• A (Automatický) režim
Vyberte tento režim, ak chcete snímať obrazy v rôznych podmienkach snímania.
• Režimy y, g a L (motívové programy)
Ak na základe podmienok snímania vyberiete ktorýkoľvek režim motívových programov,
môžete robiť snímky s vhodnými nastaveniami pre dané podmienky.
- y: Stlačte tlačidlo d a vyberte motívový program. Keď používate Scene auto
selector (Automatický volič motívových programov), fotoaparát rozozná
podmienky snímania, keď určite obrazové pole snímky, čo umožní snímanie záberov
v súlade s danými podmienkami.
- g (moon (mesiac)): Tento režim používajte pri snímaní mesiaca v maximálnej polohe
priblíženia teleobjektívu.
- L (bird-watching (sledovanie vtákov)): Tento režim používajte pri snímaní vtákov
v maximálnej polohe priblíženia teleobjektívu.
• p (Kreatívny) režim
Počas snímania použite na obrázku efekty.
• Režimy j, k, l a m
Tieto režimy vyberte pre lepšiu kontrolu nad časom uzávierky a clonovým číslom.
• Režim M (User settings (Používateľské nastavenia))
Často používané nastavenia v režimoch j, k, l a m sa môžu uložiť. Ak chcete snímať
s uloženými nastaveniami, otočte volič režimov do polohy M.
• Režim u (Movie manual (Manuálna videosekvencia))
Pri zázname videosekvencie môžete režim expozície nastaviť na časovú automatiku
alebo na manuálny režim.
31
Funkcie snímania
Výber režimu snímania
A (Automatický) režim
Vyberte tento režim, ak chcete snímať obrazy v rôznych
podmienkach snímania.
• Fotoaparát zistí hlavný objekt a zaostrí naň (automatické
zaostrovanie s vyhľadaním cieľa). Ak sa rozpozná ľudská
tvár, fotoaparát automaticky nastaví prioritu zaostrenia
na ňu.
• Bližšie informácie nájdete v časti „Používanie
automatického zaostrovania“ (A61).
Funkcie dostupné v A (Automatickom) režime
•
•
•
•
•
•
Zábleskový režim (A55)
Self-timer (Samospúšť) (A58)
Smile timer (Samospúšť detegujúca úsmev) (A60)
Režim zaostrovania (A61)
Exposure compensation (Korekcia expozície) (A69)
Shooting menu (Ponuka snímania) (A121)
32
Funkcie snímania
A (Automatický) režim
Motívový režim (Snímanie prispôsobené
podmienkam snímania)
Ak na základe podmienok snímania vyberiete ktorýkoľvek režim motívových programov, môžete
robiť snímky s vhodnými nastaveniami pre dané podmienky.
g Moon (Mesiac) (A40)1, 2, 3, L Bird-watching (Sledovanie vtákov) (A40)1
Otočte volič režimov do polohy g alebo L a vyhotovte
snímky.
y
Scene auto selector
Portrait
Landscape
Sports
Night portrait
Party/indoor
Beach
Stlačte tlačidlo d a zobrazte ponuku motívových programov, a vyberte jeden
z nasledovných motívových programov pomocou multifunkčného voliča.
1
2
3
x
Scene auto selector (Automatický volič motívových
programov) (predvolené nastavenie) (A34)
k
Close-up (Detailný záber) (A36)
b
Portrait (Portrét)
u
Food (Jedlo) (A37)
c
Landscape (Krajina) (A34)1, 2
m
Fireworks show (Ohňostroj) (A37) 3
d
Sports (Šport) (A35)1
o
Backlighting (Protisvetlo) (A37)1
s
Night portrait (Nočný portrét) (A35)
p Easy panorama (Jednoduchá panoráma) (A41)1
f
Party/indoor (Oslava/interiér) (A35)1
O
Z
Beach (Pláž)1
O Soft (Jemné)1
z
Snow (Sneh)1
I
h
Sunset (Západ slnka)1, 2, 3
Pet portrait (Portrét domáceho zvieraťa) (A38)
Selective color (Selektívne farby) (A38)1
m Multiple exp. Lighten (Viacnásobná
exp. Osvetlenie) (A39)3
1, 2, 3
Time-lapse movie (Časozberné snímanie) (A96)3
i
Dusk/dawn (Úsvit/súmrak)
i
X
Night landscape (Nočná krajina) (A36)1, 2
o Superlapse movie (Videosekvencia superlapse) (A98)1
Fotoaparát zaostruje na oblasť v strede obrazového poľa. Pozíciu poľa nie je možné posunúť.
Fotoaparát zaostrí na nekonečno.
Odporúčame použitie statívu (A23). Ak počas snímania na stabilizáciu fotoaparátu používate
statív, položku Vibration reduction (Stabilizácia obrazu) nastavte na možnosť Off (Vyp.)
v ponuke nastavenia (A171).
33
Funkcie snímania
Motívový režim (Snímanie prispôsobené podmienkam snímania)
Tipy a poznámky týkajúce sa režimu motívových
programov
y M x Scene auto selector (Automatický volič motívových programov)
• Po namierení na objekt fotoaparát automaticky rozpozná podmienky snímania a primerane
nakonfiguruje nastavenia snímania.
e
Portrait (Portrét) (na snímanie detailných portrétov jednej alebo dvoch osôb)
b
Portrait (Portrét) (slúži na snímanie portrétov väčšieho počtu osôb, prípadne snímok,
v ktorých veľkú časť obrazového poľa zaberá pozadie)
f
Landscape (Krajina)
p
Night portrait (Nočný portrét) (na snímanie detailných portrétov jednej alebo dvoch
osôb)
q
Night portrait (Nočný portrét) (slúži na snímanie portrétov väčšieho počtu osôb,
prípadne snímok, v ktorých veľkú časť obrazového poľa zaberá pozadie)
r
Night landscape (Nočná krajina)
i
Close-up (Detailný záber)
j
Backlighting (Protisvetlo) (na vyhotovovanie snímok, na ktorých objektom nie sú ľudia)
d
Backlighting (Protisvetlo) (na vyhotovovanie portrétov)
d
Ďalšie podmienky snímania
• Pri niektorých podmienkach snímania nemusí fotoaparát zvoliť želané nastavenia. V takomto
prípade zvoľte iný režim snímania (A31).
y M c Landscape (Krajina)
• Na obrazovke zobrazenej po zvolení položky c Landscape (Krajina) vyberte možnosť
Noise reduction burst (Séria pre redukciu šumu) alebo Single shot (Jedna snímka).
• Noise reduction burst (Séria pre redukciu šumu): Umožňuje vám ostro nasnímať krajinu
s minimálnym šumom.
- Úplným stlačením tlačidla spúšte nasnímate sériu snímok, ktoré sa skombinujú do jednej
snímky a uložia.
- Keď sa úplne stlačí tlačidlo spúšte, fotoaparát držte bez pohybu, kým sa nezobrazí statická
snímka. Po nasnímaní snímky fotoaparát nevypínajte pred prepnutím obrazovky na
obrazovku snímania.
- Obrazový uhol (t. j. oblasť viditeľná v zábere) viditeľný na uloženej snímke bude užší ako ten,
ktorý vidíte na obrazovke snímania.
- Sériové snímanie nemusí byť v určitých podmienkach snímania možné.
• Single shot (Jedna snímka) (predvolené nastavenie): Uloží snímky so zvýraznenými obrysmi
a kontrastom.
- Jedna snímka sa zachytí, keď sa tlačidlo spúšte stlačí až na doraz.
34
Funkcie snímania
Motívový režim (Snímanie prispôsobené podmienkam snímania)
y M d Sports (Šport)
• Obrázky sa kontinuálne snímajú, kým je tlačidlo spúšte úplne stlačené.
• Fotoaparát dokáže zachytiť asi 7 snímok za sebou rýchlosťou približne 7 snímok za sekundu.
• Frekvencia snímania pri sériovom snímaní sa môže znížiť v závislosti od aktuálneho nastavenia
kvality snímok, veľkosti snímok, použitej pamäťovej karty alebo podmienok snímania.
• Zaostrenie, expozícia a odtieň druhej a nasledujúcej snímky sú pevne nastavené na
hodnotách určených pri prvej snímke.
y M s Night portrait (Nočný portrét)
• Na obrazovke zobrazenej po výbere možnosti s Night portrait (Nočný portrét) vyberte
položku u Hand-held (Z ruky) (predvolené nastavenie) alebo w Tripod (Statív).
• Jedna snímka sa zhotoví pri dlhom čase uzávierky. V porovnaní s funkciou w Tripod (Statív),
v prípade zvolenia položky u Hand-held (Z ruky) fotoaparát nastaví mierne vyššiu rýchlosť
uzávierky na základe podmienok snímania, aby sa predišlo chveniu fotoaparátu.
• Keď je vybraná možnosť w Tripod (Statív), stabilizácia obrazu je zakázaná bez ohľadu na
nastavenie funkcie Vibration reduction (Stabilizácia obrazu) v ponuke nastavenia
(A171). Ak používate statív, prečítajte si časť „Používanie statívu“ (A23).
• Pred snímaním vysuňte vstavaný blesk.
y M f Party/indoor (Oslava/interiér)
• Ak chcete zabrániť nežiaducemu vplyvu chvenia fotoaparátu, fotoaparát držte stabilne. Ak
počas snímania na stabilizáciu fotoaparátu používate statív, položku Vibration reduction
(Stabilizácia obrazu) nastavte na možnosť Off (Vyp.) v ponuke nastavenia (A171). Ak
používate statív, prečítajte si časť „Používanie statívu“ (A23).
35
Funkcie snímania
Motívový režim (Snímanie prispôsobené podmienkam snímania)
y M X Night landscape (Nočná krajina)
• Na obrazovke zobrazenej po výbere možnosti X Night landscape (Nočná krajina) vyberte
položku u Hand-held (Z ruky) (predvolené nastavenie) alebo w Tripod (Statív).
• uHand-held (Z ruky) (predvolené nastavenie):
- Úplným stlačením tlačidla spúšte nasnímate sériu snímok, ktoré sa skombinujú do jednej
snímky a uložia.
- Keď sa úplne stlačí tlačidlo spúšte, fotoaparát držte bez pohybu, kým sa nezobrazí statická
snímka. Po nasnímaní snímky fotoaparát nevypínajte pred prepnutím obrazovky na
obrazovku snímania.
- Obrazový uhol (t. j. oblasť viditeľná v zábere) viditeľný na uloženej snímke bude užší ako ten,
ktorý vidíte na obrazovke snímania.
- Sériové snímanie nemusí byť v určitých podmienkach snímania možné.
• w Tripod (Statív):
- Jedna snímka sa po úplnom stlačení tlačidla spúšte zachytí pri dlhom čase uzávierky.
- Stabilizácia obrazu je zakázaná bez ohľadu na nastavenie funkcie Vibration reduction
(Stabilizácia obrazu) (A171) v ponuke nastavenia.
- Ak používate statív, prečítajte si časť „Používanie statívu“ (A23).
y M k Close-up (Detailný záber)
Na obrazovke zobrazenej po zvolení položky k Close-up (Detailný záber) vyberte možnosť
Noise reduction burst (Séria pre redukciu šumu) alebo Single shot (Jedna snímka).
• Noise reduction burst (Séria pre redukciu šumu): Umožňuje vám ostro nasnímať
fotografiu s minimálnym šumom.
- Úplným stlačením tlačidla spúšte nasnímate sériu snímok, ktoré sa skombinujú do jednej
snímky a uložia.
- Keď sa úplne stlačí tlačidlo spúšte, fotoaparát držte bez pohybu, kým sa nezobrazí statická
snímka. Po nasnímaní snímky fotoaparát nevypínajte pred prepnutím obrazovky na
obrazovku snímania.
- Ak sa objekt pohne alebo dôjde k intenzívnemu chveniu fotoaparátu počas sériového
snímania, snímka môže byť skreslená, prekrytá alebo rozostretá.
- Obrazový uhol (t. j. oblasť viditeľná v zábere) viditeľný na uloženej snímke bude užší ako ten,
ktorý vidíte na obrazovke snímania.
- Sériové snímanie nemusí byť v určitých podmienkach snímania možné.
• Single shot (Jedna snímka) (predvolené nastavenie): Uloží snímky so zvýraznenými obrysmi
a kontrastom.
- Jedna snímka sa zachytí, keď sa tlačidlo spúšte stlačí až na doraz.
• Nastavenie režimu zaostrenia (A61) sa zmení na D (režim makro) a fotoaparát automaticky
priblíži na najbližšie miesto, ktoré dokáže zaostriť.
• Pole zaostrenia môžete posúvať. Stlačte tlačidlo k, použite tlačidlá HIJK multifunkčného
voliča alebo jeho otáčaním posúvajte pole zaostrenia a stlačením tlačidla k použite
nastavenie.
36
Funkcie snímania
Motívový režim (Snímanie prispôsobené podmienkam snímania)
y M u Food (Jedlo)
• Nastavenie režimu zaostrenia (A61) sa zmení na
D (makrosnímka) a fotoaparát automaticky priblíži na
najbližšie miesto, ktoré dokáže zaostriť.
• Odtieň môžete upraviť pomocou príkazového voliča.
Nastavenie úpravy odtieňa zostane uložené v pamäti
fotoaparátu aj po vypnutí fotoaparátu.
• Pole zaostrenia môžete posúvať. Stlačte tlačidlo k, použite
tlačidlá HIJK multifunkčného voliča alebo jeho
otáčaním posúvajte pole zaostrenia a stlačením tlačidla k
použite nastavenie.
1/250
F5.6
25m 0s
1400
y M m Fireworks show (Ohňostroj)
• Čas uzávierky je pevne nastavený na približne štyri sekundy.
• Nie je možné použiť korekciu expozície (A69).
• Odporúča sa použiť manuálne zaostrovanie (A67).
y M o Backlighting (Protisvetlo)
• Na obrazovke zobrazenej po zvolení položky o Backlighting (Protisvetlo) vyberte položku
On (Zap.) alebo Off (Vyp.), aby bolo možné povoliť alebo zakázať funkciu HDR (Vysoký
dynamický rozsah) v závislosti od podmienok snímania.
• Off (Vyp.) (predvolené nastavenie): Blesk sa odpáli, aby zabránil skrytiu objektu do tieňa.
Snímky nasnímajte s vysunutým vstavaným bleskom.
- Snímku zhotovte stlačením tlačidla spúšte na doraz.
• On (Zap.): Použite pri snímaní snímok s veľmi jasnými a tmavými oblasťami v tom istom
zábere.
- Po úplnom stlačení tlačidla spúšte bude fotoaparát vytvárať snímky nepretržite a uloží
nasledovné dve snímky.
- Zložená snímka bez HDR
- Zložená snímka s HDR, na ktorej sa minimalizuje strata detailu v svetlých a tmavých
odtieňoch
- Ak je v pamäti priestor na uloženie len jednej snímky, uloží sa len snímka spracovaná v čase
snímania pomocou funkcie D-Lighting (A84), pri ktorej došlo ku korekcii tmavých oblastí
snímky.
- Keď sa úplne stlačí tlačidlo spúšte, fotoaparát držte bez pohybu, kým sa nezobrazí statická
snímka. Po nasnímaní snímky fotoaparát nevypínajte pred prepnutím obrazovky na
obrazovku snímania.
- Obrazový uhol (t. j. oblasť viditeľná v zábere) viditeľný na uloženej snímke bude užší ako ten,
ktorý vidíte na obrazovke snímania.
- Pri niektorých podmienkach snímania sa môžu okolo jasných objektov zobraziť tmavé tiene,
alebo okolo tmavých objektov sa môžu zobraziť jasné oblasti.
B
Poznámky o funkcii HDR
Odporúčame použitie statívu (A23). Ak používate na stabilizáciu fotoaparátu statív, nastavte
položku Vibration reduction (Stabilizácia obrazu) (A171) v ponuke nastavenia na Off (Vyp.).
37
Funkcie snímania
Motívový režim (Snímanie prispôsobené podmienkam snímania)
y M O Pet portrait (Portrét domáceho zvieraťa)
• Keď namierite fotoaparát na psa alebo mačku, fotoaparát rozpozná tvár zvieraťa a zaostrí na
ňu. Uzávierka sa automaticky uvoľní, keď fotoaparát rozpozná tvár psa alebo mačky (pet
portrait auto release (automatické snímanie portrétu domácich zvierat)).
• Na obrazovke zobrazenej po výbere možnosti O Pet portrait (Portrét domáceho
zvieraťa) vyberte položku U Single (Jednotlivé snímky) alebo V Continuous (Sériové
snímanie).
- U Single (Jednotlivé snímky): Zakaždým keď fotoaparát rozpozná tvár psa alebo mačky,
vyhotoví jednu snímku.
- V Continuous (Sériové snímanie) (predvolené nastavenie): Zakaždým keď fotoaparát
rozpozná tvár psa alebo mačky, vyhotoví tri sériové snímky.
B
Pet Portrait Auto Release (Automatický portrét domácich zvierat)
• Stlačte tlačidlo J multifunkčného voliča (n), ak chcete zmeniť nastavenie položky Pet portrait
auto release (Automatické snímanie portrétu domácich zvierat).
- Y: Fotoaparát automaticky uvoľní uzávierku, keď zaznamená tvár psa alebo mačky.
- OFF: Fotoaparát neuvoľní uzávierku automaticky ani v prípade, ak sa rozpozná tvár psa alebo
mačky. Stlačte tlačidlo spúšte. Keď je zvolená možnosť OFF , fotoaparát rozpoznáva aj ľudské
tváre.
• Po nasnímaní piatich dávok sa položka Pet portrait auto release (Automatické snímanie
portrétu domácich zvierat) nastaví na možnosť OFF.
• Snímanie je možné uskutočniť aj stlačením tlačidla spúšte, bez ohľadu na nastavenie funkcie Pet
portrait auto release (Automatické snímanie portrétu domácich zvierat).
B
Zaostrovacie pole
• Keď fotoaparát rozpozná tvár, tvár sa zobrazí vo vnútri žltého
rámčeka. Keď fotoaparát zaostrí na tvár zobrazenú vo vnútri
dvojitého rámčeka (zaostrovacie pole), farba dvojitého
rámčeka sa zmení na zelenú. Ak fotoaparát nenájde žiadnu
tvár, zaostrí na oblasť v strede obrazového poľa.
• V niektorých podmienkach snímania sa tvár zvieraťa nemusí
rozpoznať a vo vnútri rámčeka sa môžu zobraziť iné
predmety.
1/250
y M I Selective color (Selektívne farby)
• Ponechá len zvolené farby snímky a ostatné farby zmení na čierno-biele.
• Otočením príkazového voliča vyberte farbu a stlačením
tlačidla k farbu použite. Ak chcete výber farby zmeniť,
znova stlačte tlačidlo k.
Save
38
Funkcie snímania
Motívový režim (Snímanie prispôsobené podmienkam snímania)
F5.6
25m 0s
1400
y M m Multiple exp. Lighten (Viacnásobná exp. Osvetlenie)
• Fotoaparát automaticky zachytí pohyblivé objekty v pravidelných intervaloch, porovná každú
snímku a upraví kompozíciu iba svetlých oblastí, následne ich uloží ako jednu snímku. Zachytí
stopy svetla, ako napr. automobilové svietidlá alebo pohyb hviezd.
• Na obrazovke zobrazenej po výbere možnosti m Multiple exp. Lighten (Viacnásobná exp.
Osvetlenie) vyberte položku nNightscape + light trails (Nočná krajina + stopy svetla)
alebo W Star trails (Stopy hviezd).
Možnosť
Popis
n Nightscape +
light trails (Nočná
krajina + stopy
svetla)
Použite na zachytenie automobilových
svietidiel na pozadí nočnej krajiny.
1m40s
• Príkazový volič môžete otáčať
a nastavíte tak požadovaný interval
medzi snímkami. Nastavený interval
sa stáva časom uzávierky. Po
nasnímaní 50 snímok fotoaparát
automaticky prestane snímať.
2”
• Na každých 10 zhotovených snímok
sa automaticky uloží jedna zložená
snímka so stopami presahujúcimi zo začiatku snímania.
• Fotoaparát zaostruje na oblasť v strede obrazového poľa.
W Star trails
(Stopy hviezd)
Použite na zachytenie pohybu hviezd.
• Pri čase uzávierky 25 sekúnd sa snímky budú snímať v intervale 5 sekúnd
medzi snímkami. Po nasnímaní 300 snímok fotoaparát automaticky
prestane snímať.
• Na každých 30 zhotovených snímok sa automaticky uloží jedna zložená
snímka so stopami presahujúcimi zo začiatku snímania.
F5.6
25m 0s
1400
• Počas intervalu snímania sa obrazovka môže vypnúť. Kontrolka zapnutia prístroja svieti, keď je
obrazovka vypnutá.
• Počas snímania (A176) sa vypne funkcia automatického vypínania.
• Ak chcete ukončiť snímanie pred automatickým ukončením, stlačte tlačidlo k.
• Keď ste dosiahli požadované stopy, ukončite snímanie. Ak budete pokračovať v snímaní, môžu
sa stratiť detaily v oblasti kompozície.
• Pri snímaní vzdialených objektov, ako sú lietadlá alebo ohňostroje, sa odporúča nastaviť režim
zaostrenia (A61) na B (nekonečno), alebo použiť manuálne zaostrovanie (A67).
• Pri snímaní hviezd sa odporúča použiť manuálne zaostrovanie.
• Nie je možné použiť korekciu expozície (A69).
B
Poznámky o funkcii Multiple Exp. Lighten (Viacnásobná exp. Osvetlenie)
• Volič režimov neotáčajte, nevkladajte novú pamäťovú kartu, kým sa snímanie neukončí.
• Používajte dostatočne nabité batérie, aby ste predišli vypnutiu fotoaparátu počas snímania.
39
Funkcie snímania
Motívový režim (Snímanie prispôsobené podmienkam snímania)
C
Zvyšný čas
Na obrazovke môžete skontrolovať čas zostávajúci do
automatického ukončenia.
End recording
g Moon (Mesiac)
• V širokouhlej polohe priblíženia sa zobrazí rámik záberu na vyznačenie obrazového uhla
ekvivalentného približne 1000 mm objektívu (v 35mm [135] formáte) (predvolené nastavenie).
Ak do obrazového poľa umiestnite mesiac a stlačíte tlačidlo k, fotoaparát priblíži záber tak,
aby oblasť v rámčeku obrazového poľa zaberala celý obrazový uhol (ohniskovú vzdialenosť).
Stlačením tlačidla d a zvolením možnosti Focal length selection (Výber ohniskovej
vzdialenosti) v ponuke Moon (Mesiac) môžete zmeniť obrazový uhol pre rámik záberu.
• Odtieň môžete upraviť pomocou príkazového voliča. Nastavenie úpravy odtieňa zostane
uložené v pamäti fotoaparátu aj po vypnutí fotoaparátu.
• Nastavte jas s korekciou expozície (A69) podľa podmienok snímania, ako napríklad
pribúdanie a ubúdanie mesiaca a požiadaviek snímania.
• Predvolené nastavenie samospúšte (A58) sú n3s (3 sekundy). Ak chcete zmeniť nastavenie,
stlačte tlačidlo J (n) multifunkčného voliča.
L Bird-watching (Sledovanie vtákov)
• V širokouhlej polohe priblíženia sa zobrazí rámik záberu na vyznačenie obrazového uhla
ekvivalentného približne 500 mm objektívu (v 35mm [135] formáte) (predvolené nastavenie).
Ak do obrazového poľa umiestnite vtáka a stlačíte tlačidlo k, fotoaparát priblíži záber tak, aby
oblasť v rámiku obrazového poľa zaberala celý obrazový uhol (ohniskovú vzdialenosť).
Stlačením tlačidla d a zvolením možnosti Focal length selection (Výber ohniskovej
vzdialenosti) v ponuke Bird-watching (Sledovanie vtákov) môžete zmeniť obrazový uhol
pre rámik záberu.
• Ak chcete zhotoviť sériu snímok, stlačte tlačidlo d a zvoľte položku Continuous (Sériové
snímanie) v ponuke Bird-watching (Sledovanie vtákov).
- U Single (Jednotlivé snímky) (predvolené nastavenie): Pri každom stlačení tlačidla
spúšte sa zhotoví jedna snímka.
- V Continuous (Sériové snímanie): Obrázky sa kontinuálne snímajú, kým je tlačidlo
spúšte úplne stlačené.
Fotoaparát dokáže zachytiť asi 7 snímok za sebou rýchlosťou približne 7 snímok za sekundu.
40
Funkcie snímania
Motívový režim (Snímanie prispôsobené podmienkam snímania)
Vytváranie snímok s funkciou Jednoduchá panoráma
Volič režimov otočte do polohy y M tlačidlo d M p Easy panorama
(Jednoduchá panoráma) M tlačidlo k
1
2
Ako rozsah snímania vyberte W Normal
(180°) (Normálne (180°)) alebo
X Wide (360°) (Širokouhlo (360°))
a stlačte tlačidlo k.
Easy panorama
Normal (180°)
Wide (360°)
Do rámčeka nastavte prvý okraj panorámy
a potom zaostrite stlačením tlačidla
spúšte do polovice.
• Poloha priblíženia je zafixovaná v širokouhlej pozícii.
• Fotoaparát zaostrí na stred obrazového poľa.
1/250
3
F5.6
Tlačidlo spúšte stlačte celkom nadol
a potom zložte prst z tlačidla spúšte.
• Na označenie smeru pohybu fotoaparátu sa zobrazia
symboly KLJI.
4
Pohybujte fotoaparátom v jednom zo
štyroch smerov, kým vodiaci indikátor
nedosiahne koniec.
• Keď fotoaparát rozpozná smer pohybu, začne sa
snímanie.
• Snímanie sa ukončí, keď fotoaparát zachytí
špecifikovaný rozsah snímania.
• Zaostrenie a expozícia sa po ukončení snímania
uzamknú.
41
Funkcie snímania
Motívový režim (Snímanie prispôsobené podmienkam snímania)
Vodiaci prvok
25m 0s
1400
Príklad pohybu fotoaparátom
• S použitím vášho tela ako osi otáčania pohybujte
fotoaparátom pomaly po kružnici v smere vyznačenom
symbolmi (KLJI).
• Snímanie sa zastaví, ak vodidlo približne do 15 sekúnd
nedosiahne okraj (keď je zvolená možnosť W) Normal
(180°) (Normálne (180°)) alebo približne do 30 sekúnd
(keď je zvolená možnosť X Wide (360°) (Širokouhlo
(360°))) po začatí snímania.
B
Poznámky o snímaní pomocou funkcie Easy Panorama (Jednoduchá
panoráma)
• Rozsah snímky viditeľný na uloženej snímke bude užší ako ten, ktorý vidíte v čase snímania na
obrazovke.
• Ak sa fotoaparát posúva príliš rýchlo alebo sa ním nadmerne trasie, prípadne ak je objekt príliš
jednotvárny (napr. steny alebo tmavé oblasti), môže nastať chyba.
• Ak sa snímanie zastaví skôr, ako fotoaparát dosiahne polovičný bod v rámci rozsahu panorámy,
snímka panorámy sa neuloží.
• Ak sa nasníma viac ako polovica rozsahu panorámy, ale snímanie sa ukončí pred dosiahnutím
okraja rozsahu, nenasnímaný rozsah sa zaznamená a zobrazí sivou farbou.
C
Veľkosť snímky jednoduchej panorámy
K dispozícii sú štyri veľkosti snímky (v pixloch), ako je zobrazené nižšie.
Keď je nastavená položka W Normal (180°) (Normálne (180°))
4800
920
1536
Keď je nastavená položka X Wide (360°) (Širokouhlo (360°))
9600
920
1536
42
Funkcie snímania
Motívový režim (Snímanie prispôsobené podmienkam snímania)
Prehrávanie snímok s funkciou Jednoduchá panoráma
Prepnite do režimu prehrávania (A27), zobrazte snímku
zachytenú pomocou jednoduchej panorámy v režime
prehrávania snímok na celej obrazovke a potom stlačením
tlačidla k rolujte snímku v smere, ktorý bol použitý počas
snímania.
• Multifunkčný volič otočte a prevíjajte prehrávanie
dopredu alebo dozadu.
4/4
0004.JPG
15/11/2018 15:30
Na obrazovke sa počas prehrávania zobrazujú ovládacie
prvky prehrávania.
Stlačením tlačidiel JK multifunkčného voliča vyberte
ovládací prvok a potom stlačením tlačidla k vykonajte
činnosti, ktoré sú popísané nižšie.
Funkcia
Ikona
Popis
Previnúť
dozadu
A
Stlačením a podržaním tlačidla k môžete videosekvenciu prevíjať
dozadu.*
Prevíjanie
dopredu
B
Stlačením a podržaním tlačidla k môžete videosekvenciu prevíjať
dopredu.*
Pozastavte prehrávanie. Nižšie uvádzané činnosti je možné vykonávať pri
pozastavení.
Pozastaviť
Ukončiť
E
G
C
Rolovanie o jeden krok doľava. Podržte stlačené tlačidlo k, ak
chcete rolovať nepretržite.*
D
Rolovanie o jeden krok doprava. Podržte stlačené tlačidlo k, ak
chcete rolovať nepretržite.*
F
Obnovte automatické rolovanie.
Návrat k režimu prehrávania snímok na celej obrazovke.
* Tieto operácie sa dajú vykonať aj otáčaním multifunkčného voliča.
B
Poznámky o snímkach funkcie Easy Panorama (Jednoduchá panoráma)
• V tomto fotoaparáte nie je možné realizovať úpravu snímok.
• Tento fotoaparát nemusí byť schopný rolovať ani približovať snímky jednoduchej panorámy
zachytené iným druhom alebo modelom digitálneho fotoaparátu.
B
Poznámky k tlači panoramatických snímok
V závislosti od nastavení tlačiarne nemusí byť možné vytlačiť celú snímku. Okrem toho nemusí byť
tlač možná v závislosti od tlačiarne.
43
Funkcie snímania
Motívový režim (Snímanie prispôsobené podmienkam snímania)
Kreatívny režim (použitie efektov pri snímaní)
Počas snímania použite na obrázku efekty.
• K dispozícii je päť skupín efektov: Light (Svetlo)
(predvolené nastavenie), Depth (Hĺbka), Memories
(Pamäte), Classic (Klasika) a Noir (Čierny).
1
Stlačte tlačidlo k.
• Zobrazí sa obrazovka výberu efektu.
2
Pomocou tlačidiel J K multifunkčného
voliča vyberte efekt.
Skupina efektov
Light
• Skupinu efektov je možné zmeniť otáčaním
príkazového voliča.
• Ak chcete skončiť bez uloženia výberu, stlačte tlačidlo
H.
Dream
Back
Adjust
Confirm
Efekty
3
Ak chcete nastaviť efekt, stlačte tlačidlo
I.
Light
• Ak chcete nastaviť efekt, stlačte tlačidlo k a vykonajte
krok 6.
Pop
Back
44
Funkcie snímania
Kreatívny režim (použitie efektov pri snímaní)
Adjust
Confirm
4
Pomocou tlačidiel J K zvýraznite
požadovanú možnosť, potom stlačte
tlačidlo I.
• Vyberte Amount (Hodnota), Exposure
compensation (Korekcia expozície), Contrast
(Kontrast), Hue (Odtieň), Saturation (Sýtosť),
Filter, alebo Peripheral illumination (Periférne
osvetlenie). Možnosti, ktoré možno vybrať, sa líšia
v závislosti od skupiny.
5
Amount
Back
Reset
Adjust
Pomocou tlačidiel J K nastavíte úroveň
efektu, potom stlačte tlačidlo k.
Amount
70
Back
6
Confirm
Ak chcete snímať, stlačte tlačidlo spúšte alebo tlačidlo
b (e záznam videosekvencií).
• Keď fotoaparát zistí hlavný objekt, zaostrí sa na tento objekt (A63).
C
Výber skupiny efektov a efektu
Skupinu efektov a efekt môžete vybrať aj stlačením tlačidla d, keď sa zobrazí obrazovka v kroku 1.
Funkcie dostupné v kreatívnom režime
•
•
•
•
•
Zábleskový režim (A55)
Self-timer (Samospúšť) (A58)
Režim zaostrovania (A61)
Exposure compensation (Korekcia expozície) (A69)
Shooting menu (Ponuka snímania) (A121)
45
Funkcie snímania
Kreatívny režim (použitie efektov pri snímaní)
Režimy j, k, l a m (nastavenie expozície pre
snímanie)
V režimoch j, k, l a m môžete nastaviť expozíciu
(kombináciu času uzávierky a clonového čísla) v súlade
s podmienkami snímania. Taktiež môžete dosiahnuť lepšiu
kontrolu snímaných snímok nastavením možností v ponuke
snímania (A116).
Režim snímania
Popis
j
Programmed auto
(Programová
automatika)
Môžete nechať fotoaparát, aby nastavil čas uzávierky a clonové číslo.
• Kombináciu času uzávierky a clonového čísla môžete zmeniť
otáčaním príkazového voliča (flexibilná programová
automatika). Pokiaľ je aktívna flexibilná programová
automatika, v ľavej hornej časti obrazovky sa zobrazuje značka
A (značka flexibilnej programovej automatiky).
• Ak chcete zrušiť flexibilnú programovú automatiku, príkazový
volič pri nastavovaní otočte v opačnom smere, kým sa prestane
zobrazovať A, potom zmeňte režim snímania alebo vypnite
fotoaparát.
k
Shutter-priority auto
(Clonová automatika)
Otáčaním príkazového voliča nastavte čas uzávierky. Fotoaparát
automaticky určí clonové číslo.
l
Aperture-priority auto
(Časová automatika)
Otáčaním multifunkčného voliča nastavte clonové číslo.
Fotoaparát automaticky určí čas uzávierky.
Manual (Manuálne)
Nastavte čas uzávierky a clonové číslo. Otáčaním príkazového
voliča nastavte čas uzávierky. Otáčaním multifunkčného voliča
nastavte clonové číslo.
• Ak chcete snímať s dlhými časmi expozície, môžete použiť
nastavenie Bulb alebo nastavenie Time.
m
• Rozvrhnutie kontroly pre nastavenie expozície sa môže zmeniť pomocou Toggle Av/Tv
selection (Prepínať výber Av/Tv) v ponuke nastavení (A113).
Aktívna flexibilná programová
automatika.
Príkazový volič
Multifunkčný
volič
1/250
F5.6
25m 0s
1400
Clonové číslo
Čas uzávierky
46
Funkcie snímania
Režimy j, k, l a m (nastavenie expozície pre snímanie)
Tipy pre nastavenie expozície
Pocit dynamiky a množstvo zrušenia zaostrenia na pozadí objektov sa odlišuje v závislosti od
kombinácií času uzávierky a clonového čísla aj v prípade, že je expozícia rovnaká.
Efekt časovej uzávierky
Fotoaparát môže znázorniť rýchlo sa pohybujúce objekty ako statické a to pomocou
krátkeho času uzávierky, alebo môže pomocou dlhého času uzávierky zvýrazniť pohyb
pohybujúcich sa objektov.
Rýchlejšie
1/1000 s
Pomalšie
1/30 s
Efekt clonového čísla
Fotoaparát môže zaostriť na predmet v popredí alebo v pozadí, alebo zámerne rozmazať
pozadie objektu.
Veľké clonové číslo
(menšia clona)
f/8
Malé clonové číslo
(väčšia clona)
f/2.8
C
Čas uzávierky a clonové číslo
• Ovládací rozsah času uzávierky sa odlišuje v závislosti od polohy priblíženia, clonového čísla
a nastavenia citlivosti ISO.
• Clonové číslo tohto fotoaparátu sa tiež mení v závislosti od polohy nastavenia priblíženia.
• Keď priblíženie vykonáte po nastavení expozície, môžu sa zmeniť kombinácie expozície alebo
clonové číslo.
• Veľké clony (vyjadrené malými clonovými číslami) umožňujú prechod väčšieho množstva svetla
do fotoaparátu a malé clony (veľké clonové čísla) umožňujú prechod menšieho množstva svetla.
Najnižšie clonové číslo predstavuje najväčšiu clonu a najväčšie clonové číslo predstavuje
najmenšiu clonu.
47
Funkcie snímania
Režimy j, k, l a m (nastavenie expozície pre snímanie)
• Čím bližšie je objektív k polohe priblíženia teleobjektívu, tým menší je rozsah clony. Clonové číslo
sa pevne stanoví na f/8.0, ak je nastavenie priblíženia v polohe teleobjektívu za ohniskovou
vzdialenosťou ekvivalentnou 2800 mm objektívu (v 35mm [135] formáte).
C
Nastavovanie expozície pri zázname videosekvencií
Pri zázname videosekvencií v režime j, k, l, m alebo M, sa nepoužije čas uzávierky a clonové
číslo, ktoré ste nastavili. Keď volič režimov otočíte do polohy u (Movie manual (Manuálna
videosekvencia)), môžete nastaviť expozíciu pre záznam videosekvencie.
B
Poznámky týkajúce sa nastavenia expozície
Keď je objekt príliš tmavý alebo príliš jasný, nemusí byť možné dosiahnuť vhodnú expozíciu.
V takýchto prípadoch indikátor času uzávierky alebo clonového čísla bliká, keď stlačíte tlačidlo
spúšte do polovice (s výnimkou prípadu, keď používate režim m). Zmeňte nastavenie času
uzávierky alebo clonového čísla.
Indikátor expozície (V režime m)
Stupeň odchýlky medzi nastavenou hodnotou expozície
a optimálnou hodnotou expozície nameranej
fotoaparátom sa zobrazí na obrazovke pomocou indikátora
expozície. Miera odchýlky v indikátore expozície je
zobrazená v EV (–3 až +3 EV s nárastom 1/3 EV).
1/250
F5.6
25m 0s
1400
Indikátor expozície
B
Poznámky k citlivosti ISO
V režime ISO sensitivity (Citlivosť ISO) (A116) sa pri nastavení na možnosť Auto
(Automaticky) (predvolené nastavenie) alebo Fixed range auto (Pevný automatický rozsah)
citlivosť ISO v režime m zafixuje na hodnote ISO 100.
Funkcie dostupné v režimoch j, k, l a m
•
•
•
•
•
•
•
Zábleskový režim (A54)
Self-timer (Samospúšť) (A54)
Smile timer (Samospúšť detegujúca úsmev) (A54)
Režim zaostrovania (A54)
Exposure compensation (Korekcia expozície) (A54)
Shooting menu (Ponuka snímania) (A116)
Funkcie, ktoré môžete nastaviť pomocou tlačidla w (funkcia) (A114)
C
Zaostrovacie pole
Zaostrovacie pole pre automatické zaostrovanie sa líši v závislosti od nastavenia položky AF area
mode (Režim automatického zaostrovania polí) (A116) v ponuke nastavení snímania. Keď
nastavíte možnosť Target finding AF (Automatické zaostrovanie s vyhľadávaním objektu)
(predvolené nastavenie), fotoaparát rozpozná hlavný objekt a zaostrí naň. Ak sa rozpozná ľudská
tvár, fotoaparát automaticky nastaví prioritu zaostrenia na ňu.
48
Funkcie snímania
Režimy j, k, l a m (nastavenie expozície pre snímanie)
Ovládací rozsah času uzávierky (režimy j, k, l a m)
Ovládací rozsah času uzávierky sa odlišuje v závislosti od polohy priblíženia, clonového čísla
a nastavenia citlivosti ISO. Okrem toho sa ovládací rozsah mení pri nasledovných
nastaveniach sériového snímania.
Nastavenie
Ovládací rozsah
Auto (Automaticky)2,
Fixed range auto (Pevný
automatický rozsah)2
ISO sensitivity
(Citlivosť ISO)
(A137)1
Continuous (Sériové
snímanie) (A133)
1/40003, 4–1 s (režimy j, k a l)
3, 4
5
1/4000
–30 s (režim m)
ISO 100
1/40003, 4–8 s (režimy j, k a l)
5
1/40003, 4
ISO 200
1/40003, 4–4 s (režimy j, k a l)
1/40003, 4–8 s (režim m)
ISO 400
1/40003, 4–4 s
ISO 800
1/40003, 4–2 s
ISO 1600
1/40003, 4–1 s
ISO 3200
1/40003, 4–1/2 s
ISO 6400
1/40003, 4–1/2 s
Continuous H (Sériové
snímanie H), Continuous
L (Sériové snímanie L)
1/40003, 4–1/30 s
Pre-shooting cache
(Vyrovnávacia pamäť
pred expozíciou),
Continuous H: 120 fps
(Sériové snímanie: 120
sn./s)
1/4000–1/125 s
–30 s (režim m)
Continuous H: 60 fps
1/4000–1/60 s
(Sériové snímanie: 60 sn./s)
Intvl timer shooting
(Intervalové snímanie)
1
2
3
4
5
Rovnaké ako v prípade, keď je nastavená
možnosť Single (Jednotlivé snímky)
Nastavenie citlivosti ISO je obmedzené v závislosti od nastavenia sériového snímania (A76).
V režime m je citlivosť ISO pevne nastavená na ISO 100.
Maximálna rýchlosť uzávierky, keď je clonové číslo nastavené na najväčšiu hodnotu (najmenšia
clona), pri maximálnom širokouhlom nastavení priblíženia. Čím bližšie je nastavenie priblíženia
k teleobjektívu, alebo čím menšie je clonové číslo (väčšia clona), tým pomalší je maximálny čas
uzávierky. Napríklad, maximálny čas uzávierky je 1/2500 sekúnd, keď je clonové číslo nastavené
na najväčšiu hodnotu (najmenšia clona), pri maximálnom nastavení priblíženia teleobjektívu.
Expozícia sa môže líšiť pri viacnásobnom snímaní toho istého objektu s časom uzávierky dlhším
ako 1/2000 sekundy.
K dispozícii sú nastavenia Bulb a Time (A50).
49
Funkcie snímania
Režimy j, k, l a m (nastavenie expozície pre snímanie)
Snímanie s nastavením Bulb alebo nastavením Time
(v režime m)
Nastavenie Bulb alebo Time použite na zhotovovanie snímok s dlhým časom expozície, napríklad
pri fotografovaní ohňostroja, nočnej krajiny, nočnej oblohy alebo stôp svetiel vozidiel. Maximálny
čas expozície pre nastavenie Bulb aj Time je 60 sekúnd.
Bulb
Kým je stlačené tlačidlo spúšte, uzávierka zostane otvorená a zatvorí sa po
uvoľnení tlačidla.
Time
Keď tlačidlo spúšte stlačíte až na doraz, uzávierka sa otvorí, a po jeho
opätovnom stlačení až na doraz sa zatvorí.
• Na snímanie s nastavením Time môžete používať aj tlačidlo spúšte na
diaľkovom ovládači ML-L7 (dostupný samostatne).
1
Stabilizujte fotoaparát pomocou nástroja, akým je napríklad statív.
• V položke Vibration reduction (Stabilizácia obrazu) (A171) v ponuke nastavení
zvoľte možnosť Off (Vyp.).
• Ak používate statív, prečítajte si časť „Používanie statívu“ (A23).
2
Volič režimov otočte do polohy m.
• Položku ISO sensitivity (Citlivosť ISO) nastavte na možnosť Auto (Automaticky),
Fixed range auto (Pevný automatický rozsah) alebo 100.
• Položku Continuous (Sériové snímanie) (A133) nastavte na možnosť Single
(Jednotlivé snímky).
3
Otáčajte príkazový volič smerom k dlhším
časom uzávierky, až kým sa na indikátore
času uzávierky nezobrazí Bulb alebo
Time.
Time
Bulb
Bulb
4
15”
F5.6
25m 0s
1400
Po nastavení zaostrenia stlačte tlačidlo
spúšte.
• Bulb: Podržte stlačené tlačidlo spúšte, kým neuplynie
požadovaný čas expozície.
• Time: Po uplynutí požadovaného času expozície
dokončite snímanie opätovným stlačením tlačidla
spúšte až na doraz.
• Keď dosiahnete čas expozície 60 sekúnd, automaticky sa zatvorí uzávierka a dokončí sa
snímanie.
B
Poznámky k snímaniu s nastavením Bulb alebo Time
Nastavenie Bulb ani Time nie je možné použiť, ak je v položke Continuous (Sériové snímanie)
(A133) zvolené iné nastavenie než Single (Jednotlivé snímky).
50
Funkcie snímania
Režimy j, k, l a m (nastavenie expozície pre snímanie)
C
Dlhé časy expozície
• Ak pri snímaní použijete dlhšie časy uzávierky, fotoaparát môže snímky ukladať dlhšie.
• Odporúčame, aby ste použili dostatočne nabitú batériu alebo sieťový zdroj EH-5b/EH-5c spolu
s napájacím konektorom EP-5C (oba dostupné samostatne) (A208) a zabránili tak
neočakávanému vypnutiu fotoaparátu.
51
Funkcie snímania
Režimy j, k, l a m (nastavenie expozície pre snímanie)
Režim M (Používateľské nastavenia)
Nastavenie kombinácií, ktoré sa pri snímaní často používajú s j (programová automatika), k
(clonová automatika), l (časová automatika), alebo m (manuálne) sa môže uložiť v M.
Otočením voliča režimov do polohy M môžete obnoviť
nastavenia uložené v Save user settings (Uloženie
používateľských nastavení).
• Orámujte objekt a snímajte pomocou týchto nastavení
alebo podľa potreby nastavenia zmeňte.
Nasledujúce nastavenia je možné uložiť.
Všeobecné nastavenia
• Režimy snímania j, k, l a m (A46)
• Poloha priblíženia (A71)
• Zábleskový režim (A55)
• Self-timer (Samospúšť) (A58)
• Režim zaostrovania (A61)
• Exposure compensation (Korekcia expozície) (A69)
• Fn button (Tlačidlo Fn) (A70)
Nastavenia manuálneho zaostrovania
• Vzdialenosť od objektu, stupeň zväčšenia
a úroveň vrcholov (A67)
Nastavenia zobrazovania
• Zobrazenie na monitore a v hľadáčiku (A26)
Shooting Menu (Ponuka snímania)
• Image quality (Kvalita snímky) (A121)
• Image size (Veľkosť snímky) (A123)
• Picture Control (Funkcia Picture Control) (A124)
• Custom Picture Control (Vlastné Picture
Control) (A128)
• White balance (Vyváženie bielej farby) (A129)
• Metering (Meranie) (A132)
• Continuous (Sériové snímanie) (A133)
• ISO sensitivity (Citlivosť ISO) (A137)
• Exposure bracketing (Expozičný bracketing) (A139)
•
Zobrazované informácie (A8)
• AF area mode (Režim automatického
zaostrovania polí) (A140)
• Autofocus mode (Režim automatického
zaostrenia) (A143)
• Flash exp. comp. (Korekcia expozície blesku) (A143)
• Noise reduction filter (Filter redukcie
šumu) (A144)
• Active D-Lighting (Funkcia Active DLighting) (A144)
• Multiple exposure (Viacnásobná expozícia) (A145)
• Zoom memory (Pamäť priblíženia) (A147)
• Startup zoom position (Východiskové
nastavenie priblíženia) (A148)
• M exposure preview (Kontrola expozície – M) (A148)
Ponuka nastavenia
• Monitor settings (Nastavenia monitora) (A167)
52
Funkcie snímania
Režim M (Používateľské nastavenia)
Uloženie nastavení v režime M (Uloženie používateľských
nastavení)
Často používané nastavenia v režimoch j, k, l a m sa môžu uložiť. V čase nákupu sa uložia
predvolené nastavenia j.
1
Otočte volič režimov j, k, l, m, alebo M.
• Ak chcete zmeniť režim snímania, vyberte j, k, l, alebo m.
• Ak chcete zmeniť uložený režim snímania, vyberte M.
2
Zmena na často používané kombinácie nastavení snímania.
• Podrobnosti o nastaveniach nájdete v časti A52.
• Uložia sa aj nastavenia aktuálnej flexibilnej programovej automatiky (keď je nastavená na
j), čas uzávierky (keď je nastavená na k alebo m) alebo clonové číslo, (keď je nastavená
na l alebo m).
• Uloží sa aj zaostrovacie pole zvolené pomocou nastavenia Manual (spot) (Manuálne
(bod)), Manual (normal) (Manuálne (normálne)) alebo Manual (wide) (Manuálne
(širokouhlo)) v ponuke AF area mode (Režim automatického zaostrovania polí).
3
Stlačte tlačidlo d (ponuka), aby ste
zobrazili ponuku snímania.
4
Pomocou tlačidiel HI multifunkčného
voliča vyberte položku Save user
settings (Uloženie používateľských
nastavení) a stlačte tlačidlo k.
• Predchádzajúce uložené nastavenia sa prepíšu
aktuálnymi nastaveniami ako režim M.
Noise reduction filter
Active D-Lighting
Multiple exposure
Save user settings
Reset user settings
Zoom memory
Vynulovanie režimu M (Používateľské nastavenia)
Ak v ponuke snímania vyberiete Reset user settings (Vynulovať používateľské
nastavenia), nastavenia uložené v používateľských nastaveniach sa vynulujú na predvolené
hodnoty.
B
Poznámky týkajúce sa batérie hodín
Ak je interná batéria hodín vybitá, nastavenia uložené v M sa vynulujú. Odporúčame vám, aby ste si
zapísali všetky dôležité nastavenia.
53
Funkcie snímania
Režim M (Používateľské nastavenia)
Nastavenie funkcií snímania pomocou
multifunkčného voliča
Keď sa zobrazuje obrazovka snímania, môžete stlačením tlačidiel multifunkčného
voliča H (m) J (n) I (p) K (o) nastaviť funkcie, ktoré sú popísané nižšie.
• m Zábleskový režim
Môžete nastaviť zábleskový režim podľa aktuálnych podmienok snímania.
• n Self-timer (Samospúšť)/Smile timer (Samospúšť detegujúca úsmev)
Fotoaparát uvoľní uzávierku, keď uplynie požadovaný čas po stlačení tlačidla spúšte. Ak je
nastavená samospúšť detegujúca úsmev, fotoaparát automaticky aktivuje spúšť, keď
v zábere deteguje usmievajúcu sa tvár.
• p Režim zaostrovania
V závislosti od vzdialenosti k objektu môžete nastaviť A (automatické zaostrovanie), D
(režim makro) alebo B (nekonečno) (keď je volič režimu zaostrovania nastavený do
polohy q (automatické zaostrovanie)).
• o Exposure compensation (Korekcia expozície)
Môžete nastaviť celkový jas snímok.
Funkcie, ktoré možno nastaviť, sa líšia v závislosti od režimu snímania.
54
Funkcie snímania
Nastavenie funkcií snímania pomocou multifunkčného voliča
Zábleskový režim
Môžete nastaviť zábleskový režim podľa aktuálnych podmienok snímania.
1
Posunutím ovládača vysunutia blesku K
vysuňte vstavaný blesk.
• Ak je vstavaný blesk zasunutý, činnosť blesku je
zakázaná a zobrazuje sa S.
• Keď používate blesk Speedlight, vstavaný blesk musí
byť zasunutý.
• Bližšie informácie nájdete v časti „Speedlight (externé
blesky)“ (A210).
2
Stlačte tlačidlo H (m) multifunkčného
voliča.
3
Vyberte požadovaný zábleskový režim
(A56) a stlačte tlačidlo k.
Auto
• Ak sa nastavenie nepoužije stlačením tlačidla k, výber
sa zruší.
B
Indikátor pripravenosti blesku
Zatiaľ čo sa vstavaný blesk nabíja, indikátor q bliká. Fotoaparát
nemôže zhotovovať snímky.
Ak sa nabíjanie dokončí, q sa zobrazí nepretržite, keď stlačíte do
polovice tlačidlo spúšte.
1/250
F5.6
25m 0s
1400
Indikátor pripravenosti blesku
55
Funkcie snímania
Zábleskový režim
Dostupné zábleskové režimy
U
Auto (Automaticky)
Blesk sa odpaľuje podľa potreby, napr. pri slabom svetle.
• Indikátor zábleskového režimu sa zobrazuje len bezprostredne po nastavení na
obrazovke snímania.
Auto with red-eye reduction (Automaticky s predzábleskom proti červeným očiam)/
Red-eye reduction (Redukcia efektu červených očí)
V
Znižuje efekt červených očí spôsobený bleskom (A57).
• Keď sa vyberie položka Red-eye reduction (Redukcia efektu červených očí),
blesk sa odpáli pri každom nasnímaní snímky.
Fill flash (Doplnkový blesk)/Standard flash (Štandardný blesk)
X
Blesk sa odpáli pri každom nasnímaní snímky.
Y
Slow sync (Synchronizácia blesku s dlhými časmi uzávierky)
Vhodné na večerné a nočné portréty s okolitou scenériou. Doplnkový blesk sa odpáli,
aby osvetlil hlavný objekt; nízke rýchlosti uzávierky sa používajú na zachytenie pozadia
v noci alebo pri slabom svetle.
Z
Rear-curtain sync (Synchronizácia s druhou lamelou uzávierky)
Doplnkový blesk sa odpáli tesne pred zatvorením uzávierky, čím sa dosiahne efekt prúdu
svetla za pohybujúcimi sa objektmi.
B
Poznámky k snímaniu s bleskom
Pri používaní blesku pri širokouhlom nastavení priblíženia môže byť oblasť okolo snímky tmavá
v závislosti od vzdialenosti k objektu.
To sa dá vylepšiť miernym posunutím ovládača priblíženia k polohe teleobjektívu.
56
Funkcie snímania
Zábleskový režim
C
Nastavenie zábleskového režimu
Dostupné zábleskové režimy sa odlišujú v závislosti od režimu snímania.
Zábleskový režim
U Auto (Automaticky)
V
Auto with red-eye
reduction (Automaticky
s predzábleskom proti
červeným očiam)
Red-eye reduction
(Redukcia efektu
červených očí)
A1
y,
g, L
p
j1
k1
l1
m1
w
w
–
–
–
–
w
w
–
–
–
–
w
w
w
w
–
–
–
–
–
w
w
w
w
–
–
2
Fill flash (Doplnkový blesk) w
X
2
–
w
Slow sync (Synchronizácia
Y blesku s dlhými časmi
uzávierky)
w
w
w
–
w
–
Rear-curtain sync
(Synchronizácia s druhou
lamelou uzávierky)
w
w
w
w
w
w
Z
1
Standard flash
(Štandardný blesk)
Pri snímaní s V (automatická aktivácia blesku s predzábleskom proti červeným očiam) v režime
A (automatický režim) a keď sa používa režim snímania j, k, l, alebo m, aplikované
nastavenia sa uložia v pamäti fotoaparátu aj po vypnutí fotoaparátu.
Dostupnosť závisí od nastavenia. Bližšie informácie nájdete v časti „Predvolené nastavenia (Blesk,
Samospúšť a Režim zaostrovania)“ (A73).
C
Automatická aktivácia blesku s predzábleskom proti červeným očiam/
Predzáblesk proti červeným očiam
Kontrolka redukcie efektu červených očí svieti pred hlavným bleskom, čím znižuje efekt červených
očí.
Počas snímania pamätajte na nasledovné:
• Pretože svieti kontrolka redukcie efektu červených očí, po stlačení tlačidla spúšte trvá uvoľnenie
uzávierky dlhšie, než je zvyčajné.
• Redukcia efektu červených očí nemusí v niektorých situáciách dosiahnuť požadované výsledky.
C
Používanie blesku Speedlight (externý blesk)
• Keď je pripojený blesk Speedlight, vstavaný blesk sa neodpáli. Uistite sa, či je vstavaný blesk
zasunutý.
• Pred pripojením a demontážou blesku Speedlight vypnite fotoaparát.
• Názvy režimov a funkcií môžu byť v prípade bleskov Speedlight iné než v prípade vstavaného
blesku.
• Viac informácií nájdete v časti „Speedlight (externé blesky)“ (A210)a v dokumentácii dodanej s
bleskom Speedlight.
57
Funkcie snímania
Zábleskový režim
Self-timer (Samospúšť)
Fotoaparát uvoľní uzávierku, keď uplynie požadovaný čas po stlačení tlačidla spúšte. Ak
počas snímania na stabilizáciu fotoaparátu používate statív, položku Vibration reduction
(Stabilizácia obrazu) nastavte na možnosť Off (Vyp.) v ponuke nastavenia (A171). Ak
používate statív, prečítajte si časť „Používanie statívu“ (A23).
1
Stlačte tlačidlo J (n) multifunkčného
voliča.
2
Zvoľte čas, ktorý uplynie predtým, než
fotoaparát uvoľní uzávierku a stlačte
tlačidlo k.
Self-timer
• n10s (10 sekúnd): Používa sa pri významných
udalostiach, ako sú napríklad svadby, alebo na
predchádzanie chveniu fotoaparátu. Toto nastavenie
odporúčame používať pri snímaní v maximálnej
polohe priblíženia teleobjektívu, keď je fotoaparát
pripevnený na statíve.
• n3s (3 sekundy): Používa sa na predchádzanie chveniu fotoaparátu.
• Ak sa nastavenie nepoužije stlačením tlačidla k, výber sa zruší.
3
Stanovte výrez snímky a stlačte tlačidlo spúšte do polovice.
• Presvedčte sa, či je objekt zaostrený.
58
Funkcie snímania
Self-timer (Samospúšť)
4
Zatlačte tlačidlo spúšte až úplne
na doraz.
• Zaostrenie a expozície sa uzamknú a spustí
sa odpočítavanie. Indikátor samospúšte
bliká a následne neprerušovane svieti
približne jednu sekundu pred uvoľnením
uzávierky.
• Pri uvoľnení tlačidla spúšte sa funkcia
samospúšte nastaví na OFF.*
• Ak chcete zastaviť odpočítavanie, znovu
stlačte tlačidlo spúšte.
9
1/250
F5.6
* Keď je nastavený režim snímania Moon
(Mesiac), samospúšť sa nenastaví
automaticky na OFF. Ak chcete vypnúť samospúšť, vyberte OFF v kroku 2.
B
Poznámky o používaní statívu počas snímania
• Fotoaparát sa môže pri ovládaní mierne pohybovať, aj keď je pripojený k statívu, čo môže narušiť
automatické zaostrovanie. Po obsluhe fotoaparátu počkajte niekoľko sekúnd a potom pomaly
stlačte tlačidlo spúšte (A23).
• Ak je fotoaparát ťažké zaostriť pomocou automatického zaostrovania, skúste použiť manuálne
zaostrovanie (A67).
• Keď používate diaľkový ovládač (dostupný samostatne) (A209), uzávierku môžete uvoľniť bez
stlačenia tlačidla spúšte na fotoaparáte.
C
Nastavenia samospúšte
• Nastavenie samospúšte nemusí byť pri niektorých režimoch snímania (A73) k dispozícii.
• V ponuke nastavenia Self-timer: after release (Samospúšť: po uvoľnení) (A170) môžete
zvoliť, či chcete zrušiť nastavenie samospúšte po snímaní.
59
Funkcie snímania
Self-timer (Samospúšť)
Smile Timer (Samospúšť detegujúca úsmev)
(Automatické snímanie usmiatych tvárí)
Keď fotoaparát rozpozná usmievajúcu sa tvár, snímku je možné zhotoviť automaticky bez
stlačenia tlačidla spúšte.
• Táto funkcia sa dá použiť, keď je režim snímania nastavený na motívový program
A (automaticky), j, k, l, m, alebo keď je motívový program M, prípadne Portrait
(Portrét) alebo Night portrait (Nočný portrét).
1
Stlačte tlačidlo J (n) multifunkčného
voliča.
• Zábleskový režim, expozíciu alebo nastavenia ponuky
snímania zmeňte skôr, ako stlačíte tlačidlo J.
2
Zvoľte položku a (samospúšť detegujúca
úsmev) a stlačte tlačidlo k.
Smile timer
• Ak sa nastavenie nepoužije stlačením tlačidla k, výber
sa zruší.
3
Stanovte výrez snímky a počkajte, pokým
sa objekt neusmeje, ale nestláčajte
tlačidlo spúšte.
• Fotoaparát nasmerujte na ľudskú tvár.
• Ak fotoaparát zistí, že tvár orámovaná dvojitým
rámčekom sa usmieva, uzávierka sa automaticky
uvoľní.
• Keď fotoaparát rozpozná usmievajúcu sa tvár,
uzávierku aktivuje automaticky.
4
B
1/250
F5.6
25m 0s
1400
Ukončite automatické snímanie.
• Ak chcete ukončiť automatické snímanie s rozpoznávaním úsmevu, vráťte sa na krok 1
a vyberte možnosť OFF.
Poznámky k samospúšti detegujúcej úsmev
• Keď je volič režimu zaostrovania nastavený do polohy r (manuálne zaostrovanie), samospúšť
detegujúcu úsmev nemožno nastaviť.
• Pri vybraných podmienkach snímania fotoaparát možno nebude schopný rozpoznať tváre ani
úsmevy (A64). Na zhotovenie záberu sa dá použiť aj tlačidlo spúšte.
C
Keď bliká kontrolka samospúšte
Keď sa používa samospúšť s detekciou úsmevu, kontrolka samospúšte bliká, keď fotoaparát
rozpozná tvár, a bliká rýchlo bezprostredne po uvoľnení uzávierky.
60
Funkcie snímania
Smile Timer (Samospúšť detegujúca úsmev) (Automatické snímanie usmiatych
tvárí)
Používanie automatického zaostrovania
Ak chcete používať automatické zaostrovanie, volič režimu
zaostrovania nastavte do polohy q (automatické
zaostrovanie).
Výber režimu zaostrovania
Môžete zvoliť režim zaostrovania, ktorý je vhodný pre danú vzdialenosť snímania.
1
Stlačte tlačidlo I (p) multifunkčného
voliča.
2
Vyberte požadovaný režim zaostrovania
(A62) a stlačte tlačidlo k.
• Ak sa nastavenie nepoužije stlačením tlačidla k, výber
sa zruší.
61
Funkcie snímania
Používanie automatického zaostrovania
Autofocus
Dostupné režimy zaostrovania
A
Autofocus (Automatické zaostrovanie)
Použite, keď je vzdialenosť od objektu k objektívu 30 cm alebo viac, alebo 7,0 m alebo
viac v maximálnej polohe priblíženia teleobjektívu.
• Ikona režimu zaostrovania na obrazovke snímania sa zobrazí len bezprostredne
po výbere nastavenia.
D
Macro close-up (Režim makro)
Nastavte pri zhotovovaní makrosnímok.
Keď je stupeň priblíženia nastavený na pozíciu, v ktorej sú F a indikátor priblíženia
označené zelenou farbou, fotoaparát dokáže zaostriť na objekty už od vzdialenosti
približne 10 cm od objektívu. Keď je stupeň priblíženia nastavený na pozíciu
širokouhlejšiu, než je tá, v ktorej sa zobrazuje G, fotoaparát dokáže zaostriť na objekty
už od vzdialenosti približne 1 cm od objektívu.
B
Infinity (Nekonečno)
Použite pri snímaní vzdialených scén cez okenné sklo alebo pri snímaní krajiny.
Fotoaparát automaticky nastaví zaostrenie do takmer nekonečna.
• Fotoaparát nemusí dokázať zaostriť na blízke objekty.
C
Nastavenie režimu zaostrovania
• Nastavenie nemusí byť pri niektorých režimoch snímania k dispozícii.
• Pre režimy snímania j, k, l a m sa nastavenie pre režim zaostrovania uloží do pamäte
fotoaparátu dokonca aj vtedy, keď sa fotoaparát vypne.
Tlačidlo spúšte
Stlačte do
polovice
Stlačiť tlačidlo spúšte „do polovice“ znamená stlačiť a držať
tlačidlo v bode, v ktorom cítite mierny odpor.
• Zaostrenie a expozícia (čas uzávierky a clonové číslo) sa
nastavia, keď stlačíte tlačidlo spúšte do polovice. Kým je tlačidlo
stlačené do polovice, zaostrenie a expozícia zostávajú
uzamknuté.
• Pole zaostrenia sa odlišuje v závislosti od režimu snímania.
Stlačte až
úplne nadol
Stlačiť tlačidlo spúšte „úplne“ znamená tlačidlo zatlačiť na doraz.
• Uzávierka sa uvoľní, keď sa tlačidlo spúšte stlačí až na doraz.
• Pri stláčaní tlačidla spúšte netlačte nadmernou silou, keďže tým
môže dôjsť k chveniu fotoaparátu a rozostreniu snímok.
Tlačidlo stlačte zľahka.
62
Funkcie snímania
Používanie automatického zaostrovania
Používanie funkcie Automatické zaostrovanie
s vyhľadávaním objektu
V režime A (automaticky) alebo v kreatívnom režime, alebo keď je položka AF area mode
(Režim automatického zaostrovania polí) (A140) v režime j, k, l, m alebo M
nastavená na možnosť Target finding AF (Automatické zaostrovanie s vyhľadávaním
objektu), fotoaparát pri stlačení tlačidla spúšte do polovice zaostruje spôsobom popísaným
nižšie.
• Fotoaparát rozpozná hlavný objekt a zaostrí naň. Keď je
objekt zaostrený, pole zaostrenia sa zobrazuje zelenou
farbou. Ak sa rozpozná ľudská tvár, fotoaparát
automaticky nastaví prioritu zaostrenia na ňu.
1/250
F5.6
Polia zaostrenia
• Ak sa nerozpozná hlavný objekt, fotoaparát automaticky
zvolí jednu alebo niekoľko z deviatich oblastí zaostrenia
s objektom najbližšie k fotoaparátu. Keď sa zaostrí na
objekt, zelenou farbou sú zobrazené zaostrovacie polia,
ktoré sú v zaostrení.
1/250
F5.6
Polia zaostrenia
B
Poznámky o funkcii Automatické zaostrovanie s vyhľadaním cieľa
• V závislosti od podmienok snímania sa môže objekt, ktorý zistí fotoaparát, a hlavný objekt
odlišovať.
• Hlavný objekt nemusí byť rozpoznaný pri používaní určitých nastavení pre funkcie White
balance (Vyváženie bielej farby), Picture Control (Funkcia Picture Control) alebo skupinu
efektov v kreatívnom režime.
• Fotoaparát nezistí hlavný objekt správne v nasledujúcich situáciách:
- Keď je objekt mimoriadne tmavý alebo svetlý
- Keď hlavný objekt nemá jasne definované farby
- Keď je snímka v takom zábere, že hlavný objekt je na okraji obrazovky
- Keď sa hlavný objekt skladá z opakujúcich sa vzorov
63
Funkcie snímania
Používanie automatického zaostrovania
Používanie detekcie tváre
Pri nasledujúcich nastaveniach fotoaparát používa detekciu
tváre na automatické zaostrenie na ľudské tváre.
• Motívový program Scene auto selector
(Automatický volič motívových programov),
Portrait (Portrét) alebo Night portrait (Nočný
portrét) (A33)
• a (samospúšť detegujúca úsmev) (A60)
1/250
F5.6
• Keď je položka AF area mode (Režim automatického
zaostrovania polí) (A140) nastavená na možnosť
Face priority (Priorita tváre)
Ak fotoaparát zistí viac ako jednu tvár, okolo tváre, na ktorú je fotoaparát zaostrený, sa
zobrazí dvojitý rámček a okolo ostatných tvárí sa zobrazí jednoduchý rámček.
25m 0s
1400
Ak sa pri nerozpoznaní žiadnych tvárí stlačí tlačidlo spúšte do polovice:
• Keď je vybraná možnosť Scene auto selector (Automatický volič motívových
programov), zaostrovacie pole sa mení v závislosti od podmienok snímania, ktoré
fotoaparát rozpozná.
• V režime Portrait (Portrét) a Night portrait (Nočný portrét) fotoaparát zaostruje na
oblasť v strede obrazového poľa.
• Keď je položka AF area mode (Režim automatického zaostrovania polí) nastavená
na možnosť Face priority (Priorita tváre), fotoaparát vyberie zaostrovacie pole, ktoré
obsahuje objekt najbližšie k fotoaparátu.
• Ak zvolíte možnosť a (samospúšť detegujúcu úsmev) v režime A (automaticky), j, k,
l, m alebo M, fotoaparát automaticky zvolí jedno alebo viaceré z deviatich
zaostrovacích polí, v ktorých sa nachádza najbližší objekt k fotoaparátu.
B
Poznámky o detekcii tváre
• Schopnosť fotoaparátu zisťovať tváre závisí od množstva faktorov, vrátane smeru, ktorým sa tváre
pozerajú.
• Fotoaparát nedokáže rozpoznať tváre v nasledujúcich situáciách:
- Keď je tvár čiastočne zakrytá slnečnými okuliarmi alebo inou prekážkou
- Keď tvár zaberá príliš veľkú alebo malú časť obrazového poľa
64
Funkcie snímania
Používanie automatického zaostrovania
Používanie funkcie Zmäkčenie pleti
V režime motívových programov Scene auto selector (Automatický volič motívových
programov), Portrait (Portrét) alebo Night portrait (Nočný portrét), ak sú
zaznamenané ľudské tváre, fotoaparát pred uložením snímky spracuje a zjemní tóny pleti (až
troch tvárí).
Zjemnenie pleti môžete použiť aj na uložené snímky v režime prehrávania (A85).
B
Poznámky o funkcii Zmäkčenie pleti
• Uloženie snímky môže po nasnímaní trvať dlhšie ako zvyčajne.
• Pri niektorých podmienkach snímania možno nedosiahnete želané výsledky zmäkčenia pleti
a zmäkčenie pleti sa môže aplikovať na oblasti snímky, kde sa nenachádzajú žiadne tváre.
Objekty nevhodné na automatické zaostrovanie
Fotoaparát nemusí zaostrovať podľa očakávania v nasledujúcich situáciách. V zriedkavých
prípadoch fotoaparát nemusí zaostriť na objekt a to aj napriek tomu, že zaostrovacie pole
alebo indikátor zaostrenia svieti nazeleno.
• Objekt je veľmi tmavý
• Súčasťou podmienok snímania sú objekty s výrazne odlišným jasom (napr. slnko
nachádzajúce sa za objektom spôsobuje, že objekt sa javí veľmi tmavý)
• Medzi snímaným objektom a okolím nie je žiadny kontrast (napr. keď má snímaná osoba
biele tričko a stojí pred bielou stenou)
• Niekoľko objektov sa nachádza v rôznej vzdialenosti od fotoaparátu (napr. objekt sa
nachádza v klietke)
• Objekty s opakujúcimi sa vzormi (okenné rolety, budovy s viacerými radmi podobne
tvarovaných okien atď.)
• Snímaný objekt sa rýchlo pohybuje
Vo vyššie uvedených situáciách skúste niekoľkokrát stlačiť tlačidlo spúšte do polovice
a zopakovať zaostrenie alebo zaostriť na iný objekt nachádzajúci sa v rovnakej vzdialenosti
od fotoaparátu ako požadovaný objekt a použiť pamäť zaostrenia (A66).
Fotoaparát môžete zaostriť aj pomocou manuálneho zaostrenia (A67).
65
Funkcie snímania
Používanie automatického zaostrovania
Pamäť zaostrenia
Pamäť zaostrenia použite na nasnímanie kreatívnych kompozícií, a to aj vtedy, keď je pole
zaostrenia nastavené na stred obrazového poľa.
1
Objekt umiestnite do stredu
obrazového poľa a tlačidlo spúšte
stlačte do polovice.
• Fotoaparát zaostrí na objekt a zaostrovacie
pole sa zobrazuje zelenou farbou.
• Expozícia je taktiež uzamknutá.
2
1/250
F5.6
1/250
F5.6
25m 0s
1400
Bez zdvihnutia prsta zmeňte
kompozíciu snímky.
• Nezabudnite však zachovať rovnakú vzdialenosť medzi
fotoaparátom a objektom.
3
C
Snímku zhotovte stlačením tlačidla spúšte
až na doraz.
Posun poľa zaostrenia na požadované miesto
V režime snímania j, k, l, alebo m sa oblasť zaostrovacieho poľa dá posúvať pomocou
multifunkčného voliča nastavením funkcie AF area mode (Režim automatického zaostrovania
polí) (A140) v ponuke snímania na jednu z manuálnych možností.
C
Používanie tlačidla o (AE-L/AF-L) pre pamäť zaostrenia
Expozíciu a zaostrenie môžete uzamknúť podľa zvoleného nastavenia AE/AF lock button
(Tlačidlo aretácie AE/AF) (A175), a to stlačením tlačidla o (AE-L/AF-L), kým držíte tlačidlo
spúšte stlačené do polovice.
66
Funkcie snímania
Používanie automatického zaostrovania
Používanie manuálneho zaostrovania
Ak chcete používať manuálne zaostrovanie, volič režimu
zaostrovania nastavte do polohy r (manuálne
zaostrovanie).
1
Pomocou multifunkčného voliča alebo
ovládacieho krúžka upravte zaostrenie.
5
• Stlačením tlačidla J prepínate pohľad medzi 1×, 2×
4
0.3m
3
a 4×.
2
1
• Ak chcete zaostrenie nastaviť detailnejšie, pomaly
0
otáčajte multifunkčným voličom alebo ovládacím
x4
x1
krúžkom.
1/250
F5.6
1400
• Keď sa stlačí tlačidlo K, fotoaparát zaostrí na objekt
Úroveň vrcholov
v strede obrazového poľa s automatickým
zaostrovaním. Manuálne zaostrenie sa dá používať po
tom, ako fotoaparát zaostrí automatickým zaostrovaním.
• Zaostrovaniu sa napomáha zvýraznením zaostrených oblastí bielou farbou (vrcholy)
(A68). Otáčaním príkazového voliča upravte úroveň vrcholov.
• Tlačidlo spúšte stlačte do polovice záberu, aby ste potvrdili kompozíciu snímky. Snímku
zhotovte úplným stlačením tlačidla spúšte.
2
Stlačte tlačidlo I multifunkčného voliča.
• Nastavené zaostrenie je uzamknuté.
• Snímku zhotovte úplným stlačením tlačidla spúšte.
• Ak chcete zmeniť zaostrenie, stlačte tlačidlo I, aby sa
zobrazila obrazovka uvedená v kroku 1.
1/250
67
Funkcie snímania
Používanie manuálneho zaostrovania
F5.6
25m 0s
1400
C
Manuálne zaostrenie
• Čísla zobrazené pre meradlo na pravej strane obrazovky v kroku 1 slúžia ako vodidlo vzdialenosti
k objektu, ktorý je zaostrený, keď sa meradlo nachádza v blízkosti stredu.
• Najmenšia vzdialenosť, pri ktorej fotoaparát ešte dokáže zaostriť, závisí od pozície priblíženia. Pri
maximálnom širokouhlom nastavení priblíženia dokáže fotoaparát zaostriť na objekty už od
vzdialenosti približne 1 cm od objektívu. Pri maximálnom nastavení priblíženia v polohe
teleobjektívu dokáže fotoaparát zaostriť na objekty už od vzdialenosti približne 7,0 m od
objektívu.
• Skutočný rozsah, v ktorom je možné zaostriť na objekt, sa odlišuje v závislosti od clonového čísla
a polohy priblíženia. Ak chcete vidieť, či je objekt zaostrený, snímku po zhotovení skontrolujte.
• Položku Assign side zoom control (Priradiť bočný ovládač priblíženia) (A119) v ponuke
nastavení nastavte na Manual focus (Manuálne zaostrenie), aby ste mohli zaostrovať bočným
ovládačom priblíženia namiesto multifunkčného voliča alebo ovládacieho krúžka v kroku 1.
C
Zameranie
• Rozsah úrovne kontrastu považovaný za zaostrený sa dá zmeniť korekciou úrovne vrcholov.
Účinné je úroveň nastaviť nízko pre vysoko kontrastné objekty a vysoko pre nízko kontrastné
objekty.
• Funkcia vrcholov zvýrazňuje oblasti vysokého kontrastu snímky bielou farbou. Pri niektorých
podmienkach snímania nemusí zvýrazňovanie fungovať náležitým spôsobom, prípadne sa môžu
zvýrazniť nezaostrené oblasti.
• Zobrazenie vrcholov môžete zakázať pod položkou Peaking (Zameranie) (A120) v ponuke
nastavenia.
• Zobrazenie vrcholov je deaktivované, ak ste zvolili možnosť On (Zap.) pre funkciu Clean HDMI
output (Čistý HDMI výstup) v časti HDMI (A119) v ponuke nastavení a fotoaparát je
pripojený k zariadeniu kompatibilnému s HDMI.
C
Manuálne zaostrovanie pri zázname videosekvencií
• Keď je volič režimu zaostrovania nastavený do polohy r a stlačíte tlačidlo b (e záznam
videosekvencie), zaostrenie môžete počas záznamu videosekvencie upraviť otáčaním
multifunkčného voliča alebo ovládacieho krúžka.
• Zobrazenie vrcholov je deaktivované.
• Používanie tlačidiel J K multifunkčného voliča a používanie voliča režimu zaostrovania je
deaktivované.
C
Nastavovanie zaostrenia pomocou diaľkového ovládača ML-L7 (dostupný
samostatne)
• Zaostrenie môžete manuálne nastaviť pomocou diaľkového ovládača ML-L7, a to stláčaním
tlačidiel HI multifunkčného voliča na diaľkovom ovládači.
• Nastavené zaostrenie môžete uzamknúť stlačením tlačidla k (potvrdenie výberu) na diaľkovom
ovládači.
68
Funkcie snímania
Používanie manuálneho zaostrovania
Exposure Compensation (Korekcia expozície)
(Nastavenie jasu)
Môžete nastaviť celkový jas snímok.
1
Stlačte tlačidlo K (o) multifunkčného
voliča.
2
Vyberte hodnotu korekcie a stlačte
tlačidlo k.
Vodiaci prvok
Exposure compensation
• Ak chcete zvýšiť jas snímky, nastavte kladnú (+)
hodnotu.
• Ak chcete znížiť jas snímky, nastavte zápornú (–)
hodnotu.
• Hodnota korekcie sa použije aj bez stlačenia
tlačidla k.
Histogram
C
Hodnota korekcie expozície
• Ak použijete nastavenie v režime j, k alebo l, nastavenie zostane uložené v pamäti
fotoaparátu dokonca aj vtedy, keď sa fotoaparát vypne.
• Korekciu expozície nie je možné použiť v týchto režimoch snímania:
- Keď je motívový program (A33) nastavený na Fireworks show (Ohňostroj), Multiple exp.
Lighten (Viacnásobná exp. Osvetlenie), Night sky (150 minutes) (Nočná obloha (150
minút)) alebo Star trails (150 minutes) (Stopy hviezd (150 minút)) v režime Time-lapse
movie (Časozberné snímanie)
- m (manuálny) režim (A46)
- Manual (Manuálne) v režime u (Movie manual (Manuálna videosekvencia))
• Keď sa korekcia expozície nastaví počas používania vstavaného blesku, korekcia sa aplikuje na
expozíciu pozadia, ako aj výstup blesku.
• Pomocou ovládacieho krúžka môžete nastaviť aj korekciu expozície (A174).
C
Používanie histogramu
Histogram je graf, ktorý znázorňuje rozdelenie odtieňov na snímke. Môžete ho použiť ako pomôcku
pri korekcii expozície a snímaní bez blesku.
• Vodorovná os zodpovedá jasu bodov, pričom tmavé odtiene sa nachádzajú vľavo a jasné odtiene
vpravo. Zvislá os zobrazuje počet bodov.
• Zvýšenie hodnoty korekcie expozície posunie rozloženie odtieňov doprava a jej zníženie posunie
rozloženie odtieňov doľava.
69
Funkcie snímania
Exposure Compensation (Korekcia expozície) (Nastavenie jasu)
Používanie tlačidla w (funkcia)
Ak stlačíte tlačidlo w v režime j, k, l, m alebo M, môžete rýchlo konfigurovať vopred
uložené možnosti ponuky.
• Možnosti ponuky sa môžu uložiť.
Image quality (Kvalita snímky) (A121)
Image size (Veľkosť snímky) (A123)
Picture Control (Funkcia Picture Control)
(A124)
White balance (Vyváženie bielej farby) (A129)
Continuous (Sériové snímanie) (A133)
ISO sensitivity (Citlivosť ISO) (A137)
AF area mode (Režim automatického
zaostrovania polí) (A140)
Vibration reduction (Stabilizácia obrazu)
(A171)
Metering (Meranie) (A132)
1
Keď sa zobrazí obrazovka snímania, stlačte tlačidlo w (funkcia).
• Môžete zvoliť možnosti nastavenia ponuky, ktoré ste nastavili (predvolené nastavenie je
Continuous (Sériové snímanie)) a U Fn button (Tlačidlo Fn).
Single
2
Pomocou tlačidiel multifunkčného
voliča vyberte nastavenie a stlačte
tlačidlo k.
• Ak sa nastavenie nepoužije stlačením tlačidla k,
Potvrdenie
výber sa zruší.
výberu
• Ak sa chcete vrátiť na obrazovku snímania bez
zmeny nastavení, stlačte tlačidlo w alebo tlačidlo spúšte.
• Ak chcete nastaviť inú možnosť ponuky, zvoľte U Fn button (Tlačidlo Fn) a stlačte
tlačidlo k. Vyberte požadovanú možnosť ponuky a stlačením tlačidla k možnosť zvolíte.
70
Funkcie snímania
Používanie tlačidla w (funkcia)
Používanie priblíženia
Pri pohybovaní ovládačom priblíženia sa bude meniť poloha
Oddialiť
Priblížiť
priblíženého objektívu.
• Priblíženie: Posuňte smerom k g
• Oddialenie: Posuňte smerom k f
• Otočením ovládača priblíženia do krajnej polohy
v ľubovoľnom smere rýchlo nastavíte úroveň priblíženia
(okrem prípadov, keď sa natáča videosekvencia).
• Priblíženie sa dá ovládať aj posúvaním bočného ovládača
priblíženia smerom k g alebo f.
Funkcia bočného ovládača priblíženia sa dá nastaviť pod
položkou Assign side zoom control (Priradiť bočný
ovládač priblíženia) (A173) v ponuke nastavenia.
• Pri posúvaní ovládača priblíženia sa na obrazovke snímania
zobrazuje indikátor priblíženia a ohnisková vzdialenosť
(v 35mm [135] formáte).
Optické
Digitálne
• Digitálne priblíženie, ktoré vám umožňuje ešte viac zväčšiť
priblíženie priblíženie
objekt približne až na 4× maximálneho pomeru optického
priblíženia, sa dá aktivovať posunutím a podržaním ovládača
priblíženia smerom k g, keď je fotoaparát priblížený v polohe maximálneho optického
priblíženia.
• Keď používate diaľkový ovládač ML-L7 (dostupný samostatne), po stlačení tlačidla + na
diaľkovom ovládači fotoaparát priblíži záber a po stlačení tlačidla – záber oddiali.
B
Poznámky o funkcii digitálneho priblíženia pri zázname videosekvencií
• Indikátor priblíženia sa počas záznamu videosekvencie nezobrazuje.
• Ak nastavujete priblíženie počas záznamu videosekvencie, pohyb transfokátora sa zastaví v bode,
kde sa optické priblíženie mení na digitálne. Ak chcete pokračovať v približovaní, krátko uvoľnite
prst z ovládača priblíženia a pokračujte v ovládaní priblíženia.
• Pomer priblíženia digitálneho priblíženia je obmedzený na približne 3,6×, ak je položka Movie
options (Možnosti videosekvencie) (A150) nastavená na možnosť 2160/30p (4K UHD)
alebo 2160/25p (4K UHD) počas záznamu videosekvencie.
C
Digitálne priblíženie
Keď sa aktivuje digitálne priblíženie, indikátor priblíženia sa zmení na modrý, a keď sa ďalej zväčší
priblíženie, zmení sa na žltý.
• Indikátor priblíženia je modrý: Kvalita snímky nie je použitím funkcie Dynamic Fine Zoom
viditeľne znížená.
• Indikátor priblíženia je žltý: Môžu nastať prípady, kedy sa kvalita obrazu významne zníži.
• Keď je veľkosť snímky malá, indikátor zostane modrý v rámci väčšej oblasti.
• Ak používate určité nastavenia sériového snímania alebo iné nastavenia, indikátor priblíženia sa
nemusí zmeniť na modrý.
71
Funkcie snímania
Používanie priblíženia
C
Rýchlosť priblíženia pri zázname videosekvencií
Rýchlosť priblíženia je pomalšia pri používaní bočného ovládača priblíženia než pri používaní
ovládača priblíženia. Pri zázname videosekvencií používajte ovládač priblíženia, aby ste dosiahli
rýchlejšie priblíženie.
Používanie rýchleho dočasného oddialenia
Keď sa objekt stratí v polohe teleobjektívu, stlačte tlačidlo
p (rýchle dočasné oddialenie), aby ste dočasne rozšírili
uhol pohľadu a mohli ľahšie určiť výrez objektu.
• Keď stlačíte tlačidlo p, zaberte objekt do pomocného
rámiku obrazového poľa obrazovky snímania. Ak chcete
viditeľnú oblasť ešte viac rozšíriť, posuňte ovládač
priblíženia smerom k f za súčasného stláčania tlačidla
p.
• Uvoľnením tlačidla p sa vrátite do východiskovej polohy
nastavenia priblíženia.
• V ponuke nastavenia môžete zvoliť položku Snap-back
zoom (Rýchle dočasné oddialenie) (A173) a určiť
veľkosť oblasti viditeľnej pri stlačení tlačidla p.
• Rýchle dočasné oddialenie nie je k dispozícii počas
záznamu videosekvencie.
1/250
F5.6
Rámik záberu
72
Funkcie snímania
Používanie priblíženia
25m 0s
1400
Predvolené nastavenia (Blesk, Samospúšť
a Režim zaostrovania)
Nižšie sú uvedené predvolené nastavenia v každom režime snímania.
A (automaticky)
Zábleskový
režim
(A54)
Self-timer
Režim
(Samospúšť) zaostrovania
(A54)
(A54)
U
OFF1
A
U2
OFF
A2
y
x (scene auto selector (automatický volič
motívových programov))
b (portrait (portrét))
V
OFF1
A2
c (landscape (krajina))
W2
OFF
B2
d (sports (šport))
W2
OFF2
A2
s (night portrait (nočný portrét))
V3
OFF1
A2
f (party/indoor (oslava/interiér))
V4
OFF
A2
Z (beach (pláž))
U
OFF
A5
z (snow (sneh))
U
OFF
A5
W
2
OFF
B2
i (dusk/dawn (úsvit/súmrak))
W
2
OFF
B2
X (night landscape (nočná krajina))
W2
OFF
B2
k (close-up (detailný záber))
U6
OFF
D2
u (food (jedlo))
W2
OFF
D2
m (fireworks show (ohňostroj))
W2
OFF2
o2
OFF
A2
h (sunset (západ slnka))
o (backlighting (protisvetlo))
X/W
7
p (easy panorama (jednoduchá panoráma))
W
2
OFF
A2
O (pet portrait (portrét domáceho zvieraťa))
W2
Y8
A5
O (soft (jemné))
U
OFF
A
I (selective color (selektívne farby))
U
OFF
A
m (multiple exp. lighten (viacnásobná exp.
osvetlenie))
W2
OFF
A/o9
i (time-lapse movie (časozberné snímanie))
W2
OFF
A/B/
o10
o (superlapse movie (videosekvencia
superlapse))
W2
OFF
A
73
Funkcie snímania
Predvolené nastavenia (Blesk, Samospúšť a Režim zaostrovania)
2
Zábleskový
režim
(A54)
Self-timer
Režim
(Samospúšť) zaostrovania
(A54)
(A54)
g (moon (mesiac))
W2
n3s
B2
L (bird-watching (sledovanie vtákov))
W2
OFF
A11
u (movie manual (manuálna videosekvencia))
W
2
OFF
A
p (kreatívne)
U
OFF
A5
j, k, l, a m
X
OFF1
A
M (user settings (používateľské nastavenia))
X
OFF1
A
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Môžete vybrať aj Smile timer (Samospúšť detegujúca úsmev).
Nedá sa zmeniť.
Nedá sa zmeniť. Pri nastavení na možnosť Hand-held (Z ruky) je nastavenie zábleskového
režimu pevne nastavené na doplnkový blesk so synchronizáciou blesku s dlhými časmi uzávierky
a predzábleskom proti červeným očiam. Pri nastavení na možnosť Tripod (Statív) je nastavenie
zábleskového režimu pevne nastavené na automatickú aktiváciu blesku so synchronizáciou
blesku s dlhými časmi uzávierky a predzábleskom proti červeným očiam.
Môže sa prepnúť na zábleskový režim synchronizácie blesku s dlhými časmi uzávierky
s predzábleskom proti červeným očiam.
Zvoliť môžete A (automatické zaostrovanie) alebo D (režim makro).
Režim blesku je pevne nastavený v polohe W (vypnuté), keď sa používa možnosť Noise
reduction burst (Séria pre redukciu šumu).
Keď položku HDR nastavíte na možnosť Off (Vyp.), zábleskový režim bude pevne nastavený na
X (doplnkový blesk). Keď sa položka HDR nastaví na možnosť On (Zap.), zábleskový režim je
pevne nastavený na W (vypnutý).
Pet portrait auto release (Automatické snímanie portrétu domácich zvierat) môžete zapnúť
alebo vypnúť. Self-timer (Samospúšť) sa nemôže použiť.
Keď sa používa Nightscape + light trails (Nočná krajina + stopy svetla), môžete zvoliť
A (automatické zaostrovanie) alebo B (nekonečno). Keď používate režim Star trails (Stopy
hviezd), režim zaostrovania je pevne nastavený na o (nekonečno).
Zaostrenie je pevne nastavené na A (automatické zaostrovanie), keď používate režim
Cityscape (10 minutes) (Panoráma mesta (10 minút)), na B(nekonečno), keď používate
režim Landscape (25 minutes) (Krajina (25 minút)) alebo Sunset (50 minutes) (Západ
slnka (50 minút)), alebo na o (nekonečno), keď používate režim Night sky (150 minutes)
(Nočná obloha (150 minút)) alebo Star trails (150 minutes) (Stopy hviezd (150 minút)).
Môžete si vybrať A (automatické zaostrovanie), B (nekonečno).
74
Funkcie snímania
Predvolené nastavenia (Blesk, Samospúšť a Režim zaostrovania)
Funkcie, ktoré pri snímaní nie je možné používať
súčasne
Niektoré funkcie sa nedajú použiť s inými nastaveniami ponuky.
Obmedzená funkcia
Nastavenie
Popis
Režim zaostrovania
(A61)
Keď je zvolená možnosť B (nekonečno), blesk sa nedá
použiť.
Continuous (Sériové
Zábleskový režim snímanie) (A133)
Self-timer
(Samospúšť)/Smile
timer (Samospúšť
detegujúca
úsmev)
Exposure bracketing
(Expozičný
bracketing) (A139)
Blesk sa nedá použiť.
Režim zaostrovania
(A61)
Keď vyberiete iné nastavenie, než A (automatické zaostrovanie)
samospúšť detegujúca úsmev je nastavená na OFF.
AF area mode (Režim
Keď je vybraté Subject tracking (Sledovanie
automatického
objektu), samospúšť/samospúšť detegujúca úsmev sa
zaostrovania polí) (A140) nedá použiť.
Smile timer (Samospúšť
Režim zaostrovania detegujúca úsmev)
(A60)
Image quality
(Kvalita snímky)
Blesk sa nedá použiť (okrem Intvl timer shooting
(Intervalové snímanie)).
Keď je zvolený časovač úsmevu, režim zaostrovania sa
pevne nastavený na možnosť A (automatické
zaostrovanie).
Continuous
(Sériové snímanie)
(A133)
• Keď je zvolená položka Pre-shooting cache (Vyrovnávacia pamäť
pred expozíciou), parameter Image quality (Kvalita snímky) je pevne
nastavený na možnosť Normal (Normálne).
• Keď je vybraná položka Continuous H: 120 fps (Sériové snímanie: 120
sn./s) alebo Continuous H: 60 fps (Sériové snímanie: 60 sn./s), RAW,
RAW + Fine (RAW + jemné) alebo RAW + Normal (RAW + normálne)
sa nedá použiť.
Multiple exposure
(Viacnásobná
expozícia) (A145)
Keď je položka Multiple exposure mode (Režim viacnásobnej expozície)
nastavená na On (Zap.), RAW, RAW + Fine (RAW + jemné) alebo RAW +
Normal (RAW + normálne) sa nedá použiť.
Image quality
(Kvalita snímky)
(A121)
• Keď je zvolená položka RAW, parameter Image size (Veľkosť
snímky) je pevne nastavený na možnosť i 4608×3456.
• Keď je vybraná položka RAW + Fine (RAW + jemné) alebo RAW
+ Normal (RAW + normálne), potom je možné nastaviť Image
size (Veľkosť snímky) snímok JPEG. j 4608×2592,
I 4608×3072 alebo H 3456×3456 však nie je možné vybrať.
Continuous
(Sériové snímanie)
(A133)
Image size (Veľkosť snímky) je nastavená nasledovným
spôsobom v závislosti od nastavenia sériového snímania:
• Pre-shooting cache (Vyrovnávacia pamäť pred expozíciou):
A (veľkosť snímky: 1280 × 960 pixlov)
• Continuous H: 120 fps (Sériové snímanie: 120 sn./s):
f (veľkosť snímky: 640 × 480 pixlov)
• Continuous H: 60 fps (Sériové snímanie: 60 sn./s):
O (veľkosť snímky: 1920 × 1080 pixlov)
Image size
(Veľkosť snímky)
75
Funkcie snímania
Funkcie, ktoré pri snímaní nie je možné používať súčasne
Obmedzená funkcia
Nastavenie
Popis
AF area mode (Režim
automatického
zaostrovania polí)
(A140)
Keď je vybraná funkcia Subject tracking (Sledovanie
objektu), funkciu Monochrome
(Monochromatické) nie je možné použiť.
Active D-Lighting
(Funkcia Active DLighting) (A144)
Ak používate funkciu Active D-Lighting (Funkcia
Active D-Lighting), možnosť Contrast (Kontrast)
v manuálnom režime nie je možné nastaviť.
White balance
(Vyváženie
bielej farby)
Picture Control
(Funkcia Picture
Control) (A124)
Keď je zvolená položka Monochrome (Monochromatické),
parameter White balance (Vyváženie bielej farby) je pevne
nastavený na možnosť Auto (normal) (Automaticky (normálne)).
Metering
(Meranie)
Active D-Lighting
(Funkcia Active DLighting) (A144)
Keď sa používa Active D-Lighting (Funkcia Active
D-Lighting), Metering (Meranie) sa vynuluje na
Matrix (Maticové).
Continuous (Sériové
snímanie) (A133)/
Exposure bracketing
(Expozičný bracketing)
(A139)/Multiple
exposure (Viacnásobná
expozícia) (A145)
Continuous (Sériové snímanie), Exposure
bracketing (Expozičný bracketing) a Multiple
exposure (Viacnásobná expozícia) sa nemôžu
používať naraz.
Picture Control
(Funkcia Picture
Control)
Continuous
(Sériové
snímanie)
Exposure
bracketing
(Expozičný
bracketing)
ISO sensitivity
(Citlivosť ISO)
Self-timer (Samospúšť)
(A58)
• Ani po nastavení Continuous H (Sériové snímanie
H) alebo Continuous L (Sériové snímanie L) sa
snímky nezaznamenávajú nepretržite po uvoľnení
tlačidla spúšte po spustení odpočítavania samospúšte.
• Ani po nastavení Pre-shooting cache (Vyrovnávacia pamäť
pred expozíciou) sa snímky nezaznamenávajú nepretržite.
• Ak nastavíte položku Intvl timer shooting (Intervalové snímanie),
snímanie sa automaticky dokončí po vytvorení jednej snímky.
• Exposure bracketing (Expozičný bracketing) sa nemôže použiť.
Smile timer
(Samospúšť
detegujúca úsmev)
(A60)
• Keď fotoaparát zistí usmievajúce sa tváre a uvoľníte spúšť, vytvorí sa len
jedna snímka. Ak nastavíte položku Intvl timer shooting (Intervalové
snímanie), snímanie sa automaticky dokončí po vytvorení jednej snímky.
• Exposure bracketing (Expozičný bracketing) sa nemôže použiť.
Image quality
(Kvalita snímky)
(A121)
Keď je vybraná položka RAW, RAW + Fine (RAW + jemné) alebo RAW +
Normal (RAW + normálne), Pre-shooting cache (Vyrovnávacia pamäť
pred expozíciou), Continuous H: 120 fps (Sériové snímanie: 120 sn./s)
alebo Continuous H: 60 fps (Sériové snímanie: 60 sn./s) sa nedá použiť.
Picture Control (Funkcia
Picture Control) (A124)
Keď je vybraná položka Monochrome (Monochromatické),
Exposure bracketing (Expozičný bracketing) sa nedá použiť.
Continuous
(Sériové snímanie)
(A133)
Keď je zvolená možnosť Pre-shooting cache (Vyrovnávacia pamäť pred
expozíciou), Continuous H: 120 fps (Sériové snímanie: 120 sn./s) alebo
Continuous H: 60 fps (Sériové snímanie: 60 sn./s), ISO sensitivity
(Citlivosť ISO) je pevne nastavené na možnosť Auto (Automaticky).
Movie options
(Možnosti
videosekvencie)
(A150)
Keď je nastavený režim snímania Movie manual (Manuálna
videosekvencia) a možnosť HS videosekvencia zvolená pod položkou
Movie options (Možnosti videosekvencie), ISO sensitivity
(Citlivosť ISO) je pevne nastavené na možnosť Auto (Automaticky).
76
Funkcie snímania
Funkcie, ktoré pri snímaní nie je možné používať súčasne
Obmedzená funkcia
AF area mode
(Režim
automatického
zaostrovania
polí)
Autofocus mode
(Režim
automatického
zaostrenia)
Multiple
exposure
(Viacnásobná
expozícia)
Monitor settings
(Nastavenia
monitora)
Date stamp
(Dátumová
pečiatka)
Nastavenie
Popis
Smile timer (Samospúšť
detegujúca úsmev)
(A60)
Fotoaparát zhotoví snímky s použitím detekcie tváre
bez ohľadu na použitú možnosť AF area mode
(Režim automatického zaostrovania polí).
Režim zaostrovania
(A61)
Keď je zvolené iné nastavenie ako Subject tracking
(Sledovanie objektu) a možnosť B (nekonečno) je
zvolená ako režim zaostrovania pre snímanie, fotoaparát
zaostruje na nekonečno bez ohľadu na použitú možnosť AF
area mode (Režim automatického zaostrovania polí).
Picture Control
(Funkcia Picture
Control) (A124)
Keď je vybraná funkcia Monochrome
(Monochromatické), funkciu Subject tracking
(Sledovanie objektu) nie je možné použiť.
White balance
(Vyváženie bielej
farby) (A129)
Keď sa zvolí položka Target finding AF (Automatické
zaostrovanie s vyhľadávaním objektu) a vyváženie
bielej farby je nastavené na možnosť Auto (normal)
(Automaticky (normálne)), fotoaparát zaostrí na tvár
alebo vyberie jedno alebo viac z deviatich polí
zaostrovania s objektom najbližšie k fotoaparátu.
Smile timer (Samospúšť
detegujúca úsmev)
(A60)
Keď je vybraná samospúšť detegujúca úsmev, režim
automatického zaostrovania pracuje s nastavením Single
AF (Jednoduché automatické zaostrovanie).
Režim zaostrovania
(A61)
Keď je vybraná položka B (nekonečno) v režime zaostrovania,
režim automatického zaostrovania pracuje s nastavením
Single AF (Jednoduché automatické zaostrovanie).
Image quality
(Kvalita snímky)
(A121)
Keď je vybraná položka RAW, RAW + Fine (RAW + jemné)
alebo RAW + Normal (RAW + normálne), Multiple
exposure (Viacnásobná expozícia) nemožno použiť.
Continuous (Sériové
snímanie) (A133)/
Exposure bracketing
(Expozičný
bracketing) (A139)
Continuous (Sériové snímanie), Exposure
bracketing (Expozičný bracketing) a Multiple
exposure (Viacnásobná expozícia) sa nemôžu
používať naraz.
AF area mode
(Režim
automatického
zaostrovania polí)
(A140)
• Ak je zaostrovacie pole zvolené pomocou nastavenia
Manual (spot) (Manuálne (bod)), Manual (normal)
(Manuálne (normálne)) alebo Manual (wide)
(Manuálne (širokouhlo)), histogram sa nezobrazuje.
• Keď je vybraná položka Subject tracking
(Sledovanie objektu) a po zaregistrovaní objektu
(pri sledovaní objektu) sa nezobrazí histogram.
• Histogram sa nezobrazuje, keď je zvolená funkcia
Target finding AF (Automatické zaostrovanie
s vyhľadávaním objektu).
Image quality (Kvalita
snímky) (A121)
Keď je zvolená možnosť RAW, RAW + Fine (RAW + jemné) alebo RAW
+ Normal (RAW + normálne), do snímok sa nedá vložiť dátum a čas.
Continuous
(Sériové snímanie)
(A133)
Keď je zvolená možnosť Pre-shooting cache (Vyrovnávacia
pamäť pred expozíciou), Continuous H: 120 fps (Sériové
snímanie: 120 sn./s) alebo Continuous H: 60 fps (Sériové
snímanie: 60 sn./s), do snímok sa nedá vložiť dátum a čas.
77
Funkcie snímania
Funkcie, ktoré pri snímaní nie je možné používať súčasne
Obmedzená funkcia
Digital zoom
(Digitálne
priblíženie)
Shutter sound
(Zvuk uzávierky)
Nastavenie
Popis
Smile timer
(Samospúšť
detegujúca úsmev)
(A60)
Keď je zvolená samospúšť detegujúca úsmev, digitálne
priblíženie sa nedá použiť.
Image quality
(Kvalita snímky)
(A121)
Keď je vybraná položka RAW, RAW + Fine (RAW +
jemné) alebo RAW + Normal (RAW + normálne),
digitálne priblíženie sa nedá použiť.
AF area mode
(Režim
automatického
zaostrovania polí)
(A140)
Keď je vybraná položka Subject tracking
(Sledovanie objektu), digitálne priblíženie sa nedá
použiť.
Zoom memory
(Pamäť priblíženia)
(A147)
Keď je položka Zoom memory (Pamäť priblíženia)
nastavená na On (Zap.), digitálne priblíženie sa nedá
použiť.
Continuous
(Sériové snímanie)
(A133)
Keď je zvolená položka Pre-shooting cache
(Vyrovnávacia pamäť pred expozíciou),
Continuous H: 120 fps (Sériové snímanie: 120 sn./
s), alebo Continuous H: 60 fps (Sériové snímanie:
60 sn./s), zvuk uzávierky sa nebude reprodukovať.
Exposure bracketing
(Expozičný
bracketing) (A139)
B
Zvuk uzávierky je zakázaný.
Poznámky o funkcii digitálneho priblíženia
• V závislosti od režimu snímania alebo aktuálnych nastavení digitálne priblíženie nemusí byť
k dispozícii (A172).
• Keď je digitálne priblíženie zapnuté, obmedzené sú voliteľné možnosti režimu automatického
zaostrovania polí alebo režimu merania.
78
Funkcie snímania
Funkcie, ktoré pri snímaní nie je možné používať súčasne
Funkcie prehrávania
Zväčšenie prehrávaného obrazu ..............................................................................................80
Prehrávanie miniatúr/zobrazenie kalendára ........................................................................81
Zobrazovanie a vymazávanie kontinuálne (sekvenčne) zhotovovaných snímok
...............................................................................................................................................................82
Úprava snímok (statické snímky) ..............................................................................................83
79
Funkcie prehrávania
Zväčšenie prehrávaného obrazu
Posúvaním ovládača priblíženia smerom k g (i zväčšenie
prehrávaného obrazu) v režime prehrávania snímok na celej
obrazovke (A27) priblížite pohľad na snímku.
4/4
0004. JPG
15/11/2018 15:30
g (i)
g
(i)
f
(h)
Prehrávanie snímok na celej
obrazovke
3.0
Snímka je priblížená.
Zobrazenie
sprievodcu
oblasťou
• Stupeň zväčšenia môžete zmeniť posunutím ovládača priblíženia smerom k f (h)
alebo g (i). Priblíženie sa dá upraviť otáčaním príkazového voliča.
• Ak chcete zobraziť inú oblasť snímky, stlačte tlačidlá HIJK multifunkčného voliča.
• Ak prehliadate snímku, ktorá bola zhotovená s použitím funkcie detekcie tváre alebo
detekcie domáceho zvieraťa, fotoaparát priblíži na rozpoznanú tvár v čase snímania
(okrem snímok zachytených s použitím funkcie Continuous (Sériové snímanie) alebo
Exposure bracketing (Expozičný bracketing)). Ak chcete priblížiť na oblasť snímky,
kde sa nenachádzajú žiadne tváre, upravte stupeň zväčšenia a potom stláčajte tlačidlá
HIJK.
• Keď je zobrazená priblížená snímka, stlačením tlačidla k obnovíte režim prehrávania
snímok na celej obrazovke.
C
Orezávanie snímok
Keď je zobrazená priblížená snímka, stlačením tlačidla d môžete orezať snímku tak, že sa uchová
len jej viditeľná oblasť, a uložiť ju ako samostatný súbor (A88).
80
Funkcie prehrávania
Zväčšenie prehrávaného obrazu
Prehrávanie miniatúr/zobrazenie kalendára
Posúvaním ovládača priblíženia smerom k f (h zobrazenie
miniatúr) v režime prehrávania snímok na celej obrazovke
(A27) zobrazíte snímky v podobe miniatúr.
1/20
0004. JPG
15/11/2018 15:30
f
(h)
1/20
f
(h)
g
(i)
g
(i)
Prehrávanie snímok na
celej obrazovke
f (h)
Prehrávanie miniatúr
Sun Mon
2 0 1 8 11
Tue Wed Thu
1
1
Fri
Sat
2
3
10
4
5
6
7
8
9
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Zobrazenie kalendára
• Počet zobrazených miniatúr môžete zmeniť posunutím ovládača priblíženia smerom
k f (h) alebo g (i).
• Pri používaní režimu prehrávania miniatúr môžete pomocou tlačidiel
HIJK multifunkčného voliča alebo jeho otáčaním vybrať snímku a stlačením tlačidla
k ju zobraziť v režime prehrávania snímok na celej obrazovke.
• Pri používaní režimu kalendára môžete pomocou tlačidiel HIJK alebo jeho otáčaním
vybrať dátum a potom stlačením tlačidla k zobraziť snímky zhotovené v daný deň.
B
Poznámky k zobrazeniu kalendára
Snímky nasnímané, keď dátum fotoaparátu nie je nastavený, sa budú považovať za snímky
nasnímané 1. januára 2018.
81
Funkcie prehrávania
Prehrávanie miniatúr/zobrazenie kalendára
Zobrazovanie a vymazávanie kontinuálne
(sekvenčne) zhotovovaných snímok
Zobrazenie snímok zo sekvencie
Kontinuálne zhotovované snímky sa ukladajú v podobe sekvencie.
Prvá snímka sekvencie plní funkciu kľúčovej fotografie
reprezentujúcej celú sekvenciu pri zobrazení v režime
prehrávania snímok na celej obrazovke alebo v režime
zobrazenia miniatúr (predvolené nastavenie).
Ak chcete každú snímku v rámci sekvencie zobraziť
samostatne, stlačte tlačidlo k.
4/8
0004.JPG
15/11/2018 15:30
Po stlačení tlačidla k budú k dispozícii nižšie
uvádzané činnosti.
• Ak chcete zobraziť predchádzajúcu alebo nasledujúcu
snímku, otáčajte multifunkčný volič alebo stlačte tlačidlá
JK.
• Ak chcete zobraziť snímky, ktoré nie sú súčasťou danej
sekvencie, stlačením tlačidla H sa vráťte na zobrazenie
Back
kľúčových obrázkov.
• Ak chcete zobraziť snímky v sekvencii v podobe
miniatúr alebo ich prehrávať vo forme prezentácie, nastavte položku Sequence display
options (Možnosti zobrazenia sekvencie) (A160) na Individual pictures
(Jednotlivé snímky) v ponuke prehrávania.
B
Možnosti zobrazenia sekvencie
• Snímky nasnímané sériovo inými fotoaparátmi ako je tento sa nedajú zobraziť ako sekvencia.
• Ak počet sekvencií uložených na pamäťovej karte vo fotoaparáte presiahne 1 000, snímky
zaznamenané potom nemožno zobrazovať ako sekvencie. Ak chcete pokračovať v zachytávaní
snímok v sekvenciách, odstráňte nepotrebné sekvencie alebo vymeňte pamäťovú kartu. Aj keď
odstránite sekvencie, snímky, ktoré neboli pôvodne pri svojom nasnímaní súčasťou sekvencie, sa
nemôžu zobraziť ako sekvencia.
C
Možnosti ponuky prehrávania dostupné pri používaní sekvencie
• Keď sa snímky v sekvencii zobrazujú v režime prehrávanie snímok na celej obrazovke, stlačením
tlačidla d vyberte funkcie v ponuke prehrávania (A118).
• Ak stlačíte tlačidlo d pri zobrazení kľúčovej fotografie, nasledujúce nastavenia je možné použiť
na všetky snímky v danej sekvencii:
- Mark for upload (Označiť na prenos), Protect (Chrániť)
82
Funkcie prehrávania
Zobrazovanie a vymazávanie kontinuálne (sekvenčne) zhotovovaných snímok
Odstránenie snímok zo sekvencie
Keď sa pre snímky v sekvencii stlačí tlačidlo l (odstraňovanie), o tom, ktoré snímky sa
odstránia, bude rozhodovať spôsob zobrazenia sekvencií.
• Keď je zobrazená kľúčová fotografia:
- Current image (Aktuálna snímka):
Odstránia sa všetky snímky v zobrazenej sekvencii.
- Erase selected images (Odstrániť zvolené snímky):
Keď sa zvolí kľúčová snímka na obrazovke
odstraňovania zvolených snímok (A115), všetky
snímky v danej sekvencii sa vymažú.
- All images (Všetky snímky): Odstránia sa všetky snímky na pamäťovej karte.
• Keď sa snímky v sekvencii zobrazia v režime prehrávania snímok na celej obrazovke:
- Current image (Aktuálna snímka):
Odstráni sa len aktuálne zobrazená snímka.
- Erase selected images (Odstrániť zvolené snímky):
Odstránia sa snímky, ktoré sú zvolené v danej sekvencii.
- Entire sequence (Celá sekvencia):
Odstránia sa všetky snímky v zobrazenej sekvencii.
Úprava snímok (statické snímky)
Pred úpravou snímok
V tomto fotoaparáte môžete poľahky upravovať snímky. Upravené kópie sa ukladajú ako
samostatné súbory.
Upravené kópie sa ukladajú s rovnakým dátumom a časom snímania ako originály.
C
Obmedzenia úpravy snímok
• Snímky RAW a snímky zhotovené pomocou funkcie easy panorama (jednoduchá panoráma) nie
je možné upravovať.
• Snímku formátu JPEG je možné upraviť max. 10-krát. Statická snímka vytvorená úpravou
videosekvencie sa dá upraviť až 9-krát.
• Nemusí sa vám podariť upraviť snímky s určitou veľkosťou alebo pomocou niektorých funkcií
úprav.
83
Funkcie prehrávania
Úprava snímok (statické snímky)
Quick Retouch (Rýchle retušovanie): Zvýšenie kontrastu
a sýtosti
Stlačte tlačidlo c (režim prehrávania) M vyberte snímku M tlačidlo d M Quick
retouch (Rýchle retušovanie) M tlačidlo k
Stlačením tlačidiel HI multifunkčného voliča
vyberte želanú úroveň efektu a stlačte tlačidlo
k.
Quick retouch
• Napravo sa zobrazí upravená verzia.
• Ak chcete skončiť bez uloženia kópie, stlačte tlačidlo J.
Normal
Amount
D-Lighting: Zvýšenie jasu a kontrastu
Stlačte tlačidlo c (režim prehrávania) M vyberte snímku M tlačidlo d M
D-Lighting M tlačidlo k
Stlačením tlačidiel HI multifunkčného voliča
vyberte želanú úroveň efektu a stlačte tlačidlo
k.
• Napravo sa zobrazí upravená verzia.
• Ak chcete skončiť bez uloženia kópie, stlačte tlačidlo J.
D-Lighting
Normal
Amount
84
Funkcie prehrávania
Úprava snímok (statické snímky)
Skin Softening (Zmäkčenie pleti): Zmäkčenie tónov pleti
Stlačte tlačidlo c (režim prehrávania) M vyberte snímku M tlačidlo d M Skin
softening (Zmäkčenie pleti) M tlačidlo k
1
Stlačením tlačidiel HI multifunkčného
voliča vyberte želanú úroveň efektu,
potom stlačte tlačidlo k.
• Ak chcete skončiť bez uloženia kópie, stlačte tlačidlo
J.
Skin softening
Normal
Amount
2
Skontrolujte výsledok a stlačte tlačidlo k.
• Upravená tvár sa priblíži.
• Po úprave viac ako jednej tváre môžete zobrazené
tváre prepínať stláčaním tlačidiel JK.
• Ak chcete zmeniť úroveň efektu, stlačte tlačidlo d
a vráťte sa na krok 1.
• Vytvorí sa upravená kópia.
B
Preview
Back
Save
Poznámky o funkcii Zmäkčenie pleti
• Tón pleti sa môže vystupňovať až pre 12 tvárí, počnúc tvárou najbližšie k stredu obrazového poľa,
pohybujúc sa smerom von.
• V závislosti od smeru pohľadu tvárí alebo ich jasu nemusí byť fotoaparát schopný správne
rozpoznať tváre, prípadne funkcia zmäkčenia pleti nemusí fungovať podľa očakávania.
• Ak sa rozpoznajú žiadne tváre, zobrazí sa výstraha a obrazovka sa vráti do ponuky prehrávania.
85
Funkcie prehrávania
Úprava snímok (statické snímky)
Filter Effects (Efekty filtrov): Použitie digitálnych
filtrových efektov
Stlačte tlačidlo c (režim prehrávania) M vyberte snímku M tlačidlo d M Filter
effects (Efekty filtrov) M tlačidlo k
Možnosť
Popis
Soft portrait
(Jemný portrét)
Rozostrí pozadie ľudských objektov. Keď sa nerozpoznajú žiadne ľudské
objekty, ponechá zaostrenú strednú časť obrazového poľa a rozostrí
okolie.
Selective color
(Selektívne farby)
Ponechá len zvolené farby snímky a ostatné farby zmení na čierno-biele.
Cross screen
(Prekrížená
obrazovka)
Vytvorí hviezde podobné lúče svetla vyžarujúce smerom od jasných
predmetov, ako napríklad odrazy slnečného svetla a svetlá mesta. Vhodné
pre nočné motívové programy.
Fisheye (Rybie oko)
Vytvorí snímky, ktoré vyzerajú ako nasnímané pomocou objektívu rybieho
oka. Vhodné pre snímky vytvorené v režime makra.
Miniature effect
(Efekt miniatúry)
Vytvorí snímky, ktoré vyzerajú ako detailné snímky diorámy. Vhodné pre
snímky vytvorené pri pozeraní sa smerom dole z vysokého miesta,
s hlavným objektom blízko stredu obrazového poľa.
Painting (Maľba)
Vytvorí snímky s atmosférou maľby.
Vignette (Vineta)
Zníži intenzitu periférneho svetla zo stredu k okrajom snímky.
Photo illustration
(Fotografická
ilustrácia)
Zvýrazní obrysy a zníži počet farieb, čím vzniknú snímky s dojmom
ilustrácie.
Portrait (color +
B&W) (Portrét
(farebný
a čiernobiely))
Zmení farby v pozadí ľudských objektov na čiernobiele. Keď sa
nerozpoznajú žiadne ľudské objekty, ponechá farby v strednej časti
obrazového poľa a pozadie zmení na čiernobiele.
1
Stlačením tlačidiel HI multifunkčného
voliča vyberte želaný filtrový efekt
a stlačte tlačidlo k.
• Keď sa vyberú iné efekty ako Selective color
(Selektívne farby), prejdite na krok 3.
Filter effects
Soft portrait
Selective color
Cross screen
Fisheye
Miniature effect
Painting
86
Funkcie prehrávania
Úprava snímok (statické snímky)
2
Pomocou tlačidiel HI vyberte farbu,
ktorú chcete ponechať a stlačte
tlačidlo k.
3
Skontrolujte výsledok a stlačte tlačidlo k.
Selective color
Preview
• Vytvorí sa upravená kópia.
• Ak chcete skončiť bez uloženia kópie, stlačte tlačidlo
J.
Back
Save
Small Picture (Malá snímka): Zmenšenie veľkosti snímky
Stlačte tlačidlo c (režim prehrávania) M vyberte snímku M tlačidlo d M Small
picture (Malá snímka) M tlačidlo k
1
Pomocou tlačidiel HI multifunkčného
voliča vyberte želanú veľkosť kópie
a stlačte tlačidlo k.
• Keď je pomer strán snímky 16:9, veľkosť snímky sa
pevne stanoví na 640 × 360. Stlačením tlačidla
k prejdite na krok 2.
2
Vyberte položku Yes (Áno) a stlačte
tlačidlo k.
• Vytvorí sa upravená kópia (kompresný pomer približne
1:8).
Small picture
640×480
320×240
160×120
Create small picture file?
Yes
No
B
Poznámky o funkcii malej snímky
Keď je pomer strán snímky 3:2 alebo 1:1, snímku nie je možné upraviť.
87
Funkcie prehrávania
Úprava snímok (statické snímky)
Výrez: Vytvorenie orezanej kópie
1
2
Posúvaním ovládača priblíženia zväčšite snímku (A80).
Upravte snímku tak, aby sa zobrazovala
iba tá časť, ktorú chcete zachovať a potom
stlačte tlačidlo d (ponuka).
• Posunutím ovládača priblíženia smerom k g (i) alebo
f (h) upravíte stupeň zväčšenia. Nastavte stupeň
zväčšenia, pri ktorom sa zobrazí u.
• Pomocou tlačidiel HIJK multifunkčného voliča
rolujte na tú časť snímky, ktorú chcete zobraziť.
3
Skontrolujte snímku a stlačte tlačidlo k.
3.0
Trim
• Ak chcete zmeniť časť, ktorú chcete zachovať,
stlačením tlačidla J sa vráťte na krok 2.
• Ak chcete skončiť bez uloženia orezanej snímky, stlačte
tlačidlo d.
Back
4
Vyberte položku Yes (Áno) a stlačte tlačidlo
k.
• Vytvorí sa upravená kópia.
Save
Save this image as
displayed?
Yes
No
B
Poznámky o orezávaní
Snímky zhotovené pomocou funkcie easy panorama (jednoduchá panoráma) nie je možné
upravovať.
C
Veľkosť snímky
• Pomer strán (horizontálnej k vertikálnej) orezanej kópie je rovnaký, aký mala pôvodná snímka.
• Keď je nastavenie veľkosti snímky pre výrez kópie 320 × 240 alebo menej, v režime prehrávania sa
obrázok zobrazí s menšou veľkosťou.
88
Funkcie prehrávania
Úprava snímok (statické snímky)
Videosekvencie
Základné operácie natáčania a prehrávania videosekvencií..........................................90
Zachytávanie statických snímok počas záznamu videosekvencií ................................93
Movie Manual (Manuálna videosekvencia) (Nastavenie expozície pre záznam
videosekvencie) ..............................................................................................................................94
Snímanie s funkciou Časozberné snímanie ..........................................................................96
Zaznamenanie videosekvencií superlapse ...........................................................................98
Operácie počas prehrávania videosekvencie.......................................................................99
Úprava videosekvencií............................................................................................................... 100
89
Videosekvencie
Základné operácie natáčania a prehrávania
videosekvencií
1
Zobrazte obrazovku snímania.
Obrazové pole videosekvencie
• Skontrolujte zostávajúci čas záznamu videosekvencie
(A91, 150).
• Odporúča sa zobrazenie obrazového poľa
videosekvencie, ktoré označuje oblasť, ktorá bude vo
videosekvencii zaznamenaná (A91).
1/250
F5.6
25m 0s
1400
Zostávajúci čas záznamu
videosekvencie
2
Stlačením tlačidla b (e záznam
videosekvencie) spustite záznam
videosekvencie.
• Fotoaparát zaostruje na objekt v strede obrazového
poľa.
• Stlačením tlačidla k pozastavte nahrávanie
a opakovaným stlačením tlačidla k obnovte nahrávanie
(okrem situácie, keď je možnosť HS videosekvencia
zvolená pod položkou Movie options (Možnosti
videosekvencie)). Záznam sa automaticky ukončí
v prípade, ak zostane pozastavený približne päť minút.
• Statickú snímku môžete zachytiť stlačením tlačidla
spúšte počas záznamu videosekvencie (A93).
12m30s
3
Opakovaným stlačením tlačidla b (e záznam videosekvencie)
ukončite záznam videosekvencie.
4
Vyberte videosekvenciu v režime
prehrávania snímok na celej obrazovke
a stlačte tlačidlo k, aby sa prehrala.
10s
• Snímka s ikonou možností videa je videosekvencia.
0004. MP4
15/11/2018 15:30
Možnosti videosekvencie
90
Videosekvencie
Základné operácie natáčania a prehrávania videosekvencií
Obrazové pole videosekvencie
• Stlačením tlačidla s zobrazíte obrazové pole videosekvencie (A8). Pred nahrávaním
videosekvencie skontrolujte rozsah videosekvencie v obrazovom poli.
• Oblasť, ktorá sa vo videosekvenciách zaznamená, závisí od nastavenia funkcie Movie
options (Možnosti videosekvencie) alebo Electronic VR (Elektronická stabilizácia
obrazu), atď. v ponuke videosekvencie.
Zaostrenie
• Zaostrenie je možné nastaviť počas záznamu videosekvencie nasledujúcim spôsobom
v súlade s nastavením Autofocus mode (Režim automatického zaostrenia) (A153)
ponuky videosekvencie.
- A Single AF (Jednoduché automatické zaostrovanie) (predvolené nastavenie): Keď sa
spustí záznam videosekvencie, zaostrenie sa zafixuje. Ak chcete počas záznamu videosekvencie
použiť funkciu automatického zaostrovania, stlačte multifunkčný volič J.
- B Full-time AF (Nepretržité automatické zaostrovanie): Zaostrenie sa bude počas
záznamu videosekvencie opakovane meniť. Tlačidlo, ktorým sa aretuje zaostrenie, závisí od
nastavenia pre AE/AF lock button (Tlačidlo aretácie AE/AF) (A175) v ponuke nastavení. Ak
zvolíte možnosť AE/AF lock (Aretácia AE/AF) alebo AF lock only (Len aretácia AF),
stlačením tlačidla o (AE-L/AF-L) (A5) počas záznamu videosekvencie aretujete zaostrenie.
Pre odomknutie znova stlačte tlačidlo o. Ak zvolíte možnosť AE lock only (Len aretácia AE)
alebo AE lock (Hold) (Aretácia AE (blokovanie)), stlačením tlačidla J multifunkčného voliča
počas záznamu videosekvencie aretujete zaostrenie. Pre odomknutie znova stlačte tlačidlo J.
• Keď je volič režimu zaostrovania nastavený do polohy r (manuálne zaostrovanie),
zaostrenie môžete počas záznamu videosekvencie manuálne upraviť otáčaním
multifunkčného voliča alebo ovládacieho krúžka.
Expozícia
Tlačidlo, ktorým sa aretuje expozícia, závisí od nastavenia pre AE/AF lock button (Tlačidlo aretácie
AE/AF) (A175) v ponuke nastavení. Ak zvolíte možnosť AE/AF lock (Aretácia AE/AF), AE lock only
(Len aretácia AE) alebo AE lock (Hold) (Aretácia AE (blokovanie)), stlačením tlačidla o (AE-L/AFL) (A5) počas záznamu videosekvencie aretujete expozíciu. Pre odomknutie znova stlačte tlačidlo o.
Ak zvolíte možnosť AF lock only (Len aretácia AF), stlačením tlačidla K multifunkčného voliča počas
záznamu videosekvencie aretujete expozíciu. Pre odomknutie znova stlačte tlačidlo K.
Maximálny čas záznamu videosekvencie
Jednotlivé súbory videosekvencií nemôžu presiahnuť dĺžku 29 minút, a to ani v prípade, ak je na
pamäťovej karte dostatok voľného miesta na dlhší záznam. Maximálna veľkosť jedného súboru
videosekvencie sú 4 GB. Pri zaznamenávaní videosekvencií dlhších než približne šesť minút s veľkosťou
snímky/frekvenciou snímania 2160/30p (4K UHD) alebo dlhších než približne sedem minút
s veľkosťou snímky/frekvenciou snímania 2160/25p (4K UHD) sa vytvorí viacero súborov, ak veľkosť
súboru zaznamenanej videosekvencie prekročí 4 GB. Súbory nemožno prehrávať súvisle (A150).
• Zostávajúci čas záznamu videosekvencie pre jednu videosekvenciu je zobrazený na
obrazovke snímania.
• Zaznamenávanie sa môže v prípade zvýšenia teploty fotoaparátu skončiť pred
dosiahnutím jedného z obmedzení.
• Skutočný čas záznamu videosekvencie sa môže líšiť v závislosti od obsahu
videosekvencie, pohybu objektov alebo druhu pamäťovej karty.
91
Videosekvencie
Základné operácie natáčania a prehrávania videosekvencií
• Pamäťové karty SD s ratingom 6 alebo viac sa odporúčajú pri zaznamenávaní
videosekvencií (pri zaznamenávaní videosekvencií 4K UHD s veľkosťou snímky/
frekvenciou snímania 2160/30p alebo 2160/25p sa odporúčajú karty triedy UHS 3 alebo
rýchlejšie). Ak sa použije pamäťová karta s nižším indexom rýchlostnej triedy, záznam
videosekvencie sa môže neočakávane zastaviť.
B
Teplota fotoaparátu
• Počas dlhodobého záznamu videosekvencií alebo pri použití fotoaparátu v horúcej oblasti sa
fotoaparát môže zohriať.
• Ak teplota vo vnútri fotoaparátu dosiahne mimoriadne vysokú hodnotu počas záznamu
videosekvencie, fotoaparát automaticky zastaví záznam. Zobrazí sa čas zostávajúci do ukončenia
záznamu (B 10s).
Keď fotoaparát zastaví záznam, automaticky sa vypne.
Fotoaparát nechajte vypnutý, pokým sa jeho vnútro neochladí.
Poznámky k záznamu videosekvencií
B
Poznámky k ukladaniu snímok a videosekvencií
Počas ukladania snímok alebo videosekvencií indikátor udáva počet zostávajúcich expozícií,
prípadne bliká indikátor udávajúci zostávajúci čas záznamu. Neotvárajte kryt priestoru pre
batériu/slotu na pamäťovú kartu ani nevyberajte batériu alebo pamäťovú kartu, keď
indikátor bliká. Ak to urobíte, mohlo by to spôsobiť stratu údajov alebo poškodenie fotoaparátu,
alebo pamäťovej karty.
B
Poznámky k zaznamenaným videosekvenciám
• Môžu sa zaznamenať zvuky prevádzky ovládacieho krúžka, ovládača priblíženia, priblíženia,
pohybov pohonu objektívu automatického zaostrovania, stabilizácie obrazu a prevádzky clony
pri zmene jasu.
• Počas záznamu videosekvencií môžete na obrazovke vidieť nasledujúci úkaz. Tieto úkazy sa
ukladajú do zaznamenaných videosekvencií.
- K zobrazeniu pruhov môže dôjsť pri snímkach pod žiarivkovým, ortuťovým alebo sodíkovým
osvetlením.
- Objekty, ktoré sa pohybujú rýchlo z jednej strany obrazového poľa na druhú, ako napríklad
pohybujúci sa vlak alebo vozidlo, sa môžu zobraziť ako zošikmené.
- V prípade pohybovania s fotoaparátom môže byť zošikmená celá videosekvencia.
- Blesky alebo iné svetlé oblasti môžu pri pohybe fotoaparátu zanechať zvyškové obrazy.
• V závislosti od vzdialenosti objektu alebo intenzity použitého priblíženia sa počas záznamu
a prehrávania videosekvencie môžu na objektoch objaviť farebné pruhy s opakujúcimi sa vzormi
(vlákna, okná so sieťkami atď.). K tomuto dochádza vtedy, keď sa vzor na objekte a rozvrhnutie
obrazového snímača navzájom narúšajú; nejde o poruchu.
B
Poznámky k automatickému zaostreniu pre záznam videosekvencií
Automatické zaostrovanie nemusí pracovať podľa očakávania (A65). Ak sa to stane, zaostrite
pomocou manuálneho zaostrenia (A67) alebo skúste nasledovné:
1. Položku Autofocus mode (Režim automatického zaostrenia) v ponuke videosekvencie
nastavte na možnosť Single AF (Jednoduché automatické zaostrovanie) (predvolené
nastavenie) pred spustením záznamu videosekvencie.
2. Do záberu obsiahnite iný objekt (umiestnený v rovnakej vzdialenosti od fotoaparátu ako cieľový
objekt) do stredu obrazového poľa, stlačením tlačidla b (e) spustite nahrávanie a potom
upravte kompozíciu.
92
Videosekvencie
Základné operácie natáčania a prehrávania videosekvencií
Zachytávanie statických snímok počas záznamu
videosekvencií
Ak sa tlačidlo spúšte stlačí až na doraz počas záznamu
videosekvencie, jeden záber sa uloží v podobe statickej
snímky (JPEG snímka). Záznam videa pokračuje aj počas
ukladania statickej snímky.
• Ak sa na obrazovke zobrazuje Q, dá sa nasnímať
statická snímka. Keď sa zobrazí f, statickú snímku nie je
možné nasnímať.
• Veľkosť zachytenej statickej snímky sa určí pomocou
veľkosti snímky videosekvencie (A150).
B
12m30s
Poznámky o zachytávaní statických snímok počas záznamu videosekvencie
• Statické snímky sa nedajú ukladať počas záznamu videosekvencie v nasledujúcich situáciách:
- Keď je pozastavený záznam videosekvencie
- Keď je zostávajúci čas záznamu videosekvencie kratší ako päť sekúnd
- Keď je položka Movie options (Možnosti videosekvencie) (A150) nastavená na možnosť
HS videosekvencia
• Ak v ponuke snímania nastavíte položku Image quality (Kvalita snímky) (A121) na možnosť
RAW alebo RAW + Fine (RAW + jemné), statická snímka sa zachytí ako Fine (Jemné). Ak
položku Image quality (Kvalita snímky) nastavíte na RAW + Normal (RAW + normálne),
zachytí sa ako Normal (Normálne).
• Až 20 snímok je možné uložiť počas zaznamenávania jednej videosekvencie, keď je položka
Movie options (Možnosti videosekvencie) nastavená na J 2160/30p alebo K 2160/
25p. Statické snímky sa zachytávajú ako Fine (Jemné).
• Uloženie snímky môže po nasnímaní istý čas trvať.
• Zábery videosekvencie, ktorá bola zaznamenaná počas snímania statickej snímky, sa nemusia
prehrať plynulo.
• Zvuky obsluhy tlačidla spúšte pri uchovávaní statickej snímky môžu byť počuť v zaznamenanej
videosekvencii.
• Ak sa fotoaparát pohne pri stláčaní tlačidla spúšte, snímka môže byť rozostrená.
93
Videosekvencie
Zachytávanie statických snímok počas záznamu videosekvencií
Movie Manual (Manuálna videosekvencia)
(Nastavenie expozície pre záznam
videosekvencie)
V režime Movie manual (Manuálna videosekvencia) pri
zázname videosekvencií môžete na nastavenie expozície
(času uzávierky a clonového čísla) použiť časovú
automatiku alebo manuálne nastavenie.
Aperture-priority
auto (Časová
automatika)
(predvolené
nastavenie)
Ak je nastavené clonové číslo, fotoaparát automaticky určí čas uzávierky.
Clonové číslo môžete zmeniť tak, aby ste zaostrili na predmet v popredí
alebo v pozadí, alebo zámerne rozmazať pozadie objektu.
Manual
(Manuálne)
Nastavte čas uzávierky aj clonové číslo.
1
2
Stlačte tlačidlo d, v ponuke Movie
manual mode (Režim manuálnej
videosekvencie) zvoľte položku Exposure
mode (Režim expozície) a stlačte tlačidlo
k.
Vyberte možnosť Aperture-priority auto
(Časová automatika) alebo Manual
(Manuálne) a stlačte tlačidlo k.
• Vykonajte konfiguráciu nastavení pre Picture Control
(Funkcia Picture Control), Custom Picture Control
(Vlastné Picture Control), White balance
(Vyváženie bielej farby) alebo ISO sensitivity
(Citlivosť ISO) podľa podmienok a požiadaviek
snímania.
3
4
Exposure mode
Picture Control
Custom Picture Control
White balance
ISO sensitivity
Exposure mode
Aperture-priority auto
Manual
Stlačte tlačidlo d, aby ste zobrazili obrazovku snímania.
Nastavte expozíciu.
• Otáčaním príkazového voliča nastavte čas uzávierky. Otáčaním multifunkčného voliča
nastavte clonové číslo.
94
Videosekvencie
Movie Manual (Manuálna videosekvencia) (Nastavenie expozície pre záznam
videosekvencie)
5
Stlačením tlačidla b (e záznam
videosekvencie) spustite záznam
videosekvencie.
• Čas uzávierky alebo clonové číslo môžete nastaviť aj
počas záznamu videosekvencie (okrem prípadu, keď je
+1.0
v ponuke Movie options (Možnosti
12m30s
videosekvencie) zvolená možnosť HS
1/250
F5.6
videosekvencia).
• Ak chcete počas záznamu videosekvencie zachytiť statickú snímku, tlačidlo spúšte stlačte
úplne na doraz (A93).
B
Poznámky ohľadom režimu Movie Manual (Manuálna videosekvencia)
• V režime Movie manual (Manuálna videosekvencia) nemôžete zachytiť statickú snímku, ak stlačíte
tlačidlo spúšte pred stlačením tlačidla b (e).
• V režime Movie manual (Manuálna videosekvencia) nie je možné nastaviť zaostrenie ani po
stlačení tlačidla spúšte do polovice pred spustením záznamu videosekvencie. Ak chcete upraviť
zaostrenie pred spustením záznamu videosekvencie, nastavte Autofocus mode (Režim
automatického zaostrenia) (A153) v ponuke videosekvencie na Full-time AF (Nepretržité
automatické zaostrovanie) alebo použite manuálne zaostrovanie (A67).
B
Poznámky k citlivosti ISO
• V režime Movie manual (Manuálna videosekvencia) má najmenšia citlivosť ISO hodnotu ISO 125.
• Keď je v režime Movie manual (Manuálna videosekvencia) v položke Exposure mode (Režim
expozície) zvolená možnosť Manual (Manuálne) a hodnota ISO sensitivity (Citlivosť ISO)
(A137) je nastavená na Auto (Automaticky), ISO 125-400 alebo ISO 125-800, citlivosť ISO je
pevne nastavená na ISO 125.
• Keď je v položke Movie options (Možnosti videosekvencie) (A150) zvolená možnosť HS
videosekvencia, citlivosť ISO je pevne nastavená na možnosť Auto (Automaticky).
C
Čas uzávierky
Ak je čas uzávierky nastavený bližšie k frekvencii snímania videosekvencie, pohyb sa javí plynulejší.
Funkcie, ktoré možno nastaviť v režime Movie Manual (Manuálna
videosekvencia)
•
•
•
•
•
Self-timer (Samospúšť) (A58)
Režim zaostrovania (A61)
Exposure compensation (Korekcia expozície) (A69)
Ponuka Movie manual mode (Režim manuálnej videosekvencie) (A149)
Ponuka Movie (Videosekvencia) (A150)
95
Videosekvencie
Movie Manual (Manuálna videosekvencia) (Nastavenie expozície pre záznam
videosekvencie)
Snímanie s funkciou Časozberné snímanie
Fotoaparát dokáže automaticky zachytiť statické snímky v špecifikovanom intervale, čím
vytvára časozberné videosekvencie, ktoré trvajú približne 10 sekúnd.
• Keď je nastavenie Frame rate (Frekvencia snímania) v ponuke videosekvencie nastavené na možnosť 30 fps
(30p/60p) (30sn./s (30p/60p)), nasníma sa 300 snímok a tieto sa uložia pomocou e 1080/30p. Pri
nastavení 25 fps (25p/50p) (25sn./s (25p/50p)) sa nasníma 250 snímok a uložia sa pomocou p 1080/25p.
Volič režimov otočte do polohy y M tlačidlo d M i Time-lapse movie
(Časozberné snímanie) M tlačidlo k
Časový interval
Typ (potrebný čas snímania)
30 fps (30p/60p)
(30sn./s (30p/60p))
U Cityscape (10 minutes) (Panoráma
mesta (10 minút))1
(predvolené nastavenie)
1
2
3
25 fps (25p/50p)
(25sn./s (25p/50p))
2s
2,4 s
V Landscape (25 minutes) (Krajina (25 minút))1
5s
6s
Y Sunset (50 minutes) (Západ slnka (50 minút))1
10 s
12 s
X Night sky (150 minutes) (Nočná obloha
(150 minút))2
30 s
36 s
W Star trails (150 minutes) (Stopy hviezd (150 minút))3
30 s
36 s
Fotoaparát zaostruje na oblasť v strede obrazového poľa.
Vhodné na záznam pohybu hviezd.
Pohyb hviezd sa kvôli spracovaniu snímky javí ako pruh svetla.
1
Pomocou tlačidiel HI multifunkčného
voliča vyberte typ a stlačte tlačidlo k.
Time-lapse movie
Cityscape (10 minutes)
Landscape (25 minutes)
Sunset (50 minutes)
Night sky (150 minutes)
Star trails (150 minutes)
2
Vyberte, či sa má pevne nastaviť expozícia
(jas) a stlačte tlačidlo k (okrem nočnej
oblohy a stopy hviezd).
• Keď je vybraná funkcia AE-L on (AE-L zapnuté),
expozícia použitá pri prvej snímke sa použije na všetky
snímky. Keď sa prudko zmení jas, ako napríklad za
súmraku, odporúčame nastavenie AE-L off (AE-L
vypnuté).
96
Videosekvencie
Snímanie s funkciou Časozberné snímanie
Landscape (25 minutes)
AE-L on
AE-L off
3
Stabilizujte fotoaparát pomocou nástroja, akým je napríklad statív.
• Ak používate statív, prečítajte si časť „Používanie statívu“ (A23).
4
Prvú snímku zachyťte stlačením tlačidla
spúšte.
25m 0s
• Korekciu expozície nastavte (A69) pred uvoľnením
spúšte pred prvou snímkou (pri používaní Night sky
(150 minutes) (Nočná obloha (150 minút)) alebo
Star trails (150 minutes) (Stopy hviezd (150
minút)) nie je možné použiť korekciu expozície).
1/250
F5.6
Korekcia expozície sa po zachytení prvej snímky nedá
zmeniť. Keď sa nasníma prvá snímka, zaostrenie
a odtieň sú fixne nastavené.
• Pri snímaní hviezd sa odporúča použiť manuálne zaostrovanie (A67).
• Počas snímania (A176) sa vypne funkcia automatického vypínania.
• Uzávierka sa automaticky uvoľní pre zachytenie druhej a následných snímok.
• Keď fotoaparát nesníma snímky, obrazovka sa môže vypnúť.
• Snímanie sa automaticky ukončí, keď sa nasníma 300 alebo 250 snímok.
• Stlačením tlačidla k ukončíte snímanie skôr, ako uplynie požadovaný čas snímania
a vytvoríte časozbernú videosekvenciu.
• Zvuk a statické snímky sa nedajú uložiť.
B
•
•
•
•
Poznámky k časozbernému snímaniu
Kým snímanie nie je hotové, pamäťovú kartu nevyberajte.
Samovoľnému vypnutiu fotoaparátu zabránite použitím dostatočne nabitej batérie.
Časozberné snímanie sa nedá zaznamenať stlačením tlačidla b (e).
Kým snímanie nie je hotové, neotáčajte voličom režimov na iné nastavenie.
97
Videosekvencie
Snímanie s funkciou Časozberné snímanie
25m 0s
1400
Zaznamenanie videosekvencií superlapse
Fotoaparát zaznamená videosekvencie a uloží ich v režime rýchleho pohybu (e 1080/
30p alebo p 1080/25p). Používajte na zaznamenávanie videosekvencií počas
manipulácie s fotoaparátom. Fotoaparát komprimuje čas zmien na objekte a videosekvenciu
uloží.
Volič režimov otočte do polohy y M tlačidlo d M o Superlapse movie
(Videosekvencia superlapse) M tlačidlo k
1
Pomocou tlačidiel HI multifunkčného
voliča vyberte rýchlosť prehrávania
a stlačte tlačidlo k.
• V predvolených nastaveniach 2× sa videosekvencia
zaznamenávaná po dobu dvoch minút prehrá ako
jednominútová videosekvencia.
• Ak čas záznamu jednotlivého súboru videosekvencie
presiahne 29 minút, nahrávanie sa automaticky zastaví.
2
Superlapse movie
2×
4×
10×
20×
30×
Stlačením tlačidla b (e záznam
videosekvencie) spustite záznam.
• Čas nahrávania a čas prehrávania môžete skontrolovať
na obrazovke.
• Odporúča sa zobrazenie obrazového poľa
videosekvencie, ktoré označuje oblasť, ktorá bude vo
videosekvencii zaznamenaná (A91).
• Zvuk sa nezaznamenáva.
02m 0s
01m 0s
Doba záznamu
Doba prehrávania
C
Snímanie statických snímok
• Statická snímka (O (1920 × 1080 pixlov)) sa môže nasnímať, ak stlačíte tlačidlo spúšte pred
stlačením tlačidla b (e záznam videosekvencií).
• Počas zaznamenávania videosekvencie môžete snímať statické snímky (A93).
98
Videosekvencie
Zaznamenanie videosekvencií superlapse
Operácie počas prehrávania videosekvencie
Ak chcete nastaviť hlasitosť, posúvajte ovládač priblíženia
počas prehrávania videosekvencie (A2).
Ak chcete prevíjať dopredu, otáčajte multifunkčný volič
alebo príkazový volič.
Indikátor hlasitosti
Na obrazovke sa zobrazujú ovládacie prvky prehrávania.
Nižšie popísané činnosti sa dajú uskutočniť zvolením
príslušného ovládacieho prvku pomocou tlačidiel
JK multifunkčného voliča a následným stlačením
tlačidla k.
Funkcia
Ikona
Pri
pozastavení
Popis
Previnúť
dozadu
A
Podržte stlačené tlačidlo k, aby ste videosekvenciu prevíjali dozadu.
Prevíjanie
dopredu
B
Podržte stlačené tlačidlo k, aby ste videosekvenciu prevíjali dopredu.
Pozastavte prehrávanie. Nižšie uvádzané činnosti je možné vykonávať pri
pozastavení.
Pozastaviť
Ukončiť
C
Previnutie videosekvencie o jednu snímku dozadu. Podržte
stlačené tlačidlo k, aby ste prevíjali dozadu nepretržite.*
D
Previnutie videosekvencie o jednu snímku dopredu. Podržte
stlačené tlačidlo k, aby ste prevíjali dopredu nepretržite.*
F
Obnova prehrávania.
I
Extrahujte zvolenú časť videosekvencie a uložte ju ako
samostatný súbor.
H
Extrahujte jednu snímku videosekvencie a uložte ju ako statickú
snímku.
E
G
Návrat k režimu prehrávania snímok na celej obrazovke.
* Videosekvencia sa dá previnúť dopredu alebo dozadu o jedno obrazové pole otočením
multifunkčného voliča alebo príkazového voliča.
99
Videosekvencie
Operácie počas prehrávania videosekvencie
Úprava videosekvencií
Vypnutiu fotoaparátu počas upravovania videa zabráňte použitím dostatočne nabitej
batérie.
Výber len želanej časti videosekvencie
Želanú časť zaznamenanej videosekvencie môžete uložiť ako samostatný súbor.
1
Spustite prehrávanie požadovanej videosekvencie a prehrávanie
pozastavte v počiatočnom bode tej časti, ktorú chcete vybrať
(A99).
2
Pomocou tlačidiel JK multifunkčného
voliča vyberte ovládací prvok I a stlačte
tlačidlo k.
3
Pomocou tlačidiel HI vyberte položku
K (vyberte začiatočný bod).
1m30s
Choose start point
• Pomocou tlačidiel JK alebo otáčaním príkazového
voliča posúvajte začiatočný bod.
• Ak chcete zrušiť úpravu, vyberte položku O (späť)
a stlačte tlačidlo k.
4
Pomocou tlačidiel HI vyberte položku
K (vyberte koncový bod).
• Pomocou tlačidiel JK alebo otáčaním príkazového
voliča posúvajte koncový bod.
• Ak chcete skontrolovať špecifikovanú časť, pomocou
tlačidiel HI vyberte F a potom stlačte tlačidlo k.
Ak chcete náhľad zastaviť, znova stlačte tlačidlo k.
100
Videosekvencie
Úprava videosekvencií
Choose end point
5
Pomocou tlačidiel HI vyberte m (Uložiť)
a stlačte tlačidlo k.
Save
• Postupujte podľa pokynov na obrazovke a uložte
videosekvenciu.
B
Poznámky k extrahovaniu videosekvencií
• Videosekvencia, ktorá bola vytvorená úpravou, sa nedá opätovne upravovať.
• Finálna zostrihaná časť videosekvencie sa môže mierne odlišovať od časti zvolenej pomocou
začiatočného a koncového bodu.
• Videosekvencie sa nedajú strihať do podoby kratšej ako dve sekundy.
Uloženie záberu z videosekvencie ako statickej snímky
Požadovaný záber zo zaznamenanej videosekvencie sa dá extrahovať a uložiť ako statická
snímka.
• Pozastavte videosekvenciu a zobrazte obrazové pole,
1m30s
ktoré chcete vybrať (A99).
• Pomocou tlačidiel JK multifunkčného voliča vyberte
položku H a potom stlačte tlačidlo k.
• Keď sa zobrazí dialógové okno potvrdenia, vyberte
položku Yes (Áno) a stlačením tlačidla k uložte
snímku.
• Statická snímka sa uloží v kvalite snímky Normal
(Normálne). Veľkosť snímky je určovaná
veľkosťou snímky pôvodnej videosekvencie (A150).
B
Copy this frame as a still image?
Yes
No
Obmedzenia pri extrahovaní statických snímok
Statické snímky sa nedajú extrahovať z videosekvencie zaznamenanej pomocou možnosti HS
videosekvencie.
101
Videosekvencie
Úprava videosekvencií
Pripojenie fotoaparátu k TV, tlačiarni
alebo počítaču
Využitie snímok ............................................................................................................................ 103
Zobrazenie snímok na TV ......................................................................................................... 104
Tlač snímok bez počítača.......................................................................................................... 105
Prenos snímok do počítača (ViewNX-i)................................................................................ 109
102
Pripojenie fotoaparátu k TV, tlačiarni alebo počítaču
Využitie snímok
Zhotovené snímky si môžete nielen prezerať pomocou aplikácie SnapBridge, ale ich aj využiť
rôznymi spôsobmi a to tak, že fotoaparát pripojíte k zariadeniam opísaným nižšie.
Zobrazenie snímok na TV
Snímky a videosekvencie zhotovené týmto fotoaparátom môžete sledovať
v TV.
Spôsob pripojenia: Pripojte bežne dostupný kábel HDMI k vstupnému
konektoru HDMI na televízore.
Tlač snímok bez počítača
Ak fotoaparát pripojíte k tlačiarni kompatibilnej s rozhraním PictBridge,
snímky budete môcť tlačiť bez použitia počítača.
Spôsob pripojenia: Fotoaparát pripojte priamo k portu USB na tlačiarni
pomocou kábla USB.
Prenos snímok do počítača (ViewNX-i)
Môžete prenášať snímky a filmy do počítača, kde si ich môžete prezrieť
alebo upraviť.
Spôsob pripojenia: Fotoaparát pripojte k portu USB na počítači pomocou
kábla USB.
• Pred pripojením k počítaču nainštalujte do počítača program ViewNX-i.
B
Poznámky týkajúce sa pripájania káblov k fotoaparátu
Konektor micro-USB
Konektor HDMI micro (typ D)
Otvorte kryt
konektora.
Zasuňte zástrčku.
• Pred pripojením alebo odpojením káblov sa uistite, že je fotoaparát vypnutý. Skontrolujte tvar
a smer zástrčiek a nevkladajte ich ani neodstraňujte pod uhlom.
• Uistite sa, že batéria fotoaparátu je dostatočne nabitá. Ak používate sieťový zdroj EH-5b/EH-5c
s napájacím konektorom EP-5C (oba dostupné samostatne), tento fotoaparát môžete napájať
z elektrickej zásuvky. Za žiadnych okolností nepoužívajte iný sieťový zdroj ako EH-5b/EH-5c.
Nedodržanie tohto pokynu môže viesť k prehriatiu alebo poškodeniu fotoaparátu.
• Informácie o spôsobe pripojenia a následných činnostiach nájdete okrem tohto dokumentu aj
v dokumentácii dodanej so zariadením.
103
Pripojenie fotoaparátu k TV, tlačiarni alebo počítaču
Využitie snímok
Zobrazenie snímok na TV
1
Vypnite fotoaparát a pripojte ho k televízoru.
• Skontrolujte tvar a smer zástrčiek a nevkladajte ich ani neodstraňujte pod uhlom.
Konektor HDMI micro (typ D)
ku konektoru HDMI
2
Vstup televízora nastavte na externý vstup.
• Podrobnosti nájdete v dokumentácii dodanej s TV.
3
Stlačte a podržte tlačidlo
c (prehrávanie), aby ste zapli fotoaparát.
• Snímky sa zobrazia na televízore.
• Obrazovka fotoaparátu sa nezapne.
• Po zapnutí fotoaparátu pomocou hlavného vypínača
sa na televízore zobrazí obrazovka snímania. Ak chcete
na televízore zobraziť zachytené snímky
a videosekvencie, stlačte tlačidlo c (prehrávanie), aby ste aktivovali režim prehrávania.
B
Poznámky k pripojeniu kábla HDMI
Keď používate USB kábel, fotoaparát nemôže prenášať signál cez výstup HDMI do televízora.
C
Prehrávanie videosekvencií 4K
Ak chcete prehrávať videosekvencie zaznamenané v režime 2160/30p (4K UHD) alebo 2160/25p
(4K UHD) v obrazovej kvalite 4K UHD, použite televízny prijímač a HDMI kábel, ktoré sú
kompatibilné so 4K. Rovnako nastavte položku Clean HDMI output (Čistý HDMI výstup)
(A177) v časti HDMI v ponuke nastavení na Off (Vyp.).
• Pri prehrávaní 4K videosekvencií sa na niektorých televízoroch nemusia zobraziť prvé sekundy
záznamu, pretože televízor potrebuje určitý čas na nastavenie zobrazenia, aby zodpovedalo
výstupu z fotoaparátu.
104
Pripojenie fotoaparátu k TV, tlačiarni alebo počítaču
Zobrazenie snímok na TV
Tlač snímok bez počítača
Používatelia tlačiarní kompatibilných so štandardom PictBridge môžu pripojiť fotoaparát
priamo k tlačiarni a tlačiť snímky bez použitia počítača.
Pripojenie fotoaparátu k tlačiarni
1
2
Zapnite tlačiareň.
Vypnite fotoaparát a pomocou kábla USB ho pripojte k tlačiarni.
• Skontrolujte tvar a smer zástrčiek a nevkladajte ich, ani neodstraňujte pod uhlom.
3
Fotoaparát sa zapne automaticky.
• Na obrazovke fotoaparátu sa zobrazí úvodná obrazovka PictBridge (1), po ktorej bude
nasledovať obrazovka Print selection (Výber pre tlač) (2).
1
B
2
Print selection
Ak sa nezobrazí úvodná obrazovka PictBridge
Keď je pod položkou Auto (Automaticky) zvolená možnosť Charge by computer (Nabiť
cez počítač) (A179), nemusí byť možné tlačiť snímky pri priamom pripojení fotoaparátu
k niektorým tlačiarňam.
Ak sa po zapnutí fotoaparátu nezobrazí úvodná obrazovka PictBridge, fotoaparát vypnite
a odpojte kábel USB. Položku Charge by computer (Nabiť cez počítač) nastavte na
možnosť Off (Vyp.) a fotoaparát znovu pripojte k tlačiarni.
105
Pripojenie fotoaparátu k TV, tlačiarni alebo počítaču
Tlač snímok bez počítača
Tlač snímok po jednej
1
Pomocou tlačidiel JK multifunkčného
voliča vyberte požadovanú snímku
a stlačte tlačidlo k.
Print selection
• Posúvaním ovládača priblíženia smerom k f (h)
prepnite na zobrazenie miniatúr alebo g (i) prepnite
späť na prehrávanie snímok na celej obrazovke.
2
Pomocou tlačidiel HI vyberte možnosť
Copies (Kópií) a stlačte tlačidlo k.
PictBridge
• Pomocou tlačidiel HI vyberte požadovaný počet
kópií (max. deväť) a stlačte tlačidlo k.
1 prints
Start print
Copies
Paper size
3
Zvoľte položku Paper size (Veľkosť
papiera) a stlačte tlačidlo k.
• Vyberte požadovanú veľkosť papiera a stlačte tlačidlo
k.
• Ak chcete tlačiť s nastavením veľkosti papiera
nakonfigurovaným v tlačiarni, vyberte možnosť
Default (Predvolené).
• Možnosti veľkosti papiera dostupné vo fotoaparáte sa
budú líšiť v závislosti od používanej tlačiarne.
4
Zvoľte položku Start print (Spustiť tlač)
a stlačte tlačidlo k.
PictBridge
4 prints
Start print
Copies
Paper size
PictBridge
• Spustí sa tlač.
4 prints
Start print
Copies
Paper size
106
Pripojenie fotoaparátu k TV, tlačiarni alebo počítaču
Tlač snímok bez počítača
Tlač viacerých snímok
1
Keď sa zobrazí obrazovka Print selection
(Výber pre tlač), stlačte tlačidlo d
(ponuka).
2
Pomocou tlačidiel HI multifunkčného
voliča vyberte položku Paper size
(Veľkosť papiera) a stlačte tlačidlo k.
Print selection
Print menu
Print selection
• Vyberte požadovanú veľkosť papiera a stlačte tlačidlo
Print all images
k.
Paper size
• Ak chcete tlačiť s nastavením veľkosti papiera
nakonfigurovaným v tlačiarni, vyberte možnosť
Default (Predvolené).
• Možnosti veľkosti papiera dostupné vo fotoaparáte sa budú líšiť v závislosti od používanej
tlačiarne.
• Ak chcete opustiť ponuku tlače, stlačte tlačidlo d.
3
Vyberte možnosť Print selection (Výber
pre tlač) alebo Print all images (Tlač
všetkých snímok) a stlačte tlačidlo k.
Print menu
Print selection
Print all images
Paper size
107
Pripojenie fotoaparátu k TV, tlačiarni alebo počítaču
Tlač snímok bez počítača
Print selection (Výber pre tlač)
Vyberte snímky (max. 99) a počet kópií (max. 9)
Print selection
každej.
• Pomocou tlačidiel JK multifunkčného
voliča vyberte snímky a pomocou tlačidiel
1
1
3
HI špecifikujte počet tlačených kópií.
• Snímky vybraté na tlač budú označené
symbolom a a počtom kópií, ktoré sa majú
vytlačiť. Ak chcete tlač výberu zrušiť, nastavte
Back
počet kópií na 0.
• Posúvaním ovládača priblíženia smerom
k g (i) prepnite na prehrávanie snímok na celej obrazovke alebo f (h)
prepnite späť na zobrazenie miniatúr.
• Po dokončení nastavenia stlačte tlačidlo k. Keď sa zobrazí obrazovka potvrdenia
počtu kópií tlače, vyberte položku Start print (Spustiť tlač) a tlač spustite
stlačením tlačidla k.
Print all images (Tlač všetkých snímok)
Vytlačí sa jedna kópia zo všetkých snímok uložených na pamäťovej karte.
• Keď sa zobrazí obrazovka potvrdenia počtu kópií tlače, vyberte položku Start
print (Spustiť tlač) a tlač spustite stlačením tlačidla k.
108
Pripojenie fotoaparátu k TV, tlačiarni alebo počítaču
Tlač snímok bez počítača
Prenos snímok do počítača (ViewNX-i)
Inštalácia ViewNX-i
ViewNX-i je softvér od spoločnosti Nikon, ktorý vám umožňuje preniesť fotografie a videá do
počítača, kde si ich môžete prezrieť a upraviť.
Ak chcete nainštalovať aplikáciu ViewNX-i, prevezmite najnovšiu verziu inštalátora ViewNX-i
z nasledujúcej webovej lokality a podľa pokynov na obrazovke vykonajte inštaláciu.
http://downloadcenter.nikonimglib.com
Ohľadom požiadaviek na systém a iných informácií si pozrite webovú stránku spoločnosti
Nikon pre vašu oblasť.
Prenos snímok do počítača
Položky zobrazené na obrazovke počítača sa môžu zmeniť po aktualizácii verzie operačného
systému alebo softvéru.
1
Pripravte si pamäťovú kartu, ktorá obsahuje snímky.
Na prenos snímok z pamäťovej karty do počítača môžete použiť ktorýkoľvek zo spôsobov,
ktoré sú uvedené nižšie.
• Slot/čítačka na pamäťovú kartu SD: Pamäťovú kartu vložte do slotu na kartu vášho
počítača alebo (bežne dostupnej) čítačky kariet, ktorá je pripojená k počítaču.
• Priame USB pripojenie: Vypnite fotoaparát a uistite sa, že je v ňom vložená pamäťová
karta. Pomocou kábla USB pripojte fotoaparát k počítaču.
Fotoaparát sa automaticky zapne.
B
Poznámky týkajúce sa pripojenia fotoaparátu k počítaču
Odpojte všetky ďalšie zariadenia napájané cez USB z počítača. Pripojenie fotoaparátu a iných
zariadení napájaných cez rozhranie USB k rovnakému počítaču v rovnakom čase môže
spôsobiť poruchu fotoaparátu alebo nadmerný odber energie z počítača, ktorý môže
poškodiť fotoaparát alebo pamäťovú kartu.
109
Pripojenie fotoaparátu k TV, tlačiarni alebo počítaču
Prenos snímok do počítača (ViewNX-i)
Ak sa zobrazuje správa, ktorá vás vyzýva na zvolenie programu, vyberte aplikáciu
Nikon Transfer 2.
• Pri používaní Windows 7
Ak sa zobrazuje dialógové okno ako na
pravej strane, pomocou nižšie
uvedených krokov vyberte
Nikon Transfer 2.
1 V časti Import pictures and videos
(Importovať obrázky a videá)
a videosekvencie) kliknite na
možnosť Change program
(Zmeniť program). Zobrazí sa
dialógové okno výberu programu; vyberte položku Nikon Transfer 2 a kliknite na OK.
2 Dvakrát kliknite na ikonu Nikon Transfer 2.
• Pri používaní Windows 10 alebo Windows 8.1
Ak sa zobrazuje dialógové okno ako na pravej strane,
kliknite naň a potom kliknite na Import File/Nikon
Transfer 2 (Importovať súbor/Nikon Transfer 2).
• Pri používaní OS X alebo macOS
Ak sa Nikon Transfer 2 nespustí automaticky, spustite aplikáciu Image Capture
(Získavanie snímok), ktorá je dodávaná spolu s Mac, zatiaľ čo počítač a fotoaparát sú
prepojené a zvoľte Nikon Transfer 2 ako predvolenú aplikáciu na otvorenie, keď je
fotoaparát pripojený k počítaču.
Ak pamäťová karta obsahuje veľký počet snímok, spustenie aplikácie Nikon Transfer 2 môže
chvíľu trvať. Počkajte, kým sa spustí aplikácia Nikon Transfer 2.
B
Poznámky k pripojeniu kábla USB
Ak je fotoaparát pripojený k počítaču pomocou USB rozbočovača, funkčnosť nie je zaručená.
C
Používanie ViewNX-i
Informácie o používaní aplikácie získate na online asistenčnej linke.
110
Pripojenie fotoaparátu k TV, tlačiarni alebo počítaču
Prenos snímok do počítača (ViewNX-i)
2
Keď sa spustí aplikácia Nikon Transfer 2, kliknite na Start Transfer
(Spustiť prenos).
Start Transfer
(Spustiť prenos)
• Spustí sa prenos obrázkov. Keď je prenos obrázkov hotový, spustí sa aplikácia ViewNX-i
a zobrazia sa prenesené obrázky.
3
Ukončite pripojenie.
• Ak používate čítačku pamäťových kariet alebo slot na pamäťové karty, zvoľte príslušnú
možnosť na vysunutie odstrániteľného disku v operačnom systéme počítača, ktorá
korešponduje s pamäťovou kartou a následne vyberte pamäťovú kartu z čítačky
pamäťových kariet alebo slotu na pamäťové karty.
• Ak je fotoaparát pripojený k počítaču, vypnite ho a odpojte kábel USB.
C
Capture NX-D
Capture NX-D je bezplatný softvér od spoločnosti Nikon, ktorý vám umožňuje doladiť fotografie
alebo zmeniť nastavenie snímok NEF (RAW) a uložiť ich v inom formáte.
Softvér si môžete prevziať z webovej stránky na adrese URL uvedenej nižšie.
http://downloadcenter.nikonimglib.com
111
Pripojenie fotoaparátu k TV, tlačiarni alebo počítaču
Prenos snímok do počítača (ViewNX-i)
Používanie ponuky
Ovládanie ponuky ....................................................................................................................... 113
Zoznamy ponúk ........................................................................................................................... 116
Ponuka snímania (Bežné možnosti snímania) .................................................................. 121
Ponuka snímania (režim j, k, l alebo m)....................................................................... 124
Ponuka Movie Manual Mode (Režim manuálnej videosekvencie)............................ 149
Ponuka videosekvencie............................................................................................................. 150
Ponuka prehrávania ................................................................................................................... 157
Ponuka siete .................................................................................................................................. 161
Ponuka nastavenia...................................................................................................................... 164
112
Používanie ponuky
Ovládanie ponuky
Ponuky uvedené nižšie môžete nastaviť stlačením tlačidla d (ponuka).
•
•
•
•
•
•
A Shooting menu (Ponuka snímania)1, 2
G Ponuka Movie manual mode (Režim manuálnej videosekvencie)3
e Ponuka videosekvencie1
c Playback menu (Ponuka prehrávania)4
q Network menu (Ponuka siete)
z Ponuka nastavenia
1
2
3
Keď sa zobrazí obrazovka snímania, stlačte tlačidlo d.
Ikony ponuky a dostupné možnosti nastavenia sa líšia v závislosti od režimu snímania.
Volič režimov otočte do polohy u (Movie manual (Manuálna videosekvencia)) a keď sa zobrazí
obrazovka snímania, stlačte tlačidlo d.
Keď sa zobrazí obrazovka prehrávania, stlačte tlačidlo d.
4
1
Stlačte tlačidlo d (ponuka).
• Zobrazí sa ponuka.
1/250
2
F5.6
25m 0s
1400
Stlačte multifunkčný volič J.
Shooting menu
• Ikona aktuálnej ponuky sa zobrazí žltou
farbou.
Image quality
Image size
Picture Control
Custom Picture Control
White balance
Metering
Ikony ponuky
3
Vyberte ikonu ponuky a stlačte
tlačidlo k.
• Odteraz bude možné voliť jednotlivé
možnosti ponuky.
Set up
Time zone and date
Slot empty release lock
Monitor settings
EVF auto toggle
Date stamp
Self-timer: after release
113
Používanie ponuky
Ovládanie ponuky
4
Vyberte možnosť ponuky
a stlačte tlačidlo k.
Time zone and date
• Určité možnosti ponuky sa nedajú
nastaviť v závislosti od režimu snímania
alebo stavu fotoaparátu.
• Položky sa dajú zvoliť aj otáčaním
multifunkčného voliča.
5
Vyberte nastavenie a stlačte
tlačidlo k.
Používanie tlačidla w (funkcia)
Ak stlačíte tlačidlo w v režime j, k, l, m alebo
M, môžete rýchlo konfigurovať vopred uložené
možnosti ponuky (predvolené nastavenie je
Continuous (Sériové snímanie)). Ak chcete
nastaviť inú možnosť ponuky, zvoľte U Fn button
(Tlačidlo Fn) a vyberte požadovanú možnosť
ponuky.
114
Používanie ponuky
Monitor settings
EVF auto toggle
Date stamp
Self-timer: after release
Date stamp
• Zvolené nastavenie sa použije.
• Po ukončení používania ponuky stlačte
tlačidlo d.
• Keď sa zobrazí ponuka, môžete
prepnúť na režim snímania stlačením
tlačidla spúšte alebo tlačidla b (e).
Ovládanie ponuky
Slot empty release lock
Date
Date and time
Off
Obrazovka výberu snímok
Keď sa pri obsluhe ponuky fotoaparátu zobrazí obrazovka
na výber snímok ako je tá napravo, podľa nižšie uvedených
pokynov vyberte snímky.
Erase selected images
Back
1
Pomocou tlačidiel JK multifunkčného
voliča alebo jeho otáčaním vyberte
požadovanú snímku.
Erase selected images
• Posúvaním ovládača priblíženia (A2) smerom k g (i)
prepnite na prehrávanie snímok na celej obrazovke alebo
f (h) prepnite späť na zobrazenie miniatúr.
• Pre Rotate image (Otočiť snímku) a Choose key
Back
picture (Vybrať kľúčovú snímku) je možné zvoliť len jednu snímku.
Prejdite na krok 3.
2
Pomocou tlačidiel HI vyberte možnosť
ON alebo OFF.
Erase selected images
• Keď je zvolená možnosť ON, pod vybranou snímkou sa
zobrazí ikona. Ďalšie snímky vyberte zopakovaním krokov
1 a 2.
Back
3
Stlačte tlačidlo k, aby ste potvrdili výber snímok.
• Keď sa zobrazí dialógové okno potvrdenia, postupujte pri obsluhe podľa pokynov na
obrazovke.
115
Používanie ponuky
Ovládanie ponuky
Zoznamy ponúk
Ponuka snímania
Vstúpte do ponuky snímania M tlačidlo d
Štandardné voľby (okrem režimu Movie Manual (Manuálna videosekvencia))
Možnosť
A
Predvolené nastavenie
Image quality (Kvalita snímky)*
Normal (Normálne)
121
Image size (Veľkosť snímky)*
i 4608×3456
123
* Funkcie môžete nastaviť aj pomocou tlačidla w (A114).
Pre režimy j, k, l, m a M
Možnosť
A
Predvolené nastavenie
Picture Control (Funkcia Picture Control)* Standard (Štandard)
124
Custom Picture Control (Vlastné Picture Control) –
128
White balance (Vyváženie bielej farby)*
Auto (normal) (Automaticky (normálne)) 129
Metering (Meranie)*
Matrix (Maticové)
132
Continuous (Sériové snímanie)*
Single (Jednotlivé snímky)
133
ISO sensitivity (Citlivosť ISO)*
• ISO sensitivity (Citlivosť ISO): Auto (Automaticky)
• Minimum shutter speed (Minimálna
137
rýchlosť uzávierky): None (Žiadne)
Exposure bracketing (Expozičný bracketing) Off (Vyp.)
139
AF area mode (Režim automatického
zaostrovania polí)*
Target finding AF (Automatické
140
zaostrovanie s vyhľadávaním objektu)
Autofocus mode (Režim automatického
zaostrenia)
Full-time AF (Nepretržité
automatické zaostrovanie)
143
Flash exp. comp. (Korekcia expozície blesku) 0.0 (0,0)
143
Noise reduction filter (Filter redukcie šumu) Normal (Normálne)
144
Active D-Lighting (Funkcia Active D-Lighting) Off (Vyp.)
144
Multiple exposure (Viacnásobná
expozícia)
• Multiple exposure mode (Režim
viacnásobnej expozície): Off (Vyp.)
• Auto gain (Automatické zvyšovanie
expozičného podielu): On (Zap.)
145
Save user settings (Uloženie používateľských nastavení) –
53
Reset user settings (Vynulovať
používateľské nastavenia)
53
–
116
Používanie ponuky
Zoznamy ponúk
Možnosť
A
Predvolené nastavenie
Zoom memory (Pamäť priblíženia)
Off (Vyp.)
147
Startup zoom position (Východiskové
nastavenie priblíženia)
24 mm
148
M exposure preview (Kontrola expozície – M) Off (Vyp.)
148
* Funkcie môžete nastaviť aj pomocou tlačidla w (A114).
Ponuka Movie Manual Mode (Režim manuálnej videosekvencie)
Otočte volič režimov do polohy u (Movie manual (Manuálna videosekvencia)) M
tlačidlo d M ikona ponuky G M tlačidlo k.
Možnosť
Exposure mode (Režim expozície)
A
Predvolené nastavenie
Aperture-priority auto (Časová automatika)
94
Picture Control (Funkcia Picture Control) Standard (Štandard)
124
Custom Picture Control (Vlastné Picture Control) –
128
White balance (Vyváženie bielej farby)
Auto (normal) (Automaticky (normálne)) 129
ISO sensitivity (Citlivosť ISO)
• ISO sensitivity (Citlivosť ISO): Auto
(Automaticky)
• Minimum shutter speed (Minimálna
rýchlosť uzávierky): None (Žiadne)
137
Ponuka videosekvencie
Prejdite do režimu snímania M tlačidlo d M ikona ponuky e M tlačidlo k
Možnosť
Predvolené nastavenie
A
Movie options (Možnosti videosekvencie) e 1080/30p alebo p 1080/25p
150
Autofocus mode (Režim automatického
zaostrenia)
153
Single AF (Jednoduché automatické
zaostrovanie)
Electronic VR (Elektronická stabilizácia obrazu) On (Zap.)
154
Wind noise reduction (Redukcia šumu vetra) Off (Vyp.)
154
Zoom microphone (Priblíženie mikrofónu) On (Zap.)
155
Frame rate (Frekvencia snímania)
–
155
External mic sensitivity (Citlivosť
externého mikrofónu)
Auto sensitivity (Automatická citlivosť) 156
117
Používanie ponuky
Zoznamy ponúk
Ponuka prehrávania
Stlačte tlačidlo c (režim prehrávania) M tlačidlo d
A
Možnosť
1
2
Mark for upload (Označiť na prenos)1
157
Quick retouch (Rýchle retušovanie)2
84
D-Lighting2
84
Skin softening (Zmäkčenie pleti)2
85
Filter effects (Efekty filtrov)2
86
Slide show (Prezentácia)
158
Protect (Chrániť)1
159
Rotate image (Otočiť snímku)1
159
Small picture (Malá snímka)2
87
Sequence display options (Možnosti zobrazenia sekvencie)
160
Choose key picture (Vybrať kľúčovú snímku)1
160
Vyberte snímku na obrazovke výberu snímky. Bližšie informácie nájdete v časti „Obrazovka
výberu snímok“ (A115).
Upravené snímky sa ukladajú ako samostatné súbory. Niektoré snímky sa nemusia dať upraviť.
Ponuka siete
Stlačte tlačidlo d M ikona ponuky q M tlačidlo k
Možnosť
A
Airplane mode (Režim lietadlo)
161
Choose connection (Zvoľte spojenie)
161
Connect to smart device (Pripojiť k inteligentnému zariadeniu)
161
Connection to remote (Vzdialené pripojenie)
161
Send while shooting (Odosielať počas snímania)
161
Wi-Fi
162
Bluetooth
162
118
Používanie ponuky
Zoznamy ponúk
Možnosť
Restore default settings (Obnoviť predvolené nastavenia)
A
162
Ponuka nastavenia
Stlačte tlačidlo d M z ikona ponuky M tlačidlo k
Možnosť
A
Time zone and date (Časové pásmo a dátum)
164
Slot empty release lock (Zámok uvoľnenia prázdneho priečinka)
166
Monitor settings (Nastavenia monitora)
167
EVF auto toggle (Automatické prepínanie EVF)
169
Date stamp (Dátumová pečiatka)
169
Self-timer: after release (Samospúšť: po uvoľnení)
170
Vibration reduction (Stabilizácia obrazu)*
171
AF assist (Pomocné svetlo AF)
172
Digital zoom (Digitálne priblíženie)
172
Assign side zoom control (Priradiť bočný ovládač priblíženia)
173
Snap-back zoom (Rýchle dočasné oddialenie)
173
Control ring options (Možnosti ovládacieho krúžka)
174
AE/AF lock button (Tlačidlo aretácie AE/AF)
175
Sound settings (Nastavenia zvuku)
175
Auto off (Automaticky vypnúť)
176
Format card (Formátovanie karty)
176
Language (Jazyk)
176
HDMI
177
Charge by computer (Nabiť cez počítač)
179
Image comment (Komentár k snímke)
180
Copyright information (Informácie o autorských právach)
181
Location data (Údaje o polohe)
182
Toggle Av/Tv selection (Prepínať výber Av/Tv)
182
119
Používanie ponuky
Zoznamy ponúk
Možnosť
A
Reset file numbering (Vynulovanie číslovania súborov)
183
Peaking (Zameranie)
184
Reset all (Resetovať všetko)
184
Firmware version (Verzia firmvéru)
184
* Funkcie môžete nastaviť aj pomocou tlačidla w (A114).
120
Používanie ponuky
Zoznamy ponúk
Ponuka snímania (Bežné možnosti snímania)
Image Quality (Kvalita snímky)
Prejdite do režimu snímania* M tlačidlo d M ikona ponuky režimu snímania M
Image quality (Kvalita snímky) M tlačidlo k
* Kvalitu snímky je možné nastaviť v ľubovoľnom režime snímania okrem Movie manual
(Manuálna videosekvencia). Nastavenie sa vzťahuje aj na iné režimy snímania (okrem režimov
snímania M a motívového programu Easy panorama (Jednoduchá panoráma)).
Nastavte kvalitu snímky (kompresný pomer) používanú pri ukladaní snímok.
Nižšie kompresné pomery zabezpečujú vyššiu kvalitu snímok, avšak uložiť je možné menší
počet snímok.
Možnosť
Popis
a
Fine (Jemné)
Vyššia kvalita snímky ako Normal (Normálne).
Kompresný pomer približne 1:4
b
Normal
(Normálne)
(predvolené
nastavenie)
Normálna kvalita snímky, vhodná pre väčšinu aplikácií.
Kompresný pomer približne 1:8
l
RAW
Údaje raw z obrazového snímača sa uložia bez ďalšieho
spracovania. Na zmenu nastavení vykonaných počas snímania,
ako napr. vyváženie bielej farby a kontrastu, môžete použiť
počítač.
• Formát súboru: RAW (NRW) (vlastný formát spoločnosti Nikon)
j
RAW + Fine (RAW
+ jemné)
Zaznamenajú sa dve snímky, jedna snímka RAW a jedna snímka
JPEG vysokej kvality.
k
RAW + Normal
(RAW +
normálne)
Zaznamenajú sa dve snímky, jedna snímka RAW a jedna snímka
JPEG bežnej kvality.
B
Poznámky o funkcii Kvalita snímky
• Image size (Veľkosť snímky) je pevne nastavená na i 4608×3456, ak je položka Image
quality (Kvalita snímky) nastavená na RAW.
• Snímky RAW nie je možné zachytiť s použitím nasledujúcich režimov snímania:
- Režimy motívových programov
- Režim Moon (Mesiac)
- Režim Bird-watching (Sledovanie vtákov)
- Kreatívny režim
Ak zmeníte režim snímania na ktorýkoľvek z uvedených režimov snímania, keď ste zvolili kvalitu
snímky RAW, kvalita snímky sa zmení na Fine (Jemné) alebo Normal (Normálne).
• Táto funkcia sa nemusí dať používať v kombinácii s ostatnými funkciami (A75).
121
Používanie ponuky
Ponuka snímania (Bežné možnosti snímania)
C
Snímky RAW tohto fotoaparátu
• V tomto fotoaparáte nie je možné spracovávať snímky RAW.
• Ak si chcete prezerať snímky RAW na počítači, musíte mať nainštalovaný ViewNX-i (A109).
• V tomto fotoaparáte nie je možné realizovať úpravu snímky RAW ani ich priamu tlač. Ak snímky
RAW presuniete do počítača a použijete softvér ako napr. Capture NX-D (A111), môžete snímky
RAW upraviť alebo ich spracovať.
C
Uloženie snímok RAW a snímok JPEG súčasne
• Snímky RAW a JPEG sa uložia súčasne, majú rovnaké číslo súboru, no každá má svoju vlastnú
koncovku, „.NRW“ a „.JPG“ (A207).
• Pri prehrávaní na fotoaparáte sa zobrazí iba snímka JPEG.
• Všimnite si, že ak sa snímka JPEG vymaže, snímka RAW uložená súčasne sa vymaže tiež.
C
Počet snímok, ktoré je možné uložiť
• Približný počet snímok, ktoré je možné uložiť, sa dá overiť na obrazovke počas snímania (A22).
• Uvedomte si, že vzhľadom na kompresiu JPEG sa počet snímok, ktoré je možné uložiť, môže
výrazne líšiť v závislosti od obsahu snímok, a to aj pri použití pamäťových kariet s rovnakou
kapacitou a rovnakých nastavení kvality a veľkosti snímok. Okrem toho počet snímok, ktoré je
možné uložiť, môže závisieť od druhu pamäťovej karty.
• Ak je počet zostávajúcich snímok 10 000, počet zostávajúcich snímok sa na displeji zobrazí ako
„9999“.
122
Používanie ponuky
Ponuka snímania (Bežné možnosti snímania)
Image Size (Veľkosť snímky)
Prejdite do režimu snímania* M tlačidlo d M ikona ponuky režimu snímania M
Image size (Veľkosť snímky) M tlačidlo k
* Veľkosť snímky je možné nastaviť v ľubovoľnom režime snímania okrem Movie manual
(Manuálna videosekvencia). Nastavenie sa vzťahuje aj na iné režimy snímania (okrem režimov
snímania M, Easy panorama (Jednoduchá panoráma), motívového programu a Superlapse
movie (Videosekvencia superlapse)).
Nastavte veľkosť snímky (počet pixlov), ktorá sa bude používať pri ukladaní snímok JPEG.
Čím väčšia je snímka, tým väčší je formát, na ktorý môže byť snímka vytlačená, ale
zaznamenať budete môcť menší počet snímok.
Pomer strán (pomer horizontálnej
osi k vertikálnej)
Možnosť*
i
4608×3456 (predvolené nastavenie)
4:3
E
3264×2448
4:3
L
2272×1704
4:3
B
1600×1200
4:3
j
4608×2592
16:9
I
4608×3072
3:2
H
3456×3456
1:1
* Číselné hodnoty udávajú počet pixlov, ktoré boli nasnímané.
Príklad: i 4608×3456 = približne 16 megapixlov, 4608 × 3456 pixlov
B
Informácie o tlačení snímok pri pomere strán 1:1
Zmeňte nastavenie tlačiarne na „Okraj“, ak tlačíte snímky s pomerom strán 1:1.
Na niektorých tlačiarňach sa nemusia dať tlačiť snímky s pomerom strán 1:1.
B
Poznámky o funkcii Veľkosť snímky
Táto funkcia sa nemusí dať používať v kombinácii s ostatnými funkciami (A75).
123
Používanie ponuky
Ponuka snímania (Bežné možnosti snímania)
Ponuka snímania (režim j, k, l alebo m)
• Pozrite si časť „Režim M (Používateľské nastavenia)“ (A52), kde nájdete informácie
o funkcii Save user settings (Uloženie používateľských nastavení) a Reset user
settings (Vynulovať používateľské nastavenia).
Picture Control (Funkcia Picture Control) (COOLPIX
Picture Control (Funkcia Picture Control))
Volič režimov otočte do polohy j, k, l, m alebo M1 M tlačidlo d M j, k, l, m
alebo ikona ponuky M2 M Picture Control (Funkcia Picture Control) M tlačidlo k
1
2
Nastavenie možno konfigurovať aj v režime u (Movie manual (Manuálna videosekvencia)).
V režime u (Movie manual (Manuálna videosekvencia)) sa zobrazuje ikona ponuky G.
Zmena nastavení pre zaznamenávanie snímok podľa podmienok snímania alebo vašich
preferencií. Ostrosť, kontrast a sýtosť sa dajú podrobne upraviť.
Možnosť
Popis
b
Standard
(Štandard)
(predvolené
nastavenie)
Bežné spracovanie pre vyvážené výsledky. Odporúča sa vo
väčšine situácií.
c
Neutral
(Neutrálne)
Minimálne spracovanie pre prirodzené výsledky. Vyberte pre
snímky, ktoré budú neskôr spracované alebo retušované.
d
Vivid (Živé)
Snímky sú vylepšené pre žiarivý efekt fotografickej tlače. Zvoľte
pre fotografie, ktoré zvýrazňujú primárne farby, ako sú modrá,
červená a zelená.
e
Monochrome
Zachytáva monochromatické fotografie, ako napríklad
(Monochromatické) čiernobiele alebo so sépiovými farbami.
f
Custom 1 (Vlastné
1)*
Zmení na nastavenie pre Custom 1 (Vlastné 1) v rámci funkcie
COOLPIX Custom Picture Control (Vlastné Picture Control).
g
Custom 2 (Vlastné
2)*
Zmení na nastavenie pre Custom 2 (Vlastné 2) v rámci funkcie
COOLPIX Custom Picture Control (Vlastné Picture Control).
* Zobrazí sa len vtedy, keď boli zaregistrované nastavenia v položke Custom Picture Control
(Vlastné Picture Control) (A128).
B
Poznámky o funkcii COOLPIX Picture Control (Funkcia Picture Control)
• Funkcia COOLPIX Picture Control (Funkcia Picture Control) tohto fotoaparátu sa nedá použiť pri
ostatných výrobcoch fotoaparátov. Funkcia Picture Control (Funkcia Picture Control) je
softvérovou funkciou, podobne ako Capture NX-D, Picture Control Utility 2 atď.
• Táto funkcia sa nemusí dať používať v kombinácii s ostatnými funkciami (A75).
124
Používanie ponuky
Ponuka snímania (režim j, k, l alebo m)
Individualizácia existujúcich prvkov funkcie COOLPIX Picture
Controls: Rýchle nastavenie a manuálne nastavenie
Funkciu COOLPIX Picture Control (Funkcia Picture Control) je možné individualizovať
pomocou funkcie „Quick adjust (Rýchle nastavenie)“, ktorá umožňuje vyvážené nastavenie
ostrosti, kontrastu, sýtosti a iných komponentov na úpravu snímok, alebo pomocou
„manuálneho nastavenia“, ktoré umožňuje detailné nastavenie jednotlivých komponentov.
1
Stlačením tlačidiel HI multifunkčného
voliča vyberte požadovaný typ funkcie
COOLPIX Picture Control (Funkcia Picture
Control) a stlačte tlačidlo k.
• Položky sa dajú zvoliť aj otáčaním multifunkčného
voliča.
2
Pomocou tlačidiel HI označte
požadovanú voľbu (A126) a pomocou
tlačidiel JK vyberte hodnotu.
• Stlačte tlačidlo k, aby ste nastavili hodnotu.
• Ak chcete zmeniť upravené hodnoty na predvolené
nastavenie, zvoľte položku Reset (Resetovať) a stlačte
tlačidlo k.
125
Používanie ponuky
Ponuka snímania (režim j, k, l alebo m)
Picture Control
Standard
Neutral
Vivid
Monochrome
Standard
Quick adjust
Image sharpening
Contrast
Saturation
Reset
Back
Typy rýchleho nastavenia a manuálneho nastavenia
Možnosť
Popis
Quick adjust (Rýchle
nastavenie) 1
Nastavuje úrovne ostrosti, kontrastu a sýtosti automaticky.
Nastavenie na stranu – redukuje efekt zvoleného prvku COOLPIX Picture
Control (Funkcia Picture Control) a nastavenie na stranu + tento efekt
zvýrazňuje.
• Predvolené nastavenie: 0
Image sharpening
(Doostrovanie
snímok)
Ovláda, koľko obrysov bude pri snímaní doostrených.
Čím vyššie je číslo, tým ostrejšia je snímka a čím je číslo nižšie, tým
jemnejšia je snímka.
Zvoľte A (automaticky) pre automatickú korekciu.
• Predvolené nastavenie: 3 pre Standard (Štandard) alebo
Monochrome (Monochromatické), 2 pre Neutral (Neutrálne)
a 4 pre Vivid (Živé)
Contrast (Kontrast)
Reguluje kontrast.
Nastavenie na stranu – dodáva snímke jemnejší vzhľad, kým nastavenie
na stranu + jej dodáva drsnejší vzhľad. Vyberte nižšie hodnoty, aby ste
predišli tomu, že zvýraznenia v portrétoch objektov na priamom slnku
„vyblednú“, vyššie hodnoty, aby ste uchovali detail v zahmlených
krajinkách a iných objektoch s nízkym kontrastom.
Zvoľte A (automaticky) pre automatickú korekciu.
• Predvolené nastavenie: 0
Saturation (Sýtosť) 2
Reguluje živosť farieb.
Nastavenie na stranu – redukuje živosť farieb a nastavenie na stranu +
živosť farieb zvyšuje.
Zvoľte A (automaticky) pre automatickú korekciu.
• Predvolené nastavenie: 0
Filter effects (Efekty
filtrov) 3
Simuluje účinok farebného filtra na monochromatických snímkach.
• OFF: Efekty filtra sa nepoužívajú.
• Y (žltá), O (oranžová), R (červená):
Zvýši kontrast. Túto možnosť môžete použiť na zníženie jasu oblohy
na snímkach krajiny. Kontrast sa zosilňuje v poradí Y ➝ O ➝ R.
• G (zelená):
Zjemní tóny pleti a farbu napr. pier. Vhodné pri snímaní portrétov.
• Predvolené nastavenie: OFF
126
Používanie ponuky
Ponuka snímania (režim j, k, l alebo m)
Možnosť
Toning (Tónovanie) 3
1
2
3
Popis
Ovláda odtieň používaný v monochromatických snímkach z B&W
(Čiernobiele) (čiernobiele), Sepia a Cyanotype (monochromatické
s modrým odtieňom).
Stlačenie tlačidla I multifunkčného voliča, keď je vybraná možnosť
Sepia alebo Cyanotype, vám umožňuje zvoliť si úroveň sýtosti.
Stlačením tlačidla JK nastavte sýtosť.
• Predvolené nastavenie: B&W (Čiernobiele) (čiernobiele)
Rýchle nastavenie sa nedá vykonať v možnosti Neutral (Neutrálne), Monochrome
(Monochromatické), Custom 1 (Vlastné 1) a Custom 2 (Vlastné 2). Hodnoty nastavené
manuálne budú vypnuté, ak sa po manuálnom nastavení používa rýchla úprava.
Nie je zobrazené pre Monochrome (Monochromatické).
Zobrazuje sa len pre Monochrome (Monochromatické).
B
Poznámky k funkcii doostrenie snímky
Efekt Image sharpening (Doostrovanie snímok) sa pri snímaní na obrazovke nezobrazí.
Výsledný efekt môžete skontrolovať v režime prehrávania.
B
Poznámky týkajúce sa kontrastu, sýtosti a A (Automatika)
Výsledky pre kontrast a sýtosť sa líšia s expozíciou, polohou a veľkosťou objektu v obrazovom poli.
127
Používanie ponuky
Ponuka snímania (režim j, k, l alebo m)
Custom Picture Control (Vlastné Picture Control)
(COOLPIX Custom Picture Control (Vlastné Picture
Control))
Volič režimov otočte do polohy j, k, l, m alebo M1 M tlačidlo d M j, k, l, m
alebo ikona ponuky M2 M Custom Picture Control (Vlastné Picture Control) M
tlačidlo k
1
2
Nastavenie možno konfigurovať aj v režime u (Movie manual (Manuálna videosekvencia)).
V režime u (Movie manual (Manuálna videosekvencia)) sa zobrazuje ikona ponuky G.
Prispôsobte nastavenia funkcie COOLPIX Picture Control (Funkcia Picture Control) (A125)
a zaregistrujte ich pod položku Custom 1 (Vlastné 1) alebo Custom 2 (Vlastné 2) v časti
Picture Control (Funkcia Picture Control).
1
Pomocou tlačidiel HI multifunkčného
voliča vyberte položku Edit and save
(Upraviť a uložiť) a stlačte tlačidlo k.
• Zvolením položky Delete (Odstrániť) odstránite
zaregistrovaný prvok funkcie COOLPIX Custom Picture
Control (Vlastné Picture Control).
Custom Picture Control
Edit and save
Delete
2
Zvoľte si pôvodné COOLPIX Picture Control (Funkcia Picture
Control) (A124), ktoré chcete upraviť a stlačte tlačidlo k.
3
Pomocou tlačidiel HI označte požadovanú možnosť a pomocou
tlačidiel JK vyberte hodnotu (A125).
• Možnosti sú rovnaké ako pri nastavovaní COOLPIX Picture Control (Funkcia Picture
Control).
• Po dokončení nastavenia stlačte tlačidlo k.
• Ak chcete zmeniť upravené hodnoty na predvolené nastavenie, zvoľte položku Reset
(Resetovať) a stlačte tlačidlo k.
4
Vyberte destináciu registrácie a stlačte
tlačidlo k.
Save as
• Custom 1 (Vlastné 1) alebo Custom 2 (Vlastné 2)
Custom 1
bude možné označiť pod položkou Picture Control
Custom 2
(Funkcia Picture Control) alebo Custom Picture
Control (Vlastné Picture Control).
• Ak chcete zmeniť upravené hodnoty, zvoľte možnosť
Custom 1 (Vlastné 1) alebo Custom 2 (Vlastné 2)
pod položkou Picture Control (Funkcia Picture
Control) alebo Custom Picture Control (Vlastné Picture Control).
128
Používanie ponuky
Ponuka snímania (režim j, k, l alebo m)
White Balance (Vyváženie bielej farby) (nastavenie
odtieňa)
Volič režimov otočte do polohy j, k, l, m alebo M1 M tlačidlo d M j, k, l, m
alebo ikona ponuky M2 M White balance (Vyváženie bielej farby) M tlačidlo k
1
2
Nastavenie možno konfigurovať aj v režime u (Movie manual (Manuálna videosekvencia)).
V režime u (Movie manual (Manuálna videosekvencia)) sa zobrazuje ikona ponuky G.
Upravte vyváženie bielej farby s ohľadom na poveternostné podmienky alebo zdroj svetla,
aby sa farby na snímke zhodovali s reálne vnímanými farbami.
Možnosť
Popis
a1
Auto (normal)
(Automaticky
(normálne))
(predvolené
nastavenie)
a2
Auto (warm lighting)
(Automaticky (teplé
svetlo))
b
Preset manual
(Manuálna
predvoľba)
Použite v prípade, ak sa s použitím možnosti Auto (normal) (Automaticky
(normálne)), Auto (warm lighting) (Automaticky (teplé svetlo)),
Incandescent (Žiarovka) atď. nedosiahne požadovaný výsledok (A131).
c
Daylight (Denné
svetlo)*
Použite v prípade priameho slnečného žiarenia.
d
Incandescent
(Žiarovka)*
Používa sa pri žiarovkovom osvetlení.
e
Fluorescent
(Žiarivka)
Používa sa pri väčšine typov žiarivkového osvetlenia. Zvoľte si
jednu z možností 1 (chladná biela žiarivka), 2 (denná biela
žiarivka) a 3 (denná žiarivka).
f
Cloudy (Oblačno)* Používa sa pod zatiahnutou oblohou.
g
Flash (Blesk)*
Používa sa s bleskom.
x
Choose color
temp. (Zvoľte
farebnú tepl.)
Používa sa na priame určenie teploty farby (A130).
Vyváženie bielej farby sa nastaví automaticky.
Keď nastavíte na Auto (warm lighting) (Automaticky (teplé
svetlo)), snímky sa zachovajú s teplými farbami, ak ich
nasnímate pod zdrojom žiarovkového svetla. Keď sa používa
blesk, vyváženie bielej farby sa upraví podľa podmienok
osvetlenia bleskom.
* Je možné uskutočniť jemné doladenie v siedmich krokoch. Použitím kladnej hodnoty (+) zvýšite
modrý odtieň a použitím zápornej hodnoty (–) zvýšite červený odtieň.
B
Poznámky o vyvážení bielej farby
• Vysuňte vstavaný blesk, keď je vyváženie bielej farby nastavené na ľubovoľné nastavenie okrem
Auto (normal) (Automaticky (normálne)), Auto (warm lighting) (Automaticky (teplé
svetlo)) alebo Flash (Blesk) (A25).
• Táto funkcia sa nemusí dať používať v kombinácii s ostatnými funkciami (A75).
129
Používanie ponuky
Ponuka snímania (režim j, k, l alebo m)
C
Farebná teplota
Farebná teplota je objektívne meradlo farieb svetelných zdrojov vyjadrené v jednotkách absolútnej
teploty (K: Kelvin). Svetelné zdroje s nižšou farebnou teplotou sa javia viac dočervena, kým svetelné
zdroj s vyššou farebnou teplotou sa javia viac domodra.
Červená
3000
1
2
Modrá
4000
3
4
5000
6000
567 8
8000
9
0 a
1 Sodíkové výbojky: 2700 K
7 Blesk: 5400 K
Žiarovka/
2 žiarivka s teplým bielym svetlom: 3000 K
8 Zamračené: 6000 K
9 Žiarivka s denným svetlom: 6500 K
3 Biela žiarivka: 3700 K
Ortuťová výbojka s vysokou teplotou:
4 Chladná biela žiarivka: 4200 K
0 7200 K
5 Žiarivka s denným bielym svetlom: 5000 K
a Tieň: 8000 K
6 Priame slnečné svetlo: 5200 K
130
Používanie ponuky
Ponuka snímania (režim j, k, l alebo m)
10000 [K]
Používanie funkcie Manuálna predvoľba
Postupovaním podľa nižšie opísaného postupu na odmeriate hodnoty vyváženia bielej farby
pri osvetlení používanom počas snímania.
1
Položte biely alebo sivý referenčný objekt pod osvetlenie, ktoré sa
použije pri snímaní.
2
Pomocou tlačidiel HI multifunkčného
voliča vyberte položku Preset manual
(Manuálna predvoľba) a stlačte tlačidlo
k.
• Objektív sa vysunie do polohy priblíženia, aby ste
vykonali meranie.
3
Vyberte položku Measure (Meranie).
White balance
Auto (normal)
Auto (warm lighting)
Preset manual
Daylight
Incandescent
Fluorescent
Preset manual
• Ak chcete použiť poslednú nameranú hodnotu, zvoľte
Cancel (Zrušiť).
Cancel
Measure
4
Určite biely alebo sivý referenčný objekt
v okne merania a stlačením tlačidla k
odmerajte hodnotu.
• Uzávierka sa uvoľní a meranie sa dokončí
(neuloží sa žiadna snímka).
Preset manual
Cancel
Measure
Okno merania
B
Poznámky o funkcii manuálnej predvoľby
Hodnota vyváženia bielej farby pre osvetlenie bleskom sa nedá odmerať pomocou funkcie Preset
manual (Manuálna predvoľba). Pri snímaní s bleskom nastavte White balance (Vyváženie
bielej farby) na Auto (normal) (Automaticky (normálne)), Auto (warm lighting)
(Automaticky (teplé svetlo)) alebo Flash (Blesk).
131
Používanie ponuky
Ponuka snímania (režim j, k, l alebo m)
Metering (Meranie)
Volič režimov otočte do polohy j, k, l, m alebo M M tlačidlo d M j, k, l, m
alebo ikona ponuky M M Metering (Meranie) M tlačidlo k
Proces merania jasu objektu pre určenie expozície je známy ako „meranie“.
Použite túto možnosť, aby ste zvolili spôsob, ako má fotoaparát merať expozíciu.
Možnosť
Popis
G
Matrix (Maticové)
(predvolené
nastavenie)
Na meranie používa fotoaparát širokú oblasť obrazovky.
Odporúča sa pre typické snímanie.
q
Center-weighted
(So zdôrazneným
stredom)
Fotoaparát meria celú snímku, ale najväčšiu váhu priradí objektu
v strede obrazového poľa. Klasické meranie pre portréty. Zachovajú
sa detaily v pozadí a zároveň sa nastaví expozícia podľa podmienok
osvetlenia v strede obrazového poľa.*
r
Spot (Bod)
Fotoaparát meria oblasť zobrazenú kruhom v strede obrazového
poľa. To môžete použiť, keď je objekt merania svetlejší alebo tmavší
ako pozadie. Zaistite, aby bol počas snímania objekt v oblasti
označenej krúžkom.*
* Ak chcete nastaviť zaostrenie a expozíciu na objekty mimo stredu záberu, položku AF area
mode (Režim automatického zaostrovania polí) prepnite do manuálneho režimu a pole
zaostrenia nastavte na stred obrazového poľa a potom použite pamäť zaostrenia (A66).
B
Poznámky ohľadom merania
• Keď sa používa digitálne priblíženie, položka Center-weighted (So zdôrazneným stredom)
alebo Spot (Bod) je zvolená v závislosti od pomeru priblíženia.
• Táto funkcia sa nemusí dať používať v kombinácii s ostatnými funkciami (A75).
C
Zobrazenie na obrazovke snímania
Keď zvolíte možnosť Center-weighted (So zdôrazneným stredom) alebo Spot (Bod), zobrazí
sa mriežka rozsahu merania (A11) (s výnimkou situácie, keď sa používa digitálne priblíženie).
132
Používanie ponuky
Ponuka snímania (režim j, k, l alebo m)
Sériové snímanie
Volič režimov otočte do polohy j, k, l, m alebo M M tlačidlo d M j, k, l, m
alebo ikona ponuky M M Continuous (Sériové snímanie) M tlačidlo k
Možnosť
Popis
U
Single (Jednotlivé
snímky)
(predvolené
nastavenie)
Pri každom stlačení tlačidla spúšte sa zaznamená jedna snímka.
k
Continuous H
(Sériové snímanie
H)
Obrázky sa kontinuálne snímajú, kým je tlačidlo spúšte úplne
stlačené.
• Fotoaparát dokáže zachytiť až 7 snímok za sebou rýchlosťou
približne 7 snímok za sekundu.
m
Continuous L
(Sériové snímanie
L)
Obrázky sa kontinuálne snímajú, kým je tlačidlo spúšte úplne
stlačené.
• Fotoaparát dokáže zachytiť až 200 snímok za sebou rýchlosťou
približne 1 snímku za sekundu.
Pre-shooting
cache
(Vyrovnávacia
pamäť pred
expozíciou)
Keď sa tlačidlo spúšte stlačí do polovice, spustí sa snímanie do
vyrovnávacej pamäte pred expozíciou. Keď sa tlačidlo spúšte stlačí až
na doraz, fotoaparát uloží aktuálnu snímku, ako aj snímky zachytené
tesne pred stlačením tlačidla (A134). Snímanie do vyrovnávacej
pamäte zjednodušuje zachytávanie dokonalých momentiek.
• Fotoaparát je schopný zachytiť až 20 snímok za sebou rýchlosťou
15 snímok za sekundu (vrátane max. 5 snímok zachytených vo
vyrovnávacej pamäti pred expozíciou).
• Kvalita snímky je pevne nastavená na možnosť Normal
(Normálne) a veľkosť snímky je pevne nastavená na možnosť
A (1280 × 960 pixlov).
q
Continuous H: 120 fps
n (Sériové snímanie:
120 sn./s)
Pri každom stlačení tlačidla spúšte až na doraz sa snímky zhotovujú
sériovo pri vysokom čase uzávierky.
• Fotoaparát je schopný zachytiť až 60 snímok za sebou rýchlosťou
120 snímok za sekundu.
• Veľkosť snímky je pevne nastavená na možnosť f (640 × 480
pixlov).
Continuous H: 60 fps
j (Sériové snímanie:
60 sn./s)
Pri každom stlačení tlačidla spúšte až na doraz sa snímky zhotovujú
sériovo pri vysokom čase uzávierky.
• Fotoaparát je schopný zachytiť až 60 snímok za sebou rýchlosťou
60 snímok za sekundu.
• Veľkosť snímky je pevne nastavená na možnosť O (1920 × 1080
pixlov).
X
Intvl timer
shooting
(Intervalové
snímanie)
Fotoaparát automaticky zachytí statické snímky v určených
intervaloch (A135).
133
Používanie ponuky
Ponuka snímania (režim j, k, l alebo m)
B
Poznámky k sériovému snímaniu
• Hodnoty zaostrenia a expozície sa nastavia podľa prvej snímky každej série. Hodnota vyváženia
bielej farby sa taktiež nastaví podľa prvej snímky každej série, okrem režimu Continuous L
(Sériové snímanie L) alebo Intvl timer shooting (Intervalové snímanie).
• Uloženie snímky môže po nasnímaní istý čas trvať.
• Keď sa citlivosť ISO zvýši, na zachytených snímkach sa môže zobraziť šum.
• Frekvencia snímania sa môže znížiť v závislosti od kvality snímky, veľkosti snímky, typu pamäťovej
karty alebo podmienok snímania (ako napr. ukladanie snímok RAW).
• Keď sa používa funkcia Continuous H: 120 fps (Sériové snímanie: 120 sn./s) alebo
Continuous H: 60 fps (Sériové snímanie: 60 sn./s), na snímkach nasnímaných pod rýchlo
blikajúcim osvetlením, ako napr. pod žiarivkovým, ortuťovým alebo sodíkovým osvetlením, sa
môžu vyskytnúť pruhy alebo zmeny v jase, prípadne v odtieni.
• Táto funkcia sa nemusí dať používať v kombinácii s ostatnými funkciami (A75).
C
Vyrovnávacia pamäť pred expozíciou
Keď sa tlačidlo spúšte stlačí do polovice alebo až na doraz, snímky sa uložia nasledujúcim
spôsobom.
Stlačte do polovice
Stlačte až úplne nadol
Snímky uložené pred
úplným stlačením
Snímky uložené po
úplnom stlačení
• Ikona vyrovnávacej pamäte pred snímaním (Q) na obrazovke snímania sa zmení na zelenú, kým
je tlačidlo spúšte stlačené do polovice záberu.
134
Používanie ponuky
Ponuka snímania (režim j, k, l alebo m)
Intervalové snímanie
Volič režimov otočte do polohy j, k, l, m alebo M M tlačidlo d M j, k, l, m
alebo ikona ponuky M M Continuous (Sériové snímanie) M tlačidlo k
1
Pomocou tlačidiel HI multifunkčného
voliča vyberte položku X Intvl timer
shooting (Intervalové snímanie)
a potom stlačte tlačidlo k.
2
Nastavte požadovaný interval medzi
jednotlivými zábermi.
Continuous
Intvl timer shooting
Intvl timer shooting
m
• Pomocou tlačidiel JK vyberte položku a pomocou
tlačidiel HI nastavte čas.
• Po dokončení nastavenia stlačte tlačidlo k.
s
Edit
3
4
Stlačte tlačidlo d (ponuka), aby ste zobrazili obrazovku snímania.
Prvú snímku zhotovte stlačením tlačidla
spúšte.
30s
• Uzávierka sa automaticky uvoľní v špecifikovanom
intervale pre snímanie druhej a nasledujúcich snímok.
• Počas intervalov medzi snímkami sa obrazovka vypne
a kontrolka zapnutia prístroja bude blikať.
1/250
5
F5.6
25m 0s
1400
Po nasnímaní požadovaného počtu snímok stlačte tlačidlo spúšte.
• Snímanie sa skončí.
• Snímanie sa v nasledujúcich situáciách ukončí automaticky:
- po zaplnení pamäťovej karty,
- po zhotovení 9999 snímok v sekvencii.
135
Používanie ponuky
Ponuka snímania (režim j, k, l alebo m)
B
Informácie o intervalovom snímaní
• Ak chcete zabrániť neočakávanému vypnutiu fotoaparátu počas snímania, použite dostatočne
nabitú batériu.
• Ak používate sieťový zdroj EH-5b/EH-5c s napájacím konektorom EP-5C (oba dostupné
samostatne) (A208), tento fotoaparát môžete napájať z elektrickej zásuvky. Za žiadnych
okolností nepoužívajte iný sieťový zdroj ako EH-5b/EH-5c. Nedodržanie tohto pokynu môže viesť
k prehriatiu alebo poškodeniu fotoaparátu.
• Počas intervalového snímania neotáčajte volič režimov na iné nastavenie. V opačnom prípade
fotoaparát prestane snímať.
• Ak je rýchlosť uzávierky nízka a záznam snímky trvá v porovnaní so špecifikovaným intervalom
dlhý čas, niektoré snímky počas intervalového snímania sa môžu zrušiť.
136
Používanie ponuky
Ponuka snímania (režim j, k, l alebo m)
ISO Sensitivity (Citlivosť ISO)
Volič režimov otočte do polohy j, k, l, m alebo M1 M tlačidlo d M j, k, l, m
alebo ikona ponuky M2 M ISO sensitivity (Citlivosť ISO) M tlačidlo k
1
2
Nastavenie možno konfigurovať aj v režime u (Movie manual (Manuálna videosekvencia)).
V režime u (Movie manual (Manuálna videosekvencia)) sa zobrazuje ikona ponuky G.
Vyššie citlivosti ISO umožňujú zachytávať tmavšie objekty. Okrem toho môžete aj pri
predmetoch s podobným jasom vytvárať fotografie pri kratších časoch uzávierky a znížiť
rozmazanie spôsobené chvením fotoaparátu a pohybom objektu.
• Keď je nastavená vyššia citlivosť ISO, na snímkach sa môže objaviť šum.
Možnosť
ISO sensitivity
(Citlivosť ISO)
Minimum shutter
speed (Minimálna
rýchlosť uzávierky)
B
Popis
• Auto (Automaticky) (predvolené nastavenie):
Citlivosť sa automaticky nastaví v rozsahu od ISO 100 do 1600. V režime
Movie manual (Manuálna videosekvencia) sa nastaví v rozsahu od ISO
125 do 1600.
• Fixed range auto (Pevný automatický rozsah):
Rozsah, v ktorom bude fotoaparát automaticky nastavovať citlivosť ISO,
je možné zvoliť spomedzi možností Y ISO 100-400 a Z ISO
100-800. V režime Movie manual (Manuálna videosekvencia) možno
zvoliť Y ISO 125-400 alebo Z ISO 125-800.
• 100 až 6400 (125 až 6400 v režime Movie manual (Manuálna
videosekvencia)):
Citlivosť ISO bude pevne nastavená na stanovenú hodnotu.
Nastavte čas uzávierky, pri ktorom sa citlivosť ISO začne upravovať
automaticky, keď je zvolený režim snímania j alebo l.
Ak je hodnota expozície s nastaveným časom uzávierky nedostatočná,
citlivosť ISO stúpne automaticky, aby sa dosiahla optimálna expozícia.
• Nastavenie je povolené, keď je položka ISO sensitivity (Citlivosť ISO)
nastavená na možnosť Auto (Automaticky) alebo Fixed range auto
(Pevný automatický rozsah).
• Ak je hodnota expozície nedostatočná aj po zvýšení citlivosti ISO,
čas uzávierky sa zvýši.
• Predvolené nastavenie: None (Žiadne)
Poznámky k citlivosti ISO
• Ak položku ISO sensitivity (Citlivosť ISO) nastavíte na Auto (Automaticky) alebo Fixed
range auto (Pevný automatický rozsah) v režime m (manuálne), citlivosť ISO sa pevne
nastaví na ISO 100.
• Keď je v režime Movie manual (Manuálna videosekvencia) v položke Exposure mode (Režim
expozície) zvolená možnosť Manual (Manuálne) a hodnota ISO sensitivity (Citlivosť ISO) je
nastavená na Auto (Automaticky), alebo Fixed range auto (Pevný automatický rozsah),
citlivosť ISO je pevne nastavená na ISO 125.
• Táto funkcia sa nemusí dať používať v kombinácii s ostatnými funkciami (A75).
137
Používanie ponuky
Ponuka snímania (režim j, k, l alebo m)
C
Zobrazenie citlivosti ISO na obrazovke snímania
• Keď zvolíte možnosť Auto (Automaticky), E sa zobrazí v prípade zvýšenia citlivosti ISO.
• Keď je zvolená možnosť Fixed range auto (Pevný automatický rozsah), zobrazuje sa
maximálna hodnota citlivosti ISO.
138
Používanie ponuky
Ponuka snímania (režim j, k, l alebo m)
Exposure Bracketing (Expozičný bracketing)
Volič režimov otočte do polohy j, k alebo l M tlačidlo d M j, k alebo ikona
ponuky l M Exposure bracketing (Expozičný bracketing) M tlačidlo k
Expozíciu (jas) je možné meniť automaticky počas sériového snímania. Tento postup je
účinný pri snímaní v čase, keď je zložité nastaviť jas snímky.
Možnosť
Popis
Off (Vyp.)
(predvolené
nastavenie)
Expozičný bracketing sa nevykonáva.
±0.3 (±0,3)
Keď sa úplne stlačí tlačidlo spúšte, nasníma sa sekvencia 3 záberov, v rámci
ktorých fotoaparát použije odchýlky expozície v hodnote 0, –0,3 a +0,3.
±0.7 (±0,7)
Keď sa úplne stlačí tlačidlo spúšte, nasníma sa sekvencia 3 záberov, v rámci
ktorých fotoaparát použije odchýlky expozície v hodnote 0, –0,7 a +0,7.
±1.0 (±1,0)
Keď sa úplne stlačí tlačidlo spúšte, nasníma sa sekvencia 3 záberov, v rámci
ktorých fotoaparát použije odchýlky expozície v hodnote 0, –1,0 a +1,0.
B
Poznámky o funkcii Expozičný bracketing
• Exposure bracketing (Expozičný bracketing) nie je dostupné v režime m (manuálny).
• Ak sa súčasne nastaví korekcia expozície (A69) a ±0.3 (±0,3), ±0.7 (±0,7) alebo ±1.0 (±1,0)
pod položkou Exposure bracketing (Expozičný bracketing), použijú sa kombinované
hodnoty korekcie expozície.
• Táto funkcia sa nemusí dať používať v kombinácii s ostatnými funkciami (A75).
139
Používanie ponuky
Ponuka snímania (režim j, k, l alebo m)
AF Area Mode (Režim automatického zaostrovania polí)
Volič režimov otočte do polohy j, k, l, m alebo M M tlačidlo d M j, k, l, m
alebo ikona ponuky M M AF area mode (Režim automatického zaostrovania polí) M
tlačidlo k
Nastavte spôsob, akým fotoaparát vyberá pole zaostrenia pre automatické zaostrovanie.
Možnosť
Face priority
a (Priorita
tváre)
Manual
(spot)
y (Manuálne
(bod))
x
Popis
Keď fotoaparát rozpozná ľudskú tvár,
zaostrí sa ňu. Bližšie informácie nájdete
v časti „Používanie detekcie tváre“
(A64).
Pri snímaní kompozície bez ľudských
objektov alebo rozpoznaných tvárí
fotoaparát automaticky vyberie jedno
alebo niekoľko z deviatich zaostrovacích
polí, ktoré obsahujú objekt nachádzajúci
sa najbližšie k fotoaparátu.
Pomocou tlačidiel HIJK
multifunkčného voliča alebo jeho
otáčaním sa posuňte na pole
zaostrenia, na ktoré chcete zaostriť.
Ak chcete pomocou multifunkčného
voliča nakonfigurovať režim blesku
alebo iné nastavenia, stlačte tlačidlo
k. Ak sa chcete vrátiť na pohyblivé
zaostrovacie pole, znova stlačte tlačidlo
k.
Manual
(normal)
(Manuálne
(normálne))
1/250
F5.6
25m 0s
1400
Zaostrovacie pole
Rozsah posúvateľného
zaostrovacieho poľa
Pole zaostrenia (stred)
Manual
w (wide)
(Manuálne
(širokouhlo))
Pole zaostrenia (posunuté)
140
Používanie ponuky
Ponuka snímania (režim j, k, l alebo m)
Možnosť
s
Subject
tracking
(Sledovanie
objektu)
Target finding
AF (Automatické
zaostrovanie
M s vyhľadávaním
objektu)
(predvolené
nastavenie)
Popis
Pomocou tejto funkcie snímajte
pohybujúce sa objekty. Zaregistrujte
objekt, na ktorý zaostruje fotoaparát.
Zaostrovacie pole sa bude automaticky
pohybovať a sledovať objekt. Bližšie
informácie nájdete v časti „Používanie
funkcie Sledovanie objektu“ (A142).
End
Keď fotoaparát zistí hlavný objekt,
zaostrí sa na tento objekt.
Pozrite si časť „Používanie funkcie
Automatické zaostrovanie
s vyhľadávaním objektu“ (A63).
1/250
F5.6
Polia zaostrenia
B
Poznámky o režime automatického zaostrovania polí
• Keď je aktívne digitálne priblíženie, fotoaparát sa zaostrí na oblasť v strede obrazového poľa bez
ohľadu na nastavenie AF area mode (Režim automatického zaostrovania polí).
• Keď je volič režimu zaostrovania nastavený do polohy r (manuálne zaostrovanie), AF area
mode (Režim automatického zaostrovania polí) nemožno nastaviť.
• Táto funkcia sa nemusí dať používať v kombinácii s ostatnými funkciami (A75).
141
Používanie ponuky
Ponuka snímania (režim j, k, l alebo m)
Používanie funkcie Sledovanie objektu
Volič režimov otočte do polohy j, k, l, m alebo M M tlačidlo d M j, k, l, m
alebo ikona ponuky M M AF area mode (Režim automatického zaostrovania polí) M
tlačidlo k M s Subject tracking (Sledovanie objektu) M tlačidlo k M tlačidlo d
1
Zaregistrujte objekt.
• Objekt, ktorý chcete sledovať, nastavte do rámčeka
v strede obrazového poľa a stlačte tlačidlo k.
• Keď sa objekt zaregistruje, žltý rámček (zaostrovacie
pole) sa zobrazí okolo objektu a fotoaparát začne
sledovať daný objekt.
• Ak sa objekt nedá zaregistrovať, rámček svieti červenou
farbou. Zmeňte kompozíciu a skúste objekt
zaregistrovať znova.
• Ak chcete zrušiť registráciu objektu, stlačte tlačidlo k.
• Ak fotoaparát ďalej nemôže sledovať zaregistrovaný
objekt, zaostrovacie pole zmizne. Objekt zaregistrujte
znova.
Start
End
2
Snímku zhotovte úplným stlačením
tlačidla spúšte.
• Ak tlačidlo spúšte stlačíte, pokým nie je zobrazené
zaostrovacie pole, fotoaparát zaostruje na objekt
v strede obrazového poľa.
1/250
B
F5.6
Poznámky o sledovaní objektu
• Ak vykonáte činnosti, ako je približovanie, kým fotoaparát sleduje objekt, registrácia sa zruší.
• Sledovanie objektu nemusí byť možné v určitých podmienkach snímania.
142
Používanie ponuky
Ponuka snímania (režim j, k, l alebo m)
Autofocus Mode (Režim automatického zaostrenia)
Volič režimov otočte do polohy j, k, l, m alebo M M tlačidlo d M j, k, l, m alebo
ikona ponuky M M Autofocus mode (Režim automatického zaostrenia) M tlačidlo k
Nastavte, ako fotoaparát zaostruje pri zhotovovaní statických snímok.
Možnosť
Popis
A
Single AF
(Jednoduché
automatické
zaostrovanie)
Fotoaparát zaostruje len pri polovičnom stlačení tlačidla spúšte.
B
Full-time AF
(Nepretržité
automatické
zaostrovanie)
(predvolené
nastavenie)
Fotoaparát vždy zaostrí, dokonca aj keď tlačidlo spúšte nie je
stlačené do polovice. Počas zaostrovania fotoaparátu budete
počuť zvuk pohybu pohonu objektívu.
B
Poznámky ohľadom režimu automatického zaostrovania
• Keď je volič režimu zaostrovania nastavený do polohy r (manuálne zaostrovanie), Autofocus
mode (Režim automatického zaostrenia) nemožno nastaviť.
• Táto funkcia sa nemusí dať používať v kombinácii s ostatnými funkciami (A75).
C
Režim automatického zaostrovania pre záznam videosekvencie
Režim automatického zaostrenia sa dá nastaviť pod položkou Autofocus mode (Režim
automatického zaostrenia) (A153) v ponuke videosekvencie.
Flash Exp. Comp. (Korekcia expozície blesku)
Volič režimov otočte do polohy j, k, l, m alebo M M tlačidlo d M j, k, l, m alebo
ikona ponuky M M Flash exp. comp. (Korekcia expozície blesku) M tlačidlo k
Nastavte výkon blesku. Túto možnosť použite, keď je blesk príliš jasný alebo príliš tmavý.
• Ak sa hodnota korekcie, ktorú chcete nastaviť, nezobrazuje na obrazovke s nastavením,
stláčajte multifunkčný volič HI, kým sa nezobrazí.
Možnosť
Popis
Výkon blesku sa zvýši z +0.3 (+0,3) na +2.0 (+2,0) EV s krokom 1/3 EV,
+0.3 (+0,3) až +2.0 (+2,0)
vďaka čomu bude hlavný objekt záberu pôsobiť svetlejšie.
0.0 (0,0) (predvolené
nastavenie)
Výkon blesku sa neupraví.
-0.3 (-0,3) až -2.0 (-2,0)
Výkon blesku sa zníži z -0.3 (-0,3) na -2.0 (-2,0) EV s nárastom o 1/3 EV,
čím sa predíde neželanému zvýrazneniu alebo odrazom.
143
Používanie ponuky
Ponuka snímania (režim j, k, l alebo m)
Noise Reduction Filter (Filter redukcie šumu)
Volič režimov otočte do polohy j, k, l, m alebo M M tlačidlo d M j, k, l, m
alebo ikona ponuky M M Noise reduction filter (Filter redukcie šumu) M tlačidlo k
Nastavte intenzitu funkcie redukcie šumu, ktorá sa vždy aplikuje pri ukladaní snímok.
Možnosť
e High (Vysoko)
Normal
(Normálne)
(predvolené
nastavenie)
M
l Low (Nízko)
Popis
Vykoná sa redukcia šumu s vyššou intenzitou ako je štandardná.
Vykoná sa redukcia šumu so štandardnou intenzitou.
Vykoná sa redukcia šumu s nižšou intenzitou ako je štandardná.
Active D-Lighting (Funkcia Active D-Lighting)
Volič režimov otočte do polohy j, k, l, m alebo M M tlačidlo d M j, k, l, m
alebo ikona ponuky M M Active D-Lighting (Funkcia Active D-Lighting) M tlačidlo k
Detaily vo svetlých a tmavých oblastiach zostávajú zachované, zatiaľ čo prirodzený kontrast
vnímaný voľným okom zostáva na snímke zachovaný. To je obzvlášť efektívne pri
podmienkach snímania s vysokým kontrastom, ako napr. jasne osvetlená vonkajšia scenéria
z tmavej miestnosti alebo objekty v tieni na slnečnom pobreží.
Možnosť
Popis
a
b
c
High (Vysoko)
Normal
(Normálne)
Low (Nízko)
Nastavte úroveň efektu.
k
Off (Vyp.)
(predvolené
nastavenie)
Funkcia Active D-Lighting sa nepoužíva.
B
Poznámky o funkcii Active D-Lighting
• Po nasnímaní na zaznamenávanie snímok potrebujete dlhší čas.
• Táto funkcia sa nemusí dať používať v kombinácii s ostatnými funkciami (A75).
C
Funkcia Active D-Lighting v porovnaní s funkciou D-Lighting
• Pomocou funkcie Active D-Lighting (Funkcia Active D-Lighting) zachytíte snímky, zároveň
znížite stratu detailov v jasných častiach a nastavíte tón pri ukladaní snímky.
• Možnosť D-Lighting (A84) v ponuke prehrávania nastaví tón ukladaných snímok.
144
Používanie ponuky
Ponuka snímania (režim j, k, l alebo m)
Multiple Exposure (Viacnásobná expozícia)
Volič režimov otočte do polohy j, k, l, m alebo M M tlačidlo d M j, k, l, m
alebo ikona ponuky M M Multiple exposure (Viacnásobná expozícia) M tlačidlo k
Fotoaparát skombinuje dve alebo tri snímky a uloží ich v podobe jednej fotografie.
Možnosť
Popis
Multiple exposure
mode (Režim
viacnásobnej
expozície)
Zhotovuje snímky v režime viacnásobnej expozície pri nastavení na
možnosť On (Zap.).
• Ukladajú sa aj jednotlivé snímky.
• Predvolené nastavenie: Off (Vyp.)
Auto gain
(Automatické
zvyšovanie
expozičného
podielu)
Nastavte, či chcete automaticky upraviť jas snímky pri kombinovaní
snímok.
• Predvolené nastavenie: On (Zap.)
B
Poznámky ohľadom viacnásobnej expozície
• Kombinovanie snímok môže istý čas trvať.
• Viacnásobná expozícia sa ukončí, ak fotoaparát počas snímania prejde do pohotovostného
režimu po aktivovaní funkcie automatického vypínania (A176). Pri snímaní s dlhým intervalom
medzi zábermi sa odporúča nastaviť dlhší časový interval funkcie automatického vypínania.
• Táto funkcia sa nemusí dať používať v kombinácii s ostatnými funkciami (A75).
• Pri snímaní s dlhým časom uzávierky v režime viacnásobnej expozície sa môže na uložených
snímkach objaviť šum (svetlé škvrny).
Snímanie s funkciou Viacnásobná expozícia
Volič režimov otočte do polohy j, k, l, m alebo M M tlačidlo d M j, k, l, m
alebo ikona ponuky M M Multiple exposure (Viacnásobná expozícia) M tlačidlo k
1
Pomocou tlačidiel HI multifunkčného
voliča vyberte položku Multiple
exposure mode (Režim viacnásobnej
expozície) a stlačte tlačidlo k.
145
Používanie ponuky
Ponuka snímania (režim j, k, l alebo m)
Multiple exposure
Multiple exposure mode
Auto gain
2
Vyberte možnosť On (Zap.) a potom
stlačte tlačidlo k.
Multiple exposure mode
On
Off
3
Stlačte tlačidlo d (ponuka), aby ste zobrazili obrazovku snímania.
4
Prvú snímku zhotovte stlačením tlačidla
spúšte.
1/250
5
F5.6
25m 0s
1400
Stlačením tlačidla spúšte zhotovte druhú
snímku.
• Vytvorte kompozíciu záberu pri pohľade na priehľadné
zobrazenie prvej snímky.
• Pri zhotovení druhej snímky sa uloží
kombinovaná snímka vyhotovená z prvej a druhej
25m 0s
snímky a priehľadne sa zobrazí.
1/250
F5.6
1400
• Ak chcete ukončiť viacnásobnú expozíciu pri druhej
snímke, položku Multiple exposure mode (Režim viacnásobnej expozície) nastavte
na možnosť Off (Vyp.), alebo volič režimov prepnite do inej polohy ako j, k, l, m,
alebo M.
6
Tretiu snímku zhotovte stlačením tlačidla spúšte.
• Kombinovaná snímka vyhotovená z prvej až tretej snímky sa uloží a viacnásobná expozícia
sa ukončí.
• Zhotovenie tretej snímky môže istý čas trvať.
146
Používanie ponuky
Ponuka snímania (režim j, k, l alebo m)
Zoom Memory (Pamäť priblíženia)
Volič režimov otočte do polohy j, k, l, m alebo M M tlačidlo d M j, k, l, m
alebo ikona ponuky M M Zoom memory (Pamäť priblíženia) M tlačidlo k
Možnosť
Popis
On (Zap.)
Keď ovládačom priblíženia pohnete, poloha priblíženia (ekvivalent
ohniskovej vzdialenosti/obrazového uhla v 35mm [135] formáte) sa
prepne do polôh, ktoré boli zvolené umiestnením začiarkavacieho
políčka v rámci príslušnej možnosti ponuky.
• Ohniskovú vzdialenosť vyberte pomocou tlačidiel HI
multifunkčného voliča a potom stlačte tlačidlo k, aby ste nastavili
začiarkavacie políčko na zapnutie [w] alebo vypnutie.
K dispozícii sú nasledujúce nastavenia: 24 mm, 28 mm, 35 mm,
50 mm, 70 mm, 85 mm, 105 mm, 135 mm, 200 mm, 300 mm,
400 mm, 500 mm, 600 mm, 800 mm, 1000 mm (1 000 mm),
1200 mm (1 200 mm), 1400 mm (1 400 mm),
1600 mm (1 600 mm), 1800 mm (1 800 mm),
2000 mm (2 000 mm), 2200 mm (2 200 mm),
2400 mm (2 400 mm), 2600 mm (2 600 mm),
2800 mm (2 800 mm) a 3000 mm (3 000 mm).
• Predvolené nastavenie: Zapnuté [w] pre všetky začiarkavacie
políčka
• Pre dokončenie nastavenia stlačte tlačidlo K multifunkčného
voliča.
• Poloha priblíženia nastavená v položke Startup zoom position
(Východiskové nastavenie priblíženia) sa automaticky zapne
[w].
• Funkcia pamäte priblíženia sa nedá použiť s bočným ovládačom
priblíženia.
Off (Vyp.) (predvolené
nastavenie)
Poloha priblíženia sa dá posunúť do akejkoľvek polohy, a to vrátane
polôh, ktoré je možné nastaviť s voľbou On (Zap.).
B
Poznámky o činnosti priblíženia
• Keď bola nastavená viac ako jedna ohnisková vzdialenosť, ovládač priblíženia posuňte, aby ste
prepli na ohniskovú vzdialenosť najbližšie k tej pred obsluhou. Ak chcete prepnúť na inú
ohniskovú vzdialenosť, ovládač priblíženia uvoľnite a znovu ho posuňte.
• Keď sa používa digitálne priblíženie, položku Zoom memory (Pamäť priblíženia) nastavte na
možnosť Off (Vyp.).
147
Používanie ponuky
Ponuka snímania (režim j, k, l alebo m)
Startup Zoom Position (Úvodná poloha priblíženia)
Volič režimov otočte do polohy j, k, l, m alebo M M tlačidlo d M j, k, l, m
alebo ikona ponuky M M Startup zoom position (Východiskové nastavenie priblíženia)
M tlačidlo k
Nastavte polohu priblíženia (ekvivalent ohniskovej vzdialenosti/obrazového uhla v 35mm
[135] formáte), ktorá sa zvolí po zapnutí fotoaparátu.
Dostupné sú nasledujúce nastavenia: 24 mm (predvolené nastavenie), 28 mm, 35 mm,
50 mm, 70 mm, 85 mm, 105 mm a 135 mm.
M Exposure Preview (Kontrola expozície – M)
Volič režimov otočte do polohy j, k, l, m alebo M M tlačidlo d M j, k, l, m
alebo ikona ponuky M M M exposure preview (Kontrola expozície – M) M tlačidlo k
Nastavte, či chcete zohľadniť jas na obrazovke snímania, keď sa expozícia zmení v režime
m (manuálny).
Možnosť
Popis
On (Zap.)
Zohľadní jas na obrazovke snímania.
Off (Vyp.)
(predvolené
nastavenie)
Nezohľadní jas na obrazovke snímania.
148
Používanie ponuky
Ponuka snímania (režim j, k, l alebo m)
Ponuka Movie Manual Mode (Režim manuálnej
videosekvencie)
Pozrite si nižšie uvedené možnosti ponuky.
• Exposure mode (Režim expozície) (A94)
• Picture Control (Funkcia Picture Control) (A124)
• Custom Picture Control (Vlastné Picture Control) (A128)
• White balance (Vyváženie bielej farby) (A129)
• ISO sensitivity (Citlivosť ISO) (A137)
149
Používanie ponuky
Ponuka Movie Manual Mode (Režim manuálnej videosekvencie)
Ponuka videosekvencie
Movie Options (Možnosti videosekvencie)
Prejdite do režimu snímania M tlačidlo d M ikona ponuky e M Movie options
(Možnosti videosekvencie) M tlačidlo k
Vyberte požadovanú možnosť videosekvencie pre záznam. Vyberte možnosti normálnej
rýchlosti videosekvencie pre záznam normálnou rýchlosťou alebo možnosti HS
videosekvencie (A151) pre záznam videosekvencií prehrávaných spomalene alebo
zrýchlene. Možnosti videosekvencie, ktoré možno vybrať, sa líšia v závislosti od nastavenia
položky Frame rate (Frekvencia snímania) (A155).
• Na záznam videosekvencií sa odporúčajú pamäťové karty s indexom rýchlostnej triedy
SD 6 alebo viac (A222).
Možnosti normálnej rýchlosti videosekvencie
Možnosť (Veľkosť snímky/
frekvencia snímania, formát
súboru)
Veľkosť snímky
Pomer strán
(pomer horizontálnej
osi k vertikálnej)
J 2160/30p (4K UHD)
K 2160/25p (4K UHD)
3840 × 2160
16:9
e 1080/30p
p 1080/25p
(predvolené nastavenie)
1920 × 1080
16:9
I 1080/60p
H 1080/50p
1920 × 1080
16:9
f 720/30p
r 720/25p
1280 × 720
16:9
i 720/60p
w 720/50p
1280 × 720
16:9
• Maximálna veľkosť jedného súboru videosekvencie sú 4 GB. Pri zaznamenávaní
videosekvencií dlhších než približne šesť minút s veľkosťou snímky/frekvenciou snímania
2160/30p (4K UHD) alebo dlhších než približne sedem minút s veľkosťou snímky/
frekvenciou snímania 2160/25p (4K UHD) sa vytvorí viacero súborov, ak veľkosť súboru
zaznamenanej videosekvencie prekročí 4 GB. Súbory nemožno prehrávať súvisle.
Skutočný čas záznamu videosekvencie sa môže líšiť v závislosti od obsahu
videosekvencie, pohybu objektov alebo druhu pamäťovej karty.
150
Používanie ponuky
Ponuka videosekvencie
Možnosti HS videosekvencie
Zaznamenané videosekvencie sa prehrajú zrýchlene alebo spomalene.
Pozrite si časť „Spomalené a zrýchlené prehrávanie“ (A152).
Možnosť
Popis
a
b
HS 480/4×
640 × 480
4:3
Spomalené videosekvencie s 1/4 rýchlosťou
• Max. čas záznamu:
7 minút 15 sekúnd
(čas prehrávania: 29 minút)
c
d
HS 720/2×
1280 × 720
16:9
Spomalené videosekvencie s 1/2 rýchlosťou
• Max. čas záznamu:
14 minút 30 sekúnd
(čas prehrávania: 29 minút)
e
f
HS 1080/0.5×
1920 × 1080
16:9
Zrýchlené videosekvencie s 2× rýchlosťou
• Max. čas záznamu:
29 minút (čas prehrávania:
14 minút 30 sekúnd)
B
•
•
•
•
Veľkosť snímky
Pomer strán
(pomer horizontálnej
osi k vertikálnej)
Poznámky o HS videosekvencii
Zvuk sa nezaznamenáva.
Statické snímky sa nedajú ukladať počas záznamu videosekvencie.
Záznam videosekvencie nie je možné pozastaviť.
Nastavenie priblíženia, zaostrenie, expozícia a vyváženie bielej sa po spustení záznamu
videosekvencie uzamknú.
151
Používanie ponuky
Ponuka videosekvencie
C
Spomalené a zrýchlené prehrávanie
Pri zázname normálnou rýchlosťou:
Doba
záznamu
10 s
Doba
prehrávania
10 s
Pri zázname s nastavením a HS 480/4× alebo b HS 480/4×:
Videosekvencie sa zaznamenávajú pri 4× normálnej rýchlosti.
Prehrávajú sa spomalene 4× nižšou rýchlosťou.
Doba
záznamu
10 s
Doba
prehrávania
40 s
Spomalené prehrávanie
Pri zázname s nastavením e HS 1080/0.5× alebo f HS 1080/0.5×:
Videosekvencie sa zaznamenávajú pri 1/2 normálnej rýchlosti.
Prehrávajú sa zrýchlene 2× vyššou rýchlosťou.
Doba
záznamu
10 s
Doba
prehrávania
5s
Zrýchlené prehrávanie
152
Používanie ponuky
Ponuka videosekvencie
Autofocus Mode (Režim automatického zaostrenia)
Prejdite do režimu snímania M tlačidlo d M ikona ponuky e M Autofocus mode
(Režim automatického zaostrenia) M tlačidlo k
Nastavte spôsob, akým fotoaparát zaostrí v režime zaznamenávania videosekvencií.
Možnosť
Popis
Single AF
(Jednoduché
automatické
A
zaostrovanie)
(predvolené
nastavenie)
Keď sa spustí záznam videosekvencie, zaostrenie sa zafixuje.
Túto možnosť zvoľte vtedy, keď vzdialenosť medzi fotoaparátom
a objektom zostane približne rovnaká.
Full-time AF
(Nepretržité
B
automatické
zaostrovanie)
Fotoaparát zaostruje nepretržite.
Túto možnosť zvoľte vtedy, keď sa vzdialenosť medzi fotoaparátom
a objektom bude počas záznamu výrazne meniť. V zaznamenaných
videosekvenciách môže byť počuť zvuk zaostrujúceho fotoaparátu.
Ak chcete zabrániť zaznamenaniu zvuku zaostrovania fotoaparátu,
odporúčame vám použiť funkciu Single AF (Jednoduché
automatické zaostrovanie).
B
Poznámky ohľadom režimu automatického zaostrovania
• V režime videosekvencií superlapse je nastavenie pevne stanovené na možnosť Single AF
(Jednoduché automatické zaostrovanie).
• Keď je pod položkou Movie options (Možnosti videosekvencie) zvolená možnosť HS
videosekvencia, nastavenie je pevne fixované na možnosť Single AF (Jednoduché
automatické zaostrovanie).
• Keď je volič režimu zaostrovania nastavený do polohy r (manuálne zaostrovanie), Autofocus
mode (Režim automatického zaostrenia) nemožno nastaviť.
• Táto funkcia sa nemusí dať používať v kombinácii s ostatnými funkciami (A75).
153
Používanie ponuky
Ponuka videosekvencie
Electronic VR (Elektronická stabilizácia obrazu)
Prejdite do režimu snímania M tlačidlo d M ikona ponuky e M Electronic VR
(Elektronická stabilizácia obrazu) M tlačidlo k
Vyberte, či sa má pri zázname videosekvencií použiť elektronická stabilizácia obrazu, alebo
nie.
Možnosť
Popis
On (Zap.)
(predvolené nastavenie)
Vykoná elektronickú stabilizáciu obrazu.
• Obrazový uhol (t. j. oblasť viditeľná v zábere) sa zúži.
• Keď je funkcia Vibration reduction (Stabilizácia obrazu)
(A171) nastavená na možnosť Normal (Normálne), Active
(Aktívne), Normal (framing first) (Normálne (najprv
rámik)) alebo Active (framing first) (Aktívne (najprv
rámik)) v ponuke nastavenia, súbežne sa vykoná stabilizácia
obrazu.
Off (Vyp.)
Nevykoná sa elektronická stabilizácia obrazu.
B
Poznámky o elektronickej stabilizácii obrazu
• V režime videosekvencií superlapse je nastavenie pevne stanovené na možnosť On (Zap.).
• Keď je pod položkou Movie options (Možnosti videosekvencie) zvolená možnosť 2160/30p,
2160/25p alebo HS videosekvencia, nastavenie je pevne nastavené na možnosť Off (Vyp.).
Wind Noise Reduction (Redukcia šumu vetra)
Prejdite do režimu snímania M tlačidlo d M ikona ponuky e M Wind noise
reduction (Redukcia šumu vetra) M tlačidlo k
Možnosť
Popis
On (Zap.)
Redukuje šum, ktorý vytvára vietor vejúci cez mikrofón počas
záznamu videosekvencie. Počas prehrávania môže byť ťažké počuť
iné zvuky.
Off (Vyp.)
(predvolené nastavenie)
Redukcia šumu vetra je vypnutá.
B
Poznámky o funkcii redukcie šumu vetra
V režime superlapse movie (videosekvencia superlapse), alebo keď je v položke Movie options
(Možnosti videosekvencie) zvolená možnosť HS videosekvencia, nastavenie je pevne nastavené
na možnosť Off (Vyp.).
154
Používanie ponuky
Ponuka videosekvencie
Zoom Microphone (Priblíženie mikrofónu)
Prejdite do režimu snímania M tlačidlo d M ikona ponuky e M Zoom microphone
(Priblíženie mikrofónu) M tlačidlo k
Možnosť
Popis
On (Zap.)
(predvolené nastavenie)
V závislosti od obrazového uhla zaznamená fotoaparát
v širokouhlej polohe priblíženia zvuky zo širšej oblasti a v polohe
priblíženia teleobjektívu zaznamená zvuky z obmedzenej oblasti.
Off (Vyp.)
Priblíženie mikrofónu je zakázané.
B
Poznámky o funkcii priblíženia mikrofónu
Toto nastavenie je pevne nastavené na možnosť Off (Vyp.) v týchto situáciách:
• V režime superlapse movie (videosekvencia superlapse)
• Keď je v položke Movie options (Možnosti videosekvencie) zvolená možnosť HS
videosekvencia
• Keď je pripojený externý mikrofón
Frame Rate (Frekvencia snímania)
Prejdite do režimu snímania M tlačidlo d M ikona ponuky e M Frame rate
(Frekvencia snímania) M tlačidlo k
Vyberte frekvenciu snímania záznamu videosekvencií. Keď prepnete nastavenie frekvencie
snímania, možnosti, ktoré je možné nastaviť v položke Movie options (Možnosti
videosekvencie) (A150) sa zmenia.
Možnosť
Popis
30 fps (30p/60p) (30sn./s
(30p/60p))
Vhodné pre prehrávanie na TV pomocou normy NTSC.
25 fps (25p/50p) (25sn./s
(25p/50p))
Vhodné pre prehrávanie na TV pomocou normy PAL.
155
Používanie ponuky
Ponuka videosekvencie
External Mic Sensitivity (Citlivosť externého mikrofónu)
Prejdite do režimu snímania M tlačidlo d M ikona ponuky e M External mic
sensitivity (Citlivosť externého mikrofónu) M tlačidlo k
Nastavte citlivosť mikrofónu, ktorý je pripojený ku konektoru pre externý mikrofón na
fotoaparáte. Túto možnosť možno nastaviť, len ak je pripojený externý mikrofón.
Možnosť
Popis
w
Auto sensitivity
(Automatická
citlivosť)
(predvolené
nastavenie)
Citlivosť externého mikrofónu sa nastavuje automaticky.
x
Manual sensitivity
(Manuálna
citlivosť)
Citlivosť externého mikrofónu sa nastavuje manuálne.
Používanie obrazovky Manual Sensitivity (Manuálna citlivosť)
• Vstupná úroveň z externého mikrofónu sa zobrazuje na
indikátore.
• Pomocou multifunkčného voliča upravte hodnotu
a stlačením tlačidla k použite nastavenie.
Manual sensitivity
50
1
64
Edit
Indikátor
156
Používanie ponuky
Ponuka videosekvencie
Ponuka prehrávania
Ďalšie informácie o funkciách úpravy snímok nájdete v časti „Úprava snímok (statické
snímky)“ (A83).
Mark for Upload (Označiť na prenos)
Stlačte tlačidlo c (režim prehrávania) M tlačidlo d M Mark for upload (Označiť na
prenos) M tlačidlo k
Umožňuje vybrať statické snímky a preniesť ich do inteligentného zariadenia, na ktorom je
vytvorené bezdrôtové pripojenie pomocou aplikácie SnapBridge.
Na obrazovke výberu snímky (A115) vyberte snímky pre funkciu Označiť na prenos, alebo
zrušte ich výber.
• Veľkosť nahraných snímok je obmedzená na 2 megapixle. Ak chcete nahrať statické
snímky v pôvodnej veľkosti, použite funkciu Download pictures (Prevziať snímky)
v aplikácii SnapBridge.
• Snímky RAW a videosekvencie nie je možné zvoliť. Na nahratie videosekvencií na
inteligentné zariadenie použite funkciu Download pictures (Prevziať snímky)
v aplikácii SnapBridge.
• Uvedomte si, že ak vyberiete položku Reset all (Resetovať všetko) (A184) v ponuke
nastavenia alebo Restore default settings (Obnoviť predvolené nastavenia)
(A162) v ponuke siete, vybrané nastavenia položky Označiť na prenos sa zrušia.
157
Používanie ponuky
Ponuka prehrávania
Slide Show (Prezentácia)
Stlačte tlačidlo c (režim prehrávania) M tlačidlo d M Slide show (Prezentácia)
M tlačidlo k
Prehrávajte snímky jednu za druhou v automatickej „prezentácii“. Keď sa v rámci prezentácie
prehrávajú súbory videosekvencií, zobrazí sa vždy len prvá snímka každej videosekvencie.
1
Pomocou tlačidiel HI multifunkčného
voliča vyberte položku Start (Spustiť)
a stlačte tlačidlo k.
Slide show
Start
• Spustí sa prezentácia.
Frame intvl
• Ak chcete zmeniť interval medzi snímkami, vyberte
Loop
položku Frame intvl (Interval snímky), stlačte
tlačidlo k a želaný časový interval špecifikujte pred
Pause
výberom položky Start (Spustiť).
• Ak chcete, aby sa prezentácia automaticky opakovala, pred výberom možnosti Loop
(Slučka) vyberte možnosť Start (Spustiť) a stlačte tlačidlo k.
• Maximálna doba prehrávania je 30 minút, a to aj v prípade, ak je povolená funkcia Loop
(Slučka).
2
Ukončenie alebo reštartovanie
prezentácie.
• Po skončení alebo pozastavení prezentácie sa zobrazí
obrazovka znázornená vpravo. Ak chcete ukončiť
prezentáciu, vyberte položku G a potom stlačte
tlačidlo k. Ak chcete obnoviť prezentáciu, vyberte
položku F a potom stlačte tlačidlo k.
Operácie počas prehrávania
• Pomocou tlačidiel HIJK multifunkčného voliča zobrazte predchádzajúcu/
nasledujúcu snímku. Stlačením a podržaním príslušného tlačidla môžete snímky prevíjať
dopredu/dozadu.
• Ak chcete prezentáciu pozastaviť alebo ukončiť, stlačte tlačidlo k.
158
Používanie ponuky
Ponuka prehrávania
Protect (Chrániť)
Stlačte tlačidlo c (režim prehrávania) M tlačidlo d M Protect (Chrániť) M
tlačidlo k
Fotoaparát chráni zvolené snímky pred náhodným odstránením.
Na obrazovke výberu snímky vyberte snímky, ktoré chcete chrániť alebo zrušte ochranu
(A115).
Uvedomte si, že formátovanie pamäťovej karty natrvalo odstráni všetky údaje, vrátane
chránených súborov (A176).
Rotate Image (Otočiť snímku)
Stlačte tlačidlo c (režim prehrávania) M tlačidlo d M Rotate image (Otočiť
snímku) M tlačidlo k
Stanovte orientáciu, v ktorej sa majú uložené snímky zobrazovať počas prehrávania.
Statické snímky môžete otočiť o 90 stupňov v smere alebo 90 stupňov v protismere chodu
hodinových ručičiek.
Snímky uložené pri orientácii „na výšku“ sa môžu otočiť o 180 stupňov v ľubovoľnom smere.
Vyberte snímku na obrazovke výberu snímky (A115). Keď je zobrazená obrazovka otáčania
snímok, pomocou tlačidiel JK multifunkčného voliča alebo jeho otáčaním otočte snímku
o 90 stupňov.
Rotate image
Back
Rotate image
Rotate image
Rotate
Rotate
Back
Back
Rotate
Otočte snímku
o 90 stupňov v smere
pohybu hodinových
ručičiek
Otočte snímku
o 90 stupňov proti
smeru pohybu
hodinových ručičiek
Stlačením tlačidla k dokončite orientáciu zobrazenia a uložte údaje o orientácii spolu so
snímkou.
159
Používanie ponuky
Ponuka prehrávania
Sequence Display Options (Možnosti zobrazenia
sekvencie)
Stlačte tlačidlo c (režim prehrávania) M tlačidlo d M Sequence display options
(Možnosti zobrazenia sekvencie) M tlačidlo k
Vyberte metódu používanú na zobrazenie snímok v sekvencii (A82).
Možnosť
Popis
Individual pictures
(Jednotlivé snímky)
Zobrazí každú snímku samostatne v sekvencii. F sa zobrazí na
obrazovke prehrávania.
Key picture only (Len
kľúčová snímka)
(predvolené
nastavenie)
Pre snímky v sekvencii zobrazí len kľúčovú snímku.
Nastavenia sa použijú pre všetky sekvencie a nastavenie bude v pamäti fotoaparátu uložené
aj po vypnutí fotoaparátu.
Choose Key Picture (Vybrať kľúčovú snímku)
Stlačte tlačidlo c (režim prehrávania) M zobrazte sekvenciu, pre ktorú chcete zmeniť
kľúčovú snímku M tlačidlo d M Choose key picture (Vybrať kľúčovú snímku) M
tlačidlo k
Špecifikujte inú snímku v sekvencii ako kľúčovú snímku.
• Keď sa zobrazuje obrazovka výberu snímky, vyberte snímku (A115).
160
Používanie ponuky
Ponuka prehrávania
Ponuka siete
Stlačte tlačidlo d M ikona ponuky q M tlačidlo k
Nakonfigurujte nastavenia bezdrôtovej siete na pripojenie fotoaparátu k inteligentnému
zariadeniu alebo k diaľkovému ovládaču ML-L7 (dostupný samostatne).
• Keď pomocou aplikácie SnapBridge vytvoríte bezdrôtové pripojenie medzi fotoaparátom
a inteligentným zariadením, môžete do tohto inteligentného zariadenia prenášať snímky
zhotovené fotoaparátom alebo používať funkciu fotografovania na diaľku. Postup pri
vytváraní spojenia nájdete v priloženom návode „SnapBridge Sprievodca pripojením“.
• Niektoré nastavenia nie je možné zmeniť počas nadviazaného bezdrôtového pripojenia.
Ak ich chcete zmeniť, zrušte bezdrôtové pripojenie.
Možnosť
Popis
Airplane mode (Režim
lietadlo)
Zvolením On (Zap.) vypnete bezdrôtové pripojenie.
Choose connection (Zvoľte
spojenie)
Zvoľte, či chcete fotoaparát pripojiť k inteligentnému zariadeniu
alebo diaľkovému ovládaču ML-L7 (dostupný samostatne).
Connect to smart device
(Pripojiť k inteligentnému
zariadeniu)
Túto možnosť zvoľte, keď chcete k fotoaparátu pripojiť
inteligentné zariadenie pomocou aplikácie SnapBridge. Viac
informácií nájdete v priloženom „SnapBridge Sprievodca
pripojením“.
• Položku Smart device (Inteligentné zariadenie) v ponuke
Choose connection (Zvoľte spojenie) zvoľte ešte pred
zvolením tejto možnosti.
Connection to remote
(Vzdialené pripojenie)
Zvoľte pri pripájaní diaľkového ovládača ML-L7 (dostupný
samostatne) s fotoaparátom. Fotoaparát čaká na nadviazanie
spojenia (A215).
• Položku Remote control (Diaľkový ovládač) v ponuke
Choose connection (Zvoľte spojenie) zvoľte ešte pred
zvolením tejto možnosti.
Send while shooting
(Odosielať počas snímania)
Podmienky nastavte na automatické odosielanie snímok do
inteligentného zariadenia.
• Veľkosť nahraných snímok je obmedzená na 2 megapixle. Ak
chcete nahrať statické snímky v pôvodnej veľkosti, použite
funkciu Download pictures (Prevziať snímky) v aplikácii
SnapBridge.
161
Používanie ponuky
Ponuka siete
Možnosť
Popis
SSID*: Zmeňte SSID. Názov identifikátora SSID môže obsahovať
1 až 32 alfanumerických znakov.
Auth./encryp. (Autor./šifr.): Vyberte, či sa má šifrovať
komunikácia medzi fotoaparátom a pripojeným inteligentným
zariadením.
Keď je zvolená možnosť Open (Bez zabezpečenia),
komunikácia sa nešifruje.
Wi-Fi
Network
settings
(Nastavenia
siete)
Password (Heslo)*: Nastavte heslo. Heslo môže obsahovať 8
až 36 alfanumerických znakov.
Channel (Kanál): Výber kanálu slúžiaceho na Wi-Fi
komunikáciu. Ak je pri používaní Wi-Fi pripojenia kvalita
komunikácie nízka alebo rýchlosť nahrávania snímky extrémne
pomalá, skúste zmeniť kanál.
Subnet mask (Maska podsiete): Za normálnych okolností
používajte predvolené nastavenie (255.255.255.0).
DHCP server IP address (IP adresa DHCP servera): Za
normálnych okolností používajte predvolené nastavenie
(192.168.0.10).
Bluetooth
Current
settings
(Aktuálne
nastavenia)
Zobrazí aktuálne nastavenia.
Connection
(Spojenie)
Zvolením Disable (Deaktivovať) vypnete komunikáciu cez
Bluetooth.
Paired
devices
(Párované
zariadenia)
Zmeňte inteligentné zariadenie, s ktorým sa má fotoaparát
spojiť, alebo odstráňte pripojené inteligentné zariadenie.
Fotoaparát je možné spárovať maximálne s piatimi
inteligentnými zariadeniami, ale súčasne pripojiť len k jednému
zariadeniu.
Send while
off (Odoslať
pri vypnutí)
Nastavte, či fotoaparát môže alebo nemôže komunikovať
s inteligentným zariadením, keď je fotoaparát vypnutý alebo
v pohotovostnom režime (A24).
Restore default settings
(Obnoviť predvolené
nastavenia)
Obnovte všetky nastavenia ponuky siete na predvolené
hodnoty.
* Informácie o tom, ako zadať alfanumerické znaky nájdete v časti „Obsluha klávesnice na
zadávanie textu“ (A163).
C
Indikátor komunikácie cez Bluetooth na obrazovke snímania
• Svieti, keď je fotoaparát pripojený k inteligentnému zariadeniu cez Bluetooth.
• Bliká, keď fotoaparát čaká na obnovenie pripojenia k inteligentnému zariadeniu. Bliká aj pri
zrušení spojenia cez Bluetooth počas nahrávania snímok (A205).
162
Používanie ponuky
Ponuka siete
Obsluha klávesnice na zadávanie textu
• Pomocou tlačidiel HIJK multifunkčného voliča vyberte
alfanumerické znaky. Stlačením tlačidla k zadáte zvolený
znak do textového poľa a posuniete kurzor na miesto zadania
ďalšieho znaku.
• Ak chcete posúvať kurzor v textovom poli, zvoľte tlačidlo N
alebo O na klávesnici a stlačte tlačidlo k.
• Ak chcete vymazať jeden znak, stlačte tlačidlo l.
• Ak chcete použiť príslušné nastavenie, na klávesnici zvoľte P
a stlačte tlačidlo k.
Textové pole
SSID
Delete
Back
Klávesnica
163
Používanie ponuky
Ponuka siete
Ponuka nastavenia
Time Zone and Date (Časové pásmo a dátum)
Stlačte tlačidlo d M ikona ponuky z M Time zone and date (Časové pásmo a dátum)
M tlačidlo k
Nastavte hodiny fotoaparátu.
Možnosť
Popis
Sync with smart
device
(Synchronizácia
s inteligentným
zariadením)
Zvoľte možnosť On (Zap.), ak chcete, aby sa nastavenia času a dátumu
synchronizovali s inteligentným zariadením. Aktivujte funkciu synchronizácie
času v aplikácii SnapBridge.
Date and time
(Dátum a čas)
Čas a dátum nastavte, ak je položka Sync with smart device
(Synchronizácia s inteligentným zariadením) nastavená na Off (Vyp.).
• Vyberte pole: Stlačte tlačidlá
Date and time
JK multifunkčného voliča.
• Upravte dátum a čas: Stlačte tlačidlá
D
M
Y
h m
HI. Dátum a čas môžete zmeniť aj
otáčaním multifunkčného voliča alebo
15 11 2018 15 10
príkazového voliča.
• Potvrďte nastavenie: Vyberte
nastavenie poľa minút a stlačte tlačidlo
Edit
k alebo K.
Date format
(Formát
dátumu)
Vyberte položku Year/Month/Day (Rok/mesiac/deň), Month/Day/Year
(Mesiac/deň/rok) alebo Day/Month/Year (Deň/mesiac/rok).
Time zone
(Časové pásmo)
Nastavte časové pásmo a letný čas.
• Keď sa položka Travel destination (Cieľ cesty) (x) nastaví po nastavení
domáceho časového pásma (w), automaticky sa vykalkuluje časový
rozdiel medzi cieľovým miestom cesty a domácim časovým pásmom a pre
zvolenú oblasť sa uloží dátum a čas.
164
Používanie ponuky
Ponuka nastavenia
Nastavenie položky Časové pásmo
1
Pomocou tlačidiel HI multifunkčného
voliča vyberte položku Time zone
(Časové pásmo) a stlačte tlačidlo k.
Time zone and date
Sync with smart device
Date and time
Date format
Time zone
2
Vyberte položku w Home time zone
(Domovské časové pásmo) alebo
x Travel destination (Cieľ cesty)
a stlačte tlačidlo k.
Time zone
Home time zone
Travel destination
• Dátum a čas zobrazený na obrazovke sa bude meniť
v závislosti od toho, či je zvolené domáce časové
pásmo alebo cieľové miesto cesty.
3
Stlačte tlačidlo K.
Time zone
Home time zone
Travel destination
4
Pomocou tlačidiel JK vyberte
časové pásmo.
• Stlačte tlačidlo H, ak chcete povoliť funkciu letného
času a zobrazí sa W. Ak chcete vypnúť funkciu letného
času, stlačte tlačidlo I.
• Stlačením tlačidla k potvrďte časové pásmo.
• Ak sa pre nastavenie domáceho časového pásma
Back
alebo časového pásma cieľa cesty nezobrazí správny
čas, pod položkou Date and time (Dátum a čas) nastavte správny čas.
165
Používanie ponuky
Ponuka nastavenia
Slot Empty Release Lock (Zámok uvoľnenia prázdneho
priečinka)
Stlačte tlačidlo d M ikona ponuky z M Slot empty release lock (Zámok uvoľnenia
prázdneho priečinka) M tlačidlo k
Nastavte, či sa môže spúšť uvoľniť, keď vo fotoaparáte nie je vložená pamäťová karta, alebo
nie.
Možnosť
Popis
Release locked
(Spustenie
zablokované)
(predvolené
nastavenie)
Kým vo fotoaparáte nie je pamäťová karta, spúšť sa nemôže uvoľniť.
Enable release
(Povoliť spustenie)
Aj keď vo fotoaparáte nie je pamäťová karta, spúšť sa môže uvoľniť.
Avšak na snímke nasnímanej bez pamäťovej karty sa bude zobrazovať
Demo mode (Predvádzací režim) a snímka sa nedá vytlačiť ani uložiť
na pamäťovú kartu, hoci sa zobrazuje na obrazovke. Navyše sa snímka
nebude dať preniesť do inteligentného zariadenia.
166
Používanie ponuky
Ponuka nastavenia
Monitor Settings (Nastavenia monitora)
Stlačte tlačidlo d M ikona ponuky z M Monitor settings (Nastavenia monitora) M
tlačidlo k
Možnosť
Popis
Image review
(Náhľad snímky)
Nastavte, či chcete zobraziť zachytenú snímku ihneď po nasnímaní, alebo
nie.
• Predvolené nastavenie: On (Zap.)
Monitor options
(Možnosti
monitora)
Nastavte jas a odtieň monitora.
• Pomocou tlačidiel HI multifunkčného voliča nastavte jas a pomocou
tlačidiel JK nastavte odtieň, potom stlačte tlačidlo k.
• Predvolené nastavenie: Jas 3, odtieň 0
• Keď sa používa hľadáčik, nastavenie sa nedá zvoliť.
EVF options
(Možnosti EVF)
Nastavte jas a odtieň hľadáčika.
• Pomocou tlačidiel HI multifunkčného voliča nastavte jas a pomocou
tlačidiel JK nastavte odtieň, potom stlačte tlačidlo k.
• Predvolené nastavenie: Jas 3, odtieň 0
• Keď sa používa monitor, nastavenie sa nedá zvoliť.
View/hide framing
grid (Zobraziť/
skryť pomocnú
mriežku)*
Nastavte, či sa má na obrazovke snímania zobrazovať pomocná mriežka
pre orámovanie, alebo nie.
• Predvolené nastavenie: Off (Vyp.)
• Pomocná mriežka sa nezobrazuje, keď sa pri manuálnom zaostrovaní
zobrazuje na obrazovke zväčšený stred snímky.
View/hide
histograms
(Zobraziť/
skryťhistogramy)*
Nastavte, či sa má na obrazovke snímania zobrazovať graf zobrazujúci
rozloženie jasu na snímke, alebo nie (A11, 69).
• Predvolené nastavenie: Off (Vyp.)
• Môže sa zobraziť iba pri nasledujúcich režimoch snímania:
- Keď je zvolený režim j, k, l alebo m (ak je zvolená položka Face
priority (Priorita tváre), Manual (spot) (Manuálne (bod)),
Manual (normal) (Manuálne (normálne)) alebo Manual (wide)
(Manuálne (širokouhlo)) v AF area mode (Režim
automatického zaostrovania polí))
- Keď je zvolený motívový program (okrem Easy panorama
(Jednoduchá panoráma))
• Histogram sa na obrazovke nezobrazuje počas nahrávania
videosekvencie alebo pri používaní manuálneho zaostrovania.
Virtual horizon
(Virtuálny
horizont)*
Nastavte, či sa má na obrazovke snímania (A168) zobrazovať virtuálny
horizont alebo nie.
• Predvolené nastavenie: Off (Vyp.)
* Ak chcete zobraziť, alebo skryť indikátory, stlačte tlačidlo s (displej), keď je zvolená možnosť
On (Zap.) (A8).
167
Používanie ponuky
Ponuka nastavenia
Virtuálny horizont
Náklon fotoaparátu môžete skontrolovať v dvoch smeroch.
V pozdĺžnej osi
1/250
F5.6
V priečnej osi
25m 0s
1400
1/250
25m 0s
1400
Ak sa bod b v strede zobrazuje nažlto,
fotoaparát je naklonený dopredu alebo
dozadu. Ak je fotoaparát vyrovnaný, b sa
zmení nazeleno. Každá značka na mierke
reprezentuje 10 stupňov.
Ak sa referenčná línia zobrazuje nažlto,
fotoaparát je naklonený doľava alebo
doprava. Ak je fotoaparát vyrovnaný,
referenčná línia sa zmení nazeleno. Každá
značka na mierke reprezentuje 5 stupňov.
C
F5.6
Presnosť virtuálneho horizontu
Ak fotoaparát nakloníte silno dopredu alebo dozadu, chyba sa zväčší. Ak fotoaparát nakloníte do
nemerateľnej polohy, dieliky virtuálneho horizontu sa vypnú.
168
Používanie ponuky
Ponuka nastavenia
EVF Auto Toggle (Automatické prepínanie EVF)
(automaticky prepína z displeja na hľadáčik)
Stlačte tlačidlo d M ikona ponuky z M EVF auto toggle (Automatické prepínanie
EVF) M tlačidlo k
Možnosť
Popis
On (Zap.)
(predvolené
nastavenie)
Keď sa priblížite tvárou bližšie k hľadáčiku, snímač pohľadu do hľadáčika
na to zareaguje a automaticky prepne z monitora na hľadáčik.
Off (Vyp.)
Dokonca aj v prípade, keď sa priblížite tvárou bližšie k hľadáčiku, displej
sa neprepne na hľadáčik.
Date Stamp (Dátumová pečiatka)
Stlačte tlačidlo d M ikona ponuky z M Date stamp (Dátumová pečiatka) M
tlačidlo k
Počas snímania fotografií môžete do snímok vložiť dátum
a čas nasnímania.
15.11.2018
Možnosť
Popis
f Date (Dátum)
Do snímok sa vkladá dátum.
S Date and time (Dátum
a čas)
Do snímok sa vkladá dátum a čas.
Off (Vyp.) (predvolené
nastavenie)
Do snímok sa nevkladá dátum ani čas.
169
Používanie ponuky
Ponuka nastavenia
B
Poznámky o funkcii Pečiatka dátumu
• Vložený dátum a čas predstavujú permanentnú súčasť obrazových dát a nedajú sa odstrániť.
Dátum a čas sa nedá vkladať do snímok po nasnímaní.
• Dátum a čas sa nedá vložiť v nasledujúcich situáciách:
- Keď je režim motívového programu nastavený na Sports (Šport), Night portrait (Nočný
portrét) (keď je nastavený na možnosť Hand-held (Z ruky)), Night landscape (Nočná
krajina) (keď je nastavený na možnosť Hand-held (Z ruky)), Backlighting (Protisvetlo) (keď
je funkcia HDR nastavená na možnosť On (Zap.)), Easy panorama (Jednoduchá panoráma),
Pet portrait (Portrét domáceho zvieraťa) (keď je nastavená na možnosť Continuous
(Sériové snímanie)), Multiple exp. Lighten (Viacnásobná exp. Osvetlenie), Time-lapse
movie (Časozberné snímanie) alebo Superlapse movie (Videosekvencia superlapse)
- V režime Bird-watching (Sledovanie vtákov) (keď je nastavená možnosť Continuous
(Sériové snímanie))
- Keď je položka Image quality (Kvalita snímky) (A121) nastavená na možnosť RAW, RAW +
Fine (RAW + jemné) alebo RAW + Normal (RAW + normálne)
- Keď je možnosť Pre-shooting cache (Vyrovnávacia pamäť pred expozíciou), Continuous
H: 120 fps (Sériové snímanie: 120 sn./s) alebo Continuous H: 60 fps (Sériové snímanie:
60 sn./s) zvolená pre položku Continuous (Sériové snímanie) (A133)
- Pri zázname videosekvencií
- Pri ukladaní statických snímok počas záznamu videosekvencie
- Pri extrahovaní statických snímok z videosekvencie počas prehrávania videosekvencie
• Pri použití snímky malých rozmerov môže byť integrovaný dátum a čas ťažko čitateľný.
Self-timer: After Release (Samospúšť: po uvoľnení)
Stlačte tlačidlo d M ikona ponuky z M Self-timer: after release (Samospúšť: po
uvoľnení) M tlačidlo k
Zvoľte, či chcete zrušiť nastavenia samospúšte po snímaní so samospúšťou (A58).
Možnosť
Popis
Exit self-timer mode
(Ukončiť režim
samospúšte)
(predvolené nastavenie)
Nastavenia samospúšte sa zrušia po snímaní.
• Po snímaní so samospúšťou v režime Moon (Mesiac) (A40) sa
zvolí nastavenie samospúšte n3s (3 sekundy).
• Nastavenie pet portrait auto release (automatické snímanie
portrétu domácich zvierat) (A38) sa nezruší.
• Nastavenie samospúšte detegujúcej úsmev (A60) sa nezruší.
Stay in self-timer mode
(Zostať v režime
samospúšte)
Snímanie pokračuje bez toho, aby sa zrušilo nastavenie
samospúšte.
• Nastavenie samospúšte sa zruší po vypnutí fotoaparátu.
170
Používanie ponuky
Ponuka nastavenia
Vibration Reduction (Stabilizácia obrazu)
Stlačte tlačidlo d M ikona ponuky z M Vibration reduction (Stabilizácia obrazu) M
tlačidlo k
Vyberte nastavenie stabilizácie obrazu používané pri snímaní.
Ak počas snímania na stabilizáciu fotoaparátu používate statív, vyberte položku Off (Vyp.).
Možnosť
Popis
g
Normal
(Normálne)
(predvolené
nastavenie)
Vhodné na zhotovovanie snímok nepohybujúcich sa objektov.
Z
Active (Aktívne)
Vhodné na zhotovovanie snímok v situáciách, keď môže dochádzať
k pomerne silnému chveniu fotoaparátu, ako napríklad pri snímaní
z automobilu alebo státí na nepevnom podklade.
R
Normal (framing
first) (Normálne
(najprv rámik))
V porovnaní s nastavením Normal (Normálne) umožňuje
zmierniť rozdiel medzi zamýšľanou kompozíciou a kompozíciou
výslednej snímky.
S
Active (framing
first) (Aktívne
(najprv rámik))
V porovnaní s nastavením Active (Aktívne) umožňuje zmierniť
rozdiel medzi zamýšľanou kompozíciou a kompozíciou výslednej
snímky.
Off (Vyp.)
B
Kompenzácia sa nevykonáva.
Poznámky k stabilizácii obrazu
• Po zapnutí fotoaparátu, alebo po prepnutí z režimu prehrávania do režimu snímania pred
začatím snímania počkajte, kým je obrazovka snímania pripravená.
• Možnosť Normal (Normálne) alebo Active (Aktívne) odporúčame použiť, ak vám neprekážajú
mierne odchýlky v kompozícii snímok, ktoré sa môžu vyskytnúť. Miera kompenzácie chvenia
fotoaparátu je vyššia než pri možnosti Normal (framing first) (Normálne (najprv rámik))
alebo Active (framing first) (Aktívne (najprv rámik)).
• Možnosť Normal (framing first) (Normálne (najprv rámik)) odporúčame použiť, ak máte
v úmysle počas snímania výrazne meniť smer záberu fotoaparátu, ako napríklad pri
panorámovaní. Fotoaparát automaticky zisťuje pohyby do strán a vyrovnáva len vibrácie
spôsobené chvením fotoaparátu.
• Snímky sa bezprostredne po nasnímaní môžu na obrazovke zobraziť rozmazané.
• Funkcia stabilizácie obrazu nemusí dokázať v určitých situáciách úplne potlačiť vplyv chvenia
fotoaparátu.
171
Používanie ponuky
Ponuka nastavenia
AF Assist (Pomocné svetlo AF)
Stlačte tlačidlo d M ikona ponuky z M AF assist (Pomocné svetlo AF) M tlačidlo k
Možnosť
Popis
Auto (Automaticky)
(predvolené nastavenie)
Pomocné svetlo AF sa automaticky rozsvieti, keď tlačidlo spúšte
stlačíte pri slabom osvetlení. Svetlo má dosah približne 5,0 m
v maximálnej širokouhlej pozícii a približne 7,0 m v maximálnej
pozícii teleobjektívu.
• Uvedomte si, že v prípade niektorých režimov motívového
programu alebo zaostrovacích polí sa pomocné svetlo AF
nemusí rozsvietiť.
Off (Vyp.)
Pomocné svetlo AF nesvieti.
Digital Zoom (Digitálne priblíženie)
Stlačte tlačidlo d M ikona ponuky z M Digital zoom (Digitálne priblíženie) M
tlačidlo k
Možnosť
Popis
On (Zap.)
(predvolené nastavenie)
Digitálne priblíženie je povolené.
Off (Vyp.)
Digitálne priblíženie je zakázané.
B
Poznámky o funkcii digitálneho priblíženia
• Digitálne priblíženie sa nedá použiť v nasledujúcich režimoch motívového programu.
- Scene auto selector (Automatický volič motívových programov), Portrait (Portrét),
Night portrait (Nočný portrét), Backlighting (Protisvetlo) (keď je položka nastavená na
HDR), Easy panorama (Jednoduchá panoráma), Pet portrait (Portrét domáceho
zvieraťa), Time-lapse movie (Časozberné snímanie), Superlapse movie
(Videosekvencia superlapse)
• Digitálne priblíženie sa nedá použiť v iných režimoch snímania, ak používate určité nastavenia
(A78).
172
Používanie ponuky
Ponuka nastavenia
Assign Side Zoom Control (Priradiť bočný ovládač
priblíženia)
Stlačte tlačidlo d M ikona ponuky z M Assign side zoom control (Priradiť bočný
ovládač priblíženia) M tlačidlo k
Vyberte funkciu, ktorá sa bude vykonávať počas snímania, keď sa posunie bočný ovládač
priblíženia.
Možnosť
Popis
Zoom (Priblíženie)
(predvolené nastavenie)
Počas snímania pomocou bočného ovládača priblíženia (A23)
nastavte úroveň priblíženia.
Manual focus (Manuálne
zaostrenie)
Keď je volič režimu zaostrovania nastavený na r (manuálne
zaostrovanie), zaostrite pomocou bočného ovládača priblíženia.
• Posúvajte bočný ovládač priblíženia smerom k polohe g, aby ste
zaostrili na vzdialené objekty.
• Posúvajte bočný ovládač priblíženia smerom k polohe f, aby ste
zaostrili na blízke objekty.
• Keď je volič režimu zaostrovania nastavený na q (automatické
zaostrovanie), používanie bočného ovládača priblíženia je
deaktivované.
Snap-back Zoom (Rýchle dočasné oddialenie)
Stlačte tlačidlo d M ikona ponuky z M Snap-back zoom (Rýchle dočasné
oddialenie) M tlačidlo k
Zvoľte veľkosť oblasti, ktorá bude dočasne viditeľná pri stlačení tlačidla p (rýchle dočasné
oddialenie) (A72) (predvolené nastavenie je Snap back: long (Rýchle dočasné
oddialenie: dlhé)).
173
Používanie ponuky
Ponuka nastavenia
Control Ring Options (Možnosti ovládacieho krúžka)
Stlačte tlačidlo d M ikona ponuky z M Control ring options (Možnosti ovládacieho
krúžka) M tlačidlo k
Zvoľte funkciu ovládacieho krúžka, ak je volič režimu zaostrovania nastavený na
q (automatické zaostrovanie).
Možnosť
Popis
Exposure compensation
(Korekcia expozície)
(predvolené nastavenie)
Pomocou ovládacieho krúžka môžete nastaviť korekciu expozície
(A69).
ISO sensitivity (Citlivosť
ISO)
Pomocou ovládacieho krúžka môžete nastaviť citlivosť ISO (A137),
keď používate režim snímania j, k, l, m alebo Movie manual
(Manuálna videosekvencia) (okrem prípadu, keď je v ponuke Movie
options (Možnosti videosekvencie) zvolená možnosť HS
videosekvencia).
• Otáčaním multifunkčného voliča alebo ovládacieho krúžka zvoľte
požadované nastavenie a stlačením tlačidla k alebo K ho
potvrďte.
White balance
(Vyváženie bielej farby)
Pomocou ovládacieho krúžka možno nastaviť vyváženie bielej farby
(A129), keď používate režim snímania j, k, l, m alebo Movie
manual (Manuálna videosekvencia).
• Otáčaním multifunkčného voliča alebo ovládacieho krúžka zvoľte
požadované nastavenie a stlačením tlačidla k alebo K ho
potvrďte.
None (Žiadne)
Ak je volič režimu zaostrovania nastavený na q (automatické
zaostrovanie), používanie ovládacieho krúžka je deaktivované.
174
Používanie ponuky
Ponuka nastavenia
AE/AF Lock Button (Tlačidlo aretácie AE/AF)
Stlačte tlačidlo d M ikona ponuky z M AE/AF lock button (Tlačidlo aretácie AE/AF)
M tlačidlo k
Nastavte funkciu, ktorá sa má vykonať po stlačení tlačidla o (AE-L/AF-L) počas snímania.
Možnosť
1
2
Popis
AE/AF lock (Aretácia AE/
AF)
(predvolené nastavenie)
Počas stlačenia tlačidla o sa aretuje zaostrenie aj expozícia.
AE lock only (Len
aretácia AE)
Počas stlačenia tlačidla o sa aretuje len expozícia.1
AE lock (Hold) (Aretácia
AE (blokovanie))
Počas stlačenia tlačidla o sa aretuje expozícia. Pre odomknutie
znova stlačte tlačidlo.
AF lock only (Len
aretácia AF)
Počas stlačenia tlačidla o sa aretuje len zaostrenie.2
Počas záznamu videosekvencií zostane po jednom stlačení tlačidla o aretovaná expozícia.
Pre odomknutie expozície znova stlačte tlačidlo.
Počas záznamu videosekvencií zostane po jednom stlačení tlačidla o aretované zaostrenie.
Pre odomknutie zaostrenia znova stlačte tlačidlo.
Sound Settings (Nastavenia zvuku)
Stlačte tlačidlo d M ikona ponuky z M Sound settings (Nastavenia zvuku) M
tlačidlo k
Možnosť
Popis
Button sound (Zvuk
tlačidiel)
Keď sa zvolí nastavenie On (Zap.) (predvolené nastavenie), pri
výkone operácií fotoaparát raz zapípa, dvakrát zapípa, keď sa
objekt zaostrí a trikrát zapípa pri výskyte chyby.
• Keď sa používa režim motívového programu Pet portrait
(Portrét domáceho zvieraťa) alebo režim Bird-watching
(Sledovanie vtákov), zvuky sú zakázané.
Shutter sound (Zvuk
uzávierky)
Keď je zvolená položka On (Zap.) (predvolené nastavenie), pri
uvoľnení uzávierky sa reprodukuje zvuk uzávierky.
• Zvuk uzávierky sa nereprodukuje v režime sériového snímania
(okrem Continuous H (Sériové snímanie H) a Continuous L
(Sériové snímanie L)), pri používaní expozičného
bracketingu, pri zázname videosekvencií alebo pri používaní
motívového programu Easy panorama (Jednoduchá
panoráma) alebo Pet portrait (Portrét domáceho
zvieraťa) alebo režimu Bird-watching (Sledovanie vtákov).
175
Používanie ponuky
Ponuka nastavenia
Auto Off (Automaticky vypnúť)
Stlačte tlačidlo d M ikona ponuky z M Auto off (Automaticky vypnúť) M
tlačidlo k
V tejto ponuke nastavte čas, ktorý musí uplynúť predtým, ako fotoaparát vstúpi do
pohotovostného režimu (A24).
Môžete zvoliť možnosť 30 s, 1 min (1 min.) (predvolené nastavenie) 5 min (5 min.) alebo
30 min (30 min.).
C
Nastavenie funkcie automatického vypínania
Čas, ktorý uplynie, kým fotoaparát prejde do pohotovostného režimu, je pevne nastavený
v nasledujúcich prípadoch:
• Keď je zobrazená ponuka: 3 minúty (keď je automatické vypínanie nastavené na 30 s alebo 1 min
(1 min.))
• Keď je pripojený sieťový zdroj: 30 minút
Format Card (Formátovanie karty)
Stlačte tlačidlo d M ikona ponuky z M Format card (Formátovanie karty) M
tlačidlo k
Túto možnosť použite na formátovanie pamäťovej karty.
Formátovanie pamäťových kariet trvalo odstráni všetky údaje. Odstránené údaje
už nemožno obnoviť. Pred formátovaním uložte dôležité snímky do počítača.
Ak chcete spustiť formátovanie, vyberte položku Format (Formátovanie) zobrazenú na
obrazovke a stlačte tlačidlo k.
• Fotoaparát nevypínajte ani neotvárajte kryt priestoru pre batériu/slotu na pamäťovú
kartu počas formátovania.
• Toto nastavenie sa nemusí dať zvoliť, keď je vytvorené bezdrôtové pripojenie.
Language (Jazyk)
Stlačte tlačidlo d M ikona ponuky z M Language (Jazyk) M tlačidlo k
Vyberte jazyk na zobrazenie ponúk a hlásení fotoaparátu.
176
Používanie ponuky
Ponuka nastavenia
HDMI
Stlačte tlačidlo d M ikona ponuky z M HDMI M tlačidlo k
Nastavte HDMI výstup fotoaparátu.
Na výstup pre zariadenia kompatibilné s HDMI môžete pripojiť živý náhľad bez zobrazenia
informácií, prípadne nastaviť výstupné rozlíšenie.
Možnosť
Clean HDMI
output (Čistý
HDMI
výstup)
Popis
On (Zap.)
Na výstup pre zariadenia kompatibilné s HDMI môžete pripojiť
živý náhľad bez zobrazenia informácií. Túto možnosť môžete
využiť pri zázname snímok z fotoaparátu do bežne dostupného
externého rekordéra.
• Volič režimov otočte do polohy Movie manual (Manuálna
videosekvencia). Taktiež nastavte volič režimu zaostrovania do
polohy r.
• Fotoaparát najprv pripojte k zariadeniu kompatibilnému
s HDMI a pomocou hlavného vypínača ho zapnite.
• Zvuk snímaný mikrofónom sa prenáša do zariadenia
kompatibilného s HDMI.
• Keď sa na monitore externého rekordéra zobrazí informačný
displej, niekoľkokrát stlačte tlačidlo s na fotoaparáte
(A8), aby sa vypol informačný displej.
• Kvalitu snímky 4K UHD možno pripojiť na výstup.
• Zobrazenie vrcholov a možnosti Movie options (Možnosti
videosekvencie) a Frame rate (Frekvencia snímania)
v ponuke videosekvencie nie sú dostupné, ak je fotoaparát
pripojený k zariadeniu kompatibilnému s HDMI. Statické
snímky nemožno zachytiť pomocou fotoaparátu.
• Keď je fotoaparát pripojený k zariadeniu kompatibilnému
s HDMI, stlačením tlačidla b (e záznam videosekvencie) na
fotoaparáte môžete zaznamenať videosekvenciu a uložiť ju na
pamäťovú kartu vo fotoaparáte. Kontrolka zapnutia prístroja
bliká, keď fotoaparát zaznamenáva videosekvenciu.
Off (Vyp.)
(predvolené
nastavenie)
Túto možnosť môžete využiť na zobrazenie zachytených snímok.
Rovnako môžete snímať fotografie a zaznamenávať
videosekvencie, zatiaľ čo budete sledovať objekt na obrazovke
televízora.
177
Používanie ponuky
Ponuka nastavenia
Možnosť
Popis
HDMI output
(HDMI
výstup)
Zvoľte rozlíšenie snímky, ak je možnosť Clean HDMI output (Čistý HDMI
výstup) nastavená na On (Zap.).
• Rozlíšenie snímky je pevne nastavené na hodnotu Auto (Automaticky), ak
je položka Clean HDMI output (Čistý HDMI výstup) nastavená na možnosť
Off (Vyp.).
• Ak je fotoaparát pripojený k zariadeniu kompatibilnému s HDMI, obrazovka fotoaparátu
sa nezapne.
C
Poznámky o rozlíšení na výstupe HDMI
Ak je funkcia Clean HDMI output (Čistý HDMI výstup) nastavená na Off (Vyp.), prípadne na On
(Zap.), keď je možnosť Auto (Automaticky) (predvolené nastavenie) zvolená pre HDMI output
(HDMI výstup), fotoaparát zaznamenáva rozlíšenie výstupného zariadenia a automaticky nastaví
výstupné rozlíšenie HDMI.
178
Používanie ponuky
Ponuka nastavenia
Charge by Computer (Nabiť cez počítač)
Stlačte tlačidlo d M ikona ponuky z M Charge by computer (Nabiť cez počítač) M
tlačidlo k
Možnosť
Popis
a Auto
(Automaticky)
(predvolené
nastavenie)
Keď je fotoaparát pripojený k spustenému počítaču (A103), batéria
vložená vo fotoaparáte sa automaticky nabíja s použitím elektrickej energie
privádzanej z počítača.
• Kontrolka zapnutia prístroja počas nabíjania batérie pomaly bliká. Keď je
nabíjanie hotové, kontrolka zapnutia prístroja prestane blikať a zostane
svietiť.
Off (Vyp.)
Batéria vložená vo fotoaparáte sa nenabíja, keď je fotoaparát pripojený
k počítaču.
B
Poznámky o nabíjaní cez počítač
• Fotoaparát sa po pripojení k počítaču zapne a spustí nabíjanie. Ak je fotoaparát vypnutý,
nabíjanie sa zastaví.
• Nabíjanie úplne vybitej batérie trvá približne 8 hodín a 30 minút. Doba nabíjania sa predlžuje, keď
sa počas nabíjania batérie prenášajú snímky.
• Fotoaparát sa automaticky vypne, ak sa s počítačom 30 minút po dokončení nabíjania batérie
nekomunikuje.
B
Keď kontrolka zapnutia prístroja (kontrolka nabíjania) rýchlo bliká
Nabíjanie nie je možné uskutočniť, pravdepodobne vinou jednej z nižšie charakterizovaných príčin.
• Okolitá teplota je nevhodná na nabíjanie. Pred použitím nabíjajte batériu v interiéri pri teplote
okolitého prostredia 5 °C až 35 °C.
• Kábel USB nie je správne pripojený, prípadne je batéria chybná. Skontrolujte, či je kábel USB
správne pripojený, v prípade potreby vymeňte batériu.
• Počítač je v pohotovostnom režime a nezabezpečuje prívod elektrickej energie. Počítač
prebuďte.
• Batéria sa nedá nabíjať, pretože počítač nedokáže zásobovať fotoaparát elektrickou energiou
z dôvodu zvolených nastavení alebo technických parametrov počítača.
179
Používanie ponuky
Ponuka nastavenia
Image Comment (Komentár k snímke)
Stlačte tlačidlo d M ikona ponuky z M Image comment (Komentár k snímke) M
tlačidlo k
Pripojte komentár, ktorý bol zaregistrovaný k snímkam, ktoré budú zachytené.
Priložený komentár môžete odtlačiť na snímky, ktoré sa odošlú do inteligentného zariadenia
pomocou aplikácie SnapBridge. Predtým je potrebné konfigurovať aplikáciu SnapBridge.
Viac informácií nájdete v online pomoci aplikácie SnapBridge.
Priložený komentár si môžete pozrieť aj ako metadáta pomocou programu ViewNX-i.
Možnosť
Attach comment
(Pripojiť
komentár)
(predvolené
nastavenie)
Input comment
(Zadať komentár)
B
Popis
K snímkam sa pripojí komentár
zaregistrovaný s Input comment
(Zadať komentár).
• Zvoľte Attach comment (Pripojiť
komentár), stlačte tlačidlo K
a nastavte zaškrtávacie políčko na
(w). Ak je stlačené tlačidlo k,
komentár sa pripojí k snímkam
zachyteným neskôr.
Image comment
Set
Confirm
Môžete zaregistrovať komentár až s 36 alfanumerickými znakmi.
• Zvoľte Input comment (Zadať komentár), stlačte K a zobrazí sa
obrazovka na zadávanie textu. Ďalšie informácie o zadávaní textu
nájdete v časti „Obsluha klávesnice na zadávanie textu“ (A163).
Poznámky o funkcii Image Comment (Komentár k snímke)
Komentáre nemožno pripojiť k videosekvenciám.
180
Používanie ponuky
Ponuka nastavenia
Attach comment
Input comment
Copyright Information (Informácie o autorských právach)
Stlačte tlačidlo d M ikona ponuky z M Copyright information (Informácie
o autorských právach) M tlačidlo k
Pripojte informácie o autorských právach, ktoré boli zaregistrované k snímkam, ktoré budú
zachytené.
Priložené informácie o autorských právach môžete odtlačiť na snímky, ktoré sa odošlú do
inteligentného zariadenia pomocou aplikácie SnapBridge. Predtým je potrebné konfigurovať
aplikáciu SnapBridge. Viac informácií nájdete v online pomoci aplikácie SnapBridge.
Priložené informácie o autorských právach si môžete pozrieť aj ako metadáta pomocou
programu ViewNX-i.
Možnosť
Popis
Attach copyright
info (Pripojiť
informácie
o autorských
právach)
(predvolené
nastavenie)
Informácie o autorských právach
Copyright information
s Artist (Interpret) a Copyright
Attach copyright info
(Autorské práva) sa pripoja
Artist
k snímkam.
• Zvoľte Attach copyright info
Copyright
(Pripojiť informácie
o autorských právach), stlačte
tlačidlo K a nastavte zaškrtávacie
Set
Confirm
políčko na (w). Keď stlačíte tlačidlo
k, k následne zhotoveným
snímkam sa budú pripájať informácie o autorských právach.
Artist (Interpret)
Môžete zaregistrovať meno umelca obsahujúce až 36 alfanumerických znakov.
• Zvoľte Artist (Interpret), stlačte K a zobrazí sa obrazovka na zadávanie
textu. Ďalšie informácie o zadávaní textu nájdete v časti „Obsluha
klávesnice na zadávanie textu“ (A163).
Copyright
(Autorské práva)
Môžete zaregistrovať informácie o autorských právach vlastníka
obsahujúce až 54 alfanumerických znakov.
• Zvoľte Copyright (Autorské práva), stlačte K a zobrazí sa obrazovka
na zadávanie textu. Ďalšie informácie o zadávaní textu nájdete v časti
„Obsluha klávesnice na zadávanie textu“ (A163).
B
Poznámky týkajúce sa informácií o autorských právach
• Ak chcete zabrániť nezákonnému používaniu mena umelca a vlastníka autorských práv pri
požičiavaní alebo prevode vlastníctva fotoaparátu, uistite sa, že ste deaktivovali nastavenie
Attach copyright info (Pripojiť informácie o autorských právach). Taktiež sa uistite, že
políčko meno umelca a vlastník autorských práv je prázdne.
• Nikon nie je zodpovedná za akékoľvek problémy alebo škody vzniknuté v dôsledku používania
Copyright information (Informácie o autorských právach).
• Informácie o autorských právach nemožno pripojiť k videosekvenciám.
C
Zobrazenie informácií o autorských právach
Ak informácie o autorských právach zadáte pre položku Artist (Interpret) aj Copyright (Autorské
práva), k snímkam v aplikácii SnapBridge sa pripojí len záznam Copyright (Autorské práva).
181
Používanie ponuky
Ponuka nastavenia
Location Data (Údaje o polohe)
Stlačte tlačidlo d M ikona ponuky z M Location data (Údaje o polohe) M
tlačidlo k
Nastavte, či sa k vytvoreným snímkam majú pridať informácie o polohe snímky.
Možnosť
Popis
Download from device
(Prevziať zo zariadenia)
(predvolené nastavenie)
Zvolením Yes (Áno) pridáte z inteligentného zariadenia
informácie o polohe snímok, ktoré snímate. Aktivujte funkciu
informácií o polohe v aplikácii SnapBridge.
Position (Pozícia)
Zobrazte získané informácie o polohe.
Toggle Av/Tv Selection (Prepínať výber Av/Tv)
Stlačte tlačidlo d M ikona ponuky z M Toggle Av/Tv selection (Prepínať výber Av/
Tv) M tlačidlo k
Zmeňte ovládacie prvky, ktoré sa majú použiť na nastavenie expozície v režimoch j, k, l,
m, M alebo u (Movie manual (Manuálna videosekvencia)).
Možnosť
Popis
Do not toggle selection
(Neprepínať výber)
(predvolené nastavenie)
Pomocou príkazového voliča nastavte flexibilnú programovú
automatiku alebo čas uzávierky (Tv) a pomocou multifunkčného
voliča nastavte clonové číslo (Av).
Toggle selection (Prepínať
výber)
Pomocou multifunkčného voliča nastavte flexibilnú programovú
automatiku alebo čas uzávierky (Tv) a pomocou príkazového voliča
nastavte clonové číslo (Av).
182
Používanie ponuky
Ponuka nastavenia
Reset File Numbering (Vynulovanie číslovania súborov)
Stlačte tlačidlo d M ikona ponuky z M Reset file numbering (Vynulovanie
číslovania súborov) M tlačidlo k
Ak vyberiete možnosť Yes (Áno), postupné číslovanie čísel súborov sa obnoví (A207).
Po vynulovaní sa vytvorí nový priečinok a číslo súboru nasledujúcej zachytenej snímky bude
začínať od „0001“.
B
Poznámky o vynulovaní číslovania súborov
Reset file numbering (Vynulovanie číslovania súborov) nie je možné použiť, keď číslo
priečinku dosiahne 999 a v priečinku sa nachádzajú snímky. Vložte novú pamäťovú kartu alebo
naformátujte pamäťovú kartu (A176).
• Keď je prepínač ochrany proti zápisu na pamäťovej karte v „uzamknutej“ polohe, nie je možné
vykonať funkciu Reset file numbering (Vynulovanie číslovania súborov). Posuňte prepínač
ochrany proti zápisu do polohy „write“ (zápis) (A16, 192).
C
Priečinky na ukladanie súborov
Statické snímky a videosekvencie snímané alebo zaznamenané týmto fotoaparátom sa ukladajú do
priečinkov pamäťovej karty.
• Poradové čísla sa pridávajú k názvom priečinkov vo vzostupnom poradí, počínajúc od „100“
a končiac pri „999“ (názvy priečinkov sa nezobrazujú na fotoaparáte).
• Nový priečinok sa vytvorí v nasledujúcich situáciách:
- Keď počet súborov v priečinku dosiahne 999
- Keď je súbor alebo priečinok označený číslicou „9999“
- Ak vykonáte funkciu Reset file numbering (Vynulovanie číslovania súborov)
• Ak sa pomocou funkcie intervalové snímanie zhotoví séria snímok, vytvorí sa nový priečinok
a snímky sa uložia do tohto priečinka s číslovaním súborov, ktoré začína od „0001“.
183
Používanie ponuky
Ponuka nastavenia
Peaking (Zameranie)
Stlačte tlačidlo d M ikona ponuky z M Peaking (Zameranie) M tlačidlo k
Možnosť
Popis
On (Zap.)
(predvolené
nastavenie)
Pri používaní manuálneho zaostrovania sa zaostrovaniu asistuje bielym
zvýrazňovaním zaostrených oblastí snímky zobrazenej na obrazovke
(A67, 68).
Off (Vyp.)
Funkcia zamerania je zakázaná.
Reset All (Resetovať všetko)
Stlačte tlačidlo d M ikona ponuky z M Reset all (Resetovať všetko) M tlačidlo k
Po výbere položky Reset (Resetovať) sa nastavenia fotoaparátu obnovia na predvolené
hodnoty.
• Aj nastavenia ponuky siete sa obnovia na predvolené hodnoty.
• Niektoré nastavenia, ako napr. Time zone and date (Časové pásmo a dátum) alebo
Language (Jazyk), sa neobnovia. User settings (Užívateľské nastavenia) uložené pod
položkou M voliča režimov sa neobnovia. Ak chcete obnoviť tieto nastavenia, použite
funkciu Reset user settings (Vynulovať používateľské nastavenia) (A53).
• Toto nastavenie sa nemusí dať zvoliť, keď je vytvorené bezdrôtové pripojenie.
C
Vynulovanie číslovania súborov
Ak chcete vynulovať číslovanie súborov na „0001“, vymažte všetky snímky uložené na pamäťovej
karte výberom položky Reset all (Resetovať všetko). Reset file numbering (Vynulovanie
číslovania súborov) možno tiež použiť na vynulovanie na „0001“ (A183).
Firmware Version (Verzia firmvéru)
Stlačte tlačidlo d M ikona ponuky z M Firmware version (Verzia firmvéru) M
tlačidlo k
Zobrazí aktuálnu verziu firmvéru fotoaparátu.
• Toto nastavenie sa nemusí dať zvoliť, keď je vytvorené bezdrôtové pripojenie.
184
Používanie ponuky
Ponuka nastavenia
Technické poznámky
Poznámky....................................................................................................................................... 186
Poznámky o funkciách bezdrôtovej komunikácie........................................................... 187
Starostlivosť o výrobok.............................................................................................................. 189
Fotoaparát ............................................................................................................................ 189
Batéria..................................................................................................................................... 190
Nabíjací sieťový zdroj........................................................................................................ 192
Pamäťové karty ................................................................................................................... 192
Čistenie a uskladnenie............................................................................................................... 194
Čistenie................................................................................................................................... 194
Skladovanie .......................................................................................................................... 194
Chybové hlásenia ........................................................................................................................ 195
Riešenie problémov.................................................................................................................... 198
Názvy súborov .............................................................................................................................. 207
Voliteľné príslušenstvo .............................................................................................................. 208
Speedlight (externé blesky)..................................................................................................... 210
Diaľkový ovládač ML-L7 ............................................................................................................ 212
Technické údaje ........................................................................................................................... 217
Pamäťové karty, ktoré sa môžu použiť ....................................................................... 222
Index................................................................................................................................................. 224
185
Technické poznámky
Poznámky
Poznámky pre užívateľov v Európe
UPOZORNENIE: PRI VÝMENE BATÉRIE ZA NESPRÁVNY TYP HROZÍ
NEBEZPEČENSTVO VÝBUCHU.
Tento symbol znamená, že elektrické a elektronické zariadenia je potrebné
odovzdať do separovaného odpadu.
Nasledujúce upozornenie platí len pre používateľov v európskych krajinách:
• Tento výrobok je určený na separovaný zber na vhodnom zbernom mieste.
Nevyhadzujte ho do bežného domového odpadu.
• Separovaný zber a recyklácia pomáhajú zachovávať prírodné zdroje
a predchádzať negatívnym dopadom na zdravie ľudí a životné prostredie, ktoré môžu
vyplývať z nesprávnej likvidácie odpadu.
• Ďalšie informácie získate od predajcu alebo miestnych úradov zodpovedných za
likvidáciu odpadov.
POUŽITÉ BATÉRIE LIKVIDUJTE V SÚLADE S PREDPISMI.
Tento symbol na batérii označuje, že batériu treba odovzdať do separovaného
odpadu.
Nasledujúce upozornenie platí len pre používateľov v európskych krajinách:
• Všetky batérie označené alebo neoznačené týmto symbolom sú určené na
separovaný zber na vhodnom zbernom mieste. Nevyhadzujte ich do bežného
domového odpadu.
• Ďalšie informácie získate od predajcu alebo miestnych úradov zodpovedných za
likvidáciu odpadov.
186
Technické poznámky
Poznámky
Poznámky o funkciách bezdrôtovej komunikácie
Obmedzenia týkajúce sa bezdrôtových zariadení
Bezdrôtový vysielač, ktorý je súčasťou tohto výrobku, spĺňa požiadavky noriem upravujúcich
bezdrôtové zariadenia v krajine predaja a nie je určený na použitie v iných krajinách (výrobky
zakúpené v EÚ a EFTA môžete používať kdekoľvek v rámci krajín EÚ alebo EFTA). Spoločnosť
Nikon nenesie žiadnu zodpovednosť za použitie v inej krajine. Ak si používatelia nie sú istí
pôvodnou krajinou predaja, mali by sa obrátiť na lokálne servisné stredisko spoločnosti
Nikon alebo na autorizovaného servisného zástupcu spoločnosti Nikon. Toto obmedzenie
sa vzťahuje iba na bezdrôtovú prevádzku a nie na akékoľvek iné použitie výrobku.
Zabezpečenie
Hoci jednou z výhod tohto produktu je to, že umožňuje ostatným voľne sa pripojiť na účely
bezdrôtovej výmeny údajov kdekoľvek v rámci jeho dosahu, ak nie je aktivované
zabezpečenie, môže dôjsť k nasledovným prípadom:
• Krádež údajov: Škodlivé tretie strany môžu zachytiť bezdrôtové prenosy a ukradnúť ID
používateľov, heslá a iné osobné údaje.
• Neoprávnený prístup: Neoprávnení používatelia môžu získať prístup k sieti a zmeniť
údaje alebo vykonať iné škodlivé úkony. Uvedomte si, že v dôsledku štruktúry
bezdrôtových sietí môžu špecializované útoky umožniť neoprávnený prístup aj v tom
prípade, ak je aktivované zabezpečenie. Spoločnosť Nikon nenesie zodpovednosť za únik
informácií, ktorý môže nastať pri prenose dát.
• Nevstupujte do sietí, na používanie ktorých nemáte povolenie, a to ani v prípade, ako sú
zobrazené na vašom smartfóne alebo tablete. Môže sa to pokladať za neoprávnený
prístup. Vstupujte len do sietí, na používanie ktorých máte povolenie.
Správa osobných údajov a vyhlásenie o odmietnutí
• Údaje o užívateľoch so zaregistrovaným a nakonfigurovaným výrobkom, vrátane
nastavení bezdrôtového pripojenia siete LAN a ďalších osobných údajov, sú citlivé na
zmeny a straty vyplývajúce z chybnej obsluhy, statickej elektriny, nehody, poruchy,
opravy alebo iného zaobchádzania. Vždy si odložte samostatné kópie dôležitých
informácií. Spoločnosť Nikon nezodpovedá za žiadne priame alebo nepriame škody,
alebo ušlý zisk vyplývajúci z úprav alebo straty obsahu, ktorý nie je možné pripísať
spoločnosti Nikon.
• Pred likvidáciou tohto výrobku alebo prevodom vlastníctva na inú osobu spustite
v ponuke nastavenia funkciu Reset all (Resetovať všetko) (A113), aby ste odstránili
všetky údaje o používateľovi, ktoré sú zaregistrované a nakonfigurované s výrobkom,
vrátane nastavení pripojenia k bezdrôtovej sieti LAN a ostatných osobných údajov.
• Spoločnosť Nikon nie je zodpovedná za žiadne škody vyplývajúce z neoprávneného
používania tohto výrobku tretími stranami v prípade krádeže alebo straty výrobku.
187
Technické poznámky
Poznámky o funkciách bezdrôtovej komunikácie
Bezpečnostné opatrenia pri vývoze alebo prenose výrobku do zahraničia
Tento výrobok je riadený predpismi o kontrole vývozu Spojených štátov amerických (EAR).
Povolenie vlády USA sa nevzťahuje na export do iných než nasledujúcich krajín, ktoré sú
v čase písania tohto dokumentu predmetom embarga alebo špeciálnych kontrol: Kuba, Irán,
Severná Kórea, Sudán a Sýria (zoznam je predmetom zmeny).
Poznámka pre užívateľov v Európe
Prehlásenie o zhode (Európa)
Týmto spoločnosť Nikon Corporation vyhlasuje, že typ COOLPIX P1000 rádiového zariadenia
je v súlade so Smernicou 2014/53/EÚ.
Úplné znenie vyhlásenia o zhode v rámci EÚ je k dispozícii na nasledujúcej internetovej
adrese:
http://imaging.nikon.com/support/pdf/DoC_P1000.pdf.
• Prevádzková frekvencia:
- Wi-Fi: 2412 – 2462 MHz (1 – 11 kanálov)
- Bluetooth: 2402 – 2480 MHz
- Bluetooth Nízky výkon: 2402 – 2480 MHz
• Maximálny výkon: 9,2 dBm (EIRP)
188
Technické poznámky
Poznámky o funkciách bezdrôtovej komunikácie
Starostlivosť o výrobok
Pri používaní alebo skladovaní zariadenia dodržiavajte okrem upozornení v časti „Pre vašu
bezpečnosť“ (Avi-ix) aj nižšie uvedené preventívne opatrenia.
Fotoaparát
Nevystavujte fotoaparát prudkým nárazom
Výrobok nemusí fungovať správne, ak ho vystavíte silnému nárazu alebo vibráciám. Okrem toho sa
nedotýkajte objektívu ani naň netlačte.
Uchovávajte v suchu
Zariadenie sa poškodí, ak ho ponoríte do vody alebo vystavíte vysokej vlhkosti.
Vyvarujte sa náhlych zmien teploty
Náhle zmeny teploty ako napr. pri vstupe alebo odchode z vykúrenej budovy počas studeného
dňa, môžu spôsobiť tvorbu kondenzácie vo vnútri zariadenia. Pred vystavením zariadenia náhlej
zmene teploty ho umiestnite do prepravného puzdra alebo plastového vrecka, aby ste zabránili
kondenzácii vlhkosti.
Zariadenie nevystavujte silnému magnetickému poľu
Toto zariadenie nepoužívajte ani neskladujte v blízkosti zariadení generujúcich silné
elektromagnetické žiarenie alebo magnetické pole. V opačnom prípade môže dôjsť k strate údajov
alebo poruche fotoaparátu.
Objektív nenechávajte namierený na slnko
Pri používaní alebo skladovaní fotoaparátu bez krytu objektívu nemierte objektívom na slnko ani na
iné silné svetelné zdroje. Silné svetelné zdroje, napríklad slnečné svetlo, sa sústredia cez objektív, čo
môže spôsobiť deformáciu vnútorných častí objektívu, prípadne zmenu farby alebo vypálené
oblasti na obrazovom snímači. Fotoaparát sa môže poškodiť aj vtedy, keď je objektív nasmerovaný
na slnko na zopár sekúnd, najmä ak je objektív v polohe teleobjektívu.
Keď sú deformované vnútorné súčasti objektívu, fotoaparát nemusí byť schopný riadiť expozíciu.
Keď na obrazovom snímači dôjde k zmenám farby alebo vypáleniu oblasti, na snímkach sa môže
objaviť nerovnomernosť.
Ak fotoaparát nepoužívate, odporúčame nasadiť kryt objektívu.
189
Technické poznámky
Starostlivosť o výrobok
Pred odobratím alebo odpojením zdroja napájania alebo
pamäťovej karty prístroj vypnite
Batériu nevyberajte, keď je prístroj zapnutý, prípadne keď ukladáte alebo odstraňujete obrázky.
Násilné odpojenie napájania môže v týchto prípadoch spôsobiť stratu údajov alebo poškodenie
pamäťovej karty alebo interných obvodov.
Poznámky o monitore
• Monitory (vrátane elektronických hľadáčikov) sú skonštruované s mimoriadne vysokou
presnosťou; minimálne 99,99 % pixlov je efektívnych s nie viac ako 0,01 % chýbajúcich alebo
chybných pixlov. A preto, hoci tieto displeje môžu obsahovať pixely, ktoré permanentne svietia
(biele, červené, modré alebo zelené) alebo permanentne nesvietia (čierne), nie je to porucha
a nemá to žiadny vplyv na snímky zaznamenané pomocou tohto zariadenia.
• V jasnom svetle môže byť obraz na monitore zle viditeľný.
• Na monitor nevyvíjajte tlak, pretože by sa mohol poškodiť alebo by mohlo dôjsť k poruche. Ak sa
monitor poškodí, treba dávať pozor, aby nedošlo k zraneniu spôsobenému rozbitým sklom, a tiež
treba zabrániť styku tekutých kryštálov z monitora s pokožkou a ich vniknutiu do očí alebo úst.
Batéria
Bezpečnostné opatrenia pri používaní
• Uvedomte, si že batéria sa po používaní môže ohriať.
• Batériu nepoužívajte pri teplotách okolia pod 0 °C alebo nad 40 °C, v opačnom prípade by mohlo
dôjsť k poškodeniu alebo poruche.
• Ak spozorujete akékoľvek anomálie, ako je napríklad nadmerné teplo, dym, prípadne neobvyklý
zápach vychádzajúci z batérie, fotoaparát okamžite prestaňte používať a obráťte sa na vášho
predajcu alebo autorizovaného servisného zástupcu spoločnosti Nikon.
• Po vybratí batérie z fotoaparátu alebo z voliteľnej nabíjačky batérií vložte batériu do plastového
vrecka, aby ste ju odizolovali.
Nabíjanie batérie
Pred použitím fotoaparátu skontrolujte stav batérie a v prípade potreby ju vymeňte alebo nabite.
• Pred použitím nabíjajte batériu v interiéri pri teplote okolitého prostredia 5 °C až 35 °C.
• Vysoká teplota batérie môže zabrániť riadnemu alebo úplnému nabitiu batérie a môže znížiť jej
výkon. Všimnite si, že batéria sa môže po používaní zahriať a preto pred nabíjaním počkajte,
pokým sa batéria neochladí.
Keď nabíjate batériu vloženú v tomto fotoaparáte pomocou nabíjacieho sieťového zdroja alebo
počítača, batéria sa nebude nabíjať, ak je teplota batérie nižšia ako 0 °C alebo vyššia ako 50 °C.
• Po úplnom nabití batérie nepokračujte v jej nabíjaní, pretože tým môžete znížiť jej výkonnosť.
• Teplota batérie sa môže počas nabíjania zvýšiť. Nejedná sa však o poruchu.
190
Technické poznámky
Starostlivosť o výrobok
Starostlivosť o náhradné batérie
Keď idete snímať dôležité udalosti, podľa možnosti noste so sebou úplne nabité náhradné batérie.
Používanie batérie v chladnom počasí
V chladnom počasí má kapacita batérií tendenciu klesať. Ak batériu s nízkou zostávajúcou energiou
použijete pri nízkej teplote, fotoaparát sa nemusí zapnúť. Náhradné batérie držte na teplom mieste
a v prípade potreby ich vymeňte. Po zahriatí studenej batérie sa môže obnoviť časť jej náboja.
Koncovky batérie
Nečistoty na koncovkách batérie môžu zabrániť fungovaniu fotoaparátu. V prípade znečistenia
koncoviek batérie tieto nečistoty pred použitím zotrite čistou, suchou handričkou.
Nabíjanie batérie s nízkou zostávajúcou energiou
Zapínanie alebo vypínanie fotoaparátu s batériou s nízkou zostávajúcou energiou vloženou vo
fotoaparáte môže viesť k zníženiu životnosti batérie. Batériu s nízkou zostávajúcou energiou pred
použitím nabite.
Skladovanie batérie
• Ak sa batéria nepoužíva, vždy ju vyberte z fotoaparátu alebo voliteľnej nabíjačky. Keď je batéria
vložená vo fotoaparáte, odčerpáva sa z nej malé množstvo energie, a to aj v prípade, keď
fotoaparát nepoužívate. Môže to mať za následok nadmerné vybíjanie batérie a úplnú stratu
funkčnosti.
• Batériu nabíjajte najmenej raz za šesť mesiacov a pred opätovným uskladnením ju úplne vybite.
• Batériu vložte do plastového vrecka atď., aby ste ju izolovali a odložte ju na chladné miesto.
Batériu by ste mali skladovať na suchom mieste s okolitou teplotou od 15 °C do 25 °C. Batériu
neskladujte na horúcich ani na mimoriadne chladných miestach.
Životnosť batérie
Ak nastane významný pokles času, počas ktorého vydrží plne nabitá batéria napájať fotoaparát pri
izbovej teplote, znamená to, že batériu je potrebné vymeniť. Kúpte novú batériu.
Recyklácia použitých batérií
Nabíjateľné batérie recyklujte v súlade s miestnymi predpismi, pričom nezabudnite najprv
zaizolovať kontakty samolepiacou páskou.
191
Technické poznámky
Starostlivosť o výrobok
Nabíjací sieťový zdroj
• Nabíjací sieťový zdroj EH-73P je určený na používanie len s kompatibilnými zariadeniami.
Nepoužívajte ho s inou značkou alebo modelom zariadenia.
• Nepoužívajte žiadny iný kábel USB ako UC-E21. Použitie iného USB kábla než UC-E21 môže mať za
následok prehriatie, požiar alebo úraz elektrickým prúdom.
• Za žiadnych okolností nepoužívajte inú značku alebo model sieťového zdroja než nabíjací sieťový
zdroj EH-73P, ani nepoužívajte bežne dostupný sieťový USB zdroj alebo nabíjačku pre mobilný
telefón. Nedodržanie tohto pokynu môže viesť k prehriatiu alebo poškodeniu fotoaparátu.
• Zdroj EH-73P možno zapojiť do elektrickej zásuvky so striedavým napätím 100 V – 240 V
a frekvenciou 50/60 Hz. Pri používaní zdroja v iných krajinách použite podľa potreby zástrčkový
adaptér (bežne dostupný v obchode). Viac informácií o zástrčkových adaptéroch získate
v cestovných kanceláriách.
Pamäťové karty
Bezpečnostné opatrenia pri používaní
• Používajte iba pamäťové karty Secure Digital (A222).
• Dodržiavajte bezpečnostné opatrenia popísané v sprievodnej dokumentácii k pamäťovej karte.
• Keď je prepínač ochrany proti zápisu na pamäťovej
karte v „uzamknutej“ polohe, nie je možné
zhotovovať ani odstraňovať snímky a kartu nie je
možné naformátovať.
Prepínač ochrany proti zápisu
• Na pamäťové karty nedávajte žiadne štítky ani
nálepky.
192
Technické poznámky
Starostlivosť o výrobok
Formátovanie
• Pamäťovú kartu neformátujte pomocou počítača.
• Keď do tohto fotoaparátu prvýkrát vložíte pamäťovú kartu, ktorá bola používaná v inom zariadení,
najprv ju naformátujte v tomto fotoaparáte. Nové pamäťové karty vám pred začatím používania
v tomto fotoaparáte odporúčame naformátovať prostredníctvom tohto fotoaparátu.
• Majte na pamäti, že formátovaním pamäťovej karty sa natrvalo odstránia všetky
snímky a ostatné údaje uložené na pamäťovej karte. Pred formátovaním pamäťovej karty si
vytvorte kópie všetkých obrázkov, ktoré si chcete ponechať.
• Ak sa po zapnutí fotoaparátu zobrazí hlásenie Card is not formatted. Format card? (Karta nie
je naformátovaná. Chcete naformátovať kartu?), pamäťovú kartu treba naformátovať. Ak sa
tam nachádzajú údaje, ktoré nechcete odstrániť, vyberte položku No (Nie). Skopírujte údaje do
počítača atď. Ak chcete sformátovať pamäťovú kartu, vyberte položku Yes (Áno). Zobrazí sa
dialógové okno potvrdenia. Ak chcete spustiť formátovanie, stlačte tlačidlo k.
• Počas formátovania, zápisu údajov na pamäťovú kartu alebo ich odstraňovania z nej, prípadne
počas prenosu údajov do počítača nerobte nasledujúce operácie. Ak nedodržíte toto
bezpečnostné opatrenie, mohlo by to spôsobiť stratu údajov alebo poškodenie fotoaparátu,
alebo pamäťovej karty.
- Otvorenie krytu priestoru pre batériu/slotu na pamäťovú kartu za účelom vybratia/vloženia
batérie alebo pamäťovej karty.
- Vypnutie fotoaparátu.
- Odpojenie sieťového zdroja.
193
Technické poznámky
Starostlivosť o výrobok
Čistenie a uskladnenie
Čistenie
Nepoužívajte alkohol, riedidlo, ani iné prchavé chemické látky.
Objektív/
Hľadáčik
Nedotýkajte sa prstami sklenených častí. Prach alebo textilné vlákna odstráňte
ofukovacím balónikom (zvyčajne je to malé zariadenie, na konci ktorého je
pripevnený gumený balónik, pumpovaním ktorého vzniká na druhom konci
zariadenia prúd vzduchu). Ak chcete odstrániť odtlačky prstov alebo iné škvrny,
ktoré nemožno odstrániť ofukovacím balónikom, objektív utrite jemnou
handričkou špirálovitým pohybom, ktorý začína v strede objektívu a pokračuje
k jeho okrajom. Ak sa to nepodarí, objektív očistite handričkou jemne navlhčenou
v prostriedku na čistenie objektívov.
Monitor
Prach alebo textilné vlákna odstráňte ofukovacím balónikom. Ak chcete odstrániť
odtlačky prstov alebo iné škvrny, očistite monitor jemnou suchou handričkou,
pričom dávajte pozor, aby ste naň príliš netlačili.
Telo
Na odstránenie prachu, špiny alebo piesku použite ofukovací balónik a potom
zľahka utrite telo fotoaparátu jemnou, suchou handričkou. Po používaní
fotoaparátu na pláži alebo v inom piesočnom, prípadne prašnom prostredí zotrite
suchou handričkou jemne navlhčenou pitnou vodou akýkoľvek piesok, prach
alebo soľ a nechajte poriadne vyschnúť. Cudzie telesá vo vnútri fotoaparátu
môžu spôsobiť poškodenie, na ktoré sa nevzťahuje záruka.
Skladovanie
Ak fotoaparát nebudete dlhší čas používať, vyberte z neho batériu. Fotoaparát aspoň raz za
mesiac vyberte zo skladovacieho priestoru, aby ste zabránili vzniku plesne alebo sneti.
Pred opätovným odložením fotoaparátu ho zapnite a niekoľkokrát stlačte tlačidlo spúšte.
Fotoaparát neskladujte na žiadnom z nasledovných miest:
• miesta s nedostatočným vetraním alebo miesta s vlhkosťou nad 60 %
• miesta vystavené teplotám vyšším ako 50 °C alebo nižším ako –10 °C,
• sú vedľa zariadení vytvárajúcich silné elektromagnetické pole, napríklad vedľa televízorov
alebo rádií
Pri skladovaní batérie postupujte podľa pokynov v časti „Batéria“ (A190) v kapitole
„Starostlivosť o výrobok“ (A189).
194
Technické poznámky
Čistenie a uskladnenie
Chybové hlásenia
Ak sa zobrazí chybové hlásenie, nahliadnite do nižšie uvedenej tabuľky.
Displej
Battery temperature is
elevated. The camera
will turn off. (Teplota
batérie je zvýšená.
Fotoaparát sa vypne.)
A
Príčina/riešenie
Fotoaparát sa automaticky vypne. Pred pokračovaním
v používaní čakajte, kým batéria alebo fotoaparát
nevychladne.
–
Prepínač ochrany proti zápisu je v „uzamknutej“ polohe.
Posuňte prepínač ochrany proti zápisu do polohy „zápis“.
16, 192
Počas prístupu k pamäťovej karte sa vyskytla chyba.
• Použite schválenú pamäťovú kartu.
• Skontrolujte, či sú kontakty čisté.
• Skontrolujte, či je pamäťová karta vložená správne.
16, 222
Card is not formatted.
Format card? (Karta nie
je naformátovaná.
Chcete naformátovať
kartu?)
Pamäťová karta nebola naformátovaná na používanie v
tomto fotoaparáte.
Formátovaním sa odstránia všetky údaje uložené na pamäťovej karte.
Ak si potrebujete ponechať kópie vybraných snímok, vyberte
možnosť No (Nie) a pred naformátovaním pamäťovej karty uložte
kópie do počítača alebo na iné médium. Vyberte možnosť Yes (Áno)
a stlačením tlačidla k naformátujte pamäťovú kartu.
16, 193
Out of memory.
(Nedostatok pamäte.)
Odstráňte snímky alebo vložte novú pamäťovú kartu.
16, 28
The camera will turn off
to prevent overheating.
(Fotoaparát sa vypne, aby
sa zabránilo prehriatiu.)
Memory card is write
protected. (Pamäťová karta
je chránená proti zápisu.)
This card cannot be
used. (Túto kartu
nemožno použiť.)
This card cannot be read.
(Z tejto karty nemožno čítať.)
Image cannot be
saved. (Snímku
nemožno uložiť.)
Image cannot be modified.
(Snímku nemožno upraviť.)
Počas ukladania snímky sa vyskytla chyba.
16, 176
Vložte novú pamäťovú kartu alebo naformátujte pamäťovú kartu.
Fotoaparát už nemá voľné čísla súborov.
16, 176
Vložte novú pamäťovú kartu alebo naformátujte pamäťovú kartu.
Skontrolujte, či sa snímky dajú upraviť.
Cannot record movie.
Počas ukladania videosekvencie na pamäťovú kartu sa
(Nemožno zaznamenať vyskytla chyba vypršania časového limitu.
videosekvenciu.)
Vyberte pamäťovú kartu s vyššou rýchlosťou zápisu.
Cannot reset file numbering.
(Nemožno vynulovať
číslovanie súborov.)
222
Číslovanie súborov sa nedá vynulovať, pretože sekvenčné
číslo priečinka dosiahlo hornú hranicu.
16, 176
Vložte novú pamäťovú kartu alebo naformátujte pamäťovú kartu.
195
Technické poznámky
Chybové hlásenia
83, 204
Displej
A
Príčina/riešenie
Set the focus-mode
selector to MF. (Volič
režimu zaostrovania
nastavte do polohy
MF.)
Keď je položka Clean HDMI output (Čistý HDMI výstup)
nastavená na možnosť On (Zap.) a fotoaparát je pripojený
k zariadeniu kompatibilnému s rozhraním HDMI, volič
režimu zaostrovania nastavte do polohy r.
5, 177
Memory contains no
images. (V pamäti nie
sú žiadne snímky.)
Vložte pamäťovú kartu, ktorá obsahuje snímky.
16
File contains no image
data. (V súbore nie sú
žiadne obrazové dáta.)
Súbor nebol vytvorený alebo upravený v tomto fotoaparáte.
Súbor sa nedá zobraziť na tomto fotoaparáte.
–
Súbor si prezrite pomocou počítača alebo zariadenia
použitého na vytvorenie alebo úpravu tohto súboru.
All images are hidden.
(Všetky snímky sú
skryté.)
• Pre prezentáciu atď. nie sú k dispozícii žiadne snímky.
• Na obrazovke výberu snímok na odstránenie nie sú
–
k dispozícii žiadne snímky, ktoré by bolo možné zobraziť.
This image cannot be
deleted. (Túto snímku
nemožno odstrániť.)
Snímka je chránená.
Zrušte ochranu.
Raise the flash.
(Vysuňte blesk.)
• Keď je režim motívových programov nastavený na
možnosť Scene auto selector (Automatický volič
motívových programov), snímku môžete nasnímať aj
v prípade, že je vstavaný blesk zasunutý, ale blesk sa
neodpáli.
• Na nasnímanie snímky musíte vstavaný blesk zdvihnúť
v prípade, že je režim motívových programov nastavený
na možnosť Night portrait (Nočný portrét) alebo
Backlighting (Protisvetlo) s položkou HDR
nastavenou na možnosť Off (Vyp.).
Turn the camera off
and then on again.
(Vypnite fotoaparát
a potom ho znova
zapnite.)
Vyskytla sa chyba objektívu. Na objektív netlačte. Fotoaparát
vypnite a znova zapnite, aby sa objektív vrátil do
normálneho režimu. Ak chyba pretrváva aj po vypnutí
a zapnutí fotoaparátu, obráťte sa na predajcu alebo
autorizovaný servis spoločnosti Nikon.
198
Speedlight setting
error (Chyba pri
nastavení blesku
Speedlight)
Je nastavená funkcia blesku Speedlight, ktorú nemožno
použiť s fotoaparátom. Zmeňte nastavenia blesku
Speedlight.
210
Communications error
(Chyba komunikácie)
Počas komunikácie s tlačiarňou sa vyskytla chyba.
Vypnite fotoaparát a znovu zapojte kábel USB.
105
System error (Chyba
systému)
V interných obvodoch fotoaparátu sa vyskytla chyba.
Vypnite fotoaparát, vyberte batériu a znova ju vložte
a potom zapnite fotoaparát. Ak chyba pretrváva, obráťte sa
na predajcu alebo autorizovaný servis spoločnosti Nikon.
198
159
196
Technické poznámky
Chybové hlásenia
34
35, 37
Displej
A
Príčina/riešenie
Printer error: check
printer status. (Chyba
tlačiarne: skontrolujte
stav tlačiarne.)
Po odstránení problému vyberte položku Resume
(Obnoviť) a stlačením tlačidla k pokračujte v tlači.*
–
Printer error: check
paper. (Chyba
tlačiarne: skontrolujte
papier.)
Vložte určený formát papier, vyberte položku Resume
(Obnoviť) a stlačením tlačidla k pokračujte v tlači.*
–
Printer error: paper
jam. (Chyba tlačiarne:
zaseknutý papier.)
Vytiahnite zaseknutý papier, vyberte Resume (Obnoviť)
a stlačením tlačidla k pokračujte v tlači.*
–
Printer error: out of
paper. (Chyba
tlačiarne: minul sa
papier.)
Vložte určený formát papier, vyberte položku Resume
(Obnoviť) a stlačením tlačidla k pokračujte v tlači.*
–
Printer error: check ink. Vyskytol sa problém s atramentom v tlačiarni.
Skontrolujte atrament, vyberte položku Resume (Obnoviť)
(Chyba tlačiarne:
skontrolujte atrament.) a stlačením tlačidla k pokračujte v tlači.*
–
Printer error: out of ink.
(Chyba tlačiarne: minul
sa atrament.)
Vymeňte kazetu s atramentom, vyberte položku Resume
(Obnoviť) a stlačením tlačidla k pokračujte v tlači.*
–
Printer error: file
corrupt. (Chyba
tlačiarne: poškodený
súbor.)
Vyskytol sa problém so snímkou, ktorá sa má vytlačiť.
Vyberte položku Cancel (Zrušiť) a stlačením tlačidla
k zrušte tlač.
–
Clean HDMI output
enabled. Select “Movie
manual” mode. (Čistý
HDMI výstup povolený.
Zvoľte režim
manuálnej
videosekvencie.)
Keď je položka Clean HDMI output (Čistý HDMI výstup)
nastavená na možnosť On (Zap.) a fotoaparát je pripojený
k zariadeniu kompatibilnému s rozhraním HDMI, volič
režimov otočte do polohy Movie manual (Manuálna
videosekvencia).
94
* Ďalšie pokyny a informácie nájdete v dokumentácii dodávanej s tlačiarňou.
197
Technické poznámky
Chybové hlásenia
Riešenie problémov
Ak fotoaparát nefunguje podľa očakávania, pred oslovením predajcu alebo autorizovaného
servisu spoločnosti Nikon si pozrite nižšie uvedený zoznam bežných problémov.
Problémy s napájaním, displejom, nastaveniami
Problém
A
Príčina/riešenie
Fotoaparát je
zapnutý, ale
nereaguje.
• Počkajte, kým neskončí zaznamenávanie.
• Ak problém pretrváva, vypnite fotoaparát.
Ak sa fotoaparát nevypne, vyberte a znovu vložte batériu alebo
batérie alebo, ak používate sieťový zdroj, odpojte a znovu zapojte
sieťový zdroj.
Vezmite do úvahy, že napriek tomu, že akékoľvek aktuálne
zaznamenávané údaje sa stratia, údaje, ktoré už raz boli
zaznamenané, nebudú ovplyvnené vybratím alebo odpojením
zdroja energie.
–
Fotoaparát sa
nedá zapnúť.
Batéria je vybitá.
16, 17,
190
24
Fotoaparát sa bez
varovania vypína.
• Fotoaparát sa automaticky vypína, aby šetril energiu (funkcia
automatického vypínania).
• Fotoaparát a batéria nemusia pri nízkych teplotách fungovať
správne.
• Vnútro fotoaparátu je horúce. Fotoaparát nechajte vypnutý,
pokým sa vnútro fotoaparátu neochladí a potom ho skúste
znovu zapnúť.
19
22
24
Na monitore ani
v hľadáčiku sa nič
nezobrazuje.
• Fotoaparát je vypnutý.
• Batéria je vybitá.
• Fotoaparát sa automaticky vypína, aby šetril energiu (funkcia
automatického vypínania).
• Nie je možné zapnúť monitor aj hľadáčik súčasne. Prepnutie
medzi monitorom a hľadáčikom môže istý čas trvať.
• Fotoaparát je pripojený k TV alebo k počítaču.
• Prebieha intervalové snímanie, snímanie v režime motívového
programu Multiple exp. Lighten (Viacnásobná exp.
Osvetlenie) (keď je nastavená položka Star trails (Stopy
hviezd)) alebo snímanie časozbernej videosekvencie, alebo
fotoaparát sníma snímky s dlhou expozíciou s využitím
nastavenia Bulb alebo Time.
Fotoaparát sa
zahrieva na
vysokú teplotu.
Fotoaparát sa môže zahriať na vysokú teplotu, ak sa používa dlhý
čas, ako napríklad na záznam videosekvencií, prípadne pri používaní
v prostrediach s vysokou teplotou; nejde o poruchu.
198
Technické poznámky
Riešenie problémov
190
–
–
–
–
–
A
Problém
Príčina/riešenie
17
Batéria je vložená,
ale fotoaparát sa
nedá nabiť.
• Skontrolujte všetky pripojenia.
• Pri pripojení k počítaču sa fotoaparát nemusí nabiť z ľubovoľného
z nižšie uvedených dôvodov.
- Možnosť Off (Vyp.) je zvolená pre položku Charge by computer
(Nabiť cez počítač) v ponuke nastavenia.
- Nabíjanie batérie sa zastaví, ak sa fotoaparát vypne.
- Nabíjanie batérie nie je možné realizovať, ak nebol zvolený jazyk
zobrazenia informácií na fotoaparáte a nastavený dátum a čas,
prípadne ak došlo k vynulovaniu dátumu a času, pretože sa vybila
batéria vo fotoaparáte, ktorá je nevyhnutná na uchovávanie času.
Pomocou nabíjacieho sieťového zdroja nabite batériu.
- Nabíjanie batérie sa môže zastaviť, ak sa počítač prepne do režimu
spánku.
- Batériu nemusí byť možné nabíjať v závislosti od špecifikácií
počítača, jeho nastavení a stavu.
• Jas okolitého prostredia je nadmerný.
- Presuňte sa na tmavšie miesto.
- Použite hľadáčik.
• Nastavte jas obrazovky.
26
Monitor je ťažko
viditeľný.
Hľadáčik je ťažko
viditeľný.
• Nastavte dioptrickú korekciu hľadáčika.
• Nastavte jas obrazovky.
26
167
O bliká na
obrazovke.
• Ak hodiny fotoaparátu neboli nastavené, na obrazovke snímania bliká
O a snímky a videosekvencie, ktoré boli uložené pred nastavením
hodín, budú označené časom „00/00/0000 00:00“ a dátumom „01/
01/2018 00:00“. Nastavte správny čas a dátum pre položku Time zone
and date (Časové pásmo a dátum) v ponuke nastavenia.
• Hodiny fotoaparátu nie sú také presné, ako bežné náramkové
hodinky alebo nástenné hodiny. Čas na hodinách fotoaparátu
pravidelne porovnávajte s časom na presnejšom ukazovateli času
a podľa potreby upravte nastavenie.
10, 164
Na obrazovke sa
nezobrazujú
žiadne informácie.
Informácie o snímaní a o fotografii môžu byť skryté. Stláčajte tlačidlo
s, kým sa nezobrazia informácie.
8
Date stamp
(Dátumová
pečiatka) nie je
dostupná.
Time zone and date (Časové pásmo a dátum) nebola nastavená
v ponuke nastavenia.
113,
164
Na snímkach nie je
vložený dátum, ani
keď je povolená
možnosť Date
stamp
(Dátumová
pečiatka).
• Aktuálny režim snímania nepodporuje funkciu Date stamp
(Dátumová pečiatka).
• Povolená je funkcia, ktorá znemožňuje použiť možnosť Date stamp
(Dátumová pečiatka).
• Dátum nie je možné vložiť do videosekvencií.
31, 170
Dátum a čas
snímania nie sú
správne.
199
Technické poznámky
Riešenie problémov
113,
179
–
19
–
–
167
75
–
Problém
Po zapnutí
fotoaparátu sa
zobrazí
obrazovka
nastavenia
časového pásma
a dátumu.
A
Príčina/riešenie
Batéria hodín je vybitá, obnovili sa predvolené hodnoty všetkých
nastavení. Znova nakonfigurujte nastavenia fotoaparátu.
• Batéria interných hodín sa používa na napojenie hodín
fotoaparátu a udržanie určitých nastavení. Čas nabíjania batérie
hodín je asi 10 hodín, keď batériu vložíte do fotoaparátu alebo
k fotoaparátu pripojíte sieťový zdroj (dostupný samostatne)
a batéria hodín bude fungovať niekoľko dní aj po vybratí batérie
fotoaparátu.
–
Reset file
numbering
(Vynulovanie
číslovania
súborov) sa
nedá vykonať.
Hoci po resetovaní číslovania súborov atď. sa na pamäťovej karte
vytvorí nový priečinok, ak sekvenčné poradie názvu priečinka (ktoré
sa nezobrazuje na fotoaparáte) dosiahne hornú hranicu („999“),
reset nebude možné vykonať. Vymeňte pamäťovú kartu alebo
naformátujte pamäťovú kartu.
• Prepínač ochrany proti zápisu je v „uzamknutej“ polohe.
Posuňte prepínač ochrany proti zápisu do polohy „zápis“.
176,
183
Fotoaparát
vydáva zvuk.
Keď sa položka Autofocus mode (Režim automatického
zaostrenia) nastaví na možnosť Full-time AF (Nepretržité
automatické zaostrovanie) alebo pri zvolení niektorých režimov
snímania, fotoaparát môže vydávať pri zaostrovaní zreteľný zvuk.
31,
143,
153
Obnovujú sa
predvolené
nastavenia
fotoaparátu.
Problémy so snímaním
Problém
Príčina/riešenie
A
Nie je možné
prepnúť do
režimu snímania.
Odpojte USB kábel.
103
2, 27
Nie je možné
snímať zábery
alebo
zaznamenávať
videosekvencie.
• Ak je fotoaparát v režime prehrávania, stlačte tlačidlo c, tlačidlo
spúšte alebo tlačidlo b (e).
• Ak sa zobrazujú ponuky, stlačte tlačidlo d.
• Vstavaný blesk zdvihnite, keď je režim motívového programu
nastavený na Night portrait (Nočný portrét) alebo
Backlighting (Protisvetlo) s položkou HDR nastavenou na
možnosť Off (Vyp.).
• Počas nabíjania vstavaného blesku bliká q.
• Batéria je vybitá.
• Vložte pamäťovú kartu, na ktorej je dostatok voľného miesta.
200
Technické poznámky
Riešenie problémov
114
25, 35,
37
55
17, 190
16
Problém
Fotoaparát
nemôže zaostriť.
Pri snímaní sa na
obrazovke
zobrazujú farebné
pásy.
31, 34,
36, 54,
62
•
•
•
•
24, 140
67
–
23
Pri stlačení tlačidla spúšte do polovice nie je objekt v zaostrovacom poli.
Volič režimu zaostrovania je nastavený na r (manuálne zaostrovanie).
Vypnite fotoaparát a potom ho znova zapnite.
Fotoaparát sa môže pri ovládaní mierne pohybovať, aj keď je
pripojený k statívu, čo môže narušiť automatické zaostrovanie.
Farebné pásy sa môžu zobrazovať pri snímaní objektov s
opakujúcimi sa vzormi (ako napríklad rolety). Nie je to porucha.
Farebné pásy sa nezobrazia na zachytených snímkach ani
zaznamenaných videosekvenciách. Farebné pásy sa ale môžu na
zachytených snímkach alebo zaznamenaných videosekvenciách
zobraziť, ak používate režim Continuous H: 120 fps (Sériové
snímanie: 120 sn./s) alebo HS 480/4×.
• Použite blesk.
• Povoľte stabilizáciu obrazu.
Snímky sú
rozmazané.
A
Príčina/riešenie
• Objekt je príliš blízko. Skúste snímať v režime motívového
programu Scene auto selector (Automatický volič
motívových programov) alebo Close-up (Detailný záber),
prípadne v režime detailného makro zaostrovania.
• Nesprávne nastavenie režimu zaostrovania. Skontrolujte alebo
zmeňte toto nastavenie.
• Objekt sa ťažko zaostruje.
• Nastavte položku AF assist (Pomocné svetlo AF) v ponuke
nastavenia na Auto (Automaticky).
• Na stabilizáciu fotoaparátu použite statív (súčasným použitím
nastavenia samospúšte n10s (10 sekúnd) dosiahnete ešte lepší
účinok).
61
65
113,
172
–
25, 55
154,
171
23, 58
Na snímkach
zhotovených
s bleskom vidno
svetlé škvrny.
Svetlo blesku sa odráža od čiastočiek vo vzduchu. Sklopte vstavaný
blesk.
25, 55
Blesk sa
neodpaľuje.
• Vstavaný blesk je zasunutý.
• Zvolili ste režim snímania bez možnosti použitia blesku.
• Povolená je funkcia, ktorá znemožňuje použiť blesk.
25
73
75
• Digital zoom (Digitálne priblíženie) je v ponuke nastavenia
nastavená na možnosť Off (Vyp.).
113,
172
• Digitálne priblíženie sa nedá použiť v iných režimoch snímania
alebo ak používate určité nastavenia v iných funkciách.
78, 172
• Povolená je funkcia, ktorá znemožňuje použiť možnosť Image
size (Veľkosť snímky).
• Keď je motívový program nastavený na Easy panorama
(Jednoduchá panoráma), veľkosť obrazu je nemenná.
75
Digitálne
priblíženie
sa nedá použiť.
Image size
(Veľkosť
snímky) nie je
dostupná.
201
Technické poznámky
Riešenie problémov
41
A
Problém
Príčina/riešenie
Pri stlačení
tlačidla spúšte sa
neozýva žiadny
zvuk.
Off (Vyp.) je zvolená pre položku Shutter sound (Zvuk
uzávierky) v časti Sound settings (Nastavenia zvuku) v ponuke
nastavenia. Nereprodukuje sa zvuk s niektorými režimami
a nastaveniami snímania, a to ani v prípade, ak je zvolená možnosť
On (Zap.).
78,
113,
175
Pomocné svetlo
AF nesvieti.
Off (Vyp.) je zvolená pre možnosť AF assist (Pomocné svetlo AF)
v ponuke nastavenia. Aj keď zvolíte možnosť Auto (Automaticky),
pomocné svetlo AF sa možno nerozsvieti v závislosti od polohy
zaostrovacieho poľa alebo aktuálneho režimu motívového
programu, ktorý ste zvolili.
113,
172
Snímky sa môžu
javiť rozmazané.
Objektív je znečistený. Očistite objektív.
194
Farby nie sú
prirodzené.
Vyváženie bielej alebo odtieň nie sú nastavené správne.
37, 129
Na snímke sa
nachádzajú
náhodne
rozmiestnené
svetlé pixely
(„šum“).
Objekt je tmavý a čas uzávierky je príliš dlhý alebo je príliš vysoká
citlivosť ISO. Šum je možné znížiť:
• použitím blesku,
• špecifikovaním nižšieho nastavenia citlivosti ISO.
25, 55
137
Svetlé škvrny na
snímke.
Pri snímaní s dlhým časom uzávierky v režime viacnásobnej
expozície sa môže na uložených snímkach objaviť šum (svetlé
škvrny).
–
• Okno blesku je blokované.
• Objekt je mimo dosah blesku.
Snímky sú príliš
• Nastavte korekciu expozície.
tmavé
• Zvýšte citlivosť ISO.
(podexponované).
• Objekt je v protisvetle. Použite blesk Backlighting (Protisvetlo)
alebo motívový program.
22
219
69
137
25, 37
Snímky sú príliš
svetlé
Nastavte korekciu expozície.
(preexponované).
69
Odtiene pokožky
nie sú zjemnené.
• Pri niektorých podmienkach snímania sa odtiene pokožky v tvári
nemusia zjemniť.
• Pre snímky so štyrmi alebo viacerými tvárami skúste použiť
funkciu Skin softening (Zmäkčenie pleti) v ponuke
prehrávania.
202
Technické poznámky
Riešenie problémov
65
85, 113
Problém
Príčina/riešenie
Uloženie snímok
trvá dlhšie.
Uloženie snímok môže zabrať viac času v nasledujúcich situáciách:
• Keď pracuje funkcia redukcie šumu
• Keď je zábleskový režim nastavený na možnosť
V (automatická aktivácia blesku s predzábleskom proti
červeným očiam/redukcia efektu červených očí).
• Pri zachytávaní snímok v nasledujúcich režimoch motívových
programov.
- Noise reduction burst (Séria pre redukciu šumu) v režime
Landscape (Krajina) alebo Close-up (Detailný záber)
- Hand-held (Z ruky) v režime Night landscape (Nočná
krajina)
- HDR je nastavená na On (Zap.) v časti Backlighting
(Protisvetlo)
- Easy panorama (Jednoduchá panoráma)
• Keď zhotovujete snímky s dlhou expozíciou s využitím
nastavenia Bulb alebo Time.
• Continuous (Sériové snímanie) v ponuke snímania je nastavená
na možnosť Continuous H: 120 fps (Sériové snímanie: 120 sn./
s) alebo Continuous H: 60 fps (Sériové snímanie: 60 sn./s)
• Pri používaní časovača úsmevu počas snímania
• Keď sa počas snímania používa funkcia Active D-Lighting
• Pri používaní viacnásobnej expozície počas snímania
• Keď je položka Image quality (Kvalita snímky) nastavená na
možnosť RAW, RAW + Fine (RAW + jemné) alebo RAW +
Normal (RAW + normálne)
• Pri zachytávaní statických snímok počas záznamu videosekvencií
s položkou Movie options (Možnosti videosekvencie)
nastavenou na 2160/30p alebo 2160/25p
A
–
56
34, 36
36
37
41
50
113,
133
60
144
145
121
93
Na obrazovke alebo
na snímkach sa
zobrazuje prstencový
pruh alebo pás vo
farbách dúhy.
Pri snímaní s protisvetlom alebo s mimoriadne silným zdrojom
svetla (napr. slnečné svetlo) v zábere sa môže zobraziť prstencový
pruh alebo pás vo farbách dúhy (reflexy).
Zmeňte polohu zdroja svetla alebo nastavte kompozíciu snímky tak,
aby sa svetlo nedostávalo do záberu a skúste znova.
–
Nedá sa zvoliť
nastavenie/zvolené
nastavenie je zakázané.
• Niektoré položky ponuky sú nedostupné v závislosti od režimu snímania.
Položky ponuky, ktoré nie je možné zvoliť sa zobrazujú sivou farbou.
• Povolená je funkcia, ktorá znemožňuje použiť zvolenú funkciu.
–
Problémy s prehrávaním
Problém
Príčina/riešenie
Súbor nemožno
prehrať.
• Tento fotoaparát nemusí byť schopný prehrať snímky uložené
iným druhom alebo modelom digitálneho fotoaparátu.
• Tento fotoaparát nedokáže prehrávať snímky RAW alebo videosekvencie
uložené iným druhom alebo modelom digitálneho fotoaparátu.
• Tento fotoaparát nemusí byť schopný prehrať údaje, ktoré boli
upravené v počítači.
• Súbory sa nedajú prehrať počas intervalového snímania.
203
Technické poznámky
Riešenie problémov
A
–
–
–
133
Problém
A
Príčina/riešenie
Nemožno zväčšiť
výrez snímky.
• Priblíženie prehrávania sa nedá použiť s videosekvenciami.
• Tento fotoaparát nemusí byť schopný priblížiť snímky zhotovené
iným druhom alebo modelom digitálneho fotoaparátu.
–
• Pri priblížení na snímku malých rozmerov sa pomer priblíženia uvedený
na obrazovke môže odlišovať od skutočného pomeru zväčšenia snímky.
Snímka sa nedá
upraviť.
• Niektoré snímky sa nedajú upraviť. Snímky, ktoré už boli
upravené, sa nemusia dať upraviť znovu.
• Na pamäťovej karte nie je dostatok voľného miesta.
• Tento fotoaparát nedokáže upraviť snímky zhotovené inými
fotoaparátmi.
• Funkcie úprav používané pre snímky nie sú k dispozícii pre
videosekvencie.
Nedá sa otočiť
snímka.
Tento fotoaparát nedokáže otáčať snímky vyhotovené iným
druhom alebo modelom digitálneho fotoaparátu.
43, 83,
122
–
–
–
–
Problémy s externými zariadeniami
Problém
Príčina/riešenie
Nie je možné
vytvoriť
bezdrôtové
pripojenie
k inteligentnému
zariadeniu.1
• Keď vytvárate bezdrôtové pripojenie prvý raz, riaďte sa pokynmi
v priloženom dokumente „SnapBridge Sprievodca pripojením“
a vykonajte pripojenie.
• Ak je vytvorené bezdrôtové pripojenie, vykonajte nasledujúce
operácie.
- Vypnite fotoaparát a potom ho znova zapnite.
- Znova spustite aplikáciu SnapBridge.
- Zrušte spojenie a znova ho vytvorte.
• Skontrolujte nastavenia Network menu (Ponuka siete) vo
fotoaparáte.
- Položku Airplane mode (Režim lietadlo) nastavte na
možnosť Off (Vyp.).
- Položku Bluetooth M Connection (Spojenie) nastavte na
možnosť Enable (Povoliť).
• Ak je fotoaparát spárovaný s dvomi alebo viacerými inteligentnými
zariadeniami, v ponuke Network menu (Ponuka siete) M Bluetooth M
Paired devices (Párované zariadenia) vo fotoaparáte zvoľte inteligentné
zariadenie, ku ktorému sa chcete pripojiť. Ak sú v aplikácii SnapBridge
zaregistrované dva alebo viaceré fotoaparáty, prepnite pripojenie v aplikácii.
• Samovoľnému vypnutiu fotoaparátu zabránite použitím
dostatočne nabitej batérie.
• Do fotoaparátu vložte pamäťovú kartu, na ktorej je dostatok
voľného miesta.
• Odpojte kábel HDMI alebo kábel USB.
• Na inteligentnom zariadení aktivujte Bluetooth, Wi-Fi a funkcie
na získavanie údajov o polohe.
• Na karte A v aplikácii SnapBridge M Auto link options
(Možnosti automatického spojenia) M zapnite funkciu Auto
link (Automatické spojenie). Ak je táto možnosť vypnutá,
funkcie Download pictures (Prevziať snímky) a Remote
photography (Fotografovanie na diaľku) môžete používať,
ale snímky nemožno sťahovať automaticky.
204
Technické poznámky
Riešenie problémov
A
–
–
161
162
–
16
103
–
–
Problém
Príčina/riešenie
Nie je možné
prenášať snímky
do
inteligentného
zariadenia, na
ktorom je
vytvorené
bezdrôtové
pripojenie
pomocou
aplikácie
SnapBridge.1
• Ak chcete používať automatické prenášanie, vykonajte nižšie
opísané kroky.
- Na fotoaparáte nastavte položku Network menu (Ponuka
siete) M Send while shooting (Odosielať počas
snímania) M Still images (Statické snímky) na možnosť
Yes (Áno).
- Na karte A v aplikácii SnapBridge M Auto link options
(Možnosti automatického spojenia) M zapnite funkciu
Auto link (Automatické spojenie).
- Na karte A v aplikácii SnapBridge M Auto link options
(Možnosti automatického spojenia) M zapnite funkciu
Auto download (Automatické preberanie).
- Ak je položka Network menu (Ponuka siete) M Bluetooth
M Send while off (Odoslať pri vypnutí) vo fotoaparáte
nastavená na možnosť Off (Vyp.), zapnite fotoaparát, alebo
túto položku nastavte na možnosť On (Zap.).
• Keď je počas komunikácie cez Bluetooth potrebné nahrať veľký
počet snímok, počas ich nahrávania môže dôjsť k odpojeniu
komunikácie. Ak fotoaparát vypnete a opäť zapnete, fotoaparát
sa znova pripojí k inteligentnému zariadeniu a obnoví sa
nahrávanie snímok v režime Send while shooting (Odosielať
počas snímania) alebo Mark for upload (Označiť na
prenos).
• Do fotoaparátu vložte pamäťovú kartu.
• Prenos snímok sa nemusí dať uskutočniť alebo sa môže zrušiť
počas používania fotoaparátu.
A
161
–
–
162
157,
161
16
–
Nie je možné
uskutočniť
fotografovanie na
diaľku z inteligentného
zariadenia, na ktorom je
vytvorené bezdrôtové
pripojenie pomocou
aplikácie SnapBridge.1
• Fotografovanie na diaľku nie je možné, keď vo fotoaparáte nie je
vložená pamäťová karta. Vložte pamäťovú kartu.
• Fotografovanie na diaľku sa nemusí dať uskutočniť počas
používania fotoaparátu.
Pomocou aplikácie
SnapBridge nie je
možné nahrávať
statické snímky
v pôvodnej
veľkosti.1
V prípade režimu Send while shooting (Odosielať počas
snímania) a Mark for upload (Označiť na prenos) vo
fotoaparáte je veľkosť snímky, ktorú možno nahrať, obmedzená na
2 megapixle. Ak chcete nahrať statické snímky v pôvodnej veľkosti,
použite funkciu Download pictures (Prevziať snímky)
v aplikácii SnapBridge.
–
Kvalita komunikácie
je nízka alebo
rýchlosť nahrávania
snímky je extrémne
pomalá pri
používaní
bezdrôtového
pripojenia
v aplikácii
SnapBridge.1
Na fotoaparáte skúste zmeniť kanál v ponuke Network menu
(Ponuka siete) M Wi-Fi M Network settings (Nastavenia
siete).
162
205
Technické poznámky
Riešenie problémov
16
–
Problém
Pri používaní
diaľkového
ovládača ML-L7
fotoaparát
nereaguje.2
Nie je možné
spárovať
s diaľkovým
ovládačom
ML-L7.2
Skontrolujte nastavenia Network menu (Ponuka siete) vo fotoaparáte.
• V ponuke Choose connection (Zvoľte spojenie) zvoľte
možnosť Remote control (Diaľkový ovládač).
• Položku Airplane mode (Režim lietadlo) nastavte na možnosť 161
Off (Vyp.).
• Položku Bluetooth M Connection (Spojenie) nastavte na
možnosť Enable (Povoliť).
Snímky uložené
vo fotoaparáte sa
nezobrazujú na
pripojenom
inteligentnom
zariadení alebo
počítači.
Ak počet snímok uložených na pamäťovej karte vo fotoaparáte
presiahne 10 000, snímky zaznamenané potom sa na pripojenom
zariadení nemusia zobrazovať.
• Znížte počet snímok uložených na pamäťovej karte. Potrebné
snímky skopírujte do počítača, atď.
–
Snímky sa
nezobrazujú na
televízore.
• Fotoaparát je pripojený k počítaču alebo tlačiarni.
• Pamäťová karta neobsahuje žiadne snímky.
–
Po pripojení
fotoaparátu
k počítaču sa
softvér
Nikon Transfer 2
nespustí.
Obrazovka
PictBridge sa
nezobrazí, keď je
fotoaparát
pripojený k tlačiarni.
• Fotoaparát je vypnutý.
• Batéria je vybitá.
• Kábel USB nie je správne pripojený.
• Počítač nerozpoznal fotoaparát.
• Počítač nie je nastavený na automatické spustenie programu
Nikon Transfer 2. Viac informácií o programe Nikon Transfer 2
nájdete v informáciách pomocníka, ktoré tvoria súčasť ViewNX-i.
Pomocou
fotoaparátu
nemožno vybrať
formát papiera.
215
212
213
–
103,
179
103,
109
–
–
V prípade niektorých tlačiarní kompatibilných s PictBridge sa úvodná obrazovka
PictBridge nemusí zobraziť a nemusí byť možné tlačiť snímky, keď je zvolená
113,
možnosť Auto (Automaticky) pod položkou Charge by computer (Nabiť
179
cez počítač) v ponuke nastavenia. Položku Charge by computer (Nabiť cez
počítač) nastavte na možnosť Off (Vyp.) a fotoaparát znovu pripojte k tlačiarni.
Snímky, ktoré chcete
Pamäťová karta neobsahuje žiadne snímky.
vytlačiť, sa nezobrazujú.
1
2
A
Príčina/riešenie
• Fotoaparát nie je pripojený k diaľkovému ovládaču ML-L7
(dostupný samostatne). Na diaľkovom ovládači stlačte vypínač,
aby ste nadviazali spojenie. Ak sa na obrazovke snímania
nezobrazí ikona Z, znova vykonajte párovanie.
• Diaľkový ovládač možno použiť len na ovládanie snímania.
• Tlačidlá w1 (funkcia 1)/w2 (funkcia 2) na diaľkovom ovládači
nemožno používať s týmto fotoaparátom.
–
Fotoaparát sa nedá použiť na výber formátu papiera v nasledujúcich
situáciách, dokonca ani pri tlači na tlačiarňach kompatibilných
s rozhraním PictBridge. Na nastavenie formátu papiera použite tlačiareň. –
• Tlačiareň nepodporuje formáty papiera zvolené fotoaparátom.
• Tlačiareň volí formát papiera automaticky.
Prečítajte si priložený „SnapBridge Sprievodca pripojením“ a online pomoc k aplikácii SnapBridge.
Prečítajte si User’s Manual (Užívateľská príručka) k diaľkovému ovládaču ML-L7 (dostupný samostatne).
206
Technické poznámky
Riešenie problémov
Názvy súborov
Snímkam alebo videosekvenciám sa priraďujú názvy nasledujúcim spôsobom.
Názov súboru: DSCN0001.JPG
(1)
(2)
(3)
(1) Identifikátor
Nezobrazuje sa na obrazovke fotoaparátu.
• DSCN: Originálne statické snímky, videosekvencie, statické snímky
vytvorené funkciou úpravy videozáznamu
• SSCN: Kópie malých snímok
• RSCN: Výrezy kópií
• FSCN: Snímky vytvorené inou funkciou úpravy snímok ako orezanie
a malá snímka, videosekvencie vytvorené funkciou úpravy
videosekvencie
(2) Číslo súboru
Priraďuje sa vo vzostupnom poradí od „0001“ do „9999“.
• Ak sa pomocou funkcie intervalové snímanie zhotoví séria snímok,
vytvorí sa nový priečinok a snímky sa uložia do tohto priečinka
s číslovaním súborov, ktoré začína od „0001“.
(3) Prípona
Označuje formát súborov.
• .JPG: Statické snímky JPEG
• .NRW: Statické snímky RAW
• .MP4: Videosekvencie
B
Poznámky
Keď sú snímky vyhotovené s možnosťou Image quality (Kvalita snímky) (A121) nastavenou na
RAW + Fine (RAW + jemné) alebo RAW + Normal (RAW + normálne), snímky RAW a snímky
JPEG uložené súčasne sa pridelia rovnakému číslu súboru. Pár snímok sa uloží v rovnakom priečinku
a berie sa ako súbor.
207
Technické poznámky
Názvy súborov
Voliteľné príslušenstvo
Nabíjačka
Nabíjačka MH-29
Čas nabíjania úplne vybitej batérie je zhruba 3 hodiny.
Sieťový zdroj EH-5b/EH-5c a napájací konektor EP-5C
Ak do fotoaparátu zasuniete napájací konektor sieťového zdroja, fotoaparát
môžete napájať z elektrickej zásuvky. Napájací konektor a sieťový zdroj sú
dostupné samostatne.
(Upevnenie príslušenstva EP-5C)
Sieťový zdroj
• Otvorte kryt napájacieho konektora (2) a so správne orientovaným
kladným a záporným pólom zasuňte napájací konektor (4).
• Pred zatvorením krytu priestoru pre batériu/slotu na pamäťovú kartu,
úplne vložte kábel napájacieho konektora do zásuvky v priestore pre
batériu (5). Ak časť kábla vyčnieva z otvorov, môže sa po zatvorení
krytu poškodiť kryt alebo kábel.
• Konektor s jednosmerným napätím sieťového zdroja zasuňte do
napájacieho konektora s jednosmerným napätím.
Kryt sánok na
príslušenstvo
Kryt sánok na príslušenstvo BS-1
Chráňte sánky na príslušenstvo.
Speedlight
(externý blesk)
V časti „Speedlight (externé blesky)“ (A210)nájdete informácie
o kompatibilných bleskoch Speedlight a spôsobe ich použitia.
Filter
77mm Skrutkovací farebne neutrálny NC filter 77NC (77 mm)
Chráni objektív. Ak s pripojeným filtrom používate vstavaný blesk, okraje
snímky môžu byť tmavé.
208
Technické poznámky
Voliteľné príslušenstvo
Externý mikrofón
• Stereofónny mikrofón
Konektor
ME-1
pre externý mikrofón
• Bezdrôtový mikrofón
ME-W1
Audio kábel (dodaný
s bezdrôtovým
mikrofónom) pripojte ku
konektoru slúchadiel na
prijímači a ku konektoru
externého mikrofónu na
fotoaparáte. Viac
informácií nájdete
v dokumentácii k produktu ME-W1.
Káblová spúšť MC-DC2
MC-DC2 môžete používať na uvoľnenie spúšte, ak je pripojená ku
konektoru pre príslušenstvo.
Príslušenstvo pre
diaľkový ovládač
Bezdrôtový diaľkový ovládač WR-R10/WR-T10
Ak je ku konektoru pre príslušenstvo pripojený WR-R10 (prijímač),
fotoaparát možno ovládať bezdrôtovo pomocou WR-T10 (vysielač).
Dostupná je aj súprava, ktorá obsahuje bezdrôtový diaľkový ovládač
WR-R10 (prijímač), bezdrôtový diaľkový ovládač WR-T10 (vysielač)
a WR adaptér WR-A10.
Bezdrôtový diaľkový ovládač WR-1
WR-1 možno konfigurovať ako vysielač alebo prijímač. Ak je WR-1
pripojený ku konektoru pre príslušenstvo vo funkcii prijímača, fotoaparát
možno bezdrôtovo ovládať pomocou bezdrôtového diaľkového ovládača
WR-T10 alebo iného zariadenia WR-1 vo funkcii vysielača.
Diaľkový ovládač ML-L7
Informácie o spôsobe jeho používania nájdete v časti „Diaľkový ovládač
ML-L7“ (A212).
Dostupnosť sa v jednotlivých krajinách a oblastiach môže líšiť.
Najnovšie informácie nájdete na našej webovej lokalite a v brožúrach.
209
Technické poznámky
Voliteľné príslušenstvo
Speedlight (externé blesky)
S fotoaparátom možno používať tieto blesky Speedlight. Dostupná je funkcia štandardného
blesku i-TTL.
• SB-5000, SB-700, SB-500
Upevnenie blesku Speedlight
• Nezdvíhajte vstavaný blesk.
• Viac informácií o spôsobe pripojenia
a demontáže blesku Speedlight s poistným
kolíkom a iné podrobnosti nájdete
v dokumentácii dodanej s bleskom Speedlight.
• Pri pokuse o pripevnenie príslušenstva, ktoré
tento fotoaparát nepodporuje, sa môže poškodiť
fotoaparát a príslušenstvo.
B
Poznámky o zabudovanom blesku
Ak je pripevnený blesk Speedlight, vstavaný blesk nemožno použiť.
Ak je pripevnený blesk Speedlight, nevysúvajte vstavaný blesk. V opačnom prípade by mohol
naraziť do blesku Speedlight a poškodiť produkt.
B
Používajte iba príslušenstvo pre blesk značky Nikon
Používajte iba blesky Nikon Speedlight. Blesky iných výrobcov (s napätím nad 250 V privedené na
synchronizačný kontakt X fotoaparátu alebo spôsobujúce skrat na kontakte sánok na príslušenstvo)
by mohli nielen obmedziť normálne používanie, ale taktiež poškodiť synchronizačné obvody
fotoaparátu alebo blesku.
B
Poznámky o používaní bleskov Speedlight (externé blesky)
Ak sa na zhotovenej snímke objaví vinetácia, zväčšite vzdialenosť medzi fotoaparátom a objektom
alebo zložte slnečnú clonu z objektívu.
210
Technické poznámky
Speedlight (externé blesky)
Funkcie, ktoré možno používať v kombinácii s bleskom Speedlight
SB-5000
SB-700
SB-500
–
–
–
Štandardný záblesk i-TTL
w
w
w
AA
Zábleskový režim automatickej
clony
w
–
–
A
Automatický záblesk iný ako TTL
–
–
–
M
Manuálny záblesk
w
w
–
GN
Manuálny režim záblesku
s prioritou vzdialenosti
w
w
–
RPT
Opakovaný záblesk
i-TTL
Doplnkové riadenie záblesku
vyvažované meraním i-TTL
Redukcia efektu červených očí
C
w
–
–
w
w
w
Poznámky o záblesku i-TTL
• Vypália sa monitorovacie predzáblesky kvôli meraniu odrazeného svetla od objektu, aby bolo
možné nastaviť výkon blesku Speedlight.
- Štandardný i-TTL záblesk: Výkon blesku sa upraví tak, aby sa dosiahla správna expozícia
v závislosti od jasu hlavného objektu bez zohľadnenia svetla na pozadí. Toto nastavenie je
optimálne pre zhotovovanie snímok s dôrazom na hlavné objekty.
• Pri snímaní s použitím záblesku i-TTL nastavte režim riadenia záblesku Speedlight na i-TTL ešte
pred fotografovaním.
C
Poznámky o bleskoch Speedlight
• Tento fotoaparát nepodporuje komunikáciu o farebnej teplote záblesku, funkciu
vysokorýchlostnej synchronizácie Auto FP, blokovanie zábleskovej expozície, pomocné svetlo AF
pre viacbodový AF ani funkciu bezdrôtového osvetlenia pri použití bleskov Speedlight.
• Ak používate funkciu motorového nastavenia zoomu s bleskom SB-5000 alebo SB-700, poloha
hlavice zoomu sa nastaví automaticky v závislosti od ohniskovej vzdialenosti objektívu.
• Pri použití blesku Speedlight sa môžu okraje snímky javiť tmavé v prípade širokouhlého
nastavenia priblíženia. V takých prípadoch použite široký panel SB-5000 alebo SB-700.
• Ak je blesk Speedlight nastavený do režimu STBY (pohotovostný režim), bude sa zapínať
a vypínať spoločne s fotoaparátom. Skontrolujte, či na blesku Speedlight svietia indikátory
pripravenosti.
• Viac informácií nájdete v dokumentácii dodanej s bleskom Speedlight.
211
Technické poznámky
Speedlight (externé blesky)
Diaľkový ovládač ML-L7
Fotoaparát môžete spárovať s diaľkovým ovládačom ML-L7 (dostupný samostatne) (A215)
cez Bluetooth a používať ho na ovládanie fotoaparátu. Funkcie opísané v časti „Komponenty
a funkcie diaľkového ovládača (pre P1000)“ (A213)možno vykonávať pri snímaní s týmto
fotoaparátom.
• Fotoaparát je možné spárovať naraz len s jedným diaľkovým ovládačom. Ak fotoaparát
spárujete s iným diaľkovým ovládačom, uloží sa len najnovšia informácia o párovaní.
• Prečítajte si User’s Manual (Užívateľská príručka) k diaľkovému ovládaču ML-L7.
212
Technické poznámky
Diaľkový ovládač ML-L7
Komponenty a funkcie diaľkového ovládača (pre P1000)
1
5
2
6
3
7
8
4
Komponenty
Funkcia
1
Tlačidlo –/tlačidlo +
Keď je zobrazená obrazovka snímania, stlačením tlačidla –
možno záber oddialiť a stlačením tlačidla + priblížiť.
2
Tlačidlo záznamu
videosekvencie
Stlačením tlačidla možno spustiť záznam videosekvencie
a opätovným stlačením zastaviť záznam.
Multifunkčný volič
• Funkcie ako multifunkčný volič na fotoaparáte, ktoré
umožňujú konfigurovať nastavenia na obrazovke
snímania, napríklad režim blesku (A55), samospúšť
(A58), režim zaostrenia (A62) a korekciu expozície
(A69). V niektorých režimoch snímania a nastaveniach
ponuky je možné nastaviť efekt alebo posunúť
zaostrovacie pole (A140).
• Keď používate manuálne zaostrovanie, pomocou
tlačidiel HI môžete nastavovať zaostrenie (A67).
4
Vypínač
Stlačením tohto tlačidla zapnete diaľkový ovládač
a spustíte vyhľadávanie zariadenia, ktoré už bolo
spárované. Stlačením a podržaním tlačidla (najmenej
3 sekundy) spustíte vyhľadávanie nového zariadenia na
spárovanie. Opätovným stlačením tlačidla diaľkový ovládač
vypnete.
5
Stavová kontrolka
Signalizuje stav diaľkového ovládača alebo stav snímania
na základe farby a spôsobu svietenia. Bližšie informácie
nájdete v časti „Stavová kontrolka na diaľkovom ovládači
(pre P1000)“ (A214).
Tlačidlo spúšte
Funguje podobne ako tlačidlo spúšte na fotoaparáte.
• Nepodporuje však stlačenie do polovice ani stlačenie
a podržanie.
• Keď používate samospúšť, stlačením tlačidla počas
odpočítavania môžete zrušiť snímanie.
3
6
213
Technické poznámky
Diaľkový ovládač ML-L7
Komponenty
Funkcia
7
Tlačidlo k (potvrdenie
výberu)
Slúži na potvrdenie vybranej položky. Pri manuálnom
nastavovaní zaostrenia môžete stlačením tohto tlačidla
ukončiť zaostrovanie.
8
Tlačidlá w1 (funkcia 1)/
w2 (funkcia 2)
Nemožno použiť s týmto fotoaparátom.
Stavová kontrolka na diaľkovom ovládači (pre P1000)
Farba
Stav
Popis
Zelená
Bliknutie približne každú sekundu
Diaľkový ovládač vyhľadáva
zariadenie, ktoré už bolo spárované.
Zelená
Rýchle bliknutie (približne každých 0,5
sekundy)
Prebieha párovanie.
Zelená
Bliknutie približne každé 3 sekundy
Je vytvorené spojenie medzi
diaľkovým ovládačom
a fotoaparátom.
Oranžová
Jedno bliknutie
Začína sa snímanie statickej snímky.
Oranžová
Dve bliknutia
Končí sa snímanie statickej snímky
(napr. snímanie s nastavením Time).
Červená
Jedno bliknutie
Začína sa záznam videosekvencie.
Červená
Dve bliknutia
Končí sa záznam videosekvencie.
214
Technické poznámky
Diaľkový ovládač ML-L7
Párovanie fotoaparátu a diaľkového ovládača
Pred prvým použitím diaľkového ovládača je ho potrebné spárovať s fotoaparátom.
1
2
Stlačte tlačidlo d na fotoaparáte.
3
Vyberte položku Choose connection
(Zvoľte spojenie) a stlačte tlačidlo k.
Stlačte tlačidlo multifunkčného voliča J, pomocou tlačidiel HI
zvoľte ikonu ponuky q a stlačte tlačidlo k.
Airplane mode
Choose connection
Connect to smart device
Connection to remote
Send while shooting
Wi-Fi
4
Vyberte položku Remote control
(Diaľkový ovládač) a stlačte tlačidlo k.
Choose connection
Remote control
Smart device
5
Vyberte položku Connection to remote
(Vzdialené pripojenie) a stlačte tlačidlo
k.
Airplane mode
• Párovanie je povolené a fotoaparát čaká na
nadviazanie spojenia.
Connection to remote
Choose connection
Connect to smart device
Send while shooting
Wi-Fi
215
Technické poznámky
Diaľkový ovládač ML-L7
6
Stlačte a podržte (aspoň tri sekundy) vypínač na diaľkovom ovládači.
• Spustí sa párovanie fotoaparátu a diaľkového ovládača. Počas tohto procesu bude stavová
kontrolka na diaľkovom ovládači blikať približne raz za 0,5 sekundy.
• Po dokončení párovania sa vytvorí spojenie medzi
fotoaparátom a diaľkovým ovládačom. Po vstupe do
režimu snímania sa na obrazovke snímania zobrazí
ikona Z.
• Ak sa zobrazí hlásenie o chybe pri párovaní, vykonajte
postup znova od kroku 5.
1/250
F5.6
25m 0s
1400
Prepnutie spojenia na inteligentné zariadenie
• V ponuke nastavenia fotoaparátu v časti Choose connection (Zvoľte spojenie)
prepnite pripojenie z možnosti Remote control (Diaľkový ovládač) na Smart device
(Inteligentné zariadenie) (A161, 215).
• Po spustení aplikácie SnapBridge na inteligentnom zariadení a vytvorení spojenia medzi
fotoaparátom a inteligentným zariadením sa na obrazovke snímania zobrazí ikona s.
• Pri prvom vytváraní bezdrôtového pripojenia s inteligentným zariadením si prečítajte
priložený dokument „SnapBridge Sprievodca pripojením“.
216
Technické poznámky
Diaľkový ovládač ML-L7
Technické údaje
Nikon COOLPIX P1000 Digitálny fotoaparát
Typ
Počet efektívnych pixlov
Obrazový snímač
Objektív
Ohnisková vzdialenosť
Clonové číslo
Konštrukcia
Zväčšenie digitálneho
priblíženia
Stabilizácia obrazu
Automatické zaostrovanie
(AF)
Zaostrovací rozsah
Výber oblasti
zaostrenia
Hľadáčik
Pokrytie obrazového
poľa (režim snímania)
Pokrytie obrazového
poľa (režim
prehrávania)
Kompaktný digitálny fotoaparát
16,0 milióna (spracovanie obrazu môže znížiť počet efektívnych
pixlov)
1/2,3-palcový typu CMOS; celkovo pribl. 16,79 milióna pixlov
Objektív NIKKOR so 125× optickým priblížením
4,3 – 539 mm (obrazový uhol ekvivalentný zobrazeniu objektívu
24 – 3000 mm v 35mm [135] formáte)
f/2.8–8
17 prvkov v 12 skupinách (prvky objektívu 5 a 1 prvok objektívu
super ED)
Až do 4× (obrazový uhol ekvivalentný zobrazeniu objektívu
pribl. 12000 mm v 35 mm [135] formáte)
Až do 3,6× počas záznamu videosekvencie 2160/30p (4K UHD)
alebo 2160/25p (4K UHD)
Optická (statické snímky)
Kombinácia optickej a elektronickej stabilizácie (videosekvencií)
Automatické zaostrovanie s detekciou kontrastu
• [W]: pribl. 30 cm – ,
[T]: pribl. 7,0 m – 
• Režim makro: pribl. 1 cm – (širokouhlá poloha), pribl. 7,0 m – 
(pozícia teleobjektívu)
(Všetky vzdialenosti merané od stredu predného povrchu objektívu)
Automatické zaostrovanie s vyhľadávaním objektu, priorita tváre,
manuálne (bod), manuálne (normálne), manuálne (širokouhlo),
sledovanie objektu
Elektronický hľadáčik, 1 cm (0,39-palcový), pribl. 2359 tis. bodmi
rozlíšenie, OLED dióda s funkciou dioptrickej korekcie (–3 – +3 m-1)
Pribl. 99 % horizontálne a vertikálne (v porovnaní so skutočnou
snímkou)
Pribl. 100 % horizontálne a vertikálne (v porovnaní so skutočnou
snímkou)
217
Technické poznámky
Technické údaje
Monitor
Pokrytie obrazového
poľa (režim snímania)
Pokrytie obrazového
poľa (režim
prehrávania)
Skladovanie
Médium
Súborový systém
Formáty súborov
8,1 cm (3,2-palcový), s pribl. 921 tis. bodmi (RGB), TFT LCD monitor
so širokým uhlom sledovania, antireflexnou vrstvou a 5 úrovňami
nastavenia jasu, displej TFT LCD Vari-angle
Pribl. 99 % horizontálne a vertikálne (v porovnaní so skutočnou
snímkou)
Pribl. 100 % horizontálne a vertikálne (v porovnaní so skutočnou
snímkou)
Pamäťová karta SD/SDHC/SDXC
DCF a kompatibilné s Exif 2.31
Statické snímky: JPEG, RAW (NRW) (vlastný formát Nikon)
Videosekvencie: MP4 (Video: H.264/MPEG-4 AVC, Audio: AAC stereo)
Veľkosť snímky
Statická snímka
Videosekvencia
ISO sensitivity (Citlivosť
ISO)
(Citlivosť štandardného
výstupu)
16 M 4608×3456, 8 M 3264×2448, 4 M 2272×1704,
2 M 1600×1200, 16:9 12 M 4608×2592, 3:2 14 M 4608×3072,
1:1 12 M 3456×3456
2160/30p (4K UHD), 2160/25p (4K UHD), 1080/30p, 1080/25p,
1080/60p, 1080/50p, 720/30p, 720/25p, 720/60p, 720/50p,
HS 480/4×, HS 720/2×, HS 1080/0.5×
• ISO 100*–1600
* Najnižšia citlivosť ISO v režime Movie manual (Manuálna
videosekvencia) je ISO 125.
• ISO 3200, 6400 (dostupné pri používaní režimu j, k, l, m
alebo Movie manual (Manuálna videosekvencia))
Expozícia
Režim merania
Riadenie expozície
Spúšť
Čas
Rýchlosť
synchronizácie blesku
Clona
Rozsah
Samospúšť
Matrix (Maticové), center-weighted (so zdôrazneným stredom),
spot (bod)
Programovaná automatická expozícia s flexibilnou programovou
automatikou, clonová automatika, časová automatika, manuálne
nastavenie, expozičný bracketing, korekcia expozície (–2,0 – +2,0
EV v intervaloch po 1/3 EV)
Mechanická a CMOS elektronická spúšť
• 1/4000 * – 1 s
• 1/4000 * – 30 s (keď je citlivosť ISO nastavená na 100 v režime m)
* V širokouhlej polohe s najväčším nastavením clonového čísla
(najmenšia clona)
• Nastavenie Bulb a Time (možno nastaviť, keď je v režime m
nastavená citlivosť ISO 100): do 60 sekúnd
• 1/8000 – 1/30 s (pri zázname videosekvencií)
Synchronizuje so všetkými časmi uzávierky
Elektronicky riadená, 7-segmentová
10 krokov 1/3 EV (W) (režim l, m)
Je možné zvoliť spomedzi možností 10 s a 3 s
218
Technické poznámky
Technické údaje
Blesk
Dosah vstavaného
blesku (pribl.)
(ISO sensitivity
(Citlivosť ISO): Auto
(Automaticky))
Riadenie záblesku
Korekcia zábleskovej
expozície
Sánky na príslušenstvo
[W]: pribl. 0,3 – 12 m
Pribl. 5,0 – 8,0 m (ohnisková vzdialenosť zodpovedajúca 2000 mm
objektívu v 35mm [135] formáte)
• Pri ohniskovej vzdialenosti zodpovedajúcej 3000 mm objektívu
v 35mm [135] formáte: pribl. 7,0 – 8,2 m (ISO sensitivity (Citlivosť
ISO): 3200), Pribl. 7,0 – 11 m (ISO sensitivity (Citlivosť ISO): 6400)
Automatický záblesk TTL s monitorovacími predzábleskami
V krokoch 1/3 EV v rozsahu –2 až +2 EV
ISO 518 sánky typu hot-shoe s kontaktmi pre synchronizáciu a dáta
a bezpečnostným zámkom
Rozhranie
Konektor USB
Mikro-USB konektor (Nepoužívajte iný USB kábel ako dodaný USB
kábel UC-E21.), Hi-Speed USB
• Podporuje priamu tlač (PictBridge)
Výstupný konektor
HDMI
Konektor HDMI micro (typ D)
Konektor pre
príslušenstvo
Konektor pre externý
mikrofón
Wi-Fi (bezdrôtová sieť
LAN)
Štandardy
Prevádzková
frekvencia
Maximálny výkon
Overenie
Bluetooth
Komunikačné
protokoly
Prevádzková
frekvencia
Kompatibilný s týmto príslušenstvom (dostupným samostatne):
• Káblová spúšť MC-DC2
• Bezdrôtový diaľkový ovládač WR-R10/WR-1
Stereo mini-pin konektor typu jack s priemerom (3,5 mm; podpora
napájania plug-in)
IEEE 802.11b/g (štandardný protokol bezdrôtovej siete LAN)
2412 – 2462 MHz (1 – 11 kanálov)
9,2 dBm (EIRP)
Otvorený systém, WPA2-PSK
Špecifikácia Bluetooth verzia 4.1
Bluetooth: 2402 – 2480 MHz
Bluetooth Nízky výkon: 2402 – 2480 MHz
219
Technické poznámky
Technické údaje
Zdroje napájania
Čas nabíjania
Životnosť batérie1
Statické snímky
Záznam
videosekvencií
(skutočná životnosť
batérie pre záznam)2
Závit pre statív
Rozmery (Š × V × H)
Hmotnosť
Prevádzkové prostredie
Teplota
Vlhkosť
Jedna nabíjateľná lítium-iónová batéria EN-EL20a (súčasť balenia)
Sieťový adaptér EH-5b/EH-5c; vyžaduje sa napájací konektor EP-5C
(dostupný samostatne)
Pribl. 3 hod. (pri používaní sieťového zdroja na nabíjanie EH-73P
a úplnom vybití batérie)
Pribl. 250 záberov pri používaní EN-EL20a
Pribl. 1 h 20 min. pri používaní EN-EL20a
1/4 (ISO 1222)
Pribl. 146,3 × 118,8 × 181,3 mm (bez výčnelkov)
Pribl. 1415 g (vrátane batérie a pamäťovej karty)
0 °C – 40 °C
85 % alebo menej (bez kondenzácie)
• Všetky merania sa vykonávajú v súlade so štandardmi alebo smernicami Camera and
Imaging Products Association (CIPA).
1
2
Na výdrži batérie sa neodráža použitie SnapBridge a môže sa meniť podľa podmienok
používania vrátane teploty, intervalu medzi zábermi a dĺžky zobrazenia ponúk a snímok.
Jednotlivé súbory videosekvencií nemôžu presiahnuť dĺžku 29 minút, a to ani v prípade, ak je na
pamäťovej karte dostatok voľného miesta na dlhší záznam. Maximálna veľkosť jedného súboru
videosekvencie sú 4 GB. Pri zaznamenávaní videosekvencií dlhších než približne šesť minút
s veľkosťou snímky/frekvenciou snímania 2160/30p (4K UHD) alebo dlhších než približne sedem
minút s veľkosťou snímky/frekvenciou snímania 2160/25p (4K UHD) sa vytvorí viacero súborov,
ak veľkosť súboru zaznamenanej videosekvencie prekročí 4 GB. Súbory nemožno prehrávať
súvisle. Zaznamenávanie sa môže v prípade zvýšenia teploty fotoaparátu skončiť pred
dosiahnutím tohto obmedzenia.
Nabíjateľná lítiovo-iónová batéria EN-EL20a
Typ
Nabíjateľná lítiovo-iónová batéria
Menovitá kapacita
DC 7,2V, 1110 mAh
Prevádzková teplota
0 °C – 40 °C
Rozmery (Š × V × H)
Pribl. 30,7 × 50,0 × 14,0 mm
Hmotnosť
Pribl. 42 g
220
Technické poznámky
Technické údaje
Nabíjací sieťový zdroj EH-73P
Menovitý vstup
AC100 – 240 V, 50/60 Hz, MAX 0,14 A
Menovitý výstup
DC 5,0 V, 1,0 A
Prevádzková teplota
0 °C – 40 °C
Rozmery (Š × V × H)
Pribl. 55 × 22 × 54 mm (bez zástrčkového adaptéra)
Hmotnosť
Pribl. 51 g (bez zástrčkového adaptéra)
Symboly na tomto výrobku majú nasledujúci význam:
D AC, E DC, F Zariadenie triedy II (Konštrukcia výrobku má dvojitú izoláciu.)
• Spoločnosť Nikon nezodpovedá za žiadne chyby, ktoré môže obsahovať táto príručka.
• Vzhľad výrobku a jeho technické parametre podliehajú zmenám bez upozornenia.
• Vzorové snímky zobrazené na fotoaparáte a obrázky a ilustrácie v príručke sú iba ilustračné.
221
Technické poznámky
Technické údaje
Pamäťové karty, ktoré sa môžu použiť
Fotoaparát podporuje pamäťové karty SD, SDHC a SDXC.
• Fotoaparát podporuje UHS-I.
• Pamäťové karty SD s ratingom 6 alebo viac sa odporúčajú pri zaznamenávaní
videosekvencií (pri zaznamenávaní videosekvencií 4K UHD s veľkosťou snímky/
frekvenciou snímania 2160/30p alebo 2160/25p sa odporúčajú karty triedy UHS 3 alebo
rýchlejšie). Ak sa použije pamäťová karta s nižším indexom rýchlostnej triedy, záznam
videosekvencie sa môže neočakávane zastaviť.
• Ak používate čítačku pamäťových kariet, skontrolujte, či je kompatibilná s vašou
pamäťovou kartou.
• Viac informácií o funkciách, prevádzke alebo limitoch v používaní vám poskytne výrobca.
Informácie o ochranných známkach
• Windows je buď registrovaná ochranná známka, alebo ochranná známka
spoločnosti Microsoft Corporation v USA a/alebo v iných krajinách.
• Slovná značka a logá Bluetooth® sú registrované ochranné známky, ktoré vlastní
spoločnosť Bluetooth SIG, Inc., pričom akékoľvek použitie takýchto značiek
spoločnosťou Nikon Corporation je na základe udelenej licencie.
• Apple®, App Store®, Apple logos (Logá Apple), Mac, OS X, macOS, iPhone®, iPad®,
iPod touch® a iBooks sú ochranné známky alebo registrované ochranné známky
spoločnosti Apple Inc. v USA a iných krajinách.
• Android, Google Play a logo Google Play sú ochranné známky spoločnosti Google
LLC. Robot Android je reprodukovaný alebo upravený na základe diela vytvoreného
a zdieľaného spoločnosťou Google a používa sa v súlade s podmienkami
popísanými v licencii Creative Commons 3.0 Attribution License.
• iOS je značka alebo ochranné logo spoločnosti Cisco Systems, Inc. v USA a/alebo
iných krajinách a použitie podlieha licencii.
• Adobe, Adobe logo, Acrobat a Reader sú buď ochranné známky, alebo registrované
ochranné známky spoločnosti Adobe Systems Incorporated v USA a/alebo v iných
krajinách.
• Logá SDXC, SDHC a SD sú ochranné známky spoločnosti SD-3C, LLC.
• PictBridge je ochranná známka.
• HDMI, logo HDMI a High-Definition Multimedia Interface sú ochranné známky
alebo registrované ochranné známky spoločnosti HDMI Licensing, LLC.
222
Technické poznámky
Technické údaje
• Wi-Fi a logo Wi-Fi sú ochranné známky alebo registrované ochranné známky
spoločnosti Wi-Fi Alliance.
• Všetky ostatné obchodné názvy uvedené v tejto príručke alebo inej dokumentácii,
ktorá bola dodaná spoločne s výrobkom značky Nikon, sú ochranné známky alebo
registrované ochranné známky príslušných vlastníkov.
Use of the Made for Apple badge means that an accessory has been designed to
connect specifically to the Apple products identified in the badge, and has been
certified by the developer to meet Apple performance standards. Apple is not
responsible for the operation of this device or its compliance with safety and
regulatory standards. Please note that the use of this accessory with an Apple
product may affect wireless performance.
AVC Licencia portfólia patentov
Tento výrobok je licencovaný pod súborom patentov AVC, ktorý spotrebiteľa oprávňuje
využívať ho na osobné a nekomerčné účely zamerané na (i) kódovanie videozáznamov
v súlade so štandardom AVC („AVC video“) a/alebo na (ii) dekódovanie videozáznamov vo
formáte AVC, ktoré si používateľ vytvoril na osobné a nekomerčné účely a/alebo získal od
inej oprávnenej osoby podnikajúcej v súlade s licenciou zameranou na poskytovanie
videozáznamov vo formáte AVC. Pre žiadne iné použitie nie je licencia udelená ani
z uvedeného nevyplýva. Ďalšie informácie môžete získať od spoločnosti MPEG LA, L.L.C.
Pozrite si časť http://www.mpegla.com.
Licencia FreeType (FreeType2)
Časti tohto softvéru sú chránené autorskými právami © 2012 The FreeType Project
(http://www.freetype.org). Všetky práva vyhradené.
Licencia MIT (HarfBuzz)
Časti tohto softvéru sú chránené autorskými právami © 2016 The HarfBuzz Project
(http://www.freedesktop.org/wiki/Software/HarfBuzz). Všetky práva vyhradené.
223
Technické poznámky
Technické údaje
Index
Symboly
A Plne automatický režim........... 31, 32
p Kreatívny režim ....................... 31, 44
y Režim motívových programov
........................................................................ 31, 33
l Režim Aperture-priority auto
(Časovej automatiky) ....................... 31, 46
k Režim Shutter-priority auto
(Clonovej automatiky)..................... 31, 46
g Režim Moon (Mesiaca) .... 31, 33, 40
L Režim Bird-watching (Sledovania
vtákov)............................................... 31, 33, 40
j Režim Programmed auto
(Programovej automatiky)............ 31, 46
u Režim Movie manual (Manuálnej
videosekvencie)................................... 31, 94
m Režim Manual (Manuálny) ..... 31, 46
M Režim User settings (Užívateľských
nastavení)................................................. 31, 52
i Zväčšenie prehrávaného obrazu
....................................................................... 27, 80
f Širokouhlé ................................................ 71
h Zobrazenie miniatúr................. 27, 81
g Teleobjektív............................................... 71
p Tlačidlo rýchleho dočasného
oddialenia ............................................. 3, 5, 72
k Tlačidlo potvrdenia výberu......... 4, 6
c Tlačidlo prehrávania.............. 4, 7, 27
l Tlačidlo odstránenia........ 4, 7, 28, 83
b Tlačidlo (e Záznam
videosekvencie)....................... 4, 6, 25, 90
s Tlačidlo displeja..................... 4, 7, 8
w Funkčné tlačidlo ...................... 2, 7, 70
K Ovládač vysunutia blesku
.................................................................. 2, 25, 55
d Tlačidlo ponuky .................. 4, 7, 113
x Tlačidlo monitora................... 4, 7, 26
o Tlačidlo AE-L/AF-L .............. 5, 66, 175
n Self-timer (Samospúšť)/Smile timer
(Samospúšť detegujúca úsmev)
............................................................. 54, 58, 60
p Režim zaostrovania .................... 54, 61
m Zábleskový režim........................... 54, 55
o Exposure compensation (Korekcia
expozície) ............................................... 54, 69
A
Active D-Lighting (Funkcia Active
D-Lighting) ...................................... 116, 144
AE/AF lock button (Tlačidlo aretácie
AE/AF)................................................... 119, 175
AF area mode (Režim automatického
zaostrovania polí) ................. 70, 116, 140
AF assist (Pomocné svetlo AF)
.................................................................. 119, 172
Airplane mode (Režim lietadlo)
.................................................................. 118, 161
Assign side zoom control (Priradiť
bočný ovládač priblíženia)....... 119, 173
Auto (Automatická aktivácia) blesku
............................................................................... 56
Auto off (Automaticky vypnúť)
......................................................... 24, 119, 176
Auto with red-eye reduction
(Automaticky s predzábleskom proti
červeným očiam)................................ 56, 57
Autofocus mode (Režim
automatického zaostrenia)
............................................ 116, 117, 143, 153
Automatické zaostrovanie............ 61, 65
B
Backlighting (Protisvetlo) o ....... 33, 37
224
Technické poznámky
Index
Batéria..................................................... 16, 220
Beach (Pláž) Z ............................................. 33
Bluetooth............................................ 118, 162
Bočný ovládač priblíženia ........... 3, 5, 23
Brightness (Jas) .......................................... 167
Button sound (Zvuk tlačidiel) ........... 175
C
Capture NX-D .............................................. 111
Charge by computer (Nabiť cez
počítač)................................................ 119, 179
Choose connection (Zvoľte spojenie)
................................................................... 118, 161
Choose key picture (Vybrať kľúčovú
snímku) ................................................ 118, 160
Clean HDMI output (Čistý HDMI
výstup) ................................................ 104, 177
Clonové číslo................................................. 46
Close-up (Detailný záber) k ...... 33, 36
Connect to smart device (Pripojiť
k inteligentnému zariadeniu)
................................................................... 118, 161
Connection to remote (Vzdialené
pripojenie) .......................................... 118, 161
Continuous (Sériové snímanie)
................................................ 40, 70, 116, 133
Contrast (Kontrast)................................... 126
Control ring options (Možnosti
ovládacieho krúžka)..................... 119, 174
COOLPIX Custom Picture Control
(Vlastné Picture Control)
....................................................... 116, 117, 128
COOLPIX Picture Control (Funkcia
Picture Control) .......... 70, 116, 117, 124
Copyright information (Informácie
o autorských právach)................. 119, 181
Custom Picture Control (Vlastné
Picture Control) ................... 116, 117, 128
Č
Čas uzávierky........................................ 46, 49
Časový rozdiel............................................ 164
D
Date and time (Dátum a čas)
......................................................... 19, 119, 164
Date format (Formát dátumu)
.................................................................... 19, 164
Date stamp (Dátumová pečiatka)
.................................................................. 119, 169
Detekcia tváre............................................... 64
Diaľkový ovládač....................................... 212
Digital zoom (Digitálne priblíženie)
.......................................................... 71, 119, 172
D-Lighting............................................ 84, 118
Dusk/dawn (Úsvit/súmrak) i ............ 33
Dynamic Fine Zoom.................................. 71
E
Easy panorama (Jednoduchá
panoráma) p...................................... 33, 41
EH-73P............................................................. 221
Electronic VR (Elektronická stabilizácia
obrazu)................................................. 117, 154
EN-EL20a....................................................... 220
EVF auto toggle (Automatické
prepínanie EVF)............................... 119, 169
EVF options (Možnosti EVF)................ 167
Exposure bracketing (Expozičný
bracketing)......................................... 116, 139
Exposure compensation (Korekcia
expozície) ............................................... 54, 69
Exposure mode (Režim expozície)
............................................................................. 117
External mic sensitivity (Citlivosť
externého mikrofónu) ................ 117, 156
Extrahovanie statických snímok...... 101
225
Technické poznámky
Index
F
Face priority (Priorita tváre)................ 140
Farebná teplota......................................... 130
Fill flash (Doplnkový blesk).................... 56
Filter effects (Efekty filtrov)
......................................................... 86, 118, 126
Fireworks show (Ohňostroj) m
....................................................................... 33, 37
Firmware version (Verzia firmvéru)
................................................................. 120, 184
Flash exp. comp. (Korekcia expozície
blesku).................................................. 116, 143
Focal length selection (Výber
ohniskovej vzdialenosti)......................... 40
Food (Jedlo) u..................................... 33, 37
Format card (Formátovanie karty)
.......................................................... 16, 119, 176
Formátovanie .......................... 16, 119, 176
Formátovanie pamäťových kariet
.......................................................... 16, 119, 176
Frame rate (Frekvencia snímania)
................................................................... 117, 155
Full-time AF (Nepretržité automatické
zaostrovanie).................................... 143, 153
Funkcie, ktoré nie je možné používať
súčasne.............................................................. 75
H
Image quality (Kvalita snímky)
.......................................................... 70, 116, 121
Image review (Náhľad snímky)......... 167
Image sharpening (Doostrovanie
snímok) ........................................................... 126
Image size (Veľkosť snímky)
......................................................... 70, 116, 123
Indikátor pripravenosti blesku............. 55
Indikátor stavu batérie............................. 22
Indikátor zaostrenia............................. 9, 24
Infinity (Nekonečno) ................................. 62
Informácie o rozložení jasu .............. 8, 13
Informácie o snímaní ................................... 8
Intervalové snímanie................... 133, 135
ISO sensitivity (Citlivosť ISO)
............................................... 70, 116, 117, 137
K
Kapacita pamäte ................................ 22, 90
Konektor micro HDMI...................... 3, 104
Kontrolka nabíjania................................ 2, 17
Kontrolka redukcie efektu červených
očí.................................................................... 2, 57
Kontrolka samospúšte............... 2, 59, 60
Kontrolka zapnutia prístroja............ 2, 24
Kreatívny režim .................................... 31, 44
Kryt konektora .............................. 3, 17, 103
Kryt napájacieho konektora .................... 4
Kryt objektívu ................................................. 15
HDMI ..................................................... 119, 177
HDR...................................................................... 37
Histogram .................................... 13, 69, 167
Hlasitosť............................................................ 99
Hlavný vypínač......................................... 2, 19
Hľadáčik..................................... 4, 8, 26, 194
HS videosekvencia......................... 151, 152
Landscape (Krajina) c.................... 33, 34
Language (Jazyk) ........................... 119, 176
Letný čas ................................................ 19, 165
Location data (Údaje o polohe)
.................................................................. 119, 182
I
M
Identifikátor................................................. 207
Image comment (Komentár k snímke)
.................................................................. 119, 180
L
M exposure preview (Kontrola
expozície – M).................................. 117, 148
226
Technické poznámky
Index
Macro close-up (Režim makro)........... 62
Manuálne zaostrenie................................. 67
Manuálny režim................................... 31, 46
Mark for upload (Označiť na prenos)
.................................................................. 118, 157
Metering (Meranie) ............. 70, 116, 132
Mikrofón (stereo) ............................................ 2
Mikro-konektor USB....... 3, 17, 105, 109
Minimálna rýchlosť uzávierky ........... 137
Monitor....................................... 4, 8, 18, 194
Monitor options (Možnosti monitora)
............................................................................. 167
Monitor settings (Nastavenia monitora)
.................................................................. 119, 167
Movie options (Možnosti
videosekvencie).............................. 117, 150
Multifunkčný volič ................................ 6, 54
Multiple exp. Lighten (Viacnásobná
exp. Osvetlenie) m........................... 33, 39
Multiple exposure (Viacnásobná
expozícia) ........................................... 116, 145
N
Nabíjací sieťový zdroj..................... 17, 221
Nabíjačka ...................................................... 208
Nabíjateľná batéria ..................................... 17
Nabíjateľná lítium-iónová batéria
.................................................................... 16, 220
Napájací konektor................................... 208
Napájanie ......................................................... 19
Nastavenie času (dlhá expozícia)
................................................................................ 50
Nastavenie tlačidla Fn .................. 70, 114
Nastavenie Žiarovka (dlhá expozícia)
................................................................................ 50
Názov súboru............................................. 207
Network menu (Ponuka siete)
................................................................... 113, 161
Night landscape (Nočná krajina) X
....................................................................... 33, 36
Night portrait (Nočný portrét) s
....................................................................... 33, 35
Noise reduction filter (Filter redukcie
šumu)................................................... 116, 144
O
Objektív ......................................... 2, 194, 217
Obrazovka výberu snímok ................... 115
Očko na upevnenie remienka
fotoaparátu................................................. 2, 15
Odstrániť .................................................. 28, 83
Ohnisková vzdialenosť
..................................................... 147, 148, 217
Optické priblíženie...................................... 71
Otočný multifunkčný volič .............. 6, 54
Ovládací krúžok ................................... 7, 174
Ovládací prvok dioptrickej korekcie
.......................................................................... 3, 26
Ovládač priblíženia.......................... 2, 5, 71
P
Pamäť zaostrenia ........................................ 66
Pamäťová karta ...................... 16, 192, 222
Paper size (Veľkosť papiera) ... 106, 107
Party/indoor (Oslava/interiér) f
....................................................................... 33, 35
Párovanie diaľkového ovládača....... 215
Peaking (Zameranie) .................. 120, 184
Pet portrait (Portrét domáceho
zvieraťa) O............................................. 33, 38
PictBridge .......................................... 103, 105
Picture Control (Funkcia Picture
Control)............................ 70, 116, 117, 124
Plne automatický režim................... 31, 32
Počet zostávajúcich expozícií
.................................................................... 22, 122
Počítač................................................. 103, 109
Pomocné svetlo AF ....................................... 2
227
Technické poznámky
Index
Ponuka Movie manual mode (Režimu
manuálnej videosekvencie ..... 117, 149
Ponuka nastavenia ....................... 119, 164
Ponuka prehrávania..................... 118, 157
Ponuka snímania ................ 116, 121, 124
Ponuka videosekvencie............. 117, 150
Portrait (Portrét) b..................................... 33
Prehrávanie ............................................ 27, 90
Prehrávanie miniatúr......................... 27, 81
Prehrávanie snímok na celej obrazovke
...................................................... 12, 27, 80, 81
Prehrávanie videosekvencií ......... 27, 90
Preset manual (Manuálna predvoľba)
.............................................................................. 131
Pre-shooting cache (Vyrovnávacia
pamäť pred expozíciou)............ 133, 134
Priama tlač ......................................... 103, 105
Priblíženie......................................................... 71
Príkazový volič......................................... 7, 46
Prípona........................................................... 207
Protect (Chrániť)............................. 118, 159
Q
Quick adjust (Rýchle nastavenie).... 126
Quick retouch (Rýchle retušovanie)
.................................................................... 84, 118
R
Rear-curtain sync (Synchronizácia
s druhou lamelou uzávierky)................ 56
Red-eye reduction (Redukcia efektu
červených očí)...................................... 56, 57
Reproduktor ...................................................... 4
Reset all (Resetovať všetko).... 120, 184
Reset file numbering (Vynulovanie
číslovania súborov) ...................... 120, 183
Reset user settings (Vynulovať
používateľské nastavenia)...................... 53
Restore default settings (Obnoviť
predvolené nastavenia)............. 119, 162
Režim Aperture-priority auto (Časovej
automatiky) ............................................ 31, 46
Režim Bird-watching (Sledovania
vtákov).............................................. 31, 33, 40
Režim Moon (Mesiaca)........... 31, 33, 40
Režim motívových programov ... 31, 33
Režim Movie manual (Manuálnej
videosekvencie)................................... 31, 94
Režim prehrávania ..................................... 27
Režim Programmed auto (Programovej
automatiky) ............................................ 31, 46
Režim Shutter-priority auto (Clonovej
automatiky) ............................................ 31, 46
Režim snímania............................................. 31
Režim User settings (Užívateľské
nastavenia) .............................................. 31, 52
Režim zaostrovania............................ 54, 61
Rotate image (Otočiť snímku)
.................................................................. 118, 159
S
Saturation (Sýtosť).................................... 126
Save user settings (Uloženie
používateľských nastavení) ................... 53
Scene auto selector (Automatický volič
motívových programov) x
............................................................... 31, 33, 34
Sekvencia................................................. 28, 82
Selective color (Selektívne farby) I
....................................................................... 33, 38
Self-timer (Samospúšť)................... 54, 58
Self-timer: after release (Samospúšť: po
uvoľnení)............................................. 119, 170
Send while shooting (Odosielať počas
snímania) ............................................ 118, 161
Sequence display options (Možnosti
zobrazenia sekvencie) ................ 118, 160
Shutter sound (Zvuk uzávierky)....... 175
Sieťový zdroj .................................... 103, 208
228
Technické poznámky
Index
Single (Jednotlivé snímky).................. 133
Single AF (Jednoduché automatické
zaostrovanie).................................... 143, 153
Skin softening (Zmäkčenie pleti)
............................................................ 65, 85, 118
Slide show (Prezentácia)........... 118, 158
Slnečná clona objektívu.......................... 15
Slot empty release lock (Zámok
uvoľnenia prázdneho priečinka)
.................................................................. 119, 166
Slow sync (Synchronizácia blesku
s dlhými časmi uzávierky) ...................... 56
Small picture (Malá snímka)....... 87, 118
Smile timer (Samospúšť detegujúca
úsmev) ..................................................... 54, 60
Snap-back zoom (Rýchle dočasné
oddialenie)......................................... 119, 173
Snímač oka................................................ 4, 26
Snímanie.......................................... 22, 31, 90
Snow (Sneh) z............................................ 33
Soft (Jemné) O ................................... 33
Sound settings (Nastavenia zvuku)
.................................................................. 119, 175
Spomalené videosekvencie..... 151, 152
Sports (Šport) d................................. 33, 35
Standard flash (Štandardný blesk) .... 56
Startup zoom position (Východiskové
nastavenie priblíženia) ............... 117, 148
Stlačenie do polovice ................ 6, 24, 62
Subject tracking (Sledovanie objektu)
.................................................................. 141, 142
Sunset (Západ slnka) h ......................... 33
Superlapse movie (Videosekvencia
superlapse) o .................................... 33, 98
Sync with smart device (Synchronizácia
s inteligentným zariadením) ............. 164
Š
Širokouhlá poloha....................................... 71
T
Target finding AF (Automatické
zaostrovanie s vyhľadávaním objektu)
.................................................................... 63, 141
Telefotografická poloha .......................... 71
Time zone (Časové pásmo)........ 19, 165
Time zone and date (Časové pásmo
a dátum)..................................... 19, 119, 164
Time-lapse movie (Časozberné
snímanie) i ......................................... 33, 96
Tlač ............................................. 105, 106, 107
Tlačiareň ............................................. 103, 105
Tlačidlo spúšte ......................... 2, 6, 24, 62
Toggle Av/Tv selection (Prepínať výber
Av/Tv).................................................... 119, 182
Toning (Tónovanie)................................. 127
TV............................................................ 103, 104
U
USB kábel........................ 17, 103, 105, 109
Ú
Úprava statických snímok ..................... 83
Úprava videosekvencií .......................... 100
Úroveň odtieňa............................................. 13
V
Vibration reduction (Stabilizácia
obrazu)......................................... 70, 119, 171
View/hide framing grid (Zobraziť/skryť
pomocnú mriežku).......................... 11, 167
ViewNX-i............................................. 103, 109
Virtuálny horizont.................. 11, 167, 168
Volič režimov............................... 2, 5, 22, 31
Volič režimu zaostrovania ......................... 5
Voliteľné príslušenstvo ......................... 208
Vstavaný blesk ......................................... 2, 55
Vysokorýchlostné sériové snímanie
............................................................................. 133
Výrez .......................................................... 80, 88
229
Technické poznámky
Index
W
White balance (Vyváženie bielej farby)
............................................... 70, 116, 117, 129
Wi-Fi....................................................... 118, 162
Wind noise reduction (Redukcia šumu
vetra) ..................................................... 117, 154
Z
Zaostrenie............ 24, 91, 140, 143, 153
Zaostrovacie pole........... 11, 24, 38, 140
Zábleskový režim................................ 54, 55
Záznam videosekvencie ................ 25, 90
Zobrazenie kalendára............................... 81
Zoom memory (Pamäť priblíženia)
.................................................................. 117, 147
Zoom microphone (Priblíženie
mikrofónu).......................................... 117, 155
Zostávajúci čas záznamu
videosekvencie .................................... 90, 91
Zrýchlené videosekvencie........ 151, 152
Zväčšenie prehrávaného obrazu
....................................................................... 27, 80
230
Technické poznámky
Index
Je zakázané akékoľvek reprodukovanie tejto príručky,
v ľubovoľnej podobe, či už vcelku alebo v častiach (s výnimkou
stručných citácií v kritických článkoch alebo testoch), bez
písomného povolenia spoločnosti NIKON CORPORATION.
YP8L02(1N)
6MQA571N-02
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising