Nikon | D5600 | Nikon D500 Доповнення до Посібника користувача

Nikon D500 Доповнення до Посібника користувача
SB9D01(Y6)
6MB454Y6-01
Ua
Доповнення до Посібника
користувача
3 Інтелектуальний пристрій. Торкніться Wi-Fi connection (Підключення
Wi-Fi), коли з’явиться відповідний запит.
На екрані інтелектуального пристрою буде відображено вказівки щодо
підготовки фотокамери. Увімкніть фотокамеру й перейдіть до наступного кроку.
*Не торкайтеся Next (Далі), поки не виконаєте крок 4.
Пункт Wi-Fi у меню налаштування фотокамери, яку ви придбали,
містить новий параметр Установити підключення Wi-Fi, який можна
використовувати для встановлення прямого підключення Wi-Fi між
фотокамерою та смартфоном або планшетом (далі — «інтелектуальний
пристрій»), на яких запущено програму SnapBridge.
Програма SnapBridge
Використовуйте програму SnapBridge для завантаження знімків
або дистанційного керування фотокамерою з інтелектуального
пристрою. Перед тим як продовжити, зауважте, що:
• Необхідно використовувати лише останню версію програми.
• Програму SnapBridge можна завантажити з
Apple App Store® або Google Play™.
• Найновіші відомості про SnapBridge можна
отримати на веб-сайті Nikon.
• Інформацію щодо використання програми
можна отримати через онлайнову довідку, яку
можна переглянути за посиланням:
https://nikonimglib.com/snbr/onlinehelp/en/index.html
4 Фотокамера. У меню налаштування фотокамери
виберіть пункт Wi-Fi, потім виділіть
Установити підключення Wi-Fi і натисніть J.
Буде відображено SSID і пароль фотокамери.
Підключення до фотокамери безпосередньо через Wi-Fi
D Перед підключенням
Перед тим як продовжити:
• Увімкніть Wi-Fi на інтелектуальному пристрої (докладні відомості наведено в
документації з комплекту постачання пристрою).
• Переконайтеся, що елементи живлення фотокамери й інтелектуального пристрою
повністю заряджені, щоб уникнути несподіваного вимкнення пристроїв.
• Перевірте, чи є вільне місце на карті пам’яті фотокамери.
5 Інтелектуальний пристрій. Поверніться до
інтелектуального пристрою та торкніться Next
(Далі).
Буде відображено інструкції щодо підключення
через Wi-Fi.
1 Інтелектуальний пристрій. Запустіть програму
SnapBridge і торкніться Skip (Пропустити).
• Якщо ви вже запустили програму
раніше, діалогове вікно привітання не
відображатиметься; перейдіть до кроку 2.
• Якщо торкнутися Connect to camera
(Підключитися до фотокамери), буде
відображено діалогове вікно сполучення
Bluetooth. Торкніться кнопки у лівому
верхньому куті, щоб повернутися до
діалогового вікна привітання. Відомості про
підключення через Bluetooth наведено в
онлайновій довідці.
2 Інтелектуальний пристрій. Відкрийте вкладку
6 Інтелектуальний пристрій. Прочитайте інструкції
, торкніться
і виберіть
Wi-Fi mode (Режим Wi-Fi).
та торкніться View options (Переглянути
параметри).
Вигляд відображуваного діалогового вікна
залежить від пристрою та операційної системи:
• На пристроях Android торкніться View
options (Переглянути параметри), щоб
відобразити діалогове вікно параметрів Wi-Fi
інтелектуального пристрою.
2
1
3
D Немає пункту «Wi-Fi mode (Режим Wi-Fi)»?
Перевірте, чи використовується остання версія програми SnapBridge. Якщо
використовується остання версія, а параметра режиму Wi-Fi все одно немає,
вийдіть з програми й перевірте, чи не працює вона у фоновому режимі, а
потім переконайтеся, що пристрій підключено до Інтернету, та перезапустіть
програму.
• На пристроях iOS торкніться View options (Переглянути параметри),
щоб запустити програму параметрів iOS. Торкніться < Settings
(Параметри), щоб переглянути програму параметрів, а потім
прокрутіть екран вгору й торкніться пункту Wi-Fi, розташованого у
верхній частині списку параметрів.
7 Інтелектуальний пристрій. Виберіть SSID, відображений на екрані
фотокамери на кроці 4, і введіть пароль.
Залежно від інтелектуального пристрою та операційної системи, вигляд
екранів може відрізнятися від наведених нижче ілюстрацій.
Android
Інформація про торговельні марки
Apple®, App Store®, логотипи Apple, iPhone®, iPad®, iPod touch®,
Mac, macOS та OS X є торговельними марками компанії Apple Inc.,
зареєстрованими в США й інших країнах. Торговельна марка iPhone
використовується за ліцензією компанії Aiphone Co., Ltd. Android,
Google Play і логотип Google Play є торговельними марками компанії
Google LLC. Робот Android відтворений чи видозмінений з оригіналу,
створеного й розповсюджуваного корпорацією Google, і використаний
згідно з умовами, описаними в ліцензії Creative Commons із зазначенням
авторства 3.0. IOS є торговельною маркою або зареєстрованою
торговельною маркою компанії Cisco Systems, Inc. у США та/або інших
країнах і використовується за ліцензією.
iOS
D Повторне підключення
Під час наступного підключення до фотокамери вам не буде потрібно знову
вводити пароль, якщо тільки його не буде перед цим змінено.
8 Інтелектуальний пристрій. Поверніться до
програми SnapBridge.
Коли підключення Wi-Fi буде встановлено,
програма відобразить параметри режиму
Wi-Fi. Див. онлайнову довідку для отримання
відомостей щодо використання програми
SnapBridge.
D Завершення підключень Wi-Fi
Щоб завершити підключення Wi-Fi, торкніться .
Коли піктограма зміниться на , торкніться і
виберіть Exit Wi-Fi mode (Вийти з режиму Wi-Fi).
© 2019 Nikon Corporation
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising