Nikon | COOLPIX P1000 | Nikon COOLPIX P1000 Stručný návod na obsluhu

Nikon COOLPIX P1000 Stručný návod na obsluhu
DIGITÁLNY FOTOAPARÁT
Stručný návod na obsluhu
Úvod
Súčasti fotoaparátu
Začíname
Základné činnosti pri snímaní a prehrávaní
Ostatné funkcie
Technické poznámky
• Pred použitím fotoaparátu si dôkladne prečítajte túto
príručku.
• Aby sa zaistilo správne používanie fotoaparátu,
nezabudnite si prečítať časť „Pre vašu bezpečnosť“
(strana vi).
• Nezabudnite si prečítať časť „Objektív nenechávajte
namierený na slnko“ (strana 23) v dokumente
„Starostlivosť o výrobok“.
• Po prečítaní tejto príručky ju uchovávajte na ľahko
prístupnom mieste pre potreby v budúcnosti.
ii
1
2
8
15
19
Sk
Úvod
Najskôr si prečítajte toto
Ďakujeme, že ste si kúpili digitálny fotoaparát Nikon COOLPIX P1000.
Prevzatie „Návod na použitie“
Návod na použitie (formát PDF) obsahuje podrobné informácie v rôznych jazykoch o tom, ako
používať tento výrobok. Návod na použitie si prevezmite z nášho centra na preberanie
softvéru na nižšie uvedenej adrese URL a uložte si ho do svojho inteligentného zariadenia
alebo počítača, aby ste doň mohli v prípade potreby nahliadnuť.
• Návod na použitie si môžete prezerať pomocou programov Adobe Acrobat Reader
(k dispozícii na prevzatie z webovej stránky spoločnosti Adobe) alebo iBooks (aplikácia
pre iOS).
Prevzatie softvéru Nikon
Pre počítač
Softvér si môžete prevziať z nášho centra na preberanie softvéru na adrese URL uvedenej
nižšie.
• ViewNX-i: Tento softvér umožňuje preniesť snímky a videá do počítača, kde si ich môžete
prezrieť a upraviť.
• Capture NX-D: Tento softvér umožňuje upravovať snímky prenesené do počítača
a spracúvať snímky vo formáte RAW.
Pre inteligentné zariadenia
• SnapBridge: Po vytvorení bezdrôtového pripojenia môžete pomocou tejto aplikácie
odosielať snímky a videosekvencie do svojho inteligentného zariadenia. Informácie
o spôsobe prevzatia a postupe pri vytváraní pripojenia nájdete v priloženom „SnapBridge
Sprievodca pripojením“.
Navštívte naše centrum na preberanie softvéru
http://downloadcenter.nikonimglib.com
Príručky k obrazovej technike Nikon a počítačový softvér alebo firmvér
si môžete prevziať z našej webovej stránky.
Užívateľská podpora spoločnosti Nikon
Na nižšie uvedenej webovej stránke si môžete zaregistrovať svoj fotoaparát a môžete na nej
získať najnovšie informácie o produktoch. Nájdete tam odpovede na často kladené otázky
(FAQ) a môžete sa tam na nás obrátiť so žiadosťou o technickú pomoc.
http://www.europe-nikon.com/support
COOLPIX P1000 Model Name: N1622
ii
Úvod
Kontrola obsahu balenia
Ak niektoré položky chýbajú, kontaktujte predajňu, v ktorej ste fotoaparát zakúpili.
Digitálny fotoaparát
COOLPIX P1000
Popruh
Kryt objektívu LC-77
Nabíjateľná lítiovo-iónová
batéria EN-EL20a
Nabíjací sieťový zdroj
EH-73P*
USB kábel UC-E21
Bajonetová slnečná clona
objektívu HB-CP1
Záručný list (vytlačený na
zadnej strane tejto príručky)
Stručný návod na obsluhu
(táto príručka)
SnapBridge Sprievodca
pripojením
* Dodaný zástrčkový adaptér sa líši v závislosti od krajiny alebo regiónu zakúpenia. Tvar
zástrčkového adaptéra sa líši v závislosti od krajiny alebo regiónu zakúpenia (A4).
POZNÁMKA: Pamäťová karta nie je súčasťou balenia fotoaparátu. Pamäťové karty SD, SDHC
a SDXC sa v tejto príručke označujú ako „pamäťové karty“.
Úvod
iii
Informácie a preventívne opatrenia
Celoživotné vzdelávanie
Ako súčasť záväzku „celoživotného vzdelávania“ spoločnosti Nikon, ktorý sa týka ustavičnej podpory
výrobkov a vzdelávania, sú na nasledujúcich webových lokalitách k dispozícii neustále
aktualizované informácie:
• Pre používateľov v USA: http://www.nikonusa.com/
• Pre používateľov v Európe: http://www.europe-nikon.com/support/
• Pre používateľov v Ázii, Oceánii, na Strednom východe a v Afrike: http://www.nikon-asia.com/
Navštívte tieto webové lokality, aby ste získali najnovšie informácie o výrobkoch, tipy, odpovede na
často kladené otázky (FAQ) a všeobecné rady týkajúce sa digitálneho spracovania snímok
a snímania. Ďalšie informácie môžete získať od miestneho obchodného zástupcu spoločnosti
Nikon. Kontaktné informácie nájdete na nižšie uvedenej webovej stránke:
http://imaging.nikon.com/
Používajte iba elektronické príslušenstvo značky Nikon
Fotoaparáty Nikon COOLPIX sú skonštruované podľa najvyšších štandardov a obsahujú zložité
elektronické obvody. Výhradne elektronické príslušenstvo značky Nikon (vrátane nabíjačiek, batérií,
sieťových zdrojov a USB káblov), ktoré spoločnosť Nikon certifikovala špeciálne na použitie s týmto
digitálnym fotoaparátom značky Nikon, boli skonštruované a osvedčené pre prevádzku v rámci
prevádzkových a bezpečnostných požiadaviek týchto elektronických obvodov.
POUŽITIE ELEKTRONICKÉHO PRÍSLUŠENSTVA INEJ ZNAČKY AKO NIKON MÔŽE POŠKODIŤ
FOTOAPARÁT A MÔŽE ZNAMENAŤ STRATU PLATNOSTI ZÁRUKY OD SPOLOČNOSTI NIKON.
Použitie nabíjateľných Li-ion batérií od iných výrobcov, ktoré neobsahujú holografickú pečať Nikon,
môže spôsobovať problémy pri normálnej prevádzke fotoaparátu alebo môže spôsobiť prehriatie,
vznietenie, prasknutie alebo vytečenie batérie.
Holografická pečať: Identifikuje toto
zariadenie ako autentický výrobok
značky Nikon.
Ak potrebujete ďalšie informácie o príslušenstve značky Nikon, obráťte sa na miestneho
autorizovaného predajcu výrobkov značky Nikon.
Pred zhotovovaním dôležitých snímok
Pred snímaním pri dôležitých udalostiach (napríklad počas svadby alebo pred výletom) zhotovte
skúšobný záber, aby ste si overili správnu činnosť fotoaparátu. Spoločnosť Nikon nenesie
zodpovednosť za škody alebo straty zisku, ktoré môžu vzniknúť v dôsledku poruchy výrobku.
iv
Úvod
Informácie o návodoch
• Žiadna časť návodov dodávaných s výrobkom nesmie byť reprodukovaná, kopírovaná, šírená,
ukladaná v zálohovacích systémoch ani v ľubovoľnej forme prekladaná do iného jazyka bez
predchádzajúceho písomného súhlasu od spoločnosti Nikon.
• Ilustrácie a obsah obrazovky v tejto príručke sa môžu odlišovať od aktuálneho produktu.
• Spoločnosť Nikon si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť technické parametre hardvéru
a softvéru opisovaného v týchto príručkách bez predchádzajúceho upozornenia.
• Spoločnosť Nikon nebude niesť zodpovednosť za žiadne škody, ktoré vzniknú následkom
používania tohto produktu.
• Hoci bolo vynaložené maximálne úsilie, aby sa zabezpečila presnosť a úplnosť informácií v týchto
príručkách, privítame, ak na všetky chyby a nedostatky upozorníte miestne zastúpenie
spoločnosti Nikon (adresa je uvedená samostatne).
Poznámky o dodržiavaní autorských práv
Podľa zákona o autorských právach nemôžu byť fotografie alebo záznamy podliehajúce autorským
právam, ktoré boli vytvorené s týmto fotoaparátom, použité bez povolenia vlastníka autorských
práv. Na osobné použitie sa vzťahujú výnimky, pamätajte však na to, že aj osobné použitie môže byť
obmedzené v prípade fotografií alebo záznamov výstav alebo živých vystúpení.
Likvidácia zariadení na ukladanie údajov
Vymazaním snímok alebo formátovaním zariadení na ukladanie údajov, napríklad pamäťových
kariet, sa úplne nevymažú pôvodné obrazové údaje. Vymazané súbory na vyhodených zariadeniach
na ukladanie údajov možno niekedy obnoviť pomocou bežne dostupného softvéru, čo môže mať
za následok zneužitie osobných údajov na snímkach. Za zabezpečenie ochrany takýchto údajov
zodpovedá používateľ.
Pred likvidáciou zariadenia na ukladanie údajov, alebo prenesením vlastníctva na inú osobu
resetujte všetky nastavenia fotoaparátu časti Reset all (Resetovať všetko) v ponuke nastavení
(A17) alebo v časti Restore default settings (Obnoviť predvolené nastavenia) v ponuke
siete (A17). Po reštartovaní vymažte všetky údaje pomocou komerčného softvéru na vymazávanie
údajov alebo naformátujte zariadenie v časti Format card (Formátovanie karty) v ponuke
nastavení (A17), potom ho úplne naplňte snímkami, ktoré neobsahujú žiadne súkromné
informácie (napr. snímky prázdnej oblohy).
Dbajte na to, aby ste pri fyzickej likvidácii pamäťových kariet predišli poraneniu alebo poškodeniu
majetku.
Úvod
v
Pre vašu bezpečnosť
Aby nedošlo k poškodeniu majetku alebo zraneniu vás či iných osôb, pred použitím tohto
výrobku si prečítajte celú časť „Pre vašu bezpečnosť“.
Tieto bezpečnostné pokyny uchovávajte tam, kde si ich budú môcť prečítať všetci
používatelia tohto výrobku.
NEBEZPEČENSTVO
Nedodržanie pokynov označených touto
ikonou predstavuje vysoké riziko usmrtenia
alebo vážneho zranenia.
VÝSTRAHA
Nedodržanie pokynov označených touto
ikonou by mohlo viesť k usmrteniu alebo
vážnemu zraneniu.
UPOZORNENIE
Nedodržanie pokynov označených touto
ikonou by mohlo viesť k zraneniu alebo
poškodeniu majetku.
VÝSTRAHA
• Nepoužívajte počas chôdze ani obsluhy vozidla. Nedodržanie tohto pokynu by
mohlo viesť k nehodám alebo inému zraneniu.
• Nerozoberajte ani neupravujte tento výrobok. Nedotýkajte sa vnútorných
častí, k odhaleniu ktorých došlo v dôsledku pádu alebo inej nehody.
Nedodržanie týchto pokynov by mohlo viesť k zasiahnutiu elektrickým prúdom alebo
inému zraneniu.
• V prípade, že si všimnete akékoľvek nezvyčajné javy, ako sú dym, teplo alebo
nezvyčajné zápachy, ktoré sa uvoľňujú z výrobku, ihneď odpojte batériu alebo
zdroj napájania. Pokračovanie v používaní by mohlo viesť k vzniku požiaru,
popáleninám alebo inému zraneniu.
• Uchovávajte v suchu. So zariadením nemanipulujte s mokrými rukami. So
zástrčkou nemanipulujte s mokrými rukami. Nedodržanie týchto pokynov by
mohlo viesť k vzniku požiaru alebo zasiahnutiu elektrickým prúdom.
• Dbajte na to, aby vaša pokožka nezostávala v dlhodobom kontakte s týmto
výrobkom, pokiaľ je zapnutý alebo pripojený k napájaniu. Nedodržanie tohto
pokynu by mohlo viesť k nízkoteplotným popáleninám.
• Nepoužívajte tento výrobok v prítomnosti horľavého prachu alebo plynu, ako
sú propán, benzín alebo aerosóly. Nedodržanie tohto pokynu by mohlo viesť
k výbuchu alebo vzniku požiaru.
• Nemierte blesk na vodiča motorového vozidla. Nedodržanie tohto pokynu by
mohlo viesť k nehodám.
vi
Úvod
• Tento výrobok uchovávajte mimo dosahu detí. Nedodržanie tohto pokynu by
mohlo viesť k zraneniu alebo poruche výrobku. Navyše, vezmite do úvahy, že malé časti
predstavujú riziko udusenia. V prípade, že dieťa prehltne akúkoľvek časť tohto výrobku,
ihneď vyhľadajte lekársku pomoc.
• Nezaplietajte, neovíjajte ani nezakrúcajte popruhy okolo krku. Nedodržanie
tohto pokynu by mohlo viesť k nehodám.
• Nepoužívajte batérie, nabíjačky, sieťové zdroje ani USB káble, ktoré nie sú
výslovne určené na používanie s týmto výrobkom. Keď používate batérie,
nabíjačky, sieťové zdroje a USB káble určené na používanie s týmto výrobkom,
nevykonávajte nasledovné:
- Poškodzovanie, úprava, násilné ťahanie alebo ohýbanie šnúr alebo káblov,
ich umiestňovanie pod ťažké predmety alebo vystavovanie pôsobeniu tepla
či plameňa.
- Používanie cestovných meničov alebo adaptérov určených na prevod
z jedného napätia na iné napätie či so striedačmi, ktoré prevádzajú
jednosmerné napájanie na striedavé napájanie.
Nedodržanie týchto pokynov by mohlo viesť k vzniku požiaru alebo zasiahnutiu
elektrickým prúdom.
• Nemanipulujte so zástrčkou pri nabíjaní výrobku alebo používaní sieťového
zdroja počas búrok. Nedodržanie tohto pokynu by mohlo viesť k zasiahnutiu
elektrickým prúdom.
• So zariadením nemanipulujte s holými rukami na miestach vystavených
pôsobeniu mimoriadne vysokých alebo nízkych teplôt. Nedodržanie tohto
pokynu by mohlo viesť k popáleninám alebo omrzlinám.
UPOZORNENIE
• Nenechávajte objektív namierený na slnko alebo iné zdroje silného svetla.
Svetlo zaostrené objektívom by mohlo spôsobiť vznik požiaru alebo poškodenie
vnútorných častí výrobku. Pri snímaní objektov v protisvetle zachovávajte slnko
dostatočne mimo obrazového poľa. Slnečné svetlo sústredené do fotoaparátu, keď sa
slnko nachádza blízko obrazového poľa, by mohlo spôsobiť vznik požiaru.
• Vypnite tento výrobok, keď je jeho použitie zakázané. Vypnite bezdrôtové
funkcie, keď je použitie bezdrôtového zariadenia zakázané. Rádiofrekvenčné
emisie vytvárané týmto výrobkom by mohli zasahovať do činnosti zariadení na palube
lietadla alebo v nemocniciach či iných zdravotníckych zariadeniach.
• Vyberte batériu a odpojte sieťový zdroj, ak sa tento výrobok nebude dlhší čas
používať. Nedodržanie tohto pokynu by mohlo viesť k vzniku požiaru alebo poruche
výrobku.
Úvod
vii
• Nedotýkajte sa pohyblivých častí objektívu ani iných pohyblivých častí.
Nedodržanie tohto pokynu by mohlo viesť k zraneniu.
• Neodpaľujte blesk v kontakte s pokožkou alebo objektmi či v ich
bezprostrednej blízkosti. Nedodržanie tohto pokynu by mohlo viesť k popáleninám
alebo vzniku požiaru.
• Nevysúvajte vstavaný blesk, keď používate zábleskovú jednotku upevnenú na
sánkach pre príslušenstvo fotoaparátu. Nedodržanie tohto pokynu môže viesť
k poškodeniu alebo prehriatiu výrobku.
• Nenechávajte výrobok tam, kde bude dlhodobo vystavený pôsobeniu
mimoriadne vysokých teplôt, ako napríklad v uzatvorenom automobile alebo
na priamom slnečnom svetle. Nedodržanie tohto pokynu by mohlo viesť k vzniku
požiaru alebo poruche výrobku.
• Neprepravujte fotoaparát s pripojeným statívom alebo podobným
príslušenstvom. Nedodržanie tohto pokynu by mohlo viesť k zraneniu alebo poruche
výrobku.
NEBEZPEČENSTVO týkajúce sa batérií
• Dbajte na to, aby nedochádzalo k zlému zaobchádzaniu s batériami.
Nedodržanie nasledujúcich pokynov by mohlo viesť k vytečeniu, prehriatiu, prasknutiu
alebo vznieteniu batérií:
- Používajte len nabíjateľné batérie schválené na používanie v tomto výrobku.
- Nevystavujte batérie pôsobeniu plameňa alebo nadmerného tepla.
- Nerozoberajte.
- Neskratujte kontakty ich dotykom s náhrdelníkmi, sponami do vlasov či inými
kovovými predmetmi.
- Nevystavujte batérie ani iné výrobky, do ktorých sú vložené, pôsobeniu silných
fyzických otrasov.
• Nabíjanie vykonávajte len tak, ako je to uvedené. Nedodržanie tohto pokynu by
mohlo viesť k vytečeniu, prehriatiu, prasknutiu alebo vznieteniu batérií.
• Ak sa elektrolyt batérie dostane do kontaktu s očami, vypláchnite ich
množstvom čistej vody a vyhľadajte okamžitú lekársku pomoc. Zdržanie postupu
by mohlo viesť k zraneniam očí.
viii
Úvod
VÝSTRAHA týkajúca sa batérií
• Batérie uchovávajte mimo dosahu detí. V prípade, že dieťa prehltne batériu,
vyhľadajte okamžitú lekársku pomoc.
• Batérie neponárajte do vody ani nevystavujte pôsobeniu dažďa. Nedodržanie
tohto pokynu by mohlo viesť k vzniku požiaru alebo poruche výrobku. Ihneď vysušte
výrobok pomocou uteráka alebo podobného predmetu v prípade, že namokne.
• Ihneď prestaňte výrobok používať v prípade, že si všimnete akékoľvek zmeny
na batériách, ako sú strata farby alebo deformácia. Ukončite nabíjanie, ak sa
nenabijú v priebehu určeného časového intervalu. Nedodržanie týchto pokynov
môže mať za následok vytečenie, prehriatie, prasknutie alebo vznietenie batérií.
• Keď už batérie nie sú viac potrebné, zaizolujte kontakty samolepiacou páskou.
V prípade, že sa kontakty batérie dostanú do kontaktu s kovovými predmetmi, môže
dôjsť k prehriatiu, prasknutiu batérie alebo k vzniku požiaru.
• Ak sa elektrolyt batérie dostane do kontaktu s pokožkou alebo odevom osoby,
ihneď opláchnite zasiahnutú oblasť množstvom čistej vody. Nedodržanie tohto
pokynu by mohlo viesť k podráždeniu pokožky.
Úvod
ix
x
Úvod
Súčasti fotoaparátu
Telo fotoaparátu
1 23
7 6
4
8 9 10
5
11 12 13 141516 17
25 24 23 22 21 20 19 18
1
Príkazový volič
13 Elektronický hľadáčik
2
Hlavný vypínač/kontrolka zapnutia
prístroja (kontrolka nabíjania)
14 Snímač oka
3
Volič režimov
4
Vstavaný blesk
5
Ovládač priblíženia
17 Volič režimu zaostrovania
6
Tlačidlo spúšte
18 Tlačidlo s (displej)
7
Tlačidlo w (funkcia)
19 Tlačidlo k (potvrdenie výberu)
8
Ovládací krúžok
20 Tlačidlo l (odstraňovanie)
9
Tlačidlo p (rýchle dočasné oddialenie)
21 Tlačidlo d (ponuka)
10 Bočný ovládač priblíženia
15 Tlačidlo x (monitor)
16 Tlačidlo o (AE-L/AF-L)
Otočný multifunkčný volič
11 K Ovládač vysunutia blesku
22 (multifunkčný volič)*
12 Ovládací prvok dioptrickej korekcie
23 Tlačidlo c (prehrávanie)
24 Tlačidlo b (e záznam videosekvencií)
25 Monitor
* V tejto príručke je stláčanie multifunkčného voliča nahor, nadol, doľava alebo doprava
znázornené šípkami H, I, J alebo K.
Súčasti fotoaparátu
1
Začíname
Upevnenie remienka fotoaparátu
Remienok pripevnite na ľavej a pravej strane fotoaparátu.
Nasadenie krytu objektívu a slnečnej clony
objektívu
• Keď nezhotovujete snímky, chráňte objektív nasadením krytu objektívu.
• Slnečná clona objektívu tieni svetlo, ktoré nepriaznivo ovplyvňuje snímku a zároveň
pomáha chrániť fotoaparát. Slnečnú clonu objektívu nepoužívajte pri snímaní s bleskom,
alebo ak je pri snímaní potrebné pomocné svetlo AF.
Ak slnečnú clonu objektívu nepoužívate
2
Začíname
Vloženie batérie a pamäťovej karty
Záklopka batérie
Slot na pamäťovú kartu
• So správne orientovaným kladným a záporným pólom posuňte oranžovú poistku proti
vypadnutiu batérie pri otvorených dvierkach (3) a úplne vložte batériu (4).
• Pamäťovú kartu zasúvajte, až kým nezapadne na svoje miesto a necvakne (5).
• Dajte pozor, aby ste batériu alebo pamäťovú kartu nevložili obrátene, prípadne otočenú
dozadu, inak by mohlo dôjsť k poruche.
• Keď je prepínač ochrany proti zápisu na pamäťovej karte v „uzamknutej“ polohe, nie je
možné zhotovovať ani odstraňovať snímky a kartu nie je možné naformátovať.
B
Formátovanie pamäťovej karty
Pri prvom vložení pamäťovej karty používanej v inom zariadení do tohto fotoaparátu
nezabudnite pamäťovú kartu naformátovať pomocou tohto fotoaparátu.
• Majte na pamäti, že formátovaním pamäťovej karty sa natrvalo odstránia všetky
snímky a ostatné údaje uložené na pamäťovej karte. Pred formátovaním pamäťovej karty si
vytvorte kópie všetkých fotografií ktoré si chcete ponechať.
• Vložte pamäťovú kartu do fotoaparátu, stlačte tlačidlo d a v ponuke nastavenia vyberte
položku Format card (Formátovanie karty) (A17).
Vybratie batérie alebo pamäťovej karty
Vypnite fotoaparát a skontrolujte, či je vypnutá kontrolka zapnutia prístroja a obrazovky
a následne otvorte kryt priestoru pre batérie/slotu na pamäťovú kartu.
• Pohnite poistkou proti vypadnutiu batérie pri otvorených dvierkach, aby sa batéria
vysunula.
• Jemne zatlačte pamäťovú kartu do fotoaparátu, aby sa pamäťová karta vysunula.
• Pri manipulácii dávajte pozor, pretože fotoaparát, batéria a pamäťová karta môžu byť
bezprostredne po použití fotoaparátu horúce.
Začíname
3
Nabíjanie batérie
Nabíjací sieťový
zdroj*
Elektrická zásuvka
Kábel USB (súčasť dodávky)
Kontrolka zapnutia prístroja
(kontrolka nabíjania)
* Dodaný zástrčkový adaptér sa líši v závislosti od krajiny alebo regiónu zakúpenia. Tvar
zástrčkového adaptéra sa líši v závislosti od krajiny alebo regiónu zakúpenia.
• Nabíjanie začne, keď sa fotoaparát pripojí do elektrickej zásuvky, batéria musí byť vložená
podľa znázorneného obrázku. Kontrolka zapnutia (kontrolka nabíjania) počas nabíjania
batérie pomaly bliká.
• Keď je nabíjanie hotové, kontrolka zapnutia zhasne. Odpojte nabíjací sieťový zdroj od
elektrickej zásuvky a potom odpojte kábel USB.
Čas nabíjania úplne vybitej batérie je zhruba 3 hodiny.
• Batéria sa nedá nabiť, ak kontrolka zapnutia rýchlo bliká, a to pravdepodobne kvôli
niektorej z príčin popísaných nižšie.
- Okolitá teplota je nevhodná na nabíjanie.
- Kábel USB alebo nabíjací sieťový zdroj nie sú správne pripojené.
- Batéria je poškodená.
4
Začíname
B
Poznámky ku káblu USB
• Nepoužívajte iný USB kábel než UC-E21. Použitie iného USB kábla než UC-E21 môže mať za
následok prehriatie, požiar alebo úraz elektrickým prúdom.
• Skontrolujte tvar a smer zástrčiek a nevkladajte ich, ani neodstraňujte pod uhlom.
B
Poznámky k nabíjaniu batérie
• Fotoaparát sa môže počas nabíjania používať, predĺži to však čas nabíjania. Kontrolka zapnutia
prístroja (kontrolka nabíjania) sa počas používania fotoaparátu vypne.
• Za žiadnych okolností nepoužívajte inú značku alebo model sieťového zdroja než nabíjací sieťový
zdroj EH-73P, ani nepoužívajte bežne dostupný sieťový USB zdroj alebo nabíjačku pre mobilný
telefón. Nedodržanie tohto pokynu môže viesť k prehriatiu alebo poškodeniu fotoaparátu.
Otvorenie monitora
• Smer a uhol monitora si môžete prispôsobiť. Pri bežnom snímaní sklopte monitor
smerom k zadnej časti fotoaparátu s obrazovkou otočenou navonok (5).
• Keď fotoaparát nepoužívate alebo prenášate, sklopte monitor smerom k telu fotoaparátu
s obrazovkou smerom dovnútra (1).
B
Poznámky o monitore
• Nastaviteľný rozsah monitora môže byť obmedzený, ak je k fotoaparátu pripojený kábel alebo
príslušenstvo.
• Keď polohujete monitor, nepôsobte naň nadmernou silou a hýbte ním pomaly v rámci
prípustného polohovacieho rozsahu, aby nedošlo k poškodeniu prepojení.
Začíname
5
Nastavenie fotoaparátu
1
Zapnite fotoaparát.
• Na voľbu a úpravu nastavení použite multifunkčný volič.
Multifunkčný volič
Hlavný vypínač
Hore
Doľava
Tlačidlo k
(potvrdenie voľby)
Doprava
Dole
• Zobrazí sa dialógové okno na výber jazyka. Stlačením
H alebo I na multifunkčnom voliči zvýraznite jazyk
a zvoľte ho stlačením k.
• Jazyk je možné zmeniť kedykoľvek pomocou možnosti
Language (Jazyk) v ponuke nastavenia (A17).
Language
Cancel
2
Vyberte položku Yes (Áno) a stlačte k.
Choose time zone and
set date and time?
Yes
No
Cancel
3
Zvýraznite svoje domovské časové pásmo
a stlačte k.
• Ak chcete zapnúť letný čas, stlačte H; W sa bude
zobrazovať v hornej časti mapy. Stlačením I letný čas
vypnete.
Back
4
6
Stlačením H alebo I vyberte formát dátumu a stlačte k.
Začíname
5
Zadajte aktuálny dátum a čas a stlačte k.
Date and time
• Stlačením J alebo K zvýraznite položky a stlačením
H alebo I ich zmeňte.
• Vyberte pole minút a stlačením tlačidla k potvrďte
nastavenie.
D
M
Y
h
m
01 01 2018 00 00
Edit
6
Po výzve, stlačením H alebo I zvýraznite možnosť Yes (Áno)
a stlačte k.
• Po dokončení nastavenia fotoaparát prejde do zobrazenia snímania.
C
Resetovanie hodín
Možnosť Time zone and date (Časové pásmo a dátum) v ponuke nastavenia sa dá použiť na
výber časového pásma a nastavenie hodín fotoaparátu.
Letný čas sa dá zapnúť alebo vypnúť v ponuke Time zone (Časové pásmo).
C
Používanie aplikácie SnapBridge
Keď pomocou aplikácie SnapBridge vytvoríte bezdrôtové pripojenie medzi fotoaparátom
a inteligentným zariadením, môžete do tohto inteligentného zariadenia prenášať snímky
zhotovené fotoaparátom alebo používať funkciu fotografovania na diaľku. Postup pri vytváraní
spojenia nájdete v priloženom návode „SnapBridge Sprievodca pripojením“.
Začíname
7
Základné činnosti pri snímaní
a prehrávaní
Snímanie snímok
Ako príklad je použitý režim A (automatický). Režim A (automatický) vám umožňuje
vykonávať všeobecné snímanie v rôznych podmienkach snímania.
1
Volič režimov otočte do polohy A.
Počet zostávajúcich
expozícií
• Indikátor stavu batérie
b: Batéria je takmer úplne nabitá.
B: Batéria je takmer vybitá.
• Stlačením tlačidla s (displej) prepnete
zobrazované informácie na monitore počas snímania.
1/250
F5.6
25m 0s
1400
Indikátor stavu batérie
2
Fotoaparát držte stabilne.
• Vaše prsty a iné objekty držte mimo objektívu, blesku, pomocného svetla AF, mikrofónu
a reproduktora.
8
Základné činnosti pri snímaní a prehrávaní
3
Určite obrazové pole.
• Pohnite ovládačom priblíženia alebo bočným ovládačom priblíženia, aby sa zmenila
poloha priblíženia objektívu.
• Keď sa objekt stratí v polohe teleobjektívu, stlačte tlačidlo p (rýchle dočasné oddialenie),
aby ste dočasne rozšírili uhol pohľadu a mohli ľahšie určiť výrez objektu.
Oddialiť
Tlačidlo p
Priblížiť
Priblížiť
Oddialiť
C
Používanie statívu
• V nasledujúcich prípadoch odporúčame na stabilizáciu fotoaparátu použiť statív:
- Keď snímate pri tlmenom osvetlení s režimom blesku nastaveným na možnosť W (vyp.)
- Keď je priblíženie v pozícii teleobjektívu
• Keď sa pri snímaní na stabilizáciu fotoaparátu používa statív, v ponuke nastavení nastavte
funkciu Vibration reduction (Stabilizácia obrazu) na možnosť Off (Vyp.) (A17), aby
sa zabránilo potenciálnym chybám spôsobovaným touto funkciou.
• Po pripevnení fotoaparátu na statív zaistite, aby sa fotoaparát pri nastavovaní priblíženia
pomocou objektívu neprevrátil. Jednu nohu statívu nasmerujte k objektu a zvyšné dve
nohy k sebe v rovnakej vzdialenosti.
• Fotoaparát sa môže pri ovládaní mierne pohybovať, aj keď je pripojený k statívu, čo môže
narušiť automatické zaostrovanie. Po obsluhe fotoaparátu počkajte niekoľko sekúnd
a potom pomaly stlačte tlačidlo spúšte.
Keď je priblíženie v širokouhlej
polohe
Keď je priblíženie v maximálnej
polohe priblíženia teleobjektívu
Základné činnosti pri snímaní a prehrávaní
9
4
Stlačte tlačidlo spúšte do polovice.
• Stlačiť tlačidlo spúšte „do polovice“ znamená
stlačiť a držať tlačidlo v bode, v ktorom cítite
mierny odpor.
• Keď je objekt zaostrený, pole zaostrenia alebo
indikátor zaostrenia sa zobrazuje zelenou
farbou.
• Keď sa používa digitálne priblíženie, fotoaparát
zaostrí na stred záberu a zaostrovacie pole nie
je zobrazené na displeji.
• Ak pole zaostrenia alebo indikátor zaostrenia
bliká, fotoaparát nedokáže zaostriť. Zmeňte
kompozíciu a skúste znovu stlačiť tlačidlo
spúšte do polovice.
1/250
F 5.6
Zaostrovacie pole
5
B
Bez zdvihnutia prsta zatlačte tlačidlo
spúšte až na doraz.
Poznámky k ukladaniu snímok a videosekvencií
Počas ukladania snímok alebo videosekvencií indikátor udáva počet zostávajúcich expozícií,
prípadne bliká indikátor udávajúci zostávajúci čas záznamu. Neotvárajte kryt priestoru pre
batériu/slotu na pamäťovú kartu ani nevyberajte batériu alebo pamäťovú kartu, keď
indikátor bliká. Ak to urobíte, mohlo by to spôsobiť stratu údajov alebo poškodenie fotoaparátu,
alebo pamäťovej karty.
C
Funkcia Auto Off (Automaticky vypnúť)
• Keď približne jednu minútu nevykonáte žiadnu činnosť, obrazovka sa vypne, fotoaparát prejde do
pohotovostného režimu a potom bude blikať kontrolka zapnutia prístroja. Približne po troch
minútach v pohotovostnom režime sa fotoaparát vypne.
• Keď je fotoaparát v pohotovostnom režime a chcete, aby sa znovu zapla obrazovka, vykonajte
akúkoľvek činnosť, ako napríklad stlačenie hlavného vypínača alebo tlačidla spúšte.
10
Základné činnosti pri snímaní a prehrávaní
Používanie vstavaného blesku
V situáciách, keď je nevyhnutný blesk, ako napr. v tmavých
priestoroch alebo v prípade, keď je objekt v protisvetle,
posunutím ovládača vysunutia blesku K vysuňte
vstavaný blesk.
• Keď vstavaný blesk nepoužívate, jemne ho zatlačte,
pokým nezačujete cvaknutie.
Nasadenie krytu lišty na príslušenstvo BS-1 (dostupný
samostatne)
Záznam videosekvencií
Zobrazte obrazovku snímania a stlačením tlačidla
b (e záznam videosekvencie) spustite záznam
videosekvencie.
• Opakovaným stlačením tlačidla b (e) ukončite
záznam. Po otočení voliča režimov do polohy
u (Movie manual (Manuálna videosekvencia))
môžete nastaviť čas uzávierky a clonové číslo pre
záznam videosekvencie.
Základné činnosti pri snímaní a prehrávaní
11
Prepínanie medzi monitorom a hľadáčikom
Keď svetelné podmienky neumožňujú viditeľnosť
monitora, ako napríklad na slnku v exteriéri, odporúča sa
použitie hľadáčika.
• Keď sa priblížite tvárou bližšie k hľadáčiku, snímač
pohľadu do hľadáčika na to zareaguje, hľadáčik sa
zapne a monitor a vypne (predvolené nastavenie).
• Môžete tiež stlačiť tlačidlo x (monitor) na
prepnutie zobrazenia medzi monitorom
a hľadáčikom.
Hľadáčik
Dioptrická korekcia hľadáčika
Keď obraz v hľadáčiku dobre nevidíte, pri pohľade
do hľadáčika obraz nastavte otáčaním ovládacieho prvku
dioptrickej korekcie.
• Dávajte pozor, aby ste si nepoškriabali oko končekmi
prsta alebo nechtami.
Ovládací prvok dioptrickej korekcie
12
Základné činnosti pri snímaní a prehrávaní
Prehrávanie snímok
1
Stlačením tlačidla c (prehrávanie)
prejdite do režimu prehrávania.
• Ak stlačíte a podržíte tlačidlo c, kým je fotoaparát
vypnutý, fotoaparát sa zapne do režimu prehrávania.
2
Pomocou multifunkčného voliča zvoľte
snímku, ktorú chcete zobraziť.
• Stlačením a podržaním tlačidla HIJK rýchlo
rolujte cez snímky.
• Snímky sa dajú zvoliť aj otáčaním multifunkčného
voliča.
• Stlačením tlačidla s (displej) prepnete
zobrazované informácie na monitore počas
snímania.
• Ak chcete prehrať nahranú videosekvenciu, stlačte
tlačidlo k.
• Na režim snímania sa vráťte opätovným stlačením
tlačidla c alebo stlačením tlačidla spúšte.
Zobrazíte predchádzajúcu
snímku
Zobrazíte nasledujúcu snímku
• V režime prehrávania snímok na celej
obrazovke posuňte ovládač priblíženia
smerom k g (i) a priblížite pohľad na
snímku.
3.0
• V režime prehrávania snímok na celej
obrazovke posuňte ovládač priblíženia
smerom k f (h) a prepnete na režim
prehrávania miniatúr a na obrazovke sa
zobrazí viacero snímok.
Základné činnosti pri snímaní a prehrávaní
1/20
13
Odstránenie snímok
1
Stlačením tlačidla l (odstraňovanie)
odstráňte snímku, ktorá je práve
zobrazená na obrazovke.
2
Stlačením tlačidiel HI multifunkčného
voliča vyberte požadovanú metódu
odstraňovania a stlačte tlačidlo k.
Current image
• Ak chcete skončiť bez odstránenia, stlačte tlačidlo d.
Erase selected images
Delete
All images
3
Vyberte položku Yes (Áno) a stlačte
tlačidlo k.
• Odstránené snímky sa nedajú obnoviť.
Erase 1 image?
Yes
No
B
Poznámky o vymazaní snímok súčasne uložených v RAW a JPEG
Keď používate fotoaparát na vymazanie snímok zachytených pomocou režimu RAW + Fine (RAW
+ jemné) alebo RAW + Normal (RAW + normálne) v nastavení Image quality (Kvalita
snímky), vymažú sa obidve súčasne uložené RAW a JPEG snímky. Nie je možné vymazať iba jeden
formát.
B
Vymazávanie kontinuálne (sekvenčne) zhotovovaných snímok
• Sériovo nasnímané snímky sa uložia v sekvencii a v režime
prehrávania (predvolené nastavenie) sa zobrazí len prvá
snímka zo sekvencie (kľúčová fotografia).
• Ak stlačíte tlačidlo l, kým sa zobrazuje kľúčová fotografia
sekvencie snímok, všetky snímky zo sekvencie sa odstránia.
• Ak chcete odstrániť jednotlivé snímky v rámci sekvencie,
stlačením tlačidla k ich zobrazujte po jednej a stláčajte
tlačidlo l.
C
4/8
0004.JPG
15/11/2018 15:30
Odstránenie snímky zaznamenanej v režime snímania
Pri používaní režimu snímania stlačte tlačidlo l, aby ste odstránili poslednú uloženú snímku.
14
Základné činnosti pri snímaní a prehrávaní
Ostatné funkcie
Výber režimu snímania
Volič režimov môžete otáčať, čím zarovnáte požadovaný režim snímania so značkou
indikátora na tele fotoaparátu.
• A (Automatický) režim
Vyberte tento režim, ak chcete snímať obrazy v rôznych podmienkach snímania.
• Režimy y, g a L (motívové programy)
Ak na základe podmienok snímania vyberiete ktorýkoľvek režim motívových programov,
môžete robiť snímky s vhodnými nastaveniami pre dané podmienky.
- y: Stlačte tlačidlo d a vyberte motívový program. Keď používate Scene auto
selector (Automatický volič motívových programov), fotoaparát rozozná
podmienky snímania, keď určite obrazové pole snímky, čo umožní snímanie záberov
v súlade s danými podmienkami.
- g (moon (mesiac)): Tento režim používajte pri snímaní mesiaca v maximálnej polohe
priblíženia teleobjektívu.
- L (bird-watching (sledovanie vtákov)): Tento režim používajte pri snímaní vtákov
v maximálnej polohe priblíženia teleobjektívu.
• p (Kreatívny) režim
Počas snímania použite na obrázku efekty.
• Režimy j, k, l a m
Tieto režimy vyberte pre lepšiu kontrolu nad časom uzávierky a clonovým číslom.
• Režim M (User settings (Používateľské nastavenia))
Často používané nastavenia v režimoch j, k, l a m sa môžu uložiť. Ak chcete snímať
s uloženými nastaveniami, otočte volič režimov do polohy M.
• Režim u (Movie manual (Manuálna videosekvencia))
Pri zázname videosekvencie môžete režim expozície nastaviť na časovú automatiku
alebo na manuálny režim.
Ostatné funkcie
15
Nastavenie funkcií snímania pomocou
multifunkčného voliča
Keď sa zobrazuje obrazovka snímania, môžete stlačením tlačidiel multifunkčného
voliča H (m) J (n) I (p) K (o) nastaviť funkcie, ktoré sú popísané nižšie.
• m Zábleskový režim
Môžete nastaviť zábleskový režim podľa aktuálnych podmienok snímania.
• n Self-timer (Samospúšť)/Smile timer (Samospúšť detegujúca úsmev)
Fotoaparát uvoľní uzávierku, keď uplynie požadovaný čas po stlačení tlačidla spúšte. Ak je
nastavená samospúšť detegujúca úsmev, fotoaparát automaticky aktivuje spúšť, keď
v zábere deteguje usmievajúcu sa tvár.
• p Režim zaostrovania
V závislosti od vzdialenosti k objektu môžete nastaviť A (automatické zaostrovanie), D
(režim makro) alebo B (nekonečno) (keď je volič režimu zaostrovania nastavený do
polohy q (automatické zaostrovanie)).
• o Exposure compensation (Korekcia expozície)
Môžete nastaviť celkový jas snímok.
Funkcie, ktoré možno nastaviť, sa líšia v závislosti od režimu snímania.
16
Ostatné funkcie
Ovládanie ponuky
Ponuky uvedené nižšie môžete nastaviť stlačením tlačidla d (ponuka).
•
•
•
•
•
•
A Shooting menu (Ponuka snímania)1, 2
G Ponuka Movie manual mode (Režim manuálnej videosekvencie)3
e Ponuka videosekvencie1
c Playback menu (Ponuka prehrávania)4
q Network menu (Ponuka siete)
z Ponuka nastavenia
1
2
3
Keď sa zobrazí obrazovka snímania, stlačte tlačidlo d.
Ikony ponuky a dostupné možnosti nastavenia sa líšia v závislosti od režimu snímania.
Volič režimov otočte do polohy u (Movie manual (Manuálna videosekvencia)) a keď sa zobrazí
obrazovka snímania, stlačte tlačidlo d.
Keď sa zobrazí obrazovka prehrávania, stlačte tlačidlo d.
4
1
Stlačte tlačidlo d (ponuka).
• Zobrazí sa ponuka.
1/250
2
F5.6
25m 0s
1400
Stlačte multifunkčný volič J.
• Ikona aktuálnej ponuky sa zobrazí žltou
farbou.
Shooting menu
Image quality
Image size
Picture Control
Custom Picture Control
White balance
Metering
Ikony ponuky
3
Vyberte ikonu ponuky a stlačte
tlačidlo k.
• Odteraz bude možné voliť jednotlivé
možnosti ponuky.
Set up
Time zone and date
Slot empty release lock
Monitor settings
EVF auto toggle
Date stamp
Self-timer: after release
Ostatné funkcie
17
4
Vyberte možnosť ponuky
a stlačte tlačidlo k.
• Určité možnosti ponuky sa nedajú
nastaviť v závislosti od režimu snímania
alebo stavu fotoaparátu.
• Položky sa dajú zvoliť aj otáčaním
multifunkčného voliča.
5
Vyberte nastavenie a stlačte
tlačidlo k.
• Zvolené nastavenie sa použije.
• Po ukončení používania ponuky stlačte
tlačidlo d.
• Keď sa zobrazí ponuka, môžete
prepnúť na režim snímania stlačením
tlačidla spúšte alebo tlačidla b (e).
Používanie tlačidla w (funkcia)
Ak stlačíte tlačidlo w v režime j, k, l, m alebo
M, môžete rýchlo konfigurovať vopred uložené
možnosti ponuky (predvolené nastavenie je
Continuous (Sériové snímanie)). Ak chcete
nastaviť inú možnosť ponuky, zvoľte U Fn button
(Tlačidlo Fn) a vyberte požadovanú možnosť
ponuky.
18
Ostatné funkcie
Time zone and date
Slot empty release lock
Monitor settings
EVF auto toggle
Date stamp
Self-timer: after release
Date stamp
Date
Date and time
Off
Technické poznámky
Poznámky
Poznámky pre užívateľov v Európe
UPOZORNENIE: PRI VÝMENE BATÉRIE ZA NESPRÁVNY TYP HROZÍ
NEBEZPEČENSTVO VÝBUCHU.
Tento symbol znamená, že elektrické a elektronické zariadenia je potrebné
odovzdať do separovaného odpadu.
Nasledujúce upozornenie platí len pre používateľov v európskych krajinách:
• Tento výrobok je určený na separovaný zber na vhodnom zbernom mieste.
Nevyhadzujte ho do bežného domového odpadu.
• Separovaný zber a recyklácia pomáhajú zachovávať prírodné zdroje
a predchádzať negatívnym dopadom na zdravie ľudí a životné prostredie, ktoré môžu
vyplývať z nesprávnej likvidácie odpadu.
• Ďalšie informácie získate od predajcu alebo miestnych úradov zodpovedných za
likvidáciu odpadov.
POUŽITÉ BATÉRIE LIKVIDUJTE V SÚLADE S PREDPISMI.
Tento symbol na batérii označuje, že batériu treba odovzdať do separovaného
odpadu.
Nasledujúce upozornenie platí len pre používateľov v európskych krajinách:
• Všetky batérie označené alebo neoznačené týmto symbolom sú určené na
separovaný zber na vhodnom zbernom mieste. Nevyhadzujte ich do bežného
domového odpadu.
• Ďalšie informácie získate od predajcu alebo miestnych úradov zodpovedných za
likvidáciu odpadov.
Technické poznámky
19
Poznámky o funkciách bezdrôtovej komunikácie
Obmedzenia týkajúce sa bezdrôtových zariadení
Bezdrôtový vysielač, ktorý je súčasťou tohto výrobku, spĺňa požiadavky noriem upravujúcich
bezdrôtové zariadenia v krajine predaja a nie je určený na použitie v iných krajinách (výrobky
zakúpené v EÚ a EFTA môžete používať kdekoľvek v rámci krajín EÚ alebo EFTA). Spoločnosť
Nikon nenesie žiadnu zodpovednosť za použitie v inej krajine. Ak si používatelia nie sú istí
pôvodnou krajinou predaja, mali by sa obrátiť na lokálne servisné stredisko spoločnosti
Nikon alebo na autorizovaného servisného zástupcu spoločnosti Nikon. Toto obmedzenie
sa vzťahuje iba na bezdrôtovú prevádzku a nie na akékoľvek iné použitie výrobku.
Zabezpečenie
Hoci jednou z výhod tohto produktu je to, že umožňuje ostatným voľne sa pripojiť na účely
bezdrôtovej výmeny údajov kdekoľvek v rámci jeho dosahu, ak nie je aktivované
zabezpečenie, môže dôjsť k nasledovným prípadom:
• Krádež údajov: Škodlivé tretie strany môžu zachytiť bezdrôtové prenosy a ukradnúť ID
používateľov, heslá a iné osobné údaje.
• Neoprávnený prístup: Neoprávnení používatelia môžu získať prístup k sieti a zmeniť
údaje alebo vykonať iné škodlivé úkony. Uvedomte si, že v dôsledku štruktúry
bezdrôtových sietí môžu špecializované útoky umožniť neoprávnený prístup aj v tom
prípade, ak je aktivované zabezpečenie. Spoločnosť Nikon nenesie zodpovednosť za únik
informácií, ktorý môže nastať pri prenose dát.
• Nevstupujte do sietí, na používanie ktorých nemáte povolenie, a to ani v prípade, ako sú
zobrazené na vašom smartfóne alebo tablete. Môže sa to pokladať za neoprávnený
prístup. Vstupujte len do sietí, na používanie ktorých máte povolenie.
Správa osobných údajov a vyhlásenie o odmietnutí
• Údaje o užívateľoch so zaregistrovaným a nakonfigurovaným výrobkom, vrátane
nastavení bezdrôtového pripojenia siete LAN a ďalších osobných údajov, sú citlivé na
zmeny a straty vyplývajúce z chybnej obsluhy, statickej elektriny, nehody, poruchy,
opravy alebo iného zaobchádzania. Vždy si odložte samostatné kópie dôležitých
informácií. Spoločnosť Nikon nezodpovedá za žiadne priame alebo nepriame škody,
alebo ušlý zisk vyplývajúci z úprav alebo straty obsahu, ktorý nie je možné pripísať
spoločnosti Nikon.
• Pred likvidáciou tohto výrobku alebo prevodom vlastníctva na inú osobu spustite
v ponuke nastavenia funkciu Reset all (Resetovať všetko) (A17), aby ste odstránili
všetky údaje o používateľovi, ktoré sú zaregistrované a nakonfigurované s výrobkom,
vrátane nastavení pripojenia k bezdrôtovej sieti LAN a ostatných osobných údajov.
• Spoločnosť Nikon nie je zodpovedná za žiadne škody vyplývajúce z neoprávneného
používania tohto výrobku tretími stranami v prípade krádeže alebo straty výrobku.
20
Technické poznámky
Bezpečnostné opatrenia pri vývoze alebo prenose výrobku do zahraničia
Tento výrobok je riadený predpismi o kontrole vývozu Spojených štátov amerických (EAR).
Povolenie vlády USA sa nevzťahuje na export do iných než nasledujúcich krajín, ktoré sú
v čase písania tohto dokumentu predmetom embarga alebo špeciálnych kontrol: Kuba, Irán,
Severná Kórea, Sudán a Sýria (zoznam je predmetom zmeny).
Technické poznámky
21
Poznámka pre užívateľov v Európe
Prehlásenie o zhode (Európa)
Týmto spoločnosť Nikon Corporation vyhlasuje, že typ COOLPIX P1000 rádiového zariadenia
je v súlade so Smernicou 2014/53/EÚ.
Úplné znenie vyhlásenia o zhode v rámci EÚ je k dispozícii na nasledujúcej internetovej
adrese:
http://imaging.nikon.com/support/pdf/DoC_P1000.pdf.
• Prevádzková frekvencia:
- Wi-Fi: 2412 – 2462 MHz (1 – 11 kanálov)
- Bluetooth: 2402 – 2480 MHz
- Bluetooth Nízky výkon: 2402 – 2480 MHz
• Maximálny výkon:
- Wi-Fi: 9,2 dBm (EIRP)
- Bluetooth: 7,2 dBm (EIRP)
- Bluetooth Nízky výkon: 7,2 dBm (EIRP)
22
Technické poznámky
Starostlivosť o výrobok
Pri používaní alebo skladovaní zariadenia dodržiavajte okrem upozornení v časti „Pre vašu
bezpečnosť“ (Avi-ix) aj nižšie uvedené preventívne opatrenia.
Fotoaparát
Nevystavujte fotoaparát prudkým nárazom
Výrobok nemusí fungovať správne, ak ho vystavíte silnému nárazu alebo vibráciám. Okrem toho sa
nedotýkajte objektívu ani naň netlačte.
Uchovávajte v suchu
Zariadenie sa poškodí, ak ho ponoríte do vody alebo vystavíte vysokej vlhkosti.
Vyvarujte sa náhlych zmien teploty
Náhle zmeny teploty ako napr. pri vstupe alebo odchode z vykúrenej budovy počas studeného
dňa, môžu spôsobiť tvorbu kondenzácie vo vnútri zariadenia. Pred vystavením zariadenia náhlej
zmene teploty ho umiestnite do prepravného puzdra alebo plastového vrecka, aby ste zabránili
kondenzácii vlhkosti.
Zariadenie nevystavujte silnému magnetickému poľu
Toto zariadenie nepoužívajte ani neskladujte v blízkosti zariadení generujúcich silné
elektromagnetické žiarenie alebo magnetické pole. V opačnom prípade môže dôjsť k strate údajov
alebo poruche fotoaparátu.
Objektív nenechávajte namierený na slnko
Pri používaní alebo skladovaní fotoaparátu bez krytu objektívu nemierte objektívom na slnko ani na
iné silné svetelné zdroje. Silné svetelné zdroje, napríklad slnečné svetlo, sa sústredia cez objektív, čo
môže spôsobiť deformáciu vnútorných častí objektívu, prípadne zmenu farby alebo vypálené
oblasti na obrazovom snímači. Fotoaparát sa môže poškodiť aj vtedy, keď je objektív nasmerovaný
na slnko na zopár sekúnd, najmä ak je objektív v polohe teleobjektívu.
Keď sú deformované vnútorné súčasti objektívu, fotoaparát nemusí byť schopný riadiť expozíciu.
Keď na obrazovom snímači dôjde k zmenám farby alebo vypáleniu oblasti, na snímkach sa môže
objaviť nerovnomernosť.
Ak fotoaparát nepoužívate, odporúčame nasadiť kryt objektívu.
Technické poznámky
23
Pred odobratím alebo odpojením zdroja napájania alebo
pamäťovej karty prístroj vypnite
Batériu nevyberajte, keď je prístroj zapnutý, prípadne keď ukladáte alebo odstraňujete obrázky.
Násilné odpojenie napájania môže v týchto prípadoch spôsobiť stratu údajov alebo poškodenie
pamäťovej karty alebo interných obvodov.
Poznámky o monitore
• Monitory (vrátane elektronických hľadáčikov) sú skonštruované s mimoriadne vysokou
presnosťou; minimálne 99,99 % pixlov je efektívnych s nie viac ako 0,01 % chýbajúcich alebo
chybných pixlov. A preto, hoci tieto displeje môžu obsahovať pixely, ktoré permanentne svietia
(biele, červené, modré alebo zelené) alebo permanentne nesvietia (čierne), nie je to porucha
a nemá to žiadny vplyv na snímky zaznamenané pomocou tohto zariadenia.
• V jasnom svetle môže byť obraz na monitore zle viditeľný.
• Na monitor nevyvíjajte tlak, pretože by sa mohol poškodiť alebo by mohlo dôjsť k poruche. Ak sa
monitor poškodí, treba dávať pozor, aby nedošlo k zraneniu spôsobenému rozbitým sklom, a tiež
treba zabrániť styku tekutých kryštálov z monitora s pokožkou a ich vniknutiu do očí alebo úst.
Batéria
Bezpečnostné opatrenia pri používaní
• Uvedomte, si že batéria sa po používaní môže ohriať.
• Batériu nepoužívajte pri teplotách okolia pod 0 °C alebo nad 40 °C, v opačnom prípade by mohlo
dôjsť k poškodeniu alebo poruche.
• Ak spozorujete akékoľvek anomálie, ako je napríklad nadmerné teplo, dym, prípadne neobvyklý
zápach vychádzajúci z batérie, fotoaparát okamžite prestaňte používať a obráťte sa na vášho
predajcu alebo autorizovaného servisného zástupcu spoločnosti Nikon.
• Po vybratí batérie z fotoaparátu alebo z voliteľnej nabíjačky batérií vložte batériu do plastového
vrecka, aby ste ju odizolovali.
Nabíjanie batérie
Pred použitím fotoaparátu skontrolujte stav batérie a v prípade potreby ju vymeňte alebo nabite.
• Pred použitím nabíjajte batériu v interiéri pri teplote okolitého prostredia 5 °C až 35 °C.
• Vysoká teplota batérie môže zabrániť riadnemu alebo úplnému nabitiu batérie a môže znížiť jej
výkon. Všimnite si, že batéria sa môže po používaní zahriať a preto pred nabíjaním počkajte,
pokým sa batéria neochladí.
Keď nabíjate batériu vloženú v tomto fotoaparáte pomocou nabíjacieho sieťového zdroja alebo
počítača, batéria sa nebude nabíjať, ak je teplota batérie nižšia ako 0 °C alebo vyššia ako 50 °C.
• Po úplnom nabití batérie nepokračujte v jej nabíjaní, pretože tým môžete znížiť jej výkonnosť.
• Teplota batérie sa môže počas nabíjania zvýšiť. Nejedná sa však o poruchu.
24
Technické poznámky
Starostlivosť o náhradné batérie
Keď idete snímať dôležité udalosti, podľa možnosti noste so sebou úplne nabité náhradné batérie.
Používanie batérie v chladnom počasí
V chladnom počasí má kapacita batérií tendenciu klesať. Ak batériu s nízkou zostávajúcou energiou
použijete pri nízkej teplote, fotoaparát sa nemusí zapnúť. Náhradné batérie držte na teplom mieste
a v prípade potreby ich vymeňte. Po zahriatí studenej batérie sa môže obnoviť časť jej náboja.
Koncovky batérie
Nečistoty na koncovkách batérie môžu zabrániť fungovaniu fotoaparátu. V prípade znečistenia
koncoviek batérie tieto nečistoty pred použitím zotrite čistou, suchou handričkou.
Nabíjanie batérie s nízkou zostávajúcou energiou
Zapínanie alebo vypínanie fotoaparátu s batériou s nízkou zostávajúcou energiou vloženou vo
fotoaparáte môže viesť k zníženiu životnosti batérie. Batériu s nízkou zostávajúcou energiou pred
použitím nabite.
Skladovanie batérie
• Ak sa batéria nepoužíva, vždy ju vyberte z fotoaparátu alebo voliteľnej nabíjačky. Keď je batéria
vložená vo fotoaparáte, odčerpáva sa z nej malé množstvo energie, a to aj v prípade, keď
fotoaparát nepoužívate. Môže to mať za následok nadmerné vybíjanie batérie a úplnú stratu
funkčnosti.
• Batériu nabíjajte najmenej raz za šesť mesiacov a pred opätovným uskladnením ju úplne vybite.
• Batériu vložte do plastového vrecka atď., aby ste ju izolovali a odložte ju na chladné miesto.
Batériu by ste mali skladovať na suchom mieste s okolitou teplotou od 15 °C do 25 °C. Batériu
neskladujte na horúcich ani na mimoriadne chladných miestach.
Životnosť batérie
Ak nastane významný pokles času, počas ktorého vydrží plne nabitá batéria napájať fotoaparát pri
izbovej teplote, znamená to, že batériu je potrebné vymeniť. Kúpte novú batériu.
Recyklácia použitých batérií
Nabíjateľné batérie recyklujte v súlade s miestnymi predpismi, pričom nezabudnite najprv
zaizolovať kontakty samolepiacou páskou.
Technické poznámky
25
Nabíjací sieťový zdroj
• Nabíjací sieťový zdroj EH-73P je určený na používanie len s kompatibilnými zariadeniami.
Nepoužívajte ho s inou značkou alebo modelom zariadenia.
• Nepoužívajte žiadny iný kábel USB ako UC-E21. Použitie iného USB kábla než UC-E21 môže mať za
následok prehriatie, požiar alebo úraz elektrickým prúdom.
• Za žiadnych okolností nepoužívajte inú značku alebo model sieťového zdroja než nabíjací sieťový
zdroj EH-73P, ani nepoužívajte bežne dostupný sieťový USB zdroj alebo nabíjačku pre mobilný
telefón. Nedodržanie tohto pokynu môže viesť k prehriatiu alebo poškodeniu fotoaparátu.
• Zdroj EH-73P možno zapojiť do elektrickej zásuvky so striedavým napätím 100 V – 240 V
a frekvenciou 50/60 Hz. Pri používaní zdroja v iných krajinách použite podľa potreby zástrčkový
adaptér (bežne dostupný v obchode). Viac informácií o zástrčkových adaptéroch získate
v cestovných kanceláriách.
• Symboly na tomto výrobku majú nasledujúci význam:
D AC, E DC, F Zariadenie triedy II (Konštrukcia výrobku má dvojitú izoláciu.)
26
Technické poznámky
Čistenie a uskladnenie
Čistenie
Nepoužívajte alkohol, riedidlo, ani iné prchavé chemické látky.
Objektív/
Hľadáčik
Nedotýkajte sa prstami sklenených častí. Prach alebo textilné vlákna odstráňte
ofukovacím balónikom (zvyčajne je to malé zariadenie, na konci ktorého je
pripevnený gumený balónik, pumpovaním ktorého vzniká na druhom konci
zariadenia prúd vzduchu). Ak chcete odstrániť odtlačky prstov alebo iné škvrny,
ktoré nemožno odstrániť ofukovacím balónikom, objektív utrite jemnou
handričkou špirálovitým pohybom, ktorý začína v strede objektívu a pokračuje
k jeho okrajom. Ak sa to nepodarí, objektív očistite handričkou jemne navlhčenou
v prostriedku na čistenie objektívov.
Monitor
Prach alebo textilné vlákna odstráňte ofukovacím balónikom. Ak chcete odstrániť
odtlačky prstov alebo iné škvrny, očistite monitor jemnou suchou handričkou,
pričom dávajte pozor, aby ste naň príliš netlačili.
Telo
Na odstránenie prachu, špiny alebo piesku použite ofukovací balónik a potom
zľahka utrite telo fotoaparátu jemnou, suchou handričkou. Po používaní
fotoaparátu na pláži alebo v inom piesočnom, prípadne prašnom prostredí zotrite
suchou handričkou jemne navlhčenou pitnou vodou akýkoľvek piesok, prach
alebo soľ a nechajte poriadne vyschnúť. Cudzie telesá vo vnútri fotoaparátu
môžu spôsobiť poškodenie, na ktoré sa nevzťahuje záruka.
Skladovanie
Ak fotoaparát nebudete dlhší čas používať, vyberte z neho batériu. Fotoaparát aspoň raz za
mesiac vyberte zo skladovacieho priestoru, aby ste zabránili vzniku plesne alebo sneti.
Pred opätovným odložením fotoaparátu ho zapnite a niekoľkokrát stlačte tlačidlo spúšte.
Fotoaparát neskladujte na žiadnom z nasledovných miest:
• miesta s nedostatočným vetraním alebo miesta s vlhkosťou nad 60 %
• miesta vystavené teplotám vyšším ako 50 °C alebo nižším ako –10 °C,
• sú vedľa zariadení vytvárajúcich silné elektromagnetické pole, napríklad vedľa televízorov
alebo rádií
Pri skladovaní batérie postupujte podľa pokynov v časti „Batéria“ (A24) v kapitole
„Starostlivosť o výrobok“ (A23).
Technické poznámky
27
Riešenie problémov
Ak fotoaparát nefunguje podľa očakávania, pred oslovením predajcu alebo autorizovaného
servisu spoločnosti Nikon si pozrite nižšie uvedený zoznam bežných problémov.
Prečítajte si tiež Návod na použitie (vo formáte PDF), kde nájdete ďalšie informácie
o používaní tohto fotoaparátu (Aii).
Problém
Príčina/riešenie
A
Fotoaparát je
zapnutý, ale
nereaguje.
• Počkajte, kým neskončí zaznamenávanie.
• Ak problém pretrváva, vypnite fotoaparát.
Ak sa fotoaparát nevypne, vyberte a znovu vložte batériu alebo
batérie alebo, ak používate sieťový zdroj, odpojte a znovu zapojte
sieťový zdroj.
Vezmite do úvahy, že napriek tomu, že akékoľvek aktuálne
zaznamenávané údaje sa stratia, údaje, ktoré už raz boli
zaznamenané, nebudú ovplyvnené vybratím alebo odpojením
zdroja energie.
–
Fotoaparát sa
nedá zapnúť.
Batéria je vybitá.
3, 4, 24
10
Fotoaparát sa bez
varovania vypína.
• Fotoaparát sa automaticky vypína, aby šetril energiu (funkcia
automatického vypínania).
• Fotoaparát a batéria nemusia pri nízkych teplotách fungovať
správne.
• Vnútro fotoaparátu je horúce. Fotoaparát nechajte vypnutý,
pokým sa vnútro fotoaparátu neochladí a potom ho skúste
znovu zapnúť.
6
8
10
Na monitore ani
v hľadáčiku sa nič
nezobrazuje.
• Fotoaparát je vypnutý.
• Batéria je vybitá.
• Fotoaparát sa automaticky vypína, aby šetril energiu (funkcia
automatického vypínania).
• Nie je možné zapnúť monitor aj hľadáčik súčasne. Prepnutie
medzi monitorom a hľadáčikom môže istý čas trvať.
• Fotoaparát je pripojený k TV alebo k počítaču.
• Prebieha intervalové snímanie, snímanie v režime motívového
programu Multiple exp. Lighten (Viacnásobná exp.
Osvetlenie) (keď je nastavená položka Star trails (Stopy
hviezd)) alebo snímanie časozbernej videosekvencie, alebo
fotoaparát sníma snímky s dlhou expozíciou s využitím
nastavenia Bulb alebo Time.
Fotoaparát sa
zahrieva na
vysokú teplotu.
Fotoaparát sa môže zahriať na vysokú teplotu, ak sa používa dlhý
čas, ako napríklad na záznam videosekvencií, prípadne pri používaní
v prostrediach s vysokou teplotou; nejde o poruchu.
28
Technické poznámky
24
–
–
–
–
–
Pamäťové karty, ktoré sa môžu použiť
Fotoaparát podporuje pamäťové karty SD, SDHC a SDXC.
• Fotoaparát podporuje UHS-I.
• Pamäťové karty SD s ratingom 6 alebo viac sa odporúčajú pri zaznamenávaní
videosekvencií (pri zaznamenávaní videosekvencií 4K UHD s veľkosťou snímky/
frekvenciou snímania 2160/30p alebo 2160/25p sa odporúčajú karty triedy UHS 3 alebo
rýchlejšie). Ak sa použije pamäťová karta s nižším indexom rýchlostnej triedy, záznam
videosekvencie sa môže neočakávane zastaviť.
• Ak používate čítačku pamäťových kariet, skontrolujte, či je kompatibilná s vašou
pamäťovou kartou.
• Viac informácií o funkciách, prevádzke alebo limitoch v používaní vám poskytne výrobca.
Informácie o ochranných známkach
• Windows je buď registrovaná ochranná známka, alebo ochranná známka
spoločnosti Microsoft Corporation v USA a/alebo v iných krajinách.
• Slovná značka a logá Bluetooth® sú registrované ochranné známky, ktoré vlastní
spoločnosť Bluetooth SIG, Inc., pričom akékoľvek použitie takýchto značiek
spoločnosťou Nikon Corporation je na základe udelenej licencie.
• Apple®, App Store®, Apple logos (Logá Apple), Mac, OS X, macOS, iPhone®, iPad®,
iPod touch® a iBooks sú ochranné známky alebo registrované ochranné známky
spoločnosti Apple Inc. v USA a iných krajinách.
• Android, Google Play a logo Google Play sú ochranné známky spoločnosti Google
LLC. Robot Android je reprodukovaný alebo upravený na základe diela vytvoreného
a zdieľaného spoločnosťou Google a používa sa v súlade s podmienkami
popísanými v licencii Creative Commons 3.0 Attribution License.
• iOS je značka alebo ochranné logo spoločnosti Cisco Systems, Inc. v USA a/alebo
iných krajinách a použitie podlieha licencii.
• Adobe, Adobe logo, Acrobat a Reader sú buď ochranné známky, alebo registrované
ochranné známky spoločnosti Adobe Systems Incorporated v USA a/alebo v iných
krajinách.
• Logá SDXC, SDHC a SD sú ochranné známky spoločnosti SD-3C, LLC.
• PictBridge je ochranná známka.
• HDMI, logo HDMI a High-Definition Multimedia Interface sú ochranné známky
alebo registrované ochranné známky spoločnosti HDMI Licensing, LLC.
Technické poznámky
29
• Wi-Fi a logo Wi-Fi sú ochranné známky alebo registrované ochranné známky
spoločnosti Wi-Fi Alliance.
• Všetky ostatné obchodné názvy uvedené v tejto príručke alebo inej dokumentácii,
ktorá bola dodaná spoločne s výrobkom značky Nikon, sú ochranné známky alebo
registrované ochranné známky príslušných vlastníkov.
Use of the Made for Apple badge means that an accessory has been designed to
connect specifically to the Apple products identified in the badge, and has been
certified by the developer to meet Apple performance standards. Apple is not
responsible for the operation of this device or its compliance with safety and
regulatory standards. Please note that the use of this accessory with an Apple
product may affect wireless performance.
AVC Licencia portfólia patentov
Tento výrobok je licencovaný pod súborom patentov AVC, ktorý spotrebiteľa oprávňuje
využívať ho na osobné a nekomerčné účely zamerané na (i) kódovanie videozáznamov
v súlade so štandardom AVC („AVC video“) a/alebo na (ii) dekódovanie videozáznamov vo
formáte AVC, ktoré si používateľ vytvoril na osobné a nekomerčné účely a/alebo získal od
inej oprávnenej osoby podnikajúcej v súlade s licenciou zameranou na poskytovanie
videozáznamov vo formáte AVC. Pre žiadne iné použitie nie je licencia udelená ani
z uvedeného nevyplýva. Ďalšie informácie môžete získať od spoločnosti MPEG LA, L.L.C.
Pozrite si časť http://www.mpegla.com.
Licencia FreeType (FreeType2)
Časti tohto softvéru sú chránené autorskými právami © 2012 The FreeType Project
(http://www.freetype.org). Všetky práva vyhradené.
Licencia MIT (HarfBuzz)
Časti tohto softvéru sú chránené autorskými právami © 2016 The HarfBuzz Project
(http://www.freedesktop.org/wiki/Software/HarfBuzz). Všetky práva vyhradené.
30
Technické poznámky
Technické poznámky
31
Záručné podmienky - Záručný servis spoločnosti
Nikon v Európe
Vážený zákazník spoločnosti Nikon,
ďakujeme vám za zakúpenie výrobku značky Nikon. V prípade, že váš výrobok
značky Nikon bude vyžadovať záručný servis, obráťte sa na predajcu, u ktorého ste
výrobok zakúpili, alebo na niektorého člena našej siete autorizovaných servisov
v oblastiach predaja výrobkov spoločnosti Nikon Europe B.V. (napríklad Európa/
Rusko/ďalšie). Podrobnosti nájdete na:
http://www.europe-nikon.com/support
Ak sa chcete vyhnúť zbytočným nepríjemnostiam, pred obrátením sa na
predajcu alebo člena siete autorizovaných servisov si dôkladne prečítajte
používateľskú príručku.
Na vaše zariadenie značky Nikon sa vzťahuje záruka týkajúca sa výrobných chýb
v trvaní jedného kalendárneho roka od dátumu pôvodnej kúpy. Ak sa počas tejto
záručnej doby preukáže chyba výrobku spôsobená nevhodným materiálom
alebo spracovaním, naša sieť autorizovaných servisov v oblastiach predaja
výrobkov spoločnosti Nikon Europe B.V. opraví tento výrobok (bez poplatku za
prácu a súčasti) v súlade s podmienkami a požiadavkami uvedenými nižšie.
Spoločnosť Nikon si na základe vlastného uváženia vyhradzuje právo vymeniť
alebo opraviť výrobok.
1. Táto záruka sa poskytuje len po predložení vyplneného záručného listu
a pôvodnej faktúry alebo pokladničného dokladu, na ktorých bude vyznačený
daný výrobok, dátum jeho kúpy, typ výrobku a názov predajcu. Spoločnosť
Nikon si vyhradzuje právo odmietnuť bezplatný záručný servis, ak vyššie
uvedené dokumenty nemožno predložiť alebo ak sú údaje v nich neúplné
alebo nečitateľné.
2. Táto záruka sa nebude vzťahovať na:
• údržbu a opravu alebo výmenu súčastí potrebnú v dôsledku bežného
opotrebovania.
• úpravy bez predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti Nikon, ktoré
slúžia na zmenu normálneho účelu výrobku opísaného v používateľských
príručkách.
32
Technické poznámky
• prepravné náklady a všetky riziká spojené s prepravou, ktoré sa týkajú
priamo alebo nepriamo záruky na výrobky.
• poškodenia spôsobené zmenami alebo úpravami, ktoré sa bez
predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti Nikon mohli vykonať
na výrobku s cieľom prispôsobiť výrobok platným miestnym alebo štátnym
technickým normám v inej krajine ako tej, pre ktorú bol výrobok pôvodne
určený alebo vyrobený.
3. Záruku nebude možné využiť v prípade:
• poškodenia spôsobeného nesprávnym používaním vrátane, ale nie
výlučne nepoužívania výrobku na normálne účely alebo v súlade
s používateľskými pokynmi na správne používanie a údržbu a tiež inštalácie
alebo používania výrobku v rozpore s bezpečnostnými normami, ktoré
platia v krajine, kde sa používa.
• poškodenia spôsobeného nepredvídanými udalosťami vrátane, ale nie
výlučne blesku, vody, ohňa, nesprávneho alebo nedbalého použitia.
• úpravy, poškodenia, nečitateľnosti alebo odstránenia čísla modelu alebo
sériového čísla výrobku.
• poškodenia spôsobeného opravami alebo úpravami, ktoré vykonali
neoprávnené servisné organizácie alebo osoby.
• chýb systému, do ktorého je výrobok začlenený alebo s ktorým sa používa.
4. Tento záručný servis nepostihuje zákonné práva zákazníka podľa príslušných
platných vnútroštátnych zákonov ani právo zákazníka, ktoré si v súvislosti
s predajom alebo kúpnopredajnou zmluvou môže uplatniť voči predajcovi.
Upozornenie: Prehľad všetkých autorizovaných servisných stredísk spoločnosti
Nikon nájdete online po kliknutí na toto prepojenie
(http://www.europe-nikon.com/service/).
Technické poznámky
33
Je zakázané akékoľvek reprodukovanie tejto príručky,
v ľubovoľnej podobe, či už vcelku alebo v častiach (s výnimkou
stručných citácií v kritických článkoch alebo testoch), bez
písomného povolenia spoločnosti NIKON CORPORATION.
YP8K02(1N)
6MQA611N-02
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising