Nikon | COOLPIX W300 | Nikon COOLPIX W300 Stručný návod na obsluhu

Nikon COOLPIX W300 Stručný návod na obsluhu
DIGITÁLNY FOTOAPARÁT
Stručný návod na obsluhu
Úvod
Časti fotoaparátu
Začíname
Základné operácie snímania a prehrávania
Ďalšie funkcie
Technické poznámky
ii
1
2
9
15
21
• Pred použitím fotoaparátu si dôkladne prečítajte túto
príručku.
• Aby sa zaistilo správne používanie fotoaparátu,
nezabudnite si prečítať časť „Pre vašu bezpečnosť“ (strana
vi) a „<Dôležitá informácia> Poznámky k odolnosti voči
nárazom, vode a prachu a ku kondenzácii“ (strana ix).
• Po prečítaní tejto príručky ju uchovávajte na ľahko
prístupnom mieste pre potreby v budúcnosti.
Úvod
Prečítajte si ako prvé
Ďakujeme, že ste si kúpili digitálny fotoaparát Nikon COOLPIX W300.
Preberá sa „Návod na použitie“
Návod na použitie (vo formáte PDF) obsahuje podrobnosti o používaní tohto produktu v
rôznych jazykoch. Prevezmite Návod na použitie z nášho Strediska pre prevzatie softvérov na
adrese URL uvedenej nižšie a pre prípad potreby ho uložte do inteligentného zariadenia alebo
počítača.
• Návod na použitie môžete zobraziť pomocou aplikácie Adobe Acrobat Reader (dá sa
prevziať z webovej lokality spoločnosti Adobe) alebo iBooks (aplikácia pre systém iOS).
Prevzatie softvéru Nikon
Počítač
Prevezmite softvér z nášho Strediska pre prevzatie softvérov na URL adrese uvedenej nižšie.
• ViewNX-i: Tento softvér umožňuje prenášať snímky a videosekvencie do počítača a
následne ich zobraziť a upravovať.
Inteligentné zariadenie
• SnapBridge: Táto aplikácia umožňuje po vytvorení bezdrôtového pripojenia odovzdávať
snímky a videosekvencie do inteligentného zariadenia. Dodaná „SnapBridge Sprievodca
pripojením“ obsahuje informácie o tom, ako prevziať aplikáciu a vytvoriť pripojenie.
Navštívte naše Stredisko pre prevzatie softvérov
http://downloadcenter.nikonimglib.com
Navštívte našu webovú lokalitu, kde môžete prevziať príručky pre
výrobky Nikon, počítačový softvér alebo firmvér.
Užívateľská podpora Nikon
Navštívte nižšie uvedenú stránku, zaregistrujte svoj fotoaparát a získajte najnovšie informácie o
výrobku. Nájdete na nej odpovede na časté otázky a môžete nás kontaktovať ohľadom technickej
podpory.
http://www.europe-nikon.com/support
COOLPIX W300 Model Name: N16D3
ii
Úvod
Kontrola obsahu balenia
Ak chýbajú akékoľvek súčasti, obráťte sa na obchod, kde ste fotoaparát zakúpili.
COOLPIX W300
Digitálny fotoaparát
Remienok fotoaparátu pre
používanie nad vodou
Nabíjateľná lítium-iónová
batéria EN-EL12
Nabíjací sieťový zdroj
EH-73P 1
Kábel USB UC-E21
Štetec2
Stručný návod na obsluhu
(táto príručka)
SnapBridge
Sprievodca pripojením
Záručný list (vytlačený na
zadnej strane tejto príručky)
1 Ak bol fotoaparát zakúpený v krajine alebo regióne, ktorý vyžaduje zástrčkový adaptér, súčasťou
balenia je aj zástrčkový adaptér. Tvar zástrčkového adaptéra sa líši podľa krajiny alebo regiónu, v
ktorom bol fotoaparát zakúpený (A5).
2 Štetec slúži na čistenie vodotesného tesnenia.
POZNÁMKA:
• Príslušenstvo nie je vodotesné.
• Pamäťová karta nie je súčasťou balenia fotoaparátu. Pamäťové karty SD, SDHC a SDXC sa
v tejto príručke označujú ako „pamäťové karty“.
Úvod
iii
Informácie a pokyny
Celoživotné vzdelávanie
Ako súčasť celoživotného vzdelávania spoločnosti Nikon a kontinuálnej podpory výrobkov a
vzdelávania, sú na nasledujúcich webových lokalitách k dispozícii neustále aktualizované on-line
informácie:
• Pre používateľov v USA: http://www.nikonusa.com/
• Pre používateľov v Európe: http://www.europe-nikon.com/support/
• Pre používateľov v Ázii, Oceánii, na Strednom východe a v Afrike: http://www.nikon-asia.com/
Navštívte tieto webové lokality, aby ste získali najnovšie informácie o výrobkoch, tipy, odpovede na
často kladené otázky (FAQ) a všeobecné rady týkajúce sa digitálneho spracovania snímok a
snímania. Ďalšie informácie môžete získať od miestneho obchodného zástupcu spoločnosti Nikon.
Navštívte nižšie uvedenú webovú lokalitu, na ktorej nájdete kontaktné informácie.
http://imaging.nikon.com/
Používajte iba elektronické príslušenstvo značky Nikon
Fotoaparáty Nikon COOLPIX sú skonštruované podľa najvyšších štandardov a obsahujú zložité
elektronické obvody. Len elektronické príslušenstvo značky Nikon (vrátane nabíjačiek, batérií,
nabíjacích sieťových zdrojov, sieťových zdrojov a USB káblov) certifikované spoločnosťou Nikon
priamo na používanie s týmto digitálnym fotoaparátom Nikon je vytvorené a odskúšané na
prevádzku v rámci prevádzkových a bezpečnostných požiadaviek týchto elektronických obvodov.
POUŽITIE ELEKTRONICKÉHO PRÍSLUŠENSTVA INEJ ZNAČKY AKO NIKON MÔŽE POŠKODIŤ
FOTOAPARÁT A MÔŽE ZNAMENAŤ STRATU PLATNOSTI ZÁRUKY OD SPOLOČNOSTI NIKON.
Použitie nabíjateľných lítium-iónových batérií od iného výrobcu bez holografickej pečate Nikon
môže narušiť normálne fungovanie fotoaparátu a zapríčiniť prehriatie, vznietenie, prasknutie alebo
vytečenie batérií.
Holografická pečať: Identifikuje toto
zariadenie ako autentický výrobok značky
Nikon.
Ďalšie informácie o originálnom príslušenstve značky Nikon získate od autorizovaného miestneho
predajcu výrobkov Nikon.
Pred zhotovovaním dôležitých snímok
Pred zhotovovaním snímok na dôležitých podujatiach (ako sú svadby alebo pred výletom
s fotoaparátom) urobte testovací záber, aby ste sa presvedčili, že fotoaparát pracuje správne.
Spoločnosť Nikon nebude zodpovedná za žiadne škody ani ušlý zisk, ktorý je dôsledkom
nefunkčnosti produktu.
iv
Úvod
Informácie o príručkách
• Žiadnu časť príručiek dodávaných s týmto výrobkom nie je povolené reprodukovať, prenášať,
prepisovať, ukladať v systéme na vyhľadávanie informácií ani prekladať do iného jazyka v
akejkoľvek forme ani akýmkoľvek spôsobom bez predchádzajúceho písomného súhlasu
spoločnosti Nikon.
• Ilustrácie a obsah obrazovky v tejto príručke sa niekedy môžu líšiť od skutočného zobrazenia.
• Spoločnosť Nikon si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť technické parametre hardvéru
a softvéru opisovaného v týchto príručkách bez predchádzajúceho upozornenia.
• Spoločnosť Nikon nenesie žiadnu zodpovednosť za akékoľvek škody spôsobené používaním
tohto výrobku.
• Hoci bolo vynaložené maximálne úsilie, aby sa zabezpečila presnosť a úplnosť informácií v týchto
príručkách, privítame, ak na všetky chyby a nedostatky upozorníte miestne zastúpenie
spoločnosti Nikon (adresa je uvedená samostatne).
Poznámky o dodržiavaní autorských práv
Podľa zákona o autorských právach nemôžu byť fotografie alebo záznamy podliehajúce autorským
právam, ktoré boli vytvorené s týmto fotoaparátom, použité bez povolenia vlastníka autorských
práv. Na osobné použitie sa vzťahujú výnimky, pamätajte však na to, že aj osobné použitie môže byť
obmedzené v prípade fotografií alebo záznamov výstav alebo živých vystúpení.
Likvidácia zariadení na ukladanie údajov
Majte, prosím, na pamäti, že vymazaním snímok alebo formátovaním zariadení na ukladanie údajov,
napríklad pamäťových kariet alebo zabudovanej pamäte fotoaparátu, sa úplne nevymažú pôvodné
obrazové údaje. Vymazané súbory na vyhodených zariadeniach na ukladanie údajov možno
niekedy obnoviť pomocou bežne dostupného softvéru, čo môže mať za následok zneužitie
osobných údajov na snímkach. Za zabezpečenie ochrany takýchto údajov zodpovedá používateľ.
Pred likvidáciou zariadenia na ukladanie údajov alebo pred prenosom vlastníctva na inú osobu sa
uistite, že ste resetovali všetky nastavenia fotoaparátu prostredníctvom položky Reset all
(Resetovať všetko) v ponuke nastavení (A19). Po reštartovaní vymažte všetky údaje pomocou
komerčného softvéru na vymazávanie údajov alebo naformátujte zariadenie v Format memory
(Formátovanie pamäte) alebo Format card (Formátovanie karty) v ponuke nastavení (A19),
potom ho úplne naplňte snímkami, ktoré neobsahujú žiadne súkromné informácie (napr. snímky
prázdnej oblohy).
Dbajte na to, aby ste pri fyzickej likvidácii pamäťových kariet predišli poraneniu alebo poškodeniu.
V prípade fotoaparátu COOLPIX W300 sa s údajmi denníkov uloženými na pamäťovej karte
zaobchádza rovnako ako s inými údajmi. Ak chcete vymazať všetky údaje denníkov, ktoré boli
získané, ale nie sú uložené na pamäťovej karte, zvoľte Create log (Vytvoriť záznam) M End all
logs (Ukončiť všetky záznamy) M Erase logs (Vymazať záznamy).
Conformity Marking (Označenie súladu)
Pomocou nižšie opísaného postupu môžete zobraziť niektoré z označení zhody so štandardmi,
ktoré fotoaparát spĺňa.
Stlačte tlačidlo d M ikona ponuky z M Conformity marking (Označenie súladu) M tlačidlo k
Úvod
v
Pre vašu bezpečnosť
Aby nedošlo k poškodeniu majetku alebo zraneniu vás či iných osôb, pred použitím tohto
výrobku si prečítajte celú časť „Pre vašu bezpečnosť“.
Tieto bezpečnostné pokyny uchovávajte tam, kde si ich budú môcť prečítať všetci
používatelia tohto výrobku.
NEBEZPEČENSTVO
Nedodržanie pokynov označených touto
ikonou predstavuje vysoké riziko usmrtenia
alebo vážneho zranenia.
VÝSTRAHA
Nedodržanie pokynov označených touto
ikonou by mohlo viesť k usmrteniu alebo
vážnemu zraneniu.
UPOZORNENIE
Nedodržanie pokynov označených touto
ikonou by mohlo viesť k zraneniu alebo
poškodeniu majetku.
VÝSTRAHA
• Nepoužívajte počas chôdze ani obsluhy vozidla. Nedodržanie tohto pokynu by
mohlo viesť k nehodám alebo inému zraneniu.
• Nerozoberajte ani neupravujte tento výrobok. Nedotýkajte sa vnútorných
častí, k odhaleniu ktorých došlo v dôsledku pádu alebo inej nehody.
Nedodržanie týchto pokynov by mohlo viesť k zasiahnutiu elektrickým prúdom alebo
inému zraneniu.
• V prípade, že si všimnete akékoľvek nezvyčajné javy, ako sú dym, teplo alebo
nezvyčajné zápachy, ktoré sa uvoľňujú z výrobku, ihneď odpojte batériu alebo
zdroj napájania. Pokračovanie v používaní by mohlo viesť k vzniku požiaru,
popáleninám alebo inému zraneniu.
• So zástrčkou nemanipulujte s mokrými rukami. Nedodržanie tohto pokynu môže
viesť k vzniku požiaru alebo zasiahnutiu elektrickým prúdom.
• Dbajte na to, aby vaša pokožka nezostávala v dlhodobom kontakte s týmto
výrobkom, pokiaľ je zapnutý alebo pripojený k napájaniu. Nedodržanie tohto
pokynu by mohlo viesť k nízkoteplotným popáleninám.
• Nepoužívajte tento výrobok v prítomnosti horľavého prachu alebo plynu, ako
sú propán, benzín alebo aerosóly. Nedodržanie tohto pokynu by mohlo viesť k
výbuchu alebo vzniku požiaru.
• Nemierte bleskom pomocným svetlom AF, LED svetlom ani osvetlením na
vodiča motorového vozidla. Nedodržanie tohto pokynu by mohlo viesť k nehodám.
vi
Úvod
• Tento výrobok uchovávajte mimo dosahu detí. Nedodržanie tohto pokynu by
mohlo viesť k zraneniu alebo poruche výrobku. Navyše, vezmite do úvahy, že malé časti
predstavujú riziko udusenia. V prípade, že dieťa prehltne akúkoľvek časť tohto výrobku,
ihneď vyhľadajte lekársku pomoc.
• Nezaplietajte, neovíjajte ani nezakrúcajte remienky okolo krku. Nedodržanie
tohto pokynu by mohlo viesť k nehodám.
• Nepoužívajte batérie, nabíjačky, sieťové zdroje ani USB káble, ktoré nie sú
výslovne určené na používanie s týmto výrobkom. Keď používate batérie,
nabíjačky, sieťové zdroje a USB káble určené na používanie s týmto výrobkom,
nevykonávajte nasledovné:
- Poškodzovanie, úprava, násilné ťahanie alebo ohýbanie šnúr alebo káblov, ich
umiestňovanie pod ťažké predmety alebo vystavovanie pôsobeniu tepla či plameňa.
- Používanie cestovných meničov alebo adaptérov určených na prevod z
jedného napätia na iné napätie či so striedačmi, ktoré prevádzajú
jednosmerné napájanie na striedavé napájanie.
Nedodržanie týchto pokynov by mohlo viesť k vzniku požiaru alebo zasiahnutiu
elektrickým prúdom.
• Nemanipulujte so zástrčkou pri nabíjaní výrobku alebo používaní sieťového
zdroja počas búrok. Nedodržanie tohto pokynu by mohlo viesť k zasiahnutiu
elektrickým prúdom.
• So zariadením nemanipulujte s holými rukami na miestach vystavených
pôsobeniu mimoriadne vysokých alebo nízkych teplôt. Nedodržanie tohto
pokynu môže viesť k popáleninám alebo omrzlinám.
UPOZORNENIE
• Nenechávajte objektív namierený na slnko alebo iné zdroje silného svetla.
Svetlo zaostrené objektívom by mohlo spôsobiť vznik požiaru alebo poškodenie
vnútorných častí výrobku. Pri snímaní objektov v protisvetle zachovávajte slnko
dostatočne mimo obrazového poľa.
• Vypnite tento výrobok, keď je jeho použitie zakázané. Vypnite funkcie
záznamu údajov o polohe. Ukončite zaznamenávanie denníkov. Vypnite
bezdrôtové funkcie, keď je použitie bezdrôtového zariadenia zakázané.
Rádiofrekvenčné emisie vytvárané týmto výrobkom by mohli zasahovať do činnosti
zariadení na palube lietadla alebo v nemocniciach či iných zdravotníckych zariadeniach.
• Vyberte batériu a odpojte sieťový zdroj, ak sa tento výrobok nebude dlhší čas
používať. Nedodržanie tohto pokynu by mohlo viesť k vzniku požiaru alebo poruche výrobku.
• Neodpaľujte blesk v kontakte s pokožkou alebo objektmi či v ich bezprostrednej
blízkosti. Nedodržanie tohto pokynu by mohlo viesť k popáleninám alebo vzniku požiaru.
• Nepozerajte sa priamo do pomocného svetla AF, LED svetla ani osvetlenia.
Mohli by ste si tým poškodiť oči, prípadne by to mohlo mať za následok poškodenie
zraku.
Úvod
vii
• Nenechávajte výrobok tam, kde bude dlhodobo vystavený pôsobeniu
mimoriadne vysokých teplôt, ako napríklad v uzatvorenom automobile alebo
na priamom slnečnom svetle. Nedodržanie tohto pokynu by mohlo viesť k vzniku
požiaru alebo poruche výrobku.
NEBEZPEČENSTVO pre batérie
• Dbajte na to, aby nedochádzalo k zlému zaobchádzaniu s batériami.
Nedodržanie nasledujúcich pokynov by mohlo viesť k vytečeniu, prehriatiu, prasknutiu
alebo vznieteniu batérií:
- Používajte len nabíjateľné batérie schválené na používanie v tomto výrobku.
- Nevystavujte batérie pôsobeniu plameňa alebo nadmerného tepla.
- Nerozoberajte.
- Neskratujte kontakty ich dotykom s náhrdelníkmi, sponami do vlasov či inými
kovovými predmetmi.
- Nevystavujte batérie ani iné výrobky, do ktorých sú vložené, pôsobeniu silných
fyzických otrasov.
• Batérie dobíjajte pomocou určenej metódy. Nedodržanie tohto pokynu by mohlo viesť
k vytečeniu, prehriatiu, prasknutiu alebo vznieteniu batérií.
• Ak sa elektrolyt batérie dostane do kontaktu s očami, vypláchnite ich
množstvom čistej vody a vyhľadajte okamžitú lekársku pomoc. Zdržanie postupu
by mohlo viesť k zraneniam očí.
VÝSTRAHA pre batérie
• Batérie uchovávajte mimo dosahu detí. V prípade, že dieťa prehltne batériu,
vyhľadajte okamžitú lekársku pomoc.
• Nedodržanie tohto pokynu by mohlo viesť k vzniku požiaru alebo poruche
výrobku. Nedodržanie tohto pokynu by mohlo viesť k vzniku požiaru alebo poruche
výrobku. Ihneď vysušte výrobok pomocou uteráka alebo podobného predmetu v
prípade, že namokne.
• Ak zistíte akúkoľvek zmenu batérie, napríklad zmeny farby alebo deformáciu,
ihneď ju prestaňte používať. Nabíjanie ukončite, ak sa nenabijú v priebehu
určeného časového intervalu. Nedodržanie týchto pokynov môže mať za následok
netesnosť batérie, prehriatie, prasknutie alebo vzbĺknutie.
• Pred likvidáciou zaizolujte kontakty batérie páskou. V prípade, že sa kontakty batérie
dostanú do kontaktu s kovovými predmetmi, môže dôjsť k prehriatiu, prasknutiu batérie
alebo k vzniku požiaru. Batérie recyklujte alebo likvidujte v súlade s miestnymi predpismi.
• Ak sa elektrolyt batérie dostane do kontaktu s pokožkou alebo odevom osoby,
ihneď opláchnite zasiahnutú oblasť množstvom čistej vody. Nedodržanie tohto
pokynu by mohlo viesť k podráždeniu pokožky.
viii
Úvod
<Dôležitá informácia> Poznámky k odolnosti
voči nárazom, vode a prachu a ku kondenzácii
• Odolnosť voči nárazom, vode a prachu, ktorá je tu opísaná, nezaručuje, že fotoaparát
zostane v akýchkoľvek podmienkach úplne vodotesný, nepoškodí sa alebo bude
bezproblémovo fungovať.
• Fotoaparát nevystavujte nadmerným otrasom, vibráciám ani tlaku – dávajte pozor, aby
vám fotoaparát nespadol a aby ste ním do ničoho nenarazili, a nedávajte naň ťažké
predmety. Nedodržanie tohto pokynu môže spôsobiť deformáciu fotoaparátu, vniknutie
vody do vnútra fotoaparátu alebo poškodenie vzduchotesných tesnení, čo môže mať za
následok poruchu fotoaparátu.
• Vaša záruka od spoločnosti Nikon sa nemusí vzťahovať na problémy spôsobené
preniknutím vody do fotoaparátu v dôsledku nesprávneho zaobchádzania
s fotoaparátom.
Poznámky k odolnosti voči nárazom
Tento fotoaparát prešiel podnikovým testom spoločnosti Nikon (test padnutím z výšky
240 cm na 5 cm hrubý preglejkový panel) v súlade s normou MIL-STD 810F Method
516.5-Shock*.
Zmeny vzhľadu, ako sú napríklad odlupovanie farby a deformácie fotoaparátu, sa v rámci
podnikového testu spoločnosti Nikon nemerajú.
* Štandard ministerstva obrany USA pre metódu testovania.
Tento test je definovaný tak, že sa pripraví 5 fotoaparátov, pričom testom musí prejsť najmenej
jeden z týchto 5 fotoaparátov, ktoré spadnú v 26 smeroch (8 rohov, 12 hrán a 6 čelných strán)
z výšky 122 cm.
Poznámky k odolnosti voči vode a prachu
Fotoaparát má odolnosť voči vode triedy 8 podľa normy JIS/IEC (IPX8) a odolnosť voči
prachu triedy 6 podľa normy JIS/IEC (IP6X) a umožňuje zhotovovanie snímok pod vodou
v hĺbke 30 m maximálne 60 minút.*
* Táto klasifikácia značí, že fotoaparát bol navrhnutý tak, aby odolal stanovenému tlaku vody po
stanovenú dobu pri používaní fotoaparátu v súlade s metódami stanovenými spoločnosťou
Nikon.
- Odolnosť tohto fotoaparátu voči vode bola testovaná len v sladkej vode (bazény, rieky a
jazerá) a v slanej vode.
- Vnútorná časť tohto fotoaparátu nie je odolná voči vode. Preniknutie vody do vnútra
fotoaparátu môže spôsobiť skorodovanie súčastí, čo môže mať za následok vysoké náklady na
opravu, prípade neopraviteľné poškodenie.
- Príslušenstvo nie je vodotesné.
B
Opatrenia týkajúce sa čistenia
• Dávajte pozor, aby ste otvory mikrofónu alebo reproduktora neprepichli ostrým nástrojom alebo
predmetom. V prípade poškodenia vnútra fotoaparátu sa odolnosť voči vode zníži.
• Na čistenie nepoužívajte mydlo, neutrálne saponáty ani chemikálie, ako je napríklad benzén.
Úvod
ix
Poznámky k odolnosti voči nárazom, vode a prachu
• Dávajte pozor, aby vám fotoaparát nespadol, nenarazili ste ním na tvrdý predmet (ako
napríklad kameň), ani ho nehádžte do vody tak, aby narazil na hladinu.
• Fotoaparát pri používaní pod vodou nevystavujte otrasom.
- Fotoaparát nevystavujte tlaku vody umiestnením do prúdu rýchlo tečúcej vody alebo
vodopádu.
- Pod vodou nevystavujte väčším hĺbkam ako 30 m.
- Dávajte pozor, aby vám fotoaparát pod vodou nevypadol. Tento fotoaparát sa vo
vode nevznáša.
• Fotoaparát nepoužívajte pod vodou nepretržite po dobu 60 alebo viac minút.
• Do fotoaparátu nevkladajte mokrú pamäťovú kartu alebo batériu.
- Kryt priestoru pre batériu/slotu na pamäťovú kartu neotvárajte vlhkými rukami a ani
vtedy, keď je fotoaparát vlhký. Mohlo by dôjsť k vniknutiu vody do vnútra fotoaparátu
alebo k poruche fotoaparátu.
• Kryt priestoru pre batériu/slotu na pamäťovú kartu neotvárajte pod vodou.
• Ak sa vlhkosť, ako sú napríklad kvapky vody,
dostane do styku s vonkajšími časťami
fotoaparátu alebo sa dostane pod kryt
priestoru pre batériu/slotu na pamäťovú
kartu, okamžite dané miesto utrite mäkkou
suchou handričkou.
- Ak sa na vonkajšie časti fotoaparátu
alebo časti pod krytom priestoru pre
batériu/slotu na pamäťovú kartu
prichytia cudzie predmety, ihneď ich
odstráňte pomocou ofukovacieho
balónika alebo jemnej handričky.
- Ak sa cudzie predmety prichytia na
Vodotesné tesnenie
vodotesné tesnenie pod krytom
priestoru pre batériu/slotu na pamäťovú
kartu, odstráňte ich dodaným štetcom.
Dodaný štetec nepoužívajte na žiaden
iný účel okrem čistenia vodotesného
tesnenia.
• Fotoaparát nenechávajte dlhší čas v
prostredí s nízkou teplotou ani s vysokou
teplotou od 40°C vyššie.
- Mohlo by to spôsobiť zníženie odolnosti
voči vode.
- Pri používaní fotoaparátu pod vodou sa uistite, že voda má teplotu od 0°C do 40°C.
• Fotoaparát nepoužívajte v horúcich prameňoch.
x
Úvod
Pred použitím fotoaparátu pod vodou
Pred použitím fotoaparátu pod vodou skontrolujte nasledujúce:
• Odnímte remienok fotoaparátu pre používanie nad vodou.
• Ubezpečte sa, že pod krytom priestoru pre batériu/slotu na pamäťovú kartu sa
nenachádzajú žiadne cudzie predmety.
• Skontrolujte, či vodotesné tesnenie krytu priestoru pre batériu/slotu na pamäťovú kartu
nie je prasknuté alebo zdeformované.
- Uistite sa, že vodotesné tesnenie nie je oddelené od fotoaparátu.
• Uistite sa, že kryt priestoru pre batériu/slotu na pamäťovú kartu je riadne zatvorený.
- Dbajte na to, aby indikátor poistky ukazoval stav „zatvorené“.
Poznámky k prevádzkovej teplote, vlhkosti a kondenzácii
Fungovanie tohto fotoaparátu bolo testované pri teplotách od –10°C do +40°C.
Pri používaní fotoaparátu v oblastiach so studeným podnebím alebo vo vysokej nadmorskej
výške dodržiavajte nasledovné opatrenia.
• V studenom prostredí sa výkon batérie dočasne zníži. Fotoaparát a batérie udržiavajte
pred použitím v teple pod oblečením.
• Ak sa fotoaparát dlhodobo vystaví extrémnemu chladu, jeho výkon sa môže dočasne
znížiť. Napríklad môže byť bezprostredne po zapnutí fotoaparátu monitor tmavší než
zvyčajne alebo sa môže zobraziť zostatkový obraz.
● Podmienky prostredia, ktoré pravdepodobne spôsobia vznik kondenzácie
Pri náhlych zmenách teploty alebo pri vysokej vlhkosti, napríklad pri podmienkach
prostredia opísaných nižšie, môže dôjsť k zahmlievaniu (kondenzácii) vnútri monitora alebo
objektívu. Nejde o poruchu ani chybu fotoaparátu.
• Fotoaparát, ktorý bol na horúcom mieste na súši, náhle ponoríte do studenej vody.
• Fotoaparát prenesiete z chladného miesta vonku na teplé miesto, napríklad do budovy.
• Kryt priestoru pre batériu/slotu na pamäťovú kartu otvoríte alebo zatvoríte v prostredí s
vysokou vlhkosťou.
● Obmedzenie kondenzácie
• Otvorte kryt priestoru pre batériu/slotu na pamäťovú kartu, fotoaparát a bežne dostupný
pohlcovač vlhkosti vložte do obalu, napríklad do plastového vrecka, a obal utesnite.
Ak sa zníži vlhkosť vnútri fotoaparátu, vznik kondenzácie je menej pravdepodobný.
• Fotoaparát pred použitím pod vodou neskladujte na miestach, kde sa môže zahriať
(napríklad na priamom slnečnom svetle).
Ak horúci fotoaparát ponoríte pod vodu, náhla zmena teploty môže spôsobiť
kondenzáciu.
Úvod
xi
● Odstránenie zahmlenia
• Na mieste so stabilnou teplotou prostredia vypnite fotoaparát a otvorte kryt priestoru pre
batériu/slotu na pamäťovú kartu (vyhnite sa miestam s vysokou teplotou, vysokou
vlhkosťou, pieskom alebo prachom).
Zahmlenie odstráňte tak, že vyberiete batériu a pamäťovú kartu a kryt priestoru pre
batériu/slotu na pamäťovú kartu necháte otvorený, aby sa fotoaparát prispôsobil teplote
prostredia.
Kontrola a oprava
• Ak fotoaparát vystavíte otrasom, ohľadom potvrdenia odolnosti voči vode vám
odporúčame poradiť sa s maloobchodným predajcom alebo autorizovaným servisom
spoločnosti Nikon (platená služba).
• Ak sa vodotesnosť vodotesného tesnenia začne zhoršovať, obráťte sa na predajcu alebo
autorizovaný servis spoločnosti Nikon. Po roku sa môže vodotesnosť vodotesného
tesnenia začať zhoršovať.
• Ak do fotoaparátu prenikne voda, okamžite ho prestaňte používať a odneste ho do
autorizovaného servisu spoločnosti Nikon.
xii
Úvod
Časti fotoaparátu
Telo fotoaparátu
1 2 3
4
7
8
9 10 11
12
13
14
15
19
18
17
6
5
16
1
Tlačidlo spúšte
9
Ovládač priblíženia
2
Hlavný vypínač/kontrolka zapnutia
prístroja
10
Kontrolka nabíjania
Kontrolka blesku
3
Blesk
4
5
Poistka krytu priestoru pre batériu/slotu
na pamäťovú kartu
6
Uvoľňovacie tlačidlo poistky krytu priestoru
pre batériu/slotu na pamäťovú kartu
7
8
Monitor
11
12
13
14
15
16
17
18
19
Tlačidlo b (e záznam videosekvencií)
LED svetlo
Kontrolka samospúšte
Pomocné svetlo AF
Movie light (Osvetlenie)
Tlačidlo A (režim snímania)
Tlačidlo c (prehrávanie)
Multifunkčný volič*
Tlačidlo k (potvrdenie výberu)
Tlačidlo l (odstraňovanie)
Tlačidlo d (ponuka)
Tlačidlo r (LED svetlo)
Tlačidlo V (akcia)
Tlačidlo q (nástroj)
* V tejto príručke je stlačenie tlačidla nahor, nadol, doľava alebo doprava na multifunkčnom voliči
vyjadrené ako H, I, J alebo K.
Časti fotoaparátu
1
Začíname
Pripojenie remienka fotoaparátu pre používanie
nad vodou
Pred začatím používania fotoaparátu pod vodou odnímte remienok pre používanie nad
vodou.
2
Začíname
Vloženie batérie a pamäťovej karty
Poistka proti
vypadnutiu batérie pri
otvorených dvierkach
Slot na pamäťovú
kartu
4
2
1
3
5
8
6
7
• Stlačením uvoľňovacieho tlačidla poistky krytu priestoru pre batériu/slotu na pamäťovú
kartu (1) a otočením poistky krytu priestoru pre batériu/slotu na pamäťovú kartu (2)
otvorte kryt (3).
• Batériu otočte tak, aby kladný a záporný pól batérie boli na správnej strane, posuňte
oranžovú poistku proti vypadnutiu batérie pri otvorených dvierkach (4) a úplne vložte
batériu (5).
• Zasúvajte pamäťovú kartu dovnútra, až kým nezacvakne na miesto (6).
• Dávajte pozor, aby ste batériu alebo pamäťovú kartu nevložili obrátenú vrchnou stranou
nadol alebo prednou časťou dozadu, pretože by to mohlo zapríčiniť poruchu.
• Zatvorte kryt priestoru pre batériu/slotu na pamäťovú kartu (7), pevne ho pritlačte k
fotoaparátu, aby bola skrytá červená časť na boku krytu, a pritom otáčajte poistku krytu
priestoru pre batériu/slotu na pamäťovú kartu, kým nezacvakne na miesto (8).
Skontrolujte, či je kryt riadne zaistený.
• Ak je prepínač ochrany proti zápisu na pamäťovej karte uzamknutý, nemôžete snímať,
odstraňovať snímky ani formátovať pamäťovú kartu.
• Záznamy vytvárané fotoaparátom vrátane snímok a videosekvencií sa môžu ukladať buď
na pamäťovú kartu, alebo do internej pamäte. Ak chcete používať internú pamäť, vyberte
z fotoaparátu pamäťovú kartu.
B
Poznámky k odolnosti voči vode a prachu
Ďalšie informácie nájdete v časti „Poznámky k odolnosti voči nárazom, vode a prachu“ (Ax).
B
Poznámky ohľadne zatvorenia krytu bez toho, aby sa zachytila šnúrka
remienka fotoaparátu
Ak sa pri zatváraní krytu priestoru pre batériu/slotu na pamäťovú kartu zachytí do krytu šnúrka
remienka fotoaparátu, kryt sa môže poškodiť. Pred zatvorením krytu priestoru pre batériu/slotu na
pamäťovú kartu zabezpečte, aby sa do krytu nezachytila šnúrka.
Začíname
3
B
Formátovanie pamäťovej karty
Keď do tohto fotoaparátu prvýkrát vložíte pamäťovú kartu, ktorá sa používala v inom zariadení,
najprv ju naformátujte v tomto fotoaparáte.
• Majte na pamäti, že formátovaním pamäťovej karty sa natrvalo odstránia všetky
snímky a ostatné dáta uložené na pamäťovej karte. Pred formátovaním pamäťovej karty
nezabudnite vytvoriť kópie snímok, ktoré si chcete ponechať.
• Vložte pamäťovú kartu do fotoaparátu, stlačte tlačidlo d a v ponuke nastavenia (A19) zvoľte
funkciu Format card (Formátovanie karty).
Vybratie batérie alebo pamäťovej karty
Vypnite fotoaparát, overte, či sa kontrolka zapnutia prístroja a obrazovka vypli, a otvorte kryt
priestoru na batérie/slotu na pamäťovú kartu.
• Posunutím poistky proti vypadnutiu batérie pri otvorených dvierkach vysuňte batériu.
• Jemným zatlačením pamäťovej karty do fotoaparátu ju čiastočne vysuňte.
• Pri manipulácii s fotoaparátom, batériou a pamäťovou kartou bezprostredne po
používaní fotoaparátu postupujte opatrne, pretože môžu byť horúce.
4
Začíname
Nabíjanie batérie
Kontrolka nabíjania
Nabíjací sieťový zdroj
Elektrická zásuvka
3
1
2
USB kábel (dodáva sa)
Ak je s fotoaparátom dodaný zástrčkový adaptér*, adaptér riadne upevnite na koncovku
nabíjacieho sieťového zdroja. Po spojení týchto dvoch prvkov môže pokus o ich násilné
rozpojenie viesť k poškodeniu produktu.
* Tvar zástrčkového adaptéra sa líši podľa krajiny a regiónu, kde bol fotoaparát zakúpený.
Ak je zástrčkový adaptér dodaný ako trvale pripojený k nabíjaciemu sieťovému zdroju, tento krok
je možné preskočiť.
• Nabíjanie sa spustí pri pripojení fotoaparátu k elektrickej zásuvke, keď je v ňom vložená
batéria, ako je to znázornené na obrázku. Počas nabíjania batérie pomaly bliká kontrolka
nabíjania.
• Po dokončení nabíjania kontrolka nabíjania zhasne. Odpojte nabíjací sieťový zdroj od
elektrickej zásuvky a odpojte kábel USB.
Nabitie úplne vybitej batérie trvá približne 2 hodiny a 20 minút.
• Keď kontrolka nabíjania rýchlo bliká, batériu nie je možné nabiť. Príčiny môžu byť
nasledujúce.
- Okolitá teplota nie je vhodná na nabíjanie.
- USB kábel alebo nabíjací sieťový zdroj nie sú správne zapojené.
- Batéria je poškodená.
Začíname
5
B
Poznámky o USB kábli
• Nepoužívajte iný USB kábel než UC-E21. Použitím iného USB kábla než UC-E21 môže mať za
následok prehriatie, požiar alebo úraz elektrickým prúdom.
• Skontrolujte tvar a smerovanie zástrčiek a nezasúvajte ani nevyberajte zástrčky pod uhlom.
B
Poznámky o nabíjaní batérie
• Fotoaparát je možné používať aj počas nabíjania batérie, predĺži sa však čas nabíjania.
• Ak je zostávajúca energia batérie veľmi malá, môže sa stať, že počas nabíjania nebude možné
používať fotoaparát.
• Za žiadnych okolností nepoužívajte inú značku ani model sieťového zdroja než nabíjací sieťový
zdroj EH-73P, ani nepoužívajte bežne dostupný sieťový zdroj USB či nabíjačku pre mobilný
telefón. Nedodržanie tohto pokynu môže viesť k prehriatiu alebo poškodeniu fotoaparátu.
6
Začíname
Nastavenie fotoaparátu
1
Stlačením hlavného vypínača zapnite fotoaparát.
• Na voľbu a úpravu nastavení použite multifunkčný volič.
Hlavný vypínač
Multifunkčný volič
Hore
Doľava
Tlačidlo k
(potvrdenie výberu)
Tlačidlo d
• Zobrazí sa obrazovka výberu jazyka. Tlačidlami
multifunkčného voliča HI zvýraznite jazyk a
stlačením tlačidla k ho vyberte.
• Jazyk je možné kedykoľvek zmeniť v ponuke
nastavenia (A19) M Language (Jazyk).
Doprava
Dole
Language
Cancel
2
Keď sa zobrazí dialógové okno napravo,
postupujte podľa nasledujúcich pokynov
a stlačte tlačidlo d alebo k.
Use SnapBridge to send photos to your
smart device and share them online.
• Ak sa nevytvorí bezdrôtové pripojenie s inteligentným
To skip this screen and set SnapBridge
zariadením:
later from the Network menu, press
Stlačte tlačidlo d a prejdite na krok 3.
MENU.
Later
Set
• Ak sa vytvorí bezdrôtové pripojenie s inteligentným
zariadením:
Stlačte tlačidlo k. Postup nastavenia je uvedený v dodanom dokumente „SnapBridge
Sprievodca pripojením“.
Keď pomocou aplikácie SnapBridge vytvoríte bezdrôtové pripojenie, môžete odosielať
snímky zhotovené fotoaparátom do inteligentného zariadenia alebo fotografovať s
diaľkovým ovládaním.
3
Po výzve na nastavenie hodín fotoaparátu vyberte pomocou
tlačidiel HI položku Yes (Áno) a stlačte tlačidlo k.
Začíname
7
4
Zvýraznite svoje domáce časové pásmo a
stlačte tlačidlo k.
London, Casablanca
• Stlačením tlačidla H môžete nastaviť letný čas. Keď je
zapnutý, hodiny sa posunú o hodinu dopredu a nad
mapou je zobrazený symbol W. Stlačením tlačidla
I ho vypnete.
Back
5
6
Tlačidlami HI vyberte formát dátumu a stlačte tlačidlo k.
Zadajte aktuálny dátum a čas a stlačte
tlačidlo k.
• Tlačidlami JK zvýraznite položky a tlačidlami
HI ich zmeňte.
• Zvoľte pole s minútami a potom stlačením tlačidla
k potvrďte nastavenie.
Date and time
D
M
Y
01 01 2017
h
m
00 00
Edit
7
Keď sa zobrazí dialógové okno s potvrdením, zvoľte možnosť Yes
(Áno) a stlačte tlačidlo k.
• Pomocou ponuky nastavenia (A19) M Time zone and date (Časové pásmo a dátum)
môžete zmeniť časové pásmo, dátum a čas.
8
Prečítajte si správu o vodotesnej funkcii a stlačte tlačidlo K.
• Potvrďte poslednú správu a stlačte tlačidlo k. Po dokončení nastavenia sa fotoaparát
prepne na obrazovku snímania.
• Správy o odolnosti voči vode sa zobrazujú v nasledujúcich prípadoch.
- Pri prvom zapnutí a nastavení fotoaparátu po jeho zakúpení.
- Pri nastavení fotoaparátu do režimu motívových programov Underwater (Pod
vodou).
- Pri zapnutí fotoaparátu po nabíjaní.
8
Začíname
Základné operácie snímania
a prehrávania
Snímanie
Režim o (automatický výber motívov) sa tu používa ako príklad. V režime
o (automatický výber motívov) fotoaparát pri určení výrezu snímky rozpozná podmienky
snímania a môžete snímať podľa daných podmienok.
1
Fotoaparát držte pevne.
• Dávajte pozor, aby ste prstami ani inými predmetmi
nezakrývali objektív, blesk, pomocné svetlo AF,
mikrofón alebo reproduktor.
• Keď zhotovujete snímky s orientáciou „na výšku“
(portrét), otočte fotoaparát tak, aby sa blesk nachádzal
nad objektívom.
2
Určite výrez snímky.
• Posunutím ovládača priblíženia zmeňte nastavenie
priblíženia objektívu.
Priblížiť
Oddialiť
Základné operácie snímania a prehrávania
9
• Keď fotoaparát rozpozná podmienky snímania, ikona
režimu snímania sa zmení zodpovedajúcim
spôsobom.
• Indikátor stavu batérie
b: Úroveň nabitia batérie je vysoká.
B: Úroveň nabitia batérie je nízka.
• Počet zostávajúcich snímok
Keď vo fotoaparáte nie je vložená pamäťová karta,
zobrazuje sa indikátor C a snímky sa ukladajú do
internej pamäte.
Ikona režimu snímania
40
30
20
10
0
-10
15m
1010hPa
25m 0s
500
Indikátor stavu batérie
Počet zostávajúcich snímok
3
Stlačte tlačidlo spúšte do polovice.
• Stlačiť „napoly“ tlačidlo spúšte znamená stlačiť a
podržať tlačidlo v bode, kde cítite jemný odpor.
• Keď je objekt zaostrený, zaostrovacie pole alebo
indikátor zaostrenia sa zobrazuje nazeleno.
• Keď používate digitálne priblíženie, fotoaparát
zaostrí na stred obrazového poľa a zaostrovacie pole
sa nezobrazí.
• Ak zaostrovacie pole alebo indikátor zaostrenia bliká,
fotoaparát nedokáže zaostriť. Zmeňte kompozíciu
snímky a vyskúšajte znova stlačiť tlačidlo spúšte do
polovice.
1/250
F 2.8
Zaostrovacie pole
4
B
Bez zdvihnutia prsta stlačte tlačidlo
spúšte úplne nadol.
Poznámky o ukladaní snímok alebo videosekvencií
Počas ukladania snímok alebo videosekvencií bude blikať indikátor zobrazujúci počet zostávajúcich
snímok alebo indikátor zobrazujúci zostávajúci čas záznamu videosekvencie. Kým bliká indikátor,
neotvárajte kryt priestoru pre batériu/slotu na pamäťovú kartu, ani nevyberajte batériu
alebo pamäťovú kartu. Nedodržaním tohto pokynu by ste mohli zapríčiniť stratu údajov, alebo
poškodenie fotoaparátu alebo pamäťovej karty.
10
Základné operácie snímania a prehrávania
C
Funkcia Auto Off (Automatické vypínanie)
• Ak približne jednu minútu nevykonáte žiadnu činnosť, obrazovka sa vypne, fotoaparát prejde do
pohotovostného režimu a kontrolka zapnutia prístroja bude blikať. Po približne troch minútach v
pohotovostnom režime sa fotoaparát vypne.
• Ak chcete znova zapnúť obrazovku, kým je fotoaparát v pohotovostnom režime, vykonajte
nejakú činnosť, napríklad stlačte hlavný vypínač alebo tlačidlo spúšte.
C
Keď používate statív
• V nasledujúcich situáciách odporúčame použiť statív na stabilizáciu fotoaparátu:
- Pri snímaní za slabého svetla so zábleskovým režimom (A16) nastaveným na možnosť
W (vypnutý).
- Keď je priblíženie v polohe teleobjektívu.
• Ak na stabilizovanie fotoaparátu pri snímaní používate statív, funkciu Photo VR (Stabilizácia
obrazu fotografií) v ponuke nastavenia (A19) nastavte na možnosť Off (Vypnuté), aby sa
predišlo možným chybám spôsobeným touto funkciou.
Záznam videosekvencií
Zobrazte obrazovku snímania a stlačením tlačidla
b (e záznam videosekvencií) spustite záznam
videosekvencie. Opätovným stlačením tlačidla b (e)
ukončite záznam videosekvencie.
• Ak sa teplota batérie zníži, veľkosť snímok
videosekvencií alebo frekvencia snímania
videosekvencií môže byť obmedzená. Batériu pred
použitím zohrejte, napríklad v dlaniach.
Používanie LED svetla
LED svetlo používajte v tmavom prostredí a pod.
LED svetlo zapnite stlačením a podržaním tlačidla r (LED
svetlo). Vypnite ho stlačením tlačidla r.
LED môžete používať aj pri vypnutom fotoaparáte.
• Pomocou položky LED light timer (Časovač svetla
LED) v ponuke nastavenia (A19) nastavte čas, po
ktorom sa LED svetlo vypne.
Základné operácie snímania a prehrávania
11
Prehrávanie snímok
1
Stlačením tlačidla
c (prehrávanie) prejdite do
režimu prehrávania.
• Ak stlačíte a podržíte stlačené tlačidlo c,
kým je fotoaparát vypnutý, fotoaparát sa
zapne v režime prehrávania.
2
Multifunkčným voličom vyberte snímku, ktorú chcete zobraziť.
• Stlačením a podržaním HIJK rýchlo rolujete medzi
snímkami.
• Ak chcete prehrať zaznamenanú videosekvenciu,
stlačte tlačidlo k.
• Ak sa chcete vrátiť do režimu snímania, stlačte tlačidlo
A alebo tlačidlo spúšte.
Zobraziť predchádzajúcu snímku
Zobraziť nasledujúcu snímku
• Keď sa v režime prehrávania snímok na celej obrazovke
zobrazuje symbol e, môžete stlačiť tlačidlo k a
na snímku použiť efekt.
4/4
15m
1010hPa
0004. JPG
15/11/2017 15:30
• Keď v režime prehrávania snímok na
celej obrazovke posuniete ovládač
priblíženia do polohy g (i), priblížite
snímku.
3.0
• Keď v režime prehrávania snímok na
celej obrazovke posuniete ovládač
priblíženia do polohy f (h),
prepnete do režimu zobrazenia
miniatúr a zobrazíte viacero snímok.
12
Základné operácie snímania a prehrávania
1/20
Odstraňovanie snímok
1
Ak chcete odstrániť snímku, ktorá
je práve zobrazená na obrazovke,
stlačte tlačidlo l (odstraňovanie).
2
Tlačidlami multifunkčného voliča
HI zvoľte požadovaný spôsob
odstránenia a stlačte tlačidlo k.
• Ponuku opustíte bez odstránenia stlačením tlačidla
d.
3
Delete
Current image
Erase selected images
All images
Vyberte položku Yes (Áno) a stlačte
tlačidlo k.
• Odstránené snímky už nemožno obnoviť.
Erase 1 image?
Yes
No
B
Odstraňovanie snímok zhotovených sériovým snímaním (Sekvencia)
• Snímky zhotovené sériovým snímaním alebo s použitím
funkcie Viacnásobná expozícia Zosvetlenie, v kreatívnom
režime alebo v režime koláže seba samého sa ukladajú ako
sekvencia a v režime prehrávania sa zobrazí len prvá snímka
zo sekvencie (kľúčová snímka) (predvolené nastavenie).
• Ak stlačíte tlačidlo l, kým sa pre sekvenciu snímok zobrazuje
kľúčová snímka, odstránia sa všetky snímky v sekvencii.
• Ak chcete odstrániť jednotlivé snímky v sekvencii, stlačením
tlačidla k zobrazte jednotlivé snímky a stlačte tlačidlo l.
C
1/5
0004.JPG
15/11/2017 15:30
Odstránenie zhotovenej snímky v režime snímania
Ak chcete odstrániť poslednú uloženú snímku, v režime snímania stlačte tlačidlo l.
Základné operácie snímania a prehrávania
13
Ovládanie pohybom
Nižšie opísané činnosti je možné uskutočniť zatrasením fotoaparátu.
Zobrazenie predchádzajúcej alebo nasledujúcej snímky v
režime prehrávania snímok na celej obrazovke
Keď v režime prehrávania snímok na celej
obrazovke pohnete fotoaparátom smerom
nahor/nadol, zobrazíte nasledujúcu snímku; keď
fotoaparátom pohnete smerom dopredu/
dozadu, zobrazíte predchádzajúcu snímku (keď
je položka Playback action control
(Ovládanie prehrávania) v ponuke nastavenia
(A19) nastavená na možnosť On (Zapnuté)).
• Fotoaparát je potrebné držať pevne a
remienok fotoaparátu mať okolo ruky. Na
pohyb fotoaparátu použite zápästie tak, ako
je to znázornené na obrázku.
Používanie ponuky ovládania pohybom
Stlačením tlačidla V (akcia) zobrazíte
ponuku ovládania pohybom.
• Pohnutím fotoaparátu zvoľte
niektorú z nižšie uvedených
možností a stlačením tlačidla
V vykonajte operáciu.
Scene auto selector
Confirm
Ponuka ovládania pohybom
Možnosť
Opis
Výber režimu snímania
Výber režimu snímania (obmedzené len na niektoré režimy
snímania).
q Start movie recording
(Spustenie nahrávania
videozáznamu)
Stlačením tlačidla V spustíte/ukončíte záznam videosekvencie.
Tlačidlo b (e záznam videosekvencií) nie je možné použiť na
ukončenie záznamu.
K Quick playback (Rýchle
prehrávanie)
Zobrazenie snímky v režime prehrávania snímok na celej
obrazovke. Na prehrávanie snímok môžete používať ovládanie
pohybom.
f Exit (Ukončiť)
Opustenie ponuky ovládania pohybom.
Kým sa zobrazuje ponuka ovládania pohybom, dajú sa používať len tlačidlo V, tlačidlo
spúšte, hlavný vypínač a tlačidlo r (LED svetlo).
14
Základné operácie snímania a prehrávania
Ďalšie funkcie
Výber režimu snímania
K dispozícii sú nižšie opísané režimy snímania.
• o Scene auto selector (Automatický výber motívov)
Fotoaparát rozpozná podmienky snímania, keď určíte výrez snímky, a potom môžete
robiť snímky podľa daných podmienok.
• b Režim motívových programov
Vyberte jeden z režimov motívových programov na základe podmienok snímania a
môžete robiť snímky s nastaveniami vhodnými pre tieto podmienky.
• s Kreatívny režim
Fotoaparát uloží štyri snímky s efektami a jednu snímku bez efektov naraz v jednom
zábere.
• F Smart portrait (Inteligentný portrét)
Počas snímania môžete skrášliť ľudské tváre pomocou funkcie skrášľujúcej retuše,
a zhotovovať snímky s použitím funkcie samospúšte detegujúcej úsmev alebo koláže
seba samého.
• M Short movie show (Krátka prehliadka videosekvencií)
Fotoaparát zaznamená a automaticky spojí viacero filmových klipov, ktoré sú dlhé
niekoľko sekúnd, a vytvorí tak krátky film s dĺžkou do 30 sekúnd (e 1080/30p alebo
S 1080/25p).
• A Auto mode (Plne automatický režim)
Vyberte tento režim, ak chcete snímať obrazy v rôznych podmienkach snímania.
1
Po zobrazení obrazovky snímania
stlačte tlačidlo A (režim
snímania).
2
Tlačidlami multifunkčného
voliča HI zvoľte režim
snímania a stlačte tlačidlo k.
Scene auto selector
• Keď zvolíte režim motívových
programov, pred stlačením tlačidla
k zvoľte pomocou tlačidla
K motívový program alebo efekt.
Ďalšie funkcie
15
C
Zobrazenie pomocníka
Popisy funkcií budú zobrazené pri zmene režimu snímania alebo keď bude zobrazená obrazovka
nastavenia.
Popisy môžete zobraziť alebo skryť pomocou položky Help display (Zobrazenie pomocníka) vo
funkcii Monitor settings (Nastavenia monitora) v ponuke nastavenia.
Nastavenie funkcií snímania pomocou
multifunkčného voliča
Keď sa zobrazuje obrazovka snímania, môžete stlačiť tlačidlá multifunkčného voliča H (m)
J (n) I (p) K (o) a nastaviť nižšie opísané funkcie.
• m Zábleskový režim
Zábleskový režim môžete nastaviť podľa podmienok snímania.
• n Self-timer (Samospúšť), Self-portrait timer (Časovač pre autoportrét)
Fotoaparát aktivuje uzávierku po uplynutí nastaveného počtu sekúnd, po stlačení tlačidla
spúšte.
• p Macro mode (Režim makro)
Pri zhotovovaní detailných snímok použite režim makro.
• o Exposure compensation (Korekcia expozície)
Môžete upraviť celkový jas snímky.
Funkcie, ktoré je možné nastaviť, sa odlišujú v závislosti od režimu snímania.
16
Ďalšie funkcie
Operácie dostupné pri funkciách údajov o
polohe
Keď položku Use built-in location data (Použiť vstavané údaje o polohe) vo funkcii
Location data options (Možnosti pre údaje o polohe) v ponuke z (možnosti údajov o
polohe) (A19) nastavíte na možnosť On (Zapnuté), fotoaparát začne prijímať signály zo
satelitov systému určovania polohy.
Údaje o polohe môžete skontrolovať na obrazovke snímania.
0
15m
• n alebo o: Prijímajú sa signály zo štyroch alebo viacerých
-10 1 0 1 0 h P a
satelitov, alebo z troch satelitov, a získavajú sa údaje o polohe.
• z: Prijímajú sa signály, ale nedajú sa získať údaje o polohe.
• y: Signály sa neprijímajú.
Zaznamenanie údajov o mieste nasnímania do
snímky
• Keď sa pri snímaní vykonáva určovanie polohy, do snímok sa zaznamenajú získané údaje
o polohe (zemepisná šírka a zemepisná dĺžka).
• Zaznamenané údaje o polohe je možné po prenose snímok do počítača skontrolovať na
mape prostredníctvom softvéru ViewNX-i.
• Keď položku Compass display (Zobrazenie kompasu) vo funkcii Electronic
compass (Elektronický kompas) v ponuke možností údajov o polohe nastavíte na
možnosť On (Zapnuté), zaznamená sa aj približný smer snímania.
Záznam denníka
• Keď vyberiete položku Start all logs (Spustiť všetky záznamy) vo funkcii Create log
(Vytvoriť záznam) v ponuke možností údajov o polohe, zatiaľ čo sa vykonáva určovanie
polohy, v určitom intervale sa zaznamenávajú údaje o polohe, údaje o nadmorskej výške
a údaje o hĺbke vody na miestach, ktoré ste s fotoaparátom navštívili.
• Zaznamenané denníky (informácie o pohybe, ako sú napríklad údaje o polohe,
nadmorská výška alebo hĺbka vody) je možné ukladať na pamäťovú kartu zvolením
možnosti Create log (Vytvoriť záznam) na zastavenie záznamu a následným zvolením
možnosti Save logs (Uložiť záznamy).
• Záznamy o polohe uložené na pamäťovej karte môžete zobraziť pomocou softvéru
umožňujúceho zobrazovanie údajov denníka, ako je napríklad ViewNX-i.
• Denníky s nadmorskou výškou a hĺbkou vody uložené na pamäťovej karte možno
zobraziť ako graf zvolením položky Altitude/depth logs (Záznamy o nadmorskej
výške/hĺbke) vo funkcii View log (Zobraziť záznam) v ponuke možností údajov o
polohe.
• Pomocou aktívneho ukazovateľa môžete skontrolovať grafy aktuálne zaznamenávaných
denníkov s údajmi o nadmorskej výške a hĺbke vody (A18).
Ďalšie funkcie
17
Zobrazenie informácií o bodoch záujmu (POI)
• Keď je položka Embed POI (Vložiť POI) vo funkcii Points of interest (POI) (Body
záujmu (POI)) v ponuke možností pre údaje o polohe nastavená na možnosť On
(Zapnuté), keď fotoaparát zaznamenáva údaje o polohe, do snímok sa zaznamenajú aj
informácie o názve najbližšieho miesta vzhľadom na aktuálnu polohu.
• Keď je položka Display POI (Zobraziť POI) v ponuke
možností pre údaje o polohe nastavená na možnosť On
(Zapnuté), keď fotoaparát zaznamenáva údaje o polohe,
na obrazovke snímania a na aktívnom ukazovateli sa
zobrazuje názov najbližšieho miesta vzhľadom na
15m
1010hPa
aktuálnu polohu a na obrazovke prehrávania sa zobrazuje
názov miesta zaznamenaný pre snímku.
25m 0s
40
30
20
10
0
-10
500
Zobrazenie aktívneho ukazovateľa
Stlačením tlačidla q (nástroj) zobrazíte aktívneho
ukazovateľa, ktorý umožňuje skontrolovať údaje o polohe,
ktoré sa práve získavajú.
Keď sa zobrazuje aktívny ukazovateľ, zobrazené informácie
môžete prepínať stlačením tlačidla k.
15/11/2017 15:30
15/11/2017 15:30
15
1010
3500
0
4000
hPa
N
E
Zobrazenie údajov o
polohe
2
m/m
0
10
20
30
40
60
50
50
40
1010
hPa
30
20
10
1500
2500
Next
1
500
4500
m
1000
3000
NNE
31º 23’ 15”
136º 15’ 32”
15/11/2017 15:30
15
m
2000
0 0
NNE
Next
Zobrazenie nadmorskej
výšky alebo hĺbky vody1
15
m
1010
hPa
Next
Zobrazenie denníka
nadmorskej výšky alebo
denníka hĺbky vody2
Hĺbka vody sa zobrazuje pri používaní režimu motívových programov Underwater (Pod
vodou) alebo vtedy, keď fotoaparát zistí, že je pod vodou.
Zobrazuje sa graf zaznamenávaného denníka nadmorskej výšky alebo denníka hĺbky vody. Keď
fotoaparát zistí, že je pod vodou, zobrazí sa graf denníka hĺbky vody. Ak sa denník nadmorskej
výšky alebo denník hĺbky vody nezaznamenáva, graf sa nezobrazí.
• Aktívneho ukazovateľa ukončíte stlačením tlačidla q.
• Ak chcete z aktívneho ukazovateľa prepnúť do režimu snímania, stlačte tlačidlo spúšte,
tlačidlo A alebo tlačidlo b (e).
18
Ďalšie funkcie
Úkony v rámci ponúk
Po stlačení tlačidla d (ponuka) môžete nastaviť nižšie uvedené ponuky.
•
•
•
•
•
•
A Shooting menu (Ponuka režimu snímania)1, 2
D Ponuka videosekvencií1
G Playback menu (Ponuka režimu prehrávania)3, 4
J Network menu (Ponuka siete)
zPonuka Location data options (Možnosti údajov o polohe)
z Ponuka nastavenia
1
2
3
4
Stlačte tlačidlo d, kým je zobrazená obrazovka snímania.
Ikony ponuky a dostupné možnosti nastavení sa líšia v závislosti od režimu snímania.
Stlačte tlačidlo d, kým je zobrazená obrazovka prehrávania.
Ikony ponuky a dostupné možnosti nastavení sa líšia v závislosti od režimu prehrávania.
1
Stlačte tlačidlo d (ponuka).
• Zobrazí sa ponuka.
2
Stlačte multifunkčný volič
J.
• Ikona aktuálnej ponuky sa zobrazí v
žltej farbe.
Shooting menu
Image mode
White balance
Continuous
ISO sensitivity
AF area mode
Autofocus mode
Ikony ponúk
3
Zvoľte ikonu ponuky
a stlačte tlačidlo k.
• Bude možné zvoliť možnosti
ponuky.
Set up
Time zone and date
Monitor settings
Date stamp
Photo VR
AF assist
Digital zoom
Ďalšie funkcie
19
4
Zvoľte možnosť ponuky a
stlačte tlačidlo k.
• V závislosti od aktuálneho režimu
snímania alebo stavu fotoaparátu sa
môže stať, že niektoré možnosti
ponuky nebude možné nastaviť.
Time zone and date
Monitor settings
Date stamp
Photo VR
AF assist
Digital zoom
5
Zvoľte nastavenie a stlačte
tlačidlo k.
• Zvolené nastavenie sa použije.
• Po skončení používania ponuky
stlačte tlačidlo d.
• Keď sa zobrazuje ponuka, stlačením
tlačidla spúšte, tlačidla A alebo
tlačidla b (e) môžete prepnúť do
režimu snímania.
20
Ďalšie funkcie
Date stamp
Date
Date and time
Off
Technické poznámky
Poznámky
Poznámky pre zákazníkov v Európe
UPOZORNENIA
PRI VÝMENE BATÉRIE ZA NESPRÁVNY TYP HROZÍ NEBEZPEČENSTVO VÝBUCHU.
POUŽITÉ BATÉRIE LIKVIDUJTE V SÚLADE S POKYNMI.
Tento symbol znamená, že elektrické a elektronické zariadenia je potrebné
odovzdať do separovaného odpadu.
Nasledujúce upozornenie platí len pre používateľov v európskych krajinách:
• Tento výrobok je určený na separovaný zber na vhodnom zbernom mieste.
Nevyhadzujte ho do bežného domového odpadu.
• Separovaný zber a recyklácia pomáhajú zachovávať prírodné zdroje
a predchádzať negatívnym dopadom na zdravie ľudí a životné prostredie, ktoré môžu
vyplývať z nesprávnej likvidácie odpadu.
• Ďalšie informácie vám poskytne predajca alebo miestne úrady zodpovedné za likvidáciu
odpadov.
Tento symbol na batérii označuje, že batériu je potrebné odovzdať do
separovaného odpadu.
Nasledujúce upozornenie platí len pre používateľov v európskych krajinách:
• Všetky batérie označené alebo neoznačené týmto symbolom sú určené na
separovaný zber na vhodnom zbernom mieste. Nevyhadzujte ho do
bežného domového odpadu.
• Ďalšie informácie vám poskytne predajca alebo miestne úrady zodpovedné za likvidáciu
odpadov.
Technické poznámky
21
Poznámky k funkciám bezdrôtovej komunikácie
Obmedzenia týkajúce sa bezdrôtových zariadení
Bezdrôtový transceiver nachádzajúci sa v tomto výrobku zodpovedá nariadeniam týkajúcim
sa bezdrôtových zariadení v krajine predaja a nesmie sa používať v iných krajinách (výrobky
zakúpené v EÚ alebo Európskom združení voľného obchodu (EZVO) sa môžu používať
kdekoľvek v rámci EÚ a EZVO). Spoločnosť Nikon neprijíma zodpovednosť za používanie v
iných krajinách. Používatelia, ktorí si nie sú istí pôvodnou krajinou zakúpenia, by sa mali
poradiť v lokálnom servisnom stredisku spoločnosti Nikon alebo v autorizovanom servise
Nikon. Toto obmedzenie sa vzťahuje len na bezdrôtovú prevádzku a nevzťahuje sa na žiadne
iné použitie výrobku.
Zabezpečenie
Hoci jednou z výhod tohto produktu je to, že umožňuje voľne sa pripojiť k bezdrôtovej
výmene údajov kdekoľvek v rozsahu, môže dôjsť k nasledovným, ak nie je zapnuté
zabezpečenie:
• Krádež údajov: Škodlivé tretie strany môžu zachytiť bezdrôtové prenosy a môžu ukradnúť
ID používateľov, ich heslá a ďalšie osobné údaje.
• Neoprávnený prístup: Neoprávnení používatelia môžu získať prístup do siete a upravovať
údaje alebo vykonávať iné škodlivé činnosti. Nezabúdajte, že kvôli riešeniu bezdrôtových
sietí môžu špecializované útoky umožniť neoprávnený prístup, a to dokonca aj vtedy, keď
je aktivované zabezpečenie. Spoločnosť Nikon nie je zodpovedná za úniky údajov ani
informácií, ku ktorým môže dôjsť počas prenosu údajov.
• Nepoužívajte siete, na používanie ktorých nemáte povolenie, a to dokonca ani vtedy, ak
sa zobrazia na vašom smartfóne alebo tablete. Ak tak urobíte, môže sa to považovať za
neoprávnený prístup. Používajte len také siete, na používanie ktorých máte povolenie.
Správa osobných informácií a vylúčenie zodpovednosti
• Používateľské informácie, zaregistrované a konfigurované v tomto výrobku, vrátane
nastavení pripojenia bezdrôtovej siete LAN a ďalších osobných informácií, sa môžu
zmeniť a stratiť v dôsledku prevádzkovej chyby, statickej elektriny, nehody, poruchy,
opravy alebo iným spôsobom zaobchádzania. Vždy si udržiavajte oddelené kópie
dôležitých informácií. Spoločnosť Nikon nie je zodpovedná za žiadne priame alebo
nepriame škody alebo stratu zisku v dôsledku zmeny alebo stratu obsahu, ktoré nemožno
pripísať spoločnosti Nikon.
• Pred vyhodením tohto výrobku alebo jeho odovzdaním inému vlastníkovi vykonajte
operáciu Reset all (Resetovať všetko) v ponuke nastavenia fotoaparátu (A19) a
vymažte tak všetky používateľské informácie zaregistrované a konfigurované vo výrobku,
vrátane nastavení pripojenia bezdrôtovej siete LAN a ďalších osobných informácií.
• Nikon nenesie zodpovednosť za prípadné škody vzniknuté v dôsledku neoprávneného
použitia tohto produktu tretími stranami v prípade, že bol produkt odcudzený alebo sa
stratil.
22
Technické poznámky
Bezpečnostné opatrenia pri vývoze alebo prenášaní tohto prístroja do zahraničia
Na tento produkt sa vzťahujú smernice pre spravovanie vývozu v Spojených štátoch
amerických (United States Export Administration Regulations - EAR). Povolenie vlády
Spojených štátov sa nevyžaduje pre vývoz do iných krajín, ako sú nasledovné, ktoré v čase
prípravy tohto dokumentu podliehajú embargu alebo špeciálnym kontrolám: Kuba, Irán,
Severná Kórea, Sudán a Sýria (zoznam sa môže zmeniť).
Poznámka pre zákazníkov v Európe
Vyhlásenie o zhode (Európa)
Týmto spoločnosť Nikon Corporation vyhlasuje, že typ COOLPIX W300 rádiového zariadenia
je v súlade so Smernicou 2014/53/EÚ.
Úplné znenie vyhlásenia o zhode v rámci EÚ je k dispozícii na nasledujúcej internetovej
adrese: https://imaging.nikon.com/support/pdf/DoC_W300.pdf.
• Maximálny výkon:
- Wi-Fi: 11,3 dBm (EIRP)
- Bluetooth: 9,3 dBm (EIRP)
- Nízkoenergetický Bluetooth: 9,3 dBm (EIRP)
• Prevádzková frekvencia:
- Wi-Fi: 2412 – 2462 MHz (1 – 11 kanálov)
- Bluetooth: 2402 – 2480 MHz
- Nízkoenergetický Bluetooth: 2402 – 2480 MHz
Technické poznámky
23
Poznámky k funkciám údajov o polohe (GPS/
GLONASS, Electronic Compass (Elektronický
kompas))
Údaje o názvoch miest tohto fotoaparátu
Pred použitím funkcií údajov o polohe si prečítajte „LICENČNÁ ZMLUVA POUŽÍVATEĽA PRE
ÚDAJE O NÁZVE MIEST“ (A33) a súhlaste s podmienkami.
• Informácie o názvoch miest (body záujmu: POI) nebudú aktualizované.
• Informácie o názvoch miest používajte len ako pomôcku.
• Informácie o názvoch miest (body záujmu: POI) pre Čínsku ľudovú republiku („Čína„) a
Kórejskú republiku nie sú pre fotoaparát COOLPIX W300 k dispozícii.
Poznámky k funkciám záznamu údajov o polohe a záznamu denníka
• Keď je funkcia Use built-in location data (Použiť vstavané údaje o polohe) v
položke Location data options (Možnosti pre údaje o polohe) v ponuke možností
údajov o polohe nastavená na možnosť On (Zapnuté) alebo počas záznamu denníkov,
budú funkcie záznamu údajov o polohe a záznam denníka pokračovať v činnosti, a to aj
po vypnutí fotoaparátu (A17).
• Zo statických snímok alebo videosekvencií, v ktorých sú zaznamenané údaje o polohe, sa
môže dať identifikovať konkrétna osoba. Buďte obozretní pri prenášaní statických snímok
alebo videosekvencií, v ktorých sú zaznamenané údaje o polohe, alebo pri prenose
súborov denníka tretej strane, alebo pri ich odovzdávaní na sieť ako je napríklad internet,
kde si ich môže pozrieť verejnosť. Prečítajte si časť „Likvidácia zariadení na ukladanie
údajov“ (Av).
Poznámky k funkciám merania
COOLPIX W300 je fotoaparát. Nepoužívajte tento fotoaparát ako navigačné zariadenie alebo
merací prístroj.
• Informácie (ako napríklad smer, nadmorská výška a hĺbka vody) namerané fotoaparátom
používajte len ako orientačné informácie. Nepoužívajte tieto informácie na navigáciu
lietadla či auta, ani na prieskum obyvateľstva či krajiny.
• Keď fotoaparát používate pri lezení na hory, cestovaní, turistike alebo pod vodou, dbajte
na to, aby ste si so sebou zobrali aj samostatnú mapu, navigačné zariadenie alebo merací
prístroj.
Používanie fotoaparátu v zahraničí
• Predtým, než si fotoaparát s funkciami údajov o polohe zoberiete so sebou na cestu do
zahraničia, poraďte sa s cestovnou kanceláriou alebo veľvyslanectvom krajiny, ktorú
chcete navštíviť a uistite sa, že sa na používanie nevzťahujú žiadne obmedzenia.
Napríklad nemôžete zaznamenávať denníky s údajmi o polohe bez povolenia od vlády
Číny.
Nastavte položku Use built-in location data (Použiť vstavané údaje o polohe) na
možnosť Off (Vypnuté).
• Údaje o polohe nemusia správne fungovať v Číne ani na hraniciach medzi Čínou a
susednými krajinami (k decembru 2014).
24
Technické poznámky
Starostlivosť o výrobok
Pri používaní alebo skladovaní tohto zariadenia dodržiavajte bezpečnostné opatrenia
opísané nižšie a výstrahy uvedené v časti „Pre vašu bezpečnosť“ (Avi–viii) a „<Dôležitá
informácia> Poznámky k odolnosti voči nárazom, vode a prachu a ku kondenzácii“ (Aix).
Fotoaparát
Fotoaparát nevystavujte silným nárazom
Výrobok nemusí fungovať správne, ak ho vystavíte silnému nárazu alebo vibráciám. Okrem toho sa
nedotýkajte ani nepôsobte silou na objektív.
Vyvarujte sa náhlych zmien teploty
Náhle zmeny teploty, aké nastávajú pri vstupe do vyhriatej budovy alebo pri jej opustení za
chladného počasia, môžu spôsobiť vytvorenie kondenzácie vnútri zariadenia. Pred vystavením
zariadenia náhlej zmene teploty ho umiestnite do puzdra na prenášanie alebo plastového vrecka,
aby ste zabránili kondenzácii vlhkosti.
Zariadenie nevystavujte silnému magnetickému poľu
Toto zariadenie nepoužívajte ani neskladujte v blízkosti zariadení generujúcich silné
elektromagnetické žiarenie alebo magnetické pole. Nedodržanie tohto pokynu môže mať za
následok stratu dát alebo poruchu fotoaparátu.
Objektív nenechávajte dlhšie namierený na silný zdroj svetla
Pri používaní alebo skladovaní fotoaparátu nemierte objektívom dlhší čas na slnko ani na iné silné
svetelné zdroje. Silné svetlo môže spôsobiť poškodenie obrazového snímača a vznik efektu bielych
škvŕn na snímkach.
Pred vybratím alebo odpojením zdroja energie alebo pamäťovej karty výrobok
vypnite
Pri zapnutom výrobku a počas ukladania alebo odstraňovania snímok nevyberajte batériu. Násilné
odpojenie napájania môže v týchto prípadoch spôsobiť stratu údajov alebo poškodenie pamäťovej
karty alebo interných obvodov.
Poznámky o monitore
• Monitory (vrátane elektronických hľadáčikov) sú skonštruované s mimoriadne vysokou
presnosťou; minimálne 99,99% pixelov je efektívnych s nie viac ako 0,01% chýbajúcich alebo
chybných pixelov. A preto, hoci tieto displeje môžu obsahovať pixle, ktoré permanentne svietia
(biele, červené, modré alebo zelené) alebo permanentne nesvietia (čierne), nie je to porucha a
nemá to žiadny vplyv na snímky zaznamenané pomocou tohto zariadenia.
• V jasnom svetle môže byť obraz na monitore zle viditeľný.
• Na monitor nevyvíjajte tlak, pretože by to mohlo mať za následok poškodenie alebo poruchu. Ak
sa monitor poškodí, treba dávať pozor, aby nedošlo k zraneniu spôsobenému rozbitým sklom, a
tiež treba zabrániť styku tekutých kryštálov z monitora s pokožkou a ich vniknutiu do očí alebo
úst.
Technické poznámky
25
Batéria
Opatrenia týkajúce sa používania
• Majte na pamäti, že batéria môže byť po skončení používania horúca.
• Nepoužívajte batériu pri teplotách okolia pod –10°C ani nad 40°C, pretože by to mohlo mať za
následok poškodenie alebo poruchu.
• Ak spozorujete čokoľvek neštandardné, ako napríklad nadmerné rozhorúčenie, dym alebo
nezvyčajný zápach vychádzajúci z batérie, okamžite ukončite používanie a obráťte sa na predajcu
alebo autorizovaný servis spoločnosti Nikon.
• Po vybratí batérie z fotoaparátu alebo z voliteľnej nabíjačky vložte batériu kvôli izolácii do
plastového vrecka alebo podobného obalu.
Nabíjanie batérie
Pred použitím fotoaparátu skontrolujte stav batérie a v prípade potreby ju vymeňte alebo nabite.
• Pred použitím batériu nabite vnútri pri okolitej teplote 5°C až 35°C.
• Vysoká teplota batérie môže mať za následok, že sa batéria nenabije správne alebo úplne, a výkon
batérie sa môže znížiť. Majte na pamäti, že batéria môže byť po skončení používania horúca. Pred
nabíjaním počkajte, kým nevychladne.
Keď nabíjate batériu vloženú do tohto fotoaparátu prostredníctvom nabíjacieho sieťového zdroja
alebo počítača, batéria sa nebude nabíjať pri teplotách batérie pod 0°C alebo nad 45°C.
• Po úplnom nabití batérie nepokračujte v jej nabíjaní, pretože tým môžete znížiť jej výkonnosť.
• Teplota batérie sa počas nabíjania môže zvýšiť. Nejde však o poruchu.
Nosenie náhradných batérií
Keď idete snímať dôležité udalosti, podľa možnosti noste so sebou úplne nabité náhradné batérie.
Používanie batérie v chlade
V chladnom počasí má kapacita batérií tendenciu klesať. Ak batériu s nízkou zostávajúcou energiou
použijete pri nízkej teplote, fotoaparát sa nemusí zapnúť. Náhradné batérie držte na teplom mieste
a v prípade potreby ich vymeňte. Po zahriatí studenej batérie sa môže obnoviť časť jej náboja.
Kontakty batérie
Nečistoty na kontaktoch batérie môžu zabrániť fungovaniu fotoaparátu. Ak sa kontakty batérie
ušpinia, utrite ich pred použitím čistou, suchou handričkou.
26
Technické poznámky
Nabíjanie vybitej batérie
Zapínanie alebo vypínanie fotoaparátu, keď je vo fotoaparáte vložená vybitá batéria, môže mať za
následok skrátenie životnosti batérie. Vybitú batériu pred používaním nabite.
Uskladnenie batérie
• Keď batériu nepoužívate, vždy ju vyberte z fotoaparátu alebo voliteľnej nabíjačky. Keď je batéria
vložená vo fotoaparáte, odoberá sa z nej malé množstvo prúdu, aj keď sa fotoaparát nepoužíva.
To môže mať za následok nadmerné vyčerpanie batérie, ktorá by tým mohla úplne prestať
fungovať.
• Aspoň raz za šesť mesiacov batériu nabite a pred ďalším uskladnením ju nechajte úplne vybiť.
• Batériu vložte kvôli izolácii do plastového vrecka alebo podobného obalu, a uložte ju na
chladnom mieste. Batériu by ste mali skladovať na suchom mieste s teplotou prostredia 15°C až
25°C. Batériu neskladujte na horúcich ani extrémne chladných miestach.
Životnosť batérie
Ak nastane významný pokles času, ktorý vydrží plne nabitá batéria nabitá pri používaní pri izbovej
teplote, znamená to, že batériu je potrebné vymeniť. Zakúpte si novú batériu.
Recyklovanie použitých batérií
Batériu, ktorá už nedrží náboj, vymeňte. Použité batérie sú cennou surovinou. Použité batérie
recyklujte v súlade s miestnymi predpismi.
Nabíjací sieťový zdroj
• Nabíjací sieťový zdroj EH-73P je určený na používanie len s kompatibilnými zariadeniami.
Nepoužívajte ho s inou značkou alebo modelom zariadenia.
• Nepoužívajte iný USB kábel než UC-E21. Použitím iného USB kábla než UC-E21 môže mať za
následok prehriatie, požiar alebo úraz elektrickým prúdom.
• Za žiadnych okolností nepoužívajte inú značku ani model sieťového zdroja než nabíjací sieťový
zdroj EH-73P, ani nepoužívajte bežne dostupný sieťový zdroj USB či nabíjačku pre mobilný
telefón. Nedodržanie tohto pokynu môže viesť k prehriatiu alebo poškodeniu fotoaparátu.
• Zdroj EH-73P možno zapojiť do elektrickej zásuvky so striedavým napätím 100 V – 240 V
a frekvenciou 50/60 Hz. Pri používaní zdroja v iných krajinách použite podľa potreby zástrčkový
adaptér (bežne dostupný v obchode). Viac informácií o zásuvkových adaptéroch získate v
cestovných kanceláriách.
Technické poznámky
27
Čistenie a skladovanie
Čistenie po použití fotoaparátu pod vodou
Podľa postupu uvedeného nižšie opláchnite fotoaparát sladkou vodou do 60 minút po jeho použití
pod vodou alebo na pláži.
1. Nechajte kryt priestoru pre batériu/
slotu na pamäťovú kartu zatvorený
a opláchnite fotoaparát pitnou vodou.
Fotoaparát na 10 minút ponorte do plytkej
nádoby s pitnou vodou.
• Fotoaparát ponorte do pitnej vody a pod
vodou ním zatraste a dôkladne ho
opláchnite, aby sa z neho odstránili všetky
cudzie predmety.
• Keď fotoaparát ponoríte pod vodu, z
otvorov fotoaparátu na odtečenie vody môže uniknúť pár bubliniek vzduchu (napr. z
otvorov v mikrofóne alebo reproduktoroch). Nejde o poruchu.
2. Kvapky vody poutierajte jemnou handričkou a fotoaparát vysušte na dobre
vetranom mieste v tieni.
• Fotoaparát nechajte vysušiť položený na suchej handričke.
• Fotoaparát nesušte horúcim vzduchom z fénu alebo sušiča na odevy.
3. Po tom, ako sa uistíte, že sa na fotoaparáte nenachádzajú žiadne kvapky vody,
otvorte kryt priestoru pre batériu/slotu na pamäťovú kartu a jemne utrite
všetku vodu alebo piesok, ktoré zostali na vodotesnom tesnení alebo vnútri
fotoaparátu.
• Ak kryt zatvoríte, keď je vnútro vlhké, môže to spôsobiť vznik kondenzácie alebo
poruchu.
Čistenie po použití fotoaparátu inde ako pod vodou
Ofukovacím balónikom odstráňte prach a textilné vlákna, ktoré prilipli na objektív, monitor alebo
telo fotoaparátu. Ak chcete odstrániť odtlačky prstov alebo iné škvrny, ktoré nemožno odstrániť
ofukovacím balónikom, súčasti jemne utrite jemnou suchou handričkou. Ak ich utriete príliš silno
alebo drsnou handričkou, fotoaparát sa môže poškodiť alebo môže dôjsť k jeho poruche.
28
Technické poznámky
Skladovanie
Ak fotoaparát neplánujete dlhšie používať, vyberte batériu a fotoaparát neodložte na žiadne z
nasledujúcich miest:
• nedostatočne vetrané alebo vystavené vlhkosti nad 60%,
• vystavené teplotám nad 50°C alebo pod –10°C,
• vedľa zariadení vytvárajúcich silné elektromagnetické pole, napríklad vedľa televízorov
alebo rádií.
Fotoaparát aspoň raz za mesiac vyberte zo skladovacieho priestoru, zapnite ho a
niekoľkokrát stlačte spúšť, aby ste zabránili vzniku plesne alebo sneti. Pred odložením
batériu úplne vybite a nabite ju aspoň raz za šesť mesiacov. Batériu tiež vložte kvôli
izolácii do plastového obalu, napríklad do vrecka, a uložte ju na chladnom mieste.
Technické poznámky
29
Riešenie problémov
Ak fotoaparát nefunguje podľa očakávania, pred oslovením predajcu alebo autorizovaného
servisu spoločnosti Nikon si pozrite nižšie uvedený zoznam bežných problémov.
Ďalšie podrobnosti o používaní fotoaparátu tiež nájdete v dokumente Návod na použitie
(formát PDF) (Aii).
A
Problém
Príčina/riešenie
Fotoaparát je zapnutý, ale
nereaguje.
• Počkajte, kým neskončí zaznamenávanie.
• Ak problém pretrváva, vypnite fotoaparát.
Ak sa fotoaparát nevypne, vyberte a znovu vložte
batériu alebo batérie alebo, ak používate sieťový zdroj,
odpojte a znovu zapojte sieťový zdroj.
Vezmite do úvahy, že napriek tomu, že akékoľvek
aktuálne zaznamenávané údaje sa stratia, údaje, ktoré
už raz boli zaznamenané, nebudú ovplyvnené
vybratím alebo odpojením zdroja energie.
Fotoaparát sa nedá
zapnúť.
• Batéria je vybitá.
• Hlavný vypínač je možné použiť niekoľko sekúnd po
vložení batérie. Pred stlačením hlavného vypínača
niekoľko sekúnd počkajte.
3, 5, 26
–
11
Fotoaparát sa bez
varovania vypína.
• Fotoaparát sa automaticky vypína z dôvodu úspory
energie (funkcia automatického vypínania).
• Fotoaparát a batéria nemusia správne fungovať pri
nízkych teplotách.
• Ak je nastavená veľkosť snímok videosekvencií alebo
frekvencia snímania videosekvencií d 2160/30p
(4K UHD), c 2160/25p (4K UHD), e 1080/60p,
f 1080/50p, h HS 480/4×, a HS 480/4×,
j HS 1080/0.5× alebo Y HS 1080/0.5× a
teplota batérie klesne počas záznamu pod 0°C,
fotoaparát prestane zaznamenávať a automaticky sa
vypne.
• Vnútro fotoaparátu sa príliš zohrialo. Ponechajte
fotoaparát vypnutý, kým vnútro fotoaparátu
nevychladne a potom ho skúste znova zapnúť.
7
11
Monitor je prázdny.
• Fotoaparát je vypnutý.
• Fotoaparát sa automaticky vypína z dôvodu úspory
energie (funkcia automatického vypínania).
• Fotoaparát je pripojený k televízoru alebo počítaču.
• Fotoaparát sníma v režime motívových programov
Time-lapse movie (Časozberné videosekvencie)
alebo Multiple exp. Lighten (Viacnásobná
expozícia Zosvetlenie).
Fotoaparát je horúci.
Fotoaparát sa pri dlhom zaznamenávaní videosekvencií alebo
pri používaní v horúcom prostredí môže zahriať, napríklad keď
sa používa v teplom prostredí. Nejde o poruchu.
30
Technické poznámky
–
26
–
–
–
–
–
Pamäťové karty, ktoré sa môžu použiť
Fotoaparát podporuje pamäťové karty SD, SDHC a SDXC.
• Fotoaparát podporuje aj karty SDHC a SDXC kompatibilné so štandardom UHS-I.
• Na snímanie videosekvencií sa odporúča používať pamäťové karty triedy SD Speed Class
6 alebo vyššej (pri zázname videosekvencií 4K UHD s veľkosťou snímok/frekvenciou
snímania d 2160/30p alebo c 2160/25p, sa odporúča karta triedy UHS Speed
Class 3 alebo vyššej). Ak používate pamäťovú kartu nižšej triedy Speed Class, záznam
videosekvencie sa môže neočakávane zastaviť.
• Ak používate čítačku kariet, uistite sa, že je kompatibilná s vašou pamäťovou kartou.
• Kontaktujte výrobcu, ktorý vám poskytne informácie o funkciách, prevádzke a
obmedzeniach používania.
Informácie o ochranných známkach
• Windows je registrovaná ochranná známka alebo ochranná známka spoločnosti
Microsoft Corporation v Spojených štátoch a/alebo ďalších krajinách.
• Slovná značka a logá Bluetooth® sú registrované ochranné známky, ktoré vlastní
spoločnosť Bluetooth SIG, Inc., pričom akékoľvek použitie takýchto značiek spoločnosťou
Nikon Corporation je na základe udelenej licencie.
• Apple®, App Store®, logá Apple, Mac, OS X, macOS, iPhone®, iPad®, iPod touch® a iBooks
sú ochranné známky alebo registrované ochranné známky spoločnosti Apple Inc. v USA a
v iných krajinách.
• Android, Google Play a logo Google Play sú ochranné známky spoločnosti Google LLC.
Robot Android je reprodukovaný alebo upravený na základe diela vytvoreného a
zdieľaného spoločnosťou Google a používa sa v súlade s podmienkami popísanými v
licencii Creative Commons 3.0 Attribution License.
• iOS je obchodnou známkou alebo registrovanou obchodnou známkou spoločnosti Cisco
Systems, Inc. v USA a/alebo v iných krajinách a používa sa na základe licencie.
• Adobe, logo Adobe, Acrobat a Reader sú ochranné známky alebo registrované ochranné
známky spoločnosti Adobe Systems Incorporated v USA a/alebo iných krajinách.
• Logá SDXC, SDHC a SD sú ochranné známky spoločnosti SD-3C, LLC.
• PictBridge je ochranná známka.
• HDMI, logo HDMI a High-Definition Multimedia Interface sú ochranné známky alebo
registrované ochranné známky spoločnosti HDMI Licensing, LLC.
• Wi-Fi a logo Wi-Fi sú ochranné známky alebo registrované ochranné známky spoločnosti
Wi-Fi Alliance.
Technické poznámky
31
• Všetky ostatné obchodné názvy uvedené v tejto príručke alebo v inej dokumentácii
dodanej s výrobkom Nikon sú ochranné známky alebo registrované ochranné známky
príslušných vlastníkov.
“Made for iPod,” “Made for iPhone,” and “Made for iPad” mean that an electronic
accessory has been designed to connect specifically to iPod, iPhone, or iPad,
respectively, and has been certified by the developer to meet Apple performance
standards. Apple is not responsible for the operation of this device or its compliance
with safety and regulatory standards. Please note that the use of this accessory with
iPod, iPhone, or iPad may affect wireless performance.
AVC Patent Portfolio License
Tento výrobok je licencovaný pod súborom patentov AVC Patent Portfolio License,
ktorý spotrebiteľa oprávňuje využívať ho na osobné a nekomerčné účely zamerané na
(i) kódovanie videozáznamov v súlade so štandardom AVC („AVC video„) a/alebo na (ii)
dekódovanie videozáznamov vo formáte AVC, ktoré si používateľ vytvoril na osobné a
nekomerčné účely a/alebo získal od inej oprávnenej osoby podnikajúcej v súlade s
licenciou zameranou na poskytovanie videozáznamov vo formáte AVC. Z toho
nevyplýva žiadna licencia na akýkoľvek iný účel.
Ďalšie informácie možno získať od spoločnosti MPEG LA, L.L.C..
a na internetovej stránke http://www.mpegla.com.
Licencia FreeType (FreeType2)
• Časti tohto softvéru sú chránené autorskými právami © 2012 The FreeType Project
(http://www.freetype.org). Všetky práva vyhradené.
Licencia MIT (HarfBuzz)
• Časti tohto softvéru sú chránené autorskými právami © 2017 The HarfBuzz Project
(http://www.freedesktop.org/wiki/Software/HarfBuzz). Všetky práva vyhradené.
32
Technické poznámky
LICENČNÁ ZMLUVA POUŽÍVATEĽA PRE ÚDAJE O
NÁZVE MIEST
Údaje o názve miest, ktoré sú uložené v tomto digitálnom fotoaparáte („Údaje“), sú poskytnuté na
osobné, interné použitie, a nie na predaj. Sú chránené autorským právom a sú subjektom
nasledujúcich zmluvných podmienok medzi vami a spoločnosťou Nikon Corporation („Nikon“) a
jeho poskytovateľmi licencií (vrátane jeho poskytovateľov licencií a dodávateľov).
Zmluvné podmienky
Len na osobné použitie. Súhlasíte s používaním týchto údajov spolu s digitálnym fotoaparátom a
údajmi o obrázku zachytenom digitálnym fotoaparátom na výlučne osobné, nekomerčné účely, na
ktoré je vám poskytnutá licencia, a nie za účelom servisného strediska, požičiavania a pod. Taktiež,
avšak s obmedzeniami uvedenými v nasledujúcich paragrafoch, súhlasíte, že nebudete iným
spôsobom reprodukovať, kopírovať, modifikovať, dekompilovať, rozoberať alebo vykonávať spätné
inžinierstvo žiadnej časti týchto údajov a nebudete ich prenášať, ani distribuovať v žiadnej forme,
okrem rozsahu, ktorý povoľujú zákony.
Obmedzenia. Okrem prípadov, v ktorých je vám špecificky poskytnutá licencia od spoločnosti Nikon
a bez porušenia predchádzajúceho paragrafu, nemôžete (a) používať tieto údaje so žiadnymi
produktmi, systémami alebo aplikáciami nainštalovanými alebo inak pripojenými do vozidla, alebo
komunikujúcimi s vozidlom, schopné navigovať vozidlo, určiť jeho polohu, určiť trasu v reálnom
čase, spravovať flotilu vozidiel alebo podobné použitie; alebo (b) s alebo v komunikácii s
akýmkoľvek polohovacím zariadením alebo mobilným, alebo bezdrôtovo pripojeným
elektronickým alebo počítačovým vybavením, vrátane mobilných telefónov, osobných asistentov a
ručných počítačov, pagerov alebo PDA.
Výstraha. Údaje môžu obsahovať nepresné alebo neúplné údaje z dôvodu plynutia času, zmeny
okolností, použitých zdrojov a povahy získavania komplexných geografických údajov, pričom to
všetko môže viesť k nesprávnym výsledkom.
Bez záruky. Údaje sú vám poskytované tak, „ako sú“ a súhlasíte s ich využívaním na vlastné riziko.
Spoločnosť Nikon a jej poskytovatelia licencií (a ich poskytovatelia licencií a dodávatelia) nezaručujú
žiadne vlastnosti, ani neposkytujú iné záruky akéhokoľvek druhu, vyslovené alebo implikované, na
základe zákona alebo inak, ktoré sa môžu vzťahovať, ale neobmedzujú sa len na obsah, kvalitu,
presnosť, kompletnosť, efektivitu, spoľahlivosť, vhodnosť na konkrétny účel, užitočnosť, použitie
alebo výsledky získané z týchto údajov, alebo, že údaje alebo server nebude prerušený, alebo bude
bez chyby.
Zrieknutie sa záruky: SPOLOČNOSŤ NIKON A JEJ POSKYTOVATELIA LICENCIÍ (VRÁTANE ICH
POSKYTOVATEĽOV LICENCIÍ A DODÁVATEĽOV) SA ZRIEKAJÚ AKÝCHKOĽVEK ZÁRUK, VYSLOVENÝCH
ALEBO IMPLIKOVANÝCH, ZA KVALITU, PREDAJNOSŤ, VÝKON, VHODNOSŤ NA KONKRÉTNY ÚČEL
ALEBO NEPORUŠENOSŤ.
Niektoré štáty, teritóriá a krajiny nepovoľujú určité výluky záruky, takže vyššie uvedený rozsah sa
nemusí vzťahovať na vás.
Technické poznámky
33
Zrieknutie sa zodpovednosti: SPOLOČNOSŤ NIKON A JEJ POSKYTOVATELIA LICENCIÍ (VRÁTANE ICH
POSKYTOVATEĽOV LICENCIÍ A DODÁVATEĽOV) NEBUDÚ ZODPOVEDNÍ: S OHĽADOM NA ŽIADNY
PRÁVNY NÁROK, POŽIADAVKU ALEBO ŽALOBU, BEZ OHĽADU NA CHARAKTER PRÍČINY NÁROKU,
POŽIADAVKY ALEBO ŽALOBY ZA AKÉKOĽVEK STRATY, ZRANENIA ALEBO ŠKODY, PRIAME ALEBO
NEPRIAME, KTORÉ MÔŽU BYŤ VÝSLEDKOM VYUŽÍVANIA ALEBO DRŽBY INFORMÁCIÍ; ALEBO ZA
ŽIADNE UŠLÉ ZISKY, ODMENU, ZMLUVY ALEBO ÚSPORY, ALEBO INÉ PRIAME, NEPRIAME, NÁHODNÉ,
ŠPECIÁLNE ALEBO NÁSLEDNÉ ŠKODY, KTORÉ VZNIKLI NA ZÁKLADE VÁŠHO POUŽÍVANIA ALEBO
NESCHOPNOSTI POUŽITIA TEJTO INFORMÁCIE, CHYBY V INFORMÁCII, ALEBO PORUŠENIA TÝCHTO
PODMIENOK, ČI UŽ AKCIOU VYPLÝVAJÚCOU ZO ZMLUVY ALEBO ÚMYSELNE, ALEBO NA ZÁKLADE
ZÁRUKY, AJ V PRÍPADE, KEĎ SPOLOČNOSŤ NIKON A JEJ POSKYTOVATELIA LICENCIÍ BOLI POUČENÍ
O MOŽNOSTI TAKÝCHTO ŠKÔD. Niektoré štáty, teritóriá a krajiny nepovoľujú určité výluky
zodpovednosti alebo obmedzenia náhrady škody, takže vyššie uvedený rozsah sa nemusí
vzťahovať na vás.
Kontrola exportu. Súhlasíte s tým, že nebudete odkiaľkoľvek exportovať žiadnu časť údajov alebo
priamy produkt okrem súladu s nariadeniami a predpismi a v súlade so všetkými licenciami a
schváleniami, vrátane, ale nie len, zákonov, nariadení a predpisov úradu správy zahraničných aktív
amerického ministerstva obchodu a úradu priemyslu a bezpečnosti amerického ministerstva
obchodu. V rozsahu, v akom akékoľvek takéto exportné zákony, pravidlá alebo predpisy zakazujú
spoločnosti Nikon a jej poskytovateľom licencií konať v súlade s ktorýmikoľvek ich tu uvedenými
záväzkami pri dodaní alebo distribúcii údajov, takéto nesplnenie povinnosti sa ospravedlňuje
a nepovažuje sa za porušenie tejto zmluvy.
Celá zmluva. Tieto podmienky zakladajú celú zmluvu medzi spoločnosťou Nikon (a jej
poskytovatelia licencií, vrátane ich poskytovateľov licencií a dodávateľov) a vami týkajúcu sa
dohodnutého predmetu, a vo svojej celistvosti nahrádza všetky písomné alebo ústne dohody, ktoré
predtým existovali medzi zmluvnými stranami o tomto predmete.
Rozhodujúce právo. Vyššie uvedené podmienky sa budú riadiť právom Japonska, bez účinku na
(i) konflikt so zákonnými nariadenia, alebo s (ii) konvenciou OSN o zmluvách pri medzinárodnom
predaji tovarov, ktorá je explicitne vylúčená; pričom v prípade, že zákony Japonska sa nebudú môcť
na túto zmluvu použiť v krajine, v ktorej ste údaje získali, táto zmluva sa bude spravovať zákonmi
krajiny, v ktorej ste tieto údaje získali. Súhlasíte s tým, že sa podrobíte jurisdikcii Japonska v
akýchkoľvek sporoch, nárokoch a žalobách, ktoré vzniknú z alebo v spojení s údajmi poskytnutými
na základe tejto zmluvy.
34
Technické poznámky
Government End Users. If the Data supplied by HERE is being acquired by or on behalf of the United
States government or any other entity seeking or applying rights similar to those customarily
claimed by the United States government, the Data is a "commercial item" as that term is defined at
48 C.F.R. ("FAR") 2.101, is licensed in accordance with the End-User Terms under which this Data was
provided, and each copy of the Data delivered or otherwise furnished shall be marked and
embedded as appropriate with the following "Notice of Use," and shall be treated in accordance
with such Notice:
NOTICE OF USE
CONTRACTOR (MANUFACTURER/ SUPPLIER) NAME:
HERE
CONTRACTOR (MANUFACTURER/ SUPPLIER) ADDRESS:
425 West Randolph Street, Chicago, Illinois 60606
This Data is a commercial item as defined in
FAR 2.101 and is subject to the End-User
Terms under which this Data was provided.
© 2017 HERE All Rights Reserved
If the Contracting Officer, federal government agency, or any federal official refuses to use the
legend provided herein, the Contracting Officer, federal government agency, or any federal official
must notify HERE prior to seeking additional or alternative rights in the Data.
Poznámky týkajúce sa držiteľov autorských práv licencovaného
softvéru.
• Údaje o názve miest pre Japonsko
© ZENRIN CO., LTD. All rights reserved.
Táto služba využíva POI údaje spoločnosti ZENRIN CO., LTD.
“ZENRIN” is a registered trademark of ZENRIN CO., LTD.
• Údaje o názve miest okrem Japonska
© 2017 HERE All Rights Reserved
Technické poznámky
35
Austria:  Bundesamt für Eich- und Vermessungswesen
Belgium:  - Distribution & Copyright CIRB
Croatia/Cyprus/Estonia/Latvia/Lithuania/Moldova/Poland/Slovenia/Ukraine:  EuroGeographics
Denmark: Contains data that is made available by the Danish Geodata Agency (FOT) Retrieved by HERE 01/
2014
Finland: Contains data from the National Land Survey of Finland Topographic Database 06/2012. (Terms of
Use available at (http://www.maanmittauslaitos.fi/en/NLS_open_data_licence_version1_20120501)).
Contains data that is made available by Itella in accordance with the terms available at (http://www.itella.fi/
liitteet/palvelutjatuotteet/yhteystietopalvelut/
uusi_postal_code_services_service_description_and_terms_of_use.pdf). Retrieved by HERE 09/2013
France: source:  IGN 2009 – BD TOPO 
Germany: Die Grundlagendaten wurden mit Genehmigung der zuständigen Behörden entnommen
Contains content of „ BayrischeVermessungsverwaltung – (www.geodaten.bayern.de) “, licensed in accordance
with (http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/legalcode)
Contains content of “LGL, (www.lgl-bw.de) “, licensed in accordance with (http://creativecommons.org/
licenses/by/3.0/legalcode)
Contains content of “Stadt Köln – offenedaten-koeln.de”, licensed in accordance with (http://
creativecommons.org/licenses/by/3.0/legalcode)
Contains Content of “Geoportal Berlin / ATKIS Basis-DLM”, licensed in accordance with (http://
www.stadtentwicklung.berlin.de/geoinformation/download/nutzIII.pdf)
Contains Content of “Geoportal Berlin / Karte von Berlin 1:5000 (K5-Farbausgabe)”, licensed in accordance with
(http://www.stadtentwicklung.berlin.de/geoinformation/download/nutzIII.pdf)
Great Britain: Contains Ordnance Survey data  Crown copyright and database right 2010
Contains Royal Mail data  Royal Mail copyright and database right 2010
Greece: Copyright Geomatics Ltd.
Italy: La Banca Dati Italiana è stata prodotta usando quale riferimento anche cartografia numerica ed al tratto
prodotta e fornita dalla Regione Toscana.
Contains data from Trasporto Passeggeri Emilia-Romagna- S.p.A.
Includes content of Comune di Bologna licensed under (http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
legalcode) and updated by licensee July 1, 2013.
Includes content of Comune di Cesena licensed under (http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
legalcode) and updated by licensee July 1, 2013.
Includes contents of Ministero della Salute, and Regione Sicilia, licensed under (http://www.formez.it/iodl/) and
updated by licensee September 1, 2013.
Includes contents of Provincia di Enna, Comune di Torino, Comune di Pisa, Comune di Trapani, Comune di
Vicenza, Regione Lombardia, Regione Umbria, licensed under (http://www.dati.gov.it/iodl/2.0/) and updated
by licensee September 1, 2013.
Includes content of GeoforUs, licensed in accordance with (http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
legalcode).
Includes content of Comune di Milano, licensed under (http://creativecommons.org/licenses/by/2.5/it/
legalcode) and updated by licensee November 1, 2013.
Includes content of the “Comunità Montana della Carnia”, licensed under (http://www.dati.gov.it/iodl/2.0/) and
updated by licensee December 1, 2013.
Includes content of “Agenzia per la mobilità” licensed under (http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
legalcode) and updated by licensee January 1, 2014.
Includes content of Regione Sardegna, licensed under (http://www.dati.gov.it/iodl/2.0/) and updated by
licensee May 1, 2014.
Includes content of CISIS, licensed under (http://creativecommons.org/licenses/by/2.5/legalcode).
Norway: Copyright  2000; Norwegian Mapping Authority
Includes data under the Norwegian licence for Open Government data (NLOD), available at (http://
data.norge.no/nlod/en/1.0)
Contains information copyrighted by  Kartverket, made available in accordance with (http://
creativecommons.org/licenses/by/3.0/no/).
36
Technické poznámky
Contains data under the Norwegian licence for Open Government data (NLOD) distributed by Norwegian
Public Roads Administration (NPRA)
Portugal: Source: IgeoE – Portugal
Spain: Información geográfica propiedad del CNIG
Contains data that is made available by the Generalitat de Catalunya Government in accordance with the
terms available at (http://www.gencat.cat/web/eng/avis_legal.htm). Retrieved by HERE 05/2013.
Contains content of Centro Municipal de Informatica – Malaga, licensed in accordance with (http://
creativecommons.org/licenses/by /3.0/legalcode).
Contains content of Administración General de la Comunidad Autónoma de Euskadi, licensed in accordance
with (http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/legalcode)
Contains data made available by the Ayuntamiento de Santander, licensed in accordance with (http://
creativecommons.org/licenses/by/3.0/es/legalcode.es)
Contains data of Ajuntament de Sabadell, licensed per (http://creativecommons.org/licences/by/3.0/
legalcode), updated 4/2013
Sweden: Based upon electronic data  National Land Survey Sweden.
Contains public data, licensed under Go Open v1.0, available at (http://data.goteborg.se/goopen/
Avtal%20GoOpen%201.0.0.pdf)
Switzerland: Topografische Grundlage:  Bundesamt für Landestopographie
United Kingdom: Contains public sector information licensed under the Open Government Licence v1.0
(see for the license (http://www.nationalarchives.gov.uk/doc/open-government-licence/))
Adapted from data from the office for National Statistics licensed under the Open Government Licence v.1.0
Canada: This data includes information taken with permission from Canadian authorities, including © Her
Majesty,  Queen's Printer for Ontario,  Canada Post, GeoBase,  Department of Natural Resources
Canada. All rights reserved.
Mexico: Fuente: INEGI (Instituto Nacional de Estadística y Geografía.)
United States: ©United States Postal Service 2013. Prices are not established, controlled or approved by
the United States Postal Service. The following trademarks and registrations are owned by the USPS: United
States Postal Service, USPS, and ZIP+4.
Includes data available from the U.S. Geological Survey.
Australia: Copyright. Based on data provided under license from PSMA Australia Limited
(www.psma.com.au).
Product incorporates data which is  2013 Telstra Corporation Limited, Intelematics Australia Pty Ltd and
HERE International LLC.
Nepal: Copyright  Survey Department, Government of Nepal.
Sri Lanka: This product incorporates original source digital data obtained from the Survey Department of Sri
Lanka
 2009 Survey Department of Sri Lanka
The data has been used with the permission of the Survey Department of Sri Lanka
Israel:  Survey of Israel data source
Jordan:  Royal Jordanian Geographic Centre.
Mozambique: Certain Data for Mozambique provided by Cenacarta  2013 by Cenacarta
Nicaragua: The Pacific Ocean and Caribbean Sea maritime borders have not been entirely defined.
Northern land border defined by the natural course of the Coco River (also known as Segovia River or Wangki
River) corresponds to the source of information available at the moment of its representation.
Réunion: source:  IGN 2009 - BD TOPO 
Ecuador: INSTITUTO GEOGRAFICO MILITAR DEL ECUADRO
AUTORIZACION N° IGM-2011-01- PCO-01 DEL 25 DE ENERO DE 2011
Guadeloupe: source:  IGN 2009 - BD TOPO 
Guatemala: Aprobado por el INSTITUTO GEOGRAFICO NACIONAL – Resolución del IGN No 186-2011
French Guiana: source:  IGN 2009 - BD TOPO 
Martinique: source:  IGN 2009 - BD TOPO 
Technické poznámky
37
Záručné podmienky - Záručný servis spoločnosti
Nikon v Európe
Vážený zákazník spoločnosti Nikon,
ďakujeme vám za zakúpenie výrobku značky Nikon. V prípade, že váš výrobok
značky Nikon bude vyžadovať záručný servis, obráťte sa na predajcu, u ktorého
ste výrobok zakúpili, alebo na niektorého člena našej siete autorizovaných
servisov v oblastiach predaja výrobkov spoločnosti Nikon Europe B.V. (napríklad
Európa/Rusko/ďalšie). Podrobnosti nájdete na:
http://www.europe-nikon.com/support
Ak sa chcete vyhnúť zbytočným nepríjemnostiam, pred obrátením sa na
predajcu alebo člena siete autorizovaných servisov si dôkladne prečítajte
používateľskú príručku.
Na vaše zariadenie značky Nikon sa vzťahuje záruka týkajúca sa výrobných chýb v
trvaní jedného kalendárneho roka od dátumu pôvodnej kúpy. Ak sa počas tejto
záručnej doby preukáže chyba výrobku spôsobená nevhodným materiálom
alebo spracovaním, naša sieť autorizovaných servisov v oblastiach predaja
výrobkov spoločnosti Nikon Europe B.V. opraví tento výrobok (bez poplatku za
prácu a súčasti) v súlade s podmienkami a požiadavkami uvedenými nižšie.
Spoločnosť Nikon si na základe vlastného uváženia vyhradzuje právo vymeniť
alebo opraviť výrobok.
1. Táto záruka sa poskytuje len po predložení vyplneného záručného listu a
pôvodnej faktúry alebo pokladničného dokladu, na ktorých bude vyznačený
daný výrobok, dátum jeho kúpy, typ výrobku a názov predajcu. Spoločnosť
Nikon si vyhradzuje právo odmietnuť bezplatný záručný servis, ak vyššie
uvedené dokumenty nemožno predložiť alebo ak sú údaje v nich neúplné
alebo nečitateľné.
2. Táto záruka sa nebude vzťahovať na:
• údržbu a opravu alebo výmenu súčastí potrebnú v dôsledku bežného
opotrebovania.
• úpravy bez predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti Nikon, ktoré
slúžia na zmenu normálneho účelu výrobku opísaného v používateľských
príručkách.
• prepravné náklady a všetky riziká spojené s prepravou, ktoré sa týkajú
priamo alebo nepriamo záruky na výrobky.
38
Technické poznámky
• poškodenia spôsobené zmenami alebo úpravami, ktoré sa bez
predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti Nikon mohli vykonať
na výrobku s cieľom prispôsobiť výrobok platným miestnym alebo štátnym
technickým normám v inej krajine ako tej, pre ktorú bol výrobok pôvodne
určený alebo vyrobený.
3. Záruku nebude možné využiť v prípade:
• poškodenia spôsobeného nesprávnym používaním vrátane, ale nie
výlučne nepoužívania výrobku na normálne účely alebo v súlade s
používateľskými pokynmi na správne používanie a údržbu a tiež inštalácie
alebo používania výrobku v rozpore s bezpečnostnými normami, ktoré
platia v krajine, kde sa používa.
• poškodenia spôsobeného nepredvídanými udalosťami vrátane, ale nie
výlučne blesku, vody, ohňa, nesprávneho alebo nedbalého použitia.
• úpravy, poškodenia, nečitateľnosti alebo odstránenia čísla modelu alebo
sériového čísla výrobku.
• poškodenia spôsobeného opravami alebo úpravami, ktoré vykonali
neoprávnené servisné organizácie alebo osoby.
• chýb systému, do ktorého je výrobok začlenený alebo s ktorým sa používa.
4. Tento záručný servis nepostihuje zákonné práva zákazníka podľa príslušných
platných vnútroštátnych zákonov ani právo zákazníka, ktoré si v súvislosti s
predajom alebo kúpnopredajnou zmluvou môže uplatniť voči predajcovi.
Upozornenie: Prehľad všetkých autorizovaných servisných stredísk spoločnosti
Nikon nájdete online po kliknutí na toto prepojenie
(http://www.europe-nikon.com/service/).
Technické poznámky
39
Je zakázané akékoľvek reprodukovanie tejto príručky, v
ľubovoľnej podobe, či už vcelku alebo v častiach (s výnimkou
stručných citácií v kritických článkoch alebo testoch), bez
písomného povolenia spoločnosti NIKON CORPORATION.
CT8K04(1N)
6MQA691N-04
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising